روزنامه صمت شماره 258 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 258

روزنامه صمت شماره 258

روزنامه صمت شماره 258

‫تحقق تولید‪ 40‬میلیون تن فوالد‬ ‫اولویت برنامه ششم توسعه‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 17‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 4‬جوالی ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 258‬پیاپی ‪ 32 1576‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫معاون ایدرو با تشریح سرمایه گذاری های جدید این سازمان خبر داد‬ ‫تیغ دولبه تجارت‬ ‫در دست بررسی‬ ‫قیمتتمام شدهتولیدات‬ ‫تابستانیابرفت‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تکمیل صنایع پایین دستی معدن یکی از برنامه های‬ ‫دولت در تقویت بخش معدن اس��ت‪ .‬از این رو رییس‬ ‫هیات عام��ل ایمیدرو در نشس��ت مج��ازی با حضور‬ ‫خبرن��گاران اعالم کرد از اولویت های برنامه شش��م در‬ ‫تکمیل صنایع پایین دستی‪ ،‬تحقق ‪40‬میلیون تن فوالد‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان روز گذشته در نشست خبری‬ ‫مج��ازی به س��واالت خبرن��گاران درب��اره فعالیت‬ ‫ایمیدرو و برنامه های این س��ازمان در بخش معدن‬ ‫پاسخ داد‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 630‬میلیارد ریال برای ‪ 2‬طرح صنعتی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اعتماد بازارهای خارجی‬ ‫به لبنیات صنعتی گلستان‬ ‫اکتشافات جدید معدنی‬ ‫ابزار نیست ‪ ،‬زیربناست‬ ‫‪24‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تحقق ‪ ۸۶‬درصدی‬ ‫برنامه تولید خودروسازان‬ ‫شاهراه تجارت جهانی‬ ‫از خزر تا خلیج فارس‬ ‫‪11‬‬ ‫سکه سقوط کرد‬ ‫‪25‬‬ ‫مدیریت متعادل‪،‬‬ ‫ی(ع) است‬ ‫محبوب عل ‬ ‫(‪)3‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫چالش های بزرگ‬ ‫بخش معدن‬ ‫خروج از مونتاژکاری‬ ‫با تکیه بر توان داخلی‬ ‫بخش حمل ونقل‬ ‫استقالل می خواهد‬ ‫نمایشگاه؛ بازیگر نقش‬ ‫اول توسعه صادرات‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان ایمیدرو‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫حسن غالمی‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫امیر خرمی شاد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫احمد جباری‬ ‫‪22‬‬ ‫دانشجوی دکترای اقتصاد‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ها با مدیر مسئول‬ ‫مدیریت متعادل‪،‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫محبوب علی (ع) است‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫«می دانی��د که محبوبترین صفت برای زمامداران‬ ‫در همه حال چیست؟‬ ‫ان ک��ه همواره در راه زندگ��ی میانه رو و معتدل‬ ‫باش��ند و عدل ش��ان مانن��د اب��ر رحمت سراس��ر‬ ‫کشورهای ش��ان را در س��ایه گیرد و با جدیت تمام‬ ‫بکوش��ند و مردم و کارکنان ش��ان و خدا را راضی و‬ ‫خشنود سازند‪».‬‬ ‫موال علی (ع )‬ ‫موالی متقیان‪ ،‬عالم ترین استاد مدیریت در طول‬ ‫تاری��خ‪ ،‬فرمان می راند و توصی��ه می کند که جهان‬ ‫را میانه روی و اعتدال به س��رانجام مطلوب خواهد‬ ‫رس��اند‪ .‬حاال ما هر روز دلواپس هس��تیم‪ ،‬تندروی‬ ‫می کنیم و کاس��ه داغ تر از اش می شویم‪ ،‬رهبرمان‬ ‫از اعت��دال می گوید و م��ا فقط با مرگ بر این و ان‬ ‫دل مان رضایت می گیرد‪.‬‬ ‫«مدیری��ت متعادل» ن��ه چپ می شناس��د و نه‬ ‫راس��ت‪ ،‬مدیریت متعادل الگ��وی علی گونه دارد و‬ ‫تالش می کند که در چارچوب قانون‪ ،‬گام برداشته‬ ‫و وظایفش را در راس��تای مردم و برای رضای خدا‬ ‫و خلق خدا انجام دهد‪ .‬و به همین دلیل اس��ت که‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب هم چپ و راس��ت را یک جا‬ ‫جمع می کنند و از قانون می گویند و مرتب توصیه‬ ‫می کنند که نظریات شخصی را در تصمیمات مهم‬ ‫دخالت ندهید‪.‬‬ ‫«مدیریت متعادل» ش��عار نمی دهد‪ ،‬ظاهرسازی‬ ‫نمی کند‪ ،‬چراغ راهنمای چپ نمی زند و به راس��ت‬ ‫نمی پیچد‪ ،‬برای تملق این فرد یا ان شخص کاری‬ ‫را انج��ام نمی ده��د‪ ،‬دروغ نمی گوید‪ ،‬قس��م دروغ‬ ‫نمی خورد‪ ،‬ظلم نمی کند و ابر رحمتش بر سراس��ر‬ ‫کش��ور می ب��ارد و همگان را س��یراب می کند و به‬ ‫بس��تگان و رفقایش فکر نمی کند و از امکانات برای‬ ‫خودش در مقابل کوخ ملت‪ ،‬کاخ نمی سازد‪.‬‬ ‫«مدیری��ت متعادل» به فکر این��ده ای بهتر برای‬ ‫همه کس��انی است که با او همراه شده یا نشده اند‪،‬‬ ‫او به دوس��ت و دشمن نمی اندیشد‪ ،‬همه را خودی‬ ‫می داند‪ ،‬او به رش��د جمعی جامعه اش فکر می کند‪،‬‬ ‫او برای دانا و نادان دل می س��وزاند‪ ،‬او به سرزمینی‬ ‫فک��ر می کند که می تواند همه جهان اینده باش��د‪،‬‬ ‫بس��تر شکوفایی علم و دانش باش��د‪ ،‬دریای دانایی‬ ‫و فناوری باش��د تا در کن��ار یکدیگر روزگار بهتری‬ ‫را بس��ازند‪ ،‬مهد شیرزنان و غیورمردانی باشد که از‬ ‫خون خود بگذرند تا سانتیمتری از سرزمین مادری‬ ‫را از دست ندهند‪.‬‬ ‫«مدیری��ت متعادل» دل به راهی می س��پارد که‬ ‫جز صراط مس��تقیم‪ ،‬راه��ی در ان وجود ندارد‪ ،‬اما‬ ‫و اگر ندارد‪ ،‬شرط ندارد‪ ،‬دروغ مصلحت امیز ندارد‪،‬‬ ‫هرچه هس��ت راستی و درستی و گفت وگوی سینه‬ ‫به سینه با مردم است‪.‬‬ ‫«مدیری��ت متع��ادل» اه��ل غ��رور و تکب��ر و‬ ‫فخرفروشی نیست‪ ،‬افاده فروش��ی را دوست ندارد‪،‬‬ ‫افس��ار خویش را به دس��ت نفس لجام گس��یخته‬ ‫ش��یطانی نمی س��پارد‪ .‬همه چیز را تبدیل به هیچ‬ ‫نمی کند‪ ،‬از هیچ‪ ،‬همه چیز می س��ازد‪ ،‬پاکدستی را‬ ‫شعار نمی دهد‪ ،‬در عمل پاکدست است‪.‬‬ ‫«مدیری��ت متع��ادل» اهل علم اس��ت‪ ،‬تخصص‬ ‫را ارج می گ��ذارد‪ ،‬تجربه را ق��در می داند‪ ،‬دانش را‬ ‫دوس��ت دارد‪ ،‬مش��ورت می کند‪ ،‬دانای��ان را جمع‬ ‫می کن��د‪ ،‬خیمه ب��ر محور دانای��ی می زند‪ ،‬فضل را‬ ‫پیشه می کند‪ ،‬اما فضل فروشی را روا نمی دارد‪.‬‬ ‫«مدیری��ت متع��ادل» درهای اتاق��ش را بر روی‬ ‫همگان نمی بندد‪ ،‬منشی و رییس دفتر بر او حاکم‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬برای دی��دن دیگران‪ ،‬منتی بر کس��ی‬ ‫نمی گذارد‪ ،‬در راهرو و اسانس��ور و پلکان و خیابان‬ ‫و مس��جد و صف نماز پاسخگویی را وظیفه شرعی‪،‬‬ ‫انس��انی و اخالقی و مدیریتی خود می داند‪ .‬از وقت‬ ‫خود و خانواده اش برای مردم مایه می گذارد‪ ،‬جان‬ ‫بر ک��ف‪ ،‬اخالق انس��انی را به هر بهان��ه ای از بین‬ ‫نمی برد‪.‬‬ ‫«مدیریت متعادل» اس��م کارکنان سازمان خود‬ ‫را به یاد می س��پارد‪ ،‬دستی بر پش��ت انها می زند‪،‬‬ ‫خسته نباشید می گوید‪ ،‬دل افزاری می کند‪ ،‬لبخند‬ ‫می زند و با صدای خنده هایش‪ ،‬دل کارکنان را شاد‬ ‫می س��ازد‪ ،‬خس��تگی را بهانه ای برای ازار دیگران‬ ‫نمی س��ازد‪ ،‬اخم و تخم بیهوده نمی کند‪ ،‬ابرو درهم‬ ‫نمی کش��د‪ ،‬با خود و روزگار قهر نمی کند‪ ،‬مهربانی‬ ‫می کند‪ .‬چشم در چشم دیگران‪ ،‬عشق را با بی زبانی‬ ‫ابراز می کند و هر روز به همه کسانی که با او همراه‬ ‫و همدل هس��تند درس عش��ق و محبت می دهد‪،‬‬ ‫عاش��قی را چون علی فریاد می زند و از عشق ورزی‬ ‫نمی هراسد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫تصمیم گیریبرایصلحسخت ترازتصمیم گیریبرایجنگاست‬ ‫دکتر روحانی گفت‪ :‬امام مجتبی(ع) در ش��رایط حساس‬ ‫تاریخ��ی امامت مس��لمین را ب��ر عهده گرفتن��د که امت‬ ‫اس�لامی دچار انشقاق‪ ،‬افتراق و فاصله بود و تصمیم گیری‬ ‫در چنین مقطعی بس��یار سخت اس��ت‪ .‬البته برخی تصور‬ ‫می کنند تصمیم گیری برای ش��هادت س��خت اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بی تردید تصمیم گیری برای صلح‪ ،‬سخت تر از تصمیم گیری‬ ‫برای جنگ اس��ت و امادگی برای نث��ار ابرو مهم تر از نثار‬ ‫جان و خون در راه خدا اس��ت‪ .‬رییس جمهوری با اش��اره‬ ‫به اقدام��ات دولت در بخش های مختلف از جمله صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬کشاورزی و گردش��گری اظهار کرد‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫مناسب می توانیم مشکالت را پشت سر گذاشته و امیدی‬ ‫را ک��ه در جامع��ه ایجاد ش��ده‪ ،‬به یک حرکت پرش��تاب‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی تبدی��ل کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حسن روحانی در‬ ‫ضیافت افطار با اس��تانداران و معاونان وزرا با اشاره به قرار‬ ‫گرفتن در اس��تانه ‪ 2‬سالگی اغاز به کار دولت تدبیر و امید‬ ‫گفت‪ :‬دولت در شرایطی کار خود را اغاز کرد که با انبوهی‬ ‫از تعهدات و بدهی مواجه بود و ش��اهد معضالت متعددی‬ ‫در بخ��ش اقتصاد از جمله رکود‪ ،‬ت��ورم‪ ،‬ناپایداری و نبود‬ ‫ارامش در بازار بودیم‪ .‬هنوز هم معضالت فراوانی باقیمانده‬ ‫لو فصل انها به زمان زیادی نیاز دارد‪ .‬گزیده سخنان‬ ‫که ح ‬ ‫روحان��ی را در ادامه می خوانید‪ :‬خوش��حالیم که با لطف‬ ‫خدا توانستیم امید و ارامش��ی در جامعه به وجود بیاوریم‬ ‫و م��ردم باوجود ادعای اقلیتی خاص‪ ،‬احس��اس ارامش و‬ ‫امی��د به این��ده می کنند‪ .‬بخش زی��ادی از فرصت دولت‬ ‫لو فصل معضالت و مشکالتی است که از گذشته‬ ‫صرف ح ‬ ‫به این دولت به ارث رس��یده و امیدواریم بتوانیم شرایطی‬ ‫لو فصل‬ ‫به وجود بیاوریم که فش��ار بر مردم کمتر شود‪ .‬ح ‬ ‫جهادگران میدان نبرد دیپلماتیک را تضعیف نمی کنند‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفس��نجانی در دیدار با جمعی از‬ ‫علما‪ ،‬فضال و دانش��گاهیان‪ ،‬به مذاکرات هس��ته ای‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در این ش��رایط‪ ،‬ب��ا توجه به‬ ‫حمای��ت رهبری‪ ،‬یک ملت عاقل‪ ،‬هوش��یار و بالغ‪،‬‬ ‫جهادگ��ران میدان نب��رد دیپلماتی��ک را تضعیف‬ ‫نمی کنند و انها را تنها نمی گذارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬وی حفظ وحدت و همبس��تگی را‬ ‫ضروری ترین اقدام در شرایط کنونی کشور دانست‬ ‫و افزود‪ :‬تفرقه داخلی سم مهلکی است که در امت‬ ‫اس�لامی روزن��ه ای ایجاد می کند که س��بب ورود‬ ‫بسیاری از شرارت ها می شود‪.‬‬ ‫رییس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دنیا این واقعیت را درک کرده است که برای‬ ‫حل مس��ائل خود راهی ج��ز مذاکره و گفت وگوی‬ ‫احترام امیز با جمهوری اسالمی ایران ندارد‪.‬‬ ‫رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر مشکالتی از قبیل بیکاری‪ ،‬تورم‪ ،‬مسائل‬ ‫فرهنگی‪ ،‬افزایش امار طالق و فساد در کشور وجود‬ ‫دارد که مردم به دلی��ل وفاداری به انقالب و نظام‬ ‫ویژه‬ ‫محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از پیش��رفت در‬ ‫مذاکرات خبر داد ولی گفت در نهایت کشورهای غربی‬ ‫باید تصمیم بگیرند در پی توافق هستند یا فشار ‪.‬‬ ‫ظریف صبح جمعه در گفت وگو با خبرنگاران درباره‬ ‫مذاکرات روز پنجش��نبه خود با وزیران اروپایی و چین‬ ‫و نی��ز هماهنگ کننده سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دیروز گفت وگو های خیلی خوبی داش��تیم ‪.‬‬ ‫در ‪ 3‬روز گذش��ته همه وزیران خارجه به وین امدند‪،‬‬ ‫برخ��ی وزیران دوباره امدند‪ .‬یک دور مس��ائل را مرور‬ ‫کردیم‪ ،‬پیش��رفت زیادی نسبت به ابتدای کار حاصل‬ ‫شده است‪ .‬وی در عین حال گفت‪ :‬اما موضوعات فنی‬ ‫اسالمی‪ ،‬انها را تحمل می کنند‪ ،‬گرچه ممکن است‬ ‫گالیه های بحقی هم داشته باشند‪.‬‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفس��نجانی با اب��راز نارضایتی‬ ‫از بیکاری جوانان در کش��ور اف��زود‪ :‬بیکاری حق‬ ‫جوان ایرانی که در کشوری با کلکسیونی از منابع‬ ‫طبیع��ی زندگی و با هزینه خود تحصیل می کند‪،‬‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه م��ردم ولی نعمت و حاکم‬ ‫اصل��ی انقالب اس�لامی و ایران هس��تند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر مردم با تمام ت��وان و همت خود کمک‬ ‫نمی کردن��د‪ ،‬به طور قطع در جنگ اس��یب جدی‬ ‫می دیدیم و امکان تجزیه کشور وجود داشت‪.‬‬ ‫پرونده هس��ته ای به این معنا نیس��ت که پس از ان همه‬ ‫مش��کالت برطرف خواهد ش��د‪ ،‬بلکه ده ها مش��کل دیگر‬ ‫وجود دارد که باید در مس��یر رف��ع انها نیز تالش کنیم و‬ ‫لو فصل موضوع هس��ته ای تنها مسیر را برای حرکت و‬ ‫ح ‬ ‫تالش اصلی دولت به منظور رفع مشکالت کشور هموارتر‬ ‫می کند‪ .‬با وحدت‪ ،‬همدلی و فداکاری‪ ،‬مش��کالت موجود‬ ‫لو فصل اس��ت و حمایت های رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫قابل ح ‬ ‫پشتوانه دولت در این مسیر است‪ .‬در صورت توافق کردن‬ ‫یا نکردن باید یکس��ری کارها‪ ،‬حتم��ا مد نظر بوده و انجام‬ ‫ش��ود و این کارها بر عهده همه مس��ئوالن است که البته‬ ‫تصمیم گیری ه��ای اصلی در این باره اتخاذ ش��ده و ما باید‬ ‫انها را اجرایی و عملیاتی کنیم‪ .‬یکی از این کارها واگذاری‬ ‫طرح های نیمه تمام عمرانی با ش��رایط اس��ان و قانونی به‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬انج��ام این کار هم اش��تغال ایجاد می کند و‬ ‫هم ان طرح ه��ا در زمان معقولی تکمیل و به بهره برداری‬ ‫می رس��ند‪ .‬برخی از بدهکاران بانکی در شرایط نامناسب‬ ‫اقتصادی کشور و وضعیت بین المللی به این بدهی ها مبتال‬ ‫لو فصل‬ ‫شدند و باید راهی یافت تا مسائل انها با بانک ها ح ‬ ‫ش��ود‪ .‬امسال درامد دولت نسبت به مصوب بودجه فاصله‬ ‫زی��ادی دارد بنابراین باید هم در زمین��ه اجرایی تا جایی‬ ‫که امکان دارد صرفه جویی ش��ود و از ان مهم تر اینکه در‬ ‫این شرایط رونق را با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬باید مس��یر صادرات غیرنفتی را هموار کرد و‬ ‫در این زمینه استان ها و مناطق ازاد می توانند فعال شوند‪.‬‬ ‫همه تالش ما باید این باش��د که امسال تحرکی در بخش‬ ‫غیردولتی ایجاد کنیم‪ .‬از سوی دیگر باید شرایط را هموار‬ ‫کنیم تا س��رمایه های خارجی را جذب کرده و مسیر رونق‬ ‫اقتصادی را هموار کنیم‪.‬‬ ‫تهمت زدن به دولت فقط تفرقه و کینه را بیشتر می کند‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی از بیان مطالب خالف‬ ‫واقع و بدون اطالع و اگاهی پیرامون مذاکرات هسته ای‬ ‫به ش��دت انتق��اد کرده و ان را خالف س��خنان رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی دانس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی در مراسم تجلیل از صنعتگران و معدنکاران‬ ‫نمونه اس��تان قم با اشاره به روند مذاکرات هسته ای و‬ ‫تالش ها برای حل این مسئله در کشورمان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه برخی افراد احساس وظیفه شرعی به‬ ‫انها دس��ت داده و در جلس��اتی س��خنانی می گویند‬ ‫که بس��یاری از این س��خنان غلط اس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬برادری در یک اس��تان رفته و مطرح کرده که‬ ‫تمامی واحدهای هس��ته ای در کشورمان تعطیل شده‬ ‫یا برادری در جای دیگری گفته که دار و ندار هسته ای‬ ‫ما را به امریکایی ها داده اند و شخص دیگری نیز مردم‬ ‫را تحریک می کند که رهبری تنهاست و مردم باید به‬ ‫میدان بیایند‪ ،‬پرس��ش اینجاست که چرا بدون اطالع‬ ‫و اگاهی از مسائل خالف سخن می گویید و به هیات‬ ‫مذاکره کننده هس��ته ای تهمت می زنید‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به س��خنان برخی افراد ب��رای تخریب دولت یازدهم‪،‬‬ ‫فرمایش��ات رهب��ر معظم انقالب مبن��ی بر لزوم حفظ‬ ‫وحدت در کشور را مورد توجه قرار داد و گفت‪ :‬سخنان‬ ‫برخی افراد به هیچ عنوان نقد نیست و انها نمی توانند با‬ ‫بیان این مطالب احساس دلسوزی و مسئولیت داشته‬ ‫باشند‪ ،‬زیرا در این مصاف بین المللی و شرایط بسیار بد‬ ‫منطقه همه باید کامال گوش به فرمان رهبری باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��وءمدیریت دول��ت دهم و به وجود‬ ‫امدن وضعیت نامساعد اقتصادی در کشور گفت‪ :‬امروز‬ ‫دولت یازدهم میراث دار انبوه مشکالت اقتصادی است‪،‬‬ ‫اما توانس��ته در چارچوب مش��خص تا حدودی اوضاع‬ ‫اقتصادی را سروس��امان داده و از تالطمات بس��یار در‬ ‫وضعیت اقتصادی بکاهد‪ ،‬البته برای رسیدن به سطح‬ ‫مطلوب باید همچنان اقدامات بسیاری انجام شود‪.‬‬ ‫ظریف‪ :‬غرب باید تصمیم بگیرد‬ ‫و نگارش��ی مختلف��ی وج��ود دارد و در نهایت تصمیم‬ ‫سیاسی اس��ت‪ .‬من بارها گفته ام کشور های غربی باید‬ ‫تصمیم بگیرند که دنبال توافق هستند یا فشار‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور خارجه تاکید کرد‪ :‬اص��ل اراده یا ادعای‬ ‫وجود اراده این ‪ 2‬با یکدیگر جمع نخواهند ش��د‪ .‬بارها‬ ‫شنیده ایم که گفته اند دنبال توافق هستند ‪.‬‬ ‫ظریف به روند نگارش متن توافق اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در برخی موارد نگارش مش��کالتی پی��ش می اید که‬ ‫شاید نشان دهنده دیوان ساالری های گرایش به سمت‬ ‫حفظ تحریم هاس��ت ک��ه باید از این مش��کالت عبور‬ ‫کنیم‪ .‬احساس اراده سیاسی کافی است ولی هنوز این‬ ‫اراده سیاسی به نظام اداری تبدیل نشده است‪.‬‬ ‫س��یدعباس عراقچ��ی‪ ،‬معاون حقوق��ی و بین الملل‬ ‫وزیر امور خارجه س��فر یوکیا امانو به تهران را «خوب‬ ‫و موف��ق» ارزیابی کرد و گف��ت‪ :‬تهران اماده همکاری‬ ‫ب��ا اژانس برای رفع س��وءتفاهم ها در زمینه پی‪.‬ام‪.‬دی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی دیروز در گفت وگو با خبرن��گاران در وین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بسیار امیدواریم هستیم که در حل مسئله‬ ‫ی پیشرفت حاصل شود‪.‬‬ ‫پی‪.‬ام‪.‬د ‬ ‫عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در بخش دیگری‬ ‫از این گفت وگو مالک و مبنای دستیابی به توافق برای‬ ‫تیم مذاکره کننده هس��ته ای ای��ران را رعایت خطوط‬ ‫قرمز ترسیم شده عنوان کرد و گفت‪ :‬از نظر ما رسیدن‬ ‫به خواس��ته های مان و رعایت تمام اصول و چارچوب و‬ ‫خطوط قرمزی است که ترسیم شده است‪.‬‬ ‫امانو در سفر خود به تهران با رییس جمهوری و دبیر‬ ‫تو گو کرد‪.‬‬ ‫شورای امنیت ملی دیدار و گف ‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫یوکیا امانو‪ ،‬مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫پس از بازگش��ت از تهران گفت معتقدم دوطرف تفاهم‬ ‫بهتری برای پیش��برد بعضی مس��ائل پیدا کرده اند ولی‬ ‫هنوز مسائلی هست که نیاز به کار بیشتر دارد‪.‬‬ ‫هاینز فیشر‪ ،‬رییس جمهوری اتریش پس از دیدار با‬ ‫محمد جواد ظریف گفت‪ :‬وزیران خارجه ایران و امریکا‬ ‫توافقی خواهند کرد که ملت های شان ان را تایید کند‪.‬‬ ‫سرگئی ریابکوف‪ ،‬معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده‬ ‫ارشد هسته ای روس��یه اعالم کرد‪ :‬دیدار مدیرکل اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی از ایران‪ ،‬به طرف های مذاکره کننده‬ ‫در وی��ن کمک می کند رویکرد خ��ود را در زمینه تدابیر‬ ‫برای کنترل برنامه هسته ای ایران اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫وزیر دفاع یونان در دیدار با نخست وزیر این کشور‬ ‫گفت نیروهای مس��لح و ارت��ش تضمین کننده امنیت‬ ‫داخلی کشور هستند‪.‬‬ ‫رس��انه ملی چین در گزارش��ی تحلیل��ی از ظهور‬ ‫داعش در افغانستان و تاثیرات منفی این گروه تکفیری‬ ‫ب��ر ثبات این کش��ور اب��راز نگرانی ک��رد و از این گروه‬ ‫به عنوان تهدیدی جدی در افغانستان نام برد‪.‬‬ ‫افراد مس��لح با حمله به نیروهای امنیتی عربستان‬ ‫در طایف واقع در غرب این کش��ور‪ ،‬یک تن از انها را به‬ ‫قتل رساندند‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد و دارایی یونان ب��ه خبرنگاران گفت‬ ‫درصورتی ک��ه بیش��تر م��ردم یون��ان به خواس��ته های‬ ‫وام دهندگان رای مثبت دهند‪ ،‬از پس��ت خود اس��تعفا‬ ‫خواهم داد‪.‬‬ ‫بزرگترین مانور نظامی ضدتروریس��تی با مشارکت‬ ‫نظامیان ‪ 7‬کشور اروپایی در ایتالیا برگزار شد‪.‬‬ ‫سازمان بهداش��ت جهانی نسبت به شیوع بیماری‬ ‫مهلک «وبا» در سودان جنوبی هشدار داد و تاکید کرد‬ ‫ک��ه بیش از ‪5‬هزار کودک زیر ‪5‬س��ال در معرض خطر‬ ‫ابتال به این بیماری هستند‪.‬‬ ‫مناب��ع امنیت��ی مصر از وقوع یک انفجار در ش��هر‬ ‫«او تیج» در استان اسیوط مصر خبر دادند‪.‬‬ ‫ج��ان باس‪ ،‬س��فیر واش��نگتن در ان��کارا گفت ما‬ ‫نگرانی های مشترکی با ترکیه درباره داعش داریم‪.‬‬ ‫ژاپن اعالم کرد که به دلیل دریافت نکردن پاس��خ‬ ‫ش��فاف از وضعی��ت اتب��اع ربوده ش��ده خ��ود در کره‬ ‫ش��مالی‪ ،‬دست به اعمال تحریم های جدیدتری بر علیه‬ ‫پیونگ یانگ خواهد زد‪.‬‬ ‫ژنرال میش��ل عون‪ ،‬رییس حزب جریان ازاد ملی‬ ‫لبنان با تاکید به اینکه کلید حل مش��کالت در منطقه‬ ‫توافق هس��ته ای بین جمهوری اس�لامی ایران و گروه‬ ‫‪ 5+1‬است‪ ،‬گفت که تحویل ‪ 13‬تن طال به بانک مرکزی‬ ‫ایران نشانه ای مثبت در پیشرفت مذاکرات است‪.‬‬ ‫نی��روی دریای��ی تایلن��د ‪ 3‬زیردریایی ب��ه ارزش‬ ‫‪36‬میلی��ارد بات (واحد پول تایلن��د) از چین خریداری‬ ‫می کن��د‪ ،‬معامله ای که می تواند گویای دوری بانکوک از‬ ‫کاخ سفید پس از کودتای اول خرداد سال گذشته باشد‪.‬‬ ‫گ��روه تروریس��تی داع��ش امام جماع��ت یکی از‬ ‫مساجد موصل را به ضرب گلوله اعدام کرد‪.‬‬ ‫جی��م وب‪ ،‬عضو س��ابق مجلس س��نای امریکا به‬ ‫عن��وان رقیب اصلی هیالری کلینتون از حزب دمکرات‬ ‫وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری ‪ 2016‬امریکا شد‪.‬‬ ‫رزمای��ش پیمان اتالنتیک ش��مالی (ناتو) در غرب‬ ‫دریای سیاه‪ ،‬دیروز با میزبانی بلغارستان اغاز شد‪.‬‬ ‫«طارق بن الطهار العونی الحرزی» از س��رکردگان‬ ‫داعش و مس��ئول گرداوری منابع مال��ی و جذب نیرو‬ ‫برای این گروه تروریس��تی‪ ،‬در درگیری های سوریه به‬ ‫هالکت رسید‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫توسعه صنعت ریلی با محوریت خصوصی سازی‬ ‫قیمت تمام شده تولیدات تابستانی اب رفت‬ ‫بازنگری و مدیریت درامدهای نفتی‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫تشکیل شورای سیاستگذاری‬ ‫صنعت‬ ‫معاون ایدرو با تشریح سرمایه گذاری های جدید این سازمان خبر داد‬ ‫‪ 630‬میلیارد ریال برای ‪ 2‬طرح صنعتی‬ ‫ملیح�ه خورده پ�ا ـ گروه صنع�ت‪ :‬با‬ ‫اجرای ‪ 2‬طرح از سوی سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) که نیاز‬ ‫به س��رمایه گذاری ‪ ۶۳۰‬میلی��ارد ریالی‬ ‫دارد‪ ،‬برای ‪ ۱۴۴‬نفر فرصت شغلی جدید‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫رمضانعل��ی صادق زاده‪ ،‬معاون توس��عه‬ ‫فن��اوری و صنایع پیش��رفته ای��درو در‬ ‫با بیان این خبر اظهار‬ ‫گفت وگو با‬ ‫کرد‪ :‬یکی از طرح های سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران در سال جاری‪،‬‬ ‫ طرح مرک��ز مدیریت اطالع��ات مصرف‬ ‫انرژی است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثیر اج��رای این طرح در‬ ‫کشور افزود‪ :‬اجرای طرح مرکز مدیریت‬ ‫اطالعات مصرف ان��رژی‪ ،‬یکی از راه های‬ ‫موثر تش��خیص س��طح رف��اه اقتصادی‬ ‫شهروندان و بررسی میزان مصرف انرژی‬ ‫در هر خانوار است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران ادامه داد‪ :‬در وضعیت کنونی‬ ‫اطالعات اشتراک شهروندان غیریکپارچه‬ ‫و پراکنده اس��ت اما با اجرای طرح مرکز‬ ‫مدیری��ت اطالع��ات مصرف ان��رژی‪ ،‬با‬ ‫تجمیع اطالعات مش��ترکان شرکت های‬ ‫خدمات دهنده تمامی صورتحس��اب های‬ ‫مرب��وط به یک مش��ترک (اع��م از اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز و س��ایر صورتحس��اب هایی که‬ ‫یک شهروند پرداخت می کند) به صورت‬ ‫الکترونیکی تجمیع می شود‪.‬‬ ‫صادق زاده تصریح ک��رد‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬ام��کان اطالع رس��انی صدور یک‬ ‫صورتحس��اب و نیز پرداخت ان توس��ط‬ ‫مش��ترک از چندی��ن کان��ال مختل��ف‬ ‫الکترونیکی فراهم می شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی ای��ران در زمینه‬ ‫چشم انداز مطلوب این پروژه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دستیابی به زیرساختی برای توزیع‬ ‫عادالن��ه یاران��ه‪ ،‬پایش مص��رف و رفتار‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬ارتباط اشتراک با مشترک‬ ‫و یکپارچه س��ازی داده ه��ای قب��وض‬ ‫مختلف مش��ترکان از جمله اهداف این‬ ‫طرح است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شناس��ایی مشترکان‬ ‫به تفکیک مناطق جفرافیایی سکونت و‬ ‫اس��تفاده از داده هایی برای ارائه خدمات‬ ‫متنوع مانند خدمات مدیریت بحران و‪،...‬‬ ‫کاهش هزینه های عملیاتی ش��رکت های‬ ‫خدمات ش��هری ابفا‪ ،‬ابفار‪ ،‬برق و گاز از‬ ‫طریق حذف تدریج��ی قبوض کاغذی و‬ ‫حذف هزینه چاپ و هزینه توزیع قبوض‬ ‫ازجمله اهداف دیگر این طرح است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬کاه��ش قبوض وصول‬ ‫نش��ده و تنظی��م زمان پرداخ��ت قبوض‪،‬‬ ‫فراهم س��ازی تس��هیالت متن��وع ب��رای‬ ‫مش��ترکان ب��ه منظ��ور کاه��ش مصرف‬ ‫همزم��ان و افزای��ش رضای��ت انه��ا‪،‬‬ ‫فراهم س��ازی امکان��ات در جه��ت تکامل‬ ‫مدیری��ت هوش��مند در ش��رکت های‬ ‫خدمات دهن��ده و زیرس��اختی ب��رای‬ ‫یکسان س��ازی دوره ه��ای قرائ��ت ک��ه‬ ‫مزیت های فراوانی از نظر اسایش و ایمنی‬ ‫برای ش��هروندان دارد و همچنین کاهش‬ ‫هزینه قرائت برای شرکت های خدماتی از‬ ‫دیگر اهداف اجرای این طرح است‪.‬‬ ‫ص��ادق زاده ابرازک��رد‪ :‬مرحله نخس��ت‬ ‫اجرای این طرح شامل برداشت اطالعات‬ ‫کنتوره��ا و مش��ترکان می ش��ود ک��ه در‬ ‫این مرحله شناس��ایی قب��وض مربوط به‬ ‫یک فرد با توجه به تن��وع کنتورها انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی هدف‪ ،‬اتص��ال داده های‬ ‫اش��تراک به مش��ترک اس��ت‪ .‬همزمان‪،‬‬ ‫مختصات دقیق م��کان جغرافیایی نصب‬ ‫کنتورها نیز با اس��تفاده از «جی پی اس»‬ ‫گرداوری می ش��ود‪ .‬ای��ن داده ها ضمن‬ ‫تثبی��ت اطالع��ات مش��ترکان و کاهش‬ ‫خط��ا‪ ،‬زمین��ه را ب��رای ارائ��ه خدمات‬ ‫ارزش افزوده متن��وع در اینده مبتنی بر‬ ‫اطالعات «جی ای اس» فراهم می کند‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ای��ران با بی��ان ای��ن مطلب که‬ ‫مرحل��ه دوم اج��رای این طرح ش��امل‬ ‫تجمیع قبوض کاغذی می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ح��ذف قبوض کاغ��ذی نیازمن��د تغییر‬ ‫تدریجی فرهنگ مش��ترکان و شناسایی‬ ‫و رفع موانع مختلف پیش روی انهاست‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مرحل��ه دوم ط��رح‪ ،‬تجمیع‬ ‫قبوض کاغ��ذی مختل��ف در قالب یک‬ ‫قبض است‪.‬‬ ‫با اجرای ‪ 2‬طرح از‬ ‫سوی سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع‬ ‫ایران (ایدرو) که نیاز‬ ‫به سرمایه گذاری ‪۶۳۰‬‬ ‫میلیارد ریالی دارد‪،‬‬ ‫ برای ‪ ۱۴۴‬نفر فرصت‬ ‫شغلی جدید ایجاد‬ ‫می شود‬ ‫ب��ه گفته این مق��ام مس��ئول‪ ،‬مرحله‬ ‫س��وم ط��رح مرک��ز مدیری��ت اطالعات‬ ‫مص��رف انرژی ش��امل ح��ذف قبوض و‬ ‫راهبری خدمات می ش��ود و چش��م انداز‬ ‫مطلوب تجمیع قبوض (قرائت مشترک‪،‬‬ ‫ح��ذف کاغ��ذ‪ ،‬پرداخ��ت الکترونیکی از‬ ‫کانال ه��ای مختل��ف ب��ا محوری��ت یک‬ ‫پورتال) در مرحله سوم تحقق می یابد و‬ ‫یک داشبورد مدیریتی در حوزه مصرف‬ ‫ان��رژی در اختیار مدی��ران ذی ربط قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫صادق زاده افزود‪ :‬س��رمایه گذاری برای‬ ‫اجرای این ط��رح به ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال اس��ت که مقرر ش��ده در اس��تان‬ ‫مازن��دران با ترکیب س��رمایه گذاری ‪۵۱‬‬ ‫درصد سهم بخش خصوصی و ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫بخش ایدرو انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول‪ ،‬مدت زمان‬ ‫اج��رای ای��ن ط��رح ‪ ۱۴‬ماه و ب��ا هدف‬ ‫اش��تغالزایی برای ‪ ۱۰۰‬نف��ر پیش بینی‬ ‫شده اس��ت که می تواند منجر به کاهش‬ ‫هزینه ه��ای توزی��ع و پرداخ��ت قبوض‬ ‫مختلف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت ش�رکت های ب�زرگ‬ ‫بین المللی در طرح ایدرو‬ ‫وی با بیان این مطل��ب که یکی دیگر‬ ‫از طرح ه��ای پیش بینی ش��ده از س��وی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫برای س��ال جاری‪ ،‬طرح تولید اس��تنت‪،‬‬ ‫بالن و کاتتر قلبی ـ عروقی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براساس امار و ارقام منتشرشده از‬ ‫سوی وزارت بهداشت و درمان‪ ،‬متاسفانه‬ ‫در کش��ور موضوع نارس��ایی و مشکالت‬ ‫قلب��ی ـ عروقی بس��یار فراگی��ر بوده و‬ ‫تبدیل به یکی از معضالت جدی کش��ور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ص��ادق زاده اف��زود‪ :‬چنانک��ه ام��ار و‬ ‫اطالع��ات رس��می و غیررس��می وزارت‬ ‫بهداش��ت و درم��ان نش��ان می ده��د‪،‬‬ ‫س��االنه میلیون ه��ا دالر ارز صرف خرید‬ ‫و واردات ان��واع اس��تنت های قلب��ی ـ‬ ‫عروقی‪ ،‬گوارشی‪ ،‬مجاری ادراری و سایر‬ ‫استنت ها می شود‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ای��ران تصریح ک��رد‪ :‬عمده این‬ ‫واردات از کش��ورهای اروپای��ی و امریکا‬ ‫انج��ام می ش��ود بنابرای��ن درحال حاضر‬ ‫بازار عمده استنت در دست شرکت های‬ ‫امریکای��ی و اروپای��ی اس��ت‪ .‬البت��ه‬ ‫شرکت های اس��یایی و امریکای جنوبی‬ ‫نیز به تازگی وارد این بازار شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عمده این ش��رکت ها‬ ‫در ایران نمایندگی داشته و از طریق انها‬ ‫استنت های خود را به فروش می رسانند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بر اس��اس اطالعات‬ ‫منتشرش��ده از س��وی وزارت بهداش��ت‬ ‫و درم��ان در س��ال ‪ ۸۹‬می��زان واردات‬ ‫استنت ها حدود ‪ ۳۶‬میلیون دالر بوده و‬ ‫این رقم در صدر واردات وسایل پزشکی‬ ‫کش��ور قرار گرفته که البت��ه باید به این‬ ‫رقم میزان واردات غیررس��می استنت ها‬ ‫را نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫صادق زاده یاداور شد‪ :‬همچنین در سال‬ ‫‪ ۹۱‬میزان واردات اس��تنت ها و ارز هزینه‬ ‫ش��ده در این زمینه بیش از ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫دالر ب��وده اس��ت‪ .‬اداره کل تجهی��زات‬ ‫پزشکی کش��ور در جلسات مشترکی که‬ ‫با نمایندگان سازمان داشته‪ ،‬موضوع نیاز‬ ‫به تولید و داخلی س��ازی انواع استنت را‬ ‫مطرح کرده است‪.‬‬ ‫از این رو با توجه به حساسیت و اولویت‬ ‫درمانی موضوع از یک سو و ارزبری باالی‬ ‫استنت از س��وی دیگر‪ ،‬س��ازمان ایدرو‬ ‫تصمیم به مطالعه و امکان س��نجی طرح‬ ‫گفته شده گرفته است و در نظر دارد با‬ ‫همکاری بخش خصوصی در زمینه تولید‬ ‫این محصوالت به عنوان یک طرح حوزه‬ ‫صنایع پیشرفته مشارکت کند‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران ابرازک��رد‪ :‬فناوری و دانش‬ ‫فنی این طرح قرار اس��ت از طریق یک‬ ‫شرکت معتبر و معروف بین المللی انجام‬ ‫شود و این ش��رکت مایل به مشارکت و‬ ‫سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران‬ ‫داخل��ی اس��ت‪ .‬از طرفی‪ ،‬یک ش��رکت‬ ‫معتب��ر داخل��ی نی��ز در زمین��ه تولید‬ ‫تجهیزات پزش��کی‪ ،‬متقاضی مشارکت با‬ ‫سازمان ایدرو در این طرح است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ب��رای اجرای طرح‬ ‫تولی��د اس��تنت‪ ،‬بال��ن و کاتت��ر قلبی ـ‬ ‫عروقی پیش بینی س��رمایه گذاری ‪۲۳۰‬‬ ‫میلیارد ریالی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولید اس��می این طرح‪ ،‬ساالنه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫س��ت محصوالت بوده ک��ه محل اجرای‬ ‫طرح در استان تهران است‪.‬‬ ‫به گفته ص��ادق زاده مدت زمان اجرای‬ ‫این طرح ‪ ۲۴‬ماه اس��ت و ب��ا اجرای ان‬ ‫می توان برای ‪ ۴۴‬نفر اش��تغالزایی کرد و‬ ‫به اهدافی نظیر جلوگیری از خروج ارز و‬ ‫خودکفایی در تولید بخشی از تجهیزات‬ ‫مورد نیاز کشور دست یافت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تش��کیل شورای‬ ‫سیاس��تگذاری صنع��ت‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫صنعتی در این وزارتخانه خبر داد‪.‬‬ ‫کیوم��رث فروتنی با اعالم ای��ن مطلب گفت‪ :‬این‬ ‫ش��ورا بر اس��اس ضرورت های اقتصاد مقاومتی و با‬ ‫هدف حداکثر اس��تفاده از توان داخلی و به ریاست‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از اهداف تش��کیل این ش��ورا‬ ‫تحق��ق وظیفه حاکمیت��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در اجرای مفاد قانون حداکثر اس��تفاده از‬ ‫توان داخلی است‪.‬‬ ‫فروتن��ی اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از بازرگانان تمایل‬ ‫دارن��د از فهرس��ت توانمندی های س��اخت داخل‬ ‫اگاه باش��ند و با استفاده از تجهیزات ساخت داخل‬ ‫کااله��ای مورد نیاز پروژه ها را فراهم کنند تا زمینه‬ ‫اش��تغال و بهره وری از ظرفیت های سرمایه گذاری‬ ‫شده در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬در ماده ‪ ۳‬قانون حداکثر‬ ‫اس��تفاده از توان داخلی در اجرای پروژه ها‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف ش��ده که هر ‪ ۶‬ماه‬ ‫یک بار فهرس��ت توانمندی های ساخت داخل را با‬ ‫ظرفیت تولیدی انها اعالم کند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع و ماشین سازی و تجهیزات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان این مطلب‬ ‫ک��ه ای��ن وزارتخانه موظف اس��ت ب��رای تامین‬ ‫ب��ازار واحدهای تولیدی از ثبت س��فارش اینگونه‬ ‫تولیدات خودداری کند تا از واردات انها جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دشمنان سال هاست به جنگ‬ ‫اقتصادی روی اورده و درصدد فلج کردن کش��ور‬ ‫هس��تند اما صنعتگران‪ ،‬افس��ران گرانقدر مبارزه‬ ‫با اس��تکبار جهانی هس��تند و بحث تحریم ها نیز‬ ‫مقطعی است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت از تولید ملی‬ ‫نیازمند‬ ‫برنامه بلندمدت‬ ‫مسعود قاسمی‬ ‫نایب رییس اتحادیه صنایع هوایی‬ ‫بی ش��ک حمایت از تولی��د ملی تنها ی��ک برنامه‬ ‫یک ساله نیست و به زیرساخت ها و زیربناسازی هایی‬ ‫نیاز دارد و الزم اس��ت سیاس��ت ها اصالح ش��ود و از‬ ‫س��وی دیگر ن��رخ ارز و ت��ورم‪ ،‬نرخ به��ره‪ ،‬تعرفه ها‪،‬‬ ‫قوانی��ن کار و مالی��ات و مهم ت��ر از هم��ه فرهن��گ‬ ‫مصرفی و اصالح شبکه توزیع‪ ،‬بسته بندی و بازاریابی‪،‬‬ ‫نشان(برند)س��ازی و معرفی نام ه��ای تجاری معتبر‬ ‫ایرانی و جلب نظر مش��تریان و‪ ...‬نیز در دس��تور کار‬ ‫قرار گیرد که هریک از این سیاس��ت ها تنها بخش��ی‬ ‫از ب��ازار را حمای��ت می کند و این سیاس��ت ها برای‬ ‫همیش��ه باید مورد توج��ه قرار گیرد ت��ا اطمینان و‬ ‫اعتم��اد تولید کننده و س��رمایه گذار را جلب کرده و‬ ‫تولید کننده از حمایت مردم در مصرف کاالی داخلی‬ ‫مطمئن ش��ود‪ .‬قیمت گذاری ها‪ ،‬کنترل ها‪ ،‬متناس��ب‬ ‫ب��ودن واردات کاال با میزان واقعی نیاز داخلی و‪ ...‬نیز‬ ‫نقش بس��یار مهمی دارد و اگر تولید کننده احساس‬ ‫کند که در یک رقابت نابرابر از س��وی واردات کاالی‬ ‫خارجی و دولت قرار دارد‪ ،‬قادر به تداوم فعالیت خود‬ ‫نیس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اگر در فصل برداش��ت مواد‬ ‫غذای��ی یا عرضه کاالی یک کارخانه یا یک صنعت با‬ ‫واردات کاالی خارج��ی با ن��رخ ارز ارزان و با حمایت‬ ‫یک سازمان دولتی (برای نمونه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت) همراه شویم‪ ،‬در ان صورت‪ ،‬تولید کننده یا‬ ‫از بازار خارج می شود یا به تولید فکر نخواهد کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از تولید کنندگان در س��ال های اخیر به‬ ‫وارد کننده کاال تبدیل ش��ده اند و با ارسال برند یا نام‬ ‫تج��اری خود و تولید کاال در چی��ن‪ ،‬وانمود کرده اند‬ ‫که تولید کننده ایرانی هس��تند و با این کار دردس��ر‬ ‫تولی��د‪ ،‬کارگر و‪ ...‬را نداش��ته اند و با ن��رخ دالر ارزان‬ ‫اقدام به واردات کرده اند‪ .‬در حال حاضر مسئول تدبیر‬ ‫و تنظیم سیاس��ت های بازار کاال و ایجاد شفافیت در‬ ‫بازارهای کار‪ ،‬پول‪ ،‬سرمایه و کاال‪ ،‬دولت و تشکل های‬ ‫صنفی و صنعتی هستند و اگر سیاست های نرخ ارز‪،‬‬ ‫سیاست های مالی و پولی و بانکی‪ ،‬نرخ تعرفه‪ ،‬مالیات‬ ‫و قوانین کار و‪ ...‬به عنوان سیاس��ت های مکمل مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد‪ ،‬به طور قطع ق��درت رقابتی تولید‬ ‫داخلی افزایش یافته و ش��اهد حضور کاالی باکیفیت‬ ‫و قیمت مناس��ب ایرانی و حمایت م��ردم از تولید و‬ ‫کارگر و س��رمایه گذار ایرانی خواهیم بود‪ .‬نکته دیگر‬ ‫توجه ب��ه این موضوع اس��ت که توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫نیازمند یک روند چند ساله و حداقل یک دهه است‬ ‫و برنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصالح‬ ‫الگوی مصرف‪ ،‬جهاد اقتص��ادی و طرح های تحول و‬ ‫هدفمندی یارانه ها‪ ،‬همدلی و همزبانی دولت و ملت‬ ‫و توس��عه اقتصادی اس��ت‪ .‬از انجا که دهه پیش رو به‬ ‫نام دهه «عدالت و توس��عه و پیش��رفت» مورد توجه‬ ‫ق��رار گرفته‪ ،‬در نتیجه با هر خط مش��ی و مس��یری‬ ‫که سیاس��ت داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد‪،‬‬ ‫ملت ایران و مس��ئوالن تاکید دارند که ش��اخص های‬ ‫اقتصادی ایران باید متناس��ب با ش��ان ملت ایران در‬ ‫منطقه رشد کند تا ش��اهد پیشرفت اقتصاد و قدرت‬ ‫ایران باش��یم و از انجا که ایران به عنوان یک کش��ور‬ ‫مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین از نظر ش��اخص های قدرت اقتصادی‬ ‫نی��ز ایران نباید از کش��ورهای منطق��ه عقب بیفتد و‬ ‫همان طور که قبال تاکید شده ایران باید در چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬به کش��ور نخس��ت منطقه تبدیل شود زیرا از‬ ‫جه��ت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و‬ ‫فلزات و‪ ....‬قوی تر از کشورهای منطقه است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫کارشناسان با تاکید بر سیاست های ابالغی برنامه ششم توسعه مطرح کردند ‬ ‫توسعه صنعت ریلی با محوریت خصوصی سازی‬ ‫فرشته فریادرس‪ -‬گروه صنعت‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اسلامی در نام�ه ای ب ه رییس جمهور سیاس�ت های‬ ‫کلی برنامه ششم توسعه را ابالغ کردند‪.‬‬ ‫پایه محورهای س�ه گانه ‬ ‫این سیاس�ت های کلی ب�ر ‬ ‫«اقتص�اد مقاومت�ی»‪« ،‬پیش�تازی در عرص�ه علم‬ ‫و فن�اوری» و «تعال�ی و مقاوم س�ازی فرهنگ�ی» و‬ ‫ب�ا در نظ�ر گرفت�ن واقعیت های موج�ود در صحنه‬ ‫داخل�ی و خارجی تنظیم ش�ده اس�ت تا ب�ا تحقق‬ ‫م به ارائ�ه الگوی برامده از تفکر‬ ‫اهداف برنامه شش� ‬ ‫اسلامی در زمین�ه پیش�رفت ک�ه به ص�ورت کلی‬ ‫مس�تقل از نظام س�رمایه داری جهانی است‪ ،‬کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سیاس�ت های کل�ی برنام�ه شش�م توس�عه دارای‬ ‫‪ ۸۰‬بند و ش�امل س�رفصل های ام�ور‪« :‬اقتصادی»‪،‬‬ ‫«فن�اوری اطالع�ات و ارتباط�ات»‪« ،‬اجتماع�ی»‪،‬‬ ‫«دفاع�ی و امنیتی»‪« ،‬سیاس�ت خارجی»‪« ،‬حقوقی‬ ‫و قضای�ی»‪« ،‬فرهنگ�ی» و «عل�م‪ ،‬فن�اوری و‬ ‫ن�واوری» اس�ت‪ .‬رهب�ر معظ�م انقلاب در بند ‪۲۴‬‬ ‫ای�ن ابالغی�ه ب�ر اولوی�ت بخ�ش ریلی در توس�عه‬ ‫حمل ونق�ل و ایجاد مزی�ت رقابتی ب�رای ان تاکید‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫همچنی�ن در بن�د ‪ ۲۵‬ابالغیه بر توس�عه حمل ونقل‬ ‫ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه های باری‬ ‫و اتصال ش�بکه به مراکز ب�زرگ اقتصادی‪ ،‬تجاری و‬ ‫صنعت�ی و مب�ادی ورودی و خروجی مهم کش�ور و‬ ‫ش�بکه های ریلی منطقه ای و جهانی به ویژه کریدور‬ ‫ش�مال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت‬ ‫بار تاکید شده است‪.‬‬ ‫احمد جباری‪ ،‬رییس کمیته حمل ونقل‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با انتقاد از اینکه‬ ‫تاکن��ون اراده ای ب��رای توس��عه صنعت‬ ‫ت به‬ ‫حمل ونقل ریلی وجود نداش��ته اس ‬ ‫گف��ت‪ :‬توس��عه حمل ونق��ل ریلی‬ ‫زمینه س��از و پیش نیاز توسعه اقتصادی و‬ ‫رشد سرمایه گذاری است بنابراین باید در‬ ‫نحوه مدیریت این صنعت بازنگری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فراه�م ک�ردن زیرس�اخت ها در‬ ‫جذب سرمایه گذاری‬ ‫جباری با اش��اره به ابالغیه تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی در برنامه شش��م‬ ‫توس��عه بر اولویت بخش ریلی در توسعه‬ ‫ی بیان‬ ‫حمل ونق��ل و ایجاد مزی��ت رقابت ‬ ‫کرد‪ :‬برای اینکه صنعت حمل ونقل ریلی‬ ‫به سمت توس��عه گام بردارد باید شرایط‬ ‫مناس��ب را ب��رای ج��ذب س��رمایه گذار‬ ‫داخلی‪ ،‬س��رمایه گذاران ایران��ی خارج از‬ ‫کشور و حتی سرمایه گذاران خارجی که‬ ‫تمای��ل به س��رمایه گذاری در ایران دارند‬ ‫فراهم کرد‪ ،‬درواقع باید اطمینان و امنیت‬ ‫الزم را برای سرمایه گذار ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ریی��س کمیت��ه حمل ونق��ل مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ادامه ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه ج��ذب س��رمایه گذاری نیازمند‬ ‫فراهم ک��ردن زیرساخت هاس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در چنین ش��رایطی س��رمایه گذار‬ ‫تمایل به س��رمایه گذاری با هدف توسعه‬ ‫حمل ونقل ریلی خواهد داش��ت ‪ .‬نماینده‬ ‫مردم بندرلنگه‪ ،‬بس��تک و پارس��یان در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه در‬ ‫ح��وزه صنعت حمل و نقل ریلی نس��بت‬ ‫به کشور های توس��عه یافته در این بخش‬ ‫بس��یار عقب هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر به‬ ‫کش��ورهای اروپایی ن��گاه کنیم‪ ،‬خواهیم‬ ‫دی��د ک��ه در توس��عه حمل ونق��ل ریلی‬ ‫گام های مثبتی برداش��ته اند از این رو ما‬ ‫هم باید به همین س��مت و س��و حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬رییس کمیت��ه حمل ونقل مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی یکی از الزامات توسعه‬ ‫حمل ونقل ریلی را خصوصی سازی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اگر به سمت خصوصی سازی‬ ‫گام برداری��م‪ ،‬توفیق ه��ای خوبی حاصل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬از این رو باید مشوق هایی را‬ ‫برای ورود بخش خصوصی به این عرصه‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬چرا که قانون برنامه پنجم‬ ‫توسعه نیز بر توس��عه صنعت حمل ونقل‬ ‫ریلی و حرکت رو ب��ه جلوی این صنعت‬ ‫تاکید داشته است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س‬ ‫شورای اس�لامی یکی از راهکارهای الزم‬ ‫ب��رای ورود بخ��ش خصوص��ی به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخ��ش را کاهش‬ ‫بوروکراس��ی های اداری عن��وان و بی��ان‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر س��رمایه گذار داخلی‬ ‫یا خارجی ب��ه اندازه ای درگی��ر مقررات‬ ‫دس��ت و پاگیر اداری می شود که انگیزه‬ ‫برای سرمایه گذاری در او کاهش می یابد‬ ‫و این امر باعث س��وق دادن سرمایه گذار‬ ‫ب��ه کش��ورهای ح��وزه خلیج ف��ارس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جباری معتقد اس��ت ضم��ن نظارت بر‬ ‫نحوه عملکرد بخ��ش خصوصی‪ ،‬می توان‬ ‫انگیزه انها را برای مشارکت هرچه بیشتر‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش ها بررسی شود‬ ‫جب��اری با تاکید بر اینکه باید راهکارها‬ ‫برای خصوصی س��ازی به ویژه در صنعت‬ ‫حمل ونقل ریلی در برنامه شش��م تعریف‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬بای��د نس��بت به‬ ‫مش��خص کردن انتظارات با هدف توسعه‬ ‫حمل ونقل ریلی اقدام کنیم‪ .‬بر این اساس‬ ‫الزم اس��ت چالش های توسعه حمل ونقل‬ ‫ریلی در برنامه پنجم توس��عه که درحال‬ ‫مدیریت واردات‪ ،‬برنامه حمایتی دولت از تولید داخل‬ ‫ایرن�ا‪ :‬معاون برنامه ری��زی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اش��اره به تصویب الیحه‬ ‫حمایت از تولید ب��ا تعامل دولت و مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در بیش از ‪ ۳۰‬ماده گفت‪:‬‬ ‫این الیحه با هدف رفع موانع تولید و ایجاد‬ ‫ظرفیت های اقتصادی تصویب شد‪.‬‬ ‫حسین ابویی مهریزی‪ ،‬مدیریت واردات را‬ ‫برنامه حمایتی دولت تدبیر و امید از تولید‬ ‫داخلی دانست و افزود‪ :‬دولت یازدهم توازن‬ ‫در بخ��ش واردات و صادرات را هدفگذاری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بی��ان اینکه بر اس��اس برنامه‬ ‫دول��ت‪ ،‬ارز مبادله ای به ارز متقاضی تبدیل‬ ‫و تعرفه های بخش واردات نیز اصالح ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۳‬بیش از‬ ‫‪ ۴۹‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلی��ون دالر صادرات‬ ‫غیرنفتی از کش��ور انجام شد که در مقابل‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫میزان واردات غیرنفتی به کش��ور در سال‬ ‫‪ ۹۳‬به ‪ 52/5‬میلیارد دالر رس��ید که سهم‬ ‫واردات کاالی مصرفی در س��ال ‪ ۹۳‬نسبت‬ ‫ن ‪5‬درصد کاهش داشته‬ ‫به س��ال قبل از ا ‬ ‫اس��ت‪ .‬ابویی مهریزی با بیان اینکه سال ‪۹۳‬‬ ‫به میزان ‪ ۱۴۵‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به متقاضیان بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در کش��ور اعطا ش��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از این‬ ‫رق��م ح��دود ‪ ۱۰۶‬هزار میلی��ارد تومان به‬ ‫صنع��ت و معدن اختصاص داش��ته که ‪۶۰‬‬ ‫درص��د ان ب��رای اس��تمهال بدهی ها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ه رش��د ‪ 3‬درصدی اقتصاد کش��ور‬ ‫اش��اره و بیان کرد‪ :‬براس��اس اعالم رسمی‬ ‫بانک مرکزی سال ‪ ۹۳‬بخش صنعت کشور‬ ‫‪ 6/7‬درص��د‪ ،‬بخ��ش مع��دن ‪ 9/7‬درصد و‬ ‫بخش بازرگانی و تجارت ‪ 3/7‬درصد رش��د‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی یاد اور ش��د‪ 1/7 :‬درصد از‬ ‫رش��د ‪ 3‬درصدی اقتصاد ای��ران مربوط به‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که این‬ ‫سهم باید روز به روز ارتقا یابد‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با ی��اداوری فعالیت بیش از ‪۱۶۰‬‬ ‫انجمن صنفی در کش��ور گفت‪ :‬انجمن های‬ ‫صنفی در بخش های تولی��دی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫ت به تشریح ابعاد‬ ‫بازرگانی باید در کنار دول ‬ ‫اقتصاد کشور بپردازند و راهکار های افزایش‬ ‫صادرات را ارائه دهند‪.‬‬ ‫اتمام اس��ت‪ ،‬بررسی و مشخص شود چه‬ ‫عاملی باعث ش��ده به اهداف برنامه پنجم‬ ‫توس��عه که ال��زام قانونی در ای��ن زمینه‬ ‫وجود داشته‪ ،‬دست پیدا نکنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه باید در این زمینه‬ ‫فرص��ت ایج��اد کنیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫بای��د بررس��ی کرد ک��ه ای��ا تحریم ها یا‬ ‫س��وءمدیریت ها سبب ش��ده که نتوانیم‬ ‫در توس��عه حمل ونق��ل ریل��ی‪ ،‬انچه که‬ ‫قانونگ��ذار در برنامه پنجم توس��عه الزام‬ ‫قانون��ی کرده را محقق س��ازیم یا عوامل‬ ‫دیگری در این باره نقش داشته اند‪.‬‬ ‫جباری‪ :‬تاکنون اراده ای‬ ‫برای توسعه صنعت‬ ‫حمل ونقل ریلی وجود‬ ‫نداشته است ‪.‬‬ ‫این در حالی است که‬ ‫توسعه حمل ونقل ریلی‬ ‫زمینه ساز و پیش نیاز‬ ‫توسعه اقتصادی و‬ ‫رشد سرمایه گذاری‬ ‫است و باید در نحوه‬ ‫مدیریت این صنعت‬ ‫بازنگری شود‬ ‫‹ ‹توانمندسازی و رفع عقب ماندگی ها‬ ‫س��یدابوالفضل بهره دار‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫مهندس��ی حمل ونقل ریلی نیز با اش��اره‬ ‫به فرمایشات رهبر معظم انقالب پیرامون‬ ‫ابالغ برنامه ششم توسعه در بندهای ‪۲۴‬‬ ‫و ‪ ۲۵‬درباره توس��عه ریلی و ایجاد مزیت‬ ‫گفت‪ :‬توسعه حمل ونقل‬ ‫رقابتی به‬ ‫ریلی از مهمات امر اس��ت‪ .‬از این رو باید‬ ‫و متناس��ب با مصوب��ات قانونی و تکمیل‬ ‫چرخه های مهندسی زیرساخت ها‪ ،‬شبکه‬ ‫و ناوگان باش��د‪ .‬یعنی س��هم حمل ونقل‬ ‫ریلی براس��اس وظای��ف‪ ،‬تکالیف‪ ،‬تزریق‬ ‫منابع س��االنه و بر پایه دارایی های دولتی‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی به منظ��ور ارتق��ای‬ ‫حمل ونقل پیش بینی ش��ده باش�� د تا به‬ ‫نتایج قابل قبول نزدیک شود‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن مهندس��ی حمل ونقل‬ ‫ریلی ب��ا تاکید بر اینکه توس��عه فوالد و‬ ‫صنایع اصلی و کش��اورزی بدون توس��عه‬ ‫راه اه��ن امکانپذیر نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید کارخانه های فوالد متصل به راه اهن‬ ‫باش��ند‪ .‬از ای��ن رو باید ن��گاه ملی وجود‬ ‫داشته و حفظ منافع ملی محور باشد‪.‬‬ ‫به گفته بهره دار‪ ،‬حمل س��نگ اهن در‬ ‫س��ال ‪۵۰ ،۱۳۹۰‬درصد توسط راه اهن و‬ ‫‪۵۰‬درصد توس��ط جاده انجام شده و این‬ ‫در حالی اس��ت که در سال ‪ ۱۳۹۳‬حدود‬ ‫‪۴۰‬درص��د با راه اهن و ‪۶۰‬درصد توس��ط‬ ‫ج��اده انجام ش��د که ای��ن کاهش هیچ‬ ‫توجیهی نداشته و مشکل مدیریتی بسیار‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت باالی صنع�ت حمل ونقل‬ ‫ریلی‬ ‫نگاه مستقلی برای توانمندسازی و بهبود‬ ‫ش��رایط کنون��ی و رف��ع عقب ماندگی ها‬ ‫با ایج��اد فضای تولید خدم��ات عمومی‬ ‫ب��ا حضور موثر در تعام�لات منطقه ای و‬ ‫جهانی و برنامه مح��ور که منجر به تامین‬ ‫سیاس��ت های عمل��ی نظام ش��ود‪ ،‬وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اهمیت اس��تقرار نظام‬ ‫جام��ع و کارامد ام��ار و اطالعات حوزه‬ ‫ ونق��ل عن��وان کرد‪ :‬اس��تقرار نظام‬ ‫ ‬ ‫حمل‬ ‫جام��ع و کارامد ام��ار و اطالعات حوزه‬ ‫حمل ونقل به منظور بهره برداری مناسب‬ ‫از اطالعات و اتخاذ سیاست های منطقی‬ ‫ب��رای توس��عه پای��دار این ح��وزه باعث‬ ‫ارتقای اگاهی همه جانب ه دست اندر کاران‪،‬‬ ‫تصمیم س��ازان‪ ،‬تصمیم گی��ران و جذب‬ ‫سرمایه گذاران خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل مدیریتی کامال مشهود است‬ ‫بهره دار ادامه داد‪ :‬تدوین الزامات کمی‬ ‫و کیفی باید براساس زمانبندی مشخص‬ ‫رییس انجم��ن مهندس��ی حمل ونقل‬ ‫ریلی گفت‪ :‬وقتی قرار است ‪۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد تولید ش��ود اما سهم راه اهن اندک‬ ‫باش��د به طور قطع حجم ترافیک و تعداد‬ ‫کامیون ها و خس��ارات ناشی از تصادفات‬ ‫و اس��تهالک جاده و مص��رف انرژی یک‬ ‫نق��ص ب��زرگ ب��وده ک��ه جبران ناپذیر‬ ‫اس��ت‪.‬بهره دار با بیان اینکه صنعت ریلی‬ ‫در دنی��ا دارای ظرفی��ت فراوان��ی بوده و‬ ‫تکیه گاه مناس��بی برای توس��عه در همه‬ ‫زمینه های حمل بار محس��وب می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با وج��ود تاکیدات انجام ش��ده از‬ ‫سوی رهبر معظم انقالب‪ ،‬رییس جمهور‪،‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و دیگر نهادها‬ ‫س��هم راه اهن در حمل کاال ‪۸‬درصد بوده‬ ‫که بیشتر جنبه نمادین دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬الزم اس��ت جلب‪،‬‬ ‫جذب‪ ،‬مش��ارکت و استفاده حداکثری از‬ ‫توان علمی و تخصصی انجمن های علمی‬ ‫مرتبط توس��ط وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫به ویژه راه اه��ن که انجمن های مردم نهاد‬ ‫بیش��ترین توان نی��روی متخصص را در‬ ‫خ��ود ج��ای داده اند در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع خرید تجهیزات ازمایشگاه محیط زیست‬ ‫شماره ‪94/3‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪1‬ـ نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‬ ‫‪2‬ـ نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بندرعباس ـ کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجایی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ ـ تلفن ‪10‬ـ‪)076(33592201‬‬ ‫‪3‬ـ موضوع مناقصه‪ :‬خرید تجهیزات ازمایشگاه محیط زیست‬ ‫‪4‬ـ مختصر ش�رح کار‪ :‬خرید تجهیزات ازمایش��گاه محیط زیس��ت شامل‪ :‬میکروس��کوب اینورت‪ ،‬دس��تگاه ‪ ،BOD‬انکوباتور‪ ،‬غبارسنج دودکش‪،‬‬ ‫غبارسنج محیطی‪ ،‬گازسنج دودکش‪ ،‬گازسنج محیطی‪ ،‬مولتی پارامتر‪ ،‬پمپ خال‪ ،‬راکتور ‪ ،COD‬صداسنج‪ ،‬نورسنج‪ ،‬دستگاه سنجش شدت میدان های‬ ‫الکترومغناطیس‪ ،‬ارتعاش سنج‪ ،‬دوزیمتری فردی صدا‪ ،‬دستگاه سنجش ترکیبات الی فرار‪ ،‬اتوکالو‪ ،‬کدورت سنج‪ ،‬دستگاه پخش گاز خروجی اگزوز‪...‬‬ ‫‪5‬ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 300‬میلیون ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گزار و یا انواع‬ ‫اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‪ ،‬مصوب ‪)1376‬‬ ‫‪6‬ـ قیمت اسناد و شماره حساب‪ :‬ارائه فیش واریزی به مبلغ ‪ 700.000‬ریال به حساب ‪ 2175375402000‬بانک ملی مرکزی‬ ‫‪7‬ـ مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 94/4/10‬لغایت پایان وقت اداری ‪94/4/18‬‬ ‫‪8‬ـ مهلت تحویل اسناد‪ :‬مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ‪94/5/3‬‬ ‫‪9‬ـ مکان دریافت و تحویل اسناد‪ :‬بندرعباس ـ کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجایی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ ـ منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ـ دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫‪10‬ـ زمان و محل بازگشایی پاکات‪ :‬بازگشایی پاکات الف و ب راس ساعت ‪ 10/00‬صبح مورخ ‪ 94/5/4‬و بازگشایی پاکات ج راس ساعت ‪10/00‬‬ ‫صبح مورخ ‪ 94/5/10‬در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫‪11‬ـ نشانی سایت شرکت‪www.PGSEZ.ir :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‬ ‫معدن‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چشم امید سرب و روی به معدن مهدی اباد است‬ ‫تحت استاندارد های بین المللی‪ ،‬با بهترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن‬ ‫اکتشافات جدید معدنی ابزار نیست ‪ ،‬زیربناست‬ ‫در نشست خبری مجازی رییس هیات عامل ایمیدرو مطرح شد‬ ‫تولید ‪ 40‬میلیون تن فوالد‪ ،‬اولویت برنامه ششم توسعه‬ ‫حام�د ش�ایگان‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬تکمی��ل صنایع‬ ‫پایین دس��تی معدن یک��ی از برنامه های دولت در تقویت‬ ‫بخش معدن اس��ت‪ .‬از این رو رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫در نشس��ت مجازی با حض��ور خبرنگاران اع�لام کرد از‬ ‫اولویت های برنامه شش��م در تکمیل صنایع پایین دستی‪،‬‬ ‫تحقق ‪40‬میلیون تن فوالد است‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان روز گذشته در نشست خبری مجازی‬ ‫به سواالت خبرنگاران درباره فعالیت ایمیدرو و برنامه های‬ ‫این سازمان در بخش معدن‪ ،‬پاسخ داد‪.‬‬ ‫مواد معدنی به ویژه سنگ اهن کشور نیز افزود‪ :‬نخستین‬ ‫اق��دام برای حمایت از این مع��ادن کاهش حقوق دولتی‬ ‫اس��ت که باید تا ‪٥٠‬درص��د کاهش یاب��د‪ .‬دومین اقدام‬ ‫برگزاری نشستی با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫رییس سازمان مالیاتی و دادستان دیوان محاسبات کشور‬ ‫است تا درباره بدهی باالی ‪ ١٠٠٠‬میلیارد تومانی معادن‬ ‫چادرملو و گل گهر که به تعویق افتاد‪ ،‬تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 400‬میلیون دالر سرمایه مورد نیاز معدن گینه‬ ‫‹ ‹پیش بینی ‪ 15‬میلیون تن گندله در سنگان‬ ‫ریی��س هی��ات عامل ایمی��درو درباره ظرفی��ت پروژه‬ ‫سنگ اهن س��نگان و مدیریت ان اظهار کرد‪ :‬این معدن‬ ‫در ح��ال حاضر ‪1/2‬میلیارد تن ذخی��ره دارد و برای ان‬ ‫در ‪ 2‬بخش واحدهای کنس��انتره وگندله طراحی ش��ده‬ ‫که در اختیار بخش غیردولتی قرار گرفته اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اساس براورد می شود ساالنه ‪17/5‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫و نزدیک به ‪15‬میلیون تن گندله تولید و عرضه کند‪.‬‬ ‫کرباس��یان با نگاهی به اهمیت این معدن در اش��تغال‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬معدن اش��تغال باالیی ن��دارد ولی صنایع‬ ‫مرتبط ب��ا ان می تواند در اش��تغالزایی نقش موثری ایفا‬ ‫کند‪ .‬به طور مثال در سال ‪٢٠١٠‬م در امریکا از ‪٢٦‬میلیارد‬ ‫تن برداشت ماده معدنی چرخه تولید صنایع پایین دستی‬ ‫فعال شد و ‪٢١٠٠‬میلیارد دالر ارزش افزوده و ‪٦٤‬میلیون‬ ‫ش��غل به وجود اورد‪ .‬در سنگان نیز چرخه اشتغالزایی را‬ ‫باید تا تولید فوالد در نظر گرفت‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این سوال که چرا با وجود حمایت وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از بخش خصوصی‪ ،‬طرح فوالد‬ ‫بافق هنوز با مش��کالتی مواجه اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه ‪٨‬طرح فوالدی در کش��ور بر پایه تصمیم گیری‬ ‫غیرکارشناسی جانمایی شده و از طرف دیگر بودجه کافی‬ ‫برای اجرای ان پیش بینی نش��ده بود تصمیم به واگذاری‬ ‫طرح گرفته ش��د و فوالد بافق به بخش خصوصی واگذار‬ ‫ش��د‪ .‬درحالی که در ابتدا این طرح راه دسترسی مناسب‬ ‫و اب کافی برای تولید نداش��ت‪ .‬با این حال در ش��رایط‬ ‫کنونی با کمک ایمیدرو این مشکالت برطرف شده و تنها‬ ‫در اجرای طرح گندله با موانعی همراه است‪.‬‬ ‫همچنین رییس هیات عامل ایمیدرو در پاسخ به سوال‬ ‫درباره دالیل تعویق در گشایش ال سی الومینیوم‬ ‫جنوب تصریح کرد‪ :‬مش��کل خاصی در اجرای این طرح‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬با این ح��ال همانطور که مطلع هس��تید‬ ‫«سوییفت» و روند گشایش «ال سی» در تحریم است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل روند اجرای باز کردن «ال س��ی» و به دنبال‬ ‫ان اجرای پروژه کمی با کندی مواجه شده که قرار است‬ ‫هفته اینده با مدیریت بانک صادرات این گشایش نهایی‬ ‫ش��ود‪ .‬چراکه ایران نیز باید همانند همس��ایگان خود از‬ ‫مزیت انرژی در تولید الومینیوم به عنوان صنایع انرژی بر‬ ‫به درستی استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین سرمایه راهکار توسعه‬ ‫کرباس��یان در پاس��خ به این س��وال که چ��ه برنامه ای‬ ‫برای افزایش س��هم معادن در درامده��ای ارزی پس از‬ ‫رفع تحریم ها برای کش��ور وجود دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کشور‬ ‫ایران در جایگاه ده��م معدنی دنیا قرار دارد و با ‪٧‬درصد‬ ‫اکتشاف‪ ،‬ذخایر خوبی به دست اورده‪ ،‬با این حال اولویت‬ ‫نخست بخش معدن اکتشاف است تا ابتدا ظرفیت کشور‬ ‫را شناس��ایی کنیم و س��پس به دنبال س��رمایه گذاری و‬ ‫جذب س��رمایه در این حوزه باش��یم و بتوانیم در برنامه‬ ‫شش��م به تولید ‪٤٠‬میلیون تن فوالد و افزایش ‪١٠٥‬هزار‬ ‫تن الومینیوم و ‪١٠٥‬هزار تن مس دست یابیم‪.‬‬ ‫وی با نگاهی به مش��کالت کمبود نقدینگی در کش��ور‬ ‫و راهکاره��ای تامی��ن منابع مالی مورد نی��از اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��ال جاری مش��کالت جدی در تامی��ن نقدینگی وجود‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬از سوی دیگر قیمت محصوالت صنایعی‬ ‫همچ��ون فوالد به زی��ر ‪ ٣٠٠‬دالر و مس زیر ‪ ٦٠٠٠‬دالر‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬همچنین با کاهش‪٥٠‬درص��دی قیمت‬ ‫سنگ اهن و به تازگی روند نزولی قیمت الومینیوم‪ ،‬راهی‬ ‫جز استفاده از اورق مشارکت و صندوق پروژه برای تامین‬ ‫مال��ی وجود ندارد از این رو س��ازمان ایمیدرو با ‪ ٢‬راهکار‬ ‫تامین س��رمایه برای طرح ها و پروژه ها را در دس��تور کار‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو درباره دالیل ورود ایران به‬ ‫پروژه سیمان ونزوئال گفت‪ :‬تصمیم گیری برای راه اندازی‬ ‫این پروژه در زمان دوستی چاوز رییس جمهوری پیشین‬ ‫این کشور که قیمت نفت نیز باال بود انجام شده است‪ .‬از‬ ‫این منظر که این کارخانه یکی از مد رن ترین کارخانه های‬ ‫س��یمان امریکای جنوبی اس��ت کار خوبی انجام ش��ده‪،‬‬ ‫چراکه از سوی مهندسان ایرانی ساخته شده است‪ .‬با این‬ ‫وج��ود به دلیل کاهش قیمت نفت در س��ال های اخیر و‬ ‫متعهد نبودن ونزوئال و اشکال در تصمیم مدیریتی ایرانی‬ ‫که براس��اس ان ‪ ٦‬مدیر در ‪6‬سال عوض شده اجرای ان‬ ‫گران تر و با تاخیر همراه شد‪ .‬با این حال این پروژه ابروی‬ ‫ایران اس��ت گرچه ای��ن روزها ونزوئال مش��کالت جدی‬ ‫اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره برنامه ایمیدرو در قبال رکود حاکم بر بازار‬ ‫معدن‬ ‫ش��اید مهم ترین سوال فعاالن بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی این باشد «چرا به معدن کمتر توجه می شود و‬ ‫چرا معدنکاری با کم توجهی مواجه است»‬ ‫پاس��خ این س��واالت را بای��د در چالش های موجود‬ ‫جس��ت وجو ک��رد‪ .‬مهم ترین عامل به فرهنگ س��ازی‬ ‫برمی گ��ردد ‪ .‬بخ��ش قابل توجهی از فرهن��گ زندگی‬ ‫و کاری در تحصی�لات پای��ه و ام��وزش و پ��رورش‬ ‫ش��کل می گی��رد ‪ .‬تنه��ا یک س��وال مط��رح می کنم ‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن مدارس کشوری که همگان می دانند‬ ‫جزو کش��ورهای برتر معدنی جهان اس��ت‪ ،‬چه میزان‬ ‫با معدن اش��نایی دارند ؟ ایا همین موجب نمی ش��ود‬ ‫تا دانش اموزان نخبه در انتخاب رش��ته های معدنی در‬ ‫دانشگاه با نبود ش��ناخت مواجه شوند؟ میانگین رتبه‬ ‫قبول شدگان رشته معدن با سایر رشته های مهندسی‬ ‫را مقایس��ه کنید‪ ،‬خود به پاس��خ این س��وال خواهید‬ ‫رس��ید‪.‬چالش بعدی‪ ،‬کمبود تکنسین است‪ ،‬اگر هدف‬ ‫پیش��روی در صنعت و معدن این اس��ت که بر اساس‬ ‫مزیت های نسبی کشور باید به توسعه بپردازیم‪ ،‬بخش‬ ‫مهارت ام��وزی کش��ور نیز باید برای مه��ارت معدنی‪،‬‬ ‫صنایع معدنی و صنایع پایین دس��تی برنامه عملیاتی‬ ‫داشته باشد‪ .‬چالش بعدی‪ ،‬زیرساخت هاست ‪ .‬کشوری‬ ‫که می خواهد جزو ‪ 10‬کشور برتر معدنی جهان باشد‬ ‫بای��د بیش از این به زیرس��اخت های ان توجه ش��ود‪.‬‬ ‫وزارت نیرو توس��عه این بخش را پیش بینی و حمایت‬ ‫کند‪ .‬وزارت نف��ت‪ ،‬مصرف انرژی مورد نیاز را تامین و‬ ‫ب��ا قراردادهای بلندمدت در اختی��ار قرار دهد ‪ .‬وزارت‬ ‫راه نیز توس��عه های معدنی و صنعتی را حمایت کند‪.‬‬ ‫لو نقل ریلی‪ ،‬بخ��ش معدن امکان‬ ‫بدون توس��عه حم ‬ ‫توس��عه بهره ور را ندارد ‪ .‬قیم��ت حمل مواد معدنی در‬ ‫برخی کش��ورهای رقیب تا یک چه��ارم قیمت حمل‬ ‫ریلی در ایران اس��ت‪ .‬سازمان استاندارد باید در زمینه‬ ‫ای��ن توس��عه ها به تدوین اس��تانداردها بپ��ردازد تا از‬ ‫ورود کااله��ای بی کیفیت صنعتی و معدنی به کش��ور‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬در عین حال شاخص ها و حداقل های‬ ‫تولید در کشور را نیز مشخص و پیگیری قانونی شود‪.‬‬ ‫در ی��ک کالم باید گفت‪ ،‬اگر به دنبال توس��عه بخش‬ ‫معدن‪ ،‬صنایع معدنی و س��ایر صنایع در ادامه زنجیره‬ ‫ان هس��تیم‪ ،‬این هدف تنها با یک حرکت ملی و عزم‬ ‫جدی امکانپذیر است و همکاری همه جانبه دستگاه ها‬ ‫را می طلبد ‪ .‬با این حال زنجیره معدنی ما با چالش های‬ ‫تکنیکال نیز دس��ت به گریبان است‪ .‬به گونه ای که در‬ ‫بخش اکتش��افات‪ ،‬ایران نیاز به فناوری های پیشرفته‬ ‫دارد‪ .‬درحال حاضر در کش��ورهای پیش��رو معدنی از‬ ‫فناوری های روز استفاده می شود تا بهره وری و دقت به‬ ‫همراه هزینه های پایین تری را در تولید شاهد باشیم‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫نوبت دوم‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫طرح کمک به تجهیز و اکتش�اف پایه و تفصیلی محدوده های اکتشافی واقع‬ ‫در استان اذربایجان شرقی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان در نظر دارد انجام عملیات اکتشاف تکمیلی‬ ‫محدوده اکتش��افی الچه قشالق را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد‬ ‫شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت اگاهی و کس��ب اطالعات بیش��تر و‬ ‫دریافت اس��ناد از تاریخ چهارش��نبه مورخ ‪ 94/4/10‬تا تاریخ دوش��نبه ‪ 94/04/15‬به‬ ‫سایت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ادرس ‪ Aze.mimt.gov.ir‬مراجعه‪ ،‬اسناد‬ ‫و م��دارک مورد نیاز جهت ش��رکت در مناقص��ه را تهیه و پ��س از تکمیل حداکثر تا‬ ‫پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 94/04/15‬به دبیرخانه سازمان به نشانی‪ :‬تبریز‪-‬‬ ‫ششگالن‪ -‬خیابان داش دربند‪ -‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی‬ ‫تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫پیش��نهادات رسیده راس س��اعت ‪ 15‬روز دوش��نبه مورخ ‪ 94/4/15‬در محل سالن‬ ‫جلس��ات س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان ش��رقی واقع در ششگالن مورد‬ ‫بررس��ی خواه��د گرفت‪ .‬حضور مناقصه گ��ر و یا نماینده قانونی وی در جلس��ه افتتاح‬ ‫پیشنهادات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫ نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪94/4/10‬‬‫ نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪94/4/13‬‬‫‪ -‬بازگشایی پاکت ها‪ :‬دوشنبه ‪ 94/04/15‬ساعت ‪15‬‬ ‫معدن‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان ایمیدرو‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫همچنین این ش��رکت در ‪ 3‬ماه نخس��ت سال ‪ ،94‬یک میلیون و‬ ‫‪633‬هزار و ‪ 780‬تن س��نگ اهن اس��تخراج کرد که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه س��ال گذش��ته (یک میلیون و ‪521‬هزار و ‪ 585‬تن)‪،‬‬ ‫‪7‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫میزان ارسال سنگ اهن شرکت سنگ اهن مرکزی به شرکت های‬ ‫فراوری داخلی در مدت یاد شده‪2 ،‬میلیون و ‪ 547‬هزار و ‪ 464‬تن‬ ‫بود که نس��بت به مدت مشابه سال ‪( 93‬یک میلیون و ‪492‬هزار و‬ ‫‪ 424‬تن)‪ ،‬نشان دهنده رشد ‪ 71‬درصدی است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫فاطمی��ان با اش��اره ب��ه اینکه براس��اس‬ ‫ایده پردازی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و همکاری در بخش اجرا از س��وی انجمن‬ ‫فوالد کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬اطلس ف��والد برای‬ ‫نخستین بار تدوین ش��ده و در قالب کتاب‬ ‫و نقشه به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نقش��ه و کتاب دارای تمام‬ ‫مش��خصات کل زنجیره فوالد کشور است‬ ‫که در دسترس همگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در پایان از رونمایی اطلس‬ ‫فوالد کش��ور در اوای��ل هفته پیش رو خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 28‬درصدی تولید سنگ اهن مرکزی‬ ‫می��زان تولی��د مجتمع س��نگ اهن مرک��زی در ‪ 3‬ماه نخس��ت‬ ‫سال جاری‪ 28 ،‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬براس��اس امار اعالم شده‪ ،‬شرکت سنگ اهن مرکزی‬ ‫از ابت��دای فروردین تا پایان خرداد ماه س��ال جاری‪ ،‬یک میلیون و‬ ‫‪321‬هزار و ‪ 191‬تن س��نگ اهن تولید کرد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫میزان تولید این ش��رکت در مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪30‬هزار و ‪ 971‬تن بود‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫مدیرکل صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از رونمایی از اطلس فوالد‬ ‫برای نخس��تین بار در کش��ور خب��ر داد و‬ ‫دلی��ل در اولویت قرار گرفتن صنعت فوالد‬ ‫و حمایت جدی تر از ان را استراتژیک بودن‬ ‫ان عنوان کرد‪.‬‬ ‫محمد فاطمیان درباره گالیه های مطرح‬ ‫شده پیرامون حمایت زیاد از صنعت فوالد‬ ‫گف��ت‪ :‬صنعت فوالد‪ ،‬صنعتی اس��تراتژیک‬ ‫اس��ت؛ هر انچ��ه ام��روز هس��تیم نتیجه‬ ‫تصمیمات درست یا غلط گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫هر صنعتی که دارای یک نقطه استراتژیک‬ ‫یا موقعیت خاص باش��د به صورت جدی تر‬ ‫حمایت می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مسئله به‬ ‫خاطر عملکرد و بازدهی صنعت استراتژیک‬ ‫اس��ت که بر زنجیره صنایع و حیات دیگر‬ ‫صنایع تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫فاطمیان با اش��اره به اینکه صنعت فوالد‬ ‫نق��ش مهم��ی در تولید محص��والت نوین‬ ‫و های ت��ک دارد درب��اره درس��ت یا غلط‬ ‫بودن حمای��ت زیاد از ای��ن صنعت گفت‪ :‬‬ ‫ن��وع حمایت به این صنع��ت را رد یا تایید‬ ‫نمی کنم‪ ،‬چراکه در س��ال های گذشته باید‬ ‫عارضه یابی انجام ش��ود ام��ا هر انچه امروز‬ ‫هس��تیم نتیجه تصمیمات درست یا غلط‬ ‫گذش��ته اس��ت و اگر می خواهیم مطلوب‬ ‫باش��یم بهتر اس��ت به گونه ای باش��یم که‬ ‫مطلوب شویم‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت درب��اره صحیح بودن نوع‬ ‫حمایت ها اظهار کرد‪ :‬کسانی که سیاست ها‬ ‫را اب�لاغ کرده ان��د بای��د در ای��ن زمین��ه‬ ‫پاسخگو باش��ند‪ .‬البته قابل توجه است که‬ ‫هر تصمیمی را نس��بت ب��ه زمان خود باید‬ ‫سنجید‪ .‬در سال های اخیر تصمیم گیری ها‬ ‫از جن��س تصمیم های مدیریت��ی بوده‪ ،‬نه‬ ‫برنامه ای؛ بنابراین بسیاری از تصمیم هایی‬ ‫ک��ه در مقاطعی گرفته ش��ده تاب��ع برنامه‬ ‫استراتژیک نبوده است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫امیر خرمی شاد‬ ‫معدن‬ ‫از «اطلس فوالد» برای نخستین بار رونمایی می شود‬ ‫معدن‬ ‫دلیل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای حمایت از صنعت فوالد‬ ‫کرباس��یان درب��اره وضعیت اکتش��افات ایمی��درو در‬ ‫مهدی اب��اد اظهار ک��رد‪ :‬در معدن «مهدی اب��اد» ‪ 3‬ماه‬ ‫است باطله برداری از سوی سرمایه گذار شروع شده است‪،‬‬ ‫همچنی��ن طرح اجرایی این پ��روژه باید تا ‪ ٢٠‬روز اینده‬ ‫از س��وی مشاور ارائه شود تا با تس��ریع روند ان سرمایه‬ ‫شرکت تا ‪٢٠‬میلیون دالر افزایش یابد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این س��وال که برنامه ایران برای معدن‬ ‫بوکسیت گینه چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای معدن گینه مشاور‬ ‫انگلیس��ی المانی گرفتیم تا «اف سی» ان را به روز کنیم‬ ‫و تقاضای تمدید پروانه کرده ایم‪ ،‬متاس��فانه ‪ ٢‬سال دیگر‬ ‫زمان مجوز پروانه تمام می ش��ود‪ .‬از این رو تالش ایمیدرو‬ ‫تمدید پروانه این معدن است که پس از ان مجوز تمدید‪،‬‬ ‫به ‪ ٤٠٠‬میلیون دالر س��رمایه گذاری نیاز اس��ت که باید‬ ‫تامین سرمایه شود‪.‬‬ ‫کرباس��یان درباره برنامه های دولت برای ایمنی س��ازی‬ ‫معادن اظهار کرد‪ :‬از انجایی که ایمنی سازی معادن یکی‬ ‫از اولویت های ایمیدرو اس��ت با هم��کاری معاون معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت طرح ایمن��ی معادن‬ ‫زغال سنگ شروع ش��ده و خبرهای خوب در راه است‪ .‬با‬ ‫این حال باید ضوابط «اچ اس ای» جدی تر از سوی بخش‬ ‫خصوصی اجرا شود‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که با توجه به شناسایی بیش‬ ‫از ‪ 187‬معدن فعال در استان چهارمحال و بختیاری چه‬ ‫برنامه ریزی های��ی برای حمای��ت از صنعت و معدن این‬ ‫اس��تان انجام شده یا خواهد ش��د؟ تاکید کرد‪ :‬در استان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری پ��روژه فوالد با دق��ت پیگیری‬ ‫می ش��ود و در بخش اکتش��اف نیز اعالم امادگی شده و‬ ‫منتظر اعالم پهنه ها از س��وی مدیریت س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت این استان هستیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش های بزرگ‬ ‫بخش معدن‬ ‫روی خط خبر‬ ‫هدفگذاری برای صادرات‬ ‫‪ 4‬میلیون تن فوالد در سال جاری‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫جهانی فوالد‪ ،‬ش��رکت های فوالد س��از برای صادرات‬ ‫‪4‬میلیون تن فوالد در سال جاری هدفگذاری کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران‪ ،‬مهدی کرباس��یان‬ ‫با اش��اره به ای��ن مطلب تصریح کرد‪ :‬ب��ازار جهانی و‬ ‫داخلی فوالد به دالیل مختلف نظیر پرداخت یارانه به‬ ‫صادرات از س��وی چین‪ ،‬با کاهش تقاضا مواجه شده‬ ‫اس��ت و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و ایمیدرو با‬ ‫درک ش��رایط‪ ،‬برای تاثیرپذیری کمتر تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد از این وضعیت‪ ،‬ش��رایط ص��ادرات محصوالت‬ ‫فوالدی را از سال گذشته فراهم کرده است‪ .‬به طوری‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ،93‬بیش از ‪2‬میلی��ون تن محصوالت‬ ‫فوالدی صادر شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با ش��رایط کنونی‪ ،‬تعرفه اعمال ش��ده‬ ‫ب��رای واردات ف��والد کارس��از نیس��ت و نیازمن��د‬ ‫تصمیم های فوری نظیر افزایش تعرفه واردات فوالد و‬ ‫رقابتی کردن قیمت ها‪ ،‬ارائه تسهیالت با نرخ مناسب تر‬ ‫به تولیدکنندگان و برق��راری جایزه صادراتی در این‬ ‫زمینه هستیم‪.‬کرباسیان در عین حال خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران و واقع شدن‬ ‫در میان چندین کشور فاقد دسترسی به اب های ازاد‬ ‫و در عین برخورداری از ظرفیت های توسعه ای (نظیر‬ ‫افغانس��تان)‪ ،‬بازار مناس��بی برای محصوالت فوالدی‬ ‫وج��ود دارد؛ از ای��ن رو‪ ،‬تولید کنندگان کش��ور نباید‬ ‫چندان نگران تداوم رکود بازارها باشند‪.‬وی به مصوبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی برای توسعه صنایع باالدستی‬ ‫صنعت فوالد اشاره کرد و گفت‪ :‬براساس این مصوبه‪،‬‬ ‫ش��رکت هایی که طرح های گندله و کنس��انتره اجرا‬ ‫می کنن��د از جمله چادرملو و گل گه��ر‪ ،‬بهره مالکانه‬ ‫کمت��ری پرداخت خواهند کرد‪.‬کرباس��یان ادامه داد‪:‬‬ ‫امس��ال با کمک دیوان محاس��بات و ب��ا حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان مالیاتی‪ ،‬قرار شد‬ ‫بدهی مالیاتی شرکت های چادرملو و گل گهر به دلیل‬ ‫ناتوانی ش��رکت های ف��والدی در پرداخت بدهی های‬ ‫خود به این ش��رکت ها (ناش��ی از رکود بازار و کمبود‬ ‫نقدینگی)‪ ،‬برای س��ال ‪ 92‬و ‪ 93‬تا سال ‪ 95‬به تعویق‬ ‫بیفتد‪.‬خدمتگزار با اشاره به روابط خوب میان ایران و‬ ‫چین افزود‪ :‬خوشبختانه در روابط بین المللی‪ ،‬بهترین‬ ‫هم��کاری را کش��ور چین ب��ا ایران دارد و خراس��ان‬ ‫جنوب��ی نیز تمای��ل دارد که س��رمایه گذارانی از این‬ ‫کشور در این استان سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫امادگی چین برای سرمایه گذاری‬ ‫در ساخت کارخانه فوالد‬ ‫هی��ات س��رمایه گذاری چی��ن ب��رای س��اخت‬ ‫کارخان��ه فوالد در خراس��ان جنوبی اع�لام امادگی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ «پینگ های شان»‪،‬‬ ‫سرپرس��ت این هیات در دیدار با اس��تاندار خراسان‬ ‫جنوبی گف��ت‪ :‬این کارخان��ه با س��رمایه ‪12‬میلیون‬ ‫دالری در ش��هرک صنعتی شهید رحمانی شهرستان‬ ‫خوس��ف ساخته می ش��ود‪.‬وی افزود‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫این کارخانه برای ‪ 250‬نفر در خراس��ان جنوبی شغل‬ ‫ایجاد می شود‪«.‬پینگ های ش��ان» همچنین با اشاره‬ ‫به پیش��رفت باالی کارخانه شمش چدن خاکستری‬ ‫خوس��ف گفت‪ :‬این کارخانه نیز که با س��رمایه گذاری‬ ‫‪100‬درصدی چین در حال س��اخت است اواخر ابان‬ ‫س��ال جاری راه ان��دازی می ش��ود‪.‬وی اف��زود‪ :‬در این‬ ‫کارخانه ساالنه ‪100‬هزار تن شمش چدن خاکستری‬ ‫ب��رای مص��رف در فوالد س��ازی و ریخته گ��ری تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫«پینگ ه��ای ش��ان» اعتب��ار هزینه ش��ده در این‬ ‫کارخان��ه را ‪27‬میلی��ون دالر اع�لام ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫راه ان��دازی این کارخانه ‪ 250‬ش��غل ایجاد می ش��ود‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی نیز در ای��ن دیدار گفت‪:‬‬ ‫به س��رمایه گذاران خارجی این اطمینان را می دهیم‬ ‫تا تمام زیرس��اخت های الزم را برای انها در اس��تان‬ ‫فراهم کنیم‪.‬خدمتگزار با اش��اره به روابط خوب میان‬ ‫ایران و چین افزود‪ :‬خوشبختانه در روابط بین المللی‪،‬‬ ‫کش��ور چین بهتری��ن هم��کاری را با ای��ران دارد و‬ ‫خراس��ان جنوبی نیز تمایل دارد که س��رمایه گذارانی‬ ‫از ای��ن کش��ور در ای��ن اس��تان س��رمایه گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫روز شمار راه اندازی و بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی اباد‬ ‫چشم امید سرب و روی به معدن مهدی اباد است‬ ‫بهن�از صف�ری ‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬صنعت‬ ‫س��رب و روی ای��ران از ‪ 22‬س��ال پی��ش‬ ‫تاکنون فعالیت خود را اغاز کرده و از یک‬ ‫وارده کننده صرف به صادر کننده این مواد‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬در حال حاضر حدود‬ ‫‪ 480‬هزار تن ظرفیت تولید شمش روی و‬ ‫‪ 420‬هزار تن ظرفیت تولید شمش سرب‬ ‫در کشور وجود دارد و کارشناسان معتقدند‬ ‫ظرفیت های این بخش چنان است که می‬ ‫توان با صادرات س��رب و روی و س��رباره و‬ ‫هر محصولی که مربوط به این حوزه باشد‬ ‫درامدزایی برای کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫انچه که در سال های گذشته با ان روبه رو‬ ‫بوده ایم بی رونق شدن معادن سرب و روی‬ ‫یا متوقف شدن انها به دالیل گوناگون بود‬ ‫ام��ا از جمله معادنی ک��ه می توان روی ان‬ ‫سرمایه گذاری های خوبی انجام داد معدن‬ ‫«مهدی اب��اد» اس��ت که مدت��ی عملیات‬ ‫بهره برداری ان متوقف ش��ده بود و دوباره‬ ‫فعال ش��ده اس��ت‪ .‬این معدن ب��ه تنهایی‬ ‫بیش از ‪ 200‬میلیون ت��ن ذخیره دارد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر معدن «انگ��وران» بزرگترین‬ ‫معدن س��رب و روی با کیفیت کشور هم با‬ ‫محدودیت هایی در برداش��ت رو به رو است‬ ‫به همین دلیل الزم است معادن متروکه و‬ ‫دور افتاده مورد اکتشاف دوباره قرار گیرند‪.‬‬ ‫در ایران با وجود ذخایر غنی سرب و روی‬ ‫هنوز مشکل تامین مواد اولیه وجود دارد و‬ ‫بخش��ی از این مواد از سایر کشورها تامین‬ ‫می ش��ود در حال��ی که با افزای��ش میزان‬ ‫اکتش��افات در این حوزه و رفع مش��کالت‬ ‫موج��ود می ت��وان میزان اس��تخراج را باال‬ ‫برده و کشور را از واردات مواد اولیه بی نیاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری نیازمند حاشیه امن‬ ‫یوسف مرادلو‪ ،‬رییس انجمن سرب و روی‬ ‫می گوید‪ :‬صنعت س��رب و‬ ‫ایران به‬ ‫روی در ح��ال حاضر با ‪ 30‬درصد ظرفیت‬ ‫موج��ود کار می کن��د در واق��ع در زمینه‬ ‫تامین ماده معدنی مش��کالتی وجود دارد‬ ‫و حدود ‪ 15‬درصد مواد از خارج از کش��ور‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬عم��ده مش��کل ای��ن‬ ‫ح��وزه کمبود م��اده معدنی اس��ت که با‬ ‫افزایش اکتش��افات در مع��دن انگوران که‬ ‫تامین کننده سرب و روی کشور است این‬ ‫مشکل قابل حل است‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان می کند‪ 22 :‬سال از عمر‬ ‫فعالیت در حوزه سرب و روی می گذرد اما‬ ‫هنوز اکتشاف جدیدی در این بخش انجام‬ ‫نش��ده و اگر بتوانیم میزان اکتشافات را در‬ ‫این زمینه گس��ترش دهیم و سرمایه های‬ ‫الزم را به کار بندیم می توانیم موفقیت های‬ ‫بیشتری کسب کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬البته از جمله مشکالت‬ ‫این ح��وزه متوقف ش��دن بهترین ذخیره‬ ‫س��رب و روی یعنی مع��دن «مهدی اباد»‬ ‫اس��ت که از س��ال ها پیش ب��ه بهانه های‬ ‫مختلف اتفاق افتاده اما با شروع کار در این‬ ‫معدن می توانیم شاهد پیشرفت های خوبی‬ ‫در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫مرادل��و تاکی��د می کند‪ :‬مع��ادن کوچکی‬ ‫هم در کش��ور وجود دارند که س��ال های‬ ‫پیش به خاط��ر کم عیار بودن مواد معدنی‬ ‫مقرون به صرف��ه نبودند اما در حال حاضر‬ ‫توجی��ه اقتصادی پیدا کرده اند البته بخش‬ ‫خصوصی ه��م بای��د در این ب��اره فعالیت‬ ‫بیشتری برای شناس��ایی و سرمایه گذاری‬ ‫در مع��ادن جدید داش��ته باش��د تا بدین‬ ‫وسیله شاهد تحولی بزرگ باشیم‪.‬‬ ‫وی درباره حضور س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫در مع��ادن س��رب و روی بی��ان می کند‪:‬‬ ‫«مهدی اباد» مدتی اس��ت ب��ه خاطر ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی معط��ل مانده اما‬ ‫هنوز در این بخش سرمایه گذاران خارجی‬ ‫ورود پیدا نکرده اند؛ البته الزم است در این‬ ‫حوزه اطالع رس��انی شفاف انجام شود زیرا‬ ‫سرب و روی یک صنعت استراتژیک است‬ ‫که با سرمایه بخش خصوصی شکل گرفته‬ ‫و انتظار ما این اس��ت که مسئوالن حداقل‬ ‫انجمن را درجریان اتفاقات و جریانات این‬ ‫بخش قرار دهند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬درحال حاضر هیچ اطالعات‬ ‫دقیق��ی از معدن «مهدی اباد» در دس��ت‬ ‫نیس��ت درحالی که انجمن س��رب و روی‬ ‫درخواس��ت س��رمایه گذاری در این معدن‬ ‫را ک��رده ب��ود و صنعتگ��ران دیگ��ر ه��م‬ ‫درخواس��ت هایی در این باره داش��تند که‬ ‫پاسخی از سوی مسئوالن داده نشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بخ��ش خصوصی‬ ‫فناوری و دانش را در حوزه س��رب و روی‬ ‫وارد ک��رده‪ ،‬بیان می کند‪ 22 :‬س��ال پیش‬ ‫این صنع��ت کار خود را اغاز کرد و از یک‬ ‫وارد کنن��ده صرف ب��ه صادر کننده تبدیل‬ ‫ن زمینه جا مانده اند‬ ‫ش��د اما معادن در ای ‬ ‫و نتوانسته اند خود را باال بکشند‪.‬‬ ‫مرادلو می افزاید‪ :‬در ش��رایط عادی ساالنه‬ ‫‪ 450‬ه��زار تن ش��مش س��رب و روی در‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫کشور تولید می شود که از این میزان ‪100‬‬ ‫هزار تن در داخل مصرف می ش��ود و ‪350‬‬ ‫هزار تن دیگر صادر می ش��ود‪ .‬بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای همس��ایه م��ا از داش��تن این‬ ‫محصول و دانش فنی ان محروم هس��تند‬ ‫بنابراین نی��از دارند از این مواد اس��تفاده‬ ‫کنن��د که درصورت گس��ترش ص��ادرات‬ ‫می توانی��م ارزاوری خوب��ی در این بخش‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کن��د‪ :‬در ش��رایط ع��ادی‬ ‫ب��ا صادرات س��رب و روی و س��رباره و هر‬ ‫محصولی ک��ه مربوط به این حوزه باش��د‬ ‫می توانیم درامدزایی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬انجمن سرب و روی درصدد‬ ‫اس��ت در صنایع پایین دستی و باالدستی‬ ‫این بخش س��رمایه گذاری انجام دهد این‬ ‫س��فره ای اس��ت که در ایران پهن شده و‬ ‫همه باید به عنوان خان��واده ای بزرگ این‬ ‫سفره را رنگین کنیم‪.‬‬ ‫مرادلو بیان می کند‪ :‬اگر اطراف «انگوران»‬ ‫اکتش��افات خوبی انجام ش��ود ما به نتایج‬ ‫خوبی خواهیم رسید چون سرمایه گذاری‬ ‫در معدن ریسک باالیی دارد و رغبت برای‬ ‫مشارکت در بخش معدن کم است بنابراین‬ ‫دولت باید حاشیه امن و راحتی ایجاد کند‬ ‫تا سرمایه گذاران برای حضور در این بخش‬ ‫ترغیب و تشویق شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن متروکه س�رب و روی فعال‬ ‫شوند‬ ‫عل��ی س��ه دهی‪ ،‬ریی��س انجم��ن صنفی‬ ‫معدن��کاران س��رب و روی ای��ران با بیان‬ ‫اینکه در کش��ور ذخایر خوبی از نظر سرب‬ ‫می گوی��د‪:‬‬ ‫و روی وج��ود دارد ب��ه‬ ‫در نق��اط مختلف کش��ور و جاه��ای دور‬ ‫افت��اده معادن س��رب و روی وج��ود دارد‬ ‫ک��ه در صورت فعال ش��دن ای��ن معادن‬ ‫رونق��ی در این مناطق ایجاد می ش��ود اما‬ ‫متاسفانه در بس��یاری از بخش ها اقدام به‬ ‫وارد کردن مواد معدنی از س��ایر کش��ورها‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬مدت��ی اس��ت از ترکیه و‬ ‫قزاقس��تان س��رب و روی وارد می ش��ود‬ ‫درحالی که در کشور خودمان سرب و روی‬ ‫وجود دارد و این به خاطر کم لطفی به مواد‬ ‫معدنی و معادن ایران است به جای اینکه‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫سازمان ثبت اسناد امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫معدنکاران را به کار و تولید بیش��تر تشویق‬ ‫کنند با گذاشتن موانع قانونی برای صدور‬ ‫پروانه یا با باال ب��ردن هزینه های مختلف‪،‬‬ ‫معدن��کاران مجبور ش��ده اند یا دس��ت از‬ ‫این کار بکش��ند یا اینکه هزینه های تولید‬ ‫باال می رود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کن��د‪ :‬اگر به ج��ای اینکه‬ ‫برای تولید انواع س��رب و روی و ش��مش‬ ‫و ورق های حاصل از ای��ن مواد یارانه قرار‬ ‫دهند ای��ن یارانه را برای مع��ادن در نظر‬ ‫بگیرن��د تا از واردات مواد معدنی س��رب و‬ ‫روی بی نیاز ش��ویم و بدین وس��یله ارز از‬ ‫کش��ور خارج نشود و دوم اینکه در مناطق‬ ‫محروم و دورافتاده کشور رفاه ایجاد شود‪.‬‬ ‫سه دهی می گوید‪ :‬بسیاری از معادن سرب‬ ‫و روی کشور در مناطق دور افتاده قرار دارد‬ ‫به همین دلیل کس��ی ج��رات نمی کند به‬ ‫طرف انها برود حتی پروانه داران معادن نیز‬ ‫به دلیل مش��کالتی که در این حوزه وجود‬ ‫دارد رغبت کمتری برای حضور در معادن‬ ‫سرب و روی دارند درحالی که اگر در این‬ ‫بخش فعالیت های خود را گسترش دهیم‬ ‫در این��ده ای نزدیک از نظ��ر ماده معدنی‬ ‫سرب و روی خودکفا خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه برخی ها نگ��ران این‬ ‫هس��تند که ای��ا ماده معدن��ی وجود دارد‬ ‫ی��ا ن��ه‪ ،‬می افزاید‪ :‬ما ب��ه عن��وان انجمن‬ ‫معدنکاران س��رب و روی اع�لام می کنیم‬ ‫ماده معدنی به اندازه کافی در کشور وجود‬ ‫دارد به شرط اینکه مسئوالن اجازه فعالیت‬ ‫بدهند تا در حوزه اس��تخراج و اکتشاف و‬ ‫ف��راوری مواد معدنی کار انجام ش��ود زیرا‬ ‫در سال های گذش��ته در حوزه کانی ارایی‬ ‫امکانات و ازمایشگاه های خوبی فراهم شده‬ ‫اما وقتی ماده معدنی به خوبی اس��تخراج‬ ‫نش��ود امکان فراوری هم وج��ود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬تهعد می کنیم در یک دوره‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 5‬س��اله در تولید کنس��انتره سرب و‬ ‫روی ک��ه ج��زو وظایف معدنکاران اس��ت‬ ‫کش��ور بی نیاز شود اما صنایع پایین دستی‬ ‫بای��د جرات س��رمایه گذاری پی��دا کنند و‬ ‫در س��اخت انواع محصوالتی که از س��رب‬ ‫و روی تش��کیل می ش��ود‪ ،‬ش��روع به کار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫س��ه دهی می گوید‪ :‬در ح��ال حاضر برای‬ ‫اکتشاف مواد معدنی باید عوارض پرداخت‬ ‫شود که این مسئله موجب شده شرکت ها‬ ‫و سازمان ها کمتر به اکتشاف رغبت نشان‬ ‫دهند از س��وی دیگر در بخش اس��تخراج‬ ‫حقوق دولتی معین شده و بحث هایی هم‬ ‫روی ص��ادرات وج��ود دارد که کار را برای‬ ‫فعاالن این حوزه مشکل می کند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ش��ماره ‪ 139460316001002249‬مورخ ‪ 94.2.30‬هیات اول‪/‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی‬ ‫مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانش��اه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪ /‬خانم بیژن صوفی س��نقرابادی فرزند علی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 358‬صادره از صحنه در یک باب خانه‪ /‬به مساحت ‪ 360‬مترمربع در محدوده قسمتی از پالک فرعی از ‪ 357 ،358‬اصلی واقع در بخش یک حومه خریداری از مالک‬ ‫رس��می اقای‪ /‬خانم ولی خانی نوکانی و ش��یره خانی نوکانی به صورت مع الواس��طه محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪2561‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪94/3/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪94/4/13 :‬‬ ‫جعفر نظری‬ ‫رییس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‹ ‹کمب�ود مواد اولیه بحران س�رب و‬ ‫روی‬ ‫ابراهیم جمیلی‪ ،‬رییس خانه اقتصاد ایران‬ ‫می گوید‪ :‬درحال حاضر حدود‬ ‫نیز به‬ ‫‪ 480‬هزار تن ظرفیت تولید شمش روی و‬ ‫حدود ‪ 420‬هزار تن ظرفیت شمش سرب‬ ‫در کشور وجود دارد اما با این حال با کمبود‬ ‫مواد اولیه روبه رو هستیم ‪.‬وی می افزاید‪ :‬از‬ ‫مع��دن «انگوران» ح��دود ‪ 70‬تا ‪ 80‬هزار‬ ‫تن ماده معدنی استخراج می شود درحالی‬ ‫که نیاز کش��ور ‪ 4‬میلیون تن ماده معدنی‬ ‫است یعنی تنها ‪ 25‬درصد از ظرفیت ها را‬ ‫می تواند پوش��ش دهد بنابراین با توجه به‬ ‫اینکه استخراج از معادن «انگوران» دارای‬ ‫محدودیت هایی است باید معادن دیگر نیز‬ ‫مورد شناسایی و بهره برداری قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کن��د‪ :‬ازجمل��ه معادنی که‬ ‫می توان روی ان س��رمایه گذاری انجام داد‬ ‫معدن «مهدی اباد» اس��ت زیرا این معدن‬ ‫بی��ش از ‪ 200‬میلیون ت��ن ذخیره دارد و‬ ‫باید تالش ش��ود در نخس��تین مرحله این‬ ‫معدن راه اندازی ش��ده و مع��ادن متروکه‬ ‫نیز شناس��ایی و راه اندازی شوند‪ .‬زیرا این‬ ‫مع��دن یک��ی از بزرگترین معادن س��رب‬ ‫و روی خاورمیان��ه و جهان اس��ت ‪.‬جمیلی‬ ‫خاطر نشان می کند‪ :‬متاسفانه در حال حاضر‬ ‫با پول کش��ور ما معادن ترکی��ه راه اندازی‬ ‫می ش��ود و افغان ه��ا هم ب��ه دنبال جذب‬ ‫سرمایه گذار از ایران هستند تا معادن خود‬ ‫را فع��ال کنند در حالی ک��ه معادن داخلی‬ ‫بیش��تر نیاز به س��رمایه گذاری دارند‪ .‬وی‬ ‫درب��اره م��وارد کاربرد س��رب و روی بیان‬ ‫می کند‪ :‬سرب و روی در صنایع گالوانیزه‪،‬‬ ‫خودرو سازی‪ ،‬باطری سازی در کابل سازی‬ ‫و انواع کابل های دریایی‪ ،‬مخابرات و صنایع‬ ‫نظامی مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬ما ماده‬ ‫معدنی را تبدیل به ش��مش می کنیم و ان‬ ‫را ص��ادر می کنیم این خ��ود ارزش افزوده‬ ‫ایجاد می کند اما از ش��مش هم می ش��ود‬ ‫برای صنایع پایین دستی استفاده کرد‪.‬الزم‬ ‫به ذکر است کرباسیان رییس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو در نشس��ت خب��ری مجازی خود‬ ‫از اتفاقات خوب��ی در این حوزه خبر داد و‬ ‫گفت‪:‬ت��ا ‪ 20‬روز دیگر طرح اجرایی معدن‬ ‫«مهدی اباد» از سوی مشاور ارائه می شود‪.‬‬ ‫جناب اقای مهندس ناقدی برادران‬ ‫قائم مقام محترم اجرایی مدیرعامل شرکت ایران خودرو‬ ‫درگذش��ت ابوی محترمتان را به جنابعال��ی و خانواده‬ ‫محترمتان تسلیت عرض می نمائیم‪.‬‬ ‫ازطرف فرزندان شاهد و ایثارگر گروه صنعتی ایران خودرو (کانون مرات)‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اش و اشفته بازار‬ ‫شاهراه تجارت جهانی از خزر تا خلیج فارس‬ ‫لوکس و ابکی!‬ ‫‪7‬‬ ‫از برنامه جدید اتاقی ها برای حذف کارت بازرگانی گزارش می دهد‬ ‫تیغ دولبه تجارت در دست بررسی‬ ‫زهرا طهران�ی ‪ -‬گروه تجارت‪« :‬کارت بازرگانی نداش��ته‬ ‫باشید نمی توانید تجارت کنید‪ ».‬در واقع داشتن یک مستطیل‬ ‫کوچک از هر جنس��ی این امتیاز را به ش��ما می دهد که به امر‬ ‫صادرات یا واردات مش��غول باش��ید؛ البته اخذ این کارت هم‬ ‫وابسته به شرایطی است که به گفته برخی فعاالن اقتصادی جز‬ ‫بروکراس��ی وجهه دیگری ندارد‪ .‬درحال حاضر موضوع حذف‬ ‫کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی در دس��ت بررس��ی است که‬ ‫البته مانند تیغی دولبه بود و نبود ان با مشکالتی همراه است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس برخی از فعاالن بخ��ش خصوصی معتقدند‬ ‫مراحل اخذ کارت بازرگانی که تا حدود بس��یاری به مس��ائل‬ ‫مالیاتی مربوط است باید اصالح شود‪.‬‬ ‫مسعود خوانساری‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با‬ ‫از بررسی موضوع حذف کارت بازرگانی در اتاق خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬این امر نی��از به مقدماتی دارد ک��ه در صورت فراهم‬ ‫ش��دن ان تصمیم به حذف کارت بازرگان��ی خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬فعال نمی توان اظهار نظری در این باره داشت‬ ‫چراکه هنوز این موضوع خام است و نیاز به مطالعه بیشتر دارد‬ ‫و باید به طور کارشناسی بررسی شود‪.‬‬ ‫محمدرضا انصاری‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫گفت‪ :‬هنوز برای اظهار نظر زود اس��ت‬ ‫نیز در این باره به‬ ‫ضم��ن اینکه نمی توان جواب ش��خصی و فردی به این موضوع‬ ‫داد‪ .‬وی ب��ا تاکید براینکه باید مطالعه بیش��تری در این زمینه‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر پلکانی که برای دستیابی به‬ ‫کارت بازرگانی وجود دارد اشتباه و بروکراسی غیرالزمی است‬ ‫و تنها مشکل این کارت نیز همین موضوع به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایش فعالیت ها با کارت بازرگانی‬ ‫عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران موضوع کارت‬ ‫بازرگانی را تیغ دولبه دانست و گفت‪ :‬حذف و وجود این کارت‬ ‫مش��کالتی را به همراه دارد‪ .‬البت��ه تصمیم گیری برای حذف‬ ‫این کارت هم موضوع س��اده ای نیست تا به راحتی بتوان برای‬ ‫ان نتیجه گیری کرد‪ .‬سیدرضی حاجی اقامیری در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه ایران در حوزه تجارت مش��کالت‬ ‫متعددی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخش��ی از این مشکالت مربوط به‬ ‫کارت بازرگانی اس��ت به نحوی که اگر این فاکتور حذف شود‬ ‫هرش��خصی ازادانه می تواند به امر صادرات و واردات مشغول‬ ‫ل حاضر وج��ود کارت بازرگانی‬ ‫باش��د‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬درح��ا ‬ ‫محدودیت های��ی را ایجاد کرده تا هرکس��ی نتواند به تجارت‬ ‫بپردازد‪ .‬اما از س��ویی دیگر هم نمی توان ب��ا حذف این کارت‬ ‫فضا را نامحدود و بدون کنترل کرد‪ .‬عضو ش��ورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخ��ش خصوصی گفت‪ :‬هم اکنون اقتصاد کش��ور در‬ ‫ش��رایط ویژه ای قرار دارد و مانند دیگر کشورها با ثبات در نرخ‬ ‫ارز و مولفه های دیگر اقتصاد مواجه نیستیم؛ بنابراین باید تمام‬ ‫فعالیت ها به ویژه مسیر کار تاجران پایش شود که یکی از راه ها‬ ‫داش��تن کارت بازرگانی است‪ .‬میری ادامه داد‪ :‬با ابزاری مانند‬ ‫کارت بازرگان��ی می توان فعاالن بازرگان��ی را کنترل کرد‪ ،‬اما‬ ‫محدودیت هایی که دولت برس��ر راه ان قرار داده به نحوی این‬ ‫فرایند را با مش��کل مواجه کرده است‪ .‬مفاصا حساب مالیات و‬ ‫بیمه از جمله مسیرهای غیرمرتبط و غیرالزمی است که دولت‬ ‫در این مس��یر قرار داده است‪ .‬به گفته عضو هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬این بروکراس��ی ها باعث می ش��ود که‬ ‫اخ��ذ کارت بازرگانی با مش��کالتی مواجه ش��ود و متقاضی به‬ ‫س��راغ برخی اف��راد که در حقیقت تاجر نیس��تند اما موفق به‬ ‫دریافت کارت بازرگانی شده اند برود که این موضوع در نهایت‬ ‫فس��ادهایی را ایج��اد خواهد کرد‪ .‬عضو ش��ورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخ��ش خصوصی تصریح کرد‪ :‬به ج��ای حذف کارت‬ ‫بازرگانی بهتر اس��ت موانع دریافت ان رفع ش��ود و اگر دولت‬ ‫قرار اس��ت فردی را ملزم ب��ه پرداخت مالی��ات کند از طریق‬ ‫کارت بازرگانی نباش��د چرا که بحث مالیات و مودیان مالیاتی‬ ‫هیچ ارتباطی با دریافت کارت بازرگانی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف کارت مشکلی در تجارت ایجاد نمی کند‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم با بیان اینکه‬ ‫یکی از برنامه هایی ک��ه در دوره جدید اتاق بازرگانی به دنبال‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ان هس��تیم حذف کارت بازرگانی اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬کارت‬ ‫بازرگان��ی اعتبار وی��ژه ای به یک فعال اقتص��ادی نمی دهد و‬ ‫نمی تواند مشکلی را در تجارت حل کند‪ .‬فرهاد فزونی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز ش��اید تنها کشور در دنیا که کار صادرات و واردات‬ ‫ان به وس��یله کارت بازرگانی انجام می شود ایران باشد‪ .‬وی به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬گروه ما در دوره جدید اتاق بازرگانی و در جریان‬ ‫کمپین های انتخاباتی‪ ،‬موضوع حذف کارت بازرگانی را مطرح‬ ‫ک��رد‪ .‬اگر بتوانیم کارت بازرگانی را حذف کنیم تا افراد بتوانند‬ ‫بدون اینکه وابس��ته به اتاق باش��ند کار ص��ادرات و واردات را‬ ‫انج��ام دهند‪ ،‬اتفاق مثبتی خواهد ب��ود‪ .‬فزونی با بیان اینکه با‬ ‫حذف کارت بازرگانی می توان به تمام گالیه ها درباره وضعیت‬ ‫صدور کارت بازرگانی پایان داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اولویت اول در اتاق‬ ‫بازرگانی به ویژه در شرایط فعلی این است که سعی کنیم کارت‬ ‫بازرگانی حذف و این اجازه داده ش��ود هر شخصی که به دنبال‬ ‫واردات و صادرات اس��ت بدون کارت بازرگانی فعالیت خود را‬ ‫انجام دهد و اگر هم خطایی مرتکب ش��د‪ ،‬خود پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت‬ ‫فعلی ص��دور کارت بازرگانی گفت‪ :‬یکی از گالیه های اعضای‬ ‫اتاق برای صدور کارت بازرگان��ی‪ ،‬تقاضای اتاق برای دریافت‬ ‫مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی است‪ ،‬در حالی که این‬ ‫مسئله به طور مطلق به اتاق بازرگانی ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارت بازرگانی بر اس��اس قانون از س��وی ‪ 2‬نهاد‬ ‫کش��ور امکان صادر ش��دن دارد‪ ،‬یکی اتاق بازرگانی و دیگری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ .‬درحال حاضر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اختیارات خود در این زمینه را به شرط رعایت‬ ‫قان��ون به ات��اق بازرگانی تفویض کرده اس��ت‪ .‬یکی از قوانین‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ک��ه اتاق را ملزم به رعایت ان‬ ‫کرده‪ ،‬گرفتن مفاصا حس��اب های مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫اس��ت؛ بنابراین این اتاق بازرگانی نیس��ت ک��ه این موضوع را‬ ‫مطرح کرده بلکه دولت خواستار ان است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬س��یدعباس حسینی‪ ،‬مدیرکل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت از مصوبه هیات وزیران برای تعدیل در نرخ جریمه های گمرکی‬ ‫خبرداد و گفت‪ :‬بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬جریمه های گمرکی‬ ‫به منظور حمایت از تجارت تعدیل شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬محمد علی سعیدی پور‪ ،‬معاون امور بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر‬ ‫و دریان��وردی هرمزگان گف��ت‪ :‬از زمان تعلیق تحریم های بن��دری و دریانوردی‬ ‫ایران‪ ،‬از یک سال گذشته تاکنون ‪ 7‬خط کشتیرانی بین المللی از جمله ‪WAN‬‬ ‫‪ HAI، PIL، CMA CGM، MESSINA‬تردد خود را به بندر شهید رجایی‬ ‫از سر گرفتند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬حج��م مبادالت بازرگانی ایران و ترکیه در ‪ ۵‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫میالدی با بیش از ‪ ۱۵‬درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته (‪،)۲۰۱۴‬‬ ‫ب��ه ‪۴‬میلیارد و ‪ ۵۵۹‬میلیون و ‪ ۲۱۹‬هزار دالر رس��ید؛ این افت ناش��ی از کاهش‬ ‫واردات ترکیه از ایران است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬جعفر اهنگران‪ ،‬مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه شورای عالی مناطق‬ ‫ازاد گفت‪ :‬درحال حاضر نقش��ه ایجاد منطقه ازاد بوشهر به تصویب دولت رسیده‬ ‫و در حال بررسی در کمیسیون های مجلس شورای اسالمی است که به زودی به‬ ‫صحن علنی ارائه می شود‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬محمد س��عیدنژاد‪ ،‬معاون وزیر راه از تدوین طرح جامع بنادر بازرگانی‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬خروجی مطالعات طرح جامع مشتمل بر محدوده و کاربری ‬ ‫اراضی عملیاتی پشتیبانی بنادر بوده و بازاریابی برای فرصت های سرمایه گذاری و‬ ‫ت بندری و دریایی‬ ‫ت و زیر ساخ ‬ ‫خدمات احداث‪ ،‬مدیریت و بهره برداری از رو ساخ ‬ ‫از بندهای ان است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬محسن کالنتری بنگر‪ ،‬معاون مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست های مالی‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬گفت‪ :‬مناطق ازاد تجاری کشور با هدف گسترش‬ ‫صادرات ایجاد ش��ده اما اکنون انها مبدا قابل توجه واردات محس��وب می شوند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن لغو معافیت مالیات��ی مناطق ازاد ضروری اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از انجا که‬ ‫معافیت مالیاتی مناطق ازاد تجاری برای اقتصاد کشور بسیار مضر است‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫می شود‪ ،‬مالیات صفر در این مناطق اجرایی شود‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬یورو نیوز در گزارشی نوشت‪ :‬در صورت حصول توافق‪ ،‬دوبی که زمانی‬ ‫قطب مهم تجاری و بانکی محس��وب می ش��د به محلی برای از سرگیری تجارت‬ ‫ب��ا ایران تبدیل خواهد ش��د‪ .‬از زمانی که صید مرواری��د اصلی ترین صنعت دوبی‬ ‫محس��وب می ش��د‪ ،‬لنج های چوبی قدیمی‪ ،‬اصلی ترین اب��زار تجارت دریایی بین‬ ‫ایران و این شیخ نش��ین حاشیه خلیج فارس بوده است‪ .‬حجم مبادالت تجاری در‬ ‫س��ال های اخیر بین دو طرف افزایش یافته و با وجود تحریم های امریکا‪ ،‬پس از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬تعداد ایرانیان مقیم دوبی هر روز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬محم��د الهوت��ی‪ ،‬ریی��س کنفدراس��یون ص��ادرات اظهار ک��رد‪ :‬به‬ ‫واس��طه تحریم ها همه س��طوح صادراتی اس��یب دیده اند و با ‪۵۰‬میلیارد تومانی‬ ‫ک��ه ب��رای حمای��ت از ص��ادرات خدم��ات فن��ی ـ مهندس��ی و دانش بنیان به‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت اختصاص یافته مشکل حل نمی ش��ود و از طرف دیگر‬ ‫صادرکنن��دگان هنوز طلب ‪۳۶۰‬میلیارد تومانی جوای��ز صادراتی خود را دریافت‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روند تعرفه ها و‬ ‫صادرات غیرنفتی ‪93‬‬ ‫امین مالکی‬ ‫عضو هیات علمی موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش های بازرگانی‬ ‫تعرفه های صادراتی در س��ال ‪ ۹۳‬نسبت به سال قبل‬ ‫از ان با ‪ ۸۷۶‬م��ورد کاهش ردیف و ‪ ۷۸۰‬مورد افزایش‬ ‫ردی��ف تعرفه ای مواجه بوده اس��ت‪ .‬از این تعداد ‪۲۱۵‬‬ ‫م��ورد کاهش ردیف به دلیل حذف تعرفه س��ال ‪ 92‬در‬ ‫کتاب سال گذشته و ‪ ۱۶۵‬مورد افزایش ردیف تعرفه ای‬ ‫نیز به دلیل اضافه کردن تعرفه جدید به کتاب سال ‪93‬‬ ‫بوده است‪ .‬اما ‪ ۶۶۱‬مورد ردیف تعرفه ای که در سال ‪92‬‬ ‫صادرات داشته اند در س��ال ‪« 93‬غیرفعال» شدند که‬ ‫جمع صادرات انها در سال ‪ 92‬بیش از ‪ ۱۱۴/۷‬میلیون‬ ‫دالر بود‪ ۶۱۵ .‬ردیف تعرفه نیز که در سال ‪ 92‬غیرفعال‬ ‫شد‪ ،‬در سال ‪« 93‬فعال» ش��ده و صادرات داشتند که‬ ‫جمع ارزش انها در صادرات غیرنفتی سال ‪ ۹۳‬بیش از‬ ‫‪ ۶۷۶/۳‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه این اس��ت که گروه فلزات اساس��ی‬ ‫در ه��ر دو مورد در صدر تغیی��رات قرار دارد‪ ۳۵ .‬ردیف‬ ‫تعرفه ای از گروه فلزات اساس��ی در س��ال ‪ 93‬صادرات‬ ‫خ��ود را از دس��ت داده و غیرفعال ش��ده اند (به ارزش‬ ‫‪ ۳۴/۵‬میلی��ون دالر) اما این بخش ‪ ۵۳‬ردیف تعرفه ای‬ ‫غیرفعال در سال ‪ 92‬را در سال ‪ 93‬فعال کرده است (به‬ ‫ارزش ‪۲۹۵/۵‬میلیون دالر)‪ .‬بخش صنایع ش��یمیایی‬ ‫ب��ا غیرفعال ک��ردن ‪ ۱۲۱‬ردیف تعرف��ه صادراتی (به‬ ‫ارزش ‪۲۲/۲‬میلی��ون دالر) و فعال س��ازی ‪ ۱۲۰‬ردیف‬ ‫جدید (ب��ه ارزش ‪ ۱۸۹/۷‬میلیون دالر) از این حیث به‬ ‫لح��اظ تغییر مختصات صادرات غیرنفتی در صدر قرار‬ ‫دارد‪ .‬همچنین بخش ماش��ین االت با غیرفعال سازی‬ ‫‪ ۸۷‬ردی��ف صادراتی (ب��ه ارزش ‪۲۷/۷‬میلیون دالر) و‬ ‫بخش محصوالت کش��اورزی با فعال سازی ‪ ۴۲‬ردیف‬ ‫(ب��ه ارزش ‪ ۱۴۱/۷‬میلی��ون دالر) در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬به‬ ‫ترتیب بیش��ترین کاهش و افزایش بخشی در صادرات‬ ‫را به خود اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر‪ ،‬هر چند در س��ال ‪ ۹۳‬بیش از ‪۹۶‬‬ ‫ردی��ف تعرفه ای از مجموع تعداد اقالم تعرفه صادراتی‬ ‫کاسته شده است‪ ،‬اما مختصات حذف و اضافه تعرفه ها‬ ‫به س��بد صادرات غیرنفتی به گونه ای ب��وده که اقالم‬ ‫اضافه ش��ده ‪۵۶۱/۵‬میلیون دالر صادرات بیش��تری با‬ ‫خود به همراه اورده اند‪ .‬زیربخش های فلزات اساسی (با‬ ‫فعال س��ازی ‪ ۵۳‬ردیف تعرفه به ارزش ‪۲۹۵/۵‬میلیون‬ ‫دالر)‪ ،‬محصوالت شیمیایی (با فعال سازی ‪ ۱۲۰‬ردیف‬ ‫تعرف��ه ب��ه ارزش ‪ ۱۸۹/۷‬میلی��ون دالر) و محصوالت‬ ‫کش��اورزی (با فعال س��ازی ‪ ۴۲‬ردیف تعرفه به ارزش‬ ‫‪۱۴۱/۷‬میلیون دالر) با ایجاد کاالهای صادراتی جدید‬ ‫ب��ه تنهایی بیش از ‪ ۶۲۷‬میلیون دالر به حجم صادرات‬ ‫غیرنفتی افزوده اند‪ .‬روش��ن تر انک��ه چنانچه تغییرات‬ ‫ویرایش��ی کتاب قانون مق��ررات ص��ادرات و واردات‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬انجام نمی ش��د‪ ،‬صادرات غیرنفتی با‬ ‫ل ش��دن ‪۶۱۵‬‬ ‫غیرفعال ش��دن ‪ ۶۶۱‬ردیف تعرفه و فعا ‬ ‫ردیف تعرفه مواجه می ش��د که س��رجمع خالص این‬ ‫تغییرات ‪ ۵۶۱/۵‬میلیون دالر به نفع سال ‪ ۱۳۹۳‬است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که ‪ ۲۱۵‬ردیف حذف شده از کتاب‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬برابر ‪۹۷۲/۶‬میلیون دالر‬ ‫و ‪ ۱۶۵‬ردیف اضافه ش��ده در سال ‪ ۱۳۹۳‬افزون بر ‪۱/۹‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته اند‪.‬‬ ‫هم��واره یکی از نق��اط ضعف اساس��ی در صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور‪ ،‬س��هم پایی��ن ص��ادرات های تک‬ ‫(فناوران��ه) و تمرکز زیربخش ه��ای مختلف اقتصادی‬ ‫کشور بر سطوح «متوس��ط» فناوری در صادرات بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬با وجود این‪ ،‬روند تغییرات فناوریک سهم اقالم‬ ‫صادراتی در سال ‪ 93‬نسبت به سال ‪ 92‬مثبت ارزیابی‬ ‫می ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر بیش از ‪۷۲‬درص��د صادرات‬ ‫غیرنفت��ی در اختی��ار اقالم ب��ا فناوری متوس��ط (در‬ ‫سطوح مختلف متوسط باال و متوسط پایین) است‪ .‬در‬ ‫سال گذشته س��هم صادرات های تک در کل صادرات‬ ‫غیرنفت��ی ثاب��ت مانده‪ ،‬اما از س��هم اقالم ب��ا فناوری‬ ‫پایین یک درصد کم ش��ده و به همان میزان به س��هم‬ ‫اقالم با فناوری متوس��ط باال (‪۰/۳‬درصد) و متوس��ط‬ ‫پایین (‪۰/۴‬درصد) افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬به طور کلی‪ ،‬با‬ ‫صرف نظ��ر از این تغییرات ان��دک‪ ،‬مختصات فناورانه‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی ظرف س��ال ‪ 93‬تغیی��ر چندانی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫در نهایت اینکه‪ ،‬صادرات غیرنفتی کش��ور با عبور از‬ ‫مرز‪ ۵۰‬میلیارد دالر در سال‪ ۱۳۹۳‬به یکی از کانون های‬ ‫اصلی کس��ب درامدهای ارزی تبدیل شده است‪ .‬روند‬ ‫تحوالت صادرات غیرنفتی در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به لحاظ فاصله گرفتن از خام فروش��ی‪،‬‬ ‫بازگش��ت به س��مت منطقه اروپا‪ ،‬بهبود تنوع پذیری‬ ‫کاالیی و کاهش س��هم اقالم با فن��اوری پایین مثبت‬ ‫ارزیابی می ش��ود‪ ،‬هر چند هنوز چالش های جدی در‬ ‫زمینه تمرکز باال بر بازارهای اس��یایی و س��هم پایین‬ ‫بازار اروپا و س��هم پایین صادرات اقالم های تک در این‬ ‫بخش دیده می ش��ود‪ .‬سیاست گذاری در راستای رفع‬ ‫ای��ن دو نقیصه اصلی می تواند کم��ک قابل توجهی به‬ ‫تحق��ق منویات وزیر محترم صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در سال جاری کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تکذیب افزایش قیمت لبنیات‬ ‫ن اجرای��ی‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری‪ ،‬مع��او ‬ ‫رییس جمهوری نقل قول های مطرح شده در برخی‬ ‫رسانه ها مبنی بر تصمیم گیری دولت درباره افزایش‬ ‫قیمت لبنی��ات را رد و اظهار کرد‪ :‬تاکنون در هیچ‬ ‫یک از جلسات هیات دولت‪ ،‬بررسی نرخ محصوالت‬ ‫لبنی مطرح نش��ده اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬دفتر‬ ‫معاونت اجرایی رییس جمهوری با انتشار جوابیه ای‬ ‫اعالم کرد‪ :‬درخواس��ت خرید ش��یر خ��ام با قیمت‬ ‫‪ ۱۴۴۰‬تومان از دامداران که ارتباط مس��تقیمی با‬ ‫نرخ محصوالت لبنی دارد در یکی از جلسات ستاد‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها مطرح و اتخاذ تصمیم راجع‬ ‫ب��ه تغییر نرخ محصوالت لبنی به بعد از ماه مبارک‬ ‫رمضان موکول شده است‪.‬‬ ‫مرغ تا مهر‪ ۶۲۰۰ ،‬تومان‬ ‫مه�ر‪ :‬رییس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی‬ ‫گف��ت‪ :‬قیمت مرغ در اس��تانه عید فطر به ‪۶۲۰۰‬‬ ‫تومان خواهد رس��ید‪ .‬مهدی یوسف خانی با بیان‬ ‫اینکه قیم��ت مرغ از ‪ ۵۵۰۰‬ت��ا ‪ ۶۲۰۰‬تومان در‬ ‫نوس��ان است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به حجم بسیار باالی‬ ‫تولید‪ ،‬افزایش قیمت به بیش از ‪ ۶۲۰۰‬تومان بعید‬ ‫اس��ت؛ ضمن اینکه قیمت این کاال در استانه عید‬ ‫فطر ب��ه ‪ ۶۲۰۰‬تومان خواهد رس��ید‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫وضعی��ت ب��ازار مرغ ت��ا مهرماه به همین ش��کل‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بررسی تغییر قیمت روغن نباتی‬ ‫ایسنا‪ :‬درخواست صنایع روغن نباتی برای افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬از س��وی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان ارجاع‬ ‫داده شد که بنا بر اعالم سازمان حمایت این موضوع‬ ‫در حال بررس��ی اس��ت و نتیجه ان برای تصویب و‬ ‫ابالغ به کارگروه تنظیم بازار ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته مهر فرد‪ ،‬قائم مقام وزیر جهاد کش��اورزی‬ ‫در امور بازرگانی‪ ،‬صنایع روغن نباتی اعالم کرده اند‬ ‫که به دلی��ل نقدینگی پایی��ن نمی توانند دانه های‬ ‫روغنی را از کش��اورز خریداری کنند که برای رفع‬ ‫این مش��کل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران به این‬ ‫کارخانه ها روغن خام تحویل داده و بخشی از بهای‬ ‫ان را دیرت��ر دریافت می کند تا این کارخانه ها برای‬ ‫خری��د دانه های روغنی تولی د داخل نقدینگی کافی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫واحدهای غیرمجاز اش فروشی ‪ ۳‬برابر واحدهای مجاز است‬ ‫اش و اشفته بازار‬ ‫مهدی�ه ش�کری‪-‬گروه تجارت‪ :‬حدود ‪ 2‬هفت�ه از ماه رمضان می گ�ذرد و در این مدت حضور‬ ‫اش فروش�ان و حلیم فروش�ان در کنار خیابان تبدیل به یکی از پدیده های رایج و روزمره در‬ ‫ن رس�توران هایی هستند که در این‬ ‫گوش�ه و کنار شهر شده اس�ت‪ .‬بعضی از این فروشندگا ‬ ‫ماه ش�غل خود را به اش فروشی تغییر داده و برخی دیگر نیز به طور کلی مشاغلی بی ارتباط‬ ‫ب ا اش فروش�ی دارند؛ مش�اغلی چون مش�اور املاک‪ ،‬ارایش�گا ه مردانه‪ ،‬تعمیرگاه ماش�ین‬ ‫و شیرینی فروش�ی‪ .‬قیم�ت کاس�ه های اش اما متفاوت اس�ت‪ .‬برخی با قیمت ‪۳‬ه�زار تومان‬ ‫می فروشند‪ ،‬برخی ‪ ۵‬هزار تومان و حتی ‪ ۱۰‬هزارتومان‪ .‬صدالبته که کیفیت اش ها هم متفاوت‬ ‫و مصداق بارز «هرچقدر پول بدهی همانقدر اش می خوری» اس�ت‪ .‬حس�ین محمدی‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه کباب‪ ،‬حلیم و غذاهای س�نتی در واکنش به چنین اتفاقی از برنامه امس�ال اتحادیه‬ ‫مبنی بر برخورد با واحدهای غیربهداشتی به منظور امنیت سالمت روزه داران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بس�یاری از عرضه کنندگان‪ ،‬محص�والت خود را با کمترین کیفیت ممک�ن و در غیاب ناظران‬ ‫بهداشتی با پایین ترین سطح بهداشت تهیه کرده و می فروشند‪.‬‬ ‫‪ ،‬در تهران ‪ ۷۰۰‬واحد صنفی‬ ‫به گزارش‬ ‫فروش اش و حلیم هس��تند این در‬ ‫ ‬ ‫دارای مجوز‬ ‫حالی است که تعداد غیرمجازها‪ ،‬به ویژه در این‬ ‫روزها‪ ،‬به بیش��تر از ‪ ۲۰۰۰‬واحد رس��یده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر قیمت مصوب هر کیلوگرم حلیم‬ ‫درج ه یک ‪١٠‬ه��زار تومان و هر کیلوگرم حلیم‬ ‫درجه دو‪٩ ،‬هزار تومان اعالم شده است که البته‬ ‫ش��اهد قیمت هایی بیش��تر و حتی کمتر از این‬ ‫میزان در سطح شهر هستیم‪ .‬مواد استفاده شده‬ ‫در پخت اش و حلیم که در واحدهای غیرمجاز‬ ‫به ف��روش می رس��د اغلب غیراس��تاندارد بوده‬ ‫و با کیفیت نیس��ت ک��ه در همین ب��اره رییس‬ ‫اتحادیه کباب‪ ،‬حلیم و غذاهای س��نتی معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬حلیم بدون گوش��ت‪ ،‬س��ودی بیشتر از‬ ‫‪۵۰‬درص��د روان��ه جیب کاس��بان م��اه رمضان‬ ‫می کن��د‪ .‬با این وجود تبلیغ��ات رنگارنگ برای‬ ‫تحریک اشتهای روزه داران با همین اش و حلیم‬ ‫بی کیفیت وجود دارد‪ .‬در واقع به راحتی می توان‬ ‫گفت ای��ن عرضه کنندگان محصوالت خود را با‬ ‫کمتری��ن کیفیت ممکن و با نازل ترین س��طح‬ ‫بهداش��ت تهیه ک��رده و به مردم می فروش��ند‪.‬‬ ‫محم��دی پی��ش از این نی��ز گفته ب��ود‪ :‬در ماه‬ ‫رمضان امس��ال بنرهایی با عن��وان واحد مجاز‬ ‫ﺑﺎﺭﻛــﺪ‪ 921570340:‬ﺁﮔﻬــﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻓﺮﺵ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺁﺳــﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 248775‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 102892866‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻓﻮﻕﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 1394/1/22‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻫــﺮﻱ )‪(0016115910‬‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 630/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 700/000/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺳــﻮﺯﺍﻥ ﺟﻮﺍﻫــﺮﻱ )‪ (0060017041‬ﺑــﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 90/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪100/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻧﺴــﺮﻳﻦ ﺟﻮﺍﻫــﺮﻱ )‪ (0016809270‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 90/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻴــﺮ ﺟﻮﺍﻫــﺮﻱ )‪ (0019457226‬ﺑــﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 90/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪.‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 100/000/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 1/000/000/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭﻣــﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ )‪(0016115910‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 700/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ‪ -‬ﺳــﻮﺯﺍﻥ ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ )‪ (0060017041‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ‪-‬‬ ‫ﻧﺴــﺮﻳﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ )‪ (0016809270‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‪ .‬ﺍﻣﻴﺮ ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ‬ ‫)‪ (0019457226‬ﺩﺍﺭﻧــﺪﻩ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ‪ .‬ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ /78106‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛــﺪ‪ 921571761:‬ﺁﮔﻬــﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻣﺘﻴﻦ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 14004327544‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 1394/20/14130‬ﻣﻮﺭﺥ ‪94/2/3‬‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1394/1/18‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺑﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻦ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ‪ -‬ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻴﻨﺎ‪ -‬ﻛﻮﭼﻪ ‪ 11‬ﺍﻟﻒ‪ -‬ﭘﻼﻙ ‪ 68‬ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ‪1378618478‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 471767‬ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ /78107‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻛﺪ ‪ 22257556‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺙ ‪ 284917‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10103209310‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/02/ 20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺑﻬﻤﻨــﺶ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 2228995711‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻋــﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀــﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 80163‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻛﺪ ‪ 22256449‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺻﺒﺢ ﺑﻬﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺙ‬ ‫‪ 469433‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004786128‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 94/02/ 29‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﻮﻧﻚ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻋﺪﻝ ﺥ‬ ‫ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳــﺒﺰ پ ‪ 4‬ﻁ ‪ 2‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 4‬ﻙ‪ .‬پ ‪ 1476775397‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ( ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 80164‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻛﺪ ‪ 22257872‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻴﺴــﺘﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 473137‬ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ ‪ 14004969367‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪﻯ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍﻳﺎﻧــﻪ ﺍﻯ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﻭ‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳــﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻫﻨﺮﻯ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺍﺧــﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜــﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻟــﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬــﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ )ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻻﺯﻡ ( ﻣﺪﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺎء ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺴﻰ ﺑﻠﻴﺰﻧﻴﻮﻙ ﻛﺪ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ‪94306859‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺳﺎﻳﻨﺎﺕ ﻣﻨﻮﻥ ﻛﺪ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ‪ 94306669‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﻨﺎﺕ ﻣﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﻭ ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 0061028029‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧــﺪﮔﺎﻥ ﺣــﻖ ﺍﻣﻀــﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳــﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 80165‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ف��روش اش و حلیم برای واحدهای دارای جواز‬ ‫کسب و پروانه بهداشتی تهیه شده و در صورت‬ ‫مشاهده و گزارش‪ ،‬غیرمجازها جریمه می شوند‪.‬‬ ‫با این حال بس��یاری از واحده��ای فروش اش‬ ‫و حلی��م ب��دون داش��تن مجوز به ف��روش این‬ ‫محصوالت می پردازند‪ .‬براس��اس امارها‪ ،‬تعداد‬ ‫عرضه کنن��دگان غیرمج��ا ز اش و حلیم در ماه‬ ‫رمضان‪ ،‬حدود ‪ ۳‬برابر واحدهای مجاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروشندگان سودجو‬ ‫ب��ا گش��تی در خیابان ه��ای س��طح ش��هر‪،‬‬ ‫اش فروش��انی را می بینیم که مشتاقانه سرگرم‬ ‫تهیه این محصول برای س��اعاتی دیگر و هنگام‬ ‫افطار هس��تند؛ انها حتی پای خانواده خود را به‬ ‫اش فروشی باز کرده اند‪ ،‬به طوری که در بسیاری‬ ‫موارد دیده می شود که مادر یا همسران شان نیز‬ ‫در پخت اش به انها کمک می کنند‪ .‬علی اکبری‬ ‫یک��ی از فروش��ندگان اش در خیابان رس��الت‬ ‫می گوید‪ :‬قیمت هر کاس��ه‬ ‫اس��ت که به‬ ‫اش ‪۳‬هزارتوم��ان اس��ت‪ .‬قیم��ت را نیز خودم‬ ‫تعیین ک��رده ام‪ .‬معیار این قیمت گذاری‪ ،‬قیمت‬ ‫مواد اولی ه اش اس��ت‪ .‬اکبری می گوید‪ :‬پیش از‬ ‫اینکه اش فروش��ی را به عنوان شغل ماه رمضان‬ ‫انتخاب کنم‪ ،‬نگران درامد و هزینه های زندگی‬ ‫ﺑــﺎﺭ ﻛــﺪ ‪ 14594371‬ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻮﺭ ﻛﺎﻭﺍﻥ ﺳــﭙﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺙ ‪ 288810‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻰ ‪ 10103264160‬ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 93/6/ 25‬ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﻠﻰ ﻧــﮋﺍﺩ ﻭﺍﺟﺎﺭﮔﺎﻩ ﺵ‪.‬‬ ‫ﻡ ‪ 2691345394‬ﺑــﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 16/500/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺧــﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺳــﻤﺘﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 66/500/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷــﺮﻛﺎء ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ‬ ‫ﺧﺴــﺮﻭ ﺷــﺎﻫﻰ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 1375712241‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 17/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺟﻮﻳﻨﺪﻩ ﺭﺯﻕ‬ ‫ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 0070899381‬ﺩﺍﺭﻧــﺪﻩ ‪ 16/500/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮ ﺭﺳــﻮﻟﻰ ﻗﺎﺿﻰ ﻛﻼﻳﻪ ﺵ‪ .‬ﻡ‬ ‫‪ 508945131‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 16/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻭﺝ ﺷــﺮﻳﻚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 80166‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻛﺪ ‪ 22289053‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﻭژﻳﻦ ﺭﻭﺩ ﮔﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪94/3/06‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ ‪ 473080‬ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ ‪ 14004964212‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳــﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻓﺘﻰ ﻭ ﺷﺴﺘﺸــﻮﻯ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﺑﺪﺍﺭﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻓﺸــﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﺁﺳﺎﻧﺴــﻮﺭ ﻭ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺧﺮﻳــﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻟﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ )ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ( ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/200/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪ 3341573631‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 200/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪3340330522‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 800/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺳــﻬﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺵ‪.‬‬ ‫ﻡ‪ 4969668401‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 200/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﺑﻬــﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋــﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 80167‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻛﺪ ‪ 22306220‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻳﻤﻦ ﺷــﻬﺮ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪94/3/06‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 473094‬ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ ‪ 14004964738‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻧﻘﺸــﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺍﻋــﻼﻡ ﻭ ﺍﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﻭ ﺷــﺎﺭژ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳــﻴﻠﻨﺪﺭﻫﺎﻯ ﺍﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﻭ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺷــﻬﺮﻯ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘــﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ( ﻣﺪﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪0074446101‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺵ‪.‬‬ ‫ﻡ ‪ 0065630572‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 99/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 80168‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑــﺎﺭ ﻛــﺪ ‪ 22242432‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﺯﺭﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺙ‬ ‫‪ 158728‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102014311‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 94/03/03‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺝ – ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ – ﺟﺎﺩﻩ ﺷﻬﺮﻙ – ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺥ ‪ 2002‬پ ‪ 5‬ﻙ ‪ .‬پ ‪ 3197983116‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 80169‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 921577779:‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻮﻟﺖ ﭘﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 6012‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ‬ ‫ﻣﻠــﻲ ‪ 10100024070‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ ‪1394/1/29‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‪ :‬ﺭﺿﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ‪ 0934443777‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺷــﺮﻛﺎ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 10/010/000‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 10/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﺷــﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ -‬ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻓﺸﺎﺭ‬ ‫ﺑــﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ‪ 0532159985‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 9/900/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ – ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ‪ 4072178403‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﺮﻳﻚ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺎﺭﻍ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑــﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ /78105‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫در این م��اه بودم چون رس��توران ها در این ماه‬ ‫بخش اعظم فروش خود را از دس��ت می دهند‪.‬‬ ‫اما وقتی چن�� د اش فروش را کن��ار خیابان و از‬ ‫س��ویی تمایل مردم به خری��د را دیدم‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفتم ک��ه من ه��م از این موقعیت اس��تفاده‬ ‫کنم چون بس��یاری از فروشندگان کنار خیابان‬ ‫به ای��ن کار می پردازند این در حالی اس��ت که‬ ‫ش اش‬ ‫من مغازه دار ب��وده و به عبارتی حق فرو ‬ ‫دارم‪ .‬او به اس��تقبال مردم از این فروش اش��اره‬ ‫می کن��د و می گوی��د‪ :‬یک��ی از معیاره��ای انها‬ ‫ب��رای خرید‪ ،‬نزدیک و در دس��ترس بودن اش‬ ‫و حلیم فروش��ی اس��ت‪ .‬ضمن اینکه مردم این‬ ‫محله مرا می شناس��د و ب��ه محصوالتم اعتماد‬ ‫دارند‪ .‬حس��ین رمضانی دیگر فروشند ه اش در‬ ‫می گوید‪ :‬این‬ ‫خیابان ولیعصر است که به‬ ‫کار را می توان نوعی تجارت دانست تجارتی که‬ ‫سرمایه اندکی می خواهد و سود زیادی می دهد؛‬ ‫ان ه��م در کوتاه مدت‪.‬ف��روش اش و حلیم این‬ ‫روزه��ا از س��وی مغازه ها و حتی فروش��ندگان‬ ‫دوره گ��رد کنار خیاب��ان در حالی ب��ه اوج خود‬ ‫رس��یده که علی اصغ��ر میرابراهیم��ی‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس‪ ،‬به‬ ‫می گوید‪ :‬رستوران ها و سلف سرویس ها‬ ‫مجوز ف��روش هر مواد خوراکی ک��ه همراه غذا‬ ‫س��رو می شود را دارند‪ .‬در واقع با تعامالتی که با‬ ‫اتحادیه کبابی‪ ،‬اش و حلیم داشتیم به این توافق‬ ‫رسیدیم که سلف سرویس ها هم می توانند اش‬ ‫بفروش��ند و حتی اگر بن��ر الزم را در مغازه خود‬ ‫نصب نکرده باشند باز هم مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعاالن بازار شناسنامه دار باشند‬ ‫عضو کمیس��یون بهداش��ت مجلس شورای‬ ‫به شناسنامه دار‬ ‫اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫بودن واحدهای صنفی اشاره می کند و می گوید‪:‬‬ ‫منظور از شناس��نامه دار بودن این است که قبل‬ ‫از هرگونه فعالیت‪ ،‬مجوز الزم و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫مکانی برای فعالیت و نظارت داشته باشند‪.‬‬ ‫عبدالرحمان رس��تمیان تصری��ح کرد‪ :‬یکی‬ ‫دیگ��ر از معیارهای شناس��نامه دار بودن فعاالن‬ ‫بازار این اس��ت که فرد عرضه کننده محصوالت‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬــﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 920113‬ﻭﻋﻈﻴــﻢ ﻋﺮﺏ ﺳــﻠﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺼﺮﺗﻰ ﺳــﻌﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﺴــﺮﻭﻗﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻗﻤﻪ ﻭ ﭼﺎﻗﻮ ﻭ ﺳــﺮﻗﺖ ﺩﻭ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﮔﻮﺷﻰ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻛﺎﭘﺸﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ »ﺳﻴﺪ ﺧﻨﺪﺍﻥ« ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺳﻴﺪ‬ ‫ﺧﻨﺪﺍﻥ‪ -‬ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﺑﻠﻰ) ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ( – ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺁﺭﻳﺎﻥ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ‪ -‬ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻧﺸﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺟﻠﺐ ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ /82497‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980236701100‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 949970232400120‬ﺷﺎﻛﻰ‪ :‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺎﻗﺮ ﺣﺴــﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪:‬‬ ‫ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧــﻪ ﻛﺎﺭ»ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺎﻗﺮ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 93-7570‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/11/11‬ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪14‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻭﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ‬ ‫ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 181‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷــﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪ /82524‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺟﺰﺍﻳــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗــﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 921574874 :‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺍژﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/2/19‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 472138‬ﺑﻪﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ‪ 14004910649‬ﺛﺒﺖ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﺍﻣﻀــﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗــﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤــﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪–1 .‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭﺩﻛﻮﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳــﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈــﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﻋﻤﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺗﻲ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻱ ﺳــﺒﺰ‪ ،‬ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ‪ ،‬ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻭ ﺣﻘﻮﻗــﻲ ﺩﻭﻟﺘــﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ) ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻲ( ﺍﺧــﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ) ﺟﺎﺭﻱ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ(‬ ‫ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ – ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻧﺰﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘــﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ .‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠــﻮﺯ)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺿــﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺠﻮﺯﻫــﺎﻱ ﻻﺯﻡ( ‪-2‬ﻣﺪﺕ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤــﺪﻭﺩ ‪ –3‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺳــﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﻻﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﭘﻼﻙ‬ ‫‪ 141‬ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ‪-4 ،1683633615‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ‪ –5‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻜﺮﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0453414427‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 990/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‪ -‬ﻭ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻜﺮﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0013101341‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 10/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ‪ –6‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻋﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻜﺮﻱ ﺯﺍﺩﻩ ( ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ – ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ -‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪-‬‬ ‫‪ /78100‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫غذایی‪ ،‬اطالع��ات حرفه ای درب��اره این مواد را‬ ‫داش��ته تا بتواند در هر شرایطی پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��واد غذایی به دلی��ل تاثیر بر‬ ‫س�لامتی افراد‪ ،‬اهمیت زی��ادی دارند به طوری‬ ‫ک��ه موضوع س�لامت هم��واره قوانین س��خت‬ ‫خود را داش��ته و دارد‪ .‬منظور از قوانین س��خت‬ ‫این اس��ت ک��ه عرضه کننده م��واد غذایی باید‬ ‫بداند که چ��ه مواد خوراکی را ب��ه مردم عرضه‬ ‫می کن��د‪ .‬این فرد برای فعالی��ت نیاز به مجوز از‬ ‫س��ازمان های مربوط دارد و ب��ه نوعی باید قابل‬ ‫نظارت باشد‪ .‬عضو کمیسیون بهداشت مجلس‬ ‫شورای اس�لامی گفت‪ :‬نکته بسیار مهم در این‬ ‫موضوع‪ ،‬داش��تن کارت سالمت اس��ت‪ .‬کارتی‬ ‫ک��ه فعالیت های عرضه کننده را تایید کرده و به‬ ‫نوعی اقدامات وی را قانونی می کند‪ .‬رستمیان با‬ ‫بیان اینکه همه نهادهای ناظر باید با همکاری و‬ ‫مش��ارکت بر این وضعیت نظارت داشته باشند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در این میان نقش مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی را نیز نمی توان نادی��ده گرفت‪ .‬تمامی‬ ‫این نهادها وظیفه اطالع رسانی به مردم را دارند‪.‬‬ ‫یعنی باید به مردم هشدار دهند که از افراد بدون‬ ‫مجوز‪ ،‬خرید نکرده و س�لامتی خود را به خطر‬ ‫نیندازند‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪9309980236700847‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 949970232400183‬ﺷــﺎﻛﻰ‪ :‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﮕﺮ ﻧﺠﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ»ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ«‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﻠﻰ ﻋﺴﮕﺮ ﻧﺠﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ )ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻰ(‬ ‫ﺣﺴــﺐ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪-7568‬‬ ‫‪ 93‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/11/11‬ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺳــﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻉ ﺩﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 181‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷــﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪ /82504‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺟﺰﺍﻳــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗــﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 921572450:‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 21065‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ‬ ‫‪ 10103329300‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‪ 1393/8/1‬ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 11808‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/2/5‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸــﻮﺭ‪ -‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺷــﺪ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺏ ﺟﻨﺐ ﺑﺮﺝ ﺳﺎﻋﺖ ‪169‬‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ‪ 5‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ‪ 1414665534‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 3‬ﻓﺼﻞ ﻭ ‪ 43‬ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ‪ 28‬ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻳﻦ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ(‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ /78101‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 921577256:‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 267808‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 10103094902‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/1/27‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‪ :‬ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀــﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳــﺖ‪.‬ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ /78102‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 921577883:‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 370212‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ‪ 10320191020‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ‪ 1393/11/4‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‪ :‬ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0031770529‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺟﻮﺍﺩﻳﻮﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ‪ 0046061924‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺘﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ /78103‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 921578050:‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﺮﺳــﻮﺩﻩ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 370212‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 10320191020‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1393/11/4‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺪﺍﺩﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ‪ 0451529812‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 99/990/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ – ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ‪ :‬ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ‪ 0031770509‬ﺩﺍﺭﺍﻱ ‪ 99/990/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‪ -‬ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺟﻮﺍﺩﻳﻮﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ‪ 0046061924‬ﺩﺍﺭﺍﻱ ‪ 10/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﺮﻳﻚ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ /78104‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫نقش رکود‬ ‫بر بازار کاشی یزدی‬ ‫صب�ا رضای�ی – گ�روه اس�تان ها‪ :‬به گفت��ه مهندس‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫‪ 50‬درصد تولید کاش��ی و سرامیک کش��ور به استان یزد‬ ‫اختصاص دارد اما این صنعت در حوزه بازار دچار مش��کل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬حتی پروژه توس��عه خوشه کاش��ی یزد نیز‬ ‫نتوانست مش��کالت موجود در حوزه بازار این محصول را‬ ‫رفع کند‪ .‬تولیدکنندگان این مش��کل را ناش��ی از واردات‬ ‫بی رویه کاش��ی از دیگر کش��ورها با قیمت ارزان و کیفیت‬ ‫پایی��ن می دانند ام��ا مدیران اس��تانی معتقدند که گرچه‬ ‫واردات بی رویه کاشی برای کاشی سازان یزدی مشکل ساز‬ ‫شده اما مشکل اصلی تورم موجود در بازار و رکود صنعت‬ ‫ساختمان است که موجب کاهش تقاضا برای کاشی شده‬ ‫همچنین صادرات کاش��ی به کش��ور های مقصد که عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان و پاکستان هس��تند به دلیل وجود داعش در‬ ‫منطقه کاهش یافته و صنعت کاش��ی در اس��تان یزد بازار‬ ‫خارج��ی خود را نیز از دس��ت داده اس��ت‪ .‬پاکس��تان نیز‬ ‫تعرفه های وارداتی کاشی را افزایش داده و صادرات کاشی‬ ‫به این کشور مقرون به صرفه نیست‪ .‬کاشی در حجم انبوه‬ ‫تولید می ش��ود و در استان یزد حدود ‪ 60‬واحد صنعتی به‬ ‫تولید این محصول مشغولند‪ .‬افزایش عرضه و کاهش تقاضا‬ ‫در حوزه این صنعت‪ ،‬تولید کنندگان کاش��ی را در اس��تان‬ ‫یزد با مش��کل مواجه کرده به طوری که بس��یاری از انها‬ ‫محصوالت خ��ود را در انبار ها دپو کرده اند‪ .‬تولید کنندگان‬ ‫کاشی و سرامیک معتقدند که واردات بی رویه کاشی بازار‬ ‫داخلی این محصول را دچار مش��کل کرده است‪ .‬ابوالفضل‬ ‫برزگری خانقاه‪ ،‬مدیرعامل کارخانه های کاشی ماهان سرام‬ ‫میبد به‬ ‫می گوید‪ :‬واردات کاشی مشکالت بسیاری‬ ‫را در حوزه بازار کاش��ی و س��رامیک به وجود اورده است‪.‬‬ ‫واردات م��واد اولی��ه تنها ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد ب��وده اما در حوزه‬ ‫کاشی و سرامیک واردات بی رویه بازار کاشی سازان استان‬ ‫ی��زد را مختل کرده اس��ت‪ .‬کاش��ی های وارداتی کیفیت‬ ‫پایین تری داش��ته و قیمت ارزان تری نسبت به کاشی های‬ ‫یزدی دارند اما مردم خریدار اجناس ارزان تر هس��تند و به‬ ‫کیفیت اهمیت نمی دهند؛ این امر موجب ش��ده تا فعالیت‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی و به ویژه یزدی مختل ش��ود‪ .‬او‬ ‫می افزاید‪ :‬کارخانه های کاشی سرام میبد ساالنه بیش از ‪4‬‬ ‫میلیون متر مکعب تولید کاشی دارند‪ .‬محصوالت خود را به‬ ‫کش��ورهای عراق و افغانستان صادر و به بیشتر استان های‬ ‫کش��ور نیز ارسال می کنیم‪ .‬در استان یزد تنها ‪ 5‬درصد از‬ ‫محص��والت خود را به فروش می رس��انیم‪ .‬واحد ما حدود‬ ‫‪ 230‬نفر نیروی انس��انی دارد‪ .‬واردات بی رویه کاشی های‬ ‫چینی موجب کاهش ‪20‬درصدی فروش محصوالت ما در‬ ‫بازار شده است‪ .‬به عقیده برزگری بهترین راهکار رفع این‬ ‫مشکل افزایش تعرفه های وارداتی کاشی و سرامیک است‬ ‫تا از واردات بی رویه این محصول جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم و رکود بازار‬ ‫مدیران استانی معتقدند که مشکل اصلی در زمینه بازار‬ ‫کاشی مشکالت موجود در حوزه صادرات است‪.‬‬ ‫جلیل فالح‪ ،‬معاون امور صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان یزد به‬ ‫می گوید‪ :‬فکر نمی کنم واردات‬ ‫بی رویه موجب به وجود امدن مش��کل در بازار کاش��ی و‬ ‫سرامیک تولید کنندگان یزدی شده باشد‪ .‬او می افزاید‪ :‬به‬ ‫نظر من مشکل اصلی مشکل تورم موجود در بازار و رکود‬ ‫صنعت ساختمان س��ازی اس��ت‪ .‬همچنین اتفاقاتی که در‬ ‫بازارهای هدف صادراتی به وجود امده‪ ،‬بر مش��کالت بازار‬ ‫کاشی و سرامیک دامن زده است‪ .‬به دلیل وجود داعش در‬ ‫منطقه‪ ،‬صادرات تحت تاثیر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ف�لاح عنوان می کند‪ :‬همچنین تورم در کش��ور مصرف‬ ‫داخلی را تحت تاثیر قرار داده و تولیدکنندگان کاش��ی و‬ ‫س��رامیک یزدی را دچار معضالتی کرده است‪ .‬کاشی های‬ ‫وارداتی در مقابل کاش��ی های تولید ش��ده در استان یزد‬ ‫جایگاه��ی ندارند‪ .‬ب��ه گفت��ه او واردات بی رویه کاش��ی‬ ‫می تواند یکی از مش��کالت موجود در حوزه بازار کاش��ی‬ ‫و س��رامیک باشد اما مشکل اساسی رکود و تورم بازار این‬ ‫محصول است‪ .‬فالح می افزاید‪ :‬شرایط رکود و تورمی که‬ ‫بر بازار حاکم است‪ ،‬رکودی که صنعت ساختمان سازی به‬ ‫ان مبتال شده و در کنار انها واردات بی رویه کاشی موجب‬ ‫ب��ه وجود امدن مش��کالتی در زمینه فروش کاش��ی های‬ ‫یزدی ش��ده اس��ت‪ .‬به عقیده او بخش��ی از این مشکالت‬ ‫مربوط به تحریم ها و معضالت اقتصادی اس��ت که در کل‬ ‫کش��ور به وجود امده و موجب شده تمام تولیدکنندگان‬ ‫متضرر ش��وند‪ .‬فالح عنوان می کند‪ :‬راهکار رفع مشکالت‬ ‫موجود در حوزه بازار کاشی سازان استان یزد ان است که‬ ‫الیحه ای شبیه قانون رفع موانع تولید برای صنعت کاشی‬ ‫و س��رامیک کش��ور در نظر گرفته ش��ود‪ .‬امیدوارم با این‬ ‫مصوبات بخشی از مشکالت رفع شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش صادرات کاشی‬ ‫به گفت��ه معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان یزد‪ ،‬واردات اجناس بیگانه مش��کل اصلی‬ ‫صنعت کاشی در بازار نبوده بلکه کاهش تقاضا در بازارهای‬ ‫هدف صادراتی فروش این محصول را دچار مش��کل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬مش��کل اصلی صنعت‬ ‫ذبیح اهلل زارع به‬ ‫کاش��ی در بازار واردات کاش��ی های خارجی نیس��ت بلکه‬ ‫کاهش صادرات این محصول تولیدکنندگان صنعت کاشی‬ ‫را دچار معضالتی کرده اس��ت‪ .‬سال های گذشته صادرات‬ ‫دستگاه پایش سالمت بیمار در بیمارستان نفت اهواز‬ ‫‪ :‬ریی��س بهداش��ت و درمان صنع��ت نفت اهواز گف��ت‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور در نظر داریم سیس��تم مانیتورینگ های تک‬ ‫را برای افرادی که از نظر وضع س�لامت جس��مانی پرخطر محس��وب‬ ‫می شوند مورد اس��تفاده قراردهیم ‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫بهداش��ت و درمان صنع��ت نفت اهواز‪ ،‬فرهاد کالنت��ری با بیان اینکه‬ ‫هدف از بکارگیری این سیس��تم جدید پیشگیری از تشدید بیماری و‬ ‫ارتقای س��طح سالمتی افرادی است که در مناطق عملیاتی مشغول به کار هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫صورتی که هنگام پایش مش��خص ش��ود وضع جسمانی این افراد از حالت عادی خارج شده‪،‬‬ ‫ای��ن موض��وع در کمترین زمان ممکن به بیمار اطالع داده می ش��ود تا خود را به نزدیکترین‬ ‫مرک��ز درمان��ی معرفی کند‪ .‬کالنتری همچنین ب��ا بیان اینکه روزانه بی��ش از ‪ 7‬هزار نفر به‬ ‫بیمارس��تان بزرگ نفت مراجعه می کنند و س��االنه حدود ‪ 19‬هزار نفر در این مرکز بس��تری‬ ‫می ش��وند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بر اساس ارزیابی های انجام ش��ده از بیماران و مراجعان‪ ،‬عملکرد کادر‬ ‫درمانی و کارکنان این بیمارس��تان همواره مثبت و ثمربخش ارزیابی ش��ده که این دستاورد‬ ‫مهم باعث افتخار و س��ربلندی مجموعه بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز است ‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اخیرا سیستم سرمایش بیمارستان نفت دچار اشکاالتی شده بود که باعث به وجود امدن‬ ‫مش��کالتی برای بیماران‪ ،‬مراجعان و کارکنان بیمارستان شد‪ .‬ضمن پوزش بابت این مورد به‬ ‫اطالع می رسانیم از ابتدای بروز این مشکل به منظور رفاه حال بیماران‪ ،‬نصب کولرهای گازی‬ ‫در اتاق های بیماران و سالن های انتظار در دستور کار قرار گرفت که این کار هم اکنون مراحل‬ ‫پایانی خود را می گذراند‪.‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫واحدهای صنعتی در سمنان مشتری مدار نیستند‬ ‫رشد ‪ 40‬درصدی صادرات از مرزهای جنوب شرقی کشور‬ ‫اعتماد بازارهای خارجی به لبنیات صنعتی گلستان‬ ‫کاش��ی های یزدی به افغانس��تان ‪ ،‬عراق و پاکستان بسیار در این زمینه توس��عه زیرس��اخت های صادراتی است‪ .‬اگر‬ ‫رون��ق داش��ت و اکنون ب��ه دلیل حضور داع��ش صادرات تحریم ها برداش��ته ش��ود و تبادالت مالی به راحتی انجام‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬همچنین حجم تولید کاشی در استان شود‪ ،‬همچنین اگر در عراق که هدف اصلی صادرکنندگان‬ ‫ی��زد نیز افزایش بس��یاری داش��ته و رقیب��ان جدی برای کاش��ی اس��تان یزد بوده‪ ،‬امنیت ایجاد ش��ود؛ مش��کالت‬ ‫تولید کنندگان کاش��ی و س��رامیک اس��تان یزد به وجود موج��ود در ح��وزه صادرات رف��ع ش��ده و تولیدکنندگان‬ ‫امده اس��ت‪ .‬او می افزاید‪ :‬در استان یزد حدود ‪ 60‬کارخانه می توانن��د حج��م بیش��تری از محصوالت خ��ود را صادر‬ ‫تولیدکننده کاش��ی و سرامیک در حال فعالیت هستند‪ .‬در کنند‪ .‬دهقان عنوان می کند‪ :‬این اقدامات اگر انجام شوند‪،‬‬ ‫گذشته حجم انبوهی از کاشی های تولید شده در این استان ه��م کاشی س��ازان و هم فعاالن دیگ��ر حوزه های صنعتی‬ ‫صادر می شدند که اکنون این حجم به شدت کاهش یافته می توانند راحت تر محصوالت خود را صادر کنند‪ .‬اگر قرار‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین صنعت ساختمان در کش��ور دچار رکود است در حوزه صادرات هدفگذاری شود‪ ،‬بهتر است نخست‬ ‫ش��ده و مصرف کاشی در کش��ور نیز افت کرده است‪ .‬هم روی کش��ورهای همسایه مانند پاکس��تان سرمایه گذاری‬ ‫عوامل داخل��ی و هم عوامل خارجی موجب ش��د که این شود که بازارهای هدف بس��یار بزرگی هستند‪ .‬الزمه این‬ ‫صنعت در بازار دچار مشکل شود‪ .‬حجم تولید محصوالت امر ان اس��ت که دولت روابط تجاری خود را با کشورهای‬ ‫همس��ایه بهبود بخشد و تسهیل کند‬ ‫در صنعت کاش��ی و س��رامیک بسیار‬ ‫تا تولید کنن��دگان کاش��ی بتوانند با‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫تولید کنندگان دیگر کش��ورها رقابت‬ ‫زارع عن��وان می کند‪ :‬راه��کار رفع‬ ‫کنن��د‪ .‬او می افزای��د‪ :‬در گذش��ته‬ ‫مش��کالت موجود در فروش کاش��ی؛‬ ‫جمهوری اذربایجان بازار هدف بسیار‬ ‫رونق صنعت س��اختمان در کش��ور‪،‬‬ ‫خوبی برای کاش��ی های ایرانی بود اما‬ ‫بهینه سازی روابط ایران با کشورهای‬ ‫پ��س از مدتی این کش��ور تعرفه های‬ ‫عراق‪ ،‬پاکستان و افغانستان و افزایش اگر از رکود خارج شویم‪،‬‬ ‫واردات کاش��ی های ایرانی را افزایش‬ ‫می��زان ص��ادرات کاش��ی اس��ت‪ .‬در‬ ‫مسکن می تواند گشاینده‬ ‫داد و تعرفه ه��ای واردات کاش��ی های‬ ‫گذش��ته تعرفه وارداتی کاش��ی های‬ ‫ای��ران به پاکس��تان ‪ 3‬درص��د بوده و بسیاری از کسب وکارها ترکی��ه ای دس��ت نخورده باق��ی ماند‪.‬‬ ‫اکنون این تعرفه به ‪ 10‬درصد افزایش و صنایع ازجمله صنعت این امر موجب ش��د تا تولیدکنندگان‬ ‫کاشی باشد‬ ‫ایرانی نتوانند به مصاف تولیدکنندگان‬ ‫پیدا کرده و اگرچه این کش��ور بسیار‬ ‫ترکیه ای بروند و بازار هدف خود را از‬ ‫وس��یع اس��ت‪ ،‬اما صادرات کاشی به‬ ‫پاکستان توجیه اقتصادی خود را از دست داده است‪ .‬باید دست بدهند‪ .‬رایزن های بازرگانی ‪ ،‬سازمان توسعه تجارت‪،‬‬ ‫بازاره��ای هدف صادراتی دیگری را برای صادرات کاش��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بای��د قوانین و مقررات را‬ ‫در نظ��ر گرفت و نمی توان صادرات کاش��ی را به همین ‪ 3‬اصالح کنند و س��پس کارخانه ها در جس��ت وجو و جذب‬ ‫بازارهای هدف صادراتی برایند‪.‬‬ ‫کشور محدود کرد‪.‬‬ ‫دهق��ان عنوان می کند‪ :‬در بازار داخلی نیز بازار مس��کن‬ ‫‹ ‹بهبود روابط با کش�ورهای همس�ایه و رونق بازار‬ ‫کشور دچار رکود شده که بهبود ان به شاخص های کالن‬ ‫مسکن‬ ‫رییس گروه توسعه صنعتی و فناوری شرکت شهرک های اقتص��ادی برمی گردد‪ .‬اگر از رکود خارج ش��ویم‪ ،‬مس��کن‬ ‫صنعت��ی اس��تان یزد معتقد اس��ت ک��ه بهب��ود روابط با می تواند گشاینده بسیاری از کسب وکارها و صنایع ازجمله‬ ‫کش��ورهای همس��ایه موجب رونق صادرات کاشی شده و صنعت کاشی باشد‪ .‬رکود ساخت وساز‪ ،‬کسادی بازار مسکن‬ ‫می تواند مش��کالت موجود در حوزه بازار کاش��ی را بهبود و مشکالت مسکن مهر که در چند سال گذشته نقدینگی‬ ‫می گوید‪ :‬راهکار خروج از به ان تزریق نش��ده و عملیات اجرایی ان به کندی پیش‬ ‫بخش��د‪ .‬محمد دهقان به‬ ‫رکود بازار در حوزه صنعت کاش��ی؛ صادرات است‪ .‬چراکه می رود‪ ،‬موجب ش��ده بازار کاش��ی در داخل کشور دچار‬ ‫در بهترین شرایط تنها ‪ 50‬درصد از کاشی های تولیدشده بحران شود‪ .‬اینها مجموعه عواملی است که دست به دست‬ ‫به مصرف داخلی می رسند‪ .‬در نتیجه چاره ای جز صادرات هم داده و موجب ش��ده تا بازار کاشی دچار مشکل شود‪.‬‬ ‫کاشی های تولیدش��ده باقی نمی ماند‪ .‬او می افزاید‪ :‬راهکار اگر تسهیالت مس��کن که دولت در نظر گرفته‪ ،‬موثر واقع‬ ‫برون رف��ت از این بحران‪ ،‬گش��ایش در بازارهای صادراتی ش��ده‪ ،‬قدرت خرید مردم را در حوزه مسکن افزایش دهد‬ ‫اس��ت‪ .‬برای رس��یدن به این مهم تولیدکنندگان کاش��ی و موجب رونق بازار مسکن شود؛ مشکالت موجود در بازار‬ ‫باید ب��ه فکر بازاریابی و تبلیغات باش��ند ام��ا اقدام اصلی کاشی تا حدزیادی رفع می شود‪.‬‬ ‫افتتاح و بهره برداری از ‪ 67‬واحد صنعتی تا پایان سال‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫هرمزگان این اس��تان را در زمره اس��تان هایی دانست‬ ‫ک��ه در بخش تجارت داخلی و صنعت��ی از قابلیت ها و‬ ‫توانمندی های بسیار خوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫خلیل قاس��می گفت‪ :‬یکی از برنامه هایی که در سال‬ ‫قب��ل و ابتدای س��ال جاری به ش��دت دنبال می ش��ود‪،‬‬ ‫ارتقای سطح معدن است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به رتبه های کسب شده‬ ‫این اس��تان در بخش معدن باید از خام فروشی موادمعدنی جلوگیری‬ ‫کنیم تا جایگاه خود را در سطح کشور ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫حدود ‪ 400‬معدن فعال در اس��تان داریم که معادن پایه استان که‬ ‫س��نگ گچ‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬سنگ نمک‪ ،‬س��نگ کرومیت و خاک سرخ‬ ‫اس��ت را شامل می شود و دیگر معادن اس��تان را معادن شن و ماسه‬ ‫تش��کیل می دهند که قابلیت صادراتی مواد ان باعث ش��ده از معادن‬ ‫مهم اس��تان باشند‪ .‬اش��تغالی که در این معادن وجود دارد‪ ،‬افزون بر‬ ‫‪3‬هزار نفر با سرمایه گذاری ‪1268‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫قاس��می میزان استخراج معادن را در ‪3‬ماه نخست سال جاری هزار‬ ‫و ‪ 310‬تن اعالم کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬حدود ‪ 800‬واحد صنعتی در استان‬ ‫با اشتغال بیش از ‪23‬هزار نفر فعالیت دارند که صنایع کانی غیرفلزی‬ ‫و محصوالت غذایی و اش��امیدنی نیز شامل این دسته هستند‪.‬‬ ‫قاسمی گفت‪ :‬از ‪ 19‬اردیبهشت ماه سال جاری کارگروه تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید تشکیل شد‪ .‬این کارگروه با ریاست استاندار‬ ‫و دبی��ری س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار می ش��ود و‬ ‫تاکنون دو جلس��ه اصلی و ‪ 6‬جلس��ه کارشناس��ی برگزار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬همزمان با هفته صنعت و معدن با حضور و مش��ارکت‬ ‫دانش��گاه هرم��زگان‪ ،‬کلینی��ک صنعت��ی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫بندرعباس افتتاح می شود که عوامل رکود و تولید نداشتن واحدهای‬ ‫صنعتی تولید کننده و واحدهای غیرفعال و راکد که در ش��هرک های‬ ‫صنعتی مس��تقر هستند را بررس��ی و در جهت رفع موانع واحد های‬ ‫صنعتی اقدام می کنند‪.‬‬ ‫قاس��می به تش��ویق و جذب س��رمایه گذاران عالقه من��د داخلی و‬ ‫خارجی برای س��رمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬طرح های ‪ 50‬تا ‪99‬درصد پیش��رفت فیزیکی که شامل‬ ‫حدود ‪ 64‬واحد صنعتی است با اشتغالزایی ‪2‬هزار و ‪ 500‬نفر‪ ،‬امسال‬ ‫در هفت��ه دولت و برخی تا پایان س��ال جاری افتتاح و به بهره برداری‬ ‫خواهند رسید‪.‬‬ ‫اخبار استان ها‬ ‫پیام رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خوزستان‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خوزس��تان به‬ ‫مناس��بت روز مل��ی صنعت و‬ ‫معدن در پیامی نوش��ت‪ :‬دهم‬ ‫تیرماه براساس مصوبه شورای‬ ‫عال��ی انق�لاب فرهنگ��ی روز‬ ‫صنعت و معدن نامیده ش��ده است‪ .‬اختصاص این روز‬ ‫فرصت مناسبی اس��ت که به مهم ترین موتور محرکه‬ ‫اقتص��اد یعنی صنع��ت و معدن نگاهی اندیش��مندانه‬ ‫ش��ود‪ .‬چرا که این بخش به عنوان مولد اشتغال پایدار‬ ‫در افزای��ش تولید ناخالص ملی و درامد س��رانه نقش‬ ‫بس��زایی دارد‪ .‬سیدنوراهلل حس��ن زاده در ادامه اورده‬ ‫اس��ت‪ :‬روز ملی صنع��ت و معدن فرصتی اس��ت تا با‬ ‫تبیین و معرفی دستاوردهای صنعتی و معدنی کشور‬ ‫عزیزمان ایران‪ ،‬نقش کلیدی این دو حوزه را در اقتصاد‬ ‫و تحقق اهداف بلند مدت کشور یاداور شویم ‪ .‬عرصه ای‬ ‫که تالش های تحس��ین برانگیز غیور م��ردان پوالدین‪،‬‬ ‫چرخ های موتور پیشرفت کشور را به حرکت دراورده‬ ‫و با عزمی ملی و مدیریتی جهادی به پیش می رود‪.‬‬ ‫ ساخت دهکده گردشگری بوشهر‬ ‫سرعت می گیرد‬ ‫مه�ر‪ :‬اس��تاندار بوش��هر از‬ ‫افزای��ش س��رعت س��اخت‬ ‫دهک��ده گردش��گری بوش��هر‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬فاز نخس��ت‬ ‫دهک��ده گردش��گری بوش��هر‬ ‫ب��ه مس��احت ‪ 12/5‬هکتار در‬ ‫م��اه اینده افتت��اح و در اختیار مردم ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫مصطفی س��االری در بازدید از روند س��اخت دهکده‬ ‫گردش��گری بوش��هر با بیان اینکه دهکده گردشگری‬ ‫بوش��هر در ‪ ۸۵‬هکتار طراحی شده ‪ ،‬گفت‪ :‬فاز نخست‬ ‫این دهکده گردش��گری در ‪ 12/5‬هکتار مس��احت تا‬ ‫یک ماه اینده افتتاح می ش��ود و بقیه این طرح مهم تا‬ ‫پایان س��ال به بهره برداری می رسد‪ .‬استاندار بوشهر با‬ ‫بیان اینکه دهکده گردشگری بوشهر دارای مزیت های‬ ‫بسیار مهمی است یاداور شد‪ :‬در این طرح گردشگری‬ ‫ضمن اس��تفاده از طبیعت بکر س��احل و دریا‪ ،‬موارد‬ ‫زیست محیطی رعایت شده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫روند اجرایی طرح دهکده گردش��گری بوشهر مطلوب‬ ‫اس��ت اف��زود‪ :‬روند اجرای س��اخت دهکده س��احلی‬ ‫گردش��گری بوش��هر مطلوب اس��ت و ب��ه زودی یک‬ ‫پیمانکار دیگر به این مجموعه افزوده می شود‪ .‬ساالری‬ ‫با اش��اره به اینکه اکنون دهکده گردشگری بوشهر در‬ ‫‪ ۸۵‬هکتار طراحی ش��ده عنوان کرد‪ :‬ب��ا برنامه ریزی‬ ‫انجام شده مساحت دهکده گردشگری بوشهر به ‪۱۹۵‬‬ ‫هکتار افزایش می یابد و به قطب گردش��گری جنوب‬ ‫کشور تبدیل می شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 6‬میلیون تن صادرات‬ ‫از گمرکات استان بوشهر‬ ‫ایرنا‪ :‬ناظر گمرکات اس��تان و مدیرکل گمرک بوشهر‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ 3‬ما ه نخس��ت امسال ‪ 6‬میلیون و ‪ 458‬هزار‬ ‫تن کاال از گمرکات این استان به خارج از کشور صادر‬ ‫ش��د‪ .‬احمد پورحیدر اف��زود‪ :‬ارزش کاالهای صادراتی‬ ‫‪ 3‬میلیارد و ‪ 629‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫میزان ص��ادرات کاالهای غیرنفتی به انضمام میعانات‬ ‫گازی از نظر وزنی در مدت یادشده از گمرکات استان‬ ‫بوش��هر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 22‬درصد‬ ‫رش��د نش��ان می دهد‪ .‬مدیرکل گمرک بوشهر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ 3‬ما ه نخست امسال گمرکات استان بوشهر از‬ ‫نظر صادرات رتبه نخس��ت کشور را کسب کرده است‪.‬‬ ‫پورحی��در با اش��اره به فعالیت ‪ 13‬گمرک در اس��تان‬ ‫بوشهر‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله مهم ترین محصوالت صادراتی از‬ ‫گمرکات این استان به ترتیب محصوالت پتروشیمی‪،‬‬ ‫میعانات گازی‪ ،‬روغن پایه تصفیه اول‪ ،‬نرمال پارافین‪،‬‬ ‫الکل بنزن خطی‪ ،‬میگوی پرورش��ی و س��یمان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عمده کش��ورهای مقصد کاالهای صادراتی‬ ‫اس��تان بوش��هر به ترتیب امارات متحده عربی‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫قطر‪ ،‬کویت و ویتنام است‪.‬‬ ‫ فرایند تحویل زمین صنعتی‬ ‫در جزیره قشم اسان می شود‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سازمان منطقه‬ ‫ازاد قش��م گف��ت‪ :‬فراین��د تحویل زمی��ن صنعتی به‬ ‫متقاضیان س��رمایه گذاری در ای��ن جزیره با تمرکز بر‬ ‫تم��ام فرایندهای مربوط در این نهاد‪ ،‬اس��ان و کوتاه‬ ‫می ش��ود‪ .‬جهانگیر مجیدی با بی��ان اینکه از این پس‬ ‫موضوع تامین اب و برق واحدهای صنعتی به صورت‬ ‫ویژه پیگیری می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬خل��ع ید از زمین هایی‬ ‫که از مدت ها پیش س��اخت و سازی در انها نبوده نیز‬ ‫اسان سازی می شود تا زمین های راکد هرچه سریع تر‬ ‫در اختیار سرمایه گذران واقعی قرار گیرند‪.‬‬ ‫اخبار استانی‬ ‫هیات حل اختالف در شهرک های‬ ‫صنعتی چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪ :‬جلس��ه هیات حل اختالف و داوری ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان چهارمحال و بختیاری با‬ ‫حضور محمد حسین براتی داور و حکم مرض الطرفین‬ ‫و نماینده س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان و نمایندگان‬ ‫واحده��ای صنعتی برگزار ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان با اعالم این خبر افزود‪ :‬با‬ ‫توج��ه به نیاز به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و نیز‬ ‫مطالبات این ش��رکت‪ ،‬برگزاری این جلسه در دستور‬ ‫کار قرار گرفت و به بررس��ی ‪ 9‬پرونده پرداخته ش��د‪.‬‬ ‫رضا گنجی برقراری عدالت را در بررس��ی پرونده های‬ ‫یادش��ده از اولویت های هیات ح��ل اختالف و داوری‬ ‫این ش��رکت عنوان کرد و گفت‪ :‬پس از بررسی دقیق‬ ‫و کام��ل پرونده ها اراء الزم صادر ش��د که بر اس��اس‬ ‫ان‪ ،‬ب��رای یک پرون��ده تجدید وقت و ب��رای ‪ 8‬پرونده‬ ‫اعطای مهلت تعیین ش��د‪ .‬وی امادگی واحد حقوقی‬ ‫این شرکت را برای اجرایی کردن احکام در اسرع وقت‬ ‫اعالم و اضافه کرد‪ :‬واحد حقوقی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان چهارمحال و بختیاری بر ان است تا با‬ ‫احت��رام به قوانین و رعایت عدالت بین طرفین‪ ،‬احکام‬ ‫صادرشده را به نحو صحیح و کامل به اجرا دراورد‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 10‬واحد بزرگ‬ ‫صنعتی در قزوین‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قزوین با بیان اینکه در س��ال ج��اری ‪ 10‬واحد بزرگ‬ ‫صنعتی در اس��تان قزوین در مرحله بهره برداری قرار‬ ‫دارند که با حضور مس��ئوالن کش��وری تا پایان سال‬ ‫افتت��اح و ب��ه بهره برداری می رس��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫استانه روز صنعت و معدن با تالش بخش خصوصی و‬ ‫صاحبان صنایع تا پایان سال جاری ‪ 10‬واحد صنعتی‬ ‫بزرگ در اس��تان قزوین با حضور مس��ئوالن کشوری‬ ‫افتتاح می ش��ود‪ .‬علی پرزحمت با اش��اره ب��ه اینکه با‬ ‫افتتاح ای��ن ‪ 10‬واحد صنعتی زمینه اش��تغال خوبی‬ ‫برای جوانان در سطح اس��تان قزوین فراهم می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تولید و اشتغال یکی از تاکیدات و اهداف دولت‬ ‫یازدهم اس��ت و بر این اس��اس تمامی دس��تگاه های‬ ‫اجرایی استان برای تحقق این هدف در تالش هستند‬ ‫و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قزوین با‬ ‫تم��ام ت��وان از صنعتگ��ران و تولیدکنندگان اس��تان‬ ‫حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬دالیل تعطیلی واحدهای تولیدی استان سمنان را بررسی کردند‬ ‫واحدهای صنعتی در سمنان مشتری مدار نیستند‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گروه استان ها‪:‬‬ ‫استان سمنان به دلیل نزدیکی به پایتخت‬ ‫از جمل��ه اس��تان هایی اس��ت ک��ه دارای‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی بسیاری است‬ ‫که می تواند بخش گسترده ای از محصوالت‬ ‫مورد نیاز کش��ور در زمینه های مختلف را‬ ‫فراه��م کند‪ .‬ام��ا در برخی از م��وارد نبود‬ ‫ش��ناخت کاف��ی از ب��ازار و ارزیابی نکردن‬ ‫کاالی م��ورد نیاز مش��تری باعث هدر رفت‬ ‫س��رمایه و انباش��ت کاالی تولی��دی در‬ ‫انبار ها می ش��ود که عالوه ب��ر پایین امدن‬ ‫س��طح تولید‪ ،‬کاهش نقدینگی و س��رمایه‬ ‫در گ��ردش را به هم��راه دارد و این امر بر‬ ‫اخراج و بیکار شدن نیروهای شاغل در این‬ ‫واحدها تاثیر منفی می گذارد‪.‬‬ ‫بهترین راه��کار برای خارج ش��دن از این‬ ‫وضعی��ت ایج��اد بازاره��ای الکترونی��ک‪،‬‬ ‫بازاریابی الکترونی��ک و اموزش واحدهای‬ ‫صنعتی در این زمینه اس��ت‪ .‬ب��ه گونه ای‬ ‫که اگر واحدهای تولیدی در کنار تولید‪ ،‬از‬ ‫مدیران مجرب بازاریاب برای فروش کاالی‬ ‫خود بهره مند شوند‪ ،‬میزان فروش افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان س��منان با بیان اینک��ه واحدهای‬ ‫صنعتی در کشور و از جمله در این استان‪،‬‬ ‫مش��تری مدار نیستند؛ همین عامل را یکی‬ ‫از مهم تری��ن موانع پی��ش روی صنعت در‬ ‫ایران و به تبع اس��تان س��منان دانس��ت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬توجه نکردن به مشتری مداری‬ ‫یکی از مهم ترین دالیل تعطیلی واحدهای‬ ‫صنعتی در کشور اس��ت چرا که به همین‬ ‫دلیل بسیاری از تولیدات واحدهای صنعتی‬ ‫روی دست تولیدکننده ها مانده است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬حسن شمسی پور‪ ،‬معاون بازرگانی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری از‬ ‫‪ 628‬مورد بازرسی از نانوایی های استان از نیمه خرداد‬ ‫تاکنون با اجرای طرح ازاد پزی نان در این استان خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬طرح ازاد پزی نان براس��اس مصوبه هیات‬ ‫وزیران از تاریخ ‪ 16‬خرداد در چهارمحال و بختیاری و‬ ‫در ‪ 20‬درصد از نانوایی های استان انجام شد‪.‬‬ ‫‪ :‬به مناسبت هفته صنعت و معدن رییس و‬ ‫کارکنان سازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت استان قزوین‬ ‫به همراه تشکل های بخش خصوصی زیر مجموعه این‬ ‫س��ازمان استان با غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا‪،‬‬ ‫با ارمان های ش��هدا و امام راح��ل (ره) تجدید میثاق‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪ :‬نیروگاه ش��هید رجایی قزوین اماده تولید‬ ‫برق مطمئن در فصل پرمصرف تابس��تان شد‪ .‬تمامی‬ ‫برنامه های تعمیراتی نیروگاه تا پایان اردیبهشت ماه به‬ ‫اتمام رسید و واحدهای ‪ 13‬گانه ان‪ ،‬با تمام توان اماده‬ ‫تولید انرژی الکتریکی در پیک تابستان شد‪.‬‬ ‫‪ :‬امیرهوشنگ طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی قم‪ ،‬از رشد ‪ 230‬درصدی اخذ‬ ‫س��ند تفکیکی زمین های شهرک های صنعتی استان‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬ش��رکت شهرک های قم در سال ‪93‬‬ ‫پس از دریافت اس��ناد ثبتی تک برگی ش��هرک های‬ ‫صنعتی ثامن االئمه(ع) قنوات و الغدیر توانست اسناد‬ ‫تفکیکی این ش��هرک ها را نیز دریافت کند‪ .‬ش��هرک‬ ‫صنعتی ثامن االئمه(ع) قنوات با ‪ 140‬هکتار ش��امل‬ ‫حدود ‪ 350‬قطعه صنعتی و ش��هرک صنعتی الغدیر‬ ‫با ‪ 864‬هکتار شامل حدود هزار قطعه صنعتی است‪.‬‬ ‫‪ :‬نصراله بازوند مدی��رکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اس��تان قم با اشاره به اینکه بکارگیری اتباع‬ ‫خارجی بدون داشتن پروانه اشتغال جرم است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بکارگی��ری اتباع خارجی بدون داش��تن پروانه‬ ‫اش��تغال جرم اس��ت و کارفرمایان نبای��د از کارگران‬ ‫خارجی فاقد پروانه اشتغال استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ :‬سید مرتضی س��قاییان نژاد‪ ،‬شهردار قم با‬ ‫اشاره به اینکه قم ساالنه ‪ 20‬میلیون نفر زائر دارد که‬ ‫متوسط اقامت انها کمتر از ‪ ۶‬ساعت است‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫مس��ائل و مشکالت قم در س��طح ملی بررسی شود و‬ ‫م��ورد حمایت قرار گیرد تا این ش��هر به جایگاه خود‬ ‫برس��د زیرا تعامل می��ان س��ازمان ها از عوامل اصلی‬ ‫توسعه شهرهاست‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫بهروز اس��ودی ب��ا بیان اینکه متاس��فانه‬ ‫تولیدکنن��دگان اس��تان بر ای��ن اعتقادند‬ ‫که «نخس��ت تولید می کنیم بع��د به فکر‬ ‫مش��تری پیدا ک��ردن می افتی��م»‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تولیدکننده های اس��تان شناخت دقیقی از‬ ‫مختصات بازار ندارند و همچنین اطالعات‬ ‫جامع و موثقی از رقبای تولیدکننده و حتی‬ ‫دیگر محصوالت موج��ود در بازار ندارند از‬ ‫همین رو تولیدات استان در بازار به فروش‬ ‫نمی رس��د؛ چراکه نخست تولید می کنیم و‬ ‫بع��د به دنبال یافتن مش��تری می رویم در‬ ‫حالی که باید ابتدا مش��تری و بازار کاالها‬ ‫را پیدا کرد و س��پس براس��اس نیاز بازار و‬ ‫مشتری تولید کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از نگرش س��نتی به فروش‬ ‫محص��والت در اس��تان‪ ،‬افزود‪ :‬اگر ش��بکه‬ ‫ف��روش و بازاریاب��ی نوینی وجود نداش��ته‬ ‫باش��د در صنعت به مش��کل ب��ر خواهیم‬ ‫خ��ورد از این رو باید ش��بکه های بازاریابی‬ ‫الکترونیک را در کشور فعال کنیم‪.‬‬ ‫وی از فقدان نیروی کار ماهر و متخصص‬ ‫به عن��وان یک��ی دیگر از موان��ع پیش روی‬ ‫بخش صنعت در کش��ور و اس��تان سمنان‬ ‫یاد ک��رد و گف��ت‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫اموزش ه��ای ما تاکنون‪ ،‬چن��دان واقعی و‬ ‫مبتن��ی بر نیازها نبوده تا صنعت را رش��د‬ ‫و توسعه دهد‪ .‬متاسفانه مراکز دانشگاهی و‬ ‫ام��وزش فنی و حرفه ای در اموزش نیروی‬ ‫کار متخصص و ماهر چندان موفق نیستند‬ ‫و از ای��ن رو نیروی کار بع��د از اتمام دوره‬ ‫تحصی��ل و ام��وزش‪ ،‬ش��ناخت و مهارت‬ ‫زیادی پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫اس��ودی اسان تامین نش��دن مواد اولیه ‬ ‫مورد نیاز واحده��ای صنعتی و تولیدی را‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت صنعت در اس��تان‬ ‫برش��مرد و اضافه ک��رد‪ :‬واحدهای صنعتی‬ ‫مس��تقر در اس��تان نمی توانند م��واد اولیه‬ ‫مورد نیاز تولید را به قیمت مناس��ب تهیه‬ ‫کنند که بخش��ی از این مه��م به تحریم ها‬ ‫برمی گ��ردد و همی��ن هزینه تولی��د را در‬ ‫واحدهای استان باال می برد‪.‬‬ ‫وی از ض��رورت وج��ود نمایش��گاه های‬ ‫دائمی به عنوان یک نیاز و ضرورت صنایع‬ ‫در کش��ور ی��اد کرد و نب��ود ان را از موانع‬ ‫پی��ش روی واحده��ای صنعتی برش��مرد‬ ‫و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ایج��اد و راه ان��دازی‬ ‫نمایشگاه های دائمی می تواند بخش مهمی‬ ‫از مش��کالت واحدهای صنعتی ما را مرتفع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی س��رمایه گذاری نک��ردن در بخ��ش‬ ‫تبلیغ��ات ب��رای کاال و نشان(برند)س��ازی‬ ‫نک��ردن محصول تولی��دی را یکی دیگر از‬ ‫مشکالت واحدهای صنعتی ارزیابی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬باید در همه بخش ها به ویژه در تولید‬ ‫لوازم خانگی به س��مت نشان(برند)س��ازی‬ ‫برویم‪ .‬باید کاالهای تولیدی خود را ضمن‬ ‫کیفیت بخشی‪ ،‬بیشتر معرفی کنیم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان س��منان با بیان اینکه بس��یاری از‬ ‫واحده��ای صنعتی اس��تان در حال حاضر‬ ‫زیر توانمندی خ��ود کار می کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اس��تفاده نکردن از تمام توانمندی و‬ ‫وج��ود توانمندی های خال��ی در واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولیدی‪ ،‬یکی از اساس��ی ترین‬ ‫مش��کالت بخش صنعت در استان و کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر بسیاری از واحدها با‬ ‫‪40،30‬درصد ظرفیت خ��ود کار می کنند‪.‬‬ ‫بای��د تالش ک��رد واحدهایی ک��ه با ‪ 70‬یا‬ ‫‪ 80‬درص��د توانمندی خ��ود کار می کنند‬ ‫را ب��ه ‪ 100‬درصد توانمندی و ان دس��ته‬ ‫از واحدهای تولیدی ک��ه با ‪ 30،20‬درصد‬ ‫توانمن��دی خ��ود کار می کنن��د را ب��ه‬ ‫‪ 60،50‬درصد توانمندی واقعی تولید خود‬ ‫ارتقا داد‪.‬‬ ‫توجه نکردن به‬ ‫مشتری مداری یکی از‬ ‫مهم ترین دالیل تعطیلی‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫در کشور است‬ ‫چرا که به همین دلیل‬ ‫بسیاری از تولیدات‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫روی دست‬ ‫تولیدکننده ها‬ ‫مانده است‬ ‫اس��ودی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر‬ ‫امکانات و توانمندی های زیادی بالاستفاده‬ ‫مانده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با بهره گیری از همین‬ ‫امکان��ات و توانمندی ه��ای خال��ی‪ ،‬بدون‬ ‫نی��از به س��رمایه گذاری جدی��د می توانیم‬ ‫اشتغال های زیادی در کشور و متعاقب ان‬ ‫در استان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای ایج��اد هر‬ ‫فرصت ش��غلی نیاز به ‪250‬میلیون هزینه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با بهره گی��ری از این‬ ‫توانمندی ه��ای خالی و ب��ا هزینه کمتر از‬ ‫‪ 50‬میلیون تومان می توان یک شغل ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش بیش�تر ب�ا ورود ب�ه بازارهای‬ ‫الکترونیک‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان س��منان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بی��ان اینک��ه واحدهای صنعت��ی که در‬ ‫داخل ش��هرک های صنعتی مس��تقرند‪ ،‬از‬ ‫تمام مزایای موجود در ش��هرک ها بهره مند‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالوه بر مزایای موجود‬ ‫برخ��ی موارد زیرس��اختی وج��ود دارد که‬ ‫واحدهای صنعتی با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا صادقی با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫منابع مالی و سرمایه در گردش عمده ترین‬ ‫مشکلی اس��ت که واحدهای صنعتی با ان‬ ‫روبه رو هس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ا قوانینی که بر‬ ‫تسهیالت بانک ها حاکم است امکان جذب‬ ‫مناب��ع مالی به وس��یله بانک ها با س��ختی‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬به گونه ای ک��ه کارخانه ها و‬ ‫تولیدی های صنعتی برای تامین وثیقه برای‬ ‫بانک ها با مش��کل روبه رو هستند‪ .‬به همین‬ ‫منظور بانک ها از واحدهای تولید وثیقه های‬ ‫داخ��ل ش��هر را قبول می کنن��د و زمین یا‬ ‫وثیق��ه واح��د تولیدی داخل ش��هرک ها را‬ ‫نمی پذیرند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه واحده��ای صنعتی که‬ ‫در تامین وثیقه دچار مش��کل می ش��وند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی به‬ ‫همراه صندوق توسعه با معرفی به صندوق‬ ‫ضمان��ت ت��ا ‪ 70‬درصد وثیق��ه ضمانتی را‬ ‫برای بانک ها تامی��ن می کند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که برخ��ی از واحده��ای صنعتی با‬ ‫مشکل چک های برگش��تی مواجه هستند‬ ‫که در لیست س��یاه بانک ها قرار می گیرند‬ ‫و بانک ه��ا تمایل��ی به پرداخت تس��هیالت‬ ‫به انها نش��ان نمی دهند‪ .‬از دیگر مشکالت‬ ‫می توان بدهی های معوق واحدهای تولیدی‬ ‫ب��ه بانک ها را نام برد که در واقع یکی دیگر‬ ‫از مشکالت این واحدهای صنعتی به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬وی از دیگ��ر مش��کالت را فروش‬ ‫نرفتن کاالی تولی��دی در بازارهای داخلی‬ ‫و خارج��ی عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬برخی از‬ ‫واحده��ای صنعتی در ب��ازار فروش خود با‬ ‫مشکل روبه رو هستند‪ .‬این امر به دلیل نبود‬ ‫شناخت کافی از بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫برای تولید محصول تولیدی خود اس��ت یا‬ ‫اینکه بر اثر تحریم های ناعادالنه بر کش��ور‬ ‫بازار های ه��دف خود را از دس��ت داده اند‪.‬‬ ‫در کن��ار ای��ن عوام��ل‪ ،‬ورود کاالی قاچاق‬ ‫مش��ابه کاالی تولیدی در ای��ن واحدهای‬ ‫صنعت��ی از جمله مواردی اس��ت ک��ه تاثیر‬ ‫فراوانی بر تولید و عرضه کاالی تولیدی در‬ ‫کارخانه های موجود در اس��تان و شهر های‬ ‫صنعتی می گذارد‪.‬‬ ‫صادق��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ای��ن موارد‬ ‫باعث انباشت کاالی تولیدی در کارخانه ها‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار این موارد عواملی‬ ‫چون تخصص نداش��تن در بازاریابی کاالی‬ ‫تولیدی‪ ،‬بس��ته بودن راه های ارسال کاالی‬ ‫تولیدی به خارج از کش��ور و تامین نشدن‬ ‫م��واد اولیه ای ک��ه از خارج کش��ور تامین‬ ‫می ش��ده نیز وجود دارد‪ .‬البته ان دسته از‬ ‫کارخانه هایی که مواد اولیه خود را از منابع‬ ‫داخلی تامین می کردند با مشکالت کمتری‬ ‫در این زمینه روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مش��کل فروش نرفتن‬ ‫کاالهای تولیدی تنها ش��امل ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی نمی ش��ود بلک��ه تم��ام صنایع و‬ ‫تولیدی ه��ای اس��تان را در ب��ر می گی��رد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬بهترین راهکار برای خارج ش��دن‬ ‫از ای��ن وضعیت ایجاد بازارهای الکترونیک ‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی الکترونیک و ام��وزش واحدهای‬ ‫صنعت��ی در این زمینه اس��ت‪ .‬ب��ه گونه ای‬ ‫ک��ه اگر واحدهای تولی��دی در کنار تولید‪،‬‬ ‫از مدی��ران مج��رب بازاریاب ب��رای فروش‬ ‫کاالی خود بهره مند ش��وند‪ ،‬میزان فروش‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪ .‬وی به تجربه نیروی‬ ‫ماهر در تولید اش��اره کرده و افزود‪ :‬نیروی‬ ‫کار مجرب‪ ،‬مواد اولیه با کیفیت و اس��تفاده‬ ‫از فناوری ه��ای روز دنی��ا‪ ،‬همگی در تولید‬ ‫کاالی با کیفیت و متناس��ب با سلیقه مردم‬ ‫می تواند تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان سمنان با اشاره به اینکه درصورتی که‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در استان نتوانند‬ ‫بازار مناس��ب برای کاالهای تولید شده خود‬ ‫پیدا کنن��د و یا بازارها از نمونه های خارجی‬ ‫پر شده باش��د محصوالت داخلی در انبارها‬ ‫ذخیره می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این امر باعث می شود‬ ‫حجم باالیی از س��رمایه در داخل کارخانه ها‬ ‫بماند و گردش مالی با کاهش چش��مگیری‬ ‫همراه خواهد ش��د‪ .‬این امر نخستین اقدامی‬ ‫را ک��ه از س��وی صاحبان صنای��ع به همراه‬ ‫خواه��د داش��ت‪ ،‬کاه��ش توان تولی��د و به‬ ‫م��وازات ان کاه��ش نیروی انس��انی و ماهر‬ ‫است که بیکاری را به همراه خواهد اورد‪.‬‬ ‫مهار تورم‪ ،‬از اقدامات ارزشمند دولت یازدهم‬ ‫‪ :‬اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬کنترل‬ ‫و مه��ار تورم‪ ،‬از اقدامات ارزش��مند دولت تدبیر و امید‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاسم سلیمانی دشتکی در جمع مردم شهر سودجان‪،‬‬ ‫از توابع بخش الران شهرس��تان ش��هرکرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کنترل‪ ،‬مهار و کاهش تورم‪ ،‬جزو برنامه های اولویت دار‬ ‫دولت یازدهم محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دولت یازدهم در راس��تای توسعه پویا‬ ‫و همه جانبه در کشور‪ ،‬منشا تحوالت و خدمات بزرگی‬ ‫در کشور به ویژه چهارمحال و بختیاری است‪.‬‬ ‫استاندار چهارمحال و بختیاری افزود‪ :‬تکمیل زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬تحول در راه های ارتباطی‪ ،‬افزایش زیرساخت های‬ ‫گردش��گری‪ ،‬ارتقای ش��اخص های بهداشتی و درمانی‪،‬‬ ‫ابرسانی به نقاط ش��هری و روستایی‪ ،‬رونق اقتصادی و‬ ‫حمایت جدی از بخش تولید‪ ،‬به عنوان برنامه های مهم‬ ‫دولت یازدهم در راستای سرعت بخشی به روند توسعه‬ ‫در کشور و چهارمحال و بختیاری به شمار می رود‪.‬‬ ‫سلیمانی دشتکی تصریح کرد‪ :‬رعایت توازن منطقه ای‬ ‫در توزیع اعتبارات و تعیین مدیران دستگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫از دیگ��ر اقدامات مه��م دولت یازده��م در چهارمحال‬ ‫و بختیاری اس��ت‪ .‬برای رس��یدن س��ریع تر به توس��عه‬ ‫همه جانبه و پویا در استان‪ ،‬باید وحدت و همدلی میان‬ ‫تمامی مدیران‪ ،‬مس��ئوالن‪ ،‬اقوام و گروه های سیاس��ی‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬مس��ئوالن ارش��د چهارمح��ال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬حمایت از طرح های تولیدی‪ ،‬افزایش اشتغال‪،‬‬ ‫کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی را جزو برنامه های‬ ‫اولویت دار خود قرار داده اند‪ .‬مش��ارکت مردم در اجرای‬ ‫برخی پروژه های عمرانی‪ ،‬سرعت بخشی به روند تکمیل‬ ‫و بهره ب��رداری پروژه ه��ای نیمه تم��ام و اقتصادی را به‬ ‫دنب��ال دارد‪ .‬خرید کاالی داخلی‪ ،‬اقتص��اد مقاومتی را‬ ‫تحقق می بخشد‪.‬‬ ‫سلیمانی دشتکی تاکید کرد‪ :‬با توجه به تاکیدات رهبر‬ ‫معظ��م انقالب و دولت بر اس��تفاده از تولیدات داخلی‪،‬‬ ‫باید خرید کاالی تولید داخل حتی اگر کیفیت مطلوبی‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬نسبت به خرید کاالی خارجی در اولویت‬ ‫مردم و دس��تگاه های اجرایی دولت��ی قرار گیرد و هیچ‬ ‫کدام از دس��تگاه های اجرایی دولتی‪ ،‬حق خرید کاالی‬ ‫خارجی را ندارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مس��ئوالن باید در راس��تای حمایت‬ ‫از تولیدات داخلی و تحق��ق اقتصاد مقاومتی‪ ،‬کاالهای‬ ‫تولیدی داخل کش��ور را خریداری کنند‪ .‬دس��تیابی به‬ ‫افق ه��ای اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬در کنار تولید ملی و توجه‬ ‫به کار و س��رمایه ایرانی جان می گی��رد‪ .‬اقتصادی پویا‬ ‫و زن��ده خواهد بود که خالقیت و نواوری‪ ،‬کارافرینی و‬ ‫تولید را در خدمت داشته باشد و از وابستگی به اقتصاد‬ ‫نفتی رهایی یابد‪.‬‬ ‫اس��تاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد‪ 2 :‬عامل‬ ‫بانک ها و دستگاه های حاکمیتی‪ ،‬نقش مهمی در تولید‬ ‫دارند‪ .‬زمانی تورم‪ ،‬نوس��ان ارز و نوسان قیمت ها باعث‬ ‫خروج تولید از مسیر اصلی خود و از دست رفتن تولید‬ ‫واقعی شد‪ .‬مدیران بانکی و مدیران حاکمیتی باید وضع‬ ‫موج��ود را با نگاه گره گش��ایی از تولید متحول و زمینه‬ ‫دستیابی به رشد اقتصادی را فراهم کنند‪ .‬دستگاه های‬ ‫اجرایی صادر کننده مجوزهای زیرس��اختی برای بخش‬ ‫تولید‪ ،‬باید در زمینه توسعه تولید‪ ،‬قوی تر عمل کنند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نیزه ایتالیایی از «الفا» تا فیات‬ ‫کیلومترشمار اتومبیل خانم دکت ر‬ ‫صدای حمل ونقل شنیده می شود‬ ‫‪11‬‬ ‫تحقق ‪ ۸۶‬درصدی برنامه تولید خودروسازان‬ ‫دو کمیت��ه تولی��د و کمیته ص��ادرات هم از‬ ‫دیگر زیرمجموعه های ش��ورای سیاستگذاری‬ ‫خودرو هس��تند‪ .‬همچنین اگ��ر در ارتباط با‬ ‫موضوع��ی خ��اص در صنعت خ��ودرو نیاز به‬ ‫تشکیل یک کارگروه باش��د‪ ،‬این کارگروه در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و یا س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل و بر‬ ‫اس��اس موضوع محوری خود‪ ،‬تمهیدات الزم‬ ‫را می اندیشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین استراتژی صنعت خودرو در‬ ‫شورای سیاستگذاری‬ ‫توج��ه داش��ته باش��ند و رازداری در زمین��ه‬ ‫اطالعات فنی شرکت ها را رعایت کنند‪ .‬قربانی‬ ‫همچنین یاداور ش��د‪ :‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت معتقد است‪ ،‬برای رسیدن به رده های‬ ‫باالتر در صنعت خ��ودرو باید اصالح و بهبود‬ ‫را در این صنعت ش��روع کنیم و همه خود را‬ ‫مس��ئول دانس��ته و از انتقادها برای توسعه و‬ ‫بهبود اس��تفاده کنیم‪ .‬گفتنی است‪ :‬در پایان‬ ‫س��ی و یکمین جلسه ش��ورای سیاستگذاری‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از‬ ‫خ��ودرو وانت اریس��ان‪ ،‬تولید گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو در محل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت بازدید ک��رد و در جریان قابلیت ها و‬ ‫چگونگی تولید ان قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا مرک�ز سیاس�تگذاری در صنع�ت‬ ‫خودرو اشنا شوید‬ ‫نزدی��ک به ‪ 2‬دهه از زمانی که نام ش��ورای‬ ‫سیاستگذاری خودرو در صنعت خودرو مطرح‬ ‫شد‪ ،‬می گذرد‪ .‬شورایی که در سال های پر فراز‬ ‫و فرود خودرو‪ ،‬چه در متن و چه در حاش��یه‪،‬‬ ‫راه اندیش و یاریگرانه پیش رفته است‪ .‬اگرچه‬ ‫این ش��ورا دومی��ن دهه عمر خ��ود را تجربه‬ ‫می کند و نامی اش��نا برای فع��االن و اگاهان‬ ‫صنعت خودرو دارد اما کمتر کس��ی با ماهیت‬ ‫ان اشناست و شورا را به خوبی می شناسد‪.‬‬ ‫به راستی شورای سیاس��تگذاری خودرو‬ ‫چیس��ت و چه تاثی��ری در صنعت خودرو‬ ‫دارد؟ ش��ورای سیاستگذاری خودرو از همان‬ ‫ابت��دا به ص��ورت فعال اغ��از ب��ه کار کرد و‬ ‫اگرچه در دول��ت دهم فعالیت ان تا حدودی‬ ‫به فراموش��ی سپرده شد اما در دولت یازدهم‬ ‫این ش��ورا فعالیت خود را از س��ر گرفته و در‬ ‫حال حاض��ر جلس��ه های ان ب��ا حض��ور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به صورت مرتب هر‬ ‫‪ 2‬هفته یکبار برگزار می شود‪.‬‬ ‫ش��ورای سیاس��تگذاری خ��ودرو همانطور‬ ‫که از نام ان برمی اید وظیفه سیاس��تگذاری‬ ‫و نظارت��ی در صنعت خ��ودرو دارد و به بیانی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬سیاس��ت های کالن الزم در زمین��ه‬ ‫صنع��ت خودرو توس��ط ای��ن ش��ورا تعیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬هر جلسه و نشس��ت این شورا به‬ ‫موضوع��ی خاص اختصاص دارد‪ .‬اگر کش��ش‬ ‫بحث پیرامون بعضی از موضوع ها زیاد باش��د‪،‬‬ ‫امکان دارد که در جلس��ه بعد هم ان موضوع‬ ‫ی از‬ ‫م��ورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد‪ .‬بعض ‬ ‫موضوع��ات هم نیاز به ارائ��ه گزارش دارد که‬ ‫بعد از گذش��ت ‪ 2‬یا ‪ 3‬جلس��ه از نشست های‬ ‫شورای سیاس��تگذاری خودرو اعضا دوباره به‬ ‫ان خواهن��د پرداخت‪ .‬ب��رای مثال بحث های‬ ‫کیفی ک��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روی‬ ‫ان تاکید دارد‪ ،‬در اولویت قرار گرفته و امکان‬ ‫دارد ک��ه این موضوع در طول س��ال چندین‬ ‫مرتبه مورد بررس��ی قرار بگی��رد‪ .‬موضوعاتی‬ ‫نظیر توس��عه محصول و پلتف��رم نیز در این‬ ‫ردی��ف قرار می گیرند‪ .‬بعض��ی از مباحث نیز‬ ‫به صورت متناوب در دس��تورکار نشست های‬ ‫شورای سیاستگذاری خودرو مطرح می شود‪.‬‬ ‫ب��رای مثال برنامه تولید خودرو در کش��ور به‬ ‫طور مداوم توس��ط ش��ورای سیاس��تگذاری‬ ‫خودرو پایش و میزان حرکت تولید به سمت‬ ‫برنامه تعیین شده مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اگر در رون��د تولید خودرو به صورت س��االنه‬ ‫مشکالتی وجود داشته باشد توسط این شورا‬ ‫ریشه یابی و سیاست های کمکی الزم برای رفع‬ ‫انها اتخاذ خواهد ش��د‪ .‬همچنین گزارش های‬ ‫کیفیت خودروها در این ش��ورا مورد بررسی‬ ‫قرار می گی��رد‪ .‬امارهای مرب��وط به وضعیت‬ ‫قطعه سازان‪ ،‬خودروس��ازان و مسائل پیرامون‬ ‫صنعت خودرو نیز به ش��ورای سیاس��تگذاری‬ ‫خودرو ارسال و راهکارهای الزم در این مرکز‬ ‫توسط اعضا اندیشیده خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین متناسب با موضوع مورد بحث در‬ ‫جلسه‪ ،‬میهمانانی به نشست دعوت می شوند‬ ‫که گاهی به عنوان عضو ناظر به ارائه گزارش‬ ‫پرداخته و یا به عنوان کارش��ناس در جلسات‬ ‫دعوت خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شورا رابط مسئوالن با فعاالن صنعت‬ ‫خودرو‬ ‫اعضای هر مرکز و شورایی شاهرگ ان مرکز‬ ‫به حس��اب می ایند‪ .‬در شورای سیاستگذاری‬ ‫خودرو نزدیک به ‪ 35‬نف��ر عضویت دارند که‬ ‫هرکدام به گونه ای نمایند ه بخش��ی از جامعه‬ ‫خودرویی کش��ور در ش��ورا قلمداد می شوند‪.‬‬ ‫برخ��ی از اعض��ای ش��ورای سیاس��تگذاری‬ ‫خ��ودرو عبارتن��د از‪ :‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ 5 ،‬معاون وزیر (مع��اون امور صنایع؛‬ ‫مع��اون برنامه ریزی؛ قائم مق��ام وزیر؛ معاون‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع؛ معاون‬ ‫س��ازمان حمایت حق��وق مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬مدیران عامل ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی کش��ور (ایران خودرو‪ ،‬س��ایپا‪،‬‬ ‫ایران خودرو دیزل‪ ،‬س��ایپا دی��زل‪ ،‬گروه های‬ ‫خودروسازی کرمان خودرو و عقاب)‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر صنای��ع خودرو و نی��رو محرکه‪ ،‬رییس‬ ‫شرکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران‪،‬‬ ‫نمایندگان��ی از انجمن خودروس��ازان ایران و‬ ‫انجمن قطعه سازان و همچین انجمن خدمات‬ ‫پس از فروش‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه نق��ش کلی��دی ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری خ��ودرو در صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫راه ه��ای ارتباط��ی ب��ا اعض��ای ان و انتقال‬ ‫مشکالت‪ ،‬ضروری به نظر می رسد‪ .‬از انجایی‬ ‫ک��ه اعض��ای حاضر در جلس��ه های ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری خودرو از بین دست اندرکاران‬ ‫صنعت خودرو انتخاب ش��ده اند و بر مس��ائل‬ ‫و ش��رایط حاکم بر این صنعت تس��لط دارند‪،‬‬ ‫در جلسه های شورا مشکالت جاری در حوزه‬ ‫تخصص��ی خ��ود را مطرح و به عب��ارت دیگر‬ ‫حلقه ارتباط جامع��ه فعال در صنعت خودرو‬ ‫با شورای سیاستگذاری هستند به گونه ای که‬ ‫بخش ابتدایی جلس��ات شورای سیاستگذاری‬ ‫خودرو به بیان و بررس��ی مشکالت اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬همچنی��ن تمامی جلس��ه های ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری خ��ودرو در س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن بین برای ش��ورای سیاس��تگذاری‬ ‫قربانی‪ :‬مجموع تولید‬ ‫خودرو از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکنون افزون بر ‪ ۲۶۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۱‬دستگاه بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که تاکنون‬ ‫‪ ۸۶/۶‬درصد از برنامه تولید‬ ‫تحقق پیدا کرده و به دلیل‬ ‫عقب بودن خودروسازان‬ ‫از برنامه‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بر همت‬ ‫هرچه بیشتر از سوی‬ ‫خودروسازان برای جبران‬ ‫این عقب ماندگی تاکید‬ ‫داشتند‬ ‫خودرو ‪ 4‬زیرمجموعه تعریف شده که هرکدام‬ ‫با عنوان کمیته‪ ،‬مش��غول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫کمیته اطالع رسانی با حضور مسئول ارتباطات‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت فعالی��ت‬ ‫می کن��د که مدی��ران ارتباطات ش��رکت های‬ ‫ایران خ��ودرو س��ایپا؛ انجم��ن قطعه س��ازن‪،‬‬ ‫خودروسازان و خدمات پس از فروش در این‬ ‫کمیته حضور دارند‪ .‬یکی از وظیفه های کمیته‬ ‫اطالع رسانی به سیاست های ارتباط با رسانه ها‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬کمیته دیگر‪ ،‬تعیین استراتژی‬ ‫است که س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫(ای��درو) مس��ئولیت ان را ب��ر عه��ده دارد‪.‬‬ ‫اس��تراتژی برنامه های اجرایی ش��ورا در این‬ ‫کمیته انجام می ش��ود به گون��ه ای که اعضای‬ ‫ش��ورای سیاس��تگذاری خودرو ه��ر ‪ 15‬روز‬ ‫یک بار در این کمیته جلس��ه برگزار می کنند‪.‬‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫رشد تولید بیش از ‪ ۱۶‬درصدی انواع خودرو در ‪ 3‬ماه ابتدای سال‬ ‫گ�روه خ�ودرو‪ :‬س��خنگوی ش��ورای‬ ‫سیاستگذاری خودرو گفت‪ :‬براساس گزارش ها‬ ‫در ‪ 3‬ماه نخست س��ال جاری نسبت به مدت‬ ‫مشابه در س��ال قبل شاهد ‪ ۱۶/۲‬درصد رشد‬ ‫تولید انواع خودرو در کشور بوده ایم‪.‬‬ ‫ساس��ان قربانی با اش��اره به برگزاری سی و‬ ‫یکمین جلسه ش��ورا در حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬مهم ترین مسائل و موضوعات‬ ‫مطرح ش��ده دراین جلسه را بیان کرد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره ب��ه رش��د ‪ ۱۶/۲‬درصدی تولی��د انواع‬ ‫خ��ودرو افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که تاکنون‬ ‫‪ ۸۶/۶‬درص��د از برنام��ه تحقق پی��دا کرده و‬ ‫ب��ه دلیل عقب بودن خودروس��ازان از برنامه‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر همت هرچه‬ ‫بیشتر از سوی خودروسازان برای جبران این‬ ‫عقب ماندگی تاکید داش��تند‪ .‬به گفته قربانی؛‬ ‫مجم��وع تولید خودرو از ابتدای س��ال جاری‬ ‫تاکن��ون افزون بر ‪ ۲۶۲‬هزار و ‪ ۱۶۱‬دس��تگاه‬ ‫بوده است‪ .‬سخنگوی ش��ورای سیاستگذاری‬ ‫خ��ودرو در ادام��ه ب��ه ارائه گزارش ش��رکت‬ ‫ازمون ج��اده ای از روند اجرای پروژه اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این زمینه مقرر ش��د تا بهمن‬ ‫سال جاری‪ ،‬فاز نخست پروژه به پایان رسیده و‬ ‫مورد بهره برداری قرار گیرد‪ .‬قربانی همچنین‬ ‫بهره مندی از مش��اوران معتبر بین المللی را از‬ ‫دیگر توصیه های مهن��دس نعمت زاده عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اس��تفاده از دان��ش و تجربیات‬ ‫مش��اوران خارجی در کنار مش��اوران داخلی‪،‬‬ ‫انتق��ال تجربیات هر چه پربارت��ر را به دنبال‬ ‫خواهد‪.‬عضو ش��ورای سیاستگذاری خودرو در‬ ‫ادامه ب��ه ارائه گزارش ش��رکت «ایتراک» در‬ ‫زمینه ازمایش��گاه اس��تاندارد ‪ ۵۵‬گانه ایمنی‬ ‫خودرو اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در این باره به ‪3‬‬ ‫بخش اصلی اشاره شد که نخست ازمون هایی‬ ‫اس��ت ک��ه درحال حاض��ر در داخل کش��ور‬ ‫به ط��ور کامل درح��ال اجرا هس��تند و مقرر‬ ‫ت تمامی ش��رکت ها اس��تفاده‬ ‫ش��د‪ ،‬از ظرفی ‬ ‫کنند‪ .‬دوم‪ ،‬ازمون های داخل کش��ور که نیاز‬ ‫به تکمیل تجهیزات دارند و سوم ازمون هایی‬ ‫که ام��کان انجام انها در داخل کش��ور وجود‬ ‫نداش��ته و نیازمند به ایجاد س��اختار مناسب‬ ‫ن می توان به ازمون تصادف‬ ‫هس��تند که از ا ‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬قربانی اضافه کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫مقرر شد‪ ،‬ش��رکت «ایتراک» در ‪ 2‬مورد اخر‬ ‫برنام��ه اجرایی خود را ارائه ک��رده و از طرف‬ ‫بانک صنعت و معدن و صندوق توس��عه ملی‬ ‫تس��هیالت الزم در اختیار شرکت «ایتراک»‬ ‫قرار گیرد‪ .‬سخنگوی ش��ورای سیاستگذاری‬ ‫خودرو همچنین توصیه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را برای تجهیز ازمایشگاه ها و استفاده‬ ‫از توانمندی ه��ا و ظرفیت ه��ای داخلی مورد‬ ‫تاکید قرار داد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ازمایشگاه ها‬ ‫ضمن رعایت اس��تانداردهای بین المللی باید‬ ‫به اخالق حرف��ه ای در ازمایش ها و ازمون ها‬ ‫یادداشت‬ ‫خروج از مونتاژکاری‬ ‫با تکیه بر توان داخلی‬ ‫با ارزیابی س��االنه می ت��وان نتیجه عملکرد‬ ‫شورا و سیاس��ت هایی که در ان توسط اعضا‬ ‫اتخاذ می شود را مشخص کرد‪ .‬ساسان قربانی‬ ‫به عنوان س��خنگوی ش��ورای سیاستگذاری‬ ‫صنعت خودرو از سال ‪ 1392‬به صورت رسمی‬ ‫فعالیت خود را با این ش��ورا اغاز کرده است‪.‬‬ ‫البته همکاری او با ش��ورا به ‪ 2‬س��ال گذشته‬ ‫ختم نمی ش��ود و در س��ال های قب��ل هم به‬ ‫صورت غیرمس��تقیم با ش��ورا در ارتباط بوده‬ ‫به برخی‬ ‫اس��ت‪ .‬قربانی در گفت وگو با‬ ‫از دستاوردهای شورای سیاستگذاری خودرو‬ ‫در سال ‪ 93‬اشاره کرد و توضیح داد‪:‬‬ ‫در نشس��ت های تخصصی که سال گذشته‬ ‫(‪ )93‬در شورای سیاستگذاری خودرو برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬چندین نتیجه مهم به دس��ت امد که‬ ‫یک��ی از مهم ترین انها افزای��ش حجم تولید‬ ‫خ��ودرو و دس��تیابی ب��ه اه��داف و برنامه ها‬ ‫در این زمینه اس��ت‪ .‬اگرچ��ه در زمینه تولید‬ ‫خ��ودرو محدودیت ه��ای زیادی وج��ود دارد‬ ‫برای ارتقای کیفی��ت و افزایش تنوع خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬توانایی های قابل توجهی در کشور وجود دارد‬ ‫که نیازمند تکه های دیگری برای تکمیل هستند تا‬ ‫کنار یکدیگر به درس��تی قرار گرفته و خانه های ان‬ ‫را به بهترین ش��کل پر کنند‪ .‬برای ایجاد تحول در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬خودروس��ازان نخست باید به دنبال‬ ‫افزایش سرمایه های نقدی خود باشند‪ .‬خودروسازان‬ ‫سرمایه های غیرنقدی بسیاری نظیر ملک و زمین را‬ ‫در اختیار دارند که با فروش و تبدیل انها به سرمایه‬ ‫نقدی‪ ،‬می توانند مانور بیشتری بر افزایش کیفیت و‬ ‫تنوع محصوالت خود داشته باشند‪.‬‬ ‫اگرچه در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬در دوره ای خودروسازان‬ ‫به تبدیل س��رمایه های غیرنقدی خود به س��رمایه‬ ‫نقدی پرداختند اما همچنان از این طریق می توانند‬ ‫مش��کالت مالی خ��ود را حل و نقدینگ��ی خود را‬ ‫بیشتر کنند‪.‬‬ ‫در مرحله دوم در صورت لغو تحریم های اقتصادی‬ ‫علیه ایران‪ ،‬خودروسازان باید درصدد افزایش دانش‬ ‫فنی و مهندسی برای توسعه محصوالت خود برایند‬ ‫که این امر با مشارکت خودروسازان برتر جهان که‬ ‫در این صنعت صاحب نام و نش��ان هستند‪ ،‬محقق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در سال های گذشته برخی خودروسازان به جای‬ ‫استفاده از توان داخلی‪ ،‬مونتاژکاری را در این صنعت‬ ‫رواج دادند و به دانش فنی برتر برای تولید محصول‬ ‫با کیفیت تر متکی نبودند‪ .‬البته این مشارکت باید از‬ ‫طریق سرمایه گذاری خودروسازان بزرگ انجام شود‬ ‫و خودروس��ازان را دوب��اره وارد چرخه مونتاژکاری‬ ‫نکن��د‪ .‬در حال حاض��ر کارخانه ه��ای خودروس��از‬ ‫بسیاری که در ردیف نش��ان (برند) های مطرح دنیا‬ ‫ق��رار دارند‪ ،‬تمایل خود را برای همکاری در صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران اعالم کرده اند و در انتظار مش��خص‬ ‫شدن نتیجه مذاکرات ایران با ‪ 5+1‬هستند‪ .‬حضور‬ ‫این خودروس��ازان خارجی و همکاری مشترک انها‬ ‫با خودروس��ازان داخلی‪ ،‬عالوه بر انتقال دانش فنی‬ ‫بهتر‪ ،‬کیفیت باالتر و تنوع محصول بیش��تری را به‬ ‫همراه خواهد داش��ت‪ .‬در این صورت اس��ت که از‬ ‫خروج ارز از کش��ور نیز جلوگیری خواهد شد‪ .‬این‬ ‫مدل و روش همکاری عالوه بر ارزاوری‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫را که س��هم بسزایی در صنعت خودرو دارد‪ ،‬در پی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫اما خودروس��ازان به برنامه های تولید نزدیک‬ ‫ش��دند که دور از انتظار بود‪ .‬سال گذشته در‬ ‫ابتدای هر جلسه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از خودروس��ازان گزارش رون��د تولید دریافت‬ ‫می کرد‪ .‬س��خنگوی ش��ورای سیاس��تگذاری‬ ‫خودرو ادام��ه داد‪ :‬یکی دیگر از این برنامه ها‪،‬‬ ‫تدوین استراتژی صنعت خودرو است که بعد‬ ‫از بازنگری عمیق و دقیق به تصویب رس��ید‪.‬‬ ‫همچنی��ن موضوع ارتق��ای کیفی��ت نیز در‬ ‫جلسات سال گذشته ش��ورای سیاستگذاری‬ ‫خودرو مورد بررسی قرار گرفت که به صورت‬ ‫نسبی سطح کیفی محصوالت تولیدی کشور‬ ‫افزای��ش پیدا کرده ام��ا در ارتباط با براوردن‬ ‫انتظ��ارات مش��تری همچنان فاصل��ه وجود‬ ‫دارد‪ .‬درباره توس��عه محصول هم شرکت های‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا برنامه ه��ای مفصلی را‬ ‫در نظ��ر گرفت ه بودن��د که از دس��تاوردهای‬ ‫ش��ورای سیاس��تگذاری خ��ودرو ب��ه ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در ‪ 3‬م��اه نخس��ت امس��ال (‪ )94‬نی��ز‬ ‫نشست های ش��ورا به طور مرتب برگزار شده‬ ‫اس��ت و اعض��ا روی برنامه ریزی ه��ا تمرک��ز‬ ‫کرده اند‪ .‬به گفته قربانی مشکالت شرکت های‬ ‫خودروسازی و قطعه سازی در سال ‪ 94‬به ویژه‬ ‫در زمینه نقدینگی تشدید شده و پرداختن به‬ ‫موضوع های��ی نظیر کنترل برنامه های تولید و‬ ‫پایش انها‪ ،‬امار تولی��د و بحث های کیفی در‬ ‫اولویت فعالیت شورا قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنین س��ال گذش��ته زمان زی��ادی از‬ ‫نشست های ش��ورای سیاس��تگذاری خودرو‬ ‫ص��رف پرداختن ب��ه موض��وع قیمت گذاری‬ ‫خودرو ش��د که با شروع س��ال جدید نیز این‬ ‫موضوع گاهی مورد بحث در جلس��ات ش��ورا‬ ‫ک نرخی و تحریم ها‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬موضوع ارز ت ‬ ‫از جمله مباحث دیگری هس��تند که در شورا‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫تصمیم های کارشناسانه ‬ ‫نتیجه جلسه های شورا‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش در زم��ره یکی از اعضای‬ ‫قدیمی شورای سیاستگذاری خودرو قرار دارد که از‬ ‫نخس��تین روزهای تشکیل با این شورا همگام بوده‬ ‫است‪ .‬وی که به عنوان نماینده انجمن قطعه سازان‬ ‫در شورای سیاستگذاری خودرو فعالیت می کند در‬ ‫فعالیت ش��ورا را این گونه ارزیابی‬ ‫گفت وگو با‬ ‫کرد‪ :‬براساس تجربه ای که می گوید «عقل ما بیشتر‬ ‫از عق��ل من اس��ت»‪ ،‬هنگامی که اعضای ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری خودرو در کنار هم جمع می شوند و‬ ‫هرکدام به نوعی از دست اندرکاران صنعت خودرو به‬ ‫حس��اب می ایند‪ ،‬با صحبت هایی که در جلسه های‬ ‫ش��ورا رد و ب��دل می ش��ود ‪ ،‬اتخ��اذ تصمیم های��ی‬ ‫پخته تر و کارشناس��انه تر از سوی شورا را به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬عضویت در شورای سیاستگذاری‬ ‫خودرو به اعضا این احس��اس را می دهد که مکانی‬ ‫برای بیان مش��کالت و مس��ائل ج��اری در صنعت‬ ‫خ��ودرو وجود دارد ک��ه قابل ط��رح و برنامه ریزی‬ ‫است‪ .‬از انجایی که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫جلسه های ش��ورا حضور دارد‪ ،‬اهمیت سیاست های‬ ‫این شورا را نشان می دهد‪.‬‬ ‫نقش شورای سیاستگذاری خودرو و تصمیم هایی‬ ‫که در این مرکز در عرصه خودرو گرفته می ش��ود‪،‬‬ ‫انکارناپذیر اس��ت‪ .‬سیاس��ت هایی ک��ه اگر مخالف‬ ‫ب��ا موازین اصل��ی در صنعت خودرو باش��د‪ ،‬ضربه‬ ‫سهمگینی بر پیکره ان وارد خواهد کرد که بی شک‬ ‫جب��ران ان عالوه بر انکه به س��رمایه های هنگفتی‬ ‫نیاز دارد ‪ ،‬اعتماد دوباره به اعضای ش��ورا را دشوارتر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫گ�روه خ�ودرو‪ :‬یک��ی از قدیمی تری��ن و تاثیرگذارترین‬ ‫ش��رکت های خودروسازی ایتالیا یعنی النچیا‪ ،‬شاید مدتی‬ ‫اس��ت از ذهن دوس��تداران خودرو دور مانده اما همچنان‬ ‫این خودرو به یاد ماندنی بخش��ی از صنعت خودرو ایتالیا‬ ‫را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫النچیا کارخان ه خودروس��ازی ایتالیایی است که در سال‬ ‫‪ ۱۹۰۶‬میالدی به وسیله «وینچنزو النچیا» تاسیس شد و‬ ‫در سال ‪۱۹۶۹‬م بخش��ی از گروه خودروسازی فیات شد‪.‬‬ ‫در ادامه مختصری از تاریخچه این شرکت و فعالیت هایش‬ ‫امده که با یکدیگر می خوانیم‪.‬‬ ‫«کاوالی��ر جوزپه النچیا» تاجری ایتالیایی بود‪ .‬وقتی ‪۱۶‬‬ ‫ساله بود‪ ،‬تجارت را با غذا در ایتالیا شروع کرد‪ .‬بعد از چند‬ ‫سال با کشورهای امریکای جنوبی رابطه دوستانه ای برقرار‬ ‫و صنایع غذای��ی را در ارژانتین ایجاد کرد و موفقیت های‬ ‫زیادی به دست اورد‪.‬‬ ‫زمانی که وضع مالی اش بهبود یافت‪ ،‬به ایتالیا بازگشت‬ ‫و در س��ال ‪۱۸۷۵‬م ازدواج کرد‪ .‬در سال ‪۱۸۷۶‬م نخستین‬ ‫پس��رش یعنی «جیووانی» متولد ش��د‪ .‬در س��ال ‪۱۸۷۹‬م‬ ‫صاحب دختری ش��د که متاس��فانه او در سال ‪۱۸۹۴‬م از‬ ‫دنیا رفت‪ .‬در ‪ ۲۴‬اگوست ‪ ۱۸۸۱‬سومین فرزند انها یعنی‬ ‫«وینچن��زو النچیا» در «فایلل��و»‪ ،‬در نزدیکی «تورین» به‬ ‫دنیا امد‪ .‬همچنین دومین دخترشان هم در سال ‪۱۸۸۴‬م‬ ‫متولد شد‪.‬‬ ‫پدر «وینچنزو» می خواس��ت که او وکیل ش��ود ولی او‬ ‫عالق ه چندانی به علوم انس��انی نداشت و به علم و فناوری‬ ‫به ویژه اتومبیل عالقه مند شد‪ .‬در این بین یکی از دوستان‬ ‫«وینچنزو» با نام «کارلو بیزارتی دیروفیا» یک بنز داشت و‬ ‫این اتومبیل به نخستین اتومبیل مهم زندگی «وینچنزو»‬ ‫تبدیل شد‪.‬‬ ‫با تاس��یس فیات در س��ال ‪۱۸۹۹‬م‪« ،‬وینچنزو» در این‬ ‫کمپانی مش��غول به کار شد‪ .‬او فردی بس��یار فعال بود و‬ ‫بعدها تبدی��ل به یکی از مش��هورترین رانندگان ازمایش‬ ‫نشان(برند)های ایتالیایی شد‪.‬‬ ‫در سال ‪۱۹۲۲‬م «وینچنزو» با «ادله میگلیتی» ازدواج‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫«وینچن��زو» و «ادل��ه» ‪۳‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی تاریخچه شرکت «النچیا»‬ ‫نیزه ایتالیایی از «الفا» تا فیات‬ ‫فرزند با نام های «جیووانی» و «اِل ِنورا» و «ماریا» داشتند‪.‬‬ ‫فرزند «وینچنزو» یعنی «جیووانی» در ‪ ۲۴‬نوامبر ‪۱۹۲۴‬‬ ‫در تورین متولد ش��د‪ .‬او تحصی�لات اش را با خواهرش در‬ ‫دانشگاه فنی «پیزا» به اتمام رساند‪.‬‬ ‫«جیووانی» از زمان کودکی به ورزش عالقه داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫بزرگترین عشقش مسابقات موتوری بود‪ .‬همین باعث شد‬ ‫تا او تبدیل به راننده ای برای تیم «النچیا» شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه شرکت‬ ‫راننده مسابقه ای فیات یعنی «وینچنزو النچیا» (‪-۱۹۳۷‬‬ ‫‪۱۸۸۱‬م) و دوس��ت اش «کالدی��و فوگولی��ن» (‪-۱۹۴۵‬‬ ‫‪۱۸۷۲‬م) در ‪ ۲۹‬نوامبر ‪ ۱۹۰۶‬در ش��هر تورین‪ ،‬ش��رکتی‬ ‫را ب��ا ن��ام ‪Lancia & C. Fabbrica Automobili‬‬ ‫تاسیس کردند‪.‬‬ ‫نخس��تین خ��ودروی «النچی��ا ‪ »۵۱ Tipo‬ک��ه بعدها‬ ‫«الفا» نامیده شد‪ ،‬در س��ال ‪۱۹۰۷-۱۹۰۸‬میالدی تولید‬ ‫شد‪ .‬این خودرو دارای موتور کوچک ‪ ۴‬سیلندر با ‪۲۸‬‬ ‫اسب بخار بود‪ .‬در س��ال ‪۱۹۱۵‬م هم «جوتا» که‬ ‫نخس��تین تراک تولیدی‬ ‫«النچیا» بود‪ ،‬پا به عرصه فروش گذاشت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۹۳۷‬م «وینچنزو» بر اثر حمل ه قلبی از دنیا‬ ‫رفت و همس��رش «میگلتی النچیا» و پسرش «جیووانی‬ ‫النچیا» شرکت را در دست گرفتند‪ .‬انها «ویتوریو جانو»‬ ‫را متقاعد کردن��د تا در النچیا به عنوان مهندس فعالیت‬ ‫کند‪« .‬جانو» ب��ا تولید مدل های مختل��ف «الفا رومئو»‬ ‫ش��امل ‪ ۶C‬و ‪ P۲‬و ‪ P۳‬و بعضی از مدل های مس��ابقه ای‬ ‫موف��ق ان زمان‪ ،‬نام و اعتباری را برای خود دس��ت و پا‬ ‫کرد‪«.‬جیووانی» در سال ‪۱۹۵۰‬م رییس شرکت «النچیا»‬ ‫شد ولی متاسفانه او پول زیادی را در سرمایه گذاری های‬ ‫بی ثم��ر هدر داد و همین باعث ش��د ت��ا بخش بزرگی از‬ ‫شرکت را در سال ‪۱۹۵۷‬م به «کارلو پزنتی» بفروشد‪ .‬بعد‬ ‫از ان‪ ،‬او ش��روع به تجارت مواد غذایی کرد و مدتی را در‬ ‫برزیل به سر برد‪ .‬او ‪ ۲‬پسر (وینچنرو و ماریلی) از ازدواج‬ ‫اول اش و یک پس��ر (لورن��زو) از ازدواج اش ب��ا «ژاکلین‬ ‫سازارد» داشت‪.‬‬ ‫فیات در اکتبر ‪ ۱۹۶۹‬در یک مزایده پیشنهاد خرید را‬ ‫به «النچیا» ارائه داد و «النچیا» به عنوان ش��رکتی که در‬ ‫حال از دس��ت دادن مقدار زیادی از سرمایه اش بود‪ ،‬این‬ ‫پیش��نهاد را پذیرفت‪ .‬این پای��ان کار «النچیا» نبود و در‬ ‫س��ال ‪۱۹۷۰‬م مدل های جدی��دی مانند «بتا»‪« ،‬گاما» و‬ ‫«استراتوس» تولید شدند تا ثابت کنند‪ ،‬فیات می خواهد‬ ‫نام تجاری را که به دست اورده‪ ،‬حفظ کند‪.‬‬ ‫در سال های ‪ ۱۹۷۰‬تا ‪۱۹۸۰‬م «النچیا» موفقیت های‬ ‫بزرگی را در بس��یاری از مسابقات رالی در سراسر جهان‬ ‫به دست اورد‪ .‬در س��ال ‪۱۹۸۰‬م‪« ،‬النچیا» همکاری را با‬ ‫شرکت سوئدی «ساب اتومبیل» با فروش «النچیا دلتا»‬ ‫ب��ا عنوان «س��اب ‪ » ۶۰۰‬در س��وئد اغاز کرد‪ .‬در س��ال‬ ‫‪۱۹۸۵‬م نیز «النچیا تما» از پلتفرم مش��ترک با «س��اب‬ ‫‪ »۹۰۰‬و «فیات کروما» و «الفا رومئو ‪ »۱۶۴‬بهره می برد‪.‬‬ ‫با این حال در س��ال ‪۱۹۹۰‬م‪ ،‬تمام محصوالت «النچیا»‬ ‫نزدیک به محصوالت فیات بودند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۰۷‬م نام ش��رکت «النچیا» به نام «النچیا‬ ‫اتومبیل اس پی ای» تغییر یافت که ‪ ۱۰۰‬درصد به وسیله‬ ‫گروه خودروسازی فیات اداره می شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۱‬م النچیا در مسیر تازه ای پا گذاشت و‬ ‫مدل های جدیدی را به وسیله کرایسلر اضافه کرد و با نام‬ ‫«النچیا» در بسیاری از بازارهای اروپایی به فروش رساند‪،‬‬ ‫در مقابل هم بعضی از محصوالت س��اخته شده به وسیله‬ ‫«النچیا» نیز در بازار با نام کرایسلر به فروش رفتند‪.‬‬ ‫اما در س��ال ‪۲۰۱۴‬م نیز صادرات النچیا قطع شد و از‬ ‫ان به بعد مدل های «النچیا» فقط در ایتالیا ارائه می شود‪.‬‬ ‫لوگوی اصلی «النچیا» توسط «کارلو بیزارتی دیروفیا»‬ ‫طراحی ش��د‪ .‬عالمت نش��ان دهنده «النچ» (نیزه) و سپر‬ ‫با پرچم اس��ت‪( .‬در زبان ایتالیای��ی النچیا به معنی نیزه‬ ‫اس��ت)‪ .‬با ای��ن حال لوگوی ش��رکت در س��ال ‪۲۰۰۷‬م‬ ‫بازطراحی شد‪.‬‬ ‫النچیا یکی از مبتکران و نواوران صنعت خودروس��ازی‬ ‫بود که شهرت خود را مدیون این نواوری هاست‪ ،‬در ادامه‬ ‫به بعضی از انها اشاره ای کوتاه می کنیم‪.‬‬ ‫از این نواوری ها می شود به ‪ Theta‬مدل ‪ ۱۹۱۳‬اشاره‬ ‫کرد که نخستین خودرو با سیستم الکتریکی در اروپا بود‬ ‫که از تجهیزات استاندارد بهره می برد‪.‬‬ ‫همچنین نخس��تین خ��ودرو با فن��اوری «مونوکوک»‬ ‫(اس��تفاده از شاس��ی و بدنه یکپارچه) را در خودرویی با‬ ‫نام ‪ Lambda‬در س��ال ‪ ۱۹۲۲‬ت��ا ‪۱۹۳۱‬م به کار برد و‬ ‫سیس��تم ‪ Sliding Pillar‬که در سیس��تم تعلیق جلو‪،‬‬ ‫فنرها و دامپرهای هیدرولی��ک را در یک واحد یکپارچه‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬در بیش��تر خودروه��ای تولیدی «النچیا»‬ ‫قرار گرفت (تا زمان خودرو جایگزین ‪ Appia‬در س��ال‬ ‫‪.)۱۹۶۳‬‬ ‫همین ط��ور در س��ال ‪۱۹۴۸‬م نخس��تین گیربکس ‪۵‬‬ ‫سرعته را در خودروهای تولیدی به کار برد‪.‬‬ ‫این کمپانی همچنین نخس��تین مدل موتورهای بهبود‬ ‫یافته ‪ V6‬را در س��ال ‪۱۹۵۰‬م در مدل ‪ Aurelia‬به کار‬ ‫برد و همچنین با استفاده از همین تنظیمات و تجربیات‪،‬‬ ‫موتوره��ای ‪ V8‬و ‪ V12‬را نی��ز توس��عه داد‪ .‬همچنین‬ ‫ی بود که موتورهای ‪ V4‬را تولید کرد‪.‬‬ ‫نخستین کمپان ‬ ‫بحث توس��عه موتور به وس��یله «النچیا» بحثی طوالنی‬ ‫اس��ت که باید کامل بررس��ی شود و نخس��تین تغییرات‬ ‫را مهن��دس «النچی��ا» (‪)Francesco De Virgilio‬‬ ‫ب��رای کاهش ل��رزش موتورهای ‪ V‬ش��کل در ان زمان‬ ‫با تغیی��ر زاویه بین بلوک های س��یلندر انج��ام داد‪ .‬این‬ ‫کمپانی نخس��تین ش��رکتی بود که موتوره��ای ‪ V4‬را‬ ‫به طور گسترده استفاده و تولید کرد‪( .‬در بعضی منابع به‬ ‫فورد و ‪ ZAZ‬نیز اش��اره شده است‪ ).‬همچنین النچیا در‬ ‫استفاده از سیس��تم تعلیق های مستقل در خودروهایش‬ ‫نیز پیش��گام بود‪( .‬تعلیق مستقل‪ ،‬سیستمی است که هر‬ ‫چرخ مس��تقیم و به طور جداگانه تکان می خورد ـ نوسان‬ ‫می کند ـ که باعث نرم تر شدن سیستم تعلیق می شود‪).‬‬ ‫عالوه ب��ر اینها‪« ،‬النچی��ا ترانس» اکس��ل های جلو را‬ ‫نی��ز در مدل های ‪ Aurelia‬و ‪ Flaminia‬توس��عه داد‪.‬‬ ‫(ترانس اکس��ل‪ :‬مجموعه سیس��تم تعلیق و گیربکس در‬ ‫یک پوست ه واحد اس��ت که برای خودروهای دیفرانسیل‬ ‫جلو کارب��رد دارد‪).‬با این حال باید گفت فراز و فرودهای‬ ‫این خودروسازی در طول صنعت خودرو ایتالیا قابل توجه‬ ‫است و بقای این خودروساز در میان رقبایش ستودنی‪.‬‬ ‫نخستین خودرو برقی در بازار ایران‬ ‫گروه خودرو‪« :‬مدیران خودرو» عزم خود را برای عرضه نخستین‬ ‫خودرو برقی تولید انبوه به بازار کش��ورمان جزم کرده اس��ت و در‬ ‫این راستا تولید نمونه برقی ‪ ۱۱۰ MVM‬فیس لیفت شده را در‬ ‫برنامه دارد‪ .‬به همین بهانه قصد داریم بیشتر به بررسی ویژگی های‬ ‫فن��ی این خ��ودرو و محدودیت های تردد ب��ا خودروهای برقی در‬ ‫کشورمان با توجه به نبود زیرساخت های مناسب بپردازیم‪.‬‬ ‫م��دل بنزین س��وز ‪ ۱۱۰ MVM‬ی��ا همان چ��ری ‪ QQ‬حدود‬ ‫‪ ۷۰‬اس��ب بخار ق��درت دارد‪ ،‬اما توان نمونه برق��ی به نزدیک ‪۵۷‬‬ ‫اس��ب بخار محدود می شود‪ .‬در مقابل گش��تاور‪ ۱۵۰‬نیوتن متری‬ ‫موتور برقی از حداکثر گش��تاور ‪ ۹۳‬نیوتن متری موتور ‪ 3‬سیلندر‬ ‫بنزین س��وز بیش��تر اس��ت و از لحظه اولیه فش��ردن پدال گاز‪ ،‬در‬ ‫اختیار راننده قرار دارد‪ .‬از این رو می توان انتظار داش��ت که ُکندی‬ ‫حرکت نمونه برقی در مقایس��ه با مدل بنزینی حتی با وجود وزن‬ ‫بیشتر خودرو برقی چندان محسوس نباشد‪ ،‬اما در سرعت های باال‬ ‫کمبود توان و اس��ب بخار باعث ُکندی حرکت ‪ QQ EV‬می شود‪.‬‬ ‫انچن��ان که حداکثر س��رعت این خودرو به ش��کل رس��می ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر بر س��اعت اعالم شده است که اختالفی ‪ ۵۰‬کیلومتری را‬ ‫نسبت به نمونه بنزین س��وز و معمولی نشان می دهد‪ .‬شاید جالب‬ ‫باشد بدانید که عملکرد خودروهای برقی تا حد زیادی به وضعیت‬ ‫باتری ها از نظر کارایی‪ ،‬عملکرد و میزان ش��ارژ انها بستگی دارد‪.‬‬ ‫انچن��ان که حتی در نمون��ه کامال برقی «ب ام و‪ »i۳‬نیز مش��کلی‬ ‫در زمان س��بقت گیری مش��اهده ش��د که در صورت کافی نبودن‬ ‫ش��ارژ باتری ها‪ ،‬ناگهان از توان خودرو برای شتاب گیری و سبقت ‬ ‫کاس��ته می شد و این مس��ئله خطرناک «ب ام و» را بر ان داشت تا‬ ‫نمونه هیبریدی ‪ i۳‬را با اضافه کردن موتور بنزینی پش��تیبان ارائه‬ ‫ده��د‪ .‬بنابراین درباره چ��ری ‪ QQ EV‬نیز باید در زمان رانندگی‬ ‫با س��رعت های باال به وضعیت باتری ها از نظر میزان ش��ارژ توجه‬ ‫ک��رد تا امکان اس��تفاده از حداکثر ت��وان موتور ها وجود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ مشخصات باتری‬ ‫نمونه اولی��ه چری ‪ QQ‬در مدل قبل از فیس لیفت‪ ،‬از مجموعه‬ ‫باتری های معمولی س��رب اسید بهره می برد که کارایی محدودی‬ ‫داش��ت اما برای نمونه جدی��د از فناوری باتری ه��ای لیتیوم یون‬ ‫(مشابه باتری های رایج در موبایل و لپ تاپ) استفاده شده است که‬ ‫بر اساس گفته سازنده می تواند انرژی الزم برای حرکت بخشیدن‬ ‫به خودرو را برای مسافت ‪ ۲۰۰‬کیلومتر تامین کند‪ ،‬البته این یک‬ ‫واقعیت است که میزان بُرد و پیمایش خودروهای برقی نیز همچون‬ ‫میزان مصرف س��وخت خودروهای بنزینی‪ ،‬عدد ثابتی نیست و با‬ ‫توجه به شرایط رانندگی‪ ،‬شیب مسیر‪ ،‬باد مخالف و بسیاری عوامل‬ ‫دیگر تغییر می کن��د‪ .‬بنابراین با توجه به کمبود یا در واقع نبودن‬ ‫جایگاه های شارژ باتری خودرو در شهرها و جاده های کشور‪ ،‬عمال‬ ‫نمی توان ریس��ک استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت باتری را به‬ ‫جان خرید و از این رو اس��تفاده از ‪ QQ‬برقی تنها برای جابه جایی‬ ‫در مسیر های کوتاه کمتر از ‪ ۱۵۰‬کیلومتر منطقی به نظر می رسد‪،‬‬ ‫در این شرایط هم باید توجه کرد که برای شارژ مجموعه باتری ها‬ ‫با برق ش��هری ‪ ۲۲۰‬ولت به زمانی در حدود ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬س��اعت نیاز‬ ‫خواهد بود که رقم بس��یار بزرگی در مقایس��ه ب��ا زمان الزم برای‬ ‫بنزین زدن یک خودرو معمولی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ قیمت و شرایط استفاده‬ ‫مس��ئوالن مدیران خودرو بارها بر فروش مدل بنزینی با قیمتی‬ ‫کمت��ر از ‪۳۰‬میلیون تومان تاکید کرده اند ام��ا در رابطه با قیمت‬ ‫مدل برق��ی ‪ ۱۱۰ MVM‬تاکنون رقمی به طور رس��می اعالم‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬در مقام مقایسه خوب اس��ت بدانید مدل های‬ ‫بنزین س��وز چری ‪ QQ‬هم اکنون در ب��ازار داخلی چین با‬ ‫قیم��ت ‪ ۳۸‬تا ‪۵۰‬هزار یوان عرضه می ش��ود اما نمونه برقی‬ ‫ی��ا ‪ 3،QQ EV‬برابر قیمت دارد و با رقم ‪ ۱۶۰‬تا ‪۱۶۵‬هزار‬ ‫یوان به فروش می رس��د که البته پس از دریافت تسهیالت‬ ‫دولتی این ارقام تا حدود ‪ ۷۰‬تا ‪۷۵‬هزار یوان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫با این حس��اب می توان پیش بینی کرد قیمت تمام شده مدل برقی‬ ‫در بازار کش��ورمان نیز به ش��کل قابل توجهی بیشتر از نمونه های‬ ‫بنزین س��وز خواهد بود و همین مس��ئله هم انتخاب و خرید ‪QQ‬‬ ‫‪ EV‬را در مقایس��ه با رقب��ای هم قیمتی چون پژو ‪ ،۲۰۶‬تندر ‪،۹۰‬‬ ‫‪ ۳۱۵ MVM‬و بس��یاری خودروهای قیمت متوس��ط دیگر بازار ‪،‬‬ ‫بسیار س��خت می کند‪ .‬با توجه به قدرت محدود پیشرانه‪ ،‬ظرفیت‬ ‫نه چندان باالی باتری و دسترس��ی نداشتن به جایگاه شارژ سریع‬ ‫در کش��ورمان‪ ،‬باید اذع��ان کرد انتخاب و اس��تفاده از ‪QQ EV‬‬ ‫تنه��ا ب��رای رفت وامد از منزل تا محل کار در مس��یر های کوتاه و‬ ‫پر ترافیک توجیه دارد‪ ،‬چراکه با توجه به مش��خصات ایمنی مدل‬ ‫فیس لیفت ش��ده ‪ QQ‬که نس��بت به مدل قدیمی تغییری نکرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬استفاده از این مدل با قدرت موتور محدود و ایمنی اندک‪،‬‬ ‫در شرایط بزرگراهی و اتوبانی (حتی در بزرگراه های داخل شهری‬ ‫تهران) هم با ریسک هایی همراه است‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر بای��د گف��ت در مقاب��ل مزایایی چ��ون هزینه‬ ‫بس��یار ناچیز ش��ارژ خودروه��ای برقی و االیندگ��ی صفر که امد‬ ‫و ش��د بی مش��کل در محدوده ط��رح ترافیک را ممک��ن می کند‪،‬‬ ‫مش��کل نگه��داری و هزین��ه باالی تعوی��ض بات��ری لیتیوم یون‬ ‫را نی��ز باید درنظر گرف��ت که عمر محدودی داش��ته و میلیون ها‬ ‫توم��ان قیمت دارد‪ .‬از س��وی دیگر در بلندمدت نی��ز میزان افت‬ ‫قیمت خودرو برقی چینی در بازار کش��ورمان مش��خص نیس��ت‬ ‫و ممکن اس��ت خری��داران چنین خودرویی از ای��ن نظر هم ضرر‬ ‫بیش��تری را نس��بت به خری��داران خودروه��ای بنزین��ی تجربه‬ ‫کنن��د‪ .‬با تمام این اوصاف باید اعتراف کرد با توجه به طرح جدید‬ ‫ترافیک که قرار اس��ت از س��ال اینده بر مبن��ای میزان االیندگی‬ ‫خودروه��ا اجرایی ش��ود‪ ،‬ای��ن خ��ودرو می تواند یک��ی از معدود‬ ‫انتخاب های قیمت متوس��ط باش��د ک��ه مجوز ورود ب��ه محدوده‬ ‫مرکزی ش��هر را دریافت می کند‪ .‬در واقع س��ایر خودروهای برقی‬ ‫و هیبری��دی بس��یار گرانقیمت هس��تند و برای اف��راد نه چندان‬ ‫ثروتمندی که نیازمند تردد بی دردس��ر در محدوده طرح ترافیک‬ ‫هس��تند‪ ،‬چری ‪ QQ EV‬می تواند به تنها انتخاب موجود در بازار‬ ‫مبدل شود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سکه سقوط کرد‬ ‫نرخ بیکاری ‪ 18/1‬درصدی مردان و ‪ 40/5‬درصدی زنان‬ ‫سهامداران از رفتار هیجانی پرهیز کنند‬ ‫با کارشناسان اقتصادی مطرح شد‬ ‫برنامه های توسعه نیازمند استراتژی‬ ‫س�ارا اصغری‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬چهارش�نبه‬ ‫گذش�ته رییس جمهوری سیاس�ت های کلی‬ ‫برنامه ‪ 5‬س�اله شش�م توسعه ابالغ ش�ده از سوی‬ ‫رهبر معظم انقالب را برای تهیه برنامه توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی با توجه به جهت گیری های اساس�ی در‬ ‫این سیاس�ت ها و رعایت اولویت های م�ورد تاکید دولت تدبیر و‬ ‫امید‪ ،‬به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد‪.‬‬ ‫برنامه های توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگ��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران‪ ،‬به‬ ‫مجموع��ه برنامه ه��ای میان مدت��ی گفت��ه‬ ‫می ش��ود که به صورت ‪ 5‬س��اله و به وسیله‬ ‫دول��ت وقت تنظیم می ش��ود و ب��ه تصویب‬ ‫مجلس شورای اس�لامی می رسد‪ .‬تاریخچه‬ ‫برنامه های ‪ 5‬س��اله در ای��ران به دوران پس‬ ‫از جن��گ و دولت و س��ازندگی باز می گردد‪.‬‬ ‫از ان زمان به بعد تاکنون ‪ 5‬برنامه ‪5‬س��اله‬ ‫تدوین ش��ده که اخرین انها در سال ‪1394‬‬ ‫به اتمام می رسد و برنامه ششم توسعه ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدند دولت ها‬ ‫همیشه از برنامه های توسعه عقب مانده اند‪.‬‬ ‫برنامه ه��ای توس��عه باید به س��مت برنامه‬ ‫اس��تراتژیک توس��عه ای پیش رفت‪ .‬چراکه‬ ‫چشم انداز نقط ه مطلوبی است که باید به ان‬ ‫رسید اما اس��تراتژی راه های رسیدن به ان‬ ‫نقطه مطلوب را هموار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رس�یدن ب�ه اه�داف برنام�ه توس�عه‬ ‫نیازمند زیرساخت‬ ‫محمدص��ادق علیپور‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و‬ ‫کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به برنامه هایی که تا کنون‬ ‫داشته ایم و با توجه به برنامه چشم اندازی که‬ ‫‹ ‹چ�ه کس�ی پاس�خگوی اج�رای‬ ‫برنامه هاست؟‬ ‫محمدص��ادق حمیدیان جهرم��ی در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬موارد مطرح‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫ش��ده در برنامه شش��م توسعه بس��یار عالی‬ ‫اس��ت اما نکته قابل توج��ه در این زمینه به‬ ‫اج��را دراوردن این برنام��ه و ارزیابی کردن‬ ‫ان اس��ت‪ .‬حمیدیان جهرم��ی ب��ا اش��اره به‬ ‫ای��ن موضوع که برنامه های توس��عه نیازمند‬ ‫اس��تراتژی مشخصی است‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫در قبال برنامه های توس��عه به طور مشخص‬ ‫ش��خص یا نهاد مشخصی پاس��خگو نیست‬ ‫و در ص��ورت محقق نش��دن‪ ،‬هی��چ جریمه‬ ‫ی��ا بازخواس��تی وج��ود ن��دارد‪ ،‬در نتیجه‬ ‫برنامه های توس��عه ای گذش��ته نیز به هدف‬ ‫غایی خود نرس��یدند‪ .‬وی افزود ‪ :‬در صورتی‬ ‫ک��ه اگر کس��ی واقعا در قبال ای��ن برنامه ها‬ ‫پاسخگو باش��د‪ ،‬اجازه نمی دهند که به جای‬ ‫رش��د مثبت اقتصادی به رشد منفی برسیم‪.‬‬ ‫از این رو اگر این برنامه در روند اجرا و پس از‬ ‫ان ارزیابی از یک استراتژی خاص برخوردار‬ ‫باش��د به یقین ب��ه اهداف توس��عه ای خود‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی اجرایی ش��دن‬ ‫برنامه های توس��عه را مس��تلزم عزم عمومی‬ ‫دانست و خاطرنش��ان کرد‪ :‬عزم عمومی که‬ ‫در ان منافع عمومی و ملی بر منافع شخصی‬ ‫ارجحیت داشته باشد‪ ،‬در این صورت برنامه‬ ‫توسعه به یقین اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫حمیدیان جهرم��ی بح��ث برنام��ه و‬ ‫برنامه مح��ور بودن را ضروری تلقی و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬البته اجرایی شدن این برنامه ها مستلزم‬ ‫پیگیری اس��ت‪ ،‬بنابراین برنامه های توس��عه‬ ‫نیازمند یک برنامه جامع و استراتژیک برای‬ ‫رس��یدن به اهداف خود هس��تند که اگر ان‬ ‫اس��تراتژی کالن برای این اه��داف در نظر‬ ‫گرفته نشود‪ ،‬به طور یقین رسیدن به اهداف‬ ‫برنامه ها میس��ر نخواهد ش��د‪ .‬وی در پایان‬ ‫اظه��ار امیدواری کرد که تصمیم س��ازان به‬ ‫این نتیجه برسند که برای رسیدن به اهداف‬ ‫محمدصادق حمیدیان جهرمی‪ :‬از انجا‬ ‫ک��ه در قب��ال برنامه های توس��عه به طور‬ ‫مش��خص ش��خص ی��ا نهاد مش��خصی‬ ‫پاسخگو نیست و در صورت محقق نشدن‬ ‫هیچ جریمه یا بازخواس��تی وجود ندارد‪،‬‬ ‫در نتیجه برنامه های توس��عه ای گذشته‬ ‫نیز به هدف غایی خود نرسیدند‪.‬‬ ‫رش��د اقتصادی را ‪8‬درصد پیش بینی کرده‬ ‫ش��اهدیم که به دلی��ل اتفاق ه��ای داخلی و‬ ‫خارجی که به ویژه در چند س��ال گذش��ته‬ ‫افت��اد این مهم و قس��مت عمده ای از برنامه‬ ‫محقق نشد‪.‬‬ ‫علیپ��ور رس��یدن ب��ه اه��داف برنامه های‬ ‫توسعه ای را مستلزم زیرساخت هایی برشمرد‬ ‫و عن��وان ک��رد‪ :‬اگر به متغیره��ای درونزای‬ ‫اقتصاد توجه ویژه ای نش��ود رسیدن به رشد‬ ‫‪8‬درص��دی قدری دش��وار به نظر می رس��د ‬ ‫چراکه رشد اقتصادی نیازمند نیروی انسانی‬ ‫کارامد و میزان بهره وری باالس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫این زیرس��اخت ها باید مهیا باشد تا بتوان به‬ ‫رشد مورد نیاز دست یافت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه این موضوع ک��ه اقتصاد‬ ‫و صادرات م��ا تنیده ش��ده در اقتصاد نفتی‬ ‫اس��ت و اقتصاد م��ا در داخل با مش��کالتی‬ ‫روبه روس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اگر س��رمایه های‬ ‫انسانی نتوانند میزان بهره وری را باال ببرند‪،‬‬ ‫نخواهیم توانست بسیاری از مشکالت را حل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر موضوعی که ب��ه اقتصاد‬ ‫لطمه می زند‪ ،‬صنایعی اس��ت که در حال از‬ ‫بین رفتن هس��تند‪ .‬از ای��ن رو تا حد ممکن‬ ‫باید از واردات و قاچاق پیشگیری شود‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه در پایان داشتن برنامه‬ ‫و تدوین انها را یکی از ملزومات برش��مرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬چشم انداز و برنامه های توسعه از‬ ‫یک سو نیازمند زیرس��اخت و از سوی دیگر‬ ‫نیازمند پش��توانه هایی برای اجرایی ش��دن‬ ‫هس��تند ت��ا بتوانند به اه��داف خود نزدیک‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های توس�عه نیازمن�د بازنگری‬ ‫اصولی‬ ‫همچنی��ن علی محم��د احم��دی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬در این باره اظهار ک��رد ‪ :‬تا زمانی‬ ‫که ما به شکل س��اختاری نظام برنامه ریزی‬ ‫کشور را مورد بازنگری قرار ندهیم‪ ،‬پیگیری‬ ‫این سیاس��ت ها به طور عمده در حد ابالغیه‬ ‫باقی خواهند ماند‪.‬‬ ‫تجربه چند دهه م��ا از اجرای برنامه های‬ ‫توس��عه ای نیز به اج��رای برنامه های جامع‬ ‫برمی گ��ردد؛ برنامه هایی ک��ه منابع محدود‬ ‫را پراکنده می کنند و امکان اولویت س��نجی‬ ‫و تعیی��ن بخش ه��ای پیش��تاز و پیش��رو از‬ ‫غیرپیشرو را غیرممکن می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر مقدمه یا چارچوب های کلی‬ ‫حداقل ‪ 5‬برنامه توس��عه ای که در گذش��ته‬ ‫تجربه کردیم را ببینی��د‪ ،‬این نوع رویکردها‬ ‫کمابیش لحاظ ش��ده‪ ،‬اما رویکرد ما همواره‬ ‫این بوده که می خواهیم تمام مس��ائل کشور‬ ‫را در ‪ 5‬س��ال حل و فصل کنیم‪ .‬در حالی که‬ ‫منابع مح��دود بوده و تحقق اهداف میس��ر‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬این نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬من بی��م این را دارم که‬ ‫همانند گذش��ته با همی��ن رویکردی که بر‬ ‫نظام برنامه ریزی کشور حاکم است برنامه ها‬ ‫را به ش��کل جامع تدوین کنیم‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫اولویت های کشور را تعیین کرده باشیم‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی مناب��ع مح��دودی‬ ‫که داریم ب��رای بخش ه��ای مختلف صرف‬ ‫می شود و خروجی ما قوی نخواهد بود‪.‬‬ ‫محمدص��ادق علیپ��ور‪ :‬چش��م انداز و‬ ‫برنامه ه��ای توس��عه از یک س��و نیازمند‬ ‫زیرس��اخت و از س��وی دیگ��ر نیازمن��د‬ ‫پشتوانه هایی برای اجرایی شدن هستند‬ ‫تا بتوانند به اهداف خود نزدیک شوند‪.‬‬ ‫احمدی خاطرنشان کرد ‪ :‬تا زمانی که نظام‬ ‫برنامه ریزی م��ان را م��ورد بازنگ��ری اصولی‬ ‫ق��رار ندهی��م و جایگزین ه��ای دیگ��ر مثل‬ ‫برنامه ریزی استراتژیک‪ ،‬غیرجامع‪ ،‬هسته ای‬ ‫و‪ ...‬را وارد کار نکنی��م به دلیل اینکه اهداف‬ ‫تعریف ش��ده بزرگ و گس��ترده است به ان‬ ‫نمی رسیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬م��ا باید واکاوی کنیم که نکات‬ ‫کلی��دی توفیق نیافتن م��ان کجا بوده و چرا‬ ‫با صرف مناب��ع عظیم در جری��ان ‪ 5‬برنامه‬ ‫توس��عه ای گذشته ‪ 3‬درصد رش��د اقتصادی‬ ‫داش��ته ایم؟ اماره��ای موث��ق و غیرموث��ق‬ ‫نش��ان می دهد فق��ط در ط��ول دولت های‬ ‫هش��تم و نهم ما حدود ‪ 700‬میلیارد دالر از‬ ‫درامدهای نه تنه��ا نفتی را به اقتصاد تزریق‬ ‫کرده ای��م و اگ��ر مالیات ها را ب��ه ان اضافه‬ ‫کنیم‪ ،‬منابعی که برای جریان رش��د کشور‬ ‫تزریق ش��ده باالی هزار میلی��ارد دالر بوده‬ ‫است‪ .‬اما خروجی ان چیست؟‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه‬ ‫مجلس ادامه داد‪ :‬ای��ا ما می خواهیم همین‬ ‫مسیر را با همین سبک و سیاق دنبال کنیم‬ ‫و دوب��اره با محدودیت مناب��ع‪ ،‬هزار میلیارد‬ ‫دالر به اقتص��اد تزریق کنیم و بعد خودمان‬ ‫را به یک رش��د ‪3‬درصدی قانع کنیم؟ اینها‬ ‫نش��ان می دهد ما مش��کالت اساسی داریم‬ ‫و اساس��ی ترین انه��ا هم این اس��ت که این‬ ‫س��بک برنامه ریزی نمی تواند اقتصاد ما را به‬ ‫اهدافش برس��اند‪ ،‬از این رو ضرورت بازنگری‬ ‫در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫احم��دی تصری��ح ک��رد‪ :‬در دنی��ا وقتی‬ ‫محدودیت مناب��ع وجود دارد معموال یک یا‬ ‫‪ 2‬بخش پیشتاز مشخص می شود‪ ،‬در جریان‬ ‫توسعه همه چیز برای ما مهم است اما اگر بنا‬ ‫باشد همه را یکسان دنبال کنیم در این باره‬ ‫برنامه ری��زی معنایی ندارد‪ ،‬بلکه برنامه ریزی‬ ‫زمان��ی معنا پیدا می کند ک��ه منابع محدود‬ ‫را ب��ا اولوی��ت بین اهداف رقی��ب اختصاص‬ ‫دهی��م‪ .‬م��ا بای��د تعری��ف کنیم ک��ه نفت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬یا گردشگری کدام یک پیش رو‬ ‫هس��تند و مناب��ع را در ان س��مت پردازش‬ ‫کنی��م‪ .‬وی با بی��ان اینکه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی باید بخ��ش پیش��تاز در اقتصاد را‬ ‫مش��خص کند تا در برنامه های توسعه روی‬ ‫یکی‪ 2 ،‬بخش متمرکز ش��ویم‪ ،‬افزود‪ :‬دراین‬ ‫ص��ورت می توانیم یک یا ‪ 2‬بخش محدود را‬ ‫به جایی برس��انیم و بعد دنبال مسائل دیگر‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫م��ا در جری��ان برنامه ه��ای توس��عه ک��ه‬ ‫جامع نگرانه بوده طرح های زیادی را تعریف‬ ‫کرده ایم که حاال روی دست مان مانده است‪.‬‬ ‫اطالعات موجود نشان می دهد ما میلیاردها‬ ‫تومان یعنی معادل ‪ 10‬تا ‪ 20‬س��ال بودجه‬ ‫کش��وررا نیاز داریم که فق��ط این طرح ها را‬ ‫جم��ع کنیم پ��س نباید در برنام��ه الزامات‬ ‫جدی��دی ایج��اد کنیم که منجر ب��ه تعریف‬ ‫تعهدات جدید شود‪.‬‬ ‫نبای��د به جای اص�لاح رویکرد‪ ،‬باال بردن‬ ‫به��ره وری و رفع نق��اط ضع��ف برنامه های‬ ‫گذشته معضل افرینی جدید کنیم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫تاکید ب��ر لزوم تعیین نحوه تعامل س��ازنده ‬ ‫علی محم��د احم��دی‪ :‬سیاس��ت های‬ ‫ابالغ��ی برنامه شش��م در ح��وز ه اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬فرهنگ��ی و بین الملل��ی‬ ‫پیش زمینه هایی در برنامه توسعه گذشته‬ ‫نیز داش��ته‪ ،‬از این رو باید اسیب شناسی‬ ‫کنیم که چرا نتوانسته ایم به مطلوب مان‬ ‫دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫ای��ران با دنیا تاکید کرد‪ :‬انزوای تجاری هیچ‬ ‫کش��وری را به مقصد پیش��رفت نمی رساند‬ ‫ما باید ب��ا دنیا ارتباط تجاری قوی داش��ته‬ ‫باش��یم و از دانش فنی‪ ،‬فناوری و س��رمایه‬ ‫جهانی استفاده کنیم‪ .‬احمدی با بیان اینکه‬ ‫سیاس��ت های ابالغی برنامه ششم در حوزه ‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬فرهنگ��ی و بین المللی‬ ‫پیش زمینه هایی در برنامه توس��عه گذش��ته‬ ‫نیز داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬باید اسیب شناسی کنیم‬ ‫که چرا نتوانس��ته ایم به مطلوب مان دس��ت‬ ‫پی��دا کنیم‪ .‬اگر م��ا در برنامه به جای ایجاد‬ ‫تعه��د جدید موانع را برداریم با ظرفیت های‬ ‫موجود زودت��ر به هدف می رس��یم تا اینکه‬ ‫برنام��ه و متعاق��ب ان بودج��ه ای تعری��ف‬ ‫کنیم که نتواند ما را به اهداف مان برس��اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر لزوم ارتب��اط ارگانیک بین‬ ‫برنامه های توس��عه و بودجه نیز خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه گاهی برنامه های توسعه در‬ ‫ی��ک دولت تصویب می ش��ود و وقتی دولت‬ ‫دیگری س��ر کار می اید اواخ��ر زمان اجرای‬ ‫برنام��ه‪ ،‬برنامه را زیر س��وال می برد‪ .‬این به‬ ‫معنی ن��گاه غیرعقالنی و س��طحی به نظام‬ ‫برنامه ریزی کش��ور اس��ت‪ .‬ما باید برنامه ها‬ ‫را طوری تعریف کنیم ک��ه ارتباط ارگانیک‬ ‫بین بودجه و برنامه های توسعه وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در پای��ان با بیان‬ ‫اینکه بودجه های ساالنه برشی از برنامه های‬ ‫توس��عه ای هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه در این‬ ‫بخش ضعیف عمل شده و بودجه های ساالنه‬ ‫به شکل برش های ساالنه مسیر خود را طی‬ ‫ک��رده در حالی ک��ه برنامه های توس��عه ای‬ ‫نیز مس��یر خود را رفته اس��ت و این ارتباط‬ ‫غیرارگانیک موجب شده نتوانیم به نرخ رشد‬ ‫مطلوب مان دست یابیم‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫برنامه ششم توسعه‬ ‫و اسیب شناسی نظام‬ ‫برنامه ریزی در ایران‬ ‫حسن حیدری‬ ‫ استادیار موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش های بازرگانی‬ ‫سنت برنامه ریزی پنجس��اله پس از انقالب به‬ ‫دوران س��ازندگی و پس از جنگ بازمی گردد‪ .‬از‬ ‫ان زمان تاکنون به جز سال ‪ 1389‬دولت ها برای‬ ‫همه سال ها برنامه داشته اند‪ ،‬اگرچه در اجرای ان‬ ‫به یک میزان موفق نبودند‪.‬‬ ‫با یک نگاه س��اده‪ ،‬نظ��ام برنامه ریزی در ایران‬ ‫ش��امل دولت به عنوان نهاد برنامه ریز (س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی)‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫به عنوان مرجع تصویب برنامه و دولت به عنوان‬ ‫مجری برنامه مصوب است‪.‬‬ ‫البته دولت ضمن اجرا‪ ،‬نقش نظارت داخلی بر‬ ‫اجرای برنامه توسط بخش های زیرمجموعه خود‬ ‫را نیز دارد و مجلس نیز همزمان پس از تصویب‬ ‫نقش ناظر اصلی را بر ان دارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫نیز سیاس��ت های کلی برنامه را تعیین کرده و به‬ ‫رهبر معظم انقالب ب��رای تایید و ابالغ به دولت‬ ‫ارائه می کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬نظام برنامه ریزی در ایران یک‬ ‫نظام تعاملی اس��ت که ش��امل قوه مجریه و قوه‬ ‫مقننه و سایر دستگاه های حاکمیتی است‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه نق��ش دولت ه��ا در برنامه ریزی و‬ ‫اج��رای برنامه ه��ا در دهه های گذش��ته نش��ان‬ ‫می دهد دولت ها معم��وال برنامه هایی را که خود‬ ‫تدوین کرده بهتر اجرا می کنند تا برنامه هایی که‬ ‫دولت های قبلی تدوین کرده اند و به دلیل اینکه‬ ‫عمر دولت قبلی به پایان رسیده‪ ،‬در عمل مجری‬ ‫برنامه از برنامه ریز جدا شده است‪.‬‬ ‫به طور کل��ی‪ ،‬دولت ها در صورتی که به اصول‬ ‫کل��ی برنامه مصوب ش��ده از منظر فکری نزدیک‬ ‫باش��ند‪ ،‬ان برنامه شانس بیش��تری برای اجرا و‬ ‫موفقیت دارد‪.‬‬ ‫بر این اساس است که برنامه سوم توسعه یکی‬ ‫از موفق تری��ن برنامه های توس��عه پس از انقالب‬ ‫اس�لامی بوده اس��ت‪ ،‬چراکه دول��ت مجری ان‪،‬‬ ‫همان دولتی بوده که ان را تدوین کرده اس��ت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برنامه چهارم توس��عه که از نظر‬ ‫بسیاری از کارشناس��ان یکی از برنامه هایی بوده‬ ‫اس��ت ک��ه از نظر تدوی��ن زحمت زی��ادی برای‬ ‫ان کش��یده ش��ده بود‪ ،‬اما در عمل بس��یاری از‬ ‫بخش های ان اجرا نشد‪.‬‬ ‫ش��اید دلیل اصلی این مش��کل‪ ،‬تفاوت دیدگاه‬ ‫دولت هشتم به عنوان تدوینگر برنامه و دولت نهم‬ ‫به عنوان مجری ان بوده است‪.‬‬ ‫دول��ت نهم و دهم نی��ز برنامه پنجم را تدوین‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اگرچه بین برنام��ه چهارم و برنامه پنجم یک‬ ‫س��ال فاصله افتاد (سال ‪ )1389‬اما برنامه پنجم‬ ‫نیز نکات مثبت بسیاری داشت‪.‬‬ ‫مهمترین نهاد در برنامه ریزی توس��عه در ایران‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت‬ ‫برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫انح�لال س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی‬ ‫به عنوان نهاد متولی برنامه ریزی در ایران یکی از‬ ‫چالشی ترین تصمیمات اقتصادی دولت قبل بود‬ ‫که به اذعان اکثر کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬به نظام‬ ‫برنامه ریزی کشور اسیب رساند‪.‬‬ ‫با این حال انتقادهایی نیز به عملکرد قبلی این‬ ‫س��ازمان وارد است‪ ،‬از جمله اینکه این نهاد باید‬ ‫بیشتر به عنوان بازوی فکری و برنامه ریزی دولت‬ ‫چ��ه در مقام برنامه ریزی و چ��ه در مقام نظارت‬ ‫بر اجرای برنامه باش��د‪ ،‬اما در بس��یاری از اوقات‬ ‫این سازمان در عمل به توزیع کننده سهم بودجه‬ ‫دس��تگاه ها تبدیل ش��ده بود که دور از ماموریت‬ ‫اصلی ان سازمان بوده است‪.‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نیز همیش��ه نقش‬ ‫بسیار مهمی در تدوین برنامه های توسعه داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬به نظر می رسد مجلس در مرحله‬ ‫نظارت می تواند بیشتر از انچه تاکنون انجام شده‬ ‫است‪ ،‬نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫در این صورت‪ ،‬ضمانت اجرای برنامه ها‪ ،‬حتی‬ ‫اگ��ر دولت های قبلی ان را تدوین کرده باش��ند‪،‬‬ ‫بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬مهم ترین اس��یب های برنامه ریزی‬ ‫توسعه در ایران در سال های گذشته به طور عمده‬ ‫نه در مرحله تدوین برنامه که در اجرا و نظارت بر‬ ‫اجرا بوده اس��ت و در این زمینه سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی و مجلس ش��ورای اس�لامی نقش‬ ‫مهمی دارند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫بهره برداری از سامانه اینترنتی‬ ‫ِ‬ ‫تسهیالت بانک اینده‬ ‫اعطای‬ ‫بانک اینده در جهت تس��هیل ارائه خدمات‬ ‫نوی��ن بانک��ی و پرداخ��ت تس��هیالت ب��ه‬ ‫مش��تریان خود‪« ،‬سامانه اعطای تسهیالت‬ ‫اینترنت��ی (س��اتا)» را راه اندازی کرد‪ .‬بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫مش��تریان بان��ک این��ده از این پ��س می توانن��د برای‬ ‫درخواست و دریافت تسهیالت‪ ،‬عالوه بر مراجعه حضوری‬ ‫به ش��عب ای��ن بانک‪ ،‬از طریق س��امانه س��اتا به نش��انی‬ ‫‪ sata.ba24.ir‬اق��دام کنند و پس از ثبت نام در س��امانه‬ ‫نامب��رده و دریافت ن��ام کاربری و رمز عبور‪ ،‬درخواس��ت‬ ‫تسهیالت مورد نظر خود را برای هر یک از شعب این بانک‬ ‫در سراس��ر کشور ارس��ال کنند‪ .‬تس��ریع در انجام امور‪،‬‬ ‫کاه��ش رفت وامده��ا و کمک به بهبود محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫امکان تب��ادل س��ریع تر اطالعات مورد نی��از بانک برای‬ ‫رتبه بندی متقاضیان دریافت تس��هیالت‪ ،‬امکان پایش و‬ ‫پی گی��ری پرونده ه��ا توس��ط متقاضی��ان و به طور کلی‬ ‫زمینه س��ازی بیشتر برای اس��تقرار نظام بانکداری سبز‪،‬‬ ‫ازجمله ویژگی های این سامانه اینترنتی است‪.‬‬ ‫تفاهم بانک تجارت با دانشگاه‬ ‫جامع علمی ـ کاربردی‬ ‫تفاهمنام��ه بانک تجارت با دانش��گاه جامع‬ ‫علم��ی ـ کاربردی به امضاء رس��ید ‪ .‬با هدف‬ ‫ارائه خدمات نوین بانکی و حمایت از جامعه‬ ‫دانش��گاهی کشور‪ ،‬بانک تجارت با دانشگاه جامع علمی ـ‬ ‫کاربردی تفاهمنامه توسعه همکاری امضا کرد‪ .‬در مراسم‬ ‫امضای این تفاهمنامه مق��دم مدیرعامل بانک تجارت از‬ ‫امادگی این بانک برای توس��عه خدمات بانکی به دانشگاه‬ ‫جامع علمی ـ کاربردی خبر داد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک تج��ارت با اش��اره به س��امانه ویژه‬ ‫بانکداری اینترنتی این بانک برای اش��خاص حقوقی (فرا)‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قابلیت های این سامانه امکان مناسبی را برای‬ ‫ارائه خدمات مورد نیاز دانش��گاه جامع علمی ـ کاربردی‬ ‫فراهم می اورد‪ .‬مقدم در ادامه به راه اندازی واحد دانشگاه‬ ‫علمی ـ کاربردی توس��ط بانک تجارت اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫توسعه اموزش در دانشگاه بر اساس شاخص های صنعت‬ ‫بانکداری کشور می تواند بخش مهمی از نیاز علمی بخش‬ ‫بانکی کشور را برطرف کند‪.‬‬ ‫بانک قوامین‬ ‫وام ازدواج می دهد‬ ‫بان��ک قوامی��ن ب��ه س��امانه تس��هیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی پیوست‪.‬‬ ‫بان��ک قوامین در جهت تحقق طرح خاتم و‬ ‫به منظور تسهیل در امر ازدواج جوانان‪ ،‬امکان اعطای وام‬ ‫قرض الحس��نه ازدواج را در تعدادی از ش��عب خود فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫متقاضی��ان دریاف��ت وام ازدواج می توانند از روز ش��نبه‬ ‫مورخ ‪ 94/04/13‬به ش��عب منتخ��ب بانک قوامین فعال‬ ‫به استان های خراسان رضوی‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬اذربایجان غرب��ی‪ ،‬اذربایجان ش��رقی و تهران‬ ‫ت وام نام برده فقط برای واجدان‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬گفتنی اس ‬ ‫شرایطی است که از طریق سامانه تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران به ادرس‬ ‫‪ www.ve.cbi.ir‬ثبت نام کرده باشند‪.‬‬ ‫گسترش فرهنگ قرض الحسنه‬ ‫برای حمایت از نیازمندان‬ ‫گسترش فرهنگ قرض الحسنه در راستای‬ ‫حمایت از نیازمندان کشور ضروری است‪.‬‬ ‫ایت اهلل محس��ن اراکی‪ ،‬دبی��رکل مجمع‬ ‫جهانی تقریب مذاهب اس�لامی در دیدار با اس��ماعیل‬ ‫هلل گان��ی‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات ای��ران‪ ،‬ضمن بیان‬ ‫مطل��ب فوق‪ ،‬با اش��اره ب��ه ضرورت گس��ترش فرهنگ‬ ‫قرض الحسنه‪ ،‬نقش موسسات مالی از جمله بانک ها را در‬ ‫این زمینه بس��یار تعیین کننده و اثربخش دانست‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به عملکرد موفق بانک صادرات ای��ران در انجام‬ ‫رس��الت و مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬از ای��ن رویکرد به‬ ‫عنوان الگویی برای دیگر نهادها و بنگاه ها و سازمان های‬ ‫مالی یاد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک صادرات نی��ز در این دیدار ضمن ارائه‬ ‫گزارش��ی از وضعیت این بانک گف��ت‪ :‬بانک صادرات به‬ ‫عنوان بانکی خوش��نام و قدیمی در کن��ار فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی و حمایت از واحدهای تولیدی‪ ،‬همواره انجام‬ ‫رس��الت های اجتماعی را نی��ز در نظر قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫اسماعیل هلل گانی تصریح کرد‪ :‬بانک در سال ‪ ٩٣‬به بیش‬ ‫از ‪ ٢٦٣‬ه��زار نف��ر وام ازدواج و تهی��ه جهیزیه پرداخت‬ ‫ک��رده که ای��ن میزان معادل ‪ ٢٢‬درصد کل تس��هیالت‬ ‫پرداخت شده نظام بانکی به این گروه از متقاضیان است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬بانک صادرات ایران در س��ال ‪٩٤‬‬ ‫عالوه بر حمایت از اقش��ار کم درام��د جامعه و پرداخت‬ ‫تس��هیالت خرد‪ ،‬بس��ته اعتباری را با ه��دف حمایت از‬ ‫واحدهای تولیدی عرضه کرده که مورد استقبال مناسب‬ ‫واحدهای تولیدی و مشتریان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬بازار ط�لا و ارز برخالف‬ ‫س��ال های گذشته مدتهاس��ت از نوسانات‬ ‫و هیجان ه��ای کاذب فاصل��ه گرفته و در‬ ‫م��دت اخیر میزان نوس��انات ای��ن بازار به‬ ‫حداقل رسیده اس��ت به طوری که فعاالن‬ ‫و متقاضیان در اکث��ر روزها‪ ،‬بازار ارامی را‬ ‫تجربه کرده ان د اما در روزهای اخیر قیمت‬ ‫ان��واع س��که و ط�لا و همچنی��ن ارزهای‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬با کاهش چش��مگیری همراه‬ ‫بوده‪ ،‬به ط��وری که نرخ س��که تمام بهار‬ ‫ازادی را به زیر ‪900‬هزارتومان رسانده که‬ ‫به گفته ریی��س اتحادیه طال و جواهر این‬ ‫اتفاقی بی نظیر در دو سال اخیر بوده است‪.‬‬ ‫با بررس��ی روند قیمت ها در بازار س��که‬ ‫در یک هفته گذش��ته انواع س��که طال با‬ ‫اف��ت قیمتی قاب��ل توجهی مواجه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اساس سکه تمام بهار ازادی‬ ‫طرح جدید ک��ه در جریان معامالت هفته‬ ‫گذشته و در روز ‪ 7‬تیرماه ‪907‬هزار تومان‬ ‫قیمت گ��ذاری ش��ده ب��ود‪ ،‬در اخرین روز‬ ‫هفته یعنی پنجش��نبه‪ ،‬به ‪896‬هزارتومان‬ ‫رسید که نشان دهنده افت ‪11‬هزار تومانی‬ ‫این نوع سکه در یک هفته اخیر است‪.‬‬ ‫همچنین در این مدت‪ ،‬نیم سکه نیز که‬ ‫اوایل هفته را با نرخ ‪ 461‬هزار تومان اغاز‬ ‫کرده بود با نوسانات ناچیز در طول هفته‪،‬‬ ‫در نهای��ت در روز پنجش��نبه ‪ 11‬تیرماه‪ ،‬با‬ ‫‪4‬هزارتومان کاهش‪ ،‬به نرخ ‪457‬هزارتومان‬ ‫رسید‪ ،‬اما ربع سکه در هفته ای که گذشت‬ ‫هرچن��د هفت��ه را با ن��رخ ‪256‬هزارتومان‬ ‫ش��روع کرد و در اواس��ط هفته نوس��انات‬ ‫ناچی��زی هم داش��ت ام��ا درنهای��ت‪ ،‬در‬ ‫اخرین روز معامالت هفته گذش��ته‪ ،‬یعنی‬ ‫پنجش��نبه با همان نرخ ‪256‬هزارتومان به‬ ‫فروش رفت‪.‬‬ ‫ام��ا ه��ر گ��رم ط�لای ‪18‬عیار ک��ه در‬ ‫نخستین روز هفته گذشته ‪92‬هزار و ‪600‬‬ ‫تومان قیمت گذاری ش��ده بود‪ ،‬در اخرین‬ ‫روز هفت��ه‪ ،‬با نرخ ‪91‬ه��زار و ‪ 800‬تومان‬ ‫به متقاضیان فروخته شد که نشان از افت‬ ‫طال در این مدت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت سکه به پایین ترین حد خود‬ ‫رسید‬ ‫به ه��ر حال این رون��د قیمتی در حالی‬ ‫در هفته گذشته بر بازار طال و سکه حاکم‬ ‫بود که رییس اتحادی��ه طال و جواهر افت‬ ‫قیمت ها در بازار داخلی را متاثر از کاهش‬ ‫قیم��ت جهان��ی طال و کاه��ش قیمت ارز‬ ‫می دان��د و بر این باور اس��ت که این افت‬ ‫قیمت در بازار طال و س��که اتفاقی بی نظیر‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کاهش قیمت طال به پایین ترین سطح در ماه اخیر‬ ‫سکه سقوط کرد‬ ‫در ‪ 2‬سال اخیر بوده است‪.‬‬ ‫محم��د کش��تی ارای گف��ت‪ :‬در هفت��ه‬ ‫گذشته قیمت هر اونس طال در اوایل هفته‬ ‫حدود ‪ 1175‬دالر ب��ود که اواخر هفته به‬ ‫کاهش قیمت ارز این‬ ‫روزها تحت تاثیر‬ ‫مذاکرات بوده و با توجه‬ ‫به این موضوع به کمتر‬ ‫از ‪ 3300‬تومان کاهش‬ ‫یافت که به دنبال ان نیز‬ ‫قیمت طال و سکه افت کرد‬ ‫‪ 1164‬دالر کاه��ش یاف��ت؛ یعنی به طور‬ ‫میانگین در هفته ای که گذش��ت هر اونس‬ ‫طال حدود ‪ 11‬دالر کاهش قیمت داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کاه��ش قیم��ت ارز این‬ ‫روزه��ا تحت تاثیر مذاکرات بوده و با توجه‬ ‫ب��ه این موضوع به کمت��ر از ‪ 3300‬تومان‬ ‫کاه��ش یافت که به دنب��ال ان نیز قیمت‬ ‫طال و سکه افت کرد‪.‬‬ ‫کش��تی ارای همچنی��ن اف��زود‪ :‬هفت��ه‬ ‫گذش��ته دوب��اره قیمت طال تح��ت تاثیر‬ ‫مس��ائل اتحادیه اروپا و یون��ان قرار گرفت‬ ‫و با توج��ه به نتیجه توافق��ات رخ داده از‬ ‫س��وی اتحادیه اروپ��ا در رابطه با یونان‪ ،‬به‬ ‫پایین ترین س��طح خ��ود در ‪4‬هفته اخیر‬ ‫رسید‪ .‬رییس اتحادیه طال و جواهر در عین‬ ‫حال بیان کرد‪ :‬ش��اخص خاص دیگری که‬ ‫بتواند روی قیمت طال تاثیر داشته باشد را‬ ‫در هفته گذشته شاهد نبودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل عقب نشینی طالی جهانی‬ ‫قیمت ه��ای جهانی ط�لا در حالی یکی‬ ‫از عوام��ل موثر بر تغیی��رات قیمتی طال و‬ ‫س��که در بازار داخل به ش��مار می اید که‬ ‫ب��ا نگاهی ب��ه روند حرکت��ی قیمت ها در‬ ‫بازاره��ای جهان��ی در روزهای گذش��ته‪،‬‬ ‫این امر نش��ان می دهد طال س��یر کاهشی‬ ‫چند روز گذش��ته خود را کنار نگذاش��ته‬ ‫و همچن��ان به ای��ن روند ادام��ه می دهد‪،‬‬ ‫چراکه اطالعات اش��تغال امریکا نش��ان از‬ ‫کاهش بیکاری در ماه گذش��ته داشت که‬ ‫به احتمال بانک ف��درال را به افزایش نرخ‬ ‫بهره سوق می دهد‪.‬‬ ‫انطور ک��ه تحلیلگران ب��ازار می گویند‪:‬‬ ‫تمرکز سرمایه گذاران به زمان افزایش نرخ‬ ‫به��ره پیش از رفران��دوم پایان هفته یونان‬ ‫اس��ت که می تواند تعیین کننده ماندن یا‬ ‫رفتن یونان از منطقه یورو باشد‪ .‬از طرفی‬ ‫گزارش ه��ا نش��ان می دهد در م��اه ژوئن‬ ‫‪ ۲۲۳۰۰۰‬ش��غل در شرکت های امریکایی‬ ‫اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬مقامات بانک مرکزی‬ ‫که این ماه جلس��ه دارند خواس��تار تداوم‬ ‫روند افزایش اشتغال و اطمینان به افزایش‬ ‫تورم برای اعمال سیاست افزایش نرخ بهره‬ ‫هس��تند‪ .‬پیش از نشست ماه سپتامبر انها‬ ‫‪ 2‬گزارش اشتغال اصلی منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقدم�ات اج�رای ارز تک نرخ�ی‬ ‫فراهم می شود‬ ‫ب��ه ه��ر حال ب��ازار طال و س��که چه در‬ ‫داخل و چه بازاره��ای جهانی‪ ،‬در حالی با‬ ‫افت ش��دید قیمت ها مواجه است که بازار‬ ‫همس��ایه یعنی ارز هم در شرایطی مشابه‪،‬‬ ‫مدت هاست روند نزولی به خود گرفته و با‬ ‫کاهش قیمت ها روبه رو اس��ت‪ .‬هرچند در‬ ‫هفته گذشته دالر با نوساناتی همراه بود و‬ ‫حت��ی تا ‪3‬هزار و ‪ 331‬تومان نیز باال رفت‬ ‫اما درنهایت در اخرین روز هفته گذشته بر‬ ‫نرخ ‪ 3315‬تومان جا خوش کرد‪.‬‬ ‫انطور که فع��االن این ب��ازار می گویند‪:‬‬ ‫در هفته گذش��ته فضای بازار ارز به میزان‬ ‫زیادی تحت تاثیر مذاکرات هس��ته ای قرار‬ ‫داش��ت به طوری ک��ه معامله گران س��عی‬ ‫داش��تند با ایجاد جو روانی پیرامون اخبار‬ ‫این مذاکرات کسب سود کنند‪ .‬تحت تاثیر‬ ‫تحرکات این معامله گران و ایجاد انتظارات‬ ‫متفاوت‪ ،‬دالر نیز نوسانات زیادی را تجربه‬ ‫ک��رد؛ به طوری که دالر ت��ا ‪3‬هزار و ‪331‬‬ ‫تومان نیز باال رفت‪ .‬در عین حال‪ ،‬امارهای‬ ‫بانک مرکزی نشان می دهد نرخ بانکی دالر‬ ‫در هفته نام ب��رده ‪ 166‬ریال افزایش یافته‬ ‫است که کاهش ش��کاف ارز ازاد و دولتی‬ ‫را نش��ان می دهد ‪ .‬انطور که کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادی می گوین��د‪ ،‬بان��ک مرکزی این‬ ‫روزه��ا ب��ا افزایش ن��رخ رس��می دالر در‬ ‫ت��دارک و فراهم کردن مقدم��ات اجرای‬ ‫ارز تک نرخی اس��ت‪ ،‬وع��ده ای که رییس‬ ‫کل بان��ک مرکزی ان را داده و اعالم کرده‬ ‫است در س��ال ‪ ۹۴‬مقدمات ارز تک نرخی‬ ‫فراهم خواهد شد‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬با‬ ‫کاهش تدریجی ای��ن اختالف‪ ،‬این انتظار‬ ‫وج��ود دارد ک��ه به زودی ه��دف دولت و‬ ‫بانک مرکزی که عملیاتی کردن سیاس��ت‬ ‫تک نرخی کردن ارز است‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫رفع مانع انتقال ‪ 13‬تن طال در حاشیه مذاکرات هسته ای وین‬ ‫به گفته رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬با تالش این بانک‬ ‫و دستگاه دیپلماسی کشورمان‪ ،‬مشکل انتقال بخشی‬ ‫از دارایی های طالی ایران به داخل کش��ور در حاشیه‬ ‫مذاکرات وین رفع شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بانک مرک��زی‪ ،‬ولی اله‬ ‫س��یف با اعالم این خبر افزود‪ :‬بر اس��اس پیگیری های‬ ‫انجام شده از سوی وزارت امور خارجه و بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬بخشی از سرمایه طالی کشور‬ ‫ک��ه به دلیل تحریم ها امکان انتق��ال به داخل ایران را‬ ‫نداشت‪ ،‬سه شنبه شب گذشته با موفقیت تحویل خزانه‬ ‫بانک مرکزی شد‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی گف��ت‪ :‬معادل ‪ 13‬تن طال‬ ‫که در گذش��ته خریداری شده و در افریقای جنوبی به‬ ‫صورت امانی در ‪ 2‬س��ال گذشته نگهداری می شد و به‬ ‫دلیل شرایط تحریم و برخی کارشکنی ها امکان انتقال‬ ‫به ایران را نداشت‪ ،‬بر اساس پیگیری های انجام شده در‬ ‫مذاکرات جاری در وین رفع مش��کل ش��ده و در هفته‬ ‫گذش��ته در قالب ‪ 3‬محموله که اخرین ان به میزان ‪4‬‬ ‫تن بود‪ ،‬وارد کشور و تحویل خزانه بانک مرکزی شد‪.‬‬ ‫گفتنی است موضوع رفع تحریم ها و دسترسی بدون‬ ‫مانع به منابع پولی‪ ،‬ارزی و طالی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران در خارج از کش��ور‪ ،‬یکی از اه��داف اصلی تیم‬ ‫مذاکره کنن��ده هس��ته ای در جریان مذاک��رات جاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹محورهای اصلی برنامه ششم توسعه‬ ‫س��یف در بخش دیگ��ری از صحبت هایش ‪ 2‬محور‬ ‫اساس��ی در تدوین برنامه ششم را اجرای سیاست های‬ ‫کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی دانست و افزود‪ :‬بانک مرکزی اقدامات جدی و‬ ‫سازنده ای داشته و در زمینه های پولی و بانکی اقدامات‬ ‫گس��ترده ای را ش��کل داده که البته م��واردی از انها‬ ‫بی نتیجه مانده و برخی هم درحال اجرایی شدن است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 40‬میلیون نفر در کشور مشمول خدمات تامین اجتماعی‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماعی اع�لام کرد ‪40‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 291‬هزار نفر در کش��ور تا پایان‬ ‫س��ال گذشته مش��مول خدمات این سازمان‬ ‫بوده اند‪ .‬بر اس��اس ام��ار موجود ای��ن تعداد‬ ‫در سراس��ر کش��ور تا پایان سال ‪ 93‬مشمول‬ ‫خدمات این سازمان بوده و از خدمات متعدد‬ ‫ان بهره مند شده اند‪ .‬براساس اعالم دفتر امار‬ ‫و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان‪،‬‬ ‫از کل جمعیت زیر پوشش‪35 ،‬میلیون و ‪150‬‬ ‫هزار و ‪ 858‬نفر بیمه شده و ‪ 5‬میلیون و ‪140‬‬ ‫هزار و ‪ 806‬نفر مستمری بگیر سازمان تامین‬ ‫اجتماعی هس��تند‪ .‬از مجموع بیمه شدگان در‬ ‫همی��ن مدت‪13 ،‬میلیون و ‪ 344‬هزار و ‪498‬‬ ‫نفر بیمه ش��ده اصل��ی و ‪21‬میلی��ون و ‪806‬‬ ‫ه��زار و ‪ 360‬نفر بیمه ش��ده تبعی محس��وب‬ ‫می ش��وند‪ .‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬در بخش‬ ‫مس��تمری بگیران‪ 2 ،‬میلی��ون و ‪ 791‬هزار و‬ ‫‪ 802‬نفر مس��تمری بگیر اصل��ی و ‪ 5‬میلیون‬ ‫و ‪140‬ه��زار و ‪ 806‬نفر مس��تمری بگیر تبعی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سیف در بیان یکی از موارد بی نتیجه گفت‪ :‬ساماندهی‬ ‫بازار غیرمتش��کل پولی و ایجاد انضباط کامل در نظام‬ ‫بانکی کشور در حال اجراس��ت و اساسنامه بانک های‬ ‫فعال متناسب با نیازهای اقتصادی موجود برای ایجاد‬ ‫ش��فافیت و اشراف بیشتر بانک مرکزی بر اقداماتی که‬ ‫منجر به بی نظمی می شود‪ ،‬تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حال حاضر بانک مرکزی در ش��رایط‬ ‫مناس��بی به س��ر می برد و توانس��ته اس��ت هماهنگی‬ ‫مناس��ب و الزم را میان دس��تگاه های مختلف از قبیل‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬قوه قضائیه و بانک مرکزی ایجاد کند‬ ‫تا انضباط الزم در سیستم پولی و بانکی برقرار شود‪.‬‬ ‫س��یف درباره جلوگیری از بنگاه��داری بانک ها نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬در ای��ن باره در گذش��ته هم بخش��نامه ای به‬ ‫بانک ها ابالغ و تکلیف شده تا در سه سال به حد نصابی‬ ‫که بانک مرکزی تعیین کرده اس��ت‪ ،‬برسد و به تدریج‬ ‫دارایی های بنگاهی و شرکتی خود را عرضه کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به دلیل نوس��ان هایی که در بازار سرمایه‬ ‫وج��ود داش��ت نیاز به ش��رایط خاصی ب��ود که وقتی‬ ‫سهام ش��رکت ها عرضه می ش��ود تاثیر منفی در بازار‬ ‫نگذارد‪ .‬رییس کل بانک مرک��زی با بیان اینکه هر ماه‬ ‫پیشرفت های بانک ها با همکاری ناظران بانک مرکزی‬ ‫کنترل می ش��ود‪ ،‬ابراز امیدواری کرد در پایان این سه‬ ‫سال بانک ها به هدف مورد نظر برسد‪.‬‬ ‫ریی��س بان��ک مرکزی درب��اره نامه ارسال ش��ده به‬ ‫اس��تانداران به منظور حمایت از تولید داخل هم گفت‪:‬‬ ‫یکی از دغدغه های اصلی بانک مرکزی این اس��ت که‬ ‫بتواند بیش��ترین نقش را با تس��هیالت نظام بانکی در‬ ‫خروج از رکود کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد موافق بورس و لیزینگ مسکن‬ ‫مع��اون امور اقتص��ادی وزیر اقتص��اد و دارایی با بی��ان اینکه‬ ‫راه اندازی بورس مس��کن اقدام خوبی خواهد ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت‬ ‫اقتصاد موافق ایجاد لیزینگ مس��کن است‪ .‬ش��اپور محمدی در‬ ‫گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که ایا از راه اندازی بورس‬ ‫مسکن اس��تقبال می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار بر این باشد که بورس‬ ‫مسکن راه اندازی شود‪ ،‬اقدام خوبی است‪ ،‬اما به هر حال باید ابعاد‬ ‫ان س��نجیده ش��ود‪ .‬معاون امور اقتصادی وزی��ر اقتصاد و دارایی‬ ‫گف��ت‪ :‬در باره لیزینگ مس��کن هم باید اذعان کن��م که در حال‬ ‫حاضر لیزینگ مسکن وجود دارد‪ ،‬هر چند چندان فعال نیستند‪.‬‬ ‫محمدی ادامه داد‪ :‬به هر حال چارچوب و مقررات لیزینگ مسکن‬ ‫در کشور وجود دارد و به طور قطع وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫با لیزینگ مس��کن موافق اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫پرداخت نش��دن وام ‪ 60‬میلیون تومانی مس��کن از سوی برخی‬ ‫بانک های تجاری به رغم مصوبه ش��ورای پول و اعتبار گفت‪ :‬این‬ ‫مش��کل به دلیل کم توانی وام دهی بانک ها است که در قانون رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬افزایش س��رمایه بانک ها دیده ش��ده است‪ .‬محمدی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬ع�لاوه بر این در قانون بودج��ه ‪ 94‬وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی به منظور افزایش سرمایه بانک های کشور حدود پنج هزار‬ ‫میلیارد تومان پیشنهاد کرد‪ ،‬اما به دلیل تنگنای مالی دولت فقط‬ ‫‪ 500‬میلیارد تومان در قانون دیده شد‪.‬‬ ‫معامالت ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ‬ ‫بازار ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫روزانه‬ ‫پیاپی ‪1576‬‬ ‫‪ -258‬ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫شماره ‪-258‬‬ ‫‪ -- 2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫جوالی ‪2015‬‬ ‫‪ 44 -- 1436‬ﺟﻮﻻﻯ‬ ‫رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 17‬ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ ‫‪17 -- 1394‬‬ ‫تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 13‬ﺗﻴﺮ‬ ‫شنبه ‪13‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫؟؟؟‬ ‫میلیارد سهم در بورس‬ ‫تغییر مالکیت‪ 3‬؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟؟اقتصاد‪ :‬مدیر س��رمایه گذاری صندوق اگاه‬ ‫گ�روه‬ ‫در باره توافقات هس��ته ای و اثار ان بر بازار سرمایه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬توافق��ات و نتیجه مثب��ت ان می تواند راه را‬ ‫برای بهبود مسیر هموار کند اما نباید انتظار زیادی‬ ‫برای مش��اهده اثر این توافقات در س��ال ‪ 94‬داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مصطفی بیاتی‪ ،‬در تشریح روند کنونی بازار گفت‪:‬‬ ‫به نظر می رس��د روند هفته گذشته بازار سرمایه در‬ ‫این هفته نیز تکرار شود و این بازار به تناسب اخبار‬ ‫خوش بینانه و بدبینانه دستخوش واکنش شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در پی انتش��ار اخبار خوش بینانه‪ ،‬افراد‬ ‫ریس��ک بازار را پذیرفته و اق��دام به خرید می کنند‬ ‫اما در مقابل انتش��ار اخبار بدبینانه‪ ،‬سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫خرید س��هام را به تعویق انداخته و همچنان منتظر‬ ‫نتیجه توافقات می شوند‪.‬‬ ‫بیاتی با بی��ان اینکه در حال حاضر نکته مهم قرار‬ ‫داش��تن در شرایط اقتصادی س��خت است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توافقات و نتیجه مثبت ان می تواند راه را برای‬ ‫بهبود مسیر هموار کند‪ ،‬اما نباید انتظار زیادی برای‬ ‫مشاهده اثر این توافقات در سال ‪ 94‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدی��ر س��رمایه گذاری صن��دوق اگاه بی��ان کرد‪:‬‬ ‫به ط��ور کل��ی فاکتورها و عوامل مختلف��ی در روند‬ ‫س��وداوری ش��رکت ها موثر بوده و ان را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهند‪ ،‬بنابراین وجود چنین مسئله ای نشان‬ ‫می دهد همه چیز وابسته به مذاکرات نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬موضوعاتی مانند قیمت نفت‪ ،‬قیمت‬ ‫محصوالت پتروش��یمی و‪ ...‬هس��تند که سوداوری‬ ‫شرکت ها را تحت الشعاع قرار می دهند‪.‬‬ ‫بیاتی افزود‪ :‬بنابراین با وجود این موارد و تاثیر انها‬ ‫ب��ا انجام توافق یا انجام نش��دن ان نمی توان انتظار‬ ‫تاثیر خاصی داش��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬در صورت بروز‬ ‫توافق بخشی از اقتصاد تاثیر نگرفته و بخش دیگری‬ ‫از ان می تواند با تاثیرات کوتاه مدت و مثبت مواجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بیاتی در تش��ریح برخی اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫راس��تای بهبود وضعیت ب��ازار س��رمایه بیان کرد‪:‬‬ ‫اقدام��ات و فعالیت ه��ا به منظور بهب��ود بازار مفید‬ ‫اس��ت اما قدر مس��لم زمان بر بوده و به این زودی ها‬ ‫نمی توان اثرات ان را دید‪.‬‬ ‫به گفته مدیر س��رمایه گذاری صن��دوق اگاه این‬ ‫اقدام��ات و تاثیرات انها در مدت ‪8‬ـ‪ 7‬ماه گذش��ته‬ ‫انچن��ان ملموس نب��وده و به نظر می رس��د به این‬ ‫زودی ها نیز اثر نگذارد‪.‬‬ ‫بیات��ی تصریح کرد‪ :‬باید متغیره��ای تاثیرگذار بر‬ ‫عملکرد و س��وداوری ش��رکت ها رصد ش��ود‪ ،‬اما با‬ ‫توج��ه به ش��رایط کنونی اقتصاد‪ ،‬نمی ت��وان انتظار‬ ‫تحولی ناگهانی در سوداوری شرکت ها داشت‪.‬‬ ‫پرداختند‪ .‬براس��اس ام��ار موج��ود‪ ،‬در این مدت‪،‬‬ ‫‪2‬میلی��ارد و ‪۸۰۱‬میلیون س��هم به ص��ورت خرد و‬ ‫بلوک معامله شد‪.‬‬ ‫از ابتدای امس��ال‪۵۴ ،‬میلیارد و ‪۹۳‬میلیون سهم و‬ ‫ح��ق تقدم به ارزش ‪۱۰۱‬ه��زار و ‪۲۵۶‬میلیارد ریال‬ ‫دادوستد شده است‪ .‬در این مدت‪ ،‬تعداد یک میلیون‬ ‫و ‪۸‬ه��زار و ‪ ۳۵۴‬س��رمایه گذار‪ ،‬در ‪3‬میلیون و ‪۷۹۱‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۳۳‬دفعه ای��ن تعداد س��هام را خریداری‬ ‫کرده اند‪ .‬بازار س��هام از ابتدای س��ال جاری ‪ ۶۷‬روز‬ ‫کاری فعالیت داشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار در هفته ای که‬ ‫گذشت‪ ،‬با افزایش ‪0/01‬درصدی به ‪۶۴‬هزار و ‪۸۶۱‬‬ ‫واحد رسید‪.‬‬ ‫در عین حال ش��اخص صنعت در اخر هفته‪ ،‬روی‬ ‫ع��دد ‪۵۲‬هزار و ‪ ۹۶۳‬واحد ایس��تاد‪ .‬ش��اخص بازار‬ ‫اول به ‪۴۶‬هزار و ‪ ۷۰۳‬واحد و ش��اخص بازار دوم به‬ ‫‪۱۳۴‬هزار و ‪ ۴۲۴‬واحد رسید‪.‬‬ ‫در هفت��ه منتهی به ‪ ۱۰‬تیرم��اه‪ ،‬تعداد ‪۳۰۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۴۸‬برگه اوراق مش��ارکت به ارزش ‪۳۰۸‬میلیارد‬ ‫ری��ال در ب��ورس اوراق بهادار معامله ش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که از ابتدای س��ال جاری ‪8‬میلیون و‬ ‫‪۱۷۴‬هزار و ‪ ۷۰‬برگه اوراق مشارکت به ارزش ‪8‬هزار‬ ‫و ‪۱۹۷‬میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری‬ ‫ش��ده است‪ .‬شاخص بازار اول با ‪ 64‬واحد کاهش به‬ ‫رقم ‪ 46704‬واحد افزون ش��د و شاخص بازار دوم با‬ ‫‪ 428‬واحد افزایش ع��دد ‪ 134424‬واحد را تجربه‬ ‫کرد و با ‪0/14‬درصد کاهش و ‪0/32‬درصد افزایش‬ ‫نسبت به هفته قبل مواجه شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سرمایه در یک نگاه‬ ‫از ابتدای امس��ال‪۵۴ ،‬میلیارد و ‪۹۳‬میلیون س��هم‬ ‫و حق تقدم ب��ه ارزش ‪۱۰۱‬هزار و ‪۲۵۶‬میلیارد ریال‬ ‫دادوستد شده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬در هفته منتهی ب��ه ‪ 10‬تیر‪،‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪3‬میلی��ارد و ‪۴۹‬میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش‬ ‫‪۶‬ه��زار و ‪۵۶۹‬میلیارد ریال در ب��ورس اوراق بهادار‬ ‫ته��ران معامله ش��د‪ .‬در این مدت ‪۶۰‬ه��زار و ‪۳۶۰‬‬ ‫خری��دار در ‪۲۲۷‬ه��زار و ‪ ۱۸‬دفع��ه به دادوس��تد‬ ‫…ƒ‬ ‫Œ‹‡‬ ‫Š‰‬ ‫ˆ‡ƒ †‬ ‫  ‬ ‫˜Ž”’Ž‬ ‫™““’•‬ ‫™–‘š‬ ‫Ž”—’š‘š‬ ‫  ‬ ‫˜™‘’“‬ ‫š˜˜’“‬ ‫Ž–“—‬ ‫“˜‘’™”‬ ‫›š‘’•——‬ ‫‘—˜’•™—‬ ‫™–›‬ ‫Ž•—’›˜•’“‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫š”Ž’”‬ ‫™““’•‬ ‫˜–——‬ ‫š˜Ž’•›‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫š‘›’—‬ ‫š˜˜’“‬ ‫›–˜—‬ ‫”ŽŽ’™™‬ ‫  ‪ ‬‬ ‫˜››’Ž——‬ ‫™””’•™—‬ ‫“–›‬ ‫““˜’š˜•’“‬ ‫ ­‬ ‫‘Ž“’‘Ž‬ ‫‘”‘’”Ž‬ ‫—–•‬ ‫™”“’›‘‘’š‬ ‫„ƒ ‚€‬ ‫”‬ ‫”‬ ‫‘–‘‬ ‫•Ž‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ­‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹ŽŒˆ‹Š‰ˆ ‹Ž‚‰‰Š‰‘‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫‪ƒ‚­„ ‬‬ ‫ ‡†…‬ ‫‹Ž€‚‘Šˆ‰ ’Ž‰’‰Š‰€Œ ‚Žƒ‘‚Š€‰Œ ’Ž€ˆ“Š’ƒ ‰Ž‘ˆˆŠ’‬ ‫ ‡†…‬ ‫‚€‬ ‫‪ ‬‬ ‫‘Ž“ˆ€Š€’Œ ‘Ž‚ˆ“Š’‬ ‫ ‬ ‫‰‬ ‫“€‬ ‫•‰ˆ”‬ ‫‹’‰‬ ‫‚ˆˆŠŒ‬ ‫•“’Œ”‬ ‫•’”‬ ‫ ‬ ‫Œ‚Ž‚‬ ‫ƒ‚Ž‚‬ ‫•‰ŒŽ‚”‬ ‫’€Ž‚‬ ‫‘ŒŽŒ‬ ‫•‰’Ž‚”‬ ‫•ˆ‚Ž‚”‬ ‫•ˆ€Ž‚”‬ ‫•‰‚Ž‚”‬ ‫ˆŽ‘ƒ‹Š‰ˆ‬ ‫‰ŽŒ‚‰Š‰‘‬ ‫“Ž‘ˆ‘Šˆ‰‬ ‫‹ŽŒ€ƒŠ’ˆ ‹Ž“‚’Š’‘‬ ‫–‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫‡‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ŒŽ“ˆˆŠ’‬ ‫‹Ž‹Œ‹Š€’Œ ‹ŽŒˆ“Š’   ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ƒŽ‘Œ€Šƒ‰ ˆŽ‚‰‹Š‘’Œ ‹Ž‹‹‚Šƒ€Œ ‚Žˆ“’ŠŒƒ €Žˆ‘ƒŠ’‬ ‫ƒŽŒƒ‚ŠŒ’Œ ŒŽ‘‘‹Š’  ‬ ‫ ‬ ‫‚Žˆ““Š€€Œ ŒŽƒŒ‰ŠŒ‰Œ ˆŽ’“‚Š€ƒ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫‚€€Š’‬ ‫Œ€’Š’‬ ‫ˆ‹€ŠŒ‬ ‫‰‹ƒŠˆ‬ ‫ˆ‹“Š‘‬ ‫‘ˆˆŠŒ‬ ‫Œ“‬ ‫‹Œ€Š’‬ ‫‰‹‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‘Ž€‬ ‫ŒŽ€‬ ‫ŒŽ€‬ ‫ŒŽƒ‬ ‫“Žƒ‬ ‫€Ž€‬ ‫ƒŽ€‬ ‫“ŽŒ‬ ‫“Ž’‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚€­‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪Ž‘’“  ‬‬ ‫…„ƒ‬ ‫…Œ‰†ˆ‬ ‫Œ‹ˆ…‬ ‫Œ”ˆ†…‬ ‫…‡…†…„ƒ‬ ‫…‡…†Š‰‰†ˆ‬ ‫‡‹ˆ…‬ ‫„Œ„†‡Œˆ†…‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‪‹Œ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚‬ ‫ˆ‬ ‫‰‬ ‫‬ ‫Š‬ ‫Ž‬ ‫‬ ‫•“‰‰”‬ ‫ ‬ ‫†‬ ‫‡‬ ‫ ‬ ‫•Œ”‬ ‫‬ ‫در ‪ ۵‬روز معامالتی هفته گذش��ته‪ ،‬حجم و ارزش‬ ‫معامالت در بازار دوم فرابورس ایران افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی فرابورس ایران‪ ،‬حجم و‬ ‫ارزش معامالت فرابورس ای��ران در هفته معامالتی‬ ‫€­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹ ‹افزای�ش حج�م و ارزش معاملات ب�ازار دوم‬ ‫فرابورس‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫در ‪ 5‬روز کاری ای��ن هفت��ه ارزش کل معام�لات‬ ‫سهام و حق تقدم به ‪ 6569‬میلیارد ریال افزون شد‬ ‫که نس��بت به هفته قبل ‪ 10 /4‬درصد کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ضمن تعداد ‪3049‬میلیون س��هم و حق‬ ‫تقدم در ‪227‬هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به‬ ‫ترتیب ‪23/6‬درصد و ‪8/4‬درصد کاهش را نسبت به‬ ‫هفته گذشته تجربه کرد‪ .‬همچنین ارزش معامالت‬ ‫عادی به ‪5651‬میلیارد ریال و حجم معامالت عادی‬ ‫به ‪2801‬میلیون سهم و حق تقدم رسید و به ترتیب‬ ‫‪23‬درصد و ‪29/8‬درصد کاهش را نس��بت به هفته‬ ‫گذش��ته ثبت کردند‪ .‬بر این اساس تعداد ‪308848‬‬ ‫برگه اوراق مش��ارکت ب��ه ارزش ‪ 308‬میلیارد ریال‬ ‫معامله شد که به ترتیب ‪81/7‬درصد و ‪81/4‬درصد‬ ‫کاهش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد‪ .‬در‬ ‫هفته گذشته استخراج زغال سنگ با ‪14/86‬درصد‪،‬‬ ‫اس��تخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتش��اف‬ ‫با ‪6/14‬درص��د‪ ،‬عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخ��ارواب گرم با‬ ‫‪5/75‬درصد‪ ،‬س��اخت دس��تگاه ها و وسایل ارتباطی‬ ‫با ‪3/61‬درصد و حمل ونقل‪ ،‬انب��ارداری و ارتباطات‬ ‫با ‪2/76‬درصد بیش��ترین تغییر مثبت در ش��اخص‬ ‫صنایع را نس��بت به سایر گروه ها به خود اختصاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫’‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫ ­‪€‚ƒ  ‬‬ ‫ ­ƒ‚€‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫€—–•‬ ‫ ‬ ‫­Œ‹Š‚¡Ÿ”šž‘ž‰­œ›‬ ‫ ‬ ‫“§¦™‪‹˜™š‘—žˆ¤‚š¥‬‬ ‫ ‬ ‫€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‰ˆ‡‪„… †„ ‬‬ ‫‬ ‫‹“‹’‡Œˆ‡‘ŽŒ‹Š‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‡ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‡ ‬ ‫ ‡ ‬ ‫‡ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ •œƒ›’ˆš™”‚˜—‪”•‚–  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪¢£¡¤¥¦ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫¬‪§¨¨© ªŠ‹« ª¬‹¨‡”£‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫‪  ‬‬ ‫‹‰ Š€‰€‬ ‫­‬ ‫¡Ÿ”‹‪ž  ‬‬ ‫‹‪­¢Œ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ ‡ †…„ƒ‚€‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‘Ž† €‬ ‫­‬ ‫’‬ ‫‬ ‫ š™˜—–•‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫” “ ‬ ‫œ Ÿ‚ …ž‰†œ‚›…„ƒ‚€‬ ‫­‪ ‬‬ ‫­‬ ‫“†ˆœ‡€šˆ‚‡€‰‪… –¡¢‬‬ ‫‬ ‫ ‘ŽŸ €‪…Š £‬‬ ‫’­‬ ‫‚¨ †šž § ‡¦ ‬ ‫‘Žœ €‬ ‫­‬ ‫‪›‚¤“ ‰‹¥†¢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‚” © ƒ ‬ ‫­‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫­­‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‪­ ‬‬ ‫’‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫­‬ ‫‪­­’ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫­’‪ ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫’‬ ‫‪­  ‬‬ ‫­’­‬ ‫‪­  ‬‬ ‫ œ‪ Ž™ª‬‬ ‫­‬ ‫’‬ ‫’‬ ‫Ž‚—ˆ«‚—‬ ‫‪ ‬‬ ‫­‪­  ‬‬ ‫‘Žž“€‬ ‫­‬ ‫•‘•“”†‬ ‫‰‘•‡†’‬ ‫Š‘†’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­Œ‹Š”“’‘Ž‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡‘Ž‡‰‬ ‫†‘•‰‰’‬ ‫­Œ‹Š‰‚ˆ‬ ‫†…‚„ƒ‚€‬ ‫‡‡ ‬ ‫‬ ‫‡‘‰‬ ‫†‘‰“’‬ ‫†‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‪‚ƒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ …„ƒ „ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€­‪ ‬‬ ‫‹–ˆŸ‹‪¢£‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫—‘š™˜‹‬ ‫منته��ی به ‪ ۱۰‬تیر ‪ ۱۳۹۴‬در مقایس��ه با هفته قبل‬ ‫از ان ب��ه ترتی��ب ‪ ۸۶‬و ‪۷۵‬درصد کاه��ش یافت و‬ ‫‪۵۸۰‬میلی��ون ورقه بهادار در ‪۸۹‬هزار نوبت به ارزش‬ ‫‪۴‬ه��زار و ‪۱۵۲‬میلیارد ری��ال در بازارهای فرابورس‬ ‫ایران خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫در حالی که ایفکس در روز پایانی هفته با افزایش‬ ‫‪1/4‬واحدی نس��بت به چهارشنبه قبل‪ ،‬عدد ‪ ۷۳۶‬را‬ ‫نشان داد‪ ،‬ارزش بازار فرابورس هم با اندکی افزایش‬ ‫ب��ه ‪ ۸۸۴‬هزار و ‪۴۴۴‬میلیارد ریال رس��ید‪ .‬بازار اول‬ ‫در هفته ای که گذش��ت‪ ،‬ش��اهد معامله ‪۴۲‬میلیون‬ ‫ورقه ب��ه ارزش ‪۱۳۷‬میلی��ارد ریال ب��ود و در بازار‬ ‫دوم ه��م ‪۴۲۴‬میلیون ورقه بهادار به ارزش یک هزار‬ ‫و ‪۸۹۱‬میلی��ارد ری��ال خرید و فروش ش��د که این‬ ‫وضعیت در مقایس��ه با هفت��ه قبل از ان‪ ،‬حکایت از‬ ‫کاه��ش ‪۶۶‬درصدی حج��م و ‪۶۰‬درصدی ارزش در‬ ‫بازار اول و افزایش ‪۱۶‬درصدی حجم و ‪۱۰۴‬درصدی‬ ‫ارزش در بازار دوم دارد‪.‬‬ ‫طب��ق این گزارش‪ ،‬در ب��ازار پایه ‪۹۷‬میلیون ورقه‬ ‫بهادار به ارزش ‪۱۱۴‬میلیارد ریال دادوس��تد ش��د و‬ ‫‪۱۷‬میلی��ون و ‪۷۰۰‬هزار ورقه بهادار به ارزش ‪۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰‬میلی��ارد ری��ال در بازار ابزاره��ای نوین مالی‬ ‫فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفت‪ .‬در هفته ای‬ ‫ت‬ ‫که گذش��ت‪ ،‬بل��وک ‪۴۹‬درصدی س��ها م ش��رک ‬ ‫گس��ترش صنعت علوم زیس��تی‪ -‬لیدکو متعلق به‬ ‫سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران از طریق‬ ‫عرضه در بازار س��وم فرابورس ایران به فروش رفت‬ ‫و نماد ش��رکت قند ارومیه در فهرس��ت ب��ازار پایه‬ ‫فرابورس ایران درج شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ‪ ۵‬روز معامالت��ی هفت��ه پانزده��م‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬محصوالت شیمیایی با ‪۴۸‬درصد سهم‬ ‫به صدر جدول صنایع پیش��رو در معامالت هفتگی‬ ‫فراب��ورس بازگش��ت و فراورده های نفت��ی و فلزات‬ ‫اساس��ی به ترتیب با سهم ‪ ۱۱‬و ‪ ۷‬درصدی در رده‬ ‫دوم و سوم جای گرفتند‪.‬‬ ‫‪­ ‬‬ ‫­‬ ‫­‬ ‫­‬ ‫’‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‡‡ ‬ ‫ ‡ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡‡‬ ‫ ‬ ‫‡‬ ‫‡ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‡ ‬ ‫ ‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫­‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪Œ ‬‬ ‫Œ‬ ‫­­‪ ‬‬ ‫Œ‬ ‫’Œ‬ ‫‬ ‫‪­ ‬‬ ‫­‬ ‫’’­‬ ‫‪ ‬‬ ‫’‪  ‬‬ ‫‪­  ‬‬ ‫’­‬ ‫‬ ‫­‬ ‫‪­  ‬‬ ‫­Œ‬ ‫Œ‬ ‫’Œ‬ ‫’Œ‬ ‫‪Œ ‬‬ ‫Œ‬ ‫Œ‬ ‫­Œ‬ ‫‪Œ ‬‬ ‫’Œ‬ ‫Œ‬ ‫Œ‬ ‫‪Œ ‬‬ ‫‪Œ ‬‬ ‫’Œ‬ ‫‪Œ­ ‬‬ ‫Œ‬ ‫Œ‬ ‫Œ‬ ‫Œ‬ ‫‪Œ ‬‬ ‫Œ‬ ‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫‹ضرورت ایجاد نظام تجارت ازاد با ایران و لزوم همکاری‬ ‫با بورس کاال‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬در تیر س��ال جاری‪ ،‬نشست‬ ‫نمایندگان مجمع اقتصادی اوراسیا (ای ای یو)‬ ‫و جمهوری ارمنستان درباره اقدامات اساسی‬ ‫به منظ��ور جمع بندی «توافق بر س��ر نظام‬ ‫تجارت ازاد» با جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫ایروان برگزار ش��د‪ .‬در این نشس��ت مواردی‬ ‫از جمله سیاس��ت تجاری ای��ران‪ ،‬تجربه های‬ ‫عملیاتی دسترسی به بازار ایران و موانعی که‬ ‫فعاالن تجارت خارجی با ان مواجه هستند‪،‬‬ ‫مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس‬ ‫کاالی ای��ران‪ ،‬گریگ��ور واردیکی��ان‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی (ای ای یو)‪،‬‬ ‫ضمن تش��ریح نقش بورس کاالی ایران در‬ ‫‪ ،IEU‬ب��ر ضرورت ایجاد نظام تجاری ازاد با‬ ‫ایران تاکید کرد و گفت‪ :‬همکاری (ای ای یو)‬ ‫با ب��ورس کاالی ای��ران و هم��کاری بورس‬ ‫روسیه با ‪ IEU‬و رفع موانع این همکاری ها‬ ‫ضرورت پیش روی این اتحادیه است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت جمهوری ارمنستان‪ ،‬به عنوان یکی از‬ ‫اعضای ‪ EEU‬که روابط تجاری و اقتصادی‬ ‫بلندمدتی با ایران داش��ته‪ ،‬امیدوار اس��ت با‬ ‫برداش��ته ش��دن تحریم های تحمیلی علیه‬ ‫ای��ران‪ ،‬بتواند از ظرفیت های این کش��ور در‬ ‫به منظور توس��عه روابط تجاری با کشورهای‬ ‫عض��و ‪ EEU‬به��ره بگی��رد‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫اتحادی��ه الکترونیکی بین بورس��ی (‪،)IEU‬‬ ‫که ش��روع ان از منطقه «سی ای سی» بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬متش��کل از بورس ه��ای کاالیی در‬ ‫کش��ورهایی چون‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‪،‬‬ ‫بالروس‪ ،‬قرقیزس��تان و اس��ت که به تدریج‬ ‫تمامی کش��ورهایی که تمایل به عضویت و‬ ‫داد و س��تد در این بستر الکترونیکی داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬می توانند به ان ملحق شوند‪ .‬بورس‬ ‫کاالی ایران از س��ال ‪ ۹۳‬و در دومین س��ال‬ ‫فعالی��ت ای��ن اتحادیه‪ ،‬ب��ا قب��ول میزبانی‬ ‫برگزاری نشس��ت س��االنه‪ ،‬به عضویت این‬ ‫اتحادی��ه درام��د و هم اکن��ون پیگیری های‬ ‫الزم برای عملیاتی شدن بستر تجارت ایران‬ ‫با سایر کشورهای عضو این اتحادیه درحال‬ ‫اماده سازی اس��ت‪ .‬مجمع اقتصادی اوراسیا‬ ‫(‪ )EEU‬ی��ک مجمع اقتصادی میان گروهی‬ ‫از کش��ورهای اس��یایی و اروپایی است‪ .‬این‬ ‫مجمع از ‪ ۱۰‬اکتبر ‪ ۲۰۰۰‬اغاز به کار کرد‪ .‬در‬ ‫مجمع اقتصادی اوراسیا کشورهای بالروس‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬تاجیکستان و‬ ‫ازبکستان عضویت دارند‪ .‬در نشست های این‬ ‫مجمع درباره مس��ائلی ازجمله گردشگری‪،‬‬ ‫ان��رژی‪ ،‬همکاری ه��ای مال��ی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اموزش��ی بحث و تبادل نظر می ش��ود‪ .‬ایران‬ ‫نیز در بعضی از نشست های ان حضور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۵۳‬درصدی حجم معامالت در‬ ‫بورس کاالی ایران‬ ‫در هفت��ه منتهی ب��ه ‪ ۱۱‬تیرماه‪ ،‬در حالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪۵۲۴‬هزار و ‪ ۸۸۶‬تن انواع کاال به ارزش بیش‬ ‫از ‪۶۷۶۰‬میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس‬ ‫کاالی ایران مورد دادوس��تد قرار گرفت که‬ ‫به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب رش��د ‪۵۳‬‬ ‫و ‪۲۸‬درص��دی را تجرب��ه کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل ش��رکت‬ ‫بورس کاالی ایران‪ ،‬در هفته نام برده در تاالر‬ ‫محصوالت کشاورزی‪ ۸۲۰۰ ،‬تن شکرسفید‪،‬‬ ‫‪۱۵‬ه��زار و ‪ ۹۷۵‬ت��ن ذرت و ‪ ۹۵۵‬تن برنج‬ ‫به فروش رس��ید‪ .‬همچنین‪ ،‬در تاالر داخلی‬ ‫و صادرات��ی محصوالت صنعت��ی و معدنی‪،‬‬ ‫‪۲۲۱‬ه��زار و ‪ ۸۰۹‬ت��ن انواع کاال با ارزش��ی‬ ‫بیش از ‪ ۲۷۷۳‬میلیارد ریال معامله ش��د‪ .‬در‬ ‫این ت��االر‪۱۱۰ ،‬هزار و ‪ ۳۱۶‬تن انواع مقاطع‬ ‫ف��والدی‪۱۰۰ ،‬هزار تن س��نگ اهن‪۶۷۵۰ ،‬‬ ‫تن انواع مس‪ ۲۰۰ ،‬تن کنسانتره مولیبدن‪،‬‬ ‫‪ ۴۱۴۰‬ت��ن الومینی��وم و ‪ 3‬تن کنس��انتره‬ ‫خری��داری ش��د‪ .‬همچنی��ن در ‪ 2‬بخ��ش‬ ‫داخلی و صادراتی تاالر فراورده های نفتی و‬ ‫پتروشیمی‪۲۷۷ ،‬هزار و ‪ ۷۸۳‬تن انواع کاال به‬ ‫ارزش بیش از ‪۳۶۵۶‬میلیارد ریال به فروش‬ ‫رس��ید‪ .‬در این تاالر‪۱۲۵ ،‬ه��زار و ‪ ۹۴۱‬تن‬ ‫انواع قی��ر‪۳۰ ،‬هزار و ‪ ۶۶۰‬تن مواد پلیمری‪،‬‬ ‫‪۷۴‬هزار و ‪ ۴۷۰‬ت��ن وکیوم باتوم‪۱۹ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن لوب کات‪۱۳ ،‬هزار و ‪ ۳۳۱‬تن مواد‬ ‫شیمیایی‪ ۸۰۰ ،‬تن عایق رطوبتی‪۱۲ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۹۹۰‬تن گوگرد و‪ ۵۰‬تن روغن معامله شد‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪13,823,900,000‬‬ ‫‪8,976,558‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪1394/04/11‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪7,047,350,000‬‬ ‫‪9,034,800‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1394/04/10‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪22,484,150,000‬‬ ‫‪9,029,779‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪1394/04/09‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪11,108,950,000‬‬ ‫‪9,105,697‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1394/04/08‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪7,549,500,000‬‬ ‫‪9,090,806‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪14,226,400,000‬‬ ‫‪9,061,401‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,970,000‬‬ ‫‪76,970‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/04/11‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,030,000‬‬ ‫‪77,030‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪1394/04/10‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪225,000,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪1394/04/10‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,300,000‬‬ ‫‪77,300‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪1394/04/09‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪75,500,000‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪1394/04/09‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪154,060,000‬‬ ‫‪77,030‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1394/04/08‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪152,500,000‬‬ ‫‪15,250‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪1394/04/08‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪15,400‬‬ ‫‪1.99‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪75,500,000‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪24,895,200,000‬‬ ‫‪9,023,081‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪1394/04/11‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2,363,050,000‬‬ ‫‪9,088,654‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1394/04/10‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪9,174,750,000‬‬ ‫‪9,083,911‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪1394/04/09‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪13,673,850,000‬‬ ‫‪9,177,081‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1394/04/08‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪31,668,150,000‬‬ ‫‪9,179,174‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪17,911,000,000‬‬ ‫‪9,138,265‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪78,938,950,000‬‬ ‫‪9,086,823‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪1394/04/11‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪39,833,250,000‬‬ ‫‪9,178,168‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪1394/04/10‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪56,342,400,000‬‬ ‫‪9,176,287‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫معامله (تن)‬ ‫حجم‬ ‫تقاضا (تن)‬ ‫‪28,337,000,000‬‬ ‫‪9,248,768‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫تقاضا (تن)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫سررسید تسویه‬ ‫ریال)‬ ‫پایانی (‬ ‫قیمت‬ ‫‪1394‬‬ ‫ابان ماه‬ ‫کاال سکه طال تحویل‬ ‫نام اتی‬ ‫قرارداد‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫‪306‬‬ ‫بازار نقدی‬ ‫‪1394/04/09‬‬ ‫عرضه کننده ‪-0.03‬‬ ‫تسویه‬ ‫سررسید‬ ‫‪1394/04/08‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫صادراتی طال تحویل ابان ‪0‬‬ ‫قیر برنج‬ ‫‪13949,954‬‬ ‫ماه‬ ‫وارداتیسکه‬ ‫اتی‬ ‫قرارداد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6541,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪060,613,150,000 500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ارکا‬ ‫شمالغرب‬ ‫تخصصیانرژی‬ ‫‪ 9,251,143‬مادرپاالیش و‬ ‫ایران‬ ‫دولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫وارداتیسکه طال تحویل ابان ‪0‬‬ ‫برنج‬ ‫‪13949,400‬‬ ‫ماه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪500‬‬ ‫‪385 100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪035,561,800,000 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫متین ساز‬ ‫ایران‬ ‫فعالدولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪ 9,236,831‬مادر تخصصی‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫وارداتی سکه طال تحویل دی ‪00‬ماه ‪94‬‬ ‫اتی‬ ‫قرارداد‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,245100‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪300,187,150,000‬‬ ‫اذر قیر‬ ‫ایران‬ ‫تبریزدولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪ 9,250,760‬مادر تخصصی‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪1394/04/11‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪37,448‬‬ ‫برنجوینیل استات‬ ‫منومر‬ ‫وارداتی سکه طال تحویل دی ‪0‬ماه ‪94‬‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,770100‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165,673,200,000‬‬ ‫شازند‬ ‫مادر شرکت‬ ‫ایران‬ ‫پتروشیمیدولتی‬ ‫تخصصی بازرگانی‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪9,360,068‬‬ ‫‪1394/04/10‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫پارازایلین‬ ‫برنج‬ ‫وارداتی سکه طال تحویل دی ‪0‬ماه ‪94‬‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,108100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪291,221,950,000‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( بانک ملت )‬ ‫ایران‬ ‫‪ 9,370,076‬مادر تخصصی بازرگانی دولتی‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪1394/04/09‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫اسید کلریدریک‬ ‫برنج‬ ‫وارداتی سکه طال تحویل دی ‪0‬ماه ‪94‬‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,107100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪199,552,300,000‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ب‪.‬مسکن)‬ ‫‪0.04‬ایران‬ ‫‪ 9,470,921‬مادر تخصصی بازرگانی دولتی‬ ‫‪1394/04/08‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,391‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫‪3,725‬‬ ‫سود کاستیک‬ ‫قراردادسفید‬ ‫شکر‬ ‫‪9421,391‬‬ ‫اتی سکه طال تحویل دی ماه‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,493500‬‬ ‫‪2,120‬‬ ‫‪2,140‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪234,463,150,0002,100‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر‪-0.29‬‬ ‫‪9,404,860‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,339‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,150‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫اسید نیتریک‬ ‫برنج‬ ‫وارداتی سکه طال تحویل دی ‪0‬ماه ‪94‬‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫سود کاستیک‬ ‫شکر سفید‬ ‫سود کاستیک‬ ‫شکر سفید‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫شکر سفید‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫شکر سفید‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫‪3,725‬‬ ‫‪21,339‬‬ ‫‪3,921‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,044100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪288,172,200,000‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ب‪.‬مسکن)‬ ‫‪0.66‬ایران‬ ‫‪ 9,466,892‬مادر تخصصی بازرگانی دولتی‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2,150‬‬ ‫‪1,960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(ملی)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(ملی)‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کنجاله کلزا پرک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کشت و صنعت ارین طعم خزر‬ ‫کنجاله کلزا پرک‬ ‫تولوئن دی ایزو سیانات (‪)TDI‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫اروماتیک سنگین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,551‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪200‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫اروماتیک سنگین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,551‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,008‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫گرانوله‬ ‫گوگرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,008‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫بازرگانیتهران‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪837‬‬ ‫‪837‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫وینیل‪6070‬‬ ‫پلی قیر‬ ‫کلراید ‪S65‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,697‬‬ ‫‪837‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪837‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بندرجی‬ ‫پتروشیمینفت‬ ‫پاالیش‬ ‫امام‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪2,798‬‬ ‫‪2,798‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫وینیل‪6070‬‬ ‫پلی قیر‬ ‫کلراید ‪S65‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪26,193‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,798‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2,798‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫جیغدیر‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شرکت‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪OFF - E7244‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫درجه ‪2‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کشت و صنعت ارین طعم خزر‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ)‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خلیججی‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫فارس (بهمن)‬ ‫صنایع پتروشیمی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪122085100‬‬ ‫بوتادین رابر‬ ‫پلی قیر‬ ‫‪45,720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمیجیشازند‬ ‫شرکت‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,730‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪114‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪- OFF‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪ PEWAX‬درجه ‪1‬‬ ‫‪26,444‬‬ ‫‪14,730‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪114‬‬ ‫امام‬ ‫بندرجی‬ ‫پتروشیمینفت‬ ‫پاالیش‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪LMP‬‬ ‫قیراتیلن‬ ‫پلی‬ ‫سنگین‪CRS1‬‬ ‫امولسیون‬ ‫‪00‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫جیکاالی خاورمیانه)‬ ‫فارس(‬ ‫خلیجنفت‬ ‫صنایع پتروشیمیپاالیش‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪446‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪LMP 6070‬‬ ‫قیرسنگین‬ ‫پلی اتیلن‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪446‬‬ ‫پتروشیمی ایران (ح)‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪675‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫پلی اتیلن سنگین بادی ‪0035‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪44,426‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪4,590‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪675‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫پلی اتیلن سنگین بادی ‪0035‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪44,426‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪0200‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪44,073‬‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت بطری ‪BG781‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪33,589‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(ص)‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪269‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,020‬‬ ‫‪6,020‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,459‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫سبد میلگرد ‪28‬تا‪A3-14‬‬ ‫پلی پروپیلن ‪RP270G‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫ارگون‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫عایق رطوبتی ‪ - BOF‬صادراتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫عایق رطوبتی ‪ - BOF‬صادراتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,832‬‬ ‫‪10,459‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6,020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6,020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر مهر پارسیان‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت پاسارگاد عایق پارس‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت فوالد خراسان‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫‪9,309‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫قیر اکام‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪9,309‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر اکام‬ ‫مجتمع الومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪9,368‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫اذر بام عایق کار‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪9,368‬‬ ‫‪188,905‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪520‬‬ ‫اذر بام عایق کار‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪9,368‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪9,368‬‬ ‫‪188,905‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪680‬‬ ‫شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪8,841‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫تعاونی تولیدی عایق بام باستان‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫مفتول‬ ‫قیر مس‬ ‫‪8,841‬‬ ‫‪189,455‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪270‬‬ ‫باستان‬ ‫دنیایعایق‬ ‫تولیدی‬ ‫تعاونی‬ ‫مسبامکاشان‬ ‫تولیدی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر مهر پارسیان‬ ‫صادراتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫مس ‪-‬کاتد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪181,905‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪740‬‬ ‫پارسیان‬ ‫شرکتقیر‬ ‫مس ایران‬ ‫ملیمهرصنایع‬ ‫قیر ‪ - 4050‬صادراتی‬ ‫‪10,539‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫فومن شیمی گستر‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 4050‬کاتد‬ ‫قیر مس‬ ‫‪10,539‬‬ ‫‪181,905‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,040‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,040‬‬ ‫ملیشیمی‬ ‫شرکتفومن‬ ‫گستر ایران‬ ‫صنایع مس‬ ‫قیر ‪ - 4050‬صادراتی‬ ‫‪10,539‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫فومن شیمی گستر‬ ‫صادراتی‬ ‫قیرکم‪4050‬‬ ‫‪)G‬‬ ‫عیار ‪(-‬سرباره‬ ‫مس‬ ‫‪10,539‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ملیشیمی‬ ‫شرکتفومن‬ ‫گستر ایران‬ ‫صنایع مس‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫… „‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫‘Ž Œ ‹‚Š‰ˆ ‡†‬ ‫“ ‹‚’‬ ‫•”‬ ‫—–’‬ ‫’”’˜š™’˜’‬ ‫žžž˜œ›™˜–’”˜›‬ ‫”›š˜›‬ ‫––ž˜›‬ ‫œ–š˜›‬ ‫—–š˜›‬ ‫›•Ÿš•Ÿš”›’‬ ‫ ‹‚Š‬ ‫ ‹‚Š’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫‪ƒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫† …„‬ ‫†‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫„ƒ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ …‬ ‫Š‰ˆ‡‚€†‬ ‫Š‰‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫“’‘ŽŒ‹‬ ‫‘‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‚ €­ ‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‰…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€’Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫– Š•”“‬ ‫– Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ €‬ ‫ƒ‚‬ ‫‪ „ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š‰ ˆ‡ †‪‚ƒ„… ‬‬ ‫‹‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ŽŒ‬ ‫‘Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫ƒ‚€‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‰ˆ„‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚€‬ ‫‹‡Š €‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‡“’‘ŽŒ‡ ‬ ‫‹‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫€­‪ ‬‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫…€„ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‹Š€­‪ˆ‰ ‬‬ ‫‰‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫€­‪‚Œ ‬‬ ‫Ž‚‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‚­‹ Š‰…ˆ‡†…„ƒ‬ ‫‚Ž…‘ ‪ŒŽ„ ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫€­‪  ‬‬ ‫‡†…„‬ ‫€­‪ƒ† ‬‬ ‫“’‹‘ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫’‬ ‫­‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1576‬‬ ‫‪ -258‬پیاپی‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪-258‬‬ ‫‪ -- 2015‬شماره‬ ‫ﺟﻮﻻﻯ ‪2015‬‬ ‫‪ 44 -- 1436‬جوالی‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪1436‬‬ ‫‪ 17‬رمضان‬ ‫‪17 -- 1394‬‬ ‫ﺗﻴﺮ ‪1394‬‬ ‫‪ 13‬تیر‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‡‬ ‫”‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‪   ‬‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫ „ƒ ‚ €­‬ ‫†… €­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‰Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫”­“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫’–‡•‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„ƒ‚€­‪ƒ… ‬‬ ‫ …ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‡ †‬ ‫ †‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…‡‬ ‫…‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š‰­‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­ ƒ‬ ‫ ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ „ƒ ‰ˆ‡ ‬ ‫ „ƒ ”­“’ ‘Ž…ˆŒ‹‬ ‫ „ƒ ’–‡•‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫„ƒ‚€­‪  ‬‬ ‫خبر‬ ‫ترمیم زخم ها به کمک نانو ذرات‬ ‫در دانشگاه امیرکبیر‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه امیرکبی��ر با هم��کاری یک‬ ‫ی در تالش اند تا نانوذراتی را به روش��ی‬ ‫ش��رکت داخل ‬ ‫س��اده و منطبق بر اصول شیمی سبز سنتز کرده و در‬ ‫تولید منس��وجات پزشکی به کار برند‪ .‬این نانوذرات که‬ ‫خاصیت ضدباکتریایی دارند‪ ،‬قادرند روند ترمیم زخم ها‬ ‫را سریع تر کنند‪ .‬این منس��وجات با توانایی ازادسازی‬ ‫دار و می توانند در درمان بس��یاری از زخم ها و جراحات‬ ‫به کار روند‪ .‬به گزارش س��تاد توس��عه فناوری نانو‪ ،‬در‬ ‫ نام��ه مبتنی بر نیاز‬ ‫این طرح که ب��ه عنوان یک پایان ‬ ‫صنعت تعریف ش��ده ‪ ،‬محققان به س��نتز و شناس��ایی‬ ‫نان��وذرات اکس��ید روی پرداخته اند‪ .‬نانوذرات اکس��ید‬ ‫روی از اکـسیدهای فلـزی است که در صنایع مختلـف‬ ‫مانند رنگ‪ ،‬الس��تیک‪ ،‬سرامیک و نساجی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫این نانوذرات‪ ،‬به دلیل داشتن خاصیت ترمیم زخم‪ ،‬در‬ ‫پانس��مان زخم ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند و در‬ ‫تهیه مواد ارایش��ی و بهداشتی‬ ‫دارورس��انی هدفمند و ‬ ‫گفته ثریا‬ ‫از جمل��ه کرم های ضد افتاب کاربرد دارند‪ .‬به ‬ ‫قیم پ��ور‪ ،‬مجری طرح‪ ،‬روش های زیادی برای تهیه این‬ ‫هزین��ه زیاد و نیاز به‬ ‫ ‬ ‫نانوذرات ارائه ش��ده که به دلیل‬ ‫کنترل ش��رایط (ازجمله حرارت باال و زمان طوالنی)‪،‬‬ ‫تنها برای تولید در مقیاس ازمایش��گاهی کاربرد دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح‪ ،‬روش��ی س��ریع‪ ،‬س��اده و ارزانقیمت با‬ ‫ت ارائه ش��ده است‪ .‬این روش‬ ‫اس��تفاده از امواج فراصو ‬ ‫قادر اس��ت نانوذرات اکس��ید روی را با ظاهری شفاف‬ ‫و دارای خاصیت فتوکاتالیس��تی و ضدمیکروبی تولید‬ ‫کند‪ .‬با توجه به اینکه نوع اس��تعمال دارو و میزان نفوذ‬ ‫ان به درون پوس��ت در التیام زخم بسیار مهم است‪ ،‬با‬ ‫ای��ن روش امکان تهیه پانس��مانی نوین با قابلیت نفوذ‬ ‫س��ریع و موثر دارو به درون پوس��ت و ب��ا عملکرد باال‬ ‫در ترمی��م زخم فراهم می ش��ود‪ .‬قیم پور گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن ویژگی های طرح حاضر‪ ،‬اس��تفاده از صمغ‬ ‫کتیرا در تهیه نانوذرات اکسید روی است‪ .‬این صم غ به‬ ‫دلیل ویژگی هایی مانند زیست تخریب پذیری‪ ،‬زیست‬ ‫س��ازگاری و س��می نبودن‪ ،‬به عنوان بستر نانوذرات و‬ ‫ دهنده زخ م استفاده شده است‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫داروی التیام‬ ‫انتخاب روش��ی ساده و مقرون به صرفه در تهیه این‬ ‫نان��وذرات‪ ،‬باعث کاهش هزینه های تولید می ش��ود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر اس��تفاده از بیوپلیمر طبیعی و بدون سم‬ ‫کتی��را‪ ،‬قابلیت اس��تفاده از این نان��وذرات را به عنوان‬ ‫ماده ای س��بز و ایمن در مصارف پزشکی فراهم خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ثریا قیم پور‪ ،‬دانشجوی دکترای مهندسی نساجی‬ ‫و دکت��ر مجید منتظر از دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با‬ ‫همکاری یک ش��رکت داخلی‪ ،‬درحال انجام این طرح‬ ‫در قالب پایان نام ه دانشجویی هستند‪ .‬این پایان نامه از‬ ‫توسعه فناوری نانو به عنوان پایان نامه ‬ ‫ ‬ ‫سوی ستاد ویژ ه‬ ‫موردنیاز صنعت پذیرفته شده است‪ .‬ایین نام ه حمایت‬ ‫از پایان نامه ه��ای موردنیاز صنعت در س��ایت ‪www.‬‬ ‫‪ nano.ir/hrdc‬موجود است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫وضعیت میکروالکترونیک در ایران چگونه است؟‬ ‫میکروالکترونیکپیشرانصنایعنوین‬ ‫محس�ن معصومی‪-‬گ�روه دانش بنی�ان‪:‬‬ ‫ پیش��رفت صنع��ت الکترونی��ک در جه��ان‪،‬‬ ‫زندگی بشر را دستخوش تحوالت گسترده ای‬ ‫کرده است‪ .‬امروزه همگان با نقش الکترونیک‬ ‫در مخاب��رات و ارتباطات جمع��ی‪ ،‬رایانه ها و‬ ‫داده پردازها‪ ،‬محص��والت متنوع الکترونیکی‬ ‫و هزاران کاربرد دیگر اش��نا هستند‪ .‬طراحی‬ ‫و تولی��د مدارهای مجتمع‪ ،‬انقالب بزرگی در‬ ‫صنعت الکترونیک به وجود اورد که منجر به‬ ‫پیدایش میکروالکترونیک شد ‪.‬‬ ‫درح��ال حاض��ر صنای��ع الکترونی��ک و‬ ‫میکروالکترونی��ک از ش��اخص های توس��عه‬ ‫صنعت��ی کش��ورها محس��وب می ش��وند‪ .‬با‬ ‫پیش��رفت صنایع الکترونی��ک ازجمله تولید‬ ‫مدارهای مجتمع‪ ،‬صنای��ع میکروالکترونیک‬ ‫به وج��ود ام��د‪ .‬در حقیقت این پیش��رفت‬ ‫هنگامی شروع شد که دانشمندان توانستند‬ ‫هزاران ترانزیس��تور و دیگر عناصر الکتریکی‬ ‫و الکترونیک��ی را در مدار ه��ای مجتمع قرار‬ ‫دهند‪ .‬وقت��ی از مداره��ای مجتمع صحبت‬ ‫ب��ه میان می ای��د منظور ق��رار دادن هزاران‬ ‫ترانزیستور در فضای بسیار کوچک‪ ،‬همانند‬ ‫اس��ت که در زندگی روزمره با ان س��روکار‬ ‫داریم‪ .‬سیس��تم های مخابرات��ی‪ ،‬ماهواره ها‪،‬‬ ‫اتوماس��یون صنعتی‪ ،‬ربات ها‪ ،‬حافظه های با‬ ‫ظرفیت فوق العاده باال‪ ،‬تحوالت پزش��کی به‬ ‫ویژه مهندسی پزشکی‪ ،‬بیوانفورماتیک که با‬ ‫حجم وسیعی از اطالعات و داده های زیستی‬ ‫س��روکار دارد‪ ،‬انجام بسیاری از ازمایش های‬ ‫موتد کریستالی است‪ .‬با چنین طراحی هایی‬ ‫مدارهای پیچی��ده الکترونیکی‪ ،‬بس��یار کم‬ ‫وزن و ک��م حج��م ش��ده اند ک��ه نتیجه ان‬ ‫افزایش س��رعت و کارایی و هوشمند شدن‬ ‫سیس��تم های وابس��ته به صنایع الکترونیک‬ ‫اس��ت‪ .‬می توان گفت همه اف��راد در زندگی‬ ‫روزم��ره ای��ن کوچک��ی و س��بکی وس��ایل‬ ‫الکترونیکی را تجربه کرده اند‪ .‬اما نقش صنایع‬ ‫میکروالکترونیک بسیار گسترده تر از وسایلی‬ ‫علمی و هزاران نمونه دیگر‪ ،‬همگی تحت تاثیر‬ ‫پیشرفت میکروالکترونیک قرار گرفته اند‪ .‬این‬ ‫تحوالت‪ ،‬بازارهای وسیعی را برای کشور های‬ ‫صنعتی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬کش��ورهایی که‬ ‫سریع تر و گسترده تر صنعت الکترونیک خود‬ ‫را به میکروالکترونیک ارتق ا داده اند‪ ،‬بازارهای‬ ‫جهانی این محصوالت را در دست گرفته اند‪.‬‬ ‫در این کشور ها میلیارد ها دالر برای تحقیق‬ ‫و توس��عه در صنعت میکروالکترونیک هزینه‬ ‫می شود‪ .‬اگر امروز ژاپن با اقتصادی مقاوم و‬ ‫پویا از سرامدان صنعت دنیا به شمار می اید‪،‬‬ ‫ب��ه این دلیل اس��ت ( البته یک��ی از دالیل )‬ ‫ک��ه س��رمایه گذاری قابل توجه��ی در تولید‬ ‫مداره��ای مجتمع الکترونیک کرده اس��ت‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود ‪ 22‬درصد مدارهای مجتمع‬ ‫میکروالکترونی��ک دنی��ا به وس��یله ژاپنی ها‬ ‫تولید می شود‪ .‬چین نیز برای اداره و مدیریت‬ ‫این صنع��ت‪ ،‬وزارت «صنای��ع الکترونیک»‬ ‫تاسیس کرده است‪ .‬در این وزارتخانه تمامی‬ ‫امور صنعت الکترونیک و ساخت تجهیزات و‬ ‫قطعات الکترونیک س��اماندهی می شود‪ .‬این‬ ‫کشور به تازگی با سرمایه گذاری یک میلیارد‬ ‫دالری پیش��رفته ترین خط تولید نیمه هادی‬ ‫را راه اندازی کرده است‪ .‬گفته می شود دولت‬ ‫و ش��رکت های چینی برای ‪ 10‬س��ال اینده‬ ‫حدود ‪ 20‬میلیارد دالر در میکروالکترونیک‬ ‫و نانوالکترونیک سرمایه گذاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫رقم حیرت اوری است اما به راستی‪ ،‬عملیاتی‬ ‫ش��دن ان از س��وی چینی ه��ا دور از ذهن‬ ‫نیس��ت‪ .‬در حال حاضر ‪ 250‬هزار کارشناس‬ ‫در اروپ��ا در صنع��ت میکروالکترونی��ک و‬ ‫نانو الکترونیک به طور مس��تقی م و ‪2‬میلیون و‬ ‫‪ 500‬هزار نفر در زنجیره ارزش سیستم های‬ ‫میکروالکترونیکی مشغول به کار هستند ‪.‬‬ ‫ش��اید بت��وان نقط��ه عط��ف صنع��ت‬ ‫ویژه‬ ‫میکروالکترونی��ک را س��ال ‪ 1978‬میالدی‬ ‫دانس��ت‪ .‬از ان س��ال ب��ه بعد ای��ن صنعت‬ ‫تبدیل به یکی از زیر بناهای توس��عه صنعتی‬ ‫کشورها شد‪ .‬کشورهای صنعتی مثل برخی‬ ‫از کشور های اروپایی‪ ،‬امریکای شمالی‪ ،‬ژاپن‬ ‫و کره جنوبی بازارهای این صنعت را در دنیا‬ ‫به تسخیر خود دراورده اند‪.‬‬ ‫فعالیت ه��ا در صنعت میکروالکترونیک در‬ ‫کشور ما با تاخیر قابل مالحظه ای شروع شد ‪.‬‬ ‫دالی��ل گوناگونی برای این تاخیر وجود دارد‬ ‫ک��ه از اخرین انها می توان به تحریم صنعت‬ ‫میکروالکترونیک کشور اشاره کرد‪ .‬شاید بتوان‬ ‫گفت بی توجهی به صنعت میکروالکترونیک‬ ‫از س��وی مسئوالن و س��رمایه گذاری نکردن‬ ‫در ان در داخ��ل کش��ور‪ ،‬همراه ب��ا تحریم‬ ‫صددرص��دی ب��ه وس��یله بیگانگان‪ ،‬س��بب‬ ‫تحریم مضاعف این صنعت مهم ش��ده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر تمام س��امانه های صنعتی‪ ،‬بر‬ ‫پای��ه مدار ه��ای مجتمع طراحی ش��ده اند و‬ ‫بدون این مدارها سامانه های پیچیده صنایع‬ ‫کارک��رد خود را از دس��ت خواهن��د داد‪ .‬در‬ ‫واقع صنعت میکروالکترونیک تبدیل به یک‬ ‫صنعت راهبردی شده است و دیگر نمی توان‬ ‫صنای��ع را بدون ان تصور کرد‪ .‬متاس��فانه تا‬ ‫حدود زی��ادی ب��ازار صنعت ان کش��ور در‬ ‫اختیار دیگر کشورهاست‪ .‬سرمایه گذاری های‬ ‫انج��ام ش��ده برای توس��عه ای��ن صنعت در‬ ‫کش��ور بس��یار ناچیز اس��ت‪ .‬اگ��ر همچنان‬ ‫ای��ن روند غفلت و تاخیر در س��رمایه گذاری‬ ‫و بی توجه��ی ب��ه صنع��ت میکروالکترونیک‬ ‫ادام��ه یابد‪ ،‬دیری نخواه��د پایید که در این‬ ‫زمینه‪ ،‬به طور کامل به دیگران وابسته شویم‪.‬‬ ‫صنع��ت میکروالکترونی��ک ای��ران نیازمند‬ ‫حمایت ه��ای جدی و کالن از س��وی دولت‬ ‫و دس��تگاه های ذی ربط اس��ت‪ .‬می ت��وان با‬ ‫اعتماد سازی‪ ،‬سرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫را ب��رای ورود ب��ه این صنعت تش��ویق کرد‪.‬‬ ‫ب��ه هر صورت واقعیت این اس��ت که جبران‬ ‫تاخی��ر قابل مالحظ��ه تولی��د محص��والت‬ ‫میکروالکترونیک در کش��ور عزم ملی و اراده‬ ‫جدی می طلبد‪.‬‬ ‫خوشبختانه در چند سال گذشته اقداماتی‬ ‫ب��رای پیش��رفت صنع��ت میکروالکترونیک‬ ‫در کش��ور انج��ام ش��ده ک��ه از جمل��ه انها‬ ‫می توان به راه اندازی س��تاد «توسعه فناوری‬ ‫میکروالکترونی��ک» در معاون��ت علم��ی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ی��ا تاس��یس‬ ‫«پژوهش��کده میکروالکترونی��ک ایران» که‬ ‫ی��ک نهاد تحقیق‪ ،‬توس��عه و تجاری س��ازی‬ ‫صنایع الکترونیک است‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬صندوق‬ ‫«حمای��ت از تحقیق��ات و توس��عه صنای��ع‬ ‫الکترونیک» نی��ز در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به حمایت از این صنعت برخاس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬فعالی��ت این صندوق ب��ر موضوعاتی‬ ‫چون س��رمایه گذاری خطر پذیر‪ ،‬کارشناسی‪،‬‬ ‫ص��دور ضمانتنام��ه و حمایت ه��ای مال��ی‬ ‫و اعتب��اری از تحقیق��ات و توس��عه صنایع‬ ‫الکترونیک در بخش های خصوصی و تعاونی‬ ‫به ص��ورت اعطای تس��هیالت بالعوض یا با‬ ‫ن��رخ ترجیحی ب��ه افراد حقیق��ی یا حقوقی‬ ‫در زمینه صنایع الکترونیک‪ ،‬متمرکز اس��ت‪.‬‬ ‫جالب است بدانید برای تهیه اطالعات بیشتر‬ ‫برای نوشتن این مطلب با یکی از سازمان ها‬ ‫تماس گرفته ش��د‪ .‬یک��ی از مدیران حتی از‬ ‫وج��ود مراکز دیگر اطالع نداش��ت‪ .‬امید این‬ ‫است که اهداف مطرح شده در اساسنامه های‬ ‫این نهادها به طور کامل محقق شود‪.‬‬ ‫تازه های علم و فناوری‬ ‫طراحی مموری های جدید محاسباتی‬ ‫به وسیله دانشمند ایرانی‬ ‫طراحی فلز شناور روی اب‬ ‫محقق��ان دانش��گاه نیویورک نوع جدی��دی از فلز را‬ ‫طراحی کرده اند که بس��یار س��بک اس��ت و روی اب‬ ‫ش��ناور می ماند‪ .‬این ماده جدید ک��ه کامپوزیت زمینه‬ ‫فل��زی نام دارد‪ ،‬می تواند در همه چیز از ناوهای جنگی‬ ‫گرفته تا خودرو مورد اس��تفاده قرار بگیرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬کشتی هایی که با چنین کامپوزیت های سبکی‬ ‫ساخته می ش��وند‪ ،‬حتی اگر بدنه انها اسیب ببیند هم‬ ‫غرق نمی شوند‪ .‬همچنین این ماده جدید می تواند برای‬ ‫ارتقای اقتصاد سوخت خودروها بسیار امیدبخش باشد‪،‬‬ ‫زیرا س��بکی و مقاومت در برابر حرارت را با هم ترکیب‬ ‫کرده است‪ .‬اگرچه فوم های ترکیبی از سال ها پیش در‬ ‫بازار وجود داش��ته ان د اما این نخستین بار است که یک‬ ‫فوم ترکیبی زمینه فلزی سبک تولید شده است‪.‬‬ ‫این کامپوزیت زمینه الی��اژ منیزیم با ذرات توخالی‬ ‫کاربید سیلیکون تقویت شده و از چگالی ‪ 0/92‬گرم در‬ ‫سانتی متر مکعب در مقایس��ه با میزان یک گرمی اب‬ ‫برخوردار است‪ .‬این ماده نه تنها از چگالی کمتر از اب‬ ‫برخوردار بوده‪ ،‬بلکه قدرت کافی برای مقاومت در برابر‬ ‫شرایط سخت محیط دریایی را دارد‪.‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫گروهی از دانش��مندان کالج مهندس��ی دانش��گاه‬ ‫درکس��ل در فیالدلفیا‪ ،‬با هدایت و رهبری دانشمند‬ ‫ایران��ی‪ ،‬مواد جدیدی را طراحی کرده اند که می توان‬ ‫ویژگی های مغناطیس��ی انهارا کنترل کرد ‪ .‬این مواد‬ ‫ن��وع جدی��دی از مموری ه��ای محاس��باتی را ارائه‬ ‫خواهند کرد ‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محققان به رهبری پروفس��ور‬ ‫«میترا طاهری » دانشیار کالج مهندسی و سرپرست‬ ‫گروه مشخصه بندی دینامیک دپارتمان علوم مواد و‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬به همراه «سیامک نجاتی » دانش اموخته‬ ‫دانشگاه صنعتی ش��ریف و محقق دانشگاه درکسل‪،‬‬ ‫ب��ه دنب��ال درک عمیق تر م��وادی هس��تند که در‬ ‫ذخیره سازی داده های اسپینترونیکی به کار می روند‪.‬‬ ‫اسپینترونیکی که لغت کوتاه شده برای «الکترونیک‬ ‫انتقال اس��پین» اس��ت‪ ،‬به دنبال مهارکردن اسپین‬ ‫طبیع��ی الکترون ها با هدف کنترل کردن ویژگی های‬ ‫مغناطیس��ی یک ماده اس��ت‪ .‬برای کارب��ردی مانند‬ ‫ن مغناطیس��م عنصری‬ ‫مموری محاس��باتی که در ا ‬ ‫کلیدی است‪ ،‬درک و دستکاری نیروی اسپینترونیک‬ ‫می تواند بس��یاری از فرصت های جدید را پیش روی‬ ‫دانشمندان بگشاید‪.‬‬ ‫مم��وری اس��پینترونیکی‪ ،‬جایگزی��ن جذابی برای‬ ‫هارددرایوها و حافظه رم است زیرا این ماده می تواند‬ ‫برای ذخیره کردن داده ها خود را بازنویسی کند‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه م��واد اس��پینترونیک از اوایل دهه‬ ‫‪2000‬میالدی در حس��گرها کاربرد داش��ته اند‪ ،‬این‬ ‫مواد به تازگی برای اس��تفاده مستقیم در مموری ها‬ ‫به کار رفته اند‪.‬‬ ‫گروه میت��را طاهری‪ ،‬قواعد فیزیک موجود در پس‬ ‫اس��پینترونیک ها در مقیاس اتمی را به دقت بررسی‬ ‫می کند تا موادی که بتوان از انها در ابزارهای مموری‬ ‫استفاده کر د را بیابند‪.‬‬ ‫محقق��ان به دنب��ال ارائ��ه چارچوبی ب��رای درک‬ ‫تعداد پارامترهای س��اختاری‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬مغناطیسی‬ ‫و الکترونیک��ی مرتب��ط ب��ا یکدیگ��ر هس��تند‪ .‬انها‬ ‫ویژگی هایی در مقیاس اتمی را بررسی می کنند‪.‬‬ ‫دکتر میت��را طاهری گفت‪ :‬ابزاره��ای الکترونیکی‬ ‫ب��ه ط��ور م��داوم درحال کوچک ش��دن هس��تند و‬ ‫درک ای��ن م��واد در مقی��اس اتمی به دانش��مندان‬ ‫در کنت��رل ویژگی ه��ای انها‪ ،‬کاه��ش مصرف برق و‬ ‫افزایش تراک م ذخیره س��ازی کم��ک می کند‪ .‬هدف‬ ‫اصل��ی ما مهندس��ی کردن موادی در س��طح میکرو‬ ‫بوده و این مطالعه گامی بزرگ به س��مت این هدف‬ ‫است‪.‬‬ ‫اندام های مصنوعی‬ ‫با مغز بیماران کنترل می شوند‬ ‫اریک س��ورتو‪ 10 ،‬س��ال پیش در یک س��انحه‬ ‫تیراندازی از گردن فلج شد اما با کمک پیشرفت های‬ ‫فن��اوری می توان��د دوب��اره از برخی از س��اده ترین‬ ‫لذت های زندگی برخوردار شود‪ .‬دانشمندان دانشگاه‬ ‫کالیفرنی��ای جنوبی قطعه ای مصنوعی را در قش��ر‬ ‫مغ��ز او قرار داده اند ک��ه اراده او برای حرکت بازوی‬ ‫ربات��ی را کنترل می کند‪ .‬اریک س��ورتو در توضیح‬ ‫ب��ازوی روباتی می گوید‪« :‬اول ب��ه یک بازوی رباتی‬ ‫فک��ر می کنم‪ .‬چش��مهایم‬ ‫را می بن��دم و کاری ک��ه‬ ‫می خواه��م انج��ام دهد را‬ ‫مجس��م می کنم‪ ».‬جراحان‬ ‫دانشگاه کالیفرنیای جنوبی‬ ‫‪ 2‬الکت��رود کوچ��ک در‬ ‫مغ��ز بیم��ار ق��رار داده اند‪،‬‬ ‫ای��ن الکترودها ب��ا کابل به‬ ‫کامپیوت��ر وص��ل ش��ده و‬ ‫پیام های مغ��ز را پردازش می کنند‪ .‬پیام ها س��پس‬ ‫به یک اب��زار خارجی یا همان بازوی رباتی ارس��ال‬ ‫می ش��ود‪ .‬پس از جراحی و بهب��ود کامل‪ ،‬نحوه کار‬ ‫با بازو به او اموزش داده ش��د‪ .‬حرکت دادن دست‪،‬‬ ‫ی��ک اتفاق غیرمنتظره برای این بیمار بود‪.‬چالز لیو‪،‬‬ ‫جراح اعصاب می گوید‪« :‬ح��اال یک مغز تازه داریم‪.‬‬ ‫کنترل به وس��یله صفحه های نمایش یک مسیر تازه‬ ‫در توس��عه فناوری های تبدیلی اس��ت‪ .‬فناوری های‬ ‫تبدیلی برای بیماران دچ��ار ضایعه عصبی و کمک‬ ‫به اس��تقالل انه��ا طراحی و س��اخته می ش��وند‪».‬‬ ‫ایملپنت ه��ای عصبی در بخش��ی از مغ��ز‪ ،‬به جای‬ ‫کنترل مس��تقیم ح��رکات‪ ،‬اراده بیمار برای حرکت‬ ‫را کنت��رل می کنن��د‪ ،‬در نتیجه حرک��ت اندام های‬ ‫مصنوعی‪ ،‬طبیعی تر و روان تر می شود‪.‬‬ ‫دانش��مندان با همکاری ‪ 2‬محقق ایرانی‪ ،‬درمان‬ ‫جدیدی را ب��رای بیماری الزایمر ارائ��ه داده اند که‬ ‫ن بیماران کاش��تی را دریاف��ت می کنند که به‬ ‫در ا ‬ ‫تحریک رش��د نوع خاصی از س��لول عصبی کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬این تحقیق در واقع عامل رش��د عصبی‬ ‫را معرفی می کند که از ناتوانی نورونی بیماران مبتال‬ ‫ب��ه الزایمر جلوگیری می کند‪ .‬افراد مبتال به الزایمر‬ ‫از نوع��ی زوال زودهنگام و گزینش��ی «س��لول های‬ ‫عصب��ی کولینرژی��ک» رنج‬ ‫می برن��د که این س��لول ها‬ ‫ب��رای فعالی��ت‪« ،‬عام��ل‬ ‫رش��د عصبی» (ان جی اف)‬ ‫خاص��ی را می طلبن��د‪.‬‬ ‫ب��ا کاهش یافت��ن س��طوح ‬ ‫«ان ج��ی اف»‪ ،‬س��لول های‬ ‫عصبی کولینرژیک ش��روع‬ ‫به نابودی می کنند و شرایط‬ ‫بیمار به تدریج وخیم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پژوهش��گران مرک��ز تحقیقات‬ ‫الزایمر موسسه کارولینسکا و بیمارستان دانشگاهی‬ ‫کارولینس��کا در س��وئد با هم��کاری «ازاده کرمی»‬ ‫و «طاه��ر دره ش��وری» ‪ 2‬محق��ق ایران��ی‪ ،‬مولف��ه‬ ‫«ان جی اف» را به طور مستقیم در مغز بیماران مبتال‬ ‫ی در‬ ‫به الزایم��ر وارد کردند‪ .‬دکتر طاهر دره ش��ور ‬ ‫این باره گفت‪ :‬این افزایش در بیمارانی مشاهده شد‬ ‫که بهترین واکنش را به درمان داشتند و اسکن های ‬ ‫«پی ای ت��ی» همچنی��ن افزای��ش فعالیت س��لولی‬ ‫کولینرژیک و متابولیزم را در مغز نشان دادند‪.‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬چنین یافته هایی امیدوارکننده‬ ‫ت اما کارای��ی ان باید با ازمای��ش روی تعداد‬ ‫اس�� ‬ ‫بیشتری از بیماران تایید شود‪.‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫گزارش مرکز امار از وضعیت اشتغال و بیکاری‪ ،‬جمعیت ‪ 15‬تا ‪ 29‬سال کشور در پایان بهار ‪ 94‬نشان می دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫نرخ بیکاری ‪ 18/1‬درصدی مردان و ‪ 40/5‬درصدی زنان‬ ‫قاسم دهقان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬تازه ترین گزارش مرکز امار از وضعیت شاخص های‬ ‫اش�تغال و بیکاری در کش�ورمان مربوط به س�ه قس�مت زمانی جداگانه شامل‬ ‫شاخص های نیروی کار در پایان فصل زمستان ‪ ،1393‬برای سال ‪ 1393‬و باالخره‬ ‫برای بهار ‪ ،1394‬روز چهارش�نبه گذشته منتشر ش�د که با استناد به نتایج این‬ ‫گزارش ها‪ ،‬نرخ مش�ارکت (فعالی�ت) اقتصادی کل جمعیت فعال باالی ‪ 10‬س�ال‬ ‫در سراس�ر کش�ور در پایان بهار ‪ 1394‬معادل ‪ 38‬درصد و تعداد افراد ش�اغل‬ ‫و به عبارت دیگر نیروی کار فعال ‪ 10‬س�اله و بیش�تر کشور در پایان مقطع زمانی‬ ‫یاد ش�ده (و بر پایه نرخ مشارکت ‪ 38‬درصدی) برابر با ‪ 24‬میلیون و ‪ 509‬هزار و‬ ‫‪ 69‬نفر براورد شده است‪.‬‬ ‫با تفکیک این تع��داد نیروی کار فعال‬ ‫و نرخ فعالیت اقتص��ادی افراد باالی ‪10‬‬ ‫سال کش��ور براساس جنس��یت و بافت‬ ‫جغرافیایی محل س��کونت و فعالیت انها‪،‬‬ ‫این نتایج حاصل ش��ده اس��ت که از کل‬ ‫‪ 24‬میلیون و ‪ 509‬هزار نیروی شاغل در‬ ‫کش��ور‪ 82/5 ،‬درصد معادل ‪ 20‬میلیون‬ ‫و ‪ 219‬ه��زار و ‪ 539‬نفر ج��زو مردان و‬ ‫‪ 17/5‬درص��د معادل ‪ 4‬میلی��ون و ‪289‬‬ ‫ه��زار و ‪ 528‬نف��ر نیز مجموع��ه بانوان‬ ‫شاغل در ایران را تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬تفکیک نرخ فعالیت‬ ‫اقتص��ادی کل کش��ور در به��ار ‪94‬‬ ‫(‪ 38‬درص��د) به این دو گروه جنس��یتی‬ ‫اشاره شده نیز اشکار می کند که در پایان‬ ‫خ��رداد ماه س��ال جاری نرخ مش��ارکت‬ ‫اقتصادی گ��روه اقایان ت��ا ‪ 62/9‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرده و مقدار همین شاخص‬ ‫در بخش بانوان ش��اغل ت��ا ‪ 13/3‬درصد‬ ‫کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫همچنین تقسیم بندی نیروی کار فعال‬ ‫کشور به دو گروه نقاط شهری و روستایی‬ ‫نیز نشانگر ان است که از مجموع نیروی‬ ‫ش��اغل کش��ور که در گزارش مرکز امار‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت (‪ 24‬میلیون و ‪509‬‬ ‫ه��زار نفر) تعداد ‪ 17‬میلیون و ‪ 620‬هزار‬ ‫و ‪ 414‬نف��ر (‪ 71/9‬درص��د) در مناطق‬ ‫ش��هری حضور دارند و بقی��ه انها یعنی‬ ‫‪ 6‬میلی��ون و ‪ 888‬ه��زار و ‪ 654‬نفر نیز‬ ‫ساکن روس��تاهای کشورمان هستند که‬ ‫معادل ‪ 28/1‬درص��د کل جمعیت فعال‬ ‫ایران محسوب می ش��وند‪ .‬بر همین مبنا‬ ‫در گزارش مرکز امار ایران نرخ مشارکت‬ ‫اقتص��ادی نقاط ش��هری کش��ور ‪37/2‬‬ ‫درصد و در مناطق روستایی ‪ 40/3‬درصد‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�رخ بی�کاری جمعیت ب�االی ‪10‬‬ ‫سال‬ ‫پیش از تش��ریح ای��ن بخش از گزارش‬ ‫مرک��ز ام��ار ای��ران‪ ،‬الزم اس��ت توضیح‬ ‫مختص��ری در مورد نی��روی کار فعال و‬ ‫افراد ش��اغل و بیکار داده ش��ود‪ ،‬به این‬ ‫معنی که در تعاریف قانونی و گزارش های‬ ‫رس��می مربوط به شاخص های اشتغال و‬ ‫بی��کاری‪ ،‬هر گاه صحب��ت از نیروی کار‬ ‫فعال و نرخ مشارکت و فعالیت اقتصادی‬ ‫جمعیت در س��ن کار (مانند افراد باالی‬ ‫‪ 10‬س��ال یا باالی ‪ 15‬سال و نظایر ان)‬ ‫به میان می اید‪ ،‬این جمعیت در سن کار‬ ‫اگر با عنوان نیروی کار فعال مطرح شده‬ ‫و از نظر اقتصادی‪ ،‬فعال قلمداد ش��وند‪،‬‬ ‫تمامی افراد دو گروه جمعیتی ش��اغل و‬ ‫بیکار را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر افراد بی��کار نیز جزو‬ ‫جمعیت در سن کار که از نظر اقتصادی‬ ‫فعال هس��تند (بخوانید به صورت بالقوه‬ ‫امادگی شروع فعالیت را دارند)‪ ،‬محسوب‬ ‫می ش��وند و عالوه بر این به همه کسانی‬ ‫ک��ه در طول ی��ک هفت��ه کاری چیزی‬ ‫حدود دو س��اعت فعالیت کاری داش��ته‬ ‫باشند عنوان شاغل اطالق می شود‪.‬‬ ‫از این توضیح که بگذریم‪ ،‬در بازگشت‬ ‫ب��ه گزارش مرکز امار مش��اهده خواهیم‬ ‫کرد که مطابق براوردهای کارشناس��ان‬ ‫تهیه کننده این گزارش ها‪ ،‬در پایان س��ه‬ ‫ماهه نخس��ت سال جاری تعداد جمعیت‬ ‫بیکار باالی ‪ 10‬س��ال در ایران به رقم ‪2‬‬ ‫میلیون و ‪ 647‬هزار و ‪ 233‬نفر رس��یده‬ ‫و به معنی نرخ بی��کاری ‪ 10/8‬درصدی‬ ‫نیروی کار کش��ور در پای��ان بهار ‪1394‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی است که این نرخ بیکاری‬ ‫جمعیت ‪ 10‬س��اله و بیش��تر کش��ور در‬ ‫پایان س��ه ماهه زمس��تان ‪ 1393‬معادل‬ ‫‪ 11/5‬درص��د و در انته��ای به��ار س��ال‬ ‫‪ 93‬نی��ز ‪ 10/7‬درصد اعالم ش��ده بود و‬ ‫به این ترتیب مش��اهده می کنیم که نرخ‬ ‫بیکاری در پایان ‪ 3‬ماهه نخس��ت امسال‬ ‫در مقایسه با زمستان سال گذشته بهبود‬ ‫پیدا کرده و کمتر شده اما از نرخ بیکاری‬ ‫بهار ‪ 93‬چیزی معادل ‪ 0/1‬درصد بیشتر‬ ‫اس��ت‪ .‬البته الزم به ذکر اس��ت که نرخ‬ ‫مش��ارکت اقتصادی کش��ور نیز در پایان‬ ‫مقاطع سه ماهه بهار و زمستان سال ‪93‬‬ ‫به ترتیب ‪ 37/1‬و ‪ 37//3‬درصد محاسبه‬ ‫و اعالم ش��ده ب��ود و ن��رخ ‪ 38‬درصدی‬ ‫مشارکت اقتصادی کشور در پایان خرداد‬ ‫ماه امس��ال نشانگر رش��د مثبت شاخص‬ ‫مش��ارکت در اقتصاد ایران در س��ه ماهه‬ ‫نخست س��ال جاری نسبت به دو مقطع‬ ‫سه ماهه اشاره شده قبل است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ بیکاری ‪ 15‬تا ‪ 24‬ساله ها و ‪15‬‬ ‫تا ‪ 29‬ساله ها‬ ‫در گزارش مرکز امار جدا از اعالم نرخ‬ ‫بیکاری برای جمعیت ‪ 10‬س��اله و بیشتر‬ ‫کش��ور‪ ،‬همین ش��اخص برای سه گروه‬ ‫س��نی دیگر نیز محاس��به و اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این صورت که با محاسبه نرخ‬ ‫بیکاری برای جمعیت ‪ 15‬س��اله و بیشتر‬ ‫کش��ور‪ ،‬نس��بت حاصل ب��رای این گروه‬ ‫شاخص های نیروی کار به تفکیک جنس‪ ،‬نقاط شهری و روستایی ـ بهار ‪1394‬‬ ‫شاخص نیروی کار‬ ‫نرخ فعالیت اقتصادی جمعیت‬ ‫‪ 10‬ساله و بیشتر‬ ‫نرخ بیکاری جمعیت‬ ‫‪ 10‬ساله و بیشتر‬ ‫نرخ بیکاری جمعیت‬ ‫‪ 15‬ساله و بیشتر‬ ‫نرخ بیکاری جوانان‬ ‫‪ 24‬ـ ‪ 15‬ساله‬ ‫نرخ بیکاری جوانان‬ ‫‪ 29‬ـ ‪ 15‬ساله‬ ‫منبع‪ :‬مرکز امار ایران‬ ‫کل کشور‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫نقاط شهری‬ ‫نقاط روستایی‬ ‫نرخ(درصد)‬ ‫‪38/0‬‬ ‫‪62/9‬‬ ‫‪13/3‬‬ ‫‪37/2‬‬ ‫‪40/3‬‬ ‫تعداد (نفر)‬ ‫‪24509069‬‬ ‫‪20219539‬‬ ‫‪4289528‬‬ ‫‪17620414‬‬ ‫‪6888654‬‬ ‫نرخ(درصد)‬ ‫‪10/8‬‬ ‫‪9/0‬‬ ‫‪19/2‬‬ ‫‪12/0‬‬ ‫‪7/6‬‬ ‫تعداد (نفر)‬ ‫‪2647233‬‬ ‫‪1822038‬‬ ‫‪825194‬‬ ‫‪2123103‬‬ ‫‪524129‬‬ ‫نرخ(درصد)‬ ‫‪10/8‬‬ ‫‪9/0‬‬ ‫‪19/3‬‬ ‫‪12/1‬‬ ‫‪7/6‬‬ ‫تعداد (نفر)‬ ‫‪2643076‬‬ ‫‪1818566‬‬ ‫‪824509‬‬ ‫‪2122505‬‬ ‫‪520570‬‬ ‫نرخ(درصد)‬ ‫‪25/0‬‬ ‫‪20/9‬‬ ‫‪43/1‬‬ ‫‪28/9‬‬ ‫‪17/3‬‬ ‫تعداد (نفر)‬ ‫‪738323‬‬ ‫‪506244‬‬ ‫‪232078‬‬ ‫‪564492‬‬ ‫‪173831‬‬ ‫نرخ(درصد)‬ ‫‪22/4‬‬ ‫‪18/1‬‬ ‫‪40/5‬‬ ‫‪25/1‬‬ ‫‪15/7‬‬ ‫تعداد (نفر)‬ ‫‪1609465‬‬ ‫‪1048507‬‬ ‫‪560957‬‬ ‫‪1289966‬‬ ‫‪319498‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک مس��کن با اشاره به کاهش‬ ‫درامد م��ردم در براب��ر افزای��ش ‪ ۸۷‬برابری ارزش‬ ‫اپارتمان در ‪ ۳۵‬س��ال گذشته گفت‪ :‬بانک ها تمایل‬ ‫به ورود به تس��هیالت کوتاه مدت دارند در حالی که‬ ‫بخش مس��کن با تس��هیالت بلندمدت تامین مالی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬ابوالقاسم رحیمی انارکی در پنل‬ ‫تخصصی نقشه راه تامین مالی مسکن که در دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی برگزار ش��د با بیان اینکه نقشه راه‬ ‫تامین مالی مسکن تا حد زیادی به وجود بازار رهن‬ ‫در کش��ور و ابعاد و عمق ان برمی گ��ردد‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫زمان��ی که ویژگی های نظام تامین مالی مس��کن را‬ ‫نشناس��یم‪ ،‬نمی توانیم ان را توسعه دهیم که بخش‬ ‫عمده ان به بازار پول (بانک ها) برمی گردد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک مس��کن با اشاره به پایین‬ ‫بودن وام دهی بانک ها نس��بت به (جی دی پی)افزود‪:‬‬ ‫این نس��بت در هلند ‪ 160‬درصد‪ ،‬در کشورهای در‬ ‫معادل هم��ان ‪ 10/8‬درصد نرخ بیکاری‬ ‫گروه باالی ‪ 10‬سال به دست امده است‪.‬‬ ‫اما در ‪ 2‬گروه س��نی بعدی شاهد شرایط‬ ‫متفاوتی هستیم‪ ،‬چراکه در مورد سومین‬ ‫گروه س��نی کشور که در س��ن کار قرار‬ ‫دارن��د‪ ،‬محدوده س��نی ‪ 15‬تا ‪ 24‬س��اله‬ ‫انتخاب ش��ده اس��ت و نرخ بیکاری این‬ ‫گروه متاس��فانه نزدیک ب��ه ‪ 2/5‬برابر ‪2‬‬ ‫گروه اول محاسبه شده است‪.‬‬ ‫برپایه گزارش مرکز امار جمعیت بیکار‬ ‫در فاصله سنی ‪ 15‬تا ‪ 24‬ساله کشورمان‬ ‫در پای��ان بهار ‪ 94‬مع��ادل ‪ 738‬هزار و‬ ‫‪ 323‬نفر اعالم شده است و این تعداد به‬ ‫معنی نرخ بیکاری ‪ 25‬درصدی جمعیت‬ ‫در س��ن کار کشورمان در محدوده سنی‬ ‫مورد نظر اس��ت که ب��ا تفکیک به گروه‬ ‫مردان و زنان‪ ،‬نرخ یادش��ده برای این دو‬ ‫گروه به ترتی��ب به ‪ 20/9‬و ‪ 43/1‬درصد‬ ‫می رسد‪ .‬اخرین گروه از چهار گروه سنی‬ ‫ذکرش��ده در گ��زارش مرکز ام��ار ایران‬ ‫ب��ه نرخ بیکاری جوانان ‪ 15‬تا ‪ 29‬س��اله‬ ‫اختصاص داده ش��ده اس��ت و با توجه به‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ 609‬ه��زار و ‪ 465‬نفر‬ ‫جمعیت بیکاری که در این گروه س��نی‬ ‫قرار گرفته ان��د‪ ،‬نرخ بی��کاری ان ‪22/4‬‬ ‫درصد را نش��ان می دهد و عالوه بر این‪،‬‬ ‫درحالی که این شاخص برای افراد مذکر‬ ‫در این گروه سنی به ‪ 18/1‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪ ،‬نرخ بیکاری افراد مونث‬ ‫که در دامنه سنی ‪ 15‬تا ‪ 29‬سال حضور‬ ‫دارند ت��ا ‪ 40/5‬درصد افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��رای نی��روی بی��کار این‬ ‫مح��دوده س��نی در نقاط ش��هری‪ ،‬نرخ‬ ‫بیکاری ‪ 25/1‬درصد اعالم ش��ده اس��ت‬ ‫درحالی که جوان��ان حاضر در این گروه‬ ‫سنی که ساکن روستاهای این سرزمین‬ ‫هس��تند نرخ بی��کاری ‪ 15/7‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک مسکن‪:‬‬ ‫نیاز مسکن تسهیالت بلندمدت است‬ ‫حال توس��عه ‪ 40‬درصد و در ایران با مسکن مهر ‪8‬‬ ‫درصد و بدون مس��کن مهر ‪ 4‬درصد است‪ ،‬بنابراین‬ ‫بانک ها باید اول بازار رهنی خود را قدرتمند کنند تا‬ ‫بعد بتوانند وارد بازار رهن ثانویه شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به باال بودن دوره زمانی توان پذیری‬ ‫مردم در خرید مسکن ادامه داد‪ :‬مشکل دیگر بخش‬ ‫مالی مسکن‪ ،‬کم بودن افزایش درامد مردم در برابر‬ ‫افزای��ش ‪ 30‬براب��ری ارزش ملک‪ 87 ،‬برابر ش��دن‬ ‫ارزش اپارتمان ها و ‪ 44‬برابر شدن تورم در ‪ 35‬سال‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫رحیمی انارک��ی ب��ا بی��ان اینکه تنها م��وردی که‬ ‫می توان��د ب��ازار رهنی را ش��کل دهد‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫بلندم��دت بانک��ی اس��ت ک��ه در حال حاض��ر تنها‬ ‫بانک مس��کن ای��ن کار را در ای��ران انجام می دهد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک ها متمایل به ورود به حوزه تس��هیالت‬ ‫کوتاه مدت هس��تند که در این وضعیت‪ ،‬اقساط این‬ ‫تس��هیالت زود مستهلک شده و دیگر نوبت به بازار‬ ‫رهن ثانویه نمی رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بانک مس��کن در عمل نمی تواند‬ ‫مدت بازپرداخت تس��هیالت را از ‪ 12‬س��ال افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬به مدت زمان بازپرداخت تسهیالت مسکن در‬ ‫دیگر کش��ورها که گاه تا ‪ 40‬س��ال می رسد اشاره و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تسهیالت بد ـ که شامل ان دسته‬ ‫از وام های بانک هاس��ت که دیگر امکان بازپرداخت‬ ‫انها وجود ندارد ـ و دارایی های س��می ـ که ش��امل‬ ‫دارایی هایی اس��ت که بانک ها در سال های گذشته‬ ‫کسب کرده اند ولی درحال حاضر به قیمت مناسب‬ ‫قابل بازیافت نیست‪ ،‬می شود ـ دو مشکل اصلی نظام‬ ‫بانکی اس��ت که قبل از افزایش قدرت وام دهی باید‬ ‫حل شوند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک مسکن نبود کفایت سرمایه‬ ‫بانک ها را دیگ��ر عامل ایجاد کاهش قدرت وام دهی‬ ‫بانک ها ذک��ر کرد و گفت‪ :‬باید در ابت��دا بازار رهن‬ ‫اولیه را تقویت کنیم که این هدف با توسعه وام های‬ ‫رهنی در بانک مسکن دست یافتنی است و درنتیجه‬ ‫پرتفوی بزرگتری در بانک مس��کن ایجاد می کند و‬ ‫سپس س��ایر بانک ها را به سمت ورود به بازار رهن‬ ‫اولیه هدایت کنیم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫بانک مرکزی اهتمام ویژه ای در‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد‬ ‫دبی��رکل بانک مرکزی با اش��اره ب��ه اقدامات حوزه‬ ‫فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی در مبارزه با مفاس��د‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬گفت‪ :‬بان��ک مرکزی اهتم��ام ویژه ای در‬ ‫مبارزه ب��ا عوامل موثر در مفاس��د اقتصادی در حوزه‬ ‫پولی و مالی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬سیدمحمود‬ ‫احمدی در یکهزار و دویست و سومین نشست شورای‬ ‫پول و اعتبار به ریاس��ت ریی��س کل بانک مرکزی‪ ،‬با‬ ‫ارائه گزارش��ی از اقدام های ح��وزه فناوری های نوین‬ ‫بان��ک مرکزی در مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک مرکزی با در نظر داشتن ‪ 4‬حوزه اصلی تاثیرگذار‬ ‫بر ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور اهتمام‬ ‫ویژه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته است‪.‬‬ ‫وی ای��ن حوزه ه��ا را نبود ش��فافیت در م��راودات‬ ‫مالی و تب��ادالت بانکی‪ ،‬نظارت بانک��ی و چالش های‬ ‫ان‪ ،‬چالش ه��ای پی��ش روی بازار غیرمتش��کل پولی‬ ‫و ناکارامدی سیس��تم های اطالعاتی بین دس��تگاه ها‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫احم��دی ای��ن اقدام��ات را در س��ایه بکارگی��ری‬ ‫فناوری های نوین و توس��عه زیرساخت های اطالعاتی‬ ‫و نظارت��ی در راس��تای نظارت دقی��ق و همه جانبه بر‬ ‫عملیات بانکی‪ ،‬حصول اطمینان از رعایت استانداردها‬ ‫و ضوابط‪ ،‬تطبیق عملی��ات بانکداری با ضوابط مبارزه‬ ‫با پولشویی و پرهیز از اقدامات بازارشکنانه دانست‪.‬‬ ‫وی با بیان انکه نگاه سیس��تمی به این مهم و تفکر‬ ‫و اندیش��ه در نحوه مقابله با ان سبب شده است بانک‬ ‫مرکزی کار را در قالب سیس��تم ها و س��امانه هایی به‬ ‫پیش ببرد‪ ،‬افزود‪ :‬هدف ان اس��ت که در عین افزایش‬ ‫غیرقاب��ل تصور حجم و س��رعت تراکنش های مالی و‬ ‫همچنی��ن کاهش مخاط��رات و هزینه ه��ای عملیات‬ ‫بانک��ی‪ ،‬توس��عه و تعمیق خدمت نی��ز از طریق مهیا‬ ‫کردن بستری مناس��ب در مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫دبی��رکل بانک مرک��زی با ارائه گزارش��ی از مبلغ و‬ ‫تع��داد تراکنش های الکترونیک در س��امانه های ملی‬ ‫پرداخت در س��ال ‪ ،93‬بر اهمی��ت نظام های پرداخت‬ ‫الکترونیک در مبادالت مالی کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از جمل��ه مصادیق فس��اد مالی در تمام‬ ‫کشورها می توان به «رش��وه»‪« ،‬پولشویی»‪« ،‬جعل و‬ ‫تقلب»‪« ،‬اختالس» و «تبانی و کسب امتیازات خاص»‬ ‫اش��اره کرد که عالوه ب��ر کاهش رش��د اقتصادی‪ ،‬بر‬ ‫کاهش میزان سرمایه گذاری‪ ،‬نابرابری درامد و فقر نیز‬ ‫موثر بوده و زمینه سوءاستفاده و درامدهای غیرقانونی‬ ‫و غیرموجه را در جوامع فراهم می اورند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬ارتقای ش��فافیت در‬ ‫ب��ازار مال��ی و پولی کش��ور در دهه اخیر به واس��طه‬ ‫راه اندازی و توس��عه ش��بکه تبادل اطالعات بین بانکی‬ ‫(ش��تاب)‪ ،‬سامانه تس��ویه ناخالص انی(س��اتنا)‪ ،‬اتاق‬ ‫پایاپ��ای الکترونیکی(پای��ا)‪ ،‬س��امانه تس��ویه اوراق‬ ‫بهادار(تابا) و خزانه داری مرکزی اوراق بهادار‪ ،‬س��امانه‬ ‫پیام رس��انی الکترونیک مالی(س��پام)‪ ،‬نظام مدیریت‬ ‫امنیت داده ها(نماد)‪ ،‬سامانه هویت سنجی الکترونیکی‬ ‫بانکی(نه��اب) و س��امانه بانک��داری متمرک��ز بان��ک‬ ‫مرکزی(نسیم) حاصل شده است‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬نظارت بانکی کش��ور‪ ،‬در س��ال های‬ ‫اخیر در س��ایه راه اندازی ش��بکه الکترونیکی پرداخت‬ ‫کارتی(ش��اپرک)‪ ،‬س��امانه مدیری��ت الکترونیک��ی‬ ‫چک(چ��کاوک)‪ ،‬مرک��ز کنت��رل امنی��ت ش��بکه و‬ ‫پاس��خگویی فوریت ه��ای بانکی(کاش��ف)‪ ،‬س��امانه‬ ‫ضدپولش��ویی‪ ،‬س��امانه نظارت الکترونیکی کارت های‬ ‫بانکی‪ ،‬س��امانه یکپارچه نظارت پول��ی و پرتال ارزی‬ ‫تقویت و تعمیق شده است‪.‬‬ ‫دبی��رکل بانک مرکزی افزود‪ :‬کنترل و س��اماندهی‬ ‫بازارهای غیرمتشکل پولی نیز از طریق راه اندازی سامانه‬ ‫نظارت ارز (سنا) و شبکه فراگیر قرض الحسنه(شفق) با‬ ‫نظارت بر صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه میسر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همچنین سیس��تم های اطالعاتی بین‬ ‫دس��تگاه ها با راه اندازی و توسعه سامانه اعتبارسنجی‬ ‫مش��تریان‪ ،‬س��امانه نظارت الکترونیکی بانک ها‪ ،‬طرح‬ ‫هوشمندی کسب وکار بانکی‪ ،‬مرکز داده های اینترنتی‬ ‫و ش��بکه ملی بین بانکی تقویت شده و درحال توسعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��ورای پول و اعتب��ار‪ ،‬ضمن تش��کر از اقدام های‬ ‫انجام ش��ده در این زمین��ه‪ ،‬بر تداوم روند گذش��ته و‬ ‫پیشبرد طرح های مربوط به نظام مند کردن ارتباطات‬ ‫و مراودات بانکی با لح��اظ کردن ویژگی های نظارت‪،‬‬ ‫رصد و پایش در انها تاکید کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکارهای جذب‬ ‫نقدینگی‬ ‫به بازار سرمایه‬ ‫حسین صالحی‬ ‫مدیر عملیات کارگزاری اگاه‬ ‫در حال حاض��ر نتیجه مذاکرات هس��ته ای ایران و‬ ‫کش��ورهای ‪ 5+1‬یکی از مهم ترین ریس��ک های بازار‬ ‫س��رمایه به ش��مار می رود و بس��یاری از فعالیت های‬ ‫اقتصادی کش��ور به ویژه در چند ماه گذشته به نتیجه‬ ‫این مذاکرات گره خورده اس��ت‪ .‬البت��ه باید گفت که‬ ‫بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج می برد و تا زمانی‬ ‫ک��ه اقتصاد کش��ور از رکود خارج نش��ود و به س��وی‬ ‫رونق حرکت نکند‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت که مردم‬ ‫سرمایه های خود را به بازار سرمایه بیاورند‪.‬‬ ‫برای انکه بتوان نقدینگی بیش��تری را به سوی بازار‬ ‫س��رمایه جذب کرد‪ ،‬باید شفافیت در این بازار افزایش‬ ‫یابد و برای دس��تیابی به این مهم‪ ،‬الزم اس��ت قوانین‬ ‫و مقررات بلندمدت در بازار س��رمایه ش��کل گیرد تا‬ ‫به این وسیله ش��رکت های بورسی بتوانند اینده خود‬ ‫را راحت تر به تصویر کش��یده و بر همان اساس اقدام‬ ‫کنن��د‪ .‬در این صورت س��رمایه گذاران نیز می توانند با‬ ‫نگاه بلندم��دت‪ ،‬صنعت مورد نظر خود را شناس��ایی‬ ‫کنن��د و در ان به س��رمایه گذاری بپردازند‪ ،‬چراکه هر‬ ‫اندازه بازاری شفاف تر باشد‪ ،‬سرمایه گذاران با اسودگی‬ ‫بیشتری به سوی ان روانه می شوند‪.‬‬ ‫برخی متغیرهای اثرگذار در بازار س��رمایه س��االنه‬ ‫تعیین می شود و س��رمایه گذاران نمی توانند اینده ان‬ ‫را به درستی پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ام��وزش و تبلیغات مناس��ب برای‬ ‫جذب نقدینگی ها به بازار سرمایه وجود ندارد‪ .‬بنابراین‬ ‫الزم است سازمان بورس با تبلیغات مناسب و اگاهی‬ ‫دادن به عموم مردم و شناساندن مزایای ورود به بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬زمین��ه را برای به حرک��ت دراوردن چرخه‬ ‫تولید در کش��ور فراهم کند تا نقدینگی های مردم که‬ ‫در بانک ها سپرده گذاری ش��ده به سوی بازار سرمایه‬ ‫روانه ش��ود و به این ترتیب صنعت و تولید به حرکت‬ ‫دراید‪.‬‬ ‫در حال حاضر بس��یاری از افراد با دید کوتاه مدت به‬ ‫بازار سرمایه نگاه می کنند‪ ،‬در صورتی که باید فرهنگ‬ ‫س��رمایه گذاری بلندمدت را در کشور گسترش دهیم‪.‬‬ ‫یک��ی از راه های جذب و نگه��داری نقدینگی در بازار‬ ‫س��رمایه ان اس��ت که هماهنگی بین س��ازمان های‬ ‫مختلف برقرار ش��ود‪ .‬در صورتی که مدیریت سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار با ش��رکت ها و نهادهای بزرگ‬ ‫هماهنگ ش��ود‪ ،‬بازار سرمایه از ثبات نسبی برخوردار‬ ‫شده و مقابل نوسانات گرفته می شود و افراد بیشتری‬ ‫دارایی های خود را به بازار سرمایه وارد می کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بورس ارز راه اندازی می شود‬ ‫رییس سازمان بورس اوراق بهادار تهران از راه اندازی‬ ‫معام�لات اتی ارز خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��رای راه اندازی‬ ‫ب��ورس ارز باید تمامی بازیگ��ران اصلی همچون بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬سیس��تم بانکی و صرافی های مجاز در حوزه‬ ‫ارز کمک کنند تا این برنامه اجرایی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد فطانت درباره برنامه سازمان‬ ‫بورس برای راه اندازی ب��ورس ارز گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫راه اندازی معامالت اتی ارز م��ورد مذاکره قرار گرفته‬ ‫ت��ا معامالت اتی روی این محصول نیز همانند س��که‬ ‫طال انجام ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به باز شدن فضای‬ ‫بورس و اس��تقبالی که س��رمایه گذاران خارجی برای‬ ‫ورود به بازار سرمایه دارند‪ ،‬یکی از انتظارات این است‬ ‫که سرمایه گذاران خارجی بتوانند چشم انداز مثبتی به‬ ‫اینده نرخ ارز داشته باشند که به منظور نرم افزارهای‬ ‫مورد نیاز اماده و بسترهای الزم فراهم شده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان بورس اوراق بهادار تهران عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای محقق ش��دن این برنامه و راه ان��دازی بورس ارز‬ ‫به طور قطع باید تمامی بازیگران اصلی همچون بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬سیس��تم بانکی و صرافی های مجاز در حوزه‬ ‫ارز کم��ک کنند که از وزارت اقتصاد و ش��خص وزیر‬ ‫درخواست کردیم تا در راه اندازی بازار ارز کمک کرده‬ ‫و هماهنگی ه��ای الزم را انجام دهند که مقدمات ان‬ ‫در حال فراهم شدن است و امیدواریم این برنامه جامه‬ ‫عمل بپوش��د‪ .‬فطانت به جزئیات بورس ارز اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در ابتدا س��عی داریم مانند س��که طال تابلوی‬ ‫مجزایی در یکی از بورس های کش��ور راه اندازی کنیم‬ ‫ول��ی به طور قطع این محصول به اندازه کافی ظرفیت‬ ‫دارد ک��ه در این��ده بتواند بازاری جداگانه در کش��ور‬ ‫ایجاد کند‪ .‬رییس س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫ل حاضر‬ ‫درباره زمان راه اندازی این ب��ازار گفت‪ :‬درحا ‬ ‫ابهامات��ی همچون دو نرخی بودن ن��رخ ارز وجود دارد‬ ‫که مانع ایجاد کرده است‪ ،‬زیرا به تدریج نرخ رسمی ارز‬ ‫به ‪ ۳۰۰۰‬تومان نزدیک می ش��ود که امیدواریم بعد از‬ ‫توافق هسته ای‪ ،‬فضایی ایجاد شود که بازار ارز قابلیت‬ ‫پیش بینی پیدا کند و بتواند به عنوان یک ابزار جدید‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫توصیه فعاالن بازار سرمایه در دوران پساتحریم‬ ‫سهامداران از رفتارهیجانی پرهیزکنند‬ ‫مهدیار س�نایی‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬خوشبینی سهامداران به روند‬ ‫مذاکرات هسته ای تیرماه ‪ ،94‬تزریق نقدینگی که از هفته قبل‬ ‫در بازار رخ داده‪ ،‬کاهش میزان عرضه ها در این بازار و همچنین‬ ‫قرار گرفتن قیمت س�هام شرکت ها در سطحی که دیگر کسی‬ ‫تمایل به فروش ان ندارد باعث شده تقاضاهای موجود در بازار‬ ‫با رش�د قیمتی روبه رو ش�ود ‪ .‬اما به طور کلی بورس کش�ور در‬ ‫بلندمدت میانگین س�وداوری بیشتری نسبت به دیگر بازارها‬ ‫مانن�د مس�کن و ارز و گاهی تا چند برابر داش�ته و پیش بینی‬ ‫می شود این روند نیز ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫قیمت س�هام هم اکنون در برخی صنایع به کف رس�یده و این‬ ‫س�هام از ظرفیت باالیی برای س�وداوری برخوردار هس�تند‪.‬‬ ‫برخ�ی از کارشناس�ان معتقدن�د بازار س�رمایه بع�د از توافق‬ ‫هس�ته ای رون�د مثبتی را طی خواهد کرد اما زمانی این رش�د‬ ‫بنی�ادی خواه�د بود که اث�ار رفع تحریم ها در اقتصاد کش�ور‬ ‫به طور کامل نمایان شود‪.‬‬ ‫بازده��ی به ص��ورت تقریبی اعالم می ش��ود‪،‬‬ ‫چراکه برای اظهارنظ��ر دقیق در این باره نیاز‬ ‫به یک بررس��ی علمی و کارشناسی است که‬ ‫هنوز رخ نداده است‪ .‬وی درباره ارزیابی خود‬ ‫از وضعی��ت بازار س��هام در امس��ال هم بیان‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس براوردهای رخ داده چشم انداز‬ ‫روش��نی از اقتصاد ایران در س��ال ‪ 94‬وجود‬ ‫ن��دارد به نحوی که نرخ رش��د چندانی برای‬ ‫امسال پیش بینی نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ناشی از هیجانات‬ ‫در این باره یکی از کارشناسان بازار سرمایه‬ ‫معتقد است‪ ،‬در صورتی که مذاکرات هسته ای‬ ‫به نتیجه برس��د و چشم انداز مثبتی برای ان‬ ‫ترس��یم ش��ود‪ ،‬بازار س��رمایه از رشد نسبی‬ ‫برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدحسین صدرایی در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به اینکه رشد بازار پس از مذاکرات‬ ‫ناش��ی از هیجانات سرمایه گذاران است‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬عالوه ب��ر این موضوع‪ ،‬پ��س از نتیجه‬ ‫مثبت مذاکرات هس��ته ای اعتماد از دس��ت‬ ‫رفته س��رمایه گذاران بار دیگر بازمی گردد که‬ ‫این موضوع نیز به رش��د بیشتر بازار سرمایه‬ ‫کمک خواهد ک��رد‪ .‬وی یکی از نتایج مثبت‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای را ورود نقدینگی جدید‬ ‫به بازار س��رمایه دانس��ت و بیان کرد‪ :‬انتظار‬ ‫می رود تاحدودی نقدینگی های جدید به بازار‬ ‫س��رمایه وارد ش��ود اما یادمان نرود که بازار‬ ‫سرمایه در سال ‪ 94‬بر مبنای شرایط بنیادی‬ ‫رش��د نخواهد کرد‪ .‬صدرایی با اشاره به اینکه‬ ‫نتیجه تغیی��رات بنیادی اقتصادی بین ‪ 7‬ماه‬ ‫تا یک س��ال اینده در کشور نمایان می شود‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ب��رای انکه تحریم ه��ا علیه ایران‬ ‫برطرف ش��ود و راه های ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به ایران باز ش��ود‪ ،‬به زمان نیاز است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر تزریق پول های جدید به صنایع‬ ‫مختلف نیز نیازمند زمان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مشکل کنونی بسیاری‬ ‫از صنای��ع و همچنین بازار س��رمایه کمبود‬ ‫نقدینگی است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل کمبود نقدینگی‬ ‫یکی از اساس��ی ترین معضالت اقتصاد ایران‬ ‫است و در صورتی که تحریم های اعمالی رفع‬ ‫شود‪ ،‬می توان امیدوار بود که پول های جدید‬ ‫نیز به بازار و صنایع تزریق شوند‪.‬‬ ‫صدرایی در ادامه بیان کرد‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫هنگام��ی که تحریم ها از میان برود‪ ،‬کاالهای‬ ‫اولی��ه نیز ب��ا هزینه های مبادالت��ی کمتری‬ ‫خری��داری می ش��وند و در نتیج��ه هزین��ه‬ ‫تمام شده صنایع مختلف کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت مبهم پاالیشی ها‬ ‫صدرایی‪:‬برای انکه‬ ‫تحریم ها علیه ایران‬ ‫برطرف شود و راه های‬ ‫ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به ایران باز‬ ‫شود‪ ،‬به زمان نیاز است‬ ‫وی با اشاره به اینکه باید در اواخر سال ‪۹۵‬‬ ‫و اوایل سال ‪ ۹۶‬منتظر رشد اقتصادی باشیم‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬می توان امی��دوار بود که همزمان‬ ‫با جهش رش��د اقتصادی در این سال ها‪ ،‬بازار‬ ‫س��رمایه نیز از لحاظ بنیادی شرایط مناسبی‬ ‫را پی��دا کند و پی ب��ر ای (‪ )P/E‬ان افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫صدرای��ی به س��هامداران توصی��ه کرد که‬ ‫باید از رفتارهای هیجانی ش��دن پرهیز کنند‬ ‫و بهتر است افراد به صورت مستقیم وارد بازار‬ ‫نشوند و از طریق صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫مشترک اقدام به س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫تجریه نش��ان داده این صندوق ها از ریس��ک‬ ‫کمتری برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹شکل گیری انتظارات‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه سپهر‬ ‫نیز با اش��اره ب��ه روند مثبت بازار س��هام در‬ ‫هفته گذش��ته و ادامه ان‪ ،‬افزود‪ :‬در حقیقت‬ ‫نمی ت��وان دلیل خاص��ی را برای رش��د بازار‬ ‫در روزه��ای معامالتی گذش��ته عنوان کرد‪.‬‬ ‫چراکه ش��اهد اتف��اق اقتص��ادی خاصی در‬ ‫کشور نبوده ایم‪ .‬بنابراین به نظر می رسد بازار‬ ‫س��رمایه با توج��ه به انتظارات ش��کل گرفته‬ ‫در بح��ث توافق احتمالی هس��ته ای واکنش‬ ‫مثبت از خود نش��ان داده اس��ت‪ .‬بهروز زارع‬ ‫با بیان اینکه درحالی رش��د ش��اخص در این‬ ‫هفت��ه اتفاق افتاد که ارزش و حجم معامالت‬ ‫قابل توجهی را شاهد نبودیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ارزش‬ ‫و تعداد معامالت نس��بت به روزهای گذشته‬ ‫افزای��ش پیدا کرده اما اعداد و ارقام فعلی هم‬ ‫به میزانی نیست که نشان دهنده تغییر جهت‬ ‫بازار سهام باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت بورس بعد از توافق‬ ‫زارع درباره پیش بینی خود از شرایط بورس‬ ‫بعد از اعالم نتیجه مذاکرات هسته ای‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فضای گفت وگوه��ا در این باره به طور کامل‬ ‫مبه��م اس��ت و اظهارنظر درب��اره اینکه چه‬ ‫اتفاقی خواهد افتاد‪ ،‬بس��یار زود اس��ت‪ .‬اما با‬ ‫ف��رض مثبت بودن نتیجه‪ ،‬بدون ش��ک بازار‬ ‫س��رمایه به دلیل ش��کل گیری انتظارات اتی‬ ‫بهبود ش��رایط از این اتفاق متاثر شده و روند‬ ‫بورس صع��ودی خواهد ب��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تاثیر توافق هس��ته ای و لغ��و تحریم ها روی‬ ‫بخش واقعی اقتصاد به ‪ ۶‬ماه تا ‪ ۲‬س��ال زمان‬ ‫نیاز دارد بنابراین طبیعی اس��ت رشد بورس‬ ‫به صورت انی و کوتاه مدت خواهد بود و نباید‬ ‫انتظار رشد بلندمدت را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدهی به شرط توافق؟‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه سپهر‬ ‫میانگین بازدهی به دس��ت ام��ده از بورس با‬ ‫شرط توافق هسته ای را در سال ‪ 94‬حداکثر‬ ‫‪۲۰‬درصد عنوان کرد و گفت‪ :‬البته این میزان‬ ‫زارع در ادام��ه ب��ه صحبت ه��ای متفاوت‬ ‫درباره تعیی��ن نرخ خوراک ب��رای بلندمدت‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬نقض قوانین در این حوزه‬ ‫توسط سیاس��تگذاران باعث ش��ده ابهام های‬ ‫موجود در ای��ن صنع��ت در کوتاه مدت رفع‬ ‫نش��ود و همچنان مشکل نبود قابلیت براورد‬ ‫می��زان بازدهی این ش��رکت ها پابرجا بماند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به س��هامداران حقیقی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��رایط فعلی بازار سهام‬ ‫توصیه کرد‪ :‬با توجه به وجود اخبار امیدبخش‬ ‫از مذاکرات هسته ای و شکل گیری انتظاراتی‬ ‫مبنی بر بهبود ش��رایط بورس‪ ،‬به سهامداران‬ ‫خرد پیش��نهاد می ش��ود تا جایی که امکان‬ ‫دارد از صندوق های س��رمایه گذاری استفاده‬ ‫ک��رده و از هجوم اوردن برای خرید س��هام‬ ‫پرهی��ز کنند‪ .‬به طور کلی اگر بازار س��رمایه‬ ‫را دماسنج اقتصاد کش��ور بدانیم متناسب با‬ ‫پیش بین��ی روند تحوالت اقتصاد ملی باید به‬ ‫بازار س��رمایه نگاه کنیم و امیدواریم با رونق‬ ‫اقتصاد کالن و متغیرهای واقعی بعد از توافق‬ ‫هسته ای‪ ،‬ش��اهد رش��د واقعی شاخص های‬ ‫بورس هم باشیم‪.‬‬ ‫راه اندازی نخستین صندوق سرمایه گذاری جسورانه در فرابورس‬ ‫مدیرعام��ل فراب��ورس از‬ ‫راه اندازی نخستین صندوق‬ ‫سرمایه گذاری جسورانه در‬ ‫این��د ه نزدیک خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه منظور عضویت و‬ ‫حضور بازار سرمایه ایران در‬ ‫مجام��ع بین المللی بورس با‬ ‫گروهی از مشاوران حقوقی‬ ‫خارجی رایزنی هایی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬امیر هامونی با اش��اره به ارس��ال‬ ‫نخستین درخواست به سازمان بورس برای تشکیل و‬ ‫راه اندازی صندوق س��رمایه گذاری جسورانه‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورت موافقت س��ازمان بورس و نهایی شدن جزئیات‬ ‫امیدنامه صندوق سرمایه گذاری جس��ورانه (نواورانه)‬ ‫ب��ا هدف ش��کوفایی نواوری ها و اختراعات نخس��تین‬ ‫صندوق از این دست راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرابورس ب��ا بیان اینکه صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری جس��ورانه از جمل��ه صندوق ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک «ونچر کپیتال ها» به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬س��بد دارایی ه��ای این صندوق‬ ‫از مجموع��ه ای از دارایی های غیربورس��ی اس��ت و به‬ ‫دلیل ریس��ک بس��یار باال تنها امکان س��رمایه گذاری‬ ‫ب��رای معامله گران حرفه ای و نی��ز بانک ها و نهادهای‬ ‫س��رمایه گذاری را فراهم می اورد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه از نقدشوندگی‬ ‫و عرض��ه عمومی واحدهای س��رمایه گذاری برخوردار‬ ‫نیست و مانند صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله‬ ‫(ای تی اف) می تواند نوسان داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��رمایه گذاران صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫جس��ورانه (نواورانه) ب��ا دیدگاه بلندم��دت می توانند‬ ‫روی مجموعه دارایی های ان‪ ،‬که ش��امل اختراعات و‬ ‫پژوهش های مختلف است‪ ،‬پس از گذشت دوره زمانی‬ ‫مش��خص برای به بهره برداری رسیدن انها به بازدهی‬ ‫م��ورد نظر خود دس��ت یابند‪ .‬در ای��ن زمینه تحصیل‬ ‫اختراع��ات حاض��ر در ب��ازار دارایی فک��ری فرابورس‬ ‫می تواند برای این صندوق مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫هامون��ی از نبود ضامن نقدش��وندگی برای صندوق‬ ‫جسورانه س��خن گفت و افزود‪ :‬برای ایفای حمایتی از‬ ‫س��وی دولت صندوق های نواوری شکوفایی می توانند‬ ‫به عنوان نقش ضامن یا حامی برای صندوق جسورانه‬ ‫ایف��ای نق��ش کند‪ .‬در عی��ن حال ش��رکت های بیمه‬ ‫تج��اری نی��ز می توانند ب��ا بکارگی��ری بیمه نامه های‬ ‫ضمانتی نسبت به سرمایه گذاری و تامین مالی مناسب‬ ‫از طرح های نواورانه به عنوان ضامن صندوق جسورانه‬ ‫فعال باشند‪.‬‬ ‫ل حاض��ر هنوز ش��رکت هایی ک��ه از ماهیت‬ ‫درح��ا ‬ ‫سهامی عام برخوردار هستند به طور کامل برای ثبت‬ ‫خود به سازمان بورس مراجعه نکرده اند و این در حالی‬ ‫اس��ت که متعاقب با قانون برنامه پنجم توسعه تمامی‬ ‫ش��رکت های س��هامی عام ملزم به ثبت نزد س��ازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار هستند‪.‬‬ ‫وی با هشدار به شرکت های سهامی عام که تاکنون به‬ ‫سازمان بورس مراجعه نکرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان بورس‬ ‫درحال بازبینی و تدوین مقررات و دس��تورالعمل های‬ ‫س��خت گیرانه برای مدی��ران و اعضای هی��ات مدیره‬ ‫ش��رکت هایی است که از مس��ئولیت های قانونی خود‬ ‫قص��ور کرده اند‪ .‬بنابراین ان دس��ته از ش��رکت هایی‬ ‫که تاکنون نزد س��ازمان بورس ثبت نشده اند هرگونه‬ ‫مخاطرات��ی برعهده اعضای هیات مدی��ره انها بوده و‬ ‫ممکن است اقدام های تنبیهی نهاد الزم تا جایی پیش‬ ‫رود که مسئولیت انها را ابطال کند‪.‬‬ ‫هامونی ب��ا مخاطره امیز دانس��تن معامالت وکالتی‬ ‫س��هام در دفاتر ثبتی و س��ایر قرارداده��ای خارج از‬ ‫چارچوب بازار س��رمایه ب��ر لزوم نظ��ارت همه جانبه‬ ‫نهادهای ناظر از جمله اداره ثبت اسناد و دفاتر ثبتی بر‬ ‫این معامالت تاکید کرد و افزود‪ :‬متولیان بازار سرمایه‬ ‫تمامی تالش خود را به کار می گیرند‪ ،‬تا از انجام چنین‬ ‫معامالتی در خارج از بازار متشکل و نظام مند سرمایه‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان اینک��ه از این پس عرضه‬ ‫اولیه س��هام در فرابورس مطابق با روش ثبت سفارش‬ ‫روی تابل��وی معامالت کش��ف قیمت خواهد ش��د‪ ،‬از‬ ‫امادگی این بازار برای ش��رایط پس از حذف تحریم ها‬ ‫ی الزم برای اس��تقبال‬ ‫س��خن گفت و افزود‪ :‬برنامه ریز ‬ ‫از س��رمایه گذاران پس از موفقیت مذاکرات هسته ای‬ ‫کش��ور و حصول توافق انجام شده و فرابورس امادگی‬ ‫دارد تا به استقبال هرگونه رخدادی در این بازار برود‪.‬‬ ‫مذاکره با یک کمیته مش��اور حقوقی سرمایه گذاری‬ ‫خارجی‪ ،‬موضوع دیگری است که هامونی به ان اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬در روزهای اخیر کمیته ای از مش��اوران‬ ‫یک شرکت حقوقی که در بورس های بین المللی اقدام‬ ‫به ارائه مشاوره می کند با متولیان بازار سرمایه رایزنی‬ ‫و توافق هایی داشته که برای بررسی محورهای مختلف‬ ‫فعالیت نهادهای مالی که شرکت های حقوقی می توانند‬ ‫در بازار س��رمایه ایران ارائه دهند‪ ،‬گفت وگوهایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از جمل��ه رایزنی ه��ای رخ داده در این‬ ‫زمینه بررس��ی طرح عضویت ارکان بازار سرمایه ایران‬ ‫در مجام��ع بین الملل��ی از جمله فدراس��یون جهانی‬ ‫بورس ها و یا عضویت در س��ازمان بین المللی بورس ها‬ ‫(ای او اس س��ی او) و همچنین (دبلیو اف ای) بود که قرار‬ ‫شد کمک های حقوقی از سوی این کمیته ارائه شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن مش��اوره در زمین��ه ادغ��ام و تحصی��ل‬ ‫س��هام ش��رکت ها و نیز پذیرش مجدد و دوگانه سهام‬ ‫ش��رکت های ایران��ی و خارجی در بازارهای س��رمایه‬ ‫از جمله درخواس��ت هایی بود که قرار ش��د این کمیته‬ ‫برای ان مش��اوره حقوقی ارائه ده��د‪ .‬مضاف بر اینکه‬ ‫فرابورس ای��ران درحال حاضر از ب��ازار عرضه یکجای‬ ‫س��هام برخوردار بوده که برای بهبود عملکرد ان این‬ ‫کمیته مشورت حقوقی ارائه خواهد داد‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شرحی بر نقش کیلومترشمار در صنعت خودرو سازی‬ ‫کیلومترشمار اتومبیل خانم دکتر ‬ ‫حس�ن فرازمن�د‪ -‬گروه خ�ودرو‪:‬‬ ‫بنگاه�داران اتومبی�ل حکایت�ی‬ ‫شیرین و تکراری را از سال ها قبل‬ ‫برای خریداران اتومبیل می گویند‬ ‫و بر ان پافشاری می کنند‪ ،‬حکایتی نخ نما که‬ ‫برخی اوقات باعث خنده خریدار اتومبیل هم‬ ‫می ش�ود‪ .‬بنگاهداران رسم شان بر این است‬ ‫ک�ه می گویند «این ماش�ین م�ال یک خانم‬ ‫دکت�ر بوده که فاصل�ه ‪ 500‬متری بین خانه و‬ ‫مطب را با ان طی می کرده و از بس سر خانم‬ ‫دکت�ر ش�لوغ ب�وده و بیمار ه�ا راحت�ش‬ ‫نمی گذاش�تند‪ ،‬او حتی فرصت رفتن به یک‬ ‫مسافرت کوتاه تا «اوشان‪ -‬فشم» را نداشته‬ ‫است‪ ،‬می گویید نه؟! بفرمایید کیلومترشمار‬ ‫ان را ن�گاه کنید‪ ،‬خودتان متوجه می ش�وید‬ ‫که این اتومبیل در حد صفر کیلومتر است و‬ ‫فق�ط ‪ 30‬هزار کیلومتر کار کرده اس�ت‪ »...‬و‬ ‫خالص�ه ب�ا این حرف ه�ا خری�دار را مجبور‬ ‫می کنند سرش را داخل اتومبیل ها مثال ‪6،5‬‬ ‫س�ال کار کرده کند و با شگفتی تمام ببیند‬ ‫که ای�ن اتومبیل در این ‪ 6 ،5‬س�ال فقط ‪30‬‬ ‫هزار کیلومتر کار کرده است‪ .‬البته این روزها‬ ‫خیلی ها متوجه این بلوف قدیمی ش�ده اند و‬ ‫گوش شان به این حرف ها نیست و خودرو را‬ ‫براس�اس مدل و قیمت بازار می خرند‪ .‬با این‬ ‫حال بنگاهداران اتومبیل حاضر نیس�تند از‬ ‫این س�نت دیرینه رکب زنی خودشان کوتاه‬ ‫بیاین�د‪ ،‬زیرا بس�یاری از انها با کس�انی که‬ ‫می توانند کیلومتر شمار را دستکاری کرده و‬ ‫کیلومترها را به عقب برگرداند‪ ،‬اشنا هستند‬ ‫و به این دلیل اس�ت که گاهی در دادس�راها‬ ‫ش�کایت هایی ب�ا عن�وان «دس�تکاری در‬ ‫کیلومترش�مار» مطرح می ش�ود‪ .‬در گزارش‬ ‫ام�روز تلاش داری�م ش�ما را ب�ا پدی�ده‬ ‫کیلومترشمار و حاشیه های ان اشنا کنیم و‬ ‫در این زمینه هم توضیحاتی برای تان داریم‪.‬‬ ‫مخترعان مشهور کیلومترشمار‬ ‫اگرچه نام «بنجامین فرانکلین»‪ ،‬فیلسوف‬ ‫و دانشمند امریکایی در زمره کسانی است‬ ‫که کیلومترش��مار را اخت��راع کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫براساس ش��واهد و اسناد تاریخی نوشته اند‬ ‫ک��ه ح��دود ‪2‬ه��زار س��ال قب��ل از میالد‬ ‫مس��یح در یونان‪ ،‬ساخت وس��یله ای به نام‬ ‫کیلومترش��مار به وس��یله ش��خصی به نام‬ ‫«ارشمیدس» (نه ان ارشمیدس شیمیدان‬ ‫که در ‪ 212‬س��ال قبل از میالد متولد شد)‬ ‫در یونان س��اخته ش��ده اس��ت و بعد از ان از «لئوناردو داوینچی»‬ ‫نیز به عنوان یکی از س��ازندگان و مخترعان کیلومترشمار سخن به‬ ‫میان رفته اس��ت‪ ،‬اما جهان امروز کیلومترشمارهایی را که از ان در‬ ‫صنعت اتومبیل سازی استفاده می شود به نام «بنجامین فرانکلین»‬ ‫امریکایی می شناس��د‪ .‬بنجامین همان کس��ی است که تصویر او را‬ ‫روی بیشتر دالرهای امریکایی تماشا می کنید و یکی از معتبرترین‬ ‫نام ها در فرهنگ‪ ،‬اقتصاد و سیاست امریکا به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه این بهانه نگاه��ی گذرا به زندگ��ی و اثار س��ازنده و مخترع‬ ‫کیلومترش��مار می پردازی��م‪ .‬بنجامین فرانکلین‪ ،‬متول��د ‪ ۱۷‬ژانویه‬ ‫‪ ۱۷۰۶‬یک��ی از پ��دران بنیانگذار ای��االت متحده اس��ت‪ .‬فرانکلین‬ ‫دانشمند‪ ،‬نویسنده برجس��ته و چاپخانه دار‪ ،‬طنزنویس‪ ،‬نظریه پرداز‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬سیاستمدار‪ ،‬رییس پست‪ ،‬مخترع‪ ،‬فیزیکدان‪ ،‬فعال مدنی‬ ‫و دیپلمات بود‪ .‬به عنوان یک دانش��مند او یکی از چهره های بزرگ‬ ‫در روش��نگری امریکا و تاریخ فیزیک برای کشف هایی که کرده بود‬ ‫و نظریه هایش در زمینه برق است‪ .‬میله برق گیر‪ ،‬عینک دو کانونی‪،‬‬ ‫اج��اق گاز فرانکلین‪ ،‬کیلومتر ش��مار اتومبیل و شیش��ه ارمونیکا از‬ ‫اختراعات او هستند‪ .‬همچنین او نخستین کتابخانه عمومی در امریکا‬ ‫و نخستین ایستگاه اتش نشانی «پنسیلوانیا» را ایجاد کرد‪ .‬فرانکلین‬ ‫لقب نخس��تین امریکایی را برای تالش های خستگی ناپذیرش برای‬ ‫اتح��اد امریکا به دس��ت اورد‪ .‬به عنوان‬ ‫نویسنده و سخنگوی کلونی های متعدد‬ ‫در لندن‪ ،‬بعد به عنوان نخس��تین سفیر‬ ‫امریکا در فرانسه‪ ،‬مثالی از مردم امریکا‬ ‫برای دنیا بود‪.‬‬ ‫فرانکلی��ن که به س��طح کار خود در‬ ‫ش��هرش افتخار می ک��رد‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫و چاپخان��ه داری موف��ق در فیالدلفیا‪،‬‬ ‫پیش روترین شهر در کلونی ها شد‪ .‬او با‬ ‫انتش��ار کتاب «ریچارد الماناک فقیر» و «پنسیلوانیا گازت» درامد‬ ‫قابل توجهی کس��ب کرد‪ .‬او ش��هرت بین الملی علم��ی قابل توجهی‬ ‫ب��ه دلی��ل ازمایش های��ش در زمین��ه الکتریس��یته و اختراع های‬ ‫معروف��ش‪ ،‬به وی��ژه برق گیر پیدا ک��رد و نقش عم��ده ای در ایجاد‬ ‫دانشگاه «پنسیلوانیا» داشت و به عنوان نخستین سرپرست جامعه‬ ‫فیلس��وفان امریکایی انتخاب ش��د‪ .‬فرانکلین یک قهرمان ملی لقب‬ ‫گرفت‪ ،‬زمانی که تالش هایی برای حذف قانون نامحبوب برچسب ها‬ ‫را در پارلمان رهبری کرد‪ ،‬به وسیله بسیاری برای نمایندگی امریکا‬ ‫در فرانس��ه مورد تحسین قرار گرفت و یکی از مهم ترین مهره ها در‬ ‫توسعه دوستانه روابط فرانس��ه ـ امریکا بود‪ .‬سال ها مسئول ارتباط‬ ‫بریتانیا ب��ا کلونی ها بود‪ ،‬همین موضوع ب��ه او این امکان را داد که‬ ‫اولین شبکه ارتباط ملی را راه اندازی کند‪ .‬او در اواخر عمرش تمامی‬ ‫برده هایش را به فروش رس��اند و یکی از معروف ترین شخصیت های‬ ‫ضدبرده داری ش��د‪ .‬زندگ��ی رنگارن��گ او و میراث دس��تاوردهای‬ ‫ش و لقب یکی از تاثیرگذارتری��ن پدران امریکا‪،‬‬ ‫علم��ی و سیاس��ی ا ‬ ‫همگی خود را در گرامی داش��تن یاد او در س��که ها و اس��کناس ها؛‬ ‫کش��تی های جنگی؛ نام بسیاری شهرها‪ ،‬روس��تاها‪ ،‬مراکز اموزشی‬ ‫و ش��رکت ها بیش از ‪ ۲۰۰‬س��ال پ��س از مرگش زنده نگه داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫کیلومترشمارهای عهد «داوینچی»‬ ‫انسان امروز از پدیده ها و وسایلی استفاده می کند که بیشتر تصور‬ ‫می ش��ود در همین چند دهه پیش اختراع شده اند‪ ،‬حال انکه وقتی‬ ‫ریشه های این پدیده ها را جستجو می کنید‪ ،‬سر از تاریخ درمی اورند‪،‬‬ ‫وس��یله ای مثل کیلومترشمار‪ ،‬انسان را به همین اشتباه اولیه دچار‬ ‫می کن��د و تا درباره ان کم��ی مطالعه می کنید متوجه می ش��وید‬ ‫که چینی های عهد باس��تان از این وس��یله در زندگی روزمره خود‬ ‫استفاده می کرده اند‪ .‬با این حال خوب است بدانید که کیلومتر شمار‬ ‫یا مایلومتر مس��افتی را که یک خودرو حرکت کرده اس��ت‪ ،‬نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬این وس��یله ممکن اس��ت الکتریکی‪ ،‬مکانیکی یا ترکیبی‬ ‫از هر ‪ 2‬اینها باش��د‪ .‬لغت اودومتر از واژه های یونانی «هودوس» به‬ ‫معن��ای «راه یا دروازه» و واژه «مترون» به معنای «اندازه مش��تق»‬ ‫گرفته شده است‪ .‬در خودروهای ابتدایی حداکثر عدد ‪ ۹۹۹۹۹‬کافی‬ ‫بود‪ ،‬ولی با پیش��رفت خودروها به یک رقم بیشتر احتیاج بود‪ .‬وقتی‬ ‫که عدد نش��ان داده شده به بیش��ترین مقدار خود می رسد‪ ،‬ادومتر‬ ‫دوباره از صفر ش��روع به کار می کند‪ .‬در بیشتر خودروهای امروزی‬ ‫یک مسافت سنج نیز موجود است‪ .‬بر خالف ادومتر‪ ،‬مسافت سنج در‬ ‫هر لحظه قابل صفر کردن اس��ت و بنابراین این امکان را می دهد تا‬ ‫مس��افت طی شده در یک سفر یا در قسمتی از سفر را اندازه گیری‬ ‫ال مکانیکی بوده اند اما در بیش��تر‬ ‫ک��رد‪ .‬در گذش��ته اودومترها کام ‬ ‫خودروهای امروزی به ش��کل الکتریکی هستند‪ .‬خودروهای لوکس‬ ‫معموال چند مسافت سنج دارند‪ .‬بیشتر مسافت سنج ها حداکثر مقدار‬ ‫‪ 9999‬را می توانند نش��ان دهند‪ .‬با استفاده از مسافت سنج می توان‬ ‫مس��افتی را که ب��ا هر باک بنزین خودرو می ت��وان طی کرد‪ ،‬اندازه‬ ‫گرف��ت‪ .‬بدین ترتیب ب��ه راحتی می توان بازدهی ان��رژی خودرو را‬ ‫با دقت خوبی زیر نظر داش��ت‪ .‬استفاده رایج دیگر مسافت سنج این‬ ‫است که با صرف نظر از ان در هر مرحله از سفر می توان فهمید که‬ ‫چه موقع باید پیچید‪ .‬احتماال نخستین شواهد استفاده از اودومتر را‬ ‫می توان در کار «هایپلینی و استرابون» یافت‪ .‬هر ‪ 2‬نویسنده فاصله‬ ‫راه هایی را که اس��کندر مقدونی طی کرد ه اس��ت و به وسیله ‪ 2‬نفر‬ ‫از فاصله س��نج های او «دیوگنتوس» و «بائتون» اندازه گرفته اند‪ ،‬در‬ ‫کتاب های خود نوش��ته اند‪ .‬دقت اندازه گیری های این ‪ 2‬فاصله سنج‬ ‫نش��ان می دهد که انها از یک ابزار مکانیکی استفاده کرده اند‪ .‬برای‬ ‫مثال فاصله بین ‪ 2‬شهر «هیکاتومپیلوس» و «الکسانریا اریون» که‬ ‫بعدها به قسمتی از راه ابریشم تبدیل شد‪ ،‬به وسیله فاصله سنج های‬ ‫اس��کندر ‪ ۵۲۹‬مایل انگلیس��ی اندازه گیری شده اس��ت که با اندازه‬ ‫واقعی ان‪ ۵۳۰ ،‬مایل انگلیس��ی‪ ،‬فق��ط ‪ 0/4‬درصد اختالف دارد‪ .‬از‬ ‫انجایی که این تفاوت های ک��م با توجه به تغییراتی که در جاده ها‬ ‫در ‪ ۲۳۰۰‬س��ال گذش��ته رخ داده اند‪ ،‬قابل توجیه است‪ ،‬دقت کلی‬ ‫ای��ن اندازه گیری ها ایج��اب می کند این فاصله س��نج ها از یک ابزار‬ ‫پیچیده اس��تفاده می کرده اند‪ ،‬هر چند به اس��تفاده از چنین ابزاری‬ ‫به طور مس��تقیم اشاره ای نش��ده اس��ت‪« .‬لئوناردو داوینچی» نیز‬ ‫س��عی کرد مطابق این توصیفات این دستگاه را بسازد اما نتوانست‪.‬‬ ‫بعده��ا «بنجامین فرانکلین» نمونه خود را س��اخت‪ .‬او هنگامی که‬ ‫با کالس��که به مس��افرت می رفت یک «اودومتر ساده» را ساخت‪ .‬او‬ ‫می خواس��ت بداند چه مقدار و با چه س��رعتی حرکت کرده است؟‬ ‫اودومتر به ش��کلی که در سیس��تم های جدید استفاده می شود‪ ،‬در‬ ‫ان ب��رای کنت��رل هر رقم یک چرخ دنده جدا وجود دارد‪ .‬در س��ال‬ ‫‪۱۸۴۷‬میالدی به وسیله «ویلیام کالیتون» با کمک «اوسون پرات»‬ ‫ساخته شده اس��ت‪ .‬او اودومتر را برای شمارش تعداد چرخش های‬ ‫چرخ ه��ای واگن های اولیه س��اخت‪ .‬اودومتر حداق��ل ‪ 2‬چرخ دنده‬ ‫داش��ت‪ ،‬یکی که هر یک چهارم مای��ل می چرخید و دیگری که هر‬ ‫‪ ۱۰‬مایل می چرخید‪.‬‬ ‫کیلومترشمار را بهتر بشناسیم‬ ‫کیلومترش��مارهای مکانیکی س��ال های س��ال‬ ‫راه ها را گز کرده اند‪ .‬این کیلومترشمارها با اینکه‬ ‫منس��وخ ش��ده اند اما به علت سادگی شان بسیار‬ ‫جالب هس��تند‪ .‬کیلومترشمار مکانیکی از چیزی‬ ‫تش��کیل نشده است جز یک چرخ دنده با ضریب‬ ‫چرخ��ش باورنکردنی‪ .‬امروزه کیلومترش��مارهای‬ ‫دیجیت��ال با هزین��ه کمتر و تجهیزات بیش��تر‪،‬‬ ‫جایگزین کیلومترش��مارهای مکانیکی ش��ده اند‪،‬‬ ‫ولی به اندازه انها جالب نیستند‪.‬‬ ‫کیلومتر ش��مارهای مکانیکی ب ه وس��یله کابلی‬ ‫انعطاف پذیری که از فنر بسیار فشرده ساخته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬می چرخند‪ .‬این کاب��ل معموال داخل یک‬ ‫ظ که یک الیه الس��تیکی هم‬ ‫روکش فلزی محاف ‬ ‫دارد‪ ،‬می چرخد‪ .‬در دوچرخه ها‪ ،‬یک چرخ کوچک‬ ‫که به چرخ دوچرخه چس��بیده اس��ت‪ ،‬این کابل‬ ‫را می چرخان��د و ضریب چرخش کیلومترش��مار‬ ‫ب��ه ان��دازه این چ��رخ کوچک بس��تگی دارد‪ .‬در‬ ‫خودروها‪ ،‬چ��رخ دنده ای که به ش��فت خروجی‬ ‫گیربکس متصل اس��ت‪ ،‬این کابل را می چرخاند‪.‬‬ ‫کابل‪ ،‬چرخش را به صفحه کیلومتر شمار و از انجا‬ ‫به شفت ورودی کیلومترشمار منتقل می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش چرخ دنده ها در کیلومترشمار‬ ‫کیلومترش��مار از ‪ 3‬چرخ دنده مارپیچ استفاده‬ ‫می کند ت��ا به ضری��ب چرخش خ��ودش یعنی‬ ‫‪ 1690‬در برابر ‪ 1‬دس��ت پیدا کند‪ .‬شفت ورودی‪،‬‬ ‫نخستین چرخ دنده مارپیچ را که به یک چرخ دنده‬ ‫گرد وصل است‪ ،‬می چرخاند‪ .‬چرخش کامل چرخ‬ ‫دن��ده مارپیچ‪ ،‬فقط یک دندانه از چرخ دنده گرد‬ ‫را رد می کن��د‪ .‬این چرخ دنده‪ ،‬ی��ک چرخ دنده‬ ‫مارپیچ��ی دیگر را به حرکت در می اورد که خود‬ ‫ان هم یک چ��رخ دنده گرد دیگر را می چرخاند‪.‬‬ ‫چرخ دن��ده اخر ب��ه دندانه ش��اخص های رقمی‬ ‫کیلومترش��مار متصل است‪ .‬هر ش��اخص دارای‬ ‫یک ردیف دندانه در ی��ک طرف و ‪ 2‬دندانه مجزا‬ ‫در ط��رف دیگر اس��ت‪ .‬وقتی ‪ 2‬دندان��ه مجزا به‬ ‫چرخدنده پالس��تیکی س��فید نزدیک می شوند‪،‬‬ ‫یکی از دندانه ها داخل دندانه های ردیفی می افتد‬ ‫و به همراه شاخص رقمی می چرخد تا زمانی که‬ ‫دندانه رد شود‪.‬‬ ‫همین چرخ دنده با یکی از دندانه های شاخص‬ ‫رقم��ی بزرگتر درگیر می ش��ود و ان را ‪ 0/1‬دور‬ ‫می چرخاند‪ .‬حاال متوجه می ش��وید که چرا وقتی‬ ‫کیلومترش��مار می خواهد اعداد بزرگ را نمایش‬ ‫ال بی��ن ‪ 19/999‬و ‪ 20‬ه��زار) عدد ‪2‬‬ ‫بده��د (مث ‬ ‫که در س��مت چپ قرار دارد‪ ،‬نمی تواند با س��ایر‬ ‫اعداد به طور کامل در یک ردیف قرار گیرد‪ .‬کمی‬ ‫تاخی��ر چرخ دند ه که در دنده های کمکی س��فید‬ ‫وجود دارد‪ ،‬از تراز ب��ودن کامل اعداد جلوگیری‬ ‫می کند‪ .‬معموال مسافت پیموده شده باید به ‪21‬‬ ‫هزار کیلومتر برس��د تا اعداد دوباره در یک خط‬ ‫قرار گیرند‪ .‬ش��اید دیده باش��ید که اعداد اینگونه‬ ‫کیلومترش��مارهای مکانیک��ی را می ت��وان تغییر‬ ‫داد‪ .‬وقتی اتومبیل با دنده عقب حرکت می کند‪،‬‬ ‫کیلومترش��مار هم در جه��ت عکس کار می کند‪.‬‬ ‫کلک دیگری که می ت��وان زد‪ ،‬وصل کردن کابل‬ ‫کیلومترش��مار به یک دری��ل و چرخاندن ان در‬ ‫جهت عکس است تا مسافت پیموده کم شود‪.‬‬ ‫تقلبی به نام « برگشت کیلومترها به عقب!!»‬ ‫یک تقلب رایج درباره اودومتر‪ ،‬تغییر دادن عدد‬ ‫نشان داده شده به وسیله انهاست که معموال به ان‬ ‫«کالکینگ» می گوین��د‪ .‬این کار برای کمتر جلوه‬ ‫دادن مقدار مس��افت طی ش��ده به وسیله خودرو‬ ‫انجام می شود و در نتیجه می توان قیمت ظاهری‬ ‫خودرو را افزایش داد‪ .‬بیش��تر خودروهای امروزی‬ ‫اودومترهای دیجیتال دارند که مسافت طی شده‬ ‫را در ماج��ول کنترل موتور ذخیره می کند‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب دستکاری مسافت طی شده سخت (ولی نه‬ ‫غیرممکن) می شود‪ .‬درباره اودومارهای مکانیکی‬ ‫می ت��وان انها را از خودرو جدا ک��رد و ارقام را به‬ ‫عق��ب برگرداند یا می توان س��یم متصل به ان را‬ ‫جدا کرد و به یک زوج اودومتر‪ -‬سرعت سنج دیگر‬ ‫متصل کرد‪ .‬در اودومترهای امروزی مسافتی را که‬ ‫خودرو به سمت عقب حرکت می کند نیز به مقدار‬ ‫اودومتر اضافه می کنند تا مقدار نش��ان داده شده‬ ‫به طور دقیق مقدار اس��تفاده و اس��تهالک خودرو‬ ‫را نش��ان دهد (در خودروه��ای قدیمی تر می توان‬ ‫با حرکت به س��مت عقب مقدار عدد نش��ان داده‬ ‫ش��ده را کاهش داد)‪ .‬قیمت ف��روش یک خودرو‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از «جی پ�ی اس» ب�ه عن�وان‬ ‫اودومتر‬ ‫تحت تاثیر عدد نش��ان داده شده اودومتر است اما‬ ‫از انجایی ک��ه اودومترها در کنترل مالک خودرو‬ ‫هستند‪ ،‬به طور ذاتی غیر ایمن هستند‪ .‬بسیاری از‬ ‫قانونگذاران قوانینی تصوی��ب کرده اند که افرادی‬ ‫را که اع��داد اودومتر را تغیی��ر می دهند‪ ،‬جریمه‬ ‫کنند‪ .‬در امریکا و بس��یاری از کشورهای دیگر از‬ ‫مکانیک ها خواسته می شود تا هر موقع خودرویی‬ ‫تعمیر ش��د‪ ،‬مقدار کیلومتر شمار ان را ثبت کنند‪.‬‬ ‫پس از ان ش��رکت هایی مثل «کار فکس» از این‬ ‫اطالعات استفاده می کنند تا به خریداران خودرو‬ ‫برای فهمیدن اینکه ایا اودومتر به عقب برگردانده‬ ‫شده است یا نه کمک کنند‪.‬‬ ‫به تازگی ورزش��کاران به این نتیجه رس��یده اند‬ ‫که با اس��تفاده از اودومترهایی که از یک گیرنده‬ ‫«جی پی اس‪ .‬ار» (جی پی اس) اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫می توان به طور بس��یار دقیقی مس��افت های طی‬ ‫ش��ده در فعالیت ه��ای ورزش��ی را اندازه گی��ری‬ ‫ک��رد‪ .‬در حالی که این وس��یله در واق��ع قدم ها را‬ ‫نمی ش��مارد ( از هی��چ پاندولی اس��تفاده نش��ده ‬ ‫است) یک اودومتر پیشرفته می تواند مسافت طی‬ ‫ش��ده را به ط��ور دقیق تا ح��دود ‪ 1100‬مایل (بر‬ ‫حس��ب مدل این عدد ممکن اس��ت به ‪ 11‬هزار‬ ‫مایل نیز برس��د) محاس��به کند‪ 11 .‬ه��زار مایل‬ ‫تقریب ا مس��افت طی شده در ‪ 2‬قدم است (‪1/609‬‬ ‫متر)‪ .‬اودومترهای متری��ک دقیق دقتی تا حدود‬ ‫‪ 1100‬ی��ا ‪11‬هزار کیلومتر یعنی به ترتیب ‪ ۱۰‬یا‬ ‫‪ ۱‬متر دارند‪ .‬همچنین با اس��تفاده از اودومترهای‬ ‫«جی پ��ی اس» می ت��وان با هزینه بس��یار پایینی‬ ‫دریافت که سرعت س��نج و اودومتر خودرو درست‬ ‫عمل می کنند‪.‬‬ ‫کیلومترشمارهای کامپیوتری دوچرخه ها‬ ‫اگر س��ری به ی��ک دوچرخه فروش��ی بزنید‪ ،‬به‬ ‫احتمال زیاد هیچ کیلومترش��مار یا سرعت س��نج‬ ‫کابل��ی نخواهید دی��د؛ در ع��وض‪ ،‬دوچرخه های‬ ‫کامپیوت��ری ب��ه چش��م تان خواه��د خ��ورد‪ .‬در‬ ‫دوچرخه ه��ای کامپیوتری یک اهنرب��ا به یکی از‬ ‫چرخ ه��ا و یک مبدل نیز به دو ش��اخه چرخ وصل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با هر چرخش چرخ‪ ،‬اهنربا یک بار از‬ ‫جلوی مبدل رد می ش��ود و جری��ان برقی با ولتاژ‬ ‫پایین در مب��دل تولید می کن��د‪ .‬کامپیوتر تعداد‬ ‫ای��ن پالس ها یا افزایش ولتاژها را می ش��مرد و از‬ ‫انها برای محاسبه مس��افت پیموده شده استفاده‬ ‫می کند‪ .‬اگر تا به ح��ال یکی از این دوچرخه ها را‬ ‫س��ر هم کرده باش��ید‪ ،‬می دانید که باید کامپیوتر‬ ‫انه��ا را مطابق با محیط چرخ ها برنامه ریزی کنید‪.‬‬ ‫محیط چرخ برابر است با مسافت پیموده شده در‬ ‫یک گردش کامل چرخ‪ .‬هر بار که کامپیوتر متوجه‬ ‫یک پالس می شود‪ ،‬یک رقم به کل مسافت پیموده‬ ‫ش��ده اضافه ک��رده و عدد جدی��د را روی صفحه‬ ‫نمایش نش��ان می ده��د‪ .‬بس��یاری از خودروهای‬ ‫مدرن نیز از سیستمی نظیر این استفاده می کنند‬ ‫ولی به جای داش��تن یک مبدل مغناطیسی روی‬ ‫چ��رخ‪ ،‬از یک چرخ دن��ده که به ش��فت خروجی‬ ‫گیربکس متصل است و یک حسگر مغناطیسی که‬ ‫پالس های ناش��ی از رد شدن دندانه های چرخ دنده‬ ‫را می شمارد‪ ،‬استفاده می کنند‪ .‬بعضی خودروها از‬ ‫یک صفحه روزنه دار و یک مبدل لیزری اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬درست مثل موس کامپیوتر‪ .‬در اینجا نیز‬ ‫مانند مثال دوچرخه‪ ،‬کامپیوتر خودرو با هر پالسی‬ ‫که دریافت می کند متوجه مس��افت پیموده شده‬ ‫می ش��ود و از این اطالعات برای نشان دادن ارقام‬ ‫جدید روی صفحه کیلومترشمار استفاده می کند‪.‬‬ ‫یک��ی از موارد جال��ب درباره کیلومترش��مارهای‬ ‫کامپیوت��ری خ��ودرو‪ ،‬نح��وه انتق��ال اطالعات به‬ ‫صفحه کیلومترش��مار اس��ت‪ .‬به ج��ای اینکه یک‬ ‫کاب��ل چرخن��ده س��یگنال مربوط به مس��افت را‬ ‫منتقل کند‪ ،‬اطالعات مربوط به مس��افت (در کنار‬ ‫بس��یاری اطالعات دیگر) از طریق یک کابل مجزا‬ ‫که به واحد کنترل موتور متصل اس��ت‪ ،‬به صفحه‬ ‫کیلومترشمار منتقل می ش��ود‪ .‬خودرو شبیه یک‬ ‫شبکه کامپیوت ر محلی است که ابزارهای متفاوتی‬ ‫به ان متصل اس��ت‪ .‬برخی ابزارهایی که می توانند‬ ‫به شبکه کامپیوتری خودرو متصل شوند‪ ،‬عبارتند‬ ‫از‪ :‬واحد کنترل موتور‪ ،‬سیس��تم کنترل اب و هوا‪،‬‬ ‫صفحه کیلومتر‪ ،‬شیش��ه باالبره��ای برقی‪ ،‬رادیو‪،‬‬ ‫سیس��تم ترمز ضد قفل‪ ،‬ماژول کنترل کیسه های‬ ‫هوا‪ ،‬م��اژول کنت��رل بدنه (که المپ ه��ای داخل‬ ‫کابی��ن و ‪ ...‬را کنت��رل می کند) و م��اژول کنترل‬ ‫گیربکس‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بخش حمل ونقل‬ ‫استقالل می خواهد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫با تشکیل کنفدراسیون‬ ‫احمد جباری‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫ادغام وزارت راه و ترابری با مس��کن و شهرس��ازی‬ ‫که در مجلس هش��تم اتفاق افتاد‪ ،‬اقدامی اشتباه بود‬ ‫که متاسفانه موجب ش��د‪ ،‬مجموعه گسترد ه «راه» با‬ ‫مجموعه گس��ترده دیگری همچون «مسکن» در کنار‬ ‫هم قرار بگیرند که به گفته بیش��تر فعاالن حمل ونقل‬ ‫و بنا بر مش��اهدات‪ ،‬این تصمیم نتایج مطلوبی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫شاید اینگونه تلقی شود که وزارت راه و ترابری تنها‬ ‫بحث راه س��ازی را پوشش می دهد اما باید توجه شود‬ ‫ک��ه حمل ونقل هوای��ی‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریای��ی و جاده ای که‬ ‫هم��ه در زیرمجموع��ه وزارت راه و ترابری قرار دارند‪،‬‬ ‫هر یک گستره های بزرگی را شامل می شوند که حتی‬ ‫وزارت راه و تراب��ری نیز ش��اید نتوان��د این حوزه ها را‬ ‫به طور کامل پوش��ش دهد‪ .‬اهمیت و گستردگی این‬ ‫حوزه ها به اندازه ای اس��ت ک��ه می توان گفت کاش به‬ ‫ج��ای ادغام ای��ن ‪ 2‬مجموعه‪ ،‬در راس��تای راه اندازی‬ ‫وزارت حمل ونقل یا حتی وزارتخانه های جداگانه ای با‬ ‫عناوین هوانوردی‪ ،‬دریاداری و‪ ...‬گام برداش��ته می شد‪.‬‬ ‫بخش ه��ای مهمی از حمل ونقل‪ ،‬به ویژه حوزه دریایی‬ ‫و هوایی‪ ،‬با ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن‬ ‫و شهرس��ازی مغفول مانده اند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫در حوزه هوایی‪ ،‬سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‬ ‫فرودگاه ه��ای کش��ور نیز به عنوان نهادهای مس��ئول‬ ‫وج��ود دارند اما گس��تره حوزه به حدی اس��ت که با‬ ‫ادغام‪ ،‬حتی به این نهادها نیز توجه کافی نشده است‪.‬‬ ‫بنابراین در این ش��رایط تفکیک وزارت راه و ترابری از‬ ‫مسکن و شهرس��ازی‪ ،‬شاید حالل بخشی از مشکالت‬ ‫حمل ونقل باش��د‪ .‬حمل ونقل حوزه گس��ترده ای است‬ ‫که با مس��ئله ادغام‪ ،‬مشکالت مسکن نیز به ان وصل‬ ‫شده است‪ ،‬در نتیجه بسیاری از وظایف دولت در این‬ ‫‪ 2‬حوزه روی زمین مانده اس��ت‪ .‬در حوزه حمل ونقل‬ ‫درحال حاضر مش��کالت زیرساختی به اندازه ای است‬ ‫که از اش��تیاق س��رمایه گذاران داخلی و خارجی برای‬ ‫ورود ب��ه این ح��وزه می کاه��د‪ ،‬بنابراین ب��ا توجه به‬ ‫اهمیت جذب سرمایه گذار‪ ،‬تصمیم مقتضی برای حل‬ ‫مشکالت ناش��ی از ادغام‪ ،‬بهتر اس��ت هرچه سریع تر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬به تازگی در بخش خصوصی پیش��نهاد‬ ‫راه اندازی کنفدراس��یون حمل ونقل مطرح شده است‪.‬‬ ‫این مس��ئله به ط��ور قطع اقدام مطلوبی اس��ت اما با‬ ‫توجه به گستردگی و تنوعی که در حوزه های مختلف‬ ‫حمل ونقل به ان اشاره شد‪ ،‬در این زمینه نیز جا دارد‬ ‫این تشکل در بخش های مختلف ریلی‪ ،‬هوایی‪ ،‬دریایی‬ ‫و جاده ای تشکیل شود‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫‪ :‬ایل��وش وزیری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کنترل‬ ‫ترافی��ک ته��ران از افزایش دوربین ه��ای ثبت تخلف‬ ‫سرعت در پایتخت خبر داد و گفت‪ :‬از ابتدای امسال تا‬ ‫پایان خرداد‪ ۱۴ ،‬دس��تگاه دوربین ثبت تخلف سرعت‬ ‫جدید در بزرگراه های ش��هر ته��ران نصب و راه اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک‬ ‫تهران‪ ،‬وی افزود در‪ ۳‬ماه نخست سال‪ ،۹۴‬بزرگراه های‬ ‫زین الدین‪ ،‬ارتش‪ ،‬بس��یج‪ ،‬باق��ری‪ ،‬فتح‪ ،‬همت و جاده‬ ‫مخصوص به سیس��تم های ثبت تخلف سرعت مجهز‬ ‫شدند و به وسیله این دوربین ها مناطق ‪،۱۴ ،۵ ،۴ ،۱‬‬ ‫‪ ۱۷‬و ‪ ۲۱‬زیر پوشش بیشتری قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬محمد خداکرمی‪ ،‬معاون س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری در مراس��م راه اندازی پرواز اتن ‪ -‬تهران‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به انجام ‪ ۳‬پرواز در هفته‪ ،‬بین تهران و اتن از‬ ‫اول مرداد گفت‪ :‬توسعه پروازها بین شهرهای مختلف‬ ‫کش��ور با همه دنیا جزو اهداف سازمان است و پس از‬ ‫یک وقفه طوالنی مدت بین پروازهای ایران و یونان‪ ،‬با‬ ‫یک فاصله زمانی کوت��اه‪ ،‬همزمان ماهان ایر و ایرالین‬ ‫ایژین یونانی پرواز بین ‪ 2‬کشور را اغاز می کنند‪.‬‬ ‫پایگاه خبری وزارت راه و شهرس�ازی‪ :‬مرتضی‬ ‫جعف��ری‪ ،‬مدی��رکل تنظیم و نظارت بر بازار ش��رکت‬ ‫راه اه��ن جمه��وری اس�لامی ای��ران‪ ،‬از جابه جایی ‪۶‬‬ ‫میلیون مس��افر با قط��ار در بهار ‪ ۹۴‬خبر داد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬از ‪ ۲۵‬اس��فند ماه سال گذش��ته تا ‪ ۱۴‬فروردین‬ ‫امس��ال حدود یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر مس��افر از‬ ‫طریق راه اهن در کش��ور جابه جا ش��دند که ظرفیت‬ ‫جابه جایی مس��افران در ش��بکه ریلی برای نوروز ‪۹۴‬‬ ‫حدود ‪ ۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫شهر نوش�ت‪ :‬عیسی ش��ریفی‪ ،‬قائم مقام شهردار‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬تع��داد کش��ته های س��االنه تصادفات‬ ‫ترافیک��ی ته��ران در ‪ ۷‬س��ال‪ ،‬از ه��زار و ‪ ۴۰۰‬نفر به‬ ‫‪ ۷۰۰‬نف��ر کاه��ش پیدا کرده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در‬ ‫چن��د س��ال اخی��ر‪ ،‬کاره��ای ارزش��مندی در زمینه‬ ‫کاهش تلفات ترافیکی‪ ،‬از توس��عه دوربین های کنترل‬ ‫ترافیک گرفته تا برگ��زاری دوره های اموزش ترافیک‬ ‫انجام ش��ده اما فراموش نکنیم حتی یک کش��ته هم‬ ‫زیاد است‪.‬‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اکرم امینی ـ گروه خودرو‪ :‬خبر تشکیل‬ ‫کنفدراس��یون حمل ونق��ل که ب��ه عنوان‬ ‫پیشنهادی از س��وی رییس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی ته��ران در‬ ‫روزهای گذشته مطرح شد‪ ،‬خبر خوبی برای‬ ‫اهال��ی حوزه حمل ونقل ب��ه ویژه در بخش‬ ‫خصوصی بود‪ .‬انها معتقدند در شرایطی که‬ ‫ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مس��کن‬ ‫و شهرسازی بر مشکالت انها افزوده است‪،‬‬ ‫در نب��ود یک نهاد مس��تقل تصمیم گیر در‬ ‫حوزه حمل ونقل‪ ،‬تش��کیل نهادی همچون‬ ‫کنفدراس��یون حمل ونق��ل‪ ،‬می تواند پایگاه‬ ‫قدرتمن��دی برای بخش خصوصی در حوزه‬ ‫حمل ونقل ایجاد کن��د؛ هرچند از انجا که‬ ‫این نهاد به همت فعاالن اتاق بازرگانی و از‬ ‫سوی بخش خصوصی تشکیل می شود‪ ،‬باز‬ ‫هم نمی تواند نقش های حاکمیتی وزارت را‬ ‫به عهده بگیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین ایجاد تش��کل واح��د برای‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف حمل ونق��ل می تواند‬ ‫حرف ه��ای فع��االن ای��ن صنع��ت را ک��ه‬ ‫مش��کالت زیادی نیز دارند‪ ،‬به طور واحد به‬ ‫گوش مسئوالن برساند تا بخش حمل ونقل‬ ‫شاهد تحولی باشد که الزمه توسعه است‪.‬‬ ‫محمدمهدی راسخ‪ ،‬کارشناس حمل ونقل‬ ‫‪ ،‬با اش��اره ب��ه لزوم‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫وجود تش��کل های قوی و کارامد اقتصادی‬ ‫در بخش خصوصی‪ ،‬راه اندازی کنفدراسیون‬ ‫حمل ونق��ل را اقدامی مثب��ت ارزیابی کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬البت��ه درحال حاضر فدراس��یون‬ ‫حمل ونقل در اتاق بازرگانی به ثبت رسیده‬ ‫و باید دید کنفدراس��یون چه تمایزی قرار‬ ‫اس��ت داش��ته باش��د و به نظر می رسد اگر‬ ‫اهداف کنفدراس��یون با تغییر ساختاری در‬ ‫فدراس��یون موجود محقق می ش��ود‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت که برای جلوگی��ری از موازی کاری‪،‬‬ ‫روی توس��عه و تقوی��ت و فعالس��ازی‬ ‫فدراس��یون ثب��ت ش��ده کار ش��ود‪ .‬وی‬ ‫همچنین افزود‪ :‬تش��کل ها با همه مزایایی‬ ‫که دارند‪ ،‬نبای��د موجب تضعیف یکدیگر و‬ ‫موجب موازی کاری شوند‪.‬‬ ‫صدای حمل ونقل شنیده می شود‬ ‫‹ ‹کنفدراس�یون ج�ای تفکی�ک را‬ ‫نمی گیرد‬ ‫امادگ��ی و همصدایی بخ��ش خصوصی‬ ‫باالیی برای استفاده از توان بخش خصوصی‬ ‫دارد‪ ،‬با این وجود زمینه استفاده از این توان‬ ‫به درس��تی ایجاد نشده اس��ت‪ .‬حمل ونقل‬ ‫هزینه ه��ای زی��ادی ب��رای دول��ت دارد و‬ ‫اگردولت بخواهد به تنهای��ی به پروژه های‬ ‫حمل ونقل ورود کند‪ ،‬شکس��ت می خورد و‬ ‫نمی تواند بهره وری مطلوبی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫بنابراین وجود کنفدراسیون باعث دلگرمی‬ ‫و پشتوانه ای حمایتی برای بخش خصوصی‬ ‫خواهد بود‪ .‬این عضو کمیس��یون عمران با‬ ‫بیان ای��ن مطلب اف��زود‪ :‬حمایت از بخش‬ ‫خصوصی در حوزه حمل ونقل به هر شکلی‬ ‫ضروری اس��ت‪ ،‬البته به این شرط که ایجاد‬ ‫تشکل ها به شکل موازی نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان ایجاد کنفدراسیون‬ ‫برای استقبال از شرایط پساتحریم را شاید‬ ‫بت��وان دلیل دیگ��ری بر مزی��ت راه اندازی‬ ‫کنفدراس��یون حمل ونقل دانست‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر با توجه به مش��کالتی که ب��ا ادغام‬ ‫وزارتخانه ه��ای راه و تراب��ری و مس��کن و‬ ‫شهرس��ازی برای ح��وزه حمل ونقل پیش‬ ‫امده‪ ،‬به نظر می رس��د وجود کنفدراسیون‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬گامی برای افزایش نقش بخش‬ ‫خصوصی در تصدی گ��ری پروژه های کالن‬ ‫حمل ونقل باشد‪.‬‬ ‫راس��خ معتق��د اس��ت‪ ،‬کنفدراس��یون‬ ‫حمل ونقل ب��ا همه مزایایی ک��ه برای این‬ ‫ح��وزه دارد‪ ،‬نمی توان��د خال ناش��ی از نبود‬ ‫وزارت مستقل در حوزه حمل ونقل (وزارت‬ ‫راه و ترابری) را پ��ر کند‪ .‬وی در نقد ادغام‬ ‫وزارت راه و ترابری و مس��کن و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬ادغام‪ ،‬اقدامی اش��تباه ب��ود‪ .‬با توجه‬ ‫به وس��عت جغرافیایی و وسعت بخش های‬ ‫مختلف حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی‬ ‫و جاده ای کشور‪ ،‬به طور قطع نیاز به وزارت‬ ‫مس��تقل راه و تراب��ری در کش��ور ما وجود‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا تجربه چند ساله ادغام نشان داده‬ ‫که ی��ک وزارتخانه به تنهایی نمی تواند کل‬ ‫حوزه راه و مسکن را پوشش دهد‪.‬‬ ‫به باور وی کنفدراس��یون حمل ونقل نیز‬ ‫در صورت تشکیل نمی تواند خال موجود در‬ ‫زمینه مدیریت حمل ونق��ل در زمان ادغام‬ ‫را پر کند‪ .‬راس��خ ادام��ه داد‪ :‬برخی وظایف‬ ‫حاکمیتی ک��ه به عهده وزارت راه و ترابری‬ ‫اس��ت را نمی توان به تش��کل ها واگذار کرد‬ ‫و تنها چاره برخی مش��کالت این است که‬ ‫ای��ن وضعیت اص�لاح ش��ده و وزارتخانه ها‬ ‫دوباره مستقل ش��وند‪ .‬او تاکید کرد وجود‬ ‫نهاد مس��تقل دولتی‪ ،‬تداخلی با وجود نهاد‬ ‫قدرتمن��د خصوصی در ح��وزه حمل ونقل‬ ‫ندارد‪ .‬این فعال حمل ونقل افزود‪ :‬برخی به‬ ‫اش��تباه گمان می کنند تشکل ها می توانند‬ ‫وظای��ف حاکمیتی را هم انج��ام دهند‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که این تفکر اش��تباه اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫باید سیاس��تگذار و هدایت گر باشد و بخش‬ ‫خصوصی هم باید عامل اجرایی باشد‪ ،‬یعنی‬ ‫این تفکیک باید انجام ش��ود و ارتباطی به‬ ‫بودن یا نبودن کنفدراسیون ندارد‪.‬‬ ‫تفکی��ک وزارتخانه ه��ای راه و تراب��ری‬ ‫و مس��کن و شهرس��ازی و ایج��اد ی��ک‬ ‫کنفدراسیون؛ هیچ کدام نمی توانند نیازهای‬ ‫ح��وزه حمل ونقل را به ط��ور کامل براورده‬ ‫کنن��د‪ .‬حام��د قادرمزی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫با بی��ان ای��ن مطلب‪ ،‬ب��ه طرح‬ ‫ب��ا‬ ‫پیش��نهادی خود ب��ه مجل��س در این باره‬ ‫اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬طرحی که به مجلس‬ ‫ارائه شد و گفتند اگر در قالب برنامه ششم‬ ‫مطرح شود بهتر است‪ ،‬ایجاد وزارت توسعه‬ ‫شهری و روستایی است‪.‬‬ ‫ح��اد قادرم��زی توضی��ح داد‪ :‬درح��ال‬ ‫ حاضر در کش��ور ما متولی مدیریت توسعه‬ ‫مشخص نیس��ت‪ ،‬درحالی که وزارت توسعه‬ ‫شهری و روستایی می تواند ساخت مسکن‬ ‫و راه ش��هری و روس��تایی و مدیریت ه��ای‬ ‫ش��هری و روس��تایی را به عهده بگیرد‪ .‬در‬ ‫کن��ار ان می توانی��م وزارت ارتباط��ات را‬ ‫داشته باش��یم که ارتباطات ریلی‪ ،‬جاده ای‪،‬‬ ‫هوای��ی و ارتباطات مجازی را راهبری کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن معتق��د اس��ت‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬وزارتی گس��ترده اس��ت که‬ ‫تکلیف حوزه های مختلف حمل ونقل در ان‬ ‫مش��خص نیست و گستردگی کار ان باعث‬ ‫سردرگمی همه شده است‪.‬‬ ‫ح��وزه حمل ونق��ل اگرچ��ه ظرفیت های‬ ‫مسعود خوانساری‪ ،‬رییس اتاق تهران در‬ ‫هفت ه گذش��ته و زمانی که بحث راه اندازی‬ ‫کنفدراس��یون حمل ونق��ل را مط��رح کرد‪،‬‬ ‫ی��اداوری کرد این بحث از س��ال گذش��ته‬ ‫مطرح بوده اس��ت‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد‬ ‫تا در ماه جاری راه اندازی این کنفدراسیون‬ ‫نهایی شود‪ .‬از سوی دیگر درباره زمان ایجاد‬ ‫این کنفدراس��یون‪ ،‬س��یده فاطمه مقیمی‪،‬‬ ‫عض��و هیات رییس��ه ات��اق ته��ران گفت‪:‬‬ ‫نمی‪‎‬توان برای تش��کیل این کنفدراس��یون‬ ‫زمان دقیقی را مش��خص ک��رد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ماموریت تش��کیل ای��ن کنفدراس��یون بر‬ ‫عهده من و فره��اد فزونی‪ ،‬عضو دیگر اتاق‬ ‫بازرگانی تهران گذاش��ته ش��ده است و در‬ ‫این ارتباط ت�لاش می‪‎‬کنیم تا با هماهنگی‬ ‫بخش تش��کل‪‎‬های اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬در‬ ‫سریع‪‎‬ترین زمان ممکن این نهاد را تشکیل‬ ‫دهیم‪.‬با توجه به انچه خوانساری‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫دهنده ایجاد کنفدراسیون حمل ونقل گفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬هم صدای��ی فع��االن حمل ونقل در‬ ‫یک نهاد واحد‪ ،‬از اه��داف اصلی راه اندازی‬ ‫این کنفدراس��یون اس��ت‪ .‬از سوی دیگر به‬ ‫نظر می رس��د با توجه به گستردگی حوزه‬ ‫حمل ونق��ل و وجود تعداد زی��ادی انجمن‬ ‫و اتحادی��ه و تش��کل بخ��ش خصوصی در‬ ‫این ح��وزه‪ ،‬برخ��ی موازی کاری ها یا تضاد‬ ‫در مناف��ع این تش��کل‪‎‬ها‪ ،‬انگی��زه ای برای‬ ‫راه ان��دازی کنفدراس��یون حمل ونقل بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫سایپا اس ای ‪( 111‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,500,000‬‬ ‫‪20,350,000‬‬ ‫وانت بار دو‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫سایپا اس ای ‪(131‬تنوع رنگ)‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫‪20,100,000‬‬ ‫سمند ای اف ‪ .7‬دوگانه سوز ‪ -‬دو ایربگ‬ ‫‪31,400,000‬‬ ‫‪31,276,000‬‬ ‫سایپا تی ال ‪ .131‬پایه گازسوز (رنگ سفید)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪20,900,000‬‬ ‫سمند ال ایکس ‪ .‬کد ‪29339‬‬ ‫‪29,900,000‬‬ ‫‪29,843,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪ . 131‬پایه گازسوز (تنوع رنگ)‬ ‫‪22,700,000‬‬ ‫‪21,480,000‬‬ ‫سمند – اس ای (کد ‪)57310‬‬ ‫‪27,500,000‬‬ ‫‪27,438,000‬‬ ‫سایپا ‪ 132‬تی ال‬ ‫ناموجود‬ ‫‪19,100,000‬‬ ‫پژو جی ال ایکس ‪ 405‬دوگانه سوز‪ .‬کد ‪27222‬‬ ‫‪30,700,000‬‬ ‫‪30,420,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪132‬‬ ‫‪20,200,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫پژو ‪405‬جی ال ایکس (کد ‪)25634‬‬ ‫‪28,800,000‬‬ ‫‪28,881,000‬‬ ‫سایپا ‪ 141‬اس ای (تنوع رنگ)‬ ‫‪19,100,000‬‬ ‫‪19,680,000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪ .‬دو ایربگ ‪1/8‬‬ ‫‪43,000,000‬‬ ‫‪45,330,000‬‬ ‫تیبا اس ایکس یورو ‪( 4‬تنوع رنگ)‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫‪32,499,000‬‬ ‫تیبا ‪ – 2‬هاچ بک ای ایکس‬ ‫‪27,600,000‬‬ ‫‪27,800,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬کد ‪28228‬‬ ‫‪35,700,000‬‬ ‫‪35,327,000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪24,610,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬دوگانه سوز (کد ‪)28314‬‬ ‫‪37,100,000‬‬ ‫‪36,769,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک اس ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪26,700,000‬‬ ‫‪27,360,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 2‬کد ‪26028‬‬ ‫‪32,200,000‬‬ ‫‪32,516,000‬‬ ‫اریو ‪( 1600‬اتوماتیک)‬ ‫‪55,300,000‬‬ ‫‪54,460,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪33,800,000‬‬ ‫‪34,452,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ - 1600‬دنده ای‬ ‫‪72,700,000‬‬ ‫‪75,650,000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی ‪ . 8‬کد ‪27430‬‬ ‫‪36,600,000‬‬ ‫‪37,231,000‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در گفت وگو با‬ ‫اعالم کرد‬ ‫‪23‬‬ ‫رشد ‪ 40‬درصدی صادرات از مرزهای جنوب شرقی کشور‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان ک��ه مع��روف به‬ ‫رنگین کمان معادن کش��ور اس��ت ازجمله‬ ‫اس��تان هایی اس��ت که نه تنها مس��ئوالن‬ ‫اس��تانی بلکه کارشناس��ان ه��م معتقدند‬ ‫در بخ��ش صنع��ت و معدن ب��ه جایگاهی‬ ‫که مناس��ب ظرفیت هایش باشد‪ ،‬نرسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬این اس��تان که مس��احتی بیش از‬ ‫‪ 11‬درصد کشور را به خود اختصاص داده‬ ‫دارای مع��ادن و ظرفیت ه��ای زی��ادی در‬ ‫بخش صنعت و معدن اس��ت‪ ،‬البته بعضی‬ ‫از کارشناسان و مسئوالن استانی معتقدند‬ ‫ظرفیت های صنعتی و معدنی این اس��تان‬ ‫به بهره برداری نرسیده اند‪.‬‬ ‫از جمله ظرفیت های اس��تان سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان ه��زار و ‪ 100‬کیلومت��ر مرز‬ ‫زمینی با کشورهای پاکستان و افغانستان‬ ‫و ‪ 300‬کیلومت��ر مرز دریای��ی و اتصال به‬ ‫اب ه��ای ازاد جه��ان اس��ت‪ .‬این اس��تان‬ ‫کش��ورمان همچنی��ن دارای محص��والت‬ ‫متنوع کشاورزی و معادن زیادی است که‬ ‫رس��یدگی و بهره برداری از انها می تواند تا‬ ‫ح��د زیادی به رونق اقتصادی این اس��تان‬ ‫محروم در کشور کمک کند‪ .‬در ادامه نادر‬ ‫میرشکار‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫در این باره پاس��خ‬ ‫به پرس��ش های‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت ه�ای موج�ود در اس�تان‬ ‫سیس�تان و بلوچس�تان ب�رای‬ ‫رونق بخشی به اقتصاد چیست؟‬ ‫سیستان و بلوچستان در گروه استان هایی‬ ‫اس��ت که در زمینه صنعت هنوز به جایگاه‬ ‫واقع��ی خود نرس��یده و نباید فراموش کرد‬ ‫که دالی��ل مختل��ف در ای��ن زمینه نقش‬ ‫داش��ته اند اما توجه ویژه به بخش صنعت با‬ ‫توجه به ظرفیت های استان و منابع معدنی‪،‬‬ ‫ش��یالتی‪ ،‬خرم��ا‪ ،‬صنع��ت کشتی س��ازی‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬فوالد و پتروش��یمی چهره استان‬ ‫را به اس��تانی صنعتی تغیی��ر خواهد داد و‬ ‫طرح ه��ای مهم��ی نیز در اس��تان از جمله‬ ‫مس‪ ،‬پروفیل فوالدی‪ ،‬انتیموان‪ ،‬سردخانه‪،‬‬ ‫پودر لباسش��ویی ب��ه بهره ب��رداری خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬منابع دریایی و ش��یالت و صنعت‬ ‫کش��تی‪ ،‬شناور و لنج س��ازی جنوب استان‬ ‫و کارخانه ه��ای متعدد تن ماهی در جنوب‬ ‫اس��تان از دیگ��ر امکانات توس��عه صنعتی‬ ‫است که می تواند زمینه س��از ایجاد صنایع‬ ‫شیمیایی و صنایع دریایی به شمار اید‪.‬‬ ‫€ €بخش صنع�ت و واحدهای تولیدی‬ ‫استان سیس�تان و بلوچستان اکنون‬ ‫در چه شرایط و مرحله ای قرار دارد؟‬ ‫اکن��ون تع��داد کل واحده��ای تولیدی‬ ‫اس��تان هزار و ‪ 262‬واحد است که در بین‬ ‫‪ 31‬اس��تان دارای رتبه ‪ 19‬هس��تیم‪ .‬البته‬ ‫تع��دادی از واحده��ای تولی��دی‪ ،‬تعطیل‬ ‫شده اند و ازجمله دالیل تعطیلی واحدهای‬ ‫تولیدی استان فرسوده بودن ماشین االت‬ ‫و مش��کل ف��روش محص��والت تولی��دی‬ ‫و مدیریتی اس��ت ک��ه بیش��تر واحدهای‬ ‫نامبرده دارای اشتغال زیر ‪ 10‬نفر هستند‪.‬‬ ‫همچنین تعداد ‪ 899‬واحد به صورت فعال‬ ‫و نیمه فعال مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی کشور‪ ،‬حفظ‬ ‫و احی��ای واحده��ای تولی��دی کوچک و‬ ‫ب��زرگ اس��تان از دریافت مالی��ات مهم تر‬ ‫اس��ت‪ .‬همه دس��ت اندر کاران این بخش ها‬ ‫چ��ه دولت��ی و چه خصوصی بای��د در این‬ ‫زمین��ه گام برداری��م و اولویت ه��ا را در‬ ‫توس��عه اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫مد نظ��ر قرار دهیم و اج��ازه ندهیم واحد‬ ‫تولیدی که اش��تغال افرین است‪ ،‬به دلیل‬ ‫برخی بوروکراس��ی ها و مشکالت به سمت‬ ‫تعطیلی برود‪.‬‬ ‫بهره وری و اس��تفاده بهین��ه از منابع از‬ ‫مهم ترین مس��ائلی اس��ت که ب��ا توجه به‬ ‫محدوی��ت منابع مطرح ش��ده و همچنین‬ ‫در عی��ن حال توس��عه ظرفیت های تولید‪،‬‬ ‫حمایت همه جانب��ه از صادرات و خدمات‪،‬‬ ‫تشویق سرمایه گذاری خارجی و گسترش‬ ‫و تس��هیل تولید و تجارت از وظایفی است‬ ‫که برای تحقق انها باید تالش کرد‪.‬‬ ‫اکنون تعداد کل واحدهای‬ ‫تولیدی استان هزار و‬ ‫‪ 262‬واحد است که در بین‬ ‫‪ 31‬استان دارای رتبه‬ ‫‪ 19‬هستیم‪ .‬البته تعدادی‬ ‫از واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫تعطیل شده اند و ازجمله‬ ‫دالیل تعطیلی واحدهای‬ ‫تولیدی استان فرسوده‬ ‫بودن ماشین االت و‬ ‫مشکل فروش محصوالت‬ ‫تولیدی و مدیریتی است‬ ‫€ €معادن فعال در این استان مشغول‬ ‫چه فعالیت هایی هستند؟‬ ‫منابع معدنی از جمله قابلیت های توسعه‬ ‫صنعت است و بسیاری از معادن می توانند‬ ‫عملکرد فرامنطقه ای داشته و منبع خوبی‬ ‫برای تولید مصالح س��اختمانی نیز باش��ند‬ ‫که این رشته صنعتی عالوه بر اشتغالزایی‬ ‫در افزایش درامد منطقه نیز تاثیر بسزایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بستر فعالیت اکتش��افی برای حضور در‬ ‫اس��تان و س��رمایه گذاری در امر اکتشاف‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران را ترغی��ب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن ایران‬ ‫(ایمی��درو) در ‪ 40‬ه��زار کیلومترمرب��ع و‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولی��د م��واد معدنی در‬ ‫ح��دود ‪ 15‬ه��زار کیلومتر مربع‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ص��در تامین (وابس��ته به س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی)‪ ،‬ش��رکت مل��ی صنای��ع مس‬ ‫ایران‪ ،‬ش��رکت خدمات اکتشافی‪ ،‬شرکت‬ ‫صبامیهن و چندین ش��رکت معدنی بزرگ‬ ‫دیگ��ر مقدم��ات اکتش��اف در بخش های‬ ‫وسیعی از استان را در کنار فعالیت بخش‬ ‫خصوصی استان شروع کرده اند‪.‬‬ ‫€ €فعالیت های اکتشافی در حوزه های‬ ‫جدید ادامه دارند؟‬ ‫اس��تراتژی کنون��ی درب��اره فعالیت های‬ ‫اکتشافی‪ ،‬نشان دهنده فراهم شدن زمینه‬ ‫مس��اعد برای احداث صنایع معدنی بزرگ‬ ‫در اس��تان و توسعه استان است و رویکرد‬ ‫ایجاد ش��ده از س��ال ‪ 87‬تاکنون می تواند‬ ‫نویدبخش توسعه اس��تان باشد ‪ .‬دستیابی‬ ‫به رش��د مطلوب س��رمایه گذاری صنعتی‪،‬‬ ‫انتخاب فراینده��ای صنعتی دانش محور‪،‬‬ ‫افزای��ش ت��وان رقابت پذی��ری‪ ،‬افزای��ش‬ ‫بهره وری عوامل تولی��د به ویژه نیروی کار‬ ‫و س��رمایه‪ ،‬ارتقای س��طح فناوری صنایع‬ ‫و دس��تیابی ب��ه فناوری های پیش��رفته و‬ ‫راهبردی‪ ،‬بهره گیری از مزیت های نس��بی‬ ‫موج��ود‪ ،‬رش��د مس��تمر ص��ادرات کاال و‬ ‫خدمات صنعتی‪ ،‬ایجاد خوشه های صنعتی‬ ‫از طریق تقویت صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫و پیون��د انها ب��ا صنایع ب��زرگ به منظور‬ ‫هم افزای��ی صنعت و ارتقای ت��وان رقابتی‬ ‫(خوش��ه صنایع ش��یالت چابهار) ا زجمله‬ ‫سیاست های کلی در بخش صنعت استان‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫€ €طرح ه�ای جدید صنعت�ی و معدنی‬ ‫تا چه حد به اش�تغالزایی اس�تان کمک‬ ‫می کنند؟‬ ‫وج��ود ظرفیت ه��ای خال��ی تولی��د در‬ ‫واحده��ای صنعتی موجود‪ ،‬امکان توس��عه‬ ‫واحده��ای موج��ود‪ ،‬تکمی��ل طرح ه��ای‬ ‫نیمه تمام‪ ،‬اج��رای طرح های جدید صنعتی‬ ‫و راه ان��دازی دوب��اره واحده��ای متوق��ف‬ ‫از جمله برنامه هایی اس��ت که پیگیری شده‬ ‫و موجب��ات ایج��اد فرصت های اش��تغال را‬ ‫به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫€ €میزان صادرات اس�تان سیس�تان و‬ ‫بلوچس�تان در مقایس�ه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته چه تغییراتی داشته است؟‬ ‫سال گذشته انواع سیمان‪ ،‬پودر لباسشویی‪،‬‬ ‫بیس��کویت‪ ،‬نوش��ابه‪ ،‬انواع لوله های پلیمر و‬ ‫پلی اتیلن‪ ،‬کنسرو ماهی و سموم دفع افات‬ ‫کشاورزی در واحدهای صنعتی استان تولید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این تولیدات به ارزش بیش از‬ ‫‪ 112‬میلی��ون دالر به کش��ورهایی از جمله‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬کش��ورهای ح��وزه‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬عراق‪ ،‬جمه��وری اذربایجان‪،‬‬ ‫برخ��ی کش��ورهای افریقایی و کش��ورهای‬ ‫اس��یای میانه صادر ش��ده که ای��ن میزان‬ ‫صادرات نسبت به سال ‪ 92‬رشد بیش از ‪40‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫€ €ب�رای ج�ذب س�رمایه و ترغی�ب‬ ‫س�رمایه گذار در اس�تان سیس�تان و‬ ‫بلوچستان چه برنامه ای در پیش دارید؟‬ ‫بای��د ظرفیت ه��ای موجود در اس��تان در‬ ‫زمین��ه صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی و تج��اری را به‬ ‫حداکث��ر برس��انیم و واحده��ای صنعتی را‬ ‫از طری��ق منابع و تس��هیالت موردنیاز فعال‬ ‫کنی��م‪ .‬در ای��ن زمینه با پیگی��ری و جذب‬ ‫اعتبارات قانون صیانت از تولید تاکنون مبلغ‬ ‫‪ 39‬میلیارد ریال با کارمزد ‪ 4‬درصد از طریق‬ ‫انعقاد ق��رارداد با بانک ه��ای عامل پرداخت‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمینه تامین منابع‬ ‫مالی تاکنون ‪ 700‬میلیارد ریال و ‪ 26‬میلیون‬ ‫یورو تسهیالت ارزی برای تامین منابع مالی‬ ‫‪ 14‬ط��رح و واحد صنعتی پرداخت ش��ده و‬ ‫‪ 27‬میلیون یورو تسهیالت ارزی نیز برای ‪3‬‬ ‫طرح صنعتی قوطی س��ازی‪ ،‬پانل پلی اورتان‬ ‫و کاش��ی در مرحل��ه انعقاد قرارداد اس��ت‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت توجه ویژه‬ ‫به اس��تان دارد و فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫پیش��نهادی برای س��رمایه گذاری در استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان را با مشوق هایی به‬ ‫دبیر کمیسیون اقتصادی ارائه کرده است‪.‬‬ ‫بهبود فضای کسب و کار‪ ،‬از اهداف اصلی استان فارس‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫فارس گفت‪ :‬با برنامه ریزی و اهداف راهبردی بلند مدت‬ ‫و کوتاه م��دت می توان زمینه های مناس��ب برای ایجاد‬ ‫اشتغال جدید و پیشرفت صنایع در بخش های مختلف‬ ‫را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫عل��ی همت��ی با اش��اره ب��ه روز صنع��ت و معدن و‬ ‫تبری��ک این روز به فعاالن این ح��وزه گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫روزه��ای خ��وب و خوش اقتص��ادی و رون��ق تولید و‬ ‫افزایش اش��تغال و ارامش و امنیت اقتصادی اس��تان‬ ‫را بیش از پیش ش��اهد باشیم‪ .‬وی با بیان این موضوع‬ ‫که بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مهم ترین بخش‬ ‫اقتصادی کشور اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید با برنامه ریزی‬ ‫و اه��داف راهب��ردی بلند مدت و کوتاه م��دت و بهبود‬ ‫مس��تمر و گسترش فضای کسب و کار‪ ،‬رقابت پذیری را‬ ‫توس��عه داده و با تعامل نیز زمینه های مناس��ب برای‬ ‫ایجاد اش��تغال جدید و پیشرفت صنایع در بخش های‬ ‫مختلف را به وجود اورد‪.‬‬ ‫بو کار‪ ،‬صیانت‬ ‫همتی ادامه داد‪ :‬بهبود فضای کس�� ‬ ‫حداکثری از نظ��ام تولیدی و تجاری موجود‪ ،‬افزایش‬ ‫رقابت پذی��ری و کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت‬ ‫صنعتی و معدنی‪ ،‬حمایت از توسعه و تقویت تولیدات‬ ‫صادرات گرا از عمده مواردی است که سازمان صنعت‪،‬‬ ‫‪ 85‬درصد بودجه اصفهان محقق می شود‬ ‫تس�نیم‪ :‬اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه بودجه جاری امسال استان‬ ‫اصفهان در حدود ‪ ۳۲۰‬میلیارد تومان است گفت‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫در حدود ‪ ۸۵‬درصد این بودجه محقق شود‪.‬‬ ‫رسول زرگرپور با بیان اینکه حدود ‪ 80‬میلیارد تومان کسری بودجه‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬نزدیک به ‪ 25‬درصد بودجه مصوب کس��ری وجود‬ ‫دارد و پیش بینی اینکه بودجه ها افزایش یابد‪ ،‬غیر ممکن است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان راهکار مقابله با این موضوع گفت‪ :‬باید هزینه های قابل‬ ‫صرفه جوی��ی و هزینه های��ی که ب��ا کاهش ان به عملکرد دس��تگاه ها‬ ‫ضربه ای وارد نمی شود‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫زرگرپور با اش��اره به تشکیل س��ازمان مدیریت افزود‪ :‬با تشکیل این‬ ‫سازمان ‪ 4‬دفتر به سازمان مدیریت انتقال یافته و دفتر امور اقتصادی‬ ‫نیز در استانداری تشکیل می شود که باید اقدامات الزم در زمینه نوع‬ ‫معدن و تجارت مدنظر دارد‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان ف��ارس به اولوی��ت و هدف‬ ‫سازمان اش��اره کرد و گفت‪ :‬هدف اصلی این سازمان‬ ‫بازار رس��انی محص��والت ایرانی و توس��عه صادرات به‬ ‫منظ��ور اس��تقالل ارزی و تامین س��رمایه در گردش‬ ‫ب��رای صیانت از تولی��د ملی و مدیری��ت بهره ورانه از‬ ‫ظرفیت های تولی��د و همچنین مدیری��ت دو جریان‬ ‫پول��ی و ارزی و ریالی برای تکمیل طرح های صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه مزیت های س��رمایه گذاری در اس��تان‬ ‫ف��ارس را تش��ریح کرد و در این باره گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫چینش و محل اس��تقرار واحدها و معاونت ها انجام شود‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه دستگاه های خدمت رسان باید با تعامل بیشتری با شهروندان‬ ‫برخورد کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه عمرانی نیز باید بر عملکرد شهرداری ها‬ ‫در ایجاد رضایت مندی ش��هروندان کنترل و نظارت بیش��تری اعمال‬ ‫شود‪ .‬زرگرپور با بیان اینکه در حوزه سیاسی‪ ،‬مدیران باید روی تک تک‬ ‫کلمات و عبارات خود دقت کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش های دانش��جویی‬ ‫و کارگ��ری باید مورد رص��د قرار گیرند‪ ،‬چرا که ممکن اس��ت افرادی‬ ‫بخواهند از فضای س��الم موجود سوء استفاده و بهره برداری سیاسی و‬ ‫جناحی کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان اف��زود‪ :‬برگزاری انتخابات تنها به حوزه سیاس��ی‬ ‫وابس��ته نبوده‪ ،‬بلکه هم��ه حوزه ها به فراخور وظای��ف خود می توانند‬ ‫نقش مهمی را در برگزاری هرچه بهتر انتخابات ایفا کنند‪.‬‬ ‫اینکه س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نقش مستقیم‬ ‫و بس��زایی در پیش��رفت صنایع و کارخانه های استان‬ ‫دارد‪ ،‬این ظرفیت وجود دارد که با برنامه ریزی عملکرد‬ ‫بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات خراسان جنوبی‬ ‫‪45‬درصد افزایش یافت‬ ‫‪ :‬معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت‪ :‬صادرات ‪ 3‬ماه‬ ‫نخس��ت سال ‪ 94‬اس��تان خراس��ان جنوبی با رشدی‬ ‫معادل ‪45‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال ‪ 93‬به‬ ‫بی��ش از ‪ 41‬میلیون دالر رس��ید‪ .‬بی��ش از ‪70‬درصد‬ ‫از صادرات اس��تان از گمرک رس��می و بازارچه مرزی‬ ‫ماهیرود انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مهدی ماهگلی افزود‪ :‬در‬ ‫‪ 3‬ماه نخس��ت سال ‪ 93‬میزان ‪ 200‬هزار دالر واردات‬ ‫از بازارچه مرزی دوکوهانه انجام ش��ده بود‪ .‬ماهگلی با‬ ‫بیان اینکه خراس��ان جنوبی از جمله استان های مرزی‬ ‫به شمار می اید‪ ،‬گفت‪ :‬خروجی کل استان در این مدت‬ ‫بی��ش از ‪170‬میلیون دالر با رش��د ‪18‬درصدی بوده‬ ‫است‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بیشترین حجم صادرات‬ ‫از مرز رس��می و بازارچه ماهیرود انجام ش��ده و سایر‬ ‫بازارچه های اس��تان به دلیل نبود گمرکات افغانستان‬ ‫غیرفعال بوده و خروجی نداشته اند‪.‬‬ ‫تولید ‪20‬درصد تایر کشور‬ ‫در کویرتایر‬ ‫ ‪ :‬معاون بهره برداری و مدیرکارخانه کویرتایر گفت‪:‬‬ ‫اکن��ون حدود ‪20‬درصد تایر تولیدی کش��ور به لحاظ‬ ‫تعداد و ‪13‬درصد به لحاظ وزنی در کارخانه کویر تایر‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬محمدحسین کمیلی با اشاره به اینکه‬ ‫ظرفیت اس��می این کارخانه ‪28‬هزار تن از انواع تایر و‬ ‫فلپ است‪ ،‬گفت‪ :‬در چند ماه گذشته بعضی از تاجران‬ ‫ب��ا دریافت ارز مبادله ای اقدام به واردات تایر نامرغوب‬ ‫کرده اند و این در حالی است که تولید کنندگان داخلی‬ ‫صنعت تایر مجبورند‪ ،‬عمده م��واد اولیه مصرفی خود‬ ‫را ب��ا ارز ازاد تهی��ه کنن��د‪ .‬وی درباره خواس��ته های‬ ‫صنعتگ��ران این حوزه از مس��ئوالن گف��ت‪ :‬بازنگری‬ ‫در تعرفه ها‪ ،‬تدوین اس��تانداردهای س��ختگیرانه تر در‬ ‫گمرکات و مبادی ورود تایر و حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی با تامین بخش��ی از نیازهای ارزی انها حداقل‬ ‫خواسته هایی است که از مسئوالن داریم‪.‬‬ ‫صنایع صادراتی ایرانشهر‬ ‫‪ :‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان‬ ‫ایرانش��هر گفت‪ 84 :‬واحد صنعتی فعال در شهرستان‬ ‫ایرانش��هر فعالی��ت می کنن��د ک��ه ان��واع محصوالت‬ ‫بهداشتی‪ ،‬ساختمانی‪ ،‬مواد لبنی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬نوشابه‬ ‫و ان��واع فوم پلی اس��تایرن را تولی��د می کنند‪ .‬معظم‬ ‫محم��ودزاده افزود‪ :‬برخ��ی از کااله��ای تولیدی این‬ ‫شهرس��تان از جمله انواع نوش��ابه های گازدار قابلیت‬ ‫صادراتی دارند و به کشورهایی از جمله پاکستان صادر‬ ‫می شوند‪ .‬وی از سرمایه گذاران داخلی و بومیان خارج‬ ‫از کش��ور خواست تا با توجه به ظرفیت های صنعتی و‬ ‫معدنی که در ایرانش��هر وجود دارد در این شهرستان‬ ‫اقدام به سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬هوش��نگ ناظری‪ ،‬فرماندار شهرستان زابل‬ ‫با اش��اره به گرامیداش��ت دهه صنعت و معدن گفت‪:‬‬ ‫تعامل بین بخش صنعت‪ ،‬معدن و دستگاه های مرتبط‬ ‫بر رونق تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان زابل تاثیر‬ ‫بس��یاری خوهد داش��ت و باید در این مس��یر حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افزایش کیفیت تولیدات صنعتی‬ ‫و تولید مطلوب به طور قطع پیشروی به سمت اقتصاد‬ ‫مقاومتی را در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای خراسان‬ ‫شمالی گفت‪94 :‬درصد کل منابع اب خراسان شمالی‬ ‫در بخش کش��اورزی مصرف می شود‪ .‬کاظم طاهریان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازده اب در بخش کشاورزی استان حدود‬ ‫‪35‬درصد اس��ت و بقیه اب به صورت سنتی مصرف و‬ ‫از دسترس خارج می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برداشت های‬ ‫بی روی��ه و غیرمج��از از مناب��ع اب ه��ای س��طحی و‬ ‫زیرزمین��ی در این اس��تان این منابع را با مش��کالت‬ ‫جدی مواجه کرده و موجب ش��ده وزارت نیرو توسعه‬ ‫بهره برداری از منابع اب زیرزمینی در ‪ 8‬دش��ت از ‪11‬‬ ‫دشت استان را ممنوع اعالم کند‪.‬‬ ‫اگـهی استعالم بهاء عمـومی‬ ‫شهرداری گرگان در نظر دارد نسبت به اجرای ‪ 9850‬متر طول مرمت و لکه گیری اسفالت معابر محدوده شهرداری منطقه دو با مبلغ‬ ‫براورد اولیه ‪ 997/706/500‬ریال بر مبنای جدول شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست اگهی استعالم بهاء اقدام نماید‪ .‬لذا شرکت های‬ ‫پیمان��کاری دارای رزوم��ه می توانند از تاریخ ‪ 94/4/13‬لغایت س��اعت ‪ 13‬مورخ ‪ 94/4/23‬به واحد امور قراردادهای ش��هرداری به ادرس‬ ‫گرگان – میدان شهرداری – شهرداری گرگان – طبقه سوم و یا به سایت شهردای گرگان به ادرس اینترنتی ‪WWW.GORGAN.IR‬‬ ‫مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعالم بهاء نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در قالب پاکت الف (اساسنامه‪ ،‬اگهی تاسیس و اخرین‬ ‫تغییرات شرکت در روزنامه رسمی‪ ،‬رزومه‪ ،‬اسناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ب (پیشنهاد قیمت) به شرح مدت زمان تعیین شده‬ ‫در متن اگهی در پاکت الک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به ادرس‪ :‬گرگان – میدان شهرداری – شهرداری گرگان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪01732240752 :‬‬ ‫حسین صادقلو‬ ‫شهـردار گـرگان‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اغاز رسمی حمل بار‬ ‫از راه اهن اینچه برون‬ ‫‪ :‬مدی��رکل راه اه��ن ش��مال ش��رق ‪ 2‬از ورود‬ ‫نخستین محموله ریلی به جاده ابریشم جدید (راه اهن‬ ‫ایران‪ -‬ترکمنستان‪ -‬قزاقستان) خبر داد و گفت‪ :‬پس‬ ‫از ورود ای��ن محمول��ه از قزاقس��تان‪ ،‬کار حمل بار از‬ ‫ایس��تگاه راه اهن اینچه برون در اس��تان گلستان اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬محمدرضا قربانی اظهار کرد‪ :‬این محموله ریلی‬ ‫ش��امل ‪ 45‬واگن پس از امضای تفاهمنامه در جلس��ه‬ ‫مش��ترک راه اهن های ای��ران و قزاقس��تان‪ ،‬بارگیری‬ ‫ش��ده و از مرز اینچه برون در شرق گلستان وارد ایران‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در جلسه و همایش جاده‬ ‫ابریش��م جدید نحوه همکاری و تعامل بین کشورهای‬ ‫ایران‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان و چند کشور دیگر برای‬ ‫ترانزیت و همکاری و تعامالت ریلی بررسی شد‪ .‬قربانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این جلس��ه مش��ترک‪ ،‬زیرس��اخت های‬ ‫موج��ود ریل��ی راه اهن جمه��وری اس�لامی ایران و‬ ‫کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬ظرفیت های ریل��ی‪ ،‬طرح های‬ ‫توس��عه ای جمهوری اس�لامی و کریدورهای فعال که‬ ‫از خاک ای��ران می گذرد‪ ،‬مورد بررس��ی قرار گرفت و‬ ‫بنا ش��د که برای بهره برداری از مس��یر اینچه برون ‪-‬‬ ‫بندرعباس به عنوان جاده ابریشم جدید تالش شود‪.‬‬ ‫‪ 125‬نانوایی مازندران‬ ‫در مرحله ازمایشی کیفی سازی‬ ‫‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫امارها از رشد ‪1119‬درصدی صادرات خامه و شیر در ‪ 2‬ماه نخست سال ‪ 94‬خبر می دهد‬ ‫اعتماد بازارهای خارجی به لبنیات صنعتی گلستان‬ ‫زینب عبدی ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬اعتماد‬ ‫بازاره��ای خارج��ی ب��ه لبنی��ات صنعتی‬ ‫استان گلس��تان موجب رش��د صادرات و‬ ‫تثبی��ت جایگاه این کاال ها در کش��ورهای‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬عراق و افغانستان شده است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن اس��تانی از رش��د ‪ 69‬درصدی‬ ‫ص��ادرات پنیر و نیز رش��د ه��زار و ‪119‬‬ ‫درصدی خامه و شیر از استان گلستان در‬ ‫‪ 2‬ماه نخست س��ال جاری نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل می گویند‪ .‬اما کارشناسان‬ ‫بر ای��ن اعتقادند که هن��وز دامداری های‬ ‫صنعت��ی در اس��تان گلس��تان هم��گام با‬ ‫صنای��ع لبنی پیش��رفت نک��رده در حالی‬ ‫که صنایع لبنی به اندازه کافی در اس��تان‬ ‫وجود دارد اما ش��یر خام مورد نیاز خود را‬ ‫که اصلی ترین ماده اولیه در تولید لبنیات‬ ‫است از خارج استان تامین می کنند‪ .‬انچه‬ ‫بازرگانان را در صادرات لبنیات به دردسر‬ ‫انداخت��ه‪ ،‬حمل ونق��ل نامناس��ب این کاال‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاجران اس��تان گلس��تان خواهان حمل‬ ‫یکس��ره لبنی��ات تا مقصد نهایی هس��تند‬ ‫تا خس��ارت کمتری به کاال های صادراتی‬ ‫وارد شود‪ .‬مس��ئوالن استان نیز از افزایش‬ ‫کامیون ه��ای عب��وری از اس��تان خب��ر‬ ‫می دهند که رونق خ��ط ریلی اینچه برون‬ ‫نیز تکمیل کننده ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صادرات گلس�تان با کاالهای‬ ‫صنعتی‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت غله و خدم��ات بازرگانی‬ ‫منطق��ه‪ 2‬با بیان اینکه از اغاز طرح ازمایش��ی ارتقای‬ ‫کیفیت نان در مازندران تاکنون ‪ 125‬واحد نانوایی در‬ ‫سطح استان به عنوان نمونه ازمایشی کیفی سازی نان‬ ‫شناسایی و معرفی ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت بهداشت‬ ‫محیطی و ف��ردی نانوایی ها‪ ،‬وضعیت ماش��ین االت و‬ ‫ل��وازم نانوایی ه��ا‪ ،‬امکانات ذخیره س��ازی و نگهداری‬ ‫ارد‪ ،‬مه��ارت ش��غلی و دانش نیروی انس��انی واحدها‬ ‫از مهم ترین ش��اخصه هایی اس��ت که در اجرای طرح‬ ‫ازمایشی کیفی سازی نان مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رمضانعلی مل��ک ابراز امیدواری ک��رد که با اجرای‬ ‫طرح ازمایش��ی ارتقابخش��ی کیفیت نان در مازندران‬ ‫ک��ه به عنوان یک م��دل و الگوی مطلوب برای س��ایر‬ ‫اس��تان های کش��ور اس��ت‪ ،‬بتوان ن��ان باکیفیت و با‬ ‫مطلوبیت باال بر س��ر س��فره های مردم ق��رار داد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬بانک ه��ا باید کمک کرده و ب��ا توجه به اینکه‬ ‫مازندران به عنوان نمونه ازمایش��ی ارتقای کیفیت نان‬ ‫در سطح کش��ور انتخاب شده است‪ ،‬تسهیالت الزم و‬ ‫مناسب را برای بهسازی فضای محیطی و دستگاه های‬ ‫تولید نان به واحدهای نانوایی ارائه کنند‪.‬‬ ‫کمبود نقدینگی‬ ‫مشکالت تولید را بیشتر می کند‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان گیالن درب��اره وضعیت و اهمی��ت صنعت در‬ ‫شهرس��تان اس��تانه اش��رفیه بیان ک��رد‪ :‬زمین های‬ ‫صنعت��ی و موقعیت اس��تراتژیک جغرافیای��ی در این‬ ‫شهرس��تان س��رمایه گذاران را به فعالی��ت در صنایع‬ ‫تبدیلی مح��دود نکرده و واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫نیز در ش��هرک ها و ناحیه های صنعتی ش��کل گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان گیالن‪ ،‬طهمورث الهوتی اش��کوری‬ ‫درباره عمده مش��کالت و دغدغه های صاحبان صنایع‬ ‫مستقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استانه اشرفیه‬ ‫گفت‪ :‬تس��هیالت و معوقات بانکی‪ ،‬بیم��ه کارگران و‬ ‫مالیات از عمده مش��کالت صنعت و تولید در اس��تانه‬ ‫اش��رفیه است‪ .‬رییس هیات مدیره شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان گیالن ادامه داد‪ :‬نقدینگی نیاز امروز‬ ‫صنعت در شهرستان اس��تانه است‪ .‬کمبود نقدینگی‬ ‫مشکالت تولید را بیشتر می کند‪ .‬در برخی موارد حتی‬ ‫واحدهای صنعتی به دلیل مش��کالت مالی در ابتدای‬ ‫مسیر خود از حرکت می ایستند‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫حسینقلی قوانلو‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان گلس��تان در‬ ‫اظهار می کند‪ ،‬که حدود‬ ‫گفت وگو با‬ ‫‪ 60‬درصد صادرات استان گلستان از بخش‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫او ص��ادرات محص��والت لبن��ی را نیز از‬ ‫تولی��دات صنعت��ی دانس��ته و می افزاید‪:‬‬ ‫بای��د در نظ��ر گرفت که صادرات اس��تان‬ ‫گلستان ش��امل کاالهای غیرنفتی است و‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در سبد صادراتی‬ ‫استان گلس��تان وجود ندارد‪ .‬شیر‪ ،‬خامه‪،‬‬ ‫پنی��ر‪ ،‬رب‪ ،‬س��ازه های فل��زی و س��یمان‬ ‫هم��ه از محصوالت صنعتی اس��ت که در‬ ‫س��بد صادراتی اس��تان ق��رار دارد‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫گلس��تان تصریح می کند‪ :‬افزایش صادرات‬ ‫کاال از استان گلس��تان به عوامل مختلفی‬ ‫چون تس��هیل رون��د حمل ونقل بس��تگی‬ ‫ن از اس��تان‬ ‫دارد به طوری که عبور کامیو ‬ ‫گلستان در سال گذشته حدود ‪ 90‬عدد در‬ ‫روز بود که در اواخر سال به ‪ 140‬کامیون‬ ‫رس��ید‪ .‬تالش داریم تا در س��ال جاری نیز‬ ‫همی��ن میزان را حفظ کنیم‪ .‬البته با رونق‬ ‫مرز ریلی اینچه برون می��زان صادرات نیز‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قوانل��و‪ ،‬میزان رش��د صادرات‬ ‫اس��تان گلس��تان در س��ال جدید‪ 75 ،‬تا‬ ‫‪80‬درص��د پیش بین��ی ش��ده در حالی که‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت رش��د حدود ‪15‬‬ ‫تا ‪ 20‬درص��دی را برای صادرات غیرنفتی‬ ‫کشور پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫حضور طوالنی مدت و کسب اعتماد بازار‬ ‫برای تثبی��ت جایگاه کاالهای صادراتی در‬ ‫بازارهای خارجی امری دش��وار اس��ت اما‬ ‫صنایع لبنی گلس��تان توانسته اند با حفظ‬ ‫کیفیت؛ جایگاه خود را در بازار کشورهای‬ ‫همس��ایه و رقاب��ت با کش��ورهای دیگر به‬ ‫اثبات برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتماد بازار عراق به لبنیات گلستان‬ ‫درویشعلی حس��ن زاده‪ ،‬معاون بازرگانی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫می گوی��د‪ :‬رون��د‬ ‫گلس��تان ب��ه‬ ‫ص��ادرات پنی��ر‪ ،‬خام��ه و ش��یر در ‪ 2‬ماه‬ ‫نخست س��ال جاری نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته رش��د قابل توجهی داشته‬ ‫به طوری که رشد صادرات پنیر ‪ 69‬درصد و‬ ‫خامه و شیر هزار و ‪119‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫این کاالها به کشورهای ترکمنستان‪ ،‬عراق‬ ‫و افغانس��تان صادر می ش��ود که در هر ‪3‬‬ ‫کش��ور و بی��ش از همه در ع��راق کیفیت‬ ‫لبنیات استان گلستان شناخته شده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬دسترس��ی به بازار در‬ ‫کشور ترکمنستان نسبت به سایر کشورها‬ ‫راحت تر اس��ت ‪ .‬البته بعد از گذش��ت چند‬ ‫س��ال جایگاه لبنیات اس��تان گلستان در‬ ‫این کشورها ش��ناخته شده به طوری که به‬ ‫ص��ورت میانگین حضور لبنیات گلس��تان‬ ‫در بازار ه��ای هر ‪ 3‬کش��ور ح��دود ‪ 60‬تا‬ ‫‪70‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان گلستان تاکید می کند‪ :‬بحث‬ ‫حمل ونقل در ص��ادرات لبنی��ات اهمیت‬ ‫وی��ژه ای دارد؛ اکنون ب��ه دلیل انکه حمل‬ ‫یکسره لبنیات به بازارهای صادراتی انجام‬ ‫نمی ش��ود صادرکنندگان را دچار مش��کل‬ ‫ت صادراتی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به طوری که لبنیا ‬ ‫در مرزها تخلیه و دوباره بارگیری می شود‬ ‫و این عامل از کیفیت محصول می کاهد و‬ ‫به بسته بندی ها اسیب وارد می کند‪.‬‬ ‫ورود ب��ه صادرات ب��رای تولید کنندگان‬ ‫نی��از ب��ه حج��م ب��االی تولی��د و رعایت‬ ‫استانداردهای مورد نظر در بازارهای هدف‬ ‫دارد‪ .‬به طور معمول صادرات کاال از جانب‬ ‫تولید کنن��دگان خ��رد مقدور نب��وده یا به‬ ‫سختی انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع خرد توان صادرات ندارند‬ ‫بزرگتری��ن واحد تولی��دی لبنیات در این‬ ‫اس��تان ش��یر مورد نیاز خ��ود را از بیرون‬ ‫اس��تان تامین می کند و ی��ا اینکه یکی از‬ ‫واحده��ای لبنی ب��زرگ امل در اس��تان‬ ‫مازندران ش��یر مورد نیاز خود را از استان‬ ‫گلستان تامین می کند‪.‬‬ ‫به گفته جهانش��اهی‪ ،‬باید در نظر داشت‬ ‫که واحده��ای لبنی در اس��تان به میزان‬ ‫ظرفیت واقعی خ��ود تولید نمی کنند و در‬ ‫فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی‬ ‫با مش��کل مواجه اند ک��ه دلیل ان کاهش‬ ‫توان خرید مردم است‪ .‬مشکل سرمایه در‬ ‫گ��ردش همچنان در صنعت لبنیات وجود‬ ‫دارد ک��ه در این ش��رایط ت��وان مدیریتی‬ ‫صاحبان صنایع اهمیت می یابد و با توسعه‬ ‫اموزش می توان فعالیت واحدهای صنعتی‬ ‫را با شرایط موجود وفق داد‪.‬‬ ‫تامین م��واد اولی��ه در تولید محصوالت‬ ‫صنعت��ی اهمی��ت خاص��ی دارد‪ .‬در تولید‬ ‫محص��والت لبنی تامین ش��یر صنعتی که‬ ‫کیفیت و می��زان چربی باالت��ری دارد به‬ ‫عه��ده دامداری های صنعتی اس��ت که در‬ ‫استان گلس��تان از رش��د صنایع لبنی جا‬ ‫مانده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹عقب ماندن دامداری های صنعتی‬ ‫از رشد صنایع لبنی‬ ‫محمدتقی جهانش��اهی‪ ،‬مع��اون صنایع‬ ‫تبدیلی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان‬ ‫می گوید که‬ ‫گلستان در گفت وگو با‬ ‫صنایع زیرمجموعه جهاد کشاورزی انقدر‬ ‫خرد هس��تند که توان صادرات ندارند اما‬ ‫واحده��ای لبنی بزرگ گلس��تان زیر نظر‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫به فعالیت های تولیدی و تجاری اش��تغال‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫او تاکی��د می کند‪ :‬صنایع لبنی اس��تان‬ ‫گلستان از نظر تامین مواد اولیه با مشکل‬ ‫مواج��ه نیس��تند اما صنایع لبن��ی خرد با‬ ‫مصرف روزانه ‪ 15‬تا ‪ 30‬تن‪ ،‬توان صادرات‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع تبدیلی س��ازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان گلس��تان ادامه می دهد‪:‬‬ ‫بح��ث ورود و خروج ش��یر خام از اس��تان‬ ‫گلستان همیش��ه مطرح بوده به طوری که‬ ‫عبدالغفار تخله‪ ،‬مدیر امور دام س��ازمان‬ ‫جه��اد کش��اورزی اس��تان گلس��تان در‬ ‫می گوید که صنایع لبنی‬ ‫گفت وگو با‬ ‫در این استان به اندازه کافی ایجاد شده و‬ ‫اکنون باید دامداری های صنعتی با رویکرد‬ ‫دومنظوره شیری و گوشتی افزایش یابد‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت ح��دود ‪400‬‬ ‫دامداری صنعتی در گلستان با تولید باالی‬ ‫‪ 300‬تن در س��ال‪ ،‬می افزای��د‪ :‬نیاز صنایع‬ ‫لبنی این استان به شیر خام صنعتی حدود‬ ‫‪ 2‬هزار تن اس��ت که تولی��د دامداری های‬ ‫موجود جوابگوی نیاز صنایع لبنی گلستان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تخل��ه تصری��ح می کن��د‪ :‬برنامه ه��ای‬ ‫توس��عه ای ب��رای ایج��اد دامداری های دو‬ ‫منظوره ش��یری و گوشتی در دست اقدام‬ ‫اس��ت و در برخی موارد حمایت واحدهای‬ ‫بزرگ صنعتی انجام می ش��ود‪ .‬در صورتی‬ ‫که تس��هیالت بانکی با ش��رایط مناس��ب‬ ‫تزریق ش��ود و قیمت فروش شیر با قیمت‬ ‫خری��د کارخانه ها متناس��ب ش��ود امکان‬ ‫توسعه دامداری ها وجود دارد‪.‬‬ ‫‹سفیر بلغارستان‬ ‫میهمان اتاق بازرگانی زنجان‬ ‫‪ :‬رییس اتاق بازرگانی زنجان در جلس��ه ای که‬ ‫با حضور س��فیر کشور بلغارس��تان‪ ،‬هیات نمایندگان‬ ‫اتاق و فعاالن اقتصادی اس��تان در اتاق زنجان برگزار‬ ‫ش��د ضمن ارائه توضیحاتی درباره فضای کسب وکار‪،‬‬ ‫وضعی��ت اقتصادی‪ ،‬ظرفیت ها و قابلیت های اس��تان‬ ‫زنجان عن��وان کرد‪ :‬فضای زنجان ب��ه دلیل نزدیکى‬ ‫به قطب ه��اى صنعتى و بازار عمده مصرف (بازارهاى‬ ‫عمده مصرف با جمعیتى ح��دود ‪40‬درصد جمعیت‬ ‫کش��ور در ش��عاع ‪ 400‬کیلومت��رى اس��تان واق��ع‬ ‫گردیده ان��د) و همچنین نزدیکى ب��ه نقاط مرزى که‬ ‫مراک��ز عمده مبادالت کاال هس��تند (م��رز بازرگان‪،‬‬ ‫جلفا‪ ،‬اس��تارا‪ ،‬انزلى) و نیز وجود گمرک در اس��تان‬ ‫مزیت ه��ای قابل مالحظه ای را برای س��رمایه گذاری‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫غالمحس��ین جمیلی تاکید کرد‪ :‬استقرار زنجان در‬ ‫موقعیت جغرافیایی فعلی دسترس��ی به کش��ورهای‬ ‫اس��یای میانه و عراق را بس��یار اس��ان کرده که این‬ ‫موض��وع بای��د در کان��ون توج��ه تاج��ران و فعاالن‬ ‫اقتصادی کشور و حتی سایر کشورها قرار گیرد‪.‬‬ ‫جمیلی با اش��اره ب��ه اینکه درحال حاضر اس��تان‬ ‫زنج��ان به عنوان قطب س��رب و روی کش��ور مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کش��ور بلغارس��تان نیز در حوزه سرب‬ ‫و روی تج��ارب قاب��ل مالحظه ای دارد ک��ه این امر‬ ‫می تواند سبب گسترش همکاری زنجان و بلغارستان‬ ‫در حوزه معادن به ویژه سرب‪ ،‬روی و مس شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به اینک��ه دولت یازدهم بر‬ ‫تبدی��ل زنجان ب��ه قطب ای تی کش��ور تاکید کرده‪،‬‬ ‫ایجاد همکاری و سرمایه گذاری در این بخش منافعی‬ ‫را برای هر دو طرف خواهد داشت‪.‬‬ ‫جمیل��ی عنوان ک��رد‪ :‬از انجایی که بلغارس��تان از‬ ‫جمله کش��ورهای مصرف کننده گیاهان دارویی است‬ ‫و بخ��ش اعظم این نیاز از کش��ورهای چین و امریکا‬ ‫تامین می ش��ود‪ ،‬با توجه به قدمت استفاده از گیاهان‬ ‫داروی��ی در طب س��نتی در ایران‪ ،‬زنج��ان فعالیت و‬ ‫تولیدات خوب و باس��ابقه ای در زمینه تولید گیاهان‬ ‫دارویی دارد و این امر می تواند زمینه صادرات و رفع‬ ‫نیازهای بازار بلغارستان را فراهم کند‪.‬‬ ‫رییس اتاق زنجان با ابراز امیدواری نس��بت به باال‬ ‫رفت��ن و رونق حجم مبادالت بین دو کش��ور تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬قابلیت های زی��ادی که در زمینه گردش��گری‬ ‫برای باال بردن سطح مبادالت وجود دارد را نیز نباید‬ ‫نادیده گرفت‪.‬‬ ‫سفیر کش��ور بلغارستان در این جلس��ه اقدام اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی استان زنجان‬ ‫در دع��وت از س��فیران را اقدام��ی موث��ر در افزایش‬ ‫رواب��ط تج��اری برش��مرد و ظرفیت های اس��تان در‬ ‫تمامی زمینه ها ازجمله کش��اورزی‪ ،‬معدنی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و گردش��گری را مطلوب دانست و اظهار کرد‪ :‬کشور‬ ‫بلغارس��تان امادگی همه جانبه برای گسترش روابط‬ ‫با اس��تان زنجان را دارد و به منظور گس��ترش روابط‬ ‫همه جانب��ه جاذبه های گردش��گری زنج��ان به مردم‬ ‫بلغارستان معرفی می شود‪.‬‬ ‫پولنداکف با اشاره به ظرفیت های استان زنجان در‬ ‫حوزه ای تی خاطرنشان کرد‪ :‬از انجایی که پارک های‬ ‫فناوری و دانش��گاه های فعال در بلغارستان در حوزه‬ ‫ای تی وجود دارد‪ ،‬پیش��نهاد می کنی��م میزان روابط‬ ‫علمی بین دو طرف در این حوزه افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به دنبال لینک کردن ظرفیت های استان‬ ‫زنجان و کش��ور بلغارستان هس��تیم تا روابط علمی‪،‬‬ ‫فنی‪ ،‬اقتصادی و بازرگانی دوجانبه را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بلغارستان در زمینه بهینه سازی‬ ‫مصرف انرژی از دانش باالیی برخوردار است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ان��رژی به عن��وان تامین کنن��ده و نگهدارنده و‬ ‫محافظی برای محیط زیس��ت محس��وب می ش��ود و‬ ‫در زمین��ه نیروگاه های بادی و خورش��یدی مایل به‬ ‫همکاری با استان زنجان هستیم‪.‬‬ ‫سفیر کش��ور بلغارستان تاکید کرد‪ :‬اماده همکاری‬ ‫ب��ا ای��ران در زمین��ه تولی��د و فعالی��ت در ح��وزه‬ ‫ترانس��فورماتور هس��تیم‪ ،‬زیرا قبل از فعالیت شرکت‬ ‫ترانسفورماتور در زنجان این محصول از بلغارستان به‬ ‫ایران صادر می ش��د و در حال حاضر ما این محصول‬ ‫را به کشورهایی از جمله س��وریه‪ ،‬عراق و افغانستان‬ ‫صادر می کنیم‪.‬‬ ‫پولنداک��ف‪ ،‬بلغارس��تان را دروازه ورود ای��ران ب��ه‬ ‫اتحادی��ه اروپا دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬امادگی الزم‬ ‫ب��رای صدور محص��والت تولیدی اس��تان زنجان در‬ ‫تمامی بخش ها به اتحادیه اروپا را داریم‪.‬‬ ‫وی نزدیکی زنجان به ترکیه و جمهوری اذربایجان‬ ‫را از موقعیت های ویژه این استان مطرح کرد و افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم تبدی��ل زنجان به مرکز اماد ش��مال غرب‬ ‫ای��ران در گس��ترش همکاری ه��ای دوجانب��ه نقش‬ ‫پررنگی را ایفا کند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫‪25‬‬ ‫موقعیت استراتژیک ایران درمسیر ترانزیت بین المللی را بررسی می کند‬ ‫شاهراه تجارت جهانی از خزر تا خلیج فارس‬ ‫زه�ره رجب نی�ا ‪ -‬گ�روه تجارت‪ :‬موقعی�ت اس�تراتژیک ایران‬ ‫درمس�یر ترانزیت جهان�ی ان را به یک�ی از منحصربه فردترین‬ ‫نق�اط س�رمایه گذاری درصنع�ت حمل ونقل تبدیل کرده اس�ت؛‬ ‫به ط�وری که تا این لحظه دو کریدور مهم بین المللی ترانزیت کاال‬ ‫یعنی ش�مال به جنوب و ش�رق به غرب جهان از این کشور عبور‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر قرار گرفتن درمسیر تجارت اسیا و اروپا به دلیل‬ ‫وجود کش�ورهای هند و چین به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫جهان و کش�ورهای اروپای�ی به عنوان مصرف کنن�ده کاال نیز بر‬ ‫اهمی�ت حضور ای�ران در صنع�ت حمل ونقل لجس�تیکی جهان‬ ‫می افزای�د‪ .‬به طوری که اگر در این زمینه تدابیر مناس�بی اتخاذ‬ ‫ش�ود‪ ،‬ایران می تواند با جذب س�رمایه های داخل�ی و خارجی و‬ ‫ش زیادی درتجارت جهانی ایفا‬ ‫توس�عه ناوگان حمل ونقل خود نق ‬ ‫کند‪ .‬این در حالی است که درامدهای حاصل از ترانزیت در شرایط‬ ‫کنون�ی یکی از ش�اخصه های مهم تجارت بین المللی به حس�اب‬ ‫می ای�د و موفقیت در این حوزه به مفهوم س�هیم ش�دن در بازار‬ ‫بین الملل�ی حمل ونقل کاال و عبور از دروازه های تجارت بین الملل‬ ‫است‪.‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ تخصیص بودجه اضافی در کره‬ ‫ دول��ت کره جنوبی موافقت خ��ود را با تزریق ‪۲۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر ب��ه اقتصاد این کش��ور ک��ه به علت‬ ‫ش��یوع ویروس مرس و کاهش مصرف دستخوش‬ ‫بحران ش��ده اس��ت‪ ،‬اعالم کرد‪ .‬به گ��زارش واحد‬ ‫مرک��زی خبر به نقل ازخبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬وزارت‬ ‫دارای��ی کره جنوب��ی اعالم کرد دولت در نشس��ت‬ ‫وزیران تزریق بس��ته مالی ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالری به‬ ‫اقتصاد کش��ور را تصویب کرد‪ .‬معاون وزیر دارایی‬ ‫کره جنوب��ی اعالم ک��رد‪ :‬این بودج��ه اضافی برای‬ ‫کم��ک به احیای اقتصاد و تثبیت س��طح معاش و‬ ‫زندگی م��ردم عادی که تحت تاثیر ش��یوع مرس‬ ‫قرار گرفته اند‪ ،‬اختصاص داده ش��ده اس��ت‪ .‬شمار‬ ‫تلفات ش��یوع وی��روس مرس تا صب��ح روز جمعه‬ ‫در کره جنوبی بی��ش از ‪ ۳۳‬تن اعالم و در مجموع‬ ‫ابتالی ‪ ۱۸۴‬تن به این بیماری تایید شده است‪.‬‬ ‫با کمک های مالی جدید‬ ‫به اوکراین موافقت شد‬ ‫به گفته کارشناسان اقتصادی حمل ونقل‬ ‫کاال از طری��ق کریدور ش��مال به جنوب‬ ‫نس��بت به مسیر کانال س��وئز ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کوتاه تر و ‪ ۳۰‬درصد هم ارزان تر است‪.‬‬ ‫کریدور شمال به جنوب که بخش مهمی‬ ‫از ان از خاک ایران می گذرد‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫مهم تری��ن و مناس��ب ترین حلقه ترانزیت‬ ‫کاال بی��ن اس��یا و اروپا به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫موقعی��ت اس��تراتژیک جغرافیایی ایران و‬ ‫قرار گرفتن در مس��یر کریدورهای شمال‬ ‫ جنوب و ش��رق ‪ -‬غرب و مس��یر سنتی‬‫جاده ابریش��م از امکان��ات بالقوه ای تلقی‬ ‫می ش��ود که باید ان را به امکانات بالفعل‬ ‫تبدیل کرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر اگ��ر درام��د حاصل از‬ ‫ترانزیت کاال پ��س از نفت و گاز به عنوان‬ ‫یکی از اصلی ترین منابع درامدی کش��ور‬ ‫م��ورد توجه ق��رار گیرد می تواند س��االنه‬ ‫س��ود سرشاری را نصیب کشور کند چون‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی ایران در س��واحل‬ ‫جنوب��ی دریای خزر و س��واحل ش��مالی‬ ‫خلیج ف��ارس و دری��ای عم��ان و مرزهای‬ ‫ش��رقی و غرب��ی این ظرفی��ت را دارد که‬ ‫ای��ران را ب��ه دروازه ارتب��اط اقتص��ادی‬ ‫کش��ورهای محصور در خش��کی اس��یای‬ ‫مرکزی و قفقاز به اروپا تبدیل کند‪ .‬با این‬ ‫همه با وج��ود ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫ایران در این عرصه و این که از ترانزیت به‬ ‫عنوان صنعتی نوپا یاد می ش��ود‪ ،‬متاسفانه‬ ‫بخش عم��ده ظرفی��ت ترانزیتی کش��ور‬ ‫درحال حاضر خالی مان��ده و این درحالی‬ ‫اس��ت که ظرفیت ان بیش از‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تن درسال عنوان می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن باره عضو هیات رییس��ه انجمن‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل بین المللی ایران‬ ‫با اشاره به ظرفیت های بخش حمل ونقل‪،‬‬ ‫ترانزی��ت و موقعی��ت مناس��ب ای��ران‬ ‫درکریدورهای بین المللی حمل ونقل اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایران در مهم ترین مسیر کریدورهای‬ ‫ترانزیت��ی دنی��ا ق��رار دارد‪ ،‬کریدورهایی‬ ‫مانند شمال ـ جنوب‪ ،‬شرق ـ غرب‪ ،‬جاده‬ ‫ابریش��م‪ ،‬راه ش��اهی و ج��اده مروارید که‬ ‫موقعی��ت ویژه ای در ای��ن زمینه به ایران‬ ‫بخشیده است‪.‬‬ ‫س��یده فاطم��ه مقیم��ی در گفت وگو با‬ ‫از کریدوره��ای ش��مال – جنوب‪،‬‬ ‫ش��رق ‪ -‬غرب‪ ،‬جنوب اس��یا و تراسیکا به‬ ‫عن��وان ‪ 4‬کریدور مهم ارتباطی جهان یاد‬ ‫کرد و افزود‪ :‬بخش��ی از مس��یر هر یک از‬ ‫این کریدورها در ایران واقع ش��ده که این‬ ‫امر موقعیت ویژه ای در ترانزیت برای ایران‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬موقعیت سوق الجیشی‬ ‫کشور‪ ،‬دسترسی به ‪ 2‬دریا و اقیانوس ازاد‬ ‫و وجود ‪۱۵‬کشور همسایه از دیگر امکانات‬ ‫بالقوه ایران محس��وب می شود که مقیمی‬ ‫با اش��اره به انها تصریح کرد‪ :‬با اس��تفاده‬ ‫خردمندان��ه از ظرفیت ه��ای ترانزیتی به‬ ‫خوبی می توان ان را جایگزین درامدهای‬ ‫نفتی کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬همه ای��ن مس��ائل موجب‬ ‫ارزاوری‪ ،‬اش��تغال و امنیت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫زمانی که کش��ورهای دیگر این مس��یر را‬ ‫امن ببینن��د‪ ،‬جایگاه تعام�لات در بخش‬ ‫اقتصادی به گونه ای می شود که در بخش‬ ‫سیاسی نیز همس��ویی و هماهنگی ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬مقیمی در ادامه به نواقصی که‬ ‫در خطوط حمل ونقل ریلی کش��ور وجود‬ ‫دارد پرداخت و ادامه داد‪ :‬انفصال ناگهانی‬ ‫خط��وط راه اهن ایران در برخی کریدورها‬ ‫مانن��د رش��ت به انزل��ی دسترس��ی های‬ ‫ترانزیت��ی ما را با وقف��ه مواجه می کند اما‬ ‫اگ��ر کریدورها به س��رعت تکمیل ش��وند‬ ‫منافع بس��یاری از این لحاظ برای کش��ور‬ ‫حاصل می ش��ود‪.‬وی با اش��اره به اهمیت‬ ‫کریدور ش��مال ـ جنوب که بخش مهمی‬ ‫از ان از خ��اک ای��ران می گ��ذرد گف��ت‪:‬‬ ‫درح��ال حاض��ر این کری��دور مهم ترین و‬ ‫مناسب ترین حلقه ترانزیت کاال بین اسیا‬ ‫و اروپ��ا به ش��مار م��ی رود‪ .‬مقیمی اضافه‬ ‫می کن��د‪ :‬این کری��دور درح��ال حاضر از‬ ‫حوزه اقیانوس هند (بندر بمبئی) اغاز و از‬ ‫طریق دریا ب��ه بندرعباس درجنوب ایران‬ ‫متصل می شود و س��پس کاالها به وسیله‬ ‫حمل ونقل جاده ای یا ریلی به بنادر شمال‬ ‫کش��ور (بندر انزلی و بندر امیراباد) انتقال‬ ‫می یابن��د و از انجا از طری��ق دریای خزر‬ ‫به بنادر اس��تراخان و الگان روسیه حمل‬ ‫می شوند‪ .‬اگر حلقه های گمشده این مسیر‬ ‫در داخل کش��ور از جمل��ه راه اهن قزوین‬ ‫ـ اس��تارا‪ ،‬تکمیل ش��ود امکان دسترسی‬ ‫جاده ای و ریلی به کشورهای منطقه قفقاز‬ ‫و روسیه نیز میسرخواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه انجمن شرکت های‬ ‫حمل ونق��ل بین الملل��ی ایران مش��کالت‬ ‫موج��ود ب��ر س��ر راه اس��تفاده بهین��ه از‬ ‫کریدور ش��مال به جنوب را تش��ریح کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬متاس��فانه قوانی��ن و مق��ررات‬ ‫ترانزیت با مش��کالت جدی روبه روس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر می خواهیم در جامعه جهانی فعالیت‬ ‫کنی��م‪ ،‬حداق��ل باید قوانی��ن داخلی را با‬ ‫قوانین جهانی یکس��ان و هماهنگ کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در انتخاب یک مس��یر‬ ‫ترانزیت��ی گزینه ه��ای س��رعت‪ ،‬قیمت و‬ ‫امنی��ت تعیین کننده هس��تند که در این‬ ‫میان امنیت مس��یر ایران به نسبت دیگر‬ ‫کش��ورهای منطق��ه به طور کام��ل تایید‬ ‫شده است‪ .‬به گفته مقیمی‪ ،‬درباره قیمت‬ ‫هم به دلیل ارزانی س��وخت و نیروی کار‬ ‫می توانی��م قیمت های پایینی ارائه بدهیم؛‬ ‫اما انقدر قوانین دس��ت و پاگیر و شرایط‬ ‫س��نگین وجود دارد که بیش��تر مانع کار‬ ‫می شوند تا روان سازی و تسهیل موقعیت‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫ب��رای درک بهت��ر این موض��وع کافی‬ ‫اس��ت نگاهی به تالش برخی کش��ورهای‬ ‫جه��ان ب��رای بهره ب��رداری از این فرصت‬ ‫بک��ر اقتص��ادی بیندازی��م‪ ،‬بررس��ی ها‬ ‫نش��ان می دهد درس��ال های اخی��ر تعداد‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل کشورهای چین‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬برزیل و روس��یه دو برابر شده است‪.‬‬ ‫شرکت های این ‪ 4‬کشور به همراه ترکیه‪،‬‬ ‫مکزی��ک و دیگ��ر بازاره��ای نوظه��ور در‬ ‫فهرست ‪ ۵۰۰‬ش��رکت جهانی حمل ونقل‬ ‫و ترانزی��ت جاده ای قرار دارند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫تحلیل «پی دبلیوسی» (یکی از بزرگترین‬ ‫ش��رکت های خدماتی و س��رویس دهنده‬ ‫مش��اوره مال��ی‪ ،‬مالی��ات و حسابرس��ی)‬ ‫درحال حاضر بیشترین تعداد شرکت های‬ ‫حمل ونقل چند ملیتی در چین قرار دارند‬ ‫اما در س��ال های اینده تعداد شرکت های‬ ‫حمل ونقل هند هم ت��ا ‪۲۰‬درصد بیش از‬ ‫چین افزای��ش خواهد یافت‪ .‬در واقع نفوذ‬ ‫این شرکت ها در بازارهای نوظهور تنها به‬ ‫دلیل محصوالت ش��ان نیس��ت بلکه برای‬ ‫خدماتی اس��ت که ارائ��ه می دهند‪ .‬چین‬ ‫به لح��اظ حمل ونق��ل بین المللی در رتبه‬ ‫سوم قرار دارد و کشوری است که در بین‬ ‫بازارهای نوظهور با داش��تن ‪ ۵۰۰‬شرکت‬ ‫حمل ونق��ل ‪25‬درص��د از کل درامد خود‬ ‫را به حمل ونقل ج��اده ای اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور کلی اگر ش��اخص اجرایی‬ ‫ال پی ای بان��ک جهانی را ک��ه حوزه های‬ ‫گمرک‪ ،‬زیرسازی‪ ،‬حمل ونقل بین المللی‪،‬‬ ‫مس��یریابی‪ ،‬پیگیری و مناس��ب بودن در‬ ‫حمل ونق��ل ترانزیت را پوش��ش می دهد‬ ‫م��ورد توجه ق��رار دهیم چی��ن در بخش‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای در اقتصاد جهان بین‬ ‫‪ ۱۵۵‬کش��ور روی پله ‪ ۲۷‬ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫بیش��ترین امتی��از چین در این ش��اخص‬ ‫مربوط به کیفیت زیرسازی حمل ونقل ان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬س��پس افریقای جنوبی است‬ ‫ک��ه در رتب��ه ‪ ۲۸‬قرار دارد ک��ه این رتبه‬ ‫بیش��تر به دلیل رقابت و کیفیت خدمات‬ ‫حمل ونق��ل و نیز توانایی پیگیری ارس��ال‬ ‫محموله ها به این کشور تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫در مقایس��ه ب��ا ای��ن کش��ور ها الم��ان‬ ‫از تع��داد کمت��ری ش��رکت حمل ونق��ل‬ ‫ج��اده ای برخوردار اس��ت‪ ،‬ش��رکت هایی‬ ‫انفصال ناگهانی‬ ‫خطوط راه اهن ایران‬ ‫در برخی کریدورها‬ ‫مانند رشت به انزلی‬ ‫دسترسی های ترانزیتی‬ ‫ما را با وقفه مواجه‬ ‫می کند اما اگر کریدورها‬ ‫به سرعت تکمیل شوند‬ ‫منافع بسیاری از این‬ ‫لحاظ برای کشور‬ ‫حاصل می شود‬ ‫ک��ه در حمل ونقل بین الملل��ی و بازارهای‬ ‫نوظهور مشارکت دارند و سهم شان از بازار‬ ‫ترانزیت رقمی حدود ‪ ۰/۷‬اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫به بازارهای محلی کشورهای نوظهور‪ ،‬نرخ‬ ‫رشد خدمات حمل ونقل این کشورها بیش‬ ‫از کش��ورهای پیش��رفته گزارش می شود‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی بای��د گفت ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل ج��اده ای بازاره��ای نوظهور و‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته با هم مش��ارکت و‬ ‫سرمایه گذاری های جمعی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر حمل ونق�ل ج�اده ای در‬ ‫اقتصاد جهان‬ ‫در زمین��ه تاثی��ر حمل ونقل جاده ای در‬ ‫اقتصاد جهان ‪ 3‬کش��ور مکزی��ک‪ ،‬ترکیه‬ ‫و افریق��ای جنوب��ی از اهمی��ت باالی��ی‬ ‫برخ��وردار هس��تند‪ .‬مکزیک پل��ی برای‬ ‫ارتب��اط حمل ونق��ل امری��کای جنوبی و‬ ‫ش��مالی‪ ،‬ترکیه پلی برای ارتب��اط اروپا و‬ ‫خاورمیان��ه و افریق��ای جنوبی نقطه ورود‬ ‫کاال به قاره افریقا به ویژه از اسیا و امریکا‬ ‫به حساب می اید‪ .‬توسعه ترکیه مربوط به‬ ‫موقعیت جغرافیایی این کش��ور است که‬ ‫کری��دور ارتباطی بین اروپ��ا و خاورمیانه‬ ‫محسوب می شود‪ .‬با توجه به پیشرفت های‬ ‫اقتصادی اس��یا به دلیل وجود کشورهایی‬ ‫مانند چین و هن��د‪ ،‬کریدورهای بازرگانی‬ ‫بین این نواحی و دیگر قسمت های جهان‬ ‫از اهمی��ت بس��یاری برخوردار ش��ده اند‪.‬‬ ‫درحال حاضر روس��یه و افریق��ای جنوبی‬ ‫نیز درصددند تا از رش��د این کریدورهای‬ ‫حمل ونقل در اسیا نفع ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت حمل ونقل در دنیا‬ ‫ام��ا به طورکل��ی حمل ونق��ل از ‪ 3‬نظر‬ ‫دارای اهمیت جهانی اس��ت‪ ،‬اساسی ترین‬ ‫تاثی��ر حمل ونق��ل به ظرفی��ت (فیزیکی)‬ ‫مکان��ی ان برای حمل ونقل مس��افر‪ ،‬کاال‬ ‫و هزینه های مرتبط ب��ا این حوزه مربوط‬ ‫است ازاین رو این قابلیت موجب می شود‬ ‫تا نهادهای اقتصادی در برابر این مس��ئله‬ ‫عکس العم��ل نش��ان دهن��د‪ .‬ام��ا دومین‬ ‫موضوع اهمیت اجرایی حمل ونقل اس��ت‬ ‫که ب��ه بهبود زمان اج��رای ان به ویژه از‬ ‫نظر قابلیت اطمین��ان و همچنین کاهش‬ ‫خس��ارت و ض��رر مرتبط اس��ت‪ ،‬این امر‬ ‫موجب حمل ونقل با سرعت بیشتر و تاخیر‬ ‫کمتر می شود و اخرین نکته پر اهمیت در‬ ‫این بین به اهمیت جغرافیایی و دسترسی‬ ‫به بازار گس��ترده تر و صرفه ان در مقیاس‬ ‫تولید‪ ،‬توزیع و مصرف مرتبط می شود‪ .‬این‬ ‫افزایش بهره وری‪ ،‬دسترسی به پایگاه های‬ ‫بزرگت��ر و متنوع ت��ر واردات (م��واد خام‪،‬‬ ‫قطعات‪ ،‬انرژی یا نی��روی کار) و بازارهای‬ ‫گسترده تر و متنوع تر صادرات (کاال) را به‬ ‫دنبال خواهد داش��ت‪ .‬یکی دیگر از اثرات‬ ‫مهم جغرافیایی حمل ونقل به نفوذ ان در‬ ‫محل فعالیت بستگی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده حمل ونقل در جهان‬ ‫براس��اس امار و ارقام س��ازمان تجارت‬ ‫جهان��ی‪ ،‬ارزش پول نق��د حاصل از حجم‬ ‫تج��ارت بین مناط��ق مختل��ف‪ ،‬از جمله‬ ‫ش��مال امریکا‪ ،‬امریکای جنوبی و مرکزی‪،‬‬ ‫اروپا‪ ،‬افریقا‪ ،‬کش��ورهای مشترک المنافع‬ ‫(س��ی ای اس)‪ ،‬خاورمیانه و اسیا در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫مس��یرهای تجاری قدیمی از جمله شمال‬ ‫امریکا به اروپا از رش��د س��االنه ‪۶‬درصد و‬ ‫اس��یا به اروپا از رشد س��االنه ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫صن��دوق بین المللی پول با انتش��ار بیانیه ای در‬ ‫واش��نگتن موافقت اولیه خود را ب��ا اعطای بخش‬ ‫دیگ��ری از کمک ه��ای مالی اختص��اص یافته به‬ ‫اوکرای��ن اعالم کرد‪ .‬در بیانی��ه صندوق بین المللی‬ ‫پول امده است گروه های مذاکره کننده در این نهاد‬ ‫بین المللی که ب��ا مقامات دولت اوکراین در تماس‬ ‫هس��تند‪ ،‬موافقت خود را با اعط��ای یک میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلی��ون دالر دیگر به اوکراین اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫اما با وج��ود توافق اولیه‪ ،‬تردیدها و ابهامات درباره‬ ‫بحران مالی اوکراین به قوت خود باقی است و تنها‬ ‫توافق قطعی صندوق بین المللی پول با کمک های‬ ‫مال��ی جدید ب��ه اوکراین می تواند ای��ن ابهامات را‬ ‫برطرف کند‪ .‬توافق اولیه ای که پنجش��نبه گذشته‬ ‫در ب��اره اعطای دومین بخ��ش از کمک های مالی‬ ‫جدید به اوکراین حاصل شد‪ ،‬باید به تصویب هیات‬ ‫مدیره صندوق بین المللی پول که ‪ ۱۸۸‬کش��ور در‬ ‫ان نماینده دارند‪ ،‬برسد‪.‬‬ ‫کانادا در مسیر رکود اقتصادی‬ ‫‪ 2‬بان��ک بزرگ در کانادا اعالم کردند اقتصاد این‬ ‫کشور به س��مت رکود پیش می رود‪ .‬در پی کاهش‬ ‫تولید ناخالص داخلی کانادا در ‪ 3‬ماه نخست سال‪،‬‬ ‫پیش بینی ها حاکی اس��ت اقتصاد این کشور که به‬ ‫ش��دت تحت تاثیر کاهش جهان��ی بهای نفت قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬به س��مت رکود پیش می رود‪ .‬بانک‬ ‫«نومورا» یکی از بزرگترین موسسات مالی در کانادا‬ ‫انتظار دارد تولید ناخالص داخلی این کش��ور در ‪3‬‬ ‫م��اه دوم نیز با کاهش ‪ ۰/۵‬درصدی مواجه ش��ود‪.‬‬ ‫بانک او امری��کا هم پیش بینی کرده این رقم‪۰/۶ ،‬‬ ‫درصد باش��د‪ .‬از لحاظ فن��ی‪ ،‬زمانی در اقتصاد یک‬ ‫کش��ور رکود رخ می دهد که تولید ناخالص داخلی‬ ‫ان کش��ور طی ‪ 2‬دوره ‪ 3‬ماهه متوالی کاهش یابد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از اتاوا‪ ،‬کارشناسان‬ ‫می گوین��د در پیش بینی ها درب��اره وقوع رکود در‬ ‫اقتص��اد کانادا‪ ،‬تاثیر اتش س��وزی های ماه های می‬ ‫و ژوئ��ن در جنگل ه��ای ایالت البرت��ا که به توقف‬ ‫‪ ۱۰‬درص��دی تولید نفت در ماس��ه های نفتی این‬ ‫منطق��ه منجر ش��د را در نظ��ر نگرفته ان��د‪ .‬کانادا‬ ‫پنجمین تولید کننده نفت در جهان است‪ .‬به گفته‬ ‫تحلیلگران مس��ائل اقتصادی‪ ،‬بانک مرکزی کانادا‬ ‫چاره ای جز کاهش نرخ بهره ندارد و همین مسئله‬ ‫همراه با رکود‪ ،‬خطر سقوط ارزش دالر کانادا را نیز‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وام ‪ ۲۰۰‬میلیون دالری‬ ‫بانک جهانی به ازبکستان‬ ‫بان��ک جهان��ی ب��رای اج��رای طرح «توس��عه‬ ‫جاده ه��ای مناط��ق» ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر وام ب��ه‬ ‫ازبکس��تان اختص��اص داد‪ .‬ب��ه گ��زارش فارس به‬ ‫نقل از «اوزدیل��ی‪.‬اوز»‪ ،‬ارزش کلی این طرح ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیون دالر براورد شده و از حساب مبالغ اتحادیه‬ ‫توس��عه بین المللی تخصیص داده خواهد شد‪ .‬وام‬ ‫اتحادیه توس��عه بین المللی به ازبکس��تان به مدت‬ ‫‪ ۲۵‬س��ال و به مدت ‪ ۵‬س��ال تس��هیل اختصاص‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬ازبکس��تان برای اجرای این طرح ‪۴۰‬‬ ‫میلیون دالر هزینه خواهد کرد‪ .‬این وام در مرحله‬ ‫نخس��ت ب��رای تعمیر اساس��ی جاده های شوس��ه‬ ‫محلی در اس��تان تاش��کند در ‪ ۱۰‬بخش به طول‬ ‫کل��ی ‪ ۹۰‬کیلومت��ر و در مرحل��ه دوم برای تعمیر‬ ‫جاده ه��ا در وادی فرغان��ه (اس��تان های اندیجان‪،‬‬ ‫نمنگان و فرغانه) هزینه خواهد ش��د‪ .‬به طور کلی‬ ‫در چارچوب ای��ن طرح ‪ ۳۰۰‬کیلومتر از جاده های‬ ‫این کشور بازس��ازی خواهد شد‪ .‬طرح یادشده در‬ ‫س��پتامبر س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی به پای��ان خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫بازدید دریادار سیاری‬ ‫از نمایشگاه بین المللی‬ ‫نیروی دریایی روسیه‬ ‫ایرن�ا‪ :‬فرمان��ده نی��روی دریایی ارت��ش جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با هیات��ی بلند مرتبه از نمایش��گاه‬ ‫بین المللی نیروی دریایی و کشتیرانی روسیه بازدید‬ ‫کرد‪ .‬نشس��ت فرماندهان نیروی دریایی ارتش های‬ ‫کش��ورهای حاش��یه دریای خزر در سن پترزبورگ‬ ‫برای نخس��تین بار و با پیش��نهاد جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برگزار می ش��ود‪ .‬نمایشگاه بین المللی نیروی‬ ‫دریای��ی و کش��تیرانی روس��یه هر ‪ 2‬س��ال یک بار‬ ‫باحضور ده ها کش��ور درشهر سن پترزبورگ برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬برپای��ه اعالم ای��ن پایگاه‪ ،‬امی��ر دریادار‬ ‫عب��اس زمینی‪ ،‬فرمانده فنی نی��روی دریایی ارتش‬ ‫ای��ران در این ب��اره گف��ت‪ :‬از انجایی ک��ه نیروی‬ ‫دریایی یک نیروی تجهیزات محور اس��ت ش��رکت‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه فرصت بس��یار خوب��ی را برای‬ ‫ی جدید نظام��ی درعرصه دریایی‬ ‫اش��نایی با فناور ‬ ‫فراهم می کند‪ .‬در حاش��یه این نمایشگاه قرار است‬ ‫فرماندهان نی��روی دریایی ارتش های کش��ورهای‬ ‫حاش��یه خزر درباره مس��ائل امنیتی این حوزه ابی‬ ‫بزرگ به بحث و رایزنی بپردازند ‪ .‬همچنین فرمانده‬ ‫نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫س��ن پترزبورگ با همتایان خود از روس��یه و دیگر‬ ‫کشورهای جهان دیدار و مذاکره خواهد کرد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی نیروی دریایی روس��یه در‬ ‫سن پترزبورگ تا ‪15‬تیرماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نمایشگاه امنیت سایبری‬ ‫در تهران برگزار می شود‬ ‫ایرنا‪ :‬مس��ئول برگزاری دومین نمایش��گاه امنیت‬ ‫س��ایبری ای��ران گف��ت‪ :‬دومین نمایش��گاه امنیت‬ ‫س��ایبری ایران از ‪ 27‬تا ‪ 29‬مرداد ماه سال جاری در‬ ‫سالن حجاب تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫بهن��از اریا ب��ه حضور فعال بخ��ش خصوصی در‬ ‫این زمینه اش��اره کرد و افزود‪ :‬در این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫ش��رکت های خصوصی فعال در حوزه امنیت فضای‬ ‫تبادل اطالعات (افتا)‪ ،‬دستاوردها و خدمات خود را‬ ‫معرفی خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی به محورهای این نمایشگاه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ 3‬مح��ور برگزاری این نمایش��گاه تخصصی ش��امل‬ ‫«محصوالت امنیتی داخلی و خارجی»‪« ،‬خدمات و‬ ‫سرویس های مرتبط با امنیت اطالعات» و «اموزش‬ ‫و اگاهی رسانی در حوزه امنیت اطالعات» است‪.‬‬ ‫اریا با تاکید براینکه نمایشگاه فرصت خوبی برای‬ ‫معرفی دس��تاوردهای بخش خصوصی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایشگاه امنیت سایبری‪ ،‬فرصت منحصر به فردی را‬ ‫برای حضور و معرفی شرکت های فعال در حوزه افتا‬ ‫فراهم می کند‪ .‬وی با بیان اینکه تاریخ ثبت نام برای‬ ‫حضور در نمایش��گاه به زودی اعالم می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ثبت نام در این دوره از نمایشگاه امنیت سایبری‪ ،‬به‬ ‫صورت انالین و از طریق سایت نمایشگاه با ادرس‬ ‫‪ icsec.ir‬خواهد بود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه های استخر‪ ،‬سونا و جکوزی در جهان را بررسی می کند‬ ‫لوکس و ابکی!‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬این بار صحبت درباره نمایش�گاه های فصلی است‪ .‬نمایشگاه هایی که‬ ‫در کنار جنبه های تجاری خود با توجه به فصول مختلف سال کلید می خورند و همین فصلی بودن‬ ‫باعث پر مخاطب شدن انها می شود‪ .‬برای مثال نمایشگاه های مرتبط با لوازم و تجهیزات یخ نوردی‪ ،‬‬ ‫اسکی و پاتیناژ ویژه فصل های سرد هستند و نمایشگاه های مربوط به بستنی ها و دسرهای محبوب‬ ‫در فصول گرم کلید می خورند‪ .‬سوژه امروز مربوط به نمایشگاه استخر ‪ ،‬سونا ‪ ،‬جکوزی و تجهیزات‬ ‫مرتب�ط اس�ت که به عنوان یکی از الزام�ات و گزینه های مهم در طراحی من�ازل محبوبیت زیادی‬ ‫در میان مردم متمول دارد‪ .‬این نمایش�گاه ها در بیش�تر کش�ورها برای فصل تابستان برنامه ریزی‬ ‫می ش�وند و مخاطبان انها هم اگرچه همواره در اقلیت ق�رار می گیرند اما در بازدید و خرید از این‬ ‫در یک گزارش کامال ابکی همراه باشید‪:‬‬ ‫نمایشگاه ها ثابت قدم هستند‪ .‬با‬ ‫‹ ‹چش�م بادامی ها و ‪ 380‬هزار متر مربع‬ ‫استخر شخصی‬ ‫هم��ه س��اله از تاری��خ ‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۱‬ژوئ��ن‬ ‫نمایشگاه جذاب س��ونا‪ ،‬ابگرم و استخر در‬ ‫س��ایت نمایش��گاهی پاژو واقع در گوانگجو‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬در این رویداد بین المللی‬ ‫تجهی��زات مرب��وط به س��ونا‪ ،‬محصوالت و‬ ‫خدم��ات ابگرم‪ ،‬روش ه��ای درمانی ابگرم‪،‬‬ ‫محصوالت و تجهیزات بهداش��تی اس��تخر‬ ‫و همچنین پوش��اک معرفی و نمایش داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اماره��ای وزارت بازرگان��ی چی��ن نش��ان‬ ‫می دهد ک��ه ‪ ۳۸۰‬ه��زار متر مربع اس��تخر‬ ‫ش��خصی در چی��ن وج��ود دارد؛ رقمی قابل‬ ‫توج��ه که نش��ان می ده��د نمایش��گاه های‬ ‫مرتب��ط ب��ا صنعت اس��تخر و س��ونا و دیگر‬ ‫محص��والت مرتبط‪ ،‬ب��ازار بس��یار خوبی در‬ ‫کشور چشم بادامی ها دارند‪ .‬این نمایشگاه به‬ ‫‪ 3‬بخش تقس��یم می ش��ود‪ .‬تجهیزات استخر‬ ‫شامل سیس��تم تهویه‪ ،‬سیستم کلر‪ ،‬سیستم‬ ‫فیلت��ر و پاک کننده ه��ا؛ تجهی��زات اب گرم‬ ‫شامل تخت سونا‪ ،‬تجهیزات مراقبت پوستی‪،‬‬ ‫سیس��تم های حرارتی و در نهایت تجهیزات‬ ‫جانبی ش��امل بخاری سونا‪ ،‬اتاق مادون قرمز‬ ‫و سیستم ماساژ‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 6‬هدف برگزاری نمایشگاه در ایران‬ ‫روی��داد بین الملل��ی صنای��ع و تجهی��زات‬ ‫اش��پزخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬سونا و اس��تخر در ایران‬ ‫س��ابقه ای ‪ ۱۲‬س��اله دارد‪ .‬در اخرین دوره از‬ ‫یادداشت‬ ‫این نمایش��گاه بیش از ‪ ۲۰۰‬شرکت از ایران‬ ‫و ‪ 12‬کش��ور از جمله کره جنوبی‪ ،‬هنگ کنگ‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬س��وئد‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬فنالند‪،‬‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬چی��ن‪ ،‬برزی��ل‪ ،‬اس��پانیا و هلن��د‬ ‫جدید تری��ن و نوین ترین تولی��دات‪ ،‬کاالها و‬ ‫صنایع خود را معرفی و ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬ش��رکتی که در نمایش��گاه حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬تعداد ‪ ۱۳۰‬ش��رکت داخلی و ‪۷۰‬‬ ‫ش��رکت خارجی محصوالت خود را در قالب‬ ‫‪ 4‬گ��روه کاالیی معرفی کردند‪ .‬انواع وس��ایل‬ ‫و تجهیزات مختلف اش��پزخانه های خانگی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬تجهیزات نگهداری (سردخانه ثابت‬ ‫و متحرک) ظرفشویی های صنعتی‪ ،‬وسایل و‬ ‫تجهیزات رس��توران وکافی شاپ‪ ،‬تجهیزات‬ ‫حم��ام ؛ انواع وان‪ ،‬زیردوش��ی‪ ،‬دستش��ویی‪،‬‬ ‫پارتیش��ن و کابین دوش و تجهیزات سونا و‬ ‫استخر شامل تاسیسات سونا و استخر و اتاق‬ ‫بخار از جمل��ه محصوالت ارائه ش��ده در این‬ ‫نمایشگاه است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنای��ع و تجهیزات‬ ‫اش��پزخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬س��ونا و اس��تخر ایران با‬ ‫ه��دف اش��نایی م��ردم و متخصص��ان امور‬ ‫س��اختمانی با محص��والت و تولیدات جدید‬ ‫این حوزه‪ ،‬توجه مس��ئوالن ب��ه این صنعت‪،‬‬ ‫افزایش راندمان تولید کارخانه ها و واحد های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬یافتن بازاره��ای صادراتی‪ ،‬افزایش‬ ‫اش��تغال در حوزه های مختلف این صنعت و‬ ‫تبادل تجربیات بین تولیدکنندگان داخلی و‬ ‫ی برپا می شود‪.‬‬ ‫خارج ‬ ‫‹ ‹روی�داد ب�زرگ اس�تخر و اب گ�رم‬ ‫استرالیا‬ ‫در کش��ور اس��ترالیا یک روی��داد دو روزه‬ ‫مرتبط با اس��تخر‪ ،‬سونا و صنایع مرتبط با ان‬ ‫برگزار می ش��ود که به طور تقریبی برای تمام‬ ‫مردم این کش��ور شناخته ش��ده است‪ .‬مرکز‬ ‫نمایش��گاهی بریزبُ��ن به عن��وان مدرن ترین‬ ‫سایت نمایشگاهی استرالیا میزبان این رویداد‬ ‫تخصصی اس��ت و نمایندگانی از ‪ ۳۵‬کش��ور‬ ‫جه��ان را ب��رای معرفی دس��تاوردهای خود‬ ‫به مخاطبان تخصص��ی و عمومی در فضایی‬ ‫افزون بر ‪ ۱۵‬هزار متر مربع گردهم می اورد‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه س��ونا و اس��تخر اس��ترالیا‬ ‫همچنین خدمات ابگ��رم درمانی به نمایش‬ ‫گذاش��ته می ش��ود‪ .‬ه��دف از برگ��زاری این‬ ‫نمایش��گاه ایجاد مکانی برای تبادل اطالعات‬ ‫و توسعه و پیشرفت این صنعت است‪ .‬تمامی‬ ‫روش ه��ای ابگ��رم درمان��ی و تجهی��زات و‬ ‫محصوالت مدرن و نواوری ها در این زمینه به‬ ‫بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف اموزش‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه مدرن پاریس‬ ‫س��ایت نمایش��گاهی «توفی��رس» یکی از‬ ‫مهم ترین سایت های فرانسه است که از حدود‬ ‫‪ ۸۰‬س��ال قبل در پاریس دایر ش��ده و از ‪۲۷‬‬ ‫سال گذشته تاکنون محفلی بوده برای برپایی‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ش��نا‪ ،‬اس��تخر‪ ،‬سونا و‬ ‫ماساژ پاریس‪ .‬این نمایشگاه هر سال از پنجم‬ ‫تا س��یزدهم اگوس��ت با حضور نمایندگانی‬ ‫از کش��ورهای مختل��ف جهان دایر می ش��ود‬ ‫و مخاطبانی از بیش��تر کش��ورهای اروپایی و‬ ‫اسیایی در ان حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫نکت��ه قاب��ل توجه درب��اره این نمایش��گاه‬ ‫طراحی فضای دربرگیرنده غرفه هاست که در‬ ‫قالب یک ساحل زیبا و منظره ای شگفت انگیز‬ ‫طراحی می ش��ود‪ .‬مخاطبان با حضور در این‬ ‫محفل احس��اس می کنند که به یک منطقه‬ ‫ساحلی سفر کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دو رویداد تخصصی در المان‬ ‫طبق معم��ول المان هم در این فهرس��ت‬ ‫مدعی است! نمایش��گاه بین المللی تخصصی‬ ‫س��ونا‪ ،‬اس��تخر و امکانات ورزش��ی در کلن‬ ‫المان برگزار می ش��ود‪ .‬این رویداد هر ‪ 2‬سال‬ ‫یک بار کلید خورده و ‪ 3‬روز نیز عمر می کند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه جذاب المان ها حدود ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫س��ابقه دارد و ب��ا توج��ه به طراح��ی جذاب‬ ‫غرفه ها و نحوه قرارگیری محصوالت‪ ،‬یکی از‬ ‫زیباترین نمایشگاه های المان و البته جهان به‬ ‫شمار می رود‪ .‬این جذابیت ها بازدیدکنندگانی‬ ‫از ‪ ۵۰‬کشور جهان را به شهر کلن می کشاند‪.‬‬ ‫اخرین دوره از این نمایشگاه از ‪ ۳۰‬اگوست‬ ‫تا ‪ ۱‬س��پتامبر ب��ا حض��ور ‪ ۲۶۰۰‬نماینده از‬ ‫کش��ورهای امریکا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فنالند‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫اک��وادور‪ ،‬تانزانی��ا‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬ش��یلی‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی‪ ،‬س��وئد‪ ،‬فرانس��ه و‪ ...‬در فضایی‬ ‫به وس��عت ‪ ۴۰‬هزار متر کلید خورد‪ .‬بر اساس‬ ‫اطالعات به دست امده از مرکز نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی المان‪ 3 ،‬نمایش��گاه دیگر نیز در‬ ‫حوزه اس��تخر ‪ ،‬حم��ام و جک��وزی در المان‬ ‫برگزار می شود اما رویداد ‪ 20‬ساله شهر کلن‬ ‫از همه شناخته شده تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹عمیق ترین استخر جهان در نمایشگاه‬ ‫ایتالیا‬ ‫ای��ن یک مورد تا ح��دودی با بقیه متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر از نمایش��گاه «جذابیت های شنا»‬ ‫در هت��ل «ترمه میله پینی» در ایتالیا چیزی‬ ‫ش��نیده باش��ید‪ ،‬متوجه خواهید شد که یک‬ ‫اس��تخر می توان��د در عی��ن زیبایی بس��یار‬ ‫ترسناک هم باشد‪ .‬این استخر با عمق ‪ ۴۰‬متر‬ ‫(برابر با یک س��اختمان ‪ 12‬طبقه) هم اکنون‬ ‫در میان استخرهای دنیا حرف اول را می زند‪.‬‬ ‫با توجه به عمق استخر‪ ،‬معمار معروف ان‬ ‫یعنی «امانوئل بارتو» توانسته این استخر را‬ ‫در طبقات متعددی طراحی کند که می توان‬ ‫گفت نوعی نمایشگاه هم محسوب می شود!‬ ‫ابعاد این اس��تخر ‪ ۲۱‬در ‪ ۱۸‬متر اس��ت که‬ ‫هر چه عمق بیش��تر می ش��ود این اندازه ها‬ ‫کاهش پیدا می کنند‪ .‬در صورتی که مس��افر‬ ‫این هتل باشید‪ ،‬اس��تفاده از استخر برایتان‬ ‫رایگان است!‬ ‫س��اختارهای لوله و غار مانندی که در این‬ ‫اس��تخر قرار داده شده به همه کمک می کند‬ ‫ت��ا بتوانند مهارت های غواصی خود را تقویت‬ ‫کنن��د‪ .‬ب��رای رفتن به عم��ق ‪ ۴۰‬متری باید‬ ‫لباس ویژه پوشید؛ البته باید گفت که در این‬ ‫محیط دما و فش��ار کامال کنترل شده است و‬ ‫نگرانی نیست‪.‬‬ ‫ ‍‬ ‫جای هیچ‬ ‫نمایشگاه؛ بازیگر نقش اول توسعه صادرات‬ ‫حسن غالمی‬ ‫دانشجوی دکترای اقتصاد‬ ‫ام��روز و ایند ه بی ش��ک بیش از گذش��ته به‬ ‫یکدیگ��ر گ��ره خورده ان��د و هرچ��ه پیش تر‬ ‫حرکت می کنیم بیش��تر نیازها و توانمندی ها‬ ‫ب��ه یکدیگ��ر نزدی��ک می ش��وند و توجه به‬ ‫تخصص‪ ،‬دان��ش و بکارگی��ری متخصصان و‬ ‫مهندسان نیز نقش��ی پررنگ تر پیدا می کند‪.‬‬ ‫گ با نگاهی به گذش��ته تاریخی و‬ ‫ایران ب��زر ‬ ‫موثر خود در جهان ماندگار است و هم اکنون‬ ‫نگاه مهندس��ان ایرانی از بلخ تا بغداد و از مرو‬ ‫تا جیحون و امروز از غرب به ش��رق بر پیکره‬ ‫نظام جهان در حال پیاده س��ازی اس��ت‪ ،‬اگر‬ ‫بیشتر در کنار هم باشیم‪.‬‬ ‫واژه ای ب��ه نام نفت از صد س��ال گذش��ته‬ ‫در اقتص��اد‪ ،‬تج��ارت و توس��عه هم��ه جانبه‬ ‫کش��ورمان موثر بوده تا متاثر‪ ،‬با این حال در‬ ‫چند دهه گذش��ته نگاهی به عب��ور از نفت و‬ ‫توجه ب��ه هرچه غیراز ان بوده پررنگ ش��ده‬ ‫و اکنون در واژگان توس��عه و افزایش تجارت‬ ‫جایگزین ان «خدمات فنی و مهندس��ی» نام‬ ‫گرفته اس��ت؛ صدور فرهنگ و خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی بدون تکیه برنفت‪ ،‬یعنی هر انچه‬ ‫ک��ه می توانی��م و بای��د بتوانیم تولی��د کرده‪،‬‬ ‫ساخته و انتقال دهیم‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته حجم مبادالت جهانی ‪۴۵‬‬ ‫ه��زار میلیارد دالر بود که ای��ران فقط ‪۰/۴۵‬‬ ‫درصد س��هم داش��ت و ‪ ۸۵‬درص��د ان نیز به‬ ‫درامدهای نفتی مربوط می شد‪ .‬باید پذیرفت‬ ‫که روند حرکت جهانی بر اساس میل و رغبت‬ ‫ما پیش نمی رود و روند گذشته جوابگوی نیاز‬ ‫اینده نخواهد بود‪ .‬یکی از راهبردهای رش��د و‬ ‫توس��عه اقتصادی که در ‪ ۳‬دهه اخیر جایگاه‬ ‫ویژه ای در میان کش��ورهای مختلف جهان و‬ ‫دولتمردان انها پیدا کرده‪ ،‬تدوین راهبردهای‬ ‫توس��عه صادرات و هماهنگ سازی بخش های‬ ‫مختلف ان برای تس��ریع و توس��عه صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به مشکالت موجود در بحث صدور‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‪ ،‬شرکت های توانمند‬ ‫در خارج کش��ور نیز هنوز ظهور نیافته اند‪ .‬در‬ ‫جمهوری ترکمنس��تان بی��ش از ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر برای ساخت وساز هزینه می شود اما ایران‬ ‫که با ان کشور همس��ایه است در این زمینه‬ ‫سهمی ندارد‪ .‬این در حالی است که ترکیه در‬ ‫فاصله ‪ 3‬هزار کیلومتری ترکمنس��تان اعتماد‬ ‫این کشور را جلب کرده و این ساخت وسازها‬ ‫را برعهده می گیرد‪.‬‬ ‫با وجود اینکه سال گذشته تجارت خارجی‬ ‫روبه رش��دی داشتیم اما کش��ور سنگاپور در‬ ‫جنوب شبه جزیره ماالیا و کوچکترین کشور‬ ‫جنوب شرقی اسیا ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر تجارت‬ ‫خارجی داش��ته اس��ت و ما برای رس��یدن به‬ ‫رونق اقتصادی مناسب و داشتن اشتغال مولد‬ ‫باید ارقام تجارت خارج��ی خود را چند برابر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در س��اده ترین تعریف می توان چنین گفت‬ ‫که یک راهبرد برون نگر مانند راهبرد توس��عه‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬توس��عه کش��ور را در قالب اقتصاد‬ ‫جهانی و حصول س��هم و موقعی��ت با اتکا به‬ ‫مزیت ه��ای نس��بی ان در بازاره��ای جهانی‬ ‫جست وجو می کند‪.‬‬ ‫در ه��زاره س��وم‪ ،‬صادرات خدم��ات فنی و‬ ‫مهندس��ی در مبادالت جهانی س��هم بزرگی‬ ‫را بر عهده خواهد داش��ت چ��را که در دنیای‬ ‫امروز‪ ،‬بس��یاری از خدم��ات از قابلیت صدور‬ ‫برخوردارن��د و علم‪ ،‬دان��ش و تجربه بیش از‬ ‫پی��ش به یک محص��ول ارزنده قاب��ل مبادله‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫صادرات خدمات فنی و مهندسی وابستگی‬ ‫بس��یار زیادی به دانش کشور دارد‪ .‬همان طور‬ ‫که خارج از کش��ور سد س��اخته ایم‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ای��ن ظرفی��ت نیروگاه س��ازی مان هم خوب‬ ‫اس��ت‪ ،‬صنعت برق مان هم بسیار قوی است‪،‬‬ ‫در نی��روگاه‪ ،‬خط��وط انتقال‪ ،‬پس��ت و توزیع‬ ‫و ف��را توزیع‪ ،‬از قابلیت های مهندس��ی خوبی‬ ‫برخورداریم‪ ،‬در س��اختمان نیز به خوبی عمل‬ ‫کرده ایم اما در این میان برخی ش��رکت های‬ ‫ایرانی به بلوغ صادراتی نرسیده اند هر چند در‬ ‫عرصه تج��ارت بین المللی فعالیت می کنند و‬ ‫این چالش ها باید اصالح شود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال فق��ط مبادل��ه کاال‪ ،‬پایداری‬ ‫ص��ادرات م��ا را تضمین نمی کن��د و اگر قرار‬ ‫باشد به پایداری صادرات برسیم باید به صدور‬ ‫خدمات دانش بنی��ان به ویژه نیروهای توانمند‬ ‫و متخصص فنی و مهندس��ی به کش��ورهای‬ ‫درحال رش��د و توس��عه و ‪ ۱۶‬کشور همسایه‬ ‫ایران توجه بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫در این زمینه مهم ترین رویکردی که به ان‬ ‫نیازمندی��م تثبیت فرهنگ مهندس��ی ایرانی‬ ‫در می��ان بخش خصوصی ای��ران و همچنین‬ ‫کش��ورهای هدف و منطقه اسیاست‪ .‬در این‬ ‫راه ابت��دا باید ثابت کنی��م که بازرگانان قابلی‬ ‫ب��وده و به اداب تجارت جهانی اگاه هس��تیم‬ ‫تا بتوانیم اعتماد کشورها را جلب کنیم و باید‬ ‫درنظر داشته باش��یم راستگویی‪ ،‬امانتداری و‬ ‫وفای به عهد ارکان کسب و کارمان باشد‪.‬‬ ‫ب��ا ایجاد پایگاه های چندمنظ��وره اینترنتی‬ ‫در این بخش می توان ش��رح خدمات‪ ،‬ویژگی‬ ‫کاالها و امکانات اجرایی ش��رکت های فنی و‬ ‫مهندس��ی و توانایی هایشان را در معرض دید‬ ‫جهانیان قرار داد؛ کاری که در گذش��ته حتی‬ ‫درحد بس��یار مح��دود ب��رای صادرکنندگان‬ ‫ایران��ی‪ ،‬پرهزین��ه و دش��وار و گاه غیرممکن‬ ‫می نم��ود‪ .‬در ادام��ه ای��ن تعاری��ف در بخش‬ ‫ص��ادرات خدمات از جمله ص��ادرات خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی به نظر می رس د به کارگیری‬ ‫و ترکیب استعدادها‪ ،‬مدیریت‪ ،‬دانش‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫مهارت یا س��واد به وس��یله نیروی انسانی در‬ ‫قالب ش��خصیت حقوق��ی یا حقیق��ی مقیم‬ ‫یک کش��ور ب��رای تولی��د محصول ی��ا ارائه‬ ‫خدمتی مطل��وب و دارای قیمت معین برای‬ ‫مصرف کنن��ده فراس��وی مرزه��ا‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫قیمت ارائه شده برای تولیدکننده محصول یا‬ ‫ارائه کننده خدمات‪ ،‬متضمن سود است‪ ،‬برای‬ ‫مصرف کننده نیز دارای مزیت نس��بی رقابتی‬ ‫خواه��د بود‪ .‬از باب دیگر به منظور نوس��ازی‬ ‫و روان س��ازی تجارت‪ ،‬افزایش سهم کشور در‬ ‫تج��ارت بین المللی‪ ،‬توس��عه تجارت کاالهای‬ ‫غیرنفت��ی یا همان خدمات فنی و مهندس��ی‬ ‫و تقوی��ت توان رقابتی در بازارهای بین المللی‬ ‫به مدیریت کارا و موثر همانند جایگاه تعریف‬ ‫شده صنعت نمایشگاهی نیاز داریم‪.‬‬ ‫می توان حلقه گمش��ده و پیش��انی توسعه‬ ‫و نفوذ هوش��مندانه برای حض��ور در تجارت ‬ ‫جهان��ی و حفظ بازارها و بازاریابی بیش��تر را‬ ‫تولی��دی با کیفیت ت��ر و صادرات��ی‪ ،‬مذاکره و‬ ‫مش��ارکت برای ارائ��ه توانمندی ها و خدمات‬ ‫پس از ف��روش بین المللی در نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی تخصصی و اختصاص��ی با ارزش‬ ‫اف��زوده و هدفمند دانس��ت که ای��ن موضوع‬ ‫ش��رایط حضور در مناقصه ها و بازاریابی کاال‬ ‫و خدم��ات را به وی��ژه در حیطه و عرصه های‬ ‫فنی و مهندس��ی هم��وار ک��رده چراکه این‬ ‫حیطه از اس��تانداردهای بین المللی و جهانی‬ ‫برخوردار است و زبان مفاهمه و درک طرفین‬ ‫از خواس��ته ها و نیازهای یکدیگ��ر‪ ،‬یک زبان‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫کارکرد هایی که نقش صنعت نمایش��گاهی‬ ‫در تجارت جهانی دارد‪ ،‬می تواند س��بب ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده در حوزه ص��دور خدمات فنی‬ ‫و مهندسی ش��ود و این مزیت می تواند برای‬ ‫ایران که از س��رمایه های انسانی قابل توجهی‬ ‫برخوردار بوده اما هنوز به خوبی رصد نش��ده‬ ‫به فرصتی برای تقویت بخش خصوصی فعال‬ ‫و پویا در کشورهای منطقه تبدیل شود؛ البته‬ ‫همه فعالیت های انجام شده تاکنون‪ ،‬همراه با‬ ‫نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی‬ ‫و زیرساختی‪ ،‬فرصتی مغتنم است تا با تدبیر‬ ‫و مدیری��ت صحی��ح‪ ،‬صدور خدم��ات فنی و‬ ‫مهندسی هم راستا با حضور در نمایشگاه های‬ ‫اختصاص��ی و تخصصی مل��ی و بین المللی به‬ ‫پایگاه محکم و رو به رشد تجارت تبدیل شود؛‬ ‫همان طور که سابقه و تجربه نشان داده است‪،‬‬ ‫صنعت نمایشگاهی در شرایط تحریم یا رونق‬ ‫اقتص��ادی کارکردهای ویژه و منحصر به فردی‬ ‫دارد ک��ه ضرورت توجه ب��ه ان را دو چندان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫‪27‬‬ ‫مهندس عزیز قنواتی عنوان کرد‬ ‫تحت استاندارد های بین المللی‪ ،‬با بهترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن‬ ‫امادگی «فوالد اکسین خوزستان» برای ساخت ورق های ‪ API‬جهت تولید لوله های انتقال نفت و گاز‬ ‫امروز کمتر کسی است که دستی در صنایع فوالدی‬ ‫کشور داشته باشد‪ ،‬اما نام «فوالد اکسین خوزستان»‬ ‫را نشنیده باشند‪.‬‬ ‫ش��رکتی که تا دو س��ال پیش علیرغم برخورداری‬ ‫و بهره گی��ری از مدرن ترین تجهیزات روز دنیا عمدتا‬ ‫ب��ه تولید فوالد های س��اختمانی می پرداخت و بدون‬ ‫توجه به رس��الت اصلی خ��ود و با اصرار بر ادامه روند‬ ‫فوق روز به روز از توان ان کاس��ته می ش��د‪ ،‬ش��رکتی‬ ‫که تجهی��زات ان نیز بالغ بر ی��ک میلیون تن تولید‬ ‫ورق ه��ای عریض ف��والدی با اس��تفاده از اس��لب با‬ ‫میانگین وزنی ‪ 14‬تن بوده است‪ .‬مجموعه ای که برای‬ ‫س��اخت ان بالغ بر ‪ 250‬میلی��ون دالر هزینه ارزی‪،‬‬ ‫‪ 160‬میلی��ارد تومان هزینه ریال��ی و در ‪ 160‬هکتار‬ ‫زمین ساخته شده است‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفت��ه نماند که وج��ود نامالیمات و برخی‬ ‫سیاس��ی کاری ها از جمله افتت��اح زودهنگام کارخانه‬ ‫منجربه ع��دم راه اندازی تجهیزات توس��ط س��ازنده‬ ‫ش��رکت گردید که همین امر باعث شد تا مشکالتی‬ ‫در زمین��ه تولید محصول مورد انتظ��ار ایجاد و اکثر‬ ‫تجهیزات از گارانتی شرکت سازنده خارج شود‪ ،‬ضمن‬ ‫انک��ه‪ ،‬عدم اجرای بیش از ‪ 22‬پروژه کوچک و بزرگ‬ ‫به مبلغ بیش از ‪ 120‬میلیارد تومان و چندین مشکل‬ ‫دیگ��ر از جمله میراثی بود که از بدو س��اخت برجای‬ ‫مانده بود‪ ،‬گرچه به نظر می رسد عدم ثبات در مدیریت‬ ‫طی سال های گذشته یکی دیگر از مهم ترین مسائلی‬ ‫بوده که هر نوع تصمیم گیری و یاتصمیم س��ازی های‬ ‫ل شرکت سلب می کرده‬ ‫احتمالی را از مدیران و پرسن ‬ ‫است‪ ،‬اما در طی دو سال گذشته با بررسی فرصت ها‬ ‫ل انها‪ ،‬تدوین‬ ‫و تهدید ه��ا و نیز برنامه ریزی ب��رای ح ‬ ‫ی مناسب‪ ،‬اصالح س��اختار و از همه مهم تر‬ ‫اس��تراتژ ‬ ‫بهره گی��ری از نیرو های جوان فعال همان ش��رکت و‬ ‫نی��ز با ایجاد انگیزه بس��یار باال می��ان همه کارکنان‪،‬‬ ‫امروز همگان شاهد رش��د تولید‪ ،‬فروش باال علیرغم‬ ‫رکود در بازار‪ ،‬انعقاد قرارداد های بسیار مهم در عرصه‬ ‫لوله سازی و صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی و‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫نظ��ر به اهمی��ت موض��وع و جایگاه ویژه ش��رکت‬ ‫فوالد اکسین خوزستان در عرصه سازندگی و رهایی‬ ‫کش��ور از واردات ورق های عریض فوالدی مورد نیاز‬ ‫صنای��ع مختلف از جمله لوله س��ازی ها و صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی و همچنین نظر به رشد چشمگیر‬ ‫تولید ش��رکت‪ ،‬گفت وگویی با مهندس عزیز قنواتی‪،‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت انجام ش��ده اس��ت که با هم‬ ‫می خوانیم‪:‬‬ ‫‹ ‹رکورد برای اولین بار در سال ‪93‬‬ ‫او ابتدا ضمن تش��ریح کامل تاریخچه فوالد اکسین‬ ‫و مرروی بر مش��کالت کارخانه به اقدامات مهم انجام‬ ‫ت اسمی‪ ،‬نصب و‬ ‫ش��ده از جمله دس��تیابی به ظرفی ‬ ‫تعمیر بعضی از تجهیزات توس��ط کارشناسان داخلی‬ ‫در خ��ط تولید ب��رای اولین با ر گفت‪ :‬پ��س از تعیین‬ ‫اس��تراتژی و بررس��ی نقاط ضعف و ق��وت نهایتا به‬ ‫مرحله ای از رشد دس��ت یافته ایم که میزان تولید در‬ ‫س��ال ‪ 93‬به ‪ 780‬هزار تن رس��ید که این رقم تولید‬ ‫رکوردی بود که برای اولین بار در تاریخ ش��رکت رخ‬ ‫می داد‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه همین رش��د باعث ایجاد انگیزه و‬ ‫نشاط در همکاران شد از اولویت بندی پروژه ها جهت‬ ‫انجام انها خبرداد و تصریح کرد که درحال حاضر نیز‬ ‫علیرغ��م اقدامات صورت گرفت��ه ‪ 22‬پروژه جانبی به‬ ‫ارزش ‪ 118‬میلی��ارد تومان که از زمان طرح تاکنون‬ ‫انجام ش��ده اند‪ ،‬در دس��تور کار است که با تخصیص‬ ‫بودجه به صورت مرحله ای اجرا می گردند‪.‬‬ ‫قنواتی با اعالم اینکه در س��ال ‪ 93‬با ‪ 783‬هزار تن‬ ‫تولید بیش از ‪ 20‬درصد رش��د نس��بت به س��ال ‪92‬‬ ‫داش��ته ایم و س��عی خواهد شد که در س��ال ‪ 94‬نیز‬ ‫ کاهش ضایعات تولید ب��ه میزان ‪ 0/2‬درصد‪ ،‬تکمیل‬ ‫تجهی��زات مورد نیاز خ��ط تولید به می��زان ‪ 4‬عدد‪،‬‬ ‫بومی سازی س��اخت قطعات س��رمایه ای کارخانه به‬ ‫تع��داد ‪ 66‬ع��دد‪ ،‬ارتقا دانش فن��ی تولید محصوالت‬ ‫کیفی حداقل به تعداد ‪4‬گونه فوالدی جدید و‪ ...‬را از‬ ‫دیگر اهداف یاد ش��ده عنوان کرد‪.‬قنواتی در خصوص‬ ‫ایمن��ی و بهداش��ت (‪ )HSE‬نی��ز کاهش ش��اخص‬ ‫کل تک��رار حوادث به میزان ‪ 14/5‬درصد نس��بت به‬ ‫س��ال قبل‪ ،‬کاهش شاخص ش��دت حوادث به میزان‬ ‫‪19‬درصد‪ ،‬توس��عه فضای سبز ش��رکت به میزان ‪16‬‬ ‫هکتار فرات��ر از الزامات محیط زیس��ت (تحقق فوالد‬ ‫پ��اک) و اج��رای چندین برنام��ه دیگ��ر را از جمله‬ ‫اقدامات در این بخش برشمرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ب�ه ع�راق و کش�ورهای حاش�یه‬ ‫خلیج فارس‬ ‫‪ 100‬درصد برنامه (هم چون دو ماه اول سال ) محقق‬ ‫ش��ود‪ ،‬تاکید کرد که در سال ‪ 94‬تغییر در رویکرد و‬ ‫همچنین تولید محصوالت خاص و نیز افزایش تولید‪،‬‬ ‫اولویت اصلی اس��ت و طبق برنامه نی��ز مقرر گردید‬ ‫‪ 850‬هزار تن تولی��د صورت گیرد‪ ،‬گرچه پیش بینی‬ ‫می شود که با تالش همکاران و پرسنل متعهد شرکت‬ ‫امسال رکورد ‪ 900‬هزار تن تولید زده شود‪.‬‬ ‫به گفته او در سال ‪ 92‬میزان تولید ورق های الیاژی‬ ‫خاص ‪ 8‬درصد و در سال ‪ 93‬این میزان به ‪ 15‬درصد‬ ‫یعنی دو برابر رسید که مقرر شد در سال ‪ 94‬این رقم‬ ‫به ‪ 60‬درصد و به تدریج نیز به باالی ‪ 90‬درصد برسد‪.‬‬ ‫قنواتی با اعالم اینکه پس از اقدامات صورت گرفته به‬ ‫سمت تغییر ترکیب تولید و سعی در تولید محصوالت‬ ‫خاص حرکت کرده ایم‪ ،‬تشکیل کمیته های گوناگون‬ ‫ب��ا همان همکاران مجرب و پرتالش را یاداور ش��د و‬ ‫خاطر نش��ان کرد که طی یکسال گذشته برای حفظ‬ ‫قیمت محصوالت از سیاس��ت افزایش تولید ورق های‬ ‫خاص و ورق های ضخامت پایین استفاده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ق�رار گرفتن در وندرلیس�ت ش�رکت های‬ ‫نفت و گاز‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد اکس��ین خوزس��تان ب��ا اعالم‬ ‫اینک��ه ب��ازار ه��دف م��ا وزارت نفت و ش��رکت های‬ ‫زیرمجموع��ه بود که بای��د در وندرلیس��ت انها قرار‬ ‫می گرفتی��م‪ ،‬تصری��ح کرد ک��ه پ��س از رایزنی های‬ ‫فشرده و بازرسی های فراوان سرانجام در سال ‪ 93‬در‬ ‫وندرلیس��ت ‪ 9‬شرکت از جمله شرکت های نفت و گاز‬ ‫پ��ارس‪ ،‬ملی گاز ایران‪ ،‬ش��رکت نفت مناطق مرکزی‬ ‫ایران‪ ،‬نفت مناطق جن��وب (اداره کاال)‪ ،‬نفت مناطق‬ ‫جنوب (اداره استاندارد ها) ‪ ،‬شرکت پشتیبانی ساخت‬ ‫و تهیه کاالی نفت تهران‪ ،‬ش��رکت طراحی مهندسی‬ ‫و تامین قطعات و مواد ش��یمیایی صنایع پتروشیمی‪،‬‬ ‫مل��ی حفاری ای��ران و نفت ف�لات قاره ای��ران قرار‬ ‫گرفته ای��م‪ .‬همچنین در پی پیگیری ه��ای فراوان در‬ ‫اس��تانه ورود به وندرلیست ‪ 9‬ش��رکت دیگر از جمله‬ ‫مهندس��ی و توس��عه گاز ای��ران‪ ،‬ملی مهندس��ی و‬ ‫س��اختمان نفت ایران‪ ،‬خطوط لول��ه و مخابرات نفت‬ ‫ایران‪ ،‬ملی صنایع پتروش��یمی‪ ،‬مهندس��ی و توسعه‬ ‫نفت (مت��ن)‪ ،‬پایانه های نفتی ایران‪ ،‬س��امانه تامین‬ ‫الکترونیکی کاال صنع��ت نفت‪ ،‬ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی و نف��ت مناطق مرک��زی ایران‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتماد مشتریان‪ ،‬رمز موفقیت‬ ‫وی تامین اس��لب م��ورد نیاز توس��ط دو کارخانه‬ ‫بزرگ تولیدکننده یعنی فوالد خوزستان و هرمزگان‬ ‫و همچنی��ن برخورداری از کیفیت باالی اس��لب های‬ ‫تولیدی توس��ط این دو شرکت را یاداور شد و افزود‪:‬‬ ‫امروز ش��رکت های لوله س��از و صنایع نف��ت و گاز و‬ ‫پتروشیمی نیز به کیفیت اسلب های دو شرکت یادشده‬ ‫و در نهایت ورق های تولیدی توسط اکسین خوزستان‬ ‫اعتق��اد و اطمینان دارند و به این باور رس��یده اند که‬ ‫خرید از داخل هم به اش��تغال کشور کمک می کند و‬ ‫هم باعث ش��کوفایی اقتصادی می شود‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫درپى اعتماد مصرف کنندگان به محصوالت اکس��ین‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬اخیرا ً تفاهمنامه اى س��ه جانبه میان سه‬ ‫شرکت‪ ،‬مناطق نفتخیزجنوب‪ ،‬لوله سازى اهواز و فوالد‬ ‫اکسین به ارزش ‪ 800‬میلیارد تومان جهت تولید ورق‬ ‫‪ X 60‬و ‪ X 70‬منعق��د ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما‬ ‫براس��اس برنامه هاى بازار توانس��تیم ثب��ات قیمت را‬ ‫حفظ کنیم‪ ،‬به گونه اى که هیچ کدام از مشتریان ما به‬ ‫سمت زیان نرفتند و به همین دلیل اعتمادشان بیش‬ ‫همسو با چشم انداز ش��رکت فوالد اکسین خوزستان‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬مدیرعامل فوالد اکس��ین خوزس��تان‬ ‫مشتری مداری‪ ،‬شایسته س��االری‪ ،‬کار گروهی‪ ،‬بهبود‬ ‫مستمر و مس��ئولیت اجتماعی را از جمله ارزش های‬ ‫مهم این مجموعه توصیف کرد و گفت‪ :‬فوالد اکسین‬ ‫خوزستان یک شرکت صنعتی متمرکز بر تولید انواع‬ ‫ورق های فوالدی عریض و الیاژی خاص با اس��تحکام‬ ‫باالس��ت که با استفاده از فناوری خاص و منحصر به‬ ‫فرد در صنعت فوالد کش��ور‪ ،‬به دنبال تکمیل زنجیره‬ ‫صنع��ت ف��والد‪ ،‬تامین نیازه��ای صنایع نف��ت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬دریایی و‪ ...‬و ایجاد ارزش افزوده باال برای‬ ‫سهامداران خود می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف استراتژیک اکسین خوزستان‬ ‫وی در ادامه برخی از مهم ترین اهداف اس��تراتژیک‬ ‫ش��رکت در سال ‪ 94‬را مورد اش��اره قرار داد و افزود‪:‬‬ ‫تحقق تولید و ف��روش ‪ 850‬هزار تن محصول نهایی‬ ‫از پیش گسترش و تعداد انها نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های توسعه فوالد اکسین خوزستان‬ ‫قنوات��ی در ادامه اجرای طرح های توس��عه را عامل‬ ‫محرک و س��وداوری شرکت و در نهایت ایجاد انگیزه‬ ‫می��ان کارکن��ان عن��وان و تصریح کرد ک��ه تکمیل‬ ‫طرح ه��ای س��ابق و ‪ 22‬م��ورد پ��روژه اولویت بندی‬ ‫ش��ده منجر به ایجاد ظرفیت س��الیانه یک میلیون و‬ ‫پنجاه هزار ت��ن گردید ضمن انکه تکمیل پروژه های‬ ‫یاد ش��ده منجر به تولید فوالد به می��زان ‪ 950‬هزار‬ ‫ت��ن ان��واع محصوالت ب��ا ارزش افزوده ب��اال و ‪API‬‬ ‫(‪ 300‬ه��زار تن محصول تج��اری و ‪ 550‬هزار تن با‬ ‫ارزش اف��زوده باالت��ر)‪ ،‬تحقق ص��ادرات محصول به‬ ‫می��زان ‪ 80‬ه��زار تن‪ ،‬تحق��ق می��زان رضایت کلی‬ ‫مش��تریان به می��زان ‪ 77/2‬درصد و تحقق ش��اخص‬ ‫تحویل به موقع فروش داخلی و صادرات به میزان ‪76‬‬ ‫درصد از جمله مهم ترین اهداف اس��تراتژیک امسال‬ ‫محسوب می شوند‪.‬‬ ‫او همچنین افزایش راندمان کمی تولید محصوالت‬ ‫ب��ا ارزش افزوده باالتر به میزان ‪88/7‬درصد‪ ،‬اماده به‬ ‫کاری تجهی��زات خطوط تولید ب��ه میزان ‪80‬درصد‪،‬‬ ‫صادرات و اثر تحریم ها بر عملکرد ش��رکت مسئله‬ ‫دیگری بود که مدیرعامل فوالد اکس��ین خوزس��تان‬ ‫در این ب��اره اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت در س��ال ‪ 93‬و‬ ‫براى اولین بار توانس��ت محصوالت خود را به کش��ور‬ ‫عراق و دیگر کش��ورهاى حاش��یه خلیج فارس صادر‬ ‫کند که به دلیل باال بودن کیفیت و قیمت مناس��ب‬ ‫نسبت به س��ایر تولیدکنندگان بسیار مورد استقبال‬ ‫نیز قرار گرفت‪ .‬همچنی��ن علیرغم همه تحریم ها در‬ ‫روند تولیدات کوچک ترین خللى وارد نشد‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگر تحریم ها هیچ گاه نتوانست کار فوالد اکسین را‬ ‫تعطیل کند‪ ،‬ضمن انکه تحریم ها باعث شد تا ضمن‬ ‫خودباورى و کس��ب خالقیت ها فرصتى به دست اید‬ ‫تا تامین برخى قطعات به دس��ت متخصصان داخلى‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش تعرفه واردات ورق‬ ‫قنوات��ى در ادامه این گفت وگ��و موضوع تعرفه ها و‬ ‫پایی��ن بودن تعرفه واردات ورق را مهم ترین مش��کل‬ ‫این بخش از صنعت دانست و تاکید کرد این شرکت‬ ‫که با ‪ 1400‬میلیارد تومان س��رمایه و با بیش از یک‬ ‫هزار نفر پرس��نل احداث و در ح��ال تولید ورق های‬ ‫‪ API‬است‪ ،‬انتظار حمایت و تسهیل قوانین به منظور‬ ‫حفظ اش��تغال در کش��ور دارد‪ ،‬به هرحال مشتریان‬ ‫فوالد اکسین تنها سه ش��رکت فوالدساز در کشورند‬ ‫که با هدف تامین نیاز صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمى‬ ‫از مشتریان اصلى محسوب می شوند‪ ،‬لذا قوانین باید‬ ‫به گونه اى باش��د تا تولید و اشتغال به واسطه اعمال‬ ‫برخى اعمال نادرس��ت ازجمله ورود اس��ان ورق هاى‬ ‫مشابه اسیب نبیند‪.‬‬ ‫وى ب��ه برنامه دولت جهت واردات یک میلیون تن‬ ‫ورق از هند به داخل کش��ور اش��اره کرد و خواس��تار‬ ‫تقلیل می��زان واردات ورق و اختص��اص نیمى از ان‬ ‫به واردات اسلب شد‪ .‬او همچنین بر ضرورت افزایش‬ ‫تعرف��ه واردات ورق از ‪ 15‬درصد فعلى به ‪ 30‬درصد‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫قنوات��ى خری��د ورق از ای��ن ش��رکت توس��ط‬ ‫مص رف کنن��دگان داخل��ى را به دلیل ع��دم پرداخت‬ ‫هزین��ه حمل ب��اال‪ ،‬عدم ثبت س��فارش و گش��ایش‬ ‫‪ LC‬و‪ ...‬و از هم��ه مهم ت��ر برخ��وردارى از کیفی��ت‬ ‫باال‪ ،‬بس��یار مقرون به صرفه تر از خرید محصوالت از‬ ‫خارج دانست‪.‬مهندس قنواتى‪ ،‬ضمن قدردانى از همه‬ ‫پرسنل شرکت‪ ،‬اعضاى هیات مدیره و سهامداران که‬ ‫در تمام مراحل از برنامه هاى تدوین شده این شرکت‬ ‫حمایت کرده اند‪ ،‬فوالد اکس��ین خوزستان را در یک‬ ‫جمله اینچنین تعریف کرد‪« :‬فوالد اکسین خوزستان‬ ‫تنها ش��رکت تولیدکنن��ده ورق عریض الیاژى خاص‬ ‫و ی��ک صنع��ت اس��تراتژیک و راهبردى اس��ت که‬ ‫می توان��د نیاز حس��اس ترین صنایع کش��ور همچون‬ ‫خط��وط انتقال نفت و گاز را با بهترین کیفیت تولید‬ ‫کند»‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫ارائه روشی اقتصادی‬ ‫برای شناسایی ذخایر مس‬ ‫از سوی محققان کشور‬ ‫‪28‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫نظر فعاالن معدنی درباره مهم ترین چالش های حوزه اکتشافات‬ ‫اکتشافات جدید معدنی ابزار نیست ‪ ،‬زیربناست‬ ‫نرگس قیصری‪ -‬گروه معدن‪ :‬دالیل و عوامل بس�یاری برای کم بودن‬ ‫می�زان اکتش�افات معدنی در کش�ور وج�ود دارد‪ .‬از ش�فاف نبودن‬ ‫قانون گرفته تا توجیه نش�دن س�رمایه گذاران ب�رای ورود به حوزه‬ ‫معدن از مواردی اس�ت که بیش�تر فعاالن بخش معدن به انها اشاره‬ ‫محققان دانش��گاه ش��هید چمران اهواز با اجرای‬ ‫یک طرح مطالعاتی‪ ،‬به روش اقتصادی شناس��ایی‬ ‫معادن مس دست یافتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا زراسوندی از محققان‬ ‫این طرح با اش��اره به جزئیات این پروژه تحقیقاتی‬ ‫گفت‪ :‬در این مطالعات که از چند س��ال قبل اغاز‬ ‫ش��ده و تاکنون ادامه دارد‪ ،‬در تالش هس��تیم تا با‬ ‫اس��تفاده از روش های میکروانالیز زمین ش��ناختی‬ ‫تشخیص دهیم که ایا یک منطقه واجد کانی زایی‬ ‫و اکتشاف مس است یا خیر‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه نتایج به دس��ت ام��ده از این‬ ‫تحقیقات خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این مطالعات موفق‬ ‫شدیم به روش های تشخیص کانی زایی معادن مس‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫زراس��وندی ادام��ه داد‪ :‬اس��تفاده از نتای��ج این‬ ‫مطالعات منجر به کاهش ریس��ک حفاری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ای��ن روش در صنعت نفت نیز‬ ‫کاربرد دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این روش‪ ،‬با اس��تفاده‬ ‫از تعیین مش��خصات میان بارها می توانیم ریس��ک‬ ‫حفاری ه��ای نفتی را کاهش دهی��م‪ .‬این مطالعات‬ ‫نق��ش مهم��ی در صرفه جویی اقتص��ادی و فنی و‬ ‫تسریع در روند حفاری ها دارد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در ‪ ۴‬معدن‬ ‫طالی اذربایجان شرقی‬ ‫قائم مق��ام س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اذربایجان شرقی گفت‪ :‬س��رمایه گذاران خارجی با‬ ‫‪ 40‬میلیون دالر س��رمایه خارجی اماده حضور در‬ ‫استان هستند که این سرمایه گذاران از کشورهای‬ ‫روسیه و چین هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬س��یدمرتضی نیرومند افزود‪:‬‬ ‫برخی معادن طال و معادن دیگر به علت بی توجهی‬ ‫در استانه تعطیلی قرار گرفته اند که در این زمینه‬ ‫نیازمن��د همراهی بیش��تری از س��وی بخش های‬ ‫مختلف و نیز رفع مسائل زیست محیطی هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ 4 :‬معدن طالی مهم در اس��تان وجود‬ ‫دارد که از دید مس��ئوالن اجرایی مهم کش��وری و‬ ‫اس��تانی پنهان نمانده و در س��فر رییس جمهوری‬ ‫به اذربایجان ش��رقی نیز بر سرمایه گذاری خارجی‬ ‫تاکید شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در دولت قبل��ی توجه زیادی‬ ‫به معادن و س��رمایه گذاری در انها نمی شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت با پرهیز از عوام فریبی در تالش است تا‬ ‫با مطالعات دقیق و کارشناس��ی شده و ژئو فیزیک‬ ‫هوایی در این زمینه قدم بردارد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬به طور یقین در س��ال های اینده‬ ‫نتیجه این مطالعات در اکتشاف های جدید معادن‬ ‫خود را نشان خواهد داد و باید منتظر نتایج عملی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر جایگاه بخش معدن در سند تدبیر‬ ‫و توسعه استان و وجود معادن غنی مس و طال در‬ ‫استان اظهار کرد‪ :‬از سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫داخلی و خارجی در این زمینه حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫قائم مقام صنعت و امور معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان‪ ،‬گف��ت‪ :‬یک��ی از راه ها‬ ‫برای ارتقای ش��اخص های اقتصادی اس��تان وجود‬ ‫برنامه ریزی برای توسعه معادن است‪.‬‬ ‫وی الزم��ه اح��داث کارخانه های ف��راوری مواد‬ ‫معدن��ی ر ا ایج��اد اطمینان خاطر س��رمایه گذار از‬ ‫تامین مواد اولیه دانس��ت و ادامه داد‪ :‬با اکتشافات‬ ‫جدید و زمینه سازی برای استخراج و فراوری مواد‬ ‫معدن��ی و به تب��ع ان ایجاد صنایع پایین دس��تی‬ ‫جدی��د‪ ،‬فرصت ه��ای اش��تغال قابل توجهی فراهم‬ ‫می ش��ود‪.‬نیرومند با اشاره به وجود انواع سنگ های‬ ‫تزئینی در اس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬کمک به افزایش میزان‬ ‫واحدهای فراوری س��نگ های تزئینی در اس��تان‬ ‫یکی از برنامه های راهبردی ما در این بخش است‪.‬‬ ‫نیرومن��د از اج��رای برنامه ه��ای اکتش��افی و‬ ‫مطالعاتی در اس��تان خب��ر داد و گفت‪ :‬با همکاری‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی کش��ور طرح ژئوفیزیک‬ ‫هوای��ی به منظور شناس��ایی ظرفیت ه��ای معدنی‬ ‫استان انجام می شود‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫می کنند‪ .‬اما انچه باعث کم بودن میزان اکتش�افات معدنی در کشور‬ ‫می ش�ود در اختیار نداش�تن تجهیزات و فناوری ه�ای روز دنیا برای‬ ‫فعالیت های اکتشافی است‪ .‬چرا که از یک سو تحریم های بین المللی‬ ‫مانع دسترس�ی ب�ه تجهی�زات و فناوری ها ش�ده و از ط�رف دیگر‬ ‫س�رمایه گذاری انچنانی از س�وی بخش خصوصی به دلیل ریس�ک‬ ‫باالی�ی اکتش�اف در این ح�وزه انجام نش�ده اس�ت‪ .‬در این گزارش‬ ‫نظر تع�دادی از کارشناس�ان و فعاالن معدنی که همگی دس�تی در‬ ‫فعالیت های معدنی دارند را جویا شدیم که در ادامه خواهید خواند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشافات بر پایه اطالعات قدیمی‬ ‫س��ید احمد مشکانی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه و‬ ‫فعال معدن��ی درباره دالیل موفقیت کم در‬ ‫بخش اکتش��افات معدنی ای��ران به‬ ‫گف��ت‪ :‬عوام��ل مختلفی را می ت��وان برای‬ ‫دس��ت نیافتن ب��ه موفقیت کاف��ی و الزم‬ ‫در بخ��ش اکتش��افات معدنی نام ب��رد‪ .‬از‬ ‫جمله دانش فن��ی و روز دنیا که در اختیار‬ ‫معدنکاران ایرانی قرار ندارد و در بس��یاری‬ ‫از م��وارد فع��االن این بخش با اس��تفاده از‬ ‫تجهیزات و ماشین االت قدیمی فعالیت های‬ ‫اکتشافی انجام داده اند و پایه دانش برخی از‬ ‫انها همان فعالیت هایی اس��ت که از تجارب‬ ‫حاصل شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در چن��د ده��ه اخی��ر‬ ‫اکتش��اف ذخایر معدنی ایران بیش��تر روی‬ ‫محدوده ه��ای معدن��ی بوده اس��ت که در‬ ‫گذش��ته با صرف هزینه مورد اکتشاف قرار‬ ‫گرفته و به بهره برداری رسیده اند‪ .‬از طرفی‬ ‫تعداد افراد دانش اموخت��ه در حوزه معدن‬ ‫و اکتش��افات معدنی نس��بت به س��ال های‬ ‫گذش��ته افزایش یافته اما خبری از افزایش‬ ‫تع��داد محدوده های اکتش��افی در کش��ور‬ ‫نیست و بسیاری از متخصصان رشته معدن‬ ‫و معدنکاری وارد این عرصه نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت دولتی ها و خصوصی ها‬ ‫س��حاب ش��کوهی‪ ،‬فارغ التحصیل رشته‬ ‫اس��تخراج مع��دن و ریی��س هیات مدی��ره‬ ‫شرکت «پارس��ه کان یابان» نیز که دستی‬ ‫در فعالیت ه��ای اکتش��افی دارد درب��اره‬ ‫فعالیت ه��ای اکتش��افی معدن��ی به‬ ‫می گوید‪ :‬مس��ئله معارضان محلی‪ ،‬یکی از‬ ‫موارد جدی اس��ت که در چند س��ال اخیر‬ ‫دامنگی��ر فعالیت های اکتش��افی در معادن‬ ‫شده و این امر نشان از نبود حمایت قانونی‬ ‫از معدن��کاران دارد‪ .‬از طرف��ی نبود نگرش‬ ‫و اه��داف بلند مدت در بخ��ش دولتی برای‬ ‫فعالیت ه��ای اکتش��افی و همچنین تقویت‬ ‫نش��دن و هدای��ت س��رمایه گذاران به این‬ ‫بخش از فعالیت ها‪ ،‬از دیگر مواردی اس��ت‬ ‫که باعث ش��ده تا انچنان ک��ه باید در این‬ ‫حوزه پیشرفت نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫بخ��ش دولت��ی در برخی از م��وارد بخش‬ ‫خصوص��ی را به عن��وان رقیب ب��رای خود‬ ‫می بیند و این درحالی است که برای بیشتر‬ ‫ش��دن فعالیت های معدنکاری و اکتش��افی‬ ‫الزم اس��ت تا دولت زمین��ه را برای حضور‬ ‫بخش خصوصی در اکتشافات معدنی فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف معدنی ابزار نیست‬ ‫مرتضی حمیدی‪ ،‬کارش��ناس اکتش��اف‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی غرب کش��ور نیز‬ ‫درباره مش��کالت معدنکاران ب��رای اجرای‬ ‫فعالیت های اکتشافی به صمت می گوید‪ :‬در‬ ‫اجرای ‪ 2‬مورد از فعالیت های معدنکاری در‬ ‫شمال غرب کشور مشکالتی را با بخش های‬ ‫مختلف داش��تم که ازجمله مهم ترین انها‬ ‫س��ختگیری هایی ب��ود که از س��وی منابع‬ ‫طبیعی برای معدنکاری اعمال می ش��د‪ .‬از‬ ‫طرف دیگ��ر مزاحمت های معارضان محلی‬ ‫و بومیان منطق��ه بود که ادامه فعالیت های‬ ‫معدنی را مش��کل می ک��رد‪ .‬این عوامل گاه‬ ‫به قدری ذهن معدنکار و سرمایه گذار را به‬ ‫خود مش��غول و درگیر می کند که فعالیت‬ ‫معدنکاری را تحت ش��عاع قرار داده و باعث‬ ‫هدررفت س��رمایه و زمانی که برای اجرای‬ ‫پروژه در نظر گرفته شده‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از کارشناس��ان معدنی نیز با‬ ‫بیان اینکه دالیل بس��یاری برای کم شدن‬ ‫میزان فعالیت های معدنی به ویژه در بخش‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫اکتش��افات وج��ود دارد به‬ ‫اکتشافات معدنی پایه اصلی معدنکاری است‬ ‫و می توان��د به عنوان زیر بن��ای فعالیت های‬ ‫اقتصادی دیده ش��ود اما تنها به عنوان یک‬ ‫اب��زار برای به دس��ت اوردن ذخایر معدنی‬ ‫که از ارزش اقتص��ادی باالیی برخوردارند‪،‬‬ ‫نگریس��ته می ش��ود‪ .‬همچنی��ن نکته مهم‬ ‫دیگری که درباره معدنکاری وجود دارد این‬ ‫اس��ت که بعد از اجرای عملیات اکتش��افی‬ ‫الزم اس��ت تا به شکل درست و فنی نسبت‬ ‫به انجام فعالیت های استخراجی اقدام شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی از معدنکاران‬ ‫بدون توجه به اصول فنی اس��تخراج‪ ،‬باعث‬ ‫هدر رفت و نابودی بخشی از ذخایر معدنی‬ ‫می ش��وند که از نمونه های بارز ان می توان‬ ‫به معادن س��نگ تزئینی اشاره کرد چرا که‬ ‫در ایران با وجود ذخایر بزرگ و با تنوع باال‬ ‫در س��نگ های تزئینی‪ ،‬بهره برداری با روش‬ ‫استادکاری انجام می ش��ود و برداشت های‬ ‫انجام ش��ده و عملیات استخراجی به شکل‬ ‫سنتی اس��ت در نتیجه ذخیره های معدنی‬ ‫دچار ضایعات زیادی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نب�ود تحلی�ل و بررس�ی فن�ی و‬ ‫اقتصادی‬ ‫امیرحس��ین جاللی‪ ،‬کارش��ناس معدنی‬ ‫گ��روه «زرم��ش» نیز درباره دالیل دس��ت‬ ‫نیافتن نسبی به موفقیت در حوزه اکتشافات‬ ‫می گوید‪ :‬عوامل مختلفی‬ ‫معدن��ی به‬ ‫روی فعالیت های اکتش��افی تاثیرگذار است‬ ‫که از مهم ترین انها نبود کارشناسان مجرب‬ ‫و دلس��وز برای اکتش��افات سیس��تماتیک‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬کمبود بودجه و نبود نظارت‬ ‫دقی��ق س��ازمان های ناظر ب��ر فعالیت های‬ ‫معدنکاری نیز از دیگر عوامل موفق نش��دن‬ ‫در حوزه اکتشافات معدنی است‪ .‬در صورت‬ ‫نظارت بر فعالیت ه��ای معدنکاری‪ ،‬فعاالن‬ ‫معدنی ملزم به رعایت اصول و قوانین شده‬ ‫و به این ترتیب ش��اهد افزایش بهره وری و‬ ‫همچنین افزایش دقت برای انجام درس��ت‬ ‫عملیات اکتشافی خواهیم بود‪.‬‬ ‫علیرضا اکبری‪ ،‬عضو هیات مدیره شرکت‬ ‫اکتشافات معدنی پایه‬ ‫اصلی معدنکاری است‬ ‫و می تواند به عنوان‬ ‫زیر بنای فعالیت های‬ ‫اقتصادی دیده شود اما‬ ‫تنها به عنوان یک ابزار‬ ‫برای به دست اوردن‬ ‫ذخایر معدنی که از‬ ‫ارزش اقتصادی باالیی‬ ‫برخوردارند‪ ،‬نگریسته‬ ‫می شود‬ ‫اریا فاتح خاورمیانه نیز معتقد است‪ :‬رعایت‬ ‫نکردن استانداردهای اکتشاف‪ ،‬انجام ندادن‬ ‫تحلیل ها و بررسی های فنی و اقتصادی در‬ ‫سوداوری و ریسک اکتشافات‪ ،‬کمبود افراد‬ ‫با تجربه و همچنین مش��اوره های اش��تباه‪،‬‬ ‫مشکالت و سختگیری هایی منابع طبیعی‬ ‫و محیط زیست برای معدنکاران از یک سو و‬ ‫همچنین سرمایه گذاری کم‪ ،‬از دالیل عمده‬ ‫کم بودن میزان اکتشافات معدنی است‪.‬‬ ‫به ش��کل کلی از سراسر کش��ور را می توان‬ ‫از دیگ��ر موارد کم بودن میزان اکتش��افات‬ ‫معدنی دانس��ت‪ .‬توجه کم به اکتشاف مواد‬ ‫معدنی اس��تراتژیک و ذخایر پنهان به دلیل‬ ‫باال بودن میزان ریس��ک س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫حمایت نشدن بخش خصوصی و مشکالتی‬ ‫که از سوی س��ازمان های مربوط که بخش‬ ‫عم��ده ای از ان به قانون معادن و ش��فاف‬ ‫نبودن انها‪ ،‬همگی باعث ش��دند تا در چند‬ ‫سال اخیر با کاهش ش��دید سرمایه گذاری‬ ‫اکتشافی در کشور روبه رو شویم‪.‬‬ ‫فراهان��ی معتق��د اس��ت ک��ه ضواب��ط‬ ‫زیس��ت محیطی و منابع طبیعی باید برای‬ ‫همیشه مشخص و چالش های ان رفع شود‪.‬‬ ‫اختالفات قانونی میان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به عن��وان متولی بخ��ش معدن‬ ‫کش��ور با وزارت جهاد کشاورزی که مرتبط‬ ‫با س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مرات��ع و ابخیزداری‬ ‫اس��ت یکی دیگر از معضالت و مش��کالت‬ ‫متقاضیان س��رمایه گذاری در فعالیت های‬ ‫معدن��ی به ویژه بخش اکتش��اف اس��ت که‬ ‫باید به ان پرداخته ش��ود‪ .‬نبود اطمینان از‬ ‫س��وی س��رمایه گذاران یکی از موارد بسیار‬ ‫مهم اس��ت و تا زمانی که برای سرمایه گذار‬ ‫امنیتی وجود نداشته باشد نمی توان انتظار‬ ‫داش��ت س��رمایه گذاران اع��م از داخلی یا‬ ‫خارجی در حوزه معدن حضور یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مسائل قانونی بین ‪ 2‬وزارتخانه‬ ‫س��لمان فراهان��ی‪ ،‬مدیر ح��وزه معدنی‬ ‫شرکت «کارا س��ازه متین»‪ ،‬نیز در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬در حال حاضر اطالعات‬ ‫به‬ ‫پایه بخش معدن در کش��ور که نخس��تین‬ ‫اطالعات مورد نیاز برای س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش ه��ای مختلف از اکتش��اف تا فراوری‬ ‫اس��ت به ش��کل کامل وجود نداشته و در‬ ‫اختیار انها گذاشته نمی شود‪.‬‬ ‫ایران نیز به نس��بت سهمی که از ذخایر‬ ‫معدنی جه��ان دارد‪ ،‬س��رمایه گذاری کمی‬ ‫در این ح��وزه انجام داده اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال در س��ال ‪ 2011‬م در جهان رقمی‬ ‫معادل ‪18‬میلیارد دالر در بخش اکتشافات‬ ‫سرمایه گذاری شد که سهم ایران از ان تنها‬ ‫‪60‬میلی��ون دالر یعن��ی ‪0/4‬درص��د از کل‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش اکتش��افات بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در ادامه اظهار می کند‪ :‬اجرایی نش��دن‬ ‫استراتژی برای اکتشاف مواد معدنی که به‬ ‫وسیله سازمان زمین شناسی تدوین شده از‬ ‫یک س��و و نبود داده های ژئوفیزیک هوایی‬ ‫او بیان کرد‪ :‬انفال بودن معادن و نداشتن‬ ‫سند مالکیت س��بب شده تا امکان دریافت‬ ‫تس��هیالت از بانک ها وجود نداش��ته باشد‬ ‫چرا ک��ه بانک ه��ا پروانه ه��ای بهره برداری‬ ‫را ب��ا وجود ش��فافیتی که دارن��د به عنوان‬ ‫وثیقه قبول نمی کنن��د و این موضوع یکی‬ ‫دیگر از دالی��ل کاهش انگیزه ب��رای ورود‬ ‫س��رمایه گذار به بخش معدن و فعالیت های‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬ب��ه همین منظ��ور صندوق‬ ‫بیمه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی‬ ‫که نقش واس��طه و تضمین کننده معادن را‬ ‫در سیس��تم بانکی دارد در س��ال ‪ 1380‬با‬ ‫هدف هدایت سرمایه های بخش خصوصی‬ ‫به حوزه معدن تاسیس شد‪.‬‬ ‫البت��ه الزم به یاداوری اس��ت که نقش‬ ‫حمایت��ی دول��ت و س��ازمان ایمی��درو نیز‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری در این صن��دوق باعث‬ ‫افزایش قدرت پرداخت تسهیالت به فعاالن‬ ‫این حوزه شد‪.‬‬ ‫وی ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت که تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم های معدن��ی در کش��ور جزء‬ ‫ضرورت های��ی اس��ت ک��ه می تواند کمک‬ ‫بزرگی به بخش اکتش��افات معدنی کش��ور‬ ‫کند‪ .‬از طرفی س��رمایه گذاری های خارجی‬ ‫نیز می تواند زمینه را برای به دس��ت اوردن‬ ‫فناوری های روز دنیا‪ ،‬مدیریت پیش��رفته و‬ ‫اتصال به بازارهای جهانی مهیا کند‪ .‬امروزه‬ ‫ش��اهدیم در معادن کش��ور از تجهیزات و‬ ‫ماشین االت قدیمی استفاده می شود البته‬ ‫در برخ��ی م��وارد مدیریت درس��تی برای‬ ‫اجرای پروژه ها وجود ندارد که خود کاهش‬ ‫بهره وری را به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود جامعه معدنی‬ ‫محمد صادقی‪ ،‬زمین ش��ناس و مکتشف‬ ‫می گوید‪ :‬مش��کل اصلی‬ ‫معدن��ی به‬ ‫در بخش مع��دن نبود اتحادیه و س��اختار‬ ‫حمایت��ی ب��رای بخ��ش خصوص��ی برای‬ ‫پیگی��ری مطالبات جامعه معدنی اس��ت تا‬ ‫بتواند در ص��ورت نیاز مش��اوره و خدمات‬ ‫حقوقی دریافت کند‪.‬‬ ‫ف��رزاد طاه��ری‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫«زرساس��نگ زاگرس »نی��ز می گوید‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالتی که برای اج��رای فعالیت های‬ ‫معدن��ی وج��ود دارد هزینه های ناش��ی از‬ ‫بوروکراس��ی اداری و وجود قوانین متناقض‬ ‫از سوی ادارات است که گاه به فعالیت های‬ ‫معدنی مرتبط نیست‪.‬‬ ‫در واق��ع می ت��وان گفت یک��ی از دالیل‬ ‫اصلی حضور نداشتن سرمایه گذاران معدنی‬ ‫توجیه نشدن انها برای ورود به حوزه معدن‬ ‫دانس��ت‪ .‬در واقع س��رمایه گذار به س��متی‬ ‫می رود که توجیه اقتصادی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن نظرات کارشناس��انه متناقض و‬ ‫نتایج به دس��ت امده یک��ی دیگر از عوامل‬ ‫فرار سرمایه به شمار می اید‪.‬‬ ‫اکبر حضرتی‪ ،‬کارش��ناس اکتش��اف نیز‬ ‫در این ب��اره می گوید‪ :‬نب��ود داده های اولیه‬ ‫مناس��ب درب��اره می��زان ذخای��ر معدنی‪،‬‬ ‫همچنی��ن نداش��تن زم��ان کاف��ی ب��رای‬ ‫اج��رای عملیات اکتش��اف و نداش��تن افق‬ ‫روش��ن برای ادامه فعالیت ه��ای معدنی و‬ ‫نیز بوروکراس��ی های اداری بسیار پیچیده‬ ‫از م��وارد مه��م ب��رای ک��م ب��ودن تمایل‬ ‫س��رمایه گذاران ب��رای فعالیت های معدنی‬ ‫به ویژه در حوزه اکتشاف است‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫در بررسی عوامل کاهش قیمت تمام شده پوشاک و کفش تابستانه مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫قیمت تمام شده تولیدات تابستانی اب رفت‬ ‫محمدحسن س�یدزاده – گروه صنعت‪:‬‬ ‫پوش��اک و کفش از جمله کاالهای مصرفی‬ ‫هس��تند که تغییر فصل در تولی��دات انها‬ ‫تاثیر بسیاری دارد‪ .‬در فصل تابستان معموال‬ ‫از لباس های نازک و روش��ن و از کفش های‬ ‫جلو باز با رنگ بندی های مختلف اس��تفاده‬ ‫می ش��ود در حالی که در فصل زمس��تان از‬ ‫لباس ه��ای ضخیم و کفش ه��ای چرمی با‬ ‫رنگ های تیره اس��تفاده می ش��ود‪ .‬عالوه بر‬ ‫تفاوت های ظاهری پوشاک و کفش تابستانه‬ ‫و زمس��تانه قیمت این ن��وع اجناس نیز در‬ ‫فصل های مختلف س��ال با یکدیگر متفاوت‬ ‫اس��ت که این تفاوت ناشی از تفاوت قیمت‬ ‫تمام ش��ده کاالهای تولیدی است به نحوی‬ ‫که معموال لب��اس و کفش های زمس��تانی‬ ‫چندین برابر لباس و کفش های تابس��تانی‬ ‫در گفت وگو‬ ‫قیم��ت دارند‪ .‬بنابرای��ن‬ ‫باصاحب نظران این دو صنعت علل اختالف‬ ‫قیم��ت تم��ام ش��ده تولیدات زمس��تانی و‬ ‫تابستانی را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ‪ ۶۵‬تا ‪ ۸۵‬درص�دی مواد اولیه‬ ‫در قیمت تمام شده پوشاک‬ ‫علیرضا حائ��ری‪ ،‬عضو جامعه متخصصان‬ ‫درباره عوامل‬ ‫نساجی در گفت وگو با‬ ‫اختالف قیمت تمام شده پوشاک تابستانه و‬ ‫زمستانه گفت‪ :‬صنعت نساجی جزو صنایعی‬ ‫اس��ت که س��هم مواد اولیه در قیمت تمام‬ ‫ش��ده ان باالس��ت به طوری که حدود ‪۶۵‬‬ ‫تا ‪ ۸۵‬درصد قیمت تمام ش��ده محصوالت‬ ‫نس��اجی را به خود اختص��اص می دهد که‬ ‫هرچه سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬حاشیه سود کاهش می یابد‪.‬‬ ‫حائری با بیان اینکه در پوش��اک زمستانه‬ ‫از مواد اولیه بیش��تری اس��تفاده می ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به همین منظور پوش��اک زمس��تانه‬ ‫وزن بیش��تری دارد‪ .‬ب��رای نمون��ه اگ��ر در‬ ‫تی ش��رت ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۱۵۰‬گرم پنب��ه به کار‬ ‫م��ی رود اما در پلیور ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬گرم پنبه‬ ‫مصرف می ش��ود بنابراین س��هم مواد اولیه‬ ‫در پوش��اک تابستانه بسیار کمتر از پوشاک‬ ‫زمستانه خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو جامعه متخصصان نس��اجی با بیان‬ ‫اینک��ه افزایش س��هم مواد اولی��ه منجر به‬ ‫افزایش قیمت تمام ش��ده می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫شرکت ملی گازایران‬ ‫شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‬ ‫کرد‪ :‬یک��ی دیگر از عوام��ل افرایش قیمت‬ ‫تمام ش��ده محص��والت زمس��تانه‪ ،‬مصرف‬ ‫برق اس��ت به ط��وری که ب��رای تولید یک‬ ‫کیلوگرم نخ‪ ،‬حدود ‪ ۵‬کیلو وات برق مصرف‬ ‫می شود و این در حالی است که برای تولید‬ ‫یک متر پارچه تابس��تانی حدود ‪ ۴‬کیلو وات‬ ‫ب و با‬ ‫برق صرف می ش��ود که با این احتسا ‬ ‫در نظر گرفتن مواد اولیه‪ ،‬هزینه بیش��تری‬ ‫صرف انرژی می ش��ود اما عوامل دیگر تولید‬ ‫اعم از ماشین االت‪ ،‬دستمزد‪ ،‬مالیات و‪ ...‬در‬ ‫طول سال تقریبا ثابت است‪.‬‬ ‫اولیه مصرفی در‬ ‫وی درباره تفاوت م��واد ‬ ‫پارچه های تابس��تانی و زمس��تانی گفت‪ :‬به‬ ‫طور قطع جنس الیاف به کار گرفته ش��ده‬ ‫در پوشاک زمستانه و تابستانه متفاوت است‬ ‫و ب��ه طبع قیمت انها نی��ز متفاوت خواهد‬ ‫بود‪ .‬هم اکنون در پوش��اک تابستانه از پنبه‬ ‫کیلویی ‪ ۱/۵‬دالر استفاده می شود در حالی‬ ‫ک��ه در پوش��اک بافتنی زمس��تانه از الیاف‬ ‫اکر یلیک استفاده می شود که حدود ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫دالر با پنبه اختالف قیمت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‹محدودی�ت‪ ،‬عام�ل ضع�ف در‬ ‫طراحی و مد‬ ‫عضو جامعه متخصصان نس��اجی با اشاره‬ ‫به اینکه تن��وع در تولید محصول نیز باعث‬ ‫افزایش قیمت می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر تنوع‬ ‫تولیدات محدود باشد و لباس ها در مقیاس‬ ‫بیش��تری تولید ش��ود‪ ،‬قیمت تمام ش��ده‬ ‫کاهش پیدا می کند اما توجه به مد و تولید‬ ‫محصوالت متنوع نی��ز باعث ایجاد خطوط‬ ‫تولید بیش��تر و افزایش قیمت تمام ش��ده‬ ‫می ش��ود البته در این باره تنوع در پوشاک‬ ‫تابس��تانه بیشتر اس��ت‪ .‬حائری درباره تاثیر‬ ‫رنگ بن��دی در قیمت تمام ش��ده نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هر چه لباس رنگ روش��ن تری داشته‬ ‫باشد از شید کمتری در رنگ امیزی استفاده‬ ‫ش��ده که در ای��ن ش��رایط ارزان ت��ر تمام‬ ‫می ش��ود و این در حالی است که در بیشتر‬ ‫پوشاک زمستانه از رنگ بندی تیره استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه طراح��ی و مد (چه در‬ ‫پوشاک زمستانه و چه در پوشاک تابستانه)‬ ‫دچار ضع��ف اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از نظر‬ ‫فناوری و طراحی مش��کلی در ایران وجود‬ ‫ن��دارد ام��ا طراحی و مد پوش��اک در ایران‬ ‫ب��ا محدودیت ه��ای اجتماع��ی و فرهنگی‬ ‫روبه رو اس��ت که موجب ش��ده تولید کننده‬ ‫مطاب��ق میل مصرف کننده و ب��ازار طراحی‬ ‫انج��ام ندهد در حالی ک��ه طراحی های روز‬ ‫و مد از طریق واردات به دست مصرف کننده‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫عضو جامعه متخصصان نس��اجی با بیان‬ ‫اینکه یکی از دالیل گس��ترش قاچاق‪ ،‬نبود‬ ‫م��د در تولیدات داخلی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی تولید کننده داخلی سال ها یک مدل را‬ ‫تنها به دلیل محدودیت ها وارد بازار می کند‪،‬‬ ‫ این روند نمی تواند س��لیقه مصرف کننده را‬ ‫ارضا کند ک��ه در این ش��رایط تقاضا برای‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪94/04‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫ش��رکت پاالیش گاز س��رخون و قش��م در نظر دارد خدمات فنی و راهبری تاسیس��ات ساختمانی ش��امل‪ :‬تعمیر ‪ ،‬نگهداری‪ ،‬راهبری‬ ‫سیستم های سرمایشی و گرمایشی‪ ،‬ابرسانی‪ ،‬برق رسانی و فاضالب شرکت را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای‬ ‫گواهی صالحیت پیمانکاری در رش��ته تعمیر و نگهداری یا رش��ته تاسیسات از سازمان تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید‪ .‬میزان‬ ‫تضمین ش��رکت در مناقصه‪ ،‬مبلغ دویس��ت و سی میلیون (‪ )230/000/000‬ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا‬ ‫رس��ید بانکی واریز شده به حساب شماره ‪ 2176455404005‬نزد بانک ملی شعبه گاز بندرعباس ارائه گردد‪ .‬لذا از کلیه مناقصه گران‬ ‫واجد ش��رایط دعوت می گردد ضمن اعالم امادگی کتبی حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ انتش��ار نوبت دوم این اگهی‪ ،‬جهت‬ ‫دریافت و تکمیل فرم استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران (‪ )RFQ‬به نشانی الکترونیکی ‪ WWW.NIGC-SQGC.IR‬و یا به امور‬ ‫پیمان های این ش��رکت واقع در بندرعباس کیلومتر ‪ 25‬جاده بندرعباس میناب‪ -‬دوربرگردان دوم به س��مت بندرعباس‪ -‬بعد از پلیس‬ ‫راه میناب بندرعباس‪ -‬سمت راست‪ -‬بلوار سردار شهید حسن ذاکری‪ -‬اداره مرکزی طبقه اول اتاق ‪ 154‬مراجعه نمایند‪ .‬اسناد مناقصه‬ ‫پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق ائین نامه اجرائی بند (ج) ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات بین مناقصه گران واجد شرایط طبق‬ ‫جدول زمانی توزیع خواهد گردید‪.‬‬ ‫براورد پایه کارفرما برابر ‪ 11/200/000/000‬ریال می باشد‬ ‫محل توزیع اسناد مناقصه‪ :‬اداره مرکزی – دفتر امور‬ ‫پیمانها‬ ‫زمان تحویل پیشنهادات‪94/05/18:‬‬ ‫تلفن های تماس‪ 32192643:‬و ‪ 076-32192647‬نمابر‪076-32192640:‬‬ ‫کد پستی‪ 79159-96489:‬صندوق پستی‪79145-3785:‬‬ ‫نشانی الکترونیکی جهت مشاهده متن اگهی‪:‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫زمان توزیع اسناد مناقصه‪94/05/07:‬‬ ‫الی ‪94/05/08‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهاد‬ ‫قیمت‪94/05/19:‬‬ ‫‪WWW.NIGC-SQGC.IR‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‬ ‫کاالی قاچاق و وارداتی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹کفش های تابستانی متنوع و ارزان‬ ‫یک��ی دیگ��ر از کااله��ای مصرف��ی که‬ ‫متناسب با فصل های سال انواع مختلف ان‬ ‫تولید می شود‪ ،‬کفش اس��ت‪ .‬انواع تابستانه ‬ ‫صنعت کف��ش همچون پوش��اک از لحاظ‬ ‫قیمت تمام ش��ده ارزان تر از انواع زمستانه‬ ‫خواه��د ب��ود که این امر بیش��تر ب��ه دلیل‬ ‫جنس مواد اولیه ای اس��ت که متناس��ب با‬ ‫فصل ه��ا در کفش ه��ای مختلف اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬در همین راس��تا علی لش��گری‪،‬‬ ‫رییس هی��ات مدیره جامعه کفش ایران در‬ ‫درباره علل کاهش قیمت‬ ‫گفت وگو با‬ ‫تمام ش��ده کفش های تابس��تانه نسبت به‬ ‫زمس��تانه گفت‪ :‬کفش هایی که در تابستان‬ ‫بیش��تر مورد مصرف قرار می گیرد‪ ،‬در گروه‬ ‫کفش های صندل‪ ،‬دمپایی‪ ،‬ورزشی و‪ ...‬بوده‬ ‫و این در حالی اس��ت که در زمستان بیشتر‬ ‫کفش ه��ای چرمی و پوتین مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره جامعه کفش ایران با‬ ‫اش��اره به اینکه مواد اولیه ب��ه کار رفته در‬ ‫صندل و دمپایی در گروه مواد پلیمری قرار‬ ‫دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫در مواد اولیه کفش های زمس��تانه بیش��تر‬ ‫از چرم طبیعی اس��تفاده می شود و طبیعی‬ ‫است که قیمت چرم طبیعی نسبت به چرم‬ ‫مصنوعی بیش��تر اس��ت که این مهم ترین‬ ‫دلیل گران بودن کفش های زمستانه نسبت‬ ‫به کفش های تابستانه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه دلی��ل انک��ه در روی��ه‬ ‫کفش ه��ای ورزش��ی و صن��دل از چ��رم‬ ‫مصنوعی استفاده می شود‪ ،‬قابلیت تنوع در‬ ‫طراحی و رنگ امیزی بیشتر است که همین‬ ‫امر باعث می شود در تابستان تنوع کفش ها‬ ‫بسیار بیشتر باشد؛ این درحالی است که در‬ ‫کفش های زمستانی از چرم طبیعی استفاده‬ ‫می ش��ود که ای��ن امر ام��کان رنگ بندی را‬ ‫کمت��ر می کند ب��ه طوری که بی��ش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد کفش های زمس��تانی ب��ه رنگ های‬ ‫تیره مشکی و قهوه ای هستند که همین امر‬ ‫باعث می شود تا دست طراحان در طراحی‬ ‫کفش تابستانی بازتر باشد‪.‬‬ ‫لش��گری با بیان اینکه هم اکنون ش��اهد‬ ‫قاچاق باال در کفش های تابستانی هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ارزان بودن کفش های تابستانی دلیلی‬ ‫است که جذابیت قاچاق را افزایش می دهد‬ ‫ضمن انکه بیش��ترین کفش��ی که از طریق‬ ‫قاچاق وارد کش��ور می ش��ود به کفش های‬ ‫ورزشی اختصاص دارد به نحوی که کفش ها‬ ‫به قیمت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬دالر خریداری می شود‬ ‫اما به نس��بت موقعیت مکانی فروش��گاه و‬ ‫مخاطب��ان ان فروش��گاه ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اختالف قیمت کفش های‬ ‫تابس��تانی و زمس��تانی گف��ت‪ :‬کفش هایی‬ ‫همچون صندل حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومان‬ ‫قیمت دارد اما کفش چرمی مردانه از ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان به ب��اال در بازار وج��ود دارد و‬ ‫این مس��ئله به نوع چرم و میزان اس��تفاده‬ ‫مواد اولیه بستگی دارد‪ .‬کفش های تابستانه‬ ‫معموال جلو باز هس��تند و مواد کمتری در‬ ‫انها مصرف شده است‪.‬‬ ‫بنا ب��ر این گ��زارش‪ ،‬نوع و می��زان مواد‬ ‫اولی��ه مصرفی دو ش��اخص مه��م در تولید‬ ‫محصوالت پوشاک و کفش به شمار می روند‬ ‫که باعث می ش��وند قیم��ت محصوالت در‬ ‫‪6‬ماه نخس��ت سال کمتر از ‪ 6‬ماه دوم سال‬ ‫باشد‪ .‬همچنین محصوالت تابستانه به دلیل‬ ‫رنگ بن��دی و طراحی های بیش��تر متنوع تر‬ ‫بوده و این دو موضوع باعث ش��ده تا خرید‬ ‫این محصوالت در ‪ 6‬ماه نخست سال بیشتر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ضرورت تعیین صنایع پیشرو‬ ‫در استراتژی توسعه صنعتی‬ ‫ی تک»‬ ‫خانه ملت‪ :‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س توجه به صنایع «ها ‬ ‫را عامل رونق کش��ور عنوان کرد و گفت‪ :‬برای کاهش فاصله با کشورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫باید بیش از دیگران به توس��عه فناوری و صنایع «های تک» توجه کرد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫ی تک» تاکید و اظهار کرد‪ :‬حس��ن توجه‬ ‫فوالدگ��ر ب��ر ضرورت توجه به صنایع «ها ‬ ‫ب��ه فناوری های نوین‪ ،‬کاهش فاصله با دنیای پیش��رفته صنعتی اس��ت و به همین‬ ‫ی تک» تاکید می ش��ود‪ .‬نماینده مردم‬ ‫دلی��ل نیز همواره ب��ر توجه به صنایع «ه��ا ‬ ‫اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬اگر بخواهیم با همان فناوری های قدیمی‬ ‫توس��عه یابیم‪ ،‬فاصله با دنیای پیشرفته هرروز بیشتر می شود‪ ،‬بنابراین برای کاهش‬ ‫فاصله با کش��ورهای پیش��رفته‪ ،‬باید بیش از دیگران به توس��عه فن��اوری و صنایع‬ ‫«های تک» توجه کنیم‪ .‬وی در ادامه بر ضرورت سرمایه گذاری در بخش فناوری های‬ ‫ریس��ک پذیر و دانش بنیان تاکید کرد و گفت‪ :‬توسعه «های تکنولوژی» کشور را به‬ ‫صورت جهش��ی مترقی می کن��د‪ ،‬بنابراین به منظور جبران عق��ب افتادگی ها‪ ،‬باید‬ ‫ی تک» را مورد توجه قرار داد‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫«ها ‬ ‫اسالمی «به روزشدن» را خاصیت صنعت و فناوری عنوان کرد و افزود‪ :‬از روز متولد‬ ‫ش��دن بش��ر‪ ،‬تالش برای نواوری همواره وجود داش��ته و متناسب با پیشرفت علم‪،‬‬ ‫فناوری نیز پیش��رفت کرده اس��ت‪ .‬فوالدگر تصریح کرد‪ :‬موضوع دیگر اینکه ایران از‬ ‫ظرفیت نیروی انس��انی مناسبی برخوردار است و تعداد تحصیلکرده ها نیز نسبت به‬ ‫سال های گذشته افزایش یافته‪ ،‬بنابراین باید از این داشته ها استفاده کرد و در زمینه‬ ‫پیشرفت فناوری نوین گام برداشت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس نهم از ابالغ نشدن‬ ‫اس��تراتژی توس��عه صنعت نیز انتقاد و تاکید کرد‪ :‬باید صنایع پیش��رو در استراتژی‬ ‫توس��عه صنعت مشخص شوند‪ ،‬چراکه پیش��رفت در این حوزه ها موجب توسعه در‬ ‫بسیاری از بخش های دیگر می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید پوشاک‬ ‫نیازمند معجزه‬ ‫محمدجواد صدق امیز‬ ‫مشاور فرهنگی اتحادیه پوشاک‬ ‫این روزها در صنعت پوش��اک زنگ خطری بس��یار‬ ‫ج��دی به صدا در ام��ده که اگر ب��ا ان مقابله نکنیم‬ ‫به معضلی جبران نش��دنی تبدیل خواهد شد‪ .‬درحال‬ ‫ حاضر بازار پوش��اک در رکود به س��ر می برد به طوری‬ ‫که این رکود بر تمامی بخش های تولیدی اثر گذاشته‪،‬‬ ‫اما در این وضعیت تنها حوزه ای که اس��یب نمی بیند‬ ‫بخش واردات اس��ت‪ .‬امروزه تولیدکنندگان پوش��اک‬ ‫در فضایی کامال نابرابر با محصوالت کش��ورهای دیگر‬ ‫رقابت می کنند‪ ،‬زیرا بسیاری از کشورها (از اروپا گرفته‬ ‫تا ترکیه) در ش��رایطی بس��یار بهتر از شرایط موجود‬ ‫نس��بت به تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در کش��ور‬ ‫اق��دام می کنند و این درحالی اس��ت ک��ه هزینه مواد‬ ‫اولیه برای تولیدات داخلی به مراتب بیش��تر از کاالیی‬ ‫است که از طریق قاچاق وارد کشور می شود به طوری‬ ‫که اگر تولیدکننده ای خواستار تامین مواد اولیه برای‬ ‫محصوالت خود باش��د‪ ،‬مجموعه هزین ه ان به مراتب‬ ‫بیش��تر از کاالیی اس��ت که از طریق قاچاق وارد بازار‬ ‫ش��ده و به دست مصرف کننده می رسد‪ .‬پس در چنین‬ ‫شرایطی امکان رقابت با کاالهای خارجی وجود ندارد‪.‬‬ ‫از دیگر عوامل سخت شدن این رقابت‪ ،‬کند بودن روال ‬ ‫کار های دولتی در کشور از جمله برای اخذ مجوزهای‬ ‫قانون��ی و یا بحث ورود مواد اولیه از گمرک یا عملیات ‬ ‫بانکی اس��ت ک��ه رقاب��ت تولیدکنن��دگان داخلی در‬ ‫مقابل محصوالت خارجی را دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر تولید مواد اولیه ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫داخلی مش��مول ‪۳۵‬درصد تعرفه اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫گاه��ی هزینه مواد اولیه از خود محصول گران تر تمام‬ ‫می ش��ود و این در حالی اس��ت که پوش��اک خارجی‬ ‫حداکثر ب��ا ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد هزینه ب��ه صورت قاچاق‬ ‫وارد کشور می شود بنابراین ش��اهد پرشدن بازارهای‬ ‫پوش��اک ایران از محصوالت قاچاق هستیم‪ .‬مزیت دار‬ ‫نب��ودن تولیدات داخلی و نبود کنترل برای جلوگیری‬ ‫از قاچ��اق تولیدات نس��اجی نیز باعث ش��ده تا تولید‬ ‫داخل��ی در براب��ر واردات و قاچاق شکس��ت خورده و‬ ‫روز به روز بحث قاچاق رو به گس��ترش باش��د‪ .‬واقعیت‬ ‫امر این اس��ت که درحال حاضر کمتر از یک درصد از‬ ‫واردات پوشاک کشور از مبادی قانونی و رسمی انجام‬ ‫اما بیش از ‪۹۵‬درصد واردات پوشاک به صورت قاچاق‬ ‫به کش��ور وارد می ش��ود‪ .‬درحال حاضر تعرفه پوشاک‬ ‫‪۱۵۰‬درصد اس��ت بنابراین هیچ واردکننده ای س��راغ‬ ‫ی‪‎‬رود ک��ه این امر باعث افزایش‬ ‫واردات قانونی ان نم ‬ ‫قاچاق می شود‪ .‬قاچاق در بیشترین حالت ‪۲۰‬درصد و‬ ‫در کمترین حالت حدود ‪۷‬درصد هزینه دارد‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر مواد اولیه نیز مش��مول ‪۳۵‬درصد تعرفه اس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین معجزه الزم اس��ت تا تولیدکنن��ده داخلی با‬ ‫پوشاک قاچاق رقابت کند‪ .‬باید دولت با منطقی کردن‬ ‫تعرفه ه��ا برای واردات پوش��اک و محدود کردن ورود‬ ‫کااله��ای قاچاق و برخورد با عرضه کنندگان این کاال‪،‬‬ ‫صنعت پوشاک داخلی را حمایت کند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این حوزه که‬ ‫باید به ان توجه ویژه ای داش��ت‪ ،‬بحث ورود پوش��اک‬ ‫خارجی توس��ط مسافران است؛ مس��افرانی که بیشتر‬ ‫به بازارهای منطقه ای س��فر می کنن��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ورود پوش��اک به کش��ور از طریق این مسافران حدود‬ ‫یک میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون دالر است که حدود یک دوم‬ ‫تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫درح��ال حاض��ر گفت��ه می ش��ود واردات کاالهای‬ ‫ترکیه ای کمتر از گذش��ته در بازار موجود اس��ت که‬ ‫این مس��ئله تنها از نظر کمیت کاهش یافته اما سهم‬ ‫نش��ان(برند)ها و کاالهای این کشور در بازار ایران به‬ ‫مراتب گس��ترده تر از گذشته شده که این گستردگی‬ ‫بسیار پرشتاب و دائمی است‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که حجم کاالهای وارداتی ترکیه ای‬ ‫کاهش داش��ته اما باید این کاهش را در شرایط رکود‬ ‫بازار کنونی ایران و با کاهش تولیدات داخلی مقایس��ه‬ ‫کرد‪ .‬اگر چنین مقایس��ه درس��تی داشته باشیم بدون‬ ‫ش��ک درخواهیم یافت که سهمیه بازار انها در کشور‬ ‫رو به افزایش اس��ت‪ .‬گاهی برخ��ی واردات به صورت‬ ‫مقطعی و به دلیل ش��رایط ویژه تولیدات داخلی انجام‬ ‫می شود اما متاسفانه برخی نشان(برند)های ترکیه ای‬ ‫در بیش از یک س��ال گذش��ته به گون��ه ای وارد بازار‬ ‫داخل��ی ش��ده اند که نش��ان می دهد در ت�لاش برای‬ ‫به دس��ت اوردن س��هم بزرگتری از بازار ایران هستند ‬ ‫به طوری ک��ه در نمایش��گاه بهمن ماه س��ال گذش��ته‬ ‫در ته��ران ش��اهد بودیم که محص��والت ترکیه ای به‬ ‫دنبال خرده فروش��ی نبودند بلکه به دنبال شناسایی و‬ ‫مطالعه بازار ایران بودند‪ .‬هم اکنون نیز ش��اهدی م نشان‬ ‫(برند)های ترکیه ای به سرعت در مراکز تجاری تهران‬ ‫و دیگر نقاط کش��ور در حال تهیه فروشگاه هستند و‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬نشان(برند) در ایران دفاتری را تهیه کرده ‬ ‫و در حال ایجاد نمایندگی های فعال هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر نگرش درباره‬ ‫درامدهای نفتی‪،‬‬ ‫تشریفاتی یا واقعی؟‬ ‫مهدی حنطه‬ ‫تحلیلگر اقتصادی‬ ‫تبیین‪ ،‬طراحی و اجرای اس��تراتژی جایگاه نفت در‬ ‫توس��ع ه ایران‪ ،‬از چند منظر قابل تامل اس��ت‪ ،‬نخست‬ ‫از منظ��ر تاریخ��ی‪ ،‬درامدهای نفتی بی��ش از یکصد‬ ‫س��ال است که به شکل مس��تقیم و غیرمستقیم‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی و به تبع ان رشد فرهنگی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی‬ ‫ایران را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬از منظر اقتصادی نیز‬ ‫درامدهای نفتی ضمن توس��عه صنعت نفت در داخل‬ ‫کش��ور از طریق سرمایه گذاری کش��ورهای خارجی‪،‬‬ ‫نوعی وابس��تگی درامدی و اقتصادی را ب��ا ورود انواع‬ ‫فناوری ه��ای خارجی برای ایران به وج��ود اورد‪ .‬این‬ ‫درامد برونزا که ناشی از مجموعه فعالیت های حقیقی‬ ‫و واقعی مردم ایران نبود‪ ،‬به تدریج ضمن وابسته کردن‬ ‫کش��ور به درامدهای نفت‪ ،‬زمین ه توس��عه درونزا را از‬ ‫ایران گرفت‪ .‬این در حالی اس��ت که به لحاظ فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و اجتماعی نیز می ت��وان اثر ورود درامدهای‬ ‫نفتی را بر حوزه های گفته ش��ده و ش��کل گیری نوعی‬ ‫فرهنگ نفتی و نهادینه ش��دن ان در تمامی عرصه ها‬ ‫مورد توجه قرار داد‪ .‬درامدهای برونزا و خارج از سیستم‬ ‫تولیدی جاری کش��و ر به تدریج اثرات ضدتوس��عه ای‬ ‫خود را بر همه ش��اخص های فرهنگی‪ ،‬ش��اخص های‬ ‫سیاس��تگذاری در حوز ه حکومت‪ ،‬در نوع مناس��بات‬ ‫اجتماع��ی م��ردم و حکومت و در نهای��ت ایجاد نوعی‬ ‫حکومت نفتی نش��ان داد‪ .‬این فرایند ضدتوسعه ای به‬ ‫صورت مس��تقیم و غیرمستقیم و به شکل تدریجی در‬ ‫طول ‪ ۱۰۰‬سال گذشته‪ ،‬نیاز کشور را به تدوین و اجرای‬ ‫چشم انداز های توسعه ای سلب کرده و مجموعه کشور‬ ‫و مس��ئوالن را به کارهای روزمره س��وق داده اس��ت‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که خروج از این سیستم قدیمی که همه ‬ ‫اجزای کشور‪ ،‬مردم و مسئوالن را به خود وابسته کرده‬ ‫است‪ ،‬بیش از هر اقدامی به فرموده رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫مستلزم تغییر نوع نگاه‪ ،‬بینش و تفکر کشور و مسئوالن‬ ‫به مقول ه نفت اس��ت تا نفت از منبع درامدی به ذخیره‪،‬‬ ‫س��رمای ه ماندگار و میراث کش��ور و ملت تبدیل شود‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب می توان گفت ارتباط نفت و برنامه های‬ ‫توس��عه نیز مبتنی بر یک سیس��تم تبدی��ل درامد به‬ ‫سرمای ه میان نس��لی در کشور نبوده است‪ .‬این مسئله‬ ‫گرچه در برنامه های توس��ع ه مطرح بوده‪ ،‬اما اغلب نگاه‬ ‫تش��ریفاتی به ان ش��ده و به طور جدی اراد ه کانونی و‬ ‫مح��وری برای خروج تدریجی نف��ت از محل درامدی‬ ‫به منبعی س��رمایه ای با عنوان «ذخایر کشور» مطرح‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬در برنام ه س��وم توس��ع ه کشور‪ ،‬ضرورت‬ ‫تش��کیل حس��اب ذخیر ه ارزی مطرح و منابعی به این‬ ‫حس��اب واریز ش��ده و در برنام ه چهارم توسعه نیز این‬ ‫حس��اب مورد توجه بود در حالی که فلس��ف ه وجودی‬ ‫تشکیل حساب ذخیر ه ارزی‪ ،‬مبتنی بر تنظیم نوسانات‬ ‫درامدهای نفتی و کمک به زیرس��اخت های توس��عه ‬ ‫کش��ور به ویژه در بخش خصوصی از طریق منابع این‬ ‫حساب بود‪ .‬از طرفی تشکیل دیرهنگام صندوق توسعه ‬ ‫ملی‪ ،‬یکی از ابزارهای اس��تراتژیک تبدیل درامدهای‬ ‫نفت��ی به س��رمای ه میان نس��لی اس��ت ک��ه ضرورت‬ ‫ایجاد ان بیش از گذش��ته احس��اس می شود‪ .‬از منظر‬ ‫اسیب شناسی‪ ،‬بازنگری برنامه های توسعه ایران بیانگر‬ ‫ان اس��ت که به طور جدی‪ ،‬توس��ع ه درونزای نفتی که‬ ‫رابط ه یک به یک بین نفت و توس��ع ه متوازن و حقیقی‬ ‫کش��ور را نشان دهد‪ ،‬وجود نداش��ته است‪ .‬این مسئله‬ ‫به تدریج فرایند روزمرگی در بین مس��ئوالن‪ ،‬مردم و‬ ‫نیاز جدی نداشتن به یک نگاه راهبردی و بلندمدت را‬ ‫تشدید کرده و این درحالی است که رابط ه نفت و بودجه ‬ ‫به طور مشخص وابستگی مس��تقیم و غیرمستقیم به‬ ‫درامدهای نفتی را نش��ان می دهد که این مسئله نوع‬ ‫مناس��بات دولت‪ ،‬مجلس و در نهایت توسعه نامتوازن‬ ‫کش��ور را به وجود اورده است‪ .‬اثرگذاری نفت بر منابع‬ ‫درامدی بودجه کالن کش��ور مشخص شده و همواره‬ ‫تعیی��ن و پیش بینی قیمت نف��ت در الیحه بودجه کل‬ ‫کش��ور‪ ،‬یکی از محورهای اس��تراتژیک اس��ت چراکه‬ ‫همواره بی��ش از ‪ ۷۰‬درص��د منابع درام��دی بودجه‬ ‫کل کش��ور از محل تامین درامدهای نفتی بوده است‪.‬‬ ‫بازنگری بودجه های مصوب و بودجه های تحقق یافته‬ ‫از منظر وابس��تگی به منابع درامدی نفت در سال های‬ ‫پس از انقالب‪ ،‬نش��ان می دهد که کش��ور ب��ه ویژه در‬ ‫س��ال های دور ه جنگ و س��ال های پ��س از انقالب و‬ ‫همچنین در ش��رایط اعمال ان��واع تحریم های نفتی و‬ ‫بروز انواع نوس��انات قیمتی در زمینه نفت‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫اسیب ها را از محل تامین نشدن این درامدها متحمل‬ ‫شده است‪ .‬وابس��ته بودن به درامدهای نفتی از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬موجب ش��ده تا مردم و مس��ئوالن نیاز جدی به‬ ‫مسئل ه «مالیات» و اهمیت درامدهای مالیاتی در رشد‬ ‫و توس��عه کشور نداشته باش��ند‪ .‬این موضوع به تدریج‬ ‫موجب شکل گیری سیستم ناکارامد مالیاتی‪ ،‬استفاده‬ ‫نکردن بهینه از ظرفیت های مالیاتی کش��ور و بنابراین‬ ‫نب��ود نگرش جدی به نقش مردم در تامین درامدهای‬ ‫بودجه کل کشور شده است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫به دنبال بررسی‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫درباره تغییر نوع دیدگاه به نفت و گاز در برنامه ششم توسعه عنوان شد‬ ‫بازنگری و مدیریت درامدهای نفتی‬ ‫عرفانه تاجیکی ‪ -‬گروه انرژی‪ :‬براساس ابتدایی ترین‬ ‫اصول اقتصادی‪ ،‬اصل س��رمایه باید در تمامی ش��رایط‬ ‫حفظ ش��ود‪ .‬از طرفی در شرایط مطلوب اصل سرمایه‪،‬‬ ‫مقول��ه ای رو به رش��د بوده مگر در ش��رایطی که بنا به‬ ‫دالی��ل غیرقابل کنترل‪ ،‬س��رمایه دچار زیان ش��ود‪ .‬به‬ ‫طور کلی می توان گفت برنامه ریزی در زمینه مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی باید به گون��ه ای تنظیم و براورد ش��ود که‬ ‫کمترین ضرردهی و بیش��ترین سوددهی متوجه اصل‬ ‫سرمایه باش��د‪ .‬چنین نکته ای در نوع دیدگاه مسئوالن‬ ‫ذی رب��ط حوزه صنعت نفت باید الگ��و قرار گیرد‪ .‬بیش‬ ‫از یک قرن از کش��ف طالی س��یاه در ای��ران می گذرد‬ ‫و با وجود تاکیدات بس��یاری که از سوی متخصصان و‬ ‫کارش��ناس این حوزه مطرح می شود‪ ،‬همچنان دیدگاه‬ ‫اصل��ی و بنیادین به نف��ت و فراورده ه��ای ان‪ ،‬نگرش‬ ‫س��رمایه ای نب��وده و همی��ن امر باعث ش��ده تا برخی‬ ‫از چنی��ن مقول��ه ای در جه��ت عوام فریب��ی و حصول‬ ‫ی که نفت هم مانند‬ ‫اهداف خود اس��تفاده کنند درحال ‬ ‫بس��یاری از مقوله های اقتصادی‪ ،‬سرمایه ملی محسوب‬ ‫می ش��ود و در هیچ کج��ای کره خاکی‪ ،‬س��رمایه را به‬ ‫مصرف نمی رس��انند‪ .‬متاس��فانه باور به مصرف رساندن‬ ‫س��رمایه نه تنها در میان عوام‪ ،‬بلکه در میان بس��یاری‬ ‫از مس��ئوالن حوزه رواج یافته و این در حالی اس��ت که‬ ‫س��ود هر سرمایه ای باید مورد مصرف قرار گیرد و اصل‬ ‫سرمایه نیز در هر شرایطی حفظ شود‪ .‬همچنین درامد‬ ‫و س��ود حاصل از فروش نفت نخست باید صرف توسعه‬ ‫زیرساخت های این صنعت شده و در مراحل بعدی برای‬ ‫توسعه حجم س��رمایه گذاری ها در سایر زیرساخت های‬ ‫اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد‪.‬در همین حال‬ ‫پ��س از تالش های زیادی که از س��وی تمامی نهاد ها و‬ ‫سازمان های ذی ربط انجام شد‪ ،‬چندی پیش مفاد برنامه‬ ‫شش��م توسعه که دوره ای پنجساله محسوب می شود از‬ ‫س��وی رهبر معظم انقالب ابالغ ش��د‪ ۹ .‬بند از‪ ۸۰‬بند‬ ‫ای��ن برنامه مربوط به بخش ه��ای مختلف صنعت نفت‬ ‫می شد که چنین تخصیصی نشان از اهمیت این مقوله‬ ‫به عنوان یکی از سیاس��ت های اصل��ی نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران دارد‪.‬‬ ‫نخستین بند مربوط به حوزه صنعت نفت به این شرح‬ ‫است‪ :‬تغییر نگاه به نفت و گاز و درامدهای حاصل از ان ‬ ‫داخلی نمی تواند کارس��از باش��د و نباید تاثیر تحریم ها‬ ‫و اف��ت قیمت نف��ت به نصف ن��رخ ان را نادیده گرفت‬ ‫گف��ت‪ :‬زمانی ک��ه ارزش هر بش��که نفت به‬ ‫به‬ ‫‪۱۱۰‬دالر رس��ید‪ ،‬بای��د درامده��ای ان را ب��ه صندوق‬ ‫توس��عه مل��ی واری��ز ک��رد ی��ا حداقل صرف توس��عه‬ ‫زیرساخت های صنعت نفت کشور شود نه اینکه چنین‬ ‫درامد کالنی روانه جیب دالالن ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در نظر گرفتن چنین بندی در برنامه ششم توسعه دال‬ ‫بر اولویت بخش��یدن به افزایش درامدهای نفتی نیست‬ ‫بلکه تاکید ان بر تغییر نوع نگرش به درامدهای کشور‬ ‫است به ویژه در حوزه نفت که منبع عظیم انرژی بوده و‬ ‫به طور رایگان در اختیار ما قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از منبع تامین بودجه عمومی به «‪-‬منابع و سرمایه های‬ ‫زاین��ده اقتصادی‪ -‬و دائمی ش��دن اساس��نامه صندوق‬ ‫توس��عه ملی با تنفیذ اساس��نامه موجود و واریز ساالنه‬ ‫‪۳۰‬درص��د از منابع حاصل از ص��ادرات نفت و میعانات‬ ‫گازی و خال��ص صادرات گاز به صندوق توس��عه ملی و‬ ‫افزایش حداقل ‪ ۲‬واحد درصد ساالنه به ان‪».‬‬ ‫در زمین��ه چگونگ��ی تغییر ن��وع دی��دگاه نهادهای‬ ‫باالدس��تی و قانونگذار نس��بت به درامده��ای نفتی و‬ ‫فراورده های ان گفت وگویی با ناصر سودانی‪ ،‬نایب رییس‬ ‫اول کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی داشتیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه همواره نگاه مس��ئوالن باالدستی‬ ‫نظام حفظ منافع ملی در هر ش��رایطی بوده و هس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تمامی نهادهای دولتی و‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫ش هستند تا ضمن حفظ منافع ملی و‬ ‫غیردولتی در تال ‬ ‫اقتصادی ایران‪ ،‬از وابس��تگی به درامدهای نفتی فاصله‬ ‫بگیرند‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش درامدهای نفتی نباید‬ ‫موجبات وابس��تگی به این درامدها را فراهم کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیرو فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر تغییر‬ ‫نوع دیدگاه نهادهای مربوط به نفت و گاز و درامدهای‬ ‫حاصل از ان‪ ،‬تمامی سازمان های ذی ربط و در راس انها‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬باید کمر همت بر تغییر کاربری درامدهای‬ ‫نفت��ی و گازی ببندن��د‪ .‬البت��ه ای��ن مقوله ب��ه معنای‬ ‫س��هل انگاری وزارت نفت در ن��وع مدیریت درامدهای‬ ‫نفتی نیست‪ ،‬بلکه تالش های خود را باید بیش از پیش‬ ‫کرده و روند رو به رشد خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫س��ودانی تصریح کرد‪ :‬صندوق توسعه ملی را می توان‬ ‫بهتری��ن گزینه ب��رای ذخیره و رش��د درامدهای نفتی‬ ‫دانس��ت‪ .‬بنابراین تنظیم و مهم تر از ان اجرایی ش��دن‬ ‫واریز ساالنه ‪۳۰‬درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و‬ ‫میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‬ ‫مل��ی و افزایش حداق��ل ‪ ۲‬واحد درصد س��االنه به ان‬ ‫می تواند تاثیر چشمگیری در تغییر عملکرد و مدیریت‬ ‫درامدهای نفتی داشته باشد‪.‬‬ ‫در همین حال علی محمد احمدی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫برنامه ریزی و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه نهادهای دولتی تالش زی��ادی برای مدیریت‬ ‫درامدهای نفتی داشته اند در حالی که تنها تالش های‬ ‫احمدی تصریح کرد‪ :‬باید درامدهای حاصل از فروش‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز و فراورده ه��ای ان به بهتری��ن نوع ممکن‬ ‫مدیریت ش��ود که صندوق توس��عه ملی می تواند محل‬ ‫مساعدی برای س��رمایه گذاری این درامد ها و استفاده‬ ‫از سود ان در بخش های مختلف اقتصاد کشور به شمار‬ ‫رود‪ .‬البته این بخش ها ش��امل بخش های زیرساختی و‬ ‫توسعه ای کش��ور می شود‪.‬براساس این گزارش می توان‬ ‫چنین پنداش��ت که انچ��ه بیش از حج��م درامدهای‬ ‫نفتی و گازی اهمیت دارد‪ ،‬نوع مدیریت درامد هاس��ت‬ ‫به نحوی که کمترین ضرردهی را به هر ش��کل ممکن‬ ‫در ان فراه��م کنی��م‪ .‬الزم به گفتن نیس��ت که نفت و‬ ‫فراورده ه��ای ان منابع تجدیدناپذیر انرژی هس��تند و‬ ‫اس��تفاده خام از ان نه تنها اسیب رسانی به اکوسیستم‬ ‫جهانی را در برداش��ته بلکه درامدزایی کمتری نسبت‬ ‫به تبدیل ان به فراورده های مختلف پتروش��یمی دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر تمرکز بهره برداری از انرژی‬ ‫را ب��ر پایه انرژی های تجدیدپذیر اس��توار کنیم‪ ،‬عالوه‬ ‫ی با کمترین سرمایه گذاری می توانیم‬ ‫بر کاهش ضررده ‬ ‫بیشترین سوددهی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫تدوین سناریوی شرکت نفتکش‬ ‫برای بازگشت به اروپا‬ ‫ایرنا‪ :‬علی اکب��ر صفایی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی نفتکش ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه ت�لاش تی��م‪‎‬مذاکره هس��ته‪‎‬ای‬ ‫ب��رای رف��ع تحریم ها‪ ،‬ب��ر حمایت از‬ ‫کش��تیرانی های داخل��ی در دوران‬ ‫پساتحریم تاکید کرد و گفت‪ :‬انتظار‬ ‫م��ی رود ب��ا توجه به نق��ش بی‪‎‬بدیل‬ ‫کش��تیرانی های داخلی در ش��رایط‬ ‫سخت و دشوار تحریم ها و همچنین‬ ‫اس��تمرار بخش��یدن به جریان تجارت بین المللی‪ ،‬این بخش در بازگش��ت‬ ‫خطوط خارجی به فراموشی سپرده نشود‪ .‬وی با بیان اینکه بازگشت ناوگان‬ ‫کشتیرانی کشور به بازارهای اروپا به یکباره اتفاق نخواهد افتاد‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫از لغو تحریم ها‪ ،‬بازارهای جدیدی پیش روی شرکت ملی نفتکش ایران قرار‬ ‫خواهد گرفت و این درحالی است که سناریوهای مختلفی برای بازگشت به‬ ‫بازار اروپا تدوین و بازارهای جدید نیز شناس��ایی شده است‪ .‬صفایی با بیان‬ ‫اینکه شرکت ملی نفتکش توانست با وجود تحریم ها‪ ،‬برنامه‪‎‬های توسعه ای‬ ‫خود را پیش ببرد و اجرایی کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر ناوگان ش��رکت‬ ‫مل��ی نفتکش ایران با ‪۱۵/۵‬میلیون تن ظرفی��ت در وضع خوبی قرار دارد و‬ ‫اماده اس��ت پس از لغو تحریم ها به بازارهای اروپا بازگردد و ارزش افزوده‪‎‬ای‬ ‫را در بازار حمل ونقل نفت کشور و جهان ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه بازارهای دریایی در برنامه ششم توسعه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ایران با اشاره به ابالغ سیاست های کلی‬ ‫م بر توجه بیشتر به بخش دریایی در برنامه ششم توسعه نسبت به‬ ‫برنامه شش ‬ ‫برنامه پنجم تاکید کرد و گفت‪ :‬تالش می شود با همکاری ارگان های دریایی‬ ‫در کارگرو ‪‎‬ه تدوین برنامه شش��م توسعه که در س��ازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫تش��کیل شده‪ ،‬موارد بررس��ی شود و در جهت سیاس��ت های ابالغی رهبر‬ ‫معظم انقالب در برنامه شش��م توسعه و همچنین اقتصاد مقاومتی حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬این مقام مس��ئول توس��عه بازارهای دریایی را که در سیاس��ت های‬ ‫کلی برنامه شش��م توسعه مورد تاکید قرار گرفت‪ ،‬از برنامه‪‎‬های این شرکت‬ ‫اعالم و اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ملی نفتکش از مدت ها قبل به منظور توس��عه‬ ‫بازاره��ای دریایی خود گام برداش��ته که از جمل��ه ان می توان به اقدام های‬ ‫گسترد ‪‎‬ه انجام شده برای تشکیل ناوگان بزرگ حمل مواد پتروشیمی‪ ،‬قیر‪،‬‬ ‫متانول‪« ،‬ال پی جی» و همچنین حضور در صنایع فراس��احل کش��ور اشاره‬ ‫کرد‪ .‬صفایی افزود‪ :‬در راس��تای افزای��ش تقاضای جهانی و با توجه به وجود‬ ‫منابع عظیم گازی در کشور و لزوم ایجاد ناوگان حمل «ال پی جی» در اینده‬ ‫نزدیک شاهد توسعه در حوزه حمل «ال ان جی» و «ال پی جی» و نیز تجارت‬ ‫نفت خواهیم بود‪.‬‬ ‫شماره مجوز ‪1394-1818‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫«سهامی عام»‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی (دومرحله ای)‬ ‫شماره اگهی مناقصات‪94/L/19 :‬‬ ‫ش�رکت پاالیش نفت ابادان در نظر دارد کاالهای موضوع بند الف اگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای از‬ ‫تامین کنندگان‪ /‬سازندگان واجد شرایط خریداری و تامین نماید‪ .‬از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت‬ ‫(‪ )WWW.ABADAN-REF.IR‬پس از مطالعه دقیق مش��خصات فنی درخواس��ت و شرایط مناقصه مندرج سایت شرکت پاالیش‬ ‫نفت ابادان در صورتی که توانایی تامین کاال را داشته باشند نسبت به استخراج و تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران (دفترچه شماره‪2‬‬ ‫مربوط به س��ازندگان‪ /‬تامین کنندگان) و مس��تندات ان اقدام و سپس به ادرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت ابادان صندوق‬ ‫پستی ‪ 111‬ارسال دارند‪.‬‬ ‫اگهــی های مناقصه این شرکت در شبکه ‪ WWW.SHANA.IR‬و وب سایت پاالیشگاه ابـادان و همچنین پایگــاه اطـالع رسانی‬ ‫‪ IETS.MPORG.IR‬و س��امانه نظارت بر مناقصات و دس��تگاه های اجرای��ی ‪ WWW.TENDER.BAZAREST.IR‬قابل‬ ‫رویت می باشد‪.‬‬ ‫الف‪ :‬شرح مختصر کاال‬ ‫ردیف‬ ‫شماره تقاضا مناقصه‬ ‫شرح کاال مناقصه‬ ‫قلم‬ ‫مبلغ ضمانتنامه به ریال‬ ‫‪01‬‬ ‫‪38-90-9314800052/G8‬‬ ‫‪CONDENSER TUBES, ADMIRALTY BRASS‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪40-90-9343400352/G17‬‬ ‫‪WHEEL GRINDER‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪47.500.000‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪40-90-9342400713/G08‬‬ ‫‪FIRE PROTECTION RELIFE, VALVE‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32.255.000‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪01-90-9132406/G15‬‬ ‫‪LAMPS FLUORESENT‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪600.000.000‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪01-90-9332068/G15‬‬ ‫‪LAMPS, MERCURY TUNGSTEN B،SCREW CAP‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪01-90-9032306/G15‬‬ ‫‪LAMP FITTING, FOR FILAMENT LAMPS‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪90.000.000‬‬ ‫ب‪ :‬مهلت تحویل‪ :‬اخرین مهلت تحویل فرم های تکمیل شده ارزیابی کیفی دو هفته پس از انتشار دومین نوبت اگهی می باشد و پس‬ ‫از این تاریخ هیچ پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارائه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر محاسبه و مالک تعیین برنده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫د‪ :‬در صورت ضرورت با شماره تلفن ‪ 061-53302530‬و نمابر ‪ 061-53229815‬اداره تدارکات کاال تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫کاهش سلیقه مخاطب‪ ،‬رکود صنعت دوبله‬ ‫اقتصاد هن�ر‪ :‬نخس��تین نمونه های نمایش‬ ‫فیلم با گفتار فارسی به قبل از شهریور ‪۱۳۲۰‬‬ ‫مربوط می ش��ود که س��ینماهای تهران فیلم‬ ‫خب��ری افتتاح راه اهن ایران را با این ش��یوه‬ ‫نمای��ش دادن��د‪ .‬همچنی��ن در دوران جنگ‬ ‫جهان��ی دوم تعداد زیادی از فیلم های خبری‬ ‫متفقان با گفتار فارسی در سینماهای کشور‬ ‫نمایش داده شد‪ .‬از اوایل دهه‪۱۳۲۰‬تعدادی‬ ‫از جوانان تحصیل ک��رده و عالقه مند‪ ،‬به فکر‬ ‫دوبله فیلم افتادند نخس��تین شخصی که در‬ ‫این زمینه پیش��گام شد‪« ،‬اسماعیل کوشان»‬ ‫بود که در سال ‪ ۱۳۲۴‬یک فیلم فرانسوی به‬ ‫نام «یومیه راندوو» ساخته «هانری دو کوان»‬ ‫را در اس��تانبول ترکیه به فارسی دوبله کرد و‬ ‫ن��ام ان را برای پخش در ته��ران به «دختر‬ ‫فراری» تغییر داد‪.‬‬ ‫دوبله این فیلم حدود یک سال طول کشید‬ ‫و تعدادی از دانش��جویان ایرانی و یونانی های‬ ‫مقیم اس��تانبول در ان گویندگی کردند‪ ،‬این‬ ‫دوران به زودی س��پری ش��د و وارد دهه ‪40‬‬ ‫یعنی عصر طالیی دوبله ایران ش��دیم‪ .‬زمانی‬ ‫ک��ه اتفاقات زی��ادی در تح��ول این صنعت‬ ‫افتاد‪ ،‬زمانی که وارد کنن��دگان فیلم ها هنوز‬ ‫از صرف��ه اقتصادی دوبل��ه مطمئن نبودند تا‬ ‫اینک��ه با اک��ران ‪ 2‬فیلم دوبله ش��ده «حیف‬ ‫که خیلی حقه ای» و «اس��یابان عش��وه گر»‬ ‫و موفقیت کم نظیرش��ان در جذب مخاطب‪،‬‬ ‫صرف��ه اقتصادی دوبله فیلم ها به فارس��ی به‬ ‫همه اثبات ش��د و از انجایی که انجام فرایند‬ ‫دوبله در تهران مقرون به صرفه تر از خارج از‬ ‫ایران بود به تدریج ورود دس��تگاه های بزرگ‬ ‫صدابرداری‪ ،‬میکساژ و‪ ...‬از انگلستان‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا و المان رواج پی��دا کرد و با‬ ‫وجود نظره��ای موافق و مخال��ف در ارتباط‬ ‫با دوبله‪ ،‬تعداد س��ینماها و اس��تودیو و مراکز‬ ‫دوبله و دوبلورها روز به روز افزایش می یابد که‬ ‫همگی انها س��همی در رشد و تکامل سینما‬ ‫و دوبالژ دارند‪ .‬در س��ال ‪ 1336‬اتفاقی جالب‬ ‫در دوبل��ه فیلم ها می افت��د و تعداد فیلم های‬ ‫دوبله شده در این سال نسبت به سال ‪1335‬‬ ‫به ‪ 2‬برابر رس��ید و این روند سریع ادامه پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬به طوری که تا سال ‪ 40‬کمتر فیلمی به‬ ‫زبان اصلی پیدا می ش��ود‪ .‬با ورود به دهه‪50‬‬ ‫دوبله ایران به دالیلی مثل روند سریع دوبله‪،‬‬ ‫که منجر به پایین امدن کیفیت ان می شد و‬ ‫پایین بودن دستمزد ها و نبود حمایت شغلی‬ ‫مثل بیمه و بازنشس��تگی رو به نابودی رفت‪،‬‬ ‫اما این هنر به عل��ت نیاز جامعه همچنان به‬ ‫حیات خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹برای روزمرگی به استودیو می ایند‬ ‫امروز ک��ه دیگر از ان دوران طالیی خبری‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بازار پر رونق دوبل��ه اول دنیا‪ ،‬چه از‬ ‫نظ��ر هنری و چه از نظر اقتص��ادی‪ ،‬دیگر از‬ ‫ان همه تنوع صدا و صداپیشگان خالی است‬ ‫و حتی با ش��عارهایی مثل «هر جوان مستعد‬ ‫ایرانی یک گوینده» هم پر نمی شود‪ ،‬بلکه به‬ ‫نوعی ب��ا ورود برخی از افراد غیرحرفه ای هم‬ ‫از رسالتش که معرفی صدا های جدید است‪،‬‬ ‫دور می شود‪ .‬در همین راستا محمود قنبری‪،‬‬ ‫‪31‬‬ ‫می نش��یند کل نقش اش را ت��ا انتهای فیلم‬ ‫می گوید بعد بازیگر نقش بعدی وارد می شود‬ ‫و تا اخر‪ .‬به نوعی رج می زنند‪ ،‬برای همین هم‬ ‫اگ��ر با دقت به دوبله این فیلم ها گوش دهید‬ ‫ح��س را بی��ن ‪ 2‬هنر پیش��ه درک نمی کنید‬ ‫چون مقاب��ل هم نقش افرینی نکرده اند و بعد‬ ‫از هم پشت میکروفون نشسته اند‪ .‬هنر دوبله‪،‬‬ ‫هنر تئاتر نشس��ته اس��ت که در اینجا تبدیل‬ ‫به س��ری دوزی شده است‪ ،‬این چند عامل در‬ ‫نهای��ت ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد دوبله‬ ‫ایران وارد کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ه امید بازگش�ت به جایگاه نخس�ت‬ ‫صنعت دوبله جهان‬ ‫پیشکس��وت دوبله ایران و از رئیسان پیشین‬ ‫هیات مدیره «انجمن گویندگان و سرپرستان‬ ‫گفتار ایران» در پاسخ به سوال‬ ‫درباره‬ ‫وضعیت فعلی دوبله ای��ران گفت‪ :‬هنرمندان‬ ‫دوبلور قدیمی با فیلم های کالسیک و مشهور‬ ‫تاریخ س��ینما و بازی به جای هنرپیش��گان‬ ‫بزرگ س��ینمای جه��ان هنر خود را نش��ان‬ ‫دادند و رش��د کردند‪ ،‬اما ام��روز به نوعی نه‬ ‫دیگر ان فیلم های خوب وجود دارد نه خبری‬ ‫از ان هنرپیش��گان است و نه عشق به کاری‬ ‫که بین دوبلور ه��ا بود‪ .‬امروز دنیای اقتصادی‬ ‫دیگر اجازه نمی دهد که شرایط مثل گذشته‬ ‫باش��د‪ ،‬عشق به کار وجود ندارد و هنرمند در‬ ‫ای��ن روزها تنها به دنبال پی��دا کردن درامد‬ ‫از این کار اس��ت‪ ،‬ب��ه دلیل نی��از مادی هم‬ ‫نمی تواند با عش��ق به کار دست بزند‪ ،‬به بیان‬ ‫دیگر برای روزمرگی به اس��تودیو می ایند نه‬ ‫خلق هنری نو و جدید‪.‬‬ ‫ب��ا نرخ تورم در حوزه صنع��ت دوبله ایران را‬ ‫نبود تعامل کاربردی بین رسانه ملی و انجمن‬ ‫گویندگان دانس��ت و افزود‪ :‬در س��ال ‪ 72‬با‬ ‫تالشی نزدیک به ‪ 2‬س��ال موفق شدیم عدد‬ ‫کوچکی را به دس��تمزد دوبل��ه اضافه کنیم‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ 81‬هم به همراه ج�لال مقامی در‬ ‫تعامل با انجمن رس��انه ها موفق شدیم ترفیع‬ ‫قیمت خوبی ایجاد کنیم که قرار بود هر سال‬ ‫با ب��اال رفتن نرخ تورم‪ ،‬دس��تمزد دوبلور هم‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬اما بعد از گذر ‪3‬س��ال همه چیز‬ ‫به دس��ت فراموشی سپرده شد و در سال ‪84‬‬ ‫که به دوره ریــاس��ت خـ��ودم در انجـــمن‬ ‫گــوینــدگان ب��از می گردد پیگیری ها برای‬ ‫افزایش دس��تمزد ها بر مبنای نرخ تورم انجام‬ ‫شد که پاس��خ مثبتی در پی نداشت و منجر‬ ‫به اختالفاتی هم شد تا سال ‪ 91‬که درصدی‬ ‫اضافه شده و تا امروز همان باقی مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود رشد متناسب دس�تمزدها با نرخ‬ ‫تورم‬ ‫قنبری اقتصاد دوبله ایران را اینگونه تحلیل‬ ‫و بررس��ی کرد‪ :‬به عنوان مثال خودم در دهه‬ ‫‪ 50‬ب��ه عنوان مدی��ر دوبالژ‪ ،‬ب��رای هر فیلم‬ ‫‪2500‬تومان دریافت می کردم که به نرخ ارز‬ ‫وق��ت حدود ‪ 350‬دالر می ش��ود‪ ،‬امروز بابت‬ ‫همان کار ‪ 350‬هزار تومان معادل ‪ 100‬دالر‬ ‫دریافت می کنیم‪ ،‬مضاف بر این مسئله من به‬ ‫همراه مرحوم منوچهر نوذری بین س��ال های‬ ‫‪ 1343‬ت��ا ‪ ،1351‬در م��اه ‪ 70‬س��اعت فیلم‬ ‫دوبله ش��ده به ‪ 2‬شبکه ان روزهای تلویزیون‬ ‫تحوی��ل می دادیم‪ ،‬اما ح��اال در ماه یک یا ‪2‬‬ ‫فیلم دوبل��ه می کنیم‪ .‬ناهمگونی اقتصاد کلی‬ ‫کش��ور ضربه ش��دیدی به اقتصاد دوبله زده‪،‬‬ ‫اگر دالر ‪ 7‬تومان دهه ‪ 500 ،50‬برابر شده و‬ ‫در دهه‪ 90‬به ‪ 3500‬تومان رسیده‪ ،‬دستمزد‬ ‫و حق الزحمه دوبلور ‪ 500‬برابر نش��ده اس��ت‬ ‫یعنی اگر قرار باش��د ش��کل محاسبه حقوق‬ ‫یک مدیر دوبالژ با دستمزد ان زمان همگون‬ ‫باش��د‪ ،‬امروز باید ‪ 500‬ت��ا ‪ 2‬میلیون و ‪500‬‬ ‫ه��زار تومان تومان به مدی��ر دوبالژ برای هر‬ ‫فیل��م پرداخت ش��ود که درواقع نس��بت به‬ ‫زحمتی که برای ان کش��یده می شود‪ ،‬رقمی‬ ‫انچنانی نیست‪.‬‬ ‫عضو و رییس پیش��ین انجم��ن گویندگان‬ ‫یکی از دالیل نبود رشد متناسب دستمزد ها‬ ‫بیش��تری به خرج دهد و ضوابط را بر روابط‬ ‫مق��دم ش��مارد‪ .‬در انتخاب اس��تعداد جدید‬ ‫دوبله ‪ 20‬ویژگی باید مورد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ 4‬ویژگ��ی اصل��ی ان عبارتن��د از‪ :‬صدای‬ ‫ش��اخص‪ ،‬بی��ان زیبا‪ ،‬ح��س عمی��ق و بهره‬ ‫هوش��ی باال که اگر هنگام انتخاب اس��تعداد‬ ‫جدی��د مورد توجه قرار گی��رد‪ ،‬خود به خود‬ ‫هنرمن��د را برای مطرح ش��دن و پیش��رفت‬ ‫تش��ویق می کن��د‪ .‬عام��ل بعدی ه��م ایجاد‬ ‫رقابت س��الم بی��ن دوبلور هاس��ت‪ .‬از عوامل‬ ‫موفقی��ت دوبله و رقم خ��وردن عصر طالیی‬ ‫دوبله ایران در گذش��ته همی��ن حس رقابت‬ ‫س��الم بین هنرمندان بود که سعی می کردند‬ ‫گ��وی س��بقت را در جلب نظ��ر مدیر دوبالژ‬ ‫ب��رای گرفت��ن نقش های بهت��ر در فیلم های‬ ‫بع��دی از ه��م برباین��د‪ ،‬اما امروز متاس��فانه‬ ‫هنوز ‪6‬ماه از نخستین نقش دوبلور نگذشته‪،‬‬ ‫گوینده نقش هایی می ش��ود که در گذش��ته‬ ‫برای رس��یدن به ان نقش دوبلور باید سال ها‬ ‫زحم��ت می کش��ید و در حض��ور اس��تادان‬ ‫شاگردی می کرد‪ .‬‬ ‫‹ ‹دوبله ‪ ،‬هنر تئاتر نشسته است‬ ‫قنبری‪ :‬از عوامل موفقیت‬ ‫دوبله و رقم خوردن عصر‬ ‫طالیی دوبله ایران در‬ ‫گذشته همین حس رقابت‬ ‫سالم بین هنرمندان بود‬ ‫‹ ‹پرکارتری�ن جای�گاه ب�رای دوبل�ه‪،‬‬ ‫تلویزیون است‬ ‫پیشکس��وت دوبله ایران در پاسخ به سوال‬ ‫درباره چگونگی بازگش��ت‬ ‫خبرن��گار‬ ‫هنر دوبل��ه به دوران طالیی دهه ‪ 40‬و ‪ 50‬و‬ ‫همچنین راهکار ایجاد رونق اقتصادی صنعت‬ ‫دوبل��ه گفت‪ :‬در درجه نخس��ت ب��رای رونق‬ ‫اقتصاد دوبله‪ ،‬تلویزیون بس��یار موثر اس��ت‪،‬‬ ‫چون تلویزیون ب��رای دوبله‪ ،‬به عنوان مرجع‬ ‫به حس��اب می اید و پرکارترین جایگاه برای‬ ‫دوبله تلویزیون اس��ت‪ .‬باید صدا و س��یما به‬ ‫این زمینه اهمیت بیش��تری دهد‪ ،‬بدین معنا‬ ‫که در انتخاب اس��تعداد های جدید دقت نظر‬ ‫قنب��ری‪ ،‬دوبلور کهنه کار کش��ورمان یکی‬ ‫دیگ��ر از دالیل رکود صنع��ت دوبله در ایران‬ ‫را کاهش طبع مخاطبان می داند و می گوید‪:‬‬ ‫ابتدا در دهه ‪ 70‬روش جدیدی رواج پیدا کرد‬ ‫ک��ه در ان خود هنر پیش��ه به جای خودش‬ ‫حرف می زد‪ ،‬صرف نظر از استعداد هایی مثل‬ ‫«پرویز پرس��تویی» که بی��ان و صدای خوبی‬ ‫دارد‪ ،‬بیش��تر هنرپیش��ه ها صدای قابل قبولی‬ ‫ندارند‪ ،‬این باعث کاهش س��طح صدای دوبله‬ ‫فیلم ها شد و از کیفیت ان کم کرد‪.‬‬ ‫دوم با وج��ود برخورد های فراوان‪ ،‬باندهای‬ ‫قاچاق فیلم زیرزمینی مش��غول به کار شدند‬ ‫که به دلیل محدودیت گوینده هر کس��ی که‬ ‫رس��ید رفت و به جای شخصیت های فیلم ها‬ ‫صحب��ت کرد و فیلم ها روانه بازار ش��دند که‬ ‫س��طح س��لیقه و توقع مردم را از گویندگی‬ ‫کاه��ش داد و مورد اخر هم ک��ه در کاهش‬ ‫س��لیقه عمومی بس��یار موثر ب��ود کانال های‬ ‫فارس��ی زبان ماهواره ای بودن��د که جدای از‬ ‫محتوای منفی‪ ،‬فقط فارسی شدن دیالوگ ها‬ ‫مهم اس��ت نه ح��س هنرمند و س��بک های‬ ‫نقش افرینی‪ .‬فیلم های این ش��بکه ها با روش‬ ‫تک نف��ره دوبل��ه می ش��وند یعنی ی��ک نفر‬ ‫وی درب��اره رون��ق اقتص��ادی ام��ر دوبله‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای تح��ول اقتصادی در‬ ‫حوزه دوبل��ه مهم ترین نقش را رس��انه ملی‬ ‫ایفا می کند‪ ،‬ابتدا با باال بردن س��لیقه عمومی‬ ‫مخاطبان با حذف دوبله های بی کیفیت و بعد‬ ‫ب��ا درنظر گرفتن معیش��ت هنرمن��د دوبلور‪،‬‬ ‫میزان دستمزد ها و حق الزحمه های متناسب‬ ‫با همان زمان��ه و در نهایت دقت در گزینش‬ ‫نسل های جدید دوبله که وظیفه سنگینی بر‬ ‫دوش صدا و سیما قرار می دهد‪.‬‬ ‫قنب��ری در پایان درباره تاثیر ش��کل گیری‬ ‫انجمن ه��ای جدی��د دوبله بر هن��ر ـ صنعت‬ ‫دوبل��ه گف��ت‪ 50:‬درص��د دوبله اس��تعداد و‬ ‫ویژگی های ‪ 20‬گانه ای است که پیشتر به ان‬ ‫اشاره شد‪ 50 ،‬درصد دیگر اکتساب و اموزش‬ ‫نزد استادانی است که برای دانستن بسیاری‬ ‫از فوت و فن های این هنر زحمت کشیده اند و‬ ‫خود نیز شاگردی را گذراند ه تا استاد شده اند‪،‬‬ ‫البته در س��ال های اخیر برخی تش��کل ها به‬ ‫ش��کل خودجوش و خودرو رشد کرده اند که‬ ‫بدون حضور در کالس درس اس��تادان بزرگ‬ ‫موفقیت واقعی نخواهند داش��ت‪ ،‬البته به طور‬ ‫حتم در بین این افراد اس��تعداد های خوب و‬ ‫در خور توجهی هم هس��ت که امیدوارم این‬ ‫استعداد ها در مسیر درست خود قرار بگیرند‬ ‫و اینده دوبله ایران را به همان دوبله ش��ماره‬ ‫یک جهان بازگردانند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫تصورش س��خت اس��ت که دیگر صداهای‬ ‫مان��دگار و ان همه پرس��وناژ ک��ه در دنیای‬ ‫سینما به همت پیشکسوتان هنر دوبله خلق‬ ‫ش��ده را نش��نویم و نس��ل بعدی ما از چنین‬ ‫نعمتی محروم باش��ند‪ ،‬م��ردان و زنان اصلی‬ ‫ای��ن دوبل��ه هنوز هم��ان اف��راد عصرطالیی‬ ‫دوبله اند‪.‬دوبل��ه ای ک��ه در دنیا ح��رف اول را‬ ‫می زد و هنوز ه��م به تنهایی با قدرت عظیم‬ ‫عش��ق به حرفه س��عی می کن��د روی پاهای‬ ‫ضعیفش بایستد‪.‬‬ ‫اقتصاد دوبله ای��ران با رکودی که دچارش‬ ‫شده دیگر به مویی بند است‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در ایجاد امکان��ات جدید‬ ‫می تواند بر اقتصاد دوبله موثر باشد اما بدون‬ ‫شک مهم ترین موضوع و بنیادی ترین مطلب‬ ‫در اقتص��اد هنر دوبله‪ ،‬تربیت اس��تعداد های‬ ‫جدید به دست اس��تادان و پیشکسوتان هنر‬ ‫دوبله است‪.‬‬ ‫کوتاه از هنر‬ ‫فراخوان یادواره بین المللی شعر‬ ‫«امام موسی صدر»‬ ‫موفقیت «دریا و ماهی پرنده» ایران‬ ‫در مسکو‬ ‫جشنواره های گردشگری استان ها‬ ‫در تابستان‬ ‫به گزارش خبرگزاری تس��نیم‪ ،‬به منظور پاسداش��ت اندیش��ه‬ ‫و من��ش مصلح بزرگ معاصر‪ ،‬اس��و ه ایمان و عمل‪ ،‬امام موس��ی‬ ‫ص��در‪ ،‬مرکز افرینش ه��ای ادبی حوز ه هنری انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫موسس�� ه فرهنگ��ی ـ تحقیقاتی امام موس��ی صدر و دفتر نش��ر‬ ‫فرهنگ اس�لامی‪ ،‬یادوار ه بین المللی ش��عر امام موس��ی صدر را‬ ‫برگزار می کنند‪ .‬شاعران ایرانی و غیرایرانی می توانند سروده های‬ ‫خویش را پیرامون شخصیت و اندیشه های این مجاهد نستوه‪ ،‬تا‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪31( 1394‬اگوست‪ )2015‬س��الروز ناپدیدشدن امام‬ ‫موس��ی صدر به ایمیل دفتر ادبیات بی��داری مرکز افرینش های‬ ‫ادبـی حــــوزه ی هــنری انـقـــالب اســالمــی به نـشـــانی‬ ‫(‪ )d.bidari@gmail.com‬ارسال کنند‪ .‬در مراسم اختتامیه ‬ ‫یادوار ه بین المللی شعر امام موسی صدر که با حضور شاعرانی از‬ ‫ایران و کش��ورهای دیگر‪ 13 ،‬مه��ر ‪ 1394‬در محل حوز ه هنری‬ ‫انقالب اس�لامی برگزار خواهد شد‪ ،‬از برگزیدگان این فراخوان با‬ ‫تقدیم هدایایی تجلیل به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫در پ��ی موفقیت فیل��م ایرانی «دریا و ماهی پرنده» در جش��نواره بین المللی فیلم‬ ‫مس��کو (‪ 2‬تا ‪ 5‬تیر) و اس��تقبال مردم روس��یه از نمایش ان‪ ،‬مهدی س��نایی‪ ،‬سفیر‬ ‫کش��ورمان در روسیه با عوامل فیلم یادش��ده مالقات و از انها به دلیل این موفقیت‬ ‫تجلیل کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نیوش��ا ضیغمی و امیرحسین رستمی(بازیگران فیلم)‬ ‫او همچنی��ن غفارزاده و پورگیان (کارگردان و تهیه کننده) و دیگر دس��ت اندرکاران‬ ‫فیلم نیز ضمن ارائه گزارش��ی از روند برگزاری جشنواره و جایگاه مناسب کشورمان‬ ‫در این زمینه‪ ،‬از اقدامات سفارت برای ارائه تسهیالت به این گروه در طول برگزاری‬ ‫جش��نواره تشکر و قدردانی کردند‪ .‬در جش��نواره بین المللی فیلم مسکو بیش از ‪70‬‬ ‫کشور شرکت کرده اند که ‪ 12‬فیلم (ازجمله فیلم ایرانی) موفق به راهیابی به مرحله‬ ‫نهای��ی (بخ��ش اصلی ب��ا ‪ 12‬فیلم خارجی) ش��دند و در پایان فیل��م «دریا و ماهی‬ ‫پرنده» عالوه بر دریافت دیپلم افتخار منتقدان این جشنواره‪ ،‬فیلم سوم ارای مردمی‬ ‫جشنوار ه مسکو ش��د‪« .‬دریا و ماهی پرنده» به وسیله مهرداد غفارزاده و اکبر روح به‬ ‫ن��گارش درامده و مضمونی اجتماعی دارد‪ .‬در واقع فیلم به موضوع نوجوانان بزهکار‬ ‫می پردازد و داس��تان زندگی نوجوانی کر و الل را روایت می کند که در کانون اصالح‬ ‫و تربیت درگیر ماجراهای مختلفی می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر س��تاد مرک��زی هماهنگی خدم��ات س��فر از برگزاری‬ ‫جشنواره های گردشگری به وسیله اداره های کل میراث فرهنگی‬ ‫استان ها در تابستان خبر داد و گفت‪ :‬این رویدادهای گردشگری‬ ‫در هتل ها و اژانس ها تبلیغ می شود‪ .‬ابراهیم الریجانی به خبرنگار‬ ‫مهر گفت‪ :‬یکی از محورهای طرح س��اماندهی و ارتقای خدمات‬ ‫سفر‪ ،‬ویژه تابس��تان ‪ ۹۴‬برگزاری حداقل یک رویداد فرهنگی و‬ ‫گردشگری در استان هاس��ت‪ .‬به همین منظور به تمام اداره های‬ ‫کل می��راث فرهنگی در اس��تان ها این موض��وع را ابالغ کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رویدادهای فرهنگی و گردش��گری اس��تان باید بتواند‬ ‫جاذبه های گردشگری و توانمندی های هر استان را معرفی کند‪.‬‬ ‫این توانمندی می تواند در همه زمینه ها ازجمله ورزش‪ ،‬موسیقی‪،‬‬ ‫لباس محلی و حتی تولیدات اس��تان باش��د‪ .‬دبیر ستاد مرکزی‬ ‫هماهنگی خدمات س��فر تصریح کرد‪ :‬هر استان باید حداقل یک‬ ‫جش��نواره برگزار کند و برخی از اس��تان ها ‪ ۳‬یا ‪ ۵‬جش��نواره در‬ ‫نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫بوی کاغذکاهی زرد‬ ‫نویسندگان‪ ،‬شاعران و‬ ‫ناشران محترمی که تمایل‬ ‫دارند تازه های نشر خود‬ ‫را در این ستون معرفی‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند دو جلد‬ ‫از کتاب های مورد نظر را‬ ‫به نشانی روابط عمومی‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫‹ ‹تاریخچه کامل دوبله به فارسی در ایران‬ ‫مولف‪ :‬احمد ژیرافر‬ ‫نشر‪ :‬کوله پشتی‬ ‫«تاریخچ��ه کام��ل‬ ‫دوبل��ه به فارس��ی در‬ ‫ایــــ��ران» در ‪2‬جلد‬ ‫مش��تمل ب��ر ‪1445‬‬ ‫صفـح��ه بـه وس��یلـه‬ ‫انتش��ــارات کـتــاب‬ ‫کوله پش��تی ب��ه چاپ‬ ‫رسیده است‪ .‬این کتاب بازگوکننده سیر تاریخی دوبله‬ ‫فیلم در ایران از شیوه های ابتدایی استفاده از دیلماج ها‬ ‫تا دوبله فیلم به فارسی در کشورهای خارجی از جمله‬ ‫هند‪ ،‬مصر‪ ،‬ش��وروی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬امریکا و‬ ‫المان اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه دوبل��ه فیلم در ایران در هر‬ ‫دهه از دهه ‪ 20‬تا دهه ‪ 90‬را به همراه فیلم های نمایش‬ ‫داده ش��ده در هر س��ال و بهترین نمونه های دوبله در‬ ‫هر س��ال معرف��ی می کن��د‪ .‬بخش های دیگ��ر کتاب‬ ‫ش��امل ‪ 100‬دوبله درخشان و ‪ 100‬گوینده برگزیده‪،‬‬ ‫شناس��نامه دوبل��ه فیلم ها و معرفی مدی��ران دوبالژ و‬ ‫گویندگان برگزیده و بخش انتهایی کتاب بیوگرافی و‬ ‫معرفی گویندگان تاریخ دوبله تا امروز همراه با عکس ‬ ‫اس��ت‪ .‬این کتاب حاصل سال ها تحقیق احمد ژیرافر‪،‬‬ ‫نویسنده کتاب است که با پشتیبانی و حمایت ناشر به‬ ‫چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مالقات با خانم دوبلور‬ ‫نویسنده‪:‬‬ ‫بهزاد باباخانی‬ ‫نشر‪ :‬افق‬ ‫«مالقــات باخـان��م‬ ‫دوبلور»‪ ،‬نام مجموعه ای‬ ‫از بهزاد بابا خانی است‬ ‫ک��ه به تازگی از نش��ر‬ ‫افـق به چاپ رس��یده‬ ‫است‪ .‬مجموعه شامل‬ ‫‪ 10‬داس��تان کوتاه رئال اجتماعی اس��ت که مضمون‬ ‫داس��تان هایش بیشتر بر روابط عاطفی بین انسان ها و‬ ‫ذهنیت هایشان استوار است‪.‬‬ ‫نثر این مجموعه داستان پیراسته است و ایجاد حال‬ ‫و هوای کارامد داس��تانی بیانگر توانایی نویس��نده در‬ ‫عرصه داستان نویسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹خوداموز اصول و فنون سخنوری‬ ‫نویسنده‪ :‬علی فروزفر‬ ‫نشر‪ :‬سروش‬ ‫سخنوری یا خطابه‪،‬‬ ‫فنی است که به وسیله‬ ‫ان گوینده‪ ،‬شنونده را‬ ‫به س��خن خ��ود اقناع‬ ‫و ب��ر منظ��ور خویش‬ ‫ترغیب می کند‪ .‬کتاب‬ ‫حاض��ر دس��تنامه ای‬ ‫خودام��وز در ای��ن موض��وع و در ‪ 16‬فص��ل تدوی��ن‬ ‫ش��ده اس��ت‪ :‬درامد‪ ،‬صدا و ارتباط و سخنوری‪ ،‬اصول‬ ‫پایه ای ارتباط‪ ،‬طراح��ی ارتباط‪ ،‬گوش دادن‪ ،‬افرینش‬ ‫و بکارگی��ری معنا‪ ،‬طراحی پیام ب��ا واژه ها‪ ،‬موضوع و‬ ‫ه��دف و مخاطب‪ ،‬اماده س��ازی س��خنرانی‪ ،‬گونه های‬ ‫ایراد سخنرانی‪ ،‬ارامش و تسلط‪ ،‬پیام های غیرکالمی‪،‬‬ ‫ارتباط شفاهی و فناوری‪ ،‬ویژگی های شخص سخنران‪،‬‬ ‫اخالق در کنفرانس و س��خن و س��خنوری در قران و‬ ‫حدیث‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نامزدهای جایزه ادبی «ورمونت»‬ ‫به گ��زارش مهر به نقل از تایم��ز ارگیو‪ ،‬از میان‬ ‫‪ ۵۰‬اث��ر راه یافت��ه ب��ه دبیرخانه این جای��زه ‪ ۶،‬اثر‬ ‫به عن��وان فینالیس��ت های نخس��تین دوره جایزه‬ ‫کتاب ورمونت انتخاب ش��دند‪ .‬در این فهرس��ت از‬ ‫کتاب های «زمستان اماده» به قلم لی لند کینسی‪،‬‬ ‫«چش��م اندازی از تخته س��ه ال» به قلم کرین مک‬ ‫کادین‪« ،‬اگر فقط مردم شما مسیرها را جست وجو‬ ‫کنند» نوش��ته جسیکا نلس��ون‪« ،‬موزه امریکایی»‬ ‫نوش��ته گری لی میلر‪« ،‬مانند اب روی س��نگ» به‬ ‫قلم دانا والراث و «بلنزر» نوشته مگ ولتزر نام برده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هیات داوران جایزه کتاب ورمونت تا‬ ‫روز ‪ ۲۶‬سپتامبر فرصت دارد از میان راه یافتگان به‬ ‫فهرست نهایی این جایزه یک اثر را به عنوان برنده‬ ‫معرفی کند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬تیر ‪ 17 - 1394‬رمضان ‪ 4 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -258‬پیاپی ‪1576‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫‹ ‹حافظ‪:‬‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫دال بسوز که سوز تو کارها بکند‬ ‫دعای نیم شبی رفع صد بال بکند‬ ‫زملک تا ملکوتش حجاب بردارند‬ ‫هر انکه خدمت جام جهان نما بکند‬ ‫بحران اب در تابستان‬ ‫اب گرانبها را هدر می دهیم‬ ‫اب گرانبها‪ ،‬این ابی که زندگی اس��ت و اگر برای‬ ‫مدت زمان مشخصی به بدن همه انسان ها‪ ،‬حیوان ها‬ ‫و به اندام های گیاهان نرسد همه زمزمه های حیات‬ ‫از روی کره زمین نابود می شود‪ .‬ابی که از ‪ 2‬عنصر‬ ‫حیاتی اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده و به فرمان‬ ‫خداوند عامل ایجاد حیات بر کره ابی رنگ فضا بوده‬ ‫اس��ت به اسانی در دست های اس��رافگر ما مصرف‬ ‫شده و به فاضالب تبدیل می شود و‪ ...‬بحران امسال‬ ‫اب در تابستان واقعا نگران کننده و فرسایشی است‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه نوین ابیاری‬ ‫ایرنا‪ :‬وزیر نیرو عنوان کرد‪ :‬استفاده از شیوه نوین‬ ‫ابیاری به پایداری تولید منجر می ش��ود که این امر‬ ‫به افزایش میزان درامد کشاورزان می انجامد‪.‬‬ ‫حمی��د چیت چیان در حاش��یه افتتاح بزرگترین‬ ‫مرک��ز تولی��د ذرت ب��ا اس��تفاده از ش��یوه ابیاری‬ ‫س��طحی گفت‪ :‬اگ��ر ب��ا بهره گی��ری از معیارهای‬ ‫علم��ی و روش ه��ای نوین ابیاری اقدام به کش��ت‬ ‫محصوالت کشاورزی کنیم‪ ،‬هیچ مشکلی در تامین‬ ‫اب کش��اورزی نخواهیم داشت‪ .‬وی گفت‪ :‬استفاده‬ ‫بهین��ه از اب و افزایش تولید ک��ه به تامین امنیت‬ ‫غذای��ی منج��ر می ش��ود‪ ،‬از مصادیق ب��ارز اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت که باید ان را در جامعه ترویج کرد‪.‬‬ ‫چیت چیان تاکید ک��رد‪ :‬اگر این راهبری در تمامی‬ ‫مناطق کش��ور اجرایی شود‪ ،‬در برابر هر نوع شرایط‬ ‫تحمیلی به ویژه کم ابی می توان مقاومت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت مثبت اب مجازی‬ ‫ایس�نا‪ :‬با توجه به ش��رایط فعلی‪ ،‬کش��ور ایران‬ ‫دچار کمبود اب اس��ت و در ص��ورت ادامه وضعیت‬ ‫و رون��د فعلی‪ ،‬میزان تقاض��ای اب به دلیل افزایش‬ ‫جمعیت‪ ،‬توس��عه کش��اورزی‪ ،‬صنعتی و اجتماعی‪،‬‬ ‫افزای��ش یافته و میزان مناب��ع اب به دلیل تغییرات‬ ‫اقلیم��ی و ب��روز خشکس��الی ها و کاه��ش کیفیت‬ ‫مناب��ع اب کاه��ش می یاب��د و در نهای��ت منجر به‬ ‫کاهش سرانه ابی می شود؛ کاهش سرانه ابی درپی‬ ‫ان منج��ر به بروز و تش��دید اختالف��ات اجتماعی‪،‬‬ ‫مهاجرت‪ ،‬محدودیت ه��ای کم ابی‪ ،‬تنش های ابی و‬ ‫بروز بحران می ‍ ش��ود اما تج��ارت جهانی کاالها یک‬ ‫جریان بین المللی از اب مجازی را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫کش��ورهای کم اب می توانند ب��ا واردات محصوالت‬ ‫اب بر نظیر مواد غذایی‪ ،‬ابی را که برای تولید ان نیاز‬ ‫اس��ت‪ ،‬در بخش های دیگر مصرف کنند‪ .‬بهاءالدین‬ ‫نجفی‪ ،‬کارشناس حوزه اب در این باره گفت‪ :‬اتخاذ‬ ‫سیاس��ت های مناس��ب بازرگانی‪ ،‬تروی��ج و اموزش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬حکمرانی اب و افزایش راندمان اب از‬ ‫طریق فناوری‪ ،‬راهکارهای جلوگیری از صادرات اب‬ ‫مجازی و به طور کل��ی راه اندازی یک تجارت مثبت‬ ‫اب مجازی در رها شدن از بحران های فعلی مطلوب‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی تعرفه های بازرگانی ابزاری است‬ ‫که می ت��وان از ان در صادرات و واردات محصوالت‬ ‫کش��اورزی اس��تفاده کرد‪ .‬عالوه بر این در درازمدت‬ ‫ه��م باید کش��اورزان را به تولیدات ب��ا نیاز ابی کم‬ ‫تشویق کنیم‪.‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫پیامبر ا کرم حضرت محمد مصطفی (ص) می فرمایند‪ :‬هر کس شب قدر را احیا بدارد تا سال بعدی عذاب از او برداشته می شود‪.‬‬ ‫کمبودهای درمانی ‪ -‬بهداشتی در اطراف تهران‬ ‫وزی��ر بهداش��ت درب��اره بیم��اری «تب‬ ‫کریمه کنگو» به مردم اطمینان خاطر داد‪:‬‬ ‫در زمین��ه این بیماری نگرانی وجود ندارد‬ ‫و نظارت ه��ا و اقدام��ات کنترلی مناس��ب‬ ‫انجام می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر سید‬ ‫حسن هاشمی گفت‪ :‬مردم به اخبار موثق‬ ‫توجه کنند‪ ،‬نباید به گونه ای اطالع رسانی‬ ‫ش��ود که باعث نگرانی مردم شود و اگر در‬ ‫منطقه ای احتمال الودگی به «تب کریمه‬ ‫کنگو» وجود داش��ته باش��د‪ ،‬از رسانه های‬ ‫محلی و نیز رس��انه های ملی هش��دارهای‬ ‫الزم به منظ��ور پیش��گیری به م��ردم داده‬ ‫می شود‪ .‬وزیر بهداشت همچنین بااشاره به‬ ‫وضعیت درمانی و بهداشتی شهرستان های‬ ‫اطراف ته��ران گفت‪ :‬در ابتدای فعالیت در‬ ‫این وزارتخانه ب��ر ارائه خدمات در مناطق‬ ‫محروم‪ ،‬دوردس��ت و م��رزی تاکید کردیم‬ ‫اما ش��اید باور کردن این موضوع دش��وار‬ ‫باش��د که شهرس��تان های اط��راف تهران‬ ‫محروم ت��ر از برخی نق��اط محروم و مرزی‬ ‫کش��ور هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬وجود مناطق‬ ‫محروم در اطراف تهران درحالی اس��ت که‬ ‫‪ 8‬هزار و ‪100‬زندانی مالی منتظر کمک خیران‬ ‫هم اکن��ون ‪8‬ه��زار و ‪ 100‬زندانی جرائم‬ ‫غیرعمد با ‪650‬میلیارد تومان بدهی منتظر‬ ‫کمک ه��ای خیران هس��تند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫خبرگزاری صداوس��یما؛ مدیرعامل س��تاد‬ ‫دیه کل کش��ور در جش��ن گلریزان ازادی‬ ‫زندانی��ان در ش��یراز گفت‪ :‬از ای��ن تعداد‬ ‫زندان��ی حدود هزار نفر به دلیل ناتوانی در‬ ‫پرداخ��ت بدهی دیه‪ ،‬ناش��ی از تصادف در‬ ‫زندان به سر می برند‪ .‬سیداسداهلل جوالیی‬ ‫افزود‪ :‬محکومان مال��ی غیرکالهبرداری و‬ ‫زندانیان مهریه در صدر فهرس��ت زندانیان‬ ‫جرائ��م غیرعمد در سراس��ر کش��ور قرار‬ ‫دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪8‬هزار و‬ ‫‪ 498‬زندان��ی جرائ��م غیرعم��د با کمک‬ ‫‪725‬میلیارد تومانی خیران از زندان ها ازاد‬ ‫شدند‪ .‬مدیرعامل س��تاد دیه کشور گفت‪:‬‬ ‫امس��ال ‪ 260‬جش��ن گلریزان در سراس��ر‬ ‫کشور برگزار می شود‪ .‬سیداسداهلل جوالیی‬ ‫اف��زود‪ :‬کمک ه��ای خی��ران هر ش��هر در‬ ‫گلریزان‪ ،‬صرف ازادس��ازی زندانیان جرائم‬ ‫غیرعمد همان ش��هر و اس��تان می ش��ود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه هم اکن��ون محکومیت‬ ‫مالی‪ ،‬بیش��ترین امار زندانی��ان را به خود‬ ‫اختصاص داده ‪ ،‬گفت‪ :‬با وضع قوانین بیمه‬ ‫در سال های اخیر امار زندانیان تصادف از‬ ‫‪30‬هزار نفر در سال ‪ ، 82‬در سال جاری به‬ ‫هزار نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫امار والدت ‪4/9‬درصد افزایش یافت‬ ‫امار والدت‪ ،‬وف��ات‪ ،‬ازدواج و طالق‬ ‫در ‪3‬ماه نخس��ت سال جاری با افزایش‬ ‫مواجه ب��وده به طوری که این وقایع به‬ ‫ترتی��ب ‪ 9/7 ،3/4 ،4/9‬و ‪17/5‬درصد‬ ‫رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫س��ازمان ثب��ت اح��وال در تازه تری��ن‬ ‫امار خود اعالم کرد در ‪3‬ماه نخس��ت‬ ‫سال جاری‪۳۷۵ ،‬هزار و ‪ ۹۵۹‬والدت به‬ ‫ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ـال قبـ��ل ‪4/9‬درصـ��د افـزایش‬ ‫داشـته است‪ .‬از این تعداد والدت ثبت‬ ‫شده ‪۲۸۹‬هزار و ‪ ۸۹۴‬واقعه در مناطق‬ ‫ش��هری و ‪۸۶‬هزار و ‪ ۶۵‬م��ورد نیز در‬ ‫مناطق روستایی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین به طور متوسط در مقابل هر‬ ‫عکس روز‬ ‫‹ ‹بی ابی را جدی بگیریم‬ ‫خبرگزاری صداوس�یما‪ :‬کاه��ش بارندگی در‬ ‫س��ال های اخیر باعث ش��ده تا کم ابی ب��ه یکی از‬ ‫دغدغه های اصلی تبدیل ش��ود‪ .‬س��دها یا خش��ک‬ ‫ش��ده اند یا به کمتری��ن میزان ممک��ن اب دارند‪.‬‬ ‫عبدالمحم��د رضائیان‪ ،‬کارش��ناس مس��ائل اب در‬ ‫یادداشتی تصریح کرد‪ :‬گویا باور نداریم که اگر این‬ ‫وضع چندس��ال دیگر ادامه پی��دا کند‪ ،‬جنگ های‬ ‫این��ده به خاط��ر اب خواهد بود‪ ،‬م��ردم ما هنوز با‬ ‫اب ش��رب به مدتی طوالنی پی��اده رو‪ ،‬مقابل منزل‬ ‫ی��ا جلو مغ��ازه خود را تمیز می کنن��د‪ ،‬هنوز با اب‬ ‫ش��رب خودرو می ش��ویند و دوش گرفتن شان یک‬ ‫س��اعت طول می کش��د و همین امر باعث شده تا‬ ‫مردم نیز نس��بت به این موضوع بی اهمیت باشند و‬ ‫درک درستی از انچه اتفاق افتاده‪ ،‬نداشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کمبود اب فاجعه به بار می اورد‬ ‫والدت روستایی‪ 3/4 ،‬والدت شهری به‬ ‫ثبت رس��یده است‪ .‬تعداد والدت ثبت‬ ‫شده در مهلت قانونی در ‪ 3‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬برابر با ‪۳۶۳‬هزار و ‪۲۹۹‬‬ ‫واقعه اس��ت‪ .‬نس��بت جنس��ی حاصل‬ ‫از ثب��ت والدت در این م��دت برابر با‬ ‫‪ 105/9‬اس��ت که همـین شـاخص در‬ ‫مـدت مش��ـابه سـال قبـل ‪ ۱۰۶‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫م��ا نیز در ‪ 23‬ماه فعالی��ت به این مناطق‬ ‫بی توجه نبوده ایم و هم��کاران ما در قالب‬ ‫طرح تح��ول نظام س�لامت توانس��ته اند‬ ‫کیفیت ها را ارتقا و پزش��کان را در مناطق‬ ‫مختلف شهری و روستایی استقرار داده و‬ ‫همچنین مراکز درمانی بهداشتی را توسعه‬ ‫دهند اما رش��د نام��وزون جمعیت و نبود‬ ‫توازن امکانات متناسب با نیازها مشکالت‬ ‫فراوان��ی را در این مناط��ق به وجود اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر بهداش��ت اف��زود‪ :‬در اطراف‬ ‫ش��هر تهران وضعیت مناسبی وجود ندارد‬ ‫و ب��ه ازای ه��ر ‪ 100‬هزار نف��ر یک تخت‬ ‫بیمارستانی وجود دارد‪ ،‬ضمن اینکه تعداد‬ ‫مراکز بهداش��تی اندک هس��تند و فعالیت‬ ‫انها نی��ز تنها تا نوبت ظهر ه��ر روز انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در س��ال جاری‬ ‫اعتب��ارات ط��رح تحول س�لامت کاهش‬ ‫پی��دا کرده که را ه ح��ل جبران ان کاهش‬ ‫هزینه های تحمیلی درمان است‪ .‬به همین‬ ‫منظور کمیته مشترک کاهش هزینه های‬ ‫القایی با همکاری وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی تشکیل می شود‪.‬‬ ‫‪ 50‬اثر تاریخی درنوبت ثبت جهانی یونسکو‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری و ریی��س‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری گفت‪ 50 :‬اث��ر تاریخی و‬ ‫گردش��گری کشور در نوبت ثبت جهانی‬ ‫یونسکو قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مس��عود س��لطانی فر‬ ‫در بازدی��د از روس��تای تاریخ��ی ابیانه‬ ‫نطنز افزود‪ :‬روس��تای تاریخ��ی ابیانه از‬ ‫جمله اثار تاریخی در نوبت ثبت جهانی‬ ‫یونس��کو اس��ت‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در‬ ‫ص��ورت فراهم امدن مقدم��ات کار‪ ،‬این‬ ‫روستا تا س��ال ‪2018‬م در فهرست اثار‬ ‫تاریخی یونسکو قرار می گیرد‪ .‬سلطانی فر‬ ‫به مسئوالن شهرستان نطنز توصیه کرد‪:‬‬ ‫هرچه زودتر مقدم��ات کار را برای ثبت‬ ‫جهانی روس��تای تاریخ��ی ابیانه فراهم‬ ‫کنند تا این مقوله در نوبت ثبت جهانی‬ ‫یونسکو قرار گیرد‪ .‬س��لطانی فر در سفر‬ ‫یک روزه خود از اثار تاریخی شهرس��تان‬ ‫نطنز از جمله مس��جد جامع ابیانه‪ ،‬کمپ‬ ‫گردش��گری متین اباد‪ ،‬بناهای تاریخی و‬ ‫امامزاده اقاعلی عباس (ع) بازدید کرد‪.‬‬ ‫روس��تای تاریخی ابیانه از توابع بخش‬ ‫مرک��زی شهرس��تان نطن��ز در اس��تان‬ ‫اصفه��ان اس��ت‪ .‬ای��ن روس��تا در ‪40‬‬ ‫کیلومتری ش��مال غربی نطنز در دامنه‬ ‫«کوه کرکس» است‪.‬‬ ‫کالس های پیش ساخته برای دانش اموزان‬ ‫مع��اون عمرانی وزیر اموزش و پرورش‬ ‫با بی��ان اینکه کالس های پیش س��اخته‬ ‫جایگزی��ن کالس های کپری می ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در صورت��ی ک��ه م��ردم وج��ود‬ ‫کالس های کپ��ری را به ما اطالع دهند‪،‬‬ ‫به سرعت انها را جمع اوری می کنیم‪ .‬به‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬مرتضی رییسی افزود‪ :‬در‬ ‫هر نقطه کش��ور که کالس کپری وجود‬ ‫داش��ته باش��د و مردم به ما اطالع دهند‪،‬‬ ‫به س��رعت انها را جم��ع اوری می کنیم‪،‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که مثال در استان‬ ‫کرم��ان با ان مفهومی که از کپر صحبت‬ ‫می ش��ود چنی��ن چیزی وج��ود ندارد و‬ ‫ممکن اس��ت کالس کانکس��ی باشد‪ ،‬اما‬ ‫کالس کپ��ری نداری��م‪ .‬مع��اون عمرانی‬ ‫تاللو کالم موال‬ ‫مشاوران چه کسانی‬ ‫باشند؟(‪)7‬‬ ‫م��والی متقیان حضرت علی(ع) در فرمان خود‬ ‫ب��ه مالک اش��تر از خصوصیات مش��اوران س��خن‬ ‫رانده اند‪:‬‬ ‫بخیل را در مشورت کردن‪ ،‬دخالت نده‪ ،‬که تو را‬ ‫از نیکوکارى بازمى دار د و از تنگدستى مى ترساند‪.‬‬ ‫ترس��و را در مش��ورت کردن دخال��ت نده‪ ،‬که در‬ ‫انجام کارها روحیه تو را سس��ت مى کند‪ .‬حریص‬ ‫را در مش��ورت کردن دخالت نده‪ ،‬که حرص را با‬ ‫س��تمکارى در نظرت زینت مى دهد‪ .‬همانا بخل و‬ ‫ترس و حرص‪ ،‬غرایز گوناگونى هس��تند که ریشه‬ ‫انها بدگمانى به خداى بزرگ است‪.‬‬ ‫بدترین وزیران تو‪ ،‬کس��ى اس��ت ک��ه پیش از‬ ‫ت��و وزیر بدکاران بود ه و در گناهان انان ش��رکت‬ ‫داش��ته‪ ،‬پ��س مب��ادا چنین اف��رادى مح��رم راز‬ ‫نو‬ ‫تو باش��ند‪ ،‬زی��را که انان ی��اوران گناه��کارا ‬ ‫یارى دهندگان س��تمکارانند‪ ،‬تو باید جانش��ینانى‬ ‫بهتر از انان داش��ته باشى که قدرت فکرى امثال‬ ‫انه��ا را داش��ته اما گناهان و کردار زش��ت انها را‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫کس��انى که ستمکارى را بر ستمى یارى نکرد ه‬ ‫و گناهکارى را در گناهى کمک نرس��انده باشند‪،‬‬ ‫هزینه این گونه از افراد بر تو سبک تر و یاری شان‬ ‫بهتر و مهربانی شان بیشت ر و دوستى انان جز با تو‬ ‫کو‬ ‫کمتر است‪ .‬انان را از خواص و دوستان نزدی ‬ ‫رازداران خود قرار ده‪ ،‬سپس از میان انان افرادى‬ ‫را که در حق گویى از همه صریح ترند و در انچه را‬ ‫که خدا براى دوستانش نمى پسندد تو را مددکار‬ ‫نباش��ند‪ ،‬انتخاب کن‪ ،‬چه خوش��ایند تو باش��د یا‬ ‫ناخوشایند‪.‬‬ ‫در سایه رمضان‬ ‫شب های عبودیت‬ ‫‪ 17‬روز نقره فام از شب های ماه مبارک را پشت‬ ‫سر گذاش��ته ایم‪ .‬فردا‪ ،‬شب قدر است شبی که از‬ ‫هزار ماه روش��ن تر است‪ .‬گوش می سپاریم به پیام‬ ‫اسمانی وحی‪:‬‬ ‫ما قران را درشب قدر نازل کردیم‬ ‫و از شب قدر چه اگاهت کرد‬ ‫شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹برپایی جشن میالد امام حسن(ع) ‬ ‫وزی��ر ام��وزش و پرورش با بی��ان اینکه‬ ‫وجود کالس های کپری در کشور زاییده‬ ‫مش��کالت اجتماعی‪ ،‬قوم��ی‪ ،‬قبیله ای و‬ ‫خشکسالی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به استان ها‬ ‫اعالم کردیم که اگر اطالعی درباره وجود‬ ‫کالس کپ��ری دریاف��ت کردید‪ ،‬س��ریع‬ ‫کالس پیش س��اخته به جای ان احداث‬ ‫شود و اگر ماندگاری مردم در انجا ادامه‬ ‫داشت‪ ،‬کالس درس ساخته می شود‪.‬‬ ‫خط تولید سرم بهسازی شد‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت و ارزیابی دارو و م��واد مخدر‬ ‫س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به اینکه کمبود سرم‬ ‫برطرف شد‪ ،‬از توزیع گسترده سرم در داروخانه های‬ ‫کشور خبر داد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬مهدی پیرصالحی‬ ‫درباره اخرین وضعیت کمبود سرم که چندی است‬ ‫بازار خدمات س�لامت را تحت الش��عاع ق��رار داده‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یک��ی از کارخانه های بزرگ برای تولید‬ ‫سرم دچار مش��کل کیفیت و از رده خارج شده بود‬ ‫که خوش��بختانه خط تولید این کارخانه بازسازی و‬ ‫این خط وارد چرخه تولید ش��ده است و هم اکنون‬ ‫تولی��د را به حداکثر رس��انده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫درکارخان��ه داروپخش هم اکنون س��رم ها با بهترین‬ ‫کیفیت در حال تولید است‪ ،‬براین اساس تا زمانی که‬ ‫بازار اشباع ش��ود‪ ،‬توزیع سرم ازاد شده برای اینکه‬ ‫سرم در داروخانه های سراسری توزیع شود بنابراین‬ ‫تا ‪ 15‬روز دیگر بازار از سرم اشباع خواهد شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬معاون س��ازمان اوقاف و ام��ور خیریه‬ ‫گفت‪ :‬مراسم جشن میالد امام حسن مجتبی (ع)‪،‬‬ ‫در ‪ 1637‬بقعه متبرکه و امامزاده در سراسر کشور‬ ‫برگزار شد‪ .‬احمد ش��رفخانی اظهار کرد‪ :‬سازمان‬ ‫اوق��اف همه س��اله در ایام ماه مب��ارک رمضان با‬ ‫هدف ارتقای سطح معرفتی و معارفی و همچنین‬ ‫ایجاد فضای معنوی و انس با قران در امامزادگان‪،‬‬ ‫طرح ملی «ضیافت الهی» را برگزار می کند که در‬ ‫س��ال جاری این طرح‪ ،‬در ‪ 2100‬امامزاده و بقعه‬ ‫متبرکه کشور در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در مراس��م جش��ن می�لاد حضرت‬ ‫ام��ام حس��ن(ع) برنامه هایی از قبیل س��خنرانی‪،‬‬ ‫مولودی خوانی‪ ،‬اقامه نماز مغرب و عش��ا و برپایی‬ ‫محفل انس با قران کریم اجرا شد‪.‬‬ ‫ش��رفخانی افزود‪ :‬در امامزادگان و بقاع متبرکه‬ ‫مجری این جش��ن‪ ،‬مراس��م اطع��ام روزه داران با‬ ‫سفره های افطاری ساده برپا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به اهت�زاز درامدن پرچ�م گنبد حضرت‬ ‫ابوالفضل العباس(ع)‬ ‫ایرنا‪ :‬پرچم گنبد مطهر حرم حضرت ابوالفضل‬ ‫العب��اس(ع) در بیس��ت و س��ومین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی قران کریم به اهتزاز درامد‪.‬‬ ‫پرچم گنبد مطه��ر حضرت ابوالفضل(ع) که در‬ ‫ش��عبان ‪ 1435‬هجری تعویض ش��ده بود‪ ،‬اکنون‬ ‫در بخ��ش ح��وزوی نمایش��گاه بین المللی قران‬ ‫قرار دارد‪.‬غرفه اس��تان مقدس حضرت ابوالفضل‬ ‫العب��اس(ع) ک��ه مهمان وی��ژه بیست و س��ومین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی قران کریم اس��ت عالوه بر‬ ‫پرچ��م گنبد مطهر این اس��تان ک��ه برای تبرک‬ ‫بازدیدکنندگان به نمایش دراورده‪ ،‬امکان زیارت‬ ‫ب��ه نیابت را برای مش��تاقان ابوالفضل العباس(ع)‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!