روزنامه صمت شماره 247 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 247

روزنامه صمت شماره 247

روزنامه صمت شماره 247

‫رشد نامتوازن صنعتی‬ ‫با غفلت از اجرای اصل ‪44‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬خرداد ‪1394‬‬ ‫‪ 4‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 21‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 247‬پیاپی ‪ 32 1565‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫اوج گیری بازار سرمایه با توافق مذاکرات هسته ای‬ ‫تمایل امریکایی ها به‬ ‫سرمایه گذاری در فلز سرخ ایران‬ ‫تعرفه غلیظ‬ ‫به نفع قاچاق تمیز!‬ ‫تولید ساالنه‬ ‫‪۲۰‬میلیون باتری خودرو‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫والیبالایران‬ ‫بهسامانشد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13‬‬ ‫توزیع مستقیم پول‬ ‫یعنی توزیع عادالنه فقر‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪20‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تراکم طبقاتی‬ ‫راه حل کمبود اراضی صنعتی‬ ‫تورم تک رقمی‬ ‫چگونه حاصل می شود؟‬ ‫میلیارد رهای خارجی پشت درهای بورس‬ ‫‪2‬‬ ‫تضمین‬ ‫کیفیت ساختمان‬ ‫جواد نوفرستی‬ ‫کارشناس بهینه سازی‬ ‫انرژی و ایمنی ساختمان‬ ‫تولید‬ ‫باتری های پیشرفته‬ ‫اصالح قوانین‬ ‫صنعت هوانوردی‬ ‫نایب رئیس انجمن صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫‪4‬‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫ان روی‬ ‫سکه نفت‬ ‫حمید حسینی‬ ‫رییس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫علیرضا خسروی‬ ‫‪11‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪22‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫طرح کمک به تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی محدوده های اکتشافی‬ ‫واقع در استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫رجوع شود به صفحه ‪5‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪30‬‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫تجهیزاتنساجی‬ ‫نوسازیمی شود‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از مجم��وع ‪ ۲۴‬گ��روه صنعتی‪ ۱۴ ،‬گروه نس��بت به‬ ‫س��ال قبل رشد تولید داش��ته اند و ‪ ۱۰‬گروه صنعتی‬ ‫همچن��ان در رکود به س��ر می برند‪ .‬اجرایی نش��دن‬ ‫سیاس��ت های کل��ی اصل‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬یکی از‬ ‫عمده ترین دالیل دس��ت نیافتن به رش��د متوازن در‬ ‫گروه های صنعتی است‪ .‬میزان کار مفید در واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی دولتی‪ ،‬روزانه ‪ ۲۲‬دقیقه اس��ت که‬ ‫ای��ن رقم با احتس��اب کار در واحدهای خصوصی به‬ ‫روزانه ‪ 2‬ساعت افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توزیع مستقیم‬ ‫«پول» یعنی توزیع‬ ‫عادالنه «فقر»‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫زمان��ی لنین در تقبیح نظام س��رمایه داری گفت��ه بود‪« :‬بهترین‬ ‫راه متالش��ی کردن نظام سرمایه داری ان اس��ت که پول رایج ان‬ ‫کش��ور را خراب و بی اعتبار کنند‪ ».‬به عقی��ده او‪« :‬با ادامه فرایند‬ ‫تورم‪ ،‬حکومت ها به ش��یوه ای پنهان و به دور از نظرها و چشم های‬ ‫تماش��اگر‪ ،‬می توانند بخش مهمی از ثروت ش��هروندان را مصادره‬ ‫کنن��د و به این طریق نه تنها اموال را به تصرف خود دراورند‪ ،‬بلکه‬ ‫این کار را به نحوی مستبدانه و به دلخواه انجام می دهند‪».‬‬ ‫اعتق��ادی که جان مینارد کینز نی��ز ان را تایید می کرد‪« :‬لنین‬ ‫کامال حق داشت‪ .‬هیچ وسیله اطمینان بخش تر و مکارانه تر دیگری‬ ‫برای واژگون کردن پایه های موجود در جامعه‪ ،‬بهتر از خراب کردن‬ ‫و بی اعتبارکردن پول رایج ان کش��ور نیس��ت‪ .‬ای��ن فرایند‪ ،‬تمام‬ ‫نیروه��ای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به کار‬ ‫می گیرد و ان را به صورتی عملی می کند که حتی یک نفر از میان‬ ‫یک میلیون نفر نیز قادر به تشخیص ان نخواهد بود!»‬ ‫«ت��ورم» که به اعتقاد برخی‪ ،‬تاکتیک غیررس��می دولت ها برای‬ ‫تامین کسری بودجه و جبران بدهی ها به بانک مرکزی‪ ،‬بدون نیاز‬ ‫به تدوین الیحه و تصویب مجلس اس��ت! سرمایه را از بخش تولید‬ ‫به داللی س��وق داده و این رخداد‪ ،‬به رکود منابع منجر می شود و‬ ‫به دنبال ان‪ ،‬رکود صنعتی‪ ،‬بیکاری را تشدید خواهد کرد و همین‬ ‫امر‪ ،‬تقاضا را در بازار کاهش داده و تداوم ان‪ ،‬دوباره تضعیف هرچه‬ ‫بیش��تر تولیدات صنایع را در پی خواهد داش��ت و به این ترتیب‪،‬‬ ‫دایره بسته «رکود تورمی» کامل خواهد گشت‪.‬‬ ‫اما س��قوط ارزش پول ملی‪ ،‬با وج��ود توجیهی که در بطن خود‬ ‫برای صادرات محصوالت داخلی دارد‪ ،‬برای ان دس��ته از صنایعی‬ ‫که وابسته به مواد اولیه و ماشین االت خارجی هستند‪ ،‬یک تهدید‬ ‫بزرگ نیز محس��وب می ش��ود که هزینه های جاری انها را افزایش‬ ‫داده و این افزایش هزینه‪ ،‬بر شاخص بهای تولید انها اثر نامطلوب‬ ‫خواهد گذاش��ت و مانع از رقابت پذیری محصوالت نهایی ش��ان در‬ ‫ب��ازار خواهد ش��د؛ و نتیجه اینکه فضای کس��ب وکار داخلی مبتال‬ ‫به رکود و کس��ادی می شود و رشد ش��اخص بهای تولیدکننده را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫یک س��ال پیش از اج��رای فاز نخس��ت هدفمن��دی یارانه ها در‬ ‫ایران‪ ،‬این ش��اخص (به��ای تولیدکننده) در ح��دود ‪11/1‬درصد‬ ‫بود‪ ،‬اما پس از گذش��ت یک سال از اجرای این فاز‪ ،‬این شاخص به‬ ‫ح��دود ‪64/8‬درصد افزایش یافت ک��ه گویای تهدیدی بزرگ برای‬ ‫رقابت پذیری و کاهش سهم بازار محصوالت داخلی بود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر؛ از انجا که «نرخ تعدیل قیمت حامل های انرژی»‬ ‫نیز کمتر از «نرخ رش��د تورم» می باش��د‪ ،‬دولت نی��ز نه به اهداف‬ ‫پیش بینی ش��ده در سیاست هدفمندسازی یارانه ها دست یافت‪ ،‬نه‬ ‫قیمت حامل های انرژی‪ ،‬با قیمت ه��ای جهانی انرژی تطبیق پیدا‬ ‫کرد (تا الاقل جذابیت قاچاق از بین برود)‪ ،‬نه درامد ناشی از ا ِعمال‬ ‫این برنامه‪ ،‬صرف اصالح ساختار تولید داخل و سایر زیرساخت های‬ ‫رقابت پذیری صنایع شد‪ ،‬نه الگوی مصرف بهبود یافت و هزینه های‬ ‫س��ربار در مصرف انرژی‪ ،‬کاهش پیدا کرد‪ ،‬و باالخره نه هزینه های‬ ‫جاری دولت‪ ،‬به نسبت درامدهایش‪ ،‬کمتر شد‪.‬‬ ‫پیامدهای��ی ک��ه بی��ش از هرچی��ز گوی��ای این واقعیت اس��ت‬ ‫ک��ه نمی توان ب��ه صِ رف اص�لاح قیمت حامل های ان��رژی‪ ،‬فضای‬ ‫کس��ب وکار را بهینه‪ ،‬ش��فاف و ش��اداب کرد و دولت را از زیر بار‬ ‫فش��ار هزینه های سربار و ناکارامد یارانه ها‪ ،‬نجات داد؛ بلکه اصالح‬ ‫قیمت حامل های انرژی فقط «ش��رط الزمی» است که «کفایت»‬ ‫ان نیازمند اقدامات اصالحی گسترده در سایر بخش های ساختاری‬ ‫و زیرساختی اقتصاد است‪.‬‬ ‫با تمام این پیامدهای ناگوار‪ ،‬هدفمندکردن یارانه ها‪ ،‬راهی است‬ ‫بی بازگشت؛ که با وجود تمام تجربیات تلخی که محصول این اقدام‬ ‫متهورانه بود‪ ،‬تداوم ان ضروری و گریزناپذیر است‪.‬‬ ‫پرداخ��ت یارانه ه��ا‪ ،‬هیچ��گاه در هیچ نظام اقتص��ادی کارامد و‬ ‫پویایی‪ ،‬نش��انه توجه دولت به عدالت اجتماعی نبوده و نیس��ت و‬ ‫«توزیع مس��تقیم پول»‪ ،‬نتیجه ای جز «توزی��ع عادالنه فقر» را در‬ ‫پی نداشته و ندارد‪.‬‬ ‫به ویژه اینکه شان یک ملت نیز (با وجود تمام ذخایر ارزشمند و‬ ‫س��رمایه های خدادادی که در اختیار دارد) بسیار باالتر از ان است‬ ‫که وابسته و محتاج به دریافت یارانه های ماهانه دولتی باشد!‬ ‫دولت های کارامد‪ ،‬با افزایش نرخ رش��د اقتصادی‪ ،‬رفاه اجتماعی‬ ‫را ب��دون هیچ منتی نصیب جوامع خ��ود می کنند و بدون لغزیدن‬ ‫در دام فساد و تارهای عنکبوتی و انگلی رانت‪ ،‬فضای کسب وکار را‬ ‫شفاف‪ ،‬اَمن و سالم ساخته و با ایجاد انگیزه در بخش سرمایه گذاری‬ ‫مول��د و کارافرین‪ ،‬ش��کاف های درامدی را ترمیم و سیاس��ت های‬ ‫اجتماع��ی را تکمی��ل می کنند؛ و به این ترتی��ب ضایعات و اتالف‬ ‫منابع را‪-‬ک��ه برایند و محصول مصرف‪-‬گرایی اس��ت– به حداقل‬ ‫رس��انده و بر رقابت پذیری محصوالت (ناش��ی از ارتقای بهره وری‬ ‫تولی��د) می افزایند و دیگر نیازی نیس��ت که ب��ا مداخله در تنظیم‬ ‫قیمت ها‪ ،‬بخش خصوصی را به چالش کش��یده و به قاچاق‪ ،‬فس��اد‬ ‫نظام مند و اقتصاد زیرزمینی و سیاه‪ ،‬فرصت تنفس دهند و باالخره‬ ‫در تقاب��ل با نقدینگی کالنی که در اختیار بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫مانع از ش��وک های ناگهانی و کمرشکن (نظیر انچه در دولت دهم‪،‬‬ ‫در بازار ارز‪ ،‬طال‪ ،‬مس��کن‪ ،‬بورس‪ ،‬خودرو و‪ ...‬رخ داد) شده و ضمن‬ ‫تخریب ش��عار عدال��ت اجتماعی‪ ،‬اعتماد عمومی را نیز نس��بت به‬ ‫کارامدی دولت از بین برد و دولت را دچار «فقر سرمایه اجتماعی»‬ ‫نمود و به این ترتیب س��قف س��نگین اقتصاد را روی س��تون های‬ ‫لرزانی استوار کرد که متاسفانه هنوز هم موریانه های فساد‪ ،‬رانت و‬ ‫تبانی در حال جویدن اوندهای انند!‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫مذاکره هسته ای در لوکزامبورگ در سطح وزیران‬ ‫تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران به ریاس��ت‬ ‫محمد جواد ظریف‪ ،‬روز دوش��نبه به لوکزامبورگ‬ ‫م��ی رود تا با فدریکا موگرین��ی و ‪ 3‬وزیر اروپایی‬ ‫روند نگارش متن توافق جامع را بررسی کنند‪.‬‬ ‫پی��ش از این اعالم ش��ده بود ک��ه ظریف روز‬ ‫دوش��نبه با فدری��کا موگرین��ی هماهنگ کننده‬ ‫سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت وگو‬ ‫می کند ولی محل ان مشخص نشده بود‪.‬‬ ‫از انجایی که همه وزیران اروپایی برای شرکت‬ ‫در نشست ش��ورای امور خارجه اتحادیه اروپا در‬ ‫لوکزامبورگ به سر می برند‪ ،‬این شهر محل مذاکره‬ ‫ظریف و همتایان اروپایی اش تعیین شد‪.‬‬ ‫س��ید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی نیز‬ ‫که از چهارش��نبه ب��رای هش��تمین دور مذاکره‬ ‫ن��گارش متن تواف��ق جامع در وین هس��تند به‬ ‫لوکزامب��ورگ می روند و در این دیدارها ظریف را‬ ‫همراهی خواهندکرد‪ .‬تیم کارشناس��ی به ریاست‬ ‫حمید بعیدی نژاد کم��اکان در وین باقی خواهد‬ ‫ماند و به مذاکره ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارج��ه در اروپا و در کنار معاونانش‬ ‫که از چهارش��نبه گذشته تاکنون سرگرم مذاکره‬ ‫در وین هس��تند خواهد ماند و شاید اواخر هفته‪،‬‬ ‫دیداری با جان کری همتای امریکایی خود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دیدار با کری هنوز قطعی نش��ده‪ ،‬تنها نکته ای‬ ‫که قطعی اس��ت ان اس��ت که ظریف ب��ه ایران‬ ‫باز می گ��ردد و مذاکرات را از تهران دنبال خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ 300‬شرکت لیزینگ‪ 590 ،‬شرکت تعاونی اعتباری و ‪ 3‬موسسه مالی بدون مجوزند‬ ‫محسنی اژه ای در کنفرانس خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه ابراز‬ ‫کرد‪ :‬نزدیک به ‪ 4‬هزار میلیارد معوقات بانکی از طریق س��ازمان ثبت‬ ‫به بانک ها وصول شد‪.‬‬ ‫مع��اون اول ق��وه قضاییه ب��ا یاداوری اینک��ه تا به ام��روز ‪ 31‬بانک‬ ‫خصوصی و دولتی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬تا االن ‪ 9‬موسس��ه اعتباری شناسایی‬ ‫شده اند که سه مورد از انها مجوز داشته و سه تای دیگر در حال اخذ‬ ‫مجوز هس��تند و سه موسسه دیگر نیز بی مجوز هستند و در این مدت‬ ‫با موسسات فاقد مجوز برخورد شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی قوه قضاییه درباره ش��رکت های واس��پاری (لیزینگ) و‬ ‫صرافی ه��ا بیان کرد‪ 33 :‬مورد ش��رکت مجوز دار در حوزه واس��پاری‬ ‫شناس��ایی ش��ده‪ 74 ،‬ش��رکت در حال گرفتن مجوز هستند و ‪300‬‬ ‫شرکت بی مجوز نیز مورد شناسایی قرا ر گرفتند‪ .‬همچنین‪ 428‬صرافی‬ ‫با مجوز شناسایی شده است و ‪ 300‬شرکت صرافی در حال اخذ مجوز‬ ‫هستند و هزار صرافی نیز وجود دارد که مجوز ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درب��اره ش��رکت های تعاونی اعتباری ‪ 590‬ش��رکت‬ ‫بی مجوز هس��تند که مورد شناس��ایی قرار گرفته و انه��ا یا باید برای‬ ‫اخذ مجوز اقدام کنند‪ ،‬یا با انها برخورد می شود‪ .‬محسنی اژه ای با بیان‬ ‫اینک��ه ‪ 43‬هزار هکتار زمین دولتی که به وس��یله افراد مختلف تصرف‬ ‫ش��ده بودند‪ ،‬باز پس گرفته ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ 44 :‬هزار س��ند مالکیت‬ ‫برای دولت صادر شده و وقتی زمین های دولت سنددار باشند ‪ ،‬این گام‬ ‫موثری برای جلوگیری از زمین خواری اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬درباره تغییر‬ ‫کاربری غیراصولی با دستگاه های ذی ربط صحبت شد و در سال ‪ 93‬از‬ ‫تغییر غیرمجاز و غیراصولی جلوگیری بیش��تری شد تا در سال ‪ 93‬در‬ ‫زمین های قابل استفاده‪ ،‬برج و ویال ساخته نشود‪.‬‬ ‫طرح زنجیروار استیضاح وزرا به نفع کشور نیست‬ ‫امین زاده خبر استعفای خود را تکذیب کرد‬ ‫رئیس فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت با بیان این که‬ ‫دولت در ش��رایط سختی کش��ور را اداره می کند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‬ ‫زنجیروار اس��تیضاح وزرا به نفع کشور نیست‪ .‬کاظم جاللی در‬ ‫گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬با تاکید براینکه فراکس��یون‬ ‫اصولگرایان رهروان والیت در تالش برای عمل براساس منافع‬ ‫ملی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما قبل از اس��تیضاح ها تالش خود را انجام‬ ‫می دهیم تا براس��اس مصالح کش��ور و منافع ملی عمل ش��ود نماینده مردم شاهرود در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬افزود‪ :‬بنده قائل به این هس��تم که نباید دولت را پنچر کرد‪ ،‬البته این نظر‬ ‫ش��خصی بنده اس��ت و ربطی به مواضع کلی فراکسیون ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دولت در شرایط‬ ‫س��ختی کش��ور را اداره می کند چرا که در حال حاضر دولت نیازمند حمایت اس��ت و به ش��کل‬ ‫زنجیروار اس��تیضاح ها را مطرح کردن به نفع کش��ور نیس��ت‪ .‬رئیس مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر استیضاحی در مجلس اعالم وصول شود فراکسیون اصولگرایان‬ ‫ره��روان والیت هم چون گذش��ته عمل می کند یعنی موضوع را در ش��ورای مرکزی و حتی در‬ ‫صورت لزوم در مجمع عمومی مورد بحث قرار می دهیم و هرانچه تصمیم نهایی ش��د‪ ،‬همان را‬ ‫در نهایت اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی رییس جمهوری با اعالم اینکه شب گذشته از‬ ‫طریق رسانه ها متوجه خبر اس��تعفای خود از معاونت حقوقی‬ ‫رییس جمهوری ش��دم‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬این خب��ر را قویا تکذیب‬ ‫می کن��م‪ .‬الهام امی��ن زاده در گفت وگو با ایس��نا در واکنش به‬ ‫انتش��ار خبر اس��تعفای خود در برخی جراید برای ش��رکت در‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬در این دوره معاونت‬ ‫حقوقی رییس جمهوری نقش جدیدی پیدا کرده که در گذش��ته نداشته است‪ .‬ما به بحث اموال‬ ‫غیرمنقول دولتی ورود کرده و درحال سازماندهی این بخش هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به شکل گیری و فعالیت سازمان حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما با وزرای مختلف درباره اموال وزارتخانه ها بحث کرده و به دنبال مراقبت از‬ ‫اموال غیرمنقول دولتی هس��تیم که این پیگیری ها بر سودجویان خوش نیامده‪ ،‬بنابراین‪ ،‬انها از‬ ‫طریق رسانه های خود چنین اخباری را برای مقابله با این طرح پخش می کنند‪.‬‬ ‫طرح مراقبت از اموال غیرمنقول دولتی در حال نهایی ش��دن اس��ت‪ .‬رهبری و رییس جمهوری‬ ‫هم بر جلوگیری از زمین خواری و فس��اد تاکید دارند و م��ا در این زمینه موفقیت های خوبی به‬ ‫دست اورده ایم‪.‬‬ ‫نشست دولت و مجلس امروز برگزار می شود‬ ‫ملتی که زیر بار زور نمی رود‬ ‫عضو هیات رییسه مجلس‪ ،‬از برگزاری پنجمین‬ ‫نشست مشترک مجلس شورای اسالمی و دولت‬ ‫در چهارمین روز ماه رمضان خبر داد‪.‬‬ ‫محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫مهر اظهار کرد‪ :‬پنجمین نشست مشترک مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و دولت‪ ،‬یکش��نبه بعدازظهر‬ ‫همزمان با چهارمی��ن روز ماه مبارک رمضان در‬ ‫س��الن اجالس سران کش��ورهای اسالمی برگزار‬ ‫می ش��ود و تا اذان مغرب و عش��ا و افط��ار ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این نشست به میزبانی‬ ‫دولت برگزار می ش��ود و در ان‪ ،‬روسای دو قوه به‬ ‫بررسی مهم ترین مس��ائل روز از جمله مناسبات‬ ‫میان مجلس و دولت‪ ،‬مسائل اقتصادی و سیاست‬ ‫خارجی می پردازند‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫تناس��ب وقت‪ ،‬نمایندگانی از دولت و مجلس نیز‬ ‫به بیان نقطه نظرات خود می پردازند‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروی های مسلح گفت‪:‬‬ ‫ش��هید چمران مظهر ایس��تادگی ملتی است که‬ ‫زی��ر ب��ار زور و زیاده خواهی نمی رود و با ش��عار‬ ‫جاویدان «هیه��ات منا الذله» عزت و س��ربلندی‬ ‫خ��ود را تضمی��ن کرده اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان به مناسبت‬ ‫‪ 31‬خرداد‪ ،‬سالروز ش��هادت مصطفی چمران در‬ ‫س��خنانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬او فرمانده و راهبری شجاع‬ ‫ب��ود که ب��ا نثار خ��ون پاک خ��ود در خط مقدم‬ ‫نبرد‪ ،‬زمینه شکس��ت متج��اوزان بعثی و پیروزی‬ ‫رزمندگان اسالم را فراهم و اثبات کرد‪ ،‬برای غلبه‬ ‫بر دشمن باید شجاعانه قدم برداشت و به خانه های‬ ‫تار عنکبوتی انها هجوم برد و پیروزی را در اغوش‬ ‫گرفت‪ .‬وی‪ ،‬کربالی دهالویه را اوج تسلیم انسان‬ ‫عارف و مجاهدی دانس��ت که لحظاتی قبل با قلم‬ ‫سوزناک خود لحظه های شهادت و رسیدن اش به‬ ‫لقاء اهلل را به زیبایی ترسیم کرده بود‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫والدیمیر پوتین‪ ،‬رییس جمهوری روسیه‪ ،‬ضمن‬ ‫ابراز خوش بینی نسبت به دستیابی به توافق جامع‬ ‫اتمی می��ان ایران و قدرت های جهانی گفت‪ :‬گروه‬ ‫‪ 5+1‬نبای��د از ایران اقدام��ات غیرقابل انجام طلب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هفته نامه فرانسوی «اکتوالیته ژوییو» از احتمال‬ ‫س��فر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران در تابستان‬ ‫امسال و درصورت توافق هسته ای خبر داد‪.‬‬ ‫ج��ان کربی در نشس��ت خب��ری روز جمعه در‬ ‫واکنش به پیش��نهاد مطرح ش��ده کمیته خارجی‬ ‫س��نای امریکا مبنی بر تمدید تاریخ معین ش��دن‬ ‫توافقنام��ه ایران عنوان ک��رد‪ ،‬جان کری همچنان‬ ‫بر تاریخ ‪ 31‬ژوئن (‪9‬تیر) متمرکز اس��ت و در حال‬ ‫حاضر در فکر به تعویق افتادن تاریخ تعیین ش��ده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری رویترز نوش��ت درحال��ی که توافق‬ ‫بر س��ر برنامه هس��ته ای ایران نزدیک است‪ ،‬رژیم‬ ‫صهیونیستی در حال اماده کردن خود برای دوران‬ ‫پس از این توافق است‪.‬‬ ‫در اس��تانه برگزاری اجالس س��ران کشورهای‬ ‫عضو س��ازمان همکاری ش��انگهای‪ ،‬همکاری های‬ ‫منطق��ه ای ای��ران و این س��ازمان در دیدار مهدی‬ ‫س��نایی سفیر ایران در مس��کو با بختیار حکیم اف‬ ‫نماینده ویژه روس��یه در امور س��ازمان ش��انگهای‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��رگئی الوروف‪ ،‬وزی��ر ام��ور خارجه روس��یه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمام طرف های مسئله هسته ای‬ ‫ایران برای کسب توافق جامع در موعد مقرر تالش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫صدای انفجاری که به گفته برخی منابع‪« :‬ناشی‬ ‫از اصابت موش��ک اس��کاد است»‪ ،‬ش��هر ابها را در‬ ‫جنوب عربستان سعودی لرزاند‪.‬‬ ‫هی��ات انصاراهلل در ژنو امادگی کامل خود برای‬ ‫عقب نش��ینی از ش��هرهای یمن��ی در کنترل خود‬ ‫مش��روط به دادن تضمین به انها از سوی سازمان‬ ‫ملل جهت خلع س�لاح تروریس��ت های القاعده را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫جنگنده ه��ای ائت�لاف عربس��تان در حمله به‬ ‫مناطق مسکونی منطقه غمر در استان صعده یمن‪،‬‬ ‫‪ 12‬غیرنظامی را کشتند‪.‬‬ ‫فرمانده عملیات انبار‪ :‬در حمله بالگردهای ارتش‬ ‫عراق به مواضع تروریس��تها در شهر هیت در غرب‬ ‫انبار ‪ ۱۸‬تروریست کشته شدند‪.‬‬ ‫اداره حسابرس��ی امری��کا اعالم ک��رد جمعیت‬ ‫زندانی��ان در امریکا ب��ه دو میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫نف��ر رس��یده و نگهداری زندانیان س��االنه بیش از‬ ‫‪ 7‬میلیارد دالر برای دولت این کش��ور هزینه در بر‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ی��ک بیم��ار دیگر مبت�لا به وی��روس «کرونا»‬ ‫عامل بیماری «مرس» در ابوظبی پایتخت امارات‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫روه تروریس��تی الشباب با حمله به یک ایستگاه‬ ‫پلیس در س��ومالی‪ ،‬دس��ت کم ‪ 8‬افس��ر پلیس را‬ ‫کشت‪.‬‬ ‫نیروهای مقاومت مردمی یمن برای ازادس��ازی‬ ‫استان مارب از چنگال تروریس��ت های القاعده‪ ،‬با‬ ‫پیشروی در استان حضرموت در شرق یمن‪ ،‬مارب‬ ‫را به محاصر خود دراوردند‪.‬‬ ‫چین در راس��تای توس��عه صنعت هوافضای‬ ‫خود‪ ،‬موفق شد نخس��تین هواپیمای الکتریکی‬ ‫ساخت داخل را تولید کرده و مورد ازمایش قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می گویند امریکا خواس��تار خروج‬ ‫یونان از منطقه یورو نیست زیرا نگرانی ان را دارد‬ ‫که اتن روابط جدید و نزدیکتر اقتصادی با روسیه‬ ‫و چین برقرار کند‪.‬‬ ‫وزارت خارجه امریکا در گزارش ساالنه خود در‬ ‫مورد تروریس��م‪ ،‬ترکیه را کش��ور ترانزیت در عبور‬ ‫توریست های تکفیری خواند‪.‬‬ ‫مخاطبان ش��بکه تلویزیونی یورونیوز با شرکت‬ ‫در یک نظرس��نجی‪ ،‬مخالفت خود را با گسترش و‬ ‫حضور نظامی هر چه بیش��تر امریکا در شرق اروپا‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ 200‬هزار فلس��طینی نخس��تین نماز‬ ‫جمعه ماه مبارک رمضان را در مسجد االقصی اقامه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫افزایش کیفیت ساختمان با تکیه بر فناوری های نوین‬ ‫تجهیزات نساجی نوسازی می شود‬ ‫کاهش قیمت نفت‪ ،‬سود یا زیان‬ ‫‪3‬‬ ‫از دالیل توقف و رکود در برخی از صنایع نشان داد‬ ‫رشد نامتوازن صنعتی با غفلت از اجرای اصل ‪44‬‬ ‫ملیحه خورده پا‪-‬گروه صنعت‪ :‬براساس‬ ‫اعالم بانک مرکزی در س��ال گذشته در‬ ‫‪ ۱۴‬گروه صنعتی ش��اهد رشد بودیم اما‬ ‫‪ ۱۰‬گ��روه صنعتی دیگر‪ ،‬نه تنها رش��دی‬ ‫نداش��ته بلکه شاهد عمیق تر شدن رکود‬ ‫در این گروه از صنایع بوده ایم‪.‬‬ ‫براس��اس بررس��ی های بان��ک مرکزی از‬ ‫مجم��وع ‪ ۲۴‬گ��روه صنعت��ی‪ ۱۴ ،‬گروه‬ ‫نسبت به سال قبل رشد تولید داشته اند‬ ‫و ‪ ۱۰‬گروه صنعتی همچنان در رکود به‬ ‫س��ر می برند‪ .‬بانک مرک��زی در گزارش‬ ‫رش��د اقتصادی کل س��ال ‪ ۹۳‬اشاره به‬ ‫شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی‬ ‫داش��ته و در این میان رشد شاخص ‪۱۴‬‬ ‫گ��روه را اع�لام کرده اس��ت ک��ه بر این‬ ‫اساس بیش��ترین رش��د متعلق به گروه‬ ‫تولید وس��ایل نقلیه موتوری‪ ،‬تریلر و نیم‬ ‫تریلر با ‪51/2‬درصد رش��د و گروه تولید‬ ‫چرم و مصنوع��ات چرمی (کیف‪ ،‬کفش‪،‬‬ ‫چم��دان و‪ )...‬با ‪18/9‬درصد رش��د بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬کمترین رشد نیز مربوط به گروه‬ ‫تولید فراورده های نفتی و کک به غیر از‬ ‫پاالیش��گاه ها با ‪0/1‬درصد‪ ،‬تولید مبلمان‬ ‫‪0/5‬درص��د و تولی��د م��واد و محصوالت ساعت می رسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امارها نشان‬ ‫می دهد که متوس��ط کار هر فرد در ژاپن‬ ‫شیمیایی با ‪1/7‬درصد رشد بوده است‪.‬‬ ‫گروسی‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به گزارش��ی ک��ه بانک مرکزی ‪ ۵۵‬س��اعت و در کره جنوبی ‪ ۶۵‬ساعت‬ ‫بی توجهی به اجرای‬ ‫از میزان رش��د صنایع مختلف در س��ال است‪.‬‬ ‫طرح امایش سرزمینی‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از پایی��ن ب��ودن میزان‬ ‫گذش��ته ارائه کرده‪ ،‬مهم ترین سوالی که‬ ‫باعث شده تا بسیاری از‬ ‫اذهان را به خود جلب می کند‪ ،‬این است به��ره وری در ادارات و حت��ی واحدهای‬ ‫که چرا نتوانس��ته ایم در تمام رشته های تولیدی و صنعتی دولتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫واحدهای صنعتی کشور‬ ‫صنعتی به رش��دی متوازن دست یابیم؟ متاس��فانه میزان بهره وری در سازمان ها‪،‬‬ ‫در مناطق نامناسب که‬ ‫بی شک مهم ترین دالیلی که موجب شده ادارات و حت��ی واحده��ای تولی��دی و‬ ‫قابلیت رشد و توسعه را‬ ‫ت��ا برخی از گروه ه��ای صنعتی ایران‪ ،‬نه صنعتی ایران بس��یار پایین است و پایین‬ ‫ندارند‪ ،‬ایجاد شوند‬ ‫تنها در یک س��ال رشدی را تجربه نکنند بودن بهره وری در ادارات با توجه به اینکه‬ ‫بلکه همچنان در رکود باقی بمانند و در ب��ر مراجعه کنن��دگان تحمیل می ش��ود‪،‬‬ ‫میزان این رکود نیز نس��بت به سال ‪ ۹۲‬چن��دان خودنمای��ی نمی کند ام��ا پایین صنعتی بخش خصوصی و رکودها مربوط‬ ‫افزای��ش قابل توجهی ایجاد ش��ود‪ ،‬باید ب��ودن به��ره وری در واحده��ای تولیدی به واحدهای صنعتی دولتی است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ش��هریار در مجل��س‬ ‫از س��وی کارشناسان و مس��ئوالن مورد و صنعت��ی دولتی به س��رعت و در قالب‬ ‫ایج��اد و ماندگاری رک��ود در این بخش‪ ،‬شورای اسالمی با اشاره به اجرایی نشدن‬ ‫ارزیابی دقیق قرار گیرد‪.‬‬ ‫اس��تراتژی صنعتی در کشور و اجرای ان‬ ‫‹ ‹واحــدهای تـولیــدی دولتــی خودنمایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫گروسی در ادامه گفت‪ :‬اگر به امارهای از س��وی دستگاه های ذی ربط یاداور شد‪:‬‬ ‫راکدترند‬ ‫ارائه شده از سوی بانک مرکزی در زمینه متاس��فانه با روی کار ام��دن هر دولت و‬ ‫میزان رشد و رکود در گروه های صنعتی انتخاب وزیری جدید برای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مختلف توجه کنیم به درستی درمی یابیم مع��دن و تج��ارت همواره بح��ث تدوین‬ ‫که رشدهای صنعتی مربوط به گروه های اس��تراتژی صنعتی مطرح شده اما فرایند‬ ‫حس��ین گروس��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درباره رشد نیافتن‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫برخی گروه های صنعتی در سال گذشته‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اجرایی نش��دن سیاست های‬ ‫کلی اص��ل‪ ۴۴‬قان��ون اساس��ی‪ ،‬یکی از‬ ‫عمده ترین دالیل دس��ت نیافتن به رشد‬ ‫متوازن در گروه های صنعتی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه ضع��ف مدیریت در‬ ‫واحدهای صنعتی یک��ی دیگر از دالیلی‬ ‫است که موجب شده در برخی گروه های‬ ‫صنعتی در س��ال گذشته نتوانیم به رشد‬ ‫قابل توجهی دس��ت یافته و میزان رکود‬ ‫در این گروه های صنعتی در مقایس��ه با‬ ‫سال ‪ ۹۲‬نیز بسیار عمیق تر شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با انتقاد از پایین بودن‬ ‫میزان به��ره وری در بنگاه های تولیدی و‬ ‫صنعتی کشور ادامه داد‪ :‬میزان کار مفید‬ ‫در واحدهای تولی��دی و صنعتی دولتی‪،‬‬ ‫روزانه ‪ ۲۲‬دقیقه اس��ت که ای��ن رقم با‬ ‫احتس��اب کار در واحدهای خصوصی به‬ ‫روزانه ‪ 2‬ساعت افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫گروس��ی با بیان اینکه مجموع کار هر‬ ‫فرد در طول یک هفت��ه در ایران به ‪۱۱‬‬ ‫تدوین و نهایی شدن ان تا پایان دولت به‬ ‫طول می انجامد و همین امر یکی دیگر از‬ ‫مسائلی است که مانع دستیابی ما به رشد‬ ‫صنعتی متوازن می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با انتقاد از تدوین نشدن‬ ‫و اجرایی نش��دن طرح امایش سرزمینی‬ ‫اب��راز ک��رد‪ :‬بی توجهی به اج��رای طرح‬ ‫امایش س��رزمینی باعث شده تا بسیاری‬ ‫از واحده��ای صنعتی کش��ور در مناطق‬ ‫نامناس��ب که قابلیت رش��د و توسعه را‬ ‫ندارند‪ ،‬ایجاد شوند که این امر در نهایت‬ ‫به زیان تولیدکنن��دگان خواهد بود زیرا‬ ‫امکان بازدهی مناس��ب برای واحدهایی‬ ‫که ب��دون توج��ه به امایش س��رزمینی‬ ‫ایجاد شده اند‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل تورم‪ ،‬عامل تشدید رکود‬ ‫همچنین محمدرضا مرتضوی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درگفت وگو‬ ‫درب��اره دالیل ایجاد رش��د در‬ ‫ب��ا‬ ‫‪ ۱۴‬گ��روه صنعتی در س��ال گذش��ته و‬ ‫عمیق تری��ن ش��دن رک��ود در ‪ ۱۰‬گروه‬ ‫جزئیات رشد و رکود در گروه های صنعتی‬ ‫براساس بررسی های بانک مرکزی از مجموع ‪ ۲۴‬گروه صنعتی‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬گروه صنعتی نسبت به سال قبل رشد تولید داشته اند و ‪۱۰‬‬ ‫گروه صنعتی همچنان در رکود به سر می برند‪ .‬بانک مرکزی در‬ ‫گزارش رشد اقتصادی کل سال ‪ ۹۳‬به شاخص تولید کارگاه های‬ ‫بزرگ صنعتی اش��اره و در این میان رش��د شاخص ‪ ۱۴‬گروه را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬بیشترین رشد را گروه تولید وسایل نقلیه‬ ‫موتوری‪ ،‬تریلر و نیم تریلر با ‪51/2‬درصد رشد و گروه تولید چرم‬ ‫و مصنوع��ات چرمی (کیف‪ ،‬کفش‪ ،‬چم��دان و‪ )...‬با ‪18/9‬درصد‬ ‫رشد داشته اند‪.‬‬ ‫این گ��زارش می افزای��د ؛ همچنین کمترین رش��د مربوط به‬ ‫گ��روه تولی��د فراورده های نفتی و کک به غیراز پاالیش��گاه ها با‬ ‫‪0/1‬درصد‪ ،‬تولید مبلم��ان ‪0/5‬درصد و تولید مواد و محصوالت‬ ‫شیمیایی با ‪1/7‬درصد رشد بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬این ‪ ۱۴‬گروه شامل صنایع مواد غذایی (‪۸‬درصد)‪،‬‬ ‫صنایع انواع اش��امیدنی ها (‪۱۸‬درصد)‪ ،‬چرم و مصنوعات چرمی‬ ‫(‪18/9‬درصد)‪ ،‬کاغذ و محصوالت کاغذی (‪5/3‬درصد)‪ ،‬انتش��ار و‬ ‫چاپ و تکثیر رس��انه های ضبط شده (‪10/9‬درصد)‪ ،‬فراورده های‬ ‫نفتی و کک به غیراز پاالیشگاه ها (‪0/1‬درصد)‪ ،‬مواد و محصوالت‬ ‫ش��یمیایی (‪1/7‬درصد)‪ ،‬داروها و فراورده های دارویی شیمیایی‬ ‫و گیاه��ی (‪7/8‬درصد)‪ ،‬فلزات اساس��ی (‪3/9‬درصد)‪ ،‬محصوالت‬ ‫ساخته ش��ده از فلز به جز ماش��ین االت و تجهیزات (‪۱۱‬درصد)‪،‬‬ ‫محصوالت رایانه ای‪ ،‬الکترونیکی و نوری (‪3/7‬درصد)‪ ،‬ماشین االت‬ ‫صنعت��ی در همین ب��ازه زمان��ی گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه در طول س��ال های گذشته در‬ ‫برخ��ی از صنایع مادر ازجمله مس��کن و‬ ‫ساخت وساز دچار رکود شده ایم‪ ،‬بنابراین‬ ‫در ش��رایطی که می��زان خرید و فروش‬ ‫مس��کن و حتی س��اخت ان ب��ه حداقل‬ ‫رس��یده‪ ،‬نمی توان و نباید انتظار داشت‬ ‫که میزان تولید سیمان افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ایجاد رکود در صنعت‬ ‫س��یمان اف��زود‪ :‬رکود در بازار مس��کن‪،‬‬ ‫عام��ل ایج��اد رکود در صنعت س��یمان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬البته این حرف بدان معنا‬ ‫نیست که در این صنعت‪ ،‬تولیدی نداریم‬ ‫بلکه واحدهای تولی��دی همچنان اقدام‬ ‫ب��ه تولید کاال می کنند ام��ا بازاری برای‬ ‫فروش محصوالت خود ندارند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫واحدهای فع��ال در این گ��روه صنعتی‬ ‫به طور خودکار با رکود مواجه می شوند‪.‬‬ ‫دبی��رکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اشاره به ایجاد رکود تورمی در اقتصاد کشور‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬دولت در ‪ 3‬س��ال اخیر تالش‬ ‫کرده تا ت��ورم را مهار کن��د اما بی توجهی‬ ‫به مهار رکود‪ ،‬موجب ش��ده ت��ا مهار تورم‬ ‫و کاه��ش ان‪ ،‬نه تنها به نفع تولید نباش��د‬ ‫بلکه منجر ب��ه زیاندهی واحدهای تولیدی‬ ‫به دلیل افزایش رکود شود‪.‬‬ ‫مرتضوی با اشاره به تدوین سیاست های‬ ‫خروج غیرتورمی از رکود از س��وی دولت‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مجلس ب��رای تصویب‬ ‫این سیاست ها در قالب الیحه رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬بیش از ‪۱۶‬ماه بررس��ی این الیحه‬ ‫را به تاخیر انداخت و س��رانجام قانونی را‬ ‫مصوب کرد که مشخص نیست بتواند به‬ ‫معن��ای واقعی برای بخش تولید‪ ،‬مفید و‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫مولد و انتق��ال نیروی برق و دس��تگاه های برقی (‪11/1‬درصد)‪،‬‬ ‫وس��ایل نقلیه موتوری‪ ،‬تریلر و نیم تریلر (‪51/2‬درصد) و مبلمان‬ ‫(‪ 0/5‬درصد) می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ؛ تنها ش��اخص تولید صنایعی که رش��د مثبت‬ ‫داش��ته اند در گزارش امده اس��ت‪ .‬نگاهی ب��ه گزارش های قبلی‬ ‫بانک مرکزی نشان می دهد که ‪ ۱۰‬گروه عمده کارگاه های بزرگ‬ ‫صنعتی همچنان رشد منفی دارند‪.‬‬ ‫این گروه ها شامل گروه های صنایع تولید محصوالت از توتون‬ ‫و تنباکو‪ ،‬صنایع تولید منس��وجات‪ ،‬تولید پوشاک جز پوشاک از‬ ‫پوس��ت خزدار‪ ،‬صنایع تولید چوب‪ ،‬محص��والت چوبی و چوب‬ ‫پنب��ه ای (غیر از مبلمان)‪ ،‬تولید داروه��ا و فراورده های دارویی‪،‬‬ ‫ش��یمیایی و گیاه��ی‪ ،‬صنای��ع تولی��د محصوالت الس��تیکی و‬ ‫پالستیکی‪ ،‬صنایع تولید محصوالت کانی غیرفلزی‪ ،‬صنایع تولید‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر‪ ،‬تولید‬ ‫سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و تعمیر و نصب‬ ‫ماشین االت و تجهیزات است‪.‬‬ ‫در واق��ع این ‪ ۱۰‬گروه همچنان در رکود به س��ر می برند‪ .‬امار‬ ‫ش��اخص کارگاه ه��ای بزرگ صنعت��ی که ‪6‬ماهه اول را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نشان می دهد این ‪ ۱۰‬گروه در ‪6‬ماه اول سال گذشته‬ ‫هم رش��د منفی شدیدی داش��ته اند‪ .‬به عنوان مثال در ‪6‬ماه اول‬ ‫س��ال گذش��ته تولید گروه محصوالت کانی غیرفلزی ‪7/8‬درصد‬ ‫منفی بوده یا صنایع تولید محصوالت الس��تیکی و پالس��تیکی‬ ‫‪10/4‬درصد کاهش تولید را تجربه کرده بودند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست های حمایتی‬ ‫دولت از صنایع‬ ‫بزرگ مشکل زا شد‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫رییس سابق اتاق بازرگانی تهران‬ ‫دول��ت برای حمایت از بخ��ش اقتصادی و بخش‬ ‫تولی��د و صنعت کش��ور ت�لاش کرد ت��ا حمایت از‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی پیش��ران را در اولویت‬ ‫برنامه ه��ای خود قرار دهد تا بدین طریق به رش��د‬ ‫اقتص��ادی هدفگذاری ش��ده دس��ت پی��دا کند‪ .‬در‬ ‫س��ال های اخیر‪ ،‬حمایت از صنایع پیشران به عنوان‬ ‫مهم ترین اصل سیاس��تگذاری و برنامه ریزی دولت‬ ‫برای بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی کشور مطرح‬ ‫بوده؛ تا جایی که صنایع براساس سیاستگذاری های‬ ‫دول��ت به دو بخش صنایع پیش��ران و صنایع تبعی‬ ‫تقسیم ش��ده اند‪ .‬سیاس��تگذاری ها و برنامه ریزی ها‬ ‫در س��ال های اخی��ر به گونه ای بوده ک��ه حمایت از‬ ‫صنایع پیش��ران همواره در دس��تور کار قرار داشته‬ ‫اس��ت زی��را دولتمردان ب��ر این باور هس��تند که با‬ ‫حمای��ت از این صنای��ع‪ ،‬می توانن��د عالوه بر ایجاد‬ ‫ارزش افزوده و اش��تغال‪ ،‬زمینه دس��تیابی به رش��د‬ ‫اقتص��ادی قابل توجهی را نیز مهیا کنند‪ .‬بنابراین در‬ ‫سال های گذشته تمام تسهیالت‪ ،‬منابع و امکانات به‬ ‫سمت صنایع پیش��ران هدایت شده است‪ .‬متاسفانه‬ ‫عملکرد دولت و نحوه سیاس��تگذاری های حمایتی‬ ‫از صنای��ع موجب ش��ده تا ش��اهد بروز مش��کالت‬ ‫عدیده ای در واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫باش��یم؛ تا جایی که این امر نارضایتی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را نیز به همراه داش��ت‪ .‬در ش��رایط‬ ‫کنون��ی و با توجه ب��ه وضعیت واحده��ای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی کش��ور به خوب��ی می ت��وان دریافت که‬ ‫ش��اهد رش��د نامتوازن بخش صنعتی هس��تیم که‬ ‫وضعیت تولید و می��زان ظرفیت واحدهای صنعتی‬ ‫به خوبی ای��ن امر را تایید می کن��د‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫در س��ال های اخیر شاهد رش��د تولید در واحدهای‬ ‫صنعتی بزرگ و پیشران به دلیل حمایت های مالی‬ ‫دول��ت از این واحدها هس��تیم اما براس��اس اذعان‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ظرفیت بس��یاری از‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی کاه��ش قابل توجهی‬ ‫داشته اس��ت؛ تا جایی که بس��یاری از این واحدها‬ ‫با حداقل ظرفیت خود فعالیت می کنند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫اتخاذ نکردن سیاس��ت های حمایتی دولتی در قبال‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوسط منجر به تعطیل‬ ‫شدن برخی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫شده است یا اینکه بسیاری از این واحدها با ظرفیت‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درص��دی در حال فعالیت و ادامه بقا‬ ‫هس��تند‪ .‬با توجه به رشد نامتوازنی که در گروه های‬ ‫صنعتی کش��ور ایجاد ش��ده‪ ،‬الزم است تا نسبت به‬ ‫رف��ع این معض��ل‪ ،‬اقداماتی جدی انجام ش��ود زیرا‬ ‫اقتصاد یک کشور را تنها نمی توان به صنایع بزرگ و‬ ‫پیشران گره زد و بررسی ها بیانگر این واقعیت است‬ ‫که اش��تغالزایی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوسط انجام می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬البته یک��ی دیگر از‬ ‫دالیلی که منجر به عمیق تر شدن رکود‬ ‫در برخ��ی از گروه ه��ای صنعتی ش��ده‪،‬‬ ‫ناش��ی از تحریم هاس��ت و به طورقط��ع‬ ‫نمی توان تحریم ها را در ایجاد مش��کالت‬ ‫اقتصادی کشور نادیده گرفت‪.‬‬ ‫سال گذش��ته و پس از دستیابی ایران‬ ‫ب��ه توافق های اولیه با گ��روه ‪ 5+1‬و رفع‬ ‫تحریم ها‪ ،‬شاهد سرمایه گذاری و حمایت‬ ‫دولت از برخی صنایع پیش��ران از جمله‬ ‫خودرو س��ازی بودیم که این امر منجر به‬ ‫رشد در برخی صنایع کشور شد‪.‬‬ ‫دبی��رکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از کاه��ش بودج��ه عمران��ی کش��ور نیز‬ ‫به عنوان عامل دیگری در ایجاد رکود در‬ ‫برخی صنایع کش��ور نام برد و ابراز کرد‪:‬‬ ‫در س��ال گذش��ته بودجه عمرانی کشور‬ ‫به ش��دت کاهش یافت و بخش عمده ای‬ ‫از ای��ن بودجه تامین نش��د ک��ه این امر‬ ‫زمینه تش��دید و تعمیق رکود در برخی‬ ‫از گروه های صنعتی را ایجادکرد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬تالش ه��ای‬ ‫خبرنگار ما برای انجام مصاحبه با دو نفر‬ ‫از معاون��ان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای مشخص شدن دالیل عمیق تر شدن‬ ‫رک��ود در ‪ ۱۰‬گ��روه صنعتی و همچنین‬ ‫رسیدن به پاسخ این پرسش که چرا سال‬ ‫گذشته فقط در برخی گروه های صنعتی‬ ‫به رشد دست یافته ایم؟ به نتیجه نرسید‬ ‫و هیچ ی��ک از ای��ن معاون��ان متاس��فانه‬ ‫پاسخگو نبودند‪.‬‬ ‫انتصاب قائم مقام معاون‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت طی حکمی «علی‬ ‫کرمانش��اه» را به س��مت قائم مقام معاون اموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫منص��وب کرد‪ .‬محمدرضا نعم��ت زاده در این حکم‬ ‫اورده اس��ت‪ :‬نظ��ر ب��ه مراتب شایس��تگی‪ ،‬تعهد و‬ ‫تجارب ارزش��مند جنابعالی و بنابر پیشنهاد معاون‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری به این س��مت منصوب‬ ‫ش��ده اید‪ .‬با عنایت به گستردگی و فرابخشی بودن‬ ‫فعالیت ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫بالطبع ان معاونت‪ ،‬انتظار می رود تا نس��بت به امور‬ ‫مرتبط اهتمام الزم را به عمل اورید‪.‬‬ ‫ایجاد شهرک صنعتی‬ ‫و دانشگاه تخصصی کفش‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس جامعه متخصصان صنعت کفش از‬ ‫ایجاد شهرک صنعتی تخصصی کفش در شهرستان‬ ‫«هیدج» اس��تان زنجان خبر داد‪ .‬علی لش��گری با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۲۰‬درصد از اشتغال شهرستان هیدج در‬ ‫صنعت کفش اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این شهرستان‬ ‫‪ ۱۳۰‬واحد تولیدی به صورت پراکنده فعال هستند‬ ‫که در تولی��د کفش بچگانه فعالیت بس��یار خوبی‬ ‫دارن��د‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه با کمک ش��ورای ش��هر‬ ‫هیدج‪ ،‬زمینی به مس��احت ‪ ۲۰‬هکت��ار برای ایجاد‬ ‫این ش��هرک در نظر گرفته شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورتی که ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫زنجان نیز کمک کند و بتوانیم مس��احت را به ‪۵۰‬‬ ‫هکتار برسانیم این منطقه می تواند در اینده قطب‬ ‫صنعت کفش و اشتغال ایران باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تضمین کیفیت‬ ‫ساختمان‬ ‫جواد نوفرستی‬ ‫کارشناس بهینه سازی انرژی و‬ ‫ایمنی ساختمان‬ ‫س��طح کیفی��ت در ساختمان س��ازی را می توان در‬ ‫‪ 3‬پله طبقه بندی کرد؛ پله نخس��ت‪ ،‬مقاوم س��اختن‪:‬‬ ‫ایران کش��وری زلزله خیز اس��ت و پنج��م دی ماه به‬ ‫مناسبت س��الروز زلزله فاجعه بار بم «روز ملی ایمنی‬ ‫در برابر زلزله» نامگذاری ش��ده اس��ت‪ .‬اما سوال این‬ ‫اس��ت که ایا س��اختمان های نوس��از در برابر زلزله ای‬ ‫مانن��د ب��م مقاوم اند؟ بی ش��ک پاس��خ منفی اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواریم همه دس��ت اندرکاران‪ ،‬مسئوالن‪ ،‬مجریان‪،‬‬ ‫ناظران و‪ ...‬تالش کنند تا س��اختمان ها در برابر زلزله‬ ‫مقاوم باش��ند تا در ص��ورت وقوع زلزله‪ ،‬اس��یب ها و‬ ‫تلفات انس��انی کاهش یابد‪ .‬یکی دیگر از شاخص های‬ ‫تعیین کننده کیفیت ساختمان از نظر مقاوم بودن ان‪،‬‬ ‫عمر مفید ساختمان هاس��ت که متاس��فانه در کشور‬ ‫ما کمتر از ‪۳۰‬س��ال براورد ش��ده است درحالی که در‬ ‫کش��ورهای پیشرفته نزدیک ‪ ۱۰۰‬سال است‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه گردش مالی س��االنه ‪۹۰‬میلی��ارد دالر در صنعت‬ ‫س��اختمان براس��اس اعالم اقای مهندس هاش��می‪،‬‬ ‫رییس کمیس��یون عمران مجلس‪ ،‬عم��ر مفید فعلی‬ ‫س��اختمان ها یعنی اتالف منابع ملی‪ .‬پله دوم‪ ،‬ایمنی‬ ‫ساختن را شامل می شود؛ در این پله این سوال مطرح‬ ‫می ش��ود که ایا حداکثر نیاز هموطنان این اس��ت که‬ ‫ساختمانی مقاوم داشته باشند؟ اگر ساختمان در برابر‬ ‫قوی ترین زلزله احتمالی مقاوم بود‪ ،‬ایا این ساختمان‪،‬‬ ‫ایمن است و ساکنان ان در امنیت و اسایش هستند؟‬ ‫جواب به طور قطع «خیر» است‪ .‬باید انتظارات خود و‬ ‫مردم را از کیفیت س��اختمان باالتر ببریم‪ .‬متاس��فانه‬ ‫زوای��ای پنه��ان ایمنی س��اختمان ها در پ��س مقوله‬ ‫مقاوم سازی‪ ،‬مغفول می ماند و حتی در طرح در دست‬ ‫تدوین چندس��اله بیم��ه س��اختمان ها در تعامل بین‬ ‫دولت و مجلس‪ ،‬تنها پوش��ش بیم��ه ای در برابر زلزله‬ ‫و حوادث طبیعی مدنظر اس��ت‪ .‬به اس��تناد گزارشات‬ ‫رسمی سازمان پزش��کی قانونی کشور‪ ،‬ساالنه هزاران‬ ‫نفر از هموطنان در ساختمان ها قربانی حوادث تلخی‬ ‫چون سوختگی ناشی از حریق و انفجار‪ ،‬برق گرفتگی‪،‬‬ ‫گاز گرفتگی‪ ،‬س��قوط‪ ،‬اسانسور و‪ ...‬می شوند‪ .‬از این رو‬ ‫تغییر نگ��رش و پارادایم ذهنی در س��اخت مس��کن‬ ‫ضروری اس��ت که مقاوم س��ازی کافی نیس��ت و باید‬ ‫«س��اختمانی ایمن» بس��ازیم که «مقاوم بودن» یکی‬ ‫از مولفه ه��ای ایمن��ی بودن ان اس��ت‪ .‬پله س��وم به‬ ‫بهینه س��اختن اش��اره دارد؛ یعنی در کن��ار ضرورت‬ ‫و ال��زام س��اخت س��اختمان های ایمن‪ ،‬مس��ئـولیت‬ ‫دست اندرکاران صنعت ساختمان تمام نشده و باید در‬ ‫ساخت وساز به نحوه استفاده از منابع ملی اعم از مواد‪،‬‬ ‫مصالح و انرژی توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشند‪ .‬با‬ ‫توجه به پایان پذیری انرژی های فسیلی تجدیدناپذیر و‬ ‫همچنین در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها‬ ‫و ازاد س��ازی قیمت حامل های ان��رژی‪ ،‬باید در زمان‬ ‫طراحی و س��اخت س��اختمان های جدی��د‪ ،‬عالوه بر‬ ‫توجه به اس��تفاده درس��ت و بهینه از منابع و مصالح‬ ‫س��اختمانی از طریق اجرای کامل و درس��ت مبحث‬ ‫‪ ۱۹‬مقررات ملی ساختمان که البته نیاز به بازنگری و‬ ‫به روزرسانی جدی دارد با تاکید بر اولویت عایق بندی‬ ‫پوس��ته خارجی‪ ،‬سقف و کف س��اختمان ها‪ ،‬انتخاب‬ ‫درست سیستم های انرژی بر از طریق توجه به راندمان‬ ‫و می��زان مصرف انرژی و می��زان االیندگی های انواع‬ ‫سیستم های حرارتی‪ ،‬به مقوله های مهم مصرف بهینه‬ ‫انرژی‪ ،‬کاه��ش االیندگی هوا‪ ،‬حفظ محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذی��ر و‪ ...‬نیز بپردازیم‪.‬‬ ‫در مجموع همه دس��ت اندرکاران صنعت س��اختمان‬ ‫باید از خود بپرس��ند؛ ساختمان هایی که می سازیم در‬ ‫ک��دام مرحله یا پله کیفیت قرار دارد؟ مقاوم اند‪ ،‬ایمن‬ ‫و بهینه اند یا هیچ کدام؟ با توجه به الزام قانون واگذاری‬ ‫ساخت وس��از به مجریان ذی صالح‪ ،‬تا چه اندازه خود‬ ‫را پایبن��د به این قانون می دانی��م؟ یعنی تا چه اندازه‬ ‫ساخت وساز کشور در دست مجریان ذی صالح است؟‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان با تاکید بر لزوم ایمنی سازی در صنعت ساخت و ساز عنوان کردند‬ ‫افزایش کیفیت ساختمان با تکیه بر فناوری های نوین‬ ‫فرش�ته فری�ادرس ـ گ�روه صنع�ت‪ :‬بنا‬ ‫ب��ه گفته مس��ئوالن‪ ،‬ایران جزو ‪ ۱۰‬کش��ور‬ ‫بالخیز دنیاس��ت‪ ،‬بنابراین هر چ��ه در برابر‬ ‫وقوع زلزله امادگی بیش��تری داشته باشیم‬ ‫میزان اس��یب پذیری س��اختمان ها کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬بر اس��اس نظر کارشناس��ان‪ ،‬صدور‬ ‫شناس��نامه فن��ی ملک��ی س��اختمان باعث‬ ‫افزایش کیفیت ساخت وس��از و روان س��ازی‬ ‫گردش کار صدور پروانه س��اختمان می شود‪.‬‬ ‫چراک��ه مس��ئوالن بر این باورن��د که صدور‬ ‫شناسنامه فنی ساختمان زمین ه کیفی سازی‬ ‫را فراه��م می کند و این درحالی اس��ت که‬ ‫نب��ود چرخه یکپارچ��ه طراح��ی و نظارت‬ ‫باع��ث ناکارام��دی طرح صدور شناس��نامه‬ ‫فنی ساختمان می ش��ود‪ .‬در این گزارش به‬ ‫ضرورت مقاوم سازی س��ازه های ساختمانی‬ ‫و کیفی س��ازی س��اختمان در گفت وگ��و با‬ ‫کارشناسان پرداختیم‪.‬‬ ‫نبای��د بدون صالحیت و تخص��ص‪ ،‬اقدام به‬ ‫ساخت وس��از کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فعاالن این‬ ‫حوزه باید در زمان تحویل مصالح نسبت به‬ ‫کنترل کیفیت و درنهای��ت تایید نهایی ان‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫رییس انجمن انبوهسازان استان تهران با‬ ‫بیان اینکه نظام مهندس��ی ساختمان‪ ،‬یک‬ ‫نهاد قانونگ��ذار در عرصه ساختمان س��ازی‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬نظام‬ ‫مهندسی به عنوان نهاد ناظر‪ ،‬باید کیفی سازی‬ ‫س��اختمان و اس��تفاده از فناوری های نوین‬ ‫ساخت وساز را مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیـــاس�ت حفـــظ انـــرژی در‬ ‫ساختمان سازی نداریم‬ ‫‹ ‹صدور شناسنامه فنی و ملکی‬ ‫حیدر جهان بخش‪ ،‬نایب رییس اول سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی ساختمان اس��تان تهران در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ایا کنترل کیفیت‪،‬‬ ‫مقاوم و ایمن س��ازی در صنعت ساخت وساز‬ ‫کشور رعایت می شود و نقش نظام مهندسی‬ ‫س��اختمان به عنوان نهاد ناظر در این زمینه‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ازمان نظام‬ ‫چیس��ت؟ به‬ ‫مهندسی س��اختمان تا زمانی که در چرخه‬ ‫صنعت ساختمان به عنوان یک نهاد نظارتی‬ ‫با سایر بخش هایی که متولی این امر هستند‪،‬‬ ‫در یک مس��یر صحیح و منطقی قرار نگیرد‪،‬‬ ‫تحولی در صنعت ساخت وس��از کشور ایجاد‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به واقع وزارت‬ ‫را هو شهر سازی‪ ،‬دستگاه های پژوهشی وزارت‬ ‫مسکن و س��ازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫متول��ی نظارت ب��ر فرایند ساخت وس��از در‬ ‫کشور به شمار می روند‪ .‬زمانی که شهرداری‬ ‫تمایل��ی به هم��کاری برای ارتق��ای کیفیت‬ ‫س��اختمان ندارد‪ ،‬ه��ر اندازه س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی ساختمان و دیگر نهادهای مربوط‬ ‫اقدامی در این باره انجام دهند‪ ،‬در نهایت یک‬ ‫جای کار دچار نقص خواهد بود‪ .‬نایب رییس‬ ‫اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‬ ‫تهران یکی از اقدامات اساسی در این زمینه را‬ ‫تحقق صدور شناسنامه فنی و ملکی دانست‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬چنانچه در هر ساختمان قانون‬ ‫فعلی اجرا و منجر به صدور شناسنامه فنی و‬ ‫ملکی ش��ود‪ ،‬در ان ص��ورت می توان در این‬ ‫شناس��نامه نوع مصالح استاندارد و باکیفیتی‬ ‫که در ساختمان به کار رفته را مشخص کرد‬ ‫ضمن انکه مشخص می شود با چه فرایندی‬ ‫این ساختمان ساخته شده و متولیان ان چه‬ ‫کسانی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود ارتباط منطقی بین دستگاه های‬ ‫ذی ربط‬ ‫جهان بخش با بیان اینک��ه هم اکنون با ‪2‬‬ ‫مشکل روبه رو هستیم‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬دستگاه های‬ ‫ذی ربط ب��ا یکدیگر ارتب��اط منطقی ندارند‬ ‫و چرخ��ه ساخت وس��از و ساختمان س��ازی‬ ‫نیز منجر به صدور شناس��نامه فنی و ملکی‬ ‫نمی ش��ود که ای��ن امر یک مش��کل جدی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫س��اختمان کارگروه هایی تش��کیل داده که‬ ‫در ‪ ۳‬جهت در حال حرکت هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اش��اعه استفاده از مصالح اس��تاندارد‪ ،‬اشاعه‬ ‫اس��تفاده از مصال��ح و فناوری ه��ای نوین و‬ ‫استفاده صحیح از همه این روش ها با هدف‬ ‫ایمن س��ازی در س��اختمان منجر به افزایش‬ ‫کیفیت ساختمان خواهد شد‪.‬‬ ‫نایب رییس اول س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان اس��تان تهران ادام��ه داد‪ :‬در ‪2‬‬ ‫سال گذش��ته نشست های متعددی با مراکز‬ ‫گوناگون‪ ،‬متخصصان و کارشناس��ان برگزار‬ ‫شده اس��ت اما فرهنگ عمومی ساخت وساز‬ ‫به ویژه ساخت وس��ازهای کالن در استان ها‬ ‫هنوز پذیرنده پیشنهادهای ارائه شده نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی که ب��رای کاهش‬ ‫مص��رف ان��رژی در س��اختمان‪ ،‬تمهیداتی‬ ‫اندیش��یده می شود‪ ،‬ممکن اس��ت اقدامات‬ ‫اولیه ان پرهزینه باش��د اما نتیجه این کار در‬ ‫یک فرایند پنج ساله بسیار اثربخش خواهد‬ ‫ب��ود و مصارف ان��رژی را به ش��دت کاهش‬ ‫می دهد‪ ،‬این در حالی اس��ت که متولیان امر‬ ‫زیر بار هزینه های اولیه نمی روند‪.‬‬ ‫نایب رییس اول س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫ساختمان استان تهران با انتقاد از کسانی که‬ ‫در حوزه ساخت وساز وارد می شوند‪ ،‬افرادی‬ ‫س��ودجو و غیرمتخصص هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اف��راد تنها به دنبال س��ود و جنبه اقتصادی‬ ‫قضیه هس��تند و به کیفی س��ازی ساختمان‬ ‫توجهی ندارند‪.‬‬ ‫جهان بخش خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در بحث‬ ‫استاندارد س��ازی و فناوری ه��ای نوی��ن در‬ ‫صنع��ت س��اختمان وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت کم��ک کننده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫می تواند از ص��دور مصالح غیراس��تاندارد و‬ ‫غیرنوی��ن جلوگی��ری به عم��ل اورد و حتی‬ ‫اج��ازه ص��دور پروانه بهره ب��رداری را ندهد‪.‬‬ ‫ش��هرداری نیز می تواند در اش��اعه فرهنگ‬ ‫مردم��ی موثر باش��د که ای��ن روند در بحث‬ ‫قانون��ی التزام ب��ه صدور شناس��نامه فنی و‬ ‫ملک��ی اق��دام موثری خواهد ب��ود‪ .‬در بحث‬ ‫نظارتی نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫جهان بخش‪ :‬سازمان‬ ‫نظام مهندسی ساختمان‬ ‫تا زمانی که در چرخه‬ ‫صنعت ساختمان به‬ ‫عنوان یک نهاد نظارتی‬ ‫با سایر بخش هایی که‬ ‫متولی این امر هستند‪،‬‬ ‫در یک مسیر صحیح و‬ ‫منطقی قرار نگیرد‪ ،‬تحولی‬ ‫در صنعت ساخت وساز‬ ‫کشور ایجاد نخواهد شد‬ ‫می تواند با فعالیت های تعریف ش��ده خود در‬ ‫این عرصه ورود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ط�ول عم�ر س�اختمان ب�ا‬ ‫کنترل کیفیت‬ ‫ای��رج رهب��ر‪ ،‬ریی��س کان��ون سراس��ری‬ ‫انبوه س��ازان تهران نیز در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬اگر چه در سال های اخیر ساخت وسازها‬ ‫رو به بهبود رفته‪ ،‬اما استانداردها از اغاز کار‬ ‫تا صدور پروانه و ساخت به طور کامل رعایت‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه کنترل‬ ‫کیفیت در اجرای ساخت وس��از نیز از عوامل‬ ‫مه��م در افزایش ط��ول عمر س��اختمان ها‬ ‫به ش��مار می رود که تاکنون مورد بی توجهی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رهب��ر ب��ا بی��ان اینک��ه ش��رایط فعل��ی‬ ‫صدور بیمه نامه برای کشتی های نفتکش ایرانی‬ ‫مانا‪ :‬مدیرعامل شرکت بیمه تجارت از همکاری با شرکت های‬ ‫بیمه معتبر خارجی به منظور صدور بیمه نامه برای کشتی های‬ ‫نفتکش ایرانی خبر داد‪ .‬مهدی س��امری افزود‪ :‬شرکت «بیمه‬ ‫تجارت» به عنوان بزرگترین ش��رکت بیمه خصوصی به لحاظ‬ ‫ثبت سرمایه ثبتی اولیه در ایران در امر صدور بیمه نامه برای‬ ‫انواع شناورها فعال است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه بانک‬ ‫تجارت یکی از مهم ترین س��هامداران این ش��رکت محسوب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این ظرفیت در شرکت بیمه تجارت وجود دارد که‬ ‫در صدور بیمه نامه برای محموله های بزرگ و نفتی که توسط‬ ‫شناورها حمل می شود نیز وارد شود‪ .‬مدیرعامل شرکت بیمه‬ ‫تجارت عنوان کرد‪ :‬در این راستا با چند شرکت معتبر خارجی‬ ‫وارد مذاکره شده ایم تا بتوانیم با همکاری انها نسبت به صدور‬ ‫بیمه نامه برای کشتی های نفتکش اقدام کنیم‪ .‬سامری با بیان‬ ‫اینکه با خطوط داخلی فع��ال در زمینه نفتکش وارد مذاکره‬ ‫ش��ده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمان نهایی شدن صدور بیمه نامه به دلیل‬ ‫مباحث رقابتی با سایر بیمه گرها‪ ،‬نام شرکت نفتکش را اعالم‬ ‫نخواهیم کرد‪ .‬این مقام مس��ئول در شرکت بیمه تجارت بیان‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در نظر داریم در امر‬ ‫اس��تخراج و حمل ونقل در حوزه انرژی و نفت وارد ش��ویم و‬ ‫امیدواریم با خدماتی که ارائه می دهیم حضور اثرگذاری برای‬ ‫فعاالن این صنعت داش��ته باش��یم‪ .‬سامری همچنین از اعالم‬ ‫امادگی شرکت بیمه تجارت برای صدور بیمه نامه شناورهای‬ ‫مس��افربری خبر داد و گفت‪ :‬به این منظور پکیج های ویژه ای‬ ‫تهیه شده که در اختیار این الین ها قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سازمان شهرکهای صنعتی ایران‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کردستان‬ ‫ساخت وس��از در کش��ور منجر به پایین بودن‬ ‫عم��ر س��اختمان ها می ش��ود‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫طول عمر س��اختمان ها به ‪ 2‬شاخص اصلی‬ ‫«کیفیت مصالح س��اختمانی» و «نحو ه اجرا‬ ‫و ساخت وساز» بستگی دارد‪.‬‬ ‫رییس کانون سراس��ری انبوه سازان تهران‬ ‫با بیان اینکه سیستم اجرایی در ساخت وساز‬ ‫کشور دارای اشکال است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ضعف‬ ‫در سیس��تم اجرایی س��بب می شود که کار‬ ‫به کاردان س��پرده نش��ود‪ .‬البته کیفیت در‬ ‫ساخت وس��از ب��ه ‪ 3‬عامل اطالع��ات علمی‪،‬‬ ‫مهارت س��ازندگان و استاندارد بودن مصالح‬ ‫س��اختمانی بس��تگی دارد و اگرچ��ه برخی‬ ‫س��ازندگان از دان��ش و اطالع��ات کاف��ی‬ ‫برخوردارن��د اما در زمینه مهارت س��اخت و‬ ‫س��از و استاندارد مصالح هنوز با استانداردها‬ ‫فاصله داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹عملک�رد نادرس�ت ش�هرداری ها در‬ ‫صدور پروانه ساختمان‬ ‫رییس کانون سراس��ری انبوه سازان تهران‬ ‫با بیان اینکه اگر ساخت وس��از توس��ط افراد‬ ‫غیرمتخص��ص انجام ش��ود‪ ،‬منجربه کاهش‬ ‫عم��ر مفید س��اختمان ها و کیفی��ت پایین‬ ‫ساخت وس��از می ش��ود‪ ،‬با انتقاد از عملکرد‬ ‫نادرس��ت ش��هرداری ها در ص��دور پروان��ه‬ ‫ن گفت‪ :‬در صدور پروانه برای فردی‬ ‫ساختما ‬ ‫که قصد ساخت وس��از دارد‪ ،‬هی��چ اجبار یا‬ ‫نظارت��ی برای ی��ک مج��ری صالحیت دار‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رهبر با اش��اره به اینکه درحال‬ ‫ حاضر ناظر تمام وقت بر س��ر س��اختمان ها‬ ‫نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مشکل اصلی‪ ،‬نظام اجرایی و‬ ‫مهندسی فعلی است که باید صد درصد کارا‬ ‫باشد‪ .‬از این رو نبود ناظر در ساختمان سازی‬ ‫منجر به بروز مشکالتی می شود‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت از وزارت را هو شهرسازی‬ ‫که ص��دور صالحیت برای اف��راد متخصص‬ ‫را بر عه��ده دارد گرفته تا وزارت کش��ور که‬ ‫زیرمجموع�� ه ان ش��هرداری ها هس��تند و‬ ‫همچنین س��ازمان نظ��ام مهندس��ی‪ ،‬باید‬ ‫دست به دس��ت هم دهند تا ساخت وس��از ها‬ ‫به دست افراد باصالحیت انجام شود‪.‬‬ ‫رهب��ر با تاکی��د بر اینکه یک س��رمایه دار‬ ‫فراخـوان مناقصه عمـومی‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به اینکه در ساخت وسازهایی‬ ‫که در کشور انجام می شود‪ ،‬حفظ انرژی در‬ ‫اولویت نبوده است بر ضرورت تغییر این روند‬ ‫گف��ت‪ :‬هزینه نهایی‬ ‫تاکی��د کرد و به‬ ‫مصرف انرژی کشور در مقایسه با کشورهای‬ ‫دیگر ارزان اس��ت به همی��ن دلیل موضوع‬ ‫حفظ انرژی و رعایت الگوهای ساخت وس��از‬ ‫در این حوزه به خوبی رعایت نمی ش��ود که‬ ‫شاهدیم بیشترین حجم هدررفت انرژی در‬ ‫ساختمان های کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫حام��د قادرم��رزی‪ ،‬نماینده م��ردم قروه‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه‬ ‫برای حفظ ان��رژی در ساخت وس��ازها باید‬ ‫ب��ه سیاس��ت های گذش��ته مس��کن توجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذش��ته ب��ا توجه به‬ ‫اینکه انرژی در دس��ترس افراد قرار نداشت‬ ‫تو س��از در شهرهایی نظیر بندرعباس‪،‬‬ ‫ساخ ‬ ‫تبریز‪ ،‬کردس��تان و‪ ...‬بر اساس حفظ سرما و‬ ‫گرما و متناس��ب با اقلی��م ان منطقه انجام‬ ‫می شد اما هم اکنون الگوهای ساخت وساز در‬ ‫همه جای کشور یکسان است‪.‬‬ ‫وی نظ��ارت نداش��تن ب��ر روند س��اخت‬ ‫واحدهای مسکونی و تالش بخش خصوصی‬ ‫ب��رای س��ود اوری بیش��تر در این ح��وزه را‬ ‫از عل��ل دیگ��ر بی توجهی به حف��ظ انرژی‬ ‫در ساختمان س��ازی عن��وان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫باید دس��تگاه های متول��ی و نظارتی بر روند‬ ‫ساختمان س��ازی کش��ور و رعایت الگوهای‬ ‫مصرف توجه بیش��تری داش��ته و قوانین و‬ ‫مقرراتی که در بخش��ی از نظام مهندس��ی‬ ‫و قوانی��ن باالدس��تی ان تصویب ش��ده نیز‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬اگر ساخت وس��از‬ ‫به وس��یله اف��راد غیرمتخصص انجام ش��ود‪،‬‬ ‫منجرب��ه کاهش عمر مفید س��اختمان ها و‬ ‫کیفیت پایین ساخت وساز می شود‪ .‬همچنین‬ ‫صدور صالحیت برای افراد غیرمتخصص در‬ ‫ساختو س��از و نبود ناظر در‬ ‫ ‬ ‫بخش��ی حوزه‬ ‫ساختمان س��ازی ازجمله مش��کالتی است‬ ‫که باید از س��وی دستگاه های ذی ربط مورد‬ ‫توجه جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کردستان در نظر دارد عملیات احداث ساختمان اتش نشانی و انبار در شهرک صنعتی دهگالن با مشخصات زیر را به پیمانکار واگذار نماید‬ ‫‪ -1‬احداث ساختمان اتش نشانی و انبار شهرک صنعتی دهگالن‬ ‫‪ -2‬براورد اولیه اجرای کار براساس فهارس بهای سال ‪1394‬مبلغ ‪ 4/155/756/191‬ریال و محل تامین مالی ان از محل منابع داخلی و منابع عمرانی شرکت می باشد‬ ‫‪ -3‬مدت اجرای پروژه ‪ 12‬ماه منظور گردیده است‬ ‫‪ -4‬محل اجرای پروژه‪ :‬سنندج کیلومتر ‪ 25‬جاده دهگالن‪ -‬شهرک صنعتی دهگالن می باشد‬ ‫‪ -5‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪20/000/000‬ریال می باشد که بایستی مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه تهیه گردد‬ ‫‪ -6‬شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‬ ‫لذا از کلیه پیمانکاران دارای گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه ‪ 5‬در رش��ته س��اختمان که س��ابقه کافی در زمینه اجرای پروژه مش��ابه را دارند دعوت به عمل می اید که تا تاریخ‬ ‫‪ 1394/04/03‬با در دس��ت داش��تن رزومه کاری‪ ،‬معرفی نامه‪ ،‬گواهی صالحیت معتبر‪ ،‬اگهی اخرین تغییرات معتبر و مهر ش��رکت جهت دریافت اس��ناد به واحد فنی ش��رکت و تا تاریخ‬ ‫‪ 1394/04/14‬جهت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادها به واحد حراست شرکت واقع در سنندج‪ -‬خیابان پاسداران‪ -‬جنب مهمانسرای جهانگردی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت ‪ 9‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1394/04/15‬در محل مدیریت شرکت خواهد بود‬ ‫هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کردستان‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اقیانوس هم از دست انسان در امان نخواهد ماند‬ ‫تمایل امریکایی ها به سرمایه گذاری در فلز سرخ ایران‬ ‫برخورداری از تخفیفات دولتی با کمک پروژه های دانشگاهی‬ ‫‪5‬‬ ‫حامد ش�ایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬یکی از دالیل تعطیلی معادن‪ ،‬ریزش س�طوح و‬ ‫دیواره های ان و اسیب های ناشی از بروز چنین سوانحی است‪ .‬از این رو وزارت‬ ‫صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال ارائه تس�هیالت ب�رای ارتقای ایمنی معادن‬ ‫زغال س�نگ برای کاهش این حوادث برامده اس�ت‪ .‬موضوع�ی که از دیدگاه‬ ‫کارشناسان نه تنها تلفات جانی کارگران را می کاهد بلکه زمینه افزایش تولید‬ ‫این معادن را نیز فراهم می کند‪.‬‬ ‫معادن زغال س��نگ کشور در سال های اخیر‬ ‫ب��ه دلیل رک��ود بازار و ف��روش محصوالت به‬ ‫خریدار انحصاری نتوانسته اند بودجه مورد نیاز‬ ‫برای تجهیز و ایمنی معادن را فراهم کنند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل ناگزیر به تعطیلی یا کاهش تولید‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت بندی معادن زغال سنگ‬ ‫مع��ادن زغال س��نگ بیش��تر ب��ه صورت‬ ‫زیرزمینی وجود دارند‪ ،‬به همین دلیل رعایت‬ ‫اص��ول ایمنی در حف��اری و طراحی تونل در‬ ‫انه��ا اهمیت باالی��ی دارد‪ ،‬چرا ک��ه احتمال ‬ ‫ریزش دیواره ها در این معادن تا حدود زیادی‬ ‫به نوع تجهیزات نگهداری این معادن بستگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر نظارت ب��ر ام��ور معادن‬ ‫درب��اره برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ب��رای ایمن س��ازی معادن ب��ه‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫اگـهی منـاقصه عمـومی‬ ‫معدن معدن‬ ‫نوبت اول‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی‬ ‫معدن‬ ‫طرح کمک به تجهیز و اکتش�اف پایه و تفصیلی محدوده های اکتش�افی‬ ‫واقع در استان اذربایجان شرقی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان در نظر دارد انجام عملیات اکتش��اف‬ ‫تکمیلی محدوده اکتش��افی الچه قش�لاق را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص‬ ‫حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت اگاهی و کس��ب اطالعات بیش��تر‬ ‫و دریافت اس��ناد از تاریخ یکش��نبه مورخ ‪ 94/03/31‬تا تاریخ ‪ 94/04/7‬به سایت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ادرس ‪ Aze.mimt.gov.ir‬مراجعه‪ ،‬اس��ناد‬ ‫و مدارک مورد نیاز جهت ش��رکت در مناقص��ه را تهیه و پس از تکمیل حداکثر تا‬ ‫پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 94/04/7‬به دبیرخانه سازمان به نشانی‪ :‬تبریز‪-‬‬ ‫شش��گالن‪ -‬خیابان داش دربند‪ -‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان‬ ‫شرقی تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫پیش��نهادات رسیده راس ساعت ‪ 15‬روز یکش��نبه مورخ ‪ 94/4/7‬در محل سالن‬ ‫جلس��ات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان شرقی واقع در ششگالن مورد‬ ‫بررس��ی قرار خواهد گرفت‪ .‬حض��ور مناقصه گر و یا نماینده قانونی وی در جلس��ه‬ ‫افتتاح پیشنهادات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معادن زغال س��نگ کش��ور محصوالت خود‬ ‫را ب��ه ذوب اه��ن اصفهان عرض��ه می کنند و‬ ‫از انجا که این ش��رکت با رک��ود بازار مواجه‬ ‫ش��ده و نتوانسته اس��ت مطالبات معدنکاران‬ ‫را پرداخ��ت کن��د؛ از ای��ن رو ای��ن مع��ادن‬ ‫زغال سنگ با کمبود نقدینگی مواجه هستند‬ ‫و نمی توانند هزینه های زیادی را صرف تجهیز‬ ‫و ایمنی س��ازی معادن کنند‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت برای رفع این مش��کل بنا ‬ ‫بر تصمیمی که در کمیته پش��تیبانی معادن‬ ‫زغال سنگ اتخاذ شده‪ ،‬قرار است حمایت های‬ ‫تسهیالتی به معدنکاران پرداخت کند‪.‬‬ ‫عباس��علی ایروانی با نگاهی به جزئیات این‬ ‫ط��رح افزود‪ :‬در این برنامه س��ازمان ایمیدرو‬ ‫به واس��طه اجرای طرح توس��عه زیرس��اخت‬ ‫مع��ادن عالوه بر اینکه مام��ور تجهیز معادن‬ ‫زغال س��نگ است‪ ،‬بخش��ی از اعتبارات مورد‬ ‫نی��از را تامی��ن می کند‪ .‬این س��ازمان برنامه‬ ‫تجهیز را به ‪ 2‬ش��کل کوتاه مدت و بلند مدت‬ ‫اجرا خواه��د کرد‪ ،‬به عبارت دیگر س��ازمان‬ ‫ایمیدرو باید پ��س از ارزیابی وضعیت ایمنی‬ ‫معادن براساس اولویت ها فهرست بندی کند‬ ‫ت��ا ابت��دا تجهیزاتی ک��ه به ایمن��ی کارگر و‬ ‫گازسنج تونل معادن مربوط است تهیه شده‬ ‫و همچنی��ن در برنامه بلندم��دت پایگاه های‬ ‫امداد و نجات‪ ،‬زیرس��اخت های همچون برق‬ ‫و ‪ ...‬فراهم شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تایی��د اینکه این مس��ئله در فعالیت‬ ‫مع��ادن نیز اثرگذار خواهد ب��ود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از معادن به دلیل نداشتن ایمنی با‬ ‫سوانحی روبه رو شده اند که تعطیلی موقت را‬ ‫برای انها به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫هرقدر با ایمن س��ازی‪ ،‬امار ح��وادث معادن‬ ‫زغال س��نگ کاهش یابد عالوه بر جلوگیری‬ ‫از تلف��ات جان��ی‪ ،‬از توقف تولی��د معادن نیز‬ ‫جلوگی��ری می ش��ود‪ .‬ب��ه همی��ن دلیل این‬ ‫برنام��ه می توان��د در بلند م��دت در افزایش‬ ‫تولید معادن زغال س��نگ کش��ور نیز اثر گذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ایروانی درباره دیگر برنامه هایی که فعالیت‬ ‫معادن زغال سنگ را بهبود می بخشد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در کن��ار تهیه اب��زار و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز کارگران‪ ،‬برگزاری دوره های اموزش��ی از‬ ‫سوی س��ازمان نظام مهندسی معدن از دیگر‬ ‫برنامه هایی است که می تواند به ارتقای ایمنی‬ ‫معادن کمک می کند‪ .‬از س��وی دیگر سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی به عنوان بازوی نظارتی این‬ ‫وزارتخانه می تواند در بازرس��ی های به موقع‬ ‫و اعالم نواقص معادن در بهبود ایمنی معادن‬ ‫نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید با ایمنی سازی‬ ‫یک عض��و هیات مدیره معدن البرز مرکزی‬ ‫درباره عواملی موث��ر در اولویت بندی تجهیز‬ ‫گفت‪ :‬از انجایی که معادن‬ ‫معادن ب��ه‬ ‫زغال سنگ زیر زمینی هستند و انواع گازها را‬ ‫تولید می کنند تجهیز این معادن به دستگاه‬ ‫گازس��نج از اولویت هایی است که باید لحاظ‬ ‫ش��ود‪ .‬این مس��ئله ح��وادث و م��رگ و میر‬ ‫ناش��ی از انتش��ار گازهای چون مت��ان و ‪ ...‬را‬ ‫می کاه��د‪ .‬موضوعی که در گذش��ته حوادثی‬ ‫را در مع��ادن زغال س��نگ طب��س و مازندان‬ ‫رق��م زده ب��ود‪ .‬خس��رو فعالیان ب��ا تاکید بر‬ ‫اهمیت نگهداری تونل های معادن زغال سنگ‬ ‫ادامه داد‪ :‬بس��یاری از معادن کشور به دلیل‬ ‫اینک��ه از چوب ب��رای داربس��ت دیواره های‬ ‫معادن اس��تفاده می کنند از استحکام پایینی‬ ‫برخوردارن��د‪ ،‬هرچند که چوب های مرغوب و‬ ‫مستحکم نیز وجود دارد اما معدنکاران برای‬ ‫کاهش هزینه های خود از چوب های نامرغوب‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬البته داربست های فلزی و‬ ‫‪3‬تکه بهترین تجهیزات برای نگهداری معادن‬ ‫هستند اما به دلیل سختی کار با انها و گرانتر‬ ‫بودن کمتر مورد اس��تفاده قرار می گیرد که‬ ‫باید معادن زغال سنگ کشور بیشتر استفاده‬ ‫از این تجهیزات را توسعه دهند‪.‬او با تاکید بر‬ ‫اهمیت توجه به بازرسان معادن کشور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نظارت بر معادن بر عهده س��ازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان هاس��ت اما از‬ ‫انجای��ی که تعداد معادن کش��ور زیاد بوده و‬ ‫این س��ازمان ها با کمبود ب��ازرس مواجه اند؛‬ ‫این وظیفه را به س��ازمان های نظام مهندسی‬ ‫معادن محول می کنند‪ .‬از سوی دیگر به دلیل‬ ‫پرداخت ه��ای پایین به عنوان حق الزحمه به‬ ‫بازرسان در برخی موارد این وظیفه به درستی‬ ‫انجام نمی شود و معادن به طور سطحی مورد‬ ‫ارزیابی قرار می گیرند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ارتقای‬ ‫س��طح ایمنی معادن نیازمند بازرس��ی های‬ ‫جدی تر بوده که در گرو تقویت بحث نظارت‬ ‫بر معادن اس��ت‪ .‬این موضوع ت��ا حدودی به‬ ‫کوچک بودن مقیاس معادن نیز بر می گردد‪.‬‬ ‫در واقع کشور های پیشرفته معدنی به اندازه‬ ‫ایران مع��ادن کوچک مقی��اس ندارند و این‬ ‫موضوع باعث ش��ده عالوه ب��ر کاهش هزینه‬ ‫تمام ش��ده تولی��دات‪ ،‬به دلی��ل اینکه تعداد‬ ‫معادن نیز کمتر است بحث نظارت را تسهیل‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ایران نیز باید معادن را به س��مت‬ ‫بزرگ مقیاس شدن سوق دهد‪ ،‬به طوری که‬ ‫معادن کوچک مقیاس��ی که هم اکنون نیمه‬ ‫فعال هس��تند را تجمیع کرده و با این روش‬ ‫بحث نظارت بر معادن را تقویت کند‪.‬‬ ‫مجتم��ع معدنی «مهدی اباد» یک��ی از بزرگترین‬ ‫معادن س��رب و روی دنیاس��ت ک��ه از ذخیره ‪342‬‬ ‫میلیون تنی برخوردار است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنای��ع معدنی ایران(ایمیدرو) ‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫اکتش��افات انجام ش��ده معدن «مهدی اب��اد» دارای‬ ‫ذخی��ره ‪ ۳۴۲‬میلی��ون تن��ی س��رب و روی با عیار‬ ‫متوس��ط ‪ 5/5‬درصد روی و ‪ ۲‬درصد س��رب و ‪۱۱۳‬‬ ‫میلیون تن باریت اس��ت ‪ .‬ای��ن مجتمع معدنی بعد‬ ‫از اس��تقرار دولت یازدهم یکی از موارد موفق جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی در ایران را اغ��از کرده که با‬ ‫حضور شرکت های استرالیایی و عمانی شکل گرفته‬ ‫است ‪.‬‬ ‫در حال حاضر طرح های اصلی این مجتمع شامل‬ ‫‪ 4‬پ��روژه در بخش های باطله برداری به میزان ‪188‬‬ ‫میلیون تن در طول ‪ 4‬س��ال‪ ،‬احداث کارخانه ‪100‬‬ ‫هزار تن��ی ش��مش روی در طول ‪ 3‬س��ال‪ ،‬احداث‬ ‫کارخان��ه ‪ 100‬هزار تنی کنس��انتره روی در طول ‪3‬‬ ‫س��ال و اح��داث کارخانه فراوری باری��ت با ظرفیت‬ ‫ورودی ی��ک میلیون تن در س��ال در مدت ‪ 18‬ماه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این معدن عالوه بر سرب و روی دارای ذخایر غنی‬ ‫باریت ب��وده و هم اکنون باالترین میزان اس��تخراج‬ ‫باری��ت ایران را ب��ه خود اختص��اص داده و اقدام به‬ ‫جذب س��رمایه گذار برای اح��داث کارخانه فراوری‬ ‫یک میلیون تنی باریت کرده اس��ت‪ .‬احداث کارخانه‬ ‫فراوری باریت «مهدی اباد» موقعیت مناس��بی برای‬ ‫ایران برای ص��ادرات این ماده معدنی در حوزه نفت‬ ‫خیز خاورمیانه ایجاد خواهد کرد که گامی تازه برای‬ ‫افزای��ش درامده��ای غیرنفتی برای ایران به ش��مار‬ ‫می اید‪.‬ایران با دارا بودن ‪ 3‬درصد از کل ذخایر سرب‬ ‫و روی جهان‪ ،‬چهارمین تولیدکننده بزرگ کنسانتره‬ ‫س��رب و روی اس��یا بعد از چین‪ ،‬قزاقس��تان و هند‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین از نظر تولید ش��مش روی جایگاه‬ ‫شش��م و از نظر تولید سرب جایگاه پنجم را در اسیا‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫میزان ذخایر س��رب و روی ای��ران در حدود ‪485‬‬ ‫میلیون تن کانسنگ است که ساالنه به طور متوسط‬ ‫حدود ‪ 5/1‬میلیون تن ان استخراج می شود‪ .‬این رقم‬ ‫حدود ‪ 5/2‬درصد تولید جهانی است‪.‬‬ ‫فوالدهای ضدزنگ و توسعه‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫برنامه های توسعه ای معدن‬ ‫سرب‪ ،‬روی و باریت مهدی اباد‬ ‫از برنامه ایمن سازی معادن زغال سنگ‬ ‫تونل هایمعدنی‬ ‫امن تر می شوند‬ ‫معدن‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹ سرانه مصرف فوالدهای ضدزنگ در کشورهای مختلف‬ ‫بهرام زمانی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫با توجه به رابطه مس��تقیم روند رش��د مصرف محصوالت فوالدی‬ ‫ضد زنگ و توس��عه یافتگی و نقش موثر ای��ن محصوالت در صنایع‬ ‫مادر از جمله صنایع دریایی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‪ ،‬صنایع غذایی‬ ‫و لوازم خانگی‪ ،‬س��اخت ماش��ین االت‪ ،‬معماری و طراحی و ساخت ‬ ‫سازه های عظیم نظیر استادیوم های ورزشی و نمایشگاه ها و‪ ...‬صنایع‬ ‫پزشکی‪ ،‬تولید فوالدهای ضدزنگ اهمیتی استراتژیک داشته و نقش‬ ‫اساس��ی در صنعت کشورها را بازی می کند‪ .‬در واقع «فوالدهای ضد‬ ‫زن��گ فریتی» دارای خاصیت مغناطیس��ی ب��وده و مقاومت انها در‬ ‫برابر خوردگی بس��یار زیاد اس��ت‪ .‬این نوع از فوالدها در ماشین های‬ ‫لباسشویی‪ ،‬لوازم خانگی و دکوراسیون و ‪ ...‬استفاده می شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر فوالدهای ضد زنگ «استنیتی» کار برد بیشتری داشته و حدود‬ ‫‪ 80‬درصد بازار جهان را به خود اختصاص داده اند‪ .‬غیرمغناطیس��ی‬ ‫بوده و انعطاف پذیریی باال و قابلیت جوش��کاری دارد و در س��اخت‬ ‫تجهیزات صنایع شیمیایی‪ ،‬صنایع دارویی‪ ،‬صنایع غذایی و بهداشتی‬ ‫ل برای استفاده در تولید سینک اشپزخانه گرید ‪،)304‬‬ ‫(به عنوان مثا ‬ ‫لوازم خانگی و معماری مورد اس��تفاده قرار می گیرند‪ .‬نوع دیگری از‬ ‫این فوالدهای ضدزنگ‪« ،‬مارتنزیتی» اس��ت که دارای مقاومت باال‬ ‫نس��بت به خوردگی بوده و قابلیت جوشکاری خوبی داشته و دارای‬ ‫خاصیت مغناطیس��ی است‪ .‬مصرف عمده این فوالدها در توربین ها‪،‬‬ ‫شفت ها‪ ،‬ابزار جراحی و تولید کارد و چنگال و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫براساس مطالعات انجام شده‪ ،‬تقاضای مصرف محصوالت فوالدی‬ ‫ضدزنگ در بازار و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه‬ ‫رو به افزایش بوده و س��االنه به طور متوس��ط ‪ 6‬درصد رش��د تقاضا‬ ‫دارند‪ ( .‬مصرف س��ال ‪2014‬م حدود ‪ 40‬میلیون تن )‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که مقدار تولید ساالنه محصوالت ضد زنگ‪ ،‬در دنیا بسیار محدود‬ ‫بوده و به طور عمده به وس��یله تولید کنندگان اروپایی و چینی تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد که میزان مصرف سرانه فوالد های ضد‬ ‫زنگ در ایران کمتر از ‪ 1/5‬کیلوگرم است که در مقایسه با کشورهای‬ ‫در حال توس��عه و توسعه یافته بسیار ناچیز است‪ .‬بر اساس اطالعات‬ ‫اولی��ه موجود‪ ،‬میزان براورد مصرف ایران ح��دود ‪ 110‬هزار تن در‬ ‫سال تخمین زده می شود که البته این رقم به دلیل اینکه مواد اولیه‬ ‫فوالهای ضدزنگ ازجمله‪ ،‬اسلب‪ ،‬بلوم و بیلت در داخل کشور تولید‬ ‫نمی شود‪ ،‬بنابراین عمده مصرف کنندگان ضد زنگ‪ ،‬نیازهای خود را‬ ‫به صورت قطعه‪ ،‬تجهیز و محصوالت ساخته شده وارد کرده و در امار‬ ‫محصوالت تخت و طویل ضدزنگ محاسبه نمی شوند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر تمامی محصوالت و لوازم پزشکی‪ ،‬خانگی‪ ،‬لوکس‬ ‫و‪ ...‬س��اخته ش��ده از محصوالت فوالدی ضدزنگ‪ ،‬به شکل اماده از‬ ‫خارج از کشور وارد شده و ظرفیت تولید انها در کشور به دلیل نبود‬ ‫مواد اولیه بس��یار پایین اس��ت‪.‬با توجه به اینکه هیچ کارخانه تولید‬ ‫محصوالت فوالدی ضد زنگ در کش��ور وجود ن��دارد‪ ،‬صنایع پایین‬ ‫دس��تی ان نیز چندان ایجاد نش��ده است‪ .‬در صورت احداث صنعت‬ ‫تولید محصوالت فوالدی ضد زنگ تحول عظیمی در احداث کارخانه‬ ‫و گارگاه ها و صنایع پایین دس��تی به وجود می اید و مصرف اینگونه‬ ‫محصوالت باالتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به دلیل نب��ود صنعت تولید محص��والت فوالدی‬ ‫ضد زنگ در کش��ورهای منطقه‪ ،‬ازجمله کشورهای همسایه عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان و ‪ ...‬در ص��ورت تولید این محص��والت در ایران‪ ،‬ظرفیت‬ ‫بسیار باالیی برای صادرات منطقه ای نیز وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به این توضیحات و س��رانه مصرف در کشورهای‬ ‫منطق��ه‪ ،‬به نظر می رس��د مصرف حداق��ل ‪ 5‬ت��ا ‪ 7‬کیلوگرم فوالد‬ ‫ضد زنگ در ایران‪ ،‬منطقی اس��ت که در ای��ن صورت می توان تولید‬ ‫مع��ادل ‪ 400‬تا ‪ 600‬هزار ت��ن محصوالت فوالدی ضد زنگ‪ ،‬در نظر‬ ‫گرف��ت‪ .‬همچنین حداق��ل ظرفیت منطقی یک پلن��ت تولید فوالد‬ ‫ضد زنگ باید بیش از ‪ 250‬هزار تن تا ‪ 400‬هزارتن باش��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫مطالعات امکان س��نجی برای اح��داث یک واحد تولی��د فوالدهای‬ ‫ضد زن��گ (محصوالت تخ��ت) با ظرفیت ‪ 400‬ت��ا ‪ 600‬هزار تن در‬ ‫سال منطقی است‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫ابتکار در نشست مشترک با معدنی ها‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫استقبال از تشکیل کارگروه‬ ‫با بخش خصوصی معدن‬ ‫در جلسه مشترک معصومه ابتکار‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهوری که‬ ‫با جمعی از معدنکاران بخش خصوصی تشکیل شد‬ ‫به حفظ محیط زیس��ت برای نسل های اینده تاکید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مع��دن‪ ،24‬معصومه ابت��کار ‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت و مع��اون‬ ‫رییس جمهوری در جلس��ه مش��ترک تش��کل های‬ ‫بخش خصوصی معدن و محیط زیست با بیان اینکه‬ ‫با تقابل و دوگانگی مخالفیم‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع ما‬ ‫نیز به فرصت های اقتصادی بخش معدن معتقدیم‬ ‫ام��ا ب��ا توجه به ش��رایط ایجاد ش��ده و مجوزهای‬ ‫اکتش��افی که در برهه ای از زم��ان برای ‪80‬درصد‬ ‫مناطق کش��ور صادرشده و س��بب افزایش معادن‬ ‫رها ش��ده در س��طح کش��ور ش��د اکنون شاهدیم‬ ‫ای��ن مع��ادن کان��ون گرد وغبارن��د که بای��د مهار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رایط اقلیمی و شاخص های بحرانی‬ ‫زیس��ت محیطی ایجاب می کند که عرصه ای که در‬ ‫حوزه بحرانی قرار دارد را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫ابتکار ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر در هدفگذاری های‬ ‫جهانی‪ ،‬در افق ‪2020‬م‪10 ،‬درصد از عرصه سواحل‬ ‫و ‪17‬درص��د عرصه طبیعت را باید بدون اس��تفاده‬ ‫برای نس��ل اینده نگهداریم درحال��ی که در ایران‬ ‫این رق��م در بخش عرصه طبیع��ی تنها ‪11‬درصد‬ ‫اس��ت و تا رس��یدن به این افق ‪ 6‬درصد دیگر نیاز‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید به این نکته که دنبال تقابل و مانع‬ ‫تراشی نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال تشکیل کارگروه‬ ‫مورد نظر بخش خصوصی معدن و محیط زیس��ت‬ ‫هس��تیم و از ان اس��تقبال می کنیم‪ .‬همچنین در‬ ‫ح��ال تدوی��ن ضوابط بخ��ش معدن ب��وده و برای‬ ‫بازنگری قانون با شورای عالی معادن ارتباط داشته‬ ‫و امادگ��ی خود را اعالم می کنیم اما اصول جهانی‬ ‫را نیز نمی توانیم زیر پا بگذاریم‪.‬‬ ‫پیش از معاون رییس جمهوری و ریاست سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت نیز اسداهلل کشاورز‪ ،‬معاون‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان‬ ‫ای��ن نکته که ش��اهد مط��رح ک��ردن موضوعی با‬ ‫عنوان توقف معدنکاری برای نس��ل اینده هستیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این صحبت درحالی مطرح می ش��ود که ما‬ ‫هم اکن��ون نمی دانیم چه منابع��ی در داخل داریم‬ ‫و چه بخش��ی را می توانیم ب��رای ایندگان بگذاریم‬ ‫درحالی که همس��ایه شرقی ما افغانستان در مدت‬ ‫‪6‬م��اه ژئوفیزیک هوایی خود را به اتمام رس��اند و‬ ‫درحال حاضر به س��راغ اکتش��افات مقدماتی رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��اورز از سازمان محیط زیست درخواست کرد‬ ‫که اجازه ورود به محدوده های حفاظت ش��ده داده‬ ‫تا مرحله پی جویی و اکتش��اف در انها انجام شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این تضمین نیز داده می شود که اسیبی‬ ‫به این مناطق وارد نشود‪.‬‬ ‫همچنین وی درخواست تشکیل کمیته مشترک‬ ‫به منظور ش��نیدن صحبت ه��ای بخش خصوصی‬ ‫را داش��ت ت��ا از این طریق نق��ش بخش معدن در‬ ‫تولی��د ناخال��ص ملی ک��ه اکنون ی��ک درصد و با‬ ‫احتساب بخش صنعت به ‪3‬درصد می رسد‪ ،‬افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫کامران وکیل‪ ،‬دبیرکل اتحادی��ه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان محص��والت معدن��ی ای��ران نیز‬ ‫در ادامه این نشس��ت با بیان ای��ن نکته که بخش‬ ‫محیط زیس��ت و مع��دن هر یک به فکر خودش��ان‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این بخش نگری ها برای هر دو بخش‬ ‫اسیب زا بوده و هست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دیدگاه محیط زیس��ت به معدن مثبت‬ ‫نیس��ت و به معدن ن��گاه تخریبی دارن��د درحالی‬ ‫که س��ازمان محیط زیس��ت ی��ا اج��ازه معدنکاری‬ ‫را نمی ده��د و در ص��ورت ثبت مج��وز‪ ،‬نظارتی بر‬ ‫فعالیت های معدنکاری ندارد چراکه ضوابط مربوط‬ ‫به بهره برداری و بازسازی تعریف نشده و درصورت‬ ‫تعریف‪ ،‬ای��ن ضوابط محل قانونی ندارد و این یکی‬ ‫از ضعف های بزرگ است‪.‬‬ ‫وکیل خاطرنشان کرد‪ :‬از این رو اصالح در قانون‬ ‫ضروری به نظر می رس��د چراک��ه تضادهای مکرر‬ ‫در قانون به صالح کش��ور نب��وده و همچنین باید‬ ‫در برخ��ی مواد قانونی تعیی��ن و تکلیف و بازنگری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن نظر بخ��ش خصوصی این اس��ت که‬ ‫کارگروهی با حضور معدنداران و س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت تشکیل ش��ود تا باب همکاری انها‬ ‫گش��وده شود تا به معدن از دیدگاه مزیتی نیز نگاه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫امکان استخراج معادن دریایی‬ ‫اقیانوس هم از دست انسان در امان نخواهد ماند‬ ‫گروه معدن‪« :‬بیس�ت هزار فرسنگ زیر دریا» در حدود ‪ 150‬سال‬ ‫پیش نوش�ته ش�د؛ کتابی که در ان «ژول ورن» ب�ه زیبایی ارزوی‬ ‫بشر را برای سفر به زیر اب به تصویر کشیده است‪ .‬انتظار می رفت‬ ‫مانند دیگ�ر فیلم ها و کتاب های علمی‪-‬تخیلی ‪ ،‬چند س�ال پس از‬ ‫در چند سال گذش��ته‪ ،‬یک شرکت کانادایی‬ ‫تمامی مقدمات استخراج دریایی را‪ ،‬از جمله‬ ‫تهیه تجهیزات و کسب مجوزهای مورد نیاز را‬ ‫انجام داده است‪ .‬او قصد دارد که حفاری های‬ ‫خود را در اب های نزدی��ک به «پاپوای گینه‬ ‫نو» اغاز کند و در س��ال گذشته با دولت این‬ ‫منطقه هم به توافق رس��ید‪ .‬این ش��رکت کار‬ ‫خود را با برش س��نگ های غن��ی از مس در‬ ‫بس��تر دریا اغاز کرده‪ ،‬کانی ه��ا را به صورت‬ ‫دوغاب و گل روان به س��طح اب می فرس��تد‬ ‫و در یک کش��تی ذخیره می کند‪ .‬هدف اولیه‬ ‫این ش��رکت اس��تخراج مس از کف دریاست؛‬ ‫اما طال‪ ،‬نقره و فلزات ارزش��مند دیگر هم در‬ ‫منطقه یافت می ش��وند که بهره برداری از انها‬ ‫امکانپذیر خواهد بود‪ .‬در هر صورت صحبت از‬ ‫اهداف یک شرکت نیس��ت‪ .‬صحبت از ظهور‬ ‫یک صنعت جدید است و اثرات مثبت و منفی‬ ‫ان‪.‬‬ ‫بسیاری از دانش��مندان با این طرح مخالفت‬ ‫کرده اند‪ .‬ش��یوه کار ش��رکت کانادایی یافتن‬ ‫مجاری گرمابی خواهد بود؛ جایی که اب های‬ ‫بسیار گرم‪ ،‬اسیدی و سرشار از مواد شیمیایی‬ ‫وارد دریا و محیط زیست ان می شود و فلزات‬ ‫مختلفی را به س��طح اقیانوس می کشاند‪ .‬این‬ ‫مج��اری زیرابی برای نخس��تین بار در س��ال‬ ‫‪1977‬م کش��ف ش��دند و اطالعات ارزشمند‬ ‫بس��یاری را در اختیار دانشمندان قرار دادند‪.‬‬ ‫به وس��یله این اطالعات بود که دانش��مندان‬ ‫فهمیدند چگونه پوس��ته زمین ش��کل گرفته‬ ‫و عملکرد سیس��تم ش��یمیایی دری��ا به چه‬ ‫نحوی است؛ حتی برخی می گویند که کشف‬ ‫مجاری گرمابی می تواند به انسان بفهماند که‬ ‫زندگی روی زمین چگونه اغاز ش��ده است‪ .‬با‬ ‫این حال دانش��مندان و فعاالن محیط زیست‬ ‫نگران هس��تند همانطور که جنون استخراج‬ ‫طال باعث اسیب های فراوانی به خشکی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬محیط زی��ر اب را ه��م بی ثبات کند‪.‬‬ ‫ایا چنی��ن اتفاقی خواهد افت��اد یا پیامدهای‬ ‫استخراج از بستر دریا قابل کنترل است؟‬ ‫‹ ‹تخمین ظرفیت های معدنی دریایی‬ ‫به گزارش مجله تخصصی «اوشنس» تاکنون‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ 200‬حوزه مج��اری گرمابی فعال در‬ ‫کره زمین کش��ف شده اس��ت‪ .‬البته احتماال‬ ‫بیش��تر انها مورد عالقه ش��رکت های معدنی‬ ‫نیس��ت‪ .‬دلیل ان هم کوچک بودن بس��یاری‬ ‫از ذخایر معدنی پیرامون انهاس��ت‪ .‬اما بعضی‬ ‫از انها نس��بتا بزرگ هس��تند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫یک ذخیره قابل توجه در کف ش��یار مرکزی‬ ‫اقیانوس اطلس شناسایی ش��ده که به اندازه‬ ‫یک اس��تادیوم بیسبال اس��ت‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫مناطق��ی هم که در انها یک��ی از صفحه های‬ ‫کره زمین با برخورد با دیگر صفحات به سمت‬ ‫داخ��ل می رود‪ ،‬از دیگ��ر محیط های محبوب‬ ‫شرکت های معدنی است‪ .‬چنین اتفاقی سبب‬ ‫می ش��ود که خلیجی کوچک ایجاد ش��ود که‬ ‫ضمن ک��م ب��ودن عم��ق اب در ان‪ ،‬غنی از‬ ‫فلزات و کانی های قابل استخراج است‪ .‬مناطق‬ ‫شمالی اقیانوس��یه و غرب دریای ارام چنین‬ ‫ش��رایطی را دارد؛ منطقه ای که زیر س��یطره‬ ‫اندونزی و مالزی اس��ت‪ .‬تنه��ا ایرادی که این‬ ‫نواح��ی دارن��د‪ ،‬نزدیک بودنش��ان به خطوط‬ ‫ساحلی جزایر است‪ .‬در حقیقت به دلیل انکه‬ ‫معموال هیچکدام از این ذخایر دریایی فلزات‬ ‫بیش از ‪ 200‬کیلومتر از سواحل فاصله ندارند‪،‬‬ ‫به عنوان قلمرو کش��ورها محسوب می شوند و‬ ‫نمی ت��وان مانند یک معدن در اب های ازاد از‬ ‫انها بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر در کمین زندگی اعجاب امیز‬ ‫با توج��ه به انکه مج��اری گرماب��ی متفاوت‬ ‫هستند‪ ،‬اکوسیستم های انها هم تفاوت دارند‪.‬‬ ‫تنها ویژگی مشترک بین این نواحی‪ ،‬شرایطی‬ ‫اس��ت که برای جان��داران غیربومی می تواند‬ ‫دش��وار و خصمانه باشد‪ :‬تاریکی مطلق‪ ،‬فشار‬ ‫ش��دید اقیانوسی و جریان های داغ اسیدی‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬بیش��تر این جریان های ابی میزبان‬ ‫انتش�ار این اثر برجس�ته‪ ،‬ش�اهد به فناوری هایی باش�یم که سفر‬ ‫انسان را به اعماق تاریک اقیانوس ها امکانپذیر می کند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫چنی�ن انتظاری ب�ه درازا انجامید و هنوز هم به عقیده بس�یاری از‬ ‫دانش�مندان شناخت انسان از اقیانوس ها بسیار کمتر از اطالعات و‬ ‫جوامع غنی جانداران‪ ،‬از جمله میکروب هایی‬ ‫هس��تند که انرژی خود را از مواد ش��یمیایی‬ ‫می گیرند و نه از نور خورشید‪.‬‬ ‫دانش��مندان مش��اهده کرده ان��د ک��ه پس از‬ ‫ناب��ود ش��دن حیوانات پیرام��ون یک مجرای‬ ‫گرماب��ی در یک فوران اتش فش��انی‪ ،‬زندگی‬ ‫س��اکنان می تواند به س��رعت از س��ر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬این موضوع س��بب ش��ده که بسیاری‬ ‫از موافق��ان حفاری های بس��تر دریا (از جمله‬ ‫ش��رکت کانادای��ی) ادع��ا کنند ک��ه پس از‬ ‫اتمام بهره برداری ها ‪ ،‬اس��یب های وارد شده به‬ ‫محیط به سرعت تعدیل خواهد شد و زندگی‬ ‫جانوران ب��از هم ادامه پیدا خواه��د کرد‪ .‬اما‬ ‫فعاالن زیست محیطی این ادعا را رد می کنند‬ ‫و معتقدند که نمی توان با این اطمینان درباره‬ ‫مح��دود بودن پیامدهای اس��تخراج س��خن‬ ‫گفت‪.‬زیست ش��ناس هایی که در زمینه حیات‬ ‫پیرامون مج��اری گرمابی مطالع��ه می کنند‪،‬‬ ‫هنوز هم تعداد قابل توجهی از گونه های جدید‬ ‫را کشف می کنند که بسیاری از انها به شدت‬ ‫ب��ا محیط و جریان های م��واد موجود در انها‬ ‫انطباق یافته اند‪« .‬س��یندی ون دوور» که یک‬ ‫زیست شناس و محقق اقیانوسی است‪ ،‬عنوان‬ ‫می کند‪« :‬گونه های نایابی در این نواحی وجود‬ ‫دارند که م��ا هنوز هم نمی توانیم با دقت انها‬ ‫را بش��ماریم‪ .‬اگر معدن��کاری در این مناطق‬ ‫انجام شود‪ ،‬به درستی نمی توان گفت که چه‬ ‫چیزی از دست می رود‪ .‬اما قبل از هر اقدامی‬ ‫برای کاه��ش تبعات و پیامده��ای حفاری ها‬ ‫بای��د به این نکته توجه کرد که حیات گیاهی‬ ‫و جان��وری پیرامون هر ک��دام از این مجاری‬ ‫متفاوت اس��ت و باید استراتژی های متناسبی‬ ‫در پیش گرفت‪».‬‬ ‫البته الروهای جانوران که از طریق جریان های‬ ‫اقیانوسی به حرکت درامده اند‪ ،‬در شکل گیری‬ ‫یک مجموعه حی��ات جدید نقش مهمی ایفا‬ ‫می کنن��د‪ .‬از طرفی بس��یاری از ای��ن الروها‬ ‫می توانند مس��افت های بسیار طوالنی را طی‬ ‫کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز هیچ راه شناخته شده‬ ‫قطعی ب��رای بهره برداری از معادن و حفاظت‬ ‫همزم��ان از حیات جانوری نواحی یاد ش��ده‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪.‬دوور اضافه می کند‪ :‬از طرفی‪ ،‬یک‬ ‫احتم��ال دیگر هم وجود دارد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫اگ��ر الروهای حلزون قب��ل از همه به مکانی‬ ‫برسند که پیش از ان زیستگاه صدف ها بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ممکن اس��ت حیات پررونقی ش��کل‬ ‫بگیرد ک��ه البته با جامعه قبل��ی ان متفاوت‬ ‫باشد‪ .‬ش��اید مکان های دس��ت کاری شده به‬ ‫س��رعت با گیاهانی پوشیده شوند که قادر به‬ ‫تحمل س��طوح باالتری از نوس��ان و تغییرات‬ ‫هستند‪ .‬این نتایج در بستر دریا مانند ان است‬ ‫دانش انها درباره فضا اس�ت‪ .‬با این حال به نظر می رسد که حداقل‬ ‫قدمی در این مسیر برداشته شده است‪ .‬مدتی است که یک شرکت‬ ‫کانادایی با نام «نوتیلوس مینرالز» به سطحی از فناوری دست یافته‬ ‫که می تواند معادن واقع دربستر دریا را استخراج کند‪.‬‬ ‫که در خش��کی‪ ،‬جنگلی از درختان مس��ن را‬ ‫با س��رزمینی از قاصدک ها عوض کنیم‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬ممکن است س��اکنان اصلی ان منطقه‬ ‫در نهای��ت بازگردند و زندگی خود را از س��ر‬ ‫بگیرند‪ .‬اما تحقیقات کمی انجام شده است و‬ ‫نمی توان با اطمینان در این باره اظهار نظر کرد‪.‬‬ ‫بحث های��ی که در زمینه حفاظت از گونه های‬ ‫جانوری می شود‪ ،‬مش��ابه صحبت هایی است‬ ‫که در خش��کی انجام می شود‪ :‬تنوع زیستی‪،‬‬ ‫قلب اکوسیس��تم های پویاست‪ .‬این مسئله به‬ ‫دنی��ای جاندار کمک می کن��د تا خودش را با‬ ‫ش��رایط درحال تغییر انطباق دهد‪ .‬از طرفی‬ ‫و بررسی شده اند‪.‬‬ ‫در ه��ر ص��ورت‪ ،‬ایده ه��ا و مباحث��ی که در‬ ‫ای��ن چن��د س��ال انجام ش��ده ‪ ،‬ش��رکت ها و‬ ‫س��رمایه گذاران مع��دن را عالقه مند به یافتن‬ ‫راه��کاری برای ش��ناخت مکان های غیرفعال‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬انها به شدت مشتاقند که بدانند‬ ‫چگونه می توان یک مجرای گرمابی غیرفعال‬ ‫را از مجاری فعال شناخت و چه ویژگی هایی‬ ‫در انها مش��اهده می شود‪ .‬ش��اید واقعا بتوان‬ ‫در مناط��ق غیرفعال ه��م ذخایر معدنی قابل‬ ‫توجهی پیدا کرد ک��ه هزینه های بهره برداری‬ ‫از انها را پوشش دهد‪.‬‬ ‫انشمندان و فعاالن‬ ‫محیط زیست نگران‬ ‫هستند همانطور که‬ ‫جنون استخراج طال باعث‬ ‫اسیب های فراوانی به‬ ‫خشکی شده است‪ ،‬محیط‬ ‫زیر اب را هم بی ثبات کند‪.‬‬ ‫ایا چنین اتفاقی خواهد‬ ‫افتاد یا پیامدهای استخراج‬ ‫از بستر دریا قابل‬ ‫کنترل است؟‬ ‫شرکت های معدنی این گونه استدالل می کنند‬ ‫که استخراج معادن بستر دریا گزینه ای است‬ ‫که می تواند تخریب زیس��ت محیطی کمتری‬ ‫نسبت به معادن خشکی داشته باشد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬یکی از مس��ئوالن ش��رکت «نوتیلوس‬ ‫مینرال��ز» عنوان می کند که در «س��ولوارا ‪»1‬‬ ‫که برای اس��تخراج مس تعیین ش��ده است‪،‬‬ ‫ذخای��ری وجود دارد که تراک��م مس در انها‬ ‫‪10‬براب��ر می��زان متداول در معادن خش��کی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو برای دس��تیابی به نرخ تولید‬ ‫مش��ابه ‪ ،‬م��واد اولی��ه کمتری نیاز اس��ت که‬ ‫اس��تخراج ش��ود‪ .‬از طرفی ذخایر مس در این‬ ‫منطقه نسبتا در سطح پوسته زمین قرار دارند‬ ‫و برای رس��یدن به کانسنگ ها نیاز نیست که‬ ‫حفاری زیادی انجام شود‪ .‬از طرفی‪ ،‬بر خالف‬ ‫معدنکاری در س��طح زمین‪ ،‬معادن دریایی در‬ ‫جایی م��ورد بهره برداری ق��رار می گیرند که‬ ‫کسی زندگی نمی کند و نیاز به زیرساخت های‬ ‫کمی هم دارد‪ .‬تمامی تجهیزات و اثار و بقایای‬ ‫معدنکاری ه��م پس از اتمام بهره برداری قابل‬ ‫پاکس��ازی و حذف از محیط است‪.‬با این حال‪،‬‬ ‫چنین استدالل هایی نتوانسته صندوق حیات‬ ‫وحش جهان را متقاعد کند‪ :‬انها معتقدند در‬ ‫استخراج های دریایی‪ ،‬شما بستر دریا را به هم‬ ‫می زنید‪ ،‬اب فیلتر ش��ده‪ ،‬اضاف��ه می کنید و‬ ‫هیچ گاه نمی دانید چه اثری بر محیط خواهید‬ ‫داشت‪ .‬ممکن است چنین کاری باعث افزایش‬ ‫گل و الی و رس��وب در بستر شود‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫س��واالت زیادی درباره اسیدسازی اب وجود‬ ‫دارد‪ .‬سواالتی در زمینه نحوه باال اوردن مواد‬ ‫غذایی به وس��یله اب و تخریب فرایند ستون‬ ‫ابی‪ .‬ایا این فرایندها مختل خواهند شد؟‬ ‫ای��ن ش��رکت کانادای��ی ادع��ا می کن��د که‬ ‫سیس��تم هایی را ب��رای جلوگیری از انتش��ار‬ ‫الودگی ه��ا از طریق اب طراحی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته انها به طور قطع به دلیل فعالیت های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬گل و الی و رس��وب های مختلف��ی‬ ‫ایجاد می شود اما بررسی ها نشان می دهد که‬ ‫با داش��تن تنوع زیس��تی می توانیم اطالعات‬ ‫خ��ود را درباره علم بیوش��یمی افزایش دهیم‬ ‫و احتم��اال محصوالت تج��اری بیوتکنولوژی‬ ‫جدیدی تولید کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئله حل می شود؟‬ ‫نگران��ی درب��اره از بین رفتن حی��ات دریایی‬ ‫ب��ه دلیل مج��اری گرماب��ی باعث ش��ده که‬ ‫دانش��مندان به یک راه حل احتمالی دیگر هم‬ ‫برسند‪« :‬شاید معدنکاری باید تنها در مناطق‬ ‫غیرفعالی انجام ش��ود که ب��ه تازگی به دلیل‬ ‫فعالیت اتش فشانی تخلیه شده اند‪».‬‬ ‫برخی از فعاالن زیست محیطی می گویند که‬ ‫نبای��د ارزیابی ها را به ای��ن حد تقلیل داد‪ .‬هر‬ ‫چند حفاری در مکان های غیرفعال و خالی از‬ ‫حیات به نظر بهتر از نواحی دیگر می رسد‪ ،‬باز‬ ‫هم نیاز به بررس��ی های کامل و جامعی است‬ ‫تا تم��ام ابعاد موض��وع و پیامدهای احتمالی‬ ‫ان شناخته ش��ود‪ .‬از طرفی اینکه یک مکان‪،‬‬ ‫غیرفعال است‪ ،‬به معنای ان نیست که خالی‬ ‫از حیات باشد‪ .‬بلکه سیستم های غیرفعال هم‬ ‫زیس��تگاه جانوران است و هر چند با جانوران‬ ‫مکان های فعال تفاوت دارند‪ ،‬باز هم در مقابل‬ ‫اسیب ها شکننده هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬تاکنون‬ ‫تعداد کمی از این مکان های غیرفعال مطالعه‬ ‫‹ ‹منافع و معایب طرح‬ ‫این گل و الی تا سطح اب باال نمی ایند و تنها‬ ‫تا عمق ‪ 1300‬متری ان می رسند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته انها تنه��ا اثاری را ک��ه می توان در‬ ‫سطح دریا از اس��تخراج های زیر ابی مشاهده‬ ‫ک��رد‪ ،‬حض��ور کش��تی ها و قایق هاس��ت که‬ ‫انها ه��م فقط در زم��ان بهره ب��رداری وجود‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫البت��ه س��اکنان محل��ی هم نس��بت ب��ه این‬ ‫فعالیت های اقتصادی جدید احس��اس خوبی‬ ‫ندارن��د‪ .‬طبق گ��زارش «گلوب��ال ماینینگ»‬ ‫بومیان جزی��ره «بگابگ» به دنبال ان بوده اند‬ ‫که بهانه ای برای حمله کردن به کش��تی های‬ ‫ش��رکت کانادایی پیدا کنند‪ .‬این جزیره ‪500‬‬ ‫کیلومت��ر از معدن مس دریایی تعیین ش��ده‪،‬‬ ‫فاصله دارد اما به دلیل تالش کانادایی ها برای‬ ‫توسعه و گس��ترش فعالیت های شان احساس‬ ‫نگرانی به انها هم دست داده است‪.‬‬ ‫در هر ص��ورت‪ ،‬در س��ال ‪2008‬م‪ ،‬یک گروه‬ ‫زیست شناس به بررس��ی و سنجش کاملی از‬ ‫منطقه و اس��یب های احتمال��ی حفاری اقدام‬ ‫کردند‪ .‬انها پس از مطالعات گسترده‪ ،‬گزارشی‬ ‫‪ 26‬صفحه ای از نتایج کار خود ارائه کردند‪ .‬در‬ ‫این گزارش امده اس��ت‪« :‬واضح است که این‬ ‫پروژه دوام نمی اورد و به دلیل ذخایر محدود‬ ‫معدنی‪ ،‬تنها ‪ 30‬ماه ادامه خواهد یافت‪ ،‬منافع‬ ‫مالی نس��بتا کمی برای جامع��ه محلی (پاپوا‬ ‫گینه نو) خواهد داشت و اسیب های شدیدی‬ ‫را به دلیل ورود سولفید به اکوسیستم تحمیل‬ ‫خواهد کرد و موجب مخاطرات بسیاری برای‬ ‫سایر منابع دریایی خواهد شد‪».‬‬ ‫عالوه بر این موارد‪ ،‬کشتی ها و قایق های حمل‬ ‫مواد استخراجی ممکن است به اشتباه منجر‬ ‫به الوده کردن اب و س��واحل ش��وند‪ .‬روزانه‬ ‫چندی��ن قای��ق باید ه��زاران ت��ن از گل های‬ ‫سولفید اس��تخراجی و سایر مواد خطرناک را‬ ‫حمل کند‪ .‬س��ولفید زمانی ک��ه از اب خارج‬ ‫می ش��ود به دلیل وفور اکس��یژن به س��رعت‬ ‫اکس��ید ش��ده و اگر خیس باش��د تبدیل به‬ ‫سولفوریک اسید می شود‪.‬با این حال‪ ،‬شرکت‬ ‫کانادایی ادعا می کند که راه حل مقابله با این‬ ‫مشکل را پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫انها یک بار‪ ،‬نمونه ای از یک س��نگ سولفید‬ ‫را از مجاری گرمابی به دس��ت اوردند و ان را‬ ‫در یک کیسه پالستیکی مهر و موم شده نگه‬ ‫داش��تند‪ .‬با این حال ‪ ،‬حتی اکس��یژن محدود‬ ‫داخل کیسه هم کافی بود و سنگ سولفید تا‬ ‫حد زیادی اکسید شده بود‪.‬در هر صورت‪ ،‬باید‬ ‫دید که در نهایت شرکت های معدنی می توانند‬ ‫راهی برای کاهش اس��یب های محیطی پیدا‬ ‫کنن��د یا این بار فعاالن زیس��ت محیطی مانع‬ ‫استثمار زمین می شوند؟‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫ایران می تواند‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬کشور اول‬ ‫ترانزیتی باشد‬ ‫نظرگاه‬ ‫حسن تیمورتاش‬ ‫دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی‬ ‫با توجه به ظرفیت های موجود و موقعیت جغرافیایی‬ ‫اس��تراتژیک کش��ور‪ ،‬ایران در حوزه ترانزیت می تواند‬ ‫جزو‪ ۱۰‬کش��ور بزرگ جهان باش��د‪ .‬با توج��ه به این‬ ‫ظرفیت ها و برای استفاده از انها‪ ،‬بخش خصوصی باید‬ ‫کمی تفکرکند و ش��یوه عمل خ��ود را تغییر دهد و از‬ ‫اقدام��ات جزیره ای و با دید ش��خصی پرهیز کند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که برای توسعه حمل ونقل‪ ،‬به ویژه در‬ ‫حوزه دریا‪ ،‬دولت تنها باید نقشه راه بدهد و بقیه کارها‬ ‫را ب��ه بخش خصوصی واگذار کند‪ .‬در واقع باید تالش‬ ‫کنیم که حاکمیت به بخش خصوصی نیاز داشته باشد‬ ‫نه اینکه بخش خصوصی نیازمند دولت باشد‪ .‬دولت در‬ ‫دوره های��ی که به بخش خصوصی بها داده‪ ،‬موفق بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت باشد و‬ ‫فقط منتقد نباشد و باید برای کاهش وابستگی دولت‬ ‫به نفت‪ ،‬کمک کند تا دولت از درامد حاصل از صادرات‬ ‫نفت خام بی نیاز ش��ود‪۸ .‬درص��د ذخایر گاز جهان در‬ ‫س��فره گنبد شمالی اس��ت اما متاس��فانه ما فقط دو‬ ‫کشتی حمل گاز داریم در صورتی که باید کشتی های‬ ‫«وی‪.‬ال‪.‬جی‪.‬س��ی» وکش��تی های بزرگی که ظرفیت‬ ‫ب��االی حمل گاز را دارن��د را خریداری و از مزیت های‬ ‫کش��ور خود اس��تفاده کنیم‪ .‬ب��ا وجود تاکی��د رهبر‬ ‫معظ��م انقالب بر بحث اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬خوب عمل‬ ‫نکردیم؛ باید به اجرای درس��ت سیاست های اصل‪۴۴‬‬ ‫بپردازی��م و از نخبگان و پیشکس��وتان صنعت دریایی‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬خوشبختانه حدود یک سال است که‬ ‫در س��ازمان بنادر و دریانوردی یک اتاق فکر تشکیل‬ ‫ش��ده و از نظرات بخش خصوصی و فعاالن پیشکسوت‬ ‫دریایی به خوبی استفاده می شود‪ .‬باید حوزه های فشار‬ ‫را پی��دا و ان را به فرصت تبدیل کنیم و با کم کردن‬ ‫وابستگی ها در بخش مزیت های تولیدی خود تالش و‬ ‫فعالیت بیشتری کنیم‪ .‬یکی از مضرات ارائه یارانه های‬ ‫نقدی‪ ،‬تخریب تولید کش��ور بود و ح��اال میزان تولید‬ ‫ملی بس��یار پایین اس��ت؛ پس باید به تولید پرداخت‬ ‫و همزم��ان باید کیفیت تولید را افزایش داد‪ .‬بازاریابی‬ ‫بین المللی در حوزه دریا موضوع بس��یار مهمی اس��ت‬ ‫امامتاس��فانه در این زمینه فعال نیستیم‪ .‬در ترانزیت‬ ‫با کش��ورهای اسیای میانه نیز رابطه واسطه ای خوبی‬ ‫داش��تیم که این رابطه را از دس��ت دادیم‪ .‬برای ایجاد‬ ‫مقدمات حضور پرقدرت فعاالن حمل ونقل در توسعه‬ ‫ترانزیت‪ ،‬توجه به اصالح و اجرایی کردن قانون حمایت‬ ‫از کس��ب کار‪ ،‬حمایت از تولید‪ ،‬اصالح سیاس��ت های‬ ‫مالیاتی و بیمه ای نیز ضروری است‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ص�دای اقتصاد‪ :‬مسعود خوانساری‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران از تالش‬ ‫فعاالن حمل ونقل کشور برای تشکیل کنفدراسیون‬ ‫حمل ونقل متش��کل از تمام بخش های حمل ونقل‬ ‫مانند جاده ای‪ ،‬دریایی‪ ،‬ریلی و هوایی خبر داد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬حسن صالحی‪ ،‬رییس سازمان شیالت از‬ ‫اغاز صادرات بی��ش از ‪۲۰‬هزار تن انواع محصوالت‬ ‫ش��یالتی به روسیه از مرداد ماه سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫و توافقنامه امضاشده بین صادر کنندگان محصوالت‬ ‫ش��یالتی و طرف روس‪ ،‬مقرر شده بیش از ‪۲۰‬هزار‬ ‫تن انواع ابزیان ایرانی از جمله میگو‪ ،‬ماهی قزل اال‪،‬‬ ‫ماهی��ان جنوب‪ ،‬کنس��رو‪ ،‬کیلکا و‪ ...‬به این کش��ور‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫ص�دای اقتص�اد‪ :‬فره��اد فزونی‪ ،‬عض��و هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫تهران گفت‪ :‬حوزه های حمل ونقل ایران متناسب و‬ ‫هماهنگ با هم رش��د و توس��عه پیدا نکرده اند و در‬ ‫ش��رایط فعلی‪ ،‬برخی از این حوزه ه��ا بیش از بقیه‬ ‫نیازمند توسعه و نوسازی هستند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬جمش��ید نف��ر‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫صادرکنندگان روده با بیان اینکه کشورهای چین‪،‬‬ ‫مصر و ترکیه مهم ترین رقبای ایران در صادرات روده‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬س��االنه حدود ‪۷۰‬میلیون دالر روده‬ ‫صادر می شود که عمده ان به کشور المان است‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬کش��ورهای رقیب با کمترین محدودیت‪،‬‬ ‫مواد اولیه روده را که همان روده پروس��س نش��ده‬ ‫است‪ ،‬وارد می کنند ولی ما برای وارد کردن این نوع‬ ‫روده با محدودیت هایی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫برپایی نمایشگاه در پارک ها نوعی دهن کجی به اصناف است‬ ‫نام اورترین اقتصادهای نوظهور جهان کدامند؟‬ ‫سیال؛ خیال ایده ال‬ ‫‪7‬‬ ‫از پدیده شوم اقتصاد و مقررات وارداتی سختگیرانه‬ ‫تعرفه غلیظ به نفع قاچاق تمیز!‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬باز هم قاچاق و ب��از هم اما و اگرهای‬ ‫متفاوتی که باید رنگ اج��را به خود بگیرد‪ .‬این پدیده‬ ‫ش��وم اقتصادی سال هاس��ت هزینه ه��ای هنگفتی به‬ ‫اقتص��اد کش��ور تحمیل می کن��د و صد البته که جیب‬ ‫تولی��د را ه��م می زن��د‪ .‬اما هن��وز نتوانس��تیم به طور‬ ‫محس��وس و قابل توجه در مقابل قاچاق کاال بایستیم‬ ‫چرا که قوانین وارداتی به نحوی تعیین ش��ده که ورود‬ ‫غیررس��می کاالها به کشور به صرفه تر و سوداور است‪.‬‬ ‫قوانینی که به گفته مش��اور رییس کل گمرک بیش از‬ ‫اس��تاندارد الزم است و این موضوع به قاچاق دامن زده‬ ‫اس��ت‪ .‬محمد بهش��تیان در گفت وگو با فارس‪ ،‬درباره‬ ‫اینکه برخی فعاالن بخش خصوصی از قاچاق رس��می‬ ‫به کش��ور یاد می کنند که این موضوع به تولید داخل‬ ‫اس��یب وارد می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید این موضوع را از‬ ‫خود انها پرس��ید‪ ،‬اما به نظر می رس��د مناطقی وجود‬ ‫دارد که کاالهای وارداتی از طریق انها به داخل کشور‬ ‫راه می یابد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی ش��ده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درحال ‬ ‫حاض��ر صنایع ب��ا حداقل ظرفی��ت کار می کنند و هر‬ ‫صنعتی در وهله اول کار خود را با مونتاژ شروع کرده و‬ ‫در صورتی که حتی اجزا و قطعات یک محصول نهایی‬ ‫به کش��ور وارد شود‪ ،‬باز هم ایجاد اشتغال می کند و در‬ ‫دنیا نیز ش��رکت های مختلف با قطعه س��ازی و مونتاژ‪،‬‬ ‫کاال تولید می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹با تعرفه باال بازار را به قاچاقچی تقدیم می کنیم‬ ‫مش��اور رییس کل گمرک با بیان اینکه مناطق ازاد‬ ‫یکی از مبادی رس��می ورود کاال به کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی ورود این کاالها را قانونی و برخی دیگر ش��به‬ ‫قاچاق می دانن��د‪ ،‬درحال حاضر بیش از ‪ ۳‬میلیون نفر‬ ‫از این مناطق کاال به داخل کش��ور می اورند‪ ،‬همچنین‬ ‫باید به این موضوع کولبران (حمل کاالی قاچاق با کول‬ ‫کارگران) و کاالهای ته لنج��ی را اضافه کرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬برخ��ی ورود چنین کاالهایی را رس��می می دانند‪،‬‬ ‫اما یکس��ری از افراد از ان به عنوان قاچاق رس��می یاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بهش��تیان با اشاره به اینکه نمی توان امار ‪100‬درصد‬ ‫از واردات کاالهای قاچ��اق در جامعه ارائه کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امارهایی که ارائه می ش��ود‪ ،‬بر اس��اس نس��بت میزان‬ ‫مصرف داخلی و واردات رس��می بوده و هر انچه باقی‬ ‫می مان��د‪ ،‬را به عن��وان قاچاق در نظ��ر می گیرند‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول به اسیب شناس��ی موضوع واردات کاالها‬ ‫پرداخ��ت و یاداور ش��د‪ :‬یکی از عوام��ل قاچاق تعدد‬ ‫قوانین واردات رس��می بوده ک��ه باالخره یکجا خود را‬ ‫نش��ان می دهد و به ص��ورت قاچاق‬ ‫نمایان می شود‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬برخی از مس��ئوالن دولتی و فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی معتقدن��د که ایجاد تعرف��ه می تواند‬ ‫مانع��ی برای واردات بی رویه و قاچاق کاال باش��د و این‬ ‫در حالی اس��ت که رییس کمیس��یون مدیریت واردات‬ ‫اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت‪ :‬ب��ا ایجاد تعرفه باال‪،‬‬ ‫ب��ازار را از دس��ت واردکننده رس��می می گیریم و دو‬ ‫دستی به قاچاقچی تقدیم می کنیم‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫مجیدرضا حریری در گفت وگو با‬ ‫در سال ‪ 93‬میزان واردات رسمی کاالهای ساخته شده‬ ‫ح��دود ‪5‬میلیارد دالر ب��وده و در مقابل قاچاقچی ‪20‬‬ ‫میلیارد دالر کاال وارد کشور کرده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی با ورود کاالی قاچاق به کش��ور‪ ،‬مردم‬ ‫کاالی ناسالم و بی کیفیت خریده اند‪،‬‬ ‫بو کار افتادند‬ ‫تاجران قانونی از کس ‬ ‫ایران در دنیا باالترین‬ ‫و دول��ت ه��م از دریاف��ت حق��وق‬ ‫‹ ‹قوانین دست وپا گیر است‬ ‫دیوار تعرفه را دارد‬ ‫رس��می بازمانده اس��ت‪ .‬حریری با‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه قوانی��ن‬ ‫و این در حالی است که تاکی��د براینکه سیس��تم تعرفه باال‬ ‫دس��ت وپاگیر راه را ب��رای ورود‬ ‫کاالهای غیررسمی هموار می کند‪ ،‬تعرفه باال نه تنهاعاملی نه تنها جواب نمی دهد بلکه بیش��تر‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫به تولی��د ضربه می زند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انواع و اقس��ام حقوق‪،‬‬ ‫اگر برای هر موضوعی به کانال های‬ ‫نیست‬ ‫عوارض و مالیات از کاالهای وارداتی‬ ‫رس��می که فعالیت اقتص��ادی در‬ ‫اخذ می شود و هزینه واردات رسمی‬ ‫بلکه به قاچاق بیشتر‬ ‫قالب ع��وارض و مالیات ه��ا دارند‪،‬‬ ‫دلیل‬ ‫گ��ران می ش��ود‪ ،‬به همی��ن‬ ‫نیز دامن می زند‬ ‫فشار بیاوریم‪ ،‬فضا برای قاچاق بازتر‬ ‫ب��ا پدیده قاچ��اق روبه رو هس��تیم‪.‬‬ ‫می شود‪ .‬رییس کمیسیون مدیریت‬ ‫بهشتیان با تاکید بر اینکه زیادتر از‬ ‫حد نی��از قانون در زمینه واردات و کاالها وضع ش��ده واردات ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره به تعیین تعرفه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مقررات س��ختی برای این موضوع وجود برای حمایت از تولید‪ ،‬گفت‪ :‬نیت خیر است‪ ،‬اما نتیجه‬ ‫دارد که اگر تس��هیل و روان سازی شود می توان جلوی در طول این سال ها برعکس بوده و خیری در کار نبود‬ ‫چراکه بازار را با باال بردن تعرفه دچار نوسان می کنیم‪.‬‬ ‫بخشی از قاچاق رسمی یا غیررسمی را گرفت‪.‬‬ ‫مش��اور رییس کل گمرک در پاسخ به این سوال که وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر براس��اس انچه در کتاب‬ ‫نظام تعرفه بندی کاالها نیز به نوعی پاس��خگو نبوده و تعرفه س��ال به چاپ رسیده است‪ ،‬متوسط تعرفه ایران‬ ‫اجزای یک کاال با تعرفه پایین تر نسبت به یک محصول ‪22‬درصد است که البته با بررسی کمی دقیق تر و نگاه‬ ‫نهایی وارد کش��ور می شود و این موضوع باعث نگرانی غیررس��می این رقم به ‪۴۰‬درصد هم می رسد‪ .‬به گفته‬ ‫دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق‬ ‫درباره اخرین وضعی��ت برقراری پیمان پولی‬ ‫دوجانبه بین ای��ران و عراق گفت‪ :‬پیمان های‬ ‫پول��ی دوجانب��ه و همچنین س��پرده گذاری‬ ‫متقابل بانک های مرکزی دو کشور امضا شده‬ ‫اما هنوز به مرحله عملیاتی نرس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫جهانبخش سنجابی ش��یرازی در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��پرده گذاری در هر دو‬ ‫سمت انجام و بانک عامل دو طرف نیز تعیین‬ ‫وی‪ ،‬در دنی��ا بعد از کش��ور پاناما‪ ،‬باالترین دیوار تعرفه‬ ‫را داری��م‪ ،‬یعن��ی باالترین تعرفه قانون��ی را در فرایند‬ ‫تج��اری دریافت می کنی��م‪ .‬وی با بی��ان اینکه هزینه‬ ‫تجارت قانونی ما نسبت به دیگر کشورهای دنیا بسیار‬ ‫س��نگین است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با این حساب‪ ،‬اگر این میزان‬ ‫کاال به طور رس��می وارد می شد می توانست رقم خوبی‬ ‫را به درامدهای دول��ت بیفزاید‪ .‬عالوه بر اینکه نیت ها‬ ‫در نتیج��ه اعمال اقتصادی خیل��ی اهمیت ندارد چون‬ ‫می توان با نیت خیر ی��ک تصمیم اقتصادی گرفت که‬ ‫نتیجه خیری هم برای مملکت نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام تعرفه ای به تنهایی پاسخگو نیست‬ ‫مدیرکل تعیین تعرفه گمرک نیز در این باره می گوید‪:‬‬ ‫فقط با نظام تعرفه ای نمی توان جلوی قاچاق و واردات‬ ‫بی رویه را گرفت بلکه به استفاده از الگوهای اقتصادی‬ ‫برای حمایت از تولید نیاز است‪ .‬عبدالرضا غالمی درباره‬ ‫گالی��ه تولید کنندگان داخل��ی از ورود کاالهای قاچاق‬ ‫به کش��ور و نقش نظام تعرفه ای کارامد در این زمینه‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هر کاال باید منطقی‪ ،‬کارشناس��ی و حساب ‬ ‫ش��ده وارد شود تا قاچاق کاهش یابد‪ ،‬در کل اگر هدف‬ ‫از وض��ع هر تعرفه ای حمای��ت از تولید‪ ،‬کاهش انگیزه‬ ‫قاچاق و حمایت از مصرف کننده باشد‪ ،‬نیاز به استفاده‬ ‫از الگ��وی اقتصادی به منظ��ور حمایت های همه جانبه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعیین تعرفه گمرک در پاس��خ به این سوال‬ ‫که ای��ا درحال حاضر نظ��ام تعرفه ای توانس��ته چنین‬ ‫حمایتی از تولیدات داخل داش��ته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ماخذ تعرفه ای کاالها مشخص است و کمیسیون ماده‬ ‫‪ ۱‬به طور قطع در رس��یدگی به این موضوع معیارهای‬ ‫حمای��ت از تولید‪ ،‬محدودی��ت و مدیری��ت واردات را‬ ‫مدنظ��ر ق��رار می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬فقط ب��ا اصالح نظام‬ ‫تعرف��ه ای نمی توان مش��کالت واردات و اقتصاد را حل‬ ‫کرد‪ ،‬بلکه مجموعه ای از سیاس��ت ها باید مد نظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬به گفته غالمی‪ ،‬درحال حاضر گروه ‪ ۱۰‬کاالیی‪،‬‬ ‫مناط��ق ازاد‪ ،‬کااله��ای ته لنجی‪ ،‬ملوان��ی‪ ،‬پیله وری و‬ ‫مرزنش��ینی قوانین مربوط به خود را دارند و همه این‬ ‫موضوعات باید با هم دیده شوند‪ .‬مدیرکل تعیین تعرفه‬ ‫گمرک تصریح کرد‪ :‬نمی توان به بهانه حمایت از تولید‬ ‫ب��رای واردات یک کاال تعرفه ‪ ۷۰‬درصدی وضع کرد و‬ ‫در کنار ان دیگر مسائل مربوط به قوانین و سایر موارد‬ ‫را در نظر نگرفت‪.‬‬ ‫اخرین خبر از پیمان پولی دوجانبه با عراق‬ ‫ش��ده و توافق��ات الزم در ای��ن زمینه حاصل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه یکی از الزامات‬ ‫ایج��اد پیمان های پولی دو جانبه این اس��ت‬ ‫ک��ه بانک های مرکزی دو کش��ور نزد یکدیگر‬ ‫اعتبار داشته باشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬غیر از موضوع‬ ‫پیمان های پول��ی دو جانبه‪ ،‬صدور ضمانتنامه‬ ‫برای شرکت های ایرانی در عراق از موضوعات‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت که درحال حاض��ر بانک‬ ‫مرکزی این موضوع را نیز در دستور کار خود‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬سنجابی شیرازی در پاسخ به‬ ‫این س��وال که درحال حاضر تبادالت تجاری‬ ‫بین ایران و عراق براس��اس چ��ه واحد پولی‬ ‫انجام می شود؟ گفت‪ :‬معامالت تجاری با عراق‬ ‫به صورت ریالی انجام می ش��ود‪ .‬البته بخشی‬ ‫از معامالت هم با دالر اس��ت اما چون بخشی‬ ‫از مب��ادالت ایران با عراق به ش��کل پیله وری‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬هر چند مالک محاسبه نرخ‬ ‫تبدی��ل دینار و ریال‪ ،‬دالر اس��ت اما در عمل‬ ‫چهره‬ ‫ورود ایتالیا به‬ ‫فهرست ‪ ۱۰‬شریک‬ ‫اول صادراتی ایران‬ ‫ولی اهلل افخمی راد‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬کاالهای ایران��ی راه خود را برای‬ ‫ص��ادرات به بازارهای اروپایی ب��از کرده اند و بر این‬ ‫اساس‪ ،‬ایتالیا پس از س��ال ها‪ ،‬به جمع ‪ 10‬شریک‬ ‫اول صادراتی ایران پیوس��ته اس��ت‪ .‬چین از ابتدای‬ ‫س��ال جاری تاکن��ون‪ ،‬نخس��تین ش��ریک تجاری‬ ‫ای��ران بوده و ‪۲۶‬درصد از ص��ادرات کاالهای ایرانی‬ ‫را به خ��ود اختصاص داده اس��ت‪ .‬پ��س از ان نیز‬ ‫کش��ور عراق قرار گرفته که سهمی ‪۱۷‬درصدی از‬ ‫صادرات کاالهای ایرانی دارد‪ .‬در این میان کش��ور‬ ‫ایتالیا‪ ،‬ب��ه عنوان یک کش��ور اروپایی با اختصاص‬ ‫‪1/5‬درص��د از ص��ادرات ای��ران ب ه خود ب��ه عنوان‬ ‫ش��ریک نهم صادراتی کشور شناخته شده است‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د اگر تحریم ها برداش��ته شود‪ ،‬با توجه‬ ‫به قرابت و نزدیک��ی بین صنعت ایران و اروپا‪ ،‬قادر‬ ‫خواهی��م بود که حجم قاب��ل توجه تری از صادرات‬ ‫خ��ود را به اروپا ارس��ال کنی��م و بازارهای هدف را‬ ‫از کش��ورهای محدود کنونی گسترش دهیم‪ .‬تمام‬ ‫ت�لاش دولت حول این محور اس��ت ک��ه صادرات‬ ‫کاالی غیرنفت��ی به ویژه ان بخ��ش از کاالهایی که‬ ‫از ارزش افزوده بیش��تری برخوردار هس��تند‪ ،‬رونق‬ ‫گیرد و به هر میزان که میس��ر است‪ ،‬کاال از کشور‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫براساس قانون برنامه پنجم تاکید کرده که صادرات‬ ‫کاالهای ایرانی به بهان��ه تنظیم بازار داخلی‪ ،‬نباید‬ ‫دچار محدودیت ش��ود؛ بنابراین حق نداریم بگوییم‬ ‫که اگر یک کاال صادر شود‪ ،‬قیمت ان ممکن است‬ ‫در بازار داخلی دچار تغییر و نوس��ان ش��ود‪.‬در این‬ ‫میان در جلسه ای که در هفته های گذشته با معاون‬ ‫وزی��ر جهادکش��اورزی برگزار ش��ده‪ ،‬ب��ر این نکته‬ ‫پافشاری شد که حق نداریم برای صادرات کاالیی‪،‬‬ ‫محدودیت ایجاد کنیم‪ ،‬حتی اگر در یک کاالیی هم‪،‬‬ ‫خام فروش��ی می شود‪ ،‬دولت باید عوارض وضع کند‬ ‫و به هیچ عنوان نبای��د موضوع ممنوعیت صادرات‬ ‫کاالیی را عنوان کرد‪ .‬ضمن اینکه این عوارض باید‬ ‫براس��اس ساز و کارهای شورای اقتصاد‪ ،‬وضع شود‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر در بخش کااله��ای صنعتی‪ ،‬هیچ‬ ‫ممنوعیتی ب��رای صادرات ی��ا واردات وجود ندارد‪.‬‬ ‫این در حالی است که معتقدیم که صادرات منهای‬ ‫واردات عملی نیس��ت‪ .‬همانطور که دوس��ت داریم‬ ‫کاالی خ��ود را ص��ادر کنیم‪ ،‬کش��ورهای دیگر هم‬ ‫دوس��ت دارند کاالهای خود را ب��ه بازار ایران صادر‬ ‫کنند‪ .‬ما فکر می کنیم فقط ما عالقه مند به صادرات‬ ‫هستیم در حالی که کشورهای دیگر هم این عالقه‬ ‫را دارند‪ .‬اگر می گوییم کش��ور صادراتی‪ ،‬ان کشور‬ ‫هم دوس��ت دارد که ایران مقصد هدف صادراتی او‬ ‫باشد؛ بنابراین باید این دو را در یک معامله «برد ‪-‬‬ ‫ب��رد» هماهنگ کرد و مدنظر قرار داد‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫می گویند چرا شرکت های خارجی در ایران تبلیغات‬ ‫دارند در پاس��خ باید گفت کشورهایی که کاالیی را‬ ‫وارد ای��ران می کنند‪ ،‬براس��اس ضواب��ط و مقررات‬ ‫کشور ما وارد می کنند و مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫اجازه داده بر اس��اس نظام تعرفه ای‪ ،‬تنظیم واردات‬ ‫را انجام دهیم‪.‬از س��ویی دیگ��ر‪ ،‬اگر تولیدکنندگان‬ ‫فکر می کنند به واس��طه واردات ب��ه کاالیی که در‬ ‫داخل کشور می سازند‪ ،‬لطمه می خورد‪ ،‬باید با ارائه‬ ‫مدارکی که از منطق مناس��بی برخوردار اس��ت‪ ،‬از‬ ‫دولت بخواهند که تعرفه وارداتی وضع کند‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬دولت هم تنظیم واردات را براساس مکانیزم‬ ‫تعرفه انجام می دهد و هر تولیدکننده ای که اعتقاد‬ ‫دارد که نظام تعرفه ای کش��ور حمایت الزم را از او‬ ‫به عمل نم��ی اورد‪ ،‬می تواند درخواس��ت خود را به‬ ‫کمیس��یون ماده یک بدهد تا بررسی شود و ما در‬ ‫صورتی که الزم باشد‪ ،‬دیوار تعرفه ای را باال می بریم‬ ‫ولی باید پذیرفت که ایران جزو کشورهایی است که‬ ‫نظام تعرفه ای که اختیار کرده است‪ ،‬باالترین دیوار‬ ‫تعرف��ه را دارد‪ .‬باید به این نکته نیز توجه داش��ت‬ ‫که باید هزینه تولید در داخل کش��ور کاهش یابد و‬ ‫اگ��ر کاالی ما توان رقابت ب��ا خارج را ندارد؛ گیر را‬ ‫برطرف کنیم نه اینکه دیوار تعرفه ای بکشیم‪.‬‬ ‫پرداخت ها به صورت دینار اس��ت یا بر اساس‬ ‫مرج��ع ریال پرداخت��ی ب��ه دالر تبدیل و از‬ ‫طریق صرافی بین دو طرف رد و بدل می شود‪.‬‬ ‫دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق‬ ‫درباره این نقد که ایجاد پیمان پولی دو جانبه‬ ‫با عراق به دلیل اینکه تراز تجاری ایران نسبت‬ ‫به عراق مثبت اس��ت نمی تواند اقدام منطقی‬ ‫باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این نقد می تواند درس��ت‬ ‫باش��د‪ ،‬چون یکی از الزامات برقراری تجارت‬ ‫دو جانبه برخ��ورداری از تراز تجاری متعادل‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی ک��ه تراز تجاری ای��ران با عراق‬ ‫‪۹۵‬درص��د به نفع ایران اس��ت مفهوم ان این‬ ‫اس��ت که در تسویه حساب بانک های مرکزی‬ ‫در میان مدت به مشکل برمی خوریم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬اگر بانک های مرک��زی دو طرف بتوانند‬ ‫ای��ن پیم��ان دو جانبه را به س��مت برقراری‬ ‫پیمان چندجانبه ببرند‪ ،‬می تواند نتایج مثبتی‬ ‫در بلند مدت داشته باشد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انبارها پر از‬ ‫لوازم خانگی است‬ ‫مهر‪ :‬رییس اتحادیه لوازم خانگی از رکود شدید‬ ‫در ب��ازار لوازم خانگی خبر داد و گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫انبارهای ل��وازم خانگی پر از کاالس��ت و فروش‬ ‫با حداقل س��ود انجام می شود‪ .‬محمد طحان پور‬ ‫افزود‪ :‬مردم در این بازار رکودی می توانند کاالها‬ ‫را با قیمت مناس��ب و با حداقل س��ود خریداری‬ ‫کنند‪ ،‬عالوه بر اینکه بس��اط دالل ب��ازی در این‬ ‫صن��ف همچون س��ایر بخش های اقتص��اد ایران‬ ‫برچیده شده است‪.‬‬ ‫کاهش قیمت میوه‬ ‫در روزهای نخست رمضان‬ ‫مهر‪ :‬ریی��س اتحادیه میوه و س��بزی از کاهش‬ ‫قیمت انواع میوه در روزهای نخس��ت ماه مبارک‬ ‫رمض��ان خبر داد و گف��ت‪ :‬در روزهای اینده نیز‬ ‫عرضه میوه فراوان تر و قیمت ها با افت بیش��تری‬ ‫همراه خواهند بود‪ .‬س��ید حسین مهاجران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬قیمت انواع می��وه در بازار با کاهش جزئی‬ ‫همراه بوده‪ ،‬ضمن اینکه قیمت س��بزی نیز ثابت‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫افزایش اجباری‬ ‫نرخ خرید شیر خام‬ ‫تس�نیم‪ :‬دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با بیان‬ ‫اینک��ه پرداخ��ت مابه التف��اوت ‪ ۲۰۰‬تومانی نرخ‬ ‫ش��یر خام از جیب صنایع لبنی اغاز شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دول��ت برای تحق��ق قیم��ت ‪ ۱۴۴۰‬تومانی نرخ‬ ‫مصوب خود در تمام کارخانه های لبنی بازرس��ی‬ ‫از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مستقر‬ ‫کرد‪ .‬رضا باک��ری افزود‪ :‬الزام به خرید مواد اولیه‬ ‫به نرخی معین س��ابقه نداشته اس��ت اما از روز‬ ‫گذش��ته یک ب��ازرس در کارخانه ه��ا‪ ،‬صنایع را‬ ‫مکلف به خرید ش��یر خام باالت��ر از نرخ عرضه و‬ ‫تقاضا می کند‪ .‬باکری با اش��اره ب��ه اینکه قدرت‬ ‫افزایش قیمت خرید فراورده های لبنی از س��وی‬ ‫م��ردم وجود ن��دارد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬چنانچه قدرت‬ ‫خرید مردم پذی��رای افزایش قیمت فراورده های‬ ‫لبنی بود افزایش نرخ ش��یر خام عملیاتی می شد‬ ‫اما درحال حاضر بازار کشش الزم را ندارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫برپایی نمایشگاه در پارک ها نوعی دهن کجی به اصناف است‬ ‫مهدیه ش�کری‪ -‬گ�روه تجارت‪ :‬به گفت��ه رییس اتاق‬ ‫اصناف کشور نمایشگاه هایی که با نام طرح ضیافت و حتی‬ ‫هرگونه نمایشگاهی که به مناسبت ماه رمضان برگزار شده‪،‬‬ ‫هیچ گونه مجوزی از س��وی ات��اق اصناف و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نداش��ته و تنها سوءاستفاده ای از این نام و‬ ‫موقعیت بوده که در وهله نخست این اقدام به ضرر و زیان‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬گفته های علی فاضلی در حالی است که علی‬ ‫صابری‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران‬ ‫از انجام هماهنگی های الزم با اتاق‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اصناف در برگزاری این نمایشگاه خبر داده است؛ اظهارات‬ ‫ضد و نقیضی که موجب ش��د به بررسی موضوع بپردازیم‪.‬‬ ‫چندی پیش نمایش��گاه هایی به مناس��بت ماه رمضان در‬ ‫پارک ه��ا و مکان ه��ای عمومی ب��ه منظور ارائ��ه کاالها و‬ ‫خدمات اساس��ی به مردم برگزار ش��د‪ .‬این نمایشگاه ها که‬ ‫با مجوز و از س��وی شهرداری برپا ش��ده بود‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫اصناف تهران را بر ان داشت تا با نوشتن نامه ای به رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت استان تهران و شهرداری‬ ‫تهران به برگزاری غیرقانونی نمایش��گاه ها در س��طح شهر‬ ‫تهران اعتراض کند‪ .‬نمایشگاه های دایر شده با نام و عنوان‬ ‫طرح ضیافت در س��طح شهر‪ ،‬بدون هماهنگی الزم با اتاق‬ ‫اصناف و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برپا شده بودند‪.‬‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه ها در حالی اس��ت که بر اس��اس‬ ‫سیاس��ت های کلی کمیته امور نمایش��گاهی استان تاکید‬ ‫شده بود هیچ گونه نمایشگاهی در طول ماه مبارک رمضان‬ ‫در فضای پارک ها و مکان های عمومی ش��هر برگزار نشود‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف در این نامه به مس��ائلی چون توجه به‬ ‫حمای��ت از تولید داخلی و اجرای اقتص��اد مقاومتی و نیز‬ ‫کنترل بازار و عرضه کاالی مناسب و ترغیب به استفاده از‬ ‫کاالی تولید داخل اشاره کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برپایی نمایشگاه ها بدون هماهنگی بود‬ ‫با اش��اره به این‬ ‫عل��ی فاضل��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫موض��وع ک��ه برگ��زاری نمایش��گاه های داخل��ی باید با‬ ‫هماهنگی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با همکاری‬ ‫اتاق اصناف انجام شود‪ ،‬می گوید‪ :‬متاسفانه شاهد برگزاری‬ ‫نمایش��گاه هایی از س��وی نهادها و ارگان هایی هستیم که‬ ‫مدخلیتی در این موضوع نداشته و قانونگذار نیز برای انها‬ ‫این چنینی مس��ئول ندارد که نهادهایی مثل ش��هرداری‬ ‫این کار را انجام می دهند؟ باید در نظر داشت که کاالهای‬ ‫اساسی و سبد خانوار ش��امل برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬گوشت قرمز و‬ ‫گوش��ت سفید است و احتیاج به برگزاری نمایشگاه ندارد‬ ‫و ب��ازار‪ ،‬خودش را در زمینه این کااله��ا تنظیم می کند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب‪ ،‬قیمت این کاالها مش��خص اس��ت و در‬ ‫شرایطی که بازار وضعیت مناسبی دارد ضرورت برگزاری‬ ‫نمایشگاه های ضیافت احساس نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برپایی نمایشگاه با هماهنگی اتاق‬ ‫این مس��ئولیت را تعیین نکرده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در‬ ‫این نمایش��گاه ها کاالهایی برای فروش عرضه می شود که‬ ‫ب��ر کیفیت انها نظارت و کنترلی انجام نش��ده و نهادهای‬ ‫مس��ئول در قیمت گذاری ان نقش��ی نداش��ته اند‪ .‬وجود‬ ‫برخی کاالهای غیراستاندارد در این نمایشگاه ها به نوعی‬ ‫کالهبرداری از مردم است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فاضلی برپایی این نمایش��گاه ها دس��تاویزی‬ ‫ب��رای حضور دالالن و واس��طه هایی در این نمایش��گاه ها‬ ‫شده است که هیچ گاه حقوق دولت را پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬با وج��ود تعامالتی که با ش��هرداری و‬ ‫همچنی��ن تقاضای هم��کاری متقابل در بح��ث برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها داش��تیم و با وجود دستور ش��هردار در این‬ ‫زمینه‪ ،‬اما توجهی به این امر نش��د‪ .‬در واقع‪ ،‬دیده ش��ده‬ ‫شهرداران مناطق اقدام به صدور مجوز برپایی نمایشگاه ها‬ ‫کردند که این نمایش��گاه ها قانونمند نیستند‪ .‬رییس اتاق‬ ‫اصن��اف کش��ور در اعتراض به این موض��وع‪ ۴ ،‬روز پیش‬ ‫در نامه ای که برای ش��هردار نوش��ته بود‪ ،‬توضیحاتی از او‬ ‫درباره این موضوع خواس��ته؛ اما به نامه او هنوز پاس��خی‬ ‫داده نشده است‪ .‬فاضلی می گوید‪ :‬منتظر پاسخی از سوی‬ ‫ش��هرداری هستیم‪ .‬چراکه این اتفاق سال ها پیش نیز رخ‬ ‫داده و نمایش��گاه هایی بدون هماهنگ��ی با اتاق اصناف و‬ ‫سازمان های مربوط برپا می شد اما بر اساس تعامالتی که‬ ‫با ش��هرداری داش��ته ایم قرار بر برگزاری این نمایشگاه ها‬ ‫نب��ود چ��ون برپایی نمایش��گاه های ط��رح ضیافت نوعی‬ ‫سوءاستفاده از عناوین ثبت شده اتاق اصناف است‪ .‬فاضلی‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا برپای��ی این نمایش��گاه ها را نوعی‬ ‫«دهن کجی» به ‪ ۴۰۰‬هزار واحد صنفی دانس��ته و گفته‬ ‫است‪ :‬برپایی برخی نمایشگاه های ماه رمضان که با مجوز‬ ‫شهرداری در پارک ها برگزار می شود‪ ،‬کار درستی نیست‪.‬‬ ‫یک نفر در این کش��ور نیس��ت که بگوید ش��هرداری چه‬ ‫محلی از اعراب دارد که مجوز برگزاری این نمایش��گاه ها‬ ‫را می دهد؟ از س��وی دیگر کاالهای غیراستاندارد‪ ،‬بنجل‬ ‫و از م��د افتاده ب��ه نام کااله��ای تولیدی ای��ران در این‬ ‫نمایش��گاه ها ارائه می ش��ود و اقالم دیگر نیز کیفیت الزم‬ ‫را ندارند‪ .‬مگر کش��ور در مباح��ث اقتصادی و موضوعاتی‬ ‫عل��ی فاضلی در حال��ی از برگزاری نمایش��گاه های ماه‬ ‫رمض��ان ب��دون اط�لاع و هماهنگی با ات��اق اصناف خبر‬ ‫می دهد که شورای ش��هر نیز این گفته ها را رد و تکذیب‬ ‫می کند‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای ش��هر‬ ‫می گوی��د‪ :‬نمی توان گفت‬ ‫درب��اره این موض��وع به‬ ‫این اقدامات ب��دون هماهنگی بوده و هماهنگی های الزم‬ ‫با مس��ئوالن مرب��وط و حتی اتاق اصن��اف در برپایی این‬ ‫نمایش��گاه ها انجام شده اس��ت‪ .‬انچه مهم است این است‬ ‫که تمامی این حرف ها مقطعی و زودگذر هستند و ممکن‬ ‫اس��ت برای برپایی نمایش��گاه های ش��ب عی��د تصمیمی‬ ‫گرفته باش��یم ام��ا درحال حاضر از ان تصمیم پش��یمان‬ ‫باشیم و حرف هایی خالف ان بزنیم‪ .‬به گفته علی صابری‬ ‫در اس��فند س��ال گذش��ته تعامالتی میان اتاق اصناف و‬ ‫ش��هرداری برای برپایی نمایشگاه ها انجام شده بود چراکه‬ ‫انها تمایلی به برپایی نمایش��گاه های فصلی نداش��تند اما‬ ‫به نظر می رس��د نمایش��گاه های مربوط به م��اه رمضان با‬ ‫هماهنگی برپا شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرداری منکر می شود‬ ‫محم��د امینی‪،‬از روابط عموم��ی معاونت امور اجتماعی‬ ‫وفرهنگی ش��هرداری ته��ران که مس��ئولیت برپایی این‬ ‫منکر‬ ‫نمایشگاه ها را برعهده دارد نیز در گفت وگو با‬ ‫این قضیه شده و ضمن نپذیرفتن این موضوع معتقد است‬ ‫این نمایش��گاه ها که در پارک برگزار شده به انها ارتباطی‬ ‫ندارد و مس��ئولیت ان را برعهده نمی گیرند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که برگزاری نمایشگاه ها یکی از وظایف انها بوده و‬ ‫تنها س��وال اصلی این اس��ت که چرا شهرداری مسئولیت‬ ‫اقدامی که انجام داده است را نمی پذیرد؟‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫مرزهای شلمچه و چزابه‪ ،‬نیازمند مدیریت واحد‬ ‫چشم امید به بازارچه های مرزی روشن شد‬ ‫ایجاد اشتغال با بازگشایی واحدهای تولیدی‬ ‫‪9‬‬ ‫از طرح های توسعه ای صنعت در استان گیالن نشان می دهد‬ ‫تراکم طبقاتی‪ ،‬راه حل کمبود اراضی صنعتی‬ ‫زین�ب عبدی ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬صنع��ت و صنعتی‬ ‫ش��دن در استان گیالن بیش از گذش��ته اهمیت یافته‬ ‫ت��ا جایی که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در س��فر‬ ‫به این اس��تان بر اهتمام مس��ئوالن در تهیه ‪ 100‬طرح‬ ‫صنعتی تاکید کرده اس��ت‪ .‬اما رونق صنعت در اس��تان‬ ‫گی�لان با وجود مناب��ع طبیعی و کمب��ود زمین امری‬ ‫س��خت است‪ .‬مسئوالن این اس��تان بر این اعتقادند که‬ ‫کش��اورزی بودن این اس��تان در گذشته موجب شده تا‬ ‫اکن��ون در بخش صنعت بکر باش��د و از تهیه طرح های‬ ‫صنعتی برای معرفی به سرمایه گذاران سخن می گویند‬ ‫و اینک��ه ب��ا بهره من��دی از زیرس��اخت های تجاری در‬ ‫گیالن می توان س��رمایه گذاران را به این سمت هدایت‬ ‫ک��رد‪ .‬در حالی که توس��عه صنعت را نی��ز در تعارض با‬ ‫محیط زیست نمی دانند‪ .‬کارشناسان نیز بر این اعتقادند‬ ‫که توس��عه طرح ه��ای صنعت��ی در اس��تان گیالن بر‬ ‫س��ایر بخش های اقتصادی تاثیرگذار اس��ت و با تکمیل‬ ‫زنجیره تولید در استان گیالن می توان سایر بخش های‬ ‫اقتصادی را نیز رونق داد‪ .‬اما انچه در توسعه صنعت در‬ ‫اس��تان گیالن اهمیت می یابد میزان اشتغال باالی ان‬ ‫اس��ت که با حفظ ارزش افزوده در استان در اقتصاد نیز‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫توس��عه صنعت در اس��تان گیالن در حالی در دستور‬ ‫کار ق��رار گرفته که این اس��تان با کمبود زمین صنعتی‬ ‫مواجه است‪ .‬در حالی که مسئوالن این استان از استفاده‬ ‫حداکثری از منابع موجود می گویند‪.‬‬ ‫مشاور صنعتی اس��تاندار گیالن در گفت وگو با‬ ‫می گوی��د‪ :‬با توجه به انکه نیاز اقتصاد به تولید و صنعت‬ ‫ضروری اس��ت صنعتی بودن استان گیالن برای رشد و‬ ‫توس��عه اقتصادی نیز یک ضرورت اس��ت‪ .‬اگرچه الزمه‬ ‫توس��عه صنع��ت‪ ،‬تامین زیرس��اخت ها و وج��ود زمین‬ ‫صنعتی اس��ت اما گیالن نس��بت به س��ایر اس��تان ها با‬ ‫کمبود زمین مواجه است که می توان با معماری طبقاتی‬ ‫از زمین های صنعتی موجود در استان حداکثر استفاده‬ ‫را ب��رد‪ .‬مضاف بر انکه از واحدهای بالاس��تفاده یا خارج‬ ‫از تولی��د در طرح های توجیه پذیر اقتصادی نیز می توان‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت‪ ،‬حلقه گمشده در اقتصاد گیالن‬ ‫اس��تان کشاورزی شناخته شده و اکنون بهترین فرصت‬ ‫را ب��رای رونق صنعت دارد‪ ،‬می افزاید‪ :‬همچنین با توجه‬ ‫ب��ه انکه وج��ود صنعت در هر جایی موجب اش��تغال و‬ ‫فعال شدن س��ایر بخش های اقتصادی می شود بنابراین‬ ‫ظرفیت های تجاری و بندری اس��تان گیالن و همچنین‬ ‫کش��اورزی مکانیزه می تواند در توس��عه صنعت در این‬ ‫اس��تان تاثیر گذار باش��د‪ .‬به گفته پور عل��ی‪ ،‬زمین مورد‬ ‫نیاز س��رمایه گذاران بسته به نوع و حجم سرمایه گذاری‬ ‫براساس قوانین ش��هرک های صنعتی به انها اختصاص‬ ‫می یاب��د‪ .‬محدودیتی در اختص��اص زمین های خارج از‬ ‫شهرک ها نیس��ت اما با وجود زیرس��اخت های مناسب‬ ‫بهتر اس��ت ک��ه طرح ه��ای س��رمایه گذاری جدید در‬ ‫ش��هرک ها انجام شود‪ .‬به عالوه تا کنون در بخش معدن‬ ‫اس��تان گیالن اقدامات اساسی انجام نشده اما به تازگی‬ ‫در بخش اکتش��افات اقداماتی در دس��ت انجام اس��ت‪.‬‬ ‫ن ش��ک بهره مندی از توان صنعتی در این اس��تان‬ ‫بدو ‬ ‫رونق بخش تجارت و کشاورزی و اشتغال خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صنعت‪ ،‬مشوق سایر بخش های اقتصادی‬ ‫‹ ‹صنعت در تعارض با محیط زیست نیست‬ ‫فرهمن�� د پور علی تصریح می کن��د‪ :‬صنعت در تعارض‬ ‫با محیط زیس��ت نیست و در واقع صنعتگران در فرایند‬ ‫تولید باید به رعایت موارد زیست محیطی و استانداردهای‬ ‫الزم بپردازند‪ .‬بر همین اساس نزدیک به ‪ 2‬سال است که‬ ‫حمایت از سرمایه گذاران صنعتی از طرف استاندار برای‬ ‫اختصاص زمین و تامین زیرساخت ها انجام می شود که‬ ‫در مقایسه با سال های گذشته بیشتر شده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه استان گیالن در گذشته به عنوان‬ ‫علی منتظری‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از تاکید وزیر‬ ‫اس��تان گیالن نیز در گفت وگو ب��ا‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر به استان گیالن برای‬ ‫شناسایی ‪ 100‬طرح صنعتی به سرمایه گذاران می گوید‬ ‫و اینکه در فاز نخس��ت ‪ 30‬طرح با اولویت اس��تقرار در‬ ‫منطقه ازاد انزلی شناس��ایی شده اس��ت‪ .‬اما در استقرار‬ ‫سایر مناطق استان نیز محدودیتی وجود ندارد‪ .‬در برنامه‬ ‫داری��م که حدود ‪ 100‬طرح در ‪ 2‬ماه اینده به وزارتخانه‬ ‫معرف��ی ش��ود و پس از تایید در س��ایت س��ازمان برای‬ ‫مراجعه سرمایه گذاران قرار بگیرد‪ .‬او حجم سرمایه گذاری‬ ‫این طرح ه��ا را ‪ 805‬میلیارد تومان عن��وان می کند که‬ ‫شامل ‪ 135‬میلیون یورو و ‪ 8‬میلیون دالر سرمایه گذاری‬ ‫برگزاری نمایشگاه خدمات دانش بنیان در اردبیل‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان اردبی��ل در چهارمین جلس��ه کارگروه‬ ‫توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان استان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬اقداماتی در زمینه سامان دادن به‬ ‫طرح های دانش بنیان در استان باید انجام شود‬ ‫و برگزاری نمایش��گاه مجازی تولیدات صنعتی‬ ‫اس��تان در دست مطالعه و اقدام است که در صورت انجام‬ ‫ای��ن کار همه می توانند محصوالت خ��ود را به چند زبان‬ ‫معرف��ی کنند و عکس ه��ا و فیلم هایی از خ��ط تولید را‬ ‫به نمایش بگذارند‪ .‬س��یدحامد عاملی اظه��ار کرد‪ :‬اینده‬ ‫اس��تان و حتی اینده کشور هیچ راه چاره ای جز توجه به‬ ‫بحث و مس��ائل دانش بنیان ندارد و مشکل اشتغال فقط با‬ ‫راه اندازی کارخانه ها حل نمی ش��ود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬دنیای‬ ‫س��ایبری دارای دو حوزه تولید‪ ،‬توزیع و جریان اطالعات‬ ‫و حوزه تولید انرژی اس��ت که با طراح��ی و مدیریت این‬ ‫ارزی اس��ت و پیش بین��ی می کند با ایج��اد این طرح ها‬ ‫برای ‪ 3‬هزار نفر اش��تغال ایجاد ش��ود‪ .‬همچنین اولویت‬ ‫طرح های س��رمایه گذاری را در ‪ 9‬طرح صنایع غذایی‪4 ،‬‬ ‫طرح صنایع نس��اجی و پوشاک‪ 3 ،‬طرح صنایع تبدیلی‪،‬‬ ‫‪ 3‬ط��رح صنایع ماش��ین االت و تجهیزات‪ 3 ،‬طرح تولید‬ ‫لوازم خانگی‪ 3 ،‬طرح صنایع سلولزی و ‪ 2‬طرح شیمیایی‬ ‫می داند که به سرمایه گذاران معرفی شده است‪.‬‬ ‫منتظری تاکید می کند‪ :‬طرح های سلولزی از مهم ترین‬ ‫طرح هایی اس��ت که در س��ال ج��اری ب��ه بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬راه اندازی این واحد س��لولزی‪ ،‬تشویقی برای‬ ‫زراعت چوب در منطقه ش��ده است‪ .‬البته در سال جاری‬ ‫ح��دود هزار میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری در صنعت‬ ‫اس��تان انجام می ش��ود که ش��امل طرح ه��ای بزرگ با‬ ‫اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بسیاری است‪ .‬همچنین‬ ‫تولی��د ام دی اف‪ ،‬تولید پاکت‪ ،‬مفتول های الومینیومی و‬ ‫فش��ار قوی و مفتول های مسی از جمله دیگر طرح هایی‬ ‫هس��تند که امس��ال به بهره برداری می رس��ند‪ .‬رییس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گیالن می افزاید‪:‬‬ ‫هر چند منطقه ازاد انزلی با کمبود زمین مواجه اس��ت‬ ‫اما مس��ئوالن این منطقه درصدد تامین زمین در سایر‬ ‫نقاط هس��تند ‪ .‬همچنین تالش می ش��ود تا زمین مورد‬ ‫نی��از در طرح های صنعتی به س��رمایه گذاران اختصاص‬ ‫یابد‪ .‬به گفته منتظری در بخش اکتش��افات معدنی نیز‬ ‫با کمک س��ازمان زمین شناسی اقداماتی در دست انجام‬ ‫است‪ .‬همچنین در زمینه تجارت با احداث فروشگاه های‬ ‫بزرگ‪ ،‬س��ردخانه و‪ ...‬برای رونق تج��ارت گیالن تالش‬ ‫می شود‪ .‬بخش تجارت از قبل نیز پیشرفت هایی داشته‬ ‫ام��ا به دلیل ظرفیت موج��ود در بخش صنعت این نیاز‬ ‫وجود دارد که بخش صنعت توسعه یابد‪.‬‬ ‫استان گیالن تاکنون نیز خالی از فعالیت های صنعتی‬ ‫نب��وده به طوری که ب��ا وجود ظرفیت های کش��اورزی‬ ‫صنایع تبدیلی نیز در این اس��تان ش��کل گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین با وجود مرزی بودن و نیز نزدیکی به کالنشهر‬ ‫تهران و موقعیت مناس��ب جغرافیایی‪ ،‬سرمایه گذاران از‬ ‫ایجاد واحدهای صنعتی در این اس��تان غفلت نکرده اند‬ ‫اما تکمیل زنجیره تولید می تواند رونق بخش صنایع خرد‬ ‫در گیالن باشد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل علیجانپور‪ ،‬رییس خان��ه صنعت و معدن‬ ‫می گوید‪ :‬صنایع‬ ‫اس��تان گیالن در گفت وگو با‬ ‫در اس��تان گیالن انطور که باید هنوز شکل نگرفته و‬ ‫درواقع زنجیره تولید در این استان تکمیل نشده است‪.‬‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع از اس��تان های کشور‬ ‫تامین ش��ده و در بخش صنعت این اس��تان بخشی از‬ ‫فراین��د تولید انجام و برای تکمی��ل و تولید محصول‬ ‫نهایی به کالنش��هری مانند تهران فرس��تاده می شود‪.‬‬ ‫ضرورت توس��عه صنعت در اس��تان گی�لان به دلیل‬ ‫تاثیرگذاری ان در سایر بخش های اقتصادی به وضوح‬ ‫مشهود است و با رعایت موارد زیست محیطی می توان‬ ‫توسعه صنعت را سازگار با محیط زیست و مفید انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه توس��عه صنع��ت در تضاد با‬ ‫محیط زیست نیست‪ ،‬می افزاید‪ :‬اروپا یک قاره کوچک‬ ‫اس��ت اما در صنعت پیش��رفته اس��ت و این پیشرفت‬ ‫مانع محیط زیس��ت نش��ده‪ .‬صنایعی وجود دارد که در‬ ‫فرایند عملکردی خود تعارضی با محیط زیس��ت ندارد‬ ‫و با بهره من��دی از انها می توان اش��تغال مورد نظر را‬ ‫به دس��ت اورده و در توس��عه اقتصادی استان گیالن‬ ‫تالش کرد‪ .‬تکمیل زنجیره تولید در اس��تان گیالن در‬ ‫پیشرفت و توسعه صنعت در استان بسیار کمک کننده‬ ‫است و این فرصت ها در صنایع غذایی و صنایع تبدیلی‬ ‫و صنایع خودرویی وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته علیجانپور‪95 ،‬درصد م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫در تولی��د قطع��ات خودرویی از خارج اس��تان تامین‬ ‫شده و پس از مونتاژ به تهران و خودروسازی ها ارسال‬ ‫می ش��ود در صورتی که این زنجی��ره تولید خودرو را‬ ‫می توان در استان گیالن تکمیل کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن طرح ه��ای بس��یار زی��ادی در ح��وزه‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان وج��ود دارد که ارزش��مند‬ ‫و دارای ارزش اف��زوده ب��اال اس��ت و قابلیت تبدیل به‬ ‫تجاری سازی را دارد‪ .‬همچنین بخش عمده انها متکی‬ ‫به تامین مواد اولیه از داخل اس��تان است که این امر‬ ‫اهمیت بسیاری دارد‪.‬‬ ‫رییس خان��ه صنعت و معدن اس��تان گیالن تاکید‬ ‫می کند‪ :‬استان گیالن یک استان مرزی است که حجم‬ ‫تراکنش بسیاری با کشورهای دیگر دارد‪.‬‬ ‫البت��ه با راه ان��دازی منطقه ازاد انزل��ی این ظرفیت‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬صنعتی ش��دن استان گیالن نیز‬ ‫باعث رونق س��ایر بخش های اقتصادی استان می شود؛‬ ‫در واقع کش��ت به صرفه تر می ش��ود‪ ،‬جذب نیروی کار‬ ‫انجام می ش��ود و چرخه تولید به سمت تکمیل شدن‬ ‫حرکت می کند‪.‬‬ ‫ایجاد تصفیه خانه شهرک صنعتی بشل سوادکوه‬ ‫دو ح��وزه‪ ،‬می ت��وان بس��یاری از‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک هـای‬ ‫مش��کالت را ح��ل ک��رد‪ .‬ریی��س‬ ‫صنعتی مازندران از بهره برداری تصفیه خانه‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫فاضالب ش��هرک صنعتی بش��ل سوادکوه‬ ‫با‬ ‫اس��تان اردبیل خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ت��ا پای��ان س��ال خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫توجه به وجود انسان های دانش محور‬ ‫روابط عموم��ی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫و ظرفیت ه��ا‪ ،‬ارگان ه��ای متخصص‬ ‫صنعتی مازندران‪ ،‬سیدمصطفی موسوی‬ ‫ذی ربط باید سیس��تمی را در این استان طراحی‬ ‫در جلس��ه ش��ورای اداری شهرس��تان سوادکوه‬ ‫منطقی‬ ‫کنن��د که اجزای سیس��تم با ه��م ارتباط‬ ‫شمالی که در سالن شرکت فوالد بهمن شهرک‬ ‫و معنادار داش��ته باشند تا اس��تان دارای خروجی‬ ‫صنعتی بشل برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫محصوالت دانش بنیان و کاال و ش��رکت دانش بنیان‬ ‫بشل با ‪ 200‬هکتار وسعت‪ ،‬بزرگترین شهرک‬ ‫باشد‪ .‬عاملی با اش��اره به اهمیت دادن به انسان های‬ ‫صنعت��ی مازن��دران بوده ک��ه دارای موقعیت‬ ‫ایجاد‬ ‫دانش محور و طرح های دانش بنیان که اشتغال و‬ ‫مناس��ب س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ثروت و زندگی بهتر برای مردم استان را فراهم می کند‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی مازندران اظهار‬ ‫گفت‪ :‬مهم ت��ر از کاالی دانش بنیان فرایند تولید کاالی‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به رغبت س��رمایه گذاری در‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫این ش��هرک‪ ،‬به دنبال توس��عه ش��هرک‬ ‫صنعتی بش��ل هس��تیم تا بتوانیم جوابگوی‬ ‫سرمایه گذاران در این بخش باشیم‪ .‬موسوی‬ ‫افزود‪ :‬تصفیه خانه فاضالب ش��هرک صنعتی‬ ‫بش��ل با ظرفیت پاالی��ش ‪ 3‬هزار مترمکعب‬ ‫در ش��بانه روز در برنام��ه عملیات��ی تدوین‬ ‫شده که در فاز نخس��ت‪ ،‬با ظرفیت پاالیش‬ ‫هزار و ‪ 500‬مترمکعب در ش��بانه روز‪ ،‬تا پایان سال به‬ ‫بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬برای ساخت‬ ‫تصفیه خانه شهرک صنعتی بشل سوادکوه ‪50‬میلیارد‬ ‫ریال هزینه خواهد ش��د‪ .‬موس��وی با اشاره به اهمیت‬ ‫اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی اس��تان مازن��دران تصریح ک��رد‪ :‬پروژه های‬ ‫ساختمان اتش نشانی و اسفالت برخی از معابر داخلی‬ ‫ش��هرک صنعتی بش��ل درحال انجام اس��ت و پیگیر‬ ‫توسعه این شهرک صنعتی نیز هستیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫لزوم راه اندازی مزرعه‬ ‫تولید انرژی نو در اردبیل‬ ‫فارس‪ :‬استاندار اردبیل گفت‪:‬‬ ‫با جذب س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوص��ی و ش��به دولتی و‬ ‫تعری��ف پروژه ه��ای عظیم به‬ ‫راحتی می توانیم مزرعه تولید‬ ‫انرژی ه��ای ن��و را در اردبی��ل‬ ‫راه ان��دازی کنیم‪ .‬مجید خدابخ��ش تصریح کرد ‪ :‬باید‬ ‫از صنع��ت ب��رق در تقوی��ت زنجی��ره تولی��د و ایجاد‬ ‫فرصت های اشتغال استفاده کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‬ ‫تولید برق اس��تان در توس��عه واحدهای صنعتی بهره‬ ‫بگیری��م‪ .‬با توجه به مزایای��ی که وزارت نیرو در خرید‬ ‫تضمینی و ‪20‬س��اله تولید انرژی های نو دارد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع س��رمایه گذاری در این حوزه ب��ه صرفه و بدون‬ ‫ریسک است‪ .‬وی با بیان اینکه در استان اردبیل وزارت‬ ‫نی��رو پروژه های متعددی را در ح��وزه اب و برق اجرا‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪ :‬در بخش برق توس��عه نیروگاه سبالن‬ ‫با حجم س��رمایه گذاری یک هزار و ‪200‬میلیارد تومان‬ ‫از طریق ق��رارگاه خاتم االنبیا در حال اجرا اس��ت که‬ ‫تامین بخش��ی از ای��ن منابع از طریق بانک اس�لامی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬اس��تاندار اردبیل یاداور شد‪ :‬در‬ ‫مشگین شهر و راه اندازی نیروگاه ژئوترمال ‪60‬میلیارد‬ ‫تومان سرمایه گذاری شده که به تازگی با واگذاری به‬ ‫ش��رکت پیمانکاری قرار است در مدت ‪ 18‬ماه در این‬ ‫نیروگاه ‪ 5/5‬مگاوات برق تولید شود‪.‬‬ ‫ممنوعیت عرضه‬ ‫ت چرخ کرده اماده‬ ‫گوش ‬ ‫‪ :‬مع��اون نظ��ارت و‬ ‫بازرس��ی س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان‬ ‫اذربایجان ش��رقی از ممنوعیت‬ ‫عرض��ه گوش��ت چرخ ک��رده‬ ‫اماده در اس��تان خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬اس��ماعیل عطاپور از تشدید نظارت‬ ‫بر قصابی ها و فروش��ندگان مواد پروتئینی خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بنابر گزارش س��ازمان دامپزش��کی استان‬ ‫عرضه گوش��ت چرخ ک��رده به صورت ام��اده بر خالف‬ ‫ضوابط و مقررات بهداشتی بوده و ممنوع است از این‬ ‫رو تمام قصابی ها باید در حضور مشتری اقدام به چرخ‬ ‫کردن گوشت مورد تقاضای مصرف کننده و عرضه ان‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در همین زمینه از س��وی بازرس��ان‬ ‫این س��ازمان در هفته گذش��ته و پس از اطالع رسانی‬ ‫الزم ب��ه اتحادیه مربوط ضمن بازدی��د از ‪ 259‬واحد‬ ‫قصابی در سراس��ر اس��تان و راهنمایی و ارش��اد انها‬ ‫برای ‪ 24‬واحد متخلف که اصرار به تکرار و ادامه روند‬ ‫سابق داشته اند‪ ،‬پرونده تخلفاتی با عنوان عدم رعایت‬ ‫دس��تورالعمل های بهداشتی تشکیل و برای رسیدگی‬ ‫به تعزیرات حکومتی ارسال شده است‪.‬‬ ‫قیمت زولبیا و بامیه در رشت‬ ‫تعیین شد‬ ‫ف�ارس‪ :‬معاون بازرگانی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گیالن گفت‪ :‬در کمیته نرخ گذاری کمیسیون‬ ‫نظارت بر بازار گیالن‪ ،‬قیمت زولبیا و بامیه تعیین شد‪.‬‬ ‫مجید زیرک در کمیته فرعی نرخ گذاری کمیس��یون‬ ‫نظ��ارت بر ب��ازار گیالن قیمت زولبی��ا و بامیه در این‬ ‫استان را اعالم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬قیمت هر کیلو زولبیا و‬ ‫بامیه درجه یک در رشت ‪9‬هزار و ‪ 200‬تومان‪ ،‬درجه‬ ‫دو ‪8‬هزار تومان و درجه سه ‪7‬هزار تومان تعیین شده‬ ‫است‪ .‬معاون بازرگانی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گی�لان قیمت ه��ر کیلو اش ب��رای واحدهای صنفی‬ ‫درج��ه ممتاز را ‪14‬ه��زار تومان عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫قیمت اش در واحده��ای درجه یک ‪12‬هزار تومان و‬ ‫در واحدهای درجه دو ‪10‬هزار تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫وی قیمت هر کیلو حلیم درج یک را ‪11‬هزار و ‪500‬‬ ‫تومان و درجه دو را ‪9‬هزار و ‪ 500‬تومان در شهرستان‬ ‫رشت ذکر کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫مهر‪ :‬رحیم حاج نایبی‪ ،‬رییس اتاق اصناف اس��تان‬ ‫زنجان ب��ه برگزاری نمایش��گاه کاال و اقالم غذایی در‬ ‫زنج��ان اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬اتاق اصناف اس��تان در‬ ‫راس��تای برقراری امنیت ب��ازار و ارامش مردم نظارت‬ ‫محسوس و نامحس��وس بر بازار و مراکز عرضه کاال و‬ ‫اقالم غذایی را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬س��یدهادی حس��ینی‪ ،‬نماینده قائمش��هر‪،‬‬ ‫س��وادکوه و جویبار و عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی از تخصیص ‪۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار ب��رای س��اماندهی وضعیت اب در قائمش��هر‪،‬‬ ‫سوادکوه و جویبار خبر داد و گفت‪ :‬مقرر شده است تا‬ ‫ب��ا حفر دو حلقه چاه و تقویت خط انتقال اب در این‬ ‫مناطق مشکل کم ابی رفع شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیریت مصرف برق در ایالم‬ ‫ضرورتی جدی است‬ ‫‪ :‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫ایالم گفت‪ :‬با توجه به کمبود تولید و رعایت نکردن‬ ‫مدیریت مصرف‪ ،‬احتمال خاموش��ی برق در استان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ه��ادی ش��یرخانی اظهار کرد‪ :‬کاه��ش و مدیریت‬ ‫مص��رف برق در ایالم برای پیش��گیری از قطعی برق‬ ‫ض��رورت جدی دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اوج مصرف برق در‬ ‫این اس��تان به ط��ور معمول در ماه ه��ای تیر و مرداد‬ ‫به وقوع می پیوندد که در این راس��تا ش��رکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان برنامه های متعددی اعم از بهسازی‬ ‫تاسیس��ات و تجهیزات توزیع ب��رای کاهش تلفات و‬ ‫کاه��ش بار مصرف��ی و مس��ائل ناش��ی از ان اتخاذ‬ ‫می کن��د‪ .‬وی از افزایش تلفات انرژی برق در س��طح‬ ‫استان خبر داد و گفت‪ :‬بخش عمده ای از تلفات برق‬ ‫مربوط به انش��عابات غیرمجاز و دس��تکاری در لوازم‬ ‫اندازه گیری انرژی بوده و در این زمینه با افراد خاطی‬ ‫از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توزیع برق استان ایالم افزود‪:‬‬ ‫اصالح س��اختار ش��بکه‪ ،‬جمع اوری و س��اماندهی‬ ‫برق های غیرمجاز‪ ،‬کاهش ش��عاع تغذیه فیدرهای‬ ‫فش��ار متوس��ط و فش��ار ضعیف‪ ،‬اصالح سیس��تم‬ ‫ارت‪ ،‬اس��تفاده از ترانس��فورماتورهای کم ظرفیت و‬ ‫کم تلفات‪ ،‬تعادل بار انها و‪ ...‬از جمله اقدامات اجرایی‬ ‫در زمینه کاهش تلفات انرژی است‪.‬‬ ‫ش��یرخانی با اش��اره به ایجاد سیستم اتوماسیون‬ ‫ش��بکه و نصب تجهی��زات نوین عنوان ک��رد‪ :‬این‬ ‫اقدام��ات از دیگر طرح های این ش��رکت در زمینه‬ ‫کاهش تلفات انرژی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش از ‪44‬‬ ‫درصد مص��رف برق مربوط به بخ��ش خانگی‪25 ،‬‬ ‫درص��د عموم��ی‪ 18 ،‬درصد کش��اورزی‪ 7 ،‬درصد‬ ‫صنعت و بیش از ‪ 5‬درصد خانگی است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‬ ‫با اش��اره به ش��روع فصل گرما عنوان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به کمبود بارش های س��ال ابی در استان در صورت‬ ‫فقدان مدیریت و رعایت مصرف‪ ،‬احتمال خاموشی‬ ‫وجود دارد ک��ه در این باره می طلبد مردم در فصل‬ ‫تابس��تان که پیک مصرف اس��ت ب��ا رعایت الگوی‬ ‫مصرف ب��رق‪ ،‬احتمال خاموش��ی در فصل گرما را‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫شیرخانی گفت‪ :‬بدون ش��ک استفاده از ظرفیت‬ ‫اصحاب رسانه و نقش انها در مدیریت مصرف برق‬ ‫در فصل گرم سال نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫ایس�نا‪ :‬اقبال ش��اه نظری‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫منطقه ای کردستان با اشاره به اینک ه میزان تراز کنونی‬ ‫حجم اب س��د قشالق که اب ش��رب شهر سنندج از‬ ‫محل ان تامین می شود‪ ،‬از خط قرمز عبور کرده است‪،‬‬ ‫امادگی این ش��رکت را برای اتم��ام پروژه های تامین‬ ‫اب ش��رب سنندج اعالم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬نهایت تالش‬ ‫خود را می کنیم تا ب��ا رویکرد مدیریت کمی و کیفی‬ ‫اب ش��رب‪ ،‬نیازی به رهاسازی اب در مسیر رودخانه‬ ‫قدیمی و تامین اب شرب شهر از این مسیر نباشد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬ف��رزاد افضلی‪ ،‬مدیرکل ش��یالت اس��تان‬ ‫کرمانشاه پیش بینی کرد‪ :‬تولیدات شیالتی این استان‬ ‫در س��ال جاری ب��ه بی��ش از ‪ 18‬هزار تن برس��د‪.‬وی‬ ‫مجموع تولیدات شیالتی استان در سال گذشته را ‪11‬‬ ‫هزار و ‪ 793‬تن دانس��ت و گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫امسال میزان تولیدات شیالتی این استان به ‪ 18‬هزار‬ ‫و ‪ 100‬ت��ن برس��د‪ .‬افضلی گفت‪ :‬بر اس��اس امارهای‬ ‫موجود میزان تولیدات ش��یالتی اس��تان در سال ‪90‬‬ ‫ل ‪91‬‬ ‫برابر با ‪ 10‬هزار و ‪ 548‬تن بود و این رقم در س ا ‬ ‫به ‪ 14‬هزار تن‪ ،‬در س��ال ‪ 92‬به ‪ 14‬هزار و ‪ 422‬تن و‬ ‫در سال گذشته به ‪ 11‬هزار و ‪ 793‬تن رسید‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬اس��ماعیل جلیلی‪ ،‬نماینده مردم مسجد‬ ‫س��لیمان در مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫طرح ه��ای ابخیزداری در خوزس��تان و ایجاد بندهای‬ ‫خاک��ی می ت��وان به توس��عه کش��اورزی در اس��تان‬ ‫کم��ک کرد‪ .‬برای صیان��ت و نگه��داری از منابع ابی‬ ‫هر س��ال بودجه ای تخصیص می یابد که امس��ال نیز‬ ‫مانند س��ال های گذش��ته این امر انجام می شود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬درباره االینده ها و پس��اب ها برنامه هدفمندی‬ ‫در دس��تور کار نیس��ت‪ .‬بای��د نس��بت به پس��اب ها و‬ ‫االینده های��ی که به رودخانه ها به ویژه رودخانه کارون‬ ‫سرازیر می ش��ود‪ ،‬اقدامات الزم انجام شود‪ .‬شور شدن‬ ‫اب س��د گتوند و افزودن پس��اب ها در پایین دس��ت‬ ‫رودخانه های مربوط نیازمند پیگیری است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫در نخستین نشست میز تخصصی بررسی مشکالت صادرات خوزستان به عراق مطرح شد‬ ‫مرزهای شلمچه و چزابه‬ ‫نیازمند مدیریت واحد‬ ‫صبا رضایی – گروه اس�تان ها‪ :‬مدیریت واحد مرزهای چزابه و ش��لمچه را‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان بر عهده گرفت‪ .‬این تصمیم‬ ‫در نخس��تین نشست میز تخصصی بررسی مشکالت و راهکارهای صادرات از‬ ‫خوزس��تان به کشور عراق گرفته شد‪ .‬این نشس��ت به میزبانی اتاق بازرگانی‬ ‫اهواز در محل این اتاق با حضور سرکنس��ول عراق و جمعی از کارشناس��ان‬ ‫و مدیران تجاری و اس��تانی برگزار ش��د‪ .‬در این نشس��ت مشکالت تجارت با‬ ‫کشور عراق مطرح شد‪ .‬از جمله این مشکالت ناهماهنگی در مدیریت مرزهای‬ ‫شلمچه و چزابه بودند که به عقیده مدیران استانی هیچ دلیلی برای تولی گری‬ ‫شهرداری بستان برای بازارچه مرزی چزابه نبوده و مدیریت واحد این مرزهای‬ ‫رس��می به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان سپرده شد‪ .‬در‬ ‫زمینه ناپایداری قوانین کشور عراق نیز از سوی کارشناسان به تاجران استان‬ ‫خوزس��تان توصیه شد که همواره از تغییر و تحوالت قانونی این کشور مطلع‬ ‫ش��ده و سپس روی اجناس خود قیمت گذاری کنند‪ .‬از دیگر مشکالت مطرح‬ ‫شده ناکارامدی سیستم حمل ونقل‪ ،‬نبود نظارت بر کرایه ها‪ ،‬نبود استراحتگاه‪،‬‬ ‫پارکینگ‪ ،‬شعب بانک‪ ،‬اختالل در شبکه مخابراتی و جاده نامناسب در چزابه‬ ‫بود؛ مشکالتی که در این جلسه به شور و بررسی گذاشته شدند‪.‬‬ ‫راهکارهای��ی که برای مش��کالت موج��ود در حوزه روابط تجاری اس��تان‬ ‫خوزستان و عراق در نظر گرفته شد نیز پیگیری فوری مکاتبات با عراق‪ ،‬ایجاد‬ ‫پنجره واحد در مرز شلمچه و چزابه‪ ،‬راه اندازی نمایشگاه دائمی در بصره برای‬ ‫عرضه کاالها و خدمات تاجران‪ ،‬استفاده از خدمات بانک پارسیان برای انتقال‬ ‫وج��وه و ایجاد دپارتمان حقوقی برای رفع مش��کالت تاجران بودند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در اس��تان خوزس��تان؛ امار صادرات در ‪2‬ماه نخست سال ‪ 94‬به وزن‬ ‫‪3‬میلی��ون و ‪ 159‬هزار تن و ب��ه ارزش یک میلیارد و ‪226‬میلیون و ‪406‬هزار‬ ‫دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته از نظر وزنی ‪25‬درصد و از‬ ‫نباید اجازه دهیم این مش��کالت ب��ه مانعی برای صادرات‬ ‫تبدیل ش��وند‪ .‬با هماهنگی و انس��جام در میان بخش های‬ ‫دولت��ی و خصوصی می توانیم حض��ور پررنگ تری در بازار‬ ‫عراق داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد مرک�ز اسیب شناس�ی ب�ازار ع�راق در‬ ‫خوزستان‬ ‫ش��هال عموری‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی اهواز در نخس��تین‬ ‫نشس��ت میز تخصصی بررس��ی مش��کالت و راهکارهای‬ ‫صادرات از اس��تان خوزس��تان به عراق در سطح اتاق های‬ ‫بازرگانی خوزس��تان گفت‪ :‬استان خوزستان با دارا بودن ‪3‬‬ ‫اتاق بازرگانی و ‪ 2‬پایانه مرزی ش��لمچه و چزابه‪ ،‬بندر های‬ ‫خرمش��هر و اب��ادان و فرودگاه های بین المللی بیش��ترین‬ ‫حجم ص��ادرات به عراق را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫در ارتباط با پایانه ها و نقاط مرزی؛ مش��کالت س��اختاری‪،‬‬ ‫مدیریت��ی ‪ ،‬ناهماهنگی و ناکارامدی سیس��تم حمل ونقل‪،‬‬ ‫همچنین نبود نظارت بر کرایه ها که موجب افزایش قیمت‬ ‫تمام ش��ده اجناس می شود‪ ،‬از مس��ائلی هستند که باید با‬ ‫همکاری بخش خصوصی رفع شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ان سوی مرز عراق ناهماهنگی بیشتر بوده و‬ ‫کشور عراق بدون هیچ گونه اعالم قبلی‪ ،‬اقدام به تعطیلی‬ ‫مرزه��ا در بره��ه ای از زمان می کند ک��ه موجب تحمیل‬ ‫هزینه های حمل ونقل و از بین رفتن برخی کاالها می شود‪.‬‬ ‫عموری عن��وان کرد‪ :‬در مرزهای ع��راق به ویژه در مرز‬ ‫چزابه هیچ گونه مدیریت واحدی مش��اهده نمی ش��ود که‬ ‫موجب جزیره ای ش��دن فعالیت ها و ایجاد مش��کالتی به‬ ‫دلیل تعدد مراجع تصمیم گیرنده در این مرزها شده است‪.‬‬ ‫صادر کنندگان مالیات بسیار سنگینی را برای صدور کاالها‬ ‫متحمل شده و نبود اس��تراحتگاه‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬شعب بانک‪،‬‬ ‫اختالل در ش��بکه مخابراتی و جاده نامناسب در چزابه از‬ ‫دیگر مشکالت موجود هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار عراق مناسب است‬ ‫به گفته کارشناس��ان گرچه مشکالتی در حوزه صادرات‬ ‫با کش��ور عراق وجود دارد اما بازار این کشور برای تجارت‬ ‫با خوزستان بازار مناسبی است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مختص ابادی‪ ،‬سرکنس��ول ای��ران در بصره‬ ‫گفت‪ :‬از ‪10‬س��ال گذشته و براس��اس توافقات انجام شده؛‬ ‫س��اماندهی بازارچه های مرزی شلمچه و چزابه مطرح شد‬ ‫ت��ا ایران و عراق تجارت خود را با امکانات بیش��تری انجام‬ ‫دهند‪ .‬او افزود‪ :‬امارها نشان می دهند که حجم صادرات از‬ ‫مرزهای رس��می چزابه و شلمچه ساالنه یک میلیون دالر‬ ‫بوده که بخشی از این مقدار مربوط به بازرگانان و تاجران‬ ‫خوزستان است‪.‬‬ ‫مختص ابادی عن��وان کرد‪ :‬وقتی می گویی��م بازار عراق‬ ‫مناس��ب است‪ ،‬به این معنا نیست که مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫در مرزها مش��کالت فراوانی برای ص��ادرات وجود دارد اما‬ ‫برخی کارشناسان نیز معتقدند که استان خوزستان نیاز‬ ‫به ایجاد یک مرکز اسیب شناسی بازار عراق دارد‪.‬‬ ‫سید عقیل موس��وی‪ ،‬رایزن بازرگانی عراق در ایران نیز‬ ‫در این نشس��ت گفت‪ :‬به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت‪،‬‬ ‫پیش��نهادی مبنی بر افزایش درامده��ای غیرنفتی عراق‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬پس از استعالم از بصره مشخص شده که هیچ‬ ‫محدودیت��ی برای هم��کاری تجاری و اقتص��ادی با ایران‬ ‫وجود ندارد‪ .‬او درباره برداش��ته ش��دن روادید عنوان کرد‪:‬‬ ‫تس��هیالتی را برای صدور ویزای متعدد در نظر گرفته ایم‬ ‫ولی برداش��ته ش��دن ویزا برای ورود به عراق یک موضوع‬ ‫سیاسی و امنیتی بوده و به دلیل مشکالت داخلی موجود‬ ‫در عراق تصمیم گیری در این باره بسیار مشکل است‪.‬‬ ‫موس��وی اف��زود‪ :‬موفقی��ت در تج��ارت و ص��ادرات در‬ ‫استان بصره مس��تلزم حضور مداوم شرکت های ایرانی در‬ ‫این مرکز تجاری اس��ت‪ .‬ما از ش��رکت ها و تاجران ایرانی‬ ‫حمایت می کنیم‪ .‬نبود مرکز اسیب شناس��ی بازار عراق در‬ ‫خوزس��تان ‪ ،‬یکی از مشکالتی اس��ت که بر روند صادرات‬ ‫این اس��تان به کشور عراق اثرات منفی بر جای می گذارد‪.‬‬ ‫او در ارتباط با تعرفه جدید صادرات به این کش��ور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬صحبت هایی درباره اینکه در تیرماه سال جاری تعرفه‬ ‫جدید صادرات به عراق اعمال خواهد ش��د مطرح شده که‬ ‫هنوز هیچ نامه رس��می در این باره از سوی دولت عراق به‬ ‫ما ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫موس��وی گفت‪ :‬زمینی با وس��عت زیاد ب��رای راه اندازی‬ ‫ناحیه صنعتی در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬مجلس استان‬ ‫بصره نیز ‪51‬میلیارد دینار عراقی را برای این ناحیه صنعتی‬ ‫در نظ��ر گرفته که به دلیل باال بودن هزینه های جنگ در‬ ‫این کشور‪ ،‬نمی توان از این اعتبار استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبلیغات و بازاریابی اجناس ناشناخته‬ ‫ایران��ی باید به فکر نگهداری اجناس خود در این ش��رایط‬ ‫باش��ند‪ .‬رض��ازاده افزود‪ :‬نح��وه بس��ته بندی محصوالت‬ ‫صادرات��ی یکی از راهبردهای نف��وذ در بازار عراق بوده که‬ ‫ای��ن امر در زمینه مواد غذایی اهمیت بیش��تری دارد‪ .‬اگر‬ ‫تولیدکنن��دگان ایرانی بخش��ی از زنجی��ره تولید و مونتاژ‬ ‫محصوالت خ��ود را به عراق منتقل کنند‪ ،‬ب��ازار پایداری‬ ‫در عراق به دس��ت اورده و مصرف کنن��دگان عراقی را به‬ ‫این تولیدات وابس��ته می کنند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬ایجاد دفاتر‬ ‫خدمات پس از فروش برای کاالهای ایرانی در عراق بسیار‬ ‫ضروری بوده و این مس��ئله به تداوم مصرف و کسب بازار‬ ‫دائم��ی کمک می کند‪ ،‬بنابراین همزمان با عرضه کاال باید‬ ‫خدمات پس از فروش را نیز فعال کنیم‪.‬‬ ‫رای��زن بازرگانی ای��ران در عراق معتقد اس��ت که برای‬ ‫معرفی کاالهای ناش��ناخته در عراق باید بازاریابی مناسب‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ابراهیم محم��د رض��ازاده گف��ت‪ :‬بخش��ی از مش��کالت ‹ ‹در ایجاد زیرساخت ها رشدی نداشته ایم‬ ‫به عقیده یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز‬ ‫صادرکنندگان ما مربوط به مس��ائل داخلی بوده و کمی از‬ ‫مشکالت نیز مربوط به عراق است‪ .‬او معتقد است که باید در نشست بررسی مش��کالت صادرات خوزستان به عراق‬ ‫با وجود رشد ‪65‬درصدی در صادرات‬ ‫به رفع موانع و مشکالت داخلی توجه‬ ‫اس��تان خوزس��تان ‪ ،‬زیرس��اخت های‬ ‫بیش��تری ش��ود‪ .‬همچنین به گفته‬ ‫صادراتی در این استان حتی ‪5‬درصد‬ ‫رضازاده صادرکنندگان باید در کنار‬ ‫هم رشد نکرده اند‪.‬‬ ‫توج��ه به تولید‪ ،‬ب��ه بازارها نیز دقت‬ ‫همای��ون کوت زاده گف��ت‪ :‬با اینکه‬ ‫کنن��د‪ .‬او افزود‪ :‬الزم اس��ت پیش از‬ ‫از س��وی دول��ت صادرکنن��دگان از‬ ‫صادرات برخی از کاالهای ناشناخته‬ ‫پرداخت مالی��ات معاف ش��ده اند اما‬ ‫به عراق‪ ،‬تبلیغات و بازاریابی مناسب‬ ‫ابراهیم محمدرضازاده‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر ب��ه ازای صادرات هر‬ ‫در ای��ن کش��ور ب��رای معرف��ی این‬ ‫کاال مالی��ات پرداخ��ت می کنی��م‪ .‬به‬ ‫اجناس انجام شود‪.‬‬ ‫عراق از جمله کشورهایی‬ ‫گفته او س��ال گذشته صادرات استان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫عراق‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫رضازاده عنوان‬ ‫است که قوانین پایداری‬ ‫خوزستان رش��د ‪ 65‬درصدی داشته‬ ‫کشورهایی است که قوانین پایداری‬ ‫نداشته و نبود قوانین‬ ‫ام��ا به تناس��ب این میزان رش��د در‬ ‫نداش��ته و نبود قوانین پایدار موجب پایدار موجب افزایش ریسک‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬زیرس��اخت های صادراتی‬ ‫افزایش ریسک صادرات در بازارهای‬ ‫صادرات در بازارهای این‬ ‫هیچ تغییری نک��رده و حتی تغییری‬ ‫این کشور می ش��ود‪ .‬صادرکنندگان‬ ‫ شود‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کشور‬ ‫در امکان��ات اولیه نیز به وجود نیامده‬ ‫باید روزان��ه از تغییرات قوانین مطلع‬ ‫است‪ .‬کوت زاده افزود‪ :‬در زمینه ایجاد‬ ‫ش��وند تا قیمت گذاری مناسبی روی‬ ‫اجن��اس خود انجام دهند‪ .‬به گفت��ه او در عراق برق برای زیرساخت ها حتی ‪5‬درصد نیز رشد نداشته ایم‪ .‬الزم است‬ ‫تنها یک س��وم از شبانه روز تامین ش��ده و صادرکنندگان در م��رز چزاب��ه یک خط ترانزیت��ی راه اندازی ش��ود تا از‬ ‫فرصت ترانزیت کاال در این مرز بهره مند شویم‪ .‬جاده های‬ ‫دسترسی به مرز چزابه دچار فرسودگی شدیدی شده اند و‬ ‫این فرسودگی موجب شده روزانه شاهد حوادث دلخراشی‬ ‫باش��یم که صادرکنندگان ما را تهدی��د می کند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل الزم است برای افزایش صادرات و رفع موانع ‪ ،‬نسبت‬ ‫به ساماندهی این جاده ها اقدام کنیم‪.‬‬ ‫در پای��ان این نشس��ت سرکنس��ول ای��ران در بصره به‬ ‫پرسش های حاضران پاسخ داد و تصمیماتی مانند برگزاری‬ ‫جلس��ه ای مشترک میان سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ات��اق بازرگانی اه��واز و اداره مالیاتی برای رفع مش��کالت‬ ‫مالیات ب��ر صادرات‪ ،‬مدیریت واحد مرز چزابه و ش��لمچه‬ ‫م��رزی چزابه صرف کند‪ .‬او اف��زود‪ :‬حدود ‪15‬میلیارد‬ ‫توس��ط سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‪ ،‬‬ ‫دالر در اس��تان خوزس��تان س��رمایه گذاری شده که‬ ‫پیگیری ف��وری مکاتبات با عراق‪ ،‬ایج��اد پنجره واحد در‬ ‫بیش��تر این مبلغ از سوی دولت تامین شد‪50 .‬درصد‬ ‫مرز ش��لمچه و چزابه‪ ،‬راه اندازی نمایشگاه دائمی در بصره‬ ‫از سرمایه ها در بخش پتروشیمی‪30 ،‬درصد در بخش‬ ‫برای عرضه کاالها و خدمات تاجران ‪ ،‬اس��تفاده از خدمات‬ ‫نیش��کر و بقیه اعتب��ارات در دیگر بخش های صنعتی‬ ‫بانک پارسیان برای انتقال وجوه و ایجاد دپارتمان حقوقی‬ ‫سرمایه گذاری شدند‪ .‬تعطیل بودن مرزها به دلیل ایام‬ ‫برای رفع مش��کالت تاجران اتخاذ ش��د ک��ه برای اجرایی‬ ‫نوروز و سایر مناسبت ها نیز از دیگر مشکالت موجود‬ ‫شدن انها قرار ش��د در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫در ح��وزه مرزها بوده که بالفاصله پس از بازگش��ایی‬ ‫با حضور ولی اهلل افخمی‪ ،‬ریاس��ت س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫مرزها با تجمع کامیون ها مواجه می شویم‪.‬‬ ‫مطرح شوند‪.‬‬ ‫شهرداری بستان متولی چزابه نیست‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خوزس��تان معتقد اس��ت که باید مدیریت واحدی در‬ ‫مرز چزابه برقرار شود‪.‬‬ ‫نوراهلل حس��ن زاده در نخستین جلسه میز تخصصی‬ ‫بررس��ی مشکالت و راهکارهای صادرات خوزستان به‬ ‫عراق گفت‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫خوزس��تان باید متولی مدیریت واح��د در مرز چزابه‬ ‫باش��د و هیچ دلیلی ندارد که شهرداری بستان متولی‬ ‫بازارچه چزابه ش��ود و به دلیل تامین بودجه ش��هری‬ ‫خ��ود از طریق ای��ن بازارچه به ص��ادرات ضربه وارد‬ ‫کند‪ .‬بحث مرز و مش��کالت صادرات در سال گذشته‬ ‫همچنان تکرار می ش��ود‪ .‬در زمینه مدیریت واحد نیز‬ ‫نامه ای به مهندس محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارسال و درخواست کردیم که سازمان‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان خوزس��تان به عنوان‬ ‫متولی بخ��ش تولید‪ ،‬زمان بیش��تری ب��رای بازارچه‬ ‫نظر ارزشی ‪71‬درصد افزایش داشته است‪ .‬صادرات استان خوزستان به عراق‬ ‫از طریق گمرکات این اس��تان در ‪ 2‬ماه نخس��ت سال ‪ 94‬به وزن ‪971‬هزار و‬ ‫‪ 849‬ت��ن و به ارزش ‪222‬میلیون و ‪597‬هزار دالر بوده که نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته از نظر وزنی ‪30‬درصد کاهش و از نظر ارزشی ‪13‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫واردات اس��تان خوزس��تان در مدت این ‪ 2‬ماه به وزن ‪2‬میلیون و ‪667‬هزار‬ ‫ت��ن و به ارزش یک میلیارد و ‪51‬میلیون و ‪647‬هزار دالر بوده که نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال گذش��ته از نظر وزنی ‪7‬درصد و از نظر ارزشی ‪35‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫رتبه صادرات اس��تان خوزستان در س��طح کشور از نظر وزنی دوم و از نظر‬ ‫ارزش دالری سوم بوده و رتبه واردات این استان در سطح کشور از نظر وزنی‬ ‫نخست و از نظر دالری دوم است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ِ‬ ‫«بیست» ایرانی وارد دنیای خودرو شد‬ ‫از طوقه دوچرخه ‪ ...‬تا «رینگ» های اسپرت‬ ‫اهمیت حیاتی کشف علل سوانح هوایی‬ ‫‪11‬‬ ‫با وجود فعالیت ‪ 10‬کارخانه باتری سازی‪ ،‬میزان تولید پاسخگوی نیاز بازار نیست‬ ‫تولید ساالنه ‪۲۰‬میلیون باتری خودرو در کشور‬ ‫مینا ایزدی ‪ -‬گروه خ�ودرو‪ :‬باتری یکی از اجزای مهم‬ ‫ب��رای راه اندازی خودرو و ا ز قس��مت های مقاوم و بی س��ر‬ ‫و ص��دای خودرو به حس��اب می اید‪ .‬اگ��ر باتری خودرو با‬ ‫مش��کل مواجه ش��ود‪ ،‬به طور کلی خودرو از کار می افتد‪،‬‬ ‫بنابراین باید از باتری ها به خوبی مراقبت کرد زیرا همانند‬ ‫قلبی هس��تند که با کوچکترین عیب و نقصی در ان‪ ،‬کل‬ ‫سیس��تم خودرو نیز دچار مشکل می ش��ود‪ .‬به گفته تقی‬ ‫علی اکبری‪ ،‬رییس اتحادیه باتری سازان‪ ،‬ساالنه ‪۲۰‬میلیون‬ ‫بات��ری در کش��ور تولید و حدود ‪ 80‬ت��ا ‪90‬درصد واردات‬ ‫باتری از کش��ور کره صورت می گی��رد‪ .‬همچنین در حال‬ ‫حاضر تعرفه وارداتی باتری های خودرو به میزان ‪69‬درصد‬ ‫است که باید به منظور جلوگیری از قاچاق باتری ها میزان‬ ‫تعرفه موجود کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود ‪ ۱۰‬کارخانه فعال تولید باتری در کشور‬ ‫در همین حال رییس اتحادیه باتری سازان با بیان اینکه‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۰‬کارخانه تولید باتری خودرو در کش��ور‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫این ‪ ۱۰‬کارخانه به طور فعال مش��غول به کار هستند و به‬ ‫ساخت و تولید باتری در داخل کشور می پردازند‪.‬‬ ‫تقی علی اکبری در پاسخ به این سوال که «میزان تولید‬ ‫باتری خودرو پاسخگوی نیاز بازار در کشور است؟» عنوان‬ ‫کرد‪ :‬س��االنه حدود ‪ ۲۰‬میلیون باتری تولید می شود ولی‬ ‫متاس��فانه این میزان تولید‪ ،‬پاس��خگوی نیاز بازار داخلی‬ ‫علی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف کش��ور تقاضا ش��د میزان‬ ‫این تعرفه از طری��ق اداره گمرک یا وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تغییر کند تا از قاچاق باتری ها جلوگیری ش��ود‪.‬‬ ‫زیرا چنانچه تعرفه واردات باتری های وارداتی کاهش یابد‪،‬‬ ‫قاچاق این باتری ها مقرون به صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه باتری س��ازان تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫در این اتحادیه با هیچ گونه مش��کلی مواجه نیس��تیم‪ .‬این‬ ‫اتحادیه فقط ناظر قیمت و حامی مصرف کنندگان داخلی‬ ‫اس��ت و از کیفیت و تولی��دات داخلی حمای��ت می کند‪،‬‬ ‫بنابراین با هرگونه قاچاق باتری به کشور مخالف است‪.‬‬ ‫‹ ‹عمر مفید باتری ‪ ۲‬سال است‬ ‫نیس��ت‪ .‬رییس اتحادیه باتری سازان به صادرات باتری های‬ ‫داخل��ی نیز اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬درحال حاضر ش��رکتی‬ ‫همچون «صبا باتری» به کش��ورهای پاکستان‪ ،‬افغانستان‬ ‫و عراق باتری صادر می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درحال حاضر می��زان تعرفه گمرکی‬ ‫باتری های وارداتی اصالح ش��ده و حدود ‪ ۶۹‬درصد است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در گذش��ته تعرفه گمرکی باتری های وارداتی‬ ‫در ردی��ف تعرف��ه ‪ ۸‬بوده و به همین دلی��ل قاچاق باتری‬ ‫مق��رون به صرفه نبوده‪ ،‬اما درحال حاضر میزان این تعرفه‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬همچنین تعرف��ه گمرکی باتری های‬ ‫واردات��ی‪ ،‬ح��دود یک ماه قبل ‪ ۸۰‬درصد ب��ود که درحال‬ ‫ حاضر این تعرفه اصالح شده و ‪۶۹‬درصد است‪.‬‬ ‫علی اکبری درباره میزان قیمت باتری های خودرو اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬قیمت باتری ه��ای داخلی ‪ ،‬امپ��ری ‪ ۲۶۰۰‬تومان و‬ ‫باتری ه��ای خارجی نیز امپری ‪ ۳۸۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬البته‬ ‫قیمت باتری های قاچاق هم امپری ‪ ۲۹۰۰‬تا ‪ ۳۹۰۰‬تومان‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬در نخستین همایش فعاالن‬ ‫واحده��ای صنفی باتری س��ازان و باتری فروش��ان با اتاق‬ ‫اصن��اف ایران ک��ه در هتل المپیک تهران برگزار ش��د‪ ،‬از‬ ‫باتری در خودرو وس��یله راه اندازی است که تامین برق‬ ‫م��ورد نیاز در زمانی که موتور خاموش اس��ت‪ ،‬تامین برق‬ ‫الزم برای اس��تارتر‪ ،‬کمک به سیس��تم شارژ در زمانی که‬ ‫تعداد مص��رف کننده ها ب��اال م��ی رود (امپرمصرفی زیاد‬ ‫می ش��ود) را برعهده دارد و در بقیه م��وارد مولد ( دینام)‬ ‫خودرو‪ ،‬فرایند برق رسانی را انجام می دهد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال کارش��ناس طراح��ی و تکوین قطعات‬ ‫ی اتومبیل های س��واری و‬ ‫برق��ی خودرو با بیان اینکه باتر ‬ ‫وانت بارها از نوع ‪ ۱۲‬ولتی و باتری اتومبیل های س��نگین و‬ ‫اظهار‬ ‫دیزلی از نوع ‪ ۲۴‬ولتی اس��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫کرد‪ :‬میزان عم��ر باتری خودرو ها باتوجه به محل زندگی‪،‬‬ ‫نوع استفاده و استاندارد متغیر است‪ ،‬ولی به طور میانگین‬ ‫در حالت کلی و در ش��رایط ع��ادی‪ ،‬عمرمفید یک باتری‬ ‫در ایران ‪ 2‬س��ال است‪ .‬محمد ازاد داور به انواع باتری های‬ ‫موجود در خودرو اشاره کرد و افزود‪ :‬باتری ها از نظر جنس‬ ‫الکترولی��ت و صفحات به باتری های س��ربی ‪ -‬اس��یدی‪،‬‬ ‫بات��ری هوا – روی‪ ،‬باتری نیکل‪ -‬کادمیوم‪ ،‬باتری الکاالین‬ ‫تقس��یم بندی می شوند که معموال باتری خودرو های فعلی‬ ‫از نوع باتری های سربی ‪ -‬اسیدی است‪.‬‬ ‫ازادداور خاطرنش��ان کرد‪ :‬از رایج تری��ن انواع باتری در‬ ‫خودرو می توان به باتری هایی که به مراقبت کم نیاز دارند‬ ‫یا غیرس��یلد (دارای پیچ روی بات��ری) و باتری های بدون‬ ‫نیاز به مراقبت ‪ MF‬یا س��یلد ( نداشتن پیچ روی باتری)‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ه معرفی باتری های موجود در بازار ایران پرداخت‬ ‫و افزود‪ :‬درحال حاضر شرکت «سپاهان باتری» باتری های‬ ‫خود را ب��ا نش��ان(برند)های «اوربیت��ال»‪« ،‬پاورایکس»‪،‬‬ ‫«س��یولکس» عرضه می کند‪ .‬باتری های تولیدی ش��رکت‬ ‫«نیروگس��تران خراس��ان» با نام تج��اری «ولتاژ» معرفی‬ ‫می شوند و ش��رکت «برنا باتری» نیز باتری هایی با نشان‬ ‫(برن��د) «ول��ف»‪« ،‬اکتیو»‪« ،‬ص��دف» و «زم��ان» به بازار‬ ‫عرضه می کند‪ .‬نش��ان (برند) « شاهین» محصول شرکت‬ ‫«پاس��ارگاد»‪ ،‬نش��ان (برند) «اتم و همر» محصول باتری‬ ‫ش��رکت «کیوان نور جهان»‪ ،‬نش��ان (برند)ه��ای «اذر»‪،‬‬ ‫«مام��وت» و «ویگر» نیز به وس��یله ش��رکت «اذر باتری»‬ ‫تولید و به بازار عرضه می ش��ود‪ .‬همچنین ش��رکت «صبا‬ ‫باتری» نش��ان (برند) های «ورسک»‪« ،‬واریان» و «ارمو» را‬ ‫به بازار ارائه می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه باتری های بدون نیاز ب��ه مراقبت یا‬ ‫صنعت باتری‏س��ازی تقریبا تنها صنعت مرتبط با حوزه‬ ‫س��یلد به مراقبت های پیش��گیرانه کمتری نی��از دارند و‬ ‫اصلی تری��ن مش��خصه ای��ن باتری ها‪ ،‬نداش��تن پیچ برای خودرو و الکترونیک اس��ت که چینی‏ها هنوز نتوانسته‏اند‬ ‫اضافه کردن اس��ید اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ای��ن نوع باتری ها ب��ازار ان را به اختیار خود در اورند‪ .‬بخش عمده این بازار‬ ‫در بازار با اصطالح «اتمی» معرفی می ش��وند‪ .‬همچنین از هم‏اکنون در اختیار نش��ان(برند)‏های کره‏ای است و بازار‬ ‫مش��خصات این باتری ها می توان به عمر طوالنی تر‪ ،‬شارژ ایران نیز از این قضیه مس��تثنا نیست‪ .‬یکی از معتبر‏ترین‬ ‫سریع تر‪ ،‬مقاومت بیشتر در برابر شارژ بیش از حد‪ ،‬کاهش گ��رو ‏ه کره‏ای حاضر و فعال در ب��ازار ایران گروه «دلکور»‬ ‫خوردگی ترمینال ها و زمان مجاز برای نگهدارى طوالنی تر است که در حقیقت ش��رکتی کره‏ای با پیشینه امریکایی‬ ‫اشاره کرد‪ .‬اما این باتری ها در برابر عیب های ناشی از شارژ است و ش��امل نش��ان (برند) «دلکور»‪« ،‬پوما»‪« ،‬سین»‪،‬‬ ‫«ش��ارک»‪« ،‬هگ��زا»‪« ،‬روی��ال»‬ ‫عمیق (ب��ه دلیل افزایش ری��زش مواد‬ ‫و «پالتینی��وم» می‏ش��ود‪ .‬ای��ن‬ ‫فعال صفحه ها) سریع تر از کار می افتند‪ .‬در گذشته تعرفه گمرکی‬ ‫نش��ان (برند) ها در رده‏ه��ای کیفی‬ ‫ای��ن کارش��ناس طراح��ی و تکوی��ن‬ ‫باتری های وارداتی در‬ ‫مختلف دس��ته بندی می‏شوند و در‬ ‫قطع��ات برقی خودرو با بی��ان اینکه در‬ ‫ردیف تعرفه ‪ ۸‬بوده و‬ ‫زمره باتری‏های به نسبت گرانقیمت‬ ‫اب و ه��وای گ��رم بای��د از باتری ه��ای‬ ‫به همین دلیل قاچاق‬ ‫ب��ازار قرار می‏گیرند و نش��ان (برند)‬ ‫غیرس��یلد (باتری هایی که ب��ه مراقبت‬ ‫باتری مقرون به صرفه‬ ‫«دلک��ور» در بین ان‏ه��ا از بهترین‬ ‫ک��م نیاز دارند) اس��تفاده ش��ود‪ ،‬عنوان‬ ‫نبوده‪ ،‬اما درحال حاضر‬ ‫کیفی��ت برخوردار اس��ت و «پوما»‬ ‫کرد‪ :‬در مناطق گرمسیر به دلیل گرمای‬ ‫میزان این تعرفه افزایش‬ ‫نی��ز از ن��گاه فروش��ندگان در رتبه‬ ‫زی��اد و کارکرد ماش��ین‪ ،‬مقداری از اب‬ ‫یافته است‪ .‬همچنین‬ ‫بع��دی ق��رار دارد‪ .‬یک��ی دیگ��ر از‬ ‫باتری تبخیر می شود‪ ،‬در این صورت به‬ ‫راحتی می ت��وان اب باتری به ان اضافه تعرفه گمرکی باتری های گروه‏‏های بزرگ باتری‏سازی جهان‬ ‫کرد‪ .‬این درحالی اس��ت که نمی توان در وارداتی‪ ،‬حدود یک ماه قبل در ایران «اطلس بی ایکس» اس��ت‬ ‫یک باتری س��یلد (باتری های بدون نیاز ‪ ۸۰‬درصد بود که درحال‬ ‫که از معروف‏ترین محصوالت اش در‬ ‫اصالح‬ ‫به مراقب��ت) اب اضافه کرد و همچنین حاضر این تعرفه‬ ‫بازار ایران می‏ت��وان به «هنکوک»‪،‬‬ ‫شده و ‪۶۹‬درصد است‬ ‫«جگوار» و «تایگر» اشاره کرد‪ .‬این‬ ‫نمی توان غلظت ویژه ان را با هیدرومتر‬ ‫شرکت کره‏ای به عنوان نشان (برند)‬ ‫اندازه گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬باتری های بدون‬ ‫باتری س��ازی ش��رکت معتب��ر‬ ‫نیاز به مراقبت جدید مطابق با استاندارد‬ ‫ساُ) و به گونه ای ساخته تایر‏س��ازی هنکوک ش��ناخته می‏ش��ود و از سال ‪۱۹۴۴‬م‬ ‫کشورهای حوزه خلیچ فارس(جی ا ‬ ‫شده اند که با کمترین میزان تخلیه در محیط گرم استفاده تاکنون در این زمینه فعال است‪ .‬یکی از معدود نمایندگان‬ ‫ش��وند‪ .‬ازاد داور معتقد است‪ :‬به دلیل اینکه کارخانه های چینی حاضر در بازار ایران ش��رکت «یواساگلوبال» است‪.‬‬ ‫تولید کننده اتومبیل خواهان افزای��ش مدت زمان وارانتی این شرکت در سال ‪۱۹۷۷‬م با اتحاد شرکت «یواسا» ژاپن‬ ‫خود هستند‪ ،‬در اینده این انتظار می رود که در باتری های و ش��رکت «جرنال باتری» امریکا شکل گرفت‪ .‬هم‏اکنون‬ ‫گران ت��ر دارای دریچه های تنظیم کننده‪ ،‬س��لول های ژلی ش��اهد عرضه نشان (برند)‏های «نوا»‪« ،‬راکت» و «گلوبال»‬ ‫و جاذب های پش��م شیش��ه ای به کار برده شود‪ .‬همچنین از این نشان (برند) در ایران هستیم که البته درحال حاضر‬ ‫مکان باتری ها را از زیر کاپوت اتومبیل (به دلیل محافظت حضور «نوا» بیش��تر از ‪ 3‬محصول دیگر در بازار محسوس‬ ‫است‪.‬‬ ‫از گرمای زیاد) به محل دیگری تغییر می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع نشان (برند) های باتری خودرو‬ ‫خودروسازان‬ ‫همکاری ایران خودرو‬ ‫با شرکای خارجی درقالب برد ‪ -‬برد‬ ‫ایکوپرس‪ :‬خودروس��ازان و قطعه سازان با هم برای‬ ‫توسعه استقالل صنعتی کشور و حضور در بازارهای‬ ‫بین المللی گام برمی دارند‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو در‬ ‫بازدید از ش��رکت «اتحاد موتور» با بیان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬صنعت قطعه از خودروسازی جدا نیست و این‬ ‫بخش ها‪ 2 ،‬بال صنعتی کشور هستند‪ .‬هاشم یکه زارع‬ ‫افزود‪ :‬سیاس��ت ایران خودرو در قبال قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫شفاف س��ازی و حرکت به س��مت افزایش س��اخت داخل همراه با‬ ‫ارتقای کیفیت قطعات است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه برای خودروساز‬ ‫شدن نباید دچار روزمرگی شویم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنعت قطعه سازی‬ ‫کش��ور باید در جهت استفاده از فناوری های روز تولید گام بردارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو راز موفقیت خودروس��ازان را‬ ‫در گرو اتکا به قطعه س��ازان داخلی دانس��ت و اظه��ار کرد‪ :‬منافع‬ ‫قطعه س��ازان جدا از خودروس��ازان نیس��ت و با هم دلی و همکاری‬ ‫متقابل می ت��وان اینده خوبی برای خودروس��ازی فراهم کرد‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اس��تراتژی ‪7‬س��اله گروه صنعتی ایران خودرو بر مبنای‬ ‫طراحی محصوالت داخلی و همکاری با ش��رکای خارجی در قالب‬ ‫برد‪ -‬برد است‪ .‬یکه زارع با تاکید بر اینکه رشد صنعت‬ ‫خودرو منوط به رش��د و توسعه صنعت قطعه است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ارتباط و همکاری مستمر بین خودروسازان و‬ ‫قطعه سازان باید به نفع هر ‪ 2‬بخش باشد‪.‬وی بر لزوم‬ ‫ارتقای کیفی هرچه بیش��تر قطعات س��اخت داخل‬ ‫تاکی��د کرد و گف��ت‪ :‬با افزایش ش��اخص های کیفی‬ ‫تولید قطعات‪ ،‬محصوالت خودروس��ازان نیز به همان‬ ‫نس��بت ارتقا می یابن��د‪.‬در ادامه مدیرعامل ش��رکت «اتحاد موتور»‬ ‫گفت‪ :‬با تدابیر تیم مدیریتی گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬روح تازه ای‬ ‫در کالبد صنعت قطعه س��ازی دمیده شده است‪ .‬محمد شهپری از‬ ‫امادگی این شرکت برای تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید در‬ ‫ایران خودرو خبر داد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا نظم اقتصادی و مالی‬ ‫حاکم‪ ،‬قطعه س��ازان به خوبی می توانن��د قطعات مورد نیاز خطوط‬ ‫تولید خودروسازان را تامین کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬یکه زارع به همراه‬ ‫تعدادی از مدیران ارش��د گروه صنعت��ی ایران خودرو از بخش های‬ ‫مختلف شرکت «اتحاد موتور» بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت ها‬ ‫و اقدامات این شرکت اشنا شدند‪.‬‬ ‫تمدید استاندارد محصوالت «ایکس ‪»۱۰۰‬‬ ‫و «ایکس ‪ »۲۰۰‬سایپا‬ ‫سایپا نیوز‪ :‬محصوالت پرتیراژ «ایکس ‪»۱۰۰‬و‬ ‫«ایکس ‪ »۲۰۰‬سایپا به عنوان نخستین ها موفق‬ ‫به تمدید اس��تانداردهای الزم از ازمایشگاه های‬ ‫داخل��ی و خارج��ی ش��دند‪ .‬با افزای��ش و بهبود‬ ‫فعالیت های زنجیره تامین‪ ،‬طراحی و تولید گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا و حساسیت ویژه مدیرعامل‬ ‫گ��روه درباره ارتقای فعالیت های نام برده‪ ،‬تمامی‬ ‫ازمایش ه��ای مص��وب در اس��تاندارد ملی روی‬ ‫محص��والت پرتی��راژ «ایک��س ‪ »۱۰۰‬و «ایکس‬ ‫‪ »۲۰۰‬سایپا با موفقیت در ازمایشگاه های داخل‬ ‫و خارج از کش��ور انجام شد و بار دیگر اثبات شد‬ ‫محصوالت تولیدی گروه خودروس��ازی سایپا با‬ ‫اس��تانداردهای ملی تطابق کامل دارد‪ .‬از انجا که‬ ‫این فرایند به صورت دوره ای تکرار می شود‪ ،‬گروه‬ ‫سایپا برنامه ریزی کرده تا تمامی زیرساخت های‬ ‫الزم برای حفظ س��طح استاندارد در محصوالت‬ ‫خ��ود را مهی��ا و حفظ کن��د‪ .‬گفتنی اس��ت در‬ ‫بررس��ی هایی ک��ه روی تصادف��ات خودروهای‬ ‫داخلی از س��وی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران‪،‬‬ ‫براساس امارهای راهنمایی و رانندگی و سازمان‬ ‫پزشکی قانونی انجام شده‪ ،‬تلفات در خودروهای‬ ‫تولیدی گروه س��ایپا به جه��ت افزایش ایمنی و‬ ‫مقاومت در مقایس��ه با سایر خودروهای پرتیراژ‬ ‫داخلی کاهش چش��مگیری داشته است‪ .‬شایان‬ ‫ذکر اس��ت‪ ،‬در بررس��ی تصادفات منجر به جرح‬ ‫خودروهای «ایکس ‪ »۱۰۰‬تولیدی سال های ‪۹۱‬‬ ‫به بعد به دلیل ارتقای ایمنی‪ ،‬تلفات در حد باالتر‬ ‫از استاندارد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت از تولید‬ ‫باتری های پیشرفته‬ ‫( لیتیومی) خودرو‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫نایب رئیس انجمن صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫درحال حاضر تع��داد زیادی کارخانه تولید باتری‬ ‫در کش��ور وجود دارد که هم در زمینه س��اخت و‬ ‫تولید باتری فعال هستند و هم در زمینه صادرات‪.‬‬ ‫درای��ن می��ان‪« ،‬صبا بات��ری» و «بات��ری نیرو» ‪2‬‬ ‫کارخانه بزرگ تولیدکننده باتری در داخل کش��ور‬ ‫به حس��اب می این��د‪ .‬در این میان ش��رکت «صبا‬ ‫باتری» در زمینه تولید باتری های پیش��رفته ورود‬ ‫پیدا کرده و تولید این باتری ها را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال نباید فراموش کرد‪ ،‬تولید باتری های‬ ‫پیش��رفته ( لیتیوم��ی) هزینه بر اس��ت و س��رمایه‬ ‫س��اخت و تولی��د ای��ن باتری ه��ا باید با اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت بانک��ی فراه��م ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی بات��ری از حاش��یه‬ ‫امن��ی برای تولی��د این گون��ه باتری ه��ا برخوردار‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫بنابراین از دریافت وام به دلیل نبود امنیت خاطر‬ ‫از بازگشت سرمایه‪ ،‬امتناع می ورزند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫تولیدکنندگان انگیزه الزم برای س��رمایه گذاری در‬ ‫این زمینه را از دست می دهند‪ .‬بنابراین اگر فضای‬ ‫کس��ب و کار اص�لاح ش��ود‪ ،‬تولیدکنن��ده داخلی‬ ‫می توان��د س��رمایه گذاری های الزم را انجام داده و‬ ‫از فناوری های مربوط به ان محصول نیز اس��تفاده‬ ‫کند ولی متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل فضای‬ ‫نامناسب کس��ب وکار‪ ،‬بیشتر تولیدکنندگان فعال‬ ‫سرخورده شده و نمی توانند بسیاری از محصوالت‬ ‫را داخلی کنند و در نهایت توان رقابت با محصوالت‬ ‫وارداتی را از دست می دهند‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که تولیدکننده داخلی در‬ ‫ش��روع هر سال با مواردی از جمله افزایش حقوق‪،‬‬ ‫افزایش درصد بیمه ه��ا ‪ ،‬افزایش درصد حامل های‬ ‫انرژی و‪ ...‬روبه رو می ش��ود‪ .‬یعنی حدود ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫ت��ورم س��االنه دارد‪ ،‬بدی��ن ترتی��ب نمی توان��د با‬ ‫تولیدکننده خارجی رقابت کند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه واردکنن��ده کاالی خ��ود را با قیمت‬ ‫قبل��ی وارد کرده و می فروش��د ولی تولیدکننده ای‬ ‫ک��ه ‪۱۵‬درصد ب��ه قیمت کاالی او تحمیل ش��ده‪،‬‬ ‫نمی توان��د با کاالی خارجی رقاب��ت کند و تمامی‬ ‫این مش��کالت به دلی��ل ناصحیح بودن سیاس��ت‬ ‫کس��ب و کار اس��ت ک��ه ب��ه م��رور زم��ان تمامی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نابود شده و به مرور زمان از‬ ‫چرخه تولید حذف می ش��وند و در نتیجه به دنبال‬ ‫استفاده از فناوری های جدید و در نهایت تولیدات‬ ‫به روز نمی روند‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫واردات تاکسی های هیبریدی‬ ‫در انتظار تامین حجم تولید‬ ‫خبر خودرو‪ :‬رییس کمیس��یون عمران ش��ورای‬ ‫شهر تهران در رابطه با ورود خودروهای هیبریدی‬ ‫ب��ه ناوگان حمل ونق��ل عمومی اظه��ار کرد‪ :‬طبق‬ ‫بررس��ی هایی ک��ه س��ازمان های ذی رب��ط درباره‬ ‫واردات خودروه��ای هیبریدی انجام دادند‪ ،‬بودجه‬ ‫مورد نی��از ب��رای واردات این خودروه��ا پیش بینی‬ ‫ش��د و قرار بر این بود که در س��ال جاری ‪۱۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو دوگانه س��وز و هیبری��دی به کش��ور وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اقبال ش��اکری افزود‪ :‬در این باره مناقصه انجام شد‬ ‫و و مذاک��رات الزم به عمل امد‪ ،‬ام��ا طبق اخرین‬ ‫اخبار از معاونت حمل ونقل و ستاد سوخت تاکنون‬ ‫توافقات مورد نظر مبنی بر تعداد خودرو مورد نیاز و‬ ‫امکان تامین ان از طریق کشور مبدا تکمیل نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بی��ان این مطلب ک��ه تامین کننده و‬ ‫سازنده ای مورد اطمینان با نشان (برند) معتبر برای‬ ‫همکاری مورد نظر اس��ت؛ گفت‪ :‬برای تامین تعداد‬ ‫خودرو براورد ش��ده از می��ان تولیدکنندگان مورد‬ ‫بررسی تاکنون قطعیتی حاصل نشده است‪ ،‬چراکه‬ ‫سطح تولید این ش��رکت ها پاسخگوی تعداد مورد‬ ‫نیاز ما نخواهد بود‪.‬‬ ‫در داخل کشور نیز شرکت هایی در زمینه تولید و‬ ‫واردات خودروهای هیبریدی و موتورس��یکلت های‬ ‫برقی مش��غول به فعالیت هس��تند‪ ،‬ام��ا زمانی که‬ ‫بحث حجم انبوه تولی��د و واردات مطرح می گردد‬ ‫ق��ادر ب��ه تامی��ن تع��داد تعیی��ن ش��ده نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫گروه خودرو‪ :‬در میان خودروهای سوپر اسپرت در‬ ‫جهان به تازگی ایرانیان در بازار های خارج از کش��ور‬ ‫بسیار فعال عمل می کنند‪ .‬ابتدا «ارش فربد» خودرو‬ ‫«ارش» را معرفی کرد و ح��اال «فردیس رضوانیه»‪،‬‬ ‫«رضوان��ی موتورز» را تاس��یس کرده که نخس��تین‬ ‫محصول اش هم به تازگی با نام «بیست» (‪ Beast‬در‬ ‫انگلیسی به معنی جانور است) رونمایی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬قبل از «فردیس رضوانی»‪،‬‬ ‫«ارش فربد» نخس��تین ایرانی در خارج از ایران بود‬ ‫که شرکت خود را با نام «ارش موتورز» برای ساخت‬ ‫خودروهای س��وپر اس��پرت در انگلس��تان تاسیس‬ ‫ک��رده ب��ود‪ .‬محص��ول «ارش موتورز» ه��م خودرو‬ ‫«ارش ا اف‪ »8‬اس��ت که با موت��ور ‪ ۷‬لیتری و ‪۵۵۰‬‬ ‫اسب بخاری اش و با توجه به وزن ‪ ۱۲۰۰‬کیلوگرمی‬ ‫خودرو می تواند به س��رعت ‪ ۳۲۲‬کیلومتر در ساعت‬ ‫برس��د و قیمت این خودرو ‪۲۷۵‬هزار دالر اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«ارش فرب��د» در این ش��رکت توانس��ت با تلفیق‬ ‫موتور و اجزای خودروهای مختلف‪ ،‬س��وپر اس��پرت‬ ‫جدید ش��رکت خود را خلق کند‪« .‬فردیس رضوانی»‬ ‫هم در امریکا دست به کاری مشابه زده است‪.‬‬ ‫ش��رکت وی به تازگی از مدل اس��پرت «بیس��ت»‬ ‫رونمایی کرده است‪ .‬این خودرو اسپرت روی شاسی‬ ‫و موتور «اریل اتم»‪ ،‬خودرو اسپرت انگلیسی ساخته‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫ورود دومین ایرانی به عرصه ساخت خودرو سوپر اسپرت‬ ‫ِ‬ ‫«بیست» ایرانی وارد دنیای خودرو شد‬ ‫شده و قیمت پایه ان ‪۱۶۵‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫طراح این خودرو «س��میر سادیخوف» است که در‬ ‫گذشته «استون مارتین دی بی سی» را طراحی کرده‬ ‫است‪ .‬طراحی خودرو در عین سادگی بسیار اسپرت‬ ‫و عضالنی و پر از انحنا اس��ت‪ .‬چراغ های جلو خودرو‬ ‫باریک بوده و شیشه جلو نیز متحرک است‪ .‬کمپانی‬ ‫«رضوانی موتورز» در ایالت کالیفرنیا امریکا مس��تقر‬ ‫اس��ت و فردیس ب��ه دلیل انکه پ��درش یک خلبان‬ ‫جنگنده بوده‪ ،‬عاشق هواپیماها به ویژه جنگنده اف‪4‬‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین جای تعجب نیست که خودرو او نیز‬ ‫ش��باهت زیادی به جنگنده داش��ته باش��د‪ .‬رضوانی‬ ‫کار طراحی خ��ودرو را ابتدا از ش��رکت «‪Vencer‬‬ ‫‪ »Sarthe‬در اروپ��ا اغاز ک��رد‪ .‬او از کودکی به دلیل‬ ‫شغل پدرش عاشق س��رعت و هیجان بود‪ .‬وی برای‬ ‫همین‪ ،‬استعداد خود را به سمت طراحی خودرو های‬ ‫سوپر اسپرت سوق داد‪.‬‬ ‫نش��ان «رضوانی موت��ورز» ترکیب��ی از یک بال و‬ ‫فرمان خودرو اس��ت‪ .‬بال شاید نشان ه عالقه زیاد وی‬ ‫به هواپیما و پرواز باش��د و فرمان نیز نش��ان خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬نخستین خودرو شرکت «رضوانی موتورز» به‬ ‫هیچ وجه ارزان نیست‪ .‬براس��اس این گزارش قیمت‬ ‫پایه این خودرو ‪۱۶۵‬هزار دالر است و مشتریان باید‬ ‫ی و فرمان فیبرکربن‪ ،‬سیستم‬ ‫برای شیشه جلو‪ ،‬صندل ‬ ‫صوتی‪ ،‬صندوق عقب مبلغ بیشتری بپردازند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس قیمت خودرو ب��ا تمامی م��وارد انتخابی به‬ ‫‪۲۱۹‬هزار دالر می رسد‪ .‬همچنین طراحی این خودرو‬ ‫با توجه به عالقه مالک ان بی ش��باهت به هواپیمای‬ ‫جنگنده نیست‪ ،‬حتی برخی عکس های تبلیغاتی این‬ ‫خودرو هم در کنار جدیدترین جنگده امریکایی‪ ،‬اف‬ ‫‪ ۳۵‬انداخته شده است‪.‬‬ ‫رضوان��ی‪ ،‬مدی��ر «رضوانی‬ ‫موتورز»‪ ،‬به سایت «یاهو»‬ ‫گفته است‪ ،‬می خواهد لذت‬ ‫خالص و عریان رانندگی با‬ ‫سرعت باال را به مشتریانش‬ ‫عرضه کن��د‪ ،‬ب��دون انکه‬ ‫وس��ایل کنترل الکترونیکی رانندگ��ی این لذت را از‬ ‫رانن��ده بگی��رد‪ .‬وی دلی��ل انتخاب «اری��ل اتم» را‬ ‫به عن��وان پایه خودرو‪ ،‬س��بک بودن ای��ن خودرو و‬ ‫هیج��ان خال��ص رانندگ��ی ب��ا ای��ن خ��ودرو‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫رضوان��ی معتقد اس��ت‪ ،‬برخی فناوری ه��ای جدید‬ ‫لذت خالص رانندگی با خ��ودرو را از بین می برد اما‬ ‫محصول ش��رکت وی همچنان لذت واقعی رانندگی‬ ‫با یک خودرو اس��پرت را حفظ کرده اس��ت‪ .‬خودرو‬ ‫س��اخت ش��رکت رضوانی با فیبرکربن ساخته شده‬ ‫و وزن ان تنه��ا ‪ ۷۰۴‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬طول خودرو‬ ‫‪ ۴۱۴۵‬میلی متر‪ ،‬عرض اش ‪ ۱۹۸۱‬میلی متر و ارتفاع‬ ‫ان ‪ ۹۷۰‬میلی متر اس��ت‪ .‬همچنی��ن فاصله بین دو‬ ‫محور خودرو هم ‪ ۲۳۴۵‬میلی متر است‪.‬‬ ‫در این خودرو با این ابعاد از موتور ‪ ۲/۴‬لیتری ‪۵۰۰‬‬ ‫اسب بخاری بهره گرفته شده که می تواند با استفاده‬ ‫از یک س��وپر ش��ارژ و یک توربوش��ارژ در مدت ‪۲/۷‬‬ ‫ثانیه این خودرو را از س��رعت صفر به ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫در ساعت برساند‪.‬‬ ‫نی��رو در این خودرو ب��ه چرخ های عق��ب منتقل‬ ‫می ش��ود و در خ��ودرو هم از ی��ک گیربکس ‪ ۶‬دنده‬ ‫دس��تی استفاده ش��ده اس��ت‪ .‬خودرو جدید شرکت‬ ‫«رضوانی موتورز» مورد توجه بس��یاری از رس��انه ها‬ ‫در جهان از جمله فاکس نیوز‪ ،‬بی بی س��ی‪ ،‬یاهونیوز‪،‬‬ ‫موترترند‪ ،‬لس انجلس تایمز و ساندی تایمز قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررسی سیستم تشخیص خواب الودگی راننده‬ ‫گ�روه خ�ودرو‪ :‬خ��واب الودگ��ی راننده‪،‬‬ ‫کابوس��ی اس��ت که همواره بر روح و جان‬ ‫مسافران سایه انداخته است‪ .‬متاسفانه این‬ ‫کابوس در جاده های کش��ورمان در بیشتر‬ ‫موارد به واقعیت پیوس��ته و همواره شاهد‬ ‫از بین رفتن هموطنان در سطح جاده های‬ ‫کشور هستیم‪ .‬ایران از لحاظ تلفات جاده ای‬ ‫رتبه نخس��ت جهان را دارد و ساالنه حدود‬ ‫‪۳۰‬هزار نفر در این حوادث‪ ،‬جان خود را از‬ ‫دس��ت می دهند‪ .‬گفتنی است این موضوع‬ ‫محدود به کش��ور م��ا نبوده و در سراس��ر‬ ‫جهان معضل تصادفات جاده ای وجود دارد‪.‬‬ ‫برطبق اخرین تحقیقات انجام شده توسط‬ ‫مرکز تحقیقات خواب ‪Loughborough‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬خس��تگی راننده یک��ی از عوامل‬ ‫اصلی تصادفات ج��اده ای منجر به مرگ یا‬ ‫اسیب های جدی در انگلیس است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬ش��رکت های بزرگ��ی‬ ‫همانند فورد و ولوو‪ ،‬دس��ت به کار طراحی‬ ‫سیستم هایی برای تشخیص خواب الودگی‬ ‫راننده شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تئوری ازمون‬ ‫سیستم های شناس��ایی خواب الودگی با‬ ‫شبیه س��ازی رانندگی‪ ،‬از قابلیت شناسایی‬ ‫خواب الودگ��ی رانن��ده و هش��دار دادن به‬ ‫رانن��ده خواب الود برخوردارند‪ .‬شبیه س��از‬ ‫م��ورد بحث‪ ،‬از ی��ک دوربی��ن دیجیتال با‬ ‫یک پردازش��گر س��یگنال (‪ )DSP‬تشکیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این سیس��تم‪ ،‬درصد نزدیک‬ ‫ش��دن پلک ها به یکدیگر را اندازه گرفته و‬ ‫با مقایسه ان با زمان استاندارد‪ ،‬در صورت‬ ‫وجود اخت�لاف برای این عام��ل‪ ،‬از طریق‬ ‫بازخوردی که در سیس��تم تعریف ش��ده‪،‬‬ ‫سیس��تم هش��دار دهنده را فعال می کند‪.‬‬ ‫سیستم هایی برای خواب به خواب نرفتن در جاده‬ ‫سیس��تم هش��دار ممکن اس��ت به صورت‬ ‫یکی از روش های صوتی‪ ،‬لرزش صندلی یا‬ ‫غربیلک فرمان عمل کند‪.‬‬ ‫البت��ه سیس��تم های دیگ��ری نی��ز برای‬ ‫تش��خیص خواب الودگی رانندگان طراحی‬ ‫ش��ده اند که عبارتند از حسگرهای تعیین‬ ‫محل سر راننده‪ ،‬سیستم شناسایی خیرگی‬ ‫چش��م راننده‪ ،‬اندازه گیری س��یگنال های‬ ‫مغزی (‪ ،)EEG‬اندازه گی��ری «امپدانس»‬ ‫سطح پوس��ت و در نهایت تصویربرداری از‬ ‫سطح جاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹روش ازمون‬ ‫«‪ »Copilot‬سیس��تمی مبتن��ی ب��ر‬ ‫ویدئواس��ت که ب��رای ثبت تع��داد دفعات‬ ‫افت ه��ای اهس��ته پل��ک به کار م��ی رود‪.‬‬ ‫این سیس��تم‪ ،‬از تجهیزات روش��نایی برای‬ ‫شناسایی چش��مان راننده استفاده می کند‬ ‫و با استفاده از دوربین‪ ،‬دو تصویر متوالی از‬ ‫راننده می گیرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ب��ا اس��تفاده از یک منبع‬ ‫روشنایی مادون قرمز ‪ ۸۵۰‬نانومتری تهیه‬ ‫می شود که پرتویی متمایز از مردمک چشم‬ ‫رانن��ده (اثر چش��م قرمز) ایج��اد می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از ی��ک منبع روش��نایی مادون‬ ‫قرمز ‪ ۹۵۰‬نانومتری برداش��ته می شود که‬ ‫تصویری با مردم��ک تیره را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫این دو تصویر‪ ،‬به استثنای روشنی مردمک‪،‬‬ ‫با یکدیگر یکس��ان هس��تند که با محاسبه‬ ‫اختالف این دو تصویر‪ ،‬چش��مان روشن را‬ ‫تشخیص می دهد‪ .‬با اعمال حد بر روشنایی‬ ‫(پیکس��ل) تصویر‪ ،‬چش��مان راننده در این‬ ‫تصویر شناسایی می شود‪.‬‬ ‫در اصل‪ ،‬تصویر چشم روشن و چشم تیره‬ ‫یکس��ان هستند به اس��تثنای مردمک های‬ ‫درخش��ان در تصویر چش��م روشن‪ .‬تصویر‬ ‫متفاوت‪ ،‬تمامی مش��خصه های تصویری به‬ ‫استثنای مردمک های روشن را حذف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«‪ »Copilot‬برای نصب روی داشبورد و‬ ‫سمت راست فرمان‪ ،‬طراحی شده است‪ .‬این‬ ‫سیستم مجهز به پایه ای چرخان با ‪ 2‬درجه‬ ‫ازادی اس��ت تا تنظیم سیس��تم به وسیله‬ ‫رانن��ده را امکان پذیر کن��د و نمای جلویی‬ ‫دستگاه‪ ،‬مش��ابه ترکیب اینه عقب ساخته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به راننده اموخته می شود که‬ ‫جهت دس��تگاه خ��ود را همانند اینه عقب‬ ‫تنظیم کند‪ .‬زمانی ک��ه راننده تصویر خود‬ ‫را در صفح��ه دس��تگاه می بیند‪ ،‬دس��تگاه‬ ‫تنظیم است‪ .‬میدان دید‪ ،‬به حدی باز است‬ ‫که ح��رکات مهم س��ر را دربرمی گیرد‪ .‬در‬ ‫فاصله ‪ ۳۰‬سانتیمتری دوربین‪ ،‬یک تصویر‬ ‫چهار گوش به اندازه ‪ ۳۰‬سانتی متر به دست‬ ‫می اید‪ .‬این اندازه اجازه می دهد تصویر ‪۴۲‬‬ ‫س��انتیمتری نمای س��ر را در حالی منتقل‬ ‫کند که حداقل یک چش��م در میدان دید‬ ‫باقی می ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹خواب و تصادفات‬ ‫از انج��ا که کس��ب اطالع��ات در زمینه‬ ‫حاالت فیزیولژیکی راننده خواب الود‪ ،‬الزام‬ ‫اولی��ه این ازمای��ش بود‪ ،‬ای��ن واقعیت که‬ ‫درص��د باالیی از افراد یک ی��ا چند رویداد‬ ‫خواب بیش��تری را نشان می دادند‪ ،‬برای ما‬ ‫به منزله تایید مثبت طراحی ازمایش بود‪.‬‬ ‫‹ ‹الگوی انتخاب‬ ‫برای انجام ازمایش‪ ،‬جمعی متش��کل از‬ ‫‪ ۶۰‬مرد س��الم در بین ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۸‬سال سن‪،‬‬ ‫از می��ان ‪ ۲۲۰‬متقاضی انتخاب ش��دند‪ .‬به‬ ‫این افرا د توصیه می ش��د هرگونه غیرواقعی‬ ‫بودن شبیه سازی را نادیده گرفته و برطبق‬ ‫مق��ررات ترافیکی ج��اده (محدودیت های‬ ‫س��رعت و مانند ان) رانندگی کنند‪ .‬به این‬ ‫افراد چیزی درباره طول یا مسافت ازمایش‬ ‫در دست انجام گفته نشد‪ .‬اهداف و مقاصد‬ ‫ازمایش نظیر خواب الودگی‪ ،‬تش��خیص و‬ ‫مانند ان به افراد گفته نش��د و س��ئواالت‬ ‫مربوط ب��ه این موضوعات به ط��ور مودبانه‬ ‫بی پاسخ می ماندند‪ .‬افراد باید این مسیرها را‬ ‫در شبیه س��از می پیمودند تا بتوان در ادامه‬ ‫تحقیقات از نتایج حاصل سود برد‪.‬‬ ‫خ��ط مبنا‪ :‬مس��یری ‪ ۴‬کیلومتری‪ ،‬بدون‬ ‫هیچ گونه مه‪ ،‬پیچ و خم و ترافیک‪.‬‬ ‫اس��ترس‪ ۱۲۰ :‬کیلومتر مسیر مه الود (با‬ ‫‪ ۵۰‬مت��ر وضوح می��دان دی��د) و پیچ های‬ ‫ناگهانی و ترافیک کم‪.‬‬ ‫کنترل و تست‪ :‬مسیری ‪ ۱۰‬کیلومتری با‬ ‫پیچ و خم های زیاد و سراش��یبی در محیط‬ ‫واقعی خیابان (با ترافیک و عابران) و کمی‬ ‫مه الود‪.‬‬ ‫‹ ‹رویدادهای خواب‬ ‫رویدادهای خواب‪ ،‬موقعیت هایی هستند‬ ‫ک��ه در انها راننده چش��مانش را در مدتی‬ ‫بیش از یک ثانیه‪ ،‬بس��ته نگ��ه می دارد‪ .‬در‬ ‫س��رعت ‪ ۵۰‬کیلومت��ر در س��اعت‪ ،‬خودرو‬ ‫مسافتی حدود ‪ ۱۵‬متر را در مدت یک ثانیه‬ ‫طی می کند‪ .‬صدها رویداد از این دست‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۶۹‬درصد از افراد ثبت شد که طوالنی ترین‬ ‫رویداد‪ ،‬در مس��افتی ح��دود ‪ ۱۲۰‬متر‪ ،‬به‬ ‫مدت ‪ ۸‬ثانیه بود‪ .‬تعداد افزایش رویدادهای‬ ‫خواب‪ ،‬بر حس��ب طول زم��ان رانندگی در‬ ‫منطقه مه الود و اس��ترس ب��دون محرک‪،‬‬ ‫ب��ه حداکثر ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۱۰‬کیلومتر می رس��د‪.‬‬ ‫نیل به این ح��د‪ ،‬از چند طریق قابل توجیه‬ ‫است‪ .‬نخس��ت اینکه ‪ ۹‬نفر خوابشان برد و‬ ‫تصادفات ش��دیدی را موجب شدند‪ .‬به این‬ ‫افراد اجازه داده نمی ش��د ازمایش را کامل‬ ‫کنند‪ ،‬بنابراین هیچ سهمی در کل امارهای‬ ‫به دس��ت امده نداش��تند‪ .‬همچنین برخی‬ ‫رانن��دگان‪ ،‬خوابش��ان می ب��رد و به مرحله‬ ‫ایجاد تصادف‪ ،‬بس��یار نزدیک می شدند‪ ،‬اما‬ ‫موفق ش��دند خودرو خ��ود را کنترل کرده‬ ‫و ازمای��ش را با هوش��یاری خاص��ی ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصادفات ناشی از خواب‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬درصد از س��وانح شدید‪ ،‬نتیجه‬ ‫بدون واسطه و منحصر به فرد خواب الودگی‬ ‫راننده است‪ .‬هر راننده ای که چندین ثانیه‬ ‫را با چش��مان بس��ته رانندگ��ی می کرد‪ ،‬یا‬ ‫ب��ا انبوهی از خودروه��ای در حال حرکت‬ ‫تص��ادف ک��رد یا ب��ا عابر در ح��ال گذر از‬ ‫خیاب��ان برخ��ورد داش��ت‪ .‬درصورت��ی که‬ ‫رانندگی در منطقه کنترل ش��ده‪ ،‬در هیچ‬ ‫یک از ازمایش ها مش��کلی ایج��اد نکرد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو می توان نتیجه گرف��ت که تصادف‬ ‫ناش��ی از خ��واب الودگ��ی و اس��ترس‪ ،‬در‬ ‫منطقه استرس زا رخ می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحلیل نتایج‬ ‫برای تشخیص اتوماتیک افت پلک‪ ،‬بسته‬ ‫نرم افزاری اختصاصی موس��وم به ‪ALISA‬‬ ‫(تصوی��ر یادگی��ری انطباق��ی و تحلی��ل‬ ‫س��یگنال) برای تصاویر ‪ IR‬دوربین به کار‬ ‫رف��ت‪ .‬همچنی��ن تصویر متوال��ی از چهره‬ ‫راننده در کنار تصاویر عادی س��ازی ش��ده‬ ‫به وس��یله ‪ ALISA‬به کار برده شد‪ .‬اندازه‬ ‫نقاط س��یاه همزمان با تغیی��ر اندازه نقاط‬ ‫مورد کنترل چشم تغییر می کند‪ .‬زمانی که‬ ‫پلک کام ً‬ ‫ال بسته می ش��ود‪ ،‬نقطه سیاه نیز‬ ‫ناپدید می ش��ود‪ .‬تعیین ح��د طول زمان‪،۴‬‬ ‫پلک زدن عادی را از ش��روع خواب متمایز‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خ��واب الودگی بیش��تر‪ ،‬به م��رور زمان‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬بر این اساس این نرم افزار‪،‬‬ ‫به ما قدرت تحلیل نتایج به دس��ت امده از‬ ‫ازمایش شبیه ساز ‪ Copilot‬را می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫در انگلیس افزون بر ‪۲۵‬درصد از تصادفات‬ ‫و به طور خاص ح��دود ‪۶۰‬درصد تصادفات‬ ‫جاده ای‪ ،‬ناشی از خستگی راننده در هنگام‬ ‫رانندگی اس��ت‪ .‬در ایران‪ ،‬ش��رایط متفاوت‬ ‫از انگلی��س بوده‪ ،‬اما درص��دی از تصادفات‬ ‫جاده ای‪ ،‬ناشی از خواب الودگی و خستگی‬ ‫رانندگان بوده است‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬انجام عکس العمل بس��یار‬ ‫ض��روری به نظر می ای��د‪ .‬از طرفی با توجه‬ ‫به تحقیقات انجام ش��ده‪ ،‬سیستم یادشده‬ ‫از قابلیت مناس��بی در شناس��ایی و اعالم‬ ‫اخطار ب��ه رانن��ده خواب ال��وده برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیس��تم های مش��ابه این سیس��تم‪ ،‬در‬ ‫خودروه��ای روز دنیا به ش��کل تجاری نیز‬ ‫درامده اس��ت؛ به طور مث��ال در خودروی‬ ‫فورد و س��یتروئن ‪ .C۴‬از این رو پیش بینی‬ ‫می شود استفاده از این سیستم در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اینده‪ ،‬رشد بسیار چشمگیری داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با ترکیب این فناوری با سیستم‬ ‫‪ GPS‬می ت��وان نتایج بس��یار مطلوب تری‬ ‫را درباره ایمنی سرنش��ینان وس��ایل نقلیه‬ ‫پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫با ای��ن حال عوام��ل متع��ددی در بروز‬ ‫ح��وادث رانندگ��ی موثر و دخیل هس��تند‬ ‫ک��ه خواب الودگ��ی؛ ان ه��م در جاده ه��ا‬ ‫شایع ترین انها اس��ت‪ .‬در این بین استفاده‬ ‫از فناوری های نوین در صنایع خودروسازی‬ ‫می توان��د به می��زان قابل توجه��ی از بروز‬ ‫حوادث رانندگی بکاهد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ تورم تک رقمی‬ ‫چگونه حاصل می شود؟‬ ‫سارا اصغری‪ -‬گروه اقتصاد ‪ :‬همیشه‬ ‫در ای�ران ب�اال و پایی�ن رفتن نرخ‬ ‫تورم با واکنش فوری افکار عمومی‬ ‫روبه رو بوده اس�ت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫اس�ت که دولت ه�ای مختلف ب�ر کاهش نرخ‬ ‫ت�ورم تاکی�د و تلاش داش�ته اند؛ هرچند با‬ ‫نگاه�ی گ�ذرا ب�ه ت�ورم س�ال های مختلف‬ ‫‹ ‹رتبه بن�دی ت�ورم دولت ه�ا پس از‬ ‫انقالب‬ ‫عملکرد دولت ه��ای بعد از انق�لاب درباره‬ ‫رشد نقدینگی را می توان به ‪ 4‬مقطع زمانی ‪8‬‬ ‫ساله تقسیم بندی کرد‪ .‬مقطع نخست در این‬ ‫دس��ته بندی‪ ،‬دوره ‪ 8‬سال دولت دفاع مقدس‬ ‫(از س��ال ‪ ۱۳۶۰‬تا ‪ )۱۳۶۸‬خواهد بود‪ .‬مقطع‬ ‫زمانی دوم را دولت ‪8‬ساله سازندگی (از سال‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬تا ‪ )۱۳۷۶‬به خود اختصاص می دهد و‬ ‫دوره س��وم نیز‪ ،‬دوره ‪ 8‬ساله دولت اصالحات‬ ‫(از س��ال ‪ ۱۳۷۶‬تا ‪ )۱۳۸۴‬مشخص می شود‪.‬‬ ‫چهارمین مقطع زمانی نیز در بین دولت های‬ ‫پس از انقالب‪ ،‬دوره ‪ 8‬ساله دولت احمدی نژاد‬ ‫(از سال ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ )۱۳۹۲‬تعیین می شود‪.‬‬ ‫امارها به نقل از س��ایت بنکر نشان می دهد‬ ‫در بی��ن ‪ 4‬دول��ت ‪ 8‬س��اله پ��س از انقالب‪،‬‬ ‫بیش��ترین رش��د نقدینگی متعل��ق به دولت‬ ‫س��ازندگی و پس از ان‪ ،‬جایگاه دوم در زمینه‬ ‫رش��د نقدینگی متعلق ب��ه دولت احمدی نژاد‬ ‫بوده و بر اس��اس گزارش ه��ای بانک مرکزی‪،‬‬ ‫حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در ‪8‬‬ ‫سال اخیر تقریبا ‪ ۶‬برابر شده است‪.‬‬ ‫مطابق امارها‪ ،‬حجم نقدینگی در پایان بهار‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۶۰‬در ح��دود ‪۴۳۸‬میلی��ارد تومان‬ ‫بود‪ .‬این متغیر ‪ 8‬س��ال بعد یعن��ی در پایان‬ ‫بهار سال ‪ ۱۳۶۸‬به رقم ‪۱۶۲۱‬میلیارد تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬این ارقام نش��ان دهنده این است که‬ ‫نقدینگی در دوره ‪ 8‬س��اله دفاع مقدس‪۳/۷ ،‬‬ ‫برابر ش��د که رش��دی ‪ ۲۷۰‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬ای��ن نرخ‪ ،‬کمترین رش��د نقدینگی‬ ‫در بین دولت های پس از انقالب بوده اس��ت‪.‬‬ ‫رش��د نقدینگی ‪ ۶‬درصدی که در سال ‪۱۳۶۳‬‬ ‫به وقوع پیوس��ت‪ ،‬کمترین نرخ رش��د ساالنه‬ ‫نقدینگی در بین سال های پس از انقالب بود‪.‬‬ ‫در دوره بعدی یعنی دوره ‪ 8‬ساله سازندگی‪،‬‬ ‫نقدینگی از ‪۱۶۲۱‬میلی��ارد تومان در ابتدای‬ ‫تابستان سال نخست این دوره‪ ،‬به رقم ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۱۱‬میلیارد توم��ان در پایان دوره (ابتدای‬ ‫تابستان سال ‪ )۱۳۷۶‬رسید که بیشترین رشد‬ ‫نقدینگی در بین دوره‪‎‬های ‪ 8‬ساله دولت های‬ ‫پس از انقالب را نشان می دهد‪.‬‬ ‫نقدینگ��ی در این ‪ 8‬س��ال در ح��دود ‪۷/۱‬‬ ‫برابر ش��د که رش��دی ‪ ۶۱۰‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬رش��د نقدینگ��ی در این دوره به طور‬ ‫عمده به دنب��ال اجرای سیاس��ت های تعدیل‬ ‫علیصادقین‪:‬با‬ ‫سیاست گذاری هایپولیو‬ ‫مالیدقیقوانضباطمالی‬ ‫دولت‪،‬ارائهسیاست های‬ ‫دقیقدرحوزه هایمختلف‬ ‫نقدینگیوکنترلتقاضا‬ ‫می توانتورمساختاریرا‬ ‫تا حدی ثابت نگه داشت‬ ‫س��اختاری در اقتص��اد کش��ور در دولت دوم‬ ‫هاش��می (یعنی س��ال های ‪ ۱۳۷۲‬تا ‪)۱۳۷۶‬‬ ‫به وقوع پیوس��ت‪ .‬به طوری که بیشترین رشد‬ ‫نقدینگی در س��ال های پس از انقالب (به جز‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۵۸‬نیز در همی��ن دوره دوم دولت‬ ‫سازندگی به وقوع پیوست‪.‬‬ ‫دولت بعدی یعنی دولت ‪ 8‬ساله اصالحات‪،‬‬ ‫تا حدودی از روند رش��د نقدینگی کاس��ت و‬ ‫میزان نقدینگی در پای��ان این دولت (ابتدای‬ ‫تابستان ‪ ،)۱۳۸۴‬رقم ‪۷۰‬هزار و ‪۴۵۹‬میلیارد‬ ‫تومانی را نش��ان م��ی داد که حاک��ی از ‪۶/۱‬‬ ‫برابر ش��دن این متغیر در این مدت و رش��د‬ ‫‪۵۱۲‬درصدی ان بود‪ .‬دولت اصالحات پس از‬ ‫دولت سازندگی‪ ،‬کمترین نرخ رشد نقدینگی‬ ‫را داشت‪ .‬اما پس از دوره اصالحات‪ ،‬روی کار‬ ‫امدن دولت احمدی نژاد با افزایش مجدد نرخ‬ ‫رش��د نقدینگی همراه بود‪ .‬ب��ه طوری که رقم‬ ‫نقدینگی از ح��دود ‪۷۰‬ه��زار و ‪۴۵۹‬میلیارد‬ ‫توم��ان در ابتدای تابس��تان س��ال ‪ ،۱۳۸۴‬به‬ ‫ح��دود ‪ ۴۷۲‬هزار و ‪ ۸۳۷‬میلی��ارد تومان در‬ ‫ابتدای تابستان س��ال ‪ ۱۳۹۲‬رسید که بیانگر‬ ‫‪ ۶/۷‬برابر ش��دن نقدینگ��ی در زمان روی کار‬ ‫بودن دولت احمدی نژاد و رشد ‪ ۵۷۱‬درصدی‬ ‫نقدینگی در این دوره است‪.‬‬ ‫در همین رابطه برخی تحلیلگران اقتصادی‬ ‫‪15‬درص�د ب�ه عملکرد و‬ ‫بی انضباطی دولت ها و افزایش نقدینگی‬ ‫در جامعه بازمی گردد‪.‬‬ ‫تورم در ایران و دورقمی بودن ان را مش��تمل‬ ‫بر چند عامل می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تورم ساختاری نیازمند اصالح‬ ‫اقتصادی‬ ‫در ای��ن زمینه عل��ی صادقین کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگوی اختصاصی با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تورم در ایران مش��تمل بر چند‬ ‫عامل شکل می گیرد؛ از این رو تورم یا ناشی از‬ ‫سیاس��ت های پولی یا نقدینگی باال در جامعه‬ ‫اس��ت و در برخی مواقع به واس��طه واردات و‬ ‫گران شدن اجناس بین المللی رخ می دهد که‬ ‫به طور معمول در شرایط افزایش قیمت نفت‬ ‫این اتفاق در ایران روی می دهد‪ .‬صادقین در‬ ‫ادام��ه افزود‪ :‬همچنین تورم می تواند از جانب‬ ‫تقاضا و حجم باالی ان اتفاق بیفتد‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگر زمانی که تقاضا در حال افزایش است و‬ ‫ساختار تولیدی پاسخگوی تقاضا نیست‪ ،‬این‬ ‫موضوع به نوعی س��بب ایجاد تورم در جامعه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی با اش��اره به تورم ساختاری‬ ‫در ای��ران که به طور معمول در س��طح ‪ 10‬تا‬ ‫‪15‬درصدی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تورم س��اختاری‬ ‫تورمی اس��ت که به ساختار اقتصادی در یک‬ ‫جامعه بازمی گردد که در دوره های مختلف و‬ ‫در شرایط ثبات بین ‪ 10‬تا ‪15‬درصد در نوسان‬ ‫خواه��د بود‪ .‬صادقین با اش��اره به تورم باالی‬ ‫‪15‬درصد یاداور شد‪ :‬اما تورم باالی ‪15‬درصد‪،‬‬ ‫تورمی اس��ت ک��ه از تورم س��اختاری خارج‬ ‫ش��ده و حاصل افزایش نقدینگ��ی در جامعه‬ ‫و بی انضباطی های مالی و پولی دولت اس��ت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به کنترل و‬ ‫ثبات در سطح تورم س��اختاری تصریح کرد‪:‬‬ ‫با سیاس��ت گذاری های پول��ی و مالی دقیق و‬ ‫انضباط مالی دولت‪ ،‬ارائه سیاس��ت های دقیق‬ ‫در حوزه ه��ای مختل��ف نقدینگ��ی و کنترل‬ ‫تقاض��ا می توان ت��ورم س��اختاری را تا حدی‬ ‫ثابت نگه داش��ت‪ .‬صادقین در ادامه با اش��اره‬ ‫ب��ه این موضوع ک��ه در اقتصاد ای��ران خیلی‬ ‫مح��دود و به ص��ورت کوتاه مدت ش��اهد نرخ‬ ‫تک رقم��ی ت��ورم بوده ایم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫برای تک رقمی ش��دن نرخ تورم باید فراتر از‬ ‫س��اختار اقتصادی گام برداشت‪ ،‬از این رو باید‬ ‫به س��مت بخش عرضه پیش رفت‪ .‬این بخش‬ ‫نیز نیازمن��د افزایش بخش تولید‪ ،‬بهره وری و‬ ‫کارایی‪ ،‬افزایش انگیزه کار و تالش در نیروی‬ ‫انسانی و کاهش انحصار در اقتصاد است‪ .‬وی‬ ‫در ادامه یاداور شد‪ :‬با کاهش تورم ساختاری‬ ‫در اصطالح تورم رکودی کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو برای پی��ش رفتن به س��مت تورم‬ ‫تک رقمی نیازمند اصالح در ساختار اقتصادی‬ ‫هس��تیم؛ به همین منظور نیز باید انگیزه های‬ ‫تولی��د افزایش یاب��د و توان عرض��ه با تقاضا‬ ‫یکسان شود؛ خصوصی سازی به معنای واقعی‬ ‫ش��کل بگیرد و میزان بهره وری افزایش یابد و‬ ‫درنهایت انحصارهای اقتصادی کاهش یابد تا‬ ‫بتوان شاهد تورم تک رقمی در اقتصاد جامعه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تورم ساختاری نتیجه اقتصاد نفتی‬ ‫همچنی��ن در ای��ن رابط��ه محمدرض��ا‬ ‫پورابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی در گفت وگ��وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سیاس��ت های‬ ‫اختصاصی با‬ ‫مختلفی در دنیا برای کنترل تورم وجود دارد‪.‬‬ ‫س��اختار اقتصادی نیز در کشور ما به گونه ای‬ ‫بوده اس��ت که اثار تورم در دوره های مختلف‬ ‫در ان قابل مش��اهده بوده است‪ .‬پورابراهیمی‬ ‫با اشاره به س��اختار اقتصادی در ایران یاداور‬ ‫شد‪ :‬بخش عمده ای از س��اختار اقتصادی که‬ ‫چ��ه قبل از انقالب و چه پ��س از ان‪ ،‬از تورم‬ ‫در رنج بوده اس��ت‪ ،‬به اقتص��اد نفت محور در‬ ‫دولت ه��ای مختلف در ای��ران برمی گردد‪ .‬در‬ ‫حقیقت فروش نفت به دلیل افزایش نقدینگی‬ ‫در جامعه بیش��ترین س��هم تورم زای��ی را در‬ ‫اقتصاد داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬به واس��طه اینکه‬ ‫فروش نفت به نوعی فروش منابع و دارایی های‬ ‫یک کش��ور به شمار می رود و تولیدی به دنبال‬ ‫ندارد در حقیقت س��بب ایجاد تورم در کشور‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بنابراین فروش نفت چه قبل از‬ ‫انقالب و چه پس از ان س��بب ایجاد تورم در‬ ‫کشور شده اس��ت‪ .‬این نماینده‬ ‫مجلس در خانه ملت با اش��اره به فروش نفت‬ ‫در کش��ور افزود‪ :‬از انجا که فروش این منابع‪،‬‬ ‫به ج��ای اینکه صرف س��رمایه گذاری ش��ود‪،‬‬ ‫صرف هزینه های جاری در کشور شده است‪،‬‬ ‫به نوعی س��بب ایجاد تورم شده است‪ ،‬چراکه‬ ‫در حقیق��ت با ف��روش نفت به نوعی ش��اهد‬ ‫افزایش نقدینگی ‪-‬بدون پش��توانه تولید‪ -‬که‬ ‫عاملی تورم زا است‪ ،‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با اذعان به این موضوع که در‬ ‫اقتص��اد ایران ‪ -‬به جز در م��واردی محدود و‬ ‫به صورت کوتاه مدت‪ -‬بیش از ‪ 50‬س��ال است‬ ‫که با تورم دورقمی روبه رو هس��تیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اثار بودجه نفتی در س��اختار اقتصادی‬ ‫ای��ران و هزینه ک��رد ان در دوره های مختلف‬ ‫سبب ایجاد تورم شده و این رویکرد همچنان‬ ‫ادامه دار اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬اما عوامل‬ ‫دیگری نیز در کنار این اقتصاد نفتی س��بب‬ ‫تورم فزاینده ش��ده اس��ت‪ .‬از جمله اینکه در‬ ‫کشور ما همیشه میزان مصرف بیش از تولید‬ ‫بوده و توازن ان به نفع افزایش میزان مصرف‪،‬‬ ‫سبب ایجاد تورم شده است‪ .‬وی افزایش نرخ‬ ‫رشد نقدینگی در دولت های مختلف را عامل‬ ‫بع��دی در افزای��ش ت��ورم برش��مرد و گفت‪ :‬‬ ‫دولت ها با کس��ری بودجه اق��دام به افزایش‬ ‫نقدینگی می کنند‪ .‬در کل نرخ رشد نقدینگی‬ ‫در جامعه نرخ غیرمعقولی به نظر می رس��د و‬ ‫مدام نی��ز در حال افزایش یافتن اس��ت‪ .‬این‬ ‫میزان نقدینگی در کشور سبب چالش عمده‬ ‫در اقتصاد ایران شده است‪ .‬پورابراهیمی یکی‬ ‫دیگ��ر از دالیل افزایش نرخ ت��ورم در اقتصاد‬ ‫ای��ران را کاه��ش ارزش پول ملی دانس��ت و‬ ‫خاطرنش��ان کرد ‪ :‬عمده کاه��ش ارزش پول‬ ‫ملی در س��ال ‪ 1391‬اتفاق افتاد که ش��رایط‬ ‫خاصی را برای اقتص��اد به وجود اورد که این‬ ‫موضوع نیز به نوبه خود س��بب ایجاد تورم در‬ ‫اقتصاد ش��د‪ .‬این نماینده مجلس با اشاره به‬ ‫عوامل یادشده که سبب ایجاد تورم ساختاری‬ ‫شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر این عوامل که اثاری‬ ‫س��اختاری در اقتصاد به دنبال خواهند داشت‬ ‫را برط��رف کنیم‪ ،‬خواهیم توانس��ت در یک‬ ‫فرایند بلندمدت تورم را به س��مت تک رقمی‬ ‫شدن سوق بدهیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فرصت ثبت اعتراض یارانه امروز پایان می یابد‬ ‫از انج��ا که طبق اطالعیه قبلی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی مهلت ثبت اعتراض حذف ش��دگان‬ ‫از دریافت یارانه نقدی تا پایان خردادماه سال جاری‬ ‫تمدید ش��ده بنابراین معترضان تنه��ا تا امروز ‪31‬‬ ‫خرداد ماه برای ثبت اعتراض خود مهلت دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫روز ‪ 19‬خردادماه اعالم کرد‪ :‬مهلت ثبت اعتراضات‬ ‫حذف ش��دگان از دریافت یاران��ه نقدی که پیش از‬ ‫این از پنجم خردادماه تا بیس��تم این ماه در سامانه‬ ‫‪yaraneh10.ir‬پیش بین��ی ش��ده ب��ود‪ ،‬تا پایان‬ ‫خردادماه جاری تمدید شد‪.‬‬ ‫برهمین اساس‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫تصمیم گرفت فرصت��ی دیگر به معترضان بدهد تا‬ ‫بتوانن��د در صورت اعتراض‪ ،‬درخواس��ت خود را در‬ ‫سامانه یادشده به ثبت برسانند‪.‬‬ ‫همچنین اعالم ش��ده بود شهروندانی که در زمره‬ ‫غیرنیازمندان تشخیص داده شده و یارانه انها حذف‬ ‫ش��ده از تاریخ ‪ 5‬خ��رداد به م��دت یک ماه فرصت‬ ‫دارند اعتراض خود را در س��امانه ‪yaraneh10.ir‬‬ ‫(موضوع کمیسیون ماده ‪ 10‬قانون هدفمند کردن‬ ‫طرح بانکداری بدون ربا ‬ ‫محفوظ ماندن تخفیف شخص ثالث برای فروشندگان خودرو‬ ‫شواهد خروج اقتصاد از رکود‬ ‫میلیارد رهای خارجی پشت درهای بورس‬ ‫با کارشناسان‬ ‫نمی توان دولت�ی را در ایران نام‬ ‫برد ک�ه در تک رقمی کردن نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬موفق بوده باش�د‪ .‬کارشناسان‬ ‫اقتصادی معتقدند تورم بین ‪ 10‬تا ‪15‬درصد در‬ ‫ایران ت�ورم س�اختاری اس�ت و در حقیقت‬ ‫نش�ات گرفته از س�اختار اقتصادی ایران که‬ ‫وابس�ته به اقتص�اد نفت�ی اس�ت و باالتر از‬ ‫چهره ها‬ ‫یارانه ها) ثبت کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن اطالعیه ها تاکید ش��ده بود ش��هروندان‬ ‫حداکث��ر ‪ 15‬روز پس از ثبت اعتراض‪ ،‬پاس��خ خود‬ ‫را دریافت خواهند کرد‪ .‬هرچند در پایان ثبت نام به‬ ‫معترضان اطمینان داده شده بود حداکثر ظرف ‪15‬‬ ‫روز پاسخ به صورت پیامک ارسال می شود‪.‬‬ ‫براس��اس بودجه س��ال ‪ 94‬درامد هدفمندسازی‬ ‫یارانه ه��ا به ‪ 39‬ه��زار میلیارد توم��ان کاهش یافته‬ ‫بنابراین باید پرداخت یارانه در سال جاری نسبت به‬ ‫سال گذشته تا حدود ‪4‬هزار میلیارد تومان کاهش‬ ‫یابد‪ .‬هرچند دولت در گام نخست اجرای این طرح‪،‬‬ ‫یاران��ه نقدی حدود ‪200‬هزار نفر را حذف کرده اما‬ ‫ب��رای جبران کاهش درام��دی هدفمندی یارانه ها‬ ‫بای��د معادل ‪ 5‬تا ‪ 6‬میلیون نف��ر دیگر را از دریافت‬ ‫یارانه حذف کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬ط��رح بانکداری بدون ربا که یک فوریت ان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید برای اجرایی‬ ‫ش��دن نیازمند بررس��ی و تغییرات محتوایی و شکلی‬ ‫اس��ت‪ .‬محسن صرامی فروشانی در گفت وگو با ایسنا با‬ ‫اش��اره به طرح بانکداری بدون ربا که از سوی تعدادی‬ ‫از نمایندگان در جلسه علنی مجلس مطرح شده و یک‬ ‫فوریت ان به تصویب رسید‪ ،‬گفت‪ :‬بر این طرح در بعد‬ ‫نظارتی و تقویت نظارت بر عملکرد بانک ها‪ ،‬موسسات‬ ‫و صندوق ه��ای قرض الحس��نه به ص��ورت خصوصی و‬ ‫دولتی تاکید ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬هنوز این طرح‬ ‫در کمیسیون اقتصادی بررسی و تعیین تکلیف نشده‬ ‫و تنه��ا در مرحله ابتدایی و تدوین چارچوب کلی قرار‬ ‫دارد و ممکن اس��ت به لحاظ ش��کلی در نام و عنوان‬ ‫طرح و محت��وا یعنی در بخش ه��ا و زیرمجموعه های‬ ‫مطرح شده در ان تغییراتی ایجاد شود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬شورای فقهی در این طرح دیده شده که مشتمل‬ ‫از فقه��ا و کارشناس��ان حق��وق بانک��ی اس��ت‪ .‬اما به‬ ‫هیچ وجه این شورا به عنوان مرجعی برای تایید قوانین‬ ‫مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار مطرح نیس��ت و قرار‬ ‫نیست یک مرجع باالدستی نظیر شورای نگهبان برای‬ ‫شورای پول و اعتبار ایجاد شود‪ .‬نماینده خمینی شهر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬براس��اس قانون‪ ،‬مصوبات ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار الزم االجراس��ت و ش��ورای فقهی پیگیر اجرای‬ ‫درس��ت این مصوبات اس��ت‪ .‬همچنین بخش نظارتی‬ ‫دیگ��ری ک��ه در این ط��رح ارائه ش��ده ب��رای احراز‬ ‫صالحیت شخصیت های حقوقی و حقیقی و به منظور‬ ‫دریافت تسهیالت با مبلغ باالست که برای جلوگیری‬ ‫از رانت و واسطه گری در کنار بخش اعتبارات بانک ها‬ ‫عم��ل می کند و به نوعی کار این بخش را در اعتبارات‬ ‫سنگین‪ ،‬سبک تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ ترس بانک ها‬ ‫از رسوب بیشتر معوقات بانکی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی باید با نظارت بیش��تر مان��ع از فرار بدهکاران‬ ‫بانکی شود و با همکاری با سیستم قضایی‪ ،‬با بدهکاران‬ ‫دانه درشت برخورد قاطعی داشته باشد‪.‬‬ ‫ن��ادر قاضی پور‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجل��س‪ ،‬درباره تس��ویه نکردن بانک ها ب��ا بدهکاران‬ ‫ب��زرگ بانکی و اختصاص مبالغ بدهکاران به تولید‪ ،‬به‬ ‫موج گفت‪ :‬اولین اصلی که دولت باید در راستای ارائه‬ ‫تسهیالت به بخش تولید‪ ،‬رعایت کند‪ ،‬لزوم شناسایی‬ ‫افراد و تولیدکنندگان واقعی از لیست بدهکاران بانکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تا زمانی که تولیدکنندگان واقعی از‬ ‫سوءاس��تفاده کنندگان اصلی‪ ،‬الک نش��وند و دولت به‬ ‫همراه بان��ک مرکزی درصدد تس��ویه و بازپس گیری‬ ‫معوقات از افراد بدهکار غیرتولیدکننده نباشند‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که در پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان درجا‬ ‫می زنی��م و از این رون��د‪ ،‬تولیدکنندگانی که غرق در‬ ‫رک��ود هس��تند نیز بیش��تر در این منج�لاب گرفتار‬ ‫می ش��وند‪ .‬نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به نیاز‬ ‫کش��ور به منابع مادی و الزام بانک ها برای تسویه هر‬ ‫چه سریع تر با این بدهکاران گفت‪ :‬نیاز امروز تولید به‬ ‫تس��هیالت و نبود منابع کافی‪ ،‬بای��د دولت را ملزم به‬ ‫ارائه راهکارهایی در جهت بازگش��ت منابع به بانک ها‬ ‫کند‪ .‬قاضی پ��ور تاکید کرد‪ :‬بانک مرک��زی نیز باید با‬ ‫نظارت بیش��تر مانع از فرار بدهکاران بانکی ش��ود و با‬ ‫همکاری با سیس��تم قضایی‪ ،‬با بدهکاران دانه درش��ت‬ ‫برخورد قاطعی داشته باشد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س‪ ،‬درباره‬ ‫اینکه تولید نیازمند اعطای تس��هیالت مناسب است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که بانک ها از افزوده ش��دن‬ ‫بده��کاران بانک��ی‪ ،‬ت��رس دارن��د و فض��ا را در ارائه‬ ‫تسهیالت سفت وسخت گرفته اند‪ ،‬اما این مهم نباید به‬ ‫ناامید شدن تولیدکنندگان از دریافت وام برای توسعه‬ ‫فعالیت هایشان منجر شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر چند دولت طبق قان��ون راهکارهای‬ ‫بس��یاری برای کس��ب درامد دارد‪ ،‬ام��ا نباید تنها بر‬ ‫دریافت مستقیم از مردم متکی شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫همه بانک ها مجاز به پرداخت‬ ‫تسهیالت مسکن هستند‬ ‫بده��کار ب��ودن بانک ها ب��ه بانک مرکزی‬ ‫محدودیت��ی ب��رای پرداخت تس��هیالت‬ ‫مسکن ایجاد نمی کند‪ .‬مدیرکل اعتبارات‬ ‫بان��ک مرکزی در گفت وگو ب��ا خبرانالین با رد برخی‬ ‫اخبار مبنی بر اعمال محدودیت از سوی این بانک برای‬ ‫اعطای تس��هیالت مس��کن گفت‪ :‬پرداخت تسهیالت‬ ‫مس��کن در حیطه اختیارات بانک های عامل اس��ت و‬ ‫بانک مرکزی ش��رط یا محدودی��ت خاصی جز رعایت‬ ‫ضواب��ط کل��ی پرداخت وام برای پرداخت تس��هیالت‬ ‫مس��کن از سوی بانک ها تعیین نکرده است‪ .‬سیداصغر‬ ‫میرمحمدصادق��ی ادام��ه داد‪ :‬بانک ه��ای عام��ل در‬ ‫چارچ��وب منابع خود می توانند نس��بت ب��ه ارائه هر‬ ‫تسهیالتی اعم از تس��هیالت مسکن به سپرده گذاران‬ ‫اق��دام کنن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بانک مرک��زی مانعی برای‬ ‫بانک ه��ای عام��ل ایج��اد نک��رده و داش��تن بدهی یا‬ ‫اضافه برداشت‪ ،‬ارتباطی به این موضوع ندارد‪ .‬مدیرکل‬ ‫اعتبارات بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که بانک ها‬ ‫در بازپرداخت اوراق مش��ارکت فروخته شده با مشکل‬ ‫منابع رو به رو نیس��تند‪ .‬میرمحمد صادقی با بیان اینکه‬ ‫تا پایان س��ال گذش��ته حدود ‪198‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اوراق مشارکت منتشر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از این‬ ‫اوراق سررسید شده و بخشی دیگر همچنان در جریان‬ ‫اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اوراق مشارکت مربوط به دولت ها‬ ‫نیس��ت بلکه مربوط به پروژه هاست و بنابراین حجمی‬ ‫از اوراق مش��ارکت که در دولت قبل منتش��ر ش��ده در‬ ‫دولت کنونی سررسید می شود‪.‬‬ ‫اقدامات احتیاطی‬ ‫بانک توسعه صادرات‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک توس��عه ص��ادرات در‬ ‫همایش مبارزه با پولش��ویی‪ ،‬ضرورت ها و‬ ‫اقدامات احتیاطی تاکید کرد‪ :‬حفظ اسرار‬ ‫مشتریان برای ما اولویت است‪ .‬علی صالح ابادی در این‬ ‫همایش که با حضور مس��ئوالن بان��ک مرکزی‪ ،‬مرکز‬ ‫اطالع��ات مال��ی و مبارزه با پولش��ویی و ش��ماری از‬ ‫مشتریان در محل همایش های بانک توسعه صادرات‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬با اعالم این مطلب افزود‪ :‬ما کنار مشتریان‬ ‫که به طور عم��ده جزو صادرکنن��دگان نمونه و خوب‬ ‫کش��ور هس��تند‪ ،‬قرار داریم چراکه موفقی��ت بانک و‬ ‫مش��تریان متقابل اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر لزوم توجه به‬ ‫اه��داف مهم مبارزه با پولش��ویی در کش��ور از طریق‬ ‫اموزش قوانین و ضوابط مرتبط با حوزه یادش��ده ادامه‬ ‫داد‪ :‬شرایط باید به گونه ای باشد که پس از تحریم برای‬ ‫برق��راری ارتباط با بانک های دنی��ا در ارزیابی عمل به‬ ‫مقررات مرتبط با پولشویی در سطح قابل قبولی باشیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اقدامات مثبت و موثر در کشور در حوزه‬ ‫تدوی��ن و اجرای مق��ررات مبارزه با پولش��ویی گفت‪:‬‬ ‫مبارزه با پولش��ویی عالوه بر ایج��اد نظم در نظام مالی‬ ‫باع��ث کاهش جرائ��م به وی��ژه جرائم س��ازمان یافته‬ ‫می ش��ود و موجبات کاهش فاصل��ه طبقاتی را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬به گفته صالح ابادی‪ ،‬ثبات در نظام اجتماعی‪،‬‬ ‫توزیع مناس��ب درامدها‪ ،‬تقویت فعالیت های س��الم‬ ‫تجاری و ش��فافیت و سالمت در نظام اقتصادی از دیگر‬ ‫پیامدهای مثبت مبارزه با پولشویی است‪.‬‬ ‫ساعت کار شعب بانک سامان‬ ‫در ماه رمضان‬ ‫س��اعت خدمات رس��انی ش��عب و ادارات‬ ‫مرکزی بانک س��امان در ای��ام ماه مبارک‬ ‫رمضان اعالم ش��د‪ .‬براس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫س��اعت کاری ش��عب در اس��تان های تهران‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬قم و البرز‬ ‫به صورت یک سره از ساعت ‪ 8:30‬تا ‪ 16‬خواهد بود‪ .‬این‬ ‫شعب در روزهای پنجشنبه از ساعت ‪ 8:30‬تا ‪ 13‬فعال‬ ‫هستند‪ .‬شعبه هایپراستار تهران در این مدت از ساعت‬ ‫‪ 8:30‬تا ‪ 18‬و در روزهای پنجش��نبه تا ساعت ‪ 13‬ارائه‬ ‫خدمت می کند‪.‬این گزارش می افزاید‪ :‬ش��عب س��ایر‬ ‫شهرس��تان ها و شعبه مناطق ازاد اروند نیز در این ماه‪،‬‬ ‫هر روز از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 14‬و در باجه عصر از ساعت ‪ 17‬تا‬ ‫‪ 19‬اماده ارائه خدمت اس��ت‪ .‬این ش��عب در روزهای‬ ‫پنجشنبه از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 13‬فعال هستند‪ .‬ساعت کاری‬ ‫ش��عب بانک س��امان در مناطق ازاد قشم و کیش نیز‬ ‫براساس دستورالعمل سازمان مناطق ازاد و هماهنگ‬ ‫با سایر بانک ها تعیین می شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی خبر داد‬ ‫محفوظ ماندن تخفیف شخص ثالث برای فروشندگان خودرو‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬منتفی ش��دن خرید الحاقی��ه در صورت‬ ‫تصوی��ب الیحه اصالحیه بیمه ش��خص ثال��ث در مجلس‪،‬‬ ‫محف��وظ ماندن تخفیف ش��خص ثالث برای فروش��ندگان‬ ‫خودرو‪ ،‬تاسیس ‪ ۳‬شرکت بیمه با تایید وزیر اقتصاد‪ ،‬اقداماتی‬ ‫ب��رای بهبود توانگری برخی ش��رکت های بیم��ه و پرداخت‬ ‫خس��ارت باقی زیان دیدگان بیمه توسعه از جمله مهم ترین‬ ‫موضوعاتی بود که رییس کل بیمه مرکزی در یک نشس��ت‬ ‫لو چهارمین سالگرد تاسیس بیمه‬ ‫خبری که به مناسبت چه ‬ ‫مرکزی برگزار ش��د‪ ،‬به ان پرداخت‪ .‬محمدابراهیم امین در‬ ‫این نشس��ت ضمن ارائه برنامه ها‪ ،‬فعالیت ها و دستاورد های‬ ‫صنعت بیمه کش��ور اظهار کرد‪ :‬الیحه اصالح بیمه ش��خص‬ ‫ثالث در کمیسیون اقتصادی در سال گذشته و دو ماه ابتدایی‬ ‫امسال بررسی و نهایی شده و نمایندگان عضو این کمیسیون‬ ‫ب��ه همه دغدغه های ما در این قانون پاس��خ مثبت داده اند به‬ ‫ط��وری که بیش از ‪ ۹۰‬درصد خواس��ته های صنعت بیمه در‬ ‫این الیحه لحاظ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزیابی ریسک براساس ویژگی های راننده‬ ‫وی با بیان انکه براس��اس تصمیم کمیسیون اقتصادی که‬ ‫نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم ش��د‪،‬گفت‪ :‬ریس��ک‬ ‫براس��اس ویژگی های راننده ارزیابی خواهد ش��د‪ .‬براساس‬ ‫اصالح دیگری که در این الیحه انجام شده در صورت افزایش‬ ‫دیه که به صورت ساالنه انجام خواهد شد‪ ،‬دیگر نیازی نیست‬ ‫مردم الحاقیه خریداری کنند‪ .‬رییس کل بیمه مرکزی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین بر این اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده‬ ‫بیمه ش��خص ثالث به اتمام نرسیده بیمه براساس دیه لحاظ‬ ‫خواهد ش��د به این ترتیب که هرگون��ه افزایش بیمه و مازاد‬ ‫مبل��غ برعهده صندوق تامین خس��ارات بدن��ی خواهد بود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس س��هم صن��دوق از ‪ ۵‬درصد به ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬درصد‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬امین گفت‪ :‬س��ازوکار دیگری در الیحه‬ ‫بیمه ش��خص ثالث در مجلس در نظر گرفته ش��ده مبنی بر‬ ‫انکه همه اطالعات مربوط به حوادث رانندگی در س��امانه ای‬ ‫متمرکز می شود و همه دست اندرکاران مربوطه ازجمله بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬پلیس‪ ،‬صندوق تامین خس��ارت بدنی‪ ،‬شرکت های‬ ‫بیمه‪ ،‬دادگاه ها و‪ ...‬به س��امانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز‬ ‫و تجمی��ع اطالع��ات از تقلب و تخلف و پرداخت خس��ارات‬ ‫غیرواقعی جلوگیری و همچنین امکان اس��تفاده از داده های‬ ‫ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفی�ف ‪ ۷۰‬درص�دی ش�خص ثال�ث فروش�نده‬ ‫محفوظ است‬ ‫رییس کل بیم��ه مرکزی در ادامه از ابالغ بخش��نامه ای به‬ ‫صنعت بیمه در مورد محفوظ بودن تخفیف ‪ ۷۰‬درصدی بیمه‬ ‫ش��خص ثالث برای فروشنده خب ر داد و گفت‪ :‬امتیازاتی که به‬ ‫یک فرد در بیمه ش��خص ثالث تعلق می گیرد‪ ،‬امتیاز تخفیف‬ ‫ناشی از نداشتن خسارت است که اگر در زمان اعتبار بیمه نامه‪،‬‬ ‫خودرو فروخته ش��ود برای رانن��ده محفوظ باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تخفیف نداش��تن خسارت حداکثر تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫است که اگر کسی از این امتیاز برخوردار باشد در زمان فروش‬ ‫خ��ودرو این امتیاز برای ان محف��وظ خواهد ماند و به خریدار‬ ‫منتقل نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسیس ‪ ۳‬شرکت بیمه با تایید وزیر اقتصاد‬ ‫وی با اعالم اینکه س��ه شرکت بیمه مجوز تاسیس خود را از‬ ‫شورای عالی بیمه دریافت کرده اند و باید سرمایه تعهدشده را‬ ‫واریز کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در عین حال این سرمایه باید براساس قانون‬ ‫پولش��ویی مورد ارزیاب��ی قرار گیرد و پ��س از ان وزیر اقتصاد‬ ‫تاس��یس انه��ا را تایید کند البته هنوز این ش��رکت ها مراحل‬ ‫یادش��ده را طی نکرده اند‪.‬رییس کل بیم��ه مرکزی در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود در پاسخ به این س��وال که چرا وعده‬ ‫وزیر اقتصاد مبنی بر ح��ذف مالیات برارزش افزوده از صنعت‬ ‫بیمه عملیاتی نشده اس��ت؟ اظهار کرد‪ :‬این یک بحث قانونی‬ ‫و نیازمند مصوبه مجلس اس��ت اما معافیت فعالیت های بیمه‬ ‫در الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده ش��ده و در‬ ‫مجلس در حال رس��یدگی است‪ .‬به نظر می رسد نمایندگان با‬ ‫این موضوع موافق باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹خس�ارات زیان دی�دگان باقیمان�ده بیم�ه توس�عه‬ ‫پرداخت شود‬ ‫امی��ن درباره انتق��ال امالک و دارایی های بیمه توس��عه به‬ ‫بیم��ه ایران نیز گفت‪ :‬با توجه به اینکه موضوع بیمه توس��عه‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار در صنعت بیمه رخ داده بود‪ ،‬پیاده س��ازی‬ ‫این تصمیم دش��واری هایی داشت و نیازمند حکم قضایی بود‬ ‫بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد‬ ‫و باتوجه به حاد بودن مس��ئله و شکایت هایی که شده‪ ،‬قاضی‬ ‫ویژه ای برای رس��یدگی به پرونده تعیین شد و با پیگیری قوه‬ ‫است که در ان ‪ ۲۹‬شرکت مجوز فعالیت دارند البته دو شرکت‬ ‫در بخش اتکایی و دو ش��رکت نیز پی‪.‬اند‪.‬ای فعال هستند و در‬ ‫صورتی که انها را از لیس��ت ‪ ۲۹‬شرکت خارج کنیم هم اکنون‬ ‫‪ ۲۵‬ش��رکت در صنعت بیمه فعال هس��تند ک��ه با یکدیگر در‬ ‫بخش فروش بیمه نامه رقابت می کنند‪.‬‬ ‫ریی��س کل بیمه مرک��زی با بیان اینکه‪ ،‬ن��رخ حق بیمه در‬ ‫صنعت بیمه برخالف برخی از کاالها و خدمات امری تخصصی‬ ‫و شناخته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس الگوی جهانی احتمال‬ ‫حادثه و ریس��ک وجود دارد و برهمین اس��اس ش��رکت های‬ ‫بیم��ه در نرخ فنی بیمه نام��ه حق رقابت ندارند و ش��رکت ها‬ ‫تنه��ا می توانند در میزان فروش بیمه نامه‪ ،‬س��ود مورد انتظار‬ ‫سهامداران و هزینه های بیمه گری با یکدیگر رقابت کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر انکه‪ ،‬رقابت و انحصار در ب��ازار بیمه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هرچند به لحاظ تعداد در صنعت بیمه‬ ‫رقابت وجود دارد و ‪ ۲۵‬شرکت برای جذب مشتری با خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬در ارزیابی خسارت رقابت می کنند اما این امور‬ ‫برای مصرف کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است ولی در‬ ‫ح��وزه صدور انحصار نداریم‪ .‬به گفته رییس کل بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫هرچند در بازار بیمه انحصار وجود ندارد اما رقابتی هم نیست‬ ‫زیرا بخش��ی از صنعت بیمه را پرتفوی درمان و ش��خص ثالث‬ ‫تشکیل می دهد که این دو رشته تابع نرخ گذاری هستند‪.‬‬ ‫قضاییه اسناد و امالک این شرکت شناسایی و در اختیار بیمه‬ ‫ای��ران قرار گرف��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اما هر ی��ک از این دارایی ها‬ ‫و امالک دارای مش��کالت حقوقی اس��ت که برهمین اساس‬ ‫بیم��ه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اس��ناد را‬ ‫پیگیری می کند تا خس��ارات زیان دیدگان باقیمانده پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬امین ب��ا اعالم اینکه تاکنون به ح��دود ‪ ۱۵‬هزار پرونده‬ ‫شکایت رس��یدگی ش��ده که باید زیان های انها نیز پرداخت‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬براورد می شود تا پایان س��ال ‪ ۹۵‬به پرونده های ‹ ‹وضعیت توانگری بیمه ها در خط قرمز نیست‬ ‫امین در مورد نح��وه تایید صالحیت‬ ‫خسارت تشکیل شده در سال های ‪ ۹۰‬و‬ ‫مدی��ران در صنعت بیمه کش��ور گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۱‬رس��یدگی ش��ود‪ .‬براین اساس بیمه‬ ‫بیم��ه مرک��زی در س��ه حوزه ب��ه طور‬ ‫مرکزی بی��ش از ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان به‬ ‫مشخص برنامه ریزی کرده که براساس‬ ‫زیان دیدگان توسعه باید بپردازد و بیمه‬ ‫ان یکی از وظایف بیمه مرکزی که همان‬ ‫مرکزی مبلغی علی الحساب معادل ‪۲۰۰‬‬ ‫نظارت است‪ ،‬پیگیری می شود‪.‬‬ ‫میلی��ارد تومان به بیم��ه ایران پرداخت‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه‪ ،‬برای نظارت بر‬ ‫ک��رده که ب��ا ان مبلغ ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫پرون��ده تعیین تکلیف ش��ده و ‪ ۱۵۰‬نفر سه شرکت بیمه مجوز‬ ‫توانگری شرکت های بیمه شورای عالی‬ ‫تاسیس خود را از‬ ‫بیمه مصوبه ای را داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از مقصران حوادث از زندان ازاد شده اند‪.‬‬ ‫شورای عالی بیمه‬ ‫برهمی��ن اس��اس صورت ه��ای مال��ی‬ ‫ریی��س کل بیمه مرک��زی ادامه داد‪:‬‬ ‫براساس مصوبه شورای عالی بیمه‪ ،‬بیمه دریافت کرده اند و باید‬ ‫شرکت های بیمه بررس��ی شده و نحوه‬ ‫ذخیره گی��ری در ش��رکت ها کنت��رل‬ ‫ایران در مقابل انتقال امالک بیمه توسعه‬ ‫سرمایه تعهدشده را‬ ‫می شود‪ ،‬البته هم اکنون توانگری برخی‬ ‫به این ش��رکت‪ ،‬خسارت زیان دیدگان را‬ ‫واریز کنند‬ ‫از شرکت های بیمه کمتر از یک است اما‬ ‫خواهد پرداخت و در عین حال بناس��ت‬ ‫که دولت تمام زیان هایی که س��هامداران این شرکت تحمیل وضعی��ت انها در خط قرمز نیس��ت و اقداماتی نیز برای بهبود‬ ‫کرده ان��د را تقب��ل کند‪ ،‬این درحالی اس��ت که س��هامداران توانگری این شرکت ها انجام شده است‪.‬‬ ‫شرکت ها باید در بخش افزایش سرمایه و کنترل ریسک ها‪،‬‬ ‫بیمه توس��عه مدعی هس��تند امالک و دارایی های شان بیش‬ ‫محدودیت هایی که بیمه مرک��زی در صدور بیمه نامه مطرح‬ ‫از تعهدات است‪.‬‬ ‫ک��رده را در نظر بگیرند و در صورتی که ش��رکت های بیمه از‬ ‫‹ ‹بازار بیمه انحصاری نیست اما رقابتی هم نیست‬ ‫امین در پاسخ به پرسش��ی درباره بررسی شورای رقابت در رهنمود ه��ای بیمه مرک��زی پیروی نکنند ب��ه افکار عمومی‬ ‫بحث انحصار در صنعت بیمه گفت‪ :‬بازار بیمه بازرگانی بازاری اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫رییس دادگستری مشهد اعالم کرد‬ ‫در تالشیم تا مطالبات سپرده گذاران کامال پاسخ داده شود‬ ‫رییس کل دادگس��تری مش��هد گفت‪ :‬در ادغام قرار بر این‬ ‫بود تا کارمندان موسس��ه می��زان زیرمجموعه بانک صادرات‬ ‫ق��رار گیرند اما هیات مدیره میزان ای��ن موضوع را نپذیرفت و‬ ‫در این راه س��نگ اندازی کرد‪ .‬صبح دیروز در خیابان میرداماد‬ ‫در مقاب��ل بانک مرکزی تعدادی از کارمندان موسس��ه میزان‬ ‫تجمع کردند‪ ،‬این در حالی اس��ت که این موسسه بیش از ‪۱۵‬‬ ‫روز گذش��ته منح��ل و تمام فعالیت های ان به هیات تس��ویه‬ ‫س��ه نفره و بانک صادرات به عنوان بانک عامل س��پرده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬کارمندانی که در مقابل بان��ک مرکزی تجمع کرده اند‬ ‫مدعی هستند‪ ،‬بانک صادرات برای ادغام موسسه میزان با این‬ ‫بانک پیش شرط هایی لحاظ کرده که یکی از انها به کار نگرفتن‬ ‫کارمندان این موسس��ه بوده اس��ت‪ .‬در این رابطه رییس کل‬ ‫دادگستری مشهد‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از تصمیم انحالل‪ ،‬بنا بر ان بود‬ ‫تا موسس��ه میزان با بانک صادرات ادغام شود و کارمندان این‬ ‫موسسه زیرمجموعه بانک صادرات قرار گیرند اما هیات مدیره‬ ‫تعاون��ی میزان این موضوع را نپذیرفتند و مش��کالتی را ایجاد‬ ‫کردن��د که بانک از بحث ادغام منصرف ش��د‪ .‬علی مظفری در‬ ‫گفت وگو با اقتصادنیوز‪ ،‬در رابطه با اینده کارمندان موسس��ه‬ ‫می��زان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هیچ تکلیفی ب��رای کارمندان این تعاونی‬ ‫اتخاذ نش��ده زیرا کارمندان این تعاونی کارمند دولت نیستند‬ ‫و تنها به عنوان کارمند بخش خصوصی به انها نگاه می ش��ود‪،‬‬ ‫از این رو در این باره هیات تس��ویه تصمیمی نگرفته و دستگاه‬ ‫قضایی ب��ه موضوع ورود نک��رده و وظیفه دس��تگاه قضا تنها‬ ‫رس��یدگی به مسائل اقتصادی و مشکالت ایجاد شده پیرامون‬ ‫تعاونی میزان است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اگر این گروه جزو قاعده قانون کار باش��ند حق‬ ‫و حقوق قانونی کارمندی خ��ود را دریافت خواهند کرد و این‬ ‫بح��ث ربطی به پرونده قضایی ندارد‪ .‬رییس کل دادگس��تری‬ ‫مش��هد در رابطه با بازپرداخت تسهیالت به این موسسه‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬از زمانی که هیات تس��ویه اغاز به کار کند‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫هیات مدیره این تعاونی را بر عهده خواهد داش��ت و براس��اس‬ ‫روال گذش��ته مطالبات دریافت خواهد ش��د که احتمال دارد‬ ‫حساب جدیدی برای دریافت مطالبات نیز معرفی شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای فروش اموال‪ ،‬قیمت گذاری اموال و وظایف‬ ‫اینچنین��ی بانک عامل مداخل��ه نخواهد کرد و اینها از وظایف‬ ‫هیات تس��ویه خواهد بود‪ .‬هیات مدیره این تعاونی در گذشته‬ ‫مس��یرهای غیرقانونی را رفت ه اس��ت و اخباره��ای متفاوتی‬ ‫پیرام��ون این تعاونی وجود دارد که باع��ث ناراحتی و نگرانی‬ ‫سپرده گذاران شده است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که ای��ا‪ ،‬پرداخ��ت مطالبات‬ ‫س��رمایه گذاران به روش��ی ک��ه مدیران بان��ک مرکزی اعالم‬ ‫کرده اند انجام خواهد گرفت یا روش دیگری اتخاذ می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از س��ویی گفته می شود بانک مرکزی نسبت به تعاونی‬ ‫میزان تعهدی ندارد‪ ،‬نباید مصاحبه هایی ش��ود که ناراحتی و‬ ‫ل حاضر‬ ‫نگرانی س��پرده گذاران را به همراه داشته باشد‪ ،‬درحا ‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان س��پرده تعاونی می��زان نزد بانک‬ ‫مرک��زی قرار دارد که حال جای س��وال دارد ک��ه این میزان‬ ‫س��رمایه تعاونی میزان برای تبدیل ش��دن به موسسه و بانک‬ ‫قانون��ی چگونه تعهد و مس��ئولیت برای بان��ک مرکزی ایجاد‬ ‫نمی کند‪ .‬رییس کل دادگس��تری مش��هد خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫چند سال گذشته در حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان سرمایه تعاونی‬ ‫می��زان نزد بانک مرکزی بود تا ای��ن تعاونی زیر چتر حمایتی‬ ‫بانک مرکزی قرار گیرد که چنین نش��د و دستیابی نداشتن به‬ ‫این مهم عاملی برای بروز اتفاقات امروز و ورشکستگی ان بوده‬ ‫است و نمی توان گفت بانک مرکزی مسئولیتی ندارد در حالی‬ ‫که بانک مرکزی برای انحالل این تعاونی اقدام کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باید یاداور ش��د دغدغه دس��تگاه قضا حفظ حقوق‬ ‫افراد اس��ت‪ .‬قاعده ورشکس��تگی که نس��بت کمبود اموال در‬ ‫ان ذکر ش��ده اس��ت در موضوع میزان نیز برای تمام صاحبان‬ ‫سرمایه لحاظ خواهد شد‪ ،‬اگر اموال‪ ،‬تمام مطالبات را پوشش‬ ‫دهد‪ ۱۰۰ ،‬درصد مطالبات پرداخت خواهد ش��د و در غیراین‬ ‫ص��ورت اگر می��زان ریالی اموال بیش از مطالبه مش��تریان یا‬ ‫سپرده گذاران باش��د مابقی اموال به سهامداران تعلق خواهد‬ ‫گرف��ت‪ ،‬همچنین اگر می��زان دارایی ریالی کمت��ر از میزان‬ ‫مطالبات مشتریان باشد‪ ،‬نقص به نسبت میزان سرمایه گذاری‬ ‫در بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد‪.‬‬ ‫نرخ ارز همچنان کاهشی است‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬پس از یک هفته کاهش یافتن قیمت ها‬ ‫در بازار طال و س��که دی��روز به دنب��ال افزایش قیمت‬ ‫جهانی طال‪ ،‬شاهد افزایش اندک نرخ ها در بازار بودیم‪.‬‬ ‫قیمت طالی جهانی ک��ه در پایان مبادالت روز جمعه‬ ‫به نزدیک به باالترین س��طح خود در ‪ 3‬هفته گذش��ته‬ ‫رس��یده بود‪ ،‬به مرز ‪ 1201‬دالر در هر اونس رس��ید که‬ ‫نشانگر رشد ‪ 0.05‬درصدی بوده است‪.‬‬ ‫به هرحال این مس��اله موجب کاهش نس��بی ارزش‬ ‫دالر در براب��ر ارزه��ای معتبر بین المللی ش��د و به تبع‬ ‫ان قیم��ت اونس باال رفت‪ .‬ب��ازار داخل هم متاثر از این‬ ‫جریان در نخس��تین روز کاری هفته‪ ،‬به تبع تغییرات‬ ‫قیمتی در بازارهای جهانی‪ ،‬کمی تقویت ش��د و به این‬ ‫ترتیب هر قطعه س��که تمام بهار ازادی یک هزارتومان‬ ‫گران شد و به ‪ 908‬هزارتومان رسید‪.‬در ادامه این روند‬ ‫نیم سکه و ربع سکه هم با یک هزارتومان رشد به ترتیب‬ ‫‪ 495‬و ‪ 251‬هزارتومان به متقاضیان عرضه ش��د و هر‬ ‫گ��رم طالی ‪ 18‬عی��ار با کمی رش��د ‪ 93‬هزارتومان به‬ ‫فروش رس��ید ‪ .‬ام��ا در بازار ارز دی��روز‪ ،‬همچون روال‬ ‫روزهای گذشته‪ ،‬قیمت ها روند نزولی خود را ادامه داد‬ ‫و به این ترتیب دالر امریکا با ‪ 5‬تومان کاهش به ‪3277‬‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬انط��ور که فعاالن این ب��ازار می گویند‪،‬‬ ‫کاهش تقاضا و انتظار معامله گران برای مشخص شدن‬ ‫نتیج��ه مذاک��رات و همچنین اعالم خب��ر تک نرخی‬ ‫کردن ارز از جمله دالیلی اس��ت که باعث شده نرخ ارز‬ ‫در روزهای اخیر روند نزولی داشته باشد‪.‬‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سبزپوشی بورس با خوشبینی به مذاکرات هسته ای‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��هام روز گذشته در‬ ‫حالی فعالیت خود را اغاز کرد که هفته ای‬ ‫مثبت را پش��ت سرگذاش��ته و شاخص در‬ ‫ادام��ه رش��د ‪ 1000‬واحدی چهارش��نبه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬دیروز هم ‪ 276‬واحد باال رفت تا‬ ‫از نیمه کانال ‪ 63‬هزار واحدی عبور کند‪.‬‬ ‫بازار س��هام روز شنبه‬ ‫به گزارش‬ ‫همزم��ان ب��ا برخ��ی معام�لات بلوکی و‬ ‫جابه جای��ی دارایی ه��ا در پرتفوی تعدادی‬ ‫از حقوقی ه��ای بزرگ‪ ،‬همچنان با افزایش‬ ‫تدریج��ی انگیزه ب��رای خریداران س��هام‬ ‫به ویژه در نیمه دوم بازار رو به رو بود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد خوشبینی ها به مذاکرات‬ ‫هس��ته ای بیشتر شده اس��ت‪ .‬ریزش دالر‬ ‫در ب��ازار و پیوس��تن دیپلمات های ارش��د‬ ‫ب��ه مذاکره کننده ه��ا بیانگر جدی ش��دن‬ ‫مذاکرات است‪.‬‬ ‫البته خبرهای منف��ی هم در این زمینه‬ ‫منتشر شده ولی در مجموع نشان می دهد‬ ‫مذاک��رات روبه جل��و اس��ت‪ .‬در روزهای‬ ‫پایانی مذاکرات هسته ای‪ ،‬بازار سهام دچار‬ ‫خوش��بینی شده و یک موج تقاضا در بازار‬ ‫ایجاد شده اما ریزش در بازارهای جهانی و‬ ‫خبرهای ریزش شاخص های مالی در چین‬ ‫سبب می ش��ود تا بازار کمی ریسک گریز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫روز گذش��ته بیش��تر گروه ه��ای‬ ‫بازارنوسانات مثبتی داشتند اما این نوسان‬ ‫مثبت در گروه خودرو‪ ،‬بانک‪ ،‬پتروشیمی و‬ ‫حمل ونقل بیشتر مشهود بود‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که با مثبت ش��دن گروه های خودرو و‬ ‫بانک افزای��ش عرضه به دلی��ل مواجهه با‬ ‫سطوح مقاومتی نیز ثبت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع زیر ذره بین‬ ‫در ادام��ه نگاه��ی به چن��د صنعت بازار‬ ‫می اندازیم‪.‬‬ ‫در گ��روه برق‪ ،‬جوش��کاب یزد اب پاکی‬ ‫را روی دس��ت س��هامداران ریخت و اعالم‬ ‫ک��رد که افزایش س��رمایه در س��ال جاری‬ ‫نخواهد داش��ت و اخرین پیش بینی سود‬ ‫اعالم ش��ده ش��رکت نیز مورد تایید است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد صف فروش سهم سنگین تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬مجمع فوق العاده پارس سوییچ‬ ‫هم با تنفس همراه ش��د‪ .‬این گروه چندان‬ ‫شرایط خوبی ندارند‪.‬‬ ‫در گ��روه بان��ک‪ ،‬به نظ��ر می رس��د این‬ ‫گروه مستعد رش��د قیمتی باشند‪ .‬بازار به‬ ‫ای��ن نمادها توجه می کن��د و هرچه تقاضا‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬عرضه هم بیشتر می شود‬ ‫و حجم معامالت باالیی را خواهند داشت‪.‬‬ ‫در این گ��روه بانک ملت و انصار ش��رایط‬ ‫بنیادی خوبی دارند‪ .‬صادرات هم پر توجه‬ ‫اس��ت به ویژه انکه معامالت درون گروهی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬بانک دی برای سال مالی‬ ‫‪ 93‬مبل��غ ‪ 482‬ری��ال س��ود محقق کرده‬ ‫که نس��بت به س��ال مال��ی ‪ 92‬حدود ‪78‬‬ ‫درصد رش��د داشته اس��ت‪.‬البته این سود‬ ‫غیرعملیاتی بوده اس��ت‪ .‬بان��ک کارافرین‬ ‫هم توانسته مبلغ ‪ 431‬ریال سود برای هر‬ ‫سهم محقق کند‪.‬‬ ‫در گ��روه خ��ودرو‪ ،‬ش��رایط بنی��ادی‬ ‫ایران خودرو بهتر از س��ایر خودروس��ازان‬ ‫اس��ت‪ .‬این س��هم گزارش ‪3‬ماه��ه خوبی‬ ‫را منتش��ر خواهد کرد و به نظر می رس��د‬ ‫مستعد رشد سود باشد‪.‬‬ ‫در بین قطعه س��ازان‪ ،‬مهرکام پارس نیز‬ ‫شرایط بنیادی بسیار خوبی دارد‪ .‬این سهم‬ ‫برای س��ال مال��ی ‪ 92‬مبلغ ‪ 2‬ریال س��ود‬ ‫محقق کرد و در س��ال مالی ‪ 93‬توانس��ت‬ ‫مبل��غ ‪ 221‬ری��ال س��ود برای هر س��هم‬ ‫شناس��ایی کند و به احتمال زیاد در سال‬ ‫جاری نیز با رشد سود همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫نیرومحرکه نیز در س��ال مالی ‪ 93‬مبلغ‬ ‫‪ 605‬ری��ال س��ود برای هر س��هم محقق‬ ‫کرده که نس��بت به س��ال مالی ‪ 92‬حدود‬ ‫‪426‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫البت��ه در بی��ن س��هام ای��ن گ��روه‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری رن��ا ه��م م��ورد توج��ه‬ ‫نوس��ان گیران ق��رار دارد‪ .‬ام��ا توجه کنید‬ ‫برخی سهامی که مورد توجه نوسان گیران‬ ‫ق��رار می گیرند‪ ،‬ش��رایط بنی��ادی خوبی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در گروه پتروش��یمی‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫شرایط برای رش��د مهیاست‪ .‬در این گروه‬ ‫نفت و گاز پارس��یان به دلی��ل مالکیت در‬ ‫سهام پاالیشگاه ش��یراز و احتمال تعدیل‬ ‫مثبت پاالیشی ها‪ ،‬مستعد رشد سود است‪.‬‬ ‫البته عرضه کننده حقوقی هم دارد‪.‬‬ ‫تاپیک��و هم از رش��د س��ود تقس��یمی‬ ‫پتروش��یمی مارون می تواند با رش��د سود‬ ‫همراه ش��ود‪ .‬مارون س��همی اس��ت که از‬ ‫ش��رایط بنیادی خوبی بر خوردار اس��ت و‬ ‫ظرفیت تعدیل مثبت را دارد‪.‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫در این گروه یکی از ریس��ک ها‪ ،‬شرایط‬ ‫اقتصادی جهانی اس��ت که به دلیل کاهش‬ ‫پیش بینی ها از رشد اقتصادی چین ممکن‬ ‫است سایر کاال ها اندکی کاهش یابد‪.‬‬ ‫در گروه س��نگ اهنی‪ ،‬چادرملو توانست‬ ‫بیش از پیش بینی س��ود محقق کند‪ .‬این‬ ‫شرکت مبلغ ‪ 750‬ریال سود برای هر سهم‬ ‫پیش بین��ی ک��رد که توانس��ت ‪ 822‬ریال‬ ‫محقق کند‪ .‬سیاس��ت تقسیم سود شرکت‬ ‫حداکثری است‪ .‬شرایط بنیادی شرکت بد‬ ‫نیس��ت و نسبت قیمت بر درامد سهم نیز‬ ‫اصالح قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری معادن و فلزات هم شرایط‬ ‫رشد قیمت را دارد‪.‬‬ ‫در گروه کانی غیرفلزی‪ ،‬شرایط بنیادی‬ ‫بیشتر سهم ها خوب نیست اما سفته بازان‬ ‫در این گروه فعال هس��تند‪ .‬س��ایپا شیشه‬ ‫مبلغ ‪ 356‬ریال زیان برای هر سهم محقق‬ ‫کرد که کمی کمت��ر از اخرین پیش بینی‬ ‫شرکت اس��ت‪ .‬پشم شیشه ایران هم سهم‬ ‫بنیادی گروه اس��ت که رش��د سود داشته‬ ‫اما با برخورد با س��طوح مقاومتی مس��تعد‬ ‫اصالح است‪.‬‬ ‫‹ ‹امار معامالت‬ ‫در دادوس��تدهای روز گذش��ته شاخص‬ ‫کل ‪ 276‬واحد باال رفت و به عدد ‪63‬هزار‬ ‫و ‪ 836‬رس��ید‪ .‬همچنین سهامداران بیش‬ ‫از یک میلیارد و ‪175‬میلیون س��هم و حق‬ ‫تقدم را ب��ه ارزش یک هزار و ‪957‬میلیارد‬ ‫ریال در ‪ 41‬هزار نوبت معامالتی دست به‬ ‫دست کردند‪.‬‬ ‫نماده��ای هلدین��گ خلیج ف��ارس‪،‬‬ ‫کش��تیرانی‪ ،‬تاپیکو‪ ،‬بانک پاسارگاد‪ ،‬بانک‬ ‫صادرات‪ ،‬پتروشیمی مبین و ایران خودرو‬ ‫بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت‬ ‫کردند‪ .‬دیروز شاخص شناور ازاد نیز ‪273‬‬ ‫واحد رش��د کرد‪ .‬همچنین ش��اخص های‬ ‫ب��ازار اول و دوم ب��ه ترتی��ب ‪ 69‬و ‪1384‬‬ ‫واحد صعود را ثبت کردند‪.‬‬ ‫در ب��ازار روز ش��نبه گروه ه��ای بان��ک‪،‬‬ ‫خودرو و ش��یمیایی ها برتری��ن گروه های‬ ‫صنعت��ی بودند‪ .‬صدرنش��ینی ب��ازار نیز با‬ ‫بیشترین رش��د قیمت در نمادهای تامین‬ ‫ماس��ه ریخته گری‪ ،‬کشاورزی و دامپروری‬ ‫مگس��ال‪ ،‬کربن ایران‪ ،‬فراورده های نس��وز‬ ‫پارس‪ ،‬نیرو محرکه‪ ،‬عمران توس��عه فارس‬ ‫و ریخته گری تراکتورسازی ثبت شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن نمادهای س��ایپااذین‪ ،‬پیاذر‪،‬‬ ‫قن��د پیرانش��هر‪ ،‬قند لرس��تان‪ ،‬س��یمان‬ ‫کردستان‪ ،‬جوش��کاب یزد و نصیر ماشین‬ ‫بیشترین کاهش قیمت را ثبت کردند‪.‬‬ ‫س��نگین ترین صف ه��ای خری��د هم در‬ ‫نمادهای تامین ماس��ه ریخته گری‪،‬کربن‬ ‫ایران‪ ،‬س��رمایه گذاری صنایع پتروشیمی‪،‬‬ ‫تایدواتر خاورمیانه‪ ،‬نوس��ازی وس��اختمان‬ ‫تهران‪ ،‬فراورده های نس��وز پارس و زامیاد‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫در مقاب��ل نماده��ای ن��ورد الومینیوم‪،‬‬ ‫سیمان قائن‪ ،‬بین المللی محصوالت پارس‪،‬‬ ‫س��یمان خ��زر‪ ،‬دامپ��روری و کش��اورزی‬ ‫مگس��ال‪،‬فوالد خراسان و س��یمان دورود‬ ‫طوالنی ترین صف های فروش را داشتند‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫درصد‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7548.3‬‬ ‫‪3.939577538‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪623.5‬‬ ‫‪-0.542351252‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10212.3‬‬ ‫‪0.178534643‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4802.4‬‬ ‫‪1.432011152‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1374.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪619.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪15011.5‬‬ ‫‪-1.214135299‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5931‬‬ ‫‪0.102955324‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪46222.1‬‬ ‫‪-3.849386137‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪171348‬‬ ‫‪0.077504756‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16960.7‬‬ ‫‪-0.106603529‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26335.8‬‬ ‫‪-0.001139121‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪18620.4‬‬ ‫‪0.749381828‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10488.7‬‬ ‫‪-1.68809988‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪281577.1‬‬ ‫‪-0.049163057‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3442.3‬‬ ‫‪-3.676861516‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1999.4‬‬ ‫‪-3.349929908‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12111.5‬‬ ‫‪1.116231695‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3087.2‬‬ ‫‪-1.568677465‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6353‬‬ ‫‪0.056698271‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪2.161654135‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2372.4‬‬ ‫‪-1.022153615‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4975.5‬‬ ‫‪0.026134856‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4501.1‬‬ ‫‪0.914736677‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1839.6‬‬ ‫‪-0.492237789‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪673.7‬‬ ‫‪-0.133412393‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1669.2‬‬ ‫‪-0.268865388‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1497.5‬‬ ‫‪0.557346226‬‬ ‫‪673.7‬‬ ‫‪0.582263362‬‬ ‫‪1.016684046‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪83477451‬‬ ‫‪906‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری توسعه ملی ‬ ‫‪586‬‬ ‫‪8.32‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪45204500‬‬ ‫‪876‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪336‬‬ ‫‪7.35‬‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪27516347‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫کشاورزی ودامپروی مگسال ‬ ‫‪27522‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪24448278‬‬ ‫‪336‬‬ ‫تامین ماسه ریخته گری ‬ ‫‪7899‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1937.5‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪22678593‬‬ ‫‪949‬‬ ‫ن‬ ‫کربن ایرا ‬ ‫‪2879‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4385.5‬‬ ‫‪2.140395007‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪538‬‬ ‫‪-0.111399926‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪16307747‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫فراورده های نسوز پارس ‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪138229.1‬‬ ‫‪0.545830009‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪16222695‬‬ ‫‪964‬‬ ‫نیرو محرکه ‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪764.7‬‬ ‫‪0.843993143‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4553.1‬‬ ‫‪0.04394542‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪628.4‬‬ ‫‪-0.222292791‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪188.4‬‬ ‫‪-0.422832981‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪310.9‬‬ ‫‪0.712666019‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3274‬‬ ‫‪-0.462118448‬‬ ‫‪2924.3‬‬ ‫‪0.491408935‬‬ ‫‪0.37916427‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫تغییر‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪1024297‬‬ ‫‪562461935310‬‬ ‫سایپااذین ‬ ‫‪4386‬‬ ‫‪-14.44‬‬ ‫اوراق مشارکت گلگهر ‪ 3‬ماهه ‪%20‬‬ ‫‪1058963‬‬ ‫‪530900417086‬‬ ‫کشت وصنعت پیاذر‬ ‫‪3042‬‬ ‫‪-10.24‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪404340000000‬‬ ‫فراورده های غدایی وقندپیرانشهر‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪-5.66‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪906‬‬ ‫‪75598868564‬‬ ‫ت‪-‬ایران ارقام ‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪-5.56‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪72935.3‬‬ ‫اجاره رایتل ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪57910000000‬‬ ‫ن‬ ‫قند لرستا ‬ ‫‪3573‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪45809.2‬‬ ‫‪0.154136432‬‬ ‫صندوق س‪ .‬اعتماد افرین پارسیان‬ ‫‪10596‬‬ ‫‪55986429910‬‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪133272.8‬‬ ‫‪1.040558664‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪52329.8‬‬ ‫‪0.405229611‬‬ ‫مشارکت گوالن سقز سه ماهه ‪%20‬‬ ‫‪1015597‬‬ ‫‪46813965000‬‬ ‫صنایع جوشکاب یزد‬ ‫‪9183‬‬ ‫‪-4.86‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8599.6‬‬ ‫‪-0.295648746‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪122088.2‬‬ ‫‪0.268146716‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪26525.2‬‬ ‫‪0.434296965‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪63835.7‬‬ ‫‪0.434237418‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9773.9‬‬ ‫‪-0.295830826‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪703‬‬ ‫‪0.414226539‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2624.6‬‬ ‫‪0.50547599‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪16‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪9196‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪876,297‬‬ ‫‪1181692779‬‬ ‫‪102‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪737870‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪523887544‬‬ ‫‪95‬‬ ‫شرکت‬ ‫بهمنماه ‪92‬‬ ‫ناممسکن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪740650‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪0.33‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‪783‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪579928875‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪94‬‬ ‫‪803847658‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1,866,606‬‬ ‫‪121,008‬‬ ‫‪5783139162‬‬ ‫‪1112757945‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪499583049‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪35,919‬‬ ‫‪406666420‬‬ ‫‪163181631‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪722,291‬‬ ‫‪99,866‬‬ ‫‪1228732561‬‬ ‫‪160599600‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪420021272‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪113,263‬‬ ‫‪387898024‬‬ ‫‪894664437‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪538‬‬ ‫‪394785153‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪1,726,723‬‬ ‫‪447390009‬‬ ‫‪2117595769‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪423163489‬‬ ‫‪1121047311‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪180‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪121,008‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪743344‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪509190690‬‬ ‫‪102‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪746291‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪532105770‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1112757945‬‬ ‫‪75‬‬ ‫کارافرین‬ ‫بانک‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪ 737475‬ابزارپزشکی‪،‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪9196‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪741221‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪4543‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪35,919‬‬ ‫‪163181631‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تیرماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫شاهرود‬ ‫مسکنشرق‬ ‫معدنی شمال‬ ‫صنعتی و‬ ‫‪747549‬‬ ‫‪4543‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪99,866‬‬ ‫‪160599600‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بانک‬ ‫پارسیاننگین طبس‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7899‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪-1.13‬ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪724175‬‬ ‫مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫ریختهگری‬ ‫تامین ماسه‬ ‫‪744526‬‬ ‫‪7899‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪733801‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪-2.70‬‬ ‫‪1,726,723‬‬ ‫‪2117595769‬‬ ‫‪329‬‬ ‫ایرانمهرماه ‪92‬‬ ‫مسکن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫روی‬ ‫توسعه معادن‬ ‫‪741940‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-2.70‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪301‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪3,723,608‬‬ ‫‪1121047311‬‬ ‫‪192‬‬ ‫وفلزات شهریور ‪92‬‬ ‫معادنمسکن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪738505‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪3,723,608‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪3165‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪655,893‬‬ ‫‪2147054989‬‬ ‫‪180‬‬ ‫اقتصادنوین‬ ‫بانک‬ ‫چادرملو‬ ‫معدنیوصنعتی‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪3165‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪336,278‬‬ ‫‪655,893‬‬ ‫‪717765785‬‬ ‫‪2147054989‬‬ ‫باما‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪595,984‬‬ ‫‪1716181342‬‬ ‫‪84‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫باما‬ ‫‪737478‬‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪595,984‬‬ ‫‪238942996‬‬ ‫‪1716181342‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪84‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1,377,964‬‬ ‫‪1862945676‬‬ ‫‪71‬‬ ‫مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫‪734486‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪1,377,964‬‬ ‫‪179214494‬‬ ‫‪1862945676‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪71‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪187,345‬‬ ‫‪601754653‬‬ ‫‪70‬‬ ‫بانکوانصار‬ ‫ح‪.‬‬ ‫صنعتی گل گهر‬ ‫معدنی‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,283,900‬‬ ‫‪187,345‬‬ ‫‪1990045000‬‬ ‫‪601754653‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪70‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪49,656‬‬ ‫‪100267690‬‬ ‫‪37‬‬ ‫معادنخاورمیانه‬ ‫بانک‬ ‫منگنزایران‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪62,060‬‬ ‫‪49,656‬‬ ‫‪125235465‬‬ ‫‪100267690‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪37‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪73,358‬‬ ‫‪203904390‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪951‬‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪430,000,000‬‬ ‫‪73,358‬‬ ‫‪4.0893E+11‬‬ ‫‪203904390‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪68,152‬‬ ‫‪136600938‬‬ ‫‪15‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫اجتماعی‬ ‫بازنشستگی به جزتامین‪68,152‬‬ ‫بیمه وصندوق ‪-0.43‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪136600938‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪4,815,191‬‬ ‫‪-4.13‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫انبوه سازی‪،‬‬ ‫‪8042955008‬‬ ‫‪455‬‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2785‬‬ ‫‪4.42‬‬ ‫‪4,569,475‬‬ ‫‪12725569064‬‬ ‫‪627‬‬ ‫پارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازی‬ ‫‪2152‬‬ ‫‪2785‬‬ ‫‪4.47‬‬ ‫‪4.42‬‬ ‫‪1,249,403‬‬ ‫‪4,569,475‬‬ ‫‪2688989309‬‬ ‫‪12725569064‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪627‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪2,082,305‬‬ ‫‪4808631953‬‬ ‫‪377‬‬ ‫اسیا‬ ‫بیمه‬ ‫گذاری مسکن تهران‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪449,884‬‬ ‫‪2,082,305‬‬ ‫‪546145790‬‬ ‫‪4808631953‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪377‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪1,808,056‬‬ ‫‪4092022100‬‬ ‫‪305‬‬ ‫بیمه‬ ‫سامانورفاهی ابادگران ایران‬ ‫توریستی‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪94,075‬‬ ‫‪1,808,056‬‬ ‫‪151491565‬‬ ‫‪4092022100‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪305‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪6,552,584‬‬ ‫‪9872232927‬‬ ‫‪300‬‬ ‫میهن‬ ‫بیمه‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪43,742‬‬ ‫‪6,552,584‬‬ ‫‪98392668‬‬ ‫‪9872232927‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪300‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪1,636,874‬‬ ‫‪2019390406‬‬ ‫‪197‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫اتکایی‬ ‫بیمه‬ ‫شاهد‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1752‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪34,800‬‬ ‫‪1,636,874‬‬ ‫‪60970600‬‬ ‫‪2019390406‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪197‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪4509‬‬ ‫‪4.18‬‬ ‫‪479,912‬‬ ‫‪2163709177‬‬ ‫‪181‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بیمه‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪4431‬‬ ‫‪4509‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪4.18‬‬ ‫‪37,200‬‬ ‫‪479,912‬‬ ‫‪164815403‬‬ ‫‪2163709177‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪181‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2321‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪807,835‬‬ ‫‪1875297485‬‬ ‫‪166‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2321‬‬ ‫‪807,835‬‬ ‫‪1875297485‬‬ ‫‪166‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪961,984‬‬ ‫‪1229679994‬‬ ‫‪136‬‬ ‫تاسیسات راه اهن‬ ‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫ساختمان‬ ‫المللیتوسعه‬ ‫بین‬ ‫‪6709‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪29,097‬‬ ‫‪961,984‬‬ ‫‪195218130‬‬ ‫‪1229679994‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪136‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪674,502‬‬ ‫‪1259199912‬‬ ‫‪89‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪674,502‬‬ ‫‪1259199912‬‬ ‫‪89‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1,935,617‬‬ ‫‪5439784998‬‬ ‫‪86‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪2810‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪438,012‬‬ ‫‪807574599‬‬ ‫‪85‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪113,263‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪894664437‬‬ ‫‪14‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫کشتیرانی دریای خزر‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندری سینا‬ ‫‪8791‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪41615‬‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪139,847‬‬ ‫‪890580670‬‬ ‫‪66‬‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3175‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪226,461‬‬ ‫‪718976662‬‬ ‫‪61‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2303‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪347,573‬‬ ‫‪800628192‬‬ ‫‪52‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3355‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪21,395‬‬ ‫‪71786550‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪-2.47‬‬ ‫‪32,394‬‬ ‫‪39706856‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪1931‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪6,224‬‬ ‫‪11438212‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1,371‬‬ ‫‪3703071‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,705‬‬ ‫‪2606340‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫ح‪ .‬توکاریل‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫توکاریل‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪4797‬‬ ‫‪3175‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪2303‬‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪3355‬‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪4708‬‬ ‫‪1931‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫افست‬ ‫‪2996‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪203,918‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪610894580‬‬ ‫‪50‬‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪-1.92‬سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫کانه های فلزی‬ ‫استخراج‬ ‫پیمانکاری صنعتی‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪-1.99‬نقل ابی‬ ‫حمل و‬ ‫‪211,890‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪1,935,617‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات‬ ‫‪438,012‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪360,158‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪139,847‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪2,660,616‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪226,461‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪13,335,296‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪347,573‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪1,665,553‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪21,395‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪767,964‬‬ ‫‪4.79‬‬ ‫‪32,394‬‬ ‫‪-2.47‬‬ ‫‪486,837‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪6,224‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪150,589‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1,371‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪160,130‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‬ ‫‪1,705‬‬ ‫‪1862636558‬‬ ‫‪5439784998‬‬ ‫‪807574599‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪14988110701‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪12763246656‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪10824228124‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪3528009439‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪1745565858‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪2292114180‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪349076081‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪281988930‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪890580670‬‬ ‫‪718976662‬‬ ‫‪800628192‬‬ ‫‪71786550‬‬ ‫‪39706856‬‬ ‫‪11438212‬‬ ‫‪3703071‬‬ ‫‪2606340‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گروه مپنا (سهامی عام)‬ ‫‪7088‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫چاپ و تکثیر ‪725,542‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪5127561068‬‬ ‫‪226‬‬ ‫افست‬ ‫کنترلخوردگیتکینکو‬ ‫‪2996‬‬ ‫‪11184‬‬ ‫‪203,918‬‬ ‫‪53,781‬‬ ‫‪610894580‬‬ ‫‪601505519‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪41‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪2.73‬‬ ‫اعتباری‬ ‫بانکها و‬ ‫غیرتخصصی‬ ‫موسسات های‬ ‫در فروشگاه‬ ‫خرده فروشی‬ ‫‪906‬‬ ‫‪2.14‬‬ ‫‪83,477,451‬‬ ‫‪75598868564‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانک‬ ‫قاسم ایران‬ ‫‪906‬‬ ‫‪6644‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2336‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪13,189,283‬‬ ‫‪30810975173‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2336‬‬ ‫خودرو و‬ ‫ساخت قطعات‪13,189,283‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪8,916,686‬‬ ‫‪10285411841‬‬ ‫‪926‬‬ ‫خودرو ایرانیان‬ ‫پارسحکمت‬ ‫بانک‬ ‫‪876‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪2.82‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪45,204,500‬‬ ‫‪8,916,686‬‬ ‫‪39581854398‬‬ ‫‪10285411841‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪8,038,663‬‬ ‫‪14831621843‬‬ ‫‪871‬‬ ‫دیزل‬ ‫سایپا دی‬ ‫بانک‬ ‫‪964‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪16,222,695‬‬ ‫‪8,038,663‬‬ ‫‪15636704409‬‬ ‫‪14831621843‬‬ ‫‪1139‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪754213‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪11,990‬‬ ‫‪9043014824‬‬ ‫‪866‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪2702‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪6,361,915‬‬ ‫‪17192895089‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪8,813,626‬‬ ‫‪12643412203‬‬ ‫‪848‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪16,307,747‬‬ ‫‪22260618479‬‬ ‫‪677‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪749551‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪6,621‬‬ ‫‪4962774527‬‬ ‫‪483‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪4,912,785‬‬ ‫‪11117755851‬‬ ‫‪593‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫‪750748‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪5,879‬‬ ‫‪4413646941‬‬ ‫‪458‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪1278‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪5,529,054‬‬ ‫‪7084382653‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪4,235,470‬‬ ‫‪5961510248‬‬ ‫‪329‬‬ ‫سرمایهگذاری رنا(هلدینگ‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪5,108,839‬‬ ‫‪5552355008‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪751031‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪4,005‬‬ ‫‪3007879735‬‬ ‫‪318‬‬ ‫صنایعریختهگریایران‬ ‫‪4688‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪847,550‬‬ ‫‪3973646496‬‬ ‫‪259‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪1789‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪4,363,297‬‬ ‫‪7843185067‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪919‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫‪819,092‬‬ ‫‪752661017‬‬ ‫‪168‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪2,247,447‬‬ ‫‪3309164459‬‬ ‫‪244‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪1,052,549‬‬ ‫‪1650464932‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪746239‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪1,593‬‬ ‫‪1188759552‬‬ ‫‪201‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪1,198,961‬‬ ‫‪3039853655‬‬ ‫‪148‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪949‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪22,678,593‬‬ ‫‪21523227517‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ریختهگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪4.84‬‬ ‫‪786,183‬‬ ‫‪1667559056‬‬ ‫‪127‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪2749‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1,144,408‬‬ ‫‪3147251478‬‬ ‫‪193‬‬ ‫رینگسازیمشهد‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪674,628‬‬ ‫‪1479759899‬‬ ‫‪126‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫‪748222‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪1,564‬‬ ‫‪1170218921‬‬ ‫‪189‬‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫‪3840‬‬ ‫‪-4.71‬‬ ‫‪297,966‬‬ ‫‪1144166112‬‬ ‫‪109‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫‪748657‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1,321‬‬ ‫‪988975815‬‬ ‫‪169‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫‪2951‬‬ ‫‪-4.56‬‬ ‫‪148,949‬‬ ‫‪437711366‬‬ ‫‪63‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫‪748276‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪747527955‬‬ ‫‪141‬‬ ‫الکتریک خودرو شرق‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪200,602‬‬ ‫‪296511072‬‬ ‫‪60‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪726036‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪1,706‬‬ ‫‪1238617682‬‬ ‫‪132‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪467,114‬‬ ‫‪944037394‬‬ ‫‪59‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪736650‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪1,190‬‬ ‫‪876613437‬‬ ‫‪116‬‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫‪1455‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪189,391‬‬ ‫‪273305788‬‬ ‫‪46‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪749977‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪575232405‬‬ ‫‪112‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫‪5660‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪99,993‬‬ ‫‪565934111‬‬ ‫‪32‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪5588‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪84,135‬‬ ‫‪469726910‬‬ ‫‪26‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪746291‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪532105770‬‬ ‫‪102‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪3235‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪28,285‬‬ ‫‪88130354‬‬ ‫‪20‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪743344‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪509190690‬‬ ‫‪102‬‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪256,330‬‬ ‫‪326478880‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪876,297‬‬ ‫‪1181692779‬‬ ‫‪102‬‬ ‫سایپااذین‬ ‫‪4386‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪25,753‬‬ ‫‪112954052‬‬ ‫‪12‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪737870‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪523887544‬‬ ‫‪95‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪3465‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪45,383‬‬ ‫‪151815830‬‬ ‫‪10‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪740650‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪579928875‬‬ ‫‪94‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1673‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪15,342‬‬ ‫‪24574542‬‬ ‫‪6‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪737475‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪803847658‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪1,866,606‬‬ ‫‪5783139162‬‬ ‫‪88‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫بانک دی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫بانک سینا‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫‪2.14‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪83,477,451‬‬ ‫‪317,326‬‬ ‫‪75598868564‬‬ ‫‪2108330097‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪30810975173‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪3068‬‬ ‫‪926‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪990‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪84,000,000‬‬ ‫‪83160000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سرمایهگذاریبهمن‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪24,919‬‬ ‫‪35337613‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سیمان خوزستان‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫سیمان شرق نام شرکت‬ ‫سیمان‪ ،‬اهک و گچ‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪881210285‬‬ ‫‪285,015‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪3092‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪731152977‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪80‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪404,951‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫ابزارپزشکی‪،‬‬ ‫‪466457550‬‬ ‫‪72‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1586‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫ابزارپزشکی‪،‬‬ ‫‪395,996‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪627907489‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪271,832‬‬ ‫‪121,008‬‬ ‫‪456626993‬‬ ‫‪1112757945‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪75‬‬ ‫موتورسازانایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫تراکتورسازیایران‬ ‫‪9196‬‬ ‫‪2608‬‬ ‫‪121,008‬‬ ‫‪10,727‬‬ ‫‪1112757945‬‬ ‫‪27462173‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایرانخوزستان‬ ‫فارس و‬ ‫سیمان‬ ‫کنتورسازی‬ ‫‪1714‬‬ ‫‪9196‬‬ ‫‪-0.66‬ذغال سنگ ‪432,158‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪261680345‬‬ ‫‪59‬‬ ‫سیمان الر سبزوار‬ ‫‪606‬‬ ‫‪35,919‬‬ ‫‪510,996‬‬ ‫‪163181631‬‬ ‫‪1525734784‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪147‬‬ ‫صنعتی وتهران‬ ‫سیمان‬ ‫معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪4543‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪248,359‬‬ ‫‪35,919‬‬ ‫‪611881505‬‬ ‫‪163181631‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سیستمشمال شرق شاهرود‬ ‫همکارانو معدنی‬ ‫صنعتی‬ ‫‪4543‬‬ ‫‪2986‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪99,866‬‬ ‫‪539,393‬‬ ‫‪160599600‬‬ ‫‪789854084‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪114‬‬ ‫کردستان‬ ‫سیمان‬ ‫نگین طبس‬ ‫سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪513,065‬‬ ‫‪99,866‬‬ ‫‪794230310‬‬ ‫‪160599600‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫نگین طبس‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫پردازیایران‬ ‫داده‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪574427719‬‬ ‫‪52‬‬ ‫سیمانغرب‬ ‫‪3186‬‬ ‫‪-1.48‬سایر معادن ‪177,490‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪565469516‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان‬ ‫‪2992‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪0.84‬سایر معادن ‪187,503‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪46‬‬ ‫کارونریختهگری‬ ‫سیمانماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪4544‬‬ ‫‪7899‬‬ ‫‪25,432‬‬ ‫‪113,263‬‬ ‫‪115087462‬‬ ‫‪894664437‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ایرانگری‬ ‫ریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫کیش‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫‪7899‬‬ ‫‪2922‬‬ ‫‪113,263‬‬ ‫‪308,666‬‬ ‫‪894664437‬‬ ‫‪901867484‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪2943‬‬ ‫کانه های فلزی ‪56,877‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪163743305‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪2204‬‬ ‫استخراج‬ ‫کانه های فلزی ‪101,461‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪224233129‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪-2.70‬‬ ‫‪47,767‬‬ ‫‪1,726,723‬‬ ‫‪66908816‬‬ ‫‪2117595769‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪329‬‬ ‫فناوریروی‬ ‫توسعه معادن‬ ‫ایرانخوارزمی‬ ‫اطالعات‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪4292‬‬ ‫‪-2.70‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1,726,723‬‬ ‫‪27,667‬‬ ‫‪2117595769‬‬ ‫‪118756372‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪26‬‬ ‫داراب روی ایران‬ ‫سیمان معادن‬ ‫توسعه‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪3,723,608‬‬ ‫‪31156000‬‬ ‫‪1121047311‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪192‬‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫ح‪.‬‬ ‫انفورماتیک‬ ‫خدمات‬ ‫‪301‬‬ ‫‪12014‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3,723,608‬‬ ‫‪64,784‬‬ ‫‪1121047311‬‬ ‫‪775082145‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪20‬‬ ‫هگمتان‬ ‫سیمان‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪2996‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪11,034‬‬ ‫‪655,893‬‬ ‫‪18625392‬‬ ‫‪2147054989‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪180‬‬ ‫وصنعتیچادرملو‬ ‫معدنی‬ ‫ایرانارقام‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪3165‬‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪-5.56‬‬ ‫‪655,893‬‬ ‫‪138,662‬‬ ‫‪2147054989‬‬ ‫‪138947040‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫وصنعتیچادرملو‬ ‫معدنی‬ ‫‪1773‬‬ ‫‪3165‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪4321310‬‬ ‫‪1716181342‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪84‬‬ ‫باما‬ ‫‪2880‬‬ ‫خدمات وابسته ‪595,984‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫زراعت و‬ ‫‪1716181342‬‬ ‫‪84‬‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫باما‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪1,705‬‬ ‫‪595,984‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪71‬‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫ودامپروی مگسال‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪27522‬‬ ‫‪1862945676‬‬ ‫‪578777660‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪27‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫وفلزات‬ ‫سیمانمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫‪10271‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,377,964‬‬ ‫‪9576200‬‬ ‫‪1862945676‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪187,345‬‬ ‫‪0.00‬ها و وسایل ارتباطی‬ ‫ساخت دستگاه‬ ‫‪601754653‬‬ ‫‪70‬‬ ‫سیمان وبهبهان‬ ‫صنعتی گل گهر‬ ‫معدنی‬ ‫‪27217‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,481‬‬ ‫‪187,345‬‬ ‫‪90725303‬‬ ‫‪601754653‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪70‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادنالکتریک‬ ‫پارس‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6959‬‬ ‫‪49,656‬‬ ‫‪789,167‬‬ ‫‪100267690‬‬ ‫‪5492129519‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪180‬‬ ‫سیمانخاش‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫‪6054‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪49,656‬‬ ‫‪1271000‬‬ ‫‪100267690‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪37‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪2755‬‬ ‫محصوالت فلزی ‪73,358‬‬ ‫ساخت‪0.58‬‬ ‫‪203904390‬‬ ‫‪25‬‬ ‫بجنورد‬ ‫سیمانبافق‬ ‫معادن‬ ‫‪3913‬‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪73,358‬‬ ‫‪18620000‬‬ ‫‪203904390‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اذراب و صنعتی صبانور‬ ‫توسعه معدنی‬ ‫صنایع‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪68,152‬‬ ‫‪9,009,370‬‬ ‫‪136600938‬‬ ‫‪24421904231‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫سیمان فارس‬ ‫معدنی ونو صنعتی صبانور‬ ‫توسعه‬ ‫‪4557‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪68,152‬‬ ‫‪2504274‬‬ ‫‪136600938‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ماشین سازی اراک‬ ‫‪2887‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫انبوه سازی‪،‬‬ ‫‪361,759‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1046713904‬‬ ‫‪69‬‬ ‫صنایع سیمان دشتستان‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪1079500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دارووساختمانتهران‬ ‫نوسازی‬ ‫جام‬ ‫‪2785‬‬ ‫‪11496‬‬ ‫‪4.42‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪4,569,475‬‬ ‫‪7,320‬‬ ‫‪12725569064‬‬ ‫‪82014000‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نوسازیدورود‬ ‫سیمان‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫‪9257‬‬ ‫‪2785‬‬ ‫‪1,130‬‬ ‫‪4,569,475‬‬ ‫‪9948520‬‬ ‫‪12725569064‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪627‬‬ ‫المیران گذاری مسکن تهران‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,082,305‬‬ ‫‪2,598‬‬ ‫‪4808631953‬‬ ‫‪7815882‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪-1.20‬رشته ای صنعتی‬ ‫شرکتهای چند‬ ‫‪2,082,305‬‬ ‫‪4808631953‬‬ ‫‪377‬‬ ‫توریستیاماورفاهی ابادگران ایران‬ ‫صنعتی‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪3997‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1,808,056‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4092022100‬‬ ‫‪7600000‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غدیر(‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫هلدینگایران‬ ‫ابادگران‬ ‫ورفاهی‬ ‫توریستی‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪579,438‬‬ ‫‪1,808,056‬‬ ‫‪1448320164‬‬ ‫‪4092022100‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪305‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪6,552,584‬‬ ‫سایر ‪-1.37‬‬ ‫محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫‪9872232927‬‬ ‫‪300‬‬ ‫مسکنتوسعه ملی‬ ‫گذاری گروه‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪5217‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪425,202‬‬ ‫‪6,552,584‬‬ ‫‪2237173321‬‬ ‫‪9872232927‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪300‬‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫سرمایهو گاز‬ ‫شیشه‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪3561‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪1,636,874‬‬ ‫‪209,542‬‬ ‫‪2019390406‬‬ ‫‪746168345‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪91‬‬ ‫صندوقبازنشستگی‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫‪2502‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪154,882‬‬ ‫‪1,636,874‬‬ ‫‪395163005‬‬ ‫‪2019390406‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪197‬‬ ‫فراوردهاژند‬ ‫سخت‬ ‫هاینسوزاذر‬ ‫‪4509‬‬ ‫‪3612‬‬ ‫‪4.18‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪479,912‬‬ ‫‪257,707‬‬ ‫‪2163709177‬‬ ‫‪930780285‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪77‬‬ ‫مدیریت سرمایه گذاری امید‬ ‫گروه‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪4509‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4.18‬‬ ‫‪89,648‬‬ ‫‪479,912‬‬ ‫‪170495280‬‬ ‫‪2163709177‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪181‬‬ ‫سازی باغمیشه‬ ‫هایو خانه‬ ‫سازی‬ ‫شهر‬ ‫نسوز پارس‬ ‫فراورده‬ ‫‪2321‬‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪807,835‬‬ ‫‪759,546‬‬ ‫‪1875297485‬‬ ‫‪2906022996‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪72‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2321‬‬ ‫‪-0.51‬گذاری قابل معامله‬ ‫صندوق سرمایه‬ ‫‪807,835‬‬ ‫‪1875297485‬‬ ‫‪166‬‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫پشمالمللی‬ ‫بین‬ ‫شیشهایران‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪961,984‬‬ ‫‪49,936‬‬ ‫‪1229679994‬‬ ‫‪312586187‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪55‬‬ ‫سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫پاداش‬ ‫س‪.‬‬ ‫صندوق‬ ‫ساختمان‬ ‫توسعه‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫‪10455‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪341,060‬‬ ‫‪961,984‬‬ ‫‪3565907763‬‬ ‫‪1229679994‬‬ ‫‪136‬‬ ‫نسوزایرانشمال شرق‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫سرمایه‬ ‫فراورده های‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪7794‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪674,502‬‬ ‫‪91,668‬‬ ‫‪1259199912‬‬ ‫‪714449485‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪51‬‬ ‫پارسیان‬ ‫افرین‬ ‫اعتماد‬ ‫صندوق س‪.‬‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪10596‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪5,283,730‬‬ ‫‪674,502‬‬ ‫‪55986429910‬‬ ‫‪1259199912‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪89‬‬ ‫ساختمانایران‬ ‫گذاری‬ ‫چینیایران‬ ‫سرمایهخاک‬ ‫صنایع‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪6986‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪1,935,617‬‬ ‫‪47,209‬‬ ‫‪5439784998‬‬ ‫‪331928420‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ایران‪-‬سهام‬ ‫اطلس‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫ساختمان‬ ‫صندوق گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪9195‬‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪53,731‬‬ ‫‪1,935,617‬‬ ‫‪494052025‬‬ ‫‪5439784998‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪86‬‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران وهمدان‬ ‫شیشه‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪5489‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪438,012‬‬ ‫‪57,375‬‬ ‫‪807574599‬‬ ‫‪311795288‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪32‬‬ ‫گذاری اساس‪-‬سهام‬ ‫سرمایه شاهد‬ ‫صندوقو توسعه‬ ‫عمران‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪8,070‬‬ ‫‪438,012‬‬ ‫‪60556971‬‬ ‫‪807574599‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪85‬‬ ‫سرامو عمران استان کرمان‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫پارس‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪3109‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪139,847‬‬ ‫‪32,860‬‬ ‫‪890580670‬‬ ‫‪99177311‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪24‬‬ ‫فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫عمرانشرکت‬ ‫شاخص‪30‬‬ ‫صندوق‬ ‫استان کرمان‬ ‫توسعه و‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪10461‬‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪139,847‬‬ ‫‪209216000‬‬ ‫‪890580670‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪66‬‬ ‫رازی شمالغرب‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫شیشه‬ ‫تولیدی‬ ‫کارخانجات‬ ‫‪3175‬‬ ‫‪9295‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪226,461‬‬ ‫‪3,876‬‬ ‫‪718976662‬‬ ‫‪34311400‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مسکنمختلط‬ ‫سرمایهگذاری اسام‪-‬‬ ‫شمالغرب‬ ‫صندوقسرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫‪11498‬‬ ‫‪3175‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪226,461‬‬ ‫‪11498000‬‬ ‫‪718976662‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪61‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2303‬‬ ‫واسطه گریهای مالی ‪347,573‬‬ ‫سایر ‪4.92‬‬ ‫‪800628192‬‬ ‫‪52‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2303‬‬ ‫گاز‪ ،‬بخارواب گرم‬ ‫عرضه برق‪،‬‬ ‫‪347,573‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪800628192‬‬ ‫‪52‬‬ ‫مسکن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری سایپا‬ ‫لیزینگ رایان‬ ‫‪3355‬‬ ‫‪2279‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪21,395‬‬ ‫‪3,539,629‬‬ ‫‪71786550‬‬ ‫‪8067483703‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪359‬‬ ‫مبین‬ ‫پتروشیمی‬ ‫مسکن زاینده رود‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2907‬‬ ‫‪3355‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪4,537,249‬‬ ‫‪21,395‬‬ ‫‪13188207828‬‬ ‫‪71786550‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ح ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫ا‪.‬‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪-2.47‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪32,394‬‬ ‫‪3,630,702‬‬ ‫‪39706856‬‬ ‫‪1132478033‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪248‬‬ ‫تولیدپبرق عسلویه مپنا‬ ‫ا‪.‬س‪.‬‬ ‫‪9314‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-2.47‬‬ ‫‪149,912‬‬ ‫‪32,394‬‬ ‫‪1396237017‬‬ ‫‪39706856‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کک و سوخت هسته ای‬ ‫‪ 1931‬فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫‪6,224‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫استخراج‬ ‫سنگ به ان‬ ‫ذغالوابسته‬ ‫فعالیتهای‬ ‫رایانه و‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1,377,964‬‬ ‫‪21,030‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-3.71‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪0.19‬تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪708,130‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0.00‬امالک و مستغالت ‪500‬‬ ‫انبوه سازی‪،‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪4.42‬‬ ‫توسعهاذربایجان‬ ‫لیزینگگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خودروغدیر‬ ‫‪1931‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪6,224‬‬ ‫‪305,566‬‬ ‫‪11438212‬‬ ‫‪673016407‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪136‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪11438212‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توسگستر‬ ‫لیزینگشهری‬ ‫توسعه‬ ‫ایرانیان‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪1648‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪1,371‬‬ ‫‪1,854,180‬‬ ‫‪3703071‬‬ ‫‪3055137034‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪117‬‬ ‫نفت‬ ‫صنعت‬ ‫گستر‬ ‫گذاریتوس‬ ‫سرمایهشهری‬ ‫توسعه‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪4,898,874‬‬ ‫‪1,371‬‬ ‫‪12959868493‬‬ ‫‪3703071‬‬ ‫‪862‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫ومعدن‬ ‫لیزینگصنعت‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪1257‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪1,705‬‬ ‫‪506,018‬‬ ‫‪2606340‬‬ ‫‪640964139‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪83‬‬ ‫سامانسپاهان‬ ‫نفت‬ ‫گستراصفهان‬ ‫‪10148‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪150,329‬‬ ‫‪1,705‬‬ ‫‪1542764122‬‬ ‫‪2606340‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪2431‬‬ ‫‪199,556‬‬ ‫‪485078200‬‬ ‫‪33‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪10936‬‬ ‫‪144,637‬‬ ‫‪1581793929‬‬ ‫‪86‬‬ ‫افست‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪2996‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪203,918‬‬ ‫‪150,215‬‬ ‫‪610894580‬‬ ‫‪319003995‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫افستبهران‬ ‫نفت‬ ‫‪13159‬‬ ‫‪2996‬‬ ‫‪97,238‬‬ ‫‪203,918‬‬ ‫‪1309220750‬‬ ‫‪610894580‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪50‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪18082‬‬ ‫موسسات اعتباری ‪31,215‬‬ ‫بانکها و‪0.53‬‬ ‫‪564425274‬‬ ‫‪68‬‬ ‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانک‬ ‫خوارزمی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪2.14‬‬ ‫‪7.35‬‬ ‫‪83,477,451‬‬ ‫‪24,448,278‬‬ ‫‪75598868564‬‬ ‫‪8218886447‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪1294‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫‪2.14‬‬ ‫‪83,477,451‬‬ ‫‪75598868564‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫گذاری خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2336‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪2.13‬‬ ‫‪13,189,283‬‬ ‫‪7,077,129‬‬ ‫‪30810975173‬‬ ‫‪9146715104‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪700‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫سهامی‬ ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪2336‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪4,935,219‬‬ ‫‪13,189,283‬‬ ‫‪10222072544‬‬ ‫‪30810975173‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫حکمت‬ ‫بانک‬ ‫گذاری سایپا‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪8,916,686‬‬ ‫‪7,222,646‬‬ ‫‪10285411841‬‬ ‫‪7962936550‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪563‬‬ ‫الومراد‬ ‫حکمت ایرانیان‬ ‫بانک‬ ‫‪2321‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪909,434‬‬ ‫‪8,916,686‬‬ ‫‪2110505828‬‬ ‫‪10285411841‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪926‬‬ ‫بانک‬ ‫دیگذاری صنعت بیمه‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪1004‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫‪8,038,663‬‬ ‫‪3,546,297‬‬ ‫‪14831621843‬‬ ‫‪3559996868‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪339‬‬ ‫مبارکه اصفهان‬ ‫فوالد دی‬ ‫بانک‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪1,397,446‬‬ ‫‪8,038,663‬‬ ‫‪2658484959‬‬ ‫‪14831621843‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪871‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاریاتیه دماوند‬ ‫‪357‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪3,507,897‬‬ ‫‪2,590,932‬‬ ‫‪2190659672‬‬ ‫‪293‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪1852‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1,551,635‬‬ ‫‪2858120273‬‬ ‫‪159‬‬ ‫چاپ و تکثیر‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫اعتباری‬ ‫موسسات‬ ‫بانکها و‬ ‫گذاریها‬ ‫سرمایه‬ ‫سرمایهگذاریملت‬ ‫‪624‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪923691018‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫چاپ و تکثیر‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪158‬‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪887,725‬‬ ‫‪1796342670‬‬ ‫‪154‬‬ ‫سرمایهگذاری سپه‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪498,550‬‬ ‫‪762481261‬‬ ‫‪97‬‬ ‫سرمایهگذاریتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪591,706‬‬ ‫‪778292248‬‬ ‫‪111‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪533,595‬‬ ‫‪543649857‬‬ ‫‪82‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪2988‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪465,402‬‬ ‫‪1390564498‬‬ ‫‪77‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز‬ ‫‪1504‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪559,669‬‬ ‫‪842013246‬‬ ‫‪79‬‬ ‫لولهوماشینسازیایران‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪440,727‬‬ ‫‪492794935‬‬ ‫‪60‬‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪328,097‬‬ ‫‪492699667‬‬ ‫‪61‬‬ ‫صنایع فوالد الیاژی یزد‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪93,416‬‬ ‫‪206901298‬‬ ‫‪53‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪988‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪265,397‬‬ ‫‪260397535‬‬ ‫‪51‬‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪1246‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪252,994‬‬ ‫‪313381475‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت ومعدن‬ ‫‪1026‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪427,103‬‬ ‫‪440891010‬‬ ‫‪42‬‬ ‫فراوریموادمعدنیایران‬ ‫‪2383‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪127,094‬‬ ‫‪297495581‬‬ ‫‪41‬‬ ‫سرمایه گذاری پردیس‬ ‫‪764‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪190,377‬‬ ‫‪144279219‬‬ ‫‪37‬‬ ‫زرین معدن اسیا‬ ‫‪2694‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪82,020‬‬ ‫‪220995344‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫‪586‬‬ ‫‪8.32‬‬ ‫‪226,535‬‬ ‫‪132761281‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الومینیومایران‬ ‫‪5250‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪75,070‬‬ ‫‪387208375‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫‪1673‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪87,793‬‬ ‫‪150448787‬‬ ‫‪25‬‬ ‫فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪1559‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪105,529‬‬ ‫‪159891679‬‬ ‫‪24‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‬ ‫‪1053‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪101,352‬‬ ‫‪108132505‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ملی سربوروی ایران‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪113,415‬‬ ‫‪117063550‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سرمایهگذارینیرو‬ ‫‪1077‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪206,303‬‬ ‫‪222750269‬‬ ‫‪16‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪3331‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪43,913‬‬ ‫‪146275421‬‬ ‫‪17‬‬ ‫س‪ .‬تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫‪1735‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪42507500‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صنعت روی زنگان‬ ‫‪1751‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪20,479‬‬ ‫‪35856448‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪137,414‬‬ ‫‪201211560‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ح‪.‬هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪22,182‬‬ ‫‪42556605‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرمایهگذاریبوعلی‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪8,046‬‬ ‫‪12974042‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نورد الومینیوم‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪8,452‬‬ ‫‪13565460‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرمایهگذاری ملیایران‬ ‫‪1747‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25,556‬‬ ‫‪45502244‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شرکت اهن و فوالد ارفع‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,350‬‬ ‫‪5517800‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمایهگذاریبهمن‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪24,919‬‬ ‫‪35337613‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪2005507‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪990‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪84,000,000‬‬ ‫‪83160000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نوردوقطعات فوالدی‬ ‫‪3914‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪44,939‬‬ ‫‪173329723‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سپنتا‬ ‫‪12103‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪2413950‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سیمان‪ ،‬اهک و گچ‬ ‫سیمان خوزستان‬ ‫‪3092‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪285,015‬‬ ‫‪881210285‬‬ ‫‪86‬‬ ‫قند و شکر‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪708,130‬‬ ‫‪731152977‬‬ ‫‪80‬‬ ‫فراوردههایغداییوقندپیرانشهر‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪98,118‬‬ ‫‪294258228‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪404,951‬‬ ‫‪466457550‬‬ ‫‪72‬‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫‪774‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪175,637‬‬ ‫‪133603815‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫‪1714‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪271,832‬‬ ‫‪456626993‬‬ ‫‪66‬‬ ‫فراوردههای غذایی وقند چهارمحال‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪31,799‬‬ ‫‪38551392‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫عرضه ‪ 60‬هزار تن محصوالت کشاورزی‬ ‫روز گذش��ته حدود ‪ 175‬هزار تن انواع کاال‬ ‫در ب��ازار فیزیکی ب��ورس کاالی ایران عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬در ای��ن روز‪ 69 ،‬هزار و‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ 300‬تن انواع قیر شرکت های نفت پاسارگاد‪،‬‬ ‫نف��ت ج��ی و اذرب��ام عای��ق کار روان��ه تاالر‬ ‫فراورده های نفتی و پتروشیمی شد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ 36 ،‬هزار و ‪ 456‬تن انواع ماده پتروشیمی‬ ‫و ‪ 5‬ه��زار تن وکیوم باتوم روی تابلوی عرضه‬ ‫رفت‪ .‬تاالر صادراتی نیز شاهد عرضه یک هزار‬ ‫تن قیر ‪ 6070‬و ‪ 200‬ت��ن قیر ‪ 85100‬بود‪.‬‬ ‫ش��رکت الومینیوم ایران (ایرالک��و) نیز‪ ،‬با ‪3‬‬ ‫هزار تن ش��مش هزارپوندی ‪ 99/75‬با قیمت‬ ‫پایه ‪ 65‬هزار و ‪ 580‬ریال در تاالر محصوالت‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی حض��ور یافت‪ .‬ش��رکت‬ ‫کک س��ازی زرند نیز ‪ 200‬تن کک متالورژی‬ ‫‪ 0-5‬را روانه تاالر معامالت کرد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫در این روز و در تاالر محصوالت کشاورزی‪5 ،‬‬ ‫هزار تن برنج وارداتی از هندوستان و تایلند به‬ ‫همراه ‪ 285‬تن برنج هاشمی مازندران عرضه‬ ‫شد‪ .‬گروه کنجاله نیز شاهد عرضه ‪ 5‬هزار تن‬ ‫کنجاله سویا پرک ش��رکت اکسدانه‪ 3 ،‬هزار‬ ‫تن کنجاله سویا پرک شرکت فراوری سبوس‬ ‫کندوج‪ 110 ،‬تن کنجاله س��ویا پلیت برزیل‬ ‫و ‪ 20‬تن کنجاله س��ویا پرک هندوستان بود‪.‬‬ ‫دیگر عرضه های تاالر محصوالت کش��اورزی‬ ‫در این روز ش��امل ‪ 32‬هزار و ‪ 100‬تن ذرت‬ ‫دانه ای‪ 10 ،‬هزار تن شکرس��فید و ‪ 4‬هزار تن‬ ‫گندم دروم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۱۱۷‬درص�دی‬ ‫قراردادهای اتی سکه‬ ‫‹ ‹‪۱۰۰‬‬ ‫حج�م‬ ‫هفته گذش��ته در پی استقبال فعاالن بازار‬ ‫اتی از قرارداد سررس��ید دی ماه سال جاری‪،‬‬ ‫حج��م کل��ی قرارداده��ای اتی س��که به ‪۱۸‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۸۲‬ق��رارداد و به ارزش��ی افزون بر‬ ‫یک هزارمیلیارد و ‪ ۷۰۸‬میلیون ریال رس��ید ‪.‬‬ ‫حجم قراردادهای اتی س��که در هفته گذشته‬ ‫در ب��ورس کاالی ایران به ‪ ۱۸‬ه��زار و ‪۵۸۲‬‬ ‫قرارداد رس��ید که با توجه به حجم معامالت‬ ‫دو هفته پیش که ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۵۰‬قرارداد بود‪،‬‬ ‫بازیگران اتی س��که شاهد رشد ‪ ۱۱۷‬درصدی‬ ‫حج��م قراردادها در هفته اخی��ر بودند‪ .‬از ‪4‬‬ ‫سررسید فعال اتی سکه طال در مدت یادشده‪،‬‬ ‫بیش��ترین حجم معامالت با ‪۱۳‬هزار و ‪۱۳۵‬‬ ‫قرارداد و به ارزش یک میلیارد و ‪ ۲۶۹‬میلیون‬ ‫ریال مربوط به قرارداد س��که طال تحویل دی‬ ‫ماه بود‪ .‬همچنین قراردادهای اتی س��که طال‬ ‫تحویل اب��ان نیز با ‪3‬ه��زار و ‪ ۴۷۸‬قرارداد و‬ ‫به ارزش ‪ ۳۲۹‬میلیارد و ‪ ۲۰‬میلیون ریال در‬ ‫جایگاه دوم قرار گرفت‪ .‬رتبه س��وم معامالت‬ ‫هم به قرارداد اتی سکه تحویل شهریور با یک‬ ‫هزار و ‪ ۹۷‬قرارداد ب��ه ارزش ‪ ۱۰۱‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۹۰‬میلیون ریال اختصاص داش��ت‪ .‬این در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که معامالت تحویل تیر ماه‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪170,261‬‬ ‫ب��ا ‪ ۸۲۷‬قرارداد در رده اخ��ر قرار گرفت و با‬ ‫ارزش حدود ‪ ۷۹‬میلیارد ریال به کار خود در‬ ‫هفته اخیر پایان داد‪ .‬به این ترتیب در اخرین‬ ‫روز از معامالت اتی س��که در هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫قیمت در هر ‪ 4‬سر رس��ید با افزایش کمتر از‬ ‫یک درصد نسبت به معامالت روز چهارشنبه‬ ‫همراه ش��د به طوری که س��که در سررسید‬ ‫تیر ماه ب��ه قیمت ‪ ۹۱۰‬ه��زار تومان معامله‬ ‫ش��د که ‪0/49‬درصد رش��د قیمت داش��ت‪.‬‬ ‫س��که تحویل شهریو ر نیز با قیمت ‪ ۹۲۰‬هزار‬ ‫تومان معامله ش��د که افزایش ‪0/31‬درصدی‬ ‫را تجرب��ه کرد‪ .‬در عین ح��ال قرارداد تحویل‬ ‫ابان با قیمت ‪ ۹۳۹‬هزار تومان معامله شد که‬ ‫رشد ‪0/27‬درصدی داشت و در اخر نیز سکه‬ ‫تحویل دی با قیمت ‪ ۹۶۴‬هزار تومان معامله‬ ‫ش��د و با افزایش ‪0/4‬درصدی معامالت را به‬ ‫پایان رساند‪ .‬از طرفی قیمت سکه نقدی نیز‬ ‫در ساعات پایانی اخرین روز پنجشنبه نسبت‬ ‫به روز چهارشنبه حدود ‪ ۳‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬به طوری که هر قطعه س��که تمام بهار‬ ‫ازادی طرح جدید در بازار ‪۹۰۶‬هزار تومان و‬ ‫قیمت هر قطعه س��که تمام بهار ازادی طرح‬ ‫قدیم نی��ز با قیمت ‪۹۰۹‬ه��زار تومان معامله‬ ‫ش��د‪ .‬نیم س��که در بازار ‪ ۴۵۵‬ه��زار تومان و‬ ‫هر ربع س��که ‪ ۲۴۸‬هزار تومان قیمت داشت‪.‬‬ ‫همچنین قیمت س��که های ی��ک گرمی هم‬ ‫‪ ۱۶۸‬هزار تومان اعالم شد‪.‬‬ ‫عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش(ریال)‬ ‫قیمت تسویه(ریال)‬ ‫درصد تغییر‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪7,098,200,000‬‬ ‫‪9,100,769‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪15,694,700,000‬‬ ‫‪9,056,447‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪14,455,200,000‬‬ ‫‪9,091,321‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪11,341,350,000‬‬ ‫‪9,135,326‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪17,651,400,000‬‬ ‫‪9,193,438‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪13,497,050,000‬‬ ‫‪9,244,555‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪236,700,000‬‬ ‫‪15,780‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,960,000‬‬ ‫‪76,960‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪157,700,000‬‬ ‫‪15,740‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪157,000,000‬‬ ‫‪15,700‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80,000,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪78,750,000‬‬ ‫‪15,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪12,697,500,000‬‬ ‫‪9,201,087‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪19,170,250,000‬‬ ‫‪9,172,368‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪25,501,400,000‬‬ ‫‪9,206,282‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪18,647,250,000‬‬ ‫‪9,277,239‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪15,133,000,000‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9,327,073‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)‬ ‫نام کاال‬ ‫‪162 170,261‬‬ ‫طال‬ ‫سکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫صادراتی تحویل شهریور ماه ‪9,3541394‬‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫مولیبدن‬ ‫قیرسولفور‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪345‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪645‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 85100‬‬ ‫هاشمی‬ ‫قیر برنج‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪285‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫هاشمی‬ ‫قیر برنج‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪56,750‬‬ ‫قرارداد‬ ‫‪85100‬‬ ‫اتیقیر‬ ‫هاشمیطال‬ ‫برنجسکه‬ ‫تحویل شهریور ماه‬ ‫‪9,7001394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫اتی‪- 6070‬‬ ‫معدنی‬ ‫قیر‬ ‫صادراتیتحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫وارداتی طال‬ ‫سکه‬ ‫قرارداد‬ ‫برنج‬ ‫‪10,603‬‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪8,134‬‬ ‫اسید نیتریک‬ ‫برنج‬ ‫وارداتی طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫اتی سکه‬ ‫قرارداد‬ ‫‪6,528‬‬ ‫اسید نیتریک‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫کاستیک طال تحویل ابان ماه ‪3,951 1394‬‬ ‫قرارداد سود‬ ‫اتی سکه‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪3,951‬‬ ‫سود کاستیک‬ ‫قرارداد برنج‬ ‫وارداتی طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫اتی سکه‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫سکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫مایع)طال تحویل ابان ماه ‪12,390 1394‬‬ ‫امونیاک (‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫امونیاک (محلول)‬ ‫سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫اتی‬ ‫وارداتی‬ ‫قراردادبرنج‬ ‫‪46,304‬‬ ‫تری اتانول امین‬ ‫وارداتی‬ ‫قراردادبرنج‬ ‫سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫اتی‬ ‫اتانول امین‬ ‫منو‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫کشاورزی‬ ‫نیترات‬ ‫طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫امونیومسکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪56,300‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫سکه طال تحویل دی ماه ‪56,300 94‬‬ ‫اتیطارم‬ ‫قرارداد برنج‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫ملیفخر‬ ‫نگین‬ ‫اذربایجانایران‬ ‫صنایع مس‬ ‫شرکت‬ ‫‪110‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪10,340,800,000‬‬ ‫فخر‬ ‫اتحادیه مرکزی نگین‬ ‫اذربایجانو کشاورزی ایران‬ ‫‪-0.58‬روستایی‬ ‫تعاونیهای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫‪9,382,000270‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪25,734,050,000‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,605,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫اصفهان قیر‬ ‫روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫‪00‬‬ ‫شمالغرب ارکا‬ ‫پاالیش و‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫انرژیروستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫‪9,391,989‬‬ ‫‪9,366,24430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫میالد کاسپین‬ ‫پترو‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫تخصصی‬ ‫مادر‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪67,962,650,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪97,808,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪39,780,650,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪43,129,450,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪182,202,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪205,715,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪284,255,600,000‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪2,535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪322,045,250,000‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪161,534,500,000‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫‪60‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪9,400,090 0‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫‪40‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ -0.43‬بندر امام‪1394/03/25‬‬ ‫‪9,477,568‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی ابادان‬ ‫‪100‬‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪ 9,518,353 0‬مادر تخصصی‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی شیراز ‪1394/03/23‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪9,588,233100‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫‪0.4‬بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪ 9,614,926 0‬مادر تخصصی‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪55‬‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪ 9,577,076 0‬مادر تخصصی‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫شرکت‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی شیراز ‪1394/03/26‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪9,619,479 0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪590‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫‪9,682,659155‬‬ ‫‪-0.73‬روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫‪0‬‬ ‫تبریزکشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫مرکزی‬ ‫اتحادیه‬ ‫‪160‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت‬ ‫‪510‬‬ ‫سکه طال تحویل دی ماه ‪1159 21,128 94‬‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪114,111,150,000‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪9,845,656250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪2,535‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪590‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪155‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪5,110‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫گوگرد طارم‬ ‫برنج‬ ‫گرانوله‬ ‫اتیکلوخه‬ ‫قراردادگوگرد‬ ‫سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪6,528‬‬ ‫عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫بازار نقدی‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪3,114‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪3,114‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪2955‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪5,110‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9,753,994‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫تهرانو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫تعاونیهاینفت‬ ‫اتحادیه مرکزی پاالیش‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,128‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش گاز ایالم‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,108‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫پلی اتیلن سنگینشکر‬ ‫سفید‪ OFF -‬درجه ‪1‬‬ ‫‪WAX‬‬ ‫‪21,108‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫شرکتتوسعه‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫نیشکر جم‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,129‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫سفیدروشن ‪1502‬‬ ‫شکر رابر‬ ‫استایرن بوتادین‬ ‫‪21,129‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جانبی‬ ‫نیشکر‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه‬ ‫وصنایعمسکن)‬ ‫ایران (ب‪.‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,160‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫روشنسفید‬ ‫استایرن بوتادین رابرشکر‬ ‫‪ OFF -1502‬درجه ‪1‬‬ ‫‪21,160‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جانبی‬ ‫نیشکر‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه‬ ‫وصنایعمسکن)‬ ‫ایران (ب‪.‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪ OFF -1502‬درجه ‪2‬‬ ‫روشنسفید‬ ‫استایرن بوتادین رابرشکر‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مسکن)‬ ‫دولتی(ب‪.‬‬ ‫بازرگانی ایران‬ ‫پتروشیمی‬ ‫مادربازرگانی‬ ‫شرکت‬ ‫ایران‬ ‫تخصصی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫باتوم‬ ‫وکیومسفید‬ ‫شکر‬ ‫‪8,340‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪13,940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تخصصیپاالیش‬ ‫مادر شرکت‬ ‫تبریزایران‬ ‫نفتدولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫باتوم‬ ‫ای‬ ‫وکیومدانه‬ ‫ذرت‬ ‫‪7,765‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تعاونیهاینفت‬ ‫اتحادیه مرکزی پاالیش‬ ‫تهرانو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪00‬‬ ‫تعاونیهاینفت‬ ‫اتحادیه مرکزی پاالیش‬ ‫اصفهانو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫شرکت‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تعاونیهاینفت‬ ‫اتحادیه مرکزی پاالیش‬ ‫تهرانو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫شکر سفید‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫سنگین‬ ‫لوب‬ ‫کاتدانه ای‬ ‫ذرت‬ ‫‪820‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪820‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫سنگین‬ ‫لوب‬ ‫کاتدانه ای‬ ‫ذرت‬ ‫‪7,000‬‬ ‫سنگین‬ ‫لوب‬ ‫کاتدانه ای‬ ‫ذرت‬ ‫‪11,970‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫قیر‬ ‫‪ADC12‬‬ ‫شمش الیاژ‬ ‫‪75,949‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,444‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,788‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪15,831‬‬ ‫‪2,836‬‬ ‫‪7,489‬‬ ‫‪2,131‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,444‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,788‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪15,831‬‬ ‫‪2,836‬‬ ‫‪7,489‬‬ ‫‪2,131‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫صنعت بام شرق ممتاز نوین‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الومینیومنفت‬ ‫شرکت پاالیش‬ ‫جی‪ -‬ایرالکو‬ ‫ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,780‬‬ ‫‪2,780‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫الیاژ‪6070‬‬ ‫شمشقیر‬ ‫‪ALSI12‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪78,387‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2,780‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2,780‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الومینیومنفت‬ ‫شرکت پاالیش‬ ‫جی‪ -‬ایرالکو‬ ‫ایران‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,703‬‬ ‫‪1,703‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫الیاژ‪85100‬‬ ‫شمش قیر‬ ‫‪AS5U3GR‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪75,730‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,703‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,703‬‬ ‫‪200‬‬ ‫الومینیومنفت‬ ‫شرکت پاالیش‬ ‫جی‪ -‬ایرالکو‬ ‫ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,836‬‬ ‫‪2,836‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪9,313‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,540‬‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,131‬‬ ‫‪2,131‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪46‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫لوب کات سبک‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫لوب کات سبک‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫عایق رطوبتی ‪ - BOF‬صادراتی‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫گندم دورم‬ ‫گندم دورم‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫گندم دورم‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫گندم دورم‬ ‫میلگرد ‪12‬تا‪A3- 25‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫شمش الیاژ ‪380/3‬‬ ‫‪12,282‬‬ ‫‪8,570‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪14,540‬‬ ‫‪78,002‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,444‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫قیر‬ ‫‪AS7GO3‬‬ ‫شمش الیاژ‬ ‫‪76,395‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫نفت ‪-‬تبریز‬ ‫شرکت‬ ‫ایرالکو‬ ‫پاالیشایران‬ ‫الومینیوم‬ ‫شرکت‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫الیاژ‪6070‬‬ ‫شمش قیر‬ ‫‪AS7U3G‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪76,395‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪60‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫شرکت نفت‬ ‫ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الومینیوم‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪46‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫الیاژ ‪6070‬‬ ‫شمش قیر‬ ‫‪AS9U3GS‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪73,737‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪200‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫شرکت نفت‬ ‫ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الومینیوم‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بررسی کرد‬ ‫شواهد خروج اقتصاد‬ ‫از رکود‬ ‫قاس�م دهق�ان‪ -‬گ�روه‬ ‫اقتص�اد‪ :‬از انجا ک�ه اقتصاد‬ ‫ای�ران در ط�ول حداق�ل ی�ک‬ ‫دهه گذش�ته ف�راز و نش�یب های‬ ‫فراوان�ی را از س�ر گذران�ده و ش�اهد‬ ‫رویداده�ا و تح�والت بس�یاری ب�وده‪،‬‬ ‫انج�ام براوردهای دقی�ق و ارائه تحلیل های‬ ‫کارشناسانه و منس�جم در رابطه با شاخص های‬ ‫کالن اقتصاد باعث شکل گیری تصویری جامع تر و‬ ‫روش�ن تر از وضعیت رکن مهم اقتصاد کش�ور شده و‬ ‫امکان انج�ام ارزیابی های علمی با دق�ت باالتر را چه در‬ ‫محافل کارشناس�ی و سیاس�ت گذاری های داخلی و چه در‬ ‫سازمان های تخصصی بین المللی و همچنین رسانه های داخلی‬ ‫و خارجی‪ ،‬تسهیل و تقویت می کند‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجل��س اقدام به تهیه گزارش��ی با عنوان‬ ‫«تحلیل وضعیت اقتص��اد کالن ایران در‬ ‫سال ‪ »1393‬کرده و در این گزارش‪ ،‬ابتدا‬ ‫برخی از مهم ترین مس��ائل و چالش های‬ ‫پی��ش روی اقتصاد ای��ران را برش��مرده‬ ‫است‪ .‬سپس با مروری بر وضعیت اقتصاد‬ ‫جهانی‪ ،‬بررس��ی مختصری بر چشم انداز‬ ‫اقتص��ادی ش��رکای تجاری اصل��ی ایران‬ ‫انج��ام داده و در ادام��ه‪ ،‬ب��ه بخش اصلی‬ ‫گ��زارش خود یعنی وضعیت اقتصاد ایران‬ ‫پرداخته اس��ت و در خالل این بررس��ی‪،‬‬ ‫برخی از ش��اخص ها و چالش های مهم و‬ ‫تاثیرگ��ذار نظیر تولی��د ناخالص داخلی و‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬شواهد خروج اقتصاد ایران‬ ‫از رکود‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬تورم و اشتغال را با‬ ‫جزئیاتی بیشتر زیر ذره بین قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مس�ائل و چالش ه�ای اقتص�ادی‬ ‫ایران‬ ‫با شروع سال ‪ ،1393‬برخی از مشکالت‬ ‫س��اختاری مبتال به اقتصاد کشورمان که‬ ‫ریشه در سال های گذشته داشت به دلیل‬ ‫شرایط بغرنج اغلب انها مانند شرایط رکود‬ ‫تورمی‪ ،‬رشد اقتصادی منفی‪ ،‬نرخ تورم باال‬ ‫و فزاینده‪ ،‬کسری بودجه قابل توجه دولت‬ ‫ناشی از کاهش صادرات نفت‪ ،‬نبود ثبات در‬ ‫اقتصاد کالن و چگونگی مقابله با مشکالت‬ ‫به وج��ود امده در زمین��ه محدودیت های‬ ‫تجاری که به دلیل تحریم های غیرمنصفانه‬ ‫خارجی ایجاد شده بود‪ ،‬در راس مشکالت‬ ‫و چالش ه��ای کوت��اه و بلندمدت اقتصاد‬ ‫ای��ران خودنمایی می کرد‪ .‬ب��ا این همه و‬ ‫س��وای اینها‪ ،‬پاره ای از مسائل زیربنایی و‬ ‫بلندمدت نیز در قامت چالش هایی مزمن‬ ‫همچن��ان جلب توجه می کرد‪ .‬اش��تغال‪،‬‬ ‫به��ره وری‪ ،‬بحران اب و محیط زیس��ت و‬ ‫همچنین مسئله فساد از جمله این مسائل‬ ‫ادام��ه دار س��ال های دور و نزدیک بوده و‬ ‫در کنار چالش های کالن اقتصادی‪ ،‬لزوم‬ ‫توجه و رس��یدگی همه جانبه مس��ئوالن‬ ‫ارش��د کش��ور را طلب ک��رده و می کند‪.‬‬ ‫براساس براوردهای کارشناسان در مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‪ ،‬در حال حاضر تعداد‬ ‫اف��راد بیکار در جمعیت کش��ور حدود ‪2‬‬ ‫میلیون و ‪ 250‬هزار نفر براورد شده است‬ ‫ک��ه با افزودن افراد دارای اش��تغال ناقص‬ ‫به جمعیت باال‪ ،‬مجموع جمعیت بیکار و‬ ‫جویای کار در اقتصاد کشورمان به حدود‬ ‫‪ 4‬میلیون و ‪ 300‬هزار نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫مشکل بهره وری نیز از جمله چالش های‬ ‫بزرگی اس��ت ک��ه هیچگاه توج��ه الزم و‬ ‫کافی به ان نش��ده اس��ت؛ گزارش مرکز‬ ‫پژوهش های مجل��س تصریح می کند که‬ ‫مطابق بررس��ی های انجام ش��ده‪ ،‬در طول‬ ‫‪ 40‬سال گذشته‪ ،‬بهره وری حداکثر نقشی‬ ‫‪ 5‬درصدی در رشد اقتصادی ایران داشته‬ ‫و بخ��ش اعظم این تاثی��ر ‪ 5‬درصدی نیز‬ ‫مربوط به افزایش س��رمایه بوده و شرایط‬ ‫سرمایه انس��انی نیز وضعیت مساعدتری‬ ‫ندارد چ��را که ب��رای مث��ال براوردهای‬ ‫صندوق بین المللی پ��ول حاکی از خروج‬ ‫حدود ‪ 180‬هزار تحصیلکرده ایرانی به ان‬ ‫سوی مرزها در هر سال است و این تعداد‬ ‫مع��ادل خروج س��االنه ‪ 50‬میلی��ارد دالر‬ ‫سرمایه از کشورمان ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد جهانی ‪2014 - 2016‬‬ ‫براوردهای صندوق‬ ‫بین المللی پول حاکی از‬ ‫خروج حدود ‪ 180‬هزار‬ ‫تحصیلکرده ایرانی به‬ ‫ان سوی مرزها در هر‬ ‫سال است و این تعداد‬ ‫معادل خروج ساالنه ‪50‬‬ ‫میلیارد دالر سرمایه از‬ ‫کشورمان ارزیابی شده‬ ‫است‬ ‫انگونه که نهادهای مسئول بین المللی‬ ‫ارزیاب��ی کرده ان��د‪ ،‬نرخ رش��د اقتصادی‬ ‫جهان در س��ال گذش��ته میالدی (سال‬ ‫‪ )2014‬چی��زی در ح��دود ‪ 3/4‬درص��د‬ ‫بوده و براورده��ای نهادی مانند صندوق‬ ‫بین المللی پ��ول درباره رش��د اقتصادی‬ ‫جهان در سال جاری میالدی (‪2015‬م)‬ ‫و س��ال ات��ی (‪2016‬م) نی��ز به ترتی��ب‬ ‫رش��دهایی مع��ادل ‪ 3/5‬و ‪ 3/8‬درصد را‬ ‫برای این ‪ 2‬س��ال پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫بنابر اظهارنظرهای کارشناس��ان‪ 2 ،‬خطر‬ ‫پیشبرد اهداف نوین با داشتن تعلق سازمانی‬ ‫مراس��م اختتامی��ه‬ ‫دوره‬ ‫هش��تمین‬ ‫اموزش ب��دو خدمت‬ ‫کارکن��ان بان��ک‬ ‫اقتصاد نوین با حضور‬ ‫ریی��س هیات مدیره‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل‪ ،‬معاونین و مدیران ای��ن بانک برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این مراسم حسن معتمدی‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫اقتصادنوین طی س��خنانی با اشاره به اینکه چند‬ ‫دس��ته بانک در کش��ور فعالی��ت می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بره��ه ای چند بانک دولتی در کش��ور فعالیت‬ ‫می کردند که همگی اطالعات مشابه و محصوالت‬ ‫محدودی داشتند و کار مشخص و تعریف شده ای‬ ‫انج��ام می دادن��د‪ .‬اگرچ��ه نظام فعل��ی بانکداری‬ ‫متفاوت از گذشته اس��ت که این تغییرات به این‬ ‫بانک ه��ا تس��ری یافته‪ ،‬ولی این گ��روه از بانک ها‬ ‫همچنان با مشکالتی دست به گریبان هستند که‬ ‫شبکه گسترده ش��عب و خدمات محدود ازجمله‬ ‫این محدودیت ها است‪.‬‬ ‫معتم��دی ادام��ه داد‪ :‬دس��ته دیگ��ر بانک های‬ ‫خصوص��ی ش��ده از بدنه دول��ت هس��تند که از‬ ‫چارچوب های دولتی خارج ش��ده اند‪ .‬این بانک ها‬ ‫مش��کالت گذش��ته همچون تعداد زیاد ش��عب و‬ ‫کارکنان را با خود یدک می کشند ضمن اینکه از‬ ‫نظر ساختار نیز هنوز نتوانسته اند شرایط فعالیت‬ ‫یک بانک خصوصی را احراز کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬دس��ته دیگر بانک ه��ای خصوصی‬ ‫هس��تند‪ .‬با وجود اینکه ب��ه نظر می اید بانک های‬ ‫خصوصی خدمات مش��ابهی را ارائه می دهند‪ ،‬اما‬ ‫اینطور نیست‪ 18 .‬بانک خصوصی که عضو کانون‬ ‫بانک های خصوصی هستند‪ ،‬وزن ها و نگرش های‬ ‫مدیریتی متفاوتی را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بان��ک اقتصادنوین گف��ت‪ :‬در میان‬ ‫بانک ه��ای خصوصی کش��ور تعداد مح��دودی از‬ ‫بانک ها همچون بانک اقتصادنوین به دنبال اجرای‬ ‫برنامه های مدون و روزامد در درون سازمان خود‬ ‫و شبکه بانکی هستند‪ .‬معتمدی عنوان کرد‪ :‬برنامه‬ ‫استراتژیک بانک بعد از مدت ها تالش کارشناسی‬ ‫اماده ش��ده است که این برنامه به عنوان یک الگو‬ ‫در نظام بانکداری کشور به اجرا درخواهد امد‪ .‬در‬ ‫برنامه اس��تراتژیک تاکید داریم که در افق س��ال‬ ‫‪ ،1400‬جزو ‪ 3‬بانک برتر کش��ور از نظر سوداوری‬ ‫باش��یم‪ .‬وی ب��ا اعالم اینکه برای رس��یدن به این‬ ‫مهم باید برنامه ریزی دقیق داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین ابزار هر س��ازمان خدمت محور‪ ،‬سرمایه‬ ‫انسانی اس��ت که بانک اقتصادنوین در این بخش‬ ‫خوشبختانه جزو بهترین ها است؛ چراکه همکاران‬ ‫بانک اقتصادنوین از س��طح علمی باال و اس��تعداد‬ ‫خوبی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫تهدیدکننده رشد اقتصادی جهان در این‬ ‫‪ 2‬س��ال ش��امل وضعیت نامعلوم و مبهم‬ ‫منطق��ه ی��ورو و همچنی��ن ناارامی های‬ ‫منطق��ه خاورمیان��ه می ش��وند هر چند‬ ‫بی ثباتی در بازار ان��رژی (نفت) و بحران‬ ‫اوکراین هم توانایی بالقوه ای برای تشدید‬ ‫مش��کالت اقتصاد جهان��ی در بطن خود‬ ‫دارن��د‪ .‬ان ط��ور ک��ه در گ��زارش مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس اش��اره ش��ده‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی کش��ورهای پیشرفته جهان در‬ ‫سال ‪2014‬م برابر ‪ 1/8‬درصد‪ ،‬در اتحادیه‬ ‫اروپا ‪ 0/9‬درصد و در منطقه خاورمیانه و‬ ‫شمال افریقا منطقه منا ‪ 1/3‬درصد اعالم‬ ‫شده است و براس��اس پیش بینی ها رشد‬ ‫اقتصاد این ‪ 3‬گروه در س��ال های ‪2015‬‬ ‫و ‪ 2016‬به ترتی��ب ب��ه ‪ 2/4‬درصد برای‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته‪ 1/5 ،‬و ‪ 1/6‬درصد‬ ‫برای اتحادیه اروپا و باالخره ‪ 0/9‬درصد و‬ ‫‪ 2/8‬درصد برای منطقه «منا» (خاورمیانه‬ ‫و شمال افریقا) خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت اقتصاد کالن ایران‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه گ��زارش مرک��ز‬ ‫پژوهش ه��ای مجلس ب��ه فاصل��ه ‪ 2‬روز‬ ‫پی��ش از انتش��ار گزارش رش��د اقتصادی‬ ‫سال ‪ 1393‬کش��ور از سوی بانک مرکزی‬ ‫منتش��ر شده است‪ ،‬رش��د اقتصادی اشاره‬ ‫شده در این گزارش مربوط به ‪ 9‬ماهه سال‬ ‫‪ 93‬کش��ور بوده که مق��دار ان ‪ 3/6‬درصد‬ ‫اعالم شده بود‪ .‬مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫اما گزارش رش��د اقتصادی ‪ 9‬ماهه کشور‬ ‫‪19‬‬ ‫که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر‬ ‫شده است را دچار بیش براوردی دانسته و‬ ‫با بیان پاره ای توضیحات‪ ،‬براوردهای خود‬ ‫از این ش��اخص در ‪ 9‬ماهه سال گذشته را‬ ‫در حدود رشد ‪ 2‬درصدی اعالم کرده است‪.‬‬ ‫ام��ا به هر ترتیب این گ��زارش در ادامه به‬ ‫بررسی شواهد خروج اقتصاد ایران از رکود‬ ‫پرداخت��ه و رش��د اقتص��ادی ‪ 4‬درصدی‬ ‫در به��ار ‪ 1393‬را از دی��دگاه گروه��ی از‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬ش��روعی برای دوره جدید‬ ‫اقتصاد ایران و خروج از دوره رکود تورمی‬ ‫دانسته اما در عین حال خاطرنشان می کند‬ ‫که به عقی��ده برخی دیگ��ر از تحلیلگران‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬دس��تیابی به رش��د اقتصادی‬ ‫مثبت مترادف با خ��روج از وضعیت رکود‬ ‫نب��وده و برای اینکه ح��وزه تولید دیگر بار‬ ‫به وضعیت عادی پیش از س��ال های رکود‬ ‫بازگردد باید نرخ رش��د اقتصادی کش��ور‬ ‫بیشتر از محدوده کنونی افزایش پیدا کرده‬ ‫و به ورای حد و حدود ثبت ش��ده در سال‬ ‫‪ 93‬صعود کند‪ .‬مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫در بخش پایانی گزارش خود تاکید کرده‬ ‫است که در بررسی شواهد خروج اقتصاد‬ ‫کش��ور از وضعی��ت رکود بای��د به ارزش‬ ‫افزوده فعالیت های اقتصادی موثر در رشد‬ ‫اقتصادی توجه ش��ود‪ .‬در همین راستا در‬ ‫‪ 9‬ماهه سال ‪ 93‬ارزش افزوده بخش نفت‬ ‫‪ 0/8‬درصد‪ ،‬صنع��ت ‪ 0/8‬درصد‪ ،‬خدمات‬ ‫و موسس��ات پول��ی و مال��ی ‪ 0/6‬درصد‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬رستوران و هتلداری ‪ 0/5‬درصد‪،‬‬ ‫س��اختمان ‪ 0/5‬درصد و کش��اورزی ‪0/3‬‬ ‫درصد از مجموع ‪ 3/6‬درصد رش��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی کشور را شکل داده اند‪ .‬اما‬ ‫از س��وی دیگر با توجه به نرخ رش��د ‪8/1‬‬ ‫درصدی بخش نفت در ‪ 9‬ماهه س��ال ‪93‬‬ ‫که به نظر می رس��د تحت تاثیر مستقیم‬ ‫لغو تحریم ها در حوزه صادرات نفت انجام‬ ‫شده باشد‪ ،‬به نظر نمی رسد حتی با فرض‬ ‫ادامه وضعیت موجود‪ ،‬این نرخ رشد تداوم‬ ‫داشته باشد‪ .‬مرکز پژوهش ها در ادامه بار‬ ‫دیگر و هنگام اش��اره به ارزش افزوده دو‬ ‫بخش کش��اورزی و س��اختمان‪ ،‬امارهای‬ ‫بانک مرک��زی را دچ��ار بیش ب��راوردی‬ ‫دانسته است‪.‬‬ ‫همچنین ب��ا وجود رش��د ‪5/1‬درصدی‬ ‫بخش صنعت در ‪ 9‬ماهه س��ال گذش��ته‬ ‫کارشناس��ان مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫خاطرنش��ان کرده ان��د که این رش��د در‬ ‫تم��ام زیرگروه ه��ای بخ��ش صنع��ت‬ ‫به ص��ورت مت��وازن تحقق پی��دا نکرده و‬ ‫وضعی��ت رک��ود صنعت در س��ال ‪ 93‬به‬ ‫ج��ز برخ��ی گروه ه��ا مانن��د محصوالت‬ ‫پتروشیمی و وس��ایل نقلیه تداوم داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصوبات شورای پول و اعتبار خلق نقدینگی می کند‬ ‫شورای پول و اعتبار در دومین قدم خود در سال ‪1394‬نرخ‬ ‫سود سپرده و تسهیالت بانکی را که چند ماهی از سوی همگان‬ ‫به دست فراموش��ی سپرده شده بود کاهش داد‪ ،‬اما تغییر نرخ‬ ‫س��ود بانکی که به دست فراموشی سپرده شده بود از انجا سر‬ ‫از میز ش��ورای پول و اعتبار دراورد و به مطالبه عمومی مردم‬ ‫در ظاهر بدل ش��د‪ ،‬که دولتمردان تدبیر و امید تغییر نرخ سود‬ ‫بانک��ی را در متن گفته های خود قرار دادند و بعد از ان ولی اهلل‬ ‫س��یف با جو حاکم بر جامعه از بررس��ی نرخ س��ود در شورای‬ ‫پ��ول و اعتبار خبر داد‪ .‬نرخ س��ود بانکی تا ح��دودی با نگاه به‬ ‫تفاهم بانک ها برای س��پرده گذاری یکس��اله ‪20‬درصد و برای‬ ‫سپرده های کوتاه مدت روزش��مار ‪ 10‬درصد تعیین شد که در‬ ‫کنار ان میزان نرخ بهره تس��هیالت عقود مشارکتی ‪24‬درصد‬ ‫و عقود مبادله ای ‪ 21‬درصد اعالم ش��د‪ .‬بعد از گذر شورای پول‬ ‫و اعتبار‪ ،‬این ش��ورا در دو جلسه مجزا افزایش سقف تسهیالت‬ ‫خرد و افزایش سقف و روش های تسهیالت مسکن را بررسی و‬ ‫مصوب کرد‪ .‬با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار‪ ،‬این شورا‬ ‫به دنبال ان بوده که بعد از چند سال ثبات در میزان تسهیالت‬ ‫تغیی��ری لحاظ کند و در کن��ار ان تحرکی در بازار های خرد و‬ ‫مسکن ایجاد کند‪ .‬مصوبات شورای پول و اعتبار از سوی مردم‬ ‫با اس��تقبال قابل توجهی به ویژه در بحث مسکن روبه رو شد اما‬ ‫نباید فراموش کرد که استقبال در بخش مسکن بیشتر معطوف‬ ‫به س��پرده صندوق یکم بوده و بانک نیز در این رابطه با کمال‬ ‫استقبال سپرده های مردم برای ارائه وام در سال اینده را پذیرا‬ ‫است‪ .‬همان طور که گفته شد مصوبات شورای پول و اعتبار از‬ ‫س��وی طرف تقاضا با استقبال خوبی روبه رو شده است اما حال‬ ‫جای س��وال دارد که ایا طرف عرضه کننده نیز با توجه به انکه‬ ‫نرخ سود س��پرده و بهره بانکی کاهش یافته تمایلی برای ارائه‬ ‫تس��هیالت به متقاضیان دارند؟ در حال حاضر به طور میانگین‬ ‫قیمت تمام ش��ده پول بانک ها در حدود ‪ 24‬تا ‪ 25‬درصد است‬ ‫ک��ه این نرخ از دل پرداخت س��ود س��پرده‪ ،‬هزینه های جاری‬ ‫بانک‪ ،‬مطالبات سوخت ش��ده‪ ،‬نرخ ذخایر قانونی و‪ ...‬برمی اید‪،‬‬ ‫زمانی که نرخ بهره تس��هیالت و قیمت تمام شده پول در بانک‪،‬‬ ‫با یکدیگر س��نجیده می شود بیان می شود که ارائه تسهیالت با‬ ‫چنین به��ره ای برای بانک ها صرفه اقتصادی ندارد و بانک ها تا‬ ‫حدودی با همین دلیل ارائه نش��دن تس��هیالت خرد را توجیه‬ ‫می کنند‪ .‬در این رابطه یک کارش��ناس پولی و بانکی بیان کرد‪:‬‬ ‫منابع بانک ها برای ارائه تسهیالت درگیر مطالبات معوق است‬ ‫و اگر این مطالبات وصول ش��ود بانک ها می توانند به مصوبات‬ ‫تو گو‬ ‫شورای پول و اعتبار عمل کنند‪ .‬احمد حاتمی یزد در گف ‬ ‫با اقتصادنیوز‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با وصول مطالبات بانکی قدرت وام دهی‬ ‫بانک ها به مراتب افزایش خواهد یافت‪ ،‬اما در غیراینصورت تنها‬ ‫مصوبات شورای پول و اعتبار مرتبط با تسهیالت خرد و مسکن‬ ‫ب��ه خلق نقدینگی جدید و افزایش تورم دامن خواهد زد‪ .‬او در‬ ‫پاسخ به این س��وال که بانک برای دریافت یک میلیون تومان‬ ‫تس��هیالت ضمانت های س��نگینی دریافت می کند حال جای‬ ‫سوال دارد که چگونه توان وصول مطالبات خود را ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حجم اعظم مطالبات بانکی مربوط به افرادی است که به منبع‬ ‫قدرت و ثروت متصل هس��تند‪ ،‬در زمان ارائه تسهیالت به این‬ ‫افراد وثیقه کافی دریافت نش��ده و ضوابط ارائه تسهیالت برای‬ ‫انها تمام و کمال رعایت نشده است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫رشد ‪ ٢٥‬درصدی‬ ‫پیامک های انی بانک صادرات‬ ‫بان��ک ص��ادرات ایران ب��ه منظور جلب‬ ‫رضای��ت و تس��ریع در اطالع رس��انی به‬ ‫مشتریان حدود ‪ ١١١‬میلیون پیام کوتاه‬ ‫را در اردیبهشت ماه سال جاری به صورت انی به تلفن‬ ‫همراه مش��تریان بانک ارسال کرد که این رقم بیانگر‬ ‫رشد ‪ ٢٥‬درصدی تعداد پیامک ها نسبت به فروردین‬ ‫ماه ‪ ٩٤‬است‪.‬‬ ‫تعداد پیامک های انی ارسال ش��ده به تلفن همراه‬ ‫مش��تریان در خ�لال اردیبهش��ت ماه س��ال جاری با‬ ‫‪٢٥‬درصد رش��د به رق��م ‪١١٠‬میلی��ون و ‪ ٧٨٣‬هزار‬ ‫پیامک رس��ید‪ .‬این بانک در راس��تای جلب رضایت‬ ‫مشتریان‪ ،‬افزایش رفاه و اسایش انها و توسعه خدمات‬ ‫نوین سیس��تم ارسال انی صورتحس��اب مشتریان از‬ ‫طریق پیامک را ارتقا داد و رش��د ‪٢٥‬درصدی تعداد‬ ‫پیامک ها بیانگر رضایت و اس��تقبال مشتریان از این‬ ‫خدمت است‪.‬‬ ‫بر این اساس مشتریان این بانک می توانند به منظور‬ ‫اطالع از تراکنش های مالی انجام شده و مانده حساب‬ ‫از طریق تلفن همراه‪ ،‬ضم��ن تکمیل فرم مربوط در‬ ‫ش��عبه افتتاح کننده حساب و اعالم تلفن همراه خود‬ ‫از خدمت دریافت صورتحساب انی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫بهره برداری از دستگاه های‬ ‫خودپرداز در مترو‬ ‫دس��تگاه های خودپ��رداز بانک ش��هر از‬ ‫ابت��دای تیرماه در ایس��تگاه های مترو و‬ ‫خطوط بی ار ت��ی تهران به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫دس��تگاه های خودپرداز بانک ش��هر از اول تیرماه‬ ‫با نصب روی س��امانه های ‪ ez-pay‬در ایستگاه های‬ ‫بی‪.‬ار‪.‬ت��ی و مت��رو به ش��هروندان تهران��ی خدمات‬ ‫گسترده تری را ارائه می دهد ‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬هم اکنون این دستگاه ها قابلیت ارائه‬ ‫همه س��رویس های موجود در خودپردازها را دارد و‬ ‫به زودی امکان خرید و شارژ بلیط روی این دستگاه ها‬ ‫فعال می شود که شهروندان تهرانی می توانند به این‬ ‫روش نیز بلیط خود را تهیه کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬س��امانه های ‪ ez-pay‬در راستای‬ ‫سیاس��ت های کالن ش��هرداری ته��ران‪ ،‬ب��ا ه��دف‬ ‫توس��عه حمل ونقل عمومی‪ ،‬رفاه حال عموم‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه های چاپ‪ ،‬توزی��ع و کنترل بلیت و‪ ...‬با عنوان‬ ‫پروژه بلیت الکترونیک در ش��هر ته��ران اغاز به کار‬ ‫کرده اس��ت که با توجه به روش اس��تفاده اسان این‬ ‫کارت بلیت ها‪ ،‬مس��افران می توانن��د با تهیه کارت ها‬ ‫با س��رعت باالتر و ب ه صورت بهینه ت��ر و یکپارچه از‬ ‫خدمات حمل ونقل عمومی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت این کیوسک ها در نقاط پرتردد‬ ‫ش��هری قرار گرفته اند و عالوه بر ارائه خدمات فروش‬ ‫و ش��ارژ بلیت الکترونیک‪ ،‬ان��واع خدمات الکترونیک‬ ‫ش��هری و بانکداری الکترونیک را به شهروندان ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫طرح کارت اعتباری خرید‬ ‫کاالی ایرانی‬ ‫معاون اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر‬ ‫اقتصاد با تاکید بر لزوم حمایت از تولید‬ ‫داخ��ل طبق فرمایش��ات رهب��ر معظم‬ ‫انق�لاب از اعطای کارت اعتباری به متقاضیان خرید‬ ‫کاالی ایران��ی خبر داد و گفت‪ :‬ب��رای هدایت منابع‬ ‫بانک ه��ا ب��ه تولی��د‪ ،‬تحری��ک تقاض��ا و تامی��ن‬ ‫نیازمندی های احاد مردم ب��ا کاالهای ایرانی‪ ،‬بانک‬ ‫مه��ر اقتصاد‪ ،‬ط��رح کارت اعتب��اری را اجرا کرده و‬ ‫امادگی انتق��ال این تجربه به بانک مرکزی و وزارت‬ ‫صنعت را دارد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا نجف پور افزود‪ :‬درح��ال حاضر تورم از‬ ‫نرخ باال به رقم های به نس��بت مطلوبی رسیده است‬ ‫و به دلیل مدیریت نقدینگی تورم هم مدیریت ش��د‪،‬‬ ‫اما با کاهش نقدینگی تقاضای خرید کاال هم کاهش‬ ‫یافته اس��ت که باید طرحی ب��رای این موضوع ارائه‬ ‫کرد که قابلیت اجرایی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه بانک به عنوان ش��بکه پولی‬ ‫باید در خدمت اقتصاد باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬طرح کارت‬ ‫اعتب��اری بانک مه��ر اقتصاد برای حمای��ت از تولید‬ ‫داخ��ل در این بانک طراحی و اجرا ش��ده اس��ت و‬ ‫اکن��ون می توانیم ادعا کنیم این ط��رح بعد از ماه ها‬ ‫اجرا و رفع موانع ان به عنوان یک طرح خوب حامی‬ ‫تولیدات داخلی تعمیم داده ش��ود‪ ،‬به نحوی که هم‬ ‫بانک ها و هم مردم و هم تولید کنندگان داخلی از ان‬ ‫منتفع ش��وند‪ .‬نجف پور خاطرنشان کرد‪ :‬طی توافق‬ ‫ب��ا تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬ب��رای خرید کاالهایی که‬ ‫انها تولی��د می کنند با مش��خصه هایی که به تفاهم‬ ‫رس��یده ایم‪( ،‬نوع کاال و میزان قیمت)‪ ،‬به متقاضیان‬ ‫کارت اعتباری خرید ان کاال ها ارائه می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار سرمایه برای‬ ‫بازگشت به مدار‬ ‫صعود مهیا می شود؟‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس سهام‬ ‫در تئ��وری ‪ loss aversion‬بر اس��اس نظ��ر‬ ‫روانشناسان‪ ،‬افراد بیش��تر از انکه از بردن لذت ببرند‬ ‫از باخت��ن متنفرند‪ .‬به این نکته «بی��زاری از باخت»‬ ‫گفته می ش��ود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس‬ ‫و س��ایر بازارهای مالی است‪ .‬شما هنگامی که در یک‬ ‫معامل��ه س��ود می کنید به س��رعت موقعی��ت خود را‬ ‫محکم می کنید و به ان اجازه رش��د بیشتر نمی دهید‬ ‫و برعک��س وقتی در ضرر هس��تید به ان اجازه رش��د‬ ‫و بزرگ ش��دن می دهید چون ناخوداگاه ذهن ش��ما‬ ‫از ض��رر متنفر اس��ت و البته همین بی��زاری از باخت‬ ‫عامل اصلی حباب قیمتی نیز هست‪ .‬در نتیجه با یک‬ ‫برنامه ریزی و عوض کردن این س��بک ساختار ذهنی‬ ‫ش��ما به مرور می توانید بر معامالت خود مسلط شوید‬ ‫و به دنبال فرصت های بعدی خواهید بود‪ .‬شاخص های‬ ‫اقتصادی ایینه تمام نمای اقتصاد هر کش��وری است‪.‬‬ ‫کاهش محس��وس تورم‪ ،‬خروج ارام از حضیض رکود‪،‬‬ ‫کنترل نوس��انات و ثبات بخشی در چند سال اخیر به‬ ‫اقتصاد ملی کش��ور پیوسته اس��ت که برای حفظ این‬ ‫پارامتره��ا در اس��تمرار مدیریتی در نظ��ام اقتصادی‪،‬‬ ‫بازار سرمایه نباید از ساختارهای پیشین پیروی کند‪،‬‬ ‫برای رهایی از بن بس��ت های ایجاد ش��ده دولت نیاز به‬ ‫اصالحات س��اختاری دارد و اینک��ه دولت کار خاصی‬ ‫نکرده‪ ،‬انکار واقعیات است‪.‬‬ ‫ای��ن روزه��ا منتقدان دول��ت یازدهم کارشناس��ان‬ ‫دولت قبلی هس��تند‪ .‬این کارشناسان مقصود خود را‬ ‫از کارهای خاص در دوران دولت قبلی واضح و روشن‬ ‫بیان نمی کنند و با یکس��ری کلیات گویی دولت فعلی‬ ‫را به مسلخ می برند؛ اما نکته هایی که قابل توجه است‬ ‫اینکه اگر منظور ایش��ان‪ ،‬دس��تاوردهای ناقص دولت‬ ‫قبلی نظیر اجرای فاز هدفمندی یارانه ها باش��د‪ ،‬خب‬ ‫باید عرض کرد که همین پدیده ها در مش��اوره همین‬ ‫کارشناسان انجام شده است که در ذهن مخاطب این‬ ‫دو س��وال را ایجاد می کند‪ .‬اگر نقد ایشان پایه علمی‬ ‫دارد چ��را این علم را در دوره مس��ئولیت خود به کار‬ ‫نبس��تند؟ و اگر ایش��ان کارش��ناس فنی این فاز مهم‬ ‫اقتصادی بوده اند‪ ،‬چرا در همان ایام کار درس��تی ثبت‬ ‫نکردند؟ که البته این پروژه اقتصادی مهم را نه به این‬ ‫دولت و نه به هیچ دولتی نمی توان نس��بت مسئولیت‬ ‫پذیری بخش��ید زیرا به قول ایشان این کارهای خاص‬ ‫با ان راه و روش انجام پذیر نیست‪ .‬اینکه سر و سامان‬ ‫دادن به مش��کالت اقتصادی و اجتماعی یک کش��ور‬ ‫مستلزم زمان است ش��کی در ان نیست‪ ،‬اما احساس‬ ‫می ش��ود دولتمردان نیز گاهی با س��خن پراکنی های‬ ‫خود‪ ،‬موجب نارضایتی سهامداران می شوند‪ .‬مسئوالن‬ ‫ت��ورم را از بع��دی می نگرند و م��ردم از بعد دیگری‪.‬‬ ‫امارها نیز متاس��فانه با هم تناق��ض دارند تا جایی که‬ ‫س��هامداران سردرگم می شوند که کدام خبر درست و‬ ‫کدام خبر نادرس��ت است‪ .‬در این میان سرمایه گذاران‬ ‫نیز انتقاداتی بجا مبنی بر ضعیف بودن تیم رس��انه ای‬ ‫دولت دارند‪ ،‬در مقابل دولت روحانی با وجود عملکرد‬ ‫اقتص��ادی قابل دفاع به دلیل توج��ه نکردن کافی به‬ ‫اقناع و تعام��ل افکار عمومی درنهای��ت ضربه خواهد‬ ‫خورد‪ .‬از این رو دولت باید به امر رسانه نگاه جدی تری‬ ‫داشته باشد و رسانه را که ابزاری بسیار حیاتی در بازار‬ ‫سرمایه اس��ت‪ ،‬قدرتمند در دستان خود داشته باشد‪.‬‬ ‫تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی و همچنین ایجاد‬ ‫ش��رایط با ثبات در اقتصاد را می ت��وان از جمله دالیل‬ ‫بهبود و مثبت شدن بازار سرمایه بعد از انجام توافقات‬ ‫برش��مرد که با این حساب‪ ،‬اکثر کارشناسان حرفه ای‬ ‫بازار س��هام پیش بینی می کنند ک��ه از ابتدا تا انتهای‬ ‫هفته پیش رو به مرور منتظر برگش��ت بازار و افزایش‬ ‫حجم معامالت باید بود زیرا ظرف زمان اصالح تا پایان‬ ‫هفته پر می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کسب درامد ‪ 3689‬میلیارد‬ ‫ریالی گروه صنعتی سپاهان‬ ‫ش��رکت گ��روه صنعتی س��پاهان در دوره ‪ 12‬ماهه‬ ‫منتهی به ‪ 29‬اسفندماه ‪ 93‬مبلغ ‪3‬هزار و ‪689‬میلیارد‬ ‫و ‪248‬میلی��ون ریال درامد حاصل از فروش داش��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت صورت های مالی یکساله گذشته خود را‬ ‫به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش «فسپا» در سال گذشته مبلغ‬ ‫‪3‬هزار و ‪689‬میلیارد و ‪248‬میلیون ریال درامد حاصل‬ ‫از فروش داشت‪ .‬از درامد این شرکت بهای تمام شده‬ ‫کاالی فروش رفته کس��ر شد و سود ناخالص دوره به‬ ‫مبلغ ‪196‬میلیارد و ‪691‬میلیون ریال محاسبه شد‪ .‬از‬ ‫سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری‪ ،‬عمومی کسر‬ ‫و درامدهای عملیاتی اضافه شد و سود عملیاتی دوره‬ ‫به مبلغ ‪223‬میلیارد و ‪474‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بورس‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اوج گیری بازار سرمایه با توافق مذاکرات هسته ای‬ ‫میلیارد رهایخارجی پشتدرهایبورس‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪:‬‬ ‫درحال حاضر رون��د حرکتی بورس تهران‬ ‫با مذاکرات هس��ته ای گره خ��ورده و این‬ ‫بازار به ش��دت از مذاکرات سیاس��ی تاثیر‬ ‫می پذیرد به طوری که با کوچکترین اخبار‬ ‫مثبت و منفی از مذاکرات‪ ،‬بورس رش��د و‬ ‫س��پس ریزش می کند‪ .‬ام��ا باید گفت که‬ ‫رون��د بازار س��رمایه به گونه ای اس��ت که‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬بخشی از نگرانی های بازار‬ ‫س��رمایه برطرف شده و فعاالن بازار سهام‬ ‫این روزها با خیال اس��وده تری نسبت به‬ ‫سرمایه گذاری اقدام می کنند‪.‬‬ ‫اصلی ترین مس��ئله ای که اکنون در بازار‬ ‫س��رمایه حاکم اس��ت‪ ،‬انتظار سهامداران‬ ‫نسبت به مشخص ش��دن نتایج مذاکرات‬ ‫است که البته رویکرد مثبت تری نسبت به‬ ‫گذشته در این باره وجود دارد و این اتفاق‬ ‫موجب شده تا س��رمایه گذاران به اتفاقات‬ ‫هسته ای رویکرد مثبت تری داشته باشند‪.‬‬ ‫امروزه بیش��تر فعاالن بازار نظرشان این‬ ‫اس��ت که نتیجه مذاک��رات مثبت بوده و‬ ‫احتمال توافق بیش��تر اس��ت و به همین‬ ‫دلی��ل برخ��ی س��رمایه گذاران عالقه مند‬ ‫هس��تند که پیشرو باش��ند و در روزهای‬ ‫اخی��ر به خریداری س��هام پرداخته اند‪ .‬اما‬ ‫همواره کارشناس��ان بازار توصیه می کنند‬ ‫ک��ه س��هامداران از رفتاره��ای هیجان��ی‬ ‫بپرهیزند و برای رسیدن به رویکرد درست‬ ‫بای��د از تحلیل ه��ای س��طحی در ح��وزه‬ ‫سیاسی و اقتصادی خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی یک��ی دیگ��ر از مزای��ای موفقی��ت در‬ ‫مذاکرات هس��ته ای را رفع محدودیت های‬ ‫اقتصادی با دیگر کش��ورها دانست و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هنگامی که تحریم های اعمالی علیه‬ ‫ای��ران کاهش پیدا کند‪ ،‬این موضوع باعث‬ ‫خواهد ش��د تا مراودات بین المللی دوباره‬ ‫اغاز شود‪ .‬ش��ایان ارانی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫با از می��ان رفتن تحریم ها ام��کان مبادله‬ ‫پولی میان ایران و کش��ورهای مختلف نیز‬ ‫به وجود می اید و به این ترتیب شرکت ها‬ ‫و تولیدکنن��دگان به راحت��ی می توانند به‬ ‫خرید و فروش محصوالت خود بپردازند و‬ ‫درامدها و س��وداوری انه��ا افزایش یابد و‬ ‫این میزان س��وداوری موجبات رشد بازار‬ ‫سرمایه را نیز فراهم اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد واقعی‬ ‫مهر اور‪ :‬با توجه به انکه‬ ‫نرخ بازدهی سرمایه در‬ ‫ایران به مراتب باالتر از‬ ‫کشورهای دیگر است‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران خارجی‬ ‫انگیزه بسیار باالیی‬ ‫برای ورود به کشور‬ ‫دارند‬ ‫‹ ‹ورود سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در این ب��اره مدیرعام��ل کارگزاری بانک‬ ‫سامان معتقد اس��ت‪ ،‬بازار سرمایه بازاری‬ ‫اس��ت که به ط��ور معم��ول اطالع��ات را‬ ‫پیش خور می کند و همواره با ش��نیدن هر‬ ‫خبری‪ ،‬این بازار به سرعت از خود واکنش‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫حمیدرضا مهراور در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به اینکه بازار س��رمایه نسبت به‬ ‫مذاکرات هس��ته ای بس��یار حساس شده‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در صورت��ی که نتایج مذاکرات‬ ‫هس��ته ای ایران و کش��ورهای ‪ 5+1‬مثبت‬ ‫باشد‪ ،‬امید زیادی می رود که سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی یا ایرانیان مقیم خارج از کش��ور‬ ‫زمینه س��رمایه گذاری را بس��یار مناسب‬ ‫ارزیاب��ی کنن��د و منابع مالی خ��ود را به‬ ‫س��مت بازارهای ایران سوق دهند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که سرمایه گذاران داخل کشور‬ ‫نیز مترص��د فرصت های تازه ب��رای ورود‬ ‫پرانرژی به بازار هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه درح��ال حاضر‬ ‫ک��م و بی��ش مذاکراتی در ای��ن زمینه با‬ ‫ش��رکت های کارگزاری انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬اکنون تماس هایی را از س��وی‬ ‫سرمایه گذاران خارجی برای اشنایی بیشتر‬ ‫ب��ا بازارهای ایران و فرصت های موجود در‬ ‫ان هم به ص��ورت حضوری و هم از طریق‬ ‫ایمی��ل داری��م ت��ا در صورت ب��ه نتیجه‬ ‫رس��یدن مذاکرات و رفع محدودیت ها‪ ،‬به‬ ‫بازار س��رمایه ایران وارد ش��وند‪ .‬مهراور‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬ب��ا توجه به انکه نرخ‬ ‫بازدهی س��رمایه در ایران به مراتب باالتر‬ ‫از کشورهای دیگر اس��ت‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫خارجی انگیزه بس��یار باالی��ی برای ورود‬ ‫به کش��ور دارند‪ .‬این کارشناس ارشد بازار‬ ‫س��رمایه از میان رفتن تحریم های اعمالی‬ ‫علی��ه ایران را یکی دیگر از عوامل موثر بر‬ ‫بازار سرمایه دانست و گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫تحریم ها از بین ب��رود‪ ،‬این موضوع باعث‬ ‫خواهد شد تا یکسری از محدودیت ها برای‬ ‫ش��رکت ها چه در زمینه صادرات و چه در‬ ‫زمینه واردات کمتر شود یا به طور کلی از‬ ‫بین برود که همه این موارد باعث خواهد‬ ‫شد تا میزان تولید در کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید‬ ‫وی رشد تولید را موجب رشد سوداوری‬ ‫ش��رکت ها دانس��ت و گف��ت‪ :‬در صورتی‬ ‫که می��زان س��وداوری و همچنین درامد‬ ‫شرکت ها افزایش یابد‪ ،‬افزایش درامد‪ ،‬اثر‬ ‫و نمود خود را در قیمت س��هام شرکت ها‬ ‫متبلور خواهد کرد و س��رمایه گذاران اعم‬ ‫از داخلی و خارج��ی را عالقه مند می کند‬ ‫تا به س��وی بازارهای ای��ران از جمله بازار‬ ‫س��رمایه حرکت کنند‪ .‬مهراور در پاس��خ‬ ‫به این س��والی مبنی بر انکه توصیه شما‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاران بع��د از نتیجه مثبت‬ ‫مذاکرات هس��ته ای چیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫صورتی که مذاکرات هس��ته ای به نتیجه‬ ‫برس��د‪ ،‬در مجم��وع می توان این��ده بازار‬ ‫س��رمایه را بسیار خوب پیش بینی کرد اما‬ ‫س��رمایه گذاران نباید زیاد هیجانی شوند‪،‬‬ ‫زیرا از میان رفتن تحریم های بین المللی‪،‬‬ ‫ورود و خروج اس��ان س��رمایه و به دنبال‬ ‫ان رش��د سوداوری شرکت ها و به حرکت‬ ‫درام��دن چرخه تولید در کش��ور فرایند‬ ‫بلندمدتی خواهد بود و نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫بنابراین س��رمایه گذاران باید پس از نتایج‬ ‫مثبت مذاکرات هسته ای با تحلیل مناسب‬ ‫از وضعیت ش��رکت ها از حرکت سریع در‬ ‫بازار اجتناب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع تحریم ها‬ ‫در این باره یکی از کارشناسان ارشد بازار‬ ‫بدهی دوقلوی معدنی استمهال شد‬ ‫بدهی ‪1/6‬هزار میلیارد تومانی دو ش��رکت‬ ‫معدن��ی چادرمل��و و گل گهر ب��ا موافقت وزیر‬ ‫صنعت و رییس ایمیدرو تا سال ‪ ۹۵‬استمهال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ب��ورس پرس‪ ،‬در حالی س��قوط‬ ‫شدید قیمت جهانی سنگ اهن و رکود حاکم‬ ‫ب��ر بخش تولی��د‪ ،‬موجب افزایش فش��ارها بر‬ ‫صنایع معدنی ش��ده که ح��دود ‪ 10‬روز پیش‬ ‫جلس��ه ای ب��ا حض��ور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬رییس ایمی��درو‪ ،‬مدی��ران عامل دو‬ ‫شرکت بورس��ی چادرملو و گل گهر و‪ ...‬برگزار‬ ‫ش��د تا درباره بدهی این دوقلوی سنگ اهنی‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫در این جلس��ه بعد از بررس��ی هم��ه موارد‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت و ریی��س ایمیدرو با اس��تمهال‬ ‫بدهی حدود ‪1/6‬ه��زار میلیارد تومانی این دو‬ ‫شرکت معدنی تا سال اینده که مربوط به حق‬ ‫پروانه ها بود‪ ،‬موافقت کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه‪ ،‬مرتضی عل��ی اکبری معاون‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‬ ‫با تایید این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم مربوط به‬ ‫بدهی حق پروانه دو سال ‪ 92‬و ‪ 93‬دو شرکت‬ ‫بود که قرار شده تا سال ‪ 95‬تقسیط شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دو ش��رکت چادرملو‬ ‫و گل گه��ر مبل��غ ح��ق پروانه س��ال جاری را‬ ‫پرداخت می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این دو ش��رکت‪،‬‬ ‫باب��ت حقوق دولت��ی بدهی ندارن��د اما دیگر‬ ‫ش��رکت های معدنی باید مبالغ ناشی از حقوق‬ ‫دولتی را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول درب��اره می��زان بدهی‬ ‫ه��ر کدام از دو ش��رکت س��نگ اهنی توضیح‬ ‫داد‪ :‬بده��ی چادرملو با در نظ��ر گرفتن وجود‬ ‫اختالف��ی‪ ،‬بین ‪ 800‬ت��ا ‪900‬میلیارد تومان و‬ ‫بدهی گل گهر حدود ‪700‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫با این حال این دو شرکت حدود ‪1300‬میلیارد‬ ‫تومان هم از ش��رکت های فوالدی طلب دارند‬ ‫ک��ه به دلیل وضعیت نامناس��ب صنعت فوالد‪،‬‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫علی اکب��ری اف��زود‪ :‬چنی��ن تصمیمی برای‬ ‫بهبود وضعیت بخش س��نگ اهن و دو شرکت‬ ‫معدنی فوق موثر بوده و خبری مثبت ارزیابی‬ ‫ش��ده و باعث کاهش فش��ارها می ش��ود اما با‬ ‫توجه به واقعیت ه��ا‪ ،‬نمی تواند در کلیت موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��رمایه نیز معتقد اس��ت‪ ،‬در صورتی که‬ ‫مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ‪5+1‬‬ ‫مثبت ش��ود‪ ،‬بازار س��رمایه ایران می تواند‬ ‫مورد توج��ه س��رمایه گذاران خارجی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬البته باید توجه کرد که این بازار باید‬ ‫به طور صحیح و اصولی نیز مدیریت شود‪.‬‬ ‫در همین زمینه ش��اهین ش��ایان ارانی‬ ‫مثبت ش��دن نتیجه‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫مذاک��رات را دارای مزایای بس��یاری برای‬ ‫اقتصاد کش��ور دانس��ت و گف��ت‪ :‬کاهش‬ ‫و به تدری��ج برداش��ته ش��دن تحریم ها به‬ ‫اش��کال مختلف می تواند در اقتصاد ایران‬ ‫تبلور داش��ته باش��د و ش��رایطی را فراهم‬ ‫شایانارانی‪:‬برایانکه‬ ‫اقتصادکشوربهنقطه‬ ‫مطلوببرسد‪،‬حداقلیکی‬ ‫دو سال زمان می برد و‬ ‫نبایدانتظارداشتکهتاثیر‬ ‫ازمیانرفتنتحریم هابه‬ ‫سرعت در اقتصاد و بازار‬ ‫سرمایهنمایانشود‬ ‫اورد ت��ا منابع ارزی ای��ران که در خارج از‬ ‫کش��ور قرار دارد ازاد ش��ده و در بازارهای‬ ‫مختلف مورد اس��تفاده قرار گیرد و به این‬ ‫ترتی��ب رونق اقتصادی را ب��ه وجود اورد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان ک��رد‪ :‬در صورتی که‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای ای��ران و ‪ 5+1‬مثبت‬ ‫شود‪ ،‬به طور قطع بورس تهران رشد خوبی‬ ‫را تجربه خواهد کرد اما باید سرمایه گذاران‬ ‫از رفتارهای هیجانی دوری کنند تا رش��د‬ ‫بازار س��رمایه صحیح و کنترل شده باشد‬ ‫و س��هامداران تحلیل های نادرست نداشته‬ ‫باشند‪ .‬این کارش��ناس ارشد بازار سرمایه‬ ‫تاثیر رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور و بازار‬ ‫س��رمایه را نیازمند زمان دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫برای انکه اقتصاد کش��ور به نقطه مطلوب‬ ‫برس��د‪ ،‬حداقل یکی دو سال زمان می برد‬ ‫و نبای��د انتظار داش��ت که تاثی��ر از میان‬ ‫رفتن تحریم ها به سرعت در اقتصاد و بازار‬ ‫سرمایه نمایان شود‪ .‬شایان ارانی در پاسخ‬ ‫به س��والی مبنی بر انکه به سهامداران چه‬ ‫توصیه ای دارید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به س��هامداران‬ ‫توصیه می کنم تا بعد از مش��خص ش��دن‬ ‫نتیج��ه مذاک��رات هس��ته ای تحت تاثی��ر‬ ‫فضای هیجانی بازار قرار نگیرند و ذوق زده‬ ‫نش��وند زیرا به طور قطع قیمت ها در بازار‬ ‫سرمایه باال خواهد رفت اما باید بازه زمانی‬ ‫مناس��بی را برای افزایش س��ود شرکت ها‬ ‫در نظ��ر گرفت‪ .‬زی��را ظرفیت های موجود‬ ‫در بازار س��رمایه به گونه ای اس��ت که باید‬ ‫با اطمین��ان به ان نگاه کنی��م و مطمئن‬ ‫باش��یم به س��وی رون��ق حرک��ت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی رش��د بازار سرمایه بعد از نتیجه‬ ‫مذاکرات هس��ته ای را مثبت خواند و بیان‬ ‫کرد‪ :‬سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند‬ ‫که رشد بازار س��رمایه پس از موفقیت در‬ ‫مذاکرات هسته ای‪ ،‬واقعی خواهد بود زیرا‬ ‫این رشد با پش��توانه اقتصادی مناسب به‬ ‫وجود می اید و دلیلی برای س��قوط یکباره‬ ‫ان وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نماد شرکت های پاالیشی به زودی بازگشایی می شود‬ ‫نماد بسته شده پاالیشگاه ها در بورس تهران به زودی با‬ ‫پیگیری های انجام شده بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران‬ ‫س��ازمان ب��ورس در این ب��اره اظهار کرد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫پاالیش��ی ک��ه نمادش��ان از چهارش��نبه گذش��ته (‪٢٧‬‬ ‫خردادماه) بس��ته ش��ده در حال مذاکره با وزارت نفت و‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی هستند‬ ‫و بر اس��اس اخرین خبرهای اعالم شده مشکل به وجود‬ ‫امده در اس��تانه رفع اس��ت و نمادها به زودی بازگشایی‬ ‫خواهند شد‪ .‬حس��ن امیری افزود‪ :‬در نخستین فرصتی‬ ‫که اطالعات م��ورد نیاز ارائه ش��ود امادگی کامل برای‬ ‫بازگشایی نمادهای بسته شده وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره برخی خبرهای منتش��ر ش��ده که تاریخ و‬ ‫زمان مش��خصی را برای بازگش��ایی نماد ش��رکت های‬ ‫پاالیش��ی اع�لام کرده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬هیچ تاری��خ دقیقی‬ ‫مشخص نشده و تاریخ های اعالم شده نادرست است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬معاون نظارت ب��ر بورس ها و‬ ‫ناشران س��ازمان بورس چهارش��نبه هفته گذشته علت‬ ‫توقف نماد ‪ ۵‬پاالیش��گاه را ناش��ی از وج��ود اطالعات با‬ ‫اهمیت اعالم کرد و از برنامه دریافت نظرات ش��رکت ها‬ ‫برای نهایی کردن دستور العمل سهام خزانه خبر داد‪.‬‬ ‫امی��ری درباره علت توقف نماد ‪ ٥‬پاالیش��گاه اصفهان‪،‬‬ ‫بندرعباس‪ ،‬تبریز‪ ،‬ش��یراز و الوان (نماد پاالیشگاه تهران‬ ‫از چندی پیش به دلیل برگزاری مجمع متوقف اس��ت)‬ ‫اظهار کرده بود‪ :‬این شرکت ها با ارسال نامه ای به سازمان‬ ‫بورس از دریافت اعالمیه ای از سوی وزارت نفت و وجود‬ ‫اطالعات با اهمیت خبر داده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاریخ اعالمیه وزارت نفت ‪ ٢٤‬خرداد‬ ‫بوده که ‪ ٢٥‬خرداد به ش��رکت ها ارسال شده‪ ،‬ادامه داده‬ ‫بود‪ :‬تاکنون جزئیات اعالمیه وزارت نفت مشخص نشده‬ ‫اما از قرار معلوم مربوط به تغییرات ارقام یارانه ها اس��ت‬ ‫که نیاز به بررس��ی اثار این اعالمیه با ارقام قبلی توسط‬ ‫شرکت ها دارد‪.‬‬ ‫امی��ری گفته بود‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬توقف نماد این ‪٥‬‬ ‫پاالیشگاه ناشی از وجود اطالعات با اهمیت بوده و بعد از‬ ‫دریافت اثار و انتشار اطالعات جدید نماد این شرکت ها‬ ‫در بورس و فرابورس باز خواهد شد‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫حکایت دیروز و امروز رینگ های اتومبیل ها‬ ‫‪21‬‬ ‫از طوقه دوچرخه ‪...‬‬ ‫تا«رینگ» هایاسپرت‬ ‫حس�ن فرازمند‪-‬گ�روه خ�ودرو‪« :‬جان‬ ‫دانل�وپ» ک�ه نامی اش�نا در س�اخت‬ ‫نخستین چرخ های چوبی برای نخستین‬ ‫دوچرخه های دنیاست‪ ،‬در دفتر خاطرات‬ ‫خود درب�اره تجربه اش در س�اخت چرخ دوچرخه‬ ‫اینچنین نوشته است‪ ...« :‬یک صفحه گرد چوبی به‬ ‫قطر ‪ 16‬اینچ س�اختم و س�پس با ورقه الستیکی با‬ ‫پهنای‪ 1/32‬اینچ لوله محکمی درست کرده و دهانه‬ ‫نازکی برای باد ک�ردن بر ان نصب کردم و با تلمبه‬ ‫توپ فوتبال «جانی» (پس�رش) ان را پر باد کرده و‬ ‫دهانه ان را مثل توپ فوتبال محکم بس�تم‪ .‬سپس‬ ‫لوله الستیکی را که پر از هوای متراکم بود‪ ،‬به دور‬ ‫چ�رخ چوبی متصل ک�ردم و ب�رای ازمایش حاضر‬ ‫شدم‪« .‬جانی» و معاون کارگاه شاهد بودند‪ .‬نخست‬ ‫یکی از چرخ های سه چرخه پسرم را که «الستیک‬ ‫تو پر» داش�ت با تمام قوت روی زمین غلتاندم که‬ ‫مس�افت س�ه چهارم فاصله ما با دیوار مقابل مان را‬ ‫طی ک�رد و به زمی�ن افت�اد‪ .‬انگاه نوب�ت به چرخ‬ ‫جدیدم رسید‪.‬‬ ‫وقتی این چرخ را که س�نگین تر از اولی هم بود‪،‬‬ ‫با همان فشار غلتاندم به نرمی و سرعت تمام طول‬ ‫حیات را طی کرد و با فش�ار ب�ه دیوار مقابل خورد‬ ‫و ب�ه زمین افت�اد‪ .‬دیگر پس از ان از دس�ت جانی‬ ‫رهایی نداش�تم‪ .‬هر روز به م�ن اصرار می کرد که با‬ ‫عجله هرچه زودتر الستیک بادی را تکمیل کنم تا‬ ‫بتواند در مس�ابقه از دوچرخه های رفقایش سبقت‬ ‫گیرد‪ .‬جانی پسر قوی و محکمی بود و به تکان های‬ ‫س�ه چرخه اش اهمیتی نمی داد ولی هر روز شکایت‬ ‫می کرد که س�رعت سه چرخه خیلی کم است و هر‬ ‫چه س�عی می کند در راه مدرس�ه زودت�ر از میان‬ ‫جمعیت و وسایل نقلیه عبور کند‪ ،‬موفق نمی شود‪».‬‬ ‫براساس یادداشت های باقی مانده از این مخترع‪،‬‬ ‫در حقیقت اصرار و یاداوری مکرر «جانی» س�بب‬ ‫تشویق و تحریک «دانلوپ» بود‪ ،‬به طوری که برای‬ ‫عملی کردن نقشه خود در زمستان ‪ 1887‬میالدی‬ ‫دست به کار شد‪.‬‬ ‫ابتدا با چوب نارون ‪ 2‬حلقه محکم هریک به قطر ‪3‬‬ ‫پا ساخت‪ .‬بعد دو لوله میان تهی الستیکی به اندازه‬ ‫چرخ ه�ای دوچرخه تهیه کرد و دو س�ر هر یک را‬ ‫مس�دود و دهانه نازکی برای باد کردن بر انها نصب‬ ‫کرد و دور لوله ها را ابتدا با یک الیه پارچه کرباسی‬ ‫و سپس با یک ورقه الستیک نازک محکم پوشاند و‬ ‫الستیک ها را پر باد کرده و به دور چرخ های چوبی‬ ‫نص�ب کرد و باالخره چرخ های حاصل را به دوچرخ‬ ‫عقب سه چرخه جانی وصل کرد‪.‬‬ ‫جانی که تحمل نداشت تا فرارسیدن صبح منتظر‬ ‫«دانلوپ» پدر رینگ های امروزی‬ ‫می گویند نخس��تین کس��ی ک��ه دوچرخه را س��اخت‪ ،‬مبتکر‬ ‫فرانس��وی به نام «سیوراک» بود که در سال ‪1690‬میالدی موفق‬ ‫به س��اختن دوچرخه چوبی ش��د و هنگامی که او با دوچرخه اش‬ ‫ب��ه خیابان ه��ای پاریس امد‪ ،‬مردم پاریس ان را «اس��ب چوبی»‬ ‫نامیدن��د و ای��ن نوع دوچرخه ب��ا همین نام به ب��ازار امد و مورد‬ ‫استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ 127‬س��ال بعد در شهر «کارلس��روهه» المان شخص دیگری‬ ‫ب��ه نام «ب��ارون فون دریاس» دوچرخه کامل تری س��اخت و یک‬ ‫زی��ن کوچک هم روی ان گذاش��ت و مورد اس��تقبال مردم اروپا‬ ‫ق��رار گرفت‪ ،‬طوری که یکی از افراد باذوق و مبتکر به نام «دنیس‬ ‫جانس��ون» یکی از این دوچرخه ه��ا را از المان با خود به انگلیس‬ ‫برد تا از روی ان دوچرخه های دیگر بسازد‪ ،‬دوچرخه ای که بعدها‬ ‫با نام «جانس��ون» در انگلیس س��اخته و تولید ش��د و باعث شد‬ ‫دوچرخه سواری برای مردم انگلیس تفریح عمومی شود‪.‬‬ ‫بعدها در س��ال ‪1818‬م شخصی دیگر به نام «بارون ساوربرن»‬ ‫در فرانس��ه دوچرخه ای س��اخت که دارای چرخ بسیار بزرگی در‬ ‫جلو و چرخ کوچکی در عقب بود و بعد از ان نیز مبتکران زیادی‬ ‫در دیگر کشورها دوچرخه های جدیدتری ساختند‪ ،‬دوچرخه هایی‬ ‫ک��ه چرخ ها و طوقه های انها با هم تفاوت زیادی داش��تند‪ .‬از این‬ ‫رو بخش عم��ده ابتکار و ذوق مبتک��ران و مخترعان دوچرخه ها‬ ‫صرف چرخ های انها می ش��د و چرخ ه��ا و طوقه ها‪ ،‬دغدغه اصلی‬ ‫دوچرخه سازان جهان بود تا انجا که «جان بوید دانلوپ» با ساخت‬ ‫یک الس��تیک باد کرده و س��وار کردن ان ب��ه دور طوقه چوبی‪،‬‬ ‫توانس��ت برای همیشه مسئله ساخت طوقه یا رینگ را حل کند‪.‬‬ ‫اما در واقع «دانلوپ» که بود و چرا دست به ساخت رینگ زد؟‬ ‫«دانل��وپ» یکی از مهاجران به کش��ور ایرلند ب��ود و خانواده او‬ ‫همگی برزگر بودند و از چندین نسل قبل در زمین های وسیع‪ ،‬به‬ ‫زراعت روزگار گذرانده بودند‪« .‬جان» پس��ر سالم و خوش بنیه ای‬ ‫نبود‪ ،‬در نتیجه والدین او تصمیم گرفتند به جای کارهای سنگین‬ ‫رعیت��ی او را ب��ه درس خواندن وادارند‪ .‬جان در اغازکار اس��تعداد‬ ‫خاص��ی از خود نش��ان داد و گاهی ب��ه زندگی حیوان��ات و علم‬ ‫طب عالقه مند می ش��د و زمانی دیگر به علم موس��یقی و نواختن‬ ‫ویول��ن می پرداخت‪ ،‬ولی بیش از همه چیز ذوق فطری او متوجه‬ ‫مطالب علمی و ماش��ین و مکانیک بود‪ .‬او در مدرس��ه نیز پسری‬ ‫زرنگ و موفق بود و در س��ن ‪19‬س��الگی در ش��هر «ادیمبورگ»‬ ‫دیپلم خود را در رش��ته جراحی دام ها به دس��ت اورد و در سال‬ ‫‪1867‬م که ‪ 27‬س��ال داش��ت‪ ،‬به ایرلند مهاجرت کرد و در شهر‬ ‫«بلفاست» به ش��غل دامپزشکی شروع به کار و امرار معاش کرد‪.‬‬ ‫در این ایام اس��ب‪ ،‬مهم ترین وسیله حمل و نقل محسوب می شد‬ ‫ن هنوز بس��یار کم و دور افتاده بود و در س��ال ‪1880‬م‬ ‫زیرا راه اه ‬ ‫اتومبی��ل مراحل ازمایش های خطرناک خ��ود را می گذارند‪ ،‬غیر‬ ‫از اس��ب یک وس��یله حمل و نقل دیگری هم یافت می شد و ان‬ ‫«دوچرخه» بود‪ .‬اختراع س��ه چرخه و دوچرخه پایی به وسیله یک‬ ‫اهنگر اسکاتلندی به نام «کرک پاتریک مک میالن» در همان سال‬ ‫تولد «جان بوید دانلوپ» و در نزدیکی زادگاه وی انجام شد‪ .‬چرخ‬ ‫عق��ب این دوچرخه ها با رکابی به حرک��ت درمی امد و چرخ جلو‬ ‫متصل به دس��ته فرمان و ویژه پیچ خوردن و تغییر مسیر بود‪ .‬در‬ ‫سال ‪1842‬م «مک میالن» اقدام به مسافرت با دوچرخه کرد و از‬ ‫دهکده خود تا ش��هر «گالسکو» یعنی مسافت هفتاد و چند مایل‬ ‫را در مدت ‪ 2‬روز پیمود‪« .‬دانلوپ» تا س��ن ‪ 47‬سالگی هنوز سوار‬ ‫دوچرخه نش��ده بود‪ ،‬زیرا در ان زمان کارخانه دوچرخه سازی در‬ ‫ایرلند دایر نشده بود‪ .‬جان دانلوپ همیشه با درشکه یک اسبه به‬ ‫مالقات بیماران خود می رفت و با وجود انکه درشکه اش فنربندی‬ ‫داشت‪ ،‬هرگاه چرخ های ان به دست انداز یا قلوه سنگی برمی خورد‪،‬‬ ‫تکان سختی به او وارد می شد‪.‬‬ ‫دانلوپ عالوه بر مغزی متجس��س و زیرک صاحب پس��ری ‪10‬‬ ‫ساله به نام «جانی» بود‪ .‬دنیای امروز یکی از اختراعات مهم خود‬ ‫را مدیون این دو نفر است‪.‬‬ ‫‹ ‹جانی کوچک و سه چرخه اش‬ ‫دانلوپ از ابتدای جوانی درباره وسایل نقلیه فکر کرده و همواره‬ ‫متوجه بود که در اثر وضع بد جاده های پر از س��نگ ان زمان‪ ،‬تا‬ ‫چ��ه حد نیروی محرکه وس��ایل نقلیه اتالف ش��ده و حرکت انها‬ ‫نامناس��ب می ش��د‪ .‬وی همیشه در این اندیش��ه بود که از انتقال‬ ‫تکان های چرخ به بدنه وسیله نقلیه جلوگیری کند و برای عملی‬ ‫کردن این منظور به راه های مختلفی متوس��ل ش��د‪ .‬در ابتدا فکر‬ ‫کرد پره های بین محور چرخ و میله مرکزی را قابل ارتجاع بسازد‪،‬‬ ‫بعده��ا تصمیم گرفت با به کار بردن انواع فنرهای لوله ای و صاف‬ ‫از تکان و ارتعاش ماشین بکاهد‪ ،‬ولی باالخره به این نتیجه رسید‬ ‫که باید این عیب و علت را از سرچشمه اش یعنی محل اصطکاک‬ ‫چ��رخ با جاده جلوگیری ک��رد و در طول س��ال های طوالنی که‬ ‫«دانلوپ» با جدیت تمام مش��غول انجام وظایف دامپزش��کی بود‪،‬‬ ‫فرصت کافی برای تحقیق و ازمایش در این زمینه نداش��ت و اما‬ ‫در ‪ 47‬سالگی موقعیت مناس��بی یافت که نظریات سابق خود را‬ ‫به عمل در اورد‪.‬‬ ‫«جانی» پسر ‪ 10‬ساله اش نیز با اصرار های بچگانه خود او را در‬ ‫این راه کمک کرد‪ .‬دانلوپ به این فکر افتاده بود که لوله الستیکی‬ ‫محکم��ی را پر از هوای متراکم س��اخته و به دور چرخ قرار دهد‪.‬‬ ‫این راه حل که امرو ز بس��یار س��اده و پیش پا افتاده است در سال‬ ‫‪1887‬م فکری بدیع و غیرعادی بود‪.‬‬ ‫با اختراع چرخ های الستیکی به وسیله «دانلوپ» در ان روزگار‪،‬‬ ‫وسایل نقلیه بیشتری مورد استفاده عمومی قرار گرفته و دوچرخه‬ ‫نیز پا به عرصه وجود گذاش��ته بود‪ .‬اگر به روش صحیحی اختراع‬ ‫چرخ تکمیل می شد‪ ،‬به طور طبع استفاده از ان بسیار زیاد می شد‬ ‫و در کار وس��ایل نقلی��ه انقالب��ی به وجود می اورد‪ .‬ش��اید همان‬ ‫دوچرخه س��نگین به زودی در همه جای جهان مرس��وم ترین و‬ ‫سبک ترین وسیله حمل و نقل می شد‪.‬‬ ‫ام��ا همه تالش های او و افراد بعد از او‪ ،‬صرف س��اخته ش��دن‬ ‫عنصری به نام «طوقه» شد‪.‬‬ ‫بماند‪ ،‬شبانه در ساعت ‪ 10‬سوار سه چرخه شد و مدت‬ ‫یک ساعت با خوشحالی و رضایت تمام به گردش در‬ ‫اطراف پرداخت و به پدرش گفت که خیال نمی کرد‬ ‫روزی بتواند با س�ه چرخه اش انقدر سریع و راحت‬ ‫حرکت کند‪« .‬دانلوپ» نگرانی دیگری داش�ت و با‬ ‫خود می اندیش�ید که ایا دوام چرخ های الستیکی‬ ‫ت�ا چه اندازه خواه�د بود؟ موضوع مه�م برای وی‬ ‫ای�ن بود که اس�تعمال چ�رخ الس�تیکی جدید در‬ ‫وسیله های نقلیه سنگین با اشکاالت تازه ای مواجه‬ ‫نش�ود و قدرت و دوام کافی داشته باشد‪ .‬صبح روز‬ ‫بعد دانلوپ الستیک های سه چرخه جانی را بررسی‬ ‫کرد که هیچکدام زخمی و ساییده نشده باشند‪ .‬در‬ ‫واقع این حکایت س�اخته شدن نخستین «طوقه»‬ ‫یا رینگ�ی بود که یک الس�تیک باد ش�ده به دور‬ ‫ان انداخته می ش�د و این چنین ب�ود که نام «جان‬ ‫دانلوپ» به عنوان نخستین سازنده رینگ یا چرخ‬ ‫دوچرخه یا س�ه چرخ های جه�ان در تاریخ به ثبت‬ ‫رس�ید‪ .‬اما به راستی «دانلوپ» که بود و چه شد که‬ ‫دس�ت به این اختراع زد؟ این مطل�ب را در بخش‬ ‫بعدی گزارش بخوانید‪.‬‬ ‫تاخت و تاز رینگ های الومینیومی در جهان‬ ‫نخستین دغدغه کسانی که در اختراع اتومبیل نقشی داشتند‪ ،‬این بود‬ ‫که بتوانند بدنه اتومبیل را روی چهارچرخ به حرکت در بیاورند و هر چه‬ ‫تفکر و ابتکار و ذوق داشتند‪ ،‬به خرج دادند تا حرکت نخستین اتومبیل ها‬ ‫را روی چهارچ��رخ بیش��تر تنظی��م و تدوین کنند‪ .‬از ای��ن رو می توان‬ ‫گف��ت چرخ ها که این روزه��ا به انها «رینگ» می گویی��م‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫بخش ه��ای اخت��راع اتومبیل در جهان ب��ود و همه انها می خواس��تند‬ ‫وس��یله ای بسازند که یک تا ‪ 8‬نفر را از جایی به جای دیگر منتقل کند‬ ‫و این از نخس��تین تعریف ها درباره اتومبیل ب��ود‪ .‬دغدغه ای که از ابتدا‬ ‫با مخترعان اتومبیل بود‪ ،‬س��رانجام ب��ه مبتکر و مخترعی به نام «رابرت‬ ‫تامس��ون» رس��ید و با ابتکارهای او اس��تفاده از رینگ های الومینیومی‬ ‫در جهان اتومبیل س��ازی رایج ش��د و امروز نیز ب��ه کار بردن رینگ های‬ ‫اس��پرت و غیرفوالدی به ویژه در خودروهای جدید و به روز کمپانی های‬ ‫مط��رح‪ ،‬رو به فراگیری اس��ت‪ .‬همچنین اس��تفاده از این رینگ ها‪ ،‬بنابر‬ ‫دالئلی مانن د زیبایی ظاهری‪ ،‬س��بکی‪ ،‬افزایش قابلیت فرمان پذیری و‪...‬‬ ‫همواره توجه مصرف کنندگان را به خود جلب کرده اس��ت‪ .‬رینگ چرخ‬ ‫غیرفوالدی (الومینیومی و‪ )...‬در صورتی که به طور اس��تاندارد س��اخته‬ ‫و اس��تفاده ش��ود‪ ،‬دارای مزایای قابل توجهی است‪ .‬از فاکتورهای مهمی‬ ‫که در اس��تفاده از رینگ های الومینیومی مدنظر باش��د‪ ،‬روش انتخاب‬ ‫رینگ و الس��تیک مناسب و متناسب با خودرو است‪ .‬توسعه رینگ های‬ ‫اس��پرت در حال حاضر‪ ،‬مدنظر بیش��تر خودروسازان مطرح جهان است‪،‬‬ ‫همچنین تغییر رینگ های فوالدی یا استفاده از رینگ های اسپرت توجه‬ ‫بس��یاری از مصرف کنندگان را جلب کرده‪ ،‬اما همواره سواالتی مانن د ایا‬ ‫اس��تفاده از رینگ های الومینیومی یا اس��پرت‪ ،‬برای خودرو مضر است؟‬ ‫ای��ن رینگ ها ایمنی و قابلیت فرمان پذیری خودرو را افزایش می دهند؟‬ ‫تاثی��ر رینگ های الومینیومی بر سیس��تم تعلیق و یا در اصطالح‪ ،‬نرمی‬ ‫خودرو به چه ش��کل است ؟ و س��واالتی مانند ان برای مصرف کنندگان‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬نکته مهم دیگر که باید در استفاده از رینگ های اسپرت‬ ‫مدنظ��ر قرار گیرد‪ ،‬روش انتخاب مناس��ب ان با توج��ه به نوع خودرو و‬ ‫ش��رایط کاربری ان است‪ .‬اش��نایی با جدول ها و ابعاد اس��تاندارد ارائه‬ ‫شده‪ ،‬می تواند نقش بسزایی در انتخاب رینگ و الستیک مناسب داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در کشورهای پیش��رو در صنعت تولید رینگ های اسپرت (ژاپن‬ ‫و‪ )...‬همواره فناوری تولید از مهم ترین فاکتورهاست‪ .‬رینگ های یادشده‪،‬‬ ‫بیشتر از الیاژهایی مانند الومینیوم و منیزیم ساخته می شوند که ساخت‬ ‫انها‪ ،‬فرایندهای پیچیده ای می طلبد‪.‬‬ ‫رینگ های ایرانی در بسته بندی خارجی‬ ‫برخ��ی رینگ هایی ک��ه این روزه��ا در بازار‬ ‫رین��گ و قالپ��اق خرید و فروش می ش��ود و از‬ ‫قض��ا مورد توجه قش��رهای وس��یعی از جوانان‬ ‫هم اس��ت‪ ،‬رینگ های سبک است که متاسفانه‬ ‫همین س��بکی انها عل��ت اصل��ی بی کیفیتی‬ ‫انهاست و در چند دست انداز و برخورد با چند‬ ‫مانع‪ ،‬دچار تاب و لنگی می شوند‪.‬‬ ‫به گفته نامور‪ ،‬یکی از دس��ت اندرکاران بازار‬ ‫رینگ و قالپاق‪ ،‬یکی از دالیل اصلی پایین بودن‬ ‫کیفیت این نوع رینگ ها‪ ،‬اس��تفاده از الیاژهای‬ ‫نامرغ��وب و از طرف دیگر س��بک گرفتن وزن‬ ‫قطعه به منظور کاهش الیاژ مصرفی به ش��کل‬ ‫غیراستاندارد است‪ .‬از این رو برخی شرکت های تولیدکننده برای کاهش‬ ‫هزینه های خود و قیمت هر دس��ت رینگ‪ ،‬اقدام به استفاده از الیاژهای‬ ‫بی کیفیت با درصد اهن باال و تهیه شده از قراضه و ضایعات می کنند که‬ ‫با این کار می توان به ش��کل غیراستاندارد و غیرمجاز تا حدود ‪17‬درصد‬ ‫هزینه ها را کاهش داد‪.‬‬ ‫او در س��ایت «ل��وازم یدکی ایران��ی» در این باره گفته اس��ت‪ :‬از طرف‬ ‫دیگر برخی از این کارخانه ها برای کاهش هرچه بیشتر هزینه ها اقدام به‬ ‫کاهش وزن قطعه تولیدی از طریق کاهش ضخامت قطعه در قسمت های‬ ‫مختلف رینگ می کنند‪ .‬با این کار مقاومت قطعه کاهش یافته و احتمال‬ ‫شکس��ت ان به ش��دت افزایش می یابد‪ .‬یادمان باش��د فق��ط در صورتی‬ ‫می توان ضخامت قطعه در قس��مت های مختلف ان را به طور استاندارد و‬ ‫مجاز کاهش داد که از روش موسوم به «فورگ» در تولید رینگ استفاده‬ ‫کرد که این روش‪ ،‬روش��ی پرهزینه و پیچیده اس��ت و بیش��تر به وسیله‬ ‫کارخانه های تولید رینگ امریکایی اس��تفاده می ش��ود‪ .‬در ضمن هزینه‬ ‫تمام ش��ده و قیمت هر دس��ت رینگ در این روش‪ ،‬حدود ‪ 2‬برابر قیمت‬ ‫رینگ های اروپایی و ‪ 4/5‬برابر قیمت رینگ های جنوب ش��رق اس��یایی‬ ‫است که با روش ریخته گری تولید می شوند‪.‬‬ ‫با وجود تمامی مواردی که بدان اش��اره شد‪،‬‬ ‫باز هم بازار این ن��وع رینگ های بی کیفیت در‬ ‫ایران داغ اس��ت و مردم با اعتم��اد به خارجی‬ ‫بودن و قیمت پایین انها نس��بت به رینگ های‬ ‫اروپای��ی به س��مت انها می روند‪ ،‬ول��ی به این‬ ‫مطل��ب توجه ندارند که به خاط��ر این اعتماد‬ ‫اشتباه با جان خود و اطرافیان بازی می کنند‪.‬‬ ‫او همچنین یاداوری کرده رینگ های موجود‬ ‫در ب��ازار ایران‪ ،‬تولید داخل و ایرانی اس��ت‪ .‬در‬ ‫ایران در ح��ال حاضر ‪ 7‬کارخان��ه تولید رینگ‬ ‫الومینیومی معتبر و شاخص وجود دارد که به‬ ‫علت اینکه نام این کارخانه ها با مارک و عالمت‬ ‫تجاری که روی قطعه حک می ش��ود‪ ،‬متفاوت اس��ت و مشکل تبلیغاتی‬ ‫رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫ب��دون اغراق می توان گفت کیفیت رینگ تولیدی این ‪ 7‬واحد تولیدی‬ ‫به علت استانداردهای سخت و مراحل پیچیده و دستگاه های پیشرفته ای‬ ‫که اس��تفاده می کنند‪ ،‬به نس��بت قابل قبول و مورد تایید اس��ت‪ .‬در کل‬ ‫می توان گفت ش��اید کیفیت رینگ ایرانی در حد کیفیت رینگ اروپایی‬ ‫(البت��ه مارک های معتبر اروپایی) ب��اال به نظر نیاید‪ ،‬ولی از یک طرف به‬ ‫جرات می توان گفت کیفیت رینگ تولید ایران مورد تایید استاندارد های‬ ‫اروپای��ی و حتی امریکایی اس��ت‪ ،‬به طوری که برخ��ی واحد های تولید‬ ‫رینگ در ایران عالوه بر اخذ استاندارد های اجباری ایران‪ ،‬به طور اختیاری‬ ‫اس��تاندارد های اروپایی را نیز اخذ کرده و یا از انها اس��تفاده می کنند و‬ ‫حتی برخی با لیسانس ش��رکت های معتبر اروپایی هستند که این خود‬ ‫تایید کنن��ده کیفیت ب��االی رینگ های ایرانی و رقابت این ش��رکت ها با‬ ‫کارخانه های تولید رینگ در اروپا است‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور ش��ده اس��ت تنها راه حل این مشکل که هر ایرانی‬ ‫ب��دون تحقیق و اطالع کافی‪ ،‬کاالی خارجی را به خاطر خارجی بودن بر‬ ‫کاالی ایرانی ترجیح می دهد‪ ،‬فرهنگ سازی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت مجلس‬ ‫از اصالح قوانین‬ ‫صنعت هوانوردی‬ ‫علیرضا خسروی‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫درحال حاضر همه الزام��ات ایمنی زیر نظر «ایکائو»‬ ‫(سازمان جهانی هوانوردی) در حمل ونقل هوایی ایران‬ ‫رعایت می ش��ود‪ ،‬اما همچنان در ای��ن زمینه‪ ،‬قدرت‬ ‫رقابت با کشورهای همس��ایه وجود ندارد زیرا ناوگان‬ ‫این کش��ورها‪ ،‬ناوگانی جوان تر اس��ت و از مش��اوران‬ ‫بین الملل��ی اس��تفاده می کنند و برخ��ی ویژگی های‬ ‫ممتاز دیگری نی��ز دارند‪ .‬در مجموع کارکنان پروازی‬ ‫و فرودگاهی ایران توانست ه با وجود همه کاستی ها‪ ،‬به‬ ‫مدد تجرب��ه‪ ،‬کمبودها را جبران کند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫فض��ای مثبت به وج��ود امده در عرص��ه بین الملل و‬ ‫کاهش تحریم ه��ا‪ ،‬به طور قطع گشایش��ی در صنعت‬ ‫هوانوردی ایران ایجاد خواهد کرد‪ ،‬زیرا درحال حاضر‬ ‫بس��یاری از هواپیماهای کشور ما نیاز به قطعه دارند و‬ ‫این قطعه ها در بس��یاری از موارد با دش��واری و با دور‬ ‫زدن تحریم ها فراهم می شود‪ .‬از سوی دیگر متاسفانه‬ ‫برخ��ی خودتحریمی ها در کش��ور وج��ود دارد که در‬ ‫صنعت حمل ونقل هوایی‪ ،‬مشکالتی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در برخی موارد‪ ،‬برخ��ی قوانین و مقررات‪ ،‬مانع ایجاد‬ ‫می کنند ک��ه در این زمینه خواهش ما از مس��ئوالن‬ ‫دولتی این اس��ت که تنها به بیان این مشکالت اکتفا‬ ‫نکنند و درخواست های خود برای اصالح این قوانین را‬ ‫در قالب الیحه به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال درح��ال حاضر به واردات قطعه مالیات‬ ‫تعلق می گیرد اما به هواپیما خیر‪ .‬این قانون را می توان‬ ‫اصالح کرده و راه را برای توس��عه حمل ونقل هوایی تا‬ ‫حدی باز کرد‪ .‬همچنین در زمان تحریم برخی قطعات‬ ‫به وسیله برخی افراد و با ترفندهای مختلف وارد کشور‬ ‫می ش��ود که در زمین��ه کمک به این رون��د‪ ،‬می توان‬ ‫عوارض این واردات را حذف کرد اما جای تعجب است‬ ‫که چرا الیحه ای که تعدیل کننده این قوانین باشد‪ ،‬به‬ ‫مجلس شورای اس�لامی ارائه نمی شود؟ هیات دولت‬ ‫اطمینان داش��ته باش��د با ارائه چنین لوایحی‪ ،‬پاسخ‬ ‫مثبتی از مجلس ش��ورای اس�لامی خواهد گرفت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر باید از تولید هواپیما در ایران حمایت کرد‬ ‫و نبای��د با بروز مش��کالت‪ ،‬تولید داخل را زیر س��وال‬ ‫برد‪ .‬دولت‪ ،‬مجل��س و مردم باید از صنعت هواپیمایی‬ ‫داخل حمایت کنند و مدنظر داش��ته باش��ند که باید‬ ‫این امادگی در کش��ور وجود داش��ته باشد تا اگر قرار‬ ‫ش��د روزی روی پای خود بایس��تیم‪ ،‬این توان وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر در صنعت حمل ونق��ل هوایی ایران‪،‬‬ ‫سازمان مس��تقلی برای بررسی س��وانح هوایی وجود‬ ‫ندارد و س��ازمان هواپیمایی مس��ئولیت این امر را به‬ ‫عهده دارد‪ ،‬در حالی که به نظر می رس��د تشکیل تیم‬ ‫بررسی این س��وانح با مشارکت گروه های متخصص و‬ ‫دانش��گاهیان و افرادی خارج از دولت‪ ،‬مطلوب تر باشد‬ ‫تا گزارش س��وانح‪ ،‬ش��فاف و دقیق تر ارائه ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫این گونه مش��کالت در صنعت حمل ونقل هوایی رفع‬ ‫نش��ود و اگر از تجربه های موفق دیگر کش��ورها درس‬ ‫گرفته نش��ود‪ ،‬به جای اینک��ه صنعت هوانوردی ما در‬ ‫دنیا اثرگذار باشد‪ ،‬عبرت دیگر کشورها خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ایس�نا‪ :‬س��ید جعف��ر تش��کری هاش��می‪ ،‬معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از طرح مدیریت‬ ‫ش��هری به منظور خروج مینی بوس های فرس��وده از‬ ‫پایتخ��ت در قالب ‪ ۳‬گزینه اجرایی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ل حاضر افزون ب��ر ‪ ۱۱۰۰‬دس��تگاه مینی بوس‬ ‫درح��ا ‬ ‫فرسوده در تهران مش��غول به کار هستند که به دلیل‬ ‫فرس��ودگی نقش مهم��ی در الوده ک��ردن هوای این‬ ‫کالنشهر دارند‪.‬‬ ‫خب�ر خودرو‪ :‬اقبال ش��اکری‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫عمران ش��ورای ش��هر تهران گفت‪ :‬طبق بررسی هایی‬ ‫که س��ازمان های مس��ئول درباره واردات خودروهای‬ ‫هیبریدی انج��ام دادند‪ ،‬بودجه مورد نیاز برای واردات‬ ‫این خودروها پیش بینی و قرار ش��د امس��ال ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫خودرو دوگانه س��وز و هیبریدی به کش��ور وارد شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه مناقصه برگزار ش��د‪ ،‬اما طبق‬ ‫اخرین اخبار از معاونت حمل ونقل و س��تاد س��وخت‬ ‫کشور تاکنون توافقات مورد نظر مبنی بر تعداد خودرو‬ ‫مورد نی��از و امکان تامی��ن ان از طریق کش��ور مبدا‬ ‫تکمیل نشده است‪.‬‬ ‫واحد مرکزی خبر‪ :‬نخستین ریل باس های ‪ ۲‬طبقه‬ ‫در ن��اوگان ریلی جنوب راه اندازی ش��دند‪ .‬عبدالکریم‬ ‫درویش زاده‪ ،‬مدیرکل راه اهن ناحیه جنوب گفت‪ :‬این‬ ‫قطارها دارای ‪ ۱۱‬س��الن و هر س��الن با ظرفیت ‪۱۰۸‬‬ ‫صندلی است که با اعتبار ‪۲۷۰‬میلیارد ریال به ناوگان‬ ‫ریلی این ناحیه افزوده شدند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این قطارها‬ ‫دارای ‪ ۶‬دی��زل «زیمنس» هس��تند که با اعتبار ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال خریداری ش��دند و ت��ا ‪ ۱۶۰‬کیلومتر در‬ ‫ساعت سرعت دارند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫در بررسی‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫از وضعیت ایمنی در حمل ونقل هوایی ایران مطرح شد‬ ‫اهمیت حیاتی کشف علل سوانح هوایی‬ ‫اک�رم امینی ـ گروه خ�ودرو‪ :‬در میان ‪۱۲‬‬ ‫کش��ور منطقه‪ ،‬ایران جزو ‪ ۶‬کش��وری است‬ ‫که س��وانح مرگبار هوایی داش��ته است‪ .‬این‬ ‫س��خن علیرضا جهانگیریان‪ ،‬معاون وزیر راه و‬ ‫شهرسازی است‪ .‬وی عالوه بر بیان این سخن‪،‬‬ ‫ای��ن را هم ی��اداوری کرده که ای��ران از نظر‬ ‫ارگان های نظارت��ی در ایمنی پرواز‪ ،‬در جمع‬ ‫‪ ۲۰‬کشور برتر جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫اهمی��ت ایمن��ی در حمل ونق��ل هوایی بر‬ ‫هیچ ک��س پوش��یده نیس��ت‪ ،‬جهانگیریان‪2 ،‬‬ ‫س��ال پیش‪ ،‬در زمان معارفه به عنوان رییس‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری‪ ،‬ایمنی را خط‬ ‫قرم��ز س��ازمان هواپیمایی کش��وری عنوان‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬فوری ترین مس��ئله ای که در‬ ‫این سازمان به ان بها می دهم‪ ،‬همین مسئله‬ ‫اس��ت؛ برنامه اول و اخر اینجانب ایمنی پرواز‬ ‫است‪ .‬وی معتقد است ‪ 5‬دسته صاحب نظران‪،‬‬ ‫س��ازندگان‪ ،‬گروه های خدماتی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی و گ��روه عملیات و نظارت‪ ،‬هریک‬ ‫به س��هم خ��ود در ایمنی پ��رواز ایفای نقش‬ ‫می کنن��د‪ ،‬از ای��ن رو برای باال بردن س��طح‬ ‫امنیت پروازها باید تعاملی مناس��ب بین تمام‬ ‫این گروه ها شکل بگیرد‪.‬‬ ‫از انج��ا که با وقوع س��انحه هوای��ی‪ ،‬ده ها‬ ‫خانواده تحت تاثیر قرار می گیرند‪ ،‬اندیش��یدن‬ ‫تمهیدات الزم برای جلوگیری از وقوع سانحه‪،‬‬ ‫اهمیت وی��ژه ای دارد‪ .‬وقتی صحبت از ایمنی‬ ‫یک وسیله پرنده می شود‪ ،‬هدف حفظ امنیت‬ ‫جانی و مالی سرنش��ینان و وسیله پرنده است‬ ‫و تفاوتی نمی کند که تعداد سرنشینان کم یا‬ ‫زیاد و مس��افران نظامی یا غیرنظامی باشند‪،‬‬ ‫البته هواپیمای جت مس��افری از این نظر که‬ ‫حامل سرنشینان غیرنظامی و به تعداد بیشتر‬ ‫(نس��بت ب��ه هواپیماهای کوچ��ک و نظامی)‬ ‫اس��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬حساس��یت و دقت بیشتری را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫میالد باستانی‪ ،‬کارشناس حمل ونقل هوایی‬ ‫با بیان ای��ن مطلب‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬اگر همه قوانین و دستورالعمل های‬ ‫ایمن��ی صنعت هوانوردی به درس��تی رعایت‬ ‫شود‪ ،‬احتمال وقوع سانحه هوایی تقریبا برابر‬ ‫صفر خواهد ش��د و تنه��ا نقص های پنهان در‬ ‫طراحی باقی می ماند که بررسی ان‪ ،‬فرایندی‬ ‫جداگانه دارد‪.‬‬ ‫اما باید بدانیم بررس��ی سانحه هوایی‪ ،‬اهمیت‬ ‫بس��یار زیادی دارد و با نتایج بررسی‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت بتوان جان ده ها انس��ان دیگر را نجات‬ ‫داد‪ .‬به گفته باس��تانی‪ ،‬تجربه به دست امده از‬ ‫اش��تباه های رخ داده در یک سانحه‪ ،‬می تواند‬ ‫از تک��رار فاجعه جلوگیری کند‪ ،‬همچنین اگر‬ ‫نقصی در طراحی یک ن��وع هواپیمای خاص‬ ‫نهفته باشد‪ ،‬بررسی سانحه ان را اشکار کرده‬ ‫و ب��ا رفع نقص در ان نوع هواپیما‪ ،‬از س��وانح‬ ‫بعدی و از بین رفتن سرمایه های جانی و مالی‬ ‫جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کل ای�ران ب�ا جای�زه ایمنی حل‬ ‫نمی شود‬ ‫ایمنی هواپیما از زمان طراحی ان به وسیله‬ ‫مهندس��ان مکانی��ک‪ ،‬هوافض��ا‪ ،‬الکترونیک‪،‬‬ ‫متال��ورژی و‪ ...‬اغ��از ش��ده و هنگام��ی ک��ه‬ ‫هواپیم��ا عملیاتی می ش��ود‪ ،‬ه��ر کس که به‬ ‫نوعی با هواپیما در ارتباط اس��ت‪ ،‬بر ایمنی و‬ ‫جلوگیری از وقوع س��انحه‪ ،‬تاثیرگذار خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬از کارکنان زمینی ش��امل مهندس��ان‬ ‫تعمیرات‪ ،‬تکنسین ها‪ ،‬خدمات‪ ،‬کترینگ و‪ ...‬تا‬ ‫خلبان‪ ،‬مهماندار و مهندس پرواز (در صورت‬ ‫وجود) و بخش طراحی و مهندس��ی‪ ،‬همگی‬ ‫در برقراری پروازی امن برای مسافران دخیل‬ ‫هستند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر فرد یا سیستمی در‬ ‫ای��ن چرخه وظیفه خود را به درس��تی انجام‬ ‫ن��داده یا در انجام ان اهمال کند‪ ،‬نخس��تین‬ ‫حلقه از زنجیره عوامل سانحه‪ ،‬اغاز می شود و‬ ‫تشکیل حلقه های بعدی این زنجیره می تواند‬ ‫سانحه ای تلخ را رقم بزند‪.‬‬ ‫انطور که این کارش��ناس می گوید‪ ،‬خطای‬ ‫انس��انی‪ ،‬نقص فنی و خطای طراحی‪ ،‬شرایط‬ ‫بد جوی‪ ،‬نقص در سیس��تم ناوبری هواپیما یا‬ ‫ف��رودگاه و خرابکاری‪ ،‬عوام��ل مهم در وقوع‬ ‫س��انحه هوایی هس��تند‪ .‬وی تاکی��د می کند‬ ‫هی��چ گاه یک عام��ل به تنهای��ی‪ ،‬باعث خلق‬ ‫س��انحه هوایی نمی شود اما می تواند جرقه ای‬ ‫باشد تا با اش��تباهات و عوامل بعدی‪ ،‬زنجیره‬ ‫عوامل تکمیل شده و زمینه سقوط هواپیما را‬ ‫فراهم کند‪ .‬به همین دلیل حساس��یت ایمنی‬ ‫هوانوردی از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار‬ ‫اس��ت و کوچکترین لغ��زش در ای��ن زمینه‬ ‫می تواند منجر به فاجعه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت استقالل نهاد بررسی سوانح‬ ‫ع�لاوه ب��ر اینکه هم��ه دس��تورالعمل های‬ ‫«ایکائو» (س��ازمان بین المللی هوانوردی) در‬ ‫زمین��ه ایمنی در حمل ونقل هوایی از س��وی‬ ‫کش��ورهای عضو دنبال می ش��ود‪ ،‬ای��ران به‬ ‫تازگ��ی به برنام��ه نظارت ایمن��ی «ایکائو» با‬ ‫رویکرد پایش مداوم نیز پیوس��ته اس��ت‪ .‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬با اس��تفاده از سامانه های انالین‪،‬‬ ‫انطباق اس��تانداردهای حاکم بر کش��ورها با‬ ‫استاندارد مرجع «ایکائو»‪ ،‬به وسیله کشورهای‬ ‫متعهد مقایس��ه ش��ده و هر نوع تف��اوت در‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬مشخص ش��ده و به اطالع دیگر‬ ‫کشورها رسانده خواهد شد‪.‬‬ ‫باس��تانی‪ ،‬معتقد اس��ت‪ ،‬ایمنی پ��رواز این‬ ‫نیس��ت که هر کش��وری به دلخ��واه در روند‬ ‫ان دخالت کرده و س��لیقه شخصی در تدوین‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات ایمنی وض��ع کند‪ .‬خط‬ ‫هوایی وظیفه دارد مس��افران را سالم و بدون‬ ‫مش��کل به مقصد منتقل کند و موظف است‬ ‫هم��ه موارد ایمن��ی را رعایت کن��د‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در ایران بررس��ی سوانح در خود سازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری نهفته اس��ت و به همین‬ ‫دلی��ل نمی ت��وان انتظار داش��ت‪ ،‬ان گونه که‬ ‫انتظار می رود‪ ،‬نظارتی بر اشتباهات و تخلفات‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫این کارشناس حمل و نقل هوایی می افزاید‪:‬‬ ‫در کشورهای توس��عه یافته‪ ،‬ایمنی و بررسی‬ ‫سوانح‪ ،‬سازمانی مستقل از سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری اس��ت و قدرت بیش��تر این سازمان‬ ‫باع��ث بررس��ی دقیق س��وانح‪ ،‬پی��دا کردن‬ ‫علت ه��ای واقع��ی در وق��وع س��انحه و وضع‬ ‫قوانین و دس��تورالعمل هایی برای جلوگیری‬ ‫از تکرار س��وانح مش��ابه می شود‪ .‬در حالی که‬ ‫در ای��ران چنین س��ازمانی وجود ن��دارد و به‬ ‫این منظور بررس��ی س��وانح در ایران مش��ابه‬ ‫کش��ورهای جهان اول انجام نمی ش��ود‪ .‬البته‬ ‫نباید انتظار داش��ت که راه ‪ 100‬ساله را یک‬ ‫ش��به طی کنیم‪ .‬وی تاکید می کند تخصص‬ ‫بررسی سوانح بس��یار پیچیده و نیازمند تیم‬ ‫بس��یار قدرتمندی اس��ت ت��ا بتوانند معمای‬ ‫س��قوط را حل کرده و از تکرار ان جلوگیری‬ ‫باستانی‪ :‬در کشورهای‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬ایمنی‬ ‫و بررسی سوانح‪،‬‬ ‫سازمانی مستقل از‬ ‫سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری است و قدرت‬ ‫بیشتر این سازمان باعث‬ ‫بررسی دقیق سوانح‪،‬‬ ‫برای جلوگیری از تکرار‬ ‫سوانح مشابه می شود‬ ‫کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬وقوع س��وانح مش��ابه در‬ ‫ایران نشان دهنده بررسی نشدن دقیق سانحه‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر ضرورت بررسی‬ ‫دقیق و موش��کافانه س��وانح هوایی می گوید‪:‬‬ ‫ش��اید در نظ��ر مردم‪ ،‬بررس��ی یک س��انحه‬ ‫هوایی‪ ،‬بی فایده باشد‪ ،‬زیرا به نظر انها هواپیما‬ ‫و مس��افران از بین رفته اند و بررس��ی سانحه‪،‬‬ ‫نه هواپیم��ا را زنده می کند‪ ،‬نه مس��افران را‪،‬‬ ‫در صنع��ت حمل ونق��ل هوای��ی‪ ،‬ایمنی را‬ ‫نمی توان با هیچ چیز دیگری معاوضه کرد‪ ،‬تا‬ ‫حدی که اگر در زمان تحریم الزم باشد برای‬ ‫ارتقای ایمنی‪ ،‬تعداد هواپیما و میزان خدمات‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬نباید از ایمنی کاس��ته شود‪ .‬این‬ ‫نظر عب��اس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫است که سال گذش��ته در نخستین همایش‬ ‫ایمنی در حمل ونقل هوایی ایران بیان ش��د‪.‬‬ ‫اخوندی در ان زمان با تاکید بر اهمیت ایمنی‬ ‫در حمل ونق��ل هوای��ی‪ ،‬پیش��نهاد راه اندازی‬ ‫جای��زه در این زمینه در ایران را داد تا به این‬ ‫وس��یله از کسانی که در زمینه افزایش ایمنی‬ ‫اقدام موثری داشته اند‪ ،‬تقدیر شود‪.‬‬ ‫باس��تانی‪ ،‬معتقد اس��ت در ایران‪ ،‬مش��کل‬ ‫جایزه و تش��ویق نیس��ت و بای��د بپذیریم از‬ ‫نظر ایمنی‪ ،‬از کش��ورهای پیشرفته و صاحب‬ ‫صنع��ت هوانوردی عقب هس��تیم و تا زمانی‬ ‫ک��ه ایمنی و بررس��ی س��وانح به ی��ک نهاد‬ ‫مجزا و ناظ��ر بر هواپیمایی کش��وری تبدیل‬ ‫نش��ود‪ ،‬ایمنی پروازه��ا در این س��طح باقی‬ ‫خواهد ماند‪ .‬وی تاکید می کند این س��خنان‪،‬‬ ‫به معنی ام��ن نبودن پروازه��ای فعلی ایران‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی می افزاید‪ :‬مطمئن باشید خلبان‬ ‫ب��دون اطمینان از س�لامت هواپیما و رعایت‬ ‫حداقل ه��ای ایمنی‪ ،‬اقدام به پ��رواز نمی کند‬ ‫و با وجود تحریم و بروز مش��کالت متعدد در‬ ‫خط��وط هوایی ایران در زمینه تامین قطعات‬ ‫هواپیما‪ ،‬هنوز هم حمل ونقل هوایی با امنیت‬ ‫قابل قبولی در کشور جریان دارد‪.‬‬ ‫مس��ئله وجود نهادی مستقل برای بررسی‬ ‫سوانح هوایی‪ ،‬پیش تر و در زمان وقوع سوانحی‬ ‫همچون س��قوط هواپیمای «ایران ‪ »۱۴۰‬در‬ ‫تهران نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی و کارشناسان مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫تالش ک��رد‪ ،‬در تماس با‬ ‫در این ب��اره‬ ‫مسئوالن سازمان هواپیمایی‪ ،‬نظر این سازمان‬ ‫را در این باره جویا ش��ود؛ تالشی که به دلیل‬ ‫پاسخگو نبودن این مسئوالن بی نتیجه ماند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا اس ای ‪( 111‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,800,000‬‬ ‫‪20,350,000‬‬ ‫وانت بار دو‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫سایپا اس ای ‪(131‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,100,000‬‬ ‫سایپا تی ال ‪ .131‬پایه گازسوز (رنگ سفید)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪20,613,000‬‬ ‫سمند ای اف ‪ .7‬دوگانه سوز ‪ -‬دو ایربگ‬ ‫سمند ال ایکس ‪ .‬کد ‪29339‬‬ ‫‪31,700,000‬‬ ‫‪31,276,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪ . 131‬پایه گازسوز (تنوع رنگ)‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪21,480,000‬‬ ‫سمند – اس ای (کد ‪)57310‬‬ ‫‪27,650,000‬‬ ‫‪27,438,000‬‬ ‫سایپا ‪ 132‬تی ال‬ ‫ناموجود‬ ‫‪19,100,000‬‬ ‫پژو جی ال ایکس ‪ 405‬دوگانه سوز‪ .‬کد ‪27222‬‬ ‫‪30,800,000‬‬ ‫‪30,420,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪132‬‬ ‫‪20,275,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫پژو ‪405‬جی ال ایکس (کد ‪)25634‬‬ ‫‪28,900,000‬‬ ‫‪28,881,000‬‬ ‫سایپا ‪ 141‬اس ای (تنوع رنگ)‬ ‫‪18,160,000‬‬ ‫‪19,680,000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪ .‬دو ایربگ ‪1/8‬‬ ‫‪47,800,000‬‬ ‫‪45,330,000‬‬ ‫تیبا اس ایکس یورو ‪( 4‬تنوع رنگ)‬ ‫‪24,220,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫‪32,499,000‬‬ ‫تیبا ‪ – 2‬هاچ بک ای ایکس‬ ‫‪27,800,000‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬کد ‪28228‬‬ ‫‪36,300,000‬‬ ‫‪35,327,000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪24,610,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬دوگانه سوز (کد ‪)28314‬‬ ‫‪37,600,000‬‬ ‫‪36,769,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک اس ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪26,900,000‬‬ ‫‪27,360,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 2‬کد ‪26028‬‬ ‫‪32,500,000‬‬ ‫‪32,516,000‬‬ ‫اریو ‪( 1600‬اتوماتیک)‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪54,460,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪33,950,000‬‬ ‫‪34,452,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ - 1600‬دنده ای‬ ‫‪73,750,000‬‬ ‫‪75,650,000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی ‪ . 8‬کد ‪27430‬‬ ‫‪36,850,000‬‬ ‫‪37,231,000‬‬ ‫‪30,200,000‬‬ ‫‪29,843,000‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫از اخرین وضعیت بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی‬ ‫‪23‬‬ ‫چشم امید به بازارچه های مرزی روشن شد‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه استان ها‪ :‬اردیبهشت‬ ‫امسال خبر رس��ید که ‪ 3‬بازارچه مرزی در‬ ‫استان خراس��ان جنوبی تعطیل شده است‪.‬‬ ‫این خبر در ظاهر نشان از وضعیت نامطلوب‬ ‫بازارچه های مرزی و صادرات و واردات انها‬ ‫نشان داد که در‬ ‫می داد اما بررس��ی‬ ‫واق��ع موضوع این نیس��ت‪ ،‬چرا که به گفته‬ ‫معاون اشتغال و برنامه ریزی استاندار میزان‬ ‫ص��ادرات خراس��ان جنوب��ی در فروردین‬ ‫امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل از‬ ‫ان‪۱۳۸ ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا اینک��ه ص��ادرات ای��ن اس��تان رش��د‬ ‫‪137‬درص��دی داش��ت ام��ا ب��از ه��م این‬ ‫بازارچه ه��ا تعطیل ش��ده بودند و علت این‬ ‫تعطیلی در سیاس��ت های کشور افغانستان‬ ‫کشف شد‪.‬‬ ‫ش��نیده ها حاک��ی از ان ب��ود ک��ه دالیل‬ ‫تعطیل شدن این بازارچه های مرزی تمایل‬ ‫نداش��تن کش��ور افغانس��تان به این نوع از‬ ‫مبادالت تجاری اس��ت و براس��اس شواهد‬ ‫موجود این کش��ور تمای��ل دارد به تجارت‬ ‫خود با ایران نظم و سامان بیشتری دهد تا‬ ‫بتوانن��د درامدهای دولتی خود را از طریق‬ ‫دریافت مالیات داشته باشد‪.‬‬ ‫از این اتفاقات چندی نگذش��ت که خبر‬ ‫از راه اندازی ساختمان اداری بازارچه مرزی‬ ‫«ماهیرود» در خراس��ان جنوبی امد و این‬ ‫خبر باع��ث ش��د اهالی خراس��ان جنوبی‬ ‫دوب��اره به رونق تج��ارت در این بازارچه ها‬ ‫امید داشته باشند‪.‬‬ ‫ف��از نخس��ت س��اختمان اداری بازارچه‬ ‫م��رزی ماهیرود خراس��ان جنوبی توس��ط‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی اس��تاندار به همراهی‬ ‫مدی��ر کل امور اقتصادی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪،‬معدن وتجارت‪ ،‬مدیر کل گمرکات‬ ‫اس��تان و س��ایر مدیران اقتصادی اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬مورد بهره ب��رداری قرار‬ ‫گرفت‪ .‬رییس س��ازمان بازارچه های مرزی‬ ‫خراسان جنوبی در مراس��م بهره برداری از‬ ‫این ساختمان گفت‪ :‬این پروژه در زمینی به‬ ‫مساحت ‪ 270‬مترمربع و با صرف ‪5‬میلیارد‬ ‫و ‪500‬میلیون ریال ساخته شده است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا فخ��ر در این ب��اره ب��ه‬ ‫می گوی��د‪ :‬ب��رای ف��از دوم س��اختمان‬ ‫اداری بازارچ��ه م��رزی ماهیرود‪-‬سربیش��ه‬ ‫به ‪7‬میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز اس��ت که‬ ‫امیدواریم با مس��اعدت اس��تانداری بتوانیم‬ ‫تا پایان س��ال نسبت به س��اخت سوله چند‬ ‫منظوره و اتاقک غرفه ها اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ‪4‬‬ ‫بازارچه مرزی شامل بازارچه مرزی «یزدان»‬ ‫واقع در شهرس��تان « قائن��ات»‪« ،‬میل ‪»73‬‬ ‫شهرستان «درمیان»‪« ،‬میل ‪ »78‬شهرستان‬ ‫«سربیشه» و نیز «دوکوهانه» در شهرستان‬ ‫«نهبندان» اس��ت‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬وجود این‬ ‫بازارچه ه��ا و همچنی��ن ‪ 460‬کیلومت��ر مرز‬ ‫مش��ترک با کش��ور افغانس��تان از مهم ترین‬ ‫مزیت های استان محسوب می شوند‪.‬‬ ‫فخ��ر‪ ،‬وج��ود بازارچه ه��ای م��رزی را از‬ ‫جمله ظرفیت های مهم این اس��تان می داند‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬بزرگترین تولیدکننده‬ ‫گیاهان دارویی در کشور‬ ‫فارس‪ :‬محمدرضا قدسی با اشاره به بحران کم ابی اظهار کرد‪ :‬کاهش‬ ‫مصرف بهینه اب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده‬ ‫اب تاثیر بسیار مهمی دارد و در این راستا کشاورزان با مدیریت منابع‬ ‫اب در راستای تولید بیشتر باید گام بردارند‪.‬‬ ‫وی فعالیت های جهاد کش��اورزی را با وضعیت خشکسالی های اخیر‬ ‫موضوعی مهم دانست و بیان کرد‪ :‬جهاد کشاورزی با ارائه الگوی کشت‬ ‫و روش های نوین کش��اورزی می تواند خدمات مفیدی را به کشاورزان‬ ‫و تولیدکنندگان ارائه دهد‪.‬‬ ‫مدیر هماهنگی ترویج کش��اورزی خراسان رضوی افزود‪ :‬استفاده از‬ ‫کودهای دامی‪ ،‬ش��رکت در کالس های ترویج کش��اورزی‪ ،‬استفاده از‬ ‫روش های نوی��ن ابیاری‪ ،‬افزایش تولید محصول و‪ ...‬از عوامل موفقیت‬ ‫در کشاورزی است‪.‬‬ ‫قدس��ی با بیان اینکه خراسان رضوی بزرگترین تولیدکننده گیاهان‬ ‫دارویی در کش��ور اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬گیاهان دارویی از خواص‬ ‫باالی��ی برخوردارند برای مثال ما در زمینه زعفران تنها جنبه خوراکی‬ ‫ان را در نظر گرفته و به اثرات دارویی ان کمتر توجه کرده ایم‪.‬‬ ‫معاون فرماندار جغتای نیز در ادامه با اشاره به شعار جهادکشاورزی‬ ‫«صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬کش��اورزی پایدار با همدلی و همزبانی»‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬همدل��ی و همزبانی بی��ن کش��اورزان از اهمیت باالیی‬ ‫برخ��وردار اس��ت و با همدلی و همزبانی می توان در حوزه کش��اورزی‬ ‫پله های ترقی را طی کرد‪.‬‬ ‫مرتض��ی محبی فر ب��ا تاکید ب��ر اگاه س��ازی و اموزش کش��اورزان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ارتقای اگاهی کش��اورز‪ ،‬اموزش کشاورزان برای‬ ‫بهره برداری درس��ت از منابع‪ ،‬مدیریت در منابع اب و یکپارچه س��ازی‬ ‫اراضی و همچنین استفاده از تجربیات کشاورزان نمونه می توان تحولی‬ ‫عظیم در کشاورزی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی معرفی الگو‪ ،‬ایجاد فرصت و زمینه برای طرح مسائل و مشکالت‬ ‫بخش کشاورزی را مهم دانست و گفت‪ :‬با تشویق و ترغیب کشاورزان‪،‬‬ ‫فراهم کردن بستر مناسب برای نواوری و شکوفایی و ایجاد یک اعتماد‬ ‫متقابل بین کشاورزان می توان بسیاری از مسائل و مشکالت موجود در‬ ‫حوزه کشاورزی را حل کرد‪.‬‬ ‫و در این ب��اره توضیح می ده��د‪ :‬در بین این‬ ‫‪ 4‬بازارچه‪ ،‬ماهیرود از ظرفیت های بیش��تری‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬به طوری که می توان به ان‬ ‫مرکز مبادالت شرق کشور نام نهاد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه وج��ود بازارچه های‬ ‫مرزی یکی از مهم ترین مزیت های خراس��ان‬ ‫جنوبی اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬با احتس��اب وجود‬ ‫بازارچه های مرزی ظرفی��ت ایجاد تعامالت‬ ‫بین المللی و تبادالت اقتصادی وجود دارد و‬ ‫این می تواند نقش بسیار سازنده ای در توسعه‬ ‫فرهنگی و اشتغال داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹روزان�ه ‪ 300‬کامی�ون از ماهی�رود‬ ‫می گذرند‬ ‫مع��اون اش��تغال و برنامه ریزی اس��تاندار‬ ‫خراس��ان جنوبی با بیان اینکه روزانه بیش از‬ ‫‪ 300‬کامیون در مرز ماهیرود مبادالت کاال را‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬می گوید‪ :‬تکمیل و راه اندازی‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی در همس��ایگی پایانه‬ ‫مرزی یکی از مهم ترین راهکارهای توس��عه‬ ‫مبادالت ص��ادرات و واردات اس��ت که باید‬ ‫پیگیری ش��ود‪ .‬وی درباره دلیل این پیگیری‬ ‫می گوید‪ :‬منطقه وی��ژه اقتصادی یک مزیت‬ ‫مطلوب است و می تواند سرمایه گذاران را در‬ ‫ای��ن منطقه با هدف ترغیب س��رمایه گذاری‬ ‫جلب کند‪.‬‬ ‫عل��ی رضای��ی همچنین توضی��ح می دهد‪:‬‬ ‫پایان��ه و بازارچه مرزی ماهی��رود در منطقه ‬ ‫استراتژیک و در مرکز مبادالت اسیای شرقی‬ ‫با ظرفیت های بسیار خوبی واقع شده که باید‬ ‫نسبت به توس��عه کمی و کیفی ان اهتمام و‬ ‫توجه ویژه ای ش��ود‪ .‬وی با اشاره به مشکالت‬ ‫بازارچه های مرزی خراسان جنوبی می گوید‪:‬‬ ‫باید همه دس��تگاه ها امکان��ات خود را در مرز‬ ‫ماهیرود بس��یج کرده و به س��رعت برای رفع‬ ‫کمبودها و رفع مس��ائل ای��ن بازارچه تدبیر و‬ ‫چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫مع��اون اش��تغال و برنامه ری��زی اس��تاندار‬ ‫خراس��ان جنوب��ی با اش��اره ب��ه اهمیت این‬ ‫بازارچه در منطقه ش��رق ایران ادامه می دهد‪:‬‬ ‫تکمی��ل زیرس��اخت‪‎‬ها و پایان��ه مس��افربری‬ ‫بازارچه مرزی ماهیرود باید با جدیت پیگیری‬ ‫شود و نس��بت به محوطه سازی و فضای سبز‬ ‫ان نیز اقدام شود‪.‬‬ ‫تخلیه و بارگیری بیش از ‪2‬میلیون تن‬ ‫کاال از بندر چابهار در سال گذشته‬ ‫‪ :‬مدی��رکل بنادر و دریانوردی سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان گفت‪ :‬سال گذش��ته بندر چابهار‬ ‫بی��ش از ‪2‬میلیون ت��ن کاال تخلی��ه و بارگیری‬ ‫کرده است که بیشتر کاالها شامل سویا‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫کانتینر و کاالهای معدنی است‪.‬‬ ‫س��یاوش رضوانی افزود‪ :‬با اتمام فاز یک طرح‬ ‫توس��عه‪ ،‬ظرفیت بندر چابهار از ‪2/5‬میلیون تن فعلی به ‪8‬میلیون تن‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫رضوانی گفت‪ :‬امیدواریم با تفاهمنامه ای که بین دو کش��ور ایران و‬ ‫هند به امضا رس��یده هرچه زودتر خرید تجهیزات و سایر موارد مورد‬ ‫توافق به اتمام برسد‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی سیس��تان و بلوچس��تان در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواریم کارهای مهندسی ساخت و تامین شبکه‬ ‫برقی در نیمه دوم سال اینده به پایان برسد‪.‬‬ ‫رضوانی بیان کرد‪ :‬هر ساخت وساز باید با مشاوره و نظارت اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی انجام شود تا از هدررفت سرمایه جلوگیری شود و‬ ‫اگر صنعت و ساخت وسازی قرار است در سواحل ایجاد شود‪ ،‬براساس‬ ‫اصول بوده و توجیه داشته باشد تا توسعه پایدار را به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به طور قطع نظارت و بازدیدهای پی درپی اداره‬ ‫کل بنادر و دریانوردی اجازه ساخت وسازهای بی مورد و غیرکارشناسی‬ ‫را به افراد نخواهد داد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان تاکید کرد‪ :‬توس��عه بنادر سهم‬ ‫استان از درامدهای صادرات و واردات را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫هیات هندی به سرپرس��تی موروگاناندام‪ ،‬دبیر مش��ترک بنادر هند‬ ‫به منظور پرداختن به جزییات تفاهمنامه امضا ش��ده بین وزارت راه و‬ ‫شهرسازی جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشتیرانی هند سفری به‬ ‫بندر چابهار انجام دادند‪.‬‬ ‫در این س��فر رییس بندر کان��داال‪ ،‬ریس انجمن بن��ادر هند‪ ،‬مدیر‬ ‫ترافیک بندر مورموگا و نماینده چند شرکت خصوصی از طرح توسعه‬ ‫بندر شهید بهشتی چابهار بازدید و نشستی را در بندر شهید کالنتری‬ ‫برگزار کردند‪.‬‬ ‫رضای��ی با اش��اره به اینکه زم��ان صادرات‬ ‫مش��تقات نفتی در این بازارچ��ه باید کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬توضیح می هد‪ :‬بای��د راهکاری در پیش‬ ‫گرفت ت��ا فرایند زمانی ص��ادرات و ترانزیت‬ ‫مش��تقات نفتی کاهش یابد‪ ،‬س��رعت تخلیه‬ ‫بار کامیون ها افزایش یاب��د و امکانات رفاهی‬ ‫و اسایشی رانندگان و کارگران فراهم شود‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت زیرساختی این مجموعه‬ ‫می گوی��د‪ :‬زیرس��اخت های اینترنت��ی و فیبر‬ ‫نوری‪ ،‬کمبود فضا برای تخلیه اقالم صادراتی‪،‬‬ ‫اس��تقرار ش��عبه بانک ‪ ،‬امکان��ات خدماتی از‬ ‫جمله فروش��گاه‪ ،‬نانوایی‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬اورژانس‪،‬‬ ‫اتش نش��انی و اتصال برق شبکه سراسری از‬ ‫مشکالت فراروی بازارچه ماهیرود هستند که‬ ‫قصد داریم به زودی انها را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫رضایی همچنین ادامه می دهد‪ :‬در راستای‬ ‫تشویق س��رمایه گذاران داخلی و خارجی باید‬ ‫کار تجاری س��ازی ش��فاف و روشن شود و به‬ ‫تناسب خدمت رسانی کارمندان بازارچه مرزی‬ ‫نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و اش��تغال اس��تاندار‬ ‫خراس��ان جنوبی با اش��اره به اینک��ه باید در‬ ‫مس��ئله م��رز و ص��ادرات و واردات نگاه ملی‬ ‫داش��ته باش��یم می گوید‪ :‬این مجموعه ها به‬ ‫زیرس��اخت های وس��یع نیازدارند و باید این‬ ‫نیازها برطرف ش��وند‪ .‬رضای��ی درباره منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی و مزیت های ان برای اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی می گوید‪ :‬عم��ده مبحث ما‬ ‫در مرز ماهیرود منطقه ویژه اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی یک مزیت بزرگ برای‬ ‫ترغیب س��رمایه گذاری است‪ .‬رضایی با اشاره‬ ‫به اینکه در پایان��ه مرزی باید نگاه مان مثبت‬ ‫و جهش��ی باشد تا صادرات افزایش پیدا کند‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬مش��کالت و خدم��ات در این پایانه‬ ‫مرزی باید همپوشانی داشته باشد تا هزینه ها‬ ‫کم شود‪ .‬بازارچه ماهیرود در استان خراسان‬ ‫جنوبی در فاصل��ه ‪ 240‬کیلومتری بیرجند و‬ ‫در فاصله ‪ 140‬کیلومتری شهرستان سربیشه‬ ‫واقع ش��ده‪ ،‬فعالیت بازارچه ماهیرود از تیرماه‬ ‫‪ 88‬همزم��ان با ش��روع فعالی��ت گمرک مرز‬ ‫رس��می ماهیرود اغ��از و جایگزی��ن بازارچه‬ ‫مرزی میل ‪ 75‬در استان شده است‪.‬‬ ‫تشکیل معاونت گردشگری‬ ‫در اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫ف�ارس‪ :‬رییس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی اس��تان اصفهان پیش��نهاد تشکیل‬ ‫معاونت گردش��گری در این نه��اد را برای بهبود‬ ‫وضعیت گردشگری استان اصفهان ارائه کرد‪.‬‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی اظهار ک��رد‪ :‬از زمانی‬ ‫که مسئولیت ریاس��ت اتاق بازرگانی را بر عهده‬ ‫گرفتم یکی از دغدغه های ما بحث توس��عه گردشگری بوده است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه مس��ائل مربوط به روابط اتاق بازرگانی با بخش خصوصی‬ ‫گردشگری در دوره قبل دیگر گذشته است‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر ما به‬ ‫دنبال راه اندازی دوباره کمیسیون گردشگری با هم اندیشی و همکاری‬ ‫بخش متخصص گردشگری استان اصفهان هستیم‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان با اش��اره به ضعف های اس��تان‬ ‫اصفهان در بخش گردشگری گفت‪ :‬تمام دستگاه هایی که به هر شیوه ای‬ ‫با گردشگری ارتباط پیدا می کنند باید با یکدیگر یکپارچه عمل کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به حجم کارهای بر زمین مانده در این بخش‪،‬‬ ‫انجام این اقدامات وسیع در قالب کمیسیون گردشگری محقق نمی شود‬ ‫و ما پیش��نهاد تش��کیل معاونت گردشگری در س��اختار اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان را به هیات رییسه ارائه می دهیم‪ .‬سهل ابادی گفت‪ :‬با شناسایی‬ ‫دقیق نقاط ضعف بخش گردشگری در تمام زمینه ها‪ ،‬مسئولیت های هر‬ ‫نهاد مشخص و اقدامات ویژه ای در هر بخش انجام می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از راه اندازی س��الن سی ای پی در سالن اصلی فرودگاه‬ ‫اصفهان خبر داد و گفت‪ :‬این دفتر‪ ،‬خدماتی را به مس��افران و اعضای‬ ‫اتاق بازرگانی ایران ارائه می دهد‪ .‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی استان اصفهان گفت‪ :‬ما در بخش گردشگری باید از دفاتر‬ ‫خدمات مس��افرتی حمایت کنیم ک��ه فعالیت دوطرفه دارد یعنی هم‬ ‫گردشگر به خارج از کشور برده و هم گردشگر خارجی به کشور وارد‬ ‫می کند‪ .‬وی به تش��ریح ش��رایط جدید فعالیت کمیسیون ها در اتاق‬ ‫بازرگانی اش��اره و اظه��ار کرد‪30 :‬درصد اعضای هر کمیس��یون باید‬ ‫خانم و جوان باشند‪.‬‬ ‫س��هل ابادی همچنین از حذف کمیس��یون برند و بان��وان خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬بانوان باید در تمام کمیسیون ها عضو باشند و به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫واگذاری شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی به شرکت های خدماتی‬ ‫‪ :‬مجی��د غف��اری‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان کرمان گفت‪:‬‬ ‫برای پیاده س��ازی قانون نحوه‬ ‫واگ��ذاری مالکی��ت و اداره‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬از‬ ‫مجموع ‪ 42‬شهرک و ناحیه صنعتی استان کرمان‪،‬‬ ‫‪ 11‬شهرک و ناحیه صنعتی مشمول واگذاری شده‬ ‫که شهرک های صنعتی کرمان‪ ،1‬کرمان‪ ،2‬کرمان‪،3‬‬ ‫بم‪ ،‬جیرفت‪ ،‬رفس��نجان و سیرجان‪ 1‬به شرکت های‬ ‫خدماتی متش��کل از مدی��ران واحده��ای صنعتی‬ ‫تحویل داده ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫‪ 4‬ش��هرک صنعت��ی ش��هربابک و نواح��ی صنعتی‬ ‫عنبراباد‪ ،‬اختیاراباد و سعدی در دست اقدام و ثبت‬ ‫شرکت خدماتی برای واگذاری هستند‪.‬‬ ‫تولید استاندارد زولبیا و بامیه‬ ‫ایسنا‪ :‬همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‪ ،‬اداره‬ ‫کل استاندارد خراسان شمالی به تولیدکنندگان زولبیا‬ ‫و بامیه نس��بت به هرگونه تولید غیراستاندارد در این‬ ‫محصوالت هش��دار داد‪ .‬تولیدکنندگان موظفند برای‬ ‫تولید این محصول از روغن های خوراکی دارای نشان‬ ‫اس��تاندارد و ویژه س��رخ کردن ک��ه در مقابل حرارت‬ ‫دارای مقاوم��ت باالیی اس��ت اس��تفاده کنند در غیر‬ ‫این صورت ب��ا متخلفان برخورد قانونی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اداره کل اس��تاندارد خراسان ش��مالی عالوه بر اخطار‬ ‫ب��ه تولیدکنن��دگان غیرمجاز‪ ،‬خواس��تار اس��تفاده از‬ ‫روغن های دارای نش��ان استاندارد برای تولید زولبیا و‬ ‫بامیه شد‪.‬‬ ‫کارخانه فراوری ضایعات سنگ‬ ‫در نطنز با پیشرفت ‪ 40‬درصدی‬ ‫ف�ارس‪ :‬ریی��س خانه صنع��ت و مع��دن نطنز گفت‪:‬‬ ‫کارخانه فراوری ضایعات سنگ نطنز در شهر طرق رود‬ ‫در ‪ 4‬فاز ساخته می شود و در فاز نخست با ‪ 40‬درصد‬ ‫پیش��رفت در حال ساخت اس��ت‪ .‬غالمرضا عبداللهی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به خدمت و س��وابق ورود فناوری‬ ‫در معادن کش��ور‪ ،‬انباش��ت س��نگ ها و مواد معدنی‬ ‫به جامانده یعن��ی باطله ها‪ ،‬وجود ی��ک مرکز فراوری‬ ‫سنگ به صورت پکیج بزرگ فراوری در نطنز ضروری‬ ‫ب��ه نظر می رس��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬عملیات س��اخت این‬ ‫کارخانه در شهر طرق رود اغاز شده و این پروژه دارای‬ ‫‪ 4‬فاز اس��ت که فاز نخس��ت ان پیشرفت ‪40‬درصدی‬ ‫داش��ته و تا سال اینده به بهره برداری می رسد‪ .‬رییس‬ ‫خانه صنعت و مع��دن نطنز تصریح کرد‪ :‬این کارخانه‬ ‫تمامی سنگ های به جامانده و باطله ها را فراوری و به‬ ‫بازار مصرف ارسال می کند‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫ماشین از مجتمع صنعتی فجر‬ ‫‪ :‬کیوم��رث فروتن��ی‪ ،‬مدی��رکل دفت��ر صنایع‬ ‫ماشین س��ازی و تجهی��زات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به همراه فریبرز رض��ازاده‪ ،‬معاون امور صنایع‬ ‫این س��ازمان از مجتم��ع صنعتی فج��ر‪ ،‬تولید کننده‬ ‫تجهیزات صنعتی بازدید کرد‪ .‬فروتنی در این بازدیدها‬ ‫گفت‪ :‬مهندس��ان مش��اور در کش��ور برای بکارگیری‬ ‫محصوالت داخلی نقش کلیدی دارند اما متاس��فانه ما‬ ‫نتوانسته ایم امکانات ساخت داخل را به خوبی معرفی‬ ‫و ارائه کنیم‪ .‬فروتنی افزود‪ :‬تدوین راهبردهای توسعه‬ ‫صنعت ماشین االت و تجهیزات صنعتی و فراهم کردن‬ ‫بستر توسعه کمی و کیفی این صنعت از اهداف اصلی‬ ‫تشکیل شورای سیاس��تگذاری صنعت ماشین االت و‬ ‫تجهی��زات صنعتی یادش��ده با توجه ب��ه نقش ان در‬ ‫توسعه سرمایه گذاری صنعتی کشور است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت سیستان‬ ‫و بلوچس��تان گفت‪ :‬یگان حفاظت شهرس��تان زهک‬ ‫با هم��کاری یگان حفاظت اداره کل موفق به کش��ف‬ ‫محموله هزار تایی پرنده مینا ش��د‪ .‬س��عید محمودی‬ ‫در این باره افزود‪ :‬در راس��تای اهداف ملی و بین المللی‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و براس��اس مقررات‬ ‫بین المللی‪ ،‬خرید و فروش غیرمجاز گونه های جانوری‬ ‫و گیاه��ی به ویژه در مس��یر مبادی مرزی کش��ورها‬ ‫توسط افراد سودجو جرم محسوب شده و با متخلفان‬ ‫برخورد قانونی می شود‪.‬‬ ‫‪ :‬فرماندار خوس��ف در جلسه کمیته تنظیم‬ ‫بازار خواس��تار تشدید بازرس��ی ها و برخورد با عوامل‬ ‫مخل بازار در این شهرس��تان شد‪ .‬مهدی فرجامی فرد‬ ‫اف��زود‪ :‬نظارت ه��ا بای��د به ص��ورت تیم��ی توس��ط‬ ‫دستگاه های مسئول برگزار شود‪ .‬اگر دامداران بتوانند‬ ‫گوش��ت مورد نیاز شهرس��تان را تامین کنند‪ ،‬گوشت‬ ‫وارد نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫خبر استانی‬ ‫عرضه کاال به خارج از کشور‬ ‫در دستور کار تولیدکنندگان قم‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قم ب��ا بیان اینکه تولیدکنندگان قمی نقش مهمی در‬ ‫تامی��ن امکانات اولیه برخ��ی از کاالهای داخلی دارند‬ ‫گف��ت‪ :‬عرضه کاال ب��ه نقاط مختلف ایران اس�لامی و‬ ‫خارج از کشور در دستور کار این قشر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫احمد ذاکری ب��ا بیان اینکه برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی می تواند دس��تاوردهای گس��ترده ای برای‬ ‫عرصه تولید و صنعت داش��ته باشد اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫قم ب��ا توجه به موقعی��ت جغرافیای��ی و ظرفیت های‬ ‫نهفته ای که دارد می تواند نمایش��گاه های مناس��بی را‬ ‫در عرصه های مختلف صنع��ت برپا کند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه برگزاری نمایش��گاه های متمرک��ز در حوزه‬ ‫صنعت دستاوردهای مناسبی برای استان قم دارد ابراز‬ ‫کرد‪ :‬نمایشگاه دائمی استان قم در مدت ‪ 3‬سال اخیر‬ ‫عملکرد مناس��بی داش��ته و در برخی از مقاطع امکان‬ ‫عرضه کاالی نامرغوب به مردم به همت این نمایشگاه‬ ‫از بین رفته است‪ .‬ذاکری با بیان اینکه تولیدکنندگان‬ ‫قمی نقش مهم��ی در تامین امکان��ات اولیه برخی از‬ ‫کاالهای داخلی دارند تصریح کرد‪ :‬عرضه کاال به نقاط‬ ‫مختلف ایران اس�لامی و خارج از کشور در دستور کار‬ ‫تولیدکنن��دگان قمی قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینکه ف��رش یکی از بخش های مه��م بازرگانی در‬ ‫اس��تان قم اس��ت ابراز ک��رد‪ :‬ایجاد نمایش��گاه دائمی‬ ‫فرش راهکاری اس��ت که می توان ای��ن محصول را به‬ ‫توزیع کنندگان نقاط مختلف کشور ارائه کرد‪.‬‬ ‫ذاکری بر تکمیل نمایش��گاه بین المللی در فازهای‬ ‫مختلف تاکید و مطرح کرد‪ :‬برطرف س��ازی مشکالت‬ ‫مختلف عرصه های تولیدی کشور باید در دستور کار‬ ‫مس��ئوالن بخش های مختلف اس��تان قرار گیرد و در‬ ‫این زمینه اقشار مختلف جامعه اسالمی باید همکاری‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬وی تاکید کرد‪80 :‬درصد تولید کفش‬ ‫ماش��ینی کشور در اس��تان قم انجام می شود‪ .‬اکنون‬ ‫ن مکان مناسبی برای صادرات تولیدکنندگان‬ ‫در استا ‬ ‫نداریم اما با برگزاری نمایشگاه های مختلف می توانیم‬ ‫این محصوالت را به ش��یوه مطلوب ت��ری ارائه دهیم‪.‬‬ ‫ذاکری با بیان اینکه بخش های مختلف این س��ازمان‬ ‫ب��رای حمای��ت از تولیدکنندگان گام های مناس��بی‬ ‫برداش��ته اند یاداور ش��د ‪ :‬اکنون ‪55‬درص��د پایه های‬ ‫اصلی مبل کشور در قم تولید می شود و در نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی می توان محص��والت داخلی مب��ل را به‬ ‫نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬هم اندیشی راهکارهای عرضه فرش دستباف‬ ‫ق��م در کش��ور چین به همت ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی و با حض��ور رییس دفت��ر نمایندگی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه در قم و فعاالن خوش��ه فرش دس��تباف‬ ‫استان برگزار شد‪ .‬امیرهوشنگ طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی قم با ارائه گزارش��ی از‬ ‫اخرین اقدامات انجام ش��ده در خوشه فرش دستباف‬ ‫ق��م اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر هنر ـ صنعت فرش قم‬ ‫نزدی��ک به ‪40‬هزار نفر را زیر پوش��ش ق��رار داده که‬ ‫یک فرصت منحصر به فرد را در اختیار سرمایه گذاران و‬ ‫تولید کنندگان قمی قرار داده است‪.‬‬ ‫‪ :‬طرح ه��ای یکپارچ��ه و تعاونی ه��ا ب��رای‬ ‫دریاف��ت اعتب��ار بالعوض دولتی در اولویت هس��تند‪.‬‬ ‫سیدحس��ن میرعماد‪ ،‬رییس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان س��منان در جمع بهره برداران بخش کشاورزی‬ ‫روستای طرود گفت‪ :‬هدف از سفر به این روستا دیدار‬ ‫و گفت وگوی بی واسطه با کش��اورزان‪ ،‬بررسی مسائل‬ ‫و مش��کالت و ارائ��ه راهکاره��ای مناس��ب برای حل‬ ‫مشکالت به صورت ویژه است‪.‬‬ ‫‪ :‬مس��ئوالن جهادکش��اورزی استان سمنان‬ ‫و شهرس��تان ش��اهرود و دیگر مس��ئوالن شهرستان‬ ‫ش��اهرود‪ ،‬با ‪ 2‬خانواده ش��هید در منطقه طرود دیدار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪ :‬به مناسبت هفته جهادکشاورزی و با حضور‬ ‫فرماندار‪ ،‬مدیرجهادکش��اورزی و جمعی از مس��ئوالن‬ ‫شهرستان سرخه پروژه ‪ 4‬هکتاری ابیاری قطره ای در‬ ‫سرخه به بهره برداری رسید‪ .‬محمدرضا صابریان‪ ،‬مدیر‬ ‫جهاد کش��اورزی شهرستان سرخه گفت‪ :‬این پروژه با‬ ‫هدف صرفه جویی و بهینه سازی مصرف اب در بخش‬ ‫کش��اورزی اجرا و برای ان بیش از ‪ 285‬میلیون ریال‬ ‫هزینه ش��د که ‪ 242‬میلیون ری��ال از محل اعتبارات‬ ‫بالعوض دولتی توس��عه روش های نوین ابیاری و بقیه‬ ‫اورده صاحب طرح بوده است‪.‬‬ ‫‪ :‬اس��دهلل عس��گری‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان‬ ‫کش��تارگاه صنعتی ش��هرداری قم از برگزاری ازمون‬ ‫عملی ذابحین اس��تان ها به منظ��ور اعزام به حج تمتع‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬در این س��ازمان خب��ر داد‪ .‬ازمون عملی و‬ ‫مصاحب��ه حضوری از بین ذابحین واج د ش��رایط حج‬ ‫ی قم‪ ،‬تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫تمتع سال ‪ ۱۳۹۴‬استان ها ‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬خراس��ان جنوبی‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫خراس��ان رضوی و‪ ...‬در س��ازمان کش��تارگاه صنعتی‬ ‫شهرداری قم انجام شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در البرز تشکیل شد‬ ‫ایجاد اشتغال با بازگشایی واحدهای تولیدی‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گروه اس�تان ها‪ :‬اس��تان‬ ‫البرز به دلیل نزدیکی به پایتخت از جمله استان هایی‬ ‫اس��ت که از لحاظ صنعتی دارای واحدهای تولیدی‬ ‫بس��یاری اس��ت که این اس��تان را از لحاظ تولیدی‬ ‫دارای اهمی��ت باالی��ی می کند‪ .‬البته نب��ود وثیقه‪،‬‬ ‫تس��هیالت بانکی‪ ،‬پرداخت ه��ای مالیات��ی‪ ،‬بیمه و‬ ‫مطالبات شرکت های خدمات رسان از جمله مشکالت‬ ‫این واحدها ب��وده و فراهم کردن زمینه های اجرایی‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید‪ ،‬بهبود فضای کس��ب وکار و‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار از جمله اولویت های س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز در سال ‪1394‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫مرک��زی در گفت وگ��و با‬ ‫می گوی��د‪ :‬کارگروه‬ ‫س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید در استان البرز با‬ ‫نظر مثبت اس��تاندار تشکیل ش��ده و مورد استقبال‬ ‫مدیران بانک ها و مدیران اجرایی اس��تان به منظور‬ ‫کم��ک به رفع موانع تولید و کش��اورزی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��رج موفق معتقد اس��ت‪ :‬واحدهایی که س��ابقه‬ ‫بیش��تری در بخش تولی��د دارن��د‪ ،‬می توانند برای‬ ‫افزای��ش توانمندی ها‪ ،‬به دنبال توس��عه واحد خود‬ ‫باشند و یا از حضور س��رمایه گذاران در استان البرز‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه واحدهایی که نقش اساسی‬ ‫در تولید دارند ب��ا خروج از رکود برای تعداد زیادی‬ ‫از افراد در اس��تان زمینه اشتغال را فراهم می کنند‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬نبود وثیقه‪ ،‬تسهیالت بانکی‪ ،‬پرداخت های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بیمه و مطالبات ش��رکت های خدمات رسان‬ ‫از جمله مشکالت این واحدها است که باید مشکالت‬ ‫هر کدام بررس��ی و راهکارهای الزم ارائه ش��ود‪ .‬زیرا‬ ‫فراهم ک��ردن زمینه های اجرایی قان��ون رفع موانع‬ ‫تولی��د‪ ،‬بهبود فضای کس��ب و کار و ایجاد اش��تغال‬ ‫پایدار از جمله اولویت های سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در سال ‪ 1394‬است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بخش تولید همیش��ه نیازمند‬ ‫رس��یدگی و توجه ویژه اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬با موافقت‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬جلس��ه های ای��ن کارگ��روه ب��ه صورت‬ ‫م��داوم ‪ 2‬هفته یک بار برگزار خواهد ش��د و تمامی‬ ‫واحدهای تولیدی و کش��اورزی می توانند به منظور‬ ‫طرح مش��کالت خود در این کارگ��روه به دبیرخانه‬ ‫این س��تاد در محل سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان البرز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫موف��ق با بیان اینکه در راس��تای م��اده ‪ 19‬قانون‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید‪ ،‬برای ازادسازی تجهیزات‬ ‫مازاد برخ��ی از واحدهای تولی��دی‪ ،‬بانک صنعت و‬ ‫مع��دن اقدامات الزم را با در نظر گرفتن تس��هیالت‬ ‫م��ورد نیاز انج��ام می دهد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬برای برخی‬ ‫دیگر از واحدها قرار ش��د در صورت راه اندازی خط‬ ‫تولی��د به مدت یک س��ال به انها ب��رای باز پرداخت‬ ‫تس��هیالت دریافتی تنفس داده شود‪ .‬موفق با اشاره‬ ‫به اینکه در زمینه واحدهای تولیدی که دارای مجوز‬ ‫تولید در حاشیه کالنش��هرها بودند با تایید سازمان‬ ‫محیط زیست مبنی بر اینکه االینده نباشند اقداماتی‬ ‫انجام شده اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬با توجه به اینکه قانون‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید در نیمه دوم اردیبهشت‬ ‫سال جاری از س��وی دولت ابالغ شده و همچنین با‬ ‫توجه به مدت زمان اندکی که در اختیار سازمان قرار‬ ‫داشت‪ ،‬تمام تالش ها برای برطرف شدن مشکالت و‬ ‫رفع موانع تولید واحدهای تولیدی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی به در دس��تور کار قرار دادن طرح ساماندهی‬ ‫امار واحدهای تولید در اس��تان البرز اش��اره کرده و‬ ‫می افزاید‪ :‬فاز نخس��ت این طرح به پایان رس��یده و‬ ‫برخ��ی از واحده��ای تولیدی که پایین ت��ر از میزان‬ ‫توانمن��دی تولید قرار داش��ته و یا تعطیل ش��ده اند‬ ‫شناس��ایی ش��دند و در دس��تور کار قرار گرفتند تا‬ ‫براس��اس قان��ون رفع موان��ع تولید‪ ،‬مش��کالت انها‬ ‫برطرف شده و به چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫وی اولوی��ت نخس��ت را به واحدهای��ی که در انها‬ ‫س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت داده و می گوی��د‪ :‬این‬ ‫واحده��ا که به دلی��ل اینکه زیرس��اخت های انها به‬ ‫اتمام رس��یده و همچنین به دلیل تامین نشدن مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬اش��کال در روند تولید‪ ،‬تامین نش��دن قطعات‬ ‫یدکی ماش��ین االت و‪ ...‬دچار مش��کل بودند توسط‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شناسایی می شوند‬ ‫و با اس��تفاده از این قانون به مسیر نخست خود در‬ ‫امر تولید برمی گردند‪.‬‬ ‫موف��ق ادامه داد‪ :‬در این زمینه بس��یار خوش بین‬ ‫هس��تم که با تصوی��ب قانون تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید در کش��ور و اس��تفاده صحی��ح از این قانون و‬ ‫راهکارهای��ی که برای رفع موانع تولید در این قانون‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬بتوان مش��کالت را در این زمینه‬ ‫بر طرف کرده و شاهد رونق دوباره صنعت در استان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد اشتغال جدید با بازگشایی واحدهای‬ ‫تولیدی‬ ‫نماینده مردم کرج در مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫با بیان اینک��ه در بخش صادرات‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫کاالی تولید ش��ده در واحده��ای تولیدی و معدنی‬ ‫کمک دولت برای پرداخت سودهای بانکی‬ ‫سایت های نمایشگاهی‬ ‫‪ :‬مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت ب��رای همکاری در بخش توس��عه‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی کمک ‪ 5‬میلیاردی در‬ ‫نظر گرفته ک��ه برای پرداخت س��ودهای بانکی‬ ‫سایت های نمایشگاهی هزینه می شود‪.‬‬ ‫ول��ی اهلل افخم��ی با بی��ان اینکه ش��رکت های‬ ‫مختلف نمایش��گاهی برای توسعه عرصه تجارت‬ ‫در اس��تان قم فعالیت دارند اظه��ار کرد‪ :‬برپایی‬ ‫این نمایش��گاه ها توسط بخش خصوصی نیازمند‬ ‫برنامه ریزی و نظارت مستمر است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه موقعیت مکانی نمایشگاه‬ ‫بین المللی اس��تان قم مناسب است تصریح کرد‪:‬‬ ‫این نمایش��گاه نیازمند برنامه های علمی اس��ت‬ ‫و دول��ت با توجه ب��ه وضعیت اقتصادی کش��ور‬ ‫نمی تواند کمک مادی خاصی به این نمایش��گاه‬ ‫کن��د‪ .‬وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه این نمایش��گاه‬ ‫دس��تاوردهای مختلفی برای اس��تان قم خواهد‬ ‫داش��ت گفت‪ :‬بر اس��اس قانون؛ بخش خصوصی‬ ‫می تواند در این زمینه فعالیت های گس��ترده ای‬ ‫را انج��ام ده��د و این نمایش��گاه نباید به کاالی‬ ‫فرش اس��تان ق��م محدود ش��ود زیرا ب��ا توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت های این اس��تان می ت��وان گام های‬ ‫گس��ترده تری در زمینه توس��عه این نمایش��گاه‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فعالیت های س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان قم با نگاه ب��ه افزایش‬ ‫اس��تفاده از بخش خصوصی انجام می ش��ود ابراز‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت توسعه نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫می تواند در اینده ای نزدیک درامدهای بسیاری‬ ‫از این نمایشگاه به دست اورد‪.‬‬ ‫مدیریت جامعی شکل گرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬در زمینه مالیات این واحدها ساماندهی های‬ ‫خوبی انجام شد‪.‬‬ ‫محمدجواد کولیوند با اش��اره به اینکه حمل ونقل‬ ‫کارخانه ها و کارگاه های تولید کاال و با توجه به بحث‬ ‫انرژی و ازادسازی قیمت حامل های انرژی مدیریت‬ ‫الزم انجام ش��د تا در زمان های الزم دچار مش��کل‬ ‫نشوند‪ ،‬می افزاید‪ :‬در زمینه سرمایه گذاری در بخش‬ ‫صنعت و معدن ب��ا اس��تانداری صحبت هایی انجام‬ ‫ش��ده که خوشبختانه تمام سازمان ها برای همکاری‬ ‫قول های مساعدی داده اند‪.‬‬ ‫وی به چگونگی بازگرداندن واحدهای تولیدی که‬ ‫در تملک بانک ها هستند اشاره کرده و می گوید‪ :‬در‬ ‫این زمینه با هم��کاری نمایندگان مردم در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی و همکاری استاندار البرز با مدیران‬ ‫عامل بانک ها در اس��تان صحبت هایی انجام ش��د تا‬ ‫این واحده��ا به جای تعطیلی همچن��ان در اختیار‬ ‫صاحبان صنایع باش��ند تا با تولید‪ ،‬بتوانند تسهیالت‬ ‫دریافت شده خود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫در این ب��اره برای برخی دوره تنفس گرفته ش��د‬ ‫و برای برخی دیگر در زمینه بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫دریافتی تخفیفاتی گرفته شد‪ .‬البته برای پیشگیری‬ ‫از تکرار دوباره این مش��کالت تالش شد تا این روند‬ ‫ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ه جوانان فراوانی که در اس��تان وجود دارند‬ ‫اشاره و بر بازگشایی کارخانه ها و واحدهای تولیدی‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬در صورتی که واحدهای تولیدی‬ ‫ب��ار دیگر به چرخه تولید بازگردند‪ ،‬حدود ‪25‬درصد‬ ‫توانمندی ایجاد اشتغال در استان فراهم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل و رفع موانع تولید در استان البرز‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز‬ ‫با بیان اینکه در زمینه تسهیل‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫و رفع موانع تولید در ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫روند گذش��ته دنبال شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته در‬ ‫این زمینه رفع مش��کالت واحدهای��ی که با بانک ها‬ ‫دچار مش��کل شده اند‪ ،‬مد نظر اس��ت‪ .‬زیرا برخی از‬ ‫واحدها به وسیله بانک ها تملک شده اند‪.‬‬ ‫در نشس��ت هایی که با مدی��ران عامل این بانک ها‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬قرار ش��د بانک ه��ا این واحده��ا را به‬ ‫صاحبان انه��ا برگردانند تا بتوانند ضمن ادامه روند‬ ‫تولید‪ ،‬اقساط تسهیالت دریافتی خود را برگردانند‪.‬‬ ‫گ��ودرز رضایی با اش��اره به اینکه ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫نشست های زیادی در زمینه برطرف شدن مشکالت‬ ‫برخ��ی از واحده��ا ک��ه با س��ازمان ام��ور مالیاتی‪،‬‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی و‪ ...‬با مدیران‬ ‫و مس��ئوالن سازمان ها برگزار ش��د که خوشبختانه‬ ‫قول ه��ای مس��اعدی در ای��ن زمینه ها داده ش��د تا‬ ‫واحده��ای تولی��دی بتوانند به فعالی��ت خود ادامه‬ ‫دهند‪ ،‬اف��زود‪ :‬برای برخ��ی از واحدها ک��ه قرارداد‬ ‫جدی��دی برای اس��تقرار در ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان به ثبت می رس��انند‪ ،‬بنا بر دس��تور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تنفس یک ساله ای در‬ ‫زمینه دریافت اقساط به انها داده می شود تا بتوانند‬ ‫از شرایط اولیه راه اندازی و تولید خارج شوند‪.‬‬ ‫البته به واحدهایی که از لحاظ پرداخت تسهیالت‬ ‫دریافت��ی دارای بده��ی معوقه هس��تند و موفق به‬ ‫پرداخت به موقع نشده اند و براساس ضوابط شاخص‬ ‫تورم بانک مرکزی به قیمت س��فته های انها تعدیل‬ ‫تعلق گرفته اس��ت فرصت داده ش��ود تا اصل مبلغ‬ ‫س��فته ها را پرداخت کنند تا مقداری از تعدیل های‬ ‫انها بخشیده شود‪.‬‬ ‫وی به برگزاری نشست هایی برای تامین برخی از‬ ‫زیرساخت های ضعیف در داخل شهرک های صنعتی‬ ‫اش��اره ک��رده و می گوید‪ :‬در برخی از ش��هرک های‬ ‫دارای کمب��ود اب و برق با حف��ر چاه های جدید و‬ ‫تفاهم با اداره برق منطقه تالش ش��ده که مشکالت‬ ‫انها برطرف شود‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی با‬ ‫توجه به توان مالی خود و همراهی برخی از بانک ها‬ ‫اقدام به پرداخت تس��هیالت با س��ود کم تا س��قف‬ ‫یک میلی��ارد تومان به برخ��ی از واحدهای تولیدی‬ ‫کرده تا این واحدها بتوانند در زمینه تولید اقدامات‬ ‫الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫البرز با اش��اره و تاکید ب��ر اینکه تمام واحدهایی که‬ ‫به دلیل مش��کالت تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند‪،‬‬ ‫باع��ث کاهش ش��دید نی��رو در واحده��ای تولیدی‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صورت��ی که این واحدها به‬ ‫چرخ��ه تولید بازگردانده ش��وند و بتوانند توانمندی‬ ‫خود را در زمینه تولید باال ببرند عالوه بر افرادی که‬ ‫قبال در این واحدها مش��غول به کار بودند برای افراد‬ ‫بیشتری اشتغال ایجاد خواهند کرد‪.‬‬ ‫افتتاح کارخانه تولید کاشی در گندمان‬ ‫‪ :‬کارخانه کاش��ی پاسارگاد در ناحیه صنعتی‬ ‫گندم��ان اس��تان چهارمحال و بختی��اری با حضور‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��ور و اس��تاندار و جمع��ی‬ ‫از مدی��ران ارش��د این اس��تان افتتاح ش��د و مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری در ادام��ه افزود‪ :‬در‬ ‫کارخانه کاش��ی پاسارگاد‪ ،‬سیستم دیجیتال پرینت‬ ‫ک��ه از تکنیک های جدید ایج��اد طرح و نقش روی‬ ‫کاشی و سرامیک است به کار گرفته شده و همچنین‬ ‫سیستم ارتقای بهره وری انرژی برای کاهش مصرف‬ ‫برق و گاز در این کارخانه کاشی سازی مورد استفاده‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬رضا گنج��ی اظهار کرد‪ :‬کارخانه‬ ‫کاشی پاسارگاد سپاهان در شهرک صنعتی گندمان‬ ‫در شهرس��تان بروجن در زمینی به مس��احت ‪15‬‬ ‫هکتار و با سرمایه گذاری افزون بر ‪ 50‬میلیارد تومان‬ ‫احداث شده و با بهره برداری از این واحد که ظرفیت‬ ‫تولید س��االنه ‪4/5‬میلیون مترمربع انواع کاش��ی را‬ ‫دارد برای ‪ 300‬نفر اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫یاداور می ش��ود ناحیه صنعتی گندم��ان از توابع‬ ‫شهرستان بروجن اس��تان چهارمحال و بختیاری با‬ ‫فاصل��ه ‪ 90‬کیلومت��ری از مرکز این اس��تان واقع و‬ ‫دارای مس��احت ‪ 42‬هکتار اس��ت که در ان نزدیک‬ ‫به ‪ 50‬واحد صنعتی مستقر با سرمایه ‪548‬میلیارد‬ ‫ریالی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مرجع کاربردی بانک و اقتصاد ایران منتشر کرد‬ ‫نام اورترین اقتصادهای نوظهور جهان کدامند؟‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫مدیریت بحران یونان‬ ‫صندوق بین المللی پول با انتش��ار گزارشی تاکید‬ ‫ک��رد اگر اتحادیه اروپا ب��ه موقع اقدام کند‪ ،‬خطرات‬ ‫ناشی از بحران بدهی های یونان قابل مدیریت است‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرک��زی خبر‪ ،‬در این گزارش امده‬ ‫است اگر رهبران اروپایی پاسخ های سیاسی مناسب‬ ‫و موثری پیدا کنند‪ ،‬می ت��وان با خطرات میان مدت‬ ‫ناش��ی از ابهامات مربوط به وضعی��ت مالی یونان و‬ ‫خطر ورشکس��تگی اقتصادی این کشور مقابله کرد‪.‬‬ ‫از چن��د هفت��ه پیش مقام��ات یونان ب��ا طلبکاران‬ ‫بین المللی کشورشان ش��امل کمیسیون اروپا‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی اروپا و صن��دوق بین المللی پ��ول مذاکره‬ ‫می کنند اما نمی توانند با انها بر س��ر ش��رایط طرح‬ ‫کمک به یونان توافق کنند و همین مسئله خطر قرار‬ ‫گرفتن یونان را در وضعی��ت ناتوانی در بازپرداخت‬ ‫بدهی های دولتی خود تشدید کرده است‪.‬‬ ‫امضای توافقنامه‬ ‫ساخت خط لوله گاز‬ ‫میان روسیه و یونان‬ ‫زهره رجب نیا ‪ -‬گ�روه تجارت‪ :‬جهان در حال حاضر‬ ‫‪۷۰‬درصد از رش��د اقتصادی خود را مدیون اقتصاد های‬ ‫نوظهور اس��ت‪ ،‬انها نشان داده اند‪ ،‬وقتی قدرت های برتر‬ ‫جهانی با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند‪،‬‬ ‫ای��ن اقتصادهای نوظهور هس��تند که موت��ور اقتصادی ‹ ‹چین در صدر جدول‬ ‫چین‪ ،‬نخستین کشوری است که نامش در‬ ‫جه��ان را به گ��ردش در می اورند‪ .‬به زبان س��اده تر این‬ ‫فهرس��ت بانک «دات ای ار» ج��ای گرفته‬ ‫طور می توان تعبیر کرد که تفاوت در عملکرد اقتصادی‬ ‫است‪ ،‬کشوری که ش��نیدن نامش در رده‬ ‫همواره موجب تغییر جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی‬ ‫و ظه��ور یا افول قدرت های اقتص��ادی در عرصه رقابت نخس��ت هر نوع رده بندی به ویژه اگر اقتصادی باش��د‪،‬‬ ‫بین المللی است‪.‬چنانچه در ابتدای قرن بیستم میالدی دیگر چندان تعجب اور نیس��ت‪ .‬پرجمعیت ترین کشور‬ ‫اقتصاد کش��ورهای امریکا‪ ،‬ژاپن و المان‪ ،‬گوی سبقت را دنیا این بار رده نخست اقتصادهای برتر نوظهور را از ان‬ ‫تو یکم نیز شاهد خود کرده اس��ت‪ .‬چینی ها که باالتری��ن تولید ناخالص‬ ‫از بریتانیا و فرانس��ه ربودند‪ ،‬قرن بیس ‬ ‫رویارویی اقتصادهای نوظهور در برابر قدرت های بزرگ ملی دنیا را پس از امریکا به میزان ‪۹۹/۴‬تریلیون دالر در‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬از اقتصادهای نوظهور به طور مشخص اختیار دارند‪ ،‬پس از ازادس��ازی در سال ‪۱۹۸۷‬میالدی‬ ‫توانستند اقتصاد خود را به شدت باال‬ ‫می ت��وان ب��ه چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬برزیل و‬ ‫براساس اعالم صندوق بکش��ند و حاال از جمله کش��ورهای‬ ‫روس��یه اش��اره کرد که ب��ه رقبای‬ ‫اصل��ی کش��ورهای غرب��ی و ژاپ��ن بین المللی پول و سازمان تعیین کنن��ده در اقتص��اد جهان به‬ ‫شمار می روند‪ .‬گزارش «گلوبال ورلد‬ ‫بدل ش��ده اند‪ ،‬کش��ور چین که در‬ ‫همکاری و توسعه‬ ‫ریپ��ورت» نش��ان می دهد تا س��ال‬ ‫ده��ه ‪ ۱۹۷۰‬می�لادی از نظر تولید‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کشورهای‬ ‫‪۲۰۱۵‬م چی��ن با پیش��ی گرفتن از‬ ‫ناخال��ص داخلی در جایگاه هش��تم‬ ‫جهان قرار داش��ت‪ ،‬اکنون‪ ،‬با پیشی دارای اقتصاد نوظهور تا‬ ‫ژاپن دومین اقتصاد برتر دنیا خواهد‬ ‫گرفتن از س��ایر کش��ورها به رقیب سال ‪۲۰۳۰‬میالدی نیرو‬ ‫بود‪.‬‬ ‫محرکه رشد اقتصادی‬ ‫ام��ا دومی��ن کش��ور‬ ‫اصل��ی اقتصاد امریکا تبدیل ش��ده‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫بود‪،‬‬ ‫خواهند‬ ‫جهان‬ ‫پرجمعی��ت دنیا یعنی‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که بنابر‬ ‫پیش بینی ه��ا همچنان چش��م انداز تا سال ‪2030‬م‪ ،‬کشورهای‬ ‫هن��د‪ ،‬عن��وان دومین‬ ‫اقتص��اد نوظه��ور جه��ان را به خود‬ ‫روشنی در برابر رشد شتابان اقتصاد‬ ‫با اقتصاد نوظهور ‪60‬‬ ‫اختص��اص داده اس��ت‪ .‬صن��دوق‬ ‫چی��ن قرار دارد‪ .‬به نظر می رس��د با‬ ‫درصد تولید ناخالص‬ ‫بین المللی پ��ول پیش بینی می کند‬ ‫چشم اندازی که در برابر اقتصادهای‬ ‫داخلی و ‪30‬درصد کل‬ ‫تولی��د ناخال��ص ملی هن��د به طور‬ ‫نوظهور قرار دارد در دهه های اینده‬ ‫اقتصاد جهان را به خود‬ ‫تقریب��ی ب��ه رق��م قابل توج��ه ‪۳/۱‬‬ ‫تغییراتی در سهم مناطق مختلف به‬ ‫اختصاص می دهند‬ ‫تریلی��ون دالر برس��د و ای��ن یعنی‬ ‫ویژه منطقه جنوب اسیا و امریکای‬ ‫جنوب��ی در اقتص��اد جهان به وجود ای��د‪ .‬در این رابطه هندی ه��ا با ‪۴۶۷‬میلی��ون نفر نی��روی کار در رده دوم‬ ‫مرج��ع کاربردی بان��ک واقتصاد ایران (بان��ک ‪.‬ای ار) اقتصاد جهان قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫با تهیه گزارش��ی از روند توس��عه ‪ ۱۰‬کش��ور‪ ،‬انها را در‬ ‫روس��یه‪ ،‬دوازدهمین قدرت اقتصادی دنیا‬ ‫زمره برترین اقتصادهای نوظهور جهان قرار داده اس��ت‬ ‫به لح��اظ تولی��د ناخالص ملی‪ ،‬س��ومین‬ ‫و می نویسد‪ :‬برخی از اقتصادهای نوظهور بزرگ‪ ،‬تا سال‬ ‫اقتصاد برتر نوظهور جهان است‪ .‬این کشور‬ ‫‪۲۰۱۲‬م به تنهایی مس��بب رش��د بیش از ‪55‬درصد از پهن��اور که از مواهب طبیعی زیادی از جمله نفت و گاز‬ ‫اقتصاد جهان بوده اند؛ این در حالی است که ‪ ۲۳‬کشوری س��ود می برد‪ ،‬بیشترین رش��د اقتصادی خود را مدیون‬ ‫که کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهند‪ ،‬به دلیل توجه به بازار در کنار استفاده درست از منابع و مواهب‬ ‫بدهی و ریاضت های اقتصادی که دامن گیرش��ان ش��ده خدادادی می داند‪ .‬میانگین درامد ماهانه روس ها که در‬ ‫است تنها توانس��ته اند ‪20‬درصد در میزان رشد جهانی س��ال های نه چندان دور کمتر از ‪ ۵۰۰‬دالر بود‪ ،‬حاال به‬ ‫س��هیم باش��ند‪ .‬این س��قوط امپراتوری غ��رب و قدرت حدود ‪۱۰۰۰‬دالر رسیده است‪.‬‬ ‫گرفتن کشورهایی با اقتصادهای نوپا می تواند نویدبخش‬ ‫ورود به دورانی جدید در اقتصاد جهان باش��د‪ .‬در ادامه‬ ‫این گزارش با ‪۱۰‬کشور برتر در زمینه اقتصاد نوظهور و‬ ‫جایگاه انان در اقتصاد جهانی اشنا می شویم‪.‬‬ ‫بیکاری فرانسه کاهش نمی یابد‬ ‫دفت��ر امار ملی فرانس��ه اعالم کرد‪ :‬رش��د اقتصادی این‬ ‫کش��ور در سال جاری افزایش خواهد یافت‪ ،‬اما این افزایش‬ ‫ب��ه میزانی نخواهد بود که بتواند تعداد بیکاران فرانس��ه را‬ ‫کاه��ش دهد‪ .‬به گزارش فارس به نق��ل از فرانس‪ ،24‬دفتر‬ ‫ام��ار ملی انگلی��س اعالم کرد‪ ،‬با وجود افزایش نرخ رش��د‬ ‫اقتصاد این کش��ور در س��ال جاری نس��بت به س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نرخ بیکاری در این کشور کاهش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم دفتر امار فرانسه‪ ،‬این کشور در سال جاری‬ ‫رش��د اقتص��ادی ‪1/2‬درص��دی را تجربه خواه��د کرد که‬ ‫‪0/2‬درصد بیش��تر از میزان پیش بینی شده از سوی دولت‬ ‫این کش��ور خواهد بود‪ .‬این افزایش رش��د به دلیل کاهش‬ ‫قیمت س��وخت‪ ،‬کاهش ارزش یورو‪ ،‬تسهیل دسترسی به‬ ‫اعتب��ارات و همچنین اقدامات دولت این کش��ور در زمینه‬ ‫کاهش مالیات بر فعالیت اقتصادی اس��ت‪ .‬در ‪ 3‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ 2015‬میالدی ن��رخ بی��کاری در فرانس��ه معادل‬ ‫‪10/3‬درصد ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫همی��ن امر حکایت از پیش��رفت اقتصادی چش��مگیر‬ ‫کش��وری دارد که بیشترین منابع گاز طبیعی جهان در‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫با این همه برزیل‪ ،‬سرزمین اقتصاد فوتبال‬ ‫و قه��وه‪ ،‬به لح��اظ تولید ناخال��ص ملی‪،‬‬ ‫هش��تمین قدرت جهان به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫بازارهای به نس��بت ازاد و بها دادن به اقتصاد داخلی از‬ ‫جمله دالیلی اس��ت که برزی��ل را به رده چهارم برترین‬ ‫اقتصادهای نوظهور رس��انده اس��ت‪ .‬این کش��ور با رشد‬ ‫‪۵‬درص��دی در تولید ناخالص ملی‪ ،‬یکی از س��ریع ترین‬ ‫رشدهای اقتصادی در سطح جهان را داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کشورهای عضو «جی‪»20‬‬ ‫اما در فهرست بانک «دات ای ار» از ترکیه‬ ‫یک��ی از اعضای گروه «جی ‪ »20‬به عنوان‬ ‫هفدهمین قدرت اقتص��ادی دنیا به لحاظ‬ ‫تولی��د ناخالص ملی یاد ش��ده اس��ت؛ کش��وری که در‬ ‫جایگاه پنجمین اقتصاد نوظهور دنیا قرار دارد‪ .‬اصالحات‬ ‫گس��ترده اقتصادی که از س��ال ‪۱۹۸۳‬می�لادی در این‬ ‫کشور اغاز شد‪ ،‬زمینه این رشد در اقتصاد همسایه غربی‬ ‫کش��ورمان را فراهم کرد‪ .‬روابط نزدی��ک ترکیه با دیگر‬ ‫اقتصادهای نوظهور موجب ایجاد بازارهای گسترده برای‬ ‫فروش کاالهای ترک در این کشورها شده است‪.‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬یازدهمین اقتصاد برتر دنیاست‪.‬‬ ‫بع��د از دهه ‪۱۹۹۰‬م‪ ،‬اقتص��اد و فناوری با‬ ‫سرعت هرچه تمام تر در این کشور توسعه‬ ‫پیدا کرد‪ .‬اکنون اقتصاد مکزیک ششمین اقتصاد نوظهور‬ ‫در دنیا اس��ت و در جمع برترین ها قرار دارد‪ .‬اقتصاد این‬ ‫کش��ور متش��کل از صنع��ت و خدمات اس��ت و بخش‬ ‫خصوصی هم حضور پررنگی در ان دارد‪.‬‬ ‫اندون��زی‪ ،‬یک��ی دیگ��ر از اعض��ای گروه‬ ‫«ج��ی‪ »20‬ک��ه بزرگترین اقتص��اد فعلی‬ ‫جنوب شرق اسیا هم به حساب می اید در‬ ‫سال های اخیر با همت دولت به رشد بسیار باالو جایگاه‬ ‫هفتم اقتصادهای نو ظهور دس��ت یافته اس��ت‪ .‬خدمات‬ ‫عمومی‪ ،‬صنعت و کش��اورزی از جمل��ه پایه های اقتصاد‬ ‫اندونزی به شمار می روند‪ .‬تا این لحظه بیشتر اقتصادهای‬ ‫نوظهور جهانی که در فهرس��ت بانک «دات ای ار» به ان‬ ‫اشاره شده است اس��یایی یا مربوط به امریکای جنوبی‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫لهستان به عنوان کشوری اروپایی برخالف‬ ‫دیگ��ر اقتصادهای جهان با درامد باال رتبه‬ ‫هش��تم اقتصاده��ای نوظه��ور را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬تنها کشوری که در تولید ناخالص‬ ‫مل��ی کاهش ب��ه خود ندیده و از رش��د اقتصاد بس��یار‬ ‫سریعی برخوردار است‪ .‬میزان رشد اقتصادی این کشور‬ ‫معادل ‪6‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹تایلند در انتهای جدول‬ ‫در ای��ن فهرس��ت‪ ،‬امارات متح��ده عربی‪،‬‬ ‫کش��ور کوچ��ک حاش��یه خلیج ف��ارس و‬ ‫همس��ایه جنوب��ی کش��ورمان از جمل��ه‬ ‫کشورهایی است که تغییرات سریعی را در اقتصاد خود‬ ‫دیده اس��ت‪ .‬ش��اخص های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی بسیاری‬ ‫ازجمله سرانه تولید ناخالص ملی و سرانه مصرف انرژی‬ ‫در این تغییرات س��ریع نقش مهمی ایفا کرده و ان را به‬ ‫رده نهم ارتقاء داده است‪.‬‬ ‫ام��ا اخری��ن کش��وری که در فهرس��ت‬ ‫‪15‬اقتصاد نو ظهور جهان بانک «دات ای ار»‬ ‫از ان ن��ام ب��رده می ش��ود‪ ،‬تایلند اس��ت‪،‬‬ ‫مهم تری��ن دلیل جای گرفتن تایلند در جمع ‪ ۱۰‬قدرت‬ ‫اقتصادی برتر نوظهور صادرات این کشور است‪ .‬صادرات‬ ‫این کشور به دیگر کشورها ‪ ۳/۲‬تولید ناخالص ملی این‬ ‫کشور را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬براس��اس اعالم صن��دوق بین المللی پول‬ ‫و س��ازمان هم��کاری و توس��عه اقتصادی‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫دارای اقتص��اد نوظه��ور تا س��ال ‪۲۰۳۰‬می�لادی نیرو‬ ‫محرکه رش��د اقتصادی جهان خواهند ب��ود‪ ،‬چرا که تا‬ ‫سال ‪2030‬م‪ ،‬کش��ورهای با اقتصاد نوظهور ‪ 60‬درصد‬ ‫تولید ناخال��ص داخلی و ‪30‬درص��د کل اقتصاد جهان‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص می دهند‪ .‬تحلیلگ��ران اقتصادی‬ ‫معتقدند تا سال ‪۲۰۳۰‬م قرار است وضع مالی ‪۳‬میلیارد‬ ‫نفر از جمعیت این کش��ورها به حالت متوسط برسد که‬ ‫‪2‬میلیارد نفر انها در کش��ورهای اس��یایی خواهند بود‪.‬‬ ‫وجود ‪۳‬میلیارد نفر با وضع مالی متوس��ط در کشورهای‬ ‫با اقتصاد نوظهور‪ ،‬موجب خواهد ش��د بازار قابل توجهی‬ ‫برای دیگر کش��ورهای جهان ایجاد شود‪ .‬صادرات باالی‬ ‫کش��ورهای دارای اقتصاد نوظه��ور‪ ،‬به انها این امکان را‬ ‫داده اس��ت که تنها در سال ‪۲۰۱۲‬م حدود ‪ ۹۲‬میلیارد‬ ‫ی��ورو در کش��ورهای خارج��ی س��رمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫کشورهای دارای اقتصاد نوظهور هم اکنون ‪۴۰‬درصد کل‬ ‫ذخایر ارزی جه��ان را در اختیار دارند‪ .‬این امار و ارقام‬ ‫نویدبخش اقتصادی‪ ،‬برخی کشورهای اروپایی و مناطق‬ ‫اقتصادی جهان را به این فکر انداخته اس��ت که از رونق‬ ‫اقتصادی در کش��ورهای با اقتص��اد نوظهور به نفع خود‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫رقابت نزدیک شرکت های بوئینگ و ایرباس‬ ‫برپایی نمایش��گاه بین المللی هوا فضای «بورژه» در‬ ‫حومه پاریس فرصت مناس��بی برای دو شرکت بزرگ‬ ‫ایرباس و بوئینگ اس��ت تا بتوانند میزان مش��تریان و‬ ‫سفارش های خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه ش��رکت ایرباس اعالم ک��رد میزان‬ ‫س��فارش های قطعی دریافتی اش به رق��م ‪ ۱۲۴‬فروند‬ ‫هواپیما معادل ‪۱۶‬میلیارد و ‪۳۰۰‬میلیون دالر رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬با وجود ای��ن‪ ،‬ایرباس در این نمایش��گاه هنوز‬ ‫سفارشی برای مدل ای‪ ۳۸۰‬خود دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫مدیر عملیاتی سرویس مشتریان شرکت ایرباس گفت‪:‬‬ ‫همانط��ور که پیش بینی می ش��ود ترافی��ک هوایی تا‬ ‫‪۱۵‬س��ال اینده دو برابر امروز می شود‪ .‬ما نیز می توانیم‬ ‫تع��داد هواپیماهایمان را دو براب��ر کنیم‪ .‬مدل ای‪۳۸۰‬‬ ‫ایرباس بس��یار کم سروصدا‪ ،‬راحت‪ ،‬کم مصرف و دارای‬ ‫صندلی های بزرگ اس��ت این م��دل تاثیر منفی کمی‬ ‫روی محیط زیست دارد‪.‬‬ ‫یونان و روس��یه برای ساخت یک خط لوله انتقال‬ ‫گاز در خ��اک یونان توافقنامه امض��ا کردند‪ .‬وزارت‬ ‫انرژی روسیه اعالم کرد‪ :‬وزیر انرژی یونان و همتای‬ ‫روس وی در نشس��تی در س��ن پترزبورگ توافقنامه‬ ‫س��اخت یک خط لوله انتق��ال گاز امضا کردند‪ .‬این‬ ‫پ��روژه را طرف روس با هزین��ه خود در خاک یونان‬ ‫اج��را خواهد کرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از‬ ‫س��ن پترزبورگ‪ ،‬در این سند که در این مرحله هنوز‬ ‫یک یادداش��ت تفاهم محس��وب می شود‪ ،‬ایجاد یک‬ ‫ش��رکت مشترک از سوی یونان و روسیه که هر یک‬ ‫از کشورها در ان سهم برابری دارند‪ ،‬پیش بینی شده‬ ‫است‪ .‬این شرکت مشترک مس��ئولیت اجرای طرح‬ ‫س��اخت خط لوله گاز را در فاصله سال های ‪2016‬م‬ ‫تا ‪2019‬م بر عهده خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تهدید جدید ایرباس‬ ‫رییس ش��رکت هواپیمایی ایرباس هشدار داد اگر‬ ‫برخی دولت ه��ای اروپایی ب��ه دخالت های خود در‬ ‫پروژه مش��ترک س��اخت هواپیمای بدون سرنشین‬ ‫«می��ل» پایان ندهن��د‪ ،‬از مش��ارکت در این پروژه‬ ‫انص��راف خواهد داد‪ .‬به گ��زارش واحد مرکزی خبر‪،‬‬ ‫تام ایندرز‪ ،‬رییس ایرباس تاکید کرد‪ :‬تقسیم وظایف‬ ‫و مس��ئولیت ها میان کشورهای دخیل در این پروژه‬ ‫مشترک باید با هوشیاری‪ ،‬فارغ از انگیزه های سیاسی‬ ‫و بدون توجه به دیدگاه های متفاوت انجام ش��ود‪ .‬در‬ ‫حالی ک��ه بازار هواپیماهای بدون سرنش��ین به طور‬ ‫عمده در کنترل امریکا و اس��رائیل است‪ ،‬دولت های‬ ‫المان‪ ،‬فرانس��ه و ایتالیا در م��اه می موافقت خود را‬ ‫با مطالع��ات فنی به منظور طراحی و س��اخت یک‬ ‫هواپیمای شناس��ایی بدون سرنشین اروپایی از نوع‬ ‫«میل» (با ارتفاع پایین و مقاومت باال) اعالم کردند‪.‬‬ ‫ورود ‪۴۵‬کشتی جدید‬ ‫به ناوگان دریایی جهان‬ ‫ناوگان جهانی حمل ونقل دریایی در س��ال جاری‬ ‫می�لادی ش��اهد ورود ‪ ۴۵‬کش��تی جدید ب��ه این‬ ‫عرص��ه خواهد بود‪ .‬ب��ه گزارش مان��ا‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۱۲‬کانتینرب��ر باالی ‪۱۲‬ه��زار «تی ای یو»با حجم‬ ‫‪۱/۳‬میلیون «تی ای یو» س��فارش داده ش��ده که ‪۴۵‬‬ ‫فرون��د از انها در س��ال ج��اری می�لادی به عرصه‬ ‫حمل ونقل کانتینری می پیوندند‪ .‬براساس این گزارش‬ ‫سفارش کانتینربرهای بزرگ به موضوع جدید رقابت‬ ‫شرکت های کشتیرانی کانتینری بدل شده است‪ .‬به‬ ‫هر ح��ال یکی از فاکتورهای نگران کننده درباره این‬ ‫کانتینربرهای غول پیکر از سوی کشتیرانی ها‪ ،‬تالش‬ ‫برای پرکردن انها عنوان شده است‪.‬‬ ‫نوکیا طراح و مشاور‬ ‫گوشی های هوشمند می شود‬ ‫راجی��و س��وری‪ ،‬مدیرعام��ل نوکیا ب��ه تازگی در‬ ‫مصاحبه مطبوعاتی خود اعالم کرده که این شرکت‬ ‫قصد ش��روع طراحی و صدور مجوز برای گوشی های‬ ‫هوشمند را در سال ‪۲۰۱۶‬م دارد‪ .‬به گزارش تسنیم‪،‬‬ ‫ح��دود ‪2‬ماه گذش��ته بود که این موض��وع در قالب‬ ‫گزارش��ی رسانه ای و البته به ش��کل احتمال مطرح‬ ‫و در ان عن��وان ش��د که قرارداد هم��کاری نوکیا با‬ ‫مایکروس��افت س��ال ‪۲۰۱۶‬م ب��ه پایان می رس��د و‬ ‫بع��د از ان‪ ،‬بار دیگر نوکیا به ش��کل مس��تقل اقدام‬ ‫به تولید گوش��ی های هوش��مند می کن��د و اختیار‬ ‫عمل را در دس��ت می گیرد‪ .‬نوکیا در س��ال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫با ارزش��ی معادل ‪۷/۲‬میلیارد دالر به مایکروس��افت‬ ‫واگذار ش��د و بنابراین صاحب امتیاز این نشان(برند)‬ ‫ش��رکت مایکروسافت اس��ت و تا ‪ ۱۰‬سال اینده نیز‬ ‫حق اس��تفاده از نام نوکیا ب��رای این غول نرم افزاری‬ ‫محفوظ است‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه مجسمه های سنگی‬ ‫خاورمیانه دراستارا‬ ‫ایس�نا‪ :‬ش��هردار بن��در م��رزی اس��تارا از احداث‬ ‫نخستین نمایش��گاه دائمی و صحرایی مجسمه های‬ ‫سنگی خاورمیانه در این شهر گردشگری خبر داد‪.‬‬ ‫عل��ی کوهی ب��ا اعالم ای��ن خبر اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫راس��تای ارائه طرحی از س��وی یک جوان هنرمند‬ ‫بوم��ی ب��ه واح��د زیباس��ازی ش��هرداری‪ ،‬درب��اره‬ ‫اع�لام امادگی برای تراش مجس��مه های س��نگی‬ ‫روی تخته س��نگ هایی ک��ه در عملی��ات اح��داث‬ ‫موج ش��کن های بندری به کار می رود با هدف ایجاد‬ ‫یک مجموعه نمایش��گاهی دائم��ی‪ ،‬این طرح مورد‬ ‫حمایت شهرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه «وحید عابد» مجسمه ساز‬ ‫مجری این طرح اس��ت که جوایز مختلفی را زمینه‬ ‫گرافیک و مجسمه س��ازی از جشنواره های داخلی و‬ ‫بین المللی به خود اختصاص داده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برای اجرای این نمایش��گاه متفاوت و منحصر به فرد‪،‬‬ ‫محوط��ه ای در ابعاد ‪ 7۵0‬مترمرب��ع در ضلع غربی‬ ‫محوطه پارک س��احلی س��فیر امید مشخص شده‬ ‫ک��ه افزون بر ‪ ۱۵‬تخته س��نگ بزرگ موج ش��کن با‬ ‫قط��ر بیش از ‪ 1/5‬متر پس از تراش به وس��یله این‬ ‫هنرمند به مجسمه هایی با کاراکترهای کاریکاتوری‬ ‫تبدیل می شود‪.‬شهردار استارا از اجرای کاراکترهای‬ ‫مختل��ف با بهره مندی از چهره های مختلف انس��ان‬ ‫س��خن گفت و اضافه ک��رد‪ :‬این هنرمند در طراحی‬ ‫ای��ن مجس��مه ها‪ ،‬صورتک های��ی از قبی��ل لبخند‪،‬‬ ‫ش��ادی‪ ،‬اخم‪ ،‬تعجب‪ ،‬خجالت‪ ،‬ش��ک‪ ،‬شرمندگی‪،‬‬ ‫وحشت‪ ،‬انتظار‪ ،‬اعتماد به نفس‪ ،‬رضایت‪ ،‬عصبانیت‪،‬‬ ‫تحقیر و‪ ...‬را تراش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه نمونه مش��ابهی از این‬ ‫طرح در هیچ یک از س��واحل خاورمیانه اجرا نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تخته س��نگ ها به نحوی تراش‬ ‫داده می ش��وند که ع�لاوه بر تبدیل چهره س��احل‬ ‫به مجموعه زیبایی از اث��ار هنری‪ ،‬به عنوان مکانی‬ ‫بی نظیر برای اس��تراحت در نوار ساحلی بزرگترین‬ ‫دریاچه جهان «خزر» استفاده شوند‪.‬‬ ‫برگزاری بزرگترین نمایشگاه‬ ‫هنر معاصر جهان‬ ‫ایرنا‪ :‬نمایشگاه بین المللی هنری شهر «با ِزل»‬ ‫سوئیس که عنوان بزرگترین نمایشگاه هنر معاصر در‬ ‫جهان را یدک می کشد‪ ،‬در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫مجموع��ه بی نظی��ری از اث��ار هنر معاص��ر دنیا‬ ‫ای��ن روزها در ش��هر بازل س��وئیس در معرض دید‬ ‫عالقه مندان قرار گرفته است‪ .‬این رویداد هنری که‬ ‫سال گذشته ‪ ۱00‬هزار نفر بازدیدکننده داشت‪ ،‬در‬ ‫این دوره میزبان مجموعه داران و موزه های سرتاسر‬ ‫دنیاس��ت و اثار قرن بیس��تمی مطرح��ی همچون‬ ‫ش��اهکارهای «پیکاسو»‪« ،‬کالدر» و «وارهول» را به‬ ‫نمایش گذاشته است‪ .‬تابلویی ‪ ۵0‬میلیون دالری از‬ ‫«مارک روتکو» یکی از این اثار برجسته است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود ارزش تخمینی اث��اری که در این‬ ‫نمایش��گاه عرضه شده‪ ،‬به ‪ ۵۱‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه مساحتی ‪ ۱۵‬هزار مترمربعی برای‬ ‫نمایش ‪ 7۴‬اثر غیرفروش��ی حجی��م در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬به گزارش فرانس پرس‪ ،‬در بخشی از‬ ‫نمایشگاه بازل ‪ 7۶0‬دوچرخه روی هم انباشته شده‬ ‫و اثری کم نظیر را پیش چش��م مخاطبان قرار داده‬ ‫اس��ت‪« .‬ای وی وی» هنرمند معروف و حاش��یه دار‬ ‫چین��ی این اثر را به عنوان نمادی از زندگی روزمره‬ ‫میلیون ها هم وطن خود خلق کرده است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫گزارش‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫از نمایشگاه امنیت مواد غذایی در منطقه« ا سه ان»‬ ‫سیال؛ خیال ایده ال‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬در روزهای اخیر‪ ،‬ش��هر‬ ‫مانی��ل فیلیپین میزبان برگ��زاری دومین‬ ‫نمایشگاه س��االنه مواد غذایی «سیال» در‬ ‫منطقه «ا سه ان» بوده است‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫‪ 3‬روزه (‪ ۲۷‬ت��ا ‪ ۲۹‬خ��رداد) ب��ه ابت��کار‬ ‫گ��روه نمایش��گاهی فرانس��وی و با حضور‬ ‫شرکت های تولیدی و توزیع مواد غذایی از‬ ‫‪ ۱۷‬کشور اروپایی‪ ،‬شرکت های استرالیایی‪،‬‬ ‫امریکای��ی و همچنین ش��رکت های محلی‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬در این گزارش نگاهی‬ ‫می اندازیم به دستاورد برگزاری این رویداد‬ ‫همراه‬ ‫اس��یایی در دومی��ن دوره‪ .‬با‬ ‫باشید‪:‬‬ ‫تولید کنندگان محصوالت اماده و قابل ارائه‬ ‫در بازار هستند که به صورت دسته جمعی‬ ‫یا انفرادی محصوالت خود را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫شرکت های بزرگ ایکس تی سی و ‪TNS-‬‬ ‫‪ Sofres‬به عنوان نهادهای شناخته شده و‬ ‫فعال در عرصه امنی��ت مواد غذایی نتیج ه‬ ‫پژوهش ه��ا و یافته ه��ای خ��ود در زمینه‬ ‫طرز فک��ر و ن��وع ذائق��ه مصرف کنندگان‬ ‫کشورهایی چون فرانس��ه‪ ،‬المان‪ ،‬بریتانیا‪،‬‬ ‫فعالیت بش��ر دوستانه ای انجام می شود که‬ ‫در ان به طور متوس��ط ‪ ۵۰‬تن از تولیدات‬ ‫و محص��والت ارائه ش��ده در نمایش��گاه به‬ ‫مرکز صلیب سرخ فرانسه برای مصارف این‬ ‫مرکز جهانی انبار می ش��ود‪ .‬اخرین دوره از‬ ‫این نمایشگاه س��ال گذشته (اکتبر ‪۲۰۱۴‬‬ ‫میالدی) برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹در «سیال» فیلیپین چه خبر است؟‬ ‫«س��یال» از ح��دود ‪ ۲۰‬س��ال قب��ل‪،‬‬ ‫‹ ‹«سیال» از کجا پدیدار شد؟‬ ‫س��یال در معنا و مفه��وم اولیه ان یعنی‬ ‫بحث افرین��ی‪ .‬این عنوان در فرانس��ه و به‬ ‫واس��طه پیدایش یک نمایش��گاه مرتبط با‬ ‫مواد غذایی متولد شد‪ .‬نمایشگاهی که قرار‬ ‫بود نواوری در تهیه انواع مواد غذایی را به‬ ‫عنوان موضوع اصلی خود در بر داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن حدود نیم قرن قب��ل در پاریس‬ ‫برای نخس��تین بار غ��ذا و چگونگی مصرف‬ ‫ان در قالب نمایش��گاهی بزرگ مورد بحث‬ ‫و بررسی قرار گرفت‪ .‬نخستین دوره سیال‬ ‫با عنوان هفت ه بین المللی غذا سال ‪۱۹۶۲‬م‬ ‫در الدفان��س (‪ )La Défense‬و در مرکز‬ ‫صنعت و فناوری های نوین (سی ان ای تی)‬ ‫برگزار شد تا ‪ ۲۶‬کشور به صورت مستقیم‬ ‫در جری��ان برنامه ه��ای فرانس��ویان ق��رار‬ ‫بگیرند‪ .‬مکان برگزاری نمایش��گاه در سال‬ ‫‪۱۹۶۶‬م تغیی��ر یاف��ت و تا س��ال ‪۱۹۸۴‬م‬ ‫در مرک��ز تجارت ورس��ای پاری��س برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬از س��ال ‪۱۹۸۶‬م به بعد نمایشگاه به‬ ‫محل پارک نمایشگاهی شهر ویلپنت واقع‬ ‫در ش��مال پاری��س منتقل ش��د و تا امروز‬ ‫نی��ز در همی��ن م��کان باقی مانده اس��ت‪.‬‬ ‫بیشتر ش��رکت کنندگان در این نمایشگاه‪،‬‬ ‫تازگ��ی نمایندگی «س��یال» را پذیرفته و‬ ‫س��ابقه برگزاری دو دوره از این نمایش��گاه‬ ‫را در کارنام��ه دارد‪ ،‬فیلیپی��ن اس��ت‪ .‬در‬ ‫«س��یال» فیلیپی��ن انواع نان و ش��یرینی‪،‬‬ ‫انواع نوش��یدنی ها‪ ،‬گوش��ت های نمک سود‬ ‫و طعم دار ش��ده و محصوالت لبنی ازجمله‬ ‫محصوالتی هس��تند ک��ه در غرفه های این‬ ‫نمایش��گاه ارائه می ش��وند‪ .‬نکت��ه ای که به‬ ‫عن��وان گزین��ه جدی��د در این نمایش��گاه‬ ‫مورد اهمی��ت قرار گرفته‪ ،‬بح��ث افزایش‬ ‫مان��دگاری در م��واد غذایی اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬مش��ارکت کنندگان ب��ا کم��ک‬ ‫کارشناس��ان تغذی��ه و البت��ه فناوری های‬ ‫روز س��عی می کنند‪ ،‬راهکارهای جلوگیری‬ ‫از فس��ادپذیری مواد غذایی را به مخاطبان‬ ‫معرفی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹گستره مخاطبان «سیال» در فیلیپین‬ ‫در هر دوره نمایشگاهی «سیال» فعالیت‬ ‫بشر دوستانه ای انجام می شود که در ان به طور متوسط‬ ‫‪ ۵۰‬تن از تولیدات و محصوالت ارائه شده در نمایشگاه‬ ‫مرکز صلیب سرخ فرانسه برای مصارف این مرکز‬ ‫جهانی انبار می شود‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬امریکا و دیگر کشورها در‬ ‫باره نواوری ها و شاخه های صنعت غذایی را‬ ‫در حوزه نواوری های سیال ارائه می کنند و‬ ‫بر اس��اس نتایج ام��اری به دس��ت امده از‬ ‫می��ان جدیدترین نواوری ه��ا و محصوالت‬ ‫ارائه ش��ده به بهتری��ن و منتخب ترین انها‬ ‫جوایز ارزنده ای اهدا می شود‪.‬‬ ‫در ه��ر دور ه نمایش��گاهی «س��یال»‬ ‫جهانگردی را اغاز کرد و غیر از برپایی یک‬ ‫رویداد دو ساالنه در خود فرانسه‪ ،‬در برخی‬ ‫کش��ورهای طرف قرارداد با این نمایشگاه‬ ‫نیز برگزار می شود‪.‬‬ ‫الم��ان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬چین‪ ،‬کانادا و بس��یاری‬ ‫دیگر از کش��ورهای جهان به عنوان شعب‬ ‫«س��یال» (با ش��عار ش��بکه جهان��ی غذا)‬ ‫فعال هس��تند‪ .‬یکی از کش��ورهایی که به‬ ‫پراکندگی بازدیدکنندگان نمایش��گاهی‬ ‫را می ت��وان در ‪ 3‬بخ��ش خالصه کرد‪ .‬اول‬ ‫توزیع و پخش که ش��امل س��وپرمارکت ها‬ ‫و فروش��گاه های ب��زرگ‪ ،‬مراک��ز خری��د و‬ ‫تاج��ران و عمده فروش��ان می ش��ود‪ .‬دوم‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان که ش��امل‬ ‫بخش های��ی چ��ون س��رویس های غذایی‪،‬‬ ‫تهیه غذای اماده‪ ،‬سرویس های کترینگ و‬ ‫تحویل در محل و توزیع کنندگان است‪ .‬در‬ ‫اخر نیز بازدیدکنن��دگان صنعت غذایی با‬ ‫بخش هایی چ��ون تولید‪ ،‬تبدیل و غذاهای‬ ‫بس��ته بندی و پرس شده قرار دارند‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه بخ��ش دیگری نیز با نگرش��ی‬ ‫جامع و کلی تمام شاخه های صنعت غذایی‬ ‫را از فعالیت های انجام شده در جهت تولید‬ ‫موادغذایی تا محصوالت نهایی مورد چالش‬ ‫و ارزیابی در معرض دید عموم قرار می دهد‪.‬‬ ‫«اریک هالس��تن» مدیر برگزاری نمایشگاه‬ ‫در منطقه «ا س��ه ان» با اش��اره به رسیدن‬ ‫جمعیت ک��ره زمین به ‪ ۹‬میلی��ارد نفر در‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال اینده‪ ،‬موض��وع امنیت غذایی و‬ ‫تغیی��رات اب و هوایی را یکی از مهم ترین‬ ‫دغدغه ها و در عین حال فرصت های جامعه‬ ‫بش��ری برای استفاده از ابداعات و ابتکارات‬ ‫نوین در عبور از این چالش ها دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل اهمیت «سیال» ا سه ان‬ ‫منطق��ه «ا‪.‬س��ه‪.‬ان» و کش��ورهای‬ ‫دربرگیرن��ده ان جمعیتی اف��زون بر ‪625‬‬ ‫میلی��ون نف��ر را ش��امل می ش��وند‪ .‬رقمی‬ ‫قابل توج��ه که باعث می ش��ود‪ ،‬پرداختن‬ ‫ب��ه بحث های تج��اری و مرتبط ب��ا اینده‬ ‫امنی��ت غذایی در این منطقه موضوعیت و‬ ‫اهمیت پیدا کند‪ .‬س��ایت تجاری «ایمکس‬ ‫منیجمنت» در گزارش��ی از ‪ ۵‬برابر ش��دن‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی کش��ورهای منطقه‬ ‫«ا‪.‬سه‪.‬ان» بین سال های ‪ ۱۹۹۴‬تا ‪۲۰۱۱‬م‬ ‫در حوزه مواد غذایی خبر داد‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش میزان صادرات مواد غذایی فیلیپین‬ ‫به عنوان یکی از کشور های عضو این منطقه‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۱‬م با ‪۱۲‬درص��د افزایش به‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیون دالر در سال ‪۲۰۱۲‬م رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرف دیگ��ر بر اس��اس امارهای‬ ‫رس��می در پایگاه اطالع رس��انی «سیال»‬ ‫فرانسه تعداد فروشگاه های مواد غذایی در‬ ‫فیلیپین در ‪ ۳‬سال اخیر ‪۵۸‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته که همین موضوع‪ ،‬نش��ان می دهد‬ ‫مدیریت و کنترل س�لامت مواد غذایی در‬ ‫این کش��ور‪ ،‬از موارد الزامی و ضروری برای‬ ‫کشورهای اس��یایی است‪ .‬درنهایت حضور‬ ‫‪ ۳۰۰‬غرفه گذار حرفه ای از ‪ ۱۹‬کشور جهان‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬مخاط��ب تخصصی از ‪ ۳۳‬کش��ور و‬ ‫‪۱۱‬سرمایه گذار از ‪ ۱۱‬کشور شامل امریکا‪،‬‬ ‫کره جنوب��ی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬المان‪ ،‬چی��ن‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫اندون��زی ‪ ،‬فیلیپین و‪« ...‬س��یال» منطقه‬ ‫«ا‪.‬س��ه‪.‬ان» را به س��طح باالیی از اهمیت‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬میالد محمدی‬ ‫مثبت اکسپو‬ ‫روز ملی روسیه در اکسپو ‪ ۲۰۱۵‬میالن‬ ‫عکس غرفه ایران در صفحه اینستاگرام رییس اکسپو‬ ‫دکتر جوزپه ساال‪ ،‬رییس (مدیرعامل ) اکسپو میالن پس از بازدید از بخش های مختلف پاویون‬ ‫کش��ورمان با گذاش��تن تصویری از غرفه ایران در صفحه اینستاگرام خود پس از بازدید از غرفه‬ ‫ایران چنین نوشت‪« :‬غرفه کشور ایران‪ ،‬که دارای پیشینه بزرگی است‪».‬‬ ‫پوتین‪ ،‬رییس جمهوری روس��یه و متئورنتزی‪ ،‬نخست وزیر ایتالیا‪ ،‬روز ملی روسیه را در اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالن جش��ن گرفتند‪.‬در طول مراسم روز ملی روس��یه‪ ،‬رهبران ‪ 2‬کشور بر اهمیت بازار‬ ‫تولیدات غذایی ایتالیا ‪ -‬روس��یه تاکید کردند‪ .‬متئورنتزی‪ ،‬نخس��ت وزیر ایتالیا گفت‪« :‬ایتالیا و‬ ‫روس��یه به طور مشترک می توانند مش��کالت مربوط به غذا و تغذیه سیاره زمین را حل کنند‪».‬‬ ‫پوتین نیز در ادامه یاداور ش��د‪« :‬روس��یه و ایتالیا رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند‪ .‬بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫س��ال‪ ،‬ایتالیا ش��ریک مهم روس��یه بوده و این دلیل دیگری اس��ت برای اینکه کشور ما یکی از‬ ‫نخس��تین کش��ورهایی بود که دعوت ایتالیا را برای شرکت در اکسپو ‪ ۲۰۱۵‬میالن پذیرفت‪».‬در‬ ‫پایان مراس��م افتتاحیه‪ ،‬پوتین رییس جمهوری و رنتزی نخست وزیر از غرفه های ایتالیا و روسیه‬ ‫دیدار و مراس��م روز ملی روس��یه را به طور رس��می افتتاح کردند‪ .‬در طول بعد از ظهر‪ ،‬موسیقی‬ ‫سنتی این کشور و حرکات موزون در مقابل غرفه روسیه اجرا شد‪.‬‬ ‫در میان هنرمندان حاضر در روز ملی روسیه‪ ،‬گروه کر دیر استرنسکی‪ ،‬شامل راهبان‪ ،‬شاگردان‬ ‫مدرسه علمیه و خواننده های اکادمی هنر کورال (گروه کر) و‪ ،...‬به چشم می خوردند‪.‬‬ ‫استیو مکاری‪ ،‬عکس های او و داستان قهوه‬ ‫در پاالزو ایتالیا‬ ‫«نه فقط با نان» برگرفته از این جمله انجیل است‪« :‬نان امروز را به ما عطا کن» که بر دیواره های‬ ‫خارجی پاویون واتیکان به ‪ ۱۳‬زبان نگاشته شده است ‪ .‬پس از ورود به چادر زرد رنگ‪ ،‬در ورودی‬ ‫فضای نمایش��گاه‪ ،‬بازدیدکننده بی درنگ تحت تاثیر زیبایی هنرمندانه غرفه قرار می گیرد‪ .‬بر دیوار‬ ‫مقابل‪ ،‬نس��خه اصلی نقاشی «ش��ام اخر» اثر تینتورتو‪ ،‬نقاش رنسانس ایتالیایی‪ ،‬اویخته شده و در‬ ‫وسط غرفه هم میز بزرگی قرار دارد که بر سطح نمایشگر ان تصاویری به نمایش درمی اید‪ .‬واتیکان‬ ‫در این پاویون سعی دارد به اموزش درست غذا خوردن و پرهیز از اسراف تاکید کند‪.‬‬ ‫حضور وزیر امور خارجه ایتالیا در اکسپو ‪۲۰۱۵‬‬ ‫کنفرانس سازمان ملل با موضوع کشورهای کمتر توسعه یافته در تاالر اجتماعات پاالزو ایتالیا‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬این برنامه شامل گفت وگویی برای شناس��ایی اصالحات ساختاری و سیاست هایی‬ ‫برای برخی کشورهای افریقایی با شرکت چندین سخنران‪ ،‬مانند مشاوران دبیرکل سازمان ملل‬ ‫و وزیر امور خارجه بنین بود‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایتالیا گفت‪« :‬اکسپو ‪ ۲۰۱۵‬مکانی مناسب برای تشویق گفت وگو درباره اینده‬ ‫س��یاره ما به ویژه کش��ورهای در حال توسعه است‪ .‬ما باید فقر را ریشه کن کنیم‪ .‬این محور تالش‬ ‫مش��ترک ما با سازمان ملل است‪».‬در اجالس پاالزو ایتالیا‪ ،‬چندین دستورالعمل درباره ریشه کن‬ ‫کردن فقر کش��ورهای افریقایی مشخص خواهد شد و سپس در سومین کنفرانس بین المللی در‬ ‫ماه ژوئیه در ادیس ابابا‪ ،‬این دستورالعمل ها تحلیل خواهند شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی از عکس های استیو مکاری در موزه ملی علوم و فناوری لئوناردو داوینچی میالن‬ ‫واقع در پاویون ایتالیا برپا ش��د‪۶۲ .‬عکس به نمایش درامده در موزه میالن‪ ،‬س��فر ‪ 30‬ساله این‬ ‫عکاس را به ‪ 12‬کشور جهان ـ بیشتر کشورهای تولیدکننده قهوه ـ توصیف می کند‪.‬روز پس از‬ ‫واتیکان‪ :‬درست غذا خوردن‪ ،‬برابر با اموزش است‬ ‫گش��ایش این نمایشگاه با عنوان «از این دست ها‪ :‬س��فری در راه قهوه»‪ ،‬استیو مکاری در پاالزو‬ ‫ایتالیا‪ ،‬درباره عکس های خود و رابطه محکم تحقیق شخصی خود و پیام اکسپو جهانی سخنرانی‬ ‫کرد‪ .‬چهره ها‪ ،‬داستان ها و شخصیت های سرزمین های قهوه تا ‪ ۵‬جوالی در موزه علوم و فناوری‬ ‫لئوناردو داوینچی میالن دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تمایل امریکایی ها به سرمایه گذاری در فلز سرخ ایران‬ ‫کتایون ملکی‪ -‬گروه معدن‪ :‬س��رمایه گذاران بخش‬ ‫معدن به دنبال انجام فعالیت هایی هستند که بتوانند سود‬ ‫بیشتری به دست اورند در نتیجه امنیت در سرمایه گذاری‬ ‫برای انها بسیار مهم است‪ .‬از سویی دیگر کشورهایی که‬ ‫به دنبال جذب س��رمایه گذار خارجی هس��تند با ایجاد‬ ‫تضمین ه��ای مختلف می توانن��د س��رمایه گذاران را به‬ ‫س��وی بخش های مختلف اقتصادی جلب کنند‪ .‬در این‬ ‫می��ان بخش معدن یکی از بخش ه��ای اقتصادی جذاب‬ ‫برای سرمایه گذاران محسوب می شود‪ .‬به طوری که امروز‬ ‫ورود س��رمایه گذاران معدن��ی به کش��ورهای معدن خیز‬ ‫مانن��د افریقای جنوبی رو به افزایش اس��ت‪ .‬البته برخی‬ ‫از ذخایر معدنی مانند فلزات از جذابیت بیش��تری برای‬ ‫س��رمایه گذاری برخوردار هس��تند‪ .‬مس نیز با توجه به‬ ‫افزای��ش مص��رف در کش��ورهایی مانند چی��ن و امریکا‬ ‫مورد توجه ش��رکت های معدنی سرمایه گذار قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬از سویی دیگر کاهش برداشت شیلی و همچنین‬ ‫کاهش عیار ان باعث شده تا شرکت های معدنی به دنبال‬ ‫بهره ب��رداری از ذخایر جدید مس در کش��ورهای دیگر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ایران نیز به عنوان دهمین کشور دارای ذخایر مس این‬ ‫روزها مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وجود ظرفیت های فراوان مس در کش��ور و کمربندهای‬ ‫مهم مس زایی باعث شده تا توجه سرمایه گذاران به سوی‬ ‫ایران متمرکز ش��ود اما نباید فرام��وش کرد که جذب و‬ ‫حضور س��رمایه گذاران در کشور به ویژه در بخش معدن‬ ‫به میزان زیادی بس��تگی به قوانین و ایجاد زیرساخت ها‬ ‫دارد‪ .‬در واقع با توجه به ریس��ک باالی س��رمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش معدن س��رمایه گذاران ترجی��ح می دهند در‬ ‫کش��ورهایی حض��ور پی��دا کنند ک��ه قوانی��ن ان برای‬ ‫سرمایه گذاران خارجی شفاف باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت های جذاب مس در ایران‬ ‫علی نجفی‪ ،‬مش��اور سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫درب��اره حضور‬ ‫معدن��ی ای��ران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫س��رمایه گذاران در بخش معدن و فعالیت در حوزه مس‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در ابتدا باید به این موضوع اش��اره کرد که‬ ‫ما در جذب س��رمایه گذار ‪ 2‬بخش را پیش رو داریم‪ .‬در‬ ‫واقع ما می توانیم در بخش ذخایر و منابع ش��اهد حضور‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی باش��یم‪ .‬البته فعالی��ت در این‬ ‫بخش ها با یکدیگر بس��یار متفاوت اس��ت زیرا ‪ 2‬بخش‬ ‫ذخایر و منابع نیز تفاوت هایی با یکدیگر دارند در نتیجه‬ ‫نحوه عملیات اجرایی س��رمایه گذاران خارجی در این دو‬ ‫بخش متفاوت با یکدیگر است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬اگ��ر بخواهیم به تفاوت میان‬ ‫منابع و ذخایر اش��اره ای کنیم؛ باید گفت که منابع جزو‬ ‫مواردی هس��تند که در حال حاض��ر از انها بهره برداری‬ ‫می ش��ود‪ .‬به نوعی دیگر بهره برداری از انها در ش��رایط‬ ‫فعلی اقتصادی اس��ت‪ .‬در نتیجه س��رمایه گذاران در این‬ ‫بخش ب��رای س��رمایه گذاری در بهره برداری‪ ،‬اکتش��اف‬ ‫و فراوری وارد می ش��وند‪ .‬اما ذخای��ر‪ ،‬بخش بالقوه مواد‬ ‫معدنی را تش��کیل می دهن��د‪ .‬س��رمایه گذاران مایل به‬ ‫حضور در این بخ��ش‪ ،‬در مناطق دارای ظرفیت معدنی‬ ‫حضور یافته و فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫نجفی دربار‪ ،‬ظرفیت های مس موجود در کشور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ‪ 2‬محور اصلی منابع مس قابل ردیابی اس��ت‪.‬‬ ‫کمربند ارومیه‪ -‬دختر (کمان ماگمایی که دارای ذخایر‬ ‫ماگمایی مس اس��ت) و کمربند شرق ایران یا بلوک لوت‬ ‫‪ 2‬مح��ور اصل��ی دارای ذخایر مس در ایران محس��وب‬ ‫می ش��وند و ظرفیت های بس��یار خوب��ی در این منطقه‬ ‫وجود دارد‪ .‬به همین دلیل سرمایه گذاران خارجی تمایل‬ ‫بسیاری برای حضور در این مناطق دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬م��ا ظرفیت های خوبی از اهن‪ ،‬مس و روی‬ ‫را در اختیار داریم که این ذخایر مانند مس سرچشمه و‬ ‫سونگون در سطح جهانی قرار دارند‪ .‬در نتیجه می توانیم‬ ‫در ج��ذب س��رمایه گذار خارجی اقدام��ات خوبی انجام‬ ‫دهیم‪.‬بدون ش��ک جذب س��رمایه گذار خارجی عالوه بر‬ ‫دارا ب��ودن ظرفیت معدنی نیازمن��د فاکتورهای دیگری‬ ‫اس��ت که باید در بخش معدن فراهم شود‪ .‬نجفی درباره‬ ‫این موضوع اظهار کرد‪ :‬اگر خواهان ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به بخش معدن هستیم باید فاکتورهای موثر در‬ ‫این باره را دارا باشیم‪ .‬در واقع جذب سرمایه گذار خارجی‬ ‫شامل فاکتورهای موثر در کسب و کار است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ح��ال حاضر باید تضمین های الزم برای‬ ‫ورود سرمایه گذاران خارجی و اجرایی شدن فعالیت های‬ ‫انها ایجاد ش��ود‪ .‬تا زمانی که تضمینی برای فعالیت های‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی وجود نداش��ته باش��د انها وارد‬ ‫بخ��ش معدن نمی ش��وند‪ .‬البت��ه گاهی ای��ن تضمین ها‬ ‫از س��وی اف��راد در بخش معدن ایجاد می ش��ود اما این‬ ‫موضوع راه مناسبی برای جذب سرمایه گذار نخواهد بود‬ ‫در نتیج��ه تضمین های الزم باید از س��وی بخش دولتی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدواری امریکایی ها به فعالیت در ایران‬ ‫ذخایر مس موجود در کشور انقدر برای سرمایه گذاران‬ ‫خارجی جذاب ش��ده که ش��رکت های چند ملیتی برای‬ ‫حضور در این بخش اع�لام امادگی کرده اند‪ .‬اما باید به‬ ‫این نکته توجه داش��ت که حضور انها به میزان باالیی به‬ ‫نمایشگاه گیفا‬ ‫نمایش��گاه «گیفا» که هفته گذش��ته در دوسلدورف المان برگزار ش��د ‪ ،‬اهمیت خاصی برای صنایع‬ ‫فلزی جهان دارد‪ .‬این نمایش��گاه بزرگترین گردهمایی فعاالن عرصه فلزات جهان محسوب می شود‬ ‫که هر ‪ 4‬سال یکبار تعداد زیادی از صاحبان صنعت را به سوی خود جلب می کند‪ .‬این رویداد عمده‬ ‫که ش��امل ‪ 4‬نمایش��گاه بین المللی ریخته گری‪ ،‬فناوری فرایند حرارتی‪ ،‬فناوری ریخته گری دقیق و‬ ‫متالورژی می شود از ‪ 26‬خرداد اغاز شده و روز گذشته پایان یافت‪ .‬این نمایشگاه ها میزبان ‪ 5‬شرکت‬ ‫ایرانی هم بودند‪.‬‬ ‫در این گزارش تصویری که برگرفته از سایت رسمی «گیفا» است برخی از فناوری های و محصوالت‬ ‫جدید معرفی شده را می بینید‪.‬‬ ‫نتایج حاصل از مذاکرات هسته ای بستگی دارد‪.‬‬ ‫کام��ران وکی��ل‪ ،‬دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان محص��والت معدنی با اش��اره به تمایل‬ ‫شرکت اروپایی و امریکایی برای حضور در حوزه مس به‬ ‫گفت‪ :‬یک شرکت چند ملیتی با پایه امریکایی که‬ ‫در خیلی از نق��اط معدن خیز دنیا در زمینه طال و مس‬ ‫فعالیت داش��ته اند این بار برای حضور در ایران نیز اعالم‬ ‫امادگ��ی کرده اند‪ .‬این ش��رکت در اریزونا نیز روی یک‬ ‫معدن مس بزرگ فعالیت داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ش��رکت تمایل بسیاری برای حضور‬ ‫در ای��ران دارد و اظه��ار ک��رده که اقدام��ات زیادی در‬ ‫کش��ورهای مختلف داشته که وضعیت بخش معدن انها‬ ‫در برابر ایران بس��یار نامناسب بوده است‪ .‬اما تا به امروز‬ ‫در ایران وارد نش��ده اند در نتیجه تمایل دارند این بار در‬ ‫حوزه مس ایران ورود پیدا کنند‪ .‬البته این شرکت به رفع‬ ‫تحریم ها و حضور در ایران بسیار امیدوار است‪.‬‬ ‫وکی��ل اف��زود‪ :‬یکی از نکات بس��یار جالب این اس��ت‬ ‫که این ش��رکت با توجه به دپارتم��ان مطالعاتی خود به‬ ‫تمامی قوانین موجود در ایران اشناست‪ .‬در واقع در این‬ ‫دپارتمان درباره شرایط کش��ورهای معدن خیز مطالعه‬ ‫شده و قوانین انها بررسی می شود سپس نتایج حاصل از‬ ‫مطالعات مش��خص می کند که ایا سرمایه گذاری در این‬ ‫مناطق صرفه اقتصادی دارد یا خیر‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬مطالعات این دپارتمان مش��خص کرده‬ ‫که سرمایه گذاری در مناطق ازاد ایران مناسب است اما‬ ‫مطالعات نش��ان می دهد مناطق معدنی س��رمایه گذاری‬ ‫نقاط ضعفی دارد که بخشی از ان به تحریم ها بازمی گردد‪.‬‬ ‫وکی��ل اف��زود‪ :‬ای��ران دارای کمربند مس��ی از جنوب‬ ‫شرقی کش��ور تا اذربایجان یا همان مس سونگون است‬ ‫که در طول این مسیر معادن بسیار خوبی از مس وجود‬ ‫دارد‪ .‬خوش��بختانه ما ذخایر بس��یار خوبی از مس را در‬ ‫اختیار داریم به طوری که جزو ‪10‬کش��ور نخست دارای‬ ‫ظرفیت های مس در جهان هستیم‪.‬‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫محص��والت معدنی درباره ای��ن موضوع که چرا توجه به‬ ‫ذخایر مس در کشور ان طور که باید نبوده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از انجایی که معادن مس دیربازده بوده و فعالیت در‬ ‫انها مشکل تر از معادن دیگر است طرفداران کمی دارد‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر فعالیت در معادن مس نیازمند س��رمایه‬ ‫و زیرس��اخت بیشتری نس��بت به معادن دیگر همچون‬ ‫س��نگ اهن اس��ت و برای فعالیت در ان به اب بسیاری‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬این موارد باعث شده تا فعاالن بخش معدن‬ ‫تمایل کمتری برای حضور در این حوزه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ران در ح��وزه م��س همچنان جزو‬ ‫کش��ورهای تازه کار محسوب می شود این درحالی است‬ ‫که مع��دن بزرگ و قدیم��ی همچون سرچش��مه را در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬از سویی دیگر بیشتر معادن مس موجود در‬ ‫کشور در اختیار دولت است و بخش خصوصی به تازگی‬ ‫با تغییرات قیمتی در بازار جهانی سنگ اهن به این حوزه‬ ‫وارد شده اند‪ .‬هرچند بازار سنگ اهن با افت شدید قیمتی‬ ‫مواجه شده اما این موضوع برای مس می تواند یک اتفاق‬ ‫خوب تلقی شود‪.‬‬ ‫وکی��ل تاکید کرد‪ :‬گروه ه��ای امریکایی و چند ملیتی‬ ‫با ش��ناخت باالیی که از بخش مع��دن ایران دارند برای‬ ‫حضور در بخش معدن اعالم امادگی کرده و فعالیت در‬ ‫ایران را دور از ذهن نمی دانند‪.‬چنین موضوعاتی اینده ای‬ ‫خ��وش را برای بخش معدن ایران پیش بینی می کند‪ .‬در‬ ‫واقع ایران با در اختیار داش��تن ذخایر معدنی بسیار و با‬ ‫دسترسی به اب های ازاد و قرارگیری در کنار خلیج فارس‬ ‫برای سرمایه گذاران خارجی بسیار جذاب شده اما نباید‬ ‫فراموش کنیم که برای بهره برداری مناسب از فرصت به‬ ‫دست امده نیازمند تجدید نظر در برخی قوانین و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های الزم در بخش معدن هستیم‪ .‬در نتیجه‬ ‫بخش دولتی و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر‬ ‫بستر های حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن‬ ‫را فراهم کنند‪.‬‬ ‫خبر بین الملل‬ ‫اعتصاب صنعت فوالد انگلیس‬ ‫لغو شد‬ ‫برگزاری نخس��تین اعتصاب صنعت فوالد انگلیس‬ ‫در ‪30‬سال گذش��ته پس از اینکه ‪ 4‬اتحادیه تصمیم‬ ‫گرفتند پیشنهاد جدید مدیریت «تاتا استیل» درباره‬ ‫بازنشستگی را به رای بگذارند‪ ،‬لغو شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این ‪ 4‬اتحادی��ه موافقت کردند‬ ‫اعتصاب��ی را که ق��رار بود دوش��نبه برگزار ش��ده و‬ ‫ممنوعی��ت اضاف��ه کاری ک��ه ق��رار بود از ش��نبه از‬ ‫س��رگرفته ش��ود را لغو کنند و در ع��وض کارکنان‬ ‫«تاتا استیل» انگلیس که زیرمجموعه شرکت هندی‬ ‫«تاتا اس��تیل» و دومین فوالدساز بزرگ اروپا از نظر‬ ‫ظرفیت تولید اس��ت‪ ،‬درباره طرحی رای خواهند داد‬ ‫که هدف ان مقابله با کسری بازنشستگی رو به رشد‬ ‫بی��ش از ‪ 2‬میلیارد پوندی اس��ت‪.‬طبق اع�لام «تاتا‬ ‫استیل»‪ ،‬فعالیت های این شرکت در انگلیس ضررده‬ ‫شده و صندوق بازنشس��تگی حداکثر ‪2‬میلیارد پوند‬ ‫کس��ری دارد‪.‬براساس گزارش وال اس��تریت ژورنال‪،‬‬ ‫اتحادیه ها به کارکنان «تاتا اس��تیل» انگلیس توصیه‬ ‫کردند جدیدترین پیش��نهاد بازنشستگی را بپذیرند‪.‬‬ ‫«تاتا اس��تیل» ک��ه ‪17‬هزار نی��روی کار در انگلیس‬ ‫دارد‪ ،‬از پیشنهاد قبلی خود درباره برنامه بازنشستگی‬ ‫عقب نشینی کرده و پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته س��خنگوی «تاتا اس��تیل»‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫جدید ش��امل تغییرات منصفانه و متعادل در برنامه‬ ‫بازنشس��تگی کنونی اس��ت‪.‬صنعت فوالد انگلیس به‬ ‫دلی��ل واردات ارزان و تقاضای ضعیف با س��ود کمتر‬ ‫روب��ه رو ش��ده و هزینه های نی��روی کار و انرژی ان‬ ‫نسبت به نقاط دیگر باالتر است‪.‬‬ ‫امار عجیب و غریب‬ ‫موجودی سنگ اهن در چین‬ ‫موجودی سنگ اهن در ‪ 44‬بندر اصلی چین هفته‬ ‫گذش��ته نیز کاه��ش یافت و به م��رز ‪ 80‬میلیون تن‬ ‫نزدیک شد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬بررس��ی موجودی سنگ اهن‬ ‫در انبارهای بنادر اصلی چین نشان می دهد موجودی‬ ‫ای��ن ماده معدن��ی روز گذش��ته در ‪ 44‬بندر چین با‬ ‫یک میلی��ون و ‪700‬ه��زار ت��ن کاهش مع��ادل ‪2/1‬‬ ‫درصد افت نس��بت ب��ه هفته منتهی ب��ه ‪ 12‬ژوئن‪،‬‬ ‫ب��ه ‪ 80‬میلی��ون و ‪ 300‬هزار تن رس��ید‪ 26.‬میلیون‬ ‫تن (‪ 32‬درص��د) از این می��زان در اختیار تاجران و‬ ‫‪54‬میلی��ون و ‪ 30‬ه��زار تن (‪ 68‬درص��د) متعلق به‬ ‫فوالدس��ازان اس��ت‪.‬همچنین ‪9/5‬میلیون تن از این‬ ‫میزان س��نگ اهن المپ‪2/4 ،‬میلیون تن ان گندله و‬ ‫مابقی ان یعنی ‪68/4‬میلیون تن از نوع فاین اس��ت‪.‬‬ ‫موجودی سنگ اهن در انبار های بنادر چین در هفته‬ ‫منتهی به ‪ 12‬ژوئن ‪ 82‬میلیون تن ثبت شده بود‪.‬‬ ‫عرب ها ‪38‬درصد سهام شرکت‬ ‫فوالدسازی «پوسکوی»‬ ‫کره جنوبی را می خرند‬ ‫صندوق س��رمایه گذاری دولتی عربس��تان سعودی‬ ‫یک قرارداد س��رمایه گذاری ب��ه ارزش ‪1/24‬تریلیون‬ ‫وون (‪ 1/11‬میلی��ارد دالر) را برای به دس��ت اوردن‬ ‫‪ 38‬درص��د از س��هام ش��رکت عمرانی و مهندس��ی‬ ‫«پوسکوی» کره جنوبی به امضا رساند‪.‬‬ ‫شرکت عمرانی و مهندسی «پوسکوی» کره جنوبی‬ ‫متعلق به ش��رکت «پوسکو» بزرگترین فوالدساز این‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن ‪ 24‬افزون ش��رکت «پوس��کو»‬ ‫اعالم ک��رده افزون ب��ر ‪10/8‬میلیون س��هم خود در‬ ‫ش��رکت عمرانی و مهندسی «پوسکو» را به صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری دولتی س��عودی واگذار خواهد کرد‬ ‫و عالوه ب��ر ان در حدود ‪ 5/08‬میلیون س��هم دیگر‬ ‫درحال واگذاری به این شرکت دولتی سعودی است‪.‬‬ ‫این ش��رکت فوالدس��از بزرگ کره جنوب��ی درحال‬ ‫حاضر نزدیک به ‪90‬درصد یا ‪ 32/9‬میلیون س��هم از‬ ‫کل س��هام ش��رکت عمرانی و مهندسی «پوسکو» را‬ ‫در اختیار دارد‪.‬‬ ‫شرکت مادر در جست وجوی س��رمایه گذاری های‬ ‫مناس��ب و معتبر است تا با مدد این سرمایه گذاری ها‬ ‫بتواند دوران رکود بازار را به خوبی طی کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که عربستان تاکنون ‪90‬درصد‬ ‫از درام��د دولتی خ��ود را از نفت به دس��ت اورده و‬ ‫به عنوان ثروتمندترین و قدرتمندترین کش��ور عربی‬ ‫در منطقه قلمداد می ش��ود که ذخیره نفتی بیشتری‬ ‫نسبت به امریکا و روس��یه دارد‪.‬عربستان سعودی به‬ ‫س��رعت در حال حرکت به سوی رکود بوده و درگیر‬ ‫جنگ در یمن و س��وریه اس��ت از ای��ن رو به دنبال‬ ‫ی��ک محرک ب��رای ارام ک��ردن اوضاع سیاس��ی در‬ ‫داخل کشور اس��ت‪.‬میزان رشد در کشوری با اقتصاد‬ ‫‪752‬میلیارد دالری به اهس��تگی رخ می دهد‪ .‬رش��د‬ ‫اقتصادی این کشور در س��ال ‪ 2015‬م افزون بر ‪2/5‬‬ ‫درصد خواهد بود در حالی که س��ال گذشته این رقم‬ ‫‪3/6‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫‪ ،۹۴‬سال سخت زغال سنگی ها‬ ‫ش��رکت های فراوری زغال س��نگ در داخل کشور‬ ‫به دلیل باال بودن ن��رخ بهره مالکانه معادن با کاهش‬ ‫ف��روش محصوالت ش��ان روب��ه رو ش��ده و همچنین‬ ‫به دلی��ل افت قیمت های جهانی و افزایش هزینه های‬ ‫داخل��ی به دلیل ت��ورم‪ ،‬برخی ش��رکت ها مجبور به‬ ‫تعدیل نیروهای خود شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش بورس نیوز‪ ،‬رکود حاکم بر ش��رکت های‬ ‫فراوری زغال س��نگ و همچنین افت ش��دید قیمت‬ ‫محصوالت این گروه از اواخر س��ال ‪2014‬م تاکنون‪،‬‬ ‫باعث شده تا فعاالن این صنعت سال ‪2015‬م را سال‬ ‫سختی برای این شرکت ها بدانند‪.‬‬ ‫محمد زرند کارش��ناس و فع��ال این صنعت ضمن‬ ‫بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر کشورهای‬ ‫امری��کا‪ ،‬چین و ترکیه ک��ه از مصرف کنندگان عمده‬ ‫زغال س��نگ هس��تند براس��اس ابالغی��ه ای باید در‬ ‫مهلت مش��خصی‪ ،‬ب��ه دلیل الودگی محیط زیس��ت‬ ‫بر اثر اس��تفاده از زغال س��نگ‪ ،‬مصرف این س��وخت‬ ‫را کاه��ش دهند که ای��ن عامل و کاه��ش تقاضا از‬ ‫طرف این مصرف کنن��دگان عمده‪ ،‬باعث افت قیمت‬ ‫محصوالت این گروه شده است‪.‬محمدرضا زند افزود‪:‬‬ ‫البت��ه بهای تمام ش��ده واردات و اس��تفاده از نفت و‬ ‫گاز برای این کش��ورها بس��یار به صرفه تر از سوختی‬ ‫همچون زغال س��نگ اس��ت و این موضوع نیز باعث‬ ‫تشدید افت قیمت های جهانی زغال سنگ شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس درباره اوضاع داخلی این صنعت گفت‪:‬‬ ‫شرکت های فراوری زغال س��نگ در داخل کشور به‬ ‫دلیل باال ب��ودن نرخ بهره مالکانه مع��ادن با کاهش‬ ‫فروش محصوالت شان همراه شده و همچنین به دلیل‬ ‫افت قیمت ه��ای جهانی و افزایش هزینه های داخلی‬ ‫به دلیل ت��ورم‪ ،‬برخی ش��رکت ها مجبور ب��ه تعدیل‬ ‫نیروهای خود شده اند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬زغال سنگ دو‬ ‫نوع حرارتی و کک ش��و دارد که ن��وع حرارتی برای‬ ‫سوخت شرکت ها و کک شو برای فوالد مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬زغال س��نگ حرارتی بنا به دالیل گفته‬ ‫ش��ده با رکود شدیدی همراه ش��ده است‪.‬زند درباره‬ ‫راهکاری برای نجات شرکت های این گروه از چالشی‬ ‫که ب��ا ان مواجهند‪ ،‬گفت‪ :‬دول��ت می تواند با اصالح‬ ‫به��ره مالکانه به حمایت از این ش��رکت ها بپردازد و‬ ‫همچنی��ن با اعط��ای امتیاز به ش��رکت های داخلی‬ ‫برای اس��تفاده از مواد داخلی به جای واردات‪ ،‬تقاضا‬ ‫برای زغال س��نگ داخلی را افزایش دهد‪.‬وی با اشاره‬ ‫به ش��نیده هایی مبنی بر افزایش ‪15‬درصدی قیمت‬ ‫زغال سنگ و محصوالت ان اظهار کرد‪ :‬بحث افزایش‬ ‫نرخ مطرح اس��ت اما تاکنون مصوبه ای در این زمینه‬ ‫به شرکت ها ابالغ نشده چراکه مصرف کنندگان عمده‬ ‫زغال س��نگ به صورت مستقیم روی این افزایش نرخ‬ ‫دخالت داش��ته و بعید به نظر می رسد که این اتفاق‬ ‫به این زودی بیفتد‪.‬‬ ‫‪ 4‬بهره بردار معدنی در سمنان‬ ‫خلع ید شدند‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان سمنان از خلع ید ‪ 4‬بهره بردار‬ ‫معدنی در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬علی اکبر هاش��می اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫‪ 4‬بهره ب��ردار با توجه به انجام نش��دن موارد قانونی و‬ ‫ب��ا پیگیری های مس��تمر س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان س��منان در خردادماه سال جاری خلع‬ ‫ید ش��دند‪.‬معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان س��منان ادامه داد‪ :‬از‬ ‫این ‪ 4‬بهره بردار‪ ،‬یک بهره بردار در معادن شهرس��تان‬ ‫ش��اهرود‪ 2 ،‬بهره بردار در معادن شهرستان گرمسار و‬ ‫یک بهره بردار نیز در معادن شهرستان سرخه فعالیت‬ ‫داش��تند‪.‬محمد زندوکیل��ی در بازدی��د از واحده��ای‬ ‫تولیدی و صنعتی گرمس��ار با اشاره به اینکه تعدادی‬ ‫از صاحب��ان معادن از صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت پروانه‬ ‫بهره برداری و اکتشاف گرفته اند اما اقدامی برای فعال‬ ‫کردن انها نمی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه از دیرباز تعدادی‬ ‫حرفه ای در بحث معدن کش��ور به دنبال این بوده اند‬ ‫که پروانه و مجوزهای بهره برداری و اکتش��اف را اخذ‬ ‫کنند و در این باره ش��اهد س��فته بازی هستیم که این‬ ‫امر باعث توس��عه نیافتن اقتصادی در اس��تان خواهد‬ ‫بود‪.‬زندوکیلی افزود‪ :‬س��منان مع��ادن غنی و متنوعی‬ ‫را در خود دارد اما متاس��فانه ش��اهدیم این امر باعث‬ ‫توس��عه نیافتن اقتصادی در برخی مناطق این استان‬ ‫ش��ده است‪.‬وی ضمن اینکه از رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان خواست حداکثر یک فرصت‬ ‫‪4‬ماهه به این افراد داده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این بهره برداران‬ ‫اگر فعال ش��دند در استان موردحمایت قرار می گیرند‬ ‫و اگ��ر واحده��ا را فعال نکنند و س��فته ب��ازی کنند‪،‬‬ ‫حتما پروانه انها لغو می شود‪.‬اس��تاندار سمنان با بیان‬ ‫اینکه این اخطار جدی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬صاحبان معادنی‬ ‫ک��ه پروانه بهره برداری از س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گرفته اند حداکثر تا ‪4‬ماه فرصت دارند معدن‬ ‫را فع��ال کنن��د در غیراین صورت پروان��ه انها باطل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫برخورداریازتخفیفاتدولتیباکمکپروژه هایدانشگاهی‬ ‫معادن به جای استفاده از تسهیالت گران بانکی می توانند با همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و سفارش تحقیق به انها از تخفیف ‪20‬درصدی‬ ‫در حقوق دولتی تا سقف ‪ 50‬میلیارد ریال استفاده کنند‬ ‫نرگس قیصری‪ -‬گروه معدن‪ :‬رکودی که در بخش‬ ‫معدن به وجود امده سبب شده تا فعالیت های این‬ ‫حوزه به چالش کشیده شود و ادامه فعالیت را برای‬ ‫برخی از معادن مشکل کند‪.‬‬ ‫نی�از ب�ه منابع مال�ی و س�رمایه برای توس�عه‬ ‫فعالیت ه�ای معدنی و ایج�اد واحدهای فراوری از‬ ‫جمله چالش های فعاالن معدنی اس�ت‪ .‬اما دریافت‬ ‫تس�هیالت از یک طرف و بهره های باالی بانکی از‬ ‫سوی دیگر باعث ش�ده تا انها در تامین نقدینگی‬ ‫مورد نیاز به مشکل بربخورند‪.‬‬ ‫ام�ا جال�ب اینجاس�ت ک�ه در قان�ون مع�ادن‬ ‫برای فع�االن معدن�ی تخفیفات قاب�ل توجهی در‬ ‫نظ�ر گرفت�ه ش�ده و انه�ا در صورت هم�کاری با‬ ‫واحده�ای دانش�گاهی و تولی�د محص�ول نهایی‬ ‫ک�ه با ایجاد ارزش اف�زوده همراه اس�ت می توانند‬ ‫از ان بهره من�د ش�وند‪ .‬در حال�ی که تع�داد کمی‬ ‫از فع�االن معدن�ی از این موقعیت خوب اس�تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت فراوری مواد معدنی‬ ‫علی اصغر جوکاریان‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی‬ ‫سازمان ایمیدرو معتقد است‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از ص��ادرات مواد معدنی خ��ام‪ ،‬رونق صنایع‬ ‫پایین دستی داخل کشور و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫حداکثری مواد معدنی‪ ،‬مقررش��ده در قانون‬ ‫رف��ع موانع تولید رقابت پذی��ر (الیحه خروج‬ ‫از رک��ود) با اضافه کردن م��واردی به قانون‬ ‫معادن‪ ،‬صادرات مواد خام معدنی که تا پیش‬ ‫از این و براساس قانون قبلی معافیت مالیاتی‬ ‫داشته‪ ،‬مشمول مالیات شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه تخفیف��ات و مزایای��ی ک��ه برای‬ ‫معدنکاران در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ام��ا در مقاب��ل به منظ��ور حمایت‬ ‫از طرح های ف��راوری معدن��ی‪ ،‬بهره برداران‬ ‫معادنی که برای پژوهش ه��ای کاربردی در‬ ‫حوزه ف��راوری مواد معدنی اق��دام به انعقاد‬ ‫قرارداد با دانش��گاه ها ومراکز علمی کنند از‬ ‫پرداخت حقوق دولتی معادن تا ‪10‬درصد و‬ ‫حداکثر ‪50‬میلیارد ریال در هر س��ال معاف‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬در واق��ع دولت وب��ه تبع ان‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن وتجارت به درس��تی‬ ‫می خواهد با ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری‬ ‫در ف��راوری مواد معدن��ی از صدور مواد خام‬ ‫جلوگی��ری کند‪.‬وی معتقد اس��ت که اعمال‬ ‫سیاست های مالیاتی بر صادرات مواد معدنی‬ ‫خ��ام در صورتی بیش��ترین تاثیر را در ایجاد‬ ‫ارزش افزوده مواد معدنی خواهد داشت که به‬ ‫موازات ان زمینه توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬سرمایه گذاری داخلی‪ ،‬انتقال‬ ‫و اس��تفاده از فناوری روز دنیا در واحد های‬ ‫ف��راوری معدن��ی فراه��م ش��ود‪،‬چرا که در‬ ‫غیرای��ن ص��ورت اعمال عوارض ص��ادرات و‬ ‫ممنوعیت خروج بر مواد معدنی خام ممکن‬ ‫اس��ت باعث کمبود نقدینگی معادن و ایجاد‬ ‫مش��کالت مالی در طرح های توسعه شود‪ .‬از‬ ‫این رو نیاز اس��ت تا همزمان ظرفیت فراوری‬ ‫م��واد معدن��ی در کش��ور افزایش یاب��د زیرا‬ ‫درحال حاضر بخش��ی از ص��ادرات خام مواد‬ ‫معدنی به دلیل نداش��تن ظرفیت الزم برای‬ ‫فراوری در داخل کشوراست‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکاران مایل نیستند‬ ‫ضیاء الدی��ن ش��فایی‪ ،‬عضو هی��ات علمی‬ ‫دانش��گاه تهران درب��اره ایج��اد ارتباط بین‬ ‫واحدهای معدنی و پژوهش��گاه های علمی و‬ ‫دانش��گاهی و تاثیری ک��ه روی فعالیت های‬ ‫هردو بخ��ش خواهد داش��ت در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در صورت��ی که معادن با‬ ‫واحدهای پژوهش��ی و دانشگاهی با یکدیگر‬ ‫همکاری داش��ته باش��ند تاثی��ر مثبت قابل‬ ‫توجهی خواهد داش��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه معدنکاران و کارفرمایان معدنی با وجود‬ ‫پایین ب��ودن میزان هزینه هایی که برای این‬ ‫بخش وجود دارد از سفارش نیازهای علمی‪-‬‬ ‫پژوهشی خود به دانشگاه ها پرهیز می کنند‪.‬‬ ‫این موضوع مانند بنا کردن ساختمان بدون‬ ‫وجود مهندس��ان معمار اس��ت که به شکل‬ ‫سلیقه ای ساخته می شود و در نهایت افراد از‬ ‫نتیجه عملکرد خود رضایت نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬مشکلی که در بخش‬ ‫معادن ایران وجود دارد این است که معادن‬ ‫قب��ل از راه اندازی واحد فراوری اقدامی برای‬ ‫انج��ام مطالع��ات ف��راوری روی نمونه ای از‬ ‫محصوالت خود انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫ش��فایی ب��ه ن��وع فعالیت ه��ای معدنی و‬ ‫ف��راوری در دیگر نقاط جهان اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬کشورهای پیشرفته و معدنی مطالعات‬ ‫اولی��ه وازمایش��گاهی روی ح��دود ‪500‬‬ ‫کیلوگرم تا یک تن از مواد معدنی بس��ته به‬ ‫نوع ان در نهادهای تحقیقاتی و دانشگاهی یا‬ ‫واحدهای صنعتی که مراکز تحقیق و توسعه‬ ‫دارند انجام داده و فراوری اولیه را برای مواد‬ ‫معدنی که محصول قابل فروش در بازار باشد‬ ‫را به دست می اورند‪ .‬همچنین در ادامه برای‬ ‫بزرگ مقیاس کردن پ��روژه روی ‪ 30‬تا ‪50‬‬ ‫تن از ماده معدنی‪ ،‬فرایند ازمایشی یا همان‬ ‫نیمه صنعت��ی را انج��ام می دهند ت��ا بتوانند‬ ‫زمینه تولید محصول نهایی فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل مرکز تحقیق�ات و فراوری با‬ ‫معادن‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه اظهار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مراک��زی ک��ه فعالی��ت در مرحل��ه ازمایش‬ ‫انج��ام می ده��د مرکز تحقیق��ات و فراوری‬ ‫مواد معدنی ایران اس��ت ک��ه رابطه خوبی با‬ ‫دانش��گاه ها دارد و به دلیل در اختیار داشتن‬ ‫دانش فنی و تجهی��زات‪ ،‬می توان ان را جزو‬ ‫واحدهای پیش��رفته در خاور میانه به ش��مار‬ ‫اورد‪ .‬چرا که در این قسمت به شکل پیوسته‬ ‫روی بخشی از یک ماده معدنی خط فراوری‬ ‫تکرار شده و به این ترتیب روند انجام فرایند‬ ‫فراوری مشخص می شود‪ .‬این اقدامات انجام‬ ‫می ش��ود تا در نهایت بتوانند تولید یک ماده‬ ‫معدنی را از مرحله ازمایش��ی ارتقا داده و به‬ ‫مرحله صنعتی برس��انند‪ .‬ب��ا طی کردن این‬ ‫فراین��د‪ ،‬تجهیزات و فناوری ه��ای مورد نیاز‬ ‫برای تولید محصول نهایی‪ ،‬باطله تولید شده‪،‬‬ ‫مشکالت زیس��ت محیطی‪ ،‬میزان بهره وری و‬ ‫س��ود حاصل از ان و همچنین نرخ بازگشت‬ ‫سرمایه مشخص می شود‪.‬‬ ‫ش��فایی معتقد اس��ت فعالیت مش��ترک‬ ‫معدن��کاران ب��ا واحدهای فراوری به رش��د‬ ‫و توس��عه مع��ادن و فعالیت ه��ای معدن��ی‬ ‫می انجام��د‪ .‬چراک��ه دانش��گاه ها و مراک��ز‬ ‫تحقیقات��ی تجهیزات و عل��وم روز دنیا را در‬ ‫اختیار داش��ته و در صورت تغییر‪ ،‬امکان به‬ ‫دست اوردن جدیدترین علوم و فناوری ها را‬ ‫دارند که می تواند به تولید محصوالت نهایی‬ ‫ب��ا کیفیت باال منجر ش��ود‪ .‬الزم به یاداوری‬ ‫است که در ش��رایط کنونی ذخایر معدنی با‬ ‫عیار باال رو به اتم��ام بوده‪ ،‬در نتیجه فرایند‬ ‫تولید محصول قابل فروش پیچیده تر می شود‬ ‫و هزینه ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یکی از راه حل هایی که برای‬ ‫جلوگی��ری از افزایش هزینه ه��ا وجود دارد‬ ‫همکاری با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که در گذشته ارتباط‬ ‫چندان��ی بین ای��ن بخش ها وجود نداش��ت‬ ‫اما هم اکنون ش��اهد گس��ترش ای��ن رابطه‬ ‫هستیم‪ .‬در واقع فعالیت مشترک دانشگاه ها‬ ‫با واحدهای ف��راوری می تواند زمینه را برای‬ ‫ورود دانشجویان به بخش معدن فراهم کرده‬ ‫و به توسعه فعالیت های فراوری کمک کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از دیگر نتای��ج مهم این همکاری‬ ‫را می ت��وان جلوگیری از خام فروش��ی مواد‬ ‫معدن��ی و افزای��ش چندی��ن براب��ری بهای‬ ‫محصول نهایی در بخ��ش فراوری و صنعت‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹انگیزه ناکافی معدن داران‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ ،‬نایب رییس خانه معدن‬ ‫نیز درباره ارتباط میان دانشگاه ها و واحدهای‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از برنامه های‬ ‫معدن��ی به‬ ‫مهم��ی ک��ه می تواند منجر به پیش��رفت در‬ ‫مع��دن و فعالیت ه��ای معدنی ش��ود‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارتباط با دانش��گاهیان و واحدهای پژوهشی‬ ‫اس��ت که مورد توجه شورای معدنکاران نیز‬ ‫قرار دارد‪ .‬اما برای رسیدن به این موضوع نیاز‬ ‫به تش��ویق و ایجاد فضای مناس��ب احساس‬ ‫می ش��ود‪.‬وی بیان کرد‪ :‬در تبص��ره ‪ 5‬ماده‬ ‫«‪ »14‬قان��ون مع��ادن به صراح��ت در یک‬ ‫بخش تخفی��ف ‪20‬درصدی حق��وق دولتی‬ ‫معادن برای فع��االن معدنی که رویکرد انها‬ ‫به سمت ایجاد «ارزش افزوده» است در نظر‬ ‫گرفته شده چراکه ش��خص بهره برداری که‬ ‫رویکردش ایجاد ارزش افزوده اس��ت می تواند‬ ‫از این تخفیف بهره مند ش��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که برای اس��تفاده از تخفیفات در نظر‬ ‫گرفته ش��ده باید اطالع رس��انی کافی انجام‬ ‫شود‪ .‬وی معتقد اس��ت شفافیت و باز کردن‬ ‫قانون معادن و تمامی تبصره های قانونی که‬ ‫این تخفیفات را در اختیار فعاالن معدنی قرار‬ ‫می دهد می توان��د اگاهی بخش برای تمامی‬ ‫فعاالن بخش معدن باش��د چراکه بسیاری از‬ ‫انها از چنین قوانینی اطالع ندارند‪.‬وی با بیان‬ ‫این مطلب که هر فع��ال و بهره بردار معدنی‬ ‫که به س��مت ایج��اد ارزش اف��زوده و تولید‬ ‫محصول نهایی حرکت کند امکان اس��تفاده‬ ‫از ای��ن تخفیف��ات را خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سوق دادن معدنکاران و فعاالن معدنی برای‬ ‫سرمایه گذاری در بخش فراوری چالش های‬ ‫خ��اص خود را دارد چراک��ه در حوزه معدن‬ ‫ش��خص س��رمایه گذار در ابت��دای فعالیتش‬ ‫می تواند به س��ود برس��د‪ .‬گاهی اوقات حتی‬ ‫بدون انج��ام کامل مطالعات زمین شناس��ی‬ ‫تفصیل��ی و با حداق��ل شناس��ایی ذخایر به‬ ‫برداشت ذخایر اقدام کرده و به سود می رسد‬ ‫و انگیزه ای برای اینکه وارد بحث های فراوری‬ ‫و ارتباط ب��ا مراکز دانش��گاهی و به تبع ان‬ ‫استفاده از تخفیفات دولتی ندارند‪.‬بهرامن در‬ ‫ادامه اظه��ار کرد‪ :‬بحث فراوری مواد معدنی‬ ‫که بیش��تر ب��رای کانی های فل��زی و تولید‬ ‫محص��ول نهایی م��ورد توجه ق��رار می گیرد‬ ‫از جمل��ه مواردی اس��ت که باع��ث گردش‬ ‫ارزش افزوده و افزایش ان می شود‪ .‬البته باید‬ ‫به خاطر داشت که بهره برداری از این معادن‬ ‫ب��دون انجام مطالعات مقدمات��ی و تفصیلی‬ ‫امکانپذی��ر نخواه��د ب��ود‪ .‬بدون ش��ک این‬ ‫موضوع یعنی فعالیت های فراوری نیز بدون‬ ‫کامل کردن مطالعات تفضیلی مشکل خواهد‬ ‫شد‪ .‬گفتنی است به ندرت پروژه های معدنی‬ ‫وجود دارند که مطالعات به شکل کامل روی‬ ‫انه��ا انجام ش��ده و برای ف��راوری و تکمیل‬ ‫کردن چرخه تولید برنامه ای داشت ه باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ح��ال حاض��ر بعض��ی‬ ‫از فع��االن معدن��ی هس��تند که ب��رای خود‬ ‫برنام��ه درازم��دت و ایجاد ارزش اف��زوده را‬ ‫تعری��ف نک��رده و در ابتدای امر نس��بت به‬ ‫ف��روش محصوالت خود اق��دام می کنند‪ .‬اما‬ ‫در مقاب��ل واحدهای��ی هم وج��ود دارند که‬ ‫برنامه ریزی برای اجرای واحدهای فراوری و‬ ‫تولی��د محصول نهایی دارن��د‪ .‬این امر زمانی‬ ‫محقق می ش��ود که س��ازمان هایی همچون‬ ‫محیط زیست و منابع طبیعی در کنار بخش‬ ‫معدن با معدنکاران هم��کاری کنند‪ .‬چراکه‬ ‫پروژه های بس��یاری وجود دارند که با هدف‬ ‫ایجاد واحد فراوری مواد معدنی اغاز ش��دند‬ ‫ام��ا از انجایی ک��ه نتوانس��تند فعالیت های‬ ‫خ��ود را با قوانی��ن این بخش ه��ا هماهنگ‬ ‫کنند فعالیت انها متوقف ش��ده و با شکست‬ ‫روبه رو ش��ده اند‪ .‬از طرف دیگر ضروری است‬ ‫سرمایه گذاران نیز با تعمق بیشتری نسبت به‬ ‫ورود به این حوزه اقدام می کنند‪ .‬نایب رییس‬ ‫خانه معدن بر این باور است که شرکت های‬ ‫فع��ال در ح��وزه معدن که به ف��راوری مواد‬ ‫معدنی روی اورده اند نیز اس��تحقاق استفاده‬ ‫از تخفیفات را خواهند داشت‪.‬‬ ‫شرکت ملی فوالد‪ ،‬بسته های سرمایه گذاری ارائه می کند‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و رییس‬ ‫هی��ات عامل ایمیدرو به طور رس��می وظایف اجرایی‬ ‫ش��رکت ملی فوالد ایران را ابالغ ک��رد که در ان بر‬ ‫تهیه بسته های سرمایه گذاری این بخش تاکید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران (ایمی��درو)‪ ،‬مهدی‬ ‫کرباسیان در زمینه تحقق ماموریت راهبری توسعه‪،‬‬ ‫توانمند س��ازی و رقابت پذیری بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی باحفظ سیاس��تگذاری و نظارت عالیه وظایف‬ ‫اجرایی قابل واگذاری به ش��رکت ملی فوالد ایران را‬ ‫تعیین و ابالغ کرد‪.‬‬ ‫تعیی��ن بس��ته های س��رمایه گذاری و طرح ه��ای‬ ‫توس��عه‪ ،‬اجرای طرح های زنجیره ف��والد از گندله تا‬ ‫صنایع پایین دستی و مواد واسطه ای و بهره برداری از‬ ‫واحد های افتتاح ش��ده از جمله وظایف جدید ابالغی‬ ‫به شرکت ملی فوالد ایران به شمار می ایند‪.‬‬ ‫در ابالغیه رییس هیات عامل ایمیدرو به ش��رکت‬ ‫مل��ی فوالد ای��ران خواس��ته ش��ده ت��ا ماموریت و‬ ‫اس��تراتژی های این شرکت در ارتباط با موارد ابالغی‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫در پ��ی ابالغ سیاس��ت های یادش��ده‪ ،‬محمد خان‬ ‫داداش پ��ور در نامه ای از تالش های انجام ش��ده در‬ ‫دوسال اخیر برای لغو مصوبه انحالل و خروج شرکت‬ ‫ملی فوالد از فهرس��ت واگذاری تقدیر و تاکید کرده‬ ‫است که در مقطع کنونی تالش‪ ،‬کوشش و مشارکت‬ ‫بیش��تر کارکنان در انجام وظایف سازمانی‪ ،‬ویرایش‬ ‫نهایی اس��تراتژی تدوین شده و ایجاد زیر ساخت های‬ ‫الزم برای پاس��خگویی به مس��ئوالن از اهم وظایف‬ ‫ذاتی و ملی همکاران شرکت خواهد بود‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫به دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با پیش بینی اعتبار مورد نیاز‬ ‫‪29‬‬ ‫تجهیزات نساجی نوسازی می شود‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده – گروه صنع�ت‪ :‬از انجا که‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت یک��ی از بخش های مهم صنعت‬ ‫نس��اجی اس��ت‪ ،‬فرس��ودگی ماش��ین االت از مهم تری��ن‬ ‫مش��کالت این صنعت به شمار می رود‪ .‬در همین حال وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در بازدید از واحد های صنعتی‬ ‫کاشان خبر از نوس��ازی ماشین االت صنعت نساجی داد تا‬ ‫با ارائه تس��هیالت به واحدهای صنعتی‪ ،‬ماش��ین االت این‬ ‫صنعت نوسازی ش��ود‪ .‬به گفته صاحب نظران این حوزه در‬ ‫س��ال های قبل از تحریم‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر واردات‬ ‫در زمینه ماش��ین االت نس��اجی انجام می شد که با اعمال‬ ‫تحریم ها‪ ،‬این رقم به ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود سازندگان تجهیزات المانی و فرانسوی به‬ ‫ایران‬ ‫‹ ‹ضرورت نوسازی تجهیزات نساجی هر ‪ ۴‬سال‬ ‫در همی��ن زمینه گلن��از نصراللهی‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنایع نس��اجی و‬ ‫پوش��اک وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫با بیان‬ ‫تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫اینکه به دستور مهندس نعمت زاده‬ ‫و پ��س از براورد ه��ای انجام ش��ده و‬ ‫رایزنی با چند بانک‪ ،‬تسهیالتی برای نوسازی ماشین االت‬ ‫صنعت نس��اجی اختصاص یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در بازدید خود از واحد های صنعتی ش��هر‬ ‫کاش��ان دس��تور دادند تا گزارش��ی از می��زان نیاز صنعت‬ ‫نس��اجی به نوس��ازی ماشین االت تهیه ش��ود و پس از ان‬ ‫براس��اس براو رد های انجام شده‪ ،‬رایزنی با چند بانک انجام‬ ‫شد تا از محل صندوق توس��عه ملی تسهیالتی به نوسازی‬ ‫ماشین االت صنایع نساجی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نیاز اس��ت تا هر ‪ ۴ ،۳‬س��ال واحد های‬ ‫نساجی اقدام به بازسازی و نوسازی ماشین االت خود کنند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تمامی بخش های نس��اجی نیاز به نوس��ازی‬ ‫دارند اما به طور قطع بخش های بافندگی و ریسندگی‪ ،‬نیاز‬ ‫بیشتری به بازسازی ماشین االت خود خواهند داشت‪.‬‬ ‫نصراللهی درباره حضور شرکت های خارجی برای مذاکره‬ ‫با تولیدکنندگان داخلی صنعت نساجی نیز گفت‪ :‬با بهبود‬ ‫فض��ای بین الملل��ی و زمزمه هایی مبنی ب��ر لغو تحریم ها‪،‬‬ ‫شرکت های خارجی خواستار همکاری برای تجهیز صنایع‬ ‫نس��اجی کشور به ماش��ین االت روز دنیا بوده اند که در این‬ ‫زمینه با بخش خصوص��ی در ارتباط بوده و گفت وگو هایی‬ ‫نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم‪ ،‬واردات ماشین االت را نصف کرد‬ ‫در همین حال علیرضا حائری‪ ،‬عضو‬ ‫جامعه متخصصان صنعت نس��اجی‬ ‫درباره میزان‬ ‫در گفت وگو ب��ا‬ ‫نیاز ماش��ین االت صنعت نساجی به‬ ‫نوسازی گفت‪ :‬هنوز براورد دقیقی از‬ ‫می��زان نی��از ماش��ین االت صنایع‬ ‫نس��اجی به نوسازی وجود ندارد اما در سال های ‪ ۸۹‬و ‪ ۹۰‬و‬ ‫پیش از اعمال تحریم ها‪ ،‬س��االنه حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ماشین االت و قطعات در صنعت نساجی وارد کشور شد که‬ ‫پس از انکه کش��ور در ش��رایط تحریم قرار گرفت‪ ،‬به دلیل‬ ‫کمبود منابع ارزی‪ ،‬این عدد به نصف رس��ید و س��االنه تنها‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر واردات در این حوزه انجام شد که‬ ‫اگر مبنا را براس��اس همان نیاز بگذاریم امروز بیش از ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون دالر ماشین االت در این حوزه نیاز به نوسازی دارد‪.‬‬ ‫حائری درب��اره اثرگذاری فرس��ودگی ماش��ین االت بر‬ ‫کاهش بهره وری نیز اظهار کرد‪ :‬فناوری های ماش��ین االت‬ ‫صنعت نس��اجی روز به روز در حال پیش��رفت اس��ت که به‬ ‫طور قطع از دو منظ��ر کیفیت و کمیت بر تولیدات اثر گذار‬ ‫خواهد بود چراکه اگر ماشین االت فرسوده باشد‪ ،‬ضایعات‬ ‫در تولی��د‪ ،‬افزای��ش و به طبع تولی��دات کاهش می یابد که‬ ‫در پی ان قیمت تمام ش��ده کاال نی��ز افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که ماشین االت به روز‪ ،‬موجب سرعت در‬ ‫تولید شده و باعث افزایش در مقیاس تولیدات خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره بیشترین بخشی که نیازمند تجهیز ماشین االت‬ ‫و س��رمایه گذاری در این حوزه اس��ت ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بخش‬ ‫فرش ماش��ینی‪ ،‬توس��عه های خوبی در ماشین االت انجام‬ ‫ش��ده است اما در بخش الیاف کمی دچار ضعف هستیم که‬ ‫به نظر می رس��د س��رمایه گذاری در حوزه الیاف پلی استر و‬ ‫سیالمنت‪ ،‬ریسندگی‪ ،‬بافندگی پنبه ای‪ ،‬بافت پارچه چادر‬ ‫مشکی و پوشاک باید در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت سرمایه گذاری در تجهیزات پوشاک‬ ‫عض��و جامع��ه متخصص��ان نس��اجی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش تجهیزات تولید پوشاک مغفول‬ ‫مانده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬با وجود بحث هایی ک��ه در این زمینه‬ ‫انجام می ش��ود اما در عمل‪ ،‬بخش پوش��اک مغفول مانده و‬ ‫نسبت به سایر صنایع نساجی از ضعف بیشتری رنج می برد‪،‬‬ ‫ب��ه همین منظ��ور این بخ��ش از صنعت‪ ،‬نیازمن��د تدابیر‬ ‫جدیدی اس��ت‪ .‬حائ��ری با بیان اینکه در ح��ال حاضر توان‬ ‫داخلی در تولید ماشین االت نس��اجی وجود ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیش��تر ماش��ین االت این صنعت در بخش ه��ای مختلف‬ ‫ریس��ندگی‪ ،‬رنگرزی‪ ،‬چاپ و‪ ..‬وارداتی اس��ت اما در زمینه‬ ‫تامین قطعات و لوازم یدکی ماش��ین االت تنها چند کارگاه‬ ‫در داخل کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫در همین حال مه��دی رییس زاده‪،‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنایع نس��اجی در‬ ‫درب��اره وضعیت‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ماش��ین االت نساجی و نوسازی انها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در طول س��ال های اخیر‬ ‫صنای��ع نس��اجی ب��ه دلی��ل اعمال‬ ‫تحریم ها از نوسازی ماش��ین االت خود دور مانده است‪ ،‬با‬ ‫ای��ن حال از انجا که بخش قابل توجهی از صنعت نس��اجی‬ ‫به وس��یله بخش خصوصی اداره می ش��ود‪ ،‬س��عی شده از‬ ‫فناوری های روز دنیا در این صنعت استفاده شود‪ .‬رییس زاده‬ ‫با اش��اره به بهبود فضای بین المللی در یک سال اخیر گفت‪:‬‬ ‫از س��ال گذش��ته و با قوت گرفتن نتایج مثب��ت مذاکرات‬ ‫هس��ته ای و به نتیجه رس��یدن توافق مقدمات��ی از ابتدای‬ ‫امسال‪ ،‬شاهد استقبال سازندگان ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫کاالهای س��رمایه ای از کشورهای مختلف برای همکاری با‬ ‫ای��ران بوده ای��م‪ .‬وی افزود‪ :‬در همی��ن زمینه چندی پیش‬ ‫گروه��ی از ش��رکت های المان��ی ب��رای مذاک��رات ب��ا‬ ‫تولیدکنندگان نس��اجی به ایران سفر کردند‪ .‬همچنین در‬ ‫چن��د روز گذش��ته اتحادیه تولیدکنندگان ماش��ین االت‬ ‫نساجی فرانسوی با سفر به شهر های مختلف ایران مذاکرات‬ ‫در زمینه تجهیز صنایع نس��اجی به ماش��ین االت روز را با‬ ‫ش��رکت های داخلی اغ��از کرده اند‪ .‬دبی��ر انجمن صنایع‬ ‫نس��اجی با تاکید بر اینکه این موضوع نشان دهنده ان است‬ ‫که با نهایی ش��دن توافق ها‪ ،‬امادگ��ی کامل برای تعامل در‬ ‫تجهیز صنایع نس��اجی وج��ود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در طول‬ ‫دوران تحری��م با وج��ود همه مش��کالت‪ ،‬تولید کنندگان‬ ‫داخلی تالش خود را برای نوسازی ماشین االت انجام دادند‬ ‫اما این موضوع مستلزم صرف هزینه های بسیاری بود که به‬ ‫طور قطع با لغو تحریم ها ش��اهد عرضه محصوالت از سوی‬ ‫شرکت های مختلف دنیا به ایران خواهیم بود‪ .‬رییس زاده با‬ ‫بیان اینکه اولویت همکاری با شرکت هایی است که در زمان‬ ‫تحریم‪ ،‬ایران را تنها نگذاش��ته اند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ایران اماده‬ ‫تعامل با کشور های مختلف است اما باید این نکته را نیز در‬ ‫نظر گرفت کش��ورهایی که در زمان تحریم صنایع ایران را‬ ‫تنها نگذاش��تند‪ ،‬پس از تحریم ها نیز برای تعامل با ایران در‬ ‫اولویت خواهند بود‪.‬‬ ‫مصوبه حمایت از تولید داخل دور می خورد!‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫«سهامی عام»‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دومرحله ای‬ ‫شماره اگهی مناقصات‪94 /L/17 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394-1536 :‬‬ ‫ش��رکت پاالیش نف��ت ابادان در نظر دارد کاالهای موض��وع بند الف اگهی حاضر را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی دو‬ ‫مرحله ای از تامین کنندگان‪ /‬سازندگان واجد شرایط خریداری و تامین نماید‪ .‬از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد‬ ‫تا با مراجعه به سایت (‪ )WWW.ABADAN-REF.IR‬پس از مطالعه دقیق مشخصات فنی درخواست و شرایط مناقصه‬ ‫مندرج در سایت شرکت پاالیش نفت ابادان در صورتی که توانایی تامین کاال را داشته باشند نسبت به استخراج و تکمیل فرم‬ ‫ارزیابی کیفی مناقصه گران (دفترچه ش��ماره‪ 2‬مربوط به س��ازندگان‪ /‬تامین کنندگان) و مستندات ان اقدام و سپس به ادرس‬ ‫کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت ابادان صندوق پستی ‪ 111‬ارسال دارند‪.‬‬ ‫اگهی های مناقصه این شرکت در شبکه ‪ WWW.SHANA.IR‬و وب سایت پاالیشگاه ابادان و همچنین پایگاه اطالع رسانی‬ ‫‪ IETS.MPORG.IR‬و سامانه نظارت بر مناقصات و دستگاه های اجرایی ‪ WWW.TENDER.BAZAREST.IR‬قابل‬ ‫رویت می باشد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬عضو انجمن صنایع همگن کاغذ با اشاره به غیرکارشناسی بودن مبنای اختصاص‬ ‫‪ ۲۰‬درصد ارزش تجهیزات خطوط تولید کاغذ به تجهیزات داخلی گفت‪ :‬راه های متنوعی‬ ‫برای «دور زدن» و اجرا نکردن این مصوبه وجود دارد‪ .‬جواد باقری با بیان اینکه براس��اس‬ ‫تاکید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایجاد خط تولید یک واحد صنعتی در زمینه تولید‬ ‫کاغ��ذ باید ‪ ۲۰‬درصد از ارزش س��رمایه الزم برای ایجاد خ��ط تولید صرف خرید از داخل‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬مبنای تعیین شده در این زمینه‪ ،‬کارشناسی شده نیست زیرا سهم ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫از «ارزش» تجهی��زات تعیین ش��ده‪ ،‬نه از «تعداد» تجهی��زات‪ .‬ضمن انکه بانک اطالعاتی‬ ‫کاملی از تجهیزات ساخت داخل وجود ندارد و نمی دانیم که باید در چه بخش هایی تولید‬ ‫داخل انجام شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای نظارت دقیق بر این موضوع باید کار به تشکل های‬ ‫مربوط س��پرده شود‪ ،‬زیرا انها می توانند بررسی کنند که چه میزان ساخت داخل در یک‬ ‫پروژه عملیاتی شده است‪ .‬زمانی که برای دریافت مجوز واردات ماشین االت صنعت کاغذ‬ ‫ب��ه وزارت صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت مراجعه می کنیم‪ ،‬اعالم می کنند که باید ‪ ۲۰‬درصد از‬ ‫ارزش ماش��ین االت داخلی تامین ش��ود که این رقم به ارزش تجهیزات اختصاص دارد‪ ،‬نه‬ ‫تعداد ماشین االت‪ .‬عضو انجمن صنایع همگن کاغذ با بیان اینکه نظارتی بر میزان عملیاتی‬ ‫شدن این مسئله نیز وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی افراد در این زمینه اقدام به سندسازی کرده‬ ‫و در واقع تمام تجهیزات خط تولید را از طریق واردات تامین می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی‬ ‫افراد نیز از یک شرکت خدمات فنی و مهندسی می خواهند تا برای تامین تجهیزات خط‬ ‫تولید اقدام کنند که گاهی‪ ،‬ش��رکت خدمات فنی و مهندس��ی اقدام به واردات می کند و‬ ‫در نهایت این تجهیزات به عنوان تولید داخل مورد مصرف قرار می گیرد‪.‬‬ ‫الف‪ :‬شرح مختصر کاال‬ ‫ردیف‬ ‫‪01‬‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫شرح کاال‬ ‫قلم‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫به ریال‬ ‫تاریخ‬ ‫گشایش‬ ‫‪38-90-7925700004‬‬ ‫‪MILD STEEL PLATE‬‬ ‫‪BOILER QUALITY‬‬ ‫‪ 4‬قلم‬ ‫‪44.000.000‬‬ ‫‪1394/4/21‬‬ ‫ب‪ :‬مهل�ت تحوی�ل‪ :‬اخرین مهلت تحویل فرم های تکمیل ش��ده ارزیابی کیفی به همراه ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه و‬ ‫پیشنهادات فنی‪/‬مالی دو هفته پس از انتشار دومین نوبت اگهی می باشد‪ .‬و پس از این تاریخ هیچ پیشنهادی پذیرفته نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬پیشنهاد مالی می بایست به صورت ریالی ارائه گردد‪.‬‬ ‫د‪ :‬قیمت تراز ش��ده با توجه به امتیازات فنی ارائه ش��ده توس��ط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر محاسبه و مالک تعیین‬ ‫برنده خواهد شد‪.‬‬ ‫ه‪ :‬در صورت ضرورت با شماره تلفن ‪ 0631-53302231‬و نمابر ‪ 0631-2229815‬اداره تدارکات کاال تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫یادداشت‬ ‫سیستم های مدرن‬ ‫نساجی جایگزین‬ ‫فناوری های مستهلک‬ ‫علیمردان شیبانی‬ ‫نایب رییس انجمن صنایع نساجی‬ ‫در هیچ کش��وری صنعت در زمره مش��اغل سخت و‬ ‫زیان اور شناخته نمی شود‪ .‬با سابقه بیش از ‪ ۴۰‬سال کار‬ ‫درصنایعنساجیوبازدیدازصد هاواحدتولیدیدرخارج‬ ‫از کشور‪ ،‬هیچ گاه مشاهده نشده که صنایع نساجی جزو‬ ‫صنایع س��خت و زیان اور تلقی ش��ود‪ .‬شاید در صورتی‬ ‫که یک کارخانه نس��اجی برای ساخت قطعات فوالدی‬ ‫خود دارای بخش ریخته گ��ری یا تامین برق نیروگاه و‬ ‫موتور خانه باش��د بتوان این قسمت را به نوعی سخت و‬ ‫زیان اور دانس��ت‪ ،‬اما با پیش��رفت فناوری و بهره گیری‬ ‫کارخانه ها از ماشین االت مدرن‪ ،‬سیستم های قدیمی‬ ‫و مستهلک جای خود را به سیستم های جدید داده اند‬ ‫که کوچکترین مش��کلی برای س�لامت نیروی انسانی‬ ‫به وجود نمی اورند‪ .‬ام��روزه علم و دانش برای مقابله با‬ ‫مشکالتی مانند الودگی صوتی و مواردی از این دست‪،‬‬ ‫تدابیری اندیشیده اس��ت‪ .‬برای مثال در کارخانه های‬ ‫پرسروصدا کارگران می توانند از گوشی های مخصوص‬ ‫یا در واحدهایی که دارای گر دو غبار اس��ت از ماس��ک‬ ‫استفاده کنند‪ .‬اما متاسفانه مسئوالن چنین مواردی را‬ ‫نادیده می گیرند و معتقدند یک واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫که الودگی صوتی ان بیش از میزان اس��تاندارد اس��ت‪،‬‬ ‫مشمول قانون مشاغل سخت و زیان اور است و استفاده‬ ‫از گوشی و ماسک توجیهی برای خروج از قانون نیست‪.‬‬ ‫اگر قرار بر اجرای این قانون در صنایع نس��اجی اس��ت‪،‬‬ ‫امروز زمان مناس��بی برای این امر نیست چرا که کشور‬ ‫و صنع��ت در وضعیت��ی قرار دارد که اکن��ون باید تمام‬ ‫توجه به اش��تغال‪ ،‬تولید‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده و خروج از‬ ‫رکود باش��د و در این شرایط بهتر است مسئوالن اجازه‬ ‫دهن��د تا کارگران‪ ،‬مدی��ران و متخصصان که همگی از‬ ‫اعضای یک بدن واحد به ش��مار می روند‪ ،‬فارغ از مسائل‬ ‫حاشیه ای به فعالیت خود بپردازند‪ .‬متاسفانه چنین به‬ ‫نظر می رسد که مش��کالت صنعتگران در این موضوع‬ ‫انگون��ه که باید و ش��اید مورد توجه ق��رار نمی گیرد و‬ ‫بی��م ان می رود که بس��یاری از واحد ه��ای تولیدی در‬ ‫چنی��ن ش��رایطی نتوانن��د از عهده تعهدات ناش��ی از‬ ‫اجرای قانون مشاغل سخت و زیان اور برایند‪ .‬بر اساس‬ ‫تعاریف موجود در قانون‪ ،‬مش��اغل سخت و زیان اور به‬ ‫فعالیت هایی گفته می ش��ود که در انها عوامل فیزیکی‪،‬‬ ‫شیمیایی‪ ،‬مکانیکی و بیولوژیکی محیط غیراستاندارد‬ ‫بوده که در اثر اش��تغال کارگر تنش��ی ب��ه مراتب باالتر‬ ‫از ظرفیت های طبیعی در وی ایجاد می ش��ود‪ .‬بر اساس‬ ‫قانون‪ ،‬بیمه ش��دگانی که حداقل ‪ ۲۰‬س��ال سابقه کار‬ ‫متوالی یا ‪ ۲۵‬س��ال س��ابقه کار متناوب و پرداخت حق‬ ‫بیمه در کارهای س��خت و زیان اور را دارند بدون شرط‬ ‫س��نی می توانند درخواس��ت بازنشس��تگی از سازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی را ارائه کنند‪ .‬در کن��ار موضوعاتی از‬ ‫ی دیگر از مشکالت صنعت نساجی قانون‬ ‫این دست ‪ ،‬یک ‬ ‫مالی��ات بر ارزش افزوده اس��ت‪ .‬هرچند ک��ه این قانون‬ ‫در جای��گاه خود قانون مترقی به ش��مار می رود که در‬ ‫بیش��تر کشور های صنعتی و پیشرفته به خوبی اجرایی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما متاس��فانه در ایران به ج��ای اخذ مالیات‬ ‫بر ارزش اف��زوده از مصرف کننده نهایی‪ ،‬از تولید کننده‬ ‫به عنوان نخس��تین زنجیره‪ ،‬مالیات اخذ می ش��ود که‬ ‫فش��ار مضاعفی بر او وارد می کند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه هیچ گاه تولید کنندگان قادر به اخذ چنین مالیاتی‬ ‫از خریداران کاال نیس��تند‪ .‬با توجه به چنین ش��رایطی‬ ‫در صنعت نساجی پیش��نهاد می شود نحوه اجرای این‬ ‫قان��ون مثل همه جای دنیا از صندوق اخر خرید‪ ،‬یعنی‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی اغاز ش��ده و به تدریج به مراحل‬ ‫ابتدایی که تولید کننده اس��ت‪ ،‬تس��ری یاب��د‪ .‬به طور‬ ‫قطع چنی��ن روند اجرایی مان��ع از هر گونه اجحافی به‬ ‫تولید کنندگان واحد های تولیدی که با صد ها مش��کل‬ ‫ریز و درشت مواجه هستند‪ ،‬خواهد شد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪94/47‬‬ ‫دو مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید؛ لذا کلیه فروشندگان و تولیدکنندگانی که دارای تاییدیه توانیر می باشند می توانند جهت دریافت اسناد‬ ‫مناقصه از تاریخ درج این اگهی به مدت پنج روز کاری به امور تدارکات این شرکت واقع در کرمانشاه‪ ،‬خیابان شهید امجدیان (سیلو) و یا به سایت های ‪ www.tavnir.org.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید ‪ 2000‬دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال مستقیم (‪ 5 )100‬با قاب و فیوز ‪ 25‬امپر سه فاز نوع ‪( c‬کامل)‬ ‫‪222000000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خرید ‪ 6000‬دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی (‪ 10A )100‬بدون قاب و فیوز (اپارتمانی)‬ ‫‪226500000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خرید ‪ 20‬دستگاه کنتور سه فاز چند تعرفه هوشمند اب و برق مستقیم‬ ‫‪74000000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خرید ‪ 16000‬دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی (‪( 10A )100‬کامل) با قاب و فیوز ‪ 25‬امپر نوع ‪B‬‬ ‫‪456000000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه (ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد)‬ ‫مبلغ تضمین جهت کلیه ردیف ها معادل ‪ 672600000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ ،94/4/14‬دبیرخانه شرکت‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ ،94/4/15‬اتاق کنفرانس شرکت‬ ‫هزینه چاپ اگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 083-38255525‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫یادداشت‬ ‫ان روی سکه نفت‬ ‫حمید حسینی‬ ‫رییس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫عملی��ات پاالیش��گاهی و تبدیل نفت ب��ه بنزین و‬ ‫دیگر محصوالت پاالیش��گاهی در ش��رایطی که نفت‬ ‫ن است‪ ،‬بس��یار به صرفه خواهد بود‪ ،‬در حالی که‬ ‫ارزا ‬ ‫س��قوط بهای بنزین و دیگر محصوالت پاالیش��گاهی‬ ‫ب ه طور معمول به س��رعت و ش��دت نفت خام نیست‪.‬‬ ‫ش��رکت بی پی (یک ش��رکت نفتی اروپای��ی) به ازای‬ ‫دالرهایی که برای محصوالت تصفیه شده پاالیشگاهی‬ ‫هزین��ه می کند‪ ،‬نزدی��ک به ‪ ٥٠٠‬میلیون دالر س��ود‬ ‫س��االنه عملیاتی اضافه دریافت می کند‪ .‬این ش��رکت‬ ‫اعالم کرده که در هفته ه��ای اخیر قیمت محصوالت‬ ‫حاشیه ای پاالیش��گاهی حدود ‪ 6‬دالر بیشتر از قیمت‬ ‫نف��ت در ‪ 3‬ماه چهارم س��ال گذش��ته می�لادی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته به دلی��ل ممنوعیت ص��ادرات نفت خام‬ ‫ت پاالیش��گاهی در بزرگترین‬ ‫در امریکا و انجام عملیا ‬ ‫ش��رکت های نفتی ایاالت متحده‪« ،‬اکسون موبیل» و‬ ‫«ش��ورون»‪ ،‬این ش��رکت ها به اندازه همتایان اروپایی‬ ‫خود از جمله «ش��ل» و«بی پی» از کاهش قیمت نفت‬ ‫و شکوفایی صنعت پاالیش��گاه ها خوشحال می شوند‪.‬‬ ‫چراکه شرکت های امریکایی به دلیل قانون ممنوعیت‬ ‫صادرات پیش ت��ر نیز روی صنایع پاالیش��گاهی خود‬ ‫س��رمایه گذاری عظیم��ی ک��رده بودن��د‪ .‬هم اکن��ون‬ ‫ش��رکت هایی که از نفت و خوراک مای��ع برای تولید‬ ‫محصوالت نهایی استفاده کنند‪ ،‬از کاهش قیمت نفت‬ ‫خام س��ود می برند و دولت برای حمایت از تولید باید‬ ‫اصل رقابت پذیری این دس��ته از شرکت ها را در بخش‬ ‫واردات حف��ظ کند و اجازه ندهد ب��ازار از محصوالت‬ ‫مشابه وارداتی با قیمت ارزان پر شود‪ .‬اما انچه می توان‬ ‫درباره اثر کاهش نرخ جهانی نفت و افزایش قیمت ارز‬ ‫در بازار به ان اش��اره کرد این اس��ت که شرکت ها بر‬ ‫اساس نوع تولید محصول و بازار هدف از این دو متغیر‬ ‫اثر می پذیرند اما به طور عام ش��رکت هایی که از نفت‬ ‫برای تولید محصوالت خود استفاده می کنند‪ ،‬از کاهش‬ ‫قیم��ت نفت منتفع می ش��وند‪ .‬به ای��ن معنا که بهای‬ ‫تمام ش��ده محصوالت ش��رکت هایی که مصرف کننده‬ ‫نفت هس��تند‪ ،‬مانند شرکت های تولید روغن ماشین‪،‬‬ ‫از ش��رکت های «نفت پارس» و «ایران��ول» گرفته تا‬ ‫«به��ران» و «نفت پاس��ارگاد»‪ ،‬کاه��ش یافته و روی‬ ‫س��وداوری این شرکت ها اثر مس��تقیم می گذارد که‬ ‫در این ش��رایط این دس��ت از شرکت ها برنده کاهش‬ ‫نرخ جهانی نفت هس��تند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اثر کاهش‬ ‫قیمت نفت روی ش��رکت های پاالیش��ی ب��ه گونه ای‬ ‫اس��ت که موجب شده تا نماد ش��رکت های پاالیشی‬ ‫در حال حاضر بس��ته باش��د و با توجه به چالش هایی‬ ‫که این صنعت با ش��رکت ملی نف��ت دارد هم اکنون‬ ‫نمی ت��وان هیچ گونه اظهار نظر دقیقی در این باره کرد‪،‬‬ ‫اما به هر حال با توجه به اینکه پاالیش��گاه ها براساس‬ ‫قان��ون‪ ،‬نف��ت را از ش��رکت ملی نفت ب��ه قیمت ‪۹۵‬‬ ‫درصد فوب خلیج فارس خری��داری می کنند‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت نفت می تواند اثر مثبتی در کاهش هزینه های‬ ‫اینگونه شرکت ها داشته باشد‪ .‬به این ترتیب می توان‬ ‫گفت کاهش قیمت نفت برای کش��ورهایی که پاشنه‬ ‫اقتصاد انها بر چارچوب توسعه فراورده های پاالیشی‬ ‫و پتروش��یمی می چرخد‪ ،‬بسیار مفید بوده و می تواند‬ ‫سوداوری کالنی در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫با توجه به تمرکز وزارت نفت بر تکمیل و توسعه پروژه های پاالیشی کشور عنوان شد‬ ‫کاهش قیمت نفت‪ ،‬سود یا زیان‬ ‫عرفانه تاجیکی ‪ -‬گ�روه انرژی‪ :‬با روی‬ ‫کار ام��دن دولت دهم و صع��ود ناگهانی‬ ‫قیمت نفت ب��ه ‪۱۱۰‬دالر انتظار می رفت‬ ‫که پاالیش��گاه های کشور توسعه بیشتری‬ ‫یافته و حجم تولید فراورده های پاالیشی‬ ‫و صادرات ان نیز به تبع ان افزایش یابد‪.‬‬ ‫در حالی که با کمترین جست و جو می توان‬ ‫فهمید در دولت عدالت‪ ،‬تمام تالش برای‬ ‫توس��عه پاالیش��گاه ها به جایی نینجامید‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که شاهد نقد عملکرد‬ ‫وزارت نفت از سوی برخی گروه ها هستیم‪.‬‬ ‫سقوط قیمت نفت به نیمی از ارزش خود‬ ‫موجب شد تا برخی از کارشناسان چنان‬ ‫رخ��دادی را حم��ل بر بدشانس��ی دولت‬ ‫«تدبیر و امید» بگذارند‪ .‬بدیهی اس��ت در‬ ‫شرایطی که درامدهای کشور باالتر باشد‪،‬‬ ‫میزان توس��عه در تمامی زمینه های نفتی‬ ‫افزایش می یابد در حالی که در دولت دهم‪،‬‬ ‫پیش��رفتی در طرح های پاالیش��ی کشور‬ ‫نداش��تیم اما در دولت تدبیر و امید شاهد‬ ‫ابادی ویرانه های پیش��ین بودیم‪ ،‬حتی با‬ ‫فروش هر بش��که نفت ب��ه نرخی کمتر از‬ ‫‪ ۵۰‬دالر که البت��ه زمان و اذهان عمومی‬ ‫می توانند بهترین قضاوت کنندگان در این‬ ‫زمینه باش��ند‪ .‬دولت حاضر در عمل ثابت‬ ‫کرد در بحرانی ترین شرایط می تواند نرخ‬ ‫ت��ورم را تثبی��ت‪ ،‬بودج��ه را اداره‪ ،‬روابط‬ ‫بین الملل��ی کش��ور را توس��عه و البته در‬ ‫حوزه های خ��رد تر‪ ،‬وضعی��ت پروژه های‬ ‫پاالیش��گاهی را بهب��ود بخش��د‪ .‬حتی با‬ ‫نفتی به ارزش ‪۵۰‬دالر! البته که نمی توان‬ ‫منکر تاثیرات بس��یار منفی این س��قوط‬ ‫قیم��ت بر بخش های مختلف صنعت نفت‬ ‫شد‪ ،‬اما ش��اهد ان بودیم که دولت تدبیر‬ ‫و امید ب��ه نیکی چنین رخ��داد تلخی را‬ ‫مدیری��ت کرده و تمام ت�لاش خود را بر‬ ‫توس��عه بخش پاالیش��گاهی کشور که در‬ ‫این ش��رایط می توانس��ت بهترین گزینه‬ ‫برای پرهیز از خام فروش��ی به شمار اید‪،‬‬ ‫متمرکز کند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال حمی��د ش��ریف رازی‪،‬‬ ‫مدیر امور اجرایی ش��رکت ملی مهندسی‬ ‫و س��اختمان نفت ای��ران چندی پیش در‬ ‫گفت وگ��و با مهر با تش��ریح تبعات کاهش‬ ‫قیم��ت جهان��ی نف��ت روی پروژه ه��ای‬ ‫جدید پاالیش��گاهی اعالم ک��رد‪ :‬هیچ یک‬ ‫از طرح های اولویت دار پاالیش��گاهی ایران‬ ‫با کاه��ش قیمت نفت متوق��ف یا تعطیل‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره احتم��ال توقف‬ ‫اج��رای طرح های جدید پاالیشگاه س��ازی‬ ‫ایران همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت‬ ‫خ��ام گفت‪ :‬در س��اخت طرح ه��ای جدید‬ ‫س��هم گزینی در ب��ازار جهان��ی کش��ور را‬ ‫دچار مش��کل کند‪ ،‬ام��ا در تامین خوراک‬ ‫برای پاالیش��گاه ها و افزای��ش حجم تولید‬ ‫محصوالت پاالیشگاهی بسیار مثمر است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬افت قیمت نفت موقتی بوده و‬ ‫پس از مدتی دوباره ش��اهد رشد قیمت ها‬ ‫خواهی��م بود‪ ،‬اما اگر مش��تری خود را در‬ ‫فروش محصوالت پاالیشی از دست دهیم‪،‬‬ ‫به دس��ت اوردن مش��تری و ب��ازار فروش‬ ‫به مراتب مش��کل تر اس��ت‪ .‬به این ترتیب‬ ‫س��رمایه گذاری در زمینه توسعه طرح های‬ ‫عمران��ی و پاالیش��ی نیز صرف��ه اقتصادی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بازهم ردپای سعودی ها‬ ‫پاالیش��گاهی در ای��ران‪ ،‬ج��دا از مباحث‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬مس��ائل اس��تراتژیک و امنیت‬ ‫اقتصادی کشور نیز دخیل است‪.‬‬ ‫ل حاضر‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬در ح��ا ‬ ‫ط��رح پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره‬ ‫خلیج ف��ارس با ‪ ۳۶۰‬هزار بش��که ظرفیت‪،‬‬ ‫مجتمع پاالیش��گاهی سیراف با ‪ ۴۸۰‬هزار‬ ‫بش��که‪ ،‬طرح بنزین س��ازی پاالیشگاه های‬ ‫نف��ت اصفه��ان‪ ،‬بندرعب��اس و اب��ادان از‬ ‫مهم ترین طرح های پاالیشگاهی در دست‬ ‫اقدام ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫موس��ی احمدی‪ ،‬دبیر کمیسیون انرژی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی ب��ا تاکی��د بر‬ ‫اینکه باید در بدترین ش��رایط بیش��ترین‬ ‫س��وداوری را داشته باش��یم در گفت وگو‬ ‫گف��ت‪ :‬اینکه در ش��رایط ایده ال‬ ‫با‬ ‫بتوانی��م فعالیت کنیم‪ ،‬مهم نیس��ت بلکه‬ ‫باید بتوانیم در ش��رایط بحرانی و سخت از‬ ‫پس اداره ش��رایط موجود ب��ر اییم‪ .‬زمانی‬ ‫ک��ه قیم��ت نفت اوپ��ک به زی��ر ‪۵۰‬دالر‬ ‫س��قوط کرد‪ ،‬موجی منفی می��ان فعاالن‬ ‫این صنعت شکل گرفت‪ .‬در حالی که باید‬ ‫توج��ه کرد کاهش قیمت نفت تاثیر منفی‬ ‫نوبت اول‬ ‫ش کرت ملی نفت اریان‬ ‫ش کرت مهندسی و توسعه نفت‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی‬ ‫شماره مجوز‪1394-1664 :‬‬ ‫شرکت مهندسی و توسعه نفت‪ ،‬به زودی عملیات خطوط انتقال نیروی ‪ 230‬کیلوولت تک مداره و دو مداره از نیروگاه سیکل ترکیبی غرب‬ ‫کارون به میادین نفتی غرب کارون طبق مسیر های تعیین شده در نقشه های اجرایی را شروع خواهد نمود‪ .‬لذا به منظور اطالع صاحبان اراضی‬ ‫و امالک واقع در مس��یر و حریم خط انتقال مذکور و جهت توجه انان به مواد ‪ 18‬و ‪ 19‬قانون س��ازمان برق ایران و ماده ‪ 11‬مصوبه ش��ماره‬ ‫‪/12727‬ت ‪ 50732‬هـ هیات وزیران‪ ،‬در مورد حریم قانونی خطوط انتقال نیروی برق مبادرت به انتشار این اطالعیه می نماید‪.‬‬ ‫با این توضیح که مس��یر خط انتقال برق ‪ 230‬کیلوولت از نیروگاه غرب کارون به س��مت پست های یاداوران‪ ،‬ازادگان شمالی‪ ،‬یاران‪ ،‬شهید‬ ‫بقایی‪ ،‬کارخانه گاز و گاز مایع ‪ 3200‬و تلمبه خانه غرب کارون طبق نقشه ذیل می باشد‪.‬‬ ‫در خاتمه خاطرنشان می سازد حریم قانونی خطوط مذکور عبارتند از حریم درجه یک به عرض ‪ 12‬متر در هر طرف مسیر خط که در این‬ ‫حریم اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و دامداری یا باغ و درختکاری و انبار داری ممنوع است‪.‬‬ ‫ذوی الحقوق می توانند در صورت هرگونه ابهام‪ ،‬حداکثر تا پانزده روز پس از انتشار اگاهی نوبت دوم در روزنامه‪ ،‬به نشانی اهواز ـ کیانپارس‬ ‫ـ خیابان شش��م غربی ـ انتهای فاز ‪( 2‬بنی نجار) ـ پالک ‪ 130‬ـ ش��رکت خدمات مهندسی برق‪ ،‬مشانیر مراجعه نموده و مدارک‪ ،‬مستندات و‬ ‫اسناد خود را تحویل دهند تا بررسی مقتضی طبق مقررات معمول شود‪.‬‬ ‫بر خام فروش��ی ان دارد‪ ،‬نه استفاده ان در‬ ‫صنایع پایین دستی نفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مهم ترین نکت��ه ای که رهبر‬ ‫معظم انقالب و وزارت نفت بر ان پافشاری‬ ‫می کنند‪ ،‬پرهیز از خام فروشی نفت و گاز و‬ ‫تخصی��ص ان به منابع مصرفی داخلی بود‬ ‫ک��ه البته دولت تدبیر و امید تا حد زیادی‬ ‫در ای��ن زمینه نی��ز موفق ب��ود به طوری‬ ‫که ش��اهد موفقیت در بهره ب��رداری از فاز‬ ‫‪۱۲‬پارس جنوبی و تکمیل و توسعه بسیاری‬ ‫از فازهای منطقه پارس و همچنین شاهد‬ ‫توس��عه و تکمیل طرح عمرانی و پاالیشی ‬ ‫پاالیشگاه خلیج فارس بودیم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه تنها راه ب��رای به حداقل‬ ‫رس��اندن ض��رر حاصل از کاه��ش قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬پرهیز از خام فروش��ی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزارت نفت باید تمام انرژی خود را بر‬ ‫توسعه واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی‬ ‫متمرکز کند تا به این ترتیب با استفاده از‬ ‫نفتی که در ب��ازار جهانی با کاهش قیمت‬ ‫رو ب��ه رو اس��ت‪ ،‬بتواند محصول��ی با ارزش‬ ‫افزوده باال تولید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین عامل بقا‪ ،‬وجود تقاضا‬ ‫ارش نجف��ی‪ ،‬نایب ریی��س کمیس��یون‬ ‫انرژی ات��اق بازرگانی ایران ب��ا بیان اینکه‬ ‫حفظ سهم بازار از اهمیت بیشتری نسبت‬ ‫ب��ه میزان درامد نفتی برخوردار اس��ت به‬ ‫گفت‪ :‬باید بدانیم که هر پاالیش��گاه‬ ‫در هر نقطه از جهان‪ ،‬سیستم های پاالیشی‬ ‫و تولی��دی خود را با ن��وع و ترکیبات یک‬ ‫مدل نفت استخراج شده هماهنگ می کند‬ ‫ک��ه ای��ن هماهنگ��ی به طور معم��ول در‬ ‫برنامه ریزی های بلندمدت انجام می ش��ود‬ ‫و تغیی��ر ای��ن هماهنگ��ی نی��ز به راحتی‬ ‫امکانپذیر نبوده و بسیار هزینه بر است‪.‬‬ ‫نجفی‪ :‬اگر شعار «اقتصاد‬ ‫بدون نفت» را عملیاتی‬ ‫کرده و واقع بینانه عمل‬ ‫کنیم‪ ،‬شاهد بروز چنین‬ ‫مشکالتی نخواهیم بود‪.‬‬ ‫همچنین اگر بیشتر روی‬ ‫فراورده ها و مشتقات‬ ‫نفتی سرمایه گذاری‬ ‫می کردیم‪ ،‬اسیب های‬ ‫حاصل از کاهش‬ ‫درامدهای نفتی را به این‬ ‫میزان حس نمی کردیم‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایطی که قیمت نفت‬ ‫اوپ��ک در بازار کاهش یافته‪ ،‬مش��تریان و‬ ‫پاالیش��گاه ها برای تامین منابع اولیه خود‬ ‫به دنبال نفت در مناطق دیگر هستند‪.‬‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون ان��رژی ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ایران با اذعان ب��ه اینکه کاهش‬ ‫قیم��ت نف��ت ش��اید در زمینه ف��روش و‬ ‫چهارمین‬ ‫جشنواره نفت و رسانه‬ ‫ ‪ :‬چهارمین جشنواره نفت و رسانه مردادماه سال جاری و‬ ‫همزمان با روز خبرنگار برگزار می شود‪.‬‬ ‫ بر اساس گزارش دبیرخانه چهارمین جشنواره نفت و رسانه‪،‬‬ ‫اداره کل رواب��ط عمومی وزارت نفت به منظور توس��عه تعامل‬ ‫با رس��انه های کش��ور اعم از مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری ها و‪ ...‬و نیز‬ ‫قدردانی از تالش و همت کوش��ندگان عرصه رسانه چهارمین‬ ‫جش��نواره نف��ت و رس��انه را در مردادماه س��ال جاری برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بیشترین اثار دریافتی متعلق به نشریات و بخش خبر است‬ ‫و ش��رکت کنندگان برای کسب عنوان برگزیده‪ ،‬باید در بخش‬ ‫سرمقاله و یادداشت ‪ ۵۰‬امتیاز‪ ،‬در بخش گفت وگو ‪ ۸۰‬امتیاز‪،‬‬ ‫در بخش نقد ‪ ۷۰‬امتی��از‪ ،‬در بخش خبر ‪ ۵۰‬امتیاز‪ ،‬در بخش‬ ‫گزارش خبری ‪ ۶۰‬امتیاز‪ ،‬در بخش گزارش تحلیلی‪-‬توصیفی‪-‬‬ ‫تحقیق��ی ‪ ۸۰‬امتی��از‪ ،‬در بخش عکس ‪ ۶۰‬امتی��از‪ ،‬در بخش‬ ‫طن��ز و کاریکات��ور ‪ ۷۰‬امتیاز‪ ،‬در بخش تیت��ر ‪ ۸۰‬امتیاز و در‬ ‫بخش مقاله ‪ ۱۳۰‬امتیاز کس��ب کنند‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت‬ ‫در انتخ��اب داور‪ ،‬تس��لط به مباحث مربوط به خبرنویس��ی و‬ ‫همچنی��ن صنعت نفت همزمان مدنظر قرار گرفته و داوران بر‬ ‫این اساس انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫منص��ور بی طرف‪ ،‬محمدص��ادق جنان صف��ت‪ ،‬دکتر یونس‬ ‫ش��کرخواه‪ ،‬دکتر مهدی عس��لی و سعید خوش��رو داوران این‬ ‫جشنواره هستند‪.‬‬ ‫نجفی با یاداوری اینکه عربس��تان بهای‬ ‫سیاس��ت خاص خود ک��ه پرداخت هزینه‬ ‫جذب و حفظ مش��تری است را می پردازد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دیدگاه ما به درامدهای نفتی‬ ‫دیدگاه صحیحی نبود که چندی پیش این‬ ‫دیدگاه به وس��یله قانونگذاران اصالح شد‪.‬‬ ‫بنابر اص�لاح این رون��د‪ ،‬درامدهای نفتی‬ ‫نباید صرف هزینه های کش��ور شود‪ ،‬بلکه‬ ‫باید انها را در زمینه س��رمایه گذاری به کار‬ ‫گیریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر ش��عار «اقتصاد بدون‬ ‫نف��ت» را عملیات��ی ک��رده و واقع بینان��ه‬ ‫عمل کنیم‪ ،‬ش��اهد بروز چنین مشکالتی‬ ‫نخواهی��م بود‪ .‬همچنین اگر بیش��تر روی‬ ‫فراورده ها و مشتقات نفتی ( همانند توسعه‬ ‫طرح های پاالیشگاهی و البته پتروشیمی)‬ ‫س��رمایه گذاری می کردی��م‪ ،‬اس��یب های‬ ‫حاصل از کاهش درامدهای نفتی را به این‬ ‫میزان حس نمی کردیم‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬می توان گفت که‬ ‫عبارت «کاه��ش قیمت نفت» می تواند به‬ ‫نفع اقتصاد کشور باشد‪ .‬به این ترتیب که‬ ‫حجم بیشتری از منابع هیدروکربوری خود‬ ‫را به تولیدات پاالیش��ی داخلی اختصاص‬ ‫داده و در نتیج��ه بخش��ی از ضرری را که‬ ‫به واس��طه کاه��ش قیم��ت نف��ت متوجه‬ ‫اقتصاد کش��ور می شود‪ ،‬جبران کنیم‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در عین حال توانسته ایم‬ ‫از خام فروش��ی و استفاده مستقیم و بدون‬ ‫ف��راوری نفت خام جلوگی��ری کنیم و از‬ ‫منابع اندک سود فراوان به دست اوریم‪.‬‬ ‫رونق صادرات فراورده های نفتی‬ ‫اولویت شرکت ملی پخش‬ ‫ش�انا‪ :‬منص��ور ریاحی‪ ،‬معاون مدیرعامل ش��رکت ملی پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی ایران ب��ا تاکید بر سیاس��ت وزارت نفت‬ ‫مبن��ی بر افزایش ص��ادرات فراورده های نفت��ی اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به وجود مازاد عرضه در فراورده های نفت گاز‪ ،‬گاز مایع‬ ‫(ال پی جی)‪ ،‬نفت س��فید و نفت کوره در کش��ور‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫پخ��ش صادرات انواع فراورده های نفتی را در دو بخش دریا و‬ ‫خشکی در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫وی درباره س��وخت رس��انی ب��ه کش��تی ها در اب های ازاد‬ ‫(بانکرینگ) نیز گفت‪ :‬ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫ایران در س��ال گذش��ته نسبت به س��ال قبل از ان رشد قابل‬ ‫توجهی در این بخش داشت و انتظار می رود امسال نیز بتواند‬ ‫این روند فزاینده در بانکرینگ را ادامه دهد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول افزود‪ :‬ص��ادرات فراورده ه��ای نفتی در‬ ‫خش��کی از جمل��ه نفت ک��وره‪ ،‬ال پی جی و نفت س��فید نیز‬ ‫امسال در سبد صادراتی شرکت ملی پخش لحاظ شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ریاح��ی‪ ،‬گاز مایع ایران‪ ،‬هم اکنون به کش��ورهای‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عراق‪ ،‬ارمنس��تان و گرجستان از طریق‬ ‫بورس یا شرکت های مدیریت صادرات‪ ،‬ارسال می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از صادرات نفت گاز به کش��ورهای افغانستان‪،‬‬ ‫عراق و نخجوان خبر داد و بیان کرد‪ :‬عملیاتی ش��دن صادرات‬ ‫این فراورده در بازارهای جدیدی چون تاجیکستان و ارمنستان‬ ‫نیز درسال جاری در دست انجام است‪.‬‬ ‫اقتصاد ورزش‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫س��ت ش��ماری بازی های لیگ جهانی‬ ‫والیبال در حالی به دور برگش��ت رس��ید‬ ‫که تیم ایران با ‪ 7‬امتیاز به دس��ت اورده‬ ‫در دور رف��ت در گ��روه دوم ق��رار دارد‪.‬‬ ‫ایران در دور رفت با دو شکس��ت پیاپی‬ ‫مقابل امریکا در بازی نخست قابلیت های‬ ‫سال گذش��ته را نتوانست تکرار کند که‬ ‫به عقیده برخی از کارشناس��ان مسافت‬ ‫طوالنی و ش��رایط اقلیم��ی تاثیر فراوانی‬ ‫بر این روند داش��ته است‪ .‬اما تیم والیبال‬ ‫ایران که از حمایت های همه جانبه بانک‬ ‫سامان به عنوان حامی برخوردار بود دور‬ ‫نخس��ت را با ‪ 7‬امتیازی که به دست اورد‬ ‫به پایان رساند تا در دور دوم با روحیه ای‬ ‫باال ب��ه مصاف تیم های حاض��ر در گروه‬ ‫برود‪ .‬این در حالی است که محمود افشار‬ ‫دوس��ت دبیر فدراسیون والیبال یاداوری‬ ‫موض��وع مهم اب با عنوان «اب هس��ت‬ ‫ولی کم است» که بانک سامان راه اندازی‬ ‫کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید از مس��ئوالن بانک‬ ‫سامان تشکر ویژه ای کرد‪ ،‬زیرا این بانک‬ ‫حام��ی ورزش والیب��ال در تمام رده های‬ ‫ملی اس��ت نه اسپانس��ر‪ ،‬چون حمایتی‬ ‫که بانک س��امان از والیبال کشور انجام‬ ‫می دهد از اسپانسری هم باالتر است‪.‬‬ ‫در این دور برگشت که نخستین بازی‬ ‫در تهران برگزار ش��د تیم ملی امریکا که‬ ‫صدر نش��ین گروه دوم است به دیدار تیم‬ ‫ملی ای��ران رفت‪ .‬همان گون��ه که انتظار‬ ‫می رفت ه��وادارن خونگرم و پر اش��تیاق‬ ‫ای��ران س��اعت ها قب��ل از ش��روع بازی‬ ‫اس��تادیوم ازادی را پر ک��رده بودند‪ .‬این‬ ‫درحالی است که تیم ملی امریکا در روز‬ ‫‪ 4‬شنبه پش��ت درهای بس��ته تمرینات‬ ‫خ��ود را دنبال کرده ب��ود‪ .‬به گونه ای که‬ ‫جان اسپراو‪ ،‬س��رمربی تیم ملی والیبال‬ ‫امریکا از شرایط ایجاد شده در استادیوم‬ ‫ازادی ب��ه وس��یله ه��واداران تی��م ملی‬ ‫والیبال ایران ابراز نگرانی کرده بود‪.‬‬ ‫ب��از ایران و امریکا س��اعت ‪ 21‬به وقت‬ ‫ته��ران با اندک��ی تاخیر اغاز ش��د و در‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‹ ‹مع�روف‪ :‬خوش�حالم ک�ه در م�اه‬ ‫رمضان این بازی را بردیم‬ ‫کاپیت��ان تی��م مل��ی والیب��ال ای��ران‬ ‫نتیجه حمایت های همه جانبه هواداران و بانک سامان‬ ‫والیبال ایران به سامان رسید‬ ‫همان لحظ��ات ابتدایی ایران نبض بازی‬ ‫را در دست گرفت و توانست حریف قدر‬ ‫خ��ود را غافلگیر کند اما بع��د بازیکنان‬ ‫حرف��ه ای امریکا به خود امدند اما این به‬ ‫خ��ود امدن دیر بود چراکه س��ت اول با‬ ‫نتیجه ‪ 25‬بر ‪ 19‬به س��ود ایران به پایان‬ ‫رسید‪ .‬اما ست دوم با حمله های سنگین‬ ‫تیم والیبال امریکا ش��روع شد به گونه ای‬ ‫که چند بار تیم والیبال ایران عقب افتاد‬ ‫در نهای��ت غی��رت ایرانی ملی پوش��ان و‬ ‫حمایت های بی دریغ تماش��اگران حاضر‬ ‫در س��الن باعث شد که این ست طوالنی‬ ‫ب��ا نتیجه ‪ 29‬بر ‪ 27‬به س��ود ایران تمام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نکته جالب در تیم ملی والیبال امریکا‬ ‫اس��تفاده نکردن س��رمربی تیم امریکا از‬ ‫تیل��ور س��اندر بهترین مهاج��م این تیم‬ ‫در س��ت های اول و دوم در مقابل ایران‬ ‫بود ک��ه در جای خود ش��گفت اور بود‪.‬‬ ‫اما حضور این بازیکن نیز نتوانس��ت عزم‬ ‫بازیکنان تی��م ملی والیبال ایران را برای‬ ‫شکست سنگین تیم ملی والیبال امریکا‬ ‫کم کند و س��ت سوم نیز با نتیجه ‪ 25‬بر‬ ‫‪ 20‬به س��ود ایران به پایان رسید تا تیم‬ ‫والیبال ایران با اقت��دار کامل و با نتیجه‬ ‫‪3‬بر صفر تیم ملی امریکا را شکست دهد‪.‬‬ ‫بازی دوم تیم ملی والیبال ایران مقابل‬ ‫تی��م ملی والیب��ال امریکا روز یکش��نبه‬ ‫ساعت ‪ 21‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کواچ‪:‬کار بزرگی انجام دادیم‬ ‫اس��لوبودان ک��واچ س��رمربی تیم ملی‬ ‫والیب��ال ای��ران پ��س از ب��رد ‪ 3‬بر صفر‬ ‫ش��اگردانش مقاب��ل تیم امری��کا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در س��ت دوم این دیدار ‪ 80‬درصد‬ ‫دریافت ه��ا مقابل س��رویس های حریف‬ ‫ب��ه خوبی انجام ش��د و امتیاز به دس��ت‬ ‫اوردیم‪ .‬در این شرایط بازی کردن برای‬ ‫هر ‪ 2‬تیم مشکل بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬جو سالن به ضرر تیم‬ ‫امری��کا بود‪ .‬ما توان ای��ن را داریم که در‬ ‫دیدار امروز بهتراز این هم ظاهر شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹اسپروا‪ :‬تماش�اگران نقش بسزایی‬ ‫در پیروزی ایران داشتند‬ ‫سرمربی تیم ملی والیبال امریکا گفت‪:‬‬ ‫تماش��اگران ایران��ی در ای��ن ب��رد نقش‬ ‫بسزایی داشتند‪.‬‬ ‫پ��س از پی��روزی مقاب��ل تی��م مل��ی‬ ‫والیبال امریکا گفت‪ :‬بس��یار خوش��حال‬ ‫هس��تم ک��ه ای��ن ب��ازی را بردی��م و‬ ‫نخس��تین باخ��ت را به امری��کا تحمیل‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫س��عید معروف اف��زود‪ :‬ما ام��روز یک‬ ‫تی��م کامل بودیم و نبای��د فراموش کرد‬ ‫که امری��کا بازی بعد بهتر می ش��ود زیرا‬ ‫ب��ا جو حاکم بر ورزش��گاه اش��نا خواهد‬ ‫ش��د و به ط��ور حتم بهتر ب��ازی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تی��م مل��ی والیب��ال ایران‬ ‫ظرفی��ت خوبی ب��رای بازی بع��د دارد و‬ ‫امیدواریم ب��ازی بعد را ببریم تا راه برای‬ ‫صعود ب��ه مرحله بعد هموار کنیم‪ .‬هدف‬ ‫ما کس��ب ‪6‬امتیار کامل ب��ازی با امریکا‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹غالمی‪ :‬امریکا اسیر ما شد‬ ‫ملی پوش والیبال ایران گفت‪ :‬ما در این‬ ‫ب��ازی ‪ 14‬نفر نبودیم بلک��ه ‪ 85‬میلیون‬ ‫جان اس��پراو سرمربی تیم ملی والیبال‬ ‫امری��کا اظهار کرد‪ :‬اول بازی که به زمین‬ ‫امدیم با دیدن جو س��الن که خیلی هم‬ ‫خاص بود شوکه شدیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تیم ایران م��ا را با‬ ‫س��رویس های خوب خود زیر فش��ار قرار‬ ‫داد و به طور کل باید بگویم که هواداران‬ ‫نقش قابل توجهی در جو س��الن و نتیجه‬ ‫بازی داشتند‪.‬‬ ‫نف��ر بودیم و تمام ملت ایران برای ما دعا‬ ‫کردن��د‪ .‬تیم ایران همیش��ه در ازادی با‬ ‫قدرت ظاهر ش��ده و تی��م والیبال امریکا‬ ‫اسیر ما بود‪.‬‬ ‫از گوشه و کنار‬ ‫حواشی والیبال‬ ‫ف��روش اینترنتی بلیت به هواداران ورزش��ی یکی از‬ ‫برنامه های خوبی اس��ت که در کش��ور اجرا می شود تا‬ ‫دس��ت دالالن بازار س��یاه فروش بلی��ت را کوتاه کند‬ ‫اما با این وجود برخی مواقع بعضی از دس��ت ها نه تنها‬ ‫کوتاه نمی ش��ود بلکه به جای دس��ت رد‪ ،‬پاها نیز در‬ ‫ف��روش س��نگین بلیت به ه��واداران دو اتش��ه دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه در بازی دو تیم والیبال ایران‬ ‫و امری��کا بلیت بازی در هم��ان دقایق ابتدایی فروش‬ ‫رفت و خیلی ها پش��ت درهای بس��ته ماندن��د‪ .‬با این‬ ‫حال از س��وی فدراسیون اعالم شد‪ ،‬برای دقایقی قبل‬ ‫از ب��ازی تعدادی بلیت فراهم و بین هواداران تقس��یم‬ ‫خواهد شد‪ .‬اما خبرها نشان دهنده این است که برخی‬ ‫دوس��تان عالقه مند به ورزش که سنگ ورزش کشور‬ ‫را خیلی به س��ینه می زنند و همیشه دل شان برای ان‬ ‫دس��ته از هواداران که پشت درهای بسته ورزشگاه ها‬ ‫یا س��الن های ورزشی می مانند‪ ،‬بسیار می سوزد‪ ،‬بلیت‬ ‫بازی تیم ه��ای والیبال ایران و امریکا را به قیمت یک‬ ‫پول س��یاه که همان ‪200‬هزار تومان است‪ ،‬به فروش‬ ‫رس��انده اند تا خیلی ها از دیدار مس��تقیم این مسابقه‬ ‫هیجان انگیز بی نصیب نمانند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ب��ه گفته برخ��ی منابع‬ ‫اگاه ای��ن بلیت ها ب��رای جایگاه وی��ژه و ان هم برای‬ ‫پیشکس��وتان این رشته بوده که به دست اهلش افتاده‬ ‫و به قیمت ناقابلی بین هواداران تقس��یم کرده است‪.‬‬ ‫بی اهمیت ترین نکته هم این بوده که روی این بلیت ها‬ ‫نوشته شده بود‪ ،‬غیرقابل فروش !‬ ‫تاریخچه‬ ‫والیبال در ایران‬ ‫والیـب��ال اواخ��ر س��ـال ‪ 1299‬هجری شـمـس��ی‬ ‫توس��ــط میرمهدی ورزنده‪ ،‬استاد بزرگ ورزش‪ ،‬بــه‬ ‫ایـ��ران اورده و تعلیم ان از دارالمعلمین ورزش اغـاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ازی والیبال در ایران در ابت��دای امر دارای قواعد‬ ‫خاصی نب��ود و ب��ه ش��ــکــل های مختــلفی انجام‬ ‫می شد‪ .‬فنون و تاکتیک های والیبال نیز مانند قوانین‬ ‫ان پایه و اس��اس اصولی نداشت و هر بازیکن به ابتکار‬ ‫ش��خصی و اختصاصی خود با تــوپ بازی می کرد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 1302‬شمسی با استفاده از تــرجــمـه مجالت‬ ‫خارجی قوانینی که در ان زمان در کش��ورهای دیگر‬ ‫اجرا می شد‪ ،‬در ایران نیز رایج شد‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 1304‬توجه عمومی نسبت به این ورزش‬ ‫بیش��تر ش��د و ظرف مـــ��دت کــمــ��ی طرفداران‬ ‫بسیاری جذب این ورزش شدند‪ .‬به طوری که تمرینات‬ ‫والیبال در سه محل که ش��امل‪ :‬دارالمعلمین ورزش‪،‬‬ ‫کلوپ شایس��ته یا اجتماعیون و کلوپ ورزش��ی کالج‬ ‫البرز به طــور جدی و مس��تمر ش��روع و دنبال ش��د‪.‬‬ ‫نخستین مس��ابقه والیبال در سال ‪ 1304‬بین دو تیم‬ ‫دارالمعلمین ورزش و کـــلوپ شایسته انجام شد که‬ ‫باهیجان ف��راوان توام بود‪ .‬چون مس��ابقه برای مردم‬ ‫تازگی داشت‪.‬‬ ‫در ابتدای تاس��یس فدراس��یون های ورزشی (سال‬ ‫‪ )1324‬والیب��ال و بـس��ــکـتبال دارای فدراس��یون‬ ‫مش��ترک شدند و تا س��ال ‪ 1336‬به همین نحو ادامه‬ ‫داشت‪ .‬اشــــغــال ایران توسط نیروهای متفقین در‬ ‫جنگ جهانی دوم‪ ،‬ارتباط ورزش��ی کش��ور ما به ویژه‬ ‫تیم ه��ای والیبال را با س��ربازان ای��ن نیروها به همراه‬ ‫داش��ت و راهی برای اش��نا ش��دن با والیبال خارج از‬ ‫کـشــور بــود‪ .‬در ان زمــان یــک مسابقه دوستانه‬ ‫بین ی��ک تیم از کش��ورمان با ارتش روس��ــیــه در‬ ‫بنــدر انـزلی انجام شد که این بازی به نفع تیم ایران‬ ‫خـــاتــمه یافت‪ .‬در س��ال ‪ 1337‬برای نخستین بار‬ ‫تیم ملی والیبال مردان پاکستان به تهران دعوت شد‬ ‫و چند مســابــقه دوستانه با تیم های ملی و باشگاهی‬ ‫و ارتش ایران انجام داد‪ .‬تیم ملی والیبال مردان ایران‬ ‫برای نخستین بار در این سال تشکیل شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬با به کار گرفتن مربیان نام اش��نای‬ ‫جه��ان والیب��ال همچون ای��وان بوگاینکوف‪ ،‬یوتس��ا‬ ‫س��وتکوویچ در کنار مربی��ان داخل��ی در رده پایه به‬ ‫امر بازیکن س��ازی و اموزش توجه ویژه شد‪ .‬همچنان‬ ‫که ب��ا حضور مربیان بین الملل��ی دیگری مانند پارک‬ ‫کی وون‪ ،‬میلوراد کیاچ‪ ،‬زوران گائیچ‪ ،‬خولیو والس��کو‬ ‫و اکنون اس��لوبودان ک��واچ در راس کادر فنی مردان‬ ‫ایران علم روز والیبال به بازیکنان ایرانی تزریق ش��د‪.‬‬ ‫به همین دلیل س��ال های اخیر عناوین متعدد جهانی‬ ‫و اس��یایی و مدال های رنگارن��گ والیبال در رده های‬ ‫نوجوان��ان‪ ،‬جوان��ان و بزرگس��االن افتخ��ار بی چون و‬ ‫چرایی برای ورزش ایران رقم زده و والیبال را به عنوان‬ ‫پرافتخارتری��ن ورزش گروهی ایران به همگان معرفی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬البته در این می��ان نباید از حمایت های‬ ‫همه جانبه بانک س��امان به عنوان حامی نخست تیم‬ ‫ملی والیبال ایران غافل بود‪ .‬چراکه این بانک حاش��یه‬ ‫امنی برای این تیم در تمام رده های سنی ایجاد کرده‬ ‫تا بتواند ش��رایط حضور در مسابقات تراز اول جهان را‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 4 - 1394‬رمضان ‪ 21 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -247‬پیاپی ‪1565‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫مصطفی چمران‪:‬‬ ‫خدای��ا! هدایتم کن! زیرا می‏دانم که گمراهی چه‬ ‫بالی خطرناکی است‪.‬‬ ‫خدایا! هدایتم کن که ظلم نکنم؛ زیرا می‏دانم که‬ ‫ظلم چه گناه نابخشودنی است‪.‬‬ ‫خدای��ا! نگذار دروغ بگویم؛ زیرا دروغ ظلم کثیفی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خدایا! پس��تی دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه‬ ‫در نظ��رم جلوه‏ گر س��از‪ ،‬تا فری��ب زرق و برق عالم‬ ‫خاکی‪ ،‬مرا از یاد تو دور نکند‪.‬‬ ‫یک چهره‬ ‫مصطفی چمران‪ ،‬چریک عابد‬ ‫مصطفی چمران تنها یک چهره متفکر سیاسی نبود‬ ‫او انس��انی عابد و زاهد بود که سر از جبهه های رزم و‬ ‫جن��گ دراورده و در تمام زندگی خود عارفی بود که‬ ‫ش��وق عبودیت در خدمت پ��روردگار بر ذهن و دلش‬ ‫موج م��ی زد‪ .‬او در ‪ 31‬خرداد ‪ 1360‬در جبهه جنگ‬ ‫تحمیلی عراق علیه ایران به ش��هادت رسید‪ .‬مصطفی‬ ‫چمران در س��ال ‪ ۱۳۱۱‬خورش��یدی در خیابان ‪15‬‬ ‫خرداد تهران‪ ،‬بازار اهنگرها‪ ،‬محله س��رپولک به دنیا‬ ‫امد‪ .‬او فرزند حسن چمران ساوجی بود که از روستای‬ ‫چمران س��اوه به ته��ران مهاجرت ک��رده بودند‪ .‬وی‬ ‫تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه انتصاریه‪ ،‬نزدیک‬ ‫پامن��ار‪ ،‬گذراند و دوران متوس��طه را در دارالفنون و‬ ‫البرز طی کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۳۲‬با رتبه ‪ ۱۵‬در رش��ته‬ ‫الکترومکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته‬ ‫ش��د‪ .‬او در تمام دوران تحصیل ش��اگرد اول بود و از‬ ‫اس��تاد س��خت گیر خود مهدی بازرگان نمره بیست‬ ‫و دو (‪ )۲۲‬را در درس ترمودینامی��ک دریاف��ت کرد‪.‬‬ ‫در درس ه��ای ان روز رایانه انال��وگ‪ ،‬جزو مهم ترین‬ ‫و س��خت ترین درس ها بود که چمران از ان هم نمره‬ ‫‪ ۲۰‬گرفت و در میان دانش��جویان‪ ،‬پیشرو بود‪ .‬سپس‬ ‫ی اند‬ ‫با دریافت بورس تحصیلی به دانشگاه تگزاس «ا ‬ ‫ ام» امریکا رفت و در این رش��ته به عنوان دانش��جوی‬ ‫ممتاز‪ ،‬کارشناسی ارشد گرفت سپس برای اخذ دکترا‬ ‫در رشته «پالس��ما فیزیک» به دانشگاه برکلی ایالت‬ ‫کالیفرنیا‪ ،‬که یکی از پیش��روترین دانشگاه های جهان‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ ،‬رفت و در انجا نیز درخشید به‬ ‫گون��ه ای ک��ه پایان نامه او مرجع بس��یاری از مقاالت‬ ‫علمی دانش روز در زمینه «پالس��ما فیزیک» ش��د‪.‬‬ ‫وی در ده��ه ‪۶۰‬میالدی در ازمایش��گاه های «بل» و‬ ‫همچنین ازمایشگاه پیش��رانه «جت ناسا» استخدام‬ ‫شد‪ .‬او در کنار زبان مادری خود (فارسی) به زبان های‬ ‫عربی‪ ،‬فرانسوی‪ ،‬انگلیس��ی و المانی مسلط بود و در‬ ‫کنار دانش‪ ،‬به هنر نیز توجه شایانی داشت‪ .‬نقاشی از‬ ‫عالقه مندی های بارز هن��ری او بود که در این زمینه‬ ‫چندین اثر رنگ روغن از وی برجا مانده اس��ت‪ .‬استاد‬ ‫ش��هید چمران از نخس��تین اعضای انجمن اسالمی‬ ‫دانشجویان دانش��گاه تهران بود‪ .‬در مبارزات سیاسی‬ ‫دوران مص��دق‪ ،‬از مجل��س چهاردهم تا ملی ش��دن‬ ‫صنعت نفت ش��رکت فع��ال داش��ت‪ .‬وی در ‪ ۱۶‬اذر‬ ‫‪ ۱۳۳۲‬در حمله گارد به دانشکده فنی دانشگاه تهران‬ ‫ج��زو معترضان به حضور نیکس��ون ب��ود‪ .‬چمران از‬ ‫مس��ئوالن نهض��ت مقاومت ملی و عض��و جبهه ملی‬ ‫در دانش��گاه تهران به ش��مار می امد‪ .‬او به همراه تنی‬ ‫چن��د از همفکرانش نهض��ت ازادی ایران در خارج از‬ ‫کش��ور را تاسیس کرد‪ .‬چمران با کسب بورس شاگرد‬ ‫اولی از دانش��گاه تهران‪ ،‬برای ادامه تحصیل به امریکا‬ ‫رفت و در دوره های کارشناسی ارشد (الکترونیک) در‬ ‫دانش��گاه تگزاس «ا ِی اند ا ِم» و دکترا (رشته فیزیک‬ ‫پالسما و الکترونیک) در دانشگاه برکلی تحصیل کرد‪.‬‬ ‫ب��ا پیروزی انق�لاب ‪ ،۱۳۵۷‬در س��ی ام بهمن همین‬ ‫س��ال چمران همراه با یک گروه ‪ ۹۲‬نفره از لبنان به‬ ‫ای��ران امد و با انکه قصد ماندن در ایران را نداش��ت‪،‬‬ ‫ب��ه توصیه امام خمینی(ره) در وطنش ماندگار ش��د‪.‬‬ ‫در اوایل پیروزی انقالب‪ ،‬به تربیت نخس��تین گروه از‬ ‫پاسداران انقالب در سعداباد پرداخت‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) می فرمایند‪ :‬روزه گرفتن در گرما‪ ،‬جهاد است‪.‬‬ ‫تشدید و تمرکز کنترل عرضه مواد غذایی در رمضان‬ ‫مع��اون فنی بهداش��ت محی��ط مرکز‬ ‫س�لامت محیط و کار وزارت بهداش��ت‬ ‫برخ��ی اقدامات این مرکز در ماه مبارک‬ ‫رمض��ان را تش��ریح کرد و از تش��دید و‬ ‫تمرک��ز کنترل ها بر عرض��ه مواد غذایی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محس��ن فرهادی با‬ ‫بی��ان اینکه با اغاز م��اه مبارک رمضان‬ ‫فعالیت های این مرکز متفاوت می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این ماه بخش��ی از فعالیت های‬ ‫ما به قبل و بخشی بر بعد از ساعت افطار‬ ‫متمرکز می ش��ود‪ .‬حتی بعضی از اماکن‬ ‫در شب‪ ،‬فعالیت شان چند برابر می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه تمرک��ز تیم های س��یار مرکز‬ ‫س�لامت محیط و کار به س��اعات قبل‬ ‫و بعد از افطار اش��اره و اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫سال جاری بخشنامه ای مبنی بر تشدید‬ ‫کنترل ه��ا در ماه مب��ارک رمضان را به‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور‬ ‫ابالغ کردیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شعار سال جاری مبنی‬ ‫بر «س�لامت و امنیت غ��ذا از مزرعه تا‬ ‫س��فره» افزود‪ :‬از دانش��گاه ها خواستیم‬ ‫که کنترل خ��ود را در بحث عرضه مواد‬ ‫غذایی تشدید کنند‪.‬‬ ‫فره��ادی از تمرکز نظارت ه��ا بر مواد‬ ‫غذایی خاص در م��اه رمضان خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬بر برخی از این مواد مانند زولبیا‬ ‫و بامیه در سطح قنادی ها و اش و حلیم‬ ‫در سطح مراکز عرضه انها نظارت داریم‬ ‫و در برخ��ی مواد مانند خش��کبار نیز بر‬ ‫استان های شمالی تمرکز بیشتری اعمال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بنابرای��ن از همکاران‬ ‫خ��ود در دانش��گاه های علوم پزش��کی‬ ‫درخواس��ت کردیم که نمونه برداری ها و‬ ‫کنت��رل را روی این مواد غذایی افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ریی��س مرکز س�لامت محی��ط و کار‬ ‫وزارت بهداش��ت ب��ا بیان اینک��ه در ماه‬ ‫پرداخت حقوق به معلوالن‬ ‫رییس س��ازمان بهزیستی کشور درباره‬ ‫پرداخت حقوق به معل��والن‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه جام��ع حمایت از حقوق‬ ‫معل��والن‪ ،‬دول��ت س��ازمان مدیری��ت و‬ ‫برنامه ری��زی را مکل��ف کرد ت��ا پرداخت‬ ‫حداقل حقوق و دستمزد به معلوالن فاقد‬ ‫ش��غل و نات��وان از انج��ام کار را به عنوان‬ ‫مس��تمری در بودجه س��نواتی بهزیستی‬ ‫لحاظ کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬انوش��یروان محسنی‬ ‫بندپ��ی‪ ،‬با بیان اینکه ماه گذش��ته برنامه‬ ‫جامع حمایت از معلوالن در هیات وزیران‬ ‫مصوب ش��د و در بس��یاری موارد حقوق‬ ‫همه جانب��ه معل��والن م��ورد توج��ه قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بسترس��ازی مناس��ب‬ ‫غالمرضا زارع مجتهدی‪:‬‬ ‫ت��و‪ ،‬ای��ه دردی ‪ -‬بی تردید ‪ -‬اما ما‬ ‫دس��ت های نیایش و دعا هستیم که‬ ‫برای بهبودی س��ریع تو به اس��مان‬ ‫برخاسته است ‪.‬‬ ‫تو کالم بلند و اس��مانی ‪ -‬ربنا‪ ،‬ربنا‬ ‫را ‪ -‬بی تردید ‪ -‬بس��یار بیش��تر از ما‬ ‫خوانده ای اما م��ا همچنان در هنگام‬ ‫افط��ار در این ماه مب��ارک «ربنا» را‬ ‫همراه تو می خوانیم ‪...‬‬ ‫‪9‬هزار شغل در کشور کم است‬ ‫ب��رای اش��تغال‪ ،‬حمایت ه��ای حقوقی و‬ ‫قضایی‪ ،‬حمایت های بیمه ای و توانبخشی‬ ‫و تشکیل شورای عالی هماهنگی معلوالن‬ ‫ازجمله بندهای این برنامه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم با توجه به امادگی‬ ‫س��ازمان بهزیستی و س��ایر دستگاه های‬ ‫ذی ربط‪ ،‬برنامه جامع که مطالبه ‪13‬ساله‬ ‫معلوالن بود عملیاتی شود‪.‬‬ ‫نجوای دل‬ ‫رمضان تاکید ویژه ای ب��ر کنترل مراکز‬ ‫تفریح��ی و به ویژه مراک��ز تفریحی ابی‬ ‫داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به ویژه در ساعات بعد از‬ ‫افطار که مردم بیشتر به سمت مراکزی‬ ‫مانن��د پارک ه��ا و تفرجگاه ها می روند و‬ ‫فعالیت انه��ا افزایش می یابد‪ ،‬این مراکز‬ ‫ه��دف‪ ،‬در کنترل و نظارت ماس��ت‪ .‬به‬ ‫گفت��ه فرهادی این مرک��ز روی نذورات‬ ‫م��ردم در مس��اجد و هیات های مذهبی‬ ‫به وی��ژه در ش��ب های احی��اء نظارت و‬ ‫کنترل بیشتری انجام خواهد داد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه درخواست کردیم محور اموزش و‬ ‫اطالع رسانی در سطح دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬پل ارتباطی‬ ‫مرکز س�لامت محی��ط و کار ب��ا مردم‬ ‫سامانه «‪ »١۴٩٠‬بوده و مردم می توانند‬ ‫شکایت های خود را با این سامانه مطرح‬ ‫کنند تا این شکایت ها به طور مستقیم به‬ ‫بازرسان ما برسد‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫‪ ۳‬رویکرد اصلی این دانشگاه را تشریح کرد‬ ‫و با اش��اره ب��ه برنامه های دانش��گاه جامع‬ ‫برای اش��تغالزایی و کمک به اقتصاد کشور‬ ‫و تحقق اقتصاد دانش بنی��ان گفت‪۹ :‬هزار‬ ‫ش��غل نسبت به کش��ورهای دیگر دنیا کم‬ ‫داریم‪ .‬به گ��زارش ف��ارس‪« ،‬اخباری» در‬ ‫بازدی��د از این خبرگزاری گفت‪ :‬دانش��گاه‬ ‫جام��ع علمی کارب��ردی در دوره جدید در‬ ‫برنامه های اساس��ی خود سه فعالیت اصلی‬ ‫را پیگی��ری می کند که نخس��تین رویکرد‬ ‫کیفی س��ازی دوره ها و رشته ها و همچنین‬ ‫تدوین سرفصل های مبتنی بر نیاز روز بازار‬ ‫کار اس��ت‪ .‬دومین این دانش��گاه‪ ،‬نظارت و‬ ‫ارزیابی مراکز است و رویکرد سوم ان بحث‬ ‫مدرس��ان اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬دانشگاه جامع‬ ‫علمی کاربردی با دانشگاه های نظام نظری‬ ‫متفاوت است‪ ،‬در دانشگاه های نظام نظری‬ ‫ممکن اس��ت یک رش��ته حدود ‪30‬س��ال‬ ‫تدری��س ش��ود و س��رفصل ها ب��ر مبنای‬ ‫سال های گذش��ته باش��د ولی در دانشگاه‬ ‫علمی کارب��ردی مجوز تدریس هر رش��ته‬ ‫برای یک دوره صادر می شود‪.‬‬ ‫ایه درد‬ ‫��را َف َنا فِی‬ ‫َ‬ ‫«رب َّ َن��ا ا ْغف ِْر ل َ َنا ُذن ُوب َ َنا َوا ِ ْس َ‬ ‫ْ‬ ‫وانص ْرن َا َعلَى ال َق ْو ِم‬ ‫اَ ْم ِرن َا َوثَ ِّب ْ‬ ‫ت اَ ْق َدا َم َنا ُ‬ ‫ین»‬ ‫الْکافِ ِر َ‬ ‫تو ‪ -‬بی تردید نش��انه درخش��ش و‬ ‫تجلی قلم هس��تی‪ ،‬تویی که حضرت‬ ‫امیرمومنان علی (ع) را مظهر مدیریت‬ ‫تمام��ی دوران ها می خوان��ی و من و‬ ‫همراه با تو‬ ‫ما نیز همه ی��اران‬ ‫این دع��ای مفاتیح الجن��ان را با هم‬ ‫می خوانیم‪:‬‬ ‫عکس روز‬ ‫ششمین دوره مسابقه عکاسی ادوبون با موضوع پرندگان‬ ‫«اللهم اشف کل مریض»‬ ‫و خداوند بی همت��ا همه بیماران از‬ ‫جمله شما را شفای عاجل بخشد ‪...‬‬ ‫و می شنویم صدای قلم شیوای تو را‬ ‫که نوشته ای تا در توان داری‪ ،‬زشتی‬ ‫مردمان را پوش��یده بدار و گره از کار‬ ‫مردم بگشا و این گفته موالی متقیان‬ ‫حض��رت علی (ع) اس��ت ک��ه اویزه‬ ‫گوشهای توست و در عمل نیز تو ان‬ ‫را اجرا می کنی‬ ‫«الحم��داهلل ال��ذی یجیبنی حین‬ ‫انادیه و یستر علی کل عوره»‬ ‫حمد برای خدایی است که پاسخم‬ ‫دهد هنگامی ک��ه صدایش می زنم و‬ ‫می پوشاند برمن تمام زشتی ها را ‪...‬‬ ‫و در اخر باز هم برای هرچه سریعتر‬ ‫بهبودی و ش��فای عاجل ت��و و همه‬ ‫بیماران همه با هم می خوانیم‪:‬‬ ‫��ر اِذا َدعا ُه َو‬ ‫«اَ َّم ْن‬ ‫ُ‬ ‫یجی��ب ال ْ ُمضْ َط َّ‬ ‫ی ْکشِ ُ‬ ‫السوء»‬ ‫ف ُّ‬ ‫درگذشت داوود غرانوش‬ ‫وزی��ر ورزش و جوان��ان‬ ‫در پیام��ی درگذش��ت داوود‬ ‫غرانوش‪ ،‬پیشکس��وت رس��انه‬ ‫و سردبیر س��ابق مجله کیهان‬ ‫ورزش��ی را تس��لیت گفت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬در متن پیام تس��لیت محمود گودرزی‬ ‫امده است‪« :‬از شنیدن خبر درگذشت داوود غرانوش‪،‬‬ ‫نویسنده‪ ،‬کارشناس و تحلیلگر عرصه رسانه ورزشی‬ ‫که س��ال ها افتخار اش��نایی با وی و نوشته هایش را‬ ‫داش��ته و از ان بهره های بسیار برده ام‪ ،‬متاثر و متالم‬ ‫شدم‪ ».‬وی این مصیبت را به خانواده بزرگ ورزش و‬ ‫رسانه تس��لیت گفت و از خداوند متعال ارزوی صبر‬ ‫جمی��ل برای بازماندگان و ب��رای ان مرحوم مغفرت‬ ‫مس��الت کرد‪ .‬وی پس از تحمل بیماری ریوی اواخر‬ ‫هفته گذش��ته در بیمارستان میالد تهران دار فانی را‬ ‫وداع گفت‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫یادداشت فرهنگی‬ ‫نهضت ملی‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫سیدعلی گرامیان‬ ‫مشاور فرهنگی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت‬ ‫مردم ای��ران! خداوند ش��ما را از بهترین امت های روی‬ ‫زمین قلمداد فرموده اس��ت‪ ،‬کش��ور ش��ما زادگاه تمدن‬ ‫بشری است‪.‬‬ ‫دریاهای نفت و گاز زیر پایتان و کوه های مرتفع‪ ،‬اکنده‬ ‫از در وگوه��ر مع��ادن ارزش��مند در برابرتان‪ ،‬کش��وری با‬ ‫دش��ت های وس��یع و حاصلخیز‪ ،‬جنگل های انبوه و نقطه‬ ‫اتصال ‪ 3‬قاره مهم جهان؛ اسیا‪ ،‬اروپا‪ ،‬و افریقا‪ ،‬چون شیری‬ ‫پ��ای در خلیج ف��ارس و دریای عم��ان بزرگترین دریاچه‬ ‫جهان را چون پرچمی بر دوش گرفته و مردمی هوش��مند‬ ‫با دینی اس��مانی و فرهنگی متعالی در جغرافیای وسیع و‬ ‫متنوع خ��ود پرورش می دهد‪ .‬به دلیل همین ویژگی های‬ ‫منحصر به فرد و ق��رار گرفتن در اس��تراتژیک ترین نقطه‬ ‫خاورمیان��ه ک��ه قلب انرژی جهان محس��وب می ش��ود‪،‬‬ ‫جهان خواران همواره به کشور شما چشم طمع داشته اند‬ ‫و در پی تضعیف و اس��تثمار ش��ما بوده اند‪ ،‬هنوز هم از این‬ ‫طمع ورزی دست بر نداش��ته اند‪ .‬بعد از ان همه توطئه ها‪،‬‬ ‫و جنگ افروزی های بی نتیجه اکنون تحریم مان کرده اند‬ ‫تا تس��لیم مان کنند‪ ،‬ام��ا هیهات که م��ا فرزندان مکتب‬ ‫«هیهات مناالذله» هس��تیم و «ازادی و استقالل» شعار‬ ‫محوری انقالب ماس��ت‪ ،‬اگر تسلیم پذیر بودیم که انقالب‬ ‫نمی کردیم!‬ ‫اکنون روی سخن با شماست‪:‬‬ ‫ای ش��یرزنان و دلیرم��ردان و جوانان غی��ور و برومند‬ ‫ایران زمین! شما هر که هستید و هر کجا هستید‪ ،‬انقالبی‬ ‫هستید یا غیرانقالبی‪ ،‬مس��لمان هستید یا غیرمسلمان؛‬ ‫ایران��ی هس��تید و ایرانی عزتمند و با ش��کوه را دوس��ت‬ ‫می دارید‪ .‬چه انکه ش��کوه و عظمت ایران شکوه و عظمت‬ ‫شماس��ت‪ ،‬این شما هس��تید که با اندیش��ه و اعمال تان‬ ‫هویت و عظم��ت ایرانی را می س��ازید‪ .‬در صورتی موفق‬ ‫به این کار خواهید ش��د ک��ه «من» را فرام��وش کرده و‬ ‫ب��ه «م��ا» بپیوندید‪ .‬ای��ن را می دانم ک��ه به خاطر برخی‬ ‫سیاس��ت بازی ها‪ ،‬بی عدالتی ه��ا‪ ،‬رانت ه��ا‪ ،‬اختالس ها‪،‬‬ ‫افتراها‪ ،‬و بداخالقی های سیاس��ی گله مند و دلشکس��ته‬ ‫هستید اما دولت و مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه‪،‬‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم منتخب شما هستند و موظفند بر‬ ‫شما خدمت کنند‪ ،‬چند سال و صباحی هستند و به وسیله‬ ‫خود ش��ما تغیی��ر می کنند‪ ،‬انه��ا ک��ه صادقانه خدمت‬ ‫می کنند‪ ،‬در پیش��گاه خداوند و مردم ماجور و مشکورند‪.‬‬ ‫اگ��ر تنوع طلب��ی را کنار بگذارید و چش��م به روی کاالی‬ ‫خارجی ببندید و کاالی ایرانی محصول دس��ت کارگران‬ ‫و مهندس��ان شریف خودتان را خریداری و مصرف کنید‪،‬‬ ‫ب��ه رفع بیکاری‪ ،‬فق��ر‪ ،‬تقویت اقتصاد و حل بس��یاری از‬ ‫معضالت اجتماعی و خانوادگی کمک کرده اید و خودتان‬ ‫نیز از وجود یک اقتصاد به سامان و جامعه سالم و با اخالق‬ ‫و کش��ور با اقتدار بهره مند می شوید‪ ،‬بیایید فارغ از بحث‬ ‫و جدل ه��ای وق��ت تلف کن و بی نتیجه و افت��ادن در دام‬ ‫معرکه گیری های سیاست بازانه‪ ،‬دست به اقدامی بزنیم‪،‬‬ ‫اقدامی عملی و ثمربخش‪ .‬اینجانب حرکتی را اندیشیده ام‬ ‫و نام واالی «ازادگی و عزتمندی» که در شان ملت ایران‬ ‫اس��ت برای ان انتخاب کرده ام‪ ،‬که گام نخست ان عبارت‬ ‫است از‪ :‬نهضت حمایت از تولید ملی که از ‪ 3‬بخش عمده‬ ‫تشکیل می ش��ود که یک بخش ان مربوط به مردم است‬ ‫و بخش دیگر ان هم س��هم تولیدکنندگان است و بخش‬ ‫س��وم ان به دول��ت مربوط می ش��ود و می توانیم ان را به‬ ‫صورت مثلثی نشان دهیم‪ :‬ما باید خود را از لوکس گرایی‬ ‫و خری��د کاال ه��ای خارجی رها س��ازیم و کاالهای تولید‬ ‫ای��ران را خری��داری و مص��رف کنی��م‪ ،‬در عی��ن حال از‬ ‫تولید کنن��دگان بخواهیم ب��ر مرغوبیت و ارتقای کیفیت‬ ‫تولی��دات خود از نظر ظاهر و باطن بیفزایند و نیز از دولت‬ ‫بخواهیم که در از میان بردن قاطع فساد اداری و رفع موانع‬ ‫تولی��د و حمایت از تولیدکنندگان بکوش��ند و از واردات‬ ‫کااله��ای مصرفی‪ ،‬تجملی ی��ا بی کیفیت خارجی به نفع‬ ‫تولی��دات داخلی تجدیدنظر کنند‪ .‬بعضی از اقالم واردات‬ ‫دردناک ان��د‪ ،‬همانگونه که بعضی س��فرهای خارجی به‬ ‫مقصد انتالیا و‪...‬‬ ‫در زمی��ن خود برای بیگان��ه کار نکنید‪ ،‬کاالی خارجی‬ ‫نخرید‪ ،‬و خون اقتصاد خود را به پیکر بیگانه تزریق نکنید‪.‬‬ ‫کالم��م را ب��ا فرمایش عزت بخش ان پیر روش��ن ضمیر و‬ ‫بزرگ با تدبیر به پایان می برم که فرمودند‪:‬‬ ‫«به انچه دارید‪ ،‬بسازید تا خود همه چیز بسازید»‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!