روزنامه صمت شماره 234 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 234

روزنامه صمت شماره 234

روزنامه صمت شماره 234

‫برای افزایش تولید نفت‬ ‫منتظر هیچ کس نمی مانیم‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬خرداد ‪1394‬‬ ‫‪ 18‬شعبان ‪1436‬‬ ‫‪ 6‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 234‬پیاپی ‪ 32 1552‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫بازنگری چشم انداز فوالد‬ ‫با ارزیابی بازار‬ ‫‪ 21‬هزار طرح‬ ‫نیمهتمامصنعتیدرکشور‬ ‫تولید کاغذ‬ ‫از سنگ اهک‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تدوین برنامه راهبردی صنایع دریایی ایران خبر داد‬ ‫امضای قرارداد ساخت ‪ 5‬دکل حفاری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23‬‬ ‫غرش ارام‬ ‫قیمت شیر‬ ‫‪7‬‬ ‫غرفه ایران در اکسپو‬ ‫میزبان وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫عوامل ایجاد تورم‬ ‫و راه های کاهش ان‬ ‫راهی برای سوداوری‬ ‫صنعت خودروسازی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی سیگاری‬ ‫‪ 8‬و ‪25‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مدیریت مورچه ای‬ ‫ بخش خصوصی‬ ‫و اتمام طرح های عمرانی‬ ‫ناصربزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بی��ژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت گف��ت‪ :‬ایران پس از‬ ‫لغو تحریم ها‪ ،‬در فاصل��ه ای کوتاه‪ ،‬تولید نفت خود را‬ ‫ب��ه مقدار پیش از تحریم ها خواهد رس��اند و از اوپک‬ ‫خواس��ته ایم این مسئله را در تصمیم های خود لحاظ‬ ‫کند‪ .‬اگر اعضای اوپک می خواهند قیمت ها در همین‬ ‫ح��دود بماند انتظار داریم جا را برای ورود نفت ایران‬ ‫باز کنند‪ .‬ما نامه خود را نوشته ایم و درباره اقدام خود‬ ‫ب��رای افزایش تولید نفت منتظ��ر تصمیم هیچ کس‬ ‫نمی مانیم‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محمد دامادی‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ استفاده از‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫ صنایع کوچک‬ ‫و اقتصاد مدرن‬ ‫سید عبدالسالم حسینی‬ ‫‪4‬‬ ‫نو بلوچستان‬ ‫عضو اتاق اصناف سیستا ‬ ‫ موانع رونق‬ ‫گردشگری دریایی‬ ‫مهدیه زارع مجتهدی‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس بانک صنعت و معدن‬ ‫علی اکبر غنجی‬ ‫‪14‬‬ ‫کارشناس حمل ونقل دریایی‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ها با مدیرمسئول‬ ‫مدیریت مورچه ای‬ ‫ناصربزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫داستان مورچه را شنیده اید؟ اگر شنیده یا خوانده اید‪ ،‬یک بار‬ ‫دیگر بخوانید‪ ،‬ضرر نمی کنید‪.‬‬ ‫«مورچه کوچکی بود که هر روز صبح زود سرکار خود حاضر‬ ‫می ش��د و بالفاصله کار خود را ش��روع می کرد‪ ،‬مورچه خیلی‬ ‫کار می کرد و تولید زیادی داش��ت و از کارش هم راضی بود و‬ ‫همیشه خدا را شکر می کرد‪.‬‬ ‫سلطان جنگل‪ ،‬اقای ش��یر از اینکه مورچه بدون رییس کار‬ ‫می کرد بس��یار متعجب بود و این همه فعالیت را باور نمی کرد‪،‬‬ ‫ش��یر پیش خودش فکر ک��رد که اگر مورچ��ه می تواند بدون‬ ‫نظارت‪ ،‬این همه تولید داش��ته باشد‪ ،‬به طور مسلم اگر رییس‬ ‫داشته باشد‪ ،‬تولید بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابراین اقای ش��یر یک سوسک را که تجربه ریاست داشت‬ ‫و به نوش��تن گزارش های خوب مش��هور بود‪ ،‬به عنوان رییس‬ ‫مورچه اس��تخدام کرد‪ .‬سوسک در نخس��تین اقدام خود برای‬ ‫کنت��رل مورچ��ه س��اعت ورود و خروج نصب ک��رد و چون به‬ ‫هم��کاری ب��رای تایپ گزارش ه��ا و بایگانی و پاس��خگویی به‬ ‫تلفن ها و‪ ...‬نیاز داشت‪ ،‬یک عنکبوت استخدام کرد‪.‬‬ ‫ش��یر از گزارش های سوسک راضی بود و از او خواست که از‬ ‫نمودار برای تجزیه و تحلیل نرخ و روند رشد تولیدی که توسط‬ ‫مورچه انجام می شد‪ ،‬استفاده کند تا شیر بتواند این نمودارها را‬ ‫در گزارش به شورای معاونان و مدیران نمایش دهد‪.‬‬ ‫سوس��ک ب��رای انجام این ام��ور یک رایان��ه و پرینتر لیزری‬ ‫خریداری و برای اداره فناوری و تکنولوژی اطالعات یک پروانه‬ ‫زیباروی استخدام کرد‪ .‬شیر به سوسک دستور پیگیری کارها‬ ‫را صادر کرد و سوس��ک به عنکبوت گفت و عنکبوت از پروانه‬ ‫گزارش امار روزانه خواس��ت و پروانه هم به مورچه دستور داد‬ ‫که هر روز گزارش کار خود را ارائه کند تا نتیجه نهایی به اقای‬ ‫شیر داده شود تا شیر هم بتواند در جلسه هیات مدیره گزارش‬ ‫مناسب ارائه کند‪.‬‬ ‫مورچه که تا چند وقت پیش بس��یار فعال بود و در محیط‬ ‫کارش احس��اس ارامش می کرد‪ ،‬از این همه کاغذبازی اداری و‬ ‫جلسات مکرر و نوشتن گزارش روزانه و داشتن روسای متعدد‪،‬‬ ‫حسابی خسته و کالفه شده بود و نمی توانست به خوبی کارش‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫ش��یر وقتی از نارضایتی مورچه اگاه شد به این نتیجه رسید‬ ‫که فردی را به عنوان مدیر داخلی واحدی که مورچه در ان کار‬ ‫می کرد بگمارد و به همین منظور ملخ استخدام شد‪ .‬نخستین‬ ‫کار مدی��ر داخلی خریداری یک ف��رش و میز و صندلی اداری‬ ‫برای کارش بود‪ .‬ملخ هم چون احتیاج به رایانه و کارمند داشت‬ ‫انه��ا را از اداره قبل��ی خودش به ای��ن اداره مامور کرد تا به او‬ ‫در تهی��ه و کنترل کارها و بهینه س��ازی فعالیت مورچه کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محیط��ی که مورچه در ان کار می کرد به مرور ش��لوغ و به‬ ‫مکانی فاقد شور و نشاط و انرژی تبدیل شده بود و همه نگران‬ ‫و پر اس��ترس ش��ده بودند و گزارش های رسیده نشان می داد‬ ‫که تولیدات مورچه مرتب کمتر از قبل ش��ده است و به همین‬ ‫دلیل ملخ‪ ،‬اقای ش��یر را قانع کرد که ب��رای رونق دوباره کار‪،‬‬ ‫باید به مطالعات هواشناسی پرداخت و شرایط زیست محیطی‬ ‫و مکان یابی را دوباره مورد بررس��ی قرار داد تا ش��اید با تغییر‬ ‫اکوسیستم منطقه و یا جابه جایی پایتخت‪ ،‬راندمان کار مورچه‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫بنابراین شیر یک جغد باپرس��تیژ را که به زبان دوم زرگری‬ ‫هم اش��نایی داش��ت و خارجه هم رفته بود‪ ،‬به عنوان مش��اور‬ ‫عالی اس��تخدام کرد تا امور را دوباره بررس��ی کند و مشکالت‬ ‫پی��ش روی مورچه را مش��خص و راه حل نهایی ارائه کند‪ .‬جغد‬ ‫سریعا مرکز تحقیقات و اموزش را به کمک استفاده از استادان‬ ‫بزرگ��ی همچون زرافه و االغ و فیل و گاو راه اندازی کرد و بعد‬ ‫از ‪ 3‬م��اه صرف وقت‪ ،‬گزارش��ی در چند جل��د تهیه کرد و در‬ ‫اخر نتیجه گرفت که مشکالت پیش امده ناشی از وجود تعداد‬ ‫زیاد کارمند اس��ت و طرح بهینه سازی نیروی انسانی و چارت‬ ‫سازمانی مشاغل با تعریف پس��ت ها و عناوین شغلی را تقدیم‬ ‫اقای ش��یر کرد تا با کاهش نیروی انس��انی‪ ،‬بهره وری افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫درس��ت حدس زدید؛ نخستین کس��ی که به عنوان نیروی‬ ‫مازاد از س��وی اقای رییس اخراج شد‪ ،‬همان مورچه بدبختی‬ ‫بود که روزگاری بدون اقا باالسر داشت کارش را انجام می داد‪،‬‬ ‫حاال هم تش��خیص کامال درس��ت بود‪ ،‬زیرا مورچه واقعا دیگر‬ ‫انگیزه ای برای کار کردن نداشت‪.‬‬ ‫تو ساز گام بر‬ ‫مورچگان که با فرهنگ ژنی و در مس��یر ساخ ‬ ‫می داشتند در ش��رایط پیچیده ای که بوروکراسی فراهم کرده‬ ‫است‪ ،‬از تالش باز مانده اند و زنبورهای کارگر هم که درنهایت‬ ‫خانه ملکه را رونق می بخشیدند از وزوز کردن خودداری کرده‬ ‫و به کمک ش��کر تولیدات خود را به بازار عرضه می کنند‪ .‬دور‬ ‫ش��دن از فرهنگ ترسیم ش��ده در نامه معروف موال علی(ع) به‬ ‫مالک اشتر‪ ،‬سرنوشت مدیران سازمان هایی است که درنهایت‬ ‫محکوم به فنا هس��تند و خودش��ان نمی دانن��د که چه ابی به‬ ‫اس��یاب بس��ته اند‪ .‬هر روز صبح بخشی از نامه موال به مالک را‬ ‫بخوانیم که راه بازگشت همیشه فراهم است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در اجتماع پرشکوه و کم نظیر مردم در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسالمی‪:‬‬ ‫راهجلوگیریازتحریفامامبازخوانیاصولاماماست‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی صب��ح پنجش��نبه در اجتماع پرش��کوه و‬ ‫کم نظی��ر مردم وفادار ایران در حرم مطهر بنیانگذار‬ ‫کبیر جمهوری اسالمی‪ ،‬مکتب امام خمینی را نقشه‬ ‫راه پر امید ملت ایران خواندند و با اشاره به ضرورت‬ ‫مقابل��ه ب��ا تحریف ش��خصیت امام‪ ،‬تاکی��د کردند‪:‬‬ ‫بازخوانی اصول مس��تند مکتب امام‪ ،‬تنها راه مقابله‬ ‫با تحریف شخصیت ان بزرگوار است‪ ،‬اصولی مانند‪:‬‬ ‫اثبات اس�لام ناب محمدی و نفی اسالم امریکایی‪،‬‬ ‫اعتم��اد ب��ه صدق وع��ده اله��ی و بی اعتم��ادی به‬ ‫مستکبران‪ ،‬اعتماد به اراده و نیروی مردم و مخالفت‬ ‫با تمرکزهای دولت��ی‪ ،‬حمایت جدی از محرومان و‬ ‫مخالفت با اش��رافیگری‪ ،‬حمایت از مظلومان جهان‬ ‫و مخالفت صریح و بی مالحظه با قلدران بین المللی‪،‬‬ ‫استقالل و رد سلطه پذیری‪ ،‬و تاکید بر وحدت ملی‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب س��پس در تبیی��ن اهمیت‬ ‫موضوع اصلی سخنان شان یعنی «تحریف شخصیت‬ ‫امام» افزودند‪ :‬امام بزرگوار بر خالف برخی که سعی‬ ‫می کنن��د او را در زمان خودش محصور کنند مظهر‬ ‫حرکت عظیم و تاریخ س��از ملت ایران است و طبعا‬ ‫تحریف شخصیت او‪ ،‬زیان های فراوانی را در استمرار‬ ‫این حرک��ت ایجاد می کن��د بنابراین بای��د در این‬ ‫زمینه‪ ،‬کامال هوشیار بود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬مکتب «فکری‪ ،‬سیاسی‬ ‫و اجتماعی» امام خمینی را «نقشه راه ملت ایران»‬ ‫برای دس��تیابی به اهداف بزرگی همچون عدالت و‬ ‫پیشرفت و اقتدار برش��مردند و تاکید کردند‪ :‬بدون‬ ‫شناخت «صحیح و تحریف نشده امام» امکان تداوم‬ ‫اعتدال و امید را از امام راحل اموخته ایم‬ ‫این نقشه راه وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تنها راه شناخت صحیح‬ ‫و دقیق ش��خصیت امام(ره) را‪ ،‬شناخت و بازخوانی‬ ‫اص��ول و مبانی مکتب فکری ایش��ان برش��مردند و‬ ‫تاکید کردند‪ :‬اگر شخصیت امام بر اساس این روش‬ ‫شناخته نش��ود ممکن است عده ای امام را براساس‬ ‫سلیقه های فکری خود معرفی کنند‪.‬‬ ‫ایش��ان س��پس به بیان اصول مکتب فکری امام‬ ‫بزرگوار(ره) پرداختند و گفتند‪« :‬اثبات اس�لام ناب‬ ‫محمدی(ص) و نفی اس�لام امریکایی»‪ ،‬یکی از این‬ ‫اصول اس��ت و ام��ام (ره) همواره اس�لام ناب را در‬ ‫مقابل اسالم امریکایی قرار می داد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب اس�لامی در تبیین ماهیت‬ ‫اس�لام امریکای��ی به دو ش��اخه ان یعنی «اس�لام‬ ‫س��کوالر» و «اسالم متحجر» اش��اره و خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬امام (ره) همواره افرادی را که قائل به جدایی‬ ‫جامعه و رفتار اجتماعی انس��ان ها از دین بودند در‬ ‫کنار اف��رادی قرار می دادند که ب��ه دین نگاه عقب‬ ‫افتاده و متحجرانه و غیرقابل فهم برای انس��ان های‬ ‫نواندیش داشتند‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫اس��تکبار جهان��ی و قدرت های زورگ��و همچنان‬ ‫چش��م طمع به ای��ران به عنوان کش��وری بزرگ‪،‬‬ ‫و ثروتمن��د و مهم در منطقه دارند‪ ،‬خاطر نش��ان‬ ‫کردن��د‪ :‬قدرتمندان دغل باز دنی��ا هنگامی از این‬ ‫طمع سیری ناپذیر خود دست برخواهند داشت که‬ ‫ملت ایران به چنان پیش��رفت و قدرتی برس��د که‬ ‫امید انها قطع شود‪.‬‬ ‫نباید به همدیگر بدگمان باشیم‬ ‫رییس جمهوری در مراس��م بیس��ت و شش��مین س��الگرد ارتحال‬ ‫حض��رت امام خمینی (ره)‪ ،‬ب��ا تاکید بر اینکه «مردم م��ا راه امام و‬ ‫خط امام را رها نخواهند کرد»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عاش��قان امام (ره) با این‬ ‫حضور گسترده خود به همه جهانیان اعالم می کنند که اگر امروز امام‬ ‫در میان ما نیس��ت اما راه‪ ،‬خط و مس��یر امام هست و ادامه می یابد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی‪ ،‬پیوند ناگسس��تنی بین جمهوریت و اسالمیت را عامل‬ ‫ایس��تادگی ملت ایران در برابر همه توطئه های بدخواهان دانس��ت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اینکه امروز ش��اهدیم همه توطئه های بزرگ مثل ایجاد گروهک های تروریس��تی و از‬ ‫جمله گروهک داعش نمی تواند در مسیر صحیح مردم خلل ایجاد کند‪ ،‬ناشی از ان است که پیوند‬ ‫صحیح و محکمی بین اسالمیت و جمهوریت در این کشور برقرار است‪ .‬رییس جمهوری در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬اگر امروز دم از اعتدال می زنیم‪ ،‬اعتدال را از امام(ره) اموخته ایم و اگر دم از امید می زنیم‬ ‫امید را از انتظار فرج که امام راحل برای ما در عمل تفسیر کرد اموخته ایم و اگر بر وحدت‪ ،‬اتحاد‬ ‫و صدای واحد تکیه می کنیم‪ ،‬ان را از اس�لام‪ ،‬قران‪ ،‬امام راحل و رهبر معظم انقالب اموخته ایم‪.‬‬ ‫انقالب امام‪ ،‬انقالبی نبود که پس از پیروزی سال ها به رای و نظر مردم بی اعتنا باشد بلکه وقتی به‬ ‫پیروزی رسید در کمتر از ‪ ۵۰‬روز مردم را درباره نوع حکومت پس از انقالب به پای صندوق های‬ ‫رای فرا خواند و به همگان اعالم کرد که در حکومت اینده میزان رای ملت است‪ .‬دکتر روحانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر چه جمهوری اس�لامی با ندا و بیان امام و حرکت و نهضت مردم س��اخته شد‪ ،‬اما‬ ‫اخرین اجر ان براساس نظر امام با رای مردم ساخته و کار گذاشته شد‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اگر به سخنان رهبر معظم‬ ‫انقالب در مراس��م س��الگرد رحلت امام (ره) توجه و از ایشان اطاعت‬ ‫عملی کنیم از گردنه ها با موفقیت عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما از ورامین‪ ،‬علی الریجانی که‬ ‫در مراسم گرامیداش��ت قیام ‪ 15‬خرداد ‪42‬درحرم امامزاده جعفربن‬ ‫موس��ی کاظم (ع) در پیش��وا س��خن می گفت افزود‪ :‬در برهه کنونی‬ ‫نمی توان به غرب اعتماد داشت و تنها دو راه روشن ما را از گردنه های‬ ‫خطرن��اک پیش رو نجات می دهد که نخس��ت اطاع��ت صادقانه از رهب��ری و دیگری همفکری‬ ‫وهمدلی در مصالح کشور است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وقتی رهبری می گویند باید در زمینه اقتصاد مقاومتی تالش کرد باید دولت‪ ،‬ملت و‬ ‫مجلس با جدیت وارد میدان شوند و اطاعت از والیت را در عمل اجرا کنند‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬درمصالح کشور نباید به همدیگر بدگمان باشیم و وارد‬ ‫مسائل حاشیه ای شویم و اگر پشت سر رهبری حرکت کنیم موفق می شویم‪.‬‬ ‫الریجانی در ادامه به مس��ئله مذاکرات هس��ته ای اشاره کرد و گفت‪ :‬چارچوب نظام اسالمی در‬ ‫این زمینه کامال روش��ن اس��ت و از انجا که ملت ایران با تحمل زحمات فراوان‪ ،‬پیش��رفت های‬ ‫هس��ته ای را به دست اورده است و با پایداری رهبری تا این نقطه رسیده ایم کسی نمی تواند ان‬ ‫را از ما بگیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬گفته دیروز اوباما مبنی برخدش��ه دار نشدن دانش هسته ای ایران حتی‬ ‫در صورت وقوع جنگ‪ ،‬تاییدی بر بومی بودن و حقانیت توانمندی های هسته ای کشور است‪.‬‬ ‫نوشتن «برجام» بر پایه لوزان‬ ‫جناح ها قاعده بازی را رعایت کنند‬ ‫مذاکره معاونان وزیران خارجه ایران و امریکا در‬ ‫وین برای بررس��ی روند نگارش متن توافق جامع‬ ‫پس از یک ساعت و نیم پایان یافت و کارشناسان‬ ‫به بحث های خود همچنان ادامه می دهند‪ .‬وندی‬ ‫شرمن که از روز نخست این دور از مذاکرات ‪ -‬پنج‬ ‫شنبه ‪ -‬در وین حضور داشت در تماسی تلفنی با‬ ‫جان کری گزارش کامل��ی از روند مذاکرات را به‬ ‫وزیر خارجه امریکا داد‪ .‬نشست عمومی با معاونان‬ ‫وزیران خارجه کشورهای ‪ 5+1‬اغازگر برنامه های‬ ‫هی��ات مذاکره کنن��ده ایران در شش��مین دور از‬ ‫مذاکرات برای نگارش متن توافق بود‪ .‬این نشست‬ ‫به ریاس��ت عراقچی و اش��مید انجام ش��د‪ .‬ماری‬ ‫هارف‪ ،‬س��خنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که‬ ‫«مسائل باقیمانده در راه رسیدن به توافق عبارتند‬ ‫از دسترسی و زمان بندی کاهش تحریم ها در قبال‬ ‫اجرای اقدامات متقابل هس��ته ای از سوی ایران‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬مبنای کار‪ ،‬همانطور که ایرانی ها هم‬ ‫قبول کرده اند‪ ،‬چارچوب مورد توافق در لوزان است‬ ‫و بر ان اساس‪ ،‬مذاکره کنندگان در حال برگردان‬ ‫محورهای موجود در این بیانیه به جزئیات مربوط‬ ‫به دسترسی ها و بخش سیاسی توافق هستند‪».‬‬ ‫دول��ت تدبی��ر و امید امده به هم��ه جناح های‬ ‫سیاس��ی فرصت بازی بدهد و توصیه می کند به‬ ‫قاعده بازی کنند‪ ،‬قوانین را محترم بش��مارند‪ ،‬به‬ ‫جان یکدیگر نیفتند‪ ،‬حرف خودشان را بزنند و به‬ ‫جای نقد دیگران‪ ،‬خودشان را اصالح کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر اطالعات گفت‪ :‬در این ش��رایط هرچه با‬ ‫یکدیگر یکی و هرچه همزبان تر باشیم‪ ،‬امید مردم‬ ‫و دلدادگان انقالب باالتر می رود و یاس دشمنان‬ ‫اسالم را موجب می شود‪.‬‬ ‫علوی به مذاکرات هس��ته ای ایران و گروه ‪5+1‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬مذاکره ضعف ایران نیست بلکه‬ ‫ناشی از قدرت ایران است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬قدرت هایی که حاضر نبودند‬ ‫با ما حرف بزنند‪ ،‬امروز می نشینند و با ما مذاکره‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫علوی افزود‪ :‬در شرایطی که دشمن سعی کرده‬ ‫ناامیدی را در ملت ایران حکمفرما کند و امید را‬ ‫از مل��ت ما بگیرد‪ ،‬دولتی ام��ده که با عقالنیت و‬ ‫بدون اینکه به جناح خاصی وابس��ته یا به دنبال‬ ‫این باش��د ک��ه جناحی را باال بب��رد و جناحی را‬ ‫زمین بزند‪ ،‬برای همه ملت ایران است‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روس��یه در‬ ‫دی��دار با محمد ج��واد ظریف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بر پایبندی مسکو بر اجرای‬ ‫تعه��دات خود در زمینه تحویل مجموعه های «اس‬ ‫‪ »300‬به ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫رس��انه های ترکی��ه از تش��دید حم�لات گروه‬ ‫تروریس��تی تکفیری داعش به روس��تاهای مرزی‬ ‫س��وریه با ترکیه و درگیری با دیگر تروریست های‬ ‫سوریه خبر دادند‪.‬‬ ‫المقدسی‪ ،‬رهبر گروه سلفی وهابی در اردن فاش‬ ‫کرد که سرکردگان گروه تروریستی داعش از سران‬ ‫حزب بعث عراق هستند‪.‬‬ ‫انتخابات سرنوش��ت س��از عمومی ترکیه فردا با‬ ‫حضور ‪ 20‬حزب برگزار می شود‪.‬‬ ‫دولت کره جنوبی به دلیل شیوع بیماری سندرم‬ ‫تنفسی خاورمیانه (مرس) در سطح کشور و کشته‬ ‫ش��دن چهارمین قربان��ی این بیم��اری مهلک‪ ،‬از‬ ‫سازمان بهداشت جهانی درخواست کمک کرد‪.‬‬ ‫نشست نجیب تون رزاق‪ ،‬نخست وزیر مالزی که‬ ‫قرار بود ب��ا انجمن های غیردولتی برگزار ش��ود به‬ ‫دلیل نگرانی های امنیتی لغو شد‪.‬‬ ‫س��ازمان مل��ل از گروه های مس��لح در بروندی‬ ‫خواست به منظور برگزاری انتخابات مسالمت امیز‪،‬‬ ‫سالح های خود را زمین بگذارند‪.‬‬ ‫س��ی و ششمین نشست کمیس��یون کشورهای‬ ‫عضو سازمان همکاری های اقتصادی دی‪-‬هشت (‪8‬‬ ‫کش��ور درحال توس��عه) با حضور سید علی محمد‬ ‫موسوی دبیرکل ایرانی دی‪-‬هشت در محل وزارت‬ ‫امور خارجه پاکستان برگزار شد‪.‬‬ ‫روزنامه صهیونیس��تی معاریو به نقل از یک مقام‬ ‫این رژیم اعتراف کرد که نیروهای اسراییلی قدرت‬ ‫مقابله با گروه های فلسطینی را ندارند‪.‬‬ ‫ش��بکه روس��ی گ��زارش داد‪ :‬دول��ت اس��تونی‬ ‫دسترس��ی کامل ارتش امریکا به پایگاه های نظامی‬ ‫خود را تصویب کرد‪.‬‬ ‫س��رگئی نارش��کین‪ ،‬رییس مجلس دومای روسیه‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬کش��ورهای غربی در روزه��ای اخیر دور‬ ‫جدیدی از جنگ اطالعاتی را علیه روسیه اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پول در گزارش روز پنجشنبه‬ ‫خ��ود برای بار دوم در س��ال جاری میالدی رش��د‬ ‫اقتص��ادی امریکا را پایین ت��ر از حد انتظار توصیف‬ ‫کرد و دو س��ال ‪ 2015‬و ‪2016‬م را سال های کند‬ ‫شدن رشد اقتصادی امریکا دانست‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزارت امور خارجه پاکس��تان ضمن‬ ‫تکذیب گزارش اخیر برخی رسانه های غربی مبنی‬ ‫بر احتمال فروش مخفیانه س�لاح اتمی از س��وی‬ ‫پاکس��تان به عربستان‪ ،‬ان را بی اساس و غیرواقعی‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫مناب��ع امنیتی مصر اعالم کردن��د‪ :‬بر اثر حمله‬ ‫ارتش مصر به مواضع عناصر گروه موسوم به والیت‬ ‫سینا وابس��ته به داعش در شمال صحرای سینا ‪9‬‬ ‫تن از انها به هالکت رسیدند‪.‬‬ ‫س��ودیرمان س��عید‪ ،‬وزیر انرژی و منابع معدنی‬ ‫اندونزی تالش دارد در حاش��یه یکصد و ش��صت و‬ ‫هفتمین نشس��ت وزیران کش��ورهای صادرکننده‬ ‫نفت (اوپ��ک) و همایش های دیگ��ر نفتی در وین‬ ‫اعضا را برای پیوس��تن این کش��ور جنوب اسیا به‬ ‫اوپک ترغیب کند‪.‬‬ ‫در پی کند ش��دن س��رعت اینترنت و مس��دود‬ ‫ش��دن برخی از رس��انه ها و س��ایت های اینترنتی‬ ‫در زمینه های اجتماعی در تاجیکس��تان‪ ،‬س��فارت‬ ‫امریکا در دوش��نبه از دولت این کش��ور خواس��ت‬ ‫که از محدودس��ازی پایگاه های خبری و شبکه های‬ ‫اجتماعی خودداری کند‪.‬‬ ‫کره شمالی نسبت به پرتاب نخستین موشک‬ ‫بالس��تیک کره جنوبی ک��ه می توان��د تمام خاک‬ ‫همسایه شمالی را هدف قرار دهد‪ ،‬به شدت واکنش‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 21‬هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور‬ ‫ایران‪ ،‬قطب موادغذایی منطقه با سرمایه گذاری خارجی‬ ‫برای افزایش تولید نفت منتظر هیچکس نمی مانیم‬ ‫‪3‬‬ ‫ تدوین نخستین برنامه راهبردی صنایع دریایی ایران‬ ‫به شرطی که همگی کمر همت بسته و با تالش متخصصان‬ ‫و بهره گیری از امکانات داخلی در این زمینه حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی ‪۵‬دکل حفاری‬ ‫نخستین دکل با ‪ ۵۸‬درصد ساخت داخل و به تدریج اخرین‬ ‫دستگاه با ‪ ۸۵‬درصد س��اخت داخل تولیدشده و در بخش‬ ‫حفاری دریایی کش��ور به کار گرفته شود‪ .‬وی درباره میزان‬ ‫نیاز کشور به دکل های حفاری نیز تصریح کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫بس��تگی به فعالیت های حفاری و بهره برداری از نفت و گاز‬ ‫در خلیج فارس و فالت قاره دارد که بیشتر مربوط به وزارت‬ ‫نفت و شرکت های وابسته است اما براورد ما ساخت حدود‬ ‫‪ ۱۵‬اس��ت که بهتر اس��ت عالوه بر این گروه‪ ،‬گروهی دیگر‬ ‫به طور همزمان کار س��اخت ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬دستگاه دکل حفاری را‬ ‫اغاز کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه‬ ‫به وجود منابع عظیم هیدروکربن کشور در دریا‪ ،‬ایران باید‬ ‫هاب صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در منطقه شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کش��ور دسترسی بسیار خوبی به دریا دارد ضمن انکه‬ ‫بزرگتری��ن منابع گازی جهان در دری��ا نیز در اختیار ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین بای��د از تمام توانمندی های کش��ور برای‬ ‫رشد و توس��عه صنایع دریایی استفاده کرد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫فعال ش��دن بخش غیردولتی و خصوصی در مسیر ساخت‬ ‫دکل های دریایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬هدف‬ ‫حمایت و تقویت شرکت ها و بنگاه های خصوصی در زمینه‬ ‫پیمانکاری اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬صنایع‬ ‫دریایی در کش��ور را یک صنعت فراموش ش��ده برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬برای کشوری که هزاران مرز ابی دارد‪ ،‬زیبنده نیست‬ ‫که وارد کننده تجهیزات خارجی باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عقب ماندگی کشور در ساخت کشتی های‬ ‫حمل س��وخت و کاال تصری��ح کرد‪ :‬تاکنون کش��تی های‬ ‫زیادی برای حمل فراورده های نفتی و حمل ونقل عمومی‬ ‫خریداری ش��ده که اگر به سمت ساخت ‪ ۵۰‬درصد انها در‬ ‫داخل حرک��ت می کردیم‪ ،‬هم اکنون قطب صنعت دریایی‬ ‫در منطقه بودیم‪.‬‬ ‫نعمت زاده ابراز کرد‪ :‬این عقب ماندگی قابل جبران است‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬احمد رفعت‪ ،‬رییس شورای صنایع‬ ‫دریایی کشور گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب اسالمی در بازدید‬ ‫از پروژه ه��ای پارس جنوبی بر س��اخت دکل های حفاری‬ ‫بومی تاکید فرمودند که بر این اس��اس‪ ،‬ساخت این دکل ها‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��اخت دکل های حفاری بومی باعث تامین‬ ‫نی��از داخل‪ ،‬صرفه جوی��ی ارزی و بی اثر ک��ردن تحریم ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬قرارداد ساخت ‪ 5‬دس��تگاه دکل حفاری‬ ‫دریایی ‪ ۳۵۰‬فوتی برای نخس��تین بار در کش��ور در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫این پروژه با مش��ارکت کنسرس��یوم رضوی (متشکل از‬ ‫شرکت های خصوصی و ش��رکت های زیرمجموعه استان‬ ‫قدس رضوی) به عنوان کارفرما و شرکت توسعه سازه های‬ ‫دریایی سدید به عنوان پیمانکار اجرا می شود‪.‬‬ ‫ارزش کل��ی پروژه ح��دود یک میلی��ارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر تخمی��ن زده ش��ده و هزینه های مال��ی پروژه از محل‬ ‫اورده بخش خصوصی و منابع صندوق توس��عه ملی و بانک‬ ‫صنعت و معدن تامین خواهد شد‪ .‬همچنین مدت انجام ان ‬ ‫‪ ۴۲‬ماه بوده و با انجام این پروژه ‪ ۲‬هزار ش��غل مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم در کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن ‪ 5‬دکل حف��اری به صورت کامال بومی و به وس��یله‬ ‫شرکت های ایرانی طراحی و مهندسی خواهد شد و دارای‬ ‫گواهینامه دانش فنی ساخت طبق استاندارد جهانی و نیز‬ ‫مجوز تایید از مراجع صالحیت دار بین المللی است‪ .‬با توجه‬ ‫به برنامه ریزی و طراحی انجام ش��ده‪ ،‬بومی سازی دکل اول‬ ‫‪ ۵۸‬درصد است که تا دکل پنجم به ‪ ۸۴‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫ارتقای بهره وری با نواوری و خالقیت‬ ‫خبرگزاری صدا و سیما‪ :‬رییس سازمان ملی بهره وری ایران گفت‪ :‬این سازمان‬ ‫زمینه فرهنگ س��ازی را با همکاری وزارت کش��ور و ارتباط اموزش��ی با ‪ ۶‬استان‬ ‫کشور اغاز کرده‪ ،‬البته اصل قضیه این است که وزارتخانه های دیگر از جمله وزارت‬ ‫نفت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز جدی تر از گذشته وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫روی��ا طباطبایی ی��زدی با بیان اینکه بهره وری در مفهوم س��اده به این معناس��ت‬ ‫که از امکانات موجود بیش��ترین تولید و دس��تاورد را داش��ته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬بنابر‬ ‫تعریف ارائه شده از سوی س��ازمان بهره وری اسیایی‪ ،‬بهره وری ترکیبی از کارایی‬ ‫و اثربخش��ی است یعنی اینکه کار درست را درس��ت انجام دهیم‪ .‬رییس سازمان‬ ‫ملی بهره وری ایران ادامه داد‪ :‬س��هم زیادی از رشد تولید ناخالص ملی کشورها از‬ ‫طریق بهره وری تامین می شود‪ .‬وی با بیان اینکه در سال های گذشته تحریم های‬ ‫ظالمانه موجب شد تا نتوانیم از سرمایه های خود به طور مناسبی استفاده کنیم‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همچنین نتوانس��تیم در بازار جهانی حضور داش��ته باشیم و به خوبی‬ ‫و با کیفیت با دیگر کش��ورها رقابت کنیم‪ .‬طباطبایی یزدی با بیان اینکه بهره وری‬ ‫همیش��ه تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد‪ ،‬به تشریح این عوامل از جمله‬ ‫کیفیت نیروی انسانی‪ ،‬رقابت پذیری و نواوری پرداخت و ادامه داد‪ :‬کیفیت نیروی‬ ‫انس��انی در چند سال گذشته پایین بوده و این موضوع به ارتقای بهره وری لطمه‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی وعضو‬ ‫کمیسیون ویژه حمایت از تولید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫گروه صنعت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تدوین برنامه‬ ‫راهبردی صنایع دریایی برای نخس��تین بار در کشور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این برنامه هفته اینده در ش��ورای عالی صنایع‬ ‫دریای��ی ارائه خواهد ش��د تا در تکمی��ل ان از نظرات این‬ ‫شورا بهره مند شویم‪ .‬مهندس محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مراسم امضای قرارداد ساخت ‪5‬‬ ‫دستگاه دکل حفاری دریایی با اعالم این مطلب گفت‪ :‬پس‬ ‫از تکمیل نهایی برنامه راهبردی صنایع دریایی‪ ،‬این برنامه‬ ‫به زودی رونمایی خواهد ش��د چراکه حداقل برای ‪۱۰‬سال‬ ‫این��ده فعالیت های ما در زمینه صنایع دریایی مش��خص‬ ‫می شود‪ .‬وی با اش��اره به امضای قرارداد ساخت ‪ 5‬دستگاه‬ ‫دکل حف��اری دریای��ی اظهار کرد‪ :‬س��اخت ای��ن دکل ها‬ ‫برای نخس��تین بار در جنوب کشور و در خلیج فارس انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که پیش از این در سال های‬ ‫گذشته دو دستگاه دکل در دریای خزر و در ابعاد کوچک و‬ ‫ش��ناور ساخته شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارزش هر‬ ‫دس��تگاه دکل حفاری را حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر برشمرد‬ ‫و افزود‪ :‬ازجمله ویژگی های س��اخت این دکل ها در داخل‪،‬‬ ‫بهره گیری از تمام امکانات مهندسی و ساخت داخل است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادامه داد‪ :‬س��ازه اصلی و‬ ‫بخش اعظم این دکل ها در اسکله خرمشهر ساخته می شود‬ ‫اما س��ایر قطعات و تجهیزات ان می تواند در سراسر کشور‬ ‫تولید و س��پس به جنوب منتقل شود‪.‬نعمت زاده با اشاره به‬ ‫واردات اینگونه دکل ها اظهارک��رد‪ :‬نگران واردات اینگونه‬ ‫تجهی��زات تعرفه نیس��تیم؛ ما نگران ان هس��تیم که چرا‬ ‫تاکن��ون دکل های حفاری با توجه به توانمندی های داخل‬ ‫در کشور ساخته نش��ده به گونه ای که دکل های متعددی‬ ‫وارد یا از خارج اجاره ش��د که می توانست در داخل ساخته‬ ‫شود؟!‬ ‫ای��ن عضو کابینه دول��ت یازدهم اظهار امی��دواری کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید ملی در گرو‬ ‫بومی سازی فناوری‬ ‫نوبت اول‬ ‫هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند‬ ‫رسمی‬ ‫براب��ر رای ش��ماره ‪ 13936031600101325‬مورخ ‪ 1393/12/25‬هی��ات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه‬ ‫بال معارض متقاضی بهزاد سلیمانی کمال ابادی فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه یک موالید صادره از کرمانشاه در یک باب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 101/82‬متر مربع پالک ‪ 140/49‬مفروز و مجزی شده واقع در ابادانی مسکن بلوار گلها‪ ،‬خ نسترن جنوبی‪،‬‬ ‫خریداری از مالک رسمی محمد حسین و محمد صادق خدیوی فرزند غالمعلی محرز گردیده است؛ لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می ش��ود‪ .‬در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1394/3/16 :‬‬ ‫جعفر نظری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1394/4/1 :‬‬ ‫بومی س��ازی در صنایع‪ ،‬ام��ری کامال ضروری‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬زیرا دستیابی به این امر می تواند‬ ‫منجر به خودکفایی‪ ،‬ایجاد اشتغال و ارزش افزوده‬ ‫در اقتصاد کش��ور شده و زمینه دستیابی به رشد‬ ‫و توس��عه را برای کش��ور مهیا کند‪ .‬به طور قطع‬ ‫با برنامه ریزی به گون��ه ای که در بخش فناوری‪،‬‬ ‫ ماش��ین االت و ابزار به سمت بومی سازی حرکت‬ ‫ک��رده و به بومی س��ازی فن��اوری دس��ت یابیم‪،‬‬ ‫می توانیم در بخش تولید خودکفا شویم‪.‬‬ ‫هرچند در س��ال های اخیر‪ ،‬اقداماتی در زمینه‬ ‫بومی س��ازی صنایع کش��ور رخ داده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫متاس��فانه به جای حرکت در زمینه بومی س��ازی‬ ‫فناوری و تجهیزات صنایع‪ ،‬بیشتر بومی سازی ها‬ ‫در زمینه محص��والت و کااله��ای صنعتی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تا زمانی که نتوانیم در‬ ‫زمینه بومی س��ازی فن��اوری و همچنین فناوری‬ ‫صنایع گام��ی برداریم و تنها بومی س��ازی ها در‬ ‫زمینه تولید محصول نهایی باش��د‪ ،‬شاید بتوانیم‬ ‫تولید انجام ش��ده را تولید مل��ی تلقی کنیم اما‬ ‫ب��ه واقع این تولیدات‪ ،‬بومی نیس��تند زیرا زمانی‬ ‫می توانیم ادعای بومی سازی محصوالت را داشته‬ ‫باش��یم که فن��اوری تولید ان را نی��ز در اختیار‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫به طور قطع اگ��ر برای بومی س��ازی فناوری و‬ ‫ماش��ین االت تالش کرده و سپس به بومی سازی‬ ‫محصوالت توجه کنیم‪ ،‬در ان صورت می توانیم از‬ ‫داشتن تولید ملی صحبت به میان اورده و مدعی‬ ‫داشتن تولید ملی شویم‪.‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر تالش های��ی در زمین��ه‬ ‫بومی س��ازی تولید محصوالت صنعت��ی انجام و‬ ‫با ش��رکت ها‪ ،‬قراردادهایی در زمینه بومی سازی‬ ‫صنایع منعقد شده است‪ ،‬اما باید در زمان انعقاد‬ ‫قرارداد برای بومی س��ازی محصولی به طور حتم‬ ‫نس��بت به بومی س��ازی فناوری نیز توجه داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫در بسیاری از قراردادهایی که برای بومی سازی‬ ‫صنایع یا تولید محصوالت نهایی منعقد شده‪ ،‬به‬ ‫این نکته توجه نشده که برای بومی سازی صنعت‬ ‫ابتدا باید فناوری های صنعتی بومی س��ازی شود‬ ‫زیرا با وجود وابس��تگی در ای��ن بخش نمی توان‬ ‫ادعای بومی سازی صنعتی داشت‪.‬‬ ‫هم اکنون در کش��ور قانونی به عنوان «حداکثر‬ ‫اس��تفاده از توان س��اخت داخل» وجود دارد که‬ ‫الزم اس��ت نس��بت به اجرای دقیق و کامل این‬ ‫قانون اقدام شود‪.‬‬ ‫در این قانون به صورت کامل پیش بینی ش��ده‬ ‫که شرکت ها و واحدهای تولیدی برای دستیابی‬ ‫به بومی س��ازی واقعی ابتدا باید تالش کرده و در‬ ‫انعقاد قراردادها نس��بت به بومی س��ازی فناوری‬ ‫توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫البته الزم اس��ت مدیران و کسانی که مسئول‬ ‫انعق��اد قرارد ادها هس��تند همواره ای��ن نکته را‬ ‫مد نظر داش��ته باش��ند که پی��ش از تالش برای‬ ‫بومی س��ازی تولید محصول نهایی باید در زمینه‬ ‫بومی س��ازی تجهیزات و ماش��ین االت موردنیاز‬ ‫واحده��ای صنعت��ی گام بردارن��د زی��را تنها با‬ ‫بومی س��ازی فناوری می توان ادع��ای در اختیار‬ ‫داشتن تولید ملی واقعی را داشت‪.‬‬ ‫قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل از‬ ‫سوی مجلس ش��ورای اسالمی با هدف حمایت‬ ‫از صنایع داخلی و تاکید بر بومی س��ازی صنایع‬ ‫کشور از سوی مجلس شورای اسالمی به تصویب‬ ‫رس��یده اس��ت تا بدین طریق از اقتصاد کش��ور‬ ‫حمای��ت های الزم به عمل ام��ده و زمینه ایجاد‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬اشتغالزایی و افزایش بهره وری در‬ ‫بخش تولید و صنعت کشور مهیا شود‪.‬‬ ‫ه��ر چند تمام تالش ها برای اجرای این قانون‬ ‫انجام ش��ده است و مجلس شورای اسالمی نیز با‬ ‫تصویب این قانون بر ضرورت بومی سازی صنایع‬ ‫کش��ور تاکید کرده اما تا کن��ون اقدامی جدی و‬ ‫عملی در راستای بومی سازی صنایع ایران انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫متاسفانه طی س��الهای اخیر ؛ تمام اقدامات در‬ ‫مسیر بومی س��ازی محصوالت نهایی و کاالهای‬ ‫صنعتی بوده اس��ت در حالیکه ضرورت و شرایط‬ ‫اقتصادی کشور ایجاب می کند تا به جای بومی‬ ‫س��ازی کاالها و محص��والت در راس��تای بومی‬ ‫سازی فناوری‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی کشور گام برداریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ورود بخش خصوصی‬ ‫برای اتمام طرح های‬ ‫عمرانی‬ ‫محمد دامادی‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫درحال حاضر نزدیک به ‪ ۳‬ه��زار پروژه نیمه تمام‬ ‫عمرانی در کش��ور وج��ود دارد که اگ��ر پروژه های‬ ‫کوچک را ب��ه ان اضافه کنیم‪ ،‬اف��زون بر ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد‪ .‬بر این اساس‬ ‫دولت یازدهم به دلیل نداشتن منابع مالی و اعتبار‬ ‫الزم توانایی اتمام این پروژه ها را ندارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫وضعی��ت دولت در مواجهه ب��ا طرح های نیمه تمام‬ ‫عمرانی‪ ،‬کار دش��واری اس��ت اما در هر صورت باید‬ ‫طرح بن��دی‪ ،‬اولویت بن��دی و میزان س��رمایه مورد‬ ‫نیاز پروژه ها ارزیابی ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت ؛ در اواخر‬ ‫دول��ت ده��م‪ ،‬کلن��گ پروژه های زی��ادی به زمین‬ ‫خورد که عملک��رد دولت یازدهم را در تکمیل انها‬ ‫با خلل مواجه کرد‪ .‬س��ال گذش��ته‪ ،‬دولت با اعالم‬ ‫اینکه تکمیل پروژه های باالی ‪۸۰‬درصد در اولویت‬ ‫تکمی��ل طرح های عمرانی قرار دارد‪ ،‬گام مثبتی در‬ ‫بهره برداری از این طرح ها برداشت‪ .‬نیمه تمام بودن‬ ‫طرح ه��ای عمران��ی دالیل مختلف��ی دارد اما یکی‬ ‫ا ز مهم ترین دالیل این ام��ر نبود اعتبار کافی برای‬ ‫اتمام طرح های عمرانی کش��ور اس��ت‪ .‬البته برخی‬ ‫از پروژه ه��ای عمرانی که در دولت قبل کلنگ زنی‬ ‫ش��ده نیاز اساسی کشور نبوده است و باید یک نیاز‬ ‫سنجی در این زمینه انجام می شد‪ ،‬از این رو دولت‬ ‫کنونی ناچار است که این پروژه ها را به اتمام برساند‬ ‫ام��ا باید اولویت ها را در نظر بگیرد و پروژه هایی که‬ ‫اولویت اول کشور نیست به بخش خصوصی واگذار‬ ‫ش��ود‪ .‬دولت می تواند براس��اس اهمیت طرح های‬ ‫عمرانی در سال جاری نیز این روش را ادامه داده و‬ ‫پروژه های عظیم را در این بخش از طریق فاینانس‬ ‫به بهره برداری برساند‪ .‬اگر چه کار دولت در مواجهه‬ ‫با طرح های نیمه تمام عمرانی‪ ،‬کار دشواری است اما‬ ‫اولویت تکمیل و اتمام پروژه ها باید مطابق با برنامه‬ ‫‪۵‬س��اله کش��ور تنظیم ش��ود و با تغییر برنامه های‬ ‫دولت‪ ،‬فاینانس و س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫در ش��رایط کنون��ی می تواند اب��زار کارامدی برای‬ ‫توس��عه اقتصادی و عمرانی کشور باشد‪ .‬با توجه به‬ ‫ش��رایط مالی و وضعیت درامدی دولت و طرح های‬ ‫نیمه تمامی که باقی مانده است‪ ،‬باید این طرح ها و‬ ‫پروژه ها در اس��رع وقت تکمیل شود که استفاده از‬ ‫ظرفیت و توان بخش خصوصی یکی از راهکارهای‬ ‫تکمیل طرح های نیمه تمام کش��ور اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫بایدبخش��ی از ای��ن طرح ه��ای عمران��ی به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��ود‪ .‬البته ای��ن واگذاری ها باید‬ ‫ب��ه صورت واقع��ی و با قیمت واقعی واگذار ش��ود‪،‬‬ ‫که دولت هم متضرر نش��ود‪ .‬از این رو هم به بخش‬ ‫خصوصی کمک خواهد ش��د و هم در حوزه ساخت‬ ‫و به اتمام رس��یدن پروژه ها تحرک ایجاد می شود‪.‬‬ ‫یعنی به جای اینکه س��رمایه ها در بانک ها انباشته‬ ‫ش��ود‪ ،‬وارد چرخه اقتصادی جامعه شود تا محرک‬ ‫اقتصاد کش��ور نیز باش��د‪ .‬یکی دیگر از راهکارهای‬ ‫تکمی��ل طرح ه��ا و پروژه های نیمه کاره اس��تفاده‬ ‫از فاینانس اس��ت‪.‬هر چند باید گف��ت هر پروژه ای‬ ‫قابلی��ت تکمی��ل و بهره برداری از طری��ق فاینانس‬ ‫را ن��دارد ام��ا پروژه های متعددی در کش��ور وجود‬ ‫دارد که بی ش��ک از طریق س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫می توان��د هرچ��ه س��ریع تر تکمی��ل و بهره برداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫توجه به اقلیم‬ ‫در ساخت و سازها ی صنعتی‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدی��رکل دفتر س��ازمان های مهندس��ی‬ ‫و تش��کل های حرف��ه ای وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫بکارگی��ری فناوری ه��ای روز دنیا‪ ،‬حض��ور پررنگ‬ ‫تو س��ازها را از‬ ‫مهندس��ان و توجه به اقلیم در ساخ ‬ ‫مواردی دانست که زمینه رونق صنعتی سازی را در‬ ‫کش��ور فراهم می کند‪ .‬منوچهر شیبانی اصل با اشاره‬ ‫به توسعه مهندسی س��اختمان گفت‪ :‬نادیده گرفتن‬ ‫جای��گاه مهندس��ی و مهندس��ان و نیروی انس��انی‬ ‫متبح��ر در بحث ضواب��ط اجرایی و نیروی انس��انی‬ ‫باعث شده به مش��کالتی در زمینه ساختمان سازی‬ ‫برس��یم درحالی ک��ه در تمامی دنیا مهندس��ان و‬ ‫ت س��اختمان‪ ،‬کارکرد خود‬ ‫دس��ت اندرکاران صنع�� ‬ ‫را دارند‪ .‬ش��یبانی اصل صنعتی س��ازی یا س��اخت‬ ‫س��اختمان به معنای تولید کارخانه ای را در مقابل‬ ‫تو س��از دستی قرار‬ ‫تو س��از در محل یا ساخ ‬ ‫ساخ ‬ ‫تو س��از‪ ،‬نواقصی‬ ‫داد و توضیح داد‪ :‬نظام اداری ساخ ‬ ‫همچ��ون توجه نکردن به اقلیم کش��ور و اس��تفاده‬ ‫تو س��از دارد‬ ‫نکردن از مصالح مناس��ب برای ساخ ‬ ‫که اصالح نظ��ام اداری و اجرای مقررات بیس��ت و‬ ‫دو گانه ساختمان س��ازی می تواند به ارتقای کیفیت‬ ‫و ماندگاری بینجامد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫معاون برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫‪ 21‬هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور‬ ‫فرش�ته فری�ادرس – گروه صنع�ت‪ :‬نزدیک به ‪ 3‬ه�زار طرح‬ ‫عمران�ی نیمه تمام از دولت های گذش�ته به دول�ت یازدهم به‬ ‫ارث رسید که از این تعداد ‪ ۵۰‬پروژه در ردیف طرح های بزرگ‬ ‫عمران�ی قرار دارد که تنها برای اتمام این تعداد پروژه به بیش‬ ‫از ‪ ۱۱۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫کلنگ زنی ه�ای غیرکارشناس�ی ش�ده طرح ه�ا و پروژه های‬ ‫عمرانی در سفرهای استانی در دولت نهم و دهم و به سر انجام‬ ‫نرس�یدن وعده های عمرانی دولت وقت در س�فرهای استانی‪،‬‬ ‫پروژه ه�ای زی�ادی را روی هم تلنبار کرد در حالی که ش�مار‬ ‫پروژه ه�ای نیمه تم�ام امروز به ‪ ۳‬هزار پروژه رس�یده اس�ت؛‬ ‫طرح ه�ای نیمه تمام�ی که بخش�ی از ان هم ب�ر دوش دولت‬ ‫یازدهم افتاد‪ .‬این در حالی است که معاون برنامه ریزی وزارت‬ ‫صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تجارت نیز با اش�اره به وضعی�ت طرح های‬ ‫نیمه تم�ام صنعت�ی در کش�ور می گوی�د‪ :‬درحال حاضر حدود‬ ‫‪ ۲۰۹۰۰‬ط�رح باقیمانده صنعتی با پیش�رفت بیش از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫در همین زمینه محمدباقر نوبخت با اش��اره به مشکالت‬ ‫و معض�لات دولت یازدهم از اج��رای طرح های نیمه تمام‬ ‫عنوان کرده بود که در مجموع ‪ 2906‬طرح عمرانی ناتمام‬ ‫در کش��ور وجود دارد که برای اتم��ام ان اگر بخواهیم بر‬ ‫اساس زمانبندی مشخص پیش رویم به ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بودجه نیاز داریم‪ .‬اما با توجه به تعویقی که در اجرا‬ ‫و به بهره برداری رسیدن این طرح ها وجود دارد‪ ،‬اتمام انها‬ ‫به ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد‪.‬‬ ‫صنعت در س��ال ‪ ۹۴‬افزود‪ :‬تکمیل طرح ه��ای نیمه تمام‪،‬‬ ‫تکمی��ل زنجیره ارزش‪ ،‬خروج از رک��ود و عملیاتی کردن‬ ‫مناب��ع فاینانس خارج��ی از جمله این برنامه هاس��ت‪.‬وی‬ ‫یاداور می شود‪ :‬این طرح ها در گروه های صنعتی خودرو و‬ ‫تجهیزات حمل ونقل‪ ،‬غذایی‪ ،‬دارویی‪ ،‬اشامیدنی‪ ،‬دخانیات‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬پلیمر‪ ،‬فلزات اساسی‪ ،‬صنایع‬ ‫کانی غیرفلزی‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات‪ ،‬تجهیزات برقی‪،‬‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬محصوالت فلزی‪ ،‬نساجی‪،‬‬ ‫پوشاک‪ ،‬چوب و محصوالت چوبی‪ ،‬کاغذ‪ ،‬چاپ و انتشار و‬ ‫سایر صنایع خواهد بود‪.‬‬ ‫موضوعاتی است که همواره مورد توجه و پیگیری مسئوالن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دارد و به نظر می رس��د‬ ‫به بهبود ش��رایط در این بخ��ش به طور جدی کمک کند‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات دفتر امار و فراوری داده ها در وزارتخانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تفکیک پیشرفت طرح ها بر اساس‬ ‫جدول انتهای مطلب است‪.‬‬ ‫‹ ‹ پروژه های عمرانی مورد غفلت واقع شدند‬ ‫‹ ‹اولویت با تکمیل طرح های نیمه تمام‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه مع��اون برنامه ری��زی وزارت‬ ‫با‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نی��ز در گفت وگ��و با‬ ‫اش��اره به وضعیت طرح های نیمه تمام صنعتی در کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر حدود ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۹۰۰‬طرح باقیمانده‬ ‫صنعتی با پیشرفت بیش از ‪ ۲۰‬درصد وجود دارد‪ .‬حسین‬ ‫ابویی مهری��زی گفت‪ :‬حدود ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان براورد‬ ‫‪ 3‬س��اله تس��هیالت مورد نیاز اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در باره برنام��ه این وزارتخانه برای بخش‬ ‫این مقام مس��ئول با بی��ان اینکه در س��ال ‪ ۹۴‬اولویت با‬ ‫تکمیل طرح های نیمه تمام اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال ‪،۹۳‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تالش کرد تا پیش��نهادهای‬ ‫مورد نیاز پشتیبانی و توسعه تولید کشور در بخش صنعت و‬ ‫معدن را به دولت ارائه کند که اصلی ترین نتیجه ان‪ ،‬تدوین‬ ‫پیش نویس الیح��ه رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کش��ور بود‪ ،‬ضمن اینکه بس��ته سیاستی خروج‬ ‫از رک��ود‪ ،‬ارائه نظرات اصالحی در زمین��ه قانون مالیات ها‬ ‫و قانون تجارت نیز از دیگر اقدامات بس��ته حمایتی دولت‬ ‫برای واحدها و فعاالن اقتصادی اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬بررس��ی موانع و فعالسازی تدریجی طرح های‬ ‫نیمه تمام صنعتی و معدنی با اولویت تکمیل زنجیره تولید‪،‬‬ ‫پایش طرح های مهم و ملی و نیز پیگیری اصالح قوانین از‬ ‫عباس فالحی بابان جان‪ ،‬عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫با اشاره به طرح های‬ ‫شورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫نیمه تمام عمرانی در کش��ور اظهار کرد‪ :‬ش��رایط س��خت‬ ‫اقتصادی باعث شده است تا در سال جاری دولت با کسری‬ ‫بودجه زیادی مواجه شود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین در سال ‪۹۳‬‬ ‫بحث فاینانس در پروژه های عمرانی بنا به دالیل مختلفی‬ ‫مورد غفلت واقع شد و در سال جاری بسیاری از پروژه های‬ ‫عمران��ی مهم با وجود پیش��رفت باالی ‪ ۵۰‬درصد به دلیل‬ ‫کمبود اعتبارات از اولویت دولت خارج شد‪.‬‬ ‫تسهیالت مورد نیاز بخش صنعت و معدن برای سرمایه گذاری‬ ‫تفکیک پیشرفت طرح ها‬ ‫تعداد طرح ها‬ ‫پیش بینی رقم‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫براورد ‪ 3‬ساله تسهیالت‬ ‫مورد نیاز‬ ‫طرح های با پیشرفت فیزیکی ‪ %۲۰‬تا ‪%۴۰‬‬ ‫‪۶۴۰۰‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫طرح های با پیشرفت فیزیکی ‪ %۴۰‬تا ‪%۶۰‬‬ ‫‪۵۶۰۰‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫طرح های با پیشرفت فیزیکی ‪ %۶۰‬به باال‬ ‫‪۸۳۰۰‬‬ ‫‪ ۴۹‬هزار میلیارد تومان‬ ‫‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫جمع کل‬ ‫‪۲۰۳۰۰‬‬ ‫‪ ۱۲۹‬هزار میلیارد تومان‬ ‫‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫براورد نیاز ساالنه تسهیالت سرمایه ثابت حدود ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫محور برنامه ششم توسعه دریامحور بر پایه اقتصاد مقاومتی‬ ‫فارس‪ :‬معاون دریایی س��ازمان بنادر با‬ ‫بی��ان اینکه راه ان��دازی بانک تخصصی‬ ‫دریایی در س��ال جاری در دس��تور کار‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬از تالش برای توجه به‬ ‫اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم‬ ‫خبرداد و گف��ت‪ :‬حتما از نظرات بخش‬ ‫خصوصی استفاده می شود‪.‬‬ ‫هادی حق ش��ناس با اشاره به توسعه‬ ‫دریایی کش��ور و توج��ه به توس��عه دریامحور اظه��ار کرد‪ :‬تالش‬ ‫می کنی��م در بخش دریایی همه کنوانس��یون های اصلی و دریایی‬ ‫اجرا شود؛ براین اساس الحاق به کنوانسیون های دریایی را پیگیری‬ ‫می کنی��م‪ .‬وی با تاکید بر لزوم توج��ه به مصادیق اقتصاد مقاومتی ‬ ‫بیان کرد‪ :‬در استانه تدوین برنامه ششم هستیم و دولت باید برنامه‬ ‫خود در این زمینه را تقدیم مجلس ش��ورای اسالمی کند تا مراحل‬ ‫تصویب ان طی ش��ود که ت�لاش می کنیم در تدوی��ن این برنامه‬ ‫پنج س��اله به مصادیق اقتصاد مقاومتی در دریا توجه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫معاون دریایی س��ازمان بنادر و دریان��وردی اضافه کرد‪ :‬ارگان های‬ ‫دریای��ی درخواس��ت ها و نیازهای خ��ود را از منظ��ر منابع مالی و‬ ‫انس��انی‪ ،‬مالیات ها و تسری قانون مناطق ازاد برای کشتیرانی ها به‬ ‫ن ارگان های دریایی کشور و تنظیم کنندگان برنامه‬ ‫دس��ت اندرکارا ‬ ‫ارائه کرده اند‪ .‬حق ش��ناس تاکید کرد‪ :‬حض��ور بخش خصوصی در‬ ‫توس��عه بنادر از اهداف اصلی س��ازمان بنادر و دریانوردی اس��ت‪،‬‬ ‫ضم��ن انکه از نظری��ات انها در تدوین‬ ‫برنامه ششم توسعه اس��تفاده می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬موضوع راه اندازی بانک‬ ‫تخصصی دریایی‪ ،‬وضعیت نظام وظیفه‬ ‫دریانوردان و اختصاص معافیت مالیاتی‬ ‫مناطق ازاد به ناوگان تجاری از مواردی‬ ‫است که امسال پیگیری می شود‪ .‬معاون‬ ‫دریای��ی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫ع کشتی سازی تحریم های ناعادالنه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر صنای ‬ ‫را تحمل می کند‪ ،‬ضمن انکه خطوط کشتیرانی نیز مشمول تحریم‬ ‫ش��ده اند که به ط��ور قطع پس از رفع تحریم ام��کان فراوانی برای‬ ‫افزایش ظرفیت وجود دارد‪ .‬حق شناس با بیان اینکه موضوع توسعه‬ ‫دریامحور و اقتصاد دریایی کم و بیش در اغلب برنامه های پنج ساله‬ ‫توس��عه قید شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬د ر برنامه های پنج ساله اول‪ ،‬دوم و‬ ‫س��وم توسعه سهم بخش دریایی ناچیز بود‪ ،‬اما در دو برنامه چهارم‬ ‫و پنجم به این بخش توجه بیش��تری ش��د‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫بیش��ترین توجه به موضوع دریا در برنام ه چهارم توسعه بود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ارتقای س��طح ایمنی دریایی و ش��ناورها از طریق نوس��ازی‬ ‫ن��اوگان تجاری‪ ،‬توس��عه ترانزیت دریایی‪ ،‬اس��تفاده از تس��هیالت‬ ‫صندوق توس��عه ملی‪ ،‬تجهیز و ارتقای ظرفیت بنادر و اجرای قانون‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬در این بخش‪ ،‬از مواردی بود که در برنامه چهارم توس��عه‬ ‫به انها اشاره شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در س��ال گذشته از امتیاز فاینانس برای تکمیل‬ ‫پروژه ه��ای عمرانی به خوبی اس��تفاده نش��د و به منظور‬ ‫رفع این نقص و تکمیل طرح های عمرانی در س��ال جاری‬ ‫مس��ئوالن با حضور در کمیس��یون عمران بحث فاینانس‬ ‫با کش��ور چین را مطرح کردند که درنهایت مقرر ش��د از‬ ‫ای��ن ابزار به منظور تامین منابع مال��ی مورد نیاز پروژه ها‬ ‫در بودجه س��ال ‪ ۹۴‬استفاده شود‪ .‬فالحی بابان جان با بیان‬ ‫اینکه عالوه بر مشکل تحریم‪ ،‬کاهش قیمت نفت نیز فشار‬ ‫مضاعفی را بر اقتصاد کش��ور تحمیل کرده اس��ت‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬این مس��ئله‪ ،‬دولت را وادار به تخصی��ص بودجه در‬ ‫بخش های ضروری و جاری کشورکرده است‪.‬‬ ‫به گفته این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی درحال‬ ‫ حاض��ر دولت یازدهم با دو مش��کل عم��ده تحریم و تورم‬ ‫دس��ت به گریبان اس��ت که این مس��ئله به تحقق نیافتن‬ ‫بودجه های عمرانی منجر شده است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت زمانی که اقتصاد یک کشور وابسته به‬ ‫نفت باشد همواره با مشکالتی از این دست مواجه خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬به هرحال تا زمانی که اقتصاد کش��ور به درامدهای‬ ‫حاصل از نفت وابسته باشد این مشکالت وجود دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬واضح اس��ت در ش��رایط فعلی‬ ‫دول��ت با کاهش درامد به دلی��ل پایین امدن قیمت نفت‬ ‫و اجرایی نش��دن درس��ت قوانین مالیاتی مواجه است که‬ ‫ای��ن امر منجر به محدود ش��دن س��قف بودج��ه عمرانی‬ ‫کشور شده اس��ت‪.‬حال اگر در چنین ش��رایطی به دنبال‬ ‫تکمیل طرح های صنعتی نیمه تمام هس��تیم‪ ،‬الزم است تا‬ ‫بخش خصوصی به عنوان بازوی دولت وارد عمل ش��ده و‬ ‫در تکمی��ل و اجرای پروژه ه��ای عمرانی همانند کاتالیزور‬ ‫عمل کند‪ .‬گفتنی اس��ت که در شرایط فعلی حدود ‪۳‬هزار‬ ‫پ��روژه عمرانی نیمه تمام در کش��ور داریم که به طورقطع‬ ‫دولت ب��ه تنهایی ت��وان س��اخت ‪ ۳‬هزار پ��روژه عمرانی‬ ‫ب��ه جا مان��ده از دولت نه��م و دهم‪ ،‬صرف نظر از ش��روع‬ ‫پروژه ه��ای جدید که درپی نیاز ه��ای روز در اولویت قرار‬ ‫می گیرن��د را ندارد و باید به دنب��ال جلب رضایت فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��رای س��رمایه گذاری در ای��ن حوزه ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اعطای وام به «اروندان»‬ ‫منوط به تحویل سفارش ها‬ ‫تس�نیم‪ :‬مدی��رکل تامی��ن و نگهداری‬ ‫تجهی��زات س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫اعطای هرگونه تسهیالت به کشتی سازی‬ ‫اروندان از محل وجوه اداره ش��ده را منوط‬ ‫به تحویل شناورهای در دست ساخت این‬ ‫شرکت اعالم کرد‪.‬‬ ‫عبدالکری��م رزازان اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫کشتی سازی اروندان در حال ساخت چند‬ ‫ش��ناور از محل وجوه اداره ش��ده سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی اس��ت‪ ،‬اما هنوز ساخت‬ ‫این شناورها به اتمام نرسیده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تعدادی از این شناورها‬ ‫از س��ال های قبل تحویل متقاضی نش��ده‬ ‫و طبیعت��ا بانک ه��ا ‪-‬پرداخ��ت دوب��اره‬ ‫تسهیالت‪ -‬را قبول نمی کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بانک ها می گویند وقتی‬ ‫حدود ‪ 6‬س��ال است که ش��ناورها ساخته‬ ‫نش��ده‪ ،‬چگون��ه می ت��وان «ارون��دان» را‬ ‫تایی��د کرد‪ ،‬انها باید نخس��ت به تعهدات‬ ‫خود عم��ل کنند تا بانک ها برای پرداخت‬ ‫تسهیالت رغبت داشته باشند‪.‬‬ ‫عضو کمیته وجوه اداره ش��ده س��ازمان‬ ‫بن��ادر و دریانوردی تعداد ش��ناورهای در‬ ‫دست ساخت اروندان را ‪ ۴‬فروند اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تا زمانی که این ش��ناورها تحویل‬ ‫داده نش��ود‪ ،‬امکان پرداخت تسهیالت به‬ ‫این کشتی ساز وجود ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مدیرعامل کشتی سازی‬ ‫ارون��دان ش��نبه هفته گذش��ته ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه افرادی در کمیته وجوه اداره ش��ده‬ ‫س��ازمان بن��ادر حض��ور دارند که رش��د‬ ‫اروندان خیلی خوشایند انها نیست گفته‬ ‫بود‪ :‬ح��دود ‪۱۴۰‬میلیون دالر تفاهم برای‬ ‫ساخت ش��ناور ماه هاست در کمیته وجوه‬ ‫اداره شده خاک می خورد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ارس�لان غمگی��ن ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫س��فارش دهندگان در پی��چ و خم ه��ای‬ ‫کمیت��ه وجوه اداره ش��ده عطای کار را به‬ ‫لقای ان می بخش��ند‪ ،‬گف��ت‪ :‬حدود ‪۱۳۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۴۰‬میلیون دالر تفاهمنامه داریم که‬ ‫به کمیته وجوه اداره شده برای تسهیالت‬ ‫معرفی شده اند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الومینیوم ایران در انتظار جهانی شدن‬ ‫کانادا مقصد جدید چین برای سرمایه گذاری معدنی‬ ‫مذاکره با بانک ها برای کاهش سود تسهیالت بانکی به معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫هدفگذاری جذب سرمایه ها‬ ‫در بخش معدن‬ ‫ از برنامه های فوالد کشور گزارش می دهد‬ ‫بازنگری چشم انداز فوالد با ارزیابی بازار‬ ‫حامد ش�ایگان‪-‬گروه مع�دن‪ :‬تولید‬ ‫فوالد به عنوان محصولی اس��تراتژیک در‬ ‫اقتصاد کشورها نقش بسزایی دارد‪ .‬عاملی‬ ‫که منجر شده افزایش تولید فوالد و بهبود‬ ‫ص��ادرات ان اهمیت پیدا کن��د‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه به سرمایه ها و زیرساخت های کالنی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت تولید اقتصادی شود‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی ف��والد ایران‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش ای��ن ش��رکت در‬ ‫توانمندس��ازی فوالد کش��ور اضافه کرد‪:‬‬ ‫زمانی که ش��رکت ملی فوالد از فهرست‬ ‫خصوصی س��ازی خارج ش��د‪ ،‬ب��ه عنوان‬ ‫بازوی اجرایی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی در اج��رای‬ ‫پروژه های فوالدی فعال شده و هم اکنون‬ ‫مج��ری ‪ 7‬طرح فوالدی اس��ت‪ .‬در بخش‬ ‫احیای این طرح ها پیشرفت ها و همچنین‬ ‫در بخش فوالدسازی با شرکت های چینی‬ ‫مذاک��رات خوبی داش��ته ایم و این روزها‬ ‫گش��ایش مناس��بی به وجود امده که در‬ ‫اینده برنامه ها تسریع خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت سازی مطابق برنامه‬ ‫س��رمایه گذاری در فوالد کش��ور باید با‬ ‫نگاهی به وضعیت بازار اینده باشد‪ .‬معاون‬ ‫برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تاکی��د بر اینک��ه هم اکنون پیش��رفت‬ ‫طرح ها م��ورد ارزیابی ق��رار می گیرد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬براساس امار و ارقام پیشرفت‬ ‫فیزیک��ی طرح های حلقه های میانی فوالد‬ ‫چش��م انداز ‪ 1404‬در دو مقط��ع زمانی تا‬ ‫س��ال ‪ 1397‬و از ‪ 1397‬ب��ه بعد تا س��ال‬ ‫‪ 1404‬درنظر گرفته ش��ده تا در دستیابی‬ ‫ب��ه ان اطمین��ان حاصل ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ه��دف‪ ،‬در این ایس��تگاه ها‬ ‫میزان تولید م��ورد بازنگری قرار می گیرد‬ ‫تا ب��ا نگاهی اصالحی م��واد اولیه و توازن‬ ‫حلقه های تولید مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫حسین ابویی مهریزی درباره دالیل نیاز‬ ‫به بازنگری طرح جامع فوالد اضافه کرد‪ :‬بر‬ ‫پایه اصول اقتصادی دولت و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به دنبال توس��عه صادرات‬ ‫هس��تند‪ .‬ح��ال در مس��یر دس��تیابی به‬ ‫چشم انداز اگر شرایط فراهم نبود با توجه‬ ‫به تمهیداتی که اندیش��یده شده بعضی از‬ ‫موارد در چش��م انداز م��ورد بازنگری قرار‬ ‫می گیرد تا سرمایه گذاری و ظرفیت سازی‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬هدایت س��رمایه برای رس��یدن به‬ ‫ظرفیت باالی تولید ناخالص داخلی در بخش معدن‬ ‫نیاز امروز برای افزایش سهم ان در اقتصاد ملی است‪.‬‬ ‫امیر خرمی شاد‪ ،‬معاون برنامه ریزی سازمان ایمیدرو‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫ضمن اشاره به مزیت های ایران‬ ‫اعالم ک��رد که در بخش الومینی��وم‪ ،‬زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫عناصر نادرخاک��ی‪ ،‬تیتانیوم و زغال س��نگ امادگی‬ ‫بیشتری برای جذب سرمایه وجود دارد‪.‬‬ ‫به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد ایران رقابتی است‬ ‫برنامه ریزی برای دستیابی به سهمی از‬ ‫بازار فوالد منطقه یکی از مواردی است که‬ ‫کش��ورهای درحال توسعه به منظور رشد‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬در چش��م انداز بلندمدت خود‬ ‫می بینند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد‬ ‫ای��ران درباره نگاه ایران ب��ه این محصول‬ ‫استراتژیک گفت ‪ :‬در حال حاضر ظرفیت‬ ‫تولید فوالد کش��ور ‪ 23‬میلیون تن است‬ ‫که براساس چشم انداز و طرح جامع فوالد‬ ‫بای��د به ‪ 55‬میلیون تن در س��ال افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬در واقع ظرفی��ت خوبی در زنجیره‬ ‫تولید فوالد کشور از سنگ اهن تا محصول‬ ‫نهایی داریم و همین مس��ئله باعث شده‬ ‫پروژه ه��ای جدیدی در این بخش تعریف‬ ‫ش��وند‪ ،‬زیرا در کنار این مزیت ها عواملی‬ ‫همچ��ون گاز و نیروی انس��انی کافی در‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر کیفی��ت محصوالت‬ ‫تولیدی ایران اف��زود‪ :‬محصوالت فوالدی‬ ‫ایران ق��درت رقابت با محصوالت خارجی‬ ‫را دارند‪ ،‬زی��را هم اکنون واحد هایی مانند‬ ‫خراسان‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫ی را‬ ‫و ‪ ...‬ق��درت رقابت ب��ا تولیدات خارج ‬ ‫دارند‪ .‬دلیل این ام��ر می تواند بهره مندی‬ ‫از فناوری ه��ای پیش��رفته در واحده��ای‬ ‫فوالدی ایران باش��د و اینکه توانس��ته ایم‬ ‫محص��والت خود را به برخی کش��ورهای‬ ‫اروپایی نیز صادر کنیم‪.‬خان داداش پور با‬ ‫اشاره به اینکه در چشم انداز نگاه صادراتی‬ ‫داری��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توج��ه به برنامه های‬ ‫مدون شده‪ ،‬افزایش تولید و تعیین مصرف‬ ‫فوالد کش��ور باید نگاه صادراتی برای این‬ ‫محصول داش��ته باش��یم‪ .‬در طرح جامع‬ ‫فوالد نگاه صادراتی داریم به همین منظور‬ ‫باید زیرس��اخت های اجرایی فراهم شود‪.‬‬ ‫گرچه به دلیل مشکالتی که سال گذشته‬ ‫در چرخ��ه تولید فوالد همچ��ون کمبود‬ ‫گندله وجود داشت چالش هایی به وجود‬ ‫امده با ای��ن حال این موازنه باالدس��تی‬ ‫فوالد در سال های اینده به صورت نسبی‬ ‫برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات فوالد وابس�ته به حمل و‬ ‫نقل دریایی‬ ‫عض��و هی��ات عام��ل ایمیدرو ب��ا بیان‬ ‫اهمی��ت ایج��اد زیرس��اخت های حمل و‬ ‫نقلی در کشور تصریح کرد‪ :‬مصرف فوالد‬ ‫کشور کمتر از تولید اس��ت بنابراین باید‬ ‫زیرساخت های حمل و نقل دریایی توسعه‬ ‫یاب��د‪ ،‬زیرا جز نگاه صادراتی برای متعادل‬ ‫کردن ب��ازار بای��د واردات همچنان ادامه‬ ‫داش��ته باش��د تا محصوالت داخلی توان‬ ‫رقابت با تولیدات خارج��ی را پیدا کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باید از فرصت ها اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬براس��اس ش��واهد و نشانه هایی که‬ ‫داریم کش��ورهای مختل��ف حتی اروپایی‬ ‫ب��رای حضور در پروژه ه��ای بخش معدن‬ ‫ایران فعال ش��ده اند اما هن��وز به صورت‬ ‫عمل��ی وارد نش��ده اند ک��ه در این زمینه‬ ‫باید بس��ترهای الزم فراهم شود‪ .‬بنابراین‬ ‫برای جذب سرمایه در یک حجم مناسب‬ ‫باید زم��ان زیادتری را صرف کنیم‪ .‬با این‬ ‫حال اس��تقبال خارجی ه��ا از پروژه های‬ ‫فوالدی کش��ور خوب بوده اس��ت‪ .‬به هر‬ ‫حال تردیدی وجود ندارد تا زمانی که در‬ ‫زمینه انتقال پول و تعامل با ش��رکت های‬ ‫بزرگ فوالدی مشکل داریم با محدودیت‬ ‫مواجه خواهیم شد‪ .‬گرچه نباید فراموش‬ ‫کرد که یکسری قوانین کشور برای جذب‬ ‫س��رمایه در بخش فوالد بای��د بازنگری و‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫€ €چشم انداز همکاری شرکت های خارجی در‬ ‫بخش معدن ایران چگونه است؟‬ ‫با نزدیک ش��دن به مذاکرات نهای��ی و پیش بینی‬ ‫دس��تیابی ب��ه تواف��ق هس��ته ای‪ ،‬گمانه زنی ها برای‬ ‫حض��ور س��رمایه گذاران خارج��ی در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی افزایش پیدا کرده است‪ .‬از انجایی که‬ ‫توسعه پایدار و خروج از اقتصاد متکی به درامدهای‬ ‫نفت��ی مس��تلزم توجه ب��ه س��رمایه گذاری کالن در‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫موقعیت استراتژیک و ژئو پولیتیکی کشور‪ ،‬همچنین‬ ‫دسترس��ی ب��ه اب ه��ای ازاد و تنوع م��واد معدنی‪،‬‬ ‫نیروی کار و متخصصان معدنی مزیت های اقتصادی‬ ‫قابل توجه��ی برای س��رمایه گذاران ایج��اد کرده‪ ،‬از‬ ‫ای��ن رو انتظار می رود با ایجاد بس��تر مناس��ب برای‬ ‫سرمایه گذاران خارجی امکان کسب منفعت دوجانبه‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان ایمی�درو چ�ه برنامه های�ی برای‬ ‫توسعه همکاری با شرکت های معتبر بین المللی‬ ‫دارد؟‬ ‫ایمی��درو در زمینه جذب س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫در بخش های اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی براس��اس قوانین مرتبط در‬ ‫کش��ور و همچنین ورود س��رمایه در قالب جذب و‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی‪ ،‬بسترهای‬ ‫سرمایه گذاری را در این بخش فراهم و تسهیل کرده‬ ‫و از س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه گرمی اس��تقبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او درباره چگونگ��ی تدوین طرح جامع‬ ‫فوالد گف��ت‪ :‬در تدوین طرح جامع فوالد‬ ‫س��ال گذش��ته از مش��اوران و بخش های‬ ‫مختلف دانش��گاهی و پیمانکاران استفاده‬ ‫کرده ای��م که ط��رح جامع ف��والد پس از‬ ‫تایید س��ازمان ایمیدرو به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارسال شده است‪ .‬در این‬ ‫طرح میزان عرضه و تقاضای این محصول‬ ‫تا س��ال ‪ 1404‬تعیین ش��ده و مکان یابی‬ ‫مناسب برای س��اخت کارخانه های فوالد‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬به همین دلیل بیشتر‬ ‫کارخانه ها در حاش��یه دریای خلیج فارس‬ ‫ساخته خواهند شد که به هدف صادراتی‬ ‫کمک کنند‪ .‬از ط��رف دیگر ظرفیت این‬ ‫کارخانه ها باید اقتصادی باش��د‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل در ط��رح جامع به درس��تی به ان‬ ‫پرداخته شده است‪.‬‬ ‫€ €در کش�ور چه ظرفیت هایی امادگی جذب‬ ‫سرمایه گذاران خارجی را دارد؟‬ ‫ظرفیت های سرمایه گذاری کشور در بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی از طری��ق بررس��ی ظرفیت های‬ ‫اکتش��اف مع��دن و صنای��ع معدن��ی اس��تان ها و با‬ ‫به روزرس��انی طرح ه��ای دارای گزارش های توجیه‬ ‫فن��ی و اقتصادی شناس��ایی می ش��ود‪ ،‬ک��ه عمده‬ ‫سرمایه گذاری های پیشنهادی در مسیر ایجاد توازن‬ ‫و تکمی��ل زنجی��ره ارزش و مواد اولی��ه محصوالت‬ ‫معدنی اس��ت که در قالب مجلدهای سرمایه گذاری‬ ‫در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان سنگ اهن مطرح کرد‬ ‫کاهش بهره مالکانه‪ ،‬محرک رونق معدنکاری‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ اهن گفت‪ :‬کاهش بهره مالکانه‬ ‫موجب تس��ریع اج��رای طرح ه��ای توس��عه معادن‬ ‫می ش��ود‪.‬مهرداد اکبریان در گفت وگو با انا با اش��اره‬ ‫به اینکه کاهش بهره مالکانه اعالم شده از سوی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مربوط ب��ه معادن زیر نظر‬ ‫ایمیدرو اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به��ره مالکانه معادن چادرملو‪،‬‬ ‫گل گهر و جالل اباد رقم بسیار باالیی است‪.‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه دریافت چنین ارقامی موجب می ش��ود طرح‬ ‫توس��عه معادن با تاخیر انجام شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق‬ ‫سیاس��ت های وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬قرار‬ ‫ب��ود معادن با درامدهای خود عالوه بر تامین مخارج‬ ‫روزمره‪ ،‬طرح توسعه اجرا کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در حال حاضر شرکت های سنگ اهن‬ ‫بی��ش از ‪ 1300‬میلیارد تومان از ذوب اهن طلبکارند‬ ‫و این در حالی اس��ت که در بخش به��ره مالکانه به‬ ‫دولت بدهکارند‪.‬‬ ‫اکبریان تصری��ح کرد‪ :‬پایی��ن اوردن بهره مالکانه‬ ‫موجب می ش��ود دولت با ورود ب��ه چرخه نقدینگی‬ ‫معادن و کارخانه ها این چرخه را به نفع هر دو طرف‬ ‫تنظیم کند‪.‬‬ ‫€ €چه حوزه های معدنی تاکنون زمینه را برای‬ ‫ورود ش�رکت ها و پیمان�کاران خارج�ی فراهم‬ ‫کرده اند؟‬ ‫در بخ��ش الومینی��وم‪ ،‬ف��والد‪ ،‬معدن که ش��امل‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬کنس��انتره و گندله س��ازی‪ ،‬زغال سنگ‪،‬‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬عناصر نادرخاکی و اکتش��اف است امادگی‬ ‫برای جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد‪.‬‬ ‫توسعه بخش معدن در گرو اکتشافات عمقی‬ ‫اکتش��افات تکمیلی از س��وی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت به عنوان‬ ‫نخس��تین اولویت بخش معدن هدفگذاری ش��ده چراکه بیشتر اکتشافات‬ ‫معدنی ایران عمقی نبوده و س��طحی بودن مان��ع افزایش رونق این بخش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬بررس��ی ها نش��ان می دهد در ای��ران بهره برداری‬ ‫برخی معادن را بخش خصوصی کم توان به دس��ت گرفته که نتوانسته در‬ ‫زمینه اکتش��افات عمقی وارد حوزه عملیاتی شود و از طرف دیگر معادنی‬ ‫ک��ه در بخش دولت��ی به بهره برداری می رس��د برای اکتش��افات عمقی از‬ ‫پیمانکاران قوی تا به حال بی بهره بوده اس��ت‪ .‬از س��ویی اکتشافات عمقی‬ ‫عالوه بر ژئوفیزیک هوایی نیازمند ابزارهایی کاراس��ت که بتواند با عملیات‬ ‫قوی حفاری های الزم را برای معادن انجام دهد‪ .‬در حال حاضر در بسیاری‬ ‫از معادن کشورهای خارجی حفاری هایی با سرعت انجام می گیرد که روزانه‬ ‫‪ 300‬متر بازدهی دستگاه های مورد استفاد ه انهاست که این رقم در ایران‬ ‫به ‪ 24‬متر می رسد‪.‬به تازگی وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت بر تکامل یافتگی‬ ‫اکتش��افات معدنی تاکید داشته که مبنی بر ان س��رمایه گذاری معدنی و‬ ‫افزایش تولید و تمرکز بر پهنه های اکتش��افی را نخستین اولویت دولت در‬ ‫این بخش اقتصادی دانسته است‪ .‬اما این در شرایطی مقرر شده که بیشتر‬ ‫معادن ایران تنها اکتش��افات سطحی انجام می دهند و پیمانکاران به دلیل‬ ‫نب��ود منابع مالی مکفی و تجهیزات به روز ذخایر معدنی را حداکثر تا عمق‬ ‫‪ 100‬متر استخراج کرده اند‪.‬از این رو بنابر درخواست جدید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فعال شدن در این‬ ‫بخش؛ اگر عواملی مانند برداشته شدن موانع فعالیت های معدنی و اصالح‬ ‫قوانین اجرا ش��ود می توان طرح های توسعه ای معادن را با سرعت بیشتری‬ ‫احیا و اماده به کار کرد‪ .‬بس��یاری از فعاالن حوزه معدن نبود اکتش��افات‬ ‫عمقی را عاملی موثر در توسعه معادن می دانند‪ .‬در این زمینه کارشناسان‬ ‫معتقدن��د دلیل عمده س��طحی بودن عمق حفاری معادن در کش��ور این‬ ‫است که در س��ال های اخیر فعالیت پیمانکاران بخش خصوصی در زمینه ‬ ‫اکتشاف با ضعف اطالعاتی روبه رو بوده و به همین دلیل به تازگی فراخوان‬ ‫پهنه های اکتشافی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مورد تاکید واقع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گرچ��ه ای��ن رویکرد باعث می ش��ود حضور بخش خصوص��ی در انجام‬ ‫فرایندهای اکتشافی تشدید شود‪ .‬امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نش��ان می دهد س��ال گذش��ته برخالف رکودی که در بخش معدن وجود‬ ‫داش��ته‪ ،‬حدود ‪ 10‬درصد رش��د ارزش افزوده در این بخش تحقق یافته که‬ ‫با سیاست های جلوگیری از خام فروشی و احیای واحدهای فراوری معادن‬ ‫در سال های اینده این رش��د چندبرابر خواهد شد‪.‬با این حال بهره برداران‬ ‫معادن سنگ اهن در انتظار کاهش بهره مالکانه و تخفیف در حقوق دولتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫مدیریت مرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48377562‬‬ ‫خرید سه دستگاه سوئیپر سرنشین دار‬ ‫‪1394/03/31‬‬ ‫قراردادهای توسعه‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48378324‬‬ ‫‪48378325‬‬ ‫تامین درایو و موتورهای ‪ AC‬و کابل های قدرت و‬ ‫فرمان و کلیه تجهیزات جایگزینی موتورهای ‪ DC‬و‬ ‫تابلوهای ‪ TPS‬در ‪ BWG2‬به همراه نصب‪ ،‬تست‪،‬‬ ‫راه اندازی و اموزش به صورت ‪EPC‬‬ ‫‪1394/04/02‬‬ ‫قراردادهای توسعه‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48391029‬‬ ‫بازرسی‪ ،‬سرویس‪ ،‬نگهداری و تعمیرات سیستم های‬ ‫الیف الین نصب شده در ناحیه فوالد سازی و نورد‬ ‫پیوسته سبا و همچنین شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪4‬‬ ‫مزایده‬ ‫‪9401‬‬ ‫فروش محصوالت جانبی و اقالم ضایعاتی‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬یا ‪ www.msc.ariatender.com‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫(کد اگهی‪ :‬ر‪)94019 -‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان اهن و فوالد‪:‬‬ ‫قیمت اهن و فوالد به کف بازار‬ ‫رسیده است‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫الومینیوم ایران در انتظار جهانی شدن‬ ‫بهناز صفری ‪ -‬گروه معدن‪ :‬براساس سند چشم انداز تولید الومینیوم‬ ‫باید به ‪ 1/5‬میلیون تن برسد و با توجه به اینکه مواد اولیه الومینیوم‬ ‫ج�زو موارد تحریمی اس�ت با برداش�ته ش�دن تحریم ه�ا می توان‬ ‫چش�م انداز خوبی برای این فلز ترس�یم کرد چراک�ه در این صورت‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان اهن و فوالد با بیان‬ ‫اینکه نبود خریدار باعث ش��ده تا کارخانه ها پر از‬ ‫کاالهای انبار شده باشد‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت انواع اهن و‬ ‫فوالد به کف بازار رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمد ازاد با اشاره به اینکه‬ ‫در ح��ال حاضر قیمت انواع اه��ن و فوالد به کف‬ ‫بازار رس��یده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچن��ان در بازار رکود‬ ‫حاکم ب��وده و این امر کاهش قیمت ها را به وجود‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬به نحوی که میلگرد با قیمت ‪1480‬‬ ‫توم��ان و تیراهن ‪ 1700‬توم��ان مورد معامله قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه کارخانه ها برای تهیه مواد اولیه‬ ‫و صرفه جوی��ی اقتص��ادی اقدام ب��ه خرید قراضه‬ ‫می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون قیمت قراضه اهن ‪850‬‬ ‫ت��ا ‪ 900‬هزار تومان اس��ت در حال��ی که که پیش‬ ‫از ای��ن قیمت قراضه ه��زار و ‪ 110‬تا هزار و ‪150‬‬ ‫تومان بود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه اهن و فوالد در ادامه با اش��اره به‬ ‫اینکه در حال حاضر به دلیل نبود خریدار‪ ،‬انبارهای‬ ‫برخی از کارخانه ها پر از کاالهای ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫عنوان نمونه کارخانه ذوب اهن ‪ 850‬هزار تن کاال‬ ‫در انباره��ای خود دپو کرده که این امر نش��ان از‬ ‫ان دارد ک��ه انها باید به س��مت توس��عه صادرات‬ ‫محصوالت خود برای جبران ضرردهی شان باشند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 39‬درصدی صادرات‬ ‫کرومیت‬ ‫ص��ادرات کرومیت ایران در اردیبهش��ت ماه ‪39‬‬ ‫هزار و ‪ 100‬تن ش��د که درمقایسه با مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪ 39/6‬درصد از نظر وزنی کاهش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ 24‬براساس امار منتشر شده‬ ‫از س��وی گمرک جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ارزش‬ ‫ص��ادرات کرومیت ایران در اردیبهش��ت ماه ‪5/5‬‬ ‫میلیون دالر بود که این رقم نسبت به اردیبهشت‬ ‫س��ال ‪ 93‬ح��دود ‪ 52/17‬درصد کاهش را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬در اردیبهشت ماه سال ‪ 93‬حجم صادرات‬ ‫ک��روم افزون بر ‪64‬هزار و ‪ 80‬ت��ن به ارزش ‪11/6‬‬ ‫میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫در مجموع در دو ماه نخس��ت سال جاری نیز ‪67‬‬ ‫هزار تن کرومیت به ارزش ‪ 9/6‬میلیون تن از ایران‬ ‫صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬از‬ ‫نظر حجمی ‪ 10/17‬درصد و از نظر ارزشی ‪25/71‬‬ ‫درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین در دو ماه‬ ‫نخست س��ال قبل میزان صادرات کرومیت ایران‬ ‫‪ 74‬ه��زار و ‪ 600‬ت��ن ب��ه ارزش ‪ 13‬میلیون دالر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در فروردین ماه امسال ‪ 27‬هزار و ‪900‬‬ ‫تن کرومیت از کشور صادر شد که ارزش ان به ‪4‬‬ ‫میلیون و ‪ 100‬هزار دالر رسید‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت‪ ،‬در اردیبهشت ماه همچنین‬ ‫‪ 5/7‬هزار تن سنگ س��رب و کنسانتره های ان به‬ ‫ارزش ‪ 4/2‬میلیون تن از کش��ور صادر شد که در‬ ‫مقایسه با اردیبهشت سال ‪ 93‬از نظر وزنی ‪60/41‬‬ ‫درصد و از لحاظ ارزشی ‪ 65/88‬درصد افت داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در دو ماه نخست سال نیز میزان صادرات سنگ‬ ‫س��رب افزون بر ‪ 6/4‬هزار تن به ارزش ‪ 4/7‬میلیون‬ ‫دالر بود که مجموع این عدد نیز نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل کاهش داشته است‪.‬‬ ‫صادرات سنگ س��رب و کنس��انتره های ان در‬ ‫دو ماه نخست س��ال ‪ 16/9 ،93‬هزار تن به ارزش‬ ‫‪ 14/5‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫صادرات س��نگ مس و کنسانتره های ان نیز در‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ 22/4‬هزار تن به ارزش ‪ 3/9‬میلیون‬ ‫دالر بود ک��ه این قلم از اقالم ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫برعک��س س��ایر موادمعدن��ی فل��زی و غیرفلزی‬ ‫شاهد رش��د چش��مگیری در صادرات بود چراکه‬ ‫حجم صادرات مس در اردیبهش��ت سال ‪ 93‬تنها‬ ‫ه��زار و ‪ 300‬ت��ن ب��ه ارزش ‪ 200‬ه��زار دالر‬ ‫بود‪.‬صادرات مس نیز در دو ماهه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری ‪ 23/5‬هزار تن به ارزش ‪ 4‬میلیون دالر بود‬ ‫درحالی که سال قبل تنها هزار و ‪ 700‬تن مس به‬ ‫ارزش ‪ 300‬هزار دالر صادر شد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تبادل فناوری و اطالعات به س�هولت انجام می ش�ود‪ .‬الومینیوم به‬ ‫خاطر کمبود مواد اولیه و فناوری وابس�ته و مواد اولیه به طور عمده‬ ‫وارداتی‪ ،‬یک صنعت وابس�ته محس�وب می ش�ود در نتیجه یکی از‬ ‫راه های برون رفت از بحران اقتصادی جذب س�رمایه گذاری خارجی‬ ‫اس�ت ‪ .‬معرف�ی ظرفیت های ای�ن صنع�ت می تواند در رس�یدن به‬ ‫چش�م انداز ‪ 1404‬موثر باشد چرا که این صنعت یکی از صنایع انرژی‬ ‫بر دنیا محسوب می ش�ود و بهترین صورت برای تبدیل انرژی مازاد‬ ‫به شکل جامد و صادرات ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم اندازی روشن برای صنایع معدنی‬ ‫محم��د اش��فته اج بیش��ه‪ ،‬مع��اون مال��ی و اقتصادی‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫الومینی��وم المه��دی و هرم��زال ب��ه‬ ‫برگ��زاری اج�لاس معدن و صنایع معدن��ی ایران برای‬ ‫حضور س��رمایه گذاران خارجی برای تمام شرکت های‬ ‫معدن��ی به ویژه الومینیوم بس��یار تاثیر گذار خواهد بود‬ ‫چراکه در همین اجالس افرادی دعوت ش��ده اند که از‬ ‫فاینانسرهایی بوده اند که در تاسیس الومینیوم المهدی‬ ‫شرکت داشته اند‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در این اجالس مذاکراتی درباره مس��ائل‬ ‫و مش��کالتی که با انها روبه رو هستیم خواهیم داشت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن چنین گردهمایی رویکرد بس��یار مناس��ب و‬ ‫خوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان می کند‪ :‬براساس سند چشم انداز تولید‬ ‫الومینیوم باید به ‪ 1/5‬میلیون تن برس��د که الومینیوم‬ ‫المهدی نقش بس��یار حس��اس و تاثیر گ��ذاری در این‬ ‫زمینه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬با توجه به اینکه صنعت الومینیوم‬ ‫تحریم اس��ت با برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا می توانیم‬ ‫چشم انداز خوبی ترس��یم کنیم چرا که تبادل فناوری و‬ ‫اطالعات به سهولت انجام می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کن��د‪ :‬بیش��تر فناوری ه��ای ک��ه در‬ ‫الومینیوم س��ازی مورد اس��تفاده قرار می گیرد اروپایی‬ ‫است درنتیجه برگزاری اجالس و از میان رفتن تحریم‬ ‫موجب می ش��ود پیشرفت قابل مالحظه ای را در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬الومینیوم المهدی جزو شرکت های‬ ‫اصل ‪ 44‬اس��ت ک��ه در بحث ه��ای س��رمایه گذاری با‬ ‫مش��کالتی مواجه است و اگر این مشکالت مرتفع شود‬ ‫امکان تولید و بهره وری افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫اش��فته اج بیشه درباره بحث خصوصی سازی می گوید‪:‬‬ ‫یکی از مس��ائلی که در زمینه الومینیوم المهدی وجود‬ ‫دارد بحث خصوصی س��ازی اس��ت و این ش��رکت باید‬ ‫به بخش خصوصی واگذار ش��ود البت��ه باید ببینیم نوع‬ ‫واگذاری ها چگونه در بورس انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره میزان تولید ساالنه این شرکت بیان می کند‪:‬‬ ‫ظرفیت اس��می تولید س��االنه ‪ 250‬هزار تن است ولی‬ ‫به خاطر مش��کالتی که در زمینه برقرسانی وجود دارد‬ ‫تولی��د ‪ 180‬ه��زار تن برنامه ریزی ش��ده و قرار اس��ت‬ ‫ظرفی��ت باقیمانده با خرید نیروگاه ‪ 500‬مگابایتی تا ‪2‬‬ ‫سال اینده فعال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�روج از بح�ران اقتص�ادی نیازمن�د ج�ذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫علی اکبر گل��کار‪ ،‬عضو هیات مدیره الومینیوم «ایرالکو»‬ ‫به‬ ‫می گوید‪ :‬الومینیوم از ابتدا به خاطر نداش��تن‬ ‫م��واد اولیه و فن��اوری‪ ،‬به صنایع و م��واد اولیه وارداتی‬ ‫وابس��ته اس��ت به همین دلیل یک صنعت اسیب پذیر‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬الومینیوم در چین‪ ،‬استرالیا و روسیه هم‬ ‫تولید می شود اما در گذشته تولید ان در ایران به دلیل‬ ‫دارا بودن مزیت هایی از جمله ارزان بودن انرژی و نیروی‬ ‫کار در اولوی��ت قرار داش��ت ولی اکنون بخش��ی از این‬ ‫مزیت ه��ا از بین رفته و به این صورت نیس��ت زیرا هم‬ ‫یارانه برقی که به این بخش تعلق می گرفت دیگر وجود‬ ‫ندارد و برق گران ش��ده و از سوی دیگر نیروی انسانی‬ ‫نیز مزیت ارزانی محسوب نمی شود‪.‬‬ ‫وی بیان می کند‪ :‬این در حالی اس��ت که برای رقابت با‬ ‫سایر کشورهای جهان نیازمند مواد اولیه‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫و انرژی ارزان هستیم تا قادر به رقابت باشیم‪.‬‬ ‫گلکار تصری��ح می کند‪ :‬فلزاتی همچ��ون فوالد و مس‬ ‫و الومینی��وم جزو فلزات اس��تراتژیک هس��تند و باید‬ ‫بیش��تر مورد توجه قرار گیرند تا مش��کالتی که در این‬ ‫حوزه وجود دارد برطرف ش��ود و قیمت تمام ش��ده این‬ ‫محصوالت باال نرود و توان رقابت با س��ایر کش��ورهای‬ ‫دنیا پایین نیاید‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در عی��ن ح��ال این امر که ب��رای مواد‬ ‫معدنی ارزش افزوده ایجاد ش��ود باید جدی گرفته شود‬ ‫تا خام فروشی از بین برود و صنایع پایین دستی تقویت‬ ‫ش��وند‪.‬وی عنوان می کند‪ :‬یکی از راه های برون رفت از‬ ‫بحران اقتصادی جذب س��رمایه گذاری خارجی اس��ت‬ ‫که اگر بخواهیم در تولید شمش الومینیوم به پایداری‬ ‫برسیم باید بتوانیم این صنعت را توسعه داده و فناوری‬ ‫ان را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫گلکار درب��اره کش��ورهای تولید کنن��ده الومینیوم در‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس می گوید‪ :‬کشورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس هر سال با حامی های مالی داخلی اقدام به‬ ‫برگزاری مجامع بزرگ می کنن��د و از تولیدکنندگان و‬ ‫اساتید کشورهای بزرگ الومینیوم دعوت به عمل اورده‬ ‫و با انها تبادل اطالعات می کنند تا بتوانند روی صنایع‬ ‫ی بگذارند‪.‬‬ ‫خود تاثیرات مثبت ‬ ‫وی تاکی��د می کند‪ :‬توس��عه معادن بوکس��یت عالوه بر‬ ‫ارزش های اقتصادی که برای کشور ما به همراه می اورد‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شستا در گفت وگو با‬ ‫موجب افزایش اش��تغالزایی ش��ده و در نتیجه اقتصاد‬ ‫شکل بهتری به خود می گیرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره الومینی��وم جنوب (س��الکو) و تاثیر گذاری‬ ‫ان روی تولید الومینیوم کش��ور می گوید‪ :‬س��الکو قرار‬ ‫است یکی از قطب های صنعت الومینیوم شود و به رفع‬ ‫نیازهای داخل کشور کمک کند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬ه��ر قدر تولید بیش��تر باش��د به همان‬ ‫نس��بت کیفیت باال رفته و رقابت نی��ز افزایش می یابد‬ ‫بنابرای��ن برای باال رفتن میزان تولید نیاز اس��ت که در‬ ‫وهله نخس��ت از وابس��تگی به مواد اولیه کاسته شده و‬ ‫در کشور اقدامات اساس��ی برای تولید مواد اولیه انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬هر قدر بتوانیم کشور را از وابستگی‬ ‫به مواد اولیه و فناوری به س��ایر کش��ورها دور کنیم به‬ ‫همان نسبت می توانیم در این زمینه تاثیر گذارتر بوده و‬ ‫گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫گل��کار درب��اره اج�لاس مع��دن و صنای��ع معدن��ی و‬ ‫تاثیر گ��ذاری ان بر صنایع پایین دس��تی بیان می کند‪:‬‬ ‫هر چه تبادل اطالعات بین کش��ورها بیش��تر باش��د به‬ ‫همان نسبت میزان پیشرفت هم افزایش می یابد چرا که‬ ‫هم با فناوری های س��ایر کش��ورها و نحوه استفاده انها‬ ‫مطلع می ش��وند و ه��م اینکه می توانن��د ظرفیت های‬ ‫یکدیگر را مورد ارزیابی قرار دهند‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫استحصال فلز منیزیم نیازمند فناوری و سرمایه گذاری است‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬ب��ا توجه به وج��ود فلز‬ ‫منیزیم و دولومیت در شهرس��تان نهاوند‬ ‫پیش��نهادی از س��وی اس��تانداری استان‬ ‫همدان به ش��رکت س��رمایه گذاری تامین‬ ‫اجتماع��ی (شس��تا) ب��رای هم��کاری در‬ ‫زمینه اس��تحصال فلز منیزیم ارائه شده تا‬ ‫سرمایه گذاری های الزم برای اجرایی شدن‬ ‫این طرح انجام ش��ود‪ .‬درب��اره چگونگی و‬ ‫نوع همکاری ه��ا در این طرح گفت وگویی‬ ‫با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شستا‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫احم��د فیاض بخش؛ مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری تامین اجتماعی ( شس��تا)‬ ‫درباره همکاری شس��تا با پ��روژه کارخانه‬ ‫منیزی��م در شهرس��تان نهاون��د به‬ ‫گفت‪ :‬بین معاونت توسعه و سرمایه گذاری‬ ‫استانداری استان همدان و شستا مذاکرات‬ ‫اولی��ه درب��اره کمک به رش��د و توس��عه‬ ‫زیر س��اخت های صنعتی و معدنی اس��تان‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابراین مش��ارکت و حضور‬ ‫شس��تا در طرح ه��ای معدن��ی و صنعتی‬ ‫دارای توجیه اقتصادی‪ ،‬از طرف استانداری‬ ‫هم��دان پیش��نهاد ش��د تا این ش��رکت‬ ‫مامور پیگیری طرح پیش��نهادی با عنوان‬ ‫«اس��تحصال فلز منیزیم از م��اده معدنی‬ ‫دولومیت» باشد‪.‬‬ ‫فیاض بخ��ش تاکید کرد‪ :‬بر این اس��اس‬ ‫مناطق مس��تعد و امید بخش اس��تان واقع‬ ‫در شهرس��تان نهاوند مورد شناسایی اولیه‬ ‫قرارگرفت؛ البته این طرح هنوز در مرحله‬ ‫مطالعات اولیه ب��وده و هیچ گونه مطالعات‬ ‫امکان س��نجی‪ ،‬جانمای��ی و طراح��ی در‬ ‫این باره انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره می��زان س��رمایه گذاری در‬ ‫ای��ن حوزه بیان ک��رد‪ :‬ازانجا که مطالعات‬ ‫امکان س��نجی‪ ،‬فنی و اقتصادی اولیه هنوز‬ ‫انجام نش��ده درحال حاضر براورد دقیقی‬ ‫از میزان س��رمایه گذاری اولیه موردنیاز در‬ ‫دس��ت نیس��ت‪.‬فیاض بخش تصریح کرد‪:‬‬ ‫از انجا ک��ه تاکنون در زمینه اس��تحصال‬ ‫فلز منیزیم درکش��وربه جز ی��ک مورد به‬ ‫ظرفیت ‪ 6000‬تن در س��ال با مش��ارکت‬ ‫بانک صنعت و مع��دن و بخش خصوصی‪،‬‬ ‫اق��دام موثری انجام نش��ده‪ ،‬دانش فنی در‬ ‫این زمینه نیز محدود است‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه صادرات‬ ‫محور بودن این محصول و اس��تعدادهای‬ ‫دولومیت��ی از لح��اظ مواد اولی��ه و انرژی‬ ‫ف��راوان گاز طبیع��ی ب��ه نظ��ر می رس��د‬ ‫ظرفیت های س��رمایه گذاری در این زمینه‬ ‫بس��یار زیاد خواهد ب��ود‪.‬وی درباره میزان‬ ‫ذخایر اکس��ید منیزیم بی��ان کرد‪ :‬درحال‬ ‫حاضر دو منبع به نس��بت ب��زرگ معدنی‬ ‫ب��ه منظور اس��تحصال و تولید فلز منیزیم‬ ‫شناس��ایی ش��ده ک��ه اول��ی اس��تحصال‬ ‫فلزمنیزیم از امالح موجود در اب شورابه ها‬ ‫دریاه��ای ازاد و پالیای طبیعی اس��ت‪ ،‬و‬ ‫دوم��ی اس��تحصال فلز منیزیم از س��نگ‬ ‫دولومی��ت که ای��ن روش دوم تا حدودی‬ ‫جدید ب��وده و از نظر قیمت تمام ش��ده و‬ ‫درجه خلوص محصول ب��ا روش اول قابل‬ ‫مقایس��ه نیس��ت و به تازگی در دنیا مورد‬ ‫توجه واقع شده اس��ت‪ .‬روش اول نه برای‬ ‫تولید فلز منیزیم‪ ،‬بلکه برای تولید اکسید‬ ‫منیزیم مرغوب با کاربری خوراکی‪ ،‬دارویی‬ ‫و نسوز قابل توصیه است‪.‬‬ ‫فیاض بخش افزود‪ :‬کش��ور ما نیز با توجه‬ ‫ب��ه ذخایر عظیم گاز طبیعی به عنوان یک‬ ‫ان��رژی پ��اک و در دس��ترس و همچنین‬ ‫ذخائر عظیمی از دولومیت با غنای اکسید‬ ‫منیزی��م ب��اال در حاش��یه سلس��له جبال‬ ‫زاگرس و نواحی ایران مرکزی از این قاعده‬ ‫مس��تثنا نبوده و می تواند در صورت وجود‬ ‫دانش فنی مورد نیاز‪ ،‬از این ظرفیت طبیعی‬ ‫و ذخیره خدادادی بهره برداری کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬البته در زمینه اکتشاف‬ ‫منابع دولومیتی کش��ور تاکنون مطالعات‬ ‫اکتش��افی دقیق و مدونی انجام شده‪ ،‬که با‬ ‫توج��ه به اهمیت این مطلب‪ ،‬انجام این کار‬ ‫توجیه پذیری الزم را دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬اطالعات دقیقی درباره‬ ‫نوع و میزان ذخایر دولومیتی کشور وجود‬ ‫ندارد بنابراین برای دس��تیابی به اطالعات‬ ‫دقیق تر نیازمند اکتشافات سیستماتیک در‬ ‫این زمینه در سطح کشور هستیم‪.‬‬ ‫به گفته مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری‬ ‫شستا؛ غیر از منابع معدنی جامد‪ ،‬شورابه ها‬ ‫و دریاچه ه��ای نمکی کش��ور ظرفیت های‬ ‫قابل توجهی برای استحصال اکسید منیزیم‬ ‫هس��تند‪.‬فیاض بخش درباره سهم شرکت‬ ‫شستا در این طرح بیان کرد‪ :‬شرکت شستا‬ ‫در صورت فراهم شدن ش��رایط و ارزیابی‬ ‫مثبت از اجرای این طرح در استان همدان‪،‬‬ ‫اقدام به انجام مطالعات دقیق امکان سنجی‬ ‫و جانمای��ی طرح می کند و پ��س از ان و‬ ‫ب��ا اس��تفاده ازمنابع داخل��ی و همچنین‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت و اعتبارات استانی‬ ‫اقدام به انجام مطالعات اکتشافی تفصیلی‬ ‫و س��پس در صورت دس��تیابی ب��ه ذخایر‬ ‫قطع��ی موردنی��از‪ ،‬به تجهی��ز و راه اندازی‬ ‫معدن و طراحی و ساخت کارخانه فراوری‬ ‫و اس��تحصال فلز منیزیم اق��دام می کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره فناوری ه��ای ب��ه کار رفته در‬ ‫این طرح گف��ت‪ :‬از انجا که درحال حاضر‬ ‫دانش فنی اس��تحصال فلز منیزیم در اشل‬ ‫صنعتی در حال بومی سازی درکشوراست‪،‬‬ ‫این مجموعه س��عی دارد تا ب��ا حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان داخلی‪ ،‬در صورت‬ ‫ام��کان تمام یا قس��متی از تجهیزات را با‬ ‫تکیه براین فناوری بومی سازی شده‪ ،‬تهیه‬ ‫و تجهیز کند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫مهدیه ش�کری ـ گروه تجارت‪« :‬احتمال‬ ‫تغییر قیمت در محصوالت لبنی»؛ خبری که‬ ‫در روزهای گذشته تیتر بسیاری از رسانه بود و‬ ‫گمانه زنی های��ی نیز درباره افزایش قیمت این‬ ‫محصول در رس��انه ها شده است‪ .‬کارشناسان‬ ‫بازار ب��ر این موضوع تاکی��د دارند که افزایش‬ ‫در قیمت محصوالت لبنی تاثیری انکارناپذیر‬ ‫در ب��ازار دارد‪ .‬تاثی��ری که س��عید س��لطانی‬ ‫سروس��تانی‪ ،‬مدیرعام��ل اتحادی��ه مرکزی‬ ‫دام��داران درباره ان ب��ه‬ ‫می گوید‪ :‬این‬ ‫تاثیر در بازار‪ ،‬منفی خواهد بود و میزان خرید‬ ‫محصوالت لبنی از سوی مردم کاهش خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬به گفت��ه او نقش دول��ت در کمک به‬ ‫بهبود و ایجاد ثبات در این وضعیت بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر رضا باکری‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫لبنی��ات درباره این موضوع معتقد اس��ت‪ :‬در‬ ‫صورتی ک��ه کارخانه های تولی��د محصوالت‬ ‫لبنی در تولید این محصول دچار زیان ش��وند‪،‬‬ ‫با انجام اقدامات کارشناسی مجبور به افزایش‬ ‫قیمت خواهند شد‪.‬‬ ‫بنا به درخواس��ت برخ��ی از تولیدکنندگان‬ ‫لبنی��ات و روغن نبات��ی به کارگ��روه تنظیم‬ ‫بازار مبنی ب��ر افزایش قیمت این محصوالت‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از‬ ‫انتقال این درخواس��ت ها به سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولی��د کنن��دگان خبر‬ ‫داده و گفت‪ :‬قرار اس��ت در این سازمان درباره‬ ‫درخواس��ت فعاالن این صن��ف تصمیم گیری‬ ‫شود‪ .‬البته ممکن است در این تصمیم گیری‪،‬‬ ‫افزایش یا کاهش��ی بر درص��د افزایش قیمت‬ ‫پیشنهادی اعمال شود‪ .‬به گفته محمود نوابی‪،‬‬ ‫با توجه به بخشنامه معاون اول رییس جمهور‬ ‫مبنی ب��ر هماهنگی هر گونه افزایش قیمت با‬ ‫کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬تقاضای تولیدکنندگان‬ ‫لبنیات و روغن نباتی برای بررسی کارشناسی‬ ‫قیمت‪ ،‬در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ام��ا ه��ر انچ��ه کارگ��روه تنظی��م ب��ازار‬ ‫ب��رای افزای��ش قیم��ت ای��ن دو کاال مصوب‬ ‫کن��د‪ ،‬س��ازمان حمای��ت تولیدکنن��دگان و‬ ‫مصرف کنن��دگان ناظر بر حس��ن اجرای ان‬ ‫خواه��د بود و اج��ازه تخلف��ات را نخواهد داد‬ ‫اما ت��ا زمانی که کارگروه نظ��ر نهایی را اعالم‬ ‫نکند‪ ،‬هرگونه افزای��ش قیمتی در بازار تخلف‬ ‫به حساب می اید‪ .‬تاثیر قیمت لبنیات بر بازار‪،‬‬ ‫موضوعی انکارناپذیر اس��ت؛ چ��را که لبنیات‬ ‫یکی از مواد اولیه تهیه بس��یاری از محصوالت‬ ‫و کاالهای موجود در بازار است‪.‬‬ ‫به این ترتیب نخس��تین سوالی که در ذهن‬ ‫مردم ایجاد می ش��ود این اس��ت که با افزایش‬ ‫قیمت لبنیات‪ ،‬قیمت س��ایر کاالهای موجود‬ ‫در ب��ازار که در ارتباط با لبنیات هس��تند‪ ،‬چه‬ ‫تغیی��ری خواهد ک��رد؟ ایا ای��ن قیمت ها نیز‬ ‫افزایش خواه��د یاف��ت؟ و در نهایت افزایش‬ ‫قیم��ت لبنیات بر ب��ازار چه تاثی��ری خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫‹ ‹تاثیر منفی در بازار‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه مرکزی دامداران ایران‬ ‫در پاس��خ به این سوال ها‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬افزایش قیمت لبنیات تاثیری منفی‬ ‫در بازار داشته و این تاثیر را می توان در میدان‬ ‫فروش دید‪ .‬چ��ون با افزای��ش قیمت‪ ،‬قدرت‬ ‫خرید مردم کمتر خواهد ش��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫باید چاره ای برای حل این مش��کل اندیشیده‬ ‫ش��ود چراکه در غیراین صورت‪ ،‬میزان تقاضا‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫انگلیسی ها بر سر دوراهی ماندن یا رفتن‬ ‫«سفره» ایران میزبان وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در گفت وگو با فعاالن بازار بررسی می کند‬ ‫غرش ارام قیمت شیر‬ ‫برای محصوالت لبنی پایین می اید و کارخانه‬ ‫نی��ز متعادل با میزان تقاضا‪ ،‬ش��یر خ��ام را از‬ ‫دامداری خری��داری می کند و در نتیجه زیان‬ ‫اصلی به دامداران وارد می شود‪.‬‬ ‫س��عید س��لطانی سروس��تانی با اش��اره به‬ ‫مشکل دیگری که به واس��طه افزایش قیمت‬ ‫ش��یر به وجود می اید‪ ،‬بیان می کند‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر باید به س��بد کاالی مردم نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫چ��ون م��ردم س��بد کاالی خود را بر اس��اس‬ ‫درامدشان تنظیم می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین ب��ا افزایش قیمت لبنیات و با توجه‬ ‫ب��ه هزینه ه��ای زندگی‪ ،‬ق��درت خرید مردم‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬پیش��نهادی که سروس��تانی‬ ‫برای بهب��ود این وضعی��ت می دهد راهکاری‬ ‫اس��ت که می توان ان را قابل اجرا دانست‪ .‬او به‬ ‫قانون افزایش به��ره وری درباره تعیین قیمت‬ ‫و همچنی��ن خرید تضمینی ش��یر در س��طح‬ ‫گس��ترده و نامحدود اش��اره می کند و معتقد‬ ‫اس��ت با اجرای این طرح‪ ،‬شیر‪ ،‬قیمت واقعی‬ ‫خود را پی��دا می کند‪ .‬البته بای��د به این نکته‬ ‫نی��ز توجه کرد ک��ه قیمت تمام ش��ده کاالها‬ ‫در مقایس��ه با سال گذش��ته تفاوت دارد و این‬ ‫موض��وع را در هی��چ یک از کااله��ا و خدمات‬ ‫نیز نمی توان نادیده گرفت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬قرار بر این بود که کارخانه ها‬ ‫شیر خام را با قیمت ‪ ۱۴۴۰‬تومان از دامداران‬ ‫خری��داری کنند اما متاس��فانه ای��ن تصمیم‬ ‫هنوز اجرایی نش��ده و تمامی مس��ائلی که در‬ ‫حوزه لبنیات و قیم��ت انها وجود دارد به این‬ ‫تصمیم ها وابسته است‪.‬‬ ‫در این میان ش��اید این سوال به ذهن برسد‬ ‫که ایا درخواس��ت تولید کنندگان محصوالت‬ ‫لبنی برای افزایش قیم��ت محصول‪ ،‬به دلیل‬ ‫افزایش قیمت بنزین و س��وخت بوده اس��ت؟‬ ‫س��والی ک��ه مدیرعام��ل اتحادی��ه مرک��زی‬ ‫دامداران ایران در پاس��خ به ان می گوید‪ :‬این‬ ‫موضوع نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل در‬ ‫تعیین قیمت لبنیات تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬با توجه به افزایش قیمت حامل های‬ ‫انرژی‪ ،‬این قیمت ها نیز تغییر می کند‪ .‬س��عید‬ ‫سلطانی سروستانی معتقد است‪ :‬شیری که به‬ ‫کارخانه ها فروخته می ش��ود‪ ،‬حاصل تالش و‬ ‫زحمت دامدار است بنابراین باید این محصول‬ ‫با قیمتی کارشناس��ی شده و سودی عادالنه از‬ ‫او خریداری شود‪.‬‬ ‫در نتیجه اگر دولت بر اساس پیش بینی های‬ ‫برنامه توسعه قصد انجام کاری برای بهبود این‬ ‫وضعی��ت دارد‪ ،‬باید به مردم در خرید بیش��تر‬ ‫لبنیات کم��ک کند و این کمک ه��ا می تواند‬ ‫از بع��د اقتصادی و همچنی��ن از بعد فرهنگی‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین دولت می تواند به دامدار نیز‬ ‫در بهب��ود رون��د کار کمک کند به این ش��کل‬ ‫که وی را به تولید هرچه بیش��تر این محصول‬ ‫تشویق کرده و اگر بازار کشش و توانایی خرید‬ ‫این محصول را نداش��ت و با قیمتی اندک شیر‬ ‫را از دامدار خری��داری کرد‪ ،‬این مابه تفاوت را‬ ‫دول��ت به دامدار پرداخت کند که نه مردم و نه‬ ‫تولید کننده دچار ضرر و زیان نش��وند‪ .‬در واقع‬ ‫این کار هم به س��ود تولیدکننده است و هم به‬ ‫سود مصرف کننده‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواستی از سوی کارخانه ها‬ ‫در این میان اما ش��نیدن صحبت های دیگر‬ ‫فعاالن بازار ش��یر و لبنی��ات نیز خالی از لطف‬ ‫نیس��ت چراک��ه به ان��دازه بزرگی و وس��عت‬ ‫این ب��ازار‪ ،‬تنوع دیدگاه نیز درب��اره اتفاقات و‬ ‫تصمیم های جدید وجود دارد‪.‬‬ ‫رض��ا باک��ری‪ ،‬دبی��ر انجمن فروش��ندگان‬ ‫لبنی��ات‪ ،‬در گفت وگ��و با‬ ‫و با اش��اره به‬ ‫اینک��ه درخواس��ت افزایش قیمت از س��وی‬ ‫انجم��ن نب��وده اس��ت‪ ،‬تصریح می کن��د‪ :‬به‬ ‫تمامی کارخانه ها اع�لام کرده ایم در صورتی‬ ‫که درخواستی مبنی بر افزایش قیمت دارید‪،‬‬ ‫خودت��ان مکاتب��ات الزم را به س��ازمان های‬ ‫مربوط انجام دهید چراک��ه انجمن این کار را‬ ‫انجام نخواهد داد‪ .‬ب��ه گفته او انجمن لبنیات‬ ‫فقط در بخش ه��ای عمومی مکاتبات را انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫این بخش های عمومی ش��امل اثربخش��ی‬ ‫اقالم و قیمت تمام ش��ده محصوالت در سال‬ ‫‪ ۹۴‬در مقایسه با س��ال گذشته است و در این‬ ‫بررسی درخواست داده شده که ‪۵‬درصد تاثیر‬ ‫افزایش قیمت در قیمت تمام ش��ده محصول‪،‬‬ ‫را محاس��به کنن��د‪ .‬در واقع اگ��ر کارخانه ای‬ ‫کاالی��ی دارد که این کاال ب��رای کارخانه زیان‬ ‫و ضرر داش��ته خود کارخانه برای رس��یدگی‬ ‫به این ض��رر باید پیگیری ه��ای الزم را انجام‬ ‫دهد و انجمن مس��ئولیت و نقش��ی را در این‬ ‫درخواست به عهده نگرفته است‪ .‬باکری یاداور‬ ‫می ش��ود‪ :‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولید کنن��دگان نیز برای پاس��خ دادن به این‬ ‫درخواس��ت ها در وهله اول کار را کارشناسی‬ ‫می کن��د و وظیف��ه تعیین قیم��ت را به عهده‬ ‫ندارد بنابراین با انجام کارشناس��ی های الزم‬ ‫روی درخواس��ت های کارخان��ه ه��ا‪ ،‬انه��ا را‬ ‫ب��رای تعیین قیم��ت نهایی به س��تاد تنظیم‬ ‫بازار کش��ور برمی گرداند تا این س��تاد قیمت‬ ‫نهای��ی را به بازار اعالم کند‪ .‬او تصریح می کند‪:‬‬ ‫ممکن اس��ت تغییر قیمت ش��یر خام بر همه‬ ‫محصوالت لبن��ی تاثیر بگذارد اما به این نکته‬ ‫نیز باید توجه کرد که همه کاالها و محصوالت‬ ‫تاثی��ر چندانی بر هم ندارن��د و نمی توان ادعا‬ ‫ک��رد که لزوما تغییر در قیمت یک محصول به‬ ‫تغییر در قیمت سایر محصوالت منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر بر سرانه مصرف شیر‬ ‫پایین بودن س��رانه مصرف ش��یر در کشور‬ ‫از موضوعاتی اس��ت که به نحوی س��ازمان ها‬ ‫و وزارتخانه ه��ای مختل��ف از جمل��ه وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬اموزش و درمان پزشکی را به خود‬ ‫درگیر کرده اس��ت‪ .‬این موض��وع که می توان‬ ‫از ان ب��ا عنوان یک معضل نام برد باعث ش��ده‬ ‫تا س��ازمان های مختلف با همکاری س��ازمان‬ ‫صداو س��یما به برنامه ریزی و فرهنگ س��ازی‬ ‫برای مصرف هرچه بیش��تر شیر و محصوالت‬ ‫لبنی بپردازند‪.‬‬ ‫اما اگر قرار باش��د قیم��ت محصوالت لبنی‬ ‫افزایش یاب��د‪ ،‬ایا تعادل ای��ن برنامه ها به هم‬ ‫نخواه��د خورد؟ رضا باکری در پاس��خ به این‬ ‫می گوی��د‪ :‬این موض��وع تا‬ ‫س��وال ب��ه‬ ‫ح��دودی به عرض��ه و تقاضا در بازار بس��تگی‬ ‫دارد و در واقع تقاضای مردم برای درخواست‬ ‫لبنیات و عرض��ه کارخانه ها خود تعادلی را به‬ ‫وجود می اورد اما اگر کارخانه ای هنگام عرضه‬ ‫این محصول دچار ضرر و زیان ش��ود‪ ،‬مجبور‬ ‫می ش��ود که قیمت را افزایش دهد‪ .‬اما ممکن‬ ‫است در این شرایط‪ ،‬کارخانه مربوط با کاهش‬ ‫خرید مواجه ش��ود و در نتیج��ه تولید ان نیز‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬بنابراین این بنگاه یا ش��رکت‬ ‫اس��ت که تش��خیص می دهد که افزایش در‬ ‫قیمت می تواند به س��ود ب��رای کارخانه منجر‬ ‫شود یا وضعیت موجود س��ود بیشتری دارد؟‬ ‫در این شرایط‪ ،‬کارخانه ها وضعیتی را انتخاب‬ ‫می کنند که زیان و ضرر کمتری را برای ش��ان‬ ‫به همراه داشته باشد‪ .‬در نتیجه می توان گفت‬ ‫ک��ه این امر به میزان عرض��ه و تقاضا در بازار و‬ ‫تصمیم کارخانه ها بستگی دارد و نمی توان به‬ ‫طور صریح درباره ان نظر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئوالنی که پاسخگو نبودند‬ ‫برای تکمیل روند این گزارش و گرفتن پاسخ‬ ‫از مسئوالن سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان تماس ه��ای زی��ادی ب��ا‬ ‫مسئوالن این سازمان گرفته شد که متاسفانه‬ ‫هیچ کدام از مس��ئوالن پاس��خی به خبرنگار‬ ‫ندادند‪ .‬افزای��ش در قیمت محصوالت‬ ‫لبنی نیازمند اقداماتی کارشناس��ی ش��ده از‬ ‫س��وی کارشناس��ان و فعاالن این عرصه است‬ ‫که اظهارنظ��ر درباره ان به راحتی امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بنابراین اگر قرار است در این زمینه افزایش‬ ‫قیمت��ی رخ دهد باید به قدرت مردم در خرید‬ ‫ای��ن محص��والت کمک های��ی ارائه ش��ود تا‬ ‫محصوالت لبنی از س��بد خری��د مردم حذف‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫‪ :‬س��ازمان توس��عه تج��ارت انعق��اد‬ ‫تفاهمنام��ه ای را در دس��تور کار دارد که بر اس��اس‬ ‫ان خطوط منظم کش��تیرانی در ح��وزه دریای خزر‬ ‫راه ان��دازی می ش��وند‪ .‬ول��ی اهلل افخم��ی راد‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران گفت‪ :‬انعقاد تفاهمنامه‬ ‫با ش��رکت کش��تیرانی ایران برای راه اندازی خطوط‬ ‫منظم کشتی در اب های دریای خزر با هدف کمک‬ ‫ب��ه صادرکنندگان برای افزایش صادرات به روس��یه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬سید محمود نوابی‪ ،‬رییس سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫کاالهای خارجی‪ ،‬قاچاق هس��تند که این امر ضربه‬ ‫زی��ادی به تولید داخلی وارد کرده و فرهنگ مصرف‬ ‫را در بین مردم تغییر می دهد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان باید در کشور نهادینه‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه ریزی برای نهادین ه کردن حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دس��تور کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬احمد پورفالح‪ ،‬رییس کمیسیون صنایع‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره به پای��ان یافتن دوره‬ ‫زمان��ی عضویت ایران در س��ازمان تج��ارت جهانی‬ ‫(دبلیوتی او) به عنوان عضو ناظر گفت‪ ۱۰ :‬سال برای‬ ‫این اقدام کافی نبود‪ .‬بسیاری از کشور ها مانند چین‪،‬‬ ‫روس��یه و عربستان چندین دهه منتظر ماندند تا به‬ ‫(دبلیوتی او) راه پیدا کردند‪ .‬واقعیت این اس��ت فکر‬ ‫نمی کنم که در ارتباط با موضوع خصوصی سازی ها‪،‬‬ ‫چابک س��ازی دولت و ق��درت بخش��یدن به بخش‬ ‫خصوصی و تشکل ها چندان موفق عمل کرده باشیم‪.‬‬ ‫پان�ا‪ :‬مس��عود کرباس��یان‪ ،‬ریی��س کل گمرک‬ ‫ای��ران با بیان اینکه نقش ای��ران در ترانزیت منطقه‬ ‫محس��وس و قابل توجه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ران با ‪۱۵‬‬ ‫کشور همسایه است که ‪ ۷‬کشور در خشکی محصور‬ ‫شده و همسایگان نمی توانند نقش ایران در ترانزیت‬ ‫را نادی��ده بگیرند‪ .‬وی درباره اخرین وضعیت احیای‬ ‫جاده ابریش��م تصریح کرد‪ :‬رییس جمهوری چین از‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۳‬م طرح جدیدی ب��ا عنوان «کمربندی‬ ‫جاده و جاده ابریشم» را مطرح کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪« :‬اولریش گریلو»‪ ،‬رییس فدراسیون صنایع‬ ‫المان (ب‪.‬د‪.‬ای) از اینکه کشورش ممکن است بازار‬ ‫پرس��ود ایران را به دلیل ش��تاب دیگر رقیبان برای‬ ‫امضای توافقنامه های تجاری با ایران از دست بدهد‪،‬‬ ‫اب��راز نگرانی کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬ایران می تواند یک بازار‬ ‫جالب و مورد عالقه پس از لغو تحریم ها باشد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اکسپو‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫گزارش خبرنگار اعزامی‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫از اکسپو ‪2015‬‬ ‫«سفره» ایران میزبان‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫گروه تجارت‪ :‬بعد از مراس�م افتتاحیه اکس�پو ‪ 2015‬میالن و بازگش�ایی رس�می پاویون‬ ‫کش�ورمان ‪ ،‬این گردهمایی روزهای ارام و نس�بتا بدون خبری را سپری می کرد تا اینکه‬ ‫بازدید وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه از حضور متفاوت ایران در بزرگترین نمایشگاه‬ ‫جهانی به رویداد مهم یک ماه اخیر تبدیل شد‪ .‬اکسپو در فضایی به مساحت بیش از یک‬ ‫میلیون متر مربع با حضور بیش از ‪ 140‬کشور شرکت کننده در این رویداد مهم بین المللی‬ ‫برگزار ش�ده اس�ت و تاکنون بیش از ‪ 2‬میلیون و ‪ 700‬هزار تن از این نمایش�گاه بازدید‬ ‫کرده اند‪.‬در ماه جاری میالدی (ژوئن) برخی از ش�خصیت های سیاس�ی و سران دولت ها‬ ‫و کش�ورها از جمله والدیمیر پوتین رییس جمهور روس�یه‪ ،‬دیوید کامرون نخست وزیر‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانس�وا اوالند رییس جمهور فرانس�ه و احتماال انگال مرکل صدراعظم المان و‬ ‫که هم اکنون در‬ ‫میش�ل اوباما از این نمایشگاه بازدید می کنند‪ .‬خبرنگار گسترش‬ ‫ایتالیا مستقر است گزارشی از این بازدید و اخرین تحوالت شهرک اکسپو میالن را برای‬ ‫ما ارسال کرده که خواندن ان خالی از لطف نیست‪:‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪ :‬حضور ایران در اکسپو ‪ 2015‬زنده‪ ،‬پویا و قابل توجه است‬ ‫محمود حجتی‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی از بازدیدکنندگان‬ ‫ویژه اکس��پو ‪ 2015‬و البته پاویون ایران بود که با چند‬ ‫هدف کلیدی به ایتالیا س��فر ک��رد و در زمان بازدید از‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بخش های مختلف سازه ایران به خبرنگار‬ ‫من از همه دست اندرکاران مجموعه اکسپو که مسئول‬ ‫برگزاری این نمایشگاه هستند‪ ،‬تشکر می کنم‪ .‬به ویژه از‬ ‫برادر ارجمندم اق��ای مهندس نعمت زاده‪ ،‬وزیر محترم‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت که همت به خ��رج دادند و‬ ‫این اتف��اق بزرگ را طرح ریزی کرده و با پش��تیبانی و‬ ‫پیگیری ان را به س��رانجام رساندند‪ .‬همچنین به اقای‬ ‫اس��فهبدی و هم��کاران ایش��ان در بخش های مختلف‬ ‫بازدید وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه‬ ‫گفت وگوی‬ ‫اجرای نمایش سنتی توسط گروه هنرمندان ایرانی در فضای باز‬ ‫دولتی و بخش ه��ای خصوصی که این مجموعه خوب‪،‬‬ ‫زنده‪ ،‬پویا و قابل توجه را در کنار بیش از ‪ 100‬کش��ور‬ ‫مختلف برپا کردند‪ ،‬خسته نباشید می گویم‪ .‬سازه ای که‬ ‫در ش��هرک اکس��پو به عنوان جایگاه ایران ایجاد شده‪،‬‬ ‫سازه مدرنی است که مدیران ایرانی ان را به عنوان یک‬ ‫نماد شناخته شده یعنی «سفره» طراحی کرده اند و این‬ ‫نم��اد به نوعی بیانگر تولیدات و محصوالت کش��اورزی‬ ‫در س��رزمین ما اس��ت‪ .‬امیدواریم که این امر مقدمه ای‬ ‫باش��د برای معرف��ی هرچه بهتر کش��ور ما‪ ،‬محصوالت‬ ‫کشاورزی و در نهایت توس��عه بازار این محصوالت که‬ ‫ب��ا توجه به بازدید حدود ‪ 20‬میلیون نفری از ش��هرک‬ ‫پوستر های منتخب جشنواره زمین سبز در پاویون ایران‬ ‫اکس��پو به طور قطع امکانپذیر خواه��د بود‪ .‬با مجموعه‬ ‫عملیاتی که در این غرفه انجام شده بخش قابل توجهی‬ ‫از بازدیدکنندگان به ان مراجعه خواهند کرد و کارهای‬ ‫نمادین��ی که اینجا به اجرا در ام��ده از جمله فیلم های‬ ‫نمایش��ی‪ ،‬رس��توران ایرانی‪ ،‬مس��ائل اموزشی‪ ،‬عرضه‬ ‫محص��والت مختلف و فروش کاالها باعث خواهد ش��د‬ ‫که کش��ور ما بیش از پیش به مردم جهان معرفی شود‪.‬‬ ‫ان ش��ااهلل همکاران ما در بخش گردش��گری با توجه به‬ ‫زمان اندکی که باقی مانده بتوانند در اینجا حضور پیدا‬ ‫کرده و بخشی از ظرفیت های میهن کهن اسالمی ما را‬ ‫در این گردهمایی معرفی کنند‪.‬‬ ‫صف طوالنی بازدید کنندگان از پاویون ایران‬ ‫با کارگردان بخش چندرسانه ای پاویون ایران‬ ‫‪ 60‬دقیقه نمایش «برکت»‬ ‫تنها یک س�اعت زمان نیاز دارید تا مدل کوچکی از ایران ‪ 4‬فصل را در‬ ‫نمایشگرهای عریض و طویل اکسپو مشاهده کرده و از تدوین حرفه ای و‬ ‫خوش رنگ و لعابش لذت ببرید‪ .‬در پاویون ایران‪ ،‬یک نمایشگاه ‪ 160‬متری‬ ‫برای نمایش فرهنگ‪ ،‬تمدن و برکت ایران به تمام جهانیان وجود دارد که‬ ‫گاهی نگاه خیره گردشگران را به سفره مدرن و دو طبقه کشورمان جلب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظر می رس�د یک�ی از نقاط ق�وت پاویون‬ ‫کش�ورمان در ش�هرک اکس�پو نمایش فیلم های‬ ‫مختلف به وس�یله نمایشگرهای عریض طبقه دوم‬ ‫برای مخاطبان اس�ت‪ .‬در این مصاحبه قصد داریم‬ ‫نگاه�ی ب�ه تالش های س�معی و بصری ای�ران در‬ ‫ایتالیا داشته باشیم‪.‬‬ ‫کمیته ه��ای مختل��ف اع��م از کش��اورزی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫فن��اوری‪ ،‬تبلیغات و‪ ...‬هرکدام دس��تورالعمل و مفاهیم‬ ‫مختلفی برای ارائه در اکسپو داشتند که اجرای فیزیکی‬ ‫تمام انها در فضای محدود پاویون ایران‪ ،‬غیرممکن بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن الزم بود که بخش��ی از انه��ا را در قالب مدیا‬ ‫و محتوای چندرس��انه ای ب��ه نمایش بگذاری��م‪ .‬بعد از‬ ‫مشخص شدن برنامه های نهایی و هماهنگی با کمیته ها‬ ‫به چندین ایتم در زمینه های مربوط با موضوع اکس��پو‬ ‫مثل غذا‪ ،‬فرهنگ و حفظ انرژی رسیدیم‪.‬‬ ‫کارگروه های مختلف ما در جلس��اتی که در اتاق های‬ ‫فکر داشتیم‪ ،‬چندین طرح یکسان را برای طراحی دکور‬ ‫و نمایش عکس ها و فیلم ها در نظر گرفتند تا در سراسر‬ ‫سازه مدرن ایران حال و هوای فرهنگ و سنت ایرانی در‬ ‫تهیه و پخش محتوای چندرسانه ای از مهم ترین برنامه های هر کشوری‬ ‫برای حضور ‪ 6‬ماهه در اکس�پو ‪ 2015‬میالن اس�ت‪ .‬ای�ران نیز از این مهم‬ ‫غافل نبوده و برنامه های جذابی در زمینه پخش کلیپ‪ ،‬صوت‪ ،‬بروش�ور و‬ ‫پوستر های مرتبط با موضوع اکسپو دارد‪ .‬در این باره گفت وگویی داریم با‬ ‫محمد حمیدی مقدم‪ ،‬طراح‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده بخش چندرس�انه ای‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫در پاویون کشورمان‪ .‬با‬ ‫جریان باش��د‪ .‬برای ورودی پاویون و اشنایی مخاطب با‬ ‫وضعیت جغرافیایی ایران‪ ،‬ایتمی درباره فصول مختلف و‬ ‫شرایط اب هوایی در کشورمان در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫یکی از زیبا ترین پیوندها نس��بت به مفهوم اکس��پو و‬ ‫فرهنگ ایرانی‪ ،‬با سفره هفت سین شکل گرفت‪ .‬با توجه‬ ‫به پیوند دیرینه ای که این فرهنگ زیبای ایرانی با زایش‬ ‫طبیعت دارد‪ ،‬بهترین ش��رایط برای نمایش این مفهوم‬ ‫هفت گان��ه به مخاطب��ان خارجی‪ ،‬به ویژه م��ردم ایتالیا‬ ‫فراهم بود‪ .‬بنابرای��ن در گام دوم‪ ،‬از ظرفیت های بصری‬ ‫خودمان برای نمایش این مفهوم بهره جستیم‪ .‬در واقع‬ ‫از این نقطه عطف ش��روع به بس��ط و گسترش فرهنگ‬ ‫ایرانی در دیگر نقاط پاویون ایران کردیم‪.‬‬ ‫در مرحله بعد نوب��ت معرفی میوه ها و غذاهای ایرانی‬ ‫بود که استراتژیک ترین بخش کار ما به حساب می اید‪.‬‬ ‫برای مثال نمایش درست و هدفمند پسته به عنوان یک‬ ‫محص��ول اثرگذار ایرانی‪ ،‬اهمیت باالی��ی دارد و باید به‬ ‫خوبی ان را معرفی کنیم‪ .‬انجیر‪ ،‬زرشک‪ ،‬فندق‪ ،‬خاویار‪،‬‬ ‫ان��واع اش ها و هر نوع غذای محلی ایرانی که در پاویون‬ ‫ب��ه مخاطب عرضه می ش��ود‪ ،‬در قالب فیل��م‪ ،‬عکس و‬ ‫اطالعات نوشتاری نیز مورد تاکید قرار می گیرد‪.‬‬ ‫€ €زمان بندی نمایش ایتم ها به چه شکل است؟‬ ‫به ط��ور معم��ول هر ایتم ب��رای نمایش ب��ه حدود ‪۲‬‬ ‫دقیقه زم��ان نیاز دارد‪ .‬در عین ح��ال بازدید مخاطبان‬ ‫از غرف��ه ایران به طور میانگین ‪ ۸‬دقیقه طول می کش��د‪.‬‬ ‫بنابراین مخاطبان فرصت دارند که ‪ 2‬یا ‪ 3‬ایتم را درباره‬ ‫ایران تماش��ا کنند‪ .‬برنامه ریزی ما هم برای نمایش این‬ ‫ایتم ها این گونه اس��ت که یک کلی��پ از مواد غذایی و‬ ‫خوراکی های ایرانی پخش می کنیم و بالفاصله به سراغ‬ ‫معرفی فرهنگ ایران می رویم‪ .‬در ادامه دوباره ایتمی از‬ ‫خوراکی ها داریم و این روند ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫€ €در تهی�ه محت�وای چند رس�انه ای روی بحث‬ ‫اموزش هم فعال بودید یا خیر؟‬ ‫همانط��ور که گفتم ایتم های ما ‪ ۲‬دقیقه ای هس��تند‬ ‫بنابرای��ن زمان کافی برای گنجان��دن بحث اموزش در‬ ‫انه��ا وجود ندارد و تنه��ا می توانیم ی��ک معرفی کوتاه‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬از طرفی فضای محدودی که ما در سازه‬ ‫داریم‪ ،‬اجازه نمایش ایتم های بیش��تر را به ما نمی دهد‪.‬‬ ‫اگ��ر چه در مجموع می ت��وان گفت از بحث اموزش هم‬ ‫غافل نبودی��م‪ .‬به طور مثال در همین کلیپ های معرفی‬ ‫م��واد خوراکی‪ ،‬چگونگی طبخ انواع غ��ذا را هم نمایش‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫€ €گویا همچنان مشغول ساخت فیلم های جدید‬ ‫هستید‪ .‬اکنون تعداد انها چقدر شده است؟‬ ‫‪ ۳۶‬کلی��پ ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دقیقه ای را ت��ا امروز اماده نمایش‬ ‫کرده ای��م که حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬دقیق��ه برای نمایش انها‬ ‫زم��ان الزم اس��ت‪ .‬به طور معمول مخاطب��ان یک بار به‬ ‫پاویون ایران س��ر می زنند و شاید در برخی موارد پیش‬ ‫بیای��د که برخی مخاطبان ‪ 2‬یا ‪ 3‬بار از س��ازه ما بازدید‬ ‫کنند اما با توجه به تعدد محتواهای چند رسانه ای‪ ،‬باز با‬ ‫تصاویر جدید و فضایی تازه روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫€ €اخری�ن ایتم های�ی ک�ه اضاف�ه کردی�د‪ ،‬چه‬ ‫موضوعاتی دارند؟‬ ‫اشنایی مخاطب با پیش��ینه تاریخی ایران با توجه به‬ ‫نماد ها و عناصر ش��اخص انه��ا در جهان را به ایتم های‬ ‫قبلی اضاف��ه کردیم‪ .‬مثال تصاویری از تخت جمش��ید‪،‬‬ ‫ی��ا دیگر بناه��ای تاریخی که تاح��دودی برای مخاطب‬ ‫خارجی اش��نا هس��تند با ذکر محل قرارگی��ری و ارائه‬ ‫یک شناس��نامه تمام و کمال از انه��ا تهیه کرده ایم که‬ ‫جذابیت های خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر بخش صنایع دستی را هم اضافه کردیم‬ ‫که در همین چن��د روز خیلی مورد توجه قرار گرفته و‬ ‫مخاطبان گس��ترده ای دارد‪ .‬این بخش را به ش��کل یک‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫در بررسی‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سمنان بر سکوی ششم بخش صنعت و معدن‬ ‫سنگ اهک تبدیل به کاغذ می شود‬ ‫توسعه فعالیت ریخته گران و به روز رسانی سیستم سوخت‬ ‫از وضعیت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان مشخص شد‬ ‫گیاهان دارویی در انتظار همت صنعتگران‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان به دلیل ویژگی های‬ ‫خ��اص اقلیمی ان��واع و اقس��ام گیاهان را‬ ‫در خ��ود ج��ای داده ک��ه بی��ش از ‪390‬‬ ‫ن��وع از انها قابلیت مص��رف دارویی دارند‪.‬‬ ‫گیاه��ان دارویی این اس��تان که می توانند‬ ‫در س�لامت و اقتص��اد م��ردم کش��ور و‬ ‫سیستان و بلوچس��تان نقش موثری داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬در انتظ��ار صنعتگ��ران دولتی و‬ ‫خصوص��ی خش��ک می ش��وند‪ .‬ب��ه گفته‬ ‫تعدادی از مسئوالن و کارشناسان استانی‬ ‫و دولتی برخی گونه های گیاهی با خاصیت‬ ‫دارویی و غذایی در صورت کشت و توسعه‬ ‫می تواند منبع درامد بس��یار بزرگی برای‬ ‫سرمایه گذاران باش��د اما متاسفانه تاکنون‬ ‫در این حوزه سرمایه گذاری نشده و باز هم‬ ‫همه چیز دست دالالن است‪.‬‬ ‫عبدالباسط پاکزاد‪ ،‬مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری سیس��تان و بلوچس��تان در‬ ‫گفت وگویی اعالم کرده بود‪ :‬وسعت و تنوع‬ ‫اب و هوایی استان موجب تنوع در پوشش‬ ‫گیاهی و غنای منابع طبیعی تجدید شونده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬ارتفاعات قله تفتان در خاش‪،‬‬ ‫ارتفاعات کوه بیرک در سراوان و ارتفاعات‬ ‫بزمان در شهرس��تان ایرانش��هر مهم ترین‬ ‫کانون ه��ای روی��ش گیاه��ان دارویی در‬ ‫این استان هس��تند‪ .‬وجود گیاهان متنوع‬ ‫داروی��ی و زینت��ی سیستان و بلوچس��تان‬ ‫زمینه ساز س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫است به طوری که شرکت های دانش بنیان‬ ‫با اقدامات تخصصی خود می توانند در این‬ ‫زمینه نقش افرین باشند‪.‬‬ ‫ ب��ا ای��ن ح��ال نه تنها بخ��ش خصوصی‬ ‫استین خود را برای چیدن گیاهان دارویی‬ ‫باال نزد‪ ،‬بلکه ش��رکت های دانش بنیان هم‬ ‫پیش قدم نش��دند و از طرف دیگر دانشگاه‬ ‫زابل هم که پروژه های علمی در این زمینه‬ ‫تعریف کرده است‪ ،‬با مشکالتی مواجه شده‬ ‫و از هیچ گونه حمایتی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹باز هم سود اصلی در جیب دالالن‬ ‫این ظرفیت اس��تانی به��ره ای عاید مردم‬ ‫نمی شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه نبود صنایع‬ ‫تبدیلی و کارخانه ه��ای مرتبط با گیاهان‬ ‫دارویی اس��یب زیادی به اقتصاد اس��تان‬ ‫وارد می کن��د‪ ،‬مدع��ی اس��ت‪ :‬خیلی ها از‬ ‫نقاط دیگر کش��ور یا از کشورهای همسایه‬ ‫به استان سیستان و بلوچستان می ایند و با‬ ‫قیمت بسیار ناچیز و اندک گیاهان دارویی‬ ‫را از م��ردم می خرند و چندین برابر قیمت‬ ‫در شهرهای خودشان می فروشند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫معتق��د اس��ت‪ :‬بای��د با حمای��ت از بخش‬ ‫خصوصی صنایع مرتبط با گیاهان دارویی‬ ‫را در اس��تان ایجاد کرد تا مردم از ان بهره‬ ‫ببرند‪ .‬صنایع تبدیلی در این حوزه می تواند‬ ‫برای مردم اش��تغال ایج��اد و همچنین به‬ ‫رونق اقتصادی انها کمک فراوانی کند‪.‬‬ ‫اکنون بیش��ترین س��ود گیاهان دارویی‬ ‫برای دالل هایی است که گیاهان را از دست‬ ‫مردم با قیمت بس��یار ناچیز می خرند و به‬ ‫کش��ورهای همجوار با قیمت بس��یار باالتر‬ ‫می فروش��ند‪ .‬اگر این ش��رایط ب��رای مردم‬ ‫اس��تان فراهم ش��ود‪ ،‬س��هم مردم بیشتر و‬ ‫دس��ت دالالن هم از این نوع تجارت‪ ،‬قطع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع تبدیلی در استان فعال نیست‬ ‫س��ید باقر حس��ینی‪ ،‬نماینده مردم زابل‪،‬‬ ‫زهک و هیرمند در مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره وضعیت گیاهان دارویی در اس��تان‬ ‫نو بلوچس��تان ب��ه خبرنگار‬ ‫سیستا ‬ ‫می گوید‪ :‬این اس��تان ب��ه دلیل اینکه بیش‬ ‫از ‪ 11‬درص��د مس��احت کش��ور را به خود‬ ‫اختص��اص داده و همچنین دارای ش��رایط‬ ‫بو هوای��ی خاص��ی اس��ت‪ ،‬دارای مناب��ع‬ ‫ا ‬ ‫عظیم��ی از گیاه��ان داروی��ی اس��ت‪ .‬این‬ ‫گیاهان بیش��تر در کوه های استان متمرکز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفی��ت اس��تان‬ ‫نو بلوچس��تان برای کش��ت گیاهان‬ ‫سیستا ‬ ‫داروی��ی ادامه می دهد‪ :‬ای��ن منطقه دارای‬ ‫ظرفیت باالیی برای کشت گیاهان دارویی‬ ‫است و همچنین در سطح استان دانشگاه ها‬ ‫نیز رش��ته هایی در حوزه گیاه��ان دارویی‬ ‫ایجاد کرده و به بررسی و دیگر فعالیت های‬ ‫علمی در این زمینه مشغول هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قدمت دانشگاه زابل در‬ ‫بین دیگر دانشگاه ها می گوید‪ :‬این دانشگاه‬ ‫امکانات و فضای مناس��بی در اختیار دارد‬ ‫و در جری��ان هس��تیم ک��ه فعالیت ه��ای‬ ‫خوبی در حوزه گیاه��ان دارویی دارند اما‬ ‫متاس��فانه این فعالیت ه��ا هیچ وقت مورد‬ ‫حمای��ت قرارنگرفته ان��د و متاس��فانه‪ ،‬از‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچستان دارای یکی‬ ‫از غنی ترین منابع گیاهان دارویی اس��ت و‬ ‫در کش��ور ما این اس��تان رتب��ه دوم را در‬ ‫گس��تردگی انواع گیاه��ان دارویی به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬با این حال به گفته‬ ‫بعضی از کارشناسان‪ ،‬این استان از فراوری‬ ‫گیاهان دارویی به��ره ای نبرده و گویا این‬ ‫گیاهان فقط رش��د می کنند و بی استفاده‬ ‫می مانند‪.‬‬ ‫محمود تهی دس��ت‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی‬ ‫زاه��دان در زمین��ه صنای��ع تبدیل��ی در‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچس��تان ب��ه‬ ‫می گوی��د‪ :‬صنای��ع تبدیل��ی در اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان متاس��فانه انچن��ان‬ ‫فع��ال نیس��ت و دولت ه��م در این زمینه‬ ‫کوتاهی داشته است‪ .‬زمانی که استان های‬ ‫برخوردار مش��غول جذب س��رمایه گذار در‬ ‫اس��تان خود بودند‪ ،‬ما با مس��ائل امنیتی‬ ‫مواج��ه بودی��م و از رش��د در بخش ه��ای‬ ‫صنعت و تولید عقب ماندیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره دالی��ل محرومی��ت اس��تان‬ ‫نو بلوچستان می گوید‪ :‬بعد از جنگ‬ ‫سیستا ‬ ‫تحمیلی استان های برخوردار مانند تهران‪،‬‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬اذربایجان ه��ا و بعض��ی دیگر از‬ ‫وجود گیاهان متنوع دارویی و زینتی سیستان و بلوچستان‬ ‫زمینه ساز سرمایه گذاری بخش خصوصی است به طوری که‬ ‫شرکت های دانش بنیان با اقدامات تخصصی خود می توانند‬ ‫در این زمینه نقش افرین باشند‬ ‫استان ها مشغول تامین زیرساخت ها بودند‬ ‫و ما محروم ماندیم‪ .‬از طرف دیگر همزمان‬ ‫ب��ا اینکه بخش خصوصی در این اس��تان ها‬ ‫فعال شدند‪ ،‬در استان ما هیچ اتفاقی نیفتاد‬ ‫و صنایع مادر در استان ما ورود نکرد‪.‬‬ ‫تهی دس��ت ادام��ه می ده��د‪ :‬اگ��ر در‬ ‫همان زم��ان می توانس��تیم صنای��ع مادر‬ ‫را در اس��تان راه ان��دازی کنی��م‪ ،‬اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان ام��روز وضع خیلی‬ ‫بهتری داش��ت اما متاس��فانه اینگونه نشد‬ ‫و این اس��تان هر روز از دیگر اس��تان های‬ ‫کشور بیشتر عقب افتاد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اص��ل ‪ 44‬قانون اساس��ی و‬ ‫قانون خصوصی س��ازی در کشور می گوید‪:‬‬ ‫هرچند که خصوصی س��ازی در کشور ما با‬ ‫چالش های فراوانی روبه رو است و خیلی ها‬ ‫معتقدند به ش��کل اصولی انجام نشده اما‬ ‫در همان حد ناقص هم در استان ما بخش‬ ‫خصوصی سرمایه گذاری نکرد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و ات��اق بازرگانی زاه��دان با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه در این اس��تان ش��رایط‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش خصوصی وجود‬ ‫ن��دارد و این موضوع نه فق��ط در گیاهان‬ ‫دارویی بلکه در خیلی از حوزه ها مشکالت‬ ‫بزرگی را ب��ه وجود اورده اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫می هد‪ :‬متاس��فانه به دلیل کم برخورداری‬ ‫استان سیستان و بلوچستان کسی تمایل به‬ ‫سرمایه گذاری در این استان ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنین معتقد اس��ت‪ :‬بخش عمده‬ ‫صنایع کش��ور در مرکز کشور برقرار شده‬ ‫اس��ت و این قابلیت برای م��ا وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگ��ر قوانین را نگاه کنیم‪ ،‬هیچ تفاوتی بین‬ ‫استان های مرکزی و برخوردار با استان های‬ ‫کم برخ��وردار مانند سیستان و بلوچس��تان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫تهی دس��ت ادامه می دهد‪ :‬باید ش��رایط‬ ‫بهتری برای سرمایه گذار فراهم شود تا انها‬ ‫در این استان سرمایه گذاری کنند‪ .‬استان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان استان بکری است و‬ ‫امکان س��رمایه گذاری در خیلی از حوزه ها‬ ‫در این استان وجود دارد‪ ،‬اما به شرطی که‬ ‫زیرساخت ها تامین شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان می گوی��د‪ :‬گیاه��ان‬ ‫داروی��ی یک��ی از امکان��ات مهم اس��تان‬ ‫در س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان بی��ش از ‪ 390‬گونه‬ ‫گی��اه داروی��ی دارد اما متاس��فانه در این‬ ‫ح��وزه کاری انج��ام نش��ده و امیدواریم با‬ ‫احداث صنایع تبدیلی و بسته بندی امکان‬ ‫بیشترین استفاده از این گیاهان در استان‬ ‫به وجود اید‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تان سیستان و بلوچستان و نگاهی‬ ‫متفاوت‬ ‫محم��د راحت��ی‪ ،‬مدی��ر بخ��ش صنایع‬ ‫در س��ازمان جه��اد کش��اورزی اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچستان درباره صنایع تبدیلی‬ ‫نظری متفاوت از دیگر کارشناس��ان دارد‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت‪ :‬علت این مشکالت در این‬ ‫اس��تان به دلیل نبود تمرکز در بخش های‬ ‫متف��اوت اس��ت که مش��کالتی ب��ه وجود‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره ادام��ه می ه��د‪ :‬هم��ان‬ ‫ظرفیت های تولی��دی محدودی هم که در‬ ‫استان ما وجود داشت به دلیل داشتن چند‬ ‫متولی با ناهماهنگی مواجه می شد و امکان‬ ‫پیشرفت به وجود نمی امد‪.‬‬ ‫راحتی با اش��اره به موازی کاری سازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی و نهادها و س��ازمان های‬ ‫مرتبط با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫توضی��ح می هد‪ :‬ای��ن ن��وع موازی کاری ها‬ ‫باعث می ش��د نه م��ا بتوانیم کاری را پیش‬ ‫ببریم و ن��ه انها کار خ��ود را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬با توجه به اینکه مشکالت‬ ‫اینچنین��ی برطرف ش��ده اند‪ ،‬اکنون س��یر‬ ‫مراجعه به س��ازمان جهادکش��اورزی زیاد‬ ‫ش��ده اس��ت و در بخش گیاه��ان دارویی‬ ‫مجوزهای متعددی را صادر کرده ایم‪.‬‬ ‫راحت��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که‬ ‫مجوز ه��ای داده ش��ده در بخ��ش صنای��ع‬ ‫گیاه��ان داروی��ی از ط��رف س��ازمان‬ ‫جهادکش��اورزی در چ��ه حوزه هایی بوده‪،‬‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬این مجوزها در بخش های‬ ‫خشک کردن گیاهان‪ ،‬گرفتن عصاره بعضی‬ ‫از گیاه��ان داروی��ی و به ط��ور کلی صنایع‬ ‫مرتبط به گیاهان دارویی بوده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استفاده از گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬نیازمند‬ ‫فرهنگ سازی دولت‬ ‫سید عبدالسالم حسینی‬ ‫نو بلوچستان‬ ‫عضو اتاق اصناف سیستا ‬ ‫نو بلوچس��تان ب��ه دلی��ل ش��رایط‬ ‫اس��تان سیستا ‬ ‫بو هوای��ی و موقعی��ت جغرافیای��ی دارای منب��ع‬ ‫ا ‬ ‫عظی��م گیاهان دارویی اس��ت‪ .‬این منابع در اس��تان‬ ‫نو بلوچستان به بیش از ‪ 390‬گونه گیاه دارویی‬ ‫سیستا ‬ ‫می رس��د‪ ،‬اما این اعداد متاس��فانه بهره چندانی برای‬ ‫مردم ندارد و گویا سال هاس��ت که استفاده از گیاهان‬ ‫دارویی به دست فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫با احتساب کیفیت و انواع متنوع گیاهان دارویی در‬ ‫نو بلوچستان این امکان وجود دارد که‬ ‫اس��تان سیستا ‬ ‫بخش خصوصی در صنایع تبدیلی سرمایه گذاری کند‬ ‫اما به دلیل ناشناس بودن این مناطق و فرهنگ سازی‬ ‫نکردن دولت برای مردم‪ ،‬نه تنها بخش خصوصی تمایلی‬ ‫به این کار نشان نمی هد‪ ،‬بلکه درواقع سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش توجیه اقتص��ادی هم ندارد‪ .‬در صورتی که‬ ‫ن دهند‬ ‫مردم به استفاده از گیاهان دارویی تمایل نشا ‬ ‫و دولت هم برای اس��تفاده از این گیاهان حمایت های‬ ‫الزم را در فرهنگ س��ازی و تبلیغ��ات انجام دهد‪ ،‬این‬ ‫اس��تان امکان صادرات وس��یع در این ح��وزه را دارد‪.‬‬ ‫اس��تان ما با دو کشور پاکس��تان و افغانستان هم مرز‬ ‫اس��ت و اکنون هم مبادالت تجاری با این دو کش��ور‬ ‫داری��م و می توانیم با به وج��ود اوردن صنایع تبدیلی‬ ‫و بس��ته بندی گیاهان دارویی‪ ،‬به دستاوردهای خوبی‬ ‫برسیم؛ دستاوردهایی که شامل صادرات‪ ،‬رونق بخشی‬ ‫به صنعت و اشتغالزایی می شود‪ .‬بخش قابل توجهی از‬ ‫محصوالت کش��ور ما اکنون به صورت فله ای به فروش‬ ‫می رسد اما گیاهان دارویی هنوز از این مشکل مصون‬ ‫مانده اند‪ .‬اکنون با احتس��اب تمام این موارد در ابتدا از‬ ‫دولت توقع نداریم حمایت مالی از این موضوع داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬چرا که فرهنگ اس��تفاده از گیاهان دارویی در‬ ‫کشور ما غنی نیست‪ .‬ابتدا باید با مردم درباره چگونگی‬ ‫و فواید اس��تفاده از گیاهان دارویی صحبت شود‪ .‬یکی‬ ‫از مش��کالت ما در اس��تان این است که اس��تفاده از‬ ‫گیاهان دارویی به کلی فراموش شده است و می دانیم‬ ‫در صورتی که این صنایع با فرهنگ س��ازی مناسب به‬ ‫وجود اید‪ ،‬هم مردم از ان استقبال خواهند کرد و هم‬ ‫شرایط مناسبی در اس��تان برای افزایش ظرفیت های‬ ‫اقتصادی ب ه وجود می اید‪.‬‬ ‫در سفر رییس جمهوری به اذربایجان شرقی؛‬ ‫تقاطع غیرهم سطح شهیدان «حضرت پور» راه اهن تبریز افتتاح شد‬ ‫همزمان با سفر هیات دولت به اذربایجان شرقی‪ ،‬طرح‬ ‫تقاطع غیرهم سطح راه اهن به نام شهیدان «حضرت پور»‬ ‫با دستور رییس جمهوری افتتاح شد‪.‬‬ ‫طرح تقاطع غیرهم س��طح راه اه��ن در کمتر از ‪ 10‬ماه‬ ‫ب��ا ثبت رک��وردی جدی��د در اجرای طرح ه��ای عمرانی‬ ‫شهرداری کالنشهر تبریز به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این پل با ‪ 180‬میلیارد ری��ال اعتبار در میدان راه اهن‬ ‫تبریز و در امتداد جاده س��نتو س��اخته ش��ده که مسیر‬ ‫ترانزیتی کالنش��هر تبریز را با حل مش��کل ترافیکی این‬ ‫منطقه‪ ،‬عبور و مرور خودروها را از سمت شمال به جنوب‬ ‫و جنوب به شمال ممکن می کند‪.‬‬ ‫این پل به عنوان بزرگ ترین پل فلزی ش��هری ش��مال‬ ‫غرب کش��ور با سازه تلفیقی بتنی و فوالدی و ستون های‬ ‫فل��زی در دو بان��د ‪ 850‬مت��ری و ع��رض ‪ 24‬و نیم متر‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫ش�هردار تبریز‪ ،‬نش�ان طلای س�ازندگی و‬ ‫خدمت گرفت‬ ‫ش��هردار تبریز در ایی��ن افتتاح تقاطع غیرهم س��طح‬ ‫راه اهن تبریز‪ ،‬خود را خادم مردم دانس��ت و گفت‪ :‬نشان‬ ‫طالیی که از طرف شورای شهر به من اعطا شده‪ ،‬متعلق‬ ‫به مردم و همه زحمت کشان شهرداری است‪.‬‬ ‫صادق نجف��ی افزود‪ :‬امروز مردم تبریز در اس��تقبال از‬ ‫رییس جمهوری رکورد زدند و نشان دادند که اذربایجان‬ ‫سر ایران و تبریز نگین ان است‪ .‬بنابراین‪ ،‬مردم شایسته‬ ‫خدمت و داشتن بهترین ها هستند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از تصویب ‪ 517‬میلی��ارد تومان فاینانس‬ ‫ب��رای خ��ط دو قطار ش��هری خبر داد و اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫نشس��تی هم که با مس��ئوالن دولتی داشتیم‪ ،‬کمک ‪40‬‬ ‫میلیارد تومانی برای خط یک را اعالم کردند‪.‬‬ ‫نجفی همچنین با اش��اره به فرسودگی ناوگان حمل و‬ ‫نقل کالنش��هر تبریز گفت‪ :‬بر اساس مصوبه شورای شهر‪،‬‬ ‫مقرر ش��د امسا ل ‪ 50‬دس��تگاه اتوبوس دوکابین و ‪100‬‬ ‫دس��تگاه اتوبوس معمولی خریداری کنیم و تس��هیالتی‬ ‫در اختی��ار ش��هرداری ق��رار گی��رد تا دو هزار دس��تگاه‬ ‫تاکس��ی و ‪ 400‬دس��تگاه اتوب��وس از تولی��دات داخلی‬ ‫خریداری شود‪.‬‬ ‫شهردار منطقه ‪ 6‬تبریز‪:‬‬ ‫پل فلزی راه اهن‪ ،‬پلی بی نظیر در ش�مال غرب‬ ‫کشور است‬ ‫شهردار منطقه ‪ 6‬تبریز در ایین افتتاح تقاطع غیرهم سطح‬ ‫راه اه��ن با بیان ای��ن که پل راه اهن ب��زرگ ترین پل فلزی‬ ‫ش��مال غرب کش��ور و در نوع خود در ای��ن منطقه بی نظیر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح از مرداد ‪ 93‬اغاز شده بود که در مدت‬ ‫‪10‬ماه ساخته شد‪.‬‬ ‫روشنی افزود‪ :‬افتتاح این پل در مدت ‪10‬ماه‪ ،‬رکورد دیگری‬ ‫برای طرح های عمرانی ش��هرداری اس��ت که نشان از تالش‬ ‫همه خادمان ش��هرداری و حمایت ش��هردار کالنشهر تبریز‬ ‫دارد‪ .‬وی در ادام��ه با اش��اره به این ک��ه غرب تبریز با وجود‬ ‫‪120‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬جزو مناطق کم برخوردار کالنش��هر‬ ‫تبریز اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نیازهای بسیاری در حوزه عمران‬ ‫و خدمات این منطقه مش��هود است که با حضور شورای دور‬ ‫چهارم و ش��هردار تبریز‪ ،‬گام های خوبی برای توزیع خدمات‬ ‫که شاخصه توسعه پایدار است‪ ،‬برداشته شده است‪.‬‬ ‫روشنی افزود‪ :‬در بودجه سال گذشته این منطقه‪ 43 ،‬طرح‬ ‫عمرانی ابالغ ش��ده بود که با تالش ش��بانه روزی کارکنان‪،‬‬ ‫توانستیم تا پایان سال همه انها را اجرا کنیم‪ .‬شهردار منطقه‬ ‫‪ 6‬تبری��ز همچنین تعامل مس��ئوالن ش��هرداری را با مردم‬ ‫مهم خواند و گفت‪ :‬ش��هرداری برای ابادی شهر‪ ،‬برنامه های‬ ‫فرهنگ��ی ‪ -‬هنری مختلف��ی را اجرا می کند که مردم نیز در‬ ‫اجرای انها در کنار خادمان خود هستند‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی تبریز‪:‬‬ ‫افتتاح طرح ها در مدت کم‪ ،‬نشانه همدلی مردم‬ ‫و مسئوالن است‬ ‫رییس شورای اسالمی تبریز در ایین افتتاح تقاطع غیرهم‬ ‫سطح راه اهن‪ ،‬با اشاره به نام گذاری امسال به عنوان «دولت و‬ ‫ملت‪ ،‬همدلی و همزبانی» از سوی رهبر معظم انقالب‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با مش��ارکت مس��ئوالن و مردم‪ ،‬برای سازندگی حرکت های‬ ‫خوبی انجام شده که افتتاح طرح ها در مدت کم‪ ،‬نشانه اشکار‬ ‫ان است‪ .‬شهرام دبیری‪ ،‬افتتاح تقاطع غیرهم سطح راه اهن‬ ‫تبری��ز را در مدت ‪10‬ماه‪ ،‬نش��انگر همدلی دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫اج��رای طرح های عمرانی خوب��ی مانند این طرح از عملکرد‬ ‫مناسب شهرداری حکایت دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استفاده از‬ ‫توانمندی ها برای‬ ‫شکوفایی همه جانبه‬ ‫علیرضا خسروی‬ ‫نماینده سمنان و مهدیشهر در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫اس��تان سمنان از توانمندی های مناسبی در بخش‬ ‫صنایع و معادن برخوردار است به گونه ای که بسیاری‬ ‫از مناب��ع کمیاب و نایاب تنها در این اس��تان وجود‬ ‫دارد‪ .‬اما س��ختگیری هایی که به نوعی در این استان‬ ‫به وسیله برخی از مس��ئوالن انجام می شود‪ ،‬قابلیت‬ ‫استفاده از این منابع را از بین می برد و در عمل باعث‬ ‫می شود بسیاری از سرمایه گذاری ها از استان سمنان‬ ‫خارج ش��ود‪ .‬البته در صورتی که سرمایه گذاری های‬ ‫انجام ش��ده با بحث کارشناسی و منطق همراه باشد‪،‬‬ ‫نباید در انجام ان کوتاهی کرد‪ .‬اما متاس��فانه این امر‬ ‫سلیقه ای شده است‪ .‬به عنوان نمونه یک کارخانه در‬ ‫استانی فعالیت دارد و قرار است کارخانه ای دیگر برای‬ ‫تکمیل ان احداث شود و همان مشکالتی را دارد که‬ ‫در اس��تان س��منان هم وجود دارد اما ان کارخانه ها‬ ‫فعالی��ت می کنند و باعث رونق اقتصادی و اش��تغال‬ ‫می شوند‪ ،‬متاسفانه در اینجا سلیقه ها اجازه احداث و‬ ‫بهره برداری نمی دهد‪ .‬البته ش��اید کار به انجام برسد‬ ‫ام��ا توان زیادی را از قابلیت های اس��تان می گیرد‪ .‬با‬ ‫به سرانجام نرسیدن صحبت ها با مسئوالن در زمینه‬ ‫اس��تفاده از منابع اس��تان در جلس��ه ای با معصومه‬ ‫ابت��کار‪ ،‬مع��اون رییس جمهوری و رییس س��ازمان‬ ‫محیط زیست مشکالت را مطرح و خواستار همکاری‬ ‫این س��ازمان برای بهره برداری از منابع استان شدیم‪.‬‬ ‫در زمین��ه اخت�لاف بخش های مختل��ف دولت باید‬ ‫مرجعی برای رس��یدگی و حل اختالف وجود داشته‬ ‫باش��د تا پروژه های صنعتی که با اش��تغال و اقتصاد‬ ‫کش��ور در ارتباط هس��تند‪ ،‬تعطیل نش��ده یا معطل‬ ‫مجوز نمانند‪ .‬ما ب��ا وجود دارا بودن امکانات و هوش‬ ‫اس��تفاده از منابع فاصله زیادی ب��ا دنیای فناوری و‬ ‫پیشرفته ای که درباره ان صحبت می کنیم‪ ،‬داریم که‬ ‫بیشتر این مشکالت در این زمینه به کاغذبازی اداری‬ ‫که درگیر ان هس��تیم‪ ،‬برمی گردد‪ .‬ما اعتقاد داریم با‬ ‫درایت مس��ئوالن تحریم ها در ح��ال ترک خوردن و‬ ‫در پایان شکسته ش��دن است اما متاسفانه در داخل‬ ‫کش��ور بوروکراس��ی روز به روز بیشتر می شود که این‬ ‫امر باعث کند ش��دن روند تولید و پیشرفت کشور به‬ ‫س��مت ترقی در تمام زمینه ها خواهد ش��د‪ .‬بنابر این‬ ‫اگر بخواهیم کش��ور در زمینه های مختلف پیشرفت‬ ‫داش��ته باش��د و از همه توانمندی ها برای شکوفایی‪،‬‬ ‫رونق اقتصاد و ایجاد اش��تغال برای جوانان اس��تفاده‬ ‫کند‪ ،‬دولت باید تدبیری بیندیش��د تا کاغذبازی های‬ ‫اداری برداشته شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬احم��د ذاکری‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان قم به همراه جمعی از مدیران‬ ‫این س��ازمان از طرح بزرگ انرژی خورشیدی استان‬ ‫ق��م بازدید ک��رد‪ .‬انها در این بازدید از قس��مت های‬ ‫مختل��ف این طرح دی��دن ک��رده و در جریان روند‬ ‫ساخت و پیشرفت ان قرار گرفتند‪ .‬این طرح ملی که‬ ‫تا به حال حدود ‪15‬درصد پیش��رفت فیزیکی داشته‬ ‫در ن��وع خود در کش��ور بی نظیر ب��وده و قصد تولید‬ ‫پنل های خورشیدی و نیروگاه خورشیدی به ظرفیت‬ ‫‪ 60‬مگا وات ساعت را دارد‪.‬‬ ‫‪ :‬مراد خادم‪ ،‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان‬ ‫ارادان از اتمام عملیات احداث کانال روس��تای اسالم‬ ‫اب��اد به طول ‪ 1300‬متر و افتت��اح ان خبر داد‪ .‬این‬ ‫کانال با حضور نماینده مردم شهرستان های گرمسار‬ ‫و ارادان‪ ،‬فرمان��دار و امام جمعه شهرس��تان ارادان‪،‬‬ ‫جمعی از مدیران دس��تگاه های اجرای شهرس��تان و‬ ‫بهره برداران روس��تای اس�لام اباد مورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفت‪.‬برای احداث این کانال عالوه بر مشارکت‬ ‫بهره برداران ‪ 595‬میلیون ریال اعتبار بالعوض دولتی‬ ‫نیز هزینه شد‪.‬‬ ‫‪ :‬جلسه ستاد برنامه ریزی سیستم اطالعاتی‬ ‫جغرافیایی ( جی ای اس) س��ازمان جهاد کش��اورزی‬ ‫استان سمنان با حضور مسئوالن این سازمان و گروه‬ ‫کارشناس��ی این سیستم تشکیل ش��د‪ .‬سید حسن‬ ‫میرعماد رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان‬ ‫سمنان با اشاره به نقش وکاربردهای متعدد سیستم‬ ‫اطالعات جغرافیایی در بخش کش��اورزی خواس��تار‬ ‫هدف گ��ذاری الزم برای اطالعات جمع اوری ش��ده‬ ‫توسط گروه کارشناسی جی ای اس سازمان شد‪.‬‬ ‫‪ :‬حس��ین خواجه بیدختی‪ ،‬مدیر کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری استان سمنان‬ ‫از مرم��ت بازاره��ای تاریخی س��منان و دامغان خبر‬ ‫داد‪ .‬براس��اس انعق��اد تفاهمنامه مش��ارکت بین این‬ ‫اداره کل و شهرداری های سمنان و دامغان‪ ،‬بازارهای‬ ‫تاریخی این دو ش��هر مرمت و بهسازی می شود‪ .‬این‬ ‫تفاهمنامه ها با هدف بهبود وضعیت بازارها و استفاده‬ ‫هرچه بهت��ر بازاریان‪ ،‬مردم و گردش��گران داخلی و‬ ‫خارجی بسته شده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫استان ها‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 48‬هزار نفر در واحدهای صنعتی سمنان اشتغال دارند‬ ‫سمنان بر سکوی ششم بخش صنعت و معدن‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گروه استان ها‪ :‬در‬ ‫اس��تان سمنان س��االنه ‪ ۲۱‬میلیون تن مواد‬ ‫معدنی از ‪۵۱۳‬معدن اس��تخراج می شود که‬ ‫مهم ترین انها گچ‪ ،‬نمک‪ ،‬زئولیت و زغال سنگ‬ ‫است که رتبه ششم کشوری از لحاظ صنایع‬ ‫و معادن را به این اس��تان هدیه داده اس��ت‪.‬‬ ‫اما ب��ه گفته رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان س��منان بزرگترین چالش‬ ‫پیش روی صنعت‪ ،‬بحث سرمایه گذاری است‬ ‫که اگر این مهم رفع ش��ود؛ وضعیت اشتغال‬ ‫و اقتصاد کش��ور بهبود خواهد یافت‪ .‬عالوه بر‬ ‫این اماده نبودن زیر س��اخت های الزم برای‬ ‫فراوری محصوالت معدنی در استان از جمله‬ ‫مشکالتی است که استان سمنان با توجه به‬ ‫دارا ب��ودن ظرفیت های ب��اال در این زمینه با‬ ‫ان روبه رو است‪ .‬اگر این فناوری در استان به‬ ‫مرحله اجرا برسد‪ ،‬به طور حتم تحول بزرگی‬ ‫در بخش صنعت و معدن استان اتفاق خواهد‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫با‬ ‫اس��تان س��منان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫بی��ان اینکه این اس��تان از لح��اظ صنعت و‬ ‫معدن رتبه شش��م کش��وری را دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بزرگترین چالش پی��ش روی صنعت‪،‬‬ ‫بحث س��رمایه گذاری است که اگر رفع شود‬ ‫وضعی��ت اش��تغال و اقتصاد کش��ور بهبود‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫بهروز اس��ودی ب��ا بیان اینک��ه در حدود‬ ‫‪ 43‬درصد اقتصاد کش��ور ب��ر دوش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬می افزاید‪ :‬بیشترین‬ ‫سرمایه گذاری در استان در گروه های کاالیی‬ ‫فل��زی ‪ 561‬واح��د‪ ،‬ش��یمیایی ‪ 682‬واحد‪،‬‬ ‫م��واد کانی ‪ 373‬واح��د‪ ،‬غذایی ‪ 213‬واحد‪،‬‬ ‫منسوجات ‪ 86‬واحد و سایر ‪ 14‬واحد است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬بیش از یک سوم پروانه های‬ ‫بهره ب��رداری صادر ش��ده تاکن��ون در گروه‬ ‫کاالیی صنعت ش��یمیایی ب��وده و همچنین‬ ‫حدود یک س��وم دیگر نیز در گ��روه صنایع‬ ‫فلزی است‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬در بررسی میانگین‬ ‫تعداد اش��تغال ایجادی در هر گروه کاالیی‬ ‫مش��اهده می ش��ود که بیش��ترین اشتغال‬ ‫ایج��ادی را گروه منس��وجات ب��ا میانگین‬ ‫اش��تغال ‪ 43‬نفر به ازای ه��ر واحد به خود‬ ‫اختص��اص داده و گ��روه فلزی ب��ا میانگین‬ ‫اش��تغال ‪ 29‬نفر در رتبه بع��دی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��ودی با بیان اینک��ه در حدود ‪ 48‬هزار‬ ‫نف��ر در واحده��ای صنعتی اش��تغال دارند‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬در اس��تان س��منان بیشتر صنایع‬ ‫جزو صنایع متوس��ط بوده و بین ‪ 50‬تا ‪150‬‬ ‫نفر در انها مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫سمنان در بخش دیگری از صحبت های خود‬ ‫به بحث مع��ادن و صنایع معدنی پرداخت و‬ ‫اذع��ان کرد‪ :‬در اس��تان س��منان حدود ‪42‬‬ ‫م��اده معدنی وجود دارد که از این لحاظ در‬ ‫کش��ور رتبه نخس��ت را دارد‪ 3 .‬بخش مهم‬ ‫اکتش��افات‪ ،‬اس��تخراج و ف��راوری در بحث‬ ‫معدن وجود دارد که اکتش��افات اصلی ترین‬ ‫و مهم ترین بخش معدن به حس��اب می اید‪.‬‬ ‫در بخش اس��تخراج س��االنه بین ‪ 18‬تا ‪21‬‬ ‫میلی��ون تن م��واد معدن��ی از ‪ 513‬معدن‬ ‫اس��تخراج می ش��ود که مهم ترین انها گچ‪،‬‬ ‫نمک‪ ،‬زئولیت‪ ،‬زغال سنگ و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫اس��ودی ادام��ه داد‪ :‬ما باید عل��م و دانش‬ ‫خود را در بخش استخراج و فراوری افزایش‬ ‫دهی��م‪ .‬در اس��تان بیش از ‪50‬ن��وع ماده و‬ ‫محصول گچی وجود دارد و اگر این مواد که‬ ‫اس��تخراج می شوند فراوری نشود و فقط در‬ ‫حوزه ساختمان و مصالح ساختمانی استفاده‬ ‫شود‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در تمام زمینه های‬ ‫تولی��دات معدن��ی ص��ادرات وجود داش��ته‬ ‫است‪ ،‬می افزاید‪ :‬محصوالتی مانند پودرهای‬ ‫میکرونیزه‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬سلستین و باریکینگ‬ ‫صادرات داشته اما بیشترین تولیدات معدنی‬ ‫که صادر ش��ده در زمینه خاک های صنعتی‬ ‫بوده اس��ت که به کش��ورهای ع��راق‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫اسیای میانه و افغاستان صادره است‪.‬‬ ‫وی مهم تری��ن مش��کل در ای��ن زمینه را‬ ‫نبود اعتبار و س��رمایه در گردش دانس��ته و‬ ‫می گوید‪ :‬بسیاری از صنایع استان در بخش‬ ‫مع��دن هنوز هم ب��ه روش س��نتی در حال‬ ‫بهره برداری از توانمندی های خود هس��تند‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه بتوان ای��ن توانمندی ها را ارتقا‬ ‫داد‪ 500 ،‬میلیارد تومان س��رمایه نیاز است‪.‬‬ ‫متاس��فانه هنوز زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫فراوری محصوالت استخراجی از معادن در‬ ‫استان وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اختیارات تنها روی کاغذ در اختیار‬ ‫ما قرار دارد‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع معدن��ی اس��تان‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫س��منان در گفت وگو با‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش ه��ای معدنی در‬ ‫مرحله های بع��دی ق��رار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای راه ان��دازی یک کارخانه یا برداش��ت‬ ‫از یک معدن نخس��ت بای��د دید از امکانات‬ ‫اس��تان چه می��زان در اختی��ار پیمانکار یا‬ ‫سازمان های مربوط قرار دارد و می توانند از‬ ‫انها استفاده کنند سپس سرمایه گذاری های‬ ‫الزم انجام شود‪.‬‬ ‫علی اکب��ر هاش��می با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫هنگامی که تاخیری در راه اندازی پروژه های‬ ‫مختلف در اس��تان ایجاد می ش��ود ضربات‬ ‫جبران ناپذیری از لح��اظ زمانی و مالی به‬ ‫صنعت وارد می ش��ود‪ ،‬می افزاید‪ :‬متاسفانه‬ ‫در تمام زمینه های بخش معدن این مشکل‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در این ب��اره روی کاغذ اختیار‬ ‫داده می شود اما در عمل ابزارهای موردنیاز‬ ‫در اختیار قرار داده نش��ده است که در این‬ ‫صورت هیچ گونه پیش��رفتی در کار حاصل‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در زمینه های‬ ‫اکتشاف‪ ،‬استخراج و بهره برداری در حدود‬ ‫‪ 10‬درصد توانمندی های اس��تان اجرا شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬در حدود ‪ 90‬درصد دیگر‬ ‫توانمندی ه ا در بخش ه��ای مختلف یا کار‬ ‫نش��ده یا به شکل سطحی انجام شده است‬ ‫ک��ه ان هم با بهره گیری از فناوری های روز‬ ‫دنیا نبوده است‪ .‬چون هنگامی که اکتشاف‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬باید مش��خص شود از چه‬ ‫فن��اوری و صنعتی برای این امر اس��تفاده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬جای تاس��ف دارد که استان‬ ‫س��منان با دارا بودن ظرفیت ه��ای باال در‬ ‫زمینه معادن هنوز از روش های سنتی برای‬ ‫این امر استفاده می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین اس��تفاده از منابع ابی را از‬ ‫اولویت های نخس��ت در بخش های مختلف‬ ‫صنعتی در اس��تان دانسته و می افزاید‪ :‬اگر‬ ‫اب در اختیار صنایع قرار داده شود‪ ،‬نیازی‬ ‫به سرمایه نخواهد بود به گونه ای که اگر از‬ ‫منابع اب استان بیش از ‪ 2‬درصد در اختیار‬ ‫صنایع قرار گیرد‪ ،‬خود باعث ایجاد سرمایه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هنگام��ی که قرار اس��ت‬ ‫استانی توسعه صنعتی پیدا کند‪ ،‬باید تمام‬ ‫س��ازمان ها و ارگان ها ب��رای تحقق این امر‬ ‫هماهنگ باشند‪ ،‬نه اینکه یکی از مسئوالن‬ ‫اس��تان بدون داش��تن تخصصی در زمینه‬ ‫صنعت��ی یا معدنی در مقابل سیاس��ت های‬ ‫اجرایی اس��تان ایس��تادگی کن��د و اجازه‬ ‫بهره ب��رداری نده��د‪ ،‬چون فقط بر اس��اس‬ ‫دستور العمل ابالغ ش��ده عمل می کند‪ .‬این‬ ‫خود باعث استفاده نکردن از توانمندی های‬ ‫استان در تمام زمینه ها و در نهایت کمبود‬ ‫اش��تغال و رکود در بخش صنعتی و معدنی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫استفاده از ارزش علمی نخبگان در استان سمنان‬ ‫‪ :‬اس��تاندار س��منان در جلس��ه ش��ورای علمی‬ ‫نخب��گان ب��ا اش��اره به نق��ش و جایگاه مه��م نخبه و‬ ‫نخبگان در جامعه گفت‪ :‬در اس��تان س��منان نخبگان‬ ‫بای��د به عنوان یک ارزش م��ورد توجه ق��رار گیرند و‬ ‫بای��د تالش کنیم نخبه را به ی��ک ارزش تبدیل کنیم‬ ‫و جایگاه نخبه و نخبگان همواره مورد تجلیل و تکریم‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫از س��منان‪ ،‬محمد وکیلی‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫با اش��اره به اینک��ه خروجی همه دانش��گاه ها و مراکز‬ ‫علمی توجه به نخبه پروری اس��ت و ه��ر مرکز علمی‬ ‫زمانی می تواند برتر باشد که تعداد نخبه های بیشتری‬ ‫تحویل جامعه بدهد‪ ،‬می افزاید‪ :‬فضای دانشگاه های ما‬ ‫باید فضای نخبه پروری باش��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫اگر فضای علم��ی و تحقیقاتی و نیازمندی های دانش‬ ‫نخبگان در داخل مهیا باش��د‪ ،‬نخب��گان عالقه مند به‬ ‫خارج نیس��تند چون نخبگان به دنبال مسائل رفاهی‬ ‫در خارج از کشور نیستند و در شرایط سختی و رنج ها‬ ‫تبدیل به نخبه ش��ده اند‪ ،‬از عوامل مهم برای نخبگان‬ ‫نیازهای علمی و احترام و تکریم علمی اس��ت که باید‬ ‫در این زمینه مورد توجه واقع شوند‪.‬‬ ‫استاندار س��منان شناسایی نخبگان در سطح استان‬ ‫را مهم برش��مرد و افزود‪ :‬باید در س��طح اس��تان تمام‬ ‫نیازمندی ه��ای نرم اف��زاری و س��خت افزاری نخبگان‬ ‫تامین و مراکز ازمایش��گاهی و تحقیقاتی دانشگاه های‬ ‫تالش برای ترویج سنت حسنه وقف خون در سمنان‬ ‫‪ :‬مع��اون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی‬ ‫استانداری سمنان در دیدار با بهادر کاظمی معاون‬ ‫توس��عه منابع انسانی س��ازمان انتقال خون کشور‬ ‫ترویج س��نت حس��نه وقف خون را برای مشارکت‬ ‫بیش��تر م��ردم در اهدای خ��ون به نیازمن��دان کار‬ ‫پسندیده ای برشمرد‪.‬‬ ‫از س��منان‪ ،‬اقا محمد‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫همتیان با اش��اره به اینکه در مناسبت های مختلف‬ ‫چون ایام محرم زمینه برای این س��نت حس��نه در‬ ‫میان مردم بیش��تر است‪ ،‬از س��ازمان انتقال خون‬ ‫خواس��ت بس��ترهای الزم را برای اجرای این سنت‬ ‫در س��طح اس��تان فراهم کند و در زمینه گسترش‬ ‫فرهنگ سنت حس��نه اهدای خون تالش بیشتری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫همتی��ان خدمت ب��ه مردم به وی��ژه نیازمندان به‬ ‫خون که موجب احیای زندگی دوباره مردم می شود‬ ‫را بسیار ارزشمند برشمرد و افزود‪ :‬فعالیت و خدمت‬ ‫در انتقال خون کار بسیار مقدسی است که با تالش‬ ‫مضاعف حیات دوباره به انسان ها می بخشد‪.‬‬ ‫وی کسب رتبه نخست در اهدای خون در استان‬ ‫را یک افتخار برای مردم برشمرد و اظهار امیدواری‬ ‫کرد که با بسترسازی برای مشارکت بیشتر مردم و‬ ‫تالش سازمان انتقال خون همواره این رتبه استمرار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اس��تان برای انجا م ازمایش های پژوهش��ی در اختیار‬ ‫نخبگان قرار داده شود‪.‬‬ ‫وی همچنین بر تشکیل صندوق حمایت از نخبگان‬ ‫در اس��تان اش��اره کرد و افزود‪ :‬در نظر است با تعیین‬ ‫سهمی از دانشگاه ها و مراکز علمی و سهمی از استان‪،‬‬ ‫صن��دوق حمای��ت از فعالیت ه��ا و اقدام��ات نخبگان‬ ‫تش��کیل ش��ود ک��ه در این زمین��ه معاون��ت فناوری‬ ‫ریاست جمهوری هم همیاری می کند‪.‬‬ ‫وکیلی با اش��اره به اینکه دانش��گاه ها باید علم محور‬ ‫باش��ند‪ ،‬نه به دنبال افزایش امار دانش��جو‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫برای نس��ل جوان و دانش��جو بس��تر برنامه و محتوای‬ ‫علمی را مهیا کرد تا جذب دانش��گاه شوند و توجه به‬ ‫افزایش مس��ائل محتوای علمی دانشگاه ها امر مهمی‬ ‫اس��ت که کارایی بیش��تری در مقابل دیگر نیازها در‬ ‫دانشگاه ها دارد‪.‬‬ ‫توجه به نخبگان باید از نخس��تین روز دانشگاه مورد‬ ‫توجه قرار گیرد و بر این اس��اس عل��م باید تبدیل به‬ ‫ثروت ش��ود و علم و ث��روت افزایش قدرت را به دنبال‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫راهکارهای مدیریت مصرف برق صنایع و کشاورزان‬ ‫‪ :‬راهکاره��ای مدیریت مص��رف برق در بخش‬ ‫صنای��ع و بخش کش��اورزی و چگونگ��ی اخذ پاداش‬ ‫همکاری در کاهش پیک بار تابستان امسال در شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری بررسی‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان در‬ ‫جمع صاحبان صنایع اس��تان و نمایندگان س��ازمان‬ ‫صنعت معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان به تش��ریح مدیریت بار در تابس��تان امس��ال‬ ‫پرداخ��ت و توضیحات��ی فنی پیرامون نح��وه تولید و‬ ‫مصرف برق در کشور و تاثیر مستقیم مدیریت صحیح‬ ‫مص��رف برق در حفظ پایداری ش��بکه برق کش��ور و‬ ‫ذخیره س��ازی منابع کشور ارائه کرد‪ .‬رضا گنجی مدیر‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی این استان گفت‪ :‬هدف‬ ‫از مدیری��ت مصرف‪ ،‬اس��تفاده نک��ردن از انرژی برق‬ ‫نیس��ت بلکه بهره برداری و استفاده صحیح و بهینه از‬ ‫ای��ن انرژی مادر توام با بهب��ود بهره وری در واحدهای‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬وی یک��ی از مصادیق مدیریت مصرف‬ ‫ب��رق را بهره مندی صنایع از دس��تگاه های با مصارف‬ ‫انرژی بهین��ه و کمتر عنوان کرد و افزود‪ :‬صنایع برای‬ ‫اس��تفاده از مشوق های طرح ذخیره سازی عملیاتی در‬ ‫تابستان امسال نس��بت به مبادله تفاهمنامه با ادارات‬ ‫برق اقدام کنند‪ .‬الزم به ذکر است در این طرح صنایع‬ ‫میتوانند با کاهش مصرف برق در س��اعات اوج مصرف‬ ‫برق در تابستان نسبت به دریافت مشوق های اقتصادی‬ ‫بهره مند می ش��وند ‪ .‬عبداالمیر احمدی زاده‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارش��د مدیریت ان��رژی برق از دفت��ر مدیریت مصرف‬ ‫ش��رکت توانیر هم در جلس��ه توجیه��ی راهکارهای‬ ‫مدیری��ت مصرف برق در بخش صنایع‪ ،‬رفتار پیک بار‬ ‫ش��بکه سراسری و اس��تان چهارمحال و بختیاری در‬ ‫سال ‪ 1393‬را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫درشت هیکل های صنعت خودرو‬ ‫سبز تو‪ ...‬قرمز من!‬ ‫نوسازی لنج های سنتی در ساحل فراموشی‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناسان با اشاره به اهمیت وجود متخصصان در تولید محصوالت کیفی خودرو سازان تاکید کردند‬ ‫سوداوری با اموزش نیرو های متخصص در صنعت خودرو‬ ‫گروه خودرو‪ :‬بی شک داشتن نیروی انسانی‬ ‫متخصص جزئی از دارایی های صنعت خودرو‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬بنابراین س��رمایه گذاری به‬ ‫منظور اموزش ای��ن نیروها به طور قطع یکی‬ ‫از پرس��ودترین اقدامات برای خودروس��ازی‬ ‫کش��ورمان خواه��د بود زیرا وج��ود نیروهای‬ ‫اموزش دی��ده و متخص��ص در صنعت خودرو‬ ‫منجربه ارتقای کیفی��ت خودروهای تولیدی‪،‬‬ ‫طراح��ی خودروه��ای جدید‪ ،‬جل��ب رضایت‬ ‫مش��تریان و در نهایت افزای��ش تقاضای بازار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنی��ن اس��تفاده از مدیران‬ ‫علمی و متخصص در خودروسازی کشورمان‬ ‫به رشد و پویایی این صنعت و مرتفع ساختن‬ ‫مش��کالت این بخش کمک ش��ایانی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت استفاده از مدیران علمی در‬ ‫خودروسازی‬ ‫صنعت خودرو نیازمند نیروهای اموزش دیده‬ ‫و تربیت شده در این بخش است‪ .‬این درحالی‬ ‫است که استفاده از این نیروها در خودروسازی‬ ‫چند س��الی اس��ت که رو به فراموش��ی رفته‬ ‫است‪ .‬در همین زمینه رییس دانشکده خودرو‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت با بیان اینکه استفاده‬ ‫از نیروی انس��انی متخص��ص و اموزش دیده‬ ‫در خودروس��ازی کش��ور ض��رورت دارد‪ ،‬در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬می توان گفت‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۳۸۷‬در برخی از مراکز تحقیقاتی‬ ‫کارخانه ه��ای بزرگ خودروس��ازی کش��ور از‬ ‫نیروهای انس��انی متخصص اس��تفاده می شد‬ ‫و همچنین در س��ال ‪ ۱۳۷۹‬دانشکده خودرو‬ ‫در ایران تاسیس ش��د و‪ ۲۵۰‬نفر از نیروهای‬ ‫انسانی اموزش دیده در این دانشکده به وسیله‬ ‫خودروسازی ها جذب شدند‪ .‬با این حال پس‬ ‫از ان استخدام نیروهای متخصص در صنعت‬ ‫خودرو کشور متوقف شد و بیشتر از نیروهای‬ ‫خدماتی در این بخش استفاده می شد‪.‬‬ ‫محمد حس��ن شجاعی فرد با اشاره به اینکه‬ ‫ل حاضر متاسفانه در صنعت قطعه سازی‬ ‫درحا ‬ ‫کش��ور از نیروهای ام��وزش دیده اس��تفاده‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اس��تفاده از نیروهای‬ ‫متخصص در قطعه س��ازی کشور محدود بوده‬ ‫اس��ت و هم اکنون نیز از ای��ن نیروها در این‬ ‫بخش استفاده نمی شود‪ .‬بنابراین قطعه سازان‬ ‫داخلی باید به این نکته توجه داش��ته باشند‬ ‫که برای تولی��د قطعات باکیفیت می توانند از‬ ‫نیروهای اموزش دیده در صنعت قطعه سازی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫ش��جاعی فرد با بیان اینکه نب��ود نیروهای‬ ‫علمی و متخصص در خودروسازی کشور برای‬ ‫این صنعت مش��کل افرین اس��ت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در بازدیدهایی که از ش��رکت اس��کانیا‬ ‫در سوئد داشتم‪ ،‬متوجه شدم که این شرکت‬ ‫از ‪ ۳۰۰۰‬محق��ق و نیروی انس��انی متخصص‬ ‫در خودروس��ازی استفاده می کند و همچنین‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی بریتانیای��ی «جاگوار‬ ‫کارز» نی��ز از وج��ود نیروه��ای متخصص در‬ ‫خودروس��ازی برخوردار اس��ت‪ .‬اما در داخل‬ ‫کشور متاسفانه نیروهای انسانی اموزش دیده‬ ‫در خودروسازی کمتر دیده می شود و می توان‬ ‫گفت حتی تحقیقات انجام ش��ده در صنعت‬ ‫خودرو ب��ا حمای��ت محقق��ان و متخصصان‬ ‫خارجی انجام شده است‪.‬‬ ‫رییس دانش��کده خ��ودرو دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت در ادامه افزود‪ :‬کش��ور چین س��االنه‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون خ��ودرو بی کیفی��ت تولید و به‬ ‫کش��ورهای دیگر صادر می کند‪ .‬توجه به این‬ ‫نکت��ه ضروری اس��ت که عمر ای��ن خودروها‬ ‫بس��یار پایین اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫خودروس��ازان داخلی چش��م امید به کش��ور‬ ‫چین دارند تا به وسیله قراردادهایی که با این‬ ‫کشور می بندند‪ ،‬از تولیدات و فناوری های انها‬ ‫در داخل استفاده کنند‪ .‬ولی خودروسازان این‬ ‫نکته را باید مدنظر ق��رار دهند که امکانات و‬ ‫زمینه هایی که برای پیشرفت در خودروسازی‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬در کشوری مانند چین دیده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬شجاعی فرد به ضرورت استفاده از‬ ‫مدیران متخصص در خودروسازی اشاره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬در س��ال های ‪ ۱۳۷۲‬ت��ا ‪ ۱۳۷۶‬از‬ ‫مدیران متخصص در صنعت خودرو اس��تفاده‬ ‫می شده است‪ .‬ولی متاسفانه از سال ‪ ۱۳۷۶‬به‬ ‫بعد اس��تفاده از این نیروها در بخش مدیریت‬ ‫خودروسازی روبه کاهش رفت‪ .‬می توان گفت‬ ‫نیروهایی که در این بخش اس��تفاده می شود‪،‬‬ ‫تخص��ص الزم را ندارند و زم��ان زیادی طول‬ ‫می کش��د تا مهارت های الزم را کسب کنند‪.‬‬ ‫باید به ای��ن نکته توجه کرد ک��ه با مدیریت‬ ‫سیاس��ی نمی شود موتور خودروس��ازی را به‬ ‫حرکت دراورد بلکه مدیران علمی باید در این‬ ‫بخش فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نب�ود نیروهای تخصص�ی در طراحی‬ ‫خودروهای داخلی‬ ‫در خودروس��ازی کش��ور هن��وز در زمینه‬ ‫طراح��ی خودروه��ای داخل��ی‪ ،‬نیروه��ای‬ ‫ماه��ری تربیت نش��ده اند‪ ،‬در همی��ن زمینه‬ ‫یکی از کارشناس��ان صنعت خ��ودرو با بیان‬ ‫ل حاض��ر نیروهای متخصصی در‬ ‫اینکه درحا ‬ ‫ساخت و تولید خودروهای داخلی مشغول به‬ ‫فعالیت هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به خاطر اهمیت‬ ‫خودروسازی در کشورمان از ماهرترین نیروها‬ ‫در این بخش اس��تفاده ش��ده است ولی جای‬ ‫خالی این نیروها در طراحی خودرو و قطعات‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫فربد زاوه در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬نیمی از‬ ‫دانش فنی خودروهایی که تولید می ش��ود‪ ،‬از‬ ‫ش��هری به نام «تورین» در ایتالیا و همچنین‬ ‫کشورهای امریکا و المان وارد می شود و بقیه‬ ‫کش��ورها س��همی در زمینه طراح��ی خودرو‬ ‫ندارند‪ .‬این کارش��ناس خودرو معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫کشور ش��رایط مناس��بی را برای متخصصان‬ ‫داخلی‪ ،‬چه در بخش خودروس��ازی و چه در‬ ‫س��ایر بخش ها فراهم نکرده اس��ت؛ بنابراین‬ ‫اگر نیروهایی هم به منظور اموزش و کس��ب‬ ‫مهارت در خودروسازی و قطعه سازی به خارج‬ ‫ازکش��ور فرس��تاده ش��وند‪ ،‬کمتر برای ادامه‬ ‫فعالیت به کشور باز خواهند گشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو با بی��ان اینکه ورود‬ ‫متخصصان خارجی به صنعت خودرو کش��ور‬ ‫به ط��ور قط��ع در پیش��رفت خودروس��ازی‬ ‫تاثیرگ��ذار اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬راه حلی که با‬ ‫توجه به ش��رایط کش��ور برای پیش��رفت در‬ ‫این صنع��ت به ذهن می رس��د‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫متخصصان خارجی در این بخش اس��ت تا با‬ ‫اس��تفاده از دانش فنی انها بتوان خودروهایی‬ ‫را طراحی و تولید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سودمندی اموزش در صنعت خودرو‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ورمان بای��د از تجربه‬ ‫کش��ورهای خارجی استفاده کرده و نیروهای‬ ‫تخصصی در خودروس��ازی تربی��ت کند‪ .‬در‬ ‫همین زمینه کارش��ناس تحقیقات خودرویی‬ ‫پارس خودرو با بیان اینکه متاس��فانه صنعت‬ ‫خ��ودرو از وجود متخصص��ان داخلی در این‬ ‫بخ��ش کمتر برخوردار اس��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در کشورهایی مانند المان‬ ‫نیروهای انس��انی به صورت تفکیک شده در‬ ‫حوزه مکانیک‪ ،‬تولید و ساخت قطعات خودرو‬ ‫ام��وزش می بینند و به ص��ورت تخصصی در‬ ‫این بخش ها فعالی��ت می کنند‪ .‬ولی در ایران‬ ‫متاس��فانه بیش��تر کس��انی ک��ه وارد صنعت‬ ‫خودرو می شوند‪ ،‬مهندسان صنایع‪ ،‬مهندسان‬ ‫مکانیک و متخصصان ساخت و تولید هستند‬ ‫و ای��ن نیروه��ا در بدو ورود به خودروس��ازی‬ ‫به عنوان کارام��وز فعالیت می کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫چندی��ن س��ال طول می کش��د ت��ا در حوزه‬ ‫خ��ودرو تخص��ص پی��دا کنند‪ .‬امیرحس��ین‬ ‫مومن معتقد اس��ت‪ :‬در خودروسازی کشور از‬ ‫کارشناسانی که تنها یک سری دروس عمومی‬ ‫را گذرانده اند‪ ،‬اس��تفاده می شود و این نیروها‬ ‫بدون تخصص الزم در خودروس��ازی فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬این درحالی است که در کشورهای‬ ‫خارجی نیروهای اموزش دیده و تربیت ش��ده‬ ‫وارد صنع��ت خودرو ش��ده و برپایه تخصص ‪،‬‬ ‫رتبه بندی می ش��وند و بر این اس��اس درامد‬ ‫کس��ب می کنند؛ ولی این نکته ای اس��ت که‬ ‫در داخل کش��ور اهمیت چندانی به ان داده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬خودروس��ازی‬ ‫یک مجموعه گس��ترده است و در بخش های‬ ‫چه کسی با لیزینگ خودروهای غیرمجاز برخورد می کند؟‬ ‫درحالی که هرازگاهی اخباری در زمینه کالهبرداری یک شرکت لیزینگ‬ ‫خودرو به گوش می رسد‪ ،‬بانک مرکزی برخورد با شرکت های لیزینگ فاقد‬ ‫مجوز را وظیفه خود نمی داند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حدود ‪ 3‬سال پیش قیمت‬ ‫خودرو به یکباره به حدود دو برابر افزایش یافت‪ .‬به دنبال ان به دلیل افزایش‬ ‫نیافتن قدرت خرید مصرف کنندگان به این میزان‪ ،‬کس��ب و کار شرکت های‬ ‫لیزینگ (فروش اقس��اطی) خودرو نیز رونق گرفت‪ .‬به این ترتیب در حالی‬ ‫در ‪ 3 ،2‬س��ال گذشته تعداد ش��رکت های فعال در حوزه لیزینگ خودرو و‬ ‫تبلیغات انها به شدت افزایش یافته است که براساس مقررات بانک مرکزی‪،‬‬ ‫شرکت های فعال در حوزه لیزینگ موظف به اخذ مجوز از این نهاد نظارتی‬ ‫هستند‪ .‬با این حال بررسی های انجام شده نشان می دهد در بین شرکت های‬ ‫فعال در حوزه لیزینگ خودرو‪ ،‬تنها حدود ‪ ۳۰‬شرکت مجوز فعالیت در این‬ ‫زمینه را از بانک مرکزی اخذ کرده اند و مابقی شرکت ها فاقد مجوزهای الزم‬ ‫در این زمینه هس��تند‪ .‬همین موضوع راه را برای کالهبرداری شرکت های‬ ‫لیزینگ خودروی غیرمجاز باز کرده است و در شرایطی که تعداد مشتریان‬ ‫این شرکت ها افزایش یافته‪ ،‬اخبار منتشر شده درباره کالهبرداری انها نیز‬ ‫روند صعودی داش��ته است‪ .‬در این شرایط به تازگی یکی از مسئوالن بانک‬ ‫مرک��زی اعالم کرده که برخورد با ش��رکت های لیزینگ فاقد مجوز وظیفه‬ ‫بانک مرکزی نیس��ت؛ چنین اظهاراتی البته واکن��ش برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی را به دنبال داشته اس��ت‪ .‬در این میان و درحالی‬ ‫گ غیرمجاز به محل اختالف بانک‬ ‫که چگونگی برخورد با شرکت های لیزین ‬ ‫مرکزی و برخی نمایندگان مجلس تبدیل شده است‪ ،‬این مصرف کنندگان‬ ‫مختل��ف ان مانند ( اتصال قطعات به یکدیگر‪،‬‬ ‫روش های اتص��ال قطعات) بای��د از نیروهای‬ ‫اموزش دیده استفاده شود‪.‬‬ ‫مومن به لزوم تخص��ص مدیران در صنعت‬ ‫خودرو اش��اره کرد و افزود‪ :‬در کشور‪ ،‬مدیران‬ ‫فنی در خودروس��ازی یکس��ری اموزش ها و‬ ‫دوره هایی در هنگام انجام شغل می بینند ولی‬ ‫بای��د این نکته را مد نظر قرار داد که نیروهای‬ ‫انس��انی بای��د هم از لحاظ فنی ه��م از لحاظ‬ ‫مدیریتی تربیت ش��وند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫نیروهای انس��انی که به ص��ورت فنی اموزش‬ ‫می بینند‪ ،‬به لحاظ مدیریتی تربیت نمی شوند‬ ‫و نیروهای��ی ک��ه از لحاظ مدیریت��ی تربیت‬ ‫می شوند‪ ،‬به لحاظ فنی متخصص نیستند‪.‬‬ ‫مومن معتقد است‪ :‬تربیت نیروهای انسانی‬ ‫داخل��ی در خارج از کش��ور یکی از حلقه های‬ ‫گمش��ده در خودروسازی اس��ت‪ .‬این نیروها‬ ‫می توانند در خارج ام��وزش ببینند‪ ،‬البته به‬ ‫این ش��رط که در کشور دانش فنی در زمینه‬ ‫خودرو وجود داش��ته باش��د و ای��ن نیروها با‬ ‫پیش زمین��ه و ب��رای اینکه در ای��ن بخش ها‬ ‫تسلط پیدا کنند‪ ،‬به خارج بروند‪ .‬زیرا اموزش‬ ‫نیروهای انسانی در خودروسازی جزو یکی از‬ ‫پرس��ودترین فعالیت ها ب��رای صنعت خودرو‬ ‫کش��ورمان خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬متخصصان‬ ‫خارجی به طور مرتب در صنعت خودروسازی‬ ‫کشور حضور داشته اند‪ ،‬ولی انتقال دانش فنی‬ ‫انها به کشور بسیار جزئی بوده است‪ .‬بنابراین‬ ‫یادداشت‬ ‫استفاده از نیروی‬ ‫متخصص با ارتباط‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫سید محمد بیاتیان‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیروی انس��انی نق��ش پررنگی در پیش��برد اهداف‬ ‫صنع��ت خودرو دارد‪ .‬یکی از راه حل های افزایش منابع‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬اموزش است زیرا از این طریق نیروهای‬ ‫انس��انی مولدتر می ش��وند و به توسعه اقتصادی کشور‬ ‫کمک فراوانی می کنند‪ .‬همچنین این نیروها می توانند‬ ‫با اس��تفاده از تفکر خالقانه و نواورانه در خودروس��ازی‬ ‫نس��بت به تولید و س��اخت خودروهای جدید در کشور‬ ‫اقدام کنند‪ .‬بنابراین تربیت نیروهای متخصص و خالق‬ ‫ازجمله اقداماتی اس��ت ک��ه می تواند به پویایی صنعت‬ ‫خودرو منجر ش��ود‪ .‬در این میان ارتباط بین صنعت و‬ ‫دانش��گاه خوب نیست و هنگامی که فارغ التحصیالن از‬ ‫دانشگاه ها خارج می شوند هنوز به صورت عملی تسلط‬ ‫الزم را پیدا نکرده اند‪ .‬البته ارتباط بین صنعت و دانشگاه‬ ‫هزینه ه��ای زیادی را برای تمامی صنایع ایجاد می کند‬ ‫که بخش خودروسازی نیز از این قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫در این میان رشد در صنعت خودروسازی نیازمند توجه‬ ‫به این نکته اس��ت که خودروس��ازان باید از نیروهایی‬ ‫که به صورت تخصصی در دانش��گاه های خودروسازی‬ ‫اموزش می بینند‪ ،‬اس��تفاده کنن��د زیرا وجود نیروهای‬ ‫توانمند و خبره در این بخش احس��اس می ش��ود و اگر‬ ‫این نیروها بخواهند بدون اموزش و یادگیری در بخش‬ ‫خودروس��ازی و قطعه س��ازی مجرب و توانمند ش��وند‬ ‫مدت زیادی طول خواهد کشید‪ .‬البته نیروهای انسانی‬ ‫می توانند در داخل کش��ور مقدمات اموزش را در حوزه‬ ‫خودروس��ازی بیاموزند و یکس��ری دوره های تکمیلی‬ ‫نیز در کش��ورهای خارجی بگذرانن��د تا کامال توانمند‬ ‫ش��وند‪ .‬در این میان استفاده از متخصصان خارجی در‬ ‫خودروس��ازی باید به ص��ورت کوتاه مدت و میان مدت‬ ‫انجام شود‪ .‬زیرا کشور نیروهای ماهری در حوزه خودرو‬ ‫دارد که با اموزش این نیروها می تواند به صورت خودکفا‬ ‫در صنعت خودرو پیش��رفت کند‪ .‬از سویی شرکت های‬ ‫خودروس��ازی بزرگ��ی مانن��د ایران خودرو و س��ایپا از‬ ‫مدیران مجرب و باس��ابقه ای برخوردار هستند و الفبای‬ ‫صنع��ت خ��ودرو را کامال می شناس��ند؛ بنابراین وجود‬ ‫چنین مدیرانی در صنعت خودرو به بهبود وضعیت این‬ ‫صنعت کمک زیادی می کند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫توجه به تولید با کیفیت‬ ‫از اولویت های سایپا‬ ‫باید در این زمینه نظارت هایی از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شود تا بتوان از‬ ‫دانش فنی متخصصان خارجی نیز در صنعت‬ ‫خودرو استفاده کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬عده ای از کارشناسان‬ ‫از نب��ود نیروه��ای اموزش دی��ده در صنعت‬ ‫خ��ودرو صحب��ت می کنن��د و ع��ده ای نی��ز‬ ‫می گویند این نیروها فقط در بخش ساخت و‬ ‫تولید خودروهای داخلی وجود دارند‪ ،‬ولی در‬ ‫بخش طراح��ی خودروها خال وجود نیروهای‬ ‫اموزش دی��ده به طور جدی حس می ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن کارشناس��ان همچنی��ن بر س��ر حضور‬ ‫متخصصان خارجی در خودروسازی و استفاده‬ ‫از دانش فنی انها درکشور توافق دارند‪ .‬با این‬ ‫حال بهره گی��ری از نیروه��ای متخصص و با‬ ‫سابقه و سرمایه گذاری برای اموزش نیروهای‬ ‫متخص��ص در خودروس��ازی و قطعه س��ازی‪،‬‬ ‫بی ش��ک هزینه بر نبوده و برگشت سرمای ه به‬ ‫مراتب چندین برابری خواهد داشت‪.‬‬ ‫هستند که هرازگاهی اسیر یکی از لیزینگ خودروهای کالهبردار می شوند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط کارشناسان به مصرف کنندگان توصیه می کنند که حداقل‬ ‫گ غیرمجاز و فاقد‬ ‫تا زمان روشن ش��دن نحوه برخورد با شرکت های لیزین ‬ ‫مجوز‪ ،‬در معامالت احتمالی با این شرکت ها جانب احتیاط را رعایت کنند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬مصرف کنندگان تنها در شرایطی باید نسبت به معامله‬ ‫با یک ش��رکت لیزینگ خودرویی اقدام کنند که همزمان با انعقاد قرارداد‬ ‫و پرداخت وجه پیش پرداخت‪ ،‬خودرو نیز به خریدار تحویل داده ش��ود‪ ،‬در‬ ‫این صورت دیگر امکانی برای کالهبرداری ش��رکت لیزینگ وجود نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬در غیراین صورت در ش��رایطی که یک شرکت لیزینگ خودروی‬ ‫ن را به‬ ‫فاقد مجوز‪ ،‬خودرویی را قس��طی فروخت��ه و حداقل نیمی از مبلغ ا ‬ ‫عنوان پیش پرداخت از مش��تری دریافت کرده است‪ ،‬تضمینی وجود ندارد‬ ‫که خودرو را در زمان یاد شده تحویل خریدار دهد‪.‬‬ ‫پیش از مواضع جدید بانک مرکزی مبنی بر مس��ئولیت نداشتن این نهاد‬ ‫در برخورد با لیزینگ های فاقد مجوز‪ ،‬برخی کارشناسان از بانک مرکزی و‬ ‫دیگر س��ازمان های مربوط خواسته بودند در جهت نظام مند کردن فعالیت‬ ‫لیزینگ خودروهای فاقد مجوز‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫س�ایپا نی�وز‪ :‬مهدی‬ ‫جمال��ی مدیرعام��ل‬ ‫گ��روه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا در نخس��تین‬ ‫روزه��ای کار خ��ود‬ ‫برای حض��ور در جمع‬ ‫کارگ��ران از خط��وط‬ ‫تولید ش��رکت سایپا بازدید کرد‪ .‬در این بازدید کامران‬ ‫صفوی معاون تولید ش��رکت سایپا‪ ،‬گزارشی از عملکرد‬ ‫رون��د اجرای��ی و عملیاتی تولید را ب��ه مدیرعامل گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا ارائه داد‪ .‬جمالی در بازدیدی که‬ ‫از خطوط تولید ش��رکت سایپا به عمل اورد‪ ،‬با کارگران‬ ‫خطوط تولید از نزدیک صحبت کرد و در حاش��یه این‬ ‫بازدید گفت‪ :‬برای افزایش تولید با کیفیت و رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬باید تمام عوامل را به صورت ساختاری بررسی و‬ ‫ریشه یابی کرد تا تصمیم نهایی با همراهی و همفکری‬ ‫تمامی متخصصان و کارکنان عرصه تولید گرفته شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با همدلی و تالش مس��تمر‪ ،‬ش��رکت س��ایپا‬ ‫را دوب��اره به روز های اوج خ��ود باز خواهیم گرداند‪ ،‬که‬ ‫در این راس��تا توجه به تولید ب��ا کیفیت از اولویت های‬ ‫ما است‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی الجزایر‬ ‫میزبان محصوالت ایران خودرو‬ ‫ایک�و پ�رس‪ :‬گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو به عنوان‬ ‫تنه��ا نماینده ای��ران در بخش صنعت خ��ودرو با ارائه‬ ‫‪ 5‬محص��ول خ��ود در چه��ل و هش��تمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی الجزایر ش��رکت ک��رد و اخرین توانایی های‬ ‫صنعت��ی و فن��اوری خود را در فضایی به وس��عت ‪۲۰۰‬‬ ‫مت��ر مربع در معرض دی��د عموم قرار داد‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫بین المللی الجزایر با حضور عبد المالک سالل‪ ،‬نخست‬ ‫وزیر الجزایر‪ ،‬نیرماال س��یتارامان وزیر تجارت و صنایع‬ ‫هند و تعدادی از مس��ئوالن حکومتی الجزایر و فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با شعار تنوع اقتصادی به هدف توسعه پایدار‪،‬‬ ‫افتتاح ش��د‪ .‬نخست وزیر الجزایر به همراه عامری سفیر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در الجزی��ره و هیات همراه از‬ ‫غرف��ه ایران خودرو بازدی��د کردند‪ .‬گروه صنعتی ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬خودروهای دنا‪ ،‬رانا‪ ،‬سورن ای ال ایکس‪ ،‬سمند‬ ‫ال ایک��س و محصول جدید خود‪ ،‬وانت اریس��ان‪ ،‬را در‬ ‫غرفه خود به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫گ�روه خ�ودرو‪ :‬پیکاپ ه�ا همیش�ه ب�ه این‬ ‫ان�دازه در کان�ون توجه ب�ازار خ�ودرو قرار‬ ‫نداش�ته اند‪ .‬وقتی به دوران تاریک گذش�ته‬ ‫این کالس خودرو برگردیم‪ ،‬تراک ها به عنوان‬ ‫خودروهای�ی وی�ژه بازرگانان‪ ،‬کش�اورزان و‬ ‫دیگ�ر صاحبان با اه�داف تجاری ش�ناخته‬ ‫می ش�دند و ظاه�ر و ویژگی ه�ای لوک�س‬ ‫به هیج وجه در برنامه انها قرار نداشته است‪.‬‬ ‫ولی چند دهه بعد‪ ،‬مشتریان به تدریج شاهد‬ ‫زیبایی یک وسیله نقلیه کاربردی بودند و در‬ ‫نتیجه‪ ،‬بسیاری از انها پیکاپ ها را به عنوان‬ ‫یک وس�یله نقلیه برای استفاده های روزمره‬ ‫انتخاب کردند‪.‬‬ ‫درحال حاض�ر‪ ،‬پیکاپ ها در هر امار فروش‬ ‫س�االنه ای‪ ،‬در بی�ن پرفروش ترین ه�ا ق�رار‬ ‫می گیرند و خودروسازان نیز همواره در ارتقا‪،‬‬ ‫اضافه کردن امکان�ات و قابلیت های جدید و‬ ‫فناوری انها کوشیده اند‪ .‬رقابت سختی که در‬ ‫این کالس جری�ان دارد‪ ،‬گزینه های مختلفی‬ ‫را در اختیار مش�تریان قرار داده اس�ت‪ .‬در‬ ‫ادامه می خواهیم پیکا پ تراک های فول سایز‬ ‫موجود در بازار را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان تیتان‬ ‫نیسان تیتان که از زمان معرفی اش در سال ‪۲۰۰۴‬م‬ ‫تغییرات اندکی به خود دیده‪ ،‬به نظر می رسد که در‬ ‫زمان گذش��ته باقی مانده است‪ .‬این موضوع‪ ،‬حداقل‬ ‫ت��ا قبل از ارائ��ه تیتان جدید ‪۲۰۱۶‬م در نمایش��گاه‬ ‫اتومبیل دیتروی��ت ‪۲۰۱۵‬م صدق می کند‪ .‬در حالی‬ ‫که نمونه های باقیمانده از نس��ل قبلی نیسان تیتان‬ ‫از ی��ک موتور ‪ ۳۱۷‬اس��ب بخاری ‪ V8‬به همراه یک‬ ‫گیربک��س ‪ ۵‬س��رعته اتوماتیک اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫تیت��ان مدل ‪۲۰۱۶‬م با یک موت��ور توربو‪-‬دیزل ‪V8‬‬ ‫که ‪ ۳۱۰‬اس��ب بخار قدرت تولید می کند و گش��تاور‬ ‫حداکث��ری به ان��دازه ‪ ۷۵۲‬نیوتن مت��ر دارد‪ ،‬با یک‬ ‫گیربکس ‪ ۶‬سرعته اتوماتیک ایسین (‪ )Aisin‬همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمان ورود تیتان جدید از نیمه دوم تا اواخر س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی درنظر گرفته ش��ده است؛ مدلی که‬ ‫ابت��دا فقط به صورت تریم ‪ XD‬با موتور کامینز ‪V8‬‬ ‫دیزلی عرضه می شود‪ .‬البته نیسان پس از ارائه مدل‬ ‫‪ XD‬در اواخر تابس��تان‪ ،‬گزینه ه��ای بنزینی ‪ V8‬و‬ ‫‪V6‬و همین طور یک نسخه برای کارهای سبک تر به‬ ‫تیتان اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد ‪ F150‬رپتور‬ ‫اگر فراری می خواست یک مدل افرود از یک ‪۴×۴‬‬ ‫پیکاپ بس��ازد‪ ،‬به طور مس��لم چیزی شبیه به این را‬ ‫می س��اخت‪« .‬رپتور» پس از اینکه در مدل های سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬و ‪۲۰۱۶‬م غیب��ت داش��ت‪ ،‬برای مدل س��ال‬ ‫‪۲۰۱۷‬م ب��از خواهد گش��ت و بناب��ر تجربیاتی که از‬ ‫مدل های قبلی ان به دست امده‪ ،‬این خودرو سرامد‬ ‫پیکاپ های افرود کمپانی خواهد ش��د‪ .‬خوشبختانه‬ ‫ف��ورد در مدل جدید‪ ،‬تا حدودی به گذش��ته وفادار‬ ‫باقیمانده اس��ت‪ .‬البته یکسری تغییرات در محدوده‬ ‫موتور ش��اهد هس��تیم؛ جایی که به جای موتور ‪۲/۶‬‬ ‫لیتری ‪ V8‬با قدرت ‪ ۴۱۱‬اسب بخار در تراک قدیمی‪،‬‬ ‫یک موتور جدید دو توربوش��ارژر ‪ ۵/۳‬لیتری ‪ V6‬با‬ ‫انژکتور س��وخت مستقیم نشست ه اس��ت‪ .‬این موتور‬ ‫در حالی که از همان حجم موتور های اکوبوس��ت در‬ ‫‪ F150‬معمول��ی برخوردار اس��ت‪ ،‬ولی از یک بلوک‬ ‫الومینیوم��ی جدید‪ ،‬ارتق��ای داخل��ی‪ ،‬بازنگری در‬ ‫سرس��یلندر و سیستم جدید انتقال سوخت بهره مند‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بدنه الومینیومی «رپتور» به یک فریم جدید بسته‬ ‫ش��ده که این فریم با اینک��ه از ‪ F150‬مدل ‪۲۰۱۵‬‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬ولی به شکل اساس��ی برای هندلینگ‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫درشت هیکل های صنعت خودرو‬ ‫بهت��ر هنگام پرش در حالت تخ��ت گاز‪ ،‬عبور از روی‬ ‫تخته سنگ های بزرگ و شرایطی مانند ان اماده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬دو فاصله محوری و دو ف��رم کابین برای این‬ ‫مدل ارائه خواهد ش��د؛ یک مدل سوپرکاب با فاصله‬ ‫محوری ‪ ۳۳۷۸‬میلی متر و یک مدل س��وپرکرو ‪ ۴‬در‬ ‫با فاصله محوری ‪ ۳۶۸۳‬میلی متر‪« .‬رپتور» همچنین‬ ‫‹ ‹رام ‪1500‬‬ ‫«رام» ‪ 1500‬در تم��ام مدل های��ش‪ ،‬از م��دل پایه‬ ‫کاربردی تا مدل لوکس با طراحی چرمی ‪ ،‬همیش��ه‬ ‫دارای یک س��واری نرم‪ ،‬صندلی های راحت و فضای‬ ‫زیادی برای حمل بار اس��ت؛ چیزی که ان را تبدیل‬ ‫به یک وس��یله نقلیه کاربردی می کن��د‪ .‬یک موتور‬ ‫ان می تواند از سیستم دیفرانسیل عقب یا دیفرانسیل‬ ‫‪ 4‬چرخ متحرک اس��تفاده ک��رد‪ .‬وقتی یک تراک به‬ ‫خوبی و کیفی��ت «رام» در یک رده بندی در جایگاه‬ ‫چهارم قرار می گیرد‪ ،‬س��طح رقاب��ت در این کالس‬ ‫و مدل های��ی که در ادامه در این فهرس��ت می ایند‪،‬‬ ‫بیشتر مشخص می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جی ام سی‪ -‬سیه را ‪1500‬‬ ‫پیکاپ «جی ام س��ی» که به همراه مدل دوقلویش‪،‬‬ ‫شورولت «سیلورادو» ‪ ،۱۵۰۰‬طراحی کامال جدیدی‬ ‫برای مدل ‪۲۰۱۴‬م داشته‪ ،‬تمام امکانات اساسی یک‬ ‫پیکاپ را به شکلی مناس��ب در اختیار قرار می دهد‬ ‫و در عی��ن ح��ال‪ ،‬ظاه��ری عضالن��ی و تهاجمی و‬ ‫مجموع��ه ای از تجهیزات را در دس��ترس می گذارد‪.‬‬ ‫موتور پایه در این مدل‪ ،‬یک نسخه بهینه سازی شده‬ ‫از موتور ‪ ۳/۴‬لیتری ‪ V6‬است که با حداکثر گشتاور‬ ‫‪ ۴۱۳‬نیوتن متری‪ ،‬مصرف سوختی برابر ‪ ۸/۹‬لیتر در‬ ‫ج��اده دارد‪ .‬در کنار ای��ن موتور‪ ،‬از دو گزینه ‪ V8‬به‬ ‫صورت ‪ ۳/۵‬یا ‪ ۲/۶‬لیتری نیز می توان اس��تفاده کرد‬ ‫ک��ه قدرت هر ی��ک از انها بیش از ‪ ۴۰۰‬اس��ب بخار‬ ‫اس��ت‪« .‬جی ام سی‪ -‬س��یه را» با اینکه از نظر فنی در‬ ‫در حالت اس��تاندارد به صورت دو دیفرانسیل است و‬ ‫نخستین مدل فورد خواهد بود که از گیربکس جدید‬ ‫‪ ۱۰‬سرعته اتوماتیک استفاده می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا تاندرا‬ ‫در حال��ی ک��ه انتقادهای زی��ادی متوج��ه تویوتا‬ ‫«تاندرا» بود‪ ،‬سرانجام برای مدل سال ‪۲۰۱۴‬م چهره‬ ‫خ��ود را تغییر داد‪« .‬تاندرا» در فرم های بدنه متعدد‪،‬‬ ‫طول بارگیر های مختلف و دیفرانس��یل ‪ 2‬یا ‪ 4‬چرخ‬ ‫متحرک و همین طور امکان انتخاب از بین یک موتور‬ ‫‪ ۶/۴‬لیتری ‪ V8‬با قدرت ‪ ۳۱۰‬اسب بخار و یک موتور‬ ‫‪ ۷/۵‬لیتری ‪ V8‬با قدرت ‪ ۳۸۱‬اس��ب بخار‪ ،‬می تواند‬ ‫تمام نیازهای ش��ما را پوش��ش ده��د‪ .‬در حالی که‬ ‫مدل جدید‪ ،‬برخی اِلمان های برجس��ته را به طراحی‬ ‫«تاندرا» اضافه کرده اس��ت و ب��ا وجود یک ظرفیت‬ ‫یدک کشی قابل مقایسه با رقبا و طراحی زیبای داخل‬ ‫کابی��ن‪ ،‬هنوز هم تویوتا جذابیت کمتری نس��بت به‬ ‫رقیبان حاضر در این کالس دارد‪.‬‬ ‫ش��اید یکی از دوست داش��تنی ترین مدل ها‪ ،‬تویوتا‬ ‫«تان��درا ‪ TRD‬پرو» س��ری ‪ ۴×۴‬باش��د؛ چرا که به‬ ‫هم��راه پکی��ج ‪ TRD‬از قابلیت های بس��یار خوبی‬ ‫در خارج از جاده برخوردار اس��ت‪ .‬ب��ا این همه‪ ،‬این‬ ‫کالسی اس��ت که در ان رقابت به صورت بی رحمانه‬ ‫جریان دارد و هیچ کس در ان بیکار ننشسته است‪.‬‬ ‫‪ ۶/۳‬لیتری ‪ V6‬با قدرت ‪ ۳۰۵‬اس��ب بخار به صورت‬ ‫اس��تاندارد در این مدل استفاده می ش��ود و این در‬ ‫حالی اس��ت که یک گزینه ‪ ۷/۵‬لیتری «هِمی» ‪V8‬‬ ‫با قدرت ‪ ۳۹۵‬اس��ب بخار نیز در دسترس است‪ .‬البته‬ ‫ی��ک موتور توربو‪-‬دیزل ‪ ۳‬لیتری ‪ V6‬با قدرت ‪۲۴۰‬‬ ‫اس��ب بخار نیز برای افرادی که به دنبال صرفه جویی‬ ‫بیش��تر در مصرف س��وخت هس��تند‪ ،‬تدارک دیده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تمام این موتورها با یک گیربکس نرم‬ ‫‪ ۸‬س��رعته اتوماتیک همراه خواهند بود که در کنار‬ ‫رده سوم این فهرست قرار گرفته است‪ ،‬ولی در واقع‪،‬‬ ‫دارای جایگاه مش��ترک دومی با «سیلورادو» است؛‬ ‫چراک��ه از جنبه ه��ای مکانیک زیادی ب��ا این مدل‬ ‫اش��تراک دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬اندکی جاذبه های لوکس‬ ‫بیشتر در داخل کابین‪ ،‬کار خود را کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت سیلورادو ‪1500‬‬ ‫در حال��ی که بازار پیکاپ ها به س��مت زرق و برق‬ ‫بیش��تر حرکت کرده‪ ،‬شورولت «سیلورادو» بیشتر از‬ ‫هم��ه به فرمول اصلی یک تراک وفادار مانده اس��ت‪.‬‬ ‫اما همین «سیلورادو» نیز یک تریم در سطح لوکس‬ ‫ب��ه نام «های کانتری» ارائه داده اس��ت‪ .‬البته فارغ از‬ ‫هر نوع «سیلورادو»یی که انتخاب کنید‪ ،‬یک فرمان‬ ‫دقیق در اختیار ش��ما قرار می گیرد و هندلینگ ان‬ ‫فرات��ر از حد تصور ب��رای یک تراک درش��ت هیکل‬ ‫اس��ت‪ .‬البته یک نکته در مورد «سیلورادو»ی جدید‬ ‫وج��ود دارد این اس��ت ک��ه در حالی ک��ه تغییرات‬ ‫زی��ادی برای مدل ‪۲۰۱۴‬م داش��ته‪ ،‬طراحی بیرونی‬ ‫ان ب��ا هم��ان ویژگی های نس��ل قبلی باق��ی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یک موتور ‪ ۳/۴‬لیتری ‪ V6‬در «سیلورادو» حداکثر‬ ‫گش��تاوری به اندازه ‪ ۴۱۳‬نیوتن متر گش��تاور تولید‬ ‫می کند و مصرف س��وخت ان در جاده به اندازه ‪۸/۹‬‬ ‫لیتر در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر براورد شده است‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬گزینه های ‪ ۳/۵‬لیتری و ‪ ۲/۶‬لیتری ‪ V8‬نیز در‬ ‫دسترس قرار دارند که باعث ظرفیت بیشتر در حمل‬ ‫بار و یدک کش��ی می شوند‪ .‬در چنین رقابتی‪ ،‬حضور‬ ‫در رده دوم هیچ گون��ه شرمس��اری به همراه نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد ‪F150‬‬ ‫ح��رف اول رقابت در این صحن��ه را فورد ‪F150‬‬ ‫می زن��د که در مدل ‪ ۲۰۱۵‬خود‪ ،‬اس��لحه ای مخفی‬ ‫را ب��ه نام «الومینیوم» رو کرده اس��ت‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫الومینی��وم در بدنه و کف بارگی��ر‪ ،‬وزن زیادی را از‬ ‫خودرو کم کرده؛ ولی با این وجود‪ ،‬ان را از نظر وزن‬ ‫در ردیف «س��یلورادو» قرار داده است‪ .‬برای پیشرانه‬ ‫‪ ،F150‬گزینه ه��ای ‪ ۵/۳‬لیت��ری ‪ ،V6‬موتوره��ای‬ ‫‪ ۷/۲‬ی��ا ‪ ۵/۳‬لیت��ری دو توربوش��ارژر اکوبوس��ت‬ ‫‪ V6‬و ی��ک موت��ور ‪ ۵‬لیت��ری ‪ V8‬درنظ��ر گرفته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در هر صورت‪ ،‬باید ش��جاعت ف��ورد را در‬ ‫اس��تفاده از بدن��ه الومینیوم��ی س��تود؛ اقدامی که‬ ‫می توان��د در ادامه‪ ،‬تغییرات گس��ترده ای در طراحی‬ ‫صنعت خودرو ایجاد کن��د‪ F150 .‬با مجموعه ای از‬ ‫فناوری ه��ای جدید و همین طور‪ ،‬ارزش های س��نتی‬ ‫یک تراک‪ ،‬مدت هاست که به عنوان نخستین گزینه‬ ‫ی مانده است‪.‬‬ ‫در بین پیکاپ های فول سایز باق ‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬جذابیت ه��ای پیکاپ ها‬ ‫همچن��ان با تغییر فناوری ها در حوزه خودروس��ازی‬ ‫دو چن��دان ش��ده اس��ت و متقاضیان این درش��ت‬ ‫هیکل ه��ا با رصد بازار ای��ن خودروها در صدد خرید‬ ‫و انتخاب بهترین ها هس��تند‪ .‬با این حال جای خالی‬ ‫ای��ن خودروه��ا همچنان در ب��ازار ایران احس��اس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫استون مارتین و ولخرجی المان ها‬ ‫گ�روه خودرو‪ :‬مارکوس اس��تروک که یک‬ ‫المانی ثروتمند و کلکس��یونر مشهور خودرو‬ ‫نیز هست‪ ،‬از شرکت استون مارتین تقاضای‬ ‫عجیبی کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن س��ازنده دوچرخه ه��ای مش��هور‬ ‫نشان (برند) استروک از ش��رکت بریتانیایی‬ ‫اس��تون مارتین خواسته اس��ت تا برای او و‬ ‫‪ 6‬تن از دوستانش یک نسخه خاص از استون‬ ‫مارتین «ونکوئیش» طراحی کرده و بس��ازد‪.‬‬ ‫او که مالک کارخانه مش��هور دوچرخه سازی‬ ‫«استروک» است می خواهد ‪ 7‬استون مارتین‬ ‫«ونکوئیش» کوپه را سفارش دهد که هریک‬ ‫از انها دارای ویژگی های خاصی باشند‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫این ‪ ۷‬خودروی سفارشی از بدنه ای با پوشش‬ ‫فیبر کربن در الیه های مختلف بهره می برند‬ ‫تا در نهایت بدنه ای کامال صاف و یکدس��ت‬ ‫داشته باشند‪ .‬اس��تون مارتین درباره دالیل‬ ‫پذی��رش این پروژه می گوی��د‪ :‬این کار به ما‬ ‫کمک می کند تا همزمان که کیفیت باالتری‬ ‫را در محصوالت خود ایجاد می کنیم‪ ،‬ارزش‬ ‫نشان (برند) تجاری استون مارتین را نیز باال‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫بدنه که بس��یار س��بک وزن و مقاوم است‪،‬‬ ‫در هر ‪ ۷‬خودرو با پوش��ش س��یاه جت های‬ ‫ش��کاری رنگ امیزی می ش��ود‪ .‬در کنار این‬ ‫رنگ سیاه‪ ،‬ش��اهد حضور یک کمربند فیبر‬ ‫کربن از میان کاپوت و پایین درها هس��تیم‬ ‫ک��ه زیبایی فراوان��ی به خودرو می بخش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن در جای جای بدن��ه از لوگوهای‬ ‫اس��تون مارتین و عدد ویژه خودرو استفاده‬ ‫می ش��ود تا خاص ب��ودن خ��ودروی زیبای‬ ‫اس��تون مارتی��ن صدچندان ش��ود‪ .‬زیبایی‬ ‫تحسین برانگیز عبارت «یک از هفت» که با‬ ‫پوششی روش��ن بر روی بدنه براق و مشکی‬ ‫خودرو کار ش��ده در نخس��تین دس��تگاه از‬ ‫این ‪7‬دستگاه‪ ،‬چش��م هر عابری را به شدت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫داخل خودرو هم نمونه به روزرسانی شده‪،‬‬ ‫زیبا و حساب ش��ده ای از مدل الماس س��یاه‬ ‫وج��ود دارد که در مدل ه��ای «ونکوئیش»‬ ‫جدید مورد اس��تفاده قرارگرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن میان عبارت «یک از هفت» که بر بدنه‬ ‫داش��بورد زیبای خودرو دوخت شده‪ ،‬بسیار‬ ‫جالب توجه اس��ت‪ .‬همه مدل های این سری‬ ‫دست س��از بوده و در س��اخت انه��ا از هیچ‬ ‫روند ماش��ین کاری شده ای اس��تفاده نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودرو ک��ه از موتور مش��هور و‬ ‫‪ ۱۲‬سیلندر اس��تون مارتین بهره می برد‪۶ ،‬‬ ‫لیتر حجم داشته و قدرتی معادل ‪ ۵۶۸‬اسب‬ ‫بخار و گش��تاوری در حدود ‪ ۶۳۰‬نیوتن متر‬ ‫تولی��د می کند که باعث می ش��ود این مدل‬ ‫زیبا را در زمانی کمتر از ‪ ۴‬ثانیه به س��رعت‬ ‫‪ ۹۶‬کیلومتر بر ساعت برساند و در نهایت از‬ ‫مرز ‪ ۳۲۲‬کیلومتر بر ساعت عبور کند‪.‬‬ ‫«اس��تروک» ب��ه همراه همس��رش هفته‬ ‫گذش��ته نخس��تین مدل از س��ری «یک از‬ ‫هف��ت» اس��تون مارتی��ن «ونکوئی��ش» را‬ ‫در انگلی��س تحوی��ل گرف��ت و قرار اس��ت‬ ‫‪6‬خ��ودروی باقیمانده را نیز تا پایان س��ال‬ ‫تحویل بگیرد‪ .‬استون مارتین چیزی درباره‬ ‫هزینه هری��ک از این ‪۷‬خ��ودرو فاش کرده‬ ‫اس��ت اما کارشناس��ان قیمت هریک از این‬ ‫‪ 7‬دس��تگاه را حدود ‪ ۵۰۰‬هزار دالر براورد‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫عزم جدی دولت برای مبارزه با پولشویی‬ ‫منطقه یورو در تالش برای افزایش نرخ تورم‬ ‫بورس تافتـه جدا بافتـه نیست‬ ‫‪13‬‬ ‫اقتصاد کشور به هسته تورم رسیده است‬ ‫عوامل ایجاد تورم و راه های کاهش ان‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬در دو س�ال گذش�ته حفظ اعتماد مردم و سرمایه‬ ‫اجتماع�ی از مهم ترین اولویت ه�ای دولت بود و همچنین دولت‬ ‫تالش بس�یاری کرد ت�ا با بهره گی�ری از دان�ش‪ ،‬تجربه جهانی‬ ‫و کارشناس�ان اقتص�ادی ب�رای خ�روج غیرتورم�ی از رک�ود‬ ‫راه حل های�ی را پی�دا کند‪ .‬اگرچه توفیقات قاب�ل مالحظه ای در‬ ‫مه�ار تورم‪ ،‬کاهش س�هم پایه پولی از رش�د نقدینگی و کاهش‬ ‫نقش دولت در رش�د پایه پولی حاصل شده‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫با رس�یدن تورم به هسته س�خت ان‪،‬که مسئوالن اقتصادی به‬ ‫ان اش�اره می کنن�د‪ ،‬تداوم رون�د کاهش تورم ب�ا پیچیدگی و‬ ‫مشکالتی روبه رو است‪ .‬ضمن اینکه در دنیا طی دو دهه گذشته‬ ‫اهتمام جدی به مهار تورم وجود داش�ته و در بیش�تر کش�ورها‬ ‫تورم تک رقمی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر ح��ال درحال حاض��ر از مهم تری��ن‬ ‫چالش های پیش روی کاه��ش تورم می توان از‬ ‫رس��یدن به هسته س��خت تورم‪ ،‬مشکالت نظام‬ ‫بانکی‪ ،‬وابس��تگی اقتصاد ایران ب��ه درامدهای‬ ‫نفتی‪ ،‬س��لطه سیاس��ت مالی بر سیاست پولی‪،‬‬ ‫وجود تنگناه��ای مالی (ش��امل تنگنای منابع‬ ‫بودج��ه دول��ت ب��ه دلی��ل تحریم ه��ا و کاهش‬ ‫قیمت نفت و تنگنای اعتب��اری به دلیل انجماد‬ ‫دارایی بانک ها) اش��اره کرد‪ ،‬موضوعی که رئیس‬ ‫پژوشکده پولی و بانکی هم به ان اشاره می کند‪.‬‬ ‫داد‪ :‬دول��ت یازده��م در گام نخس��ت با کنترل‬ ‫نقدینگی سعی داشت از افزایش بی رویه عرضه‬ ‫پول جلوگیری کند ک��ه این موضوع تا حدی به‬ ‫کنترل ت��ورم انجامید عالوه بر این دولت با ایجاد‬ ‫انتظارات خوش بینانه در مردم مانع از رفتارهای‬ ‫هیجانی ش��د که این مورد هم به نوبه خود سهم‬ ‫باالیی در کاهش تورم داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫اینکه نرخ تورم به زیر ‪۱۰‬درصد برسد باید همین‬ ‫سیاس��ت ها با جدیت بیشتری دنبال شود ضمن‬ ‫اینکه از وارد کردن شوک قیمتی به سمت عرضه‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محورهای تورم تک رقمی‬ ‫فرهاد نیلی در این باره با اشاره به اینکه کنترل‬ ‫تورم باید با کنترل رکود انجام ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��رای خروج از رکود باید اعتبارات بانکی را بیش‬ ‫از انچ��ه تاکنون ب��وده فراهم کنیم ت��ا بنگاه ها‬ ‫رش��د پیدا کنند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه مطالبات‬ ‫معوق بانکی نش��ان می دهد بخشی از اعتبارات‬ ‫بانک��ی جاده ای بدون بازگش��ت اس��ت و وقتی‬ ‫اعطا می ش��ود‪ ،‬برنمی گردد‪ ،‬اف��زود‪ :‬بانک هایی‬ ‫در کش��ور وجود دارند که در طول سال ها دچار‬ ‫مشکالتی بودند که این مشکالت اجازه نمی دهد‬ ‫تس��هیالت الزم را در اختیار بنگاه های اقتصادی‬ ‫ق��رار دهند‪ .‬نیلی با اش��اره به اینک��ه حکایت ما‬ ‫حکایت راننده ای اس��ت که اگر بخواهد سرعت‬ ‫خود را کم کند‪ ،‬نمی تواند ترمز دس��تی بکش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید این سرعت تورم را به تدریج کم کنیم‬ ‫اما در عین حال الزم اس��ت س��رعت به گونه ای‬ ‫کاهش پی��دا کند که بتواند به اه��داف خود نیز‬ ‫برس��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬درواق��ع اگر در کاهش‬ ‫تورم دچار بده بس��تانی هس��تیم و بای��د به ابعاد‬ ‫مختلف امر توجه کنی��م‪ ،‬نمی توان یکباره تورم‬ ‫را کنت��رل کرد چراکه این ام��ر عواقبی دارد که‬ ‫می تواند به سرعت خروج از رکود ضربه بزند‪.‬‬ ‫رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه‬ ‫دول��ت یازدهم خود را مقی��د کرده که تورم را در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممک��ن تک نرخی کند و به ان‬ ‫پایبند باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به همین دلیل در نظر‬ ‫دریچه‬ ‫‹ ‹تالش در هر دو جبهه‬ ‫گرفته ش��ده ک��ه در دو یا س��ه گام به تک رقمی‬ ‫کردن نرخ تورم دس��ت پیدا کنیم‪ .‬وی نخستین‬ ‫مح��ور در رس��یدن به ن��رخ ت��ورم تک رقمی را‬ ‫الزامات سیاس��تی دانست و گفت‪ :‬سیاست های‬ ‫پولی و ارزی می تواند تورم تک نرخی را امکانپذیر‬ ‫کن��د‪ .‬نیل��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مح��ور دوم‬ ‫چارچوب های هادی اس��ت که بیشتر مربوط به‬ ‫قوانین‪ ،‬مقررات‪ ،‬ساختارهای سیاسی‪ ،‬رسمی و‬ ‫غیررس��می می ش��وند‪ .‬در این محور ب��ه پایدار‬ ‫کردن نرخ ت��ورم تک نرخی توجه خواهد ش��د‪.‬‬ ‫نیلی افزود‪ :‬در ‪ 3‬تا ‪ 4‬س��ال گذش��ته پیش امده‬ ‫اس��ت که ب��ه تورم زی��ر ‪ ۱۰‬درصد دس��ت پیدا‬ ‫کرده اند‪ ،‬اما این امر ماندگار نشده بنابراین در این‬ ‫محور بیش��تر پایدار بودن ن��رخ تک رقمی تورم‬ ‫مورد توجه ق��رار می گیرد‪ .‬رییس پژوهش��کده‬ ‫پولی و بانکی س�لامت بانک ها را سومین محور‬ ‫خواند و گفت‪ :‬اگر نتوانیم ساختار بانکی سالمی‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬نمی توانیم تورم را از محدوده ای‬ ‫پایین تر ببری��م‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬محور‬ ‫چهارم درباره تامین مالی بنگاه ها اس��ت چراکه‬ ‫خروج از رکود مس��تلزم این اس��ت ک��ه بتوانیم‬ ‫بنگاه های مال��ی را از رکود خارج کنیم‪ .‬نیلی در‬ ‫این ب��اره تصریح کرد‪ :‬اگر رویکرد ما به تورم فقط‬ ‫ترمز گرفتن صرف باش��د‪ ،‬چرخ اقتصاد کش��ور‬ ‫دچ��ار وقفه خواهد ش��د‪ .‬وی همچنی��ن درباره‬ ‫مهم ترین دستاوردی که برگزاری همایش پولی‬ ‫و بانکی در ‪ 24‬دوره به دس��ت اورده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین دستاورد این همایش حاکم شدن یک‬ ‫نظام فکری اس��ت یعنی اینکه همه می دانند هر‬ ‫س��ال در فصل بهار بانک مرکزی عملکرد س��ال‬ ‫قبل خ��ود را ارائه می دهد و اماده ش��نیدن نقد‬ ‫دانش��گاهیان و متخصصان بانکی و صنعت است‬ ‫و ای��ن عملک��رد در منظ��ر قضاوت م��ردم قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل ایجاد تورم‬ ‫در همین زمینه یک کارش��ناس اقتصادی با‬ ‫بیان اینکه برای کنترل تورم در وهله نخس��ت‬ ‫باید عوامل ایجاد این پدیده را ش��ناخت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در کش��ور ما به ویژه در چند سال گذشته یکی‬ ‫از عوامل ایجاد تورم‪ ،‬افزایش هزینه های تولید‬ ‫بوده است‪ .‬مرضیه بهمنی در گفت وگو با‬ ‫اف��زود‪ :‬افزای��ش نرخ ارز و پی��ش از ان افزایش‬ ‫قیمت س��وخت باعث شد هزینه تمام شده کاال‬ ‫در کش��ور باال برود و در نتیجه تولیدکنندگان‬ ‫نیز برای ادامه فعالیت دس��ت به افزایش قیمت‬ ‫زدند و درنهایت تورم دامن مصرف کننده را نیز‬ ‫گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کنار این مورد افزایش‬ ‫بی رویه عرضه پول از س��وی بانک مرکزی هم‬ ‫دنبال ش��د که چون این افزایش عرضه بیشتر‬ ‫از نرخ رش��د تولید ملی بود به شکل تورم خود را‬ ‫نشان داد‪ .‬بهمنی افزود‪ :‬البته باید توجه کرد که‬ ‫افزایش عرضه پول خود معلول مشکل بزرگتر‬ ‫یعنی کس��ری بودجه دولت ب��ود و دولت برای‬ ‫جبران بخشی از کس��ری بودجه به استقراض‬ ‫از بانک ه��ا و بان��ک مرک��زی روی اورد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به نقش انتظارات در افزایش نرخ تورم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ش��رایطی که ن��رخ ارز و طال و دیگر‬ ‫کاالها هر روز دچار تغییر بود مردم نیز به اینده‬ ‫تخفیفات مالیاتی در راه است‬ ‫در نشس��ت مش��ترک معاون وزی��ر کار و‬ ‫رییس س��ازمان مالیاتی اعالم شد‪ :‬به منظور‬ ‫ایجاد وح��دت رویه در اعم��ال تخفیف ‪۲۵‬‬ ‫درصدی مالیات ابرازی تعاونی ها‪ ،‬بخشنامه ای‬ ‫برای واحدهای مالیاتی سراس��ر کشور ابالغ‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در نشست معاون‬ ‫ام��ور تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی به همراه‬ ‫جمعی از مدیران اتحادیه ها و شرکت تعاونی‬ ‫و هیات رییس��ه اتاق تعاون ای��ران با رییس‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی و معاونان این سازمان‬ ‫مس��ائل و مشکالت تش��کل های تعاونی در‬ ‫حوزه مالیاتی م��ورد بحث و تبادل نظر قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در این نشس��ت سیدحمید کالنتری‪،‬‬ ‫معاون امور تع��اون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه با‬ ‫اش��اره به قابلیت ه��ا و توانمندی های بخش‬ ‫تعاون گفت‪ :‬بخش تعاون فی نفس��ه بخشی‬ ‫توانمند و دارای شبکه های عظیمی از فعاالن‬ ‫حوزه ه��ای مختل��ف تولی��دی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫بازرگانی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر شفافیت مالی تعاونی ها در‬ ‫ثبت و رویدادنگاری مالی شان و فرار نکردن‬ ‫مالیاتی این بخش از اقتصاد کشور اذعان کرد‪:‬‬ ‫تعاونی ها در پرداخت به موقع مالیات نسبت‬ ‫به س��ایر بخش ها پیش��رو بوده و می توان از‬ ‫این بخش به عنوان پیشروان و پیش قراوالن‬ ‫پرداخت مالیات یاد کرد‪ .‬کالنتری به موضوع‬ ‫مش��کالت مالیات��ی در ح��وزه تعاونی های‬ ‫مصرف‪ ،‬مرزنش��ین و اتحادیه و شرکت های‬ ‫تعاون��ی تامی��ن نی��از پرداخت و خواس��تار‬ ‫رس��یدگی جدی به مس��ائلی از قبیل کوتاه‬ ‫کردن صدور گواهی ارزش افزوده و پذیرش‬ ‫خود اظه��اری تعاونی ها ش��د‪ .‬مع��اون وزیر‬ ‫کار چندگانگ��ی و نداش��تن وحدت رویه در‬ ‫اجرای تبصره ‪ ۶‬ماده ‪ ۱۰۵‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم مبنی بر ‪ ۲۵‬درصد تخفیف مالیاتی‬ ‫برای ش��رکت های تعاونی و تقسیط مالیات‬ ‫برای بخش تعاون و بخشش جرائم و دیرکرد‬ ‫مالیاتی ش��رکت های تعاون��ی را از مهم ترین‬ ‫چالش های مالیاتی برش��مرد و به معضالت‬ ‫اعمال معافیت مالیاتی ش��رکت های تعاونی‬ ‫در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و تامین‬ ‫نی��از تولید کنندگان اش��اره ک��رد‪ .‬در ادامه‬ ‫این نشست‪ ،‬علی عس��کری؛ رییس سازمان‬ ‫مالیاتی با ابراز خرس��ندی از برگزاری چنین‬ ‫نشستی به لزوم فرهنگ سازی و بحث قانونی‬ ‫بودن مالیات اش��اره کرد و به فرایند اجرایی‬ ‫مالی��ات ب��رارزش افزوده حلقه واس��ط بین‬ ‫تولید کنن��ده و مصرف کنن��ده پرداخت‪ .‬وی‬ ‫به اهمیت ایفای نقش دس��تگاه های دولتی‬ ‫ب��ه ویژه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫دولت باید توجه الزم را‬ ‫به رونق تولید داشته‬ ‫باشد حتی اگر این رونق‬ ‫تولید با کمی افزایش‬ ‫قیمت ها همراه باشد‬ ‫بدگم��ان بودند و رفتار خ��ود را با این فرض که‬ ‫« ام��روز بخریم چ��ون فردا گرانتر می ش��ود»‬ ‫ش��کل می دادن��د که ای��ن به معن��ی افزایش‬ ‫تقاض��ا در زمان حال و در نتیجه تورم بیش��تر‬ ‫است‪ .‬بهمنی با بیان اینکه موارد باال مهم ترین‬ ‫عوامل ایجاد تورم در کشور بودند‪ ،‬درباره رفتار‬ ‫دول��ت یازدهم برای کنترل ای��ن نرخ‪ ،‬توضیح‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی گفت‪ :‬دولت در سال‬ ‫گذش��ته قیمت انواع س��وخت را افزایش داد که‬ ‫در نتیج��ه ان ش��اخص قیم��ت تولید کننده در‬ ‫خرداد ماه برخ�لاف ماه های دیگر افزایش یافت‬ ‫اما درنهایت با کنترل قیمت ها توس��ط دولت از‬ ‫افزایش بیشتر قیمت جلوگیری شد‪ .‬اما می بینیم‬ ‫که دولت امس��ال هم به دلی��ل محدودیت های‬ ‫بودجه ای سیاس��ت افزایش قیمت ه��ا را دنبال‬ ‫کرد که در نهایت می تواند به معنی فش��ار بیشتر‬ ‫ب��ر بخش تولید باش��د‪ .‬وی با مط��رح کردن این‬ ‫موض��وع که ایا در ش��رایط کنونی هدف گذاری‬ ‫برای رسیدن به تورم تک رقمی قابل قبول است؟‬ ‫افزود‪ :‬به نظر می رس��د در شرایط فعلی که هنوز‬ ‫خروج از رکود برای بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫محقق نش��ده و بیکاری نیز مشکل بزرگی است‬ ‫نباید روی کاهش تورم تاکید داشت و دولت باید‬ ‫توجه الزم را به رونق تولید داشته باشد حتی اگر‬ ‫این رونق تولی��د با کمی افزایش قیمت ها همراه‬ ‫باشد‪ .‬بهمنی در پایان با بیان اینکه نرخ تورم ‪۱۴‬‬ ‫درصد با رش��د باالی ‪۵‬درصد برای کشور بهتر از‬ ‫نرخ تورم تک رقمی و رشد پایین است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ما نباید خ��روج از رکود تورمی را با ورود به رکود‬ ‫پیگیری کنیم بلکه هم زمان دولت باید در هر دو‬ ‫جبهه تالش کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر ‪...‬‬ ‫سیاس��ت های منضبط مالی و پولی بانک مرکزی در دولت یازدهم به دس��تاورد کاهش بیش‬ ‫از ‪ ۱۹‬درصدی نرخ تورم در س��ال گذش��ته منجر شده و به هسته سخت کاهش نرخ تورم رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬رس��یدن به هس��ته س��خت نرخ تورم ایجاب می کند که برای کاهش بیشتر نرخ تورم به‬ ‫ترتیبات س��اختاری و نظام های جدید پولی و اقتصادی برس��یم تا س��اختار اقتصادی کشور در‬ ‫ش��رایط پایدار نرخ تورم را کاهش دهد و نمی توان فقط با انضباط پولی به این وضعیت رس��ید به‬ ‫ویژه اینکه دولت تالش می کند همزمان با کاهش نرخ تورم به رشد اقتصادی مثبت هم برسد‪.‬‬ ‫همراه��ی اصناف مختلف و ح��رف ان برای‬ ‫استمرار نهضت مالیات تاکید کرد‪ .‬عسکری‬ ‫در ادامه با اش��اره به تدوین الیحه نظارت بر‬ ‫صندوق های فروش و ارائه ان به دولت‪ ،‬الزمه‬ ‫تحق��ق مالیات ارزش اف��زوده را الزامی بودن‬ ‫اصناف در دارا بودن صندوق دانست‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر اقتص��اد از اتحادیه ها و ش��رکت های‬ ‫تعاونی درخواست کرد تا به سازمان مالیاتی‬ ‫ب��ه عنوان دس��تگاه مجری در رفع مس��ائل‬ ‫پیرامونی شرکت های تعاونی در حوزه مالیات‬ ‫کمک کنند‪ .‬وی ش��فافیت رویدادهای مالی‬ ‫ش��رکت های تعاونی را مزیتی ب��رای اعمال‬ ‫بخش��ودگی جرائم مالیات��ی تعاونی ها بیان‬ ‫و اظهار ک��رد‪ :‬برای بخش��ودگی انها با نظر‬ ‫مساعد با توجه به اختیارات سازمان اقدامات‬ ‫و مس��اعدت های الزم به عمل خواهد امد و‬ ‫فرایند صدور گواهی ارزش افزوده در صورتی‬ ‫که شرکت های تعاونی مشکل بدهی مالیاتی‬ ‫نداشته باشند در حداقل زمان انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی در ادامه به بحث علی الراس بودن‬ ‫دفاتر اش��اره کرد و گفت‪ :‬این مورد در طرح‬ ‫نظام مالیاتی حذف شده و طی سال های اتی‬ ‫دیگر ب��ا چنین موضوعی ش��رکت ها روبه رو‬ ‫نخواهن��د بود و اطالعات ف��روش و درامد و‬ ‫گ��ردش مالی مالک عمل ممیز مالیاتی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عس��کری همچنی��ن به بح��ث پرداخت‬ ‫تس��هیالت بانک ها یا ارائه پیش فاکتور اشاره‬ ‫کرد و یکی از اقدامات سازمان مالیاتی کشور‬ ‫را رایزنی با بانک مرکزی برای حذف فاکتور‬ ‫به دلیل اعتبارس��نجی تس��هیالت توس��ط‬ ‫بانک ها عنوان کرد‪ .‬رییس س��ازمان مالیاتی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در مورد تقسیط بدهی مالیاتی‬ ‫تعاونی ه��ا نیز برای ش��رکت های تعاونی در‬ ‫دو ح��وزه عملکردی و ارزش افزوده حداکثر‬ ‫مساعدت با توجه به اختیارات قانونی سازمان‬ ‫مالیاتی به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫نرخ تورم تولید‬ ‫‪ 12/9‬درصد شد‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬نرخ ت��ورم تولید در ‪12‬م��اه منتهی به‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری را ‪ 12/9‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫اداره ام��ار اقتصادی بانک مرکزی تغییرات ش��اخص‬ ‫به��ای تولید کننده را در ایران اعالم ک��رد‪ .‬خالصه نتایج‬ ‫به دس��ت امده از ش��اخص به��ای تولید کنن��ده در ایران‬ ‫براساس س��ال پایه ‪ ۱۳۹۰=۱۰۰‬نشان می دهد شاخص‬ ‫به��ای تولیدکننده در ایران در اردیبهش��ت ماه ‪ ۱۳۹۴‬به‬ ‫عدد ‪ 211/1‬رس��ید که نس��بت به ماه قب��ل ‪ 1/0‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬ش��اخص یادشده در اردیبهشت ماه ‪۱۳۹۴‬‬ ‫نس��بت به ماه مشابه سال قبل معادل ‪ 6/0‬درصد افزایش‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬شاخص بهای تولیدکننده‬ ‫در ایران در ‪12‬ماه منتهی به اردیبهشت ماه ‪ ۱۳۹۴‬نسبت‬ ‫ب��ه ‪12‬م��اه منتهی ب��ه اردیبهش��ت ماه ‪ ۱۳۹۳‬ب ه میزان‬ ‫‪12/9‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 22‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مالیات در سال گذشته‬ ‫معاون مالیات ب��ر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور از پرداخت ‪ ۲۲‬ه��زار میلیارد توم��ان مالیات در‬ ‫س��ال گذشته توسط مردم ایران خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫علیرضا طاری درباره تاثیر ارزش افزوده ‪ ۹‬درصدی بر تورم‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده‪،‬‬ ‫قانون تجمیع عوارض وجود داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده متناسب با نرخ تورم در کشور است و حال‬ ‫که محاس��به می کنیم ش��اهد بروز تورم یک درصدی در‬ ‫هر س��ال هستیم که این رقم زیاد نیست‪ .‬طاری بخش در‬ ‫ادامه سخنان خود با بیان اینکه طرح اصالح قانون مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده در حال بررس��ی در دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫قانون در س��ال ‪ ۸۷‬اجرایی و قرار ش��د که در ‪ 5‬سال بحث‬ ‫اصالح ان نیز مطرح ش��ود که ما قبل از پایان یافتن زمان‬ ‫مشخص شده این اصالحیات را ارائه کرده ایم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ای��ن اصالحیات د ر ح��ال حاضر در‬ ‫کمیس��یون فرع��ی دول��ت د ر حال بررس��ی اس��ت که‬ ‫بخش های مختلفی از جمله توسعه و تکمیل مالیات سبز‬ ‫که همان کاالهای االینده است را شامل می شود‪.‬‬ ‫معاون مالیات ب��ر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬مالیات کاالهای خاص از جمله بنزین‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬سیگار و خودرو های بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی سی از جمله‬ ‫موارد مطرح شده در این طرح است‪ .‬وی در پاسخ به سوال‬ ‫دیگ��ری درباره وضعیت دریافت مالی��ات بر ارزش افزوده‬ ‫توسط طال فروش��ی ها نیز گفت‪ :‬طالی خام مالیات ندارد‬ ‫اما زمانی که این طال ش��کل می گیرد و به فروش می رسد‬ ‫ش��امل مالیات می ش��ود که باید رقم طال در زمان فروش‬ ‫همراه با مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شود‪.‬‬ ‫سیاست های ارزی پساتحریم‬ ‫مع��اون هماهنگی و نظارت مع��اون اول رییس جمهور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی و فراوانی ارز‬ ‫می توانی��م قیمت ارز را کنترل کنیم‪ ،‬نه با س��همیه بندی‬ ‫و دستور‪.‬‬ ‫رضا ویس��ه درباره سیاس��ت های ارزی دولت در دوران‬ ‫پس��اتحریم عنوان کرد‪ :‬باید توجه ک��رد در مورد نرخ ارز‬ ‫هر زمان دستوری برخورد کردند با بحران مواجه شده ایم‬ ‫و این هم باز متاس��فانه در ‪ 30‬س��ال گذشته مرتب تکرار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین این دولت همان طور که مسئوالن‬ ‫اعالم کردند و ش��ما هم ش��نیده اید تصمی��م دارد با نرخ‬ ‫ارز دس��توری برخورد نکن��د و نرخ ارز را بازار مش��خص‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما انچه مهم به نظر می رس��د این اس��ت‬ ‫که ما با توس��عه صادرات غیرنفتی و فراوانی ارز می توانیم‬ ‫قیمت ارز را کنترل کنیم‪ ،‬نه با س��همیه بندی و دس��تور‪.‬‬ ‫ویس��ه تصریح ک��رد‪ :‬پس سیاس��ت این اس��ت که همه‬ ‫بدانند قیمت ارز در بازار در حقیقت با مکانیس��م عرضه و‬ ‫تقاضاس��ت و دولت دستوری با ان برخورد نمی کند‪ .‬فقط‬ ‫دول��ت کجا دخالت می کند؟ انجا که زمانی خدای نکرده‬ ‫سوءاس��تفاده کننده ها اقدامی کنند دولت موظف اس��ت‬ ‫دخالت کند‪.‬‬ ‫در مورد قیمت ارز هم بازار ان نرخ را مشخص می کند و‬ ‫ما فقط می توانیم بگوییم هر چه درامدهای نفتی افزایش‬ ‫پیدا کند باعث کنترل و مدیریت قیمت ارز می شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫هزینه های درمانی و دارویی‬ ‫بیماران خاص رایگان می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بیمه تکمیلی اتیه سازان حافظ‬ ‫گفت‪ :‬ما به دنبال این هس��تیم ک��ه با اجرای طرحی‬ ‫هزینه های دارویی بیماران خاص زیر پوشش اتیه سازان‬ ‫حافظ را به صورت صددرصد رایگان ارائه کنیم که این‬ ‫طرح به زودی عملیاتی می شود‪ .‬سیدمرتضی ادیانی در‬ ‫گفت وگو با فارس با اشاره به امار بیمه شدگان شرکت‬ ‫بیمه تکمیلی اتیه س��ازان حافظ اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫افزون بر ‪ 6‬میلیون و ‪ 300‬هزار نفر زیر پوشش این بیمه‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬از این امار یک میلی��ون و ‪ 600‬هزار نفر‬ ‫فرهنگیان اموزش و پرورش‪ 2 ،‬میلیون و ‪10‬هزار نفر‬ ‫بازنشستگان کشوری و ‪ 2‬میلیون و ‪ 500‬هزار نفر نیز‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫ادیان��ی ب��ا اش��اره ب��ه توس��عه ش��عب و دفات��ر و‬ ‫نمایندگی های شرکت بیمه تکمیلی اتیه سازان حافظ‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون ‪ 36‬شعبه و ‪ 1300‬نمایندگی و کانون‬ ‫در س��طح کش��ور اماده ارائه خدمات به بیمه شدگان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ح��دود ‪ 170‬نمایندگی ویژه در س��طح‬ ‫کشور فعالیت می کنند که این دفاتر عالوه بر پذیرش‪،‬‬ ‫بررسی اس��ناد درمانی را نیز انجام می دهند‪ .‬ادیانی با‬ ‫اش��اره به مراکز طرف قرارداد ش��رکت بیمه تکمیلی‬ ‫اتیه س��ازان حافظ گفت‪ :‬در س��ال ‪ 92‬این شرکت با‬ ‫ح��دود ‪ 1000‬مرکز طرف قرارداد بود که هم اکنون با‬ ‫افزون بر ‪ 9800‬مرکز تشخیصی درمانی اعم از دولتی و‬ ‫غیردولتی و همچنین افزون بر ‪ 500‬بیمارستان دولتی‬ ‫و غیردولتی قرارداد بسته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بیمه تکمیلی اتیه سازان حافظ‬ ‫افزود‪ :‬اس��ناد ارائه شده به ش��رکت اتیه سازان حافظ‬ ‫(دفات��ر و نمایندگی ه��ا) ظرف مدت ‪ 30‬روز بررس��ی‬ ‫و پس از ان هزینه پرداخت ش��ده از س��وی اشخاص‪،‬‬ ‫توسط شرکت اتیه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫تعداد کارت های بانکی‬ ‫از ‪ 318‬میلیون گذشت‬ ‫بانک��داری الکترونیک از س��ال ‪ 84‬تاکنون توس��عه‬ ‫قابل توجهی داش��ته اس��ت به طوری که صدور کارت‬ ‫بانک ها با رشد ساالنه ‪ 44/2‬درصدی از ‪ 11‬میلیون و‬ ‫‪ 852‬هزار و ‪ 648‬در سال ‪ 84‬به ‪ 318‬میلیون و ‪970‬‬ ‫هزار و ‪ 813‬کارت رسیده است‪.‬‬ ‫این امار در موضوع خودپردازها با رش��د متوس��ط‬ ‫ساالنه ‪ 29‬درصد دنبال ش��ده و تعداد خودپردازها از‬ ‫س��ه هزار و ‪ 945‬دستگاه در س��ال ‪ 84‬به ‪ 39‬هزار و‬ ‫‪ 125‬دس��تگاه در سال ‪ 93‬رس��یده است‪ .‬رشد پایانه‬ ‫ش��عب نی��ز از ‪ 10‬ه��زار و ‪ 455‬به ‪ 64‬ه��زار و ‪187‬‬ ‫نشان دهنده رشد متوسط ساالنه ‪ 22/3‬درصد است‪.‬‬ ‫بررس��ی س��هم هر یک از انواع کارت ها توسط بانک‬ ‫مرکزی نش��ان می دهد در دوره مورد بررس��ی کارت‬ ‫برداش��ت با متوسط سهم ‪ 73.3‬درصد بیشترین سهم‬ ‫را داش��ته و پ��س از ان به ترتیب ب��ه کارت خرید یا‬ ‫هدی��ه‪ ،‬کارت پ��ول الکترونیک��ی و کارت اعتباری به‬ ‫ترتی��ب ب��ا ‪ 1/5 ،24/5‬و ‪ 0/7‬درصد س��هم اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫در کنار توسعه صدور ابزارهای پرداخت الکترونیکی‪،‬‬ ‫دسترس��ی به تجهیزات به عن��وان وجه دیگر تبادالت‬ ‫الکترونیک از اهمیت اساس��ی برخوردار بوده و بر این‬ ‫مبنا ش��بکه بانکی کش��ور به ایجاد بس��ترهای تبادل‬ ‫الکترونیک پیام های مالی اقدام کرده است‪.‬‬ ‫توس��عه ش��بکه خودپردازها و پایانه فروش و ایجاد‬ ‫تحول در پرداخت های افراد در کنار توس��عه شبکه بر‬ ‫خ��ط بانک ها و انتقال وجوه بین بانکی از این اقدامات‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬براساس تحلیل روند‪ ،‬فرایند صدور‬ ‫ابزارها و نصب تجهیزات پرداخت الکترونیکی نش��ان‬ ‫می دهد در سال ‪ 85‬تعداد کارت به ازای هر خودپرداز‬ ‫س��ه هزار و ‪ 138‬عدد بوده اما این نسبت در سال ‪93‬‬ ‫به ‪ 8‬هزار و ‪ 153‬رسیده است‪.‬‬ ‫صدور کارت هدیه انی از طریق‬ ‫کیوسک های بانکی پاسارگاد‬ ‫بانک پاس��ارگاد در اقدامی دیگر‪ ،‬امکان صدور کارت‬ ‫هدیه انی را از طریق کیوس��ک های بانکی مستقر در‬ ‫شعب خود فراهم کرد‪.‬‬ ‫ای��ن بان��ک به منظور رف��اه حال مش��تریان خود با‬ ‫اس��تقرار کیوس��ک های بانکی در ‪ 18‬شعبه منتخب‬ ‫ام��کان خدمات��ی مانند ص��دور کارت هدی��ه با متن‬ ‫دلخواه‪ ،‬پرداخت قبض از طریق بارکدخوان و به صورت‬ ‫درج شناس��ه ها‪ ،‬دریافت صورتحساب کارت های بانک‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬مانده گی��ری از کارت های ش��تابی‪ ،‬انتقال‬ ‫وج��ه کارت به کارت ش��تابی‪ ،‬ش��ارژ م��ن کارت (در‬ ‫کیوسک های شهر مشهد)‪ ،‬اطالع رسانی درباره مواردی‬ ‫مانند نرخ روزان��ه ارز‪ ،‬ادرس و تلفن واحدهای بانک‪،‬‬ ‫نظرسنجی و بازخورد‪ ،‬اطالع از درصد سود سپرده ها‪،‬‬ ‫دسترس��ی به تمامی امکانات سایت بانک پاسارگاد و‪...‬‬ ‫را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫طراحی برنامه های مدون در جهت کاهش یک معضل‬ ‫عزم جدی دولت برای مبارزه با پولشویی‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬مبارزه با پولش��ویی در همه کش��ورهای‬ ‫دنیا از مهم ترین برنامه های اقتصادی اس��ت‪ .‬در ایران نیز‬ ‫موضوع مب��ارزه با پولش��ویی و تطهیر درامده��ا و عواید‬ ‫نامش��روع و غیرقانون��ی هم��واره در س��رلوحه برنامه های‬ ‫اقصادی قرار داش��ته اس��ت‪ .‬وجود پ��ول کثیف در چرخه‬ ‫اقتصاد همیش��ه یکی از دغدغه های مهم مس��ئوالن نظام‬ ‫بوده و برای رفع این معضل اقتصادی همیش��ه برنامه های‬ ‫م��دون و هماهنگ ش��ده ای طراحی کرده اند‪ .‬در راس��تای‬ ‫همی��ن برنامه ها نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی‬ ‫سند و تفاهمنامه همکاری را با دیگر کشورها درباره تبادل‬ ‫اطالعات در زمینه پولشویی امضا کرد‪.‬‬ ‫عل��ی طیب نیا در نشس��ت نمایندگان ‪ 19‬کش��ور عضو‬ ‫پیمان دوبلین کوچک ازجمله س��وییس‪ ،‬المان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬‬ ‫نروژ‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬پرتقال‪ ،‬اس��پانیا ‪ ،‬س��وئد‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هند‪ ،‬مکزیک‪ ،‬استرالیا‪ ،‬اتریش‬ ‫و دفت��ر مقابله ب��ا مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل متحد‬ ‫ب��ا موضوع مبارزه با پولش��ویی‪ ،‬یکی از مش��کالت اقتصاد‬ ‫نفتی را توزیع رانت ناش��ی از درامده��ای نفتی دولت در‬ ‫بخش های اقتصادی بیان ک��رد و گفت‪ :‬معموال این روش‬ ‫زمینه بروز فساد را فراهم می کند اما در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بر اس��اس اموزه های دینی و قوانین باالدستی دولت‬ ‫خود را مکلف به برخورد با فساد در هر شکلی می داند‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد ب��ا تش��ریح اقدامات جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران در مبارزه با مفاس��د اقتصادی‪ ،‬پولش��ویی و تطهیر‬ ‫درامدهای حاصل از جرائم سازمان یافته مانند قاچاق مواد‬ ‫مخدر گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران نیز به عنوان عضوی‬ ‫از جامع��ه بین الملل به ایفای تعهدات خ��ود در مبارزه با‬ ‫پولش��ویی مقید بوده و در ‪ 5‬سال گذشته اقدامات متنوع‬ ‫و گس��ترده ای را در زمین��ه حضور فع��ال و پویا در عرصه‬ ‫بین المللی انجام داده است‪.‬‬ ‫طیب نی��ا تصریح کرد‪ :‬یکی از نقاط قوت قانون مبارزه با‬ ‫پولش��ویی در ایران که در سطح بین الملل نیز بسیار موثر‬ ‫و فراگیر است‪ ،‬نبود جرم منشا در این قانون است‪ .‬به این‬ ‫معنی که برخالف بسیاری از کشورها که مصادیق خاصی‬ ‫از ج��رم را به عن��وان جرم منش��ا پولش��ویی (‪Predicat‬‬ ‫‪ )Offence‬در نظر می گیرند‪ ،‬در قانون مبارزه با پولشویی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران تمامی جرائم که به نحوی درامد‬ ‫یادداشت‬ ‫کنند تا بتوانند اهداف و مطامع خود را دنبال کنند ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دلیل اینکه انها در پی اتصال به مراکز قدرت هس��تند این‬ ‫اس��ت که ب��ه حمایت این مراکز احتی��اج دارند و با صرف‬ ‫پول های فراوان س��عی می کنند در سیاس��تمداران‪ ،‬مراکز‬ ‫انتظامی‪ ،‬قضایی‪ ،‬وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف نفوذ‬ ‫کنند و امور خود را جلو ببرند‪ .‬این پدیده به ویژه در جرائم‬ ‫سازمان یافته قابل مشاهده است‪ .‬ارجمند نژاد با بیان اینکه‬ ‫در ای��ران مبارزه با پولش��ویی ماحصل هم��کاری بانک ها‪،‬‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان ب��ورس و کارگزاری های فعال در‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬بیمه مرکزی و ش��رکت ها و نمایندگی های‬ ‫بیمه‪ ،‬ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی و واحد اطالعات‬ ‫مالی و مراجع انتظامی و قضایی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر یک‬ ‫از این اعضا و س��ازمان ها عهده دار بخشی از کار هستند و‬ ‫ممکن است در جریان یک پرونده تا اتمام نهایی ان‪ ،‬قرار‬ ‫نگیرند و یا قرار نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�روج بانک ه�ا از بنگاهداری ب�ه عنوان یک‬ ‫راهکار‬ ‫و عواید مالی داش��ته باش��ند پوش��ش می ده��د و امکان‬ ‫پیگرد قضایی را درباره اینگونه جرائم فراهم اورده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس بررسی ها و تحقیقات انجام ش��ده‪ ،‬تمام جرائم با‬ ‫منشا مورد استناد مراجع بین المللی (از قبیل ‪ )FATF‬در‬ ‫قوانین و مقررات حقوقی و جزایی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫جرم انگاری ش��ده اس��ت و این از نقاط اصلی قوت قانون و‬ ‫س��اختار مبارزه با پولشویی ایران است‪ .‬وزیر اقتصاد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همچنین برای روش��ن کردن ابعاد اجرایی و دقیق تر‬ ‫قانون مبارزه با پولش��ویی‪ ،‬ایین نامه اجرایی ان به تشریح‬ ‫جزئیات پرداخته و با رعایت اصول و ضوابط شناخته ش��ده‬ ‫بین المللی متدها و روش های دقیق پیاده س��ازی ساختار‬ ‫مناسب مبارزه با پولشویی را مد نظر قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد ضعیف بانک ها‬ ‫مب��ارزه با این معضل ب��زرگ اقتصادی در حالی در صدر‬ ‫برنامه های دولت اس��ت که ولی اهلل سیف‪ ،‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزی نیز در هفته گذش��ته در جم��ع مدیران بانکی بر‬ ‫برنامه ریزی مدون بانک مرکزی برای مبارزه با پولش��ویی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در مبارزه با پولش��ویی‬ ‫عملکرد بانک ها ضعیف اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬اهمال نظام بانکی‬ ‫موجب بروز و گس��ترش فساد های گس��ترده خواهد شد‪.‬‬ ‫نظام بانکی باید انگیزه الزم برای مبارزه با فس��اد را داشته‬ ‫باشد‪ .‬به همین منظور در افتتاح حساب ها و بررسی هویت‬ ‫افراد باید دقت الزم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مبارزه با پولشویی ماحصل همکاری چند نهاد‬ ‫همچنی��ن چندی پیش نیز مدیرکل مقررات‪ ،‬مجوزها و‬ ‫مبارزه با پولش��ویی بانک مرک��زی در این باره گفت‪ :‬یکی‬ ‫از خطراتی که همواره نظام مالی و سیاس��ی کش��ورها را‬ ‫تهدید می کند‪ ،‬ورود پول های کثیف به ان است‪ ،‬منظور از‬ ‫پول های کثیف‪ ،‬پول هایی است که منشا غیرقانونی دارند‬ ‫و در اث��ر ارتکاب جرائم مختلف مانند درامدهای حاصل از‬ ‫قاچ��اق مواد مخدر‪ ،‬قاچاق کاال و ارز‪ ،‬قاچاق اس��لحه و یا‬ ‫انسان و ‪ ...‬حاصل شده اند‪.‬‬ ‫عبدالمهدی ارجمندنژاد با بیان اینکه معموال افرادی که‬ ‫این درامدهای غیرقانونی و نامش��روع را به طرق مختلف‬ ‫کس��ب می کنند افراد بس��یار باهوشی هستند که به طرق‬ ‫مختل��ف تالش می کنند تا خود را ب��ه مراکز قدرت وصل‬ ‫در همی��ن رابطه یک کارش��ناس بازار س��رمایه نیز در‬ ‫به راه های مبارزه با پولش��ویی اش��اره‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پول های کثیف‪ ،‬منابعی هستند که از راه های‬ ‫غیرقانونی مثل فروش م��واد مخدر یا رانت خواری حاصل‬ ‫می ش��وند‪ .‬محمد معتضدی با تاکید ب��ر اینکه در فرایند‬ ‫پولش��ویی‪ ،‬این منابع تغییر ماهی��ت می دهند و وارد بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬بانک ها و‪ ...‬می شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ورود حجم باالی‬ ‫چنین پول هایی به اقتصاد کش��ورها‪ ،‬سیس��تم را از حالت‬ ‫تعادل خارج می کند و تخریبگر اس��ت‪ .‬وی درباره عملکرد‬ ‫بانک ها در بحث مبارزه با پولش��ویی گفت‪ :‬خروج بانک ها‬ ‫از بنگاه داری می تواند به کاهش پولش��ویی از این مس��یر‬ ‫کمک کند و به احتمال زیاد دولت در تاکید بر تغییر نحوه‬ ‫عملکرد بانک ها نیز این مقوله را در نظر گرفته است چراکه‬ ‫تجاری شدن بانک ها می تواند عاملی برای پولشویی باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی درنهایت با اش��اره به مبارزه با‬ ‫پولش��ویی یاداور ش��د‪ :‬با طراحی سیستم دقیق و نظارتی‬ ‫می توان از پولش��ویی در کش��ور پیشگیری کرد‪ .‬همچنین‬ ‫بازگش��ت نهادهای نظارتی که در سال های گذشته حذف‬ ‫ش��دند و کاهش حجم پول بدون پشتوانه می تواند راهکار‬ ‫دیگر برای مبارزه با این پدیده باشد‪.‬‬ ‫نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن‬ ‫مهدیه زارع مجتهدی‬ ‫کارشناس بانک صنعت و معدن‬ ‫تحوالت پیچیده و سریع چند دهه اخیر‬ ‫و نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب‬ ‫شده اس��ت تا جوامع گوناگون تالش کنند‬ ‫بیش از پیش خ��ود را برای پذیرش تحول‬ ‫ام��اده کنن��د‪ .‬انچه تا چند ده��ه پیش به‬ ‫عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می ش��د‪،‬‬ ‫عبارت ب��ود از برپایی و فعال نگه داش��تن‬ ‫شرکت های بزرگ و به تبع ان دولتی شدن‬ ‫اغل��ب س��ازمان ها؛ و چنین هم اس��تدالل‬ ‫می ش��د که هرچ��ه این ش��رکت ها بزرگتر‬ ‫باشند‪ ،‬اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می شود‪.‬‬ ‫از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون الگوهای‬ ‫متفاوت��ی از رش��د و توس��عه صنعت��ی در‬ ‫کش��ورهای جهان تجربه ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫جمله یکی از این الگوها‪ ،‬بنگاه های کوچک‬ ‫و متوسط صنعتی است‪ .‬بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬در بیش��تر کش��ورها به عنوان‬ ‫عناص��ر مهم در پیش��رفت های اقتصادی‪-‬‬ ‫اجتماعی ش��ناخته ش��ده اند‪ .‬این بنگاه ها‬ ‫به وی��ژه در ایج��اد فرصت ه��ای ش��غلی با‬ ‫س��رمایه گذاری های پایی��ن‪ ،‬توس��عه های‬ ‫منطقه ای‪ ،‬توسعه های سازمانی شرکت های‬ ‫متکی بر اصول فناوری‪ ،‬نواوری محصوالت‬ ‫و ایج��اد روش های نوین‪ ،‬اهمیت بس��زایی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫نگاه��ی به نظ��ام اقتص��ادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫در بس��یاری از کش��ورهای پیش��رفته و‬ ‫نو توسعه یافت ه جهان نش��ان می دهد ایجاد‬ ‫و حمایت از بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫یکی از اولویت های اساس��ی در برنامه های‬ ‫توس��عه اقتص��ادی این کش��ورها اس��ت‪.‬‬ ‫این بنگاه ه��ای اقتصادی باوج��ود انکه به‬ ‫س��رمایه گذاری کمتری نیاز دارند‪ ،‬بازدهی‬ ‫بیشتری داش��ته و در ایجاد اشتغال‪ ،‬ایجاد‬ ‫بستر مناس��ب برای نواوری و اختراعات و‬ ‫افزایش صادرات این کشورها‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫دارند‪ .‬در بس��یاری از کشورها این بنگاه ها‪،‬‬ ‫تامین کنن��دگان اصل��ی اش��تغال جدید‪،‬‬ ‫مه��د تحول و ن��واوری و پیش��رو در ابداع‬ ‫فناوری های جدید بوده اند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫این صنایع به دلیل ویژگی های منحصر به‬ ‫ف��رد خود می توانن��د از جاذبه های فراوانی‬ ‫برای بخش خصوصی برخوردار باش��ند‪ ،‬که‬ ‫این امر بسته به ش��رایط داخلی اقتصادی‬ ‫کشورها قوانین و سیاست های حمایتی در‬ ‫کش��ورهای مختلف به عنوان الگویی موفق‬ ‫برای توانمند سازی علمی و صنعتی معرفی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه این تفک��ر در چندین دهه رونق‬ ‫گرفت و برپایه ان شرکت های غول پیکری‬ ‫ه��م پدیدار ش��دند‪ ،‬ولی تح��والت اخیر و‬ ‫به ویژه فش��ارهای جمعیت��ی‪ ،‬نواوری های‬ ‫لحظ��ه ب��ه لحظ��ه‪ ،‬پیچیده ت��ر ش��دن‬ ‫یو‬ ‫فراینده��ای مدیریت��ی و تصمیم گی��ر ‬ ‫نیاز ب��ه تصمیم گیری های ان��ی موجب به‬ ‫وجود امدن تغییرات اساس��ی در س��اختار‬ ‫این س��ازمان های غول پیکر شده است‪ .‬به‬ ‫همی��ن جهت امروزه اصالحات اقتصادی از‬ ‫نوع تش��کیل و راه اندازی بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط مقیاس (‪ )SMEs‬در بس��یاری‬ ‫از کش��ورها ب��ه وی��ژه کش��ورهای درحال‬ ‫توس��عه به عن��وان یک رویک��رد راهبردی‬ ‫محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت‪،‬‬ ‫توانمندسازی بخش خصوصی‪ ،‬رقابت پذیری‬ ‫اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی س��ازی و‪...‬‬ ‫سیاس��تگذاری های مبتنی بر ازادس��ازی‬ ‫اقتص��اد و تقوی��ت بخ��ش خصوص��ی را‬ ‫به منظ��ور توس��عه فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫ضرورت می بخشد‪.‬‬ ‫در کشورمان نیز صنایع کوچک به دلیل‬ ‫راه اندازی س��ریع قابلیت محرومیت زدایی‬ ‫ی دارند‪ .‬س��ال ‪۱۱۰۰ ،۱۳۹۱‬‬ ‫و کارافرین�� ‬ ‫میلی��ارد تومان و س��ال ‪ ۱۳۹۲‬رقم ‪۵۲۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان به تولی��د و صنایع کوچک‬ ‫اختصاص داده شده اس��ت‪ .‬چه بسا صنایع‬ ‫بزرگ در اختیار دولتی ها و ش��به دولتی ها‬ ‫ق��رار دارن��د و مانع رس��یدن مناب��ع مالی‬ ‫به صنایع کوچک می ش��وند ول��ی صنایع‬ ‫کوچ��ک به دلی��ل قابلی��ت انعطاف پذیری‬ ‫و تغییر نیازهای بازار نقش��ی اساس��ی در‬ ‫اقتصاد کشور بازی می کنند‪.‬‬ ‫ذکر این نکته ضروری اس��ت که صنایع‬ ‫کوچک و متوسط براساس تعداد کارکنان‪،‬‬ ‫می��زان س��رمایه و میزان س��هم مالکیت‬ ‫خصوصی در کش��ورهای مختلف تعاریف ‬ ‫متفاوت��ی دارند‪ .‬در کش��ور ای��ران برخی‬ ‫کارگاه ه��ا با کارکنان کمت��ر از ‪ ۱۰‬نفر را‬ ‫کوچک و برخی تع��داد کارکنان زیر ‪۵۰‬‬ ‫نفر را ش��اخص صنایع کوچک گرفته اند‬ ‫ک��ه ای��ن تف��اوت دی��دگاه در اماردهی‬ ‫تفاوت های��ی را ب��روز می ده��د‪ .‬صنای��ع‬ ‫کوچک در ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده‬ ‫در راستای توسعه کش��ور‪ ،‬نقش اساسی ‬ ‫بازی می کنند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه پ��س از روی کار ام��دن‬ ‫دولت یازدهم و توجه دولت در سال های‬ ‫اخی��ر و ب��ا متمرکز ش��دن روی صنایع‪،‬‬ ‫موسس��ات و بنگاه ه��ای کوچ��ک از نظر‬ ‫کمی ش��رایط مطلوبی پیدا کرده اند ولی‬ ‫برخی مشکالت ناشی از کمبود مطالعات‬ ‫و پژوهش های مناس��ب‪ ،‬ضعف مدیریت‬ ‫استراتژیک و بلند مدت و حمایت پیوسته‬ ‫از صنایع کوچک به جا مانده از گذش��ته‪،‬‬ ‫دول��ت را در تنگن��ا قرار داده اس��ت که‬ ‫ب��ا تدوی��ن برنام��ه اقتص��ادی دول��ت و‬ ‫بهره برداری از تجربیات داخلی و تجربیات‬ ‫س��ودمند جهانی‪ ،‬با حمایت های اساسی‬ ‫که دول��ت از این بخ��ش به عمل خواهد‬ ‫اورد‪ ،‬خروج اساسی این بخش از تنگناها‬ ‫هم��وار خواهد ش��د‪ .‬قابل ذکر اس��ت‪ ،‬به‬ ‫دنب��ال ادغام صندوق ضمانت صنعتی در‬ ‫بانک صنعت و معدن و به منظور حمایت‬ ‫از صنای��ع کوچک و واحده��ای تولیدی‬ ‫کارگاهی‪ ،‬ایجاد فرصت های شغلی جدید‬ ‫در مناط��ق مختل��ف کش��ور‪ ،‬حمایت از‬ ‫کارافرینان با سرمایه کم‪ ،‬از فروردین ماه‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۶۷‬واح��د جدی��د و مجزایی‬ ‫ب��ا عن��وان «مدیری��ت اعتب��اری صنایع‬ ‫کوچ��ک» در بانک صنعت و معدن ایجاد‬ ‫شد‪ .‬طی یکسری مطالعات کارشناسی در‬ ‫بان��ک صنعت و مع��دن‪ ،‬موضوع ضرورت‬ ‫ایج��اد یک واحد تخصص��ی و مجزا برای‬ ‫ارائ��ه خدم��ات مالی به صنای��ع کوچک‬ ‫بررس��ی ش��ده و خالء ان احساس شده‬ ‫بود‪ .‬ام ا متاس��فانه واحدهای مورد نظر یا‬ ‫تش��کیل نش��دند و یا پس از مدت زمان‬ ‫کوتاهی دچار رکود ش��ده و در بلندمدت‬ ‫منحل ش��دند‪ .‬به طور نمونه در س��مینار‬ ‫ساالنه بانک در اذرماه ‪ ۱۳۷۵‬عنوان شد‪:‬‬ ‫«ضرورت دارد‪ ،‬سازمان مدیریت اعتباری‬ ‫صنایع کوچ��ک به ص��ورت مجموعه ای‬ ‫مستقل و خودگردان در بانک مطرح شود‬ ‫و م��ورد بح��ث و بررس��ی و تصویب قرار‬ ‫گیرد»‪ .‬خوش��بختانه ب��ا حمایت ها و نظر‬ ‫مس��اعد مدیرعامل محترم بانک صنعت‬ ‫و مع��دن ای��ن مهم به حقیقت پیوس��ت‬ ‫و معاون��ت بانک��داری صنای��ع کوچک و‬ ‫متوسط در بانک صنعت و معدن تاسیس‬ ‫ش��د که می تواند نقش مهم��ی به عنوان‬ ‫یک نهاد مالی توس��عه ای ب��رای حمایت‬ ‫و توس��عه این نوع بنگاه ها و پاس��خگویی‬ ‫ب��ه نیازهای خاص انها و به عنوان ابزاری‬ ‫در اختیار برنامه توس��عه اقتصادی کشور‬ ‫داشته باش��د‪ .‬این معاونت به عنوان یک‬ ‫نه��اد مالی از طری��ق ارائه مش��اوره ای و‬ ‫محصوالت مالی مرتبط و به روز‪ ،‬به رش��د‬ ‫و تامی��ن مالی و ارائه محصوالت تکمیلی‬ ‫م��ورد نیاز صنای��ع اقتص��ادی کوچک و‬ ‫متوسط کمک می کند‪.‬‬ ‫خدمات مشاوره ای این معاونت می تواند‬ ‫ب��ه ط��ور یکپارچ��ه و فراگی��ر در زمینه‬ ‫حمایت ه��ای مال��ی و ایجاد کس��ب و کار‬ ‫درجهت ارتقای فرهن��گ کارافرینی ارائه‬ ‫شود‪ .‬از مهم ترین اهداف این معاونت رشد‬ ‫کارافرینی از طریق پاسخ به نیاز مشتریان‬ ‫و تقوی��ت تالش ه��ای مش��ترک داخلی و‬ ‫بین المللی برای توس��عه صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط با ارائه طیف وس��یعی از خدمات‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین معاونت بانک��داری صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط می تواند به عنوان یک‬ ‫بازوی توانمند و دارای اس��تراتژی مناسب‬ ‫در بان��ک صنعت و معدن از طریق افزایش‬ ‫درام��د‪ ،‬ایج��اد فرصت های ش��غلی برای‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬انباشت س��رمایه از طریق‬ ‫افزایش بازدهی و بهبود بهره وری در بخش‬ ‫صنایع کوچک به فرایند توس��عه کشور از‬ ‫نظ��ر اقتصادی و اجتماع��ی کمک کرده و‬ ‫رشد اقتصادی کشور را سرعت بخشد‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ روزانه‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ معامالت‬ ‫بازار‬ ‫‪1552‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1552‬‬ ‫‪ -234‬پیاپی‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪-234‬‬ ‫‪ -2015‬شماره‬ ‫ژﻭﺋﻦ ‪-2015‬‬ ‫‪ 66 -1436‬ژوئن‬ ‫ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪-1436‬‬ ‫‪ 18‬شعبان‬‫‪18- 1394‬‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬خرداد‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کاهش میانگین ارزش بازار سرمایه‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬ادامه روند ریزش بورس تهران و افت‬ ‫قیمت و تقاضا در این بازار موجب ش��د داد وستد در‬ ‫بازار سهام به شدت کاهش پیدا کرده و میزان ارزش‬ ‫بازار به کمتر از روزهای ابتدایی سال جاری برسد‪.‬‬ ‫ارزش بازار س��رمایه در حالی مهم ترین متغیر برای‬ ‫شناس��ایی وضعیت بورس اس��ت که ای��ن متغیر در‬ ‫ابتدای س��ال و بع��د از رکود عمیق بورس در س��ال‬ ‫گذش��ته مبلغ ‪ 281‬هزار میلی��ارد تومان بود که این‬ ‫متغیر اکنون ب��ه ‪ 279‬هزار میلی��ارد تومان کاهش‬ ‫یافته و این به معنای زیان سهامداران از ابتدای سال‬ ‫تاکنون و وضعیت نامطلوب بورس است‪.‬‬ ‫روند نزولی بورس تهران که از دی ماه س��ال ‪1392‬‬ ‫اغاز شده همچنان ادامه داشته و باعث شده میانگین‬ ‫ارزش بازار سرمایه با کاهش قابل توجهی همراه شود‪،‬‬ ‫به طوری که مقایس��ه ارزش ب��ازار بورس و فرابورس‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته نشان می دهد‬ ‫ارزش بازار سرمایه از ‪ 390‬هزار و ‪ 955‬میلیارد تومان‬ ‫به ‪ 326‬هزار و ‪ 454‬میلیارد تومان رس��یده و معادل‬ ‫‪ 64‬ه��زار و ‪ 501‬میلیارد تومان کاه��ش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کنار افت ارزش بازار س��رمایه‪ ،‬ش��اخص بورس‬ ‫ته��ران به عنوان مهم ترین متغی��ر بازار با افت روزانه‬ ‫خود به ارقام ابتدایی س��ال ج��اری یعنی کانال ‪62‬‬ ‫هزار واحدی نزدیک ش��ده و اکنون به محدوده کانال‬ ‫‪ 63‬هزار و ‪ 280‬واحد رسیده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر بورس ته��ران از کمبود ش��دید‬ ‫نقدینگ��ی رنج برده و در س��ایه ابهامات سیاس��ی و‬ ‫اقتص��ادی و کاهش روزانه قیمت‪ ،‬س��هامداران خود‬ ‫را متضرر کرده اس��ت‪ .‬کارشناسان معتقدند مشخص‬ ‫شدن مذاکرات هسته ای در روند بورس موثر است‪.‬‬ ‫تا دولت جدید سیاس��ت های کالن خود را به درجه‬ ‫ثبات برساند که این زمان نیز باید طی شود تا اقتصاد‬ ‫به ثبات برسد‪.‬‬ ‫این فعال بازار س��رمایه با بیان اینکه سهامداران در‬ ‫وضعیت فعلی دچار تردید ش��ده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط فعلی نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت‬ ‫اینده ب��ازار ارائه داد‪ ،‬اما می توان امی��دوار بود که با‬ ‫ثبات اقتصادی و سیاس��ی بازار سرمایه در بلندمدت‪،‬‬ ‫عملکرد بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫ن��وروزی در ادامه به تاثیر تغییرات ایجادش��ده در‬ ‫بازار سرمایه اشاره کرد و گفت‪ :‬افزایش دامنه نوسان‬ ‫و کاهش حجم مبنا و نیز انتش��ار مستقیم اطالعات‬ ‫ناش��ران به طور قط��ع تاثیر مثبت��ی در روند بورس‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا بازار س��رمایه مبتنی ب��ر اقتصاد ازاد بوده‬ ‫و هرچقدر به س��مت ازاد شدن تمام محدودیت هایی‬ ‫که در گذشته وجود داش��ت برود‪ ،‬در این بازار تاثیر‬ ‫بهتری دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با افزایش دامنه نوس��ان و نیز انتشار‬ ‫مس��تقیم اطالعات تحلیلگری در ب��ازار افزایش پیدا‬ ‫ک��رده و اف��رادی که ب��ه اطالعات نهانی دسترس��ی‬ ‫داش��تند دیگر نمی توانند به این اطالعات دسترسی‬ ‫پیدا کنند‪ .‬از این رو شفافیت در بازار افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه این قواع��د تاثیر خ��ود را در‬ ‫بلندم��دت می گذارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تغییر قاعده بازی‬ ‫بورس بای��د در زمانی اتفاق بیفتد که عرضه و تقاضا‬ ‫در بازار کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بنابراین می توان در این زمان بس��یاری از قوانین‬ ‫را پی��اده و بورس را برای روزه��ای رونق اماده کرد‪،‬‬ ‫از این رو اکنون فرصت مناسبی است که ایده هایی را‬ ‫که باعث ازاد شدن بازار سرمایه می شود پیاده کرد‪.‬‬ ‫در این باره یکی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حال حاضر بورس تهران به دلیل ش��رایط‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی دچار سردرگمی شده است‪ ،‬اما‬ ‫این مقطع گذرا بوده و کس��انی که دید بلند مدت در‬ ‫بازار سرمایه دارند برنده هستند‪.‬‬ ‫علی نوروزی‪ ،‬به وضعیت فعلی بورس اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر روند حرکتی بورس به اتفاقات‬ ‫سیاسی و اقتصادی اتی وابسته شده و عوامل مختلف‬ ‫چنان زیاد شده اس��ت که هنوز شرکت های بورسی‬ ‫نتوانستند خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تغییر و تحوالت بورس‪ ،‬تغییرات قوانین‬ ‫و ش��رایطی که در اقتصاد به وجود امده باعث ش��ده‬ ‫بازار س��رمایه و س��هامداران دچار سردرگمی شده و‬ ‫خود را برای اینده اماده کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در ش��رایط فعلی بازار به س��مت‬ ‫منطق حرکت می کن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بازار س��رمایه به‬ ‫زودی از شرایط فعلی خارج شده و افرادی که نگرش‬ ‫بلندمدت دارند از این بازار سود کسب می کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫بازدهی بازار سرمایه در بلند مدت بهتر بوده و کسانی‬ ‫که با این دید وارد بازار می شوند برنده نهایی هستند‪.‬‬ ‫ن��وروزی با بیان اینک��ه بازار های پول��ی و مالی از‬ ‫عوامل و متغیر های سیاس��ی تاثی��ر می پذیرند‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬مهم ترین محرکی که در ش��رایط فعلی باعث‬ ‫رش��د بورس می ش��ود تعیین تکلیف شدن مذاکرات‬ ‫هسته ای اس��ت که چه به صورت مثبت و چه منفی‬ ‫اس��ت زیرا حالت خنث��ی بدترین حالت ب��رای بازار‬ ‫سرمایه است‪.‬‬ ‫به همین دلیل تعیین تکلیف مذاکرات هسته ای در‬ ‫روند حرکتی بورس موثر است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از سوی دیگر مدتی طول می کشد‬ ‫  ‬ ‫…ƒ‬ ‫Œ‹‡‬ ‫Š‰‬ ‫ˆ‡ƒ †‬ ‫  ‬ ‫“Ž‘’™‬ ‫•“Ž’‘‬ ‫•˜Ž‘‬ ‫–‘Ž’›•‬ ‫  ‬ ‫‘š‘’“‬ ‫—™›’“‬ ‫›˜”“‬ ‫—Ž—’™‘‬ ‫™–Ž’”š“‬ ‫“–“’“–™‬ ‫›˜—“‬ ‫”Ž“’•›”’™‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫“Ž‘’™‬ ‫›–—’Ž‬ ‫•˜–Ž‬ ‫–™”’•š‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫‘š‘’“‬ ‫ŽŽš’“‬ ‫Ž˜–“‬ ‫‘“”’ŽŽ‬ ‫  ‪ ‬‬ ‫‘›“’”š“‬ ‫”š›’––™‬ ‫›˜—“‬ ‫”š”’“›”’™‬ ‫ ­‬ ‫”‘“’‘Ž‬ ‫—–•’”‘‬ ‫Ž˜“Ž‬ ‫š–“’•”•‬ ‫„ƒ ‚€‬ ‫‘‬ ‫—‬ ‫–˜–™‬ ‫•‘‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ „‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰‹Š‰ˆ‡‪‘ˆ‡€­­‹ˆ † ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ …„ƒ‬ ‫†‹‪ˆ‡€Š ‹€ €ˆ‡Ž‰‘‹† Ž  ‡ˆ†Œ‹Ž Ž ­‡†€Š‹­ Œ€‡†€ ‬‬ ‫ …„ƒ‬ ‫‬ ‫Š‹ˆ­†‡ŽˆŽ ­‹ŽŠ‰‡ˆ‬ ‫ ‬ ‫“ˆŽŽ’‬ ‫“Œ‪’Ž ‬‬ ‫“‪’‘ ‬‬ ‫“Œ‰ˆ’‬ ‫“‘ŒŽ‡Ž’‬ ‫“­ˆ’‬ ‫“‘’‬ ‫“‰Œ’‬ ‫“€Ž’‬ ‫ ‬ ‫“‰Ž‹­’‬ ‫“‰Ž‹­’‬ ‫“†Ž‹­’‬ ‫“ˆˆ‹­’‬ ‫“€‰‹­’‬ ‫“Œ­‹­’‬ ‫“†ˆ‹­’‬ ‫“Œ­‹­’‬ ‫“Ž€‹­’‬ ‫ ‬ ‫Ž‹ˆ­Œ‡‪† ‬‬ ‫‪‘ˆ‡† Œ‹ ‬‬ ‫‪Œ€‡‘ˆ†‹ ‬‬ ‫ ‬ ‫‰‹Ž‪‘ˆ‡ˆ­Š‹‰ †ˆ‡€ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€­ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫†…†‡ ‬ ‫†‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫   „ƒ ‚‬ ‫ „‰­ˆ‬ ‫Š‰­ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†… ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‰ˆ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ˆ‡†­­‹ ‬‬ ‫‪ ˆ‡Š­€‹Š ŽˆŽ‡†€Ž‹ ‬‬ ‫€‹‘Ž‪ˆ‡€‘†‹  €Ž‡ˆŠ†‹­ Ž €‡­‰‰‹‰ Žˆ‘‡‰Œ­‹† Œ€‡ ‬‬ ‫€‹Ž€­‡ŽˆŽ Ž‹‘‘‰‡ˆ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‰€‘‬ ‫­Šˆ‬ ‫†‪  ‬‬ ‫‰Ž‰‡ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ˆ‹Ž‬ ‫Œ‹­‬ ‫‘‹­‬ ‫ˆ‹ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚€­‪  ‬‬ ‫†Œƒ‬ ‫ŠŠ‰…‡‬ ‫ˆ‹†‰‬ ‫•”ƒ…”‬ ‫‡ƒ†…„„ƒ‬ ‫Šˆ‰…„ˆ†…‡‬ ‫†‹‰‰‬ ‫‰”†…Œ‰ƒ…”‬ ‫ ‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫  ‬ ‫…„ ƒ­‚€‬ ‫ ­‚€ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫Š‡‰ ˆ‡‪†­ ‬‬ ‫Š‡‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Š‡‰ “‚’‘ŽŒ‹‬ ‫Š‡‰ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫” ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫’™– ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Œœ›š‬ ‫Œ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€­‪ ‬‬ ‫ƒ‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫–•”“ ’‘ ŽŒ ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­ ‪  ‬‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†…„ ƒ‚ ‬ ‫‡†…‬ ‫‬ ‫ŽŒˆ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ­‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ …„ƒ‚‬ ‫‡†…„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‰ˆ„ ˆ‬ ‫ ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ ‡ ‹‡Š ˆ‬ ‫‡Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘Ž …„ Šƒ ‬ ‫ƒ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫”‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫„…‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‘Ž‡†‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪’ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ƒ ‡ ‹’† ‬ ‫–†•ƒ ‡ ‹” “‰‬ ‫ƒ ‡ ‹—Œ‬ ‫ƒ›š …„–…™‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‹Š‰ˆ ‬ ‫‪Ž‘’“  ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Š‰ˆ ‡†€„…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫€­„„‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‹‪€ˆ‡ˆ­‰‹­ Ž Œ‡ŒŽŽ‹€ Ž ­‡ŠŒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ­€‬ ‫­‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫‬ ‫­“‘…•”‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫‪ ‬‬ ‫€…‡ƒ†…„ƒ‚ €­‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‹ ‹نگاهی به بازار فرابورس‬ ‫معامله گران در هفته یازدهم سال ‪ 80 ،94‬میلیون‬ ‫ورقه بهادار را در ب��ازار دوم فرابورس خرید و فروش‬ ‫‪ ‬‬ ‫“—˜ƒŽ—†ƒ…–…‹‬ ‫ ‬ ‫‹ ‹نگاهی به امار‬ ‫از تاالر حافظ‪ ،‬در سال جاری ‪42‬‬ ‫به گزارش‬ ‫میلی��ارد و ‪ 535‬میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش‬ ‫‪ 78‬ه��زار و ‪ 340‬میلیارد ریال و هفته گذش��ته یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ 464‬میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش‬ ‫‪ 2‬ه��زار و ‪ 431‬میلیارد ری��ال در بورس اوراق بهادار‬ ‫تهران معامله ش��ده است‪ .‬این هفته ‪ 34‬هزار و ‪149‬‬ ‫خری��دار در ‪ 169‬ه��زار و ‪ 302‬دفعه به داد و س��تد‬ ‫پرداختند‪ ،‬در س��ال ج��اری نیز ‪ 797‬ه��زار و ‪106‬‬ ‫س��رمایه گذار‪ ،‬در ‪ 2‬میلیون و ‪ 987‬هزار و ‪ 139‬دفعه‬ ‫این تعداد س��هام را خریداری کرده اند‪ .‬بازار سهام از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ 47‬روز کاری فعالیت داشته و در هفته‬ ‫گذشته ‪ 4‬روز ان را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار در هفته ای که‬ ‫گذش��ت ب��ا کاه��ش ‪ 0.18‬درصدی ب��ه ‪ 63‬هزار و‬ ‫‪ 289‬واحد رس��ید‪ .‬در عین حال شاخص صنعت در‬ ‫اخر هفته‪ ،‬روی عدد ‪ 52‬هزار و ‪ 187‬واحد ایس��تاد‪.‬‬ ‫شاخص بازار اول با ‪ 73‬واحد کاهش به رقم ‪45653‬‬ ‫واحد افزون ش��د و ش��اخص بازار دوم با ‪ 284‬واحد‬ ‫کاهش عدد ‪ 130659‬واحد را تجربه کرد و به ترتیب‬ ‫با ‪ 0 / 16‬درصد کاهش و ‪0/22‬درصد کاهش نسبت‬ ‫به هفته قبل مواجه ش��دند‪ .‬در هفته گذش��ته ‪866‬‬ ‫ه��زار و ‪ 281‬برگه اوراق مش��ارکت ب��ه ارزش ‪872‬‬ ‫میلی��ارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله ش��د‪ .‬از‬ ‫ابتدای سال ‪ 4‬میلیون و ‪ 837‬هزار و ‪ 243‬برگه اوراق‬ ‫مش��ارکت به ارزش ‪4‬ه��زار و ‪ 845‬میلیارد ریال در‬ ‫بورس اوراق بهادار خریداری شده است‪.‬‬ ‫کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد‬ ‫‪112‬درصدی برخوردار است‪ .‬در هفته گذشته ‪240‬‬ ‫میلیون ورقه بهادار در ‪ 49‬هزار نوبت معامله ش��د و‬ ‫ارزش ان به رقم ‪ 3‬هزار و ‪ 326‬میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫در هفته ای که گذش��ت با توجه به تعطیلی یکی از‬ ‫روزهای معامالتی‪ ،‬از حجم و ارزش معامالت کاسته‬ ‫ش��د و به دنبال ان ش��اخص کل فرابورس با اندکی‬ ‫کاهش نس��بت به هفته اول خرداد‪ ،‬روی ‪ 710‬واحد‬ ‫ایس��تاد ضمن انکه ارزش بازار فرابورس ایران در روز‬ ‫پایانی معامالت هفته دوم خرداد معادل ‪ 887‬هزار و‬ ‫‪ 420‬میلیارد ریال شد‪.‬‬ ‫در بازار اول ش��اهد معامله ‪ 47‬میلیون ورقه بهادار‬ ‫به ارزش ‪ 148‬میلیارد ریال بودیم و ‪ 80‬میلیون ورقه‬ ‫بهادار به ارزش ‪ 261‬میلیارد ریال در بازار دوم خرید‬ ‫و فروش ش��د که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل‪،‬‬ ‫‪ 112‬درصد به لحاظ حجم و ‪ 2‬درصد به لحاظ ارزش‬ ‫افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫در ‪ 4‬روز معامالتی منتهی به ‪ 12‬خردادماه‪ ،‬در بازار‬ ‫پای��ه ‪ 104‬میلیون ورقه به ارزش ‪ 143‬میلیارد ریال‬ ‫دس��ت به دست ش��د و ‪ 8‬میلیون و ‪ 800‬هزار ورقه‬ ‫به��ادار به ارزش ‪ 2‬ه��زار و ‪ 774‬میلیارد ریال نیز در‬ ‫بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران مورد معامله‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی است‪ ،‬فراورده های نفتی با سهم‬ ‫‪ 19‬درص��دی از معامالت بازار اول و دوم و پایه برای‬ ‫س��ومین هفته پیاپی در صدر ق��رار گرفت و پس از‬ ‫ان فعالیت های مالی نهادهای واس��ط و صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری قابل معامله به عنوان صنایع پیشرو به‬ ‫ترتیب‪ ،‬س��هم ‪ 10‬و ‪ 9‬درص��دی از معامالت هفتگی‬ ‫فرابورس را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫‬ ‫‪†‡ˆ€‰Š‹Œ ‬‬ ‫‪­­’ ˆ€‰Š‹Œ ‬‬ ‫‪“…Ž”†ƒ•ˆ€‰Š‹Œ ‬‬ ‫‡˜Œ‬ ‫‡œ†‬ ‫•ƒ†”‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫­ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ …„‚ƒ‚€‬ ‫ ‬ ‫…„‚ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ † ‬ ‫† ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪‡ˆ‰ ‬‬ ‫‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ˆ† ‬‬ ‫†ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ Š ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪    ‬‬ ‫ ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š€ Š ‪ Œ ‬‬ ‫Ž€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Š•”‡“ˆ’€„‘‬ ‫Š•‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫پیاپی‪1552‬‬ ‫‪-234‬ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫شماره‪-234‬‬ ‫‪-2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ژوئن‪-2015‬‬ ‫‪66 -1436‬ژﻭﺋﻦ‬ ‫شعبان‪-1436‬‬ ‫‪18‬ﺷﻌﺒﺎﻥ‬‫‪18-1394‬‬ ‫خرداد‪1394‬‬ ‫‪16‬ﺧﺮﺩﺍﺩ‬ ‫شنبه‪16‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫­‪ ‬‬ ‫€‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‚‬ ‫­Š‰ˆ…‡†…„ƒ‬ ‫€ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‚‬ ‫“’‘ŽŒ‪ Š€‹ ‬‬ ‫€‘–•”‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‚‬ ‫“’­‪—Œ˜€™ Š ‬‬ ‫€Š‪”™ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‚‬ ‫“’­Š‰ˆ…‡Šš‬ ‫€Ž›Ž”‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‚‬ ‫“’ž˜œ™‬ ‫€ž“‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫…€­‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫†‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‚€‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫…„ƒ‬ ‫…„ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€­‪  ‬‬ ‫€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ‡† ‬ ‫€ ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€  …­…‹Š ‰ ‬ ‫€  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫– •”“’‘ŒŽŒ  ‬ ‫ ”“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ „‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­ ‪… †  ‬‬ ‫†„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰ ˆ‪ ­‡ ‬‬ ‫‡­ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‚ € ­ ‬ ‫ƒ­ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫„‬ ‫ŽŒ‹Š‰ˆ†‡†…‬ ‫Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ­‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‪‡‰ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‘ˆ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‘ŽŒ‹Š‰ˆ‡†…„‬ ‫‚‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫”“ƒ‪Ž’ ‬‬ ‫•Ž‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫”“ƒ‪–—– ‬‬ ‫˜ —–‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‪  ­ €‚ ƒ„…†‡ ‬‬ ‫…Šƒ‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‡‹‬ ‫ŽŠŒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ …‘ ‬ ‫ ’‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ €‡–•”‚“ ƒ‬ ‫ƒ ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‪ ‬‬ ‫€­‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‚‬ ‫‡†…„ƒ€‬ ‫„…‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪ ˆ‰Š ‬‬ ‫€Š‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‚‬ ‫€‰‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪­€‚ƒ„ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫€­‪‚ƒ „ƒ … ‬‬ ‫‚€­ ‪  ‬‬ ‫„‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‡†…„€ƒ‚€‬ ‫ƒˆ‰‡‬ ‫ˆ‘ŽŒ‹Š‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫بازار‬ ‫بورس ﻭو ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫Œ‹‰‬ ‫ˆƒ‚€‬ ‫‬ ‫بورس ﻭو ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫„…‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Œ‹Š‰­ˆ‡€†€‬ ‫Œ‹ˆ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫€†€€‘Ž‬ ‫‘…‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫žœ…‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫Ÿ‪…£‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫†‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫„Œš…‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†—–•€‡”Œ€“’‬ ‫›š€„Œ™—˜‬ ‫‪€’Ÿ¡†¢‬‬ ‫€†€„†‬ ‫†—–•€‡„Œ™—‪’¤‬‬ ‫‬ ‫‪¡š¥‬‬ ‫”“…‬ ‫„‪’›Œ¤‬‬ ‫‪¦€€“ ¡š¥‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ƒ ‚€­‪ ‬‬ ‫­‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫„‬ ‫‡ †… ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫„‬ ‫‡ †‬ ‫ˆ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡ ­†… „ƒ‚€­‪  ‬‬ ‫ ‚ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‹Šƒ‚ ‰„‡ ˆƒ ‬ ‫‘ ŒŽ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪€ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ƒ‚€­­‪ ‬‬ ‫…„‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Š‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫–•‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪˜ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫™˜ƒ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫•‹ ”“„’‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫Š‰„ˆ‡†…„ƒ‪€‚ ‬‬ ‫ˆ‡†‬ ‫Œ”“‚’‪‹ŒŽ‘ ‬‬ ‫•Œƒ—’‚Œ‚‬ ‫•ƒ‚Œ‚‬ ‫‚—’‚Œš‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫ ‬ ‫„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫پیاپی ‪1552‬‬ ‫‪ -234‬ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫شماره ‪-234‬‬ ‫‪ -2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ژوئن ‪-2015‬‬ ‫‪ 66 -1436‬ژﻭﺋﻦ‬ ‫شعبان ‪-1436‬‬ ‫‪ 18‬ﺷﻌﺒﺎﻥ‬‫‪18- 1394‬‬ ‫خرداد ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬ﺧﺮﺩﺍﺩ‬ ‫شنبه ‪16‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ …„ƒ‚€‬ ‫ …†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­‪ˆ ‬‬ ‫ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚€‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­ƒ ‬ ‫…„ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­ˆ ‡ „ † ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œƒ‹Š€‰‬ ‫ŒŽ€‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‚­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š­‰ˆ ‡…†‚…„‚ ƒ‬ ‫†‚…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ †­‹‬ ‫ ­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‘ ŽŒ‬ ‫ ‘ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ”“’ ‬ ‫ ”“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ­‡‬ ‫  ‬ ‫­‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫ €­‪  ‬‬ ‫Ž‘•ŒŠ­’…‬ ‫ ‬ ‫—–­’…‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫افتتاح معامالت قراردادهای اتی کنجاله سویا‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬امروز ب��ا حضور جمعی از‬ ‫مقامات ارشد بازار سرمایه کشور و وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی ‪ ،‬معامالت قراردادهای اتی‬ ‫کنجاله سویا در بورس کاالی ایران افتتاح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و ام��ور‬ ‫بین المل��ل بورس کاالی ایران‪ ،‬در این روز‬ ‫عالوه بر ریاس��ت س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫به��ادار و مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫تعدادی از مس��ئوالن ارش��د وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬نماین��دگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و فعاالن ب��ازار و تش��کل ها‪ ،‬در‬ ‫مهم ترین رویداد بازار نهاده های دام و طیور‬ ‫کشور در س��ال های اخیر حضور می یابند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬یکی از رویکردهای‬ ‫اساس��ی بورس کاالی ایران برای توس��عه‬ ‫بازار در س��ال های اخیر‪ ،‬تنوع بخش��ی به‬ ‫دارایی های پایه در بازار مشتقه این بورس‬ ‫بوده و این بورس با هدف پوش��ش ریسک‬ ‫قیمت معامالت کنجاله سویا در ایران و به‬ ‫تبع ان‪ ،‬دادن امکان برنامه ریزی و مدیریت‬ ‫بلندمدت عرضه و تقاضا به فعاالن این بازار‬ ‫نام کاال‬ ‫و همچنین دولت و نیز توس��عه معامالت‬ ‫ابزارهای مش��تقه که یکی از س��تون های‬ ‫اصلی توس��عه بازار سرمایه کشور به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬راه اندازی قراردادهای اتی کنجاله‬ ‫سویا را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫دارایی پایه کنجاله سویا در ‪ ۱۹‬اسفندماه‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬در ب��ورس کاالی ای��ران مورد‬ ‫پذیرش ق��رار گرفت و پس از پذیرش این‬ ‫دارایی پایه‪ ،‬جلسات هم اندیشی متعددی‬ ‫با فعاالن و تشکل های بازار کنجاله سویا و‬ ‫کارگزاران بورس کاال برگزار شد‪ .‬کنجاله‬ ‫سویا یکی از مهم ترین منابع تغذیه طیور و‬ ‫دام و منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز‬ ‫طیور و در نتیج��ه از مهم ترین نهاده های‬ ‫تولی��د گوش��ت در ای��ران و بس��یاری از‬ ‫کشورهای جهان است و با توجه به اینکه‬ ‫این محص��ول‪ ،‬در کنار ذرت‪ ،‬بخش عمده‬ ‫خوراک طیور را در کشور تشکیل می دهد‪،‬‬ ‫امروز تص��ور بازار محصوالت کش��اورزی‬ ‫ای��ران بدون وجود کنجاله س��ویا به طور‬ ‫تقریبی محال اس��ت و هم اکنون س��االنه‬ ‫نزدیک به ‪ 2/5‬میلیون تن کنجاله س��ویا‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن)‬ ‫تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫در کشور مورد اس��تفاده قرار می گیرد که‬ ‫بخش قاب��ل توج��ه ان در بخش خوراک‬ ‫طیور و دام به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگ��ر‪ ،‬وابس��تگی روزافزون‬ ‫صنع��ت دام و به وی��ژه طی��ور کش��ور به‬ ‫کنجاله س��ویا و ذرت‪ ،‬منجر شده است تا‬ ‫هرگونه نوس��ان قیمت ای��ن محصوالت از‬ ‫نگاه فعاالن بازار ان به دقت و حساس��یت‬ ‫پیگیری ش��ود و این نوس��انات در برخی‬ ‫مقاطع‪ ،‬دغدغه ه��ا و نگرانی های جدی در‬ ‫زمین��ه تامین کنجاله س��ویا و قیمت های‬ ‫ات��ی ان به وج��ود اورده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راس��تا ب��ورس کاالی ای��ران می توان��د با‬ ‫اس��تفاده از اب��زار قرارداده��ای اتی نقش‬ ‫زی��ادی در رفع دغدغ��ه و نگرانی فعاالن‬ ‫بازار کنجاله سویا از جمله عرضه کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان دام و طی��ور داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬انبارهای‬ ‫پذیرش ش��ده و مورد تایید بورس کاالی‬ ‫ای��ران ب��رای تحوی��ل این محص��ول در‬ ‫سررس��ید های مختل��ف امادگ��ی الزم را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫تاریخ معامله‬ ‫عرضه کننده‬ ‫سررسید تسویه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫روز‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫‪4‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل خرداد ‪1394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74,940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل خرداد ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪74,940,000‬‬ ‫‪74,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل خرداد ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪75,000,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل خرداد ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪75,400,000‬‬ ‫‪75,400‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2,165,100,000‬‬ ‫‪9,415,000‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2,446,700,000‬‬ ‫‪9,415,769‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪942,100,000‬‬ ‫‪9,422,500‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2,727,700,000‬‬ ‫‪9,405,862‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور‬ ‫‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪4,587,350,000‬‬ ‫‪9,566,944‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪9,660,150,000‬‬ ‫‪9,564,505‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه‬ ‫‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه‬ ‫‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه‬ ‫‪8,976,800,000‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪9,549,787‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪10,648,950,000‬‬ ‫‪9,765,000‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪16,133,050,000‬‬ ‫‪9,780,882‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫‪199‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه‬ ‫‪3,153,000,000‬‬ ‫‪9,558,889‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪19,488,750,000‬‬ ‫‪9,795,000‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10,362,250,000‬‬ ‫‪9,775,708‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪100,260,850,000‬‬ ‫‪10,045,574‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪1,240‬‬ ‫‪124,729,700,000‬‬ ‫‪10,062,349‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪92,900,650,000‬‬ ‫‪10,075,992‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪)94‬‬ ‫ماهریال‬ ‫پایانی (‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت دی‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫‪375‬‬ ‫‪)37,694,950,000‬‬ ‫تقاضا (تن) حجم معامله (تن‬ ‫تاریخ معامله‬ ‫‪10,056,963‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫بازار نقدی‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫بیلت ‪8-6061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪8-6061‬‬ ‫قیر بیلت‬ ‫‪12,684‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫تجارت‬ ‫شرکتمعماران‬ ‫افتابایرالکو‬ ‫ایران ‪-‬‬ ‫الومینیوم‬ ‫بیلت ‪8-6063‬‬ ‫‪76,106‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪8-6063‬‬ ‫قیر بیلت‬ ‫‪9,225‬‬ ‫‪76,106‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫الومینیوم قیر‬ ‫تولیدی صنعت‬ ‫ایرالکو‬ ‫ایران ‪-‬‬ ‫شرکت‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پارازایلین‬ ‫هاشمی‬ ‫برنج‬ ‫‪00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫خلیج فارس(‬ ‫پتروشیمی‬ ‫پاسارگاد)ایران‬ ‫بانککشاورزی‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫صنایعمرکزی‬ ‫اتحادیه‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کاستیک‬ ‫سود‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪3,937‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫بندر امام‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کاستیک‬ ‫سود‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪3,937‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫بندر امام‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کاستیک‬ ‫سود‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪3,937‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,460‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,460‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫بهمن)‬ ‫بازرگانی فارس‬ ‫پتروشیمی خلیج‬ ‫دولتی(ایران‬ ‫صنایع تخصصی‬ ‫مادر‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کاستیک‬ ‫سود‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪3,937‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫بهمن)‬ ‫بازرگانی فارس‬ ‫پتروشیمی خلیج‬ ‫دولتی(ایران‬ ‫صنایع تخصصی‬ ‫مادر‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪12,771‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,610‬‬ ‫‪1,610‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پلی بوتادین رابر ‪1220‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪ OFF - PEWAX‬درجه ‪1‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪LMP‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪LMP‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی ‪SUPER BRIGHT‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی ‪SUPER BRIGHT‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی ‪SUPER BRIGHT‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫استایرن بوتادین رابر روشن ‪1502‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫استایرن بوتادین رابر روشن ‪1502‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫پلی پروپیلن ‪RP270G‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫لوب کات سبک‬ ‫‪45,453‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪35,595‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,595‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,595‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,282‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪1,507‬‬ ‫‪4,290‬‬ ‫‪1,507‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,991‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی جم‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(کاالی خاورمیانه)‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ب‪.‬مسکن)‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(پارسیان)‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صباجهاد)‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(پارسیان)‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫میلگرد ‪A3-25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪0‬‬ ‫‪203,610‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫مفتول‬ ‫مس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪203,610‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫دولتیایرانایران‬ ‫تخصصی‬ ‫بازرگانیمس‬ ‫ملی صنایع‬ ‫مادرشرکت‬ ‫کلزا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫تعاونی کارخانجات فراوری روغن و دانه های روغنی ایران‬ ‫مسکلزا‬ ‫مفتول‬ ‫‪0‬‬ ‫‪204,160‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫کاشانهای روغنی ایران‬ ‫مسو دانه‬ ‫روغن‬ ‫فراوری‬ ‫تعاونی کارخانجات‬ ‫دنیای‬ ‫تولیدی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪196,530‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫صنایع جی‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫مس ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,294‬‬ ‫‪1,294‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪196,530‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,294‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,294‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫صنایع جی‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫مس ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪85100‬‬ ‫سرباره ‪) G‬‬ ‫مس کمقیرعیار (‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫صنایع جی‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫مس ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,365‬‬ ‫‪1,365‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪85100‬‬ ‫سرباره ‪)R‬‬ ‫مس کمقیرعیار (‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,365‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,365‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫صنایع جی‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫مس ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪MC250‬‬ ‫قیر‬ ‫گرانبها‬ ‫کنسانتره فلزات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,441,651‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫صنایع جی‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫مس ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫گرانبها‬ ‫کنسانتره‬ ‫فلزات‪CRS1‬‬ ‫امولسیون‬ ‫قیر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مس ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫صنایع جی‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫گرانبها‬ ‫کنسانتره‬ ‫فلزاتصادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫قیر‬ ‫‪3,626,305‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫ایران‬ ‫شرکت‬ ‫مستبریز‬ ‫صنایعنفت‬ ‫شرکتملیپاالیش‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪6070‬گرانبها‬ ‫قیر فلزات‬ ‫کنسانتره‬ ‫‪3,656,520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪4,892‬‬ ‫‪4,892‬‬ ‫‪4,892‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪6070‬گرانبها‬ ‫قیر فلزات‬ ‫کنسانتره‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4,892‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,892‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,892‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪9,779‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫‪163,954‬‬ ‫‪9,779‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫‪164,813‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مولیبدن‬ ‫سولفور‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫‪165,143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪165,886‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪166,018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪166,111‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫قیر و عایق جنت اباد‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - E7244‬درجه ‪2‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫گندم دورم‬ ‫عایق رطوبتی ‪ - BOF‬صادراتی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,108‬‬ ‫‪167,567‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪168,612‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫عایق بام ستاره شرق‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر و عایق جنت اباد‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫تسویه‬ ‫سررسید‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫هم زمان با مبارزه ایران برای کاهش تورم در دو سال اخیر رخ داد‬ ‫‪19‬‬ ‫منطقه یورو در تالش برای افزایش نرخ تورم‬ ‫قاسم دهقان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬پدیده مزاحم‬ ‫و مفید «تورم» در بطن خود هر قدر که بدی‬ ‫و دردسر دارد‪ ،‬حس��ن و خوبی هم به نسبت‬ ‫دارد تا انجا که توصیفی مانند «تورم بالست‪،‬‬ ‫خدا هیچ مملکتی رو بی تورم نگذاره!» به طور‬ ‫تمام و کمال در مورد تورم و برای توضیح ان‬ ‫ص��دق می کند‪ .‬اگر گرفتار رش��د رو به باال و‬ ‫خارج از عرف ان ش��ویم‪ ،‬گرفتار بد دردسری‬ ‫ش��ده ایم و صد البته‪ ،‬اقتصادم��ان گرفتار بد‬ ‫دردس��ری ش��ده اس��ت؛ و برعکس اگر فشار‬ ‫ان زیادی افت کند و به س��وی صفر یا حتی‬ ‫بدتر از ان‪ ،‬به زیر صفر متمایل ش��ود‪ ،‬روزگار‬ ‫ناخوشی رکن هر اقتصاد مولد یعنی تولید فرا‬ ‫رسیده است‪ ،‬دلیل ان هم روشن است‪ ،‬امروز‬ ‫ب��ا هر هزینه ای تولید کند ش��ش ماه دیگر با‬ ‫هزینه ای کمتر تولید خواهد ش��د و عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬قیمت واقعی فروش این تولیدات حتی اگر‬ ‫در اینده خیلی نزدیک هم باش��د‪ ،‬در مقایسه‬ ‫با هزینه های تولی��د‪ ،‬کم ارزش تر و به عبارت‬ ‫دیگ��ر قیمت ف��روش از هزین��ه تولید کمتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این تئوری مش��کل افرینی های‬ ‫دوسویه تورم‪ ،‬از قضا در یکی دو سال گذشته‬ ‫به وضوح در دو قاره همس��ایه اسیا و اروپا رخ‬ ‫داده و هنوز هم در جریان است‪ ،‬به این معنی‬ ‫که در ش��رایطی مانند امروز کشور ما پس از‬ ‫دو س��ال موفق‪ ،‬همچنان در ح��ال مقابله با‬ ‫تورم و احتمال رش��د فزاینده ان است (مثل‬ ‫بس��یاری از کش��ورها) و این نمونه معمول و‬ ‫شناخته ش��ده تر تورم ـ با تعریف رش��د باالی‬ ‫تورم ـ اس��ت که همه با ان اش��ناییم‪ .‬اما در‬ ‫همین زمان حال که کش��ورهایی مانند ایران‬ ‫در حال مقابله با افزایش این شاخص هستند‪،‬‬ ‫بخش قابل توج��ه و در حقیقت بخش اصلی‬ ‫قاره اروپا یعنی کشورهای منطقه یورو نزدیک‬ ‫به دو س��ال اس��ت که با اج��رای تمهیدات و‬ ‫راهکاره��ای مختلف‪ ،‬حداکث��ر تالش خود را‬ ‫به کار گرفته ان��د که با کاهش فزاینده همین‬ ‫نرخ تورم مبارزه کنن��د‪ .‬توصیف کامل تر این‬ ‫وضعیت در گ��زارش تازه منتشرش��ده بانک‬ ‫مرکزی با عن��وان «تحوالت ارزی و اقتصادی‬ ‫کش��ورهای عمده‪ ،‬بهای طال و نفت در س��ال‬ ‫‪ »1393‬امده است و یک بخش مهم و جالب‬ ‫توجه ان‪ ،‬به منطقه یورو و تحوالت و عملکرد‬ ‫س��ران اقتصادی این منطقه قدرتمند اروپا و‬ ‫جهان اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحوالت منطقه یورو در سال ‪93‬‬ ‫در گ��زارش بان��ک مرکزی که ب��ه صورت‬ ‫فصل��ی و ‪ 3‬ماهه‪ ،‬تح��والت ارزی و اقتصادی‬ ‫کش��ورهای قدرتمند عم��ده و همچنین بازار‬ ‫ط�لا و نف��ت بین المللی را زی��ر ذره بین برده‬ ‫اس��ت‪ ،‬رویدادهای سه ماهه نخست سال ‪93‬‬ ‫در منطقه کشورهای عضو اتحادیه اروپا (یورو)‬ ‫را با تحوالت مربوط به ش��اخص مهم رش��د‬ ‫ت��ورم اغاز کرده و توضی��ح می دهد که چون‬ ‫ن��رخ تورم منطقه ی��ورو از محدود ‪ 25‬درصد‬ ‫در ژانوی��ه ‪( 2013‬اوایل بهمن ماه ‪ )1391‬به‬ ‫‪ 0/7‬درصد در ماه فوریه ‪( 2014‬اس��فند ماه‬ ‫‪ )1392‬کاهش پیدا کرده بود و روند کاهشی‬ ‫در همین زمان که‬ ‫کشورهاییمانندایراندر‬ ‫حالمقابلهباافزایشاین‬ ‫شاخصهستند‪،‬بخش‬ ‫قابلتوجهودرحقیقت‬ ‫بخشاصلیقارهاروپا‬ ‫یعنیکشورهایمنطقه‬ ‫یورو نزدیک به دو سال‬ ‫استکهبااجرایتمهیدات‬ ‫وراهکارهایمختلف‪،‬‬ ‫بیشترین تالش خود را به‬ ‫کارگرفته اندکهباکاهش‬ ‫فزایندههمیننرختورم‬ ‫مبارزهکنند‬ ‫ان در فصل بهار س��ال گذش��ته (‪ )1393‬نیز‬ ‫تداوم پیدا ک��رده بود‪ ،‬سیاس��تگذاران اصلی‬ ‫در بان��ک مرک��زی اروپا (ای س��ی بی) را وادار‬ ‫ب��ه انجام واکنش موثر و س��ریع کرد زیرا بیم‬ ‫ان می رفت که نرخ رش��د ت��ورم منطقه یورو‬ ‫ب��ه زودی تبدیل به نرخ تورم منفی ش��ود که‬ ‫البته مورد پس��ند هیچکس نبوده و نیس��ت‪.‬‬ ‫بروز ای��ن وضعی��ت بحرانی س��رانجام بانک‬ ‫مرکزی اروپا را وادار ک��رد تا در ژوئن ‪2014‬‬ ‫(خرداد تا نیمه اول تیر ‪ )93‬نرخ بهره کلیدی‬ ‫بانک های ‪ 28‬کش��ور عضو ای��ن اتحادیه را از‬ ‫‪ 0/25‬ب��ه ‪ 0/15‬درصد تقلیل داده و جالب تر‬ ‫اینکه نرخ س��ود پرداختی به سپرده های ازاد‬ ‫بانک ها (س��پرده های بین بانکی) را از صفر به‬ ‫‪ -0/1‬درصد کاهش داده اند‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ 400‬میلیارد یورو برای پرداخت‬ ‫وام های بلندمدت کم بهره به سیس��تم بانکی‬ ‫منطقه یورو‪ ،‬نی��ز از دیگر راهکارهای به اجرا‬ ‫درامده در راس��تای مقابله با کاهش زیاده از‬ ‫حد نرخ تورم در این منطقه قدرتمند سیاسی‬ ‫ـ اقتص��ادی جهان بود‪ .‬در بهار س��ال ‪ 93‬در‬ ‫کنار ن��رخ تورم کاهنده‪ ،‬رش��د اقتصادی این‬ ‫منطق��ه از مرز صف��ر درصد فرات��ر نرفت اما‬ ‫در فص��ل دوم نس��بت به فصل اول رش��دی‬ ‫‪ 0/2‬درصدی و در مقایس��ه با فصل دوم سال‬ ‫‪ 1393‬رش��د اقتصادی نهایی ب��ه حدود ‪0/8‬‬ ‫درصد منتهی شد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی اروپا در ادامه س��ال گذش��ته‬ ‫برای مقابله با احتمال س��قوط ن��رخ تورم به‬ ‫ورط��ه زیر صفر‪ ،‬ن��رخ بهره کلی��دی بانک ها‬ ‫در ای��ن اتحادیه را در نخس��تین روزهای ماه‬ ‫س��پتامبر ‪( 2014‬ش��هریور و اوایل مهر ‪)93‬‬ ‫ب��رای ب��ار دیگر کاه��ش داده و ان را در مرز‬ ‫‪ 0/05‬درصد تعیین ک��رد و عالوه بر ان‪ ،‬نرخ‬ ‫سود س��پرده های ازاد بانک ها را با کاهش دو‬ ‫برابری در س��طح منف��ی ‪ 0/2‬درصد تثبیت‬ ‫کرد تا بلکه سیستم بانکی کشورهای منطقه‬ ‫یورو را ترغیب به پرداخت حجم بیش��تری از‬ ‫تسهیالت به بخش خصوصی کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ادامه روند کاهش��ی نرخ‬ ‫رش��د ت��ورم در م��اه س��پتامبر ‪( 2014‬اخر‬ ‫شهریور و اوایل مهر ‪ )93‬و با ادامه سیر نزولی‬ ‫ان به ‪ 0/3‬درصد در ‪ 12‬ماهه منتهی به پایان‬ ‫ماه یاد ش��ده تنزل پیدا ک��رد‪ .‬در نهایت نیز‬ ‫در س��ه ماهه سوم و چهارم سال گذشته‪ ،‬نرخ‬ ‫تورم منطقه ی��ورو با وجود همه تغییراتی که‬ ‫روس��ای بانک مرکزی اروپا ب��ر نرخ های قابل‬ ‫تغییر در کنار س��ایر تمهیدات اعمال کردند‪،‬‬ ‫حداکثر در محدوده ‪ 0/3‬تا ‪ 0/4‬درصد نوسان‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش اقتصادی ایاالت متحده‬ ‫در طول س��ال ‪ 93‬سیاس��ت های ریاضتی‬ ‫باراک اوباما باعث کاهش ‪ 0/1‬درصدی رش��د‬ ‫اقتصادی این کش��ور ش��د اما تورم امریکا در‬ ‫ش��رایط مهار ش��ده قرار داش��ت و ب��ا وجود‬ ‫افزای��ش قیمت های ان��رژی از ابتدای س��ال‬ ‫‪ 2014‬م نرخ تورم این کش��ور در بیش��ترین‬ ‫مق��دار خود در ماه مه به ‪ 1/2‬درصد رس��ید‪.‬‬ ‫همچنین نرخ بیکاری امریکا نیز در ماه ژوئن‬ ‫(خرداد ‪ )93‬به ‪ 6/1‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫«چکاوک» به طور رسمی به پرواز درامد‬ ‫جهانگیری‪ :‬بانک مرکزی پیشگام دولت الکترونیک‬ ‫طرح مل��ی چ��کاوک با حضور اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری مع��اون اول رییس جمهوری‪،‬‬ ‫ولی ال��ه س��یف‪ ،‬تن��ی چن��د از نمایندگان‬ ‫مجل��س و مدیران عامل بانک های کش��ور‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫افزایش چک های برگش��تی در س��ال های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬ص��دور دس��ته چک های متن��وع‪،‬‬ ‫استاندارد نبودن جاگذاری‪ ،‬ابعاد و محتوای‬ ‫چک ه��ا در بانک های مختل��ف‪ ،‬محدودیت‬ ‫در پای��ش و نیز کندی پ��ردازش چک ها و‬ ‫س��وء مدیریت نقدینگ��ی توس��ط بانک ها و‬ ‫اضافه برداش��ت از منابع بانک مرکزی و در‬ ‫نهایت کاهش اعتماد به چک به عنوان ابزار‬ ‫مهم پرداخت از چالش های ش��یوه س��نتی‬ ‫پردازش چک در ایران بود‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس بان��ک مرکزی با توجه‬ ‫ب��ه وظیفه قانون��ی خود مبنی بر تس��هیل‬ ‫مب��ادالت‪ ،‬س��امانه تصویرب��رداری فیزیک‬ ‫چک «چکاوک» را با بهره گیری از الگوهای‬ ‫جهانی راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫با ایجاد زیرس��اخت پ��ردازش و پذیرش‬ ‫الکترونیکی چ��ک‪ ،‬دریافت امار و اطالعات‬ ‫دقیق‪ ،‬کامل و به موقع و همچنین استفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای موج��ود ب��رای طراحی و‬ ‫پیاده س��ازی تمامی ابزاره��ای کارا در قالب‬ ‫مق��ررات حس��اب جاری و نی��ز در صورت‬ ‫الت��زام عملی نظام بانکی کش��ور به اجرای‬ ‫صحیح و دقیق مقررات‪ ،‬شخص صادرکننده‬ ‫چک یقین پی��دا خواهد کرد با صدور چک‬ ‫بالمحل یا اقدام نش��دن برای رفع س��وء اثر‬ ‫ک برگش��تی خ��ود‪ ،‬از طیف‬ ‫از س��وابق چ ‬ ‫ی محروم خواهد‬ ‫گسترده ای از خدمات بانک ‬ ‫ شد‪ .‬بنابراین صادرکننده چک اقدامات الزم‬ ‫را در این باره اجرای��ی کرده و بدین ترتیب‬ ‫بس��یاری از مشکالت شیوه س��نتی مرتفع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫س��امانه چکاوک‪ ،‬فرایند صدور‪ ،‬تبادل و‬ ‫پرداخ��ت چک های جاری م��ردم را از ابتدا‬ ‫تا انته��ا به ش��کل زیر مجموع��ه ای متحد‬ ‫و متش��کل مدیری��ت ک��رده و از پرداخت‬ ‫چک های با ارقام درش��ت بین بانکی و بین‬ ‫افراد و بانک ها در م��ورد بانک های بدهکار‬ ‫ممانع��ت به عم��ل اورده و در ضم��ن یکی‬ ‫از ابزاره��ای جلوگی��ری از اضافه برداش��ت‬ ‫بانک ها است‪.‬‬ ‫براس��اس زمان بندی اعالم ش��ده سامانه‬ ‫«چکاوک» در اوایل خ��رداد ماه ‪ 1394‬در‬ ‫کل کش��ور عملیاتی ش��ده و با پیاده سازی‬ ‫ان مردم‪ ،‬بانک ه��ا و بانک مرکزی از عواید‬ ‫و ثم��رات ان بهره مند خواهند ش��د‪ .‬لیکن‬ ‫حصول اهداف اساسی و کسب دستاوردهای‬ ‫حداکثری از پیاده س��ازی «چکاوک» منوط‬ ‫به حذف موانع و عملیاتی ش��دن س��امانه‬ ‫ص��دور یکپارچ��ه الکترونیک دس��ته چک‬ ‫(صیاد) خواهد بود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی با پذیرش و پردازش عملیات‬ ‫چک و رص��د ان در س��امانه «چکاوک» و‬ ‫به کارگی��ری ویژگی ه��ای امنیتی در چاپ‬ ‫و اعتباربخش��ی به برگه چ��ک و نیز احراز‬ ‫هویت و اعتبار سنجی دارندگان دسته چک‪ ،‬‬ ‫ی الزم به چک را‬ ‫بازگش��ت اعتبار و کارای�� ‬ ‫دنبال می کند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور در مراسم افتتاح‬ ‫طرح ملی س��امانه «چ��کاوک» ضمن بیان‬ ‫مطل��ب فوق گف��ت‪ :‬بانک مرک��زی و نظام‬ ‫بانکی پیشگام استقرار دولت الکترونیک در‬ ‫کشورهستند‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬س��امانه های‬ ‫الکترونی��ک را مقوله ای مه��م در بانکداری‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬این س��امانه ها از ابزارهای‬ ‫دقیق و علمی برای تصحیح امور کش��ور و‬ ‫شفاف سازی در عرصه های مختلف هستند‬ ‫و در مبارزه با فس��اد اقتص��ادی‪ ،‬جایگاهی‬ ‫ویژه دارند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری‪ ،‬نظ��ام بانک��ی را دارای‬ ‫مس��ئولیت س��نگین در پیش��برد توس��عه‬ ‫کش��ور معرفی و عن��وان کرد‪ :‬ب��رای انجام‬ ‫این مس��ئولیت‪ ،‬بانک ها باید به فناوری های‬ ‫نوین مجهز و مسلط شوند و با به کارگیری‬ ‫این ابزارها بس��یاری از دغدغه های ش��بکه‬ ‫بانکی و مس��ئوالن برطرف خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬براساس گزارش های بانک مرکزی با‬ ‫اس��تقرار ‪9‬سامانه تا پایان سال ‪ 1394‬نظام‬ ‫بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی کامل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬چک را یکی از ابزارهای مهم معامالت‬ ‫خواند و اظهار داش��ت‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫مشکالت و موانع متعددی در کارکرد چک‬ ‫به وج��ود امده و دغدغه ه��ای زیادی برای‬ ‫مردم و بانک ها ایجاد ش��ده است‪.‬با اجرای‬ ‫طرح «چکاوک»‪ ،‬بس��یاری از این دغدغه ها‬ ‫برطرف خواهد شد و امیدواریم با این طرح‪،‬‬ ‫اعتماد به چک بازگردد‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ ،‬بانک مرکزی و نظام بانکی را‬ ‫پیشگام اس��تقرار دولت الکترونیک معرفی‬ ‫کرد و ضمن تبریک ب��ه نظام بانکی گفت‪:‬‬ ‫بای��د کاری کنیم م��ردم از خدمات دولتی‬ ‫احساس رضایت و خشنودی کنند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهور تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫سیاست های دولت و بانک مرکزی توانستیم‬ ‫انضباط را در سیس��تم پولی و مالی کش��ور‬ ‫ایجاد کنیم اما هنوز بابت برداشت های نظام‬ ‫بانکی از منابع بانک مرکزی که عامل اصلی‬ ‫رش��د پایه پولی اس��ت‪ ،‬دغدغه هایی داریم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهور‪ ،‬هدفگذاری مهم‬ ‫دولت برای س��ال ج��اری را رونق اقتصادی‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬سیاس��ت های رونق‬ ‫اقتص��ادی به صورت کامل و دقیق در ‪177‬‬ ‫بند تدوین و وظایف دولت و دستگاه ها برای‬ ‫رونق اقتصادی کش��ور به طور مشخص در‬ ‫ان تصریح ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اقتصاد‬ ‫ای��ران در مقطع فعلی ب��ه صورت جدی به‬ ‫رش��د باالی ‪ 5‬درصد نیاز دارد و الزمه این‬ ‫اتفاق‪ ،‬تامین مالی واحدهای تولیدی اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی منابع دولت��ی‪ ،‬منابع خارجی و‬ ‫توان اعتباردهی نظام بانکی را ‪3‬منبع تامین‬ ‫مالی در کش��ور برشمرد که در حال حاضر‬ ‫هرکدام با محدودیت هایی برای تامین مالی‬ ‫مواجه اند‪ .‬جهانگی��ری گفت‪ :‬منابع دولتی‬ ‫به دلیل تحریم ها و کاهش س��قف فروش و‬ ‫قیمت نفت و تکالیف بودجه ای‪ ،‬فاقد توانایی‬ ‫الزم ب��رای تامین مالی هس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫در س��ال های اخی��ر به دلی��ل تحریم های‬ ‫بین المللی نتوانستیم از منابع خارجی بهره‬ ‫کاف��ی ببریم و در ش��رایط فعلی از ش��بکه‬ ‫بانک��ی انتظار داری��م با ایج��اد راهکارهای‬ ‫الزم‪ ،‬امکان بهره گیری از این منابع را برای‬ ‫اقتصاد کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��ور‪ ،‬مطالب��ات‬ ‫غیرجاری‪ ،‬بدهی دولت به بانک ها و موضوع‬ ‫کفایت س��رمایه بانک ها را ‪ 3‬مانع اصلی در‬ ‫راه تامین مالی بانک ها دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫سال گذش��ته نظام بانکی عزم جدی برای‬ ‫کاهش مطالبات غیرجاری داش��ته و امار و‬ ‫گزارش های ارائه ش��ده نشان از موفقیت در‬ ‫این مسیر دارد‪ .‬همچنین برای حل مشکل‬ ‫بده��ی دولت ب��ه بانک ه��ا راهکارهایی در‬ ‫الیح��ه رونق اقتصادی دولت تدوین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای مث��ال درباره کفایت س��رمایه‬ ‫بانک های دولتی مقرر شد‪ ،‬از محل مطالبات‬ ‫دولت از حس��اب ذخیره ارزی به س��رمایه‬ ‫بانک ها اضافه ش��ود ‪.‬به عالوه از سهم دولت‬ ‫در بانک های خصوصی ش��ده‪ ،‬برای افزایش‬ ‫سرمایه بانک ها استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وام ازدواج خانواده های‬ ‫ایثارگران دوبرابر شد‬ ‫یکهزار و دویس��ت و یکمین جلس��ه‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار تشکیل شد که‬ ‫در این جلس��ه افزایش س��قف فردی‬ ‫تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج خانواده شاهد‪،‬‬ ‫جانبازان‪ ،‬ازادگان و فرزندان افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬شورای‬ ‫پ��ول و اعتبار در این جلس��ه با افزایش س��قف‬ ‫فردی تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج خانواده‬ ‫ش��اهد‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان و فرزندان انان به دو‬ ‫برابر تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج افراد عادی‬ ‫موافقت کرد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫بانک مرکزی امریکا‪:‬‬ ‫عملکرد نامناسب اقتصاد‬ ‫شاید موقت نباشد‬ ‫عضو هیات مدیره بانک مرکزی امریکا هش��دار‬ ‫داد عملکرد نامناسب اقتصاد این کشور در دوره‬ ‫اخیر ممکن است موقت نباشد‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از شبکه‬ ‫تلویزیون��ی المیادین‪ ،‬الیل برینارد با اش��اره به‬ ‫پایین بودن مصرف و س��رمایه گذاری و باالبودن‬ ‫ارزش دالر تاکی��د ک��رد‪ :‬نامناس��ب بودن وضع‬ ‫شاخص های اقتصادی امریکا ممکن است موقت‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫سخنان برینارد ش��دیدترین هشدار مسئوالن‬ ‫بانک مرکزی امریکاست‪.‬‬ ‫اعض��ای هیات مدی��ره بان��ک مرک��زی امریکا‬ ‫مسئول تعیین نرخ بهره هستند‪.‬‬ ‫بیش��تر اعضای هیات مدیره این بانک ازجمله‬ ‫ریی��س ان معتقدن��د عملکرد ضعی��ف اقتصاد‬ ‫امریکا در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری موقتی است‪.‬‬ ‫رییس بانک مرکزی اروپا اعالم کرد‬ ‫ادامه تزریق نقدینگی‬ ‫به نظام مالی اروپا‬ ‫رییس بانک مرکزی اروپا اعالم کرد‪ :‬سیاس��ت‬ ‫تزریق نقدینگی به بازار منطقه یورو ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه خبری یورونیوز‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫اروپا برای انکه روند تزریق نقدینگی بیش��تر به‬ ‫بازار مالی منطقه اروپا ادامه داش��ته باشد بدون‬ ‫هیچ گونه تعجبی در نشس��ت کمیته سیاس��ت‬ ‫پولی خود تصمیم گرفت ن��رخ بهره بانکی خود‬ ‫را در همان حد ‪ 0/5‬درصد س��ابق حفظ کند که‬ ‫پایین ترین رقم از س��پتامبر سال ‪ 2014‬تاکنون‬ ‫در این منطقه است‪.‬‬ ‫ماری��و دراگ��ی‪ ،‬رییس بانک مرک��زی اروپا در‬ ‫پایان نشس��ت کمیته سیاس��ت پولی این بانک‬ ‫در کنفرانسی خبری شرکت کرد و گفت‪ :‬میزان‬ ‫رشد اقتصادی در منطقه یورو همچنان کمتر از‬ ‫حد انتظار است‪.‬‬ ‫دراگی ب��ا این حال هش��دار داد اگر نرخ بهره‬ ‫بانکی در منطقه یورو همچنان در س��طح بسیار‬ ‫پایی��ن کنون��ی ادامه یابد ب��رای اقتص��اد اروپا‬ ‫مشکالتی را ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫درنتیجه پرسشی مطرح می شود مبنی بر اینکه‬ ‫ایا دلیل خوبی برای تغییر دادن سیاس��ت پولی‬ ‫در منطق��ه یورو وج��ود دارد؟ که پاس��خ منفی‬ ‫است‪ .‬ماریو دراگی درباره این موضوع اعالم کرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت گش��ایش پولی بانک مرک��زی اروپا تا‬ ‫سپتامبر سال ‪ 2016‬ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی اروپا در مارس س��ال ‪،2015‬‬ ‫برای مبارزه ب��ا کاهش نقدینگی در بازار منطقه‬ ‫یورو‪،‬کاس��تن از ارزش یورو در برابر دالر باهدف‬ ‫پایین اوردن هزینه صادرات و درنتیجه افزایش‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬سیاست گشایش پولی را به اجرا‬ ‫گذاش��ته که به موجب ان قرار است تا سپتامبر‬ ‫سال ‪ ،2016‬بیش از هزار میلیارد یورو از طریق‬ ‫بازخرید اوراق قرضه و س��هام در دس��ت مردم و‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬به بازار و نظام مالی کشورهای عضو‬ ‫منطقه یورو تزریق شود‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی اروپا اع�لام کرد ام��ار و ارقام‬ ‫مربوط به وضع نقدینگ��ی در نظام مالی منطقه‬ ‫یورو و افزایش نقدینگی در بازار‪ ،‬نش��ان می دهد‬ ‫که این سیاست پولی به بار نشسته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طبقه بندی جدید شرکت های‬ ‫بورسی منتشر شد‬ ‫طبقه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران در پایان اردیبهشت امسال به‬ ‫هی��ات پذیرش بورس ارائه و پ��س از تایید اجرا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬مدیر ناش��ران ب��ورس اوراق‬ ‫به��ادار تهران ضمن بیان خبر فوق افزود‪ :‬تفاوت‬ ‫طبقه بندی امس��ال با س��نوات گذشته در نزول‬ ‫نداش��تن و لغو ش��رکت ها از تابلوه��ای مختلف‬ ‫بورس��ی بوده که ای��ن امر به تش��خیص هیات‬ ‫پذیرش رخ داده است‪.‬‬ ‫از انجاکه دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران پس از س��ال ها اصالح اساسی شده‬ ‫و پس از تایید هیات مدیره بورس درحال حاضر‬ ‫در س��ازمان بورس ق��رار دارد‪ ،‬بنابر تش��خیص‬ ‫هیات پذیرش بحث تنزل و لغو پذیرش به بعد از‬ ‫اصالح دستورالعمل پذیرش موکول شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫بازار سرمایه متاثر از فضای کلی اقتصاد کشور‬ ‫بورس‬ ‫تافتـه جدابافتـه نیست‬ ‫مهدیار س�نایی ـ گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه به‬ ‫عنوان نبض و دماس��نج اقتصاد کش��ور که ش��رایط‬ ‫کلی اقتصادی را نش��ان می دهد‪ ،‬مدتی اس��ت حال‬ ‫و روز خوشی ندارد و نبض ان به خوبی نمی زند‪ .‬در‬ ‫این باره علت را نباید در یک عامل جس��ت وجو کرد‪،‬‬ ‫چرا که وضعیت این روزه��ای بازار نتیجه یک عامل‬ ‫نیس��ت بلکه مجموعه ای از عواملی دست به دس��ت‬ ‫هم دادند و ریزش ش��اخص و کاهش قیمت ها را در‬ ‫بورس و اوراق بهادار رقم زده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹عملیاتی شدن حمایت از صنایع بورسی‬ ‫روح اهلل حس��ینی مقدم با اشاره به اینکه تدوین‬ ‫دس��تورالعمل پذیرش در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬رخ داد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬فق��ط بندهای مربوط به‬ ‫س��رمایه و چند نکت��ه دیگر اصالح ش��د و نیاز‬ ‫ب��ه بازنگری اساس��ی در ان با توجه به ش��رایط‬ ‫بازار س��رمایه کش��ور‪ ،‬رشد ش��رکت ها و نقایص‬ ‫دستورالعمل فعلی ضروری به نظر می رسید‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس مطالعات گس��ترده ای در‬ ‫این ب��اره انجام ش��د و دس��تورالعمل مربوط به‬ ‫پذی��رش‪ ،‬لغو پذیرش و همچنین فرایند تنزل و‬ ‫ارتقا با توجه به دستورالعمل های روز بورس های‬ ‫معتبر دنیا اصالح شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن نقاطی نیز در دس��تورالعمل حالت‬ ‫تفس��یری داشت که سعی ش��د این نکات نیز از‬ ‫حالت تفسیر خارج شوند‪.‬‬ ‫مدیر ناشران بورس تهران ادامه داد‪ :‬طبقه بندی‬ ‫‪ ۳۱۴‬ش��رکت حاضر در فهرس��ت ب��ورس اوراق‬ ‫بهادار تهران که البته ‪۲‬شرکت سیمان خوزستان‬ ‫و پتروش��یمی مبین نیز در سال ‪ ۱۳۹۴‬به جمع‬ ‫ش��رکت های فوق اضافه شدند به هیات پذیرش‬ ‫گزارش شد‪.‬‬ ‫حسینی مقدم خاطرنشان کرد‪ :‬در این گزارش‬ ‫پیش��نهاد ش��ده بود ‪ ۶‬ش��رکت از تابلوی فرعی‬ ‫بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول منتقل ش��وند‬ ‫ک��ه هیات پذیرش با ارتقای ‪ ۳‬ش��رکت صنعتی‬ ‫بهش��هر‪ ،‬س��رمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران‬ ‫و س��رمایه گذاری خوارزم��ی با توجه ب��ه احراز‬ ‫معیارهای پذیرش در این تابلو موافقت کرد‪.‬‬ ‫مدیر ناش��ران ادامه داد‪ :‬در این گزارش ارتقای‬ ‫وضعیت ‪ ۱۲‬شرکت از بازار دوم به تابلوی فرعی‬ ‫بازار اول پیش��نهاد ش��ده بود که هیات پذیرش‬ ‫موافقت خود را با ارتقای س��رمایه گذاری دارویی‬ ‫تامین‪ ،‬زامیاد و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫با تغییر وضعیت مابقی شرکت های این گروه‬ ‫مخالفت شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این جلس��ه تصمیم گیری‬ ‫درباره تنزل شرکت در تابلوهای مختلف به پس‬ ‫از اصالح دس��تورالعمل پذیرش موکول شد و در‬ ‫مورد لغو پذیرش هیچ شرکتی در شرایط کنونی‬ ‫تصمیم گیری قطعی نشد‪.‬‬ ‫مدیر ناش��ران بورس تهران یاداور شد‪ :‬پس از‬ ‫طبقه بندی انجام ش��ده از مجموع ‪ ۳۱۶‬شرکت‬ ‫پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران ‪۶۶‬‬ ‫شرکت در تابلوی اصلی بازار اول‪ ۶۴ ،‬شرکت در‬ ‫تابلوی فرعی بازار اول و س��ایر شرکت ها نیز در‬ ‫بازار دوم بورس طبقه بندی شدند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بررس��ی وضعی��ت طبقه بندی‬ ‫ش��رکت ها حکایت از ان دارد که ش��رکت های‬ ‫پذیرفته ش��ده در ب��ازار اول تابل��و اصل��ی از‬ ‫نقدش��وندگی و ش��فافیت بیش��تری برخ��وردار‬ ‫هس��تند و ب��ه همین ترتی��ب نقدش��وندگی و‬ ‫شفافیت شرکت های پذیرفته شده در تابلو فرعی‬ ‫و بازار دوم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ :‬درحال حاضر به طور متوس��ط‬ ‫امتیاز اطالع رسانی شرکت های پذیرفته شده در‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران ‪ ۷۶‬است‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه این نس��بت در س��ال ‪،۱۳۸۷‬‬ ‫حدود ‪ ۴۸‬از ‪ ۱۰۰‬بوده اس��ت‪ .‬متوسط روزهای‬ ‫معامالتی ش��رکت ها نی��ز از ‪۵۰‬درصد به حدود‬ ‫‪۸۲‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه برای حمایت‬ ‫از صنایع موجود در بورس خواس��تار عملیاتی شدن‬ ‫دو اقدام توسط دولت شد‪.‬‬ ‫به وقایع‬ ‫مصطفی امیدقائمی در گفت وگو با‬ ‫و رویدادهای چند س��ال گذشته اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اجرای سیاس��ت هایی که با منافع بازار س��رمایه در‬ ‫تضاد باشد و همچنین تکرار ان‪ ،‬موجب خواهد شد‬ ‫اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام خدشه دار شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه هر زمان که قیمت س��هام‬ ‫ش��رکت ها روند صعودی به خود می گیرد با واکنش‬ ‫یکباره دولت روبه رو می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در برخی‬ ‫موارد مش��اهده می ش��ود که مراجع دولتی با وضع‬ ‫عوارض��ی و قوانینی مانند افزایش قیمت مواد اولیه‪،‬‬ ‫جلوی رش��د و رونق یک صنعت خاص را می گیرند‪.‬‬ ‫زیرا همین شرکت ها قبل از انکه خصوصی شوند‪ ،‬از‬ ‫دادن عوارض و رش��د قیمت ها در امان بودند‪ .‬حال‬ ‫که مراحل خصوصی شدن انها طی شده‪ ،‬با این گونه‬ ‫مشکالت‪ ،‬دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫امیدقائم��ی به بیان دلیل این مس��ئله پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان های دولتی پیش از خصوصی شدن‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬درامدی به عنو ان س��ود سهام دریافت‬ ‫می کردند و از این طریق منابعی به دست می اوردند‪.‬‬ ‫بعد از ورود ش��رکت ها به بازار س��رمایه و قطع این‬ ‫درامد‪ ،‬این نهادها اقدام به وضع یکس��ری از قوانین‬ ‫و مقررات مانند افزای��ش قیمت مواد اولیه می کنند‬ ‫تا به ش��یوه دیگری ب��ه همان درامدهای گذش��ته‬ ‫دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی به بیان دالیل رکود در بازار س��رمایه پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬ابهام��ات اقتص��اد داخل��ی‪ ،‬کاهش قیمت‬ ‫کاالهای اساس��ی و محصوالت پای��ه ای در بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬موجب ش��ده رکود بیش��تر بر بازار سرمایه‬ ‫کشور حاکم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام های دولت‬ ‫امیدقائمی بازگشت رونق به بازار سرمایه را نیازمند‬ ‫جلب اعتماد سرمایه گذاران دانست و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که دول��ت در تعیین قوانی��ن و مقررات و‬ ‫سیاست های مربوط به صنایع و شرکت های مختلف‬ ‫تغیی��ر روی��ه دهد‪ ،‬نقدینگ��ی س��هامداران با خطر‬ ‫کمتری روبه رو ش��ده و در یک بازه زمانی بلندمدت‬ ‫تضمین می شود‪.‬‬ ‫وی ب��رای تثبی��ت ش��رایط صنای��ع و بنگاه های‬ ‫اقتصادی خواس��تار اجرای اقدام هایی توسط دولت‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬در قدم نخس��ت الزم است‪ ،‬دولت در‬ ‫وض��ع ع��وارض و هزینه ه��ای جدید ب��رای صنایع‬ ‫محدودیت ایجاد کند‪.‬‬ ‫همچنین قدم بعدی و دوم این است که قیمت هایی‬ ‫همچ��ون نرخ خوراک و م��واد اولیه م��ورد نیاز هر‬ ‫صنعتی در بلندمدت تعیین شده و قراردادهای انها‬ ‫بسته شود و دولت نیز به ان پایبند باشد‪.‬‬ ‫امیدقائمی به س��هامداران تازه وارد بازار س��رمایه ‹ ‹کنترل تورم‬ ‫عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی و صنایع و‬ ‫توصیه کرد‪ :‬س��هامداران تازه واردی که در ش��رایط‬ ‫ل حاضر در‬ ‫فعلی قص��د ورود به بورس را دارن��د باید با دیدگاه معادن و کش��اورزی معتقد است‪ ،‬درحا ‬ ‫س��رمایه گذاری بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند و بخش تولید‪ ،‬صنعت‪ ،‬بازرگانی و خدمات با مشکالت‬ ‫همچنین س��هامداران فعلی هم به دور از رفتارهای بس��یاری از جمله تعیین دستوری قیمت ها‪ ،‬افزایش‬ ‫نیافت��ن ان و تعیی��ن ن��رخ بهره‬ ‫هیجانی و با منطق و رعایت شرط‬ ‫از ی��ک ط��رف و افزای��ش بهای‬ ‫احتیاط نس��بت به خرید و فروش‬ ‫تمام ش��ده کااله��ای تولی��دی و‬ ‫سهام اقدام کنند‪.‬‬ ‫خدم��ات ارائه ش��ده و محدودیت‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه وضعیت‬ ‫نقدینگ��ی در بخش ه��ای متعدد‬ ‫کنونی بازار س��رمایه ب��ا توجه به‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعتی از‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور عادی‬ ‫طرف دیگر روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با در نظر گرفتن‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬وضعیت بازار سهام اقا بزرگی‪ :‬نباید انتظار‬ ‫عباس ارگون با اش��اره به اینکه‬ ‫داشت بازار سهام در‬ ‫در ای��ن ش��رایط طبیعی اس��ت‪،‬‬ ‫عادی اس��ت و نباید منتظر رشد‬ ‫کوتاه مدت و حتی با‬ ‫ش��رکت های بورس��ی ه��م ک��ه‬ ‫س��ریع متغیرها و ش��اخص ها در‬ ‫نهایی شدن توافق‬ ‫خود ج��زو این بخش ها هس��تند‬ ‫کوتاه مدت باشیم‪.‬‬ ‫هسته ای با دوره رونق از وضعی��ت مس��اعدی برخوردار‬ ‫‹ ‹رکود‪ ،‬اقتصاد را فراگرفته‬ ‫پایدار و رشد قیمت ها و نباش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫در ای��ن ب��اره یک��ی دیگ��ر از‬ ‫کشور‪ ،‬شاخصه های اصلی اقتصاد‬ ‫کارشناس��ان ارش��د بازار سرمایه‬ ‫متغیرها همراه شود‬ ‫ش��رایط مناس��بی را منعک��س‬ ‫معتق��د اس��ت‪ ،‬در بازار س��رمایه‬ ‫کش��ور به جز اقداماتی مانند افزایش دامنه نوس��ان نمی کنن��د‪ ،‬ج��ای تعج��ب خواهد بود اگ��ر رونق و‬ ‫یک درصدی قیمت س��هام ش��رکت های بورس��ی و شرایط مثبت در بورس را انتظار داشته باشیم‪.‬‬ ‫از س��ال گذش��ته ش��اخص بورس و قیمت ها در‬ ‫انتشار مس��تقیم اطالعات ناش��ران در کدال‪ ،‬اتفاق‬ ‫خاص��ی رخ نداده که اثار مثب��ت این عوامل نیز در ب��ازار اف��ت تدریجی را در پیش گرفت��ه که این امر‬ ‫نش��ان می دهد بورس تافته جدا بافته ای از ش��رایط‬ ‫اینده مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫با اش��اره کلی اقتصاد کش��ور نیس��ت و این امر قابل پذیرش‬ ‫فردی��ن اقابزرگ��ی در گفت وگو با‬ ‫ب��ه اینکه در ش��رایط کنونی ابهام��ات متعددی در نخواهد بود که اقتصاد کش��ور در وضعیت نامناسب‬ ‫حوزه های سیاسی و اقتصادی وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باشد و در مقابل ان اوضاع بورس رو به رشد و رونق‬ ‫در حال حاضر بیشتر صنایع با رکود روبه رو شده اند باشد‪.‬‬ ‫وی سیاس��ت کنترل تورم در ‪2‬س��ال گذشته را‬ ‫و ش��رکت های بزرگ نیز در فروش محصوالت شان‬ ‫سیاس��ت مثبت و اثرگذار دولت دانست و گفت‪ :‬این‬ ‫مشکالتی دارند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر نتیجه مذاکرات هسته ای نیز به طور سیاست منجر به ایجاد و تداوم رکود در کشور شده‬ ‫و چالش ه��ای بخش تولید را به مراتب افزایش داده‬ ‫کامل مشخص نیست‪.‬‬ ‫از این رو نمی توان انتظار داشت در چنین شرایطی است و باید فکری برای خروج واقعی همه بخش های‬ ‫متغیرهای اصلی معامالت و ش��اخص های بورس از مختلف اقتصادی از رکود کرد‪.‬‬ ‫ارگون با اش��اره به اینک��ه درحال حاضر بازارهای‬ ‫رشد برخوردار شوند‪.‬‬ ‫وی بازار س��رمایه را جزو اولویت های اصلی دولت رقیب بازار س��رمایه نیز مانند بازار مس��کن‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫ندانس��ت و گف��ت‪ :‬اکن��ون اولوی��ت و تمرکز دولت طال و ارز هم ش��رایط مناسبی ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬اولویت‬ ‫روی مس��ائل کالنی مانند کنترل تورم و نقدینگی‪ ،‬اول دولت مهار تورم است‪.‬‬ ‫بنابراین تاوان این سیاست در کوتاه و میان مدت‬ ‫اجرای قانون بودجه و نرخ گذاری محصوالت اس��ت‬ ‫و به همین دلیل در حال حاضر ش��رایط بازار سهام رکودی اس��ت که بر اقتصاد کش��ور حاکم شده و به‬ ‫دلی��ل رکود اقتص��ادی می توان گف��ت که وضعیت‬ ‫طبیعی و منطبق با بخش واقعی اقتصاد است‪.‬‬ ‫اقابزرگ��ی اف��زود‪ :‬با این وضعی��ت بخش عمده از منفی بورس امری طبیعی است‪.‬‬ ‫وی مس��ائل سیاس��ی و بحث مذاکرات هس��ته ای‬ ‫معام�لات روزان��ه بازار مربوط به اوراق مش��ارکت و‬ ‫دیگر ابزارهای مالی قابل معامله بوده که نشان دهنده بر بازار س��رمایه را اثرگذار خوان��د و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مذاکرات اخیر لوزان سوییس اتفاق خاصی که بتواند‬ ‫رکود حاکم بر اقتصاد و بازارها است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نباید انتظار در کوتاه م��دت و حتی در میان مدت تاثیر بر اقتصاد‬ ‫داش��ت بازار س��هام در کوتاه م��دت و حتی با نهایی کش��ور بگذارد رخ نداده بود ولی ش��اهد بودیم بازار‬ ‫ش��دن توافق هس��ته ای با دوره رونق پایدار و رشد واکنش هیجانی شدیدی از خود نشان داد‪ ،‬به طوری‬ ‫قیمت ها و متغیرها همراه ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬رفع ابهامات که برخی از س��هام دارای صف های خرید میلیاردی‬ ‫صنایع و ش��رکت ها‪ ،‬بهبود اوض��اع اقتصادی و ثبات بودند و ش��اخص در مدت کوتاهی رشد چشمگیری‬ ‫تصمیم گیری ه��ا موجب رونق بازار س��رمایه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در نتیجه می توان گفت بازار سرمایه بیش از واقع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به مذاکرات هسته ای و اخبار مثبت و منفی موثر در‬ ‫بازار واکنش نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود نقدینگی‬ ‫ارگون عملکرد سهامداران را در وضعیت بورس و‬ ‫نوس��انات زیاد قیمت ها و شاخص بازار سهام دخیل‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬برخی س��هامداران ب��دون تجربه‪،‬‬ ‫تخص��ص‪ ،‬خبرگی الزم و تحلیل مناس��ب وارد بازار‬ ‫ش��ده و با انجام خرید و فروش به دنبال کسب سود‬ ‫در کوتاه مدت هس��تند و استانه تحمل بسیار اندکی‬ ‫دارند و به دلیل محدودیت در دامنه نوسان بیشتر از‬ ‫روی دست دیگران نگاه کرده و در صف های خرید و‬ ‫فروش به فراخور ان قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به عبارتی وقت��ی عده ای اقدام به خرید یا فروش‬ ‫می کنند‪ ،‬بدون تحلیل انه��ا نیز در صف های خرید‬ ‫و یا ف��روش قرار می گیرند و ضمن متحمل ش��دن‬ ‫زیان های سنگین بازار را نیز ملتهب می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اف��راد غیرحرفه ای نباید به‬ ‫صورت مستقیم وارد بازار سهام شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این گونه‬ ‫افراد بهتر اس��ت از طریق صندوق های مشترک که‬ ‫توس��ط افراد حرفه ای اداره می ش��ود سرمایه گذاری‬ ‫کنن��د تا ضمن برخورداری از مزایای بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫ریس��ک خود را نیز کاهش دهند‪ ،‬چراکه بورس یک‬ ‫بازار حرفه ای اس��ت و انجام معامالت در ان نیازمند‬ ‫تخصص‪ ،‬تجربه‪ ،‬خبرگی و تحلیل است‪.‬‬ ‫ارگون در ادامه بیان کرد‪ :‬رش��د ش��تابان بازار در‬ ‫نیمه دوم س��ال ‪ ٩١‬تا دی ماه سال ‪ ٩٢‬موجب شد‬ ‫عده ای س��وار بر این موج‪ ،‬قیمت برخی از س��هام را‬ ‫بی��ش از واقع باال برده و موجب��ات ایجاد حباب در‬ ‫ان س��هام را فراهم کنند اما با فروکش کردن فضای‬ ‫هیجانی حاکم بر بازار به یکباره تا بیش از ‪ ٦٠‬درصد‬ ‫کاهش قیمت را تجربه کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ه کمبود نقدینگی در بازار س��رمایه اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بخش��ی از س��هامی ک��ه درحال حاضر‬ ‫عرضه می ش��ود و صف های س��نگینی برای فروش‬ ‫دارند س��هام ارزنده ای بوده و قیمت های عرضه انها‬ ‫به مراتب از ارزش ذاتی پایین تر اس��ت و گاهی زیر‬ ‫ارزش اسمی شان عرضه می شوند‪.‬‬ ‫ارگون با اش��اره به اینکه بازار نس��بت به وعده ها‬ ‫واکسینه شده و نسبت به ان پاسخ مثبت نمی دهد‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اگر قرار اس��ت حمایتی واقعی ش��ود‪،‬‬ ‫بای��د از ح��رف به عمل تبدیل ش��ده و با برداش��تن‬ ‫محدودیت ه��ای موج��ود در بازار و ایجاد ش��فافیت‬ ‫بیش��تر و رفع ابهام��ات از صنایع و بخش های تولید‬ ‫حمای��ت ش��ود تا ای��ن بخش ها از تنگناه��ای مالی‬ ‫موجود عبور کنند که به تبع ان سوداوری شرکت ها‬ ‫بهبود یافته و بورس نیز رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بورس انرژی‬ ‫انتشار صورت های مالی یکساله بورس انرژی‬ ‫س��ود خالص دوره معادل ‪ ۹۴‬میلیارد و ‪ ۱۶۷‬میلیون‬ ‫ریال محاسبه شد تا بر این اساس مبلغ ‪ ۲۵۸‬ریال سود‬ ‫به ازای هر سهم در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ش��رکت بورس ان��رژی در دوره ‪ ۱۲‬ماهه منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اس��فند ماه سال مالی ‪ ۹۳‬مبلغ ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪۵۲۰‬‬ ‫میلیون ریال درامد حاصل از فروش داشت‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت صورت های مال��ی یک س��اله ‪ ۹۳‬را‬ ‫به صورت حسابرس��ی ش��ده منتش��ر کرد‪ .‬این گزارش‬ ‫می افزای��د بورس انرژی از مح��ل فروش خالص معادل‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد و ‪ ۵۲۰‬میلیون ریال درامد داش��ت و سود‬ ‫ناخالص دوره نیز مبلغ ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪ ۵۲۰‬میلیون ریال‬ ‫محاسبه شد‪.‬‬ ‫از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری و عمومی‬ ‫کس��ر ش��د و معادل ‪ ۵۹۱‬میلیون ریال زیان عملیاتی‬ ‫به دس��ت امد‪ .‬از زی��ان عملیاتی دوره نی��ز درامدهای‬ ‫غیرعملیاتی کس��ر و با افزوده شدن مالیات به ان‪ ،‬سود‬ ‫خال��ص دوره معادل ‪ ۹۴‬میلی��ارد و ‪ ۱۶۷‬میلیون ریال‬ ‫محاسبه شد و بر این اس��اس مبلغ ‪ ۲۵۸‬ریال سود به‬ ‫ازای هر سهم در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫به س��ود خالص دوره نیز سود انباش��ته ابتدای سال‬ ‫اضافه شد و درنهایت مبلغ ‪ ۸۲‬میلیارد و ‪ ۸۸۷‬میلیون‬ ‫ریال س��ود انباش��ته پای��ان دوره در حس��اب های این‬ ‫شرکت منظور شد‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫چراغ های راهنمایی و رانندگی چگونه به چهارراه ها امدند؟‬ ‫سبزتو‪...‬قرمزمن!‬ ‫حس�ن فرازمند‪ -‬گروه خ�ودرو‪ :‬در صفحه چهارم‬ ‫شماره ‪ 85‬نشریه انجمن رانندگان «اوهایو» که در‬ ‫یکم فوریه ‪ ،1993‬منتش�ر ش�د‪ ،‬مطلب�ی با عنوان‬ ‫«س�ایه ادیس�ون در کلیولند» به چاپ رسیده که‬ ‫نش�ان می دهد نخس�تین مخترع چراغ راهنمایی و رانندگی‬ ‫ش�خصی به نام «گرت مورگان» بوده است‪ .‬سیاه پوستی که در‬ ‫سال های اخیر نیز در بس�یاری از کتاب ها و سایت های مربوط‬ ‫پلی�س راهنمایی رانندگی و خدمات ش�هری جهان‪ ،‬تصویری‬ ‫س�یاه و سفید و بی کیفیت از او در کنار یک چراغ راهنمایی و‬ ‫رانندگ�ی دوچراغ�ه عرضه ش�ده اس�ت‪ .‬در نش�ریه انجمن‬ ‫رانن�دگان اوهای�و‪ ،‬درباره این مخترع نوش�ته ش�ده اس�ت‪:‬‬ ‫«گرت اگوس�توس مورگان» در چهارم مارس س�ال ‪ 1877‬در‬ ‫پاریس به دنیا امد‪ ،‬مادرش که مدتی برده بود‪ ،‬از تخیل و نبوغ‬ ‫پسرش اگاه بود و ‪ 6‬سال او را به مدرسه ابتدایی فرستاد اما در‬ ‫س�ن ‪ 14‬سالگی‪ ،‬او مجبور به کار کردن در یک کارگاه در شهر‬ ‫«س�ین س�یناتی» ش�د و با درامد اندک خود توانس�ت معلم‬ ‫خصوصی استخدام کند و به تحصیل خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫او در س�ال ‪ 1895‬میلادی که به ش�هر «کلیولن�د» امریکا‬ ‫مهاجرت کرد‪ ،‬در یک کارخانه تولیدکننده ماشین االت دوخت‬ ‫لباس مشغول به کار شد و پس از ‪ 12‬سال کار و تالش در زمینه‬ ‫خرید و فروش ماشین االت دوخت تجربیات زیادی پیدا کرد و‬ ‫خودش به تنهایی به خرید و فروش انها اقدام کرد‪.‬‬ ‫او همیش�ه کنج�کاو بود که بدان�د چگونه می ت�وان هنگام‬ ‫بهره برداری از دستگاه دوخت‪ ،‬اصطکاک سوزن را کاهش داد‪،‬‬ ‫بعدها او یک مغازه خیاطی با ‪ 32‬خیاط ایجاد کرد که به تولید‬ ‫لب�اس و کت و ش�لوار می پرداخت و در همین س�ال ها بود که‬ ‫چند اختراع در زمینه دوزندگی را به نام خود به ثبت رس�اند‪.‬‬ ‫از جمله انها می توان به دس�تگاه دکمه زن کاله و نیز دستگاه‬ ‫تنفس دارای ماسک گاز که به وسیله سربازان در جنگ جهانی‬ ‫اول مورد اس�تفاده قرار می گرفت‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬ماسک هایی که‬ ‫هن�گام وقوع انفجار گاز که در ج�والی ‪ 1916‬در یک تونل رخ‬ ‫داد‪ ،‬مورد اس�تفاده قرار گرفت‪ .‬تونلی که درحال انتقال اب به‬ ‫دریاچ�ه «ایری» بود‪ ،‬مورگان و برادرش همچنین دو نفر دیگر‬ ‫با استفاده از دستگاه های تنفس‪ ،‬در مسیر تونل تخریب شده‬ ‫حرکت کردند و افراد مانده در زیراوار را نجات دادند‪.‬‬ ‫او در م�اه نوامب�ر س�ال ‪ 1923‬موف�ق به اخت�راع مجموعه‬ ‫منحصر به ف�ردی به ن�ام «چراغ توقف و رفتن» ش�د که دارای‬ ‫س�یگنال های هش�دار دهنده س�وم هم ب�ود‪ .‬او ای�ن اختراع‬ ‫خ�ود را به ش�رکت جن�رال الکترونیک به مبل�غ ‪40‬هزار دالر‬ ‫فروخ�ت‪ ،‬اگرچه مورگان از س�ال ‪1940‬م به بع�د کم کم دچار‬ ‫کاهش بینایی ش�د اما همچنان پرتالش به طراحی محصوالت‬ ‫جدید و اختراعات دیگری پرداخت تا اینکه ‪ 27‬جوالی ‪1963‬‬ ‫درگذش�ت‪ .‬امروزه نیز اگر ش�ما به طور اتفاق�ی در «کلیولند»‬ ‫رانندگی کنید‪ ،‬متوجه س�اختمانی ب�زرگ با اجر های قرمز در‬ ‫نزدیکی دریاچه «ایری» خواهید شد‪ .‬همانجایی که مورگان به‬ ‫عنوان ی�ک قهرمان جان چند ش�هروند را از مرگ نجات داد‬ ‫و امروزه نیز بس�یاری از مردم در «کلیولند» و سراس�ر جهان‬ ‫از دستگاه های تنفس ساخته او استفاده می کنند‪ .‬درحالی که‬ ‫چراغ ه�ای توقف و حرکت ـ که همی�ن چراغ های راهنمایی و‬ ‫رانندگی هس�تند ـ از مهم ترین و سودمند ترین اختراعات او‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نخستین چراغ های راهنمایی و رانندگی در لندن و امریکا‬ ‫یک تصویر س��یاه و سفید که کیفیت چندانی‬ ‫از لحاظ عکاسی ندارد‪ ،‬نشان می دهد که یکی از‬ ‫نخس��تین چراغ های راهنمایی و رانندگی جهان‬ ‫در تاریخ ‪ 9‬دسامبر ‪ 1868‬خارج از محوطه کاخ‬ ‫«وست مینستر» در لندن نصب شده و در زیر ان‬ ‫یاداوری شده است از این چراغ ها در سال ‪1868‬‬ ‫میالدی‪ ،‬پیش از اخت��راع اتومبیل‪ ،‬برای عبور و‬ ‫مرور چهارپای��ان‪ ،‬واگن ها‪ ،‬کالس��که ها و عابران‬ ‫پیاده در معابر لندن استفاده می شده است‪.‬‬ ‫ای��ن چ��را غ دارای دو فان��وس گازی قرمز به‬ ‫معنای توقف و سبز به معنای احتیاط بوده است‬ ‫که می گویند در ان سال ها به وسیله یک مهندس‬ ‫به نام «جی پی نایت» س��اخته شده بود و نیز در‬ ‫زیر این عکس ذکر ش��ده اس��ت که یکسال بعد‬ ‫یعنی ژانویه س��ال ‪ 1969‬این چ��راغ راهنمایی‬ ‫گازی منفجر ش��د و مامور پلیس��ی که مشغول‬ ‫روشن کردن ان بود؛ به شدت مجروح شد‪ .‬البته‬ ‫ان مامور‪ ،‬مس��ئولیت داشته با در دست داشتن‬ ‫یک اهرم دس��تگاهی را که دارای دو چراغ بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بچرخاند تا عالمت م��ورد نیاز را به مردم‬ ‫نش��ان دهد‪ ،‬اما انفجار ثابت کرد که این وس��یله‬ ‫برای ترافیک و شهر لندن مناسب نیست‪.‬‬ ‫‪ 50‬س��ال بع��د از ای��ن واقع��ه‪ ،‬مبتک��ری در‬ ‫ش��هر «دیتروی��ت» امری��کا که مرک��ز صنعت‬ ‫اتومبیل س��ازی امری��کا ش��د‪ ،‬به فکر س��اختن‬ ‫چراغ های راهنمایی بدون اس��تفاده از گاز افتاد‪.‬‬ ‫ش��خصی به نام «ویلیام پتس» بود که در س��ال‬ ‫‪1919‬م درحالی که در اداره پلیس ان ش��هر کار‬ ‫می کرد‪ ،‬توانس��ت چراغ های راهنمایی مناسب و‬ ‫تازه ای را طراحی کرده و بسازد‪.‬‬ ‫«ویلیام پتس» با الهام گرفتن از سیس��تم های‬ ‫کنترل ریل راه اهن که با فرستادن سیگنال های‬ ‫الکترونیکی فعال بود‪ ،‬تصمیم گرفت وسیله ای را‬ ‫فراهم کند که رفت وامد وسایل نقلیه را در شهر‬ ‫سر و س��امان دهد‪ .‬او نیز مانند مبتکران قبل از‬ ‫خ��ود برای طراحی چراغ راهنمایی و رانندگی از‬ ‫‪ 3‬رنگ سبز‪ ،‬قرمز و زرد با معانی امروزی استفاده‬ ‫کرد و البته با اس��تفاده از مقداری س��یم و ابزار‬ ‫دیگ��ر در چراغ ه��ای خود سیس��تمی را تنظیم‬ ‫کرد که در جهت های مختلف‪ ،‬هیچ گاه همزمان‬ ‫دارای رنگ یکس��ان نشود‪ .‬بدین سان بود که روز‬ ‫دوم ژانوی��ه ‪ 1919‬ک��ه به ط��ور اتفاقی مصادف‬ ‫با همان روز انفجار نخس��تین چ��را غ راهنمایی‬ ‫گازی در لندن بود‪ ،‬چراغ طراحی و ساخته شده‬ ‫به وس��یله او در یک��ی از ش��لوغ ترین تقاطع های‬ ‫شهر دیترویت‪ ،‬نصب شد و موفقیت چشمگیری‬ ‫هم به دس��ت اورد‪ .‬طولی نکش��ید که در مدت‬ ‫یک سال ش��هر «دیترویت» صاحب ‪ 15‬دستگاه‬ ‫از همین چراغ ها ش��د‪ ،‬البته همزمان در بسیاری‬ ‫از ش��هر های امریکا و دیگر ش��هر های جهان نیز‬ ‫ساخت و استفاده از این نوع چراغ ها رونق گرفت‬ ‫و پیش��رفت های خوبی هم در این پدیده شهری‬ ‫رخ داد‪ .‬به طور مثال در س��ال ‪1924‬م نخستین‬ ‫چراغ راهنمایی ش��هر برلین در المان نصب شد‬ ‫که ‪ 3‬المپ رنگی داش��ت و ب��ه صورت افقی در‬ ‫کنار هم کار می کردن��د‪ .‬با این حال هیچ یک از‬ ‫افرادی که در این زمینه ابداع یا اختراعات ویژه ای‬ ‫انجام دادند‪ ،‬درص��دد ثبت اختراع یا ابتکار خود‬ ‫برنیامدند و اختراع راهنمایی و رانندگی همچنان‬ ‫به نام همان مخترع سیاه پوس��ت امریکایی یعنی‬ ‫«گرت مورگان» بود که موفق به س��اخت اختراع‬ ‫خود به عنوان چراغ راهنمایی تمام اتوماتیک در‬ ‫س��ال ‪1923‬م شد‪ .‬چراغی که در استفاده کردن‬ ‫از ان نیاز چندانی به پلیس راهنمایی و رانندگی‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫نخستین چراغ های راهنمایی تهران‬ ‫س��ال ها پیش از انکه برس��ر چهارراهی در تهران‪ ،‬چراغ‬ ‫راهنمایی و رانندگی نصب ش��ود‪ ،‬مامورانی مسئول ایست‬ ‫دادن ب��ه گروه��ی از اتومبیل ها در س��رتقاطع ها بودند تا‬ ‫اتومبیل ها مثال ش��مال به جنوب از چهارراه عبور کنند و‬ ‫بعد مامور مربوط ج��ای خود را عوض می کرد و در مقابل‬ ‫حرکت شمال به جنوب اتومبیل می ایستاد تا اتومبیل ها به‬ ‫صورت ش��رق به غرب تقاطع حرکت کنند‪ .‬کاری که این‬ ‫روز ها نیز افس��ران راهنمایی ـ رانندگی تهران یا شهر های‬ ‫بزرگ هنگام قطع برق یک محله یا منطقه مجبورند انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ان روز ها اما تعداد اتومبیل های سطح شهر تهران چندان‬ ‫نب��ود که یک مامور یا چند مام��ور از پس ان برنیایند‪ ،‬اما‬ ‫از همان ابتدا معلوم بود که ایس��تادن وسط یک چهارراه و‬ ‫راهنمایی کردن اتومبیل ها‪ ،‬کار چندان اسانی نیست و به‬ ‫این دلیل مس��ئوالن کالنت ری ها ماموران خود را فقط برای‬ ‫‪ 6‬س��اعت در یک تقاطع مامور و خیلی سریع او را تعویض‬ ‫می کردند و ماموران یادشده که بیشتر اوقات از درد کمر و‬ ‫زانو می نالیدند راهی خانه می شدند‪.‬‬ ‫مدیریت کردن تقاطع ها به وس��یله چراغ‪ ،‬نخستین بار از‬ ‫س��وی همین ماموران انجام می ش��د‪ ،‬انها چراغ هایی را به‬ ‫صورت کوله پشتی به پشت خود می بستند‪ ،‬چراغ هایی که‬ ‫دو چراغ س��بز و قرمز داش��ت و نیز کلیدی برای روشن و‬ ‫خاموش کردن چراغ ها که روی سینه قرار داشت‪.‬‬ ‫ماموران برای انکه ب��ا تمام حواس و قوا مواظب حرکت‬ ‫اتومبیل ها در تقاطع باش��ند مجبور بودند پشت خود را به‬ ‫رانن��دگان اتومبیل ه��ا کرده و چرا غ قرمز را روش��ن کنند‬ ‫و این ب��دان معنا بود ک��ه اتومبیل ها بای��د توقف کنند و‬ ‫هنگامی که مامور کلید س��بز را می زد و چراغ سبز روشن‬ ‫می شد اتومبیل ها در تقاطع به حرکت درمی امدند‪ .‬این کار‬ ‫ت��ا س��ال های پایانی ده��ه ‪ 30‬در تهران ادامه داش��ت‪ .‬تا‬ ‫انکه ش��هرداری وقت تصمیم گرف��ت چراغ های راهنمایی‬ ‫چراغ های تهران امروز‬ ‫از اخبار و مطالبی که در نش��ریات دهه ‪ 30‬و ‪ 40‬منعکس‬ ‫ش��ده‪ ،‬چنان برمی اید که نخستین نسل چراغ های پیشرفته‬ ‫و حتی چراغ چش��مک زن راهنمایی و رانندگی در سال های‬ ‫‪ 1339‬و ‪ 1340‬در تقاطع تهران نصب ش��د و توسعه یافت‪.‬‬ ‫البته نخس��تین چراغ ها موجب تصادف های ش��دید و وارد‬ ‫ش��دن خسارت های زیادی به اتومبیل ها شد‪ .‬زیرا چراغ های‬ ‫نخست‪ ،‬مجهز به فانوس های المپی کوچک کم نوری بودند‬ ‫که به ویژه در س��اعات میانی روز چندان دیده نمی ش��دند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به دلیل نبود طراحی و سیستم های مناسب‬ ‫برق رس��انی و اس��تفاده از روش های کابل کش��ی هوایی ان‬ ‫روزگار‪ ،‬تامی��ن انرژی کامل این چراغ ها کار چندان اس��انی‬ ‫نب��ود‪ .‬به ویژه زمانی که در برق رس��انی به مناطق اختالالتی‬ ‫به وجود می امد و با خاموش��ی های مکرر منطقه به منطقه‪،‬‬ ‫چراغ ها نیز خاموش می ش��دند و در ش��هر حوادث بس��یار‬ ‫ناگواری رخ می داد‪ .‬به ویژه اینکه کنترل این نسل از چراغ ها‬ ‫به طور غیر خودکار و به وس��یله ماموران انجام می شد‪ .‬معیار‬ ‫انها برای تصمیم گی��ری و تغییر در جهت حرکت اتومبیل‪،‬‬ ‫مش��اهدات انها از وضع ترافی��ک در ان تقاطع بود و میزان‬ ‫س��بز یا قرمز بودن چراغ ها بس��تگی زی��ادی به نظر همین‬ ‫ماموران داش��ت‪ .‬همان س��ال ها تحول عمده ای در وضعیت‬ ‫روش��ن و خاموش ش��دن چراغ های راهنمایی و رانندگی به‬ ‫وج��ود امد و ان نیز ثابت ش��دن زمان چراغ ه��ا بود‪ .‬به این‬ ‫معن��ا که زمان فاز س��بز و قرمز برای هر یک از مس��یر های‬ ‫ل پیش بینی‬ ‫منتهی به هر تقاطع‪ ،‬از قبل تعیین می شد و قاب ‬ ‫ب��ود و این زمان بندی ف��ارغ از تغییرات حج��م ترافیک در‬ ‫س��اعات مختلف شبانه روز بود‪ .‬برای مثال هر اندازه که برای‬ ‫ساعت ‪ 12‬ظهر تعیین ش��ده بود‪ ،‬همان اندازه برای ساعت‬ ‫‪ 7‬تا ‪ 8‬صبح تعریف می ش��د که البته این نیز برای بس��یاری‬ ‫از راننده ه��ا خس��ته کننده و کالفه کننده ب��ود‪ ،‬اما این طور‬ ‫نماند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫پایه داری که به کش��ور وارد ش��ده بود را در چهارراه های‬ ‫شلوغ و پرتردد نصب کند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب نخستین چراغ های راهنمایی در تقاطع های‬ ‫س��په ـ پهلوی (امام خمینی ـ ولی عصر امروزی)‪ ،‬پل امیر‬ ‫بهادر‪ ،‬باغ ملی‪ ،‬دروازه ش��میران و تقاطع گمرک ـ امیریه‬ ‫نصب ش��د و تمام امورات این چراغ ها در شعبه ای از اداره‬ ‫پلی��س ان روزگار که به ش��عبه «االت ناقله» معروف بود‬ ‫انجام می شد‪ .‬این شعبه در خیابان باب همایون قرار داشت‬ ‫و با ‪ 10‬نفر از ماموران یا پاسبان های انتخاب شده از اداره‬ ‫پلیس ان روزگار اداره می شد‪.‬‬ ‫ای��ن گ��روه ‪ 10‬نف��ره مس��ئولیت کنترل عب��ور و مرور‬ ‫اتومبیل ه��ا را در ته��ران دهه ‪ 20‬و ‪ 30‬به عهده داش��تند‬ ‫و عالمت مش��خصه انها از دیگر پلیس ها‪ ،‬بازوبند سفیدی‬ ‫بود که به بازوی چپ خود می بس��تند‪ .‬ریاست این گروه از‬ ‫پلیس های راهنمایی ـ رانندگی به عهده ش��خصی بود به‬ ‫نام «فتح اهلل خان بهنام» که از او به عنوان نخستین رئیس‬ ‫اداره راهنمایی و رانندگی ایران نام برده می ش��ود و دارای‬ ‫درجه نایب اولی بود که درجه ستوان یکم محسوب می شد‪.‬‬ ‫نسل چراغ های هوشمند‬ ‫‹ ‹چراغ های دهه ‪ 70‬به بعد‬ ‫چراغ ه��ای راهنمای��ی و رانندگی از ابت��دای دهه ‪ 70‬و با‬ ‫پذیرش مسئولیت شهر داری به وسیله غالمحسین کرباسچی‬ ‫دچار تحوالتی س��ریع ش��د و همزمان با تحوالتی که او در‬ ‫بس��یاری از عرصه های خدمات شهری در تهران ایجاد کرد‪،‬‬ ‫رونق��ی نیز به چراغ های راهنمایی و رانندگی داد و از س��ال‬ ‫‪ 71‬به بعد بهینه س��ازی و ایجاد تحول و تجهیز تقاطع ها به‬ ‫چراغ های جدید منطبق با استاندارد های روز دنیا اغاز شد‪.‬‬ ‫همزمان نیز ش��هرداری وقت تهران تالش کرد مسئولیت‬ ‫تم��ام را در زمین��ه نص��ب‪ ،‬طراحی و راه ان��دازی چراغ های‬ ‫راهنمای��ی از اداره راهنمای��ی و رانندگی تحویل بگیرد و به ‬ ‫ساماندهی انها اقدام کند و از ان پس بود که نصب چراغ های ‬ ‫ی خورش��یدی نیز در تهران اغاز شد‪ .‬چراغ هایی که‬ ‫راهنمای ‬ ‫همین روز ها ش��مار زیادی را در تقاطع های تهران مشاهده‬ ‫می کنیم و انرژی موردنیاز این نس��ل از چراغ ها نیز به وسیله‬ ‫پنل های خورش��یدی که روی انها قرار دارد‪ ،‬تامین می شود‬ ‫و بدین گون��ه صرفه جوی��ی عم��ده ای در مص��رف برق برای‬ ‫تقاطع ها انجام می ش��ود‪ .‬فناوری به کار گرفته در این نسل از‬ ‫چراغ ها به گونه ای اس��ت که رنگ های مختلف را می تواند در‬ ‫یک چراغ نشان بدهد‪.‬‬ ‫در جه��ان‪ ،‬زمان��ی ک��ه احس��اس‬ ‫ش��د چراغ ه��ای راهنمای��ی و رانندگ��ی‬ ‫غیرهوشمند‪ ،‬پاسخگوی وضعیت ترافیک‬ ‫در تقاطع های پرازدحام نیس��ت ‪ ،‬استفاده‬ ‫از چراغ های هوش��مند اغاز شد و در این‬ ‫نس��ل از چراغ ها اختصاص زمان س��بز به‬ ‫چراغ ها از حساس��یت وی��ژه ای برخوردار‬ ‫شد و این امر به وسیله چراغ های هوشمند‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ SCATS‬نام یکس��ری از سیستم های‬ ‫موفق کنترل هوش��مند مرکزی تقاطع ها‬ ‫در دنیاس��ت ک��ه پ��س از بررس��ی های‬ ‫کارشناس��ی از س��وی ش��رکت کنت��رل‬ ‫ترافیک تهران در س��ال ‪ 1372‬خریداری‬ ‫ش��د و بهره برداری از انه��ا در تقاطع های‬ ‫تهران اغاز شد‪.‬‬ ‫امار های اعالم ش��ده از س��وی شرکت‬ ‫کنت��رل ترافیک تهران نیز نش��ان دهنده‬ ‫ان اس��ت که از سال ‪ 72‬به بعد در تهران‬ ‫افزون ب��ر ‪ 330‬تقاط��ع و در ‪ 4‬منطق��ه‬ ‫عملیات��ی به سیس��تم هوش��مند کنترل‬ ‫مرکزی مجه��ز و امکانات س��خت افزاری‬ ‫برای توسعه و اتصال تقاطع های بعدی (تا‬ ‫‪ 520‬تقاطع) فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چراغ های شمارشگر‬ ‫پ��س از تح��والت یادش��ده و از اوای��ل‬ ‫س��ال ‪ 1381‬پروژه تازه ای در این زمینه‬ ‫اغاز ش��د ک��ه در ان نصب شمارش��گر ها‬ ‫روی چراغ های راهنمای��ی و رانندگی در‬ ‫تقاطع ها اغاز شد‪ ،‬که البته این سیستم ها‬ ‫گاه��ی نیز موج��ب اتفاق ه��ای ناگواری‬ ‫می ش��وند‪ ،‬زمانی که این سیستم ها روی‬ ‫عددی خاص ثاب��ت می مانند یا از عددی‬ ‫کوچک به عددی بزرگ پرش می کنند‪.‬‬ ‫نصب نمایش «پی او» روی شمارشگر ها‬ ‫نیز از تحوالتی بود که در س��ال های اخیر‬ ‫روی چراغ های راهنمایی و رانندگی اغاز‬ ‫شد که معنای ان‪ ،‬این است که کنترل و‬ ‫نظارت تقاطع در ش��رایط خاص به وسیله‬ ‫پلیس (پی او) انجام می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هزینه های گزاف‪،‬‬ ‫مانع رونق‬ ‫گردشگری دریایی‬ ‫علی اکبر غنجی‬ ‫کارشناس حمل ونقل دریایی‬ ‫حمل ونقل مسافری و گردشگری دریایی‪ ،‬به ویژه‬ ‫در شمال کشور‪ ،‬درحال حاضر اوضاع مطلوبی ندارد‪.‬‬ ‫برای رونق این موضوع‪ ،‬تنها بکارگیری کشتی های‬ ‫مس��افربری و وجود پایانه مسافربری دریایی کافی‬ ‫نیست و باید جاده خوب‪ ،‬رستوران دریایی‪ ،‬کشتی‬ ‫تفریح��ی و هتل های خ��وب نیز در کش��ور وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫در ن��وار س��احلی ش��مال کش��ور‪ ،‬چه توس��عه‬ ‫مس��افربری بی��ن اس��تان های س��احلی در برنامه‬ ‫باشد‪ ،‬چه رونق گردشگری دریایی بین استان های‬ ‫ساحلی و کش��ورهای حاش��یه دریای خزر‪ ،‬در هر‬ ‫دو حالت نظام هزینه و فایده‪ ،‬نخس��تین چالش��ی‬ ‫اس��ت که مقابل س��رمایه گذار در این بخش وجود‬ ‫دارد‪ .‬ش��رایط اقلیم��ی دریای خزر‪ ،‬وج��ود قوانین‬ ‫امنیت��ی و کنوانس��یون های دریای��ی‪ ،‬ب��اال بودن‬ ‫هزینه خرید کشتی های اس��تاندارد و وجود برخی‬ ‫محدودیت ها برای ارائه خدمات تفریحی مرسوم در‬ ‫گردشگری دریایی‪ ،‬برخی از عوامل استقبال نکردن‬ ‫سرمایه گذاران از این بخش است‪.‬‬ ‫در مجموع نبود زیرس��اخت مناس��ب برای سفر‬ ‫دریایی و اقامت مطلوب‪ ،‬مهم ترین مانع وارد شدن‬ ‫به حوزه گردشگری دریایی است‪ ،‬باید دید ایا توان‬ ‫مالی این میزان س��رمایه گذاری و شرایط‪ ،‬قوانین و‬ ‫کمک مالی برای ساخت یا خرید چنین کشتی هایی‬ ‫وجود دارد یا خیر‪ .‬در این زمینه اگرچه کمک های‬ ‫دولتی می تواند اثرگذار باش��د اما روند سختگیرانه‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت‪ ،‬از عواملی اس��ت که از اش��تیاق‬ ‫س��رمایه گذاران برای ورود به ای��ن حوزه می کاهد‪.‬‬ ‫البت��ه همواره س��خنانی مبنی بر حمای��ت مالی از‬ ‫طریق وجوه اداره شده س��ازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫عنوان می شود‪ ،‬اما باید دید ایا امکان اوردن کشتی‬ ‫مناس��ب برای دریای خزر برای س��رمایه گذاران به‬ ‫همین سادگی است؟ همچنین نقل و انتقاالت ارزی‬ ‫چگونه انجام خواهد شد؟ یا اینکه نحوه بازپرداخت‬ ‫چگونه است؟ و بسیاری سوال های دیگر وجود دارد‬ ‫که باید پاسخ داده شود‪ .‬اگر این موضوع واقعا برای‬ ‫دولتم��ردان مهم باش��د‪ ،‬می توان ب��ا پرداخت وجه‬ ‫خرید کش��تی و بازپرداخت نک��ردن وجه اصلی تا‬ ‫سوداوری و خرید خدمت‪ ،‬موانع را برداشت‪.‬‬ ‫از این رو در راس��تای رونق گردش��گری دریایی‬ ‫شمال کشور‪ ،‬شاید بهترین گزینه موجود‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفیت مس��افران وطنی با راه اندازی کشتی های‬ ‫مسافری و ایجاد رستوران های ساحلی حوزه باشد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر در بخش زیر س��اخت در بندر انزلی‪،‬‬ ‫سالن مسافری موجود است و در کشورهایی مانند‬ ‫اذربایجان و اس��تاراخان روس��یه هم این امکانات‬ ‫وجود دارد اما زیرس��اخت‪ ،‬تنها س��الن مس��افری‬ ‫نیست و مسافر دریایی تنها برای طی مسیر‪ ،‬تن به‬ ‫دریا نمی دهد بلکه جذابیت دریا و امکانات ارائه شده‬ ‫او را به این س��فر می کش��اند‪ .‬باید بررسی شود که‬ ‫ایا توانایی ارائه خدمات مطابق خواس��ت مس��افر و‬ ‫گردش��گر دریایی غیرایرانی در شمال کشور وجود‬ ‫دارد یا خیر‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫بررسی‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫درباره مشکالت شناور های فرسوده نشان می دهد‬ ‫نوسازی لنج های سنتی در ساحل فراموشی‬ ‫اک�رم امینی ـ گروه خودرو‪ :‬معیش��ت‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار نف��ر از ایرانی ه��ا ب��ه ویژه در‬ ‫سواحل جنوب کشور به شناورهای سنتی‬ ‫یا لنج هایی وابس��ته است که درحال حاضر‬ ‫با مش��کل فرسودگی دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می کنن��د و از انجا که معیش��ت مردم به‬ ‫انها وابس��ته اس��ت‪ ،‬حذف انه��ا از چرخه‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬اسان نیست‪.‬‬ ‫بر اساس امار سازمان بنادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫ت شده‬ ‫درحال حاضر تعداد ش��ناورهای ثب ‬ ‫فع��ال در س��واحل جنوبی کش��ور‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬فروند اس��ت ک��ه به گفته‬ ‫لو نقل‬ ‫ مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حم ‬ ‫دریایی بار و مس��افر کش��ور‪ ،‬از این میان‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬ش��ناور‪ ،‬لنج های‬ ‫س��نتی هس��تند که حدود ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫به طور مس��تقیم با انه��ا کار می کنند و از‬ ‫طریق انها درامدزایی دارند‪ .‬احمد هاشمی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫یاداوری می کند که‬ ‫بیشتر این شناورها به خاطر غیراستاندارد‬ ‫ب��ودن‪ ،‬در ت��ردد ب��ه بنادر دچار مش��کل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به روند فرس��ودگی ش��دید در‬ ‫میان لنج ها‪ ،‬بعید نیس��ت به زودی تمامی‬ ‫این ش��ناورها از رده خارج شوند‪ .‬به گفته‬ ‫هاشمی‪ ،‬با خروج هر لنج از ناوگان سنتی‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬نفر بیکار می شوند‪.‬‬ ‫لو نق��ل دریایی بار و مس��افر کش��ور‬ ‫حم ‬ ‫با بی��ان این مطل��ب افزود‪ :‬بع��د از پایان‬ ‫تغییرات در س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫این طرح دوباره پیگیری شد و در این باره‪،‬‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی اعالم همکاری‬ ‫کرده و طرح از نظر فنی‪ ،‬بررس��ی و تایید‬ ‫افزود‪ :‬پیش بینی می شود برای ساخت هر‬ ‫ش��ناور مدرن حداق��ل ‪ ۱/۵‬میلیارد تومان‬ ‫اعتب��ار هزینه ش��ود‪ .‬انطور که هاش��می‬ ‫می گوی��د‪ ،‬اولویت در نوس��ازی ب��ا ناوگان‬ ‫تولید داخلی است و س��ازندگان شناورها‬ ‫با همکاری س��ازمان بنادر و دریانوردی و‬ ‫موسسات رده بندی مشخص می شوند‪ .‬وی‬ ‫معتقد است از انجا که نوسازی شناورهای‬ ‫باری کش��ور یک��ی از دغدغه ه��ای اصلی‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی اس��ت به نظر‬ ‫می رس��د اعتبارات الزم برای این امر مهم‬ ‫ب ه زودی تامین شود‪.‬‬ ‫ش��ده و در مسیر تایید نهایی است‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د این طرح اکنون در کمیته وجوه‬ ‫اداره شده سازمان بنادر است که امید است‬ ‫مسئوالن برای اجرای ان همکاری کنند‪.‬‬ ‫وی پیش ت��ر نیز ی��اداوری کرده بود که‬ ‫در این طرح‪ ،‬جایگزینی ‪ ۲۰۰‬شناور باری‬ ‫س��نتی از محل وجوه اداره ش��ده سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی مصوب ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫اگرچ��ه مدیرعامل اتحادی��ه تعاونی های‬ ‫لو نقل دریایی بار و مس��افر کش��ور از‬ ‫حم ‬ ‫احتمال اجرایی شدن مصوبه ویژه ای برای‬ ‫نوسازی لنج های فرسوده سخن می گوید‪،‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬معاون امور دریایی س��ازمان‬ ‫درباره‬ ‫بنادر و دریانوردی در پاسخ به‬ ‫وجود چنین مصوب��ه ای اظهار بی اطالعی‬ ‫می کن��د و می افزاید‪ :‬روال س��ازمان بنادر‬ ‫‹ ‹تالش برای نوسازی‬ ‫مصوب��ه نوس��ازی ش��ناورهای س��نتی‬ ‫در ش��هریورماه ‪ ۹۳‬در هی��ات وزی��ران به‬ ‫تصوی��ب رس��ید‪ .‬بر اس��اس ای��ن مصوبه‪،‬‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی کش��ور مکلف‬ ‫شد نسبت به نوسازی شناورهای سنتی و‬ ‫لنج ها اقدام کند؛ در این راس��تا طرحی با‬ ‫همکاری بخش خصوصی و س��ازمان بنادر‬ ‫و دریان��وردی تدوین ش��د اما اجرای ان با‬ ‫تغییر و تح��والت این س��ازمان در دولت‬ ‫یازدهم همزمان و متوقف شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه تعاونی ه��ای‬ ‫‹ ‹مصوبه ای که وجود ندارد‬ ‫و دریانوردی این اس��ت که از محل وجوه‬ ‫اداره شده س��ازمان‪ ،‬برای نوسازی ناوگان‬ ‫سنتی و باری‪ ،‬تس��هیالت مالی با حداقل‬ ‫ن��رخ به��ره پرداخت می ش��ود‪ .‬درمجموع‬ ‫هدف سازمان این است که ناوگان تجاری‪،‬‬ ‫نوس��ازی شود و این موضوع به عنوان یک‬ ‫اصل در سازمان دنبال می شود‪.‬‬ ‫حق ش��ناس درباره مصوبه مورد اش��اره‬ ‫هاش��می گفت‪ :‬این طرح‪ ،‬مطالعاتی بوده‬ ‫که در چند سال گذشته‪ ،‬از سوی سازمان‬ ‫بن��ادر و اتحادیه حمل ونق��ل دریایی بار و‬ ‫مسافر با اس��تفاده از مشاوران جدا‪ ،‬دنبال‬ ‫ش��ده اس��ت اما از جزئیات طرح نهایی یا‬ ‫مصوبه اطالعی ندارم‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه نوس��ازی ناوگان‬ ‫فرس��وده‪ ،‬طبق روال عادی و همیش��گی‬ ‫س��ازمان ادامه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬هدف این است‬ ‫که تس��هیالت به مالکان لنج ها ارائه شود‪،‬‬ ‫این تس��هیالت سقف مش��خصی نداشته‬ ‫و بس��تگی به ابع��اد ش��ناور دارد‪ .‬معاون‬ ‫امور دریایی س��ازمان بنادر معتقد اس��ت‪،‬‬ ‫تقوی��ت ناوگان دریایی ای��ران و حرکت به‬ ‫س��وی اس��تانداردها از یک س��و بر اعتبار‬ ‫دریایی ایران می افزاید و از س��وی دیگر از‬ ‫نظر مالی‪ ،‬تاثیرات مثبتی خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫بنابراین باید ب��ا همراهی بخش خصوصی‬ ‫و تعاونی ه��ا نس��بت به نوس��ازی لنج های‬ ‫قدیمی اقدام ش��ود‪ .‬ش��ناورهای س��نتی‬ ‫مش��کالت متعددی دارند که «نوس��ازی»‬ ‫تنها یکی از انهاس��ت‪ .‬به گفته هاش��می‪،‬‬ ‫این شناورها از قابلیت حمل بار با تناژ باال‬ ‫برخوردار نیستند‪ .‬همچنین این شناورها از‬ ‫صرفه اقتصادی برخوردار نبوده و به دلیل‬ ‫فرس��ودگی زیاد‪ ،‬امنیت کافی هم ندارند‪.‬‬ ‫مصرف باالی س��وخت ش��ناورهای سنتی‬ ‫از دیگر مش��کالت انها محسوب می شود و‬ ‫همین مسئله باعث شده تا تهدیدی جدی‬ ‫متوجه مال��کان و کارکنان این ش��ناورها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گفته حق شناس‪ ،‬حل مشکل نقدینگی‬ ‫صاحب��ان لنج ه��ای قدیمی با مش��ارکت‬ ‫تعاونی ها تس��هیل می شود و اگر تعاونی ها‬ ‫تقاضای تعویض لنج ها را بیاورند سازمان تا‬ ‫حد توانایی خود از انها پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اگرچ��ه ب��ه نظ��ر‬ ‫می رس��د برنامه مش��خصی برای نوسازی‬ ‫ناوگان س��نتی دریایی در س��ازمان بنادر‬ ‫و دریان��وردی وج��ود ن��دارد ب��ا این حال‬ ‫این س��ازمان اعالم کرده است که با تمام‬ ‫امکان��ات خ��ود از تبدیل ش��دن لنج های‬ ‫قدیمی ب��ه مدل ه��ای اس��تاندارد جدید‬ ‫حمایت خواهد کرد تا امنیت شغلی فعاالن‬ ‫این حوزه حفظ شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫خبرخوان‬ ‫ایس�نا‪ :‬عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی در‬ ‫پاسخ به این سوال که تا چه حد تهدیدهای امریکا‬ ‫برای مصادره هواپیماهای جدید وارد شده به ایران‬ ‫قابل اعتناس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه چه کسی تهدید‬ ‫ک��رده و تا چه حد در این زمینه قصد پیگیری دارد‬ ‫را باید از خودشان بپرسید‪ .‬انچه مشخص است این‬ ‫اس��ت که هواپیماهای وارد ش��ده به ناوگان هوایی‬ ‫ای��ران در ح��ال طی ک��ردن مراح��ل قانونی خود‬ ‫هستند و به محض صدور مجوز پرواز هیچ مشکلی‬ ‫برای استفاده از انها وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬محس��ن پورس��یداقایی‪ ،‬معاون وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی با بیان اینکه همچنان ورود واگن های‬ ‫باری‪ ،‬چه دس��ت دوم و چه نو به ناوگان کشورمان‬ ‫ممنوع اس��ت گفت‪ :‬محدودیت های��ی برای واردات‬ ‫واگن های دست دوم مس��افری وجود دارد که این‬ ‫محدودیت ها باعث رونق حمل ونقل ریلی مسافری‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬چون سن واگن های مسافری‬ ‫کشورمان باالی ‪ ۵۰‬سال است‪ ،‬اجازه ورود و خرید‬ ‫واگن های دس��ت دوم خارجی را داده ایم اما شرایط‬ ‫خاصی دارد‪.‬‬ ‫خب�ر خودرو‪ :‬پیمان سنندجی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫واحد اتوبوس��رانی شهر تهران با اشاره به تک نرخی‬ ‫ش��دن قیمت بنزین و تاثیر ان ب��ر افزایش قیمت‬ ‫کرایه اتوبوس ه��ا گفت‪ :‬در ح��ال حاضر هیچ گونه‬ ‫افزایش قیمتی در نرخ اتوبوس ها نخواهیم داشت اما‬ ‫با توجه به افزایش قیمت سوخت از دولت تقاضای‬ ‫کمک داریم‪.‬‬ ‫سایپا اس ای ‪( 111‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,800,000‬‬ ‫‪20,350,000‬‬ ‫وانت بار دو‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫سایپا اس ای ‪(131‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,200,000‬‬ ‫‪20,100,000‬‬ ‫سمند ای اف ‪ .7‬دوگانه سوز ‪ -‬دو ایربگ‬ ‫‪31,700,000‬‬ ‫‪31,276,000‬‬ ‫سایپا تی ال ‪ .131‬پایه گازسوز (رنگ سفید)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪20,613,000‬‬ ‫سمند ال ایکس ‪ .‬کد ‪29339‬‬ ‫‪30,200,000‬‬ ‫‪29,843,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪ . 131‬پایه گازسوز (تنوع رنگ)‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪21,480,000‬‬ ‫سمند – اس ای (کد ‪)57310‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫‪27,438,000‬‬ ‫سایپا ‪ 132‬تی ال‬ ‫ناموجود‬ ‫‪19,100,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪132‬‬ ‫‪20,600,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫پژو جی ال ایکس ‪ 405‬دوگانه سوز‪ .‬کد ‪27222‬‬ ‫‪30,900,000‬‬ ‫‪30,420,000‬‬ ‫سایپا ‪ 141‬اس ای (تنوع رنگ)‬ ‫‪19,500,000‬‬ ‫‪19,680,000‬‬ ‫پژو ‪405‬جی ال ایکس (کد ‪)25634‬‬ ‫‪28,900,000‬‬ ‫‪28,881,000‬‬ ‫تیبا اس ایکس یورو ‪( 4‬تنوع رنگ)‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪ .‬دو ایربگ ‪1/8‬‬ ‫‪47,800,000‬‬ ‫‪45,330,000‬‬ ‫تیبا ‪ – 2‬هاچ بک ای ایکس‬ ‫‪27,800,000‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫‪32,499,000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪25,500,000‬‬ ‫‪24,610,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬کد ‪28228‬‬ ‫‪36,300,000‬‬ ‫‪35,327,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک اس ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪26,900,000‬‬ ‫‪27,360,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬دوگانه سوز (کد ‪)28314‬‬ ‫‪37,600,000‬‬ ‫‪36,769,000‬‬ ‫اریو ‪( 1600‬اتوماتیک)‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪54,460,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 2‬کد ‪26028‬‬ ‫‪32,400,000‬‬ ‫‪32,516,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ - 1600‬دنده ای‬ ‫‪74,000,000‬‬ ‫‪75,650,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34,200,000‬‬ ‫‪34,452,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ – 2000‬اتوماتیک‬ ‫‪87,500,000‬‬ ‫‪90,790,000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی ‪ . 8‬کد ‪27430‬‬ ‫‪36,900,000‬‬ ‫‪37,231,000‬‬ ‫زوتی ‪ .‬زد ‪300‬‬ ‫‪73,500,000‬‬ ‫‪76,650,000‬‬ ‫رانا ال ایکس‬ ‫‪32,200,000‬‬ ‫‪33,232,000‬‬ ‫برلیانس ‪ -‬وی‪5‬‬ ‫‪94,300,000‬‬ ‫‪99,900,000‬‬ ‫رنو تندر ای ‪ . 2‬تک ایربگ‬ ‫‪42,800,000‬‬ ‫‪36,155,000‬‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫‪86,800,000‬‬ ‫‪87,500,000‬‬ ‫دنا با موتور ای اف ‪7‬‬ ‫‪43,000,000‬‬ ‫‪42,392,000‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫بررسی پروژه ای در همدان که موجب حفظ محیط زیست خواهد شد‬ ‫‪23‬‬ ‫سنگ اهک تبدیل به کاغذ می شود‬ ‫صبا رضای�ی ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬پروژه‬ ‫تولی��د کاغ��ذ از اهک در اس��تان همدان‬ ‫در حال اجرایی ش��دن اس��ت‪ .‬این پروژه‬ ‫از یک م��اه گذش��ته اغاز ش��ده و در حال‬ ‫حاض��ر عملی��ات مطالعاتی ان ب��ه اتمام‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬تولید کاغ��ذ از اهک در‬ ‫ایران یک صنعت نوظهور بوده که موجب‬ ‫حفظ ذخایر ابی و محیط زیست می شود‪.‬‬ ‫استان همدان نیز با مشکل کم ابی مواجه‬ ‫بوده و برای تولید کاغذ نیاز به اب فراوان‬ ‫دارد‪ .‬همچنین در کش��ور ما همواره کاغذ‬ ‫از چوب تولید می ش��د ک��ه موجب از بین‬ ‫رفت��ن درختان و تولید الودگی و ضایعات‬ ‫ف��راوان می ش��د‪ .‬در کش��ور ما ب��ه دلیل‬ ‫خشکس��الی و وجود مش��کالتی در حوزه‬ ‫زیست محیطی بیشتر کاغذ مصرفی کشور‬ ‫از خارج وارد می شد‪ .‬به دلیل هزینه باالی‬ ‫کاغذهای وارداتی هزینه چاپ و نش��ر در‬ ‫چندس��ال اخیر به ویژه پ��س از تحریم ها‬ ‫افزایش یافت‪ .‬به گفته کارشناس��ان پروژه‬ ‫تولی��د کاغذ از اهک مقرون به صرفه بوده‬ ‫و می تواند تحول��ی در صنعت تولید کاغذ‬ ‫در کش��ور ایجاد ک��رده و از واردات کاغذ‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د پ��روژه تولی��د‬ ‫کاغ��ذ از اهک موج��ب کاهش مخاطرات‬ ‫زیست محیطی می شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا متین‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان همدان به‬ ‫می گوید‪ :‬تولید کاغذ از اهک یک فناوری‬ ‫جدید اس��ت ک��ه در کانادا موج��ود بوده‬ ‫و احم��د پیرو‪ ،‬س��رمایه گذار م��ا نیز این‬ ‫دان��ش را به دس��ت اورده و در حال اخذ‬ ‫موافقت نام��ه برای کس��ب دان��ش فنی و‬ ‫ماشین االت هس��تیم‪ .‬گروه صنعتی پیرو‬ ‫در حال فعالیت روی این پروژه هس��تند‪.‬‬ ‫مدیر عامل ان از سرمایه گذاران دعوت به‬ ‫هم��کاری کرده و یکی از س��رمایه گذاران‬ ‫نسبت به این پروژه تمایل نشان داد‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬پ��روژه تولی��د کاغ��ذ از‬ ‫چ��وب موجب به وجود ام��دن مخاطرات‬ ‫زیس��ت محیطی و الودگی فراوان می شود‬ ‫که قیم��ت تمام ش��ده کاغ��ذ را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬عمده کاغذ مصرفی در کشور نیز‬ ‫وارداتی اس��ت‪ .‬اگر این کاغذ تولید شود‪،‬‬ ‫تحولی در صنعت کاغذسازی کشور ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی در مصرف اب و چوب‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬تولید کاغذ از اهک‬ ‫موجب صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬چوب و‬ ‫حفظ محیط زیست می شود‪.‬‬ ‫احمد پی��رو‪ ،‬مدیرعامل گ��روه صنعتی‬ ‫می گوی��د‪ :‬تولیدکاغذ از‬ ‫پی��رو ب��ه‬ ‫اهک می تواند به جلوگیری از تولید کاغذ‬ ‫از درخت کمک کند‪ .‬اس��تاندار همدان به‬ ‫پروژه های��ی عالقه مند اس��ت که در حفظ‬ ‫محیط زیست موثر باش��د‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان همدان‬ ‫پیش��نهاد داد که گ��روه صنعتی پیرو این‬ ‫صدور ‪ ۳۹۵‬پروانه بهره برداری‬ ‫از معادن استان یزد‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد با‬ ‫بی��ان این مطلب که ایجاد و راه ان��دازی واحد «ار‪.‬اند‪ .‬دی» در‬ ‫واحدهای صنعت��ی و معدنی مهم و ضروری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال گذشته بیش از ‪ ۳۹۵‬پروانه بهره برداری از معادن استان‬ ‫یزد صادر شد‪.‬‬ ‫محمدرضا علمدار یزدی با بیان اینکه استان یزد دارای منابع‬ ‫معدنی فراوانی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان یزد به دلیل وجود بیش از ‪ 32‬نوع ماده معدنی‬ ‫دارای رتبه نخس��ت کشور است‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد‬ ‫گفت‪ :‬نقش معدن در توسعه اقتصادی کشور بحثی بسیار جدی است و بهره برداری از‬ ‫معادن کشور و استان امری اجتناب ناپذیر در توسعه اقتصاد کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫علمدار یزدی با اش��اره به اینکه ارائه خدم��ات در بخش معدن از مهم ترین وظایف‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استان است‪ ،‬افزود‪ :‬تا پایان فروردین امسال ‪391‬‬ ‫پروانه اکتشاف با سرمایه گذاری بیش از ‪ 312‬میلیارد ریال در استان یزد صادر شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان یزد صدور ‪ 97‬گواهینامه کشف با‬ ‫سرمایه گذاری بیش از ‪ 117‬میلیارد ریال و ذخیره بیش از ‪ 506‬میلیون تن انواع مواد‬ ‫معدنی را از جمله اقدامات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استان یزد عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی صدور ‪ 395‬پروانه بهره برداری با ظرفیت بیش از ‪ 53‬میلیون تن و ذخیره قطعی‬ ‫بیش از یک میلیارد و ‪ 343‬میلیون تن‪ ،‬با سرمایه گذاری بیش از ‪ 9‬هزار میلیارد ریال‬ ‫را از دیگر اقدامات بخش معدن در استان یزد دانست‪.‬‬ ‫علمدار یزدی با اش��اره به ایجاد اش��تغال برای بیش از ‪ 9‬هزار نفر در بخش معدن‬ ‫اس��تان یزد تصریح کرد‪ :‬شهرستان های بافق و اردکان با ذخیره بیش از ‪ 574‬میلیون‬ ‫تن انواع مواد معدنی‪ ،‬شهرس��تان ش��اخص اس��تان در بحث ایجاد اشتغال معدنی در‬ ‫اس��تان یزد هستند‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه‬ ‫س��هم صنایع معدنی در اس��تان یزد بیش از ‪ 23/7‬درصد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معدن با‬ ‫سرمایه گذاری بیش از ‪ 25‬هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای بیش از ‪ 27‬هزار نفر‬ ‫در استان یزد نقش مهمی در اقتصاد استان و توسعه کشور ایفا می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ض��رورت و اهمیت ایجاد واحد ار‪ .‬ان��د‪ .‬دی در واحدهای صنعتی و‬ ‫معدنی اس��تان گفت‪ :‬همکاری با دانش��گاهیان به منظور اش��نایی با روش های نوین‬ ‫اکتشاف اتفاقی مفید و مهم در جهت پیشبرد اهداف کالن نظام در بخش معدن است‪.‬‬ ‫محص��ول را تولید کند‪ .‬ب��رای تولید کاغذ‬ ‫از چوب هم باید اب زیادی مصرف ش��ود‬ ‫و هم چوب زیادی‪ ،‬در صورتی که کش��ور‬ ‫دچار معضل بی ابی بوده و باید جایگزینی‬ ‫برای محصوالتی ک��ه برای تولید انها نیاز‬ ‫به مصرف فراوان اب دارند‪ ،‬پیدا کنیم‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬خداوند فک��ر همه چیز را‬ ‫کرده و برای جایگزینی بسیاری از مواردی‬ ‫که ما درس��ت اس��تفاده نکرده یا بی رویه‬ ‫استفاده می کنیم‪ ،‬راهکاری یافته است‪ .‬اما‬ ‫ما زمانی به فکر اس��تفاده از این راهکارها‬ ‫می افتیم که در مضیقه قرار بگیریم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر اس��تان هم��دان از نظر‬ ‫ذخایر ابی ش��رایط مناس��بی نداشته‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل سال هاس��ت ک��ه تولید کاغذ‬ ‫بسیار اندک است‪.‬‬ ‫همچنین اگر تحریم ها برداش��ته شوند‪،‬‬ ‫کش��ور ما قصد دارد در مسیر توسعه گام‬ ‫ب��ردارد بنابراین نیاز به ذخیره انرژی‪ ،‬برق‬ ‫و اب دارد‪ .‬صنتعگ��ران باید پروژه هایی را‬ ‫که کمک می کند ان��رژی کمتری مصرف‬ ‫شود اجرا کنند‪.‬‬ ‫پی��رو عن��وان می کن��د‪ :‬دو ن��وع‬ ‫س��رمایه گذاری ب��ر پروژه ه��ای صنعت��ی‬ ‫وج��ود دارد؛ س��رمایه گذاری مس��تقیم و‬ ‫سرمایه گذاری غیرمستقیم‪ .‬سرمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم به ای��ن صورت اس��ت که یک‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی از محصوالتی که‬ ‫تولید می کنیم‪ ،‬س��هام داش��ته باش��د اما‬ ‫در س��رمایه گذاری غیرمستقیم‪ ،‬بر اساس‬ ‫اعتماد و اعتباراتی که در طول ‪ 40‬س��ال‬ ‫فعالیت نسبت به کار و گروه تولیدی خود‬ ‫ایجاد کرده ایم‪ ،‬یک س��رمایه گذار خارجی‬ ‫به ما اعتبار می دهد‪.‬‬ ‫حمیدرضا متین‪ :‬پروژه‬ ‫تولید کاغذ از چوب موجب‬ ‫به وجود امدن مخاطرات‬ ‫زیست محیطی و الودگی‬ ‫فراوان می شود که قیمت‬ ‫تمام شده کاغذ را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬عمده کاغذ مصرفی‬ ‫در کشور نیز وارداتی است‪.‬‬ ‫اگر تولید کاغذ از سنگ‬ ‫اهک انجام شود‪ ،‬تحولی در‬ ‫صنعت کاغذسازی کشور‬ ‫ایجاد می کند‬ ‫او می افزای��د‪ :‬درح��ال حاض��ر روی‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی حسابی باز نکرده‬ ‫و به مناب��ع داخلی و مصوبات دولت تکیه‬ ‫می کنی��م‪ .‬دول��ت اعتبارات خوب��ی برای‬ ‫کم��ک به تولی��د محصوالت��ی که موجب‬ ‫ذخیره انرژی‪ ،‬اب و برق می شوند‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفته است‪ .‬مجلس ش��ورای اسالمی نیز‬ ‫قانونی تصویب کرده و حدود ‪ 100‬میلیارد‬ ‫دالر بودجه برای تولید این نوع محصوالت‬ ‫تخصیص داده اس��ت‪ .‬گرچ��ه پیچ و خم‬ ‫اداری برای اس��تفاده از این بودجه فراوان‬ ‫اس��ت اما در کش��ور توانایی هایی در این‬ ‫حوزه وجود دارد‪.‬‬ ‫پی��رو می گوید‪ :‬در ح��ال حاضر توانایی‬ ‫پرداخ��ت هزینه های این پ��روژه را داریم‬ ‫اما اگر نیاز به مش��ارکت س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی احس��اس ش��ود‪ ،‬از انها دعوت به‬ ‫همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫او عن��وان می کند‪ :‬در حال حاضر حدود‬ ‫یک م��اه از تاریخ اغاز این پروژه می گذرد‬ ‫و در حال انجام مطالعات اولیه و بررس��ی‬ ‫مع��ادن هس��تیم ت��ا دریابی��م کدام یک‬ ‫می توان��د محصول اهک ب��ا خلوص باال را‬ ‫به ما بدهد‪ .‬درحال حاضر با ش��رکت های‬ ‫ژاپن��ی‪ ،‬اروپای��ی و اس��ترالیایی در حال‬ ‫مذاک��ره هس��تیم اما هیچ ک��دام هنوز به‬ ‫نتیجه نرسیده و در حد مذاکره باقی مانده‬ ‫اس��ت اما این مذاکرات تنه��ا در ارتباط با‬ ‫انتقال فناوری و دانش تولید کاغذ از اهک‬ ‫با کش��ورهای دیگر بوده و هیچ مذاکره ای‬ ‫برای س��رمایه گذاری انها روی این پروژه‬ ‫انج��ام نداده ایم‪ .‬تجهیزات‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫و عل��م ای��ن کار را از خارج کش��ور وارد‬ ‫می کنی��م چرا که در کش��ور م��ا در حوزه‬ ‫تولی��د کاغ��ذ از س��نگ اه��ک هیچ گونه‬ ‫مطالعاتی انجام نشده است‪.‬‬ ‫در یک م��اه گذش��ته ب��ه ان��دازه کافی‬ ‫اطالع��ات جمع اوری کرده ای��م و تصمیم‬ ‫گرفته ای��م ک��ه فاز نخس��ت تولی��د کاغذ‬ ‫کارخان��ه خ��ود را ت��ا اخ��ر امس��ال ب��ه‬ ‫بهره برداری برسانیم‪ .‬این واحد در شهرک‬ ‫صنعتی رزن در حال ساخت است‪.‬‬ ‫پیرو می گوید‪ :‬تا پایان امسال تولید کاغذ‬ ‫از اه��ک را اغاز می کنی��م اما هنوز زمین‬ ‫کارخانه جانمایی نش��ده و زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز فراهم نشده است‪ .‬ظرفیت تولید‬ ‫در این کارخانه ‪ 4‬هزار تن اس��ت‪ .‬اگر این‬ ‫پروژه در استان همدان موفق باشد و بازار‬ ‫خوبی برای ان در این اس��تان فراهم شده‬ ‫و موف��ق به ص��ادر کردن ای��ن کاغذها به‬ ‫اقلیم کردس��تان ش��ویم‪ ،‬این صنعت را به‬ ‫استان های دیگر نیز گسترش می دهیم‪.‬‬ ‫تخلیه و بارگیری فناوری دریایی در مرکز رشد جامع‬ ‫مه�ر‪ :‬رییس پارک علم و فناوری اس��تان هرمزگان از پذیرش‬ ‫دو ایده تخلیه و بارگیری حوزه فناوری دریایی در مرکز رش��د‬ ‫جامع خبر داد‪.‬‬ ‫عل��ی فتی با بیان اینکه پذیرش این دو ایده در حوزه فناوری‬ ‫دریایی انجام شده است‪ ،‬به تازه ترین ایده پذیرفته شده در مرکز‬ ‫رش��د جامع پارک علم و فناوری هرمزگان اش��اره و بیان کرد‪:‬‬ ‫«سیس��تم تخلیه هیدرولیکی» پس از بررسی و برگزاری جلسه‬ ‫داوری در مرحله رشد مقدماتی پذیرش شد‪.‬‬ ‫فت��ی افزود‪ :‬این ایده توس��ط واحد فناور «ایده س��بز خط و‬ ‫خاک» به منظور س��هولت و تس��ریع در امر بارگیری مواد فله‬ ‫معدنی به «کشتی های فله بر» شکل گرفته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در این سیس��تم با استفاده از قدرت هیدرولیک‬ ‫تخلیه باگت های حامل مواد معدنی انجام می شود‪.‬‬ ‫ریی��س پارک علم و فناوری اس��تان هرمزگان ب��ا بیان اینکه‬ ‫زمینه کاری این دس��تگاه مرتبط با حمل و نقل دریایی است‪ ،‬به‬ ‫ضرورت س��اخت این دستگاه اشاره کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫این کار به صورت دس��تی انجام می شود که با توجه به خطرات‬ ‫ناش��ی از این کار‪ ،‬شرکت های مرتبط‪ ،‬ساالنه متحمل خسارات‬ ‫مالی و جانی زیادی می شوند‪.‬‬ ‫فتی گفت‪ :‬ساخت این دستگاه باعث تسریع و سهولت در امر‬ ‫بارگیری مواد فله معدنی به کشتی های فله بر شده و از الودگی‬ ‫محیط زیست نیز جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬هم اکنون ش��رکت های زیادی در بنادر کش��ور‬ ‫در زمینه بارگیری مواد فله فعال هس��تند که با تجاری ش��دن‬ ‫انها‪ ،‬قدرت عمل این ش��رکت ها به طور چشمگیری باال می رود‪.‬‬ ‫از س��ویی با باال رفتن بازده کاری در انتقال مواد به کشتی ها از‬ ‫هدر رفتن هزینه های ناش��ی از توقف کشتی های فله بر در بنادر‬ ‫تا حد بسیار زیادی جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫ریی��س پارک علم و فناوری اس��تان هرمزگان در پایان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این دستگاه نمونه داخلی و خارجی ندارد و هم اکنون این‬ ‫کار به صورت دس��تی و س��نتی انجام می ش��ود که با تولید ان‬ ‫زمینه صادرات نیز فراهم می ش��ود و ارز اوری باالیی هم خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی همچنین به فعالیت واحد فناور کانی امید خزر اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این ش��رکت پس از گذراندن مرحله رش��د مقدماتی و‬ ‫تولید محصول اولیه وارد مرحله رشد شد‪.‬‬ ‫فتی افزود‪ :‬واحد فناور کانی امید خزر پیش از این در راستای‬ ‫تخلیه س��ریع و ایمن مواد فله کش��تی ها در مرکز رش��د جامع‬ ‫پارک علم و فناوری پذیرفته شده بود‪.‬‬ ‫ریی��س پارک عل��م و فناوری هرم��زگان ادامه داد‪ :‬دس��تگاه‬ ‫تولید ش��ده توس��ط واحد فناور کانی امید خزر برای بارگیری‬ ‫مواد معدنی (س��نگ اهن) به کش��تی به کار م��ی رود و قابلیت‬ ‫بارگیری س��نگ اهن با اندازه های مختلف درشت دانه و ریز دانه‬ ‫و همچنین سنگ گچ را داراست‪.‬‬ ‫وی هدف از ساخت این دستگاه را ارائه راه حلی برای افزایش‬ ‫بارگیری مواد فله معدنی اعم از س��نگ اهن‪ ،‬سنگ گچ‪ ،‬گوگرد‬ ‫و‪ ...‬از محوطه های دپوس��ازی شده به داخل انبار کشتی عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬س��اخت این دس��تگاه باعث کاهش اس��یب های‬ ‫جس��مانی کارگ��ران که تا پیش از این به دلی��ل بارگیری مواد‬ ‫توسط باگت های سنتی نیاز به حضور فیزیکی در داخل کشتی‬ ‫داشتند‪ ،‬خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تخصیص ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫به خطوط ریلی خوزستان‬ ‫تس�نیم‪ :‬نماین��ده م��ردم‬ ‫اندیمش��ک در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬با هدف توسعه‬ ‫زیرساخت های استان ‪۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال به توسعه خطوط‬ ‫ریل��ی خوزس��تان اختصاص‬ ‫یافت‪ .‬عیس��ی دارای��ی اظهار کرد‪ :‬با هدف توس��عه‬ ‫زیرساخت های خوزس��تان ‪ 10‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫توس��عه خطوط ریل��ی و احداث راه اهن خوزس��تان‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬وی گفت‪ :‬توسعه خطوط ریلی‬ ‫استان در محورهای مختلف طراحی و عملیاتی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نماینده مردم اندیمش��ک در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی عنوان کرد‪ :‬ب��ا اجرای طرح توس��عه ریلی‬ ‫محرومیت ه��ای راه اه��ن خوزس��تان در بخش های‬ ‫مختلف پس از پیگیری گس��ترده رفع خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از این خطوط طرح احداث خط دوم‬ ‫راه اهن اندیمشک ‪ -‬اهواز بوده که در توسعه ظرفیت‬ ‫ارتباطی محور جنوب و مرکز بسیار موثر است‪ .‬دارایی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بهس��ازی خط ریلی اندیمشک ‪ -‬دورود‬ ‫یکی دیگر از خطوطی است که با وجود فرسودگی و‬ ‫نیاز مهم این محور سال ها مورد بازسازی قرار نگرفته‬ ‫بود‪ .‬وی گفت‪ :‬خط ریلی بندر امام ‪ -‬اهواز محور دیگر‬ ‫ارتباطی اس��ت که عملیات اجرایی ان به زودی اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬دارایی عنوان کرد‪ :‬با اجرای طرح توس��عه‬ ‫ریل��ی با توجه به همیاری دولت حمل بار از اب های‬ ‫گرم خلیج فارس و مرزهای بین اللملی به مرکز کشور‬ ‫به نحوی مطلوب انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت های تعاونی‬ ‫راهکار ایجاد اشتغال‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدی��رکل تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی‬ ‫کردس��تان تش��کیل ش��رکت های تعاون��ی را راهکار‬ ‫مناسبی برای ایجاد اش��تغال در استان ها عنوان کرد‪.‬‬ ‫احمد رش��یدی در سومین نشست ش��ورای راهبری‬ ‫بخش تعاون اس��تان های غرب کش��ور ک��ه با حضور‬ ‫مدیرکل تحقیقات‪ ،‬اموزش و ترویج وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی در س��نندج برگزار ش��د‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫نرخ باالی بیکاری در اس��تان های غرب کشور به ویژه‬ ‫در استان کردس��تان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تشکیل شرکت های‬ ‫تعاونی راهکار بس��یار مناس��بی برای ایجاد اش��تغال‬ ‫در این استان هاس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه بازار منطقه‬ ‫کردستان عراق ظرفیت بسیار مناسبی را برای تشکیل‬ ‫تعاونی توس��عه تج��ارت فراه��م کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اتاق های تعاون‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫باید در این راس��تا تعامل و چاره اندیشی جدی کنند‪.‬‬ ‫رشیدی ادامه داد‪ :‬با همکاری و تعامل و تعاون می توان‬ ‫بسیاری از مش��کالت فراروی استان های غربی به ویژه‬ ‫در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری را مرتفع کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬خلیل قاسمی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت هرمزگان گفت‪ :‬وظیفه ما به عنوان یک شبکه‬ ‫توزیع این اس��ت که با انجام بازرس��ی های ویژه در ماه‬ ‫مبارک رمضان در خدمت مردم باشیم تا حق و حقوقی‬ ‫از انان ضایع نش��ود‪ .‬انتظار داریم برابر با تجارب سال‬ ‫گذشته مجموعه اصناف در بازار تدبیری اتخاذ شود تا‬ ‫این جشن و سرور با حضور بازاریان و مشارکت انها به‬ ‫عنوان یک نهاد مردمی خارج از مجموعه ش��هرداری و‬ ‫دستگاه های متولی برپا شود تا وظایف و تکلیفی که به‬ ‫عهده ماست‪ ،‬به خوبی انجام دهیم‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬نعم��ت اهلل نازپرورده‪ ،‬معاون سیاس��ی و‬ ‫اجتماع��ی فرمانداری قصرش��یرین گف��ت‪ ۴۱۰ :‬هزار‬ ‫تن س��وخت در دو ماهه امسال توسط ‪ ۲۱‬هزار تانکر‬ ‫سوخت رسان کشور عراق از پایانه مرزی پرویزخان در‬ ‫شهرستان قصرشیرین به مقصد بندر امام ترانزیت شد‪.‬‬ ‫معاون سیاس��ی و اجتماعی فرمانداری قصرشیرین از‬ ‫صادرات ‪ 600‬هزار تنی کاال در فروردین و اردیبهشت‬ ‫ماه امس��ال به کش��ور عراق از طریق پایانه پرویزخان‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬ارزش این کااله��ای صادراتی به ‪3‬‬ ‫میلیون دالر می رسد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬عبدالمحم��د زاهدی‪ ،‬اس��تاندار کردس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬اعزام نیروی کار به اقلیم کردس��تان عراق باید‬ ‫از طری��ق یک س��امانه رس��می انجام ش��ود‪ .‬به دلیل‬ ‫نداشتن ساماندهی مناس��ب برای اعزام نیروی کار به‬ ‫اقلیم کردس��تان عراق‪ ،‬در بسیاری از مواقع نمی توانیم‬ ‫از حق��وق کارگران ایرانی در انجا دف��اع کنیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه در سفر اخیر خود به سلیمانیه عراق‪7 ،‬‬ ‫توافقنامه بین دو طرف امضا شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید ارتباط‬ ‫مستمری با کنسولگری ایران در سلیمانیه وجود داشته‬ ‫باشد تا توافقات انجام شده و مشکالت پیگیری شود‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬فتحعلی حس��ینی‪ ،‬فرماندار شهرس��تان رزن‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه تغییر مصرف اب از حوزه کش��اورزی‬ ‫به حوزه صنعت به اش��تغالزایی کمک می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تقویت حوزه صنعت و معدن رزن در برنامه است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تخلف در نانوایی های فیروزکوه‬ ‫ف�ارس‪ :‬معاون برنامه ری��زی و اداری مال��ی فرماندار‬ ‫فیروزکوه از صدور ‪ 107‬برگه تخلف برای نانوایی های‬ ‫این شهرس��تان خبر داد و گفت‪ :‬تعدادی از نانوایی ها‬ ‫دفعات تخلف ش��ان به ‪ 15‬بار رس��یده است که میزان‬ ‫جریمه صادرش��ده برای انها از مبلغ ‪700‬هزار ریال تا‬ ‫مبلغ ‪30‬میلیون ریال بود‪ .‬مهین خلیل ارجمندی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جواز نانوایی های س��نتی و ازادپز در شهرس��تان‬ ‫فیروزکوه باید بررسی شود و در صورت نیاز و براساس‬ ‫قان��ون تغییر پیدا کن��د؛ همچنین قیمت عرضه نان و‬ ‫س��اعات کار و میزان س��همیه دریافت��ی نانوایی های‬ ‫ازادپز توسط اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان‬ ‫فیروزکوه به طور ش��فاف مش��خص و اعالم شود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه واحدهای نانوایی در این شهرس��تان از‬ ‫لحاظ بهداشتی مش��کلی ندارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کمترین‬ ‫توقع مردم‪ ،‬دریافت نان با کیفیت عالی است و افزایش‬ ‫قیمت نان باید با افزایش کیفیت ان همراه باشد‪.‬‬ ‫تنظیم بازار محصوالت پروتئینی‬ ‫در اردبیل‬ ‫فارس‪ :‬معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی س��ازمان‬ ‫جه��اد کش��اورزی اس��تان اردبی��ل از اج��رای طرح‬ ‫ضیاف��ت برای تنظیم بازار ایام م��اه مبارک رمضان و‬ ‫تامین مایحتاج ض��روری مردم به ویژه مواد پروتئینی‬ ‫در اس��تان اردبیل خبر داد‪ .‬اصغ��ر پرتوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تنظیم بازار مجموعه سیاس��تگذاری ها و فعالیت هایی‬ ‫است که به منظور ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از‬ ‫کاهش نوسانات قیمت برای حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنن��دگان اعم��ال می ش��ود‪ .‬توج��ه به این‬ ‫موض��وع در ماه های پرمصرف س��ال نظیر ماه مبارک‬ ‫رمض��ان و ایام پایانی س��ال که حج��م تقاضا افزایش‬ ‫می یاب��د‪ ،‬از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت تا ضمن‬ ‫تامی��ن کاالی مورد تقاض��ا از طریق افزایش عرضه از‬ ‫س��ودجویی عرضه کنندگان جلوگیری ش��ود‪ .‬پرتوی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مقرر ش��ده در اس��تانه ماه مبارک رمضان‬ ‫‪ 540‬ت��ن مرغ‪ 51 ،‬تن گوش��ت قرمز‪ 830 ،‬تن برنج‪،‬‬ ‫‪ 340‬تن ش��کر و‪ ...‬برای تامی��ن نیاز مصرف کنندگان‬ ‫عرضه شود‪.‬‬ ‫دریافت ‪ 1338‬گزارش‬ ‫تخلف صنفی در مازندران‬ ‫‪ :‬مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان مازندران گفت‪ :‬در دو ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری ‪ 1338‬گ��زارش از طریق س��تاد خبری‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مازندران دریافت‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان مازندران‪ ،‬حس��ین اصغرزاده با بیان‬ ‫اینکه ‪6/87‬درصد گزارش��ات دریافتی رسیدگی شده‬ ‫که باعث کش��ف ‪ 668‬تخلف شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیش��ترین گزارش دریافتی به ترتیب گرانفروش��ی با‬ ‫‪ 888‬مورد‪ ،‬کم فروش��ی و تقلب ب��ا ‪ 237‬مورد و درج‬ ‫نکردن قیمت با ‪ 151‬مورد بوده اس��ت‪ .‬مدیر نظارت‬ ‫و بازرسی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‬ ‫بیش��ترین تخلف ثبت ش��ده را مربوط به ان��واع نان‪،‬‬ ‫خواربار‪ ،‬حمل ونقل مسافر‪ ،‬میوه و سبزی بیان کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬اسماعیل هادی نژاد‪ ،‬رییس اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت شهرس��تان ساری گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اغاز به کار طرح های دریا و درپیش بودن تعطیالت‬ ‫تابستان و شروع مس��افرت ها به این شهرستان‪ ،‬ب ه‬ ‫منظور تثبیت قیمت اجناس و خدمات ارائه شده در‬ ‫طرح های دریا‪ ،‬طرح نظارت بر تمامی واحدهایی که‬ ‫در طرح ها و س��واحل شهرستان مستقر هستند‪ ،‬از‬ ‫تاریخ ‪ 10‬خرداد ماه اغاز و تا ‪ 30‬شهریور ‪ 94‬ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬محمد یزدانی‪ ،‬رییس اداره غله محموداباد‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه منظور اجرای طرح ارتق��ای کیفیت نان‬ ‫در مازندران که به عنوان نمونه ازمایش��ی در سطح‬ ‫کشور با توافق معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس‬ ‫هیات مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی‬ ‫ایران تعیین ش��د‪ 10 ،‬واحد نانوایی در محموداباد‬ ‫به عن��وان نمونه ازمایش��ی کیفی س��ازی و ارتقای‬ ‫کیفیت نان در این شهرستان تعیین شدند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫استان ها‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫با معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان تهران مطرح شد‬ ‫توسعه فعالیت ریخته گران و به روز رسانی سیستم سوخت‬ ‫زینب عبدی ‪ -‬گروه استان ها‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعتی ریخته گری از زمره صنایع کوچکی‬ ‫محسوب می شود که در جایگاه خود با وجود‬ ‫ح��دود ‪ 800‬کارگاه فعال توانس��ته برای ‪6‬‬ ‫هزار نفر در استان تهران اشتغال ایجاد کند‬ ‫اما به روزرسانی و تغییر سیستم سوخت انها‬ ‫از نفت به گاز این روزها بیشتر اهمیت یافته‬ ‫اس��ت که به گفته نس��رین مصدق صدقی‪،‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان تهران‪ ،‬اس��تفاده از سوخت‬ ‫مایع توسط این واحدها برای محیط زیست‬ ‫نیز تعارضاتی ایجاد می کند‪ .‬اما تغییر شیوه‬ ‫سوخت با وجود کمبود نقدینگی به اسانی‬ ‫انجام نمی شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن چگونگ��ی توس��عه فعالیت های‬ ‫صنای��ع ریخته گ��ری در برق��راری ارتباط‬ ‫انه��ا با صنایع م��ادر و نی��ز روش های در‬ ‫نظر گرفته شده برای به روز رسانی سیستم‬ ‫س��وخت صنایع ریخته گری را از نس��رین‬ ‫مص��دق صدقی جویا ش��دیم‪ .‬انچه در زیر‬ ‫می خوانی��د گفت وگ��وی‬ ‫ب��ا معاون‬ ‫صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان تهران است‪.‬‬ ‫€ €اکنون روند فعالیت صنایع ریخته گری‬ ‫در استان تهران چگونه است؟‬ ‫صنعت ریخته گری ک��ه جزئی از صنایع‬ ‫فلزی اس��ت‪ ،‬از صنای��ع پر اهمیت بوده که‬ ‫از نظر تعداد و از نظر اش��تغال رتبه نخست‬ ‫را در بی��ن صنایع اس��تان ته��ران به خود‬ ‫اختص��اص داده و ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان تهران و معاون��ت صنایع‬ ‫کوچک در تالش اس��ت ب��ا ارائه خدمات و‬ ‫حمایت ه��ای الزم به حمایت از این صنایع‬ ‫و رفع مشکالت انان بپردازد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر در محدوده ش��هرک ها و‬ ‫ناحیه های صنعتی اس��تان ته��ران حدود‬ ‫‪ 500‬واح��د صنعتی ریخته گری فعال بوده‬ ‫و در کل استان تهران در حدود ‪ 800‬واحد‬ ‫صنعتی فعال است‪ .‬این واحدهای صنعتی‬ ‫و تولیدی برای حدود ‪ 6‬هزار نفر اش��تغال‬ ‫ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین مشکل صنعت ریخته گری‬ ‫اس�تان تهران چیس�ت و برای رفع ان‬ ‫چه اقداماتی انجام داده اید؟‬ ‫ از سال گذشته تاکنون جلسات متعددی با‬ ‫صنف ریخته گران و فعاالن این حوزه برگزار‬ ‫ش��د که تامین س��وخت مهم ترین مشکل‬ ‫مطرح ش��ده بود‪ .‬به دلیل محدودیت هایی‬ ‫که در تامین س��وخت مایع وج��ود دارد و‬ ‫مسائل زیست محیطی اس��تفاده از ان نیاز‬ ‫اس��ت که توجه ویژه ای به این بخش شود‪.‬‬ ‫بنابراین دو راهکار در بحث تامین س��وخت‬ ‫پیش��نهاد ش��د؛ یکی تغییر کوره های نفتی‬ ‫ب��ه گازی و راهکار دوم تجهی��ز واحدها به‬ ‫کوره های القایی است اما این راهکار هزینه‬ ‫بس��یار باالیی برای کارگاه ه��ا و واحدهای‬ ‫صنعتی دارد و تامین ان برای تمام واحدها‬ ‫مقدور نیس��ت‪ .‬در حالی که تغییر سیستم‬ ‫نفت��ی به گازی اس��ان تر اس��ت و می تواند‬ ‫گروه بیشتری را شامل ش��ود‪ .‬کوره القایی‬ ‫را برخی از خبرگان این صنعت نیز مفید و‬ ‫هزینه ان را توجیه پذیر نداستند‪ .‬با اقدامات‬ ‫انجام ش��ده تعامل مناس��بی با تش��کل ها و‬ ‫نهاد ه��ای مرتبط ب��ا صنع��ت ریخته گری‬ ‫برقرار ش��ده اس��ت تا با نگاه علمی به این‬ ‫مس��ئله بپردازند و با رویک��ردی علمی در‬ ‫تغییر سیس��تم س��وخت مش��ارکت داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫€ €از تجربی�ات پیشکس�وتان ای�ن‬ ‫صنعت استفاده کرده اید؟‬ ‫ام��کان این را فراهم کردی��م تا صاحبان‬ ‫صنعت ک��ه خبرگان این صنعت هس��تند‬ ‫و امادگ��ی ارائه خدمات مش��اوره را دارند‪،‬‬ ‫در قال��ب انجم��ن علم��ی ریخته گ��ران یا‬ ‫اس��تادان دانش��گاه در مراک��ز خدم��ات‬ ‫بو کار اس��تقرار پیدا کنند و‬ ‫فناوری کس�� ‬ ‫خدم��ات مش��اوره را ب��ه مراجعه کنندگان‬ ‫ارائه دهند‪ .‬البته پیش��نهاد ش��د تا مطالعه‬ ‫دقیق��ی در واحده��ای ریخته گری ش��ده‬ ‫و امکان س��نجی ش��ود که گاز س��وز شدن‬ ‫واحده��ای ریخته گ��ری موج��ب تغییر در‬ ‫کیفیت محصوالت انها نباشد‪.‬‬ ‫€ €ایا تس�هیالت خاصی ب�رای تغییر‬ ‫سیس�تم س�وخت ریخته گران در نظر‬ ‫گرفته اید؟‬ ‫اولوی��ت اختصاص تس��هیالت از س��ال‬ ‫گذش��ته با واحده��ای ریخته گ��ری بود تا‬ ‫بتوانند کوره های القای��ی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫البت��ه واحد صنعتی باید ش��امل ش��رایط‬ ‫بانک��ی و قوانین اعتباری از جمله داش��تن‬ ‫صورت های مالی ش��فاف‪ ،‬نداش��تن معوقه‬ ‫بانک��ی و بدهی بانکی و‪ ...‬باش��د تا بتوانند‬ ‫تسهیالت را دریافت کرده و استفاده کنند‪.‬‬ ‫از انجایی که تغییرات سیس��تم سوخت‬ ‫صنای��ع ریخته گ��ری از نفت��ی ب��ه گازی‬ ‫هزینه های��ی را ب��ر واحده��ای صنعت��ی‬ ‫تحمیل می کند‪ ،‬پیش��نهاد شده در تجهیز‬ ‫کارگاه ه��ا تخفیفاتی در نظر گرفته ش��ود‬ ‫و ش��رایط اقس��اطی برای انها ایجاد شود‬ ‫چراکه واحدهای تولیدی و صنعتی اکنون‬ ‫با مش��کل نقدینگی و مناب��ع مالی مواجه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫انتخاب پیمانکار برای استفاده از خدمات‬ ‫ان در اختی��ار واحدهای صنعتی اس��ت و‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫نقش و دخالتی در تعیین پیمانکار ندارد اما‬ ‫از واحدهای صنعتی برای ارتقا و نوس��ازی‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت حمایت می کند‪.‬‬ ‫واحده��ای متقاض��ی دریافت تس��هیالت‬ ‫ب��رای خرید کوره القایی نی��ز به بانک های‬ ‫عامل معرفی می ش��وند اما بر اساس ضوابط‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬فروش��ندگان تجهی��زات م��ورد‬ ‫بررسی قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫€ €برای توانمند س�ازی فعاالن صنعت‬ ‫ریخته گ�ری چ�ه اقدامات�ی انج�ام‬ ‫داده اید؟‬ ‫در حوزه صنایع کوچک‪ ،‬توانمندس��ازی‬ ‫واحده��ای صنعتی در اولوی��ت قرار دارد و‬ ‫در قالب مقوله های متفاوتی نظیر توس��عه‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬بازارهای فروش‪ ،‬فناوری و‪...‬‬ ‫پیگیری می شود‪ .‬فعاالن صنعت ریخته گری‬ ‫نبای��د تنه��ا ب��ه بازارهای داخلی وابس��ته‬ ‫باش��ند و در قالب برنامه های اموزش��ی و‬ ‫ایج��اد ارتباط بین صنایع کوچک و صنایع‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬حضور در نمایش��گاه ها و ارتباط با‬ ‫صنایع ب��زرگ و اج��رای طرح هایی مانند‬ ‫طرح پیمان��کاری فرعی صنایع ریخته گری‬ ‫می توانند فعالیت های خود را توسعه دهند‬ ‫و اعتق��اد داریم مش��کالت نقدینگی انها با‬ ‫این راهکار مرتفع می شود‪.‬‬ ‫€ €در توس�عه فعالیت های ریخته گری‬ ‫چه راهکاری در پیش گرفته اید؟‬ ‫در ح��وزه صنای��ع فل��زی به وی��ژه‬ ‫ماش��ین کاری ارتباطی بین صنایع دفاع و‬ ‫واحدهای صنعتی داخل ش��هرک ها برقرار‬ ‫ش��ده اس��ت ‪ .‬تورهای صنعتی با مشارکت‬ ‫واحده��ای صنعت��ی کوچ��ک در بازدید از‬ ‫واحدهای صنعتی بزرگ برگزار می شود که‬ ‫در قالب این تورها صاحبان صنایع کوچک‬ ‫می توانند خدمات خ��ود را معرفی کنند یا‬ ‫قرارداد های کاری و همکاری های مشترک‬ ‫با صاحبان صنایع بزرگ داشته باشند‪.‬‬ ‫در حوزه نمایش��گاهی نی��ز محدودیتی‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬برنام��ه حمای��ت از حضور‬ ‫واحدهای صنعتی در نمایشگاه های داخلی‬ ‫و خارجی وجود دارد‪ .‬برنامه نمایشگاه های‬ ‫مرتبط اطالع رس��انی می ش��ود و براساس‬ ‫دستورالعمل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان تهران‪ ،‬متقاضیان در صورت مراجعه‬ ‫با ارائ��ه اس��ناد از کمک هزینه ها برخوردار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫€ €ایا خوش�ه صنعتی ریخته گری در‬ ‫استان تهران وجود دارد؟‬ ‫خوش��ه صنعت��ی در ح��وزه ریخته گری‬ ‫وجود ندارد اما یکی از برنامه هایی که انجام‬ ‫شده‪ ،‬طرح به روز رسانی نقشه خوشه استان‬ ‫تهران اس��ت که اگر صنایع ریخته گری در‬ ‫اولویت های توس��عه در قال��ب برنامه های‬ ‫خوش��ه صنعتی قرار گیرد‪ ،‬مجاز هس��تیم‬ ‫برنامه ها را از طریق امکان س��نجی خوش��ه‬ ‫پیگیری و در صورت پاسخ مثبت مطالعات‬ ‫امکان س��نجی اقدام��ات الزم در توس��عه‬ ‫خوشه صنعت ریخته گری را انجام دهیم‪.‬‬ ‫€ €استقبال فعاالن صنعت ریخته گری از‬ ‫اقدامات انجام شده چگونه بوده است؟‬ ‫خوش��بختانه ارتب��اط و تعام��ل خوبی با‬ ‫تش��کل ها و نهاد های مرتب��ط با این صنف‬ ‫برقرار شده اس��ت‪ ،‬از سال گذشته بیش از‬ ‫‪ 10‬جلس��ه با فعاالن این حوزه برگزار شده‬ ‫و همایشی برگزار شد‪ .‬برنامه های اموزشی‬ ‫و ش��رکت در نمایشگاه ها نیز در حال تهیه‬ ‫است که نشان از استقبال فعاالن این حوزه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫احیای واحدهای راکد‪ ،‬اولویت اصلی در بخش صنعت‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اذربایج��ان غربی ب��ا بیان اینکه شهرس��تان میاندواب‬ ‫قابلیت عنوان قطب صادراتی منطقه را داراست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫احیای واحدهای راکد و غیرفع��ال اولویت اصلی ما در‬ ‫بخش صنعت است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اذربایجان غربی‪ ،‬جعفر صادق اسکندری‬ ‫با بیان اینکه س��هم استان از تولید ناخالص داخلی ‪1/2‬‬ ‫درصد است‪ ،‬ضمن تاکید بر تسهیل فضای کسب وکار‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و تولید افزود‪ :‬ارتقای جایگاه استان در‬ ‫بخش ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا رویکرد اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬توجه ب��ه نقش صنایع دانش بنیان و رش��د‬ ‫بهره وری از دیگر برنامه های ما است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به وضعی��ت بخش صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در میاندواب‪ ،‬گفت‪ :‬در این شهرس��تان ‪250‬‬ ‫واحد تولیدی بر اس��اس ص��دور پروانه فعالیت دارند که‬ ‫‪5/8‬درصد از س��هم اس��تان را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��کندری ب��ا بی��ان اینک��ه ‪150‬ط��رح صنعتی در‬ ‫میان��دواب هنوز ب��ه مرحله تولید نرس��یده اند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این میزان نیز ‪ 9‬درصد از کل واحدهای اس��تان‬ ‫را شامل می شود که پیش بینی می کنیم با بهره برداری‬ ‫بسیج تمام امکانات مازندران در اجرای طرح کیفی سازی نان‬ ‫‪ :‬اس��تاندار مازن��دران گف��ت‪ :‬در‬ ‫س��ال جاری نانوایی ه��ای اس��تان بای��د‬ ‫بازسازی و نوسازی شوند‪.‬‬ ‫ربیع فالح جلودار در نخس��تین جلس��ه‬ ‫کارگروه خری��د تضمینی گندم اس��تان‬ ‫مازن��دران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫مازندران به عنوان نمونه ازمایشی ارتقای‬ ‫کیفیت نان در س��طح کش��ور انتخاب شده است‪ ،‬باید‬ ‫بانک ها کمک کنند تا تس��هیالت الزم برای بهس��ازی‬ ‫فضای محیطی و دس��تگاه های تولید نان به واحدهای‬ ‫خبازی ارائه شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬لب��اس متحد الش��کل‪ ،‬بهداش��ت فردی و‬ ‫محیطی و اموزش نانوایان در ارتقای کیفیت نان مهم‬ ‫است و باید به جد دنبال شود‪.‬‬ ‫فالح با اش��اره به اینکه گندم مازندران از کیفی ترین‬ ‫گندم های ایران اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬امیدوارم اجرای‬ ‫طرح ازمایشی کیفی سازی نان مازندران‬ ‫ی��ک م��دل و الگوی مطلوب برای س��ایر‬ ‫استان های کشور باشد‪.‬‬ ‫استاندار مازندران‪ ،‬با اشاره به عزم دولت‬ ‫در خرید تضمینی گندم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫نان ب��ا کیفیت مطلوب به مردم اس��تان‪،‬‬ ‫مسافران و گردشگران ارائه شود‪.‬‬ ‫وی به طرح رتبه بندی واحدهای نانوایی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت بهداشت نانوایی ها‪ ،‬وضعیت ماشین االت‬ ‫و لوازم نانوایی ها‪ ،‬امکانات ذخیره سازی و نگهداری ارد‪،‬‬ ‫مهارت ش��غلی و کیفیت نان از مهم ترین شاخص های‬ ‫ارزیاب��ی واحدهای نانوایی در ط��رح رتبه بندی کردن‬ ‫نانوایی های استان است‪.‬‬ ‫فالح در ادام��ه به اجرای س��امانه حمل یکپارچه و‬ ‫واحد ارد در استان تاکید کرد و گفت‪ :‬فرمانداران باید‬ ‫مقدمات الزم در پیاده سازی این طرح را تمهید کنند‪.‬‬ ‫از واحدهای صنعتی باقیمانده در اس��تان برای ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 600‬نفر اش��تغالزایی ش��ود‪ .‬وی به وجود ‪ 24‬معدن در‬ ‫میاندواب اشاره کرده و افزود‪ :‬این میزان‪ ،‬با اشتغالزایی‬ ‫‪ 3‬ه��زار نفر‪ 5 ،‬درصد از معادن کل اس��تان اس��ت که‬ ‫بیشتر نیز از نوع سنگ های تزئینی و ساختمانی است‪.‬‬ ‫اسکندری میاندواب را صاحب نشان (برند) در صنعت‬ ‫فرش و صنایع دس��تی عنوان کرد و گفت‪ :‬نبود سرمایه‬ ‫در گ��ردش کاف��ی از اصلی ترین مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی در استان است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اذربایجان‬ ‫غرب��ی با بی��ان اینکه می ت��وان میان��دواب را به قطب‬ ‫صادرات��ی منطق��ه تبدیل کرد‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫کشور عراق ‪ 70‬درصد از صادرات کل استان را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫اس��کندری با اش��اره ب��ه ایجاد دهکده لجس��تیک و‬ ‫شهرک صنعتی تخصصی صنایع پایین دست پتروشیمی‬ ‫در میاندواب‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عملی شدن این کار می تواند‬ ‫جهشی در توسعه و پیشرفت میاندواب باشد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪50‬هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی به اذربایجان شرقی‬ ‫ایرن�ا‪ :‬اس��تاندار اذربایج��ان ش��رقی‬ ‫گفت‪50:‬هزار میلی��ارد ریال اعتبار برای‬ ‫طرح های عمرانی و زیرس��اختی استان‬ ‫در سفر استانی رییس جمهوری و هیات‬ ‫همراه تصویب شد‪.‬‬ ‫اسماعیل جبارزاده با بیان اینکه سند‬ ‫تدبیر و توسعه اس��تان نتیجه مطالعات‬ ‫‪ 20‬ماه گذش��ته اس��ت‪ ،‬بر حرکت در چارچوب این‬ ‫برنامه علمی که به صورت واقع گرا تهیه ش��ده است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫استاندار اذربایجان ش��رقی با اشاره به اینکه سند‬ ‫تدبیر توس��عه اس��تان متناس��ب با ظرفیت های هر‬ ‫شهرستان و براساس هسته های کلیدی تدوین شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برنامه شش��م توسعه هم براساس‬ ‫هسته های کلیدی تنظیم می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توسعه نیازمند نگاه علمی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چند سال فقدان سازمان برنامه و‬ ‫بودجه با تالش و تقویت بدنه کارشناسی‬ ‫این سازمان جبران می شود‪.‬‬ ‫جب��ارزاده با اش��اره به دس��تاوردهای‬ ‫سفر هیات دولت به استان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اختصاص ‪15‬هزار میلیارد ریال‬ ‫برای پ��روژه بزرگراه تبریز‪ -‬بازرگان باید‬ ‫از سال اینده در بودجه ساالنه ردیف اعتباری خاصی‬ ‫برای این طرح تعریف شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه با توجه به اعتبار اختصاص‬ ‫یافته‪ ،‬مراحل زیرساختی طرح راه اهن میانه ‪ -‬تبریز‬ ‫تا پایان سال ‪ 1395‬به اتمام می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه خواسته رییس جمهوری بهره برداری از این‬ ‫طرح قبل از پایان دولت یازدهم اس��ت‪ ،‬مقرر ش��ده‬ ‫اس��ت از مح��ل فاینان��س اعتبار مورد نی��از مراحل‬ ‫روساختی طرح نیز تامین شود‪.‬‬ ‫اکسپو‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫‪25‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫جاذبه کشاورزی ایران‬ ‫در ایتالیا به خوبی معرفی شد‬ ‫اس��کندر زند‪ ،‬مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی از همراهان‬ ‫محمود حجتی در این س��فر اروپایی بود که وی نیز اکسپو‬ ‫‪ 2015‬میالن را فرصتی ب��زرگ برای حضور متفاوت ایران‬ ‫در عرصه ه��ای جهان��ی دانس��ت و گف��ت‪ :‬در بازدیدی که‬ ‫داش��تم متوجه پویایی و زیبایی فعالیت ها در س��ازه ایران‬ ‫ش��دم‪ .‬همکاران ما به خوبی توانس��ته اند بخ��ش عمده ای‬ ‫از جاذبه های کش��اورزی کش��ور را در این پاویون منعکس‬ ‫کنند‪ .‬اگرچه به ش��کل گس��ترده در جریان فعالیت کمیته‬ ‫کش��اورزی در اکس��پو ‪ 2015‬نبودم اما در مش��اهداتی که‬ ‫داش��تم فعالیت های انها را رضایت بخ��ش دیدم و به نظرم‬ ‫رسید که س��هم جمهوری اسالمی ایران در این گردهمایی‬ ‫صنعتی‪ ،‬بزرگ و قابل توجه است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی‪ :‬اکنون بهترین زمان برای اشاعه فرهنگ ایرانی است‬ ‫عبدالمه��دی بخش��نده‪ ،‬مع��اون‬ ‫برنامه ری��زی و اقتص��ادی وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی از دیگر مهمانان شناخته شده‬ ‫در پاویون ایران بود‪ .‬وی ضمن تش��ریح‬ ‫برنامه ه��ای وزیر جهاد کش��اورزی برای‬ ‫حضور چند روزه در ایتالیا درباره اکسپو‬ ‫گفت‪ :‬من به‬ ‫میالن به خبرن��گار‬ ‫هم��راه وزیر محترم جهاد کش��اورزی و‬ ‫هیات همراه ایش��ان که از مدیران ارشد‬ ‫این وزارتخانه هستند در اکسپو شرکت‬ ‫کردم‪ .‬درحاشیه بازدیدها‪ ،‬ضمن امضای‬ ‫منش��ور اکس��پو ‪ 2015‬میالن مالقاتی‬ ‫سازنده میان وزیر جهاد کشاورزی ایران‬ ‫و همتای ایشان در ایتالیا انجام شد که در‬ ‫ان نظرات مشترک و نکات مورد عالقه‬ ‫دو کش��ور در بحث تغذیه و کش��اورزی‬ ‫مورد گفت وگو قرار گرفت‪ .‬در این دیدار‬ ‫قرار ش��د که وزیر کش��اورزی ایتالیا در‬ ‫اینده س��فری به ایران داش��ته باش��د و‬ ‫بتوانیم کارگروه مشترکی را برای دنبال‬ ‫کردن مسائل فیمابین ایجاد کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫جهاد کش��اورزی همچنی��ن در روزهای‬ ‫اینده در کنفرانس دوس��االنه فائو که در‬ ‫عکس یادگاری زوج کره ای با سفره هفت سین‬ ‫گالری نمای��ش می دهیم‪ .‬یعنی در این نمایش��گرهای‬ ‫طوی��ل به ش��کل یکپارچ��ه تصاویر صنایع دس��تی را‬ ‫پخ��ش می کنیم‪ .‬فرش ایرانی هم اخرین ایتمی اس��ت‬ ‫که نمای��ش ان را احتماال به زودی اغاز خواهیم کرد و‬ ‫مطمئن هستم بسیار دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €گالب‪ ،‬زرش�ک و زعفران از جمله محصوالتی‬ ‫هس�تند که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند‪ .‬فکر‬ ‫می کنید پخش تصاویر مرب�وط به این محصوالت‬ ‫در فروش انها تاثیر داشته است؟‬ ‫بله‪ ،‬به ط��ور قطع! برای مثال در زم��ان پخش کلیپ‬ ‫مربوط ب��ه گالب گیری‪ ،‬همکاران م��ا در بخش تجاری‬ ‫عنوان کردند که فروش گالب ناب ایرانی و اس��انس گل‬ ‫محمدی رونق بیشتری گرفت‪ .‬درباره خاویار و پسته هم‬ ‫همین اتفاق رخ داد‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که بخش چند رس��انه ای در تمام‬ ‫زمینه ها تاثیرگذار است‪ .‬یکی از سخت ترین کارهای ما‬ ‫طراحی صفحه نمایش��گر عریضی است که در سرتاسر‬ ‫طبقه دوم گسترانیده شده و حدود ‪ ۱۶۰‬متر طول دارد‪.‬‬ ‫طراحی خاص ان و هماهنگ شدنش با معماری ایرانی‬ ‫و در نهای��ت همفکری گروه ه��ای محتوایی با گروه های‬ ‫اجرایی به واقع دش��وار بود‪ .‬ش��اید بی��ش از ‪ ۴۰‬نفر به‬ ‫نمایندگ��ی از گروه های مختلف با هم متحد ش��دند تا‬ ‫بتوانیم قطعات مختلف پازل چندرسانه ای را در کنار هم‬ ‫گذاش��ته و به این نتیجه واحد برسیم‪ .‬به نظرم بازخورد‬ ‫فعالیت چندرسانه ای در پاویون ایران‪ ،‬همانطوری شده‬ ‫که انتظارش را داش��تیم و هم مخاطبان و هم مسئوالن‬ ‫پاویون از برنامه های ما لذت می برند‪.‬‬ ‫یک��ی از اتفاق��ات خوبی که در روزه��ای اخیر افتاده‪،‬‬ ‫این اس��ت که‪ ،‬خیلی از مخاطبان ما عالقه مند هستند‬ ‫فیلم ه��ای به نمایش درام��ده در طبقه دوم را از بخش‬ ‫تج��اری در طبق��ه اول خریداری کنن��د‪ .‬بنابراین قصد‬ ‫داریم ب��ا هماهنگی مس��ئوالن پاویون ای��ن فیلم ها را‬ ‫در اختی��ار مخاطب��ان قرار دهیم‪ ،‬حال چ��ه به صورت‬ ‫تجاری یا به صورت اش��انتیون فرهنگی‪ .‬من به شخصه‬ ‫معتقد هستم که هرقدر در راستای شناساندن ایران به‬ ‫رم تشکیل می شود‪ ،‬شرکت می کنند‪.‬در‬ ‫بازدید از شهرک اکسپو ‪ 2015‬مفصل از‬ ‫پاویون ایران دیدار کردیم و شاهد تالش‬ ‫گسترده همکاران مان در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و سایر دستگاه ها بودیم‬ ‫که به خوبی موفق ش��ده اند گوشه ای از‬ ‫حضور هیات برگزار کننده اکسپو درسالن امفی تئاتر‬ ‫مخاطب��ان خارجی قدم برداریم‪ ،‬باز هم کم اس��ت‪ .‬هر‬ ‫مخاط��ب خارجی باید یک یادگاری فرهنگی با خودش‬ ‫از ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €ب�رای نمای�ش ایین ه�ای س�نتی در محتوای‬ ‫چندرسانه ای برنامه ای نداشتید؟‬ ‫خیر! با توجه به اینکه بحث اصلی اکس��پو‪ ،‬کشاورزی‬ ‫است بنابراین تمرکز ما هم بر این حوزه است‪ .‬موضوعاتی‬ ‫نظیر ایین های س��نتی بهتر اس��ت به عنوان بخش های‬ ‫جانبی مثال اجرای گروه های نمایشی یا موسیقی مطرح‬ ‫باش��د‪ .‬معتقد هس��تم که یکی از دالیل موفقیت ما در‬ ‫اکس��پو توجه تمام و کمال به موضوعات اصلی و انجام‬ ‫یک کار تیمی هماهنگ براس��اس ان چیزی اس��ت که‬ ‫اقای اسفهبدی‪ ،‬رییس اکسپو و اقای طاهایی به عنوان‬ ‫مسئول بخش فرهنگ و هنر مد نظر دارند‪.‬‬ ‫€ €ش�ما کار روی محتوای چندرسانه ای را از چه‬ ‫زمانی شروع کردید؟‬ ‫اواخر اسفند ماه کارمان را کلید زدیم‪.‬‬ ‫€ €غیر از ای�ران کدام کش�ورها در بخش پخش‬ ‫فیلم و کلیپ های مختلف به خوبی فعال هستند؟‬ ‫من نخس��تین بار اس��ت که با موضوع اکس��پو به طور‬ ‫مس��تقیم درگیر می ش��وم‪ .‬البته قبال درباره ان مطالعه‬ ‫داش��تم و ب��ه ای��ن نتیج��ه رس��یدم که اکس��پو یک‬ ‫قدرت نمای��ی ارتیس��تی هم��راه با اه��داف اقتصادی و‬ ‫فرهنگی اس��ت‪ .‬در خیلی از جنبه های این اتفاق‪ ،‬بحث‬ ‫فرهنگ��ی بر مباحث اقتصادی غلب��ه دارد‪ .‬یعنی اگرچه‬ ‫نتیجه گیری تمام کش��ورها از این رویداد نمایش��گاهی‬ ‫تج��ارت و رویکردهای اقتصادی اس��ت اما همه انها در‬ ‫درجه اول موضوع فرهنگ را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫در بح��ث س��اخت محت��وای چندرس��انه ای‪ ،‬برخی‬ ‫کش��ورها فکر و ایده های خود را متناسب با شعار اصلی‬ ‫اکس��پو و البته با هزینه کم پرورش داده اند‪ .‬مثل برزیل‬ ‫و اتریش‪ .‬برخی کشورها س��عی کردند ایده های تازه را‬ ‫با موضوعات متنوع پیون��د بزنند و راهکارهای جدیدی‬ ‫برای اینده زمین ارائه بدهند مثل کره جنوبی‪ .‬البته در‬ ‫انتخاب بهترین ها‪ ،‬سلیقه هم دخیل بوده و ممکن است‬ ‫فرهنگ تغذی��ه مردم ایران را به نمایش‬ ‫بگذارند‪ .‬در کن��ار ان طراحی و نمایش‬ ‫جذاب��ی از محص��والت کش��اورزی در‬ ‫قالب فیلم و عکس داریم که گوش��ه ای‬ ‫از توانمندی ه��ای م��ا را در ای��ن عرصه‬ ‫نش��ان می ده��د‪ .‬به وی��ژه ان بخ��ش از‬ ‫کشاورزی کشورمان که در دنیا بی نظیر‬ ‫و منحصر به فرد است‪ ،‬مثل تولید گیاهان‬ ‫دارویی که ما در ای��ران انجام می دهیم‬ ‫یا تولید محصوالتی مانند پس��ته‪ ،‬خرما‬ ‫و‪ ...‬ک��ه کیفیت و کمی��ت انها منحصر‬ ‫به کشور ماس��ت‪ .‬امیدوار هستیم که تا‬ ‫پایان نمایشگاه افراد زیادی بتوانند از ان‬ ‫دیدن کنند‪ .‬به نظرم ب��ا توجه به اینکه‬ ‫در این گردهمایی کشورهای مختلفی از‬ ‫سراسر جهان حضور دارند‪ ،‬بهترین زمان‬ ‫برای اشاعه فرهنگ ایرانی است‪.‬‬ ‫نمایی از رستوران پاویون ایران‬ ‫مخاطبان مختلف از کشورهای دیگری خوش شان بیاید‪.‬‬ ‫€ €در خبرها امده بود ک�ه ایران به دلیل رعایت‬ ‫تم�ام پارامتره�ای اساس�ی و مربوط ب�ه موضوع‬ ‫اکس�پو در میان کشورهای برتر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ش�ما به عنوان یکی از افراد فعال در پاویون ایران‬ ‫چقدر در جریان این تاثیرگذاری قرار دارید؟‬ ‫درباره س��ازه ای��ران دو نکته مهم وج��ود دارد که در‬ ‫پاویون کش��ورهای دیگر وجود ندارد‪ .‬اول اینکه بازدید‬ ‫از بخش های مختلف این پاویون الزامی نیس��ت‪ .‬یعنی‬ ‫درپاویون بس��یاری از کش��ورها مثل مالزی‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬بالروس و‪ ...‬برای تماشای‬ ‫فیلم ها و محتوای چندرسانه ای اجبار وجود دارد و مردم‬ ‫با ورود به س��ازه مجبور هس��تند برای مدت زمان های‬ ‫مختلف وارد س��الن های ویژه شده و یک یا چند فیلم را‬ ‫از ابتدا تا انتها تماشا کنند‪ .‬اما چنین الزامی درباره ایران‬ ‫وج��ود ندارد و ما تماش��ای فیلم ه��ای خودمان را برای‬ ‫مخاطب ازاد گذاشته ایم‪ .‬اگر دوست نداشتند می توانند‬ ‫از این بخش به راحتی صرف نظر کنند‪.‬‬ ‫نکت��ه دوم محدودی��ت نداش��تن در زمین��ه ورود و‬ ‫خروج هاس��ت‪ .‬پاویون ایران به طور دقیق شبیه یک باغ‬ ‫طراحی شده و ورودی و خروجی به معنایی که در دیگر‬ ‫اجرای نمایش سنتی از سوی هنرمندان ایرانی در فضای باز‬ ‫س��ازه ها وجود دارد‪ ،‬برای ان تعریف نشده است‪ .‬انطور‬ ‫که هم��کاران می گفتند‪ ،‬مردم ایتالیا بع��د از بازدید از‬ ‫غرفه ما‪ ،‬بس��یار ابراز رضایت کردن��د که محدودیت در‬ ‫ورود و خروج ه��ا وج��ود ندارد و چرخ��ش مخاطب در‬ ‫هر قس��متی بدون عوامل بازدارن��ده اتفاق می افتد‪.‬نبود‬ ‫الزام برای تماش��ای بخش های مختلف پاویون و امکان‬ ‫ورود و خروج از چند قس��مت‪ ،‬باعث می ش��ود مخاطب‬ ‫در زم��ان کوتاه تری بتواند بازدید خ��ود را انجام بدهد و‬ ‫شما نمی بینید در مقابل پاویون ایران مردم صف ببندند‪.‬‬ ‫اما در ورودی بیش��تر سازه های دیگر صف های عریض و‬ ‫طویل ایجاد می شود‪ .‬در طول روز به طور میانگین حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬الی هزار نفر از این س��ازه بازدید می کنند و بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬نف��ر پای غذاهای مختلف ما می نش��ینند پس‬ ‫بای��د این حضور را به فال نیک بگیری��م و ان را مثبت‬ ‫ارزیابی کنیم‪.‬‬ ‫€ €در طبقه اول یک سالن مجزا برای نمایش فیلم‬ ‫دارید‪ .‬در ان قسمت چه اتفاقاتی رخ می دهد؟‬ ‫در س��الن طبقه اول بحث نمایش مستندها را داریم‪.‬‬ ‫این بخش در واقع س��الن ویژه ماست که در هر سانس‬ ‫گنجایش ح��دود ‪ ۴۵‬نف��ر را دارد‪ .‬مخاطبان می توانند‬ ‫برای تماش��ای برخی فیلم ها درباره جاذبه های طبیعی‬ ‫قشم‪ ،‬خلیج فارس‪ ،‬برخی مناظر طبیعی کرمان‪ ،‬گیالن‬ ‫و دیگر نقاط ایران‪ ،‬وارد ان شوند‪.‬‬ ‫€ €برخی مس�ئوالن خارج�ی اکس�پو از پاویون‬ ‫ایران بازدید کردند‪ .‬انها در زمینه نمایش محتوای‬ ‫چند رسانه ای ایران چه نظری داشتند؟‬ ‫گروه سازنده نمایشگر ‪ ۱۶۰‬متری ما در سازه‪ ،‬به طور‬ ‫دقیق همان تیمی اس��ت که فعالیت های سخت افزاری‬ ‫در پاویون ایتالیا را انجام داده است‪ .‬اقای جوزپه پرو‪ ،‬به‬ ‫عنوان مدیر شرکت بزرگ رسانه های دیجیتال از ساخت‬ ‫س��ازه و تعبیه ال ای دی ما ابراز شگفتی و اعتراف کرد‬ ‫که پیش از این‪ ،‬یک س��ازه منحنی با چنین پیچشی را‬ ‫اجرا نکرده بود‪ .‬وی همچنین افزود‪:‬جسارت ایرانی ها در‬ ‫طراحی این س��ازه و قرار دادن یک نمایش��گر به چنین‬ ‫بزرگی به واقع مثال زدنی است‪.‬‬ ‫€ €فعالیت ش�ما ت�ا پایان اکس�پو ادام�ه خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫خیر؛ ق��رارداد ما تا ‪ ۱۵‬خرداد ب��ود و اکنون به پایان‬ ‫رسیده است‪ .‬البته همچنان پشتیبانی را بر عهده داریم‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د اتفاق تازه ای در زمینه چند رسانه ای رخ‬ ‫دهد و فیل��م یا محتوای تازه ای اضافه ش��ود‪ ،‬ما به طور‬ ‫حتم همراه اعضای ان خواهیم بود‪ .‬واقعیت این اس��ت‬ ‫که ما ب��رای بخش های محتوایی خودمان تمام و کمال‬ ‫ب��ر ذوق و هنر ایرانی متکی بودیم و حتی برای طراحی‬ ‫بخش های گرافیکی نیز از همکاری خارجی ها اس��تفاده‬ ‫نکردی��م‪ .‬در مجم��وع فک��ر می کنم هم��کاری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با دو وزارتخان��ه دیگر یعنی‬ ‫جهاد کش��اورزی و ارشاد اسالمی بسیار خوب و سازنده‬ ‫ب��ود و باعث رقم خوردن یک اتفاق بزرگ و قابل تقدیر‬ ‫در ایتالیا شد‪.‬‬ ‫€ €در پایان لطف�ا همکارانی که در تولید و پخش‬ ‫محتوای چند رس�انه ای به ش�ما کم�ک کردند را‬ ‫معرفی کنید‪.‬‬ ‫م��ا یک تی��م ‪ ۶۰‬نفره را برای این ام��ر دور هم جمع‬ ‫کردی��م‪ .‬کار فیلم قن��ات و اس��یاب های ایرانی را دکتر‬ ‫رضایی��ان انج��ام دادن��د‪ .‬فیلم ه��ای دیدن��ی درباره‬ ‫جاذبه های طبیعی ایران از جمله قش��م‪ ،‬گیالن‪ ،‬کرمان‬ ‫و همچنی��ن کاری راج��ع ب��ه پیش��رفت های ایران در‬ ‫حوزه ه��ای نانو و فناوری های روز را اقای طباطبایی نژاد‬ ‫کار کردن��د‪ .‬همچنین کارگردانی و مدیریت بخش فیلم‬ ‫و مس��تندهای ما را اقای مسعود امینی تیرانی برعهده‬ ‫داش��تند‪ .‬مدیریت هنری کار در حوزه گرافیک را اقای‬ ‫محمد پرویزی انجام دادند‪ .‬تیم هشت نفره انیمیشن را‬ ‫اقای ذهاب رهبری می کنند و گویندگی کارها را خانم‬ ‫نگین کیانفر از هلند بر عهده دارند و محتواهای صوتی‬ ‫ما را به صورت دو زبانه اجرا می کنند‪ .‬از زنده یاد مهران‬ ‫دوس��تی هم ی��اد می کنم که قرار بود صدایش��ان را در‬ ‫تیزرها و انونس ها مورد استفاده قرار بدهیم اما به دلیل‬ ‫بیماری ایشان‪ ،‬این همکاری محقق نشد‪.‬‬ ‫عاطفه خسروی ‪ -‬اکسپو ‪(2015‬ایتالیا)‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫امضای تفاهم نامه تجارت ازاد‬ ‫چین و کره جنوبی‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سرانجام پس از ‪ 3‬س��ال مذاکرات مسئوالن چینی‬ ‫و ک��ره ای‪ ،‬تفاهم نامه تجارت ازاد میان دو کش��ور به‬ ‫امضا رس��ید‪ .‬به گزارش مهر به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫«ش��ینهوا»‪ ،‬چی��ن و ک��ره جنوب��ی به طور رس��می‬ ‫تفاهم نام��ه تجارت ازاد دو جانب��ه را برای به حرکت‬ ‫دراوردن موتور اقتصادی یکدیگ��ر امضا کردند‪ .‬وزیر‬ ‫بازرگانی چین و همتای کره ای وی تفاهم نامه تجارت‬ ‫ازاد را در «سئول» پایتخت کره جنوبی امضا کردند‪.‬‬ ‫این در حالی است که مقدمات مذاکرات تجارت ازاد‬ ‫میان دو کشور از ماه «می» سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی اغاز‬ ‫شده بود و سرانجام به توافق نهایی رسید‪.‬‬ ‫بر اساس این توافقنامه قرار است که سرمایه گذاری‬ ‫و روابط تجاری دوجانبه چین و کره جنوبی س��رعت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫رشد ارزش سهام اروپا‬ ‫در بازارهای جهانی‬ ‫در بازارهای اروپا‪ ،‬ش��اخص س��هام بخش��ی از بازار‬ ‫بورس لندن‪ ،‬با رش��د ‪0/32‬درصدی ب��ه ‪6950 /46‬‬ ‫واحد رس��ید‪ .‬به گزارش موج‪ ،‬ش��اخص س��هام یورو‬ ‫اس��تاکس ‪ 50‬که متعلق به ش��رکت های مس��تقر در‬ ‫منطقه یورو است و از سوی شرکت استاکس طراحی‬ ‫ش��ده‪ ،‬با افزایش ‪ 0/62‬درصدی به ‪ 3583 /82‬واحد‬ ‫رس��ید‪ .‬همچنین ش��اخص س��هام داکس المان در‬ ‫ب��ازار بورس فرانکفورت ب��ا افزایش ‪ 0/80‬درصدی به‬ ‫‪ 11419/62‬واحد رسید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬ش��اخص کاک ‪ 40‬ک��ه مهم ترین‬ ‫شاخص س��هام در فرانسه به شمار می رود‪ ،‬با افزایش‬ ‫‪ 0/59‬درصدی به‪ 5034/17‬واحد رسید‪ .‬این شاخص‬ ‫ب��ه عن��وان میانگی��ن موزون س��هام ‪ 40‬ش��رکت از‬ ‫بزرگترین ش��رکت های فعال در بازار بورس فرانس��ه‬ ‫است‪ .‬ش��اخص بورس اسپانیا «ایبکس‪ »35‬که معیار‬ ‫بورس مادرید اس��ت نی��ز با کاه��ش ‪ 0/03‬درصدی‬ ‫به‪11267/60‬واحد سقوط کرد‪.‬‬ ‫کاهش نرخ بیکاری در حوزه یورو‬ ‫ب��ه گ��زارش موج ب��ه نق��ل از «فینلندتایمز»‪ ،‬نرخ‬ ‫بی��کاری در ‪ 19‬کش��ور عضو حوزه ی��ورو در مقیاس‬ ‫فصل��ی در م��اه اوری��ل ‪11/1‬درصد به ثبت رس��یده‬ ‫که ‪0/1‬درصد کاهش را نس��بت به ماه مارس نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬این ش��اخص همچنین کاهش ‪0/6‬درصدی‬ ‫در مقایس��ه با دوره مش��ابه در س��ال ‪2014‬م داشته‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که نرخ بیکاری در ‪ 28‬کشور‬ ‫عض��و اتحادیه اروپا ‪9/7‬درص��د در ماه اوریل گزارش‬ ‫ش��ده که نش��ان از کاهش ‪0/6‬درصدی در مقایسه با‬ ‫سال گذش��ته دارد‪ .‬به گزارش «یورو استات» در ماه‬ ‫اوریل س��ال جاری ‪ 23‬میلیون و ‪ 504‬هزار زن و مرد‬ ‫در اتحادیه اروپا در این ماه اس��تخدام شده اند که ‪17‬‬ ‫میلیون و ‪ 846‬هزار نفر از انها در حوزه یورو بوده اند‪.‬‬ ‫ارزهای رایج جهانی‬ ‫در بازارهای اسیایی‬ ‫ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادالت ارز اسیایی در‬ ‫مقابل دالر امریکا با مقداری افزایش همراه شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش واحد مرک��زی خبر از ش��بکه تلویزیونی‬ ‫بلومبرگ‪ ،‬هر ی��ک دالر امریکا اکنون با ‪ 124/45‬ین‬ ‫ژاپن خرید و فروش می ش��ود که در مقایسه با ارزش‬ ‫گذشته ین ژاپن در مقابل دالر امریکا با ‪ 0/38‬درصد‬ ‫افزایش همراه بوده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که هر‬ ‫یک یورو با یک دالر و ‪7‬س��نت در بازارهای ارز خرید‬ ‫و فروش می شود که در مقایسه با گذشته ‪0/24‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫هر یک پوند انگلیس نیز با یک دالر و ‪ 66‬سنت در‬ ‫بازارهای جهانی مبادله می شود که در مقایسه با چند‬ ‫روز گذشته ‪ 0/36‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫نشست خبری رییس صندوق‬ ‫بین المللی پول‬ ‫با موضوع اقتصاد امریکا‬ ‫ریی��س صندوق بین المللی این��ده اقتصاد امریکا و‬ ‫وضعیت دالر را براساس براورد این صندوق شکننده‬ ‫توصیف ک��رد‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا وس��یما به‬ ‫نقل از ش��بکه تلویزیونی رویترز‪ ،‬کریس��تین الگارد‪،‬‬ ‫رییس صندوق بین المللی پول در نشستی خبری که‬ ‫با هدف تش��ریح وضعیت اقتصادی امریکا برگزار شد‪،‬‬ ‫پیش بینی رشد اقتصادی این کشور را در سال ‪2015‬‬ ‫م ‪ 2/5‬درصد اعالم کرد و گفت‪ :‬اقتصاد امریکا و دالر‪،‬‬ ‫پول ملی این کشور‪ ،‬وضعیت شکننده ای دارند‪ .‬الگارد‬ ‫با اش��اره به قیمت پایین نف��ت در بازارهای جهانی و‬ ‫ادامه روند کاهش��ی قیم��ت ان در اینده‪ ،‬پیش بینی‬ ‫کرد رشد اقتصادی در امریکا‪ ،‬که اقتصادی وابسته به‬ ‫نفت است‪ ،‬افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫تبعات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را بررسی می کند‬ ‫انگلیسی ها بر سر دوراهی ماندن یا رفتن‬ ‫زهره رجب نیا ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬خروج بریتانیا‬ ‫از اتحادیه اروپا موضوعی تکراری اس��ت که بارها‬ ‫از س��وی مقامات این کش��ور مطرح ش��ده اما در‬ ‫نهایت نتیجه مش��خصی حاصل نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این روند ادام��ه دار این روزها با پی��روزی دوباره‬ ‫«دیوی��د کامرون» نخس��ت وزی��ر محافظه کار‬ ‫این کش��ور به س��وژه روز اروپا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اتفاقی که از س��وی دو طی��ف «محافظه کار» که‬ ‫می��ل به جدایی دارند و «حزب کارگر» و «لیبرال‬ ‫دموکرات ه��ا» که ماندن را بر خ��روج از اتحادیه‬ ‫مقدم می دانند رهبری می شود اما انچه که اجازه‬ ‫نمی ده��د این موضوع به قطعیت برس��د‪ ،‬مزایا و‬ ‫اسیب هایی است که سیاست مداران بریتانیایی‬ ‫ب��رای رهایی از این س��رگردانی باید همزمان به‬ ‫ان بپردازند‪ .‬به زبانی دیگر مخالفان به زیان های‬ ‫ماندن در اتحادی��ه می پردازند و مخالفان منافع‬ ‫ناش��ی از ادامه عضوی��ت در اتحادیه اروپا را مورد‬ ‫توجه قرار می دهن��د‪ .‬واکاوی نظرات مخالفان و‬ ‫موافق��ان جدایی از اتحادیه اروپ��ا از چند جهت‬ ‫دارای اهمیت اس��ت در مرحله نخست باید توجه‬ ‫داش��ت این مخالفت ها ریشه در گذشته بریتانیا‬ ‫دارد و س��خن امروز نیس��ت‪ .‬بریتانی��ا از اغاز راه‬ ‫تش��کیل یک جمع اروپایی‪ ،‬ساز مخالف می زد و‬ ‫از رفت��ن زیر چتر یک جمعیت مش��ترک طفره‬ ‫می رف��ت‪ .‬این مخالف��ت به صراح��ت در گفتار‬ ‫سیاس��ت مداران ان روزهای انگلیس نیز مشهود‬ ‫ب��ود تا جایی که چرچیل در جایی اش��کارا گفته‬ ‫بود‪« :‬ما با اروپاییم‪ ،‬ولی نه بخشی از ان‪ .‬مجذوب‬ ‫ان هم نیستیم‪ .‬ما قصد درامیختن با یک سیستم‬ ‫فدرال اروپایی را نداریم‪».‬‬ ‫‹ ‹ترجی�ح مناف�ع مل�ی ب�ر اولویت ه�ای‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫محمد الس��تی‪ ،‬عضو هی��ات علمی دانش��گاه و‬ ‫کارشناس روابط بین الملل در گفت وگو با‬ ‫جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را این گونه تحلیل‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬سیاست مداران بریتانیایی به‬ ‫دفع��ات ثابت کرده ان��د‪ ،‬اولویت های ملی خود را‬ ‫بر سیاست های جمعی اتحادیه مقدم می دانند‪.‬‬ ‫هماهن��گ نبودن با دیگر دولت ه��ا و بها ندادن و‬ ‫اج��را نکردن برخی پیمان نامه ها و تبعیت نکردن‬ ‫از تصمیم��ات برلی��ن یا پاریس‪ ،‬نش��ان داده که‬ ‫انگلی��س به اندازه بقیه اعض��ا‪ ،‬دل نگران اتحادیه‬ ‫نیس��ت و همین امر روزبه روز بر دامنه اختالفات‬ ‫این کش��ور با دیگر همس��ایگانش می افزاید‪ .‬به‬ ‫اعتق��اد وی‪ ،‬خ��روج انگلی��س از اتحادی��ه اروپا‬ ‫می تواند این کش��ور را از شر بدهی های اقتصادی‬ ‫و چالش ه��ای حوزه یورو رهایی بخش��د و به این‬ ‫ترتیب این کش��ور می تواند از این پس با چاالکی‬ ‫بیشتری در عرصه روابط بین الملل حضور داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در این بین‪ ،‬بخ��ش قابل توجهی از مردم‬ ‫بریتانیا نی��ز خواهان لغو عضویت این کش��ور از‬ ‫اتحادیه اروپا هس��تند‪ ،‬اما حاال مخالفان جدایی‬ ‫از اتحادیه اروپا نیز با تکیه بر اس��تدالل های خود‬ ‫مدعی اند مردم این کشور تحت تاثیر گرایش ها و‬ ‫تبلیغات احزاب ملی گرا (مانند حزب اس��تقالل‬ ‫بریتانیا) چنین تمایلی پی��دا کرده اند‪ .‬این گروه‬ ‫بر ای��ن باورند ک��ه در صورت جدای��ی انگلیس‪،‬‬ ‫کش��ورهایی همچون المان‪ ،‬فرانسه یا ایتالیا که‬ ‫در س��ال های اخیر از رقبای اقتصادی و سیاسی‬ ‫به ش��مار می رفتن��د‪ ،‬و همیش��ه مانع��ی ب��رای‬ ‫اجرایی ش��دن راهبردهای انگلیس به حس��اب‬ ‫می امدند‪ ،‬به س��ادگی می توانند هدایت اتحادیه‬ ‫خوش بینی بانک جهانی به بهبود اقتصاد روسیه‬ ‫بانک جهانی در گزارشی از بهبود اقتصاد روسیه در سال جاری و اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از راشاتودی‪ ،‬بانک جهانی درگزارشی از خوش بینی بیشتر‬ ‫خود نس��بت به شرایط اقتصادی روس��یه در سال جاری میالدی و اینده خبر داد‪.‬‬ ‫بانک جهانی اعالم کرده که اقتصاد روس��یه رشد منفی کمتری را نسبت به میزان‬ ‫پیش بینی ها در س��ال جاری تجربه خواهد کرد و در سال ‪2016‬م این شاخص در‬ ‫روسیه مثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش اقتصاد روس��یه در س��ال ‪2015‬م منفی ‪2/7‬درصد رشد‬ ‫خواهد داش��ت که نس��بت به میزان پیش بینی ها ‪ 0/7‬درصد بهبود داش��ته است‪.‬‬ ‫اقتصاد روس��یه بر اس��اس اعالم بانک جهانی در س��ال ‪ 2016‬و ‪2017‬م رشد ‪2/5‬‬ ‫درصدی داش��ت‪ .‬این بانک پیش تر در گزارش خود در ماه اوریل رش��د اقتصادی‬ ‫منفی ‪ 3/8‬درصدی برای س��ال ‪2015‬م و ‪ 0/3‬درصدی برای سال ‪2016‬م را برای‬ ‫اقتصاد روسیه پیش بینی کرده بود‪.‬افزایش قیمت نفت در بازار جهانی که به تقویت‬ ‫ارزش روبل روس��یه منجر ش��ده ازجمله عواملی بوده که پیش بینی بانک جهانی‬ ‫نسبت به اینده اقتصادی روسیه را بهبود بخشیده است‪.‬‬ ‫را به دس��ت گرفته و از این طری��ق برقدرت خود‬ ‫در جامع��ه اروپایی بیفزایند‪ .‬البته این کار به ضرر‬ ‫بریتانیایی تمام می ش��ود ک��ه از تاثیرگذارترین‬ ‫بازیگران اروپا به شمار می رود و در عرصه تجارت‬ ‫و دیپلماس��ی‪ ،‬حرف های بس��یاری برای گفتن‬ ‫دارد‪ .‬ب�� ه دنبال چنین رویکردی‪ ،‬همه بازرگانان‪،‬‬ ‫کارخانه ها و ص��ادرات و تعامالت انگلیس که در‬ ‫ارتباط دو سویه با اتحادیه و اعضای ان قرار دارند‪،‬‬ ‫یا به حاشیه رانده خواهند شد یا به طور کلی حذف‬ ‫می شوند‪ .‬خروج انگلیس از اتحادیه اروپا درحالی‬ ‫از س��وی دیوید کامرون‪ ،‬نخست وزیر این کشور‬ ‫و اعض��ای حزب محافظه کار دنبال می ش��ود که‬ ‫محمد الستی‪ ،‬کارشناس روابط بین الملل و عضو‬ ‫هیات علمی دانش��گاه ازاد در این باره می گوید‪:‬‬ ‫تحلیل ها نش��ان می دهد این ایده هنوز نتوانسته‬ ‫اس��ت اکثریت اراء را به خود جذب کند و مطالب‬ ‫ارائه ش��ده به اندازه ای شفاف نیس��ت تا بتوانند‬ ‫افکار م��ردم را برای اصالح��ات مدنظر انگلیس‬ ‫قانع کند‪ .‬از س��وی دیگر امری��کا که از مهم ترین‬ ‫متحدان راهبردی انگلیس محس��وب می شود‪،‬‬ ‫منافع خود را در گرو انگلیس��ی می داند که عضو‬ ‫اتحادیه اروپا باش��د‪ .‬الس��تی اضافه می کند‪ :‬نگاه‬ ‫امری��کا به انگلی��س همواره مبتنی بر کش��وری‬ ‫اس��ت که عضوی از اتحادیه اروپا باش��د‪ .‬اگر این‬ ‫کش��ور از اتحادیه اروپا خارج شود‪ ،‬جایگاه ان در‬ ‫رواب��ط با امریکا تنزل یافت��ه و بنابراین منافع هر‬ ‫دو کش��ور در معرض اسیب خواهد بود‪ .‬این عضو‬ ‫هیات علمی دانش��گاه چشم انداز خروج انگلیس‬ ‫از اتحادیه اروپا و تاثیر ان بر روابط با امریکا را مورد‬ ‫تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در پاسخ به سوالی‬ ‫درباره اهمیت ادامه حض��ور انگلیس در اتحادیه‬ ‫اروپا می گوید‪ :‬خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این‬ ‫کشور را به یک قدرت متوسط همراه با اثرگذاری‬ ‫اندک تبدیل خواهد کرد‪ ،‬این امر برای انگلیس��ی‬ ‫که از قدیم داعیه ایفای نقش برجسته در سیاست‬ ‫جهانی را دارد رخداد مناس��بی تلقی نمی شود‪ .‬از‬ ‫انجای��ی که انگلیس نیز مانن��د امریکا و برخی از‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اروپایی از منابع کمی‬ ‫برخوردار است و بنابراین نمی تواند هژمونی خود‬ ‫را در عرصه جهانی حفظ کند باید درکنار دیگران‬ ‫و در قالب اتحادیه نقش پردازی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زوای�ای اقتص�ادی خ�روج انگلی�س از‬ ‫اتحادیه‬ ‫با این همه تحلیل گران روزنامه گاردین خروج‬ ‫انگلی��س از اتحادیه اروپا را از جنبه های مختلفی‬ ‫مانند اقتصاد‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬تجارت و مهاجرت مورد‬ ‫بررس��ی قرار داده و می گوین��د از نظر اقتصادی‪،‬‬ ‫خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موجب خواهد شد‬ ‫که تولید ناخالص داخلی این کشور ‪۲/۲۵‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کند چون میزان سرمایه گذاری های‬ ‫مس��تقیم خارج��ی کاهش می یاب��د‪ .‬همچنین‬ ‫پیش بینی شده که میزان درامدهای انگلیس به‬ ‫ان��دازه ‪ ۶/۳‬تا ‪ ۹/۵‬درصد تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫این کش��ور کاهش پیدا کند؛ به ط��ور تقریبی به‬ ‫اندازه ای که در بحران مالی جهانی در س��ال های‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ۲۰۰۹‬م ب��رای ای��ن کش��ور رخ داد‪.‬‬ ‫البته در س��ناریوهای خوش��بینانه نی��ز با اتکا به‬ ‫موافقتنامه ه��ای تج��ارت ازاد‪ ،‬کاهش درامدها‬ ‫تنه��ا می تواند به اندازه ‪۲/۲‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی باش��د‪ .‬تحلی��ل گاردین‪ ،‬تبع��ات خروج‬ ‫انگلیس از اتحادیه اروپا را برای این کشور همانند‬ ‫یک قمار ب��زرگ ارزیابی می کند و ادامه می دهد‬ ‫خ��روج انگلی��س از اتحادیه همچنی��ن تاثیرات‬ ‫وس��یعی روی تجارت این کشور با دیگر شرکای‬ ‫تجاری این کش��ور یعنی امری��کا‪ ،‬المان‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬ایرلند و چین‪ ،‬بر جای می گذارد‪ .‬برخی‬ ‫کس��انی که نگاه بدبینانه دارند‪ ،‬می گویند که این‬ ‫کشور در صورت خروج از اتحادیه اروپا بزرگترین‬ ‫ش��ریک تجاری خود را که اتحادیه اروپاس��ت‪ ،‬از‬ ‫دس��ت می دهد‪ .‬اما کس��انی که نگاه خوشبینانه‬ ‫اقتصاد افغانستان‬ ‫ضعیف و اسیب پذیر است‬ ‫پایگاه خبری انادولو با استناد به گزارش منتشرشده از‬ ‫سوی صندوق بین المللی پول ادعا کرد بیش از یک سال‬ ‫بالتکلیفی سیاسی و امنیتی همراه با مشکالتی در نظام‬ ‫مالی و بانکی‪ ،‬اقتصاد افغانستان را ضعیف و اسیب پذیر‬ ‫کرده اس��ت‪.‬به گ��زارش فارس به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫انادولو‪ ،‬روند افزایش رش��د اقتصادی در افغانستان پس‬ ‫از سرنگونی رژیم طالبان در سال ‪2001‬م سال گذشته‬ ‫ب��ه دنبال خ��روج نیروهای امریکایی و نخس��تین دوره‬ ‫واگذاری دموکراتیک قدرت در این کش��ور‪ ،‬کند ش��د‪.‬‬ ‫این پایگاه خبری با اس��تناد به گزارش تازه منتشرشده‬ ‫صن��دوق بین الملل��ی پول نوش��ت‪ :‬رش��د اقتصادی در‬ ‫افغانس��تان از ‪3/7‬درصد در سال ‪2013‬م به ‪1/5‬درصد‬ ‫در سال ‪2014‬م کاهش یافت‪.‬‬ ‫دارن��د‪ ،‬می گویند که انگلیس در صورت خروج از‬ ‫اتحادیه‪ ،‬نقش��ی مثل امریکا‪،‬چین‪ ،‬هند یا ژاپن را‬ ‫نسبت به اتحادیه اروپا دارا خواهد شد و به دروازه‬ ‫ورود به اتحادیه تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار رسیدن به جایگاه جهانی‬ ‫با این همه گاردین در ادامه به بررس��ی جایگاه‬ ‫جهانی انگلی��س پس از خ��روج از اتحادیه اروپا‬ ‫می پردازد و می نویس��د جای��گاه جهانی انگلیس‬ ‫در طول س��ال های اخیر کاهش یافته و با خروج‬ ‫این کشور از اتحادیه اروپا‪ ،‬بیش از این نیز ضعیف‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬انگلیس وقت��ی که بتوان��د تاثیر‬ ‫بیش��تری بر اتحادیه اروپا داشته باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫جای��گاه جهانی رفیع تری را نی��ز از ان خود کند‪.‬‬ ‫تخمین زده ش��ده که ارتب��اط هند با انگلیس در‬ ‫صورت خروج از اتحادیه تغییری نکند اما ارتباط‬ ‫انگلیس با چین ضعیف تر خواهد شد‪ .‬گفته شده‬ ‫ک��ه خروج انگلی��س از اتحادی��ه اروپا همچنین‬ ‫می توان��د روی مس��ئله مهاجرت به این کش��ور‬ ‫نیز تبع��ات منفی بر جای بگ��ذارد به طوری که‬ ‫ای��ن احتمال وجود دارد که تعداد کس��انی که از‬ ‫اروپ��ا برای کار به انگلیس می روند‪ ،‬پس از خروج‬ ‫این کش��ور کاه��ش یابد‪ .‬البته ایرلند ش��مالی و‬ ‫جمه��وری ایرلند‪ ،‬به عنوان درهای پش��تی این‬ ‫کش��ور برای ورود اعضای اتحادیه عمل خواهند‬ ‫کرد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬انگلیس تا دهه ‪ ۲۰۳۰‬م از نظر‬ ‫جمعیتی المان را پشت سر خواهد گذاشت‪ .‬این‬ ‫کش��ور یکی از ‪ 3‬کشور بزرگ اروپا در کنار المان‬ ‫و فرانس��ه است‪ .‬این کش��ور اگر از اتحادیه خارج‬ ‫شود‪ ،‬در کنار کشورهایی مثل نروژ و سوئیس قرار‬ ‫خواه��د گرفت اما نه مثل نروژ صادرکننده بزرگ‬ ‫انرژی اس��ت و نه مثل س��وئیس دارای موقعیت‬ ‫جغرافیایی و رابطه نزدیک با همسایگان است‪.‬‬ ‫به هرترتیب به نظر می رسد برگزاری یک همه‬ ‫پرس��ی در انگلیس می تواند تکلیف این کشور را‬ ‫برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا نهایی کند‪.‬‬ ‫تعداد بیکاران جهان‪۲۰۱‬میلیون نفر شد‬ ‫س��ازمان جهان��ی کار با تاکید ب��ر اینکه هر س��اله ‪ ۴۰‬میلیون نفر‬ ‫در کش��ورهای مختلف جهان وارد بازار کار ش��ده و متقاضی ش��غل‬ ‫می ش��وند‪،‬اعالم کرد‪ :‬تعداد بیکاران جهان با ‪ ۳۰‬میلیون نفر افزایش‬ ‫به ‪ ۲۰۱‬میلیون نفر رس��ید‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬س��ازمان جهانی کار در‬ ‫تازه ترین گزارش خود درب��اره صدوچهارمین اجالس جهانی کار که‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۶‬خردادماه س��ال جاری در مقر این س��ازمان در ش��هر ژنو‬ ‫س��وئیس برگزار می شود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬جهان نیازمند یک ابتکار جدید‬ ‫درباره اینده بازار کار است‪ .‬مدیر کل سازمان بین المللی کار با تاکید‬ ‫بر حضور بی��ش از ‪ ۴‬هزار نفر از نمایندگان کارگ��ران‪ ،‬کارفرمایان و‬ ‫دولت ها در این دوره از اجالس‪ ،‬گفت‪ :‬ما نیاز به تغییر نگاه بلندمدت‬ ‫نس��بت به کار داریم‪ .‬بر اس��اس اخرین گزارش ها چشم انداز جهانی‬ ‫اشتغال‪ ،‬تعداد بیکاران در جهان در سال ‪۲۰۱۴‬م به ‪ ۲۰۱‬میلیون نفر‬ ‫رس��ید که این تعداد‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬میلیون نفر باالتر از قبل از ش��روع‬ ‫بحران جهانی اقتصادی در سال ‪۲۰۰۸‬م بوده است‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫‪27‬‬ ‫کانادا مقصد جدید چین برای سرمایه گذاری معدنی‬ ‫کتایون ملکی – گ�روه معدن‪ :‬کاهش‬ ‫ذخایر معدن��ی و عیار انها باعث می ش��ود‬ ‫تا کش��ور ها در جس��ت وجوی ذخایر جدید‬ ‫باش��ند‪ .‬افزای��ش تقاضای م��واد معدنی در‬ ‫بازارهای جهانی منجر ش��د ت��ا معدنکاری‬ ‫پ��س از دری��ا و مناطق قطبی ب��ه فضا نیز‬ ‫کشیده ش��ود و کشورهای توس��عه یافته با‬ ‫دراختیارداش��تن فناوری ه��ای جدی��د در‬ ‫کرات دیگر به دنبال ذخایری از مواد معدنی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در این میان کش��ور چین با جمعیت باال‪،‬‬ ‫نیاز بیش��تری به مواد معدنی دارد از سویی‬ ‫دیگر این کشور به دنبال تصاحب بازار های‬ ‫منطقه و همچنین بازارهای جهانی اس��ت‬ ‫به طوری که در زمینه تولید فوالد توانس��ته‬ ‫در مقام نخست جهان قرار بگیرد‪ .‬اما ذخایر‬ ‫معدنی این کش��ور رو به کاهش و عیار انها‬ ‫در ح��ال افت اس��ت در نتیج��ه اگر چین‬ ‫همچن��ان به دنبال کس��ب بازارهای جدید‬ ‫باش��د باید ذخای��ری با عیار باال را کش��ف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع باعث ش��ده ت��ا چین به‬ ‫کش��ورهای معدنی دیگ��ر از جمله افریقای‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬کان��ادا و‪ ...‬وارد ش��ده و اقدام به‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش مع��دن در این‬ ‫کشورها کند‪.‬‬ ‫حال کان��ادا مقص��د جدید چی��ن برای‬ ‫توس��عه فعالیت های معدنی است به طوری‬ ‫ که ش��رکت های معدن��ی کانادایی «بریک‬ ‫هولد» و «ایوانهو ماینینگ» برای کمک به‬ ‫پیشرفت پروژه های شان در «پاپوا» گینه نو‬ ‫و جمهوری دموکراتیک کنگو‪ ،‬قراردادهای‬ ‫ش��راکت جداگانه ای را با ش��رکت معدنی‬ ‫چینی زیجین ماینینگ امضا کردند‪ .‬شرکت‬ ‫ایوانهو سال هاست برای پروژه های خود در‬ ‫کنگو به دنبال س��رمایه گذار است و حال با‬ ‫همکاری چینی ها‪ ،‬پروژه های این ش��رکت‬ ‫وارد ف��از جدی��دی از عملیات های معدنی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��رکت دولتی زیجین ک��ه تولیدکننده‬ ‫ب��زرگ طال‪ ،‬م��س و روی در چین اس��ت‪،‬‬ ‫همچنی��ن موافق��ت ک��رده ‪412‬میلی��ون‬ ‫دالر ب��رای ‪49/5‬درصد س��هم در ش��رکت‬ ‫کام��وا هلدین��گ بپردازد‪ .‬این ش��رکت که‬ ‫زیرمجموعه ایوانهو ماینینگ اس��ت‪ ،‬عمده‬ ‫س��هم در پ��روژه م��س کام��وا در اس��تان‬ ‫کاتانگای کنگو را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫ای��ن خبرها حاکی از ان اس��ت که چین‬ ‫در ح��ال اج��رای برنامه ه��ای جدی��د در‬ ‫فعالیت های معدنی خود اس��ت‪ .‬درواقع این‬ ‫کشور به دنبال اس��تفاده از ذخایر عظیم با‬ ‫عیار باالس��ت تا بتواند فعالیت های معدنی‬ ‫خود را بیش از پیش تقویت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ذخایر قطب شمال‬ ‫علی نجفی‪ ،‬مشاور سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات ای��ران در گفت وگو با‬ ‫درباره حضور چین در کانادا و ظرفیت های‬ ‫معدنکاری کانادا اظهار کرد‪ :‬کشور کانادا از‬ ‫نظر ذخایر معدنی جزو کش��ورهای معدنی‬ ‫دنیا به شمار می اید و ذخایر بسیاری از مواد‬ ‫معدن��ی را در اختی��ار دارد به همین دلیل‬ ‫ورود و س��رمایه گذاری چین در این کشور‬ ‫چندان دور از ذهن نبوده و قابل پیش بینی‬ ‫بود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬چین با در اختیار داشتن‬ ‫سرمایه و فناوری های روز دنیا توانسته جای‬ ‫خود را در کشورهای معدن خیز جهان برای‬ ‫انجام فعالیت های معدنی یا سرمایه گذاری‬ ‫باز کند‪.‬‬ ‫نیم نگاه‬ ‫علی اصغر جوکاریان‬ ‫کارشناس ایمیدرو‬ ‫هر چند محدودی��ت عمر معادن و تجدیدناپذیر‬ ‫بودن انها به عنوان یک اصل مسلم در تمام دنیا و از‬ ‫جمله چین پذیرفته شده است و ذخیره معادن چین‬ ‫هم مثل همه جای دنیا روزی به اتمام خواهد رسید‬ ‫ولی انچه امروز با عنوان سرمایه گذاری شرکت های‬ ‫چینی در معادن س��ایر کش��ورها به ویژه کشور های‬ ‫افریقایی مش��اهده می کنیم بیش��تر از انکه متاثر از‬ ‫البته در این میان کانادا نیز پذیرای ورود‬ ‫چین بوده زیرا چین س��رمایه‪ ،‬دانش فنی و‬ ‫نی��روی کار خوبی در اختی��ار دارد‪ .‬در واقع‬ ‫چین به دنبال پررنگ شدن حضور خود در‬ ‫کشورهای معدنی جهان است و پیش بینی‬ ‫می ش��ود این حض��ور در س��ال های اینده‬ ‫بسیار پررنگ تر از امروز باشد‪.‬‬ ‫نزدیک��ی کانادا به قطب ش��مال می تواند‬ ‫دلیل��ی دیگر ب��رای حضور چی��ن در این‬ ‫کش��ور باش��د تا بتواند از ذخایر موجود در‬ ‫این منطقه نیز اس��تفاده کند‪ .‬قطب شمال‬ ‫برخ�لاف قطب جنوب دارای مرزبندی های‬ ‫جغرافیای��ی ب��وده و مالکان ان مش��خص‬ ‫هس��تند در نتیجه فعالی��ت معدنی در این‬ ‫منطقه مانند قطب جنوب ازاد نخواهد بود‪.‬‬ ‫نجفی درباره این موض��وع نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫به اعتقاد من بیش��تر از انکه بحث مالکیت‬ ‫مطرح باش��د بحث استفاده از منابع موجود‬ ‫در منطقه قطب شمال مطرح است‪ .‬در واقع‬ ‫اگر شرایط برای اس��تفاده از ذخایر موجود‬ ‫در قطب فراهم باش��د چینی ه��ا نیز از این‬ ‫فرص��ت برای ورود به این منطقه اس��تفاده‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر در برنامه معدنی چین‬ ‫حضور چین و س��رمایه گذاری در کش��ور‬ ‫کان��ادا می توان��د واردات مواد معدنی از این‬ ‫کش��ور را افزای��ش دهد‪ .‬مش��اور س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی ایران‬ ‫درباره ای��ن موضوع اظهار کرد‪ :‬به طور کلی‬ ‫چین در سال های اخیر تغییرات اساسی در‬ ‫بخش معدن خود ایجاد ک��رده‪ ،‬این تغییر‬ ‫به دلیل کاهش ذخای��ر و عیار مواد معدنی‬ ‫بوده به همی��ن دلیل به دنبال اس��تفاده از‬ ‫ذخای��ر با عیار باال اس��ت‪ .‬در واقع منابعی با‬ ‫عیار پایین‪ ،‬ایده ال فناوری های ایجاد شده‬ ‫در کارخانه های این کش��ور نبوده در نتیجه‬ ‫به دنب��ال ذخایر جدید اس��ت‪ .‬در این میان‬ ‫ذخایر موجود در کان��ادا برای فعالیت های‬ ‫معدنی چین بس��یار مناسب بوده در نتیجه‬ ‫می تواند واردات مواد معدنی از این کشور را‬ ‫به چین افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بدون ش��ک با توجه به شرایط‬ ‫پیش امده در بخ��ش معدن چین همکاری‬ ‫این کشور با کانادا چندان دور از ذهن نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهایی برای معادن چین‬ ‫امی��د اصغ��ری‪ ،‬رییس دانش��کده معدن‬ ‫دانش��گاه تهران نیز درباره س��رمایه گذاری‬ ‫گفت‪ :‬کش��ور‬ ‫چی��ن در کان��ادا ب��ه‬ ‫چین س��رمایه بس��یاری در اختیار دارد به‬ ‫همین دلی��ل تمایل برای س��رمایه گذاری‬ ‫در کش��ورهای دیگر ایجاد شده و به سوی‬ ‫انها می رود‪ .‬ای��ن موضوع یکی از اصل های‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬البته ج��دا از این موضوع‬ ‫برخی مس��ائل مانند محدودیت های جدید‬ ‫نی��ز می تواند چین را به س��وی فعالیت در‬ ‫کش��ورهای دیگر سوق دهد‪ .‬اما بدون شک‬ ‫س��رمایه گذاری در کش��ورهای معدنی دنیا‬ ‫مانند کانادا می تواند دس��تاوردهای دیگری‬ ‫به غیر از سود اقتصادی برای چین به ارمغان‬ ‫اورد‪ .‬اصغری درباره ای��ن موضوع نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬س��رمایه گذاری در کشور معدن خیزی‬ ‫مانند کانادا که ش��رکت های معدنی بزرگی‬ ‫در اختی��ار دارد جری��ان اطالعات و دانش‬ ‫فن��ی معدنکاری را به س��وی چین می برد‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع ج��دای از بع��د اقتص��ادی‬ ‫منج��ر ب��ه انتق��ال دان��ش و فناوری های‬ ‫جدی��د معدنکاری با هزین��ه کمتر به چین‬ ‫می ش��ود‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی ک��ه‬ ‫شرکت های چینی و کانادایی در پروژه های‬ ‫معدن��ی در کن��ار یکدیگ��ر کار می کنن��د‬ ‫چینی ها با تجربه های معدنی این کش��ور و‬ ‫دانش فنی انها اش��نا می شوند و می توانند‬ ‫این فناوری و دانش را به کشور خود انتقال‬ ‫داده و با استفاده از ان معادن خود را مجهز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری معدنی چین‬ ‫کاهش ذخایر و عیار مواد معدنی باشد نشات گرفته‬ ‫از ش��ناخت دقیق و همه جانب��ه چینی ها از معادن‬ ‫با ارزش کش��ور های هدف و سیاست کاهش قیمت‬ ‫تمام شده مواد معدنی مورد نیاز صنایع چین است‪.‬‬ ‫چی��ن ب��ا بی��ش از ‪ 4300‬میلی��ارد دالر ذخای��ر‬ ‫ارزی‪ ،‬س��ال گذش��ته میالدی بیش از ‪700‬میلیارد‬ ‫دالر(تقریب��ا‪ 2‬برابر جی دی پ��ی افریقای جنوبی) به‬ ‫اقتص��اد خود اضافه کرده بنابراین چین با این حجم‬ ‫ذخایر ارزی‪،‬تحوالت اقتصادی دنیا از جمله معادن را‬ ‫تحت تاثیر خود قرار می دهد و می تواند در زمان های‬ ‫الزم از امکانات جهانی و اقتصاد بین الملل اس��تفاده‬ ‫کند ت��ا قیمت تمام ش��ده صنایع معدن��ی خود را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫چی��ن نخس��تین کش��ور تولید کنن��ده م��واد‬ ‫معدن��ی دنیاس��ت ام��ا در عی��ن ح��ال نخس��تین‬ ‫وارد کننده این مواد نیز محس��وب می ش��ود‪ ،‬چین‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری در معادن کش��ورهای افریقایی‬ ‫ب��ه دنب��ال بازارهای ب��ا دوام و ارزان م��واد معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫هر چند چین با این اقدام موجب رش��د اقتصادی‬ ‫این کش��ورها هم ش��ده و نمی توان منکر این نقش‬ ‫در رش��د اقتصادی کش��ور های افریقایی در س��ال‬ ‫‪2014‬م ش��د اما هدف اصلی چی��ن معادن بکر این‬ ‫کشورهاست‪.‬‬ ‫چی��ن ک��ه رش��د اقتص��ادی خ��ود را مره��ون‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی و تج��ارت خارج��ی خود‬ ‫می داند با اعمال سیاست های حمایتی از پروژه های‬ ‫معدنی در قالب کمک به صندوق های مشترک بین‬ ‫کشورهای غنی از معدن‪ ،‬انگیزه گرایش شرکت های‬ ‫چینی به سرمایه گذاری در معادن را دو چندان کرده‬ ‫که نمونه ان را در صندوق مش��ترک افریقا می توان‬ ‫دید که سهم چین در این صندوق بیش از ‪ 4‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫ترکیه خواهان سرمایه گذاری در معادن فروکروم ایران‬ ‫ یوکس��ل یلدیریم‪ ،‬مدیر عامل هلدینگ «یلدیریم» هفته گذشته‬ ‫در نشس��تی با رییس هیات عام��ل ایمیدرو گفت‪ :‬خرید کارخانه یا‬ ‫تولی��دات فروکروم ایران می تواند ش��روعی ب��رای همکاری های دو‬ ‫طرف باش��د‪.‬در حال حاضر کارخانه فروکروم سبزوار به عنوان تنها‬ ‫تولیدکننده این ماده معدنی‪ ،‬با اس��تفاده از معادن منطقه مشغول‬ ‫تولید است‪ .‬این کارخانه از ‪ 10‬سال پیش فعالیت خود را اغاز کرده‬ ‫اس��ت‪.‬به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران(ایمیدرو)‪،‬وی با بی��ان اینکه ترکیه در صنعت‬ ‫فروکروم رتبه چهارم جهان اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تاکنون عالوه بر‬ ‫ترکیه در روس��یه و قزاقستان فعالیت داش��ته ایم و اکنون برنامه ما‬ ‫حضور در بازار ایران است‪.‬‬ ‫یلدیریم با بیان اینکه اماده انعقاد قرارداد ‪ 10‬ساله با ایران در این‬ ‫بخش هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬خرید محصول تولیدی ایران یا خرید کارخانه‬ ‫و معادن مربوط ش��روع خوبی برای ما خواهد بود‪.‬وی در عین حال‬ ‫از عالقه مندی این شرکت برای همکاری در بخش پتاس و فسفات‪،‬‬ ‫کود ش��یمیایی و ماشین االت معدنی خبر داد و اظهار کرد‪ :‬درحال‬ ‫حاضر در این بخش در بازار کشورهای پرو ‪ ،‬مالت و پرتغال فعالیت‬ ‫داریم و اماده توس��عه بازار خود در ایران نیز هس��تیم‪.‬رییس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو نیز با استقبال از حضور سرمایه گذاران ترک در ایران‬ ‫گفت‪ :‬اماده مذاکره برای همکاری در بخش فروکروم هستیم‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان با ارائه ظرفیت های معدنی ایران برای توسعه به‬ ‫ویژه در بخش زغال سنگ گفت ‪ :‬با توجه به غنای ذخایر حوزه زغالی‬ ‫طب��س مایل به همکاری با ش��رکت های خارجی از جمله ترکیه ای‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫سازمان اب و فاضالب استان کرمانشاه‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫صنعت فوالد و الومینیوم هند‬ ‫خواهان مقابله با دامپینگ چین‬ ‫شرکت های داخلی فوالد و الومینیوم از دولت هند‬ ‫خواسته اند که از انان در برابر افزایش دامپینگ چین‬ ‫حفاظت کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایت کیتکو‪ ،‬چین در ح��ال حاضر‬ ‫س��االنه ‪ 1/16‬میلی��ارد تن فوالد تولی��د می کند که‬ ‫ظرفیت س��االنه ان ‪ 50‬درصد ظرفیت فوالد جهانی‬ ‫اس��ت اما چون فوالدسازان چینی با کاهش تقاضای‬ ‫داخلی مواجه هستند (به دلیل کندی رشد اقتصادی)‬ ‫به اجبار با قیمت ارزان ان را به خارج صادر می کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از فوالدس��ازان هندی مانند تاتااس��تیل‬ ‫و جی اس وی و همچنین ش��رکت الومینیوم س��ازی‬ ‫هیندالکو در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری با کاهش سود‬ ‫مواجه بودند‪ .‬انان نگران واردات ارزان از چین هستند‬ ‫چ��ون چینی ها ظرفیت م��ازاد خود را ب��ه بازارهای‬ ‫جهان��ی صادر می کنند‪ .‬دامپینگ ش��رایط رقابت در‬ ‫بازار داخلی را وخیم تر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه میزان افزای��ش واردات موجب‬ ‫نگرانی ش��ده‪ ،‬صنعت فوالد داخلی هند با ‪ 71‬درصد‬ ‫افزایش واردات محصوالت نهایی از چین‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن‬ ‫و روس��یه در سال ‪2015،2014‬م مواجه شده و حال‬ ‫انک��ه مصرف ظاهری ان فق��ط ‪3/1‬درصد در همین‬ ‫دوره افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن الومینیوم نیز از چین به داخل هند‬ ‫دامپ می ش��ود‪ .‬پیش بینی می ش��ود که رشد تولید‬ ‫ناخالص داخلی چین به کمتر از هند برس��د‪ .‬رش��د‬ ‫تولیدات صنعتی ان حتی اهسته تر خواهد بود‪.‬‬ ‫رویترز گزارش داد‬ ‫ایران به کمک تولیدکنندگان‬ ‫سنگ اهن می رود‬ ‫خبرگ��زاری رویترز ب��ه نقل از ی��ک مقام صنعتی‬ ‫گ��زارش داد؛ ای��ران ب��رای کم��ک ب��ه معدنچیان‬ ‫س��نگ اهن که از افت قیمت زیرفشار قرار گرفته اند‪،‬‬ ‫نرخ بهره مالکانه را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬مدیر امور بین الملل انجمن‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ اهن ایران در‬ ‫حاش��یه سمپوزیوم سنگ اهن متال بولتن در وین به‬ ‫رویترز گف��ت‪ :‬چند روز قبل دول��ت اعالم کرد بهره‬ ‫مالکانه را بین یک سوم تا نیمی کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫نرخ یادش��ده در حال حاضر حدود ‪ 220‬هزار ریال‬ ‫(‪8‬دالر) در ه��ر تن اس��ت و دولت این ن��رخ را بین‬ ‫یک س��وم تا نیمی برای معادن دولتی و خصوصی بر‬ ‫مبنای تک به تک کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی گفت‪ :‬ایران به دلیل کاهش قیمت‬ ‫نفت با کس��ری بودجه مواجه است اما دولت با وجود‬ ‫اینکه در م��ارس درصدد افزایش ن��رخ بهره مالکانه‬ ‫برای معادن س��نگ اهن خصوصی به ‪ 25‬درصد بود‪،‬‬ ‫ای��ن تصمیم را عملی نکرد با این همه معادن دولتی‬ ‫که به طور عمده ساالنه ‪ 45‬میلیون تن سنگ اهن را‬ ‫تولید می کنند تعرفه بیشتری می پردازند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬معادن خصوصی در ایران از‬ ‫کاهش چشمگیر قیمت س��نگ اهن اسیب شدیدی‬ ‫دیده ان��د و ح��دود نیم��ی از ‪ 11‬ت��ا ‪ 12‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت تولید انها در سال گذشته تعطیل شد‪.‬‬ ‫ای��ران چهارمین صادرکننده بزرگ س��نگ اهن به‬ ‫چین در سال گذشته بود که حدود ‪ 20‬میلیون تن به‬ ‫این کشور صادرات داشت با این همه جعفری طهرانی‬ ‫پیش بین��ی کرد فروش خارجی حتی بدون نرخ بهره‬ ‫مالکان��ه ‪ 25‬درصد‪ ،‬س��ال جاری ب��ه ‪ 12‬میلیون تن‬ ‫افزون می ش��ود‪.‬از سوی دیگر جعفری طهرانی اظهار‬ ‫کرد با توجه به تعطیلی بس��یاری از معادن خصوصی‬ ‫در س��ال گذش��ته‪ ،‬اگر قیمت در سطح کنونی یعنی‬ ‫‪ 60‬دالر در هر تن بماند‪ ،‬انتظار ندارد کش��ور ش��اهد‬ ‫تعطیلی معادن بیشتری در سال جاری باشد‪.‬‬ ‫قیمت سنگ اهن با عیار ‪ 62‬درصد در اوایل اوریل‬ ‫به رکورد پایین ‪46/70‬دالر در هر تن س��قوط کرد و‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ 60‬دالر است که رقابت را برای‬ ‫تولیدکنندگانی مانند ایران دشوار می کند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره ‪/16‬خ‪94/‬‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب اس��تان کرمانش��اه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نس��بت به خرید اقالم با مشخصات عنوان ش��ده در زیر اقدام نماید؛ لذا از کلیه‬ ‫شرکت های تولید کننده و فروشندگان در این زمینه دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 900‬متر دیوار پیش ساخته همراه پاشنه بتنی جهت شهر جوانرود‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬طرح های عمرانی‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ چاپ نوبت دوم حداکثر ‪ 10‬روز می باشد‪.‬‬ ‫محل دریافت و تحویل اسناد‪ :‬کرمانشاه‪ ،‬بلوار شهید مصطفی امامی‪ ،‬نرسیده به چهار راه گلستان‪ ،‬دفتر قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه‬ ‫میزان سپرده شرکت در مناقصه‪ 74000000 :‬ریال (هفتاد و چهار میلیون ریال)‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 08338254930 :‬دفتر قراردادها تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫ضمنا متقاضیان می توانند متن اگهی فوق را پس از چاپ نوبت دوم در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی‪ http:/iets.mporg.ir :‬مالحظه نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫صنعت طال ‪ 171‬میلیارد دالر‬ ‫به اقتصاد جهانی تزریق کرد‬ ‫بر اساس گزارش جدیدی که شورای جهانی طال‬ ‫با همکاری ش��رکت ماکسول اس��تامپ تهیه کرد‪،‬‬ ‫صنعت معدنکاری طال به طور مستقیم حدود ‪83/1‬‬ ‫میلی��ارد دالر در اقتصاد جهانی در س��ال ‪2013‬م‬ ‫مش��ارکت کرد و با در نظر گرفت��ن تاثیر اقتصادی‬ ‫غیرمس��تقیم‪ ،‬ای��ن رقم ب��ه ‪ 171/6‬میلی��ارد دالر‬ ‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بررسی تاثیر معدنکاری طالی‬ ‫تج��اری در ‪ 47‬کش��ور تولیدکنن��ده طال که بیش‬ ‫از ‪ 90‬درص��د از تولی��د ط�لای جهان را تش��کیل‬ ‫می دهند‪ ،‬نش��ان می دهد ش��رکت های معدنی طال‬ ‫با احتس��اب ارزش حاصل از خدمات پش��تیبانی و‬ ‫اش��تغال غیرمستقیم‪ 171 ،‬میلیارد دالر در اقتصاد‬ ‫جهانی در سال ‪2013‬م مشارکت کرده اند‪.‬‬ ‫شرکت های معدنی طال در سطح جهانی در سال‬ ‫‪2013‬م برای بیش از یک میلیون نفر شغل مستقیم‬ ‫و ب��رای بی��ش از ‪ 3‬میلیون نف��ر در نتیجه فعالیت‬ ‫تامین کنن��دگان این صنعت و خدمات پش��تیبانی‬ ‫اش��تغال ایج��اد کرده اند‪.‬ای��ن گزارش نش��ان داد‬ ‫شرکت های معدنی طال برای ایجاد سرمایه انسانی‬ ‫بومی و مهارت ها پیش��رفت خوبی حاصل کرده اند‪.‬‬ ‫در بیش��تر کشورهای تولیدکننده طال‪ ،‬بیش از ‪90‬‬ ‫درصد از کارمندان این صنعت‪ ،‬بومی هستند‪ .‬اگرچه‬ ‫مش��اغل معدنکاری طال به اندازه مش��اغل صنایع‬ ‫دیگ��ر فراوان نیس��تند‪ ،‬اما به دلیل دس��تمزدهای‬ ‫باالتر از حد متوسطی که به انها پرداخت می شود‪،‬‬ ‫ارزش باالیی دارند‪.‬بیش از ‪ 60‬درصد از کشورهایی‬ ‫ک��ه در این گزارش مورد بررس��ی ق��رار گرفته اند‪،‬‬ ‫کش��ورهای کم درامد با نیازهای توسعه اقتصادی و‬ ‫اجتماعی بودند‪ .‬با این همه این گزارش خاطرنشان‬ ‫کرده اس��ت که رشد مشارکت اقتصادی معدنکاری‬ ‫طال اغلب با بهبود وضعیت درامد کشورهای میزبان‬ ‫معدنکاران طال همراه می شود‪.‬همچنین ‪ 70‬درصد‬ ‫از ارزشی که شرکت های معدنی طال در یک اقتصاد‬ ‫توزیع می کنند‪ ،‬به پرداخت پول به تامین کنندگان‬ ‫و کارمن��دان بومی مربوط اس��ت‪ .‬به ش��کل جالب‬ ‫توجهی عم��ده درامدهای دولتی از معدنکاری طال‬ ‫از منابعی مانند مالیات بر درامد و مالیات ش��رکت‬ ‫به جای پول مربوط به مجوز و بهره مالکانه کس��ب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در گفت وگو با‬ ‫اعالم کرد‬ ‫مذاکرهبابانک هابرایکاهشسودتسهیالتبانکیبهمعدن‬ ‫مدیرعامل صندوق توسعه سرمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی با اش��اره به اینکه این صندوق برای فعالیت های‬ ‫معدنی تا سقف ‪ 5‬میلیارد تومان بیمه نامه صادر می کند‬ ‫گف��ت‪ :‬با معرف��ی این صندوق‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫بانک های صنعت و معدن‪ ،‬ملت‪ ،‬تجارت و رفاه به فعاالن‬ ‫معدنی تا س��قف ‪ 5‬میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت‬ ‫می کنند و این صندوق بازپرداخت تس��هیالت را بیمه‬ ‫کرده و ضامن می شود‪.‬‬ ‫محمد رضا شهاب الدین ش��همیرزادی با بیان اینکه‬ ‫ص��دور بیمه نامه تنها ‪ 2‬درصد کارمزد دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تس��هیالتی که با ضمانت صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫در اختیار بخش معدن و معدنکاران قرار می گیرد چند‬ ‫درصد کمتر از نرخ س��ود رایج برای تسهیالت بانکی و‬ ‫حدود ‪ 22‬درصد اس��ت با این حال همین نرخ نیز برای‬ ‫فعاالن معدنی به صرفه نیس��ت و ما درصدد کاهش نرخ‬ ‫سود تسهیالت هستیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬به همی��ن منظور صن��دوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری درصدد تامین س��رمایه مورد نیاز برای‬ ‫کاهش نرخ سود است که بخشی از ان می تواند از محل‬ ‫وجوه اداره ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تامین‬ ‫شود تا بتوانیم پرداخت تسهیالت با نرخ کمتر از سوی‬ ‫بانک ها را امکانپذیر کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در حال مذاک��ره برای تامین‬ ‫س��رمایه مورد نیاز هس��تیم‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬هنوز به طور‬ ‫مش��خص تصمی��م نگرفته ایم ک��ه کاهش ن��رخ بهره‬ ‫تسهیالت به چه میزان باشد اما بعد از رایزنی ها و کسب‬ ‫توافق وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت احتماال بین ‪ 2‬تا‬ ‫محبوبه ناطق ‪ -‬گروه معدن‪ :‬نرخ س�ود ‪22‬درصدی تسهیالت بانکی برای‬ ‫معدن�کاران و فعاالن این بخش مش�کالتی را ایجاد کرده اس�ت به همین‬ ‫دلی�ل صندوق بیمه س�رمایه گذاری فعالیت های معدن�ی به دنبال کاهش‬ ‫‪ 4‬درصد کمتر از نرخ فعلی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با مصوبه سال گذشته دولت مبنی بر‬ ‫اینکه این تس��هیالت در اختیار پیمانکاران دس��ت دوم‬ ‫مع��ادن نیز ق��رار گیرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در س��ال جاری بخش‬ ‫عمده ای از تس��هیالت صندوق به پیمانکاران اختصاص‬ ‫یافت‪ ،‬در س��ال گذشته ‪ 49‬بیمه نامه اکتشافی به ارزش‬ ‫‪ 10‬میلی��ارد تومان و ‪ 22‬بیمه نامه اعتباری بهره برداری‬ ‫به ارزش ‪ 203‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان صادر شد‬ ‫که ‪ 160‬میلی��ارد تومان ان به پیمان��کاران اختصاص‬ ‫یافت‪.‬محمد رض��ا ش��هاب الدی��ن ش��همیرزادی افزود‪:‬‬ ‫درمجموع ‪ 71‬بیمه نامه ب��ه ارزش ‪ 213‬میلیارد تومان‬ ‫صادر شده که بیشتر پیمانکاران بزرگ و عمده هستند‬ ‫و خود صاحب معدن نیستند اما فعالیت های استخراج‬ ‫معادن را بر عهده دارند که زیر پوش��ش سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی قرار دارند و به نوعی‬ ‫این س��ازمان فعالیت های انها و بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫بحران در صنعت زغال سنگ‬ ‫سال ‪2015‬م‪ ،‬سال شومی برای صنعت زغال سنگ خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خبری ماینینگ‪ ،‬پس از انکه قیمت زغال سنگ‬ ‫از اوج خود در س��ال ‪2011‬م س��قوط کرد‪ ،‬ای��ن صنعت با دوران‬ ‫س��ختی مواجه شد‪ .‬سال هاست که افزایش ظرفیت این صنعت به‬ ‫بازارهای ان ضربه زده و قیمت های ان را به کف رسانده است‪.‬‬ ‫با ش��روع س��ال ‪2014‬م اوض��اع ب��ازار اندکی تیره و تار ش��د‪.‬‬ ‫تحلیلگران خوش��بین امیدوار بودند که این شرایط موقتی خواهد‬ ‫بود و تصور می کردند که عرضه مازاد با افزایش تقاضا از بین خواهد‬ ‫رفت اما تقاضا انچنان که پیش بینی می شد‪ ،‬افزایش پیدا نکرد‪.‬‬ ‫امریکا در حال حاضر چندین س��ال است که زغال سنگ را کنار‬ ‫گذاش��ته و ب��ه دنب��ال گاز ارزان و طبیعی‪ ،‬ان��رژی تجدیدپذیر و‬ ‫کارامدی انرژی است‪.‬‬ ‫رش��د اقتصادی چین اندکی کاهش پیدا کرده اما تالش های این‬ ‫کش��ور برای کنترل الودگی‪ ،‬راهی طوالن��ی برای کاهش تقاضای‬ ‫زغال سنگ در پیش رو دارد‪.‬‬ ‫در حقیقت ش��اید چین در حال حاضر به باالترین سطح مصرف‬ ‫زغال س��نگ رسیده باشد و تصور اینکه این کشور در نظر داشت تا‬ ‫پایان س��ال ‪2020‬م به این هدف برسد وضعیت شگفت انگیزی را‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه بزرگترین مصرف کنندگان زغال سنگ در جهان‬ ‫سعی دارند خود را از این سوخت کثیف رها کنند به نظر می رسد‬ ‫جای اندکی مانور برای تولیدکنندگان ان بر جای مانده است‪.‬‬ ‫این صنعت در حال سقوط بنیادی است و سال ‪2015‬م می تواند‬ ‫سالی باشد که در ان تمام شرکت های زغال سنگ ورشکسته شوند‪.‬‬ ‫چین همچنان می خواهد از میزان مصرف زغال س��نگ خود بکاهد‬ ‫و توانسته در ماه های ژانویه تا اوریل سال جاری ‪ 8‬درصد نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته از میزان مصرف زغال سنگ خود بکاهد‬ ‫و تا حدی الودگی را کنترل کند‪.‬‬ ‫دفتر اس��تانداردهای کنترل الودگی جیوه از کارخانه ها خواسته‬ ‫برای کنترل الودگی هوا سیستم های خود را بازسازی کنند‪.‬‬ ‫ب��رای بعضی از کارخانه ها مدرنیزاس��یون معقوالن��ه و اقتصادی‬ ‫نیس��ت و تنها گزین��ه این کارخانه ه��ا تعطیلی اس��ت‪ .‬گروه های‬ ‫محیط زیس��ت خواهان تس��ریع این روند هس��تند و برخی از انان‬ ‫نی��ز علیه صاحبان کارخانه هایی که زغال س��نگ مصرف می کنند‪،‬‬ ‫چالش های حقوقی ایجادکرده اند‪.‬‬ ‫در بس��یاری از مناط��ق امریکا انرژی ه��ای تجدیدپذیر در حال‬ ‫حاضر ارزان تر از زغال س��نگ است‪ .‬سرعت تعطیلی این واحدها در‬ ‫س��ال های اینده افزایش خواهد یافت و قرار اس��ت با پیگیری این‬ ‫روند تا سال ‪2025‬م یک سوم این کارخانه ها تعطیل شوند‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه بس��یاری از ای��ن کارخانه ها قدیمی تر و کوچکتر بوده و با‬ ‫ظرفیت کامل به بهره برداری نمی رسند و برای صنعت زغال سنگ‬ ‫زیان اور هس��تند‪ .‬اگر از تعداد نیروگاه های زغالی کاس��ته شود از‬ ‫میزان تقاضا برای زغال سنگ کاسته خواهد شد که شرایط بر انها‬ ‫سخت تر می ش��ود‪ .‬نه تنها زغال س��نگ ارزش اقتصادی خود را از‬ ‫دست داده است بلکه ارزش معنوی خود را نیز از دست می دهد‪.‬‬ ‫در اوای��ل م��اه می کلیس��ای انگلی��س اعالم کرد ک��ه دیگر در‬ ‫بخش زغال س��نگ س��رمایه گذاری نخواهد ک��رد و در ‪ 27‬ماه می‬ ‫کمپین ضد سرمایه گذاری در زغال سنگ اعالم کرد که در نروژ به‬ ‫پیروزی بزرگتری دست یافته و ان اینکه دولت نروژ که بزرگترین‬ ‫سرمایه گذاری را در صنعت زغال سنگ به میزان ‪ 890‬میلیارد دالر‬ ‫انجام داده است‪ ،‬اعالم کرده که دیگر در بخش صنعت زغال سنگ‬ ‫س��رمایه گذاری نخواهد کرد‪ .‬در هر صورت این کشور ‪ 30‬درصد از‬ ‫درامدهای خود را از زغال س��نگ یا برق به دس��ت می اورد و ‪30‬‬ ‫درصد نیروگاه های ان زغالی هستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر شرکت های زغال سنگ در امریکا رو به ورشکستگی‬ ‫می روند و از ارزش سهام انان در بورس کاسته می شود‪.‬‬ ‫سود تسهیالت بانکی به معادن است تا نرخ سود تسهیالتی که با ضمانت‬ ‫این صندوق در اختیار بخش معدن و معدنکاران قرار می گیرد‪ ،‬چند درصد‬ ‫کمتر از نرخ سود رایج برای تسهیالت بانکی باشد‪.‬‬ ‫را ضمان��ت ک��رده اس��ت‪ .‬در صورتی ک��ه پیمانکاران‬ ‫نتوانن��د اقس��اط خ��ود را بپردازن��د م��ا از طریق این‬ ‫س��ازمان می توانیم برگرداندن وجوه بانکی را امکانپذیر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به اینکه‬ ‫بخ��ش معدن نس��بت به س��ایر بخش ه��ای تولیدی و‬ ‫اقتصادی کشور از وضعیت مناسب تری برخوردار بوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا این حال رکود حاکم بر س��ال ‪ 92‬و ‪ 93‬این‬ ‫بخش را تحت تاثیر قرار داد و موجب ش��د اس��تنکاف‬ ‫برخی از معادن نسبت به بازپرداخت اقساط بانکی انها‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬س��عی ما این است که به انها کمک‬ ‫کنیم تا اقساط ش��ان را بپردازند ی��ا از طریق مذاکره با‬ ‫بانک ه��ای تس��هیالت ده‪ ،‬از انه��ا تا یک س��ال مهلت‬ ‫بگیریم‪ .‬ضم��ن اینکه بانک ها این اختی��ار را دارند که‬ ‫مهلت بیشتری به تسهیالت گیرندگان معدنی بدهند‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��هاب الدین ش��همیرزادی در پاس��خ به‬ ‫این س��وال که در صورت ناتوانی در پرداخت اقساط با‬ ‫تسهیالت گیرندگان چه برخوردی می شود؟ گفت‪ :‬ابتدا‬ ‫س��عی می کنی��م از طریق تعامل مش��کل را حل کنیم‬ ‫ک��ه معموال ‪ 60‬درصد کس��انی که از پرداخت اقس��اط‬ ‫استنکاف کرده اند‪ ،‬مشکل شان حل می شود ولی درباره‬ ‫‪ 40‬درص��د دیگر ناچار به برخورد حقوقی می ش��ویم و‬ ‫پروان��ه معدن به ن��ام «صندوق بیمه س��رمایه گذاری»‬ ‫می ش��ود و صندوق نیز معادن را به مزایده می گذارد و‬ ‫ماشین االت موجود در معادن برای رد دیون به بانک ها‬ ‫مصادره می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬س��ال گذشته پروانه‬ ‫بهره ب��رداری بیش از ‪ 30‬معدن به صندوق انتقال یافت‬ ‫که به طور عمده معادن س��نگ الش��ه‪ ،‬ش��ن و ماسه و‬ ‫س��نگ های تزئینی بودن��د که بیش��ترین لطمه را این‬ ‫معادن از رکود در ساخت وسازها دیدند‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫راهکار های توسعه صادرات صنایع غذایی کشور مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫ایران‪ ،‬قطب موادغذایی منطقه با سرمایه گذاری خارجی‬ ‫محمدحسن س�یدزاده – گروه صنعت‪:‬‬ ‫هفته گذشته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حاش��یه بازدی��د از نمایش��گاه صنای��ع‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬مواد غذایی و صنایع وابسته از‬ ‫تولی��دات و صادرات مواد غذایی کش��ور به‬ ‫اروپ��ا تقدیر و با دع��وت از ایرانیان خارج از‬ ‫ی خارجی به شکل‬ ‫کشور بر ورود سرمایه ها ‬ ‫مستقیم یا با مشارکت واحدهای موجود در‬ ‫داخل کش��ور تاکید کرد تا تولید و صادرات‬ ‫در اولویت اول کش��ور قرار گیرد‪ .‬از انجایی‬ ‫که گس��ترش ص��ادرات غیرنفت��ی یکی از‬ ‫سیاست های اقتصادی کشور به ویژه دولت‬ ‫یازدهم است با توجه به وجود ظرفیت های‬ ‫گس��ترده در صنایع مواد غذایی کشور‪ ،‬این‬ ‫صنع��ت می تواند نقش پررنگ��ی در اجرایی‬ ‫شدن این سیاست داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬تسریع کننده‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫‹ ‹هدفگ�ذاری ص�ادرات ‪ ۳‬میلی�ارد‬ ‫دالری در صنایع غذایی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬ارزش صادرات مواد غذایی‬ ‫کش��ور به حدود ‪ ۲/۳‬میلیارد دالر رسید اما‬ ‫براساس گفته مدیرکل دفتر صنایع غذایی‪،‬‬ ‫دارویی و بهداش��تی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بای��د ارزش صادرات مواد غذایی در‬ ‫س��ال جاری به ‪ ۳‬میلیارد دالر برس��د و این‬ ‫میزان هدفگذاری برای صادرات در صنعت‬ ‫غذایی کشور است‪.‬‬ ‫شیرینی و ش��کالت به ارزش ‪ ۵۴۳‬میلیون‬ ‫دالر در رتب��ه دوم و زعفران به ارزش ‪۲۲۶‬‬ ‫میلی��ون دالر در رتب��ه س��وم محص��والت‬ ‫صادراتی قرار دارد‪.‬‬ ‫به گفته صادقی نیارکی ‪ ،‬رب گوجه فرنگی‬ ‫به ارزش تقریبی ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‪ ،‬ابمیوه‬ ‫و کنس��انتره ب��ه ارزش تقریبی ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬خ��وراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان به ارزش‬ ‫‪ ۶۵‬میلی��ون دالر‪ ،‬ماکارونی ب��ه ارزش ‪۵۷‬‬ ‫میلی��ون دالر و ان��واع کمپ��وت و کنس��رو‬ ‫غیرگوش��تی و کنس��رو ماهی به ارزش ‪۵۲‬‬ ‫میلی��ون دالر نیز جزو محصوالتی هس��تند‬ ‫که در صدر کاالهای صادراتی بخش صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬دارویی و بهداشتی قرار دارند‪.‬‬ ‫مه��دی صادقی نیارک��ی در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره ب��ه ص��ادرات ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫دالری غیرنفتی ایران در پایان سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫در همین زمینه ابوالحس��ن خلیلی‪ ،‬عضو‬ ‫گفت‪ :‬با وج��ود محدودیت های بین المللی‪ ،‬کان��ون صنایع غذایی ای��ران در گفت وگو با‬ ‫کشور توانست با توسعه صادرات غیرنفتی و‬ ‫درباره وضعیت کنونی صادرات مواد‬ ‫سرمایه گذاری در تولید کاالهایی که ارزش غذایی و راهکار های گسترش ان گفت‪ :‬اگر‬ ‫صادراتی دارند به نتایج مطلوبی دست یابد‪ .‬صادرات مواد غذایی در یک دهه گذشته را‬ ‫وی در تش��ریح عملک��رد بخ��ش صنایع رصد کنیم‪ ،‬مش��خص می شود که صادرات‬ ‫غذایی کشور افزود‪ :‬سال گذشته ‪1/4‬میلیون این محصوالت غذایی فراوری و بسته بندی‬ ‫تن انواع مواد غذای��ی به ارزش ‪2/3‬میلیارد شده از ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر در سال ‪ ۱۳۸۳‬به‬ ‫دالر صادر ش��ده که این رقم در مقایس��ه با حدود ‪۲‬میلیارد دالر رس��یده است‪ .‬اگرچه‬ ‫ارزش و می��زان صادرات ان��واع محصوالت براس��اس امارهای موجود‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫صنای��ع غذای��ی در س��ال های قبل رش��د این ن��وع محصوالت در طول این س��ال ها‬ ‫مناس��بی داشته است؛ تا جایی که صادرات رش��د داشته اما به نسبت یک دهه فعالیت‪،‬‬ ‫مواد غذایی کشور در سال گذشته به لحاظ ان هم با توجه ب��ه ظرفیت های موجود در‬ ‫وزنی نسبت به سال ‪ ۹۲‬رشد ‪ ۱۶‬درصدی و این صنعت‪ ،‬به طورقطع این میزان از رش��د‬ ‫به لحاظ ارزشی در همین دوره زمانی رشد مناسب نیست و اگر ‪ ۴‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫محصوالت کشاورزی خام را نیز به این عدد‬ ‫این مقام مسئول در ادامه از کاالهای برتر اضافه کنیم درمجموع حدود ‪ ۶‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات��ی بخش صنایع غذای��ی‪ ،‬دارویی و صادرات محصوالت کشاورزی صنایع غذایی‬ ‫بهداشتی در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬نام برد و تصریح در سال ‪ ۹۳‬داشته ایم‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬فراورده های لبنی و بس��تنی به ارزش‬ ‫خلیل��ی با بی��ان اینکه حدود ‪ ۷۰‬کش��ور‬ ‫تقریب��ی ‪ ۶۴۲‬میلی��ون دالر در رتب��ه اول‪ ،‬مقص��د صادراتی محص��والت غذایی ایران‬ ‫‹ ‹ ‪ ۷۰‬درص�د صادرات مواد غذایی به‬ ‫عراق و افغانستان‬ ‫ایسنا‪ :‬صنعت کش��ور که چند سالی است درگیر رکود‬ ‫ش��ده‪ ،‬به گفته کارشناس��ان ای��ن حوزه جز ب��ا تزریق‬ ‫نقدینگی‪ ،‬سر و سامان نمی گیرد و این در حالی است که‬ ‫بانک ها منابع مالی زیادی برای ارائه تسهیالت در اختیار‬ ‫ندارند و در این شرایط یکی از مهم ترین راهکارها‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی اس��ت‪ .‬دولتمردان و کارشناس��ان‬ ‫حوزه تولید و صنعت‪ ،‬قابلیت ایران برای س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی را بس��یار باال می دانند و دلی��ل این امر را ارزان‬ ‫بودن نیروی انس��انی‪ ،‬دسترسی اس��ان و ارزان به انرژی‬ ‫و ‪ ...‬مطرح می کنند اما این روزها کمتر س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫ایران را به عنوان کشور هدف خود انتخاب می کند‪.‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر س��رمایه گذاری در ش��رایطی که‬ ‫چگونگ��ی نقل و انتقال پول بین ایران و دیگر کش��ورها‬ ‫برای خری��د مواد اولیه و تضمین بازار فروش مش��خص‬ ‫نب��ود‪ ،‬چندان جذاب به نظر نمی رس��ید و در عین حال‬ ‫تحریم ایران توس��ط اتحادیه اروپا و امریکا‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫س��رمایه گذاران را از کش��ور فراری داد‪ .‬اما این روزها با‬ ‫بهبود ش��رایط بین المللی و احتمال لغو تحریم ها‪ ،‬دولت‬ ‫برنامه های جدیدی را برای جذب س��رمایه گذار خارجی‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته نزدیک به ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد صادرات محصوالت صنایع غذایی ما‬ ‫به دو کشور عراق و افغانستان انجام می شود‬ ‫و همین موضوع نقطه خطر صادرات کشور‬ ‫اس��ت چراکه هر اتفاق سیاسی و اجتماعی‬ ‫در این دو کشور بر صادرات ایران تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود کمااینکه با ورود داعش به عراق‪،‬‬ ‫صادرات مواد غذایی ایران به این کشور نیز‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫عضو کانون صنایع غذایی ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه بیش��ترین صادرات م��واد غذایی‬ ‫مربوط به صنایع لبنی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬صادرات صنایع شیرینی و شکالت در‬ ‫رتبه های بعدی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان ای��ن مطلب ک��ه ظرفیت‬ ‫ص��ادرات مواد غذای��ی با توجه ب��ه میزان‬ ‫نص��ب ماش��ین االت می تواند بس��یار باالتر‬ ‫از می��زان فعل��ی باش��د‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬باید‬ ‫از ظرفیت های��ی ک��ه در بخ��ش واحدهای‬ ‫تولی��دی و ماش��ین االت نصب ش��ده داریم‬ ‫به عنوان راهکاری برای توس��عه صنایع مواد‬ ‫غذایی بهره کافی را ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکاره�ای دولت�ی و خصوص�ی‬ ‫گسترش صادرات‬ ‫خلیلی این راهکار را به دو بخش تعهدات‬ ‫و وظای��ف دولت و ت�لاش بخش خصوصی‬ ‫تقس��یم بندی ک��رد و گفت‪ :‬دول��ت باید به‬ ‫تس��هیل روابط دو جانبه با کشور های هدف‬ ‫صادراتی بپردازد و حمایت از صادر کنندگان‬ ‫در قالب حمایت ه��ای معنوی و مادی باید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این فع��ال اقتص��ادی ابرازک��رد‪ :‬اعطای‬ ‫تس��هیالت ویژه به صادرکنن��دگان ازجمله‬ ‫تس��هیالت ریالی کم به��ره می تواند یکی از‬ ‫ت از تولیدکنن��دگان و‬ ‫راهکاره��ای حمای�� ‬ ‫فع��االن در عرصه صنایع غذایی باش��د که‬ ‫متاس��فانه س��ال گذش��ته بانک مرکزی با‬ ‫اتخاذ یک سیاس��ت ضد صادراتی بهره های‬ ‫تسهیالت صادراتی را افزایش داد‪.‬‬ ‫خلیلی با بیان اینکه برپایی نمایشگاه های‬ ‫مختل��ف در کش��ور های هدف و پوش��ش‬ ‫هزین��ه ای دول��ت می توان��د یک��ی دیگر از‬ ‫راهکارهای حمایتی در این صنعت باش��د‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬رقی��ب ای��ران در صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫کش��ور ترکیه اس��ت که تمام این عوامل را‬ ‫با جزئی��ات عملیاتی کرده ب��ه گونه ای که‬ ‫صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی‬ ‫ترکیه به ‪ ۱۷‬میلیارد دالر رسیده و این بدان‬ ‫معناس��ت که ایران یک سوم صادرات ترکیه‬ ‫را انجام می دهد‪.‬‬ ‫عضو کانون صنای��ع غذایی ایران با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه ترکی��ه در هدفگ��ذاری یک دهه‬ ‫اینده خ��ود برای س��ال ‪۲۰۲۵‬م‪ ،‬صادرات‬ ‫موادغذایی خود را ‪ ۴۰‬میلیارد دالر در نظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ایران یک رقیب‬ ‫بزرگ در سطح منطقه دارد که باید با اتخاذ‬ ‫راهکار های درست با ان به رقابت بپردازد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راهکار های گس��ترش‬ ‫ص��ادرات در بخش خصوصی نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬افزایش کیفیت‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫بنگاهداری‪ ،‬افزایش به��ره وری‪ ،‬نهادینه‬ ‫ش��دن فن��ون روز بازاریاب��ی دنی��ا در‬ ‫واحد ه��ای صنعتی و توجه ب��ه نیاز های‬ ‫مخاطب��ان در کش��ور های هدف ازجمله‬ ‫مواردی است که با رعایت انها می توان از‬ ‫ظرفیت به وجود امده در کشور بیشترین‬ ‫استفاده را کرد‪.‬‬ ‫پول خارجی‪ ،‬بهترین مرهم برای تولید‬ ‫در کش��ور در نظر گرفته تا از این طریق بتوان بخشی از‬ ‫مشکل سرمایه گذاری در حوزه صنعت را برطرف کرد‪.‬‬ ‫در این زمینه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اش��اره به تاثیری ک��ه قانون رفع موانع تولید‬ ‫بر رونق اقتصادی در بخش تولید خواهد داشت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در حال حاض��ر دولت و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مش��غول تدوین ایین نامه های اجرایی این الیحه‬ ‫هس��تند که نخس��تین بخش این الیحه هفته گذش��ته‬ ‫درجلسه هیات دولت به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این الیحه از ‪ 60‬ماده تش��کیل ش��ده که‬ ‫در قال��ب برخی مواد ان گلوگاه ها و موانع تولید در نظام‬ ‫بانکی و سیس��تم س��رمایه گذاری برطرف خواهد ش��د‪.‬‬ ‫هرچند هنوز مش��خص نش��ده که ایین نامه اجرایی این‬ ‫قانون چگونه قرار است مش��کالت بخش سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در کشور را حل کند‪ ،‬اما به نظر می رسد که این‬ ‫موضوع بیش از پیش مورد توجه دولت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر محم��د خزاع��ی ‪ -‬ریی��س س��ازمان‬ ‫س��رمایه گذاری و کمک های اقتص��ادی و فنی ایران ‪ -‬با‬ ‫تاکید بر اهمیت ارتقای سرمایه گذاری خارجی گفته است‪:‬‬ ‫«وظیفه ماست که از این سرمایه گذاران محافظت کنیم؛‬ ‫ایران در این رابطه برخی قوانین گذش��ته را مورد تجدید‬ ‫نظر قرار داده و در راستای حمایت از سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی اقداماتی را انجام داده است‪».‬وی این را هم گفته‬ ‫که از این پس این سرمایه گذاران از حمایت بانک مرکزی‬ ‫ای��ران برخ��وردار خواهند ب��ود‪ .‬به گفته خزاع��ی‪ ،‬ایران‬ ‫چهارمین تولید کننده نفت است و بزرگترین ذخایر گازی‬ ‫را نی��ز در اختیار دارد‪ .‬همچنی��ن ‪ 58‬میلیارد تن منابع‬ ‫معدنی با تنوع مختلف در کشور وجود دارد که ایران بین‬ ‫‪ 20‬کشور نخست جهان در این زمینه قرار دارد و همین‬ ‫موضوع ایران را در مرکز توجه شرکت های بین المللی قرار‬ ‫می دهد و ما نیز باید به س��رمایه گذاران خارجی خوشامد‬ ‫گفته واز انها اس��تقبال کنیم‪ .‬حمایت بانک مرکزی ایران‬ ‫از س��رمایه گذاران خارجی‪ ،‬ریس��ک انها را کاهش داده و‬ ‫می ت��وان امیدوار بود که رغبت انها ب��رای ورود به ایران‬ ‫خلیلی با بیان اینکه در کنار حمایت های‬ ‫دولت و تالش بخش خصوصی به طورقطع‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارج��ی می تواند به‬ ‫عنوان عامل تس��ریع کننده صادرات مطرح‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اتفاقات پیش رو و‬ ‫برداشته شدن تحریم ها باید در نظر داشته‬ ‫باش��یم که با تدوی��ن چارچ��وب و تعیین‬ ‫اه��داف کش��ورمی توانیم راه را برای حضور‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در کش��ور هموار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اش��تغالزایی و اس��تفاده از‬ ‫نیروه��ای متخص��ص داخل��ی و افزای��ش‬ ‫صادرات بنگاه های ب��زرگ ازجمله مواردی‬ ‫اس��ت که بای��د در ای��ن چارچوب ها دیده‬ ‫شود‪ .‬اگر بتوانیم فضای سرمایه گذاری ایجاد‬ ‫کنیم به طور حتم می توانیم به یک س��ایت‬ ‫تولیدکنن��ده منطق��ه ای در برخ��ی از کاال‬ ‫تبدیل شویم‪.‬‬ ‫عضو کانون صنایع غذایی ایران با اش��اره‬ ‫ل حاضر یکی از موفقیت های‬ ‫به اینکه درحا ‬ ‫ترکیه در حوزه صادرات جذب سرمایه گذار‬ ‫خارجی بوده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ترکیه‬ ‫بیش از ‪۳۰‬هزار ش��رکت خارجی ثبت شده‬ ‫که ‪ ۴‬هزار ش��رکت مربوط ب��ه بخش مواد‬ ‫غذایی هس��تند و ش��رکت های بین المللی‪،‬‬ ‫ترکی��ه را س��ایت تولید برای بی��ش از ‪۵۰‬‬ ‫کش��ور دنیا قرار داده ان��د؛ تا جایی که یکی‬ ‫از نش��ان (برند) های معروف صنایع غذایی‪،‬‬ ‫ص��ادرات به بیش از ‪ ۹۰‬کش��ور را از طریق‬ ‫ترکیه تامین می کند‪.‬‬ ‫خلیل��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫دسترسی ایران به اب های ازاد و نوار مرزی‬ ‫گسترده‪ ،‬اگر سیاست های کالنی در جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته شود به‬ ‫طورقطع می توانی��م صادرات مواد غذایی را‬ ‫افزایش داده و ارزش افزوده بیش��تری برای‬ ‫کشور به ارمغان اوریم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گزارش‪ ،‬با وج��ود ظرفیت های‬ ‫کالن��ی ک��ه در صنای��ع م��واد غذای��ی و‬ ‫کشاورزی ایران وجود دارد‪ ،‬دولت می تواند‬ ‫ب��ا اتخاذ سیاس��ت های تش��ویقی همچون‬ ‫جوایز صادراتی و اعطای تسهیالت کم بهره‪،‬‬ ‫تولید کنن��دگان را ب��ه گس��ترش صادرات‬ ‫تشویق کند و با گسترش روابط بین المللی‬ ‫ضمن ایجاد بازار ه��ای هدف برای تولیدات‬ ‫ایران��ی به ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫بپردازد‪ .‬تولید کنندگان ایرانی نیز با افزایش‬ ‫بهره وری و پیاده س��ازی ش��یوه های به روز‬ ‫جهانی در بازاریابی می توانند صادرات خود‬ ‫را افزای��ش دهن��د‪ .‬گفتنی اس��ت؛ با جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی و فع��ال کردن تمام‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود‪ ،‬ایران ای��ن توانایی را‬ ‫دارد تا در کن��ار ترکیه بتواند به قطب مواد‬ ‫غذایی منطقه تبدیل شود‪.‬‬ ‫بیش��تر ش��ود‪ ،‬هرچند که خزاعی در حال حاضر معتقد‬ ‫است که ایران در مرکز توجه شرکت های بین المللی برای‬ ‫سرمایه گذاری قرار دارد‪ .‬البته سرمایه گذاری در این بخش‬ ‫با جزئیاتی همراه است که الزم است زیرساخت هایی برای‬ ‫ان فراهم شود‪ .‬همچنین امکانات و تسهیالتی برای تولید‬ ‫و صادرات بر اساس رویکرد بازار باید در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی و‬ ‫فنی ایران معتقد است ک ه یکی از مهم ترین جوانب جذب‬ ‫و ارتقای س��رمایه گذاری خارجی در هر کش��ور میزبان‪،‬‬ ‫ساختار و چارچوب قانونی و حقوقی ان است و وظیفه ما‬ ‫اس��ت که از این سرمایه گذاران محافظت کرده و خدمات‬ ‫مناس��بی به انها ارائه دهیم‪ .‬تمامی موارد مطرح ش��ده تا‬ ‫زمانی ک��ه به مرحله اجرایی نرس��د و تنها در حد حرف‬ ‫باقی بماند‪ ،‬س��ودی نخواهد داشت‪ ،‬اما با توجه به تاکید‬ ‫دول��ت بر کاهش اتکا به درامده��ای نفتی‪ ،‬تقویت تولید‬ ‫و به دنبال ان ص��ادرات غیرنفتی بهترین جایگزین برای‬ ‫این درامدهاس��ت که در حال حاضر بهترین مرهم برای‬ ‫تولید کشور‪ ،‬جذب سرمایه گذار خارجی است تا وضعیت‬ ‫نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی بهبود یابد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‪ ،‬کیفیت‬ ‫مناسب می خواهد‬ ‫جمشید مغازه ای‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنایع‬ ‫بیسکویت‪ ،‬شیرینی و شکالت‬ ‫صادرات مواد غذایی در س��ال گذش��ته بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر بوده که صنایع ش��یرینی و شکالت بعد‬ ‫از محصوالت لبنی بیشترین سهم صادراتی در صنایع‬ ‫غذایی کشور را به خود اختصاص داده است تا جایی‬ ‫که ح��دود ‪ ۴۰‬درصد از کل صادرات مواد غذایی در‬ ‫حوزه صادرات صنایع ش��یرینی و شکالت است‪ .‬در‬ ‫س��ال گذش��ته حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر صادرات در‬ ‫صنایع ش��یرینی و ش��کالت انجام شده است که در‬ ‫صورت تحقق خواس��ته ها و برنامه های صنعت مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۴‬صادرات یک میلیارد دالری را‬ ‫هدفگ��ذاری کرده ایم‪ .‬با توجه به بررس��ی های انجام‬ ‫ش��ده نیز تنها بازار هدف منطقه ای ظرفیت صادرات‬ ‫یک میلیارد دالری را در این عرصه دارد‪.‬‬ ‫ت تمام شده‪،‬‬ ‫گفتنی است؛ اگر نوس��انات ارز‪ ،‬قیم ‬ ‫تهیه مواد اولیه و سایر مسائل محقق شود به طورقطع‬ ‫رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست‪ .‬در سال‬ ‫گذش��ته حدود یک میلیون و ‪۶۰۰‬هزار تن تولیدات‬ ‫در ای��ن صنعت وجود داش��ته ک��ه ‪۲۴۰‬هزار تن ان‬ ‫صادر ش��ده‪ ،‬این در حالی اس��ت که ظرفیت اسمی‬ ‫این صنعت حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن است و‬ ‫ب��ه عبارت دیگر حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تن در این صنعت‬ ‫ظرفیت خالی وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ظرفیت ه��ای خال��ی در واحدهای‬ ‫صنعتی ش��یرینی و شکالت‪ ،‬الزم است پیش از انکه‬ ‫به ورود سرمایه گذار خارجی در این عرصه فکر کنیم‬ ‫برای فعال شدن ظرفیت های داخلی صنعت چاره ای‬ ‫بیندیش��یم زی��را اگ��ر موانع تولید بر طرف ش��ود و‬ ‫بتوانیم ‪ ۵۰۰‬هزار تن ب��ر ظرفیت تولید بیفزاییم به‬ ‫طورقط��ع برای ما امکان افزایش ص��ادرات نیز مهیا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر کشور های اطراف ایران از جمله عراق‬ ‫و افغانس��تان به عنوان بازارهای هدف برای صادرات‬ ‫محصوالت صنایع شیرینی و شکالت انتخاب شده اند‬ ‫اما به طور کلی صنعت ش��یرینی و شکالت ایران به‬ ‫‪ ۶۰‬کشور دنیا صادرات انجام می دهد که کشور های‬ ‫اروپایی‪ ،‬اس��یای ش��رقی و حتی امری��کا نیز جزو‬ ‫این کش��ور ها هس��تند بنابراین باید تقویت صادرات‬ ‫به این کش��ور ها همچنان در دس��تور کار ما باش��د‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ؛ کیفیت تولیدات ایران��ی مورد تایید‬ ‫اس��تاندارد های امریکایی است بنابراین الزم است تا‬ ‫برای توس��عه صادرات ش��یرینی و شکالت به اروپا و‬ ‫امریکا برنامه ریزی کنیم و از امتیازاتی که به دس��ت‬ ‫اورده ای��م بتوانیم بیش��ترین بهره برداری را داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫باید به این نکته نیز توجه کنیم که بسته بندی یکی‬ ‫از مس��ائلی اس��ت که در صنعت شیرینی و شکالت‬ ‫بسیار تاثیرگذار است و عالوه بر مسئله زیبایی‪ ،‬بحث‬ ‫بهداش��ت و ماندگاری کاال نیز مطرح می ش��ود‪ .‬در‬ ‫این صنعت باید از بسته بندی های مختلفی استفاده‬ ‫کنیم چراکه مصرف کنندگان این صنعت در س��نین‬ ‫مختلف قرار دارند در نتیجه باید در بسته بندی های‬ ‫کامال بهداش��تی عرضه شود‪ .‬برای نمونه در گذشته‬ ‫کیک های��ی تولی��د می ش��د ک��ه ‪ ۴۵‬روز بیش��تر‬ ‫ماندگاری نداش��ت اما با پیش��رفت در بس��ته بندی‬ ‫اکنون کیک هایی با ‪ ۹‬ماه ماندگاری تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫ عالوه بر بحث ماندگاری‪ ،‬بازاریابی و جذب مش��تری‬ ‫نیز در این مس��ئله بس��یار موثر است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫موانعی بر سر راه گس��ترش صادرات وجود دارد که‬ ‫می توان به نقدینگی‪ ،‬گردش سرمایه‪ ،‬بهره های باالی‬ ‫بانک��ی‪ ،‬تهیه مواد اولی��ه‪ ،‬تحریم ها و‪ ...‬اش��اره کرد‪.‬‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬کیفیت مناس��ب می خواهد ت��ا بتوانیم با‬ ‫رقبای خارجی رقابت کنی��م بنابراین کاالهایی باید‬ ‫تولید ش��ود که از کیفیت باالیی برخوردار باش��ند‪.‬‬ ‫در ش��رایط تحریم‪ ،‬مواداولیه جانبی کمتری از اروپا‬ ‫وارد می ش��ود و این مسائل باعث می شود تا کیفیت‬ ‫تحت تاثیر قرار بگیرد؛ امیدواریم با به نتیجه رسیدن‬ ‫توافقات و رفع تحریم این موانع نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬دولت نیز می تواند در این شرایط به‬ ‫کم��ک صنعت بیاید زیرا ورود موقت برخی از کاال ها‬ ‫متوقف ش��ده است‪ .‬به طور مثال ش��کر که یکی از‬ ‫م��واد اولیه اساس��ی این صنعت اس��ت اگر از طریق‬ ‫ورود «موقت واردات» انجام ش��ود‪ ،‬قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت را به ش��دت کاهش می دهد اما متاسفانه‬ ‫سال گذشته از ان جلوگیری شد‪.‬‬ ‫جوایز صادراتی نیز یکی دیگراز راهکار های حمایت‬ ‫از صادرات است که سال هاست صنعتگران به دنبال‬ ‫احیای مجدد ان هس��تند‪ .‬کشور های دیگر همچون‬ ‫ترکی��ه جوایز صادرات��ی ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصدی وضع‬ ‫می کنن��د در حالی که ایران هم��ان ‪ ۳‬درصد جایزه‬ ‫صادراتی را متوقف کرده و بدهی های گذشته خود را‬ ‫نیز پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫شرکت های خارجی‬ ‫در اولویت مناقصات‬ ‫لیل�ی افش�اری‪ :‬حمای��ت‬ ‫از تولید مل��ی تکلیف��ی اس��ت‬ ‫ک��ه براس��اس سیاس��ت های‬ ‫باالدس��تی به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و دولت ابالغ شده و بر‬ ‫این اساس کارگروه ویژه حمایت‬ ‫از تولید داخل تش��کیل ش��د و قانون رفع موانع تولی د‬ ‫رقابت پذیر نیز از س��وی مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫تصویب رس��ید‪ .‬حال با ابالغ این قانون به دستگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدام به تدوین‬ ‫ایین نامه های اجرایی ان کرده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫تولیدکنن��دگان امیدوارند با اجرایی ش��دن این قانون‬ ‫بس��یاری از موانع پیش روی انها از میان برداشته شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه گفت وگویی با عباس ش��اطری رییس‬ ‫هیات مدیره شرکت فخر اب انجام داده ایم که در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ش�رکت فخراب چگون�ه به فن�اوری مورد‬ ‫نی�از برای تولیدات اتصاالت لوله های پلی اتیلن‬ ‫دست یافت؟‬ ‫با توجه به س��ابقه ‪۳۰‬ساله شرکت فخر اب در زمینه‬ ‫تولیدات صنعتی‪ ،‬این شرکت تاکنون مشکالت زیادی‬ ‫را پشت س��ر گذاشته اس��ت‪ .‬این ش��رکت در ابتدای‬ ‫فعالیت های خود به تولید دستگاه جوش برای لوله های‬ ‫پلی اتیل��ن می پرداخت‪ ،‬اما در حال حاضر تولیدات این‬ ‫ش��رکت بس��یار متنوع ش��ده و این در حالی است که‬ ‫ب��ه دلیل افزایش تقاضا ب��رای لوله های پلی اتیلن‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت به تولید محصوالت پلیمری پرداخته است و‬ ‫در ادام��ه فعالیت های خود نیز به دلیل نیاز به فناوری‪،‬‬ ‫نمایندگی چند ش��رکت تولیدی خارج��ی را بر عهده‬ ‫گرفت‪ .‬در ادامه به وس��یله بکارگیری روش مهندسی‬ ‫معکوس‪ ،‬فناوری مورد نیاز ش��رکت را وارد کشور کرد‬ ‫که چنین تصمیمی موجب ش��د تا بتوانیم با استفاده از‬ ‫روش مهندس��ی معکوس‪ ،‬اتصاالت مورد نیاز صنعت‬ ‫پلی اتیلن را تولید کنیم‪.‬‬ ‫€ €ایا با ای�ن ش�رایط هم اکنون ام�کان تولید‬ ‫داخلی لوله های پلی اتیلن وجود دارد؟‬ ‫خوش��بختانه در حال حاضر توانای��ی تولید هر گونه‬ ‫تجهیزات پلی اتیلنی در داخل کش��ور وجود دارد‪ .‬زیرا‬ ‫تجهیزات مورد نیاز برای تولید این لوله ها به طور تمام‬ ‫و کمال در داخل کش��ور وجود دارد‪ .‬در طول چند وقت‬ ‫اخیر به واس��طه معرفی محص��والت اروپایی در ایران‬ ‫موفق به دریافت پیش��نهاد س��اخت چندین اندازه از‬ ‫لوله ه��ای پلی اتیلن از چند ش��رکت خارجی در ایران‬ ‫شدیم‪ .‬روند ساخت این لوله ها به خوبی پیش می رفت‪،‬‬ ‫در همین حال توانستیم نیروی کار متخصص و ماهری‬ ‫را در داخل کش��ور پرورش دهیم‪ .‬این شرایط در حالی‬ ‫بود ک��ه در دوره تحریم ه��ای اقتصادی علی��ه ایران‪،‬‬ ‫ش��رکت های خارجی پاسخی به مکاتبات ما به منظور‬ ‫دریافت س��فارش تولی��د ندادند و همی��ن امر موجب‬ ‫ش��د تا مهندس��ان داخلی به طراحی و تولید لوله های‬ ‫ی اتیلن بپردازند‪.‬‬ ‫پل ‬ ‫€ €اس�تقبال داخل�ی از تولی�دات ش�رکت را‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫به ج��رات می توان گفت که در حال حاضر ش��رکت‬ ‫فخر اب توانای��ی تولید لوله ه��ای پلی اتیلن مورد نیاز‬ ‫صنعت پتروش��یمی را به طور تم��ام و کمال در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬درحال��ی ک��ه همچنان ش��اهد قبول س��فارش‬ ‫واحدهای پتروشیمی از شرکت های خارجی هستیم‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت در بس��یاری از م��وارد دیده‬ ‫ش��ده‪ ،‬در شرایط یکسان برای ش��رکت در مناقصات‪،‬‬ ‫امتیازهای ویژه ای را برای تعداد مشخصی از واحدهای‬ ‫تولی��دی که بیش از انکه به تولید بپردازند‪ ،‬واردکننده‬ ‫محسوب می شوند‪ ،‬قائل شده که ضرر چنین تصمیمی‬ ‫متوجه واحدهای تولیدی داخل کشور است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫وزیر نفت در حاشیه نشست سران اوپک مطرح کرد‬ ‫برای افزایش تولید نفت منتظر هیچکس نمی مانیم‬ ‫عرفانه تاجیک�ی ‪ -‬گروه انرژی‪ :‬اخرین‬ ‫خاط��ره ای که از نشس��ت س��ران اوپک در‬ ‫اذه��ان عموم��ی باقی مانده اس��ت‪ ،‬خاطره‬ ‫س��قوط ‪۵۰‬درص��دی قیم��ت نفت اس��ت‬ ‫ک��ه تلخ��ی ان همچن��ان حس می ش��ود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بی��ژن زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نف��ت ایران ب��ه منظور ش��رکت در دومین‬ ‫نشست تخصصی ششمین سمینار سازمان‬ ‫کش��ورهای صادرکننده نف��ت (اوپک) که‬ ‫ریاس��ت ان را نیز به عهده داش��ت‪ ،‬تهران‬ ‫را به مقصد وین ترک کرده است‪ .‬زنگنه در‬ ‫نخس��تین روز اقامت خود در وین در هتل‬ ‫محل اقامت خود پذیرای برخی نمایندگان‬ ‫غول های نفتی دنیا که مش��تاق حضور در‬ ‫صنعت نفت ایران پس از برداش��ته ش��دن‬ ‫تحریم ها هستند‪ ،‬شد‪ .‬به نظر می رسد ایران‬ ‫ت پر در این س��مینار شرکت‬ ‫امسال دس�� ‬ ‫خواه��د کرد ضم��ن انکه الزم ب��ه توضیح‬ ‫نیس��ت که امض��ای تفاهمنامه ل��وزان در‬ ‫نخستین مرحله خود چه موج مثبتی را به‬ ‫دنبال داشته است! حال انکه وزرای خارجه‬ ‫ای��ران و ‪ ۶‬قدرت جهانی پ��ای میز مذاکره‬ ‫برای تنظیم مفاد توافقنامه نهایی نشسته اند‬ ‫که چنین رخدادی می تواند پشتوانه بسیار‬ ‫محکمی برای اب��راز عقیده ایران در جامعه‬ ‫نفتی بین المللی محسوب شود‪ .‬البته گفتنی‬ ‫اس��ت که ایران به دلیل منابع بس��یار غنی‬ ‫هیدروکربوری خود هم��واره نقش پررنگی‬ ‫در نوع تصمیم گیری نهایی چنین مجامعی‬ ‫داشته است‪ .‬به جرات می توان گفت از انجا‬ ‫که ایران و روس��یه دارای منافع جغرافیایی‬ ‫و سیاسی مش��ترکی در خاورمیانه هستند؛‬ ‫مس��کو خود را مهی��ای ورود گس��ترده به‬ ‫ای��ران بعد از توافق احتمالی این کش��ور با‬ ‫غ��رب می کند‪ .‬امض��ای توافقنامه همکاری‬ ‫نظام��ی بی��ن ای��ران و روس��یه در تاری��خ‬ ‫‪ ۲۰‬ژانویه س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی منجربه‬ ‫گمانه زنی های��ی مبنی بر این ش��ده اس��ت‬ ‫که این توافقنامه تالش��ی برای امن کردن‬ ‫ای��ران در مقابله با هرگون��ه مداخله نظامی‬ ‫با هدف متوقف کردن برنامه های هسته ای‬ ‫این کشور است و در عین حال ایران مبدل‬ ‫به بازاری مطمئن برای صادرات محصوالت‬ ‫نظامی روسیه خواهد شد که در این شرایط‬ ‫نمی توان منک��ر تاثیر چنی��ن رخدادهایی‬ ‫بر جای��گاه و میزان تاثیر گ��ذاری ایران در‬ ‫نشس��ت ‪ ۱۶۷‬سران کشورهای صادرکننده‬ ‫نفت (اوپک) شد‪ .‬سمینار بین المللی اوپک‬ ‫که هر ‪ 3‬س��ال یکبار برگزار می ش��ود یکی‬ ‫از قدیمی ترین رویدادهای انرژی در جهان‬ ‫به ش��مار می اید و وزیران نفت کش��ورهای‬ ‫عض��و و غیرعضو اوپک‪ ،‬مدی��ران نهادهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬مدیران شرکت های نفتی دولتی‬ ‫و بین المللی‪ ،‬مدیران دیگر صنایع‪ ،‬نهادهای‬ ‫مش��هور علم��ی‪ ،‬تحلیلگ��ران و نمایندگان‬ ‫رسانه های جهانی را گردهم می اورد‪ .‬اوپک‬ ‫این س��مینارها را از سال ‪٢٠٠١‬میالدی‪ ،‬با‬ ‫هدف ایجاد انگیزه ت��ازه در صنایع کلیدی‬ ‫و ایجاد راه های جدید برای انجام مذاکرات‬ ‫و هم��کاری در بخش ه��ای مختلف انرژی‬ ‫برگزار می کند‪.‬‬ ‫وزیر نفت در حاش��یه شش��مین سمینار‬ ‫اوپک با الکساندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه‬ ‫و محم��د بن صالح الس��اده‪ ،‬وزیر صنعت و‬ ‫انرژی قطر نیز دیدار و گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫یکصد و شصت و هفتمین اجالس وزارتی‬ ‫اوپک‪ ،‬پنجم ژوئ��ن (جمعه‪ ١٥ ،‬خردادماه)‬ ‫با هدف بررس��ی وضع کنون��ی بازار نفت و‬ ‫سیاست های تولیدی این سازمان تا نشست‬ ‫اینده‪ ،‬در مقر این س��ازمان در وین اتریش‬ ‫اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫این نشس��ت درحالی برگزار می شود که‬ ‫وزیران نفت کش��ورهای عضو اوپک از روز‬ ‫سوم ژوئن (چهارشنبه‪١٣ ،‬خردادماه) برای‬ ‫ش��رکت در س��مینار اوپک در وین حضور‬ ‫دارن��د‪ .‬بیژن زنگن��ه در ب��دو ورود به وین‬ ‫درب��اره نشس��ت ‪ ١٦٧‬وزی��ران نفت اوپک‬ ‫گف��ت‪ :‬هن��وز نمی دانم در نشس��ت ‪١٦٧‬‬ ‫اوپک چه تصمیمی گرفته خواهد شد؛ این‬ ‫تصمیم نتیج��ه مذاکراتی خواه��د بود که‬ ‫در این روزها انجام می ش��ود؛ به ویژه اراده‬ ‫سیاسی که کشورها باید برای تصمیم های‬ ‫خود داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بی��ان اینکه اوپک برای همه‬ ‫تصمیم ه��ای خ��ود نی��از به اجم��اع دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انچه مهم و مش��خص اس��ت؛‬ ‫هم اکنون مازاد عرضه نف��ت در بازار وجود‬ ‫دارد ک��ه ب��ه قیمت ها فش��ار وارد می کند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه به گفت��ه زنگنه‬ ‫اوپ��ک در روند افزایش تولید نفت‪ ،‬ایران را‬ ‫همراهی می کند‪.‬زنگنه در جریان سخنرانی‬ ‫چهارشنبه (‪١٣‬خردادماه) خود در سمینار‬ ‫بین المللی س��ازمان کشورهای صادر کننده‬ ‫نف��ت (اوپک) در وین گف��ت‪ :‬معتقدیم که‬ ‫بازگشت نفت ایران به بازار به طور تدریجی‬ ‫انجام می ش��ود و به زمان زیادی نیاز ندارد؛‬ ‫م��ا بالفاصله یا یک ماه پس از لغو تحریم ها‪،‬‬ ‫روزان��ه نی��م میلیون بش��که نف��ت عرضه‬ ‫می کنیم و پس از ‪ ٦‬تا ‪ 7‬ماه به س��طح یک‬ ‫میلیون بشکه در روز می رسیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر همراهی اوپ��ک برای‬ ‫بازگش��ت ای��ران به بازاره��ای جهانی نفت‬ ‫گفت‪ :‬مطمئن هس��تم که کشورهای عضو‬ ‫اوپک همراهی می کنند و بازگشت ایران را‬ ‫به بازار مدنظر قرار می دهند چرا که بی شک‬ ‫افزای��ش عرضه نفت ای��ران‪ ،‬تاثیر منفی بر‬ ‫بازار نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫وزی��ران نف��ت اوپ��ک روز جمع��ه (‪١٥‬‬ ‫خردادماه) برای بررسی سیاست های تولید‬ ‫خود در نیمه دوم امسال‪ ،‬در یکصد و شصت‬ ‫و هفتمین نشس��ت عادی این س��ازمان در‬ ‫دبیرخان��ه دائم��ی اوپ��ک گرده��م امدند‪.‬‬ ‫اظه��ارات وزی��ران نفت اوپ��ک در وین که‬ ‫چند روزی اس��ت در این شهر برای حضور‬ ‫در س��مینار اوپک جمع ش��ده اند‪ ،‬حاکی از‬ ‫خوشبینی و پذیرش عمومی از وضع فعلی‬ ‫بازار نفت و قیمت ان است و انها نسبت به‬ ‫بهبود بازار در نیمه دوم سال ‪ ٢٠١٥‬میالدی‬ ‫بس��یار امیدوار هس��تند‪ .‬وزیر نف��ت ایران‬ ‫اما در این نشس��ت به دنب��ال بازپس گیری‬ ‫س��هم ایران از بازار است به گونه ای که در‬ ‫حاش��یه س��مینار اوپک در روز سوم ژوئن‬ ‫(چهارش��نبه‪ ١٣ ،‬خردادماه) ارسال نامه به‬ ‫اوپ��ک را تایید کرد و درب��اره محتوای این‬ ‫نام��ه گفت‪ :‬ایران پ��س از لغو تحریم ها‪ ،‬در‬ ‫فاصله ای کوتاه‪ ،‬تولید نفت خود را به مقدار‬ ‫پیش از تحریم ها خواهد رس��اند و از اوپک‬ ‫خواس��ته ایم این مس��ئله را در تصمیم های‬ ‫خود لحاظ کند‪ .‬وی در پاس��خ به پرسشی‬ ‫درباره انتظارش از اوپک پس از ارس��ال این‬ ‫نامه نیز گفت‪ :‬اگر اعضای اوپک می خواهند‬ ‫قیمت ها در همین حدود بماند انتظار داریم‬ ‫جا را برای ورود نفت ایران باز کنند‪ .‬زنگنه‬ ‫درباره اینکه ایا فکر می کند اوپک تصمیمی‬ ‫در این باره گرفته است یا خیر؛ اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما نامه خود را نوشته ایم و درباره اقدام خود‬ ‫برای افزای��ش تولید نف��ت منتظر تصمیم‬ ‫هیچ کس نیس��تیم‪ .‬اوپک سقف تولید دارد‬ ‫و این س��قف تاکنون میان کشورهای عضو‬ ‫تقسیم نش��ده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اوپک برای بررس��ی سیاست های تولید این‬ ‫سازمان س��االنه دو نشس��ت عادی برگزار‬ ‫می کند‪ ،‬به طور معمول نشس��ت نخس��ت‬ ‫در م��اه ژوئن (تابس��تان) با هدف بررس��ی‬ ‫ب��ازار و تصمیم گیری درب��اره نیمه دوم هر‬ ‫س��ال میالدی و نشست دوم پیش از پایان‬ ‫س��ال و برای تصمیم گیری درباره سیاست‬ ‫تولید اوپک در نیمه نخس��ت سال اینده با‬ ‫حضور وزیران نفت کش��ورهای عضو برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شانا‪ :‬شهاب الدین متاجی‪ ،‬مشاور وزیر نفت با بیان این‬ ‫که افزایش تولید بنزین در کش��ور موجب کاهش قیمت‬ ‫واقعی ان در بازار خلیج فارس می شود‪ ،‬گفت‪ :‬محصوالت‬ ‫تولیدی در پاالیش��گاه سیراف‪ ،‬انواع فراورده های نفتی به‬ ‫غیراز بنزین خواهد بود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬نفتا‪ ،‬سوخت جت‬ ‫ی��ا نفت س��فید‪ ،‬گاز مایع و نف��ت گاز‪ ،‬فراورده های نفتی‬ ‫هس��تند که تولید انها در طرح فراگیر پاالیش��ی سیراف‬ ‫دیده ش��ده است‪ .‬مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی ای��ران‪ ،‬با بیان این که این طرح‬ ‫در قالب ‪ 8‬پاالیش��گاه ‪ ٦٠‬هزار بشکه ای اجرا خواهد شد‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬قرار اس��ت روزانه حدود ‪ ١٨‬هزار بش��که از‬ ‫خوراک هر یک از پاالیشگاه ها به تولید گاز مایع‪ ١٨ ،‬هزار‬ ‫بش��که به تولید نف��ت گاز‪ 3 ،‬هزار و ‪ ٧٠٠‬بش��که به تولید‬ ‫س��وخت جت یا نفت س��فید‪ ،‬همچنین ‪ ١٨‬هزار بشکه به‬ ‫تولید نفتای س��نگین و ‪ ١٧‬هزار بش��که ب��ه تولید نفتای‬ ‫سبک اختصاص یابد‪.‬‬ ‫شانا‪ :‬باقر پورقاس��م‪ ،‬رییس پژوهش و فناوری شرکت‬ ‫ملی مناطق نفتخیز جنوب از پایان پروژه کاربرد تله متری‬ ‫در حفاظ��ت لوله ه��ای زیرزمینی و اماده تجاری س��ازی‬ ‫شدن ان خبر داد‪.‬‬ ‫واحدمرکزی خبر‪ :‬عادل عبدالمهدی‪ ،‬وزیر نفت عراق‬ ‫پیش بینی کرد تولید نفت سازمان کشورهای صادر کننده‬ ‫نف��ت ( اوپ��ک )افزای��ش می یاب��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬برخی از‬ ‫کش��ورهای تولید کنن��ده نفت در ماه این��ده به عضویت‬ ‫اوپ��ک در می ایند و عضویت انها باعث افزایش تولید نفت‬ ‫این سازمان خواهد شد‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران جوان‪ :‬اداره س��وخت و انرژی‬ ‫روس��یه اعالم کرد این کش��ور در ماه می گذشته با پیشی‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید‪:‬‬ ‫شماره تقاضا و مناقصه‬ ‫تقاضای شماره ‪ 9040509 -MOM‬مناقصه شماره ‪94/038‬‬ ‫شرح مختصر اقالم درخواستی‬ ‫‪PRESS SWITCH‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان ‪ 82/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط‬ ‫‪94/04/04‬‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهادات‬ ‫‪94/05/02‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات فنی‬ ‫‪94/05/12‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مالی‬ ‫‪94/05/27‬‬ ‫ادرس و تلفن مناقصه گزار‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬عسلویه‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ ،‬شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬فاز ‪ 2‬و ‪ -3‬مدیریت‬ ‫بازرگانی‪ ،‬اداره خرید‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ‪ WWW.SPGC.IR‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 07731312233‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫گرفتن از امریکا و عربستان به بزرگترین تولید کننده نفت‬ ‫خام در جهان تبدیل شد و متوسط حجم تولید این کشور‬ ‫در ای��ن مدت ب��ه ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ 700‬هزار بش��که در روز‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫واحدمرکزی خبر‪ :‬وزیر نفت هند در دیدار با همتایان‬ ‫ایرانی و روسی خود در وین موضوع احداث خطوط انتقال‬ ‫گاز از این کش��ورها را به بحث و مذاکره گذاش��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که روس��یه و هند تصمی��م گرفته اند امکان‬ ‫س��اخت خطوط لوله انتقال نفت و گاز چندملیتی به هند‪،‬‬ ‫چهارمی��ن مصرف کننده بزرگ انرژی جهان را بررس��ی‬ ‫کنند‪ .‬این تصمیم در جریان دی��دار دهارمندرا پرادهان‪،‬‬ ‫وزیر نفت هند و الکس��اندر نوواک‪ ،‬وزیر انرژی روس��یه در‬ ‫وین گرفته شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬فریدون برکشلی‪ ،‬رییس اس��بق امور مجامع‬ ‫اوپک که در بیش از ‪ ۶۰‬نشست این سازمان حضور داشته‬ ‫با بیان اینکه به نظر نمی رس��د شرایط بازار جهانی نفت تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی بهبود قابل توجهی پیدا کند‪،‬‬ ‫پیش بینی خود را از نشس��ت ای��ن دوره وزرای نفت اوپک‬ ‫تثبیت تولید عنوان کرد و گفت‪ :‬ایران کمترین و عربستان‬ ‫بیشترین زیان را از کاهش قیمت نفت دیده است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬ارمنستان قصد دارد خط لوله ‪ ۴۱‬کیلومتری‬ ‫صادرات گاز ایران به ارمنس��تان را که در خاک این کشور‬ ‫قرار دارد به ش��رکت روسی گازپروم واگذار کند که بدین‬ ‫ترتیب کنترل صادرات گاز ایران به ارمنس��تان در اختیار‬ ‫روس��یه قرار می گی��رد‪ ،‬ام��ا ارا س��یمونیان‪ ،‬وزیر انرژی‬ ‫ارمنس��تان اطمینان داد که ش��رایط مج��وز دولتی اعطا‬ ‫ش��ده به گازپروم ارمنستان اجازه نخواهد داد تا روسیه در‬ ‫واردات گاز از ایران دخالت کند‪.‬‬ ‫رویکرد ارزی صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی با همکاری بورس‬ ‫ش�انا‪ :‬محمدحس��ن پیون��دی‪ ،‬معاون مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫پتروش��یمی ایران درباره تش��کیل صن��دوق س��رمایه گذاری در صنعت‬ ‫پتروش��یمی با همکاری ب��ورس اوراق بهادار گفت‪ :‬براس��اس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده قرار اس��ت بخش��ی از منابع مال��ی وارد به این صن��دوق برای‬ ‫پروژه هایی با بازده اقتصادی خوب به کار گرفته شود‪ ،‬اما نکته ای که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این اس��ت که بیش��تر نیازهای این پروژه ها ارزی اس��ت‪ ،‬از این رو تا‬ ‫تامین منابع ارزی از طریق فاینانس خارجی و منابع صندوق توس��عه ملی‪،‬‬ ‫تش��کیل این صندوق به کندی پیش خواهد رفت‪ .‬وی با اش��اره به تعریف و‬ ‫وجود ‪ ٧٠‬میلیارد پروژه در صنعت پتروش��یمی کش��ور افزود‪ ٤٠ :‬میلیارد‬ ‫دالر از این پروژه ها نیمه تمام و بیش��تر در فاز دوم پارس جنوبی است و ‪٣٠‬‬ ‫میلیارد دالر دیگر برای پروژه های اینده براس��اس ظرفیت های کش��ور تا‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال اینده در نظر گرفته شده اس��ت‪ .‬معاون مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه صندوق سرمایه گذاری در صنعت‬ ‫پتروش��یمی در واقع یک مدل از صندوق توس��عه ملی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تامین کنندگان این صندوق می توانند بخش خصوصی‪ ،‬شرکت های داخل‬ ‫بورس و دیگر سهامداران باش��ند‪ ،‬چراکه این نوع تامین کنندگان سرمایه‬ ‫معموال به دنبال پروژه هایی هس��تند که از سوی دولت تضمین شده باشد‪.‬‬ ‫پیوندی اضافه کرد‪ :‬باید بخش ارزی این صندوق تامین شود تا این مکانیزم‬ ‫راه اندازی شود؛ وزیر نفت اعتقاد دارد که ادامه راه و انجام پروژه های بزرگ‬ ‫تنها با باز شدن درهای فاینانس‪ ،‬عملی است که اعتقاد بجا و درستی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کمبود پروپیلن کشور از طریق تبدیل متانول به پروپیلن‬ ‫برطرف خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ٥‬س��ال اینده‪ ،‬تولید متانول به ‪ ٢٤‬میلیون‬ ‫تن خواهد رس��ید که می تواند برای توسعه زنجیره ارزش و تولید پروپیلن‬ ‫و مش��تقات ان به کار گرفته شود‪ .‬این در حالی است که ایران هم اکنون در‬ ‫صورت داش��تن خوراک به اندازه کافی توان تولید دست کم ‪ ٦٠‬میلیون تن‬ ‫محصول پتروش��یمی را در روز دارد‪ ،‬از س��وی دیگر هم اکنون بیش از ‪٦٧‬‬ ‫طرح پتروشیمی باقیمانده از برنامه های سوم‪ ،‬چهارم و پنجم توسعه با روند‬ ‫کندی در حال اجراس��ت که در صورت به تولید رسیدن انها ظرفیت تولید‬ ‫پتروش��یمی ایران دو برابر ش��ده و جهش دوم در این صنعت انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مسئوالن صنعت پتروشیمی کش��ورمان در دولت یازدهم با تکیه بر‬ ‫افزایش تولید خوراک در س��ال های اینده قصد س��اخت واحدهای جدید‬ ‫پتروش��یمی را در سر دارند که قرار است این طرح ها درنهایت در هاب های‬ ‫جدید پتروشیمی ساخته شوند‪ .‬به این ترتیب ماهشهر با وجود ‪ ٢١‬مجتمع‬ ‫پتروش��یمی با ظرفیت تولید ‪۲۵/۶‬میلیون تن در س��ال و پارس جنوبی با‬ ‫وجود ‪ ١٣‬مجتمع پتروش��یمی با ظرفیت تولید ‪ ۲۴/۳‬میلیون تن در سال‪،‬‬ ‫دو قطب صنعت پتروشیمی ایران هستند‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم شهر درخشیدند‬ ‫‪31‬‬ ‫جشنواره بر فراز اسمان شهر‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫س�پیده س�حر‪ :‬مراس��م اختتامیه پنجمین جشنواره‬ ‫بین المللی «فیلم ش��هر» با اهدای جوایز به برگزیدگان‬ ‫این جشنواره سه شنبه شب دوازدهم خردادماه در برج‬ ‫میالد برگزار ش��د‪ .‬این مراسم با حضور اهالی سینما و‬ ‫اهدای جوایز به برترین های جش��نواره پایان یافت‪ .‬که‬ ‫مراسم و نتیجه این جشنواره از نظر می گذرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تندیس زرین و دیپلم افتخار برای بهترین‬ ‫کارگردان��ی فیل��م بلند داس��تانی‪ ،‬رض��ا دادویی برای‬ ‫کارگردان��ی فیلم «تعبیر خ��واب» و بهترین فیلم بلند‬ ‫داس��تانی‪ :‬هیات داوران تندیس زری��ن و دیپلم افتخار‬ ‫بهترین فیلم بلند داس��تانی را به س��یدمحمود رضوی‬ ‫تهیه کننده فیلم «سه ماهی» اهدا کردند‪.‬‬ ‫هیات داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای‬ ‫ایران متش��کل از محس��ن بیگ اقا‪ ،‬ش��اپور عظیمی و‬ ‫علیرض��ا غفاری ضمن تقدیر از فیلم «ش��یفت ش��ب»‬ ‫ب��ه تهی��ه کنندگ��ی و کارگردانی نیک��ی کریمی‪ ،‬لوح‬ ‫سپاس و تندیس بهترین فیلم با نگاه شهری را به فیلم‬ ‫«چهارش��نبه ‪ ۱۹‬اردیبهش��ت» به تهیه کنندگی علی‬ ‫جلیلوند و کارگردانی وحید جلیلوند اهدا کرد‪.‬‬ ‫هیات داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای‬ ‫ایران متش��کل از محس��ن بیگ اقا‪ ،‬ش��اپور عظیمی و‬ ‫علیرض��ا غفاری ضمن تقدیر از فیلم «ش��یفت ش��ب»‬ ‫ب��ه تهی��ه کنندگ��ی و کارگردانی نیک��ی کریمی‪ ،‬لوح‬ ‫سپاس و تندیس بهترین فیلم با نگاه شهری را به فیلم‬ ‫«چهارش��نبه ‪ 19‬اردیبهش��ت» به تهیه کنندگی علی‬ ‫جلیلوند و کارگردانی وحید جلیلوند اهدا کردند‪.‬‬ ‫بهترین دستاورد فنی و هنری‪ :‬تندیس زرین و دیپلم‬ ‫افتخار بهترین دس��تاورد فنی و هنری‪ ،‬مهدی جعفری‬ ‫مدیر فیلمبرداری «عصر یخبندان»‬ ‫بهتری��ن فیلمنامه‪ :‬تندیس زری��ن و دیپلم افتخار به‬ ‫مصطفی کیایی‪ ،‬برای نگارش فیلم نامه «خط ویژه»‬ ‫بهترین بازیگر نقش مکمل زن‪ :‬تندیس زرین و دیپلم‬ ‫افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل زن‪ ،‬س��حر احمدپور‬ ‫برای بازی در فیلم «چهارشنبه ‪ 19‬اردیبهشت»‪.‬‬ ‫بهترین بازیگر نقش مکمل مرد‪ :‬تندیس زرین و دیپلم‬ ‫افتخ��ار بهترین بازیگر نقش مکم��ل مرد به حمیدرضا‬ ‫اذرنگ برای بازی در فیلم «بلوک‪ 9‬خروجی‪ »2‬و برای‬ ‫بهترین بازیگ��ر نقش اول زن‪ ،‬تندی��س زرین و دیپلم‬ ‫افتخار بهترین بازیگر زن به صورت مشترک به مهتاب‬ ‫کرامتی ب��رای فیلم «عصر یخبن��دان» و اهو خردمند‬ ‫برای فیلم «میهمان داریم» اهدا شد‪.‬‬ ‫بهتری��ن بازیگر نق��ش اول مرد‪ :‬فره��اد اصالنی نیز‬ ‫تندیس ویژه هیات داوران را برای بهترین بازیگر‪ ،‬برای‬ ‫نق��ش افرینی در فیلم های «عصر یخبندان» و «دوران‬ ‫عاشقی» از ان خود کرد‪.‬‬ ‫جایزه ویژه دبیر به عل��ی مالقلی پور کارگردان فیلم‬ ‫«قن��دون جهیزیه» و به��رام عظیمی کارگ��ردان فیلم‬ ‫«ته��ران ‪ » 1500‬تعلق گرفت‪ .‬جوایز بخش بین الملل‬ ‫پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور داوران‬ ‫بخش های فیلم کوتاه‪ ،‬مستند و فیلم بلند به برگزیدگان‬ ‫اهدا شد و جایزه بهترین فیلم بخش سینمایی بین الملل‬ ‫به رضا میرکریمی و «امروز» رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹جایزه منتقدان سینما‬ ‫‹ ‹جایزه منتقدان و نویسندگان جشنواره‬ ‫‹ ‹جایزه ویژه دبیر جشنواره‬ ‫‹ ‹مسابقه سینمای ایران‬ ‫تندیس زرین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد‪ ،‬امیر‬ ‫اقایی برای فیلم «چهارشنبه ‪ 19‬اردیبهشت»‪.‬‬ ‫بهترین کارگردانی‪ :‬جایزه وی��ژه هیات داوران‪،‬وحید‬ ‫جلیلون��د ب��رای کارگردان��ی فیل��م «چهارش��نبه ‪19‬‬ ‫اردیبهشت»‪.‬‬ ‫بهتری��ن فیلم‪ :‬تندیس زرین و دیپلم افتخار‪ ،‬منوچهر‬ ‫محمدی برای تهیه فیلم «بوسیدن روی ماه»‬ ‫‹ ‹فیلم های مستند‬ ‫بهترین دس��تاورد فنی و هنری (تصویربرداری) فیلم‬ ‫مس��تند‪ :‬دیپل��م افتخار بهتری��ن تصویرب��رداری فیلم‬ ‫مس��تند‪ ،‬اقایان هادی خواجوی‪ ،‬معی��ن خیراهلل پور و‬ ‫ن اهلل مرادی برای فیلم «می الدو»‬ ‫پژما ‬ ‫بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستند‪ :‬دیپلم افتخار‬ ‫بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستند‪ ،‬اقایان محمدرضا‬ ‫ناصری نیا و یاسر خیر برای «مزرعه ای که رویید و شهر‬ ‫امار فروش فیلم ها در نیمه نخست سال جاری‬ ‫بفروش های سال ‪94‬‬ ‫جدول فروش زیر افزایش فروش فیلم های یادشده را تا ‪ 10‬خرداد نشان می دهد که وجود چند روز‬ ‫بیشتر در زمان اکران فیلم فروش فیلم ها قابل توجه بوده است‪.‬‬ ‫ایران برگر‬ ‫‪( 4,512,110,000‬به تومان)‬ ‫رخ دیوانه‬ ‫‪2,700,051,000‬‬ ‫استراحت مطلق‬ ‫‪1,549,456,000‬‬ ‫قصه ها‬ ‫‪575,758,000‬‬ ‫نهنگ عنبر‬ ‫‪541,351,000‬‬ ‫طعم شیرین خیال‬ ‫‪519,320,000‬‬ ‫من دیه گو مارادونا هستم‬ ‫‪385,725,000‬‬ ‫در دنیای تو ساعت چند است؟‬ ‫‪284,483,000‬‬ ‫اتیش بازی‬ ‫‪251,084,000‬‬ ‫روباه‬ ‫‪123,992,000‬‬ ‫متل قو‬ ‫‪75,396,000‬‬ ‫اسب سفید پادشاه‬ ‫‪54,982,000‬‬ ‫دریاکنار‬ ‫‪3,672,000‬‬ ‫عشق و جنون‬ ‫‪2,631,000‬‬ ‫سینماهای تهران در ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری بیش از ‪۷۵‬‬ ‫میلیارد ریال فروش داش��تند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی؛ از ‪ ۲۰‬اس��فند ماه س��ال ‪ - ۹۳‬همزمان با اغاز اکران نوروزی ‪ -‬تا اخر‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری‪ ۱۲ ،‬فیلم به نمایش درامده است که اسفندماه بیش‬ ‫شد» نامزدهای بهترین کارگردان فیلم مستند‪ :‬تندیس‬ ‫زری��ن و دیپلم افتخ��ار برای بهتری��ن کارگردانی فیلم‬ ‫مستند‪ ،‬پویان کاظمی برای کارگردانی «باد بر باغ نظر»‬ ‫جایزه ویژه هیات داوران به دلیل توجه به موضوع مهم‬ ‫«زیس��ت محیطی در ش��هرها و ارائه راهکارها» محسن‬ ‫رمضان زاده برای کارگردانی فیلم «مسیر سبز» بهترین‬ ‫فیلم مستند‪ :‬تندیس زرین و دیپلم افتخار بهترین فیلم‬ ‫مستند‪ ،‬نس��رین عبدی و محسن استادعلی برای تهیه‬ ‫فیلم «جایی برای زندگی» هدیه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جوایز فیلم کوتاه‬ ‫بهترین فیلم کوتاه انیمیش��ن‪ :‬تندیس زرین و دیپلم‬ ‫افتخ��ار ب��رای بهترین انیمیش��ن‪ ،‬نیز ب��ه فیلم «پدر»‬ ‫ساخته سیدمحمدرضا خردمندان و محمد لطفعلی اهدا‬ ‫شد‪ .‬بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی‪ :‬دیپلم افتخار برای‬ ‫بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه داس��تانی به سمیرا نوروز‬ ‫ناصری و محمد نجاری��ان داریان برای فیلم نامه «فردا‬ ‫صبح» و برای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه داس��تانی‪:‬‬ ‫تندی��س زری��ن و دیپلم افتخ��ار بهتری��ن کارگردانی‬ ‫فیلم کوتاه داس��تانی‪ ،‬به محمد نجاری��ان داریان برای‬ ‫کارگردانی فیلم «فردا صبح» اهدا شد‪.‬‬ ‫همچنین جایزه ویژه هی��ات داوران بخش فیلم های‬ ‫کوتاه داس��تانی به رقیه توکلی ب��رای کارگردانی فیلم‬ ‫«ساعت ش��ش» تعلق گرفت‪ .‬برای بهترین فیلم کوتاه‬ ‫داستانی نیز تندیس زرین و دیپلم افتخار بهترین فیلم‬ ‫کوتاه داس��تانی به محمد نجاری��ان داریان تهیه کننده‬ ‫فیلم «ف��ردا صبح» تعل��ق گرفت‪ .‬بهتری��ن بازیگر زن‬ ‫فیلم ه��ای بلند داس��تانی‪ :‬هی��ات داوران ضمن تقدیر‬ ‫از پری��وش نظریه برای بازی در فیلم س��پیده‪ ،‬تندیش‬ ‫زرین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن را به رویا افشار‬ ‫ب��رای فیلم «عصر بارانی» اهدا کرد‪ .‬بهترین بازیگر مرد‬ ‫فیلم های بلند داس��تانی‪ :‬دیپلم افتخ��ار بهترین بازیگر‬ ‫مرد‪ ،‬ازان حس��ین ملکی برای فیلم «حبیب اقا» شد‪.‬‬ ‫همچنین هیات داوران ضمن تقدیر از س��جاد افشاریان‬ ‫برای بازی در فیلم «حبیب اقا»‪ ،‬تندیس زرین بهترین‬ ‫بازیگر مرد را به شهاب حسینی برای فیلم تعبیر خواب‬ ‫اهدا کردند‪.‬‬ ‫بهترین کارگردانی فیلم های بلند داستانی‪ :‬جایزه ویژه‬ ‫هیات داوران به حمیدرضا قربانی برای کارگردانی فیلم‬ ‫«سه ماهی» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫از ‪۴‬میلیارد‪ ،‬فروردین بیش از ‪۴۰‬میلیارد و اردیبهشت بیش از ‪۳۰‬میلیارد ریال‬ ‫فروش داش��تند‪ .‬بنا بر همین گزارش‪ ،‬فیلم‏های سینمایی ایران برگر (مسعود‬ ‫جعفری جوزانی) با بیش از ‪۲۹‬میلیارد‪ ،‬رخ دیوانه (ابوالحس��ن داودی) با بیش‬ ‫از ‪۱۸‬میلیارد و استراحت مطلق (عبدالرضا کاهانی) با بیش از ‪۱۲‬میلیارد ریال‬ ‫نظرگاه‬ ‫جشنواره فیلم شهر‬ ‫از نگاه‬ ‫شهردار تهران‬ ‫‹ ‹جوایز مسابقه بین الملل فیلم های بلند‬ ‫بهترین دستاورد فنی ـ هنری‪ :‬یان دومانژ برای فیلم‬ ‫«‪ »71‬از (انگلیس) بهترین بازیگر مرد‪ :‬هیات داوران با‬ ‫تقدیر از پرویز پرس��تویی برای فیلم «امروز» از (ایران)‬ ‫جایزه را تقدیم می کند به مانولیس ماوروماتاکیس برای‬ ‫فیل��م «دش��من درون» از (یونان) بهتری��ن بازیگر زن‪:‬‬ ‫هیات داوران با تقدیر از لیال حاتمی برای فیلم «دوران‬ ‫عاشقی» از (ایران) و شبنم مقدمی برای فیلم «امروز»‬ ‫از (ای��ران) جای��زه را تقدیم می کند به ربکا یوزفس��ون‬ ‫برای فیل��م «خواهر نحی��ف من» از (س��وئد و المان)‬ ‫بهترین فیلمنامه‪ :‬رویا محقق و علیرضا رییس��یان برای‬ ‫فیلم « دوران عاش��قی» از (ای��ران) بهترین کارگردان‪:‬‬ ‫رض��ا میرکریمی برای فیلم «ام��روز» از (ایران) جایزه‬ ‫ویژه هیات داوران‪ :‬اتسوش��ی فوناهاش��ی ب��رای فیلم‬ ‫«ش��کوفه های س��رد» از (ژاپ��ن) بهترین فیل��م‪ :‬فیلم‬ ‫«امروز» به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی‬ ‫از (ایران)‬ ‫‹ ‹فیلم کوتاه‬ ‫هی��ات داوران بخ��ش فیلم کوت��اه با تقدی��ر از «بر‬ ‫لب هایت» ب��ه کارگردانی جوناس روتان��ن از (فنالند)‬ ‫و «ولی تو یک س��گ هس��تی» ب��ه کارگردانی مالین‬ ‫اریکس��ون از (س��وئد) جای��زه س��وم‪ :‬فیلم « اس��تخر‬ ‫سرپوش��یده» به کارگردانی نیک��ی لیندروت وون بار از‬ ‫(سوئد) جایزه دوم‪ :‬فیلم «ساعت ‪ »6‬به کارگردانی رقیه‬ ‫توکلی از (ایران) جایزه اول‪ :‬فیلم «کلیس��ای جامع» به‬ ‫کارگردانی کنراد کاستنر از (المان و چین)‬ ‫‹ ‹فیلم مستند بلند و نیمه بلند‬ ‫هیات داوران بخش فیلم مس��تند بلن��د و نیمه بلند‬ ‫بین المل��ل ب��ا تقدیر از‪ :‬میرنا تس��اپا‪ ،‬کارگ��ردان فیلم‬ ‫«خیابان رنگین کمان» از (یونان) جوایز خود را به این‬ ‫ترتیب اهدا کرد‪ :‬جایزه س��وم‪ :‬فیلم «غذای بیرون» به‬ ‫کارگردان��ی لقمان خالدی از (ای��ران) جایزه دوم‪ :‬فیلم‬ ‫«تون��ی بن‪ :‬وصیت» ب��ه کارگردانی اس��کیپ کایت از‬ ‫(انگلستان) جایزه اول‪ :‬فیلم «بر لبه دنیا» به کارگردانی‬ ‫کالوس درکس��ل از (فرانس��ه) جوای��ز بخ��ش ایران و‬ ‫بین الملل پنجمین جشنواره فیلم شهر اهدا شد‪.‬‬ ‫در ‪ ۷۱‬روز نمایش بیشترین فروش را داشته اند‪ .‬اسامی فیلم های سینمایی که‬ ‫به نمایش درامده اند عبارتند از‪ :‬ایران برگر‪ ،‬رخ دیوانه‪ ،‬استراحت مطلق‪ ،‬طعم‬ ‫خ��وش خیال‪ ،‬روباه‪ ،‬من دیگو مارادونا هس��تم‪ ،‬متل قو‪ ،‬قصه ها‪ ،‬در دنیای تو‬ ‫ساعت چند است‪ ،‬اسب سفید پادشاه‪ ،‬اتیش بازی و نهنگ عنبر‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام فیلم‬ ‫نام کارگردان‬ ‫تاریخ اکران‬ ‫هفته نمایش‬ ‫روز نمایش‬ ‫فروش کل تهران‬ ‫(تومان)‬ ‫بیننده های تهران‬ ‫(نفر)‬ ‫فروش شهرستان‬ ‫(تومان)‬ ‫‪1‬‬ ‫ایران برگر‬ ‫مسعود جعفری جوزانی‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪3,060,800,000‬‬ ‫‪556,509‬‬ ‫‪2,000,000,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رخ دیوانه‬ ‫ابوالحسن داودی‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1,934,000,000‬‬ ‫‪351,636‬‬ ‫‪1,020,000,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قصه ها‬ ‫رخشان بنی اعتماد‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪493,400,000‬‬ ‫‪98,680‬‬ ‫‪140,000,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نهنگ عنبر‬ ‫سامان مقدم‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪480,700,000‬‬ ‫‪87,400‬‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫من دیگو مارادونا هستم‬ ‫بهرام توکلی‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪319,800,000‬‬ ‫‪58,145‬‬ ‫‪130,000,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در دنیای تو ساعت چند است؟‬ ‫صفی یزدانیان‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪287,600,000‬‬ ‫‪52,291‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اتیش بازی‬ ‫بهمن گودرزی‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪169,500,000‬‬ ‫‪3,082‬‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اسب سفید پادشاه‬ ‫محمدحسین لطیفی‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪57,500,000‬‬ ‫‪10,455‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دریا کنار‬ ‫ارش معیریان‬ ‫‪ 6‬خرداد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عشق و جنون‬ ‫حسن نجفی‬ ‫‪ 6‬خرداد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قالیباف‪ :‬مهم این اس�ت ک�ه هنرمندان در به‬ ‫تصویر کش�یدن زشتی یا زیبایی‪ ،‬ما را به سمت‬ ‫پیشرفت و ارتقای کیفی رشد دهند‪.‬‬ ‫درباره جش��نواره ش��هر ک��ه پنجمی��ن دوره ان در‬ ‫‪12‬خرداد س��پری ش��د‪ ،‬ش��هردار تهران نس��بت به‬ ‫نش��ان دادن واقعیت های ناز یبای ش��هر‪ ،‬نظری مثبت‬ ‫ارائه داد و این اتفاقات و رویداد های نازیبای شهر را نیز‬ ‫جزئی از واقعیات ش��هر به شمار اورد‪ .‬به نظر می رسد‪،‬‬ ‫یافتن امکان طرح این موضوعات برای هنرمندان تنها‬ ‫واقع نمایی به شمار نمی رود بلکه برای مخاطب نیز این‬ ‫امکان فراهم می شود که از منظرهای متفاوتی شهر و‬ ‫دیاری را که دران زندگی می کنند‪ ،‬بنگرند‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف ابتدا به هنرمندان‪ ،‬دوس��تداران‬ ‫هن��ر و مهمانان خارجی جش��نواره خی��ر مقدم گفت‬ ‫و از هم��ه دس��ت اندرکاران این جش��نواره و به ویژه از‬ ‫هنرمندانی که تالش بس��یاری داش��تند که مراسم به‬ ‫خوبی اداره و مدیریت شود‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف‪ ،‬ش��هردار ته��ران پس از اهدای‬ ‫جوای��ز بخ��ش بین المل��ل روی صحنه حاضر ش��د و‬ ‫درباره جش��نواره فیلم ش��هر گفت‪ :‬مدتی وقفه ای در‬ ‫این جش��نواره اتفاق افتاد و خداوند بزرگ را شاکریم‬ ‫که جشنواره کار خود را دوباره شروع کرد و امیدواریم‬ ‫که برگزاری جش��نواره فیلم شهر در سال اینده تداوم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫قالیباف با اش��اره به جایگاه ش��هر در زندگی امروز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امروز شهرها هستند که تمدن سازند‬ ‫و اینده مردم را رقم می زنند‪ .‬ش��هرها مرکز توحیدند‬ ‫و جامعه را می س��ازند‪ .‬ش��هرها مرکز ق��درت‪ ،‬ثروت‪،‬‬ ‫معرفت و منزلت اند و ما هس��تیم که باید تالش کنیم‬ ‫این ش��هرها به درستی شناخته ش��وند و در حقیقت‬ ‫ش��هرها را برای شهروندان مان‪ ،‬احاد جامعه و اجتماع‬ ‫شهری خودمان به درستی به نمایش بگذاریم‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران در عی��ن حال با تاکی��د بر نمایش‬ ‫درست کاستی های ش��هر اظهار کرد‪ :‬ما نمی خواهیم‬ ‫بگویم ک��ه مکلفیم فق��ط زیبایی ها را نش��ان دهیم؛‬ ‫چه بس��ا که گاهی نمای��ش بعض��ی نازیبایی ها برای‬ ‫ش��هروندان و مدیران مناس��ب باش��د و باعث ارتقای‬ ‫کیفیت زندگی ش��ود‪ .‬مهم این است که هنرمندان در‬ ‫به تصویر کش��یدن زش��تی یا زیبایی‪ ،‬ما را به س��مت‬ ‫پیشرفت و ارتقای کیفی رشد دهند‪.‬‬ ‫قالیباف سپس با تشریح جزئیات شهر مطلوب گفت‪:‬‬ ‫ش��هر مطلوب بر دو پایه استوار اس��ت؛ اینکه شهری‬ ‫مناسب برای زندگی اخالقی باشد از یک سو و از سوی‬ ‫دیگر ش��هری کارامد بر بستر تفکر و عمل باشد که بر‬ ‫این دو پایه‪ ،‬شهر به سمت پیشرفت حرکت می کند‪.‬‬ ‫وی در این راس��تا با تاکید بر نیاز ش��هرداری تهران‬ ‫به همکاری با هنرمندان بی��ان کرد‪ :‬با صراحت تمام‪،‬‬ ‫دس��ت نیاز را برای پیشرفت به سمت هنرمندان دراز‬ ‫می کنی��م‪ .‬تهران اکنون در حوزه زیرس��اخت به نقطه‬ ‫قابل قبولی رس��یده اما برای پیشرفت بیشتر نیازمند‬ ‫تحول جدی زیرس��اخت های فرهنگ��ی‪ ،‬تعامل جدی‬ ‫مردم و مسئوالن و‪ ...‬هستیم‪ .‬این اتفاق نمی افتد مگر‬ ‫انکه اصحاب هنر و فرهنگ واسطه گری موثر خودشان‬ ‫را انج��ام داده و به کمک ما بیاین��د که اگر این اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬در زمان کوتاه ش��اهد تغییری عظیم در ش��هر‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫او در پنجمین جشنواره بین المللی شهر تاکید کرد‪:‬‬ ‫خودم را مکلف می دانم ب��ا افتخار در خدمت اصحاب‬ ‫فرهنگ و هنر در این کشور باشم‪ .‬تالش کرده ام که در‬ ‫طول دوران مدیریت��م لحظه ای از همکاری و حمایت‬ ‫اصح��اب فرهنگ و هنر غفلت نکنم چراکه هنرمندان‬ ‫را مهم تری��ن عامل ب��رای اگاهی بخش��ی و اثر گذاری‬ ‫می دانم‪ .‬ام��روز اصحاب فرهنگ و هن��ر نخبگان این‬ ‫کشور‪ ،‬شهر و سرمایه های بزرگ کشور هستند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران در ادامه س��خنانش با اشاره به نکته‬ ‫مهمی درب��اره حمایت از هنرمندان اظهار کرد‪ :‬گاهی‬ ‫ممکن اس��ت یک اثر هنری با ضعفی روبه رو باشد اما‬ ‫باعث شود که ان هنرمند را به انزوا و دوری بکشانیم‪.‬‬ ‫این بدین معنا نیس��ت که در جوامع یا جامعه ما خط‬ ‫قرم��زی وجود ن��دارد‪ .‬همه جوامع خ��ط قرمز دارند‪.‬‬ ‫چراک��ه ما مکلفیم با اولوی��ت از هویت فرهنگی‪ ،‬ملی‬ ‫و دینی خود دفاع کنیم و ش��ک نداریم که بسیاری از‬ ‫فرهنگ ها و به ویژه فرهنگ غربی امریکایی اثار منفی‬ ‫خودش را دارد‪ .‬این حساس��یت را حتی در کشورهای‬ ‫غربی مثل فرانس��ه‪ ،‬کانادا و‪ ...‬می بینیم اما اگر اشکالی‬ ‫در یک کار بود نباید طوری فش��ار بیاوریم که هنرمند‬ ‫را از عرصه هنر به حاش��یه برانیم‪ .‬محمدباقر قالیباف‬ ‫در پایان سخنانش با خوشامدگویی مجدد به مهمانان‬ ‫جش��نواره فیلم شهر گفت‪ :‬ما در ش��هرداری تهران با‬ ‫تمام ت��وان برای اثرگذاری و زندگ��ی بهتر برای همه‬ ‫نسل ها و اقشار در خدمت شما هستیم‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 18- 1394‬شعبان ‪ 6 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -234‬پیاپی ‪1552‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫حافظ‪:‬‬ ‫مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست‬ ‫تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست‬ ‫واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس‬ ‫طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست‬ ‫اخبار علمی ـ پزشکی‬ ‫تغییر رنگ چشم‬ ‫فارس‪ :‬پزشکان توانسته اند فقط در ‪ 20‬ثانیه توسط‬ ‫لیزر‪ ،‬رنگ چشم را از قهوه ای به ابی تغییر دهند‪.‬‬ ‫با اینک��ه عمل با لیزر در ای��االت متحده به طور‬ ‫کام��ل مورد تایی��د نب��ود‪ 37 ،‬نف��ر در مکزیک و‬ ‫کاستاریکا این عمل را تجربه کردند و چشم خود را‬ ‫ب��ا عمل لیزر از قهوه ای به ابی برگردانده اند‪ .‬هزینه‬ ‫عمل لیزر برای تغییر رنگ چشم حدود ‪ 5‬هزار دالر‬ ‫است که حدود ‪ 4‬هزار و ‪ 700‬یورو می شود‪.‬‬ ‫این عمل لیزر اضافه کردن رنگ در چشم نیست‬ ‫بلکه چش��م های قه��وه ای رن��گ دارای رنگدانه ای‬ ‫هستند که می توان توسط لیزر با الیه برداری‪ ،‬رنگ‬ ‫ان را از قهوه ای به ابی تبدیل کرد‪ .‬چش��م های ابی‬ ‫این رنگدانه را ندارن��د و به دلیل پخش و عبور نور‬ ‫مرئ��ی از عنبیه نمی توان رنگ چش��م انها را تغییر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫برگ سدر و کاهش مصرف سوخت‬ ‫ایرنا‪ :‬محققان ناس��ا با الهام از س��اختار و ترکیبات‬ ‫ش��یمیایی برگ سدر به دنبال راهکاری برای تولید‬ ‫پوشش نچسب مناسب برای بال هواپیما هستند تا‬ ‫از چسبیدن بقایای حش��راتی که در زمان پرواز به‬ ‫هواپیما برخورد می کنند‪ ،‬جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫ناس��ا ازمایش ه��ای متع��ددی را در رابط��ه ب��ا‬ ‫پوش��ش های نچس��ب برای بال های هواپیما انجام‬ ‫داده اس��ت و در نتیج��ه ای��ن ازمایش ه��ا یکی از‬ ‫مدل هایی که با الهام از برگ س��در س��اخته است‪،‬‬ ‫قابلیت خوبی را برای خالصی از ش��ر حشراتی که‬ ‫در اثر برخورد با بال هواپیما کش��ته ش��ده و به ان‬ ‫می چس��بند‪ ،‬در اختیار می گذارد‪ .‬زمانی که تعداد‬ ‫این حش��رات زیاد می شود‪ ،‬چس��بیدن انها به بال‬ ‫هواپیما موجب ناهمواری س��طح ب��ال و در نتیجه‬ ‫افزایش اصطکاک و باالخره افزایش سوخت مصرفی‬ ‫هواپیما می ش��ود‪ .‬زمانی که قطرات اب روی برگ‬ ‫سدر می افتند‪ ،‬ساختار برگ و ترکیبات ان از پخش‬ ‫ش��دن قطرات جلوگیری می کنن��د و بدین ترتیب‬ ‫مانع باقی ماندن اب روی برگ می شوند‪.‬‬ ‫خوردن یک سیب در روز‬ ‫فارس‪ :‬براس��اس یک تحقیق مشخص شد خوردن‬ ‫یک سیب در روز می تواند با چاقی مبارزه کند‪.‬‬ ‫براس��اس یک تحقیق مش��خص شد خوردن یک‬ ‫س��یب در روز می توان��د با چاقی مب��ارزه کند؛ این‬ ‫یافته ها در سایت انگلیس��ی مهندسی مواد غذایی‬ ‫منتش��ر شد که در واقع سیب می تواند یک راه حل‬ ‫ب��رای کمک به مبارزه با چاقی ک��ه یک بیماری و‬ ‫کشنده اس��ت‪ ،‬باشد‪ .‬به گفته محققان خوردن یک‬ ‫س��یب در روز می تواند احساس گرسنگی را کاهش‬ ‫دهد همچنین در کاهش وزن موثر است و در فلور‬ ‫روده تعادل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مصرف کالری کمتر‬ ‫ف�ارس‪ :‬با چند تغییر کوچک در س��بک زندگی و‬ ‫رژیم غذایی می توان به راحتی و بدون رژیم گرفتن‬ ‫الغر شد‪ .‬چند بار در روز استشمام رایحه دارچین‪،‬‬ ‫گل رز و وانی��ل س��روتونین را تحری��ک می کند و‬ ‫مقاومت در برابر خوردن ش��یرینی یا غذای زیاد را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬نوش��یدن یک لیوان اب سرد قبل‬ ‫از غذا بالفاصله اشتها را کاهش می دهد‪ .‬در غذاهای‬ ‫خود ادویه زیاد بریزید‪ .‬سعی کنید غذاهای کنسرو‬ ‫شده نخورید‪ .‬ساالد را بدون سس‪ ،‬با روغن زیتون‪،‬‬ ‫ابلیمو و ش��وید خرد ش��ده میل کنی��د‪ .‬غذاهایی‬ ‫مانند سبزیجات پخته ش��ده (سیب زمینی‪ ،‬هویج‪،‬‬ ‫نخودس��بز) س��یرکننده‪ ،‬پر ویتامین و الغر کننده‬ ‫هستند‪ .‬در غذاهای خود غالت مصرف کنید‪ .‬غذاها‬ ‫را به جای سرخ کردن‪ ،‬بخارپز کنید‪ .‬پیاده روی را‬ ‫جزو برنامه های همه روزه خود قراردهید‪.‬‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد (ص) می فرمایند‪ :‬داناترین مردم‪ ،‬کسى است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند‪.‬‬ ‫هزاران نسخه خطی فارسی‬ ‫در هند‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫گف��ت‪ :‬وجود چند هزار نس��خه خطی‬ ‫به زبان فارس��ی در کتابخانه های هند‬ ‫نشان دهنده روابط عمیق فرهنگی بین‬ ‫تهران و دهلی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی اکبر ناطق نوری‬ ‫در بازدید از کتابخانه موزه ساالر جنگ‬ ‫در حیدراب��اد اظهار کرد‪ :‬نس��خه های‬ ‫خطی به زبان فارس��ی به خوبی روابط‬ ‫فرهنگی دو کش��ور را نش��ان می دهد‬ ‫و الزم اس��ت ای��ن رواب��ط گس��ترش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫احمد عل��ی‪ ،‬مع��اون کتابخانه موزه‬ ‫جنگ در این بازدید توضیحاتی درباره‬ ‫نگهداری‪ ،‬مرمت و تهیه میکروفیلم از‬ ‫نسخ خطی ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نسخ تاریخ و فرهنگ‬ ‫هند را به خوبی به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫کتابخان��ه م��وزه جن��گ یک��ی از‬ ‫مجموعه ه��ای بی نظیر نس��خ خطی و‬ ‫چاپی بوده که بی��ش از ‪ 50‬هزار جلد‬ ‫کتاب در ان موجود است که حدود ‪9‬‬ ‫هزار جلد ان کتاب های خطی و بیشتر‬ ‫انها به زبان فارسی است‪.‬‬ ‫تصویب برنامه جامع حمایت از حقوق معلوالن‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬برنامه جامع ‪ 66‬ماده ای حمایت از‬ ‫حقوق افراد معلول پس از توقف ‪ 10‬ساله‬ ‫با ‪11‬فصل در هی��ات وزیران به تصویب‬ ‫رس��ید و بخش های��ی از ان برای تبدیل‬ ‫ش��دن به قانون در الیح��ه ای به مجلس‬ ‫شورای اسالمی می رود تا پس از تصویب‬ ‫اجرایی شود‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬علی ربیعی‬ ‫گفت‪ :‬در نظام چند الیه تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫پوش��ش صددرص��دی جامع��ه معلوالن‬ ‫اورده ش��ده‪ ،‬ب��ا این وجود ح��دود ‪10‬‬ ‫سال معلوالن منتظر قانونی جامع بودند‬ ‫ک��ه متوقف مانده بود ک��ه با همکاری و‬ ‫مش��ارکت خ��ود معل��والن و گروه های‬ ‫ذینفع در ‪ 11‬فصل مصوباتی داشتیم که‬ ‫هریک از فصول ان امکانات جدیدی برای‬ ‫معلوالن به همراه خواهد اورد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در برنامه جامع حمایت از معلوالن‪،‬‬ ‫رویداد‬ ‫س��المندان نیز جزو گروه های هدف قرار‬ ‫گرفتند چراکه در کش��ور ‪ 6‬هزار سالمند‬ ‫مجهول الهوی��ه وج��ود دارد‪ .‬وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در فصل ابتدایی ای��ن الیحه‪ ،‬فرد دارای‬ ‫معلولی��ت به ش��خصی اطالق می ش��ود‬ ‫که براس��اس طبقه بندی های بین المللی‬ ‫انواع معلولیت س��ازمان بهداشت جهانی‬ ‫با تایید کمیسیون پزشکی – توانبخشی‬ ‫تش��خیص نوع و تعیین شدت معلولیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یک چهره‬ ‫محمد قریب از چهره های‬ ‫تاثیر گذار پزشکی معاصر‬ ‫پروفسور حس��ین قریب‪ ،‬استاد کالج پزشکی مایو‬ ‫کلینیک امریکا و فرزند ارش��د زنده یاد دکتر محمد‬ ‫قریب با عنوان «اموزش پزش��کی در ایران» درباره‬ ‫س��ه چهره تاثیر گذار معاصر ایران از جمله پدر خود‬ ‫سخن گفت‪.‬‬ ‫سرکنس��ولگری ای��ران در حیدراباد‬ ‫درس��ال ‪ 1352‬تاس��یس ش��د و این‬ ‫نمایندگ��ی ‪ 6‬ایال��ت جنوب��ی ش��به‬ ‫ق��اره هند ش��امل ایالت ه��ای تلنگانا‪،‬‬ ‫اندراپ��رادش‪ ،‬کارنات��اکا‪ ،‬تامیل نادو‪،‬‬ ‫کرالو ادویس��ا ب��ا ‪ 320‬میلی��ون نفر‬ ‫جمعیت را زیر پوشش دارد‪.‬‬ ‫ش��هر حیدراب��اد مرک��ز مش��ترک‬ ‫ایالت های تلنگان��ا و اندراپرادش برای‬ ‫مدت ‪ 10‬س��ال از زمان تاسیس ایالت‬ ‫جدید تلنگانا درس��ال ‪2014‬م است و‬ ‫حدود ب��ه ‪ 8‬میلیون نفر جمعیت دارد‬ ‫که حدود ‪ 45‬درصد انها را مس��لمان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بهداشت خانوار در گروی سواد مادران‬ ‫مدیرگروه مطالعات زنان پژوهش��کده‬ ‫مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم‬ ‫گفت‪ :‬سواد و تحصیالت مادران منجر به‬ ‫افزایش نرخ س�لامت و بهداشت خانوار‪،‬‬ ‫ارتقای سطح تغذیه خانواده و همچنین‬ ‫افزای��ش س��طح تحصی�لات و وضعیت‬ ‫تربیتی فرزندان می شود‪.‬‬ ‫به گفته ایس��نا‪ ،‬لی�لا فالحتی افزود‪:‬‬ ‫باال بودن ن��رخ بی س��وادی در بین زنان‬ ‫از جمل��ه زنان ایرانی یک��ی از مهم ترین‬ ‫چالش ه��ای توس��عه و پیش��رفت در‬ ‫کشورها محس��وب می شود چراکه سواد‬ ‫و تحصی�لات مادران نق��ش موثری در‬ ‫ارتقای کیفیت زندگی خانواده دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه امار بی س��وادی در‬ ‫کشورمان گفت‪ :‬بررسی وضعیت اموزش‬ ‫در جمعیت ایران در چند دهه گذش��ته‬ ‫نش��ان می دهد جمعیت باس��واد از رشد‬ ‫ی که‬ ‫مثبتی برخوردار بوده است به طور ‬ ‫باس��وادی جمعیت در سال ‪ 1335‬برابر‬ ‫ب��ا ‪ 15‬درصد بود و در س��ال ‪ 1390‬به‬ ‫‪ 85‬درصد رس��ید‪ .‬هر چن��د این مقدار‬ ‫نی��ز بیانگر وج��ود ‪ 15‬درصد بی س��واد‬ ‫در جمعیت کل کش��ور است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین بررسی درصد باسوادی بر‬ ‫اساس جنسیت نشان می دهد که ‪88/5‬‬ ‫درصد از جمعیت مردان با سواد هستند‬ ‫و این در حالی اس��ت ک��ه در بین زنان‬ ‫‪ 81/1‬درصد باسواد هستند‪.‬‬ ‫حضور گسترده بخش خصوصی درساخت مراکز فرهنگی‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬برای س��اخت مراک��ز فرهنگی بای��د از بخش‬ ‫خصوصی استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬علی مرادخانی نخس��تین بس��تر‬ ‫حضور بخش خصوصی را جلب اعتماد انها دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬مدیران فرهنگی این مهم را مد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر ما اکن��ون در حوزه های‬ ‫مختل��ف هنری نتوانس��تیم برحس��ب انتظارات عمل‬ ‫کنیم‪ ،‬به دلیل این اس��ت که ش��ناخت کافی در این‬ ‫زمینه انجام نشده است‪.‬‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫یکی از مهم ترین برنامه های پیش رو در اس��تان ها را‬ ‫برگ��زاری جش��نواره های ملی عنوان ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫برگزاری این جش��نواره ها و حضور شرکت کنندگان از‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬می توان عالوه بر تبادل اطالعات‪ ،‬اشنایی‬ ‫بیشتری در زمینه های مختلف ایجاد کرد‪.‬‬ ‫مرادخانی گف��ت‪ :‬اعتبارات عمرانی ای��ن وزارتخانه‬ ‫ح��دود ‪700‬میلی��ارد تومان اس��ت که ای��ن مبلغ از‬ ‫اعتبارات یکی از معاونت های شهری شهرداری کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کار وزارت ارشاد ساخت و ساز‬ ‫نیس��ت‪ ،‬هرچند در مواقعی برای افزایش زیرساخت ها‬ ‫عکس روز‬ ‫قطع جریان اب زاینده رود‬ ‫ب��ه ناچار به این ح��وزه ورود می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه‬ ‫اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای وابسته به ان‬ ‫مدیریت فضای فرهنگی و هنری جامعه است‪.‬‬ ‫مرادخانی درب��اره احداث هنرس��تان های هنرهای‬ ‫زیبا در اس��تان ها نیز گفت‪ :‬راه اندازی این هنرستان ها‬ ‫یک نیاز اس��ت چراکه عالقه من��دان عالوه بر تحصیل‬ ‫می توانند برای خود در اینده شغل ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما برای ایجاد هنرس��تان در اس��تان های‬ ‫کشور به س��متی می رویم که در هر مرکز استان یک‬ ‫هنرس��تان دخترانه و یک هنرس��تان پس��رانه داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬مرادخانی تاکید کرد‪ :‬در بعضی از استان های‬ ‫بزرگ می توانی��م بخش هایی دیگر را راه اندازی کنیم‪،‬‬ ‫ضمن اینکه توانستیم مجموعه ای علمی وکاربردی را‬ ‫ایجاد کنیم و حتی ش��رایطی را ایج��اد کردیم که به‬ ‫رشته های هنری که انتظار داشته اند‪ ،‬برسیم‪.‬‬ ‫پخش دوباره «درحاشیه»‬ ‫عکس از‪ :‬علی خدایی‬ ‫مدیر ش��بکه ‪ 3‬س��یما از اغاز تولید بخش دوم‬ ‫سریال در حاشیه در نیمه ماه مبارک رمضان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬غالمرضا میرحس��ینی گفت‪ :‬تا‬ ‫امروز س��وژه هایی که قرار است به انها در سریال‬ ‫پرداخته شود‪ ،‬استخراج شده و نویسندگان نگارش‬ ‫متن را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫مدیر شبکه ‪ 3‬سیما افزود‪ :‬گروه نویسندگان کار‬ ‫را ادام��ه می دهند تا به تعداد معینی متن مصوب‬ ‫برسیم و کار را کلید بزنیم و فکر می کنم در اواسط‬ ‫ماه مبارک رمضان مرحله دوم مجموعه در حاشیه‬ ‫کلید بخورد‪.‬‬ ‫میر حسینی درباره مکانی که اتفاقات بخش دوم‬ ‫در حاش��یه در ان رق��م می خورد نی��ز گفت‪ :‬قرار‬ ‫نیست فاز دوم سریال در زندان بگذرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬پروفس��ور حس��ین قریب در‬ ‫سخنرانی خود در بیمارستان دکتر شریعتی وابسته‬ ‫به دانشگاه علوم پزش��کی تهران با اشاره به سه تن‬ ‫از تاثیرگذارترین افراد در تاریخ پزشکی ایران گفت‪:‬‬ ‫نخستین شخص یک نخست وزیر مقتدر است که با‬ ‫تاس��یس مدرسه دارالفنون قدم نخست را در زمینه‬ ‫اموزش در کش��ور نه��اد؛ «امیرکبیر» با تاس��یس‬ ‫مدرس��ه دارالفنون در ای��ران اقداماتی نظیر برپایی‬ ‫نظ��م و اس��ایش در مملکت‪ ،‬وض��ع قوانین جدید‬ ‫در ادارات و انتش��ار روزنامه «وقای��ع اتفاقیه» را در‬ ‫کارنام��ه زندگی خود دارد و در حمام فین کاش��ان‬ ‫درس��ت چن��د روز قبل از افتتاح رس��می مدرس��ه‬ ‫دارالفنون کش��ته شد‪ .‬دومین شخصی که در تاریخ‬ ‫علم پزشکی تاثیر گذار بوده‪« ،‬چارلز اوبرلن» نام دارد‬ ‫و سومین نفر‪« ،‬دکتر محمد قریب» است‪.‬‬ ‫دکتر حس��ین قریب گفت‪ :‬مرح��وم دکتر محمد‬ ‫قری��ب‪ ،‬در س��ال ‪ 1288‬در یک خان��واده مذهبی‬ ‫در تهران متولد ش��د‪ .‬پدرش مرح��وم علی اصغر از‬ ‫م��ردم گرکان از توابع اش��تیان بود‪ .‬دوران تحصیل‬ ‫را در دارالمعلمی��ن گذرانی��د و در س��ال ‪ 1307‬در‬ ‫زمره نخستین گروه دانشجویان ایرانی بود که برای‬ ‫ادامه تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفت‪ .‬وی‬ ‫در پایان س��ال نخست در شهر رن فرانسه موفق به‬ ‫دریافت جایزه «البراتوار تشریح» دانشکده پزشکی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی پ��س از گذران��دن دوره س��ربازی در س��ال‬ ‫‪ 1319‬به عنوان دانش��یار طب اطفال در دانش��گاه‬ ‫به فعالیت علمی مش��غول شد‪ .‬در ابتدا به مدت ‪12‬‬ ‫س��ال در بیمارس��تان رازی اداره بخش اطفال را بر‬ ‫عهده گرفت‪ ،‬س��پس به بیمارستان هزار تختخوابی‬ ‫رف��ت و در انجا بخش اطف��ال را راه اندازی کرد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 1348‬با همکاری دکتر حسن اهری‪ ،‬نخستین‬ ‫بیمارستان تخصصی کودکان (مرکز طبی کودکان)‬ ‫را تاس��یس کرد و پس از مرگ تراژیک دکتر اهری‪،‬‬ ‫ریاست ان مرکز را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫فرزن��د دکتر قریب با اش��اره به برخ��ی افتخارات‬ ‫پدرش گفت‪ :‬دکتر قریب در س��ال ‪ 1321‬موفق به‬ ‫دریافت نش��ان عالی دولت فرانسه ش��د و در سال‬ ‫‪ 1350‬به عضویت هیات مدی��ره انجمن بین المللی‬ ‫بیماری های ک��ودکان در امد‪ .‬در طول س��ال های‬ ‫فعالیت علم��ی خود در کنگره ه��ای بین المللی در‬ ‫کش��ورهای مختلف از جمله فرانسه‪ ،‬امریکا‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬ترکیه و اتریش ش��رکت ک��رد و در چندین‬ ‫مجمع علمی بین المللی عضویت داش��ت‪ .‬نخستین‬ ‫تعوی��ض خون را در ایران انجام داد و از بنیانگذاران‬ ‫انتقال خون در ایران بود‪.‬‬ ‫وی با بیان ش��یوه تدریس منحص��ر به فرد دکتر‬ ‫قریب که مورد عالقه همه دانش��جویان ایشان بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شیوه تدریس دکتر قریب از گچ و تخته شروع‬ ‫می شد و تا معاینه بیمار در حضور دانشجویان ادامه‬ ‫می یافت‪ .‬در هنگام معاینه بیماران کنار شاگردانش‬ ‫قرار می گرفت و از نزدیک بر کار انها نظارت می کرد‪.‬‬ ‫دکت��ر قری��ب اف��زود‪ :‬مرح��وم پ��درم در هنگام‬ ‫فعالیت ه��ای علم��ی فعالیت سیاس��ی و اجتماعی‬ ‫نیز داش��ت به گون��ه ای که باره��ا در کالس درس‬ ‫ب��ه اقدامات رژیم ش��اه انتقاد کرد و پ��س از واقعه‬ ‫‪ 28‬م��رداد ‪ 32‬نیز به دنبال امض��ای یک بیانیه به‬ ‫همراه ‪ 10‬تن دیگر از اعضای هیات علمی دانش��گاه‬ ‫به دستور ش��اه از دانشگاه اخراج شد و این موضوع‬ ‫باع��ث افزای��ش محبوبیتش در بین دانش��جویان و‬ ‫جامعه دانشگاهی شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!