روزنامه صمت شماره 237 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 237

روزنامه صمت شماره 237

روزنامه صمت شماره 237

‫مجلس یار دولت‬ ‫در توسعه بخش معدن‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬شعبان ‪1436‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 237‬پیاپی ‪ 32 1555‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫به دنبال بازدید ‪ 9‬شرکت بزرگ اروپایی از تاالر شیشه ای رقم خورد‬ ‫مصوبه ای برای استقرار‬ ‫صنایع پیشرفته حومه تهران‬ ‫واگذارینظارتبرکیفیت‬ ‫بنزینبهسازماناستاندارد‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫داریوش اسماعیلی رییس کمیته معدن مجلس‬ ‫شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬کارگروه معدن عالوه بر‬ ‫مسائل کالن‪ ،‬موانع و مشکالت هریک از بخش های‬ ‫معدنی را در دس��تور جلسات بعدی مطرح خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬به گونه ای که برای جلس��ه «نقش معدن در‬ ‫اقتصاد ملی و مش��کالت زنجی��ره کامل فوالد» از‬ ‫س��نگ اهن تا فوالد مورد بررسی قرار می گیرد تا‬ ‫در صورت��ی که نیاز باش��د پیش��نهادات الزم ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪300‬میلیون یورویی در بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیریت خرید؛ تنظیم کننده‬ ‫قیمت ها در بازار‬ ‫‪8‬‬ ‫جای خالی خدمات پس از‬ ‫فروش خودروهای لوکس‬ ‫«باگاس»دیگرنمی سوزد‬ ‫«سواپ» و پول هایی که‬ ‫در دریا غرق شد!‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫متقاضیانوام‪۸۰‬میلیونیازامروزحساببازکنند‬ ‫‪14‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ایمیدرو حامی اصلی‬ ‫توسعه معادن‬ ‫توجه به حقوق‬ ‫مصرف کننده‬ ‫احیای واحدهای تعطیل‬ ‫خوزستان‬ ‫مدی ر کل اقتصادی سازمان ایمیدرو‬ ‫معاون کاال و خدمات انجمن ملی‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫نماینده مردم اهواز و باوی‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‬ ‫صادق بشیری‬ ‫حسن یونسیان‬ ‫‪5‬‬ ‫سید شکر خدا موسوی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سازمان ها برای تولید‬ ‫مکمل یکدیگر نیستند‬ ‫باید و نبایدهای جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی‬ ‫علیرضا خسروی‬ ‫بهرام مسعودی‬ ‫نماینده سمنان و مهدی شهر در خانه ملت‬ ‫‪10‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت ملی فوالد ایران‬ ‫‪13‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫نعم��ان کورتولم��وش‪ ،‬معاون نخس��ت وزیر ترکیه با‬ ‫اش��اره به نتایج انتخابات پارلمانی دیروز (یکش��نبه) به‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬تش��کیل دول��ت ائتالفی و یا برگزاری‬ ‫انتخاب��ات زودهنگام دو گزینه پیش رو اس��ت که حزب‬ ‫عدالت و توس��عه ترجیح می دهد‪ ،‬دولت ائتالفی تشکیل‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ننتایج ش��مارش ارای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان‬ ‫می دهد که حزب عدالت و توس��عه ‪40.08‬درصد‪ ،‬حزب‬ ‫م��ردم جمهوری خواه ‪ 25.10‬درصد‪ ،‬حزب حرکت ملی‬ ‫‪ 16/40‬درصد و حزب دموکراتیک مردم درصد ‪12.09‬‬ ‫درصد به ترتیب رای به دست اورده اند‪.‬‬ ‫نتایج ارا در بیست وپنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه‬ ‫نشان می دهد که در مجموع ‪ 96‬نماینده زن کرسی هایی‬ ‫در پارلمان را به دست اورده اند‪.‬‬ ‫یک��ی از خبرگزاری های غربی تصویر یک دختر بچه‬ ‫یمنی را منتشر کرد که پالکاردی در دست دارد که روی‬ ‫ان نوش��ته شده «ما ‪ 73‬روز اس��ت که برق نداریم و در‬ ‫تاریکی به سر می بریم»‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا اعالم کرد ب��رای پایبندی به قطعنامه‬ ‫ش��ورای امنیت‪ ،‬نام عبدالمل��ک الحوثی‪ ،‬رهبر جنبش‬ ‫انص��اراهلل و احمد علی عبداهلل صالح‪ ،‬فرزند علی عبداهلل‬ ‫صالح را در فهرست تحریم ها قرار داد‪.‬‬ ‫ی��ک خانواده ‪7‬نفره س��وری در حمل��ه هواپیماهای‬ ‫ائتالف به اصطالح ضدداعش زیر فرمان امریکا در استان‬ ‫حلب سوریه کشته شدند‪.‬‬ ‫«ش��اه ولی اهلل ادیب» اس��تاندار بدخشان افغانستان‬ ‫اعالم کرد که جنگجویان طالبان شهرس��تان «یومگان»‬ ‫ای��ن اس��تان هم مرز با تاجیکس��تان را ب��ه تصرف خود‬ ‫دراوردند‪.‬‬ ‫علی ناصر محمد‪ ،‬رییس جمهوری اسبق یمن جنوبی‬ ‫با ارائه پیش��نهادهایی به نبی��ل العربی دبیرکل اتحادیه‬ ‫عرب خواس��تار توقف جنگ در یمن و بازگش��ت به میز‬ ‫مذاکره شد‪.‬‬ ‫ارت��ش اوکرای��ن‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬جدایی طلبان مس��بب‬ ‫انفجاری هس��تند که موجب غرق قایق گش��تی در بندر‬ ‫«ماریوپل» شد‪.‬‬ ‫چی��ن ب��ا تقوی��ت نی��روی دریای��ی و ارتق��ای توان‬ ‫زیردریایی های هس��ته ای خود و اع��زام انها به اب های‬ ‫دور دس��ت‪ ،‬در نظر دارد چالش با امریکا را از مرزهایش‬ ‫دور کند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل ولد ش��یخ احمد دیپلم��ات موریتانیایی‬ ‫فرس��تاده سازمان ملل به یمن گفت‪ :‬مذاکرات ژنو فقط‬ ‫می��ان طرف های یمنی در ‪ 14‬ژوئن (‪ 24‬خرداد) برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نشست فصلی شورای حکام اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی در مقر این نهاد بین المللی در وین اغاز شد‪.‬‬ ‫اظه��ارات «جک لو» وزیر خزان��ه داری امریکا درباره‬ ‫ایران در کنفرانس ساالنه روزنامه صهیونیستی «جروزالم‬ ‫پست» در نیویورک خشم صهیونیست ها را برانگیخت تا‬ ‫انجا که این وزیر دولت اوباما را «هو» کردند‪.‬‬ ‫«حی��در العبادی» نخس��ت وزیر عراق‪ ،‬تاکید کرد که‬ ‫این کشور در مبارزه با تروریسم خدمات بزرگی به جهان‬ ‫ارائ��ه کرده و تالش می کن��د از هرگونه حمایتی در این‬ ‫راه برخوردار شود‪.‬‬ ‫گروه تروریس��تی داعش به دو میدان نفتی الباهی و‬ ‫المبروک در لیبی‪ ،‬حمله کرد‪.‬‬ ‫جاش ارنست‪ ،‬سخنگوی کاخ سفید گفت‪ :‬تحریم های‬ ‫کش��ورهای غربی علیه روس��یه با وجود اسیب ناشی از‬ ‫پیامده��ای ان بر اقتصاد اروپا‪ ،‬به قوت خود باقی خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری امری��کا و صدراعظ��م المان اعالم‬ ‫کردند که تحریم ها علیه روس��یه همچنان ادامه خواهد‬ ‫داشت مگر اینکه مسکو به طور کامل پایبند اجرای کامل‬ ‫توافقنامه اتش بس مینسک درباره بحران اوکراین باشد‪.‬‬ ‫ارت��ش رژیم صهیونیس��تی رزمایش��ی را در مرز غزه‬ ‫برگزار کرد‪.‬‬ ‫ب��اراک اوبام��ا‪ ،‬رییس جمه��وری امری��کا در جریان‬ ‫دی��دارش با «دیوید کامرون» نخس��ت وزیر انگلیس در‬ ‫حاشیه نشست گروه «جی ‪ »7‬در المان گفت‪ :‬واشنگتن‬ ‫خواهان ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپاست‪.‬‬ ‫دادستان های بلژیک تحقیقات درباره اتهام جاسوسی‬ ‫گسترده توسط المان با همکاری امریکا را اغاز کردند‪.‬‬ ‫ریی��س جمهوریخ��واه کمیته امنی��ت ملی مجلس‬ ‫نماین��دگان امریکا روز یکش��نبه گف��ت که دولت چین‬ ‫به ط��ور احتمال��ی مس��ئول حمل��ه رایان��ه ای اخیر به‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫تامارا کافمن وایتس‪ ،‬کارشناس اندیشکده بروکینگز‬ ‫تاکید کرد اقدام اسرائیل و عربستان در پرده برداشتن از‬ ‫مذاکرات محرمانه ‪18‬ماهه‪ ،‬نش��انه ناامیدی ریاض و تل‬ ‫اویو از تحوالت و مذاکرات ایران با امریکاست‪.‬‬ ‫سازمان ملل با انتشار گزارشی دولت اریتره را مسئول‬ ‫نقض گس��ترده و نظام مند حقوق بش��ر به میزان تقریبا‬ ‫بی س��ابقه ای دانس��ت و اعالم کرد چنین سیاس��تی به‬ ‫مهاجرت ماهانه ‪5‬هزار نفر از کشور منجر شده است‪.‬‬ ‫وضعیت بحرانی اقتصاد یونان و به بن بس��ت رسیدن‬ ‫مذاکرات اتن با اتحادیه اروپا‪ ،‬باعث نگرانی امریکا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫درجلسه هیات وزیران و با حضور رئیس جمهوری مصوب شد‬ ‫تمدید تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی‬ ‫هی��ات وزی��ران دس��تورالعمل مربوط به‬ ‫تمدید تس��هیالت اعطایی از محل حساب‬ ‫ذخیره ارزی را به تصویب رس��اند‪ .‬براساس‬ ‫این مصوبه‪ ،‬بانک عامل موظف است حداکثر‬ ‫تا ‪ ۹‬ماه پس از ابالغ این مصوبه‪ ،‬در صورت‬ ‫درخواست متقاضی دوره بازپرداخت اقساط‬ ‫معوق و سررسید نشده تسهیالت گیرندگان‬ ‫طرح های اولویت دار دولتی از محل حساب‬ ‫ذخی��ره ارزی‪ ،‬بدون تغییر در نوع ارز و نرخ‬ ‫سود مربوط را برای یک بار حداکثر تا سقف‬ ‫‪ ۱۱‬سال افزایش و تقسیط دوباره نماید‪.‬‬ ‫چنانچ��ه تس��هیالت گیرنده در پرداخت‬ ‫اصل و س��ود اقساط پس از استمهال تاخیر‬ ‫داشته باشد جریمه ای معادل ‪ ۱۲‬درصد در‬ ‫سال عالوه بر نرخ س��ود متعلقه‪ ،‬محاسبه و‬ ‫دریافت می شود‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در جلسه هیات وزیران با‬ ‫قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و‬ ‫شورای عالی مبارزه با پولشویی‪ ،‬بر سیاست‬ ‫دولت مبنی بر شفاف س��ازی تاکید و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ای��ران در مبارزه با پولش��ویی جدی‬ ‫اس��ت و دولت جمهوری اس�لامی با تمام‬ ‫ظرفیت های موجود و س��ا زو کارهای قانونی‬ ‫به مقابله موثر با این پدیده اهتمام داشته و‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫روحانی که پ��س از ارائه گزارش اقدامات‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی درب��اره‬ ‫«مبارزه با پولشویی» صحبت می کرد‪ ،‬پول‬ ‫کثیف را که حاص��ل فعالیت هایی از قبیل‬ ‫تج��ارت مواد مخدر‪ ،‬قاچاق‪ ،‬ارتش��ا و رانت‬ ‫اس��ت‪ ،‬مخرب اقتصاد ملی دانست و اظهار‬ ‫امیدواری کرد که در پرتو سیاس��ت دولت‬ ‫درباره شفاف س��ازی مق��ررات و معامالت‪،‬‬ ‫زمینه های رشد پولشویی از بین برود‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫تحریم ه��ای بانکی در مورد ای��ران‪ ،‬زمینه‬ ‫تجارت غیررس��می را تقویت ک��رد که در‬ ‫مواردی برای توجیه پولش��ویی به کار رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫روحانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬سیستم بانکی‬ ‫بای��د ب��رای فعالیت های رس��می و قانونی‬ ‫امنی��ت کام��ل را برق��رار ک��رده و مح��رم‬ ‫بیداری کشورهای مسلمان تنها راه نجات منطقه‬ ‫ریی��س مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬تنها راه‬ ‫مطمئن برای نجات منطقه از ش��ر فتنه و توطئه های‬ ‫استکباری‪ ،‬بیداری کشورهای مسلمان و حفظ وحدت‬ ‫و استمرار مقاومت در برابر رژیم صیهونیستی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عل��ی الریجانی در دیدار جمعی از‬ ‫علما و مسئوالن مرتبط با امور فلسطین از کشورهای‬ ‫س��وریه‪ ،‬لبنان و فلس��طین که به مناس��بت سالگرد‬ ‫رحل��ت بنیانگ��ذار انقالب اس�لامی در ایران به س��ر‬ ‫می برن��د‪ ،‬با یاداوری ارمان ه��ای مدنظر امام خمینی‬ ‫(ره)‪ ،‬یکی از اهداف اصلی انقالب اسالمی را حمایت از‬ ‫مسلمانان مظلوم به ویژه ملت فلسطین توصیف کرد‪.‬‬ ‫الریجانی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره‬ ‫به مس��ائل منطقه ای گفت‪ :‬هدف اس��تکبار جهانی از‬ ‫ایج��اد و تقویت گروه ه��ای تکفیری تروریس��تی در‬ ‫کش��ورهای مختلف مس��لمان منطقه ازجمله عراق و‬ ‫س��وریه و یمن‪ ،‬مستهلک س��اختن انرژی و توان ملل‬ ‫مسلمان در تعامل با اهداف و سیاست های استکباری‬ ‫که رژیم صهیونیس��تی اجرای ان را بر عهده داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬باش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬نقش علمای اسالمی‬ ‫در روش��نفکری و اگاه سازی نسل های کنونی و اینده‬ ‫نس��بت ب��ه توطئه های ش��وم برای فراموش��ی ارمان‬ ‫فلسطین‪ ،‬ممتاز و انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫اطالعات مردم باش��د و ب��رای فعالیت های‬ ‫غیرقانونی به شدت نا امن باشد‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که هیچ کس نتواند از سیس��تم بانکی برای‬ ‫پولشویی سوء استفاده کند‪.‬‬ ‫روحانی همکاری دولت و قوه قضاییه را در‬ ‫این امر خطیر ضروری دانس��ت و تسریع در‬ ‫مراحل تصویب الیحه پولش��ویی در مجلس‬ ‫شورای اسالمی را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید‬ ‫جلسه بررس��ی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ریاست معاون‬ ‫اول رییس جمهور برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل‬ ‫از پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در‬ ‫این جلس��ه با بیان اینکه قانون رف��ع موانع تولید‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این قان��ون می تواند در مقطع‬ ‫فعلی کارساز باشد و بسیاری از مشکالت و چالش های‬ ‫پیش روی بخش خصوصی را برطرف کند‪ .‬معاون اول‬ ‫رییس جمهور همچنین با اش��اره ب��ه ضرورت تدوین‬ ‫ایین نامه های الزم برای اجرای قانون رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫از تاکید ویژه روحانی برای تسریع در تدوین این ایین‬ ‫نامه ها خبر داد و از دس��تگاه هایی ک��ه در این قانون‬ ‫مکلف به تدوین ایین نامه هس��تند خواست در اسرع‬ ‫وقت ایین نامه های پیشنهادی خود را ارائه دهند‪ .‬در‬ ‫این جلسه که وزیران امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬نفت‪ ،‬راه و شهرسازی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کشور‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی‬ ‫و مش��اور اقتصادی رییس جمهور نیز حضور داشتند‪،‬‬ ‫گزارشی از تعداد ایین نامه های مورد نیاز برای اجرای‬ ‫قانون رفع موانع تولید ارائه شد‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه‪:‬‬ ‫معاون احمدی نژاد بازداشت شد‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬حمید بقایی‪ ،‬معاون اجرایی‬ ‫رییس جمهوری سابق بازداشت شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار اجتماع��ی ایرنا‪ ،‬حجت االس�لام‬ ‫غالمحس��ین محس��نی اژه ای دیروز در هشتادمین نشست‬ ‫خب��ری خود با بی��ان اینکه قرار بازداش��ت ب��رای معاون‬ ‫رییس جمهوری سابق صادر ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬بازپرس پرونده‬ ‫معاون رییس جمهوری سابق‪ ،‬امروز او را احضار کرد و وی‬ ‫از نیم ساعت پیش بازداشت است‪.‬‬ ‫وی در م��ورد اتهام بقایی گف��ت‪ :‬از بیان جزئیات معذور‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود از بازداشت‬ ‫‪6‬نفر به دلیل اقدامات ضدامنیتی و فراخوانی غیرقانونی در‬ ‫شبکه های مجازی و اجتماعی خبر داد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا بی��ان اینکه چن��د نف��ر در تهران و‬ ‫اس��تان های دیگ��ر از جمله کرم��ان از طریق ش��بکه های‬ ‫مجازی اقدام به ترویج فساد و فحشا می کردند‪ ،‬گفت‪ :‬اینها‬ ‫به زعم خود‪ ،‬پیچیده کار می کردند اما شناس��ایی و ‪ 5‬نفر‬ ‫انان نیز بازداشت شدند‪.‬‬ ‫محس��نی اژه ای افزود‪ :‬فردی با برخی م��دارک جعلی و‬ ‫سوءاس��تفاده از برخ��ی فتاوا در زمینه عق��د موقت‪ ،‬برای‬ ‫درام��د و تحصیل پول‪ ،‬افرادی غیرصحیح را به هم مرتبط‬ ‫می کرد که توانست ‪170‬میلیون تومان پول کسب کند‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده زائران‬ ‫غیرایرانی‬ ‫رییس کل دادگس��تری اس��تان خراس��ان رض��وی در باره‬ ‫مس��مومیت و مرگ زائران غیرایرانی در مشهد گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫مقدماتی ازجمله کالبدش��کافی و ازمایش های پزشکی انجام‬ ‫شده‪ ،‬در مرحله تکمیل است و سپس به تهران ارسال می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم علی مظفری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬در این حادثه که در یکی از هتل های مشهد اتفاق‬ ‫افتاد حدود ‪ 15‬نفر از زائران غیرایرانی دچار مسمومیت شدند‬ ‫و متاس��فانه ‪ 4‬نفر از انها فوت کردند‪.‬وی ب��ا بیان اینکه از نظر‬ ‫قضایی به این نتیجه که عمل مجرمانه ای در این زمینه رخ داده‬ ‫باش��د‪ ،‬نرسیده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاکنون به هیچ مدرکی که نشان‬ ‫دهد ش��خص خاصی از روی عمد باعث مسمومیت این زائران‬ ‫غیرایرانی ش��ده‪ ،‬نرس��یده ایم‪ .‬پس از اینکه نظرات پزش��کی‬ ‫ب��ه طور قطعی اعالم ش��د‪ ،‬علت فوت به طور دقیق مش��خص‬ ‫می ش��ود‪.‬مظفری تصری��ح کرد‪ :‬دادس��را و مقام��ات امنیتی‬ ‫این موض��وع را که اگر احیانا س��وءقصدی برای مس��مومیت‬ ‫زائ��ران غیرایران��ی رخ داده باش��د‪ ،‬در دس��تور کار خود قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ا ژه ای درباره متصرفان غیرمجاز زمین ها و منابع طبیعی‬ ‫گف��ت‪ :‬در ‪3‬ماه گذش��ته تقریبا ‪ 23‬هکت��ار از اراضی که‬ ‫غیرقانونی در استان البرز و به ویژه شهرستان کرج تصرف‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬رفع تصرف ش��د و در اختی��ار منابع طبیعی و‬ ‫دولت قرار گرفت‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا برای‬ ‫میلیاردر نفتی حکم محاربه صادر شده یا نه‪ ،‬افزود‪ :‬حکمی‬ ‫با عنوان محاربه به دادگاه نرفته است‪.‬‬ ‫محس��نی اژه ای در پاسخ به س��والی درباره فرار مالیاتی‬ ‫‪900‬میلیاردی در اصفهان و ‪120‬میلیاردی در تهران گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم با توجه به امکاناتی که ایجاد ش��ده دیگر شاهد‬ ‫تاکید دوباره امانو‬ ‫بر انحراف نداشتن برنامه هسته ای ایران‬ ‫مدی��رکل اژان��س بین المللی ان��رژی اتمی‬ ‫با تاکی��د دوباره بر نبود هرگون��ه انحراف در‬ ‫تاسیس��ات هسته ای اعالم ش��ده ایران گفت‪:‬‬ ‫اجرای پروتکل الحاقی باعث تقویت و افزایش‬ ‫توانایی ه��ای اژانس برای ارائه تضمین معتبر‬ ‫درباره نبود هرگونه انح��راف در فعالیت های‬ ‫هسته ای اعالم نشده این کشور می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا در وین‪« ،‬یوکی��ا امانو»‬ ‫با قرائ��ت بیانیه ای در نشس��ت فصلی دیروز‬ ‫ش��ورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫درباره اج��رای پادمان در ایران افزود‪ :‬اژانس‬ ‫همچنان به راس��تی ازمایی و نب��ود هرگونه‬ ‫انح��راف در مراک��ز هس��ته ای مطرح ش��ده‬ ‫در موافقتنامه پادمان توس��ط ای��ران تاکید‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫وی درباره مذاکرات بین ایران و ‪ 5+1‬که در‬ ‫لوزان س��وئیس انجام شد تا در چارچوب های‬ ‫به دست امده اژانس بر اجرای توافق نظارت‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬قرار ش��د ایران و اژانس با توجه‬ ‫به طرح جامع اقدام مش��ترک‪ ،‬طرفین درباره‬ ‫پارامترهای کلیدی به ص��ورت گام به گام جلو‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫امانو درباره اجرای پروتکل الحاقی در ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬پیاده سازی و اجرای پروتکل الحاقی‬ ‫توس��ط ایران باعث تقویت و افزایش توانایی‬ ‫اژان��س ب��رای ارائ��ه تضمین معتب��ر درباره‬ ‫نب��ود وجود هرگونه انح��راف در فعالیت های‬ ‫هس��ته ای اعالم نش��ده مربوط به این کش��ور‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫مدی��ر کل اژان��س بین المللی ان��رژی اتمی‬ ‫درباره روش��ن ش��دن ابعاد احتمالی نظامی‬ ‫برنامه هسته ای ایران (‪ )PMD‬نیز گفت‪ :‬من‬ ‫اطمینان دارم که روش��ن شدن مسائل ابعاد‬ ‫نظامی احتمال��ی می تواند در یک بازه زمانی‬ ‫معقول و منطقی در صورتی که ایران اقدامات‬ ‫مقرر در لوزان را پیاده سازی کند‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫امان��و ادامه داد‪ :‬هنگام��ی که اژانس درک‬ ‫درس��تی از کل مسائل مربوط به ابعاد نظامی‬ ‫احتمالی داش��ته باشد‪ ،‬شورای حکام گزارش‬ ‫ان را در اختیار کشورهای طرف مذاکره کننده‬ ‫با ایران قرار می دهد‪.‬‬ ‫فرار مالیاتی نباشیم‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد‬ ‫قوه قضاییه با اخاللگران سخنرانی ها و تجمع ها عنوان کرد‪:‬‬ ‫اخالل در نظام اجتماعی و اجتماعات در قانون پیش بینی‬ ‫شده که دستگاه های انتظامی باید برخورد کنند‪.‬‬ ‫هیات پارلمانی سنای فرانسه‬ ‫وارد تهران شد‬ ‫هیات پارلمانی فرانسه به ریاست «دانیال رنیه» نایب رییس‬ ‫کمیس��یون امور خارجی و دفاع مجلس س��نای این کش��ور‪،‬‬ ‫دی��روز برای دیدار با برخی مقامات جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫وارد تهران شد‪.‬‬ ‫«حس��ین شیخ االس�لام»‪ ،‬مش��اور ام��ور بین الملل رییس‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در گفت وگو با ایرنا با یاداوری اینکه‬ ‫س��فر این هیات ‪6‬نفره به دعوت «سیداحمدرضا دستغیب»‪،‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اعضای این هیات در‬ ‫س��فر ‪4‬روزه خ��ود ضمن دیدار با دس��تغیب با «مجید تخت‬ ‫روانچ��ی» و «ابراهیم رحیم پور» معاونان معاون اروپا و امریکا‬ ‫و اس��یا و اقیانوس��یه وزیر امور خارجه نیز دیدار و گفت وگو‬ ‫خواهند کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هیات پارلمانی س��نای فرانس��ه‬ ‫همچنی��ن قرار اس��ت روزهای چهارش��نبه و پنجش��نبه به‬ ‫اصفهان سفر و از این شهر تاریخی بازدید کنند‪.‬‬ ‫سنا و ملی‪ ،‬مجالس کشور فرانسه را تشکیل می دهند‪« ،‬پاله‬ ‫دو لوکزامبورگ» مکان س��نا و «پاله بوربن» جایگاه مجلس‬ ‫ملی این کشور است‪.‬‬ ‫نشس��ت های هر مجلس جداگانه تشکیل می شود‪ ،‬ولی گاه‬ ‫این دو مجل��س گردهمایی ها را در قالب کنگره فرانس��ه در‬ ‫کاخ ورس��ای به منظور بازنگری در قانون اساس��ی این کشور‬ ‫برگزار می کنند‪ .‬س��فر هیات فرانسوی در حالی است که یک‬ ‫هیات پارلمان اروپا نیز به سرپرس��تی «المار بروک»‪ ،‬رییس‬ ‫کمیسیون امور خارجه این پارلمان سفری رسمی دو روز ه به‬ ‫ایران داشت و دیروز ‪-‬یکشنبه‪ -‬این سفر پایان یافت‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫واگذاری نظارت بر کیفیت بنزین به سازمان استاندارد‬ ‫صنعتی شدن‪ ،‬الزمه توسعه صادرات پوشاک‬ ‫«سیراف» چشم و چراغ صنعت نفت‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫زیان میلیاردی صنایع‬ ‫از مدیریت نکردن مصرف برق‬ ‫رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫مصوبه ای برای استقرار صنایع پیشرفته حومه تهران‬ ‫ملیح�ه خورده پا ‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬رییس مرکز توس��عه‬ ‫فناوری و صنایع پیش��رفته وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از مصوبه ای برای از س��رگیری صدور مجوز و پروانه فعالیت‬ ‫برای اغاز فعالیت صنایع پیش��رفته و دانش بنیان در شعاع‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتری پایتخت خبر داد‪ .‬حسن اقاکثیری با اعالم‬ ‫ل حاضر مسئله استقرار شرکت های‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬درحا ‬ ‫دانش بنیان و واحدهای صنعتی پیشرفته یکی از مهم ترین‬ ‫مس��ائلی اس��ت که این بخش از واحده��ای صنعتی با ان‬ ‫روبه رو اس��ت که در اینده نزدیک این مسئله با تالش های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برطرف خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫درباره مطرح شدن بحث استقرار واحدهای صنایع پیشرفته‬ ‫در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری ته��ران اظهار کرد‪ :‬بحث فاصله‬ ‫واحدهای صنعتی از ش��هرها نخس��تین بار در سال ‪۱۳۴۶‬‬ ‫مطرح و برای این امر‪ ،‬یک قانون نیز تدوین شد‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول با بیان این مطلب که یکی از بحث های قابل اعتنا‬ ‫در ح��وزه صنایع پیش��رفته مربوط به اس��تقرار واحدهای‬ ‫صنای��ع پیش��رفته اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از س��ال ‪۱۳۴۶‬‬ ‫مصوب��ه ای در دولت وقت تصویب ش��د ک��ه هیچ صنعتی‬ ‫اجازه اس��تقرار در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران را ندارد‬ ‫مگر اینکه از س��وی هیات دولت مجوز کس��ب کرده باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۸۸‬نیز از سوی دولت وقت‬ ‫مجوزی صادر ش��د که براس��اس این مجوز تمام واحدهای‬ ‫صنایع پیش��رفته و دانش بنیان اجازه استقرار و فعالیت در‬ ‫ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری پایتخ��ت را پیدا کردند‪ .‬اقاکثیری‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬به طورقطع تمام واحدهای صنایع پیش��رفته‬ ‫دوس��تدار محیط زیست هس��تند و به لحاظ ذاتی‪ ،‬صنعت‬ ‫سبز محسوب می شوند بنابراین این قبیل صنایع می توانند‬ ‫در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری ش��هرها از جمله تهران مستقر‬ ‫شوند‪ .‬رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابراز کرد‪ :‬مس��ئوالن وقت‪ ،‬وزارت‬ ‫حفاظت محیط زیست‪ ،‬شرکت های دانش بنیان که دوستدار‬ ‫محیط زیست بودند اجازه فعالیت در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫شهرها را داشتند و ما هم پیشنهاد دادیم صنایع پیشرفته‬ ‫نیز با حفظ ضوابط زیس��ت محیطی بتوانند به فعالیت خود‬ ‫در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری پایتخ��ت ادامه بدهند‪ .‬هر چند‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با مصوبه ای که داده بود‬ ‫تم��ام فعالیت واحدهای دانش بنیان و صنایع پیش��رفته را‬ ‫قفل کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهاد جدی�د ب�رای فعالیت واحده�ای صنایع‬ ‫پیشرفته‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت براس��اس این مصوبه هیات دولت‬ ‫دهم به تمام واحدهای صنایع پیش��رفته در ش��عاع ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتری تهران‪ ،‬مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری دادند‬ ‫و این بخش از واحدهای صنعتی امکان فعالیت در اطراف‬ ‫پایتخت را پیدا کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹محیط زیست‪ ،‬فعالیت صنایع پیشرفته را متوقف کرد‬ ‫این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه صدور مجوز و پروانه‬ ‫بهره برداری برای صنایع پیش��رفته و دانش بنیان در شعاع‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران از ‪ 2‬س��ال قبل متوقف شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در مهر س��ال ‪ ،۹۲‬س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫مصوب��ه ای از دولت دریافت کرد که براس��اس این مصوبه‬ ‫فعالیت واحدهای صنایع پیش��رفته و دانش بنیان در شعاع‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران متوقف ش��د‪ .‬رییس مرکز توس��عه‬ ‫فناوری و صنایع پیش��رفته وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ادامه داد‪ :‬در مصوبه س��ازمان حفاظت محیط زیست صدور‬ ‫مجوز فعالی��ت و پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع‬ ‫پیشرفته که ‪ ۱۲‬رشته فعالیت است و همچنین واحدهای‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬متوقف ش��ده بود اما از انجای��ی که در این‬ ‫مصوبه به صورت دقیق به نوع صنایع پیشرفته اشاره نکرده‬ ‫بود بنابراین تالش کردیم تا از همین خال برای رفع مشکل‬ ‫این بخش از صنایع اس��تفاده کنیم‪ .‬اقاکثیری با بیان این‬ ‫مطلب که مصوبه س��ازمان حفاظت محیط زیست فعالیت‬ ‫صنایع پیش��رفته را قفل کرده بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوبه ای که س��ازمان محیط زیس��ت گرفته بود فقط ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶‬مورد از صنایع پیش��رفته در مجموعه صنایع دوس��تدار‬ ‫محیط زیس��ت قرار گرفته و اج��ازه فعالیت در حوزه ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتری تهران را داش��تند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬چند ماه‬ ‫پ��س از ص��دور این مصوبه اعتراض کردی��م و یک مصوبه‬ ‫جدید در زمینه رفع مشکل صنایع پیشرفته و دانش بنیان‬ ‫ارائه دادیم‪ .‬به گفته اقا کثیری‪ ،‬براس��اس مصوبه س��ازمان‬ ‫رییس مرکز توس��عه فناوری و صنایع پیش��رفته وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬س��ازمان محیط زیست یک‬ ‫کتاب ضوابط اس��تقرار صنایع نوین دارد اما درباره استقرار‬ ‫ای��ن صنایع هیچ موردی نوش��ته نش��ده ب��ود‪ ،‬بنابراین ما‬ ‫مصوب��ه ای را تنظی��م کردیم که در خ�لال ان مصوبه‪ ،‬ما‬ ‫برای نخس��تین بار امدیم و این بار ‪ ۸۰۰‬رش��ته صنایع را‬ ‫رده بندی کردیم که البته با کمک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان‬ ‫محیط زیست این رشته های صنعتی محقق شد‪ .‬اقاکثیری‬ ‫با بیان این مطلب که ما در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مصوب��ه را به هیات دول��ت داده ایم تا اس��تقرار واحدهای‬ ‫صنعتی در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری پایتخت برای شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان و همچنین صنایع پیش��رفته برطرف ش��ود‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬پیشنهاد ما برای رفع مشکل استقرار واحدهای‬ ‫صنایع پیش��رفته و دانش بنیان در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران در کمیسیون تخصصی و فرعی مصوب شده است و‬ ‫این مصوبه در کمیسیون اصلی نیز در یک ماه قبل مصوب‬ ‫ش��د و اخرین مرحله این است که بتوانیم در هیات دولت‬ ‫مصوبه نهایی را بگیریم تا مشکل استقرار صنایع پیشرفته‬ ‫و دانش بنیان برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بهره وری انرژی ایران گفت‪:‬‬ ‫اگر مدیریت مصرف نداش��ته باشیم‪ ،‬به محدودیت‬ ‫مصرف در صنایع و بخش تولید منجر خواهد ش��د‬ ‫که این محدودیت تولید‪ ،‬میلیاردها تومان به اقتصاد‬ ‫کشور ضربه می زند‪.‬‬ ‫سیدحس��ین س��جادی اظه��ار ک��رد‪ :‬هرگون��ه‬ ‫بی توجه��ی در مص��رف‪ ،‬منجر به ایجاد ش��رایطی‬ ‫خواهد ش��د که محدودیت هایی برای ارائه خدمات‬ ‫دارد ک��ه ای��ن محدودیت ها همچون خاموش��ی بر‬ ‫اقتصاد ملی نیز اثرگذار اس��ت‪ ،‬بنابراین با مدیریت‬ ‫مصرف باید تالش کنیم تا از ش��رایط موجود بدون‬ ‫مشکل عبور کنیم‪.‬‬ ‫س��جادی ب��ا بیان اینک��ه در س��ال جاری نیاز به‬ ‫مدیری��ت مصرف به میزان ‪ ۳‬ه��زار مگاوات داریم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگ��ر مدیریت مصرف نداش��ته باش��یم‪ ،‬به‬ ‫محدودیت مص��رف در صنایع و بخش تولید منجر‬ ‫خواهد ش��د که این محدودیت تولی��د‪ ،‬میلیاردها‬ ‫تومان به اقتصاد کشور ضربه می زند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان به��ره وری ان��رژی ای��ران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در بخ��ش تجهی��زات و صنای��ع نیز با‬ ‫اقدامات انجام ش��ده از سال ‪ ۸۹‬تاکنون حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار میلیون کیلووات ساعت در بخش لوازم خانگی‬ ‫با رعایت اس��تانداردها ‪ ۳۰۰‬هزار میلیون کیلووات‬ ‫ساعت در این دوره صرفه جویی شده است‪.‬‬ ‫س��جادی با بیان اینکه در چند س��ال گذشته‬ ‫به منظ��ور حمای��ت از تولیدکنن��دگان بخ��ش‬ ‫خصوص��ی در مجم��وع ‪ ۵۵۰‬میلی��ارد ری��ال‬ ‫تس��هیالت ارائه شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در حالی که‬ ‫متوس��ط هزینه مدیریت مصرف در هر کیلووات‬ ‫‪۵۰‬دالر اس��ت باید به ازای تولی��د هر کیلووات‬ ‫‪1500‬دالر هزینه کنیم که این مس��ئله نش��ان‬ ‫می ده��د مدیریت مص��رف ‪ ۳۰‬براب��ر ارزان تر از‬ ‫تولید بیشتر هزینه در بر دارد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫طرح ‪4‬ماده ای‬ ‫برای اجرایی شدن‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‬ ‫رییس کمیسیون ویژه حمایت از‬ ‫تولید مجلس شورای اسالمی‬ ‫رییس کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از طرح ویژه مجلس برای تصویب‬ ‫قانون نظ��ارت بر اج��رای اقتصاد مقاومت��ی خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ح��دود ‪ ۷‬ماه پی��ش مجلس گزارش��ی در‬ ‫چند فصل برای اجرایی ش��دن سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی و قوانین متناظر تدوین و در ان پیشنهاداتی‬ ‫درباره نحوه اجرایی شدن این سیاست ها مطرح کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر با اش��اره به طرح ‪۴‬ماده ای مجلس‬ ‫شورای اس�لامی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬طرح ‪۴‬ماده ای مجلس ب��رای رفع برخی‬ ‫از ایرادات در ش��ورای نگهبان اس��ت‪ .‬همچنین مقرر‬ ‫شده تا در قالب این طرح یک شورا متشکل از ‪ 3‬قوه‬ ‫اقدامات الزم را برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومتی در کشور انجام دهد‪ .‬رییس کمیسیون ویژه‬ ‫حمای��ت از تولید اضاف��ه کرد‪ :‬نام ای��ن طرح «نحوه‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور» است که در صورت‬ ‫تصویب نهایی تبدیل به قانون خواهد ش��د‪ .‬فوالدگر‬ ‫همچنین در حاش��یه نخس��تین همایش روز جهانی‬ ‫تایید صالحی��ت و در جمع خبرنگاران در پاس��خ به‬ ‫س��والی مبنی بر رعایت نکردن استانداردها در تولید‬ ‫خودرو در کشور عنوان کرد‪ :‬رعایت استانداردها ـ چه‬ ‫در مراحل تولید و چه در زمینه س��وخت یک خودرو‬ ‫ـ الزام��ی اس��ت‪ .‬اخرین قانونی که م��ا در این زمینه‬ ‫داشتیم قانون ارتقای کیفیت خودرو است که موسسه‬ ‫اس��تاندارد باید بر این استانداردهای پنجاه وپنج گانه‬ ‫نظارت داشته باشد و سازمان های بازرسی کیفیت نیز‬ ‫باید اعمال نظر کنند‪ .‬رییس کمیسیون ویژه حمایت‬ ‫از تولید مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬تداوم این‬ ‫امر منوط به رعایت معاینه فنی خودروهاست که باید‬ ‫به ش��کل جدی پیگیری ش��ده و نظارت های الزم از‬ ‫سوی سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬فوالدگر با بیان اینکه بر اس��اس براورد‬ ‫محیط زیست درحال حاضر دو س��وم االیندگی ها در‬ ‫کالنش��هرها ناشی از اس��تاندارد نبودن فرایند تولید‬ ‫و قطعات خودروهاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یک سوم االیندگی ها‬ ‫ناش��ی از صنایع اس��ت‪ .‬این د ر حالی است که در هر‬ ‫دو مورد ملزم به رعایت اس��تانداردها و نظارت بر ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولید در‬ ‫ادامه با تاکی��د بر اینکه خودروهای فرس��وده باید‬ ‫از رده خارج ش��وند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬یک تکلیف هم‬ ‫در برنام��ه پنجم و هم در قان��ون مدیریت مصرف‬ ‫سوخت برای خروج خودروهای فرسوده وجود دارد‬ ‫ک��ه همه نهادها از جمله سیس��تم بانک��ی و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید کمک کنند‪ .‬فوالدگر‬ ‫در پایان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬چنانچ��ه خودروهای‬ ‫فرسوده سواری و تجاری از رده خارج و خودروهای‬ ‫اس��تاندارد جایگزین این خودروها شوند‪ ،‬به کاهش‬ ‫االیندگی ها کمک خواهد شد‪ .‬خوشبختانه قوانین‬ ‫خوبی هم در بحث استاندارد و هم در محیط زیست‬ ‫داری��م که امیدواریم با هم��کاری دولت و نهادهای‬ ‫مربوط این قوانین اجرایی شود‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫‪ 3‬نشان (برند) ابلیموی‬ ‫غیر استاندارد معرفی شد‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیر اداره استاندارد اس��تان تهران از توقیف‬ ‫بیش از ‪ ۹۷‬هزار بط��ری ابلیمو و ‪ ۱۴‬هزار عدد انواع‬ ‫ابمی��وه در دو س��ال اخی��ر خبر داد و گف��ت‪ :‬پروانه‬ ‫اس��تاندارد ‪ 3‬واحد تولیدی متخلف با نام های تجاری‬ ‫«ش��ط»‪« ،‬دستچین» و «حاس��ب» باطل شد‪ .‬مسلم‬ ‫بی��ات با تاکید بر نظارت جدی بازرس��ان اس��تاندارد‬ ‫ب��ر روند تولید و توزیع فراورده های غذایی مش��مول‬ ‫استاندارد اجباری گفت‪ :‬در دو سال گذشته‪ ،‬بازرسان‬ ‫و کارشناس��ان اس��تاندارد‪ ،‬مطابق روال و برنامه ها‪ ،‬از‬ ‫مراکز عرضه و تولید ابمیوه و ابلیمو در استان بازرسی‬ ‫کرده و در پی ان نمونه گیری انجام دادند‪ .‬وی درباره‬ ‫نظارت ب��ر تولید ابلیمو اظهار کرد‪ :‬در بازرس��ی های‬ ‫کارشناس��ان اس��تاندارد‪ 3 ،‬واحد تولی��دی به دلیل‬ ‫مغای��رت نتایج ازمون نمونه ها با اس��تانداردهای ملی‬ ‫و درنتیجه پایین بودن کیفیت‪ ،‬پروانه استانداردش��ان‬ ‫باطل شد‪ .‬همچنین از مجموع ‪ ۲۹‬نمونه گرفته شده‬ ‫از بازار استان‪ 8 ،‬نمونه در ازمون نتیجه مردود داشتند‪.‬‬ ‫مدیر اداره استاندارد استان تهران درباره ابمیوه ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬در طرح اجرای هماهنگ استاندارد در طول دو‬ ‫سال اخیر ‪ 8‬واحد متخلف پروانه استانداردشان باطل‬ ‫شد‪ .‬به گفته وی از ‪ ۴۷‬نمونه گرفته شده از بازار‪ ،‬تنها‬ ‫ی��ک نمونه در نتایج ازمون مردود ش��د و حدود ‪۱۴‬‬ ‫هزار عدد ان��واع ابمیوه غیراس��تاندارد و بدون مجوز‬ ‫توقیف و جمع اوری شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در نخستین همایش روز جهانی تایید صالحیت مطرح شد‬ ‫واگذاری نظارت بر کیفیت بنزین به سازمان استاندارد‬ ‫ابتکار‪ :‬ارتقای ازمایشگاه های معتمد محیط زیست با همکاری سازمان استاندارد‬ ‫فرش�ته فریادرس – گروه صنعت‪ :‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۸‬س��ال است که ‪ ۹‬ژوئن مصادف با ‪19‬‬ ‫خرداد به صورت مشترک توسط دو مرجع‬ ‫یا اف)‬ ‫بین المللی تایی��د صالحیت یعنی (ا ‬ ‫لا س��ی) به عن��وان روز جهانی تایید‬ ‫و (ای ا ‬ ‫صالحیت گرامی داش��ته می ش��ود‪ .‬امسال‬ ‫همزمان با سایر نقاط جهان‪ ،‬برای نخستین‬ ‫بار در جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬نخس��تین‬ ‫همای��ش روز جهان��ی تایی��د صالحیت با‬ ‫شعار «تایید صالحیت؛ پش��تیبانی از ارائه‬ ‫مراقبت های بهداشتی و اجتماعی» با حضور‬ ‫ریی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی استاندارد و جمعی از‬ ‫فعاالن حوزه استاندارد برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪3‬براب�ر مناب�ع ان�رژی کش�ور ه�م‬ ‫جوابگو نخواهد بود‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫در نخس��تین همای��ش روز جهان��ی تایید‬ ‫صالحیت که پیش از ظهر دیروز در س��الن‬ ‫همایش ه��ای بین الملل��ی پ��ارک طبیعت‬ ‫پردیسان برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه در زمینه‬ ‫ارتقای استاندار دها گام های مهمی برداشته‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هرچه به س��مت پیش��رفت‪،‬‬ ‫توس��عه و تحق��ق اه��داف بهب��ود کیفیت‬ ‫زندگ��ی‪ ،‬معیش��ت‪ ،‬تولید‪ ،‬اش��تغال پیش‬ ‫برویم باید بیشتر بر استاندارد بودن کاالها‪،‬‬ ‫فرایندها و محصوالت تاکید داشته باشیم تا‬ ‫عوارض ان بر زمین کمتر شود‪.‬‬ ‫معصومه ابتکار‪ ،‬رییس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت گفت‪ :‬با ادام��ه الگوی غلط‬ ‫مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور‬ ‫اگ��ر ‪ 3‬برابر وضع موجود ه��م منابع انرژی‬ ‫داش��ته باش��یم باز هم این میزان از انرژی‬ ‫پاس��خگوی نیاز ما در اینده نخواهد بود که‬ ‫این روند در مصرف اب نیز مشهود است‪.‬‬ ‫ابت��کار ادامه داد‪ :‬نیازمند تغییر رویکرد و‬ ‫نگاه در مصرف هستیم و نقش استاندارد در‬ ‫مدیریت‪ ،‬محصول‪ ،‬بازرسی ها و شاخص ها ؛‬ ‫پررنگ تر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد فزاینده جمعیتی‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫با بی��ان اینکه رش��د جمعیت انس��انی در‬ ‫‪100‬س��ال اخیر از ‪۲‬میلی��ارد به ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫انس��ان افزایش یافته و ش��عار امس��ال روز‬ ‫جهانی محیط زیس��ت بس��یار تکان دهنده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هم��ه انس��ان ها ارزوی‬ ‫زندگی شرافتمندانه‪ ،‬بازی با اسباب بازی های‬ ‫استاندارد‪ ،‬شغل شرافتمندانه‪ ،‬تغذیه خوب‬ ‫و س��الم که بقایای س��م و ک��ود ان انقدر‬ ‫نباش��د که منجر به عوارض و بیماری شود‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫ابت��کار با تاکید بر اینکه با روند فعلی کره‬ ‫زمی��ن نمی تواند با ارزوها و خواس��ته های‬ ‫بش��ر همراهی کند‪ ،‬گفت‪ :‬اخرین مطالعات‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬کره زمین ‪ ۶‬ماه از ازمندی‪،‬‬ ‫توسعه افس��ار گسیخته و بدون چارچوب و‬ ‫استاندارد بشر عقب است یعنی اگر ‪ ۶‬ماه در‬ ‫س��طح زمین فعالیت کشاورزی می کنیم از‬ ‫اب و خاک‪ ،‬تنوع زیستی و تمامی خدمات‬ ‫ان برداشت می کنیم و سپس الودگی را به‬ ‫محیط زیست برمی گردانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری ‪ 3‬برابری از ظرفیت‬ ‫ابتکار با بی��ان این مطلب که مصرف اب‬ ‫و انرژی در کش��ور با هیچ یک از معیار های‬ ‫جهانی تطابق ن��دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رودخانه ها‬ ‫تا حدی می توانند خودپاالیی داشته باشند‪،‬‬ ‫جنگل ها تاحدی می توانند خود را بازسازی‬ ‫کنن��د و اگ��ر از ان ح��د گذش��ت‪ ،‬قدرت‬ ‫خود پاالیی را از دست می دهند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با‬ ‫اش��اره به اینکه در کشور ایران ‪ 3‬برابر بیشتر‬ ‫تولید خودرو مورد بررس��ی ق��رار می گیرند‬ ‫ی دیگر از موضوعات مهم بازرس��ی از‬ ‫اما یک ‬ ‫خودروها و نظارت بر انها پس از تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرس�ی از مخ�ازن خودروه�ای‬ ‫دولتی‬ ‫از ظرفیت بهره برداری می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایران در تولی��د گاز های گلخان��ه ای در دنیا‬ ‫رتبه باالیی دارد که به علت الگو های نادرست‬ ‫مصرف منابع از جمله انرژی‪ ،‬اب و‪ ....‬است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سپری شدن دوران غفلت‬ ‫و نداش��تن فرصت برای جبران غفلت های‬ ‫گذشته گفت‪ :‬موضوع تایید صالحیت از هر‬ ‫زاوی��ه ای اهمیت دارد ک��ه بتوانیم در همه‬ ‫فرایندها در مدیریت محصول و بازرسی ها‬ ‫به شاخص ها و استاندارد ها برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گس�ترش هم�کاری در موضوع�ات‬ ‫مشترک محیط زیست و استاندارد‬ ‫رییس سازمان محیط زیست با بیان اینکه‬ ‫اهداف مش��ترکی با سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران داریم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تفاهمنامه خوبی‬ ‫می��ان دو س��ازمان وجود دارد و س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت با ‪ ۶۶‬ازمایشگاهی‬ ‫که در پایش شاخص های مرتبط در تهران‬ ‫و اس��تان ها دارد‪ ،‬نیازمند ارتقای استاندارد‬ ‫این ازمایش��گاه ها با همکاری سازمان ملی‬ ‫استاندارد اس��ت تا مرجع سنجش و پایش‬ ‫متغیره��ای مختلف هوا‪ ،‬اب‪ ،‬خاک‪ ،‬تنوع و‬ ‫ایمنی زیستی باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تاکی��د ب��ر رعای��ت‬ ‫اس��تانداردهای کیف��ی‪ ،‬اث��ار مخ��رب ب��ر‬ ‫محیط زیس��ت را کاه��ش خواه��د داد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ارتقای اس��تانداردهای‬ ‫ازمایشگاه ها به همکاری بیشتری با سازمان‬ ‫استاندارد نیاز داریم و درخواست ما این است‬ ‫که ای��ن همکاری ها در فراین��د زمان بندی‬ ‫شده انجام شود زیرا وقت زیادی نداریم‪.‬‬ ‫سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست با ‪۶۶‬‬ ‫ازمایشگاهی که در پایش‬ ‫شاخص های مرتبط در‬ ‫تهران و استان ها دارد‪،‬‬ ‫نیازمند ارتقای استاندارد‬ ‫این ازمایشگاه ها با‬ ‫همکاری سازمان ملی‬ ‫استاندارد است تا‬ ‫مرجع سنجش و پایش‬ ‫متغیرهای مختلف هوا‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬خاک‪ ،‬تنوع و ایمنی‬ ‫زیستی باشد‬ ‫‹ ‹ارتق�ای ازمایش�گاه های معتم�د‬ ‫محیط زیس�ت ب�ا هم�کاری س�ازمان‬ ‫استاندارد‬ ‫ابت��کار افزود‪ :‬ع�لاوه بر ‪ ۶۶‬ازمایش��گاه‬ ‫مس��تقر در س��اختمان مرک��زی و ادارات‬ ‫تابعه س��ازمان حفاظت محیط زیست‪۳۴۵ ،‬‬ ‫ازمایش��گاه معتم��د هم داریم ک��ه برخی‬ ‫از فعالیت ه��ای خ��ود را با نظ��ارت‪ ،‬به این‬ ‫ازمایشگاه ها برون سپاری می کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنی��ن تفاهمنامه خوبی با‬ ‫مرکز پژوهش ها و تحقیق��ات ایتالیا درباره‬ ‫تبادل اطالعات و فناوری داریم که به زودی‬ ‫این تفاهمنامه عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫ابتکار‪ ،‬تنظیم اهداف توسعه جهانی به عنوان‬ ‫اهداف توس��عه پایدار و مذاکرات کنوانسیون‬ ‫اب و هوای��ی را به عن��وان دو اتفاق مهم در‬ ‫حوزه حفاظت از محیط زیست برشمرد که در‬ ‫ان نقش استاندارد پر رنگ است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مقایسه با ‪ ۶۰‬سال گذشته‪،‬‬ ‫دنی��ا ‪85‬ص��دم درج��ه س��انتیگراد گرمتر‬ ‫ش��ده و نگرانی این اس��ت ک��ه این عدد به‬ ‫دو درجه برس��د که می تواند اثار زیانباری‬ ‫در کش��اورزی‪ ،‬تولی��د‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬س�لامت و‬ ‫اب داشته باش��د البته ما در ایران افزایش‬ ‫دمای یک تا ی��ک و نیم درجه ای را تجربه‬ ‫می کنی��م و این در حالی اس��ت که ما جزو‬ ‫تولید کنندگان گاز گلخانه ای هس��تیم و بر‬ ‫روی کمربند خشکی واقع شده ایم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫گف��ت‪ :‬بــراس��ـــاس موافقتنـــامه ه��ا و‬ ‫تفاهمنامه ه��ای بین المللی کش��ورها باید‬ ‫برای افزای��ش بهره وری‪ ،‬کاه��ش گازهای‬ ‫گلخان��ه ای و تغیی��رات اب و هوایی برنامه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگران دوران پس از تحریم هستیم‬ ‫رییس س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ایران‬ ‫همچنین با بیان اینک��ه نگران دوران پس‬ ‫از تحری��م هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬در چند س��ال‬ ‫گذش��ته به دلیل مسائل سیاسی‪ ،‬فاصله ای‬ ‫بین م��ا و مراجع بین المل��ل پیش امد که‬ ‫باید پ��س از رفع تحریم ها به س��رعت این‬ ‫فاصله ها پر شوند‪ .‬نیره پیروزبخت افزود‪ :‬از‬ ‫هر نظر امادگ��ی ورود به عرصه بین المللی‬ ‫وج��ود دارد ام��ا پ��س از تحریم ه��ا بای��د‬ ‫یکسری فعالیت های جدیدی شکل گیرد تا‬ ‫عقب ماندگی های گذشته جبران شود‪.‬‬ ‫وی با بیان انک��ه هم اکنون بین مقررات‬ ‫و موازین داخلی با عرصه بین المللی فاصله‬ ‫زیادی وجود دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬پس از دوران‬ ‫تحریم تنها نباید به درون مرزهای کش��ور‬ ‫توجه کنی��م بلکه بای��د بتوانیم ب��ا تدابیر‬ ‫مناسب وارد عرصه های بین المللی شویم‪.‬‬ ‫پیروزبخت‪ ،‬استاندارد را یک زبان مشترک‬ ‫بین المللی دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬تایید‬ ‫صالحیت برای ورود ب��ه عرصه بین المللی‬ ‫است و باید در تمام زمینه ها به این مفاهیم‬ ‫توجه ویژه داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مرحله نخست این مفاهیم‬ ‫باید در کش��ور نهادینه ش��ود و س��پس در‬ ‫مرحل��ه بعدی‪ ،‬جامعه بین المللی را متقاعد‬ ‫کنی��م که ای��ران نس��بت به این مس��ائل‬ ‫بی توجه نیست‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی استاندارد در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود اظهار کرد‪ :‬پیش نیاز‬ ‫تج��ارت و ارائ��ه خدمات در ش��رایط برابر‪،‬‬ ‫بر این اصل اس��توار اس��ت که هر خدمت و‬ ‫محصولی که به طور رس��می در یک کشور‬ ‫یا یک منطقه اقتصادی پذیرفته شده باشد‪،‬‬ ‫در س��ایر کش��ورها و مناطق اقتصادی نیز‬ ‫بدون نیاز به ازمون دوباره‪ ،‬بازرسی دوباره و‬ ‫گواهی دوباره به طور ازادانه گردش داشته و‬ ‫مورد پذیرش قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیروزبخت ادامه داد‪ :‬س��ازمان بین المللی‬ ‫اس��تاندارد (ای اس او) در س��ال ‪۲۰۰۲‬‬ ‫میالدی شعار یک اس��تاندارد‪ ،‬یک ازمون‪،‬‬ ‫مورد پذیرش در همه جا را برای نیل به این‬ ‫هدف انتخاب کرد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اضافه کرد‪ :‬هدف از تایید‬ ‫صالحیت‪ ،‬ارزیابی سیس��تم ازمایشگاه های‬ ‫ازمون‪ ،‬کالیبراس��یون‪ ،‬بازرس��ی و گواهی‬ ‫کردن است تا اثبات شود ارزیابی انطباق با‬ ‫الزامات بین المللی در تطابق بوده و تجارت‬ ‫و خدم��ات فرامرزی انگونه ک��ه مورد نظر‬ ‫مراجع و سازمان های تجاری و دولتی است‪،‬‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد با اشاره‬ ‫به ایج��اد رویک��رد نوین استانداردس��ازی‬ ‫در کش��ور گف��ت‪ :‬ای��ن رویک��رد ب��ر ‪4‬‬ ‫مح��ور استانداردس��ازی‪ ،‬ارزیاب��ی انطباق‪،‬‬ ‫اندازه شناسی و تایید صالحیت استوار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چندین س��ال اس��ت که روز‬ ‫جهانی تایید صالحیت در سایر کشورهای‬ ‫جهان برگزار می ش��ود اما در ایران امس��ال‬ ‫ب��رای نخس��تین بار ای��ن مراس��م برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬مفه��وم تایید صالحیت ش��اید‬ ‫ب��رای بس��یاری از مخطب��ان و ذی نفع��ان‬ ‫اقتصادی کشور ناشناخته باشد که اگر این‬ ‫مفهوم به درس��تی جا نیفتد ش��اید بخشی‬ ‫از فعالیت ه��ای ما برای ورود ب��ه بازارهای‬ ‫جهانی دستخوش اسیب هایی شود‪.‬‬ ‫پیروزبخت ادامه داد‪ :‬درحال حاضر تجارت‬ ‫از حالت های س��نتی خود خارج ش��ده که‬ ‫به طور قط��ع باید با مفاهیم نوین هماهنگ‬ ‫ش��ود که با این اقدام ب��رای ورود به دنیای‬ ‫پیچیده تجارت اماده می شویم‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد با بیان‬ ‫اینک��ه درحال حاضر بحث معاین��ه فنی با‬ ‫جدیت خوبی از سوی راهنمایی و رانندگی‬ ‫دنب��ال می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براین اس��اس‬ ‫ممکن اس��ت در جاهایی که احساس خطر‬ ‫کنی��م اما وظیفه م��ا نیس��ت ورود کنیم؛‬ ‫برای مثال در س��ال جاری فرایند بازرس��ی‬ ‫از مخازن س��ی ان جی خودروه��ا را تعریف‬ ‫کرده ایم و کار بازرسی از خودروهای دولتی‬ ‫شروع شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی پس از بازرس��ی از مخازن‬ ‫خودروهای دولتی قرار است که خودروهای‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی مث��ل تاکس��ی ها و‬ ‫اتوبوس ها تا پایان امسال مورد بازرسی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کش�ف ‪ ۲۲۰‬م�ورد جع�ل عالم�ت‬ ‫استاندارد‬ ‫رییس س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ایران‬ ‫همچنین از اغاز بازرس��ی کاالها در سطح‬ ‫بازار در استانه ماه مبارک رمضان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬همه کااله��ای پرتقاضای مردم در‬ ‫این ماه کنترل و بازرس��ی می شود و پایان‬ ‫ماه مبارک رمض��ان نتایج ان اعالم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬س��ال گذش��ته‪۳۵۰ ،‬هزار‬ ‫مورد بازرس��ی از بازار سراسر کشور به عمل‬ ‫امد که ‪ ۲۲۰‬مورد جعل عالمت اس��تاندارد‬ ‫کش��ف و ح��دود ‪۲‬ه��زار م��ورد تخلف به‬ ‫مراجع قضایی ارجاع ش��د‪ .‬رییس سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد درباره ح��وادث اخیر برای‬ ‫اتوبوس های اس��کانیا در کش��ور نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در همه موارد برای استفاده از فناوری‬ ‫باید فرهنگ سازی شود‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت ب��ا تاکی��د بر اینکه س��وانح‬ ‫رانندگی از عوامل مختلفی ناش��ی می شود‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در حادثه اخیر خواب الودگی‬ ‫رانن��ده عامل اصل��ی حادثه عنوان ش��ده‬ ‫و ب��رای کاه��ش نقش عوامل انس��انی باید‬ ‫فرهنگ سازی کنیم‪.‬‬ ‫این مق��ام مس��ئول ابرازکرد‪ :‬ب��ه وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی پیش��نهاد کردی��م برای‬ ‫ناوگان برون ش��هری مانند هواپیماها ؛چک‬ ‫لیس��ت تهیه و قبل از حرک��ت هر اتوبوس‬ ‫بررسی های الزم اعمال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح تحول استانداردسازی‬ ‫‹ ‹نظارت بر کیفیت بنزین به س�ازمان‬ ‫استاندارد واگذار شد‬ ‫رییس س��ازمان ملی استاندارد همچنین‬ ‫در حاش��یه همای��ش روز جهان��ی تایی��د‬ ‫صالحی��ت و در جمع خبرن��گاران با بیان‬ ‫اینکه در س��ال گذش��ته نظارت بر کیفیت‬ ‫بنزین در ش��ورای عالی اس��تاندارد بر عهده‬ ‫یک کمیته ‪ 3‬نفره گذاشته شد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس جلس��ات این کمیته در چند روز‬ ‫اخیر مقرر شد که نظارت بر کیفیت بنزین‬ ‫بر عهده سازمان ملی استاندارد باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بررس��ی بنزین مربوط‬ ‫به جایگاه های س��وخت یعنی محل توزیع‬ ‫و عرضه بوده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه بررس��ی ها فقط از محل توزیع انجام‬ ‫ش��ده امار تفکیک ش��ده نداریم که کدام‬ ‫بنزین مربوط به کدام پاالیشگاه یا وارداتی‬ ‫اس��ت بنابراین نمی توانیم اطالعات دقیقی‬ ‫در این باره ارائه کنیم‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت ادامه داد‪ :‬بای��د کمی صبور‬ ‫ب��ود تا اطالع��ات تفکیک ش��ده مربوط به‬ ‫بنزین های مختلف را در اختیار قرار دهیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی اس��تاندارد همچنین‬ ‫دربار ه رعایت اس��تاندارد خودروها در زمان‬ ‫تولی��د و پ��س از تولید اظهار ک��رد‪ :‬تمامی‬ ‫قطعات مشمول استاندارد اجباری در زمان‬ ‫همچنی��ن علیرضا خاکی فی��روز‪ ،‬رییس‬ ‫مرکز مل��ی تایید صالحیت ای��ران با بیان‬ ‫این که ش��عار این همایش پشتیبانی از ارائه ‬ ‫مراقبت های بهداش��تی و اجتماعی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همایش ملی تایید صالحیت ایران با‬ ‫طرح تحول رویکرد استاندارد س��ازی همراه‬ ‫است‪ .‬وی با اش��اره به بخشی از پیام مرکز‬ ‫ملی تایید صالحیت ایران درباره روز جهانی‬ ‫تایید صالحیت اظهار کرد‪ :‬این مرکز مرجع‬ ‫اعتبار دهنده ملی در سطح کشور است که‬ ‫از طرف تایید صالحیت رسمی سازمان های‬ ‫گواهی کنن��ده سیس��تم های مدیری��ت‪،‬‬ ‫ازمایش��گاه و موسسات بازرسی به رسمیت‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫خاکی فیروز همچنین با اشاره به مهم ترین‬ ‫اهداف مرک��ز ملی تایی��د صالحیت ایران‬ ‫گفت‪ :‬حمایت از سازمان تایید صالحیت در‬ ‫رسیدن به اهداف خود‪ ،‬تسهیل امر تجارت‬ ‫و بازرگان��ی‪ ،‬فراه�� م کردن امکان��ات برای‬ ‫سازمان های تایید صالحیت ملی و کاستن‬ ‫از دوباره کاری و صرف هزینه و وقت اضافی‬ ‫از جمله اهداف این مرکز است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هم داستانی دولت و مجلس برای توسعه بخش معدن‬ ‫‹ ‹جلس�اتی با حض�ور دولت و بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫انعکاس برنامه های تقویتی بخش معدن‬ ‫در الیح��ه برنامه شش��م توس��عه یکی از‬ ‫راهکارهای توسعه در کشور است؛ رییس‬ ‫کمیته معدن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫با اش��اره ب��ه این موضع ب��ه‬ ‫کارگروه توسعه معدن در مجلس شورای‬ ‫اسالمی که به ریاست نایب رییس مجلس‬ ‫شورای اسالمی و با حضور نمایندگانی از‬ ‫دولت و بخش خصوصی تش��کیل جلسه‬ ‫می دهد‪ ،‬در نگاه کالن تصمیمات را برای‬ ‫اجرایی شدن در برنامه ششم توسعه ارائه‬ ‫می ده��د‪ .‬در واقع در این جلس��ات رییس‬ ‫هیات عام��ل ایمی��درو‪ ،‬مع��اون معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان زمین شناسی‪ ،‬مدیر تولید سازمان‬ ‫را در بلندم��دت افزای��ش دهد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر معادن س��نگ اهن پ��س از کاهش‬ ‫قیمت جهانی این ماده در نتیجه اقدامات‬ ‫کشور چین و انعقاد قراردادهای بلندمدت‬ ‫با مع��ادن اس��ترالیا‪ ،‬راهی ج��ز فراوری‬ ‫و تولی��د گندله و کنس��انتره ندارند اما با‬ ‫مش��کالتی چون کمبود نقدینگی مواجه‬ ‫هس��تند‪ ،‬از این رو این کارگ��روه در ارائه‬ ‫تسهیالت به معدنکاران‪ ،‬اعمال مشوق ها‪،‬‬ ‫تخفیف های حقوق دولتی و‪ ...‬فعال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت ب�رای تس�ریع طرح های‬ ‫بخش معدن‬ ‫مدیری��ت و برنامه ری��زی اعض��ای‪ ،‬خانه‬ ‫معدن با حضور اعض��ای کمیته ای معدن‬ ‫مجلس شورای اسالمی مباحث معدنی را‬ ‫‪ 2‬بار در ماه با رویکرد کارشناسی موانع و‬ ‫مشکالت معدن بررسی خواهند کرد‪.‬‬ ‫داریوش اس��ماعیلی با بیان اینکه امروز‬ ‫دومین جلس��ه این کارگروه راس ساعت‬ ‫کارگروهی در زیرمجموعه‬ ‫کمیته معدن مجلس شورای‬ ‫اسالمی تشکیل شده تا‬ ‫موانع توسعه این بخش را‬ ‫برطرف کند‪ ،‬حال با توجه‬ ‫به اینکه در دولت گذشته‬ ‫اقدام چندانی انجام نشده‪،‬‬ ‫هم جهت با برنامه های‬ ‫دولت یازدهم که رشد‬ ‫اقتصاد معدنی است‬ ‫برنامه های این کارگروه‬ ‫پیگیری خواهد شد‬ ‫‪ 17‬ت��ا ‪ 19‬در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در هر یک‬ ‫از این جلس��ات کارگ��روه معدن عالوه بر‬ ‫مس��ائل کالن‪ ،‬موانع و مشکالت هر یک‬ ‫از بخش های معدنی را در دستور جلسات‬ ‫بع��دی مطرح خواه��د کرد‪ ،‬ب��ه گونه ای‬ ‫که برای جلس��ه امروز «نق��ش معدن در‬ ‫اقتصاد ملی و مش��کالت زنجی��ره کامل‬ ‫فوالد» از سنگ اهن تا فوالد مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرد تا در صورتی که نیاز باش��د‬ ‫پیش��نهادات الزم ارائه شود‪ .‬حال ممکن‬ ‫اس��ت برخی از این م��وارد در قالب طرح‬ ‫نیز به صحن مجلس برده شود اما مبنای‬ ‫اصل��ی رفع مش��کالت و موان��ع از طریق‬ ‫برنامه ششم توسعه است‪ .‬این طرح ها در‬ ‫بخش های مختلف اصالح قانون معادن تا‬ ‫تصویب قوانینی جدید به منظور توس��عه‬ ‫بخش معدن مطرح می شود‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه های تخصصی برای رفع‬ ‫موانع بخش های مختلف اقتصادی یکی از‬ ‫راهبردهای مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫حمایت از توس��عه اس��ت‪ .‬در این باره یک‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگ��و با‬ ‫ضمن اش��اره به برنامه کارگ��روه معدنی‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��ت نظام در‬ ‫مجلس به‬ ‫پای��ان دولت دهم به س��وی معادن تغییر‬ ‫ک��رد‪ ،‬زیرا این ظرفی��ت در بخش معدن‬ ‫وج��ود دارد ک��ه جایگزی��ن درامده��ای‬ ‫خام فروشی سنگ اهن تا سال اینده پایان می یابد‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬بیشتر معادن‬ ‫کش��ور از ذخای��ر کافی ب��رای توس��عه اقتصادی‬ ‫برخوردارند و می توان برای رس��یدن به توس��عه‬ ‫روی این معادن برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران‪ ،‬مهدی‬ ‫کرباس��یان با بیان این مطل��ب اظهار کرد‪ :‬وجود‬ ‫ذخای��ر معدن��ی در ای��ران همراه با بیش��تر مواد‬ ‫معدنی ش��ناخته ش��ده جهانی‪ ،‬مزی��ت ویژه ای‬ ‫برای توسعه کشور محسوب می شود که می توان‬ ‫برنامه توس��عه اقتصادی را ب��رای بیش از ‪ 5‬دهه‬ ‫روی بخ��ش مع��دن متمرکز کرد و بدون ش��ک‬ ‫س��رمایه گذاران با اطمینان خاط��ر از تامین مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬می توانند به بخش اح��داث کارخانه های‬ ‫فراوری مواد معدنی وارد شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با اکتشافات جدید و زمینه سازی‬ ‫برای اس��تخراج و ف��راوری مع��ادن و به تبع ان‬ ‫ایج��اد صنایع پایین دس��تی جدی��د فرصت های‬ ‫اش��تغال قابل توجه��ی ب��رای کش��ور فراه��م‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از خام فروشی‬ ‫رییس هی��ات عامل ایمیدرو با اش��اره به طرح‬ ‫وی��ژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در زمینه‬ ‫تولی��د کنس��انتره و گندل��ه س��نگ اهن گف��ت‪:‬‬ ‫بیش��ترین خام فروش��ی معادن کش��ور در بخش‬ ‫سنگ اهن است که با اجرای طرح یادشده و رفع‬ ‫نفتی کش��ور شود‪ .‬از این رو کارگروهی در‬ ‫زیرمجموعه کمیته معدن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی تش��کیل ش��ده تا موانع توسعه‬ ‫این بخش را برط��رف کند‪ ،‬حال با توجه‬ ‫به اینکه در دولت گذش��ته اقدام چندانی‬ ‫انجام نشده‪ ،‬هم جهت با برنامه های دولت‬ ‫یازده��م که رش��د اقتصاد معدنی اس��ت‬ ‫برنامه های این کارگ��روه پیگیری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برداشتن موانع فعالیت معادن‬ ‫کرباسیان‪:‬‬ ‫نیاز کارخانه های فوالد س��ازی داخ��ل به گندله‪،‬‬ ‫امیدواری��م در نیمه دوم س��ال ‪ 95‬خام فروش��ی‬ ‫سنگ اهن به طور کامل پایان یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایمی��درو برای افزایش ذخایر قطعی‬ ‫م��واد معدنی اس��تراتژیک مانند م��س‪ ،‬الومینا‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬منیزیم‪ ،‬عناصر‬ ‫نادر خاکی‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬زغال س��نگ و‪ ،...‬برنامه های‬ ‫اکتش��افی بزرگی در کش��ور به اجرا گذاشته و با‬ ‫توجه به چش��م انداز مثبت افزای��ش ذخایر‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز صنایع معدنی موجود و طرح های‬ ‫جدید برای س��ال های مختلف قابل تامین خواهد‬ ‫بود‪.‬به گفته کرباس��یان‪ ،‬ب��ا براوردهای فعلی در‬ ‫برخی از معادن ایران برای ‪ 50‬س��ال و در برخی‬ ‫دیگر مانندمعادن زغال س��نگ نیز تا ‪ 200‬س��ال‬ ‫ذخیره معدنی وجود دارد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو بای��د محدوده ه��ای جدیدی مورد‬ ‫اکتش��اف قرار گیرد تا ذخای��ر جدید وارد چرخه‬ ‫تولید شود و نیاز صنایع پایین دستی برای ایجاد‬ ‫ارزش افزوده فراهم شود‪.‬‬ ‫ایمیدرو‬ ‫حامی اصلی توسعه معادن‬ ‫ی روز دنیا در ایران‬ ‫فراوری طال با فناور ‬ ‫کارگران چینی‪ ،‬تهدید برای نیروی کار ایرانی یا فرصت برای اموزش؟‬ ‫واحدهای فراوری ایرانی به دنبال خاک های استرالیایی‬ ‫از تشکیل کارگروه حمایتی در مجلس شورای اسالمی گزارش می دهد‬ ‫حامدش�ایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬رفع موانع‬ ‫توسعه معدن برای افزایش درامدهای این‬ ‫بخش یک��ی از راهبردهای دولت یازدهم‬ ‫برای کاهش وابس��تگی به نفت اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین منظور مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫کارگروهی برای بررس��ی مشکالت معدن‬ ‫تش��کیل داده اس��ت‪ .‬برخ��ی نمایندگان‬ ‫معتقدن��د این کارگروه ب��رای همکاری با‬ ‫دولت در بخش معدن برای ارائه راهکارها‬ ‫در قالب برنامه ششم است‪.‬‬ ‫افزایش نقش مع��دن در تولید ناخالص‬ ‫ملی نیازمند ایجاد زیرس��اخت هایی برای‬ ‫تعریف پروژه های جدید و همچنین ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده در تولیدات معدنی اس��ت‪،‬‬ ‫این رویک��رد از طریق رفع موانع قانونی و‬ ‫تصویب لوایح حمایتی امکانپذیر اس��ت و‬ ‫باید به صورت فراجناحی از سوی تمام قوا‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫محمد بیاتی��ان با نگاهی به اولویت های‬ ‫این کارگروه‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر معادنی که در‬ ‫کشور فعال هستند تاکنون به خام فروشی‬ ‫م��واد معدنی می پرداختن��د‪ ،‬این موضوع‬ ‫در کن��ار وض��ع تحریم ه��ا و محدودیت‬ ‫تب��ادالت بانکی در معام�لات بین المللی‬ ‫توجه به توس��عه حلقه های پایین دس��تی‬ ‫مع��ادن را بی��ش از پیش پررن��گ کرده‪،‬‬ ‫زی��را می توان��د درامدهای ارزی کش��ور‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره اجرای��ی کردن‬ ‫تصمیم��ات ای��ن کارگروه تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه در جلس��ات کارگروه‬ ‫معدنی مجلس نمایندگان دولت و بخش‬ ‫خصوص��ی حض��ور دارند نظ��رات به طور‬ ‫کارشناس��ی بررسی خواهد شد و مجلس‬ ‫ت�لاش خواهد ک��رد تا نتای��ج را در قالب‬ ‫الیحه ه��ای دولت اجرایی کن��د‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫به صورت ط��رح در صحن علنی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی مطرح ش��ود و بار مالی‬ ‫داشته باشد مشمول ماده ‪ 75‬خواهد شد‬ ‫و از س��وی ش��ورای نگهبان رد می شود‪.‬‬ ‫بنابراین اجرای��ی کردن این تصمیمات از‬ ‫س��وی دولت با سرعت بیشتری به نتیجه‬ ‫می رس��د‪ .‬در واقع مجلس دس��ت دولت‬ ‫در دس��تیابی ب��ه اهداف توس��عه بخش‬ ‫معدن را می فش��ارد تا انجایی که دولت با‬ ‫محدودیت مواجه است مجلس وارد عمل‬ ‫شود و موانع را برطرف کند‪.‬‬ ‫بیاتیان با تاکید بر اج��رای برنامه ها در‬ ‫بازه زمانی ‪ 4‬تا ‪ 10‬س��ال اضافه کرد‪ :‬اگر‬ ‫تخفیف ها و مشوق های بخش معدن برای‬ ‫یک دوره زمانی میان مدت اجرایی ش��ود‬ ‫می تواند اث��رات مثبت��ی در تولید بخش‬ ‫معدن بگذارد‪ .‬این اقدام در زنجیره فوالد‬ ‫به دلیل اینکه توازن کافی وجود ندارد و از‬ ‫طرف دیگر قیمت سنگ اهن کاهش یافته‬ ‫می تواند اثرگذار ش��ود و انها را به سمت‬ ‫ایجاد ارزش افزوده سوق دهد‪.‬‬ ‫با وجود تاکید نعمت زاده بر گران نشدن انرژی تولیدکنندگان سیمان‬ ‫انجمن سیمان همچنان بر طبل گرانی می کوبد‬ ‫دبی��ر انجم��ن س��یمان از برنامه ری��زی ب��رای‬ ‫برگزاری یک جلس��ه س��یمانی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای قیمت گذاری س��یمان خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬در صورت افزایش قیمت گاز‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام شده تولید سیمان تا ‪ 25‬درصد افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا ش��یخان اظه��ار ک��رد‪ :‬پیش��نهاد‬ ‫تولیدکنن��دگان س��یمان درب��اره افزایش قیمت‬ ‫تولیدات شان در دو سناریو تهیه شده که به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در یکی از این س��ناریوها‪ ،‬ثبات‬ ‫قیم��ت گاز و افزایش نیافتن ان دیده ش��ده و بر‬ ‫این اساس‪ ،‬پیش��نهاد افزایش ‪ 17‬درصدی قیمت‬ ‫س��یمان مطرح شده است و در س��ناریوی دیگر‪،‬‬ ‫افزایش قیمت گاز عنوان ش��ده که در این صورت‬ ‫قیمت تولید س��یمان تا ‪25‬درصد افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬حق��وق و دس��تمزد س��هم‬ ‫‪19‬درصدی در قیمت تمام ش��ده س��یمان دارند‬ ‫و در ح��ال حاضر ب��ا افزای��ش ‪17‬درصدی حقوق‬ ‫و دس��تمزد کارگ��ران در س��ال جاری روب��ه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ش��یخان تصریح کرد‪ :‬افزای��ش قیمت گازوییل‬ ‫لو نقل مواد از‬ ‫باعث رش��د ‪ 20‬درصدی هزینه حم ‬ ‫معادن ش��ده و عالوه بر این‪ ،‬هزینه خرید قطعات‬ ‫یدکی و اجر نسوز نیز افزایش یافته که در مجموع‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬برق��راری تعام�لات بین المللی‪،‬‬ ‫ش��رایط را برای حض��ور ش��رکت های خارجی در‬ ‫معادن ایران فراهم می کند اما این مس��ئله نیازمند‬ ‫س��ازوکارهایی اس��ت که باید از سوی سازمان های‬ ‫اجرایی بخش معدن مهیا ش��ود‪ .‬حس��ن یونسیان‪،‬‬ ‫مدی ر کل اقتصادی سازمان ایمیدرو در گفت وگو با‬ ‫ضمن تشریح اقدامات این سازمان برای ورود‬ ‫شرکت های خارجی نوید روشنی برای اینده معدن‬ ‫داد‪ .‬متن کامل این گفت وگو را در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €سازمان ایمیدرو چه فرصتی را برای بخش‬ ‫مع�دن و صنایع معدن�ی ای�ران فراهم کرده‬ ‫است؟‬ ‫مذاکره ب��ا هیات ه��ای س��رمایه گذار خارجی با‬ ‫شرایط حاضر برای هم اندیشی سرمایه گذاران واقعی‬ ‫در بخش معدن و صنایع معدنی شرایط مناسبی را‬ ‫فراهم می کند و از انجایی که سازمان ایمیدرو خود‬ ‫به عنوان حامی اصلی توسعه معدن وارد عمل شده‪،‬‬ ‫س��عی می کند حداکثر امکانات موجود و بسترهای‬ ‫سرمایه گذاری منطقی برای بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی را با توجه به قوانین موجود تامین کند‪.‬‬ ‫€ €س�رمایه گذاران چگون�ه ب�ا ظرفیت های‬ ‫معدنی ایران اشنا می شوند؟‬ ‫ایمی��درو ب��رای نخس��تین بار در ای��ران اقدام به‬ ‫جمع اوری اطالع��ات کلی طرح های پیش��نهادی‬ ‫ش��رکت های بزرگ و همچنی��ن طرح های دولتی‬ ‫دارای قابلیت س��رمایه گذاری ک��رده که اطالعات‬ ‫یادش��ده در قالب مجلده��ای س��رمایه گذاری در‬ ‫اختیار شرکت های خارجی قرار خواهد گرفت‪ .‬این‬ ‫مسئله امکان معرفی و ارتباط مستقیم شرکت های‬ ‫خارجی با سرمایه گذاران بین المللی را مهیا می کند‪.‬‬ ‫€ €موانعی برای ورود س�رمایه های جدید در‬ ‫کشور وجود دارد؟‬ ‫ب��ا انجام توافق‪ ،‬بس��یاری از موانع قابل حل بوده‬ ‫و در ص��ورت انج��ام نش��دن ان باید ب��ا همکاری‬ ‫سرمایه گذاران بین المللی و نهادهای قانونگذار‪ ،‬راه‬ ‫حل هایی برای تسهیل اورده سرمایه گذاران با توجه‬ ‫به ش��رایط اندیشیده شود‪( .‬عالو ه بر قانون جذب و‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی)‪.‬‬ ‫€ €چ�ه س�ازوکارها قانون�ی ب�رای ج�ذب‬ ‫س�رمایه گذار و ایج�اد امنیت در کش�ور باید‬ ‫فراهم شود تا بخش معدن توسعه یابد؟‬ ‫سازمان ایمیدرو سعی کرده در سرمایه گذاری های‬ ‫اخیر به عنوان شریک سرمایه گذاران با سهم حداکثر‬ ‫‪ 20‬درصدی در ابتدای سرمایه گذاری ها وارد شود‪.‬‬ ‫همچنین سوابق قبلی سرمایه گذاران نشان می دهد‬ ‫تمامی پروژه هایی که ایمیدرو در انها وارد شده پس‬ ‫از اجرای پروژه یا طرح واگذار ش��ده است و در واقع‬ ‫سرمایه گذاران به دلیل حمایت ها و پشتیبانی های‬ ‫قانونی ایمیدرو از مش��ارکت و سرمایه گذاری با این‬ ‫س��ازمان اس��تقبال کرده اند بنابراین این سیاست‬ ‫عالوه بر قوانین حمایتی کشور برای سرمایه گذاران‬ ‫خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫کارخانه ذوب اهن رومشکان‬ ‫رش��د ‪ 17‬درصدی قیمت تمام ش��ده سیمان را به‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬درباره افزای��ش قیمت گاز نیز‬ ‫هنوز مشخص نیست که این مسئله به چه صورتی‬ ‫اتفاق خواهد افتاد و متناس��ب ب��ا میزان افزایش‬ ‫قیم��ت گاز‪ ،‬قیمت تولید س��یمان نیز باال خواهد‬ ‫رفت که براورد ما رشد حدود ‪ 25‬درصدی است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��یمان ب��ا بیان اینک��ه در حال‬ ‫حاضر س��یمان تولید داخل ‪ 40‬درصد ارزان تر از‬ ‫قیمت های جهانی در کشور عرضه می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صورتی ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫افزایش قیمت سیمان موافقت نکند‪ ،‬کارخانه های‬ ‫سیمان ناچار به کاهش بخشی از هزینه های تولید‬ ‫خود هس��تند که نخس��تین گام در ای��ن زمینه‪،‬‬ ‫تعدیل نیروی انسانی خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬تعداد بهینه نی��روی کار در یک‬ ‫کارخان��ه یک میلیون تنی س��یمان ‪ 180‬تا ‪200‬‬ ‫نفر اس��ت درحالی که این رقم در ایران به ‪ 400‬تا‬ ‫‪ 500‬نفر می رسد‪.‬‬ ‫عملی��ات اجرایی اح��داث کارخان��ه «ذوب اهن‬ ‫رومشکان» در شهرستان رومشکان استان لرستان‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان رومشکان در حاشیه عملیات‬ ‫اجرای��ی این طرح در گفت وگو ب��ا ایرنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫راه ان��دازی ای��ن کارخانه ک��ه با هم��کاری بخش‬ ‫خصوص��ی و در منطق��ه تنگ بره رومش��کان اجرا‬ ‫می ش��ود‪ ،‬برای ‪ 600‬نفر به صورت مستقیم اشتغال‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪.‬محمد محمدی نژاد افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به دستور استاندار لرس��تان درباره تسهیل شرایط‬ ‫س��رمایه گذاری در استان‪ 70 ،‬هکتار زمین از محل‬ ‫سازمان منابع طبیعی برای این طرح در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬منابع طبیعی استان با‬ ‫توجه به اختیارات اس��تانی با واگذاری ‪ 20‬هکتار از‬ ‫این میزان موافقت کرده و درخواس��ت مجوز برای‬ ‫واگ��ذاری ‪ 50‬هکت��ار بقیه به ش��ورای عالی منابع‬ ‫طبیعی ارسال شده است‪.‬وی با بیان اینکه عملیات‬ ‫تس��طیح زمین این کارخانه اغاز شده‪ ،‬گفت‪ :‬مجوز‬ ‫برداش��ت اب برای این طرح اخذ شده و مجوز گاز‬ ‫نیز در دست بررسی است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اجرای ‪ 3‬طرح توسعه در فوالد‬ ‫الیاژی ایران‬ ‫مدیر صنایع معدنی س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران اعالم کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫ف��والد الی��اژی ایران با ه��دف افزای��ش تولید‪3 ،‬‬ ‫طرح توسعه ش��امل طرح توسعه زیرسقفی‪ ،‬پروژه‬ ‫«ی��زد ‪ » 1‬و «پروژه ف��راوری قراضه» را اجرا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬علیرضا بنکدار‬ ‫افزود‪ :‬طرح توس��عه زیرسقفی شامل پروژه کوثر به‬ ‫ظرفیت ‪ 200‬هزار تن فوالد خام که ظرفیت نهایی‬ ‫تولید را به ‪ 450‬هزار تن در سال می رساند‪ ،‬پروژه‬ ‫تاسیس��ات زیربنایی‪ ،‬پروژه ه��ای اصالحی خطوط‬ ‫تولی��د و پروژه های «یزد ‪ »1‬به ظرفیت ‪ 700‬هزار‬ ‫تن در سال است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح توس��عه زیرسقفی در بهمن‬ ‫‪ 92‬به بهره برداری رسیده که میزان سرمایه گذاری‬ ‫ان ح��دود ‪ 65‬میلیون ی��ورو و ‪ 300‬میلیارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنکدار افزود‪ :‬ظرفیت اس��می واحد فوالدس��ازی‬ ‫و ن��ورد با درنظر داش��تن ترکیب تولید برای تولید‬ ‫فوالدهای س��اختمانی حداکث��ر ‪ 600‬هزار تن در‬ ‫سال است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��رکت ف��والد الیاژی در س��ال ‪93‬‬ ‫ح��دود ‪ 385‬ه��زار تن فوال د خ��ام و ‪331‬هزار تن‬ ‫محصول (به طور عمده میلگرد) تولید کرد‪.‬‬ ‫بنکدار اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین مصرف محصوالت‬ ‫ف��والد الی��اژی ش��امل ‪ 54‬درص��د در صنای��ع‬ ‫خودروس��ازی‪24 ،‬درصد در صنایع ماشین سازی‪،‬‬ ‫‪ 2‬درصد صنایع ریلی‪5 ،‬درص��د انرژی‪ ،‬یک درصد‬ ‫ابزارس��ازی و ‪ 14‬درصد س��ایر صنایع براورد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرصنای��ع معدن��ی ایمیدرو ادام��ه داد‪ :‬پروژه‬ ‫«ی��زد ‪ »1‬به منظ��ور تولید س��االنه ‪ 700‬هزار تن‬ ‫فوالد مذاب برای توس��عه شمش های فوالد الیاژی‬ ‫به ظرفیت ‪ 300‬هزار تن و تولید شمش های فوالد‬ ‫کربنی به ظرفیت اس��می ‪ 400‬هزار تن در س��ال‬ ‫در مجاورت ش��رکت فوالد الیاژی ایران در دس��ت‬ ‫احداث است‪.‬‬ ‫بنکدار میزان سرمایه گذاری ارزی پروژه «یزد ‪»1‬‬ ‫را ‪ 133‬میلی��ون ی��ورو عنوان ک��رد و افزود‪ :‬هدف‬ ‫اصلی تولید ش��مش فوالد الیاژی‪ ،‬تولید لوله های‬ ‫بدون درز ب��وده که کاربرد فراوانی در صنعت نفت‬ ‫دارد این پروژه اکنون ‪ 17‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫ از ظرفیت یک هزار تنی طال در کشور گزارش می دهد‬ ‫ی روز دنیا در ایران‬ ‫فراوری طال با فناور ‬ ‫بهناز صفری‪-‬گروه معدن‪ :‬ایران در تولید‬ ‫طال رتب��ه ‪ ۵۴‬جهان را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده و جزو کشورهای مطرح در زمینه تولید‬ ‫طال محسوب نمی شود اما سرمایه گذاری در‬ ‫معادن طالی ایران در چند س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫رون��د رو ب��ه رش��دی را نش��ان می ده��د‪.‬‬ ‫ارزش اف��زوده ای ک��ه طال در کش��ور ایجاد‬ ‫می کن��د کمت��ر از یک درصد اس��ت و این‬ ‫نمی تواند رقم قابل قبولی برای اقتصاد کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫براس��اس اماره��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ح��دود ‪ ۱۵‬معدن ط�لا در ایران‬ ‫وج��ود دارد که از این تعداد ‪ ۱۲‬معدن فعال‬ ‫و ‪ 3‬مع��دن غیرفعال هس��تند‪ .‬اکتش��افات‬ ‫طال نی��ز بیش��تردر اس��تان های اذربایجان‬ ‫ش��رقی و غربی‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی و جنوب��ی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ی��زد‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫قم و همدان‪ ،‬ارغش نیش��ابور‪ ،‬سقز‪ ،‬طرقبه‬ ‫مشهد و سیس��تان و بلوچستان انجام شده‬ ‫است‪ .‬همچنین استان های تهران‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫خراسان رضوی و اذربایجان شرقی ‪ 4‬قطب‬ ‫تولید طالی کشور محسوب می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت یک ه�زار تنی ذخایر طالی‬ ‫ایران‬ ‫کاهش صادرات‬ ‫سیمان و کلینکر‬ ‫ص��ادرات س��یمان و کلینکر در ‪ 2‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری ‪19/63‬درصد کاهش نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل داشت‪.‬‬ ‫ص��ادرات س��یمان و کلینکر در اردیبهش��ت ماه‬ ‫س��ال جاری به یک میلیون و ‪ 601‬هزار و ‪ 735‬تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش مع��دن‪ ،24‬براس��اس امار منتش��ر‬ ‫ش��ده از س��وی انجمن صنفی کارفرمایان سیمان‪،‬‬ ‫شرکت های س��یمانی در اردیبهشت ماه سال جاری‬ ‫یک میلیون و ‪ 184‬هزار و ‪ 322‬تن سیمان و ‪417‬‬ ‫هزار و ‪ 413‬تن کلینکر صادر کردند‪.‬‬ ‫همچنین س��یمانی ها در فروردین ماه سال جاری‬ ‫‪ 917‬هزار و ‪ 937‬تن س��یمان و ‪ 229‬هزار و ‪123‬‬ ‫تن کلینکر صادر کرده بودند‪.‬‬ ‫مجموع صادرات س��یمان و کلینکر کارخانه های‬ ‫س��یمانی در دو ماه نخست س��ال جاری ‪ 2‬میلیون‬ ‫و ‪ 748‬ه��زار و ‪ 795‬تن ب��ود درحالی که در مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته ‪3‬میلیون و ‪ 420‬هزار و ‪110‬‬ ‫تن بوده است‪.‬بیش��ترین صادرات سیمان و کلینکر‬ ‫در ‪ 2‬ماه نخست از کرمانشاه و به میزان ‪ 421‬هزار‬ ‫و ‪ 734‬تن بود‪.‬‬ ‫بعد از کرمانشاه‪ ،‬خوزستان و بوشهر در رتبه های‬ ‫بعدی صادرکنندگان برتر س��یمان و کلینکر کشور‬ ‫ق��رار گرفتند‪.‬میزان ص��ادرات س��یمان و کلینکر‬ ‫خوزستان در ‪ 2‬ماه نخست سال جاری‪ 274 ،‬هزار و‬ ‫‪ 672‬تن و بوشهر ‪ 242‬هزار و ‪ 440‬تن بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬صادرات سیمان در اردیبهشت ماه‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ 363‬هزار و ‪ 47‬تن بوده و صادرات‬ ‫کلینکر نیز ‪ 625‬هزار و ‪ 393‬تن بود‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بر اس��اس اعالم س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور حجم ذخایر قطعی‬ ‫و احتمالی طالی کش��ور نیز افزون بر ‪۳40‬‬ ‫تن می شود‪.‬‬ ‫با توجه به وجود ذخایر طال در ایران‪ ،‬سازمان‬ ‫زمین شناسی وظیفه اکتشاف را برعهده دارد‬ ‫و بر اساس بررس��ی های انجام شده تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ 300‬تن ذخای��ر قطعی و احتمالی‬ ‫طال در ایران شناسایی شده است‪.‬‬ ‫به��روز برن��ا‪ ،‬مع��اون اکتش��افات س��ازمان‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫زمین شناسی در این باره به‬ ‫در ایران معادن طالی بس��یاری وجود دارد‬ ‫که هنوز مورد اکتشاف قرار نگرفته یا گواهی‬ ‫کش��ف دریافت نکرده اند اما بر اس��اس امار‬ ‫زمین شناس��ی ذخایر قطعی و احتمالی این‬ ‫معادن ‪ 340‬تن است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬ظرفی��ت موجود طالی ایران‬ ‫حدود ی��ک هزار تن اس��ت که ب��ا افزایش‬ ‫اکتشافات و بررسی های الزم می توان به این‬ ‫ذخایر دسترسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫معاون اکتش��افات س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫و اکتش��افات معدن��ی تصری��ح می کند‪ :‬در‬ ‫اس��تان هایی که دارای معادن طال هستند‪،‬‬ ‫یا کار اکتش��اف در انها انجام ش��ده یا طال‬ ‫در حال تولید و فراوری اس��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫برخ��ی اس��تان های دارای ذخیره طال هنوز‬ ‫کار بهره برداری اغاز نش��ده اس��ت اس��تان‬ ‫اذربایجان غرب��ی دارای بیش��ترین ذخیره‬ ‫قطعی طال در بین استان های کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش اف�زوده طلا زیر ی�ک درصد‬ ‫است‬ ‫اس��ت بنابرای��ن در بخ��ش اس��تفاده از‬ ‫فناوری های جدید باید پیش��رفت های قابل‬ ‫توجهی در ایران اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫س��اطعی درباره پراکندگ��ی و ذخایر معادن‬ ‫طالی ایران می گوید‪ :‬بیشترین معادن بزرگ‬ ‫طالی ایران در اذربایجان شرقی‪ ،‬اذربایجان‬ ‫غربی و کردستان پراکنده شده اند و در حال‬ ‫حاض��ر معدن زرش��وران بزرگتری��ن ذخایر‬ ‫طالی ایران را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د س�االنه ‪ 3‬ت�ن طلا در معدن‬ ‫زرشوران‬ ‫با وج��ود اکتش��افات انجام ش��ده و ذخایر‬ ‫موج��ود‪ ،‬این فلز گرانبها نتوانس��ته نقش��ی‬ ‫در اقتصاد کش��ور ایفا کند به طوری که در‬ ‫حال حاضر زیر یک درصد ارزش افزوده برای‬ ‫کش��ور ایجاد کرده اما کارشناس��ان اعتقاد‬ ‫دارند با گسترده ش��دن پهنه های اکتشافی‬ ‫و افزایش بودجه اکتشاف امید می رود تا ‪20‬‬ ‫س��ال اینده ش��اهد تحول در معادن طالی‬ ‫ای��ران و اثر گ��ذاری این معادن ب��ر اقتصاد‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫خس��رو س��اطعی‪ ،‬مدیر پروژه ط��رح جامع‬ ‫طال ایمی��درو درب��اره تاثیر گ��ذاری معادن‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫ط�لا بر اقتصاد کش��ور ب��ه‬ ‫ارزش اف��زوده ای که طال برای کش��ور ایجاد‬ ‫می کن��د زیر ی��ک درصد اس��ت بنابراین تا‬ ‫‪10‬س��ال اینده ه��م نمی توان��د در اقتصاد‬ ‫کشورتاثیر گذار بوده یا تحولی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬عم��ر اکتش��افات مع��ادن‬ ‫براس��اس اس��تانداردهای جهانی بین ‪ 15‬تا‬ ‫‪20‬س��ال اس��ت به همین دلیل اگر بتوانیم‬ ‫میزان اکتشافات این حوزه را افزایش دهیم‬ ‫می توانیم تا ‪ 20‬س��ال اینده ش��اهد تحولی‬ ‫بزرگ در معادن طال باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬بودجه ه��ای‬ ‫اختص��اص داده ش��ده ب��ه بخش اکتش��اف‬ ‫مع��ادن در س��ال جاری ‪ 2‬برابر ش��ده و این‬ ‫نش��ان می دهد که برای اکتشاف در معادن‬ ‫ارزش زیادی قائل هستند‪.‬‬ ‫س��اطعی درب��اره ط��رح جام��ع ط�لا بیان‬ ‫می کند‪ :‬این طرح یک نقشه راهبردی برای‬ ‫دولت محس��وب می ش��ود تا به این وسیله‬ ‫برنامه ریزی های مناسبی در حوزه طال انجام‬ ‫ده��د‪ .‬یک بخش ان مربوط ب��ه بازار طال و‬ ‫بخش دیگر ش��امل فراوری طال می شود که‬ ‫اگر در این موارد تصمیمات درس��تی اتخاذ‬ ‫شود نتایج خوبی حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره فراوری ط�لا تصریح می کند‪:‬‬ ‫فراوری طال در مناطق مختلف با سنگ های‬ ‫معدن��ی گوناگ��ون نیازمن��د فناوری ه��ای‬ ‫متفاوتی اس��ت ک��ه در زمین��ه فناوری های‬ ‫جدید چندان از دنیا عقب نیستیم‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در فناوری های جدید درصد‬ ‫بهره وری در ایران ‪70‬درصد است در حالی‬ ‫که درکش��ورهای پیش��رفته معدن��ی مانند‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬برزیل و کانادا بهره وری‪90‬درصد‬ ‫با وجود اینکه در کش��ور بیش از ‪ 15‬معدن‬ ‫طال وجود دارد اما معدن زرش��وران به عنوان‬ ‫بزرگترین معدن طالی ایران ش��ناخته شده‬ ‫ک��ه دارای بی��ش از ‪ 100‬ت��ن ذخیره طال‬ ‫اس��ت‪ .‬در فاز نخست س��االنه ‪ 3‬تن طال به‬ ‫بهره ب��رداری می رس��د و در فازه��ای بعدی‬ ‫بهره ب��رداری از ای��ن معادن ب��ه ‪ 10‬تن هم‬ ‫خواهد رسید که این میزان بهره برداری طال‬ ‫می تواند در رونق اقتصادی تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا احم��دی‪ ،‬مدیر مجتمع معدنی و‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫صنعتی طالی زرشوران به‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه ذخی��ره موج��ود در منطقه‬ ‫زرشوران‪ ،‬سازمان ایمیدرو نسبت به اجرای‬ ‫ط��رح‪ ،‬تجهیز و اح��داث کارخان��ه فراوری‬ ‫طالی زرش��وران با هدف تولید ساالنه ‪ 3‬تن‬ ‫طال و ‪ 1250‬کیلوگرم نقره و ‪ 500‬کیلوگرم‬ ‫جیوه در کنار معدن اقدام کرد‪ .‬در واقع برای‬ ‫نخس��تین بار درکشور‪ ،‬کارخانه تولید طال با‬ ‫چنین ظرفیتی احداث می ش��ود‪ .‬البته تمام‬ ‫سرمایه گذاری این مجتمع از منابع ایمیدرو‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬انجام اکتش��افات تکمیلی و‬ ‫افزای��ش ذخایر ط�لا در منطقه زرش��وران‪،‬‬ ‫مس��ئوالن را ب��ر ان داش��ت تا ب��ه موازات‬ ‫راه اندازی این کارخان��ه‪ ،‬ظرفیت تولید را تا‬ ‫‪ 6‬تن و پس از تکمیل عملیات اکتش��افی و‬ ‫مدیر پروژه طرح‬ ‫جامع طال در ایمیدرو‪:‬‬ ‫در فناوری های جدید‬ ‫درصد بهره وری در‬ ‫ایران‪70‬درصداست در‬ ‫حالی که درکشورهای‬ ‫پیشرفته معدنی‬ ‫مانند استرالیا‪،‬برزیل‬ ‫و کانادا بهره وری‬ ‫‪90‬درصد است‬ ‫اخذ نتایج مثبت‪ ،‬ظرفیت تولید این کارخانه‬ ‫را تا ‪ 9‬تن تولید طال در سال افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬ب��رای اج��رای‬ ‫فاز نخس��ت ط��رح ‪ 3‬تنی طالی زرش��وران‬ ‫‪834‬میلی��ارد ری��ال ی��ا ‪15‬میلی��ون و‬ ‫‪200‬هزار یورو س��رمایه گذاری ش��ده است‪.‬‬ ‫پیش بینی ه��ای اولی��ه ب��رای ف��از دوم نیز‬ ‫‪950‬میلیارد ریال یا ‪4/5‬میلیون یورو است‪.‬‬ ‫همچنین با بهره برداری از فاز نخس��ت ‪176‬‬ ‫نف��ر به طور مس��تقیم و ‪2‬ه��زار و ‪ 600‬نفر‬ ‫غیرمستقیم وارد چرخه اشتغالزایی می شوند‪.‬‬ ‫احمدی می گوید‪ :‬این منطقه از مجتمع های‬ ‫مس��تقل سازمان ایمیدرو اس��ت‪ .‬ایمیدرو با‬ ‫س��رمایه گذاری هایی که در این زمینه انجام‬ ‫داده‪ ،‬توانسته از یکی از معادن بزرگ سخت‬ ‫فراوری شونده‪ ،‬طال استحصال کند‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬مراحل افتتاح کارخانه ابان ماه‬ ‫س��ال گذشته انجام ش��د که خط تولید ان‬ ‫به طور مس��تمر فعال اس��ت اما برنامه ای که‬ ‫برای س��ال جاری در نظر گرفته شده‪ ،‬تولید‬ ‫یک تن طال و ‪ 400‬کیلوگرم نقره است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ذخای��ر معدن زرش��وران بیان‬ ‫می کند‪ :‬ذخایر معدن زرشوران با اکتشافات‬ ‫انجام ش��ده و ‪12‬هزار متر حف��اری‪ ،‬دارای‬ ‫‪27‬میلی��ون تن کان س��نگ ط�لای معدنی‬ ‫اس��ت که از این میزان حدود ‪ 105‬تن طال‬ ‫به دست می اید‪.‬‬ ‫احمدی ب��ا بیان اینکه در بخش اس��تخراج‬ ‫مع��دن زرش��وران مش��کلی وجود ن��دارد‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬اس��تخراج از معادن زرش��وران در‬ ‫اختی��ار بخش خصوصی قرار دارد‪ .‬همچنین‬ ‫‪10‬هزار متر حفاری در راس برنامه های این‬ ‫معدن قرار گرفته تا ذخایر جدیدتری کشف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫احم��دی تصری��ح می کن��د‪ :‬ف��راوری طال‬ ‫در ای��ن کارخان��ه با روش ش��یمیایی انجام‬ ‫می شود که به وسیله یک شرکت ایرانی ابداع‬ ‫ش��ده و به ثبت رسیده اس��ت‪ .‬این طرح در‬ ‫شرایطی عملیاتی شده که استفاده از روش‬ ‫«پی او ایکس» در ش��رایط تحریم غیرممکن‬ ‫بود‪ .‬گذش��ته از این بهره گیری از این روش‬ ‫ایرانی موجب صرفه جویی در هزینه و اجرای‬ ‫طرح با یک س��وم قیمت معمول شده است‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪70‬درصد تجهیزات به کار‬ ‫رفته در این کارخانه به وسیله تولیدکنندگان‬ ‫داخلی تامین شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تمهیدات زیس��ت محیطی بیان‬ ‫می کن��د‪ :‬ب��ا توجه ب��ه وجود ارس��نیک در‬ ‫اب های محدوده ف��راوری از جمله اقدامات‬ ‫پیش رو افزودن مواد ش��یمیایی و تبدیل ان‬ ‫به ارسنیک بی ضرر است‪.‬‬ ‫احمدی ادامه می دهد‪ :‬گام مهم دیگر احداث‬ ‫سد باطله است که در این زمینه خاک رس‬ ‫محدوده سد در ‪ 3‬الیه فشرده شده تا اب به‬ ‫درون ان نف��وذ نکند س��پس برای اطمینان‬ ‫بیش��تر روی ان الی��ه ای از عایق نفوذناپذیر‬ ‫نصب ش��ده تا اب های الوده به اطراف نشت‬ ‫نکند‪ .‬اب های انباشته ش��ده نیز با استفاده‬ ‫از سیس��تم فیلتراسیون از باطله جدا شده و‬ ‫برای مصرف به سیستم باز می گردد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬گام دیگر راه اندازی سیس��تم‬ ‫پاالیش انالین است بدین منظور از تعدادی‬ ‫چاه ه��ا و اب ه��ای انباش��ته ش��ده در انها‬ ‫به ص��ورت انالین نمونه برداری ش��ده تا اگر‬ ‫الودگ��ی وجود دارد نس��بت به رفع الودگی‬ ‫اقدامات اساسی انجام شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کن��د‪ :‬مهم تری��ن بحث برای‬ ‫س��ال های اینده‪ ،‬توسعه معادن است که در‬ ‫زمینه های نانو فناوری هم قرار است کارهای‬ ‫عمده ای انجام ش��ود‪ .‬در این معادن عناصر‬ ‫استراتژیکی مانند مس مولیبدن وجود دارد‬ ‫و یکی از کارهای اساس��ی دیگر اس��تحصال‬ ‫این نوع عناصر از باطله هاست و بخش دیگر‬ ‫هم ایجاد ارزش افزوده برای تولید نانو ذرات‬ ‫طال و نقره است که مطالعات اولیه برای ان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرص�ت جدی�د س�رمایه گذاری در‬ ‫معدن طالی کوه دُ م‬ ‫معدن ط�لای «کوه دم» نیزبه عنوان یکی از‬ ‫طرح های توسعه ای ایمیدرو در حال تکمیل‬ ‫اکتش��افات اس��ت‪ .‬غالمرضا هاش��می مرند‪،‬‬ ‫مجری طرح اکتشاف و تجهیز معدن یادشده‪،‬‬ ‫اظهار می دارد‪ :‬مطالعات و اکتشافات تکمیلی‬ ‫معدن طالی «ک��وه ُدم» به عن��وان یکی از‬ ‫طرح های توس��عه شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی (زیر مجموعه ایمیدرو) از س��ال ‪93‬‬ ‫اغاز شده و اکتش��اف تکمیلی این معدن تا‬ ‫یک ماه اینده به پایان می رسد‪.‬‬ ‫مجری طرح اکتشاف و تجهیز معدن طالی‬ ‫«کوه ُدم» اعالم می کند‪ :‬ذخیره قطعی طال‬ ‫دربخش شمالی معدن‪ ،‬حدود ‪4‬میلیون تن‬ ‫کانس��نگ با عی��ار یک تا ‪ 1/5‬گ��رم در تن‬ ‫براورد شده و بدون شک با اکتشاف تکمیلی‬ ‫بخش های دیگر معدن (‪ 4‬انومالی باقیمانده)‬ ‫می��زان ذخیره ط�لا قابل افزای��ش خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬ت��ا یک ماه این��ده‪ ،‬گزارش‬ ‫اکتشاف این معدن دریافت شده و فراخوان‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذار ب��رای تجهی��ز معدن‬ ‫به منظور اس��تخراج و استحصال طال نیز در‬ ‫نیمه نخست سال جاری از طریق رسانه های‬ ‫کثیراالنتشار اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هاشمی مرند تصریح می کند‪ :‬با تجهیز معدن‬ ‫و احداث کارخانه اس��تحصال طال‪ ،‬س��االنه‬ ‫‪300‬کیلوگ��رم طالی خال��ص از این معدن‬ ‫اس��تخراج خواهد شد‪ .‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫برای تجهی��ز و احداث کارخان��ه نیز حدود‬ ‫‪80‬میلی��ارد توم��ان پیش بینی ش��ده که به‬ ‫روش «بی او تی» انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مجری طرح اکتشاف و تجهیز معدن طالی‬ ‫«کوه ُدم» درباره مزایای س��رمایه گذاری در‬ ‫این مع��دن اعالم می کند‪ :‬عالوه بر ذخیره و‬ ‫عیار باالی کانسنگ طال‪ ،‬این معدن از ذخایر‬ ‫مس و سنگ اهن نیز برخوردار است‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫سریال های جذاب ؛تجارت نوظهور ترکیه‬ ‫‪26‬‬ ‫یادگاری از خون‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیریت خرید؛ تنظیم کننده قیمت ها در بازار‬ ‫در دیدار رییس اتاق بازرگانی ایران با نایب رییس اتاق اتریش مطرح شد‬ ‫توسعه همکاری میان بخش خصوصی ایران و اتریش‬ ‫زهرا اراس�ته‪-‬گروه تجارت‪ :‬روز گذش��ته اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران میزبان یک هیات تج��اری از فعاالن بخش خصوصی‬ ‫اتریش بود‪.‬در این نشست نایب رییس اتاق بازرگانی اتریش‬ ‫همراه با ‪ ۱۰‬ش��رکت اقتص��ادی و تجاری حضور داش��ت تا‬ ‫فص��ل تازه ای در روابط تجاری می��ان دوطرف ایجاد کنند‪.‬‬ ‫دیروز عصر غالمرضا ش��افعی‪ ،‬رییس ات��اق بازرگانی ایران با‬ ‫«شن تز» نایب رییس اتاق بازرگانی اتریش دیدار و بر توسعه‬ ‫همکاری ه��ای تجاری و اقتص��ادی میان دو کش��ور تاکید‬ ‫کردن��د‪ .‬در این دی��دار هر دو طرف اظه��ار امیدواری کردند‬ ‫که روابط به دوران گذش��ته بازگردد و بتوان شاهد گسترش‬ ‫همکاری های بیشتر در زمینه های مختلف بود‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی ای��ران در این دیدار با تاکید بر اینکه‬ ‫اتریش از معدود کشورهایی بود که در زمان تحریم نیز ارتباط‬ ‫دوستانه و مستمر خود را با ایران ادامه داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تجربه‬ ‫و خاطره خوب گذشته روابط دو کشور زمینه ساز اینده بسیار‬ ‫‪ ،‬غالمرضا‬ ‫متفاوت بین دو طرف خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫رفتو امدهای‬ ‫ش��افعی تصریح کرد‪ :‬در یک س��ال گذش��ته ‬ ‫مناس��بی میان ایران و اتریش انجام شد که امیدواریم با این‬ ‫س��فر نیز بتوانیم بر حجم روابط بخش خصوصی دو کش��ور‬ ‫بیفزاییم‪ .‬وی با اش��اره به رفع محدودیت های تجاری و بانکی‬ ‫اف��زود‪ :‬زمینه های هم��کاری ایران با اتریش بس��یار متنوع‬ ‫اس��ت و امیدواریم با نگاهی متفاوت زمینه مساعدتری برای‬ ‫افزایش س��طح تجاری فراهم شود‪ .‬شافعی ادامه داد‪ :‬اتریش‬ ‫به عنوان یکی از ‪ ۱۰‬کش��ور نخس��ت دنیا با زیرس��اخت ها و‬ ‫راه های مواصالتی مناسب‪ ،‬نقش تامین کننده و توزیع کننده‬ ‫کاال به بس��یاری از کش��ورهای اروپای��ی را دارد‪ .‬رییس اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران گف��ت‪ :‬اتریش را راهی مناس��ب برای ایجاد‬ ‫روابط با دیگر کش��ورهای اروپایی می دانیم؛ در همین زمینه‬ ‫برنامه های متعددی داریم تا بتوانیم به این مهم دست یابیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬توسعه صنایع متوسط و کوچک جزو برنامه های‬ ‫اصلی اقتصادی دولت ایران اس��ت ک��ه در این باره اتریش از‬ ‫قابلی��ت باالیی برخوردار بوده و این بخ��ش می تواند یکی از‬ ‫زمینه های مش��ترک همکاری بین دو کشور باشد‪ .‬شافعی با‬ ‫لو نقل ریلی‬ ‫بیان اینکه ایران به دنبال نوس��ازی و توسعه حم ‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به دانش و تجربه مناس��ب اتریش‬ ‫در ای��ن زمینه نیز می توان هم��کاری خوبی را به مرحله اجرا‬ ‫دراورد‪.‬‬ ‫ریی��س پارلم��ان بخش خصوصی کش��ور ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫ط��ول س��ال های گذش��ته هم��کاری دو کش��ور در صنایع‬ ‫داروی��ی قابل توجه بوده که می ت��وان در فصل جدید روابط‬ ‫نیز با س��رمایه گذاری در صنعت دارو به نتایج خوبی دس��ت‬ ‫یافت‪ .‬همکاری و س��رمایه گذاری مش��ترک در بخش کشت‬ ‫محصوالت کش��اورزی ارگانیک نیز یکی دیگر از مواردی بود‬ ‫که شافعی به طرف اتریشی پیشنهاد داد چرا که ایران در این‬ ‫زمینه فعال و توانمند است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ایران به لحاظ تامی��ن منابع ابی دچار‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ(‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 93099821449600510‬ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﻮﺍﺏ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ‪ 30‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ‬ ‫‪ /70529‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 11‬ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 93/2/21 -51100072‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/2/14‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 514/2212/93‬ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻮﺯﻩ ‪ 2212‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 1‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪:‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻬﺮﻧﻴﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻬﺮﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/6/10‬ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ‪ 94/2/14‬ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﻴﻮﺳﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪ 63/3/3-5493‬ﻭ‬ ‫ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻣﺘﺪﺍﻋﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻧﺎﺷﻮﺋﻰ‬ ‫ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺋﺖ‬ ‫ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 1111-1107-1106‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 250‬ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﻰ ﺣﻘﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/22193‬‬ ‫ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 23‬ﺣﻮﺯﻩ ‪ – 2212‬ﺣﺴﻴﻨﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 940095‬ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 700224‬ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 700224‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺸﻬﺪﻯ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 700224‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 237‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﻥ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺘﺒﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻀﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/22153‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 237‬ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ - 1‬ﺳﻠﻴﻤﻴﺎﻥ‬ ‫مش��کل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اتریش در زمینه طرح ه��ای جدید و‬ ‫نوین ابیاری پیش��رفت قابل توجهی داشته که می توان از ان‬ ‫بهره مند شد‪ .‬رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد‪ :‬موقعیت‬ ‫جغرافیایی ایران تاثیرگذاری این کشور را در اقتصاد منطقه‬ ‫م��ورد توجه قرار داد که در این زمینه نیز می توانیم با اتریش‬ ‫در کش��ورهای دیگر همکاری داشته باشیم‪ .‬به گفته شافعی‪،‬‬ ‫اینده اقتصاد ایران به طور کامل روش��ن اس��ت و با گذش��ته‬ ‫تفاوت بسیاری خواهد داش��ت بر همین اساس فرصت های‬ ‫متعددی پیش روی دو کش��ور اس��ت که باید از این مهم در‬ ‫گسترش روابط اقتصادی نهایت استفاده را برد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتریش همچنان مشتاق ارتباط با ایران‬ ‫در این دیدار «ش��ن تز» نایب رییس اتاق بازرگانی اتریش‬ ‫نیز با اش��اره به تمایل و تالش این کشور برای ارتباط با ایران‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اتریش همچنان سعی کرده روابط خود را با ایران‬ ‫حتی در ش��رایط س��خت ادامه دهد‪ .‬وی با اش��اره به ارتباط‬ ‫بسیار خوب با اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬افزود‪ :‬این امر برای اتریش‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9409970201500126‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980201500473‬ﺷﻌﺒﻪ ‪245‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 1‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺷﺠﺎﻉ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻨﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 94/2/5‬ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 245‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ ﺳﻴﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻧﻨﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﺯﺵ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ))ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 87‬ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﻰ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ‪ 3‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺍﺯ ﺳﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 1340‬ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻙ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺤﻀﺮﻯ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ(( ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ‬ ‫ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 659‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 13‬ﺷﻴﺮﺳﻮﺍﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺼﻮﻝ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺝ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﻃﻼﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻃﻼﻕ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 1133‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻘﻬﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺬ ﺑﺎﻟﺴﺎﻕ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 26‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1391/12/1‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻣﺘﺮﺍﻓﻌﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﻃﻼﻕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﻃﻼﻕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1340‬ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﻦ ﻳﺎﺋﺴﮕﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺋﻦ ﻳﺎﺋﺴﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺠﺮﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 34‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1391/12/1‬ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﻃﻼﻕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 239‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 940050‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/1/25‬ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 27/590 000‬ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺩﻋﺎﺋﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/22186‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 245‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻬﺪﻭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970227900581‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209980227900436‬ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ‬ ‫‪19‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻛﻼﻫﺪﻭﺯ ﻗﺮﻩ ﺍﻏﺎﺟﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﺳﻤﻴﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺍﺭﺑﻮﻛﻼﻳﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﻌﻈﻤﻰ ﻓﻼﺡ ﻭ ﻭﺍﻧﻴﺎ ﺑﺎﻻﺳﺎﻥ ﺍﻭﻧﺴﻴﺎﻥ ﻭ ﭘﺪﺭﺍﻡ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﻓﻼﺡ ﻭ ﻧﺮﺟﺲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﻓﻼﺡ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﻓﻼﺡ ﻭ ﺍﺯﻳﺘﺎ ﺻﻴﻔﻰ ﻛﺎﺭ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪:‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﻛﻼﻫﺪﻭﺯ ﻗﺮﻩ ﺍﻏﺎﺟﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﺳﻤﻴﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ‬ ‫ﺍﺭﺑﻮﻛﻼﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﻓﻼﺡ ﻭ ﻭﺍﻧﻴﺎ ﺑﺎﻻﺳﺎﻥ ﺍﻭﻧﺴﻴﺎﻥ ﻭ ﭘﺪﺭﺍﻡ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﻓﻼﺡ‬ ‫ﻭ ﻧﺮﺟﺲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﻓﻼﺡ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﻈﻤﻰ‬ ‫ﻓﻼﺡ ﻭ ﺍﺯﻳﺘﺎ ﺻﻴﻔﻰ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 82/2/10-6117‬ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ‬ ‫‪ 4646‬ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﺯﻳﺮ ﭘﻠﻪ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻗﺒﻪ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ‬ ‫ﻭﻗﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻓﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺪﺍﻋﻴﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻔﺎء ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺎﻣﻪ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 10‬ﻭ ‪ 190‬ﻭ ‪222‬ﻭ ‪ 223‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 82/2/1-6117‬ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ‪ 4646‬ﺑﺨﺶ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﺯﻳﺮ ﭘﻠﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﻓﻼﺡ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/22182‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪19‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻳﺎﺯﺭﻟﻮ‬ ‫حائز اهمیت اس��ت و به همین دلیل افراد شایسته ای را برای‬ ‫امور تجاری مش��ترک انتخاب کرده ایم‪ .‬تز با بیان اینکه ایران‬ ‫یک پایگاه مهم در منطقه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اتریش می تواند در‬ ‫توسعه و همکاری مش��ترک با ایران مشارکت باالیی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به دفع��ات در قالب هیات های تجاری به ایران س��فر‬ ‫کردیم که این بار نیز به اتفاق ‪ ۱۰‬ش��رکت اتریش��ی به ایران‬ ‫امدی��م‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬امیدواریم روابط دو کش��ور دوباره به‬ ‫دوران گذش��ته بازگردد و بتوانیم روابط تجاری و اقتصادی را‬ ‫بیش از پیش توس��عه دهیم‪ .‬در این زمینه توس��عه همکاری‬ ‫میان کارشناس��ان ایران و اتریش��ی می توان��د نتیجه خوبی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی اتریش به تمایل اتریشی ها برای‬ ‫ورود ب��ه بازار ایران اش��اره کرد و گفت‪ :‬ای��ران دارای جایگاه‬ ‫اقتصادی مناس��ب در منطقه اس��ت که برای کشوری مانند‬ ‫اتریش که اقتصاد در ان نقش پررنگی در جهت توسعه دارد‪،‬‬ ‫اهمی��ت بس��یاری دارد‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬مایلیم همکاری ‬ ‫ی نوین و‬ ‫مشترکی در حوزه کشاورزی‪ ،‬صنایع دارویی‪ ،‬فناور ‬ ‫محیط زیس��ت با ایران داشته باشیم‪ ،‬چرا که از یکسو اتریش‬ ‫در این عرصه ها دارای سبک بوده و از طرف دیگر‪ ،‬ایران دارای‬ ‫متخصص��ان خوبی در این حوزه اس��ت که می تواند منجر به‬ ‫همکاری مش��ترک شود‪ .‬به گفته تز‪ ،‬اتریش صاحب فناوری‬ ‫استحصال اب از پساب هاست که می تواند با توجه به موقعیت‬ ‫کم ابی ایران در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬وی‬ ‫اظهار امیدواری کرد‪ :‬با توجه به شرایط جدیدی که در ایران‬ ‫به وجود امده‪ ،‬حجم مبادله تجاری دو کش��ور افزایش یابد‪،‬‬ ‫چرا که اتریش حتی در مواقع س��خت تحریم نیز سعی کرده‬ ‫روابط اقتصادی خ��ود را با ایران حفظ کند‪ .‬نایب رییس اتاق‬ ‫بازرگانی اتریش درباره زمین ه همکاری مشترک دو کشور نیز‬ ‫گفت‪ :‬مایلیم در حوزه گردشگری‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی و دارو با ایران همکاری نزدیک داشته باشیم‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209980295400670‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1140‬ﺩﺍﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409970215500136‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ‬ ‫ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺭﺣﻴﻢ ﺻﻔﺎﺋﻲ‪ -‬ﻣﺘﻮﺍﺭﻱ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ‪ -1 :‬ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ‬ ‫ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ‪ -2‬ﺗﻮﻫﻴﻦ»ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺣﻴﻢ ﺻﻔﺎﺋﻲ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺘﻮﺍﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ‪ ،‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ‪ ،‬ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺰﻩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 608‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪-558 -488 -448‬‬ ‫‪ 714-710‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫‪ -1‬ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ‪ -2‬ﻛﺒﻮﺩﻱﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮﻩ‬ ‫ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ‪ 60‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /70532‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1140‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982148200704‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1028‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972190300109‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺻﻐﺮ ﺣﺎﺗﻤﻲ ﻣﺘﻬﻢ‪:‬ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﺭﺳﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ‪ -1 :‬ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ‪ -2‬ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺎ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ»ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﺭﺳﻮﻟﻲ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ) ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺷﻲ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻳﻔﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ( ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺻﻐﺮ ﺣﺎﺗﻤﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ‪ ،‬ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻭﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎ‪ ،‬ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /70533‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1028‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫خبرگ�زاری صدا وس�یما‪ :‬س��ازمان خوارب��ار و‬ ‫کشاورزی ملل متحد (فائو) با اعطای «دیپلم افتخار» به‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬به طور رسمی از دستاوردهای‬ ‫کش��ورمان در کاهش تعداد افراد دچار س��وء تغذیه به‬ ‫زیر ‪5‬درص��د تقدیر کرد‪ .‬محمود حجت��ی‪ ،‬وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی که برای شرکت در اجالس دو ساالنه فائو به‬ ‫ایتالیا سفر کرده است‪ ،‬این جایزه را از «خوزه گراسیانو‬ ‫داسیلوا»‪ ،‬مدیر کل این سازمان دریافت کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬معاون اول رییس جمهوری ایین نامه اجرایی‬ ‫م��اده ‪ ۵۳‬قانون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کش��ور را ابالغ کرد‪ .‬براس��اس این مصوبه‪،‬‬ ‫تعداد و ترکیب نمایندگان اتاق تهران و شهرس��تان ها‬ ‫مشخص شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی سازمان توس�عه تجارت‪ :‬واردات‬ ‫فوی��ل الومینیوم با کاربری صنعتی برای بس��ته بندی‬ ‫سیگار نیازمند ارائه گواهی از سازمان غذا و دارو نیست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬محس��ن بهرامی ارض اق��دس با کس��ب ‪۹‬‬ ‫رای به ریاست کمیس��یون «تسهیل تجارت و توسعه‬ ‫صادرات» اتاق بازرگانی تهران رسید‪ .‬همچنین علیرضا‬ ‫کالهی صم��دی ب��ا ‪ ۹‬رای و مرتضی لطفی با ‪ 8‬رای به‬ ‫عنوان نایب رییس در این کمیسیون برگزیده شدند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬علی قنبری‪ ،‬مدیرعامل شرکت بازرگانی‬ ‫دولت��ی ایران با بیان ض��رورت تنظیم ب��ازار کاالهای‬ ‫اساسی از طریق عرضه مناسب در زمان های اوج تقاضا‬ ‫گفت‪ :‬حس��ب تصمیم س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬به مناسبت‬ ‫فرا رس��یدن ماه مب��ارک رمضان‪ ،‬تنظی��م بازار کاالی‬ ‫شکر به ش��رکت بازرگانی دولتی ایران واگذار شده که‬ ‫به منظ��ور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‪ ،‬ش��کر‬ ‫ذخیره سازی شده این شرکت از امروز با نرخ مصوب در‬ ‫بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫رادی�و اقتصاد‪ :‬حس��ن رکنی‪ ،‬مع��اون وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی با بیان اینکه براساس مصوبه سال گذشته‬ ‫قیمت خرید هر کیلو گرم شیر خام از دامداران ‪۱۴۴۰‬‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کارخانه ه��ای لبنی از این‬ ‫نرخ اس��تقبا ل نکردند‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��ا توجه به افزایش‬ ‫تولید ش��یر خام در سال ‪ ۱۳۹۳‬نسبت به سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫و همچنین در امس��ال به زودی برای ساماندهی خرید‬ ‫ش��یر خام با این قیمت طرحی در س��تاد تنظیم بازار‬ ‫تهیه و به دولت ارائه می شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی گمرک‪ :‬گمرک ایران در شش��مین‬ ‫دوره جای��زه ملی بهره وری از بین ‪ ۸۳‬س��ازمان دولتی‬ ‫به عنوان سازمان برتر بهره ور شناخته و موفق به کسب‬ ‫لوح تقدیر و تندیس طالیی سازمان بهره ور شد‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209982997100403‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1140‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409970215500126‬ﺷﺎﻛﻲ‪:‬ﺍﻣﻴﻦ ﺑﻴﮕﻲ ﻫﺮﭼﮕﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺩﻱ –ﻣﺘﻮﺍﺭﻱ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ »ﺭﺍﻱ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺩﻱ ﺗﻠﺨﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺍﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﮕﻲ ﻫﺮﭼﮕﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ‪،‬‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﻛﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 614-709-559‬ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻧﻴﻢ ﺻﺪﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺵ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﻛﺘﻒ ﻭ ﻳﻜﺼﺪﻡ ﺩﻳﻪ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺵ ﺩﺍﻣﻴﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﻴﻨﻪ ﻭ ﻳﻜﺼﺪﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺍﻣﻴﻪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺪ ﭼﭗ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺮﻡ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /70534‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1140‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 8909982178102189‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1033‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972190800114‬ﺷﻜﺎﺕ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻛﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ ‪ -2‬ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﺭﺟﺒﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ‪ -3‬ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ﺑﻴﮕﻲ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﻳﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ – ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻫﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻈﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎﻱ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ»ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﻣﺘﻬﻴﻢ ‪ -1‬ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﻱ ‪ -2‬ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻋﻀﻮ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻫﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻑ ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ ،‬ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ‪ ،‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺿﺎﺑﻄﻴﻨﻒ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ‬ ‫ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ )ﺯ( ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﺧﻼﻝ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ‪ 221500‬ﺩﻻﺭ ﻭ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ‪ 48000‬ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺷﻜﺎﺕ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪ /70535‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1033‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ویژه‬ ‫تالش برای تفاهم میان‬ ‫اصناف و سازمان امورمالیاتی‬ ‫عل��ی فاضلی‪ ،‬رییس ات��اق اصناف ای��ران روز‬ ‫گذش��ته در نشست مش��ترک اصناف و سازمان‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان امور مالیاتی پیشنهاد‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصدی مالیات اصناف را داده‬ ‫که معقول نیست و ما هم می گوییم درامد باالی‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون توم��ان درنهایت ‪۱۴‬درص��د مالیات‬ ‫بده��د و درحال بررس��ی برای رس��یدن به یک‬ ‫عدد مش��ترک هستیم‪ .‬وی با بیان اینکه با وجود‬ ‫برگزاری جلس��ات متعدد با سازمان امور مالیاتی‬ ‫هنوز اصن��اف برای تعیین ن��رخ مالیات عملکرد‬ ‫س��ال ‪ ،۹۳‬به نتیجه نرس��یده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه جلس��اتی برگزار ش��ده‪ ،‬اما هنوز به‬ ‫تفاهم نرس��یده ایم‪ ،‬چراکه چه در بخش تولید و‬ ‫چ��ه در بخش توزیع در س��ال ‪ ۹۳‬اتفاق خاصی‬ ‫رخ نداده که بر ان اساس بخواهیم مالیات را هم‬ ‫افزایش دهیم‪.‬رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫حتی در بخش توزیع که امار واردات رس��می در‬ ‫دست خود دولت است‪ ،‬نشان می دهد که کاهش‬ ‫واردات داش��ته ایم و ما می گویی��م‪ ،‬باید افزایش‬ ‫مالیات معقول باشد‪.‬‬ ‫همچنین باید توجه داش��ت که نقش اصناف‬ ‫درتولی��د ناخال��ص داخلی «جی دی پ��ی» تنها‬ ‫‪5/18‬درصد اس��ت و م��ا می گوییم فعل و انفعال‬ ‫خاص��ی در اقتصاد کش��ور رخ ن��داده که مالیات‬ ‫اصناف هم تغییر کند‪.‬‬ ‫فاضلی اظهارکرد‪ :‬سازمان امور مالیاتی خواهان‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصدی مالیات اصناف اس��ت‬ ‫که ب��رای ما قابل قبول نیس��ت و م��ا گفته ایم‪،‬‬ ‫بر اس��اس توافق س��ال قبل ادامه دهیم و درامد‬ ‫تا س��قف یک میلی��ون تومان مش��مول ‪ ۴‬درصد‬ ‫مالی��ات‪ ۳ ،‬میلیون توم��ان ‪ ۹‬درصد و ‪۳‬میلیون‬ ‫توم��ان به باال ‪ ۱۴‬درص��د مالی��ات بپردازند که‬ ‫طرفین درحال بررسی موضوع هستیم‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار امیدواری کرد که دو طرف‬ ‫بر سر موضوع مالیات به تفاهم برسند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه به حقوق‬ ‫مصرف کننده الزامی‬ ‫است‬ ‫صادق بشیری‬ ‫معاون کاال و خدمات انجمن ملی‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫رعای��ت حق��وق مصرف کنندگان پیش��ینه ای به‬ ‫قدمت تاریخ دادوستد دارد و از طرفی در اموزه های‬ ‫دینی ادیان مختلف به ان تاکید شده و در موکدات‬ ‫اولی��ا و ائمه معصومین نیز فروش��ندگان به رعایت‬ ‫عدال��ت و دقت در وزن و پرهیز از کم فروش��ی امر‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به تدریج در گذر تاریخ با موج گیری تولید‬ ‫انبوه پ��س از انقالب صنعتی و س��رانجام در زمان‬ ‫تش��کیل سازمان جهانی اس��تاندارد (ایزو) در سال‬ ‫‪ ۱۹۴۷‬می�لادی و به وجود ام��دن نگرانی جهانی‬ ‫در این باره تدابیری از طرف دولت ها و سازمان های‬ ‫غیردولت��ی ب��رای پیش��گیری از تضیی��ع حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان اتخاذ شد؛ ازجمله تدابیر اتخاذشده‬ ‫می توان ب��ه وضع مقررات ب��رای حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان‪ ،‬تدوی��ن اس��تانداردهای فراوان‬ ‫در حوزه ه��ای کاال و خدم��ات‪ ،‬موضوعی��ت یافتن‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان در نهادهای‬ ‫بین المللی‪،‬اقدام��ات پیش��گیرانه از به خطر افتادن‬ ‫س�لامت مصرف کنندگان‪ ،‬تدوین قوانین مرتبط در‬ ‫نظام های حقوقی و گنجاندن انها در قانون اساسی‬ ‫کشورها‪ ،‬رس��میت یافتن فعالیت های سازمان های‬ ‫غیردولتی ب��رای حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و لحاظ ش��دن حق مصرف کنن��دگان در قراردادها‬ ‫و مراودات اش��اره کرد که به طور رس��می در قالب‬ ‫بیانیه ای از طرف سازمان ملل به کشورها ابالغ شد‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز این طرح پس از مس��کوت ماندن‬ ‫طوالنی م��دت در مجلس درنهایت براس��اس اصل‬ ‫س��وم قانون اساسی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و‬ ‫عادالنه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در‬ ‫فرایندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی‬ ‫و اقتصادی در مهرماه س��ال ‪ ۱۳۸۸‬به شکل قانون‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصویب و ابالغ و‬ ‫بر مبنای همین قانون انجمن ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان تشکیل شد‪ .‬اما در سال های اخیر‬ ‫ش��اهد هس��تیم که رعایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫بیش��تر از هر موضوع دیگ��ری در محافل اقتصادی‬ ‫مورد بحث و تاکید اس��ت اما در عم��ل اتفاقی رخ‬ ‫نمی دهد و چه بسا این مطالبات به عنوان یک شعار‬ ‫تبدی��ل به محور فعالیت های برخی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫حقیقت مطلب این اس��ت ک��ه واحدهای اقتصادی‬ ‫کش��ور با هدف خلق ثروت ایجاد ش��ده اند و نباید‬ ‫قربانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شوند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫اصناف‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تاکید کردند‬ ‫مدیریت خرید؛ تنظیم کننده قیمت ها در بازار‬ ‫مهدیه ش�کری‪-‬گروه تجارت‪« :‬مردم‬ ‫با نخریدن‪ ،‬گرانفروش��ان را تنبیه کنند»؛‬ ‫ای��ن جمله را قاس��معلی حس��نی‪ ،‬عضو‬ ‫اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد او ب��ا توجه ب��ه فراوانی کاال و‬ ‫عرض��ه به تدریج به س��متی می رویم که‬ ‫مردم تعیین کننده قیمت می شوند و اگر‬ ‫شهروندان با نخریدن‪ ،‬برخی گرانفروشان‬ ‫را تنبی��ه کنن��د‪ ،‬نرخ ها نیز س��اماندهی‬ ‫می ش��ود‪ .‬او معتق��د اس��ت اگ��ر م��ردم‬ ‫خریدهایش��ان را مدیریت کنند‪ ،‬نوس��ان‬ ‫قیمت در بازار نخواهیم داشت‪ .‬گفته های‬ ‫حسنی در حالی است که محمد اقاطاهر‪،‬‬ ‫رییس اتحادی��ه بنکداران م��واد غذایی‪،‬‬ ‫معتقد است این راهکار در صورتی جواب‬ ‫خواه��د داد که میزان عرض��ه در بازار به‬ ‫اندازه کافی باش��د چراک��ه این امر از بعد‬ ‫روانی بر مردم تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان ای��ن اتفاق را بخش��ی از‬ ‫فرهنگ کش��ورمان در ح��وزه اقتصادی‬ ‫تعریف کرد که در صورت انتشار اخباری‬ ‫مبن��ی بر گ��ران ش��دن کااله��ا‪ ،‬تمایل‬ ‫م��ردم به خرید هرچه بیش��تر ان کاال و‬ ‫ذخیره کردن ان در انبار بیشتر می شود‪.‬‬ ‫موضوعی که قاسمعلی حسنی درباره ان‬ ‫در گفت وگو ب��ا جام جم انالین می گوید‪:‬‬ ‫مردم از خریدهای فله ای و انبوه خودداری‬ ‫کنند چون کاال به ان��دازه کافی در بازار‬ ‫عرضه می ش��ود و بهتر اس��ت خریدهای‬ ‫خ��رد و تازه را در اولویت ق��رار دهند‪ .‬ما‬ ‫تحلیل بس��یار دقیق و جزئ��ی از افزایش‬ ‫قیمت تمام شده کاالها در زنجیره کامل‬ ‫تولید تا مصرف نهایی اعم از بسته بندی‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬هزینه واردات یا تولید داریم و‬ ‫به مردم اطمینان می دهیم که موجودی‬ ‫کاالها فراوان است ‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اگر مردم خرید خودشان را‬ ‫مدیریت کنند؛ قیمت ها به طور غیرواقعی‬ ‫نوسان نخواهد داشت و تا پایان سال هم‬ ‫افزایش قیم��ت نداریم‪ .‬درواق��ع‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم مردم تعیین کننده قیمت باش��ند و‬ ‫این فرهنگ در جامعه شکل گیرد‪ .‬عمده‬ ‫خریدن‪ ،‬اش��تباه اس��ت و فرصت انتخاب‬ ‫را ب��رای دوره های بع��دی از بین می برد‪.‬‬ ‫خریدهای هفتگی را در بس��یاری از اقالم‬ ‫توصیه می کنم تا از این طریق ثبات بازار‬ ‫هم حفظ شود‪ .‬بنابراین می توان قول داد‪،‬‬ ‫انبارها تا ‪3‬س��ال بعد ه��م ذخیره داخلی‬ ‫و خارج��ی دارد و م��ا به دنبال مش��تری‬ ‫می گردیم و افزای��ش قیمت غیرمنطقی‬ ‫نکو ادامه می دهد‪ :‬مرحله دوم این است‬ ‫که در برخی موارد افزایش قیمت کاالها‬ ‫به خاطر برخی مسائل مانند قیمت مواد‬ ‫اولیه یا تغییر قیمت هاست که در نتیجه‬ ‫تولیدکنن��ده مجبور اس��ت قیمت نهایی‬ ‫کاال را افزای��ش دهد تا بتوان��د به تولید‬ ‫ادامه دهد‪ .‬در این ش��رایط اس��تقامت از‬ ‫س��وی مردم یا برخورد از س��وی مراجع‬ ‫موجب به وجود امدن مش��کالتی به ویژه‬ ‫در واحده��ای تولیدی می ش��ود که اثار‬ ‫منفی بیشتری به همراه دارد‪.‬‬ ‫حتی ممکن است در این شرایط‪ ،‬افراد‬ ‫برای خرید محصول به بازارهای س��یاه یا‬ ‫دالالن روی بیاورند که نتیجه ان افزایش‬ ‫بیش از حد قیمت ان کاالست‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود بازار‪ ،‬عامل تغییر قیمت‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ .‬امیدواری��م مردم نیز از‬ ‫خریده��ای غیرضروری‪ ،‬فل��ه ای‪ ،‬یکجا و‬ ‫انبوه خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بعد روانی افزایش قیمت‬ ‫دیدگاه ه��ای متفاوتی درب��اره قیمت‪،‬‬ ‫عرضه کاال و خدم��ات و در نهایت خرید‬ ‫مردم در بازار وجود دارد‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫بنک��داران مواد غذایی معتقد اس��ت این‬ ‫راه��کار در صورتی مناس��ب و پاس��خگو‬ ‫خواهد بود که عرضه کاال در بازار به اندازه‬ ‫کافی باش��د چراکه رقابت در بازار حرف‬ ‫اصلی و مهم را می زند‪ .‬اما در شرایطی که‬ ‫مردم احس��اس کمبود کاال و خدمات در‬ ‫بازار کنند این مسئله از بعد روانی بر انها‬ ‫تاثی��ر می گذارد و انها به طرزی انفجاری‬ ‫و م��ازاد ب��ر نیازش��ان به خری��د کاالها‬ ‫می پردازند‪ .‬در نتیجه این راهکار پاسخگو‬ ‫نخواهد بود‪ .‬محمد اقاطاهر با بیان اینکه‬ ‫هرگونه احس��اس کمبود در بازار از سوی‬ ‫مردم‪ ،‬خرید بیشتر و مازاد را رقم خواهد‬ ‫زد تصریح می کند‪ :‬بنابراین نکته مهم در‬ ‫بازار این اس��ت که مردم احساس امنیت‬ ‫کنند‪ .‬با گران شدن کاالها مردم احساس‬ ‫می کنن��د که باید تا قبل از گران ش��دن‬ ‫بیشتر کاال میزان بیش��تری را خریداری‬ ‫کنند و اگر این مس��ئله روانی حل شود‪،‬‬ ‫در بازار موفق خواهیم بود‪.‬‬ ‫او یاداور می ش��ود‪ :‬در شرایطی که کاال‬ ‫در بازار گران ش��ود‪ ،‬مردم قدرت خود را‬ ‫ابراهیم نکو ‪:‬‬ ‫مردم با خرید نکردن‬ ‫یا خرید به اندازه‬ ‫کافی کاالی مورد نظر‬ ‫می توانند در تعدیل‬ ‫قیمت ها تاثیرگذار باشند‬ ‫اما به نظر می رسد‬ ‫این راهکار و اقدام مردم‬ ‫به تنهایی منطقی و‬ ‫کارساز نباشد‬ ‫از دس��ت می دهند چون منابع مالی انها‬ ‫افزایش نیافته اس��ت‪ .‬اما اگر مردم بدانند‬ ‫کاال ب��ه اندازه کافی در ب��ازار وجود دارد‬ ‫و قرار بر گران ش��دن ان نیست‪ ،‬به طرز‬ ‫انفجاری خرید نمی کنند‪.‬‬ ‫باید به این نکته نیز توجه داش��ت که‬ ‫وقتی دول��ت قیمت ها را افزایش می دهد‬ ‫مانند گران شدن قیمت بنزین که همان‬ ‫ش��ب دیدیم م��ردم در صف های طوالنی‬ ‫در جایگاه های س��وخت برای استفاده از‬ ‫بنزی��ن ارزان تر که اخرین ش��ب ارائه ان‬ ‫بود‪ ،‬منتظر بودند‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه اختالف قیم��ت بنزین در ان‬ ‫شب با قیمت جدید بنزین مبلغی حدود‬ ‫‪ ۱۸‬ت��ا ‪۳۰‬ه��زار تومان بود ام��ا از لحاظ‬ ‫روان��ی ب��ر مردم تاثیر داش��ت زی��را این‬ ‫مبلغ هم برای مردم بس��یار مهم اس��ت‬ ‫و در زندگ��ی انها تاثی��ر دارد چون منابع‬ ‫دریافتی ثابت است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش اصلی دستگاه های مربوط‬ ‫ابراهیم نکو‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی اما نگاهی متفاوت‬ ‫به ای��ن موض��وع دارد‪ .‬او در گفت وگو با‬ ‫می گوی��د‪ :‬اگ��ر گروهی خودس��ر‬ ‫اق��دام ب��ه افزایش قیمت ک��رده و دولت‬ ‫یا دس��تگاه های مربوط هیچ گونه اقدامی‬ ‫برای کنترل وضعیت انجام نداده باش��ند‪،‬‬ ‫این حرکت از س��وی مردم می تواند یکی‬ ‫از راهکارهای مفید و موثر باشد‪.‬‬ ‫برای مث��ال مردم با خری��د نکردن یا‬ ‫خرید ب��ه اندازه کاف��ی کاالی مورد نظر‬ ‫می توانند در تعدی��ل قیمت ها تاثیرگذار‬ ‫باش��ند اما به نظر می رس��د این راهکار و‬ ‫اقدام مردم به تنهایی منطقی و کارس��از‬ ‫نباش��د چراکه هرگونه اقدام و برخورد در‬ ‫وهله اول وظیفه ذاتی دستگاه های مربوط‬ ‫است‪ .‬بنابراین این دس��تگاه ها با ورود به‬ ‫مسئله‪ ،‬مقصران را تنبیه می کنند‪.‬‬ ‫به گفته محمدحس��ین مسلمی یزدی‪،‬‬ ‫نایب رییس اتاق اصناف یزد‪ ،‬به دلیل وجود‬ ‫رک��ود در بازار از س��ال گذش��ته تاکنون‬ ‫تمامی تولیدکنندگان و فروشندگان قصد‬ ‫داش��ته اند محص��والت خ��ود را حتی در‬ ‫بس��یاری موارد با قیمتی کمتر از قیمت‬ ‫معمول بفروشند‪.‬‬ ‫تاکید‬ ‫وی در گف��ت و گ��و ب��ا‬ ‫کرد‪ :‬برخی کاالها نیاز روزانه مردم است‬ ‫که نیازمند دقت در قیمت گذاری اس��ت‬ ‫بنابراین قیمت گذاری این کاالها از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن ص��ورت فروش��ندگان‬ ‫نمی توانند کاالها را با قیمتی بیش��تر به‬ ‫مصرف کنندگان بفروشند‪.‬‬ ‫او به میزان باالی تولید در بازار اش��اره‬ ‫می کن��د و می گوید‪ :‬با اینکه میزان تولید‬ ‫در کش��ور باالس��ت اما ب��ازار دچار رکود‬ ‫است‪ ،‬در این ش��رایط تولیدکننده تولید‬ ‫خ��ود را کمت��ر می کند تا دچ��ار زیان و‬ ‫ضرر نش��ود‪ .‬درحال حاضر نیز بسیاری از‬ ‫واحدهای تولیدی کشور غیرفعال شده اند‬ ‫و ای��ن به دلیل رکود و نبود خرید در بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ش��رایط نمی توان با خرید‬ ‫نک��ردن‪ ،‬قیمت ه��ا را ثابت نگه داش��ت؛‬ ‫بلکه بای��د به دنبال راهکاره��ای دیگری‬ ‫بود‪ .‬تنظیم قیمت کاال و خدمات در بازار‬ ‫نیازمند برنامه ریزی های دقیق و نظارت بر‬ ‫نحوه اجرای این برنامه ریزی هاست‪.‬‬ ‫امری که شاید لزوم حضور مردم در ان‬ ‫در مرات��ب بعدی قرار می گیرد و در وهله‬ ‫اول به حضور مس��ئوالن و س��ازمان های‬ ‫ذی ربط نیازمند است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران‪:‬‬ ‫رونق بازار مسکن با شیب مالیم‬ ‫مدیرکل راه و شهرس�ازی اس�تان تهران گفت‪ :‬متوس�ط قیمت فروش هر متر مربع واحد مسکونی در‬ ‫ته�ران بی�ن ‪ ۴‬تا ‪۴‬میلی�ون و ‪۲۰۰‬هزار تومان ثابت مانده اس�ت‪ ،‬بنابراین بدون جهش در قیمت‪ ،‬ش�اهد‬ ‫رونق بازار تا پایان امسال با شیب مالیم خواهیم بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فریبرز واحدی افزود‪ :‬شاخص های‬ ‫اقتصادی نش�ان می دهد در مجموع بازار خرید و فروش مس�کن در تهران وضعیت ارامی خواهد داشت‬ ‫و تا پایان ش�هریورماه س�ال جاری در حوزه خرید و فروش و اجاره مس�کن انچنان افزایش قیمت وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با افزایش تس��هیالت‬ ‫بانکی انتظار داری��م بازار خرید و فروش‬ ‫مس��کن از رک��ود فعل��ی خ��ارج ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬افزایش سقف تسهیالت بانکی‬ ‫و استفاده از ابزارهای مالی جدید از جمله‬ ‫راه ان��دازی صندوق زمین و س��اختمان‬ ‫قدرت خرید قش��ر متوسط جامعه را باال‬ ‫خواهد ب��رد و تحرک بیش��تری در بازار‬ ‫مسکن ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫واح��دی ب��ر تح��رک بیش��تر در بازار‬ ‫ساخت وساز مس��کن تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫در صورتی که بازار ساخت وس��از مسکن‬ ‫در کش��ور رونق بگیرد و س��رمایه گذاری‬ ‫بیش��تری از ط��رف م��ردم در این حوزه‬ ‫انجام ش��ود عالوه بر افزایش اشتغالزایی‪،‬‬ ‫ش��اهد ثبات قیمت مس��کن نیز خواهیم‬ ‫بود‪ .‬وی با اشاره به کاهش صدور پروانه‬ ‫ساخت وساز در تهران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هرچند‬ ‫کاهش صدور پروانه ساخت وساز در تهران‬ ‫در س��ال گذشته و امسال نگرانی هایی را‬ ‫ب��ه همراه دارد و ممکن اس��ت انباش��ت‬ ‫تقاضا را برای س��ال های اینده به وجود‬ ‫اورد اما اجرای سیاس��ت های بازافرینی‬ ‫شهری و نوس��ازی بافت های فرسوده در‬ ‫ش��هر ته��ران و حمایت های ش��هرداری‬ ‫و سیاس��ت های وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫می تواند به کاهش انباشت تقاضا در این‬ ‫حوزه کمک کند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬با این حال با وجود بیش از‬ ‫‪۳۵۰‬هزار واحد مسکونی خالی در تهران‬ ‫نگران انباشت تقاضا در تهران نیستیم و‬ ‫با ادامه ساخت وساز و واحدهای مسکونی‬ ‫خالی می توانیم پاسخگوی تقاضای خرید‬ ‫مسکن در تهران باشیم‪.‬‬ ‫واحدی با اشاره به مزیت های افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه ساخت وساز در‬ ‫تهران تصریح کرد‪ :‬با حمایت های دولتی‬ ‫و همکاری بیشتر بانک مرکزی با وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و تامین منابع مالی مورد‬ ‫نیاز به ویژه برای انبوه سازان شاهد افزایش‬ ‫ساخت وساز در این عرصه خواهیم بود و‬ ‫ب��ا تقویت قدرت خرید مردم دیگر نگران‬ ‫رکود بازار نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره اتمام پروژه مس��کن ویژه‬ ‫تهرانس��ر نیز گفت‪ :‬ب��ا برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده درصدد هس��تیم ت��ا پایان‬ ‫خردادماه امس��ال ‪۵۰۰‬ه��زار واحد دیگر‬ ‫از ای��ن پروژه به متقاضی��ان تحویل و تا‬ ‫پایان شهریورماه نیز پرونده مسکن ویژه‬ ‫تهرانسر بسته شود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫اشتغال در گلستان؛ صنعت ‪ ،‬تعاونی یا هر دو؟‬ ‫ایجاد اشتغال‪ ،‬رشد تولید و صادرات با رفع موانع‬ ‫بانک ها از قانون تمکین کنند‬ ‫‪9‬‬ ‫بررسی تولید کاغذ از تفاله نیشکر در خوزستان‬ ‫«باگاس»دیگر نمی سوزد‬ ‫صبا رضایی – گروه اس�تان ها‪ :‬شرکت‬ ‫توسعه نیش��کر و صنایع جانبی خوزستان‬ ‫ب��ه تازگی در ح��ال احداث ی��ک کارخانه‬ ‫کاغذس��ازی اس��ت که به گفته مسئوالن‬ ‫تا پایان امس��ال به بهره برداری می رس��د‪.‬‬ ‫ب��ه عقیده بس��یاری از مدیران اس��تانی و‬ ‫کارشناس��ان تولید کاغ��ذ از « باگاس» که‬ ‫تفاله نیش��کر بوده ظرفیت مناسبی است‬ ‫که تاکنون جدی گرفته نمی ش��د‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان تولی��د کاغ��ذ از « ب��اگاس»‬ ‫نیش��کر مزایای بس��یاری داش��ته و به جز‬ ‫افزای��ش تولی��دات صنعتی و اش��تغالزایی‬ ‫در ای��ن اس��تان‪ ،‬از الودگ��ی و دودی که‬ ‫س��وزاندن ب��اگاس تولی��د می کن��د نی��ز‬ ‫جلوگیری می کند‪ .‬تولید کاغذ از چوب نیاز‬ ‫ب��ه قطع درختان و اس��تفاده از اب فراوان‬ ‫داش��ته و ب��رای افزایش تولی��د کاغذ باید‬ ‫جایگزین ه��ای بهتری پیدا ک��رد‪ .‬فناوری‬ ‫س��اخت کاغ��ذ از « باگاس» سال هاس��ت‬ ‫که در سراس��ر جهان استفاده می شود‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناس��ان تولید کاغذ در کشور ما‬ ‫به شدت کاهش یافته و بیشتر کاغذ مورد‬ ‫نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه تحریم ها و مش��کالتی که در‬ ‫حوزه واردات کاال از دیگر کشورهای جهان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این امر موجب افزایش هزینه‬ ‫چاپ و نشر در ایران شده و تولید کاغذ به‬ ‫روش بازیافت‪ ،‬تولید کاغذ از سنگ اهک و‬ ‫تولید کاغذ از باگاس نیشکر عالوه بر صدمه‬ ‫نزدن به محیط زیس��ت موجب حفظ منابع‬ ‫طبیعی و کاه��ش قیمت کاغذ مصرفی در‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫در این زمینه نوراهلل حس��ن زاده‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫می گوید‪ :‬ش��رکت‬ ‫خوزس��تان ب��ه‬ ‫توس��عه نیش��کر و صنایع جانبی دارای ‪7‬‬ ‫کارخانه بزرگ بوده ک��ه هرکدام ‪ 12‬هزار‬ ‫هکت��ار اراضی دارند‪ .‬کارخانه تولید ش��کر‬ ‫ای��ن گروه ح��دود ‪ 100‬هزارت��ن ظرفیت‬ ‫تولید شکر دارد‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬ش��رکت توس��عه نیش��کر و‬ ‫صنایع جانبی ب��ه تازگی تصمیم گرفته تا‬ ‫یک واحد تولید کاغذ از نیشکر احداث کند‪.‬‬ ‫این امر اقدام بسیار مثبتی است‪ .‬سال های‬ ‫گذشته در پی ان بودیم که کارخانه تولید‬ ‫کاغ��ذ از «باگاس» اح��داث کنیم‪ .‬چرا که‬ ‫ب��اگاس ک��ه تفاله نیش��کر پ��س از تولید‬ ‫ش��کر بوده‪ ،‬به دلیل شرایط خاص و الکل‬ ‫موج��ود در ان در فضای ازاد به س��رعت‬ ‫ات��ش می گیرد‪ .‬ب��ا توجه ب��ه اینکه برای‬ ‫تولید کاغذ از درختان اس��تفاده می شود‪،‬‬ ‫برای جلوگیری از تخریب درختان بهترین‬ ‫گزینه احداث ی��ک کارخانه تولید کاغذ از‬ ‫« باگاس» است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته حس��ن زاده از س��ال گذش��ته‬ ‫تاکن��ون در حال پیگی��ری کارخانه مذکور‬ ‫بوده و کارخانه نیشکر با جذب سرمایه گذار‬ ‫تصمی��م به اح��داث این کارخان��ه گرفت‪.‬‬ ‫به ط��ور معم��ول عملی��ات اجرای��ی ای��ن‬ ‫کارخانه ه��ای بزرگ حدود ‪ 4‬س��ال طول‬ ‫می کشد‪.‬‬ ‫او عن��وان می کند‪ :‬یکی از م��واردی که‬ ‫محیط زیس��ت نیز به دنب��ال ان بوده اتش‬ ‫زدن « باگاس» و الودگی های ناش��ی از ان‬ ‫است‪ .‬محیط زیس��ت و کارخانه های نیشکر‬ ‫به طور مستمر با یکدیگر جلسه داشته و به‬ ‫دنبال یافتن راهکارهایی هستند که هرچه‬ ‫کمتر این الودگی ها ایجاد شود‪.‬‬ ‫حس��ن زاده می گوید‪ :‬س��االنه ‪ 700‬هزار‬ ‫تن ش��کر‪ ،‬ح��دود ‪ 30‬میلی��ون لیتر الکل‬ ‫از م�لاس تولیدی‪ ،‬خمیرمایه در ش��رکت‬ ‫توس��عه نیش��کر و صنایع جانبی ان تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین طرح های جانبی تولید‬ ‫«ام دی اف» و ده ها کارخانه دیگر در ارتباط‬ ‫با «مالس» و «باگاسی» که از نیشکر ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ 10 .‬درصد از نیش��کر تبدیل به‬ ‫ش��کر و ‪ 90‬درصد مابقی به ده ها محصول‬ ‫دیگر می تواند تبدیل ش��ود‪ .‬دوستان در پی‬ ‫ان هس��تند که طرح های جانبی را احداث‬ ‫کنند‪ .‬ش��اید بیش از ‪ 20‬ه��زار نفر در این‬ ‫کارخانه ها مش��غول به فعالیت هستند‪ .‬این‬ ‫کارخانه ه��ا بس��یار بزرگ بوده و اش��تغال‬ ‫زیادی ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید کاغذ با سرمایه گذاران چینی‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬احداث و بهره برداری‬ ‫از کارخانه تولید کاغذ از « باگاس» نیاز به‬ ‫سرمایه فراوانی داشته و همین امر موجب‬ ‫شده تا احداث این کارخانه به تاخیر بیفتد‪.‬‬ ‫اکنون ب��ا همکاری س��رمایه گذاران چینی‬ ‫این کارخانه در مراحل اولیه احداث به سر‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫حسین امیلی‪ ،‬معاونت کشاورزی شرکت‬ ‫توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز به‬ ‫می گوید‪ :‬صندوق مطالعات توس��عه نیشکر‬ ‫و صنای��ع جانب��ی ب��رای پیش��برد اهداف‬ ‫خودکفایی محصوالت اساس��ی کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ 1363‬در خوزس��تان تاس��یس شد‬ ‫و مطالع��ات خ��ود را در راس��تای اهداف‬ ‫تامین ش��کر مورد نیاز و نیز تامین بخشی‬ ‫از محصوالت اساس��ی وابسته به نیشکر از‬ ‫جمله کاغذ‪ ،‬خ��وراک دام‪ ،‬ام دی اف‪ ،‬الکل‬ ‫طبی‪ ،‬خمیر مایه و‪ ...‬اغاز کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت توسعه نیش��کر و صنایع جانبی‬ ‫شامل ‪ 7‬واحد نیشکری به نام های شرکت‬ ‫کشت و صنعت نیش��کر امام خمینی(ره)‪،‬‬ ‫امیر کبی��ر‪ ،‬میرزاکوچ��ک خ��ان‪ ،‬دعب��ل‬ ‫خزاعی‪ ،‬س��لمان فارس��ی‪ ،‬فارابی و دهخدا‬ ‫بوده ک��ه ظرفیت تولیدی ه��ر یک از این‬ ‫واحدها ‪ 100‬هزار تن شکر در سال است‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬قرار ب��ود چند طرح صنایع‬ ‫جانبی که به لح��اظ اقتصادی توجیه الزم‬ ‫را نیز دارند م��ورد بهره برداری قرار گیرند‪.‬‬ ‫این طرح ها شامل تولید الکل و خمیر مایه‪،‬‬ ‫تولید خ��وراک دام‪ ،‬تولید ام دی اف و تولید‬ ‫کاغذ از صنایع جانبی نیش��کر بود که تمام‬ ‫طرح های جانبی تعریف ش��ده این شرکت‬ ‫به اس��تثنای کاغذ سازی که سرمایه گذاری‬ ‫قابل توجهی نیاز داش��ت مورد بهره برداری‬ ‫ق��رار گرفته ان��د و در ح��ال حاض��ر صنایع‬ ‫جانبی نیش��کر از مهم ترین دس��تاوردهای‬ ‫این صنعت محس��وب می ش��وند به طوری‬ ‫که توسعه نیشکر عالوه بر اینکه ‪ 40‬درصد‬ ‫ش��کر تولی��دی کش��ور را تامی��ن می کند‬ ‫بزرگترین تولید کنن��ده الکل و خمیر مایه‬ ‫کش��ور بوده و س��هم قابل توجهی در تولید‬ ‫« ام دی اف» و خوراک دام نیز دارد‪ .‬امیلی‬ ‫عن��وان می کن��د‪ :‬در حال حاض��ر مقدمات‬ ‫راه اندازی کارخانه کاغذ س��ازی انجام شده‬ ‫و ‪ 28‬درصد س��هام ان متعلق به ش��رکت‬ ‫توس��عه نیش��کر و ‪ 72‬درص��د متعل��ق به‬ ‫سرمایه گذاران چینی است‪ .‬امسال مراحل‬ ‫اولی��ه احداث این کارخانه اغاز ش��ده و به‬ ‫زودی قرار اس��ت « باگاس» تولید شده در‬ ‫شرکت توسعه نیشکر ساماندهی شود‪.‬‬ ‫به گفته او حدود ‪ 18‬هزار نفر در شرکت‬ ‫توس��عه نیش��کر و صنایع جانبی مش��غول‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫امیل��ی می گوید‪ :‬ظرفیت تولید ش��رکت‬ ‫توسعه نیش��کر در بحث شکر تولید ساالنه‬ ‫‪ 700‬ه��زار تن ش��کر اس��ت و ‪ 33‬میلیون‬ ‫لیت��ر الکل در س��ال‪ 10 ،‬ه��زار تن خمیر‬ ‫مای��ه در س��ال‪ 60 ،‬هزار تن خ��وراک دام‬ ‫در س��ال و ‪ 132‬هزار متر مکعب ام دی اف‬ ‫تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫‪ :‬مع��اون ام��ور صنای��ع و معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬با پشنهاد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و به استناد اصل‬ ‫‪ 138‬قانون اساس��ی‪ ،‬هیات وزیران در جلس��ه ‪ 94/2/23‬تش��کیل کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها را تصویب کرد ‪.‬‬ ‫س��ید مهرداد محمدی وکیل با اعالم این خبر گفت‪ :‬به منظور بررس��ی و‬ ‫تبادل نظر و هماهنگی برای حل وفصل مش��کالت و موانع فراروی واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان خوزستان با عضویت‬ ‫اس��تاندار به عنوان رییس‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان دبیر‪،‬‬ ‫س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی‪ ،‬اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‪،‬‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬اداره کل امور مالیاتی‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی‪ ،‬شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی و خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تش��کیل می ش��ود ‪ .‬در ضمن سرپرستان بانک ها در‬ ‫استان نیز بر حسب مورد در جلسات کارگروه دعوت خواهند شد ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وظایف کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید در اس��تان ش��امل‬ ‫بررس��ی علل رک��ود یا توق��ف واحدهای تولی��دی و هماهنگ��ی برای حل‬ ‫مش��کالت انان‪ ،‬بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی‬ ‫س��ازمان های مرتب��ط از جمله س��ازمان تامی��ن اجتماعی‪ ،‬بررس��ی و ارائه‬ ‫راهکار درباره اختالفات یا مش��کالت اجتماعی نیروی کار‪ ،‬بررسی اختالفات‬ ‫واحدهای تولیدی با دستگاه های اجرایی استان از جمله سازمان امور مالیاتی‬ ‫و ارائه راهکارهای مناس��ب‪ ،‬کمک به تسریع‪ ،‬تکیمل و راه اندازی طرح های‬ ‫نیمه تمام تولیدی و حمایت و کمک به توس��عه صادرات محصوالت تولیدی‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫افزایش مراکز تولید نان صنعتی در همدان‬ ‫فارس‪ :‬مدیر نظارت بر مواد غذایی‪ ،‬ارایش��ی و بهداشتی علوم پزشکی همدان‬ ‫خواس��تار افزایش یافت��ن مراکز تولید ن��ان صنعتی و افزای��ش نیافتن صنایع‬ ‫ترشی جات در همدان شد‪ .‬محمد کاظم زاده اظهار کرد‪ :‬صنایع غذایی به عنوان‬ ‫یکی از اس��تراتژیک ترین محصوالت باید در حفظ رعایت استانداردها از اهمیت‬ ‫جدی برخوردار باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬صنایع تولیدی اس��تان در طیف وس��یعی به‬ ‫س��ایر اس��تان ها و حتی خارج از کشور صادر می ش��ود که نیاز به حفظ رعایت‬ ‫اس��تانداردها درباره تولید ان وجود دارد‪ .‬مدیر نظارت بر مواد غذایی‪ ،‬ارایش��ی‬ ‫و بهداش��تی علوم پزشکی همدان با بیان اینکه ما باید پاسخگوی دغدغه مردم‬ ‫نس��بت به مصرف مواد غذایی باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬باید نس��بت به اینکه مردم کمتر‬ ‫نگران ابتال به بیماری ها باش��ند‪ ،‬اقدامات خاصی را در صنعت غذایی انجام داد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم تشکیل کمیته های اس��تانی در راستای کمک به صنعت‬ ‫غذای��ی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید با توانمندی های موجود در راس��تای این هدف اقدام‬ ‫کرد‪ .‬کاظم زاده از تشکیل ‪ 4‬کمیته تخصصی به منظور تعیین چارچوب وظایف‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬برای این منظور کارگروه برنامه ریزی اس��تراتژیک‪ ،‬کوتاه مدت‬ ‫و بلندمدت‪ ،‬کمیته تحقیقی و پژوهش‪ ،‬کمیته اموزش و کمیته همایش تولید‬ ‫رسانه ای تشکیل شده است‪ .‬وی با اشاره به اهمیت شناخت اولویت های غذایی‬ ‫استان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید درباره نوع مواد غذایی مورد نیاز استان نیازسنجی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬مدیر نظارت بر مواد غذایی‪ ،‬ارایش��ی و بهداش��تی علوم پزش��کی‬ ‫همدان با بیان اینکه در بحث ارد و نان ‪ 5‬اولویت مش��خص ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید درباره سالم بودن نان مصرفی اطالعات تخصصی را فرا گرفت‪.‬‬ ‫در س��ال تولی��د می کند‪ .‬به عقی��ده او اگر‬ ‫چه با تالش مهندس��ان جوان و تالش��گر‬ ‫و ب��ا افزایش به��ره وری و کنت��رل هر چه‬ ‫بیش��تر پارامتره��ای تولی��د و همچنی��ن‬ ‫افزایش سطح برداش��ت مزارع نیشکر این‬ ‫ش��رکت در مجموع امس��ال به تولید ‪506‬‬ ‫هزار تن ش��کر دس��ت پیدا کرد اما یکی از‬ ‫مهم ترین چالش های ایجاد ش��ده پیرامون‬ ‫این شرکت‪ ،‬بحث شوری اب کارون بوده و‬ ‫متاسفانه شوری اب رودخانه کارون موجب‬ ‫افت تولید و کاهش ‪ 10‬درصدی متوس��ط‬ ‫برداشت نیشکر شده است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان تولی��د کاغذ یکی‬ ‫از صنای��ع مهم بوده که به دلیل مس��ائل‬ ‫زیس��ت محیطی و اس��یب هایی که تولید‬ ‫کاغذ از درختان به جنگل های کشور وارد‬ ‫می کند دچار رکود ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫اگر باگاس فراوری نشود باید سوزانده شود‬ ‫که مش��کالت الودگی ه��وا را برای مردم‬ ‫استان خوزستان به همراه دارد‪ .‬در بیشتر‬ ‫کش��ورهای جهان از ف��راوری « باگاس»‬ ‫محص��والت متنوع��ی تولی��د می ش��ود و‬ ‫س��وزاندن باگاس عالوه بر ایجاد مشکالت‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬سوزاندن فرصت های تولید‬ ‫و اشتغالزایی نیز به شمار می رود‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۱۵‬شهرک صنعتی در خوزستان‬ ‫تسنیم‪ :‬استاندار خوزستان گفت‪ ۱۵ :‬شهرک‬ ‫صنعت��ی برای فراوری‪ ،‬بس��ته بندی و خدمات‬ ‫جانب��ی تولی��دات کش��اورزی و ش��یالت در‬ ‫خوزستان ساخته می شود‪.‬‬ ‫عبدالحس��ن مقتدای��ی اظهار ک��رد‪ :‬احیای‬ ‫هورالعظی��م و رون��ق کش��اورزی و اقتصادی‬ ‫شهرستان دشت ازادگان جزو اولویت های مسئوالن استان خوزستان‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬راه اندازی پایانه مرزی چذابه در دستور کار استانداری‬ ‫خوزس��تان قرار گرفته و همچنین کار تهیه نقش��ه و طراحی بازارچه‬ ‫مرزی چذابه انجام ش��ده است‪ .‬استاندار خوزستان با اشاره به مراسم‬ ‫معارفه فرماندار جدید دش��ت ازادگان عنوان کرد‪ :‬تغییرات مدیریتی‬ ‫در خوزس��تان با رعایت اخالق و نکته های مدیریتی انجام می ش��ود و‬ ‫هدف از این تغییرات حرکت در مسیر درست است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫برای رفع مش��کالت در خوزستان باید مدیران را هدایت کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرایط مش��خص می کند که چه کس��انی و کجا موفق عمل کرده و‬ ‫ش��رایط را برای سرمایه گذاری در ان منطقه فراهم کرده اند‪ .‬مقتدایی‬ ‫با اعالم حمایت از همه کسانی که در چارچوب نظام اسالمی حرکت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬این تغیی��رات به معنی عملک��رد ضعیف ان‬ ‫شخص نیست بلکه هرکس باید در زمان مسئولیت برای مردم کاری‬ ‫انجام دهد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬باید مس��ائل رفاهی و اسایش مرزنشینان‬ ‫مورد توجه قرار گیرد که البته این موضوع در خوزستان جزو اولویت ها‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ 15‬ش��هرک صنعتی در خوزس��تان ساخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به مرزی بودن دش��ت ازادگان یک شهرک‬ ‫صنعتی در این شهرس��تان س��اخته می ش��ود تا بتوان از ظرفیت ان‬ ‫صادرات را توسعه داد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم احیای واحدهای‬ ‫تعطیل خوزستان‬ ‫سید شکر خدا موسوی‬ ‫نماینده مردم اهواز و باوی در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫با توجه به ش��رایط خوزس��تان احداث یک کارخانه‬ ‫کاغذس��ازی می تواند اقدام مثبتی باش��د‪ .‬اگرچه من‬ ‫ایجاد هر کارخانه ای در اس��تان خوزس��تان را به فال‬ ‫نیک می گیرم ام��ا اگر به جای اح��داث کارخانه های‬ ‫جدید؛ ب��رای احی��ای واحدهای تعطیل این اس��تان‬ ‫فعالیت کنند‪ ،‬نتیجه بهتری برای اس��تان خوزس��تان‬ ‫حاصل می ش��ود‪ .‬البته شرکت توسعه نیشکر می تواند‬ ‫ب��ه خوبی کارخانه کاغذس��ازی را راه اندازی کرده و از‬ ‫ظرفیت ان به طور کامل اس��تفاده کند و به طور حتم‬ ‫مش��کلی برای واحدهای تولیدی این شرکت به وجود‬ ‫نخواهد امد‪ .‬به نظر م��ن اگر در حوزه تولید کاغذ در‬ ‫استان خوزستان قصد داریم اقدام مثبتی انجام دهیم‪،‬‬ ‫باید نخس��ت واحد تولی��دی کاغذ هفت تپ��ه را احیا‬ ‫کنیم‪ ،‬انگاه به توس��عه این صنعت و ایجاد واحدهای‬ ‫بیش��تر بپردازیم‪ .‬می توان واحد تولیدی هفت تپه را به‬ ‫بخش خصوص��ی واگذار ک��رد و ان را به تولید کننده‬ ‫قابل اعتمادی سپرد‪ .‬اما با توجه به فعالیت های مثبت‬ ‫ش��رکت توسعه نیشکر در س��ال های گذشته می توان‬ ‫اطمینان حاصل کرد که کارخانه تولید کننده کاغذی‬ ‫که توس��ط این شرکت ایجاد می ش��ود‪ ،‬به سرنوشت‬ ‫هفت تپ��ه دچار نخواهد ش��د‪ .‬کاغذس��ازی پارس در‬ ‫هفت تپه با وجود شرایط مناسب و توانمندی های این‬ ‫کارخانه تعطیل ش��د و هیچ حمایتی از سوی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این استان انجام نشد‪ .‬اکنون‬ ‫نیز به جای اینکه در جس��ت وجوی راهکار مناس��بی‬ ‫ب��رای احیای این واحد باش��یم‪ ،‬مجوز برای تاس��یس‬ ‫ی��ک کارخانه کاغذس��ازی دیگ��ر را ص��ادر کرده ایم‪.‬‬ ‫به نظر من س��ازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خوزستان باید درباره امایش کارخانه های کاغذسازی‬ ‫بررس��ی بیشتری کند‪ .‬بین سازمان جهاد کشاورزی و‬ ‫سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان نیز‬ ‫هماهنگی مناسبی وجود ندارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تخلیه و بارگیری کاال در کیش‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از تخلیه و‬ ‫بارگی��ری بیش از ‪ 450‬هزار تن انواع کاالی نفتی و‬ ‫غیرنفتی در بندر کیش خبر داد‪.‬‬ ‫محم��ود قنبری افزود‪ :‬این می��زان کاال در دو ماه‬ ‫نخست امسال در جزیره کیش تخلیه و بارگیری شد‬ ‫که ‪2‬درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از این می��زان‪ 411 ،‬هزار و ‪218‬‬ ‫ت��ن به کاالهای غیرنفت��ی و ‪ 39‬هزار و ‪ 124‬تن به‬ ‫کاالهای نفتی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫قنبری سهم صادرات و واردات کاالی غیرنفتی را‬ ‫‪16‬هزار تن اعالم کرد و افزود‪ :‬از این میزان‪ 14 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 817‬تن به واردات و ‪ 948‬هزار تن نیز به صادرات‬ ‫این کاالها اختصاص دارد‪.‬‬ ‫مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش حجم عملیات‬ ‫کابوتاژ کاالهای غیرنفت��ی را هم ‪ 395‬هزار و ‪453‬‬ ‫تن بیان کرد که ‪ 2‬درصد نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬افزایش داشته است‪.‬‬ ‫احداث کارخانه روغن کشی‬ ‫در اسداباد‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیر جهادکشاورزی شهرس��تان اسداباد‬ ‫در اس��تان همدان‪ ،‬از احداث کارخانه روغن کشی و‬ ‫دانه های روغنی در این شهرستان خبر داد‪ .‬هم اکنون‬ ‫احداث این کارخانه در مرحله اخذ تس��هیالت الزم‬ ‫اس��ت و تا ‪ 5‬ماه اینده کارخانه دانه های روغنی این‬ ‫شهرستان به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫ناص��ر فتاحی اظهار ک��رد‪ :‬با راه ان��دازی کارخانه‬ ‫روغن کش��ی شهرس��تان ب��رای ‪ 25‬نف��ر به صورت‬ ‫مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نگرانی کش��اورزان کلزاکار برای‬ ‫تحوی��ل محصول تولیدی شهرس��تان ب��ا راه اندازی‬ ‫کارخانه از این پس برطرف می شود‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولید روغن این کارخانه ساالنه ‪ 680‬تن خواهد بود‪.‬‬ ‫فتاح��ی با اش��اره ب��ه اینکه همزمان با برداش��ت‬ ‫محص��ول گوجه فرنگ��ی کارخانه م��ارال غرب این‬ ‫شهرستان برای تولید رب گوجه فرنگی‪ ،‬شوری جات‬ ‫و ترش��ی جات و کنسرو نخود و لوبیا به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن کارخانه ب��ا دعوت از‬ ‫سرمایه گذاران و حضور انان در کالس های ترویجی‬ ‫و پیگیری های انجام ش��ده با تخصیص ‪ 26‬میلیارد‬ ‫توم��ان به عنوان نخس��تین کارخانه صنایع تبدیلی‬ ‫رب گوجه فرنگی شهرستان اسداباد افتتاح می شود‪.‬‬ ‫فتاحی یاداور ش��د‪ :‬شهرستان اس��داباد در حال‬ ‫حاضر رتبه نخس��ت تولید محصول گوجه فرنگی را‬ ‫با تولید هزار و ‪ 200‬تا ‪ 3‬هزار تن در روز داراست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سازمان ها برای تولید‬ ‫مکمل یکدیگر نیستند‬ ‫علیرضا خسروی‬ ‫نماینده سمنان و مهدی شهر در‬ ‫خانه ملت‬ ‫بازدید مس��ئوالن ارش��د اس��تانی از واحده��ای تولید‬ ‫می تواند عالوه بر باال بردن بازده کاری با مش��کالت انها در‬ ‫زمینه تولید از نزدیک اش��نا شده و برای رفع این مشکالت‬ ‫کم��ک فراوان��ی انج��ام دهد‪ .‬ام��ا تنها حضور مس��ئوالن‬ ‫اس��تانی برای بررس��ی و رفع مش��کالت کافی نیست زیرا‬ ‫بیش��تر واحد های تولیدی و صنعتی با مشکل مالی روبه رو‬ ‫هستند و حضور مدیران عامل بانک ها در کنار این دوستان‬ ‫دارای اهمیت ویژه ای اس��ت‪ .‬البته ب��ا توجه به اینکه عمده‬ ‫کارخانه ه��ا و واحد های تولیدی این شهرس��تان در زمینه‬ ‫کاالی س��اختمانی و خودرویی مشغول به فعالیت هستند‬ ‫در ش��رایط کنونی که س��اخت و س��از در بخش مسکن در‬ ‫رکود به س��ر می برد میزان تولید ای��ن واحدها نیز کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬بانک ها نیز هیچ عالقه ای برای سرمایه گذاری‬ ‫در این واحد ها از خود نش��ان نمی دهند و ترجیح می دهند‬ ‫در ش��رکت های وابس��ته به خود س��رمایه گذاری کرده یا‬ ‫تسهیالت در اختیار انها قرار دهند‪ .‬در این میان دولت باید‬ ‫تکلیف را مشخص کند‪ .‬چندی پیش رییس جمهوری اعالم‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر تعامل با جهان باید با مردم نیز تعامل داش��ته‬ ‫و با اس��تفاده از انها س��رمایه های الزم برای توانمندی های‬ ‫کش��ور را جذب کنیم‪ .‬تحقق این امر در داخل کشور کمی‬ ‫بعید به نظر می رسد زیرا با توزیع قدرتی که در کشور وجود‬ ‫دارد هر س��ازمانی به راحتی می تواند جلوی تولید را گرفته‬ ‫و مانع ایجاد رونق اقتصادی و اش��تغال ش��ود زیرا هیچ یک‬ ‫از س��ازمان ها مکمل یکدیگر نیستند‪ .‬به عنوان نمونه یک‬ ‫واحد تولی��دی برای راه اندازی نیازمن��د حامل های انرژی‬ ‫است ولی س��ازمان های مربوط از دادن انشعاب خودداری‬ ‫می کنن��د زیرا دس��تورالعمل های اجرایی انه��ا با یکدیگر‬ ‫ب��رای راه اندازی واحد های تولیدی و صنعتی مغایرت دارد‪.‬‬ ‫بنابراین جذب س��رمایه گذار داخلی با مشکل روبه رو است‪.‬‬ ‫از لحاظ س��رمایه گذار خارجی هم مش��کالت مربوط به ان‬ ‫وجود دارد که اجازه نمی دهند در اس��تان های کشور که در‬ ‫زمینه های مختلف دارای توانمندی هستند سرمایه گذاری‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬استان س��منان از جمله استان هایی است که‬ ‫دارای ظرفیت های باالی��ی در زمینه های مختلف تولیدی‬ ‫اس��ت و در صورتی که موانع تولید برداش��ته ش��ود‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه گذار می تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در‬ ‫استان کمک فراوانی بکند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ایجاد اشتغال‪ ،‬رشد تولید و صادرات با رفع موانع‬ ‫عبدالرحم�ن رحیم�ی – گروه اس�تان ها‪ :‬شهرس��تان‬ ‫مهدی ش��هر واقع در استان سمنان دارای ‪ 2‬شهرک صنعتی‬ ‫و ‪ 2‬ناحیه صنعتی اس��ت که در ح��ال حاضر ‪ 8‬واحد صنعتی‬ ‫در انها به امر تولید مش��غول هستند‪ .‬چندی پیش استاندار‬ ‫س��منان در س��فر به این شهرس��تان برای بررسی مسائل و‬ ‫مشکالت واحدهای صنعتی «نوین خزر»‪« ،‬غرب استیل» و‬ ‫«مون گارشو» بازدیدی انجام داد‪ .‬در این میان کارخانه های‬ ‫«غرب اس��تیل» و «مون گارش��و» در زمینه های لوازم برقی‬ ‫و قطع��ات خ��ودرو به عن��وان واحدهای ب��زرگ تولیدی در‬ ‫اس��تان به شمار می روند که متاس��فانه به دلیل نبود سرمایه‬ ‫در گردش و برخی مس��ائل حقوقی دارای مشکالتی هستند‬ ‫که استاندار برای رفع مشکالت انها قول های مساعدی داده‬ ‫است‪ .‬این واحد های تولیدی برای بیش از ‪ 700‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم زمینه اشتغال را فراهم کرده اند که با برطرف شدن‬ ‫موان��ع تولید انه��ا این تعداد افزایش خواهد داش��ت‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان در گفت وگو‬ ‫از بازدید اس��تاندار س��منان از واحدهای صنعتی‬ ‫ب��ا‬ ‫«غرب استیل»‪« ،‬مون گارشو» و «نوین خزر» در شهرستان‬ ‫مهدی ش��هر خبر داد و اظهار کرد‪ :‬اس��تاندار در این بازدید از‬ ‫خط تولید این واحدهای صنعتی بازدید کرده و از نزدیک در‬ ‫جریان مسائل و مشکالت این واحدها قرار گرفت‪.‬‬ ‫بهروز اسودی با بیان اینکه واحد صنعتی غرب استیل یکی‬ ‫از واحد های صنعتی بزرگ در استان سمنان به شمار می اید‪،‬‬ ‫می افزای��د‪ :‬به دلی��ل رکود تولید در صنایع خودروس��ازی و‬ ‫وج��ود تحریم ها میزان تولید ای��ن کارخانه با کاهش روبه رو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این واحد تولیدی حدود یک پنجم قطعات مورد‬ ‫نیاز ایران خودرو را تولید می کند و توانمندی تولید س��االنه‬ ‫بی��ش از ‪ 40‬میلیون قطعه مورد نیاز این کارخانه را دارد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مواد اولیه این کارخانه به ‪ 2‬صورت وارداتی از کشور‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 1533‬ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 93/9/26‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪230‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﻏﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 534/842/105‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 14/255/260‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 300/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 300/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮﺍﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻏﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 26/742/105‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻳﻚ ﺷﺸﻢ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ‬ ‫‪ 3984/8‬ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺥ ﻣﻮﻟﻮﻯ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺑﻦ‬ ‫ﺑﺴﺖ ﺑﺎﻋﺎﻃﻔﻪ ﭘﻮﺭ ﭘﻼﻙ ‪ 74‬ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ‪ 1/100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ‪ 3‬ﻃﺒﻘﻪ ﺭﻭﻯ ﭘﻴﻠﻮﺕ‬ ‫ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺑﺘﻨﻰ ﺳﻘﻒ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮﻙ ﻭ ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺍژ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 42‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ‪PVC‬ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ‪MDF‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺨﺎﺭﻯ ﻭ ﻛﻮﻟﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﻣﺎﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/4/14‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺍﻟﻰ ‪10/30‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪ 10‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ‪ 10‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺎﻳﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ‪ 5‬ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/22189‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪230‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪1‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 930997216020063‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 93009982160200136‬ﺷﻌﺒﻪ ‪37‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺛﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻈﺮﻯ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻴﺪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻘﻮﻯ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪:‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﻣﻨﻔﺮﺩ‬ ‫ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻘﻮﻯ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 53/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﺷﺪﻩ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 307018/35‬ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻭ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﻗﺒﻠﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺍﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻻﻳﺤﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺍﻯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 310‬ﻭ ‪ 314‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 198‬ﻭ ‪ 515‬ﻭ ‪ 519‬ﻭ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 53/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3/928/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/22177‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 37‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺍﻓﺮﺍﺷﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻛﺎﻭﻩ ﺧﻮﺷﺒﻬﺎﻧﻮﺑﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻬﺮﻭﺯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﻓﺮﺟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 447‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/4/21‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 260‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪ 41/047/550‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/900/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫‪110/22172‬‬ ‫ﻗﺎﺿﻰ ﺣﻮﺯﻩ ‪ 260‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﻨﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻯ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9309970938700650‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/11/14‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ ‪260‬‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪15‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/22168‬‬ ‫ﻗﺎﺿﻰ ﺣﻮﺯﻩ ‪ 263‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪930626/263‬‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/4/20‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺩﻳﺰﻛﻮﻫﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪110/22165‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ‪ 263‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫کارخانه به بیش از ‪ 6‬هزار تن در سال می رسید که هم اکنون‬ ‫به دالیل یاد شده این میزان به ‪ 2‬هزار تن در ماه کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که با کمتر از ‪ 50‬درصد توانمندی‬ ‫تولید انجام می شود‪.‬‬ ‫ترکیه و داخلی از فوالد مبارکه تامین می شود که با تبدیل ان‬ ‫به محصول برای ‪ 320‬نفر در شهرستان مهدی شهر اشتغال‬ ‫ایجاد کرده و با طرح توس��عه در زمینه تولید‪ ،‬برای ‪ 162‬نفر‬ ‫اشتغال جدید ایجاد خواهد کرد‪ .‬اسودی می افزاید‪ :‬استاندار‬ ‫در ادامه از ش��رکت صنایع «پارس سنگسر» بازدید کرد‪ .‬این‬ ‫واحد صنعت��ی تنها تولید کننده اس��تان در قالب چراغ های‬ ‫کم مصرف و ال ای دی اس��ت ک��ه توانمندی تولید س��االنه‬ ‫یک میلیون و ‪ 825‬هزار عدد چراغ فلورس��نت را دارد و برای‬ ‫‪ 50‬نفر زمینه اش��تغال و کار را فراهم کرده اس��ت‪ .‬اسودی با‬ ‫بیان اینکه از دیگر واحدهای تولیدی که اس��تاندار سمنان از‬ ‫ان بازدید کرد ش��رکت «مون گارش��و» بوده است می گوید‪:‬‬ ‫این واحد تولی��دی با تولید انواع چراغ های روش��نایی یکی‬ ‫از بزرگترین کارخانه های اس��تان س��منان به شمار می اید و‬ ‫ب��ا توجه به اینکه جای��گاه خود را در بازاره��ای داخلی پیدا‬ ‫کرده و بیش��تر نیاز داخ��ل را در این زمینه تامین می کند اما‬ ‫متاس��فانه صادرات در زمینه محصوالت تولیدی ندارد که به‬ ‫همین منظور‪ ،‬استاندار سمنان تاکید فراوانی برای رفع موانع‬ ‫صادرات محصوالت تولیدی این واحد صنعتی داش��ته است‬ ‫تا کارخانه در این زمینه موفقیت های الزم را به دست بیاورد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��رکت س��اختمانی «نوین خزر» مهدی شهر با‬ ‫پیش��رفت ‪ 85‬درصدی و ظرفیت تولید س��االنه ‪ 47‬هزار تن‬ ‫انواع اس��کلت فلزی و اشتغالزایی ‪ 200‬نفر از دیگر واحدهای‬ ‫صنعتی بود که وکیلی در سفر به شهرستان مهدی شهر از ان‬ ‫بازدید کرد‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سمنان‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/7/19‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 665/263/92‬ﺣﻮﺯﻩ ‪ 263‬ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 6‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﺫﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ﻋﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺿﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 40/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪:‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ‪93/5/22‬ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺁﺫﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ﻋﻔﺘﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺭﺿﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭﻣﻌﻮﻗﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 40/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/5/20‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻯ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ ‪ 1006/686470‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 91/12/15‬ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪80‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻚ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﺎﻝ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 310‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 724‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﭼﻚ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 311‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ‪ 1355‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺖ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻋﻘﻮﺩ ﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺫﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻨﺪ ‪ 3‬ﻣﺎﺩﻩ ‪ 292‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 264‬ﻭ ‪ 292‬ﻭ ‪ 724‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 2‬ﻭ ‪ 197‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 310‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ‪ 688‬ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 28‬ﻭ ‪ 31‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ ‪1387‬‬ ‫ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪110/22170‬‬ ‫ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 6‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ – ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪940021/252‬‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/4/22‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬ ‫ﺳﺎﻳﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﻓﻴﻌﻰ‬ ‫ﺩﺭﮔﺎﻫﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪110/22162‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 252‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ‪ 6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻛﻴﺎ ﺳﺎﻻﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 940226‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪94/5/3‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﻮﺍﻣﻰ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 249‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻴﺸﻮﺩﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺍﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪ 110/22158‬ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ‪ 249‬ﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﺋﻰﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻳﻚ–ﻋﻠﻰﺩﻟﺒﺮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﺎﺭﺍ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 236‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪1‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ‬ ‫ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﻨﺐ ﺍﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980200600181‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 94/4/30‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﺍﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/22149‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 236‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 1‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫با بیان اینکه کارخانه هایی که استاندار سمنان از انها بازدید‬ ‫کرد دارای مشکالتی در زمینه های مختلف بودند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫عمده مشکالت این ش��رکت ها به بحث حقوقی برمی گردد‪.‬‬ ‫به گونه ای که ش��رکت ایدرو در هنگام واگذاری س��هام این‬ ‫کارخانه ها ‪ 30‬درصد س��هام انها را به بخش خصوصی واگذار‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬افرادی که س��هام ای��ن ش��رکت ها را از دولت‬ ‫خری��داری کرده اند اقدامی برای راه ان��دازی و بهره برداری از‬ ‫این واحدهای تولیدی انجام نمی دهند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که مدیران کارخانه ها برای خرید س��هام از بخش خصوصی‬ ‫قدم جلو گذاش��ته اند ولی این افراد حاضر به واگذاری سهام‬ ‫خود نیس��تند که در این باره با استاندار صحبت هایی انجام و‬ ‫قول های مس��اعدی در این زمینه گرفته شد‪ .‬وی می افزاید‪:‬‬ ‫از دیگر مش��کالتی که کارخانه های تولیدی در شهرس��تان‬ ‫مهدی شهر و کل اس��تان با ان روبه رو هستند‪ ،‬کمبود منابع‬ ‫اب و میزان سهمیه استفاده صنایع از ان است‪ .‬به گونه ای که‬ ‫این میزان برای صنایع استان کمتر از ‪ 3‬درصد در نظر گرفته‬ ‫شده و با صحبت هایی که با استاندار استان انجام شد افزایش‬ ‫بیش از ‪ 5‬درصدی این سهمیه خواسته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نی�از ب�ه س�رمایه در گ�ردش ب�رای راه ان�دازی‬ ‫پروژه های متوقف‬ ‫مدیرعامل شرکت غرب استیل استان سمنان در گفت وگو‬ ‫با بیان اینک��ه در این کارخانه بدن��ه خودرو برای‬ ‫ب��ا‬ ‫خودروه��ای مختلف تولید می ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تا قبل از‬ ‫تحریم ها و صادرات محصوالت خود به المان میزان تولید در‬ ‫س��ید حسن کسائیان با اشاره به اینکه محصوالت تولیدی‬ ‫این واحد صنعتی به مصرف ش��رکت های ایران خودرو و رنو‬ ‫پارس می رس��د‪ ،‬می افزاید‪ :‬این کارخانه در حدود ‪ 25‬درصد‬ ‫قطعات مورد نیاز بدنه ش��رکت رنو پ��ارس را تامین می کند‬ ‫ام��ا در زمینه ش��رکت ایران خوردو به دلی��ل تنوع در میزان‬ ‫درخواس��ت رقم ثابتی ندارد‪ .‬وی در ادامه می افزاید‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر با توجه به اینکه کارخانه با کمتر از ‪ 50‬درصد توان در‬ ‫حال تولید اس��ت برای ‪ 480‬نفر به صورت مستقیم و بیش از‬ ‫‪ 100‬نفر به صورت غیرمس��تقم اشتغال ایجاد کرده است‪ .‬اما‬ ‫در کمتر از یک دهه پیش برای هزار و ‪ 200‬نفر اش��تغالزایی‬ ‫ایجاد شده بود‪ .‬وی از جمله مشکالتی که با ان روبه رو هستند‬ ‫را خالی بودن توانمندی های تولید در کارخانه عنوان کرده و‬ ‫می گوید‪ :‬برخی از خودروسازان پست های جدیدی به تولید‬ ‫خ��ود اضافه کرده اند که این امر باع��ث کاهش تولید در این‬ ‫واحد صنعتی شده است‪ .‬از دیگر مشکالت تامین سرمایه در‬ ‫گردش اس��ت که برای تهیه مواد اولیه و راه اندازی پروژه های‬ ‫جدید در کارخانه ایجاد مش��کل کرده است‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫پروژه ماش��ین کاری میل لنگ و میل س��وپاپ که از شرکت‬ ‫س��یتروئن خریداری ش��ده به دلیل نبود سرمایه در گردش‬ ‫ب��رای نصب و راه اندازی در حدود ‪ 3‬س��ال اس��ت که متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کس��ائیان بازدید اس��تاندار س��منان از کارخانه را مثبت‬ ‫ارزیابی کرد و افزود‪ :‬قول های مس��اعدی از س��وی استاندار‬ ‫برای دریافت تس��هیالت برای راه اندازی پروژه های متوقف‬ ‫شده داده شد که امیدواریم به مرحله اجرا برسد‪.‬‬ ‫خدمات رسانی به صنعتگران البرز‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی البرز گفت‪:‬‬ ‫امکانات زیرس��اختی استان البرز در زمینه اب‪ ،‬برق و گاز بسیار‬ ‫ضعیف اس��ت و انتظار می رود دس��تگاه های مربوط همکاری و‬ ‫همراهی بیش��تری داش��ته باش��ند‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫از الب��رز‪ ،‬گ��ودرز رضایی گفت‪ :‬به لح��اظ قابلیت هایی که برای‬ ‫س��رمایه گذاری وجود دارد‪ ،‬این اس��تان در رده بندی کش��وری‬ ‫جایگاه مهمی در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد که با استان‬ ‫ش��دن البرز زیرساخت های مناس��بی برای این امر فراهم نشده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اس��تان البرز با ضعف امکانات زیرساختی هر چند مواجه بوده ولی‬ ‫اکنون قان��ون رفع موانع تولید که به تصویب مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی رس��یده و ابالغ ش��ده‪ ،‬امتیازاتی برای توسعه صنعت‬ ‫در نظ��ر گرفته اس��ت که حتی در این مصوبه به دس��تگاه های‬ ‫خدمات رس��ان شامل وزارت نیرو‪ ،‬نفت و ارتباطات تکلیف شده‬ ‫که امکاناتی ش��امل اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و تلفن را تا درب واحدهای‬ ‫صنعتی برس��انند‪ .‬رضایی خاطرنشان کرد‪ :‬دولت تاکنون استان‬ ‫البرز را از ش��مول قانون استقرار ‪ 120‬کیلومتری واحدهای صنعتی معاف‬ ‫کرده است و این موضوع برای استان یک امتیاز بزرگ محسوب می شود و‬ ‫جای تاسف دارد که نمی توانیم از چنین امکانی بهره ببریم‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در قم‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم گفت‪:‬‬ ‫کارگروه تس��هیل و رف��ع موانع تولید با اج��رای مصوبه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تشکیل شده و استاندار به عنوان رییس‪،‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان دبیر و سازمان‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫اداره ه��ای اب‪ ،‬برق و گاز‪ ،‬اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن‬ ‫به صورت عضو هستند‪.‬‬ ‫احمد ذاکری هدف از تشکیل این کارگروه را کمک به واحد های صنعتی‬ ‫و معدنی و رفع موانع و مش��کالت به وج��ود امده بین واحد های صنعتی‬ ‫و معدن��ی و اداره های دولتی خواند و گفت‪ :‬این کارگروه از ‪ 4‬کمیته امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬امور بانکی‪ ،‬مس��ائل کارگری‪ ،‬تامین اجتماعی و بهداش��ت و امور‬ ‫زیربنایی و منابع طبیعی تش��کیل ش��ده است که بس��ته به کمیته‪ ،‬اداره‬ ‫متبوع به عنوان ریاس��ت و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان دبیر‬ ‫اس��ت‪ .‬دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزود‪ :‬مشکالت‬ ‫احصا ش��ده از واحد های تولیدی در این ‪ 4‬کمیته بررسی و رفع‬ ‫می ش��ود‪ .‬در غیر این صورت مش��کالت و موان��ع را به کارگره‬ ‫ارجاع داده تا در ان کارگروه تصمیم نهایی گرفته ش��ود‪ .‬درباره‬ ‫تصمیم های ملی م��وارد را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫دولت ارجاع می دهیم تا تصمیم ملی گرفته شود‪ .‬وی از بازدید‬ ‫‪ 35‬واحد صنعتی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و عمده مشکالت اصلی‬ ‫در این واحد ها را نبود تسهیالت بانکی با نرخ سود پایین‪ ،‬کمبود نقدینگی‬ ‫و سرمایه در گردش‪ ،‬مشکالت مالیاتی و ارزش افزوده و مشکالت زیربنایی‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬در جلساتی متعدد بین سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان قم و دس��تگاه های ارائه دهنده خدمات و واحد های صنعتی از ‪35‬‬ ‫مورد بازدید ‪ 10‬واحد مشکالت ش��ان برطرف شده و از حالت نیمه فعال یا‬ ‫راکد درامده و شروع به کار کرده اند‪.‬‬ ‫افزایش تسهیالت صندوق توسعه ملی به کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫فارس‪ :‬معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از افزایش‬ ‫‪ 20‬برابری تس��هیالت صندوق توس��عه ملی به این اس��تان در سال‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫حس��ن نوروزی در نشس��ت ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخش‬ ‫خصوصی اظهار کرد‪ :‬در یک س��ال گذشته با وجود مشکالت موجود‬ ‫در کشور اقدامات خوبی در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد‪.‬‬ ‫وی به کاهش نرخ س��ود تس��هیالت بانکی اش��اره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫پیگیری های انجام ش��ده نرخ سود تس��هیالت بانکی برای ‪ 8‬استان‬ ‫محروم کش��ور از جمله کهگیلوی��ه و بویراحمد ‪ 4‬تا ‪ 5‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرد‪ .‬وی به افزایش ‪ 20‬برابری تس��هیالت صندوق توسعه ملی‬ ‫برای این استان اشاره کرد و افزود‪ :‬در سال گذشته میزان تسهیالت‬ ‫اختصاص یافته صندوق توس��عه ملی بیش از ‪ 80‬میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫این در حالی است که در سال ‪ 91‬میزان تسهیالت این صندوق برای‬ ‫ن کهگیلویه‬ ‫استان ‪30‬میلیارد ریال بوده است‪ .‬در سال گذشته استا ‬ ‫و بویراحمد به لحاظ برگزاری جلس��ات شورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی عملکرد خوبی در بین استان های کشور داشت‪.‬‬ ‫معاون اس��تاندار کهگیلوی��ه و بویراحمد از امض��ای تفاهمنامه ای‬ ‫با صن��دوق کارافرینی امی��د خبر داد و گفت‪ :‬ب��ا همکاری صندوق‬ ‫کارافرین��ی امی��د‪ ،‬تس��هیالت و اعتب��ارات خوبی برای اس��تان در‬ ‫نظر گرفته ش��ده که این تس��هیالت در نقاط محروم استان هزینه‬ ‫می ش��ود‪ .‬بس��یاری از عوامل برونزا و فراملی موجب توسعه نیافتن‬ ‫سرمایه گذاری در استان شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بازگشت لرزان یک خودروساز پس از ‪ ۵۴‬سال‬ ‫رفیق بی کلک‪ ...‬مادر!‬ ‫تاخیرهای کشدار؛ باری بر دوش ایرالین ها و مسافران‬ ‫‪11‬‬ ‫مشکالت نگهداری خودروهای گرانقیمت در کشور را بررسی کرد‬ ‫جای خالی خدمات پس از فروش خودروهای لوکس‬ ‫نی�ره دوخائی‪-‬گ�روه خ�ودرو‪ :‬بی��ش از‬ ‫یک س��ال از ممنوعی��ت واردات خودروه��ای‬ ‫لوکس ی��ا به عب��ارت بهت��ر خودروهایی که‬ ‫حجم موتور انها باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی است‪،‬‬ ‫ل حاضر صاحبان خودروهای‬ ‫می گذرد‪ .‬در حا ‬ ‫لوک��س که تا پیش از اردیبهش��ت ماه ‪۱۳۹۳‬‬ ‫خودروهای شان به طور قانونی ثبت سفارش و‬ ‫وارد کش��ور شد ه است‪ ،‬به دلیل محدود بودن‬ ‫تع��داد نمایندگی های مجاز با چالش خدمات‬ ‫پس از فروش مواجهند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در اقدامی مثب��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در قالب بخشنامه ای جدید از‬ ‫تمام واردکنندگان خودرو خواسته که یا خود‬ ‫نمایندگی ها ارائه خدمات پس از فروش داشته‬ ‫باشند یا با نمایندگی های مجاز در این زمینه‬ ‫ق��رارداد منعقد کنند‪ ،‬ام��ا از انجایی که این‬ ‫س نمی شود‪،‬‬ ‫بخشنامه شامل خودروهای لوک ‬ ‫صاحبان این خودروها مجبور هستند همچون‬ ‫گذشته برای تعویض یا تعمیر قطعات خودرو‬ ‫خود رقم های هنگفت و نامتعارفی را پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬به گونه ای که ب��ه گفته رییس اتحادیه‬ ‫اتوس��رویس‪ ،‬تعمی��رگاه‪ ،‬کارواش و پارکینگ‬ ‫تهران‪ ،‬تعمی��ر این خودروها نرخ مش��خصی‬ ‫ندارد و بر اس��اس نوع خودرو تعرفه تعمیرات‬ ‫متفاوت و کامال توافقی است‪.‬‬ ‫ی مجاز برای لوکس ها کافی‬ ‫‹ ‹نمایندگ ‬ ‫نیست‬ ‫علیرض��ا راس��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫بزرگتری��ن معضلی که صاحب��ان خودروهای‬ ‫لوکس در کش��ور با ان مواجه هستند را نبود‬ ‫خدمات پس از فروش دانس��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر خودرویی که وارد کش��ور می ش��ود‪ ،‬ابتدا‬ ‫بای��د خدمات پس از فروش ان تامین ش��ود‪.‬‬ ‫ک فرد مس��ئول در‬ ‫ت��ا انجایی که به عنوان ی ‬ ‫اتحادیه اط�لاع دارم‪ ،‬تع��داد نمایندگی های‬ ‫مج��از خودروهای لوکس در کش��ور به اندازه‬ ‫کافی نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کش��ور نمایندگ��ی‬ ‫نش��ان (برند) هایی نظی��ر بوگاتی‪ ،‬م��ورگان‪،‬‬ ‫فراری‪ ،‬پورشه و‪ ...‬وجود ندارد‪ .‬در ایران بیشتر‬ ‫نگاه ها روی خرید و فروش خودروهای لوکس‬ ‫متمرکز ش��ده و خدمات تعمیر این خودروها‬ ‫خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد‪ .‬در همه دنیا‬ ‫قطعات یدکی و پش��تیبانی نسبت به فروش‬ ‫خودرو سوداورتر است اما در ایران فروش این‬ ‫خودروها در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه اتوس��رویس‪ ،‬تعمیرگاه‪،‬‬ ‫کارواش و پارکین��گ ته��ران تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫صاحب��ان خودروهای لوکس ک��ه پول زیادی‬ ‫برای خرید این خودروه��ا پرداخت کرده اند‪،‬‬ ‫انتظار دارند خدمات بهتری ش��امل حال شان‬ ‫ی که ای��ن خدم��ات کافی و‬ ‫ش��ود‪ .‬هنگام�� ‬ ‫راضی کننده نباشد‪ ،‬این افراد مجبور می شوند‬ ‫از طریق مراجع قانونی برای دریافت خدمات‬ ‫اقدام کنند‪ .‬از انجایی که نمایندگی های مجاز‬ ‫برای بس��یاری از خودروهای لوکس در کشور‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬مالکان ای��ن خودروها اگر بر اثر‬ ‫تصادف یا هر عامل دیگری قطعات خودروشان‬ ‫با اس��یب مواجه شده و نیاز به تعویض داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬برای تامین قطعات با مش��کل روبه رو‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬ب��ه گفته راس��ی صاحبان این‬ ‫خودروها مجبورند به صورت شخصی قطعات‬ ‫در کش��ور باالی ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬هزار سی سی است و‬ ‫این خودروها پیش از قانون ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو با حجم موتور باالی ‪ ۲۵۰۰‬س��ی سی‬ ‫وارد کشور شده اند‪ .‬برخی نمایندگی هایی هم‬ ‫که برای این خودروها در کشور وجود دارد‪ ،‬به‬ ‫دلیل تحریم ها و برخی مسائل دیگر در تامین‬ ‫قطعات با مشکل روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن هنگامی ک��ه برخی‬ ‫خودروهای لوکس در کشور با مشکل اساسی‬ ‫روب��ه رو می ش��وند‪ ،‬در صورت تامین نش��دن‬ ‫قطعات‪ ،‬صاحبان انه��ا مجبورند خودرو خود‬ ‫را در پارکین��گ ق��رار داده و از اس��تفاده ان‬ ‫صرف نظر کنند‪ .‬راس��ی با اش��اره به مس��ئله‬ ‫دیگری ک��ه صاحبان خودروه��ای لوکس در‬ ‫کشور را با مش��کل روبه رو می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ی که خودرویی تولید می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫دنیا هنگام ‬ ‫مدت ‪ ۵‬یا ‪ ۱۰‬س��ال از خدمات پس از فروش‬ ‫و قطعات یدکی خودرو پشتیبانی خواهد شد‪.‬‬ ‫متاسفانه گاهی واردکنندگان غیرمجاز‪ ،‬برخی‬ ‫خودروهایی که شاید بیش از ‪ ۵‬هزار کیلومتر‬ ‫حرکت کرد ه باش��ند را به عنوان خودرو صفر‬ ‫کیلومتر به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫موردنیاز خود را به کش��ورهایی نظیر کویت و‬ ‫امارات سفارش دهند‪.‬‬ ‫اعم��ال تحریم های اقتصادی علیه ایران نیز‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش خودروهای لوکس‬ ‫در ایران را با مشکل مواجه کرده است‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیه اتوسرویس تهران در این باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬حجم موتور برخ��ی خودروهای وارداتی‬ ‫اگرچ��ه ب��ه نظ��ر می رس��د ب��رای تعمیر‬ ‫خودروه��ای لوک��س نرخ ثابتی وج��ود ندارد‬ ‫ام��ا ب��ه گفته مدی��ر یک��ی از نمایندگی های‬ ‫مج��از نش��ان (برند) خ��ودرو خارج��ی‪ ،‬نرخ‬ ‫تعمیر خودروهای لوکس و وارداتی بر اس��اس‬ ‫دس��تورالعمل و زمان بندی مشخص به وسیله‬ ‫ش��رکت تولیدکننده خودرو به صورت یکسان‬ ‫‪ :‬با ش��روع فصل تابس��تان معموال بازار خودرو رونق‬ ‫تازه ای می گیرد‪ .‬اگر چه نیمه اول خرداد س��ال جاری نشانی‬ ‫از نیمه اول خرداد سال های گذشته را نداشت ولی نیمه دوم‬ ‫خرداد به گفته فروشندگان خودرو در بازار گرمای بیشتری‬ ‫به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫البته در این بین اولویت با کسانی است که خودرو خود را‬ ‫از قب��ل پیش خرید کرده اند و با تکمیل وجه‪ ،‬خودرو خود را‬ ‫از شرکت های موردنظر دریافت می کنند‪ .‬افرادی هم هستند‬ ‫ک��ه با توجه به موقعیت زمانی خودرو تهیه می کنند‪ ،‬به این‬ ‫معنا که برای فصل های مس��افرتی مانند نوروز یا تابس��تان‬ ‫خودرو خریداری و دراین بازه زمانی از ان استفاده می کنند‬ ‫و پس از ان خودرو را به فروش می رس��انند که این تقاضاها‬ ‫‹ ‹ش�اخص هایی ب�رای راه ان�دازی‬ ‫نمایندگی مجاز خودرو‬ ‫در همه کشورها تعیین می شود‪.‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫عبدالرضا فهیمی در این باره به‬ ‫در کش��وری نظیر ژاپن‪ ،‬خودروساز برای رفاه‬ ‫حال مصرف کنندگان‪ ،‬مدت زمان مش��خصی‬ ‫را برای تعمیر هر بخش خودرو در نظر گرفته‬ ‫که اگر تعمیرکاری نتواند در زمان مقرر ان را‬ ‫انجام دهد‪ ،‬از گردونه تعمیر خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫این قوانین بازدارن��ده به گونه ای برای رعایت‬ ‫حقوق مصرف کنندگان تعیین شده است‪.‬‬ ‫افزای��ش تع��داد نمایندگی ه��ای مج��از‬ ‫خودرو ه��ای وارداتی چ��ه از نوع لوکس و چه‬ ‫غیرلوکس امری ضروری است‪ .‬براساس تحلیل‬ ‫فهیمی‪ ،‬برای گس��ترش تعداد نمایندگی های‬ ‫خ��ودرو به وی��ژه خودروه��ای واردات��ی چند‬ ‫ش��اخص باید مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬نخست‬ ‫انکه س��طح پوش��ش نمایندگی ها با توجه به‬ ‫گس��تره جغرافیایی ایران باید به گونه ای باشد‬ ‫که در بیش��تر نقاط کش��ور این نمایندگی ها‬ ‫مس��تقر ش��ده و فعالیت کنند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫ب��رای انکه فعالیت ی��ک نمایندگی اقتصادی‬ ‫باش��د‪ ،‬تعداد خودروهای مناطق مختلف باید‬ ‫سنجیده شود‪ .‬برای مثال در شهری که تعداد‬ ‫محدودی خ��ودرو در ان تردد می کند‪ ،‬ایجاد‬ ‫نمایندگی خودرو مقرون به صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫ی مج��از‬ ‫گس��ترش تع��داد نمایندگی ه��ا ‬ ‫خودروه��ای لوکس با پراکندگ��ی تعداد این‬ ‫خودروها در س��طح کش��ور ارتباط مستقیم‬ ‫دارد‪ .‬راه ان��دازی نمایندگی ه��ای تجمیع��ی‬ ‫خودروهای لوکس در برخی شهرها که تعداد‬ ‫قابل قبولی خودرو لوکس با مدل های مختلف‬ ‫در انجا دیده می ش��ود‪ ،‬ش��اید راهکاری برای‬ ‫برون رفت از معضل خدمات پس از فروش این‬ ‫خودروها باشد‪ .‬این عضو انجمن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو این راه ح��ل را امکانپذیر ندانس��ته و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خدمات پ��س از فروش به عنوان‬ ‫ابزاری برای تقویت نش��ان(برند) به حس��اب‬ ‫می ای��د‪ .‬تجمیع نمایندگی ه��ای مختلف که‬ ‫هرکدام اس��تانداردهای خ��اص خود را دارند‪،‬‬ ‫خیلی امکانپذیر نخواهد بود‪ .‬نشان(برند) هایی‬ ‫که تع��داد واردات خودروه��ای انها در طول‬ ‫یکسال بس��یار محدود اس��ت و معیار چرخه‬ ‫اقتصادی برای انها محقق نش��ود‪ ،‬امکان دارد‬ ‫احداث نمایندگی برای انها منطقی نباشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این نکته که یکی از مراحل‬ ‫مهم در خدمات پس از فروش عیب یابی است‪،‬‬ ‫در ارتب��اط ب��ا منطقی ترین راه ب��رای تعمیر‬ ‫خودروه��ای لوکس و وارداتی توضیح داد‪ :‬اگر‬ ‫خودرویی به دس��ت تعمیرکاری ناوارد سپرده‬ ‫ش��ود‪ ،‬ش��اید صاحب خ��ودرو از اینکه نصف‬ ‫هزینه تعمیر را نس��بت ب��ه نمایندگی اصلی‬ ‫پرداخت کرده اس��ت‪ ،‬راضی باش��د اما امکان‬ ‫دارد ان تعمیرکار از قطعاتی استفاده کند که‬ ‫چند اسیب دیگر به خودرو را به همراه داشته‬ ‫باش��د‪ .‬فهیمی افزود‪ :‬اگرچ��ه پرداخت هزینه‬ ‫به نمایندگی خودرو بیش��تر خواه��د بود اما‬ ‫سپردن کار به کاردان باعث می شود از برخی‬ ‫هزینه های ضروری که متوجه خودرو خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬جلوگیری ش��ود‪ .‬هر خودرو از چندین‬ ‫هزار قطعه تش��کیل ش��ده که اگر بخش��ی از‬ ‫قطعات ان با قطعه های غیراستاندارد تعویض‬ ‫شود‪ ،‬قطعات سالم ان نیز اسیب خواهد دید‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬اگرچ��ه خریداران‬ ‫خودروهای لوکس در کش��ور‪ ،‬گ��روه اقلیتی‬ ‫را تش��کیل می دهند اما ارائه خدمات پس از‬ ‫ف��روش برای خودروهایی ک��ه این افراد چند‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون یا چند میلیارد تومان از هزینه‬ ‫خ��ود را صرف خرید خ��ودرو کرده اند‪ ،‬حقی‬ ‫مسلم و طبیعی است که باید مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫بازار خودرو جان دوباره می گیرد‬ ‫هم در بازار با اغاز تابس��تان در حال ش��روع ش��دن اس��ت و‬ ‫به طور قطع بخش مناس��بی از رونق بازار به وسیله این گروه‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬باید گفت بازار خودرو به عنوان یک کاالی‬ ‫س��رمایه ای برای کس��انی که به افزایش رونق فکر می کنند‪،‬‬ ‫چند س��الی اس��ت توفیقی ندارد‪ ،‬ولی انتظار کاهش نیافتن‬ ‫قیمت نیز جزو مواردی است که این گروه بر ان تکیه دارند‬ ‫و ش��رایط نیمه دوم خرداد این وضعی��ت را برای انها ایجاد‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬به طور کلی بازار خودرو در دنیا تابع ش��رایط‬ ‫مختلف است‪ .‬هرچند امروز در دنیا تصمیم گیری برای خرید‬ ‫خودرو از طریق سایت های اینترنتی و سایت های مقایسه ای‬ ‫خودرو رشد فراوانی داشته ولی مشتریان برای سئواالتی که‬ ‫به ش��کل انالین پاس��خ نمی گیرند‪ ،‬به محل فروش خودرو‬ ‫مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫عواملی مانند اطمینان از موجود بودن خودرو در بازار‪ ،‬وجود‬ ‫خدم��ات خاص در نمایندگی‪ ،‬خوش برخ��وردی کارکنان‪،‬‬ ‫نزدیک��ی نمایندگی از دالیل بازدید حض��وری خودروها به‬ ‫وس��یله مشتری اس��ت که بر این اساس در نیمه دوم خرداد‬ ‫مراجعه به فروش��ندگان خودرو به ویژه نمایندگی ها افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬امادگی شرکت های خودروساز و فروشندگان‬ ‫خودرو با طرح های ویژه در این بازه زمانی بسیار مهم است‪،‬‬ ‫البت��ه طرح ه��ای فروش ویژه موجود تکیه بر س��ود بانکی و‬ ‫لیزینگ و توانایی مشتریان خواهد داشت‪ .‬در این بین سایپا‬ ‫با استفاده از یک فرمول خاص در طرح فروش خود توانسته‬ ‫جای��گاه مناس��بی برای تحریک بازار ب��ه خرید ایجاد کند و‬ ‫انالیز طرح فروش جدید نشان از هوشمندی و درک شرایط‬ ‫اقتصادی مردم دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین واردکنن��دگان خودروهای چینی نیز از انجا‬ ‫که در بخش خدمات خود دچار مش��کالت ش��ده اند و این‬ ‫ای��رادات در بین احاد مردم نقل ش��ده‪ ،‬راه هکارهای جدید‬ ‫فروش را اماده کرده اند‪ ،‬غافل از انکه در بازار فروش خودرو‬ ‫در ایران یک اصل وجود دارد و ان اطمینان از وجود خدمات‬ ‫است‪ .‬بر همین اساس خودروهای مدل قدیمی و نزدیک به‬ ‫قیمت ایران خودرو و س��ایپا به خوبی پیش فروش و فروخته‬ ‫می شوند‪ .‬یکی از دالیل اصلی این موضوع حضور نمایندگان‬ ‫خدماتی و پش��تیبانی قطعات ان از س��وی کارخانه است و‬ ‫می توان گفت توفیق س��ایپا نی��ز در بازار فروش خودروهای‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فـاقد سند رسمی‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫نوبت اول‬ ‫برابر رای ش��ماره ‪ 139460324009001912‬ـ ‪ 94/2/20‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند‬ ‫رس��می مستقر در واحد ثبتی بوش��هر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم طاهره بحرینی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 615‬صادره از‬ ‫خشت و کمارج به شماره ملی ‪ 5479554905‬در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 123‬مترمربع پالک ‪ 103‬فرعی از ‪ 5536‬اصلی مفروز و مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ 3356‬اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم جمالی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪94/3/19‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪94/4/03‬‬ ‫سهراب خواجه‬ ‫م الف ‪696‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر‬ ‫ویژه‬ ‫رشد بیش از ‪۱۷‬درصدی تولید‬ ‫انواع خودرو‬ ‫ش�اتا‪ :‬تولید انواع خودرو طی فروردین و اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال به ‪ ۱۶۱‬هزار و ‪۴۲۶‬دس��تگاه رسید که نسبت‬ ‫‪۲‬ماهه نخس��ت سال گذشته رشد ‪۱۷/۲‬درصدی یافته‬ ‫است‪ .‬در فروردین و اردیبهشت امسال تولید خودروی‬ ‫س��واری ‪۱۵۰‬هزار و ‪ ۵۵۶‬دس��تگاه اعالم شده که در‬ ‫مقایس��ه با فروردین و اردیبهشت سال ‪ ۹۳‬رشد ‪۲۸/۴‬‬ ‫درص��دی را نش��ان می دهد‪ .‬ب��ر پایه این گ��زارش در‬ ‫فروردین و اردیبهش��ت س��ال جاری وانت افزون بر ‪۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۴۷‬دس��تگاه؛ مینی بوس ‪ ۹۴‬دستگاه؛ اتوبوس‬ ‫‪ ۱۵۷‬دستگاه و کامیون به تعداد ‪۲‬هزار و ‪ ۵۷۲‬دستگاه‬ ‫تولید شده است‪ .‬این گزارش حاکی است در فروردین‬ ‫و اردیبهشت ماه امسال عمده ترین خودروهای سواری‬ ‫ش��امل تیبا دوگانه س��وز به تع��داد ‪ ۲۱‬ه��زار و ‪۶۲۳‬‬ ‫دس��تگاه‪ ،‬تیبا ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۶۴۷‬دس��تگاه‪ ،‬پژو پارس‬ ‫‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۳۰۶‬دس��تگاه ‪ ،‬پژو ‪ ۴۰۵‬به تعداد ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۱۴‬دس��تگاه‪ ،‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬به تع��داد ‪ ۱۸‬هزار و ‪۳۵‬‬ ‫دس��تگاه‪ ،‬پراید نس��یم و صبا ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۱۸۱‬دستگاه‬ ‫تولید ش��ده بود‪ .‬همچنین در این مدت سمند ‪۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۹۱‬دس��تگاه‪ ،‬پراید ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۳۴‬دستگاه‪ ،‬نسیم‬ ‫و صبا دوگانه س��وز ‪۲‬هزار و ‪ ۸۷۱‬دستگاه‪ ،‬رانا ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۳۴۶‬دستگاه‪ ،‬دنا ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۹‬دستگاه‪ ،‬سراتو یک هزار‬ ‫و ‪ ۵۴۳‬دستگاه‪ ،‬محصوالت رنو ‪ ۲‬هزار و ‪۱۳۶‬دستگاه‪،‬‬ ‫پ��ارس تندر یک هزار و ‪ ۴۷۸‬دس��تگاه‪ ،‬ام وی ام ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۷‬دس��تگاه و ‪ X۱۰۰‬ب��ه تعداد ‪۲۲۳‬دس��تگاه و‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬یک هزار و ‪ ۹۶۰‬دستگاه تولید شده است‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫هدفگذاری سایپا برای صادرات‬ ‫‪ ۴۵‬هزار خودرو‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬گروه خودرو سازی س��ایپا با هدفگذاری‬ ‫صادرات ‪ ۴۵‬هزار دس��تگاه از محصوالت خود در سال‬ ‫‪ ۹۴‬به رش��د ‪ ۹۵‬درصدی نس��بت به سال قبل‪ ،‬دست‬ ‫خواهد یافت‪ .‬گروه خودرو سازی سایپا در سال ‪ ۹۳‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۳‬هزار دستگاه خودرو به بازارهای صادراتی ارسال‬ ‫کرد و با کس��ب س��هم بیش از ‪ ۸۰‬درص��د از صادرات‬ ‫خودرو کش��ور در س��ال گذش��ته‪ ،‬برای پنجمین سال‬ ‫متوالی رتبه اول ص��ادرات خودرو را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬در س��ال ‪ ۹۳‬با وجود بروز مشکالت جدیدی مانند‬ ‫کاهش چشمگیر قیمت نفت‪ ،‬کاهش قدرت خرید مردم‬ ‫در بازارهای هدف شرکت سایپا به واسطه سرعت عمل‬ ‫در تطبیق خود با شرایط‪ ،‬رشد ‪ ۱۱۰‬درصدی نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۲‬را تجربه کرد و موفق شد دوباره به روال قبلی‬ ‫صادرات بازگردد‪ .‬الزم به ذکر است که ورود محصوالت‬ ‫جدید تیبا‪ ،‬تیبا ‪ ۲‬و سایپا ‪ ۱۵۱‬در سال های اخیر تاثیر‬ ‫تعیین کننده ای در دس��تیابی به اهداف و موفقیت های‬ ‫صادراتی سایپا داشته و برای محصول ساینا که در سال‬ ‫‪ ۹۴‬به س��بد محصوالت صادراتی ش��رکت سایپا اضافه‬ ‫خواهد شد نیز نقش مهمی در ایجاد تنوع در محصوالت‬ ‫و بازار های صادراتی و تحقق صادرات ‪ ۴۵‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫«برلیانس ط��رح بی ام دبلیو»‪ ،‬نه فقط در اعتماد به طراحی‬ ‫این ش��رکت مطرح در تولید خودرو است‪ ،‬بلکه حضور ‪700‬‬ ‫نمایندگی س��ایپا و ارائه خدمات به وس��یله انها است و این‬ ‫یک پش��تیبان مناسب برای فروش خودرو در بازار است که‬ ‫ارزش ان در اذهان مردم ایران شاید تا ‪ ۳۰‬درصد قیمت یک‬ ‫خودرو هم برسد‪ .‬اشباع بازار خودرو و احتیاط مردم در خرید‬ ‫خودرو به دلیل تاثیرات توافقنامه هس��ته ای حداقل در ‪6‬ماه‬ ‫گذش��ته یکی دیگر از دالیل به خواب رفتن بازار بوده اس��ت‬ ‫ولی تحلیل ها و مقایسه های مردم از شرایط بعد از توافقنامه‬ ‫نیز کم کم رنگ باخته و مردم متوجه ش��ده اند که توافق نیز‬ ‫با قیمت ها کار انچنانی نخواهد کرد و این دلیل هم در نیمه‬ ‫دوم خرداد برای نخریدن خودرو کمرنگ تر خواهد شد‪.‬‬ ‫جناب اقای مهندس یکه زارع‬ ‫مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫بدینوسیله انتصاب شایسته جناب اقای مهندس حسین محمدی گل تپه را به‬ ‫سمت «مدیرعامل شرکت تعاونی خاص» توسط حضرتعالی تبریک عرض نموده‬ ‫و برای تیم مدیریت جنابعالی در جهت دستیابی به اهداف گروه صنعتی توفیق‬ ‫روزافزون از خداوند متعال مسئلت می نماییم‪.‬‬ ‫جمعی از فرزندان شهدا گروه صنعتی ایران خودرو (کانون مرات)‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫بازگشت لرزان یک خودروساز پس از ‪ ۵۴‬سال‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه خ�ودرو‪ :‬نمایش�گاه اتومبی�ل ژنو‪،‬‬ ‫محل�ی برای به پ�رواز درام�دن رویاهای‬ ‫خودروس�ازان جدید یا زمین خوردن انها‬ ‫ب�ه دلیل وج�ود جاذبه زمین اس�ت‪ .‬یکی‬ ‫از نمونه ه�ای به پرواز درام�دن رویاها در‬ ‫نمایش�گاه امس�ال‪ ،‬م�دل ‪ 033-SCG‬از‬ ‫«جی�م گلینک هاوس» اس�ت ک�ه در هر‬ ‫دو ف�رم ج�اده ای و مس�ابقه ای به نمایش‬ ‫گذاش�ته ش�د‪ .‬در ای�ن می�ان به عن�وان‬ ‫مث�ال برای جاذب�ه زمین نی�ز می توان به‬ ‫«بورگ�وارد» اش�اره ک�رد‪ .‬اگ�ر بخواهیم‬ ‫منصفانه قضاوت کنیم‪ ،‬تالش کنونی برای‬ ‫به حرکت دراوردن دوباره این نشان (برند)‬ ‫المان�ی قدیمی‪ ،‬چندان نتوانس�ته جاذبه‬ ‫زمین را تس�لیم خود کند؛ چراکه برای به‬ ‫پ�رواز دراوردن رویاهای خود‪ ،‬تقریبا این‬ ‫نیروی طبیعی را نادیده گرفته است‪.‬‬ ‫تول��د دوب��اره «بورگ��وارد» زمان��ی رخ داد ک��ه‬ ‫«کریستین بورگوارد» و «کارل هاینز نوس» شرکت‬ ‫ی س��ال ‪ ۲۰۰۸‬در‬ ‫«‪ »Borgward AG‬را در ماه م ‬ ‫«لوس��رن» س��وئیس ثبت کردند‪ .‬این نشان (برند)‪،‬‬ ‫هنگام��ی ب��ا رک��ود مواج��ه ش��د ک��ه پدرب��زرگ‬ ‫«بورگوارد»‪« ،‬کارل اف دبلیو بورگوارد» این شرکت‬ ‫را به حال خود رها کرد و به طرف یک ورشکس��تگی‬ ‫به ظاهر غیرضروری در سال ‪۱۹۶۱‬م رفت‪.‬‬ ‫این کمپانی قبل از نمایش��گاه ژنو‪ ،‬تصویر نمایشی‬ ‫از ی��ک مدل جدید اماده کرده بود‪ ،‬ولی تنها چیزی‬ ‫ک��ه در جای��گاه ب��زرگ و خالی «بورگ��وارد» دیده‬ ‫می ش��د‪ ،‬یک مدل کالسیک ایزابال کوپه و دسته ای‬ ‫از بروشورها بود‪ .‬به جای ارائه پرسروصدای یک مدل‬ ‫کانس��پت‪« ،‬بورگ��وارد» اعالم کرد ک��ه یک نمایش‬ ‫بزرگتر با ارائه خودروی تولیدی در ماه س��پتامبر در‬ ‫نمایشگاه اتومبیل فرانکفورت خواهد داشت‪.‬‬ ‫«نوس» کسی که در هیات رییسه «جنرال موتورز»‬ ‫و «دایمل��ر» نیز ب��وده‪ ،‬می گوید نخس��تین خودرو‪،‬‬ ‫یک شاس��ی بلند با ابعاد ب ام و ‪ X5‬خواهد بود و در‬ ‫ان هم از پیش��رانه بنزینی و هم از پیش��رانه دیزلی‬ ‫استفاده خواهد شد‪ .‬همچنین «بورگوارد» قرار است‬ ‫از اوایل س��ال ‪۲۰۱۶‬م‪ ،‬ف��روش این محصول را اغاز‬ ‫کند‪ .‬البته وی بیشتر از اینکه مدل دوم این کمپانی‬ ‫در نمایش��گاه ژنو س��ال اینده به نمایش درمی اید‪،‬‬ ‫درباره فرم بدنه این خودرو حرفی نمی زند‪« .‬نوس»‬ ‫همچنین می گوید «بورگوارد» موتورهای خودش را‬ ‫تولی��د خواهد کرد و طراحی انه��ا از ابتدا در داخل‬ ‫همین کمپانی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین ح��ال‪« ،‬بورگوارد»‪ ،‬هن��وز نمی تواند یا‬ ‫نمی خواهد درباره محل س��اخته ش��دن خودروها با‬ ‫قطعیت حرفی بزند‪ .‬طبق گفته «نوس» س��ازندگان‬ ‫قراردادی «مگن��ا» در اتریش و «والمت» در فنالند‬ ‫درگی��ر این پروژه خواهند ب��ود‪ .‬البته هیچ همکاری‬ ‫فنی با دیگر خودروس��ازان ی��ا ورودی از بزرگترین‬ ‫تامین کنن��دگان صنع��ت خ��ودرو مانن��د «مگنا»‪،‬‬ ‫«کانتیننتال» یا «بوش» در کار نخواهد بود‪.‬‬ ‫«این��ار هاری��د» رییس ن��روژی بخ��ش طراحی‬ ‫کمپانی‪ ،‬نمی تواند یا نمی خواهد درباره کش��وری که‬ ‫تیم طراحی در ان مس��تقر هس��تند‪ ،‬صحبت کند‪.‬‬ ‫«هارید» روی مرس��دس بنزهای کالس ‪ E‬اواس��ط‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬میالدی و مدل های س��ری ‪ ۹۰۰۰‬س��اب‬ ‫کار کرده اس��ت‪ ،‬ولی از حدود یک دهه پیش‪ ،‬کمتر‬ ‫خبری درباره وی ش��نیده ش��ده است‪ .‬تنها جمالت‬ ‫«هاری��د» در این زمینه این اس��ت که «بورگوارد به‬ ‫خاطر معرفی نواوری ها در هر کدام از خودروهایش‬ ‫مش��هور بوده اس��ت و ما س��عی داری��م از این اصل‬ ‫پیروی کنیم»‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬وقتی خبرنگاران برخی س��وال های واضح‬ ‫درباره مس��ائلی مانند محل ساخته شدن خودروها‪،‬‬ ‫مح��ل دفت��ر و منش��ا حمایت ه��ای مال��ی و فنی‬ ‫می پرسند‪ ،‬تیم مدیریت «بورگوارد» به نظر غافلگیر‬ ‫و س��ردرگم بوده و عن��وان می کنند «ما می خواهیم‬ ‫تبدی��ل به یک��ی از بزرگترین بازیگ��ران در صنعت‬ ‫خودرو شویم»‪.‬‬ ‫تنه��ا مرجع��ی ک��ه «بورگ��وارد» از ان قدردانی‬ ‫می کند‪ ،‬کمپانی «بیکی فوتون موتور»‪ ،‬غول چینی‬ ‫‪ ۱۸‬س��اله وس��ایل نقلیه اس��ت‪« .‬فوتون» در سال‬ ‫‪۲۰۱۲‬م ب��ا همکاری «دایملر» یک س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک با ن��ام «کمپانی بیجینگ فوت��ون دایملر‬ ‫موتور» برای س��اخت تراک های متوس��ط و سنگین‬ ‫در چین راه اندازی کرد‪ .‬البته نباید چنین برداش��ت‬ ‫کرد ک��ه «دایملر» درگیر این قضیه اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫نمی رسد که کس��ی در «دایملر» یا مرسدس بنز در‬ ‫باره بورگوارد خبر داش��ته باشد‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه خو ِد «دایملر» تالش هایش برای احیای نش��ان‬ ‫(برند) لوکس خوش ن��ام المانی‪« ،‬مایباخ»‪ ،‬با وجود‬ ‫منابع گس��ترده فن��ی‪ ،‬طراحی و مالی ب��ا موفقیت‬ ‫چندانی روبه رو نش��ده و بنابراین‪ ،‬شاید عالقه ای به‬ ‫شراکت در احیای یک نش��ان (برند) المانی پرمیوم‬ ‫کمتر شناخته شده نداشته باشد‪.‬‬ ‫ولی از طرف دیگر‪« ،‬کریستین بورگوارد» می گوید‪،‬‬ ‫نه تنها تعداد کارکنان این کمپانی در دفتر اصلی در‬ ‫ش��هر اشتوتگارت به بیش از هزار نفر می رسند بلکه‬ ‫این خودروس��از در سال ‪۲۰۲۰‬م بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫خودروی پرمیوم خواهد فروخت‪.‬‬ ‫این ام��ار ف��روش «بورگ��وارد»‪ ۴ ،‬براب��ر فروش‬ ‫جهانی کنونی پورش��ه خواهد ب��ود؛ کاری که برای‬ ‫نش��ان (برند)ی که یک وقفه ‪ ۵۴‬ساله داشته و هیچ‬ ‫ش��بکه نمایندگ��ی و زنجیره تامین کنن��ده ندارد و‬ ‫همین طور در میان مش��تریان صنعت خودرو کمتر‬ ‫ش��ناخته ش��ده‪ ،‬اگر انجام ش��ود‪ ،‬به نوبه خود یک‬ ‫شاهکار خواهد بود‪.‬‬ ‫با ارزش ترین نشان (برند) خودرو در جهان‬ ‫تویوتا با وجود فراخوان اخیر محصوالت خود به دلیل‬ ‫نقص در ایرب��گ انها‪ ،‬همچنان به عن��وان باارزش ترین‬ ‫نش��ان(برند) خودرو جهان جای��گاه خود را حفظ کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این گزارش به جزئیات فهرست باارزش ترین‬ ‫نشان (برند) های خودرو خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش عصر خودرو هر سال فهرست با ارزش ترین‬ ‫نش��ان (برند)ها از سوی موسسات مختلف ارائه می شود‬ ‫که گزارش «برندز» جزو معتبرترین انها است‪ .‬براساس‬ ‫ل حاض��ر تویوتا با وجود‬ ‫مطالع��ات این موسس��ه درحا ‬ ‫افت ‪ ۲‬درصدی‪ ،‬ب��ا ارزش ‪ ۲۸/۹‬میلیارد دالر همچنان‬ ‫به عنوان با ارزش ترین ش��رکت خودروس��ازی شناخته‬ ‫می ش��ود و این لقب را برای هش��تمین بار در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته به یدک می کشد‪ ،‬که در این میان کمپانی های‬ ‫س بنز» نی��ز در تعقیب ان‬ ‫نامدار «بی ام و» و «مرس��د ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«پیت��ر والش» مدیر ش��رکت «برندز» گف��ت‪ :‬تویوتا‬ ‫به دلیل مش��کالت ایربگ محصوالت خود‪ ،‬تا حدودی‬ ‫اعتماد مش��تریانش را از دست داده است‪ ،‬ولی کیفیت‬ ‫ب��االی محصوالت‪ ،‬مش��تری مداری و قیمت مناس��ب‪،‬‬ ‫مهم ترین دالیل قرار گرفتن تویوتا در صدر با ارزش ترین‬ ‫شرکت های خودروسازی است‪.‬‬ ‫هون��دا دیگ��ر کمپان��ی ژاپن��ی موجود در فهرس��ت‬ ‫‪۱۰‬ش��رکت خودروس��ازی ب��ا ارزش جهان اس��ت که‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته با افت ارزش روبه رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کمپانی نیز همانند تویوتا با مش��کل ایربگ‬ ‫در خودروه��ای خ��ود مواج��ه اس��ت‪ .‬هر دو ش��رکت‬ ‫تویوت��ا و هوندا مجبور به فراخوان میلیون ها دس��تگاه‬ ‫از خودرو ه��ای خ��ود‪ ،‬به خص��وص نمونه ه��ای صادر‬ ‫ش��ده به ایاالت متحده شدند‪ .‬زیرا هر دو این شرکت ها‬ ‫ایربگ های خود را از کمپانی «تاکاتا» که سازنده ایربگ‬ ‫در ژاپن است‪ ،‬تامین می کنند‪ .‬در این بین اما «بی ام و»‬ ‫نسبت به س��ال گذشته با رشد ‪ ۲‬درصدی مواجه شده‬ ‫و ارزش خود را به ‪ ۲۶/۴‬میلیارد دالر رس��انده اس��ت‪.‬‬ ‫دلیل عمده این رشد ارائه محصوالت الکتریکی خالقانه‬ ‫‪ i8‬و ‪ i3‬اس��ت‪« .‬مرسدس بنز» رقیب سنتی «بی ام و»‬ ‫ل حاضر با‬ ‫نیز رش��د یک درصدی را تجربه کرده و درحا ‬ ‫ارزش ‪ ۲۱/۸‬میلیارد دالر در رتبه سوم است‪.‬‬ ‫ائودی دیگر خودروساز مطرح المانی بیشترین رشد‬ ‫را تجرب��ه ک��رده و ب��ا افزایش ‪ ۴۳‬درص��دی به ارزش‬ ‫‪۱۰/۱‬میلیارد دالر رس��یده و جای��گاه «فولکس واگن»‪،‬‬ ‫کمپانی مادر خود را در رده هفتم گرفته است‪ .‬شرکت‬ ‫ف��ورد نیز با ‪ ۱۱‬درص��د افزایش ارزش پ��س از ائودی‬ ‫بیشترین رشد را داشته است‪.‬‬ ‫«لندروور» توانس��ته جای��گاه نهم را از «ش��ورولت»‬ ‫بگیرد‪ .‬این جابه جایی نشان از تقاضای باالی مشتریان‬ ‫ب��رای ‪ SUV‬های لوکس این کمپانی اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫این شرکت رشد خود را تا حدود زیادی مدیون تولید و‬ ‫عرضه محصوالت خود در بازار های جدید به ویژه چین‬ ‫است‪.‬‬ ‫لکس��وس نیز امسال به جایگاه دهم رسید و این مقام‬ ‫را از هیوندای گرفت‪ .‬با توجه به نظر «والش» لکسوس‬ ‫به دلی��ل کیفیت بی نظیر محصوالت خ��ود و صادرات‬ ‫بیش��تر به ایاالت متحده توانس��ته جایگاه هیوندای را‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬نش��ان (برند) ب��اارزش خودروس��ازی در مجموع‬ ‫نسبت به سال گذشته ‪ ۳‬درصد رشد داشت ه و توانستند‬ ‫ارزش خود را به ‪ ۱۴۳/۶‬میلیارد دالر برسانند‪ .‬ولی نکته‬ ‫مهم این امار افزایش بس��یار کمتر ارزش خودروسازان‬ ‫نس��بت به س��ال قبل اس��ت تا جایی که انها توانستند‬ ‫با رش��د ‪۱۷‬درصدی در س��ال ‪۲۰۱۴‬م نظر بسیاری از‬ ‫کارشناس��ان را جلب کنند‪« .‬والش» دلیل این کاهش‬ ‫پیش��رفت را رقابت بس��یار زیاد بین ش��رکت ها عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬کیفیت بس��یار باال و فناوری پیش��رفته‪،‬‬ ‫دالی��ل تمای��ز و در نتیجه افزایش ارزش ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی است‪ ،‬جایی که این رقابت بسیار نزدیک‬ ‫و فش��رده ش��ده اس��ت‪ .‬دیگر نکت��ه قابل تام��ل‪ ،‬نبود‬ ‫ش��رکت های مطرح کره ای در این فهرست است‪ .‬گروه‬ ‫هیوندای ‪ -‬کیا با سرمایه گذاری هنگفت و تبلیغات زیاد‬ ‫توانستند رش��د فوق العاده ای در فروش داشت ه و از این‬ ‫لحاظ خود را در بین ‪ ۱۰‬ش��رکت پرفروش قرار دهند‪.‬‬ ‫ولی فروش زیاد به معنی کیفیت باال‪ ،‬جلب نظر مشتری‬ ‫و در نتیجه ارزش بیش��تر نیس��ت‪ .‬پس این شرکت ها‬ ‫هنوز راه زیادی برای رسیدن به جمع برترین ها را دارند‪.‬‬ ‫البته این نخس��تین فاز ط��رح تجاری «بورگوارد»‬ ‫اس��ت و در فاز دوم‪ ،‬ف��روش ‪ ۶/۱‬میلیون خودرو در‬ ‫س��ال ‪۲۰۲۵‬م درنظر گرفته شده است‪« .‬نوس» در‬ ‫ژنو به خبرن��گاران در این باره گفت‪« :‬ما می خواهیم‬ ‫تبدی��ل ب��ه یک��ی از بزرگتری��ن بازیگ��ران صنعت‬ ‫اتومبیل س��ازی ش��ویم»‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت‬ ‫که حضور و ش��روع محک��م این خودروس��از بیش‬ ‫از نی��م ق��رن دوری از تولید ب��ا تردیدهایی مواجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه طبق گفته والت دیزنی «اگ��ر بتوانید درباره‬ ‫چی��زی رویاپردازی کنی��د‪ ،‬می توانی��د ان را انجام‬ ‫دهی��د‪ .‬ولی وال��ت دیزنی هیچ وقت تی��م مدیریتی‬ ‫بورگوارد را مالقات نکرده است»‪.‬‬ ‫«بن ویل لگاسی»‬ ‫موتورسیکلت ‪ ۳۰۰‬اسب بخاری ِ‬ ‫ب�ازار خب�ر‪ :‬اگ��ر طراح��ی و س��اخت ی��ک‬ ‫موتورسیکلت را به امریکایی ها بسپارید‪ ،‬درنهایت‬ ‫احتماال یک کار کامال هنرمندانه خواهید داشت‪.‬‬ ‫ای��ن کار هنرمندانه و زیبا «بِن ویل لگاس��ی»‬ ‫ن��ام دارد و م��ا به س��رعت می خواهی��م به این‬ ‫نکته اشاره کنیم که این موتورسیکلت‪ ،‬پیشرانه‬ ‫بنزینی ‪ ،Motus V4‬با حجم ‪ ۱۶۴۵‬سی س��ی‬ ‫داش��ته و قدرتی معادل ‪ ۳۰۰‬اس��ب بخار تولید‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این عدد مقداری بزرگ است (حتی‬ ‫ب��رای خودرو) ام��ا برای یک موتورس��یکلت که‬ ‫در مقایس��ه با خودرو‪ ،‬وزن��ی ناچیز دارد عددی‬ ‫باورنکردنی و هیجان انگیز است‪.‬‬ ‫پیش��رانه اس��تاندارد این موتورس��یکلت که با‬ ‫اب خنک می ش��ود توان تولید ‪ ۱۸۵‬اس��ب بخار‬ ‫(‪ )BHP‬ق��درت را دارد و با کیت سوپرش��ارژر و‬ ‫مقدار اندک��ی تیونینگ این مق��دار می تواند به‬ ‫‪ ۳۰۰‬اسب بخار نیز برسد‪.‬‬ ‫در طراح��ی قطع��ات نیز دقت زی��ادی به کار‬ ‫گرفته شده است‪ِ .‬تم ‪( Steam-Punk‬طراحی‬ ‫ش��بیه به ماشین های بخار سنتی تا ماشین های‬ ‫س��اخته ش��ده ب��ا فناوری ه��ای جدی��د) این‬ ‫موتورسیکلت توانسته است با طراحی زیبای ان‬ ‫کامال جفت وجور ش��ود‪ .‬این طراحی زیبا‪ ،‬کار‬ ‫ساعت س��ازهای سوییسی را تداعی می کند‪،‬‬ ‫کاری هنرمندان��ه که ب��ا دقت و ظرافت‬ ‫خاصی طراحی و س��اخته شده است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫موتورس��یکلت خودروی «پاگانی‬ ‫نو ِع‬ ‫هوایرا»‪ .‬خب بهتر اس��ت در همینجا‬ ‫تعریف و تمجید را پایان دهیم‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال بای��د گفت هم��ه اج��زای این‬ ‫موتورس��یکلت از جن��س فیبر کربنی اس��ت‪4 :‬‬ ‫دسته کنترل (‪ )Suspension Arm‬از جنس‬ ‫فیب��ر کربنی‪ ،‬چرخ های��ی از جنس فیبر کربنی‪،‬‬ ‫یک فن��ر برگی از ترکیبات کربن��ی و تیغه های‬ ‫کربنی ک��ه می توانند از راه ه��ای مختلف باعث‬ ‫تعلیق پیچش��ی (کشیده ش��دن چ��رخ عقب به‬ ‫جهتی خاص) ش��وند‪ .‬طراحی سبک اجزا باعث‬ ‫کاهش وزن موتورسیکلت هم در حالت فنر جمع‬ ‫و هم در حالت فنر باز می ش��ود که این موضوع‬ ‫این موتورس��یکلت را به طرز باورنکردنی سریع‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این موتورس��یکلت در فستیوال سرعت «گوود‬ ‫وود» معرفی ش��ده و توس��ط «جی��م جاکوبی»‬ ‫و «اس��کات میل��ر» (موسس��ان ‪American‬‬ ‫‪Design and Master-Craft initiative‬‬ ‫کارخان��ه تولیدکنن��ده این موتورس��یکلت) در‬ ‫تپه ه��ای ‪ ۱/۸‬کیلومتری مع��روف «گوود وود»‬ ‫صعود خواهد کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫هزینه اجاره نشینی در شهرهای کوچک بیش از شهرهای بزرگ‬ ‫متقاضیان وام ‪۸۰‬میلیونی از امروز حساب باز کنند‬ ‫سرمایه گذاری ‪300‬میلیون یورویی اروپایی ها در بورس‬ ‫کارشناسان از الزامات تحقق اقتصاد بدون نفت می گویند‬ ‫طالی سیاه‬ ‫یا بالی سیاه؟‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪:‬‬ ‫برخ�ورداری از مناب�ع طبیع�ی و‬ ‫به طور ویژه نفت در ایران موهبتی‬ ‫اس�ت ک�ه از ان به عن�وان طالی‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدن��د‪ ،‬برای‬ ‫کاهش وابستگی به درامدهای نفتی باید در‬ ‫یک بازه زمانی میان مدت با برنامه ریزی های‬ ‫مناس��ب و اصول��ی و نه به ص��ورت مقطعی‬ ‫برای کاهش این وابس��تگی گام برداشت‪ .‬از‬ ‫این رو ضروری به نظر می رس��د که دولت در‬ ‫نخستین اقدام دست به چابک سازی در این‬ ‫زمینه بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹رهایی از اقتصاد نفتی‬ ‫بهروز احم��دی‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی در‬ ‫با اشاره به این موضوع که‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اقتصاد نفتی به این مفهوم اس��ت که بودجه‬ ‫دولت وابس��تگی باالیی ب��ه نفت دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در صورت برنامه ریزی مناسب می توان‬ ‫به اقتصاد بدون نفت رسید‪ ،‬البته پایبندی به‬ ‫برنامه های تدوین ش��ده در این زمینه بسیار‬ ‫مهم تر از برنامه های اولیه به شمار می رود‪.‬‬ ‫احم��دی با توجه به ای��ن موضوع که نفت‬ ‫تنها متعلق به ما نیس��ت و ایندگان نیز باید‬ ‫از ان بهره مند ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬باید وابس��تگی‬ ‫بودج��ه دولت به نفت را تا حد امکان کاهش‬ ‫داد و این ام��ر در یک برنامه میان مدت ‪ 3‬تا‬ ‫‪ 5‬سال می تواند امکانپذیر باشد چراکه حذف‬ ‫نفت تا قبل از ان دولت را با کس��ری بودجه‬ ‫شدید روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راهکارهای��ی که می تواند‬ ‫بودج��ه دول��ت را از ات��کا به نف��ت برهاند‪ ،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت بای��د در این زمینه‬ ‫برنامه ریزی مالی مناسبی را طراحی کند‪ ،‬از‬ ‫این رو باید در دو مرحله خود این وابس��تگی‬ ‫را به حداقل ممکن برس��اند‪ .‬این کارشناس‬ ‫اقتص��ادی در تش��ریح ای��ن دو مرحله بیان‬ ‫کرد‪ :‬ب��ه منظور این برنامه ریزی مالی‪ ،‬دولت‬ ‫در وهله نخس��ت باید هزینه های جاری خود‬ ‫را به حداق��ل کاهش دهد‪ ،‬در صورتی که ما‬ ‫ش��اهد افزایش ‪20‬تا ‪25‬درصدی هزینه های‬ ‫دولت به صورت هرس��ال هستیم‪ ،‬چه از نظر‬ ‫تعداد و چه از نظر س��اختار این هزینه ها هر‬ ‫سال در حال بیشتر شدن هستند‪ .‬احمدی در‬ ‫ادامه با اشاره به مرحله دوم خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با کاهش هزینه ها دولت باید با س��ایر منابع‬ ‫مانند مالیات ه��ا‪ ،‬واگذاری ها یا بهره عوارض‬ ‫و‪ ...‬درامدهای خود را افزایش دهد که در این‬ ‫میان مالیات نقش پررنگ تری خواهد داشت‪.‬‬ ‫زمانی که بتوان نظ��ام مالیاتی را قانونمندتر‬ ‫کرد ‪ ،‬هم پایه های مالیاتی اصالح ش��ده و هم‬ ‫س�یاه یاد می ش�ود‪ .‬این برخورداری از منابع‬ ‫نفت خ�ام و به دنب�ال ان بهره مند ش�دن از‬ ‫درامده�ای حاصل از ص�ادرات ان‪ ،‬هرچند‬ ‫یک امتیاز ویژه برای کش�ور به شمار می رود‪،‬‬ ‫از فرارهای مالیاتی جلوگیری می ش��ود‪ ،‬که‬ ‫به طور یقین درامدهای نفتی جبران خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با توجه به روند‬ ‫کنون��ی و برنامه ه��ای موجود ب��رای رهایی‬ ‫از اقتص��اد نفتی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هرچند‬ ‫ادعاهای��ی در زمین��ه کاهش وابس��تگی به‬ ‫درامده��ای نفت��ی مطرح می ش��ود‪ ،‬اما این‬ ‫ادعاها بیشتر از انکه ناشی از اراده و خواست‬ ‫دولتمردان ما باش��د ناش��ی از کاهش قیمت‬ ‫و ف��روش نفت در بازارهای جهانی اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو تا ‪ 20‬س��ال اینده نیز شاهد تغییراتی‬ ‫در ای��ن زمین��ه نخواهیم ب��ود چراکه هیچ‬ ‫تضمینی وجود ن��دارد که با رفع تحریم ها یا‬ ‫افزایش قیمت نفت‪ ،‬شاهد تداوم سیاست های‬ ‫انقباضی دولت در اینده باشیم‪.‬‬ ‫احم��دی در زمینه چابک س��ازی دولت و‬ ‫اثربخش��ی ان در اقتصاد و کاهش وابستگی‬ ‫به نفت یاداور ش��د‪ :‬در هر صورت اگر دولت‬ ‫به س��متی پیش برود که سیستم مالی خود‬ ‫را اص�لاح کند و درصدد ح��ذف هزینه های‬ ‫خود براید‪ ،‬چابک تر می تواند از این وابستگی‬ ‫رها ش��ود و این در صورتی اس��ت که میزان‬ ‫بهره وری را افزایش دهد و خصوصی س��ازی‬ ‫به معن��ای واقعی انجام ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬نخس��تین گزین��ه ب��رای جایگزینی‬ ‫نفت درامدهای مالیاتی اس��ت‪ .‬در وهله بعد‬ ‫می توان از فس��ادهای اقتصادی پیش��گیری‬ ‫کرد و با خصوصی سازی به دولت چابک تری‬ ‫رس��ید و تمامی این فرایندها در یک برنامه‬ ‫میان مدت ‪ 5‬ساله امکانپذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس اصل ‪ 44‬قانون اساسی‪ ،‬دولت باید‬ ‫تصدیگری نکند و وارد فعالیت های اقتصادی‬ ‫نشود‪ .‬از این رو در تامین هزینه های خود باید‬ ‫تنها به مالیات متکی باشد و با افزایش درامد‬ ‫ش��رکت های دولتی که جزو اصل‪ 44‬به شمار‬ ‫نمی روند‪ ،‬درامدهای خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت های ضعیف‪ ،‬بالی سیاه‬ ‫ج��واد صالحی ‪ ،‬کارش��ناس اقتص��ادی و‬ ‫اظهار‬ ‫استاد دانش��گاه در گفت وگو با‬ ‫کرد ‪ :‬نفت فی النفس��ه یک سرمایه خدادادی‬ ‫به ش��مار م��ی رود و ضعف مدیری��ت از این‬ ‫سرمایه زیرزمینی است که ان را به مشکلی‬ ‫در اقتص��اد ما تبدی��ل کرده اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫مدیریت های ضعیف در گذش��ته به درس��تی‬ ‫نتوانس��ته از ان بهره برداری کند‪ .‬صالحی با‬ ‫اشاره به این موضوع که در حقیقت نفت یک‬ ‫مزیت برای کشور به شمار می رود‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫نفت یک سرمایه زیرزمینی است که باید به‬ ‫ی��ک س��رمایه روی زمینی و فراوری ش��ده‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬از این رو در گذشته چندان به‬ ‫فراوری نفت و ارزش افزوده ان توجهی نشده‬ ‫اما وابس�تگی زی�ادی ب�رای مناب�ع نفتی و‬ ‫درامدهای حاصل از صادرات ان باعث پدید‬ ‫امدن مش�کالتی در اقتصاد ایران ش�ده که‬ ‫طالی س�یاه را به گفته کارشناس�ان به بالی‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه با اشاره به اینکه پول نفت‬ ‫قیمت ارز را به طور کاذب پایین نگه داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به واس��طه ای��ن ارز ارزانقیمت‬ ‫صنایع��ی ش��کل گرفتن��د که ای��ن صنایع‬ ‫رقابت پذیری الزم را ندارند در نتیجه اقتصاد‬ ‫را با مشکالت زیادی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه نفت را یک سرمایه ‬ ‫فرازمانی دانست و خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید از‬ ‫نفت بهره برداری بهینه کرد‪ ،‬چراکه این یک‬ ‫سرمایه بین نسلی محس��وب می شود و تنها‬ ‫متعلق به ما نیست‪ .‬این رفاه بین نسلی را باید‬ ‫لحاظ کرد و در برداشت و استخراج ان‪ ،‬این‬ ‫موض��وع را در نظر گرفت و در صورت امکان‬ ‫صالحی‪ :‬نفت فی نفسه یک‬ ‫سرمایه خدادادی به شمار‬ ‫می رود و ضعف مدیریت‬ ‫از این سرمایه زیرزمینی‬ ‫است که ان را به مشکلی در‬ ‫اقتصاد ما تبدیل کرده است‬ ‫از وابس��تگی به ان خود را رهاند‪ .‬صالحی با‬ ‫اش��اره به راهکارهایی برای کاهش وابستگی‬ ‫دولت به نف��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کوچک ش��دن‬ ‫حج��م دولت یکی از این راه حل ها به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬دولت باید هزینه های خود را تا حد‬ ‫ممک��ن کاهش ده��د‪ ،‬به عب��ارت دیگر باید‬ ‫بخش هایی را به بخش خصوصی واگذار کند‬ ‫و از س��وی دیگر فضای کس��ب وکار را بهبود‬ ‫ببخش��د‪ .‬در این صورت شاهد کاهش حجم‬ ‫بودجه دولت خواهیم بود؛ چه در بودجه های‬ ‫عمران��ی و چ��ه در بودجه های ج��اری‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬زمانی که بخش خصوصی فعال ش��ود‬ ‫در حقیقت ش��اخه هایی چ��ون صنعت وارد‬ ‫عرصه خواهند ش��د و این امر سبب افزایش‬ ‫تولید ش��ده و زمانی ک��ه بخش خصوصی و‬ ‫تولی��د افزایش یاب��د ‪ ،‬دریافت ه��ای مالیاتی‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه در پاسخ به این سوال‬ ‫که چ��ه بخش��ی ظرفی��ت جایگزینی نفت‬ ‫را دارد‪ ،‬گف��ت ‪ :‬در ش��رایط فعل��ی جایگزین‬ ‫مناس��بی برای نفت در کش��ور وجود ندارد‪،‬‬ ‫چون نفت منبع زیرزمینی به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫بیان ش��ده است که معادن‬ ‫ه��م از این جهت که‬ ‫زیرزمینی هستند‬ ‫می تواند جایگزین‬ ‫محسوب شود‪ ،‬اما‬ ‫س�یاه تبدی�ل کرده اس�ت‪ .‬از ای�ن رو تالش‬ ‫می ش�ود راهکارهایی برای کاهش وابستگی‬ ‫ب�ه درامدهای نفت�ی در اقتصاد ای�ران ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این ارزوی بسیار بلند باالیی به نظر می رسد‬ ‫ک��ه به ای��ن زودی ها محقق نمی ش��ود‪ .‬این‬ ‫اس��تاد دانش��گاه در پایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دولت باید فضای کسب وکار را بهبود ببخشد‬ ‫و میدان بیشتری را به بخش خصوصی بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تنها دولت نیست‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬در جامعه ای��ران مردم به‬ ‫قیم��ت پایین تر انرژی ع��ادت کرده اند و به‬ ‫همین دلی��ل به افزای��ش قیمت ها‪ ،‬واکنش‬ ‫چندبرابری نشان می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی‪،‬‬ ‫برون رف��ت از اقتص��اد نفتی من��وط به باور‬ ‫دولت و جامعه به پیامدهای منفی وابستگی‬ ‫به نفت اس��ت و باید ب��ا یک کار فرهنگی به‬ ‫جامعه و دولت نش��ان داد که بهتر است در‬ ‫کوتاه مدت برخی س��ختی ها را تحمل کند با‬ ‫این شرط که دولت نیز تضمین دهد ساختار‬ ‫اقتص��اد بدون نفت را پایه ریزی کند‪ .‬اهلل قلی‬ ‫راهکار کوتاه مدت برای کاهش وابس��تگی به‬ ‫نفت را مقابله با خام فروشی دانست و توضیح‬ ‫داد‪ :‬در کوتاه مدت می ت��وان از ظرفیت های‬ ‫ایجادش��ده در حوزه پتروش��یمی اس��تفاده‬ ‫کرد و با ملزم کردن پتروشیمی ها به پاالیش‬ ‫نفت و تبدیل ان به فراورده هایی نزدیک به‬ ‫بازار مصرف‪ ،‬ارزش افزوده بیشتری را نصیب‬ ‫کشور کرد‪.‬‬ ‫محیا اهلل قلی با بیان اینکه وابستگی بودجه‬ ‫دولت به نفت ریش��ه بس��یاری از مشکالت‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬مشکالت‬ ‫تنها با تکیه بر کاهش س��هم نفت در بودجه‬ ‫(که البته اقدام مهمی اس��ت) حل نمی شود‬ ‫و باید س��اختار اقتص��اد را به منظور کاهش‬ ‫وابستگی به نفت اصالح کرد‪ .‬وی به وضعیت‬ ‫صنع��ت در اقتصادهای نفتی اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در اقتصادهای نفت��ی‪ ،‬به دلیل ارزان‬ ‫بودن انرژی‪ ،‬س��اختار صنعت بیش��تر حول‬ ‫صنای��ع انرژی بر ب��ا فناوری پایی��ن و ارزان‬ ‫ش��کل می گیرد‪ ،‬به همین دلیل هر نوسانی‬ ‫در قیم��ت نفت‪ ،‬این صنایع را هم تحت تاثیر‬ ‫ق��رار می ده��د و در این حال��ت صنعت نیز‬ ‫وابس��ته به نفت اس��ت‪ .‬اهلل قلی‬ ‫یکی از پیامدهای این س��اختار ‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫را ات�لاف انرژی ب��اال در صنایع‬ ‫منب��ع غنی نفت موهبتی خدادادی اس��ت که در‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬ب��ا پایین بودن اختیار کش��ور ما ق��رار گرفته‪ ،‬اما این طالی س��یاه‬ ‫قیمت ان��رژی‪ ،‬صنایع انگیزه ای در ‪ ۱۰۰‬س��ال گذشته بیش��تر از انکه جنبه طالیی‬ ‫ب��رای تغیی��ر س��اختار و ب��اال‬ ‫بودنش را برای ما به ارمغان بیاورد‪ ،‬سیاهی به همراه‬ ‫ب��ردن به��ره وری در مص��رف‬ ‫داشته است‪ .‬جدا از بس��یاری از جنگ ها‪ ،‬ناارامی ها‬ ‫انرژی ندارن��د و به همین دلیل‬ ‫و کودتاها که در منطقه ما به واس��طه دس��تیابی به‬ ‫ش��دت مصرف انرژی در کشور‬ ‫همی��ن منبع غنی انرژی رقم خورده اس��ت‪ ،‬اعتیاد‬ ‫باالست‪ .‬اگر دولت هم بخواهد‬ ‫دولت ها و جامعه ایران به نفت نیز به نوبه خود سبب‬ ‫با افزایش قیمت‪ ،‬این بهره وری‬ ‫شده ساختار اقتصاد‪ ،‬سیاست و حتی فرهنگ ما نیز‬ ‫خود‬ ‫را باال ببرد نه تنها به هدف‬ ‫وابس��ته به نفت باش��د‪ .‬از این رو خروج از وابستگی‬ ‫ضعیف‬ ‫نمی رسد بلکه به تولید‬ ‫ب��ه نفت امر س��اده ای به نظ��ر نمی رس��د و همواره‬ ‫جامعه نیز ش��وک وارد کرده و‬ ‫بای��د با یک نگاه بلندمدت و نه به ش��کلی مقطعی‪،‬‬ ‫درنهای��ت ممکن اس��ت بنیان‬ ‫برنامه های��ی را به این منظ��ور تدوین کرد‪ .‬در وهله‬ ‫تولید را با مش��کل مواجه کند‪.‬‬ ‫نخست باور اقتصاد بدون نفت نیاز به فرهنگ سازی‬ ‫این اتفاقی بود ک��ه با افزایش‬ ‫دارد تا با تحمل برخی از مشکالت‪ ،‬سم اعتیاد به این‬ ‫قیم��ت حامل های ان��رژی در‬ ‫ماده را از کالبد جامعه و اقتصاد خارج کرد‪ .‬در ادامه‬ ‫سال ‪ ۸۹‬شاهد ان بودیم‪ .‬وی‬ ‫نیز الزم است دولت با کوچک سازی خود و واگذاری‬ ‫ساختار نفتی در جامعه ایران‬ ‫امور اقتصادی به بخش خصوصی و مردم این فرصت‬ ‫را نی��ز قاب��ل تعریف‬ ‫را برای کاهش وابستگی به نفت فراهم اورد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باید و نبایدهای‬ ‫جذب سرمایه گذار‬ ‫خارجی‬ ‫بهرام مسعودی‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت ملی‬ ‫فوالد ایران‬ ‫ج��ذب س��رمایه خارج��ی و به وی��ژه ج��ذب‬ ‫سرمایه گذاری مس��تقیم ان یکی از شاخص های‬ ‫مهم توسعه صنعتی به شمار می رود‪ .‬تامین منابع‬ ‫مالی‪ ،‬یادگیری‪ ،‬اشنایی با نواوری ها‪ ،‬دانش فنی‬ ‫و فناوری های نوین و انتقال فناوری‪ ،‬رشد تحقیق‬ ‫و توسعه‪ ،‬اش��نایی با شیوه های نوین مدیریتی و‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬ارتق��ای به��ره وری و درنهایت تولید‬ ‫کیفی ت��ر و ارزان ت��ر و رقابتی و نف��وذ و راهیابی‬ ‫ب��ه بازارهای بین المللی و جهانی و یافتن جایگاه‬ ‫مناسب و موثر در اقتصاد جهانی‪ ،‬توسعه صنعتی‬ ‫و‪ ...‬از مهم تری��ن اه��داف جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی به ش��مار می روند‪ .‬از ای��ن رو در تدوین‬ ‫استراتژی های جذب سرمایه گذاری باید دستیابی‬ ‫به اهداف یادشده در اولویت قرار گیرند‪.‬‬ ‫تعیی��ن اولویت ه��ای ج��ذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی براساس منطقه ای و همسایگی نمی تواند‬ ‫اولویت مناسبی برای یک استراتژی بهینه باشد‪.‬‬ ‫به وی��ژه که کش��ورهای همس��ایه م��ا هیچ کدام‬ ‫صاح��ب فناوری خاص��ی نیس��تند و نمی توانند‬ ‫هیچ یک از اهداف یادش��ده را ب��راورده کنند‪ .‬در‬ ‫صورتی که هدف از جذب سرمایه نباید تنها ورود‬ ‫پول به کش��ور برای اجرای طرح ه��ای جدید یا‬ ‫نیمه تمام باشد‪.‬‬ ‫به طور کلی جذب س��رمایه خارج��ی می تواند‬ ‫به صورت اخذ وام‪ ،‬اس��تقراض یا جذب از طریق‬ ‫بورس اوراق بهادار یا س��رمایه گذاری مش��ترک‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬اس��تقراض و اخذ وام به خاطر بهره‬ ‫و جرای��م تاخیرهای احتمالی و نبود مش��ارکت‬ ‫سرمایه گذار در ریسک ها نمی تواند روش مناسبی‬ ‫محسوب شود‪.‬‬ ‫جذب س��رمایه از طریق بورس گرچه نش��انه‬ ‫اعتب��ار و ثب��ات اقتصادی و اجتماع��ی و اعتماد‬ ‫خارجی ه��ا به اقتصاد کش��ور به ش��مار می رود و‬ ‫ممکن اس��ت موجب رونق تولی��د و اقتصاد نیز‬ ‫ش��ود ولی به علت فراری بودن س��رمایه که هر‬ ‫ان ممکن اس��ت از چرخه اقتصاد کش��ور خارج‬ ‫ش��ود‪ ،‬نمی توان��د روش مناس��بی ب��رای جذب‬ ‫سرمایه گذاری باش��د و نمی تواند اهداف یادشده‬ ‫را براورده کند‪ .‬بهترین نوع جذب سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫جذب سرمایه ی مستقیم خارجی و به ویژه اجرای‬ ‫پروژه های مشترک اس��ت که یادگیری و انتقال‬ ‫فناوری و‪ ...‬را می تواند به دنبال داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫این باره ش��رکت های توانمن��د و صاحب فناوری‬ ‫برتر باید در اولویت قرار گیرند‪.‬‬ ‫در زمینه اولویت دادن به جذب س��رمایه های‬ ‫ایرانیان خارج از کش��ور گرچه این ایده بس��یار‬ ‫ارزنده بوده و چین نیز از این شیوه استفاده کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ولی در این زمینه نیز چنانچ��ه ایرانیان‬ ‫خارج از کش��ور در صنعتی فعال ب��وده و از نظر‬ ‫فناوری صاحب فناوری روزامد بوده باش��ند باید‬ ‫در اولویت قرار گیرند تا بتوان از س��رمایه گذاری‬ ‫انه��ا در صنای��ع و طرح هایی ک��ه دانش فنی و‬ ‫فناوری ان در کش��ور موجود اس��ت‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬همچنی��ن از کمک ه��ای انه��ا در جذب‬ ‫سرمایه گذاران مناسب نیز می توان بهره برد‪.‬‬ ‫مس��ئله بس��یار مه��م دیگ��ر ک��ه بای��د در‬ ‫اس��تراتژی های جذب سرمایه مد نظر قرار گیرد‬ ‫ان اس��ت که اکنون که کشور ما به لحاظ منابع‬ ‫ابی با مشکل روبه روست‪ ،‬در جذب سرمایه گذار‬ ‫خارج��ی در صنایعی مانند ف��والد که تامین اب‬ ‫باالی��ی را می طلبد‪ ،‬باید این مس��ئله را در نظر‬ ‫داش��ت که بدون تردید یک��ی از معیارهای مهم‬ ‫انتخاب س��رمایه گذار و مش��ارکت با انها در این‬ ‫صنای��ع‪ ،‬بای��د صاحبان فناوری هایی باش��ند که‬ ‫ب��ا کمترین مص��رف اب بتوانند ب��ه تولید فوالد‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫نکته دیگر انکه با توجه به مش��کل کمبود اب‬ ‫در کشور اکنون احداث واحدهای جدید فوالدی‬ ‫درکنار سواحل برای استفاده از اب دریا مد نظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این زمین��ه نیز یکی از مالک ها و اولویت ها‬ ‫برای انتخاب و جذب س��رمایه باید ان دس��ته از‬ ‫سرمایه گذارانی باشند که با استفاده از روش ها و‬ ‫تجهیزات انها بتوان با کمترین هزینه اب دریا را‬ ‫شیرین سازی و در تولید به کار برد‪.‬‬ ‫خالص��ه کالم انکه اولویت های م��ا در تدوین‬ ‫اس��تراتژی جذب سرمایه گذاری خارجی باید با‬ ‫توجه به شرایط کشور و نیازهای صنعت ما و با‬ ‫هدف دستیابی به فناوری های نوین و نواوری ها‬ ‫و فراهم ش��دن زمینه برای یادگیری و در نهایت‬ ‫تسهیل روند توسعه صنعتی کشور باشد‪.‬‬ ‫بیمه نامه‬ ‫تصویب کلیات‬ ‫طرح بانکداری بدون ربا‬ ‫کمیس��یون ویژه تولی��د ملی دیروز در جلس��ه خود‪،‬‬ ‫کلیات طرح عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رساند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل جلیلی با اعالم این خبر به ایسنا گفت‪ :‬کلیات‬ ‫این طرح در جلس��ه دیروز کمیس��یون ویژه تولید ملی و‬ ‫نظارت بر اجرای اصل ‪ 44‬قانون اساسی به بحث گذاشته‬ ‫و تاکید ش��د پس از ‪ 30‬س��ال نیاز به اصالح قانون فعلی‬ ‫و حمای��ت از تولید اس��ت‪ .‬درنهایت کلی��ات این طرح با‬ ‫اکثریت ارا به تصویب رس��ید و مقرر ش��د کارگروهی با‬ ‫عضویت طراحان‪ ،‬وزارت اقتص��اد‪ ،‬بانک مرکزی و مرکز‬ ‫پژوهش ها مفاد طرح را بررس��ی و به کمیس��یون ارجاع‬ ‫کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین در بخش دیگری از جلس��ه‬ ‫کمیس��یون‪ ،‬گزارش رییس صن��دوق بیمه محصوالت‬ ‫کش��اورزی از مشکالت نقدینگی صندوق برای پرداخت‬ ‫خس��ارت های کش��اورزان و نیاز جدی به حمایت بانک‬ ‫مرک��زی و بانک کش��اورزی برای تامی��ن منابع جبران‬ ‫خس��ارت های وارده ب��ه کش��اورزان و اظه��ار نگرانی از‬ ‫اجرا نش��دن م��اده ‪ 49‬قانون رفع موانع تولید ارائه ش��د‪.‬‬ ‫به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر‬ ‫اجرای سیاس��ت های کلی اصل ‪ ،44‬در ادامه این جلسه‬ ‫گزارش وزارت اقتصاد‪ ،‬مرکز پژوهش ها و اتاق بازرگانی از‬ ‫راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار‬ ‫بانک جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫برنده جایزه بهترین بانک ایران‬ ‫براس��اس ارزیابی موسسه معتبر یورومانی‪،‬‬ ‫بانک پاس��ارگاد موفق ش��د جایزه بهترین‬ ‫بانک ای��ران را از ان خود کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬خس��رو رفیعی مش��اور‬ ‫ط عمومی ای��ن بانک با اعالم این‬ ‫مدیرعام��ل و مدیر رواب ‬ ‫خبر گف��ت‪ :‬موسس��ه یورومانی ب��ا توجه به بررس��ی و‬ ‫ارزیابی های انجام ش��ده در بازار بانک��داری ایران‪ ،‬جایزه‬ ‫بهترین بانک را به بانک پاسارگاد اعطا کرد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫موسسه یورومانی‪ ،‬بانک پاسارگاد را حرفه ای ترین بانک‬ ‫در س��طح مقبول در کش��ور ایران دانست‪ .‬همچنین این‬ ‫موسسه بانک پاس��ارگاد را نمونه ای بسیار خوب از بانکی‬ ‫قلمداد کرد که س��رمایه گذاران غرب��ی در دوره و محیط‬ ‫پس��ا تحریم ها می توانند ان را مورد توج��ه قرار دهند‪ .‬به‬ ‫گفته این موسسه این بانک بانکی است که می توان با ان‬ ‫بو کار ش��د‪ .‬رفیع��ی خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫وارد کس�� ‬ ‫بانک پاس��ارگاد‪ ،‬در طول چند س��ال گذشته مورد توجه‬ ‫ارگان ه��ای مختلف اقتصادی و بین الملل��ی قرار گرفته‬ ‫ اس��ت‪ .‬این ارگان ها به صورت مس��تمر این بانک را برای‬ ‫فعالیت های مختلف ارزیابی کرده و امادگی خود را برای‬ ‫ایجاد ارتباط با ان اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫افزایش تعداد تراکنش های‬ ‫الکترونیکی بانک صادرات‬ ‫تعداد کل تراکنش های سامانه سپهر بانک‬ ‫صادرات ایران در فروردین ماه ‪ ٩٤‬نسبت به‬ ‫مقطع زمانی مش��ابه در س��ال قبل رش��د‬ ‫‪ ٢٣‬درص��دی را به ثبت رس��اند‪ .‬مش��تریان این بانک در‬ ‫فروردین ماه س��ال ‪ ٩٤‬به طور میانگین روزانه حدود ‪١٨‬‬ ‫میلیون و ‪ ٧٢٩‬هزار تراکنش از طریق سیستم سپهر و در‬ ‫مجم��وع‪ ٥٨٠‬میلیون و ‪ ٦٠٠‬ه��زار تراکنش موفق مالی‬ ‫انجام داده اند‪ .‬این میزان بیانگر رش��د ‪ ٢٣‬درصدی تعداد‬ ‫کل تراکنش ها نس��بت به مقطع زمانی مش��ابه در سال‬ ‫گذشته و حاکی از استقبال مشتریان از خدمات این بانک‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬بانک ص��ادرات در جهت‬ ‫همس��ویی با بانکداری نوین‪ ،‬جلب رضایت و تامین رفاه و‬ ‫اس��ایش مش��تریان و همچنین صرفه جوی��ی در وقت و‬ ‫هزینه هموطنان از س��ال ‪ ٧٩‬نسبت به نصب و راه اندازی‬ ‫سیس��تم پردازش هوش��مند رایانه ای (سپهر) در شعب‬ ‫خود اقدام کرده و ارتقاء و به روز رس��انی س��خت افزاری و‬ ‫نرم افزاری مس��تمر و افزایش قابلیت های جدید ان را در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن جزئیات وام خرید مسکن را تشریح کرد‬ ‫متقاضیان وام ‪۸۰‬میلیونی از امروز حساب باز کنند‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬ابالغ بخش��نامه تس��هیالت مس��کن به‬ ‫همه ش��عب‪ ،‬امادگی همه ش��عب از ام��روز برای افتتاح‬ ‫حس��اب‪ ،‬احتمال تغییر س��قف وام ‪۸۰‬میلی��ون تومانی‬ ‫مس��کن‪ ،‬بررس��ی افزای��ش وام خری��د ‪۳۵‬میلیون��ی و‬ ‫تضمین ‪۱۰۰‬درصدی برای پرداخت تس��هیالت مسکن‬ ‫از مهم ترین موضوعاتی بود که مدیرعامل بانک مس��کن‬ ‫روز گذش��ته در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران‬ ‫به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫محمدهاشم بت ش��کن در این نشس��ت با بیان اینکه‬ ‫ تس��هیالت وام ‪۸۰‬میلیون تومانی به هزار و ‪ ۲۵۱‬ش��عبه‬ ‫بانک مس��کن ابالغ شده اس��ت و متقاضیان می توانند از‬ ‫امروز (سه ش��نبه) با مراجعه به شعب بانک برای افتتاح‬ ‫حساب اقدام کنند‪ ،‬با اشاره به اینکه پرداخت تسهیالت‬ ‫مس��کن با هدف خانه دار ش��دن زوج های ج��وان و خانه‬ ‫اولی ها اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این صندوق پس انداز مس��کن بر‬ ‫پایه این اصول راه اندازی ش��ده اس��ت که هر کسی توان‬ ‫پس انداز و برنامه ریزی مالی داشته باشد در نهایت بتواند‬ ‫امکان اخذ تسهیالت را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��ورای پول و اعتبار در تاریخ‬ ‫‪ 94/2/29‬به پیش��نهاد بانک مس��کن و با هدف تنظیم‬ ‫سیاس��ت های غیرتورمی دول��ت و همچنین رونق تولید‬ ‫در بخش مس��کن‪ ،‬ارتقای ق��درت خرید خانوارها و توان‬ ‫پس ان��داز متقاضیان صندوق پس انداز یک��م را به بانک‬ ‫مرکزی ارائه کرده با حمایت از این بانک در ان تاریخ به‬ ‫تصویب رس��ید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این صندوق برای نخستین‬ ‫بار و در جهت سیاست های رهبر معظم انقالب به منظور‬ ‫حمایت از زوج های جوان راه اندازی ش��د و دولت س��عی‬ ‫ک��رد برای حمای��ت از اقش��ار میان درامد کش��ور این‬ ‫صندوق را راه اندازی کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن درباره سقف های این تسهیالت‬ ‫گفت‪ :‬برای کالنشهرها این تسهیالت ‪۸۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫برای شهرس��تان ها ‪6۰‬میلیون تومان و برای ش��هرهای‬ ‫کوچ��ک ‪۴۰‬میلی��ون با نرخ س��ود ‪۱۴‬درص��د و با دوره‬ ‫بازپرداخت ‪۱۲‬ساله است‪ .‬بت ش��کن یاداور شد‪ :‬اعطای‬ ‫ای��ن تس��هیالت بع��د از دو دوره ‪6‬ماهه ب��ه متقاضیان‬ ‫پرداخت می ش��ود و انان می تواند دو برابر سپرده گذاری‬ ‫خود را تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی درباره ویژگی های دریافت کنندگان تسهیالت نیز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متقاضیان این تسهیالت نباید از تسهیالت‬ ‫بانک مسکن و یا س��ایر بانک ها برای خرید‪ ،‬احداث و یا‬ ‫تعمیر واحد مسکونی استفاده کرده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاهل و سرپرست خانوار بودن شرط نخست‬ ‫او همچنی��ن ب��ه ویژگی های متقاضیان اش��اره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬همچنین متقاضیان باید متاهل و یا سرپرس��ت‬ ‫خانوار باش��ند و از امکانات دولتی نیز برای تهیه مسکن‬ ‫استفاده نکرده باش��ند‪ .‬ضمن اینکه واحدهای مسکونی‬ ‫مش��مول ای��ن وام نباید بیش از ‪ 7‬س��ال از تاریخ پروانه‬ ‫ساختمانی انها گذشته باشد و پایان کار ان بیش از سه‬ ‫سال عمر داشته باشد‪.‬‬ ‫بت ش��کن درباره شرایط اعطای تس��هیالت هم یاداور‬ ‫شد‪ :‬سپرده گذارانی که قبال در صندوق پس انداز مسکن‬ ‫یا حس��اب جوانان س��پرده گذاری کرده بودند می توانند‬ ‫پس از گذراندن یک دوره انتظار ‪6‬ماهه تا پایان امسال از‬ ‫این تسهیالت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه حداکثر تع��داد دوره‬ ‫س��پرده گذاران معادل ش��ش دوره ‪6‬ماهه یعنی ‪3‬س��ال‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬حداقل متوس��ط موج��ودی در هر‬ ‫دوره ‪6‬ماهه با توجه به س��قف تس��هیالت عبارت است‬ ‫از ‪۶۷‬میلی��ون ریال برای تس��هیالت ‪۴۰‬میلیون تومانی‪،‬‬ ‫‪۱۳۵‬میلیون تومان برای تس��هیالت ‪۸۰‬میلیون تومانی و‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون ریال برای تسهیالت ‪۶۰‬میلیون تومانی‪.‬‬ ‫یکسان سازی نرخ ارز برای انضباط اقتصادی الزم است‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز رویکردی مهم در سیاست های‬ ‫پولی کشور است و باید شرایط برای نگه داشتن نرخ ارز‬ ‫و اعمال ان در محدوده مش��خصی وجود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫ک��وروش پرویزیان عضو ش��ورای پ��ول و اعتبار گفت‪:‬‬ ‫رویک��رد بانک مرکزی تک نرخی کردن نرخ ارز اس��ت و‬ ‫بای��د مجموعه رفتارهای طرف ه��ای عرضه و طرف های‬ ‫تقاضای ارز به خوبی مدیریت شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید از لحاظ منابع تامین ارز ه م اطمینان‬ ‫کافی به بازار داده ش��ود که ش��امل تامی��ن ارز از محل‬ ‫صادرات نفت خام‪ ،‬صادرات فراورده های نفتی‪ ،‬صادرات‬ ‫غیرنفت��ی و ص��دور خدمات فنی و مهندس��ی و جذب‬ ‫گردش��گران خارج��ی اس��ت و هر نوع خدمت��ی که به‬ ‫خارجی ها عرضه می ش��ود مانند ترانزیت و دیگر موارد‬ ‫هم می تواند ظرفیت عرضه ارز را در بازار تقویت کند‪.‬‬ ‫پرویزیان افزود‪ :‬قیمت نفت متاس��فانه نوس��ان جدی‬ ‫دارد و ادامه این روند بر تک نرخی کردن ارز تاثیر منفی‬ ‫خواهد داش��ت و باید مجموعه ای از عوامل که س��اختار‬ ‫‹ ‹پرداخت پلکانی اقساط به درخواست متقاضی‬ ‫وی درباره پرداخت تسهیالت پلکانی هم گفت‪ :‬متقاضیان‬ ‫می توانند اقساط این تسهیالت را به صورت پلکانی پرداخت‬ ‫کنند به ط��وری که برای تس��هیالت ‪۸۰‬میلی��ون تومانی‬ ‫‪۹۳۷‬هزار تومان‪ ،‬برای ‪۶۰‬میلیون تومانی ‪۷۰۳‬هزار تومان و‬ ‫برای ‪۴۰‬میلیون وام ‪۴۶۸‬هزار تومان این اقساط را پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬مدیرعامل بانک مس��کن همچنی��ن بر این موضوع‬ ‫تاکید کرد که پرداخت تس��هیالت ‪۸۰‬میلیون تومانی هیچ‬ ‫افزایش قیمتی را در بازار مس��کن ایج��اد نمی کند و نرخ‬ ‫تورم نیز با پرداخت این تسهیالت تغییر نمی کند‪ .‬بت شکن‬ ‫در این نشس��ت درباره لیزینگ مسکن هم یاداور شد‪ :‬این‬ ‫درخواس��ت توس��ط انجمن لیزینگ به بانک مرکزی ابالغ‬ ‫شده و بانک مرکزی نیز در حال بررسی ان است و تاکنون‬ ‫هیچ مجوزی به بانک مس��کن داده نشده است‪ .‬وی درباره‬ ‫تضمی��ن ‪۱۰۰‬درص��دی پرداخت تس��هیالت گفت‪ :‬بانک‬ ‫مسکن برخالف سایر بانک ها یک بانک تعهدی و برنامه ای‬ ‫اس��ت و ما در صورت س��پرده گذاری و طول دوران انتظار‬ ‫تسهیالت مسکن را پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش احتمالی سقف وام مسکن‬ ‫بت ش��کن در بخش دیگ��ری از صحبت های��ش با بیان‬ ‫اینکه ش��عب بان��ک مس��کن می توانند از ام��روز اقدام به‬ ‫افتتاح حس��اب کنند‪ ،‬بنابراین ممکن اس��ت بعد از اجرای‬ ‫این برنامه تغییراتی در س��قف این وام رخ دهد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بعد از اجرای این برنامه در س��ال اینده با بررسی هایی که‬ ‫انجام می ش��ود و موضوع توان خرید متقاضیان مسکن و با‬ ‫موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار احتمال اینکه‬ ‫سقف این وام باز هم تغییر کند وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک مس��کن در توضیح ای��ن مطلب نیز‬ ‫گفت‪ :‬وقتی که س��قف وام مسکن از ‪۲۰‬میلیون تومان به‬ ‫‪۳۵‬میلیون تومان رس��ید بازار مسکن تحریک نشد و حتی‬ ‫تعداد تسهیالت پرداختی ‪۲۵‬درصد افزایش یافت‪ .‬بنابراین‬ ‫وقتی قیمت مس��کن رشد نکرد س��قف وام مسکن مجدد‬ ‫به ‪۸۰‬میلی��ون تومان افزایش یاف��ت‪ ،‬بنابراین با تدابیری‬ ‫که اندیشیده ش��ده و با توجه به گزارش هایی که به بانک‬ ‫مرکزی ارائه خواهد شد این سقف درحال حاضر ‪۸۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت و س��االنه پس از ارزیابی و عملکرد متناسب‬ ‫با ش��رایط روز بازار افزایش خواهد یافت‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫مسکن در ادامه خبر داد که پیشنهادی را به بانک مرکزی‬ ‫ارائه کرده اس��ت که براس��اس ان س��قف خرید از طریق‬ ‫تسهیالت مس��کن برای افراد عادی از ‪ ۳۵‬به ‪۵۰‬میلیون و‬ ‫ب��رای زوج های جوان از ‪ ۵۰‬به ‪۶۰‬میلیون افزایش می یابد‪.‬‬ ‫بت ش��کن یاداور ش��د‪ :‬افزایش وام ‪۳۵‬میلیونی اکنون در‬ ‫بانک مرکزی در حال بررس��ی ب��وده و در صورت تصویب‬ ‫شورای پول و اعتبار به اجرا در خواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪۱۵‬درصدی تسهیالت بانک مسکن‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن در ادامه این نشس��ت به ارائه‬ ‫اماری از عملکرد میزان تس��هیالت دهی به بخش مسکن‬ ‫و س��اختمان در س��ال ‪ ۹۳‬پرداخت و گف��ت‪ :‬مطابق امار‬ ‫بانک مرک��زی ‪ ۳۴۱۴‬میلیارد ریال تس��هیالت در س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬پرداخت ش��د‪ ،‬از این عدد س��هم مسکن و ساختمان‬ ‫‪۴۰۴‬ه��زار میلیارد ریال(‪ )8/11‬بوده اس��ت‪ .‬این نس��بت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۰‬حدود ‪۱۷‬درصد‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۱‬حدود ‪5/13‬‬ ‫درصد و در س��ال ‪۹۲‬حدود‪ 2/12‬درصد بوده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در سال گذشته بانک مسکن ‪۱۹۸‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت پرداخت کرد که حاکی از رشد ‪۱۵‬درصدی‬ ‫نس��بت به سال ‪ ۹۲‬اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بانک مسکن‬ ‫‪۴۵‬درص��د س��هم پرداخت تس��هیالت بخش مس��کن و‬ ‫س��اختمان را برعهده داشته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در تسهیالت‬ ‫مدنی ‪۹۵‬هزار واحد مسکونی‪۱۲۵ ،‬هزار واحد مسکونی در‬ ‫بخش ساخت‪ ،‬در جعاله ‪۱۲۳‬هزار فقره و ‪۵۷۸‬هزار مسکن‬ ‫فروش اقساطی شده است‪.‬‬ ‫رتبه دوم ایران در جهان از لحاظ نرخ باالی سود سپرده ها‬ ‫بازار را ناپایدار می کند با مدیریت و کنترل قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با اس��تقرار اقتص��اد مقاومت��ی و کاهش‬ ‫وابستگی به درامدهای نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی‬ ‫می توانیم پایداری طرف های عرضه را در این بازار افزایش‬ ‫دهی��م و مدیران و تصمیم گیران بازار ارز از قدرت عمل‬ ‫و ابتکار زیادی برخوردار خواهند ش��د‪ ،‬مشروط بر اینکه‬ ‫منابع تامین درامدهای ارزی‪ ،‬متنوع و زیاد ش��ود‪ .‬عضو‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار افزود‪ :‬تک نرخی کردن ارز همواره‬ ‫در سیاس��ت های دولت مد نظر بوده اس��ت و امیدواریم‬ ‫قیم��ت ارز در ب��ازار هم ب��ه عدد ثابتی برس��د و در ان‬ ‫صورت نظام قیمت گ��ذاری کاالها و پیش بینی تحوالت‬ ‫هم ش��فاف خواهد شد‪ .‬وی گفت‪ :‬چند نرخی شدن ارز‬ ‫همواره از موانع فس��اد اقتصادی بوده اس��ت چون رانت‬ ‫ایجاد می کند که نصیب عده ای خاص می شود بنابراین‬ ‫تک نرخ��ی کردن ارز از لحاظ اقتص��ادی کامال ضروری‬ ‫اس��ت اما باید قابل کنترل‪ ،‬باثب��ات و قابل پیش بینی و‬ ‫مدیریت باشد‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس مس��ائل بانکی تاکید کرد‪ :‬ایران در‬ ‫جهان رتبه دوم را از لحاظ نرخ باالی س��ود سپرده ها و‬ ‫تس��هیالت بانکی دارد و رقابت برای جذب سپرده های‬ ‫مردمی و نقدینگی با نرخ های س��ود بانکی باال به ادامه‬ ‫حیات صنعت بانکداری کشور اسیب خواهد زد‪.‬‬ ‫بهنام بهزادفر‪ ،‬در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار کرد‪:‬‬ ‫ن��رخ تورم در اقتصاد ای��ران هم در جهان رتبه باالتری‬ ‫دارد و بای��د برای تک رقم کردن نرخ تورم تالش کنیم‬ ‫که برای س��اماندهی مس��ائل اقتصادی و رونق تولید و‬ ‫رش��د پایدار یک اجبار برای سیاست گذاران اقتصادی‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬موفقیت های دولت در دو س��ال اخیر در‬ ‫زمینه کاهش نرخ تورم بس��یار ارزش��مند بوده است و‬ ‫امروزه به تقریبا هس��ته س��خت نرخ تورم رسیده ایم و‬ ‫کاهش نرخ ‪15‬درصدی به زیر ‪10‬درصد با هوشمندی‬ ‫زی��اد و مدیریت کارامد و همچنی��ن هدفمندی باالی‬ ‫سیاست های اقتصادی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به رکود بخ��ش تولید و از طرفی‬ ‫دیگر نرخ باالی سود بانکی برای سپرده ها و تسهیالت‬ ‫به نظر می رس��د بانک ها و موسس��ات مجاز و غیرمجاز‬ ‫مالی سودهای باال را با جذب نقدینگی جدید پرداخت‬ ‫می کنن��د و این رون��د در اینده به افزای��ش مطالبات‬ ‫غیرج��اری (معوقات ) منجر خواهد ش��د که هم اکنون‬ ‫بی��ش از ‪100‬هزار میلیارد تومان و نس��بت به مجموع‬ ‫تسهیالت بانکی به ‪14‬درصد هم می رسد؛ در حالی که‬ ‫این نسبت در کشورهای هم تراز ایران به حدود ‪5‬درصد‬ ‫افزون می شود‪.‬‬ ‫بهزادف��ر گف��ت ‪ :‬ورود بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی‬ ‫ب��ه عرصه ه��ای بن��گاه داری و ش��رکت داری هوی��ت‬ ‫کاره��ای بانک��ی انه��ا را خدش��ه دار ک��رده اس��ت‬ ‫که امیدواریم با سیاست های دولت یازدهم بخش بانکی‬ ‫کش��ور از این فعالیت ها خارج شود و فقط برای تجهیز‬ ‫منابع مالی به نفع سرمایه گذاری های بخش خصوصی‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫بازار سکه در نزول‪ ،‬ارز در ثبات نسبی‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬افت اون��س در روزهای پایانی‬ ‫هفته گذش��ته که ب��ازار داخ��ل در تعطیالت‬ ‫به سر می برد‪ ،‬بهای س��که را در روزهای شنبه‬ ‫و یکشنبه تحت تاثیر قرار داد که در این ریزش‪،‬‬ ‫افت نس��بی نرخ ارز نیز بر این بی رونقی دامن‬ ‫زد‪ .‬از طرفی روز یکش��نبه بازار سکه نقدی در‬ ‫مس��یر کاهشی قرار گرفت و بهای این فلز افت‬ ‫زیادی را نس��بت به روز ش��نبه تجربه کرد که‬ ‫به گفته اگاهان بازار این قیمت کمترین بهای‬ ‫س��که نقدی در سال ‪ ۹۴‬بوده است‪ .‬به هرحال‬ ‫در ادامه همین روند‪ ،‬دیروز هم با وجود افزایش‬ ‫نس��بی اونس جهانی طال‪ ،‬طال و سکه در بازار‬ ‫داخ��ل با ری��زش قیمتی کمی روبه رو ش��د و‬ ‫همین امر س��بب شد س��که تمام به رقم ‪913‬‬ ‫هزار تومان برسد‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬طال در بازار جهانی روز دوش��نبه‬ ‫روند نزولی در س��ه روز قب��ل را متوقف کرد و‬ ‫اندک��ی افزایش یافت و به ای��ن ترتیب با ‪0/5‬‬ ‫درصد رش��د به ‪ 1173‬دالر رس��ید‪ .‬البته این‬ ‫رش��د قیمت درحالی بود که این فلز ارزشمند‬ ‫هفت��ه گذش��ته ‪ 1/6‬درصد کاه��ش یافت که‬ ‫سومین کاهش هفتگی متوالی بود‪.‬‬ ‫تحت تاثیر همین جریان نیز‪ ،‬هر نیم س��که با‬ ‫یک هزار تومان افت ‪ 466‬هزار تومان و هر ربع‬ ‫س��که نیز با دو هزار تومان کاهش قیمت ‪256‬‬ ‫هزار تومان فروخته شد‪ .‬هر سکه یک گرمی با‬ ‫یک هزار تومان افت قیم��ت ‪ 177‬هزار تومان‬ ‫خرید و فروش ش��د و ه��ر گرم طالی ‪ 18‬عیار‬ ‫نیز ‪ 93‬هزار و‪ 400‬تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫این روند درحالی بر بازار طال و سکه حاکم بود‬ ‫که در بازار ارز‪ ،‬روز گذشته نرخ هر دالر امریکا‬ ‫را با یک تومان رش��د نس��بت به روز یکشنبه‪،‬‬ ‫‪ 3‬ه��زار و ‪ 315‬تومان و هر ی��ورو در بازار ازاد‬ ‫بدون تغییر قیمت نسبت به روز یادشده ‪ 3‬هزار‬ ‫و‪ 690‬تومان و هر پوند نیز با ‪ 15‬تومان رشد ‪5‬‬ ‫هزار و ‪ 90‬تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫فروش‬ ‫خرید‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33050‬‬ ‫‪33150‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪36860‬‬ ‫‪36960‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,620,000‬‬ ‫‪4,670,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50730‬‬ ‫‪50890‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,140,000‬‬ ‫‪9,160,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪26900‬‬ ‫‪27000‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪9,090,000‬‬ ‫‪9,150,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8940‬‬ ‫‪9040‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫‪2,320,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25150‬‬ ‫‪25540‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,540,000‬‬ ‫‪4,590,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35070‬‬ ‫‪35300‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,090,000‬‬ ‫‪9,140,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12190‬‬ ‫‪12360‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪920,700‬‬ ‫‪937,600‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8690‬‬ ‫‪8830‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,040,000‬‬ ‫‪4,060,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9200‬‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نزول بازار شدت گرفت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫سقوط شاخص بورس به مدار ‪ 62‬هزار واحد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬ش��اخص ب��ورس تهران در‬ ‫معام�لات روز گذش��ته روند نزول��ی خود را‬ ‫ش��دت داد و با کاهش ‪ 234‬واحدی روبه رو‬ ‫ش��د‪ .‬بورس تهران که در معامالت روزهای‬ ‫گذش��ته در مدار نزولی د ر حال حرکت بود‪،‬‬ ‫دیروز به مس��یر حرکتی خود شدت داد و به‬ ‫کانال ‪62‬هزار واحدی س��قوط ک��رد‪ .‬انتظار‬ ‫س��هامداران برای نتیجه مذاکرات هسته ای‬ ‫و کمبود نقدینگی ش��دید در بازار س��رمایه‬ ‫موجب ش��ده تا بورس ته��ران گرفتار نزول‬ ‫شده و با کاهش دا دو ستد و تمایل سهامداران‬ ‫برای فروش و در نتیجه بازگشت شاخص به‬ ‫کانال ‪ 62‬هزار و ‪ 952‬واحد همراه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امار معامالت‬ ‫در بازار روز گذش��ته بورس تهران بیش��تر‬ ‫ش��رکت ها قرمزرنگ ش��دند و شرکت هایی‬ ‫همچ��ون بانک مل��ت‪ ،‬تجارت‪ ،‬مپن��ا‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬پتروش��یمی مبین‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫و ای��ران خودرو بیش��ترین تاثی��ر را در افت‬ ‫ش��اخص ب��ورس گذاش��تند و ان را ‪234‬‬ ‫واحد کاهش دادند؛ در مقابل کش��تیرانی و‬ ‫پتروشیمی خارک مانع از افت بیشتر شاخص‬ ‫ش��دند‪ .‬در بازار روز گذش��ته ش��رکت های‬ ‫بورسی تقاضای ضعیفی برای خرید داشتند‬ ‫به ط��وری که گروه صنعتی بارز‪ ،‬داروپخش و‬ ‫فوالد خراس��ان تقاضای ناچی��زی را به خود‬ ‫اختص��اص دادن��د‪ ،‬در مقابل ش��رکت های‬ ‫نفت پ��ارس‪ ،‬س��رمایه گذاری صنعت نفت و‬ ‫پتروشیمی فناوران بیشترین تقاضای فروش‬ ‫را از ان خود کردند‪ .‬گفتنی است در این روز‬ ‫در مجموع ‪ 740‬میلیون سهم به ارزش ‪139‬‬ ‫میلیارد تومان دا دو س��تد ش��د و ارزش بازار‬ ‫س��رمایه تا س��طح ‪ 277‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اف��ت کرد‪ .‬در بازار روز گذش��ته ‪ 98/8‬درصد‬ ‫سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری دانایان‬ ‫پ��ارس به قیمت هر س��هم ‪200‬تومان روی‬ ‫میز فروش فرابورس قرار گرفت که با رش��د‬ ‫‪ 4‬تومانی قیمت از س��وی ش��رکت کارگزار‬ ‫صنع��ت و معدن برای یک ش��رکت حقوقی‬ ‫دیگ��ر خری��داری ش��د‪ .‬در نمادهای بزرگ‬ ‫بانکی از جمله بانک صادرات نیز روز گذشته‬ ‫بیشتر حقوقی ها فروشنده سهام بودند‪ .‬دیروز‬ ‫در گروه س��یمانی ها نیز س��یمان خاش تنها‬ ‫نم��اد معامالتی مثبت این گ��روه بود که در‬ ‫حج��م مح��دودی از معامالت س��هام میان‬ ‫تعداد اندکی حقیقی رشد ‪5‬درصدی قیمت‬ ‫را تجربه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناس‬ ‫وضعیت کل��ی معامالت همچن��ان با بیم‬ ‫و امی��د نس��بت ب��ه این��ده پیش م��ی رود‪،‬‬ ‫هرچند به نظر می رس��د روند بازار به گونه ای‬ ‫ش��کل گرفت��ه ک��ه در ص��ورت اطمینان از‬ ‫کوچک ترین تحرک تاثیرگ��ذار بر اقتصاد و‬ ‫حوزه بین المللی‪ ،‬به سرعت افت های پیشین‬ ‫جبران می شود‪ .‬در همین زمینه یک مشاور‬ ‫سرمایه گذاری کاهش روزانه حجم معامالت‬ ‫را عجیب تری��ن و متفاوت ترین اتفاق س��ال‬ ‫بورس دانس��ت و با اعالم دالیل نبود واکنش‬ ‫مثبت بازار به انتظارات شکل گرفته در اینده‪،‬‬ ‫خواستار توجه بیشتر دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به مقوله بازار س��رمایه شد‪ .‬مهدی‬ ‫دانایی به شرایط منفی بازار و ادامه دار شدن‬ ‫ان اشاره کرد و گفت‪ :‬درباره این روند حرف‬ ‫و حدیث فراوان است و تحلیل های مختلفی‬ ‫نیز ارائه می شود‪ .‬به طوری که عنوان می شود‬ ‫ب��ورس دیگر تحلیل نمی شناس��د و به هیچ‬ ‫خبر خوبی هم واکنش نش��ان نمی دهد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه از نظر کاه��ش روزانه حجم‬ ‫معامالت ش��اهد عجیب ترین و متفاوت ترین‬ ‫س��ال بورس هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬روزها ست که‬ ‫ش��اهد افت بازار و کم شدن حجم معامالت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل رکود‬ ‫دانایی‪ ،‬دالیل رکود بورس در شرایط فعلی‬ ‫را تش��ریح ک��رد و گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت‬ ‫که اقتصاد کش��ور در وضعیت رکود س��خت‬ ‫به س��ر می برد و نه رف��ع تحریمی رخ داده و‬ ‫نه در اقتصاد ش��کوفایی دیده شده است که‬ ‫بخواهیم منتظر معجزه باش��یم‪ ،‬اما مباحث‬ ‫روانی مربوط به تواف��ق و ارزندگی و جذاب‬ ‫بودن قیمت ها و‪ ...‬از دالیلی اس��ت که انتظار‬ ‫رش��د را برای اهالی تاالر شیش��ه ای به وجود‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬وی در بی��ان دالی��ل واکنش‬ ‫مثبت نداشتن بازار به انتظارات شکل گرفته‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اینکه چرا بازار ب��ه این اتفاقات‬ ‫روی خوش نش��ان نمی ده��د دالیل زیادی‬ ‫را می توان برای ان برش��مرد‪ .‬شاید به دلیل‬ ‫اوج گیری دوباره مس��ئله هس��ته ای ایران و‬ ‫احتمال تشدید تحریم ها‪ ،‬بیم ان می رود که‬ ‫در صورت عملی شدن تحریم ها این بار عالوه‬ ‫بر تخریب جو بازار به صورت عملی نیز موجب‬ ‫اخت�لال در فعالیت ه��ا و س��وداوری برخی‬ ‫شرکت ها شود که در مجموع افزایش ریسک‬ ‫را موجب خواهد شد‪ .‬این فعال بازار سرمایه‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه بازار ای��ن روزها همچنان‬ ‫به دلیل ابهامات سیاسی و اقتصادی کم رمق‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار کمبود نقدینگی‪ ،‬حجم‬ ‫معامالت نیز به ص��ورت روزانه رو به کاهش‬ ‫اس��ت و حتی ب��ازار به تعدیل ه��ای مثبت‬ ‫برخی از ش��رکت ها بی توجه است‪ .‬دانایی به‬ ‫ضدو نقیض ب��ودن این موضوعات که بازار به‬ ‫بی عملی و بی واکنش��ی روی اورده پرداخت‬ ‫و با اش��اره به وعده حمایت از بازار به وسیله‬ ‫بانک ها از س��وی وزیر اقتصاد‪ ،‬گفت‪ :‬نه تنها‬ ‫ش��اهد عملی شدن این اتفاق در بازار نبودیم‬ ‫بلکه براس��اس گفته وزیر اقتصاد در روزهای‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تکلیفی برای بانک ها در حمایت از‬ ‫بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی به مهم ترین انگیزه های سهامداران در‬ ‫وضعیت منفی بورس اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫وهله نخست باید اذعان کرد شناسایی سود‬ ‫از س��وی افراد حقیقی و حقوقی در اولویت‬ ‫ه��ر کاری ق��رار دارد‪ .‬به وی��ژه س��هامداران‬ ‫حقوقی که خود به نوس��ان گیران بزرگ بازار‬ ‫تبدیل شده اند‪ .‬این مشاور بورسی ادامه داد‪:‬‬ ‫افزایش فش��ارها س��ایر معامله گران را نیز به‬ ‫صحنه فروش می کشاند و باعث تشدید روند‬ ‫منفی بازار می شود‪ .‬از دیگر دالیل تداوم روند‬ ‫منفی ب��ورس می توان به نیاز ب��ه نقدینگی‬ ‫افراد و ش��رکت ها و ی��ا ترجیح بر نقد ماندن‬ ‫تا شفاف تر شدن ش��رایط اشاره کرد‪ .‬دانایی‬ ‫با بیان اینکه به نظر می رسد یک حس نبود‬ ‫اطمین��ان در موضوع مذاکرات هس��ته ای به‬ ‫وج��ود امده‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬نبای��د از این نکته‬ ‫غافل شد که بازار هنوز به توافقات خوش بین‬ ‫است و موضع گیری های انجام شده همچنان‬ ‫در زمینه رس��یدن به توافق است‪ .‬وی درباره‬ ‫تاثی��رات برگ��زاری جلس��ات دولتم��ردان‪،‬‬ ‫مجلس��یان و مس��ئوالن وزارت امور اقتصاد‬ ‫و دارایی و س��ازمان بورس ب��ر وضعیت بازار‬ ‫س��هام‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار می رود با برگزاری این‬ ‫جلس��ات ضمن دریافت نظرات متخصصان‬ ‫و فعاالن بازار به مس��ئوالن عالی رتبه اقتصاد‬ ‫و نمایندگان مجلس مرتبط با بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫زمینه بهبود بازار س��رمایه و توس��عه بیشتر‬ ‫بازار فراهم شود‪ .‬اما واقعیت این است که در‬ ‫یک سال ونیم اخیر جلساتی از این دست زیاد‬ ‫ب��وده و گویا عزم راس��خی در تیم اقتصادی‬ ‫دولت برای س رو س��امان بخشیدن به بورس‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫دانای��ی ادام��ه داد‪ :‬هر ازگاهی ب��رای ارام‬ ‫ک��ردن س��هامداران زیان دیده جلس��ه هایی‬ ‫ در س��طح های مختلف برگزار می ش��ود و از‬ ‫مردم برای س��رمایه گذاری در بورس دعوت‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما به هر حال نباید فراموش کرد‬ ‫که بورس ایینه تمام نمای اقتصاد یک کشور‬ ‫اس��ت و با مسکن های زودگذر که البته بازار‬ ‫ما دیگر نس��بت به ان هم واکنش��ی نش��ان‬ ‫نمی ده��د‪ ،‬نمی ت��وان برای ای��ن درد مزمن‬ ‫چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7051.1‬‬ ‫‪-0.022686347‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪650.2‬‬ ‫‪-0.428790199‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10162.6‬‬ ‫‪-0.342240745‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4666.5‬‬ ‫‪-1.319545772‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1311.5‬‬ ‫‪-0.372227287‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪632.7‬‬ ‫‪-0.690629415‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪16033‬‬ ‫‪-0.468696651‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5334.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪49334.4‬‬ ‫‪-4.719194869‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪177794.2‬‬ ‫‪0.208709199‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪19327.8‬‬ ‫‪-0.328494443‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26989.9‬‬ ‫‪-0.684064499‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪17813.3‬‬ ‫‪-0.576560285‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10436.5‬‬ ‫‪-1.632468402‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪291793.1‬‬ ‫‪-0.253371998‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3691.2‬‬ ‫‪-0.589803668‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2140.1‬‬ ‫‪1.561313591‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11467.5‬‬ ‫‪-2.034069163‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3188‬‬ ‫‪0.229509228‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6362.5‬‬ ‫‪-0.155357479‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪104.7‬‬ ‫‪-1.597744361‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2410.8‬‬ ‫‪-0.932812821‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4902.7‬‬ ‫‪-0.199491094‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4399.9‬‬ ‫‪0.19812352‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1869.4‬‬ ‫‪-0.780213364‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪686.1‬‬ ‫‪-0.334108077‬‬ ‫‪1631.2‬‬ ‫‪-1.306873185‬‬ ‫‪-1.034552708‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ت‪-‬لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪86107179‬‬ ‫‪884‬‬ ‫ت‪-‬توکاریل‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪28.37‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪54887481‬‬ ‫‪826‬‬ ‫ن‬ ‫شیرپاستوریزه پگاه خراسا ‬ ‫‪5212‬‬ ‫‪8.43‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫سیمانخاش‬ ‫‪24999202‬‬ ‫‪6169‬‬ ‫کارخانجات داروپخش ‬ ‫‪5588‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1463.6‬‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪21756052‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫گسترش صنایع وخدمات کشاورزی ‬ ‫‪9780‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪631.1‬‬ ‫‪-1.065997805‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1799.5‬‬ ‫‪-1.71500355‬‬ ‫ت‪-‬صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫‪21000000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫صنایع جوشکاب یزد‬ ‫‪8357‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4250.8‬‬ ‫‪2.362318492‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪14319426‬‬ ‫‪919‬‬ ‫پتروشیمی خارک ‬ ‫‪18809‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪0.036845984‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪11836853‬‬ ‫‪289‬‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪130533.2‬‬ ‫‪-1.112710413‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪750.6‬‬ ‫‪-2.38002341‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4556.7‬‬ ‫‪-0.039486673‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪597.7‬‬ ‫‪-1.839382493‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪539.6‬‬ ‫‪-1.298701299‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪189.1‬‬ ‫‪-0.890985325‬‬ ‫‪307.6‬‬ ‫‪-0.613893376‬‬ ‫‪-2.090980203‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫سیمان خاش ‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪154220101176‬‬ ‫توکافوالد(هلدینگ ‬‫ت ‬ ‫‪114‬‬ ‫‪-9.52‬‬ ‫اوراق مشارکت گلگهر ‪ 3‬ماهه ‪%20‬‬ ‫‪1056637‬‬ ‫‪93140418343‬‬ ‫ب‬ ‫ت‪-‬المپ پارس شها ‬ ‫‪3261‬‬ ‫‪-9.19‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫اجاره پارس سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1007534‬‬ ‫‪80602720000‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪289‬‬ ‫‪-8.25‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3254.3‬‬ ‫ت‪-‬لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪884‬‬ ‫‪76079825543‬‬ ‫ت‪-‬سرما افرین ‬ ‫‪882‬‬ ‫‪-7.84‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2862.6‬‬ ‫‪-0.417449384‬‬ ‫ن‬ ‫کنتورسازی ایرا ‬ ‫‪9885‬‬ ‫‪57354579120‬‬ ‫ت‪-‬کشت وصنعت پیاذر‬ ‫‪1414‬‬ ‫‪-6.48‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪71610.4‬‬ ‫‪-0.651360504‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪50670000000‬‬ ‫ت‪-‬مس شهیدباهنر‬ ‫‪204‬‬ ‫‪-6.42‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪45237.4‬‬ ‫‪-0.49163127‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪131039.2‬‬ ‫‪-0.111369185‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪826‬‬ ‫‪45338137218‬‬ ‫ت‪-‬فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪250‬‬ ‫‪-6.37‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪52070.4‬‬ ‫‪-0.221706546‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8662.6‬‬ ‫‪-0.870838912‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪121741‬‬ ‫‪0.179884532‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪26338.6‬‬ ‫‪-0.371451916‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪62952.8‬‬ ‫‪-0.37111888‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9777.8‬‬ ‫‪-0.869864958‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪698‬‬ ‫‪-0.668848726‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2584.2‬‬ ‫‪-0.262446932‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪26,400‬‬ ‫‪51633884‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪9885‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪5,802,655‬‬ ‫‪57361476970‬‬ ‫‪802‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7415‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1333‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪1511‬قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪340,220‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪499580503‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫بیمه سامان‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪9885‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪186,597‬‬ ‫‪5,802,655‬‬ ‫‪305558895‬‬ ‫‪57361476970‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪802‬‬ ‫بیمه اتکایی ایرانیان‬ ‫‪1748‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‪285,761‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪499421566‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24,063‬‬ ‫‪137159100‬‬ ‫‪17‬‬ ‫بیمه‬ ‫اسیامعدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪240,529‬‬ ‫‪24,063‬‬ ‫‪282806057‬‬ ‫‪137159100‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪30,157‬‬ ‫‪49305338‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪233,902‬‬ ‫‪1734304311‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1,098,315‬‬ ‫‪1429928415‬‬ ‫‪160‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫بیمه دی‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪629,492‬‬ ‫‪721940430‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫تعداد ‪59‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪1,225,812‬‬ ‫‪1364348629‬‬ ‫‪160‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪-4.56‬‬ ‫‪2,556,312‬‬ ‫‪4114769575‬‬ ‫‪299‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫بیمه میهن‬ ‫‪370,008‬‬ ‫‪-0.60‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪ 2168‬ابزارپزشکی‪،‬‬ ‫‪802074472‬‬ ‫‪44‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بیمه‬ ‫نگین طبس‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫‪4542‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪70,079‬‬ ‫‪30,157‬‬ ‫‪318304241‬‬ ‫‪49305338‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪1989‬‬ ‫استخراج سایر معادن ‪203,906‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪400515245‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7415‬‬ ‫پیمانکاری صنعتی ‪233,902‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪1734304311‬‬ ‫‪114‬‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫‪6877‬‬ ‫‪-4.90‬کانه های فلزی‪129,761‬‬ ‫استخراج‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1333‬‬ ‫‪892327563‬‬ ‫‪66‬‬ ‫انبارداری و ارتباطات‬ ‫حمل ونقل‪،‬‬ ‫‪1,098,315‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪1429928415‬‬ ‫‪160‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪291,537‬‬ ‫‪900286006‬‬ ‫‪64‬‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫جمهوری‬ ‫گل گهر‬ ‫کشتیرانیصنعتی‬ ‫معدنی و‬ ‫‪4655‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪2,391,721‬‬ ‫‪291,537‬‬ ‫‪11133747664‬‬ ‫‪900286006‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪64‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪3115‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪265,697‬‬ ‫‪802687735‬‬ ‫‪53‬‬ ‫چادرملووبندری سینا‬ ‫وصنعتی دریایی‬ ‫توسعه خدمات‬ ‫معدنی‬ ‫‪39160‬‬ ‫‪3115‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪111,643‬‬ ‫‪265,697‬‬ ‫‪4371915966‬‬ ‫‪802687735‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪53‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪90674000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪4460‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪373,333‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪1665116746‬‬ ‫‪90674000‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪27‬‬ ‫باما‬ ‫‪3539‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪60,650‬‬ ‫‪209832775‬‬ ‫‪22‬‬ ‫توکاریل‬ ‫باما‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪3539‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪177,318‬‬ ‫‪60,650‬‬ ‫‪362380801‬‬ ‫‪209832775‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪22‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪2885‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪19,321‬‬ ‫‪54264881‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بافق پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫معادنو نقل‬ ‫حمل‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪2885‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪99,806‬‬ ‫‪19,321‬‬ ‫‪215535974‬‬ ‫‪54264881‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪572,637‬‬ ‫‪122037795‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توسعهتوکا‬ ‫حملونقل‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪2245‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪572,637‬‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫‪395,701‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫‪-4.94‬خدمات جنبی جز‬ ‫استخراج نفت گاز و‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3885‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪-4.59‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1756‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪161616800‬‬ ‫‪122037795‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪692426265‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,543,500‬‬ ‫‪50000000‬‬ ‫‪5997186695‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1,195,291‬‬ ‫‪4,091,831‬‬ ‫‪8037141136‬‬ ‫‪11300608987‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪474,136‬‬ ‫‪1,584,471‬‬ ‫‪4831765774‬‬ ‫‪2782835093‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪380‬‬ ‫غیرتخصصی‬ ‫خرده فروشی در‬ ‫فروشگاه های ‪1,690,037‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪2256‬‬ ‫‪3812028560‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪751,127‬‬ ‫‪1,685,639‬‬ ‫‪5063649969‬‬ ‫‪3804112379‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪28.37‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪1,543,500‬‬ ‫‪5997186695‬‬ ‫‪47‬‬ ‫توکاریل‬ ‫ح‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫حفاری‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪3885‬‬ ‫‪4,091,831‬‬ ‫‪11300608987‬‬ ‫‪507‬‬ ‫سهامی عام)‬ ‫مپنا (‬ ‫گروه‬ ‫ساختمانایران‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪6749‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪-4.59‬‬ ‫‪1,584,471‬‬ ‫‪2782835093‬‬ ‫‪380‬‬ ‫شاهدکو‬ ‫توسعهتکین‬ ‫خوردگی‬ ‫کنترل‬ ‫عمران و‬ ‫‪10191‬‬ ‫‪1756‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫مهندسی‬ ‫سازی‪،‬فنی و‬ ‫انبوهخدمات‬ ‫مستغالت‬ ‫امالک و‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪2256‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪1,690,037‬‬ ‫‪3812028560‬‬ ‫‪367‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪1,685,639‬‬ ‫‪3804112379‬‬ ‫‪247‬‬ ‫ایران و خانه سازی باغمیشه‬ ‫قاسمسازی‬ ‫شهر‬ ‫‪6741‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2405‬‬ ‫‪-4.75‬‬ ‫‪1,008,593‬‬ ‫‪2425768626‬‬ ‫‪223‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2405‬‬ ‫‪-4.75‬ساخت قطعات‬ ‫خودرو و‬ ‫‪1,008,593‬‬ ‫‪2425768626‬‬ ‫‪223‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪-4.81‬‬ ‫‪1,607,575‬‬ ‫‪2004926438‬‬ ‫‪199‬‬ ‫ایران‬ ‫خودرو‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫‪2569‬‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-4.81‬‬ ‫‪5,009,907‬‬ ‫‪1,607,575‬‬ ‫‪12868840351‬‬ ‫‪2004926438‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪199‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪2,664,029‬‬ ‫‪3250594756‬‬ ‫‪168‬‬ ‫سرمایهدیزل‬ ‫سایپا‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫‪919‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪14,376,592‬‬ ‫‪2,664,029‬‬ ‫‪13212765185‬‬ ‫‪3250594756‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪168‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1838‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪903,826‬‬ ‫‪1661366566‬‬ ‫‪93‬‬ ‫خودرودیزل‬ ‫ایران‬ ‫مسکن شمال شرق‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪749‬‬ ‫‪1838‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪10,967,135‬‬ ‫‪903,826‬‬ ‫‪8216246140‬‬ ‫‪1661366566‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪93‬‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2847‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪197,762‬‬ ‫‪553140314‬‬ ‫‪40‬‬ ‫نوسازیخودرو‬ ‫پارس‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫‪777‬‬ ‫‪2847‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪9,481,753‬‬ ‫‪197,762‬‬ ‫‪7366059451‬‬ ‫‪553140314‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪161,714‬‬ ‫‪250943662‬‬ ‫‪38‬‬ ‫بهمن‬ ‫گروه‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪9,192,159‬‬ ‫‪161,714‬‬ ‫‪19084101353‬‬ ‫‪250943662‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3312‬‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫‪245,777‬‬ ‫‪813979306‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪132,523‬‬ ‫‪160748067‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪5,756,560‬‬ ‫‪132,523‬‬ ‫‪7267710735‬‬ ‫‪160748067‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ح ‪ .‬عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪732‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪68,848‬‬ ‫‪50411584‬‬ ‫‪28‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪72,576‬‬ ‫‪149073461‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3274‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪18,350‬‬ ‫‪60081400‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-4.12‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪345,423‬‬ ‫‪72,576‬‬ ‫‪2,333,445‬‬ ‫‪18,350‬‬ ‫‪691826704‬‬ ‫‪149073461‬‬ ‫‪5809983730‬‬ ‫‪60081400‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪159,100‬‬ ‫‪236692500‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪13433000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫افست‬ ‫‪3198‬‬ ‫‪302,605‬‬ ‫‪967685672‬‬ ‫‪22‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪-4.74‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪826‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪55,344,181‬‬ ‫‪45708243788‬‬ ‫‪3395‬‬ ‫‪739866‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪23,383‬‬ ‫‪17300276894‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪5,955,587‬‬ ‫‪12447647870‬‬ ‫‪614‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪882‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪8,732,571‬‬ ‫‪7643754925‬‬ ‫‪556‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪5,612,525‬‬ ‫‪5998315830‬‬ ‫‪554‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫بانک دی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫‪738902‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪3,989‬‬ ‫‪2947479440‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪1692‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪4,169,882‬‬ ‫‪7056078478‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪739344‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪4,350‬‬ ‫‪3216146975‬‬ ‫‪372‬‬ ‫سایپا‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫زامیادپ‬ ‫ا‪.‬س‪.‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫گذاری رنا‬ ‫سرمایه‬ ‫وتوسعه(فارس‬ ‫عمران‬ ‫ح‪.‬‬ ‫مشهد‬ ‫عمرانسازی‬ ‫رینگ‬ ‫فارس‬ ‫وتوسعه‬ ‫خودرو‬ ‫گذاریایران‬ ‫شمالغرب‬ ‫مسکن‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫گسترشسرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫نصیرماشین‬ ‫مهندسی‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫ریختهگری تراکتورسازی ایران‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫افست‬ ‫الکتریک خودرو شرق‬ ‫مهندسی صنعتی روان فن اور‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫بانک ملت‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫بانک تجارت‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫بانک دی‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫خودرو فروردین‪94‬‬ ‫ایرانمسکن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫محورسازان‬ ‫‪1263‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪1009‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪2490‬‬ ‫‪3274‬‬ ‫‪3775‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪1508‬‬ ‫‪3198‬‬ ‫‪1468‬‬ ‫‪8061‬‬ ‫‪826‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪739866‬‬ ‫‪3668‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪1958‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪5678‬‬ ‫‪738902‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪1692‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪739344‬‬ ‫‪2302‬‬ ‫‪295,914‬‬ ‫‪159,100‬‬ ‫‪876,110‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪520,829‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪322,795‬‬ ‫‪-4.38‬‬ ‫‪302,605‬‬ ‫‪-4.74‬‬ ‫‪407,229‬‬ ‫‪-4.49‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪88,010‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪55,344,181‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪267,058‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪23,383‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪74,653‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪5,955,587‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪267,770‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪8,732,571‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪215,241‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪5,612,525‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪41,804‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪3,989‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪134,317‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪4,169,882‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪97,974‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪4,350‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪42,977‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪5,489,701‬‬ ‫‪8226637614‬‬ ‫‪251‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪737921‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪2,269‬‬ ‫‪1674342043‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪718987‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪1033903872‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1733‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪3,311,633‬‬ ‫‪5729766091‬‬ ‫‪150‬‬ ‫تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫امتیازپویش‬ ‫سازه‬ ‫‪737846‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪1,389‬‬ ‫‪1024868333‬‬ ‫‪149‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫‪2707‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪704,844‬‬ ‫‪1853548603‬‬ ‫‪148‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫صنعتی ملی (هلدینگ‬ ‫گروه‬ ‫‪1,389‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪737846‬‬ ‫پاپوش‬ ‫چرم و ساخت انواع‬ ‫دباغی‪ ،‬پرداخت‬ ‫‪735328‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪713268327‬‬ ‫‪129‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫فعالیتهای وابسته به ان‬ ‫‪970‬‬ ‫‪ 735328‬رایانه و ‪0.02‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪-4.44‬‬ ‫‪725,624‬‬ ‫‪937829395‬‬ ‫‪127‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫‪735585‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪682623227‬‬ ‫‪123‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫‪734978‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪709254005‬‬ ‫‪98‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫بانک انصار‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫‪1702‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪503,450‬‬ ‫‪852778794‬‬ ‫‪96‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪730669‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪394561086‬‬ ‫‪86‬‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪727565‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫‪757395354‬‬ ‫‪86‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪737262‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪359783704‬‬ ‫‪80‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪732799‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪304844251‬‬ ‫‪77‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪727321‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪325839714‬‬ ‫‪75‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫‪730427‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪602602453‬‬ ‫‪70‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪735869‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪387066982‬‬ ‫‪61‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪730857‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪275533215‬‬ ‫‪57‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪721112‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪363440378‬‬ ‫‪54‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫گریایران‬ ‫صنایعریخته‬ ‫سرمایهایران‬ ‫بانکپردازی‬ ‫داده‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪261,225‬‬ ‫‪582472850‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪4036‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪68,052‬‬ ‫‪274669474‬‬ ‫‪31‬‬ ‫خدماتانفورماتیک‬ ‫‪12029‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪16,260‬‬ ‫‪197526203‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ح ‪ .‬ایرانارقام‬ ‫‪1023‬‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪99,369‬‬ ‫‪101688899‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کارت اعتباری ایران کیش‬ ‫‪2724‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪112,593‬‬ ‫‪306703332‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان‬ ‫‪3048‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪30,334‬‬ ‫‪88696294‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کشاورزی ودامپروی مگسال‬ ‫‪25449‬‬ ‫‪3,463‬‬ ‫‪88037530‬‬ ‫‪11‬‬ ‫پارس الکتریک‬ ‫صنایع اذراب‬ ‫‪2468‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪5,018,608‬‬ ‫‪12384699065‬‬ ‫‪759‬‬ ‫ح ‪ .‬ماشین سازی اراک‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2,141,470‬‬ ‫‪2995657180‬‬ ‫‪124‬‬ ‫ماشین سازی اراک‬ ‫‪2837‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪204,332‬‬ ‫‪577337398‬‬ ‫‪73‬‬ ‫صنعتی اما‬ ‫‪3690‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪104,181‬‬ ‫‪393387456‬‬ ‫‪27‬‬ ‫جامدارو‬ ‫‪11540‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪2,885‬‬ ‫‪32023500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فراورده های نسوزایران‬ ‫‪9309‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪451,778‬‬ ‫‪4205496401‬‬ ‫‪195‬‬ ‫فراوردههای نسوز پارس‬ ‫‪3193‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪828,384‬‬ ‫‪2644830640‬‬ ‫‪172‬‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪-4.86‬‬ ‫‪564,478‬‬ ‫‪939469285‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪3710‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪183,330‬‬ ‫‪680197038‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3701‬‬ ‫‪-2.40‬‬ ‫‪146,194‬‬ ‫‪541108650‬‬ ‫‪55‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪717997‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪421464355‬‬ ‫‪48‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪732419‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪181639815‬‬ ‫‪45‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪732952‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪256533167‬‬ ‫‪45‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪731497‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪194578104‬‬ ‫‪44‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪727479‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪293901424‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪150,390‬‬ ‫‪309270910‬‬ ‫‪26‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫‪2653‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪378,045‬‬ ‫‪970324820‬‬ ‫‪19‬‬ ‫فراوردههاینسوزاذر‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪26,400‬‬ ‫‪51633884‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1610‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫بیمه دی‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪629,492‬‬ ‫‪721940430‬‬ ‫‪117‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪340,220‬‬ ‫‪499580503‬‬ ‫‪59‬‬ ‫بیمه میهن‬ ‫‪2168‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪370,008‬‬ ‫‪802074472‬‬ ‫‪44‬‬ ‫بیمه سامان‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪186,597‬‬ ‫‪305558895‬‬ ‫‪34‬‬ ‫بیمه اتکایی ایرانیان‬ ‫‪1748‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪285,761‬‬ ‫‪499421566‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7464‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪677,274‬‬ ‫‪5055436359‬‬ ‫‪228‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی‬ ‫‪734141‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪55,275‬‬ ‫‪236401377‬‬ ‫‪40‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫‪731428‬‬ ‫‪-4.56‬‬ ‫‪713268327‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1,225,812‬‬ ‫‪1853548603‬‬ ‫‪67154799‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1024868333‬‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2,556,312‬‬ ‫‪5729766091‬‬ ‫‪2279454756‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪4277‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪4114769575‬‬ ‫‪1674342043‬‬ ‫‪20195663‬‬ ‫‪1033903872‬‬ ‫‪1188960‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3216146975‬‬ ‫‪96305368‬‬ ‫‪8226637614‬‬ ‫‪220877260‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪1364348629‬‬ ‫‪709471831‬‬ ‫‪45708243788‬‬ ‫‪384309038‬‬ ‫‪17300276894‬‬ ‫‪275730369‬‬ ‫‪12447647870‬‬ ‫‪517428300‬‬ ‫‪7643754925‬‬ ‫‪339531357‬‬ ‫‪5998315830‬‬ ‫‪235918143‬‬ ‫‪2947479440‬‬ ‫‪350639976‬‬ ‫‪7056078478‬‬ ‫‪125409052‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪3395‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪-4.44‬‬ ‫‪222444598‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1456‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪704,844‬‬ ‫‪15,600‬‬ ‫‪486647904‬‬ ‫‪967685672‬‬ ‫‪597661770‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪914,153‬‬ ‫‪725,624‬‬ ‫‪283793891‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪2707‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪3,311,633‬‬ ‫‪526,532‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1117055041‬‬ ‫‪236692500‬‬ ‫‪809035952‬‬ ‫‪13433000‬‬ ‫‪1096936798‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1330807475‬‬ ‫‪937829395‬‬ ‫‪50‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫‪1733‬‬ ‫‪4329‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪5,489,701‬‬ ‫‪40,200‬‬ ‫‪2,269‬‬ ‫‪12,467‬‬ ‫‪3796211697‬‬ ‫‪50411584‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪52‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪5569‬‬ ‫‪737921‬‬ ‫‪1689‬‬ ‫‪718987‬‬ ‫‪20856‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪3,764,050‬‬ ‫‪68,848‬‬ ‫‪213‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫گردشگری‬ ‫بانک‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪3312‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫‪4,636,028‬‬ ‫‪245,777‬‬ ‫‪5608025449‬‬ ‫‪813979306‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪33‬‬ ‫سایر محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫صنایعخاکچینیایران‬ ‫‪7147‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪91,726‬‬ ‫‪655607990‬‬ ‫‪50‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫‪5305‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪78,733‬‬ ‫‪417294624‬‬ ‫‪46‬‬ ‫بازرگانی و تولیدی مرجان کار‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪-4.13‬‬ ‫‪88,697‬‬ ‫‪414040685‬‬ ‫‪39‬‬ ‫شیشه همدان‬ ‫‪5464‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪51,138‬‬ ‫‪275643216‬‬ ‫‪33‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪33,536‬‬ ‫‪100140600‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫رایان سایپا‬ ‫ح ‪ .‬لیزینگ‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫شمال شرق شاهرود‬ ‫لیزینگو معدنی‬ ‫صنعتی‬ ‫خودروغدیر‬ ‫صنعتطبس‬ ‫لیزینگ نگین‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫ومعدن‬ ‫ح‪.‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫لیزینگماسه‬ ‫تامین‬ ‫ومعدن‬ ‫صنعت‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫ایرانوفلزات‬ ‫لیزینگمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪9885‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪5,802,655‬‬ ‫‪86,107,179‬‬ ‫‪57361476970‬‬ ‫‪76079825543‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪14619385799‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪2261‬‬ ‫مالیگیری‬ ‫اندازه‬ ‫اپتیکی و‬ ‫ابزارپزشکی‪،‬‬ ‫گریهای‬ ‫واسطه‬ ‫سایر‬ ‫استخراج ذغال سنگ‪7,230,477‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪-4.90‬‬ ‫‪24,063‬‬ ‫‪840,650‬‬ ‫‪30,157‬‬ ‫‪1,230,544‬‬ ‫استخراج سایر معادن‪793,545‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪7415‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪233,902‬‬ ‫‪368,186‬‬ ‫‪1424‬‬ ‫‪-3.65‬کانه های فلزی‬ ‫استخراج‬ ‫‪670,359‬‬ ‫‪137159100‬‬ ‫‪1765443458‬‬ ‫‪49305338‬‬ ‫‪429341503‬‬ ‫‪1794327630‬‬ ‫‪1734304311‬‬ ‫‪479534951‬‬ ‫‪954438880‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪37‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪1333‬‬ ‫‪2036‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪1,098,315‬‬ ‫‪249,382‬‬ ‫‪1429928415‬‬ ‫‪507701232‬‬ ‫معدنی‬ ‫چادرملوبیمه‬ ‫وصنعتی صنعت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪3115‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪265,697‬‬ ‫‪11,664,700‬‬ ‫‪802687735‬‬ ‫‪11667729436‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪3539‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪209832775‬‬ ‫‪3740675160‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫باما‬ ‫سرمایهگذاری سایپا‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪289‬‬ ‫سرمایه گذاریها ‪291,537‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-8.25‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪12,069,853‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪19,321‬‬ ‫‪4,660,184‬‬ ‫‪54264881‬‬ ‫‪5591215949‬‬ ‫‪60,650‬‬ ‫‪3,665,606‬‬ ‫سرمایهبافق‬ ‫معادن‬ ‫گذاری خوارزمی‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاریاتیه دماوند‬ ‫اکتشاف‬ ‫‪ 0.00‬خدمات جنبی جز‬ ‫استخراج نفت گاز و‬ ‫‪5,754,728‬‬ ‫‪352‬‬ ‫گسترششمال‬ ‫حفاری‬ ‫سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫‪572,637‬‬ ‫‪4,595,726‬‬ ‫‪3885‬‬ ‫‪1021‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪-4.31‬‬ ‫‪1,543,500‬‬ ‫‪694,847‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪-4.59‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪4,091,831‬‬ ‫‪1,496,234‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪1,690,037‬‬ ‫‪296,429‬‬ ‫‪-4.75‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪1,008,593‬‬ ‫‪187,805‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪2,664,029‬‬ ‫‪352,161‬‬ ‫‪2847‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪197,762‬‬ ‫‪402,416‬‬ ‫زاینده‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫سرمایه‬ ‫رود بانک‬ ‫کارکنان‬ ‫بازنشستگی‬ ‫صندوق‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪3312‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فارس‬ ‫وتوسعه‬ ‫عمران‬ ‫ح‪.‬‬ ‫بوعلی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪732‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫سرمایهگذاری سپه‬ ‫ایران‬ ‫ساختمان‬ ‫دماوند‬ ‫سرمایه گذاری اتیه‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪-0.52‬امالک و مستغالت‬ ‫انبوه سازی‪،‬‬ ‫‪894,691‬‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران‬ ‫گذاری اعتالء البرز‬ ‫شرکت وسرمایه‬ ‫‪1756‬‬ ‫‪1487‬‬ ‫باغمیشه‬ ‫سازی‬ ‫گذاریخانه‬ ‫سازی و‬ ‫شهر‬ ‫ومعدن‬ ‫صنعت‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪1026‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫ساختمان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫توسعهتوسعه‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪-4.81‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ملیایران‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪1838‬‬ ‫‪619‬‬ ‫مسکنملی‬ ‫سرمایهگذاریتوسعه‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪1714‬‬ ‫تهران‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫توسعهملی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫ابادگران ایران‬ ‫ورفاهی‬ ‫پردیس‬ ‫توریستیگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫سرمایه‬ ‫بهشهرایران‬ ‫صنایع‬ ‫گروه‬ ‫تهران‬ ‫وساختمان‬ ‫ملیایران‬ ‫نوسازیگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2256‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪2405‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪1475‬‬ ‫‪900286006‬‬ ‫‪90674000‬‬ ‫‪3484072147‬‬ ‫‪2885‬‬ ‫‪1202‬‬ ‫وفلزات‬ ‫معادن‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫ملت‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,584,471‬‬ ‫‪579,009‬‬ ‫‪122037795‬‬ ‫‪2753047611‬‬ ‫‪2026996748‬‬ ‫‪5997186695‬‬ ‫‪709254203‬‬ ‫‪1352022000‬‬ ‫‪11300608987‬‬ ‫‪2248075270‬‬ ‫‪1,607,575‬‬ ‫‪188,876‬‬ ‫‪2004926438‬‬ ‫‪183817050‬‬ ‫‪903,826‬‬ ‫‪344,878‬‬ ‫‪1661366566‬‬ ‫‪213394979‬‬ ‫‪161,714‬‬ ‫‪91,620‬‬ ‫‪3250594756‬‬ ‫‪516341260‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪553140314‬‬ ‫‪686508144‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪250943662‬‬ ‫‪157095694‬‬ ‫شمالغرب‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫شرکت‬ ‫وخوزستان‬ ‫سرمایه فارس‬ ‫تدبیرگران‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪3274‬‬ ‫‪1742‬‬ ‫گذاریتوسعه‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫اذربایجانسیمان‬ ‫توسعه صنایع‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪702,368‬‬ ‫‪3198‬‬ ‫‪3145‬‬ ‫‪-4.74‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪302,605‬‬ ‫‪124,606‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫سیمان شرق‬ ‫افست‬ ‫سیمان خوزستان‬ ‫سیمان داراب‬ ‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانک‬ ‫سبزوار‬ ‫سیمان الر‬ ‫خوزستاناردیبهشت‪94‬‬ ‫تسهیالت مسکن‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان فارس و‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪1448‬‬ ‫‪826‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪132,523‬‬ ‫‪38,716‬‬ ‫‪72,576‬‬ ‫‪16,532‬‬ ‫سیمان‪ ،‬اهک و گچ ‪159,100‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪149073461‬‬ ‫‪23640760‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪49305338‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪1950‬‬ ‫استخراج سایر معادن‪21,791,052‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪42501153502‬‬ ‫جنوب‬ ‫هرمزگان‬ ‫فوالد‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫‪1485‬‬ ‫‪7415‬‬ ‫‪4,795,222‬‬ ‫‪233,902‬‬ ‫‪7120435448‬‬ ‫‪1734304311‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪114‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪2,754,186‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪5212215302‬‬ ‫‪481‬‬ ‫اصفهان‬ ‫توسعهمبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1333‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪2,595,951‬‬ ‫‪1,098,315‬‬ ‫‪5119020807‬‬ ‫‪1429928415‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪160‬‬ ‫شهیدباهنر‬ ‫ح‪.‬‬ ‫گل گهر‬ ‫مسو صنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪-6.42‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪2,906,767‬‬ ‫‪291,537‬‬ ‫‪591570532‬‬ ‫‪900286006‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪64‬‬ ‫الومینیوم‬ ‫ایرانچادرملو‬ ‫وصنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫‪5376‬‬ ‫‪3115‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪1,098,789‬‬ ‫‪265,697‬‬ ‫‪5907547133‬‬ ‫‪802687735‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪53‬‬ ‫الومرادمنگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪-4.93‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪831,796‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪2227447370‬‬ ‫‪90674000‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪27‬‬ ‫کالسیمین‬ ‫باما‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪3539‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪874,495‬‬ ‫‪60,650‬‬ ‫‪1745735821‬‬ ‫‪209832775‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪22‬‬ ‫خوزستان‬ ‫فوالد‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪4466‬‬ ‫‪2885‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪1,383,569‬‬ ‫‪19,321‬‬ ‫‪6065141577‬‬ ‫‪54264881‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪11‬‬ ‫معدن خاورمیانه‬ ‫صنایع‬ ‫وفلزات‬ ‫هلدینگمعادن‬ ‫ح‪ ..‬توسعه‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪405,720‬‬ ‫‪572,637‬‬ ‫‪809440682‬‬ ‫‪122037795‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صنعت روی زنگان‬ ‫‪327,863‬‬ ‫‪1724‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫‪-4.70‬خدمات جنبی جز‬ ‫استخراج نفت گاز و‬ ‫‪565240014‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪769855240‬‬ ‫‪5997186695‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪47‬‬ ‫شمالسازیایران‬ ‫وماشین‬ ‫لوله‬ ‫حفاری‬ ‫ح‪.‬فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪134871222‬‬ ‫‪57‬‬ ‫الیاژی یزد‬ ‫سرمایهفوالد‬ ‫صنایع‬ ‫ساختمانایران‬ ‫گذاری‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪-4.59‬‬ ‫‪142,531‬‬ ‫‪4,091,831‬‬ ‫‪351683839‬‬ ‫‪11300608987‬‬ ‫توکافوالد(هلدینگ‬ ‫سرمایهوگذاری‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪1756‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪456,351‬‬ ‫‪1,584,471‬‬ ‫‪524180636‬‬ ‫‪2782835093‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪380‬‬ ‫وروی ایران‬ ‫سرب‬ ‫ملی‬ ‫مسکن تهران‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪2256‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪259,548‬‬ ‫‪1,690,037‬‬ ‫‪274409605‬‬ ‫‪3812028560‬‬ ‫شهیدباهنر‬ ‫مس‬ ‫خانه سازی باغمیشه‬ ‫شهر سازی و‬ ‫‪1223‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪346,490‬‬ ‫‪1,685,639‬‬ ‫‪420504609‬‬ ‫‪3804112379‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪247‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫ورفاهیمعدنی‬ ‫توریستی صنایع‬ ‫هلدینگ‬ ‫ابادگران ایران‬ ‫‪3031‬‬ ‫‪2405‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-4.75‬‬ ‫‪569,247‬‬ ‫‪1,008,593‬‬ ‫‪1725265746‬‬ ‫‪2425768626‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪223‬‬ ‫اسیاساختمان‬ ‫معدنتوسعه‬ ‫زرینالمللی‬ ‫بین‬ ‫‪2769‬‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪-4.81‬‬ ‫‪85,977‬‬ ‫‪1,607,575‬‬ ‫‪238098931‬‬ ‫‪2004926438‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪199‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫توکافوالد(‬ ‫ح‪.‬‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫سرمایه‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪-9.52‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪121,780‬‬ ‫‪2,664,029‬‬ ‫‪13887920‬‬ ‫‪3250594756‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪168‬‬ ‫ایران‬ ‫فروسیلیس‬ ‫مسکن شمال شرق‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2372‬‬ ‫‪1838‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪2,359‬‬ ‫‪903,826‬‬ ‫‪5377575‬‬ ‫‪1661366566‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪93‬‬ ‫الیاژی‬ ‫فوالد‬ ‫ایرانتهران‬ ‫وساختمان‬ ‫نوسازی‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪2847‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪11,702‬‬ ‫‪197,762‬‬ ‫‪17705126‬‬ ‫‪553140314‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫نورد‬ ‫الومینیوممسکن‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪2053‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪13,714‬‬ ‫‪161,714‬‬ ‫‪26824584‬‬ ‫‪250943662‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ایران‬ ‫موادمعدنی‬ ‫زاینده رود‬ ‫مسکن‬ ‫فراوریگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2624‬‬ ‫‪3312‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪245,777‬‬ ‫‪9984000‬‬ ‫‪813979306‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪33‬‬ ‫نوردوقطعات فوالدی‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪3861‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪132,523‬‬ ‫‪1216200‬‬ ‫‪160748067‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ح ‪ .‬عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫قزوین‬ ‫کارخانجات‬ ‫قندفارس‬ ‫وتوسعه‬ ‫عمران‬ ‫‪236692500‬‬ ‫‪13433000‬‬ ‫‪968411203‬‬ ‫شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫قند‬ ‫افست‬ ‫‪1237‬‬ ‫‪3198‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪-4.74‬‬ ‫‪41,264‬‬ ‫‪302,605‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪17300276894‬‬ ‫‪286629161‬‬ ‫‪7643754925‬‬ ‫‪290070574‬‬ ‫‪2947479440‬‬ ‫‪196146722‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪19‬‬ ‫قنداصفهان‬ ‫شکرشاهرود‬ ‫بانکمرودشت‬ ‫قند‬ ‫صادرات ایران‬ ‫قندهکمتان‬ ‫تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫جهان‬ ‫قندنقش‬ ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫شهد‬ ‫بانک تجارت‬ ‫بانکلرستان‬ ‫قند‬ ‫حکمت ایرانیان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫دیکاشی تکسرام‬ ‫تولیدی‬ ‫بانک‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪5,489,701‬‬ ‫‪22,497‬‬ ‫‪8226637614‬‬ ‫‪64698576‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪718987‬‬ ‫‪3301‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪4,982‬‬ ‫‪1033903872‬‬ ‫‪15749260‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرامیک سینا‬ ‫صنایع کاشی و‬ ‫تیرماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت مسکن‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫‪737846‬‬ ‫‪4795‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪1,389‬‬ ‫‪12,943‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کاشی الوند‬ ‫تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫اردبیل‬ ‫سیمان ارتا‬ ‫‪735328‬‬ ‫‪18226‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪111‬‬ ‫تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمانغرب‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫سیمان شمال‬ ‫سیمانانصار‬ ‫بانک‬ ‫هرمزگان‬ ‫سرمایه‬ ‫بانک‬ ‫سیمانخاش‬ ‫‪1733‬‬ ‫‪1802‬‬ ‫‪2707‬‬ ‫‪10262‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-4.44‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪1674342043‬‬ ‫‪228673800‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3,311,633‬‬ ‫‪6,641‬‬ ‫‪704,844‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1853548603‬‬ ‫‪10262000‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪725,624‬‬ ‫‪24,999,202‬‬ ‫‪937829395‬‬ ‫‪1.5422E+11‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1024868333‬‬ ‫‪59201282‬‬ ‫‪713268327‬‬ ‫‪1922240‬‬ ‫‪1079500‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صنایع سیمان دشتستان‬ ‫‪15678‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪74705000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سیمان سفیدنیریز‬ ‫‪17692‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1176700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ‬ ‫‪2496‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫سیماناصفهان‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3216146975‬‬ ‫‪61533518‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5729766091‬‬ ‫‪11382674‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکتهای چند رشته ای صنعتی‬ ‫‪1,376,757‬‬ ‫‪3420377878‬‬ ‫‪220‬‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫‪5294‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪1,369,331‬‬ ‫‪7245381301‬‬ ‫‪119‬‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاری امید‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪430,766‬‬ ‫‪813745740‬‬ ‫‪76‬‬ ‫سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪251,426‬‬ ‫‪617650640‬‬ ‫‪26‬‬ ‫صندوق س‪ .‬پاداش سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫‪10404‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاری قابل معامله‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪614,391‬‬ ‫‪6392344288‬‬ ‫‪59‬‬ ‫صندوق س‪ .‬گنجینه اینده روشن‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪480,270‬‬ ‫‪4802700000‬‬ ‫‪46‬‬ ‫صندوق س‪ .‬اعتماد افرین پارسیان‬ ‫‪10522‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1,602,330‬‬ ‫‪16859124500‬‬ ‫‪37‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪8822‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪12,872‬‬ ‫‪113554548‬‬ ‫‪9‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری اساس‪-‬سهام‬ ‫‪7305‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪11622660‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صندوق شاخص‪ 30‬شرکت فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫‪10194‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪101940000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ص‪.‬س‪.‬زمین و ساختمان نسیم‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2160000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری صنوین‪-‬مختلط‬ ‫‪11724‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪3775128‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫‪3158‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخارواب گرم‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪7,150,394‬‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪68,848‬‬ ‫‪125,205‬‬ ‫‪72,576‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نیشابور‬ ‫قند‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪4,169,882‬‬ ‫‪20,100‬‬ ‫گردشگری‬ ‫بانک‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪250‬‬ ‫‪538,785‬‬ ‫‪-6.37‬امالک و مستغالت‬ ‫انبوه سازی‪،‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪7056078478‬‬ ‫‪60278710‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪2921‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪3885‬‬ ‫‪-3.18‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪665,449‬‬ ‫‪1,543,500‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2,269‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪5,612,525‬‬ ‫‪35,483‬‬ ‫‪737921‬‬ ‫‪4627‬‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪30,157‬‬ ‫‪22583153993‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت هسته ای‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫‪4851‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪7,299,178‬‬ ‫‪35411376317‬‬ ‫‪3557‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪2764‬‬ ‫‪-4.13‬‬ ‫‪4,161,196‬‬ ‫‪11501555344‬‬ ‫‪702‬‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫‪7608‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪894,833‬‬ ‫‪6807956464‬‬ ‫‪337‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪4828‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪817,975‬‬ ‫‪3909156747‬‬ ‫‪237‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪13088‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪144,158‬‬ ‫‪1884581817‬‬ ‫‪109‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪10844‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪161,650‬‬ ‫‪1766817389‬‬ ‫‪106‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪10144‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪116,577‬‬ ‫‪1185335902‬‬ ‫‪85‬‬ ‫پاالیش نفت تبریز‬ ‫‪7774‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪62,688‬‬ ‫‪466979253‬‬ ‫‪55‬‬ ‫پاالیش نفت شیراز‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪53,102‬‬ ‫‪377143294‬‬ ‫‪43‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪17507‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪11,202‬‬ ‫‪196115384‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪466979253‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫چهارمحال‬ ‫توسعهوقند‬ ‫گذاریغذایی‬ ‫فراوردههای‬ ‫اذربایجان‬ ‫سرمایه‬ ‫‪5998315830‬‬ ‫‪102723285‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫پاالیش ونفت‬ ‫بندرعباسشرق شاهرود‬ ‫معدنی شمال‬ ‫صنعتی‬ ‫‪4880‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪5,322,241‬‬ ‫‪24,063‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪5,955,587‬‬ ‫‪127,679‬‬ ‫‪739344‬‬ ‫‪27720‬‬ ‫‪25972536080‬‬ ‫‪137159100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫شیراز‬ ‫پاالیش‬ ‫نفتایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪9885‬‬ ‫‪17507‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ ‪11,202‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪76,939‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪60081400‬‬ ‫‪10321980‬‬ ‫‪12447647870‬‬ ‫‪314633922‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪196115384‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪4,350‬‬ ‫‪2,226‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪53,102‬‬ ‫‪5,802,655‬‬ ‫‪377143294‬‬ ‫‪57361476970‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪62,688‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪ 7774‬ابزارپزشکی‪،‬‬ ‫وقندپیرانشهر‬ ‫غدایی‬ ‫فراوردههای‬ ‫شمالغرب‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫‪55,344,181‬‬ ‫‪412,771‬‬ ‫‪3,989‬‬ ‫‪165,714‬‬ ‫پاالیش نفت تبریز‬ ‫‪0.09‬تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪116,577‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪1185335902‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪3217‬‬ ‫‪3274‬‬ ‫‪45708243788‬‬ ‫‪251546558‬‬ ‫تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪10144‬‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪880‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪2216‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪826‬‬ ‫‪2471‬‬ ‫‪739866‬‬ ‫‪10099‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪6051‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪3768‬‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪738902‬‬ ‫‪1091‬‬ ‫‪1692‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪36,380‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫موسسات اعتباری‬ ‫بانکها و‬ ‫بانک انصار‬ ‫الستیکی سهند‬ ‫صنایعسرمایه‬ ‫بانک‬ ‫‪160650925‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪51024876‬‬ ‫‪967685672‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪32769650‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪5,955,587‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪5,612,525‬‬ ‫‪2986554‬‬ ‫‪5998315830‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪-4.04‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪4907‬‬ ‫‪718987‬‬ ‫‪1838‬‬ ‫‪737846‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪2624‬‬ ‫‪735328‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪23,383‬‬ ‫‪3,332‬‬ ‫‪8,732,571‬‬ ‫‪3,989‬‬ ‫‪2,174,019‬‬ ‫‪4,169,882‬‬ ‫‪708,439‬‬ ‫‪4,350‬‬ ‫‪251,396‬‬ ‫‪5,489,701‬‬ ‫‪12,739‬‬ ‫‪2,269‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪18,924‬‬ ‫‪3,311,633‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,389‬‬ ‫الستیک و پالستیک ‪704,844‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪268,329‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪2103250‬‬ ‫‪17300276894‬‬ ‫‪19192320‬‬ ‫‪7643754925‬‬ ‫‪2947479440‬‬ ‫‪2370842429‬‬ ‫‪7056078478‬‬ ‫‪1919559846‬‬ ‫‪3216146975‬‬ ‫‪519372322‬‬ ‫‪8226637614‬‬ ‫‪92125988‬‬ ‫‪1674342043‬‬ ‫‪14649373‬‬ ‫‪1033903872‬‬ ‫‪45815004‬‬ ‫‪5729766091‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪5244000‬‬ ‫‪1024868333‬‬ ‫‪1853548603‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪704006340‬‬ ‫‪713268327‬‬ ‫‪13491‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪-4.44‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫ایرانیاساتایرورابر‬ ‫‪4179‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,080‬‬ ‫‪4414279‬‬ ‫درخشان تهران‬ ‫‪3603‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,108‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪64,617‬‬ ‫‪725,624‬‬ ‫کویر تایر‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3915984‬‬ ‫‪12447647870‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪4489‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪127075755‬‬ ‫‪236692500‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪614‬‬ ‫کاشی پارس‬ ‫تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫ایران تایر‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫‪98517992‬‬ ‫‪13433000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪7492‬‬ ‫‪737921‬‬ ‫‪2707‬‬ ‫‪363424875‬‬ ‫‪60081400‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5,577‬‬ ‫‪55,344,181‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫کاشی سعدی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫‪51‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11173785‬‬ ‫‪45708243788‬‬ ‫تسهیالتبهسرام‬ ‫تولیدیگرانیت‬ ‫مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪1733‬‬ ‫‪50411584‬‬ ‫‪174448963‬‬ ‫‪149073461‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3395‬‬ ‫‪2710‬‬ ‫‪739344‬‬ ‫چینی ایران‬ ‫گردشگری‬ ‫بانک‬ ‫‪148,809‬‬ ‫‪159,100‬‬ ‫‪ 0.32‬چاپ و تکثیر ‪72,011‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪-4.81‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تعداد ‪85‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪3395‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪738902‬‬ ‫‪1231‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪109‬‬ ‫‪1884581817‬‬ ‫‪144,158‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪13088‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1766817389‬‬ ‫‪161,650‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪10844‬‬ ‫‪111,969‬‬ ‫‪18,350‬‬ ‫موسسات اعتباری‬ ‫بانکها و‬ ‫‪184,583‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫سیماندی‬ ‫بانک‬ ‫هگمتان‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪261934020‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪4583‬‬ ‫‪1692‬‬ ‫‪3048‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫سیمانتجارت‬ ‫بانک‬ ‫کارون‬ ‫‪33‬‬ ‫‪14‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪-2.34‬چاپ و تکثیر ‪559,709‬‬ ‫‪8,732,571‬‬ ‫‪64,017‬‬ ‫کرمان ایرانیان‬ ‫سیمانحکمت‬ ‫بانک‬ ‫‪38‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪560920422‬‬ ‫‪739866‬‬ ‫‪1796‬‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪3027‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪967685672‬‬ ‫‪382463875‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫سیمانملت‬ ‫بانک‬ ‫تهران‬ ‫‪160748067‬‬ ‫‪41513909‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪23,383‬‬ ‫‪165,810‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2425768626‬‬ ‫‪140567862‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪18,350‬‬ ‫‪5,926‬‬ ‫فارس‬ ‫عمران‬ ‫وتوسعهبهمن‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪47‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪1,685,639‬‬ ‫‪301,687‬‬ ‫‪3812028560‬‬ ‫‪147338108‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪3804112379‬‬ ‫‪306382905‬‬ ‫‪68,848‬‬ ‫‪14,597‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪50411584‬‬ ‫‪24196464‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪1123‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪2782835093‬‬ ‫‪860743326‬‬ ‫‪245,777‬‬ ‫‪45,452‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪813979306‬‬ ‫‪48129826‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سرمایهگذارینیرو‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪4828‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪817,975‬‬ ‫‪3909156747‬‬ ‫‪237‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪160‬‬ ‫‪30‬‬ ‫معادن‬ ‫منگنزایران خوارزمی‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫ح‪.‬‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫‪7608‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪894,833‬‬ ‫‪6807956464‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪2764‬‬ ‫‪-4.13‬‬ ‫‪4,161,196‬‬ ‫‪11501555344‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪287168100‬‬ ‫‪937829395‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪54495132‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات‬ ‫کمباین سازی ایران‬ ‫‪831‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪9,607,772‬‬ ‫‪7984842684‬‬ ‫‪844‬‬ ‫تراکتورسازیایران‬ ‫‪4801‬‬ ‫‪-2.68‬‬ ‫‪469,601‬‬ ‫‪2254544800‬‬ ‫‪79‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس توشه‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪315,995‬‬ ‫‪716213741‬‬ ‫‪78‬‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزی‬ ‫‪9780‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪71,378‬‬ ‫‪698061218‬‬ ‫‪49‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫‪35011‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪29,358‬‬ ‫‪1027848985‬‬ ‫‪37‬‬ ‫تکنوتار‬ ‫‪1498‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪155,637‬‬ ‫‪227471633‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ابسال‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪-2.70‬‬ ‫‪110,011‬‬ ‫‪264086370‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سرما افرین‬ ‫‪2061‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪45,842‬‬ ‫‪91507429‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پمپ سازی ایران‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪36,925‬‬ ‫‪97600775‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ماشینسازینیرومحرکه‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3,596‬‬ ‫‪5885940‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ح ‪ .‬سرما افرین‬ ‫‪882‬‬ ‫‪-7.84‬‬ ‫‪17,833‬‬ ‫‪15720873‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صنایعجوشکابیزد‬ ‫‪8357‬‬ ‫ماشین االت و دستگاههای برقی‬ ‫‪5974794879‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪714,906‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫‪8018‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪631,122‬‬ ‫‪5060294224‬‬ ‫‪166‬‬ ‫ح ‪ .‬المپ پارس شهاب‬ ‫‪3261‬‬ ‫‪-9.19‬‬ ‫‪212,987‬‬ ‫‪694472925‬‬ ‫‪83‬‬ ‫کارخانجات تولیدی شهید قندی‬ ‫‪1243‬‬ ‫‪-4.02‬‬ ‫‪419,499‬‬ ‫‪521303995‬‬ ‫‪61‬‬ ‫المپ پارس شهاب‬ ‫‪6005‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪114,539‬‬ ‫‪687854951‬‬ ‫‪23‬‬ ‫موتوژن‬ ‫‪5994‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪4002500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پارسسویچ‬ ‫‪3887‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪5,295‬‬ ‫‪19596795‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فیبر ایران‬ ‫‪3107‬‬ ‫محصوالت چوبی‬ ‫‪26,068‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪79162151‬‬ ‫‪15‬‬ ‫محصوالت شیمیایی‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪-4.12‬‬ ‫‪6,389,195‬‬ ‫‪9228791560‬‬ ‫‪751‬‬ ‫پلیاکریل‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪-4.30‬‬ ‫‪3,561,666‬‬ ‫‪6657221321‬‬ ‫‪515‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪3181‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪2,076,038‬‬ ‫‪6607943326‬‬ ‫‪439‬‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمی تامین‬ ‫‪2264‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1,640,506‬‬ ‫‪3693906162‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه بورس کاال برگزار شد‬ ‫نامه نگاری برای فروش اموال مازاد بانک ها‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬با برگزاری مجمع عمومی عادی‬ ‫س��االنه بورس کاالی ایران ‪ ،‬سهامداران بورس‬ ‫کاال ب��ه اتفاق ارا عملکرد ان را مورد تایید قرار‬ ‫‪ ،‬از مجمع عمومی‬ ‫دادن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫عادی س��االنه بورس کاال ‪ ،‬در این نشست پس‬ ‫از ارائ��ه گزارش هیات مدیره برای س��ال مالی‬ ‫منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪ 93‬و تشریح اهم اقدامات‬ ‫و عملیات توس��عه ای بورس از س��وی حسین‬ ‫پناهیان مدیرعامل بورس کاالی ایران‪ ،‬گزارش‬ ‫صورت های مالی ش��رکت به وس��یله حسابرس‬ ‫مس��تقل و بازرس قانون��ی‪ ،‬ارائه و اعالم ش��د‬ ‫که وضعیت مالی ش��رکت بورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫در تاری��خ ‪ 29‬اس��فند ‪ 93‬و عملک��رد مالی و‬ ‫جریان های نقدی ان برای س��ال مالی منتهی‬ ‫به تاریخ یادش��ده ‪ ،‬از تمام جنبه های با اهمیت‪ ،‬‬ ‫طبق اس��تانداردهای حسابداری مطلوب است‪.‬‬ ‫در پایان نیز مجمع عمومی عادی ساالنه بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬با تقس��یم ‪ 250‬ریال سود به ازای‬ ‫هر س��هم موافقت کرد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بورس کاالی ایران‪ ،‬ش��روع نهمین‬ ‫س��ال فعالیت ش��رکت ب��ورس کاالی ایران را‬ ‫به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران‪،‬‬ ‫نویدبخش تاثیرگذاری هرچه بیشتر کارکردهای‬ ‫این ش��رکت در رش��د و توس��عه اقتصاد ایران‬ ‫دانس��ت‪ .‬پناهیان با اش��اره به اقدامات بورس‬ ‫کاالی ایران در س��ال گذشته گفت‪ :‬بورس کاال‬ ‫در سالی که گذشت با توسعه بازارها و ابزارهای‬ ‫جدید معامالتی نس��بت به راه اندازی معامالت‬ ‫قراردادهای س��لف موازی استاندارد‪ ،‬ر اه اندازی‬ ‫معامالت برخ��ط قراردادهای اتی‪ ،‬گس��ترش‬ ‫معامالت ب��ازار فرعی‪ ،‬پذیرش ‪ 3‬کاالی جدید‪،‬‬ ‫‪ 76‬کاالی مش��ابه در ب��ازار اصل��ی‪ 8 ،‬کاال در‬ ‫ب��ازار فرعی و پذی��رش ‪ 85‬عرضه کننده جدید‬ ‫اقدام کرد‪ .‬ضمن انکه با توس��عه س��امانه های‬ ‫نظارتی‪ ،‬تولید س��امانه کنترل تضامین و تولید‬ ‫نرم اف��زار جام��ع معامالتی‪ ،‬کمک به تاس��یس‬ ‫ت��االر نمایندگی کارگ��زاران در مش��هد‪ ،‬بندر‬ ‫انزلی و تبریز‪ ،‬بهبود و ارتقای زیرس��اخت های‬ ‫ب��ازار و افزایش دامنه اطالع رس��انی و تعامالت‬ ‫سازنده با ذی نفعان از طریق راه اندازی نشریه و‬ ‫سایت خبری اختصاصی و همچنین راه اندازی‬ ‫مرکز مش��اوره و اطالع رسانی‪ ،‬در زمینه اجرای‬ ‫ماموریت های سازمانی خود تالش کرد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با اش��اره به اولویت های ش��رکت در سال‬ ‫‪ 1394‬گف��ت‪ :‬اجرای م��اده ‪ 33‬قانون افزایش‬ ‫بهره وری بخ��ش کش��اورزی و منابع طبیعی‪،‬‬ ‫راه ان��دازی نظ��ام انب��ارداری در محص��والت‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی‪ ،‬راه ان��دازی معام�لات با‬ ‫اعض��ای اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی (ای‬ ‫ای یو) و راه اندازی معامالت س��یمان به همراه‬ ‫مدیریت ارتباطات بورس با ذی نفعان از طریق‬ ‫«سی ار ام» از جمله اقدامات در دستور کار این‬ ‫بورس در س��ال جاری اس��ت‪ .‬ضم��ن انکه این‬ ‫ب��ورس راه اندازی معام�لات قراردادهای اتی و‬ ‫سلف اس��تاندارد روی دارایی های پایه جدید و‬ ‫راه اندازی معام�لات قراردادهای اختیار معامله‬ ‫در حوزه بازار مشتقه را نیز در دستور کار خود‬ ‫دارد‪ .‬حس��ین پناهیان‪ ،‬در پاس��خ به پرسشی‬ ‫درب��اره وضعیت ف��روش اموال م��ازاد بانک ها‬ ‫در ب��ورس کاال ب��ا توجه به هم��کاری نکردن‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ورس کاال همچنان وضعیت‬ ‫ف��روش اموال مازاد بانک ها را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ب��ورس کاال از نامه نگاری با بانک ها‬ ‫برای فروش اموال م��ازاد درباره خروج از رکود‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬هیچ ک��دام از بانک ها تاکنون‬ ‫پاسخی به بورس کاال نداده اند و به همین دلیل‬ ‫منتظر پاسخ انها هستیم‪ .‬مدیرعامل بورس کاال‬ ‫با بیان انکه سازوکار فروش اموال مازاد بانک ها‬ ‫از شهریورماه سال گذشته در بورس کاال فراهم‬ ‫ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این وجود بانک ها تاکنون‬ ‫هی��چ همکاری با بورس کاال برای فروش اموال‬ ‫مازاد نداش��ته اند و برهمین اساس مکاتباتی در‬ ‫این باره با بانک ها ش��ده است‪ .‬پناهیان از حذف‬ ‫تاالر فیزیکی بورس کاال خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا‬ ‫پایان شهریورماه سال جاری تاالر فیزیکی بورس‬ ‫کاال حذف و معامالت در بستر الکترونیک انجام‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل بورس کاال تصریح کرد‪ :‬از این‬ ‫طریق دسترس��ی فعاالن ب��ازار در هر نقطه از‬ ‫ایران و دنیا به سامانه های معامالتی امکانپذیر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪6,601,050,000‬‬ ‫‪9,297,254‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪12,400,800,000‬‬ ‫‪9,310,000‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2,165,100,000‬‬ ‫‪9,415,000‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2,446,700,000‬‬ ‫‪9,415,769‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪78,700,000‬‬ ‫‪15,740‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1,103,050,000‬‬ ‫‪15,758‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪6,612,100,000‬‬ ‫‪9,445,857‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪5,872,500,000‬‬ ‫‪9,471,774‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3,153,000,000‬‬ ‫‪9,558,889‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪4,587,350,000‬‬ ‫‪9,566,944‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪15,342,350,000‬‬ ‫‪9,641,275‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪22,234,050,000‬‬ ‫‪9,666,978‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪10,648,950,000‬‬ ‫‪9,765,000‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪16,133,050,000‬‬ ‫‪9,780,882‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪1,369‬‬ ‫‪135,621,300,000‬‬ ‫‪9,895,018‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪139,650,500,000 1,405‬‬ ‫‪9,939,537‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪100,260,850,000‬‬ ‫‪10,045,574‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪124,729,700,000 1,240‬‬ ‫‪10,062,349‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫‪998‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫بازار نقدی‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫تقاضا (تن)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫تقاضا (تن)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫سفید‪B‬‬ ‫شکرگرم‬ ‫ورق‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اصفهان‬ ‫تخصصیمبارکه‬ ‫مادر فوالد‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪770‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ای‬ ‫ذرت دانه‬ ‫گرم ‪C‬‬ ‫ورق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770‬‬ ‫اصفهان کشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫مبارکه‬ ‫اتحادیه مرکزی فوالد‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,829‬‬ ‫‪13,829‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ای‬ ‫ذرت دانه‬ ‫گرم ‪B‬‬ ‫ورق‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪13,829‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪13,829‬‬ ‫اصفهان کشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫مبارکه‬ ‫اتحادیه مرکزی فوالد‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,426‬‬ ‫‪9,426‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ای‬ ‫ذرت دانه‬ ‫گرم ‪C‬‬ ‫ورق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,426‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,426‬‬ ‫اصفهانو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫تعاونیهای‬ ‫مبارکه‬ ‫اتحادیه مرکزی فوالد‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ای‬ ‫ذرت دانه‬ ‫سرد ‪B‬‬ ‫ورق‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪500‬‬ ‫اصفهانو کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫تعاونیهای‬ ‫مبارکه‬ ‫اتحادیه مرکزی فوالد‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,921‬‬ ‫‪9,921‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫گندم دورم‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,921‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,921‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫گندم دورم‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,810‬‬ ‫‪1,810‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪396‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫شمش الیاژ ‪ALSI12‬‬ ‫‪77,361‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS5U3GR‬‬ ‫‪74,738‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7GO3‬‬ ‫‪75,394‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7U3G‬‬ ‫‪75,394‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫شمش الیاژ ‪ALSI12‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫شمش الیاژ ‪AS5U3GR‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7GO3‬‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7U3G‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪77,361‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74,738‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,394‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,810‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪3,084‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3GS‬‬ ‫‪72,772‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3GS‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪72,772‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3R‬‬ ‫‪74,738‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪AS9U3R‬‬ ‫شمشقیرالیاژ‬ ‫‪MC250‬‬ ‫‪74,738‬‬ ‫‪13,637‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪120‬‬ ‫ایرالکو‬ ‫الومینیوم‬ ‫شرکت‬ ‫ایران ‪-‬شیراز‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫شرکت‬ ‫شمش الیاژ ‪I9MG‬‬ ‫‪75,394‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪I9MG‬‬ ‫شمشقیرالیاژ‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪75,394‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫پاسارگاد ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الومینیوم ایران‬ ‫شرکت نفت‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪65,626‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مجتمع الومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬ ‫‪1000p-99.75‬‬ ‫شمش قیر ‪6070‬‬ ‫‪65,626‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪4,570‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4,570‬‬ ‫هرمزگان (هرمزال)‬ ‫الومینیومپاسارگاد‬ ‫مجتمع نفت‬ ‫بیلت ‪7-6063‬‬ ‫‪70,150‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪320‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪7MC250‬‬ ‫بیلت ‪-6063‬‬ ‫قیر‬ ‫‪70,150‬‬ ‫‪14,244‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الومینیوم‬ ‫پاسارگاد‬ ‫شرکت نفت‬ ‫بیلت ‪7-6063‬‬ ‫‪70,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫‪7-6070‬‬ ‫قیر ‪6063‬‬ ‫بیلت‬ ‫‪70,150‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪124‬‬ ‫ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الومینیوم‬ ‫پاسارگاد‬ ‫شرکت نفت‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫هاشمی‬ ‫برنج‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫تعاونیهایپاسارگاد‬ ‫اتحادیه مرکزی نفت‬ ‫روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫هاشمی‬ ‫برنج‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫تعاونیهایپاسارگاد‬ ‫اتحادیه مرکزی نفت‬ ‫روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫هاشمی‬ ‫برنج‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫تعاونیهایپاسارگاد‬ ‫اتحادیه مرکزی نفت‬ ‫روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫وارداتی‬ ‫برنج‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫پاسارگاددولتی ایران‬ ‫نفتبازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫‪3,114‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش گاز ایالم‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,810‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪3,084‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫‪47,602‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4,840‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪EX5‬‬ ‫‪45,118‬‬ ‫‪1,012‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلیمر اریا ساسول‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلیمر کرمانشاه‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلیمر کرمانشاه‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلیمر اریا ساسول‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪27,296‬‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪45,118‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,671‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,552‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,802‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,802‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,002‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪242‬‬ ‫پلی اتیلن سبک خطی ‪0209AA‬‬ ‫‪49,489‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪3,820‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪800‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پلی اتیلن سبک خطی ‪0209KJ‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪46,542‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪180‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,306‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫سبک سفید‬ ‫پلی اتیلن شکر‬ ‫خطی ‪0209KJ‬‬ ‫‪21,306‬‬ ‫‪46,542‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪220‬‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫شرکتتوسعه‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫نیشکرشازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,169‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫پلی پروپیلنشکر‬ ‫سفید‪MR230C‬‬ ‫شیمیایی‬ ‫‪21,169‬‬ ‫‪48,885‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مارونوصنایع جانبی‬ ‫پتروشیمینیشکر‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,279‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫پلی پروپیلنشکر‬ ‫سفید‪MR230C‬‬ ‫شیمیایی‬ ‫‪21,279‬‬ ‫‪48,885‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪66‬‬ ‫مارونوصنایع جانبی‬ ‫پتروشیمینیشکر‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,317‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫پلی پروپیلنشکر‬ ‫سفید ‪EP440L‬‬ ‫شیمیایی‬ ‫‪21,317‬‬ ‫‪48,885‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫توسعه نیشکر‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫پروپیلن جم‬ ‫شرکت پلی‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪ OFF - EX5‬درجه ‪3‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪HF5110‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین بادی ‪BL3‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین بادی ‪ OFF - BL3‬درجه ‪1‬‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪0200‬‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪0190‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪198‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫هزینه اجاره نشینی در شهرهای کوچک‬ ‫بیش از شهرهای بزرگ‬ ‫قاسم دهقان‪-‬گروه اقتصاد‪ :‬مسکن و‬ ‫س��رپناهی برای سکونت در کنار خوراک‬ ‫و پوشاک‪ ،‬سه نیاز حیاتی نوع بشر است‬ ‫و بین این سه‪ ،‬بدون تردید تامین مسکن‬ ‫بیشترین دغدغه انسان امروزی محسوب‬ ‫می ش��ود چراکه همیشه بیشترین هزینه‬ ‫زندگ��ی صرف ان می ش��ود و همین بار‬ ‫س��نگین بس��یاری از مردم را مجبور به‬ ‫اجاره نش��ینی و نه خرید مسکن و ملک‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین گزارش های رس��می‬ ‫بانک مرکزی در رابطه با ش��اخص بهای‬ ‫کااله��ا و خدم��ات مصرف��ی در مناطق‬ ‫ش��هری کش��ور‪ ،‬ضریب اهمی��ت گروه‬ ‫اختصاصی مس��کن و اجزای زیرمجموعه‬ ‫این گ��روه در حدود ‪ 33‬درصد بوده و از‬ ‫زاویه دیگر‪ ،‬س��هم شاخص اجاره مسکن‬ ‫در هزینه کلی ماهانه خانوارهای شهری‬ ‫ایران بین ‪ 28‬تا ‪ 30‬درصد براورد ش��ده‬ ‫است و مرکز امار نیز در گزارش فروردین‬ ‫ماه امسال خود از وضعیت بازار مسکن در‬ ‫تهران و کل کش��ور‪ ،‬از مجموع ‪ 451‬قلم‬ ‫کاال و خدمت تعیین ش��ده برای محاسبه‬ ‫ت��ورم مصرف کننده بابت هزینه (و اجاره‬ ‫بهای) مس��کن‪ ،‬س��همی ‪28/4‬درصدی‬ ‫قائل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�اخص اجاره به�ای مس�کن در‬ ‫سال ‪93‬‬ ‫گ��زارش اداره ام��ار اقتص��ادی بان��ک‬ ‫مرک��زی از وضعی��ت تغییرات ش��اخص‬ ‫بهای مسکن اجاره ای در فصول چهارگانه‬ ‫سال ‪ 1393‬و به ویژه سه ماهه پایانی این‬ ‫س��ال‪ ،‬می��زان تغییر این ش��اخص برای‬ ‫کل مناطق شهری کش��ورمان را در سه‬ ‫ماهه چهارم ‪ 93‬نسبت به سه ماهه سوم‬ ‫این س��ال (ت��ورم ماهان��ه) ‪ 2/7‬درصد و‬ ‫در مقایسه با س��ه ماهه چهارم سال ‪92‬‬ ‫نوع مناطق شهری‬ ‫(تورم نقطه به نقطه) معادل ‪ 14/4‬درصد‬ ‫ب��راورد و اعالم ک��رده و در کنار این دو‪،‬‬ ‫تغییر ساالنه شاخص اجاره بهای مسکن‬ ‫در س��ال ‪ 93‬نس��بت به سال ‪ 92‬را ـ که‬ ‫می توان با عنوان نرخ تورم س��االنه اجاره‬ ‫مس��کن از ان ی��اد کرد ـ براب��ر با ‪15/6‬‬ ‫درصد ذکر کرده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ا توجه ب��ه اع�لام مقادیر‬ ‫‪ 3/1‬درصدی تورم ماهانه‪ 21/6 ،‬درصدی‬ ‫تورم نقطه به نقطه و ‪ 20/8‬درصدی برای‬ ‫تورم ساالنه در سال ‪ 1392‬توسط بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬روند نوس��انات این سه شاخص‬ ‫ت��ورم متفاوت در فاصله ابت��دا تا انتهای‬ ‫س��ال ‪ 93‬گویای روند نزول��ی و کاهش‬ ‫سرعت رشد اجاره بهای مسکن در سال‬ ‫گذشته اس��ت که در مورد تورم نقطه به‬ ‫نقط��ه و تورم س��االنه به وض��وح نمایان‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته مرک��ز امار ایران نی��ز به موازات‬ ‫بانک مرک��زی به صورت مرت��ب‪ ،‬نتایج‬ ‫براوردهای کارشناس��ان خود از تغییرات‬ ‫ش��اخص های قیمت و از جمله ش��اخص‬ ‫کرای��ه مس��کن اج��اری را در قال��ب‬ ‫گزارش ه��ای ماهان��ه منتش��ر ک��رده و‬ ‫می کند که براساس اخرین شماره از این‬ ‫گزارش ها‪ ،‬در فروردین ماه س��ال ‪1394‬‬ ‫شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران و‬ ‫در کل مناطق شهری ایران در مقایسه با‬ ‫فروردی��ن ماه ‪ 93‬به ترتیب ‪ 12/4‬درصد‬ ‫و ‪ 14/5‬درص��د افزای��ش را نش��ان داده‬ ‫اس��ت ولی به اعتقاد مرکز امار س��رعت‬ ‫رشد بهای اجاره مسکن در ماه های اخیر‬ ‫همسو با نرخ رش��د تورم و کاهشی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغیی�رات اجاره مس�کن به تفکیک‬ ‫شهرها‬ ‫بانک مرکزی در مجموعه گزارش های‬ ‫تغییر شاخص کل اجاره بهای مسکن ـ سال ‪93‬‬ ‫‪ 3‬ماهه چهارم سال س��ه ماه��ه چهارم‬ ‫نسبت به ‪ 3‬ماهه سوم سال نس��بت به دوره‬ ‫مشابه سال قبل‬ ‫(درصد)‬ ‫متوال��ی خ��ود از‬ ‫تغییرات ش��اخص‬ ‫کل بهای مس��کن‬ ‫اج��اری در مناطق‬ ‫ش��هری ای��ران‪،‬‬ ‫ب��ا تفکی��ک کل‬ ‫ش��هرهای کشور در‬ ‫س��ه گ��روه جداگان��ه‬ ‫ش��امل ش��هرهای بزرگ‪،‬‬ ‫متوسط و کوچک‪ ،‬وضعیت تغییرات‬ ‫قیمت مسکن استیجاری در این گروه ها‬ ‫را به ص��ورت مجزا محاس��به و منتش��ر‬ ‫می کن��د و در اخرین گ��زارش خود که‬ ‫مربوط به سه ماهه چهارم سال ‪ 93‬است‪،‬‬ ‫نرخ تورم فصلی را برای ش��هرهای بزرگ‬ ‫‪ 2/7‬درصد‪ ،‬شهرهای متوسط ‪ 2/5‬درصد‬ ‫و ش��هرهای کوچ��ک ‪ 3/5‬درص��د اعالم‬ ‫کرده اس��ت و برخالف تصور عموم‪ ،‬رشد‬ ‫اجاره خانه در ش��هرهای کوچکتر ایران‬ ‫بارزتر از سایر مناطق بوده و این وضعیت‬ ‫حداقل در ‪ 3‬س��ال گذش��ته تکرار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موض��وع عجیب و قابل تامل در این باره‬ ‫این اس��ت ک��ه هرچند ب��اور عمومی این‬ ‫است که هزینه زندگی در شهرهای بزرگ‬ ‫مانند پایتخت و مراکز اس��تان ها به مراتب‬ ‫بیش��تر از ش��هرهای متوس��ط و کوچکتر‬ ‫اس��ت اما این واقعیتی است که نمی توان‬ ‫ان را انکار کرد ولی شاخص ها و مجموعه‬ ‫گزارش ه��ای مربوط به نوس��انات قیمتی‬ ‫در بخش اجاره مس��کن در طول سه سال‬ ‫گذشته و براساس انواع شاخص های تورم‬ ‫قابل محاس��به شامل ماهانه‪ ،‬فصلی‪ ،‬نقطه‬ ‫به نقطه و س��االنه به روشنی حاکی از این‬ ‫واقعی��ت اس��ت که نرخ رش��د هزینه های‬ ‫مرب��وط ب��ه اجاره مس��کن در ش��هرهای‬ ‫کوچک کش��ور در مقایس��ه با ش��هرهای‬ ‫متوس��ط و ش��هرهای ب��زرگ ب��ه مراتب‬ ‫باالتر رفته و فاصله معنی داری با هر گروه‬ ‫بزرگ تر از خود دارد‪.‬‬ ‫در گزارش ه��ای ماهانه بانک مرکزی از‬ ‫ش��اخص بهای مس��کن اجاری‪ ،‬شهرهای‬ ‫ب��زرگ ش��امل‪ :‬اراک‪ ،‬اردبی��ل‪ ،‬ارومی��ه‪،‬‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬تبریز‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫خرم اباد‪ ،‬رش��ت‪ ،‬زاهدان‪ ،‬زنجان‪ ،‬ساری‪،‬‬ ‫سنندج‪ ،‬شیراز‪ ،‬قزوین‪ ،‬قم‪ ،‬کرج‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬گرگان‪ ،‬مشهد‪ ،‬همدان و یزد‪.‬‬ ‫ش��هرهای متوس��ط ش��امل‪ :‬اب��ادان‪،‬‬ ‫اسالمش��هر‪ ،‬ایالم‪ ،‬بابل‪ ،‬بجنورد‪ ،‬بروجرد‪،‬‬ ‫بن��در انزل��ی‪ ،‬بن��در بوش��هر‪ ،‬بیرجن��د‪،‬‬ ‫تربت حیدری��ه‪ ،‬جه��رم‪ ،‬خ��وی‪ ،‬دزفول‪،‬‬ ‫رفس��نجان‪ ،‬زابل‪ ،‬س��اوه‪ ،‬س��قز‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫ش��هرضا‪ ،‬ش��هرکرد‪ ،‬کازرون‪ ،‬کاش��ان ‪،‬‬ ‫گنب��دکاووس‪ ،‬مراغ��ه‪ ،‬مالی��ر‪ ،‬مهاب��اد و‬ ‫یاسوج‪.‬‬ ‫و ش��هرهای کوچک ش��امل‪ :‬ابهر‪ ،‬اردکان‬ ‫یزد‪ ،‬اقلید‪ ،‬الیگ��ودرز‪ ،‬اهر‪ ،‬بروجن‪ ،‬برازجان‪،‬‬ ‫ب��م‪ ،‬بهبه��ان‪ ،‬بهش��هر‪ ،‬تاکس��تان‪ ،‬تنکابن‪،‬‬ ‫تویسرکان‪ ،‬چالوس‪ ،‬خلخال‪ ،‬داراب‪ ،‬دامغان‪،‬‬ ‫دوگنبدان‪ ،‬دهلران‪ ،‬س��بزوار‪ ،‬س��راب‪ ،‬سنقر‪،‬‬ ‫ش��یروان‪ ،‬قائ��ن‪ ،‬گلپای��گان‪ ،‬ماک��و‪ ،‬میناب‬ ‫و الهیج��ان معرف��ی ش��ده اند و در اخری��ن‬ ‫تغییر شاخل کل اجاره بهای مسکن ـ سال ‪92‬‬ ‫گ��زارش از گزارش ه��ای بان��ک مرکزی‪ ،‬در‬ ‫حال��ی ک��ه تغییرات ش��اخص به��ای اجاره‬ ‫مسکن س��ه ماهه چهارم سال ‪ 93‬نسبت به‬ ‫سه ماهه س��وم این سال در شهرهای بزرگ‬ ‫‪ 2/7‬درصد و ش��هرهای متوسط ‪ 2/5‬درصد‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬مقدار ان برای شهرهای‬ ‫کوچک به ‪3/5‬درصد می رسد و این وضعیت‬ ‫به طور مش��خص در س��ال های ‪ 92‬و ‪ 91‬نیز‬ ‫تکرار شده است‪.‬‬ ‫با محاس��به تورم نقطه به نقطه فصلی نیز‬ ‫می توان مش��اهده کرد که تغییرات شاخص‬ ‫اجاره مس��کن در سه ماهه چهارم ‪ 93‬نسبت‬ ‫به سه ماهه چهارم ‪ 92‬برای شهرهای بزرگ‬ ‫و متوس��ط در ش��رایطی به ترتیب به ‪14/3‬‬ ‫و ‪13/1‬درصد رس��یده است که در شهرهای‬ ‫کوچک تغییراتی معادل ‪17/6‬درصد را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫از نگاه تورم س��االنه نیز‪ ،‬این ش��اخص در‬ ‫س��ال ‪ 93‬نس��بت به س��ال ‪ 92‬در شهرهای‬ ‫کوچ��ک ت��ا ‪19/5‬درصد رش��د را به نمایش‬ ‫گذاش��ته اس��ت در صورت��ی که ش��هرهای‬ ‫متوس��ط و ب��زرگ ب��ا ن��رخ تورم��ی معادل‬ ‫‪14/3‬درص��د و ‪15/6‬درصد روب��ه رو بوده اند‬ ‫و مق��دار نهای��ی ان ب��رای کل مناط��ق‬ ‫ش��هری کش��ور نیز ‪ 15/6‬درصد اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تغییر شاخل کل اجاره بهای مسکن ـ سال ‪91‬‬ ‫‪ 3‬ماه��ه چه��ارم س��ه ماه��ه چهارم‬ ‫‪ 3‬ماه��ه چه��ارم س��ه ماهه چهارم‬ ‫تورم ساالنه ‪92‬‬ ‫سال ‪ 93‬نسبت‬ ‫س��ال نس��بت به ‪ 3‬س��ال نسبت به دوره‬ ‫س��ال نس��بت به ‪ 3‬سال نسبت به دوره‬ ‫نسبت به سال ‪91‬‬ ‫به سال ‪92‬‬ ‫مشابه سال قبل‬ ‫ماهه سوم (درصد)‬ ‫مشابه سال قبل‬ ‫ماهه سوم (درصد)‬ ‫سال ‪ 91‬نسبت به‬ ‫سال ‪90‬‬ ‫شهرهای کوچک‬ ‫‪3/5‬‬ ‫‪17/6‬‬ ‫‪19/5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22/5‬‬ ‫‪22/4‬‬ ‫‪ 4/ 1‬‬ ‫‪19/5‬‬ ‫‪14/7‬‬ ‫شهرهای متوسط‬ ‫‪2/5‬‬ ‫‪13/1‬‬ ‫‪14/3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19/2‬‬ ‫‪19/4‬‬ ‫‪2/9‬‬ ‫‪15/7‬‬ ‫‪13/2‬‬ ‫شهرهای بزرگ‬ ‫‪2/7‬‬ ‫‪14/3‬‬ ‫‪15/6‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪22/3‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2/7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12/2‬‬ ‫کل مناطق شهری‬ ‫کشور‬ ‫‪2/7‬‬ ‫‪14/4‬‬ ‫‪15/6‬‬ ‫‪3/1‬‬ ‫‪21/6‬‬ ‫‪20/8‬‬ ‫‪2/9‬‬ ‫‪14/6‬‬ ‫‪12/6‬‬ ‫ابالغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر‬ ‫بانک مرک��زی قانون رفع موانع‬ ‫تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کش��ور را به منظور اجرا به‬ ‫نظام بانکی کشور ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬دولت در س��ال گذش��ته‬ ‫در چارچ��وب سیاس��ت های کلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون زا و مقاوم در برابر مخاطرات‬ ‫خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود‪ ،‬ضمن تحلیل عواملی‬ ‫ک��ه منجر به بروز رکود تورمی ش��ده بود‪ ،‬برنامه ه��ا و تدابیر مختلفی را‬ ‫ب��ه اجرا گذاش��ت که از جمله انها ارائه الیحه ی��ک فوریتی «رفع موانع‬ ‫تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور» با رویکرد رفع معضالت و‬ ‫موان��ع فراروی بخش تولید‪ ،‬خارج کردن فعالیت های اقتصادی از رکود و‬ ‫استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی بود‪ .‬الیحه یادشده با همکاری‬ ‫و تعامل مثبت نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی یکم اردیبهشت ماه‬ ‫‪ 94‬در خانه ملت تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت ‪ 94‬شورای نگهبان‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬مورد تایید واقع شد‪ .‬تکالیف و مسئولیت های متعددی در‬ ‫این قانون برعهده نظام بانکی کش��ور گذاشته شده و براین اساس بانک‬ ‫مرکزی یک نسخه از قانون یادشده موضوع ابالغیه شماره ‪ 21925‬مورخ‬ ‫‪ 1394/2/27‬ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی‬ ‫مستخرج از ان را به منظور اجرایی کردن به شبکه بانکی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بانک سرمایه و دانشگاه خواجه نصیر تفاهمنامه‬ ‫امضا کردند‬ ‫نشست مشترک‬ ‫بیمه اسیا و پست بانک‬ ‫در جهت گس��ترش همکاری ها بین بانک سرمایه و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫تفاهمنامه همکاری های مش��ترک با حضور مدیر عامل بانک س��رمایه و رییس دانشگاه‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی به امضا رسید‪ .‬در مراسم امضای این تفاهمنامه همکاری‪ ،‬خیراله‬ ‫بیرانوند‪ ،‬مدیرعامل بانک س��رمایه‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬براس��اس مفاد این تفاهمنامه که با عنوان‬ ‫«تفاهمنامه همکاری بین بانک سرمایه و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی» به امضای‬ ‫طرفین رس��یده است‪ ،‬بانک ضمن افتتاح حساب جاری و کوتاه مدت عادی برای دانشگاه‬ ‫و س��ایر مراکز وابسته‪ ،‬اعطای تسهیالت به دانشگاه متناسب با گردش مالی دانشگاه نزد‬ ‫بانک و صدور انواع ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی ریالی و همکاری و سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک در پروژه های اقتصادی دانش��گاه و سایر مراکز وابس��ته و زمینه های پرداخت‬ ‫تسهیالت به کارکنان دانشگاه را براساس سپرده نزد بانک مانند حساب های قرض الحسنه‬ ‫جاری و قرض الحسنه پس انداز و کوتاه مدت عادی فراهم خواهد کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫حمایت از دانش��جویان نخبه دانش��گاه و مش��ارکت و برنامه ریزی با دانش اموختگان ان‪،‬‬ ‫حمای��ت از پایان نامه های دانش��جویی دانش��گاه حس��ب اولویت های پژوهش��ی بانک و‬ ‫مش��ارکت و حمایت از صندوق های‬ ‫قرض الحسنه دانشجویی و کارکنان‬ ‫دانشگاه از دیگر برنامه های این بانک‬ ‫برای توس��عه و تعمیق همکاری های‬ ‫ف��ی مابی��ن بانک و مراک��ز علمی و‬ ‫دانش��گاهی مانند دانش��گاه صنعتی‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی است‪.‬‬ ‫نشس��ت مشترک بیمه اسیا و پست بانک با حضور دکتر‬ ‫کارگ��ر‪ ،‬نایب ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل بیمه اس��یا‬ ‫و مهندس حس��ن زاده ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫پست بانک برگزار ش��د‪ .‬کاردگر نایب رییس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل بیمه اسیا در این نشست که در محل بیمه اسیا‬ ‫انجام شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با همکاری متقابل‪ ،‬نه تنها بیمه اسیا‬ ‫و پست بانک بلکه مردم عزیز کشورمان منتفع خواهند شد‪.‬‬ ‫حس��ن زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل پس��ت بانک با‬ ‫اشاره به خدمت رسانی پست بانک در ‪14‬هزار نقطه محروم‬ ‫و توزیع ‪93‬درصد یارانه ها در روس��تاها‪ ،‬گفت‪ :‬این ظرفیت‬ ‫باعث ایجاد یک بازار مادی و معنوی مناس��ب ش��ده است‬ ‫که امیدواریم با همکاری بیمه اس��یا شاهد رشد و اعتالی‬ ‫خدمت رسانی به نقاط محروم و روستایی کشور باشیم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫نایب رییس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫نرخ ‪ ۳۰‬درصدی تسهیالت‬ ‫هیچ توجیهی ندارد‬ ‫نایب رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫نرخ ‪ ۳۰‬درصدی تسهیالت هیچ توجیهی ندارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم ترین موانع توس��عه و رشد اقتصادی‬ ‫بی عنایتی به س��نت الهی و دستور حیات بخش قران‬ ‫کریم یعنی موضوع قرض الحسنه است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬س��ید محمدحس��ن ابوترابی فرد‬ ‫در گردهمایی مدیران صندوق های قرض الحس��نه در‬ ‫سازمان اقتصاد اسالمی مهم ترین عوامل رشد اقتصادی‬ ‫کشورهایی را که در این عرصه پیشرو هستند توجه به‬ ‫اموزه دینی قرض الحسنه دانست و افزود‪ :‬امروز در این‬ ‫کشورها با مدیریت تورم و تورم منفی‪ ،‬قرض الحسنه را‬ ‫تبدیل به یک س��نت روزمره و جزئی از سیستم پولی‬ ‫خود کرده اند و تسهیالتی که پرداخت می شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫س��ود ان معادل کارمزد قرض الحسنه بوده و ما با ان‬ ‫فاصله جدی داریم‪.‬‬ ‫نایب رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫ام��روز تورم دو برابر نس��بت به دی��روز کاهش یافته‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تس��هیالت بانکی و اعتبارات با نرخ سود‬ ‫‪ 28‬ت��ا ‪ 30‬درصد پرداخت می ش��د که می توانس��ت‬ ‫توجیه داش��ته باش��د و تا حدودی قابل دفاع بود‪ ،‬اما‬ ‫امروز براس��اس اعالم نهادهای رسمی نرخ تورم کمتر‬ ‫از ‪ 16‬درصد بوده و نباید تس��هیالت ‪ 28‬تا ‪ 30‬درصد‬ ‫باش��د‪ ،‬یعنی دو برابر که هیچ توجیهی ندارد‪ .‬سیستم‬ ‫بانک��ی باید اص�لاح رفتار کند‪ .‬البته اکن��ون با همان‬ ‫فرمول و نرخ های قبل پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ابوترابی فرد تاکید کرد ‪ :‬ریش��ه مش��کالت را باید در‬ ‫نه��ادی به نام بانک مرکزی جس��ت وجو ک��رد‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی متولی بازار پولی کش��ور ب��وده و این درحالی‬ ‫اس��ت که اگ��ر اختی��ارات الزم را ن��دارد‪ ،‬محدودیت‬ ‫اختیارات را ش��فاف اعالم و دس��تورات تکلیفی که در‬ ‫چارچوب نیست را بیان کند‪ ،‬در غیر این صورت هزینه‬ ‫ان را باید پرداخت کرده و پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی از اول انقالب اس�لامی‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫توانمند‪ ،‬عالم و مس��تقل نداش��تیم و مشکالت فعلی‬ ‫از همی��ن ج��ا نش��ات می گی��رد‪ ،‬مهم ترین مش��کل‬ ‫نظام‪ ،‬معضل بازار پولی کش��ور اس��ت و تردید نکنید‬ ‫ب��ا مدیریت‪ ،‬عل��م‪ ،‬دانش و اختیارات و اس��تقالل در‬ ‫تصمیم گی��ری‪ ،‬ای��ن معض��ل رفع خواهد ش��د‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی نباید نقش صندوق دولت را ایفا کند و جواب‬ ‫سوء مدیریت ها را بدهد‪ .‬وی درباره اینکه نرخ تسهیالت‬ ‫باالتر از نرخ واقعی است‪ ،‬گفت‪ :‬برخی موسسات پولی‬ ‫برای انکه پاس��خ مش��تریان خود را بدهند‪ ،‬راهی جز‬ ‫دریافت تس��هیالت با نرخ باالتر از دیگر نهادها ندارند‬ ‫و به همین علت تقاضاها و هزینه ها تصاعدی انباش��ته‬ ‫می شود‪ ،‬باید به س��متی برویم که نرخ تورم مدیریت‬ ‫ش��ده و نرخ تس��هیالت حداکثر با همان س��ود امروز‬ ‫صندوق های قرض الحسنه محاسبه و پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینجا نقطه جهش اقتصادی اغاز می شود‬ ‫به ش��رطی که بانک مرکزی عالم و مقتدر باش��د‪ ،‬نه‬ ‫اینکه ابزاری در دست مدیران عامل باشد تا هر کاری‬ ‫بخواهند‪ ،‬بکنند‪.‬‬ ‫ابوترابی ف��رد ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه صندوق ه��ای‬ ‫قرض الحس��نه مرهمی در دستان کوچک هستند ابراز‬ ‫امی��دواری کرد‪ :‬روزی حرکت چرخ اقتصاد به دس��ت‬ ‫این صندوق ها انجام شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ازمان اقتصادی اس�لامی یک‬ ‫نهاد غیردولتی اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نکته مهم اینجاست‬ ‫که باید کارها به دس��ت مردم س��پرده شود‪ ،‬متاسفانه‬ ‫یکی از بیماری های مهلک امروزه این است که وظایف‬ ‫غیرحاکمیت��ی در دس��ت حاکمی��ت ق��رار گرفته که‬ ‫ناکارام��دی به همراه دارد‪ .‬به گفته وی این س��ازمان‬ ‫در بودجه س��االنه اعتب��اری ندارد و ب��ه همین علت‬ ‫هزینه های ان روز به روز افزایش نیافته بلکه مدیریت‬ ‫می شود‪ .‬یکی از دالیلی که کمترین هزینه ها را برای‬ ‫ارائه دارد غیردولتی بودن ان است این در حالی است‬ ‫که این روزها نه��ادی که برای کمک و حمایت مردم‬ ‫تش��کیل می ش��ود هزینه های زیادی ب��ر دوش دولت‬ ‫می گذارد که نتیجه دولتی شدن ان بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بانک مرکزی باید با متشکل‬ ‫کردن و سازماندهی ‪ 2‬هزار صندوق قرض الحسنه که‬ ‫زیر نظر س��ازمان اقتصاد اسالمی نیستند تحول ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه مش��کل اقتصاد و تولید‬ ‫کمبود نقدینگی است و توصیه می کنم صندوق ها وام‬ ‫مش��روط و جدولی ندهن��د و انضباط مالی را که یکی‬ ‫از اساس��ی ترین مشکالت کشور اس��ت در دستور کار‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بورس تهران شفاف ترین بورس‬ ‫خاورمیانه است‬ ‫مدی��ران صندوق ه��ای س��رمایه گذار خارجی‪ ،‬بورس‬ ‫تهران را از لحاظ شفافیت در معامالت و شرکت ها‪ ،‬پیشرو‬ ‫بورس های منطقه می دانند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و ام��ور بین الملل بورس‬ ‫ته��ران‪ ،‬مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در حاش��یه‬ ‫بازدید مدیران صندوق های س��رمایه گذاری بین المللی‬ ‫از ب��ورس تهران‪ ،‬گف��ت‪ :‬هیات س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫اذعان داش��تند که از لحاظ ش��فافیت بورس تهران قابل‬ ‫مقایس��ه با س��ایر بورس های منطقه خاورمیانه نیست و‬ ‫بورس تهران از لح��اظ اس��تانداردهای بین المللی برای‬ ‫فعالی��ت س��رمایه گذاران خارجی در س��طح باالیی قرار‬ ‫دارد‪ .‬حسن قالیباف اصل ادامه داد‪ :‬در این جلسه مدیران‬ ‫صندوق های س��رمایه گذار خارجی با سازوکار معامالت‪،‬‬ ‫ش��رکت های پذیرفته ش��ده در ب��ورس و ظرفیت ه��ای‬ ‫موجود در بازار س��رمایه اشنا ش��دند‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫مدیران صندوق های سرمایه گذار خارجی به بازارسرمایه‬ ‫ایران عالقه من��د بودند و تنوع در این بازار را از مولفه های‬ ‫بس��یار جذاب بازار س��رمایه قلمداد کردن��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ب��ورس تهران با تاکید بر اینک��ه ظرفیت های خوبی برای‬ ‫حضور س��رمایه گذار خارجی در کش��ور ما فراهم اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬این گروه متش��کل از چند ش��رکت بزرگ‬ ‫مدیری��ت دارای��ی اروپایی بودن��د و مدیری��ت پرتفویی‬ ‫افزون ب��ر ه��زار و ‪500‬میلی��ارد دالر دارن��د‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫مدیران صندوق ها برخی از موانع س��رمایه گذاری شامل‬ ‫نق��ل و انتقال پول را مط��رح کردند که با توجه به توافقات‬ ‫پیش رو و برداشته ش��دن محدودیت ها در سیستم بانکی‬ ‫و همچنی��ن در صورت فعالیت بانک ه��ای خارجی‪ ،‬این‬ ‫موانع برطرف می ش��ود‪ .‬قالیباف اص��ل ادامه داد‪ :‬مدیران‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری بین المللی درباره بانک های‬ ‫امین بین المللی و س��پرده گذاری تسویه وجوه هم سوال‬ ‫داش��تند که امیدوارم با برداش��ته شدن تحریم ها شرایط‬ ‫پیوس��تن بانک های خارجی به ش��رکت سپرده گذاری و‬ ‫انجام نقل و انتقاالت مهیا شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫به دنبال بازدید ‪ 9‬شرکت بزرگ اروپایی از تاالر شیشه ای رقم خورد‬ ‫سرمایه گذاری ‪300‬میلیون یورویی اروپایی ها در بورس‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬مدی��ران ‪ 9‬ش��رکت بزرگ‬ ‫س��رمایه گذاری اروپایی روز گذش��ته از تاالر‬ ‫معامالت��ی ب��ورس ته��ران بازدی��د کردن��د‪.‬‬ ‫گروه��ی از س��رمایه گذاران اروپای��ی با هدف‬ ‫اش��نایی بیش��تر با ظرفیت ه��ای موجود در‬ ‫بازار س��رمایه ای��ران‪ ،‬روز گذش��ته از بورس‬ ‫تهران بازدید کردند‪ .‬این س��رمایه گذاران که‬ ‫نمایندگان تع��دادی از برترین ش��رکت های‬ ‫س��رمایه گذاری اروپایی هس��تند ب��ه دعوت‬ ‫شرکت سوئیسی «ای سی ال است منجمنت»‬ ‫(‪ )ACL Asset Management‬و‬ ‫ش��رکت کارگزاری بورس��یران به کش��ورمان‬ ‫س��فر کرده ان��د و در م��دت اقام��ت خود در‬ ‫ای��ران فرصت های متنوع س��رمایه گذاری در‬ ‫بازار س��رمایه را در دوران پس��اتحریم بررسی‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬این هیات متش��کل از مدیران‬ ‫بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری هستند‬ ‫که در چند س��ال اخیر به کش��ورمان س��فر‬ ‫کرده ان��د و امیدوار هس��تند با پایان تحریم ها‬ ‫فرصت س��رمایه گذاری در بازار سرمایه ایران‬ ‫را داشته باش��ند‪ .‬ازجمله دالیل جذابیت بازار‬ ‫سرمایه ایران برای این گروه از سرمایه گذاران‬ ‫که از انگلستان‪ ،‬سوئیس‪ ،‬فرانسه و روسیه در‬ ‫کشور ما حضور یافته اند‪ ،‬تنوع سهام و قابلیت‬ ‫انتخاب صنایع مختلف برای س��رمایه گذاری‬ ‫است‪ .‬گروه سرمایه گذاران اروپایی قصد دارند‬ ‫از تع��دادی از مهم ترین ش��رکت های ایرانی‬ ‫که در عرصه بین المللی نیز مطرح هس��تند‪،‬‬ ‫از قبیل «هلدینگ پتروش��یمی خلیج فارس»‪،‬‬ ‫«همراه اول» و «سیمان تهران» بازدید کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬پ��س از رایزنی های‬ ‫انجام ش��ده تاکن��ون و در مرحل��ه نخس��ت‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪300‬میلیون یورویی این گروه‬ ‫در ای��ران‪ ،‬پس از لغو تحریم ها قطعی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در همی��ن رابطه مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع ایران گفت‪ :‬این گروه‬ ‫با ش��رکت ‪ ACL Management‬مذاکره‬ ‫کرده و انها با ما وارد گفت وگو شدند که یک‬ ‫گروه از بزرگترین سرمایه گذاران بورسی دنیا‬ ‫قصد دارن��د بعد از رفع تحریم ها ‪300‬میلیون‬ ‫یورو وارد بورس ایران کنند‪ .‬رضا سلطان زاده با‬ ‫بیان اینکه دلیل این سفر ‪ 3‬روزه نیز اشنایی‬ ‫این هیات با صنایع برتر ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫هیات از کشورهای انگلیس‪ ،‬سوئیس‪ ،‬فرانسه‬ ‫و روس��یه به ایران سفر کردند‪ .‬این کارشناس‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬درباره برنامه این سفر سه روزه‬ ‫گفت‪ :‬روز گذش��ته کلیت بازار س��رمایه ایران‬ ‫توس��ط گروه بین الملل شرکت بورس تشریح‬ ‫و تعریف شد‪ .‬بعد از بازدید از تاالر‪ ،‬به شرکت‬ ‫هلدین��گ خلیج ف��ارس به عن��وان بزرگترین‬ ‫ش��رکت بورس��ی ایران رفتند تا به این گروه‬ ‫تمام فرصت هایی که برای س��رمایه گذاری در‬ ‫«هلدین��گ خلیج فارس» و «پت��رول» وجود‬ ‫دارد‪ ،‬معرفی شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بعدازظهر روز‬ ‫گذشته نیز بازدید از هلدینگ سیمان تهران و‬ ‫اشنایی با شرکت های سیمانی چون هکمتان‪،‬‬ ‫ایالم و صادرات س��یمان ای��ران به عراق برای‬ ‫این گروه تش��ریح ش��د‪ .‬بعد از ان‪ ،‬بازدید از‬ ‫شرکت پتروشیمی جم انجام شد‪ .‬سلطان زاده‬ ‫درب��اره دومین روز س��فر این گ��روه به ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬بازدید از کارخانه ها ب��رای این روز در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬در ابتدا از ایران خودرو‬ ‫بازدی��د می کنند و بع��د از ان‪ ،‬بازدید از دارو‬ ‫پخ��ش و پ��ارس مین��و انجام می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه ایران تنها کش��وری اس��ت که‬ ‫کارخانه های ان صددرصد به دست نیروهای‬ ‫داخلی اداره می ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای این‬ ‫گروه چگونگی اداره کارخانه ها به دست افراد‬ ‫بومی و بدون هیچ مدیر خارجی جذاب بود به‬ ‫همی��ن دلیل بازدید از کارخانه ها و مش��اهده‬ ‫اداره شرکت ها و تولید کننده ها از صفر تا صد‬ ‫به دست ایرانی ها در این سفر سه روزه تعریف‬ ‫شده اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع ایران درباره برنامه روز سوم اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازدید از بانک ملت‪ ،‬بانک خاورمیانه‪ ،‬شرکت‬ ‫چادرملو و همراه اول برنامه اخرین روز س��فر‬ ‫این گروه به ایران است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن اف��راد مدیران‬ ‫پرتف��وی فوق الع��اده حرفه ای در س��طح دنیا‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬این گ��روه در همه جای دنیا‬ ‫از اروپا گرفته تا افریقا و اس��یا سرمایه گذاری‬ ‫کردن��د و ای��ن بازدیدها به منظور مش��اهده‬ ‫عینی س��ازوکار اداره کارخانه ه��ا و مدیریت‬ ‫شرکت ها انجام می ش��ود‪ .‬سلطان زاده تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بورس ایران پیش��رفته تر از ان است که‬ ‫دیگران فکر می کنند‪ ،‬در این س��فر س��ه روزه‬ ‫چش��م انداز مناس��بی از صنعت ایران و تنوع‬ ‫بازار سرمایه نشان داده می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫دنیا کش��ورهای خاورمیانه را کشورهای نفتی‬ ‫می دانند و ایران را هم به اش��تباه یک کشور‬ ‫تک بعدی نفتی می دانند‪ ،‬به همین دلیل قصد‬ ‫داریم نش��ان دهیم ایران را نباید یک کش��ور‬ ‫تنه��ا نفتی دید‪ .‬ای��ران یک کش��ور صنعتی‬ ‫است‪ .‬این کارش��ناس بازار سرمایه گفت‪ :‬بعد‬ ‫از اینکه تحریم ها برداش��ته شود برای خیلی‬ ‫از صنایع شرایط بسیار خوب و بی نظیری رقم‬ ‫می خورد‪ .‬دسترسی به پول ارزان‪ ،‬تنوع نشان‬ ‫تجاری (برند) و انتقال فناوری به ایران شکل‬ ‫می گیرد و وقتی این گروه این زمینه را ببیند‬ ‫بس��تر پیشرفته ش��دن این صنایع مورد توجه‬ ‫انها ق��رار می گیرد و همی��ن امر حجم تولید‬ ‫و کیفی��ت تولید را باال می برد‪ .‬س��طان زاده با‬ ‫بیان اینکه ایران می تواند برای منطقه بستری‬ ‫فراتر از ایران در صنعت و تولید باش��د درباره‬ ‫رف��ع موانع حض��ور س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫گفت‪ :‬در س��ازمان بورس‪ ،‬کمیته سرمایه گذار‬ ‫خارجی تش��کیل شده که فعالیت این کمیته‬ ‫زیر نظر مستقیم هیات مدیره و رییس سازمان‬ ‫بورس اس��ت‪ .‬وی افزود‪ 8 :‬ماه در این کمیته‬ ‫کار ش��ده است و حداکثر تا دو ماه اینده‪ ،‬ان‬ ‫بخش از موانع حضور سرمایه گذار خارجی که‬ ‫مرتبط با بازار س��رمایه و سازمان بورس است‬ ‫مانند بوروکراسی داخل سازمان‪ ،‬گرفتن کد‪،‬‬ ‫گذاشتن سفارشات وکالتنامه ها رفع می شود‪.‬‬ ‫س��لطان زاده در ادامه خب��ر داد‪ :‬همچنین‬ ‫بحث س��وئیفت در حال برطرف شدن است‪.‬‬ ‫در این باره با بان��ک هریتیج برای انتقال پول‬ ‫بعد از رفع تحریم ها به ایران صحبت های الزم‬ ‫شده اس��ت و همچنین با سپرده گذاری برای‬ ‫فراهم کردن بستر حضور سرمایه گذار خارجی‬ ‫گفت وگوهای الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫اشنایی با صنعت لیزینگ و جایگاه ان در کشور‬ ‫رضا محسنی‪-‬مدیرکل دفتر نظارت بر شبکه های‬ ‫توزیعی و اقتصادی‪:‬‬ ‫لیزین��گ در چرخه اقتصادی کش��ورها نقش‬ ‫بس��زایی دارد‪ .‬از اثار مثب��ت و تاثیرگذار ان در‬ ‫تعادل بخش��ی به عرضه‪ ،‬تقاض��ا و توازن منطقی‬ ‫در موازن��ه پرداخت ه��ای جوامع صنعتی و رو به‬ ‫توس��عه نمی توان چشم پوشی کرد‪ .‬همچنین در‬ ‫رفع نیازهای مردم و جامعه بش��ری نقش افرین‬ ‫اس��ت‪ .‬اما انچه می تواند این صنعت را روبه جلو‬ ‫حرک��ت دهد و س��رعت ان را افزای��ش دهد یا‬ ‫بکاهد‪ ،‬عملکردفعاالن این بخش و ش��رکت های‬ ‫ارائه دهنده این خدمت اس��ت که ایا توانسته اند‬ ‫خواس��ته های مصرف کنندگان و متقاضیان خود‬ ‫را براورده س��ازند و نیازش��ان را رفع کنند یا بر‬ ‫مش��کالت انان افزوده اس��ت؟ ایا توانسته اند در‬ ‫راس��تای حمای��ت از صنعت داخل��ی قدم هایی‬ ‫مثب��ت بردارن��د ی��ا به طورعم��ده عرضه کننده‬ ‫محصوالت وارداتی بوده اند؟‬ ‫‹ ‹تعریف لیزینگ و اجزای ان‬ ‫‪ Lease‬واژه ای انگلیس��ی و ب��ه معن��ای اجاره‬ ‫دادن و کرای��ه ک��ردن اس��ت و در عمل ویژگی‬ ‫اصلی ان این اس��ت که حق مالکیت مورد اجاره‬ ‫در دس��ت موجر اس��ت و حق اس��تفاده از ان را‬ ‫مس��تاجر دراختی��ار دارد‪ .‬لیزین��گ در ایران در‬ ‫چارچوب قرارداد اجاره به ش��رط تملیک‪ ،‬منعقد‬ ‫و به موقع اجرا می شود‪.‬براساس ان حق استفاده‬ ‫از دارای��ی برای م��دت معینی ب��ه اجاره گیرنده‬ ‫(مس��تاجر) واگ��ذار می ش��ود و در پای��ان مدت‬ ‫ق��رارداد نیز مالکی��ت و دارایی ب��ه اجاره گیرنده‬ ‫انتقال می یابد‪ .‬همچنین هنگام عقد قرارداد باید‬ ‫دوره (مدت) قرارداد‪ ،‬مبلغ دقیق‪ ،‬تعداد اقس��اط‬ ‫اج��اره‪ ،‬چگونگی تعیین و محاس��به اصل و فرع‬ ‫قیمت باقی مانده مشخص شود‪.‬‬ ‫لیزگیرن�ده (اجاره کنن�ده)‪ :‬طرفی که حق‬ ‫دارد از تجهی��زات مش��خص در معامله لیزینگ‪،‬‬ ‫در قبال پرداخت اجاره معین در قراردا ِد از پیش‬ ‫تعیین شده استفاده کند‪.‬‬ ‫لیزدهنده (اجاره دهنده)‪ :‬طرفی که مالکیت‬ ‫قانون��ی تجهیزات را در تصرف دارد و براس��اس‬ ‫ق��رارداد لیزینگ ح��ق اس��تفاده از تجهیزات را‬ ‫در ازای دریاف��ت اجاره از پیش تعیین ش��ده به‬ ‫اجاره کننده (لیزگیرنده) انتقال می دهد‪.‬‬ ‫ق�رارداد‪ :‬توافقنام��ه مکتوب��ی اس��ت بی��ن‬ ‫اجاره کنن��ده و اجاره دهن��ده که همه ش��رایط و‬ ‫مقررات مربوط به انتقال حق استفاده تجهیزات‬ ‫و بازپرداخ��ت اج��اره مق��رر ب��ه اجاره دهنده را‬ ‫دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫عرضه کننده‪ :‬تولیدکننده یا شرکت بازاریابی‬ ‫که تجهیزات را در قرارداد لیزینگ عرضه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لیزینگ در ایران‬ ‫لیزین��گ یک��ی از روش های تامی��ن مالی در‬ ‫دنیای امروزاست و به تدریج و با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی حاک��م بر جامعه به دنب��ال جایگاهی‬ ‫مناسب است‪ .‬البته این صنعت فقط خاص جامعه‬ ‫مدرن امروزی نیست و بنا بر ادعای پیشکسوتان‪،‬‬ ‫صنعت لیزینگ تاریخچه ای طوالنی و گس��ترده‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا مهم ان اس��ت که لیزین��گ در جهان‬ ‫مدرن امروزی بیش از گذش��ته نم��ود دارد و با‬ ‫س��رعت در حال رش��د و ش��کل گیری است به‬ ‫نحوی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم‬ ‫نقش ایفا می کند و ای��ن نقش هر روز پررنگ تر‬ ‫نیز می شود‪.‬‬ ‫س��طح فعالیت لیزینگ متناس��ب با کش��ورها‬ ‫متف��اوت اس��ت‪.‬در ایران ب��ازار لیزینگ بیش��تر‬ ‫اقالم کوچک و متوس��ط در بخش های خانوار و‬ ‫بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس��ط را شامل‬ ‫می شود و گاهی در مواردی لیزینگ اقالم بزرگ‬ ‫را ب��رای ش��رکت های صنعتی نی��ز تامین کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این صنع��ت در ایران با قدمت ‪30‬س��اله‬ ‫همچنان دوران معرفی و رشد را سپری می کند‬ ‫واکنون با چالش های جدی روبه رو است‪.‬‬ ‫ش��رکت های لیزینگ وابس��ته به خودروسازها‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬موج جدید توس��عه فعالیت های‬ ‫لیزینگ را ش��روع کردند و به س��رعت به س��ایر‬ ‫بخش ه��ا گس��ترش یافتند‪ .‬همچنی��ن بانک ها‬ ‫به ویژه بانک های «پارسیان» و «صنعت و معدن»‬ ‫از شرکت لیزینگ‪ ،‬به منزله ابزار تخصیص منابع‬ ‫مالی و اعطای تس��هیالت در راس��تای کمک به‬ ‫فروش محصوالت بانکی بهره بردند‪ .‬شکل گیری‬ ‫این بازار در کشور از این شرایط متاثر بوده است‪:‬‬ ‫ نیاز ام��روز مصرف کنن��دگان به ویژه جامعه‬‫شهری به کاالهای لوکس و خودروهای وارداتی؛‬ ‫مس��ائل و مش��کالت مربوط ب��ه تامین مالی‬‫مصرف کنن��دگان و موانع��ی که بانک ه��ا ایجاد‬ ‫می کنند؛‬ ‫ فقدان تقاضای موثر برای کاالهای سرمایه ای‬‫مثل خودرو‪ ،‬ماشین االت؛‬ ‫ افزایش ظرفیت تولید ش��رکت های صنعتی‬‫ب��زرگ مانن��د «ایران خ��ودرو» و «س��ایپا» و‬ ‫جس��ت وجوی کانال های جدید فروش با هدف‬ ‫جذب حداکثری مشتری؛‬ ‫ فش��ار دولت و مجلس به واحدهای تولیدی‪،‬‬‫به ویژه خودروس��ازها‪ ،‬برای فروش محصوالت به‬ ‫صورت اقساطی در کنار سیستم پیش فروش؛‬ ‫ـ هم سویی با کشورهای پیشرو در این صنعت‬ ‫و الگوبرداری از انها‪.‬‬ ‫دولت الیحه تنظیم بازار غیرمتش��کل پولی را‬ ‫در رابط��ه با صنعت لیزینگ در ‪22‬مرداد ‪1382‬‬ ‫به مجلس شورای اس�لامی ارسال و در ‪22‬ابان‬ ‫‪ 1383‬مجلس شورای اس�لامی ان را تصوی��ب‬ ‫کرد‪ .‬براساس این قانون عملیات بانکی اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی به هر عنوان وتاس��یس و ثبت‬ ‫هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی‪ ،‬بدون‬ ‫مج��وز از بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫ممنوع اس��ت‪ .‬همچنی��ن اش��خاص حقیقی یا‬ ‫حقوق��ی که به عملی��ات بانکی اش��تغال دارند‪،‬‬ ‫اگر موفق نش��وند مجوز فعالی��ت دریافت کنند‪،‬‬ ‫بنا به اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫حق ادام��ه فعالیت ندارند و متخلفان در صورت‬ ‫شکایت بانک مرکزی از سوی دستگاه قضایی به‬ ‫مجازات محکوم می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع توسعه صنعت لیزینگ‬ ‫اکن��ون و ب��ر اس��اس اخرین اطالع��ات بانک‬ ‫مرک��زی‪37 ،‬ش��رکت لیزینگ در کش��ور مجوز‬ ‫فعالیت دارن��د و بنا بر ادع��ای همین منبع که‬ ‫متولی اصلی صنعت لیزینگ در کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪400‬ش��رکت در ای��ن ح��وزه فعالیت‬ ‫می کنندک��ه گاهی ب��ا هدف سوءاس��تفاده های‬ ‫مختلف‪ ،‬معضالت و مش��کالتی ج��دی را برای‬ ‫رش��د صنعت لیزینگ در کش��ور ایج��اد کرده‬ ‫و این صنع��ت را با چالش های��ی متعدد مواجه‬ ‫کرده ان��د‪ .‬مهم تری��ن چال��ش ای��ن صنع��ت و‬ ‫مصرف کنندگانش‪،‬متعهد نبودن این ش��رکت ها‬ ‫در فرایند عملیات اس��ت که به س��لب اطمینان‬ ‫مصرف کنن��دگان می انجامد‪ .‬ب��رای مثال تاخیر‬ ‫در زم��ان عرض��ه‪ ،‬انج��ام قرارداده��ای از قبل‬ ‫تنظیم ش��ده و کامال یک طرفه‪ ،‬ارائه ندادن سند‬ ‫یا تاخیر در نقل و انتقاالت‪ ،‬درخواس��ت مبالغی‬ ‫بیش از ش��رایط ق��رارداد‪ ،‬رعایت نکردن ضوابط‬ ‫و بخش��نامه های بان��ک مرکزی و‪ ...‬که بیش��تر‬ ‫این اقدامات را ش��رکت های لیزینگ فاقد مجوز‬ ‫انج��ام می دهن��د‪ .‬البت��ه این ش��یوه عملکرد و‬ ‫رفتار با مش��تریان‪ ،‬در روند رش��د صنعت و نگاه‬ ‫مصرف کنن��دگان ب��ر ان تاثیرگذار اس��ت و تا‬ ‫زمانی ک��ه صاحبان اصلی این صنعت س��اختار‬ ‫خ��ود را بازس��ازی نک��رده‪ ،‬از قوانی��ن‪ ،‬مقررات‬ ‫و دس��تورالعمل های مرب��وط تبعی��ت نکنن��د‪،‬‬ ‫شرکت های خوش نام در این صنعت که تاکنون‬ ‫مجوزهای الزم را دریافت نکرده اند‪ ،‬هویت خود‬ ‫را قانونی نکرده و دستگاه های نظارتی به وظیفه‬ ‫خود به درس��تی عمل نکنند‪ ،‬همچنین با توجه‬ ‫به عملکرد نامناس��ب برخی شرکت ها که البته‬ ‫تعداد انها چند برابر ش��رکت های صاحب مجوز‬ ‫است و اطمینان نداشتن مصرف کنندگان‪ ،‬بیش‬ ‫از پی��ش بر صنعت لیزینگ ضرب��ه وارد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنین س��ر باز زدن ش��رکت های لیزینگ‪،‬‬ ‫به وی��ژه ش��رکت های فاق��د مج��وز از قوانین و‬ ‫دس��تورالعمل اجرایی بانک مرکزی از معضالت‬ ‫قابل توج��ه در ای��ن صنع��ت با نگاه ب��ه حقوق‬ ‫مصرف کننده است‪.‬‬ ‫عالوه بر معضالت ذکرش��ده نمی توان مواردی‬ ‫همچون اگاهی نداش��تن مردم و نااشنایی انان‬ ‫با صنعت لیزینگ را نادیده گرفت و به ان توجه‬ ‫نداش��ت که البته این نااگاهی مشکالتی را برای‬ ‫انان و صاحبان صنعت به وجود می اورد‪.‬‬ ‫م��وارد دیگری نی��ز همچون نب��ود مطالعات‬ ‫بنی��ادی و ت��دارک س��ازوکارهای سیس��تمی‬ ‫درب��اره صنع��ت لیزین��گ و بومی س��ازی ای��ن‬ ‫صنع��ت در ایران‪ ،‬برخ��وردار نبودن این صنعت‬ ‫از حمایت بخش ه��ای مختلف دول��ت‪ ،‬بهره مند‬ ‫نش��دن صنع��ت از قانون مس��تقل و همه جانبه‬ ‫لیزین��گ و به دنب��ال ان تدوی��ن ایین نامه ها‪،‬‬ ‫استانداردها و دس��تورالعمل های اجرایی مرتبط‬ ‫و‪ ...‬اهمیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫از انجا که امروزه صنعت لیزینگ کشور‪ ،‬به منزله‬ ‫فعالیت مالی و اعتباری در حوزه اقتصاد است و در‬ ‫دنیا به ویژه در کشورهای توسعه یافته جایگاه دارد‪،‬‬ ‫بنابراین نیاز است ما هم به شکل جدی و متناسب‬ ‫با اقتصاد و سیاس��ت های بانکی به ان توجه کنیم‬ ‫تا از اسیب های احتمالی که در حوزه مالی بیش از‬ ‫دیگر بخش هاست‪ ،‬پیشگیری کنیم‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل اش��نا نب��ودن متقاضیان این‬ ‫خدمت‪ ،‬باید توجهات‪ ،‬اموزش های الزم ارائه شده‬ ‫و فرهنگ سازی شود‪.‬‬ ‫یک��ی از اس��یب های کنونی در جامع��ه درباره‬ ‫این خدمت‪ ،‬نااگاه��ی متقاضیان خدمت و گاهی‬ ‫سوءاس��تفاده شرکت های خدمت رسان فاقد مجوز‬ ‫اس��ت ک��ه می توان با س��اماندهی ای��ن صنعت و‬ ‫الزام��ات قانون��ی الزم االج��را‪ ،‬بازنگ��ری قوانین و‬ ‫دستورالعمل های مربوطه و تنظیم قانونی جامع و‬ ‫کامل از چالش های پیش روی این صنعت کاست‬ ‫تا حوزه فعالیت مالی و اعتباری زیبنده‪ ،‬شایسته و‬ ‫مناسب ایران اسالمی داشته باشیم‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪21‬‬ ‫نگاهی به ادبیات رایج بر بدنه اتومبیل ها‬ ‫رفیقبی کلک‪...‬مادر!‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه خودرو‪ :‬هر‬ ‫نوش�ته‪ ،‬ش�عر‪ ،‬اندوهنام�ه ی�ا‬ ‫دلنوش�ته ای که گاهی روی بدنه‬ ‫اتومبیل ها دیده می شود‪ ،‬یا خبر‬ ‫از رازه�ای درون رانن�ده ای دارد که فرمان‬ ‫ان اتومبیل در دس�ت اوس�ت یا بخشی از‬ ‫رفی��ق بی کل��ک‪ ،‬م��ادر؛ البته ای��ن معروف ترین‬ ‫عبارتی اس��ت که روی بدنه بس��یاری از کامیون ها‬ ‫و نیس��ان ها و وانت بارها نوش��ته می شود و می توان‬ ‫در همین زمینه به برخی شعارها‪ ،‬شعرها‪ ،‬نکته های‬ ‫فلس��فی و اخالقی و مذهبی هم اش��اره کرد‪ ،‬برای‬ ‫مثال این عبارات‪:‬‬ ‫ این امانت بهر روزی دست ماست‬‫در حقیقت‪ ،‬مالک اصلی خداست‬ ‫ برو کنار‪ ،‬قسط دارم‬‫ یادگار پدرم‬‫ سرویس مدرسه مرغ ها!‬‫‪ -‬هیچ کس همراه نیست‪ ،‬تنهای اول!‬ ‫ش�خصیت فک�ری او اس�ت ک�ه این گون�ه‬ ‫متجلی شده اس�ت‪ .‬شاید هم فقط عبارتی‬ ‫اس�ت ک�ه موج�ب ام�دن لبخن�دی‬ ‫خاطره امیز بر لبان کس�انی می ش�ود که از‬ ‫کن�ار ان اتومبی�ل رد می ش�وند و ان را‬ ‫می خوانند‪.‬‬ ‫ َمردی ُمرد‬‫ برو بچه‪ ،‬گیر ن َده‬‫ هیچ کس یار نیست‪ ،‬همه بارند!‬‫ سبقت ازاد‪ ،‬حتی شما دوست عزیز!‬‫ نوکرتم ننه!‬‫ بابام گفته چپش نکن‬‫ بوق نزن‪ ،‬شاگردم خوابه‬‫ رادیات قلب من از عشق تو امد به جوش‬‫ رفاقت تعطیل!‬‫ عاقبت فرار از مدرسه!‬‫ تا شقایق هست‪ ،‬تحمل باید کرد!‬‫‪ -‬ز گهواره تا گور دنبال پول!‬ ‫ به خاطر دلم‪ ،‬ولم!‬‫ چرخ قلبم را با میخ نگاهت پنجر نکن!‬‫ دنبالم نیا‪ ،‬اواره می شی‬‫ همه از من می ترسند‪ ،‬من از نیسان ابی!‬‫ ناز نگات قشنگه‬‫ بحث ‪ 30‬یا ‪ 30‬ممنوع!!‬‫ رخش بی قرار!‬‫ با تو هرگز‪ ...‬بی تو عمرا‬‫ حاال که هر کی هرکیه‪ ،‬منم ماکسیمام!‬‫‪ -‬بوق نزن راننده خوابه!‬ ‫شعر و ادبیات قوم بنی هندل!‬ ‫«بنی هندل» در عرف ادبیات عهد قاجار و دهه های‬ ‫قب��ل به همین رانندگان می گفتند و علت نهادن این‬ ‫ن��ام به صنف رانندگان دیروز این بوده که اتومبیل ها‬ ‫از زمانی که به ایران وارد شدن «سوئیچ» یا وسیله ای‬ ‫دیگر برای روشن ش��دن و حرکت کردن نداشتند و‬ ‫به وسیله قطعه ای اهن به نام هندل روشن می شدند‪،‬‬ ‫اهنی که یک س��ر ان داخل زبانه های بیرون مانده از‬ ‫گیربک��س می رفت و با هندل به حرکت و گردش در‬ ‫می امد و با زدن چند هندل روش��ن می شد‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت باید دوستان و همسایه ها کمک می کردند‬ ‫و اتومبیل را ان قدر ُهل می دادند تا روش می ش��د‪ ،‬از‬ ‫این رو به انها قبیله یا قوم «بنی هندل» می گفته اند‪.‬‬ ‫ای��ن قبیله یا قوم از دیرباز اصطالحات و ابزار زبانی‬ ‫ویژه خودش را داش��ته و با استفاده از ترکیبات زبانی‬ ‫خ��ودش با اطرافی��ان حرف م��ی زده و ارتباط برقرار‬ ‫می کرده اس��ت و در بلندم��دت دارای نوعی ادبیات‬ ‫شفاهی به نام «ادبیات بنی هندل» شده است‪ .‬ادبیاتی‬ ‫که به گفته یکی از محقق��ان ان «ابراهیم هرندی»‪،‬‬ ‫اکنون بخش نمایانی از ادبیات ش��فاهی ماست‪ .‬او در‬ ‫مقاله پژوهش��ی خود در این باره که در اذرماه ‪1389‬‬ ‫به ثبت رسید و منتشر شده‪ ،‬نوشته است‪:‬‬ ‫ادبی��ات «بنی هن��دل» بخش نمایان��ی از ادبیات‬ ‫شفاهی ایران اس��ت‪ .‬این ادبیات دربرگیرنده فرهنگ‬ ‫رانندگان کامیون های بیابانی و س��نت «ش��وفری» و‬ ‫«شاگرد ش��وفری» اس��ت‪« .‬بنی هندل» عنوانی که‬ ‫برخی از رانندگان کامیون ها در دوره پهلوی به خود‬ ‫دادند‪ ،‬صنف ویژه ای در کش��ورهای پیرامون اس��ت‪.‬‬ ‫این ویژگی از ان روس��ت که رانن��دگان‪ ،‬از رانندگان‬ ‫تاکسی گرفته تا رانندگان تریلرهای غول پیکر‪ ،‬همگی‬ ‫در روند ش��کل گیری جامعه نیمه مدرن ایران دست‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫فرهنگ ش��فاهی‪ ،‬فرهنگ م��ردم و اینه تمام نمای‬ ‫ارمان ه��ا‪ ،‬ارزوها‪ ،‬پندارها‪ ،‬انگاره ه��ا‪ ،‬نیازها‪ ،‬رفتارها‬ ‫و کردارهای همگانی اس��ت‪ .‬ای��ن فرهنگ‪ ،‬برون تابِ‬ ‫س��اختار اندیش��گی و عاطف��ی قوم��ی و گنجین��ه‬ ‫ارزش��مندی ب��رای پژوهش ه��ای روان شناس��ی‪،‬‬ ‫جامعه شناسی و مردم شناسی در هر جامعه است‪.‬‬ ‫اگاهی‪ ،‬جانمای��ه فرهنگ مدرن اس��ت؛ اگاهی از‬ ‫انچه که هست و از انچه که باید باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬این‬ ‫فرهنگ ارمان گرا و کمال جوس��ت و انسان و جامعه‬ ‫را نه بدانگونه که هست‪ ،‬بلکه بدان گونه که می پندارد‬ ‫«باید باش��د» تعریف و تفس��یر می کند‪ .‬اما فرهنگ‬ ‫ش��فاهی و اتابِ انچه که هس��ت‪ ،‬در قالب افس��انه‪،‬‬ ‫لطیفه‪َ ،‬مثل و َمتل اس��ت‪ .‬شعرها‪ ،‬شعارها‪ ،‬لطیفه ها‪،‬‬ ‫ضرب المثل ه��ا و دیگر گویه های مردم پس��ند در هر‬ ‫جامعه‪ ،‬کلید رهیابی به بسیاری از ارزش ها‪ ،‬ارمان ها‪،‬‬ ‫بنیان ه��ای اخالقی و الگوهای رفت��اری مردم در ان‬ ‫جامعه است‪ .‬افزون بر این‪ ،‬برخالف فرهنگ مدرن که‬ ‫در هر دوره تنها نماینده جهان نگری نخبگان جامعه‬ ‫است‪ ،‬فرهنگ شفاهی نمایانگر خلق و خوی مردم در‬ ‫تمامیت ان است‪.‬‬ ‫در تاری��خ ادبی��ات فارس��ی بس��یارند ش��اعران‬ ‫داس��تان پرداز و دبیران��ی که در کارهای ش��ان اثری‬ ‫از دورانی که در ان می زیس��ته اند‪ ،‬دیده نمی ش��ود‪.‬‬ ‫ام��روز می توان از ش��اعرانی ن��ام برد که با بررس��ی‬ ‫شعرش��ان می توان پنداش��ت که انگار در س��ده های‬ ‫گذش��ته می زیسته اند‪ .‬در بس��یاری از این اثار‪ ،‬حتی‬ ‫خود پدیداورنده اثر نیز غالب است‪ .‬همچنین بیشتر‬ ‫کارهای این گونه ش��اعران و نویسندگان‪ ،‬خالی از بار‬ ‫اندیش��گی‪ ،‬ارزش تاریخی و اطالعات مردم شناس��ی‬ ‫است‪ .‬کمبود این گونه اطالعات در اثار مدون‪ ،‬ارزش‬ ‫فرهنگ ش��فاهی را در ترابری باوره��ای فرهنگی از‬ ‫زمانی به زمان دیگر بیشتر می کند‪.‬‬ ‫این نوش��ته‪ ،‬نمونه ای از ادبیات ش��فاهی است که‬ ‫کارمایه ان ش��عرها و شعارهایی است که در ایران بر‬ ‫بدنه برخی خودروه��ا‪ ،‬به ویژه کامیون ها و اتوبوس ها‬ ‫می نویسند‪ ،‬ش��اید بشود این گونه شعرها و شعارها را‬ ‫در یک دس��ته بندی اختیاری به ‪ 3‬گروه بخش بندی‬ ‫کرد‪ :‬دینی‪ ،‬فلسفی و اندرزی!‬ ‫بیمه ابوالفضل(ع)‪ ،‬بیمه امام رضا(ع)‬ ‫تم��ام نوش��ته ها‪ ،‬نت برداری ه��ا و حت��ی‬ ‫پایان نامه ه��ای متع��دد دانش��گاهی ک��ه درباره‬ ‫چگونگ��ی وقوع این رخ��داد فرهنگ��ی عامیانه‬ ‫تهیه و جمع اوری ش��ده‪ ،‬حت��ی ردپایی کوچک‬ ‫هم از وقوع نخستین نوشته ها بر بدنه اتومبیل ها‬ ‫به دس��ت نمی ای��د‪ .‬تنها عباراتی چ��ون «بیمه‬ ‫ابوالفض��ل» اس��ت ک��ه از دیرباز حت��ی بر بدنه‬ ‫برخ��ی اتومبیل های دولتی هم دیده می ش��ده‬ ‫و در ای��ن رهگ��ذر ش��خصیت لوط��ی صفت و‬ ‫عیارانه ای که در بس��یاری از رانن��دگان بیابانی‬ ‫دیده می ش��د باع��ث رونق چنین نوش��ته هایی‬ ‫روی بدنه اتومبیل ها ش��ده اس��ت و ان دسته از‬ ‫رانندگان هم که به پرداخت بیمه برای اتومبیل‬ ‫خود تمایل چندانی نداشتند روی بدنه اتومبیل‬ ‫خود ش��عار بیمه گرایی نزد ائمه اطهار(ع) را ثبت‬ ‫می کرده اند و اسامی «امام حسین(ع)»‪« ،‬حضرت‬ ‫عباس(ع)»‪« ،‬امام رضا(ع)» و دیگر مقربان درگاه‬ ‫الهی را بر بدنه اتومبیل می نوش��تند و خود را از‬ ‫دریافت و پرداخت هرگونه خس��ارت و حق بیمه‬ ‫معاف می کردند‪ .‬البته این رانندگان قس��متی از‬ ‫درامد س��االنه خود را نذر ائمه و دیگر مقدسان‬ ‫ک��رده و در راه انها خرج می کردند‪ .‬به طور مثال‬ ‫«حاج عباس قلیان نژاد»‪ ،‬از کامیون داران معروف‬ ‫کاش��ان که کامی��ون خود را «بیم��ه ابوالفضل»‬ ‫کرده بود‪ ،‬سالی چند گوسفند در راه ان حضرت‬ ‫نذر می کرد و گوش��ت ان را بین فقرا و بینوایان‬ ‫تقس��یم می کرد و یا سالی چند روز روضه خوانی‬ ‫«حض��رت عب��اس» در مس��جد مح��ل برپ��ا‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫ ورود اقایان ممنوع!‬‫ واسه همه التی‪ ،‬واسه ما شکالتی‬‫ گشتم نبود‪ ،‬نگرد نیست‬‫ دست نزن‪ 20 ،‬میلیون پولشه‬‫ دیگه پسر خوبی شدم!‬‫ انضباط‪ -‬صفر‪-‬‬‫ به روز تنگدستی اشنا بیگانه می گردد‬‫نویس��نده با ذوق و دس��ت به قلمی به نام بهنام‬ ‫اس��فندیاری نیز ب��ا اوردن انبوهی از این ش��عارها‬ ‫و ش��عرها و دلنوش��ته ها یاداور ش��ده اس��ت‪ :‬این‬ ‫جمالت و کلمات گوش��ه ای از نوشته های عجیب و‬ ‫غریب روی بدنه و شیش��ه انواع خودروهای سبک‬ ‫و س��نگین اس��ت ک��ه در گذش��ته های نه چندان‬ ‫دور دی��ده می ش��د (و هن��وز هم دیده می ش��ود)‬ ‫مانند‪:‬‬ ‫ تو که در سفری برو به سالمت!‬‫ ای که مشتاق منزلی‪ ،‬مشتاب!‬‫ غم مخور و کم مخور!‬‫ دنیا وفا نداره!‬‫ُ‬ ‫‪ -‬تا گوساله گو بشه‪ -‬دل صاحبش او بشه‬ ‫ادبیات پرفضیلت بنی هندل!‬ ‫گاه تک بیت ه��ای جه��ت دار و جالبی ه��م در ادبیات‬ ‫فولکلور رانندگان در حوزه «حفظ ناموس» در سال های‬ ‫گذش��ته بر بدنه برخی اتوبوس ها‪ ،‬کامیون ها و وانت بارها‬ ‫دیده شده است که حکایت از حس غرورامیز یک جامعه‬ ‫مردس��االر و داش مشدی دارد و بیشتر بر این نکته تکیه‬ ‫دارد که باید برای حفظ ناموس تا پای جان ایس��تادگی‬ ‫کرد‪ ،‬البته بس��یاری از تک بیت های نوشته شده در این‬ ‫زمینه از ش��اعران یکی دو قرن اخیر اس��ت که برخی از‬ ‫این تک بیت ها را برایتان اورده ایم‪.‬‬ ‫«هر که افتد نظرش در پی ناموس کسی‬ ‫پی ناموس وی افتد نظر بولهوسی»‬ ‫البته اگر به بیت زیر هم دقت کنید ضمن اینکه متوجه‬ ‫فضای غم انگیز ان هس��تید‪ ،‬می توانید تاکید راننده را به‬ ‫غم زدودن از چهره دیگران به وضوح تماشا کنید‪:‬‬ ‫ تا توانی رفع غم از خاطری غمناک کن‬‫در جهان گریاندن اسان است اشکی پاک کن‬ ‫و البته ابیات جالب دیگر مثل اینها‪:‬‬ ‫ کمال و فضل و بزرگی به حسن ظاهر نیست‬‫به حسن سیرت اگر می توانی انسان باش‬ ‫ چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد‬‫اگر سوزد‪ ،‬شبی سوزد‪ ،‬شب دیگر نمی سوزد‬ ‫ دوست می دارم اگر گل نیستم خاری نباشم‬‫بار بردار ار نی ام بر دوش کس باری نباشم‬ ‫یادتان هم باشد که روی بدنه برخی اتومبیل ها به ویژه‬ ‫کامیون ها و وانت بارها بیت های زیادی نیز در س��تایش‬ ‫و اهمی��ت کار و کوش��ش و ارزش دانش ان��دوزی با این‬ ‫مضامین امده است‪:‬‬ ‫ قلم گفتا که من شاه جهانم‬‫قلم زن را به دولت می رسانم‬ ‫ تا توانی می گریز از یار بد‬‫یار بد‪ ،‬بدتر بود از مار بد‬ ‫مار بد تنها تو را بر جان زند‬ ‫یار بد بر دین و بر ایمان زند‬ ‫ بد خواه کسان به هیچ مقصد نرسد‬‫یک بد نکند تا به خودش صد نرسد!‬ ‫ من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من‬‫تو نیک نبینی و به من بد نرسد‬ ‫ لوطی تو برو لقمه خود گاز بزن‬‫کم پشت سر خلق خدا ساز بزن‬ ‫قانون نوشتن روی بدنه اتومبیل‬ ‫اگرچه کمتر دیده ش��ده یا ش��نیده ش��ده اس��ت که‬ ‫پلیس��ی‪ ،‬راننده ای را به خاطر ثبت و نوشتن کلمات یا‬ ‫جم�لات روی بدنه اتومبیل جریم��ه کند و اتومبیلی را‬ ‫متوقف و به پارکینگ بفرستد‪ ،‬با این حال نوشتن روی‬ ‫بدنه اتومبیل ها به هر دلیلی جرم محس��وب می شود و‬ ‫طبق ماده ‪ 207‬ایین نام��ه راهنمایی و رانندگی‪ ،‬نصب‬ ‫هرگونه عالئم و پالک های متفرقه و همچنین الصاق یا‬ ‫نصب هر نوع اگهی‪ ،‬نوشته‪ ،‬عبارت و ترسیم نقوش روی‬ ‫شیش��ه ها یا بدنه خودرو و مانند ان را ممنوع دانس��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بند مربوط به نوع جریم��ه برای این تخلف رانندگان‬ ‫دارای کد ‪ 2069‬ب��وده و جریمه های ‪ 200‬تا ‪300‬هزار‬ ‫ریالی برای هر یک از نوش��ته های روی بدنه اتومبیل ها‬ ‫درنظر گرفته ش��ده است‪ .‬قانونی که متعلق به سال های‬ ‫پیش است و در سال های اخیر نیز فقط قیمت ان کمی‬ ‫باالتر رفته است‪ ،‬با این حال کمتر شاهد برخورد پلیس‬ ‫با این تخلف اشکارتر از همه تخلف ها هستیم‪ .‬گویا خود‬ ‫افراد پلیس هم چندان بدشان نمی اید که گاهی برخی‬ ‫از این نوش��ته ها را بخوانند‪ ،‬لبخن��دی بزنند و ان را به‬ ‫حافظه بسپارند‪.‬‬ ‫«س��رهنگ طیاری» که سال هاست از سمت خود در‬ ‫اداره راهنمایی و رانندگی بازنشس��ته ش��ده در این باره‬ ‫دفترچه یادداش��ت پ��ر از خاط��ره ای دارد و می گوید‪:‬‬ ‫«مدت ها در عوارض تهران – کرج و مدت ها در عوارضی‬ ‫سه راه س��لفچگان و س��ال ها نیز در عوارضی جاده های‬ ‫مش��هد و جنوب کشور خدمت کردم و هر وقت شعری‬ ‫یا مطلبی جالب روی بدنه اتومبیل ها می دیدم انها را به‬ ‫خاطر می س��پردم و در منزل ان را در دفترم یادداشت‬ ‫می کردم‪.‬‬ ‫او برخ��ی از ای��ن نوش��ته ها را از روی دفترچ��ه اش‬ ‫می خوان��د و ب��ه‬ ‫می گوی��د‪ :‬البته اینه��ا معروف‬ ‫هستند و شاید بس��یاری از مردم انها را خوانده باشند‪،‬‬ ‫بعضی از انها هم دیگر از یاد مردم رفته است‪.‬‬ ‫برای مثال؛‬ ‫ بوق نزن ژیان!‬‫ می خورمت!‬‫ عشق امد و گفت‪ ،‬بی سوادم!‬‫ قربان وجودت‪ ،‬که وجودم ز وجودت‪ ،‬به وجود امده‬‫مادر‬ ‫ شتاب مکن‪ ،‬مقصد خاک است‬‫ تو هم قشنگی عزیزم!‬‫ کاش جاده زندگی هم دنده عقب داش��ت (که البته‬‫برگرفته از یکی از ش��عرهای نگارنده گزارش اس��ت که‬ ‫سال ها پیش در مجله اطالعات هفتگی چاپ شد)‬ ‫یادداشت‬ ‫هوانوردی عمومی‬ ‫گنج پنهان‬ ‫صنعت هوایی‬ ‫ارمان بیات‬ ‫کارشناس حمل ونقل هوایی‬ ‫حمل ونق��ل هوای��ی‪ ،‬هوانوردی عموم��ی و خدمات‬ ‫وی��ژه هوایی‪ 3 ،‬بخ��ش صنعت هواپیمایی هس��تند؛‬ ‫در هم��ه این موارد‪ ،‬ف��رودگاه و صنعت فرودگاهی به‬ ‫عنوان مکمل عمل می کند و صنعت هوانوردی ش��کل‬ ‫می گیرد‪ .‬مهم ترین و اصلی ترین بخش رشد هوانوردی‬ ‫در دنیا‪ ،‬هوانوردی عمومی است‪ .‬این بخش از صنعت‬ ‫هوانوردی ‪ ،‬ش��امل هر چیزی غیراز حمل ونقل هوایی‬ ‫برنامه ریزی ش��ده و ش��امل بخش ه��ای هواپیماهای‬ ‫ش��خصی‪ ،‬خدم��ات هوای��ی‪ ،‬خدم��ات تعمی��رات و‬ ‫نگهداری هواپیما‪ ،‬ایر چارتر‪ ،‬تفریحات و گردش��گری‬ ‫هوای��ی‪ ،‬اموزش فنون هوایی‪ ،‬خدمات پس��ت هوایی‪،‬‬ ‫خدمات هلیکوپتری و ایرتاکسی است‪ .‬بیشتر خدمات‬ ‫هوان��وردی عموم��ی با هواپیماهای س��بک یک یا دو‬ ‫بو کار در‬ ‫موتوره انجام می ش��ود‪ .‬بیش��ترین بازار کس ‬ ‫هوانوردی دنیا مربوط به هوانوردی عمومی اس��ت‪ ،‬به‬ ‫طوری که ‪ 100‬درصد فرودگاه های محلی‪ ،‬منطقه ای‬ ‫یا فرودگاه های کوچک ب��ا درامد حاصل از هوانوردی‬ ‫عمومی اداره می شوند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود‪ ،‬از ‪ 58‬فرودگاه زیرمجموعه شرکت‬ ‫فرودگاه های کش��ور‪ ،‬حدود ‪ 54‬فرودگاه غیراقتصادی‬ ‫هستند و در نسبت درامد به هزینه هماهنگی ندارند؛‬ ‫این یعن��ی در هواپیمایی ایران‪ ،‬همه چیز به ایرالین ها‬ ‫بس��تگی داشته و جایی برای هوانوردی عمومی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬به عنوان مثال ف��رودگاه س��بزوار باید متکی‬ ‫ب��ه ورود هواپیمای مس��افربری و ان ه��م با توجه به‬ ‫ش��رایط بازرگانی‪ ،‬با هفت��ه ای ‪ 3‬یا ‪ 4‬فرکانس پروازی‬ ‫باشد و با اخذ عوارض فرودگاهی از شرکت هواپیمایی‬ ‫برقرارکننده پرواز‪ ،‬هزینه های خود را پوشش دهد که‬ ‫با توجه به ایین نامه های مرتبط‪ ،‬مبلغ بس��یار ناچیزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬درنتیجه این فرودگاه نمی تواند مستقل عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بر اساس امار اتحادیه بین المللی هوانوردی عمومی‪،‬‬ ‫در ای��االت متحده حدود ‪ 5‬ه��زار و ‪ 300‬فرودگاه به‬ ‫بهره برداران هوانوردی عمومی خدمات ارائه می دهند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ای��ن میان تنها حدود ‪600‬‬ ‫فرودگاه ع�لاوه بر هوانوردی عمومی به ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی مس��افری خدم��ات می دهن��د؛ این بدان‬ ‫معناست که هسته اصلی امور هوانوردی و فرودگاهی‬ ‫را هوانوردی عمومی تش��کیل می دهد‪ .‬س��والی که در‬ ‫اینجا مطرح می ش��ود این اس��ت که «اگر در کشور ما‬ ‫نیز هوان��وردی عمومی به معنای واقعی ایجاد ش��ود‪،‬‬ ‫چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟» بر اس��اس امار غیررسمی‪،‬‬ ‫اکن��ون حدود یک ه��زار و ‪ 200‬خلبان کش��ور بیکار‬ ‫و چش��م انتظار اس��تخدام در ایرالین ها هستند که با‬ ‫توس��عه هوانوردی عمومی می توان برای انها اشتغال‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬از سوی دیگر با توسعه هوانوردی عمومی‪ ،‬‬ ‫فرودگاه های کش��ور به ش��دت عملیاتی می ش��وند و‬ ‫اقتصاد فرودگاهی رش��د می کند بنابر این بهره برداری‬ ‫از هواپیمای شخصی به معنای اصولی اغاز خواهد شد‬ ‫و این یعنی جابه جایی قش��ر سرمایه دار و رسیدگی به‬ ‫امور ش��خصی خود‪ ،‬بدون اتکا به برنامه ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی‪ .‬رش��د صنعت گردش��گری‪ ،‬جابه جایی بار‬ ‫و ورود هواپیماه��ای س��بک ب��ا فن��اوری روز و تاثیر‬ ‫اجتناب ناپذیر در صنایع طراحی و تولید‪ ،‬از دیگر نتایج‬ ‫توس��عه هوانوردی عمومی خواهد بود‪ .‬رشد اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتی و حتی اجتماعی و فرهنگی رابطه مستقیمی با‬ ‫زمان دارد و صنعت هوانوردی با ایجاد شبکه سرعتی‪،‬‬ ‫زمان را به حداقل می رس��اند و ای��ن دلیل محبوبیت‬ ‫هوانوردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه هوانوردی عموم��ی می تواند تنها راه‬ ‫نجات صنعت هوانوردی کش��ور و دلیلی برای افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری در این صنعت باشد که اشتغالزایی و‬ ‫گردش اقتص��ادی را فراهم کرده و در نهایت‪ ،‬س��هم‬ ‫هوانوردی را در تولید ناخالص ملی افزایش خواهد داد‬ ‫و بی ش��ک تاثیرات ویژه ای بر شرکت های هواپیمایی‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫به دلیل نبود هوانوردی عمومی در کش��ور‪ ،‬خلبانان‬ ‫فارغ التحصیل در صورت اش��تغال با ‪ 200‬ساعت پرواز‬ ‫اموزش��ی ب��ا هواپیماهای س��بک و یک موت��وره وارد‬ ‫ایرالین می ش��وند و باید ب��ا هواپیماهای دو موتوره یا‬ ‫بیش��تر پرواز کنند‪ ،‬اگرچه به این اف��راد اموزش های‬ ‫ویژه داده می ش��ود اما تجربه عملیات��ی انها در اندازه‬ ‫همان ‪ 200‬س��اعت اس��ت‪ ،‬در حالی که اگر هوانوردی‬ ‫عمومی وجود داشته باشد‪ ،‬فارغ التحصیالن این بخش‬ ‫وارد بازار کار خواهند شد و با هواپیماهای سبک مانند‬ ‫هواپیماهای ش��خصی یا ایرتاکس��ی و‪ ...‬پرواز خواهند‬ ‫ک��رد و بعد از چند س��ال با دانش ب��ه مراتب باالتر از‬ ‫دوران فارغ التحصیلی و تجربه های پروازی بیشتر‪ ،‬وارد‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی می شوند‪ .‬این مسئله می تواند‬ ‫ضریب ایمنی شرکت های هواپیمایی را افزایش داده و‬ ‫هسته متخصص بخش عملیات پرواز را تقویت کند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫در بررسی‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫درباره علت و میزان تاخیر ایرالین ها عنوان شد‬ ‫تاخیرهای کشدار؛ باری بر دوش ایرالین ها و مسافران‬ ‫اک�رم امینی ـ گروه خودرو‪ :‬تاخیر پرواز‬ ‫ب��ه ام��ری ع��ادی در فرودگاه های کش��ور‬ ‫تبدیل ش��ده و کمتر مسافری امیدوار است‬ ‫که هواپیما در زمان مق��رر از مبدا برخیزد‬ ‫و در مقصد فرود ای��د؛ این تاخیرها نه تنها‬ ‫برای مسافران در برنامه سفر اختالل ایجاد‬ ‫می کنن��د بلکه عاملی ب��رای کاهش حجم‬ ‫پروازها و زیاندهی ایرالین ها نیز هست‪.‬‬ ‫بر اساس امار رسمی سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری‪ ،‬ساالنه بیش از ‪ ۲۸‬میلیون مسافر‬ ‫در فرودگاه های ایران جابه جا می ش��وند که‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬فرودگاه مهراب��اد با بیش از‬ ‫‪ ۱۳‬میلی��ون مس��افر‪ ،‬پرترددترین فرودگاه‬ ‫کشور است‪ .‬از سوی دیگر بنا بر امار منتشر‬ ‫ش��ده درباره تاخیرهای پروازی‪ ،‬در اسفند‬ ‫سال ‪ ۹۳‬در مجموع ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۶۴‬پرواز از‬ ‫طریق فرودگاه مهراباد‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۶۱۳‬مورد‬ ‫ان با تاخیر انجام ش��ده؛ این یعنی نیمی از‬ ‫پروازهای این فرودگاه تاخیر داش��ته است‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگری از امار س��ازمان هواپیمایی‬ ‫درباره میزان تاخیر شرکت های هواپیمایی‬ ‫مختلف است که نشان می دهد شرکت های‬ ‫اسمان‪ ،‬ایران ایر و ماهان با داشتن بیشترین‬ ‫پروازها در اس��فندماه گذش��ته‪ ،‬به ترتیب‬ ‫س��همی ‪۲۲‬درصدی‪ ۱۴ ،‬درص��دی و ‪۱۱‬‬ ‫درصدی از تاخیرها داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخیر به هزار و یک دلیل‬ ‫براساس امار انجمن بین المللی حمل ونقل‬ ‫هوایی (یاتا) روزانه ‪ ۱۰۰‬هزار پرواز در دنیا‬ ‫انج��ام می ش��ود که اگ��ر یک درص��د این‬ ‫پروازها هم تاخیر داش��ته باشد‪ ،‬هزار پرواز‬ ‫خواه��د بود‪ .‬دالیل زیادی برای تاخیر پرواز‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی بیان می ش��ود؛‬ ‫دالیلی که از فرسودگی ناوگان تا مشکالت‬ ‫بو هوایی را ش��امل می شود‪ .‬بر اساس امار‬ ‫ا ‬ ‫رسمی اعالم شده از سوی شرکت ایران ایر‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۲‬ح��دود ‪ ۲۸‬درصد تاخیرهای‬ ‫این ش��رکت به دلیل عوامل برون سازمانی‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬درص��د عوام��ل درون س��ازمانی و فنی‬ ‫و ‪ ۶۱‬درص��د ب��ه دلی��ل تاخی��ر پروازهای‬ ‫عکس العملی بوده است‪.‬‬ ‫س��یدعلی اکبر می��ری روش��ن‪ ،‬خلب��ان‬ ‫اعالم کرد‬ ‫ایران ای��ر در گفت وگو ب��ا‬ ‫که بیش از ‪ ۴۰‬دلی��ل می توان برای تاخیر‬ ‫پروازها بیان کرد؛ از جمله تعمیرات‪ ،‬شرایط‬ ‫بو هوایی‪ ،‬یخ زدایی از هواپیما‬ ‫نامناس��ب ا ‬ ‫در زمس��تان‪ ،‬محدودیت ه��ای مدیری��ت‬ ‫مس��افران در پروازها محقق خواهد ش��د‪.‬‬ ‫رییس سازمان هواپیمایی کشوری در هفته‬ ‫گذش��ته با اعالم این مطل��ب‪ ،‬افزود‪ :‬طبق‬ ‫قوانین بین المللی‪ ،‬تمام شرکت های هوایی‬ ‫عرضه کنن��ده بلیت‪ ،‬موظف به جبران همه‬ ‫خسارت ها هستند‪.‬‬ ‫علیرض��ا جهانگیریان اف��زود‪ :‬در صورتی‬ ‫که دالیل تاخیر پروازها‪ ،‬دیگر دستگاه های‬ ‫ترافی��ک هوای��ی‪ ،‬بازرس��ی های انتظامی و‬ ‫اضافه بار و افزای��ش وزن هواپیما‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬گی��ر ک��ردن هواپیم��ا در صاعق��ه از‬ ‫بدترین شرایط جوی است که هواپیما باید‬ ‫از این ش��رایط دور ش��ده و حتی به مقصد‬ ‫بازگ��ردد که این مس��ئله نی��ز باعث تاخیر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محدودیت های مدیری��ت ترافیک هوایی‬ ‫هم از دالیل بروز تاخیر در پروازهاس��ت؛ به‬ ‫گفته این کارش��ناس‪ ،‬در تاخیرات واکنشی‬ ‫یا عکس العمل��ی وقتی یک پرواز ایرالین از‬ ‫صبح دچار تاخیر می ش��ود‪ ،‬همه پروازهای‬ ‫دیگ��ر ای��ن هواپیما در ط��ول روز با تاخیر‬ ‫مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫وقتی پروازی دچار تاخیر می شود‪ ،‬مردم‬ ‫به مدیری��ت هوایی کش��ور و عکس العمل‬ ‫انها در مقاب��ل تاخیرها چش��م می دوزند؛‬ ‫محمد خداکرمی معاون هوانوردی سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری معتقد است‪ ،‬بیشترین‬ ‫دلی��ل تاخیره��ای پ��روازی‪ ،‬نق��ص فنی‬ ‫بو هوا و‬ ‫هواپیماس��ت و بعد از ان به بدی ا ‬ ‫کاهش دید خلبان برای نشست و برخاست‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه خداکرم��ی هیچ ش��رکتی از‬ ‫تاخی��رات پروازی س��ود نمی کن��د زیرا در‬ ‫زمان تاخیر‪ ،‬تع��داد پروازهای یک هواپیما‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬از س��وی دیگر ایرالین باید‬ ‫نارضایتی مس��افران را هم تحمل کند‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��ازمان هواپیمایی کشوری تا‬ ‫زمانی که از ایمنی هواپیما مطمئن نباش��د‬ ‫اجازه پرواز صادر نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کمیته رسیدگی به تاخیر در‬ ‫ایرالین ها‬ ‫تاخیره��ای ایرالین ه��ای بزرگ و س��ایر‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی کش��ور در مقاطع‬ ‫مختلف زمانی‪ ،‬انتقاداتی را نس��بت به این‬ ‫ش��رکت ها برانگیخت��ه اس��ت‪ ،‬ک��ه به نظر‬ ‫می رس��د ش��رکت ها در تکاپوی رسیدگی‬ ‫بیش��تر ب��رای س��ر و س��امان دادن به این‬ ‫وضعیت هستند‪.‬‬ ‫مقص��ود اسعدی س��امانی‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی به‬ ‫توضیح‬ ‫داد‪ :‬ایرالین ها کمیته هایی تشکیل داده اند‬ ‫ت��ا دالیل تاخیرها را بررس��ی کرده و برای‬ ‫رفع انها تالش کنند‪ .‬اسعدی سامانی تاخیر‬ ‫در پروازها را اجتناب ناپذیر دانسته و افزود‪:‬‬ ‫ای��ن تاخیرها هیچ گاه به صفر نمی رس��د و‬ ‫گرچ��ه برای به حداقل رس��اندن ان تالش‬ ‫می ش��ود اما باید گفت اگ��ر تاخیری اتفاق‬ ‫می افتد تحمیلی و اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای ایین نامه حقوق مسافر‬ ‫دس��تورالعمل حقوق مسافران در پروازها‬ ‫به تازگی در س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫تدوین ش��ده و قرار اس��ت به م��دت ‪ ۶‬ماه‬ ‫به طور ازمایشی در شرکت های هواپیمایی‬ ‫اجرا ش��ود‪ ،‬یک��ی از مهم تری��ن محورهای‬ ‫ای��ن ایین نامه‪ ،‬تعیین حقوق مس��افران در‬ ‫زمان تاخیرهاست که مسئوالن و مسافران‬ ‫امی��د دارند با اجرای ای��ن ایین نامه‪ ،‬گامی‬ ‫در جهت کاهش تاخیرها برداش��ته ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین نام��ه‪ ،‬تاخیرهای پ��روازی به‬ ‫زی��ر دو س��اعت‪ 2 ،‬تا ‪ 4‬س��اعت و بیش از‬ ‫‪ 4‬س��اعت تقس��یم و نوع و میزان خدماتی‬ ‫که ایرالین ها موظف به اجرای ان هستند‪،‬‬ ‫مشخص شده است‪ .‬به عنوان مثال ان طور‬ ‫ک��ه در ای��ن دس��تورالعمل ام��ده‪ ،‬برای‬ ‫پروازهای بیش از ‪ 4‬ساعت‪ ،‬ایرالین موظف‬ ‫به پرداخت خسارت است‪ ،‬همچنین درباره‬ ‫پروازه��ای ابطالی‪ ،‬اگر زمان باطل ش��دن‬ ‫پرواز ‪ ۲۴‬ساعت قبل اعالم شود‪ ،‬ایرالین ها‬ ‫موظف به پرداخت خسارت هستند‪ .‬جبران‬ ‫خسارت ها در زمان تاخیر نیز نکته دیگری‬ ‫اس��ت که با اج��رای دس��تورالعمل حقوق‬ ‫اجرایی باش��ند‪ ،‬باز هم شرکت های هوایی‬ ‫مس��ئول تامی��ن خس��ارت های احتمالی‬ ‫مس��افران هس��تند و باید در این زمینه به‬ ‫مسافران پاس��خگو باشند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در‬ ‫صورتی که شرکت های هوایی به مسافران‬ ‫خود خس��ارتی پرداخت کردن��د‪ ،‬انها نیز‬ ‫می توانند طبق قراردادی که با دستگاه های‬ ‫اجرایی دیگ��ر منعقد کرده اند‪ ،‬ضرر و زیان‬ ‫خود را طبق قرارداد از دس��تگاه موردنظر‬ ‫مطالب��ه کنند‪.‬اگرچه برخی ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی به اج��رای ایین نام��ه رعایت‬ ‫حقوق مس��افران هوایی اعت��راض و اعالم‬ ‫کرده اند‪ ،‬ب��ا توجه به اینک��ه عوامل ایجاد‬ ‫تاخیرها‪ ،‬فقط ایرالین ها نیستند‪ ،‬مسئولیت‬ ‫تامین خس��ارت مس��افران با انها نیس��ت‬ ‫ام��ا ریی��س س��ازمان هواپیمای��ی معتقد‬ ‫اس��ت براس��اس مقررات بین المللی‪ ،‬تمام‬ ‫مس��ئولیت ها با ش��رکت های صادرکننده‬ ‫بلیت است و اعتراض شرکت های هوایی در‬ ‫این زمینه وارد نیست‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی ب��زرگ و دولتی‬ ‫کشور‪ ،‬سهم اصلی را در تاخیرهای پروازی‬ ‫دارند‪ ،‬نقش بخش حاکمیتی هوایی کشور‬ ‫در س��اماندهی ب��ه تاخیرهای پ��روازی و‬ ‫جلوگیری از ضرر و زیان ایرالین ها در این‬ ‫بخش‪ ،‬ضروری به نظر می رس��د؛ از س��وی‬ ‫دیگر کارشناس��ان و مسئوالن امیدوارند با‬ ‫اجرای ایین نامه حقوق مس��افر در پروازها‪،‬‬ ‫بخش��ی از حقوق از دس��ت رفته مسافران‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫سایپا اس ای ‪( 111‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,800,000‬‬ ‫‪20,350,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪(131‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,200,000‬‬ ‫‪20,100,000‬‬ ‫سایپا تی ال ‪ .131‬پایه گازسوز (رنگ سفید)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪20,613,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪ . 131‬پایه گازسوز (تنوع رنگ)‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪21,480,000‬‬ ‫سایپا ‪ 132‬تی ال‬ ‫ناموجود‬ ‫‪19,100,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪132‬‬ ‫‪20,600,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫سایپا ‪ 141‬اس ای (تنوع رنگ)‬ ‫‪19,500,000‬‬ ‫‪19,680,000‬‬ ‫تیبا اس ایکس یورو ‪( 4‬تنوع رنگ)‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫تیبا ‪ – 2‬هاچ بک ای ایکس‬ ‫‪27,800,000‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪25,500,000‬‬ ‫‪24,610,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک اس ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪26,900,000‬‬ ‫‪27,360,000‬‬ ‫اریو ‪( 1600‬اتوماتیک)‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪54,460,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ - 1600‬دنده ای‬ ‫‪74,000,000‬‬ ‫‪75,650,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ – 2000‬اتوماتیک‬ ‫‪87,500,000‬‬ ‫‪90,790,000‬‬ ‫زوتی ‪ .‬زد ‪300‬‬ ‫‪73,500,000‬‬ ‫‪76,650,000‬‬ ‫وانت بار دو‬ ‫‪15,100,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫سمند ای اف ‪ .7‬دوگانه سوز ‪ -‬دو ایربگ‬ ‫‪31,700,000‬‬ ‫‪31,276,000‬‬ ‫سمند – اس ای (کد ‪)57310‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫‪27,438,000‬‬ ‫پژو جی ال ایکس ‪ 405‬دوگانه سوز‪ .‬کد ‪27222‬‬ ‫‪30,800,000‬‬ ‫‪30,420,000‬‬ ‫پژو ‪405‬جی ال ایکس (کد ‪)25634‬‬ ‫‪28,800,000‬‬ ‫‪28,881,000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪ .‬دو ایربگ ‪1/8‬‬ ‫‪47,800,000‬‬ ‫‪45,330,000‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫‪32,499,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬کد ‪28228‬‬ ‫‪36,300,000‬‬ ‫‪35,327,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬دوگانه سوز (کد ‪)28314‬‬ ‫‪37,400,000‬‬ ‫‪36,769,000‬‬ ‫سمند ال ایکس ‪ .‬کد ‪29339‬‬ ‫‪30,200,000‬‬ ‫‪29,843,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 2‬کد ‪26028‬‬ ‫‪32,400,000‬‬ ‫‪32,516,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34,200,000‬‬ ‫‪34,452,000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی ‪ . 8‬کد ‪27430‬‬ ‫‪36,900,000‬‬ ‫‪37,231,000‬‬ ‫رانا ال ایکس‬ ‫‪32,200,000‬‬ ‫‪33,232,000‬‬ ‫رنو تندر ای ‪ . 2‬تک ایربگ‬ ‫‪42,800,000‬‬ ‫‪36,155,000‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اشتغال در گلستان؛ صنعت ‪ ،‬تعاونی یا هر دو؟‬ ‫گ�روه اس�تان ها‪ :‬کاهش نرخ بی��کاری نیروی انس��انی‬ ‫در کش��ورهای مختل��ف و از جمله در کش��ور ما از اهداف‬ ‫عمده سیاس��ت های کالن اقتصادی دولت است‪ .‬بنابراین‬ ‫بررسی توان اشتغالزایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز‬ ‫برنامه ریزی های الزم همراه با اقدامات عملی در این زمینه‬ ‫می تواند موجبات کاهش ش��دت بحران های اتی ناشی از‬ ‫پدیده بیکاری را فراهم کند‪.‬‬ ‫هم اکنون یکی از اساس��ی ترین مسائل و شاید مهم ترین‬ ‫مسئله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی‬ ‫به منظور افزایش اشتغال نیروی کار است‪ .‬اشتغال ازجمله‬ ‫متغیرهای کلیدی اس��ت که دستیابی به سطح بهینه ان‬ ‫از محورهای اساس��ی اهداف سیاست های کالن اقتصادی‬ ‫هر جامعه ای اس��ت و افزایش س��طح اش��تغال نیز در گرو‬ ‫مجموعه تمهیدات و سازوکارهای زیربخش های اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬برخ��ی از بخش های اقتص��اد نقش بیش��تری در‬ ‫افزایش سطح اشتغال ملی ایفا می کنند و به عبارتی نقش‬ ‫برخی بخش های اقتصادی در تعیین س��طح اشتغال ملی‬ ‫محس��وس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی‬ ‫در این زمینه نامحسوس تر است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر خود به اس��تان‬ ‫گلس��تان در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬از انجایی که از‬ ‫اول انقالب محدودیت هایی برای استان های شمالی کشور‬ ‫به وج��ود امد‪ ،‬این امر موجب ش��د پیش��رفت هایی که در‬ ‫اس��تان های صنعتی وجود دارد‪ ،‬در استان گلستان کمتر‬ ‫دیده ش��ود اما به طور قطع می ت��وان گفت از لحاظ کیفی‬ ‫واحدهای صنعتی خوبی در گلستان وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوت از سرمایه گذاران صنعتی‬ ‫محمدرضا نعمت زاده در بازدید از شهرک صنعتی اق قال‬ ‫اضافه می کند‪ :‬باید در این استان سرمایه گذاری شود‪ .‬اگر‬ ‫سرمایه گذار در این اس��تان وجود دارد‪ ،‬باید از ان استفاد‬ ‫کرد‪ ،‬در غیر این صورت باید از س��رمایه گذاران استان های‬ ‫دیگر دعوت کرد تا در این استان سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫از گفته ه��ای وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت که این بار‬ ‫گلس��تان را مقصد س��فر خود انتخاب کرده بود‪ ،‬می توان‬ ‫فهمید که گلستان بستر الزم را برای رونق صنعت دارد که‬ ‫صنعت هم اشتغالزایی را در این استان افزایش می دهد ولی‬ ‫باید دست به دست هم داد تا این رونق در این استان شکوفا‬ ‫ش��ود‪ .‬حال به نقش تعاونی ها برای اشتغالزایی در گلستان‬ ‫ن��گاه می کنیم‪ .‬با توجه به اهمیت کاهش فقر و بیکاری در‬ ‫فرایند توسعه‪ ،‬شرکت های تعاونی در کشورهای مختلف به‬ ‫عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش رفاه و کاهش بیکاری‬ ‫مطرح بوده اند‪ ،‬حال در کش��ورمان ایران و استان گلستان‬ ‫که نگارستان ایران تلقی می شود‪ ،‬چگونه است؟‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی در مناطق محروم با توسعه تعاون‬ ‫حمی��د کالنتری‪ ،‬معاون امور تعاون وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی در س��فر خود به گلستان که اردیبهشت ماه‬ ‫امس��ال انجام ش��د‪ ،‬با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مهم‬ ‫تعاونی ها‪ ،‬توس��عه اش��تغال اس��ت‪ ،‬می گوی��د‪ :‬فقرزدایی‪،‬‬ ‫ایج��اد رف��اه و اش��تغالزایی در مناط��ق مح��روم‪ ،‬یکی از‬ ‫محورهای موثر توس��عه تعاون است‪ .‬وی می افزاید‪ :‬به طور‬ ‫معمول س��رمایه گذار خارجی به س��ختی در بخش تعاون‬ ‫س��رمایه گذاری می کند‪ ،‬ام��ا در همین مناط��ق محروم‪،‬‬ ‫جمع اوری پول های خرد و تشکیل تعاونی با اهداف ایجاد‬ ‫رفاه بس��یار موثرتر خواهد بود‪ ،‬این امر نه تنها به اش��تغال‬ ‫بلکه به کرامت انسانی هم می انجامد‪.‬‬ ‫معاون ام��ور تعاون وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با‬ ‫بیان اینکه ‪ 100‬هزار تعاونی در کشور فعال هستند‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬از این تع��داد ‪ 3‬هزار و ‪ 700‬تعاونی نیز در اس��تان‬ ‫گلستان وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬برنامه ای با عنوان ‪ 7‬راهبرد اساس��ی اندیش��یده‬ ‫ش��ده و یکی از مهم ترین انها توس��عه تعاونی ها در سطح‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نخست گلستان در ثبت تعاونی ها‬ ‫امراهلل عباس��ی‪ ،‬مدی��رکل تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫می گوید‪ :‬گلستان رتبه‬ ‫گلستان هم در گفت وگو با‬ ‫نخست کشور را در ثبت و تشکیل تعاونی ها دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬انجام کار کیفی مهم تر از ارائه امار اش��تغال است‬ ‫که در همین زمینه تمام عزم خود را برای ایجاد اش��تغال‬ ‫کیفی در استان متمرکز کردیم‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به‬ ‫تعداد ش��غل هایی که دس��تگاه های اجرایی استان به ثبت‬ ‫رس��اندند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به امار مورد نظر که در س��امانه‬ ‫رصد ثبت ش��د‪ ،‬در پایش اولیه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۴۱‬شغل مورد‬ ‫تایی��د قرار گرفت و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۲۶‬ش��غل ثبت ش��ده در‬ ‫سامانه رصد درحال ارزیابی است که ان شاءاهلل این امار از‬ ‫تعداد بیکاران استان که حدود ‪61‬هزار نفر است‪ ،‬بکاهد‪.‬‬ ‫حال س��والی که اینجا مطرح می ش��ود‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫اگ��ر هر تعاونی حداقل از ‪ 5‬نفر تش��کیل ش��ده باش��د‪ ،‬با‬ ‫یک حساب سرانگش��تی می توان گفت که گلستان حدود‬ ‫‪15‬هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است که با این حرکت‬ ‫تعاونی ها‪ ،‬اش��تغالزایی جوانان گلس��تانی تقریبا حل شده‬ ‫اس��ت درحالی که چنین نیست‪ .‬بنابراین این امکان وجود‬ ‫دارد که افرادی که شرکت های تعاونی ثبت می کنند‪ ،‬افراد‬ ‫جویای کار نیستند‪ ،‬یا اگر جوان بیکار و جویای کار باشند‪،‬‬ ‫مهارت کافی را که بتوانند در قالب تعاونی به اش��تغالزایی‬ ‫بپردازند‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫حسن صادقلو‪ ،‬استاندار گلستان هم با بیان این نکته که‬ ‫با تقویت تعاونی های دانش بنیان افق خوبی برای اس��تان‬ ‫گلستان ترسیم خواهد شد‪ ،‬می گوید‪ :‬تعاونی ها تا اندازه ای‬ ‫به هویت خود اعتقاد ندارند‪ .‬گذر تاریخ و نگاه های مختلف‬ ‫حاکمیت باعث شده تا همچنان تعاونی ها راسخ نباشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم ای��ن مطلب که هنوز فرهنگ ش��راکت به‬ ‫درس��تی در کش��ور جا نیفت��اده‪ ،‬اظهار می کن��د‪ :‬فعالیت‬ ‫اقتص��ادی مردم در قال��ب تعاونی با مش��ارکت های مالی‬ ‫کوچک و بزرگ ش��رایط اقتصادی خوبی را فراهم خواهد‬ ‫کرد‪ .‬استاندار گلستان وجود منطقه ازاد اینچه برون و بحث‬ ‫اشتغال جوانان از طریق ای سی تی را ازجمله ظرفیت های‬ ‫استان اعالم می کند که با حضور نیروی زبده و کارامد در‬ ‫این تعاونی ها می توان از فرصت های موجود برای اشتغال و‬ ‫درامدزایی گام های بزرگی برداشت‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر توسعه روستاها و ایجاد درامد پایدار‬ ‫در ای��ن مناطق‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با رس��یدن به درامد پایدار‪،‬‬ ‫مردم بسیاری از مشکالت خود را رفع کرده و نیاز به کمک‬ ‫مالی دولت نمی بینند‪.‬‬ ‫حال واضح اس��ت که امروزه در اثر گس��ترش صنعت و‬ ‫فناوری؛ وجود نیروی انس��انی متخصص‪ ،‬یک نیاز اساسی‬ ‫در مراک��ز تولیدی‪ ،‬صنعتی و خدماتی به ش��مار می اید و‬ ‫اموزش های فنی وحرفه ای به عنوان عامل مهم تربیت این‬ ‫نیروها م��ورد توجه قرار می گیرد ‪ .‬س��ازمان فنی وحرفه ای‬ ‫تم��ام تالش خود را به کار می برد تا افرادی اگاه به فناوری‬ ‫روز و کار امد را تربیت و در چرخه س��ازندگی کش��ور وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ :‬نشس��ت هم اندیش��ی و معرف��ی‬ ‫خدم��ات و برنامه ه��ای حمایتی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ته��ران و صندوق‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک‬ ‫در ح��وزه بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این نشس��ت که با حضور‬ ‫رییس هیات مدی��ره و مدیرعامل‪ ،‬معاونان‬ ‫و مدیران ش��رکت ش��هرک های صنعتی‪،‬‬ ‫مدیران شهرک های صنعتی تابعه و مدیران‬ ‫عامل شهرک های صنعتی خصوصی استان‬ ‫تهران برگزار ش��د‪ ،‬مع��اون صنایع کوچک‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی ته��ران به‬ ‫تشریح برنامه های حمایتی صنایع کوچک‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫نس��رین مصدق صدق��ی مع��اون صنایع‬ ‫کوچک شرکت شهرک های صنعتی تهران‬ ‫ب��ه س��هم ‪98‬درص��دی بنگاه ه��ای خرد‪،‬‬ ‫کوچک و متوسط در بخش صنعت ایران و‬ ‫مقایسه ان با کشورهای مختلف پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬با وجود اینکه در ایران از نظر تعداد‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط تفاوت چندانی‬ ‫با کشورهای توس��عه یافته وجود ندارد‪ ،‬اما‬ ‫از نظر ش��اخص های عملکردی و اقتصادی‬ ‫در مقایس��ه با کش��ورهای توس��عه یافته‪،‬‬ ‫نظیر اش��تغال‪ ،‬سهم ارزش افزوده‪ ،‬صادرات‬ ‫و ارزش تولیدات ش��رایط مناسبی در این‬ ‫بخش وجود ن��دارد که نیاز ب��ه حمایت و‬ ‫توجه جدی به حوزه صنایع کوچک دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ته��ران‪ ،‬وی ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی فراوان‪ ،‬ق��درت باال در‬ ‫ج��ذب و بومی کردن فن��اوری‪ ،‬برتری در‬ ‫صرفه جویی در مقیاس تولید‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫امکانات در نیل ب��ه خوداتکایی اقتصادی‪،‬‬ ‫قدرت تصمیم گیری سریع و انعطاف پذیری‬ ‫ب��اال در مدیریت و ایجاد ش��بکه اقماری با‬ ‫صنایع ب��زرگ در جهت به هم پیوس��تگی‬ ‫بیشتر صنعتی را از جمله نقش های ‪10‬گانه‬ ‫صنایع کوچک در فرایند توس��عه صنعتی‬ ‫کشور برشمرد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی تهران‪ ،‬ارائه خدمات مش��اوره ای‪،‬‬ ‫توسعه فناوری‪ ،‬توسعه خوشه های صنعتی‪،‬‬ ‫توسعه منابع مالی و ارائه تسهیالت‪ ،‬تقویت‬ ‫همکاری و توس��عه روابط بی��ن واحدهای‬ ‫ب��زرگ و کوچک‪ ،‬ارتقای دانش و مهارت و‬ ‫توسعه بازار و صادرات را به عنوان مجموعه‬ ‫حمایت ه��ای غیرمال��ی از صنایع کوچک‬ ‫در راس��تای توس��عه صنعت��ی کش��ور نام‬ ‫برد‪ .‬مصدق صدق��ی همچنین به ابزارهای‬ ‫کارگاه اموزشی اتاق های اصناف‬ ‫در سلماس‬ ‫‪ :‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان اذربایجان غربی از‬ ‫برگزاری نخس��تین کارگاه اموزش��ی فصلی و استانی‬ ‫اتاق های اصناف در سلماس خبر داد‪.‬‬ ‫محمد دهقان با اش��اره به اه��داف و برنامه های این‬ ‫کارگاه اموزش��ی گفت‪ :‬تشریح مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫و صندوق مکانیزه فروش توسط کارشناسان اداره کل‬ ‫امور مالیاتی این اس��تان‪ ،‬بررس��ی و تشریح وضعیت‬ ‫واحدهای تولیدی صنفی اس��تان و ایجاد نشان (برند)‬ ‫اس��تانی در این صنوف ازجمله هدف هایی اس��ت که‬ ‫در این کارگاه دنبال می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بررس��ی‬ ‫و تبیی��ن جای��گاه ادارات صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫اتاق ه��ای اصناف شهرس��تان ها در قانون نظام صنفی‬ ‫و طرح برنامه های کش��وری و اس��تانی حوزه اصناف و‬ ‫تش��کل ها توس��ط رییس اداره امور اصناف در برنامه‬ ‫زمانبندی مش��خص از برنامه ه��ای کاری این کارگاه‬ ‫اموزشی است‪.‬‬ ‫بررسی مسائل و مشکالت‬ ‫توسعه تجارت اردبیل‬ ‫ابوالفض��ل تیران��داز‪ ،‬مدی��رکل ام��وزش فنی وحرفه ای‬ ‫گلستان می گوید‪ :‬فنی وحرفه ای امادگی های الزم را برای‬ ‫اموزش مه��ارت و فن برای افراد جویای کار کماکان مثل‬ ‫سابق دارد‪.‬‬ ‫تیران��داز ادام��ه می ده��د‪ :‬دره��ای مراک��ز ام��وزش‬ ‫فنی وحرف��ه ای گلس��تان برای عم��وم با داش��تن حداقل‬ ‫تحصی�لات باز اس��ت که بتوانند حرفه م��ورد نظر خود را‬ ‫پس از مشاوره شغلی و انتخاب فن مورد عالقه خود از بین‬ ‫رش��ته های موجود در این استان اموزش ببینند و پس از‬ ‫پای��ان دوره و قبولی در ازمون‪ ،‬گواهینامه مهارت دریافت‬ ‫ کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪ :‬فنی وحرف��ه ای مانند پلی اس��ت‬ ‫ک��ه کارجوی��ان را به س��وی صنع��ت س��وق می ده��د‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن دانش��گاه که مهارت الزم را از نظر عملی‬ ‫انطوری که صنعت می خواهد‪ ،‬نداش��ته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫به مراکز فنی وحرفه ای اس��تان مراجعه و به طور رایگان از‬ ‫امکانات ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫امیدواریم که مسئوالن استانی و کشوری بتوانند هرچه‬ ‫زودت��ر برای جوانان گلس��تانی ارتباطی بی��ن تعاونی ها و‬ ‫صنع��ت ایجاد کنند تا اش��تغالزایی ایجاد ش��ود که برای‬ ‫جوانان کار پیدا کردن و اش��تغالزایی از شکستن شاخ غول‬ ‫هم س��خت تر است‪ .‬گلس��تانی که می توان گفت با بحران‬ ‫بیکاری مواجه اس��ت و اش��تغالزایی یک��ی از الزامات این‬ ‫اس��تان برای کاهش بیکاری است‪ .‬درست است که دولت‬ ‫هم باید کمک کند ولی ان ش��اءاهلل ش��رایطی پیش بیاید‬ ‫که گلستان برای اشتغالزایی مشکل خاصی نداشته باشد‪.‬‬ ‫خدمات حمایتی در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط تشریح شد‬ ‫حمای��ت مالی از صنای��ع کوچک از طریق‬ ‫طرح کمک های فنی و اعتباری‪ ،‬نوس��ازی‬ ‫و تجدید س��اختار صنایع‪ ،‬صندوق توسعه‬ ‫مل��ی‪ ،‬صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک و بنیاد برکت اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال گذشته‪ 87 ،‬واحد صنعتی‬ ‫ب��ه بانک های عام��ل معرفی ش��دند که با‬ ‫وجود ح��دود ‪220‬هزار میلی��ون ریال وام‬ ‫مصوب شده در کمیته تسهیالت‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعتی موفق ب��ه دریافت ‪80‬هزار میلیون‬ ‫ریال وام شده اند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬مدیر اعتبارسنجی‬ ‫و ص��دور ضمانتنام��ه صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک با اش��اره‬ ‫بو کار در‬ ‫به رتبه ایران در راه اندازی کس�� ‬ ‫بین کش��ورها اظهار کرد‪ :‬کش��ور ایران در‬ ‫بو کار‪ ،‬دریافت‬ ‫شاخص های راه اندازی کس ‬ ‫مجوزه��ای ساخت وس��از‪ ،‬اخ��ذ انش��عاب‬ ‫برق‪ ،‬پرداخ��ت مالیات‪ ،‬تج��ارت خارجی‪،‬‬ ‫وص��ول مطالبات و حل مش��کل نداش��تن‬ ‫توانای��ی پرداخ��ت دی��ون در جایگاه ‪152‬‬ ‫جه��ان ق��رار دارد‪ .‬اس��ماعیل صفرخان��ی‬ ‫موذنی اف��زود‪ :‬ایران با ‪283‬ه��زار میلیون‬ ‫دالر تولی��د ناخالص داخلی‪ ،‬س��هم ‪0/03‬‬ ‫در ه��زار از جی دی پ��ی‪8 ،‬میلی��ون دالر‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬با اجرای یک س��ری راهبردها و راهکارها‬ ‫و برنامه های تعیین ش��ده در ح��وزه صنعت و تجارت‬ ‫صادرات چمدانی و تجاری و ایجاد بستر مناسب برای‬ ‫توس��عه انه��ا‪ ،‬امیدواریم در چند س��ال اینده به افق‬ ‫تعیین ش��ده یعنی ‪ 300‬میلیون دالر صادرات اس��تان‬ ‫اردبیل دس��ت یابیم‪ .‬س��ید حامد عامل��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫صادرات تجاری و چمدانی استان در سال گذشته ‪79‬‬ ‫میلیون دالر بوده و می خواهیم با تدابیر و برنامه ریزی‬ ‫این رقم را به ‪300‬میلیون دالر که افق پیش بینی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬برسانیم و در این میان فاصله و شکاف موجود‬ ‫را با برنامه ریزی دقیق پ��ر کنیم؛ برای تحقق این امر‬ ‫یک راه کوتاه مدت داریم که امس��ال جواب می دهد و‬ ‫ی��ک راه بلند مدت داریم که برای این کار باید برنامه ها‬ ‫و زیرساخت های الزم فراهم شود تا رفته رفته صادرات‬ ‫افزایش یابد ‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مشکالت و موانع توسعه‬ ‫صادرات‪ ،‬شرکت به شرکت بررسی شود و شرکت های‬ ‫تجاری در سطح استان که با بازارهای مختلف جهانی‬ ‫در ارتب��اط و در ات��اق مش��ترک بین کش��ورها عضو‬ ‫هس��تند‪ ،‬برای صادرات محصوالت اس��تان شناسایی‬ ‫و بس��تر مناس��ب کار انها فراهم ش��ود ک��ه صادرات‬ ‫محصوالت می توان��د باعث اش��تغال و درامدزایی در‬ ‫استان شود‪.‬‬ ‫تدوین طرح جامع راهبردی‬ ‫نو ماسه زنجان‬ ‫واحدهای ش ‬ ‫س��رمایه و جمعیت ‪76‬میلی��ون نفری‪ ،‬از‬ ‫س��رانه ضمانتنامه ناچیز ‪ 0/1‬برای هر نفر‬ ‫برخوردار است‪ .‬وی رسالت صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک را تضمین‬ ‫تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات مالی‬ ‫و اعتباری ب��ه صنایع کوچک در چارچوب‬ ‫سیاس��ت های صنعتی و برنامه های توسعه‬ ‫کش��ور در زمینه احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬بهسازی‬ ‫و نوس��ازی‪ ،‬س��رمایه در گردش‪ ،‬توس��عه‬ ‫پیمانکاری‪ ،‬تحقیق و توسعه‪ ،‬خرید فناوری‬ ‫و دان��ش فنی از طریق وجوه اداره ش��ده و‬ ‫سایر منابع مالی عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیر اعتبارس��نجی و صدور ضمانتنامه‬ ‫صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک همچنی��ن از تامی��ن س��رمایه‬ ‫در گ��ردش واحده��ای تولی��دی فع��ال‪،‬‬ ‫تکمی��ل حلقه های گمش��ده خوش��ه های‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬طرح ه��ای نیمه تم��ام باالتر‬ ‫از ‪50‬درص��د‪ ،‬تامی��ن س��رمایه در گردش‬ ‫واحدهای صادراتی‪ ،‬طرح توسعه واحدهای‬ ‫فع��ال صادراتی‪ ،‬ط��رح اصالح س��اختار و‬ ‫بهینه س��ازی مصرف انرژی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و اجزای ش��هرک های فناوری‬ ‫به عنوان اولویت های موضوعی این صندوق‬ ‫در اعطای ضمانتنامه نام برد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این نشس��ت‪ ،‬معاون‬ ‫پژوهش و فناوری دانشگاه صنایع و معادن‬ ‫ایران به تشریح طرح مشاوره‪ ،‬توانمندسازی‬ ‫و تامین منابع مالی برای جهش در توسعه و‬ ‫رشد بنگاه های صنعتی مستعد با همکاری‬ ‫فرابورس پرداخت‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نوتاش گفت‪ :‬در این خدمت‪،‬‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط مستعد جهش‬ ‫در توس��عه و رش��د‪ ،‬برای تامی��ن مالی از‬ ‫طریق روش ها و ابزارهای نوین اماده سازی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪ :‬رییس اداره صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان زنجان گفت‪ :‬ط��رح جامع‬ ‫نو ماس��ه در زمینه س��اماندهی‬ ‫راهبردی واحدهای ش ‬ ‫این واحدها در اس��تان تدوین شده است‪ .‬فعاالن این‬ ‫عرصه ابتدا باید نسبت به اخذ مجوز و سپس ثبت ان‬ ‫اقدام کنند‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان زنجان مجید گلش��نی افزود‪:‬‬ ‫نو ماس��ه‬ ‫با تدوین طرح جامع راهبردی واحدهای ش ‬ ‫ضمن رفع مشکالت بهره برداری در زمینه اخذ مجوز و‬ ‫ثبت ان استفاده از برداشت این واحدها در حوزه های‬ ‫ابرفتی رودخانه ها کاهش می یابد و به س��مت معادن‬ ‫کوهی سوق داده می شود‪ .‬گلشنی یاداور شد‪ :‬با اتخاذ‬ ‫تدابیر الزم س��اماندهی واحدهای شن وماس��ه استان‬ ‫زنجان بدون هیچ گونه تعطیلی و با نظارت و حمایت از‬ ‫واحدهای تولیدی به موازات هم انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫نو ماسه‪ ،‬حفظ اشتغال موجود‬ ‫ساماندهی واحدهای ش ‬ ‫در این ح��وزه‪ ،‬تعطیلی واحده��ای متخلف و حرکت‬ ‫از سمت برداش��ت حوزه های ابرفتی به سمت معادن‬ ‫کوهی را از اهداف این طرح برشمرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪36‬درصد رشد ارزش دالری‬ ‫صادرات سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫اس��تان گف��ت‪ :‬در دو م��اه‬ ‫نخس��ت امس��ال‪ ،‬ص��ادارات‬ ‫کاال ب��ه ارزش ‪82‬میلی��ون‬ ‫و ‪80‬ه��زار و ‪ 367‬دالر‬ ‫از گم��رکات و بازارچه ه��ای م��رزی سیس��تان و‬ ‫بلوچستان انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫در سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬نادر میرش��کار اف��زود‪ :‬کل صادارات‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچس��تان در این مدت دارای‬ ‫‪ 541‬اظهارنامه بود‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬س��یمان‪ ،‬گاز‪ ،‬قیر‪ ،‬تخم گش��نیز‪،‬‬ ‫س��یب درختی‪ ،‬محصوالت ش��یمیایی و وس��ایل‬ ‫صنعتی از جمله اقالمی هس��تند که در این مدت‬ ‫به کش��ورهای افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کویت‪،‬‬ ‫امارات و سایر کشورها صادر شده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫با محسن صرامی فروشان‪ ،‬نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی مطرح شد‬ ‫بانک ها از قانون تمکین کنند‬ ‫افزایش ‪ 15‬درصدی‬ ‫کشف مواد مخدر در کرمان‬ ‫ف�ارس‪ :‬فرمان��ده انتظام��ی‬ ‫استان کرمان گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫مقابل��ه از ابتدای امس��ال با‬ ‫کش��ف بیش از ‪ 17‬تن انواع‬ ‫مواد مخدر در اس��تان کرمان‬ ‫‪15‬درص��د افزای��ش کش��ف‬ ‫نسبت به سال گذشته داشته ایم‪.‬‬ ‫س��ردار حس��ین چناریان افزود‪ :‬استان کرمان در‬ ‫س��ال ‪ 93‬جزو اس��تان های برتر کش��ور در زمینه‬ ‫مبارزه با مواد مخدر در س��طح کش��ور بوده است و‬ ‫این جایگاه جای تبریک به همه دست اندرکاران این‬ ‫حوزه را دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬استان کرمان در سال ‪ 93‬در رتبه‬ ‫دوم کشوری مجموعه اقدامات و فعالیت های مورد‬ ‫تایید ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫اغاز برداشت دانه روغنی‬ ‫از مزارع خراسان شمالی‬ ‫‪ :‬معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی خراس��ان ش��مالی گفت‪ :‬برداشت دانه‬ ‫روغنی کلزا از سطح ‪ 250‬هکتار از مزارع اغاز شده‬ ‫و تا نیمه تیرماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫محمدجواد تش��کری افزود‪ :‬پیش بینی می شود از‬ ‫این سطح هزار و ‪ 800‬تن کلزا برداشت شود‪.‬‬ ‫وی بیش��ترین رقم کشت کلزا در استان را از نوع‬ ‫اُکاپی عنوان کرد و گفت‪ :‬امس��ال برای نخس��تین‬ ‫ب��ار ارقام خارج��ی از نوع گابریال‪ ،‬دان��وب و نپتون‬ ‫از فرانس��ه و المان در مزارع اس��تان کشت شد که‬ ‫عملکرد خوبی داشته است‪.‬‬ ‫تش��کری خرید تضمینی هر کیلو کلزا را ‪2‬هزار و‬ ‫‪ 200‬تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی خراسان شمالی‪ ،‬دانه روغنی کلزا‬ ‫بعد از برداشت به کارخانه های روغن کشی مازندران‬ ‫و گلس��تان ارسال می شود و بیشترین سطح کشت‬ ‫کلزا در خراس��ان ش��مالی به شهرستان های مانه و‬ ‫سملقان اختصاص دارد‪.‬‬ ‫افزایش ‪۲۴‬درصدی قیمت‬ ‫تخم مرغ در خراسان جنوبی‬ ‫ایس�نا‪ :‬ریی��س اداره تنظیم بازار س��ازمان جهاد‬ ‫کشاورزی خراسان جنوبی گفت‪ :‬قیمت تخم مرغ در‬ ‫ماه گذش��ته ‪۲۴‬درصد در استان افزایش داشت که‬ ‫ص��ادرات تخم مرغ خراس��ان جنوبی به دیگر نقاط‬ ‫یکی از عوامل افزایش قیمت بود‪.‬‬ ‫مرتضی اس��داللهی با اش��اره ب��ه تغییرات قیمت‬ ‫محصوالت کش��اورزی در طول یک ماه گذش��ته‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین تغییر قیمت در بین حبوبات‬ ‫مرب��وط ب��ه نخود خ��ام ب��ا ‪18‬درصد و ع��دس با‬ ‫‪15‬درصد افزایش بوده است‪.‬‬ ‫رییس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان‬ ‫جنوبی با بیان اینکه در این مدت تخم مرغ ‪24‬درصد‬ ‫افزایش قیمت داش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬قیمت زعفران نیز در‬ ‫این بازه زمانی ‪5‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی از افزایش‪12‬درص��دی قیم��ت هندوان��ه در‬ ‫ای��ن مدت خب��ر داد و گفت‪ :‬در ای��ن مدت قیمت‬ ‫گوجه فرنگی حدود ‪48‬درصد‪ ،‬سیب زمینی ‪7‬درصد‪،‬‬ ‫م��وز ‪27‬درصد‪ ،‬س��بزی خوردن ‪12‬درص��د و پیاز‬ ‫سفید نیز ‪14‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫رییس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان‬ ‫جنوبی ی��اداور ش��د‪ :‬ص��ادرات در افزایش قیمت‬ ‫تخم مرغ اثر داشته است‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه استان ها‪ :‬با توجه‬ ‫به برگزاری دومین جلسه کارگروه تسهیل‬ ‫و رف��ع موانع تولید در اس��تان اصفهان و‬ ‫مش��کالتی که در بخش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫با‬ ‫تجارت این اس��تان وج��ود دارد‬ ‫محس��ن صرامی فروش��ان‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫خمینی شهر و عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی به گفت وگو‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫صرامی فروش��ان در ای��ن گفت وگ��و ب��ه‬ ‫مش��کالتی که در بخش تولید این استان‬ ‫وجود دارد پرداخت‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ :‬یکی از مش��کالت این‬ ‫استان تفسیری است که اداره امور مالیاتی‬ ‫از قوانی��ن دریافت مالی��ات دارد‪ .‬انچه در‬ ‫با این‬ ‫زی��ر می خوانید گفت وگ��وی‬ ‫نماینده مجلس است‪.‬‬ ‫€ €به ط�ور کلی مش�کالت صنعت در‬ ‫اس�تان اصفه�ان را چگون�ه می توان‬ ‫تقسیم بندی کرد؟‬ ‫مشکل ملی صنعت قبل از اینکه وابسته‬ ‫به تحریم ها باشد به نوع و کیفیت مدیریت‬ ‫در کش��ور بس��تگی دارد‪ .‬روزی می گفتند‬ ‫قانونی برای رفع موانع تولید و حمایت های‬ ‫باالدس��تی دولت وجود ندارد‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫این مشکل هم برطرف شده و این موضوع‬ ‫دیگر نمی تواند بهانه خوبی باشد‪.‬‬ ‫در جلس��ات متع��ددی ک��ه ب��رای رفع‬ ‫مشکالت تولید در اس��تان اصفهان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تولید کننده ها و فع��االن حوزه‬ ‫صنعت صحب��ت خودش��ان را می کنند و‬ ‫مسئوالن هم حرف خودشان را می زنند و‬ ‫ب��ه ارائه امار و ارق��ام و خبرهای حمایتی‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫در بیش��تر م��وارد این جلس��ه ها نتیجه‬ ‫خاص��ی دربر ندارد‪ .‬نتیجه این وضعیت در‬ ‫اس��تان اصفهان این است که اگر بپذیریم‬ ‫تمام واحدهای صنعتی بزرگ دچار مشکل‬ ‫ش��ده اند باید فکر و اندیشه ای برای مرتفع‬ ‫کردن این مشکالت داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €برای رفع این مش�کالت و انتخاب‬ ‫راه ح�ل مناس�ب چگونه بای�د رفتار‬ ‫کرد؟‬ ‫بانک ها باید با مسئوالن سیاستگذاری در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همکاری‬ ‫داش��ته باش��ند و حرف کس��انی که دچار‬ ‫مشکل شده اند را دقیق تر گوش بدهند‪.‬‬ ‫در این صورت این دس��تگاه ها در جلسات‬ ‫خ��ود می توانند به صورت جلس��ه های قابل‬ ‫اجرا برسند‪ ،‬متاسفانه در بخش قابل توجهی‬ ‫از جلساتی که با این اهداف برگزار می شود‪،‬‬ ‫هیچ گاه صورت جلس��ه قابل اجرا به دست‬ ‫نمی ای��د و این روند اگر ادام��ه پیدا کند با‬ ‫مشکالت جدی تری روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫€ €ب�رای جلوگیری از مش�کالتی که‬ ‫در این حوزه پیش بینی می ش�ود‪ ،‬چه‬ ‫راهکاری باید در نظر گرفت؟‬ ‫به دلیل اینکه مش��کالت حوزه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت روزاف��زون هس��تند‬ ‫در ماه ه��ا و س��ال های این��ده رف��ع این‬ ‫مش��کالت س��خت تر به نظر می رسد‪ .‬به‬ ‫واقع درخواست نمایندگان ملت این است‬ ‫ک��ه دل بانک ها به رح��م بیاید و از قانون‬ ‫تمکین کنن��د تا در بدن��ه تولید‪ ،‬صنعت‬ ‫و در کل مردم جایگاه مناس��بی به دست‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫در این صورت بانک ها می توانند س��ود‬ ‫خودش��ان را در محدوده س��رمایه گذاری‬ ‫جست وجو کنند‪ ،‬سودی که همیشه بازده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫€ €بعضی از بانک ها معتقدند این نوع‬ ‫کس�ب س�ود برای هزینه انها کافی‬ ‫نیست‪ ،‬این موضوع را چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫این شیوه به تولید کمک می کند و برای‬ ‫بانک ها هم منافعی دارد‪ ،‬از جمله کس��ب‬ ‫س��ود دائمی‪ .‬این سود حتی اگر کم باشد‬ ‫اما همواره وجود دارد‪ .‬تا زمانی که بانک ها‬ ‫سر میز مذاکرات به عنوان یک ضلع مثلث‬ ‫تولید حاضر نش��وند‪ ،‬همیشه با مشکالتی‬ ‫روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €مثلث تولید شامل چه دستگاه هایی‬ ‫می شود؟‬ ‫تولید در کشور ما ‪ 3‬ضلع دارد که شامل‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و بانک ها می ش��ود‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫سیاس��تگذاران وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت و بخش خصوصی در بیشتر مواقع‬ ‫باه��م به توافقاتی می رس��ند ام��ا بانک ها‬ ‫از ای��ن قافله عق��ب می مانند‪ .‬ب��رای رفع‬ ‫این مش��کالت باید این ‪ 3‬ضل��ع با هم به‬ ‫توافقاتی برس��ند که قابلیت اجرایی شدن‬ ‫با توجه به اینکه مشکالت‬ ‫حوزه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت روزافزون هستند‬ ‫در ماه ها و سال های اینده‬ ‫رفع این مشکالت سخت تر‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬درخواست‬ ‫نمایندگان ملت این است که‬ ‫دل بانک ها به رحم بیاید و‬ ‫از قانون تمکین کنند تا در‬ ‫بدنه تولید‪ ،‬صنعت و در‬ ‫کل مردم جایگاه مناسبی‬ ‫به دست اورند‬ ‫داشته باش��د‪ .‬تا زمانی که بانک ها در این‬ ‫مثلث وجود نداش��ته باشند این مشکالت‬ ‫پابرجا خواهد ماند‪.‬‬ ‫€ €مشکالتی که تولیدکنندگان استان‬ ‫اصفه�ان دارن�د‪ ،‬ش�امل چه م�واردی‬ ‫می شود؟‬ ‫زمان��ی که اصح��اب تج��ارت و صنعت‬ ‫مش��کالت خودش��ان را بازگ��و می کنند‬ ‫می بینی��م ک��ه بیش��تر مش��کالت ان ها‬ ‫در ح��وزه بانکی اس��ت و ب��رای رفع این‬ ‫مشکالت باید بانک ها هم وارد این عرصه‬ ‫شوند‪ .‬متاسفانه در جلسات و همایش هایی‬ ‫که برای رفع موانع تولید تشکیل می شود‪،‬‬ ‫بانک ه��ا حض��ور ندارند و بای��د برای این‬ ‫مسائل چاره مناس��بی اندیشید‪ .‬بانک ها‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوصی و بخ��ش دولتی صنعت‬ ‫باید پشت درهای بسته و با استفاده حکم‬ ‫حکومتی باهم مذاکراتی داش��ته باشند تا‬ ‫بتوانند این مشکالت را برطرف کنند‪.‬‬ ‫€ €مش�کالت تولید چگونه در استان‬ ‫اصفهان به وج�ود امدند و راهکار حل‬ ‫این مشکالت چیست؟‬ ‫بیش��تر مشکالت از جایی شروع شد که‬ ‫تفاوت نرخ بین ارز قبلی و ارز کنونی اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬درخواست ما در استان اصفهان این‬ ‫است که به صنایع رتبه اور استان اصفهان‬ ‫توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی مسبب اصلی مشکالت تولید در استان اصفهان‬ ‫€ €نقش سازمان امور مالیاتی در تولید استان اصفهان‬ ‫چیست؟‬ ‫یکی از مس��ببان اصلی این جریان ها و مش��کالت سازمان‬ ‫امور مالیاتی اس��تان است‪ .‬س��ازمان امور مالیاتی کشور در‬ ‫استان اصفهان یکی از عوامل جدی رکود در این دو صنعت‬ ‫به ط��ور خاص و بخش قابل توجهی از دیگر صنایع اس��ت و‬ ‫باید برای عملکرد خود پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی یک س��ال اس��ت که به اتمام مدت‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتنایی نمی کند و با تفس��یر‬ ‫خودش��ان از این قانون با تاکید بر اجرائیات مالیات دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در بعضی مواقع مالیاتی که از یک صنعتگر گرفته می شود‬ ‫از س��رمایه جاری او بیشتر اس��ت و در این وضعیت پرسش‬ ‫این اس��ت ک��ه چه صرفه ای وج��ود دارد تا صنع��ت به کار‬ ‫خودش ادامه دهد؟!‬ ‫€ €دلیل این رفتار را در چه می بینید؟‬ ‫زمانی که به بخش امور مالیاتی هم مراجعه می ش��ود و از‬ ‫انها می خواهند که براس��اس قانون و بدون تفسیر شخصی‬ ‫مالیات دریافت کنید‪ ،‬پاسخی گرفته نمی شود‪ .‬سازمان امور‬ ‫مالیاتی به دلیل اینکه می خواهد به شاخص ها و اعداد و ارقام‬ ‫دریافتی خودش برس��د‪ ،‬به قیم��ت از بین رفتن صنعت در‬ ‫استان گام برمی دارد‪.‬‬ ‫بارها با استاندار اصفهان این موضوع مطرح شده است که‬ ‫باید از س��ازمان امور مالیاتی شکایتی بشود تا بتوانیم به این‬ ‫موارد رسیدگی کنیم‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که بعد از نف��ت باید ب��رای تامین مخارج‬ ‫کشور به مالیات بپردازیم اما باید بررسی شود که این شیوه‬ ‫دریافت مالیات در چه سازوکاری باید انجام شود‪.‬‬ ‫ادامه این مس��یر یعنی صنعت و اش��تغال ب��ه کلی از بین‬ ‫خواهن��د رفت و برای رفع این مش��کالت باید با این ش��یوه‬ ‫دریافت مالیات در چارچوب قانون برخورد شود‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی بازار زرگرها‪ ،‬صنایع ذوب اهن‪ ،‬دخانیات و‬ ‫بخش های قابل توجه دیگری در اس��تان اصفهان این ادعا را‬ ‫ثابت می کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه صنایع رتبه اور مدتی اس��ت‬ ‫که در نزدیکی از دس��ت دادن زمینه های‬ ‫رقابتی قرار گرفته ان��د و اگر این زمینه ها‬ ‫از دست برود یعنی صنایع رتبه اور استان‬ ‫فرس��وده ش��ده اند‪ .‬در اس��تان اصفه��ان‬ ‫صنایع مادر مانند پاالیشگاه کار خودشان‬ ‫را می کنن��د ام��ا صنایع پایین دس��تی با‬ ‫مشکالتی مواجه اند‪.‬‬ ‫در اصفه��ان کیلومتره��ا فضا ب��ه تولید‬ ‫ذوب اه��ن در فض��ای ازاد اختصاص داده‬ ‫ش��ده و این واحدها مش��غول فعالیت های‬ ‫تولی��دی خود هس��تند اما مش��تری قابل‬ ‫توجه��ی برای خرید محصوالت انها وجود‬ ‫ن��دارد و اگر ای��ن روال ادامه پیدا کند در‬ ‫این��ده ای نه چن��دان دور ای��ن صنعت با‬ ‫بحران جدی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از مش�کالتی ک�ه در تولید‬ ‫وج�ود دارد‪ ،‬بازار اس�ت‪ ،‬ب�ازاری که‬ ‫بخش قابل توجهی از ان به اس�تقبال‬ ‫کاالهای چینی می رود‪ .‬این مسئله در‬ ‫استان اصفهان به چه شکل است؟‬ ‫یکی از مشکالت ما در این حوزه کاالهای‬ ‫چینی اس��ت و باید کارشناس��ی کنیم تا‬ ‫مشخص ش��ود کیفیت محصوالت چینی‬ ‫بازار ما را تصرف کرده یا در قیمت گذاری‬ ‫نتوانس��ته ایم به قدری منطقی رفتار کنیم‬ ‫که امکان رقابت وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫این ش��یوه س��بب ش��ده تا در اس��تان‬ ‫اصفهان تولی��د در روند قهقرایی کار خود‬ ‫را ادام��ه می دهد‪ .‬نه تنه��ا ذوب اهن بلکه‬ ‫تولید دخانیات هم در این استان با چنین‬ ‫وضعی مواجه اس��ت و مش��کالت ان ها به‬ ‫صورت تقریبی از دالیل مش��ترک ناش��ی‬ ‫می شوند و اینده خطرناکی در کمین این‬ ‫صنایع نشسته است‪.‬‬ ‫€ €براساس گفته بعضی از کارشناسان‬ ‫صنع�ت س�نگ و طلا هم در اس�تان‬ ‫اصفه�ان با مش�کالتی مواجه اس�ت‪،‬‬ ‫درب�اره ای�ن بخ�ش ه�م توضیحاتی‬ ‫بدهید‪.‬‬ ‫صنعت طال و س��نگ این استان هم به‬ ‫صورت تقریبی نابود ش��ده اند‪ .‬اگر کسی‬ ‫پیشینه صنعت طال و سنگ را در استان‬ ‫اصفهان بررسی کند درمی یابد که همیشه‬ ‫این اس��تان در رتبه های نخس��ت و دوم‬ ‫بوده است اما اکنون به هیچ وجه اینطور‬ ‫نیست و این دو صنعت با مشکالت جدی‬ ‫روبه رو هس��تند و رتبه های ته جدولی را‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫این مش��کالت درحالی به وجود امده اند‬ ‫که اس��تان اصفه��ان با بح��ران کم ابی و‬ ‫خشکسالی هم مواجه است‪ ،‬اگر مشکالت‬ ‫تولید برطرف نش��ود فش��ار کم ابی نقش‬ ‫بیشتری در اسیب رساندن به تولید بازی‬ ‫می کند‪ ،‬تمام این مشکالت در حالی است‬ ‫که س��ازمان امور مالیاتی هم مشکالتی را‬ ‫در این استان به وجود اورده است‪.‬‬ ‫به منظور بررسی کامل تر موضوع‪ ،‬روزنامه‬ ‫گسترش‬ ‫به زودی این مشکالت را‬ ‫از طریق دیگر مدیران و مس��ئوالن دولتی‬ ‫در این استان پیگیری می کند‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫از شرایط فیلم سازی در ترکیه مشخص شد‬ ‫‪25‬‬ ‫سریال های جذاب ؛تجارت نوظهور ترکیه‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ اغاز به کار بانک جایگزین‬ ‫بانک جهانی‬ ‫بانک س��رمایه گذاری زیر س��اخت اس��یا با عضویت‬ ‫‪۵۷‬کش��ور ازجمله ایران‪ ،‬از سال ‪۲۰۱۶‬میالدی اغاز به‬ ‫کار خواه��د کرد‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬وزارت اقتصاد اعالم‬ ‫کرد‪ :‬اساسنامه بانک س��رمایه گذاری زیرساخت اسیا‪،‬‬ ‫در تیرماه امسال به تصویب اعضا خواهد رسید‪ .‬براساس‬ ‫پیشنهاد دولت چین در سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی‪ ،‬مقدمات‬ ‫تش��کیل بانک سرمایه گذاری زیرس��اخت اسیا فراهم‬ ‫شد و در نخستین گام‪ ۲۲ ،‬کشور‪ ،‬به عنوان اعضای اولیه‬ ‫موس��س‪ ،‬برای الحاق به ان بانک اعالم امادگی کردند‬ ‫و تفاهمنامه مربوط در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی امضا شد‪.‬‬ ‫پس از مهیا شدن مقدمات تاسیس بانک سرمایه گذاری‬ ‫زیرساخت اسیا‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران برای عضویت‬ ‫در اعضای موس��س بانک اعالم امادگی کرد و در ادامه‪،‬‬ ‫با پیگیری های وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان‬ ‫س��رمایه گذاری و کمک های اقتص��ادی و فنی ایران) و‬ ‫هماهنگی وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬در تاریخ ‪ ۱۴‬فروردین‬ ‫ماه س��ال جاری‪ ،‬عضویت کش��ورمان به عنوان یکی از‬ ‫کشورهای موسس بانک یادشده پذیرفته شد‪.‬‬ ‫ پیمان پولی دوجانبه‬ ‫چین ‪ -‬روسیه‬ ‫زهره رجب نیا – گروه تجارت‪ :‬بیش از یک‬ ‫دهه از ورود س��ریال های پر مخاطب ترکیه ای‬ ‫به جعبه جادویی خانه ه��ای اهالی خاورمیانه‬ ‫می گ��ذرد؛ س��ریال هایی ک��ه ای��ن روزها با‬ ‫در نوردیدن مرزهای اسیا تا انسوی کره خاکی‬ ‫پیش رفته اند و اکنون طرفداران پرو پا قرصی از‬ ‫دورترین نقاط جهان را به تماشای سریال هایی‬ ‫مانند «حریم سلطان» و «گناه فاطمه گل چه‬ ‫بود» فرا می خوانند‪ .‬موفقیتی که بدون ش��ک‬ ‫بخش زیادی از ان مرهون توس��عه و گسترش‬ ‫ش��بکه های ماهواره ای مانن��د «جم تی وی»‬ ‫اس��ت‪ .‬در سال های اخیر‪ ،‬ترکیه با صادر کردن‬ ‫سریال های ساخت این کشور به بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫کش��ور جهان درامدی به میزان ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر کس��ب کرده است‪ .‬این موفقیت در حالی‬ ‫برای ترکیه به دس��ت امده که بر اس��اس امار‬ ‫تج��ارت ترکیه‪ ،‬س��ایر بخش ه��ای اقتصادی‬ ‫این کش��ور‪ ،‬با افت صادرات مواج��ه بوده اند و‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی این کشور پیش بینی‬ ‫می کنند که با برنامه ریزی و تغییرات عمده ای‬ ‫که در فعالیت شبکه های رادیویی و تلویزیونی‬ ‫این کش��ور رخ داده اس��ت‪ ،‬درام��د صادرات‬ ‫محص��والت فرهنگی ترکیه تا س��ال ‪2023‬م‬ ‫ب��ه ‪2‬میلیارد دالر برس��د‪ .‬هم اکن��ون به طور‬ ‫تقریب��ی‪ ۳۰۰ ،‬ش��بکه تلویزیون��ی در ترکیه‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬خصوصی سازی شبکه های‬ ‫تلویزیون��ی موج��ب ش��ده که این ش��بکه ها‬ ‫سرمایه های هنگفتی به دست اورده و بتوانند‬ ‫ب پسندی را تولید‬ ‫سریال های جذاب و مخاط ‬ ‫کنند‪ .‬این روند با حساسیت و دقت ویژه ای در‬ ‫ترکیه پیگیری می شود و سازندگان سریال ها‪،‬‬ ‫ب��ا رعایت حداق��ل معیاره��ای بین المللی در‬ ‫س��اخت فیل��م موفق ب��ه عرض��ه جهانی این‬ ‫سریال ها ش��ده اند‪ .‬به طوری که درحال حاضر‬ ‫کش��ورهای خاورمیان��ه و بخش��ی از افریقای‬ ‫شمالی و امریکای جنوبی مهم ترین خریداران‬ ‫فیلم های این کشور محسوب می شوند‪.‬‬ ‫برای درک این موضوع کافی اس��ت‪ ،‬نگاهی‬ ‫ب��ه داده ه��ای ارائ��ه ش��ده از س��وی«محمد‬ ‫بیوتیکش��ی» رییس ش��ورای صادرات ترکیه‬ ‫بیاندازیم؛ اطالعاتی که نش��ان می دهد میزان‬ ‫ص��ادرات این کش��ور در ماه می س��ال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫در مقایس��ه با ماه های گذش��ته ان‪۱۹ ،‬درصد‬ ‫کاهش یافته و به ‪۱۰‬میلی��ارد و ‪ ۸۱۹‬میلیون‬ ‫دالر رس��ید‪ .‬میزان صادرات در ‪ ۵‬ماه اول سال‬ ‫‪2014‬م ب��ا ‪ ۸/۳‬درصد کاهش به ‪ ۶۱‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۹۶‬میلیون دالر رس��ید‪ .‬میزان صادرات ‪۱۲‬‬ ‫ماهه نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته‬ ‫ان با ‪۲/۷‬درصد کاهش به ‪ ۱۵۱‬میلیارد و ‪۷۲۵‬‬ ‫میلیون دالر افت کرد‪.‬‬ ‫ام��ا با وجودکاه��ش در میزان ص��ادرات در‬ ‫بخش های مختل��ف اقتصادی‪ ،‬س��ریال های‬ ‫ترکیه با صدور به بیش از‪ ۱۰۰‬کش��ور جهان‪،‬‬ ‫درام��د ارزی افزون ب��ر ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر را‬ ‫برای این کشور به ارمغان اوردند‪ .‬وی در گفت‬ ‫وگو با رادیو ترکیه گفته اس��ت که در بررس��ی‬ ‫عوامل پدیداورنده این فرصت‪ ،‬افزون بر توسعه‬ ‫ظرفیت فنی و تولیدی‪ ،‬ترکیه توانسته است در‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬کشور جهان حضور خود را تثبیت‬ ‫کند‪ .‬ش��رکت های ترک که با تولید برنامه های‬ ‫جالب و پرمحتوا از اواسط سال ‪۲۰۰۰‬م شروع‬ ‫به مطرح شدن در شبکه های تلویزیونی کردند‪،‬‬ ‫امروز به سطحی رسیده اند که هم از نظر محتوا‬ ‫(برای کش��ورهای غربی) و ه��م از نظر فنی از‬ ‫ظرفیت رقابت با شرکت های جهانی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬ش��بکه های تلویزیونی ترک ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬برنام��ه جدید را وارد حلقه پخش‬ ‫می کنن��د‪ .‬اما انچ��ه به مرات��ب از مزیت های‬ ‫برش��مرده‪ ،‬مهم تر اس��ت نحوه بهره گیری‬ ‫تولید کنن��دگان س��ریال های ترکیه ای از‬ ‫این فرص��ت مطلوب برای تس��خیر بازار و‬ ‫از هم��ه مهم تر تثبیت این جایگاه اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه بیان دیگ��ر کیفی��ت اصلی ترین دلیل‬ ‫محبوبیت سریال های ترکی در میان مردم‬ ‫کشورهای منطقه اس��ت‪ .‬اما رمز موفقیت‬ ‫ل چیست؟‬ ‫ترکیه در عرصه صادرات س��ریا ‬ ‫در نخس��تین حرکت‪ ،‬دول��ت ترکیه یکی‬ ‫از تولیدکننده های س��ریال را وارد انجمن‬ ‫اقتص��ادی کش��ور ک��رد‪ .‬حض��ور عضوی‬ ‫اینچنینی موجب ش��د تا تولیدکننده های‬ ‫محت��وای تلویزیونی در کنار کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی قرار گرفته و از ش��رایط مناس��ب‬ ‫برای فروش س��ریال ها باخبر شوند‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫انجمنی متشکل از تهیه کنندگان‪ ،‬کارگردانان‬ ‫و بازیگ��ران مط��رح تلویزیونی ترکیه ش��کل‬ ‫گرف��ت تا نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی به‬ ‫شکل جدی شروع شود‪ .‬دولت ترکیه بعد از به‬ ‫وجود اوردن شرایط اولیه‪ ،‬بودجه فوق العاده ای‬ ‫را در اختیار تهیه کنندگان تلویزیونی قرار داد‪.‬‬ ‫هیچ کدام از ش��بکه های تلویزیونی در چنین‬ ‫ش��رایطی حاضر نمی ش��وند بودجه زیادی را‬ ‫ب��ه تولید س��ریالی اختصاص دهن��د که هنوز‬ ‫سرنوش��ت و اینده درس��تی ندارد‪ ،‬در مقابل‬ ‫دولت این ریس��ک را پذیرفت��ه و با اختصاص‬ ‫بودجه های سرس��ام اور‪ ،‬در عم��ل راه را برای‬ ‫تولید سریال های طوالنی هموار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا سریال های ترکی جذابند؟‬ ‫دول��ت ترکی��ه در این میان حت��ی گروهی‬ ‫متش��کل از متخصصان این حوزه را تش��کیل‬ ‫هم اکنون به‬ ‫طور تقریبی‪،‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬شبکه‬ ‫تلویزیونی‬ ‫در ت‬ ‫رکیه فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫داده ت��ا با عنوان تحقیق و توس��عه از ش��رایط‬ ‫مناس��ب و موضوعات موردپسند باخبر شده و‬ ‫انها را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند‪ .‬اما‬ ‫سیاس��ت در فروش محتوای تلویزیونی ترکیه‬ ‫موضوع مهم دیگری است که نقش بسزایی در‬ ‫موفقیت این کش��ور در بازارهای جهانی دارد‪.‬‬ ‫افراد حاضر در سیاس��ت ترکیه همواره س��عی‬ ‫دارند با انجام مذاکرات همیش��گی محصوالت‬ ‫فرهنگی خود را در اختیار دیگر کش��ورها قرار‬ ‫دهند‪ .‬البته نباید از یک نکته کلیدی به راحتی‬ ‫گذش��ت‪ .‬یک��ی از اصلی ترین دالیل��ی که در‬ ‫سال های اخیر سطح کیفی سریال های ترکیه‬ ‫را افزایش داده‪ ،‬ارتباط مس��تقیم با نیروی کار‬ ‫حرف��ه ای و تحصیلکرده اس��ت؛ در این زمینه‬ ‫دولت ترکیه عالوه بر تاس��یس مراکز اموزشی‬ ‫ویژه س��عی کرده با وارد ک��ردن افراد باتجربه‬ ‫خارج��ی از دانس��ته های انها اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از همه نکات اش��اره شده‪ ،‬موجب‬ ‫ش��د اکنون س��ریال های ترکیه پا را فراتر از‬ ‫کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس ی��ا بالکان‬ ‫گذاش��ته و به خ��اک امریکا و کش��ورهای‬ ‫اروپایی برس��ند‪ .‬به طوری که درحال حاضر‬ ‫تولیدات سینمایی این کشور در کشورهایی‬ ‫مانند افغانس��تان‪ ،‬الم��ان‪ ،‬البانی‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬امارات متح��ده عربی‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫بوس��نی هرزگوی��ن‪ ،‬برونی‪ ،‬بلغارس��تان‪،‬‬ ‫الجزای��ر‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬چی��ن‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫اس��تونی‪ ،‬مراکش‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬کرواسی‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬ایران‪ ،‬س��وئد‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬ژاپن‪ ،‬مونته‬ ‫نگرو‪ ،‬قطر‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬کوزوو‪،‬‬ ‫کوی��ت‪ ،‬لتون��ی‪ ،‬لیب��ی‪ ،‬لیتوان��ی‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫مجارستان‪ ،‬مقدونیه‪ ،‬مالزی‪ ،‬مصر‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫رومانی‪ ،‬روس��یه‪ ،‬اسلواکی‪ ،‬اسلوونی‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫تایلند‪ ،‬تایوان‪ ،‬تونس‪ ،‬اوکراین‪ ،‬عمان‪ ،‬اردن‪،‬‬ ‫ویتن��ام‪ ،‬یم��ن و یون��ان از ش��هرت فراوانی‬ ‫برخ��وردار اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر براس��اس‬ ‫داده های وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه‪،‬‬ ‫قیمت هر قسمت از سریال های ترکیه که در‬ ‫نخستین س��ال های ورود به بازارهای جهانی‬ ‫بین ‪ ۳۵‬ت��ا ‪ ۵۰‬دالر متغیر بود‪ ،‬امروز به ‪۵۰۰‬‬ ‫ارزش صادرات هالیوودی برای امریکا‬ ‫ارزش صادرات محصوالت هالیوودی در س��ال ‪ 2013‬برابر با ‪ ۱۳/۵‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬این صنعت‬ ‫در س��ال ‪ 2013‬م��ازاد تجاری ‪ ۹/۱۱‬میلیارد دالری را برای اقتص��اد امریکا به ارمغان اورد؛ یعنی معادل ‪۷‬‬ ‫درصد از مازاد تجاری بخش خصوصی این کشور‪ .‬مازاد تجاری صنعت سینمای امریکا‪ ،‬از بخش هایی مانند‬ ‫مخابرات‪ ،‬مدیریت مشاوره‪ ،‬وکالت‪ ،‬بهداشت‪ ،‬رایانه و بیمه بیشتر است‪ .‬باوجود کاهش رشد اقتصادی امریکا‬ ‫و افزایش نرخ بیکاری در این کش��ور تابس��تان ‪2014‬م برای هالیوود تابس��تان سوداوری بوده است‪ .‬فروش‬ ‫تابس��تانی تا اواسط اگوس��ت ‪ ۸/۳‬میلیارد دالر بود و تعداد تماشاگران سینما نسبت به سال گذشته ‪ ۸/۲‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬البته این افزایش در مقایسه با سال ‪2012‬م است که در این سال سینمای امریکا کمترین‬ ‫میزان تماشاگران را در ‪ ۱۳‬سال گذشته تجربه کرد‪ .‬البته تحولی دیگر نیز در بازار رخ داده و ان هم عرضه فیل م‪‎‬های سه بعدی است‪4 .‎‬فیلم‬ ‫از ‪5‬فیلم پرفروش تابس��تان ‪2013‬م در امریکا س��ه بعدی هستند‪ .‬با این‪‎‬حال تولید فیل م‪‎‬های سه بعدی به طور معمول هزین ه‪‎‬های بیشتری‬ ‫ت‪‎‬امیز نبوده اس��ت و برخی از این فیلم ها در گیشه به سختی‬ ‫برای اس��تودی و‪‎‬ها دارد‪ .‬البته اس��تفاده از فناوری سه بعدی همیشه نیز موفقی ‬ ‫شکس��ت خورد ه‪‎‬اند‪ .‬کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که صنعت سرگرمی ضد‪‎‬رکود اس��ت‪ .‬در دوران رکود (یا غیراز ان) مردم دوست دارند‬ ‫ی‪‎‬شود‪ .‬شاید یکی از دالیل این امر واقعیت گریزی باشد‪ .‬البته این افزایش فروش‬ ‫سرگرم شوند و چ ه‪‎‬بسا این میل در شرایط سخت تشدید م ‬ ‫مقطعی را باید در بستر کاهش کلی فروش و کاهش شمار تماشاگران سینمای امریکا در ده ه‪‎‬های گذشته تحلیل کرد‪ .‬ان‪‎‬چه اهمیت دارد‬ ‫این است که هالیوود تا حد زیادی در برابر رکود اقتصادی مقاومت نشان داده و کمتر از روند‪‎‬های جاری در اقتصاد امریکا تبعیت کرده است‪.‬‬ ‫گردش مالی عظیم بالیوود‬ ‫سینمای هندکه با نام بالیوود در جهان شناخته‬ ‫می شود از نظر میزان تولید ـ ساالنه ‪۹۰۰‬فیلم ـ‬ ‫در مواردی از همتای هالیوودی خود که س��االنه‬ ‫دست به تولید ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬فیلم می زند پیشی‬ ‫می گیرد‪ .‬س��ینمایی که درامد اصلی ان از سوی‬ ‫جمعیت زیادی از سینمادوستان تامین می شود‬ ‫و می ت��وان ان را پس از «کریک��ت» بزرگترین‬ ‫س��رگرمی هندی ها به حس��اب اورد‪ .‬برای درک این منظور کافی است نگاهی به امار و ارقام تولید‬ ‫فیلم های هندی در س��ال ‪2014‬م بیاندازیم س��الی که برای نخستین بار تولیدات بالیوودی مقام‬ ‫اول را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫دالر حتی در برخی م��وارد تا ‪ ۲۰۰‬هزار دالر‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬همین امر موجب شده‬ ‫ک��ه میزان درامد ترکیه از فروش س��ریال در‬ ‫پایان س��ال ‪ ۲۰۱۴‬م بی��ش از ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاری به اسم «دیسکوپ»‬ ‫اما بخش زیادی از محبوبیت س��ریال های‬ ‫ترکی��ه ای مره��ون برپای��ی ب��ازاری ب��ا نام‬ ‫«دیس��کوپ» اس��ت‪ .‬این ب��ازار‪ ،‬بزرگترین‬ ‫ب��ازار ف��روش محص��والت تلویزیون��ی در‬ ‫منطق��ه و بزرگتری��ن ب��ازار اس��یایی در‬ ‫ای��ن زمین��ه اس��ت‪ .‬در کن��ار این ب��ازار در‬ ‫جن��وب ش��رقی اس��یا ه��م ب��ازاری ب��ا نام‬ ‫«ا ت��ی اف» (‪ )atf‬وج��ود دارد ک��ه از اقبال‬ ‫کمتری نس��بت ب��ه ان برخوردار اس��ت و با‬ ‫رونق گرفتن ب��ازار ترکیه‪ ،‬موفقیت اقتصادی‬ ‫کمتری دارد‪ .‬در بازار دیسکوپ هر سال یکی‬ ‫از پرفروش ترین اقالم فرهنگی «سریال های‬ ‫ترکی��ه ای» هس��تند‪ .‬این وضعی��ت در بازار‬ ‫«میپ» ه��م وجود دارد‪ .‬این ب��ازار مهرماه و‬ ‫فروردین ماه هر سال در کشور فرانسه برگزار‬ ‫می شود و در این بازار اروپایی هم سریال های‬ ‫ترکیه ای یک��ی از پرفروش ترین محصوالت‬ ‫فرهنگ��ی اس��ت‪ .‬م��روری ب��ه فعالیت های‬ ‫تلویزیونی کش��ور همس��ایه نش��ان می دهد‬ ‫س��ریال های ترکیه ای از س��وی ش��رکت ها‬ ‫تولید نمی ش��ود بلکه این سریال ها به وسیله‬ ‫«شبکه های تلویزیونی» تولید می شوند‪.‬‬ ‫خصوصی سازی ش��بکه های تلویزیونی در‬ ‫این کشور باعث ش��ده این شبکه ها به ثروتی‬ ‫افس��انه ای دس��ت پیدا کنند و به واسطه این‬ ‫س��رمایه ها بتوانند سریال های خوب و سطح‬ ‫باالبسازند‪.‬‬ ‫حال پرسش اینجاس��ت که کشور ما‬ ‫چگون��ه می توان��د از این امتی��از بهره‬ ‫ببرد و این ت��وپ چگونه باید در زمین‬ ‫حری��ف بخوابد و ب��ه امتی��از تبدیل‬ ‫ش��ود وچه کس��انی باید زمینه به ثمر‬ ‫رس��یدن این تالش را فراه��م کنند‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد برای بهره گیری از این فرصت‬ ‫به یک عزم ملی در متولیان فرهنگ و رس��انه‬ ‫کش��ور نیاز اس��ت‪ .‬با توجه به شرایط کنونی‬ ‫کش��ور از حیث وضعیت اش��تغال‪ ،‬حال و روز‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬مس��ائل منطقه ای و چارچوب‬ ‫روابط و تعامالت ما با کش��ورهای منطقه در‬ ‫سال های اخیر به نظر می رسد بهره گیری و به‬ ‫ثمررساندن این فرصت از جنبه های مختلف‬ ‫دارای اهمیت و ماهیت راهبردی است‪.‬‬ ‫امار رس��می نش��ان می دهد میزان فروش سینماهای امریکای ش��مالی که امریکا‪ ،‬کانادا و‬ ‫مکزیک را ش��امل می شود‪ ،‬در سال ‪2013‬م با اکران ‪ ۶۵۵‬فیلم‪ ۱۰ ،‬میلیارد و ‪ ۸۰۷‬میلیون دالر‬ ‫بوده که ‪ ۵/۶‬درصد نس��بت به سال ‪2012‬م رشد داشته است‪.‬این درامد با متوسط قیمت بلیت‬ ‫‪7‬دالر و ‪ ۹۴‬سنت که فقط یک سنت نسبت به سال ‪2012‬م افزایش یافته‪ ،‬به دست امده و با یک‬ ‫محاسبه ساده می توان پی برد حدود یک میلیارد و ‪ ۳۶۰‬میلیون بلیت سینما در امریکای شمالی‬ ‫در ‪۱۲‬ماه ‪2013‬م فروخته ش��ده است‪ .‬براس��اس امار موجود‪ ،‬هر یک از ‪ ۵۵۰‬میلیون شهروند‬ ‫امریکای شمالی به طور متوسط ‪ ۵/۲‬فیلم را در سینماها به تماشا نشسته است‪ .‬امار قابل توجه‬ ‫رشد درامد هالیوود‪ ،‬رغبت سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش داده و همین امر سبب شده‬ ‫تا در بحران اقتصادی امریکا‪ ،‬همچنان این صنعت با نمودار رو به رش��دی به فعالیت خود ادامه‬ ‫ده��د و نه فقط به عنوان یک هنر‪ ،‬بلکه به عنوان هنر‪ -‬صنعت مس��یر توس��عه یابی اش متوقف‬ ‫ناشدنی تلقی شود‪.‬‬ ‫«شِ ��ربنک» بزرگترین بانک تجاری روسیه اعالم‬ ‫کرد نخستین گش��ایش اعتبار اسنادی یوانی خود‬ ‫که براس��اس ان وج��ه معامله از بان��ک واردکننده‬ ‫ صادرکنن��ده چین به بزرگترین ش��رکت دارویی‬‫روس��یه انتقال می یابد را گش��ایش کرده است‪ .‬به‬ ‫گ��زارش نسیم‪ ،‬ش��ربنک در بیانیه ای اع�لام کرد‪:‬‬ ‫فارماس��ینتز (ش��رکت دارویی معروف روس��یه) از‬ ‫ش��ربنک درخواست کرده بود که ال سی را براساس‬ ‫پول مل��ی چین انجام دهد تا قرارداد این ش��رکت‬ ‫ب��رای عرضه محصوالت واردات��ی دارویی به ارزش‬ ‫بیش از ‪ 29‬میلیون یوان (معادل ‪4/6‬میلیون دالر)‬ ‫اجرایی شود‪ .‬ش��ربنک نخستین بانک روسی است‬ ‫که ال س��ی یوانی در ان گشوده می شود‪ .‬البته این‬ ‫تصمیم در سال ‪2014‬م به رسانه ها اعالم شده بود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری برای جلوگیری‬ ‫از تغییرات اب وهوایی‬ ‫ش��رکت «ایکیا» که بزرگترین خرده فروش��ی اثاثیه‬ ‫منزل در جهان اس��ت‪ ،‬در نظ��ر دارد یک میلیون یورو‬ ‫مع��ادل ‪1/13‬میلی��ارد دالر در زمین��ه انرژی ه��ای‬ ‫تجدیدپذی��ر س��رمایه گذاری کن��د و ب��رای کمک به‬ ‫کش��ورهای فقیری ک��ه درگیر تغیی��رات اب وهوایی‬ ‫هستند ‪ ،‬قدم بردارد‪ .‬این اخرین نمونه از مواردی است‬ ‫که در ان‪ ،‬ش��رکت ها از دولت ها برای کاهش س��رعت‬ ‫گرم ش��دن زمی��ن جلوتر می روند‪ .‬به گ��زارش صدای‬ ‫اقتصاد‪« ،‬ایکیا» در س��ال گذشته میالدی ‪ 30‬میلیارد‬ ‫یورو فروش داشته و می خواهد تا سال ‪ 2020‬میالدی‪،‬‬ ‫ی را که در فروش��گاه ها و کارخانه های خود به‬ ‫تمام انرژ ‬ ‫مصرف می رس��اند ‪ ،‬با انرژی های تجدیدپذیر جایگزین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ کره جنوبی چگونه به بیکاری‬ ‫و تورم پایین رسید؟‬ ‫نرخ تورم و نرخ بیکاری در کره جنوبی به حد مطلوبی‬ ‫کم اس��ت و می تواند موجب رش��د اقتصادی این کشور‬ ‫شود‪ .‬تراز تجاری کره جنوبی نیز در حد مثبت و مطلوب‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬به گ��زارش ص��دای اقتصاد‪ ،‬ت��راز تجاری‬ ‫کره جنوبی مثبت ‪ 69/1‬میلیارد دالر اس��ت که نش��ان‬ ‫می ده��د می��زان صادراتش به همین می��زان از مقدار‬ ‫واردات این کش��ور بیشتر است‪ .‬تراز بودجه کره جنوبی‬ ‫نیز مثبت است و البته به میزان ناچیز ‪0/5‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی م��ازاد بودجه دارد اما چون بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای صنعتی جهان دارای تراز تجاری منفی‬ ‫هستند ‪ ،‬این مورد مزیتی برای کره به حساب می اید‪.‬‬ ‫کاهش شدید ورود‬ ‫گردشگران به ترکیه‬ ‫پلیس ترکیه اعالم کرد ورود گردش��گران خارجی به‬ ‫این کش��ور در ماه اوریل س��ال جاری بیش از ‪۸‬درصد‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری فارس ب��ه نقل از حریت‪ ،‬بنا بر امار‬ ‫اعالمی از سوی پلیس ترکیه‪ ،‬ورود گردشگران خارجی‬ ‫به ترکیه در ماه اوریل س��ال جاری در مقایسه با اوریل‬ ‫س��ال ‪2014‬م‪8/1 ،‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬بر این‬ ‫اساس در ما ه اوریل سال ‪2015‬م‪2/43 ،‬میلیون نفر به‬ ‫ترکیه سفر کرده اند که ‪42/6‬درصد از این حجم مسافر‬ ‫از شهر استانبول وارد این کشور شده اند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بنا به امارهای رسمی ارائه شده‪ ،‬تعداد‬ ‫گردش��گران خارجی ورودی به ترکیه در ‪4‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫‪0/5‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫جشنواره بزرگترین پیتزا‬ ‫در اکسپو ‪۲۰۱۵‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪ :‬پ��س از موفقیت بزرگ جش��نواره ش��یر در‬ ‫اکس��پو میالن با حض��ور بیش از ‪ 20‬کش��ور که در‬ ‫ان نواوری ه��ای مرب��وط ب��ه تولید ش��یر به معرض‬ ‫نمایش عموم درامد‪ ،‬جش��نواره پیتزا در روز ش��نبه‬ ‫‪ ۲۰‬ژوئ��ن (‪ ۳۰‬خ��رداد ‪ )۱۳۹۴‬برگزار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در هفت��ه گوجه فرنگی‪ ،‬از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬ژوئن‪ ،‬جش��نواره‬ ‫پیتزا‪ ،‬غذای ملی‪ ،‬محبوب و مش��هور ایتالیا را جشن‬ ‫خواهد گرفت که امتیاز این کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫به این مناس��بت‪ ،‬کوشش می شود تا رکورد بلندترین‬ ‫پیتزای دنیا‪ ،‬محصول اس��پانیا ب��ا ‪ ۱/۵‬کیلومتر طول‪،‬‬ ‫شکس��ته ش��ود‪ .‬این پیتزای ‪ ۵‬تنی که رکورد گینس‬ ‫را خواهد شکس��ت‪ ،‬در طول ‪ ۱۸‬ساعت‪ ،‬با یک و نیم‬ ‫تن پنیر موزارال و ‪ ۱‬تن گوجه فرنگی‪ ،‬در ‪ 5‬فر‪ ،‬پخته‬ ‫خواهد ش��د و تمام مواد ان ایتالیایی است‪ .‬این پیتزا‬ ‫به ‪30‬هزار نفر می رسد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫نمایشگاه صنایع دستی‬ ‫به دنبال رکوردشکنی‬ ‫ایرنا‪ :‬معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی‬ ‫با اش��اره به درامد یک میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫هنرمندان در نمایش��گاه بین المللی س��ال گذش��ته‬ ‫گفت‪ :‬در نمایش��گاه امس��ال صنایع دس��تی به دنبال‬ ‫افزایش درامد هنرمندان ش��رکت کننده در نمایشگاه‬ ‫و رکوردشکنی هستیم‪.‬بهمن نامورمطلق روز دوشنبه‬ ‫در نشست خبری به مناسبت روز جهانی صنایع دستی‬ ‫(‪ ۲۰‬خرداد) به برنامه های سازمان میراث فرهنگی در‬ ‫این روز اش��اره و اظهار کرد‪ :‬همزم��ان با روز جهانی‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬نمایش��گاه ‪ ۶‬روزه بین المللی با شرکت‬ ‫کش��ورهایی از جمله لبنان‪ ،‬هند‪ ،‬کویت‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫الجزای��ر و ترکی��ه و انجمن ه��ای دوس��تی ای��ران و‬ ‫صربستان‪ ،‬س��یرالئون و تاجیکستان در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی تهران افتتاح می شود‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در این روز‪ ،‬بزرگترین گردهمایی صنایع دستی‬ ‫کش��ور نیز با حضور هنرمندان‪ ،‬مسئوالن و سفیران و‬ ‫نمایندگان کشورهای مختلف در تهران برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬نشست صنایع دستی منطقه غرب اسیا‬ ‫نیز با حضور رییس صنایع دستی اسیا و اقیانوسیه به‬ ‫میزبانی تهران و ب��ا محوریت طرح موضوعات علمی‪،‬‬ ‫همکاری ه��ای تج��اری و گفتمان س��ازی و تبلیغات‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه ساختمان و صنایع‬ ‫سرمایشی و گرمایشی در مشهد‬ ‫پای�گاه اطلاع رس�انی نمایش�گاه های ای�ران‪:‬‬ ‫هجدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت س��اختمان‬ ‫و صنایع سرمایش��ی و گرمایش��ی ایران‪ ،‬روز گذشته‬ ‫در فضای��ی اف��زون بر ‪27‬ه��زار متر مرب��ع در محل‬ ‫نمایشگاه های بین المللی مشهد اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی نمایش��گاه بین المللی مش��هد‬ ‫با اش��اره به اینکه این نمایش��گاه به مدت ‪ 5‬روز دایر‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این رویداد بین المللی با حضور‬ ‫‪ 326‬ش��رکت داخل��ی و ‪ 27‬نمایندگی ش��رکت های‬ ‫خارج��ی از ‪ 12‬کش��ور جهان در قال��ب ‪ 1755‬غرفه‬ ‫نمایش��گاهی و ب��ا حضور ‪ 16‬اس��تان کش��ور برگزار‬ ‫می شود‪.‬حس��ن غالمی افزود‪ :‬مش��ارکت کنندگان از‬ ‫اس��تان های تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬اذربایجان ش��رقی و غربی‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬اردبیل‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کرمان‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫بوش��هر‪ ،‬خراسان شمالی و جنوبی‪ ،‬گیالن و مازندران‬ ‫و قم‪ ،‬حضور یافته و نمایندگی ش��رکت های خارجی‬ ‫از کش��ورهای‪ ،‬المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هلند‪ ،‬مالزی‪ ،‬هند‪ ،‬روس��یه و امارات در‬ ‫این نمایشگاه مشارکت کرده اند‪.‬‬ ‫از نمایشگاه های مربوط به جنگ جهانی اول و دوم‬ ‫یادگاری از خون‬ ‫میلاد محم�دی – گروه تج�ارت‪ :‬زمی�ن در طول تاری�خ باره�ا و بارها زخم‬ ‫خ�ورده اس�ت‪ .‬زخم های عمیقی از جن�گ و خونریزی‪ .‬از نبردهای گس�ترده‬ ‫میان ایرانیان و رومیان باس�تان گرفته تا جنگ های همین چند وقت پیش در‬ ‫عراق و افغانس�تان‪ .‬هر بار در هر گوش�ه این کره خاکی‪ ،‬خون صدها‪ ،‬هزاران‬ ‫و حتی میلیون ها انس�ان به خاطر زیاده خواهی چند سیاست مدار ریخته شده‬ ‫و تاثیری تلخ بر پیکره تاریخ گذاش�ته اس�ت‪ .‬در این میان دو تراژدی بزرگ‬ ‫تاریخ یعنی جنگ های جهانی اول و دوم که در هر کدام حداقل ‪ ۱۰‬میلیون نفر‬ ‫به کام مرگ رفتند همواره پررنگ و تاثیرگذار بوده اند‪ .‬جنگ های عظیمی که‬ ‫در زمان وقوع ش�ان تمام مردم جهان درگیر فقر و قحطی و بدبختی ش�دند و‬ ‫بدون شک پیش از ان هرگز نظیر این جنگ ها رخ نداده بود‪.‬‬ ‫سفر اروپایی هابه ایران‬ ‫برای مشارکت در نمایشگاه‬ ‫سنگ و معدن‬ ‫ایرنا‪ :‬شرکت های اروپایی از المان‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬یونان و بلغارستان به عنوان برخی از‬ ‫شرکت کنندگان در هفتمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫سنگ های تزئینی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات‬ ‫مربوطه حضور می یابند‪.‬قرار است در این نمایشگاه که‬ ‫از ‪ ۲۹‬تیرماه به مدت ‪ 4‬روز برپا می شود ‪ ۹۱‬شرکت‬ ‫داخلی و ‪ ۲۴‬شرکت خارجی تولیدات و تجهیزات خود‬ ‫را در فضایی به وسعت بیش از ‪۱۱‬هزار مترمربع به‬ ‫نمایش گذارند‪ .‬این رویداد در محل دائمی نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران دایر می شود و در مقایسه با‬ ‫نمایشگاه ششم که سال گذشته برگزار شد‪ ،‬از نظر‬ ‫فضای نمایشگاهی رشد ‪۲۰‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬روسیه‪ ،‬ترکیه و هند از جمله‬ ‫مشارکت کنندگان خارجی این نمایشگاه بوده اند‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫در ای��ن گزارش نگاه��ی انداخت��ه یم به‬ ‫نمایش��گاه های مهم��ی ک��ه ب��ه دالی��ل‬ ‫مختلف با موض��وع و محوریت جنگ های‬ ‫جهانی برگزار ش��دند‪ .‬برخی ب��رای یادبود‬ ‫کشته ش��دگان و برخی دیگر برای نمایش‬ ‫تبع��ات مخرب این دو جن��گ‪ .‬به هر حال‬ ‫هم��ه اینه��ا در کنار هم نش��ان می دهند‪،‬‬ ‫زمی��ن و س��اکنانش هرگز خاط��ره چنین‬ ‫زخم های عمیق��ی را از یاد نخواهند برد‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه بلژی�ک درب�اره جن�گ‬ ‫جهانی‬ ‫بزرگترین نمایش��گاه بلژی��ک در زمینه‬ ‫جن��گ جهانی اول روز ش��نبه در «لی یژ»‬ ‫نخستین شهری که در این کشور به تصرف‬ ‫نیروهای المان در امد‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬بیش از ‪3‬ه��زار قطعه تاریخی‬ ‫به نمایش گذاش��ته ش��د‪ .‬دلی��ل برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه این است که جنگ جهانی‬ ‫اول از این ش��هر اغاز ش��د و ب��ه نوعی در‬ ‫حومه این ش��هر نیز به پایان رسید‪ .‬ویلهلم‬ ‫دوم‪ ،‬اخری��ن قیصر الم��ان روز نهم نوامبر‬ ‫‪ ،۱۹۱۹‬در شهر «اس��پا» در نزدیکی شهر‬ ‫«ل��ی یژ»‪ ،‬به جنگ جهان��ی پایان داد‪ .‬در‬ ‫بخ��ش بزرگی از این نمایش��گاه‪ ،‬ب��ه ارائه‬ ‫دیدگاه ه��ای مختل��ف از اقش��ار مختل��ف‬ ‫از جمل��ه‪ ،‬نظامی��ان ارش��د و س��ربازان‪،‬‬ ‫غیرنظامیان‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬نیروهای مقاومت‬ ‫و طرف های پیروز در جنگ پرداخته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬هدف از برگزاری این نمایشگاه این‬ ‫اس��ت که ریش��ه های اغاز جن��گ جهانی‬ ‫اول‪ ،‬درگیری ه��ای مه��م‪ ،‬نحوه رس��اندن‬ ‫کمک های بهداش��تی‪ ،‬رنج و عذاب مردم‪،‬‬ ‫نحوه زندگی مردم در زمان جنگ‪ ،‬مقاومت‬ ‫در برابر اشغالگران‪ ،‬امضای پیمان های صلح‬ ‫ن دگردیس��ی بلژیک و ورود ان به‬ ‫و در پایا ‬ ‫دنیای امروزی به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه پیامده�ای جنگ جهانی‬ ‫دوم در برلین‬ ‫عبارت «‪۱۹۴۵‬؛ شکس��ت‪ ،‬ازادس��ازی‪،‬‬ ‫اغازی جدید» عنوان نمایش��گاهی بود که‬ ‫به پیامدهای جن��گ جهانی دوم پرداخت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه که در م��وزه تاریخی المان‬ ‫در برلین برگزار ش��د‪ ،‬با هفتادمین سالگرد‬ ‫پیروزی متفقین در اروپا در ‪۱۸‬اردیبهشت‬ ‫همزمان ش��ده و پایان جنگ و س��ال های‬ ‫پ��س از ان را در ‪12‬کش��ور بازگ��و ک��رد‪.‬‬ ‫موضوعات اصلی نمایش��گاه به شرایط این‬ ‫کش��ورها پس از جنگ مرب��وط بود‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬اینکه این کش��ورها با چه مشکالتی‬ ‫پس از جنگ دس��ت و پنجه نرم می کردند‬ ‫و مردم چگونه با انچه در س��ال های جنگ‬ ‫رخ داد‪ ،‬روبه رو ش��دند؟ مای��ا پیرز‪ ،‬یکی از‬ ‫مسئوالن این نمایش��گاه گفته بود‪« :‬برای‬ ‫ما مهم بود نش��ان دهی��م که چطور برخی‬ ‫مسائل مختص این کشورها بود‪ .‬برای مثال‬ ‫یک مشکل ویژه در سال های پس از جنگ‬ ‫چه تفاوتی در هلند‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬اتحاد جماهیر‬ ‫شوروی یا در لهستان داشت‪ .‬مشکالت شان‬ ‫تا چه حد متفاوت یا مشابه بودند؟ به عنوان‬ ‫مثال شیوه انها برای برخورد با همدستان‬ ‫نازی ها یا متهمان به همدس��تی با انها چه‬ ‫بود‪ ».‬بازدید کننده این نمایش��گاه در ابتدا‬ ‫ب��ا واقعیت های تلخ در ب��اره جنگ جهانی‬ ‫دوم مواجه می ش��ود‪ .‬اینکه ‪13‬میلیون نفر‬ ‫به دس��ت نازی ها کشته شدند و حدود ‪۴۵‬‬ ‫میلیون نف��ر در جنگ ج��ان باختند‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه همچنین نشان می دهد ‪ 7‬میلیون‬ ‫کارگر اجباری در پایان جنگ ازاد ش��دند‪.‬‬ ‫«بابت کینکرت»‪ ،‬یکی دیگر از مس��ئوالن‬ ‫این نمایشگاه گفته بود‪« :‬بی تردید همیشه‬ ‫روبه رو شدن با میزان جنایات و مسئولیت‬ ‫حکومت المان و خساراتی که این کشور به‬ ‫کشورهای دیگر زد‪ ،‬وحشتناک است‪ .‬ولی‬ ‫نش��ان دادن این مسئله به شکلی قاطع به‬ ‫بازدیدکنندگان جوان‪ ،‬اهمیت دارد‪ .‬نشان‬ ‫دادن اینک��ه المان جنگ را اغاز کرد و این‬ ‫کشور مس��ئول جنایات زیادی است‪ ».‬در‬ ‫المان همچنان اطالعات کافی در باره انچه‬ ‫در کش��ورهای دیگر پس از جنگ جهانی‬ ‫دوم رخ داد‪ ،‬وج��ود ن��دارد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫تعداد کمی از مردم می دانند که ‪90‬درصد‬ ‫از ‪13‬میلیون قربانی جنایت نازی ها‪ ،‬اهالی‬ ‫ش��رق اروپا همچون لهس��تان‪ ،‬اوکراین و‬ ‫بالروس بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹اث�ار مخ�رب جنگ جهان�ی دوم در‬ ‫ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۸۹‬نمایش��گاهی از اس��ناد و‬ ‫م��دارک مربوط ب��ه «اثار مخ��رب جنگ‬ ‫جهانی دوم در ایران» در نخستین پناهگاه‬ ‫ساخته ش��ده در جنگ جهانی دوم از سوی‬ ‫پهل��وی اول واق��ع در مجموعه س��عداباد‬ ‫برگ��زا ر ش��د‪.‬ایده برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫در پی طرح پیش��نهادی از س��وی ریاست‬ ‫سازمان میراث فرهنگی به رییس جمهوری‬ ‫مبن��ی ب��ر پیگی��ری و دریاف��ت غرام��ت‬ ‫ویرانی ها و خس��ارت های م��ادی و معنوی‬ ‫وارد ش��ده بر ایران در ط��ول جنگ جهانی‬ ‫دوم ب��ه دس��ت متفقین ش��کل گرفت‪ .‬در‬ ‫ان س��ال ها نقض بی طرفی ایران از س��وی‬ ‫متفقی��ن (امری��کا‪ ،‬روس��یه و انگلیس) و‬ ‫اش��غال ‪ 5‬س��اله ایران و پیامدهای ناش��ی‬ ‫از ای��ن جنگ‪ ،‬عالوه ب��ر ویرانی و به وجود‬ ‫اوردن زیان های مالی س��نگین‪ ،‬مشکالت‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬بیم��اری و قحط��ی را به وجود‬ ‫اورد که س��بب کشته شدن شمار زیادی از‬ ‫سربازان و مردم عادی ایران شد‪ .‬مسئوالن‬ ‫با برگزاری این نمایشگاه درصدد بودند تا با‬ ‫به تصویر کشیدن گوشه هایی از این رخداد‬ ‫خانمان س��وز و نمای��ش اس��ناد و مدارک‬ ‫ان‪ ،‬عالوه بر گرامیداش��ت یاد هموطنان و‬ ‫کشته شدگان این جنگ با یاداوری خاطره‬ ‫تلخ تاریخی سابقه ستم‪ ،‬استثمار و استعمار‬ ‫غ��رب در ایران بر تادی��ه حقوق حقه ملت‬ ‫عبارت «‪۱۹۴۵‬؛ شکست‪،‬‬ ‫ازادسازی‪ ،‬اغازی جدید»‬ ‫عنوان نمایشگاهی بود‬ ‫که به پیامدهای جنگ‬ ‫جهانی دوم پرداخت‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه که در موزه‬ ‫تاریخی المان در برلین‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با هفتادمین‬ ‫سالگرد پیروزی متفقین‬ ‫در اروپا همزمان شد‬ ‫ایران تاکیدی دوباره کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررس�ی تاثیر جنگ جهان�ی اول بر‬ ‫هنر‬ ‫چندی قب��ل ب��ه مناس��بت یکصدمین‬ ‫س��الگرد جنگ جهانی اول‪ ،‬نمایش��گاهی‬ ‫در المان با نمای��ش ‪ ۳۰۰‬اثر از هنرمندان‬ ‫ان دوره‪ ،‬اث��ر این جنگ بر هنر را بررس��ی‬ ‫کرد‪ .‬ای��ن نمایش��گاه ب��زرگ در پایتخت‬ ‫س��ابق المان با عنوان «‪ ،۱۹۱۴‬پیشگامان‬ ‫جن��گ» به موض��وع جنگ جهان��ی اول و‬ ‫اث��ر ان بر هنر پرداخ��ت‪ .‬قبل از جنگ در‬ ‫پاریس‪ ،‬س��بک هنری کوبیسم و در برلین‬ ‫س��بک هنری اکسپرسیونیسم بسیار رایج‬ ‫ب��ود‪ .‬هنرمندان در اروپا ب��ا یکدیگر روابط‬ ‫خ��وب و جدی داش��تند و به ط��ور مداوم‬ ‫ب��ا یکدیگ��ر دی��دار می کردند‪ .‬اما ب��ا اغاز‬ ‫جن��گ جهان��ی اول در ‪ ۲۸‬جوالی ‪۱۹۱۴‬‬ ‫تمام��ی این روابط از هم گس��یخت و هنر‬ ‫اروپا وارد مرحله جدیدی ش��د‪ .‬بسیاری از‬ ‫هنرمندان مش��غولیت های هن��ری خود را‬ ‫کنار گذاش��تند و در جنگ شرکت کرده و‬ ‫بسیاری هم کشته شدند‪ .‬هنرمندان المانی‬ ‫مثل «مکس لیبرمن»‪« ،‬اگوس��ت ژاول» و‬ ‫«ارنست باالخ» هم کارهای هنری خود را‬ ‫با حال و هوای جنگ همراه کردند‪ .‬عده ای‬ ‫هم مانند «کارلو کارا» با نقاش��ی های خود‬ ‫ب��ه جنگ با ارتش ایتالیا رفتند‪ .‬پس از این‬ ‫هم بیش��تر هنرمن��دان در کارهای خود با‬ ‫نگاه��ی انتقادی به مس��ئله قتل عام مردم‬ ‫بی گناه پرداختند‪ .‬در این نمایش��گاه ‪۳۰۰‬‬ ‫تابلوی نقاش��ی از ‪۵۰‬هنرمن��د به نمایش‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه اث�ار هن�ری روس�یه در‬ ‫استونی‬ ‫«کوالجوئ��ا» مکان��ی نزدیک ب��ه تایلنا‬ ‫در کش��ور استونی اس��ت که سال گذشته‬ ‫نمایش��گاه اثار هنری روسیه را در ان برپا‬ ‫کردند‪ .‬در این نمایش��گاه که با نام «ش��اه‬ ‫بندورف و ش��اهزادگان روسی» برگزار شد‪،‬‬ ‫اثار نق��اش روس مقیم امریکا به نام یوری‬ ‫گورباچف به معرض نمایش گذاش��ته شد‬ ‫و اس��رار بس��یاری از تاریخ کهن جنگ در‬ ‫ان مطرح ش��د‪ .‬این نمایشگاه به مناسبت‬ ‫صدمین س��ال اغاز جنگ جهان��ی اول به‬ ‫نمای��ش درامد و در ان به بیان مش��کالت‬ ‫پی��ش روی مهاج��ران روس��یه در دیگ��ر‬ ‫کشورها پرداخته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه «از خیابان تا س�نگر» در‬ ‫صدمین سالگرد جنگ جهانی اول‬ ‫«از خیابان تا س��نگر»‪ ،‬نام نمایش��گاهی‬ ‫است که ب ه مناس��بت صدمین سال شروع‬ ‫جن��گ جهان��ی اول در ش��هر منچس��تر‬ ‫انگلس��تان برگ��زار ش��د‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫نگاهی به برجس��ته ترین حوادث و تاثیرات‬ ‫این جنگ ب��ر زندگی م��ردم و چهره های‬ ‫شناخته شده داشت‪.‬‬ ‫جال��ب انکه دست نوش��ته های ش��اعر‬ ‫معروف انگلیس��ی ویلف��رد اوئن که در ‪25‬‬ ‫سالگی در س��نگر با گاز شیمیایی مسموم‬ ‫ش��د‪ ،‬در این نمایشگاه در معرض دید بود‪.‬‬ ‫اش��عار رئالیس��تی و تکان دهنده او درباره‬ ‫جن��گ و م��رگ از گازگرفتگی در س��نگر‬ ‫ش��هرت دارد‪ .‬بی��ش از ‪70‬میلی��ون نفر از‬ ‫‪40‬کش��ور در این جنگ ‪ 4‬ساله جنگیدند‬ ‫که ‪ 9‬میلی��ون قربانی گرفت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫نوادگان و فرزندان س��ربازان این جنگ در‬ ‫برگزاری نمایش��گاه شرکت داشتند‪« .‬نبرد‬ ‫س��م»‪ ،‬یک��ی از مرگبارتری��ن جنگ های‬ ‫انس��انی تن به تن است که‪ ،‬از اول ژوئیه‬ ‫تا نوامبر س��ال ‪ ۱۹۱۶‬در اطراف رودخانه‬ ‫«سم» در فرانس��ه‪ ،‬یک میلیون زخمی و‬ ‫کشته به جا گذاشت‪ .‬نمایشگاه «از خیابان‬ ‫تا س��نگر» در موزه س��لطنتی جنگ‪ ،‬در‬ ‫شمال شهر منچستر‪ ،‬گذری بر تاریخچه‬ ‫فداکاری های مردم شمال غربی انگلستان‬ ‫در جنگ جهانی اول بود که حدود ‪300‬‬ ‫روز ادامه داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه ارشیو اونتاریو‬ ‫س��وم اکتبر مصادف است با یکصدمین‬ ‫س��الگرد اس��تقرار نیروهای ارتش کانادا‬ ‫در انگلس��تان ک��ه اتفاق��ا ب��ا یکصدمین‬ ‫سالگرد شروع جنگ جهانی اول هم زمان‬ ‫است‪ .‬بس��یاری از اهالی اونتاریو (یکی از‬ ‫اس��تان های کانادا) به خاط��ر این جنگ‬ ‫دچار صدم��ات عظیم ش��دند‪ .‬به همین‬ ‫مناس��بت در س��ال ‪۲۰۱۳‬م نمایشگاهی‬ ‫از فداکاری ه��ا و خاط��رات اهالی اونتاریو‬ ‫از جن��گ جهان��ی اول ب��ا کم��ک دولت‬ ‫این کش��ور ترتیب یافته است که ‪Dear‬‬ ‫‪ Sadie‬ن��ام دارد‪ .‬در ای��ن نمایش��گاه‬ ‫نامه های عاشقانه میان «سعدی اربوکل»‬ ‫کارمند دفتری و سرگرد «هری میسون»‬ ‫به نمایش گذاشته شد‪ .‬این نامه نگاری تا‬ ‫س��ال ‪۱۹۱۷‬م که هاری میسون در یک‬ ‫عملیات جان خود را از دس��ت داد ادامه‬ ‫داش��ته است‪ .‬پرونده ها و مدارک پزشکی‬ ‫باقیمانده از «الرنس بروس رابرتس��ون»‪،‬‬ ‫جراح س��اکن تورنت��و که داس��تان های‬ ‫مرب��وط به مجروحان و زنان و مردانی که‬ ‫از انه��ا مراقبت می کردند را ثبت و ضبط‬ ‫کرده اس��ت نیز به همراه یادداش��ت های‬ ‫روزانه سرباز وظیفه جان مولد که در انها‬ ‫می کوش��د برای تراژدی جنگ مفهومی‬ ‫بیاید از دیگر جذابیت های این نمایشگاه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۶۵۰‬هزار کانادایی در جریان‬ ‫جن��گ جهان��ی اول خدم��ت کردند که‬ ‫ح��دود ‪ ۲۴۳‬ه��زار تن از ان��ان از اهالی‬ ‫«اونتاری��و» بودند‪ .‬عالوه بر اینکه بیش از‬ ‫‪ ۶۶‬هزار کانادایی در جریان جنگ جهانی‬ ‫اول ج��ان خود را از دس��ت دادند و ‪۱۷۲‬‬ ‫هزار نفر مجروح ش��دند‪ .‬از سال ‪۱۹۰۳‬م‬ ‫«ارش��یو اونتاریو» منبع اصلی اطالعات‬ ‫درباره تاری��خ «اونتاریو» و س��اکنان ان‬ ‫بوده و دارای مجموعه عظیمی از اس��ناد‪،‬‬ ‫عکس ه��ا‪ ،‬فیلم ها‪ ،‬نقش��ه ها و اثار هنری‬ ‫است‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫‪27‬‬ ‫کارگران چینی‪ ،‬تهدید برای نیروی کار ایرانی یا فرصت برای اموزش؟‬ ‫کتای�ون ملکی‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬چین پس از ورود‬ ‫به بخش مع�دن در کانادا‪ ،‬حال ب�ه دنبال خرید‬ ‫معادن اس�ترالیا اس�ت ت�ا از این طری�ق بتواند‬ ‫حضور خود در بخش مع�دن و تولید محصوالت‬ ‫معدنی را بیش از گذشته پررنگ کند‪ .‬البته شاید‬ ‫یک�ی از اصلی تری�ن دالیل ورود این کش�ور به‬ ‫کانادا و استرالیا تامین سنگ اهن مورد نیاز خود‬ ‫باش�د‪ .‬در واقع کاهش شدید قیمت سنگ اهن‪،‬‬ ‫تولیدکنن�دگان پرهزینه و کوچک در این بخش‬ ‫را برای ادامه فعالیت با مش�کل روبه رو س�اخته‬ ‫ای�ن موضوع فرصتی خوب ب�رای خرید ارزان از‬ ‫چین فراهم کرده است‪ .‬اما سیاست های چین در‬ ‫بخش معدن تنها به این موضوع ختم نمی ش�ود‪.‬‬ ‫این کش�ور ب�ا افزایش دانش و فن�اوری خود در‬ ‫بخش معدن و همچنین سرمایه گذاری در صنایع‬ ‫مختلف معدن�ی به ویژه فوالد‪ ،‬ام�روزه کارگران‬ ‫متخصص خود را به کش�ورهای معدن خیز جهان‬ ‫از جمله ایران می فرستد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده چین از فرصت ها‬ ‫سیاس��ت های مختلف چین باعث ش��ده‬ ‫تا فعاالن بخش معدن این کش��ور به دنبال‬ ‫افزایش حضور خود در کش��ورهای معدنی‬ ‫دیگ��ر از جمل��ه کش��ورهای افریقای��ی و‬ ‫همچنین کانادا و اس��ترالیا باشند‪ .‬اما حاال‬ ‫فعاالن معدنی چین ب��ه دنبال خرید ارزان‬ ‫معادن استرالیا هستند‪.‬‬ ‫روزنام��ه س��یدنی مورنین��گ هرالد در‬ ‫گزارش��ی نوش��ت‪ :‬ای��ن رون��د در ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫ماه گذش��ته بیشتر به چش��م می خورد و‬ ‫اکنون که قیمت ها به س��طح بسیار پایینی‬ ‫رس��یده و سرمایه شرکت ها لطمه شدیدی‬ ‫دیده اس��ت‪ ،‬سطح رو به رش��دی از عالقه‬ ‫و پرس وج��و ب��رای خری��د تولیدکنندگان‬ ‫کوچ��ک وج��ود دارد‪.‬قیمت ه��ای پایی��ن‬ ‫س��نگ اهن ب��ه معدن��کاران چین��ی هم‬ ‫اس��یب زده و چین را ناچار ک��رده نیازش‬ ‫را از خ��ارج تامین کن��د‪ .‬واردات چین در‬ ‫فاصله ژانویه تا اوریل از استرالیا ‪195/845‬‬ ‫میلیون تن یا ‪63/7‬درصد از کل ‪307/282‬‬ ‫میلیون تن بود‪.‬‬ ‫به گفته پ��ل هریس‪ ،‬مدیرکل ش��رکت‬ ‫مش��اوره رک��ورد پوین��ت‪ ،‬چی��ن اکنون‬ ‫دارایی ه��ای باکیفیت ت��ری را خری��داری‬ ‫می کند و نحوه پیشنهاد خرید چینی ها به‬ ‫شکل جالب توجهی پیشرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود کارگ�ران چین�ی ب�ه صنای�ع‬ ‫معدنی ایران‬ ‫ح��ال چین ع�لاوه ب��ر س��رمایه گذاری‬ ‫و خری��د مع��دن در کش��ورهای معدن��ی‪،‬‬ ‫نیروه��ای کارگ��ری خ��ود را راه��ی این‬ ‫کش��ورها می کند‪ .‬فوالد زرن��د کرمان نیز‬ ‫یک��ی از کارخانه ه��ای میزب��ان کارگ��ران‬ ‫متخصص چینی اس��ت‪ .‬البته مدیرکل کار‬ ‫و ام��ور اجتماعی کرمان می گوید مس��ئله‬ ‫چن��دان ح��اد نیس��ت و کارگ��ران چینی‬ ‫تنه��ا برای مدت کوتاه��ی می ایند تا روند‬ ‫راه اندازی پروژه را تسریع کنند‪.‬با این حال‬ ‫وی معتقد است کار این کارگران تخصصی‬ ‫اس��ت و با توجه به تخصص��ی که دارند به‬ ‫پ��روژه واردترند‪ .‬به گفت��ه این مقام دولتی‬ ‫به دلی��ل موقت��ی ب��ودن کار و اینکه طرف‬ ‫چینی یکی از پیمانکاران پروژه است‪ ،‬ورود‬ ‫نیروی کار چین��ی نمی تواند خطری برای‬ ‫کارگر ایرانی داشته باش��د‪.‬رضا اسماعیلی‬ ‫درب��اره ورود این کارگران ب��ه پروژه فوالد‬ ‫زرن��د کرمان توضیح داد‪ :‬ای��ن کارگران بر‬ ‫اس��اس قراردادی که شرکت چینی با این‬ ‫پروژه دارد قرار اس��ت به ص��ورت متناوب‬ ‫و در چن��د مرحل��ه وارد پ��روژه ش��وند و‬ ‫اقامت ش��ان موقتی است و به عنوان نیروی‬ ‫کار متخص��ص از انها اس��تفاده می ش��ود‬ ‫بنابراین چندان مشکل س��از نیس��تند‪ .‬در‬ ‫صورت��ی که این نیروها یک روز بیش��تر از‬ ‫مدت قراردادشان در کشور بمانند اداره کار‬ ‫نسبت به قضیه واکنش نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از کارگ�ران چینی برای‬ ‫ارتقای اموزش‬ ‫ام��ا ش��اید این اتف��اق در کن��ار نگرانی‬ ‫کارگری نکات مثبتی را دربر داش��ته باشد‬ ‫ک��ه ب��ه نوعی می توان��د منجر به توس��عه‬ ‫فعالیت های معدنی شود‪.‬‬ ‫در واق��ع ورود کارگ��ران تخصص��ی به‬ ‫صنایع معدن��ی می تواند میزان بهره وری و‬ ‫کیفیت را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫بهرام��ن تصریح کرد‪ :‬اگر کارگران چینی‬ ‫متخصص باش��ند می توانن��د اموزش های‬ ‫الزم را به ایرانی ها منتقل کنند و این اقدام‬ ‫بس��یار مفیدی خواهد بود‪ .‬چنین اقداماتی‬ ‫در افزای��ش بهره وری نیز تاثیر مثبتی دارد‬ ‫زیرا به��ره وری تنها با اموزش های تئوریک‬ ‫افزایش پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه نایب رییس خان��ه معدن ایران‬ ‫ام��روز در بخش مع��دن نیازمند توس��عه‬ ‫معادن زغال س��نگ هستیم‪ .‬در حال حاضر‬ ‫ش��اهد واردات کک هستیم و اگر بخواهیم‬ ‫صنعت فوالد را افزایش دهیم بدون ش��ک‬ ‫واردات کک نیز افزای��ش پیدا می کند‪ .‬در‬ ‫‹ ‹فراوانی نیرو های متخصص معدنی‬ ‫در کشور‬ ‫سید افش��ین مجیدی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه‬ ‫و کارش��ناس س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدن��ی کش��ور در گفت وگو‬ ‫درباره این موضوع ک��ه ایا ورود‬ ‫ب��ا‬ ‫پاسخ «فوالد زرند ایرانیان» به خبر ورود کارگران چینی‬ ‫پیرو انتش��ار خبر ورود کارگران چینی به کرمان و احتمال‬ ‫بیکاری بی��ش از ‪ 1800‬کارگر ایران��ی‪ ،‬مدیرعامل مجموعه‬ ‫فوالد زرند ایرانیان (زد ای اس کو) با ارس��ال جوابیه ای درباره‬ ‫دالیل این ش��رکت ب��رای بکارگی��ری نی��روی کار خارجی‬ ‫توضیحاتی را ارائه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مدیرعامل فوالد زرند در بخش هایی از این‬ ‫جوابیه با بیان اینکه «قرار نیست کارگران ایرانی بیکار شوند»‬ ‫نوشته است «نیروی کار چینی در راستای اهداف مشارکتی‬ ‫پروژه وارد سایت شده است و پس از اتمام کار محل احداث‬ ‫پروژه را ترک خواهد کرد‪».‬‬ ‫در بخش های��ی از ای��ن جوابیه ضمن بی��ان این مطلب که‬ ‫پروژه فوالد زرند‪ ،‬یک پروژه مشارکتی است که به وسیله یک‬ ‫ش��رکت ایرانی و یک ش��رکت چینی در ش��رف انجام است‪،‬‬ ‫امده که ؛ مطابق تمام مش��ارکت های موج��ود‪ ،‬اعضا موظف‬ ‫به همکاری و پوش��ش نواق��ص و عقب ماندگی های یکدیگر‬ ‫به منظور تحق��ق زمان بندی مطابق مس��ئولیتی که برعهده‬ ‫دارند‪ ،‬هس��تند و تقس��یم کار بین اعضای مشارکت یک امر‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در پایان این جوابیه بح��ث جایگزینی نیروهای‬ ‫خارجی با ایرانی به کلی تکذیب شده و عنوان شد‪ ،‬که حضور‬ ‫نیروهای خارجی در حد و اندازه ای که مطرح ش��ده‪ ،‬واقعیت‬ ‫ندارد و این نیروها برای مدت زمان مشخصی حضور دارند و‬ ‫پس از ان سایت را ترک می کنند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرام��ن‪ ،‬نایب ریی��س خانه‬ ‫معدن ایران در گفت وگ��و با‬ ‫درباره‬ ‫حضور کارگران چینی در ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمان��ی که خواهان رش��د در بخش معدن‬ ‫هس��تیم با بپذیریم که یکی از فاکتورهای‬ ‫اصلی ب��رای توس��عه‪ ،‬اموزش اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫ام��وزش در بخ��ش فنی و ایمن��ی وجود‬ ‫نداشته باشد بدون شک شاهد حادثه های‬ ‫ناگواری خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ورود کارگران متخصص‬ ‫چین��ی نی��ز می توان��د ب��ه همی��ن دلیل‬ ‫باش��د‪ .‬به عنوان مثال چینی ه��ا در معادن‬ ‫زغال س��نگ از تجربه بس��یاری برخوردار‬ ‫هس��تند در نتیجه انه��ا می توانند در این‬ ‫زمین��ه اموزش ه��ای الزم را ارائ��ه دهند‪.‬‬ ‫در واق��ع همان طور که نیازمند فناوری های‬ ‫نوین در بخش معدن هستیم باید در معادن‬ ‫ویژه و صنایع معدنی نیز اموزش های الزم‬ ‫این درحالی است که پیش از این یکی از مسئوالن اجرایی‬ ‫این پروژه در گفت وگو با ایلنا از جایگزینی نیروی کار چینی‬ ‫به جای ایرانی در بخش «بی اف» خبر داده بود‪.‬‬ ‫در جوابی��ه مدیری��ت عامل ش��رکت فوالد زرن��د ایرانیان‪،‬‬ ‫کارفرمای پروژه فوالدس��ازی زرند امده‪« :‬پروژه فوالدسازی‬ ‫زرند توسط مشارکتی متشکل از شرکت چینی ساینو استیل‬ ‫و شرکت ایرانی قائم رضا به صورت ای پی سی و با مسئولیت‬ ‫مش��ترک دو ش��رکت در ح��ال اج��را اس��ت و مطابق همه‬ ‫مش��ارکت های موجود‪ ،‬اعضای مشارکت موظف به همکاری‬ ‫و پوشش نواقص و عقب ماندگی های یکدیگر در جهت تحقق‬ ‫برنامه زمان بندی مطابق مسئولیتی که به عهده دارند هستند‬ ‫و به طور طبیعی تقس��یم کار بین اعضای مش��ارکت مطابق‬ ‫ش��رایط کار انجام می شود که در این پروژه نیز بخشی از کار‬ ‫به عهده شریک داخلی و بخش هایی در تعهد طرف خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضمنا حضور نیروهای خارجی در حد و اندازه ای که مطرح‬ ‫ش��ده حقیقت ندارد و طبیعی اس��ت که در تمام پروژه های‬ ‫صنعتی در زمان نصب‪ ،‬س��ازندگان تجهیزات جهت همکاری‬ ‫در نصب ماش��ین االت و راه اندازی به دلیل پوشش گارانتی و‬ ‫تعهدی که دارند به مرور حضور یافته و پس از ان س��ایت را‬ ‫ترک می کنند‪.‬‬ ‫یاداور می ش��ود که اساس��اً جایگزینی نیروهای خارجی با‬ ‫نیروهای ایرانی صورت نگرفته است‪».‬‬ ‫مجیدی‪:‬‬ ‫اگر انها نیروی متخصص‬ ‫یا به عبارتی کارشناس‬ ‫هستند بدون شک برای‬ ‫همکاری با استقبال‬ ‫خوبی مواجه می شوند‬ ‫اما با توجه به نرخ‬ ‫بیکاری موجود در کشور‬ ‫فکر نمی کنم نیازی به‬ ‫ورود کارگر چینی به‬ ‫کشور داشته باشیم‬ ‫نتیجه چنین اقداماتی نیازهای اموزشی در‬ ‫این بخش رفع می شود‪ .‬نباید نگران حضور‬ ‫چینی ها در معادن و صنایع معدنی باشیم‪.‬‬ ‫کارگ��ران معدن��ی از سیاس��ت های جدید‬ ‫چین است یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه کشور‬ ‫چین چه سیاستی دارد را می توان با نگاهی‬ ‫به الگوی کش��ور های توسعه یافته و معدنی‬ ‫متوجه شد‪ .‬در حال حاضر کشورهای پیشرو‬ ‫در مباح��ث معدنی‪ ،‬دیگ��ر معدنکاری های‬ ‫بزرگ را در کش��ور خود پیگیری نمی کنند‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر ش��رکت های بزرگ معدنی‬ ‫وابس��ته به این دولت ها مانن��د ریوتینتو و‪...‬‬ ‫خ��ارج از پهنه جغرافیایی کش��ورهای خود‬ ‫فعالی��ت می کنن��د‪ .‬در واقع این کش��ورها‬ ‫فعالیت ه��ای خود را به خ��ارج از پهنه های‬ ‫سرزمین ش��ان انتقال داده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫فعالیت ها از اس��ترالیا تا شمال غرب کانادا و‬ ‫همچنین در بخش عم��ده ای از افریقا قابل‬ ‫مش��اهده است‪ .‬حتی انها به منظور پیشبرد‬ ‫اهداف معدن��ی خ��ود در بخش هایی کمتر‬ ‫توس��عه یافته در ح��ال تهیه داده ه��ای پایه‬ ‫معدنی از جمله نقش��ه های زمین شناس��ی و‬ ‫ژئوفیزیک هوایی با هزینه های خود هستند‬ ‫ت��ا در این��ده بتوانند به س��مت معدنکاری‬ ‫گام های بیشتری بردارند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تولید داده های پایه علوم زمین در کشور‬ ‫ما با وجود تالش های سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور مهج��ور مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کشور چین نیز در دهه های‬ ‫اخیر حضور خوبی در بخش معدن داشته و‬ ‫مراک��ز علمی و اجرایی متع��ددی را در این‬ ‫زمینه تاس��یس و تجهیز کرده است و شاهد‬ ‫رش��د بس��یار خوب این کش��ور در ‪20‬سال‬ ‫گذشته بوده ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مجی��دی‪ ،‬اگر نگاه��ی کوتاه به‬ ‫مقاله های منتش��ر ش��ده در ح��وزه معدن‬ ‫بیندازیم خواهیم دید این کش��ور در تولید‬ ‫مقاله های علمی بی رقیب شده است‪.‬‬ ‫مجیدی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر چین نیز‬ ‫به دلیل قوانین زیست محیطی‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫و‪ ...‬به دنبال فعالیت های معدنی در خارج از‬ ‫پهنه کش��ور خود است تا بتواند بازده بخش‬ ‫معدن خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری های این کش��ور شامل دو‬ ‫موضوع اصلی س��رمایه گذاری مالی و دانش‬ ‫می شود‪ .‬از س��ویی دیگر به دلیل در اختیار‬ ‫داشتن نیروی کار فراوان‪ ،‬در نقاط مختلفی‬ ‫از انها استفاده می کند که در این میان ایران‬ ‫نیز با توجه به رفت و امد های بسیار چینی ها‬ ‫می تواند یکی از اهداف انها باشد‪.‬کارشناس‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در‬ ‫ادامه بیان کرد‪ :‬کشور چین با رفت وامد های‬ ‫بسیار خود به ایران سعی دارد همکاری های‬ ‫خود را در بخش معدن از عناصر پایه گرفته‬ ‫تا استراتژیک افزایش دهد‪.‬‬ ‫یکی از اه��داف انها در این زمینه افزایش‬ ‫بازده��ی فعالیت ه��ای معدنی خود اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در کن��ار این موضوع ب��ه دنبال‬ ‫انتقال دانش به ایران و کس��ب درامد از این‬ ‫راه نیز می باش��د‪ .‬همکاری در بخش نخست‬ ‫براس��اس سیاس��ت های مالی انجام می شود‬ ‫اما در بخش دان��ش و نیروی کار باید گفت‬ ‫کشور ما از لحاظ نیروی متخصص و نیروی‬ ‫کارگری با کمبود مواجه نیست که بخواهیم‬ ‫ان را ب��ا ورود کارگران چینی جبران کنیم‪.‬‬ ‫مجیدی افزود‪ :‬با توجه به خبر منتش��ر شده‬ ‫مبن��ی ب��ر ورود کارگ��ران متخص��ص باید‬ ‫بگویم که کاربرد چنین واژه ای غلط اس��ت‪.‬‬ ‫نیروی وارد ش��ده یا باید متخصص باشد یا‬ ‫کارگر‪.‬‬ ‫اگ��ر انها نیروی متخصص ی��ا به عبارتی‬ ‫کارشناس هستند بدون شک برای همکاری‬ ‫با اس��تقبال خوب��ی مواجه می ش��وند اما با‬ ‫توجه به نرخ بیکاری موجود در کش��ور فکر‬ ‫نمی کن��م نی��ازی به ورود کارگ��ر چینی به‬ ‫کشور داشته باش��یم‪.‬وی گفت‪ :‬اگر موضوع‬ ‫ورود نی��روی متخصص اس��ت می ت��وان با‬ ‫برگزاری دوره های اموزش��ی از انها استفاده‬ ‫ک��رد در غیر این صورت ما نیازی به واردات‬ ‫کارگر از چین نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫خروج نروژ‬ ‫از سرمایه گذاری های زغالی‬ ‫پارلمان نروژ به کاهش سرمایه گذاری در دارایی های‬ ‫زغال سنگ از سوی صندوق س��رمایه گذاری دولتی‬ ‫این کشور رای داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬این صن��دوق که بزرگترین‬ ‫صن��دوق س��رمایه گذاری دولت��ی جهان ب��ه ارزش‬ ‫‪880‬میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬قرار اس��ت سهامش را در‬ ‫ش��رکت هایی که بیش از ‪30‬درص��د گردش مالی یا‬ ‫فعالیت انها از زغال س��نگ است به فروش رساند‪ .‬با‬ ‫این همه دولت دس��ت راس��تی نروژ و خود صندوق‬ ‫باید جزئیات این کار را مشخص کنند‪.‬‬ ‫فعاالن محیط زیس��ت از این رای که ش��رکت های‬ ‫معدن��ی و نیروگاه ه��ای زغال��ی را ه��دف می گیرد‪،‬‬ ‫اس��تقبال کردن��د‪ .‬بانک مرک��زی نروژ نی��ز که این‬ ‫صن��دوق را اداره می کند‪ ،‬اعالم کرده ممکن اس��ت‬ ‫س��هامش را ب��ه ارزش ‪40‬میلی��ارد ک��رون (‪5/04‬‬ ‫میلی��ارد دالر) که در ‪ 75‬ش��رکت دارد بفروش��د‪ .‬با‬ ‫این همه صلح س��بز و گروه های مدافع محیط زیست‬ ‫براورد کرده اند این صندوق در ‪ 122‬شرکت سهامی‬ ‫ب��ه ارزش ‪67/2‬میلیارد ک��رون (‪8/46‬میلیارد دالر)‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کاهش بهره مالکانه‬ ‫معدنکاری زیرزمینی در زامبیا‬ ‫دولت زامبیا بهره مالکانه برای معادن زیرزمینی را‬ ‫از ‪9‬درصد که قرار بود از اول ژوئیه اجرایی ش��ود‪ ،‬به‬ ‫‪6‬درصد کاهش داد‪.‬‬ ‫سخنگوی ریاس��ت جمهوری زامبیا اظهار کرد نرخ‬ ‫به��ره مالکانه ب��رای معادن روب��از همچنان ‪9‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫تام البانیز‪ ،‬مدیرعامل ودانتا ریسورس��ز با استقبال‬ ‫از تصمیم یادشده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاهش نرخ های بهره‬ ‫مالکان��ه منعکس کننده هزینه باالی تولید در معادن‬ ‫عمیق ت��ر به ویژه با در نظ��ر گرفتن هزینه های باالی‬ ‫برق و پمپ اب است‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش رویت��رز‪ ،‬تصمی��م زامبیا برای‬ ‫افزایش به��ره مالکانه به ‪20‬درصد اعتراض ش��دید‬ ‫معدن��کاران و اتحادیه های کارگ��ری را برانگیخته و‬ ‫دولت این کش��ور را به بازبینی طرح یادش��ده وادار‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫بدترین ماه شاغالن صنعت‬ ‫معدنکاری امریکا‬ ‫در حالی ک��ه ام��ار اش��تغال اخیر که از ب��ازار کار‬ ‫امریکا منتش��ر ش��د‪ ،‬افزایش ‪280‬هزار شغل در ماه‬ ‫مه را نش��ان داد‪ ،‬با این همه صنعت منابع طبیعی و‬ ‫معدنکاری با بدترین ماه از زمان بحران مالی جهانی‬ ‫روبه رو شد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬معدنکاری و منابع طبیعی با‬ ‫‪18‬هزار شغل تعدیل شده در ماه که بیشترین میزان‬ ‫از مارس س��ال ‪ 2009‬به این طرف بود‪ ،‬ضعیف ترین‬ ‫بخش در بازار کار امریکا بوده اند‪.‬‬ ‫در مجم��وع ‪68‬ه��زار نف��ر در این بخش امس��ال‬ ‫کارشان را از دس��ت داده اند که با توجه به براوردها‬ ‫مبنی بر حضور کمتر از ‪845‬هزار نیروی کار در این‬ ‫بخش‪ ،‬امار بدی محسوب می شود‪.‬متوسط دستمزد‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و منابع طبیعی امریکا از بس��یاری‬ ‫از صنای��ع دیگر این کش��ور بهتر ب��وده و برای همه‬ ‫کارمندان باالی ‪ 31‬دالر در ساعت و برای کارمندان‬ ‫غیرنظارتی ‪ 26/40‬دالر در ساعت است‪.‬‬ ‫اما نرخ رش��د دس��تمزد این صنعت در ماه مه در‬ ‫مقایس��ه با افزایش ‪2/3‬درصدی صنای��ع دیگر‪ ،‬نرخ‬ ‫ناچیز ‪0/2‬درصد بود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری معدنی‬ ‫در شیلی به ‪۶۴‬میلیارد دالر‬ ‫می رسد‬ ‫کمیس��یون مس ش��یلی اعالم کرد سرمایه گذاری‬ ‫معدن��ی در این کش��ور در طول یک ده��ه اینده به‬ ‫حدود ‪64‬میلیارد دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫الک��س ماتوت��ه‪ ،‬رییس کمیس��یون مس ش��یلی‬ ‫(کوچیلکو) در س��خنانی در یک روی��داد صنعتی با‬ ‫اش��اره به رقم یادش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��رمایه گذاری‬ ‫معدن��ی برنامه ریزی ش��ده در بخش معدن ش��یلی‪،‬‬ ‫بزرگترین س��رمایه گذاری معدنی در امریکای التین‬ ‫اس��ت‪ .‬انتظار می رود ش��رکت م��س دولتی کودلکو‬ ‫‪47‬درصد از این سرمایه گذاری ها را انجام دهد‪.‬‬ ‫ریی��س کوچیلکو همچنی��ن پیش بینی کرد تولید‬ ‫س��االنه مس ش��یلی به حدود ‪8‬میلیون تن تا سال‬ ‫‪ 2025‬م افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫پیش بینی شده س��رمایه گذاری مستقیم خارجی‬ ‫هم افزایش پیدا می کند و از ‪23‬میلیارد دالر در سال‬ ‫گذش��ته به حدود ‪28‬میلیارد دالر تا سال ‪ 2017‬م‬ ‫صعود می کند‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫خالص ترین قیر طبیعی‬ ‫در لرستان‬ ‫مدیر گروه رشته زمین شناسی دانشگاه لرستان با‬ ‫اش��اره به وجود خالص ترین قیر طبیعی در لرستان‬ ‫گفت‪ :‬اقتصاد ایران را زمین شناسی اداره می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬زارعی اظه��ار کرد‪ 99 :‬درصد‬ ‫اقتص��اد ایران ب��ه ذخای��ر نفتی و معدن��ی متکی‬ ‫اس��ت بنابرای��ن می‪‎‬توان گفت که اقتص��اد ایران را‬ ‫زمین شناسی اداره می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایران به علت قرار گرفتن در بخش‬ ‫میانی الپ هیمالیا ذخایر زیرزمینی غنی دارد‪.‬‬ ‫این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد‪ :‬رشته‬ ‫زمین شناسی یکی از بهترین رشته‪‎‬های علمی است‬ ‫که در دانشگاه‪‎‬ها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه لرستان یکی از استان‪‎‬های غنی‬ ‫از نظ��ر مناب��ع معدنی‪ ،‬زیرزمینی و چینه‪‎‬شناس��ی‬ ‫است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بهترین و خالص ترین قیر‬ ‫طبیعی با خلوص ‪ 99‬درصد در لرستان وجود دارد‪.‬‬ ‫زارعی تصریح کرد‪ 3 :‬درصد س��نگ‪‎‬های تزئینی‬ ‫دنیا نیز در لرستان تولید می‪‎‬شود‪ ،‬لرستان از جنبه‬ ‫ژئوتوریسم استانی غنی است‪.‬‬ ‫فراخوان ثبت نام در سامانه‬ ‫کاداستر معادن بوشهر‬ ‫مع��اون امور صنای��ع و معادن س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان بوش��هر از فراخون عمومی‬ ‫ثبت نام واحد های معدنی در سامانه کاداستر معادن‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬حس��ن بحرینی با اعالم این‬ ‫خبر افزود‪ :‬تمامی و دارندگان مجوزهای معدنی در‬ ‫اس��تان حداکثر تا پایان خرداد ماه ‪ 94‬باید نسبت‬ ‫به ثبت نام و تکمیل اطالعات خود در این س��امانه‬ ‫به ادرس ‪ http://cadastre.mimt.gov.ir‬برای‬ ‫ایجاد حساب کاربری اقدام کنند‪.‬‬ ‫بحرینی یاداور ش��د‪ :‬دارندگان مجوزهای معدنی‬ ‫پس از دریافت کد پیگیری‪ ،‬باید برای فعال س��ازی‬ ‫و انتساب محدوده خود‪ ،‬به سازمان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ارائه هرگونه خدمات‪ ،‬مس��تلزم‬ ‫اخذ کد پیگیری و انجام امور یادشده خواهد بود‪.‬‬ ‫راه اندازی ژئوفیزیک هوایی‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫نای��ب ریی��س خانه مع��دن ایران گف��ت‪ :‬نگرش‬ ‫بهره وری‪ ،‬بخش مع��دن را از هجمه های اقتصادی‬ ‫دور نگه می دارد و مانع هزینه های اضافی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬محمدرض��ا بهرامن در‬ ‫نخس��تین نشس��ت خانه معدن اذربایجان ش��رقی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بخش خصوصی با قرار گرفتن در کنار‬ ‫مس��ئوالن نه فقط باعث تحقق بهره وری می ش��ود‬ ‫بلکه منافع این حوزه را نیز تامین می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اهمیت و جایگاه تش��کل هایی‬ ‫همچون خانه معدن ایران و سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن کشور و س��ایر تشکل های فعال‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬بخش خصوصی در کنار بخ��ش دولتی بهتر‬ ‫می توانند مشکالت اقتصادی را برطرف کنند‪.‬‬ ‫بهرامن بیان کرد‪ :‬تش��کل ها با حفظ منافع خود‬ ‫می توانند حافظ منافع ملی و جمعی بوده و در کنار‬ ‫دولت باش��ند‪.‬نایب رییس خانه معدن ایران با بیان‬ ‫اینکه نگاه بنگاهی را بای��د کنار بزنیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به اهداف یادش��ده باید رویکرد تشکل ها‬ ‫کارشناسی و تخصصی باشد تا راه توسعه و پیشرفت‬ ‫در زمینه های مختلف معدنی هموار شود‪.‬‬ ‫بهرامن همچنین با اشاره به تاثیرات تحریم ها در‬ ‫بخ��ش معدن‪ ،‬گفت‪ :‬با وج��ود این تحریم ها بخش‬ ‫خصوصی با دانشگاه های معتبر دنیا از جمله برخی‬ ‫دانشگاه های کانادا همکاری معدنی دارند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان‬ ‫ش��رقی نیز در این نشس��ت از راه اندازی ژئوفیزیک‬ ‫هوایی در استان در ‪ 10‬روز اینده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫روش ه��ای ژئوفیزی��ک هوایی به دلی��ل توانمندی‬ ‫در پوش��ش س��ریع و یکنواخ��ت مناطق وس��یع و‬ ‫حتی کوهس��تانی و صعب العبور اهمیت زیادی در‬ ‫اکتشافات معدنی و مطالعات مهندسی معدن دارد‪.‬‬ ‫حسین نجاتی اظهار کرد‪ :‬با راه اندازی ژئوفیزیک‬ ‫هوای��ی در اس��تان‪ ،‬در مدت یک س��ال ‪ 100‬هزار‬ ‫کیلومتر به وس��یله بالگرد در ‪ 3‬اس��تان بررس��ی و‬ ‫نقاط معدن خیز اس��تان دقیق شناسایی می شود و‬ ‫با اکتش��افات ژئوفیزیک هوایی از ظرفیت های غنی‬ ‫معدنی بهره مند می شویم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به هم��کاری و تعامل مناس��ب با‬ ‫محیط زیس��ت اذربایج��ان ش��رقی گفت‪ :‬ب��ا این‬ ‫هم��کاری در بخ��ش مع��دن کمتری��ن تخریب را‬ ‫داش��ته ایم و نش��ان داده ایم که مع��دن تخریب گر‬ ‫نیست بلکه اشتغالزاست‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رییس انجمن سرب و روی کشور عنوان کرد‬ ‫واحدهایفراوریایرانیبهدنبالخاک هایاسترالیایی‬ ‫نرگ�س قیصری ‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬صنعت س�رب و روی ایران در حال‬ ‫حاضر ش�رایط چندان مطلوبی ن�دارد‪ .‬به دلیل نبود مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز برای واحدهای تولی�دی و فراوری کننده این ماده معدنی‪ ،‬این‬ ‫واحد ها با ‪ 30‬درصد ظرفیت تولید فعالیت دارند‪.‬‬ ‫برگ��زاری اجالس ها و نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی در ح��وزه مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی عالوه ب��ر معرف��ی ظرفیت های‬ ‫معدنی و دان��ش فنی متخصصان ایرانی‪،‬‬ ‫می توان��د پل��ی ب��رای ایج��اد ارتباط و‬ ‫هم��کاری مش��ترک با دیگر کش��ورها و‬ ‫دریاف��ت دانش فن��ی‪ ،‬تج��ارب تولید و‬ ‫انتقال فناوری باشد‪.‬‬ ‫اج�لاس بین المللی مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی ایران که هفته پیش برگزار ش��د‬ ‫ب��رای س��رب و رویی ها نتیج��ه مطلوبی‬ ‫داش��ت چنانچ��ه یک��ی از ش��رکت های‬ ‫اس��ترالیایی تمایل خود را برای همکاری‬ ‫با مع��دن و صنایع معدنی ای��ران در دو‬ ‫بخ��ش دان��ش و فن��اوری و همچنی��ن‬ ‫م��واد اولی��ه صنایع س��رب و روی اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حال برای پی بردن به وضعیت کنونی‬ ‫صنعت سرب و روی کشور گفت وگویی‬ ‫را با یوس��ف مرادلو‪ ،‬رییس انجمن سرب‬ ‫و روی انج��ام دادی��م ک��ه در ادام��ه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫€ €وضعی�ت صنع�ت س�رب و روی‬ ‫کشور چگونه است؟‬ ‫در حال حاضر صنعت س��رب و روی و‬ ‫واحده��ای تولیدکنن��ده و فعال به دلیل‬ ‫کم بودن میزان ذخایر س��رب و روی در‬ ‫کشور با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند‬ ‫و همین موضوع باعث شده تا فعاالن این‬ ‫بخش با ‪ 30‬ت��ا ‪35‬درصد ظرفیت تولید‬ ‫کنند و بین ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد نیاز کش��ور‬ ‫نیز از دیگر کش��ورها تامین می شود‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ظرفیت ه��ای خالی تولید به‬ ‫دلیل نبود مواد اولیه در صنعت س��رب و‬ ‫روی‪ ،‬بسیار زیاد هستند‪.‬‬ ‫این در حالی اس�ت که متخصصان و فعاالن این حوزه که عمده انها €ب�ه صنع�ت س�رب و روی کش�ور بدهند‪ .‬از ط�رف دیگ�ر اگر چه‬ ‫€عده ای از کارشناسان معتقدند نبود فناوری های روز دنیا در این حوزه‬ ‫را فعاالن و سرمایه گذاران بخش خصوصی تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫در حوزه فناوری و دانش فنی به توانایی الزم رسیده اند‪ ،‬در صورتی €باعث شده واحدهای فراوری سرب و روی فقط از خاک های پرعیار‬ ‫که مواد اولیه در اختیارش�ان قرار بگی�رد می توانند رونق دوباره ای استفاده کنند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه برنام�ه ای برای بهتر ش�دن‬ ‫ش�رایط س�رب و روی کش�ور در‬ ‫دستور کار قرار دارد؟‬ ‫درح��ال حاضر بیش��ترین تمرکز برای‬ ‫تامین ماده معدنی م��ورد نیاز واحدهای‬ ‫فراوری است‪ .‬به این ترتیب که همکاری‬ ‫مشترک با اس��ترالیایی ها داشته باشیم‪،‬‬ ‫ماده اولیه را وارد کرده و با انجام عملیات‬ ‫اس��تحصال‪ ،‬ش��مش را تولید کنیم و به‬ ‫ش��رکت مورد نظر یا معدندار استرالیایی‬ ‫تحویل دهیم‪.‬‬ ‫یعنی اس��ترالیایی ها ماده معدنی را به‬ ‫واحدهای تولیدکنن��ده و فراوری کننده‬ ‫ایرانی تحویل داده و با اس��تفاده از دانش‬ ‫و فن��اوری متخصصان ایران��ی محصول‬ ‫نهایی را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ش�رکت های فع�ال خارجی‬ ‫حاضر در اجلاس بین المللی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ای�ران تمایلی برای‬ ‫ورود و س�رمایه گذاری در صنع�ت‬ ‫سرب و روی کشور داشته اند یا خیر؟‬ ‫با وج��ود اینک��ه در حوزه های مختلف‬ ‫معدن��ی مدی��ران عامل‪ ،‬کارشناس��ان و‬ ‫مدی��ران بازرگان��ی ش��رکت های متعدد‬ ‫خارجی در اج�لاس بین المللی معدن و‬ ‫صنایع معدنی حض��ور یافتند اما فعاالن‬ ‫سرب و روی شرکت کننده در این حوزه‬ ‫بس��یار کم بودن��د‪ .‬با این ح��ال یکی از‬ ‫فعاالن حوزه س��رب و روی اس��ترالیا به‬ ‫نام مولدون که جزو س��خنرانان اجالس‬ ‫ه��م ب��ود امادگی خ��ود را ب��رای انجام‬ ‫فعالیت ه��ای مش��ترک ب��ا ای��ران اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €همکاری ه�ای مش�ترک ب�ا‬ ‫اس�ترالیایی ها مربوط به کدام بخش‬ ‫است؟‬ ‫یک��ی از پیش��نهادهایی که از س��وی‬ ‫کمیته سرب و روی مطرح شده مشارکت‬ ‫با کشورهای فعال و توانمند در این حوزه‬ ‫است‪ .‬اس��ترالیا که جزو ‪ 3‬کشور دارنده‬ ‫ذخایر س��رب و روی در جهان ش��ناخته‬ ‫ش��ده یکی از این کش��ورهایی است که‬ ‫می توان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫واحدهای فراوری ارتباط بین صنعتگران‬ ‫حوزه س��رب و روی ایران ب��ا معدنداران‬ ‫این کشور برقرار کرد‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه در اس��ترالیا مع��ادن در اختی��ار‬ ‫ش��رکت های چند ملیتی قرار گرفته اند و‬ ‫همین موضوع رسیدن به اهداف یاد شده‬ ‫را با مش��کل روبه رو می کند‪ .‬با این حال‬ ‫به دلیل وجود ظرفیت های بالقوه معدنی‪،‬‬ ‫می��زان ذخایر س��رب و روی موجود در‬ ‫استرالیا و تمایل برای مشارکت با فعاالن‬ ‫صنعت سرب و روی ایران‪ ،‬صحبت هایی‬ ‫مبنی بر اغاز فعالیت های مش��ترک بین‬ ‫دو کش��ور انجام ش��ده که بعد از بررسی‬ ‫و انجام اقدامات اولیه می توان نس��بت به‬ ‫اعالم نتیجه ان اظهار نظر کرد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ورود ش�رکت های صنعت�ی‬ ‫و پیش�رفته خارجی ب�ه دانش فنی‬ ‫محدود می شود؟‬ ‫ظرفیت برای ورود سرمایه گذار خارجی‬ ‫در حوزه س��رب و روی ایران وجود دارد‬ ‫اما تنها ب��ه دانش فنی و فناوری محدود‬ ‫نمی ش��ود بلکه در برخ��ی از موارد فنی‬ ‫همچ��ون تعویض فیلتره��ای موجود در‬ ‫واحده��ای تولید کننده و فعال س��رب و‬ ‫روی‪ ،‬می ت��وان از ش��رکت های خارجی‬ ‫ک��ه در ای��ن ح��وزه از توان فن��ی الزم‬ ‫برخوردارند نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫البت��ه الزم ب��ه ی��اداوری اس��ت ک��ه‬ ‫صنعتگ��ران و متخصص��ان ایران��ی‬ ‫تالش های بس��یاری در این بخش انجام‬ ‫داده اند اما با این حال جای کش��ورهای‬ ‫صنعتی و پیشرفته خالی است‪.‬‬ ‫کش��ورهایی همچون فنالند‪ ،‬بلژیک و‬ ‫چین در این زمینه فعالیت های بسیاری‬ ‫انجام داده اند که با رایزنی و ایجاد ارتباط‬ ‫می ت��وان زمین��ه را ب��رای ورود انه��ا به‬ ‫صنعت سرب و روی کشور فراهم کرد‪.‬‬ ‫€ €چ�ه برنامه ای برای افزایش تولید‬ ‫محصول در کشور دارید؟‬ ‫کنسانتره سرب و روی از ارزش باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت و هم اکنون با کمبود ان‬ ‫در کش��ور روبه رو هس��تیم و امید داریم‬ ‫که دولت نیز ب��ا توجه به مهم بودن این‬ ‫محصول معدنی از صادرات ان جلوگیری‬ ‫کن��د‪ .‬از طرف��ی فع��االن ای��ن بخش به‬ ‫دنب��ال وارد کردن کنس��انتره س��رب و‬ ‫روی به کش��ور هس��تند تا از این طریق‬ ‫نیاز صنایع س��رب و روی را تامین کرده‬ ‫مرادلو‪:‬‬ ‫درحال حاضر بیشترین‬ ‫تمرکز برای تامین ماده‬ ‫معدنی مورد نیاز واحدهای‬ ‫فراوری است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫که همکاری مشترک با‬ ‫استرالیایی ها داشته باشیم‪،‬‬ ‫ماده اولیه را وارد کرده و با‬ ‫انجام عملیات استحصال‪،‬‬ ‫شمش را تولید کنیم و به‬ ‫شرکت مورد نظر یا معدندار‬ ‫استرالیایی تحویل دهیم‬ ‫و باع��ث افزایش تولید محص��ول نهایی‬ ‫در کش��ور ش��وند‪ .‬برای تولی��د محصول‬ ‫نهایی از کنس��انتره س��رب و روی نیازی‬ ‫ب��ه ورود س��رمایه گذاران خارجی وجود‬ ‫ن��دارد چرا ک��ه فع��االن این ح��وزه که‬ ‫بخش خصوصی هس��تند ب��ه دانش فنی‬ ‫و فناوری ه��ای نوی��ن دس��ت یافته و از‬ ‫توانایی کاف��ی در این بخ��ش برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تجهیز ‪ ۶۰۰‬کارخانه سنگ با فناوری ایتالیا‬ ‫رییس انجمن س��نگ ایران از تجهیز ‪ ۶۰۰‬کارخانه‬ ‫س��نگ با فن��اوری ایتالیا خب��رداد و گف��ت‪ :‬باوجود‬ ‫اینک��ه ‪۴‬درص��د س��نگ های تزئین��ی کش��ور صادر‬ ‫می ش��وند‪ ،‬ص��ادرات ب��ه ‪۲۰۰‬میلیون دالر رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ابوالقاس��م شفیعی با اشاره به وجود‬ ‫معادن غنی س��نگ های تزئینی ب��ا رنگ های منحصر‬ ‫ب��ه ف��رد در ایران گفت‪ :‬ای��ران به لح��اظ تنوع رنگ‬ ‫در س��نگ های مرمریت و تراورتن‪ ،‬حرف نخس��ت را‬ ‫در دنی��ا می زن��د در حالی که ای��ران حداقل ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬‬ ‫ن��وع رنگ خوب در س��نگ تراورتن از جمله لیمویی‪،‬‬ ‫پوست ماری‪ ،‬خاکستری‪ ،‬قرمز را دارد؛ ترکیه و ایتالیا‬ ‫به عنوان رقیب‪ ،‬به ترتیب رنگ های س��فید‪ ،‬بژ و کرم‬ ‫و نی��ز بژ و ک��رم را دارند‪.‬رییس انجمن س��نگ ایران‬ ‫اف��زود‪ :‬در حوزه مرمر نیز ایران باالترین تنوع رنگ را‬ ‫در دنیا دارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که رقیب ما در این‬ ‫حوزه‪ ،‬کشورهای پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬مکزیک و چین‬ ‫هس��تند که البته تنوع رنگ ایران را ندارند‪ ،‬چراکه ما‬ ‫رنگ های مرمر صورتی‪ ،‬سبز‪ ،‬نارنجی و سفید را داریم‬ ‫و همین امر سبب شده تا تنوع رنگ سنگ های مرمر‬ ‫ایرانی نسبت به ترکیه ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد بیشتر باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بنا بر اعالم سازمان زمین شناسی‪،‬‬ ‫ایران تنها ‪۲۰‬درصد ذخایر خود را اکتش��اف کرده که‬ ‫البته بیشتر این اکتشافات سطحی بوده و عمقی انجام‬ ‫نمی شود درحالی که کشورهایی همچون افریقا برای‬ ‫استخراج طال‪۷ ،‬هزار متر حفاری می کنند اما در ایران‬ ‫اکتشافات به صورت سطحی و در عمق حداکثر ‪۱۰۰‬‬ ‫متری است‪.‬‬ ‫شفیعی گفت‪ :‬در حوزه سنگ های تزئینی‪ ،‬بیشترین‬ ‫اکتش��افات ایران ‪۲۰‬درصد است و در حوزه استخراج‪،‬‬ ‫در حال حاضر ‪۱۷‬میلیون تن سنگ تزئینی استخراج‬ ‫می ش��ود که حق��وق دولتی نی��ز باب��ت ان پرداخت‬ ‫می ش��ود اما از ‪ ۱۹۰۰‬معدن موج��ود‪ ،‬تنها ‪۲۰‬درصد‬ ‫فعال اس��ت ولی اگر همه فعال شوند‪ ،‬نسبت صادرات‬ ‫نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اگرچه نس��بت صادرات مواد خام به‬ ‫س��نگ های تزئینی بیش از ‪۵‬درصد اس��ت اما امارها‬ ‫می گوی��د تنه��ا ‪۴‬درص��د از س��نگ های تزئینی خام‬ ‫و کمت��ر از ی��ک درصد به صورت فراوری ش��ده صادر‬ ‫می ش��ود که بیش��ترین درصد صادرات در این بخش‬ ‫مربوط به عراق است‪.‬‬ ‫به گفته ش��فیعی‪ ،‬باوجود اینکه در دولت های قبل‪،‬‬ ‫صندوق ذخیره ارزی‪ ،‬ارز مناس��بی را برای نوس��ازی‬ ‫کارخانه ه��ا و تجهی��ز انه��ا به ماش��ین االت روز دنیا‬ ‫اختص��اص داد‪ ،‬ام��ا انتظ��اری که دول��ت در افزایش‬ ‫تولید و صادرات س��نگ های تزئینی داش��ت‪ ،‬محقق‬ ‫نش��د‪ ،‬ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ‪ ۶۰۰‬کارخانه به‬ ‫روزامدترین دس��تگاه های دنیا با فناوری ایتالیا مجهز‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن س��نگ ای��ران‪ ،‬صادرات رس��می‬ ‫س��نگ های تزئین��ی اعم از ف��راوری ش��ده و خام را‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون دالر دانس��ت و گفت ول��ی می دانیم که‬ ‫این رقم ارزش��ی ‪۴۰۰‬میلیون دالری را دربرمی گیرد‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تقاضا برای سنگ های تزئینی‬ ‫در داخل کش��ور به دلیل رکود کاهش یافته؛ بنابراین‬ ‫فرص��ت خوبی برای ص��ادرات اس��ت‪.‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫چنانچ��ه اکنون ع��وارض واردات س��نگ های تزئینی‬ ‫را صفر کنند‪ ،‬تمام س��نگبری های کش��ور ورشکسته‬ ‫می ش��وند‪ ،‬چراکه باوجود ورود ماش��ین االت جدید‪،‬‬ ‫کارگ��ران افغانی و کم س��واد ایرانی مش��غول به کار‬ ‫شده اند که در این زمینه تخصص ندارند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ‪ ۶۶۰۰‬واحد سنگبری داریم که نبود کارگر‬ ‫فنی ماهر و متخصص‪ ،‬ضعف بیشتر انهاست‪.‬‬ ‫ش��فیعی معتق��د اس��ت که باید س��هم ص��ادرات‬ ‫سنگ های تزئینی را به ‪2‬میلیارد دالر برسانیم‪ ،‬چراکه‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬مع��دن داریم که اگر هزار تا از انها در س��طح‬ ‫قابل قبولی بوده و س��هم هر مع��دن یک میلیون دالر‬ ‫باشد‪ ،‬یک میلیارد دالر می شود‪.‬‬ ‫وی از برگ��زاری هفتمی��ن نمایش��گاه س��نگ های‬ ‫تزئین��ی‪ ،‬معدن و ماش��ین االت در ‪ ۲۹‬تیرماه تا یکم‬ ‫مردادم��اه خب��رداد و گفت‪ :‬برخی کش��ورها همچون‬ ‫یونان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬هند‪ ،‬انگلی��س‪ ،‬بلغارس��تان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫ترکی��ه و الم��ان در این نمایش��گاه حض��ور خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫در نشست تشکل های صنایع نساجی با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫صنعتی شدن‪ ،‬الزمه توسعه صادرات پوشاک‬ ‫محمدحسن س�یدزاده – گروه صنعت‪ :‬روز‬ ‫ش��نبه تش��کل های مختلف صنایع نساجی‬ ‫کش��ور در نشس��تی با محمدرضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به بررس��ی‬ ‫راهکار های توس��عه تولید و صادرات صنعت‬ ‫پوش��اک پرداختن��د‪ .‬ب��ه گفت��ه مس��ئوالن‬ ‫تش��کل های حاضر در جلسه‪ ،‬در این نشست‬ ‫موضوعاتی پیرامون کاهش قیمت تمام ش��ده‬ ‫و مش��کالت مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬کنترل‬ ‫واردات و قاچ��اق پوش��اک‪ ،‬احداث ش��هرک‬ ‫صنعتی پوش��اک و توس��عه واحدهای بزرگ‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تعرفه های ترجیحی م��واد اولیه و‬ ‫تعرفه ه��ای واردات و‪ ...‬م��ورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در نهایت در این جلسه خروج‬ ‫پوش��اک از قیمت گ��ذاری س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در سطح‬ ‫بین المللی برگزار ش��دن س��ومین نمایشگاه‬ ‫پوشاک به تایید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رس��ید که در روز های اینده به سازمان های‬ ‫ذی ربط ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری بین المللی سومین نمایشگاه‬ ‫پوشاک‬ ‫مهدی یکتا‪ ،‬دبیر اتحادی��ه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان صنعت نس��اجی و پوش��اک‬ ‫درباره جزئیات‬ ‫ای��ران در گفت وگو ب��ا‬ ‫مباح��ث مطرح ش��ده در این نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫هدف اصلی از تش��کیل این جلس��ه‪ ،‬بررسی‬ ‫وضعیت تولیدات و صادرات پوش��اک بود که‬ ‫در نهایت در این نشس��ت حرکت به س��مت‬ ‫صنعتی ش��دن پوش��اک به تصویب رس��ید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر واحد های کوچک‬ ‫تولیدی بس��یاری در صنعت پوش��اک وجود‬ ‫دارد ام��ا واحد ه��ای صنعتی ب��زرگ کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬واحد هس��تند و ب��رای افزایش تولید و‬ ‫صادرات باید این بخش توس��عه یابد تا سهم‬ ‫ب��ازار داخل و س��هم صادرات��ی افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬با ادامه روند کنونی به طور قطع شانسی‬ ‫برای رقابت با کشور های منطقه به ویژه ترکیه‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ .‬یکتا با اش��اره به اینکه در‬ ‫این نشس��ت مقرر شد تا س��ومین نمایشگاه‬ ‫تخصصی پوشاک در سطح بین المللی برگزار‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬بین المللی برگزار شدن نمایشگاه‬ ‫پوشاک مورد درخواست تشکل های خصوصی‬ ‫ب��ود که با موافقت مهن��دس نعمت زاده مقرر‬ ‫ش��د در ‪ ۱۶‬ش��هریور ماه س��ال ‪ ۹۴‬در محل‬ ‫نمایشگاه بین المللی برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�روج پوش�اک از قیمت گ�ذاری‬ ‫س�ازمان حمای�ت مصرف کنن�دگان و‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫صنعت نس��اجی و پوشاک با اش��اره به دیگر‬ ‫مصوبات این نشس��ت تصریح ک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫به س��ختگیری ها و محدودیت های س��ازمان‬ ‫تعزیرات و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان در قیمت گذاری پوش��اک و‬ ‫فشار به نشان (برند) های داخلی در این نشست‬ ‫مقرر ش��د پوش��اک از قیمت گذاری سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان‬ ‫خارج ش��ود و با دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در چند روز اینده این موضوع به این‬ ‫سازمان ابالغ خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫توس��عه صادرات باید به ظرفیت تولید توجه‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگ��ر می خواهیم رقم ‪ ۶۳‬میلیون‬ ‫دالر فعلی صادرات پوشاک را به ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫دالر برسانیم‪ ،‬ظرفیت کنونی پاسخگو نیست‬ ‫و باید به س��مت اح��داث واحد های صنعتی‬ ‫بزرگ حرکت کنیم که بخشی از ان بر عهده‬ ‫دولت اس��ت و در این نشست بیشترین بحث‬ ‫پیرامون توس��عه و افزایش دانش فنی صنعت‬ ‫پوشاک بود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تصویب طرح نوسازی و توسعه‬ ‫صنایع پوشاک‬ ‫یکتا با تاکید بر اینکه بزرگترین کمکی که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت می تواند به‬ ‫صنعت پوشاک کند تصویب طرح نوسازی و‬ ‫توسعه صنایع پوشاک است‪ ،‬گفت‪ :‬با تصویب‬ ‫این طرح باید کمیته ای نیز در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تشکیل شود تا بر اجرا نظارت‬ ‫داشته باشد‪ .‬همچنین اعتباری در حد ‪۲۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر به این صنعت اختصاص‬ ‫داده شود تا فناوری های روز وارد کشور شده‬ ‫و صنایع ارتباط خود را با کشور های برتر دنیا‬ ‫تقوی��ت کنند‪ .‬دبیر اتحادی��ه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان صنعت نس��اجی و پوش��اک‬ ‫با اش��اره به اینک��ه کل ارزش بازار پوش��اک‬ ‫ای��ران ح��دود ‪ ۸‬میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از این رقم ح��دود ‪۳/۵‬میلیارد دالر از‬ ‫س��وی تولیدکنن��دگان داخل��ی و مابقی از‬ ‫طری��ق واردات تامین می ش��ود‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه راه اعتالی صنعت پوشاک ارتباط با‬ ‫نشان (برند) های مطرح جهان و سرمایه گذاران‬ ‫خارجی است‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود اینکه بازار ایران‬ ‫ب��ازار جذابی ب��رای س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫است اما از انجایی که نظارت و کنترل کافی‬ ‫روی واردات نمی شود سرمایه گذاران خارجی‬ ‫رغبتی برای ورود به ایران و سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوی�ن س�ازوکار کنت�رل واردات‬ ‫پوشاک برای نخستین بار‬ ‫یکتا با اش��اره به تدوین س��ازوکار کنترل‬ ‫مقرر شده است پوشاک‬ ‫از قیمت گذاری سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولید کنندگان خارج شود‬ ‫واردات در صنع��ت پوش��اک گف��ت‪ :‬کنترل‬ ‫واردات پوش��اک از س��وی اداره کل نساجی‬ ‫و تش��کل ها در حال پیگیری اس��ت تا ثبت‬ ‫نش��ان (برند) های واردات��ی الزام��ی ش��ود و‬ ‫ب��رای نخس��تین بار اس��ت ک��ه در صنعت‬ ‫پوشاک س��ازوکاری برای کنترل واردات در‬ ‫حال تدوین اس��ت‪ .‬بخش��ی از این سازوکار‬ ‫نظارتی به قانون نصب برچس��ب (لیبلینگ)‬ ‫برمی گردد که ‪ 4‬ویژگی پوش��اک باید روی‬ ‫بسته بندی ان قید ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬بخشی‬ ‫دیگر به نحوه بازرسی ورود کاال به فروشگاه‬ ‫برمی گ��ردد که در این زمینه س��امانه ای در‬ ‫گمرک در حال تهیه اس��ت تا با اس��تفاده از‬ ‫بارکد بتوان کاال ها را رهگیری کرد‪ .‬بخش��ی‬ ‫از این پروژه به ثبت نشان(برند) های خارجی‬ ‫در معاونت بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و اصن��اف مربوط می ش��ود تا از‬ ‫بی نظمی و گس��تردگی موج��ود جلوگیری‬ ‫شود و در اخر‪ ،‬رعایت قانون کپی رایت است‬ ‫که به گفته مهندس نعمت زاده بررس��ی های‬ ‫ان انجام ش��ده و بناس��ت در هی��ات دولت‬ ‫مطرح شود‪.‬‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان صنعت نس��اجی و پوشاک با‬ ‫بیان اینکه ح��دود ‪ ۴‬میلیارد دالر قاچاق در‬ ‫صنعت پوش��اک انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫کنترل قاچاق باید جایگزینی معرفی ش��ود‪.‬‬ ‫جلوگیری صرف از قاچاق کافی نیست تا نیاز‬ ‫مردم تامین شود‪.‬‬ ‫وی درباره درخواس��ت تشکل ها مبنی بر‬ ‫تجدی��د نظ��ر روی تعرفه ترجیح��ی واردات‬ ‫م��واد اولیه صنعت نس��اجی تولی��د داخلی‬ ‫گفت‪« :‬تعرفه ترجیحی» یک شمشیر دو لبه‬ ‫اس��ت که دقت به ان ضروری اس��ت و باید‬ ‫ببینی��م در ازای امتیازاتی که می گیریم چه‬ ‫امتیازاتی را اعطا می کنیم؟ در این نشس��ت‬ ‫همچنین مقرر ش��د پیش��نهادات در زمینه‬ ‫تعرف��ه ترجیحی مواد اولی��ه و کاهش تعرفه‬ ‫پوشاک در جلساتی بررسی و جمع بندی ان‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه شود‪.‬‬ ‫یکتا افزود‪ :‬درحال حاضر تعرفه واردات حدود‬ ‫‪ ۷۵‬درصد اس��ت که چ��ون در گروه ‪ ۱۰‬قرار‬ ‫دارد این تعرفه حدود ‪ ۱۵۰‬درصد می ش��ود‬ ‫ک��ه یک��ی از دالیل قاچ��اق‪ ،‬همی��ن تعرفه‬ ‫باالس��ت‪ .‬درباره رقم پیشنهادی نیز هنوز به‬ ‫نتیجه گیری نرس��یده ایم ام��ا تصور می کنیم‬ ‫تعرفه حدود ‪ ۴۰‬درصد می تواند فضای رقابت‬ ‫را ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت تمام شده‪ ،‬تنها راه حل‬ ‫رقابت‬ ‫علیم��ردان ش��یبانی‪ ،‬نایب ریی��س انجمن‬ ‫صنایع نس��اجی ای��ران نی��ز در گفت وگو با‬ ‫درباره جزئیات نشس��ت تش��کل های‬ ‫نساجی با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫محوریت اصلی این نشس��ت پیرامون توسعه‬ ‫ص��ادرات و تولید پوش��اک و رفع مش��کالت‬ ‫ای��ن صنع��ت ب��ود‪ .‬در این نشس��ت یکی از‬ ‫دالیل اصلی نداش��تن امکان رقابت صادرات‬ ‫با کشور های رقیب‪ ،‬قیمت تمام شده محصول‬ ‫عنوان شد که به دو عامل بخش خصوصی و‬ ‫بخش دولتی برمی گردد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بخ��ش خصوص��ی صاحبان‬ ‫صنای��ع تم��ام تالش خ��ود را ب��رای کاهش‬ ‫هزینه ها و افزایش به��ره وری انجام می دهند‬ ‫اما کنترل عوامل مرتب��ط با بخش حکومتی‬ ‫در اختی��ار بخ��ش خصوصی نیس��ت‪ ،‬به طور‬ ‫مث��ال مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده در ک��دام‬ ‫کش��ور به این ش��کل اجرا می شود؟ بنابراین‪،‬‬ ‫ای��ن ش��یوه فقط هزین��ه تولیدکنن��دگان را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬ش��یبانی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫کس��ی مخالف قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مالیات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫حلقه ه��ای مختلف��ی دارد که متاس��فانه در‬ ‫ای��ران تنه��ا به حلق��ه تولید کنن��ده توجه و‬ ‫حلقه نهایی به کلی فراموش ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر بهره های تسهیالت بانکی دست‬ ‫تشکیل شورای سیاستگذاری صنعت ماشین االت و تجهیزات صنعتی‬ ‫شاتا‪ :‬کیومرث فروتنی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی‬ ‫و تجهی��زات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تش��کیل‬ ‫شورای سیاس��تگذاری صنعت ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫صنعتی خبر داد و گفت‪ :‬این ش��ورا براساس ضرورت های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی و با ه��دف حداکثر اس��تفاده از توان‬ ‫داخلی و به ریاست وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تشکیل‬ ‫می شود‪ .‬فروتنی با بیان اینکه یکی از اهداف تشکیل این‬ ‫ش��ورا تحقق وظیفه حاکمیت��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در اج��رای مفاد قانون حداکثر اس��تفاده از توان‬ ‫داخلی است‪ ،‬افزود‪ :‬بسیاری از تاجران و بازرگانان تمایل‬ ‫دارند از فهرست توانمندی های ساخت داخل اگاه باشند‬ ‫و با استفاده از تجهیزات ساخت داخل کاالهای مورد نیاز‬ ‫پروژه ه��ا را فراهم کنند تا زمینه اش��تغال و بهره وری از‬ ‫ظرفیت های سرمایه گذاری شده کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ماده ‪ 3‬قانون اس��تفاده حداکثر از توان‬ ‫داخلی در اجرای پروژه ها وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫موظف ش��ده هر ‪ 6‬ماه یک بار فهرست توانمندی های‬ ‫س��اخت داخل کاالها را با ظرفی��ت تولیدی انها اعالم‬ ‫کند که در س��ال ‪ 93‬این توانمندی در س��ایت وزارت‬ ‫متبوع به نش��انی ‪ www.mimt.org.ir‬درج ش��د و‬ ‫هم اینک درحال به روزرس��انی اس��ت‪ .‬وی همچنین از‬ ‫به روزرسانی فهرس��ت ناتوانی های حوزه ماشین سازی‬ ‫و تجهی��زات خب��ر داد و گفت‪ :‬این فهرس��ت به زودی‬ ‫ابالغ می ش��ود تا موجبات انتق��ال فناوری ها از طریق‬ ‫قراردادهای همکاری دوجانبه بین سازندگان ایرانی و‬ ‫طرف های خارجی در م��ورد تجهیزات پروژه ها فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬فروتنی بیان کرد‪ :‬مهندس��ین مشاور در کشور‬ ‫برای بکارگیری محصوالت داخلی نقش کلیدی دارند‬ ‫اما متاسفانه ما نتوانسته ایم امکانات ساخت داخل را به‬ ‫خوبی معرفی و ارائه کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به تازگ��ی درخواس��ت کرده ای��م ک��ه‬ ‫ش��رکت های مهندس��ی به س��ازندگان داخلی در وندور‬ ‫فهرس��ت اسامی فروش��ندگان مورد تایید کارفرمایان به‬ ‫وی��ژه مجموعه ه��ای وزارت نیرو و نفت توجه بیش��تری‬ ‫داشته باشند تا منجر به استفاده هر چه بیشتر محصوالت‬ ‫و خدمات داخلی در پروژه ها و خرید ها شود‪.‬‬ ‫و پای تولیدکنندگان را بس��ته است‪ .‬چگونه‬ ‫یک تولیدکننده نساجی که در بهترین حالت‬ ‫سود تک رقمی خواهد داشت ‪ ۲۵‬درصد بهره‬ ‫بانکی پرداخت کند؟ برای رقابت با کشور های‬ ‫رقیب باید برنامه های توس��عه اقتصادی را نیز‬ ‫در نظ��ر گرفت‪ .‬وی با اش��اره به یکی دیگر از‬ ‫عوامل افزایش قیمت تمام ش��ده گفت‪ :‬برای‬ ‫واردات م��واد اولی��ه ‪ ۱۰‬درص��د از کل مبلغ‬ ‫واردات‪ ،‬سهم سازمان کشتیرانی است‪ .‬سوال‬ ‫اینجاست که چرا باید این هزینه به صنعتگر‬ ‫تحمیل ش��ود؟ اگر بناست کمکی شود دولت‬ ‫باید این کار را انجام دهد نه تولیدکننده‪.‬‬ ‫نایب ریی��س انجمن صنایع نس��اجی ایران‬ ‫ب��ا بیان اینکه ارزش افزوده صنعت نس��اجی‬ ‫بس��یار باالس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فاصل��ه ارزش‬ ‫افزوده یک کیلو پنبه که حدود ‪ 7‬هزار تومان‬ ‫قیم��ت دارد ت��ا یک کیلو لب��اس تولیدی از‬ ‫ان پنبه که به چند میلیون تومان می رس��د‬ ‫رقم چش��مگیری اس��ت‪ .‬با این اوصاف دلیل‬ ‫انک��ه تولیدکنند ه رغبتی به س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش پوشاک نشان نمی دهد ناکارامدی‬ ‫قانون کار اس��ت‪ .‬با اضافه شدن هر کارگر که‬ ‫نیاز اولیه واحد های صنعتی است تولید کننده‬ ‫با مشکالت فراوانی مواجه می شود که ناشی‬ ‫از یکسویه نگری قانون کار است که حدود ‪۳۰‬‬ ‫سال پیش تصویب ش��د‪ .‬بنا به همین قانون‬ ‫کار اس��ت که کارافرینان موظف هستند هر‬ ‫م��اه ‪ ۲۳‬درصد از حقوق کارمندان خود را به‬ ‫بیمه تامین اجتماعی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�گاه مثب�ت وزی�ر صنعت‪ ،‬مع�دن و‬ ‫تجارت به توسعه نساجی‬ ‫ش��یبانی با اش��اره به اینک��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کماکان نگاه مثبتی نس��بت‬ ‫به توسعه صنایع نساجی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مهندس‬ ‫نعمت زاده در این نشس��ت دس��تور پیگیری‬ ‫مش��کالت بانکی را صادر و بر نادرست بودن‬ ‫نح��وه اجرای قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی درباره موضوع قاچاق در این نشس��ت‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬وقت��ی قاچاق پوش��اک ب��ا این‬ ‫گستردگی انجام می شود یعنی برای قاچاقچی‬ ‫صرفه اقتصادی دارد‪ ،‬بنابراین باید دالیل ان‬ ‫را بررسی کرد و اگر قیمت تمام شده محصول‬ ‫تولی��د داخل منطقی و پایین تر از نرخ کاالی‬ ‫قاچاق باشد به طور قطع کاالی قاچاق محلی‬ ‫از اع��راب در ب��ازار داخ��ل نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫نایب ریی��س انجمن صنایع نس��اجی ایران با‬ ‫بیان اینکه یکی از پیش��نهادات ارائه شده در‬ ‫نشست «احداث ش��هرک صنعتی پوشاک»‬ ‫بود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬مهندس نعمت زاده بر این‬ ‫عقیده ب��ود که تصویب ای��ن موضوع نیاز به‬ ‫قانون دارد اما می توان بخشی از شهرک های‬ ‫موج��ود را به عنوان منطق��ه ویژه به صنعت‬ ‫پوش��اک اختصاص داد که این امر مس��تلزم‬ ‫بررس��ی های بیشتر است؛ تقویت تشکل های‬ ‫نس��اجی‪ ،‬کنترل واردات پوشاک و‪ ...‬از دیگر‬ ‫مباح��ث مطرح ش��ده در ای��ن نشس��ت بود‪.‬‬ ‫گفتنی است حاضران در این نشست‪ ،‬جلسه‬ ‫برگزار ش��ده را مفید و راهگشا توصیف کرده‬ ‫و نس��بت به اجرایی ش��دن تصمیمات و رفع‬ ‫مش��کالت صنعت پوش��اک در جهت توسعه‬ ‫تولید و صادرات ابراز امیدواری کردند‪.‬‬ ‫فروتن��ی اف��زود‪ :‬تدوی��ن راهبردهای توس��عه صنعت‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات صنعتی و فراهم کردن بس��تر‬ ‫توس��عه کم��ی و کیف��ی این صنع��ت از اه��داف اصلی‬ ‫تش��کیل شورای یادش��ده با توجه به نقش ان در توسعه‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی کشور است‪.‬‬ ‫به گفته فروتنی‪ ،‬به زودی نخس��تین جلس��ه ش��ورای‬ ‫سیاستگذاری صنعت ماش��ین االت و تجهیزات صنعتی‬ ‫در دفت��ر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار می ش��ود‬ ‫و اعضا ش��امل معاون امور صنایع‪ ،‬معاون طرح و برنامه‪،‬‬ ‫رییس هیات عامل سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران‪ ،‬مدیرکل صنایع برق و الکترونیک‪ ،‬روسای چندین‬ ‫انجمن تولیدی و خدمات مهندسی مرتبط با ماشین االت‬ ‫و تجهی��زات صنعتی و ‪ 5‬نفر از خب��رگان این صنعت به‬ ‫انتخاب وزیر و دبیر جلسه حضور می یابند‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫موانع توسعه‬ ‫صنایع نساجی‬ ‫مهدی رییس زاده‬ ‫دبیر انجمن صنایع نساجی‬ ‫درحال حاضر صنعت نساجی با مشکالتی دست‬ ‫به گریبان اس��ت که در نشست تشکل های صنایع‬ ‫نساجی با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ان اشاره‬ ‫ش��د‪ .‬درحال حاضر یکی از مشکالت‪ ،‬وضع تعرفه‬ ‫ترجیحی برای واردات برخ��ی مواد اولیه از جمله‬ ‫ن��خ و الیاف که در داخل تولید می ش��وند‪ ،‬اس��ت‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت نس��اجی درخواست تجدیدنظر در‬ ‫اعمال تعرف��ه ترجیحی واردات مواد اولیه تولیدی‬ ‫در داخل را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه‬ ‫کرده اند که قرار اس��ت این مس��ئله در سفر وزیر‬ ‫ارتباط��ات و فناوری به ترکیه به عنوان مس��ئول‬ ‫اجالس مش��ترک ایران و ترکیه مطرح و پیگیری‬ ‫ش��ود‪.‬هنوز مدت زیادی از تصمیم گی��ری درباره‬ ‫اعمال تعرفه ترجیحی واردات مواد اولیه نس��اجی‬ ‫نگذش��ته و این موضوع به ط��ور کامل بر صنعت‬ ‫داخل تاثیرگذار نبوده است‪.‬‬ ‫اما تخفیف ‪ ۴۰‬درصدی بابت تعرفه ترجیحی در‬ ‫واردات نخ و الیاف‪ ،‬تعرفه واردات این مواد را از ‪۱۵‬‬ ‫درص��د به حدود ‪ ۶‬تا ‪۷‬درصد می رس��اند که حکم‬ ‫تعرف��ه صفر را دارد‪ .‬البته در زمینه تعرفه ترجیحی‬ ‫واردات پوشاک و پارچه مشکل زیادی وجود ندارد‪،‬‬ ‫چراکه واردات این محصوالت در اولویت قرار دارد و‬ ‫مشمول ‪ ۲‬درصد سود بازرگانی است و تعرفه باالیی‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫انچ��ه که در تعرفه ترجیحی باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬به توانمندی دو طرف قرارداد بس��تگی دارد‪.‬‬ ‫اقالم��ی که از س��وی ایران ب��رای واردات به ترکیه‬ ‫مشمول تعرفه ترجیحی هستند‪ ،‬چندان قابل قبول‬ ‫نیست‪ .‬به طوری که در بین انها خرچنگ اتریشی‪،‬‬ ‫اب کشک یا انگور دیده می شود‪ ،‬اما برای محصولی‬ ‫مانند کشمش که ایران در تولید ان توانمند است‪،‬‬ ‫تعرفه ترجیحی اعمال نش��ده که باید در این موارد‬ ‫بازنگری شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��اهد انباشت کاال در کارخانه های‬ ‫تولیدکننده محصوالت نس��اجی هس��تیم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر رکود موجود در بازار باعث شده تا کارخانه ها‬ ‫وضعیت فروش مناس��بی نداشته باش��ند بنابراین‬ ‫موج��ودی واحدهای تولیدی افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫مس��ائل دیگری مانند مالیات ب��ر ارزش افزوده نیز‬ ‫مش��کالتی را برای تولیدکنندگان ایج��اد کرده به‬ ‫طوری که برخی مصرف کنندگان حاضر به پرداخت‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده نیس��تند و به همین دلیل از‬ ‫خرید محصوالت صرف نظر می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن وضعی��ت‪ ،‬تولیدکنن��دگان ب��رای اینکه‬ ‫فروش محصول داش��ته باش��ند‪ ،‬حاضرند ‪ ۹‬درصد‬ ‫مالی��ات بر ارزش افزوده مربوط به صاحب دس��تگاه‬ ‫کارتخوان را پرداخت کنند‪ ،‬اما در نهایت در لیست‬ ‫سیاه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرند و مشمول‬ ‫جریمه می ش��وند‪ .‬برخی افراد نیز از س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی درخواس��ت دریافت کد اقتصادی می کنند‬ ‫و این ک��د را به دیگ��ران می فروش��ند و بابت ان‪،‬‬ ‫حق الزحم��ه دریافت می کنند‪ ،‬اما بعد از یک س��ال‬ ‫غیب شان می زند و با س��ازمان امور مالیاتی تسویه‬ ‫حساب نمی کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی انها را در‬ ‫لیست سیاه قرار می دهد و تمام افرادی که از این کد‬ ‫استفاده می کردند را شناسایی می کند و در نهایت‬ ‫تولیدکنندگان مشمول پرداخت جریمه می شوند‪.‬از‬ ‫سوی دیگر در صادرات محصوالت نساجی به عراق‬ ‫و افغانس��تان مش��کالتی وجود دارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫عم��ده این صادرات به طور ریالی انجام می ش��ود و‬ ‫سازمان امور مالیاتی در بررسی دفاتر شرکت ها‪ ،‬به‬ ‫دلیل اینکه ارز وارد کشور نکرده اند یا صادرات را به‬ ‫صورت ریالی انجام داده اند‪ ،‬این شرکت ها را جریمه‬ ‫می کند‪ .‬این مسئله بر صادرات فرش ماشینی تولید‬ ‫داخل نیز تاثیراتی گذاشته است‪.‬‬ ‫در زمینه واردات فرش ماش��ینی نیز مش��کالتی‬ ‫وجود داش��ت ک��ه خوش��بختانه با تعام��ل وزارت‬ ‫صنعت‪،‬مع��دن و تجارت و گم��رک توافقاتی انجام‬ ‫شد تا در نحوه ارزشیابی پارچه از مقیاس کیلوگرم‬ ‫به متر مربع تغییراتی ایجاد ش��ود‪ .‬این امر موجب‬ ‫ش��د تا از رانت و سودجویی جلوگیری شود‪ ،‬چراکه‬ ‫یکی از موارد خالف گوی��ی در اظهارنامه ها‪ ،‬مربوط‬ ‫به واردات فرش ماش��ینی با نام «پادری» بود‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که «پادری» حداکث��ر در ابعاد یک‬ ‫مت��ر در ‪ 2‬متر مربع خواهد ب��ود اما ایا ابعاد ‪ 3‬متر‬ ‫در ‪ 4‬متر را می توان «پادری» نامید؟ بنابراین با این‬ ‫اظه��ار به جای اینک��ه ‪ 30‬دالر حقوق ورودی کاال‬ ‫پرداخت ش��ود به اسم «پادری» تنها ‪ 2‬دالر حقوق‬ ‫ورودی پرداخت می شد که خوشبختانه جلوی این‬ ‫روش واردات گرفته شد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫در پی افتتاح بزرگترین پروژه پاالیشگاهی‬ ‫کشور با سرمایه گذاری و اجرای بخش‬ ‫خصوصی مطرح شد‬ ‫عرفانه تاجیکی‪ -‬گ�روه انرژی‪ :‬می گویند «کار را که‬ ‫کرد‪ ،‬انکه تمام ک��رد»‪ .‬این ضرب المثل مصداق عینی‬ ‫افتتاح بزرگترین پروژه پاالیش��ی کش��ور است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب چش��م «سیراف» که تا دیروز جزو محروم ترین‬ ‫مناطق جنوبی کش��ور به ش��مار می رفت‪ ،‬به توسعه و‬ ‫فناوری روشن می شود که بی شک در پی افتتاح پروژه‬ ‫پاالیشی سیراف وارد منطقه خواهد شد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که بدون شک در پی هر توسعه فناوری‪ ،‬افزایش‬ ‫رفاه نیز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال اس��حاق جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رییس جمهوری در مراس��م کلنگ زنی طرح زیرساخت‬ ‫پاالیش��ی فراگیر سیراف در پاس��خ به منتقدان درباره‬ ‫ف��روش نفت گفت‪ :‬یکی از کارهای مهمی که در دولت‬ ‫تدبیر و امید در وزارت نفت انجام شد‪ ،‬تمرکز بر فروش‬ ‫نفت در شرکت ملی نفت ایران بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در ای��ن دوره به هیچ نهادی نفت‬ ‫ب��رای فروش ندادیم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬پول نفت هایی که‬ ‫در دولت گذش��ته برای فروش در اختی��ار ارگان های‬ ‫خ��اص قرار گرفته ب��ود تا این لحظه هن��وز برگردانده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫پس از راه اندازی مجتمع پاالیشی سیراف یک سوم از‬ ‫سهام ان باید در فرابورس عرضه شود‪ ،‬حتی تضامینی‬ ‫ب��رای ان در نظ��ر گرفته ش��ده و به ط��ور قطع بخش‬ ‫خصوصی هم مایل به انجام ان است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه در طرح‬ ‫«س��یراف» بخش خصوصی کل عملیات تامین مالی‪،‬‬ ‫اجرا و‪ ...‬را بر عهده دارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نخستین بار است‬ ‫که ش��اهدیم اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی به طور کامل اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شانا‪ :‬حکایت غریب «سواپ» و ماجرایی که بر سر‬ ‫ان امد‪ ،‬موضوع میزگرد با کارشناسان نفتی است‪.‬‬ ‫هر ط��رح اجرایی موافق��ان و مخالفان��ی دارد‪ ،‬اما‬ ‫مهم این اس��ت که در امور اجرایی برایند نظریات‬ ‫کارشناسی لحاظ گردد‪.‬‬ ‫‪ 5‬س��ال از زمانی که وزیر نفت دولت دهم (سال‬ ‫‪ )١٣٨٩‬تصمیم به قطع س��واپ گرفت‪ ،‬می گذرد؛ ‬ ‫ان زم��ان وزی��ر وقت نف��ت معتقد ب��ود عملیات‬ ‫«سواپ» برای ایران توجیه اقتصادی ندارد و سود‬ ‫حاصل از ان برای کش��ور رقمی حدود ‪ ٢٠‬س��نت‬ ‫است در حالی که این عملیات حدود ‪ ٦‬تا ‪ ٧‬دالر در‬ ‫هر بشکه برای کشور هزینه داشته است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل وزیر وقت‪ ،‬قرارداد س��واپ را با کش��ورهای‬ ‫حاشیه خزر لغو کرد و در خواست دریافت سود ‪۵/۵‬‬ ‫تا ‪ ٦‬دالر از س��واپرها داش��ت و حتی در گفت وگو‬ ‫با س��ایت «خانه ملت» گفت که ب��ا قطع عملیات‬ ‫س��واپ‪ ،‬دس��ت بابک زنجان��ی را از کش��ور کوتاه‬ ‫کردیم‪ .‬با اینکه بارها و بارها کارشناس��ان و برخی‬ ‫مدیران نفتی بر اش��تباه ب��ودن این تصمیم تاکید‬ ‫کردند اما سواپ قطع شد و ایران عالوه بر از دست‬ ‫دادن وجهه بین المللی‪ ،‬به پرداخت میلیون ها دالر‬ ‫جریمه محکوم ش��د؛ افرادی که در ان مقطع این‬ ‫تصمیم را گرفتند هنوز بر درس��تی کارشان اصرار‬ ‫دارند و به نوعی مسئوالن فعلی وزارت نفت ( دولت‬ ‫یازده��م) را به دلی��ل انعقاد قراردادهای س��واپ‬ ‫زیر سوال می برند‪ .‬اما داستان قطع سواپ چه بود؟‬ ‫زمانی که این تصمیم اعالم ش��د‪ ،‬ایا بررس��ی های‬ ‫فنی و کارشناس��ی‪ ،‬اظهارات ان دوران مسئوالن‬ ‫وق��ت را تایید می کرد؟ چرا با اینکه میلیون ها دالر‬ ‫برای احداث تاسیس��ات س��واپ هزینه شد‪ ،‬بدون‬ ‫توج��ه به هزین��ه و فایده و منافع ملی کش��ورمان‬ ‫قرارداد برخالف عرف بین المللی یکطرفه لغو شد و‬ ‫حتی توضیحات عضو هیات مدیره شرکت «نیکو»‬ ‫درباره عملیات س��واپ بازه��م تصمیم گیرندگان‬ ‫وق��ت را قانع نک��رد‪ .‬حال که تب س��واپ هرچند‬ ‫کوتاه م��دت‪ ،‬فروکش ک��رده و وزارت نفت هم بنا‬ ‫دارد دوباره س��واپ را از س��ر گیرد ب��ه این منظور‬ ‫«ش��انا» نشستی با حضور افرادی که در زمان قطع‬ ‫عملیات سواپ در مسند کار بوده اند برگزار کرده تا‬ ‫ب��ه واکاوی اتفاق هایی که ان دوران در وزارت نفت‬ ‫افتاد‪ ،‬بپردازد‪ .‬این نشست با حضور محمود استانه‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت نیکو و مشاور وزیر نفت‪،‬‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫«سیراف» چشم و چراغ صنعت نفت‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه‬ ‫درامدهای حاصل از صنعت نفت و گاز ایران هم اکنون‬ ‫نس��بت به ‪3‬سال گذشته از نصف هم کمتر شده است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تنها در صورت مدیریت درس��ت این منابع‬ ‫محدود مالی می توان اقتصاد کش��ور را با تحول روبه رو‬ ‫کرد‪ .‬میزان درامد نفت و گاز کش��ور در س��ال ‪،۱۳۹۰‬‬ ‫‪۱۱۸‬میلی��ارد دالر ب��وده ک��ه هم اکن��ون ب��ه کمتر از‬ ‫‪۵۰‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۹۳‬نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل از ان شاهد رشد سرمایه گذاری ‪۱۳/۸‬‬ ‫درص��دی بوده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که در ‪۹‬‬ ‫ماه س��ال ‪ ۹۲‬نسبت به سال ‪( ۹۱‬سال قبل از ان) این‬ ‫رشد س��رمایه گذاری منفی ‪۱۱‬درصد بوده است‪ .‬با این‬ ‫تعبیر از یک رش��د منفی به یک رش��د مثبت بیشتر از‬ ‫‪۱۳‬درصدی رسیده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د سرمایه گذاری یکی از اولویت های مهم‬ ‫دولت است‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری با بی��ان اینکه یکی از‬ ‫برنامه ها و اقدام��ات جدی دولت درحال حاضر افزایش‬ ‫سرمایه گذاری در کشور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کشور بزرگی‬ ‫چون ای��ران با جمعیت حدود ‪۸۰‬میلی��ون نفر باید به‬ ‫قط��ب قوی صنعتی در منطقه تبدیل ش��ود‪ .‬با در نظر‬ ‫گرفتن این موضوع که ش��اخص توسعه در ایران‪ ،‬نفت‬ ‫و گاز اس��ت‪ ،‬با توسعه اقتصادی ان حتی می توان بازار‬ ‫منطق��ه را متحول کرد‪ .‬این طرح با هدف طراحی پایه‬ ‫و س��اخت واحدهای مش��ترک فراین��دی‪ ،‬یوتیلیتی و‬ ‫پشتیبانی تاسیس شده است که ‪۲۰‬درصد از سهام ان‬ ‫به صندوق های بازنشستگی صنعت نفت و ‪۸۰‬درصد از‬ ‫س��هام ان به سرمایه گذاران بخش خصوصی اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬طراحی‪ ،‬خرید‪ ،‬س��اخت‪ ،‬راه اندازی و تامین مالی‬ ‫واحدهای هیدروژن س��ازی‪ ،‬تصفی��ه گاز ترش‪ ،‬تصفیه‬ ‫اب ترش‪ ،‬بازیافت و دانه بندی گوگرد‪ ،‬تصفیه پس��اب‪،‬‬ ‫تامین خنک کن‪ ،‬هوای فشرده و‪ ...‬از جمله اجزای این‬ ‫طرح محسوب می ش��ود‪ .‬طرح فراگیر پاالیشی سیراف‬ ‫در زمینی به مس��احت تقریب��ی ‪۳۰۰‬هکتار در منطقه‬ ‫پ��ارس ‪( ۲‬کنگان)‪ ،‬حد فاصل فازهای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۹‬پارس‬ ‫جنوب��ی احداث خواهد ش��د‪ .‬به ای��ن ترتیب مجموع‬ ‫ظرفیت پاالیش��گاه های فراگیر پاالیشی سیراف‪ ،‬روزانه‬ ‫‪۴۸۰‬هزار بشکه میعانات گازی بوده و قرار است در فاز‬ ‫نخست‪ ،‬فراورده های گاز مایع به میزان ‪۲۴‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫بشکه در روز‪ ،‬نفتای سبک به میزان ‪۱۲۸‬هزار بشکه در‬ ‫روز‪ ،‬نفتای س��نگین به میزان ‪۱۴۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬بش��که‬ ‫در روز‪ ،‬س��وخت جت به میزان ‪۲۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬بش��که‬ ‫در روز و نفت��گاز به میزان ‪۱۴۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬بش��که در‬ ‫روز تولید ش��ود‪ .‬زیرساخت های این طرح قرار است در‬ ‫مدت ‪8‬ماه تکمیل ش��ده و به بهره برداری برسد و پس‬ ‫از ان‪ ،‬س��اخت ‪ 8‬پاالیشگاه هر یک به ظرفیت ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫بشکه اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ‪ 8‬پاالیشگاه سیراف‬ ‫در ادامه بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در مراسم کلنگ زنی‬ ‫طرح زیرساخت پاالیشی فراگیر سیراف با بیان اینکه‬ ‫طرح احداث پاالیشگاه های س��یراف نخستین تجربه‬ ‫صنعت نفت در این زمینه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این نخستین‬ ‫بار اس��ت که برای تخصیص خوراک به پاالیش��گاه ها‬ ‫فراخ��وان گذاش��ته و بهترین ه��ا از نظ��ر مدیریتی و‬ ‫مالی انتخاب ش��ده اند و تالش می ش��ود این موضوع‬ ‫(تخصیص خوراک از طریق فراخوان) در پتروشیمی ها‬ ‫نیز اجرا شود‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت با بی��ان اینک��ه اواخر س��ال جاری کار‬ ‫عملیاتی ساخت ‪ 8‬پاالیش��گاه سیراف انجام می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انجام کار عملیاتی‪ ،‬بیشتر از دوسال زمان‬ ‫نمی برد و اگر وضع کشور بهتر شود در انجام عملیات‬ ‫تسریع می شود‪.‬‬ ‫زنگن��ه با بی��ان اینکه سیاس��ت دول��ت و همچنین‬ ‫تاکی��د رهب��ر معظ��م انق�لاب در اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با احداث‬ ‫این پاالیش��گاه ها‪ ،‬دیگر میعانات گازی را که با تکمیل‬ ‫فازهای پارس جنوبی تولیدش��ان به یک میلیون بشکه‬ ‫در روز می رسد‪ ،‬صادر نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه اینکه ش��رکت های‬ ‫منتخ��ب برای س��اخت ‪ 8‬پاالیش��گاه س��یراف پس از‬ ‫بررس��ی های فنی‪ ،‬مدیریتی و مالی برنده شدند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این ش��رکت ها مطابق انچه در فراخوان شرط شده بود‬ ‫باید ‪۳۰‬درصد از سهام خود را به صورت عمومی عرضه‬ ‫کنند؛ از این تعداد‪ 5 ،‬شرکت خصوصی و ‪ 3‬شرکت هم‬ ‫خصولتی هستند‪.‬‬ ‫زنگن��ه با بیان اینکه اج��رای این طرح ها بدون اینکه‬ ‫از تس��هیالت مالی بانکی اس��تفاده کنند نیز اقتصادی‬ ‫خواهد ب��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬انتخاب م��کان احداث این‬ ‫پاالیشگاه ها و اس��تفاده از زیرساخت های موجود تاثیر‬ ‫زی��ادی در کاهش هزینه های س��رمایه گذاری داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وزی��ر نفت بیان کرد بررس��ی های بازار نش��ان‬ ‫می دهد ما مشکلی برای فروش فراورده های نفتی این‬ ‫پاالیش��گاه ها پس از بهره برداری کامل در س��ال ‪-۹۷‬‬ ‫‪ ۹۶‬نداریم‪ ،‬در این مراس��م اس��حاق جهانگیری معاون‬ ‫اول رییس جمه��وری‪ ،‬ولی اهلل س��یف رییس کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬صفدر حس��ینی رییس هی��ات عامل صندوق‬ ‫توسعه ملی‪ ،‬مصطفی ساالری استاندار بوشهر و جمعی‬ ‫از مسئوالن ارشد وزارت نفت حضور داشتند‪.‬‬ ‫در میزگرد با کارشناسان نفتی‪:‬‬ ‫«سواپ» و پول هاییکه در دریا غرق شد‬ ‫سید پیروز موسوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت پایانه های‬ ‫نفتی‪ ،‬حمیدرضا شاهدوس��ت‪ ،‬رییس پایانه نفتی‬ ‫ش��مال و سیدحمید حس��ینی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫اتحادیه صادرکنن��دگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی برگزار شد‪.‬‬ ‫€ €ایا فکرش را می کردید عملیات س�واپ‬ ‫یک شبه قطع شود؟‬ ‫موس�وی‪ :‬اصال چنی��ن فکری نمی ک��ردم‪ .‬قطع‬ ‫عملیات س��واپ یک ش��وک به عملیات نفت بود‪.‬‬ ‫کس��ی انتظارش را نداشت؛ ان هم زمانی که ‪٢٢٦‬‬ ‫هزار بشکه نفت خام را تعویض و به پاالیشگاه های‬ ‫کشور ارسال می کردیم‪ .‬تاسیساتی که برای انتقال‬ ‫نفت خام و تولید فراورده در پاالیشگاه های کشور‬ ‫ب��رای این کار احداث کرده بودی��م با این تصمیم‪،‬‬ ‫ناگه��ان دلی��ل وجودی خ��ود را از دس��ت دادند‪.‬‬ ‫همان ط��ور که می دانید در عملیات س��واپ‪ ،‬نفت‬ ‫با کیفیت باالتر را از کشورهای حاشیه دریای خزر‬ ‫دریاف��ت می کردی��م و در اختیار پاالیش��گاه های‬ ‫ته��ران و تبری��ز ب��رای تبدیل ب��ه ف��راورده قرار‬ ‫می دادیم‪ .‬از ان طرف نفت خام س��نگین خود را در‬ ‫اب های خلیج فارس به شرکت های سواپر تحویل‬ ‫می دادیم‪ ،‬اما این تصمیم یک شوک به کل عملیات‬ ‫صنعت نفت بود‪ ،‬من و بس��یاری از فعاالن س��واپ‬ ‫واقعا نمی دانستیم چه اتفاقی افتاد که این تصمیم‬ ‫گرفته شد‪ .‬تاسیس��ات میلیاردی و نیروی انسانی‬ ‫کارامدمان در پایانه نکا بیکار ش��دند و درامدی را‬ ‫که می توانستیم از محل سواپ به دست اوریم صفر‬ ‫کردیم‪ ،‬ان هم به این بهانه که قرارداد اش��تباه بوده‬ ‫و منافع ایران را تامین نمی کرده اس��ت! بد نیست‬ ‫بدانید از زمانی که عملیات س��واپ در ایران شروع‬ ‫ش��د نزدیک به ‪٢٢٦‬میلیون بشکه سواپ داشتیم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه باید بگوی��م عملیات س��واپ جزو‬ ‫برنامه های وزارت نفت بود‪ .‬بر این اس��اس احداث‬ ‫تش��کیالت و تاسیسات بس��یار مجهز و مرتبط با‬ ‫هم در شمال کش��ور پایه ریزی شد که از ان جمله‬ ‫س��اخت مخازن‪ ،‬باران��داز‪ ،‬حوضچه و خط لوله نکا‬ ‫– تهران بود‪.‬‬ ‫€ €ان زمان با چند ش�رکت خارجی قرارداد‬ ‫سواپ داشتیم؟‬ ‫موس�وی‪ :‬در ‪ ١٠–١٢‬س��ال اخیر با ‪ ١٦‬ش��رکت‬ ‫خارجی قرارداد س��واپ داش��تیم‪ .‬ش��رکت های‬ ‫بزرگی مانند ویتول با ما قرارداد داشتند که روزانه تا‬ ‫سقف ‪ ٥٠‬هزار بشکه عملیات سواپ را انجام دهند‪.‬‬ ‫در کنار این کاره��ا ظرفیت مان را هم در پایانه نکا‬ ‫افزایش داده و انبارهای مان را تقویت کرده بودیم‪.‬‬ ‫استانه‪ :‬درباره درامدی که با قطع سواپ از کسب‬ ‫ان محروم ش��دیم سخنی نمی گویم و به راحتی با‬ ‫یک ضرب و تقسیم می توان ان را محاسبه کرد‪ .‬فکر‬ ‫می کنم بزرگترین خس��ارتی که این تصمیم برای‬ ‫ایران به وج��ود اورد‪ ،‬این بود که به نوعی به اعتماد‬ ‫ش��رکت هایی که مسیر کش��ورمان را برای انتقال‬ ‫نفت ش��ان انتخاب کرده بودند‪ ،‬خدشه وارد شد‪ .‬تا‬ ‫بخواهیم این اعتماد از دس��ت رفت��ه را برگردانیم‬ ‫کار س��نگینی را باید انجام دهیم‪ .‬متاس��فانه ما با‬ ‫ای��ن تصمیم نادرس��ت فضا را ب��رای رقبایمان در‬ ‫حوزه خزر فراهم کردیم‪ .‬خط لوله «بی تی س��ی»‬ ‫از مح��ور دریای خزر تا بندر جیحان ایجاد ش��د با‬ ‫اینکه مسیر دشواری بود و باید از چند کشور عبور‬ ‫می کرد و افزون بر ‪ ٢٠‬هزار پرونده حقوقی داش��ت‬ ‫با طول بیش از یکهزار و ‪ ٦٠٠‬کیلومتر ایجاد شد تا‬ ‫وابس��تگی کشورها به مسیر ایران از بین برود‪ .‬این‬ ‫فضا را ما برای انها فراهم کردیم‪.‬‬ ‫موس�وی‪ :‬درب��اره هزینه ه��ای انجام ش��ده برای‬ ‫عملیاتی ش��دن طرح پایانه شمال به منظور انجام‬ ‫سواپ‪ ،‬باید بگویم که نیم میلیارد دالر را فقط برای‬ ‫اجرای پایانه هزینه کردیم و ‪ ١٧٠‬میلیون دالر هم‬ ‫برای خط لوله هزینه ش��د‪ .‬در این س��ال ها‪ ،‬تجربه‬ ‫زیادی کسب کردیم اما از ‪ ٢٥‬تیر ‪ ٩١‬دیگر سواپی‬ ‫نداش��تیم؛ البته رس��ما از سال ‪ ٨٩‬س��واپ قطع‬ ‫ش��د و در این مدت بخش��ی از تعهدات باقی مانده‬ ‫بود که ان را انجام دادیم‪ .‬اس��تراتژی کش��ورهای‬ ‫اس��یای میانه پس از قطع عملیات سواپ ایران به‬ ‫س��مت حوزه های دیگر به وی��ژه ترکیه و خط لوله‬ ‫باکو – جیحان رفت‪ .‬این اتفاق کار ما را برای احیای‬ ‫س��واپ از روز نخس��ت هم س��خت تر کرده است‪.‬‬ ‫کشورهای حوزه خزر زمانی ارزو داشتند با دریای‬ ‫ازاد ارتباط داشته باشند و بهترین کشور برایشان‬ ‫ای��ران بود‪ ،‬ولی اکنون وضع تغییر کرده اس��ت‪ .‬هر‬ ‫چند هنوز هم این تمایل وجود دارد اما به این دلیل‬ ‫که یک جایگزین برای س��واپ خود پیدا کرده اند‪،‬‬ ‫به ط��ور حتم ب��ه راحت��ی تغییر نظ��ر نمی دهند‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان معتقدند که حضور ایران در‬ ‫بازار سواپ می تواند منجر به سرریز شدن این بازار‬ ‫شده و در نتیجه‪ ،‬دوباره بازار ما احیا شود‪.‬‬ ‫حس�ینی‪ :‬از دید من‪ ،‬س��واپ یعنی اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت تجاری یک کشور‪ .‬ما خیلی به این مسئله‬ ‫توج��ه نکرده ایم‪ .‬اگ��ر این کار را انج��ام می دادیم‬ ‫دس��ت کم می توانس��تیم از این ظرفی��ت نهایت‬ ‫اس��تفاده را ببریم‪ .‬هر کش��ور دیگری که موقعیت‬ ‫ایران را به لحاظ جغرافیایی و اس��تراتژیک داشت‬ ‫بیشترین اس��تفاده را از این مزیت خود می برد‪ ،‬اما‬ ‫ما چه کردیم؟ دس��ت کم در یک مورد کاری را که‬ ‫در منطقه شروع کرده بودیم و ابتکار عمل با ما بود‬ ‫با تصمیم اشتباه وزیر وقت در سال ‪ ،٨٩‬فرصت را از‬ ‫دست دادیم و امروز افسوس گذشته را می خوریم‪.‬‬ ‫خوب ی��ادم می اید‪ ،‬همان زمان هرچه نشس��تیم‬ ‫و صحب��ت کردیم‪ ،‬ع��دد و رقم اوردی��م‪ ،‬توجیه و‬ ‫استدالل کردیم و به وزیر وقت گفتیم این تصمیم‬ ‫اشتباه است‪ ،‬ایش��ان عکس العملی نشان نداد و ما‬ ‫را ب��ه تیم های کارشناس��ی ارج��اع داد؛ وقتی نزد‬ ‫کارشناسانی که وزیر ارجاع داده بود‪ ،‬رفتیم بازهم‬ ‫همان بحث ها و استدالل ها را اوردیم‪ ،‬کارشناس ها‬ ‫هم حرف های م��ا را می پذیرفتند و می گفتند این‬ ‫استدالل ها درست است‪ ،‬اما حاضر نمی شدند این‬ ‫کار را قب��ول کنند‪ .‬چرا؟ چ��ون اقای وزیر تصمیم‬ ‫اش��تباهی گرفته بود و حاضر نب��ود از این تصمیم‬ ‫اش��تباهش برگردد‪ .‬م��ا فکر می کردیم مش��کل‬ ‫انها اس��تدالل فنی و کارشناس��ی است‪ ،‬بنابراین‪،‬‬ ‫یک تیم کارشناس��ی در اتحادیه تش��کیل دادیم و‬ ‫ماه ه��ا روی این موض��وع کار کردیم و با عدد و رقم‬ ‫نش��ان دادیم افراد در س��ال هایی که سواپ برقرار‬ ‫بود چقدر هزینه کردند و چقدر س��ود نصیب شان‬ ‫شد‪ .‬در مواقعی س��واپ کننده ‪٧‬دالر سود می کرد‬ ‫و در مواقع��ی هم کمت��ر از این رق��م‪ .‬بارها و بارها‬ ‫با س��ند و مدرک گفتیم اینکه ش��ما می گویید در‬ ‫هر بش��که ‪ ٥‬دالر سود سواپ است با هیچ منطقی‬ ‫ج��ور در نمی اید‪ .‬متوس��ط قیمت ه��ا و اختالف‬ ‫قیمت ه��ای ش��مال و جن��وب را دراوردیم و یک‬ ‫جدول کارشناسی تهیه کردیم‪.‬‬ ‫شاهدوس�ت‪ :‬بد نیست بدانید که ترمینال نکا از‬ ‫نظر فنی بسیار پیشرفته تر و بهتر از ترمینال های‬ ‫نفتی منطقه خزر بود‪ .‬تنها کشوری که تا حدودی‬ ‫ترمینال خوب و قابل قبولی داش��ت‪ ،‬قزاقس��تان‬ ‫بود‪ .‬ما در سال ‪٢٠١٣‬م می توانستیم در امر سواپ‬ ‫نفت قزاقس��تان حضور فعالی داشته باشیم و یک‬ ‫میلیون بشک ه قرار بود از این کشور صادر شود و از‬ ‫مسیر ایران به اب های ازاد برسد اما متاسفانه این‬ ‫فرصت به راحتی از دس��ت رف��ت‪ .‬اینکه بخواهیم‬ ‫دوباره همان بازار قبل را در سواپ به دست اوریم‪،‬‬ ‫می توانم بگویم که کار بس��یار دشواری را پیش رو‬ ‫داریم برای اینکه بسیاری از شرکت هایی که با انها‬ ‫طرف معامله بودیم یک ش��به قراردادهایشان لغو‬ ‫ش��د و انها ماندند که باید چ��ه کار کنند؟ بارها به‬ ‫ما گفته اند ک��ه دیگر اطمینانی به ما ندارند‪ .‬چرا؟‬ ‫چون کسی که می خواهد سواپ کند باید مخزن‬ ‫اجاره کند‪ ،‬کشتی بگیرد و کارهای دیگری انجام‬ ‫دهد‪ .‬برگرداندن اطمینان انها کار بس��یار سختی‬ ‫است و ما کار سختی را پیش رو داریم‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫درباره اشتی موسیقی نواحی با درامدزایی ومعیشت هنرمندان بومی‬ ‫‪31‬‬ ‫دمام بزن! صیاد دریای جنوب اواز می خواند‬ ‫مریم ابراهیمی‪ :‬دست های سیه چرده ای بر‬ ‫دمام ها ف��رود می ایند و زیباتری��ن نواهای‬ ‫حزن انگی��ز جن��وب ب��ا افت��اب بی دریغ و‬ ‫نخل ه��ای س��اکت را قص��ه می کنن��د و با‬ ‫ریتم های ش��گفت اور و حرکات خود از ش��ورانگیز ترین‬ ‫نوس��تالژیای جوان��ی و پیری اهالی جن��وب ایران خبر‬ ‫می دهند‪ .‬به راستی هر س��از زبانی از قصه ای دیگر است‬ ‫که هم میهن جنوبی بس��یار بهتر از ما انها را می شنود و‬ ‫به از ما می داند که چه تغزلی برپا می ش��ود در همنوایی‬ ‫این سازها‪...‬‬ ‫نخس��تین دوره جش��نواره «اینه دار» در مهرماه سال‬ ‫‪ 92‬با تمرکز بر جنوب ش��رقی کشور و مناطق تربت جام‪،‬‬ ‫باخرز‪ ،‬سیستان و بلوچس��تان در خان ه هنرمندان ایران‬ ‫برگزار ش��د‪.‬محمدرضا درویش��ی به عن��وان دبیر علمی‬ ‫و علی مغازه ای به عنوان دبیر اجرایی از س��ال گذش��ته‬ ‫به همت بخش خصوصی جش��نواره موس��یقی نواحی و‬ ‫ایینی «اینه دار» را به منظور ارائه موسیقی بومی و ثبت‬ ‫و حفظ این میراث معنوی پایه گذاری کرد که یکش��نبه‬ ‫‪ 17‬خرداد دومین دوره جشنواره موسیقی نواحی اینه دار‬ ‫در سال جاری بود که اجراهای مختلف هنرمندان جنوب‬ ‫کش��ور‪ ،‬تلفیق و معرفی برخی ایین ها و مناسک مناطق‬ ‫جنوب س��رزمین مان برگزارش��ده اس��ت‪ .‬گزارش کوتاه‬ ‫در این ارتباط درپی می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹همنوایی سنج ها و دمام ها‬ ‫از نام س��راینده ان «علوان الشویع» که در نوازندگی این‬ ‫س��بک تخصص داش��ت‪ ،‬گرفته شده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫علوانی��ه یک��ی از میراث ه��ای معنوی عرب ه��ای ایران‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹مراسم زار اروندکنار‬ ‫به وسیله گروهی از خوانندگان غیرحرفه ای اجرا می شود‬ ‫و فقط با دس��ت زدن همراه است‪ .‬در این موسیقی‪ ،‬نغمه‬ ‫بیش از ه��ر عامل دیگری اهمی��ت دارد‪ .‬و متن در این‬ ‫بی��ن چندان اهمیتی ندارد‪ .‬در بوش��هر‪ ،‬این مراس��م در‬ ‫شادی ها و عروس��ی ها یا عزاداری (به ویژه در ماه محرم)‬ ‫اجرا می شود‪ .‬نحوه انجام ان بدین صورت است که افراد‬ ‫با گرفتن کمر فرد جلو (مانند قطار بازی بچه ها)‪ ،‬تشکیل‬ ‫یک قطار انس��انی داده و با ضرب اهنگ ش��عر یزله‪ ،‬به‬ ‫نرمی قدم برداشته و به جلو می روند‪ .‬در مراسم عزاداری‪،‬‬ ‫گروه پس از طی مس��افتی ایستاده و دایره وار و خمیده‬ ‫به سمت مرکز‪ ،‬با ریتم یزله شروع به سینه زنی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیت خوانی‬ ‫نخستین اجرا به مراسم سنج و دمام اختصاص داشت‪.‬‬ ‫س��نج و دمام مراسمی است س��نتی که در ایام عزاداری‬ ‫مذهبی در بوش��هر از دیرباز تاکنون اجرا می شد ه است‪.‬‬ ‫یک گروه س��نج و دمام به طور معمول ‪ 9 ،7‬و ‪ 11‬دمام‪،‬‬ ‫تعدادی سنج و یک بوق است‪ .‬بعضی نیز یک گروه سنج‬ ‫و دمام را فقط ‪ 7‬دمام ‪ 8‬سنج و یک بوق دانسته اند‪.‬‬ ‫اج��رای «بیت خوانی»‪ ،‬بخش بعدی برنامه جش��نواره‬ ‫موس��یقی نواحی اینه دار ب��ود‪ .‬در بیت خوانی بیت عزا را‬ ‫ب��رای جوانان می خوانند‪ ،‬اعم از ش��خصیت های مذهبی‬ ‫مانن��د بیت خوانی حض��رت قاس��م(ع) و علی اکبر(ع) یا‬ ‫جوانان ت��ازه درگذش��ته‪ .‬بیت خوانی به ص��ورت مبادله‬ ‫مل��ودی می��ان دو یا چند نف��ر انجام می ش��ود‪ .‬نفر اول‬ ‫به طور معمول یک بیت را می خواند و بیت دیگر به وسیله‬ ‫فرد دیگری خوانده می ش��ود‪ .‬در بیت عزا به طور معمول‬ ‫نوحه خوان می خواند و جمع پاس��خ می دهد‪ .‬بیت عزا و‬ ‫عروس��ی دارای موسیقی شبیه به هم هستند‪ ،‬اما از نظر‬ ‫ش��عر با هم تفاوت دارند‪ .‬بیت خوانی ها در عروس��ی هم‬ ‫اجراهای مختلفی دارند‪.‬‬ ‫چند نفر خوانده می شود‪ .‬نظر به موارد استفاده چاووشی‬ ‫و حالت خبری و ندایی ان‪ ،‬خوانندگان چاووش��ی باید از‬ ‫صدایی رسا برخوردار باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیمه‬ ‫پس از اجرای چاووشی نوبت به اجرای «نیمه» رسید‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه جغرافیای خاص منطقه بوش��هر‪ ،‬بیش��تر‬ ‫اوازه��ای کار‪ ،‬درب��اره دریا و کاره��ای مربوط به صید و‬ ‫لنج اس��ت‪ .‬هر کاری در لن��ج‪ ،‬اوازی مخصوص به خود‬ ‫داش��ت و ای��ن اوازها را که صیادان‪ ،‬ملوانان و جاش��وها‬ ‫در اصطالح محلی‪« ،‬نیمه» (به طور احتمالی تغییر یافته‬ ‫نغمه) می نامند در مناطق مختلف بوشهر به صورت های‬ ‫متفاوت��ی می خوانن��د‪ .‬اج��رای این ن��وع اواز به صورت‬ ‫مبادله ای نغمه و متن‪ ،‬میان تکخوان و گروه همس��رایان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اش��عار نیمه ها در توصیف دریا یا امامان(ع)‬ ‫اس��ت‪ .‬پاره هایی از اش��عار نیز در نیمه ها طنز دارد‪ .‬متن‬ ‫اشعار نیمه ها تلفیقی از واژه های فارسی و عربی است‪.‬‬ ‫‹ ‹یزله‬ ‫بع��د از اجرای ش��روه‪ ،‬تاالر رودکی ش��اهد ورود گروه‬ ‫ن گونه رایج موس��یقی محلی جنوب ایران‬ ‫«یزله» بود‪ .‬ای ‬ ‫‹ ‹چاووشی‬ ‫«چاووش��ی» را که هنگام بدرقه یا در زمان اس��تقبال‬ ‫از زائران می خوانند‪ ،‬بخش بعدی این برنامه را تش��کیل‬ ‫می داد‪ .‬چاووش��ی همچنین در شب س��وم محرم‪ ،‬شب‬ ‫عاشورا یا اربعین در میان نوحه (واحد) و هنگام کارهای‬ ‫ساختمانی و‪ ...‬نیز خوانده می شود‪ .‬به طور کلی زمانی که‬ ‫نیاز به تقویت روحیه جمع باش��د‪ ،‬اواز چاووشی خوانده‬ ‫می ش��ود‪ .‬چاووش��ی گاه به صورت مبادله اواز میان ‪ 2‬یا‬ ‫‹ ‹سخنی با رسانه صداوسیما‬ ‫ابتدا باید نس��ل امروز را با این موس��یقی اشنا کنیم‪.‬‬ ‫زیرا این نسل‪ ،‬موسیقی محلی را نمی شنوند‪ .‬صداوسیما‬ ‫بهترین امکانی اس��ت ک��ه می تواند این موس��یقی را از‬ ‫طریق شبکه های استانی مطرح کند که هنوز نمی دانیم‬ ‫خیام خوانی با یزل��ه ادامه می یاب��د‪ .‬درواقع خیام خوانی‬ ‫و اوازه��ای یزل��ه به طور متن��اوب و ی��ک در میان اجرا‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹حفله عربی و اجرای ریف عربی اهواز‬ ‫حفل�� ه عربی‪ ،‬علوانیه و اجرای ری��ف عربی اهواز دیگر‬ ‫اجرایی بود که در س��انس اخر روز نخست این جشنواره‬ ‫روی صحنه رفت‪« .‬علوانیه» نام یکی از س��بک یا الحان‬ ‫موسیقی عربی خوزس��تان است‪ .‬نام این سبک برگرفته‬ ‫چرای��ی ان به کدام پاس��خ مربوط اس��ت؟ اگر گاهی از‬ ‫گروه ه��ای رایگان به برنامه های تلویزیونی دعوت ش��ده‬ ‫باید گفت لطفی نبوده و چه بس��ا برای بقای موس��یقی‬ ‫بومی‪ ،‬ضدتبلیغ هم به ش��مار اید‪ .‬یک��ی از هزینه هایی‬ ‫که این رس��انه می تواند تقبل کن��د‪ ،‬دعوت از گروه های‬ ‫خوب و قوی برای پوشش برنامه های خود است‪.‬بسیاری‬ ‫از جوانان ما هیچ اگاهی در زمینه موسیقی نواحی ندارند‬ ‫و چه بس��ا اگر در این زمینه توجه و اگاهی انان تقویت‬ ‫ش��ود از تماشای اجراهای موسیقی نواحی مختلف ایران‬ ‫زمین محظوظ شده و از خالقیت های فطری و ذاتی انها‬ ‫بیاموزند‪ .‬ما در زمینه موس��یقی بومی اموزش اکادمیک‬ ‫نداش��تیم‪ .‬تعدادی از این استادان بزرگ ان را به جوانان‬ ‫منتقل کرده اند و اکنون دیگر نیستند‪ .‬تعدادی دیگر هم‬ ‫موس��یقی بومی را سینه به سینه منتقل کرده اند‪ .‬کاری‬ ‫ک��ه در این زمینه می توان انجام داد این اس��ت که انها‬ ‫را همان طور که هس��تند ثبت کنی��م‪ .‬برای ثبت ان هم‬ ‫نیاز به بودجه ای اس��ت تا کارگروهی برای این کار ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬امید که مس��ئوالن ذی ربط در ای��ن زمینه توجه‬ ‫الزم را مب��ذول دارند و این خواس��ته تنها امیدی بیگاه‬ ‫و بدون عم��ل در مکتوبات ما نمان��د و در دل ها ارزوی‬ ‫ان نخشکد‪...‬‬ ‫هنر ان است که بازار و نوایی دارد‬ ‫س�پیده س�حر‪ -‬جایگاه موس�یقی در جان و در میان عالیق مردم همواره جایگاهی مهم و ماندگار بوده و هس�ت‬ ‫چنانکه هر اجرای خوب از س�بک های موس�یقی را به دل می شناس�ند و به ش�هود درک می کنند‪ .‬مردمان ما اهل‬ ‫هنر های اسمان و زمینند‪ .‬به همین دلیل استقبال از سوی مردم ما همواره قابل توجه بوده اما فروش ها در مقایسه‬ ‫با این تعریف هنوز بارها مانده تا به س�ینما برس�د‪ .‬البته فعال اینگونه اس�ت و غربت ان نزد مسئوالن نیز به پایان‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫وقتی دو س��ال پیش البوم «نه فرشته ام‬ ‫نه ش��یطان» با اواز همایون شجریان روانه‬ ‫بازار موس��یقی شد به سرعت توانست جای‬ ‫خود را در میان عالقه مندان به موسیقی باز‬ ‫کند‪ .‬البومی که به گواه بسیاری از ناظران‪،‬‬ ‫فروش��ی فوق الع��اده داش��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫تسنیم ش��رکت «ایران گام» نیز هرگز امار‬ ‫دقیقی از ف��روش این البوم منتش��ر نکرد‬ ‫اما برخی ه��ا تیراژ فروش ای��ن البوم را در‬ ‫ح��دود ‪ 500‬یا ‪600‬هزار نس��خه در همان‬ ‫م��اه نخس��ت می دانن��د‪ .‬اما ف��روش البوم‬ ‫«نه فرشته ام نه ش��یطان» نبود که این اثر‬ ‫را به پرفروش ترین رویداد موسیقی درسال‬ ‫‪ 93‬تبدیل کرد‪ ،‬کنس��رت های این البوم با‬ ‫نام «چرا رفتی»‪ ،‬توانست این اثر را به عنوان‬ ‫پردرامدترین اثر موس��یقی سال ‪ 93‬مطرح‬ ‫کند‪ .‬کنس��رت «چرا رفتی» براس��اس امار‬ ‫اعالم ش��ده در همان ‪ 12‬اجرای نخس��ت‬ ‫توانس��ته بود ‪38‬هزار بلیت بفروشد‪ .‬قیمت‬ ‫بلیت ها از ‪35‬هزار تومان اغاز و تا ‪100‬هزار‬ ‫تومان ادامه داش��ت‪ .‬اگ��ر میانگین قیمت‬ ‫بلیت ها ‪67‬هزار تومان در نظر گرفته ش��ود‬ ‫و این عدد در تعداد بلیت های فروخته شده‬ ‫(یعنی همان ‪38‬هزار) ضرب ش��ود‪ ،‬درامد‬ ‫ای��ن کنس��رت رقمی ح��دود ‪2‬میلی��ارد و‬ ‫‪546‬هزار تومان بوده اس��ت‪ .‬البته این تنها‬ ‫گردش مالی ‪ 12‬اجرای نخس��ت در ‪ 6‬شب‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه قیم��ت بلیت ه��ای اج��را در‬ ‫شهرستان ها نس��بت به تهران کمی ارزانتر‬ ‫نویسندگان‪ ،‬شاعران و‬ ‫ناشران محترمی که تمایل‬ ‫دارند تازه های نشر خود‬ ‫را در این ستون معرفی‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند دو جلد‬ ‫از کتاب های مورد نظر را‬ ‫به نشانی روابط عمومی‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫‹ ‹کتاب تعلیم و تربیت از خانواده تا مدرسه‬ ‫تعلیـــــم‬ ‫وتربیـــت‬ ‫از خانواده‬ ‫تامدرســه‬ ‫کت��اب حاضر ک��ه حاصل مطالع��ات تطبیقی عزیز‬ ‫مدنی اس��ت از چندی��ن منبع معتبر هم��راه با تجربه‬ ‫تدریس ‪ ۲۲‬س��اله در اموزش و پرورش می باش��د‪ ،‬به‬ ‫بررس��ی رفتار کودک در ‪ 3‬مقط��ع تحصیلی و دوران‬ ‫طفولیت می پردازد‪ .‬کتابی س��اده و قابل فهم که سعی‬ ‫دارد واژه های اساس��ی رفتار با کودک را شرح دهد‪ .‬این‬ ‫کتاب در تیراژ ‪۱۰۰۰‬نسخه و با قیمت ‪۸۵‬هزار ریال به‬ ‫وسیله انتشارات رامان سخن منتشر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ویرایش جدید جزو چهارم معارف بهاء ولد‬ ‫‹ ‹خیام خوانی‬ ‫بخ��ش دیگ��ر جش��نواره موس��یقی نواح��ی اینه دار‬ ‫«خیام خوانی» بود‪ .‬خیام خوان��ی را تکخوان می خواند و‬ ‫حاضران نیز دست می زنند‪ .‬به هنگام خیام خوانی‪ ،‬دایره‬ ‫نیز نواخته می شود که گاه به جای دایره از تمبک یا دمام‬ ‫استفاده می شود‪ .‬این اواز در بوشهر گاه به همراهی فلوت‬ ‫نیز خوانده می ش��ود‪ .‬حدود‪ 50‬سال است که این اواز در‬ ‫شهر بوش��هر (و نه نقاط دیگر استان بوشهر) رایج است‪.‬‬ ‫‹ ‹ َشروه‬ ‫پس از اجرای سنج و دمام‪ ،‬نوبت به شروه خوانی رسید‬ ‫که در این بخش ش��روه به ‪ 3‬ش��یوه مختلف به وس��یله‬ ‫هنرمندان موس��یقی نواحی اجرا ش��د‪« .‬شَ روه» گونه ای‬ ‫خوانندگی از اش��کال موس��یقی جنوب ایران به ویژه دو‬ ‫اس��تان بوش��هر و هرمزگان اس��ت که به ان «شهری»‬ ‫نیز می گویند‪ .‬ش��روه به عنوان اواز دشتی و دشتستانی‪،‬‬ ‫نغم��ه ای غمگنان��ه در مایه دش��تی اس��ت‪ .‬ب��رای این‬ ‫نغمه اش��عار دوبیتی به کار می رود که اغلب از ش��اعران‬ ‫دوبیتی س��رای جنوب اس��ت‪ .‬ش��روه به صورت منفرد و‬ ‫تک نفری با نوایی سوزناک اجرا می شود که البته باید ان‬ ‫را با مرثیه خوانی متفاوت دانست‪.‬‬ ‫اج��رای مراس��م «زار اروندکن��ار» پای��ان بخ��ش روز‬ ‫نخس��ت این جش��نواره بود که با حض��ور «ماماجواد یا‬ ‫ماماکاظمیه» از معروف ترین و مش��هورترین مامازارهای‬ ‫منطقه خوزستان و گروهی از نوازندگان سازهای کوبه ای‬ ‫و نجواگران برای مخاطبان اجرا شد‪ .‬موسیقی زار مربوط‬ ‫به مردمان کناره خلیج فارس اس��ت‪ .‬در این موسیقی از‬ ‫سازهای گوناگونی اس��تفاده می شود‪ .‬یکی از این سازها‬ ‫تنبی��ره یا تنبوره ن��ام دارد‪ ،‬که فقط به وس��یله بابازار یا‬ ‫ش��خص دیگری ک��ه او اجازه بدهد نواخته می ش��ود‪.‬در‬ ‫این جش��نواره بیش از ‪ 120‬هنرمند به صورت انفرادی‬ ‫و گروهی در ت��االر رودکی به اجرای موس��یقی مناطق‬ ‫جنوب��ی کش��ور پرداخته ان��د‪.‬در ای��ن دوره همچنین از‬ ‫هنرمندان ش��اخص موس��یقی نواحی جنوب کشور در‬ ‫مراس��م اختتامیه تقدیر می شود‪.‬اختتامیه این جشنواره‬ ‫ صمیمی و شو رانگیز امروز (سه شنبه) خواهد بود‪.‬‬ ‫بوی کاغذکاهی زرد‬ ‫بود و این عدد به ‪ 30‬تا ‪ 60‬یا ‪70‬هزار تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬ظرفیت هی��چ کدام از س��الن های‬ ‫شهرستان ها نیز کمتر از هزار نفر نبود‪ .‬همه‬ ‫اجراه��ای «چرا رفتی» در شهرس��تان ها با‬ ‫اس��تقبال مخاطبان همراه شد و سالن های‬ ‫اجرا در همه این شب ها پر از جمعیت بود‪.‬‬ ‫امار نشان می دهد کنسرت «چرارفتی»‬ ‫در س��ال ‪ 93‬توانس��ته درام��دی در‬ ‫ح��دود ‪5‬میلی��ارد تومان ب��رای صاحبان و‬ ‫برگزارکنندگان��ش داش��ته باش��د و البت��ه‬ ‫ش��ب هایی ب��ه یادماندنی ب��رای مردم رقم‬ ‫زن��د‪ .‬البته این ام��ار هرگز اعالم رس��می‬ ‫نش��د و خبرنگار تس��نیم با بررس��ی اخبار‬ ‫و اطالعات��ی ک��ه در برگ��زاری کنس��رت‬ ‫«چرا رفتی» منتشرشده به ارزیابی تقریبی‬ ‫این امار فروش رسیده است‪.‬‬ ‫وقتی کنس��رتی مانند «چرا رفتی» بدون‬ ‫بهره ب��ردن از تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات‬ ‫سطح شهر می تواند چنین درامدی داشته‬ ‫باشد؛ حاال با بهره بردن از تمام ظرفیت های‬ ‫تبلیغاتی و البته س��الن هایی با ظرفیت های‬ ‫ب��اال‪ ،‬می تواند در هر ش��ب چق��در گردش‬ ‫مالی داش��ته باش��د؟ اگر چنین کنس��رتی‬ ‫امکان برگزاری در تمام اس��تان های کشور‬ ‫را داش��ت‪ ،‬ایا نمی توانست به درامدی باور‬ ‫نکردنی در هنر کشور دست یابد؟‬ ‫البوم «نه فرش��ته ام نه ش��یطان» در ژانر‬ ‫موس��یقی ایران��ی ق��رار دارد و در اج��رای‬ ‫ان از اثار ش��اعرانی چون مولوی‪ ،‬حس��ین‬ ‫من��زوی‪ ،‬س��یمین بهبهان��ی و محمدرضا‬ ‫شفیعی کدکنی بهره برده شده است‪ .‬یکی‬ ‫از قطعه ه��ای ای��ن البوم به نام «شَ ��تَک»‬ ‫که س��روده حس��ین منزوی اس��ت یکی از‬ ‫نمونه های قابل توجه و ارزش��مند در زمره‬ ‫اثار مذهبی به شمار می رود‪.‬‬ ‫انچه از اش��اره م��وردی ای��ن اثر حاصل‬ ‫می ش��ود اینکه حصول اطمینان از حمایت‬ ‫و پشتیبانی از تولید و نشر موسیقی میهن‬ ‫ما‪ ،‬اش��عار عرفا و بزرگان ادبیات س��رزمین‬ ‫ما را نی��ز در قلب ش��نوندگان و بینندگان‬ ‫حیاتی دوباره می بخش��د و عالوه بر اعتالی‬ ‫اث��ر هنرمند و پیش��رفت اقتص��اد هنر در‬ ‫حوزه موسیقی‪ ،‬فرهنگ و ادبیات مردم این‬ ‫سرزمین نیز رش��د و قوامی همواره خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫جزو چه��ارم معارف بهاء ولد که ب��ه تصریح مرحوم‬ ‫فروزانفر «هس��ته اصلی و حجر اساسی معارف است»‪،‬‬ ‫به اهتمام دکتر ساس��ان زند مقدم از س��وی انتشارات‬ ‫طه��وری در اواخ��ر فروردین س��ال ‪ ۱۳۹۴‬روانه بازار‬ ‫کتاب ش��د‪ .‬این کتاب همراه با مقدمه و پانوش��ت های‬ ‫متعدد مصحح‪ ،‬با تیراژی محدود و به قیمت ‪۱۴۰‬هزار‬ ‫ریال‪،‬دربازار است‪.‬‬ ‫‹ ‹«سه نفر بودیم» خاطرات یک گروه کمدین‬ ‫سینمایی‬ ‫کتاب «سه نفر بودیم» شامل خاطرات و مستندات‬ ‫گروه کم��دی ‪ ۳‬نف��ره محمد متوس�لانی‪ ،‬منصور‬ ‫س��پهرنیا و گرشا رئوفی با تدوین فرخنده اقایی بعد‬ ‫از چند سال انتظار‪ ،‬به وسیله نشر ققنوس و با قیمت‬ ‫قیمت ‪۱۵0‬هزار ریال راهی بازار نشر شد‪.‬کتاب «سه‬ ‫نفر بودیم» درباره زندگی و فعالیت های هنری محمد‬ ‫متوسالنی به عنوان کمدین س��ینمای ایران و منصور‬ ‫س��پهرنیا و گرشا رئوفی اس��ت که با یکدیگر یک گروه‬ ‫کمدین سینمایی را تشکیل دادند و به تولید اثر در این‬ ‫زمینه پرداختند‪.‬‬ ‫انجام مصاحبه ها و تنظیم این کتاب از حدود س��ال‬ ‫‪ ۸۷‬و ‪ ۸۸‬اغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ازسر ُزلف عروسان سخن‬ ‫«از س��ر ُزلف عروسان سخن» ش��امل قطعه هایی از‬ ‫متون نثر کالس��یک فارس��ی به طور عم��ده بین قرن‬ ‫چهارم هجری شمسی تا دوازدهم است‪.‬‬ ‫دولت اب��ادی در این کت��اب تکه هایی از اثاری مانند‬ ‫«تاریخ بلعمی»‪« ،‬تاریخ طبری»‪« ،‬نوروزنامه»‪« ،‬تاریخ‬ ‫بیهقی»‪« ،‬سیاست نامه»‪« ،‬گلستان سعدی»‪« ،‬هزار و‬ ‫یک ش��ب» و … را کنار هم اورده اس��ت؛ متونی که در‬ ‫سال های نویسندگی اش بیش از همه با انها حشر و نشر‬ ‫داشته است‪ .‬این کتاب ‪ 300‬صفحه ای را نشر «چشمه»‬ ‫در روزهای نمایشگاه کتاب عرضه کرد‪.‬‬ ‫دولت ابادی در س��ال های اخیر برخی تجاربش را در‬ ‫حوزه ادبیات کالسیک در اختیار مخاطبان گذاشته که‬ ‫اخرین شان داستان «حسنک وزیر» با تحشیه و صدای‬ ‫ی است منتشر شده است‪.‬‬ ‫او بوده که مدت ‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 21 - 1394‬شعبان ‪ 9 - 1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -237‬پیاپی ‪1555‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫نظامی گنجوی‪:‬‬ ‫ساقی شب دستکش جام تست‬ ‫مرغ سحر دستخوش نام تست‬ ‫پرده برانداز برون ای فرد‬ ‫گر منم ان پرده بهم درنورد‬ ‫عجز فلک را بفلک وانمای‬ ‫عقد جهان را زجهان واگشای‬ ‫اخبار علمی ‪ -‬پزشکی‬ ‫پنجه خرس‪ ،‬ضد سرطان‬ ‫ایسنا‪ :‬محققان موفق به طراحی دستگاهی شدند که‬ ‫در عرض ‪ 45‬دقیقه تومورهای روده را پیش از ش��دت‬ ‫گرفتن س��رطان از بین می برد‪ .‬این دستگاه پیشرفت‬ ‫بزرگی در زمینه پیش��گیری از ابتال به س��رطان روده‬ ‫به حساب می اید‪.‬‬ ‫بعضی از بیماران برای حذف پلیپ های روده (ساقه‬ ‫گوشتی که در سطح روده رشد می کند) باید عمل های‬ ‫جراحی س��نگینی انجام دهند‪ ،‬البت��ه در صورتی که‬ ‫درمان را پ��س از عمل رها کنند‪ ،‬احتمال پیش��رفت‬ ‫س��رطان یک در ‪10‬مورد است‪ .‬روش های دیگری غیر‬ ‫از عمل جراحی ازجمله قطع پلیپ ها به وسیله سوزن‬ ‫متصل ب��ه یک لوله انعطاف پذیر و س��وزاندن پلیپ ها‬ ‫به وس��یله س��یم حامل جریان برق وجود دارد‪ ،‬اما در‬ ‫صورتی که سلول های تومور زیر دیواره روده قرار داشته‬ ‫باشند‪ ،‬هیچکدام از این روش ها موثر نیستند‪ .‬دستگاه‬ ‫انقالبی جدید‪ ،‬کار خود را با کاهش خطر سوراخ شدن‬ ‫روده و بدون نیاز به چاقوی جراحی انجام می دهد‪ .‬این‬ ‫دس��تگاه متصل به لوله ای باریک و انعطاف پذیر است‬ ‫که به اندازه دستگاه های کلونوسکوپی بوده و از طریق‬ ‫مقعد وارد روده می شود‪ .‬پنجه خرس اصطالحی است‬ ‫که به خاطر شکل ظاهری این وسیله از سوی پزشکان‬ ‫به ان داده شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی موزه تخصصی‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫ایرنا‪ :‬معاون پژوهشی پژوهشکده گیاهان و مواداولیه‬ ‫دارویی دانشگاه شهید بهش��تی از راه اندازی هرباریوم‬ ‫تخصص��ی گیاه��ان داروی��ی ای��ن مجموع��ه در روز‬ ‫چهارش��نبه هفته جاری خب��ر داد و گفت‪ :‬نزدیک به‬ ‫‪ 600‬گونه گیاه دارویی شناس��ایی و در این هرباریوم‬ ‫به صورت علمی نگهداری می شوند‪ .‬دکتر علی سنبلی‬ ‫افزود‪ :‬گیاهان دارویی اعم از معطر‪ ،‬اسانس دار یا سمی‬ ‫در ای��ن هرباریوم تخصصی گیاهان دارویی جمع اوری‬ ‫شدند تا مکانی مناسب برای انجام کارهای تحقیقاتی‬ ‫و مطالعاتی دانشجویان و محققان باشد‪.‬‬ ‫‪.‬نانو پلیمر ضد سرطان‬ ‫ایرنا‪ :‬محققان دانشگاه لرستان به بررسی اثر استفاده‬ ‫از نوع��ی پلیمر‪ ،‬به عنوان حامل داروهای ضدس��رطان‬ ‫پرداخته ان��د که ق��ادر به بارگیری ان��واع مولکول های‬ ‫دارویی است‪ .‬استفاده از این پلیمر‪ ،‬می تواند در کاهش‬ ‫عوارض جانبی داروها و افزایش اثرات درمانی انها موثر‬ ‫واقع شود‪ .‬مکانیسم اثر بیشتر داروهای مورد استفاده‬ ‫در شیمی درمانی‪ ،‬مقابله با رشد و تقسیم سلولی باال و‬ ‫غیرعادی در بافت های سلولی سرطانی است‪.‬‬ ‫پیوند کربن با اکسیژن‬ ‫مهر‪ :‬طرح تحقیقاتی تش��کیل پیون��د کربن‪-‬کربن و‬ ‫کربن با اتم های اکسی‍ژن‪ ،‬نیتروژن‪ ،‬سولفور و فسفر در‬ ‫سنتز ترکیبات الی در دانش��گاه شیراز در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫ناصر ایرانپور پژوهش��گر اظهارکرد‪ :‬تش��کیل پیوند‬ ‫کربن‪-‬کرب��ن و کرب��ن با اتم های اکس��ی‍ژن‪ ،‬نیتروژن‪،‬‬ ‫س��ولفور و فس��فر در س��نتز ترکیبات الی از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن در طرح تحقیقاتی‬ ‫در دانشگاه شیراز با استفاده از کاتالیزورهای پاالدیوم‬ ‫و نی��کل در ح��االت نانو و غیرنانو برای تش��کیل این‬ ‫پیوندها استفاده کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین از فعالس��ازی پیوند کربن‪-‬‬ ‫هی��دروژن با این کاتالیس��ت ها برای تش��کیل پیوند‬ ‫کربن‪-‬کربن استفاده کردیم‪ ،‬دو سال از فعالیت ما روی‬ ‫این طرح می گذرد و تاکنون ‪ 10‬مقاله از ان در بهترین‬ ‫مجالت معتبر شیمی دنیا به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامبر اکرم حضرت محمدمصطفی(ص) می فرمایند‪ :‬زینت سخن راستگویى است‪.‬‬ ‫حضور فعاالنه بخش خصوصی در گردشگری کشور‬ ‫مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬فعاالن بخش خصوص��ی و دولتی‬ ‫بای��د در تصمیم های بخش گردش��گری‬ ‫کشور مشارکت جدی و فعال داشته باشند‬ ‫و زمین��ه اجرای برنامه ه��ای این بخش را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مرتضی رحمانی موحد‬ ‫در نشس��ت منطقه ای هم اندیشی توسعه‬ ‫گردشگری کشور بیان کرد‪ :‬از برنامه هایی‬ ‫ک��ه بخ��ش خصوص��ی می توان��د در ان‬ ‫حضور موثر داش��ته باشد تعریف و تدوین‬ ‫بس��ته های متنوع و جدید گردش��گری با‬ ‫هدف توسعه گردش��گری در کشور است‬ ‫که در این بخش نیازمند تحول در کشور‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تاکن��ون ایج��اد توره��ای‬ ‫جدید در کش��ور در تهران انجام شده که‬ ‫استان ها نیز باید تورها و بسته های جدید‬ ‫گردش��گری و سفر را متناس��ب با سلیقه‬ ‫گردشگران تعریف و اجرا کنند‪.‬‬ ‫رحمانی موح��د ب��ا بیان اینک��ه تعریف‬ ‫تورهای گردشگری برای گردشگران داخل‬ ‫و خارج از کش��ور گامی مه��م در صنعت‬ ‫گردش��گری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا در بخش‬ ‫تبلیغات و معرفی بخش گردشگری ضعیف‬ ‫عمل کرده ایم به طوری که امروز بسیاری از‬ ‫ظرفیت ها و مزیت های گردشگری موجود‬ ‫در اس��تان ها برای مردم داخل کشور نیز‬ ‫ناشناخته است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در تعریف‬ ‫بس��ته های جدید گردشگری باید عالوه بر‬ ‫تروی��ج نگاه ه��ای جدید در ای��ن بخش‪،‬‬ ‫ش��اخصه ها و بخش های گردشگری نوین‬ ‫و جدی��د در ه��ر منطق��ه را معرفی کرد‬ ‫زی��را این مهم در بهب��ود وضعیت کنونی‬ ‫گردشگری و ایرانگردی کشور موثر است‪.‬‬ ‫دانشمندان ایرانی دریچه قلب هیبریدی ساختند‬ ‫دو دانش��مند ایرانی دانش��گاه کالیفرنیا دریچه قلب‬ ‫هیبری��دی متش��کل از فلز و بافت مهندس��ی ش��ده‬ ‫س��اخته اند ک��ه می تواند امی��د تازه ای ب��رای درمان‬ ‫بیماری های قلبی به ش��مار اید‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ارش‬ ‫خردور و حمید علوی دو دانش��مند ایرانی دانش��گاه‬ ‫کالیفرنی��ا در ارواین هس��تند که ای��ن فناوری جدید‬ ‫پزش��کی را ارائه کرده ان��د‪ .‬از انجا که این دریچه قلب‬ ‫هیبریدی از ویژگی مهم��ی همچون پایداری و طول‬ ‫عمر زیادی برخوردار اس��ت‪ ،‬می ت��وان ان را به عنوان‬ ‫جایگزینی مناس��ب برای دریچه های مصنوعی فعلی‬ ‫به ش��مار اورد‪ .‬در فناوری هایی که در سال های اخیر‬ ‫در این عرصه ارائه ش��ده اس��ت‪ ،‬از س��لول های بیمار‬ ‫برای تولید دریچه های قلب مبتنی بر مهندس��ی بافت‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬این دریچه ها بر داربس��ت زیست‬ ‫تجزیه پذیر س��اخته می شود که پس از نصب در جای‬ ‫خود به تدریج در مایعات بدن حل می شوند‪ .‬مطالعات‬ ‫پزشکی نشان داده که این فرایند می تواند اختالالتی‬ ‫در عملک��رد دریچه قلب مصنوعی ایج��اد کند اما در‬ ‫ابتکار عمل دو دانش��مند ایرانی دانشگاه کالیفرنیا این‬ ‫نواقص برطرف ش��ده اس��ت‪ .‬برای این منظور انها به‬ ‫فکر طراحی و س��اخت دریچه هیبری��دی افتادند که‬ ‫در س��اختار ان از الی��اژ نیکل و الومینیوم اس��تفاده‬ ‫شده است‪ .‬بخش دیگری از این ساختار نیز بافت های‬ ‫مهندسی شده را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫احداث ‪ 10‬بیمارستان با ظرفیت هزار تخت‬ ‫وزیر بهداشت در مراسم امضای تفاهمنامه‬ ‫تکمیل و احداث ‪ ۱۰‬بیمارس��تان با ظرفیت‬ ‫ه��زار تخ��ت در مناطق محروم ب��ا همکاری‬ ‫وزارت بهداش��ت و س��تاد اجرای��ی فرم��ان‬ ‫حضرت ام��ام(ره) از س��اخت ‪۲۰‬هزار تخت‬ ‫بیمارس��تانی تا پایان دولت یازدهم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬سیدحسن هاشمی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم در س��ال جاری بیش��تر این‬ ‫بیمارستان ها تکمیل و احداث شود تا بتوانیم‬ ‫با همکاری س��تاد اجرایی فرمان امام(ره) به‬ ‫تامین تخت های بیمارستانی سرعت بخشیم‪،‬‬ ‫زیرا با ش��رایط کنونی حتی اگر سالی ‪2‬هزار‬ ‫تخت تامین کنیم‪40 ،‬س��ال طول می کش��د‬ ‫تا نیاز تخت های بیمارس��تانی کش��ور تامین‬ ‫شود‪ .‬وزیر بهداشت با اشاره به همکاری های‬ ‫وزارت بهداش��ت با قرارگاه خاتم االنبیا (ص)‬ ‫و همچنی��ن بهره مندی از خیران س�لامت‬ ‫برای افزایش تعداد تخت های بیمارس��تانی‬ ‫ب��ه تعداد ‪5‬هزار تخت عن��وان کرد‪ :‬در بخش‬ ‫خیران س��اختار جدیدی در وزارت بهداشت‬ ‫احمد قاضی‪ ،‬روزنامه نگار مهابادی در گذشت‬ ‫با تعیی��ن قائم مقام وزیر در مش��ارکت های‬ ‫اجتماعی مش��خص ش��د تا از نظر همه برای‬ ‫مشارکت های حوزه س�لامت استفاده کنیم‬ ‫تا کسانی که دچار بیماری های صعب العالج‬ ‫هستند با نوع دوستی مردم قدم های موثری‬ ‫برای انها برداشته شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه امض��ای ای��ن تفاهمنامه محمد‬ ‫مخبردزفول��ی رییس س��تاد اجرایی فرمان‬ ‫حض��رت ام��ام (ره) در توضیح س��اخت این‬ ‫بیمارستان ها اظهار کرد‪ :‬هم اکنون ‪ 5‬تا ‪6‬هزار‬ ‫اعتبار به وس��یله س��تاد در مناطق محروم در‬ ‫حال گردش اس��ت و ‪ 210‬تخت نیز در حال‬ ‫اماد ه شدن است‪.‬‬ ‫احم��د قاض��ی روزنامه ن��گار‪ ،‬مترجم و‬ ‫پژوهش��گر اهل مهاباد به دلیل بیماری در‬ ‫بیمارس��تان ازادی تهران دار فانی را وداع‬ ‫گفت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬احسان هوشمندی‬ ‫یکی از اش��نایان احمد قاضی با اش��اره به‬ ‫س��وابق قاضی در مطبوعات کردی گفت‪:‬‬ ‫وی به مدت دو دهه س��ر دبیر مجله سروه‬ ‫بود که به زبان کردی منتشر می شد‪.‬‬ ‫هوشمندی با اشاره به اثار و مقاالت وی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬زنده یاد قاضی از افراد ادب دوس��ت‬ ‫و ش��خصی صبور و معتدل ب��ود که نقش‬ ‫موثری در ش��کل گیری مطبوعات و رشد‬ ‫مطبوعات منطقه داشت‪.‬‬ ‫احم��د قاضی س��ال ‪ 1315‬در مهاباد به‬ ‫دنیا امد و در دانشگاه تهران موفق به اخذ‬ ‫مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی‬ ‫ش��د و از س��ال ‪ 1365‬به مدت ‪ 20‬س��ال‬ ‫سردبیری نشریه سروه را برعهده داشت‪.‬‬ ‫وی در ط��ول حی��ات ادب��ی خ��ود‬ ‫ش��اهکارهای ادب��ی جهان��ی از جمل��ه‬ ‫عکس روز‬ ‫اغاز نشاء برنج در شالیزارهای منطقه الموت قزوین‬ ‫دکتر خ��ردور در این باره می گوید‪« :‬در پروژه ای که‬ ‫ان را پی��ش برده ایم‪ ،‬تصمیم گرفتیم که از داربس��ت‬ ‫غیرزیست تجزیه پذیر استفاده کنیم‪ .‬مزیت این روش‬ ‫در ان اس��ت که داربس��ت در دریچه باقی می ماند تا‬ ‫نه تنها بر استحکام و کارایی ان بیفزاید‪ ،‬بلکه این کار‬ ‫را بدون ایجاد کوچکترین اختاللی در عملکرد دریچه‬ ‫انجام می دهد‪».‬‬ ‫دنکیش��وت و گی��ل گم��ش را ب��ه زبان‬ ‫ک��ردی ترجمه کرد‪ .‬اثار کردی او ش��امل‬ ‫باقه بین‪ ،‬دس��تور زبان کردی به دو زبان‪،‬‬ ‫جمع و اصالح دیوان سیف القضات‪ ،‬ترجمه‬ ‫دیوانی س��ه یرو س��ه مه ره‪ ،‬ترجمه گیل‬ ‫گم��ش‪ ،‬ترجمه دوجلدی دون کیش��وت‪،‬‬ ‫کتک و مش��ک‪ ،‬اس��ت‪ .‬اثار فارسی او نیز‪:‬‬ ‫نس��ل اژدها‪ ،‬دوقلوهای عجیب‪ ،‬کوهس��ار‬ ‫حقیق��ت‪ ،‬عص��ر غول ها‪ ،‬ص��دام و بحران‬ ‫(خلی��ج ف��ارس)‪ ،‬ژانی گه ل‪ ،‬کردس��تان‬ ‫بعد از جن��گ خلیج فارس و خالصه تاریخ‬ ‫کردس��تان بخش��ی از اثار این شخصیت‬ ‫برجسته ادبی و فرهنگی به شمار می رود‪.‬‬ ‫پروژه رصدخانه ملی ایران‬ ‫عکس‪ :‬از مهدی معتمد‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری رییس جمهوری از‬ ‫پیشرفت پروژه رصدخانه ملی ایران در ارتفاعات‬ ‫کامو و چوگان کاشان ابراز رضایت کرد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن پروژه هر چه س��ریعتر ام��اده بهره برداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سورنا ستاری در سفر یک روزه‬ ‫به کاش��ان عالوه بر بازدید از پروژه رصدخانه ملی‬ ‫ایران در کامو و چوگان‪ ،‬برای تس��ریع در اجرای‬ ‫این پروژه ملی در دانشگاه کاشان نشستی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫پروژه رصدخان��ه ملی ایران در ارتفاعات ‪3800‬‬ ‫مت��ری واقع در قل��ه گرگش در منطق��ه کامو و‬ ‫چوگان در حدود ‪ 70‬کیلومتری کاش��ان در حال‬ ‫احداث اس��ت‪.‬مقدمات ایج��اد رصدخانه ملی در‬ ‫سال ‪ 82‬اغاز شد‪.‬‬ ‫یک چهره‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫فرهنگ شریف‬ ‫ ساز خود را فروخت‬ ‫فرهن��گ ش��ریف‪ ،‬نوازنده برجس��ته ت��ار و یکی از‬ ‫هنرمندان صاحب س��بک موسیقی اصیل ایرانی‪ ،‬برای‬ ‫درمان بیماری خود یکی از سازهایش را فروخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ف��روغ بهمن پ��ور روزنامه نگار در‬ ‫این باره گفت‪ :‬استاد فرهنگ شریف مدت ها با بیماری‬ ‫دس��ت و پنجه نرم کرد و مدتی هم در کما بود‪ .‬با این‬ ‫حال وی برای پرداخ��ت هزینه درمان و بهره مندی از‬ ‫بیمه هنرمندان مش��کل داشت و درنهایت‪ ،‬این استاد‬ ‫بزرگ مجبور شد برای تامین هزینه های بیماری خود‬ ‫یکی از س��ازهایش را بفروشد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬متاسفانه‬ ‫هنرمن��دان پیشکس��وت حمایت نمی ش��وند‪ .‬فرهنگ‬ ‫ش��ریف از نوازندگان پیشکس��وت و برجس��ته ساز تار‬ ‫اس��ت که در کارنامه هنری اش ب��ا خوانندگانی مانند‬ ‫اکب��ر گلپایگانی‪ ،‬ای��رج خواجه امیری‪ ،‬ت��اج اصفهانی‪،‬‬ ‫غالمحس��ین بنان‪ ،‬محمدرضا ش��جریان و‪ ...‬همنوازی‬ ‫داشته است‪ .‬فرهنگ ش��ریف‪ ،‬زاده ‪ ۱۳۱۰‬خورشیدی‬ ‫در امل از چهارس��الگی تحت تاثیر اموزش موسیقی به‬ ‫وسیله پدرش و نیز رفت وامد بزرگان موسیقی به منزل‬ ‫انها به ویژه عبدالحسین خان شهنازی برادرحاج علی‬ ‫اکبرخان شهنازی‪ ،‬موسیقی را فرا گرفت‪ .‬پدر فرهنگ‬ ‫ش��ریف دکتر داروس��از بود و با اهل هنر نیز معاشرت‬ ‫می کرد‪ .‬وی تار را نزد اس��تادان عبدالحسین شهنازی‬ ‫و مرتضی نی داوود‪ ،‬تارنوازان بزرگ اواخر دوره قاجار و‬ ‫اوایل پهلوی اموخت‪ ،‬اما ش��یوه نوازندگی او مخصوص‬ ‫خود اوس��ت‪ .‬شریف در سن دوازده سالگی نخستین‬ ‫تک ن��وازی خود را که به صورت زن��ده از رادیو پخش‬ ‫می ش��د با موفقیت اجرا کرد و ب��ه دنبال ان در اغلب‬ ‫برنامه ه��ای گل ها به عنوان تک ن��واز اواز‪ ،‬خوانندگان‬ ‫برنام��ه را همراه��ی می ک��رد‪ .‬یک��ی از مهم تری��ن و‬ ‫دلنشین ترین سبک های نوازندگی تار متعلق به اوست‪.‬‬ ‫وی با ابداعاتی که در نحوه انگشت گذاری و مضراب زنی‬ ‫در نقاط مختلف سیم های تار انجام داده‪ ،‬از تار صدایی‬ ‫کامال متف��اوت به وجود اورده که بس��یاری معتقدند‬ ‫زیباترین صدای تولید ش��ده از س��از تار اس��ت‪ .‬استاد‬ ‫فرهنگ ش��ریف دارای گواهی نام��ه درجه یک هنری‬ ‫معادل دکتراست‪.‬‬ ‫فرهن��گ ش��ریف کنس��رت های پژوهش��ی زیادی‬ ‫در کش��ورهای المان و انگلس��تان برگ��زار کرده و در‬ ‫ایران نیز کنس��رت های متع��ددی در تاالرهای متعدد‬ ‫و جش��نواره ها برپا ک��رد و همچنین همراه با اس��تاد‬ ‫محمدرضا شجریان کنس��رت های متعددی در کشور‬ ‫ایران و کشورهای مختلف به اجرا دراورد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫‪63‬درصد فروش انالین کتاب‬ ‫در دنیا‬ ‫س��ایت امازون در س��ال ‪2014‬م معادل ‪ 63‬درصد‬ ‫فروش انالی��ن کتاب و ‪ 40‬درص��د کل فروش کتاب‬ ‫دنیا را از طریق خرده فروشی به دست اورد‪ .‬این میزان‬ ‫فروش رکوردی جهانی بود که یک فروشگاه وب سایتی‬ ‫به ان دست یافته بود‪ .‬به گزارش ایرنا ‪ ،‬امازون بزرگترین‬ ‫فروشگاه اینترنتی ایاالت متحده محسوب می شود‪ .‬و در‬ ‫وب سایت خود به جز کتاب‪ ،‬محصوالت متنوعی چون‬ ‫پخش کننده دی وی دی و بلوری‪ ،‬ام پی تری پلیر‪ ،‬انواع‬ ‫نر م افزار‪ ،‬بازی ویدئویی‪ ،‬وسایل الکترونیکی‪ ،‬زیوراالت‪،‬‬ ‫مبلمان‪ ،‬غذا‪ ،‬اس��باب بازی و پوشاک نیز می فروشد‪ .‬از‬ ‫چند س��ال پیش همچنین وارد عرصه تولید اسمارت‬ ‫ف��ون‪ ،‬تبلت‪ ،‬کتابخ��وان دیجیتال‪ ،‬تلف��ن و تلویزیون‬ ‫دیجیتال هم ش��ده است‪ .‬به عالوه زیرمجموعه ای دارد‬ ‫که محصوالت جانبی مثل کابل «یو اس بی» می فروشد‪.‬‬ ‫امازون همچنین فروش��گاه های مس��تقلی در امریکا‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬ایرلند‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬المان‪ ،‬هلند‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬برزیل‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬مکزیک و‬ ‫به تازگی هم لهس��تان و سوئد دارد‪ .‬این شرکت دارای‬ ‫سیس��تم حم��ل و نقل اختصاصی کاال به کش��ورهای‬ ‫طرف قراردادش است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!