روزنامه صمت شماره 240 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 240

روزنامه صمت شماره 240

روزنامه صمت شماره 240

‫ایمیدرو در ‪ 3‬محور‬ ‫توسعه معدن را دنبال می کند‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪1394‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1436‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 240‬پیاپی ‪ 32 1558‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫با هدف جلوگیری از قاچاق پوشاک‬ ‫گام اول در ایجاد منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی کاشان‬ ‫استاد ایرانی‪ ،‬برنده جایزه‬ ‫یونسکودرعلومنانو‬ ‫ فرودگاه هایپایتخت‬ ‫در انتظار اتصال ریلی‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫س��ازمان ایمی��درو به عن��وان بازوی توس��عه در‬ ‫بخ��ش معدن‪ ،‬راهکارهای س��ه گانه ای را دنبال‬ ‫می کند‪ .‬مهدی کرباس��یان ریی��س هیات عامل‬ ‫ایمیدرو معتقد است سازمان ایمیدور برنامه های‬ ‫مع��دن را در ‪ 3‬مح��ور؛ جذب س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی و داخل��ی‪ ،‬تکمیل پروژه ه��ای معدنی‬ ‫ب��رای ایج��اد تع��ادل در چرخه ه��ای تولی��د و‬ ‫ارتقای فناوری های نوین در بخش معدن دنبال‬ ‫می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫واحدهای صنفی ملزم به ثبت «برند» می شوند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نیروی خالقی‬ ‫که سرمایه تلقی نمی شود‬ ‫ خوراکی های‬ ‫خوش «رنگ» و بی ابرو‬ ‫قیمت فلزات ایران‬ ‫تابع بازار جهانی است‬ ‫‪13‬‬ ‫ سرمایه گذاریخودرو‬ ‫با نگاه به صادرات‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪28‬‬ ‫مدیریت‬ ‫اتاق های دربسته‬ ‫چالش صنعت هوایی‬ ‫نبود قطعات‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪2‬‬ ‫کیفیت اکتشافات‬ ‫بهبود یافته است‬ ‫مسعود قاسمی‬ ‫نایب رییس انجمن صنایع هوایی ایران‬ ‫‪4‬‬ ‫اسداهلل کشاورز‬ ‫مدیرکل اکتشاف‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫لزوم تغییر دیدگاه‬ ‫نسبت به روغن پالم‬ ‫حقوق‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫صادق بشیری‬ ‫‪5‬‬ ‫معاون کاال و خدمات سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان‬ ‫علی موحد‬ ‫‪8‬‬ ‫عضو کانون صنایع غذایی ایران‬ ‫‪29‬‬ ‫شنبه ها با مدیر مسئول‬ ‫مدیریت‬ ‫اتاق های دربسته‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫یک وقتی در یک مجله سازمانی‪ ،‬یادداشت های پراکنده می نوشتم‪ ،‬شاید‬ ‫باورکردنی نباش��د اما هر بار که از مدیریت ها انتقاد می کردم‪ ،‬مدیریت ارشد‬ ‫ان س��ازمان مرا تحس��ین می کرد اما یک بار که از مدیریت ارش��د به عنوان‬ ‫ناخدای کش��تی به نیکی یاد کردم و کمی تعریف‪ ،‬تنبیه نکرد‪ ،‬اما تش��ویق‬ ‫هم نکرد‪.‬‬ ‫بعدها نوشتم که با چنین روشی‪ ،‬کارکنان یک سازمان یاد می گیرند و باور‬ ‫می کنند که سیاست های مدیریتی واقعی در جهت رشد نقد و نقدپذیری با‬ ‫اعتقاد به ارتقای سازمان حرکت می کند نه تملق و دروغ پردازی به مدیریت‪.‬‬ ‫هرچند که متاس��فانه تجربه به من می گوید‪ ،‬خیلی از کارکنان سازمان ها‬ ‫برای همیش��ه زندگی‪ ،‬عینک دودی بدبینی را بر چش��م گذاشته اند و کاری‬ ‫هم از دست این یادداشت و ان نصیحت برنمی اید‪ ،‬تربیت‪ ،‬انها را چنین بار‬ ‫اورده اس��ت که همیشه در هر حرکتی‪ ،‬نوعی شک و تردید ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫به هر یادداش��تی ب��ه قول مرحوم گل اقا «س��وفاف اطمین��ان» می گویند‪،‬‬ ‫یادداش��ت ها و نامه های کمتری برای نش��ریات می فرس��تند‪ ،‬پاس��خگویی‬ ‫س��ازمان ها را باور ندارند‪ ،‬همیش��ه به «زباله دانی» می اندیشند که مکاتبات‬ ‫انها‪ ،‬در ان س��رازیر ش��ده اس��ت‪ .‬فکر می کنند یادداشت هایش��ان سانسور‬ ‫می شود و خیلی حرف های دیگر که البته بعضی وقت ها هم حق با انهاست‪.‬‬ ‫عملکرد سازمان ها‪ ،‬ما مردم را چنین تربیت کرده است‪ ،‬اما باید باور کنیم‬ ‫که استثنا هم وجود دارد‪ ،‬هرچند استثنا قاعده نمی شود‪.‬‬ ‫چرا استثنا قاعده نمی شود؟ چرا پاسخگویی به مردم را به یک باور عمومی‬ ‫تبدی��ل نمی کنیم؟ چ��را کارمان را خوب انجام نمی دهی��م؟ چرا با کارمان‪،‬‬ ‫خودمان را ثبت نمی کنیم؟‬ ‫باید باور کنیم که هر امدنی‪ ،‬رفتنی دارد‪ ،‬اما بین امدن و رفتن یک فاصله‬ ‫اس��ت و ان فاصله زندگی ماس��ت‪ .‬مهم ترین نکته زندگ��ی‪ ،‬چگونه زندگی‬ ‫کردن اس��ت‪.‬چه افتخاری مهم تر از ان که انسان‪ ،‬انسانی که کارمند یا مدیر‬ ‫یک سازمان است‪ ،‬در این امدن و رفتن‪ ،‬در این زندگی شخصی یا اداری یا‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اثری ماندگار از خود به جای گذارد‪ .‬مگر نه انکه بزرگی گفته است‬ ‫« این خوب است که با افتخار باشیم‪ ،‬اما افتخار این است که خوب باشیم‪».‬‬ ‫هیچکس هم نداند‪ ،‬هیچکس هم نفهمد‪ ،‬خدا هم که ببخش��د‪ ،‬خودمان که‬ ‫می دانیم چه کرده ایم‪ ،‬چه می کنیم‪ ،‬در طول زمان مس��ئولیتی که به عهده‬ ‫می گیریم‪ ،‬باید ببینیم چه خدماتی انجام داده ایم و چه اثری از خود به جای‬ ‫گذاش��ته ایم‪« .‬کارنامه روزانه» هر فرد در محیط کاری‪ ،‬قبل از ان که نوعی‬ ‫حضور و غیاب فیزیکی باشد‪ ،‬باید ذهن و اندیشه خودمان را اغنا کند‪ .‬ایا از‬ ‫کارنامه روزانه خودمان راضی هس��تیم؟ ایا از کارنامه روزانه خودتان راضی‬ ‫هستید؟ امروز چگونه گذشت؟ سر رییس کاله گذاشتید؟ با خدا چه کردید؟‬ ‫امدم گویم سالمی‪ ،‬دربه رویم بسته بودی‬ ‫جای خلوت با دلم‪ ،‬با دیگری بنشسته بودی ‬ ‫در به روی یار بستن‪ ،‬کار اهل دل نباشد‬ ‫خاصه مردی چون تو که صاحبدل و وارسته باشی ‬ ‫یک روز‪ ،‬همکاری بازنشس��ته و ش��اعر به دیدارم امده بود و منشی گفته‬ ‫اس��ت که جلس��ه دارند و در به رویش بس��ته مانده بود‪ ،‬امان از این جلسه‬ ‫بازی که همه را به تنگ اورده اس��ت‪،‬او ش��عر باال را می نویسد و بنده نوازی‬ ‫می کند و به دفتر می دهد و با قهر می رود‪ .‬من این دوست شاعر را در طول‬ ‫زندگی ام‪،‬فق��ط یک ب��ار‪ ،‬ان هم چندلحظه ای دیده ب��ودم‪ ،‬اما با این حال او‬ ‫انتظار داش��ته که حتی اگر بدون قرار برای مالقات حقیر امده باش��د‪ ،‬حتی‬ ‫اگر جلسه ای هم با دیگران بوده باشد‪ ،‬در به رویش بسته نباشد‪ .‬من به عنوان‬ ‫یک عضو خانواده ارتباطات می گویم و می نویسم که او حق داشته و دارد‪.‬‬ ‫می بایس��ت دست او و دس��ت همه پیشکسوتان را ببوس��یم‪ .‬انها بهترین‬ ‫س��ال های جوانی و عمرشان را در یک سازمان خدمت کرده اند‪ ،‬ان سازمان‬ ‫خانه انهاست‪ ،‬حق دارد که انتظار داشته باشد همه درها به روی او باز باشد‪.‬‬ ‫و امروز می پرس��م ایا همکاران جوان ما در سازمان های مختلف به فرداها‬ ‫می اندیشند؟ اگر امروز درهای اتاق تان به روی مردم و مراجعان گشوده باشد‪،‬‬ ‫اگر قلب هایتان پاسخگوی واقعی نیازها و سواالت مردم شود‪ ،‬اگر امروز کمی‬ ‫لبخند مهربانی شما نصیب مخاطبان شود‪ ،‬اگر امروز کمی به فردا بیندیشیم‬ ‫و اگر هر مش��تری را در س��ازمان خود یا حتی مغازه کوچک مان‪ ،‬مس��ئول‬ ‫عالی مقامی فرض کنیم‪ ،‬اگر هر ارباب رجوعی را پزش��کی بدانیم که ممکن‬ ‫است فردا دریک حادثه نیازمندش باشیم‪ ،‬اگر هر مراجعه کننده ای را معلمی‬ ‫بدانیم که ممکن اس��ت فرزندان مان ش��اگردان او باشند و اگر نگاه مان را به‬ ‫دیگران اصالح کنیم‪ ،‬و همه را وزیر و وکیل بدانیم‪ ،‬مطمئن باش��یم فرداها‪،‬‬ ‫هیچ دری به روی ما بسته نیست‪ .‬فرداها که ما مراجعه کننده می شویم!‬ ‫عیب است بزرگ برکشیدن خود را‬ ‫وزجمله خلق برگزیدن خود را‬ ‫از مردمک دیده بباید اموخت‬ ‫دیدن همه کس را و ندیدن خود را‬ ‫ام��روز بعض��ی از مدیران‪ ،‬بعضی از مس��ئوالن‪ ،‬بعض��ی از وکال‪ ،‬بعضی از‬ ‫ش��هرداران و حتی بعض��ی از وزیران‪ ،‬یک روز کاری خ��ود را به همکاران و‬ ‫مراجعان سازمانی اختصاص می دهند‪ .‬کار پسندیده ای است‪ .‬باید این روش‬ ‫در همه مس��ئوالن از وزیر تا وکیل‪ ،‬از مدیرعامل تا روس��ای ادارات نهادینه‬ ‫شود‪ ،‬باید درهای اتاق ها را به روی مراجعان باز کرد‪.‬‬ ‫ب خود را به‬ ‫باید فرمان موال علی (ع) را اویزه گوش دل کنیم و درهای قل ‬ ‫روی این مردم دوست داشتنی باز کنیم‪.‬‬ ‫«واجع��ل الذوی الحاجات منک قس��ما تفرغ لهم فیه ش��خصک و‪ ...‬برای‬ ‫کسانی که نیازمند مراجعه به تو هستند‪ ،‬بخشی از وقت خود را ازاد بگذار که‬ ‫ش��خصا اماده پذیرفتن شان باشی و در جلسه ای همگانی با انان حضوریابی‪.‬‬ ‫پس برای همان خداوندی که تو را افریده اس��ت‪ ،‬فروتن باش و به نیروهای‬ ‫مس��لح خویش اجازه حضور نده‪ ،‬تا انها بی هیچ لرزش و لکنتی به روش��نی‬ ‫کامل با تو س��خن بگویند‪ .‬وانگهی بک��وش که نااگاهی ها و برخوردهای تند‬ ‫و ناتوان همکاران و مردم را در س��خن گفتن تاب اری و از هر سخت گیری‬ ‫و خشونتی نس��بت به انها مانع شوی تا در برابر ان‪ ،‬خداوند اغوش رحمت‬ ‫به رویت بگشاید‪».‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫اگر ‪ 5+1‬به عهدشان پایبند نباشند‪ ،‬متضرر می شوند‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی به کشورهای‬ ‫گروه ‪ 5+1‬هش��دار داد‪ :‬اگر ب��ه عهدتان پایبند‬ ‫نباشید‪ ،‬خودتان متضرر شده و مذاکرات متوقف‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عل��ی الریجانی‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ 3‬س��ال مذاک��رات در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬امروز امریکایی ه��ا حرف های جدیدی‬ ‫می زنن��د و تص��ور می کنند که مل��ت ایران به‬ ‫مذاکرات نیازمند اس��ت‪ ،‬چن د ب��ار می خواهید‬ ‫ملت ایران را بیازمایید‪ .‬وی با اشاره به اینکه در‬ ‫مذاکرات حرف های مهمی زده شده است ادامه‬ ‫داد‪ :‬تم��ام مقوالت داخل��ی و بین المللی ایران‬ ‫جدای از مس��ئله هسته ای نیست‪ .‬وی گفت‪ :‬به ‬ ‫زودی روشن می شود که ایران در همه عرصه ها‬ ‫امادگی خود را نش��ان خواهد داد‪ .‬الریجانی در‬ ‫بخش دیگری از س��خنانش به اهمیت تولید و‬ ‫رونق اقتصادی در سال جاری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تحریم ها ح��دود ‪ 30‬درصد بر وضعیت اقتصاد‬ ‫کشور اثر گذاش��ته اما بیشترین مشکالتی که‬ ‫در بخش ه��ای مختل��ف وج��ود دارد به دلیل‬ ‫اختالفات داخلی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫حمله کورکورانه به یمن برای مقابله با بیداری اسالمی‬ ‫وزیر کشور با تقدیر از ایستادگی دولت‪ ،‬ارتش‬ ‫وملت س��وریه‪ ،‬بحران منطقه را ناشی از تالش‬ ‫امری��کا و هم پیمانانش ب��رای مقابله با بیداری‬ ‫اس�لامی دانس��ت و گفت‪ :‬اخری��ن حربه انان‬ ‫نیز حمل��ه نظامی کورکورانه ب��ه مردم مظلوم‬ ‫و بی پن��اه یمن بود‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی در دیدار عدنان محمود‪ ،‬س��فیر‬ ‫س��وریه در تهران از تالش های دولت‪ ،‬ارتش و‬ ‫ملت سوریه برای اس��تقامت‪ ،‬پایداری و مقابله‬ ‫ج��دی ب��ا تروریس��ت ها و گروه ه��ای افراطی‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬وزیر کشور تصریح کرد‪ :‬حمایت‬ ‫برخی کش��ورهای مرتجع منطقه از گروه های‬ ‫افراطی چون داعش موجب ش��ده فعالیت های‬ ‫تروریس��تی همچون بیماری طاعون در منطقه‬ ‫ش��یوع یابد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬برای پیروزی‬ ‫نهایی در مقابل مرتجع��ان منطقه و گروه های‬ ‫تروریس��تی زیر حمایت انان‪ ،‬ضرورت دارد که‬ ‫کش��ورهای دوس��ت و همس��و‪ ،‬با اتخاذ تدابیر‬ ‫مناسب و تبیین استراتژی های یکسان‪ ،‬مواضع‬ ‫منسجم و واحدی اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬سال زندان برای مهدی هاشمی‬ ‫توسعه همکاری با کشورهای منطقه‬ ‫توافق ایران و چین بر توسعه ارتباطی‬ ‫مع��اون اول قوه قضاییه از حکم ‪ ۱۰‬س��ال زندان برای مهدی‬ ‫هاش��می خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬حجت االس�لام غالمحسین‬ ‫محس��نی اژه ای گف��ت‪ :‬مه��دی هاش��می ‪ 3‬جرم داش��ت و بر‬ ‫اس��اس ماده ‪ 134‬قانون مجازات اسالمی که اگر چنانچه کسی‬ ‫تا ‪ 3‬جرم داش��ته باش��د براس��اس این ماده هر یک از جرائمش‬ ‫مجازات مس��تقل می گی��رد و در مقام اجرا‪ ،‬اش��د ان مجازات‬ ‫اجرا می شود‪ .‬محس��نی اژه ای گفت‪ :‬جرم وی اختالس‪ ،‬ارتشا و‬ ‫مباحث امنیتی بود‪ .‬وی گفت‪ :‬مهدی هاش��می در کیفرخواست‬ ‫‪ 12‬اتهام داشت که بعضی از ان اتهامات را دادگاه بدوی با هم‬ ‫ادغام کرد و بعضی را هم تبرئه کرد از جمله جاسوس��ی را تبرئه‬ ‫کرد اما اختالس‪ ،‬مباحث امنیتی و ارتش��ا را دادگاه بدوی حکم‬ ‫داد و دادگاه تجدیدنظ��ر هم با رعایت همین ماده ‪ 134‬مجازات‬ ‫اسالمی تایید کرد‪ .‬محسنی اژه ای گفت‪ :‬اختالس براساس قانون‬ ‫اگر همراه با جعل باشد بین ‪ 7‬تا ‪ 10‬سال حبس‪ ،‬اگر بدون جعل‬ ‫باش��د ‪ 5‬تا ‪ 10‬سال حبس و در مورد رشوه هم از ‪ 5‬تا ‪ 10‬سال‬ ‫حب��س و در مورد مس��ائل امنیتی از ‪ 2‬تا ‪ 5‬س��ال حبس دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه افزود‪ :‬در مقام اجرا انکه باالتر هست اجرا‬ ‫می ش��ود که همان ‪ 10‬سال حبس اس��ت‪ .‬محسنی اژه ای که با‬ ‫خبرگزاری صداوسیما گفت وگو می کرد‪ ،‬در مورد جرم رسانه ای‬ ‫ش��دن بازداش��ت حمید بقایی نیز گفت‪ :‬اینکه بازداشت بقایی‬ ‫معاون اجرایی رییس جمهور سابق رسانه ای شده‪ ،‬جرم نیست و‬ ‫براساس تبصره ماده ‪ 188‬اگر خالف ان باشد‪ ،‬جرم است‪.‬‬ ‫معاون عرب��ی و افریقای‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه با بیان‬ ‫اینک��ه هی��چ مذاک��ره ای‬ ‫ب��ا امری��کا در موضوع��ات‬ ‫منطقه نداریم‪ ،‬گفت‪:‬درباره‬ ‫امنی��ت‪ ،‬ثب��ات و توس��عه‬ ‫پایدار منطقه با همسایگان‬ ‫و دوس��تان خود در منطقه‬ ‫گفت وگو و همکاری داریم و عربستان نیز در این مجموعه مورد‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫حس��ین امیرعبداللهیان در گفت وگو ب��ا ایرنا با تاکید بر اینکه‬ ‫مسائل منطقه با مشارکت همه کشورهای منطقه قابل حل وفصل‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کش��ورهای منطقه‪ ،‬ازجمله عربس��تان س��عودی‬ ‫می توانند نقش��ی محوری در کمک به صل��ح‪ ،‬ثبات و امنیت در‬ ‫منطقه ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اقدام نظامی علیه یمن تش��دید کننده اقدامات‬ ‫افراط گرایی‪ ،‬عامل رشد تروریسم و تقویت درگیری های فرقه ای‬ ‫است و کمک کننده نخواهد بود‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان همچنین در ارتباط با مذاکرات هسته ای ایران‬ ‫و ‪ 1+5‬گفت‪ :‬مذاکرات ایران با ‪ 6‬کش��ور فقط متمرکز بر موضوع‬ ‫هس��ته ای صلح امیز ایران است و ما هیچ مذاکره ای با امریکا در‬ ‫موضوعات منطقه نداریم‪.‬‬ ‫ای��ران و چین موافق��ت کردند همکاری های خ��ود در زمینه‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات را براس��اس یک یادداش��ت تفاهم‬ ‫که سند نهایی ان در تهران امضا خواهد شد‪ ،‬گسترش دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬توافق دو کش��ور درباره توسعه این همکاری ها‬ ‫در جری��ان دیدار «محم��ود واعظی» وزیر ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالعات کشورمان با «میائو وی» وزیر صنعت و فناوری اطالعات‬ ‫چین انجام شد‪ .‬واعظی که در راس یک هیات عالیرتبه در چین‬ ‫بس��ر می برد‪ ،‬میهمان همتای چینی خ��ود بود و طرفین در این‬ ‫مالقات که حدود دو س��اعت به طول انجامی��د‪ ،‬درباره مباحث‬ ‫مختلف با یکدیگر به گفت وگو نشستند‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات کش��ورمان در این دیدار با اشاره به سیاست های دولت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بر توسعه روابط و همکاری در عرصه های‬ ‫مختلف با کشور چین‪ ،‬گسترش همکاری های دوجانبه به ویژه در‬ ‫زمینه فناوری های ارتباطی را خواس��تار شد‪ .‬واعظی با اشاره به‬ ‫س��رمایه گذاری کش��ور چین در پروژه جاده ابریشم که به طرح‬ ‫«یک کمربند ‪ -‬یک جاده» مش��هور است‪ ،‬از امادگی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران برای مشارکت فعال در این پروژه خبر داد‪ .‬واعظی‬ ‫به اهمیت فناوری اطالعات در عصر حاضر و رشد غیرقابل تصور‬ ‫ان به عنوان پیش��ران در اقتصاد کش��وها اش��اره کرد و خواستار‬ ‫همکاری های گسترده و پایدار میان دو وزارتخانه در زمینه های‬ ‫اموزش‪ ،‬تحقیق‪ ،‬توس��عه و س��رمایه گذاری مش��ترک در بخش‬ ‫«ای‪.‬سی‪.‬ت» شد‪.‬‬ ‫پرونده حادثه مشهد به سرعت منجر به حکم خواهد شد‬ ‫وزیر دادگس��تری گفت‪ :‬برای حادثه‬ ‫یک��ی از هتل های مش��هد مقدس که‬ ‫منجر به فوت چند زائر و مسموم شدن‬ ‫بیش از ‪ 30‬نفر ش��د‪ ،‬پرونده تش��کیل‬ ‫ش��ده اس��ت و این پرونده به س��رعت‬ ‫منجر به حکم خواهد شد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫مصطف��ی پورمحمدی در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به تش��کیل پرونده در این زمینه‪ ،‬در رسیدگی‬ ‫به این پرونده نیز تس��ریع می ش��ود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬براساس اخرین موضوعاتی که تشخیص دادند‬ ‫و اعالم هم ش��د متاس��فانه بروز این حادثه ناشی از‬ ‫بی احتیاطی بوده و هیچ تعمد و قصدی در کار نبوده‬ ‫است و س��م مورد استفاده نیز س��م حشرات موذی‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬پورمحمدی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این زمینه ‪ 5‬نفر از کارگزاران این هتل‬ ‫در مشهد دستگیر شدند و این هتل نیز‬ ‫اکنون توقیف ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه حکم صادر شده‪ ،‬حکم دیه خواهد‬ ‫بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی قتل عمدی‬ ‫نیست به طور قطع منجر به پرداخت دیه خواهد شد‬ ‫و ب��ه صاحبان دم و اولیای مقتوالن نیز دیه پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬پورمحمدی با اش��اره به اینکه خوشبختانه‬ ‫بی��ش از ‪ 30‬نفر افراد بستری ش��ده در بیمارس��تان‬ ‫مش��هد نیز ترخیص ش��ده اند‪ ،‬افزود‪ :‬به کس��انی که‬ ‫در این زمینه بیمار ش��دند عالوه بر کارهای درمانی‪،‬‬ ‫خسارت هایی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫بد اخالقی ها مانع از نمود کارامدی نظام اسالمی شد‬ ‫به گزارش ایرنا وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی گفت‪ :‬بداخالقی ها باعث شد که صاحبان‬ ‫انقالب نتوانند کارامدی های نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی را به مردم و کشورهای جهان نشان دهند‪.‬‬ ‫سیدحس��ن قاضی زاده هاشمی در س��ازمان جهاد‬ ‫کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد‪ :‬در سال هایی‬ ‫که از انقالب اسالمی گذشت‪ ،‬اتفاقات بسیاری در‬ ‫کشور افتاد که منشا بروز انها و برخی از نامالیمات‬ ‫و اختالفات دیگر‪ ،‬نداش��تن اخالق و اخالق مداری‬ ‫ب��ود‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬خودخواه��ی‪ ،‬خودمحوری‪،‬‬ ‫قدرت طلبی‪ ،‬ظن و گمان بد به دیگران و بسیاری‬ ‫از بداخالقی های دیگر ازسوی مسئوالن باعث شد‬ ‫انقالبیون و پیروان خط امام راحل تکه پاره شده و‬ ‫از هم جدا شوند‪ .‬قاضی زاده هاشمی گفت‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه امام خمینی (ره) راه درس��ت را به انقالبیون‬ ‫نش��ان داده و هم��واره خطر تفرق��ه‪ ،‬گروهگرایی‪،‬‬ ‫سیاست بازی و خودمحوری را به مسئوالن گوشزد‬ ‫کرده بودند اما از انجا که انسان ممکن الخطاست‪،‬‬ ‫عده ای گرفتار این رفتارهای نادرس��ت شدند‪ .‬وی‬ ‫خط��اب به اعضای جهاد س��ازندگی و مس��ئوالن‬ ‫انقالب��ی ایران تصریح کرد‪ :‬بن��ا بود پس از انقالب‬ ‫اس�لامی در محور والیت‪ ،‬کش��ور را اب��اد کنیم و‬ ‫محروم��ان را از فقر و گرس��نگی نج��ات دهیم اما‬ ‫اکنون حاش��یه ش��هرهای مان مملو از روستاییان‬ ‫مهاجر و محرومان شده و در مشهد مقدس قریب‬ ‫به یک و نیم میلیون نفر حاشیه نشین هستند‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫درحالی که جاسوسی رژیم صهیونیستی ازمذاکرات هسته ای‬ ‫میان ایران وگروه ‪ 5+1‬محرز شده‪ ،‬سرگئی ریابکوف مذاکره کننده‬ ‫ارش��د هسته ای روسیه خواس��تار رعایت تدابیر ویژه ضدجاسوسی‬ ‫س��ایبری و الکترونی توسط شرکت کنندگان در مذاکرات هسته ای‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ح��زب اهلل لبنان ب��ا صدور بیانی��ه ای جنایت وحش��یانه گروه‬ ‫تروریس��تی تکفیری جبهه النصره و قتل عام ده ها دروزی س��وریه‬ ‫در ش��هرک قلب لوزه منطقه جبل السماق استان ادلب را به شدت‬ ‫محکوم کرد‪.‬‬ ‫فرمان��ده عملیات اس��تان نینوا در عراق اع�لام کرد‪ :‬عملیات‬ ‫ازادسازی این استان در عمل اغاز شده است‪.‬‬ ‫در پی حمالت هواپیماهای متجاوز س��عودی به ش��هر النظیر‬ ‫در اس��تان رازح(یم��ن)‪ 11 ،‬نفر ش��هید و ‪ 7‬نفر زخمی ش��دند و‬ ‫خسارت های بسیاری به اموال شهروندان وارد شد‪.‬‬ ‫خبرگزاری فرانسه در گزارشی از دوبی با اشاره به اینکه جنگ‬ ‫یمن پس از متجاوز از دو ماه حمله هوایی عربس��تان به بن بس��ت‬ ‫رس��یده‪ ،‬مذاکرات ژنو را که از روزیکشنبه اینده با نظارت سازمان‬ ‫مل��ل اغاز خواهد ش��د‪ ،‬نخس��تین تالش برای رفع این بن بس��ت‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ائتالفی متش��کل از ‪ 13‬س��ازمان های امداد رس��انی خواستار‬ ‫برق��راری اتش بس دائم در یمن پیش از مذاکرات روز یکش��نبه با‬ ‫نظارت س��ازمان ملل برای پایان دادن به مناقشه ای شدند که ‪80‬‬ ‫درصد از جمعیت این کشور را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر پیشین مالزی پس از افزایش تنش های سیاسی‬ ‫در این کش��ور‪ ،‬تاکید کرد مالزی دچار بحران ش��ده و در صورتی‬ ‫که نتوان بر بحران موجود غلبه کرد‪ ،‬این کش��ور عالوه بر بحران با‬ ‫اشوب و هرج و مرج مواجه می شود‪.‬‬ ‫کره جنوبی از کشف ‪ 4‬مورد دیگر از سندروم تنفسی خاورمیانه‬ ‫( م��رس ) خبر داد و و اعالم کرد که ش��مار ش��هروندانی که به این‬ ‫ویروس بالقوه مرگبار مبتال شده اند به ‪ 126‬نفر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی زیمبابوه پس از سال ها تورم شدید اقتصادی این‬ ‫کش��ور اعالم کرد ک��ه ارزش ‪ 35‬تریلیون دالر واحد پول زیمبابوه‬ ‫برابر با یک دالر امریکا است‪.‬‬ ‫چین و امریکا که مدتی اس��ت درباره برخی مسائل با یکدیگر‬ ‫اختالف نظر شدیدی پیدا کرده اند‪ ،‬سبب شده دامنه این اختالفات‬ ‫به دیدار اخیر مسئوالن عالیرتبه نظامی دو کشور نیز سرایت کند‪.‬‬ ‫وزارت ان��رژی اندون��زی اع�لام کرد که این کش��ور در نوامبر‬ ‫س��ال جاری میالدی (ابان ماه) به س��ازمان کشورهای صادر کننده‬ ‫نفت ‹اوپک ‹ خواهد پیوست‪.‬‬ ‫مقام��ات امنیت��ی س��ودان از دس��تگیری اعضای ی��ک گروه‬ ‫تروریس��تی وابس��ته به داعش به همراه مقادیری مواد منفجره در‬ ‫شرق این کشور خبردادند‪.‬‬ ‫نیروهای ارتش��ی ومردمی سوریه تروریست ها را از بخش های‬ ‫اشغال شده پایگاه هوایی استان سویدا در جنوب این کشور بیرون‬ ‫راندند‪.‬‬ ‫وئام وهاب رییس دروزی حزب توحید عربی لبنان در واکنش‬ ‫به کش��تار دسته جمعی دروزی های س��وریه در شهرک قلب لوزه‬ ‫منطقه جبل الس��ماق اس��تان ادلب تاکید کرد که دروزی ها برای‬ ‫جن��گ با تروریس��ت های تکفیری جبهه النصره در س��وریه اماده‬ ‫تشکیل لشکری ‪ 200‬هزار نفری هستند‪.‬‬ ‫مجلس لیبی پنجش��نبه ش��ب برای دومین بار در ‪ 3‬روز طرح‬ ‫صلح پیش��نهادی س��ازمان ملل را مبنی برتقسیم قدرت ارائه شده‬ ‫بود غیرقابل قبول خواند ‪.‬‬ ‫رییس ستاد مشترک ارتش امریکا اعالم کرد‪ :‬واشنگتن ایجاد‬ ‫پایگاه های نظامی بیشتر در عراق را برای عقب راندن شبه نظامیان‬ ‫داعش مدنظر قرار داده‪ ،‬اقدامی که ممکن اس��ت به افزایش بیشتر‬ ‫نیروهای امریکایی نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در مذاکرات صلح خاورمیانه‬ ‫با حمایت از تصمیم مقامات دولت مصر به بازگشایی موقت گذرگاه‬ ‫رفح به روی مردم غزه گفت که امیدوار اس��ت روزی مثل گذش��ته‬ ‫کنترل این گذرگاه برعهده مردم فلسطین باشد‪.‬‬ ‫مجلس نمایندگان امریکا اصالحیه پیشنهادی برای یک الیحه‬ ‫دفاع��ی را که قانونگذاران را مجبور می کرد به مجوز رس��می برای‬ ‫استفاده از نیروی نظامی علیه داعش رای دهند‪ ،‬رد کرد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه روسیه خواستار اتحاد سازمان های اطالعاتی تمام‬ ‫کشورهای جهان علیه گروه تروریستی تکفیری داعش شد‪.‬‬ ‫جان کری وزیر امور خارجه امریکا در پیامی به ملت روس��یه‪،‬‬ ‫خواستار تقویت پیوندها وروابط ان با ملت امریکا شد‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور پاکستان با اعالم اینکه برخی نهادهای غیردولتی‬ ‫درپاکس��تان دست به اقداماتی علیه این کش��ور می زنند‪ ،‬از وجود‬ ‫دس��ت های پنهان تل اویو و واش��نگتن در پش��ت پ��رده اقدامات‬ ‫خرابکارانه و جاسوسی علیه پاکستان خبر داد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫هویت ایرانی ها هوشمند می شود‬ ‫سیب زمینی ها چشم انتظار روغن پالم‬ ‫فراخوان ساخت چهارمین مجتمع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬میلیارد ریالی‬ ‫صدور ضمانتنامه‬ ‫برای صنایع کوچک‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫از پژوهش های خالقانه و غیر تکراری حمایت مالی می کنیم‬ ‫ملیحه خورده پا ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫تحقیق و توس��عه در تولید یکی از راهکارهای‬ ‫بهبود تولی��د به لحاظ کیفی و افزایش قدرت‬ ‫رقابت پذیری است و به طورقطع ایران با تولید‬ ‫محصوالتی متکی به فناوری های روز می تواند‬ ‫ماندگاری خ��ود در بازارهای هدف را افزایش‬ ‫داده و نق��ش عم��ده ای در تج��ارت و اقتصاد‬ ‫جهان��ی ایفا کند‪ .‬م��ا برای داش��تن فناوری‬ ‫و تولی��د مبتنی بر فناوری نی��از به طرح ها و‬ ‫پروژه هایی بر مبنای پژوهش داریم بنابراین در‬ ‫نخستین گام ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫در بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور ضروری‬ ‫اس��ت؛ البته در ای��ن میان نبای��د از ظرفیت‬ ‫دانش��گاهیان در تولید غفلت کنیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫در شرایط کنونی سهم پژوهش در تولید شاید‬ ‫به دلیل هزینه های باال بس��یار ناچیز است و‬ ‫ارتب��اط میان تولید و دانش��گاه نی��ز چندان‬ ‫مناسب نیس��ت بنابراین باید برای استفاده از‬ ‫پژوهش در بخش تولید و صنعت چاره اندیشی‬ ‫ش��ود‪ .‬خال اس��تفاده از تحقیق و پژوهش در‬ ‫تولید و همچنین پایین بودن س��طح ارتباط‬ ‫میان واحدهای تولیدی و دانش��گاهی موجب‬ ‫ش��ده تا مهن��دس نعمت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت از پرداخت ‪ ۵۰‬درصد هزینه‬ ‫تحقیق و پژوهش از سوی این وزارتخانه خبر‬ ‫ده��د‪ .‬وی ب��ا بیان این مطلب ک��ه‪ ۵۰‬درصد‬ ‫هزین��ه تحقیق و پژوهش ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫پرداخت می‪‎‬شود‪ ،‬افزود‪ :‬براساس الیحه خروج‬ ‫از رکود‪ ،‬دولت نس��بت به پرداخت ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫هزینه‪‎‬های پژوهشی واحدهای تولیدی اهتمام‬ ‫خواهد ورزید‪ .‬نعم��ت‪‎‬زاده بر لزوم بهره‪‎‬گیری‬ ‫از ظرفیت‪‎‬های جامعه دانش��گاهی به وس��یله‬ ‫واحده��ای تولیدی تاکید و بی��ان کرد‪ :‬رونق‬ ‫تولی��د با پیون��د واحدهای تولی��دی و مراکز‬ ‫علمی و تحقیقاتی تقویت می‪‎‬شود‪ .‬علی اصغر‬ ‫توفیق‪ ،‬مع��اون اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫پیرامون نحوه حمایت از پژوهش های‬ ‫واحدهای تولیدی و دانشگاهی مرتبط با تولید‬ ‫و پرداخت ‪ ۵۰‬درص��د از هزینه پژوهش ها از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬زمان��ی که وزی��ر‪ ،‬وع��ده پرداخت ‪۵۰‬‬ ‫درص��د از هزینه پژوهش واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی را می دهد‪ ،‬به طورقطع منطقی پشت‬ ‫حرف های او وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره نحوه تامین مناب��ع مالی برای‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۵۰‬درص��د از هزین��ه پژوه��ش‬ ‫واحدهای تولی��دی و صنعتی گفت‪ :‬ما منابع‬ ‫مال��ی کافی در اختی��ار داریم ت��ا بتوانیم به‬ ‫طرح ها و پژوهش های دانشگاه ها و واحدهای‬ ‫صنعتی در قالب پروژه های تعریف شده‪ ،‬کمک‬ ‫ کنی��م‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اف��زود‪ :‬به طور حتم حرف ه��ای وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ مع��دن و تجارت مبنای اجرایی داش��ته و ما‬ ‫ایی��ن نامه های اجرایی مرتبط با ان را تدوین‬ ‫و تصویب خواهیم کرد‪.‬‬ ‫توفیق ادام��ه داد‪ :‬یکس��ری از منابع مورد‬ ‫نی��از ما از بخش بودجه ه��ای دولتی و بخش‬ ‫دیگ��ری از ان‪ ،‬براس��اس دس��تورالعمل های‬ ‫وزارتخانه تامین می شود‪ ،‬بنابراین با قاطعیت‬ ‫می توانیم به محققان و پژوهش��گران بگوییم‬ ‫که برای پرداخت هزینه پژوهش ها مش��کلی‬ ‫نداری��م و ضرورتی ن��دارد تا محققان‬ ‫و پژوهش��گران فعالیت های پژوهشی‬ ‫خود را محدود کنند‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫تصریح کرد‪ :‬محققان با این فرضیه که‬ ‫ما هیچ محدودیتی برای تامین منابع‬ ‫مالی نداریم باید وارد میدان ش��ده و‬ ‫نس��بت به ارائه طرح ه��ا و پروژه های‬ ‫علمی اقدام کنند‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫س��وال که کدام طرح ها و پژوهش ها‬ ‫مش��مول حمایت های مال��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت می ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد ‪ :‬باید طرح ها و پژوهش ها‬ ‫در راستای رفع نیاز‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫و توس��عه بازار بوده و حرف جدیدی‬ ‫در فن��اوری ب��ازار داش��ته باش��د و‬ ‫طرح های تکراری شامل حمایت های‬ ‫ما نمی ش��ود‪ .‬محققان و پژوهشگران‬ ‫بای��د بدانند که طرح ه��ای انها نباید‬ ‫تک��راری باش��د و همچنی��ن باید در‬ ‫بخش تولید و صنعت اثرگذاری الزم‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫میزان اس��تفاده از واحدهای تحقیق‬ ‫و توس��عه در واحده��ای تولی��دی و‬ ‫صنعتی کش��ور گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫یک هزار واحد صنعتی کش��ور دارای‬ ‫واحد تحقیق و توس��عه هستند اما ما‬ ‫در کش��ور ‪۸‬هزار واحد صنعتی بزرگ‬ ‫داریم‪ .‬این مقام مس��ئول با اش��اره به‬ ‫اینک��ه از واحده��ای کوچک صنعتی‬ ‫انتظار داش��تن واحده��ای تحقیق و‬ ‫توس��عه را نداریم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫براساس سیاس��ت های جدید وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید تا دو‬ ‫س��ال اینده‪ ۷۵ ،‬درصد از واحدهای‬ ‫صنعتی ب��زرگ کش��ور دارای واحد‬ ‫تحقیق و توس��عه شده و تا سال ‪،۹۶‬‬ ‫ بیش از ‪۵‬هزار واح��د صنعتی بزرگ‬ ‫کش��ور از واح��د تحقی��ق و توس��عه‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در گذش��ته حدود‬ ‫یک هزار واحد تحقیق و توس��عه در‬ ‫واحدهای صنعتی بزرگ کشور ایجاد‬ ‫شده و این امار تا ‪ 3‬سال اینده باید به ‪ 5‬هزار‬ ‫واح��د افزایش یابد‪ ،‬یعن��ی در این مدت باید‬ ‫‪ 4‬هزار واحد تحقیق و توسعه در شرکت های‬ ‫صنعتی ایجاد ش��ود‪ .‬توفیق یاداور شد‪ :‬برای‬ ‫اجرای ای��ن برنامه‪ ،‬تعداد واحد های تحقیق و‬ ‫توسعه در ش��رکت های صنعتی بزرگ در هر‬ ‫سال‪ ،‬شیوه نامه ها‪ ،‬دستورالعمل ها و روش های‬ ‫ایجاد ان مش��خص ش��ده و باید ش��رکت ها‬ ‫اف��راد مورد نظ��ر خود را معرف��ی و این افراد‬ ‫اموزش ه��ای الزم را ب��رای راه ان��دازی واحد‬ ‫تحقیق و توس��عه پیش بینی کنند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫از دیگ��ر برنامه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پس از ایجاد واحد تحقیق و توس��عه‬ ‫در ش��رکت های صنعت��ی‪ ،‬س��وق دادن این‬ ‫ش��رکت ها به س��مت دانش بنیان شدن است‬ ‫و پیش بین��ی می ش��ود ح��دود ‪ ۶۰‬درصد از‬ ‫ش��رکت های صنعتی که دارای واحد تحقیق‬ ‫و پژوهش می ش��وند‪ ،‬در ردیف ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان قرار گیرند‪ .‬توفی��ق اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫دانش بنیان شدن ش��رکت های صنعتی‪ ،‬انها‬ ‫از مزیت ه��ای قانون��ی ازجمل��ه معافیت های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬تس��هیالت گمرکی و تمام مس��ائلی‬ ‫که در قانون ش��رکت های دانش بنیان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬بهره مند می ش��وند‪ .‬وی درباره‬ ‫وضعیت راه اندازی واحد تحقیق و توس��عه در‬ ‫ش��رکت های صنعتی کشور نسبت به گذشته‬ ‫گف��ت‪ :‬در گذش��ته موض��وع راه ان��دازی این‬ ‫واحدها در شرکت های صنعتی از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اغاز ش��ده بود و در‬ ‫ان زمان حدود ‪ 1500‬واحد تحقیق و توسعه‬ ‫ایجاد ش��د اما متاسفانه تعدادی از ان واحدها‬ ‫تعطیل ش��دند و تع��دادی نیز باق��ی ماندند‪.‬‬ ‫مع��اون ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت با بیان اینکه در چند‬ ‫سال گذشته توجهی به بحث تحقیق و توسعه‬ ‫در شرکت های صنعتی نشده و هیچ حمایت‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و تش��ویقی برای ایجاد و توس��عه‬ ‫واحد تحقیق و توسعه در این شرکت ها انجام‬ ‫نش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬از سال گذشته دوباره این ‬ ‫کار در کش��ور شروع شد‪ ،‬اکنون ضوابط مورد‬ ‫نظ��ر برای اجرا و اموزش ه��ای الزم به منظور‬ ‫ایجاد این واحد در شرکت های صنعتی تعیین‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬توقف گذشته این روند اکنون به‬ ‫موجی تبدیل ش��ده که باید در ‪ 3‬سال اینده‬ ‫‪ ۷۵‬درصد از ش��رکت های ب��زرگ صنعتی ما‬ ‫واحد تحقیق و توسعه داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درحال حاضر بیش از ‪ 1500‬ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان تولیدی‪ ،‬خدمات��ی و صنعتی در‬ ‫کشور فعال است‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوی�ن دس�تورالعمل حمایت ه�ای‬ ‫مالی از پژوهش ها‬ ‫گفتنی اس��ت ؛ حس��ن اقاکثی��ری‪ ،‬رییس‬ ‫مرکز توس��عه فناوری و صنایع پیش��رفته در‬ ‫درباره پرداخت ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫گفت وگو با‬ ‫از هزینه پژوهش واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براساس ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجاز به‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۵۰‬درصد هزینه پژوهش کاربردی‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی است‪.‬‬ ‫اقاکثی��ری ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب ک��ه‬ ‫دس��تورالعمل های پرداخ��ت ‪ ۵۰‬درص��د از‬ ‫هزینه های پژوهش واحدهای صنعتی در حال‬ ‫تهیه اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی و بنگاه براساس نیاز می توانند پژوهش‬ ‫کنند و ما ‪ ۵۰‬درصد هزینه پژوهش انها را به‬ ‫صورت بالعوض پرداخت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایــرن�ا‪ :‬مدیــرعـامــ��ل صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک گفت‪ :‬صندوق‬ ‫ضمانت‪ ،‬صدور ضمانتنامه برای صنایع کوچک‬ ‫را ظرف یک ماه اینده تا سقف ‪۳۰‬میلیارد ریال‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫علی تعقل��ی با اعالم این مطل��ب اظهار کرد‪:‬‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫بیش از ‪ ۸‬س��ال اس��ت به موجب قان��ون و به‬ ‫ص��ورت تماما دولتی‪ ،‬زیر نظ��ر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و برگرفته از یک س��ری تجربه‬ ‫بین الملل��ی با ه��دف تضمین س��رمایه گذاری‬ ‫تولید کنندگان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬کارک��رد فعلی این صندوق‬ ‫تضمین تس��هیالت اعطایی به تولید کنندگان از‬ ‫سوی بانک های مختلف است‪.‬‬ ‫تعقلی ب��ا بیان اینک��ه درحال حاضر‪ ،‬صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری ‪ ۷۰‬تا ‪۸۵‬درصد س��ود‬ ‫تس��هیالت اعطای��ی را ب��ا کارکردی س��اده تر‬ ‫تضمین می کند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر بخواهیم مش��کالت‬ ‫مال��ی صنای��ع کوچ��ک را طبقه بن��دی کنیم‪،‬‬ ‫بی شک یکی از مهم ترین انها تامین نقدینگی و‬ ‫وجه نقد مورد نیاز صنایع کوچک است‪ ،‬چراکه‬ ‫این صنایع غی��ر از بانک نمی توانند منابع مالی‬ ‫خود را از جای دیگری تامین کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت همچنین با اشاره‬ ‫به نرخ سود به عنوان دیگر مشکل مالی صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬نرخی که در‬ ‫فضای رقابتی وجود دارد ب��ا فضای تولید قابل‬ ‫رقابت نیس��ت‪ ،‬ه��ر چند بانک های توس��عه ای‬ ‫ازجمل��ه بان��ک صنع��ت و مع��دن نرخ ه��ای‬ ‫مناسب تری را برای تولید فراهم کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مش��کل س��وم تامین‬ ‫وثیقه اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬صن��دوق ضمانت‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان را در حل این مش��کل می تواند‬ ‫یاری کند‪ ،‬تا جایی که درحال حاضر این صندوق‬ ‫تا سقف ‪۱۰‬میلیارد ریال و ‪ ۷۰‬تا ‪۸۵‬درصد برای‬ ‫مناطق کمتر توس��عه یافته در قبال وسایلی که‬ ‫گاهی از س��وی بانک ه��ا به عن��وان وثیقه قرار‬ ‫نگیرد‪ ،‬ضمانتنامه صادر می کند که صنعتگران‬ ‫می توانند از طریق شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫به عن��وان نمایندگ��ی صندوق ضمان��ت در این‬ ‫استان تشکیل پرونده بدهند‪.‬‬ ‫تعقلی با بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۹‬موسس��ه‬ ‫و صن��دوق اعتب��اری ازجمله بان��ک صنعت و‬ ‫مع��دن‪ ،‬بان��ک کش��اورزی‪ ،‬بانک س��ینا‪ ،‬بانک‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬صندوق کارافرینی‪ ،‬موسسه‬ ‫مالی اعتباری کوثر‪ ،‬بانک پاسارگاد و بانک رفاه‬ ‫ضمانت های صندوق را قبول دارند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬طبق موافقت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ طی دو ماه اینده س��قف صدور ضمانتنامه برای‬ ‫تولیدکنندگان از ط��رف صندوق به ‪۳۰‬میلیارد‬ ‫ریال افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫تعقلی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس شورای‬ ‫اسالمی در الیحه بودجه امسال ‪۲۵‬میلیون دالر‬ ‫به منابع صندوق اضافه می ش��ود که این منابع‪،‬‬ ‫ظرفیت چند براب��ری را برای ارائه حمایت های‬ ‫بیشتر به صنایع فراهم می کند‪.‬‬ ‫این مسئول همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫این صندوق ب��رای ح��دود ‪ ۴۶۰‬واحد صنعتی‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار میلیارد ری��ال ضمانتنامه صادر‬ ‫کرده که این امر باعث رفع مشکالت این واحدها‬ ‫و تسهیل در اشتغال ‪۲۵‬هزار نفر شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬سال گذشته حدود ‪۵۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال ضمانتنامه صادر کرد که این میزان‪ ،‬امسال‬ ‫افزایش خواهد یافت و حداق��ل ‪۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال ضمانتنامه جدید نیز صادر می شود‪.‬‬ ‫تعقل��ی همچنین یاداور ش��د‪ :‬اولویت تامین‬ ‫ضمان��ت این صندوق برای دریافت تس��هیالت‬ ‫س��رمایه در گ��ردش‪ ،‬طرح ه��ای ایج��ادی‪،‬‬ ‫عارضه یاب��ی واحده��ای صنعتی‪ ،‬خوش��ه های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬طرح ه��ای دانش بنی��ان و طرح های‬ ‫مستقر در ش��هرک های صنعتی و شهرک های‬ ‫فناوری است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش صنعت هوایی؛‬ ‫نبود قطعات مورد نیاز‬ ‫‪4‬‬ ‫نایب رییس انجمن صنایع هوایی ایران‬ ‫خبر‬ ‫ساخت ‪ 53‬هزار کیلومتر جاده‬ ‫و راه اهن در دست اقدام‬ ‫ایرن�ا‪ :‬معاون برنامه ریزی و اقتص��ادی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی از برنامه ریزی این وزارتخانه برای اجرای‬ ‫‪ 53‬ه��زار کیلومتر ج��اده اصلی و ریلی در کش��ور‬ ‫خب��ر داد‪ .‬امیر امینی روز پنجش��نبه در دامغان به‬ ‫خبرن��گاران گفت‪ :‬این مقدار جاده اصلی و ریلی در‬ ‫قالب ‪ 4‬هزار طرح راه س��ازی در دس��تور کار وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی ق��رار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح ها‬ ‫در مجم��وع به ‪ 150‬هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز‬ ‫دارد و امس��ال با توجه ب��ه محدودیت های مالی ‪6‬‬ ‫هزار و ‪ 200‬میلیارد تومان برای اجرای این طرح ها‬ ‫اختصاص داده شده اس��ت‪ .‬ساخت باند دوم محور‬ ‫دامغان ‪ -‬جندق به طول ‪ 15‬کیلومتر چندی پیش‬ ‫اغاز شد و براورد می شود ساخت هر کیلومتر از ان‬ ‫به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی پ��س از بازدید از‬ ‫روند ساخت این جاده با اختصاص ‪ 5‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار به این پروژه موافقت کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و ترابری اس��تان س��منان و نماینده‬ ‫دامغ��ان در مجلس ش��ورای اس�لامی و تعدادی از‬ ‫مسئوالن استانی شهرستان دامغان‪ ،‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی را همراهی کردند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی در س��فر به استان‬ ‫سمنان از جاده های در دست ساخت شهرستان های‬ ‫میامی و شاهرود نیز بازدید کرد‪.‬‬ ‫با همکاری دانشگاه و صنعت‬ ‫هویت ایرانی ها هوشمند می شود‬ ‫مسعود قاسمی‬ ‫بزرگترین معضلی که هم اکنون صنعت هوانوردی‬ ‫کش��ور با ان روبه روست‪ ،‬بحث تامین قطعات است‪.‬‬ ‫چراک��ه در م��دت زمانی که کش��ور م��ا در تحریم‬ ‫کش��ورهای ‪ 5+1‬قرار داشت‪ ،‬بیش��تر هواپیماهای‬ ‫کشور با چالش روبه رو بودند و حتی زمینگیر شدند‪.‬‬ ‫از این رو خیلی از شرکت های داخلی مجبور بودند‬ ‫از طریق غیرمجاز اقدام به واردات قطعات مورد نیاز‬ ‫خود کنند‪ .‬این در حالی است که صنعت هواپیمایی‬ ‫کش��ور همچنان ب��ا این چالش ها روبه رو اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو جای امیدواری است که با انعقاد قرارداد بین‬ ‫شرکت س��فران و مورفو با دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫در ارتباط با پیاده سازی دولت موبایلی و جایگزینی‬ ‫ان ب��ا دولت الکترونیکی بتوانی��م قطعات مورد نیاز‬ ‫این ش��رکت های هواپیمایی را از این طریق تامین‬ ‫کنی��م‪ ،‬تا هواپیماهای��ی که فعال نیس��تند را وارد‬ ‫چرخه هوایی کشور کنیم به طوری که هم اکنون از‬ ‫حدود ‪ 300‬هواپیمای موجود در کشور تنها حدود‬ ‫‪ 130‬هواپیما فعال بوده و بقیه هواپیما ها همچنان‬ ‫نیازمند قطعات اس��ت‪ .‬تمام تالش ما این است که‬ ‫قطعات مورد نیاز صنعت هوایی بدون هیچ مشکلی‬ ‫وارد کش��ور ش��ود تا خال موجود تاحدی رفع شود‪.‬‬ ‫هم اکنون در حال گرفتن مجوزها برای ورود قطعات‬ ‫مورد نیاز به کشور هستیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن مهم تری��ن مبحثی که ب��ه دنبال ان‬ ‫هس��تیم‪ ،‬ایجاد مرک��ز تامین و نگه��داری قطعات‬ ‫اس��ت که امیدواریم با همکاری شرکت های داخلی‬ ‫و شرکت سفران در ایران راه اندازی شود تا شاید از‬ ‫این طریق بخش��ی از مش��کالت صنعت هواپیمایی‬ ‫کشور کاسته شود‪.‬‬ ‫البته بحثی که همواره بر ان تاکید داش��تیم‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که نباید خیلی به دنبال طراحی و س��اخت‬ ‫هواپیما باش��یم‪ .‬چراکه معتقدم چرخی که اختراع‬ ‫ش��ده‪ ،‬دوباره اختراع ک��ردن ان خیلی منطقی به‬ ‫نظر نمی رس��د اما همواره با انتقال فناوری و دانش‬ ‫فن��ی موافق بودم‪ ،‬باید دنبال ش��رکت های معروف‬ ‫دنی��ا باش��یم و صنع��ت انه��ا را به کش��ور منتقل‬ ‫کنیم‪ .‬از این رو می توانیم به خواس��ته ای که داریم‪،‬‬ ‫دس��ت یابیم‪ .‬به طور مثال «ایرباس» کارخانه خود‬ ‫را به کش��ور «چی��ن» انتقال داد و اق��دام به تولید‬ ‫هواپیما کرد‪ ،‬اما ش��رط گذاش��تند که این هواپیما‬ ‫برای خود کش��ور چین تولید شود‪ ،‬از این رو تامین‬ ‫نیازمندی ه��ای کش��ور از ای��ن طریق انجام ش��د‪.‬‬ ‫هم اکنون نیاز کش��ور به هواپیما ‪ 400‬فروند اس��ت‬ ‫که این رقم به حدی اس��ت که هر شرکتی را وادار‬ ‫خواهد کرد تا در برابر ما سر خم کند‪ .‬از این رو باید‬ ‫س��فارش های خود را جمع کنیم و به دنبال خرید‬ ‫هواپیما باش��یم تا بخشی از مشکالت مان حل شود‪.‬‬ ‫البته گله مندی ما از مس��ئوالن هوایی کش��ور این‬ ‫اس��ت که چرا از دومین نمایشگاه نواوری و فناوری‬ ‫‪ ۲۰۱۵ INOTEX‬بازدی��د به عمل نیاوردند؟ این‬ ‫درحالی اس��ت که اگر مس��ئوالن نگ��ران وضعیت‬ ‫کشور هستند‪ ،‬باید از فعالیت هایی که در این حوزه‬ ‫در حال انجام است‪ ،‬مطلع باشند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فرش�ته فریادرس‪ -‬گروه صنعت‪ :‬دومین نمایش��گاه‬ ‫نواوری و فناوری ‪ ۲۰۱۵ INOTEX‬در ایران در محل‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران برگزار ش��د که صبح‬ ‫دیروز در حاش��یه این نمایشگاه نشستی خبری با حضور‬ ‫رحیم بنا موالی��ی نایب رییس اول ات��اق بازرگانی البرز‬ ‫(مدیرعامل ش��رکت فاران) و مدیران ش��رکت فرانسوی‬ ‫سفران در جمع خبرنگاران در سالن کنفرانس نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیاده سازی دولت موبایلی‬ ‫نخجوانی تاکید کرد‪ :‬با ارائه و استقرار سیستم های گفته‬ ‫شده ضمن بومی سازی انها با توجه به شرایط و مقتضیات‬ ‫موج��ود در ایران در این��ده نزدیک تلفن هم��راه افراد با‬ ‫اس��تفاده از فناوری های ارائه ش��ده نظیر «ان اف س��ی» و‬ ‫«تی اس ام» از سوی این شرکت و همکاری شرکای تجاری‬ ‫در ای��ران جایگزین دفاتر پیش��خوان دول��ت‪ ،‬پلیس‪،۱۰+‬‬ ‫کافی نت و‪ ...‬خواهد ش��د‪ .‬درواقع ‪ E-Government‬به‬ ‫‪ M-Government‬تبدیل ش��ده و در این صورت تلفن‬ ‫همراه به همراه یک س��یم کارت نس��ل جدید پاسخگوی‬ ‫نیازهای ارتباطی افراد در هر سطحی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه کارت ملی هوشمند‬ ‫رحیم بناموالیی‪ ،‬نایب ریی��س اول اتاق بازرگانی البرز‬ ‫درباره اجرای پروژه کارت ملی هوشمند گفت‪ :‬این پروژه‬ ‫ملی‪ ،‬با برون سپاری کار به بخش خصوصی‪ ،‬در اینده ای‬ ‫نزدیک اجرا خواهد شد‪ .‬بناموالیی با بیان اینکه ‪DNA‬‬ ‫افراد نیز در کارت ملی هوش��مند می تواند تعریف شود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با تعریف ‪ DNA‬افراد در کارت ملی هوش��مند‪،‬‬ ‫تم��ام صاحب��ان کارت دارای هویت می ش��وند و دولت‬ ‫می توان��د از ای��ن طریق اعمال مدیریت کن��د‪ .‬از این رو‬ ‫ش��رکت سفران اعالم امادگی کرده و قرار است یکسری‬ ‫خدم��ات اپراتوری ش��امل خدمات بهداش��تی‪ ،‬امنیتی‪،‬‬ ‫اقتصادی و‪ ...‬را در قالب کارت هوشمند ارائه دهد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه تمام مس��ائل امنیتی در این پروژه لحاظ‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کارت چندمنظوره است و در‬ ‫زمینه فعالیت های اقتصادی نیز کاربرد بس��یاری خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬امیدواریم هرچه سریع تر شاهد پیاده سازی این‬ ‫مهم در کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش تصدی‪‎‬گ�ری دول�ت و حض�ور‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫بنا موالیی با بیان اینکه دولت باید به جای تصدی گری‬ ‫ام��ور به نظارت بپردازد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای اینکه بخش‬ ‫خصوصی به میدان بیاید‪ ،‬باید شاهد تصدی گری دولت‬ ‫در بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی و صنعتی کش��ور و‬ ‫حض��ور پررنگ تر بخش خصوصی باش��یم ت��ا تولید در‬ ‫‹ ‹انعقاد قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫کش��ور رونق گیرد‪ .‬از این رو الزم اس��ت فضا برای ورود‬ ‫هرچه بیشتر بخش خصوصی فراهم شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫درواقع فعاالن اقتصادی باید با علم‪ ،‬تولید ثروت کنند و‬ ‫دانش را در خدمت صنعت گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ایجاد مرکز اطالعات خدمات بازرگانی‬ ‫نایب رییس اول اتاق بازرگان��ی البرز در ادامه با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه ایجاد مرکز اطالع��ات خدم��ات بازرگانی در‬ ‫کش��ور بس��یار ضروری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور مثال اتاق‬ ‫بازرگان��ی می تواند از این طریق هم��ه اطالعات تاجران‬ ‫را با عنوان س��امانه بازرگانی کش��ور های اس�لامی برای‬ ‫تاج��ران و با کمترین هزین��ه راه اندازی کن��د‪ .‬از این رو‬ ‫ب��ه زودی مرکز اطالعاتی ب��رای خدم��ات بازرگانی در‬ ‫کش��ور طراح��ی و تولید خواهیم ک��رد چراکه زمانی در‬ ‫بخ��ش اقتص��ادی موفق خواهیم ش��د که با اس��تناد به‬ ‫اطالع��ات درس��ت درب��اره نداش��ته هایمان برنامه ریزی‬ ‫کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بدیهی اس��ت با پیاده س��ازی و استقرار‬ ‫دولت موبایلی‪ ،‬بس��یاری از مسائل اقتصادی‪ ،‬امنیتی و‪...‬‬ ‫حل خواهد ش��د و بهتر اس��ت دولت در این زمینه کار‬ ‫را به دس��ت بخش خصوصی بسپارد تا هرچه سریع تر به‬ ‫اهداف خود برس��د‪ .‬بناموالیی خاطرنشان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر سازمان ها در کش��ور هرکدام یک بنگاه اقتصادی‬ ‫تش��کیل داده اند در صورتی که مانند تمام کش��ورهای‬ ‫جه��ان کاره��ا باید ب��ه وس��یله بخش خصوص��ی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در پای��ان این نشس��ت خبری‪ ،‬مدیران ارش��د فاران به‬ ‫انعق��اد ق��رارداد بی��ن این ش��رکت با دانش��گاه «صنعتی‬ ‫ش��ریف» اش��اره و عنوان کردند‪ :‬اس��تقرار و پیاده س��ازی‬ ‫سیس��تم های ‪ M-Government‬با همکاری دانشگاه‬ ‫‹ ‹ایجاد زیرساخت های مورد نیاز‬ ‫همچنین در این نشس��ت خبری‪ ،‬س��یدجواد نخجوانی‪« ،‬صنعتی ش��ریف» به زودی انجام خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫با توجه به مذاکرات انجام ش��ده با ش��رکت‬ ‫فعال بخ��ش خصوص��ی ضمن‬ ‫«رایت��ل» تفاهمنام��ه هم��کاری بی��ن دو‬ ‫ارائ��ه راه حل ه��ا و راهکاره��ای‬ ‫بناموالیی‪:‬‬ ‫مجموعه امضاش��ده و در حال نهایی سازی‬ ‫موج��ود در دنی��ا در زمین��ه‬ ‫اس��تقرار سیس��تم های دول��ت با تعریف ‪ DNA‬افراد در موارد مربوط به طرح های فنی و مهندس��ی‬ ‫الکترونیک و دولت همراه گفت‪ :‬کارت ملی هوشمند‪ ،‬تمام و زیرساخت های مورد نیاز هستیم‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬ش��رکت س��فران و مورفو بزرگترین‬ ‫نحوه هم��کاری ای��ن مجموعه‬ ‫صاحبان کارت دارای‬ ‫ت خصوصی فرانسوی در زمینه دولت‬ ‫شرک ‬ ‫دانش بنی��ان و دانش مح��ور ب��ا‬ ‫اپراتورهای موبایل و دانشگاه های هویت می شوند و دولت الکترونیک��ی اس��ت و اجرا و پیاده س��ازی‬ ‫دولت الکترونیکی ‪ ۲۴‬کشور رابرعهده دارد‪.‬‬ ‫کش��ور‪ ،‬ایجاد زیرس��اخت های‬ ‫می تواند از این طریق‬ ‫محصوالت این ش��رکت ش��امل کارت های‬ ‫م��ورد نیاز و همچنین اس��تقرار‬ ‫اعمال مدیریت کند‬ ‫هوش��مند‪ ،‬چاپ و تولید ان��واع کارت های‬ ‫سیس��تم ها ب��ا در نظ��ر گرفتن‬ ‫شناسایی با امنیت باال‪ ،‬تجهیزات شناسایی‬ ‫م��وارد امنیت��ی ب��رای حف��ظ‬ ‫محرمان��ه اطالعات موجود بر س��یم کارت های تلفن همراه بیومتریک‪ ،‬گیت ه��ای فرودگاهی اتوماتیک‪ ،‬موتور جت و‬ ‫مش��تریان اس��ت‪ .‬به گفته وی مجموعه مجریان ارتباطات سیس��تم های ناوبری هواپیماهای مس��افری‪ ،‬دستگاه های‬ ‫صدرا به عنوان نماینده انحصاری مجموعه ش��رکت سفران امنیت��ی تش��خیص دهنده های م��واد منفج��ره‪ ،‬مخدر و‬ ‫و مورف��و با هدف ارائ��ه راهکارهای نوین برای اس��تقرار و ش��یمیایی مختلف‪ ،‬دوربین های ثبت سرعت و شناسایی‬ ‫پیاده س��ازی دولت الکترونیک و دول��ت همراه با همکاری خ��ودرو و تمام��ی نرم افزار ها و س��خت افزارهای مورد نیاز‬ ‫اپراتورهای تلفن همراه و دانشگاه های برتر ایران در تالش ای��ن سیستم هاس��ت‪ .‬تمامی تولیدات این ش��رکت بدون‬ ‫است که ضمن پیاده سازی دولت الکترونیک جدیدترین و تاثیرپذی��ری از تحریم ه��ا علیه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫نوین ترین راهکارهای امنیتی فیزیکی و هوشمند‪ ،‬شناسایی قابل اس��تفاده در صنایع هوایی‪ ،‬حوزه بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫و تشخیص هویت و همچنین مستندات و هویت الکترونیک هویت الکترونیک و‪ ...‬توام با انتقال و بومی سازی فناوری با‬ ‫استفاده از نیروهای متخصص داخلی است‪.‬‬ ‫با تمرکز بر اینده دیجیتال را به سازمان ها ارائه دهد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ضربات مهلک مالیات بر پیکر تولید در شرایط رکو د اقتصادی‬ ‫شاتا‪ :‬معاون توس��عه مدیریت‪ ،‬منابع و امور‬ ‫اس��تان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بر اصالح روند بخشنامه های تامین اجتماعی‬ ‫و ام��ور مالیاتی به منظ��ور حمایت از تولید‬ ‫در کش��ور تاکی��د کرد‪ .‬عل��ی یزدانی گفت‪:‬‬ ‫تمرکز بر فرهنگ س��رمایه گذاری در مصرف‬ ‫کاالی داخلی یکی از اساسی ترین ملزومات‬ ‫در داش��تن اقتصادی پوی��ا‪ ،‬توانمند‪ ،‬بالنده‬ ‫و پای��دار اس��ت‪.‬وی بهره من��دی از تجربه ها‬ ‫و تخصص تش��کل های خصوص��ی فعال در‬ ‫عرصه تولید و صادرات را امری اجتناب ناپذیر‬ ‫عن��وان ک��رد و اف��زود‪ :‬فعاالن تش��کل های‬ ‫مردم نهاد در واقع نخبگان ان حوزه تخصصی‬ ‫محسوب می ش��وند و بهره گیری از تخصص‬ ‫و تجربه های انها به عنوان نمایندگان واقعی‬ ‫م��ردم‪ ،‬می توان��د راهکاری موث��ر و توانمند‬ ‫در حل مشکالت دیرینه بخش صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باشد‪ .‬معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع‬ ‫و ام��ور اس��تان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تاکید بر واگذاری و برون س��پاری‬ ‫بس��یاری از وظایف بخ��ش دولتی به بخش‬ ‫خصوص��ی و تش��کل های مردم نه��اد افزود‪:‬‬ ‫براس��اس اس��تراتژی ها و ش��یوه نامه نظ��ام‬ ‫اصالح اداری کشور باید وظایف و اختیارات‬ ‫بخش دولت��ی را به بخش خصوصی تفویض‬ ‫کنیم‪.‬وی همچنین با اش��اره به ابالغ الیحه‬ ‫حمایت از تولید‪ ،‬از س��وی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی اظهار کرد‪ :‬اجرایی شدن این قانون‬ ‫می تواند مشکالت تامین سرمایه در گردش‬ ‫بنگاه ه��ا و نی��ز معضالت موج��ود را مرتفع‬ ‫کن��د‪ .‬یزدانی همچنی��ن با اش��اره به اعالم‬ ‫بخش��نامه های جدید از س��وی امور مالیاتی‬ ‫دریچه‬ ‫کش��ور خاطر نش��ان کرد‪ :‬در ش��رایط رونق‬ ‫اقتصادی اخذ مالیات از س��وی دولت توجیه‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬در شرایط‬ ‫رک��ود اقتصادی حاک��م بر جامعه‪ ،‬بس��تن‬ ‫مالیات می تواند ضرب��ه مهلک تری بر پیکره‬ ‫تولی��د وارد کند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اعتراض و‬ ‫نگرانی کارفرمایان از کس��ر ‪۳۰‬درصد از حق‬ ‫بیمه بن کارگری به وس��یله تامین اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬با مکاتبات و پیگیری های انجام شده‬ ‫این بخشنامه به وس��یله دیوان عدالت اداری‬ ‫لغو خواهد ش��د‪ .‬معاون توس��عه مدیریت ‪،‬‬ ‫مناب��ع و ام��ور اس��تان های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬ه��دف کلی و محور‬ ‫اصلی حرکت ما بر مبنای فرمایش��ات رهبر‬ ‫معظ��م انقالب در حمایت از تولید و مصرف‬ ‫کاالهای داخلی است‪.‬علی یزدانی با اشاره به‬ ‫هدفگ��ذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ر رونق تولی��د‪ ،‬اجرای الیح��ه حمایت از‬ ‫تولید‪ ،‬حمایت از ص��ادرات غیرنفتی‪ ،‬کمک‬ ‫به راه اندازی دوب��اره کارخانه های تعطیل و‬ ‫حمایت از واحدهای فعال و حفظ اش��تغال‬ ‫موج��ود را ازجمله مهم تری��ن اهداف وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت عن��وان کرد‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با تعامل مجموعه قوای سه گانه‬ ‫در چارچ��وب الزام��ات اقتص��اد مقاومت��ی‬ ‫می توانیم به اینده روشن در صنعت و تولید‬ ‫کشور امیدوار باشیم و رونق اقتصادی مورد‬ ‫انتظار را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫کاالی خارجی‪ ،‬چماقی بر سر تولید داخل‬ ‫سیدرضی میری‬ ‫عضو کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران‬ ‫عوام��ل مختلف��ی در واردات موثرند که متاس��فانه‬ ‫نس��خه واحدی برای ح��ل ان وجود ن��دارد و زنجیر‬ ‫واردات ب��ا گره ه��ای کوری مواجه اس��ت ک��ه در این‬ ‫زمین��ه باید مدیریت صحی��ح واردات را بیش از پیش‬ ‫دنبال کرد‪ .‬با توجه به ش��رایط حس��اس کنونی کشور‬ ‫در موض��وع تحریم ه��ا و محدودیت ه��ای بین المللی‪،‬‬ ‫مذاکرات سیاس��ی در نهایت باید ب��ه انتقال فناوری‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری مشترک خارجی و رشد تولید بینجامد‪.‬‬ ‫یکی از حربه های��ی که اکنون دولت ان را بهانه کرده‪،‬‬ ‫نرخ ارزی اس��ت که باید در اختیار واردکننده بگذارد‬ ‫و می گوی��د اگر مج��وز واردات بدهیم بای��د ارز ان را‬ ‫تامین کنیم‪ ،‬در حالی که به دلیل تحریم ها انتقال ارز‬ ‫حاصل از فروش نفت یا س��ایر کاالها از طریق بانک ها‬ ‫ب��ه راحتی امکانپذیر نیس��ت‪ .‬به نظر می رس��د برنامه‬ ‫صحیحی برای مدیریت واردات و تامین نیازهای داخل‬ ‫وجود ندارد‪ .‬به بهانه جلوگیری از ورود کاالهای لوکس‬ ‫جل��وی واردات را می گیریم در حال��ی که واقعیت ان‬ ‫اس��ت که نباید اجازه بدهیم تنه��ا در ازای ارز حاصل‬ ‫از فروش نفت کاالی مصرفی وارد ش��ود که چیزی جز‬ ‫ضرب��ه زدن به تولید داخل و افزایش بیکاری در جامعه‬ ‫را در پی ن��دارد‪ .‬از طرفی دیگر باید مراقب بود‪ ،‬حتی‬ ‫همان کااله��ای مصرفی لوکس مانند لوازم ارایش��ی‬ ‫به س�لامت مردم اسیب نرس��اند چرا که از یک طرف‬ ‫جلوی واردات رسمی را می گیریم و از طرف دیگر این‬ ‫کاالها از طریق قاچاق و مس��افری وارد می شوند بدون‬ ‫انکه س�لامت ان کنترل ش��ود‪ .‬از طرف دیگر اقتصاد‬ ‫م��ا با سیاس��ت خارجی گ��ره خورده اس��ت و کم کم‬ ‫باید با بهبود ارتباط س��رمایه گذاران خارجی و اروپایی‬ ‫فناوری و س��رمایه خ��ود را به ای��ران اورده و در ازای‬ ‫ان با استفاده از ظرفیت های موجود به سمت افزایش‬ ‫تولید داخل برویم که هم ایجاد اشتغال در پی خواهد‬ ‫داشت و هم در راستای حمایت از تولید داخل است نه‬ ‫انکه کاالی وارداتی چماقی بر سر تولیدات داخلی شود‪.‬‬ ‫به یقی��ن کاالیی که به کمک طرف خارجی در داخل‬ ‫تولید می ش��ود بازار صادراتی ان هم حداقل در کشور‬ ‫س��رمایه گذار خارجی وجود دارد و دغدغه صادرات و‬ ‫بازاریابی نخواهیم داشت‪ .‬انتقادی که اکنون به واردات‬ ‫بی رویه وارد اس��ت ان اس��ت که فقط کاالی مصرفی‬ ‫وارد می ش��ود که ارزش افزوده ای هم برای کش��ور در‬ ‫پی ن��دارد‪ .‬در برخی مواقع کار به جایی می رس��د که‬ ‫مصرف کننده باید جنس��ی که از راه های رس��می وارد‬ ‫نمی ش��ود را در ب��ازار ازاد با دالر ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬هزار تومانی‬ ‫تهیه کند چرا ک��ه واردات قاچاق هم چندان بی هزینه‬ ‫نیس��ت و تفاوت ان با واردات رس��می این است که به‬ ‫جای ا نکه عوارض و حقوق دولت پرداخت ش��ود تمام‬ ‫سود به جیب قاچاقچیان می رود‪ .‬باید استراتژی تدوین‬ ‫کرد تا مانند بس��یاری از کشورها از جمله چین واردات‬ ‫کاال با هدف صادرات دوباره رونق بگیرد‪ ،‬چرا که تولید‬ ‫همه کاالها در کشور مقرون به صرفه نیست یا فناوری‬ ‫ان را نداریم‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نفس سیمان با بازارهای جدید چاق می شود‬ ‫سفری به موزه معدنی «بوخوم» در المان‬ ‫قیمت فلزات ایران تابع بازار جهانی است‬ ‫اسداهلل کشاورز‬ ‫مدیرکل اکتشاف‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گزارش می دهد‬ ‫ایمیدرو در ‪ 3‬محور‪ ،‬توسعه معدن را دنبال می کند‬ ‫حامد ش�ایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬سازمان‬ ‫ایمی��درو به عنوان بازوی توس��عه در بخش‬ ‫مع��دن‪ ،‬راهکارهای س��ه گان��ه ای را دنبال‬ ‫می کند‪ .‬رییس هیات عامل ایمیدرو معتقد‬ ‫اس��ت جذب سرمایه گذار‪ ،‬ارتقای فناوری و‬ ‫تکمیل زنجیره های تولید از راهکارهای این‬ ‫س��ازمان است که با ارائه مشوق های جدید‬ ‫می تواند توسعه را در مناطق محروم کشور‬ ‫به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫تعریف پروژه های جدید در ش��رایطی که‬ ‫کش��ور با محدودیت هایی همچون کمبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬موانع مب��ادالت مالی بین المللی‬ ‫و‪ ...‬مواجه اس��ت با چالش های روبه رو شده‬ ‫به همین دلیل نیاز اس��ت که بازنگری هایی‬ ‫در قوانی��ن و مق��ررات س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن به وجود اید‪ ،‬چراکه با نگاهی‬ ‫به س��ال های گذش��ته می توان دریافت که‬ ‫برخ��ی از ای��ن بندها و قوانین در ش��رایط‬ ‫معمول��ی وضع ش��ده اند و ب��رای موقعیت‬ ‫کنونی که ای��ران زیر فش��ار تحریم ها قرار‬ ‫دارد‪ ،‬قابلیت اجرایی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بکارگیری مشوق ها‬ ‫افزای��ش درامده��ای بخ��ش مع��دن‬ ‫ب��رای کمک به رون��ق اقتص��ادی و بهبود‬ ‫ش��رایط زندگ��ی در مناطق مح��روم یکی‬ ‫از سیاس��ت های دول��ت ب��رای حمایت از‬ ‫پروژه ه��ای معدنی کش��ور اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫هی��ات عامل ایمیدرو در گفت وگو با‬ ‫در این ب��اره اظهار کرد‪ :‬ظرفیت های معدنی‬ ‫کش��ور برای ارتقای توس��عه می تواند وارد‬ ‫چرخه صنعتی ش��ود حال برای دس��تیابی‬ ‫به ای��ن هدف بای��د ابزارهای مناس��ب در‬ ‫مناط��ق مح��روم تعریف ش��وند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل س��ازمان ایمیدور برنامه های معدن را‬ ‫در ‪ 3‬محور؛ جذب س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫و داخل��ی‪ ،‬تکمیل پروژه ه��ای معدنی برای‬ ‫ایج��اد تعادل در چرخه های تولید و ارتقای‬ ‫فناوری ه��ای نوین در بخ��ش معدن دنبال‬ ‫می کند‪.‬مهدی کرباسیان با بیان اینکه یکی‬ ‫ب برای افزایش رونق در‬ ‫از ابزارهای مناس�� ‬ ‫مناطق مح��روم و پروژه ه��ای معدنی ارائه‬ ‫مشوق هاس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پراکندگی معادن‬ ‫در مناط��ق محروم و کمبود زیرس��اخت ها‬ ‫در ای��ن مناطق عاملی ب��رای تردید حضور‬ ‫س��رمایه گذاران بخ��ش خصوص��ی در ان‬ ‫مناط��ق اس��ت‪ ،‬از این رو ارائه مش��وق های‬ ‫مناس��ب راهکاری ب��رای افزای��ش اجرای‬ ‫پروژه ه��ای معدنی ب��ا مناب��ع مالی بخش‬ ‫خصوصی است‪ .‬حال می توان این برنامه را‬ ‫برای معادنی با رویکرد صادراتی تقویت کرد‪.‬‬ ‫به گونه ای که معافیت های مالیاتی‪ ،‬تخفیف‬ ‫حق��وق دولت��ی و‪ ...‬را با اتخ��اذ تصمیمی‬ ‫مناس��ب در برنامه ششم توس��عه گنجاند‪.‬‬ ‫وی درب��اره موانعی که در اجرای پروژه های‬ ‫بزرگ بخش معدن وجود دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬‬ ‫در حال حاضر حضور بانک های خارجی در‬ ‫پروژه های معدنی ایران و اس��تفاده از منابع‬ ‫مال��ی بین الملل��ی در س��ایه تحریم ها قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬از این رو بای��د جذابیت های‬ ‫الزم برای بهره مندی از ظرفیت های بخش‬ ‫خصوصی در کش��ور به وجود اید تا چرخه‬ ‫تکمی��ل زنجیره ه��ای تولید م��واد معدنی‪،‬‬ ‫اشتغال و درامدزایی منطقه را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫به ش��رایط جذب س��رمایه گذار خارجی به‬ ‫گفت ‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه در دولت‬ ‫گذش��ته رویکرد مناس��بی با ش��رکت های‬ ‫خارج��ی وج��ود نداش��ت بس��یاری از‬ ‫شرکت های قدرتمند بخش معدن از کشور‬ ‫خارج ش��دند‪ .‬ح��ال با نگاهی ب��ه ماه های‬ ‫گذش��ته و ورود مدیرعامالن ش��رکت های‬ ‫معدنی نش��ان می دهد که دولت استراتژی‬ ‫مناسبی در قبال سرمایه گذاران خارجی در‬ ‫پیش گرفته تا با معرفی ظرفیت های جدید‬ ‫بستر همکاری های بین المللی را فراهم کند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران برای تعری��ف پروژه های‬ ‫جدی��د تنها به م��واد اولی��ه و قیمت تمام‬ ‫ش��ده محصول تولی��دی فک��ر نمی کنند‪،‬‬ ‫بلکه مواردی همچون مدت زمان بازگشت‬ ‫س��رمایه‪ ،‬رقابت پذی��ری محص��والت‪ ،‬بازار‬ ‫تولی��دات و‪ ...‬را مورد ارزیابی قرار می دهند‪،‬‬ ‫حال اگر ه��ر یک از مصوبات دولت یکی از‬ ‫این مولفه ها را تحت تاثیر قرار دهد به عنوان‬ ‫یک تهدید‪ ،‬عام��ل بازدارنده خواهد بود‪ .‬از‬ ‫این رو یک اس��تاد اقتصاد معدن��ی درباره‬ ‫رویکرد کشور برای توسعه معادن با نگاهی‬ ‫محمدحسین بصیری با تاکید بر اهمیت‬ ‫اصالح قوانین و مقررات س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن اف��زود‪ :‬شفاف س��ازی قوانین‬ ‫ب��رای حض��ور س��رمایه گذاران خارجی از‬ ‫‹ ‹شفاف سازی قوانین‬ ‫تولید شمش انتیموان و مس در سیستان و بلوچستان‬ ‫اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪:‬‬ ‫خط تولید ش��مش در کارخان��ه «انتیموان‬ ‫س��فیدابه» زاب��ل و کنس��تانتره م��س در‬ ‫کارخان��ه مس «چهل کوره» زاهدان تا پایان‬ ‫سال جاری به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫استاندار سیس��تان و بلوچس��تان در جلسه‬ ‫کارگ��روه طرح ه��ای اکتش��افی معدن��ی و‬ ‫صنای��ع معدن��ی این اس��تان ظرفیت معدن‬ ‫مس «چهل ک��وره» زاه��دان را ‪ 20‬هزار تن‬ ‫کنسانتره در سال عنوان کرد‪ .‬مراحل ساخت‬ ‫و تجهی��ز کارخانه های م��س «چهل کوره»‬ ‫زاهدان و «انتیموان» زابل هم اکنون به پایان‬ ‫رس��یده و این دو کارخانه به صورت ازمایشی‬ ‫در ح��ال تولی��د کنس��انتره مس و ش��مش‬ ‫انتیموان هس��تند‪.‬علی اوسط هاشمی افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت تولید معدن «انتیموان» س��فیدابه‬ ‫زابل نیز س��االنه تولید‪ 90‬هزار تن ش��مش‬ ‫اس��ت که با بهره برداری از ای��ن دو کارخانه‬ ‫برای بی��ش از ‪ 300‬نفر به صورت مس��تقیم‬ ‫شغل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫استاندار سیس��تان و بلوچستان همچنین‬ ‫در این جلسه با اشاره به پایان یافتن مرحله‬ ‫نخست مطالعات اکتشاف معادن در ‪ 80‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع از مس��احت اس��تان‪ ،‬خواستار‬ ‫مشارکت س��رمایه گذاران دربخش اکتشاف‬ ‫معادن ش��د‪.‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت سیس��تان و بلوچستان هم در این‬ ‫یادداشت‬ ‫کیفیت اکتشافات‬ ‫بهبود یافته است‬ ‫اولوی��ت باالی��ی برخ��وردار اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫انها برای اینده س��رمایه خ��ود برنامه ریزی‬ ‫می کنند و ثب��ات در اج��رای قوانین برای‬ ‫دوره زمان��ی بلند م��دت از مالک های ورود‬ ‫انها به پروژه های جدید است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫کاهش روند بوروکراسی از دیگر مقوله های‬ ‫است که بازگشت س��رمایه برای طرح های‬ ‫معدنی را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینک��ه ارزش افزوده بخش‬ ‫مع��دن راهکاری برای جذب س��رمایه های‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تکمیل‬ ‫زنجیره ه��ای تولید مواد معدنی از دو جنبه‬ ‫می توان��د م��ورد توجه باش��د‪ .‬از یک س��و‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی را به سمت ذخایر‬ ‫معدنی ایران س��وق دهد و از سوی دیگر با‬ ‫ایج��اد حلقه های جدی��د‪ ،‬درامدهای ارزی‬ ‫خوبی برای کش��ور به وجود می اورد که در‬ ‫بلند مدت می تواند کاهش وابستگی بودجه‬ ‫کشور به درامدهای نفتی را به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬بخش معدن بیش��تر‬ ‫در مراحل ابتدایی که ش��امل شناس��ایی و‬ ‫اکتش��افات مواد معدنی می ش��ود نیازمند‬ ‫حمای��ت و مش��وق های دولت اس��ت زیرا‬ ‫محدوده های معدنی در مناطق محروم واقع‬ ‫ش��ده اند و نبود زیرساخت های حمل ونقلی‬ ‫و‪ ...‬از انگیزه سرمایه گذاران می کاهد‪ ،‬با این‬ ‫حال ارزش اف��زوده باالی م��واد معدنی در‬ ‫حلقه های پایین دستی جذابیت های کافی را‬ ‫برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫فراهم می کند‪ ،‬از این رو باید این ظرفیت ها‬ ‫را با اصالح قوانین و ارائه جوایز به حلقه های‬ ‫ابتدای��ی بخش معدن در ه��م ادغام کرد تا‬ ‫بتواند در چشم اندازی بلند مدت درامدهای‬ ‫ملی بخش معدن را افزایش دهد و توس��عه‬ ‫را به ش��کل پایدار در تمام نقاط کش��ور به‬ ‫وجود اورد‪.‬‬ ‫فلس��فه تعیین مالک ه��ای فن��ی و مالی برای‬ ‫واگ��ذاری محدوده های معدنی‪ ،‬جلوگیری از ورود‬ ‫دالالن به بخش معدن بوده‪ ،‬چراکه در س��ال های‬ ‫گذش��ته برخی افراد بدون اینک��ه برنامه ای برای‬ ‫اکتش��اف و فعال کردن محدوده ها داشته باشند‪،‬‬ ‫تنها به دنبال خرید و فروش پروانه و کس��ب سود‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو اج��رای واگذاری محدوده ه��ا بر پایه‬ ‫مالک ها توانس��ته مانعی برای ورود افراد سودجو‬ ‫به بخش معدن شود‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر با نگاهی به رون��د اجرایی این‬ ‫برنامه شاهد افزایش کیفیت اکتشافات انجام شده‬ ‫بوده ایم چراکه معدن��کاران متخصصی که به این‬ ‫حوزه وارد ش��ده اند به اهمیت حفاری پی برده و‬ ‫این موضوع را به ش��کلی ج��دی انجام می دهند‪،‬‬ ‫زیرا حفاری در مراحل اس��تخراج به ش��دت مورد‬ ‫نیاز است و این مسئله در توسعه بخش معدن نیز‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه ‪ 5‬س��ال پی��ش به دلی��ل اینکه‬ ‫معدنکاران در اکتشافات خود حفاری را به درستی‬ ‫انج��ام نمی دادند در مراحل بعدی و اس��تخراج با‬ ‫محدودیت مواجه می شدند‪ ،‬اما در حال حاضر این‬ ‫مشکل وجود ندارد‪.‬‬ ‫تعری��ف پهنه های بزرگ مقی��اس یکی دیگر از‬ ‫موارد موثر در کاه��ش تعداد محدوده های واگذار‬ ‫شده بوده است‪ .‬در واقع در گذشته محدوده هایی‬ ‫بین ‪ 20‬تا ‪ 30‬کیلومتر مربع در اختیار معدنکاران‬ ‫گذاشته می ش��د و این مس��ئله باعث شد از نظر‬ ‫ام��اری میزان محدوده های واگذار ش��ده افزایش‬ ‫داشته باشد اما هم اکنون این محدوده ها به شکل‬ ‫پهنه های بزرگ تعریف ش��ده اند و معدنکاری در‬ ‫مقیاس ه��ای بزرگ که به اس��تانداردهای جهانی‬ ‫نزدیک اس��ت عملیات شناس��ایی و پی جویی را‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫هر چند نتیجه واگذاری پهنه ها هنوز مشخص‬ ‫نشده اما در دو پهنه ای بزرگی که مراحل مقدماتی‬ ‫اکتش��اف را گذرانده اند و وارد مرحله اکتش��افات‬ ‫تفصیلی ش��ده اند اطالعات خوبی به دس��ت امده‬ ‫که نش��ان می ده��د تعریف ای��ن پهنه های بزرگ‬ ‫مقی��اس به ارتق��ای کیفیت معدن��کاری در ایران‬ ‫کمک می کند و ش��رکت های که از تخصص کافی‬ ‫برخوردار هس��تند می توانن��د در این بخش فعال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مزایده معدنی‪ ،‬محدودیتی برای سرمایه گذاری در معادن‬ ‫جلس��ه تعداد مع��ادن فعال اس��تان را ‪140‬‬ ‫معدن عنوان کرد و گفت‪ :‬این معادن ظرفیت‬ ‫تولی��د ‪ 4‬میلی��ون تن محصول را در س��ال‬ ‫دارا هستند‪.‬میرش��کاری افزود‪ :‬اهن‪ ،‬منگنز‪،‬‬ ‫کرومی��ت‪ ،‬س��نگ های تزئین��ی و انتیموان‬ ‫از جمل��ه محصوالت تولیدی معادن اس��تان‬ ‫است‪.‬وی گفت‪ :‬این محصوالت به طور کامل‬ ‫در سیس��تان و بلوچستان فراوری و به دیگر‬ ‫مناطق کش��ور و همچنین خارج از کش��ور‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫نای��ب رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره واگذاری معادن استان‬ ‫کرمان گفت‪ :‬دولت باید واگذاری های معادن را‬ ‫با سیاست دولت گذشته انجام دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادنی��وز‪ ،‬محمدرض��ا‬ ‫پورابراهیمی اظهار کرد‪ :‬سیاس��ت فعلی دولت‬ ‫درب��اره واگذا ری ه��ای معادن این اس��ت که‬ ‫پهنه های معدنی را فقط در اختیار شرکت های‬ ‫صالحی��ت دار می گذارد که رون��د واگذاری با‬ ‫برگ��زاری مزایده ه��ا انجام می ش��ود اما بهتر‬ ‫اس��ت این اقدام تصمیم س��ازان معدنی دولت‬ ‫یازدهم به سیاست دولت گذشته که واگذاری‬ ‫محدوده های معدنی ب��ود‪ ،‬تغییر یابد‪.‬نماینده‬ ‫م��ردم کرمان در این باره گف��ت‪ :‬در این مدت‬ ‫ک��ه دولت چنین سیاس��تی را ب��ه کار گرفت‬ ‫همچنان نیمه فعال ش��دن مع��ادن کرمان به‬ ‫قوت خود باقی اس��ت و بسیاری از واحدهای‬ ‫معدن��ی کرم��ان در جریان چنین سیاس��تی‬ ‫در بالتکلیفی هس��تند‪.‬او اف��زود‪ :‬در حالی که‬ ‫کرم��ان ظرفیت ه��ای معدنی بس��یاری دارد‬ ‫ام��ا تعلل دولت در واگذاری ه��ا به راکد بودن‬ ‫واحدهای معدنی منجر ش��ده اس��ت‪ .‬البته به‬ ‫تازگی از برخی واحده��ای معدنی که در این‬ ‫ی می شود اما‬ ‫استان غیرفعال بودند بهره بردار ‬ ‫مشکالت واحدهای معدنی حل نشده است‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با اشاره به ارسال نامه انتقادی‬ ‫خود به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬درباره تغییر عملکرد دولت و‬ ‫روند نامطلوب واگذاری معادن کرمان در سال‬ ‫گذش��ته به دولت توصیه کردم که سیاس��ت‬ ‫خود را تغییر دهد اما با گذشت یک سال از ان‬ ‫نامه هنوز اقدامی در این زمینه عملیاتی نشده‬ ‫است‪.‬نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬با وجود مزایده های‬ ‫بسیاری که در طول دو سال اخیر دولت برای‬ ‫مع��ادن برگ��زار می کند اما رون��د واگذاری ها‬ ‫نتوانس��ته س��رمایه گذاران را در فعالیت های‬ ‫معدنی این بخش جذب کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صعود ایران به جایگاه‬ ‫چهاردهم تولید فوالد در جهان‬ ‫انجمن جهانی فوالد اعالم کرد که ایران در سال‬ ‫‪2014‬م با یک پله صعود به رتبه چهاردهم جهانی‬ ‫در تولید این فلز دست یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬‬ ‫این انجمن که س��االنه جایگاه کش��ورها در تولید‬ ‫فوالد را اعالم می کند در جدیدترین گزارش خود‪،‬‬ ‫تولید فوالد خام ایران در س��ال گذشته میالدی را‬ ‫‪16/3‬میلیون تن عنوان کرد‪.‬‬ ‫بنابر اع�لام انجمن جهانی ف��والد‪ ،‬میزان تولید‬ ‫ف��والد خ��ام ای��ران در س��ال ‪2014‬م بی��ش از‬ ‫‪5‬درصد نس��بت ب��ه س��ال ‪2013‬م افزایش یافت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2013‬م میزان تولید فوالد خام ایران به‬ ‫‪15/4‬میلیون تن رس��یده بود و با این میزان تولید‬ ‫در رتبه پانزدهم جهانی جای داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن رتبه بن��دی چی��ن همچن��ان ب��ا تولید‬ ‫‪822‬میلی��ون تن در جایگاه نخس��ت و پس از ان‬ ‫ژاپ��ن و ایاالت متحده با فاصله زی��اد ‪ ،‬به ترتیب با‬ ‫تولی��د ‪ 110‬و ‪88‬میلیون تن در رتبه دوم و س��وم‬ ‫ق��رار گرفتند‪ .‬همچنی��ن ایران در س��ال ‪2014‬م‬ ‫توانس��ت با رش��د تولی��د جایگاه قبلی خ��ود را به‬ ‫فرانس��ه واگذار کن��د و اینک این کش��ور در رتبه‬ ‫پانزدهم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در این گزارش مجارس��تان‪ ،‬شیلی و پرو با تولید‬ ‫‪ 1/1،1/2‬و ‪1/1‬میلی��ون تن ف��والد در پایین ترین‬ ‫رتب��ه تولید این فلز پرمصرف در میان ‪ 50‬کش��ور‬ ‫جای گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این گزارش شرکت «ارسلور میتال»‬ ‫ب��ا بیش از ‪98‬میلیون تن تولی��د فوالد‪ ،‬بزرگترین‬ ‫تولیدکننده این فلز اس��تراتژیک در جهان شناخته‬ ‫شده و ایمیدرو در این جدول با تولید ‪14/4‬میلیون‬ ‫تن فوالد خام به عنوان بیست وشش��مین مجموعه‬ ‫تولیدکننده فوالد در جهان معرفی شده است‪.‬‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد‪:‬‬ ‫پیشنهاد افزایش تعرفه‬ ‫واردات فوالد تا ‪ 40‬درصد‬ ‫رییس هیات مدی��ره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران از ض��رورت افزایش تعرف��ه واردات فوالد به‬ ‫صورت پلکانی خبر داد‪.‬‬ ‫بهرام سبحانی در گفت وگو با اقتصادنیوز با اشاره‬ ‫به ظهور دامپینگ های چین و روسیه در بازار ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تعرفه ‪10‬تا ‪20‬درصد برای جلوگیری از‬ ‫واردات فوالد موثر واقع نش��د‪ ،‬زیرا تعرفه با کاهش‬ ‫قیمت جهانی فوالد همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان همچنین گفت‪:‬‬ ‫افزایش تعرفه ای که اعمال شده با افت قیمت فوالد‬ ‫خنثی ش��ده و به همین منظور از دولت خواس��تار‬ ‫افزای��ش این تعرفه ش��ده ایم زیرا تم��ام واحدهای‬ ‫تولیدی فوالد با کاهش تقاضا مواجه شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه افزایش هزین��ه تولید نهایی‬ ‫فوالد س��بب ش��ده واحدهای فوالدسازی کشور با‬ ‫ظرفیت حدود ‪60‬درصدی فعالیت داش��ته باشند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬انجمن تولیدکنندگان ف��والد اعمال تعرفه‬ ‫واردات محص��والت فوالدی را به ص��ورت پلکانی‬ ‫به دولت پیش��نهاد کرده است و اگر تعرفه شمش‬ ‫و تختال به ‪29‬درص��د‪ ،‬محصوالت گرم ‪25‬درصد‪،‬‬ ‫محصوالت س��رد ‪30‬درصد و محصوالت پوش��ش‬ ‫دار به ‪40‬درصد برسد می توان بازار داخلی را بهتر‬ ‫مدیری��ت کرد و رکود حاکم ش��ده بر ان را از بین‬ ‫برد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫فوالد ایران افزود‪ :‬در حال حاضر اس��تفاده نکردن‬ ‫از ظرفیت ه��ای تولی��دی به طور کام��ل و کاهش‬ ‫قیم��ت تولیدات فوالدی وارداتی در ش��رایطی که‬ ‫هزینه های تمام ش��ده تولید داخلی ب��اال رفته‪ ،‬از‬ ‫چالش های پیش روی فوالدس��ازان است که تنها با‬ ‫تمهیدات ویژه از س��وی دولت این وضعیت بهبود‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫سبحانی همچنین خواستار افزایش نرخ تعرفه های‬ ‫واردات‪ ،‬حذف ارز مبادل��ه ای برای واردات‪ ،‬تعدیل‬ ‫قیمت س��نگ اهن و ثابت شدن هزینه های مربوط‬ ‫به حامل های انرژی ش��د و اظه��ار کرد‪ :‬اگر دولت‬ ‫مش��وق های صادراتی و ارائه تسهیالت کوتاه مدت‬ ‫صادراتی را اعمال کند می توان زمینه های تسهیل‬ ‫صادرات فراهم ش��ود تا با افزای��ش صادرات فوالد‬ ‫از حجم بس��یار دپوی تولیدات فوالدسازان کاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ح��ال حاضر افت بهای فوالد و ورود‬ ‫تولیدات خارجی به ویژه از کش��ور چین و روس��یه‬ ‫دلیل اصلی دامپینگ و رکود بازار داخلی ش��ده که‬ ‫ب��ا اعمال افزایش تعرفه‪ ،‬دپوی فوالدس��ازان هم با‬ ‫قیمت مناس��ب تری فروش می رود و افزایش تقاضا‬ ‫بازار داخلی را رونق می دهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه های بین المللی سمت و سوی جدید سیاستگذاری های سیمانی‬ ‫نفس سیمان با بازارهای جدید چاق می شود‬ ‫بهناز صف�ری ‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬اصفهان ‪ 19‬تا ‪ 22‬خ�رداد میزبان‬ ‫نمایش�گاه بین المللی صنعت س�یمان با تمرکز بر بازار‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫تجهیزات و محیط زیست این صنعت بود‪.‬‬ ‫س�یمانی ها چالش ه�ای زی�ادی را ب�ه دلی�ل رک�ود حاک�م بر‬ ‫تو س�ازها در کشور تحمل می کنند و از طرف دیگر صادرات‬ ‫ساخ ‬ ‫سیمان با صرفه اقتصادی باالیی همراه نیست با این حال سیمانی ها‬ ‫توانستند سال گذشته از نظر تولید در رده چهارم قرار گیرند و از‬ ‫نظر صادرات مقام نخست جهان را کسب کنند که برای این صنعت‬ ‫امتیاز بسیار خوبی محسوب می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس�ت که نیاز کش�ور به س�یمان ح�دود ‪ 50‬تا ‪56‬‬ ‫میلیون تن در س�ال است و ‪ 30‬میلیون تن مازاد تولید وجود دارد‬ ‫بنابراین الزم است که برای این میزان مازاد بازار فروشی پیدا شود‬ ‫تا تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی رو به رو نشوند و به دلیل رکود‬ ‫تو س�از تولید مازاد باید به س�مت‬ ‫در پروژه ه�ای عمرانی و ساخ ‬ ‫بازار های جهانی سوق داده شود‪.‬بیشترین میزان صادرات در سال‬ ‫گذش�ته به کش�ور عراق بود اما در س�ال جاری با توجه به شرایط‬ ‫نامساعد سیاسی در این کشور میزان صادرات کاهش چشمگیری‬ ‫پیدا کرد بنابراین الزم اس�ت تعداد بازاره�ای هدف افزایش یابد‬ ‫که یک�ی از راه های کمک به این موضوع برگزاری نمایش�گاه های‬ ‫بین المللی اس�ت‪ .‬س�یمانی ها در این نمایش�گاه بین المللی جمع‬ ‫شدند تا به اهداف یاد شده دست یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه نخست صادرات سیمان در‬ ‫جهان‬ ‫مدی��ر عام��ل هلدین��گ س��یمان فارس‬ ‫می گوی��د‪ :‬صنعت‬ ‫خوزس��تان ب��ه‬ ‫س��یمان ای��ران از نظر تولی��د و صادرات‬ ‫در دنی��ا به ترتیب در رده ه��ای چهارم و‬ ‫نخس��ت قرار دارد که این مسئله می تواند‬ ‫برای این صنعت امتیاز بسیار خوبی باشد‪.‬‬ ‫مرتض��ی لطف��ی درب��اره تاثیر گ��ذاری‬ ‫نمایش��گاه بر وضعیت س��یمان می گوید‪:‬‬ ‫یک��ی از ابزاره��ای معرف��ی کاال ب��رای‬ ‫تبادل نظ��ر‪ ،‬کیفی��ت‪ ،‬اس��تاندارد‪ ،‬تنوع و‬ ‫تولید کاالها برگزاری نمایشگاه یا اجالس‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در ای��ن نمایش��گاه ه��م‬ ‫تولید کنن��دگان محصوالت��ی داخل��ی و‬ ‫ه��م ‪ 12‬کش��ور دیگر حض��ور یافته اند تا‬ ‫درباره بازار محصوالت س��یمانی و فروش‬ ‫و ص��ادرات به تبادل اطالعات بپردازند به‬ ‫همین دلیل وجود چنین نمایش��گاه هایی‬ ‫می تواند در برق��راری مراودات بین المللی‬ ‫تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کند‪ :‬قیمت ب��االی انرژی‪،‬‬ ‫مس��ائل زیست محیطی و برخوردار نبودن‬ ‫از مع��ادن با کیفیت در س��ایر کش��ورها‬ ‫موجب شده نگاه انها به معادن ایران باشد‬ ‫به همین دلیل توسعه بخش های مختلف‬ ‫معدنی از اهمیت فراوانی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کن��د‪ :‬در ‪ 3‬دهه گذش��ته‬ ‫ظرفیت تولید س��یمان از ‪ 15‬میلیون تن‬ ‫به ‪ 80‬میلیون تن رس��یده و تا س��ال ‪97‬‬ ‫قرار است به ‪ 100‬میلیون تن برسد و این‬ ‫در حالی اس��ت که ایران در سال گذشته‬ ‫با صادرات بیش از ‪ 19‬میلیون تن سیمان‬ ‫رتبه نخس��ت صادرات این محصول را در‬ ‫جهان به دست اورده است‪.‬‬ ‫لطفی اظه��ار می دارد‪ :‬در س��ال ‪2014‬م‬ ‫ح��دود ‪ 4‬میلی��ارد و ‪ 100‬میلی��ون ت��ن‬ ‫سیمان در جهان تولید شد که ‪ 50‬درصد‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ‪ 51‬درص�دی س�یمان به‬ ‫عراق‬ ‫ن��ادر غفاری‪ ،‬معاون فن��ی و تولید انجمن‬ ‫می گوید‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫س��یمان ب��ه‬ ‫س��یمان متاس��فانه ب��دون هماهنگ��ی با‬ ‫س��یمانی ها برگزار ش��ده به همین دلیل‬ ‫نمی توان��د تاثیر گ��ذاری چندانی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬وی می افزاید‪ :‬از جمله کشورهای که‬ ‫س��یمان به انجا صادر می شود کشورهای‬ ‫ع��راق‪ ،‬افغانس��تان و افریق��ا اس��ت‪.‬وی‬ ‫می گوید‪ :‬قیمت س��یمان صادراتی کاهش‬ ‫یافته و هر تن س��یمان پاکتی به ‪ 70‬دالر‬ ‫رسیده اس��ت در داخل کشور هم یک تن‬ ‫س��یمان پاکت��ی بین ‪ 105‬ت��ا ‪ 120‬هزار‬ ‫تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫این رقم سهم کشور چین و فقط ‪ 7‬درصد‬ ‫سهم ایران بود‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان می کن��د‪ :‬بیش��تر‬ ‫کارخانه ه��ای س��یمان در کش��ور به طور‬ ‫انالین از طریق دفاتر محیط زیست کنترل‬ ‫می ش��وند و در حال حاض��ر حتی کمتر از‬ ‫استاندارد جهانی االیندگی دارند به طوری‬ ‫که برخ��ی کارخانه ها موفق ب��ه دریافت‬ ‫مجوز صنعت سبز شده اند‪.‬‬ ‫مدی��ر عام��ل هلدین��گ س��یمان فارس‬ ‫خوزستان عنوان می کند‪ :‬سیمان توانسته‬ ‫‪ 85‬درصد بومی س��ازی ش��ده و مستقل‬ ‫ش��ود و فقط ‪ 15‬درصد وابستگی به سایر‬ ‫کش��ورها دارد ک��ه این ه��م باید برطرف‬ ‫شود‪.‬وی تاکید می کند‪ :‬درحال حاضر نیاز‬ ‫کشور به سیمان حدود ‪ 50‬تا ‪ 56‬میلیون‬ ‫تن در س��ال اس��ت که از این میزان ‪30‬‬ ‫میلی��ون تن م��ازاد تولید وج��ود دارد به‬ ‫همین دلیل صادرات باید گس��ترش یابد‬ ‫که در این زمین��ه نیاز به تبادل اطالعات‬ ‫بین کشورها وجود دارد‪.‬‬ ‫لطف��ی درب��اره قیمت گ��ذاری س��یمان‬ ‫خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬س��یمان از ابت��دا‬ ‫مش��مول قیمت گذاری دولتی بود و هنوز‬ ‫در این باره ازادسازی انجام نشده درحالی‬ ‫که سیمانی ها مذاکراتی با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام داده اند و خواس��تار‬ ‫افزایش ‪17‬درصدی قیمت شده اند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار م��ی دارد‪ :‬انجم��ن صنف��ی‬ ‫کارفرمایان س��یمان هنوز اختیارات الزم‬ ‫برای مدیریت ح��وزه خود ازجمله تعیین‬ ‫نرخ فروش سیمان را ندارند‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که براس��اس تاکید رییس جمهوری‬ ‫دولت باید به بخش خصوصی میدان عمل‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪ :‬قیمت گ��ذاری برای‬ ‫ص��ادرات متاث��ر از قیمت ه��ای داخل��ی‬ ‫اس��ت و زمان��ی ک��ه در داخ��ل کش��ور‬ ‫قیمت ها افزایش پیدا کن��د می توانیم در‬ ‫بازارهای جهانی نی��ز قیمت ها را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫لطفی با بیان اینکه در سال گذشته حدود‬ ‫‪ 250‬میلیون تن سیمان در جهان جابه جا‬ ‫یا مبادله شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ایران دارای‬ ‫ی و انرژی در‬ ‫مزیت باالی انس��انی‪ ،‬معدن ‬ ‫عرص��ه این صنعت اس��ت و می تواند نیاز‬ ‫مصرف کشورهایی که فاقد این ظرفیت ها‬ ‫هستند را تامین کند‪.‬‬ ‫وی عن��وان می کن��د‪ :‬ما ب��ه دولت اعالم‬ ‫کرده ایم می توانیم تمام س��یمان موردنیاز‬ ‫کش��ور برای طرح های عمران��ی را تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫درح��ال حاضر بس��یاری از کش��ورها به‬ ‫ج��ای اس��تفاده از قیر در جاده س��ازی از‬ ‫بتن اس��تفاده می کنند اگر در کش��ور ما‬ ‫هم از این روش استفاده شود مازاد تولید‬ ‫س��یمان را می توانی��م در ای��ن راه به کار‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬متاس��فانه بس��یاری از‬ ‫کارخانه های س��یمان با مشکل نقدینگی‬ ‫رو به رو هس��تند و ت��وان تامین نقدینگی‬ ‫را ندارند چرا ک��ه میزان عرضه و تقاضا با‬ ‫قیمت گذاری هماهنگ نیس��ت‪.‬وی درباره‬ ‫سرانه مصرف سیمان بیان می کند‪ :‬مصرف‬ ‫س��رانه س��یمان از ‪ 750‬کیلوگرم به ‪600‬‬ ‫کیلوگرم رس��یده که این کاهش مصرف با‬ ‫رکود در بازار س��یمان و تحریم ها بیش��تر‬ ‫شد‪.‬وی درباره صادرات س��یمان به عراق‬ ‫می گوید‪ :‬س��ال گذشته ‪ 51‬درصد سیمان‬ ‫کش��ور به عراق صادر ش��د اما متاس��فانه‬ ‫در س��ال جاری به دلیل مس��ائل سیاسی‬ ‫که بر کش��ور عراق حاکم اس��ت و عمران‬ ‫این کش��ور تا حدی متوقف ش��ده‪ ،‬میزان‬ ‫صادرات به این کشور کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بازار فلزات‬ ‫افت قیمت فلزات پایدار ماند‬ ‫فلزات پایه که شامل الومینیوم‪ ،‬مس و فوالد می شود در یک ماه گذشته افت قیمت داشته اند‪ ،‬اگرچه در این میان وضعیت سنگ اهنی ها بهتر از سایر صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫قیمت فوالد به کف رسیده‬ ‫چ��را فوالد ارزش خود را از دس��ت داد؟ فع��االن بازار فوالد‬ ‫معتقدند؛ رکود بازار‪ ،‬کاهش صادرات فوالد به کشورهای عراق‬ ‫و افغانس��تان و کمبود س��رمایه گذار باعث این کاهش قیمت‬ ‫ش��ده است‪.‬بررس��ی قیمت فلزات پایه در یک ماه اخیر نشان‬ ‫می دهد که این فلزات روزهای پرنوس��انی را طی کرده اند‪ .‬در‬ ‫میان این فلزات‪ ،‬فوالد بیش��ترین کاهش قیمت را داش��ته و‬ ‫در یک ماه اخیر با کاهش ‪ 50‬درصدی مواجه ش��ده است‪ .‬در‬ ‫این مدت قیم��ت فوالد ‪ 300‬دالر در هر تن بوده که به ‪150‬‬ ‫دالر رس��یده است‪.‬کارشناسان معتقدند از علل کاهش قیمت‬ ‫ف��والد می توان به رکود بازار‪ ،‬نداش��تن صادرات و کم ش��دن‬ ‫س��رمایه گذار در این حوزه اش��اره کرد‪ .‬از طرف دیگر بیش��تر‬ ‫صادرات فوالد داخلی به کشورهای افغانستان و عراق بوده؛ که‬ ‫صادرات ما به این کش��ورها کم شده و حتی می توان گفت که‬ ‫به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫افزایش یک روزه قیمت مس بعد از ‪ 6‬هفته سرازیری‬ ‫م��س و دیگر فلزات پایه روز دوش��نبه هفته‬ ‫گذش��ته با افزای��ش قیمت مواج��ه بودند؛ این‬ ‫اتف��اق در پی کاه��ش ارزش دالر و باال گرفتن‬ ‫گمانه زنی ه��ا درب��اره اعم��ال سیاس��ت های‬ ‫تحریک اقتصادی بیش��تر در چین ‪ -‬بزرگترین‬ ‫مصرف کننده فلزات پایه‪ -‬رخ داده است‪.‬کاهش‬ ‫ارزش دالر در پ��ی انتش��ار اظه��ارات برخی از‬ ‫مقامات امریکای��ی مبنی بر نارضایتی ش��ان از‬ ‫تقوی��ت ارزش دالر ب��وده اس��ت‪ .‬دالر ارزان تر‬ ‫منجر به کاهش قیمت کاالها در بازار بین المللی‬ ‫برای دارندگان دیگر ارزها می ش��ود‪.‬قیمت مس‬ ‫اواس��ط هفته ای که گذشت با ‪ 11‬دالر افزایش‪،‬‬ ‫‪ 5948‬دالر در ه��ر تن ب��ه فروش رفت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که قیمت مس در جمعه گذشته به‬ ‫کمتری��ن میزان خود در ‪ 6‬هفته اخیر رس��یده‬ ‫بود‪.‬ریچ��ارد فو‪ ،‬مدیر بخش بازارهای اس��یایی‬ ‫«سوسیته جنرال» می گوید‪ :‬کاهش ارزش دالر‬ ‫نتایج زیادی در پی دارد و در راس انها افزایش‬ ‫تمایل به خرید در بازارهای بین المللی است‪.‬اما‬ ‫در بازار داخل نیز کاهش تقاضای فلز سرخ را در‬ ‫تاالر نقره ای شاهد بودیم‪ .‬همچنین روز یکشنبه‬ ‫هفته گذش��ته عرضه های مس در تاالر صنعتی‬ ‫بورس کاالی ایران با روند نزولی قیمت نسبت به‬ ‫هفته گذشته روبه رو شد و کاهش بیش از ‪300‬‬ ‫تومانی را در هر کیلوگرم نسبت به معامله قبلی‬ ‫تجربه کرد‪.‬با وجود اینکه کاهش نرخ فلز س��رخ‬ ‫بیش��تر با روند بازارهای جهانی در حال تغییر‬ ‫اس��ت اما کاهش میانگین هفتگ��ی نرخ ارز نیز‬ ‫بر روند منفی معامالت این محصوالت بی تاثیر‬ ‫نبوده است‪ .‬از طرفی عرضه های مس در این روز‬ ‫برای سومین هفته متوالی بازهم نتوانست خود‬ ‫را با میزان درخواس��ت محصول هماهنگ کند‬ ‫و دوباره ش��اهد افت تقاضای این فلز در بورس‬ ‫کاالی ایران بودیم ک��ه مهم ترین دلیل ان نیز‬ ‫پایین امدن توان خرید معامله گران بوده است‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان حوزه فلزات پایه معتقدند‬ ‫دلیل این افت تقاضا انتظار برای کاهش بیشتر‬ ‫قیمت ه��ا با توجه به روند رو به پایین بازارهای‬ ‫جهانی بوده است‪ .‬از سویی شنیده ها حکایت از‬ ‫این دارد که در بازار غیررس��می این محصوالت‬ ‫به دلیل کمبود نقدینگی‪ ،‬برخی فروش��ندگان‬ ‫چ��وب حراج به محصوالت خود زده اند تا جایی‬ ‫که گفته می شود کاتد حدود یک هزار تومان در‬ ‫هر کیلوگرم زیرقیمت بازار به فروش می رسد‪.‬‬ ‫نزول قیمت الومینیوم‬ ‫تا کی ادامه خواهد داشت‬ ‫بررس��ی های از قیم��ت الومینی��وم در یک ماه اخیر نش��ان‬ ‫می دهد قیمت این فلز روندی نزولی را طی کرده است‪ .‬در حالی‬ ‫که قیمت هر تن الومینیوم ‪ 1750‬دالر در ‪ 18‬اردیبهش��ت ماه‬ ‫س��ال جاری بود که این نرخ تا ‪ 18‬خرداد ماه به ‪ 1693‬دالر در‬ ‫هر تن رس��ید‪ .‬اما علت این نزول ‪ 3/2‬درصدی در یک ماه چه‬ ‫بوده اس��ت؟قیمت فلزات پایه در کل در یک ماه گذش��ته افت‬ ‫قیمت داشته و الومینیوم هم در یک ماه گذشته یک روند نزولی‬ ‫را طی کرده اس��ت‪ .‬در صورتی که قیمت دالر کاهش پیدا کند‬ ‫نوس��ان بورس به نفع ما می ش��ود‪.‬پیش بینی کارشناسان برای‬ ‫قیمت الومینیوم در یک ماه اینده این اس��ت که قیمت ها ثابت‬ ‫خواهد ماند‪ .‬قیمت ها در بازارهای جهانی‪ ،‬کسادی بازار داخل و‬ ‫نبود تعادل عرضه و تقاضا بر این روند تاثیرگذار هستند‪ .‬در بازار‬ ‫نیز‪ ،‬عرضه بس��یار زیاد و تقاض��ا پایین بوده و این باعث کاهش‬ ‫قیمت الومینیوم شده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫کشاورزی و مزیت های‬ ‫صادراتی ایران‬ ‫چهره‬ ‫محمود بازاری‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه صادرات‬ ‫کاالی سازمان توسعه تجارت‬ ‫امس��ال بر اس��اس هدف گذاری در برنامه پنجم‬ ‫ش��ورای عالی صادرات که در سال ‪ ۸۹‬مصوب شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬رقم صادرات بدون احتس��اب میعانات حدود‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ارد دالر و هدف گ��ذاری ص��ادرات بخش‬ ‫کشاورزی نیز ‪ ۷/۵‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫عملکرد بخش کشاورزی در سال گذشته از رشد‬ ‫خوبی برخوردار بود اما به اهداف مورد نظر سال ‪۹۳‬‬ ‫به دالیل مختلف دست نیافتیم‪.‬‬ ‫این در حالی است که الزاماتی در تولید کاالهای‬ ‫صادرات��ی وجود دارد به ط��وری که کاالهای تولید‬ ‫ش��ده باید دارای مشخصه های تعیین شده از سوی‬ ‫خریدار خارجی باشد که این مشکل درحوزه خرما‬ ‫مشاهده می شود‪.‬‬ ‫خرما یک��ی از مهم ترین محصوالت کش��اورزی‬ ‫صادراتی اس��ت که با مش��کالت تولید و برداش��ت‬ ‫مواجه ش��ده و باید با ی��ک برنامه ریزی صحیح در‬ ‫جهت بهبود ان تالش شود‪.‬‬ ‫با خرید تضمینی خرما از س��ال های قبل مخالف‬ ‫بودیم و معتقدیم در خرید توافقی صادرکننده باید‬ ‫محور اصلی کار باش��د زیرا در این صورت جنس با‬ ‫کیفیت و مطابق با خواس��ت مشتری برای صادرات‬ ‫اماده خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه یک س��ری مش��کالت در زمینه‬ ‫تهیه کاالی باکیفیت وجود داش��ت؛ بنابراین اکنون‬ ‫باید مس��یر خرید محصول را به سمت صادرکننده‬ ‫ببریم و اگر دولت می خواه��د در این زمینه تامین‬ ‫اعتبار کند‪ ،‬باید تس��هیالت ارزانقیم��ت در اختیار‬ ‫صادرکنن��ده قرار دهد تا او محصول را با مش��خصه‬ ‫کمی و کیفی مورد درخواست صادر کند‪.‬‬ ‫خرم��ای «ربی» سیس��تان و بلوچس��تان یکی از‬ ‫محص��والت خ��وب و پر ظرفی��ت برای ص��ادرات و‬ ‫ارزاوری برای این استان است که باید با برنامه ریزی‬ ‫در توس��عه این نوع محصول ب��ا بهترین مدیریت‪،‬‬ ‫زمینه را برای صادرات بیش از پیش این کاال فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در تمام مراحل تولید اگر معیارها و شاخصه های‬ ‫ب��ازار ف��روش را رعای��ت نکنیم به وی��ژه در بخش‬ ‫کشاورزی با مشکل مواجه می شویم و این در حالی‬ ‫اس��ت که «فروش محوری» در حوزه تولید بس��یار‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫مشکالت صادرات بسیار متنوع است‪ ،‬تاخیرهای‬ ‫طوالن��ی‪ ،‬هزینه ه��ای انبارداری در بن��ادر و هزینه‬ ‫حمل ونقل از جمله این مشکالت است که سازمان‬ ‫توس��عه تجارت برای رفع برخی از این مش��کالت‬ ‫اقدامات��ی را در س��ال جاری مد نظر ق��رار داده که‬ ‫بحث حمل دریایی محصوالت کشاورزی با اولویت‬ ‫محصوالت فسادپذیر از جمله این موارد است‪.‬‬ ‫در این زمینه دو خط کش��تیرانی راه اندازی شده‬ ‫و با توافق با کشتیرانی جمهوری اسالمی‪ ،‬خط های‬ ‫دریایی یاران��ه دار در حوزه خلیج ف��ارس با اولویت‬ ‫صادرات به کش��ورهای امارات‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر و کویت‬ ‫تا دو هفته اینده راه اندازی خواهند شد‪.‬‬ ‫مصوبه سال گذشته این سازمان ‪ 3‬بخش داشت‬ ‫که ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان کمک س��ود برای‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬ح��دود هزار میلی��ارد تومان بخش‬ ‫کشاورزی و یکصد میلیارد تومان برای یارانه کمک‬ ‫سود بخش صادرات بود که فقط باید به صادرکننده‬ ‫پرداخت ش��ود اما متاس��فانه تا پایان سال گذشته‬ ‫س��ازمان مدیری��ت ای��ن اعتبار را تخصی��ص نداد‪.‬‬ ‫امس��ال نیز ‪ ۵۰‬میلیارد تومان به صورت یارانه کم‬ ‫س��ود مصوب شد و در حال اقدام برای تخصیص به‬ ‫استان ها هستیم‪.‬‬ ‫اع��زام تخصصی با هدف بررس��ی بازارهای مورد‬ ‫نظر و به نمایش گذاشتن محصوالت منحصربه فرد‬ ‫ایران در نمایشگاه های مختلف ازجمله این اقدامات‬ ‫اس��ت ک��ه امس��ال از ‪ ۱۶‬دفتر تج��اری به صورت‬ ‫تخصص��ی در س��طح ملی به کش��ورهای هدف در‬ ‫زمینه کاالهای مختلف اعزام می ش��وند‪ .‬هم اینک‬ ‫در بخش کش��اورزی و غذایی ‪3‬هی��ات اصلی برای‬ ‫حضور در نمایش��گاه های مختلف وجود دارد که در‬ ‫طول سال به کشورهای روسیه‪ ،‬المان و ارمنستان‬ ‫سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫خوراکی های خوش «رنگ» و بی ابرو‬ ‫بندر سنگاپور؛ پایتخت دریایی جهان‬ ‫تاریخچه بزرگترین نمایشگاه بازی های رایانه ای‬ ‫‪7‬‬ ‫با هدف جلوگیری از قاچاق پوشاک به کشور‬ ‫واحدهای صنفی ملزم به ثبت «برند» می شوند‬ ‫زه�را طهرانی ‪ -‬گ�روه تجارت‪ :‬پوش��اک به عنوان‬ ‫مهم ترین کاالی قاچاق در کش��ور همیش��ه مورد بحث‬ ‫و تب��ادل نظر ب��وده و هس��ت‪ .‬به تازگی نیز جلس��ات‬ ‫متعددی در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با فعاالن‬ ‫این حوزه برگزار می ش��ود تا راه حل��ی برای جلوگیری‬ ‫از ورود محصوالت قاچاق به کش��ور اندیشیده شود‪ .‬در‬ ‫تازه ترین اق��دام وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫پیش��گیری و جلوگیری از قاچاق پوشاک‪ ،‬طرح «الزام‬ ‫ثبت نش��ان (برند)های پوش��اک» به مرکز امور اصناف‬ ‫ابالغ ش��د‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اعالم این خبر اظه��ار کرد‪ :‬با هدف جلوگیری و مقابله‬ ‫با قاچاق به کش��ور قرار است در بخش پوشاک واحدها‬ ‫را ملزم به داشتن نشان(برند) کنیم‪ .‬مجتبی خسروتاج‬ ‫از جمع بندی ط��رح «الزام ثبت‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫نشان(برند)های معروف پوشاک» در مرکز امور اصناف‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خب��ر داد و افزود‪:‬‬ ‫در صورت اجرا نش��دن طرح واحدهای پوشاک قادر به‬ ‫عرضه محص��والت خود در بازار نخواهن��د بود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در اجرای طرح یادشده با بخش خارجی‬ ‫مش��کلی نداریم اما اج��رای ان در بخش داخلی کمی‬ ‫زمان بر خواهد بود‪ .‬س��خنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با تاکی��د براینکه باید تمام ابع��اد این طرح را‬ ‫بررسی کرد تا ابتر و بیهوده نباشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در واقع‬ ‫باید مجموع طرح به جمع بندی نهایی و کلی برس��د و‬ ‫پس از ان به صورت طرح جامع در ستاد مبارزه باقاچاق‬ ‫کاال و ارز تصویب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام داشتن نام و نشان‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته بخش زی��ادی از کار پیش رفته‬ ‫اما گاهی کارشناس��ان نواقصی را به طرح وارد می کنند‬ ‫که باید به ان رس��یدگی کرد‪ .‬عالوه بر اینکه پیش بینی‬ ‫می ش��ود این موضوع حداکثر تا ‪ 3‬هفته اینده نهایی و‬ ‫تبدیل به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق بشود و به مرحله‬ ‫اجرا برسد‪ .‬س��خنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬نحوه مقابله با قاچاق پوشاک چند هفته ای است‬ ‫ک��ه در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح اس��ت و‬ ‫یک��ی از روش ها در زنجی��ره اقداماتی که برای برخورد‬ ‫با قاچاق قابل اجراس��ت‪ ،‬الزام داش��تن نام این کاال ها و‬ ‫نش��ان در بخش پوشاک داخلی و خارجی است تا قابل‬ ‫پیگیری و رهیابی باشند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این امر جزو‬ ‫مجموعه اقدامات برخورد با قاچاق پوش��اک اس��ت که‬ ‫در حال پیگیری اس��ت‪ .‬چنانچه این طرح نهایی ش��ود‬ ‫بای��د به تایید و تصویب س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز هم برس��د تا به مرحله اجرا دراید‪ .‬خسروتاج‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس قانون حمایت از حقوق مصرف کننده‪،‬‬ ‫کاالهای سرمایه ای باید نمایندگی رسمی داشته باشند‬ ‫و در قال��ب ان خدمات پس از ف��روش نیز ارائه دهند؛‬ ‫اما کاالهای مصرفی پیچیدگی بیشتری دارند به همین‬ ‫دلی��ل باید دید واحدهای تولی��دی داخل تا چه میزان‬ ‫توان اجرای این طرح را دارند‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادامه داد‪ :‬از‬ ‫س��ویی دیگر باید بحث نظارت را نیز قوی تر از گذش��ته‬ ‫دنبال کرد چرا که گاهی شنیده می شود که برچسب های‬ ‫تقلبی در بازار وجود دارد و برخی واحدهای غیررسمی‬ ‫از این برچس��ب ها و نام و نش��ان(برند) خاصی استفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬بنابراین باید پیگیری ه��ای الزم را انجام داد‬ ‫تا نام و نش��ان ها هم درست و دقیق و رسمی باشد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه اجرای این طرح ظرافت هایی دارد که‬ ‫باید با کار کارشناس��ی پیش برود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نهایت‬ ‫اینک��ه برای رصد و پیگیری کااله��ای قاچاق در بخش‬ ‫پوشاک داش��تن نش��ان را ضروری می دانیم که اجرای‬ ‫ای��ن طرح نی��ز در دس��تور کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ .‬به گفته خسروتاج‪ ،‬درحال حاضر جلساتی‬ ‫با تولیدکنندگان و واردکنندگان پوشاک برگزار می شود‬ ‫تا تمام ابعاد موضوع شناس��ایی شده و در مرحله اجرا با‬ ‫کمترین مشکل مواجه باشیم‪ .‬سخنگوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت افزود‪ :‬طرح الزام ثبت نش��ان(برند)های‬ ‫پوشاک در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به جمع بندی‬ ‫رسیده اما چون ورود محصوالت قاچاق از ابعاد مختلفی‬ ‫قابل بررس��ی اس��ت به کمی زمان نیاز دارد‪ .‬برخورد با‬ ‫قاچاق در فعالیت های متفاوتی انجام می ش��ود به نحوی‬ ‫نرخ های سود بانکی‬ ‫پایین‪ ،‬مواد اولیه ارزان‪،‬‬ ‫دسترسی اسان به‬ ‫بازار فروش و صادرات‪،‬‬ ‫سهولت در خرید‬ ‫مواداولیه و تیراژ باالی‬ ‫تولید سبب شده تا تولید‬ ‫پوشاک در کشورهایی‬ ‫مانند چین‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬به‬ ‫مراتب ارزان تر از ایران‬ ‫تمام شود‬ ‫که کاال امکان دارد به طریق مرزنشینی‪ ،‬ملوانی‪ ،‬مناطق‬ ‫ازاد‪ ،‬مس��افری و چمدانی وارد کش��ور شود که بررسی‬ ‫ای��ن موارد پیچیدگی های خاص خود را دارد‪ .‬قائم مقام‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره ثبت نشان(برند های‬ ‫معروف خارجی گفت‪ :‬نشان(برند)های شناخته شده ای‬ ‫که در بازار داخل حضور دارند باید مانند دیگر کاالهای‬ ‫س��رمایه ای ک��ه در داخ��ل نش��ان(برند)ها را ب��ه ثبت‬ ‫می رس��انند‪ ،‬این اق��دام را انجام دهند ت��ا اجازه عرضه‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در جلساتی که با صاحبان‬ ‫نشان(برند) داشتیم انها اعالم امادگی کردند تا در مرکز‬ ‫امور اصناف حاضر ش��وند و نمایندگ��ی خود را به ثبت‬ ‫داخل برس��انند‪ .‬چون قبل از این‪ ،‬پوشاک جزو کاالهای‬ ‫سرمایه ای محسوب نمی شد‪ ،‬از این رو این طرح تاکنون‬ ‫اجرا نش��د ام��ا درحال حاضر به مرکز ام��ور اصناف هم‬ ‫ابالغ کرده ایم تا نس��بت به شناسایی این واحدها و ثبت‬ ‫نشان(برند)هایی که ثبت نشده‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضربه قاچاق به صنعت داخل‬ ‫چگونگی جلوگیری از واردات غیررس��می پوش��اک و‬ ‫اسیب های ان در سال گذشته با جدیت بسیاری دنبال‬ ‫و طرح هایی در نظر گرفته ش��د که به نظر می رسد در‬ ‫مراحل نهایی برای اجرا باش��د‪ .‬صنعت پوشاک که یکی‬ ‫از اصلی ترین نیازهای بش��ر را ش��امل می شود‪ ،‬همواره‬ ‫حاش��یه های زیادی به همراه داش��ته و اظهارنظرهای‬ ‫گوناگونی درباره واردات این کاال ش��ده اس��ت تا جایی‬ ‫ک��ه برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوش��اک‬ ‫معتقدند ک��ه باید زمینه ورود نش��ان(برند)ها به ایران‬ ‫ب��ه نحو قانونی فراهم ش��ود‪ ،‬چراکه برای کش��ور مفید‬ ‫خواهد بود‪ .‬نرخ های سود بانکی پایین‪ ،‬مواد اولیه ارزان‪،‬‬ ‫دسترس��ی اس��ان به بازار فروش و صادرات‪ ،‬س��هولت‬ ‫در خرید مواداولیه و تیراژ باالی تولید س��بب ش��ده تا‬ ‫تولید پوش��اک در کشورهایی مانند چین‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬به‬ ‫مراتب ارزان ت��ر از ایران تمام ش��ود و همین امر باعث‬ ‫می شود قاچاق پوش��اک و حتی واردات رسمی ان نیز‬ ‫سوداور باشد‪ .‬بر اساس گفته های مدیرکل دفتر نساجی‬ ‫و پوش��اک وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بخش��ی از‬ ‫کاالهایی ک��ه از ترکیه به ایران می ایند در اصل همان‬ ‫کاالهای تولید چین هس��تند که ابتدا به ترکیه امده و‬ ‫سپس وارد ایران می شوند‪ ،‬در حالی که کیفیت اجناس‬ ‫ایرانی بسیار باالتر از این کاالها است‪.‬‬ ‫‹ ‹جمع اوری بدون نشان(برند)ها از فروشگاه ها‬ ‫سعید حسین زاده‪ ،‬عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و‬ ‫صادرات پوش��اک ایران گفت‪ :‬هر نشان(برند)ی که قرار‬ ‫است وارد ایران ش��ود‪ ،‬باید به طور رسمی ثبت شده و‬ ‫در صورتی که کاالیی ش��ماره ثبت نداشته باشد باید از‬ ‫فروشگاه های کشور جمع اوری شود‪ .‬هرچند که اجرای‬ ‫این سیس��تم نیروی انسانی زیادی را می طلبد و بسیار‬ ‫دش��وار است اما راه بسیار مناس��بی برای جلوگیری از‬ ‫ورود کپی ها و اجناس تقلبی نشان(برند)های معروف به‬ ‫کشور است‪ .‬درحال حاضر فروشگاه های زیادی به عنوان‬ ‫نمایندگی نشان(برند)های معروف در سطح کشور اقدام‬ ‫به ف��روش کاال می کنند در حالی که ب��ه طور تقریبی‬ ‫تمام این فروشگاه ها‪ ،‬نمایندگی رسمی نشان(برند)های‬ ‫مربوط نیس��تند و به راحتی فروش��گاه هایی با نام این‬ ‫نش��ان (برند)ها در کشور ایجاد کرده اند‪ .‬یکی از راه های‬ ‫مناس��ب برای مقابله با این اقدام این اس��ت که ش��رط‬ ‫ورود ای��ن کاالها و ایجاد نمایندگی در کش��ور دریافت‬ ‫نمایندگی رس��می از نشان(برند) مربوطه و ثبت ان در‬ ‫کش��ور باش��د که به این ترتیب عالوه ب��ر اینکه امکان‬ ‫ف��روش اجن��اس تقلبی و کپ��ی در ای��ن نمایندگی ها‬ ‫وج��ود نخواهد داش��ت‪ ،‬مردم نیز با خیال اس��وده تری‬ ‫ن زمینه‬ ‫نس��بت به خرید اق��دام می کنن��د‪ .‬در همی�� ‬ ‫طاهری‪ ،‬یک صادرکننده نمونه پوش��اک معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫اگر می خواهیم تولید پوشاک پیشرفت کند‪ ،‬باید اجازه‬ ‫ورود نش��ان(برند ها را بدهیم‪ .‬با واردات خیلی موافقیم‬ ‫مشروط بر اینکه مالیات‪ ،‬عوارض گمرکی و ارزش افزوده‬ ‫پرداخت ش��ود؛ بنابرای��ن اجناس ترک ب��ا جنس های‬ ‫چینی‪ ،‬بنگالدشی و پاکستانی نامرغوب مقایسه می شود‬ ‫و جنس خوب به بازار ایران وارد می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی اگر تولیدکننده پوش��اک شویم نباید از‬ ‫واردات بترسیم یا برای مثال از کار کپی شده بهراسیم‪.‬‬ ‫اگر کشورها اس��تاندارد مالیات و پرداخت های گمرکی‬ ‫را رعایت می کنند به بازار ایران بیایند‪ ،‬نش��ان(برند)ها‬ ‫ه��م بیایند‪ ،‬ما با اغوش باز اس��تقبال می کنیم‪ .‬به این‬ ‫ترتیب می توان گفت که واردات پوش��اک به کش��ور نه‬ ‫تنها برای صنعت تهدید نخواه��د بود بلکه می تواند به‬ ‫عنوان یک فرصت تلقی ش��ود اما این در صورتی است‬ ‫که ابتدا زمینه برای ایجاد رقابت بین صنعت کش��ور و‬ ‫پوشاک وارداتی فراهم شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫جهانی شدن‬ ‫مانعی برای اعمال‬ ‫تحریم‬ ‫جمشید عدالتیان شهریاری‬ ‫رییس کمیسیون اموزش و فرهنگ‬ ‫اقتصاد اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با توجه به موانع حضور موثر ایران در ‪ ۱۰‬سال حضور‬ ‫در سازمان تجارت جهانی (‪ ،)WTO‬باید سعی کنیم‬ ‫در این��ده به س��متی برویم که اقتصادم��ان را جهانی‬ ‫کنیم‪ ،‬هر چقدر اقتصاد کش��ور جهانی ش��ود تحریم‬ ‫ک��ردن اقتصاد ما س��خت تر خواهد بود‪ .‬س��ال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫دو اتفاق بس��یار مثبت برای اقتصاد ما افتاد‪ ،‬نخستین‬ ‫اتفاق این ب��ود که رهبر معظم انقالب سیاس��ت های‬ ‫اص��ل‪ ۴۴‬را ابالغ کردن��د و اتفاق دیگ��ر حضور ایران‬ ‫به عنوان عضو ناظر در س��ازمان تج��ارت جهانی بود‪.‬‬ ‫تحریم ه��ای اقتصادی زمانی اغاز ش��د ک��ه ایران به‬ ‫عضویت س��ازمان تجارت جهانی درامده بود اما زمانی‬ ‫که تحریم های س��ازمان ملل اغاز شد در عمل حضور‬ ‫در س��ازمان تجارت جهانی را خنثی کرد برای همین‬ ‫ن را به دلیل‬ ‫در ان مقطع نتوانس��تیم برنامه تجاری ما ‬ ‫شروع تحریم ها اماده و ارائه کنیم‪ .‬درحال حاضر حضور‬ ‫ما در س��ازمان تجارت جهانی ب��ه امضای توافقنامه با‬ ‫‪ 5+1‬بس��تگی دارد‪ ،‬اگر این کار انجام شود در مرحله‬ ‫بعد می توانیم پیگیری مان را ب��رای حضور در «دبلیو‬ ‫تی او» اغاز کنیم که البته نیاز به فصل ‪۱۰‬ساله دیگری‬ ‫دارد‪ .‬حضور ایران در س��ازمان تج��ارت جهانی مانند‬ ‫برخی فرصت های دیگر به دلیل تحریم های اقتصادی‬ ‫از بی��ن رفت چون وقتی تحریم وجود دارد راهی برای‬ ‫حضور موثر در سازمان تجارت جهانی باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫مدیریت اقتصاد ما از جنبه داخلی ‪ ۱۰۰‬سال است که‬ ‫با مشکل مواجه اس��ت اما بی معنی است که کشوری‬ ‫ب��ا تحریم روبه رو باش��د و به س��ازمان تجارت جهانی‬ ‫بپیوندد‪ .‬اگر به توافق دس��ت بیابیم مرحله بعد از ان‪،‬‬ ‫مرحله جهانی ش��دن و از ایزوله خارج ش��دن اقتصاد‬ ‫کشور است که بخشی از این اتفاق به حضور در «دبلیو‬ ‫ت��ی او» برمی گردد‪ .‬هر چقدر اقتصاد ما جهانی ش��ود‬ ‫تحری��م کردن اقتصاد ما س��خت تر خواهد بود‪ ،‬بعد از‬ ‫توافق روند جهانی ش��دن هم برای پیوستن به «دبلیو‬ ‫تی او» و هم برای مذاکره با اتحادیه اروپا برای برقراری‬ ‫تج��ارت ترجیحی‪ ،‬مذاکرات اک��و و‪ ...‬اتفاق می افتد و‬ ‫روند جهانی شدن اقتصاد ما اغاز می شود‪ .‬پیوستن به‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی یک فرایند است و احتیاج به‬ ‫پیش شرط هایی دارد‪ ،‬قبل از اینکه در سازمان تجارت‬ ‫جهانی حضور پیدا کنیم بای��د مقررات اقتصاد ازاد را‬ ‫بپذیریم و برخی اقدام��ات را انجام دهیم که از جمله‬ ‫ان می ت��وان به تغییر تعرفه ه ا و حذف یارانه ها اش��اره‬ ‫ک��رد‪ ،‬اقداماتی که البته هزینه ب��ر خواهد بود‪ .‬در این‬ ‫میان ازاد سازی قیمت سوخت و حامل های انرژی در‬ ‫این زمینه اقدامی مثبت قلمداد می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت تشکیل مستمر‬ ‫کمیته های فرش‬ ‫نشس��ت روسای ادارات فرش سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ها به تازگ��ی با هدف ایجاد‬ ‫هماهنگ��ی بیش��تر و رس��یدن به وح��دت رویه در‬ ‫عملکردهای مرتبط با فرش برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬سرپرس��ت مرک��ز ملی فرش ای��ران اگاهی‬ ‫از مش��کالت و مس��ائل اس��تان ها در حوزه فرش را‬ ‫از ضرورت های تش��کیل این نشس��ت اعالم و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تشکیل مس��تمر کمیته های فرش در استان ها‬ ‫ضرورتی محسوب می شود که در صورت تشکیل در‬ ‫سطح مناسب و با دخالت استانداری ها می تواند منابع‬ ‫و امکانات اس��تانی را به س��مت فرش هدایت کند‪.‬‬ ‫حمید کارگر با اشاره به اهمیت و جایگاه کمیته های‬ ‫فرش دس��تباف در استان ها گفت‪ :‬کمیته های فرش‬ ‫ظرفیت الزم را برای هدایت منابع اس��تانی به سمت‬ ‫فرش دس��تباف دارند و در ای��ن زمینه باید تعامل و‬ ‫همراهی خود را با تش��کل های خصوصی و نهادهای‬ ‫دولتی مرتبط بیشتر کنند‪ .‬وی بر ضرورت ارائه امار‬ ‫و اطالعات هوش��مندانه و واقعی با پرهیز از کوچک‬ ‫نمای��ی و بزرگ نمایی در حوزه ف��رش تاکید کرد و‬ ‫افزود‪ :‬س��ال گذش��ته هم از لحاظ ارزش��ی و هم از‬ ‫لحاظ وزنی رش��د صادرات را تجربه کردیم؛ افزایشی‬ ‫که هرچند خوش��حال کننده اس��ت‪ ،‬اما راضی کننده‬ ‫نیس��ت و هنوز با متوسط صادرات در دهه های اخیر‬ ‫فاصله زیادی داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال گذشته حدود‬ ‫‪۳۳۰‬میلیون دالر فرش دستباف ایرانی به حدود‪۸۰‬‬ ‫کشور دنیا صادر شده که این رقم در مقایسه با سال‬ ‫‪ ۹۲‬ه��م از نظ��ر وزنی و هم از نظر ارزش��ی افزایش‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬کارگر در ادامه تفاهمنامه منعقدشده‬ ‫بین مرکز ملی فرش ایران و صندوق کارافرینی امید‬ ‫را اقدامی مناسب دانست و افزود‪ :‬با توجه به همراهی‬ ‫مدیرعام��ل این صندوق برای اعطای تس��هیالت به‬ ‫فعاالن فرش دس��تباف می توان مشکالت کوچک و‬ ‫موردی در استان ها را مرتفع کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حقوق‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫صادق بشیری‬ ‫معاون کاال و خدمات سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان‬ ‫در س��ال های اخی��ر موض��وع رعای��ت حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان بیشتر از هر موضوع دیگری در محافل‬ ‫اقتصادی مورد بحث و تاکید اس��ت اما در عمل اتفاق‬ ‫متفاوتی رخ نمی دهد و چه بس��ا این مطالبات به عنوان‬ ‫یک ش��عار تبدیل به محور فعالیت های برخی ش��ده‬ ‫است‪ .‬حقیقت مطلب این است که واحدهای اقتصادی‬ ‫کشور با هدف خلق ثروت ایجاد شده اند و نباید قربانی‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان ش��وند‪ .‬مشکالت تولید‬ ‫و به صرف��ه نبودن اقتصادی‪ ،‬موثر نبودن نظارت‪ ،‬ورود‬ ‫اف��راد غیرمتعه��د به عرص��ه تولید و توزی��ع‪ ،‬قاچاق‪،‬‬ ‫نبود یک س��اختار نظام یافته و‪ ...‬شرایط غیردلخواهی‬ ‫را در کش��ور ش��کل داده که حقوق مصرف کنندگان‬ ‫بارها و ب��ه انحای مختلف از س��وی تولیدکنندگان و‬ ‫توزیع کنن��دگان خدم��ات تباه می ش��ود و جالب این‬ ‫است که خود تضییع کنندگان حقوق مصرف کنندگان‬ ‫نی��ز در زم��ره مصرف کنندگان زیان دیده ق��رار دارند‪.‬‬ ‫پیگیری ش��کایات زیان دیدگان دارای موانع مختلفی‬ ‫است و به نتیجه نمی رسد‪ .‬مصرف کنندگان به سلسله‬ ‫تباهی های حقوق ش��ان عادت کرده اند مراحل و مسیر‬ ‫دادرس��ی ها طوالنی و پرزحمت است برای مثال نبود‬ ‫ت در صنایع خودروس��ازی کش��ور‪ ،‬قراردادهای‬ ‫رضای ‬ ‫ی هوا‪،‬‬ ‫یک طرف��ه لیزینگ ه��ا‪ ،‬معوقات بانک��ی‪ ،‬الودگ ‬ ‫روغ��ن پالم در محص��والت لبن��ی‪ ،‬ضعف های کیفی‬ ‫کااله��ا و خدم��ات انحص��ار و نوس��ان های غیرعادی‬ ‫قیمت ها و‪ ...‬همه از مصادیق تباهی حقوق مردم است‬ ‫که متاس��فانه در تمامی عرصه های کشور شکل گرفته‬ ‫و س��اماندهی این وضعیت به یک حرکت حماس��ی با‬ ‫بسیجی بخردانه نیازمند است‪ .‬تناسب ها و اندازه ها به‬ ‫هم ریخته و مشکالت انباشته دوران جنگ و تحریم و‬ ‫س��وءمدیریت ها نمود پیدا کرده است‪ .‬برای برون رفت‬ ‫از وضعی��ت ای��ن چنینی ع�لاوه بر داش��تن برنامه و‬ ‫پیاده س��ازی روش ه��ای سیس��تماتیک نیازمند افراد‬ ‫کاردان و اگاه متخصص با ش��خصیت سالم هستیم و‬ ‫این دگرگونی جز به دس��ت افراد متعهد و وطن دوست‬ ‫به سر منزل مقصود نخواهد رسید‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت منطقی مرغ‬ ‫کیلویی ‪ 7‬هزار تومان‬ ‫ایس�کانیوز‪ :‬ریی��س اتحادیه فروش��ندگان پرنده‬ ‫و ماهی با اش��اره به اینک��ه هم اکنون هر کیلو مرغ‬ ‫‪6‬ه��زار و ‪ 600‬تومان در واحده��ای صنفی عرضه‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫و اتحادیه مرغداران قیمت منطقی برای فروش مرغ‬ ‫بی��ن ‪ 7‬ت��ا ‪ 7200‬تومان اس��ت و امیدواریم که در‬ ‫هفته اینده به این رقم افزایش یابد‪.‬‬ ‫یک افت جدید گریبان گیر‬ ‫کندو های عسل‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری زنبورداران‬ ‫گفت‪ :‬وجود افتی جدید در کندو های زنبور موجب‬ ‫ایج��اد نگرانی میان زنبور داران ش��ده اس��ت‪ .‬عفت‬ ‫رییس��ی با اشاره به افت واروا که از چند سال پیش‬ ‫در کن��دو نفوذ پیدا کرده‪ ،‬گف��ت‪ :‬اقداماتی برای از‬ ‫بین بردن این افت انجام ش��ده اما به تازگی بیماری‬ ‫جدیدی به کندوها نفوذ پیدا کرده است‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که در مدت نیم س��اعت کندو خالی می ش��ود‪ .‬این‬ ‫بیم��اری هن��وز فراگیر نش��ده ام��ا گزارش هایی از‬ ‫اس��تان های مختل��ف مبنی بر وجود ای��ن بیماری‬ ‫منتش��ر ش��ده که باید هرچ��ه س��ریع تر عامل ان‬ ‫پیگیری و از فراگیری ان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫پاس کاری حقوق مصرف کننده‬ ‫ایلنا‪ :‬رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫گفت‪ :‬نظارت در س��طح بازار بس��یار پایین امده و نه‬ ‫تنها حق��وق مصرف کننده تضعیف ش��ده؛ بلکه اصال‬ ‫رعایت نمی شود‪ .‬مسیح انصاری با اشاره به محصوالت‬ ‫غیراستاندارد در بازار‪ ،‬ورود میوه های قاچاق‪ ،‬استاندارد‬ ‫قالبی کااله��ا‪ ،‬خودروهای وارداتی فاقد نمایندگی و‪...‬‬ ‫گفت‪ :‬ارگان های ذی ربط نظیر س��ازمان اس��تاندارد‪،‬‬ ‫س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور که متولیان اصلی‬ ‫نظارت بر بازار هس��تند کار خود را به درس��تی انجام‬ ‫نمی دهند‪ .‬این در حالی است که بسیاری از این کاالها‬ ‫با سالمت مردم درگیر هستند و ضرورت دارد دولت از‬ ‫سازمان های مردم نهاد برای نظارت بیشتر بهره ببرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬الزم است دولت حداقل درباره مواد غذایی‬ ‫مردم حساسیت بیشتری نشان دهد تا در اینده شاهد‬ ‫بیماری های گوناگون در جامعه نباشیم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بازار خوراکی های تقلبی را بررسی می کند‬ ‫خوراکی های خوش «رنگ» و بی ابرو‬ ‫مهدیه شکری ـ گروه تجارت‪ :‬مهمانان‬ ‫تقلبی در بازار؛ بازشدن پای خوراکی های‬ ‫تقلبی ب��ه بازار هم��واره و در هر دوره ای‬ ‫یک��ی از معضالت بازار و داد و س��تدهای‬ ‫ان بوده اس��ت‪ .‬ش��اید کمتر کسی باشد‬ ‫ک��ه تاریخ دقی��ق ورود کاالهای تقلبی را‬ ‫در بازار بداند‪ ،‬ام��ا حضور این محصوالت‬ ‫ل حاضر پررنگ تر از هر زمان است‪.‬‬ ‫درحا ‬ ‫ش��اهرخ رامین‪ ،‬عضو س��ابق کمیس��یون‬ ‫بهداش��ت مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬در‬ ‫این ب��اره با اش��اره ب��ه اهمیت س�لامت‬ ‫غ��ذا می گوید‪ :‬نکته مهم در این مس��ئله‬ ‫اگاهی مردم و اموزش دادن به انهاس��ت؛‬ ‫چراکه افراد اگاه با شناسایی مواد غذایی‬ ‫ناسالم‪ ،‬انها را خریداری نمی کنند‪ .‬موسی‬ ‫فتح��ی‪ ،‬نماینده اهر در اتاق اصناف ایران‬ ‫نیز‪ ،‬درباره این موض��وع بیش از هر چیز‬ ‫به نقش بازرس��ان و تعداد کم انها اش��اره‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬برای افزودن به تعداد‬ ‫بازرس��ان در اتحادیه‪ ،‬نیازمند کمک مالی‬ ‫دولت هس��تیم‪ .‬اگر تعداد این بازرس��ان‬ ‫بیشتر شود‪ ،‬تخلفات واحدهای صنفی نیز‬ ‫به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلف و کم فروشی‬ ‫حض��ور خوراکی ه��ای تقلب��ی در بازار‬ ‫پدی��ده ای نوظهور و تازه نیس��ت‪ .‬ش��اید‬ ‫بیان چند مث��ال خاطره ه��ای نه چندان‬ ‫خوش��ایندی را برای تان ی��اداوری کند‪.‬‬ ‫یکی از این محصوالت‪ ،‬گوشت های تقلبی‬ ‫موج��ود در ب��ازار بود که وحی��د مرندی‬ ‫مقدم‪ ،‬معاون نظارت بر اجرای استاندارد‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد ایران درباره این‬ ‫موضوع در گفت وگو با خبرگزاری صدا و‬ ‫س��یما گفته بود‪ :‬به دلیل باالرفتن قیمت‬ ‫گوشت قرمز‪ ،‬افراد س��ودجو در برخی از‬ ‫واحدهای تولید فراورده های گوش��تی با‬ ‫استفاده از رنگ های غیرمجاز و مصنوعی‬ ‫گوش��ت مرغ را رنگ کرده و با برچس��ب‬ ‫فراورده گوشت قرمز به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫بنابراین از سازمان های استاندارد سراسر‬ ‫کش��ور درخواس��ت کرده ای��م کنت��رل‬ ‫بیش��تری روی کارخانه های فراورده های‬ ‫گوش��تی داشته باش��ند‪ .‬چون استفاده از‬ ‫رنگ های غیرمجاز س�لامت م��ردم را به‬ ‫مخاطره می ان��دازد و از طرف��ی با توجه‬ ‫به قیمت پایین مرغ نس��بت به گوش��ت‪،‬‬ ‫ای��ن کار تخلف و کم فروش��ی محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬نمک ه��ای تقلب��ی موجود در‬ ‫ب��ازار از انواع دیگر این محصوالت اس��ت‬ ‫که مدتی وارد بازار کاالهای خوراکی شد ‪.‬‬ ‫پریس��ا ترابی‪ ،‬ریی��س اداره بهبود تغذیه‬ ‫جامع��ه وزارت بهداش��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫برن��ا با اش��اره به این موض��وع بیان کرد‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و جهاد‬ ‫کشاورزی اس��ت‪ .‬چون همه این بخش ها‬ ‫در تولید و نظ��ارت بر مواد غذایی دخیل‬ ‫هس��تند‪ .‬او معتقد است‪ :‬یکی از اقدامات‬ ‫مهم در این ش��رایط برگزاری کالس های‬ ‫اموزشی برای فروش��ندگان مواد غذایی‪،‬‬ ‫در تم��ام صنوف‪ ،‬اس��ت‪ .‬یعنی اگر ضرر و‬ ‫زیان این مواد غذایی و راه های شناسایی‬ ‫ان را بدانند جل��وی ورود این محصوالت‬ ‫به بازار گرفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش به واحدهای صنفی‬ ‫این محصول در بس��ته بندی های مناسب‬ ‫و با نش��ان اس��تاندارد وزارت بهداش��ت‬ ‫به عن��وان نمک ه��ای ی��ددار در اختیار‬ ‫م��ردم قرار گرفته اس��ت‪ .‬دیگر محصولی‬ ‫که ب��رای مدتی خبرس��از ش��د‪ ،‬ترکیب‬ ‫برن��ج مرغوب و نامرغوب ب��ا یکدیگر بود‬ ‫ک��ه ان را رایج ترین تقل��ب در بازار برنج‬ ‫ایران دانس��ته اند‪ .‬متقلبان ب��ا این روش‬ ‫برنج ه��ای نامرغ��وب خ��ود را ب��ا اندکی‬ ‫برن��ج مرغ��وب تر کیب ک��رده و ان را با‬ ‫عنوان برنج ممتاز به فروش می رس��انند‪.‬‬ ‫به گفت��ه جمیل علیزاده ش��ایق‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادی��ه تولیدکنندگان برنج‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از نش��ان(برند)های داخل��ی که تبلیغات‬ ‫گس��ترده ای هم دارند مدعی عرضه برنج‬ ‫صددرص��د ایرانی هس��تند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که انها مخلوط��ی از برنج ایرانی و‬ ‫خارجی را در کیسه بسته بندی می کنند‬ ‫و ب��ه عنوان برنج کام�لا ایرانی به فروش‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫ابلیموه��ای تقلب��ی در ب��ازار از دیگ��ر‬ ‫معضالت ب��ازار کاالهای اساس��ی ش��ده‬ ‫است‪ .‬مجید روحی‪ ،‬رییس انجمن صنفی‬ ‫صنعت ابلیم��و‪ ،‬در گفت وگو با ایس��نا از‬ ‫شناسایی و معرفی ‪ 20‬نشان (برند) تقلبی‬ ‫ابلیمو به س��ازمان غذا و دارو خبر داده و‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬با وجود پلمب ‪ 4‬نشان (برند)‬ ‫تقلبی ابلیمو در پاکدش��ت ‪ 10‬تن از این‬ ‫محصوالت توزیع ش��ده در شمال کشور‪،‬‬ ‫توقیف شد که مش��خص نیست محصول‬ ‫چگونه از این واحدها خارج شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بهمن ماه س��ال گذشته‬ ‫بود که تعزیر کارخانه تولیدکننده ابلیمو‬ ‫و امح��ای ‪ 224‬ت��ن ابلیم��وی غیرقابل‬ ‫مصرف انسانی س��ر و صدای زیادی به پا‬ ‫برگزاری نشست فعاالن‬ ‫اصناف با رییس مجلس‬ ‫خانه ملت‪ :‬رییس فراکس��یون اصناف مجلس از برگزاری‬ ‫نشس��تی با حضور فع��االن اصناف با ریی��س مجلس در‬ ‫اس��تانه روز اصن��اف خبر داد‪ .‬شهبازحس��ن پوربیگلری با‬ ‫یاداوری دس��تور کار فراکس��یون اصن��اف مجلس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این فراکس��یون در تالش برای برگزاری نشستی با حضور‬ ‫فعاالن اصناف با رییس مجلس در استانه روز اصناف (یکم‬ ‫تیرماه) است‪ .‬نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬با اش��اره به مشکالت پیش روی اصناف‬ ‫درکش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬طرح مشکالت اصناف در جلسه با دکتر‬ ‫الریجان��ی و گرفتن نظر مش��ورتی از وی ب��رای رفع انها‬ ‫خواس��ته فعاالن این عرصه در این جلسه خواهد بود‪ .‬این‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس نهم‪ ،‬با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫بی��ش از ‪۲۰‬درص��د تولید ناخالص ملی از س��وی اصناف‬ ‫عاید کشور می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اصناف بیشترین سهم‬ ‫را در ایجاد اش��تغال و کاهش بیکاری داشته اما متاسفانه‬ ‫درس��ال های اخیر مورد بی مهری بس��یاری واقع شده اند‪.‬‬ ‫رییس فراکس��یون اصناف مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬دیدار فعاالن عرصه اصناف با دکتر الریجانی قبل از‬ ‫«روز اصناف» برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫شاهرخ رامین‪:‬‬ ‫بهترین روش برای‬ ‫جلوگیری از سودجویی‬ ‫متقلبان‪ ،‬افزایش‬ ‫اگاهی مردم است‪ .‬در‬ ‫این زمینه باید دانش‬ ‫عمومی و دانش سالمت‬ ‫مردم را افزایش داد و‬ ‫این کار به عهده‬ ‫رسانه هاست‬ ‫ک��رد و پس از مدتی پرونده با صدور رای‬ ‫پلم��ب کارخانه و جریم��ه ‪ 900‬میلیون‬ ‫تومان��ی مختومه ش��د اما ت��ا مدت ها نام‬ ‫تجاری این کارخانه در قفس��ه بسیاری از‬ ‫فروشگاه ها دیده می شد و هموطنان بدون‬ ‫اط�لاع از نام محصول ب��ه خرید و به تبع‬ ‫استفاده از ان ادامه می دادند‪.‬‬ ‫نظارت��ی باید مراکز تولید را کنترل کنند‬ ‫تا این اتفاق کمتر رخ دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش اگاهی مردم‬ ‫عضو سابق کمیسیون بهداشت مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره به اهمیت س�لامت مواد غذایی‬ ‫و ترکیب��ات ب��ه کار ب��رده ش��ده در ان‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬بهترین روش ب��رای جلوگیری‬ ‫از س��ودجویی متقلب��ان‪ ،‬افزایش اگاهی‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬در ای��ن زمین��ه باید دانش‬ ‫عمومی و دانش س�لامت مردم را افزایش‬ ‫داد و ای��ن کار به عهده رس��انه هاس��ت‪.‬‬ ‫افراد اگاه‪ ،‬خریدهای��ی اگاهانه نیز انجام‬ ‫می دهن��د و در نتیجه‪ ،‬راه را برای فروش‬ ‫اجناس تقلبی و ناسالم می بندند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫نخری��دن محص��والت تقلب��ی‪ ،‬باعث باال‬ ‫رفت��ن هزینه های تولید ای��ن کاالها و در‬ ‫نتیجه کاهش انها می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پا در گلیم بازار روغن موتور‬ ‫البت��ه وج��ود کاالهای تقلب��ی در بازار‬ ‫فق��ط وی��ژه خوراکی ها نیس��ت و پایش‬ ‫را در کف��ش ب��ازار روغن موت��ور خودرو‬ ‫هم گذاش��ته اس��ت‪ .‬چندی پیش رییس‬ ‫اتحادی��ه صنف فروش��ند گان الس��تیک‪،‬‬ ‫روغ��ن ترم��ز و فیلتر با اش��اره به تقلبی‬ ‫ب��ودن روغن موت��ور موج��ود در برخی‬ ‫واحده��ای صنف��ی گفته بود ک��ه مردم‬ ‫نمی توانن��د تقلبی ب��ودن این محصوالت‬ ‫را تش��خیص دهند؛ چراکه تشخیص این‬ ‫موضوع از س��وی واحد ه��ای صنفی هم‬ ‫کاری دش��وار است‪ .‬بنابراین سازمان های‬ ‫به گفت��ه ش��اهرخ رامین‪ ،‬در ش��رایط‬ ‫کنونی اقتصاد کش��ور‪ ،‬گ��ران بودن مواد‬ ‫غذای��ی‪ ،‬نکته ای بس��یار مه��م و طبیعی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان نیز گروهی س��ودجو‬ ‫حضور دارن��د که مواد غذای��ی نامرغوب‬ ‫را ب��ا عنوان مواد غذایی م��ورد نیاز مردم‬ ‫وارد چرخ��ه صنعت غذای��ی می کنند‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬وظیفه شناس��ایی این افراد‬ ‫و شبکه ها بر عهده سیستم نظارتی کشور‬ ‫اعم از وزارت بهداشت‪ ،‬سازمان استاندارد‪،‬‬ ‫نماینده اهر در اتاق اصناف ایران نیز در‬ ‫می گوید‪ :‬این موضوع‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫از مشکالتی اس��ت که برای حل ان باید‬ ‫به واحدهای صنف��ی اموزش های الزم را‬ ‫ارائه کرد؛ چون این واحدها معتمد مردم‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابرای��ن اتاق اصن��اف وظیفه‬ ‫دارد که کارشناس��انی را دع��وت کرده و‬ ‫از انه��ا بخواه��د اموزش ه��ای الزم را به‬ ‫واحدها بدهند‪ .‬در این صورت انها متوجه‬ ‫می شوند که کدام کاال تقلبی است و کدام‬ ‫کاال اصل‪.‬‬ ‫موس��ی فتحی‪ ،‬به ریش��ه این مش��کل‬ ‫اش��اره می کند و ادام��ه می دهد‪ :‬یکی از‬ ‫ریشه های این معضل‪ ،‬تعداد کم بازرسان‬ ‫در اتاق اصناف اس��ت‪ .‬اگرچه بازرس��ان‬ ‫اتاق اصناف باید تحرک بیش��تری داشته‬ ‫باشند و به طور مرتب به واحدهای صنفی‬ ‫سرکش��ی و نظ��ارت کنند‪ ،‬اما مش��کلی‬ ‫که در ات��اق اصناف شهرس��تان ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬کمبود نیروهای بازرس��ی است‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال در شهرس��تان اهر‪ ۴ ،‬بازرس‬ ‫برای ‪ ۶‬هزار واحد صنفی فعال هس��تند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب ای��ن تعداد ک��م توانایی‬ ‫رس��یدگی به تمام��ی واحده��ا را ندارند‬ ‫و هرچق��در هم که در پس��ت خود فعال‬ ‫باشند‪ ،‬فقط به طور ساالنه فرصت نظارت‬ ‫ب��ر واحده��ا را خواهند داش��ت‪ .‬به گفته‬ ‫فتحی دول��ت باید به اتاق اصناف‪ ،‬به ویژه‬ ‫در شهرس��تان ها‪ ،‬کمک های مالی کند تا‬ ‫ای��ن اتاق ها بتوانند تعداد بازرس��ان را به‬ ‫میزان الزم برس��انند؛ چراک��ه با این کار‪،‬‬ ‫دفعات بازرس��ی و نظارت بیشتر و میزان‬ ‫تخلفات در واحدهای صنفی کمتر خواهد‬ ‫شد‪ .‬ورود کاال و محصوالت غیراستاندارد‬ ‫به بازار‪ ،‬نش��ان از کم توجهی سازمان های‬ ‫ناظر دارد‪ .‬از سوی دیگر نبود هماهنگی و‬ ‫همکاری میان این س��ازمان ها سبب بروز‬ ‫و در مواردی تش��دید این اتفاقات خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬در نتیج��ه‪ ،‬باید با انج��ام اقدامات‬ ‫کارشناسانه جلوی هرگونه تخلف در بازار‬ ‫را که با س�لامت مردم ارتباطی مستقیم‬ ‫دارد‪ ،‬گرفت‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس‪:‬‬ ‫بازار به بخشنامه های تنظیم قیمت در ماه مبارک رمضان پایبند باشد‬ ‫خانه ملت‪ :‬رییس کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و‬ ‫منابع طبیعی مجلس‪ ،‬با تاکید بر ضرورت پایبندی‬ ‫تمامی مراکز خرید و فروشگاه ها به بخشنامه های‬ ‫تنظی��م قیمت در ماه مب��ارک رمضان و روزهای‬ ‫منتهی ب��ه ان‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه کافی بودن‬ ‫مایحتاج مردم در بازار‪ ،‬رش��د قیمت توجیه پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬عباس رجایی گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫پیک تقاضا در ماه مبارک رمضان‪ ،‬رشد قیمت ها‬ ‫هر ساله مردم را غافلگیر می کند‪ ،‬اما این موضوع‬ ‫امس��ال با ورود به موقع سازمان تنظیم مقررات‬ ‫قاب��ل پیش��گیری اس��ت‪ .‬نماینده م��ردم اراک‪،‬‬ ‫کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه کمیس��یون کش��اورزی مجلس به‬ ‫موضوع افزایش قیمت ها به ویژه در بحث کاالهای‬ ‫اساسی مردم حساس است‪ ،‬افزود‪ :‬این کمیسیون‬ ‫تاکنون بارها جلسات متنوعی با مسئوالن مربوط‬ ‫برای تنظیم بازارماه مبارک رمضان داشته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه نظارت بر رفتار فروشندگان‬ ‫و عرضه کنندگان کااله��ا و محصوالت از جهش‬ ‫قیمتی در ب��ازار جلوگیری می کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫زمان��ی که کمبودی در هیچ ی��ک از محصوالت‬ ‫م��ورد نی��از م��ردم در بازار وج��ود ن��دارد تنها‬ ‫س��ودجویی برخی افراد عامل رشد قیمت هاست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه پیک مصرف درم��اه مبارک‬ ‫رمضان و همچنین عید نوروز دس��ت سودجویان‬ ‫را برای قیمت گذاری های س��لیقه ای باز می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر با براوردهای انجام شده هیچ‬ ‫ن��وع کمبودی در بازار در زمینه مواد پروتئینی و‬ ‫لبنی و سایر مایحتاج مردم وجود ندارد تا عاملی‬ ‫برای رشد قیمت ها باشد‪ .‬دستگاه های تنظیم بازار‬ ‫تاکنون تالش خود را برای ایجاد ثبات قیمتی در‬ ‫بازار براساس گزارش های ارائه شده انجام داده اند‪.‬‬ ‫باتوجه به مهیا بودن تمامی موارد مورد نیاز مردم‬ ‫در بازار‪ ،‬رشد قیمت ها هیچ توجیهی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د گوش�ت درکش�ور بی�ش از نی�از‬ ‫مصرفی است‬ ‫رجای��ی ب��ا اش��اره ب��ه ص��ادرات دام زن��ده و‬ ‫همچنین گوش��ت گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر تولید‬ ‫گوشت درکش��ور به حدی زیاد بوده که صادرات‬ ‫این محصول در دس��تورکار ق��رار دارد‪ ،‬از این رو‬ ‫نرخ گذاری ه��ای نجومی برای گوش��ت مصرفی‬ ‫م��ردم غیرمنطقی اس��ت‪ .‬دولت بای��د عالوه بر‬ ‫بهره گیری ازظرفیت های موجود در کش��ور برای‬ ‫ارزاوری به نیازهای داخلی برای تنظیم بازار نیز‬ ‫توج��ه کن��د و نباید بازارداخلی ب��ه علت کمبود‬ ‫کاال های م��ورد نیاز مردم درگیر جهش قیمت ها‬ ‫شود‪ .‬رییس کمیسیون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع‬ ‫طبیعی مجلس ش��ورای اس�لامی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫کمیسیون کش��اورزی مجلس تا قبل از اغاز ماه‬ ‫مبارک رمضان با برگزاری نشست های منسجم با‬ ‫مس��ئوالن حوزه تنظیم بازار برای ثبات قیمت ها‬ ‫تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫صادرات از راه ابی‪ ،‬اسان و مقرون به صرفه‬ ‫رفع مشکالت صنعتی با توانمندی صنعتگران‬ ‫‪ 2/5‬میلیارد دالر در انتظار مدیریت کارامد‬ ‫‪9‬‬ ‫در حاشیه سفر وزیر‬ ‫راه اندازی منطقه ویژه‬ ‫زمینه ساز اقتصاد و اشتغال‬ ‫در سفر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به شهرستان کاشان برداشته شد‬ ‫گام اول در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشان‬ ‫عبدالرحم�ن رحیمی‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در سفر خود به شهرستان کاشان‪ ،‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی کاش��ان را به مس��احت هزار و ‪ 300‬هکتار‬ ‫کلنگ زنی کرد‪ .‬شهرس��تان کاش��ان به گفته وزیر با وجود‬ ‫کم ابی امکان توس��عه صنعت را دارد اما باید از س��هم اب‬ ‫بخش کش��اورزی به بخش صنعت افزوده ش��ود تا میزان‬ ‫اش��تغال افزایش یابد‪ .‬مهندس محمدرض��ا نعمت زاده در‬ ‫ادامه این س��فر در بازدید از شهرک صنعتی اران و بیدگل‬ ‫احداث منطقه ویژه اقتصادی را در شهرستان کاشان موثر‬ ‫دانست‪ .‬به گفته مسئوالن‪ ،‬انتقال فناوری و ایجاد اشتغال‬ ‫مول��د در ترانزیت و ترانش��یب کاال با وج��ود منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی اسان تر انجام می شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مراسم کلنگ زنی منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی کاش��ان ضمن تبریک ماه مبارک ش��عبان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��اید منطقه اقتصادی کاشان بیشتر از هزار و‬ ‫‪ 300‬هکتار نباش��د ولی به دلیل فراوانی زمین در صورتی‬ ‫که اب منطقه تامین شود تا تقاضای سرمایه گذاری انجام‬ ‫شود‪ ،‬در اینده می توان این میزان زمین را افزایش داد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده افزود‪ :‬ب��ا صحبت های��ی که با‬ ‫مس��ئوالن اس��تان اصفهان و همکاران در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام ش��د‪ ،‬درخواس��ت شد تا این منطقه‬ ‫ویژه به چند فاز جداگانه تقس��یم ش��ود تا روند احداث و‬ ‫راه اندازی ان س��ریع تر انجام ش��ود‪ ،‬زیرا انجام یکباره ان‬ ‫س��ال ها ط��ول خواهد کش��ید‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بنا بر ان‬ ‫اس��ت که زیرس��اخت های الزم برای بیش از ‪ 300‬هکتار‬ ‫فراهم شود تا س��رمایه گذاران در نیمه دوم سال جاری در‬ ‫بخش های مختلف اقدام به سرمایه گذاری کنند‪ .‬این بخش‬ ‫خصوصی اس��ت که باید در این زمینه سرمایه گذاری الزم‬ ‫را انجام دهد و ش��رکت ایمیدرو مس��ئولیت اماده کردن‬ ‫زیرس��اخت ها را دارد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه سیاس��ت دولت بر این اس��ت که کش��ور به سمت‬ ‫صنعتی ش��دن پیش برود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اب منطقه کاش��ان‬ ‫تامین ش��ود با انتخاب صنایع مناسب و اختصاص قسمتی‬ ‫از س��هم اب بخش کش��اورزی‪ ،‬می توان برای بیش از ‪40‬‬ ‫ت��ا ‪ 50‬نفر اش��تغال ایجاد کرد و صنای��ع متنوعی در این‬ ‫منطق��ه ایجاد ک��رد‪ .‬نعمت زاده با تاکید ب��ر اینکه صنایع‬ ‫نس��اجی و صنایع کانی به دلیل س��ابقه تاریخی و سنتی‬ ‫ک��ه در اس��تان دارند می توانند رش��د کنن��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنعت خودروس��ازی چند سالی است که در شهر کاشان‬ ‫با توانمندی تولید ‪ 200‬هزار خودرو در س��ال شکل گرفته‬ ‫اس��ت که جای توسعه نیز دارد‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫س��ال ‪ 69‬کل کش��ور با ادغام صنایع سنگین تنها ‪46‬هزار‬ ‫خ��ودرو تولی��د می کرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫تاکید بر اینکه صحبت هایی در زمینه توس��عه قطعه سازی‬ ‫در این شهر شده اس��ت‪ ،‬می افزاید‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫کاشان می تواند بخشی از تولید این محصول را در بر بگیرد‬ ‫البته س��ایر نقاط شهر کاشان زمینه مناسبی برای توسعه‬ ‫قطعه سازی دارد‪ .‬وی با اشاره به راه اندازی بندر خشک در‬ ‫این منطقه ویژه‪ ،‬گفت‪ :‬زمینه های الزم برای انجام این کار‬ ‫فراهم اس��ت و می توان این کار را انجام داد‪ .‬البته هنگامی‬ ‫که با همت مردم منطقه ویژه اقتصادی کاشان توسعه پیدا‬ ‫کند و مرکزی برای ایجاد اشتغال‪ ،‬درامد و توسعه صادرات‬ ‫کشور شود‪ .‬البته کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد و بدون‬ ‫سرمایه گذاری نمی ش��ود کار انجام داد و این کار به عهده‬ ‫بخش خصوصی و غیردولتی است‪ .‬در این زمینه مسئوالن‬ ‫و س��رمایه گذاران تالش و پیگیری های الزم را انجام دهند‬ ‫ما نیز حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراهم بودن شرایط سرمایه گذاری در منطقه ویژه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایمیدرو در این مراسم با بیان اینکه‬ ‫کلیات منطقه ویژه اقتصادی کاشان در سال ‪ 89‬به تصویب‬ ‫رسید ولی در نیمه دوم سال ‪ 91‬سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران متولی این منطقه شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این مدت اقدام قابل توجهی انجام نشده بود‬ ‫و با پیگیری های فراوانی که به وسیله مقامات استانی انجام‬ ‫شده بود در سال ‪ 93‬با نظر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫پیگیری های مسئوالن استان برای به سرانجام رسیدن این‬ ‫منطقه تالش های فراوانی انجام شد‪.‬‬ ‫تامین می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر ای��ن در حدود ‪60‬درصد‬ ‫مصنوعات طالیی کشور در استان اصفهان تولید می شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در این استان منابع نفتی وجود ندارد اما‬ ‫‪30‬درصد فراورده های نفتی کشور را تامین می کند‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان با اشاره به اینکه مسئوالن استانداری‬ ‫اصفهان و س��ایر مس��ئوالن تعامل ویژه ای برای احداث و‬ ‫راه ان��دازی ای��ن منطقه اقتص��ادی در این اس��تان انجام‬ ‫داده اند‪ ،‬می افزاید‪ :‬در بحث تامین منابع اب در این منطقه‬ ‫با همکاری سازمان منابع ملی این تبادل را انجام دادند به‬ ‫گونه ای که در حال حاضر هزار و ‪ 344‬هکتار از زمین های‬ ‫موجود در منطقه تملیک ش��ده اس��ت و مق��دار اندکی با‬ ‫مشکل معارض مواجه اس��ت که در ایند ه برطرف خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اب مورد نیاز برای زیرساخت ها فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت به گونه ای که در هر زمانی که س��رمایه گذار‬ ‫برای س��رمایه گذاری در این منطق��ه اعالم امادگی کند با‬ ‫مش��کل اب و برق روبه رو نخواهد ش��د‪ .‬ب��ا این وجود این‬ ‫منطق��ه در اختی��ار مهندس مش��اور قرار داده ش��ده و تا‬ ‫‪3‬ماه اینده نقص های ان ب��ا حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بررس��ی و برطرف خواهد شد‪ .‬وی افزود در زمینه‬ ‫فنس کش��ی زمین های اطراف بودجه الزم تامین ش��ده و‬ ‫تالش بر این است که تا پایان سال جاری با توجه به کمبود‬ ‫بودجه‪ ،‬در حدود ‪ 20‬تا ‪ 30‬پروژه برای احداث منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی فعال شود سپس فنس کشی ان را کامل کنند و‬ ‫برای باقیمانده پروژه زیرساخت ها را فراهم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫کرباس��یان با تاکید بر اینکه منطقه ویژه کاش��ان دارای‬ ‫چند ویژگی منحصربه فرد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کاش��ان در کنار‬ ‫ج��اده ترانزیتی و راه اهن ق��رار دارد که می تواند در زمینه‬ ‫فراوری کاال بسیار موثر واقع شود‪ .‬به گونه ای با وارد کردن‬ ‫مواد اولیه از کش��ور های همس��ایه و فراوری ان به همراه‬ ‫ارزش افزوده صادرات انجام ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه برای‬ ‫این منطقه صنایع متوس��ط‪ ،‬ماشین االت و صنایع معدنی‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این زمینه محدودیتی‬ ‫وجود نخواهد داشت و اگر صنایع دیگری ابراز تمایل برای‬ ‫س��رمایه گذاری در این منطقه را داش��ته باشند طرح انها‬ ‫توس��ط مهندس مشاور مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایمیدرو مسئله بندر خشک در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی کاش��ان را از جمله پیشنهادها به مهندس‬ ‫مش��اور برش��مرد و اظهار ک��رد‪ :‬این منطقه ب��ا توجه به‬ ‫ش��رایط اقلیمی که از نظر دسترس��ی نقاط مختلف کشور‬ ‫به ان دارند می تواند به عنوان انبار دپوی کاالی خشک در‬ ‫کشور مطرح ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه بار اصلی جذب‬ ‫س��رمایه گذار بر عه��ده اتاق بازرگان��ی و بخش خصوصی‬ ‫استان است‪ ،‬افزود‪ :‬دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تنه��ا زمینه و زیرس��اخت ها را فراهم می کن��د و کارهای‬ ‫اصلی برای س��رمایه گذاری و جذب س��رمایه گذار بر عهده‬ ‫اتاق بازرگانی خواهد بود که البته از حمایت های وزارتخانه‬ ‫و سازمان های مربوط برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل صدرایی��ه ادام��ه داد‪ :‬احداث منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی در شهرس��تان کاش��ان با توجه به اینکه بودجه‬ ‫س��ال جاری تنها ‪25‬درصد به نفت ات��کا دارد می تواند در‬ ‫انتقال فناوری و ایجاد اشتغال مولد در ترانزیت و ترانشیب‬ ‫کاال و در نهایت توس��عه کالن اقتصادی اس��تان و کش��ور‬ ‫ب��ا توجه به بیانات رهبر معظ��م انقالب و رییس جمهوری‬ ‫در بخ��ش اقتصاد مقاومتی و با در نظر گرفتن اینکه برای‬ ‫نخس��تین بار در دول��ت یازدهم اتفاق افتاده اس��ت نقش‬ ‫مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادامه مراس��م اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه استان‬ ‫اصفه��ان یکی از اس��تان های صنعتی کش��ور به حس��اب‬ ‫می ای��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وجود بیش از ‪9‬هزار واحد صنعتی در‬ ‫ش��هرهای مختلف‪ ،‬استان اصفهان را به یکی از استان های‬ ‫نمونه کشور تبدیل کرده است تا در حدود ‪15‬درصد تولید‬ ‫ناخالص ملی صنعت در این استان ایجاد شود‪.‬‬ ‫رس��ول زرگرپور با اش��اره به اینک��ه در حدود ‪70‬درصد‬ ‫فوالد و ‪50‬درصد سنگ و صنایع ساختمانی در این استان‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه س��فر خود به‬ ‫کاش��ان در بازدید از دو واحد تولید فرش ماشینی در اران‬ ‫و بی��دگل در جمع مدیران صنایع این شهرس��تان ارزش‬ ‫افزوده را از مش��کالت و دغدغه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بی��ان کرد و افزود‪ :‬امیدواریم نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی هرچه زودتر با همدلی و همزبانی با دولت‬ ‫این مش��کل را برطرف کنند‪ .‬محمدرضا نعمت زاده از اران‬ ‫و بیدگل به عنوان شهرس��تان دارای دانش ریس��ندگی و‬ ‫‹ ‹اشتغال و توسعه اقتصادی در گرو منطقه ویژه‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در زمینه منطقه ویژه اقتصادی استان دو‬ ‫منطقه ویژه مصوبه مجلس داریم که یکی در شهرضا و در‬ ‫زمینه تولیدات صنایع ش��یمیایی و باالدستی نفت است و‬ ‫دیگری منطقه ویژه اقتصادی کاش��ان است که در زمینه‬ ‫تولید خودرو و‪ ...‬است‪ .‬دو منطقه ویژه مصوبه دولت داریم‬ ‫که در مراحل نهایی تصویب در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اس��ت‪ .‬البته در سفر استانی رییس جمهوری به اصفهان ‪4‬‬ ‫منطقه ویژه جدید پیش��نهاد ش��ده که نیازمند پیگیری و‬ ‫اجرا ش��دن است‪ .‬با اجرا شدن این طرح ها استان اصفهان‬ ‫دارای ‪ 8‬منطقه ویژه اقتصادی خواهد ش��د‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه متولی احداث منطقه ویژه اقتصادی کاش��ان شرکت‬ ‫ایمیدرو است که از تخصص و نیروی کار باتجربه استفاده‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این منطقه نس��بت به سایر مناطق از رشد‬ ‫و توس��عه بیشتری برخوردار خواهد شد‪ .‬این منطقه باعث‬ ‫سرمایه گذاری جدید‪ ،‬ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهر‬ ‫کاشان و استان خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج از اتکا به نفت با احداث منطقه ویژه‬ ‫در ادامه فرماندار کاش��ان در افتتاحیه مراسم کلنگ زنی‬ ‫منطقه ویژه کاش��ان با بیان اینکه این شهرس��تان یکی از‬ ‫قطب های مهم در زمینه اقتصاد اس��تان اصفهان به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاش��ان عالوه بر مرک��ز تولید فرش‬ ‫ماشینی و نساجی‪ ،‬قطب گالب و انواع عصاره های گیاهان‬ ‫دارویی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور وزیر در شهرک صنعتی اران و بیدگل‬ ‫طراحی فرش ماشینی یاد کرد و افزود‪ :‬برای برطرف کردن‬ ‫مش��کالت صنایع فرش ماشینی از حساب صندوق توسعه‬ ‫ملی تس��هیالت دریافت می کنیم‪ .‬البت��ه با توجه به اینکه‬ ‫مواد اولیه تولید فرش نخ است می توان با سرمایه گذاری در‬ ‫شهرک صنعتی اران و بیدگل کارخانه تولید نخ را احداث‬ ‫و به جای واردات نخ از ترکیه در همین جا تولید و استفاده‬ ‫کرد‪ .‬زیرا وجود ‪ 500‬واحد تولید فرش ماش��ینی و هزار و‬ ‫‪ 150‬کارخانه نساجی که زمینه اشتغال حدود ‪3‬هزار نفر را‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬افتخاری برای این منطقه است‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬می توان با راه ان��دازی خط تولید‬ ‫پارچه های مبل‪ ،‬پرده و‪ ...‬که با تولید فرش س��نخیت دارد‬ ‫کار کرد و چند واحد تولید احداث شود و در این زمینه نیز‬ ‫صادرات انجام شود‪ .‬درباره تجهیزات ماشین االت بافندگی‬ ‫می توان با ش��رکت های بنام خارجی تبادل اطالعات کرد‪.‬‬ ‫نعمت زاده در زمینه نوس��ازی ماش��ین االت نس��اجی در‬ ‫منطقه اظهار کرد‪ :‬اگر ان دسته از صاحبان صنایع نساجی‬ ‫اران و بیدگل که تمایل به نوس��ازی تجهیزات خود دارند‬ ‫با یکدیگر متحد ش��وند و با اعالم هزینه واردات دس��تگاه‬ ‫مورد نیاز به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سعی خواهد‬ ‫ش��د به همراه مسئوالن شهرس��تان و بانک ها توافق کلی‬ ‫انجام ش��ود تا از حس��اب صندوق توس��عه ملی تسهیالت‬ ‫م��ورد نیاز دریافت ش��ود‪ .‬او از نوس��ازی صنایع نس��اجی‬ ‫به ویژه کارخانه های فرش ماشینی کشور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه برخی با تبلیغات سوء صنایع نساجی کشور را به‬ ‫غلط زیانده عنوان می کنند‪ ،‬درحالی که هم اکنون برخی از‬ ‫این صنایع ساالنه ‪40‬درصد سوددهی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزاوری ‪100‬میلیون دالری فرش اران و بیدگل‬ ‫فرماندار اران و بیدگل در حاش��یه بازدید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از ش��هرک های صنعت��ی اران و بیدگل با‬ ‫بیان اینکه ‪10‬درصد از کاالهای صادراتی غیرنفتی استان‬ ‫اصفهان در س��ال ‪ 93‬به این شهرس��تان تعلق دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در سال ‪ 93‬صادرات کاالی تولیدی این شهرستان به‬ ‫خارج از کشور بیش از ‪100‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل معینی ن��ژاد اف��زود‪23 :‬هزار کارگ��ر در این‬ ‫شهرس��تان مشغول به کار هس��تند که ‪16‬هزار نفر از انها‬ ‫در بخش صنعت فعالیت می کنند و تعدادی از این افراد در‬ ‫‪500‬واحد تولید فرش ماشینی مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫این واحدهای صنعتی س��االنه ‪45‬میلیون مترمکعب فرش‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود ‪800‬واحد صنعتی در اران و بیدگل‬ ‫عبدالرحیم مفی��دی‪ ،‬مدیرعامل هیات مدیره ش��هرک‬ ‫صنعتی س��لیمان صباحی بیدگلی‪ ،‬در حاشیه بازدید وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از ش��هرک های صنعتی اران‬ ‫و بی��دگل با بی��ان اینکه در ش��هرک های صنعتی بیش از‬ ‫‪ 800‬واح��د صنعتی وج��ود دارد که به صورت مس��تقیم‬ ‫برای ‪16‬هزار نفر اش��تغال ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی اران و بیدگل ساالنه بیش‬ ‫از ‪50‬درص��د فرش ایران را تولید می کند و برای این مدعا‬ ‫می توان به انتخاب این شهرس��تان به عن��وان تولیدکننده‬ ‫نمونه اس��تانی و کش��وری اش��اره کرد‪ .‬او گف��ت‪ :‬کمبود‬ ‫نقدینگی به ش��دت نمود دارد و این کمبود تاثیر بسزایی‬ ‫بر کاهش تولید داش��ته است‪ .‬دیگر اینکه بانک ها به هیچ‬ ‫عنوان همکاری برای به روز کردن دس��تگاه های بافندگی‬ ‫با فناوری های روز دنیا انجام نمی دهند و تس��هیالت مورد‬ ‫نی��از را در اختیار صاحبان صنایع قرار نمی دهند‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه فشارهای روزافزون اداره دارایی استان اصفهان است‬ ‫که به دلیل همخوان نبودن فاکتور های خرید با دفاتر ثبتی‬ ‫جریمه های سنگینی بر صنایع تولیدی تحمیل می شود‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه ش��هرداری زمین ها را واگذار کرده است ولی‬ ‫منابع طبیعی سند مالکیت را واگذار نمی کند‪.‬‬ ‫گروه اس�تان ها‪ :‬در حاشیه سفر وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به کاش��ان‪ ،‬نماین��ده اران و‬ ‫بی��دگل در خانه ملت گفت‪ :‬دول��ت کنونی با‬ ‫دستان خالی و وجود تحریم ها در حال پیشبرد‬ ‫اهداف کالن در کشور است‪.‬‬ ‫این اقدامات دولت قابل تقدیر است که با وجود‬ ‫شرایط سنگین در تمام زمینه ها کشور را اداره‬ ‫می کند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی امید می رود‬ ‫در زمینه اقتصاد و اش��تغال در اس��تان تحول‬ ‫اساسی ایجاد شود‪.‬‬ ‫به کاشان‪،‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اعزامی‬ ‫عباس��علی منص��وری اران��ی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫ایجاد ش��هرک های صنعتی در کش��ور توسط‬ ‫محمدرض��ا نعمت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در کشور کلید خورده است‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫برنامه ریزی های الزم برای تولید بیشتر را انجام‬ ‫داد و بیان مشکالت معنادار نخواهد بود‪.‬‬ ‫بلکه باید بیان ش��ود که وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و مس��ئوالن استان چه کارهایی باید‬ ‫انجام دهند تا بتوان مشکالت را حل کرد‪.‬‬ ‫البت��ه یکی از ش��رایط خارج ش��دن اران و‬ ‫بیدگل از این وضعیت دست روی زانو گذاشتن‬ ‫مس��ئوالن و صنعتگران شهرس��تان اس��ت تا‬ ‫همانند کاشان رونق اقتصادی خوبی پیدا کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬مهم تری��ن موضوعی که‬ ‫باعث حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫شهرس��تان کاشان ش��د منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بندر خشک بود که حضور ایشان دارای اهمیت‬ ‫بسیاری بود‪.‬‬ ‫نعمت زاده از صنایع این شهرس��تان از جمله‬ ‫کارخانه ماشین س��ازی‪ ،‬قطعه س��ازی خودرو و‬ ‫صنایع نس��اجی و فرش بازدی��د کرد که باعث‬ ‫ش��د مش��کالتی که صاحب��ان صنای��ع با ان‬ ‫روبه رو هس��تند با وی در میان گذاشته شود و‬ ‫جلسه های دیگری بعد از این بازدید در تهران‬ ‫برای بررسی بیشتر انها گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫نماین��ده اران و بی��دگل در خان��ه مل��ت‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از مهم ترین مش��کالتی که‬ ‫بیش��تر صاحبان صنایع با ان روبه رو هس��تند‪،‬‬ ‫بح��ث مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده‪ ،‬دریاف��ت‬ ‫تسهیالت بانکی و رفع موانع صادرات است که‬ ‫برطرف ش��دن این عوامل باعث تولید بیشتر و‬ ‫صادرات و در نهایت ایجاد اش��تغال بیش��تر در‬ ‫شهرستان می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬حضور نعم��ت زاده با توجه به‬ ‫تجرب��ه کاری و اش��نایی که با مع��ارض تولید‬ ‫دارد‪ ،‬می توان��د کم��ک فراوان��ی ب��ه صنع��ت‬ ‫شهرس��تان کاش��ان و اران و بیدگل بکند و با‬ ‫توجه به فرمایش��ات رهبر معظم انقالب مبنی‬ ‫ب��ر اقتصاد مقاومتی و اینکه تولید ملی باید در‬ ‫راس امور قرار گیرد و تالش ش��ود که صاحبان‬ ‫صنایع کمترین مش��کل را برای تولید داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫منصوری ارانی با اشاره به اینکه به تازگی در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی موادی که در ان رفع‬ ‫موان��ع تولید بود به تصویب نمایندگان رس��ید‬ ‫و در ان س��عی ش��د از تمام زوایا به مشکالت‬ ‫تولی��د نگاه وی��ژه ای ش��ود که با حل ش��دن‬ ‫مش��کالت دولتمردان نیز باید تالش کنند که‬ ‫هماهنگی های الزم در قوه مجریه انجام ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به هر صورت ‪ 3‬قوه باید دس��ت به دست‬ ‫هم دهند ت��ا تولید که موضوع بس��یار مهمی‬ ‫در کش��ور اس��ت افزایش پیدا کند و کشور را‬ ‫از بن بس��ت هایی که ممکن است با ان روبه رو‬ ‫شویم رها کند‪.‬‬ ‫تولید ملی تنها گره گش��ا در این زمینه است‬ ‫ک��ه اقتدار ما را در عرص��ه جهانی رقم می زند‪.‬‬ ‫بنابراین همه باید بر اس��اس فرمایش��ات رهبر‬ ‫معظم انقالب برای ش��کوفایی ایران اس�لامی‬ ‫همدل و همزبان باش��یم ت��ا این همدلی باعث‬ ‫اش��تغالزایی برای جوانان و رون��ق اقتصادی با‬ ‫وجود تحریم ها و رکود تولید در کشور شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش ‪71‬درصدی‬ ‫صادرات خوزستان‬ ‫ایرنا‪ :‬ناظ��ر کل گمرکات خوزس��تان گف��ت‪ :‬به دلیل‬ ‫اجرایی نش��دن مصوبه افزایش تعرفه گمرکی از سوی‬ ‫کش��ور عراق؛ صادرات خوزس��تان به عراق در دو ماه‬ ‫نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ‪71‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬محمدرضا جعفری اظهار کرد‪ :‬اعتراض‬ ‫شدید بازرگانان عراقی و پیگیری مسئوالن ایرانی مانع‬ ‫اجرایی شدن دستورالعمل افزایش تعرفه گمرکی عراق‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تعرفه جدید کش��ور ع��راق در زمینه‬ ‫واردات به این کش��ور از مرزهای شلمچه و چزابه فعال‬ ‫متوقف شده است‪ .‬جعفری گفت‪ :‬این دستورالعمل از‬ ‫ابتدا نیز اجرایی نش��د و تنها در حد حرف باقی ماند‪.‬‬ ‫ناظر کل گمرکات اس��تان خوزس��تان عنوان کرد‪ :‬هر‬ ‫محدودیتی که در صادرات ما ایجاد ش��ود‪ ،‬تاثیر منفی‬ ‫خواهد داشت که در این مصوبه نیز تمام تیم اقتصادی‬ ‫ما دنبال حذف این محدودیت ها بوده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه «طرح ضیافت» هرمزگان‬ ‫‪ :‬نمایش��گاه عرضه کاال‬ ‫ط��رح ضیافت در اس��تانه ماه‬ ‫مبارک رمضان و در راس��تای‬ ‫تامین اقالم اساس��ی مورد نیاز‬ ‫روزه داران ب��ا حضور اس��تاندار‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬ریی��س س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان‪ ،‬فرماندار شهرس��تان‬ ‫بندرعباس‪ ،‬رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان‬ ‫و جمع��ی از مس��ئوالن افتتاح ش��د‪ .‬خلیل قاس��می‪،‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫هرمزگان در مراس��م افتتاح این نمایشگاه عنوان کرد‪:‬‬ ‫همزمان با افتتاح این نمایش��گاه طرح تشدید نظارت‬ ‫وی��ژه ماه مب��ارک رمضان ب��ه اجرا گذاش��ته خواهد‬ ‫شد‪ .‬عرضه مس��تقیم کاال فرصت مناسبی برای مردم‬ ‫و تولید کنن��دگان اس��ت تا بدون واس��طه و با قیمت‬ ‫مناسب اجناس مورد نیاز خود را تامین و عرضه کنند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرمزگان‬ ‫هدف از برگزاری نمایش��گاه عرضه کاال طرح ضیافت‬ ‫در بندرعباس را دسترس��ی همش��هریان به کاالهای‬ ‫مورد نیاز با قیمت مناس��ب‪ ،‬ایجاد تع��ادل در عرضه‬ ‫و تقاض��ا و کنترل قیمت ها برش��مرد و عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫نمایشگاه طرح ضیافت همشهریان می توانند کاالهای‬ ‫مورد نیاز خود را ‪ 10‬تا ‪20‬درصد زیر قیمت بازار تهیه‬ ‫کنند‪ .‬نمایشگاه طرح ضیافت با ‪ 205‬غرفه شامل انواع‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬مواد پروتئینی‪ ،‬شیرینی و‪ ...‬افتتاح شد و‬ ‫شهروندان می توانند مایحتاج خود را تهیه کنند‪.‬‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫در گرو رفع موانع تسهیالت‬ ‫ایس�نا‪ :‬ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬اگر سیس��تم های بانکی مشکالت و‬ ‫موانع پرداخت تسهیالت را برطرف کنند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫تمام برنامه ریزی های حوزه اش��تغال در استان تحقق‬ ‫می یابد‪ .‬امید حاجتی اظهار ک��رد‪ :‬با برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده بین ادارات کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫فنی وحرف��ه ای و صندوق کارافرینان امید‪40 ،‬میلیارد‬ ‫توم��ان اعتب��ار در قال��ب مش��اغل خانگی ب��ه افراد‬ ‫اموزش دی��ده فنی و حرفه ای که زیر پوش��ش کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره) و بهزیس��تی هستند‪ ،‬پرداخت‬ ‫ش��د‪ .‬این اعتبار برای توانمندسازی افراد زیر پوشش‬ ‫نهادهای حمایتی بوده اس��ت که با این میزان سرمایه‬ ‫ب��رای خود اش��تغال ایج��اد کنن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای حل مش��کل بانک ها و عملکرد نامطلوب انها در‬ ‫پرداخت تسهیالت و جایگاه پایین خوزستان در زمینه‬ ‫جذب تسهیالت‪ ،‬نشس��تی با حضور استاندار‪ ،‬مدیران‬ ‫تمام بانک ها و مشاوران استاندار برگزار خواهیم کرد تا‬ ‫این موضوع بررسی شود‪.‬‬ ‫جلوگیری از تعطیلی‬ ‫صنایع تولیدی‬ ‫ایس�نا‪ :‬اس��تاندار کردس��تان‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای س��ال ‪ 94‬حفظ‬ ‫مش��اغل موج��ود و جلوگیری‬ ‫از تعطی��ل ش��دن واحده��ای‬ ‫تولی��دی در معرض خطر را در‬ ‫دستور کار داریم‪ .‬عبدالمحمد‬ ‫زاه��دی اظهار ک��رد‪ :‬نه��اد برنامه ریزی بای��د از نهاد‬ ‫اجرایی مس��تقل بوده ام��ا با هم مرتبط باش��ند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مهم ترین معضلی که با انحالل سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ری��زی پیش امد‪ ،‬این بود که بی برنامگی هایی‬ ‫پی��ش امد که ریش��ه ان انح�لال این س��ازمان بود‪.‬‬ ‫استاندار کردس��تان در ادامه سخنان خود به وضعیت‬ ‫کنونی اس��تان اش��اره و بیان کرد ‪ :‬باوج��ود اقداماتی‬ ‫که تاکنون در اس��تان انجام ش��ده ام��ا عقب ماندگی‬ ‫کردس��تان به قدری زیاد اس��ت که نیازمند سال های‬ ‫سال کار و فعالیت است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫استان ها‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫مشکالت زیرساختی در حوزه صادرات استان هرمزگان بررسی شد‬ ‫صادرات از راه ابی‪ ،‬اسان و مقرون به صرفه‬ ‫صبا رضایی – گروه استان ها‪ :‬صادرات کاال‬ ‫از اس��تان هرمزگان گرچه رون��ق دارد اما به‬ ‫گفته کارشناس��ان با مشکالتی روبروست‪ .‬به‬ ‫عن��وان نمونه قیمت س��وخت لنج های باری‬ ‫‪ 3‬برابر ش��ده و قیمت تمام ش��ده کاالها نیز‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬پایانه ه��ای صادراتی در‬ ‫برخی بنادر مانند سیاف‪ ،‬الرک‪ ،‬لنگه و سیری‬ ‫نیاز به بازسازی دارد و زیرساخت های تجارت‬ ‫این استان باید توسعه یابد‪ .‬همچنین به گفته‬ ‫کارشناس��ان نبود امار دقیق و مش��خص از‬ ‫میزان صادرات ه��ر کاال از اداره های گمرک‬ ‫این اس��تان موجب شده تا نهادهای دولتی و‬ ‫خصوصی و بازرگانان نتوانند به درستی برای‬ ‫صادرات اجناس خود برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ابراهیم ایدن��ی‪ ،‬مدیرکل بنادر و‬ ‫دریانوردی هرمزگان در ‪ 10‬ماه نخست سال‬ ‫‪ 93‬در مجم��وع ‪ 78‬میلی��ون و ‪ 466‬هزار و‬ ‫‪ 899‬ت��ن کاالی نفت��ی و غیرنفتی از طریق‬ ‫بنادر تجاری اس��تان تخلیه و بارگیری ش��د‬ ‫که نسبت به سال قبل ان ‪12‬درصد افزایش‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬حدود‪ 50‬میلیون و ‪ 659‬هزار‬ ‫و ‪ 431‬ت��ن کاالی غیرنفتی صادر ش��ده که‬ ‫حدود ‪ 3‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫صادرات اس��تان هرم��زگان گرچه افزایش‬ ‫یافت��ه اما ب��ه عقیده کارشناس��ان ب��ا نقطه‬ ‫مطل��وب فاصله زی��ادی دارد و با مش��ارکت‬ ‫بخش خصوص��ی‪ ،‬رفع مش��کالت موجود و‬ ‫توسعه زیرساخت های صادراتی در این استان‬ ‫می توان تجارت اس��تان هرمزگان را به نقطه‬ ‫مطلوب نزدیک کرد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان مشکالت بازاریابی و‬ ‫افزایش قیمت س��وخت موجب کاهش رونق‬ ‫صادرات در استان هرمزگان شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه ابراهی��م پورحی��دری‪،‬‬ ‫عض��و اتاق بازرگان��ی بندرعباس به‬ ‫می گوید‪ :‬بیش��ترین مشکالت ما در حوزه‬ ‫ص��ادرات در زمین��ه نب��ود تخصص ه��ای‬ ‫الزم برای بازاریابی اس��ت که مش��کالتی‬ ‫در حوزه ف��روش اجناس صادراتی در دنیا‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬مش��کل دیگر افزایش‬ ‫کرایه ه��ای حمل و نق��ل کاال در اس��تان‬ ‫هرمزگان بوده ک��ه موجب افزایش قیمت‬ ‫تمام شده کاالهای صادراتی در این استان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به عقیده او برای رفع مش��کالت موجود‬ ‫در حوزه صادرات محصوالت کش��اورزی‪،‬‬ ‫س��ازمان جهادکش��اورزی باید به گونه ای‬ ‫فرهنگ سازی کند تا کشاورزان محصوالت‬ ‫خود را مناسب عرضه در بازارهای جهانی‬ ‫تولید کنند‪.‬‬ ‫پورحی��دری می افزای��د‪ :‬در بخش ه��ای‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬تولی��د و بس��ته بندی کاال باید‬ ‫تقسیم کار انجام شود‪ .‬تولیدکنندگان باید‬ ‫بتوانند اجناس خود را در بسته بندی هایی‬ ‫ب��ا کیفیت باال عرضه کنند و بس��ته بندی‬ ‫کاالها نیز از استانداردهای الزم برای رقابت‬ ‫در عرصه های جهانی برخوردار باشد‪ .‬برای‬ ‫بهبود ص��ادرات کاال در اس��تان هرمزگان‬ ‫درخواس��ت حمل و نقل هوای��ی اجناس را‬ ‫لو نقل کاالها‬ ‫داری��م چرا که این نوع از حم ‬ ‫بس��یار س��ریع‪ ،‬اس��ان و مقرون به صرفه‬ ‫است‪ .‬همچنین بحث نگهداری اجناس در‬ ‫سردخانه ها نیز از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫بوده ت��ا بتوانیم با فرصت کافی محصوالت‬ ‫را ص��ادر کنیم‪ .‬درحال حاضر در اس��تان‬ ‫هرمزگان کمبود سردخانه داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او با توجه به اینکه قیمت مواد‬ ‫معدنی بس��یار کاهش یافته است‪ ،‬فروش‬ ‫ای��ن محصوالت از رونق افتاده و در نتیجه‬ ‫صادرات این اجناس نیز با مش��کل مواجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عضو ات��اق بازرگانی بندرعب��اس عنوان‬ ‫می کن��د‪ :‬قاچاق کاال در اس��تان هرمزگان‬ ‫بس��یار کاه��ش یافت��ه و در ب��ازار کاالی‬ ‫قاچاقی بسیار کم ش��ده است‪ .‬در گذشته‬ ‫قاچ��اق کاال به وفور انجام می ش��د اما در‬ ‫ح��ال حاضر افراد به راحت��ی می توانند به‬ ‫کشورهای همسایه سفر کرده و به صورت‬ ‫قانونی ب��ه واردات کاال بپردازند در نتیجه‬ ‫نیازی به قاچاق کاال احساس نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش هزینه لنج های باری‬ ‫نداشتن امار دقیق از میزان صادرات هر‬ ‫کاال و ‪ 3‬برابر ش��دن هزینه سوخت لنج ها‬ ‫مش��کالتی را در ح��وزه صادرات اس��تان‬ ‫هرم��زگان به وج��ود اورده اس��ت‪ .‬کاظم‬ ‫ترابی‪ ،‬کارشناس بازرگانی خارجی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان هرمزگان به‬ ‫می گوید‪ :‬مهم ترین مشکل در بحث‬ ‫ص��ادرات ان اس��ت که اس��تان هرمزگان‬ ‫نمی تواند امار دقیق از صادرات محصوالت‬ ‫‹برگزاری نشست های تخصصی‬ ‫صنایع استان ایالم‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان ایالم از برگزاری نشست های تخصصی بررسی‬ ‫طرح های صنعتی مشکل دار خبر داد‪.‬‬ ‫یارال��ه نصی��ری در این زمینه اظه��ار کرد‪ :‬به طور‬ ‫معمول بیشتر انرژی مجموعه سازمان ها معطوف به‬ ‫رفع مشکل واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما ع�لاوه بر واحده��ای تولی��دی‪ ،‬هم اکنون نیز‬ ‫تعدادی از طرح های در دست اجرا وجود دارند که بنا‬ ‫به ش��رایط و دالیل متعددی از جمله به موقع تامین‬ ‫نش��دن تس��هیالت مورد نیاز‪ ،‬تغییر س��ریع فناوری‬ ‫ماش��ین االت پیش بینی ش��ده انها‪ ،‬ناتوانی مجریان‬ ‫در تامین س��هم اورده و‪ ،...‬متاس��فانه فرایند ایجاد‬ ‫و راه اندازی انها با وقفه همراه ش��ده به طوری که با‬ ‫گذشت چندین سال از زمان پیش بینی بهره برداری‪،‬‬ ‫هنوز به مرحله تولید نرسیده اند‪.‬‬ ‫این مس��ئول ادام��ه داد‪ :‬بخش زیادی از س��رمایه‬ ‫م��ردم و بانک ها در این طرح ها معطل مانده اس��ت‬ ‫بنابراین بر همین اس��اس س��عی ش��د تا برای این‬ ‫طرح ها نیز راهکارهایی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ایالم خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این طرح ه��ا در طیف های‬ ‫متنوع مانن��د طرح های ف��والدی‪ ،‬صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫صنایع شیمیایی و صنایع معدنی قرار دارند‪.‬‬ ‫یارال��ه نصیری اضافه کرد‪ :‬با هدف رفع مش��کالت‬ ‫این طرح ها نشس��ت های تخصص��ی با حضور معاون‬ ‫برنامه ری��زی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه ری��زی اس��تانداری‪ ،‬نماین��دگان تام االختیار‬ ‫بانک های عامل در ستاد وزارتخانه تشکیل و تاکنون‬ ‫نی��ز تصمیمات مناس��بی ب��رای برون رف��ت از این‬ ‫وضعیت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫مختصر به نوع این طرح ها بیان کرد‪ :‬شرکت سیمان‬ ‫مه��ران‪ ،‬تعاونی ‪ 2451‬س��ولفات پتاس��یم‪ ،‬تعاونی‬ ‫‪ 2427‬عرش دهلران‪ ،‬طرح فوالد اس��مان دهلران‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد مهران‪ ،‬شرکت ایالم اسفنج پترو اریا‪،‬‬ ‫طرح اس��تیل کورد‪ ،‬ش��رکت پالت س��بز زاگرس و‬ ‫ش��رکت تیژرو فوالد اریا‪ ،‬از جمله طرح هایی هستند‬ ‫که در گروه طرح های مش��کل دار قرار گرفته اند و با‬ ‫بررسی های انجام ش��ده متناسب با رفع مشکل انها‬ ‫تصمیماتی گرفته ش��ده که امیدواری های بیشتری‬ ‫برای حل موانع این طرح ها به وجود امده است‪.‬‬ ‫یاراله نصیری ابراز امیدواری کرد‪ :‬با توجه به اهتمام‬ ‫جدی دول��ت تدبیر و امید برای رون��ق اقتصادی از‬ ‫طریق حمایت از تولی��دات داخلی برگزاری اینگونه‬ ‫نشست ها می تواند باعث رفع مشکل شود‪.‬‬ ‫کاظم ترابی‪:‬‬ ‫زیرساخت های اسکله‬ ‫شهید رجایی برای تجارت‬ ‫تمام اجناس فراهم است اما‬ ‫زیرساخت های اسکله های‬ ‫شهرستان هایی مانند‬ ‫سیاف‪ ،‬الرک‪ ،‬لنگه و سیری‬ ‫باید بازسازی شوند‪.‬‬ ‫همچنین زیرساخت های‬ ‫تجارت کاال در بندر لنگه‬ ‫هنوز کامل نشده و نیاز به‬ ‫بازسازی دارد‬ ‫خود از اداره گمرک دریافت کند‪ .‬تا زمانی‬ ‫که اماری در دس��ت نباش��د‪ ،‬هیچ ارگانی‬ ‫نمی توان��د برای صادرات کاال به درس��تی‬ ‫برنامه ریزی کند‪ .‬تاجران سراس��ر کش��ور‬ ‫محص��والت خود را از مرزه��ای هرمزگان‬ ‫ص��ادر می کنند اما امار درس��تی از میزان‬ ‫صادرات این اجناس در دس��ت نیست‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه هیچ اماری برای اطالع رسانی‬ ‫در ح��وزه ص��ادرات بادنج��ان از اس��تان‬ ‫هرمزگان در دس��ت نیس��ت‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫همچنین در حال حاضر س��وخت لنج های‬ ‫تج��اری افزای��ش یافته و هزینه س��وخت‬ ‫انها ‪ 3‬برابر ش��ده‪ ،‬هزین��ه حمل ونقل کاال‬ ‫افزایش یافته و در نتیجه قیمت تمام شده‬ ‫اجناس صادراتی افزایش یافته اس��ت‪ .‬این‬ ‫لنج ها کاال را از بندرعباس به دوبی منتقل‬ ‫می کنند‪ .‬به همی��ن دلیل لنج ها حاضر به‬ ‫حمل و نق��ل کاال از بندرعب��اس نبوده و به‬ ‫دلی��ل دوری مس��افت بندرعباس تا دوبی‬ ‫لو نقل کاال سفر‬ ‫به بنادر دیگری برای حم ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه تراب��ی اس��کله های اس��تان‬ ‫هرمزگان با مشکل خاصی مواجه نیستند‪.‬‬ ‫گرچه زیرساخت های اسکله شهید رجایی‬ ‫برای تجارت تمام اجناس فراهم اس��ت اما‬ ‫زیرساخت های اسکله های شهرستان هایی‬ ‫مانند س��یاف‪ ،‬الرک‪ ،‬لنگه و س��یری باید‬ ‫بازسازی ش��وند‪ .‬همچنین زیرساخت های‬ ‫تجارت کاال در بندر لنگه هنوز کامل نشده‬ ‫و نیاز به بازسازی دارد‪.‬‬ ‫او عنوان می کند‪ :‬متاس��فانه هنوز قاچاق‬ ‫کاال در واردات و ص��ادرات اجن��اس در‬ ‫اس��تان هرمزگان انجام می شود اما میزان‬ ‫ان به حد قابل توجهی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بیشترین محصولی که از استان هرمزگان‬ ‫صادر می شود‪ ،‬ابزیان است که در این میان‬ ‫خرچنگ و ماهی یال اس��بی بیش از سایر‬ ‫ابزیان به کشورهای دیگر صادر می شوند‪.‬‬ ‫میگو در گذش��ته به اس��پانیا و کشورهای‬ ‫اروپایی صادر می ش��د ام��ا اکنون به دلیل‬ ‫تحریم ها این بازار هدف را از دس��ت داده‬ ‫و میگوی ایرانی در امارات بسته بندی و از‬ ‫انجا به اروپا صادر می شود‪.‬‬ ‫ترابی عنوان می کند‪ :‬اس��تان هایی مانند‬ ‫اس��تان ف��ارس‪ ،‬کهگیلوی��ه و بویر احمد‪،‬‬ ‫کرمان و بسیاری از دیگر استان های کشور‬ ‫محصوالت خود را از بنادر استان هرمزگان‬ ‫به دیگر کش��ورهای جهان صادر می کنند‪.‬‬ ‫لو نقل کاال از طریق کش��تی‬ ‫چرا ک��ه حم ‬ ‫بس��یار مقرون به صرفه و اس��ان تر بوده و‬ ‫تاجران ب��ه راحتی می توانن��د محصوالت‬ ‫خ��ود را از طریق بن��ادر این اس��تان و با‬ ‫لو نقل دریایی به کشورهای‬ ‫استفاده از حم ‬ ‫دیگر جهان صادر کنند‪.‬‬ ‫عرضه مرغ منجمد به مرغداران اسیب جدی می زند‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان‬ ‫هم��دان گفت‪ :‬عرضه گوش��ت مرغ منجم��د در بازار‬ ‫در مقطعی که این کاال ب��ه وفور در بازار وجود دارد‪،‬‬ ‫ضرورتی ندارد‪.‬‬ ‫داوود شعبانلو اظهار کرد‪ :‬در شرایطی که تولید مرغ‬ ‫در استان همدان مازاد است‪ ،‬شاهد هستیم دولت به‬ ‫عل��ت نزدیکی به ماه مبارک رمضان قصد توزیع مرغ‬ ‫منجمد در بازار را دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬عرضه مرغ منجمد در ش��رایط‬ ‫کنونی اس��یب جدی به مرغ��داران وارد خواهد کرد‬ ‫به طوری که ممکن اس��ت برخی از چرخه تولید خارج‬ ‫شوند‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت مرغ گرم در بازار فقط‬ ‫در یک ماه پایانی سال گذشته افزایش داشت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در سال گذشته قیمت مرغ به علت سیاست های‬ ‫غلط تنظیم بازار بس��یار پایین بود و فقط در یک ماه‬ ‫پایانی سال افزایش داشت‪.‬‬ ‫ش��عبانلو یاداور ش��د‪ :‬ام��روز قیمت م��رغ در بازار‬ ‫همدان برای مصرف کننده ‪ 5‬هزار و ‪ 890‬تومان است‬ ‫درحالی که در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ 6‬هزار و‬ ‫‪ 850‬تومان بود‪ .‬این درحالی اس��ت که در سال جاری‬ ‫قیمت بسیاری از مولفه های تولید افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬در حال حاضر تولیدمرغ حداکثری‬ ‫اما قیمت ان حداقلی اس��ت و تولیدکنندگان مرغ از‬ ‫دولت می خواهند در تنظیم بازار سیاست های بهتری‬ ‫در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه مرغداران گوش��تی اس��تان‬ ‫همدان اظهار کرد‪ :‬میزان ذخیره مرغ در کشور ‪110‬‬ ‫هزار تن معادل ‪ 5‬درصد تولید این محصول است‪.‬‬ ‫ش��عبانلو گفت‪ :‬مرغداری های اس��تان با ‪ 40‬درصد‬ ‫ظرفی��ت خود تولید می کنند اما ب��ا این وجود ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 20‬درصد مازاد تولی��د وجود دارد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫امسال برای نخستین بار گوشت مرغ از استان همدان‬ ‫ب��ه خارج از کش��ور صادر ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬در مرغ های‬ ‫تولیدی اس��تان همدان ضوابط و معیارهای صادراتی‬ ‫رعایت شده و امسال برای نخستین بار گوشت مرغ از‬ ‫این استان صادر شد‪ .‬وی مشکل اصلی صادرات مرغ‬ ‫را نبود زیرس��اخت های کشتارگاه دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫اس��تان همدان تنها یک کش��تارگاه مرغ دارای خط‬ ‫‪ 2‬اس��ت و بقیه انها زیرس��اخت های کشتار صادراتی‬ ‫را ندارند‪ .‬ش��عبانلو با اش��اره به اینک��ه دولت باید به‬ ‫تولیدکنندگان مش��وق های تولید بدهد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫پش��تیبانی امور دام باید ذخیره سازی مرغ را با هدف‬ ‫صادرات انجام دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان همدان‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬قیم��ت فعلی مرغ در بازار کارشناس��ی‬ ‫ش��ده نیس��ت و ما از دولت می خواهیم مس��ئولیت‬ ‫تنظیم بازار را به تش��کل ها واگ��ذار کند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تنظیم بازار بحرانی ترین نقطه عرضه محصوالت‬ ‫کشاورزی است‪ ،‬افزود‪ :‬دولت زمانی موفق خواهد بود‬ ‫که این مس��ئولیت را با ابزار الزم به تش��کل ها واگذار‬ ‫کرده و به انها اعتماد کند‪ .‬ش��عبانلو یاداور ش��د‪ :‬در‬ ‫استان همدان ‪ 497‬واحد پرورش مرغ گوشتی دارای‬ ‫پروانه وجود دارد که ساالنه ‪ 74‬هزار تن گوشت مرغ‬ ‫تولید می کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه ‪ 40‬درصد تولید‬ ‫گوشت مرغ در استان همدان مازاد است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫اس��تان همدان در تولید گوش��ت م��رغ رتبه یازدهم‬ ‫کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور و استان به‬ ‫ازای هر نفر را ‪ 25‬کیلوگرم در س��ال دانست و گفت‪:‬‬ ‫این سرانه در ایران ‪ 2‬برابر میانگین دنیاست‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫امن ترین «لی لی پوتی» ها‬ ‫قانون توقف! ‪ ...‬قانون حرکت!‬ ‫فرودگاه های پایتخت در انتظار اتصال ریلی‬ ‫‪11‬‬ ‫مهندس نعمت زاده با تاکید بر ارتقای سهم خودروسازی از تولید ارزش افزوده بخش صنعت خواستار شد‬ ‫سرمایه گذاری اینده خودرو با نگاه صادراتی‬ ‫گروه خودرو‪ :‬کاش��ان ش��هری صنعتی است‬ ‫ک��ه کارخانه و ش��رکت های صنعتی مختلفی‬ ‫در ان مش��غول ب��ه فعالی��ت هس��تند‪ .‬در این‬ ‫می��ان خودروس��ازی یکی از صنای��ع فعال در‬ ‫تو‬ ‫این ش��هر به حس��اب می اید که در بیس�� ‬ ‫یکمی��ن روز از خردادم��اه ‪ ،۹۴‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ضمن س��فر به ش��هر کاشان از‬ ‫شرکت خودروسازی سایپا کاشان بازدید کرد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده در جم��ع مدیران این‬ ‫ش��رکت نقدینگی را مشکلی جدی در شرکت‬ ‫س��ایپا عنوان کرد و گف��ت‪ :‬در ابتدای ورود به‬ ‫این ش��رکت تجمع خودروهای تکمیل شده یا‬ ‫تکمیل نش��ده ما را ازرده خاط��ر کرد‪ ،‬زیرا این‬ ‫خودروها سرمایه هایی هستند که خوابیده اند‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالت جدی گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا‪ ،‬نقدینگی است‪ .‬ما از حضور دکتر جمالی‬ ‫در گروه خودروسازی سایپا استقبال کردیم زیرا‬ ‫ایشان عنصری مالی است و امیدواریم بتواند با‬ ‫کمک س��ایر مدیران‪ ،‬این گروه خودروس��ازی‬ ‫را از وضعی��ت بحرانی ‪ -‬مال��ی که دارد‪ ،‬نجات‬ ‫ده��د‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت خودرو یکی از صنایع‬ ‫بسیار مهم و موثر کشور بوده و بر همین اساس‬ ‫وزارتخان��ه این صنعت را جزو اولویت های خود‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬همچنین نزدیک به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تولید ارزش اف��زوده بخش صنعت در مجموعه‬ ‫خودروس��ازی و قطعات خودرو تامین می شود‬ ‫ک��ه ضمن حفظ این رقم بای��د ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده با تاکید بر توج��ه به رقابت پذیری‬ ‫در محص��والت صنعتی توضیح داد‪ :‬به مس��ائل‬ ‫س��رمایه گذاری در این��ده و محصوالت اینده‬ ‫به ط��ور صرف باید ب��ا دید صادرات��ی از لحاظ‬ ‫کیف��ی‪ ،‬قیمت تمام ش��ده و رقابت پذیری نگاه‬ ‫ش��ود‪ .‬ای��ن امر محقق نخواهد ش��د‪ ،‬مگر انکه‬ ‫همه واحدهای تولیدی در این زمینه حس��اس‬ ‫باش��ند‪ .‬صنایع کشور باید رقابت پذیر شوند‪ ،‬در‬ ‫غیراین ص��ورت نمی توانی��م در بازارهای خارج‬ ‫و حت��ی بازاره��ای داخل کش��ور در دراز مدت‬ ‫فع��ال باش��یم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا را یکی از گروه های‬ ‫عمده تولید خودرو در کش��ور دانس��ت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از لحاظ حجم تولید خودرو در کشور ابتدا‬ ‫ایران خودرو و س��پس س��ایپا رتبه های نخست‬ ‫را در دس��ت دارند که چه بس��ا س��ایپا با تالش‬ ‫و هم��ت بتوان��د در این زمینه پیش��رو باش��د‪.‬‬ ‫نیاز به اصالح س��اختار ب��رای کاهش هزینه ها‬ ‫در گروه خودروس��ازی س��ایپا موضوع دیگری‬ ‫ب��ود که نعم��ت زاده به ان اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه س��ایپا ت��ا حدودی‬ ‫در ه��م تنیده اند که این امر در گذش��ته اتفاق‬ ‫افتاده و نیاز به اصالح دارد‪ .‬اگرچه هیات مدیره‬ ‫جدی��د به این موض��وع توجه دارد اما باید روند‬ ‫خود را س��ریع تر کند ت��ا هزینه ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫این گروه باید چند ش��رکت اصلی برای تامین‬ ‫قطعات اصلی نظی��ر موتور‪ ،‬گیربکس و اجزای‬ ‫نیرومحرکه داش��ته باش��د‪ .‬امیدوارم این دوره‬ ‫س��خت حداکثر در مدت یکسال سپری شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مس��یر امدن به این ش��رکت‬ ‫مالحظه ش��د که صندلی‪ ،‬سپر و داشبوردهای‬ ‫الزم از تهران و دیگر ش��هرها به ش��رکت سایپا‬ ‫کاش��ان اورده می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو می توان با‬ ‫حضور سرمایه گذاران‪ ،‬شهرک صنعتی احداث‬ ‫کرد‪ .‬س��رمایه گذاران در این زمینه باید افراد با‬ ‫تجربه و از بین قطعه سازانی باشند که قطعه های‬ ‫ای��ن ش��رکت را تامین می کنند‪ .‬ع�لاوه بر ان‪،‬‬ ‫س��ایپا می تواند هزینه حمل ونقل این قطعات‬ ‫را در احداث ش��هرک صنعتی س��رمایه گذاری‬ ‫کن��د‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬همچنی��ن مدت زمان صرف ش��ده برای‬ ‫طرح ه��ای مطالعات��ی‪ ،‬باید کاه��ش پیدا کند‬ ‫زیرا طوالنی ش��دن این زم��ان منجر به افزایش‬ ‫کیفیت نخواهد ش��د‪ .‬نعم��ت زاده همچنین در‬ ‫حاش��یه بازدید از ش��رکت خودروسازی سایپا‬ ‫کاش��ان‪ ،‬کارخانه این ش��رکت را بسیار مجهز‬ ‫و م��درن توصیف کرد و گفت‪ :‬ش��رکت س��ایپا‬ ‫کاش��ان ظرفی��ت تولی��د ‪ ۲۰۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫خودرو در سال را دارد‪ .‬از انجایی که این شرکت‬ ‫زیرمجموعه خودروس��ازی سایپا است‪ ،‬فروش‬ ‫ان هم به وس��یله س��ایپا انجام می شود‪ .‬کاشان‬ ‫ش��هری صنعتی اس��ت و با توجه به محدودیت‬ ‫اب در این منطقه‪ ،‬س��رمایه گذاران بیشتر باید‬ ‫در زمینه صنعت فعال باش��ند‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که در شرایط فعلی قیمت گذاری‬ ‫خودرو از س��وی چه نهادی مش��خص خواهد‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت گذاری خودرو مشخص‬ ‫نیس��ت و درحال حاضر زیر نظر شورای رقابت‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکززدایی از جاده مخصوص‬ ‫در همی��ن ح��ال مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا کاش��ان در جم��ع وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیران این ش��رکت‬ ‫گزارش��ی از فعالیت های این شرکت ارائه داد و‬ ‫درباره هدفگذاری های خاص سایپا برای احداث‬ ‫این ش��رکت در شهر کاشان تصریح کرد‪ :‬ما به‬ ‫سازمان توسعه تجارت با رد ادعای واردات بی رویه خودرو در دولت یازدهم اعالم کرد‬ ‫واردات ‪ ۹۶‬هزار خودرو لوکس به کشور در طول ‪ 4‬سال‬ ‫سازمان توس��عه تجارت در گزارشی ضمن‬ ‫تکذی��ب ادعای واردات بی روی��ه خودروهای‬ ‫باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی در سال گذشته اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬کمتر از نیم درص��د (‪0/2‬درصد) از کل‬ ‫واردات خودرو در سال ‪ ۱۳۹۳‬به خودروهای‬ ‫ب��ا حجم موت��ور بی��ش از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی‬ ‫اختصاص داشته و ادعای واردات بی رویه ان‬ ‫در دولت یازدهم بی پایه و اساس است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت‪ ،‬سال گذشته از محل مصوبات دولت‬ ‫قبل‪ ۷۱۱ ،‬دس��تگاه خودرو ب��ا حجم موتور‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی ب��ه ارزش ‪۲۹/۵‬‬ ‫میلیون دالر وارد ش��د که ‪ ۵۰۰‬خودرو ان به‬ ‫ارزش ‪۱۸/۹‬میلی��ون دالر به نیروی انتظامی‬ ‫و بنزه��ای پلیس و ‪ ۲۵‬خ��ودرو ان به ارزش‬ ‫‪ ۷۵۰‬ه��زار دالر به س��فارتخانه های خارجی‬ ‫تعلق گرفت‪.‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت همچنین اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬ادع��ای واردات بی روی��ه خودروه��ای‬ ‫باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی در سال ‪ ۱۳۹۳‬ادعایی‬ ‫بی اساس اس��ت زیرا مجموع واردات این نوع‬ ‫خودروها در س��ال گذش��ته‪ ،‬بدون احتساب‬ ‫خودروهای نی��روی انتظامی و خودروهایی با‬ ‫پ�لاک دیپلماتیک‪ ۱۸۶ ،‬دس��تگاه به ارزش‬ ‫‪ ۹/۸۵‬میلیون دالر اس��ت که همگی از محل‬ ‫ثب��ت سفارش��ات مصوب��ات دول��ت‪ ،‬قبل از‬ ‫ممنوعی��ت واردات این ن��وع خودروها انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بر پایه گزارش س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت‪ ،‬واردات خودروه��ای ب��االی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی در فاصله سال های ‪ ۱۳۸۸‬تا ‪۱۳۹۲‬‬ ‫در مجموع ‪ ۹۵‬هزار و ‪ ۶۷۳‬دس��تگاه بوده که‬ ‫باعث خروج بیش از ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۱۰‬میلیون‬ ‫دالر ارز از کش��ور شده است‪ .‬سازمان توسعه‬ ‫تجارت در پاس��خ به برخی منتقدان واردات‬ ‫خودرو اعالم کرد‪ :‬سکوت در برابر حجم انبوه‬ ‫واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی در‬ ‫دولت گذشته و هیاهو در برابر میزان واردات‬ ‫ای��ن خودروها در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬به هیچ وجه‬ ‫پذیرفتنی و ناشی از وظیفه شناسی منتقدان‬ ‫نیس��ت‪ .‬طبق گزارش سازمان توسعه تجارت‬ ‫می��زان واردات خودروه��ای ب��االی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی در فاصله سال های ‪ ۱۳۸۸‬تا ‪۱۳۹۲‬‬ ‫به تفکیک نش��ان (برند)های مش��هور به این‬ ‫شرح است‪ :‬پورش��ه ‪ ۱۸۱۷‬دستگاه به ارزش‬ ‫‪ ۱۷۱/۹‬میلیون دالر‪ ،‬لکسوس ‪ ۵۷۲۲‬دستگاه‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۲۰۲/۵‬میلی��ون دالر‪ ،‬مازراتی ‪۶۲‬‬ ‫دس��تگاه ب��ه ارزش ‪ ۷/۸۸‬میلی��ون دالر‪ ،‬بنز‬ ‫‪ ۵۶۷۶‬دس��تگاه ب��ه ارزش ‪ ۳۶۱‬میلیون دالر‬ ‫و نش��ان (برند)های دیگ��ر ‪ ۸۲‬ه��زار و ‪۳۹۷‬‬ ‫دستگاه به ارزش یک میلیارد و ‪ ۷۸۹‬میلیون‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��ازمان توس��عه تج��ارت‬ ‫ب��ر پارادوک��س برخ��ی منتق��دان در‬ ‫موضع گیری های ش��ان تاکی��د و اع�لام کرد‪:‬‬ ‫مقایس��ه تعداد نشان (برند) خودروهای باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی سی وارد شده در سال های ‪۱۳۸۸‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۹۲‬با تع��داد واردات این نوع خودروها‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬اش��کارا کاهش ان را تایید‬ ‫می کن��د‪ ،‬به طوری که در س��ال گذش��ته به‬ ‫تفکیک نشان (برند)های نامبرده‪ ۱۸ ،‬دستگاه‬ ‫پورش��ه ب��ه ارزش ‪ ۱/۹‬میلی��ون دالر‪۳۰ ،‬‬ ‫دستگاه لکسوس به ارزش ‪ ۱/۲۲‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬دس��تگاه مازراتی ب��ه ارزش ‪۱/۱‬میلیون‬ ‫دالر‪ ۳۴ ،‬دس��تگاه بنز به ارزش ‪ ۳/۳‬میلیون‬ ‫دالر و ‪ ۹۲‬دستگاه با نش��ان (برند)های دیگر‬ ‫ب��ه ارزش ‪۲/۳۲‬میلیون دالر به کش��ور وارد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بر این اساس منتقدان در حالی‬ ‫با سیاه نمایی‪ ،‬اقدام دولت یازدهم در کاهش‬ ‫واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی را‬ ‫نادی��ده گرفته اند که در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬میزان‬ ‫واردات ای��ن ن��وع خودروها ب��ه کل واردات‬ ‫خودرو ‪0/2‬درصد بود‪ ،‬در حالی که این میزان‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪ ۵/۲‬درصد‪ ،‬در سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫به ‪ ۳۷‬درصد‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۰‬به ‪ ۴۸/۷‬درصد‬ ‫و در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬به ‪ ۵۶/۲‬درصد می رس��د‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬نیز امار واردات خودروهای‬ ‫باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی به کل واردات خودرو‬ ‫در ان س��ال ب��ه باالترین س��طح خود یعنی‬ ‫‪ ۷۵/۸‬درصد رسید که نش��ان دهنده واردات‬ ‫بی روی��ه ای��ن ن��وع خودروه��ا در ان س��ال‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاش��ان امدیم تا ثابت کنیم که خودروس��ازی‬ ‫خ��ارج از جاده مخصوص هم امکانپذیر اس��ت‬ ‫و توجه م��ان روی تمرکززدای��ی بود‪ .‬همچنین‬ ‫اوردن کارگاه تخصص��ی با ارزش افزوده باال به‬ ‫عن��وان یکی از اهداف مان تعریف ش��د؛ جذب‬ ‫نیروه��ای متخص��ص منطقه نی��ز در اولویت‬ ‫فعالیت این شرکت قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��یخ عطار درباره میزان تولیدات‬ ‫این شرکت در چند سال گذشته گفت‪ :‬شرکت‬ ‫خودروسازی سایپا کاش��ان تاکنون نزدیک به‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار خ��ودرو تولید کرده اس��ت به این‬ ‫صورت که در سال ‪ ۸ ،۱۳۸۸‬هزار دستگاه و در‬ ‫س��ال های بعدی امار تولید از ‪ ۷۷‬هزار تا ‪۱۳۳‬‬ ‫هزار دس��تگاه در کارنامه خود ثبت کرد که در‬ ‫این بین سال گذشته ‪ ۱۰۸‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫در این ش��رکت تولید شد‪ .‬شرکت سایپا کاشان‬ ‫یک��ی از پایگاه های اصلی خودروهای صادراتی‬ ‫گروه به شمار می رود‪ ،‬به گونه ای که تاکنون ‪۱۵‬‬ ‫هزار دس��تگاه تولیدی این ش��رکت صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش از ‪ ۷۴‬درصد نیروهای‬ ‫انسانی این شرکت از کاشان و شهرهای اطراف‬ ‫ان‪ ۳ ،‬درص��د نیروه��ا از دیگر مناطق اس��تان‬ ‫اصفهان و ‪ ۲۳‬درصد نیز از سایر استان ها جذب‬ ‫این شرکت ش��ده اند‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫نفر در این ش��رکت مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫این ش��رکت بازار خوبی ب��رای جذب نیروهای‬ ‫متخصص منطقه به حساب می اید‪ .‬شیخ عطار‬ ‫با اش��اره به ای��ن نکته که هم��ه مراحل تولید‬ ‫بدنه‪ ،‬رن��گ‪ ،‬مونتاژ‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬تامین محصول‬ ‫تمام ش��ده به بازار به وس��یله این شرکت انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدوارم با تجربه هایی‬ ‫که در خودرو «تیبا» به دس��ت اوردیم‪ ،‬بتوانیم‬ ‫خودرو «ساینا» که محصول جدید این شرکت‬ ‫اس��ت را به زودی روانه بازار کرده و نظر مساعد‬ ‫مصرف کنن��ده در زمین��ه کیفی��ت‪ ،‬قیم��ت و‬ ‫زم��ان دریافت را محقق کنیم‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬گس��ترش شرکت های خودروسازی و‬ ‫حضور انها در اس��تان های مختل��ف‪ ،‬عالوه بر‬ ‫انکه تمرکز صنعتی در پایتخت را کمتر کرده‪،‬‬ ‫زمینه های فعالیت نیروهای متخصص س��اکن‬ ‫در این اس��تان ها را فراهم می کند‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫ای��ن نیروهای متخصص بی ش��ک رویارویی با‬ ‫ایده های بکر و جدید را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫پیشتازی سایپایدک‬ ‫در مبارزه با قطعات تقلبی‬ ‫س�ایپا نی�وز‪ :‬مدیرعام��ل‬ ‫س��ایپایدک گفت‪ :‬پیش��تازی‬ ‫س��ایپایدک در عرصه مقابله با‬ ‫تولید و توزی��ع قطعات یدکی‬ ‫تقلب��ی و بی کیفی��ت می تواند‬ ‫نقطه شروعی برای یک حرکت‬ ‫بزرگ در زمینه حفاظت از جان و مال مالکان خودرو‬ ‫باشد‪ .‬مصطفی وحیدزاده با بیان این مطلب اظهار کرد‪:‬‬ ‫سازمان خدمات پس از فروش سایپا در راستای انجام‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی خود‪ ،‬در زمینه جلوگیری از‬ ‫تولی��د و توزیع قطعات بی کیفیت در بازار لوازم یدکی‬ ‫خودرو پیش��گام ش��ده که تاکنون نتای��ج خوبی هم‬ ‫به دس��ت اورده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬باید با سودجویانی‬ ‫ک��ه به خاطر حفظ منافع زودگ��ذر مادی خود با ارائه‬ ‫قطعات تقلبی و بی کیفیت با جان مردم بازی می کنند‪،‬‬ ‫قاطعانه برخورد ش��ود‪ .‬به همین منظور سایپایدک به‬ ‫ص��ورت داوطلبانه همکاری هایی را ب��ا مراجع مربوط ‬ ‫اغاز کرده اس��ت تا با تولی��د و توزیع کنندگان قطعات‬ ‫تقلبی برخورد شود‪ .‬مدیرعامل سایپایدک تصریح کرد‪:‬‬ ‫پس از انجام پیگیری های فراوان‪ ،‬گزارش های رسیده‬ ‫نشان دهنده ان است که امار عرضه قطعات تقلبی در‬ ‫بسته بندی سایپا با کاهش چشمگیر مواجه شده است‪.‬‬ ‫پارس خودرو میزبان نخستین‬ ‫همایش ایمنی در صنعت خودرو‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬ش��رکت پارس خودرو نخستین همایش‬ ‫ایمن��ی در صنع��ت خودرو س��ازی را با ه��دف انتقال‬ ‫دس��تاوردها و تج��ارب در زمینه ایمنی و بهداش��ت‬ ‫برگ��زار می کن��د‪ .‬عبدالصمداحمدون��د‪ ،‬مدیرایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬محیط زیست ش��رکت پارس خودرو با بیان‬ ‫ای��ن خبر اف��زود‪ :‬ایمنی از ضروری��ات زندگی فردی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و محیط کار اس��ت و این ش��رکت در نظر‬ ‫دارد‪ ،‬در نخس��تین همای��ش‪ ،‬ایمن��ی در صنع��ت‬ ‫خودرو س��ازی را با هدف انتقال دس��تاوردها و تجارب‬ ‫در زمین��ه ایمنی و بهداش��ت برگ��زار کند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫نخس��تین همایش ایمنی در صنعت خودروسازی که‬ ‫‪ ۲۴‬خرداد و با حضور شرکت های بزرگ خودروسازی‪،‬‬ ‫نهاده��ا‪ ،‬س��ازمان ها‪ ،‬دانش��گاه ها و اس��تادان ب��زرگ‬ ‫ایمن��ی و بهداش��ت از دانش��گاه های مختل��ف برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی ایمنی خودروهای جمع وجور سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫گ�روه خ�ودرو‪ :‬در چن��د دهه گذش��ته خودروهای‬ ‫«ول��وو» نم��اد خودروهای ایم��ن بودند ام��ا امروزه‬ ‫کمپانی های دیگر نیز به این استاندارد رسیده اند و هر‬ ‫خودروی جدیدی که وارد بازار می شود‪ ،‬از ازمون های‬ ‫تصادف سر بلند بیرون می اید‪.‬‬ ‫ح��اال برای حف��ظ امنی��ت‪ ،‬دیگر نیازی ب��ه خرید‬ ‫خودروه��ای لوک��س ی��ا خودروهای بزرگ نیس��ت‪.‬‬ ‫شرکت ‪ IIHS‬با ارزیابی دقیق امنیت‪ ،‬تعداد زیادی از‬ ‫خودروهای اندازه متوسط را تایید کرد‪ .‬در این زمینه‬ ‫حتی خودروهای «هوندا فیت» و «شورولت اسپارک»‬ ‫نشان دادند که خودروهای کوچک هم می توانند این‬ ‫استاندارد را داشته باشند‪.‬‬ ‫ش��رکت ای ای اچ اس ک��ه یک��ی از دقیق تری��ن‬ ‫س��ازمان های ارزیاب��ی ایمن��ی خودروی��ی اس��ت‪،‬‬ ‫جدیدترین خودروهای کامپکت را مورد بررس��ی قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬این بررسی شامل ازمایش های تصادف از‬ ‫ناحیه کوچک جلو یا همپوش��انی کوچک‪ ،‬اس��تحکام‬ ‫سقف‪ ،‬برخورد از کنار و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫تصاویر خودرو در ای��ن مطلب گویای نتایج حاصل‬ ‫ش��ده نیس��ت و نتایج با امتیازات مش��خص می شود‪.‬‬ ‫خودروهای��ی ک��ه نش��ان تی اس پی (باالترین نش��ان‬ ‫امنی��ت) دریافت کردند‪ ،‬امتیازه��ای خوبی در بخش‬ ‫تصادف (همپوشانی) متوسط از جلو و کنار‪ ،‬استحکام‬ ‫س��قف و امنیت سرنشینان کسب کردند و امتیازهای‬ ‫مطلوب جی یا امتیاز قابل قبول ا در ازمایش دش��وار‬ ‫تص��ادف (همپوش��انی) کوت��اه از جل��و‪ ،‬حاصل کار‬ ‫انهاس��ت‪ .‬خودروهایی که باالترین امتیاز را گرفتند‪،‬‬ ‫نشان ‪ +TSP‬دریافت کردند و عالوه بر فائق امدن در‬ ‫ازمایش های تی اس پی‪ ،‬در ازمایش حفاظت در مقابل‬ ‫تصادف از روبه رو‪ ،‬امتیازهای برتر را دریافت کردند‪.‬‬ ‫خودروهای کالس س��ی ک��ه از مقرون به صرفه ترین‬ ‫خودروها هس��تند‪ ،‬طراحی و مصرف سوخت مناسبی‬ ‫دارن��د و محبوب تری��ن کالس خودرویی محس��وب‬ ‫می شوند اما ایا این خودروها ایمن هستند؟‬ ‫در ادامه امن ترین خودروهای کامپکت یا جمع وجور‬ ‫سال ‪۲۰۱۵‬م را معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دوج «دارت»‬ ‫دوج «دارت» که یکی از بهترین خودروهای کامپکت‬ ‫امن ترین «لی لی پوتی» ها‬ ‫محس��وب می ش��ود (البته با توجه ب��ه فضای داخلی‬ ‫ای��ن خودرو‪ ،‬می ت��وان «دارت» را یک خودرو س��ایز‬ ‫متوس��ط هم نامید) بهترین خودرو کوچکی است که‬ ‫کرایسلر در طول چند دهه گذشته تولید کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو که در تریم های مختل��ف و با موتورهای‬ ‫مختلف ارائه می ش��ود‪ ،‬نظر هر خری��داری را به خود‬ ‫جلب می کند‪ .‬با وجود تریم های قدرتمند‪ ،‬این خودرو‬ ‫در تریم ‪ SRT‬و عملکرد باال به فروش نمی رس��د اما‬ ‫س��رعت باالی تریم های مختلف در این خودرو ایمنی‬ ‫ش��ما را به خطر نمی اندازد‪ ،‬چراکه «دارت» در ازمون‬ ‫همپوش��انی کوچک عملکردی قابل قبول داشت و در‬ ‫سایر ازمون ها امتیاز خوب (جی) دریافت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد «فوکوس»‬ ‫لذت بخش‪ ،‬کارامد و مقرون به صرفه لغاتی است که‬ ‫فورد «فوکوس» را تعریف می کند‪ .‬این خودرو کالس‬ ‫س��ی از لحاظ تاریخی‪ ،‬دینامیک خودرو اسپرت را به‬ ‫خودروهای کامپکت بازار اورد‪« .‬فوکوس» که صفات‬ ‫محکم‪ ،‬بهینه و ایمن را نیز به دوش می کشد‪ ،‬احساس‬ ‫خودرویی بزرگ را به شما القا می کند‪ .‬این خودرو در‬ ‫این ازمایش همچون دوج «دارت» امتیاز گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوندای «االنترا»‬ ‫رقیب مس��تقیم خودروه��ای دوج و فورد‪ ،‬هیوندای‬ ‫«االنترا» س��دان اس��ت‪ .‬این خودرو که برازنده نشان‬ ‫تی اس پی اس��ت به جز در همپوشانی کوچک از جلو با‬ ‫امتیاز قابل قبول (ا) در س��ایر ازمایش ها امتیاز خوب‬ ‫(جی) دریافت کرده است‪ .‬این خودرو هم مثل رقیبان‬ ‫خود ایمنی مناسب را در کنار مصرف سوخت مناسب‪،‬‬ ‫گارانتی س��خاوت مندانه و ارزش خرید مناسب فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا «سیویک»‬ ‫کمی باالتر از دارت‪ ،‬فوکوس و االنترا‪ ،‬مدل ریشه دار‬ ‫هوندا یعنی «س��یویک» قرار گرفته است‪ .‬این خودرو‬ ‫که از تمام ازمون ها امتیاز خوب (جی) دریافت کرده‪،‬‬ ‫حتی از پس ازمون همپوش��انی کوچ��ک از جلو هم‬ ‫برامده اس��ت‪ .‬با نگاه س��ریع به عک��س تصادف این‬ ‫خ��ودرو می توان فهمید که قطعات خودرو تا کمترین‬ ‫حد ممکن وارد کابین خودرو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس «گلف»‬ ‫تا اینجا‪ ،‬این فهرس��ت خودروهایی از امریکا‪ ،‬ژاپن‬ ‫و ک��ره جنوب��ی را به خود دیده اما خودرو شش��م از‬ ‫المان اس��ت‪« .‬گلف» ش��رکت فولکس واگن درست‬ ‫مثل «س��یویک» تمام ازمایش ه��ا را با امتیاز خوب‬ ‫(جی) پشت سر گذاش��ته است‪ .‬این خودرو در تریم‬ ‫اسپرت جی تی ای هم همین امتیازات را کسب کرد‪.‬‬ ‫خودروهایی که در باال اورده شده نشان ‪ TSP‬را از‬ ‫‪ IIHS‬دریافت کرده اند اما امتیاز ایمنی باالتر ‪+TSP‬‬ ‫هم وجود دارد‪ .‬تفاوت این دو نش��ان در فناوری های‬ ‫پیشگیری از تصادف است‪ .‬این فناوری ها ویژگی هایی‬ ‫مثل هش��دار برخورد از جلو‪ ،‬ترمز و کاهش س��رعت‬ ‫هنگام تصادف و‪ ...‬را شامل می شود‪ .‬خودروهایی که‬ ‫در ادام��ه معرفی می کنی��م در ازمایش های تصادف‬ ‫همان امتیاز های قبلی را دریافت کردند و تفاوت انها‬ ‫در احتمال وقوع تصادف است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا «پریوس»‬ ‫پروی��وس که مص��رف فوق الع��اده پایین��ی دارد‪،‬‬ ‫خودرو بس��یار ایمنی هم محس��وب می ش��ود‪ .‬طبق‬ ‫گزارش ای ای اچ اس این خودرو در ازمایش دش��وار‬ ‫همپوش��انی کوچک از جلو امتیاز قاب��ل قبول (ا) و‬ ‫در س��ایر ازمایش ها امتیاز خوب (ج��ی) را دریافت‬ ‫کرده‪ ،‬با این حس��اب «پریوس» از ارزیابی دش��وار و‬ ‫دقیق ای ای اچ اس سربلند بیرون امده است‪ .‬در کنار‬ ‫ازمایش تصادف اگر فناوری جلوگیری از برخورد این‬ ‫خودرو را هم درنظر بگیریم‪ ،‬خودرویی ایمن را مقابل‬ ‫خود می بینیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سوبارو «ایمپرزا»‬ ‫باوج��ود فناوری های به کاررفت��ه در این خودرو در‬ ‫تصادفات نباید نگران چیزی باشید‪ ،‬چراکه «ایمپرزا»‬ ‫هوای شما را خواهد داشت‪ .‬این خودرو کامپکت که‬ ‫از پس تصادفات جلو‪ ،‬کنار و س��قف به خوبی برامده‬ ‫نشان ‪ +TSP‬را دریافت کرده است‪ ،‬چراکه تجهیزات‬ ‫اضافی این خ��ودرو مثل سیس��تم ‪ EyeSight‬این‬ ‫کمپان��ی دنیای��ی از اپش��ن ها را در اختیارتان قرار‬ ‫می ده��د‪ .‬ویژگی هایی مثل کروز کنت��رل تطبیقی‪،‬‬ ‫هش��دار خروج از الین و ترمزه��ای پیش برخورد از‬ ‫این ویژگی ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزدا ‪۳‬‬ ‫در طول چندین س��ال گذش��ته‪ ،‬ش��اهد حضور و‬ ‫مونتاژ نسل های پیشین مزدا ‪ ۳‬در کشورمان بودیم‪.‬‬ ‫این خودرو با دینامیک پویا‪ ،‬طراحی داخلی پریمیوم‬ ‫و پیش��رانه اقتصادی‪ ،‬خودرویی محبوب محس��وب‬ ‫می ش��ود و یکی از بهترین خودروهای تولیدی سال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م اس��ت‪ .‬اما با اضافه شدن ویژگی های جدید‪،‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو ه��م نش��ان ‪ +TSP‬را از ای ای اچ اس‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لکسس ‪ 200‬اچ سی تی ‬ ‫این لکس��س هیبری��دی و هاچ ب��ک از نظر ایمنی‬ ‫پیشتاز کالس خود است‪ .‬لکسس ‪ 200h‬ه‪ CT‬که‬ ‫در تمام ازمایش ها امتیاز خوب (‪ )G‬را دریافت کرد‪،‬‬ ‫از سیستم پیشرفته پیشگیری از برخورد بهره می برد‪.‬‬ ‫هرچن��د وجود ‪ ۸‬ایربگ مطمئن‪ ،‬ایمنی ش��ما را باال‬ ‫می ب��رد اما با وجود این سیس��تم احتمال تصادف و‬ ‫استفاده از این ایربگ ها پایین می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹سوبارو ایکس وی کراس ترک‬ ‫به طور مس��لم س��وبارو ایکس وی «ک��راس ت َِرک»‬ ‫یک خ��ودروی کامپکت نیس��ت اما می ت��وان ان را‬ ‫ی��ک ک��راس اور جمع وج��ور دانس��ت‪ .‬در اصل این‬ ‫خودرو براساس «ایمپرزا» که یک سدان کوچک (یا‬ ‫هاچ بک) اس��ت‪ ،‬طراحی شده اس��ت‪ .‬این خودرو که‬ ‫مجهز به سیستم ‪ EyeSight‬است‪ ،‬تمام ازمون های‬ ‫ای ای اچ اس را ب��ا امتی��از خوب (جی) پش��ت س��ر‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫باوج��ود خودروهای ناامن در ایران‪ ،‬این جمله های‬ ‫ش��یرین حداقل در کشورمان محال به نظر می رسد‪.‬‬ ‫البت��ه راننده‪ ،‬مهم تری��ن نق��ش را در تصادفات ایفا‬ ‫می کند ام��ا اگر خودروه��ای تولید داخ��ل ایمن تر‬ ‫باش��ند‪ ،‬س��هم مرگ ومی��ر در تصادف��ات کاه��ش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وقتی دوج چارجر ‪ R/T‬اسکات پک جان می گیرد‬ ‫گروه خودرو‪ :‬در س��ال ‪۱۹۹۸‬م دایملر ‪ -‬بنز‬ ‫کمپانی کرایسلر را تصرف کرده بود و کمپانی‬ ‫جدی��د با ن��ام «دایملر کرایس��لر» ش��ناخته‬ ‫می شد‪ .‬تسلط المانی ها تا سال ‪۲۰۰۷‬م ادامه‬ ‫داشت و شاید یکی از معدود محصوالت خوبی‬ ‫که از این کمپان��ی در طول این مدت بیرون‬ ‫ام��د‪ ،‬دوگانه کرایس��لر ‪ ، ۳۰۰‬دوج «چارجر»‬ ‫بود که هر دو بر اس��اس استخوان بندی نسل‬ ‫دوم ‪ W 210‬مرس��دس بنز کالس ‪ E‬ساخته‬ ‫می ش��دند (دایملر درحال حاضر به نسل سوم‬ ‫کالس ‪ E‬رس��یده اس��ت)‪ .‬ای��ن دو مدل‪ ،‬به‬ ‫عنوان نقط��ه ای برای بازگش��ت خودروهای‬ ‫دیفرانسیل عقب با عملکرد باال شناخته شدند‬ ‫و شرایط را برای افتخارافرینی «موپار» فراهم‬ ‫کردند‪ .‬یک دهه بعد‪ ،‬دوج «چارجر» همچنان‬ ‫به عن��وان پرفروش ترین خودرو مس��افری و‬ ‫ی��ک عنصر نمادی��ن در تصویر نش��ان (برند)‬ ‫در ب��ازار باقی مانده اس��ت‪ .‬در این بین برای‬ ‫م��دل س��ال ‪۲۰۱۵‬م‪ ،‬یکس��ری تغییرات در‬ ‫طراح��ی باعث دمیده ش��دن روح��ی تازه در‬ ‫کالبد پلتفرم قدیمی ش��ده اس��ت‪ .‬فهرس��ت‬ ‫نس��خه های عملکردی «چارجر»‪ ،‬بیش��تر از‬ ‫همه ب��ر جذابی��ت ان افزوده اس��ت ‪ ،‬مدل هایی‬ ‫مانن��د ‪« R/T، R/T‬رود اند ترک»‪392 SRT ،‬‬ ‫و ‪« SRT‬هل کت» در کنار مدل جدید ‪R/T‬‬ ‫«اسکت پک»‪.‬‬ ‫مدل جدی��د ‪ R/T‬اس��کات پک نقش دوج‬ ‫«چارجر» ‪ 8 SRT‬سوپر «بی» مدل ‪۲۰۱۲‬م‬ ‫را بازسازی کرده و از همان موتور بزرگ ‪۴/۶‬‬ ‫لیتری «همی» اس��تفاده می کند و با قیمتی‬ ‫در س��طح ‪ ۴۰‬ه��زار دالر عرضه می ش��ود‪ .‬با‬ ‫اینکه این سطح از قیمت برای مدل ‪۲۰۱۲‬م‬ ‫چندان قانع کننده نبوده‪ ،‬ولی «اس��کات پک»‬ ‫جدید درحال حاضر از بس��یاری از اِلمان های‬ ‫طراح��ی ظاهری مدل «چارج��ر هل کت» با‬ ‫قیمتی بیش از ‪ ۲۵‬هزار دالر استفاده می کند؛‬ ‫از جمل��ه طرح کاپ��وت ‪ ،NACA‬چراغ های‬ ‫جلو ‪ ،LED‬طراحی تهاجمی در جلو و‪. ...‬‬ ‫در مدل ازمایش ش��ده از «اس��کات پک»‪،‬‬ ‫موت��ور ‪ ۴/۶‬لیت��ری «هِمی» ب��ا قدرت ‪۴۸۵‬‬ ‫اس��ب بخار ب��ا گیربک��س جدید ‪ ۸‬س��رعته‬ ‫اتوماتیک ‪ ZF‬و با بهره گیری از سیستم کنترل‬ ‫ش��روع حرکت‪ ،‬در مدت ‪ ۱/۴‬ثانیه به شتاب‬ ‫‪ ۶/۹۶‬کیلومتر بر س��اعت می رسید‪ .‬همچنین‬ ‫این خودرو‪ ،‬مسیر یک چهارم مایل را در مدت‬ ‫‪ ۴/۱۲‬ثانیه طی می کرد‪ .‬اماری که ‪ ۷/۰‬ثانیه‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫در شتاب گیری و یک ثانیه کامل در ازمایش‬ ‫یک چهارم مایل عقب تر از نسخه سوپرشارژر‬ ‫‪ ۷۰۷‬اس��ب بخاری «هل ک��ت» اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬مدل «اس��کات پک» در شتاب گیری تا‬ ‫سرعت ‪ ۶/۹۶‬کیلومتر بر ساعت به اندازه یک‬ ‫ثانی��ه و در ازمایش یک چهارم مایل به اندازه‬ ‫‪ ۲/۱‬ثانیه س��ریع تر از م��دل «چارجر» ‪R/T‬‬ ‫با موتور ‪ ۷/۵‬لیت��ری «همی» با قدرت ‪۳۷۰‬‬ ‫اسب بخار عمل می کند‪.‬‬ ‫چی��زی ک��ه ای��ن ام��ار در خ��ود نش��ان‬ ‫نمی دهن��د‪ ،‬طبیع��ت متمدنان��ه موجود در‬ ‫رانندگ��ی ب��ا «چارجر» ‪« R/T‬اس��کت پک»‬ ‫است‪ .‬البته باید اذعان کرد در بسیاری جهات‬ ‫ش��بیه به «هل کت» است‪ ،‬ولی عمده اجزای‬ ‫پکیج عملکردی «اس��کت پک»‪ ،‬در زمان های‬ ‫بیش��تری قابل اس��تفاده هس��تند‪ .‬در واقع با‬ ‫یک س��دان عضالنی روبه رو هستیم که وزنی‬ ‫بیش از ‪ ۱۹۰۰‬کیلوگرم دارد و در عین حال‪،‬‬ ‫شبیه به یک کوپه کوچک ‪ ۱۵۰۰‬کیلوگرمی‬ ‫حرکت می کند؛ تقریبا چیزی ش��بیه به یک‬ ‫نسخه ‪ 4‬در از یک موستانگ ‪.GT‬‬ ‫تکیه گاه مناسب صندلی های جلو در داخل‬ ‫کابی��ن «چارجر» باعث می ش��ود ت��ا راحتی‬ ‫مناس��ب در هنگام رانندگی تامین ش��ود‪.‬‬ ‫در مجموع‪« ،‬اس��کات پک» خودرویی‬ ‫س��ریع اس��ت ک��ه می توانی��د در‬ ‫تم��ام روز ب��ا ان با س��رعت بروید‬ ‫و از ان خس��ته نش��وید‪ .‬سیستم‬ ‫تعلی��ق ب��ا تیونین��گ عملکردی‬ ‫در «اس��کات پک»‪ ،‬ب��ا اینک��ه از‬ ‫فاکتورهای تنظیم شوندگی موجود‬ ‫در «هل ک��ت» یا ‪ 392 SRT‬برخوردار‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ولی هیچ وقت باع��ث ناراحتی‬ ‫سرنش��ین نمی ش��ود و در هن��گام حرک��ت‬ ‫در ج��اده‪ ،‬کنت��رل بدن��ه خوب��ی را فراه��م‬ ‫می کند‪ .‬سیس��تم کنترل فرمان الکترونیکی‬ ‫«اس��کات پک» نی��ز از سیس��تم هیدرولیکی‬ ‫موجود در مدل «هلک کت» چیزی کم ندارد‪ ،‬‬ ‫درحال��ی که واکن��ش س��ریعی در پیچیدن‬ ‫دارد‪ ،‬ولی از وزن مناس��بی برخوردار است و‬ ‫خ��ودرو با دقت و اطمین��ان به پیش می رود‪.‬‬ ‫برای «اسکات پک»‪ ،‬از سیستم ترمز قدرتمند‬ ‫«ب َِرمبو» نیز اس��تفاده ش��ده که در اینجا به‬ ‫صورت ‪ 4‬پیستونه است (ترمزهای هل کت از‬ ‫نوع صفحه دو تکه‪ ،‬با ‪ ۶‬پیس��تون هس��تند)‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬هنوز هم هم��ان عملکرد را در‬ ‫ب‬ ‫توقف خودرو در سرعت باال نشان داده است‪.‬‬ ‫دوج ب��رای مدل «اس��کات پک» از سیس��تم‬ ‫صرفه جوی��ی در مصرف س��وخت اس��تفاده‬ ‫می کند که در ش��رایط کم فشار‪ 4 ،‬سیلندر از‬ ‫موتور ‪ ۴/۶‬لیتری را از کار می اندازد تا به این‬ ‫وسیله‪ ،‬مصرف سوخت بهتری را برای خودرو‬ ‫ایج��اد کند‪ .‬م��دل ازمایش ش��ده در اینجا‬ ‫ج چارجر ‪« R/T‬اس��کات پک» مدل‬ ‫یک دو ‬ ‫‪۲۰۱۵‬م به ارزش ‪ ۴۱‬ه��زار و ‪ ۸۸۰‬دالر بود‬ ‫که در ان تنها از دو اپشن استفاده شده است؛‬ ‫یکی تایرهای تابستانی ‪ ۱۹۵‬دالری و دیگری‬ ‫پکیج «ترجیحات مشتری» با امکاناتی چون‬ ‫رادی��وی ‪ ۲۱‬وات ‪ ،HD‬سیس��تم راهب��ری‪،‬‬ ‫صفحه نمایش لمس��ی ‪ Uconnect‬به ابعاد‬ ‫‪ ۴/۸‬اینچ و شبکه های ‪ SiriusXM‬ترافیک‬ ‫ل حاض��ر به دلیل‬ ‫و ‪ .Travel Link‬درح��ا ‬ ‫محدودتر شدن قوانین الودگی محیط زیست‬ ‫و استاندارد های تولید دی اکسید کربن‪ ،‬اینکه‬ ‫تا چه زمانی خودروس��ازان بتوانند سدان ها و‬ ‫کوپه های کالس متوسط قیمتی با موتورهای‬ ‫ب��زرگ ‪ V8‬ارائ��ه کنن��د‪ ،‬چندان مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ .‬بنابراین خودروی��ی مانند «چارجر»‬ ‫‪« R/T‬اسکات پک»‪ ،‬گزینه ای است که شاید‬ ‫ی از بازار خودرو کنار گذاش��ته‬ ‫به همین زود ‬ ‫ش��ود و جا دارد درحال حاضر بیش��تر مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫س�ارا اصغ�ری ‪ -‬گ�روه اقتص�اد ‪ :‬در‬ ‫کشورهای توس�عه یافته نقش سرمایه‬ ‫انسانی به عنوان نیروی محرکه اقتصاد‬ ‫ش�ناخت ه می ش�ود‪ .‬ای�ن کش�ورها با‬ ‫‪67‬درصد‪ ،‬سهم نخست ثروت افرینی را به خود‬ ‫اختص�اص داده ان�د‪ ،‬در حال�ی که س�هم منابع‬ ‫‹ ‹سرمایه انسانی؛ الزم اما ناکافی‬ ‫اما ایا دس��تیابی به منابع انس��انی می تواند‬ ‫ش��رط کافی برای توس��عه باش��د؟ پاسخ به‬ ‫این پرس��ش منفی اس��ت‪ .‬درحقیقت انچه از‬ ‫دس��تیابی به منابع مهم تر است‪ ،‬به چگونگی‬ ‫اس��تفاده از منابع ارتباط دارد‪ .‬در این زمینه‬ ‫اقتصاددانان به نقش مهم نهادها در توس��عه‬ ‫اقتص��ادی اش��اره می کنن��د و معتقدن��د در‬ ‫صورتی که نهادها در یک کش��ور در راستای‬ ‫بهره برداری از علم‪ ،‬دانش و خالقیت باش��ند‬ ‫و نظام پاداش دهی بر این اس��اس انجام شود‪،‬‬ ‫عام�لان اقتص��ادی هم به س��مت خالقیت و‬ ‫ن��واوری می روند و در نتیجه کش��ور در روند‬ ‫توس��عه قرار می گیرد‪ .‬در مقاب��ل اگر نهادها‬ ‫به گونه ای س��اماندهی ش��ده باش��ند که به‬ ‫فعالیت ه��ای غیرتولی��دی پ��اداش دهند‪ ،‬در‬ ‫ای��ن ص��ورت حت��ی نیروه��ای اموزش دیده‬ ‫هم ترجیح می دهن��د از مهارت های خود در‬ ‫زمینه گسترش فعالیت های غیرمولد استفاده‬ ‫کنند و در نتیجه کش��ور در مس��یر رشدهای‬ ‫بی کیفی��ت حرک��ت خواهد ک��رد‪ .‬نگاهی به‬ ‫اماره��ای موجود نش��ان می دهد کش��ور ما‬ ‫ب��ا وجود دس��تیابی ب��ه منابع انس��انی باال و‬ ‫نیروهای تحصیلکرده نتوانس��ته از این نیروها‬ ‫در فرایند توس��عه اس��تفاده کند‪ .‬شاهد این‬ ‫ادعا نیز گفته های عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫اس��ت که در گفت وگو با ف��ارس مطرح کرده‬ ‫ب��ود در ایران س��هم نیروی انس��انی در خلق‬ ‫ث��روت‪ ،‬تنها ‪۱۵‬درصد اس��ت‪ .‬رحیم زارع در‬ ‫توضی��ح این وضعی��ت گفت‪ :‬در بس��یاری از‬ ‫کشورهای پیشرفته سهم سرمایه انسانی ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰‬درصد اس��ت که در ایران این س��هم به‬ ‫‪۱۵‬درصد می رس��د و باید از این ظرفیت بهتر‬ ‫حذف امار بانک؛ نه مطرح و نه ممکن است‬ ‫کاهش وابستگی درامدهای بودجه به نفت‬ ‫تنها با دید بلندمدت سهام داری کنید‬ ‫با کارشناسان اقتصادی‬ ‫نیروی خالقی‬ ‫که سرمایه تلقی نمی شود‬ ‫کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند‬ ‫درامدهای ناش��ی از فروش نفت و پول کالنی‬ ‫که به یکباره وارد کش��ور می شود‪ ،‬سبب شده‬ ‫از نیروی عظیم انس��انی به عنوان یک ظرفیت‬ ‫اقتصادی غافل شویم‪.‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫طبیع�ی و فیزیک�ی در ای�ن کش�ورها تنها ‪۳۳‬‬ ‫درصد است‪ .‬دلیل اهمیت سرمایه انسانی از نظر‬ ‫کارشناسان توس�عه این است که حتی استفاده‬ ‫بهینه از دو ش�کل س�رمایه طبیع�ی و فیزیکی‬ ‫منوط به اس�تفاده بهین�ه از نیروی انس�انی در‬ ‫اقتصاد است‪.‬‬ ‫اس��تفاده کرد و از ان برای عبور از تحریم ها و‬ ‫کاستی های نظام اقتصادی بهره برد‪.‬‬ ‫‹ ‹نادیده گرفتن س�رمایه انسانی‪ ،‬مشکل‬ ‫اقتصاد‬ ‫ام��ا اینکه به چ��ه میزان از نیروی انس��انی‬ ‫در کشور اس��تفاده می شود‪ ،‬س��والی بود که‬ ‫محمدص��ادق حمیدیان جهرمی کارش��ناس‬ ‫گفت ‪ :‬یکی‬ ‫اقتصادی در پاسخ به ان به‬ ‫از معضالت بزرگ در کش��ور م��ا این موضوع‬ ‫اس��ت که به نیروی انس��انی به دید س��رمایه‬ ‫انسانی نگریسته نمی شود‪ .‬درحالی که با توجه‬ ‫به ساختار جمعیتی می توان نیروی انسانی را‬ ‫ه��م در بخش خدمات و ه��م در بخش تولید‬ ‫به عنوان سرمایه انسانی تلقی کرد‪ .‬متاسفانه‬ ‫این نگاه س��رمایه نگری به نیروی انس��انی در‬ ‫کش��ور غالب نشده اس��ت‪ .‬حمیدیان جهرمی‬ ‫در ادامه با اش��اره به بخش هایی که بیشترین‬ ‫سهم اش��تغالزایی را در کش��ور دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ح��دود ‪80‬درص��د اش��تغال موجود در‬ ‫کش��ور توس��ط بخش خصوصی و ‪20‬درصد‬ ‫توسط بخش دولتی تامین می شود و از سوی‬ ‫دیگر‪80 ،‬درصد اعتب��ارات در حوزه دولتی و‬ ‫‪20‬درصد در حوزه بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬بخ��ش خصوصی باوجود‬ ‫محمد صادق حمیدیان‬ ‫جهرمی‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫باوجود انکه ‪20‬درصد‬ ‫اعتبارات را در اختیار‬ ‫دارد اما عهده دار بار‬ ‫اشتغال کشور است‬ ‫ب�ه عبارت دیگ�ر اگر در‬ ‫ی�ک کش�ور نی�روی کار‬ ‫ماهر وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫اس�تفاده بهینه از سرمایه فیزیکی و طبیعی نیز‬ ‫ممکن نیس�ت و درنهایت با اتالف منابع‪ ،‬از این‬ ‫سرمایه ها نیز به خوبی استفاده نخواهد شد‪.‬‬ ‫انکه ‪20‬درص��د اعتب��ارات را در اختیار دارد‬ ‫اما عهده دار بار اشتغال کشور است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر بخ��ش خصوصی با توجه به اس��تفاده‬ ‫درست از نیروی انس��انی توانسته این میزان‬ ‫از حجم اشتغال را به خود اختصاص دهد و از‬ ‫ان بهره ببرد‪ .‬این کارشناس اقتصادی با اشاره‬ ‫به نق��ش بی بدیل نیروی انس��انی در تکاپوی‬ ‫اقتص��ادی عن��وان کرد‪ :‬فکر و ت�لاش نیروی‬ ‫انس��انی که موتور محرک تمامی فعالیت های‬ ‫اقتصادی محس��وب می ش��ود متاس��فانه در‬ ‫کش��ور ما دیده نمی ش��ود‪ .‬حمیدیان جهرمی‬ ‫اقتصاد تک محصولی کش��ور و وابستگی ان را‬ ‫به نفت‪ ،‬یکی از مش��کالت اساسی در اقتصاد‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد ‪ :‬درامد ناش��ی از پول‬ ‫نفت سبب شده پول کالنی یکباره وارد کشور‬ ‫ش��ود‪ ،‬از این رو باعث می ش��ود نیروی انسانی‬ ‫نتوان��د اث��رات مطل��وب خودش را ب��ر تولید‬ ‫برج��ای بگ��ذارد‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬اگر نفت‬ ‫حذف و س��رمایه انس��انی جایگزین ان شود‪،‬‬ ‫بس��یاری از مش��کالت اقتصادی در کشور ما‬ ‫حل خواهد ش��د‪ .‬این کارشناس اقتصادی در‬ ‫پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬از ای��ن رو باید فضای‬ ‫کس��ب وکار را بهبود ببخش��یم و مش��کالت‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی را حل کنی��م و اقتصاد‬ ‫را ب��ه بخش خصوص��ی واگذار کنی��م‪ .‬البته‬ ‫واگذاری به ای��ن معنی که مدیریت به بخش‬ ‫خصوصی محول شود‪ ،‬چراکه بخش خصوصی‬ ‫ب��ه بهترین نح��وه خواهد توانس��ت از نیروی‬ ‫انسانی بهره ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت ج�وان و تحصیلک�رده‪،‬‬ ‫بهره برداری پایین‬ ‫در این ب��اره یک کارش��ناس ارش��د اقتصاد‬ ‫توس��عه با بیان اینکه در کش��ورهای در حال‬ ‫ توسعه انگیزه برای افزایش تحصیالت با هدف‬ ‫بهب��ود موقعی��ت کاری و افزایش دس��تمزد‪،‬‬ ‫باالس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر س��اختار اقتصادی‬ ‫کش��ور به گونه ای باش��د ک��ه بتوان��د از این‬ ‫مهارت ها اس��تفاده کند‪ ،‬این رویکرد می تواند‬ ‫ی��ک پله پرتاب ب��رای اقتصاد کش��ورهای‬ ‫در حال توسعه محسوب شود‪ ،‬اما اگر همپای‬ ‫افزای��ش دان��ش نی��روی انس��انی و مهارت‪،‬‬ ‫موقعیت ش��غلی متناسب با این ظرفیت ها به‬ ‫وجود نیاید‪ ،‬کش��ور می تواند از همین ناحیه‬ ‫دچار ضرر و زیان شود‪ .‬سونیا هنرور نتیجه این‬ ‫روند را بزرگ ش��دن بخش عمومی در اقتصاد‬ ‫سونیا هنرور ‪ :‬با توجه‬ ‫به ساختار جوان و‬ ‫تحصیلکرده در کشور‪ ،‬امار‬ ‫بیکاری موید این امر است‬ ‫که کمترین میزان بهره وری‬ ‫از این نیرو شده است‬ ‫کش��ورهای در حال توسعه دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای در حال توسعه بخش‬ ‫عمومی بس��یار بزرگ اس��ت و این بخش به‬ ‫استخدام نیروهای تحصیلکرده می پردازد‪ .‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬بخش خصوصی به دلیل اینکه بیشتر‬ ‫در یک ساختار سنتی کار تولیدی می کند به‬ ‫این نیروها احس��اس نیاز نمی کند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬عالوه بر این در س��اختار اقتصادی ایران‪،‬‬ ‫فعالیت های واسطه گری و غیرمولد هم بسیار‬ ‫گسترده است که این فعالیت ها بیشتر از رانت‬ ‫استفاده می کنند و سهم دانش در فرایندهای‬ ‫واسطه گری بسیار اندک است‪ .‬این کارشناس‬ ‫توس��عه اقتصادی ب��ا توجه به قش��ر جوان و‬ ‫تحصیلکرده در کش��ور یاداور شد‪ :‬با توجه به‬ ‫س��اختار جوان و تحصیلکرده در کشور‪ ،‬امار‬ ‫بیکاری موید این امر است که کمترین میزان‬ ‫به��ره وری از این نیرو ش��ده اس��ت و این امر‬ ‫سبب شده از این سرمایه انسانی که متحمل‬ ‫هزینه های باالیی ش��ده است کمترین میزان‬ ‫بهره وری را داشته باش��یم‪ .‬هنرور همچنین‬ ‫به مهاجرت نیروی کار تحصیلکرده در کشور‬ ‫اشاره و عنوان کرد‪ :‬اگر ساختار اقتصاد کشور‬ ‫نتواند به تناس��ب اموزش��ی که ب��ه نیروهای‬ ‫خود داده اس��ت از توانایی های انها اس��تفاده‬ ‫کند‪ ،‬مهاجرت نیروهای تحصیلکرده افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬وی وج��ود نیروهای توانمند را یک‬ ‫مزی��ت بزرگ ب��رای اقتصاد ایران دانس��ت و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای انکه این اس��تعداد بالقوه‪،‬‬ ‫بالفعل ش��ود باید قوانین در جهت حمایت از‬ ‫ابتکارات و ابداعات س��ازماندهی شوند که در‬ ‫این زمینه قان��ون حمایت از مالکیت معنوی‬ ‫و اجرای��ی ش��دن درس��ت ان می تواند یک‬ ‫کم��ک بزرگ به ش��مار رود‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫توس��عه اقتصادی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کنار‬ ‫هم��ه این موارد‪ ،‬بخش تولید م��ا نیز باید به‬ ‫این باور برس��د ک��ه در جهان ام��روز و برای‬ ‫باقی ماندن در عرصه رقاب��ت اقتصادی راهی‬ ‫جز همراه ش��دن با تغییرات جهانی نیست و‬ ‫در این مس��یر استفاده از دانش و علم اگرچه‬ ‫ممکن اس��ت هزینه هایی را به بنگاه تحمیل‬ ‫کند اما درنهایت می توان��د باعث بقای بنگاه‬ ‫ش��ده و س��ود را افزایش دهد‪ .‬وی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬اگر بتوانیم از ظرفیت های بالقوه اقتصاد‬ ‫به ویژه سرمایه انسانی موجود استفاده کنیم‪،‬‬ ‫می توانیم وابس��تگی خود را ب��ه صدور منابع‬ ‫خ��ام ازجمل��ه نفت و گاز کاه��ش دهیم و از‬ ‫این ثروت ها تنها برای ایجاد سرمایه های مولد‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫وزیر اقتصاد‪ :‬چشم انداز اقتصادی کشورهای اسیایی مساعد است‬ ‫وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی در چهلمین اجالس‬ ‫گروه بانک توس��عه اسالمی با اشاره به چالش های جدی‬ ‫اقتصادی پیش روی کشورهای اسیایی ازجمله‪ ،‬بی ثباتی‬ ‫در قیمت ه��ا و کاهش رش��د‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود مش��کالت‬ ‫یادش��ده چش��م انداز میان م��دت برای رش��د اقتصادی‬ ‫کشورهای اس��یایی مساعد اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا علی‬ ‫طیب نیا‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در مراسم‬ ‫افتتاحیه چهلمین اجالس هیات عامل گروه بانک توسعه‬ ‫اس�لامی در ماپاتو پایتخت جمه��وری موزامبیک که با‬ ‫حضور رییس جمهور این کشور برگزار شد‪ ،‬به نمایندگی‬ ‫از کشورهای اسیایی سخنرانی کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬کشورهای‬ ‫اسیایی تعهد باالیی برای انجام اصالحات جامع به منظور‬ ‫دستیابی به بازیابی ثبات و پایداری اقتصاد از خود نشان‬ ‫داده اند ک��ه در حال حاضر تعهد ب��رای بهبود اقتصادی‬ ‫و اجتماعی کش��ورهای فقیر از نخستین اولویت ها است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‪ ،‬برای کش��ورهای اس��یایی دس��تیابی‬ ‫مجدد به رش��د اقتص��ادی در کوتاه ترین زمان ممکن‪ ،‬از‬ ‫اهمیت بس��زایی برخوردار خواهد ب��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این راس��تا اقدامات ابتکاری بانک توسعه اسالمی‪ ،‬مانند‬ ‫ارتب��اط متقابل و معک��وس بین کش��ورهای عضو برای‬ ‫گسترش تجارت بین کش��ورهای اسالمی دارای اهمیت‬ ‫خاصی است و ابتکار بانک توسعه اسالمی در ایجاد دفاتر‬ ‫منطقه ای موس��وم به دروازه های کشوری (‪Gateway‬‬ ‫‪ )Office Country‬در کش��ورهای ترکی��ه‪ ،‬اندون��زی‬ ‫و برنامه ری��زی برای ایجاد ان در بن��گالدش قابل تقدیر‬ ‫اس��ت‪ .‬طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگرچه در حال حاضر‪ ،‬شاهد کاهش سرمایه گذاری‬ ‫در تاسیس��ات زیربنایی در کش��ورهای اسیایی هستیم‪،‬‬ ‫ول��ی کمک های فزاینده بانک توس��عه اس�لامی در این‬ ‫رابط��ه مانند ایج��اد برنامه تامین مال��ی(‪Buy Down‬‬ ‫‪ )Facility‬قابل تحس��ین اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ایجاد‬ ‫اتحاد منطقه ای یکی از برنامه های اس��تراتژیک ‪10‬ساله‬ ‫بانک است و در این رابطه تنظیم برنامه مخصوص اسیای‬ ‫مرکزی ازجمله این اقدامات اس��ت که تدوین این برنامه‬ ‫در راستای مصوبه سازمان همکاری های اسالمی (‪)OIC‬‬ ‫برای «یکپارچگی و اتحاد» اس��ت‪ .‬طیب نیا یاداور ش��د‪:‬‬ ‫ابزارهای مالی اس�لامی می توانند به عنوان بهترین شیوه‬ ‫تامین س��رمایه پروژه ها و فعالیت ه��ای اقتصادی به کار‬ ‫روند و راهکار مناس��بی برای س��رمایه گذاری و مدیریت‬ ‫نقدینگی و ابزار بس��یار مناس��بی برای مدیریت ریسک‪،‬‬ ‫توزیع عادالنه ثروت ها و درامدها باشند‪ .‬طیب نیا تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تالش برای دسترس��ی بخش خصوص��ی به منابع‬ ‫مال��ی با هدف ارتقای فعالیت ه��ای تولیدی و تجاری به‬ ‫عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نیز برای کشورهای‬ ‫عضو بااهمیت اس��ت‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تس��هیل مراودات تج��اری و افزایش حجم مبادالت‬ ‫تجاری بین کش��ورهای عضو در راس��تای نیل به هدف‬ ‫بازار مش��ترک اسالمی و تش��ویق جذب بیشتر تولیدات‬ ‫کش��ورهای عضو بانک برای ارتقای رش��د اقتصادی نیز‬ ‫از دیگر موضوعاتی اس��ت که باید بانک توس��عه اسالمی‬ ‫به ان بپردازد‪ .‬طیب نیا افزود‪ :‬اتخاذ س��ازوکارهای سهل‬ ‫و روان به منظ��ور حمایت از ابداع��ات و فناوری و کمک‬ ‫همه جانب��ه ب��ه تجاری س��ازی ان با هدف ش��کل گیری‬ ‫اقتصاده��ای دانش بنیان در کش��ورهای عضو کنفرانس‬ ‫اس�لامی و افزایش امید در نسل جوان نخبه و دانشمند‬ ‫در این کش��ور ها بسیار مهم اس��ت‪ .‬وزیر اقتصاد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توجه به ظرفیت ه��ا و توانمندی های همکاری بین‬ ‫کشورهای اسالمی و توسعه تجارت بین کشورهای عضو‬ ‫از طریق فعال ترشدن همکاری های موسسه های وابسته‬ ‫به بانک توس��عه اسالمی و بازبینی ظرفیت های اموزشی‬ ‫بانک و اش��نایی کش��ورهای عضو با فناوری های جدید‬ ‫ازجمله اقدامات پیش��نهادی برای بانک توسعه اسالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬طیب نیا همچنین پیش��نهاد داد‪ :‬برنامه ای مشابه‬ ‫برای کشورهای اسیای جنوبی و جنوب شرقی نیز تنظیم‬ ‫ش��ود و در این زمینه بانک توسعه اسالمی می تواند برای‬ ‫اجرای این برنامه ها با موسسه های بین المللی دیگر مانند‬ ‫اکو و «اسه ان» نیز همکاری کند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫مبارزه با فسادهای‬ ‫مالی سیستماتیک‬ ‫شود‬ ‫ابوالقاسم حکیمی پور‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫برای مبارزه با فساد اقتصادی از جمله پولشویی‬ ‫باید نظارت سیس��تمی را بر عملکرد دستگاه ها و‬ ‫بخش های مختلف دولتی و خصوصی افزایش داد‬ ‫و نباید برخ��ورد و مقابله با این موضوع را تا حد‬ ‫یک فرد تقلیل داد‪.‬‬ ‫توجه ب��ه مبارزه با پولش��ویی در حدود ‪157‬‬ ‫کش��ور جهان فعال اس��ت و در ایران نیز از ‪ 7‬تا‬ ‫‪ 8‬سال پیش نهادهایی در بخش هایی از سیستم‬ ‫اقتصادی و قضایی کش��ور ایجاد ش��ده تا با این‬ ‫پدی��ده خطرناک که تبع��ات نامطلوب زیادی بر‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و فرهنگی دارد‪ ،‬مبارزه شود‪.‬‬ ‫مبارزه با پولشویی بنابه دستور بانک جهانی در‬ ‫کشورها اجرا میشود‪.‬‬ ‫اهمی��ت مقابل��ه ب��ا ای��ن موض��وع از دیدگاه‬ ‫مس��ئوالن اجرایی و قضایی س��بب ش��ده حتی‬ ‫اداره ای در بان��ک مرک��زی و ق��وه قضائیه برای‬ ‫مبارزه با این پدیده ایجاد شود‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی با ایج��اد قوانینی ک��ه به همه‬ ‫بانک های کش��ور ابالغ کرده‪ ،‬درصدد جلوگیری‬ ‫از گسترش این پدیده مذموم است‪.‬‬ ‫به طور مثال برداش��ت روزانه ‪ 3‬میلیون تومان‬ ‫پ��ول از دس��تگاه های خودپ��رداز ی��ا معامله با‬ ‫کارتخوان فقط در ح��د روزانه ‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫از جمله این قوانین اس��ت‪ ،‬زیرا منش��ا پول باید‬ ‫مشخص باش��د و این قوانین هم اکنون در کشور‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫پولش��ویی از واژه ‪Money Laundering‬‬ ‫گرفته ش��ده که دقیقا همان معنی التین را در بر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی پولش��ویی ب��ه این معناس��ت که‬ ‫پ��ول کثی��ف را می ش��ویند و ان را تمی��ز جلوه‬ ‫میدهند‪ .‬عمده درامدهای پولش��ویی از راه های‬ ‫قاچاق و به ط��ور عام قاچاق م��واد مخدر تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با وجود اینکه قوانین زیادی درباره پولش��ویی‬ ‫در کش��ور داش��تیم اما تاکنون در ای��ن زمینه با‬ ‫موفقیت عمل نکرده ایم‪.‬‬ ‫ج��دا از انک��ه س��االنه بخش��ی از درامدهای‬ ‫نفت��ی کش��ور ب��دون دادن اطالع��ات و ام��ار‬ ‫جابه ج��ا میش��ود؛ ح��دود ‪30‬میلی��ارد دالر‬ ‫ه��م در بخ��ش قاچ��اق کاال وارد کش��ور‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫مناط��ق ازاد تج��اری (ب��ه وی��ژه منطقه ازاد‬ ‫چابهار) که قرار بود ت��وان تولید ملی و صادرات‬ ‫غیرنفتی را در کش��ور افزایش دهند هم اکنون به‬ ‫مبادی ورود کاالی قاچاق تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫در بس��یاری از کش��ورها وقت��ی قص��د دارند‬ ‫مس��ئولیت و مدیری��ت اقتص��ادی را ب��ه فردی‬ ‫واگذار کنند‪ ،‬ش��رایط او را دقیق��ا مورد مطالعه‬ ‫ق��رار میدهند تا جایی که در کش��ور ژاپن حتی‬ ‫دی ان ای انه��ا نیز بررس��ی میش��ود به طوری‬ ‫که افراد باید از س�لامت کام��ل روحی برخوردار‬ ‫باشند تا هیچگونه تعرضی به منابع عمومی انجام‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫محدودیت در دس��تیابی ب��ه منابع درامدهای‬ ‫نفتی ناش��ی از اعمال تحریم سبب شده به قولی‬ ‫تحریم ه��ا را دور بزنی��م و در چنی��ن ش��رایطی‬ ‫ش��فافیت اقتصادی کاهش یافت��ه و زمینه برای‬ ‫بروز فساد مالی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در صورتی که مبارزه با فساد اقتصادی را فقط‬ ‫در ح��د مبارزه با اف��راد تقلیل دهی��م به جایی‬ ‫نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫فس��اد به شکل ساختاری است و باید به شکل‬ ‫ساختاری با ان برخورد شود‪.‬‬ ‫با وجودی که برخی از مس��ئوالن ان دولت ها‬ ‫اکنون به جرم فساد مالی در بازداشت هستند اما‬ ‫در این موضوع اگر فردگرایانه برخورد ش��ود‪ ،‬راه‬ ‫به جایی نخواهیم برد‪.‬‬ ‫اقتصاد کش��ور چه دولتی و چه اس�لامی باید‬ ‫مورد نقد قرار گیرد‪.‬‬ ‫باید منافع و معایب هر کدام مش��خص ش��ود‬ ‫ام��ا متاس��فانه در تحلی��ل اقتص��ادی ای��ن نوع‬ ‫اقتصادها همواره خ��ط قرمزی وجود دارد و این‬ ‫در حالی اس��ت که اگر مش��کالت را نشناس��یم‬ ‫و ندانی��م که در چ��ه زمینه هایی درس��ت عمل‬ ‫نکرده ایم نمیتوانیم گام های درس��تی برای اینده‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫برای مثال مالزی تجربه موفقی در زمینه اداره‬ ‫جامعه برعهده داشته به طوری که هیچگاه مسائل‬ ‫عقیدتی را در اداره کشور اعمال نکرده است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫واحد «ماهبد» در بانک دی‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫واح��د مش��اوره «ماهب��د» ب��ا تاکید بر‬ ‫مشاوره‪ ،‬اطالع رسانی و هدایت کارکنان‬ ‫ب��ا حض��ور پزش��کان‪ ،‬روانشناس��ان و‬ ‫همچنی��ن متخصص��ان حوزه مذهب��ی در بانک دی‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬این واحد در جهت تدوین نظام جامع‬ ‫س�لامت کارکنان و با تاکید بر ارتقای س��طح سالمت‬ ‫کارکن��ان بان��ک دی در چهار بعد معنوی‪ ،‬جس��می‪،‬‬ ‫روان��ی و اجتماعی ب��ا حضور اعض��ای هیات مدیره و‬ ‫جمعی از مدیران بان��ک دی فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫احم��د ش��فیع زاده‪ ،‬مدیرعامل بانک دی در مراس��م‬ ‫افتتاحی��ه ای��ن واح��د اظه��ار ک��رد‪ :‬در س��ال ‪93‬‬ ‫موفقیت های خوبی در حوزه منابع انس��انی و توجه به‬ ‫ان به دس��ت اوردیم‪ .‬باور ما در بانک دی این است که‬ ‫نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان است که اگر این‬ ‫سرمایه ش��کوفاتر و بالنده تر باشد حتما می تواند اثار‬ ‫پر خیری به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫صورت های مالی موسسه‬ ‫اعتباری توسعه تایید شد‬ ‫صورت ه��ای مالی س��ال ‪ 92‬موسس��ه‬ ‫اعتباری توس��عه از س��وی بانک مرکزی‬ ‫تایید شد‪ .‬در ادامه تایید صورت های مالی‬ ‫س��ال ‪ ١٣٩١‬موسسه اعتباری توس��عه از سوی بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران و س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق به��ادار‪ ،‬صورت ه��ای س��ال مال��ی ‪ ١٣٩٢‬این‬ ‫موسس��ه هم مورد تایید مراجع یادش��ده قرار گرفت‪.‬‬ ‫مراحل تایید صورت های س��ال مال��ى ‪ ١٣٩٣‬نیز در‬ ‫دست پیگیری است‪ .‬موسسه اعتباری توسعه‪ ،‬یکی از‬ ‫سه موسسه اعتباری مورد تایید بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫راهکاری برای وصول‬ ‫مطالبات بانکی دولت‬ ‫دول��ت باید ب��ا ارائه الیح��ه ای به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی راهکاری برای وصول مطالباتش به بانک ها‬ ‫ارائه کند تا بدهکاری دولت به بانک ها نیز کمتر ش��ده‬ ‫و از بین برود‪ .‬حجت االس�لام ناصر موس��وی الرگانی‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درباره معضل مطالبات مع��وق بانکی ضمن بیان این‬ ‫مطل��ب به «رویکرد»‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از دالیلی که باعث‬ ‫ش��ده در چند وقت اخیر مطالبات معوق بانکی س��یر‬ ‫صعودی داشته باشد این اس��ت که وثیقه های معتبر‬ ‫و کاف��ی از تس��هیالت گیرندگان کالن بانک��ی اتخاذ‬ ‫نمی ش��ود اما از طرف دیگر ش��خصی ک��ه می خواهد‬ ‫تنها یک میلیون تومان وام دریافت کند انواع و اقس��ام‬ ‫وثیقه ه��ا و ضامن ه��ا را باید بیاورد تا اگر اقس��اط یک‬ ‫میلیون تومان به تعویق افتاد از حس��اب بانکی ضامن‬ ‫برداشت شود اما کسی که صدها میلیون تومان از بانک‬ ‫وام می گی��رد‪ ،‬وثیقه اش یک چه��ارم وامی که اتخاذ‬ ‫کرده هم نیس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬نکته دیگر اینکه بانک باید با نظارت‬ ‫دقی��ق در جریان عل��ت اتخاذ وام های��ی که پرداخت‬ ‫می کند‪ ،‬باش��د که این مبالغ در تولید صرف ش��ود نه‬ ‫اینکه بس��یاری از تس��هیالت گیرندگان که اکنون به‬ ‫بدهکاران دانه درشت بانکی تبدیل شده اند این مبالغ‬ ‫تو ساز و معامالت خرید و‬ ‫را در س��رمایه گذاری ساخ ‬ ‫فروش مس��کن صرف کنند‪ .‬موس��وی الرگانی درباره‬ ‫راه��کار کاهش مطالب��ات معوق بانکی بی��ان کرد‪ :‬از‬ ‫اقدام��ات بانک مرکزی ب��رای کاهش مطالبات معوق‬ ‫بانکی این اس��ت که با بانک هایی که بیش از حد مجاز‬ ‫وام پرداخت می کنن��د و باعث افزایش معوقات بانکی‬ ‫می ش��وند برخورد کند و جریمه برایش��ان بگذارد تا‬ ‫درس عبرتی برای سایر بانک ها بشود‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫مس��ئوالن بانکی باید با جدیت بیشتری پیگیر وصول‬ ‫مطالبات باش��ند و با ارجاع پرونده ه��ا به قوه قضاییه‪،‬‬ ‫برخورد قضایی با بدهکاران داش��ته باش��ند چرا که با‬ ‫ادامه این روند بانک ها به ورشکستگی خواهند رسید‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی به مصوبه شورای عالی امار واکنش نشان داد‬ ‫حذف امار بانک؛ نه مطرح و نه ممکن است‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬هفته پیش بود که رییس مرکز‬ ‫امار ایران اعالم کرد با تصویب ش��ورای عالی‬ ‫امار‪ ،‬از این پس فقط این مرکز مسئول و مرجع‬ ‫انتشار امار رسمی ازجمله نرخ تورم‪ ،‬نرخ رشد‬ ‫اقتصادی و نرخ بیکاری اس��ت و دستگاه های‬ ‫اجرایی برای فعالیت های خود فقط می توانند‬ ‫ام��ار تولید کنند‪ ،‬اما اجازه انتش��ار ندارند‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا ه��م رییس کل بان��ک مرکزی‬ ‫در واکنش ب��ه این خبر با بیان اینکه انتش��ار‬ ‫امارهای این بانک حذف نخواهد ش��د و ادامه‬ ‫می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬ح��ذف بانک مرکزی در حوزه‬ ‫امار تبع��ات منفی بین الملل��ی دارد‪ .‬ولی اهلل‬ ‫س��یف با تاکید بر این موضوع که تصمیم اخیر‬ ‫شورای عالی امار درباره انتشار امار اقتصادی‬ ‫توس��ط مرکز امار ای��ران موض��وع جدیدی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همان گونه که می دانید‬ ‫در عین حال که در ماده ‪ 54‬قانون برنامه پنجم‬ ‫توس��عه‪ ،‬اصوال مرکز امار ایران مرجع رسمی‬ ‫اعالم و انتشار امار در کشور معرفی شده است‬ ‫ولی در بند «ج» همین ماده چنین امده است‪:‬‬ ‫«به دس��تگاه های اجرایی اجازه داده می شود‬ ‫در حدود وظایف قانون��ی خود و در چارچوب‬ ‫ضوابط و اس��تانداردهای مورد تایید ش��ورای‬ ‫عالی امار نسبت به تولید امار تخصصی حوزه‬ ‫مربوط به خود اقدام کنند»‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک مرک�زی به انتش�ار ام�ار ادامه‬ ‫می دهد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و مرک��ز امار ایران در س��ال های گذش��ته در‬ ‫یک چارچوب منطقی و تقس��یم کار مناسب‬ ‫مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای‬ ‫جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق‬ ‫قانون عم��ل کرده اند‪ .‬برهمین مبنا‪ ،‬این بانک‬ ‫در این��ده نیز به فعالیت های اماری خود ادامه‬ ‫خواهد داد و ای��ن امر مغایرتی با تصمیم اخیر‬ ‫ن��دارد‪ .‬وی معتقد اس��ت‪ :‬فعالیت های اماری‬ ‫بانک مرکزی و مرکز امار در حمایت و تکمیل‬ ‫یکدیگرند و نه جانشین و مزاحم یکدیگر‪.‬‬ ‫او همچنی��ن تصریح کرد ک��ه از نظر تولید‬ ‫امار‪ ،‬بانک مرکزی خود‪ ،‬استفاده کننده اصلی‬ ‫ام��ار اقتصادی با این حجم وس��یع و جزئیات‬ ‫ک مرکزی تولید‬ ‫اس��ت‪ ،‬بر همین اساس در بان ‬ ‫ام��ار اقتصادی ادامه خواهد داش��ت‪ .‬به گفته‬ ‫سیف اکنون در حال انجام مراحل تجدیدنظر‬ ‫س��ال پایه و تغییر ان از سال ‪ 1390‬به ‪1395‬‬ ‫و همچنین از باب انج��ام وظایف قانونی ملزم‬ ‫به تداوم تولید و انتشار عمومی امار هستیم‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی یاداور شد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینک ه تعدادی از اس��تفاده کنندگان به طور‬ ‫ما محسوب می ش��ود‪ .‬هدف سوم نیز استفاده‬ ‫در محاکم و مراجع قضایی‪ ،‬تمدید قراردادها‪،‬‬ ‫محاس��به ارزش روز دی��ون و مهریه ها و قس‬ ‫علیه��ذا ک��ه از این نظر هم یک س��ری زمانی‬ ‫طوالنی مدت از ضروریات خواهد بود‪ .‬به گفته‬ ‫رییس کل بان��ک مرک��زی‪ ،‬درصورتی که به‬ ‫ای��ن موارد توجه کنیم درمی یابیم که س��ری‬ ‫زمانی طوالنی و س��ازگار به ش��دت مورد نیاز‬ ‫جامعه اس��ت؛ در این رابطه امار بانک مرکزی‬ ‫نیازهای موجود را پاس��خ می دهد‪ .‬به هرحال‬ ‫ما تالش ه��ای مرکز امار را نیز بس��یار مهم و‬ ‫مفید می دانیم‪ .‬به ش��خصه اعتق��اد دارم این‬ ‫امر که دو دس��تگاه مستقل در کشور به تولید‬ ‫ام��ار بپردازند و یکدیگر را کنترل کنند مزیت‬ ‫مناسبی دارد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫در طول چند سالی که امار موردنظر به صورت‬ ‫همزمان تولید می ش��ود‪ ،‬روندها و متوس��ط‬ ‫ارقام همدیگر را تایید می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف بان�ک مرکزی از ح�وزه امار‬ ‫مطرح نیست‬ ‫مستمر از طیف وس��یعی از امارها و اطالعات‬ ‫بانک مرکزی برخوردار می شوند و برای اینکه‬ ‫وقف��ه ای در فعالیت این گونه اش��خاص ایجاد‬ ‫نش��ود‪ ،‬بانک مرک��زی از این پس نیز همچون‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اطالعات و امارهای تولیدی خود را‬ ‫از طریق وب سایت اطالع رسانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫پس از تاس��یس بانک مرکزی وظایف بانکدار‬ ‫مرک��زی از بانک ملی ب��ه بانک مرکزی انتقال‬ ‫یاف��ت و به تب��ع ان نظام اماری ه��م به بانک‬ ‫‹ ‹اهمیت ام�ار در کش�ور و نقش بانک‬ ‫مرکزی‬ ‫س��یف در ادامه در ارتباط با سابقه و اهمیت‬ ‫امار در کشور و نقش و جایگاه بانک مرکزی در‬ ‫این زمین��ه توضیح داد‪ :‬همانطور که می دانید‬ ‫امار‪ ،‬بازگوکننده عملکرد سیاست های قبلی‪،‬‬ ‫نشان دهنده وضعیت جاری و همچنین چراغ‬ ‫راه برای رس��یدن به اینده اس��ت‪ .‬واضح است‬ ‫که نظام سیاست گذاری پولی‪ ،‬ارزی و اعتباری‬ ‫که به تحقق توس��عه پای��دار و به ویژه در نظام‬ ‫اس�لامی به برپاکردن قس��ط توجه دارد باید‬ ‫از اطالعات س��ازگار و قابل اطمینان و بهنگام‬ ‫اس��تفاده کن��د‪ .‬به گفته او نظ��ام بانکداری از‬ ‫زمان��ی ک��ه در ایران ش��کل گرفت حس��ب‬ ‫ضرورت‪ ،‬اقدام به تشکیل یک مجموعه اماری‬ ‫منسجم کرد و چنانچه به سابقه نظام بانکداری‬ ‫توجه داش��ته باش��یم و ادبیات این موضوع را‬ ‫مرور کنیم درمی یابیم بانک ملی ایران از اوایل‬ ‫تاسیس ‪-‬که البته در ان زمان عهده دار وظایف‬ ‫بان��ک مرکزی هم ب��ود‪ -‬به ایج��اد یک نظام‬ ‫جمع اوری‪ ،‬پ��ردازش و تولید اطالعات اقدام‬ ‫ک��رده بود و در طول حدود ‪ 80‬س��ال همواره‬ ‫در جه��ت ارتق��ا و تقویت نظام ام��اری خود‬ ‫تالش کرده اس��ت‪ .‬ریی��س کل بانک مرکزی‬ ‫در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬البته باید اش��اره کنم‬ ‫سیف‪ :‬فعالیت های اماری‬ ‫بانک مرکزی و مرکز‬ ‫امار در حمایت و تکمیل‬ ‫یکدیگرند و نه جانشین و‬ ‫مزاحم یکدیگر‬ ‫مرکزی منتقل ش��د‪ .‬باید به ای��ن نکته توجه‬ ‫کرد که نظام اماری بانک مرکزی با یک سابقه‬ ‫‪80‬س��اله نه تنها در سیاستگذاری پولی‪ ،‬بلکه‬ ‫در تمام سیاس��تگذاری ها و برنامه ریزی های‬ ‫اقتصادی کش��ور و در تمام برنامه های توسعه‪،‬‬ ‫سیاس��تگذاران را در جهت اتخاذ تصمیم های‬ ‫مهم و کلیدی یاری کرده اس��ت؛ در عین حال‬ ‫جامعه دانش��گاهی‪ ،‬علمی و پژوهشی‪ ،‬حوزه‬ ‫تقنی��ن و حوزه قضای��ی و دادگاه ه��ا را هم از‬ ‫داشتن اطالعات مورد اطمینان بهره مند کرده‬ ‫و همزمان در س��طح بین الملل��ی نیز نماینده‬ ‫فعال و مورد اطمینانی برای کشور بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او همچنین در اخرین بررس��ی‬ ‫صن��دوق بین الملل��ی پ��ول در س��ال ‪2012‬‬ ‫ک��ه از س��ازمان های اماری ایران انجام ش��د‬ ‫در عمده م��وارد‪ ،‬امار بان��ک مرکزی منطبق‬ ‫بر اس��تانداردهای بین المللی ش��ناخته ش��د‬ ‫و ای��ن بان��ک را به عنوان رابط رس��می اماری‬ ‫بی��ن صندوق و کش��ور ایران معرف��ی کردند‪.‬‬ ‫در حال حاضر امار تولیدش��ده بانک مرکزی‬ ‫ع�لاوه بر پاس��خگویی به نیاز کارشناس��ان و‬ ‫تصمیم س��ازان داخلی‪ ،‬به عنوان ماخذ انتشار‬ ‫اطالعات نهادهای شناخته ش��ده بین المللی‬ ‫نیز به حساب می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه امار بانک مرکزی‪ ،‬مزیتی برای‬ ‫نظام اماری کشور‬ ‫ریی��س کل بانک مرکزی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش مبنی بر اینکه با وجود قدمت اماری‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ایا به نظر ش��ما صحیح اس��ت‬ ‫ک��ه هم بان��ک مرکزی و هم مرک��ز امار ایران‬ ‫این ام��ار را تولید کنند؟ یاداور ش��د‪ :‬این امر‬ ‫نه تنها اش��کال ندارد بلک��ه نقطه مزیتی برای‬ ‫نظ��ام اماری کش��ور نی��ز به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال این یک واقعیت اس��ت که بانک‬ ‫مرک��زی از دیرباز (از س��ال ‪ )1315‬به تولید‬ ‫امار اقتصادی اقدام کرده اس��ت و اگر به عنوان‬ ‫نمون��ه نرخ تورم را در نظ��ر بگیریم‪ ،‬از جوانب‬ ‫مختلف این امار مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نخس��ت اینکه نرخ تورم که به طور‬ ‫معم��ول به منظ��ور ارزیابی عملک��ر د اقتصاد‬ ‫کش��ور و ارائه چش��م انداز اتی کاربرد دارد در‬ ‫تواتر مناسب و بیشتر در تواتر ماهانه به منظور‬ ‫گزارش از وضعیت اقتصادی منتشر می شود‪.‬‬ ‫هدف دوم تکمیل س��ری زمانی برای مقاصد‬ ‫تحقیقی‪ ،‬پژوهش��ی و علمی اس��ت که از این‬ ‫منظر سرمایه اجتماعی ارزشمندی در کشور‬ ‫ریی��س کل بانک مرک��زی در ادامه با تاکید‬ ‫ب��ر ای��ن موضوع که ح��ذف بان��ک مرکزی از‬ ‫ح��وزه ام��ار مطرح نیس��ت و ش��ورای عالی‬ ‫ام��ار هم چنین چیزی نگفت��ه و قانون برنامه‬ ‫پنجم توس��عه ه��م درباره تولید امار توس��ط‬ ‫دس��تگاه های تخصصی تکلیف را مش��خص‬ ‫کرده اس��ت افزود‪ :‬امار تولیدی و منتشرشده‬ ‫توسط بانک مرکزی نیز همگی امار تخصصی‬ ‫و مورد نیاز این بانک اس��ت و به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫بانک مرک��زی از اس��تفاده کنندگان اصلی و‬ ‫عمده امار تولیدش��ده خود بوده است‪ .‬عالوه‬ ‫بر این س��ری زمانی مورد استفاده در محاکم‬ ‫قضای��ی و تصمیم گی��ری و تحقی��ق از ه��ر‬ ‫جنبه ای که توجه کنید به سازگاری نیاز دارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬سری زمانی باید به اندازه الزم‬ ‫طوالنی و س��ازگار باشد و از این رو نمی توان در‬ ‫بسیاری از موارد به سری زمانی نرخ تورم مرکز‬ ‫امار که از سابقه زمانی و قدمت الزم برخوردار‬ ‫نیس��ت اکتفا کرد‪ .‬وی در ادامه با اشاره به این‬ ‫موضوع که نمی توان ب��رای نمونه محقق را به‬ ‫استفاده از امار دوگانه وادار کرد یاداور شد‪ :‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬انتشار امار بانک مرکزی از حیث‬ ‫اعتبار اماری کش��ور در سطح بین المللی هم‬ ‫بس��یار مهم و ضروری اس��ت‪ ،‬بنابراین حوزه‬ ‫امار بین المللی ای��ن موضوع را برنمی تابد که‬ ‫کش��وری س��ری زمانی امار اقتصادی خود را‬ ‫دچار شکست کند‪ .‬پس در یک جمله می توان‬ ‫این گونه بیان کرد که حذف امار بانک مرکزی‬ ‫ن��ه مطرح‪ ،‬نه ممکن و ن��ه واجد تبعات مثبت‬ ‫اس��ت؛ بلکه پیامدهای جدی منفی نیز برای‬ ‫امور علمی‪ ،‬تحقیقاتی‪ ،‬سیاستگذاری و اعتبار‬ ‫بین المللی کش��ور دارد‪ .‬البته دربند «ج» ماده‬ ‫‪ 54‬قانون برنامه پنجم توس��عه هم قانونگذار‬ ‫ب��رای همین منظور به دس��تگاه های مختلف‬ ‫مجوز الزم را داده است‪.‬‬ ‫محسنیاژه ای‪ :‬نمی توان همه موسسات مالی و اعتباری را تعطیل کرد‬ ‫ی توان‬ ‫س��خنگو و معاون اول قوه قضاییه گفت‪ :‬نم ‪‎‬‬ ‫گفت که همه موسس��ات مال��ی و اعتباری تعطیل‬ ‫شوند یا همه انها متخلف هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬غالمحس��ین محس��نی اژه ای در‬ ‫جمع خبرنگاران افزود‪ :‬درباره ساماندهی موسسات‬ ‫مالی و اعتباری کارگروهی متش��کل از نمایندگان‬ ‫بانک مرکزی و سه قوه فعالیت خود را اغاز و در این‬ ‫زمینه گام‪‎‬های خوبی برداشته شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬موسسات مالی و اعتباری که‬ ‫ی‪‎‬توانند به‬ ‫طبق قانون و مقررات تشکیل شده اند‪ ،‬م ‬ ‫کار خود ادامه دهن��د اما با انهایی که مجوز ندارند‬ ‫باید برخورد قانونی کرد و تعطیل شوند‪.‬‬ ‫این مقام قضایی درباره س��ازمان مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی گف��ت‪ :‬از اینکه ما مرکز واحد و هماهنگ‬ ‫داش��ته باش��یم و با مفاسد مبارزه ش��ود‪ ،‬استقبال‬ ‫می کنیم‪ .‬محس��نی اژه ای خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫طرح برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬قوه‬ ‫قضاییه دو نظر داش��ت که نخس��ت اینکه سازمان‬ ‫کارگش��ا باش��د و دوم اینکه خالف قانون اساس��ی‬ ‫نباشد‪ ،‬ما نمی خواهیم کار موازی انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬جلساتی با کارشناسان و مجلسی ها‬ ‫برگزار کرده ایم و اگر این مواردی که گفتیم رعایت‬ ‫شود‪ ،‬ایجاد این سازمان را می پذیریم‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت‪ :‬رس��انه ها‬ ‫نقش بس��یار مهم و تاثیرگ��ذاری در افزایش دانش‬ ‫و اگاهی عموم مردم نس��بت به حق و حقوق ش��ان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫بازار طال و ارز در هفته ای که گذشت‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬در جریان معام�لات در هفته‬ ‫منته��ی به ‪ 22‬خرداد ‪ ،94‬نرخ ه��ر دالر در بازار‬ ‫ازاد ‪ 11‬تومان و قیمت هر سکه تمام بهار ازادی‬ ‫‪11‬ه��زار تومان کاهش یاف��ت‪ .‬هر دالر امریکا که‬ ‫در اخرین روز معامالت هفته گذشته (سه شنبه‪،‬‬ ‫‪ 12‬خ��رداد ‪ )94‬به ‪3‬هزار و ‪ 318‬تومان رس��یده‬ ‫بود‪ ،‬روز پنجش��نبه به ‪3‬هزار و ‪ 307‬تومان رسید‬ ‫ت��ا در معامالت هفته گذش��ته ‪ 11‬تومان کاهش‬ ‫قیمت برای ان رقم خورده باش��د‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫پ��ول امریکایی حدود ‪ 0/33‬درصد ارزان ش��د تا‬ ‫دارندگان این ارز به این میزان ضرر کرده باش��ند‪.‬‬ ‫ای��ن امار نش��ان می دهد هر ‪10‬میلی��ون تومان‬ ‫س��رمایه گذاری در بازار ارز در یک هفته گذشته‬ ‫ض��رر ‪33‬هزارتومان��ی برای معامله گ��ران این ارز‬ ‫در پی داشته اس��ت‪ .‬همچنین طی معامالت این‬ ‫هفته‪ ،‬ن��رخ یورو ‪ 62‬تومان و نرخ پوند ‪ 20‬تومان‬ ‫افزای��ش یافت‪ ،‬اما دره��م ‪ 4‬تومان کاهش قیمت‬ ‫داشت‪ .‬انتخابات ترکیه نیز لیر را ‪ 30‬تومان ارزان‬ ‫کرد‪ .‬در هفته ای که گذش��ت‪ ،‬بازار سکه نیز تحت‬ ‫تاثیر کاهش قیمت جهانی طال قرار گرفت تا طال‬ ‫و سکه با کاهش قیمت مواجه شود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫قیمت س��که تمام بهار ازادی ک��ه در روز پایانی‬ ‫معامالت هفته گذش��ته ‪931‬ه��زار تومان براورد‬ ‫می شد‪ ،‬روز پنجش��نبه به ‪920‬هزار تومان رسید‬ ‫تا ‪11‬هزار تومان ارزان شده باشد‪ .‬در هفته ای که‬ ‫گذش��ت س��که تا ‪916‬هزار تومان هم پایین امد‬ ‫اما در پایان هفته به ‪920‬هزار تومان رس��ید‪ .‬این‬ ‫امار نش��ان می دهد بهای س��که در هفته گذشته‬ ‫‪1/1‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ ،‬با این حس��اب به‬ ‫ازای ‪10‬میلیون تومان سرمایه گذاری روی سکه‪،‬‬ ‫‪110‬هزار تومان زیان برای س��رمایه گذاران سکه‬ ‫رقم خورده اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬قیمت سکه‬ ‫تمام به��ار طرح قدیم طی هفته ای که گذش��ت‬ ‫‪12‬هزار تومان‪ ،‬نیم س��که ‪6‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه‬ ‫‪5‬هزار تومان‪ ،‬سکه گرمی ‪3‬هزار تومان و هر گرم‬ ‫طالی زرد ‪18‬عیار ‪ 1100‬تومان کاهش یافت‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫فروش‬ ‫خرید‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33050‬‬ ‫‪33110‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,530,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37220‬‬ ‫‪37320‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,630,000‬‬ ‫‪4,680,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50840‬‬ ‫‪51130‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,150,000‬‬ ‫‪9,170,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪27170‬‬ ‫‪27260‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪9,120,000‬‬ ‫‪9,170,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8960‬‬ ‫‪9040‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫‪2,330,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25270‬‬ ‫‪25650‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,560,000‬‬ ‫‪4,610,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35070‬‬ ‫‪35300‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,120,000‬‬ ‫‪9,170,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12190‬‬ ‫‪12280‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪922,500‬‬ ‫‪939,900‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪4970‬‬ ‫‪5050‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,050,000‬‬ ‫‪4,070,000‬‬ ‫کرون سوئد‬ ‫‪3910‬‬ ‫‪3990‬‬ ‫بورس‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺕروزانه‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭمعامالت‬ ‫بازار‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ‪1558‬‬ ‫‪-240‬پیاپی‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‪-240‬‬ ‫‪- -2015‬شماره‬ ‫ژﻭﺋﻦ‪2015‬‬ ‫‪1313- 1436‬ژوئن‬ ‫‪- 1436‬‬ ‫شعبان‬ ‫‪- 1394‬‬ ‫خرداد‬ ‫شنبه‬ ‫‪1558‬‬ ‫ﺷﻌﺒﺎﻥ‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪- 1394‬‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ‬ ‫‪2323‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ورود شاخص بورس به فاز زیان دهی‬ ‫گ�روه اقتص�اد – اریان�ا امامی‪ :‬ب��ورس تهران در‬ ‫معامالت هفته گذش��ته ب��ا ترس ناش��ی از مذاکرات‬ ‫هسته ای و نیز کمبود نقدینگی دست وپنجه نرم کرد و‬ ‫با افت ‪ 1/5‬درصدی شاخص مواجه شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬بورس ته��ران در ادامه روند‬ ‫ریزشی خود که به دنبال ابهامات سیاسی و نیز کمبود‬ ‫نقدینگی به وجود امده اس��ت‪ ،‬هفته گذشته را با روند‬ ‫نزولی س��پری کرد و با افت دس��ته جمعی متغیرهای‬ ‫خود مواجه شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب در هفته گذش��ته نیز همانند روزهای‬ ‫گذش��ته دلسردی و بی انگیزگی در بورس تهران حاکم‬ ‫ش��د و صنایع بورس��ی عملک��رد ضعیف��ی از خود به‬ ‫نمایش گذاش��تند به طوری که شاخص بورس تهران‬ ‫با ‪ 1.5‬درصد کاهش به محدوده ابتدای سال بازگشت‪.‬‬ ‫افزایش بی انگیزگی در بین س��هامداران تاالر شیشه ای‬ ‫و میل انها به فروش س��هام موجب شد شاخص بورس‬ ‫به پایین ترین سطح خود در دوران رکود رسیده و رقم‬ ‫‪ 62‬هزار و ‪ 322‬واحدی را تجربه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سهامداران منتظرند‬ ‫کارشناس��ان می گویند اختالف ایران و گروه ‪ 5+1‬و‬ ‫احتمال تمدید مذاکرات در کنار رکود اقتصادی حاکم‬ ‫در صنایع باعث شده است تا بورس تهران نیز در رکود‬ ‫فرو رفته و تحلیل دقیقی از اینده نداش��ته باش��د‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل بیشتر سهامداران این روزها فقط نظاره گر‬ ‫بوده و تا مش��خص ش��دن نتیجه مذاکرات هس��ته ای‬ ‫دست نگه داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹عقبگرد بورس‬ ‫ای��ن اتفاقات موجب ش��د تا در بازار هفته گذش��ته‬ ‫ف��روش بود که ریزش س��نگین قیمت ه��ا را به همراه‬ ‫داش��ت‪ .‬در میان صنایعی که با رش��د شاخص همراه‬ ‫بودند نیز تغییرات قیمتی بسیار محدود است‪ .‬در گروه‬ ‫مخابرات که دومین صنعت از نظر بازدهی در این هفته‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ ،‬اخباری مبنی بر احتمال افزایش‬ ‫نرخ تعرفه تلفن ثابت به گوش رسید‪.‬‬ ‫در حالی که این شرکت‪ ،‬در سال های اخیر نتوانسته‬ ‫رش��د مناس��بی در زمینه توس��عه بازار و فعالیت های‬ ‫خود داش��ته باشد‪ ،‬اکنون افزایش نرخ تعرفه تلفن های‬ ‫ثابت‪ ،‬ش��اید یکی از راهکارهای مخابرات برای افزایش‬ ‫سوداوری محسوب می شود‪.‬‬ ‫ش��اخص بورس ‪ 968‬واحد افت کرده و با کاهش ‪210‬‬ ‫واحد دیگر نسبت به ارقام ابتدایی سال‪ ،‬میانگین زیان‬ ‫س��هامداران خود را افزایش دهد‪ .‬به این ترتیب بورس‬ ‫ته��ران در هفته مورد گزارش تمامی س��ود حاصل از‬ ‫بازده ش��اخص از ابتدای س��ال ‪ 1394‬را تخلیه کرد و‬ ‫به طور رسمی وارد فاز زیان دهی شد‪.‬‬ ‫زیان س��هامداران بورس��ی در حالی از سال گذشته‬ ‫تاکنون اغاز شده اس��ت که فعاالن بازار سرمایه طبق‬ ‫س��نت در انتظار بهبود نس��بی اوضاع بورس در فصل‬ ‫مجامع ش��رکت ها بودند‪ ،‬اما برخالف روال س��ال های‬ ‫گذش��ته بورس ته��ران به اخب��ار مجامع ش��رکت ها‬ ‫واکنش��ی نشان نداد و بیش��تر در الک احتیاطی خود‬ ‫فرو رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع بورس زیر ذره بین‬ ‫بررسی صنایع بازار س��هام نشان می دهد در اخرین‬ ‫روز کاری هفته گذش��ته توجه بازار به نمادهای سنگ‬ ‫اهنی جلب شد‪ .‬این گروه افت قیمت زیادی را متحمل‬ ‫ش��ده اند و نسبت قیمت بر درامد انها به میانگین بازار‬ ‫نزدیک ش��ده اس��ت این در حالی اس��ت ک��ه همواره‬ ‫میانگین نسبت قیمت بر درامد این گروه از بازار باالتر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬گروه س��اختمانی به دلیل نس��بت قیمت‬ ‫بر درامد پایین ش��ان نخس��تین گروه مستعد برگشت‬ ‫هستند‪ .‬بیشتر سهام گروه در سطح حمایتی قرار دارند‬ ‫و در پایان هفته گذشته نوسان مثبتی را تجربه کردند‪.‬‬ ‫در این گروه س��رمایه گذاری مس��کن ش��مال غرب‪،‬‬ ‫برنامه افزایش س��رمایه از محل انباش��ته و اورده برای‬ ‫تامی��ن پروژه های ش��رکت دارد و با این خبر نوس��ان‬ ‫مثبتی را تجربه کرد‪ .‬س��رمایه گذاری مس��کن شمال‬ ‫ش��رق نیز در حالی روز سه ش��نبه هفته گذشته مورد‬ ‫عرض��ه قرار گرفت که گ��زارش خوبی ارائه کرده بود و‬ ‫‹ ‹نگاهی به امار‬ ‫عالوه ب��ر این افزایش بی انگیزگ��ی در بورس تهران‬ ‫ب��ه دلیل ش��رایط حاکم ب��ر بورس موجب ش��د تا در‬ ‫هفته گذش��ته ارزش و حجم معام�لات به پایین ترین‬ ‫س��طح خ��ود برس��د یعن��ی در ‪ 5‬روز معامالتی هفته‬ ‫گذش��ته تنه��ا ه��زار و ‪ 924‬میلیون س��هم به ارزش‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪ 430‬میلیارد ریال داد و س��تد ش��د‪ .‬در این‬ ‫مدت دفعات معامله س��هم به ‪ 175‬هزار دفعه رسید و‬ ‫تعداد خریداران هم به ‪ 44‬هزار و ‪ 889‬نفر افزون شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سقوط ازاد گروه های بورسی‬ ‫در این هفته‪ ،‬همگام با شاخص کل بورس‪ ،‬گروه های‬ ‫فع��ال نیز روند منفی را س��پری کردند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫در میان ‪ 37‬گروه بورسی‪ ،‬فقط ‪ 5‬صنعت رشد قیمتی‬ ‫را تجربه کردند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بازار س��هام گرفتار صف نش��ینی در سمت‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫…ƒ‬ ‫Œ‹‡‬ ‫Š‰‬ ‫ˆ‡ƒ †‬ ‫  ‬ ‫•”Ž‘”‬ ‫–”Ž‘™‬ ‫–—–Ž‬ ‫•šš‘–’‬ ‫  ‬ ‫Ž™“‘–‬ ‫Ž˜Ž‘–‬ ‫Ž—–”‬ ‫“›Ž‘ŽŽ‬ ‫”›Ž‘›š–‬ ‫™•”‘“˜–‬ ‫˜—”‬ ‫™“›‘™˜–‘”‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫•˜š‘™‬ ‫–”Ž‘™‬ ‫›—”–‬ ‫“š˜‘•š‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫™•˜‘–‬ ‫Ž˜Ž‘–‬ ‫Ž—“‬ ‫š–›‘›”‬ ‫  ‪ ‬‬ ‫’”–‘›š–‬ ‫Ž’–‘“˜–‬ ‫›—”‬ ‫š•–‘š›–‘”‬ ‫ ­‬ ‫“’’‘ŽŽ‬ ‫’“•‘Ž”‬ ‫˜—–”‬ ‫ŽŽ“‘–Ž’‬ ‫„ƒ ‚€‬ ‫›‬ ‫Ž‬ ‫•—›™‬ ‫™›‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫€­‬ ‫†‬ ‫‡‬ ‫‬ ‫Š‬ ‫ ‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫Ž‬ ‫ ‪‹Œ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†ˆ††‡†… ŠˆŽ­Š‡‪Š ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫€ ‪­ ‬‬ ‫„ƒ‚‬ ‫‹ˆ‹­Š‡‰‰ Šˆ­‹‹‡Ž†Œ ‪†‡­­‹ˆ ­Œ‡‰‹ŒˆŒ Œ ‡ Š­ˆ ‬‬ ‫„ƒ‚‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫ˆ‰ŒŽ‡‪†‡‹‹ˆ Œ† ‬‬ ‫‬ ‫’‹…Ž‘‬ ‫’Œ‰Š‡Œ‘‬ ‫’­Ž‹‘‬ ‫’ŠŠ‘‬ ‫’Ž‹Œ‡‘‬ ‫’Š‪‘Š ‬‬ ‫’­‘‬ ‫’Ž‹…‘‬ ‫’­‘‬ ‫ ‬ ‫’­ˆŒ‘‬ ‫’‪‘†ˆ‰ ‬‬ ‫’…ŽˆŒ‘‬ ‫’Ž­ˆ‪‘ ‬‬ ‫’Žˆ†‘‬ ‫’­ˆŒ‘‬ ‫’…ˆŒ‘‬ ‫’Š­ˆ‪‘ ‬‬ ‫’†‹ˆŒ‘‬ ‫ ‬ ‫‹ˆŽ‹†‡…‬ ‫†ˆ‪Š†‡­  ‬‬ ‫…ˆ­…‡­‰‬ ‫ ‬ ‫‹ˆŒ­‡†… ‹ˆŽ‪Š†‡† ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‰‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‡‬ ‫ˆ‬ ‫ƒ‬ ‫†‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫„‬ ‫­ˆŽ­‡†‬ ‫Žˆ†‪ †‡‹ŽŒˆ  Œ†Œ‡… ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­ˆŠŒ‡­‰ …ˆ‪†‡­Š…ˆ ­Œ‡†Ž…ˆ  Œ­‡ ‹‹ˆ‹ Œ†Š‡‹‰ ‬‬ ‫­ˆŒ­‪ †‡‹ŠŠˆŒ Œ†Œ‡ ‬‬ ‫‬ ‫‪­†‡Œ‹Šˆ… Œ‡†…‰ˆŒ Œ ‡…­Žˆ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫’‪‘†Œ ‬‬ ‫’‪‘Œ‡‰­ ‬‬ ‫’Ž­­‘‬ ‫­‰‪†‡ ‬‬ ‫’‰Œ‪‘­‡ ‬‬ ‫­‹Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ˆ‪“ ‬‬ ‫‪“†ˆ ‬‬ ‫†ˆŒ“‬ ‫…ˆŒ‬ ‫Šˆ“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚€­‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪Ž‘’“  ‬‬ ‫ƒ„ƒ‬ ‫†Œˆ‬ ‫‰‹ˆ„‬ ‫”ˆ„…ƒ‬ ‫‡†„…„„ƒ‬ ‫Šˆ†…‰‰ˆ‬ ‫‡‹ˆ„‬ ‫Œ‰ƒ…”Œ„…ƒ‬ ‫‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‪   ‬‬ ‫ ‪­€‚  ‬‬ ‫ ‪­€‚ ‬‬ ‫…„‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‬ ‫‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‪ 59‬درصد از پیش بینی س��االنه را ‪ 6‬ماهه پوشش داده‬ ‫بود و به همین دلیل روز چهارش��نبه رش��د قیمت را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬در گروه بیمه‪ ،‬میهن بیشترین رشد قیمت‬ ‫را داشت ولی سایر نمادها منفی معامله شدند‪.‬‬ ‫دی عملکرد به نسبت خوبی داشته و در گزارش ‪12‬‬ ‫ماهه حسابرسی ش��ده ‪ ،93‬مبلغ ‪ 714‬ریال سود برای‬ ‫هر س��هم محقق کرده است در حالی که سال مالی ‪92‬‬ ‫شرکت زیان ده بود‪ .‬ارزش سهام بیمه های البرز و اسیا‬ ‫و دان��ا خیلی کاهش یافته اس��ت‪ .‬لیزینگی ها در پایان‬ ‫هفته گذشته س��بز معامله شدند‪ .‬لیزینگ رایان سایپا‬ ‫حجم معامالت خوبی داشت‪.‬‬ ‫اس��ت اما‬ ‫ ‬ ‫البته ش��رایط بنیادی ش��رکت نیز خوب‬ ‫بیشترین رش��د قیمت را لیزینگ خودرو غدیر داشت‬ ‫که با حجم معامالت کم به صف خرید رسید‪.‬‬ ‫در گروه بانک ها‪ ،‬بانک ملت در استانه مجمع با صف‬ ‫خرید همراه شد‪ .‬بانک صادرات هم ‪ 31‬میلیون معامله‬ ‫ش��د که از سوی حقوقی ها و حقیقی ها خریداری شد‬ ‫اما بیشتر فروشنده های سهم حقیقی بودند‪.‬‬ ‫ب��ا بهب��ود معام�لات بانکی ه��ا و خودرویی ه��ا‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری خوارزمی و س��رمایه گذاری سایپا نیز‬ ‫مثبت ش��دند‪ .‬در گروه پتروش��یمی‪ ،‬گ��زارش خوب‬ ‫پتروش��یمی تند گویان سبب شد هلدینگ خلیج فارس‬ ‫هم مثبت شود‪ .‬پتروشیمی تند گویان در گزارش سال‬ ‫مالی ‪ 93‬توانس��ته ‪ 90‬درصد بی��ش از پیش بینی ها را‬ ‫محقق کند‪ .‬رش��د صادرات این ش��رکت در س��ال ‪93‬‬ ‫حدود ‪ 57‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫گروه دارو پایان هفته خوبی داشت‪ .‬بیشتر نمادهای‬ ‫ای��ن گروه بیش��ترین رش��د قیمت را تجرب��ه کردند‪.‬‬ ‫ˆ‡† ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ƒ ‬ ‫‬ ‫دارویی ها گزارش های به نسبت خوبی داده اند اما سود‬ ‫نقدی خود را به موقع نمی دهند‪.‬‬ ‫ در گ��روه برق‪ ،‬ایران ترانس��فو در گ��زارش ‪ 12‬ماهه‬ ‫حسابرسی نشده اعالم کرده مبلغ ‪ 721‬ریال سود برای‬ ‫هر سهم محقق کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خیمه رکود در بازار‬ ‫در نهایت به نظر می رس��د در بررس��ی دالیل ریزش‬ ‫اخی��ر ب��ازار س��هام‪ ،‬عم��ده بحث ه��ا بر س��ر نتیجه‬ ‫مذاکرات هس��ته ای اس��ت ‪ ،‬در حالی ک��ه کمتر از ‪20‬‬ ‫روز تا پایان مهلت تعیین ش��ده در بیانیه تفاهم لوزان‪،‬‬ ‫یعن��ی ‪ 9‬تیر م��اه‪ ،‬زمان باق��ی مانده اس��ت‪ ،‬اخباری‬ ‫ک��ه پیش��رفت محسوس��ی را نش��ان دهد ب��ه گوش‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬تجرب��ه تاریخی بازار س��هام در زمینه‬ ‫خوش بینی به مذاکرات هسته ای چندان مطلوب نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬انچه در ای��ن میان قابل توجه اس��ت وضعیت‬ ‫بنیادی مناسب س��هام در این بازار است؛ این موضوع‬ ‫سبب می شود تا فش��ارهای فروش به صورت مقطعی‬ ‫عمل کنند و به س��رعت از طریق حمایت س��هامداران‬ ‫حقوقی روند انها ُکند شود‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع در معامالت روز چهارش��نبه نیز که‬ ‫شاخص کل به طور تقریبی بدون تغییر باقی ماند قابل‬ ‫رصد بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬انتظار می رود در ادامه تا زمانی که‬ ‫نشانه ای مشخص از مذاکرات هسته ای دریافت نشود‪،‬‬ ‫مجدد ش��اهد یک وضعیت رک��ودی در بورس تهران‬ ‫باش��یم؛ به طوری که نوسانات قیمتی محدود شوند و‬ ‫حجم و ارزش معامالت نیز سطوح پایین خود را حفظ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ƒ‬ ‫ ‬ ‫ƒ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ƒ‬ ‫ ‬ ‫ƒ ‬ ‫ Š‰‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫‡­†‪…  ‬‬ ‫”“’‘Ž Œ ‬ ‫‡­„ƒ‰…€‬ ‫˜—’–ŒŽ‬ ‫ƒ­‚‰…‬ ‫‰­‰…‬ ‫‪œœ žŽŸ¡Œ¢‬‬ ‫‚­‡‚…‬ ‫‚­‡‚…‬ ‫‚­‡‚…‬ ‫ ŒŒ˜‪ ¥‬‬ ‫ƒ­‪  ‬‬ ‫ƒ­‪  ‬‬ ‫ƒ­‪  ‬‬ ‫”“’‘Ž Œ‹Š‬ ‫•Œ Ž‬ ‫›šŒŽ —™‬ ‫‰­ˆ‰…‡‬ ‫†­‚€‡‬ ‫‡­ƒ„…ƒ‬ ‫ Œ‪£ŽŒ›’˜“¤‬‬ ‫ƒ­‚ƒ‚‬ ‫›©™ ¨Œ •Œ§¦‬ ‫ˆ­‰„‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‘Ž†‪…††‡ˆ‰Š‹ Œˆ‰ ‬‬ ‫ ‬ ‫Š’š‪–ƒŠ—Ž˜™ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡­ˆ‚†…‬ ‫‡­ˆ‚†…‬ ‫ƒ­‪€…‰‡ ‬‬ ‫€­‡‡‰…€‬ ‫‰­‰…‬ ‫ˆ­€‰‰…‡‬ ‫ƒ­‡‰‡‬ ‫†­„ƒ„…ƒ‬ ‫ƒ­‚ƒ‚‬ ‫‪„ˆ­ ‬‬ ‫€­€‰‰…‡‬ ‫ƒ­‡‰‡‬ ‫‡­€‰„…ƒ‬ ‫ƒ­‚ƒ‚‬ ‫ƒ­„‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪‚…ˆ‰­ ‬‬ ‫‰­ˆ‰…‡‬ ‫ƒ­„„€…€‬ ‫†­‰€‡‬ ‫€­ƒ‰…‬ ‫‡­ƒ„…ƒ‬ ‫‚­‡‚…‬ ‫ƒ­‚ƒ‚‬ ‫ƒ­‪  ‬‬ ‫‪„ˆ­ ‬‬ ‫ …„ƒ „ƒ‬ ‫“”Š“’‘‬ ‫Ž”‰’Ž‘‬ ‫ˆ”ˆŠŠ‘‬ ‫†”’Ž†•ˆ‘‬ ‫”“Š‘‬ ‫‡”ˆ‘‬ ‫“”ŽŽ“‘‬ ‫„­‚ƒ‬ ‫†­„‬ ‫‡‚­„‬ ‫€­‬ ‫­„‬ ‫ƒ­ˆ‚‬ ‫­ƒ‬ ‫ƒ­„‬ ‫„­„‬ ‫„­„‬ ‫„­„‬ ‫‰­‰‪ª‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‘­•Š”“’‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫Š‪›œžŸ¡¢£‬‬ ‫ ‬ ‫„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Š’š‪¤¥’¦§¨ƒ¨‚‰˜œˆ©™ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫«‪¢¡«‘«’”‘Ÿˆ£¬®ª‬‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫Š‪§°ª £Ž¦ ‬‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫€‪’®ƒ¶«’€‚ƒŒ•’¦ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫Š’š‪§°ªŸ«¦™ ‬‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫Š‰ˆ‪§°ª‬‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‘‪“’¨¸£§¨«‘·’”¥˜‘¹‚ƒ¶«£‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫€‪§£•º¡¸£‬‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‰‚‪Š‚ƒ•ƒª‬‬ ‫Š‪•¯œ« ‬‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫´Š˜‪±²’”³±‬‬ ‫ ‬ ‫Ž¯¡€‪ ­€‚ƒ„§¨«‘‚£‬‬ ‫ ‬ ‫¦€Š‪ž£ ‬‬ ‫ ‬ ‫Š‪¬• œ«µŠ ‬‬ ‫Š’š‪¢® Š™ ‬‬ ‫Š‰ˆŠ’·´ŸŠ‬ ‫Š’‪ž£’Š±†ž£‬‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‰Š‰ˆ„‪®µ‬‬ ‫ ‬ ‫Œ‘‬ ‫  ‬ ‫‪ŠŠ§°ª‬‬ ‫€‪„ ‘Ÿ´·’Š¡¸£‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ˆ”†‘‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫’ˆ”‡‘‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ˆ”†‘‬ ‫“’”†‘‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫„‡­„‬ ‫‰‰­‬ ‫„­„‬ ‫„„­„‬ ‫„„­„‬ ‫„„­„‬ ‫‪ª‰­„ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫… „‬ ‫‪16‬‬ ‫پیاپی‪1558‬‬ ‫‪-240‬ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫شماره‪-240‬‬ ‫‪ --2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ژوئن‪2015‬‬ ‫‪13‬ژﻭﺋﻦ‬ ‫‪13 --1436‬‬ ‫شعبان‪1436‬‬ ‫‪25‬ﺷﻌﺒﺎﻥ‬ ‫‪25--1394‬‬ ‫خرداد‪1394‬‬ ‫‪23‬ﺧﺮﺩﺍﺩ‬ ‫شنبه‪23‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪1558‬‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫‘Ž Œ ‹‚Š‰ˆ ‡†‬ ‫“ ‹‚’‬ ‫•”’‬ ‫˜—–‬ ‫›’–™š’š™”‬ ‫ššœ™–˜—™›œ•™œ‬ ‫•š–™–‬ ‫’”š™–‬ ‫—ž—™–‬ ‫•’˜™–‬ ‫”’Ÿ–•Ÿ—œ–’‬ ‫ ‹‚Š‬ ‫ ‹‚Š’‬ ‫œ’”‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫‪ƒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫† …„‬ ‫†‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫† ˆ‬ ‫† ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ˆ‡†…„­‪ƒ ‬‬ ‫ˆ‡†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ’ ‘ŽŒ ‹Š‰ ‬ ‫ Œ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫–• ’”“ ‬ ‫ ’”“ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫™˜ —‘’ ‬ ‫™‡‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫™˜ ” ‚œ ›š ‬ ‫™˜ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ž­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‪¡¢‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š› Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫’ œ–Ÿ Žž­…„­‪ƒ ‬‬ ‫­ ‪š–¡– ‬‬ ‫Š› Ž‪£ ¤¥‬‬ ‫‚€ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚€‬ ‫‪ƒ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚Š‡‰ˆ‡…†…„‬ ‫‚Œ‡‹‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫„‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡†€ …€ ‬ ‫ ˆ†€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰ ‬ ‫†Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€…‚’ „‘ŽŒ‹‬ ‫“ŠŽŒ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ –…•” …€ ‬ ‫ Š ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ †…„ƒ‚ €­‬ ‫‪­€  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ˆ‡‬ ‫ ‰ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪Š Š‹ ‬‬ ‫‪Š ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ„‪Š Œ Ž  ‬‬ ‫ ‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫“„’ ‪ˆŒ ‬‬ ‫ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫˜‰—ˆ„‪‹• –Ž  ‬‬ ‫– ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ„‪‘™Ž  ‬‬ ‫ š‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪   ‬‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫†…„ƒ‚€­‬ ‫†‡ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫€‘ŽŒ‹ƒŠ ‰ˆ‬ ‫“’‰ˆ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫€” ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‚€­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪   ‬‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‹‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ŒŽ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘‬ ‫ ‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ€ƒ”“ ’‬ ‫ ’‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ€ƒ‘“ƒ‬ ‫‘“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ€ƒ•‚ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ€ƒ ˆ‬ ‫ –‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‚Š‡‰„‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ˆ„‪ ‰”Ž  ‬‬ ‫ˆœ› ˜ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫šž”‬ ‫­ ‪  ‬‬ ‫‬ ‫بورس ﻭو ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫€‘ŽŒ‹ƒŠ€”‪‚‚ ‬‬ ‫ ‬ ‫‚€­‬ ‫ˆ€ƒ‡† …„ƒ‬ ‫ˆ€ƒŠƒ‬ ‫ ŒŽ Œ ƒ‬ ‫• •… ˆ‬ ‫‬ ‫ ­‬ ‫ ž‰‬ ‫— ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒ ‚€­‬ ‫†… ‚„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹ Š‰†‡ˆ‡ ‬ ‫†ˆ‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫  ‘ŽŒ ‬ ‫Œ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫—–•”“Š‹’ ‹ƒ‬ ‫•š™˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫—–‹ ‹ƒ“›‬ ‫ ‹‚˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‚”ž”˜‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ „ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫„ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫…‬ ‫ˆ‡† ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‰‡ˆ‡†­‪ ‬‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­ ‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‪€  ‬‬ ‫„ƒ‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„‪€  … † ‬‬ ‫‡„‪ † ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚€­ ‪ ‬‬ ‫‚ƒ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‡† …„‬ ‫‡…‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‡ˆ‬ ‫Š‰‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫Œ‹„‬ ‫‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫†’’‘Ž „‬ ‫†‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫™˜—–„•“”“„‬ ‫—–‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ­‚ €­‬ ‫€­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ŽŒ‹Š‰ˆ­„ ‡†­„…„ ‬ ‫ƒ‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€“’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‚ ‬ ‫­„ƒ‬ ‫‬ ‫€€‬ ‫€€€‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ„‡‬ ‫‬ ‫€‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‚‘ ŽŒ‰‹Š‰‬ ‫‹Š‰‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫€‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹ ‡ ‹’‬ ‫“ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪€‚ƒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‡‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫” ‡“’€‘€ ŽŒ‹‚‡ƒŠ‬ ‫ € ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫–ƒ• ‬ ‫— ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫–ƒ•˜™˜‬ ‫š‪˜™ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫” €›‬ ‫”€›‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‪  ­ €‚ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‡ ‡ †… ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ˆ‡† …„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫ ‡‰‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‡†…„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‹Š‰ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫‪ ‬‬ ‫—–  œ ƒ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1558‬‬ ‫‪ -240‬پیاپی‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪-240‬‬ ‫‪ -- 2015‬شماره‬ ‫ژﻭﺋﻦ ‪2015‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن‬ ‫‪13 -- 1436‬‬ ‫ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪1436‬‬ ‫‪ 25‬شعبان‬ ‫‪25 -- 1394‬‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪1394‬‬ ‫‪ 23‬خرداد‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪23‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪17‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‚€‬ ‫ƒ€‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‰‘ˆŽ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫Œ„‹Š‰‚ˆ‡†…„‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫یک هفته‪ ،‬یک نگاه‬ ‫رشد ‪ 90‬درصدی حجم معامالت بورس کاال‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬در هفت��ه منتهی به ‪21‬‬ ‫خ��رداد ماه‪ ،‬در حالی ‪568‬هزار و ‪ 504‬تن‬ ‫ان��واع کاال به ارزش بیش از ‪7647‬میلیارد‬ ‫ریال در ب��ازار فیزیکی بورس کاالی ایران‬ ‫دادوستد شد که به لحاظ حجم و ارزش به‬ ‫ترتیب از رشد ‪ 90‬و ‪50‬درصدی برخوردار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش در هفته یادشده در‬ ‫تاالر محصوالت کش��اورزی‪5 ،‬هزار و ‪850‬‬ ‫تن شکرس��فید‪21 ،‬هزار و ‪ 435‬تن ذرت‪،‬‬ ‫‪ 3810‬تن برنج و ‪ 500‬تن گندم به فروش‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در تاالر داخل��ی و صادراتی‬ ‫محصوالت صنعت��ی و معدنی‪286 ،‬هزار و‬ ‫‪ 70‬تن انواع کاال با ارزشی بیش از ‪3658‬‬ ‫میلیارد ریال معامله شد‪.‬‬ ‫در این ت��االر‪177 ،‬هزار و ‪ 300‬تن انواع‬ ‫مقاطع فوالدی‪100 ،‬هزار تن سنگ اهن‪،‬‬ ‫‪ 4550‬تن انواع مس‪ 140 ،‬تن کنس��انتره‬ ‫مولیب��دن‪ 4080 ،‬ت��ن الومینی��وم و ‪25‬‬ ‫کیلوگرم ش��مش طال به وسیله مشتریان‬ ‫خریداری شد‪.‬‬ ‫همچنین در دو بخش داخلی و صادراتی‬ ‫ت��االر فراورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫‪248‬ه��زار و ‪ 839‬تن ان��واع کاال به ارزش‬ ‫بی��ش از ‪3515‬میلی��ارد ری��ال به فروش‬ ‫رس��ید‪ .‬در این تاالر‪81 ،‬ه��زار و ‪ 773‬تن‬ ‫انواع قیر‪32 ،‬هزار و ‪ 438‬تن مواد پلیمری‪،‬‬ ‫‪106‬هزار و ‪ 480‬تن وکیوم باتوم‪10 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 60‬ت��ن لوب کات‪13 ،‬ه��زار و ‪ 760‬تن‬ ‫مواد ش��یمیایی‪ 708 ،‬تن عایق رطوبتی‪،‬‬ ‫‪ 3570‬ت��ن گوگرد و ‪ 50‬تن گاز و خوراک‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬گروه های کاالیی وکیوم‬ ‫باتوم‪ ،‬قیر‪ ،‬عایق رطوبتی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬شکر‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬مس‪،‬کنس��انتره مولیب��دن و فوالد‪،‬‬ ‫رش��د معام�لات در هفته منته��ی به ‪21‬‬ ‫خرداد ماه را تجربه کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش خریداران «ایکس تری»‬ ‫این گزارش حاکی است معامالت «ایکس‬ ‫ت��ری» به عن��وان یک��ی از پرتقاضاتری��ن‬ ‫کاالهای تاالر پتروشیمی در هفته گذشته‬ ‫نشان داد عطش معامله گران کاهش یافته‬ ‫اس��ت؛ به طوری که کاه��ش حجم تقاضا‬ ‫نسبت به هفته های گذشته مشهود بود‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس بود که در اخرین روز‬ ‫کاری هفته گذش��ته عرض��ه ‪ 5000‬تنی‬ ‫«ایک��س تری» س��فید امیرکبیر یک هزار‬ ‫و ‪ 870‬تن تقاضا داش��ت‪ .‬قیمت پایه این‬ ‫کاال ‪4‬هزار و ‪ 472‬تومان بود و معامله گران‬ ‫ب��رای خرید ان میانگی��ن قیمت ‪4‬هزار و‬ ‫‪ 639‬تومان را ثبت کردند‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫سبد میلگرد ‪28‬تا‪A3-14‬‬ ‫‪110‬‬ ‫تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫همچنین در ای��ن روز عرضه یک هزار و‬ ‫‪ 500‬تنی «ایکس ت��ری» دارای دانه های‬ ‫مش��کی پتروش��یمی امیرکبیر با تقاضای‬ ‫یک هزار و ‪ 460‬تنی روبه رو ش��د‪ ،‬این کاال‬ ‫با قیمت پای��ه ‪4‬هزار و ‪ 472‬تومان عرضه‬ ‫و معامله شد‪.‬‬ ‫علی رحمانی‪ ،‬کارشناس بازار پتروشیمی‬ ‫دراین ب��اره می گوید‪ :‬بازار «ایکس تری» با‬ ‫توجه به افزایش عرضه ها‪ ،‬با کاهش تقاضا‬ ‫روبه رو بوده و به نظر می رسد به زودی به‬ ‫تعادل خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان می کند‪ :‬در‬ ‫ب��ازار محص��والت پتروش��یمی‪ ،‬تقاضای‬ ‫خرید کاه��ش یافته اس��ت و تنها برخی‬ ‫از محص��والت با تقاضای باالیی از س��وی‬ ‫معامله گران روبه رو هس��تند‪ .‬همچنین در‬ ‫این روز پلی اتیلن سنگین لوله پتروشیمی‬ ‫جم هم به میزان ‪2‬هزار تن عرضه شد که‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪ 926‬ت��ن تقاضا داش��ت‪ .‬قیمت‬ ‫پای��ه این کاال ‪4‬ه��زار و‪472‬تومان بود که‬ ‫معامله گران برای خرید ان میانگین قیمت‬ ‫‪4‬هزار و ‪ 518‬تومان را پرداختند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال پلی اتیلن س��نگین لوله‬ ‫اف گرید درجه یک و دو پتروش��یمی جم‬ ‫نی��ز با حج��م بیش از ‪ 900‬ت��ن عرضه و‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2,974,300,000‬‬ ‫‪9,293,214‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3,257,300,000‬‬ ‫‪9,306,571‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪4,834,900,000‬‬ ‫‪9,299,583‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪13,196,950,000‬‬ ‫‪9,293,627‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪6,601,050,000‬‬ ‫‪9,297,254‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪12,400,800,000‬‬ ‫‪9,310,000‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,060,000‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪79,750,000‬‬ ‫‪15,950‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪157,350,000‬‬ ‫‪15,735‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,060,000‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪78,650,000‬‬ ‫‪15,730‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪78,700,000‬‬ ‫‪15,740‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1,103,050,000‬‬ ‫‪15,758‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1,322,600,000‬‬ ‫‪9,436,667‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2,838,900,000‬‬ ‫‪9,463,000‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3,307,100,000‬‬ ‫‪9,448,857‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪11,802,900,000‬‬ ‫‪9,442,320‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪6,612,100,000‬‬ ‫‪9,445,857‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪5,872,500,000‬‬ ‫‪9,471,774‬‬ ‫‪ -0.91‬بازار‬ ‫نقدی‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫کاال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکهنامطال‬ ‫‪9,644,851‬‬ ‫معامله‬ ‫‪22,583,400,000‬معامله (تن) تاریخ‬ ‫تقاضا (تن) حجم‬ ‫‪234‬تن)‬ ‫عرضه (‬ ‫‪-0.24‬عرضه کننده‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫‪ OFF‬درجه ‪1‬‬ ‫‪- SUPER‬‬ ‫‪A3-14BRIGHT‬‬ ‫طالتا‬ ‫میلگرد ‪28‬‬ ‫سبد‬ ‫‪1394‬‬ ‫ابان ماه‬ ‫تحویل‬ ‫نساجیسکه‬ ‫ترفتاالت اتی‬ ‫پلی اتیلنقرارداد‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪9,667,707‬‬ ‫تاریخ معامله‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت فوالد خراسان‬ ‫سبد میلگرد و تیراهن‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫تیراهن‪ OFF -‬درجه ‪1‬‬ ‫‪TG641‬‬ ‫سبدنساجی‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت‬ ‫میلگرد و‬ ‫سنگ اهن دانه بندی ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫مجتمع سنگ اهن فالت مرکزی ایران‬ ‫صادراتی‪SUPER‬‬ ‫‪BRIGHT‬‬ ‫ترفتاالت‬ ‫نساجیبندی ‪-‬‬ ‫اهن دانه‬ ‫پلی اتیلنسنگ‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪SUPER BRIGHT‬‬ ‫نساجیطارم‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت برنج‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪500‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫اصفهانپارسیان)‬ ‫اهنفارس(‬ ‫ذوبخلیج‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع شرکت‬ ‫‪1,507‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫صباجهاد)‬ ‫فالتفارس(‬ ‫پتروشیمیاهنخلیج‬ ‫صنایع‬ ‫مرکزی ایران‬ ‫مجتمع سنگ‬ ‫‪1,507‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫فارس(ص)‬ ‫پتروشیمی خلیج‬ ‫اتحادیه صنایع‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫مرکزی تعاونیهای‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪121‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫ابان ماه‬ ‫‪BRIGHT‬تحویل‬ ‫نساجیسکه طال‬ ‫ترفتاالت اتی‬ ‫پلی اتیلنقرارداد‬ ‫‪ OFF‬درجه ‪1‬‬ ‫‪- SUPER‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نساجی‬ ‫پلی اتیلن‬ ‫‪1394 SUPER‬‬ ‫‪ BRIGHT‬ابان ماه‬ ‫طارمتحویل‬ ‫طال‬ ‫ترفتاالتسکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫برنج‬ ‫‪0‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی ‪TG641‬‬ ‫قرارداد اتی ذرت‬ ‫سکهدانهطالای تحویل دی ماه‬ ‫استایرن بوتادین رابر روشن ‪1502‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫طال تحویل دی ماه‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫طال‪ -‬صادراتی‬ ‫سکه‪BOF‬‬ ‫رطوبتی‬ ‫تحویل دی ماه‬ ‫عایقاتی‬ ‫قرارداد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫عایق رطوبتی ‪ - BBP‬صادراتی‬ ‫‪MC250‬تحویل دی ماه‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی قیر‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪CRS1‬‬ ‫قرارداد قیر‬ ‫تحویل دی ماه‬ ‫امولسیونطال‬ ‫اتی سکه‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪200 19,818,800,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫خراسان(پارسیان)‬ ‫خلیج فارس‬ ‫پتروشیمیفوالد‬ ‫شرکت‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫صنایع ‪0.1‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,202‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,336‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,369‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,405‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪11,686,050,000‬‬ ‫‪14,368,800,000‬‬ ‫‪9,643,490‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫‪160 15,342,350,000‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪9,641,275‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪198 22,234,050,000‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪9,666,978‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪9,892,663‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪9,918,012‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪9,910,570‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪9,895,505‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪9,895,018‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪9,939,537‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پاسارگاد‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫‪198‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪5,50058,798,850,000‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪119,214,500,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,700‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8,00073,833,750,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪300132,203,950,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪135,621,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪0 139,650,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪2,120‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪420‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫مس مفتول‬ ‫مس ‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫مفتول‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪6070‬‬ ‫مس کمقیر‬ ‫سرباره ‪) G‬‬ ‫عیار (‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫اصفهان قیر‬ ‫‪6070‬‬ ‫صادراتی‪)R‬‬ ‫عیار‪(-‬سرباره‬ ‫قیرکم‬ ‫مس‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫اذر دوام یول‬ ‫سرباره ‪) G‬‬ ‫مس کمقیرعیار (‬ ‫‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,657,893‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫صنایع ‪-0.27‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس(پارسیان)‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس(ص)‬ ‫صنایع‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫مرکزی ‪-1‬‬ ‫تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(ص)‬ ‫تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫اتحادیه مرکزی‪-0.26‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‪1394/03/19‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫شرکت‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرق‬ ‫طوس‬ ‫بایر‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫رایکا شایلین‬ ‫پاالیش نفت جی ‪1394/03/17‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫پاالیش نفت جی ‪1394/03/16‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪1,020‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪1,020‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫مس ایران‬ ‫نفت صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫اصفهان‬ ‫صنایعقیرمس ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫صنایعیولمس ایران‬ ‫ملی دوام‬ ‫شرکت اذر‬ ‫‪415‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫تولیدینفت‬ ‫پاسارگادکاشان‬ ‫دنیای مس‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫معماران تجارت افتاب‬ ‫گرانبها‬ ‫کنسانتره‬ ‫فلزاتصادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫قیر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫افتابایران‬ ‫تجارت مس‬ ‫معماران صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫معماران تجارت افتاب‬ ‫گرانبها‬ ‫کنسانتره‬ ‫فلزاتصادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫قیر‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫افتابایران‬ ‫تجارت مس‬ ‫معماران صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پارازایلین‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( بانک ملت )‬ ‫کنسانتره فلزات‬ ‫پارازایلینگرانبها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫خلیجمس‬ ‫پتروشیمیصنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫ایرانبانک ملت )‬ ‫فارس (‬ ‫شرکت صنایع‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫گرانبها‬ ‫کنسانتره فلزات‬ ‫کاستیک‬ ‫سود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫امامایران‬ ‫بندرمس‬ ‫صنایع‬ ‫شرکت ملی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,160‬‬ ‫‪2,160‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫تولوئن دی ایزو سیانات (‪)TDI‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ)‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - E7244‬درجه ‪2‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت امورف ‪ OFF -‬درجه ‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهم اشنا)‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت ‪LUMP1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(پارسیان)‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت ‪LUMP2‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهم اشنا)‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪ OFF - PEWAX‬درجه ‪1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت پتروشیمی جم‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫سود کاستیک‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫سود کاستیک‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫تولوئن دی ایزو سیانات (‪)TDI‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - E7244‬درجه ‪2‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت امورف ‪ OFF -‬درجه ‪1‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت ‪LUMP1‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت ‪LUMP2‬‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫مولیبدن‪ OFF -‬درجه ‪1‬‬ ‫‪PEWAX‬‬ ‫پلی اتیلن سنگینسولفور‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4,160‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,160‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ)‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهم اشنا)‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(پارسیان)‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهم اشنا)‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شرکت‬ ‫مسجمایران‬ ‫ملی صنایع‬ ‫شرکت‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪LMP‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(بانک تجارت)‬ ‫‪LMP‬‬ ‫سولفورسنگین‬ ‫پلی اتیلن‬ ‫مولیبدن‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫ایرانتجارت)‬ ‫مس(بانک‬ ‫صنایعفارس‬ ‫ملیخلیج‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع شرکت‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪LMP‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ب‪.‬مسکن)‬ ‫سنگین ‪LMP‬‬ ‫پلی اتیلن‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫ایرانو (ب‪.‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫بازرگانی‬ ‫شرکت‬ ‫مسکن)ایران‬ ‫کشاورزی‬ ‫روستایی‬ ‫تعاونیهای‬ ‫مرکزی‬ ‫اتحادیه‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪LMP‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ب‪.‬مسکن)‬ ‫سفید ‪LMP‬‬ ‫شکرسنگین‬ ‫پلی اتیلن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫وصنایعمسکن)‬ ‫ایران (ب‪.‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫جانبی‬ ‫نیشکر‬ ‫بازرگانی توسعه‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫شرکت‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪0200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫فیلم ‪0200‬‬ ‫سبک‬ ‫سفید‬ ‫پلی اتیلنشکر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫نیشکرامام‬ ‫پتروشیمی بندر‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت بطری ‪ OFF - BG821‬درجه ‪1‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهم اشنا)‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪ OFF - BG821‬درجه ‪1‬‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت بطری‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫فارس(ایران‬ ‫خلیجدولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫صنایعتخصصی‬ ‫شرکت مادر‬ ‫سهم اشنا)‬ ‫پتروشیمی‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت بطری ‪ OFF - BG821‬درجه ‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهم اشنا)‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪ OFF - BG821‬درجه ‪1‬‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت بطری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫فارس(ایران‬ ‫خلیجدولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫صنایعتخصصی‬ ‫شرکت مادر‬ ‫سهم اشنا)‬ ‫پتروشیمی‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪19‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫سهم درامد های مالیاتی در سال گذشته ‪ 29‬درصد افزایش یافت‬ ‫کاهش وابستگی درامدهای بودجه به نفت‬ ‫قاس�م دهقان‪-‬گروه اقتص�اد‪ :‬ایده رها‬ ‫کردن قوانین بودجه س��االنه کش��ور از قید‬ ‫درامده��ای حاصل از نف��ت و فراورده های‬ ‫نفتی به عنوان پروژه ای که تا امروز بیشتر به‬ ‫رویایی ش��یرین می ماند تا ایده ای که برای‬ ‫تحقق ان طرح و برنامه ای یکپارچه و مدون‬ ‫تهیه شده باشد‪ ،‬از ابتدای شروع به کار دولت‬ ‫تدبیر و امید یکی از اهدافی به شمار می رود‬ ‫که با توجه به پیاده س��ازی اهسته و مرحله‬ ‫به مرحله ان طی ‪3‬سال گذشته و انعکاس‬ ‫ان در لوایح بودجه س��االنه دولت‪ ،‬نشان از‬ ‫عزم جدی و یا حداقل نس��بی کابینه تدبیر‬ ‫و امید در راس��تای این مه��م دارد و نتایج‬ ‫عملک��رد بودج ه در س��ال های اخیر نیز در‬ ‫تایید این امر نشان می دهد حداقل در طول‬ ‫‪3‬سال گذش��ته جایگزین شدن درامدهای‬ ‫مالیاتی کش��ور با منابع حاص��ل از فروش‬ ‫نف��ت خام و فراورده ه��ای نفتی در لوایح و‬ ‫قوانین بودجه س��االنه‪ ،‬باشتابی اهسته در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه در سال‬ ‫‪ 1388‬در ش��رایطی که س��هم ‪35‬درصدی‬ ‫درامده��ای مص��وب مالیات��ی و س��هم‬ ‫‪33/6‬درص��دی درامده��ای مالیاتی تحقق‬ ‫پیدا کرده طی دو س��ال پس از این مقطع‬ ‫با رش��د منفی و کاهشی مواجه شده بود به‬ ‫گونه ای که در انتهای سال ‪ 1389‬سهم این‬ ‫دو شاخص یعنی درامدهای مالیاتی مصوب‬ ‫بودجه و درامدهای محقق ش��ده سال مورد‬ ‫نظر از کل مناب��ع عمومی دولت به ترتیب‬ ‫به ‪29/8‬درص��د و ‪24/1‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرده و حتی در پایان سال ‪ 1390‬نیز سهم‬ ‫ای��ن دو از منابع عمومی دول��ت به ترتیب‬ ‫ت��ا ‪ 26/2‬و ‪23/2‬درصد نیز تنزل پیدا کرده‬ ‫بود‪ ،‬از س��ال ‪ -1391‬که یک س��وم سال را‬ ‫دولت دهم و دوس��وم مابقی سال را دولت‬ ‫یازدهم دراختیار داش��ت‪ -‬با جدی گرفتن‬ ‫برنام��ه افزایش درامده��ای حاصل از انواع‬ ‫مالیات های محقق ش��دنی به جای بیش��تر‬ ‫کردن سهم منابع ناشی از فروش نفت خام‬ ‫از س��وی دولت در راس کار فعلی‪ ،‬بار دیگر‬ ‫منحنی شاخص تغییرات درامدهای مالیاتی‬ ‫دولت مس��یر صعود را در پیش گرفته و در‬ ‫‪ 3‬س��الی که عملکرد س��االنه دولت نهایی‬ ‫ش��ده و فعالیت های ان در حوزه اداره امور‬ ‫کشور براساس بودجه نویسی و بودجه ریزی‬ ‫خود بوده اس��ت می توان مشاهده کرد که‬ ‫سهم درامدهای مالیاتی پیش بینی شده از‬ ‫مجموع منابع عمومی دولت از ‪26/5‬درصد‬ ‫پایان سال ‪ 1390‬به ‪ 31/5‬درصد در انتهای‬ ‫س��ال ‪ 1391‬و ‪33/6‬درصد در اخرین روز‬ ‫از س��ال ‪ 1392‬رس��یده و بخ��ش محق��ق‬ ‫ش��ده درامدهای مالیاتی کشور نیز از سهم‬ ‫‪23/2‬درصدی پایان س��ال ‪ 90‬به ترتیب به‬ ‫‪27/4‬درص��د و ‪29/6‬درص��د در دو مقطع‬ ‫انتهای��ی س��ال های ‪ 91‬و ‪ 92‬افزایش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪.‬اما هر چند نزدیک به س��ه ماه‬ ‫از ب��ه پایان رس��یدن س��ال ‪ 93‬می گذرد‬ ‫هنوز عملکرد ‪12‬ماهه س��ال قبل منتش��ر‬ ‫نشده است و تا امروز کارنامه عملکرد دولت‬ ‫در بخ��ش مالی و بودج��ه همانطور که در‬ ‫گزارش های ماهانه بان��ک مرکزی می توان‬ ‫مالحظه کرد تا پایان یازدهمین ماه از سال‬ ‫مورد نظر به صورت رسمی اعالم و رسانه ای‬ ‫ش��ده اس��ت اما عملکرد ‪ 11‬ماهه سال ‪93‬‬ ‫دول��ت در زمینه درامده��ای مالیاتی برای‬ ‫دو بخ��ش پیش بینی درامده��ای مالیاتی‬ ‫و درامده��ای تحقق پیداک��رده مالیاتی در‬ ‫پایان بهمن‪ 93‬نش��ان می دهدکه به ترتیب‬ ‫س��هم های ‪23/2‬درصدی و ‪28/9‬درصدی‬ ‫برای این دو شاخص لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد مناب�ع نفتی در بودجه های‬ ‫ساالنه‬ ‫به موازات زیر ذره بین قرار دادن عملکرد‬ ‫کابینه تدبیر و امید در زمینه هر چه بیشتر‬ ‫کردن درامده��ای مالیاتی خ��ود به عنوان‬ ‫یک��ی از دو بخش اصلی تامین کننده منابع‬ ‫عمومی دولت طی چند سال اخیر‪ ،‬بدیهی‬ ‫اس��ت که بای��د ب��ر کارنامه عملک��رد قوه‬ ‫مجری��ه در زمینه تعه��د و فعالیت هایی که‬ ‫در راستای کاهش سهم منابع پولی حاصل‬ ‫از ص��ادرات و فروش نف��ت و فراورده های‬ ‫نفتی در مجموع منابع عمومی دولت داشته‬ ‫است مروری هر چند گذرا کرد و در نهایت‬ ‫عملکرد پایانی دولت در راس��تای دو هدف‬ ‫عمده خود یعنی افزایش س��هم درامدهای‬ ‫مالیات��ی و کاه��ش نق��ش مناب��ع نفتی از‬ ‫میثم موسایی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫کل منابع عمومی بودجه های س��االنه را با‬ ‫مدنظر قرار دادن نتایج حاصل ش��ده در این‬ ‫دو بخش مورد س��نجش قرار داد‪.‬در همین‬ ‫راستا استخراج اعداد و ارقام مربوط به این‬ ‫بخ��ش از الب��ه الی لوای��ح و قوانین بودجه‬ ‫س��االنه دولت طی سال های گذشته حاکی‬ ‫از ان اس��ت که حداق��ل در یک دهه اخیر‪،‬‬ ‫پ��س از ان در پایان س��ال ‪ 1388‬نس��بت‬ ‫منابع مصوب و محقق ش��ده حاصل از نفت‬ ‫و فراورده های نفتی در کارنامه دولت وقت‬ ‫به ترتیب به نس��بت های ‪ 17/9‬درصدی و‬ ‫‪ 17/7‬درصدی ختم شد که کمترین سهم‬ ‫از منابع عمومی دولت در ‪10‬س��ال گذشته‬ ‫را داشت‪.‬‬ ‫ب��ا ش��روع س��ال ‪ 1389‬و در ادامه ان تا‬ ‫س��ال ‪ 1391‬ش��اهد رش��د مناب��ع حاصل‬ ‫از نف��ت نس��بت ب��ه کل مناب��ع عموم��ی‬ ‫دولت هس��تیم به نحوی که در پایان س��ه‬ ‫مقطع س��االنه ‪ 90 ،89‬و ‪ 91‬نسبت منابع‬ ‫تصویب ش��ده در بودجه های س��االنه از کل‬ ‫منابع ب��ه ترتیب ب��ه ‪ 36/9 ،36/8‬و ‪47/8‬‬ ‫درص��د افزایش پیدا ک��رد و عملکرد این ‪3‬‬ ‫سال نیز منتهی به ثبت نسبت هایی ‪،36/8‬‬ ‫‪ 36/8‬و ‪29/5‬درص��دی در پای��ان ‪ 3‬س��ال‬ ‫مورد نظر شد‪.‬‬ ‫اما پس از این مقطع و براس��اس انچه در‬ ‫گزارش های رس��می درج شده است سهم‬ ‫منابع مصوب درامدهای نفتی در سال های‬ ‫‪ 92‬و ‪ 93‬ب��ه ‪ 38/1‬درص��د و ‪36/8‬درصد‬ ‫کاهش داده شده و عملکرد این دو سال نیز‬ ‫نشانگر نسبت ‪36/5‬درصدی در سال ‪ 92‬و‬ ‫‪26/4‬درصدی در ‪ 11‬ماهه سال ‪ 93‬بوده و‬ ‫البته براساس گفته های دولتمردان مسئول‬ ‫در کابینه یازدهم این روند در سال جاری و‬ ‫سال های اتی تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫جزئیات عملکرد دولت در زمینه منابع عمومی‪ ،‬درامدهای مالیاتی و منابع حاصل از فروش نفت در بودجه های ساالنه‪ -‬سال ‪ 85‬تا ‪94‬‬ ‫واحد ارقام‪:‬میلیارد ریال‬ ‫مقطع زمانی بودجه‬ ‫نوع منابع و درامدها‬ ‫بودجه‬ ‫‪1394‬‬ ‫بودجه ‪1393‬‬ ‫بودجه‬ ‫‪1392‬‬ ‫بودجه‬ ‫‪1391‬‬ ‫بودجه‬ ‫‪1390‬‬ ‫بودجه‬ ‫‪1389‬‬ ‫بودجه‬ ‫‪1388‬‬ ‫بودجه‬ ‫‪1387‬‬ ‫بودجه‬ ‫‪1386‬‬ ‫بودجه‬ ‫‪1385‬‬ ‫کل منابع عمومی دولت (مصوب ساالنه)‬ ‫‪2243614‬‬ ‫‪2111659‬‬ ‫‪1668644‬‬ ‫‪1442699‬‬ ‫‪1545870‬‬ ‫‪1179898‬‬ ‫‪892133‬‬ ‫‪863485‬‬ ‫‪639452‬‬ ‫‪548571‬‬ ‫درامدهای مالیاتی مصوب ساالنه‬ ‫‪710760‬‬ ‫‪702545‬‬ ‫‪560774‬‬ ‫‪454004‬‬ ‫‪404442‬‬ ‫‪351454‬‬ ‫‪312139‬‬ ‫‪217155‬‬ ‫‪197295‬‬ ‫‪177617‬‬ ‫‪609791‬‬ ‫‪494249‬‬ ‫‪395167‬‬ ‫‪359451‬‬ ‫‪284528‬‬ ‫‪30035‬‬ ‫‪*239741‬‬ ‫‪191815‬‬ ‫‪151621‬‬ ‫‪777993‬‬ ‫‪636657‬‬ ‫‪683608‬‬ ‫‪571118‬‬ ‫‪434485‬‬ ‫‪159647‬‬ ‫‪298866‬‬ ‫‪172450‬‬ ‫‪180176‬‬ ‫‪557942‬‬ ‫(‪ 11‬ماهه‪)93‬‬ ‫‪609400‬‬ ‫‪425526‬‬ ‫‪568277‬‬ ‫‪434485‬‬ ‫‪157817‬‬ ‫‪215650‬‬ ‫‪173519‬‬ ‫‪181881‬‬ ‫‪33/2‬‬ ‫(‪ 11‬ماهه)‬ ‫‪33/6‬‬ ‫‪31/5‬‬ ‫‪26/2‬‬ ‫‪29/8‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25/1‬‬ ‫‪30/8‬‬ ‫‪32/4‬‬ ‫‪28/9‬‬ ‫(‪ 11‬ماهه)‬ ‫‪29/6‬‬ ‫‪27/4‬‬ ‫‪23/2‬‬ ‫‪24/1‬‬ ‫‪33/6‬‬ ‫‪27/8‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪27/6‬‬ ‫‪11(36/8‬ماهه)‬ ‫‪38/1‬‬ ‫‪47/4‬‬ ‫‪36/9‬‬ ‫‪36/8‬‬ ‫‪17/9‬‬ ‫‪34/6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪32/8‬‬ ‫‪ 11(26/4‬ماهه)‬ ‫‪36/5‬‬ ‫‪29/5‬‬ ‫‪36/8‬‬ ‫‪36/8‬‬ ‫‪17/7‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27/1‬‬ ‫‪33/1‬‬ ‫درامدهای مالیاتی محقق شده ساالنه‬ ‫منابع مصوب حاصل از نفت‬ ‫‪861094‬‬ ‫منابع محقق شده حاصل از نفت‬ ‫نس��بت درامده��ای مالیاتی مصوب ب��ه کل منابع‬ ‫عمومی دولت (درصد)‬ ‫‪31/7‬‬ ‫نس��بت درامدهای مالیاتی محقق شده به کل منابع‬ ‫عمومی دولت (درصد)‬ ‫نسبت منابع حاصل از نفت مصوب (درصد)‬ ‫‪38/4‬‬ ‫نسبت منابع حاصل از نفت محقق شده (درصد)‬ ‫تنظیم جدول‪ :‬گسترش‬ ‫نظرگاه‬ ‫پول های نامشروع‬ ‫در مجاری مشروع‬ ‫منبع‪:‬لوایح بودجه ساالنه‬ ‫پایش و بهبود فضای کسب و کار‬ ‫اصالحات قانون پولشویی در صحن مجلس‬ ‫تشخیص ثروتمندان راحت تر است‬ ‫مش��اور معاون ام��ور اقتصادی وزی��ر اقتصاد در‬ ‫اس��تانه یکساله شدن تشکیل دفتر پایش و بهبود‬ ‫فضای کسب وکار و دبیرخانه شورای عالی اجرایی‬ ‫سیاس��ت های اصل‪ 44‬قان��ون اساس��ی‪ ،‬اقدامات‬ ‫انجام شده از سوی این دفتر را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شادا‪ ،‬سیدحسین میرشجاعیان حسینی‬ ‫با اش��اره به ارتباط با س��ازمان های بین المللی به ویژه بانک جهانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مقرر ش��د‪ ،‬این دفتر نماینده تمامی دستگاه ها برای ارسال اطالعات‬ ‫به بانک جهانی باش��د و در این راس��تا انجام ‪ 5‬مکاتبه در س��ال گذشته و‬ ‫چهار مکاتبه در سال جاری با بانک جهانی‪ ،‬ازجمله اقدامات این دفتر برای‬ ‫ارتقای رتبه ایران در بهبود محیط کسب وکار بود‪.‬‬ ‫مشاور معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد یاداور شد‪ :‬نتیجه این اقدامات‬ ‫باعث شد رتبه ایران از ‪ 152‬در بین ‪ 189‬کشور به ‪ 130‬کاهش پیدا کند‬ ‫ک��ه از ای��ن ‪ 22‬رتبه کاهش‪ 20 ،‬رتبه به دلیل تغییر روش شناس��ی بانک‬ ‫جهانی و دو رتبه به خاطر انتقال اطالعات صحیح بوده است‪.‬‬ ‫وی از اداره کل ثبت ش��رکت ها و وزارت نیرو به عنوان دو دستگاهی که‬ ‫در ارتقای رتبه ایران در سال گذشته نقش مهمی داشتند نام برد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نگاه ما در بهبود فضای حوزه کسب وکار فقط ارتقای رتبه نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش��نهاداتی درب��اره اصالح قانون مب��ارزه با‬ ‫پولش��ویی در مجلس مطرح ش��ده‪ ،‬م��وارد قانونی در‬ ‫دس��ت بررس��ی اس��ت و پس از کار کارشناسی‪ ،‬این‬ ‫اصالح��ات احتماال تا یک ماه این��ده به صحن علنی‬ ‫مجلس خواهد رفت‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه موضوع پولش��ویی‬ ‫به عنوان یک رویکرد جدید در اقتصاد کشورها مطرح شده است‪ ،‬افزود‪ :‬همه‬ ‫کش��ورها به دلیل اثرات منفی که پولش��ویی بر اقتصادش��ان دارد‪ ،‬به سمت‬ ‫تدوی��ن قانون��ی رفته اند تا بتوانند با این پدیده مبارزه کنند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه ایران نیز با تصویب قانون مبارزه با پولش��ویی و ایین نامه اجرایی ان‪،‬‬ ‫درصدد مقابله با این پدیده برامده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کش��ور ما از سال ‪ 1386‬به‬ ‫قانون پولش��ویی پیوس��ت و این قانون را به مجلس ارائ��ه کرد منتهی قانون‬ ‫هم اکنون اش��کاالت حقوقی‪ ،‬اقتص��ادی و قضایی دارد که همه جنبه های ان‬ ‫بای��د در اصالح��ات جدید دیده ش��ود‪ .‬عضو ناظر مجلس در ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار افزود‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬بانک مرکزی وظیفه دارد عالوه بر فراهم کردن‬ ‫زیرساخت های الزم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله‬ ‫با ان‪ ،‬بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذی ربط در این بازار نظارت کند‪.‬‬ ‫ی��ک کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اینک��ه مرزبندی بین‬ ‫دهک های مختلف درامدی امری دش��وار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین‬ ‫حذف یارانه افراد ثروتمند و تش��خیص این افراد کار راحت تری‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا قنبری در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬تعیین‬ ‫دهک ها در تعریف امر ساده ای به نظر می رسد اما عمل کردن به‬ ‫ان و خط کشی این دهک ها کار دشواری است بنابراین پرداخت‬ ‫یاران��ه تنها به دهک های کم درامد کار س��خت تری نس��بت به‬ ‫تشخیص و حذف افراد ثروتمند است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اف��راد ثروتمن��د را می ت��وان ب��ا اس��تفاده از‬ ‫ش��اخص های مختلفی مانن��د میزان درامد و مالیات مش��خص‬ ‫کرد و ضریب خطای اس��تفاده از این روش برای اصالح ساختار‬ ‫پرداخت یارانه پایین تر است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مبلغ یارانه در حالی‬ ‫ک��ه تاثیری در زندگی اف��راد ثروتمند ندارد‪ ،‬در زندگی اقش��ار‬ ‫کم درامد بسیار تاثیر گذار است‪ ،‬افزود‪ :‬از سوی دیگر این یارانه ها‬ ‫ب��رای افراد ثروتمند کش��ور حکم قطره و ب��رای دولت در حکم‬ ‫دریا است‪.‬‬ ‫اجزای اقتص��ادی مانند حلقه های زنجیر به هم‬ ‫متصل هستند و اگر یک جزو از اقتصاد را از فساد‬ ‫خالی کنیم‪ ،‬به جای اینکه کارکردش اصالح شود‪،‬‬ ‫تعطیل می شود و بقیه اجزا درست کار نمی کنند‪.‬‬ ‫در همین ب��اره پدی��ده پولش��ویی کل کارک��رد‬ ‫اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬پولش��ویی با‬ ‫برهم زدن تعادل در بازارهای مالی و با تحت تاثیر‬ ‫ق��رار دادن مقام��ات و افراد ذی نفوذ سیاس��ی و‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اثار زیانب��اری در بلندم��دت برجای‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ام��روزه مفهوم پولش��ویی در برگیرن��ده تمامی‬ ‫معادالت مالی است که فواید حاصل از فعالیت های‬ ‫غیرقانون��ی از جمله فرار از مالیات یا حسابرس��ی‬ ‫نادرس��ت را بدون گرفتار شدن شست وشو کرده و‬ ‫در پول تمیز ادغام کنند تا از تعقیب مصون بماند‪.‬‬ ‫پول ه��ای کثیف در همه ج��ای دنیا در جریان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تقریبا بیش��تر کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫مشکل پولشویی دارند‪.‬‬ ‫پولش��ویی در کش��ورهایی که ام��ار و اطالعات‬ ‫دقیق��ی از دریافت و پرداخت ها ندارند و اطالعات‬ ‫کنترل و ثبت نمی شود‪ ،‬اتفاق می افتد‪ ،‬این فرایند‬ ‫به دلیل عملیات اقتصادی ناسالم ایجاد می شود‪.‬‬ ‫سود حاصل از این فعالیت ها در نهایت باید وارد‬ ‫چرخه اقتصاد شود اما از انجا که این پول ها فاقد‬ ‫شناسنامه و نامشروع هستند‪ ،‬در مجاری مشروع‬ ‫جریان پیدا می کنند تا به نوعی رد گم کنند‪.‬‬ ‫بانک ها یکی از اهداف مهم این پول ها هس��تند‬ ‫ام��ا در کنار بانک ها موسس��ات دیگ��ری هم در‬ ‫موضوع پولشویی دخیل هستند و با توجه به اینکه‬ ‫همه سازمان ها درگیر هستند نیاز به برنامه ریزی‬ ‫جداگانه در سازمان ها دارد‪.‬‬ ‫ایجاد فساد در میان مسئوالن و افراد تاثیرگذار‪،‬‬ ‫بی ثبات��ی در بازاره��ای مالی‪ ،‬نوس��انات منابع در‬ ‫سیس��تم بانکی‪ ،‬تضعیف بخش خصوصی‪ ،‬کاهش‬ ‫به��ره وری در بخش واقعی اقتصاد‪ ،‬کاهش کنترل‬ ‫دولت بر سیاس��ت های اقتصادی‪ ،‬شیوع جرایم و‬ ‫فعالیت های غیرقانونی‪ ،‬رشوه خواری و اختالس و‬ ‫افزایش انحراف��ات اجتماعی از جمله اثار پول های‬ ‫کثیف به شمار می روند‪.‬‬ ‫در مورد تهدیداتی که براثر بی توجهی به مبارزه‬ ‫با پولشویی حاصل می شود نیز باید گفت اسان تر‬ ‫ش��دن س��وداوری فعالیت های مجرمان��ه‪ ،‬ازادتر‬ ‫ش��دن س��ازمان ها در تامی��ن مال��ی فعالیت های‬ ‫مجرمانه‪ ،‬بکارگیری ش��بکه مالی رسمی از سوی‬ ‫پولشویان و نیز انباشت ثروت در دست مجرمان و‬ ‫گروه های بزهکار ازجمله پیامدهای بی توجهی به‬ ‫این پدیده شوم اقتصادی است‪.‬‬ ‫نبای��د فرام��وش کرد ک��ه راه حل برخ��ورد با‬ ‫ای��ن پدیده متنوع اس��ت‪ .‬موضوعی ب��ا این ابعاد‬ ‫را نمی ت��وان با یک راه حل کل��ی و واحد برطرف‬ ‫ک��رد چرا که در حوزه های مختل��ف بانک‪ ،‬بورس‪،‬‬ ‫ص��ادرات و واردات و گمرک هری��ک باید راه حل‬ ‫مختص��ی به ان حوزه را ارائ��ه داد تا نتیجه بخش‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این موضوع نیز قابل توجه است که امارها نشان‬ ‫می دهد حجم پولشویی در کشورهای دیگر بیشتر‬ ‫از ایران است‪ ،‬با این وجود ب ه دلیل ناممکن بودن‬ ‫مبارزه با تمام پول های کثیف‪ ،‬بهترین راه‪ ،‬مبارزه‬ ‫با تجارت های خالق این پول هاست تا این مشکل‬ ‫به شکل ریشه ای حل شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که واژه پولشویی برای توصیف‬ ‫فرایندی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد که در ان‬ ‫پول غیرقانونی ی��ا کثیفی که حاصل فعالیت های‬ ‫مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر‪ ،‬قاچاق اسلحه و‬ ‫کاال‪ ،‬قاچاق انسان‪ ،‬رشوه‪ ،‬اخاذی‪ ،‬کالهبرداری و ‪...‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬در چرخه ای از فعالیت ها و معامالت مالی‬ ‫با گذر از مراحلی‪ ،‬شس��ته ش��ده و به عنوان پولی‬ ‫قانونی‪ ،‬موجه و مشروع جلوه داده می شود‪.‬‬ ‫سابقه تاریخی پولشویی به بیش از نیم قرن پیش‬ ‫می رسد‪ ،‬با وقوع تحوالت ‪ 11‬سپتامبر و طرح این‬ ‫س��وال که ش��بکه های تروریس��تی جهان چگونه‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬در کانون توجه دست اندرکاران‬ ‫سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ای��ران نیز س��ال ‪ 1381‬الیحه پولش��ویی از‬ ‫س��وی دولت به مجلس رفت و ب��ا تصویب قانون‬ ‫مبارزه با پولش��ویی در س��ال ‪ 1386‬اغاز شد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 1390‬نیز با تشکیل اداره مبارزه با پولشویی‬ ‫در بانک ها و موسس��ات مالی توس��عه داده شد و‬ ‫با ارائه دس��تورالعمل مبارزه با پولش��ویی از سوی‬ ‫بانک مرکزی به بانک ها‪ ،‬مرحله ای تازه از اقدامات‬ ‫قانونی اغاز شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫یک تصمیم جدید‬ ‫برای مهم ترین سامانه بورسی‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫بازار سرمایه در تب و تاب است‬ ‫معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس‬ ‫از ی��ک تصمیم جدید ب��رای اطالعیه های کدال خبر‬ ‫داد که طبق ان کانون نهادهای مالی عهده دار نظرات‬ ‫شرکت های مشاوره در مهم ترین سامانه بورسی شد‪.‬‬ ‫درحالی رویه جدید انتشار اطالعات ناشران بورسی‬ ‫از اول خ��رداد اجرایی ش��د که حس��ن امیری از یک‬ ‫تصمی��م جدید ب��رای اطالعیه های ک��دال خبر داد و‬ ‫با اش��اره به اعالم برنامه های س��ازمان بورس مبنی بر‬ ‫افزایش سطح تحلیل در همایش اواخر اردیبهشت به‬ ‫س��نا گفت‪ :‬امکانی فراهم شده تا ش��رکت های دارای‬ ‫مجوز مش��اوره از سازمان بورس قادر به اعالم نکات و‬ ‫تحلیل ها بر اطالعیه ها باشند تا هم سطح تحلیل بازار‬ ‫افزایش یابد و هم اینکه ش��رکت ها و موسسات بدانند‬ ‫اطالعات منتشر شده انها مورد ارزیابی قرار می گیرد و‬ ‫باید دقت بیشتری بر صحت اطالعات داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این روی��ه جدید (کامنت گ��ذاری روی‬ ‫اطالعیه ها ) موجب بهبود کیفیت اطالعات منتشر شده‬ ‫در ک��دال می ش��ود‪ .‬در ضم��ن بازار می توان��د از نظر‬ ‫تحلیلگ��ران اس��تفاده کند‪ .‬به این منظ��ور و با هدف‬ ‫س��اماندهی این موضوع‪ ،‬پیش��نهادی از طرف کانون‬ ‫نهاده��ای س��رمایه گذاری مط��رح ش��د ت��ا مدیریت‬ ‫کامنت گذاری بر سامانه کدال بر عهده این نهاد باشد‪.‬‬ ‫این پیش��نهاد در هیات مدیره س��ازمان مطرح ش��د و‬ ‫مرامنامه پیش��نهادی به تصویب رسید تا این مهم‪ ،‬بر‬ ‫عه��ده کانون نهادهای س��رمایه گذاری قرار گیرد‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬زیرساخت و بستر نرم افزاری‬ ‫فرایند کامنت گذاری‪ ،‬از س��وی ش��رکت رایان بورس‬ ‫فراهم ش��ده و همکاری مشترکی بین کانون نهادهای‬ ‫س��رمایه گذاری و رای��ان بورس عملیاتی می ش��ود‪ .‬به‬ ‫عالوه توکن هایی به ش��رکت های معرفی شده از سوی‬ ‫کانون اعطا می ش��ود تا از این طریق کامنت گذاری ها‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬به گفته امیری از هفته اینده این امکان‬ ‫فراهم می ش��ود و ش��رکت های مش��اوره ای با نظارت‬ ‫کانون نهادهای س��رمایه گذاری در سیس��تم «تدان»‪،‬‬ ‫تحویل داده های ناشران‪ ،‬فعالیت خود را اغاز می کنند‪.‬‬ ‫سهام خزانه قانون شد‬ ‫پس از اب�لاغ قانون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و‬ ‫ارتق��ای نظام مالی به دس��تگاه های مرتب��ط‪ ،‬تدوین‬ ‫دستورالعمل سهام خزانه در دستور کار سازمان بورس‬ ‫قرار گرفت که تا هفته اینده این دس��تورالعمل اماده‬ ‫و ب��رای تصویب به ش��ورای عالی ب��ورس ارجاع داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تنهابادیدبلندمدت سهامداریکنید‬ ‫کیمی�ا بامدادیان‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬بورس‬ ‫ته��ران ک��ه در روزه��ای گذش��ته در ح��ال‬ ‫س��پری کردن رون��د نزول��ی ارامی ب��ود‪ ،‬در‬ ‫معامالت چند روز اخیر به روند ریزش��ی خود‬ ‫شدت داد‪.‬‬ ‫بازار س��رمایه که از دی م��اه ‪ 1392‬تاکنون‬ ‫گرفتار رکود شده و به دلیل ابهامات سیاسی‬ ‫و اقتص��ادی س��هامداران خود را س��ردرگم و‬ ‫متضرر کرده اس��ت‪ ،‬در چند روز گذشته روند‬ ‫ریزش��ی خود را تش��دید کرد و با افت تمامی‬ ‫متغیرهای خود رو به رو شد‪ .‬انتظار سهامداران‬ ‫ب��رای نتیجه مذاکرات سیاس��ی در کنار رنج‬ ‫بازار از کمبود نقدینگی موجب ش��د در بازار‬ ‫سرمایه تمایل س��هامداران به فروش سهم ها‬ ‫افزایش پیدا کرده و قیمت س��هام ش��رکت ها‬ ‫کاه��ش پیدا کن��د‪ .‬برخ��ی از کارشناس��ان‬ ‫معتقدند در شرایط فعلی سرمایه گذاران تنها‬ ‫باید با دید بلندمدت به بازار سرمایه نگاه کنند‬ ‫تا دچار ضررهای احتمالی بسیار شدید نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود دورنمای شفاف‬ ‫در این باره یکی از کارشناس��ان ارش��د بازار‬ ‫س��رمایه معتقد اس��ت‪ ،‬درحال حاضر شرایط‬ ‫بحران��ی ب��ر ب��ازار س��رمایه حاکم اس��ت و‬ ‫س��رمایه گذاران باید با احتیاط بیشتری عمل‬ ‫کنن��د و قبل از انجام ه��ر کاری همه جوانب‬ ‫ان را بس��نجند‪ .‬علیرضا عس��گری مارانی در‬ ‫با اش��اره به اینکه ش��رایط‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اقتصادی کش��ور بسیار سخت اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به انکه اقتصاد کش��ور در رکود‬ ‫عمیقی ف��رو رفته و همچنین نمی توان اینده‬ ‫اقتصادی ان را نیز به درستی به تصویر کشید‪،‬‬ ‫بنابراین دورنمای ش��فافی برای بازار سرمایه‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در شرایط‬ ‫فعلی نمی توان توصیه مشخصی به سهامداران‬ ‫کرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باتوجه به اینکه اقتصاد کشور‬ ‫در ابهام زی��ادی قرار دارد‪ ،‬درنتیجه نمی توان‬ ‫به س��هامداران توصیه دقیقی کرد اما با توجه‬ ‫به عوامل موجود در اقتصاد کشور‪ ،‬بهتر است‬ ‫تنها س��هامدارانی در بورس س��رمایه گذاری‬ ‫کنند ک��ه با ن��گاه بلندم��دت حداق��ل ‪ 2‬تا‬ ‫‪3‬س��اله به این بازار نگاه می کنند‪ ،‬زیرا باتوجه‬ ‫به ش��رایط اقتص��ادی موجود‪ ،‬بازار س��رمایه‬ ‫در کوتاه م��دت و میان مدت نمی تواند س��ود‬ ‫مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکاره�ای جلوگی�ری از ضررهای‬ ‫بیشتر‬ ‫عسگری مارانی مذاکرات هس��ته ای را تنها‬ ‫بخش��ی از مصادیق کش��ور دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی با بیان این خبر‬ ‫گفت‪ :‬پس از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر‬ ‫و ارتقای نظام مالی توسط مجلس‪ ،‬بخش های مختلف‬ ‫ان به دستگاه های ذی ربط ابالغ شد‪ .‬محمدرضا معتمد‬ ‫درب��اره بخش ه��ای مرتبط با بورس گف��ت‪ :‬مهم ترین‬ ‫بخش��ی که در این قانون به سازمان بورس برمی گردد‬ ‫ماده ‪ 28‬تبصره ‪ 5‬بند «ب» با عنوان سهام خزانه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این بخش به ش��رکت هایی که در بازار‬ ‫س��رمایه هستند‪ ،‬اجازه داده می ش��ود بخشی از سهام‬ ‫خود را به عنوان س��هام خزانه تحصیل کنند‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول درباره ش��رایط اجرایی شدن این قانون اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به س��ازمان بورس تکلیف شده است پیشنهادات‬ ‫خ��ود را در قالب دس��تورالعمل تدوی��ن و به تصویب‬ ‫ش��ورای عالی بورس برس��اند‪ .‬معتمد گفت‪ :‬س��ازمان‬ ‫بورس به عنوان متولی در حال تهیه ایین نامه مرتبط با‬ ‫این ماده قانونی است که بر اساس ان مشخص می شود‬ ‫ناشران تا چه سقفی امکان خرید سهم دارند و فرایند‬ ‫حس��ابداری ان به چه صورتی خواهد بود یا چنانچه از‬ ‫خرید و فروش س��هام خزانه سود یا ضرری حاصل شد‬ ‫چطور در صورت های مالی ش��رکت ها لحاظ ش��ود‪ .‬بنا‬ ‫بر اعالم پایگاه اطالع رس��انی بازار سرمایه‪ ،‬وی با بیان‬ ‫اینکه این دس��تورالعمل در هفته اینده اماده می شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پس از تدوین دستورالعمل در شورای‬ ‫عالی بورس این قانون به تمامی ناش��ران ابالغ می شود‬ ‫و از این پس ناش��ران این امکان را دارند که بخشی از‬ ‫سهام خود را با هدف کنترل قیمت سهم و بازارگردانی‬ ‫از سهم خریداری و حفظ کنند‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا عسگری مارانی‪:‬‬ ‫درحال حاضر عالوه بر‬ ‫نتیجه مذاکرات هسته ای‪،‬‬ ‫مشکالت اقتصادی بسیاری‬ ‫در داخل کشور وجود دارد‬ ‫و دولت نیز بهبود بازار‬ ‫سرمایه را در اولویت خود‬ ‫قرار نداده است‬ ‫درحال حاض��ر ع�لاوه ب��ر نتیج��ه مذاکرات‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬مش��کالت اقتصادی بس��یاری در‬ ‫داخل کشور وجود دارد و دولت نیز بهبود بازار‬ ‫س��رمایه را در اولویت خود قرار نداده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نمی ت��وان تنها بهبود ش��رایط بازار‬ ‫سرمایه را منوط به توافق هسته ای دانست‪.‬‬ ‫وی خری��داری س��هام بنیادی��ن را یک��ی‬ ‫دیگ��ر از راهکارهای جلوگی��ری از ضررهای‬ ‫س��رمایه گذاران در ش��رایط بحرانی خواند و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��رمایه گذاران نباید در ش��رایط‬ ‫خ��اص و ناپای��دار اقتصادی ب��ه یکباره عمل‬ ‫کنند بلکه باید با شناسایی شرکت های معتبر‬ ‫و پایدار‪ ،‬پول ه��ای خود را در صنایع بنیادین‬ ‫س��رمایه گذاری کنن��د‪ .‬زیرا به ط��ور معمول‬ ‫ای��ن صنایع به گون��ه ای عم��ل می کنند که‬ ‫س��رمایه گذاران می توانند از کسب سودهای‬ ‫خود در پایان سال اطمینان داشته باشند‪.‬‬ ‫عس��گری مارانی ب��ا اش��اره به اینک��ه باید‬ ‫س��رمایه گذاری ها در ب��ازار س��رمایه ب��ا نگاه‬ ‫بلندمدت باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بین س��فته بازی‬ ‫و س��رمایه گذاری تفاوت بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫سرمایه گذارانی که با دید بلندمدت وارد بازار‬ ‫س��رمایه می ش��وند‪ ،‬نقدینگی ه��ای انها وارد‬ ‫چرخه تولید خواهد شد اما سفته بازان با دید‬ ‫کوتاه مدت به بازار راه پیدا می کنند و همواره‬ ‫به دنبال ان هستند تا با استفاده از نوسان بازار‬ ‫به خرید و فروش بپردازند و در مدت کوتاهی‬ ‫سودهای کالن به دست اورند‪ .‬عسگری مارانی‬ ‫در ادامه بیان کرد‪ :‬اگر سرمایه گذاران مبتدی‬ ‫می خواهند در شرایط بحرانی به بازار سرمایه‬ ‫ورود پیدا کنند‪ ،‬بهتر اس��ت پول های خود را‬ ‫در شرکت های کلوز (ش��رکت های خصوصی‬ ‫دارای عملکرد ش��فاف) سرمایه گذاری کنند‪،‬‬ ‫زیرا این گونه بنگاه های اقتصادی از ش��فافیت‬ ‫بیش��تری برخ��وردار هس��تند‪ .‬وی راه دیگر‬ ‫ب��رای ورود س��رمایه گذاران مبتدی به بورس‬ ‫را س��رمایه گذاری از طریق صندوق ها دانست‬ ‫و بی��ان کرد‪ :‬در صندوق های س��رمایه گذاری‬ ‫اف��راد متخصص حضور دارن��د‪ ،‬بنابراین بهتر‬ ‫اس��ت افراد مبتدی پول های خ��ود را در این‬ ‫صندوق ها س��رمایه گذاری کنند تا در شرایط‬ ‫بحرانی تح��ت تاثیر فضای بازار قرار نگیرند و‬ ‫بتوانند در پایان سال سودهای مناسبی کسب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ریسک های سیستماتیک‬ ‫در این ب��اره مدیر مش��اوره و س��بدگردانی‬ ‫کارگزاری بانک اینده معتقد است‪ ،‬استراتژی‬ ‫معامالتی افراد باید متناس��ب با شرایط حاکم‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫بیمه ملت ‪ 400‬میلیارد ریال سود تقسیم کرد‬ ‫مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام شرکت‬ ‫بیمه ملت (سهامی عام) برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان‬ ‫به گزارش‬ ‫س��هام شرکت بیمه ملت (سهامی عام) با حضور بیش از‬ ‫‪ 95‬درصد صاحبان س��هام و حسابرس و بازرس قانونی‪،‬‬ ‫نماین��ده س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و نماینده بیمه‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬اعض��ای هیات مدیره‬ ‫و دکتر مس��عود حجاریان مدیرعامل ش��رکت بیمه ملت‬ ‫س��اعت ‪ 9‬صبح روز چهارش��نبه مورخ ‪ 20‬خرداد ‪1394‬‬ ‫در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اقایان سعید موحدی نماینده‬ ‫ش��رکت گروه بهمن به عنوان رییس مجمع‪ ،‬سید جعفر‬ ‫هاش��می به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق‬ ‫بازنشس��تگی کش��وری‪ ،‬امیر مهدی صبایی به نمایندگی‬ ‫از ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تامین‪ ،‬به عنوان ناظران‬ ‫جلس��ه و نظرعلی صالحی نژاد‪ ،‬به س��مت دبیر جلس��ه‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلس��ه‪ ،‬گ��زارش هیات مدی��ره درباره‬ ‫فعالیت ه��ا و عملکرد ش��رکت در س��ال مال��ی ‪ 1393‬و‬ ‫متعاقب ان گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی و درباره‬ ‫صورت های مالی و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت‬ ‫منتهی به ‪ 1393/12/29‬قرائت و به سمع حاضران رسید‬ ‫و پ��س از بحث و تب��ادل نظر و طرح س��واالت از ناحیه‬ ‫س��هامداران حاضر در جلس��ه و پاسخ توسط مدیرعامل‪،‬‬ ‫تصمیمات��ی مبنی بر‬ ‫تصوی��ب صورت های‬ ‫مالی ش��امل ترازنامه‬ ‫و حس��اب س��ود و‬ ‫زی��ان انباش��ته و‬ ‫یادداش��ت های همراه‬ ‫س��ال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1393/12/29‬به تصویب رس��ید‪ .‬عالوه بر این به اتفاق‬ ‫اراء حاضران در جلس��ه مقرر ش��د پس از کس��ر مبالغ‬ ‫مربوط به اندوخته قانونی‪ ،‬اندوخته احتیاطی (سرمایه) و‬ ‫پاداش هیات مدیره از سود قابل تخصیص شرکت (مندرج‬ ‫در صورت سود و زیان)‪ ،‬مبلغ ‪ 400.000.000.000‬ریال‬ ‫خالص (به ازاء هر س��هم ‪ 200‬ریال به صورت خالص) به‬ ‫عنوان سود نقدی و بر اساس برنامه زمان بندی اعالم شده‪،‬‬ ‫پرداخت شود و مابقی ان به حساب سود انباشته منتقل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬موسس��ه حسابرسی و خدمات‬ ‫مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و حس��ابرس مس��تقل‬ ‫شرکت و موسسه حسابرس��ی شاخص اندیشان به عنوان‬ ‫بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال مال��ی منتهی به‬ ‫‪ 1394/12/29‬با اکثریت اراء انتخاب ش��دند و همچنین‬ ‫روزنامه اطالعات و دنی��ای اقتصاد به عنوان روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشار شرکت‪ ،‬برای درج اگهی های شرکت تعیین‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫بر بازار سرمایه و فراتر از ان فضای کسب وکار‬ ‫تعریف ش��ود‪ .‬پژمان کیا ب��ه فضای اقتصادی‬ ‫حاکم بر کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫رک��ودی همچون وضعیت فعلی و مش��خص‬ ‫نب��ودن بس��یاری از متغیره��ای تاثیرگ��ذار‬ ‫کالن اقتص��ادی و درنتیجه افزایش ریس��ک‬ ‫حاکم بر ش��رکت ها و ریس��ک سیستماتیک‬ ‫پژمانکیا‪:‬بخشیازرخوت‬ ‫بازاربهواسطهانفعال‬ ‫شدیدوضعفتحلیلی‬ ‫حقوقی هاست‪.‬دربازار‬ ‫کنونینیزمی توانبااتخاذ‬ ‫رویکردسرمایه گذاری‬ ‫بلندمدتدرسهامارزشیبا‬ ‫ریسکمتعادلبهسهم های‬ ‫مناسبیورودپیداکرد‬ ‫بازار‪ ،‬خرید س��هام با نسبت قیمت به درامد‬ ‫باال یا به عبارتی «س��هام رشدی» تصمیمی‬ ‫اش��تباه اس��ت‪ ،‬چراکه این نوع سهام به طور‬ ‫فطری پرریسک هس��تند و ابهامات موجود‪،‬‬ ‫درامده��ای ات��ی احتمال��ی انه��ا را تهدید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه نقش تحلیل در‬ ‫فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری را بسیار‬ ‫مهم دانس��ت و گفت‪ :‬از همین رو الزم است‬ ‫این موضوع به درس��تی و توس��ط عموم بازار‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫کی��ا با اش��اره به کاه��ش روزان��ه ارزش‬ ‫معامالت و ارزش کل بازار‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بخشی‬ ‫از رخ��وت بازار به واس��طه انفعال ش��دید و‬ ‫ضعف تحلیلی حقوقی هاست‪ .‬در بازار کنونی‬ ‫نیز می توان با اتخاذ رویکرد س��رمایه گذاری‬ ‫بلندمدت در س��هام ارزشی با ریسک متعادل‬ ‫به سهم های مناسبی ورود پیدا کرد‪.‬‬ ‫چنانچ��ه تغیی��ری در حج��م و گ��ردش‬ ‫معامالت اتفاق نیفتد‪ ،‬ش��اهد از دست رفتن‬ ‫بی��ش از پیش جذابیت بازار خواهیم بود‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تغییر رویکرد سرمایه گذاری و تطبیق‬ ‫ان با سیاس��ت های اقتصادی دولت مهم تر از‬ ‫هر عامل دیگری اس��ت که باید توجه الزم به‬ ‫ان شود‪.‬‬ ‫کیا در پاس��خ به این س��وال که در شرایط‬ ‫فعلی چه پیشنهادهایی به سهامداران حقیقی‬ ‫و حقوقی دارید؟ گفت‪ :‬به سهامداران توصیه‬ ‫می ش��ود در ش��رایط کنونی اق��دام به خرید‬ ‫پله ای سهم های با ‪ P/E‬پایین و با تاثیرپذیری‬ ‫کم از نتایج مذاکرات هس��ته ای کنند‪ .‬خرید‬ ‫پله ای س��هام بهترین اس��تراتژی در وضعیت‬ ‫فعلی اس��ت‪ ،‬چراکه این��ده ای پرابهام پیش‬ ‫روی بازار س��رمایه است و بیم از دست دادن‬ ‫بازده احتمالی بیش از گذشته وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعی��ت بورس در س��ه بازه‬ ‫کوتاه‪ ،‬می��ان و بلندمدت‪ ،‬پیش بینی کرد‪ :‬در‬ ‫کوتاه م��دت ادامه رون��د فعلی‪ ،‬حجم و ارزش‬ ‫پایی��ن معام�لات و وج��ود بازده��ی در تک‬ ‫سهم ها را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬در میان مدت‬ ‫رشد هیجانی سهام متاثر از توافقات هسته ای‬ ‫به ویژه در گروه بانک و خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫در ب��ازه بلندمدت هم می توان امیدوار بود‬ ‫که رشد متعادل بازار با شیب مالیم و تمرکز‬ ‫بر س��هام متاث��ر از بهبود ش��رایط اقتصادی‬ ‫همچون پتروشیمی ها اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫کارشناسان معتقدند نمی توان نسخه واحدی‬ ‫برای س��هامداران پیچید و توصی ه مشخصی‬ ‫برای انها انجام داد بلکه باید سرمایه گذاران با‬ ‫دید بلندمدت به بازار سرمایه نگاه کنند زیرا‬ ‫با س��فته بازی و نوسان گیری نه تنها ضررهای‬ ‫هنگفتی را متحمل می ش��وند بلکه به تولید‬ ‫کشور نیز اسیب های جدی وارد می کنند‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه تشریح شد‬ ‫رشد ‪ 75‬درصدی بیمه دی‬ ‫مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��االنه ش��رکت بیمه‬ ‫دی (س��هامی عام) برای س��ال مالی منتهی به ‪29‬‬ ‫اس��فندماه ‪ 1393‬روز چهارش��نبه هفته گذشته با‬ ‫حضور ‪ 91‬درصد از صاحبان سهام برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این نشست‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫هیات رییس��ه با حض��ور محمدعلی م��ورج رییس‬ ‫مجمع‪ ،‬حس��ن فرس��ایی ناظر اول مجمع‪ ،‬محسن‬ ‫عزیزی ناظر دوم مجمع‪ ،‬سیدمحمد حسنی بهابادی‬ ‫منشی مجمع‪ ،‬قزلباش نماینده بیمه مرکزی‪ ،‬عابدی‬ ‫نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار و سید مجید‬ ‫بختیاری مدیر عامل موسسه بانک دی تشکیل شد‪.‬‬ ‫اس��تماع گزارش هیات مدیره‪ ،‬اس��تماع گزارش‬ ‫حس��ابرس مس��تقل و حس��ابرس قانونی‪ ،‬تصویب‬ ‫ترازنامه س��ود و زیان‪ ،‬انتخاب حس��ابرس و بازرس‬ ‫قانون��ی و تعیی��ن روزنامه کثیراالنتش��ار برای درج‬ ‫اگهی ازجمله موارد در دستور کار این مجمع بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بیم��ه دی در مجمع عمومی‬ ‫عادی س��االنه بیم��ه دی گفت‪ :‬بیم��ه دی اکنون‬ ‫وضعیت خوبی در ش��ورای عالی بیمه و سندیکای‬ ‫بیمه گ��ران دارد‪ .‬اکنون نیز طرح تحول س��ازمانی‬ ‫بیمه ای را در دستور کار قرار دادیم و در سال اینده‬ ‫بیمه دی به شکوفایی و بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫بختیاری گزارشی از روند فعالیت های این موسسه‬ ‫در س��ال گذشته و جاری ارائه کرد و گفت‪ :‬شرکت‬ ‫بیم��ه دی با اس��تناد به مجوزی ک��ه دارد در همه‬ ‫رشته های بیمه ای فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سرمایه شرکت از ‪ 61‬میلیارد تومان‬ ‫به ‪ 250‬میلیارد تومان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وضعیت توانگری ش��رکت نیز بهبود‬ ‫یافته و شرکت جان دوباره ای یافته است‪ .‬نرخ رشد‬ ‫شرکت های بیمه در سال گذشته ‪ 31/7‬درصد بوده‬ ‫است اما ش��رکت بیمه دی توانس��ته رشد ‪75/38‬‬ ‫درصدی را رقم بزند‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه بیم��ه دی در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش چهار اقدام راهبردی این ش��رکت در‬ ‫سال گذش��ته را تشریح کرد و افزود‪ :‬تعیین تکلیف‬ ‫بدهی های ش��رکت‪ ،‬استقرار نظام کنترلی (سالمت‬ ‫اداری)‪ ،‬بازس��ازی ت��وان و جایگاه ش��رکت و بهبود‬ ‫عملیات��ی در حوزه های مختلف ازجمل��ه اقداماتی‬ ‫اس��ت که در سال گذشته به عنوان نقشه راهبردی‬ ‫ترسیم شده است‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شرحی بر نخستین قوانین رفت و امد اتومبیل ها در تهران‬ ‫قانونتوقف!‪...‬قانونحرکت!‬ ‫حس�ن فرازمند‪-‬گ�روه خ�ودرو‪ :‬خیلی‬ ‫عجیب اس��ت‪ ،‬روی هر پدیده ش��گفت اوری‬ ‫در ‪ 150‬س��ال اخی��ر دس��ت می گذاری��م و‬ ‫می خواهیم درباره ان حرفی به میان بیاوریم‪،‬‬ ‫س��ر و کله قاجار پیدا می ش��ود‪ ،‬انگار راه های‬ ‫تجددگرایی و وارد ش��دن به تمام عرصه های‬ ‫جدی��د اجتماعی‪ ،‬صنعت��ی‪ ،‬فرهنگی و حتی‬ ‫سیاسی در ‪ 2‬قرن اخیر‪ ،‬یکسر ان به قاجاریه‬ ‫ختم می ش��ود‪ .‬انها حتی برای چگونه حرکت‬ ‫کردن اتومبیل ها و درشکه ها و چهارپایان در‬ ‫خیابان های تازه تاس��یس ان روزگار قوانین و‬ ‫ایین نامه های ویژه ای نوشتند و تدارک دیدند‬ ‫و اجرا کردن��د‪ ،‬قوانینی که ب��ا وجود رفت و‬ ‫امدهای دش��وار و ناهموار میان ایران و دیار‬ ‫فرن��گ در ان روزگار‪ ،‬ب��رای دیلماج ها قابل‬ ‫دسترس��ی بود و ترجمه ای دس��تکاری شده‬ ‫از هم��ان قوانی��ن فرنگ را در ته��ران به کار‬ ‫می گرفتن��د و به ضرس قاط��ع می توان گفت‬ ‫نخس��تین قوانین و ایین نامه ه��ای مربوط به‬ ‫چگونه رانندگی با اس��ب ها و قاطرهای بسته‬ ‫ش��ده به درشکه ها و نیز رانندگی با نخستین‬ ‫اتومبیل ه��ای ت��ازه وارد ب��ه ای��ران در عصر‬ ‫قاجارها ترجمه‪ ،‬نوشته و تدوین شد و قابلیت‬ ‫اجرایی پیدا کرد‪.‬‬ ‫می گویند هنگامی که مظفرالدین ش��اه در‬ ‫س��ال ‪ 1279‬هج��ری ـ شمس��ی در دومین‬ ‫سفر خود به دیار فرنگ‪ ،‬به بروکسل پایتخت‬ ‫بلژی��ک رس��ید‪ ،‬چش��مش ب��ه اتومبیل های‬ ‫کالس��که ای ان دوره در ان ب�لاد افتاد و هر‬ ‫طور بود‪ ،‬دو دس��تگاه از همین اتومبیل های‬ ‫کالس��که ای را خریداری کرد و نیز در س��ال‬ ‫‪ 1280‬هجری برابر با ‪ 1901‬میالدی (حدود‬ ‫‪ 115‬س��ال پی��ش) وقتی به ای��ران امد‪ ،‬ان‬ ‫اتومبیل ها را با خود به ایران اورد‪ ،‬در حالی که‬ ‫از چگونگ��ی رانندگی و ایین نامه های مربوط‬ ‫به ان اموزش و اطالع چندانی نداش��ت‪ ،‬ان‬ ‫اتومبیل ها ک��ه از کارخانه «رن��و» خریداری‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬در ماه اگوست ‪( 1900‬مرداد ماه‬ ‫‪ )1279‬به ایران رسید که براساس نوشته های‬ ‫مرحوم محمدحسن خان اعتمادالسلطنه این‬ ‫دو اتومبیل‪ ،‬در واقع نخس��تین اتومبیل های‬ ‫وارد شده به ایران بودند که از راه ماشین رویی‬ ‫که به وسیله کارشناس��ان راه و ترابری کشور‬ ‫روس��یه از ش��مال کش��ور (گیالن) به سمت‬ ‫تهران س��اخته شده و ش��نی بود‪ ،‬اتومبیل ها‬ ‫را به س��مت ته��ران اوردن��د‪ ،‬در ان روزگار‬ ‫این جاده به وسیله روس ها‪ ،‬هم اداره می شد‪،‬‬ ‫هم نگه��داری‪ .‬هنگام��ی ای��ن اتومبیل های‬ ‫کالس��که ای از بن��در انزلی به س��مت تهران‬ ‫حرک��ت کردند (بگذریم ک��ه چگونه و با چه‬ ‫مش��قتی انها را از کشتی پیاده و راهی جاده‬ ‫کردن��د) م��ردم ابادی های بی��ن راه از دیدن‬ ‫انها ش��گفت زده ش��دند و هر کس به فراخور‬ ‫فهمی که از این وسیله داشت‪ ،‬اسمی و لقبی‬ ‫ب��ه ان داد‪ .‬همچنین می گوین��د مظفرالدین‬ ‫ش��اه می خواس��ت با ان اتومبیل ها حداقل تا‬ ‫قزوین بیاید‪ ،‬ام��ا همراهان وی وقوع حوادث‬ ‫احتمالی و دردسرهای عبور از گردنه مالعلی‬ ‫و اب ت��رش و منجیل را به او یاداوری کردند‬ ‫و او را از حرک��ت با ان کالس��که اتومبیلی یا‬ ‫کالس��که بخاری منصرف کردند و او رضایت‬ ‫داد س��وار بر کالس��که ای اسبی ش��ود و ان‬ ‫کالس��که بخاری را یک رانن��ده بلژیکی بدون‬ ‫سوار کردن هیچ مسافری تا تهران بیاورد و از‬ ‫قضا پیش بینی های مالزمان و همراهان ش��اه‬ ‫درس��ت از اب درامد و راننده بلژیکی هنگام‬ ‫عبور از راه های پرپیچ و خم رش��ت تا قزوین‬ ‫به دلیل نااش��نایی در گردنه مالعلی تصادف‬ ‫کرد و کالس��که بخاری ش��اه درهم شکست!‬ ‫س��رانجام ش��اه با کالس��که اس��بی به تهران‬ ‫رسید و کالس��که بخاری را با گاری به تهران‬ ‫کشان کش��ان اوردند ت��ا ان را تعمیر و از ان‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫و بدین س��ان نخس��تین اتومبیل های وارد‬ ‫ش��ده به کش��ور‪ ،‬ب��ه دلیل نب��ودن قوانین و‬ ‫مقررات‪ ،‬ایین نامه و نی��ز نبودن متخصص و‬ ‫راننده وارد به جاده ها‪ ،‬با شکس��ت مواجه شد‬ ‫و مظفرالدین ش��اه دس��تور داد تا از ان پس‬ ‫نخستین ایین نامه های رفت وامد اتومبیل ها در تهران‬ ‫در گزارش��ی ک��ه چن��دی پی��ش در همی��ن‬ ‫صفح��ه به چ��اپ رس��ید و مربوط ب��ه انعکاس‬ ‫وقای��ع جانکاه تص��ادف و مرگ ومیر هنرمندان با‬ ‫اتومبیل بود‪ ،‬نوش��تیم که بعد از تصادف و مرگ‬ ‫مرحوم درویش خان‪ ،‬اهنگس��از شهیر ایران ـ که‬ ‫ب��ه عنوان نخس��تین تصادف منجر ب��ه مرگ در‬ ‫وقایع کش��ورمان به ثبت رس��یده است ـ دستور‬ ‫تدوین ایی��ن ویژه رفت وامد خودرو ها از س��وی‬ ‫ت قاجار صادر و بعد از ان واقعه‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫دول�� ‬ ‫نخس��تین نظامنام��ه به وس��یله ش��خصی به نام‬ ‫سرتیپ «درگاهی» نوشته شود؛ عنوان ایین نامه‬ ‫و نظامنامه درشکه های عمومی بر ان نهاده شد و‬ ‫این نخستین نظامنامه عبور و مرور در ایران بود‪.‬‬ ‫مت��ن اطالعیه مربوط به اغاز ب��ه کار نظامنامه‬ ‫راهنمایی و رانندگی در اردیبهشت ‪ 1307‬هجری‬ ‫شمسی انتشار یافت که چنین بود‪:‬‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪ - 1307‬اعالن ‪ -‬اداره کل‬ ‫تشکیالت نظمیه مملکتی‬ ‫برای جلوگیری از مخاطرات قابل تصور و حسن‬ ‫تنظیم ایاب و ذهاب وسایل نقلیه‪ ،‬تابلوهای راهنما‬ ‫از طرف این اداره تهیه و در بعضی نقاط الزم شهر‬ ‫نصب ش��ده است‪ ،‬به موجب این اعالن‪ ،‬به اطالع‬ ‫عموم رانندگان اتومبیل های کرایه و ش��خصی و‬ ‫کسانی که مایل به اتومبیلرانی هستند‪ ،‬می رساند‬ ‫که برای فراگرفتن اسلوب و طرز عبور و مرور در‬ ‫شهر به تابلوهای یادشده‪ ،‬مراجعه و مقررات ان را‬ ‫به طور کامل مرور و رعایت کنند‪.‬‬ ‫نظامنامه ویژه هم که ب��رای انجام این مقصود‬ ‫تدوین شده است‪ ،‬قریبا از طبع خارج و رانندگان‬ ‫و مالکان اتومبیل می توانند به س��هولت در شعبه‬ ‫تامی��ن عبور و م��رور این اداره‪ ،‬واق��ع در میدان‬ ‫س��په خریداری و اطالعات الزمه را کسب کنند‪.‬‬ ‫متخلف��ان از مقررات مزب��ور تعقیب و به محکمه‬ ‫خالف تسلیم خواهند شد‪.‬‬ ‫طه�ران ‪ -‬اردیبهش�ت ‪-1307‬نمره اعالن‬ ‫‪ -1602‬ریی�س کل تش�کیالت نظمی�ه‬ ‫مملکتی‪ -‬سرتیپ درگاهی‬ ‫در ای��ن نظامنام��ه تمامی مق��ررات مربوط به‬ ‫رانندگ��ی انواع وس��ایل نقلیه درج ش��ده بود که‬ ‫تنه��ا ‪ ۲۰‬رق��م از عالئم راهنمای��ی و رانندگی را‬ ‫در برمی گرف��ت‪ .‬در ای��ن س��ال گواهینامه ها نیز‬ ‫درجه بندی ش��ده و ‪ 3‬نوع گواهینامه صادر ش��د‪.‬‬ ‫وزیر الوزرا نیز بعد از ان دس��تور داد اداره پلیس‬ ‫نظمیه‪ ،‬ش��عبه ای به نام «وسایط ناقله» تاسیس‬ ‫کند و مقر ان در خیابان باب همایون باشد‪.‬‬ ‫نخس��تین افس��ر ازمایش رانندگی ک��ه نام و‬ ‫امضای او در پ��ای اوراق رانندگان زمان قاجاریه‬ ‫وجود دارد به زبان فرانس��ه نوش��ته ش��ده است‪.‬‬ ‫ش��خصی به ن��ام «مس��یوکلین» بود ک��ه بعد از‬ ‫وی این س��مت به «ناصرخان انش��اء»‪ ،‬نخستین‬ ‫متخصص نظمیه محول شد‪ .‬همچنین نخستین‬ ‫ایین نامه رانندگی در زمان «وستد اهل» سوئدی‬ ‫تهیه و تنظیم شد‪.‬‬ ‫در نظامنام��ه و ایین نامه قید ش��ده اس��ت که‬ ‫راننده هن��گام روز در ش��هر و اماکن پرجمعیت‬ ‫ضمن حرکت از س��مت راست باید با سرعت ‪15‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت و در خارج شهر ‪ 25‬کیلومتر‬ ‫در ساعت و شب ها با س��اعتی ‪ 10‬کیلومتر براند‬ ‫ی��ا اینکه در موقع نزدیک ش��دن ب��ه حیوانات از‬ ‫قبیل اس��ب و قاطر که به طبع از صدای ماشین‬ ‫وحشت دارند از س��رعت اتومبیل خود بکاهند و‬ ‫ارام حرک��ت کنند تا باعث وحش��ت و رم کردن‬ ‫حیوانات نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوراق شوفر ها!‬ ‫در سال ‪ ۱۳۰۹‬هجری شمسی‪ ،‬اداره تشکیالت‬ ‫نظمی��ه مملکت��ی‪ ،‬قانون��ی در ‪ ۳۸‬م��اده تنظیم‬ ‫کرد‪ .‬انچه مسلم اس��ت اینکه مفاد این ایین نامه‬ ‫براس��اس اتومبیل ه��ای ان روز تنظیم ش��ده و‬ ‫بس��یاری از مفاد ان جالب توجه اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫این ایین نامه ش��وفر اتومبیل ها مل��زم به رعایت‬ ‫برخی نکات می شدند که تا به ان روز مورد توجه‬ ‫نبود‪ .‬از جمله مفاد این ایین نامه عبارتند از‪:‬‬ ‫اوراقی که رانندگان باید همیشه داشته باشند‪،‬‬ ‫عبارت اس��ت از تصدی��ق اداره نظمیه و تصدیق‬ ‫مالکی��ت (یا س��واد تصدی��ق مالکی��ت) قبوض‬ ‫مالی��ات و چنانچه اتومبیلی که می رانند کرایه یا‬ ‫کامیون باش��د ورقه معاینه نیز همراه انها باشد‪،‬‬ ‫ه��ر اتومبیل بای��د دارای ‪ 5‬پالک باش��د‪ ،‬پالک‬ ‫کارخانه اتومبیل‪ ،‬پالک اس��م و نش��انی صاحب‬ ‫اتومبی��ل‪ ،‬نم��ره عقب‪ ،‬نمره جلو پ�لاک مالیات‬ ‫که به نم��ره جلوی اتومبیل نصب خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در موقع حرکت دادن ماش��ین‪ ،‬نخستین وظیفه‬ ‫راننده این است که دس��ت خود را بیرون اورده‬ ‫تا اتومبیل های عقب و همچنین مردم بدانند که‬ ‫قصد شروع حرکت دارد‪.‬‬ ‫موقعی ک��ه راننده بخواهد داخ��ل کوچه های‬ ‫سمت چپ شود ابتدا بوق می زند و در عین حال‬ ‫که مطابق نیم دایره بزرگی می چرخد‪ ،‬دست خود‬ ‫را از اتومبیل بیرون اورده و مواظب طرف راست‬ ‫باشد‪ .‬در ش��هر‪ ،‬اس��تعمال بوق هایی که صدای‬ ‫س��وت یا صدای نکره دارند و نیز حرکت از عقب‬ ‫به کلی ممنوع و قدغن بود‪.‬‬ ‫در این ایین امده بود‪ :‬عبور از وسط دستجات‬ ‫نظامیان و همچنین دستجات شاگردان مدارس و‬ ‫نیز از دسته تشییع جنازه قدغن است‪ .‬انچه امد‬ ‫مفادی از ایین نامه ‪ ۳۲‬ماده ای اداره تش��کیالت‬ ‫نظمیه مملکتی بود که برای نخستین بار تنظیم‬ ‫ش��د‪ .‬در تنظیم ای��ن ایین نامه‪ ،‬تمام��ی قوانین‬ ‫اتومبیلرانی در خیابان ه��ای دیگر مملکت مورد‬ ‫مطالعه قرار گرفت و براساس انها‪ ،‬قانونی طراحی‬ ‫شد که تا س��ال ها‪ ،‬ش��وفرها ملزم به اجرای ان‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫کم کم تب خرید ماش��ین بین مردم عادی باال‬ ‫گرفت و بس��یاری در حد توان و وسع مالی خود‬ ‫می کوش��یدند خودرویی برای خ��ود تهیه کنند‪،‬‬ ‫افزای��ش اتومبیل ها هم باع��ث ایجاد ترافیک در‬ ‫معابر عمومی ش��د و هم هوای سالم پایتخت را‬ ‫در معرض خطر قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار روزنامه اطالعات‬ ‫روزنامه اطالعات در ‪ 27‬ابان ‪ 1336‬نس��بت به‬ ‫افزایش بی رویه خودرو در شهر تهران هشدار داد‬ ‫و اینگونه نوشت که‪ :‬تعداد بسیار زیاد اتومبیل در‬ ‫تهران باعث ش��ده تا وزارت فرهنگ و ش��هربانی‬ ‫از مردم درخواس��ت کند تا مراق��ب جان اطفال‬ ‫به ویژه محصالن در خیابان ها باشند‪.‬‬ ‫رییس ش��هربانی گفت‪ :‬محصالن هر روز ‪ 4‬بار‬ ‫به مدرس��ه می روند و جان انها ب��ه هنگام عبور‬ ‫از خیابان ه��ا با این تعداد زیاد اتومبیل‪ ،‬در خطر‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم باید ب��ه فرزندان خ��ود مقررات را‬ ‫اموزش دهند تا خطری جان انها را تهدید نکند‪.‬‬ ‫وی گف��ت خیابان های تهران گنجایش ‪ 80‬هزار‬ ‫اتومبیل را ندارد و هر هفته ‪ ۱۵۰‬اتومبیل به انها‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫هر چه الزم اس��ت در این باره تهیه‪ ،‬نوش��ته‬ ‫و تدوین ش��ود تا م��ردم روزگارش بتوانند از‬ ‫این س��وغات تمدن فرنگ در اینده استفاده‬ ‫کنند‪ .‬بدین س��ان ب��ود که از همان س��ال ها‬ ‫نوش��تن مطالبی درباره «چگون��ه راندن» یا‬ ‫«ط��رز راندن» در جزوه ه��ای کوچک و چند‬ ‫ورقه به دس��ت کسانی رس��ید که عالقه مند‬ ‫بودند بدانند با این پدیده عجیب چگونه باید‬ ‫مماشات کنند!‬ ‫البته دیری نپایید که «میسو وارونه» راننده‬ ‫فرانسوی مظفرلدین ش��اه توانست به عده ای‬ ‫از اطرافیان ش��اه اموزش های اولیه را بدهد و‬ ‫کم کم مردم با این پدیده ان عصر اشنا شدند‪.‬‬ ‫پدیده ای که به ان لقب «گردونه بخار» داده‬ ‫بودند تا انجا ک��ه «امین الضرب» واردکننده‬ ‫نخس��تین کارخانه ب��رق به ایران ب��ه همراه‬ ‫تاسیس کارخانه‪ ،‬یک دستگاه اتومبیل هم به‬ ‫ایران وارد کرد و مدعی بود چگونگی راندن و‬ ‫ایین نامه های رانندگی با ان را می داند!‬ ‫در دیگ��ر بخش های گ��زارش ام��روز این‬ ‫صفحه‪ ،‬ش��ما را با چگونگی تهی��ه‪ ،‬تدوین و‬ ‫به کار گرفتن نخس��تین قوانی��ن‪ ،‬نظامنامه ها‬ ‫و ایین نامه ه��ای رانندگی در کش��ور اش��نا‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫قوانین حق البوق در خیابان های تهران‬ ‫یک��ی از جالب ترین قوانین تدوین ش��ده‬ ‫برای رفت و امد تمام خودرو های اس��بی و‬ ‫بارکش ها و چهارچرخ ها اصالحیه ای است‬ ‫که مجلس ش��ورای ملی وقت در سیزدهم‬ ‫‪ 1303‬به تصویب رس��اند و موتمن الملک‪،‬‬ ‫ریی��س مجلس ش��ورای ملی وق��ت ان را‬ ‫ب��رای اجرا به دولت اب�لاغ کرد‪ .‬این قانون‬ ‫که مش��تمل ب��ر ‪ 13‬م��اده ب��ود‪ ،‬در واقع‬ ‫دریافت مالیات س��االنه مرب��وط به رفت و‬ ‫امد خودرو ها را تعیین کرده بود و در ماده‬ ‫اول ان مالیات ه��ای مقرر ش��ده امده بود‪،‬‬ ‫درحال��ی که مردم و رانن��دگان ان روزگار‬ ‫ای��ن مالیات را «حق الب��وق» می نامیدند و‬ ‫معروف ب��ود که هر راننده ای بیش��تر بوق‬ ‫می زد‪ ،‬مردم و دیگر رانندگان با طعنه به او‬ ‫گوشزد می کردند که بابا این قدر بوق زدن‪،‬‬ ‫مالیاتت باال میره!»‬ ‫مالیات های مقرر ش��ده به این ش��رح در‬ ‫ماده یک این اصالحیه قانونی امده بود‪:‬‬ ‫ ـ کالسکه و درش��که کرایه با چرخ رزین‬ ‫‪ 15‬قران‪ ،‬کالس��که و درشکه کرایه با چرخ‬ ‫اهن ‪ 20‬قران ‪ ،‬درشکه اربابی با چرخ رزین‬ ‫‪ 20‬قران‪ ،‬درش��که اربابی با چرخ اهن ‪35‬‬ ‫ق��ران ‪ ،‬اتومبیل اربابی ‪ 70‬ق��ران ‪ ،‬اتومبیل‬ ‫کرای��ه ‪ 50‬قران‪ ،‬کالس��که ارباب��ی با چرخ‬ ‫رزی��ن ‪ 35‬قران‪ ،‬کالس��که ارباب��ی با چرخ‬ ‫اهن ‪ 40‬قران ‪ ،‬دوچرخه یک اس��به با چرخ‬ ‫رزین ‪ 15‬قران‪ ،‬دوچرخه یک اس��به با چرخ‬ ‫اه��ن ‪ 20‬ق��ران‪ ،‬چهارچرخ��ه بارکش ‪10‬‬ ‫قران ‪ ،‬دوچرخه بارکش یک اس��به ‪ 5‬قران‪ ،‬‬ ‫دلیج��ان امینی ب��وس ‪ 40‬ق��ران ‪ ،‬اتومبیل‬ ‫بارکش ( کامیون) ‪ 30‬قران ‪ ،‬گاری ‪ 40‬قران‪،‬‬ ‫بی سیکلت ‪ 2‬قران‪ ،‬موتورسیکلت ‪ 15‬قران‪ ،‬‬ ‫اسب و قاطر و مادیان و شتر ‪ 2/5‬قران ‪ ،‬االغ‬ ‫سواری ‪ 2‬قران‪ ،‬االغ باری ‪ 1‬قران‪.‬‬ ‫ البته ماده دوم این قانون از تمامی وسایط‬ ‫نقلیه که وارد شهر تهران می شدند ( سوای‬ ‫انها که مالی��ات ماهانه می دادند) هر دفعه‬ ‫مالیات دریافت می کرد که به این شرح بود‪:‬‬ ‫ گاری با دو اس��ب ‪ 4‬قران‪ ،‬گاری با چهار‬ ‫اسب ‪ 5‬قران ‪ ،‬دوچرخه با یک اسب ‪ 2‬قران ‪،‬‬ ‫چهارچرخ��ه با ی��ک تا دو اس��ب ‪ 3‬قران ‪،‬‬ ‫کالس��که و درش��که با یک تا دو اس��ب ‪4‬‬ ‫قران ‪ ،‬کالس��که و درش��که با چهار اسب ‪5‬‬ ‫قران‪ ،‬اتومبیل ‪ 15‬ق��ران ‪ ،‬اتومبیل بارکش‬ ‫( کامی��ون) ‪ 10‬قران ‪ ،‬دلیجان و امینی بوس‬ ‫ب��ا ‪ 2‬ت��ا ‪ 4‬اس��ب ‪ 8‬ق��ران ‪ ،‬االغ بارکش و‬ ‫کرایه ‪ 200‬دینار ‪ ،‬االغ س��واری ش��خصی‬ ‫قاطر اس��ب مادی��ان و ش��تر ‪ 500‬دینار ‪،‬‬ ‫بی س��یکلت ‪ 500‬دینار و موتورسیکلت ‪1‬‬ ‫ق��ران‪ .‬البته در تبصره ای��ن ماده نیز امده‬ ‫ب��ود‪ :‬ه��ر گاه چهارپایان و وس��ایط نقلیه‬ ‫ورودی از تعداد مندرج در ماده دوم تجاوز‬ ‫کند‪ ،‬برای عده اضافی مالیات جداگانه اخذ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قانون گردش به چپ‪ ،‬گردش به راست‬ ‫می گویند مردمی که در یکی از روزهای‬ ‫دی ماه ‪ 1309‬دس��ت های راننده ای را که‬ ‫از شیش��ه بیرون ام��ده و مدام در حرکت‬ ‫دیدن��د‪ ،‬به خنده افتادن��د‪ ،‬اما خیلی زود‬ ‫یاد گرفتند از دس��ت چپ و راست ش��ان‬ ‫چه زمانی کم��ک بگیرند و چطور در هوا‬ ‫تکان ش��ان بدهند تا ش��وفرهای پشت سر‬ ‫و اطراف بفهمند حاال قرار اس��ت صاحب‬ ‫این دس��ت ها چه کند؛ دور بزند؟ بایستد؟‬ ‫پارک کند؟ و دقیقا از همان روزها شروع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ان روزه��ا ن��وای ب��وق ت��ا فاصله ‪100‬‬ ‫متری شنیده می شد‪ .‬همان دوره با همان‬ ‫قوانی��ن ‪ 32‬بندی‪ ،‬ماش��ین ها صاحب ‪5‬‬ ‫پالک ش��دند؛ نام کارخانه‪ ،‬ادرس مالک‪،‬‬ ‫نم��ره عقب‪ ،‬نمره جلو و پ�لاک مالیات و‬ ‫در سال ‪ 1308‬وقتی تعداد اتول سوارهای‬ ‫شخصی شهر به ‪ 1522‬نفر رسید‪ ،‬قوانین‬ ‫مربوط به عابران پیاده وضع شد‪.‬‬ ‫اب��ان ‪ 1305‬در پایتخت نی��ز اقاکریم‬ ‫بوذرجمهر‪ ،‬ش��هردار یا هم��ان بلدیه چی‬ ‫ش��هر یک کمپانی دانمارکی را مس��ئول‬ ‫اتوبوس��رانی ش��هر ک��رد و ق��رار ش��د‬ ‫فرنگی جماع��ت ‪ 7‬خ��ط راه بیندازند که‬ ‫در هر کدام ‪2‬اتوبوس فعال باش��د‪ .‬کرایه‬ ‫این اتوبوس ها ‪ 8‬ش��اهی برای یک مسیر‬ ‫ب��ود‪ .‬تهرانی که اتوبوس های��ش از ابتدا تا‬ ‫انتهای مس��یر ‪ 25‬بار توق��ف می کردند و‬ ‫سرعت شان ‪ 20‬کیلومتر بود‪.‬‬ ‫اواخر سال ‪ ،1312‬وقتی «سرتیپ قلی‬ ‫هوش��مند» به جای بوذرجمهر بلدیه چی‬ ‫شهر ش��د‪ ،‬اعالم کرد محل عبور پیاده ها‬ ‫را از ع��رض خیاب��ان ب��ه ص��ورت مورب‬ ‫س��نگفرش کنند و عابران را موظف کرد‬ ‫تنها از همان مسیرها عبور کنند‪.‬‬ ‫بعد به س��راغ اتوبوسران ها رفت و اعالم‬ ‫کرد انها حین رانندگی نباید حرف بزنند‬ ‫و ایین نامه اتوبوسرانی به وسیله شهربانی‬ ‫تنظیم شد‪.‬‬ ‫«قاس��م خان صوراس��رافیل» بلدیه چی‬ ‫ته��ران بی��ن س��ال های ‪ 1317‬تا ‪1319‬‬ ‫اعالم کرد هر وس��یله چرخدار احتیاج به‬ ‫پ�لاک و چراغی دارد که حداقل تا فاصله‬ ‫‪ 70‬متری اش را روش��ن کند‪ ،‬اما اعتصاب‬ ‫اتوبوسران های شهر در یک سال بعد و در‬ ‫زمان محمد س��جادی اتف��اق افتاد‪ .‬وقتی‬ ‫ای��ن بلدیه چی مالیات ب��ه بنزین و بلیت‬ ‫بس��ته بوده با این حال ایستادگی کرد که‬ ‫اتوبوسران ها نباید کرایه را اضافه کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جایگاه حمل ونقل‬ ‫ریلی در فرودگاه ها‬ ‫غالمرضا شیرازیان‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت شهر‬ ‫فرودگاهی امام خمینی(ره)‬ ‫در سند چشم انداز ‪۲۰‬ساله کشور بر توسعه فرودگاه‬ ‫بین الملل��ی ام��ام خمینی(ره) و تبدیل ش��دن ان به‬ ‫قط��ب هوایی منطقه تاکید ش��ده اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا توس��عه این فرودگاه با عنوان شهر فرودگاهی‬ ‫ام��ام خمین��ی(ره) در ‪ ۴‬فاز پیش بینی ش��ده که فاز‬ ‫نخست ان از سال ‪ ۱۳۸۴‬به بهره برداری رسید‪ .‬بنا بر‬ ‫اهداف چشم انداز ‪20‬ساله‪ ،‬باید ظرفیت این فرودگاه از‬ ‫‪۶/۵‬میلیون نفر در سال به حدود ‪۹۰‬میلیون مسافر در‬ ‫سال و ظرفیت جابه جایی بار از ‪۲۰۰‬هزار تن در سال‬ ‫به حدود ‪10‬میلیون تن در س��ال برسد‪ .‬بر این اساس‬ ‫این فرودگاه باید تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به قطب بین المللی‬ ‫هوایی در منطقه تبدیل ش��ده و در جایگاه نخست از‬ ‫نظر حمل بار و رتبه دوم در جابه جایی مس��افر باشد؛‬ ‫در همین راس��تا طرح توس��عه این فرودگاه در قالب‬ ‫شهر فرودگاهی در دست اقدام است‪.‬‬ ‫با توسعه فرودگاه و تکمیل شهر فرودگاهی‪ ،‬منطقه‬ ‫ازاد تج��اری‪ ،‬منطق��ه وی��ژه اقتصادی‪ ،‬دهک��ده بار‪،‬‬ ‫دهکده لجستیک‪ ،‬شهر ورزشی‪ ،‬مرکز تجارت‪ ،‬دهکده‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬محوطه تخلیه و بارگیری ریلی و بندر‬ ‫خش��ک و برخی خدمات دیگر در این فرودگاه ایجاد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬برای اس��تفاده از این امکانات و تسهیل‬ ‫دسترسی‪ ،‬انواع حمل ونقل در این فرودگاه دیده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از ویژگی های ش��هرهای فرودگاهی این‬ ‫اس��ت که باید تحقق مکانی برای سیستم حمل ونقل‬ ‫چند وجهی باشند‪ .‬در همین راستا با دستور وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی مقرر شده است‪ ،‬ش��رکت راه اهن برای‬ ‫ارتباط بار و مسافر فرودگاه از طریق ریل‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫الزم را انجام دهد تا امکان اتصال فرودگاه به سیستم‬ ‫قطار س��ریع اصفهان ‪ -‬تهران و قط��ار باری تهران ‪-‬‬ ‫جنوب فراهم شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در برنامه ریزی ه��ای قبل��ی که با‬ ‫ش��رکت راه اهن انجام شده اس��ت‪ ،‬قرار شده تا برای‬ ‫تبدی��ل توقف��گاه ریل��ی «اپری��ن» به بندر خش��ک‬ ‫نزدیک پایتخت‪ ،‬سیس��تم توقفگاه ریلی که در ش��هر‬ ‫فرودگاهی طراحی شده‪ ،‬به عنوان مرکز فعالیت ریلی‪،‬‬ ‫برای فعال س��ازی یک منطقه حمل ونقل چند وجهی‬ ‫که در ان سیس��تم هوایی‪ ،‬ریلی‪ ،‬ج��اده ای و دریایی‬ ‫(به ص��ورت غیرمس��تقیم از طریق این بندرخش��ک)‬ ‫مرتبط می ش��ود‪ ،‬راه اندازی ش��ود‪ .‬وجود راه اهن‪ ،‬هم‬ ‫برای فعالیت دهکده بار و هم برای دهکده لجستیک‬ ‫ش��هر فرودگاهی امام خمینی‪ ،‬عاملی بس��یار موثر و‬ ‫س��فرفصلی جدید برای فعالیت های ش��رکت راه اهن‬ ‫اس��ت که امید اس��ت با توج��ه به تاکید وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی دولت یازدهم‪ ،‬مورد توجه جدی شرکت‬ ‫راه اهن قرارگیرد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫بکارگیری تاکسی های پایه‬ ‫«سی ان جی» دراولویت نوسازی‬ ‫تس�نیم‪ :‬مدیرعام��ل اتحادی��ه تاکس��یرانی کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬جه��ت مقرون به صرفه بودن ب��رای رانندگان‬ ‫تاکس��ی‪ ،‬بکارگی��ری تاکس��ی با پایه «س��ی ان جی»‬ ‫در اولویت نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی کشور است‪.‬‬ ‫مسعود طبیبی در نشست مدیران عامل سازمان های‬ ‫تاکس��یرانی غرب کش��ور در س��رعین اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر حدود یک چهارم از تاکسی های فعال در‬ ‫سطح کشور فرسوده بوده که نیاز به بازسازی دارند و‬ ‫در این زمینه در حال بررسی انواع خودروهای مناسب‬ ‫برای این امر هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به افزای��ش نیافتن قیمت س��وخت‬ ‫«س��ی ان جی» در کش��ور گفت‪ :‬با بررس��ی های الزم‬ ‫در ای��ن زمین��ه ت�لاش می کنیم ت��ا خودروهایی در‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل تاکس��یرانی به کار گرفته ش��ود‬ ‫ک��ه پایه گازس��وز بوده تا برای رانن��دگان نیز مقرون‬ ‫به صرفه باش��د‪ .‬طبیبی بازدهی باال‪ ،‬قیمت مناسب‪،‬‬ ‫دوام‪ ،‬اطمینان و جادار بودن را از دیگر ش��اخصه های‬ ‫درنظر گرفته شده برای انتخاب تاکسی های موردنظر‬ ‫و معرفی به رانندگان تاکس��ی برش��مرد و بیان کرد‪:‬‬ ‫باید تالش و جدیت بر این باشد تا هم رانندگان و هم‬ ‫مسافران از خدمات رسانی در این حوزه رضایت داشته‬ ‫باشند‪ .‬وی با بیان اینکه با افزایش قیمت بنزین ماهانه‬ ‫هر راننده تاکس��ی حدود ‪۹۰‬هزار تومان ضرر می کند‬ ‫و برای خرید بنزین‪ ،‬این مقدار پول بیش��تر پرداخت‬ ‫می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکید بر استفاده از خودروهای‬ ‫پایه گازس��وز به دلی��ل همین امر اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه تاکس��یرانی کش��ور با تاکید ب��ر برنامه ریزی‬ ‫برای کاس��تن هزینه های رانندگان تاکسی افزود‪ :‬در‬ ‫کنار این امر بای��د با تدابیری همچون ورود به عرصه‬ ‫تبلیغات و افزایش تعداد مسافران‪ ،‬تالش کنیم تا سبد‬ ‫درامدی رانندگان افزایش یابد تا متحمل ضرر و زیان‬ ‫ناشی از افزایش قیمت بنزین نشوند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫بررسی‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫درباره امکان تحقق چند پروژه حمل ونقل ترکیبی در دولت یازدهم نشان می دهد‬ ‫فرودگاه های پایتخت در انتظار اتصال ریلی‬ ‫اک�رم امینی ـ گ�روه خ�ودرو‪ :‬با وجود‬ ‫تاکی��د زیاد و برنامه ریزی مک��رر وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی بر اتص��ال ریل��ی (راه اندازی‬ ‫ایس��تگاه مت��رو و قط��ار) ف��رودگاه ام��ام‬ ‫خمین��ی(ره) و مهراب��اد‪ ،‬ای��ن دو فرودگاه‬ ‫همچنان باید منتظر باشند تا صدای سوت‬ ‫قطار فرودگاه مهراباد در ایس��تگاه فرودگاه‬ ‫امام بپیچد‪.‬‬ ‫لو نقل ترکیبی یکی از مس��ائل مورد‬ ‫حم ‬ ‫توجه وزیر راه و شهرس��ازی دولت یازدهم‬ ‫اس��ت که وی از ابتدای تکیه زدن بر مسند‬ ‫وزارت‪ ،‬بر ان تاکید داش��ته و وعده هایی در‬ ‫راس��تای تحقق ان ارائه کرده است‪ .‬اتصال‬ ‫فرودگاه مهراباد به فرودگاه امام خمینی(ره)‬ ‫از طریق ریل نیز یکی از وعده های وزیر راه‬ ‫و شهرسازی در راستای تحقق اهداف حمل‬ ‫و نقل ترکیبی اس��ت‪ .‬عب��اس اخوندی‪ ،‬در‬ ‫روزه��ای اغازی��ن وزارت خ��ود در جم��ع‬ ‫خبرن��گاران‪ ،‬از ماموریتی خب��ر داد که در‬ ‫راستای بررسی امکان اتصال ریلی فرودگاه‬ ‫ام��ام خمین��ی(ره) به ف��رودگاه مهراباد (از‬ ‫طریق مترو و راه اهن) به مدیرعامل راه اهن‬ ‫کش��ور داده و از او خواس��ته تا با مذاکره با‬ ‫مدیرعامل مترو تهران‪ ،‬این امکان را بررسی‬ ‫کن��د که راه اه��ن تهران ـ ق��م در نزدیکی‬ ‫ف��رودگاه امام به مترو ف��رودگاه امام متصل‬ ‫و ایستگاه تبادلی ایجاد شود‪.‬‬ ‫انچ��ه وزی��ر راه و شهرس��ازی از عملکرد‬ ‫ترکیبی خ��ط راه اهن ته��ران ـ قم با مترو‬ ‫ف��رودگاه ام��ام خمین��ی در نظ��ر دارد‪ ،‬ان‬ ‫اس��ت که ایس��تگاه تب��ادل مس��افران در‬ ‫تقاط��ع راه اهن و مترو این ف��رودگاه ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین با توجه به اینکه خط اهن‬ ‫ته��ران ـ قم در قطعه ای از مس��یر به مترو‬ ‫فرودگاه امام و پرند نزدیک می ش��ود‪ ،‬وزیر‬ ‫راه و شهرسازی معتقد است‪ ،‬باید ایستگاهی‬ ‫تبادلی نیز در این محل احداث شود‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب اگر مسافری از قم به فرودگاه می اید‪،‬‬ ‫می توان��د ابت��دا از راه اهن اس��تفاده کرده‪،‬‬ ‫س��پس در ایس��تگاه تبادل‪ ،‬از طریق مترو‬ ‫نیاز اس��ت که با توجه ب��ه محدودیت منابع‬ ‫این رقم دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی ایستگاه قطار در فرودگاه‬ ‫امام (ره) هنوز کلید نخورده است‬ ‫پرند به فرودگاه امام خمینی منتقل ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین مسافران از هر نقطه از شهر تهران‬ ‫می توانند ابتدا وارد مترو ش��ده‪ ،‬س��پس در‬ ‫ایس��تگاه تبادلی از طریق راه اهن به سمت‬ ‫قم منتقل شوند؛ امکانی که با توجه به نبود‬ ‫مترو و ایس��تگاه قطار در فرودگاه امام(ره)‪،‬‬ ‫فعال امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی مترو فرودگاه امام(ره) تا‬ ‫یک سال دیگر‬ ‫براس��اس اطالعات منتشر ش��ده از سوی‬ ‫روابط عمومی ش��رکت فرودگاه های کشور‪،‬‬ ‫علی رس��تمی‪ ،‬مدیرعامل فرودگاه مهراباد‬ ‫پیش بین��ی کرد مترو این ف��رودگاه تا نیمه‬ ‫دوم س��ال جاری به بهره برداری برس��د‪ ،‬اما‬ ‫مت��رو فرودگاه ام��ام خمین��ی(ره) تا زمان‬ ‫بهره برداری هنوز فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫حمیدرضا س��یدی‪ ،‬مدیرعام��ل فرودگاه‬ ‫در‬ ‫امام خمین��ی (ره) در گفت وگو با‬ ‫این باره اظهار کرد‪ :‬این ایس��تگاه در دس��ت‬ ‫س��اخت و با مدیریت ش��رکت مترو تهران‪،‬‬ ‫در حال اتصال به مترو اس��ت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫مترو از وسط فرودگاه امام (ره) عبور کرده و‬ ‫به مترو پرند وصل می ش��ود‪ .‬سیدی افزود‪:‬‬ ‫بخش های��ی از زیرس��اخت های مت��رو این‬ ‫فرودگاه ام��اده و بخش هایی نیز تا نزدیکی‬ ‫فرودگاه ریل گذاری ش��ده است‪ .‬وی که به‬ ‫تازگی به مدیریت فرودگاه امام (ره) منصوب‬ ‫شده است‪ ،‬اگرچه از وضعیت دقیق پیشرفت‬ ‫مت��رو اظهار بی اطالعی ک��رد اما با توجه به‬ ‫مش��اهدات خود‪ ،‬توضیح داد اگ��ر پروژه با‬ ‫همین س��رعت فعلی ادامه مس��یر دهد‪ ،‬به‬ ‫احتم��ال زیاد ح��دود یک س��ال دیگر کار‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬بنا به گفته هابیل درویشی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مت��رو ته��ران‪ ،‬تمام‬ ‫اعتبارات این ایس��تگاه باید از س��وی دولت‬ ‫تامین ش��ود ک��ه تاکنون نزدی��ک به ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیارد پرداخت ش��ده است‪ ۱۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫ان در دولت دهم و کمتر از ‪ ۲۰‬میلیارد در‬ ‫دولت یازدهم‪ .‬کلنگ مترو فرودگاه امام (ره)‬ ‫در س��ال ‪ 88‬به زمین زده ش��د‪ .‬انطور که‬ ‫مس��ئوالن وقت وزارت راه و شهرسازی در‬ ‫ان زمان اعالم کردند‪ ،‬این مترو در ‪ 3‬قطعه‬ ‫از حرم مطهر تا ش��هر جدید پرند س��اخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین اعالم کردن��د در زمان‬ ‫دولت های هفتم و هشتم‪ ،‬ساخت این مترو‬ ‫مطرح ش��د اما اقدامی انجام نش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که غالمرضا ش��یرازیان‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره ش��رکت ش��هر فرودگاهی امام‬ ‫خمینی (ره) گفته است طرح اولیه این مترو‬ ‫ی اولیه‪ ،‬س��اخت مترو در ارتفاع ‪8‬‬ ‫در طراح ‬ ‫متری زمین بود اما بع��د از اینکه در دولت‬ ‫نهم و دهم‪ ،‬مسئولیت ساخت ان به شرکت‬ ‫مترو سپرده شد‪ ،‬مدیرعامل مترو تقبل کرد‬ ‫تا پایان دولت دهم ساخت این پروژه را تمام‬ ‫کند؛ به شرط اینکه مترو از زیرزمین بگذرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همین امر باعث متوقف شدن‬ ‫و پیشرفت نکردن کار ساخت این پروژه شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل قناعتی‪ ،‬عضو ش��ورای اسالمی‬ ‫ش��هر ته��ران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫‪ ،‬در‬ ‫این ب��اره اظهار کرد‪ :‬در دول��ت قبل‪ ،‬براورد‬ ‫بودجه این پ��روژه ‪ 400‬میلیارد تومان بود‬ ‫که ‪ 200‬میلیارد تومان ان به وس��یله دولت‬ ‫تخصیص داده ش��د و بقیه وصول نشد‪ .‬وی‬ ‫معتقد اس��ت بعد از ان‪ ،‬ب��ا توجه به تغییر‬ ‫دولت و به خاطر تامین نشدن اعتبار‪ ،‬کار با‬ ‫کندی پیش می رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بازدید شورای شهر تهران‬ ‫از مت��رو فرودگاه مهراباد و امام خمینی(ره)‬ ‫در روزهای پایانی سال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وعده داده بودند تا پایان نیمه نخست سال‬ ‫‪ 94‬بخشی از مس��یر مترو در فرودگاه امام‬ ‫افتتاح ش��ود اما به نظر می رس��د تا پیش از‬ ‫شهریور‪ ،‬این امر محقق نشود‪.‬‬ ‫قناعت��ی افزود‪ :‬ب��ا توجه به انک��ه برنامه‬ ‫تهران‪ ،‬توسعه مترو به میزان ‪ 30‬کیلومتر در‬ ‫س��ال است‪ ،‬در مجموع‪ ،‬هزار و ‪ 800‬میلیارد‬ ‫تومان برای توسعه خطوط ‪ 7 ،6 ،3‬و فرودگاه‬ ‫امام (ره) در بودجه تدارک دیده شده‪ ،‬البته‬ ‫برای ‪ 30‬کیلومتر مترو‪ ،‬رقمی بیش��تر مورد‬ ‫با توجه به اینکه فرودگاه امام خمینی (ره)‬ ‫قرار اس��ت به شهر فرودگاهی تبدیل شده و‬ ‫در توسعه صادرات نقش جدی داشته باشد‪،‬‬ ‫راه ان��دازی ایس��تگاه قطار در ای��ن فرودگاه‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪ .‬این موضوع همواره‬ ‫مورد تاکید جدی وزیر راه و شهرسازی نیز‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر همین چند روز‬ ‫پیش ب��ود که مدیرعامل ش��رکت راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در جمع خبرنگاران‬ ‫درباره طرح اتصال فرودگاه امام خمینی (ره)‬ ‫ب��ه ش��بکه سراس��ری ریلی برون ش��هری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ت�لاش می کنیم تا ‪ ۱۴‬م��اه اینده و‬ ‫همزمان با افتت��اح ترمینال زیارتی فرودگاه‬ ‫ام��ام (ره)‪ ،‬انش��عابی از راه اه��ن تهران ـ قم‬ ‫به این فرودگاه داش��ته باش��یم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در میان م��دت با راه اندازی ادامه خط‬ ‫یک مترو‪ ،‬این خط به فرودگاه امام خمینی‬ ‫متصل می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به طور حتم وقتی‬ ‫ظرفیت ف��رودگاه امام خمین��ی (ره) به ‪۳۰‬‬ ‫میلی��ون نفر افزایش یاب��د‪ ،‬تالش می کنیم‬ ‫ط اهن اکس��پرس بین ته��ران و فرودگاه‬ ‫خ ‬ ‫امام (ره) راه اندازی شود‪ .‬مدیرعامل فرودگاه‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجا‬ ‫ام��ام در این ب��اره به‬ ‫که در مجموعه ش��هر فرودگاه��ی امام (ره)‪،‬‬ ‫راه ان��دازی دو منطق��ه ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫هم دیده شده اس��ت‪ ،‬بنابراین به طور قطع‬ ‫باید زیرساخت های حمل و نقل ریلی نیز در‬ ‫کنار هوایی وجود داشته باشد زیرا قرار است‬ ‫این فرودگاه به مرکز لجستیک و صادرات و‬ ‫واردات پایتخت تبدیل شود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫ضرورت اتصال این فرودگاه به ش��بکه ریلی‬ ‫کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬قرار اس��ت بنا به تکلیف وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬مطالعات این کار به وسیله‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن انجام ش��ود‪ .‬البته هنوز‬ ‫این طرح نهایی نش��ده‪ ،‬تنها پیشنهادهایی‬ ‫از س��وی وزیر راه و شهرس��ازی داده ش��ده‬ ‫است‪ .‬بر اساس این گزارش به نظر می رسد‪،‬‬ ‫اگرچه با تاکید ویژه وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬‬ ‫توس��عه مت��رو و ایجاد ایس��تگاه راه اهن در‬ ‫فرودگاه امام خمینی (ره) و مهراباد س��رعت‬ ‫گرفته اس��ت اما این پروژه ها به ویژه با توجه‬ ‫به مش��کالت بودجه‪ ،‬تا نهایی ش��دن فاصله‬ ‫زیادی دارد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫سایپا اس ای ‪( 111‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,600,000‬‬ ‫‪20,350,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪(131‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,100,000‬‬ ‫سایپا تی ال ‪ .131‬پایه گازسوز (رنگ سفید)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪20,613,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪ . 131‬پایه گازسوز (تنوع رنگ)‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪21,480,000‬‬ ‫سایپا ‪ 132‬تی ال‬ ‫ناموجود‬ ‫‪19,100,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪132‬‬ ‫‪20,600,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫سایپا ‪ 141‬اس ای (تنوع رنگ)‬ ‫‪19,500,000‬‬ ‫‪19,680,000‬‬ ‫تیبا اس ایکس یورو ‪( 4‬تنوع رنگ)‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫تیبا ‪ – 2‬هاچ بک ای ایکس‬ ‫‪27,800,000‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪25,500,000‬‬ ‫‪24,610,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک اس ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪26,800,000‬‬ ‫‪27,360,000‬‬ ‫اریو ‪( 1600‬اتوماتیک)‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪54,460,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ - 1600‬دنده ای‬ ‫‪73,600,000‬‬ ‫‪75,650,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ – 2000‬اتوماتیک‬ ‫‪87,900,000‬‬ ‫‪90,790,000‬‬ ‫زوتی ‪ .‬زد ‪300‬‬ ‫‪73,500,000‬‬ ‫‪76,650,000‬‬ ‫وانت بار دو‬ ‫‪15,100,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫سمند ای اف ‪ .7‬دوگانه سوز ‪ -‬دو ایربگ‬ ‫‪31,700,000‬‬ ‫‪31,276,000‬‬ ‫سمند – اس ای (کد ‪)57310‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫‪27,438,000‬‬ ‫پژو جی ال ایکس ‪ 405‬دوگانه سوز‪ .‬کد ‪27222‬‬ ‫‪30,800,000‬‬ ‫‪30,420,000‬‬ ‫پژو ‪405‬جی ال ایکس (کد ‪)25634‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫‪28,881,000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪ .‬دو ایربگ ‪1/8‬‬ ‫‪47,800,000‬‬ ‫‪45,330,000‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫‪32,499,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬کد ‪28228‬‬ ‫‪36,000,000‬‬ ‫‪35,327,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬دوگانه سوز (کد ‪)28314‬‬ ‫‪37,200,000‬‬ ‫‪36,769,000‬‬ ‫سمند ال ایکس ‪ .‬کد ‪29339‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪29,843,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 2‬کد ‪26028‬‬ ‫‪32,300,000‬‬ ‫‪32,516,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪33,900,000‬‬ ‫‪34,452,000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی ‪ . 8‬کد ‪27430‬‬ ‫‪36,700,000‬‬ ‫‪37,231,000‬‬ ‫رانا ال ایکس‬ ‫‪31,800,000‬‬ ‫‪33,232,000‬‬ ‫رنو تندر ای ‪ . 2‬تک ایربگ‬ ‫‪41,800,000‬‬ ‫‪36,155,000‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫در بازدید مسئوالن از واحدهای تولیدی شهرک شکوهیه قم مطرح شد‬ ‫‪23‬‬ ‫رفع مشکالت صنعتی با توانمندی صنعتگران‬ ‫گروه اس�تان ها‪ -‬خبرنگار ق�م‪ :‬کمبود‬ ‫نقدینگ��ی و س��رمایه در گ��ردش یکی از‬ ‫مشکالت مش��ترک در بخش صنعت است‪.‬‬ ‫حضور مس��ئوالن دولتی یا مسئوالن ارشد‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در بازدی��د از صنای��ع‬ ‫شهرس��تان ها موجب بررس��ی و رفع برخی‬ ‫از مش��کالت می شود ‪ .‬مس��ئوالن در بازدید‬ ‫از شهرک ش��کوهیه قم بر این نکته تاکید‬ ‫داشتند که صنایع کوچک ساختار و مشاور‬ ‫ندارن��د و باید بانک ها برای حل مش��کالت‬ ‫کوشش کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مس��ئوالن صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک یک س��ال‬ ‫است که فعالیت خود را اغاز کرده است که‬ ‫در حال حاضر ‪75‬درص��د وصول در اعطای‬ ‫تسهیالت با کارکرد ساده تر تامین می شود‪.‬‬ ‫با این وجود کارشناس��ان ب��ر این اعتقادند‬ ‫که باید صنای��ع کوچک را توانمند کنیم تا‬ ‫انها بتوانند خدمات بهتری را داشته باشند‪.‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون صنایع کوچک‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی همراه با علی تعلق��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک و س��ید محمد بطحای��ی‪ ،‬معاون‬ ‫بانک��داری صنایع کوچک و متوس��ط بانک‬ ‫صنعت و معدن به همراه برخی از مسئوالن‬ ‫اس��تانی از واحده��ای تولیدی م��رداس و‬ ‫پایتخت در ش��هرک ش��کوهیه ق��م بازدید‬ ‫کردند‪ .‬در حاش��یه این بازدید صنعتگران و‬ ‫کارافرینان ش��هرک ها و نواحی صنعتی به‬ ‫بیان مشکالت حاصل از فعالیت در صنعت‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون صنایع کوچک‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران اظهار کرد‪ :‬موانع و مشکالت‬ ‫در کارگروه��ی در حال بررس��ی اس��ت تا‬ ‫مسائل و مش��کالت بخش صنعت و معدن‬ ‫حل ش��ود و براس��اس بیانات رهبر معظم‬ ‫انقالب راه حل مشکالت تنها تولید است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬صنایع کوچک س��اختار و مشاور‬ ‫ندارن��د و باید بانک ها برای حل مش��کالت‬ ‫کوشش کنند‪.‬‬ ‫معاون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران با‬ ‫اشاره به کمک های بانک صنعت و معدن به‬ ‫صنعتگران گفت‪ :‬امسال ‪200‬میلیارد تومان‬ ‫با کسری بودجه مواجه بوده است و اقساط‬ ‫از ‪36‬ماهه به ‪ 42‬ماهه افزایش یافته است‪،‬‬ ‫دس��تورالعملی که به اس��تان ها ابالغ شده‪،‬‬ ‫این است که یک س��ال اقساط از واحدهای‬ ‫تولیدی گرفته نشود‪.‬‬ ‫س��لیمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ح��دود ‪18‬‬ ‫اس��تان در ش��هرک های صنعت��ی زیان ده‬ ‫هس��تند و وجود این شهرک ها برای دولت‬ ‫اسیب رسان است‪.‬‬ ‫معاون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در اس��تان قم هی��چ منطقه محرومی‬ ‫نداریم و باید ‪100‬درصد قیمت تمام ش��ده‬ ‫زمین ه��ا را از واحدهای تولیدی که در پی‬ ‫ایجاد صنعت هستند‪ ،‬بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تسهیالت به صنعتگران‬ ‫در ادام��ه مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک از همکاری‬ ‫‪ 9‬بانک و موسس��ه مالی و اعتب��اری با این‬ ‫صندوق برای اعطای تسهیالت به صنعتگران‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگران توانمند شوند‬ ‫علی تعقلی در جمع صنعتگران ش��هرک‬ ‫شکوهیه با اشاره به فضای تولید اظهار کرد‪:‬‬ ‫گسترش تولید در جامعه‪ ،‬نور امید را در دل‬ ‫مردم و مسئوالن می تاباند‪ .‬او افزود‪ :‬صندوق‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک‬ ‫یک سال است که فعالیت خود را اغاز کرده‬ ‫و در حال حاضر ‪ 75‬درصد وصول در اعطای‬ ‫تسهیالت با کارکرد ساده تر تامین می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک با اشاره به اینکه این صندوق‬ ‫یک میلیارد تومان ضمانت را صادر می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در برخی مواقع ممکن اس��ت وسایلی‬ ‫مورد ضمانت قرار گیرد که شاید مورد قبول‬ ‫شناسایی ‪ 30‬واحد متخلف عرضه قلیان در ساری‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫س��اری گفت‪ 30 :‬واحد متخلف عرضه قلیان از‬ ‫ابتدای امس��ال تاکنون به اته��ام رعایت نکردن‬ ‫موازین بهداشتی متخلف شناخته شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت شهرس��تان س��اری‪ ،‬اسماعیل‬ ‫هادی نژاد اظهار کرد‪ :‬طرح نظارت و جلوگیری از عرضه قلیان در‬ ‫سفره خانه های شهرستان ساری اجرایی شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫ممنوعیت عرضه قلیان در سفره خانه ها به دالیل مختلف بهداشتی‬ ‫و مفاس��د اجتماعی طرح نظارتی ویژه در قالب‬ ‫گشت مشترک با نمایندگان این اداره و ادارات‬ ‫اماکن عمومی و مرکز بهداشت برگزار شد‪.‬‬ ‫هادی ن��ژاد تصریح کرد‪ :‬در گش��ت های انجام‬ ‫شده با تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف‪،‬‬ ‫از س��وی اداره اماکن عموم��ی اخطار پلمب به‬ ‫واحدهای عرضه کننده قلیان ابالغ شد‪ .‬وی گفت‪ :‬از ابتدای امسال‬ ‫تاکن��ون ‪ 30‬واحد عرض��ه قلیان به اتهام رعای��ت نکردن موازین‬ ‫بهداشتی از سوی این اداره متخلف شناخته شده اند‪.‬‬ ‫کشف ‪ 501‬هزار چسب زخم قاچاق در زنجان‬ ‫فارس‪ :‬مدی��ر کل تعزی��رات حکومتی اس��تان زنجان با‬ ‫اش��اره به کشف ‪ 179‬هزار نخ س��یگار قاچاق اظهار کرد‪:‬‬ ‫در روزهای گذش��ته ‪ 501‬هزار چسب زخم نیز در استان‬ ‫زنجان کشف شده است‪ .‬مرتضی ممیزی با اشاره به اینکه‬ ‫بر اس��اس تصمیمات اتخاذ شده پرونده های قاچاق بدون‬ ‫نوبت در تعزیرات حکومتی استان بررسی می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این پرونده ها در شعبه ویژه مبارزه با قاچاق بررسی و رسیدگی‬ ‫می شود‪ .‬مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به کشف‬ ‫و ضبط ‪ 501‬هزار چس��ب زخم در اس��تان زنج��ان اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫محموله در ‪ 30‬کارتن جاس��ازی ش��ده بود‪ .‬وی همچنین از کشف‬ ‫یک هزار و ‪ 720‬دس��ت لباس قاچ��اق از خودروی حامل‬ ‫ب‪‎‬های زخم خب��ر داد و گفت‪ :‬خ��ودروی حامل به‬ ‫چس�� ‬ ‫پارکینگ منتقل ش��ده و پرونده متهم برای رس��یدگی و‬ ‫اعمال قانون به شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کاال و ارز اداره‬ ‫کل تعزیرات حکومتی اس��تان زنجان ارجاع ش��ده است‪.‬‬ ‫ممیزی با بیان اینکه براساس ارزش گذاری اولیه از سوی‬ ‫نی��روی انتظام��ی‪ ،‬ارزش ریالی محموله ‪ 409‬میلیون ریال اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پرونده متهم در حال رس��یدگی و س��یر مراحل قانونی‬ ‫است تا پس از احراز تخلف و استعالم ارزش ریالی از گمرک استان‬ ‫رای مقتضی صادر و اعالم شود‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ 9‬مرکز خرید تضمینی جو در مازندران‬ ‫ایس�نا‪ :‬سرپرس��ت مدیریت تعاون روستایی اس��تان مازندران‬ ‫گفت‪ :‬شبکه تعاون روستایی مازندران در کنار شرکت پشتیبانی‬ ‫امور دام اس��تان‪ 9 ،‬مرکز خرید در شهرس��تان های بهشهر‪ ،‬نکا‪،‬‬ ‫میاندورود‪ ،‬س��اری‪ ،‬قائمشهر‪ ،‬جویبار‪ ،‬بابلس��ر و امل دایر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬کریم عباس زاده با بیان اینکه محصول جو به لحاظ دارا‬ ‫بودن ارزش غذایی‪ ،‬یک محصول مهم و استراتژیک در تولید دام‬ ‫دیگر بانک ها و موسسات قرار نگیرد‪ .‬تعقلی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 9‬بانک و موسسه‬ ‫مالی و اعتب��اری ضمانتنامه این صندوق را‬ ‫قبول می کند و صنعتگران می توانند به این‬ ‫بانک ها و موسسات مراجعه کنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک با اش��اره به اینکه ت��ا یک ماه اینده‬ ‫صنعتگ��ران می توانند تا ‪ 3‬میلی��ارد تومان‬ ‫وام دریاف��ت کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬خدمات صندوق‬ ‫ضمانت بانک است که پس از ابالغ وزارتخانه‬ ‫در اقتصاد و دارایی گسترده تر می شود‪.‬‬ ‫‪90‬درص��د واحده��ای صنعتی اس��تان‬ ‫واحده��ای کوچک هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این واحدها نمی توانند از خدمات ادارت‬ ‫و به ویژه بانک ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به تدریج و ب��ا گرفتن مجوز‬ ‫بانک صنایع کوچک و متوسط راه اندازی‬ ‫خواه��د ش��د ت��ا صنعتگ��ران بتوانند از‬ ‫تسهیالت این بانک استفاده کنند‪.‬‬ ‫مع��اون بانک��داری صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط صنعت و مع��دن با اش��اره به‬ ‫اینکه س��ال گذش��ته ‪60‬میلیارد تومان‬ ‫به صنعتگران اعطا ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ت�لاش کرده ای��م به صنای��ع کوچک نیز‬ ‫مانند صنایع بزرگ نگاه کنیم تا انان نیز‬ ‫بتوانند فعالیت خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫بطحایی تصریح کرد‪ :‬دوره بازپرداخت‬ ‫ب��رای صنایع کوچک ‪8‬س��ال اس��ت که‬ ‫صنعتگ��ران می توانند به اس��انی از این‬ ‫تسهیالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه اعطای تسهیالت‬ ‫راه حلی برای مشکالت صنعتگران صنایع‬ ‫کوچک نیست‪ ،‬گفت‪ :‬باید صنایع کوچک‬ ‫را توانمند کنیم ت��ا انها بتوانند خدمات‬ ‫بهتری را داشته باشند‪.‬‬ ‫و طیور اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مازن��دران با دارا بودن ‪46‬هزار هکتار‬ ‫سطح زیر کشت محصول جو رتبه ‪ 18‬را از لحاظ تولید در سطح‬ ‫کشور به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مدیری��ت تع��اون روس��تایی مازندران یاداور ش��د‪:‬‬ ‫شهرس��تان های س��اری و بهشهر بیش��ترین حجم خرید جو از‬ ‫کشاورزان را انجام داده اند‪.‬‬ ‫در ادامه معاون بانکداری صنایع کوچک و‬ ‫متوسط بانک صنعت و معدن گفت‪ :‬اعطای‬ ‫تسهیالت به صنعتگران مشکلی از مشکالت‬ ‫انان را حل نخواهد کرد بلکه باید صنعتگران‬ ‫را توانمند کنیم‪.‬‬ ‫محم��د بطحایی در جم��ع صنعتگران‬ ‫ش��هرک ش��کوهیه با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ابراهی��م طیبی ن��ژاد با اش��اره به اغاز‬ ‫کار بان��ک صنای��ع کوچک و متوس��ط و‬ ‫پیگیری های معاون صنایع کوچک اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امید اس��ت ش��اهد رش��د صنعت و‬ ‫رشد تولید کنندگان استان قم باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی قم گف��ت‪ :‬افزون بر ‪98‬درصد از‬ ‫صنایع اس��تانی مربوط به صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط هس��تند ک��ه بای��د اقدامات‬ ‫تاثیرگذاری اندیشیده شود تا وضعیت رو‬ ‫به رشد را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫خرید ‪۱۲۰‬هزار تن گندم در مازندران‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت غل��ه و خدم��ات بازرگانی‬ ‫منطقه ‪ 2‬کش��ور از پیش بینی خرید ‪۱۲۰‬هزار تن گندم‬ ‫توس��ط این ش��رکت در س��ال جاری خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫تاکن��ون ‪۵۰‬هزار تن گن��دم از تولیدکنندگان خریداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رمضانعل��ی مل��ک در حاش��یه نشس��ت ب��ا مدی��ران‬ ‫کارخانه های ارد و نمایندگان غله اس��تان مازندران‪ ،‬در‬ ‫جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬نان‪ ،‬در کاالهای اساسی مردم ضریب یک را دارد و نانی که سبوس‬ ‫ان ‪18‬درصد باشد‪ ،‬بهترین نان است‪ .‬وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ارد و‬ ‫نانواها نباید منتظر نظارت ها و بازرس��ی ها باشند‪ ،‬افزود‪ :‬به طور معمول‪ ،‬نظارت ها و بازدیدهای‬ ‫دوره ای انجام می شود اما انها نیز باید «خودنظارتی» داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت غل��ه و خدمات بازرگانی منطقه ‪ 2‬کش��ور با بیان اینک��ه کارخانه‪ ،‬نانوا و‬ ‫نماین��دگان غل��ه در زنجیره تولید نان نقش دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امس��ال ب��ه علت بارش باران‬ ‫در زمان مناس��ب‪ ،‬گندم تولیدی از رطوبت بسیار پایین و گلوتن باال برخوردار است‪ ،‬بنابراین‬ ‫بهتری��ن گندم تحویل کارخانه ها می ش��ود و ه��ر کارخانه ای که ارد بی کیفی��ت تحویل نانوا‬ ‫بدهد‪ ،‬با ان برخورد می کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از اغاز زمان برداش��ت گندم تاکنون‪50 ،‬هزار تن‬ ‫گندم در مازندران خریداری ش��ده است و پیش بینی می شود تا پایان امسال به ‪120‬هزار تن‬ ‫برسد‪ .‬این مسئول با اشاره به نیاز ماهانه ‪30‬هزار تن گندم در مازندران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخشی از‬ ‫گندم مورد نیاز این اس��تان از اس��تان های دیگر تامین می شود‪ .‬وی در پایان با اشاره به اینکه‬ ‫مازندران نمونه ازمایشی طرح ارتقای کیفیت نان در کشور است‪ ،‬گفت‪4 :‬هزار و ‪ 400‬نانوایی‬ ‫در مازندران داریم که حدود ‪40‬درصد انها بازسازی شده اند و در این طرح باید به مرور زمان‬ ‫همه نانوایی ها از اس��تاندارد کافی برخوردار ش��وند تا در راستای اقتصاد مقاومتی‪ ،‬از دورریزی‬ ‫نان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دفع غیرمجاز پساب صنعتی‬ ‫پیگرد قانونی دارد‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا واحده��ای تولیدی‬ ‫که پس��اب صنعتی غیرمجاز را‬ ‫به صورت غیرقانونی دفع و رها‬ ‫می کنند برخورد می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی مازندران‪ ،‬س��ید مصطفی موسوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تمام مدیران اجرایی ش��هرک ها و نواحی صنعتی باید‬ ‫فرص��ت خدمت را غنیمت ش��مرده و از لحظه های به‬ ‫وجود ام��ده برای خدمت رس��انی به بخ��ش تولید و‬ ‫صنعت استفاده کنند ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واحدهای راکد و غیرفعال در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬فس��خ و خلع ید خواهند شد تا بستر‬ ‫برای حضور سرمایه گذاران جدید فراهم شود‪.‬‬ ‫موس��وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ارتب��اط و هماهنگی با‬ ‫دستگاه های اجرایی موجب سرعت بخشیدن به فضای‬ ‫بو کار خواهد شد و در رفع موانع و مشکالت‪ ،‬مفید‬ ‫کس ‬ ‫و تاثیرگذار است‪ .‬وی با اش��اره به جذب سرمایه گذار‬ ‫جدید در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬جذب س��رمایه گذار جدید در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی می تواند افزایش تولید و اش��تغال پایدار را در‬ ‫سطح استان به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ 1680‬واحد فعال تولیدی‬ ‫در اذربایجان غربی‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اذربایجان‬ ‫غرب��ی گف��ت‪ :‬از ‪ 2984‬واحد‬ ‫تولی��دی اس��تان ‪ 1680‬واحد‬ ‫فعال و نیمه فعال و ‪ 363‬واحد‬ ‫تعطیل شده و ‪ 901‬واحد راکد‬ ‫قابل فعال سازی در سطح استان وجود دارد‪.‬‬ ‫جعفر صادق اسکندری اظهار کرد‪ :‬کمبود نقدینگی‪،‬‬ ‫فقدان ب��ازار فروش‪ ،‬بده��ی به سیس��تم های بانکی‪،‬‬ ‫مش��کالت کارگری‪ ،‬نبود س��رمایه برای نوسازی‪ ،‬باال‬ ‫ب��ودن هزینه های تولید‪ ،‬نبود م��واد اولیه‪ ،‬محدودیت‬ ‫صادرات‪ ،‬مش��کالت خ��ط تولید و بدهی ب��ه مالیات‬ ‫از جمله مشکالت واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬واحده��ای تولی��دی اس��تان در‬ ‫گروه های کانی غیرفلزی‪ ،‬فلزات اساس��ی‪ ،‬محصوالت‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬غذایی و اش��امیدنی‪ ،‬منس��وجات‪ ،‬نقلیه‬ ‫موتوری‪ ،‬ماش��ین االت و تجهی��زات محصوالت چوبی‬ ‫طبقه بن��دی ش��ده اند‪ .‬اس��کندری درب��اره اقدام��ات‬ ‫انجام شده برای حل مشکالت واحد های تولیدی راکد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برنامه فعال س��ازی برای تعداد ‪ 901‬واحد‬ ‫راکد طی دو مرحله تدوین ش��ده است‪ .‬در مرحله اول‬ ‫‪ 400‬واح��د و در مرحل��ه دوم ‪ 501‬واحد صنعتی به‬ ‫منظور ارائه راهکار حل مشکل انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫بهره گیری حداکثری از اعتبارات‬ ‫برای توسعه اردبیل‬ ‫ف�ارس‪ :‬اس��تاندار اردبی��ل بر‬ ‫ضرورت بهره گیری حداکثری‬ ‫از اعتبارات برای توسعه استان‬ ‫اردبیل تاکید کرد‪.‬‬ ‫مجید خدابخش با بیان اینکه‬ ‫قرار است ‪ 153‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبارات عمرانی اس��تان به صورت متوازن و براساس‬ ‫ش��اخصه های تعیین شده بین شهرس��تان های استان‬ ‫توزیع ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم تا پایان تیر سال جاری‬ ‫دستگاه های مختلف در جذب اعتبارات تالش کنند‪.‬‬ ‫خدابخش اس��تفاده بیش��تر از تس��هیالت صندوق‬ ‫توس��عه ملی و جلب همکاری های دو نهاد نیمه دولتی‬ ‫بزرگ ش��امل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان‬ ‫ام��ام (ره) ب��رای اج��رای پروژه های بزرگ در اس��تان‬ ‫اردبیل را ضروری دانس��ت و از مدیران دس��تگاه های‬ ‫اجرایی مرتبط خواس��ت تحقق این موارد را با جدیت‬ ‫دنبال کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اردبیل بیان کرد‪ :‬تمام تالش دولت تدبیر‬ ‫و امید بر این اس��ت که بتواند از تمام ظرفیت ها برای‬ ‫توسعه پایدار و همه جانبه استان اردبیل استفاده کند‬ ‫چراک��ه بهره گیری از ای��ن ظرفیت ها می تواند حرکت‬ ‫خوب و موثری را فراهم کند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬نصراله صدرزاده‪ ،‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‬ ‫گفت‪ :‬به دنبال رونق خانه و انجمن های وابس��ته و به تبع ان پیشرفت‬ ‫و توس��عه صنعتی و معدنی در استان هستیم و در همین راستا انتظار‬ ‫داریم اس��تاندار و ش��هردار ساری مرکز اس��تان مازندران‪ ،‬زمینی را به‬ ‫بزرگترین تش��کل مردم نه��اد صنعت��ی و معدنی اختص��اص دهند تا‬ ‫تشکیالت قوی تری بسازیم‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬قادر تقی زاده‪ ،‬مع��اون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت‪ 10 :‬درصد گردشگران‬ ‫خارجی کشور از طریق پایانه مرزی بیله سوار وارد کشورمان می شوند‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از این گردش��گران با هدف گردش��گری سالمت و قصد‬ ‫ی و درمانی‬ ‫درم��ان وارد ایران می ش��وند تا بتوانند از خدمات بهداش��ت ‬ ‫استان های همجوار استفاده کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صدور ‪ ۱۸۴‬پروانه بهره برداری‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان فارس‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال گذشته تاکنون‬ ‫‪ ۱۸۴‬واح��د صنعت��ی در این‬ ‫اس��تان پروان��ه بهره ب��رداری‬ ‫دریاف��ت کردن��د‪ .‬علی همتی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این واحدهای صنعتی با س��رمایه گذاری ‪3‬‬ ‫ه��زار و ‪ 657‬میلیارد ریالی پروانه بهره برداری دریافت‬ ‫کرده و مش��غول فعالیت هستند‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫ای��ن تعداد واحد صنعتی که پروانه بهره برداری ان در‬ ‫س��ال گذشته صادر ش��ده‪ 2 ،‬هزار و ‪ 699‬نفر مشغول‬ ‫به کار ش��ده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعداد اشتغال پیش بینی‬ ‫ش��ده برای مجوزه��ای صنعتی در اس��تان فارس ‪27‬‬ ‫هزار و ‪ 831‬نفر بوده اس��ت که در حوزه صنایع استان‬ ‫در زمینه س��اخت کارخانه های تولید مواد لبنی‪ ،‬مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬صنایع ش��یمیایی و سایرکارخانه های صنعتی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان فارس در پای��ان گفت‪ :‬احی��ای کارخانه های‬ ‫بحران زده و رفع مشکالت انان در دست اقدام است و‬ ‫به زودی اماری از کارخانه های احیا شده و کارخانه های‬ ‫تعطیل شده در اختیار رسانه ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫هفته کرمان در برج میالد تهران‬ ‫‪ :‬جلسه مشترک دبیران جشنواره هفته کرمان‬ ‫با حضور دبیر جش��نواره‪ ،‬دبیر کارگ��روه تمدن هلیل‬ ‫جشنواره فرهنگی اس��تان کرمان و مسئوالن سازمان‬ ‫تشکیل شد تا مسائل مربوط به حضور سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جنوب کرمان در این جش��نواره مورد‬ ‫بحث و بررس��ی قرار گیرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت جن��وب کرمان‪،‬‬ ‫ابوطالب محمدی س��لیمانی‪ ،‬رییس حراست سازمان‪،‬‬ ‫با تش��کر از حضور نمایندگان جش��نواره در س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت جنوب کرم��ان‪ ،‬برگزاری‬ ‫این جش��نواره را یک رویداد مهم برای استان کرمان‬ ‫و جنوب اس��تان به منظ��ور شناس��اندن ظرفیت های‬ ‫اقتصادی موج��ود و همچنین جذب س��رمایه گذاران‬ ‫بزرگ برای فعلیت بخش��یدن ب��ه ظرفیت های عظیم‬ ‫منطقه عنوان کرد‪ .‬یاس��ر س��لیمانی‪ ،‬دبیر جش��نواره‬ ‫نی��ز ضمن تش��کر از اهتمام س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت جنوب کرمان در ای��ن زمینه گفت‪ :‬حضور‬ ‫س��ازمان و س��رمایه گذاران جنوب اس��تان و معرفی‬ ‫ظرفیت ه��ای ف��راوان منطق��ه می توان��د زمینه های‬ ‫مناس��بی را برای شناس��اندن ظرفیت های اقتصادی‬ ‫جنوب کرمان در سطح کشور و بین المللی فراهم کند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه با همفکری تمام اعضا موارد مربوط به‬ ‫حضور سرمایه گذاران صنعتی و معدنی جنوب استان‬ ‫و همچنین س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جنوب‬ ‫کرمان برای نمایش ظرفیت های منطقه مورد بررسی‬ ‫و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ 780‬هزار میلیارد تومان پول‬ ‫سرگردان‬ ‫فارس‪ :‬اس��تاندار کرمان گفت‪:‬‬ ‫‪ 780‬ه��زار میلیارد تومان پول‬ ‫س��رگردان و بدون پشتوانه در‬ ‫ایران داریم‪.‬‬ ‫علیرض��ا رزم حس��ینی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمانی که سودهای بانکی‬ ‫باالی ‪ 15‬درصد و حتی ‪ 20‬درصد است‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫نمی توان��د گام هایی با این هزینه ه��ا بردارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬دولت تدبیر و امید می خواهد اقتصاد اشفته کشور‬ ‫را به سر منزل مقصود برساند و دولت به بانک مرکزی‬ ‫دس��ت درازی نخواه��د کرد و اس��تقراض از این بانک‬ ‫نمی کند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ 780 :‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫پول س��رگردان و بدون پشتوانه در ایران داریم و ‪200‬‬ ‫هزار میلیارد تومان پول در موسسات غیربانکی دست‬ ‫عده ای اس��ت و طبیعی اس��ت که دول��ت اگر بخواهد‬ ‫دس��ت اندازی کند‪ ،‬حجم پول در گردش افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد و موجب افزایش تورم نیز می شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬در اطالعیه ش��رکت پخ��ش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه زاهدان امده اس��ت‪ :‬فراورده های قاچاق‬ ‫که توسط نفتکش های جاده پیما از سایر شهرستان ها‬ ‫به مقصد مرزهای جنوب شرق کشور حمل می شد‪ ،‬با‬ ‫همکاری نیروی های نظامی کش��ف شد‪ .‬در این راستا‬ ‫‪۱۲۸‬هزار لیتر بنزین از ‪ 4‬دس��تگاه نفتکش که بدون‬ ‫بارنامه و پلمب از مقصد کرمانش��اه به قصد فروش در‬ ‫مرز کشور پاکستان حمل می شد‪ ،‬کشف شد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬عل��ی بهرام پور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نیرو و‬ ‫ارتباط در رفسنجان گفت‪ :‬کارخانه تولید نسل جدید‬ ‫کابل فیبر نوری رفس��نجان ظرفی��ت تولید ‪ 26‬هزار‬ ‫کیلومت��ر انواع کاب��ل فیبر نوری را دارد‪ .‬از س��ال ‪89‬‬ ‫وارد عرصه بازرگانی کابل های نوری ش��دیم و س��عی‬ ‫کردیم تحقیق در زمینه بهترین محصوالت تخصصی‬ ‫را جلو ببریم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫بررسی‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫از کشاورزی در جنوب استان کرمان نشان داد‬ ‫‪ 2/5‬میلیارد دالر در انتظار مدیریت کارامد‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه استان ها‪ :‬جنوب‬ ‫اس��تان کرمان دارای منابع کش��اورزی‬ ‫بس��یاری اس��ت و تولی��د محص��والت‬ ‫کشاورزی در این بخش از استان کرمان‪،‬‬ ‫رتبه اوری خوبی برای استان دارد اما اگر‬ ‫همین موضوع را از نگاه کارشناسان این‬ ‫حوزه بررس��ی کنی��م‪ ،‬درمی یابیم انطور‬ ‫ک��ه بای��د از ظرفیت های ای��ن بخش از‬ ‫جنوب کرمان استفاده نشده است‪ .‬بنا به‬ ‫گفته نماینده م��ردم جیرفت و عنبراباد‬ ‫در مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ام��کان‬ ‫اش��تغالزایی ‪10‬هزار نفری از یک س��و و‬ ‫امکان افزای��ش ارزش دالری محصوالت‬ ‫کش��اورزی تا ‪2/5‬میلیارد دالر از س��وی‬ ‫دیگر وجود دارد‪ ،‬اما انچه اکنون در این‬ ‫بخش از اس��تان کرمان تولیدش��ده و به‬ ‫فروش می رسد‪ ،‬با این اعداد و ارقام قابل‬ ‫مقایس��ه نیس��ت‪ .‬درحالی که استفاده از‬ ‫ظرفیت های مناسب بخش کشاورزی در‬ ‫جنوب کرمان موجب حفظ ارزش افزوده‬ ‫در این استان می شود‪ .‬البته ایجاد صنایع‬ ‫برای این اس��تان اش��تغال پای��دار را به‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در این زمینه ف��رج اهلل عارفی‪ ،‬نماینده‬ ‫م��ردم جیرف��ت و عنبراب��اد در مجلس‬ ‫می گوید‪ :‬با‬ ‫ش��ورای اس�لامی به‬ ‫استقرار سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در جن��وب اس��تان کرمان خوش��بختانه‬ ‫این بخش از کش��ورمان ب��ا جهش قابل‬ ‫مالحظه ای روبه رو شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه می گوید‪ :‬یکی از مشکالتی‬ ‫که در جنوب اس��تان کرمان وجود دارد‪،‬‬ ‫تامین نبودن زیرس��اخت های صنعتی در‬ ‫این اس��تان اس��ت و در این حوزه دولت‬ ‫و بخ��ش خصوصی باید توجه بیش��تری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده در خان��ه مل��ت ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬مش��کالت جنوب استان کرمان‬ ‫اکن��ون در حوزه تامین زیرس��اخت ها و‬ ‫نبود سرمایه اس��ت‪ .‬در بخش کشاورزی‬ ‫ای��ن موضوع باعث ش��ده ت��ا در جنوب‬ ‫استان کرمان از ظرفیت باالیی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬استفاده نشود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفی��ت تولی��د‬ ‫محصوالت کش��اورزی در جنوب استان‬ ‫می گوید‪ :‬براوردهای نخست کارشناسان‬ ‫نشان می دهد اگر همین سطح از ظرفیت‬ ‫تولی��د محصوالت کش��اورزی در جنوب‬ ‫اس��تان کرمان درس��ت مدیریت ش��ود‪،‬‬ ‫ارزش محص��والت تولی��دی به رقمی در‬ ‫حدود ‪2/5‬میلیارد دالر در س��ال خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در ادام��ه توضیح می ده��د‪ :‬این ظرفیت‬ ‫بس��یار باالی��ی اس��ت و اگ��ر دولت در‬ ‫ان س��رمایه گذاری کن��د‪ ،‬ه��م ام��کان‬ ‫اش��تغالزایی بس��یار باالی��ی را به وجود‬ ‫می اورد و هم بازگش��ت سرمایه خوبی را‬ ‫با خود به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عارف��ی درب��اره ص��ادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی به دیگر کشورها ادامه می هد‪:‬‬ ‫با توج��ه به اینک��ه این ظرفی��ت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بای��د برای ص��ادرات ان نیز اقدام‬ ‫مناسبی کرد‪ .‬اکنون برخی از محصوالت‬ ‫کش��اورزی در جنوب اس��تان کرمان به‬ ‫بیش از ‪ 10‬کشور دنیا صادر می شود‪.‬‬ ‫وی درباره میزان اشتغالزایی در جنوب‬ ‫اس��تان کرمان معتقد اس��ت‪ :‬اکنون این‬ ‫ام��کان وجود دارد که با س��رمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش صنایع تبدیلی کش��اورزی در‬ ‫جنوب اس��تان کرمان اشتغالزایی ‪2‬هزار‬ ‫ طرح نظارتی ویژه رمضان‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫نف��ری داش��ته باش��یم و ای��ن موضوع‬ ‫نیازمن��د مدیریت کارشناس��ی ش��ده و‬ ‫سرمایه گذاری مناسب است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه می��زان اش��تغالزایی در گلخانه های‬ ‫کش��ور می گوی��د‪ :‬میانگین اش��تغالزایی‬ ‫در ه��ر هکتار گلخانه‪ 10 ،‬نفر اس��ت و با‬ ‫اح��داث ‪10‬هزار هکت��ار گلخانه می توان‬ ‫برای ‪10‬هزار نفر اشتغالزایی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹الگ�وی کش�تی مناس�ب وج�ود‬ ‫ندارد‬ ‫مجی��د غف��اری‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان کرمان درباره‬ ‫وضعی��ت صنایع تبدیلی کش��اورزی در‬ ‫می گوید‪ :‬بیش��تر‬ ‫این اس��تان ب��ه‬ ‫کارخانه ه��ای فراوری در جنوب اس��تان‬ ‫کرمان با مشکل خرید محصول از کشاورز‬ ‫روبه رو هستند‪ .‬بخش قابل توجهی از این‬ ‫کارخانه ها زمان��ی که محصوالت را برای‬ ‫فراوری از کشاورزان خریداری می کنند‪،‬‬ ‫امکان تس��ویه به موقع با کش��اورزان را‬ ‫ندارن��د و این موضوع در اس��تان کرمان‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫غفاری با اش��اره به نبود الگوی کش��ت‬ ‫مش��خص در اس��تان کرم��ان می گوید‪:‬‬ ‫فرج اهلل عارفی‪:‬‬ ‫با توجه به ظرفیت های‬ ‫کشاورزی در جنوب‬ ‫استان کرمان امکان‬ ‫افزایش ارزش دالری‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫تا ‪ 2/5‬میلیارد دالر و‬ ‫اشتغال زایی ‪10‬هزار‬ ‫نفری وجود دارد‪ .‬این‬ ‫میزان ارزش دالری‬ ‫متناسب با ظرفیت‬ ‫واردات کشورهای‬ ‫همسایه است‬ ‫متاس��فانه دیگر مشکلی که در این حوزه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نبود الگوی مش��خص کشت‬ ‫در اس��تان است‪ .‬برای مثال گاهی شاهد‬ ‫این هس��تیم که هم��ه کش��اورزان پیاز‬ ‫می کارن��د و این موضوع باعث می ش��ود‬ ‫بخش��ی از محص��والت کش��اورزی روی‬ ‫دست کشاورزان بماند‪.‬‬ ‫وی در ادامه می گوید‪ :‬اکنون کارخانه ای‬ ‫که ت��وان فراوری این محص��والت را در‬ ‫استان کرمان داش��ته باشد‪ ،‬وجود ندارد‬ ‫و بیش��تر کارخانه های��ی ک��ه فعال ان��د‪،‬‬ ‫دارای ظرفی��ت پایین ف��راوری و تبدیل‬ ‫محصوالت کشاورزی هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫توجه به بخش‬ ‫پایدار با‬ ‫اشتغال‬ ‫کهگیلویه و‬ ‫شالیکاران‬ ‫دامن‬ ‫کم ابی‬ ‫گرفت‬ ‫بویراحمد را‬ ‫ شود‬ ‫هممی‬ ‫میسر‬ ‫کشاورزی‬ ‫فارس‪ :‬رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫‪ :‬رییس اداره نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه مش��کالت‬ ‫و تجارت خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬طرح تشدید نظارت و پایش‬ ‫بی��کاری در شهرس��تان‬ ‫بازار ویژه ماه مبارک رمضان از ‪ 25‬خردادماه اغاز می شود و‬ ‫جغت��ای اس��تان خراس��ان‬ ‫تا ‪ 30‬تیر ماه امسال در استان اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫رض��وی گف��ت‪ :‬اش��تغال‬ ‫علی تهوری افزود‪ :‬در این طرح تشدید نظارت و افزایش‬ ‫دغدغه ای مه��م برای جوانان‬ ‫گش��ت های بازرس��ی واحدهای صنفی و غیرصنفی مورد‬ ‫و خانواده ه��ای انان به ش��مار‬ ‫نظ��ر به وی��ژه شیرینی فروش��ی ها‪ ،‬تاالرها‪ ،‬رس��توران ها‪،‬‬ ‫م��ی رود و بی��کاری به دلی��ل تاثیرگذاری‬ ‫س��وپرمارکت ها و میوه و تره بار در اولویت نظارت خواهد‬ ‫ب��ر ف��رد و جامعه و تاثی��رات منفی که بر‬ ‫بود‪ .‬تهوری ادامه داد‪ :‬در مدت اجرای این طرح گروه های‬ ‫پدیده ه��ای اجتماع��ی و اقتص��ادی دارد‪،‬‬ ‫کاالیی پرمصرف مانند قند و شکر‪ ،‬لبنیات‪ ،‬گوشت قرمز‪،‬‬ ‫امروز نگرانی های بس��یاری را برای جوانان‬ ‫م��رغ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬نان‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬خرما و س��بزی به طور‬ ‫و خانواده ها ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ویژه م��ورد پایش قرار خواهند گرف��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫وی اش��تغال پایدار را یک نیاز ضروری‬ ‫‪ 59‬بازرس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اتاق های‬ ‫در جغت��ای دانس��ت و گف��ت‪ :‬جغتای با‬ ‫اصناف شهرستان ها‪ ،‬بازار را در ماه مبارک رمضان بازرسی‬ ‫مشکل کمبود اشتغال پایدار روبه روست‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ک��ه باید به این مش��کل توجه ش��ود و‬ ‫رییس اداره نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫امیدواریم با کمک سرمایه گذاران بخش‬ ‫تجارت خراس��ان جنوبی بیان کرد‪ :‬تمامی واحدهای صنفی‬ ‫خصوصی و با تس��هیالتی که از طرف‬ ‫موظف به نصب قیم��ت کاال و نرخ نامه در معرض دید عموم‬ ‫دول��ت اعطا می ش��ود‪ ،‬بی��کاری را به‬ ‫هس��تند ‪ ،‬همچنین ثبت نک��ردن قیمت و نبود نس��خه ای از‬ ‫حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫فاکتور خرید کاالهای موجود در واحد صنفی به منظور ارائه به‬ ‫س��بحانی فر با بیان اینکه جغتای‬ ‫بازرس��ان تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد خواهد‬ ‫یک منطقه کش��اورزی محس��وب‬ ‫ش��د‪ .‬تهوری با اش��اره به اینکه نظارت بر بازار میوه و تنظیم بازار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬جغتای از‬ ‫ان بر عهده جهادکشاورزی است‪ ،‬افزود‪ :‬میدان های میوه و تره بار و‬ ‫ظرفیت های صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫خرده فروشی ها نیز هر روز صبح مورد بازرسی قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اس��تان کرمان با اش��اره به ظرفیتی که‬ ‫اس��تان کرم��ان در بخ��ش کش��اورزی‬ ‫دارد‪ ،‬توضی��ح می ه��د‪ :‬اس��تان کرم��ان‬ ‫به طور کلی و جنوب این اس��تان به طور‬ ‫مش��خص تر دارای ظرفیت بس��یار باالی‬ ‫تولید محصوالت کش��اورزی اس��ت‪ .‬این‬ ‫اس��تان دارای محصوالت متنوعی است‬ ‫که متاسفانه با مشکالتی روبه رو است‪.‬‬ ‫غفاری همچنین درباره سیستم جدید‬ ‫کش��اورزی در این استان توضیح می هد‪:‬‬ ‫زمین ه��ای کش��اورزی جن��وب اس��تان‬ ‫کرمان این ام��کان را دارد که با مکانیزم‬ ‫کاش��ت‪ -‬برداشت به کار خود ادامه دهد‬ ‫و در بعضی از زمین های کش��اورزی این‬ ‫مکانیزم اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به توضیح این سیس��تم‬ ‫در کش��اورزی جن��وب اس��تان کرم��ان‬ ‫می پ��ردازد و می گوی��د‪ :‬ای��ن سیس��تم‬ ‫کار خ��ود را اینگونه انج��ام می دهد که‬ ‫همزمان با برداش��ت محصول در زمین‪،‬‬ ‫بذر محصول جدید نیز کاش��ت می شود‪.‬‬ ‫این سیس��تم ظرفی��ت تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی را باالتر می برد و باعث می شود‬ ‫زمان کمتری در مرحله برداشت و کاشت‬ ‫صرف شود‪.‬‬ ‫غف��اری همچنین با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫واحده��ای تولی��دی در ان منطق��ه ب��ا‬ ‫اس��تراتژی نادرس��تی کارخ��ود را ادامه‬ ‫می دهن��د‪ ،‬می گوی��د‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫در ای��ن منطقه براس��اس س��لیقه مردم‬ ‫رفت��ار نمی کن��د و مقداری بای��د بر این‬ ‫موضوع تمرکز کرد‪ .‬جنوب کرمان دارای‬ ‫نی��روی کار ارزانقیمت و خاک مناس��ب‬ ‫برای کش��اورزی است که از این ظرفیت‬ ‫در اس��تان کرمان بهره بس��یار بیشتری‬ ‫می توان برد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ایا‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی در استان‬ ‫کرم��ان برنامه حمایتی از صنایع تبدیلی‬ ‫این اس��تان را دارد‪ ،‬توضی��ح می هد‪ :‬در‬ ‫جنوب اس��تان کرمان ‪ 6‬شهرس��تان و ‪6‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی وج��ود دارد و وظیفه‬ ‫اصلی شرکت شهرک های صنعتی تامین‬ ‫زیرس��اخت ها اس��ت‪ ،‬با این ح��ال برای‬ ‫حمای��ت از تولیدکنن��دگان در واگذاری‬ ‫زمین ه��ای صنعت��ی هم ب��ه انها کمک‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫صنایع دستی خراسان شمالی‬ ‫مغفول مانده است‬ ‫کشاورزی خوبی برخوردار‬ ‫ف�ارس‪ :‬نماینده مردم بجنورد‪ ،‬مانه و سملقان‪ ،‬راز و جرگالن‪،‬‬ ‫واحد‬ ‫است و با احداث چند‬ ‫جاجرم و گرمه در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬با وجود‬ ‫تولی��دی و صنعت��ی در این‬ ‫اس��تعدادهای باال در صنایع دس��تی‪ ،‬ظرفیت های خراسان‬ ‫شهرستان که بخشی از انها‬ ‫ش��مالی در این بخش به واسطه مدیریت ان مغفول مانده‬ ‫در حال انجام است‪ ،‬می توان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایج��اد‬ ‫اق��دام بزرگ��ی ب��رای‬ ‫قاس��م جعفری درباره صنایع دس��تی در استان خراسان‬ ‫اشتغال پایدار انجام داد‪.‬‬ ‫ش��مالی گفت‪ :‬خراس��ان ش��مالی از جمله اس��تان هایی‬ ‫وی ب��ا اش��اره به کمرنگ ش��دن انگیزه‬ ‫بوده که از تنوع صنایع دس��تی برخوردار است و با وجود‬ ‫جوان��ان در گرای��ش به کش��اورزی عنوان‬ ‫اس��تعدادهای ذاتی استان در بخش صنایع دستی اکنون‬ ‫کرد‪ :‬صنعتی و مکانیزه نبودن کش��اورزی‬ ‫مشکالت زیادی گریبانگیر بخش صنایع دستی است‪.‬‬ ‫و نیز نب��ودن صنایع مرتبط با کش��اورزی‬ ‫دبیر مجمع نمایندگان خراس��ان ش��مالی در مجلس‬ ‫و دامداری متناس��ب با منطقه سبب شده‬ ‫شورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬اعطا نکردن تسهیالت به‬ ‫انگیزه جوان��ان در گرایش به کش��اورزی‬ ‫فعاالن صنایع دس��تی استان در ش��رایطی است که انان‬ ‫کمرنگ ش��ود و البته تالش ه��ای زیادی‬ ‫ب��رای تامین تس��هیالت و نقدینگی با مش��کالت زیادی‬ ‫ب��رای راه ان��دازی این صنایع ش��ده ولی‬ ‫مواجه هستند‪.‬‬ ‫رضایت بخش نیست‪.‬‬ ‫جعفری تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این مشکالت مختلفی از‬ ‫نماین��ده م��ردم س��بزوار در مجل��س‬ ‫سوی فعاالن این بخش در استان مطرح شده است که باید‬ ‫ش��ورای اسالمی با تاکید بر نقش دولت‬ ‫بررسی شده و برای برطرف کردن انها اقدام شود‪.‬‬ ‫در کاه��ش و افزایش بی��کاری عنوان‬ ‫به گفته نماینده مردم ‪ 5‬شهرس��تان خراس��ان شمالی در‬ ‫ک��رد‪ :‬تمام تالش ما این اس��ت که با‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بیمه از جمله مش��کالت فعاالن‬ ‫اجرای طرح های عمرانی متناسب با‬ ‫صنایع دس��تی استان است و شمار زیادی از فعاالن این عرصه‬ ‫ظرفیت هر منطقه بتوانیم نقشی در‬ ‫در استان فاقد بیمه هستند‪ .‬جعفری در پایان گفت‪ :‬باید اقدام‬ ‫کاهش بیکاری و ایجاد اش��تغال‬ ‫جدی تری برای برطرف کردن مشکالتی که فعاالن این بخش با‬ ‫پایدار در منطقه داشته باشیم‪.‬‬ ‫ان مواجه بوده اند‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫‪25‬‬ ‫گزارش سازمان بین المللی دریایی نشان می دهد‬ ‫بندر سنگاپور؛ پایتخت دریایی جهان‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫شرکت هواپیمایی ملی پرتغال‬ ‫خصوصی می شود‬ ‫شورای وزیران دولت پرتغال ‪۶۱‬درصد از سهام شرکت‬ ‫هواپیمای��ی ملی پرتغال «تپ» را ب��ه دیوید نیلمن‪ ،‬تاجر‬ ‫امریکایی برزیلی و بنیانگذار ش��رکت هواپیمایی برزیلی‬ ‫«زول» و اومبرت��و پدروزا‪ ،‬مدیر گروه حمل ونقل جاده ای‬ ‫«باخاکرو» واگذار کرد‪.‬به گ��زارش صدای اقتصاد ارزش‬ ‫این واگذاری س��هام بین ‪ ۳۳۸‬تا ‪۴۸۸‬میلیون یورو اعالم‬ ‫شده است‪ .‬پدرو پاسوش کوئلو‪ ،‬نخست وزیر پرتغال گفت‪:‬‬ ‫ش��ورای وزیران ب��رای تقویت قط��ب و مرکز حمل ونقل‬ ‫هوایی و لجس��تیک لیسبون این اقدام را انجام داده است‪.‬‬ ‫هدف از این اقدام این اس��ت که همه بخش های خدماتی‬ ‫ک��ه گردش��گران می توانن��د از انها اس��تفاده کنند قابل‬ ‫دس��ترس و شرایط بهره مندی از انها روشن باشد شرکت‬ ‫هواپیمایی تپ س��ال گذشته میالدی ‪۱۱‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار مسافر به ‪ ۳۵‬کشور دنیا جابه جا کرده است‪.‬‬ ‫سیستم مدیریتی نوین‬ ‫بهبود مدیریت اب کشاورزی‬ ‫بهروز فتاحی ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬برخورداری کش�ورها از مرزهای دریایی‬ ‫در حالی می تواند یک مزیت و برتری محسوب شود که کشورها بتوانند‬ ‫با بهره برداری و استفاده بهینه از ظرفیت های دریایی تحولی در صنعت‬ ‫حمل ونقل و صنایع وابس�ته به ان ایجاد کنند‪ .‬به جرات می توان گفت‬ ‫ک�ه همین به�ره وری درس�ت‪ ،‬می تواند جای�گاه کش�ورها را در میان‬ ‫برترین های این حوزه مش�خص کند تا جایی که بس�یاری از کش�ورها‬ ‫به پایتخت حمل ونقل دریایی جهان شهرت یافته اند‪ .‬براساس گزارشی‬ ‫که هر ‪ 2‬س�ال یک بار در س�ازمان بین المللی دریایی منتش�ر می شود ‬ ‫وحمل ونق�ل دریای�ی‪ ،‬اقتصاد دریای�ی‪ ،‬قوانین و بن�ادر و فناوری های‬ ‫دریایی اس�تفاده ش�ده در ان مورد بررس�ی قرار می گیرد س�نگاپور‬ ‫و هامب�ورگ مق�ام اول و دوم را در س�ال ‪ 2015‬م ب�ه خ�ود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬گزارش یاد ش�ده با بهره گیری از ‪200‬متخصص صنایع دریایی‬ ‫از ‪ 33‬کشور دنیا‪ 15 ،‬شهر دریایی برتر دنیا را معرفی کرده است که از‬ ‫میان ‪ 15‬پایتخت برتر حمل ونقل دریایی دنیا‪ ،‬سنگاپور و هامبورگ در‬ ‫جایگاه اول و دوم قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در گ��زارش ‪ 2‬س��ال پیش نیز س��نگاپور‬ ‫در مقام نخس��ت ق��رار گرف��ت‪ .‬بکارگیری‬ ‫خط مشی های مناس��ب تجارت و قرارگیری‬ ‫در میان اس��یا ‪ -‬اروپا‪ ،‬امروز سنگاپور را در‬ ‫جایگاهی قرار داده که ‪ 40‬سال پیش تصور‬ ‫ان برای کسی امکان نداشت‪ .‬حتی ‪ 10‬سال‬ ‫پیش سنگاپور در زمینه تحقیقات دریایی و‬ ‫ارتباط میان ش��رکت های خارجی و داخلی‬ ‫در این کش��ور بس��یار ضعیف بود اما امروز‬ ‫رهبری این ش��هر در تمام حوزه های دریایی‬ ‫ب��ه اندازه ای ق��وی عمل کرده که توانس��ته‬ ‫جایگاه نخس��ت جهان را به خود اختصاص‬ ‫دهد؛ اگر چه اسلو در کش��ور نروژ از اقتصاد‬ ‫و فن��اوری دریایی قوی برخوردار اس��ت اما‬ ‫ب��ه دلیل اهمیت هامبورگ به عنوان ش��هر‬ ‫بن��دری اروپایی در رده بن��دی این گزارش‪،‬‬ ‫پ��س از این ش��هر (هامبورگ) ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬هر دوی این ش��هرها به همراه لندن‬ ‫و رتردام در تالش برای رهبری فعالیت های‬ ‫دریایی هس��تند‪ .‬لندن نیز در حال حاضر از‬ ‫لح��اظ اقتصاد دریایی و قوانی��ن در برترین‬ ‫جای��گاه دنیا ق��رار گرفته و رت��ردام نیز در‬ ‫زمین��ه فعالیت های بندری و لجس��تیک در‬ ‫دنیا پیشتاز است‪ .‬شانگهای و هنگ کنگ نیز‬ ‫در فهرست ‪ 5‬ش��هر برتر دنیا در این زمینه‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫کش��ور چین ب��ه عن��وان پرجمعیت ترین‬ ‫کش��ور دنیا‪ ،‬دارای بزرگتری��ن کارخانه های‬ ‫کشتی س��ازی در دنیاس��ت‪ .‬ای��ن کش��ور‬ ‫همچنی��ن ‪ 6‬بن��در از ‪ 10‬بندر برت��ر دنیا را‬ ‫در خ��ود جای داده اس��ت و از س��وی دیگر‬ ‫هنگ کنگ نیز سعی دارد تا به هاب دریایی‬ ‫منطقه بدل ش��ود‪ .‬اما براس��اس پیش بینی‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬تا ‪ 5‬سال اینده شهر سنگاپور‬ ‫جایگاه خود را در میان پایتخت های دریایی‬ ‫جهان حفظ خواهد کرد و شانگهای به مقام‬ ‫دوم برترین ش��هر دریایی دنیا صعود خواهد‬ ‫کرد و رقابت ب ر س��ر اخذ عنوان برترین شهر‬ ‫بندری اروپایی میان ‪ 4‬کشور یاد شده (هلند‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬ن��روژ‪ ،‬المان) بر جا خواهد ماند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر انتظار می رود دوبی نیز پس از‬ ‫اخذ عنوان برترین شهر دریایی خاورمیانه به‬ ‫یکی از برترین ها در دنیا بدل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بندر سنگاپور‬ ‫بن��در س��نگاپور یکی از بن��ادر قدیمی در‬ ‫منطقه اسیای جنوب شرقی است که قدمت‬ ‫ان ب��ه قرن نوزدهم میالدی می رس��د‪ .‬بندر‬ ‫سنگاپور در حال حاضر با ‪ ۶۰۰‬بندر در نقاط‬ ‫مختلف ک��ره زمین در ‪۱۲۳‬کش��ور دنیا در‬ ‫ارتباط و هم اکنون ش��لوغ ترین بندر دنیا در‬ ‫زمینه حجم کل مواد حمل ش��ده است‪ .‬این‬ ‫بندر یک چهارم کل کانتینرهای حمل ش��ده‬ ‫در جه��ان را زیر پوش��ش خود ق��رار داده و‬ ‫شلوغ ترین بندر کانتینری جهان نیز محسوب‬ ‫می شود‪ .‬این بندر همچنین بزرگترین بندر‬ ‫پاالیشگاهی جهان اس��ت و در حدود نیمی‬ ‫از نفت جهان در این بندر پاالیش می ش��ود‪.‬‬ ‫به علت اینکه کشور س��نگاپور دارای زمین‬ ‫و مناب��ع طبیعی فراوانی نیس��ت‪ ،‬این بندر‬ ‫نق��ش مهمی در واردات این مواد و س��پس‬ ‫صادرات انها پ��س از انجام اقدامات تولیدی‬ ‫روی انها دارد‪ .‬بندر س��نگاپور در حال حاضر‬ ‫دارای ‪ ۴۵‬اس��کله و ط��ول س��احل ان در‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬هزار متر است که با این احتساب‬ ‫منطقه ای به وسعت تقریبی ‪۴‬کیلو متر مربع‬ ‫را به خ��ود اختصاص داده اس��ت‪ .‬این بندر‬ ‫دارای ‪ ۴‬پایان��ه بزرگ اس��ت که به وس��یله‬ ‫‪ ۱۴۷‬جرثقی��ل س��احلی بزرگ پش��تیبانی‬ ‫می شود‪ .‬این پایانه ها در حال حاضر به ‪۲۰۰‬‬ ‫خط کشتیرانی خدمات ارائه می دهند‪ .‬بدین‬ ‫ترتی��ب هر روزه از این بندر به س��وی بنادر‬ ‫دیگر دنیا کاال ارسال شده یا دریافت می شود‬ ‫و این مسئله به خودی خود اهمیت این بندر‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫سنگاپور هم اکنون به عنوان دروازه تجارت‬ ‫در اس��یای جنوب ش��رقی مطرح اس��ت و‬ ‫یک منطقه تجاری بزرگ به ش��مار می رود‪..‬‬ ‫هم اکن��ون این کش��ور با دارا ب��ودن حدود‬ ‫‪5‬میلیون نفر جمعیت دارای درامد ناخالص‬ ‫داخلی س��االنه به ارزش ‪ 300‬میلیارد دالر‬ ‫است‪ .‬درامد سرانه ساالنه هر نفر سنگاپوری‬ ‫در ح��دود ‪ 40‬هزار دالر اس��ت ک��ه از این‬ ‫نظر بیس��ت و پنجمین کش��ور دنیا به شمار‬ ‫می رود و در رده کشورهای بادرامد باال قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬بخش های صنع��ت و خدمات در‬ ‫این کش��ور از رش��د باالیی برخوردار بوده و‬ ‫توانسته اند س��رمایه گذاری زیادی را به خود‬ ‫جذب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرگذارترین بخش حمل ونقل‬ ‫ام��ا در این میان بخش حمل ونقل یکی از‬ ‫بخش های تاثیرگذار در اقتصاد این کش��ور‬ ‫اس��ت و یکی از منابع مهم درامد این کشور‬ ‫ترانزیت کاال است‪ .‬داش��تن زیرساخت های‬ ‫قوی و مس��تحکم به هم��راه حاکمیت قوی‬ ‫و برنامه ریزی مناسب در این زمینه ازجمله‬ ‫عوامل مهم رشد این بخش است‪ .‬هم اکنون‬ ‫بندر س��نگاپور چند س��الی اس��ت که لقب‬ ‫تجاری تری��ن بندر دنیا را به دس��ت اورده و‬ ‫در س��ال ‪۲۰۰۵‬م نیز جایزه بهترین بندر در‬ ‫زنجیره تامین را به خود اختصاص داد‪ .‬نیمی‬ ‫از ص��ادرات در س��نگاپور را بخش صادرات‬ ‫مجدد به خ��ود اختص��اص داده و این تنها‬ ‫به عل��ت قدرت باالی این کش��ور در بخش‬ ‫لو نق��ل و ارائه تس��هیالت مناس��ب به‬ ‫حم ‬ ‫مشتریان اس��ت‪ .‬این کش��ور در حال حاضر‬ ‫بنا بر امارهای منتش��ر ش��ده از سوی بانک‬ ‫جهانی پنجمین کش��ور دنی��ا از نظر امنیت‬ ‫سرمایه گذاری اس��ت که یکی از دالیل این‬ ‫امر داش��تن زیرس��اخت های قوی در بخش‬ ‫حمل ونقل این کشور است‪.‬‬ ‫تجارت یکی از بخش های مهم در کش��ور‬ ‫سنگاپور به شمار می رود و دولت این کشور‬ ‫سال هاس��ت با حذف تعرفه ها‪ ،‬به این بخش‬ ‫کمک کرده تا بتواند با بخش های مشابه در‬ ‫کشورهای منطقه رقابت کند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫این کش��ور هفتمین کشور تجاری جهان به‬ ‫شمار می رود و به کشورهای اروپایی و امریکا‬ ‫صادرات دارد‪ .‬در ‪ 5‬س��ال گذش��ته به طور‬ ‫میانگین س��االنه ‪1/5‬میلیارد تن کاال از بندر‬ ‫س��نگاپور ترانزیت و ‪ ۳۳‬میلیون کشتی وارد‬ ‫ان می ش��ود‪ .‬این حجم باالی خدمت رسانی‬ ‫توانس��ته به ط��ور میانگی��ن ‪ 100‬میلیارد‬ ‫دالر ب��رای این بندر درامد داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫اداره بندر س��نگاپور دومین سازمان درامدزا‬ ‫در این کش��ور به ش��مار م��ی رود و از ثبات‬ ‫مالی باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬رش��د صنعت‬ ‫حمل ونقل دریایی در این کشور موجب شده‬ ‫تا ش��رکت های حمل ونق��ل جدیدی در این‬ ‫کش��ور ایجاد ش��ده و عالوه بر جذب درامد‬ ‫باال برای این کشور‪ ،‬مشاغل فراوانی را نیز در‬ ‫این بخش به وج��ود اورد‪ .‬هم اکنون نزدیک‬ ‫به هزار ش��رکت حمل ونقل در این کش��ور‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫سنگاپور مهم ترین منطقه نفتی در اسیای‬ ‫جنوب شرقی است‪ .‬این درحالی است که این‬ ‫کش��ور دارای منابع نفتی نیس��ت ولی با در‬ ‫اختیار داش��تن ناوگان بزرگی از کشتی ها و‬ ‫شبکه حمل ونقل قوی توانسته نفت بسیاری‬ ‫از کش��ورهای دنیا را ب��رای پاالیش به خود‬ ‫ج��ذب کند و پ��س از پاالیش و اس��تخراج‬ ‫مواد ب��اارزش از ان‪ ،‬محصوالت را با قیمتی‬ ‫باالت��ر به این کش��ورها بازگرداند‪ .‬همچنین‬ ‫این بن��در به عنوان یک نقط��ه تجاری برای‬ ‫انبار کاالها و سپس صدور به نقاط دورافتاده‬ ‫دنیا حائز اهمیت اس��ت که این امر تنها در‬ ‫سایه در اختیار داشتن امکانات تکنولوژیکی‬ ‫قوی و مدیریت مناس��ب به دست امده و به‬ ‫مش��تریان اطمینان داده که کارهایشان به‬ ‫س��رعت و باامنی��ت باال در ای��ن بندر انجام‬ ‫می شود‪ .‬بندر سنگاپور با افزایش ‪ 5‬درصدی‬ ‫ظرفیت‪ ،‬میزان جابه جایی کانتینرها در این‬ ‫بندر را ب��ه ‪33/9‬میلیون تی ای یو در س��ال‬ ‫‪2014‬م رساند‪ .‬مقامات این بندر از گسترش‬ ‫و در نهای��ت انتقال بندر س��نگاپور به مکان‬ ‫جدید و تجهی��ز ان به برترین امکانات خبر‬ ‫داده و اعالم کرده اند هدف جابه جایی ساالنه‬ ‫‪ 60‬میلیون تی ای یو کانتینردر سال را در سر‬ ‫می پرورانند‪.‬‬ ‫‹ ‹بندر هامبورگ‬ ‫بندر هامب��ورگ در کناره دریای ش��مال‬ ‫و رودخانه الب در ش��مال الم��ان قرار دارد‬ ‫و ب��ه عن��وان دروازه تجارت الم��ان و اروپا‬ ‫شناخته می ش��ود‪ .‬این بندر بزرگترین بندر‬ ‫المان‪ ،‬دومین بندر بزرگ اروپا و یازدهمین‬ ‫بندر بزرگ دنیا در زمینه تعداد کانتینرهای‬ ‫جابه جا شده در یک سال است‪ .‬مساحت این‬ ‫بندر در حدود ‪ ۷۴‬کیلومتر مربع بوده که در‬ ‫ح��دود ‪ ۴۳‬کیلومتر مربع از ان در خش��کی‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬ای��ن بندر دارای بی��ش از ‪۳۲۰‬‬ ‫اس��کله و ‪ ۴۱‬کیلومتر مربع خطوط ساحلی‬ ‫به هم��راه ‪ ۲۰۰‬ایس��تگاه رایان��ه ای کنترل‬ ‫کشتی هاست‪ .‬در این اسکله ها جرثقیل های‬ ‫غول پیکری برای تخلیه و بارگیری کشتی ها‬ ‫تعبیه ش��ده ک��ه می توانن��د در روز بیش از‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬تی ای ی��و کانتین��ر را جابه جا کنند و‬ ‫به هر نوع کشتی این اطمینان را بدهند که‬ ‫در کمتر از یک روز این بندر را ترک خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬همچنین این بندر ب��ه خاطر امکانات‬ ‫فوق الع��اده در زمین��ه لجس��تیک‪ ،‬به عنوان‬ ‫بندری واس��طه ب��رای توزیع کاال ب��ه بنادر‬ ‫کوچک تر ش��ناخته می شود‪ .‬بندر هامبورگ‬ ‫دروازه تج��ارت المان به ش��مار می رود و با‬ ‫جابه جای��ی س��االنه نزدیک ب��ه ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تی ای یو کانتین��ر‪ ،‬نقش مهمی را در اقتصاد‬ ‫المان و اروپ��ا بر عهده دارد‪ .‬اهداف کلی این‬ ‫بندر دس��تیابی به مزیت اقتصادی‪ ،‬افزایش‬ ‫کارایی س��ازمانی و ایجاد انعطاف پذیری در‬ ‫ساختار بندر اس��ت‪ .‬درامد این بندر ساالنه‬ ‫بی��ش از ‪500‬میلیون یورو اس��ت‪ .‬در میان‬ ‫بنادر اروپایی‪ ،‬بن��در هامبورگ با ‪4/6‬درصد‬ ‫رش��د جابه جایی در سال ‪2014‬م‪ ،‬بیشترین‬ ‫صعود را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه ایران کجاست؟‬ ‫ایران که بنا به موقعیت ممتاز جغرافیایی‪،‬‬ ‫سال هاست یکی از پایگاه های بندری جهان‬ ‫به ش��مار می رود همچن��ان مطلوبیت بنادر‬ ‫خود را با مزیت جغرافیایی منطبق س��اخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن موقعی��ت اگرچه در ‪ 30‬س��ال اخیر‬ ‫تغییراتی داشته اما جایگاه ایران در بین بنادر‬ ‫جهان‪ ،‬چندان تغییر محسوسی نکرده است‪.‬‬ ‫شکل گیری بنادر نسل دوم از سال های دهه‬ ‫‪ 70‬اغاز شده و بیشتر کشورهای توسعه یافته‬ ‫و در حال توسعه خود را از ان عبور داده اند و‬ ‫اینک سال هاس��ت که بنادر منطقه هم خود‬ ‫را با اس��تانداردهای بنادر نسل سوم منطبق‬ ‫کرده اند ام ا بنادر ایران همچنان در فهرست‬ ‫بن��ادر نس��ل دوم ق��رار گرفته ان��د و به نظر‬ ‫می رس��د اهتمام به ارتقا و توس��عه به سطح‬ ‫بنادر نسل سوم در دس��تور کار باشد‪ .‬ایران‬ ‫ب��ا جابه جایی ‪ ۲۷‬میلی��ون تی ای یو کانتینر‬ ‫در منطقه خلیج فارس س��هم ‪5‬درصدی در‬ ‫عرصه جهانی دارد‪.‬‬ ‫بنابر اعالم س��ازمان جهانی کش��اورزی‪ ،‬فائو‪ ،‬در سال‬ ‫‪۲۰۳۰‬م به طور تقریبی ‪۸۰‬درصد از اب اس��تخراج ش��ده‬ ‫در جهان برای ابیاری کش��اورزی استفاده خواهد شد‪ .‬به‬ ‫گزارش یورو نیوز بهبود مدیریت اب در ابیاری کشاورزی‬ ‫نقش مهمی در مبارزه ب��ا بحران اب در اینده ایفا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ادریانو باتیالنی‪ ،‬متخصص زراعت و هماهنگ کننده‬ ‫پ��روژه علمی فیگارو می گوید‪ :‬با این پروژه ما باید هرگونه‬ ‫داده را که کش��اورزان برای تولید سیس��تمی مدیریتی با‬ ‫دقت بس��یار زیاد احتیاج دارن��د ارائه کنیم‪ .‬وقتی از دقت‬ ‫بس��یار زیاد ح��رف می زنیم یعنی اینک��ه می توانیم اب‪،‬‬ ‫ابیاری‪ ،‬بارورس��ازی ابی (استفاده مشترک از اب و کود)‬ ‫و هم��ه فرایند کش��اورزی را در مقیاس��ی کوچک تر در‬ ‫مقایسه با مزرعه مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫موفقیت ترکیه‬ ‫در سرمایه گذاری مشترک‬ ‫بخش های دولتی و خصوصی‬ ‫بانک جهانی اعالم کرد ترکیه کشوری است که در بین‬ ‫کشورهای در حال توس��عه‪ ،‬بیشترین سرمایه گذاری در‬ ‫زمینه زیرس��اخت های همکاری بین بخش های دولتی و‬ ‫خصوصی را داش��ته اس��ت‪ .‬در گزارش تحقیقی این بانک‬ ‫با عنوان «س��رمایه گذاری های مشترک در بخش دولتی‬ ‫و خصوصی در س��ال ‪۲۰۱۴‬م» که ‪ ۱۳۹‬کش��ور در حال‬ ‫توسعه را شامل می شود امده است‪ ،‬ترکیه به طور همزمان‬ ‫در اروپا و منطقه اس��یای میانه از ‪ ۵‬پروژه سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک در بخش های دولتی و خصوصی میزبانی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این گزارش همچنین امده اس��ت‪ ،‬ترکیه با ‪۱۷‬‬ ‫پروژه جدید‪ ،‬دومین و باالترین حجم س��رمایه گذاری را‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫کاهش ارزش یورو‬ ‫در برابر دالر و ین‬ ‫در پی خ��روج صن��دوق بین المللی پ��ول از مذاکرات‬ ‫مربوط به بحران بدهی یونان که موجب کاهش امیدواری‬ ‫به حل بحران مالی این کشور شد‪ ،‬ارزش یورو در معامالت‬ ‫روز جمعه در برابر دیگر ارزهای رایج جهان کاهش یافت‪.‬‬ ‫هر ی��ورو در معامالت بازار توکی��و در برابر ‪ 1/1255‬دالر‬ ‫دادوس��تد ش��د‪ .‬ارزش یورو در این معامالت در برابر ین‬ ‫ژاپن نی��ز کاهش یافت‪ ،‬به طوری که ه��ر واحد پول اروپا‬ ‫در براب��ر ‪ 139/05‬ی��ن به فروش رس��ید‪ ،‬در حالی که در‬ ‫معام�لات ب��ازار نیوی��ورک هر ی��ورو در براب��ر ‪ 139‬ین‬ ‫دادوستد شده بود‪ .‬در مقابل‪ ،‬ارزش دالر در این معامالت‬ ‫در برابر ین افزای��ش یافت و هر دالر در برابر ‪ 123/47‬ین‬ ‫به فروش رسید‪ ،‬در حالی که در معامالت قبلی هر دالر در‬ ‫برابر ‪ 123/45‬ین دادوستد شده بود‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری سوئدکاهش می یابد‬ ‫نرخ بیکاری در س��وئد ت��ا س��ال ‪۲۰۱۶‬م کاهش پیدا‬ ‫خواهد کرد و از ‪7/8‬به ‪7/5‬درصد خواهد رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫رادی و س��وئد بر اس��اس براورد اداره کار این کشور‪ ،‬میزان‬ ‫اشتغال نیز در سال های اینده افزایش می یابد و به ‪۵۰‬هزار‬ ‫ش��غل در س��ال ‪۲۰۱۵‬م و ‪۶۱‬هزار شغل در سال ‪۲۰۱۶‬م‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫افزایش پروازهای انتالیا‬ ‫از سوئیس و المان‬ ‫خطوط هوایی «کو ِرندون» المان‪ ،‬در فصل تابس��تان‪،‬‬ ‫پروازهایش از المان و س��وئیس به سمت انتالیا را افزایش‬ ‫خواه��د داد‪ .‬به گزارش ش��بکه خب��ری تی‪.‬ار‪.‬تی ترکیه‬ ‫براس��اس بیانیه ای از س��وی خطوط هوای��ی کورندون‪،‬‬ ‫در ماه های اگوس��ت و س��پتامبر از مونیخ‪ ،‬اشتوتگارت‪،‬‬ ‫نورنبرگ و زوریخ به انتالی��ا پروازهای اضافه ترتیب داده‬ ‫خواهد شد‪ .‬در پروازهای اضافه شده‪ ،‬تعداد صندلی ها نیز‬ ‫به ‪۲۴‬هزار افزایش خواهد یافت‪ .‬خطوط هوایی کورندون‬ ‫ک��ه از ‪ ۱۴‬فرودگاه المان به انتالیا پ��رواز دارد‪ ،‬در ابتدای‬ ‫س��ال‪ ،‬اعالم کرده بود که هدفش��ان در پروازهای انتالیا‪،‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار صندلی است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬به زودی شاهد اغاز‬ ‫نمایش��گاه «ای‪»۳‬خواهیم بود‪ .‬بزرگترین نمایش��گاه‬ ‫بازی های رایانه ای که هر س��ال در لس انجلس امریکا‬ ‫برپا می ش��ود‪ .‬هر س��اله تعداد زیادی بازی و فناوری‬ ‫مرتبط ب��ا بازی های ویدئویی در نمایش��گاه «ای‪»3‬‬ ‫معرفی می ش��وند‪ .‬بازی های جدید و اسم ورسم داری‬ ‫بو ت��اب روزهای اخ��ر ماه ژوئ��ن میالدی‬ ‫ک��ه از ت ‬ ‫(خ��رداد) اس��تفاده می کنند تا بیش��تر و بهتر دیده‬ ‫ش��وند‪« .‬ای‪ »3‬همواره پ��ر از ش��گفتی و بازی های‬ ‫تایید نش��ده (عناوینی که پیش از دریافت مجوزهای‬ ‫انتش��ار معرفی می شوند) بوده اس��ت اما در کنار این‬ ‫ش��گفتی هایی که باید تا روز برگزاری نمایشگاه برای‬ ‫دیدن ش��ان صبر کنیم‪ ،‬بازی هایی نیز وجود دارند که‬ ‫ش��نیدن نام انها برای مخاطبان دنی��ای بازی کافی‬ ‫اس��ت تا خودش��ان را برای حضور در این نمایشگاه‬ ‫ب��ه اب و ات��ش بزنند‪ .‬نکته مهم درب��اره این رویداد‬ ‫جنجالی ان است که چند هفته قبل از شروع رسمی‬ ‫با کنفرانس های متعدد به استقبال مخاطبان می رود‪.‬‬ ‫بیش��تر ش��رکت های مرتبط با بازی های رایانه ای از‬ ‫جمله مایکروس��افت‪ ،‬س��ونی‪ ،‬گیم الفت‪ ،‬راک استار‬ ‫و‪ ...‬به ط��ور جداگانه کنفرانس هایی را برگزار می کنند‬ ‫و ع�لاوه بر معرف��ی اخرین محصوالت خ��ود درباره‬ ‫چالش های پیش روی صنعت بازی س��ازی به بحث و‬ ‫گفتمان می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگ�ی ش�کل گیری و انتخ�اب ن�ام ای�ن‬ ‫نمایشگاه‬ ‫قبل از «ای‪ »۳‬نمایشگاهی در امریکا با نام «کانسمر‬ ‫الکترونیک ش��و» برپا بود که وظیفه داش��ت ساالنه‬ ‫محصوالت ش��رکت های بازی س��ازی و سخت افزاری‬ ‫و کنس��ول را در خود برای بازدید عالقه مندان جای‬ ‫دهد‪ .‬س��رانجام امریکا تصمیم به تاسیس یک انجمن‬ ‫مس��تقل گرفت تا بتواند بدین وسیله میزان خشونت‬ ‫و دس��ته بندی بازی ها را مش��خص کند‪ .‬امروزه این‬ ‫انجم��ن در دنیا ب��ا نام «ای اس ا» ب��ه کار خود ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬نخس��تین بار در س��ال ‪۱۹۹۵‬م نمایش��گاه‬ ‫تج��اری با ن��ام «‪Electronic Entertainment‬‬ ‫‪ »Expo‬ش��کل گرفت که بعدها به اختصار به دلیل‬ ‫داش��تن ‪3‬حرف ‪ E‬در این عبارت‪ ،‬اسم این نمایشگاه‬ ‫تبدیل به «ای‪ »3‬شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره اول؛ سال ‪ ۱۹۹۵‬میالدی‬ ‫در نخس��تین س��ری از این نمایش��گاه «س��گا» و‬ ‫«نیتن��دو» کنس��ول های جدید خود را ک��ه قابلیت‬ ‫پردازش بازی های ‪۳‬بعدی را داش��تند معرفی کردند‪.‬‬ ‫پاناس��ونیک و ات��اری هم از قبل اع�لام کردند که با‬ ‫کنس��ول های ب��ازی بس��یار قدرتمند می این��د‪ .‬اما‬ ‫عجیب ترین خبری که این نمایشگاه را دچار تحول و‬ ‫همگان را متعجب کرد حضور سونی در صنعت بازی‬ ‫بود‪ .‬چون سونی قبل از ان فقط مشغول ساخت لوازم‬ ‫خانگی بود و به صنعت بازی کاری نداش��ت‪ .‬هنگامی‬ ‫که نماینده شرکت سونی برای شاهکار این سازمان را‬ ‫معرفی کرد همه متحیر شدند! یک کنسول جدید با‬ ‫پردازنده کامال سه بعدی با نام «پلی استیشن» که ان‬ ‫زمان ‪ ۲۲۹‬دالر قیمت داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره دوم و ارزانی کنسولی!‬ ‫در س��ال ‪1996‬م باز هم س��گا با کنسولی جدید با‬ ‫نام «اس��تیترن» وارد میدان مبارزه شد و نیتندو هم‬ ‫دو محص��ول ت��ازه را با نام های «ان‪ »64‬و کنس��ولی‬ ‫ی پودکت» به نمایش گذاش��ت‪ .‬در‬ ‫با ن��ام «گیم ب��و ‬ ‫همین نمایشگاه اعالم شد که قیمت پلی استیشن به‬ ‫‪۱۹۹‬دالر کاهش یافته اس��ت‪ .‬س��ونی با این کار ضرر‬ ‫جدی به نیتندو و سگا زد‪ .‬چون انها نیز مجبور شدند‬ ‫قیمت کنس��ول های خود را پایین بیاورند‪ .‬در همان‬ ‫س��ال مایکروسافت با قدرت توانس��ت ویندوز ‪ ۹۵‬را‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تاریخچه بزرگترین نمایشگاه‬ ‫بازی های رایانه ای‬ ‫عرضه کن��د و بازی هایی را نیز ب��رای اجرا روی این‬ ‫ویندوز روانه بازار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ ۱۹۹۷‬میالدی و تغییر مکان!‬ ‫این ب��ار مح��ل برگ��زاری «ای‪ »۳‬ف��رق ک��رد و از‬ ‫لس انجل��س به اتالنت��ا رفت‪ .‬با ظه��ور فناوری های‬ ‫گرافیکی سه بعدی اتاری و پاناسونیک با کنسول های‬ ‫دوبع��دی کنار گذاش��ته ش��دند‪ .‬نیتندو و س��گا هم‬ ‫نتوانس��تند در مقابل سونی حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باش��ند و این یعنی ورشکس��تگی غول ه��ای فناوری‬ ‫مربوط به دهه های ‪ 80‬و ‪ 90‬میالدی! اما س��ونی که‬ ‫ح��اال هم محبوب بود و هم مش��هور تعداد زیادی از‬ ‫ش��رکت های بازی س��ازی را به س��مت خود کشانده‬ ‫و بازی ه��ای زیادی برای «پلی استیش��ن» س��اخته‬ ‫ش��د ک��ه از معروف ترین انها می ت��وان به «تیکن» و‬ ‫«رزیدن��ت اویل» اش��اره کرد‪ .‬در همان س��ال نوعی‬ ‫کارت گرافیک��ی س��ه بعدی ب��رای رایانه های خانگی‬ ‫معرفی شد که تحول ش��گرفی در پی سی به حساب‬ ‫می امد‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪۱۹۹۸‬م و باز هم پلی استیشن!‬ ‫سال ‪1998‬م یک ش��رکت گمنام دی وی دی را به‬ ‫دنیای بازی معرفی کرد‪ .‬نیتندو هم در همان سال با‬ ‫یک بازی زیبا به میدان رقابت امد‪ .‬اما باز هم س��ونی‬ ‫همه را ش��وکه کرد‪ .‬این بار با طراحی و س��اخت یک‬ ‫بازی بسیار زیبا با نام «گرن توریسمو» که مربوط به‬ ‫مسابقات اتومبیل رانی بود نشان داد که قصد ندارد از‬ ‫حرکت باز ایستد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت به لس انجلس‬ ‫در سال ‪ 1999‬م مس��ئوالن تصمیم گرفتند محل‬ ‫برگزاری را به جای سابق ان بازگردانند‪ .‬اکنون رقابت‬ ‫میان سونی‪ ،‬نیتندو و س��گا بود‪ .‬سگا کنسول جدید‬ ‫خود را با نام «دریم کاست» وارد میدان رقابت کرده‬ ‫بود‪ .‬از طرفی نیتندو ه��م خبر داد در حال همکاری‬ ‫با شرکت پاناسونیک برای ساخت یک کنسول جدید‬ ‫است‪ .‬اما سونی با یک خبر تکان دهنده به میدان امد‬ ‫و ان انتشار پلی استیشن ‪ ۲‬در سال اینده بود‪ .‬در کل‬ ‫این نمایشگاه میدان حرف و خبر بود نه میدان عمل‬ ‫و همه تا شروع قرن بیست ویکم منتظر بودند!‬ ‫‹ ‹سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی و باز هم سونی قدرتمند‬ ‫در نخستین روز نمایشگاه سگا از امکان وصل شدن‬ ‫مودم به کنس��ول خود خب��ر داد و چند بازی جذاب‬ ‫معرفی کرد که باعث ش��د تمام نگاه ها متوجه س��گا‬ ‫و غرفه این ش��رکت ش��ود‪ .‬تا اینکه نوبت به سونی و‬ ‫معرفی کنسول جدید خود رسید‪ .‬با اعالم خبر رسمی‬ ‫پخش س��ونی در سرتاس��ر دنیا با قیم��ت ‪۲۹۹‬دالر‬ ‫هم��گان بی چون و چرا از قدرت س��ونی حرف زدند‪.‬‬ ‫در همین س��ال «کونامی» ه��م دمویی(پیش نمایش‬ ‫بازی) از بازی متال گیر ‪ ۲‬پخش کرد‪ .‬این جذاب ترین‬ ‫نمایش��گاهی بود که عاش��قان بازی های رایانه ای به‬ ‫چشم دیده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ال ‪ 2001‬م ؛نمایشگاهی‪ 7‬س�اله با کوله باری‬ ‫از تجربه‬ ‫س��گا به طور رس��می از ساخت کنس��ول های بازی‬ ‫کناره گی��ری ک��رد و وارد تهیه کنندگ��ی بازی ه��ای‬ ‫رایان��ه ای ش��د! نیتندو هم قول داد که در س��ال بعد‬ ‫کنس��ول «گی��م کاب» را روان��ه بازار کن��د‪ .‬با بیرون‬ ‫رفتن س��گا از صحنه رقابت این بار ش��رکتی دیگر پا‬ ‫به عرصه بازی ها گذاش��ت؛ مایکروس��افت! کنس��ول‬ ‫«ایکس باکس» راهی میدان مبارزه شد تا خیلی زود‪،‬‬ ‫در مقابل س��ونی قرار بگیرد‪ .‬در ان س��ال بازی های‬ ‫زیبای زیادی وارد بازار ش��دند‪ .‬از جمله بازی سرقت‬ ‫بزرگ اتومبیل (‪ )GTA‬که از سوی راک استار تهیه‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫خبر مهم ان سال‬ ‫دعوت «‪ »EA‬از‬ ‫مشت زن بزرگ دنیا‬ ‫یعنی «محمدعلی‬ ‫کِلی» برای معرفی‬ ‫بازی جدید خود‬ ‫با نام ‪The Sims‬‬ ‫(نسخه دوم) بود‬ ‫‹ ‹س�ال ‪ ۲۰۰۲‬میلادی و قدرت نمای�ی‬ ‫«اکتیویژن»‬ ‫مهم تری��ن روی��داد «ای‪ »۳‬در س��ال ‪۲۰۰۲‬م خبر‬ ‫ساخته شدن یک بازی با نام ‪ Doom‬بود‪ .‬اکتیویژن‬ ‫در ای��ن س��ال دمویی از ای��ن بازی پخ��ش کرد که‬ ‫با اس��تقبال همگان مواجه ش��د و ق��ول داد که این‬ ‫ب��ازی را تا ‪ ۶‬ماه این��ده به بازار ارائه دهد‪ .‬س��ونی با‬ ‫پلی استیش��ن‪ 2‬که حاال در ابع��اد کوچک تر و قیمت‬ ‫پایین تر عرضه ش��ده بود‪ ،‬بازار کنس��ول ها را بیش از‬ ‫پیش قبضه کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گرافیک و دیگر هیچ!‬ ‫در س��ال ‪ 2003‬م هم��ه تحت تاثیر ب��ازی زیبای‬ ‫‪ Doom‬ق��رار گرفته بودند‪ .‬موفقیت ه��ای این بازی‬ ‫همچن��ان ادامه داش��ت تا اینکه یک ب��ازی گمنام با‬ ‫ف الیف» در نمایش��گاه معرفی شد‪ .‬با معرفی‬ ‫نام «ها ‬ ‫این بازی در س��بک دوم شخص تحسین مخاطبان و‬ ‫منتقدان برانگیخته ش��د و نام این ب��ازی تا امروز در‬ ‫ذه��ن همه باقی مانده اس��ت‪ .‬نخس��تین جوایز ویژه‬ ‫نمایشگاه در س��ال ‪۲۰۰۳‬م به «هاف الیف» رسید تا‬ ‫شروعی باشد بر فصل نوین بازی های رایانه ای‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه سال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی‬ ‫این س��ال‪ ،‬سال کنسول های دس��تی و پرتابل بود‪.‬‬ ‫سونی با «پی اس پی» و نیتندو با «دی اس» به میدان‬ ‫امدند‪ .‬کنسول های دستی یا هوش مصنوعی به نسبت‬ ‫ق��وی و گرافیک منحص��ر به فرد یک��ی از مهم ترین‬ ‫اقدامات قرن ‪۲۱‬میالدی بود که بسیار مورد استقبال‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬البته خبر مهم ان س��ال دعوت «‪»EA‬‬ ‫از مشت زن بزرگ دنیا یعنی «محمدعلی کِلی» برای‬ ‫معرف��ی بازی جدید خود با نام ‪( The Sims‬نس��خه‬ ‫دوم) بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت نفس گیر سونی و مایکروسافت‬ ‫در س��ال ‪۲۰۰۵‬م ب��ار دیگر ش��اهد رقاب��ت میان‬ ‫کنس��ول ها بودی��م‪ .‬س��ونی ب��ا پلی استیش��ن ‪ ۳‬و‬ ‫مایکروس��افت هم با «ایکس باک��س‪ »360‬همه را به‬ ‫نوعی متحیر کرده بودن��د‪ .‬این دیگر اوج فناوری بود!‬ ‫در ای��ن دوره حدود ‪ ۶‬هزار محصول به نمایش درامد‬ ‫که در ن��وع خودش بی س��ابقه بود و می ت��وان ان را‬ ‫شلوغ ترین سال سری نمایشگاه های «ای‪ »3‬لقب داد‪.‬‬ ‫‹ ‹باز هم معرفی یک کنسول تازه‬ ‫س��ال ‪۲۰۰۶‬م ش��اهد رونمای��ی از نس��ل جدی��د‬ ‫کنسول های نیتندو ‪ Wii‬بودیم‪ .‬در این دوره عناوین‬ ‫فوق الع��اده باکیفیتی برای تمامی کنس��ول های بازی‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬هر کنسول چند بازی زیبا برای خودش‬ ‫داش��ت‪ .‬ایکس باکس‪ ،‬پلی استیشن و نیتندو به سراغ‬ ‫عرضه بازی های اختصاصی برای خودشان رفته بودند‪.‬‬ ‫روندی که تا امروز ادامه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹*سیل بازی ها در سال ‪۲۰۰۷‬م‬ ‫حاال دیگر صنعت بازی های رایانه ای به رقیبی برای‬ ‫هالیوود تبدیل شده بود‪ .‬هزینه ساخت بازی به صورت‬ ‫میانگین از مهم ترین فیلم های س��ینمایی هم بیشتر‬ ‫ش��د و به همین میزان فروش انها هم اوج گرفت‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪۲۰۰۷‬م مایکروس��افت بازی «ندای وظیفه» و‬ ‫«اساس��ین کرید» را معرفی ک��رد‪ .‬بازی هایی که اوج‬ ‫تکنیک و فناوری بودند و ب��ه پرمخاطب ترین ها بدل‬ ‫ش��دند‪ .‬نسخه جدید «هالو» و یک بازی سوم شخص‬ ‫به نام «کریسیس» مخاطبان را به وجد اوردند‪ .‬سونی‬ ‫از باندل ه��ای جدید پلی استیش��ن رونمای��ی کرد و‬ ‫بازی هایی همچون «سایلنت هیل»‪« ،‬گرند توریسمو‬ ‫‪ »5‬و «رزیدنت اویل» به بازار امدند‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی‬ ‫در این دوره دس��تاورد تازه ای معرفی نشد‪ .‬اما همه‬ ‫ش��رکت ها به ارتقای دس��تگاه های خ��ود پرداختند‪.‬‬ ‫ه��زاران بازی جدید معرفی ش��د‪ .‬از «ال��ن ویک» و‬ ‫سری تازه ندای وظیفه گرفته تا چند بازی ترسناک و‬ ‫اسلشر برای کنسول های خانگی!‬ ‫‹ ‹کمی نزول فناورانه‬ ‫کس��ی به درس��تی دلیل کاهش توج��ه به صنعت‬ ‫بازی ه��ای رایانه ای را نمی دانس��ت اما ب��ه هر حال‪،‬‬ ‫مخاطبان سال ‪۲۰۰۹‬م بسیار کمتر از سال قبل بودند‪.‬‬ ‫حت��ی بازی های مهمی هم معرفی نش��د! غیراز چند‬ ‫عن��وان دندان گیر نظیر «متال گی��ر» و «لفت ‪ 4‬دید»‬ ‫اتفاق خاص دیگری رخ نداد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰۱۰‬میالدی و «ای‪ »۳‬تازه نفس‬ ‫در این دوره می توان «ایکس باکس» را برنده میدان‬ ‫رقابت های فناورانه دانست‪ .‬معرفی دستگاه «کینکت»‬ ‫یک برگ برنده اساس��ی برای ش��رکت مایکروسافت‬ ‫بود که با اس��تقبال و فروش چش��مگیری مواجه شد‪.‬‬ ‫این دستگاه برای بازی های مبتنی بر حرکت طراحی‬ ‫ش��ده بود که به گیمر اجازه می داد با حرکات دس��ت‬ ‫و پا کنترل ش��خصیت های بازی را در دس��ت بگیرد‪.‬‬ ‫در همین س��ال چند بازی مبتنی بر حرکت نیز برای‬ ‫«ایکس باکس» معرفی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالشی دیگر برای کنسول های دستی‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۱‬م ش��اهد رونمایی از کنسول جدید‬ ‫‪ Wii U‬از نیتندو بودیم‪ .‬البته بیشتر بازی های معرفی‬ ‫ش��ده از طرف نیتندو برای کنس��ول دستی اش یعنی‬ ‫«دی اس‪ »3‬بودند‪ .‬با گس��ترش بازی های مالتی پلیر‬ ‫(چندنفره) دوباره فصل نوینی پیش چش��م مخاطبان‬ ‫گشوده شد و استقبال از بازی ها رونق بیشتری گرفت‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای رس��می بازدید از این نمایش��گاه‬ ‫‪۱۱‬درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوباره رقابت سونی با مایکروسافت‬ ‫سال ‪۲۰۱۲‬م یکی از بهترین سال های «ای‪ »3‬بود‪.‬‬ ‫«پلی استیش��ن ‪ »۴‬و «ایکس باک��س وان» به صورت‬ ‫رس��می معرفی ش��دند‪ .‬کنس��ول هایی که به جرات‬ ‫می ت��وان گفت چند س��ال از دوره خود جلوتر بوده و‬ ‫بس��یار نیز مورد استقبال قرار گرفتند‪ .‬عناوین مهمی‬ ‫نی��ز از جمله «فاری کراس ‪« ،»۳‬اسپلینترس��ل بلک‬ ‫اوپ��س» و یک بازی ف��وق مدرن به ن��ام «واچ داگز»‬ ‫برای این کنسول ها معرفی شدند‪ .‬رونمایی از بازی ها‬ ‫در کنفرانس های مطبوعاتی ش��رکت های بزرگ مثل‬ ‫مایکروسافت و سونی انجام می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪۲۰۱۳‬م و نسل هشتمی ها‬ ‫بیش��تر بازی های معرفی ش��ده در این سال مربوط‬ ‫به کنسول های نسل هشتمی یعنی «پلی استیشن ‪»4‬‬ ‫و «ایکس باک��س وان» بودن��د‪ .‬بازی هایی مانند «بتل‬ ‫فیل��د»‪« ،‬نیاز برای س��رعت» ‪« ،‬فیف��ا ‪ »14‬و «عصر‬ ‫اژدها» به عنوان بازی های برتر سال معرفی شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین دوره‬ ‫و س��رانجام به اخرین دوره برگزار شده «ای‪ »3‬در‬ ‫سال ‪2014‬م می رسیم‪ .‬این نمایشگاه ‪21‬ساله بود که‬ ‫تع��داد عناوین ان برای نخس��تین بار به رقمی افزون‬ ‫بر ‪15‬هزار بازی در س��ال رس��ید‪ .‬رکوردی عظیم که‬ ‫در دیگر نمایشگاه های صنعت بازی شاهد ان نبودیم‪.‬‬ ‫س��ونی در کنفرانس خبری خود در حاشیه برگزاری‬ ‫نمایش��گاه «ای‪ »3‬از عرضه کنسول بازی جدید خود‬ ‫موس��وم به «پلی استیش��ن تی وی» در امریکا و کانادا‬ ‫در پاییز خبر داد و مدل جدید «ایکس باکس» بدون‬ ‫«کینکت» با قیمت ‪۳۹۹‬دالر عرضه شد‪.‬‬ ‫اکن��ون باید منتظ��ر ماند و دید «ای‪ »3‬در س��ال‬ ‫‪ 2015‬م چ��ه رویدادهای��ی برای عاش��قان بازی های‬ ‫رایانه ای رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫اهمیت احداث موزه های معدنی را در گفت وگو با کارشناسان این بخش بررسی کرد‬ ‫‪27‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫چینی ها معادن بحران زده‬ ‫سنگ اهن استرالیا را می خرند‬ ‫سفری به موزه معدنی «بوخوم» در المان‬ ‫کتایون ملک�ی ‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬اح��داث موزه های‬ ‫معدنی عالوه بر استفاده اقتصادی از معادن متروکه منجر‬ ‫به اش��نایی مردمان عادی با اهمی��ت و کاربرد فعالیت ها‬ ‫و مواد معدنی می ش��ود‪ .‬امروزه موزه های معدنی مختلفی‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته وجود دارد ک��ه روزانه میزبان‬ ‫بازدید کنندگان بس��یاری است‪ .‬اما متاس��فانه ایران با در‬ ‫اختیار داشتن ذخایر ارزشمند مواد معدنی اقدامی در این‬ ‫زمینه انجام نداده است‪.‬‬ ‫کش��ور المان با وجود اینکه کشوری معدنی محسوب‬ ‫نمی ش��ود در این زمین��ه اقدامات مفی��دی را انجام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬موزه معدنی «بوخوم» یکی از نمونه های مطرح از‬ ‫موزه های معدنی المان است که برای بررسی ان به سراغ‬ ‫کارشناسان حوزه معدن رفته ایم‪.‬‬ ‫معدنی گوناگون است‪ .‬تنوع و فراوانی برخی از مواد معدنی‬ ‫مانند اهن‪ ،‬مس‪ ،‬سرب‪ ،‬روی‪ ،‬کرومیت و انواع سنگ های‬ ‫س��اختمانی و تزئینی در این سرزمین نشانگر ویژگی های‬ ‫مطلوب ان از دیدگاه رخدادها و پدیده های زمین شناسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬به طور کلی می توان گفت که جز الماس‬ ‫و معدودی کانی های دیگر‪ ،‬بسیاری از مواد معدنی‪ ،‬ذخایر‬ ‫مناسب و گاه قابل توجهی در ایران دارند‪.‬‬ ‫افت قیمت س��نگ اهن‪ ،‬شرکت های معدنی کوچک‬ ‫و پرهزینه را در اس��ترالیا دچار بحران اقتصادی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماینین��گ‪ ،‬س��رمایه گذاران چینی از‬ ‫این ش��رایط و فرصت اس��تفاده ک��رده و برای تامین‬ ‫س��نگ اهن ارزان و تضمی��ن ان در بلندم��دت ب��ه‬ ‫مذاک��ره ب��ا ش��رکت های معدن��ی بح��ران زده روی‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران می گوین��د‪ :‬ای��ن روند در ط��ول ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 3‬م��اه گذش��ته اغ��از ش��ده و ش��رکت های معدنی‬ ‫متوسط اس��ترالیایی به طور مرتب درخواست هایی را‬ ‫از س��رمایه گذاران چینی دریاف��ت می کنند و به نظر‬ ‫می رس��د ک��ه افت ش��دید قیمت های س��نگ اهن و‬ ‫شرایط بحران زده ش��رکت های استرالیایی‪ ،‬زمینه ساز‬ ‫ای��ن فرصت طلب��ی در س��رمایه گذاران چینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه بر این ضعف پایدار قیمت های س��نگ اهن بر‬ ‫ش��رکت های معدنی چینی نیز تاثیرات منفی از خود‬ ‫به جای گذاش��ته و در نتیجه فوالدس��ازان چینی به‬ ‫دنبال تامین مواد اولیه خود از خارج هستند‪.‬‬ ‫در ماه ه��ای ژانوی��ه و اوری��ل واردات س��نگ اهن‬ ‫چین از اس��ترالیا به بیش از ‪ 195‬میلیون تن رس��ید‬ ‫ک��ه ‪63/7‬درصد از کل ‪ 307‬میلی��ون تن مصرف ان‬ ‫در ط��ول این م��دت را دربرمی گیرد‪ .‬ای��ن رقم باالتر‬ ‫از ‪ 58/7‬درصد از س��هم وارداتی ان از اس��ترالیا برای‬ ‫کل س��ال ‪2014‬م است‪.‬روند رشد سهم چین از بازار‬ ‫سنگ اهن رو به کاهش است که دلیل ان هم مربوط‬ ‫به این نکته اس��ت که ش��اید چینی ها بیشتر خواهان‬ ‫تصاحب یا خرید ش��رکت های اس��ترالیایی هستند تا‬ ‫صرف خرید از انها باشند‪.‬‬ ‫چی��ن در حال حاضر به دنبال خرید ش��رکت های‬ ‫معتبر به قیمت ارزان است‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی موزه های معدنی در ایران‬ ‫‹ ‹ابزار معدن شناختی‬ ‫نیم��ا نظافتی‪ ،‬عض��و هیات علمی گروه زمین شناس��ی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران درباره‬ ‫اهمیت کانی های معدنی در زندگی روزمره در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیش��تر مردم توجه چندانی به اهمیت‬ ‫کانی ها و س��نگ ها در زندگ��ی روزمره ندارند در حالی که‬ ‫در یک کش��ور پیشرفته‪ ،‬هر انس��ان در طول زندگی خود‬ ‫به طور متوسط حدود ‪ 1/8‬میلیون تن کانی‪ ،‬فلز و سوخت‬ ‫مصرف می کند‪ .‬از سوی دیگر با توسعه جوامع بشری نیاز‬ ‫ب��ه کانی ها و مواد معدنی روز ب��ه روز افزایش پیدا می کند؛‬ ‫این مطلب به ویژه در کشورهای در حال توسعه ملموس تر‬ ‫است‪ .‬نظافتی درباره این موضوع تصریح کرد‪ :‬برای روشن‬ ‫ک��ردن اهمیت و تاثیر قابل توجه کانی ها ‪ ،‬س��نگ ها و نیز‬ ‫معدنکاری انها برای عامه مردم‪ ،‬موزه ها و مینرال پارک ها‬ ‫(پارک کانی ها) رسانه و ابزار های بسیار مناسبی هستند‪ .‬با‬ ‫اشنایی بیشتر عموم مردم با این مقوله‪ ،‬توسعه اکتشاف و‬ ‫استخراج مواد معدنی در کشور اسان تر و بهتر انجام خواهد‬ ‫ش��د و تصور «گنج بودن» معدن ب��ه تدریج در نظر عموم‬ ‫مردم کمرنگ شده‪« ،‬رنج» و «همت» قابل توجه مورد نیاز‬ ‫برای معدنکاری برای انها روشن تر خواهد شد‪.‬در واقع در‬ ‫کش��ورهای پیشرفته س��عی می ش��ود با اقدامات عملی‬ ‫مردم را با اهمیت این کار اشنا کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در بسیاری از کشورهای پیشرفته که‬ ‫معدنکاری (زغال سنگ‪ ،‬فلزات و کانی های مختلف) نقش شده مجموعه ای اس��ت شامل نمایش��گاه انواع کانی ها و‬ ‫س��نگ ها از سراس��ر دنیا‪ ،‬ماکت های‬ ‫مهمی در پیش��رفت و توسعه انها در‬ ‫نش��ان دهنده روش زندگ��ی و‬ ‫دوران انقالب صنعتی و بعد از ان ایفا‬ ‫س��نت های معدنکاری در گذش��ته و‬ ‫کرده است (مانند انگلستان و المان)‪،‬‬ ‫امروز‪ ،‬تونل های شبیه س��ازی ش��ده‬ ‫س��عی ش��ده تا موزه ه��ای معدن در‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ابزار و ماش��ین االت معدنی‬ ‫مح��ل و درون معادنی که امروز دیگر‬ ‫از قدیمی تری��ن دوران ت��ا ام��روز و‬ ‫فعال نیستند دایر شوند‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫مرکز اس��ناد معدنکاری المان که در‬ ‫فضای واقعی معدنکاری گذشته بهتر‬ ‫نیما نظافتی‪:‬‬ ‫هر انسان در طول زندگی کن��ار ان یک رس��توران‪ -‬قهوه خانه‬ ‫قابل بازسازی است‪.‬‬ ‫(ب��ا فضایی معدنکارانه!) و فروش��گاه‬ ‫پیشرو‬ ‫‹ ‹باز هم المان‬ ‫خود به طور متوسط‬ ‫کانی ها و اش��یا ی س��نگی قرار دارد‪.‬‬ ‫کارش��ناس‬ ‫ زاده‪،‬‬ ‫ن‬ ‫مرتض��ی موم��‬ ‫حدود ‪ 1/8‬میلیون تن‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ی��ک مرکز تحقیقاتی‬ ‫معدن نیز با اش��اره به رونق موزه های‬ ‫کانی‪ ،‬فلز و سوخت‬ ‫درباره معدن��کاری و فلزکاری کهن و‬ ‫معدنی در المان‪ ،‬درباره موزه معدنی‬ ‫مصرف می کند‬ ‫تاریخ جهانی معدنکاری که در ارتباط‬ ‫«بوخ��وم» در ای��ن کش��ور به‬ ‫گف��ت‪ :‬از نمونه ه��ای جال��ب موزه های معدن��ی در دنیا نزدیک با دانش��گاه بوخوم است نیز از بخش های مهم این‬ ‫ن ن��ام برد که به موزه بوده که پژوهش های متنوعی را در زمینه معدنکاری‬ ‫می ت��وان از موزه مع��دن «بوخوم» الما ‬ ‫عن��وان بزرگترین و پربازدید کننده ترین موزه معدنی دنیا و فلزکاری در کشورهای مختلف جهان اجرا می کند‪ .‬این‬ ‫(با حدود ‪ 400‬هزار نفر بازدید کننده در س��ال) ش��ناخته در حالی اس��ت که جای خالی دست کم یک موزه معدنی‬ ‫( و پارک کانی) در کش��ور ما به ش��دت احساس می شود‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن م��وزه ک��ه در س��ال ‪1930‬م افتتاح مومن زاده در ادامه افزود‪ :‬ایران کش��وری سرش��ار از مواد‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9409970201000242‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980201001293‬ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫‪240‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ‪ 1‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﺠﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ‬ ‫ﺍﺳــﻜﻨﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﻙ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫ﺯﻭﺝ ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺡ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪3946‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 91‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 7‬ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﭽﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺮﺟﻰ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺭﻗﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻔﻘﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻫﻴﭻ ﭘﻮﻟﻰ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷــﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻭ‬ ‫ﻋﺴــﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺬﻝ ﭘﻨﺞ ﺳــﻜﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳــﻨﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺷــﺪﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﻏــﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷــﺖ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴــﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴــﺎﻋﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﺳــﺎﺯﺵ ﻧﺸــﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﺳــﺘﻨﻜﺎﻑ ﻭﻯ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷــﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻭ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪1119‬ﻭ‪1130‬ﻭ‪1143‬ﻭ‪ 1146‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻮﺍﺩ ‪24‬ﺗﺎ‪ 39‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺧﻠﻌﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺗﺤﺖ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫)ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ‪ 5‬ﺳــﻜﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳــﻨﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒــﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺯﻭﺝ ﺑﺬﻝ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ( ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳــﻤﻰ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺯﻭﺝ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺑﻼﻋﺰﻝ ﻣﺎﺧﻮﺫﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﻭﻯ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﺑﺬﻝ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺯﻭﺝ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ‬ ‫ﻃــﻼﻕ ﺧﻠﻌﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺤﺘــﺮﻡ ﻃﻼﻕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺍﻋﻄﺎ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻪ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﺪﺍﺭﻯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/23896‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 240‬ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ‪ 1‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻗﻨﺒﺮﻧﻴــﺎ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309972910402228‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪9309982910400727‬ﺷﻌﺒﻪ ‪1‬‬ ‫ﺩﺍﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ )ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣــﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ(ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺍﺩﻛﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﻣﺒــﺎﺩﺭﺕ ﺑــﻪ ﺻــﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳــﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺻﻐﺮ‬ ‫ﺑﺎﻗﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻴﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﺳــﻨﺪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 127436‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1386/9/25‬ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ ‪ 200‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ‪3227‬‬ ‫ﻣﻔــﺮﻭﺯﻯ ﺍﺯ ‪ 4‬ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ ‪ 3‬ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻠﻚ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1386‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟــﺖ ﻭ ﻣﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ‪ 200‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ‬ ‫ﺯﻣﻴــﻦ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ‪ 3327‬ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﺍﺯ ‪ 4‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ‪ 3‬ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺻﻄﻠﻚ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﺎﺝ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﻭﻟﻴﻜﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﻰ ‪ 7‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻴﻊ ﻭ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻭﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﻣﺼﺪﻕ ﻣﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1386/3/15‬ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺣــﺮﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ‪ 200‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ‪ 3227‬ﻣﻔﺮﻭﺯ ‪4‬‬ ‫ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ‪ 3‬ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﭘﻼﻙ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/12/16‬ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪10‬ﻭ‪219‬ﻭ‪220‬ﻭ‪362‬ﻭ‪ 367‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪198‬ﻭ‪ 519‬ﻕ ﺍ ﺩ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﻟــﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ‪ 200‬ﻣﺘﺮ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﺪﻩ ﭘﻼﻙ‬ ‫‪ 3227‬ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ ‪ 4‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ‪ 3‬ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺻﻄﻠﻚ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ‪1/460/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ‬ ‫‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/23892‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﭘﺮﺩﻳــﺲ‪-‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ‬ ‫ﺳــﻴﺪ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺭﺍﻣﻴــﻦ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﺧﻠــﻒ ﻭﻧــﺪﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970221001117‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9209982163501017‬ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 10‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﭘﺮﻳﺎ‬ ‫ﺧﻠﺞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻨﻠﻮ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 93/7/19-597‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 210‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧــﻮﺍﻩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﺧﻴــﺮ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 597‬ﻣــﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 93/7/19‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 210‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ‪ 30‬ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺎﺷﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻀﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 88/1/18‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/5/31‬ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﻰ ﺣﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭﻭﺍﺭﺩ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﺪﺷﻪ ﻭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻜﻰ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ ‪88/1/18‬‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ‬ ‫ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﻳﻮﻡ ‪ 93/5/31‬ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻜﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺻــﺪﻭﺭ ﺣﻜــﻢ ﺑﺮ ﺑﻰ ﺣﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣــﺎﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪358‬ﻭ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣــﻮﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻜﻢ ﺑــﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ‪ 30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 88/1/18‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 93/5/31‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺴــﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻇﺮﻑ‬ ‫‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﺑــﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻗﻄﻌﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﻭ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 10‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110/23891‬‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈــﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻣﺤﻤــﺪ ﺣﺴــﻦ ﺍﻣــﻰ ﻭ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪﺍﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970221001327‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9209980226300918‬ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 10‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻴﺎﻥ ﺷﻜﻼﺕ ﻛﻴﻤﻴﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺩﻭﺳــﺖ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻨﺎﻧﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺣﺴــﻦ ﺑﺎﺩﺍﻣﭽﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺯﺍﺭﭼﻰ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺭﻉ ﻫﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 93/5/15-360‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 3‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 360‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/5/15‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻥ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺯﺍﺭﭼــﻰ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻼﻣﺖ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ‪ 89/6/6-171204‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺎﺭﻣﻴﺪﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸــﺎﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ‬ ‫‪ 3‬ﺳــﺎﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜــﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﭘﺎﺭﻣﻴﺪﺍ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﻛﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﺪﺷﻪ‬ ‫ﻭ ﺍﺷــﻜﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳــﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻋــﻼﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 1‬ﻳﺰﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﭘﺎﺭﻣﻴﺪﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ﺗﺤﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 171204‬ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺭﻉ ﻫﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺩﺍﺭﻯ ﺯﺍﺭﭼﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻄﺎﻝ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﺷــﻜﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻣﺴــﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑــﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 353‬ﻕ ﺍ ﺩ ﻡ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﻋﻮﺩﺕ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺍﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺭﻉ ﻫﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﺪﺷﻪ ﻭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺸﺮﺡ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻴﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﻛﺮ ﻋﻼﻣــﺖ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻨﺎﻡ ﭘﺎﺭﻣﻴﺪﺍ ﺗﺤﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪-158850‬‬ ‫‪ 88/9/1‬ﻭﺩﺭ ﻃﺒﻘــﺎﺕ ‪16‬ﻭ‪35‬ﻭ‪ 39‬ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﺑﻄــﺎﻝ ﻋﻼﻣﺖ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪158850‬ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﺑﺮﺍﺯ‬ ‫ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 171204‬ﻫﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻣﻨﻊ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻼﻣــﺖ ﭘﺎﺭﻣﻴﺪﺍ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻉ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻼﻣﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 158850‬ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 171204‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺭﻉ ﻫﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﻣﻨﻊ ﻣﺸــﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻋﻼﻣــﺖ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻼﻣﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 158850‬ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ‬ ‫ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 358‬ﻕ ﺍ ﺩ ﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 2‬ﻭ ‪84‬ﻭ‪ 89‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻧﻘﺾ ﺍﻥ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺷــﺮﺡ ﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻣﺪ ﻗــﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ‪ 2‬ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺭﻉ ﻫﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﻄﻌﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﻭ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 10‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110/23888‬‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈــﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻣﺤﻤــﺪ ﺣﺴــﻦ ﺍﻣــﻰ ﻭ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪﺍﺡ‬ ‫در ادامه کوروش شعبانی‪ ،‬نایب رییس کمیته اکتشاف خانه‬ ‫معدن ایران نیز درباره احداث موزه های معدنی در ایران به‬ ‫گف��ت‪ :‬با وج��ود این تاریخ کهن و درخش��ان و نیز‬ ‫اهمیت قابل توجه معدنکاری مدرن در ایران‪ ،‬تاکنون موزه‬ ‫یا مجموعه ای که سیر پیشرفت این دانش و صنعت دیرپا‬ ‫و نیز اهمیت مواد معدنی در زندگی روزمره را برای ایرانیان‬ ‫به نمایش بگذارد‪ ،‬تاس��یس نشده است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که بس��یاری از کشورهای دنیا که تاریخ معدنکاری بسیار‬ ‫کوتاه تری نس��بت به ای��ران دارند‪ ،‬این تاری��خ خود را در‬ ‫ش��هرها و حتی روس��تاهای متع��دد در قال��ب موزه ها و‬ ‫نمایش��گاه های دائم��ی در مع��رض دید جهانی��ان قرار‬ ‫داده اند‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬به هرحال‪ ،‬یکی از راه های افزایش‬ ‫دان��ش ش��هروندان تاس��یس موزه ه��ا‪ ،‬پ��ارک موزه ها و‬ ‫پارک های موضوعی است تا بدین ترتیب با افزایش سطح‬ ‫دانش عمومی توده شهروندان‪ ،‬اهداف کالن بخشی چون‬ ‫معدن با س��هولت بیشتری محقق ش��ود‪ .‬واضح است که‬ ‫نادانی یا کم دانش��ی عموم اف��راد جامعه درباره موضوعی‬ ‫چون معدنکاری‪ ،‬می تواند موجب مقاومت نادرست انها در‬ ‫برابر توسعه و انجام تغییرات مفید شود‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970228300953‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 8709980228300148‬ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 23‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩ‬ ‫ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﺩ ﺭﺿﻮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ‪ 5‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺭﺿﻮﻯ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ‪:‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜــﻞ ﺍﻳــﺎﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘــﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 3607‬ﻭ ‪ 126/3608‬ﺍﺻﻠﻰ ﻓﻌــﻼ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ‪15‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﻤﻠــﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﺍﺻــﺪﺍﺭﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻠــﻊ ﻳﺪ ﻭ ﺟﻠﺐ‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ ‪ 601-602‬ﻭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 86/5/1‬ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪194‬ﻭ‪198‬ﻭ‪515‬ﻭ‪ 519‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 337‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 372/400/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ )ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ‬ ‫ﺍﻳﺎﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ( ﻭﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻃﺒﻖ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺣﻀــﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪110/23886‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 23‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﻓــﻼﺡ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺎﺷﺎﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻛﺒﺮ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 184‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﺍﺑﺎﺩ‬ ‫ﻛﻮﻯ ﻭﻟﻴﻌﺼــﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980213500955‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 94/5/14‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 10/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﺍﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪ 110/23884‬ﻣﻨﺸﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ‪ 184‬ﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﺋﻰﻣﻄﻬﺮﻯﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻓﺎﻃﻤﻪﺍﻳﺮﺟﻰ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 930675‬ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﺻﺒﻮﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳــﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ‬ ‫ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻓﺎﺭﻍ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪93/12/18-2243‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 11‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 11‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﻧﺸــﺪﻥ ﻓﺮﺟﺎﻣﺨﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺱ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑــﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ‬ ‫‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻓﺮﺟﺎﻣﺨﻮﺍﻫﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﻮﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/23882‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 11‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈــﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪308/240/94‬‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/4/30‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9/30‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻳﻨﺐ ﺭﻳﺤﺎﻧﻰ ﻭﺍﺗﻖ ﺳــﻔﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﺳــﻤﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺿﺎ ﻣﻼﺋﻰ ﻭﺍﻧﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ‬ ‫ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪ 110/23880‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 240‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺯﺍﻕ ﭘﻮﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪286/240/94‬‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/4/30‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﺍﺟﺮﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷــﻜﺮ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺯﻫﻴــﺮ ﺍﺑﻮﻣﻌــﺎﺵ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻢ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻓــﻮﻕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ‬ ‫ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪ 110/23877‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 240‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺯﺍﻕ ﭘﻮﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫــﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺷــﻬﺮﻳﺎﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9309972210200619‬ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫‪ 110/23874‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ‪ -‬ﺩﺭﺧﻮﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺴــﻴﻨﻌﻠﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫــﻰ ﻣﻨﻮﭼﻬــﺮ ﺭﻋﻴﺘــﻰ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪9309972210200816‬‬ ‫‪1393/11/27‬ﺩﺭﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫‪ 110/23871‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ‪ -‬ﺩﺭﺧﻮﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎﺷــﻰ ﭘﺰ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸــﺮﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎﺷــﻰ ﭘﺰ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 91099722‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪8809982210200273‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻭ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﻣﺴــﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻭﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺳــﺎﺑﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ‪ 954‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ‪ 92‬ﺍﺻﻠﻰ ﺟﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺤﺖ‬ ‫ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪ 110/23864‬ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧــﺪ ‪ -‬ﺩﺭﺧــﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻨﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻴﺮﺍﺑﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﻬﻴﻼ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻭ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺮﺑﻼﺋﻰ ﻣﻬﺪﻯ ﻭﻫﺎﺩﻯ ﻛﺮﺑﻼﺋﻰ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309982210200828‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪94/5/17‬‬ ‫ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩ ﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﺍﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/23860‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺧــﻮﺭ‬ ‫‬‫ﺩﻣﺎﻭﻧــﺪ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳــﻴﺪ ﺳﭙﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻮﻯ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴﻦ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻭ ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻪ ﺭﻭﺩ ﺍﻓﺸﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟــﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧــﺬ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟــﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻣﺎﻟــﻰ ﻣﺒﻨﻴﺒﺮ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻟــﺰﺍﻡ ﺑــﻪ ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠــﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982210200133‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 94/5/5‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 11/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩ ﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﺍﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/23855‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺧــﻮﺭ‬ ‫‬‫ﺩﻣﺎﻭﻧــﺪ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺗﺎﺳﻜﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 923‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪940132‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 10‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 1384/11/27‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﺍﻋﻈﻢ‬ ‫ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺗﺎﺳﻜﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 923‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺻﻐﺮﺍ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻬﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪ 1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻣﺤﻤــﺪ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪0430081200‬ﺕ‬ ‫ﺕ‪ 45/6/18‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪0430011067‬‬ ‫ﺕ ﺕ‪ 43/10/2‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/23852‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‪ -‬ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺳﻴﺎﺩﺗﻰ‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫معدن ‪ 30‬درصد درامد دولت‬ ‫زامبیا را تامین می کند‬ ‫دول��ت زامبی��ا در حال بررس��ی کاهش بیش��تر‬ ‫عوارض اس��تخراج معادن زیرزمین��ی به کمتر از ‪9‬‬ ‫درصد کنونی است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش خبرگزاری دولتی زامبیا‪ ،‬وزیر‬ ‫معادن این کشور گفته است که کاهش مالیات های‬ ‫معادن زیرزمینی فعالیت انها را اقتصادی تر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬زامبیا در ماه اوریل بهره مالکانه را برای معادن‬ ‫روب��از و زیرزمینی ‪ 9‬درص��د تعیین کرده و مالیات‬ ‫باالی ‪ 20‬درصدی را که چندان عمری نداشت لغو‬ ‫کرد‪.‬افزایش مالیات موجب تسریع در هشدار برای‬ ‫تعطیلی معادن و بیکار ش��دن هزاران کارگر شده و‬ ‫زمینه ساز گس��ترش این روند در کل قاره می شود‪.‬‬ ‫در افریق��ا‪ ،‬دولت های تانزانیا تا گینه در حال تغییر‬ ‫سیس��تم مالیاتی و تعدیل در ساختارهای مالکیتی‬ ‫برای گرفتن س��هم بیش��تری از بازار منابع طبیعی‬ ‫خود هس��تند‪ .‬از س��ال ‪ 1997‬ت��ا ‪2013‬میالدی‬ ‫معادن زامبی��ا ‪ 12/6‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی جذب کرده اند‪ .‬تزریق س��رمایه موجب شد‬ ‫که کش��ور افریقای جنوبی به یک��ی از اقتصادهای‬ ‫برتر قاره تبدیل شده و میانگین رشد تولید ناخالص‬ ‫داخلی ان ‪ 6/4‬درصد در دهه گذشته بوده است‪.‬‬ ‫ام��روزه بخش معدن ‪ 90‬هزار نفر را بکار گرفته و‬ ‫حدود س��ه چهارم درام��د ارزی زامبیا و ‪ 25‬تا ‪30‬‬ ‫درصد درامد دولت از طریق معدن به دست می اید‪.‬‬ ‫کاهش گسترده هزینه‬ ‫اکتشافات معدنی استرالیا‬ ‫هزینه های اکتش��افات معدنی اس��ترالیا در ‪ 3‬ماه‬ ‫نخست س��ال جاری میالدی با ‪13/4‬درصد کاهش‬ ‫به ‪ 381‬میلیون دالر اس��ترالیا رسید که پایین ترین‬ ‫سطح در یک دهه گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر امار استرالیا‪ ،‬هزینه های اکتشافات‬ ‫معدنی در استرالیا حدود ‪ 60‬درصد از زمان اوج ان‬ ‫یعنی یک میلیارد دالر اس��ترالیایی سرمایه گذاری‬ ‫شده در این صنعت در ‪ 3‬ماه نخست کمتر است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماینینگ‪ ،‬س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫اکتش��افات س��نگ اهن ‪ 63‬میلی��ون دالر یا ‪43/4‬‬ ‫درص��د کاه��ش را نش��ان می دهد‪ .‬ای��ن بخش از‬ ‫س��ال ‪2012‬م تاکن��ون ح��دود ‪ 76‬درصد کاهش‬ ‫سرمایه گذاری داشته است‪ .‬سرمایه گذاری در بخش‬ ‫زغال س��نگ ‪ 34‬میلیون دالر یا ‪ 44‬درصد در ‪ 3‬ماه‬ ‫نخست سال کاهش داشت که دومین کاهش بزرگ‬ ‫در بخش مواد معدنی محس��وب می شود‪.‬از دیدگاه‬ ‫ایالتی یا اس��تانی بیش��ترین کاهش سرمایه گذاری‬ ‫مرب��وط ب��ه کوئینزلند به می��زان ‪ 32‬درصد یا ‪31‬‬ ‫میلیون دالر است‪.‬‬ ‫کاهش هزینه اکتش��افات در اس��تان استرالیای‬ ‫غرب��ی ‪ 30‬میلیون دالر یا ‪ 12‬درصد اس��ت که به‬ ‫طور عمده به کاهش چش��مگیر هزینه ها در بخش‬ ‫سنگ اهن مرتبط است و در استان زغال سنگ خیز‬ ‫«نیوسوث ولز» هزینه اکتشافات زغال سنگ به طور‬ ‫تقریبی با ‪ 50‬درصد کاهش در ‪ 3‬ماه نخس��ت سال‬ ‫به ‪ 9/9‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫علی اصغر بهرامی‪ ،‬کارشناس بازار فلزات‬ ‫درب��اره عوامل تاثیرگ��ذار روی نرخ فلزات‬ ‫گرانبه��ا در جه��ان در گفت وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬جنگ بین عربس��تان و یمن‬ ‫و درگیری ه��ای عراق از وقایعی اس��ت که‬ ‫باعث تغییر قیمت فلزات گرانبها ش��ده و‬ ‫بر بازار ایران نیز تاثیرات خود را گذاش��ته‬ ‫است‪ .‬واحدهای فعال همچون فروشندگان‬ ‫فلزات گرانبه��ا مانند طال به س��ایت های‬ ‫اطالع رس��انی جهان��ی مرج��ع همچ��ون‬ ‫«کیتک��و» مراجعه می کنند که نرخ فلزات‬ ‫در ان به روز ارائه ش��ده و پیش بینی هایی‬ ‫نیز به وس��یله کارشناسان درباره قیمت و‬ ‫تغییرات ان انجام می شود‪ .‬مراجعه فعاالن‬ ‫طال به این مراکز به طور مستقیم بر قیمت‬ ‫فلزات تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫عوامل تاثیرگذار روی قیمت فلزات گرانبها‪،‬‬ ‫سیاست هایی است که به وسیله دولت در‬ ‫پیش گرفته می ش��ود‪ .‬به طور کلی تمامی‬ ‫م��وارد یادش��ده در کنار ه��م باعث تغییر‬ ‫نرخ فلزات در بازار داخلی کش��ور می شود‪.‬‬ ‫همچنین یک��ی دیگر از عواملی که هم در‬ ‫ب��ازار داخل��ی و هم در بخ��ش بین المللی‬ ‫می توان��د اثراتی روی قیمت فلزات گرانبها‬ ‫داش��ته باشد عوارض و حقوق دولتی است‬ ‫که از سوی دولت ها تعیین می شود چراکه‬ ‫اخذ موارد یاد شده سبب می شود تا قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصول افزایش پیدا کند و در‬ ‫نتیج��ه بر فعالیت معدنکاران و اس��تخراج‬ ‫کانی های پر ارزش اثرگذاش��ته و باعث باال‬ ‫معدن معدن‬ ‫رفتن قیمت محصول نهایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه اقتصادی مهم است‬ ‫این کارشناس بازار فلزات معتقد است که‬ ‫در تمام��ی فعالیت ها همچون فعالیت های‬ ‫معدن��کاری صرف�� ه اقتص��ادی گزین��ه‬ ‫مهمی اس��ت و یک��ی از فاکتورهای اصلی‬ ‫تصمیم گی��ری برای اس��تحصال‪ ،‬بازیافت‬ ‫مواد معدنی و تولید محصول نهایی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬در حال حاضر یکی از محصوالتی‬ ‫که در بورس کاال ارائه می ش��ود کنسانتره‬ ‫فل��زات گرانبهاس��ت‪ .‬این م��اده که همان‬ ‫سرباره مسی است و از معادن مس به دست‬ ‫می اید از س��وی ش��رکت ملی مس ایران‬ ‫عرضه می شود‪ .‬به این ترتیب که خریداران‬ ‫این محصول با بازیافت سرباره و جداسازی‬ ‫عناصر ارزش��مند موج��ود در ان همچون‬ ‫طال‪ ،‬پاالدیوم‪ ،‬نق��ره و‪ ...‬را جدا کرده و در‬ ‫مصارف و صنایع مختلف از انها اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬اما زمانی ک��ه قیمت فلزات نام‬ ‫ب��رده کاهش پیدا می کند باعث می ش��ود‬ ‫تا رغبت کمتری از س��وی متقاضیان این‬ ‫محصول در ب��ورس کاال برای خرید دیده‬ ‫ش��ود و دلیل این امر نبود صرفه اقتصادی‬ ‫است‪ .‬از طرفی زمانی که قیمت جهانی طال‬ ‫و دیگر فلزات موجود در کنسانتره کاهش‬ ‫پیدا می کند انگیزه و هیجان متقاضیان از‬ ‫خرید این محصول نیز به دلیل نبود صرفه‬ ‫اقتصادی کم می ش��ود‪ .‬بهرامی نرخ ارز را‬ ‫یک��ی دیگر از عوامل تاثیرگ��ذار بر قیمت‬ ‫فل��زات گرانبها دانس��ته و افزود‪ :‬زمانی که‬ ‫قیمت دالر ک��ه یکی از ارزه��ای مهم در‬ ‫ایران اس��ت دچار نوس��ان می ش��ود روی‬ ‫قیمت فلزات گرانبها تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال کنسانتره مسی که از سوی‬ ‫شرکت ملی مس به فروش می رسد نیز در‬ ‫اثر افزایش یا کاهش نرخ دالر دچار نوسان‬ ‫و تغییر قیمت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فاکتورهای جریان اقتصادی‬ ‫معدن معدن‬ ‫س خانه ‬ ‫محمدرض��ا بهرام��ن‪ ،‬نایب ریی�� ‬ ‫معدن معدن‬ ‫پروژه تعیین استخراج واقعی معادن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان غربی‬ ‫معدن‬ ‫س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس�تان اذربایجان غربی در نظ��ر دارد انجام امور مربوط به‬ ‫ارزیابی و تعیین اس��تخراج واقعی ‪ 85‬فقره از معادن بهره برداری اس��تان را از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫اشخاص حقوقی دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ظرفیت کاری ازاد محول‬ ‫نماید‪ .‬متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه و لیست محدوده ها‬ ‫تا مورخ ‪ 94/3/25‬به س��ایت سازمان به ادرس اینترنتی ‪ Agh.mimt.gov.ir‬و یا به ادرس ارومیه ـ‬ ‫بلوار ارش��اد ـ جنب بیمارس��تان امام خمینی مراجعه و پس از تکمیل اسناد مربوطه‪ ،‬پیشنهادات خود‬ ‫را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ ‪ 94/04/04‬به دبیرخانه س��ازمان تحویل و رس��ید‬ ‫دریافت نمایند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫(طرح مستندسازی و ساماندهی فعالیت های معدنی)‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫نرگ�س قیصری‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬قیمت موادمعدنی‬ ‫و محص�والت نهایی تولید ش�ده از انه�ا تحت تاثیر‬ ‫عوامل مختلفی قرار دارد‪ .‬شرایط اقتصادی حاکم بر‬ ‫کش�ورهای بزرگ و صنعتی‪ ،‬درگیری ها‪ ،‬جنگ های‬ ‫منطقه ای و نرخ ارز از مواردی اس�ت که می تواند بر‬ ‫قیمت برخ�ی از مواد معدنی همچون فلزات گرانبها‬ ‫تاثیر گ�ذار باش�د‪ .‬ح�ال از انجایی که ای�ن فلزات‬ ‫گرانبه�ا محص�ول نهایی کانی های معدنی هس�تند‬ ‫که با پش�ت سرگذاش�تن چرخه تولی�د محصول از‬ ‫اکتشاف تا فراوری به دست می ایند‪ ،‬می توان گفت‬ ‫که ب�ا افزایش یا کاهش ن�رخ انها در ب�ازار جهانی‬ ‫روی فعالیت ه�ای معدنی نی�ز تاثی�ر می گذارند به‬ ‫گونه ای که با افزایش قیمت فلزات باارزشی همچون‬ ‫طلا‪ ،‬پاالدی�وم‪ ،‬م�س‪ ،‬نق�ره و‪ ...‬باعث می ش�ود تا‬ ‫سرمایه گذاران به بخش معدن جذب شده و با ورود‬ ‫به این حوزه و فعالیت در این بخش ش�اهد توسعه و‬ ‫به دنبال ان رشد معادن باشیم یا در مقابل با کاهش‬ ‫قیمت این محصوالت باعث تعطیلی معادن شود‪.‬‬ ‫مناقصـه عمـومی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان غربی‬ ‫قیمتفلزاتایرانتابعبازارجهانیاست‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫‪28‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مع��دن نی��ز درب��اره تغییر قیم��ت فلزات‬ ‫گرانبه��ا در جه��ان و تاثی��ر ان روی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫فعالیت های معدنی کشور به‬ ‫در یک جریان اقتصادی با روند مناس��ب‪،‬‬ ‫فاکتورهای بسیاری نیاز است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال کش��ور عراق ک��ه به عنوان‬ ‫یکی از بزرگترین بازارهای هدف صادراتی‬ ‫ایران اس��ت درگیری های اخی��ر در ان بر‬ ‫رون��د تولید محصوالتی که به این کش��ور‬ ‫صادر می شده تاثیر بسزایی داشته است‪.‬‬ ‫بهرامن‪:‬‬ ‫قیمت فلزات رنگی‪،‬‬ ‫گرانبها و دیگر فلزات‬ ‫به وسیله کشورهای‬ ‫بزرگ و قدرتمند دنیا‬ ‫تعیین شده و از طرفی‬ ‫شرایط سرمایه گذاری‬ ‫در این حوزه را نیز‬ ‫قیمت جهانی تعیین‬ ‫می کند‬ ‫نایب ریی��س خان��ه معدن عن��وان کرد‪:‬‬ ‫قیم��ت فل��زات رنگ��ی‪ ،‬گرانبه��ا و دیگر‬ ‫فل��زات به وس��یله کش��ورهای ب��زرگ و‬ ‫قدرتمن��د دنی��ا تعیین ش��ده و از طرفی‬ ‫شرایط س��رمایه گذاری در این حوزه را نیز‬ ‫قیمت جهان��ی تعیین می کن��د‪ .‬حال اگر‬ ‫این قیمت ها دس��تخوش تغییرات ش��ود‬ ‫از انجای��ی که ایران می��زان قابل توجهی‬ ‫تولید ن��دارد به تبع ان تاثیری در افزایش‬ ‫یا کاهش قیمت محصول نخواهد داش��ت‬ ‫و تنها روی نرخ محص��ول در بازار داخلی‬ ‫اثر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫یک��ی از این جریان ها‪ ،‬تولید اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫شخص سرمایه گذار احساس کند که ورود‬ ‫ب��ه بخش های مختلف صنعت��ی یا معدنی‬ ‫مورد نظر نتیجه مثبتی ندارد برنامه ریزی‬ ‫بلن��د مدتی برای ادامه فعالیت نداش��ته و‬ ‫برای کوتاه م��دت برنامه ری��زی می کند تا‬ ‫در صورتی ک��ه اتفاقات مختلفی در داخل‬ ‫کشور یا کش��ورهای همسایه بر فعالیت او‬ ‫تاثیر گذار هستند تصمیم راحت تری نسبت‬ ‫به ادامه فعالیت داش��ته و باعث تشدید یا‬ ‫کاهش ان شود‪.‬‬ ‫وی به تحریم های اعمال ش��ده بر ایران‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬تحریم های اعمال شده‬ ‫بر کش��ور روی طرح های توس��عه ای ایران‬ ‫تاثیر داش��ته‪ ،‬به گونه ای که سبب شده در‬ ‫بخ��ش صنعت و مع��دن و تولید محصول‬ ‫س��رمایه گذاری بلندمدت انجام نشود‪ .‬این‬ ‫موضوع درب��اره میزان بهای فلزات گرانبها‬ ‫و تغییرات قیمتی ان نیز محس��وس است‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�رخ فل�زات دس�تخوش اتفاق�ات‬ ‫منطقه ای‬ ‫بهرام��ن ادامه داد‪ :‬یک��ی دیگر از عوامل‬ ‫تاثیر گذار بر قیمت فلزات گرانبها اتفاقاتی‬ ‫است که در گوش��ه و کنار جهان به وقوع‬ ‫می پیوندد ک��ه نمونه بارز این امر کش��ور‬ ‫امریکاس��ت‪ .‬ب��ه ای��ن ترتیب ک��ه وجود‬ ‫ش��رایط مناس��ب اقتصادی یا رکودی در‬ ‫این کشور می تواند باعث تغییرات اساسی‬ ‫در نرخ طال و دیگر فلزات گرانبها ش��ود‪ .‬از‬ ‫طرفی می توان گفت که این تغییرات روی‬ ‫کشورهای کوچک همچون ایران که در این‬ ‫بخش تولیداتی همچون طال‪ ،‬مس و دیگر‬ ‫فلزات را در مقیاس کوچک دارد‪ ،‬بیشترین‬ ‫تاثیر را خواهد گذاش��ت‪ .‬به این ترتیب که‬ ‫با داش��تن تاثیر مثبت باعث ایجاد انگیزه‬ ‫برای ورود سرمایه گذار می شود و در مقابل‬ ‫نیز اگر قیمت فلزات روندی کاهشی داشته‬ ‫باشد دیگر خبری از جذب سرمایه گذار در‬ ‫این حوزه نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تاثیرات بازار جهانی‬ ‫تنه��ا روی بازار فلزات ب��ا ارزش و گرانبها‬ ‫خالصه نمی شود چنانچه در مدت گذشته‬ ‫با کاهش یافتن قیمت سنگ اهن که یکی‬ ‫از پایه ه��ای تولید فلز اس��تراتژیکی یعنی‬ ‫فوالد اس��ت ش��اهد اث��رات ناش��ی از این‬ ‫اتفاق در ب��ازار داخلی و همچنین فعالیت‬ ‫س��نگ اهنی های کشور هستیم‪.‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در صورتی ک��ه کاهش قیمت فلزات‬ ‫از س��نگ اهن گرفته تا طال و دیگر فلزات‬ ‫گرانبها به طور دائمی باشد بر فعالیت معادن‬ ‫نیز اثرگذار خواهد بود‪ .‬به این ترتیب که با‬ ‫پایین امدن ارزش اقتصادی محصول مورد‬ ‫نظر فعالیت معادن متوقف می ش��ود‪ .‬الزم‬ ‫به یاداوری است که در ایران بیشتر معادن‬ ‫در مناطق محروم قرار گرفته اند و تعطیلی‬ ‫مع��ادن باعث از بین رفتن فضای کار برای‬ ‫بومی های منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫بهرام��ن به نقش دولت ها اش��اره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬حمایت دول��ت و برنامه ریزی برای‬ ‫کم��ک به فع��االن تولید کننده محصوالت‬ ‫معدن��ی همچ��ون تولیدکنن��دگان طال و‬ ‫دیگر کانی های فلزی س��بب می ش��ود تا‬ ‫معدن��کاران بتوانند ب��ه فعالیت خود ادامه‬ ‫دهند‪ .‬در واقع ن��گاه همیاری با واحدهای‬ ‫فع��ال در بخش ه��ای مختل��ف معدنی را‬ ‫می توان یکی از راهکارهای بهبود ش��رایط‬ ‫در زم��ان کاه��ش قیمت فل��زات گرانبها‬ ‫و با ارزش در کش��ور دانس��ت‪ .‬وی معتقد‬ ‫ت م��واد معدنی ک��ه در‬ ‫اس��ت ک��ه قیم�� ‬ ‫فضای خاص تعیین می ش��ود نقش بسیار‬ ‫تعیین کننده برای ورود سرمایه گذار خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫قیمت ماشین االت معدنی در ایران ‪ 4‬برابر جهانی!‬ ‫دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی‬ ‫گفت‪ :‬قیمت ماش��ین االت معدنی در کشور ‪ 4‬برابر گران تر از قیمت‬ ‫تو گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به تولید‬ ‫جهانی ان است‪.‬کامران وکیل در گف ‬ ‫داخلی ماش��ین االت معدنی اظهار کرد‪ :‬تنها تعدادی ماشین چینی‬ ‫قدیمی‪ ،‬گران‪ ،‬بدون بازده و به صورت مونتاژ در داخل تولید می شود‬ ‫که نمی توان نام ان را تولید گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر نرخ جدید انرژی در صنایع معدنی‬ ‫وکیل درباره تاثیر نرخ جدید س��وخت در تولید مواد معدنی گفت‪:‬‬ ‫اگر قرار است هزینه های سوخت مانند قیمت های جهانی باشد‪ ،‬نباید‬ ‫قیمت خودرو و هزینه حمل ونقل نیز با جهان تفاوت داش��ته باشد‪.‬‬ ‫ن رفت��ن قابلیت رقابت فعاالن‬ ‫وی یک��ی از تاثی��رات این امر را از بی ‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫اقتصادی با کش��ور های دیگر دانست و گفت‪ :‬باوجود اینکه در حال‬ ‫حاضر گران ترین ماش��ین های معدنی دنیا در ایران اس��ت بهره وری‬ ‫انگونه که باید باشد‪ ،‬نیست‪ .‬دلیل این امر فرسوده شدن ماشین االت‬ ‫ی دیگر از تاثیرات افزایش‬ ‫معدنی و از کارافتادگی انهاست‪ .‬وکیل یک ‬ ‫لو نقل عنوان و اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫نرخ سوخت را افزایش کرایه حم ‬ ‫به اینکه کرایه حمل در ایران نس��بت به س��ایر کشور ها بیشتر است‬ ‫این می تواند دلیلی بر تشدید این موضوع باشد‪.‬وی با بیان اینکه این‬ ‫مس��ئله توان رقابت را از تولید کنندگان برای حضور در بازار جهانی‬ ‫می گی��رد‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل اینکه بیش��تر تصمیم گیری ها یک دفعه ای‬ ‫انجام می شود سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در امور معدنی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫سازمانثبتاسنادوامالککشور هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139360316001002139‬مورخ ‪ 94/2/28‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫غالمعلی ساس��انی فرزند محمد بشماره شناس��نامه ‪ 9927‬صادره از قصرشیرین در یک باب خانه ‪ /‬به مساحت ‪ 275/05‬مترمربع واقع‬ ‫در قس��متی از پالک ‪ 523‬فرعی از ‪ 50‬فرعی از ‪ 140‬اصلی واقع در بخش یک حومه به ادرس مس��کن ایستگاه طالقانی کوی طالقانی‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم سهامی طاق وسطانی به صورت مع الواسطه محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تس��لیم اعتراض‪ ،‬دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫جعفر نظری‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪94/3/6‬‬ ‫رییس ثبت اسناد و امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪94/03/23 :‬‬ ‫م الف ‪1911‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫از وضعیت تولید چیپس و اسنک در کشور مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫سیب زمینی ها‬ ‫چشم انتظار روغن پالم‬ ‫علی موحد‬ ‫عضو کانون صنایع غذایی ایران‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده – گروه صنع�ت‪ :‬چیپس و اس�نک جزو تنقالت پر مصرف در س�بد‬ ‫خانوار های ایرانی محس�وب می ش�وند به نحوی که ‪ ۲۰‬درصد سیب زمینی تولید شده در‬ ‫کش�ور از این طریق به مصرف می رس�د‪ .‬البته میزان مصرف به نسبت سال های گذشته‬ ‫مق�داری کاهش داش�ته اما کماکان می ت�وان ان را جزو تنقالت پرمصرف برش�مرد‪ .‬در‬ ‫س�ال گذشته در کشو ر حدود ‪ ۱۷۰‬هزار تن چیپس و ‪ ۷۰‬هزار تن اسنک تولیدشده و به‬ ‫مصرف رسیده است و حدود ‪ ۲۳‬میلیون دالر از این محصوالت به کشور های اطراف صادر‬ ‫ش�ده اس�ت؛ با این وجود این صنعت با مشکالتی دست به گریبان است تا جایی که سال‬ ‫ی عواملی که‬ ‫گذش�ته‪ ،‬این مشکالت چند واحد صنعتی را به مرز تعطیلی کشاند‪ .‬در بررس ‬ ‫توانسته اند چوب الی چرخ صنعت چیپس و اسنک گذاشته و برخی از واحدهای تولیدی در‬ ‫این صنعت را به تعطیلی بکش�انند‪ ،‬رد پایی از روغن پالم دیده می شود؛ روغنی که زیر ذره بین‬ ‫وزارت بهداشت قرار گرفته و با تعیین سقف ‪ ۴۲۰‬هزار تنی واردات‪ ،‬مشکالتی را برای صنایع رقم‬ ‫زده است‪ .‬سهم صنعت چیپس و اسنک از این واردات‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬هزار تن است البته هنوز بحث ها‬ ‫برای تعیین متولی توزیع این روغن ادامه دارد‪ .‬برای بررسی بیشتر وضعیت صنعت تولید چیپس و‬ ‫در گفت وگویی با علی شریعتی‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و‬ ‫اسنک‪،‬‬ ‫اسنک ایران به مشکالت و دغدغه های این صنعت پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰‬درص�د س�یب زمینی ها چیپ�س‬ ‫می شود‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان چیپ��س و اس��نک ایران‬ ‫درب��اره واحد ه��ای صنعتی فع��ال در این‬ ‫صنع��ت گفت‪ :‬درحال حاضر ح��دود ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۹۰‬مج��وز تولی��د چیپس و اس��نک برای‬ ‫ت که از‬ ‫واحد های صنعتی صادر ش��ده اس ‬ ‫این تعداد حدود ‪ ۳۲‬عضو فعال در اتحادیه‬ ‫تولید کنن��دگان چیپ��س و اس��نک حضور‬ ‫دارند‪ .‬در زمینه توزیع نیز ‪ ۵‬واحد صنعتی‬ ‫در س��طح کش��ور و بقیه در سطح استانی‬ ‫تولیدات خود را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفی��ت تولی��دات‬ ‫ل حاض��ر‬ ‫ای��ن واحد ه��ا اف��زود‪ :‬درح��ا ‬ ‫نشان (برند) های ملی با ‪۷۰‬درصد ظرفیت و‬ ‫نشان(برند) های استانی با ظرفیتی کمتر از‬ ‫‪ ۷۰‬درصد در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫ش��ریعتی با اش��اره به می��زان تولیدات‬ ‫چیپس و اس��نک اظهار کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫ح��دود ‪ ۱۷۰‬هزار تن چیپ��س و ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تن اسنک در کشور تولیدشده و به مصرف‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران با بیان‬ ‫اینکه س��یب زمینی و روغن اصلی ترین مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز این صنعت هس��تند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬صنع��ت چیپس و اس��نک تقریبا ‪۲۰‬‬ ‫درصد سیب زمینی تولید ش��ده در کشور را‬ ‫مص��رف می کند که در س��ال های گذش��ته‬ ‫برای تامین ان با مش��کالتی روبه رو بوده ایم‬ ‫اما خوشبختانه امسال تا این لحظه در تامین‬ ‫س��یب زمینی مش��کل خاصی وجود نداشته‬ ‫اس��ت البته در فص��ل گرما می��زان فروش‬ ‫چیپ��س و اس��نک کاهش پی��دا می کند به‬ ‫همین خاطر بیش��ترین مصرف سیب زمینی‬ ‫در ای��ن صنع��ت مربوط به نیمه دوم س��ال‬ ‫می ش��ود و ما امیدواریم در نیمه دوم س��ال‬ ‫نیز با مشکلی در تامین این ماده اولیه برای‬ ‫صنعت چیپس و اسنک مواجه نشویم‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن پالم‪ ،‬مهم ترین معضل چیپس‬ ‫و اسنکی ها‬ ‫ش��ریعتی با تاکی��د بر اینک��ه مهم ترین‬ ‫مش��کل صنع��ت تولی��د چیپ��س و پفک‬ ‫در بح��ث روغن اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر تامین روغن‪ ،‬مشکل روز این‬ ‫صنعت اس��ت و در جلسه ای که‬ ‫هفته گذش��ته با معاون امور‬ ‫صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت داش��تیم نسبت به‬ ‫رفع این معضل تاکید کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ریش��ه مش��کل روغن‬ ‫در ای��ن صنعت افزود‪ :‬ریش��ه این مش��کل‬ ‫ب��ه ممنوعیت اس��تفاده از روغ��ن پالم از‬ ‫سوی وزارت بهداش��ت باز می گردد‪ .‬دولت‬ ‫راحت ترین راه را ب��رای کنترل این روغن ‪،‬‬ ‫ایجاد محدودی��ت در واردات انتخاب کرد‬ ‫و حجم واردات را به ‪ ۴۲۰‬هزار تن کاهش‬ ‫داد‪ .‬این موضوع باعث ش��د تا با نوس��انات‬ ‫قیم��ت جهان��ی روغن پال��م و اختالف ان‬ ‫ب��ا روغن س��ویا جذابیت ای��ن روغن برای‬ ‫صنایع��ی ک��ه وابس��تگی چندان��ی به ان‬ ‫نداش��تند‪ ،‬باال ب��رود و صنایع��ی همچون‬ ‫چیپس و اس��نک که وابستگی شدیدی به‬ ‫علت درجه حرارت به روغن پالم دارند نیز‬ ‫بسیار متضرر شوند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫من��ع دولت مربوط به صنایع س��رخ کردنی‬ ‫نیست و به صنایع لبنی برمی گردد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان چیپ��س و اس��نک ب��ا‬ ‫بی��ان اینکه روغن پالم از س��ال گذش��ته‬ ‫س��همیه بندی ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال‬ ‫گذشته متاس��فانه با کمبود روغن‪ ،‬سهمیه‬ ‫به تم��ام واحدهای صنعتی ب��ه قدر کافی‬ ‫اختصاص پیدا نکرد به همین دلیل چندین‬ ‫واحد به مرز تعطیلی کشیده شد‪.‬‬ ‫شریعتی با بیان اینکه سهمیه روغن پالم‬ ‫برای صنعت چیپس و اس��نک ‪ ۷۰‬هزار تن‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درخواست اتحادیه این است‬ ‫که یا سهمیه هر روغن را به اتحادیه مربوط‬ ‫ب��ه ان صنع��ت اختصاص دهند ی��ا اینکه‬ ‫مس��ئولیت توزیع س��همیه را به فراتشکل‬ ‫صنایع غذایی یعنی کان��ون صنایع غذایی‬ ‫بس��پارند چرا که ‪ 5‬تشکل زیر مجموعه این‬ ‫کانون برای تولید به روغن پالم نیاز دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به حرف و حدیث هایی‬ ‫که س��ال گذش��ته مطرح شد و نیز‬ ‫مسئولیت سنگینی که‬ ‫توزیع کنن��دگان روغ��ن پالم‬ ‫برعهده دارن��د‪ ،‬انجمن روغن نباتی‬ ‫در نام��ه ای از عهده دار ش��دن مس��ئولیت‬ ‫توزیع روغ��ن پالم اس��تعفا داده و تاکنون‬ ‫جایگزی��ن مناس��بی تعیین نش��ده و این‬ ‫موضوع بالتکلیف مانده است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان چیپس و اس��نک با تاکید‬ ‫بر اینک��ه بهترین راهکار ب��رای جلوگیری‬ ‫از ران��ت روغن وض��ع تعرفه ب��رای روغن‬ ‫پالم اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ای��ن کار قیمت‬ ‫روغن پالم با روغن سویا یکسان می شود و‬ ‫صنایعی که وابستگی به روغن پالم ندارند‪،‬‬ ‫می توانن��د از روغن س��ویا اس��تفاده کنند‬ ‫و بدی��ن ترتیب معضل کمب��ود روغن حل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شریعتی با اشاره به صنایعی که وابستگی‬ ‫ش��دید به روغن پالم دارن��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اتحادیه کره گیاه��ی‪ ،‬خامه‪ ،‬خامه گیاهی‪،‬‬ ‫ش��یرینی‪ ،‬ش��کالت و لبنیات به این روغن‬ ‫نیاز دارند‪.‬‬ ‫این تولید کننده چیپس و اسنک با اشاره‬ ‫به معضل وجود تولید کنندگان زیر پله ای در‬ ‫ت خاطرنشان کرد‪ :‬استاندارد های‬ ‫این صنع ‬ ‫صنعت چیپس و اسنک جزو استاندارد های‬ ‫اجباری اس��ت ک��ه تم��ام تولید کنندگان‬ ‫رسمی انها را رعایت می کنند اما متاسفانه‬ ‫تولیدکنن��دگان زیر پله ای ک��ه محصوالت‬ ‫انه��ا در ب��ازار ب��ه وف��ور دیده می ش��ود‪،‬‬ ‫استاندارد های الزم را رعایت نمی کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از انجای��ی ک��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان زیر پل��ه ای قیمت گذاری و‬ ‫کیفیت را رعایت نمی کنند‪ ،‬حاش��یه سود‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم تغییر دیدگاه‬ ‫نسبت به روغن پالم‬ ‫با ال ی��ی‬ ‫بــــــــ��ر ا ی‬ ‫عرضه کنندگان مواد غذایی ایجاد می کنند‬ ‫که این موضوع س�لامت جامعه را به خطر‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�پردن نظ�ارت ب�ر واحد ه�ا ب�ه‬ ‫تشکل های مواد غذایی‬ ‫ش��ریعتی با اش��اره به اینک��ه بحث هایی‬ ‫انجام شده تا تشکل ها از طریق سازمان غذا‬ ‫درخواست اتحادیه این‬ ‫است که یا سهمیه هر‬ ‫روغن را به اتحادیه‬ ‫مربوط به ان صنعت‬ ‫اختصاص دهند یا‬ ‫اینکه مسئولیت توزیع‬ ‫سهمیه را به فراتشکل‬ ‫صنایع غذایی یعنی‬ ‫کانون صنایع غذایی‬ ‫بسپارند چرا که ‪ 5‬تشکل‬ ‫زیر مجموعه این کانون‬ ‫برای تولید به روغن پالم‬ ‫نیاز دارند‬ ‫و دارو عهده دار نظارت ب��ر تولیدکنندگان‬ ‫باشند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بحث هایی پیرامون این‬ ‫موضوع انجام ش��ده که در ح��ال پیگیری‬ ‫ان هس��تیم تا با قطعی شدن این موضوع‬ ‫بتوانیم نظارت دقیق تری بر تولیدکنندگان‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اس��تفاده از فناوری های‬ ‫نوین در این صنعت گفت‪:‬‬ ‫در زم��ان تحری��م‬ ‫ب��ه روش ه��ای‬ ‫مختل��ف توانس��تیم فناوری ه��ای مختلف‬ ‫را وارد کش��ور کنیم و از این نظر مش��کلی‬ ‫نداریم و به راحتی می توان گفت فناوری این‬ ‫صنعت مطابق با فناوری های روز دنیاست‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان چیپس و اسنک با اشاره به‬ ‫اینکه در این صنعت صادرات گس��ترده ای‬ ‫به کشور های عراق‪ ،‬افغانستان و کشور های‬ ‫خلیج ف��ارس انج��ام می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در س��ال گذش��ته حدود ‪ ۲۳‬میلیون دالر‬ ‫صادرات در این بخش انجام شد‪.‬‬ ‫ش��ریعتی در زمین��ه واردات این صنعت‬ ‫ابرازک��رد‪ :‬برخی نش��ان (برند) ها به صورت‬ ‫محدود وارد کشور می ش��ود اما از انجایی‬ ‫که واردات چیپس و اس��نک ممنوع است‪،‬‬ ‫بیش��تر این محص��والت از طریق چمدانی‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬وی درباره فرهنگ استفاده‬ ‫از چیپس و اس��نک در ایران نیز افزود‪ :‬در‬ ‫فرهن��گ ایرانی ها مص��رف چیپس و پفک‬ ‫برای بچه ها زیانبار توصیف ش��ده در حالی‬ ‫که اسنک در کشورهای امریکایی و اروپایی‬ ‫ب��ه مقدار بس��یار زی��اد تولی��د و به عنوان‬ ‫میان وعده مناسب اس��تفاده می شود‪ ،‬زیرا‬ ‫مصرف سیب زمینی به دلیل خواص ان به‬ ‫بچه ها توصیه شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر هر نوش��یدنی و میان وعده‬ ‫س��الم دیگری همچون دوغ و شیر بخواهد‬ ‫جای غذای اصلی را بگیرد‪ ،‬زیانبار اس��ت و‬ ‫اس��نک و چیپس نیز از این قاعده مستثنا‬ ‫نیس��ت؛ بنا برای��ن توصیه می ش��ود که به‬ ‫برچس��ب موجود روی محص��والت غذایی‬ ‫توجه ویژه ش��ود و ممنوعیتی برای بچه ها‬ ‫در این بخش قائل نشویم‪.‬‬ ‫شریعتی درباره وجود مواد نگه دارنده در‬ ‫ای��ن خوردنی ها گف��ت‪ :‬از انجا که چیپس‬ ‫و اسنک همچون س��ایر محصوالت غذایی‬ ‫بس��ته بندی دارای تاریخ انقضاست‪ ،‬لزومی‬ ‫به اس��تفاده از مواد نگه دارنده وجود‬ ‫ندارد؛ بنابرای��ن مردم می توانند با‬ ‫اطمینان ای��ن فراورده را مصرف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش‪ ،‬صنعت‬ ‫چیپس و اسنک جزو صنایعی است‬ ‫که می تواند با افزایش ظرفیت‪ ،‬صادرات‬ ‫چشمگیری داش��ته باشد در نتیجه‬ ‫برای رفع موان��ع تولید این‬ ‫صنعت بای��د چاره ای‬ ‫اندیشید‪ .‬به ویژه انکه‬ ‫مش��کل روغن پالم و‬ ‫تعیی��ن متول��ی برای‬ ‫توزیع ای��ن روغن تنها‬ ‫در صنع��ت چیپس و پفک‬ ‫خالصه نمی شود و بسیاری‬ ‫از صنای��ع غذای��ی دیگر را‬ ‫دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫یک��ی از موضوعاتی که برخی از صنایع غذایی را در‬ ‫یکی دو سال اخیر تحت ش��عاع قرار داده روغن پالم‬ ‫است‪ .‬صنعت چیپس و اسنک به علت درجه حرارتی‬ ‫که محصوالتش در ان تولید می ش��ود نیازمند روغن‬ ‫پالم اس��ت‪ .‬در ای��ران با موضوع روغ��ن پالم برخورد‬ ‫مناسبی انجام نشده است‪ .‬اس��تفاده از این روغن در‬ ‫تمام دنیا مرس��وم است اما در مقطعی از زمان نظارت‬ ‫و اگاهی مناس��ب در این موضوع انجام نشد و عده ای‬ ‫اقدام به سوءاس��تفاده از این ماده کردند البته تخلف‬ ‫یک عده دلیل بر این نمی شود که به طور کلی ماهیت‬ ‫این روغن را زیر سوال ببریم‪ .‬در اینجا بحث مضربودن‬ ‫مطرح نیس��ت بلکه استفاده درست از این روغن باید‬ ‫مطرح ش��ود‪ .‬به طور مثال نمک هم اگر به طور مناسب‬ ‫مصرف نش��ود‪ ،‬مضر اس��ت اما به این معنا نیست که‬ ‫جلوی اس��تفاده از نم��ک گرفته ش��ود‪ .‬بنابراین نوع‬ ‫دیدگاه در بررسی ها و تصمیم گیری ها باید تغییر کند‪.‬‬ ‫روغن پالم یکی از انواع چربی های بس��یار ارزشمند و‬ ‫خوب است که در همه دنیا استفاده می شود اما از این‬ ‫روغن باید با رعایت اصول و استاندارد ها استفاده شود‪.‬‬ ‫از وزارت بهداش��ت و درمان چنی��ن برخوردی انتظار‬ ‫نمی رف��ت اما اکنون این تصمیم گیری انجام ش��ده و‬ ‫حال باید به فکر این باشیم تا همین تصمیم به درستی‬ ‫اجرایی شود‪ .‬هر زمانی که دولت روی محصولی دست‬ ‫می گذارد‪ ،‬رانت و سوءاس��تفاده هایی شکل می گیرد‪.‬‬ ‫در تمام کشور های دنیا با اقتصاد ازاد روبه رو هستیم‬ ‫که این امر موجب ش��ده تا ش��اهد این گونه فساد ها‬ ‫و رانت ه��ا نباش��یم‪ .‬اگ��ر مصرف کننده روغ��ن پالم‬ ‫کارخانجات مواد غذایی هس��تند‪ ،‬باید به کارخانجات‬ ‫اجازه واردات داده ش��ود‪ .‬به ط��ور مثال در کره کاکائو‬ ‫چرا دچار این مش��کالت نیستیم چون تسلط دولتی‬ ‫بر ان وجود ندارد و هر واحد صنعتی که نیاز داش��ته‬ ‫باش��د خودش واردات را انجام می دهد‪ .‬وظیفه دولت‬ ‫نظارت اس��ت ک��ه اگر این نظارت تبدی��ل به دخالت‬ ‫شود‪ ،‬طبیعی است این مشکالت نیز به وجود خواهد‬ ‫ام��د‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬صنعت چیپس و اس��نک به این‬ ‫روغ��ن نیاز دارد و به طور قط��ع در واحد های صنعتی‬ ‫استاندارد و رسمی محصوالت قابل اطمینان با رعایت‬ ‫اصول استاندارد تولید می شود که هیچگونه نگرانی در‬ ‫مصرف کننده ایجاد نخواهد کرد‪ .‬اما یکی از معضالت‬ ‫این صنع��ت وجود واحد ه��ای تولی��دی زیرپله ای و‬ ‫غیرقانونی است که برخورد با این واحد ها و جلوگیری‬ ‫از تولی��د انه��ا در حیطه وظایف س��ازمان غذا و دارو‬ ‫است‪ .‬این سازمان باید سازوکار الزم را تدوین کند تا‬ ‫در بازار کاالی سالم و استاندارد توزیع شود‪ .‬از انجایی‬ ‫که سازمان غذا و دارو همه انرژی خود را روی نظارت‬ ‫بر واحد های دارای پروانه بهداشت گذاشته است این‬ ‫موضوع باعث ش��ده تا از واحد ه��ای غیرقانوی غافل‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر نظارت بر واحد های دارای پروانه استاندارد‬ ‫را بر عهده تش��کل ها بگذارند‪ ،‬این س��ازمان راحت تر‬ ‫خواهد توانست بر واحد های غیرقانونی نظارت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬تقس��یم وظایف توام با نظارت می تواند نتایج‬ ‫بسیار بهتری را حاصل کند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫دغدغه های کمیسیون‬ ‫«تسهیل کسب و کار»‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس کمیسیون تس�هیل کسب و کار‬ ‫ات�اق بازرگان�ی ته�ران گفت‪:‬مش��کالت و موانع‬ ‫زیادی س��ر راه فضای کار و تولید وجود دارد که در‬ ‫گذشته برخی از این موانع برطرف شده اما در عین‬ ‫بو کار به وجود امده‬ ‫حال موانع جدیدی برای کس ‬ ‫است‪ .‬محمدرضا نجفی منش گفت‪ :‬درباره دغدغه ها‬ ‫بو کار اتاق‬ ‫و برنامه اصلی کمیس��یون تسهیل کس ‬ ‫بازرگان��ی تهران در دوره جدی��د گفت‪ :‬همان گونه‬ ‫که از اسم این کمیسیون برمی اید هدف ان برطرف‬ ‫کردن موانع فضای کسب وکار است‪ .‬مشکالت و موانع‬ ‫زیادی س��ر راه فضای کار و تولید وجود دارد که در‬ ‫گذشته برخی از این موانع برطرف شده اما در عین‬ ‫بو کار به وجود امده‬ ‫حال موانع جدیدی برای کس�� ‬ ‫بو کار اتاق‬ ‫اس��ت‪.‬رییس کمیس��یون تسهیل کس�� ‬ ‫بازرگانی تهران عنوان کرد‪ :‬در کمیس��یون تسهیل‬ ‫کسب و کار بیشتر در حوزه تامین اجتماعی‪ ،‬دارایی‪،‬‬ ‫روابط کاری و‪ ...‬فعالیت خواهیم کرد تا مش��کالت‬ ‫و موانع��ی که در ای��ن بخش ها به وج��ود امده را‬ ‫شناس��ایی کنیم و راه حل رفع این مش��کالت را به‬ ‫مسئوالن ارائه دهیم تا فضای کسب و کار به سمت‬ ‫بو کار‬ ‫تسهیل ش��دن حرکت کند‪ .‬اگر فضای کس ‬ ‫روان شود هم مردم و هم سرمایه گذاران می توانند‬ ‫وارد این فضا شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در حاشیه امن‬ ‫عبدالرسول دشتی‬ ‫کارشناس امور بین الملل پتروشیمی‬ ‫بدیهی است که توسعه صنایع پتروشیمی‪ ،‬پویایی‬ ‫بخ��ش عم��ده ای از صنای��ع کش��ور و ابادانی حجم‬ ‫گس��ترده ای از مناطق محروم را ب��ه همراه دارد‪ .‬این‬ ‫راهکار به ویژه در بخش صنایع تکمیلی پتروش��یمی‬ ‫نه تنه��ا ارزش افزوده باالت��ری ایج��اد می کند‪ ،‬بلکه‬ ‫می توان��د در توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی مناطق‬ ‫مح��روم و ایجاد اش��تغال برای نیروه��ای بومی هر‬ ‫منطقه نیز نقش برجس��ته ای داش��ته باشد‪ .‬باید در‬ ‫نظر داش��ت که اح��داث واحدهای تولی��دی صنایع‬ ‫تکمیل��ی به س��رمایه اندک��ی نیاز داش��ته و احداث‬ ‫انها به وس��یله بخش خصوصی امکانپذیرتر اس��ت؛‬ ‫این در حالی اس��ت که تاکید مس��ئوالن پتروشیمی‬ ‫بر مس��تعد بودن مناطق خاصی از کشور برای ایجاد‬ ‫«ه��اب پتروش��یمی» اگرچ��ه گوی��ای ارزش افزوده‬ ‫باالی اقتصادی این صنعت اس��ت‪ ،‬ول��ی در معنایی‬ ‫عمیق ت��ر از وجود مناطق مس��تعد در اس��تان های‬ ‫مختلف کشور برای توسعه پتروشیمی حکایت دارد‪.‬‬ ‫بنابراین در این ش��رایط و با توج��ه به اعالم امادگی‬ ‫مجموعه پتروش��یمی برای احداث واحدهای جدید‪،‬‬ ‫مسئوالن مناطقی که تمایل دارند صنعت پتروشیمی‬ ‫را در منطقه خود توس��عه دهن��د باید برای انجام ان‬ ‫پیشگام ش��وند‪ .‬بدیهی است درنهایت شرایط هریک‬ ‫از ای��ن مناطق از نظر امکانات‪ ،‬تس��هیالت موجود و‬ ‫تاسیس��ات زیربنایی به وسیله مس��ئوالن پتروشیمی‬ ‫م��ورد مطالعه دقیق و تخصصی تر ق��رار گرفته تا در‬ ‫ص��ورت برخ��ورداری از امکان��ات مطل��وب و حضور‬ ‫بخ��ش خصوصی مش��تاق ب��رای س��رمایه گذاری و‬ ‫مشارکت‪ ،‬اقدامات الزم برای ساخت واحدهای جدید‬ ‫پیش بینی ش��ده در برنامه های این صنعت با جدیت‬ ‫دنبال شود‪ .‬باید توجه داشت که شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی با توجه به تغییر س��اختار و در راستای‬ ‫اجرای برنامه های خصوصی سازی و عمل به اصل‪۴۴‬‬ ‫مجاز به س��رمایه گذاری در طرح های جدید نیس��ت‪.‬‬ ‫ولی از نظر امکان ارائه همکاری های فنی‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫عملیاتی‪ ،‬انجام مش��اوره های الزم در بحث فاینانس‬ ‫و دریاف��ت تس��هیالت مالی و همچنی��ن بکارگیری‬ ‫تمهی��دات الزم به منظ��ور تامین خ��وراک می تواند‬ ‫پش��تیبان مطمئنی ب��رای س��رمایه گذاران حاضر به‬ ‫مش��ارکت در اجرای طرح های جدید به ش��مار رود‪.‬‬ ‫پ��س از تکمی��ل و راه اندازی فاز ‪ ۱۹‬پ��ارس جنوبی‬ ‫ح��دود ‪۴‬میلیون تن ات��ان مازاد بر نی��از در منطقه‬ ‫عس��لویه تولید می ش��ود که با احداث یک خط لوله‬ ‫جدید که هزینه ای برابر با احداث خط لوله متان (گاز‬ ‫طبیعی) دارد می توان ان را به منطقه چابهار منتقل‬ ‫کرده و به این ترتیب منبع مطمئنی از خوراک مورد‬ ‫نیاز واحدهای پتروشیمی قابل احداث در این منطقه‬ ‫را تامین کرد‪ .‬در صورتی که شرکت گاز طبق برنامه‬ ‫تدوین ش��ده خود حداکثر تا دو سال اینده بتواند گاز‬ ‫طبیعی (متان) را به منطقه ایرانشهر و چابهار برساند‬ ‫شرایط الزم برای احداث واحدهای جدید متانول‪ ،‬اوره‬ ‫و امونیاک و الفین از گاز فراهم شده و می توان ایجاد‬ ‫چنی��ن واحدهایی را در منطقه چابه��ار برنامه ریزی‬ ‫کرد؛ بدون ش��ک پ��س از تکمی��ل و راه اندازی خط‬ ‫لول��ه اتیلن غرب و همچنین خ��ط لوله مرکز‪ ،‬تقریبا‬ ‫بیش��تر مناطق کش��ورمان متاثر از توس��عه صنایع‬ ‫پتروشیمی ش��ده و حداقل یک واحد پتروشیمی در‬ ‫حوزه استانی خود خواهند داشت‪ .‬ایجاد هاب جدید‬ ‫پتروشیمی در منطقه چابهار به ویژه با درنظر داشتن‬ ‫خوراک می تواند طرح بزرگ و مهم «خط لوله اتیلن‬ ‫ش��رق» که قبال به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی از‬ ‫دستور کار مسئوالن پتروشیمی خارج شده بود را در‬ ‫شرایطی کامال توجیه پذیر و اقتصادی قرار دهد‪ .‬باید‬ ‫توجه داش��ت که توسعه پتروشیمی در این منطقه با‬ ‫توجه به تبعات بسیار مثبتی که به همراه دارد نه تنها‬ ‫موجب رونق این منطقه محروم کش��ور می شود بلکه‬ ‫در ایجاد اش��تغال و جلوگیری از بس��یاری معضالت‬ ‫موج��ود ازجمله قاچ��اق نیز می توان��د نقش موثری‬ ‫داشته باشد‪ .‬تجمیع و تمرکز صنایع پتروشیمی بیش‬ ‫از انچه تاکن��ون در منطقه ویژه اقتصادی عس��لویه‬ ‫ایجاد یا برای اجرا در اینده پیش بینی شده در نگاهی‬ ‫امنیتی و زیست محیطی چندان مناسب و منطقی به‬ ‫نظر نمی رسد‪ .‬از سوی دیگر اجرای یک یا چند پروژه‬ ‫در یکی از مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته کشور‬ ‫هیچ منافاتی با اجرای سایر طرح های پتروشیمی در‬ ‫دیگر مناطق نداشته و در صورت مساعد بودن شرایط‬ ‫می توان طرح های متفاوتی را در مناطق مختلف اجرا‬ ‫کرد‪ .‬بدون ش��ک اعالم میزان مشارکت و سرمایه ای‬ ‫ک��ه هری��ک از این مناط��ق حاضرند ب��رای احداث‬ ‫مجتمع های پتروش��یمی تقب��ل و تضمین کنند‪ ،‬در‬ ‫تصمیم گی��ری نهایی مجموعه ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی بسیار تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فراخوان ساخت چهارمین مجتمع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫عرفان�ه تاجیک�ی‪ -‬گ�روه انرژی‪ :‬الزم ب��ه توضیح‬ ‫نیس��ت که بهتری��ن اماکن ب��رای اح��داث واحدهای‬ ‫پتروش��یمی نقاطی هس��تند ک��ه به لحاظ مس��افت‪،‬‬ ‫کمتری��ن فاصل��ه را با محل تغذیه و م��واد اولیه خود‪،‬‬ ‫ب��ازار مصرف و صادرات و همچنی��ن حوزه های ابی به‬ ‫منظور خنک سازی و تولید بخار داشته باشند‪ .‬با درنظر‬ ‫گرفتن تمامی این تفاسیر بهترین نقطه در ایران برای‬ ‫احداث واحد پتروشیمی منطقه حاشیه ای خلیج فارس‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬چراکه به دلیل راه داشتن به اب های‬ ‫ازاد‪ ،‬امکان صادرات محصول به بازارهای مصرف وجود‬ ‫دارد‪ ،‬از طرفی نزدیکی به منطقه گازی پارس‪ ،‬می تواند‬ ‫در کاهش هزینه های تولید محصوالت پتروشیمی موثر‬ ‫باش��د‪ .‬البته در این میان نمی ت��وان منکر تاثیر مثبت‬ ‫احداث واحدهای پتروش��یمی بر اشتغالزایی و افزایش‬ ‫رفاه عمومی مردم منطقه موردنظر شد‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫دیگ��ری ک��ه در این می��ان نبای��د از ان غافل ش��د‪،‬‬ ‫امنیتی اس��ت که در مرزهای کشور باید برقرار باشد تا‬ ‫سرمایه گذاری در این مناطق (که بیشتر مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته هستند) در امن ترین و سوداور ترین حالت‬ ‫رخ بدهد‪.‬‬ ‫در همین حال عباس شعری مقدم‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی ای��ران از برگ��زاری فراخوان‬ ‫عمومی برای احداث چهارمین مجتمع پتروش��یمی با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۱/۵‬میلیارد دالر در اس��تان کرمانشاه‬ ‫خبر داد‪ .‬وی در جلسه مشترک با استاندار کرمانشاه با‬ ‫بیان اینکه استان کرمانشاه با وجود ‪ 3‬پتروشیمی فعال‬ ‫(بیستون‪ ،‬پلیمر کرمانش��اه و اوره امونیاک کرمانشاه)‬ ‫یکی از اس��تان های پیشتاز در توس��عه این صنعت به‬ ‫ش��مار می ای��د‪ ،‬گفت‪ :‬با تاکید وزیر نف��ت بیش از ‪٢٠‬‬ ‫ماه اس��ت در حال مطالعه و برنامه ریزی برای توس��عه‬ ‫بخش های پایین دس��تی پتروش��یمی در این اس��تان‬ ‫به دلیل نزدیک��ی به عراق‪ ،‬هزینه انتقال محصوالت به‬ ‫بازار مصرف به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در همین حال پدرام س��لطانی‪ ،‬نایب رییس اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان فراورده های نفتی‪ ،‬گازی و پتروش��یمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه برای احداث یک واحد پتروش��یمی باید‬ ‫ب��ه نکات زی��ادی توج��ه ک��رد‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هر اس��تانی از کش��ور به ویژه اس��تان های‬ ‫کمتر توس��عه یافته‪ ،‬باید از توس��عه صنعتی برخوردار‬ ‫شوند تا در پی اش��تغالزایی و افزایش رفاه نسبی افراد‬ ‫منطقه‪ ،‬مهاجرت به پایتخت و شهرهای توسعه یافته تر‬ ‫کش��ور به منظور استفاده از امکانات پزشکی‪ ،‬اموزشی‬ ‫و‪ ...‬کاهش یابد‪ .‬الزم به توضیح نیس��ت که احداث یک‬ ‫واحد پتروشیمی چه تاثیری می تواند بر افزایش سطح‬ ‫رفاه مردم منطقه داشته باشد‪.‬‬ ‫هستیم‪ .‬این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه چهارمین‬ ‫واحد پتروش��یمی کرمانشاه با اس��تفاده از گاز طبیعی‬ ‫محصوالت مورد نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی را‬ ‫تولید می کند‪ ،‬افزود‪ :‬این پتروشیمی ساالنه به بیش از‬ ‫‪١٥‬میلیون مترمکعب اب نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫براس��اس قان��ون اج��ازه س��رمایه گذاری در صنای��ع‬ ‫پتروش��یمی را ندارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در صورت حمایت‬ ‫از س��رمایه گذاران در اس��تان کرمانش��اه ب��ا توجه به‬ ‫وج��ود بازاره��ای صادرات��ی و منابع اب��ی‪ ،‬می توانیم‬ ‫ش��اهد انقالبی صنعتی در حوزه پتروشیمی این استان‬ ‫باشیم‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران‬ ‫حفظ اکوسیس��تم‪ ،‬وجود منابع ابی مناس��ب و حضور‬ ‫س��رمایه گذاران معتبر و با تجربه کاری برای توس��عه‬ ‫صنایع پایین دس��تی در شهرس��تان های مرزی استان‬ ‫کرمانشاه را ضروری دانست و اظهار کرد‪ :‬هم اکنون در‬ ‫حال اخذ مجوزهای الزم برای حضور س��رمایه گذار به‬ ‫منظور ایجاد زیرساخت تا سقف ‪٢٠‬درصد هستیم‪ ،‬زیرا‬ ‫حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سرمایه گذاران‬ ‫اطمینان خاطر می دهد‪ .‬به منظور بررسی این موضوع‬ ‫که ایا احداث واحد پتروش��یمی در منطقه ای همچون‬ ‫اس��تان کرمانش��اه که فاصله به نس��بت زیادی با بازار‬ ‫مص��رف‪ ،‬مح��ل تغذی��ه و حوزه های اب��ی دارد‪ ،‬امری‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ش�انا‪ :‬اوپک اعالم کرد‪ :‬نفت ایران در ماه می با ‪ 5‬دالر و ‪ ١٢‬س��نت افزایش‬ ‫در هر بشکه به طور متوسط بشکه ای ‪ ٦١‬دالر و ‪ ٣٨‬سنت معامله شد‪ .‬براساس‬ ‫گزارش سازمان اوپک در ماه ژوئن‪ ،‬بهای نفت سنگین ایران در ماه می نسبت‬ ‫به اوریل ‪ 5‬دالر و ‪ ١٢‬س��نت افزایش یافته و این در حالی اس��ت که متوس��ط‬ ‫قیمت نفت ایران در ماه اوریل ‪ ٥٦‬دالر و ‪ ٢٦‬سنت در هر بشکه اعالم شده بود‪.‬‬ ‫رویت�رز‪ :‬اژان��س بین المللی انرژی اع�لام کرد؛ تقاض��ای جهانی نفت در‬ ‫سال جاری بیشتر از انچه انتظار می رود افزایش می یابد‪ .‬این تازه ترین عالمتی‬ ‫اس��ت که نشان می دهد س��قوط قیمت نفت به افزایش مصرف سوخت منجر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این اژانس در گزارش ماهانه خود پیش بینی اش را درباره رش��د‬ ‫تقاضای جهانی نفت در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به میزان روزانه ‪۲۸۰‬هزار بشکه‬ ‫افزایش داد و به یک میلیون و ‪۴۰۰‬هزار بش��که در روز رس��اند‪ .‬با این حس��اب‬ ‫براس��اس پیش بینی اژانس بین المللی ان��رژی‪ ،‬مجموع تقاضای نفت جهان در‬ ‫سال جاری به حدود ‪۹۴‬میلیون بشکه در روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫شانا‪ :‬فناوران در صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی موفق به تولید نانو کاتالیست‬ ‫ریفرمین��گ نفتا ش��دند‪ ،‬این کاتالیس��ت برای تولید بنزین در پاالیش��گاه ها و‬ ‫همچنی��ن تولید اروماتیک در پتروش��یمی ها ب ه کار م��ی رود‪ .‬حمزه کازرونی‪،‬‬ ‫مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان‪ ،‬این کاتالیست را از موارد تحریمی در کشور‬ ‫خواند و گفت‪ :‬از س��ال ‪ ،۱۳۸۹‬کاتالیس��ت در فهرس��ت تحریم ها قرار گرفت‪،‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬تولید نش��دن این نوع کاتالیس��ت در داخل می تواند در مدت ‪ ٦‬تا ‪٨‬‬ ‫سال از تاریخ گفته شده‪ ،‬کشور را با مشکالت جدی مواجه کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬محمد مالکی‪ ،‬رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده‬ ‫ب��رق از بدهی ‪6‬هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه های خصوصی خبر‬ ‫داد‪ .‬وی با بیان اینکه این مبلغ بابت فروش برق نیروگاه های خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این رقم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است‪ ،‬البته برای بخشی از‬ ‫تولیدکنندگان برق که امکان تهاتر داشتند یا وزارت نیرو از روش های دیگری‬ ‫ب��ه انها کمک کرده‪ ،‬می��زان مطالبات تغییری نکرده ام��ا مطالبات انهایی که‬ ‫قراردادهای تضمینی و تبدیل انرژی داش��ت ه و نیروگاه هایی که از محل دیون‬ ‫خریداری شده اند‪ ،‬افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫شانا‪ :‬کمیسیون انرژی در جلسات هفته اینده خود عالوه بر بررسی دستور‬ ‫کارهای متفاوت‪ ،‬مشکالت جایگاهداران پمپ بنزین و موضوع سوخت شناورها‬ ‫را بررسی می کند‪.‬‬ ‫واحد مرکزی خبر‪ :‬با وجود ناارامی های گسترده و تولید بیش از حد انتظار‬ ‫نفت در بازار‪ ،‬بس��یاری از کش��ورها نمی خواهند از تولید خود بکاهند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که علی النعیمی‪ ،‬وزیر نفت عربستان سعودی بارها تاکید کرده که‬ ‫کشورش قصد کاهش تولید را ندارد‪.‬‬ ‫شانا‪ :‬وزارت نفت امسال توزیع ‪٢٣‬میلیون لیتر بنزین یورو‪ ٤‬را در دستور کار‬ ‫خود دارد که ‪٤‬میلیون لیتر مربوط به پاالیشگاه ابادان خواهد بود و تولید بنزین‬ ‫یورو‪ ٤‬پاالیشگاه اراک بعد از تعمیرات اساسی به ‪١٦‬میلیون لیتر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ض��روری‪ ،‬اقتص��ادی و مقرون به صرفه اس��ت یا خیر‪،‬‬ ‫گفت وگویی داشتیم با فتح اهلل حسینی‪ ،‬نماینده منطقه‬ ‫قصرش��یرین در مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ .‬این مقام‬ ‫مس��ئول با تاکید بر اینکه بی ش��ک مسئوالن ذی ربط‬ ‫در صنع��ت نف��ت و پتروش��یمی برای اح��داث چنین‬ ‫واح��د صنعتی بررس��ی ها و تحقیق��ات الزم را به عمل‬ ‫اورده اند‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه استان کرمانشاه مشکلی‬ ‫در زمین��ه تامین اب موردنظر واحدهای پتروش��یمی‬ ‫ندارد‪ .‬از س��وی دیگر تقاضای مطلوبی برای محصوالت‬ ‫پتروش��یمی ایران از س��وی عراق وج��ود دارد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب می توان گفت به لحاظ بازار فروش نیز با مشکل‬ ‫خاصی رو به رو نیستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬خ��وراک این مجموعه نیز از طریق‬ ‫خط لوله غرب تامین می ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت احداث‬ ‫چنی��ن مجموع��ه ای می تواند تاثیر مثبتی بر توس��عه‬ ‫اش��تغالزایی استان کرمانشاه داش��ته باشد و از طرفی‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬وظیف��ه هر دولتی اس��ت که امنیت‬ ‫الزم را ب��ه هر طریقی در مرزهای خ��ود برقرار کند تا‬ ‫سرمایه گذاری در کشور با امنیت همراه شود‪ .‬بد نیست‬ ‫بدانید اولویت نخس��ت دولت‪ ،‬توس��عه و افزایش سطح‬ ‫رفاه عمومی در همه اس��تان های کش��ور است و مقوله‬ ‫امنیت نمی تواند خللی در تاسیس کردن یا نکردن یک‬ ‫واحد پتروشیمی به وجود اورد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گزارش می ت��وان گف��ت وزارت نفت‬ ‫و در راس ان ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران‬ ‫بررس��ی های الزم را برای احداث هر یک از واحدهای‬ ‫پتروش��یمی در کش��ور انجام می دهند‪ .‬بدیهی اس��ت‬ ‫دول��ت و وزارت نف��ت براس��اس اولویت ه��ای خود به‬ ‫تصمیم گی��ری درب��اره اح��داث کردن ی��ا نکردن یک‬ ‫واحد پتروش��یمی می پردازند که البته تقاضای مطلوب‬ ‫ع��راق برای محصوالت ایران می تواند انگیزه قوی برای‬ ‫تاس��یس و توسعه واحدهای پتروشیمی در این منطقه‬ ‫به شمار رود‪.‬‬ ‫مشارکت ‪ 11‬شرکت خصوصی در پاالیشگاه سیراف‬ ‫ش�انا‪ :‬علیرضا صادق ابادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫زیرس��اخت فراگیر پاالیش��ی س��یراف گفت‪:‬‬ ‫موافقتنامه قرارداد خوراک ‪ 8‬پاالیشگاه سیراف‬ ‫‪ 10‬روز قبل از مراس��م کلنگ زنی این پروژه از‬ ‫س��وی معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع‬ ‫هیدروکربوری وزارت نفت ایران صادر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق ه�ای س�رمایه گذاری ی�ا‬ ‫خصولتی ها‬ ‫مدیرعام��ل پ��روژه س��یراف در پاس��خ به‬ ‫منتق��دان در ای��ن زمین��ه که این پ��روژه به‬ ‫جای س��پردن به بخش خصوص��ی واقعی به‬ ‫خصولتی ها واگذار ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های تناوب‪ ،‬ناموران‪ ،‬مشارکت سازه‬ ‫و ن��ارگان و فالک��ون و همچنین مش��ارکت‬ ‫رامکو و گس��ترش انرژی پاسارگاد صددرصد‬ ‫خصوصی هس��تند یعنی ‪ 4‬پاالیشگاه به طور‬ ‫کام��ل در اختی��ار ش��رکت های خصوص��ی‬ ‫قرار دارد و ش��رکت های تاپیک��و‪ ،‬پتروفرایند‬ ‫کرخه‪ ،‬انرژی امین کس��ری و صندوق ذخیره‬ ‫فرهنگیان شرکت هایی وابسته به صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری هس��تند‪ .‬البته ش��رکت های‬ ‫تان��ا انرژی‪ ،‬ف��راب‪ ،‬ناردیس و س��ون همگی‬ ‫شرکت های خصوصی بوده و شریک صندوق‬ ‫ذخی��ره فرهنگیان هس��تند‪ .‬بدین ترتیب ‪١١‬‬ ‫شرکت خصوصی در سیراف حضور دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صندوق های س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫یکی از روش ه��ای جمع اوری س��رمایه های‬ ‫خ��رد و افزای��ش مالکی��ت عموم��ی اس��ت‪.‬‬ ‫صادق اب��ادی ب��ا بی��ان اینکه وقت��ی تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تامین اجتماعی نیروهای مس��لح‪،‬‬ ‫صندوق بازنشس��تگی صنعت نفت و صندوق‬ ‫ذخی��ره فرهنگی��ان کنار هم ق��رار می گیرند‬ ‫یعن��ی بی��ش از ‪ ٧٠‬درص��د مردم ای��ران در‬ ‫این طرح س��هیم هستند و از سود ان منتفع‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در تمام دنیا‪ ،‬این‬ ‫صندوق ه��ا مورد حمایت دولت ها هس��تند و‬ ‫نقش مهم��ی در افزای��ش مالکیت عمومی و‬ ‫توزیع ثروت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بنزین اولویت نخست سرمایه گذاران‬ ‫سیراف نیست‬ ‫این مقام مس��ئول درباره اینکه ایا در طرح‬ ‫س��یراف تولید بنزین هم دیده ش��ده است؟‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬ش��رکت های س��رمایه گذار در‬ ‫انتخ��اب الگوی فرایند کامال مختار هس��تند‬ ‫و ما س��عی کردیم ساده ترین الگوی فرایندی‬ ‫را ک��ه ه��م در ت��وان س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی باش��د و هم نرخ بازگش��ت سرمایه‬ ‫قابل قبولی داشته و با توجه به شرایط کنونی‬ ‫کش��ور با اتکا به توانمندی های داخلی اقدام‬ ‫به تامین فن��اوری و تجهیزات کند را معرفی‬ ‫و پیشنهاد کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی الگوی فرایندی پیش��نهادی‪،‬‬ ‫واحد ه��ای تفکیک میعانات گازی و تصفیه و‬ ‫شیرین س��ازی محصوالت است و در فاز های‬ ‫بعدی سرمایه گذاران می توانند درباره احداث‬ ‫واحد های بنزین س��ازی‪ ،‬اروماتیک س��ازی و‬ ‫الفین با توجه به شرایط بازار تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ش کرت ملی پاالیش و پخش فراورده اهی نفتی اریان‬ ‫ش کرت ملی پخش فراورده اهی نفتی اریان‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز ‪1394/1501 :‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ـ مدیریت بازرگانی‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تقاضای شماره ‪DSS-94003-TR‬‬ ‫خرید تعداد ‪ 8/000/000‬نسخه بارنامه تک و سه نسخه ای‬ ‫تاریخ‪ ،‬مهلت‪ ،‬نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران‪:‬‬ ‫از کلی��ه تولیدکنن��دگان مرتب��ط داخلی دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتش��ار اخرین اگهی روزنامه با مراجعه به س��ایت های‪ WWW.IETS.MPORG.IR‬و‬ ‫‪ WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR‬بخش مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را به همراه س��ایر مدارک درخواستی به‬ ‫اداره خریدهای داخلی این شرکت واقع در تهران ـ خیابان ایرانشهر شمالی ـ روبه روی پارک هنرمندان ـ جنب خیابان برادران شاداب ـ پالک ‪ 1‬ـ طبقه دوازدهم تحویل نمایند‪ .‬تلفن های‬ ‫تماس‪ 88327085 :‬ـ ‪84121048‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا اصل رسید وجه واریزی مبلغ ‪ 64/000/000‬ریال به حساب این شرکت قابل قبول می باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫دانش بنیان‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫‪31‬‬ ‫استاد ایرانی برنده جایزه یونسکو در علوم نانو‬ ‫محس�ن معصومی‪ -‬گ�روه دانش بنیان‪ :‬ب�رای فناوری نان�و تعابیر‬ ‫مختلفی وجود دارد‪ .‬فناوری نانو را می توان توانایی ساخت و استفاده‬ ‫از مواد‪ ،‬ابزارها و سیستم ها در مقیاس نانو معرفی کرد‪ .‬در واقع دانش‬ ‫نانو به معنای علم دس�تیابی به زیرس�اخت های پدیده ها و استفاده‬ ‫از سیس�تم هایی در س�طح مولکولی با عملکرد جدید است‪ .‬امروزه‬ ‫نانوفناوری در زمینه های بس�یاری رسوخ کرده که شاید بتوان گفت‬ ‫مهمترین ان داروسازی اس�ت که منجر به وجود اوردن دارورسانی‬ ‫نوین ش�ده است‪ .‬ایران ازجمله کش�ورهای فعال در زمینه طراحی و‬ ‫ساخت داروهای نوین با استفاده از فناوری نانو است‪.‬‬ ‫از جمل��ه طرح های تحقیقاتی دیگ��ر بود که در‬ ‫ارزیاب��ی کمیته بین المللی یونس��کو مورد توجه‬ ‫قرار گرفت��ه بود‪ .‬در این طرح تی��م تحقیقاتی ما‬ ‫موفق ش��ده بود فرموالس��یون جدی��دی برای‬ ‫دارورس��انی خوراکی انس��ولین ابداع کند که از‬ ‫طریق جذب خوراکی انس��ولین منجر به کاهش‬ ‫قند خون ش��ده در ضمن پایداری انس��ولین در‬ ‫دستگاه گوارشی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫دکت��ر داوران همچنی��ن درباره فن��اوری نانو‬ ‫و توس��عه علم پزش��کی و دیگر علوم با اس��تفاده‬ ‫از این فناوری گفت‪ :‬رس��یدن به ابعاد نانو س��بب‬ ‫ایج��اد خاصیت ه��ای منحصر به ف��ردی در مواد‬ ‫می ش��ود‪ .‬وقتی م��واد دارویی در ابع��اد و اندازه‬ ‫سلول ها وارد بدن می ش��وند می توانند سلول ها‬ ‫را در کنترل خود دراورند و فرایند های س��لولی‬ ‫بدن را ردیابی و کنترل کنند‪ .‬در ‪ 10‬س��ال اینده‬ ‫با نفوذی که فناوری نانو در کنترل‪ ،‬پیش��گیری و‬ ‫دکت��ر س��ودابه داوران‪ ،‬اس��تاد گروه ش��یمی‬ ‫دارویی دانش��کده داروس��ازی تبری��ز‪ ،‬یکی از ‪8‬‬ ‫نفری اس��ت که موفق به کس��ب مدال یونس��کو‬ ‫«برای توسعه علم و فناوری نانو» در سال ‪2015‬م‬ ‫ش��د‪ .‬سودابه داوران‪ ،‬فرزند مرحوم استاد حسین‬ ‫داوران از پایه گذاران رشته شیمی در اذربایجان‬ ‫شرقی اس��ت‪ .‬وی تحصیالت کارشناسی ارشد و‬ ‫دکتری خود را به ترتیب در رش��ته های ش��یمی‬ ‫ال��ی و پلیمر در دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز‬ ‫گذران��ده و در حال حاضر به عن��وان مدیر گروه‬ ‫نانوفناوری پزشکی دانشکده علوم نوین پزشکی‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز و اس��تاد بیومواد‬ ‫داروی��ی و نانوفن��اوری داروی��ی این دانش��گاه‬ ‫مشغول به فعالیت است‪ .‬در ادامه بیشتر با ایشان‬ ‫و دستاوردهای شان اشنا خواهیم شد‪.‬‬ ‫دکت��ر داوران درب��اره چگونگ��ی دریاف��ت‬ ‫جای��زه یونس��کو گف��ت‪ :‬م��دال یونس��کو برای‬ ‫«مش��ارکت در توس��عه علم و فن��اوری نانو» در‬ ‫قالب پیش��گامی گروه موضوعی «علم و فناوری‬ ‫نانو»‪ ،‬وابس��ته به کمیس��یون بین المللی توسعه‬ ‫دانش��نامه سیس��تم های پش��تیبانی از حی��ات‬ ‫«ای او ال اس اس» در س��ال ‪ 2010‬می�لادی‬ ‫ایجاد ش��ده و به منظ��ور قدردانی از محققانی که‬ ‫کمک های قابل توجهی به توس��عه علم و فناوری‬ ‫نانو داش��ته اند‪ ،‬اعطا می ش��ود‪ .‬تحقیقاتی که در‬ ‫راستای س�لامت‪ ،‬درمان و ارتقای زندگی انسان‬ ‫و افزای��ش طول عم��ر و در مجموع تحقیقات در‬ ‫حوزه علوم زیستی هستند در اولویت این کمیته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این باره محققان بیش از ‪ 100‬کشور از‬ ‫نظر تعداد مقاالت و تاثیرگذاری تحقیقات ش��ان‬ ‫بر علم‪ ،‬صنعت و تولید محصول و اثربخشی مورد‬ ‫داوری قرار گرفته بودند‪.‬من هیچگونه درخواست‬ ‫و مدارکی برای یونسکو در این باره نفرستاده بودم‬ ‫و داوران و کارشناسان یونسکو باتوجه به مدارک‬ ‫و مق��االت موجود و ثبت ش��ده در مجالت علمی‬ ‫بین المللی ای��ن داوری را انجام داده اند‪ .‬این خبر‬ ‫در اواخر اس��فندماه ‪ 93‬از طریق نماینده یونسکو‬ ‫در فرانس��ه و کمیته ملی یونسکو در تهران به من‬ ‫اطالع داده شد‪ .‬در مراس��م اهدای جایزه در مقر‬ ‫یونس��کو در فرانسه مدیرکل ضمن معرفی من به‬ ‫عنوان نخس��تین نفر‪ ،‬دلیل این انتخاب را انجام‬ ‫فعالیت هایی در زمینه سیس��تم های دارورسانی‬ ‫ترکیبی ضدس��رطان و داروی خوراکی انسولین‬ ‫که ما انج��ام داده بودیم بیان کرد که مورد توجه‬ ‫کمیته یادش��ده قرار گرفته اند‪ .‬س��ودابه داوران‬ ‫درباره سیس��تم های دارورس��انی ضدس��رطان‬ ‫و داروی خوراک��ی انس��ولین گف��ت‪ :‬در ط��رح‬ ‫«سیستم های دارورسانی ترکیبی ضدسرطان»‬ ‫ب��ر فرموالس��یون های دوکسوروبیس��ین و‬ ‫متوتروکس��ات و چند ترکیب گیاهی کرکومین‬ ‫کار شده که در تهیه این فرموالسیون ها نانوذرات‬ ‫خبر‬ ‫صادرات محصوالت هوایی‬ ‫‪ 50‬درصد افزایش می یابد‬ ‫به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬منوچهر منطقی‪،‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی‬ ‫و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬یکی از برنامه های س��تاد برای سال جاری‪،‬‬ ‫افزای��ش ‪50‬درصدی صادرات محصوالت حوزه هوایی‬ ‫و هوانوردی اس��ت ک��ه با جدیت پیگی��ری می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به اینک��ه معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری توجه زیادی به ستاد توسعه فناوری‬ ‫و صنای��ع دانش بنیان هوایی و هوان��وردی دارد قصد‬ ‫داری��م در ذی��ل ای��ن توجهات ب��ه توس��عه صادرات‬ ‫محصوالت دانش بنیان هوایی بیش��تر توجه کنیم‪ .‬به‬ ‫گفته دکتر منطقی‪ ،‬سال گذشته صادرات محصوالت‬ ‫هوایی و هوانوردی ‪100‬میلیون دالر بود که این مبلغ‬ ‫چندان قاب��ل توجه نبود و به همین خاطر‪ ،‬باید ان را‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫افزایش تعداد شرکت های‬ ‫دانش بنیان دریایی‬ ‫درباره دانشکده دارو سازی تبریز‬ ‫این دانش��کده در سال ‪ 1328‬به‬ ‫عنوان دومین دانش��کده داروسازی‬ ‫ایران‪ ،‬بعد از دانش��کده داروس��ازی‬ ‫تهران در تبریز به منظور تامین نیاز‬ ‫کش��ور به داروساز تاسیس شد‪ .‬این‬ ‫تحول مهم در ش��هر تبریز در حالی‬ ‫رخ داد که تا ان زمان هیچ مدرس��ه‬ ‫اموزش عالی برای رشته داروسازی‬ ‫در این ش��هر وجود نداش��ت و افراد‬ ‫ش��اغل در داروخان��ه به صورت تجربی اموزش دیده و به مرحله نس��خه‬ ‫پیچی می رسیدند‪ .‬به این افراد با گرفتن امتحانی مجوز تاسیس داروخانه‬ ‫داده می ش��د و ش��رط قبولی در این امتحان س��واد خواندن و نوش��تن‪،‬‬ ‫تس��لط به زبان التین و نس��خه پیچی بود‪ .‬بعدها به همت ریاس��ت وقت‬ ‫دانش��کده‪ ،‬دکتر اسمعیل انگجی‪ ،‬گام های اساسی در پیشرفت دانشکده‬ ‫برداش��ته شد‪ .‬دانش��کده داروسازی در بطن دانش��کده پزشکی فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرد‪ .‬س��ال ‪ 1386‬احداث ساختمان جدیدی برای دانشکده‬ ‫داروس��ازی به مس��احت ‪ 17‬هزار متر مربع اغاز شد‪ .‬دانشکده داروسازی‬ ‫تبریز تاکنون بیش از ‪ 3‬هزار فارغ التحصیل رش��ته داروس��ازی به کشور‬ ‫عزیزمان تحویل داده که بسیاری از این عزیزان افراد کارامد و تاثیر گذار‬ ‫در بخش داروس��ازی کشور بوده اند‪ .‬دانش��کده داروسازی تبریز در حال‬ ‫حاضر متش��کل از ‪ 7‬گروه اموزشی شامل فارماسیوتیکس‪ ،‬فارماکولوژی‬ ‫پلیمری قابل فرسایش و نانوذرات مغناطیسی به‬ ‫کار رفته ان��د‪ .‬ویژگی خاصی که این سیس��تم ها‬ ‫دارند این اس��ت که عالوه بر روش شیمی درمانی‬ ‫و تاثیر بر درمان س��رطان‪ ،‬س��لول های سرطانی‬ ‫از طری��ق تولی��د ح��رارت از بین رفته و س��بب‬ ‫کاهش ش��مار این س��لول ها می ش��ود و در واقع‬ ‫سیستم های هوشمندی هستند که می توانند به‬ ‫صورت انتخابی روی غدد سرطانی قرار بگیرند و‬ ‫با بهره دهی درمانی باال و عوارض جانبی کم منجر‬ ‫به درمان س��رطان ش��وند‪ .‬این سیستم ها حاوی‬ ‫یک نوع شناس��اگر بافتی هس��تند و ساختمان‬ ‫اصلی ش��ان ن��وع خاص��ی از کوپلیمرهاس��ت‪.‬‬ ‫روی این سیس��تم های پلیمری‪ ،‬شناساگرهای‬ ‫خاصی که می تواند به ن��وع ویژه ای از تومورهای‬ ‫س��رطانی تمایل نشان بدهند قرار داده شده‪ ،‬این‬ ‫پلیمرها در اصل می توانند نش��انگرهای س��طح‬ ‫سلول س��رطانی را شناس��ایی کنند و به صورت‬ ‫انتخابی به انها وصل شوند‪ .‬مطالعات ما در سطح‬ ‫ازمایش��گاهی نشان داده که وقتی اینها به سطح‬ ‫س��لول های سرطانی وصل می ش��وند می توانند‬ ‫به صورت تدریجی دارو را به صورت طوالنی مدت‬ ‫ازاد کنند‪ .‬این کار هم باعث افزایش کارایی شان‬ ‫می ش��ود و هم عوارض جانبی ش��یمی درمانی را‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬البته ما بیشتر روی سرطان ریه‬ ‫و همین طور س��رطان های مغز تحقیق کرده ایم‬ ‫و می خواهی��م سیس��تم هایی را طراح��ی کنیم‬ ‫ک��ه بتوانند از س��د خون��ی ـ مغزی عب��ور کنند‬ ‫که موضوع مهمی اس��ت‪ .‬بعض��ی از داروها قادر‬ ‫رییس پژوهشگاه هوافضا‪ :‬هواپیمای پهن پیکر‬ ‫با انرژی خورشیدی طراحی می شود ‬ ‫به گفته رییس پژوهش��گاه هوافض��ا‪ ،‬طراحی هواپیمای‬ ‫پهن پیکر با انرژی خورش��یدی به عنوان یکی از پروژه های‬ ‫مطالعاتی این پژوهشگاه در حال توسعه است‪ .‬فتح اهلل امی‬ ‫درباره برنامه های حمل ونقل هوایی پژوهش��گاه هوافضا به‬ ‫تعویض موت��ور هواپیمای «ایران‪ »140‬و نیز اس��تفاده از‬ ‫انرژی خورشیدی برای هواپیماهای پهن پیکر اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬موضوع طراحی هواپیمای با انرژی خورش��یدی در‬ ‫دست مطالعه است‪ .‬وی درباره مشکالت موتور هواپیمای‬ ‫«ایران ‪ »140‬و برنامه های پژوهشگاه هوافضا در این زمینه‬ ‫گف��ت‪ :‬انتقال فناوری و طراحی هواپیمای «ایران ‪ »140‬با‬ ‫هزینه قابل توجهی همراه بوده و به همین دلیل عقالنیت‬ ‫حک��م می کند هزینه مالی و نیروی انس��انی این پروژه به‬ ‫لح��اظ توقف پروازه��ای ان هدر نرود‪.‬رییس پژوهش��گاه‬ ‫هوافض��ای وزارت علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری ادامه داد‪ :‬بر‬ ‫و توکسیکولوژی‪ ،‬فارماکوگنوزی‪،‬‬ ‫ش��یمی داروی��ی‪ ،‬بیوتکنول��وژی‬ ‫داروی��ی‪ ،‬داروس��ازی بالین��ی و‬ ‫کنترل دارو و غذا اس��ت‪ .‬گروه های‬ ‫اموزش��ی دانشکده با اس��تفاده از‬ ‫توان ب��االی اعضای هیات علمی و‬ ‫امکانات فیزیکی خود در تالش اند‬ ‫تا از طریق برنامه ریزی اموزش��ی‪،‬‬ ‫پژوهش ه��ای بنیادی و کاربردی و‬ ‫ارائه خدمت‪ ،‬دانش مدرن داروس��ازی را برای حل مشکالت کشور به کار‬ ‫گیرند و س��هم چش��مگیری در توسعه و ش��کوفایی علمی کشور به خود‬ ‫اختص��اص دهند‪ .‬تربیت دانش��جویان در دوره های دکترای تخصصی از‬ ‫س��ال ‪ 1369‬در دانشکده داروسازی تبریز با ایجاد رشته فارماکوگنوزی‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬در حال حاضر ‪ 62‬دانش��جو در دوره های دکترای تخصصی در‬ ‫رشته های فارماکوگنوزی‪ ،‬فارماسیوتیکس‪ ،‬فارماکولوژی‪ ،‬شیمی دارویی‪،‬‬ ‫توکس��یکولوژی‪ ،‬بیوتکنولوژی دارویی و کنترل دارو و غذا در دانش��کده‬ ‫داروسازی تبریز مشغول به تحصیل اند‪ .‬دانشکده داروسازی در قلب شهر‬ ‫تبریز که میعادگاه اهل علم و هنر اس��ت‪ ،‬قرار گرفته اس��ت‪ .‬حفظ بافت‬ ‫قدیمی ش��هر در مجاورت بافت توس��عه یافته مدرن‪ ،‬نزدیکی ان به کوه‬ ‫همیشه پر برف سهند و دریاچه ارومیه و‪ ...‬این شهر را برای دانشجویانی‬ ‫که تحصیالت خود را در ان می گذرانند‪ ،‬فراموش نشدنی می کند‪.‬‬ ‫این اساس پیشنهاد شد مطالعات تعویض موتور هواپیمای‬ ‫«ایران ‪ »140‬که در ایران به لحاظ هوای گرم مشکل دارد‪،‬‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬امی با تاکید بر اینکه فاز مطالعاتی این پروژه‬ ‫از س��وی وی و تیم همکارانش در دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫انجام شده است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬نتایج این مطالعات به صنعت‬ ‫مربوط تحویل شده و امید می رود با اجرای نتایج بر پروژه‬ ‫مدنظر‪ ،‬این هواپیمای ملی دوباره به پرواز دراید‪.‬‬ ‫نیس��تند از س��دهای بیولوژیک عب��ور کنند اما‬ ‫این نوع ذرات پلیمری ای��ن قابلیت را دارند‪ .‬این‬ ‫ط��رح تا مرحله ازمایش��ات حیوانی پیش رفته و‬ ‫نتایج بس��یار مثبتی بدس��ت امده است‪ .‬پس از‬ ‫انتش��ار نتایج این پژوهش افراد داوطلب بسیاری‬ ‫از کش��ورهای مختلف و از طریق س��فارت ها در‬ ‫راستای اس��تفاده از این سیستم دارویی و انجام‬ ‫ازمایش های انس��انی ان درخواست داده اند‪.‬ولی‬ ‫ترجیح می ده��م ادامه کار و ازمایش های بالینی‬ ‫در کش��ور انج��ام ش��ود و به ثمر برس��د و پس از‬ ‫دریافت مجوزهای الزم در کشور به تولید برسد و‬ ‫با نام ایران به دیگر کشورها صادر شود‪ .‬همچنین‬ ‫تهیه سیستم های دارورسانی خوراکی انسولین با‬ ‫استفاده از نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر‬ ‫درم��ان بیماری ها دارد‪ ،‬انقالب بزرگی را در علوم‬ ‫زیستی و پزشکی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در ایران نیز فن��اوری نانو به طور‬ ‫ج��دی و اصولی پیگیری ش��ده و از اولویت های‬ ‫اصل��ی در س��ند راهبردی علم و فناوری کش��ور‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر نیز ایران در رتبه قابل قبولی‬ ‫در حوزه فناوری نانو در جهان قرار دارد و به عنوان‬ ‫یک کشور موفق در این زمینه در عرصه ملی دنیا‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬توس��عه فناوری نانو ه��م که رهبر‬ ‫معظم انق�لاب ان را به عنوان الگویی موفق برای‬ ‫دیگر س��تاد ها بیان کردند‪ ،‬با اقداماتی که در این‬ ‫سال ها داشته از جمله ایجاد شبکه ازمایشگاهی‬ ‫که امکان اس��تفاده از امکانات ازمایش��گاهی را‬ ‫برای تمام محققان در سراسر کشور ایجاد کرده‪،‬‬ ‫همچنین حمایت های تشویقی که از دانشجویان‬ ‫و پژوهش��گران در راس��تای انجام پایان نامه ها و‬ ‫دیگر پژوهش ها دارد‪ ،‬کمک بزرگی به پیش��رفت‬ ‫علم نانو در کش��ور و دس��تیابی به جایگاه کنونی‬ ‫ایران در دنیا داش��ته اس��ت‪ .‬دکتر داوران درباره‬ ‫برنامه اینده دانشکده داروسازی تبریز گفت‪ :‬در‬ ‫تالش هس��تیم تا یک مرکز تحقیقات پیشرفته‬ ‫ک��ه دارای دس��تگاه ها و تجهیزات مدرن باش��د‬ ‫را در تبری��ز راه اندازی کنیم ت��ا در کنار کار های‬ ‫پژوهش��ی‪ ،‬تحقیق��ات گس��ترده تر و ام��کان‬ ‫تجاری سازی فراهم ش��ود‪ .‬همچنین رشته های‬ ‫فن��اوری نان��و در مقطع دکترا ه��م در بعد کمی‬ ‫و هم کیفی در دانش��گاه پزش��کی تبریز افزایش‬ ‫خواهیم داد تا دانشجویان و نیرو های انسانی زبده‬ ‫و ماهر برای افزایش دس��تاورد های در زمینه نانو‬ ‫پزشکی‪ ،‬تربیت شوند‪.‬‬ ‫ساخت قدرتمندترین موتور برقی هواپیما‬ ‫به وسیله زیمنس‬ ‫محققان ش��رکت «زیمنس» المان نوع��ی موتور الکتریکی‬ ‫جدید ب��رای هواپیما س��اخته اند که نیروی برق تولید ش��ده‬ ‫به وس��یله ان ‪ 5‬برابر بیش از موتورهای معمولی است‪ ،‬وزن این‬ ‫موتور فقط ‪ ۵۰‬کیلوگرم است که نیرویی معادل ‪ ۲۶۰‬کیلو وات‬ ‫را تولی��د می کند‪ .‬محققان ش��رکت زیمنس المان‪ ،‬یک نمونه‬ ‫موتور الکتریک��ی ویژه هواپیما را تولی��د کرده اند‪ ،‬که تنها ‪۵۰‬‬ ‫کیلوگ��رم وزن دارد و نیروی��ی برابر ‪ ۲۶۰‬کیلو وات را در ‪۲۵۰۰‬‬ ‫دور در دقیقه تولید می کند‪ .‬نیروی برق تولید ش��د ه به وس��یله‬ ‫این موتور ‪ 5‬برابر بیش از موتورهای معمولی اس��ت‪ .‬این موتور‬ ‫دارای قدرتی برای فرود اوردن هواپیما تا وزنی برابر ‪ ۲‬تن است‪.‬‬ ‫محققان زیمنس اعالم کردند که با اینکه این موتور از وزن بسیار‬ ‫س��بکی نسبت به سایر موتورها برخوردار است اما با استفاده از‬ ‫تجزی��ه و تحلیل اجزای موتور و ترکیب بهینه س��ازی های ان‬ ‫در این نمونه جدید به قدرتی بس��یار دس��ت یافته اند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬محققان برای ساخت این موتور از روش های شبیه سازی‬ ‫رایان��ه ای بهره برده اند که باعث ش��ده موتوری س��بک وزن با‬ ‫قوی ترین مجموع ه از اجزا ساخته شود‪ .‬در نهایت این محققان‬ ‫توانستند به سیس��تم موتور الکتریکی با عملکردی جدید و با‬ ‫نرخ تولی��د ‪ ۵‬کیلووات در هر یک کیلوگ��رم یابند‪ .‬این نرخ در‬ ‫مقایس��ه با موتورهای مش��ابه قدرتمند صنعتی که بیشترین‬ ‫استفاده را دارند تا حدودی استثنایی است‪.‬‬ ‫رییس مرکز تحقیق��ات و خودکفایی نیروی دریایی‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی (ندسا) بر افزایش تعداد‬ ‫شرکت های دانش بنیان دریایی تاکید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی‪،‬‬ ‫ابوالفضل نظری گفت‪ :‬ما در نیروی دریایی سپاه چند‬ ‫کار را برای توسعه صنایع دانش بنیان به صورت اصولی‬ ‫اغاز کردیم‪ ،‬ازجمله این کارها تشکیل ‪ 40‬مرکز رشد‬ ‫تا پایان س��ال‪ 93‬اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر حمایت ندسا‬ ‫از این مراکز افزود‪ :‬ما در قدم نخس��ت محل استقرار و‬ ‫امکانات در اختیار انها گذاش��تیم و در قدم بعدی نیز‬ ‫تعدادی از پروژه های غیرمحرمانه را به انها س��پردیم‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪ :‬مهمترین مرحله در حمایت‬ ‫از شرکت های دانش بنیان تعریف پروژه های مناسب و‬ ‫تامین س��فارش برای انهاست و ندس��ا در این زمینه‬ ‫حدود ‪ 50‬پروژه را که طبقه بندی و محرمانه نبوده اند‬ ‫تعریف و به معاونت علمی ریاس��ت جمهوری و س��تاد‬ ‫دریای��ی این معاونت ابالغ کرده اس��ت‪ .‬نظری بعضی‬ ‫از پروژه های ندس��ا که قابل واگذاری به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان است را به این ترتیب برشمرد‪ :‬قایق پرنده‬ ‫(بال‪ ،‬بدنه‪ ،‬سیستم رانش و‪ ،)...‬هواپیمایی اب نشین یا‬ ‫دوزیست‪ ،‬سیس��تم رانش انواع شناور (موتور‪ ،‬توربین‬ ‫گاز‪ ،‬پروانه و ش��افت)‪ ،‬سیستم های گشت و رهگیری‬ ‫(رادار‪ ،‬س��ونار و‪ ،)...‬م��واد کاهن��ده درگ و ضدخزه و‬ ‫بومی س��ازی این فناوری تولید این مواد و اس��تحکام‬ ‫سازه بدنه شناور‪.‬‬ ‫افتتاح هرباریوم گیاهان‬ ‫در دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫به گزارش ش��بکه خبری اموزش��ی گیاه��ان دارویی‪،‬‬ ‫هرباریوم پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی گنجینه ارزشمندی افزون بر یک هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫نمونه را ش��امل می شود که دارای گواهی ثبت بین المللی‬ ‫ب��وده و به صورت تخصصی بر گیاهان دارویی ایران تمرکز‬ ‫کرده اس��ت و بانک جامعی از عصاره و اسانس و همچنین‬ ‫ب��ذر گیاه��ان را در اختی��ار ق��رار خواه��د داد‪ .‬گونه های‬ ‫گیاه��ان دارویی ای��ن هرباریوم به وس��یله تیم تحقیقاتی‬ ‫زبده گرداوری و اس��تخراج انها با حالل های مختلف و در‬ ‫روش ها و فرایندهای متفاوت انجام ش��ده است‪ .‬بر اساس‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬هرباریوم ه��ا یکی از مهم تری��ن بانک های‬ ‫نگهداری گیاهان به حس��اب می ایند‪ .‬هرباریوم ها شرایط‬ ‫خاص��ی را فراهم می کنند که ضمن توج��ه به تمام موارد‬ ‫یادشده‪ ،‬به استادان‪ ،‬محققان و پژوهشگران اجازه می دهد‬ ‫بدون لطمه زدن به محیط طبیع��ی گیاهان‪ ،‬مواد گیاهی‬ ‫الزم را در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 25 - 1394‬شعبان ‪ 13 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -240‬پیاپی ‪1558‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫حافظ‪:‬‬ ‫راهی بزن که اهی بر ساز ان توان زد‬ ‫شعری بخوان که با او رطل گران توان زد‬ ‫بر استان جانان گر سر توان نهادن‬ ‫گلبانگ سربلندی بر اسمان توان زد‬ ‫قد خمیده ما سهلت نماید اما‬ ‫بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد‬ ‫گر دولت وصالت خواهد دری گشودن‬ ‫سرها بدین تخیل بر استان توان زد‬ ‫حافظ به حق قران کز شید و زرق باز ای‬ ‫باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد‬ ‫اخبار علمی ‪ -‬پزشکی‬ ‫ماده خاکستری مغزواخالق‬ ‫ایس�نا‪ :‬پژوهش محققان دانش��گاه پنسیلوانیا در امریکا‬ ‫نش��ان می دهد اف��رادی که میزان ماده خاکس��تری مغز‬ ‫انها نس��بت به بقیه باالتر اس��ت‪ ،‬مهارت های بیشتری در‬ ‫اس��تدالل اخالقی دارند‪ .‬اس��تدالل اخالقی را می توان به‬ ‫عنوان فرایندی توصیف کرد که در ان فرد تالش می کند‬ ‫تا تفاوت بین تعریف حق و ناحق را در ش��رایطی شخصی‬ ‫و با اس��تفاده از منطق تعیین کند‪ .‬نتایج نش��ان می دهد‬ ‫افرادی که به مهارت اس��تدالل اخالقی «پس�� ا تعارفی»‬ ‫دس��ت یافته اند‪ ،‬در قسمت قشر جلو مغز ماده خاکستری‬ ‫بیشتری دارند‪ .‬اس��تدالل اخالقی پسا تعریفی شامل دو‬ ‫مبح��ث توجه به پیم��ان اجتماعی و پایبن��دی به اصول‬ ‫اخالقی اس��ت که رعایت اخالق درباره رفاه همگان و نفع‬ ‫هم��ه‪ ،‬احترام ب��ه حرمت و فردیت اف��راد و رعایت اصول‬ ‫وجدانی فارغ از موقعیت اخالقی از جمله مش��خصه های‬ ‫این دو مبحث عنوان شده است‪.‬‬ ‫امواج سرطان زا نیست‬ ‫ایرن�ا‪ :‬ریی��س انجمن س��رطان ایران گف��ت‪ :‬تحقیقات‬ ‫نش��ان داده اس��ت که ام��واج الکترومغناطیس��ی مانند‬ ‫موبای��ل‪ ،‬ماهواره و انتن های ماه��واره ای هیچ تاثیری در‬ ‫ایجاد بیماری س��رطان ندارند‪ .‬محمداس��ماعیل اکبری‬ ‫افزود‪ :‬بر اس��اس تحقیقات ‪20‬ساله محققان کشور امواج‬ ‫الکترومغناطی��س ازجمل��ه پارازیت ع��وارض عصبی و‬ ‫جس��می مختلف در بردارد اما در ایجاد س��رطان نقشی‬ ‫ندارد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬براس��اس تحقیقات انجام ش��ده در‬ ‫‪ 15‬س��ال‪ ،‬الودگی هوا سرطان زاس��ت‪ .‬وی موارد جدید‬ ‫بروز س��رطان در کش��ور را ‪ 100‬هزار مورد در سال عنوان‬ ‫گو میر ناش��ی از س��رطان در کشور کمتر‬ ‫کرد و افزود‪ :‬مر ‬ ‫از یک سوم اس��ت‪ .‬رییس انجمن سرطان ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫هزین��ه درمان هر بیمار س��رطانی به طور متوس��ط ‪200‬‬ ‫میلیون ریال است که یکی از گران ترین درمان ها به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬رتبه سوم مهندسی‬ ‫خبرگ�زاری صدا وس�یما‪ :‬مجله فوربس در گزارش��ی‬ ‫ای��ران را س��ومین دارن��ده ف��ارغ التحصیل مهندس��ی‬ ‫درجهان معرفی کرد ‪ ،‬به نوش��ته ای��ن مجله در تحقیقی‬ ‫که مجمع جهانی اقتصاد انجام داد‪ ،‬روس��یه با ‪ 454‬هزار‬ ‫فارغ التحصیل در مهندسی در این فهرست پیشتاز است‪.‬‬ ‫امریکا نیز با ‪ 237‬ه��زار و ‪ 826‬مهندس در رتبه دوم قرار‬ ‫دارد و ایران با ‪ 233‬هزار و ‪ 695‬مهندس در جایگاه س��وم‬ ‫قرار دارد‪ .‬کش��ورهای دیگری از جمل��ه اندونزی و ویتنام‬ ‫نیز در ردیف ‪ 10‬کشور نخست فارغ التحصیالن مهندسی‬ ‫هس��تند که ساالنه بین ‪ 100‬تا ‪ 140‬هزار فارغ التحصیل‬ ‫مهندس��ی دارد‪ .‬ژاپن و کره جنوب��ی در جایگاه چهارم و‬ ‫پنجم این فهرست قرار دارند‪.‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫حضرت امیر مومنان علی (ع) می فرمایند ‪ :‬بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است‪.‬‬ ‫یادداشت فرهنگی‬ ‫اقتصاد خالق‬ ‫فرهنگی‬ ‫پیشنهاد تشکیل شورای عالی اقتصاد خالق‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬این وزارتخانه پیش��نهاد تشکیل‬ ‫ش��ورای عالی اقتصاد خ�لاق را با نظر‬ ‫معاون اول رییس جمهوری و با حضور‬ ‫وزیران اقتص��ادی مربوط مطرح کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی جنتی در مراسم‬ ‫پذیره نویسی صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫نیک��وکاری نیک اندیش��ان هنر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بح��ث اقتصاد خالق چن��د هفته قبل‬ ‫در جلس��ه هیات دولت مطرح ش��د و‬ ‫رییس جمهور اعالم کرد توسعه اقتصاد‬ ‫خالق گام بزرگی در راس��تای اقتصاد‬ ‫مقاومتی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بای��د در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت بخش��ی را‬ ‫ب��ه صنای��ع فرهنگی اختص��اص داد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬سهم اقتصاد خالق از تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی کش��ورهای جهان‪،‬‬ ‫بین ‪ 3‬ت��ا ‪12‬درصد و میانگین رش��د‬ ‫محصوالت ای��ن اقتصاد نیز ‪8/8‬درصد‬ ‫است که البته رقم قابل توجهی است‪.‬‬ ‫جنت��ی کش��ورهای چی��ن‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬المان و هند را ‪ 5‬کش��ور‬ ‫برت��ر در زمینه اقتص��اد خالق عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ ،‬ارزش صادرات کاالهای‬ ‫اقتصاد خالق این کش��ورها در س��ال‬ ‫‪2012‬م بی��ش از ‪270‬میلی��ارد دالر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬اتحادی��ه اروپ��ا‬ ‫بهبود رتبه تولید علم و فناوری ایران در دنیا‬ ‫معاون علم��ی و فناوری رییس جمهوری‬ ‫با اش��اره به جایگاه علم و فناوری در دولت‬ ‫یازده��م گف��ت‪ :‬نگ��رش و برنامه های این‬ ‫دولت به علم و فن��اوری باعث بهبود رتبه‬ ‫فناوری ایران در دنیا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬س��ورنا ستاری‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اولویت اصلی ریی��س دولت یازدهم‬ ‫در علم و فناوری در این دو س��ال‪ ،‬فناوری‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی با اذعان به اینکه جمهوری اس�لامی‬ ‫در دوران ریاست جمهوری روحانی جهش‬ ‫علمی قابل توجهی داش��ته است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تا جهت گیری ما به سمت تولید علم‪،‬‬ ‫فناوری و تولید اش��تغال نباشد نمی توانیم‬ ‫موفق باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون علم��ی رییس جمه��وری از‬ ‫هدفگذاری دولت یازدهم برای ایس��تادن‬ ‫ای��ران در رتبه پنجم علم نانو در دنیا خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬ایران اس�لامی هم اکنون در‬ ‫زمینه علم نانو در رتبه هفتم دنیا قرار دارد‬ ‫که با برنامه ریزی و هدفگذاری انجام شده‪،‬‬ ‫در مدت یک س��ال اینده در این بخش دو‬ ‫پله صعود خواهیم داشت‪.‬‬ ‫تقویت گردشگری‪ ،‬رویکرد جدی دولت یازدهم‬ ‫مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث‬ ‫فرهنگی و رییس ستاد هماهنگی خدمات‬ ‫س��فر با بیان اینک��ه تقویت گردش��گری‬ ‫رویکرد جدی دولت یازدهم اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بسته های متنوع گردشگری در کشور باید‬ ‫تعریف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬مرتض��ی رحمانی‬ ‫موح��د افزود‪ :‬تعیی��ن و مدیریت هدفمند‬ ‫مس��یرهای گردشگری با هدف توزیع سفر‬ ‫و معرفی جاذبه های کمتر شناخته شده از‬ ‫برنامه های اولویت دار س��ازمان در توس��عه‬ ‫گردشگری است ‪.‬‬ ‫رحمانی موحد در ادامه بر تقویت بخش‬ ‫حمل و نقل نیز در استان های کشور تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬تقویت ناوگان حمل و نقل در‬ ‫بخش های زمین��ی‪ ،‬هوایی و ریلی یک امر‬ ‫مناس��بی است که جزو برنامه های ستادی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫پیش بینی ک��رده که در س��ال جاری‬ ‫بی��ش از ‪240‬میلی��ارد دالر از مح��ل‬ ‫اقتصاد خالق درامدزایی داشته باشد‬ ‫که همزم��ان منجر به ایجاد ‪610‬هزار‬ ‫فرصت شغلی نیز می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر ارش��اد ب��ا ی��اداوری حراج‬ ‫محص��والت فرهنگ��ی و هن��ری در‬ ‫س��ال های گذشته‪ ،‬گفت‪2 :‬سال پیش‬ ‫ف��روش حراجی ه��ای م��ا ‪2‬میلیارد و‬ ‫‪150‬میلی��ون تومان ب��ود اما این رقم‬ ‫در س��ال جاری ‪ 10‬برابر رش��د کرده‬ ‫و ب��ه ‪21‬میلی��ارد تومان رس��یده که‬ ‫نش��ان دهنده رونق در ب��ازار فرهنگ‬ ‫و هنر اس��ت‪ .‬رییس ش��ورای فرهنگ‬ ‫عموم��ی اف��زود‪ :‬تنه��ا ی��ک تابلوی‬ ‫خوشنویس��ی یک میلیون و ‪ 200‬هزار‬ ‫دالر فروخته شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬میزان فروش بلیت‬ ‫در س��ینماهای کشور در سال گذشته‬ ‫به ‪52‬میلیارد تومان رسید که رشدی‬ ‫‪40‬درصدی نسبت به سال قبل از ان‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫جنتی با بیان اینکه در بودجه سال‬ ‫‪ 1394‬اعتب��اری مع��ادل ‪ 60‬میلیارد‬ ‫توم��ان ب��رای صندوق اعتب��اری هنر‬ ‫در نظر گرفته ش��د ت��ا بدهی های ان‬ ‫به ط��ور کامل پرداخت ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سرمایه گذاران نباید تصور کنند‬ ‫سرمایه گذاری در بخش فرهنگ و هنر‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫نام واقفان بر وقف های حوزه سالمت‬ ‫وزیر بهداش��ت گف��ت‪ :‬م��ردم مطمئن‬ ‫باشند وزارت بهداشت نسبت به امانتی که‬ ‫به عنوان وقف به ما می سپارند از خودشان‬ ‫حساس تر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��ید حسن هاشمی با‬ ‫اش��اره به اعتماد خیران به وقف در حوزه‬ ‫سالمت گفت‪ :‬بر اساس بخشنامه صادرشده‬ ‫هر کس��ی در هر زمانی با هر مذهب و باور‬ ‫سیاس��ی هر چی��زی که وقف ک��رده باید‬ ‫به ن��ام خودش ش��ود‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫ش��هدایی که اس��م انان را روی موقوفات‬ ‫گذاش��ته ایم و این موقوف��ه متعلق به انان‬ ‫نبوده باید به نام صاحب وقف تغییر یابد‪.‬‬ ‫هاش��می خاطرنشان کرد‪ :‬مردم مطمئن‬ ‫باش��ند س��ا زو کار قانونی برای ای��ن اقدام‬ ‫دیده ش��ده است و باور داش��ته باشند که‬ ‫وزارت بهداش��ت نسبت به امانتی که به ما‬ ‫می سپارد از خودشان حساس تر است‪.‬‬ ‫هاش��می گفت‪ :‬س��ازمان های مردم نهاد‬ ‫برای فرهنگ سازی و مراقبت از بیماران و‬ ‫مصدومان می توانند کمک بس��یاری کنند‬ ‫و ب��دون حضور مردم و نقش انان در اداره‬ ‫کشور‪ ،‬کاری از دست دولت ها بر نمی اید‪.‬‬ ‫فرایند بازبینی در ‪600‬رشته دانشگاهی‬ ‫وزی��ر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری با‬ ‫اش��اره به فرایند بازبینی در رش��ته های‬ ‫دانش��گاهی در وزارت عل��وم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ 600‬رشته در شورای‬ ‫گس��ترش اموزش عالی در حال بازبینی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا محمد فرهادی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از این ‪ 600‬رش��ته‪ ،‬تاکنون فرایند‬ ‫بازبینی ‪ 300‬رش��ته از این تعداد انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ 300 :‬رش��ته مربوط به‬ ‫علوم انسانی اس��ت که از طریق شورای‬ ‫تح��ول علوم انس��انی در حال بررس��ی‬ ‫و بازبینی اس��ت و ‪ 300‬رش��ته دیگر به‬ ‫رشته های غیر علوم انسانی مربوط است‪.‬‬ ‫فرهادی گفت‪ :‬این فرایند از اوایل کار‬ ‫این دولت اغاز شده و امیدواریم تا پایان‬ ‫سال جاری به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫پیش��نهاد تش��کیل ش��ورای عال��ی اقتص��اد خالق‪،‬‬ ‫پیش��نهادی درخورتوج��ه اس��ت که می توان��د ذهنیت‬ ‫و اف��کار عموم��ی را متوجه نقش بس��یار مهم و اساس��ی‬ ‫فرهن��گ در اقتصاد کند‪ ،‬نقش��ی که بدون تردید نه تنها از‬ ‫ابع��اد معنوی و تکامل یافته فرهنگ اندکی هم نمی کاهد‬ ‫بلک��ه این مقوله را در افکار عمومی گس��ترش می دهد که‬ ‫با تکیه بر فعالیت های هنری و فرهنگی می توان وضعیت‬ ‫اقتص��ادی را بهب��ود بخش��ید و درامد ه��ای اقتصادی را‬ ‫نه تنه��ا در بی��ن اهالی فرهنگ و هنر بلک��ه در کل جامعه‬ ‫گس��ترش داد ‪ .‬مقوله فرهنگ بدون تردید میدان وسیع و‬ ‫گسترده ای است که ابعاد گوناگون فعالیت های فرهنگی‬ ‫را دربر می گیرد که در دنیای امروز این فعالیت ها نه تنها بر‬ ‫دوش اقتصاد کشور اوار نمی شود بلکه اوارهای اقتصادی‬ ‫بی ش��ماری را از اقتصاد کش��ور بلند خواهد کرد‪ .‬در اینجا‬ ‫به ذکر نمونه بسیار مش��هوری که تمامی مردم دنیا نیز تا‬ ‫حدزیادی با انها اش��نایی دارند خواهی��م پرداخت ‪ .‬البته‬ ‫در مثل مناقش��ه نیس��ت و هدف ما از گفتن این مس��ئله‬ ‫این است که چگونه حتی می توان اقتصادهای بحران زده‬ ‫و ورشکس��ته ای را از طری��ق جدی گرفت��ن اقتصاد هنر و‬ ‫فرهن��گ از ناکامی و بحران نج��ات داد ‪ .‬دراوایل دهه ‪60‬‬ ‫میالدی‪ ،‬اروپا و درکل نظام اقتصاد س��رمایه داری جهانی‬ ‫با بحران شدید روبه رو شده بود‪ ،‬مشکالتی نظیر بیکاری‪،‬‬ ‫اختالف��ات درامدی ش��دید بین ثروتمن��دان و طبقات‬ ‫متوس��ط و کم درامد اجتماعی‪ ،‬افزایش تورم و ‪ ...‬موجب‬ ‫شده بود که اشوب های گسترده ای در بین دانشجویان‪،‬‬ ‫زن��ان‪ ،‬سیاه پوس��تان و بیکاران و س��ایر گروه هایی که با‬ ‫مش��کالت اقتصادی دس��ت به گریبان بودن��د ب ه وجود‬ ‫اید ‪ .‬در کش��وری نظیر انگلیس ک��ه امپراتوری و قدرت‬ ‫اقتصادی در اروپا به ش��مار می رفت کار به جایی رسیده‬ ‫بود که مطبوعات انگلوساکسون با انتقاد شدید از مسائل‬ ‫مالی‪ ،‬موضوع حقوق ندادن و کسر هزینه های دربار ملکه‬ ‫انگلیس و تش��ریفات مربوط ب��ه ان را مطرح می کردند‬ ‫و در ای��ن میان ‪ 4‬نوجوان یک گروه جنجالی موس��یقی‬ ‫را تش��کیل دادن��د ک��ه در انگلی��س و در دنیا ب��ا عنوان‬ ‫«بیتلز» معروف ش��دند ‪ .‬این ‪ 4‬نوجوان با نوعی موسیقی‬ ‫اعتراض امیز مدرن خویش و دگرگونی در ارایش و موی‬ ‫خود که در ان دوره در اروپا و امریکا بس��یار حیرت انگیز‬ ‫بود انچنان سیطره ای را به لحاظ اقتصادی و کسب درامد‬ ‫و فروش صفحات و نوارهای موس��یقی خویش در دهه ‪60‬‬ ‫در انگلیس به وج��ود اوردند که درواقع میلیاردها پوند را‬ ‫با برگزاری کنس��رت های خود در سراس��ر اروپا و امریکا و‬ ‫جهان وارد کشور خویش کردند ‪ .‬این نمونه نشان می دهد‬ ‫که فعالیت های فرهنگی و هنری حتی می تواند بخش��ی‬ ‫از زخم ه��ای اقتصاد را هم بهبود بخش��د ‪ .‬از این رو اس��ت‬ ‫که ش��ناخت ویژگی های اقتصاد هنر و یافتن راهکارهای‬ ‫مرب��وط به ارائ��ه اثار فرهنگ��ی ‪ -‬هنری ک��ه جنبه های‬ ‫اقتصادی درخور توجهی داش��ته باش��د‪ ،‬حرکتی اصولی‬ ‫و زیر بنای��ی برای ارتقای درامده��ای اقتصادی ‪ -‬مالی از‬ ‫طری��ق کارهای فرهنگی ‪ -‬هنری اس��ت ‪ .‬فرهنگ و هنر‪،‬‬ ‫زایی��ده اقتصاد نیس��تند بلک��ه این مقوالت بس��یار مهم‬ ‫هستند که پایه های اقتصاد و بنیان ان را محکم می سازند ‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫مرکز اموزش‬ ‫برگزار می کند‬ ‫نشست های علمی و جلسات پرسش و پاسخ‬ ‫با حضور استادان دانشگاه‬ ‫و روزنامه نگاران‬ ‫بی تفاوتی نسبت به جیغ کودکان‬ ‫فارس‪ :‬کنجکاوی یکی از ویژگی های کودکان است و‬ ‫براس��اس ان کودک دوست دارد هر چیزی را به دست‬ ‫بی��اورد‪ .‬توصیه می ش��ود والدین نس��بت به جیغ زدن‬ ‫کودک به ویژه تا یک س��الگی‪ ،‬بی تفاوت باشند تا او یاد‬ ‫بگیرد که نمی تواند هر چه را می خواهد به دست بیاورد‪.‬‬ ‫بدرالسادات همایونیان‪ ،‬روانشناس کودک‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫کودکان عالوه بر رشد جسمانی‪ ،‬در حال تکامل هستند‬ ‫و براس��اس ان‪ ،‬رفتارهای کنجکاوانه ای از خود نشان‬ ‫می دهند‪ .‬این کنجکاوی گاهی نسبت به محیط اطراف‬ ‫اس��ت و در صورتی ک��ه والدین ندانند بای��د با کودک‬ ‫خ��ود چگونه برخورد کنند‪ ،‬می تواند پیامدهایی مانند‬ ‫پرخاشگری از سوی کودک را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫سخنران‪ :‬دکتر مجیدرضائیان‪ ،‬استاد روزنامه نگاری و علوم ارتباطات اجتماعی‬ ‫موضوع‪ :‬تیتر نویسی‬ ‫زمان‪ :‬یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1394‬ساعت ‪ 9:30‬تا ‪12‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬خرداد ‪ 1394‬ساعت ‪ 9:30‬تا ‪12‬‬ ‫مکان‪ :‬تاالر اجتماعات روزنامه‬ ‫‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ ،‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫ورود برای عالقه مندان با ثبت نام قبلی ازاد است‪.‬‬ ‫پیست ازادی میزبان مسابقات کشوری موتور سواری ریس‬ ‫عکس‪ :‬محمد مهیمنی‬ ‫تلفن روابط عمومی ‪021-88105309‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!