روزنامه صمت شماره 241 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 241

روزنامه صمت شماره 241

روزنامه صمت شماره 241

‫هدفگذاری‬ ‫برای جذب ‪ 20‬میلیارد دالر‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬شعبان ‪1436‬‬ ‫‪ 14‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 241‬پیاپی ‪ 32 1559‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫رونمایی از نخستین‬ ‫خودروی الکتریکی ایران‬ ‫معاون ایدرو از اجرای ‪ 3‬طرح صنعتی با سرمایه گذاری ‪ ۲۴۰۰‬میلیارد ریالی خبر داد‬ ‫مشارکت فرانسه و هلند در طرح های صنعتی‬ ‫‪11‬‬ ‫اغازبازپرداخت‬ ‫بدهیمعوقزیمبابوهبهایران‬ ‫تجهیزاتصنعتی‬ ‫قربانی دور زدن قانون‬ ‫امید به زندگی‬ ‫با مهارت اموزی صنعتی‬ ‫بنگاه های کوچک‬ ‫تحوالت بزرگ‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هدف‪ 24‬خرداد‬ ‫حفظهمهحقوقملتایراناست‬ ‫‪13‬‬ ‫ایران حرف اول و اخر را‬ ‫«بیکالم» زد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تکرار تجربه دردناک‬ ‫فرصت سوزی‬ ‫دالیل کاهش واردات‬ ‫در ‪2‬ماه سال جاری‬ ‫بازار سهام نیاز به‬ ‫بازسازی اصولی دارد‬ ‫مجتبی خسروتاج‬ ‫ محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مس��عود هندی��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت منطقه ویژه‬ ‫صنای��ع معدنی و فل��زی خلیج فارس خب��ر از اجرایی‬ ‫ش��دن ‪ 18‬ط��رح ب��ا س��رمایه گذاری ‪ 5‬میلی��ارد و‬ ‫‪ 96‬میلی��ون دالر درمنطق��ه وی��ژه داد ک��ه یا درحال‬ ‫س��اخت یا نصب تجهیزات اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬تبدیل‬ ‫منطقه به قطب س��رمایه گذاری داخلی و خارجی برای‬ ‫جذب ‪20‬میلیارد دالر ک��ه تاکنون ‪ 9‬میلیارد دالر ان‬ ‫جذب ش��ده‪ ،‬از دیگر اهداف ما در منطقه ویژه صنایع‬ ‫معدنی و فلزی خلیج فارس محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫ضرورت کاهش دخالت‬ ‫دولت در حمل و نقل‬ ‫عباس فالحی باباجان‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بورس‬ ‫‪20‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪22‬‬ ‫توطئه‬ ‫امریکایی ‪ -‬عربی‬ ‫سیدموسی موسوی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪30‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تکرار تجربه دردناک‬ ‫فرصت سوزی‬ ‫ محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای مردم��ان بس��یاری از کش��ورهای فقیر‪( ،‬با‬ ‫جمعیت��ی افزون بر یک میلیارد انس��ان که کمتر از‬ ‫روزی یک دالر دارند) و برای بیش از ‪ 2‬میلیارد نفر‬ ‫از جمعیت دنیا‪ ،‬هنوز هم هیزم‪ ،‬تنها منبع س��وخت‬ ‫و یگانه انرژی گرمایی به شمار می رود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بیش از ‪ 75‬درصد کل مصرف انرژی دنیا‬ ‫هنوز وابس��ته به سوخت های فسیلی است و بعید به‬ ‫نظر می رس��د که این ترکیب مص��رف‪ ،‬الاقل تا نیم‬ ‫ق��رن اینده تغییر فاحش��ی کند‪ .‬و البت��ه تا زمانی‬ ‫که انرژی های جایگزین‪ ،‬کش��ف نش��ده و با مقرون‬ ‫به صرفه تری��ن قیمت به تولید انبوه نرس��یده اند‪ ،‬نیز‬ ‫کش��ورهای نفت خیز می توانند خوشبین باشند که‬ ‫هن��وز فرصت برای پایان دادن ب��ه کابوس هایی که‬ ‫خواب نظام های حکومتی انان را اش��فته و پریشان‬ ‫کرده و هر ان ممکن است در واقعیت تعبیر و محقق‬ ‫شوند‪ ،‬باقی است و می توان از این مصالح سیاه و بدبو‪،‬‬ ‫اینده ای روش��ن و عطراگین را حتی برای نظام های‬ ‫اجتماعی و سیاس��ی اینده پدید اورد و از سرنوشت‬ ‫تلخ و نابهنگامی که ش��یلی را در جنگ جهانی دوم‪،‬‬ ‫یک ش��به از یک کش��ور ثروتمند به کشوری فقیر‬ ‫تبدی��ل کرد‪ ،‬پرهیز کرد‪ .1‬از س��وی دیگر‪ ،‬ایران که‬ ‫دارای عناوین��ی چون دومین کش��ور دارنده ذخایر‬ ‫گازی و چهارمین کشور دارنده منابع نفتی در جهان‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیش از هر کشور دیگری قادر است تا از این‬ ‫فرصت باقیمانده بهره مند شده و خود را برای ایفای‬ ‫نقش های کلیدی تر و حضوری پررنگ تر در بازارهای‬ ‫جهانی و اقتصادهای بین الملل‪ ،‬اماده و مسلح کند‪.‬‬ ‫فرصتی که متاس��فانه تا امروز‪ ،‬به اشکال مختلف از‬ ‫دست رفته و حتی اثار نامطلوبی را بر نظام مدیریت‬ ‫دیوانساالر‪ ،‬فرهنگ مصرف عمومی و رفتار اجتماعی‬ ‫ما باقی گذاشته و با وجود تولید ثروتی که گاه حتی‬ ‫فرات��ر از تصور و براوردهای نخب��گان اقتصادی نیز‬ ‫بوده‪ ،‬اما باز از نتایجی که مطلوب نظر اس��ت‪ ،‬بسیار‬ ‫دور و بعید است‪ .‬اگر از میدان های مشترک گازی که‬ ‫امروز دغدغه هر دولتمرد و هر شهروند ایرانی است و‬ ‫گویای ضعف عملکرد و برنامه ریزی مدیریت اجرایی‬ ‫کشور (به ویژه در سال های گذشته) در بهره برداری‬ ‫مناس��ب ‪ -‬الاقل هم سنگ با کش��ور کوچکی چون‬ ‫قطر‪ -‬اس��ت‪ ،‬بگذریم‪ ،‬حتی با وجود جایگاهی که از‬ ‫نظر ذخایر گازی در جهان داریم‪ ،‬مایه شرمس��اری‬ ‫و تاسف اس��ت که امارهای داخلی از کمبود گاز در‬ ‫ح��دود ‪ 40‬میلیارد مترمکعب‪ ،‬فق��ط برای مصارف‬ ‫خانگ��ی حکایت دارند‪ ،‬که برای تامین س��االنه ان‪،‬‬ ‫حت��ی نیازمند واردات از کش��ورهای همس��ایه ایم!‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها‪،‬‬ ‫ک��ه در یک دهه گذش��ته از «طرح» ب��ه «برنامه و‬ ‫عم��ل» تبدیل ش��ده نیز نتوانس��ته ب��ه ان اهدافی‬ ‫دس��ت پیدا کند ک��ه از ابتدا‪ ،‬سیاس��تگزار‪ ،‬در پی‬ ‫تحقق انها بوده اس��ت‪ .‬اهدافی نظیر‪ :‬اصالح الگوی‬ ‫مصرف‪ ،‬شفاف س��ازی قیمت ه��ا (مطابق با نرخ های‬ ‫جهان��ی ان��رژی) و عدال��ت اجتماعی ک��ه عامل از‬ ‫بین رفتن ش��کاف های عمیق میان طبقات مختلف‬ ‫اجتماعی بوده و هست‪ .‬گرچه اقدام شجاعانه دولت‬ ‫نه��م در اجرایی کردن این فاز‪ ،‬ی��ک گام بزرگ رو‬ ‫به جلو محس��وب می ش��ود که س��ال ها‪ ،‬دولت های‬ ‫پیش��ین از رویارویی با ان حذر می کردند و به گفته‬ ‫تی اس الیوت (ش��اعر و نمایش��نامه نویس امریکایی‪-‬‬ ‫بریتانیایی قرن بیستم)‪« :‬جسارت وحشتناک لحظه‬ ‫تس��لیم [را پذیرفت تا] حتی عمری احتیاط را دیگر‬ ‫ت��وان عقب نش��ینی از ان نباش��د!» ب��ا این وصف‪،‬‬ ‫تبعات س��نگین این توفان بزرگ‪ ،‬انچنان مهارهای‬ ‫خیمه اقتصاد کشور را از دست دولتمردانش گرفت‬ ‫که نه ارزش پول ملی ق��ادر به مقاومت در برابر ان‬ ‫شد‪ ،‬نه س��اختار تولیدی و نه نظام کنترلی توزیع و‬ ‫پایش قیمت ها؛ و ان «اش��تیاق وافر» به استفاده از‬ ‫فرصت هایی که در بط��ن هدفمندی یارانه ها نهفته‬ ‫بود‪ ،‬انچنان به «احس��اس و هیجان» اغش��ته ش��د‬ ‫که از «احتیاط» که ش��رط مدیریت راهبردی است‪،‬‬ ‫غفلت ش��د و در زمان نامناسب‪ ،‬ابی به قدر کفایت‬ ‫به اس��یاب تحریم ها ریخت و گردب��ادی را در نظام‬ ‫اقتصادی کش��ور برپا کرد که نه فقط نظام مدیریتی‬ ‫ان دولت را برچید‪ ،‬بلکه هنوز عالئم سرگیجه ان‪ ،‬به‬ ‫تمامی از پیش��انی اقتصاد کشور محو نشده و تعادل‬ ‫گذشته برنگشته است!‬ ‫متاس��فانه انچه در این س��ال ها از س��ر گذراندیم‬ ‫فقط تاریخ نبوده اس��ت‪ ،‬بلکه به نظر می رس��د مرور‬ ‫دوباره تمام تحوالت نظام اقتصادی دنیا بوده که در‬ ‫ظرف کوچک زمانی ما ریخته ش��ده بود‪ ،‬به طوری‬ ‫که شوک دردناک ناشی از تجربه تاریخ بسیط نظام‬ ‫اقتصادی دنیا را در مقطعی کوتاه به عصب های بازار‬ ‫و نظام اجتماعی ما تحمیل و تزریق کرد!‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫هدف ‪ 24‬خرداد حفظ همه حقوق ملت ایران است‬ ‫رییس جمهوری روز شنبه در یک کنفرانس خبری‬ ‫ب��ا حضور خبرنگاران داخلی و بین المللی‪ ۲۴ ،‬خرداد‬ ‫‪ ۹۲‬را پی��روزی بزرگ ملت ایران دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد که حماس��ه ‪ ۲۴‬خرداد ب��ه هیچ جناح‪ ،‬حزب و‬ ‫دسته ای تعلق ندارد‪.‬‬ ‫دکت��ر حس��ن روحانی که در جم��ع بیش از ‪۲۵۰‬‬ ‫خبرن��گار داخلی و خارجی صحب��ت می کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نجات اقتصاد ایران‪ ،‬احیای اخالق و تعامل س��ازنده‬ ‫با جهان‪ 3 ،‬وع��ده ای بود که در انتخابات ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫به مردم داده ش��د و دولت یازدهم تمام توان خود را‬ ‫برای تحقق این وعده ها بکار گرفته است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی ب��ا تاکید بر اینکه حفظ همه حقوق‬ ‫این ملت بزرگ‪ ،‬خواست مردم در ‪ ۲۴‬خرداد ‪ ۹۲‬بود‬ ‫و در ای��ن زمینه ما باب مذاکره جدی و تاثیر گذار در‬ ‫چارچوب منطق با ‪ 5+1‬را اغ��از کردیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مردم ما با حضورش��ان حماس��ه بزرگی افریدند و به‬ ‫دنی��ا اعالم کردند که در این کش��ور مردمس��االری‬ ‫حاکم اس��ت و هش��یاری و هوش��مندی ملت بزرگ‬ ‫ایران و راهنمایی بسیار تاثیرگذار رهبر معظم انقالب‬ ‫باعث ش��د تا مردم به پای صندوق های رای بشتابند‬ ‫و حماس��ه بزرگی را بیافرینند‪ .‬دکتر روحانی سپس‬ ‫س��الروز انتخابات حماس��ه افرین ‪ ۲۴‬خرداد س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬را به ملت بزرگ ایران تبریک گفت و با تشریح‬ ‫فضای قبل از انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بدخواهان چنین تصور می کردند با فشارهایی که بر‬ ‫ملت ایران به ناروا تحمیل کرده اند مردم مش��ارکت‬ ‫انچنانی پای صندوق ارا نخواهند داشت‪.‬‬ ‫ریی��س ش��ورای عال��ی امنیت ملی تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫هم��ه ه��دف بدخواهان ای��ن بود که م��ردم راه حل‬ ‫مس��ائل سیاس��ی را در صندوق ارا نبینند‪ .‬اما مردم‬ ‫ما با حضورش��ان‪ ،‬حماس��ه بزرگی افریدند و به دنیا‬ ‫اعالم کردند که بر این کش��ور‪ ،‬مردم س��االری حاکم‬ ‫اس��ت‪ .‬هوش��یاری و هوش��مندی ملت بزرگ ایران‪،‬‬ ‫راهنمایی های بس��یار تاثیرگذار رهبر معظم انقالب‬ ‫که همه را حتی انهایی که از نظام ممکن است دلگیر‬ ‫باش��ند به حضور در پای صندوق رای دعوت کردند‬ ‫و اعالم اینکه ارای مردم امانت اس��ت و این مس��ئله‬ ‫حق الناس است باعث ش��د تا مردم پای صندوق ارا‬ ‫ش��تافتند و با حضور ‪ ۷۳‬درصدی واجدان ش��رایط‪،‬‬ ‫حماسه ای بزرگ را افریدند‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری با تاکید بر اینکه ‪ ۲۴‬خرداد تعلق‬ ‫به هیچ حزب‪ ،‬جناح و دسته ای ندارد و پیروزی ملت‬ ‫ایران اس��ت و باید به خاطر ان به مردم بزرگوار این‬ ‫س��رزمین و رهبر معظم انقالب تبریک گفت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مقص��ود م��ردم از رایی که به اعت��دال‪ ،‬تدبیر و امید‬ ‫دادند این بود که همه چیز به قانون باز گردد‪ .‬اعتدال‬ ‫معنایش ان اس��ت که همه حرکت ه��ای اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و اقتص��ادی در چارچوب مق��ررات قانونی‬ ‫باش��د‪ .‬اعتدال معنایش ان اس��ت که هیچ تصمیمی‬ ‫یک شبه در کشور گرفته نشود‪.‬‬ ‫دکتر روحانی ادامه داد‪ :‬اعتدال معنایش این است‬ ‫که امور به صاحب نظران متخصص همان فضا واگذار‬ ‫شود‪ .‬مردم می خواستند یک شرایط ثبات و ارامشی‬ ‫در جامعه حاکم ش��ود‪ .‬در اقتصاد‪ ،‬انها می خواستند‬ ‫در بازارهای مختلف اینده ای روش��ن پیش رو باش��د‬ ‫و امیدوار باش��ند‪ .‬مردم نمی خواس��تند اینده روابط‬ ‫ل و اینده‬ ‫سیاس��ی ‪ ،‬اینده ارتباطات سیاسی در داخ ‬ ‫حض��ور فرهنگی اصح��اب فرهنگ در تردید باش��د‪.‬‬ ‫مردم می خواستند به اینده‪ ،‬زندگی بهتر و به فضای‬ ‫امن تر امیدوار باشند‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای عال��ی اقتصاد مبن��ای همه تالش‬ ‫دولتمردان را پایبندی به این اصول دانست و خطاب‬ ‫ب��ه ملت ایران گف��ت‪ :‬هیچ تصمیم��ی در این دولت‬ ‫انتخابات الکترونیکی در ‪ ۹‬کالنشهر‬ ‫اتخاذ نش��ده است‪ ،‬مگر انکه با صاحب نظران مشورت‬ ‫شده باش��د‪ .‬فضا در این ‪ 2‬سال‪ ،‬فضای ارام تری برای‬ ‫گفت وگو بوده اس��ت‪ .‬ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی‬ ‫ارامش را برای جامعه به ارمغان اورده است‪ .‬کشور در‬ ‫اس��تانه انتخابات ‪ ۲۴‬خرداد ‪ ۹۲‬در یک شرایط بسیار‬ ‫سخت بود و به تبع ان هر دولتی که روی کار می امد‬ ‫با یک شرایط بسیار سخت و دشوار روبه رو بود‪ .‬با یک‬ ‫تورمی که از مرز ‪۴۰‬درصد عبور کرده بود با ش��رایط‬ ‫اقتصادی که دارای رشد منفی منهای ‪ ۶.۸‬بود‪.‬‬ ‫ریی��س جمهوری گفت‪ :‬در ش��رایطی ک��ه در بازار‬ ‫ارز و کاال تن��ش س��اعتی در جامع��ه وجود داش��ت‬ ‫و س��رمایه گذاری ها با رش��د منفی مواج��ه بود و در‬ ‫شرایطی که در اقتصاد رکود حاکم شده بود و در کل‬ ‫ش��رایط بی نظیری در تاریخ ایران از لحاظ توام شدن‬ ‫رکود و تورم برقرار بود‪ ،‬بی تردید اگر هر دولتی فعالیت‬ ‫خ��ود را اغاز می ک��رد با انبوهی از مش��کالت روبه رو‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی ب��ا تاکید بر ت�لاش دولت در طول‬ ‫‪ ۲۲‬م��اه گذش��ته برای تحق��ق وعده ه��ای خود به‬ ‫م��ردم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تالش دولت بر ای��ن بوده که در‬ ‫هر زمین��ه ای که به مردم وع��ده داده‪،‬ان وعده ها را‬ ‫عمل��ی کند‪ .‬نج��ات اقتص��اد ایران‪ ،‬احی��ای اخالق‬ ‫و تعام��ل س��ازنده با جهان‪ 3 ،‬وعده ای اس��ت که در‬ ‫انتخابات به مردم داده ش��د‪ .‬ما می خواس��تیم عزت‬ ‫مل��ی ما با موقعیت صحیح و درخور ش��ان این ملت‬ ‫در س��طح جهانی و روابط بین المللی توام ش��ود‪ .‬ما‬ ‫می خواستیم روابط ما با دنیا به گونه ای باشد که ایران‬ ‫به عنوان یک تهدید در منطقه و جهان مطرح نباشد‬ ‫و می خواس��تیم روابط بهتر توام با اشتی و برادری با‬ ‫همسایگان داشته باشیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اشاره به اینکه « ما می خواستیم‬ ‫همه حقوق مان را با هم و در کنار هم اس��تیفا کنیم‬ ‫نه فقط یک حق»‪ ،‬گفت‪ :‬ما می دانس��تیم که در کنار‬ ‫حف��ظ حقوق هس��ته ای باید حقوق دسترس��ی یک‬ ‫ملت ب��ه بازارهای جهانی نیز همزمان تامین ش��ود‪.‬‬ ‫م��ا می دانس��تیم که حق م��ردم ای��ران برخورداری‬ ‫از همه فناوری هاس��ت‪ .‬ما می دانس��تیم که حق این‬ ‫لو نقل مناسب بین المللی‪ ،‬شرایط‬ ‫مردم ش��رایط حم ‬ ‫ارتب��اط اقتصادی مناس��ب ب��رای خری��د و فروش‬ ‫کاالهای مختلف و ش��رایط مطلوب ب��رای صادرات‬ ‫کاال تا مس��ئله بیمه‪ ،‬کشتیرانی‪ ،‬روابط مالی و بانکی‬ ‫است‪ .‬رییس جمهوری تصریح کرد‪ :‬ما ملتی نیستیم‬ ‫که فقط یک حق داش��ته باشیم و بقیه حقوق مان را‬ ‫بگذاریم دیگران پایمال کنند‪ .‬هدف ‪ ۲۴‬خرداد حفظ‬ ‫همه حق��وق ملت بزرگ ایران ب��ود و این به مفهوم‬ ‫تعامل س��ازنده برای حفظ حقوق ملت و منافع ملی‬ ‫بود و در این راس��تا ما باب مذاکره جدی و تاثیرگذار‬ ‫در چارچوب منطق را با ‪ 5+1‬اغاز کردیم‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی با تاکید ب��ر اینکه خط قرمزهای ما‬ ‫از ابتدا مش��خص بود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬من در اینجا باید‬ ‫از رهبر معظ��م انقالب سپاس��گزاری کنم هم برای‬ ‫ترسیم خطوط اصلی در مذاکرات و هم برای حمایت‬ ‫جدی ایش��ان از مذاکره کنندگان و هم اینکه با نفس‬ ‫گرم شان در این کشور وحدت و اتحاد ملی و انسجام‬ ‫را به خوبی حفظ کردند و باید از ملت بزرگ ایران به‬ ‫خاطر حمایت مستمرشان از دولت به ویژه در زمینه‬ ‫مذاکرات هسته ای تشکر کنم‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری گف��ت‪ :‬در مذاکرات ب��ا ‪ 6‬قدرت‬ ‫جهان��ی روبه رو هس��تیم و بای��د از مذاکره کنندگان‬ ‫ق��وی خود در ای��ن مذاکرات و از وزی��ر امور خارجه‬ ‫که سرپرستی مذاکرات را به عهده دارند‪ ،‬تشکر کنم‬ ‫که هر انچه که امروز به دست اوردیم موجب افتخار‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫اثار فرهنگ غلط نفتی‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬انتخابات حداقل در ‪ ۹‬کالنش��هر کامال الکترونیکی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی دیروز در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در بجنورد‬ ‫اف��زود‪ :‬دولت برای برگزاری الکترونیک��ی انتخابات‪ ،‬اعتبار خوبی مصوب‬ ‫کرد و رییس جمهوری نیز دس��تور داد همه صندوق های ارا به صورت شیش��ه ای و ش��فاف باش��ند که‬ ‫هم اکنون این صندوق ها در مرحله ساخت است‪.‬‬ ‫رییس س��تاد انتخابات کش��ور همچنین ‪28‬خرداد را اخرین مهلت اس��تعفای مس��ئوالن برای اعالم‬ ‫کاندیداتوری در انتخابات اعالم کرد و گفت‪ :‬استعفا به این صورت نیست که مسئولی استعفا کند و به‬ ‫صورت سرپرس��تی در مدیریتش باقی بماند‪ ،‬بلکه این کار خالف اس��ت و حق ماندن در همان پست به‬ ‫صورت سرپرست را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی همچنین گفت‪ :‬دولت‪ ،‬ش��ورای نگهبان و وزارت کش��ور از هم اکنون تبلیغات زودرس‬ ‫انتخاباتی را رصد می کنند و با متخلفان در زمان مقتضی برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه ما نیز می توانیم‬ ‫مانند کشورهایی که از نفت‪ ،‬اب و منابع طبیعی کافی برخوردار نیستند‪،‬‬ ‫مشکالت خود را با عقل‪ ،‬فکر و فناوری حل کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالت موجود‬ ‫در زمینه اب‪ ،‬خاک و محیط زیست ناشی از فرهنگ نفتی غلط رایج کشور‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سورنا ستاری دیروز در ایین افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری های اب‪،‬‬ ‫خاک و محیط زیست در مصالی تهران افزود‪ :‬متاسفانه ما توجهی به ایده ها و فناوری های فرزندان مان‬ ‫نمی کنیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬دس��تیابی به اب فقط از کندن زمین نیس��ت‪ ،‬تجربه نشان داده در چند سال‬ ‫گذشته هر زمان با محیط زیست درافتاده ایم‪ ،‬انتقامی سختی از ما گرفته است‪.‬‬ ‫س��تاری ادامه داد‪ :‬اکنون با مش��کل ریزگردها‪ ،‬الودگی هوا و کمبود اب در کشور مواجه هستیم که‬ ‫اینها زاییده یک تفکر صنعتی دهه ‪ 60‬و ‪ 70‬است‪ .‬ستاری اظهار کرد‪ :‬متاسفانه فکر کرده ایم اگر از منابع‬ ‫طبیعی استفاده کنیم بدون اینکه برای انها قیمت بگذاریم‪ ،‬می توانیم برای مردم زندگی و اشتغال ایجاد‬ ‫کنیم؛ تفکر غلطی است و باید این تفکر تغییر یابد‪.‬‬ ‫مذاکرات ایران و ‪ 5+1‬سخت ولی در حال پیشرفت است‬ ‫افخم بیانیه شورای همکاری خلیج فارس را رد کرد‬ ‫ش��بکه خبری س��ی ان ان گ��زارش داد‪ :‬هیچ کس‬ ‫در اتاق مذاکره ای��ران و ‪ 5+1‬در هتل کوبورگ وین‬ ‫پایتخ��ت اتریش هن��وز درباره تمدی��د کامل مهلت‬ ‫مذاکرات س��خنی نمی گوی��د و گفت وگوها هر چند‬ ‫سخت ولی در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫ش��بکه خبری امریکای��ی دیروز در گ��زارش خود‬ ‫افزود‪ :‬مذاکرات هس��ته ای ایران و ‪ 5+1‬ممکن است‬ ‫چند روز پس از ضرب االجل تعیین شده در ‪ 30‬ژوئن‬ ‫(‪ 9‬تیر) برای دستیابی به توافقی نهایی ادامه یابد‪.‬‬ ‫این ش��بکه خبری افزود‪ :‬در حالی که دیپلمات ها‬ ‫به مهلت نهایی توافق هس��ته ای در پایان ماه جاری‬ ‫میالدی چشم دوخته اند‪ ،‬مذاکرات هسته ای به شکل‬ ‫فزاینده ای دشوار می شود‪.‬‬ ‫س��ی ان ان با اش��اره به اینکه ضرب االج��ل نهایی‬ ‫مذاکرات بس��رعت نزدیک می شود و احتمال تمدید‬ ‫ان‪ ،‬اع�لام ک��رد‪ :‬یک مق��ام ارش��د امریکایی و یک‬ ‫دیپلمات غربی گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه را‬ ‫که به نقل از یک دیپلمات اعالم کرد مذاکرت «عمال‬ ‫متوقف ش��ده»‪ ،‬کم اهمیت دانس��تند و به سی ان ان‬ ‫گفتند ک��ه مذاکرات همان طور ک��ه انتظار می رفت‬ ‫سخت است‪ ،‬اما همچنان در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫انها همچنین گفتند‪ ،‬مذاکرات در مرحله حساسی‬ ‫است و ممکن است تا چند روز پس از تاریخ ‪30‬ژوئن‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن رد‬ ‫بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر‬ ‫سه گانه ایرانی‪ ،‬گفت‪ :‬تکرار ادعاهای بی اساس‪ ،‬تاثیری‬ ‫بر حقایق تاریخی نداش��ته و مردود است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬از پای��گاه اطالع رس��انی وزارت ام��ور خارجه‪،‬‬ ‫مرضی��ه افخم در واکن��ش به بیانیه پایانی نشس��ت‬ ‫وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض‪،‬‬ ‫جزایر ابوموس��ی‪ ،‬تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش‬ ‫جدایی ناپذیر سرزمین ایران خواند و تاکید کرد تکرار‬ ‫ادعاهای بی اساس‪ ،‬تاثیری بر حقایق تاریخی نداشته و‬ ‫مردود است ‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران روابط مودت امیز‬ ‫با همسایگان مبتنی بر مداخله نکردن در امور داخلی‬ ‫و احترام متقابل را در اولویت سیاس��ت های خود قرار‬ ‫داده و برای گس��ترش و تعمیق مناس��بات دوستانه‪،‬‬ ‫هیچ گونه محدودیتی قائل نیست و از تعامل سازنده و‬ ‫همکاری های گسترده و همه جانبه استقبال می کند‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫عضو ش��ورای اس��تانداری اس��تان االنبار از ورود‬ ‫‪80‬مستش��ار نظامی امریکایی به پایگاه الحبانیه در‬ ‫شرق الرمادی خبر داد‪.‬‬ ‫شبکه تلویزیونی س��ی‪.‬ان‪.‬ان امریکا گزارش داد‪،‬‬ ‫اداره پلیس در ش��هر داالس تگ��زاس بامداد امروز‬ ‫شنبه مورد حمله قرار گرفت‪.‬‬ ‫یانی��س واروفاکیس‪ ،‬وزیر دارایی یونان گفت وی‬ ‫باور ندارد که ش��رکای اروپایی این کشور در نهایت‬ ‫اجازه دهند یونان از منطقه یورو خارج شود‪.‬‬ ‫چین سالح جدیدی را ازمایش کرد که از قدرت‬ ‫مانورپذیری باالیی برخوردار است و به راحتی از سد‬ ‫دفاع هوایی امریکا عبور می کند‪.‬‬ ‫یک منبع نظامی عراقی در استان صالح الدین اعالم‬ ‫ک��رد بر اث��ر ‪ 3‬حمله انتحاری در ش��مال تکریت‪14 ،‬‬ ‫نیروی پیشمرگ کشته و ‪ 13‬تن دیگر زخمی شدند‪.‬‬ ‫وزارت بهداش��ت عربستان ضمن اعالم مرگ یک‬ ‫بیم��ار دیگر مبتال به س��ندروم تنفس��ی خاورمیانه‬ ‫(مرس)‪ ،‬قربانیان این بیماری را ‪ 453‬نفر اعالم کرد‪.‬‬ ‫مقام های سئول‪ ،‬از ابتالی ‪ 12‬نفر دیگر به بیماری‬ ‫مرس و رسیدن شمار قربانیان ان در کره جنوبی به‬ ‫‪ 14‬نفر خبر دادند‪.‬‬ ‫مدیریت محترم‬ ‫سرکار خانم مرجان اقاج ان زاده هوشیار‬ ‫مصیبت درگذش��ت پدرگرامیتان را به ش��ما و خانواده‬ ‫داغدارتان صمیمانه تسلیت عرض می نمائیم‪.‬‬ ‫کارکنان شرکت نگین تجارت فردوس‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ورود فناوری های قدیمی از چین‪ ،‬باری بر دوش تولید‬ ‫تجهیزات صنعتی‪ ،‬قربانی دور زدن قانون‬ ‫زورازمایی به رسم شیوخ عرب‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد ‪ ۴‬هزار واحد تحقیق‬ ‫و توسعه در واحدهای صنعتی‬ ‫معاون ایدرو از اجرای ‪ 3‬طرح صنعتی با سرمایه گذاری ‪ ۲۴۰۰‬میلیارد ریالی خبر داد‬ ‫مشارکت فرانسه و هلند در طرح های صنعتی ایران‬ ‫ملیح�ه خورده پا ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬با اجرای‬ ‫‪ 3‬طرح بزرگ صنعتی در ‪ 3‬اس��تان کشور‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۸۶‬فرصت شغلی تا ‪ 2‬سال اینده‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ .‬برای اجرای این ‪ 3‬طرح‬ ‫در مجم��وع ح��دود ‪ 2400‬میلی��ارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری از س��وی بخش خصوصی و‬ ‫دولتی انجام می شود‪.‬‬ ‫رمضانعل��ی ص��ادق زاده‪ ،‬مع��اون صنایع‬ ‫پیش��رفته س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ایران با اعالم این مطلب گفت‪ :‬طرح‬ ‫انتقال فناوری و راه اندازی خط س��ورتینگ‬ ‫الکترونیکی و س��ردخانه کنترل اتمس��فری‬ ‫میوه ه��ا یک��ی از طرح های صنعتی کش��ور‬ ‫اس��ت که باید از س��وی سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران ( ایدرو) اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فناوری اجرای این طرح از فرانسه‬ ‫وارد ایران ش��ده و این طرح جزو طرح های‬ ‫با فناوری باالس��ت که از س��وی س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ص��ادق زاده ادامه داد‪ :‬هر س��ال‪ ،‬یکی از‬ ‫اقدامات دول��ت‪ ،‬ذخیره س��ازی میوه هایی‬ ‫نظیر س��یب‪ ،‬پرتقال و نارنگی برای تنظیم‬ ‫بازار شب عید اس��ت اما به دلیل نامناسب‬ ‫بودن شرایط سردخانه ها و همچنین مجهز‬ ‫نبودن س��ردخانه ها به سیس��تم سورتینگ‬ ‫میوه‪ ،‬بس��یاری از میوه های ذخیره س��ازی‬ ‫ش��ده‪ ،‬فاقد کیفیت ب��وده و در کوتاه مدت‬ ‫خراب می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا‬ ‫اج��رای طرح انتق��ال فن��اوری و راه اندازی‬ ‫خ��ط س��ورتینگ الکترونیک��ی‪ ،‬میوه ه��ا‬ ‫در س��ردخانه ها ب��ا ش��یوه الکترونیک��ی و‬ ‫الکترون��وری به لحاظ رنگ‪ ،‬کیفیت و مدت‬ ‫مان��دگاری تفکیک می ش��وند ک��ه این امر‬ ‫می تواند نقش موثری در تنظیم بازار ش��ب‬ ‫عید‪ ،‬ذخیره س��ازی مناس��ب میوه و حتی‬ ‫صادرات میوه داشته باشد‪.‬‬ ‫ل حاضر‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬درحا ‬ ‫س��ورتینگ میوه در س��ردخانه ها به شیوه‬ ‫ی در‬ ‫چش��می انجام ش��ده و از هیچ فناور ‬ ‫ای��ن زمینه اس��تفاده نمی ش��ود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل ما همواره با مشکل کیفیت میوه های‬ ‫ذخیره س��ازی ش��ده و مدت نگهداری انها‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران با اشاره به تحریم‬ ‫روس��یه از س��وی امریکا و اتحادی��ه اروپا و‬ ‫نیاز این کش��ور به تامین میوه و سبزیجات‬ ‫از طری��ق س��ایر کش��ورها اظهار ک��رد‪ :‬با‬ ‫اس��تفاده از ای��ن فن��اوری می توانیم عالوه‬ ‫بر ذخیره س��ازی با کیفیت میوه ها تا هنگام‬ ‫عرضه‪ ،‬در تامین نیاز بازار روس��یه به میوه‬ ‫نیز بهره برده و مازاد میوه های ذخیره سازی‬ ‫شده را با بسته بندی های شکیل روانه بازار‬ ‫این کشور و سایر بازارهای هدف کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به س��رمایه گذاری یک هزار‬ ‫و ‪ ۱۷‬میلی��ارد ریال��ی برای اج��رای طرح‬ ‫انتقال فناوری و راه اندازی خط س��ورتینگ‬ ‫الکترونیکی و س��ردخانه کنترل اتمسفری‬ ‫میوه ه��ا خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این ط��رح با‬ ‫سرمایه گذاری ‪۴۹‬درصدی سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران و سرمایه گذاری ‪۵۱‬‬ ‫درصدی بخش خصوصی اجرا می شود‪.‬‬ ‫صادق زاده ادامه داد‪ :‬این طرح در اس��تان‬ ‫مازن��دران‪ ،‬در م��دت ‪ ۱۸‬م��اه و ب��ا هدف‬ ‫اش��تغالزایی برای ‪ ۷۶‬نف��ر اجرایی خواهد‬ ‫شد که البته ظرفیت اسمی ان‪ ،‬سورتینگ‬ ‫‪۲۰‬هزار تن در س��ال است و بازار بالقوه ان‬ ‫نیز ساالنه ‪ 2‬میلیون تن خواهد بود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بومی س��ازی دانش فنی و س��اخت‬ ‫تجهی��زات س��ورتینگ تم��ام الکترونیکی‬ ‫پیش��رفته و س��ردخانه های کنت��رل‬ ‫اتمس��فریک و بهره ب��رداری مناس��ب از‬ ‫مزیت های نسبی کشور در زمینه صادرات‬ ‫می��وه با کیفیت باال به بازارهای درجه اول‬ ‫بین المللی را جزو مهم ترین اهداف اجرای‬ ‫این طرح عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی ازمایشگاه مرجع قدرت‬ ‫و ضد انفجار‬ ‫مع��اون صنای��ع پیش��رفته و نوس��ازی‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫از راه اندازی ازمایش��گاه مرجع قدرت و ضد‬ ‫انفجار به عن��وان یکی دیگ��ر از طرح های‬ ‫صنعتی این س��ازمان نام برد و افزود‪ :‬حجم‬ ‫کل س��رمایه گذاری برای این طرح‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۸۶۰‬میلی��ارد ریال اس��ت و ظرفیت تولید‬ ‫اس��می ان ازمای��ش س��االنه ‪ ۳۰۰‬م��ورد‬ ‫از تجهی��زات اس��ت‪ .‬ص��ادق زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫طرح راه ان��دازی ازمایش��گاه مرجع قدرت‬ ‫در تهران ‪ -‬ش��هرک تحقیقاتی کاوش ‪ -‬در‬ ‫مدت ‪ ۲۴‬ماه اجرایی خواهد ش��د که البته‬ ‫با اج��رای این طرح‪ ،‬ب��رای ‪ ۴۰‬نفر فرصت‬ ‫شغلی جدید ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون صنایع پیشرفته و نوسازی سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با اجرای این طرح‪ ،‬در بحث تجهیزات‬ ‫ازمایش��گاهی مورد اس��تفاده‪ ،‬می توانیم به‬ ‫مرحله استاندارد سازی برسیم و از تجهیزات‬ ‫دارای استاندارد باال در ازمایشگاه های خود‬ ‫بهره ببریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره ترکی��ب س��هامداران و‬ ‫س��هم س��رمایه گذاران در اج��رای ط��رح‬ ‫راه اندازی ازمایش��گاه مرج��ع قدرت و ضد‬ ‫انفج��ار خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��هم ای��درو از‬ ‫س��رمایه گذاری در این ط��رح‪ ۴۰ ،‬درصد و‬ ‫سهم بخش خصوصی نیز ‪ ۶۰‬درصد است‪.‬‬ ‫صادق زاده یاداور ش��د‪ :‬ب��ا اجرای این‬ ‫ط��رح س��االنه بی��ش از ‪ ۹۰۰‬ازمای��ش‬ ‫تجهی��زات مختلف مرتبط ب�� ا این طرح‬ ‫به وس��یله تولیدکنندگان مرتبط داخلی‬ ‫ارائه ‪ ۴۵‬روزه تسهیالت به صنایع کوچک‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با‬ ‫اشاره به کاهش زمان ارائ ه تسهیالت به صنایع کوچک تا ‪ ۴۵‬روز‬ ‫کاری‪ ،‬از پرداخت حدود ‪۵۰‬میلیارد تومان تس��هیالت از طریق‬ ‫بانک صنعت و معدن در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی با اشاره به تفاهم سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران و بانک صنعت و معدن برای کاهش‬ ‫بوروکراس��ی های اداری به منظور ارائ ه تسهیالت اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫س��ازمان و بانک صنع��ت و معدن قرار اس��ت در یک مجموعه‬ ‫به عنوان «پنجره واحد» خدمات خود را به صنایع ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به چگونگی دریافت وام از سوی صنایع کوچک‬ ‫گفت‪ :‬بر این اس��اس ش��رکت مورد نظر پرونده خود را تکمیل‬ ‫می کند و پرونده های تکمیل ش��ده در یک جلسه با حضور مدیر‬ ‫بان��ک صنعت و مع��دن‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫مسئول صندوق تایید و مراحل ان انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫ک خود‬ ‫افزود‪ :‬تعه��د کرده ایم از زمانی که واح��د تولیدی مدار ‬ ‫را تکمی��ل کرده و تحویل ده��د در ‪ ۴۵‬روز‪ ،‬کار های الزم برای‬ ‫اختصاص وام به او انجام شود‪.‬‬ ‫س��لیمانی با بیان اینکه پی��ش از این ممکن ب��ود اختصاص‬ ‫تس��هیالت به صنایع کوچک ‪ ۳‬سال طول بکش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قولی که مدیرعامل بانک صنع��ت و معدن داده‪ ،‬قرار‬ ‫است در سال جاری از این محل ‪۲۰۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به صنایع کوچک ارائه شود‪ .‬به طور قطع این پیش بینی براساس‬ ‫شرایط موجود بوده و سازمان نیز به همین روال اقدامات خود را‬ ‫اغاز خواهد کرد‪ .‬وی با بیان اینکه در ‪ 3‬ماه گذش��ته ‪ ۲۰۵‬طرح‬ ‫از این طریق به سیستم بانکی معرفی شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح ها‬ ‫مصوب شد ه و برهمین اساس ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به بنگاه های کوچک پرداخت می شود‪.‬‬ ‫و کش��ورهای همس��ایه ب��ه مراک��ز و‬ ‫ازمایش��گاه های مرجع معتب��ر خارجی‬ ‫س��فارش داده می ش��ود‪ .‬در این زمینه با‬ ‫مشارکت ازمایش��گاه مرجع «اپیل» قرار‬ ‫اس��ت این ازمایش��گاه تحت لیس��انس‬ ‫ش��رکت و موسس��ه ازمای��ش معتب��ر و‬ ‫ش��ناخته ش��ده «‪ »KEME‬هلند برای‬ ‫ارائه خدم��ات ازمایش به تولیدکنندگان‬ ‫صنعت برق ایران راه اندازی و ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح تولید پنل خورشیدی‬ ‫مبتنی بر الیه نازک‬ ‫معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ای��ران از ط��رح تولید‬ ‫پنل خورش��یدی مبتنی بر الی��ه نازک در‬ ‫س��ال جاری به وسیله س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران با هم��کاری بخش‬ ‫خصوص��ی خبر داد و اظهار کرد‪ :‬حجم کل‬ ‫س��رمایه گذاری برای اجرای این طرح ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال اس��ت و ظرفیت تولید اسمی‬ ‫ان س��االنه‪ ۴۰‬م��گاوات پنل خورش��یدی‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫ص��ادق زاده اف��زود‪ :‬محل اج��رای این‬ ‫ط��رح در یک��ی از اس��تان های مرکزی‬ ‫کشور اس��ت و ترکیب س��هامداران نیز‬ ‫‪۴۰‬درص��د دولت��ی و ‪ ۶۰‬درص��د بخش‬ ‫خصوصی خواهد بود‪.‬‬ ‫صادق زاده اب��راز کرد‪ :‬مدت زمان اجرای‬ ‫این طرح ‪۲۴‬ماه تعیین شده و باید با اجرای‬ ‫این طرح برای ‪ ۶۰‬نفر فرصت شغلی جدید‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع پیش��رفته س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی با بیان اینکه با اجرای‬ ‫طرح تولید پنل خورشیدی مبتنی بر الیه‬ ‫نازک می توانیم از انرژی های خورشیدی‪،‬‬ ‫ ب��رق تولید کنیم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬مهم ترین‬ ‫هدف اجرای طرح تولید پنل خورشیدی‬ ‫مبتن��ی بر الیه نازک‪ ،‬راه ان��دازی زنجیره‬ ‫تولی��د کام��ل پنل های خورش��یدی الیه‬ ‫ن��ازک «‪ »GIGS‬ش��امل تمامی مراحل‬ ‫الیه نش��انی روی زیر الی��ه کوارتز‪ ،‬تولید‬ ‫س��لول خورش��یدی و پکیجین��گ پن��ل‬ ‫خورشیدی می شود‪.‬‬ ‫معاون ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬در گذش��ته ح��دود هزار واحد‬ ‫تحقیق و توسعه (ار انددی) در واحدهای صنعتی بزرگ‬ ‫کشور ایجاد شد که این امار تا ‪ ۳‬سال اینده باید به ‪۵‬‬ ‫هزار واح��د افزایش یابد‪ .‬علی اصغر توفیق در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایرنا افزود‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در یک‬ ‫برنامه ‪ ۳‬ساله برای سال های ‪ ۹۵ ،۹۴‬و ‪۹۶‬برنامه ریزی‬ ‫کرده تا در حدود ‪۷۵‬درصد از واحدهای صنعتی بزرگ‬ ‫کشور‪ ،‬واحد تحقیق و پژوهش ایجاد شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��رای اجرای ای��ن برنامه‪ ،‬تع��داد واحد تحقیق‬ ‫و توس��عه در ش��رکت های صنعتی بزرگ در هر سال‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه ها‪ ،‬دس��تورالعمل ها و روش ه��ای ایجاد ان‬ ‫مش��خص شده است و باید ش��رکت ها افراد مورد نظر‬ ‫خ��ود را معرفی و اموزش ه��ای الزم را برای راه اندازی‬ ‫واحد تحقیق و توس��عه پیش بینی کنند‪ .‬توفیق گفت‪:‬‬ ‫از دیگ��ر برنامه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫پس از ایجاد واحد تحقیق و توس��عه در ش��رکت های‬ ‫صنعتی‪ ،‬سوق دادن این شرکت ها به سمت دانش بنیان‬ ‫ش��دن است و پیش بینی می ش��ود حدود ‪ ۶۰‬درصد از‬ ‫ش��رکت های صنعت��ی که مجه��ز به واح��د تحقیق و‬ ‫پژوهش می ش��وند در ردیف ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ق��رار گیرن��د‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با دانش بنیان ش��دن ش��رکت های صنعتی‪،‬‬ ‫بهره مندی از مزیت های قانون��ی ازجمله معافیت های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬تسهیالت گمرکی و تمام مسائلی از این دست‬ ‫در قانون ش��رکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره وضعیت راه ان��دازی واحد تحقیق و‬ ‫توسعه در شرکت های صنعتی کشور نسبت به گذشته‬ ‫گفت‪ :‬در گذش��ته موضوع راه اندازی ای��ن واحدها در‬ ‫ش��رکت های صنعتی از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت پیگیری و در ان زم��ان حدود ‪ 1500‬واحد‬ ‫تحقیق و توسعه ایجاد شد‪ ،‬اما متاسفانه تعدادی از ان‬ ‫واحدها تعطیل شد و تعدادی نیز باقی ماند‪.‬‬ ‫«اگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان»‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز ‪1394-1419 :‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند در نظر دارد کاالی موضوع بند «یک» اگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫از تامین کننده واجد شرایط خریداری و تامین نماید‪.‬‬ ‫‪ )1‬موضوع مناقصه‬ ‫الف) شرح مختصر کاال‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫شرح مختصر کاال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪RND-9221316-MJ‬‬ ‫‪Kerosene Hydrotreating Catalyst‬‬ ‫(‪)KHT‬‬ ‫مناقصه‬ ‫(تجدید مناقصه)‬ ‫مقدار‬ ‫براورد هزینه انجام موضوع‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫‪130M‬‬ ‫‪99.850.000.000/-‬‬ ‫‪4.992.500.000/-‬‬ ‫‪a‬‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫ب) شرایط اولیه متقاضی‬ ‫‪ -1‬داشتن شخصیت حقیقی‪/‬حقوقی‪ ،‬شماره اقتصادی‪ ،‬توانایی مالی‪ ،‬سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -2‬داشتن کدملی‪ /‬شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -3‬داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم‪.‬‬ ‫‪ -4‬توانایی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه (در صورت تایید در ارزیابی کیفی مناقصه گران) و همچنین تضمین انجام تعهدات به میزان ده درصد‬ ‫مجموع مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده شدن در مناقصه)‪.‬‬ ‫‪ -5‬داش��تن صورت های مالی حسابرس��ی شده توس��ط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رس��می‪ ،‬مطابق با ماده‪ 2‬ایین نامه راهکارهای‬ ‫افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی‪ ،‬الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند واقع در استان مرکزی‪ ،‬اراک‪ -‬کیلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪.‬‬ ‫‪ )3‬مهلت و محل دریافت فرم های استعالم ارزیابی کیفی‬ ‫متقاضیانی که دارای شرایط اولیه (بند ب) بوده و امادگی الزم جهت انجام مناقصه مذکور را دارند می توانند پس از انتشار اگهی نوبت دوم (سه روز‬ ‫پس از انتش��ار اگهی نوبت اول) به مدت پنج روز کاری ضمن ارس��ال تقاضای شرکت در مناقصه مورد نظر از طریق نمابر ‪ ،086-33672013‬فرم های‬ ‫اس��تعالم ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی این ش��رکت به ادرس ‪ WWW.IKORC.IR‬دریافت و براس��اس ان مدارک الزمه را تکمیل و صرفا بر‬ ‫روی لوح فشرده (‪ )CD‬به این شرکت تحویل یا ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ )4‬زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی (تکمیل شده توسط متقاضیان)‬ ‫زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران‪ ،‬دو هفته پس از اخرین مهلت ارسال تقاضای شرکت در مناقصه می باشد‪ .‬ضمنا محل تحویل‬ ‫یا ارسال لوح فشرده (‪ )CD‬حاوی فرم ها و مدارک تکمیل شده‪ ،‬به نشانی اراک‪ -‬کیلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪ -‬سه راهی شازند‪ -‬شرکت پاالیش نفت امام‬ ‫خمینی(ره) شازند‪ -‬اداره تدارکات و امور کاال‪ -‬ساختمان ب‪ -‬طبقه همکف اتاق ‪ -118‬کدپستی ‪ 38671-41111‬تلفن‪ 086-33490833 :‬می باشد‪.‬‬ ‫بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬ضمنا دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی‬ ‫ایجاد نمی کند‪ .‬الزم به ذکر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرد ه حاوی اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت یک ماه نسبت به اعالم اسامی‬ ‫واجدین شرایط اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬مناقصه گران نخست با مراجعه به سایت این شرکت (همزمان با انتشار اگهی نوبت دوم) می بایست دو برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ و پس‬ ‫از تکمیل به همراه مدارک مربوطه‪ ،‬صرفا بر روی لوح فش��رده (‪ )CD‬درج و در موعد مقرر به ادرس این ش��رکت ارسال یا تحویل نمایند‪ .‬این شرکت‬ ‫نیز پس از ارزیابی کیفی متقاضیان‪ ،‬از ش��رکت هایی که حداقل امتیاز قابل قبول را کس��ب نموده باش��ند‪ ،‬جهت دریافت اس��ناد مناقصه دعوت بعمل‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫ادرس اینترنتی‪WWW.IKORC.IR :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند‬ ‫گپ‬ ‫‪ 3‬پیشنهاد برای حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان دریایی‬ ‫ ‪ :‬با توجه به گس��ترش‬ ‫روزاف��زون فناوری و اس��توار‬ ‫ش��دن همه رش��ته ها برپایه‬ ‫فن��اوری‪ ،‬نی��از ب��ه حرک��ت‬ ‫صنای��ع بر این پای��ه بیش از‬ ‫پیش ضروری به نظر می رسد‬ ‫ک��ه در این میان‪ ،‬صنایع دریای��ی نیز از این قاعده‬ ‫مستثنا نخواهد بود‪ .‬به گفته فعاالن این حوزه الزم‬ ‫است حوزه دریا و فناوری‪ ،‬همگام با یکدیگر حرکت‬ ‫کنن��د که بر این اس��اس اقداماتی در جهت تدوین‬ ‫بس��ته های اجرایی با هدف حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان دریایی انجام ش��ده که باید منتظر ماند‬ ‫تا نتایج ان را در برنامه ششم توسعه مشاهده کرد‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظور ب��ه طرح چند پرس��ش از پویان‬ ‫ادیبی‪ ،‬سرپرست مرکز رشد جامع واحدهای فناور‬ ‫پ��ارک علم و فن��اوری هرم��زگان پرداختیم که در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €برای حمای�ت از ش�رکت های دانش بنیان‬ ‫دریایی در برنامه ششم توسعه الزم است چه‬ ‫اقداماتی در دستور کار قرار گیرد؟‬ ‫در وهله نخست باید شناخت و معرفی نیاز بازار به‬ ‫محصوالت تولیدی شرکت های دانش بنیان دریایی‬ ‫م��ورد نظر قرار گیرد‪ .‬بحث دیگر ایجاد دانش��گاه و‬ ‫مراک��ز تخصصی در ح��وزه تولید صنای��ع دریایی‬ ‫است که این امر می تواند کمک شایانی به پیشبرد‬ ‫اهداف صنایع دریایی با همکاری دانش��گاه کند‪ .‬در‬ ‫عین حال یکی دیگ��ر از مواردی که باید در برنامه‬ ‫ششم توسعه لحاظ ش��ود‪ ،‬بحث انتقال دانش فنی‬ ‫از کشورهای پیشرو در تولید صنایع دریایی است‪.‬‬ ‫€ €توسعه ش�رکت های دانش بنیان دریایی تا‬ ‫چه اندازه می تواند در توس�عه صنعت دریایی‬ ‫کشور نقش افرین باشد؟‬ ‫با توجه به در اختیار داش��تن منابع دریایی و تنوع‬ ‫فراوان در حوزه فناوری های دریایی و قابلیت بازارهای‬ ‫جنوب شرق اسیا در اس��تفاده از محصوالت دریایی‪،‬‬ ‫به طور قطع توسعه ش��رکت های دانش بنیان در این‬ ‫ح��وزه می تواند نقش بس��زایی در پیش��رفت صنعت‬ ‫کش��ور به ویژه صنعت دریایی داش��ته باش��د که این‬ ‫موضوع نیازمند حمایت بیش��تر دول��ت از این بخش‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو بای��د تالش کرد تا در برنامه شش��م‬ ‫توسعه‪ ،‬توسعه صنایع دریایی با حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان دریایی شکل عملی به خود گیرد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر ش�رکت های دانش بنی�ان‬ ‫دریای�ی با چه محدودیت ه�ا و موانعی روبه رو‬ ‫هس�تند و برای رفع این موان�ع چه اقداماتی‬ ‫باید از س�وی دولت ی�ا ش�ورای عالی صنایع‬ ‫دریایی انجام شود؟‬ ‫از جمله اقداماتی که باید از س��وی ش��ورای عالی‬ ‫صنایع دریایی انجام ش��ود‪ ،‬تربیت نیروهای انسانی‬ ‫متخص��ص در ح��وزه فناوری های دریایی اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر مس��ائل مورد نظ��ر بحث تامین‬ ‫منابع مالی‪ ،‬تامین زیرس��اخت های مناس��ب برای‬ ‫پیاده س��ازی محصوالت دانش بنیان در این حوزه و‬ ‫بو کارهای‬ ‫ارائه اموزش های مناس��ب در حوزه کس ‬ ‫تولی��دی محصوالت دانش بنیان دریایی اس��ت که‬ ‫امیدواریم این موارد با حمایت ش��ورای عالی صنایع‬ ‫دریایی و حمایت های دولت محقق شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫دالیل ورود فناوری های کهنه از کشورهای اسیایی را بررسی کرد‬ ‫ورود فناوری های قدیمی از چین‪ ،‬باری بر دوش تولید‬ ‫فرش�ته فریادرس ـ گروه صنعت‪ :‬چند س��الی است که‬ ‫ورود محصوالت چینی باعث صدمه جدی به تولید کنندگان‬ ‫داخلی و ورشکستگی بسیاری از تولید کنندگان شده است‪.‬‬ ‫ش��اید جوالن تولیدات س��اخت چین در بازار‪ ،‬دیگر امری‬ ‫عادی تلقی ش��ود اما عالوه بر ورود این محصوالت‪ ،‬شاهد‬ ‫ی قدیمی از این کش��ور هس��تیم که تولید را‬ ‫ورود فن��اور ‬ ‫با چالش��ی جدی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که س��االنه همایش های فراوانی برای توجه به تولید کننده‬ ‫داخلی برگزار می ش��ود و مسئوالن نیز همواره بر توجه به‬ ‫تولید ملی تاکید داش��ته اند اما متاس��فانه در مرحله اجرا‬ ‫شاهد واردات بی رویه محصوالت یا فناوری های بی کیفیت‬ ‫از کشور چین هس��تیم‪ .‬درواقع باید گفت‪ ،‬فناوری چینی‬ ‫که در کارخانه های کش��ور و در خط��وط تولید انها مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬نتوانس��ته رضای��ت فعاالن بخش‬ ‫تولید کش��ور را جلب کند‪ .‬اگرچ��ه در این میان برخی از‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن صنعتی معتقدند این واردکنندگان‬ ‫ایران��ی هس��تند ک��ه کااله��ای بی کیفیت از چی��ن وارد‬ ‫می کنند‪ .‬در این گزارش به بررس��ی و واکاوی این موضوع‬ ‫پرداخته ایم‪.‬‬ ‫نص��راهلل محمدحس��ین ف�لاح‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره‬ ‫کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه ورود فناوری های‬ ‫قدیمی از کش��ور چین مساله ای بوجود امده در سال های‬ ‫گف��ت‪ :‬در وهله‬ ‫گذش��ته ب��وده و ذاتی نیس��ت به‬ ‫نخست باید دید این مسئله از کجا عارض شده و عمق ان‬ ‫به چه اندازه اس��ت‪ ،‬سپس باید برای ان راه حل و پیشنهاد‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنعتگران ایرانی ـ چه قبل از انقالب اسالمی‬ ‫و چه در س��ال های بعد از دوران جنگ تحمیلی ـ همواره‬ ‫سعی داش��ته اند بهترین فناوری ها را از کشورهای اروپایی‬ ‫ن زمان این بود که به‬ ‫وارد کنند‪ .‬حتی پیشنهاد مسئوالن ا ‬ ‫جای وارد کردن فناوری از امریکا اقدام به واردات فناوری‬ ‫از کش��ورهای اروپای��ی و همچنین ژاپن��ی کنند که این‬ ‫موضوع نشانگر ان است که ایرانی ها به دنبال فناوری های‬ ‫برتر دنیا هستند‪.‬‬ ‫عدی��ده ای روب��ه رو کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ه دلیل قدیمی‬ ‫ب��ودن فناوری های مورد اس��تفاده در کارخانه ها‪ ،‬تولیدات‬ ‫از کیفیت باالیی برخوردار نیس��ت‪ .‬مصرف انرژی این نوع‬ ‫فناوری ها و همچنین االیندگی های زیس��ت محیطی انها‬ ‫فراتر از حد اس��تانداردهای جهانی اس��ت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫به شدت باید با این مسئله برخورد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با واردات بی رویه محصوالت نهایی‬ ‫‹ ‹صنعتگران مقصر نیستند‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه باید دید چرا به دنب��ال فناوری های‬ ‫قدیمی هستیم که منجر به این وضعیت شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چینی ها که کشوری در حال توسعه بودند از انحصار‬ ‫به وجودام��ده در هم��کاری ایران با کشورش��ان به دلیل‬ ‫محدودیت های ناش��ی از تحریم ها ب��رای فروش کاالهای‬ ‫بی کیفیت ازجمله فناوری های بسیار قدیمی سوءاستفاده‬ ‫کردند‪ .‬فالح یکی دیگر از دالیل ورود فناوری های قدیمی‬ ‫به کشور را تحریم ها عنوان کرد و گفت‪ :‬به دلیل تحریم ها‬ ‫نتوانس��تیم فناوری ه��ای برتر را از کش��ورهای غربی وارد‬ ‫کنی��م؛ اگرچه تالش صنعتگران این ب��ود که فناوری های‬ ‫غربی را به دس��ت اورند‪ ،‬اما روابط سیاس��ی اجازه این کار‬ ‫را به صنعتگران نم��ی داد که این موضوع در نهایت به نفع‬ ‫چینی ها شد‪ .‬عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین مسائل ارزی کشور به گونه ای پیش‬ ‫رفت که درامدهای ارزی بر کش��ور چین متمرکز ش��د و‬ ‫هزینه ه��ای انتقال فناوری تنها از طریق ش��رکت های این‬ ‫کش��ور قابلیت پرداخت داشت‪ ،‬از این رو صنعتگران ایرانی‬ ‫به هیچ وجه مس��ئول واردات فناوری های قدیمی نیستند‪.‬‬ ‫ف�لاح در عین حال معتقد اس��ت که بس��یاری از صنایع‬ ‫کشور اگرچه فناوری پایه را از کشور چین دریافت کردند‪،‬‬ ‫اما توانس��تند اصالحات زی��ادی روی ان انجام دهند و به‬ ‫خوب��ی از این نوع فناوری ها اس��تفاده کنن��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه درحال حاضر کارخانه های ممت��از زیادی در چین‬ ‫ی اقدام‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از کشورهای غرب ‬ ‫ی در چین کرده اند‪ ،‬از این رو شاهد فعالیت‬ ‫به سرمایه گذار ‬ ‫کارخانه های��ی ممت��از ب��ا فناوری های باال در این کش��ور‬ ‫هستیم‪ ،‬این در حالی است که سرمایه گذار محدودیت هایی‬ ‫را برای س��رمایه پذیری خود لحاظ کرده و اجازه نمی دهد‬ ‫طرف چینی همان فناوری را به دیگر کشورها منتقل کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کنفدراس��یون صنعت ایران خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه روابط بازرگانی و سیاسی موجود‪ ،‬صنعتگر‬ ‫ایرانی را به روابط با چین سوق داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون منع واردات ماشین االت قدیمی‬ ‫محسن حاتم‪ ،‬معاون سابق برنامه ریزی‪ ،‬توسعه و فناوری‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنای��ع و مع��ادن نیز در این ب��اره به‬ ‫اگرچه براساس قانون‪ ،‬واردات ماشین االت قدیمی خطوط‬ ‫تولید و دس��ت دوم منع ش��ده و این واردات باید تنها در‬ ‫موارد خاص انجام شود‪ ،‬اما در سال های گذشته متاسفانه‬ ‫ش��اهد ورود اینگونه ماشین االت و فناوری های قدیمی به‬ ‫کشور بوده ایم که به س��ازندگان ماشین االت داخل لطمه‬ ‫وارد کرده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه واردات فناوری های‬ ‫قدیم��ی ب��ه کش��ور‪ ،‬س��ازندگان داخلی را با مش��کالت‬ ‫ریی��س مجم��ع کارافرین��ان گفت‪ :‬رقاب��ت نابرابر‬ ‫بخش خصوصی با نهادهای ش��به دولتی باعث ش��ده‬ ‫ت��ا این نهاده��ا روز به روز بزرگت��ر و تصدی گری انها‬ ‫بیشتر ش��ود‪ .‬حمیدرضا دیانی در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرن��گاران جوان با اش��اره به رقاب��ت نابرابر بخش‬ ‫خصوصی با نهادهای شبه دولتی گفت‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫این رقابت نابرابر‪ ،‬ارائه اس��ان تس��هیالت بانک ها به‬ ‫نهادهای ش��به دولتی اس��ت و این در حالی است که‬ ‫این ش��رایط برای بخش خصوصی فراهم نیست‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬همچنین در پروژه های بزرگ بیشتر سازمان ها‬ ‫ترجیح می دهند با نهادهای ش��به دولتی تعامل کنند‬ ‫تا با بخش خصوصی و این روند در حالی است که در‬ ‫بیش��تر مواقع این واگذاری ها بدون نوبت و تشریفات‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬دیانی با اش��اره ب��ه اینکه بس��یاری از‬ ‫نهادهای شبه دولتی سهامدار بانک ها هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن نهادها منابع بزرگی را از بانک ها دریافت کردند‬ ‫اما این ش��رایط برای بخش خصوصی فراهم نیس��ت‬ ‫و بس��یاری از تهدیدهایی که ب��رای بخش خصوصی‬ ‫وجود دارد ش��امل حال این نهادها نمی ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه بخ��ش خصوصی واقعی که بتواند در‬ ‫اقتص��اد کش��ور موفق عمل کند هن��وز وجود ندارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خطر نهادهای ش��به دولتی برای اقتصاد‬ ‫کشور بیش از نهادهای دولتی است‪.‬‬ ‫حات��م با بیان اینکه در بحث انتقال فناوری از کش��وری‬ ‫نظیر چین به منظور توس��عه فناوری های بومی جای کار‬ ‫زی��ادی وج��ود دارد ‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬برای تحقیق و توس��عه‬ ‫فناوری ه��ای مورد نیاز ـ چه در حوز ه «های تک» و چه در‬ ‫حوزه فناوری های باال‪ ،‬متوس��ط و پایین ـ جای کار وجود‬ ‫دارد اما برای ورود فناوری های قدیمی و دست دوم به کشور‬ ‫بای��د احتیاط الزم را انج��ام داد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید‬ ‫براس��اس قانون با ورود خطوط تولید قدیمی برخورد کرد‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬درحال حاضر سازمان ملی استاندارد‪ ،‬گمرکات‬ ‫کش��ور و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید با استفاده از‬ ‫قوانین موجود‪ ،‬مانع از ورود محصوالت نهایی بی کیفیت و‬ ‫ثبت سفارش برخی محصوالت نهایی بی کیفیت شوند‪ ،‬اما‬ ‫گاهی با اعمال برخی از شیوه های غیرمعمول‪ ،‬این واردات‬ ‫انجام می شود که باید با ان برخورد جدی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید داخلی از حرف تا عمل‬ ‫همچنی��ن محمد پارس��ا‪ ،‬عضو اتاق بازرگان��ی تهران و‬ ‫رییس فدراس��یون صادرکنندگان انرژی و صنایع وابس��ته‬ ‫ایران در این باره معتقد اس��ت که دولت در س��ال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده‬ ‫اما در ‪ 2‬سال قبل که قیمت جهانی نفت و بنزین باال بود‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬ه��زار میلیارد تومان یعن��ی ‪ ۱/۵‬برابر بودجه‬ ‫یارانه از س��وی دولت پرداخت شده است‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر بدتری��ن موتوره��ا به کش��ور وارد یا تولید‬ ‫می شود و امروز موتورهایی وجود دارد که ‪ ۳/۵‬لیتر بنزین‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر مصرف می کنند‪ ،‬اما در کشور موتور هایی‬ ‫اس��تفاده می شود که مصرف سوخت بس��یار باالیی دارند‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی با بیان اینکه با این میزان مصرف حجم‬ ‫پرداخت یارانه از س��وی دولت بیش��تر می ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫ی در کارخانه ها قدیمی اس��ت و برای‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون فناور ‬ ‫کارخانه ه��ا الکتروموتور هایی از چین وارد می ش��ود که ‪۵‬‬ ‫برابر الکتروموتور های تولیدی در اروپا مصرف دارد‪ .‬شایان‬ ‫ذکر است برای دریافت اطالعات کامل در این زمینه سعی‬ ‫تو گو کنیم‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫ش��د که با مس��ئوالن مربوطه گف ‬ ‫امکان این ارتباط میسر نشد‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۷۰‬درصدی صنایع الکترونیک‬ ‫در صنایع نوین‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394.1256:‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫اگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫ش��رکت ملی حفاری ایران در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را از ش��رکت های واجد صالحیت طبق معیارهای قانون‬ ‫مناقصات مندرج در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و از طریق مناقصه عمومی با مشخصات جدول زیر تامین نماید‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫خطر نهادهای شبه دولتی‬ ‫در اقتصاد‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫ ‪ :‬تفاهمنام��ه همکاری صن��دوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع‬ ‫الکترونیک و پژوهش��گاه نی��رو در ‪۱۰‬محور و با حض��ور مدیرعامل صندوق و‬ ‫رییس پژوهشگاه امضا شد‪.‬‬ ‫علی وحدت در مراس��م امضای این تفاهمنامه اظهارکرد‪ :‬وزارت نیرو یکی از‬ ‫اعضای مجمع عمومی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک‬ ‫ب��وده و حمایت از طرح های الکترونیک در حوزه وزارت نیرو از برنامه های این‬ ‫صندوق است‪ .‬وی به انباشت تجربه های صندوق حمایت از صنایع الکترونیک‬ ‫اش��اره و تصری��ح کرد‪ :‬صن��دوق در نزدیک به دو دهه فعالی��ت خود به دانش‬ ‫و تجرب��ه قاب��ل توجهی در ارائه خدم��ات فنی و اقتصادی‪ ،‬مش��اوره و ارزیابی‬ ‫تخصصی طرح ها دس��ت یافته و امادگی دارد این خدمات را در اختیار بخش‬ ‫خصوصی و تعاونی و سایر دستگاه ها قرار دهد‪.‬‬ ‫وحدت با اشاره به سهم ‪ ۷۰‬درصدی صنایع الکترونیک در صنایع نوین کشور‬ ‫گفت‪ :‬صندوق در تداوم فعالیت هایی که تاکنون داش��ته‪ ،‬بودجه ای مجزا را به‬ ‫بخش پژوهش و تحقیقات اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع الکترونیک عالوه‬ ‫بر روش های معمول خود به دنبال روش های جدید حمایتی ش��امل‪« :‬حمایت‬ ‫از تولید بدون کارخانه»‪« ،‬حمایت از طرح های خدمات مهندس��ی»‪« ،‬حمایت‬ ‫از همکاری مش��ترک ش��رکت های فع��ال در بخش الکترونیک و پیش��رفته»‪،‬‬ ‫«حمای��ت از طرح های صادرات محور» و «حمای��ت از طرح هایی که به انتقال‬ ‫فناوری از خارج کشور یا سرمایه گذاری خارجی می انجامد» است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صن��دوق حمایت از صنایع الکترونیک تاکی��د کرد‪ :‬عمده انتظار‬ ‫صن��دوق از پژوهش��گاه نی��رو‪ ،‬کمک به تعیی��ن و معرف��ی اولویت های حوزه‬ ‫الکترونیک در طرح های مربوط به وزارت نیرو‪ ،‬کمک به اعتبارس��نجی طرح ها‬ ‫و ش��رکت های متقاضی تسهیالت و معرفی و مشارکت در حمایت از طرح های‬ ‫مرتبط با این حوزه به منظور اثربخشی بیشتر است‪.‬‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شماره ثبت در پایگاه‬ ‫ملی مناقصات‬ ‫شرح کاال‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫خ د ع ‪ / 5-11 /‬ا ت ‪94 /‬‬ ‫‪1404628‬‬ ‫‪Formed wire‬‬ ‫‪12702500000‬‬ ‫‪635125000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خ د ع ‪ / 5- 12 /‬ا ت ‪94 /‬‬ ‫‪1404632‬‬ ‫‪Parts for ddl‬‬ ‫‪tool assy‬‬ ‫‪2644806400‬‬ ‫‪132200000‬‬ ‫ردیف‬ ‫ریالی‬ ‫یورویی‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫الف‪ :‬حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت تحویل اسناد مناقصه ‪ 60‬می باشد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬مناقصه گ��ران می توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را با مراجعه حضوری به ادرس اهواز ـ بلوار پاس��داران ـ باالتر از‬ ‫میدان فرودگاه ـ س��اختمان مرکزی ش��رکت ملی حفاری ایران ـ ساختمان تدارکات و امور کاالی پروژه های حفاری‬ ‫ـ طبق��ه اول ـ اداره تدارکات خدمات ویژه حفاری دریافت یا با ش��ماره های تلف��ن ‪ 8‬ـ ‪ 41445277‬ـ ‪ 0611‬تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫ج‪ :‬کلیه مناقصه گران می توانند از تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم به مدت ‪ 14‬روز نسبت به تکمیل و تحویل مدارک‬ ‫ارزیابی به ادرس اهواز ـ بلوار پاسداران ـ شرکت ملی حفاری ایران ـ دبیرخانه کمیسیون مناقصات ـ اتاق ‪ 203‬اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا متن اگهی فوق در پایگاه اینترنتی شرکت ملی حفاری ایران به ادرس ‪ WWW.NIDC.IR‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫اطــالعیــه‬ ‫توضیح اینکه اگهی فوق بنا بود در همین روزنامه در تاریخ ‪ 94/3/19‬برای نوبت اول و در تاریخ ‪ 94/3/20‬برای‬ ‫نوبت دوم به چاپ برسد که بدینوسیله از مخاطبان این اگهی به دلیل تاخیر در چاپ پوزش می طلبیم‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫هدفگذاری برای جذب ‪ 20‬میلیارد دالر‬ ‫جذب سرمایه گذار‪ ،‬راهی برای ارتقای دانش معدنی‬ ‫معدنکاری سبز با فناوری های نو‬ ‫‪5‬‬ ‫شـرکت تـاریـر‬ ‫)‪Mining . Piling . Construction (L.L.C‬‬ ‫شرکت تاریر در سال ‪ 1370‬با پشتوانه تجارب موسسین در حوزه صنعت‪،‬‬ ‫راه و پل س��ازی اغاز به کار کرد و پس از مراحل قانونی و س��عی و تالش در‬ ‫ط��ول مدت فعالیت خود موفق به اخذ گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه‬ ‫‪ 1‬راه وتراب��ری‪ ،‬پایه‪ 1‬کاوش های زمینی و پایه‪ 3‬س��اختمان و ابنیه و پایه‪3‬‬ ‫اب از معاون��ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گردید و تالش‬ ‫مهندس میثم تبرانکی‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫مدیریت پروژه معـدن‬ ‫مس سرچشمه‬ ‫شرکت تاریر به عنوان یک شرکت با سابقه بیش از ‪25‬سال‬ ‫در حوزه عمرانی‪ ،‬در چند س��ال اخیر با توجه به سرمایه‬ ‫کاف��ی برای تامین ماش��ین االت‪ ،‬داش��تن روابط مفید و‬ ‫س��ازنده داخلی و خارجی درخص��وص تامین تجهیزات‬ ‫الزم و همچنین اش��نایی با بحث مدیریت ماشین االت و‬ ‫تجربه قبلی این ش��رکت و تلفیق ان با دانش معدنکاری‪،‬‬ ‫قدم در این عرصه نهاده است‪.‬‬ ‫معدن سرچش��مه رفس��نجان یکی از بزرگترین معادن‬ ‫مس روباز جهان می باشد که در حال حاضر شرکت تاریر‬ ‫به عن��وان یکی از پیمانکاران اصل��ی در این معدن مطرح‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫مواردی نظیر س��هولت تامین ماشین االت مورد نیاز از‬ ‫سوی این شرکت اعم از دس��تگاه های بارگیری‪ ،‬باربری‪،‬‬ ‫حفاری‪ ،‬راهس��ازی و‪ ...‬ب��ا وجود تحریم ه��ا مطابق نظر‬ ‫کارفرم��ای محترم‪ ،‬وجود پرس��نل متخص��ص در زمینه‬ ‫عملیات معدنکاری در چارت سازمانی این شرکت‪ ،‬وجود‬ ‫تعام�لات الزم و س��ازنده با عوامل کارفرم��ای محترم و‬ ‫همچنی��ن عمل به تعهدات قراردادی و افزایش بهره وری‬ ‫معدن مس سرچش��مه‪ ،‬باعث گردیده است که علی رغم‬ ‫حض��ور کوتاه مدت این ش��رکت در عرص��ه معدنکاری و‬ ‫وجود رقبای قدرتمند در این زمینه‪ ،‬این شرکت به عنوان‬ ‫یکی از قطب های اصلی معدنکاری در کشور مطرح شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن به کارگیری پرس��نل و دان��ش بومی منطقه و‬ ‫فراگیر خود را در اقصی نقاط میهن اس�لامی با همکاری مدیران و کارکنان‬ ‫مجرب خود نمایان س��اخت و توانست با توان تخصصی مدیران و تجهیزاتی‬ ‫خود به عنوان شرکت مادر اقدام به تاسیس زیر مجموعه های ذیل نماید‪:‬‬ ‫‪ .1‬کنسرسیوم بین المللی با شرکت ‪ LEFCO‬کانادا‬ ‫‪ .2‬کنسرسیوم بین المللی با شرکت ‪ ABS‬کانادا‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬از جمله مواردی است که مورد توجه کادر‬ ‫مدیریتی شرکت تاریر بوده و در بدو ورود به معدن مس‬ ‫سرچشمه‪ ،‬اجرایی شده است‪.‬‬ ‫در مع��دن مس سرچش��مه م��واد حاص��ل از عملیات‬ ‫حف��اری و اتش��باری ک��ه به س��ه دس��ته س��نگ های‬ ‫سولفوری‪ ،‬اکس��یدی و باطله تقسیم می شوند‪ ،‬به ترتیب‬ ‫ب��ه سنگ ش��کن‪ ،‬هیب و دامپ های مربوط��ه حمل و در‬ ‫ان محل ها تخلیه می گردن��د‪ .‬به این منظور پکیج کامل‬ ‫عملیات معدنکاری ش��امل حفاری‪ ،‬اتشباری‪ ،‬بارگیری و‬ ‫باربری طی رویه ابالغی از سوی کارفرما در سایت معدن‬ ‫مس سرچشمه انجام می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که با توج��ه به ظرفیت های موجود‬ ‫در کارگاه مس سرچش��مه‪ ،‬حجم کارکرد ماهیانه شرکت‬ ‫تاری��ر در این معدن بیش از میزان تعهداتی تعیین ش��ده‬ ‫می باشد‪ .‬با توجه به اینکه شرکت تاریر یکی از اصلی ترین‬ ‫تامین کنن��دگان م��اده معدنی م��ورد نیاز واح��د تغلیظ‬ ‫مجتمع می باشد‪ ،‬لذا کوچکترین اختاللی در روند اجرایی‬ ‫فعالیت های روزانه این ش��رکت‪ ،‬واحد تغلیظ و به تبع ان‬ ‫س��ایر بخش های مجتمع را با مشکالت عدیده ای مواجه‬ ‫خواهد س��اخت و عمال برنامه ریزی تولید انجام ش��ده از‬ ‫س��وی عوامل کارفرما‪ ،‬مختل‬ ‫خواه��د گردی��د‪ .‬ب��ه همین‬ ‫دلی��ل و در راس��تای تحقق‬ ‫موارد فوق الذکر‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫به ص��ورت ش��بانه روزی در‬ ‫معدن مس سرچشمه مشغول‬ ‫به کار می باش��د ک��ه رضایت‬ ‫کارفرم��ای محت��رم‪ ،‬موک��د‬ ‫عملکرد صحیح و برنامه ریزی‬ ‫شده این شرکت می باشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬در حال عقد قرارداد کنسرسیوم بین المللی با مهندسین مشاور معدنی‬ ‫‪ MET-CHEM‬کانادا‬ ‫‪ .4‬شرکت تاریر بین الملل‬ ‫‪ .5‬شرکت ماشین راه کسری‬ ‫‪ .6‬شرکت پترو ازمای ارس‬ ‫مهن�دس فری�دون اس�دی‬ ‫ مدیرگروه معدن‬ ‫در س��ه ماه��ه دوم س��ال ‪ ،1393‬معدن س��نگ اهن‬ ‫جالل اباد در قالب یک طراحی اس��تخراجی س��ه ساله‬ ‫در برنامه مناقصات ق��رار گرفت‪ .‬احجام عملیات حدود‬ ‫‪48‬میلی��ون مترمکع��ب تثبی��ت گردید ک��ه از لحاظ‬ ‫حجم یک��ی از بزرگترین پیمان ها در مقیاس ش��رکت‬ ‫ایمیدرو می باش��د‪ .‬براورد های اولیه کارشناس��ی حدود‬ ‫‪5/700‬میلیارد ریال هزینه پروژه جهت اجرا محاس��به‬ ‫گردیده بود‪.‬‬ ‫ش��رکت تاریر پس از ارزیابی فنی و بازرگانی و دعوت‬ ‫ب��ه کار ب��ا توان عملیات��ی و فنی خود و با اس��تفاده از‬ ‫روش های نوین اس��تخراج معادن بزرگ‪ ،‬با اتکا به توان‬ ‫نیروهای متخص��ص و ماش��ین االت در اختیار‪ ،‬قیمت‬ ‫عملیات پ��روژه را در حد ‪4/000‬میلیارد ریال براورد و‬ ‫پیش��نهاد نمود‪ ،‬که این مهم نمایانگر این مطلب است‬ ‫که با اس��تفاده از تکنولوژی های جدید می توان قیمت‬ ‫عملی��ات را در حد ‪30‬درصد کاهش داده و از این بابت‬ ‫بی��ش از ‪1/700‬میلیارد ریال از هزینه های بیت المال و‬ ‫دولت جمهوری اسالمی ایران کاسته شد‪.‬‬ ‫ب��ا روندی عملیاتی که ش��رکت تاریر در دس��تور کار‬ ‫خود قرار داد‪ ،‬کلیه پروژ ه های معدن تحت الش��عاع این‬ ‫مه��م قرار گرف��ت که مناقصه معدن ش��ماره‪ 2‬گل گهر‬ ‫نمایانگر این مهم اس��ت ک��ه پیمانکاران دیگر به جهت‬ ‫امکان رقابت ب��ه ناچار اس��تفاده از تکنولوژی های روز‬ ‫و جدید نس��بت به کاهش هزینه ه��ای عملیات خود را‬ ‫اقدام نمودند که در نهایت برنده مناقصه معدن شماره‪2‬‬ ‫گل گهر با اختالف ناچیز شد‪.‬‬ ‫پیمان ش��رکت تاری��ر در مهرماه س��ال ‪ 1393‬ابالغ‬ ‫و پیمان��کار عملی��ات اجرایی را اغاز نم��ود که به مانع‬ ‫بزرگ نیروی انس��انی بجامانده از پیمانکار قبل برخورد‬ ‫نمود که در این راس��تا تعداد ‪ 200‬نفر به شرکت تاریر‬ ‫معرفی ولی نیروهای معرفی ش��ده حاضر به اشتغال در‬ ‫سیس��تم کاری ش��رکت تاریر نبوده اند و سیستم کاری‬ ‫دیگری را دیکته نمودند که این موضوع بارها به اطالع‬ ‫مسئولین رس��ید ولی درنهایت نیروهای معرفی شده و‬ ‫سیستم کاری انان به ش��رکت تاریر تحمیل گردیده و‬ ‫منجر به کاهش شدید راندمان عملیات‪ ،‬افزایش شدید‬ ‫تعمیرات ماشین االت‪ ،‬اعتصابات و اغتشاشات کارگری‬ ‫و در نهایت تعطیلی کارگاه معدن سنگ اهن جالل اباد‬ ‫گردید که این موضوع برخالف دیگر کارگاه های شرکت‬ ‫تاکنون مرتفع نشده است‪.‬‬ ‫در بعد فنی نیز طرح عملیات معدن جوابگوی احجام‬ ‫عملیات نبود که این موضوع با بکارگیری پرسنل مجرب‬ ‫و متخصص و استناد به روش های روز دنیا برنامه ریزی‬ ‫عملیات معدنی اثبات گردید و در این راستا برنامه ریزی‬ ‫کالن س��ه ساله انجام‪ ،‬تا با اس��تفاده از روش مذکور تا‬ ‫پایان عمر معدن مشکل برنامه ریزی تولید حل گردد‪.‬‬ ‫مطابق دس��تور مدیر مجتمع سنگ اهن جالل اباد‪،‬‬ ‫ش��رکت تاریر ملزم به طراحی یکساله بانضمام برنامه‬ ‫کنترل پ��روژه گردید و در یک مرحل��ه زمانی هفت‬ ‫روزه کلی��ه طراحی‪ ،‬انج��ام و ارس��ال گردید که در‬ ‫مراحل بررسی بیش از ‪80‬درصد از طرح این شرکت‬ ‫مورد پذیرش مش��اور ط��رح و کارفرمای محترم قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شیخان خبر داد‬ ‫تعیین تکلیف قیمت سیمان‬ ‫در ‪ ۲۵‬خرداد‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫از تعیی��ن تکلیف قیمت س��یمان در ‪ ۲۵‬خردادماه‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬عبدالرضا ش��یخان با اشاره‬ ‫به ارس��ال نامه انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان به وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مبنی‬ ‫ب��ر تقاض��ای افزایش ‪17‬درصدی قیمت س��یمان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در طول چند هفته اخیر بررس��ی های‬ ‫کارشناس��ی متعددی برای افزایش قیمت سیمان‬ ‫انجام ش��د که در نهای��ت با توجه ب��ه هزینه های‬ ‫تولی��د افزایش ‪17‬درصدی مورد موافقت اعضا قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با‬ ‫بیان اینکه درخواس��ت افزایش ‪17‬درصدی قیمت‬ ‫سیمان را برای وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارسال‬ ‫کرده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬قرار اس��ت این نامه ‪ 25‬خردادماه‬ ‫به دس��ت وی رس��یده و تصمیمات الزم در تعیین‬ ‫تکلیف قیمت سیمان اعمال شود‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 6‬طرح ایجاد و توسعه‬ ‫در لرستان‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان‬ ‫از ایجاد و توس��عه ‪ 6‬واحد س��یمان در این استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬قدرت اله ولدی اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از برنامه ه��ای مدنظ��ر ما ایجاد و توس��عه ‪ 6‬واحد‬ ‫کارخانه سیمان در استان لرستان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه سیمان‬ ‫دورود در اس��تان لرس��تان مش��غول به کار است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ظرفیت تولی��د این کارخانه ی��ک میلیون‬ ‫تن است‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫لرستان از اجرای فاز چهارم این کارخانه سیمان در‬ ‫شهرستان دورود خبر داد‪.‬‬ ‫ولدی با بیان اینک��ه در حال حاضر برنامه تولید‬ ‫بیش از ‪6‬میلیون تن س��یمان در استان در دستور‬ ‫کار ق��رار گرفته‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این اقدام با راه اندازی‬ ‫فاز چهارم کارخانه س��یمان دورود و سایر طرح ها‬ ‫در این زمینه در شهرس��تان های مختلف عملیاتی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه راه اندازی کارخانه س��یمان در‬ ‫مرکز اس��تان لرس��تان بیان کرد‪ :‬همچنین ایجاد‬ ‫کارخانه سیمان در شهرستان کوهدشت یکی دیگر‬ ‫از برنامه های ما در این زمینه اس��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫از ایجاد کارخانه های س��یمان در شهرس��تان های‬ ‫رومشکان‪ ،‬ازنا و پلدختر خبر داد‪.‬‬ ‫ولدی ب��ا بیان اینک��ه کارهای مقدمات��ی ایجاد‬ ‫این کارخانه های س��یمان انجام شده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫عملی��ات اجرایی برخی از این طرح ها مانند اجرای‬ ‫فاز چهارم س��یمان دورود نیز در سا ل های گذشته‬ ‫در استان اغاز شد‪.‬‬ ‫قیمت های جدید کلوخه مس‬ ‫در بازار‬ ‫کاه��ش قیمت م��س در بازار‪ ،‬حج��م معامالت‬ ‫م��س کاتد را در بورس کاالی ایران افزایش و مس‬ ‫مفتول را کاهش داد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬بررسی معامالت مس کاتد‬ ‫و مفتول در بورس کاالی ایران نش��ان می دهد‪ ،‬در‬ ‫هفت��ه ای که گذش��ت باوجود کاه��ش بهای مس‪،‬‬ ‫تقاضا و حجم معامالت این محصول افزایش یافت‪.‬‬ ‫درط��ول هفت��ه ای که گذش��ت‪ 3770 ،‬تن مس‬ ‫مفت��ول و ‪4‬هزار ت��ن مس کاتد در ت��االر صنعتی‬ ‫بورس کاالی ایران عرضه ش��د که نسبت به هفته‬ ‫منته��ی به ‪ 15‬خرداد‪ ،‬تغییری در عرضه از س��وی‬ ‫عرضه کنندگان دیده نشد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت حج��م معامله مس کات��د در ‪17‬‬ ‫خرداد ه��زار و ‪ 580‬تن ب��وده درحالی که در ‪10‬‬ ‫خرداد تنها ه��زار و ‪ 400‬تن از این محصول مورد‬ ‫معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن حجم معام�لات مس مفت��ول هفته‬ ‫گذش��ته ‪970‬ه��زار تن ب��ود درحالی ک��ه در ‪10‬‬ ‫خردادم��اه جاری ه��زار و ‪ 230‬تن از این محصول‬ ‫دادوستد شد‪.‬‬ ‫درب��اره قیمت های مس عرضه ش��ده نیز گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬مس کاتد از ‪196‬هزار و ‪ 530‬ریال به ازای‬ ‫هر کیلوگرم به ‪192‬هزار و ‪ 847‬ریال رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن م��س مفتول عرضه ش��ده از س��وی‬ ‫ش��رکت ملی مس از ‪203‬هزار و ‪ 610‬ریال به ازای‬ ‫هر کیلوگرم به ‪1999‬هزار و ‪ 956‬ریال رسید‪.‬‬ ‫صنای��ع تولیدی دنی��ای مس کاش��ان نیز بهای‬ ‫مس مفت��ول خود را از ‪204‬ه��زار و ‪ 160‬ریال به‬ ‫‪200‬هزار و ‪ 506‬ریال رسانده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر عامل شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‪:‬‬ ‫هدفگذاری برای جذب ‪ 20‬میلیارد دالر‬ ‫محبوبه ناطق ‪ -‬گروه معدن‪ :‬بندرعباس‬ ‫را ب��ه خاط��ر گرم��ای خرماپ��زان و تنوع‬ ‫ملیت های مردمش می شناسند اما این شهر‬ ‫از دیرباز به عنوان یک بندر اس��تراتژیک در‬ ‫منطقه مورد توجه بسیاری از دولت ها بوده‬ ‫و نق��ش مهمی در تجارت بین کش��ورها و‬ ‫به عن��وان ی��ک بندر مه��م ارتباط��ی برای‬ ‫ترانزیت کاال و برای کشورهای همسایه که‬ ‫به اب های ازاد دسترسی ندارند‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫بندرعباس ش��هری اس��ت که برای ‪ 12‬ماه‬ ‫س��ال در ان کار هست و درصد اشتغال در‬ ‫ان باالست و از شهرهای دیگر برای کار به‬ ‫این منطقه به ویژه در ‪6‬ماه پاییز و زمستان‬ ‫مهاج��رت می کنند‪ .‬با ای��ن حال چهره این‬ ‫شهر به تازگی از یک شهر بندری و تجاری‬ ‫به ش��هری صنعتی و معدنی درحال تغییر‬ ‫است‪ .‬اواخر هفته گذشته تعدادی خبرنگار‬ ‫ک��ه از این منطقه بازدید کردند و س��ختی‬ ‫کار کارگران فوالدسازی و الومینیوم سازی‬ ‫را در گرم��ای ‪ 43‬درجه و رطوبت ‪40‬درجه‬ ‫با پوست و استخوان حس کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تیابی به اه�داف افق در جذب‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫چنانکه مسعود هندیان‪ ،‬مدیرعامل منطقه‬ ‫ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس خبر‬ ‫از اجرایی ش��دن ‪ 18‬طرح با سرمایه گذاری‬ ‫‪ 5‬میلیارد و ‪ 96‬میلیون دالر درمنطقه ویژه‬ ‫داد که یا درحال ساخت یا نصب تجهیزات‬ ‫اس��ت که به ط��ور عمده ش��امل طرح های‬ ‫«توس��عه اس��کله منطقه ویژه ب��ا ظرفیت‬ ‫‪ 6‬میلیون ت��ن»‪« ،‬واحد احیای مس��تقیم‬ ‫ف��والد صب��ا ب��ا ظرفی��ت ‪ 1/5‬میلیون تن‬ ‫اهن اس��فنجی»‪« ،‬فاز نخست گندله سازی‬ ‫مادکوش ب��ا ظرفیت ‪ 2/5‬میلی��ون تن» و‬ ‫«ف��از نخس��ت فوالد س��ازی کاوه جنوب با‬ ‫ظرفیت ‪ 1/2‬میلیون ت��ن بیلت» به عنوان‬ ‫طرح های صنایع معدنی و نیز طرح «فومن‬ ‫شیمی گس��تر با ظرفی��ت ‪ 300‬ه��زار تن‬ ‫تولید و بس��ته بندی قیر» است که تا پایان‬ ‫سال جاری به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه این منطقه از لحاظ‬ ‫موقعی��ت جغرافیایی برای س��رمایه گذاری‬ ‫بهتری��ن منطق��ه ش��ناخته ش��ده و جزو‬ ‫مهم ترین مناطق ویژه اقتصادی کش��ور از‬ ‫لحاظ چرخه اقتصادی معرفی ش��ده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اس��تقرار مجموع��ه ای از صنایع مانند‬ ‫کشتی س��ازی‪ ،‬الومینیوم س��ازی‪ ،‬ف��والد و‬ ‫اس��کله ها و موقعیت ترانزیتی این شهر که‬ ‫‪ 60‬درص��د بار ترانزیت کش��ور را به دوش‬ ‫می کشد موجب شده نظر س��رمایه گذاران‬ ‫زیادی را به خود جلب کند ‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬از بین بقیه طرح ها‪ 9 ،‬طرح‬ ‫در س��ال ‪ 95‬و ‪ 4‬طرح دیگر در س��ال ‪97‬‬ ‫وارد مرحله راه اندازی خواهند شد‪ .‬اشتغال‬ ‫مستقیم این ‪ 18‬طرح‪ 12 ،‬هزار و ‪ 382‬نفر‬ ‫خواه��د بود که از این میزان‪ 3270 ،‬نفر در‬ ‫سال جاری مشغول به کار می شوند‪ .‬با افتتاح‬ ‫طرح های یاد ش��ده‪ ،‬میزان اشتغال منطقه‬ ‫ویژه صنایع معدن��ی و فلزی خلیج فارس تا‬ ‫پایان سال ‪ 97‬به ‪ 30‬هزار نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��هم مناط��ق ویژه‬ ‫اقتصادی از صادرات به دیگر کش��ورها ‪40‬‬ ‫درصد است و ما به دنبال دستیابی به چنین‬ ‫جایگاهی هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دو ماموریت‬ ‫این منطقه‪ ،‬جذب س��رمایه گذاری داخلی و‬ ‫خارجی و توس��عه زیرساخت ها و پشتیبانی‬ ‫از فعالیت های اقتص��ادی و برقراری اهداف‬ ‫صادرات غیرنفتی مولد‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬ترانشیت‬ ‫و انتقال کاالها است‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیر عامل ش��رکت منطقه ویژه‬ ‫صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‪ 9 ،‬طرح‬ ‫اندس��ازی این ش��رکت س��ال قبل ماهانه‬ ‫به طور میانگین ‪ 6250‬تن تولید اند داشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در سال جاری برنامه این است تا این‬ ‫رقم ب��ه ‪10‬هزار و ‪ 250‬تن برس��د که ‪40‬‬ ‫درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی درباره دالیل رشد تولید واحد اندسازی‬ ‫در س��ال جاری گف��ت‪ :‬یک��ی از دالیل ان‬ ‫افزایش تعداد دیگ ه��ای در مدار بوده که‬ ‫به تناس��ب باعث رش��د تولید اند نیز شده‬ ‫است‪ .‬مسئله دیگر حادثه اتش سوزی واحد‬ ‫اندس��ازی در س��ال قبل بود که باعث شد‬ ‫برنامه تولید این واح��د عقب بیفتد که در‬ ‫سال جاری ان را جبران خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون اندسازی شرکت الومینیوم المهدی‬ ‫هرمزال درب��اره اجرای طرح های توس��عه‬ ‫الومینی��وم المه��دی هرم��زال و افزایش‬ ‫ظرفیت تولید این شرکت نیز گفت‪ :‬فناوری‬ ‫الومینیوم براساس امپر تعیین می شود‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری ش��ده مصوب و در دس��ت‬ ‫اقدام در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬شامل «‪ 2‬کارخانه تولید فوالد‬ ‫ب��ا ظرفی��ت ‪ 4/5‬میلیون ت��ن»‪« ،‬کارخانه‬ ‫گندله سازی با ظرفیت ‪10‬میلیون تن»‪3« ،‬‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیبی با ظرفیت ‪1972‬‬ ‫م��گاوات»‪« ،‬اب ش��یرین کن ب��ا ظرفیت‬ ‫‪ 80‬هزار متر مکع��ب» و «تولید روغن های‬ ‫س��نگین و قیر با ظرفی��ت ‪ 500‬هزار تن»‬ ‫اس��ت ک��ه ‪ 5‬میلی��ارد و ‪170‬میلیون دالر‬ ‫برای انها س��رمایه گذاری پیش بینی شده و‬ ‫‪ 10‬ه��زار و ‪ 800‬نفر فرصت اش��تغال پیدا‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری در صنای�ع فوالد و‬ ‫الومینیوم‬ ‫مدیر عام��ل منطقه ویژه صنای��ع معدنی و‬ ‫فل��زی خلیج فارس به س��رمایه گذاری های‬ ‫انجام شده در زمینه تولید فوالد اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در این بخش ش��اهد بهره برداری‬ ‫از ف��والد جن��وب ب��ا ظرفی��ت ‪ 300‬هزار‬ ‫تن ب��ا س��رمایه گذاری ‪ 34‬میلی��ون دالر‪،‬‬ ‫واح��د احیای ف��والد هرم��زگان با ظرفیت‬ ‫یک میلیون و ‪ 650‬هزار تن و سرمایه گذاری‬ ‫‪300‬میلی��ون دالر و همچنین واحد فوالد‬ ‫هرمزگان باظرفیت ساالنه ‪ 1/5‬میلیون تن‬ ‫هندیان‪:‬‬ ‫استقرار مجموعه ای‬ ‫از صنایع مانند‬ ‫کشتی سازی‪،‬‬ ‫الومینیوم سازی‪ ،‬فوالد‬ ‫و اسکله ها و موقعیت‬ ‫ترانزیتی این شهر که ‪60‬‬ ‫درصد بار ترانزیت کشور‬ ‫را به دوش می کشد موجب‬ ‫شده نظر سرمایه گذاران‬ ‫زیادی را به خود جلب کند ‬ ‫و سرمایه گذاری ‪ 650‬میلیون دالر بوده ایم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه س��رمایه گذاری ‪190‬‬ ‫میلیون دالری برای س��اخت فاز نخس��ت‬ ‫گندله سازی مادکوش اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با به بهره برداری رس��یدن فاز نخس��ت این‬ ‫واحد صنعتی معدنی‪ ،‬امکان تولید س��االنه‬ ‫‪ 2‬میلی��ون ت��ن گندله س��نگ اهن فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین طرح گندله س��ازی‬ ‫ش��رکت فوالد کاوه جنوب ب��ا هدف تولید‬ ‫‪ 5‬میلیون تن گندله س��نگ اهن که زمینه‬ ‫اش��تغال یک هزار و ‪ 500‬نف��ر را در منطقه‬ ‫فراه��م می کن��د ب��ا س��رمایه گذاری ‪320‬‬ ‫میلیون دالر در دست انجام است‪.‬‬ ‫مدیر عام��ل منطق��ه ویژه صنای��ع معدنی‬ ‫و فل��زی خلیج ف��ارس همچنی��ن ب��ه‬ ‫س��رمایه گذاری انج��ام ش��ده در تولی��د‬ ‫الومینیوم در این منطقه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با سرمایه گذاری های انجام شده و در دست‬ ‫انجام میزان تولید شمش الومینیوم منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی خلیج فارس به ‪ 257‬هزار تن‪ ،‬‬ ‫اند خ��ام به ‪ 200‬هزار ت��ن و اند پخته به‬ ‫‪ 150‬هزار تن افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬می��زان س��رمایه گذاری های‬ ‫انجام ش��ده و در دس��ت انجام بخش تولید‬ ‫الومینیوم منطق��ه یک هزار و ‪ 459‬میلیون‬ ‫دالر اس��ت‪.‬هندیان تبدی��ل منطق��ه ویژه‬ ‫صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به قطب‬ ‫تولی��د فوالد کش��ور را از جمله اهداف این‬ ‫ش��رکت برش��مرد و گفت‪ :‬در فاز نخست‪،‬‬ ‫برای ایجاد ظرفیت س��االنه ‪ 10‬میلیون تن‬ ‫فوالد و در ف��از دوم نیز ایجاد ‪ 7/5‬میلیون‬ ‫تن فوالد برنامه ریزی شده است‪ .‬همچنین‬ ‫ایجاد ظرفیت ‪ 1/2‬میلیون تن الومینیوم‪ ،‬از‬ ‫دیگر اهداف منطقه اس��ت که اکنون ‪257‬‬ ‫هزار تن الومینی��وم در المهدی و هرمزال‬ ‫ظرفیت س��ازی ش��ده و درح��ال مذاکره با‬ ‫ش��رکت های خارجی برای افزایش ظرفیت‬ ‫تولید الومینیوم در منطقه هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش ظرفی��ت تخلیه و‬ ‫بارگیری مواد فله معدنی‪ ،‬نفتی و کانتینری‬ ‫با ظرفیت س��االنه ‪ 70‬میلی��ون تن‪ ،‬تبدیل‬ ‫منطق��ه ویژه به قط��ب انرژی ب��ا ظرفیت‬ ‫‪6000‬مگاوات برق و نیز ظرفیت تولید‪700‬‬ ‫هزار مترمکعب روزانه اب ش��یرین‪ ،‬تبدیل‬ ‫منطق��ه ویژه به قطب فن��اوری و اطالعات‬ ‫و ارتباط��ات و همچنی��ن تبدیل منطقه به‬ ‫قطب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای‬ ‫ج��ذب ‪20‬میلیارد دالر تاکن��ون ‪ 9‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه گذاری جذب ش��ده اس��ت از‬ ‫دیگر اهداف ما در منطقه اس��ت‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫تبدی��ل منطق��ه به قطب ص��ادرات صنایع‬ ‫ان��رژی بر با حدود ‪ 6‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫و تبدیل منطقه به صنعت س��بز به منظور‬ ‫کاهش االیندهای صنایع مس��تقر با ایجاد‬ ‫‪ 500‬هکتار فضای سبز‪ ،‬از دیگر اهداف این‬ ‫منطقه ویژه محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تبیین بومی سازی در تمام زوایا‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه صنای��ع معدنی و‬ ‫فل��زی خلیج فارس با اش��اره ب��ه طرح های‬ ‫کالن مدیریت��ی‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ای��ن‬ ‫شرکت طرح های کالن کشور و در راستای‬ ‫اقتص��اد ملی را همچ��ون اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫س�لامت اداری‪ ،‬پدافن��د غیرعام��ل‪ ،‬تعالی‬ ‫فرهن��گ س��ازمانی و شناس��ایی قوانین و‬ ‫مقررات مخل تولید به اجرا گذاشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طرح مقابله ب��ا تحریم ها از‬ ‫دیگر طرح های یادشده است که نتیجه ان‬ ‫بومی س��ازی ‪ 80‬درصد فناوری و تجهیزات‬ ‫بوده که موجب کاهش واردات تجهیزات و‬ ‫قطعات از ‪ 15‬ت��ا ‪ 20‬میلیارد دالر قبلی به‬ ‫‪2‬تا ‪ 3‬میلیارد دالر شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکی��د ما بر این بوده که در‬ ‫اجرای پروژه ه��ا از ‪ 70‬درصد نیروی بومی‬ ‫و ‪ 30‬درصد غیربومی اس��تفاده شود‪ .‬البته‬ ‫برخ��ی تخصص ه��ا در اس��تان هرم��زگان‬ ‫وج��ود ندارند و به همی��ن دلیل مجبور به‬ ‫اس��تفاده از نیروهای کار از س��ایر استان ها‬ ‫هستیم همانطور که حضور کارگران از دیگر‬ ‫کش��ورها در این منطقه بس��ته به تخصص‬ ‫و مجوز حض��ور در منطقه ام��ری عادی و‬ ‫بالمانع است‪.‬‬ ‫‹ ‹تم�ام قابلیت ه�ای تولی�دی ی�ک‬ ‫فوالدساز بزرگ‬ ‫خبرن��گاران مدعو به منطق��ه ویژه صنایع‬ ‫معدن��ی در دومین روز س��فر خ��ود به این‬ ‫منطقه از فوالد هرمزگان بازدید داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹درک کار س�خت کارگ�ران‬ ‫واحدهای ذوب با پوست و استخوان‬ ‫مجتم��ع الومینی��وم المه��دی و هرمزال‬ ‫بزرگتری��ن واح��د تولی��دی الومینیوم در‬ ‫کش��ور اس��ت که در این منطقه واقع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬فاز نخست این مجتمع در سال ‪84‬‬ ‫به ظرفیت اسمی خود یعنی ‪ 110‬هزار تن‬ ‫دس��ت یافت و فاز دو ان در سال ‪ 88‬وارد‬ ‫مدار تولید ش��ده و درحال حاضر این خط‬ ‫نیز فعال است‪.‬‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری ش��رکت الومینی��وم‬ ‫المهدی هرم��زال دربازدیدی که جمعی از‬ ‫خبرنگاران از این مجتمع داش��تند هدف از‬ ‫دعوت خبرن��گاران را در فصل گرما‪ ،‬لمس‬ ‫سختی کار کارگران ان عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت در اردیبهش��ت ماه سال جاری‬ ‫موفق به تولید ‪ 16‬هزار و ‪ 420‬تن ش��مش‬ ‫الومینیوم ش��د که دلیل ان نیز فعال بودن‬ ‫تع��داد بیش��تری از دیگ ه��ای المهدی و‬ ‫هرمزال و بازدهی بیشتر تولید بوده است‪.‬‬ ‫اس��ماعیل ش��کوهی مقدم با بیان اینکه با‬ ‫وجود محدودیت در مصرف برق توانس��تیم‬ ‫در اردیبهشت ماه س��ال جاری رکورد تولید‬ ‫ماهانه خود را بش��کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال قبل‬ ‫‪ 173‬هزار تن شمش الومینیوم در کارخانه‬ ‫تولید ش��د و در سال جاری تالش ما بر این‬ ‫اساس که میزان تولید به حدود ‪ 184‬هزار‬ ‫تن برسد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مع��اون بهره ب��رداری ش��رکت‬ ‫الومینیوم المه��دی هرمزال در حال حاضر‬ ‫ب��ه دلیل کمبود برق از ‪ 240‬دیگ المهدی‬ ‫و ‪ 228‬دی��گ هرمزال ح��دود ‪ 128‬دیگ‬ ‫خارج از مدار هستند و امکان تولید ندارند‪.‬‬ ‫شکوهی مقدم اظهار کرد‪ :‬از مجموع تولید‬ ‫الومینی��وم المه��دی هرم��زال ‪ 70‬درصد‬ ‫ب��ه ص��ادرات و ‪ 30‬درصد به ب��ازار داخلی‬ ‫اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ‪ ۱۲۳‬ه�زار تن�ی اندس�ازی‬ ‫الومینیوم‬ ‫معاون اندسازی شرکت الومینیوم المهدی‬ ‫نیز در این بازدید تولید س��ال قبل اند این‬ ‫ش��رکت را ‪ 75‬هزار تن اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫برنام��ه تولید در س��ال جاری ب��رای واحد‬ ‫اندس��ازی الومینی��وم المه��دی هرم��زال‬ ‫افزون بر ‪ 123‬هزار تن است‪.‬‬ ‫محمدنب��ی بتوئی در نشس��تی خبری در‬ ‫محل این کارخانه با اش��اره به اینکه واحد‬ ‫ریی��س دفت��ر فن��ی تولید فوالدس��ازی و‬ ‫ریخته گری مداوم ش��رکت فوالد هرمزگان‬ ‫در یک نشس��ت خبری از تولید ‪ 250‬هزار‬ ‫تن محصول (اس��لب) در ای��ن کارخانه در‬ ‫طول دو ماه و ‪ 20‬روز گذشته از سال جاری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬س��هم ف��والد هرمزگان از‬ ‫کل تولید فوالد کشور از ‪ 7/5‬درصد در سال‬ ‫‪ 1392‬به ‪ 7/9‬درصد در سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫احس��ان رسولی با اشاره به اینکه قرار است‬ ‫در برنامه بلندم��دت تولید فوالد هرمزگان‬ ‫ب��ه ‪ 10‬میلی��ون تن برس��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬فوالد‬ ‫هرم��زگان از ابتدای تاس��یس و اغاز به کار‬ ‫تاکن��ون افزون ب��ر ‪ 3‬میلی��ون و ‪ 228‬هزار‬ ‫ت��ن محصول (اس��لب) تولید کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه این ش��رکت در س��ال های ‪91‬‬ ‫و ‪ 92‬ح��دود ‪ 10‬درص��د از کل محصوالت‬ ‫خود را صادر کرد که این س��هم در س��ال‬ ‫‪ 1393‬به ‪ 18‬درصد نیز رس��ید اما به دلیل‬ ‫افت ش��دید قیمت فوالد در بازار جهانی و‬ ‫افزای��ش هزینه های تولید ف��والد در داخل‬ ‫رقابت در بازار جهانی برای فوالد هرمزگان‬ ‫مش��کل ش��ده و به همین دلی��ل صادرات‬ ‫در س��ال جاری دش��وارتر از سال قبل شده‬ ‫اس��ت‪.‬وی ب��ا بیان اینکه ف��والد هرمزگان‬ ‫از ابتدای تاس��یس تاکنون س��االنه به طور‬ ‫میانگی��ن ‪ 14‬درص��د از محص��والت خود‬ ‫را صادر کرده اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به منظور‬ ‫تکمی��ل زنجیره تولید ف��والد و نیاز گندله‬ ‫فوالد هرم��زگان‪ ،‬مناقصه احداث یک واحد‬ ‫گندله س��ازی ‪2/5‬میلیون تنی برگزار ش��د‬ ‫و همچنی��ن احداث یک خ��ط نورد گرم ‪3‬‬ ‫میلیون تنی و در مرحله سوم توسعه فوالد‬ ‫هرمزگان افزایش ظرفیت تولید اس��لب به‬ ‫‪ 2/6‬میلیون تن در برنامه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ‪ 300‬تا ‪350‬ه��زار تن‬ ‫موجودی اس��لب در کارخانه به صورت دپو‬ ‫داریم که به فروش نرفته است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫شرایط س��خت حاکم بر بازار باعث شده تا‬ ‫تولید فوالد هرمزگان در سال جاری با افت‬ ‫حدود ‪10‬درصدی نسبت به مدت مشابه در‬ ‫سال قبل مواجه ش��ود‪.‬وی در ادامه درباره‬ ‫نحوه تامین گندله موردنیاز فوالد هرمزگان‬ ‫و همچنی��ن کیفی��ت گندله توضی��ح داد‪:‬‬ ‫س��ال قبل یک محموله گندله از هند وارد‬ ‫فوالد هرمزگان شد که کیفیت موردنظر ما‬ ‫را نداش��ت و به همین دلیل مجبور شدیم‬ ‫هزینه و انرژی بیش��تری برای بهینه سازی‬ ‫ان صرف کنیم‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫چشم طمع دالالن به بازار خرما‬ ‫زیان ‪ 2‬تریلیون دالری چاقی به اقتصاد جهان‬ ‫ایران حرف اول و اخر را «بی کالم» زد‬ ‫عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات در گفت وگو با‬ ‫‪7‬‬ ‫زهرا طهرانی ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬توس��عه‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی ن��ه تنه��ا در دوره‬ ‫فعالیت دولت یازدهم بلکه س��ال ها مورد‬ ‫تاکید و توجه مس��ئوالن و مقامات ارشد‬ ‫کش��وری بوده که تنها وجه تمایز ان در‬ ‫این دولت‪ ،‬عمل کردن به تمام ش��عارها‬ ‫و برنامه هاس��ت‪ .‬به نح��وی که در همین‬ ‫دوس��ال فعالی��ت دول��ت تدبی��ر و امید‬ ‫ش��اهد رش��د صادرات غیرنفتی به دنبال‬ ‫رفع محدودیت ها و تس��هیل امور جاری‬ ‫بوده ایم‪ .‬در این میان جدا از سازمان های‬ ‫سیاس��ت گذار‪ ،‬صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ای��ران حمای��ت از صادرکنن��دگان را به‬ ‫ط��ور عملیات��ی در دس��تور کار دارد که‬ ‫البت��ه تاکن��ون نیز مجم��وع عملکرد ان‬ ‫رضایت بخش و مثبت بوده است‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر ش��رایط تحری��م و محدودیت های‬ ‫بین المللی فضایی پرریسک برای تاجران‬ ‫ایران فراهم کرد که با پوش��ش مناس��ب‬ ‫این صن��دوق دغدغه ای ب��رای انها باقی‬ ‫نمانده اس��ت‪ .‬اما بدهی برخی کش��ورها‬ ‫به این نهاد حمایت گر یکی از موضوعات‬ ‫مهمی اس��ت که اس��ماعیل دهبان‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره ناظر بر معاونت فنی صندوق‬ ‫ضمانت ص��ادرات ای��ران در گفت وگو با‬ ‫ضم��ن تش��ریح اخری��ن وضعیت‬ ‫این بدهی ها و میزان خس��ارات پرداختی‬ ‫و بازیافت خس��ارات‪ ،‬از اغ��از بازپرداخت‬ ‫بدهی کش��ور زیمبابوه به ایران خبر داد‪.‬‬ ‫این امر حاکی از عملکرد مثبت و فعاالنه‬ ‫صندوق اس��ت که توانسته بدهی خود را‬ ‫از کش��وری مانند زیمباب��وه وصول کند‪.‬‬ ‫گفت وگو با دهبان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €رویک�رد صن�دوق در زمین�ه‬ ‫پرداخت خسارت به صادرکنندگان و‬ ‫سیستم بانکی چگونه است؟‬ ‫با تجربه حدود ‪۱۳‬س��اله بنده در حوزه‬ ‫خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران‪،‬‬ ‫می توانم با صراحت اعالم کنم که برخالف‬ ‫بس��یاری از شرکت های بیمه تجاری (که‬ ‫از مح��ل درامد سرش��ار حاص��ل از حق‬ ‫بیمه ه��ای دریافت��ی اقدام ب��ه پرداخت‬ ‫خس��ارات احتمالی به بیمه گذاران کرده‬ ‫و از محل باقیمان��ده درامد حق بیمه به‬ ‫فعالی��ت خود ادامه داده و ان را توس��عه‬ ‫می دهن��د)‪ ،‬صن��دوق ضمانت ب��ا وجود‬ ‫روب��ه رو ب��ودن ب��ا محدودی��ت منابع و‬ ‫سرمایه ای‪ ،‬به عنوان تنها موسسه دولتی‬ ‫بیمه اعتب��ار صادراتی‪ ،‬هم��واره حمایت‬ ‫از ص��ادرات غیرنفت��ی از طری��ق ارائ��ه‬ ‫پوشش های بیمه ای و ضمانتی را سر لوحه‬ ‫فعالیت خود قرار داده اس��ت‪ .‬در دو دهه‬ ‫فعالیت در زمینه ارائه پوشش های مختلف‬ ‫بیمه نام��ه ای و ضمانتی به صادرکنندگان‬ ‫و سیس��تم بانکی کش��ور‪ ،‬رویک��رد این‬ ‫صندوق‪ ،‬رویکردی کام�لا حمایتی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری که‪ ،‬بررس��ی و پرداخت‬ ‫خس��ارت بیمه نامه ه��ای صادرش��ده در‬ ‫بیشتر مواقع با نگاه پشتیبانی از مشتری‬ ‫و گاه��ی اوقات با اغماض و چشم پوش��ی‬ ‫از برخ��ی کوتاهی های بیمه گ��ذاران در‬ ‫بیمه نامه ه��ا انجام ش��ده اس��ت‪ .‬درباره‬ ‫ضمانتنامه های اعتباری نیز‪ ،‬این صندوق‬ ‫با پرداخت به موقع خس��ارات براس��اس‬ ‫متون ضمانتنامه های صادرش��ده همواره‬ ‫توانس��ته رضایت و اعتماد سیستم بانکی‬ ‫را ب��ه خود جل��ب کند و افزای��ش تعداد‬ ‫بانک ه��ای متقاض��ی ضمانتنامه ه��ای‬ ‫اعتب��اری صن��دوق در س��ال های اخی��ر‬ ‫تایید کننده همین امر است‪.‬‬ ‫ب��ا برگ��زاری جلس��ه های مش��ترک‬ ‫بخش های ص��دور بیمه نامه و خس��ارت‬ ‫ب��ا مش��تریان متقاض��ی بیمه نامه ه��ای‬ ‫صن��دوق‪ ،‬انها درباره تعهدات مش��تریان‬ ‫در ط��ول م��دت اعتب��ار بیمه نام��ه و در‬ ‫صورت بروز خسارت به طور کامل توجیه‬ ‫می شوند تا در صورت بروز خسارت برای‬ ‫صادر کنندگان زیر پوشش‪ ،‬دست صندوق‬ ‫در پرداخت س��ریع و به موقع خس��ارت‬ ‫بازتر ش��ود ک��ه البته چنی��ن تعاملی در‬ ‫ش��رکت های بیمه تجاری کمتر به چشم‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫€ €ام�ار پرداخت خس�ارات داخلی‬ ‫و خارج�ی صندوق در س�ال ‪ ۹۳‬چه‬ ‫میزان بوده است؟‬ ‫خس��ارت پرداخت��ی در س��ال ‪ ۹۳‬در‬ ‫مجموع ‪ ۶۸۷‬میلیارد ریال بوده که شامل‬ ‫بیمه نامه ه��ا و ضمانتنامه ه��ای اعتباری‬ ‫است‪ .‬این میزان نس��بت به سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫افزایش دوبرابری داشته است‪.‬‬ ‫€ €ایا خسارات صندوق در سال های‬ ‫اخی�ر ب�ه وی�ژه در زم�ان تحریم ها‬ ‫تغییرات چشمگیری داشته است؟‬ ‫به ط��ور طبیع��ی در ش��رایط تحریم‪،‬‬ ‫بسیاری از صادرکنندگان در نقل و انتقال‬ ‫مطالبات خود از خریداران خارجی دچار‬ ‫مش��کل می ش��وند که این امر زیان هایی‬ ‫را ب��ه انها وارد می کن��د‪ .‬در برخی مواقع‬ ‫نیز هم خریداران خارجی موضوع تحریم‬ ‫علیه کش��ور را بهانه ای ب��رای ایفا نکردن‬ ‫تعهدات ش��ان یا تاخیر در اجرای تعهدات‬ ‫خود قرارمی دهند تا در زمان سررسید به‬ ‫توافقات انجام شده عمل نکنند‪ .‬در نتیجه‬ ‫این امر‪ ،‬خس��ارات وارد شده به صندوق‬ ‫که ناشی از تحریم هاست در ‪ 2‬سال اخیر‬ ‫رو به افزایش نهاده و مش��تریان صندوق‬ ‫را در ‪ 2‬س��ال اخیر با افزایش روبه روکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولتی‪ ،‬بانکی و ش��رکتی‪ .‬البته در بیشتر‬ ‫مواق��ع از طری��ق مذاک��ره ب��ا بدهکاران‬ ‫خارج��ی‪ ،‬همکاری وزارت ام��ور خارجه‪،‬‬ ‫س��فارتخانه های ایران در خارج از کشور‪،‬‬ ‫اجالس های کمیسیون مشترک‪ ،‬رایزنان‬ ‫بازرگانی مس��تقر در کشورهای هدف در‬ ‫وصول مطالبات خارجی خود به توفیقاتی‬ ‫دست می یابیم‪.‬‬ ‫€ €در کدام کشورها تجمع خسارات‬ ‫خارجی وجود دارد؟‬ ‫درح��ال حاض��ر در کش��ور های‬ ‫«س��ی ای اس»‪ ،‬الم��ان‪ ،‬ام��ارات متحده‬ ‫عرب��ی و برخ��ی از کش��ورهای افریقایی‬ ‫شاهد تجمع خسارات هستیم‪.‬‬ ‫€ €ایا اقدام�ات صن�دوق در زمینه‬ ‫بازیافت خس�ارات نتیجه بخش بوده‬ ‫اس�ت؟ نمونه ای از بازیافت خسارات‬ ‫را عنوان کنید؟‬ ‫اواخر سال گذشته باتوجه به تاکید مکرر وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره دنبال کردن مطالبات خارجی‬ ‫پرونده به طور جدی پیگیری شد و در سفری که به‬ ‫زیمبابوه داشتم و مذاکراتی که با مقامات دولتی این‬ ‫کشور انجام شد‪ ،‬دوباره جدول بازپرداخت جدید‬ ‫تعریف و مقرر شد که هر‪ 3‬ماه یکبار یک قسط را‬ ‫پرداخت کنند‬ ‫ش��ده که این امر افزایش میزان خسارات‬ ‫پرداخت��ی صندوق در س��ال ‪ ۹۳‬رادر پی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫€ €رویه ه�ای صن�دوق در بازیاف�ت‬ ‫خس�ارات اع�م از داخل�ی و خارجی‬ ‫چیست؟‬ ‫هرچند در سال ‪ ۹۳‬با افزایش دوبرابری‬ ‫پرداخت خس��ارات روب��ه رو بودیم اما در‬ ‫همین س��ال میزان بازیافت خسارات نیز‬ ‫قابل توجه بوده است؛ به طوری که ‪۶۸۷‬‬ ‫میلی��ارد ریال خس��ارت پرداخت کردیم‬ ‫ولی در همین س��ال حدود ‪ ۷۳۶‬میلیارد‬ ‫ریال هم بازیافت خس��ارت داشته ایم که‬ ‫البته بخش��ی از ان مربوط به خس��ارات‬ ‫پرداختی در سال های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫درباره خس��ارات خارجی ب��ا ‪ 3‬گروه از‬ ‫مدیون ه��ای خارج��ی روبه رو هس��تیم‪،‬‬ ‫دالیل کاهش واردات‬ ‫در ‪2‬ماه سال جاری‬ ‫خبر داد‬ ‫اغاز بازپرداخت بدهی معوق زیمبابوه به ایران‬ ‫€ €دلی�ل ای�ن افزای�ش ی�ا کاهش‬ ‫خسارات را در چه می بینید؟‬ ‫بخش��ی از افزایش دوبرابری خس��ارت‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬نس��بت ب��ه ‪ ۹۲‬مرب��وط ب��ه‬ ‫س��ال های قب��ل از ‪ ۹۱‬بوده که به س��ال‬ ‫‪۹۳‬منتقل شده و ناش��ی از نوسانات نرخ‬ ‫ارز بوده اس��ت‪ .‬بدی��ن ترتیب که باوجود‬ ‫درخواس��ت تس��هیالت صادراتی ارزی از‬ ‫س��وی صادرکنن��دگان‪ ،‬بانک ه��ا با اخذ‬ ‫ضمانتنامه اعتباری ارزی از این صندوق‪،‬‬ ‫اقدام به پرداخت معادل ریالی تسهیالت‬ ‫ارزی ب��ا ن��رخ مرجع ب��ه صادرکنندگان‬ ‫می کردن��د‪ ،‬ول��ی در سررس��ید‪ ،‬عی��ن‬ ‫تسهیالت به صورت ارزی مطالبه می شد‬ ‫ک��ه به دلیل نوس��ان ش��دید ن��رخ ارز و‬ ‫ناتوانی صادرکنندگان به ایفای تعهدات‪،‬‬ ‫صندوق مجبور به پرداخت خسارات این‬ ‫گونه ضمانتنامه ها ب��ه بانک های ذی نفع‬ ‫ویژه‬ ‫بله‪ ،‬اقدامات صندوق درطول سال های‬ ‫فعالیت��ش به ویژه در س��ال های اخیر در‬ ‫حوزه وصول مطالبات خارجی نتیجه بخش‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه در س��ال‬ ‫گذش��ته از کشورهایی مانند ساحل عاج‪،‬‬ ‫س��ودان‪ ،‬زیمبابوه و اذربایجان‪۲۰‬میلیون‬ ‫دالر وصول مطالبات خارجی داشتیم‪.‬‬ ‫€ €کم�ی بیش�تر درب�اره پروژه های‬ ‫زیر پوش�ش صن�دوق در زیمبابوه و‬ ‫خسارت مورد اشاره توضیح دهید؟‬ ‫در س��ال ‪ ۸۲‬بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫با پوش��ش این صندوق‪ ،‬اعتباری در حدود‬ ‫‪ ۱۴/۵‬میلی��ون یورو برای ص��دور کمباین‬ ‫و تجهی��زات رادی��و تلویزیون��ی ب��ه دولت‬ ‫زیمباب��وه اعطا کرد که با توجه به تس��ویه‬ ‫نش��دن ای��ن اعتب��ار از س��وی طرف های‬ ‫زیمبابوه ای در س��ال ‪ ۱۳۸۵‬خسارتی بابت‬ ‫این امر به بانک توس��عه صادرات پرداخت‬ ‫شد‪ .‬دولت این کشور ‪ ۲‬میلیون یورو از این‬ ‫مبلغ را پرداخت کرد و ‪ ۱۲/۵‬میلیون یورو‬ ‫ان باقی مانده اس��ت‪ .‬باتوجه به توافقی که‬ ‫در شش��مین اجالس کمیس��یون مشترک‬ ‫در س��ال ‪ ۸۹‬انجام شد‪ ،‬قرار بود این بدهی‬ ‫تقسیط ش��ود و دولت زیمبابوه ماهانه یک‬ ‫میلی��ون یورو (ع�لاوه بر س��ود و جریمه)‬ ‫پرداخت کند که تاکنون از سوی این کشور‬ ‫هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر این موضوع به کجا‬ ‫رسیده است؟‬ ‫اواخر سال گذشته باتوجه به تاکید مکرر‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره دنبال‬ ‫کردن مطالب��ات خارجی پرون��ده به طور‬ ‫ج��دی پیگیری ش��د و در س��فری که به‬ ‫زیمبابوه داشتم و مذاکراتی که با مقامات‬ ‫دولتی این کشور انجام شد‪ ،‬دوباره جدول‬ ‫بازپرداخت جدید تعریف و مقرر ش��د که‬ ‫هر‪ 3‬ماه یکبار یک قسط را پرداخت کنند؛‬ ‫به تازگی ‪ 2‬قس��ط ب��ه میزان بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۲۰‬هزار دالر از س��وی دولت‬ ‫زیمبابوه به عنوان طلب صندوق به حساب‬ ‫س��فارت ایران در حراره واریز شده و برای‬ ‫اقس��اط بعدی نی��ز پیگی��ری الزم انجام‬ ‫خواهد شد که به طور منظم وصول شود‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه صن�دوق ب�رای بهب�ود‬ ‫مدیریت و جبران خس�ارات صندوق‬ ‫برای ادامه سال جاری چیست؟‬ ‫تعام��ل بی��ش از پیش ب��ا وزارت امور‬ ‫خارج��ه و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای‬ ‫س��فارتخانه های ایران در خارج از کشور‪،‬‬ ‫بهره من��دی از رایزنان بازرگانی مس��تقر‬ ‫در نمایندگی ه��ای ای��ران در خ��ارج از‬ ‫کش��ور در زمینه همکاری هرچه بیش��تر‬ ‫در وص��ول مطالبات صندوق‪ ،‬تالش برای‬ ‫اختصاص بودج��ه جداگانه ب��ه صندوق‬ ‫در هیات وزیران برای پرداخت خس��ارت‬ ‫پوش��ش های تکلیف��ی ب��ا هماهنگ��ی و‬ ‫رهنمود ه��ای مقام عال��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ مع��دن و تج��ارت‪ ،‬پیگی��ری مس��تمر‬ ‫مطالب��ات خارج��ی صن��دوق ب��ا اعزام‬ ‫هیات ه��ای کارشناس��ی به کش��ورهای‬ ‫بده��کار‪ ،‬ارائ��ه گزارش های مس��تمر به‬ ‫مق��ام عالی وزارت درباره وصول مطالبات‬ ‫خارجی برای دریافت رهنمودهای الزم از‬ ‫ایشان‪ ،‬همکاری با رایزنان بازرگانی خارج‬ ‫از کش��ور درباره اعتبارسنجی شرکت ها و‬ ‫بانک های خارجی قبل از بروز خسارت ها‪،‬‬ ‫جلب رضای��ت ذی نفعان ضمانت نامه های‬ ‫اعتباری و پیگیری برای اصالح متون انها‬ ‫براساس نظر ایش��ان از جمله برنامه هایی‬ ‫اس��ت که در دس��تور کار صن��دوق برای‬ ‫بهبود فرایندها قرار دارد‪.‬‬ ‫‪:‬مجتبی خس��روتاج‪ ،‬قائم مق��ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت درباره دالیل کاه��ش واردات در دو‬ ‫ماه سال جاری گفت‪ :‬واردات رسمی دو ماه سال جاری‬ ‫تقریبا ‪ 6/3‬میلیارد دالر (‪ 6‬میلیارد و ‪300‬میلیون دالر)‬ ‫ل گذشته حدود‬ ‫بود که در مقایس��ه با دوره مشابه سا ‬ ‫یک میلی��ارد دالر (نزدیک به ‪15‬درصد) کمتر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهم ترین دالیل این کاهش عبارتند از‪:‬‬ ‫ کاه��ش ‪46‬درص��دی در واردات ان��واع خودروی‬‫س��واری به دلیل وضع مقررات واردات خودرو تنها از‬ ‫طریق نمایندگی های رسمی که از اواخر سال گذشته‬ ‫به اجرا گذاشته شد‪.‬‬ ‫ کاه��ش ‪96‬درص��دی واردات ش��کر ب��ه دلی��ل‬‫ممنوعی��ت ثبت س��فارش واردات کاالی یادش��ده از‬ ‫ابتدای سال گذشته‬ ‫ کاهش ‪ 68‬درص��دی واردات روغن خام خوراکی‬‫ب��ه دلیل محدودیت واردات روغ��ن پالم و اخذ مجوز‬ ‫واردات ب��رای ان��واع دیگ��ر روغن ه��ا از وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‬ ‫ کاه��ش ‪41‬درص��دی واردات ان��واع غ�لات‬‫به وی��ژه گندم‪ ،‬برن��ج‪ ،‬ذرت و کنجاله س��ویا به دلیل‬ ‫محدودیت ه��ای وضع ش��ده در واردات برخی از انواع‬ ‫این کاالها‬ ‫ کاهش ‪37‬درصدی واردات انواع کاالهای صوتی و‬‫تصویری و پانل های تلویزیونی‬ ‫خبر‬ ‫سفر هیات های تجاری خارجی‬ ‫برای ارزیابی بازار ایران‬ ‫ایرنا‪:‬رئیس کمیس��یون واردات ات��اق بازرگانی ایران با‬ ‫اشاره به سفر هیات های تجاری خارجی به ایران گفت‪:‬‬ ‫این هیات ه��ا به دلیل چند س��ال دوری از بازار ایران‬ ‫تنها برای ارزیابی به کش��ور س��فر می کنند و هنوز به‬ ‫طور رس��می هیچ هیاتی برای سرمایه گذاری به ایران‬ ‫نیامده است‪.‬مجیدرضا حریری‪ ،‬با تاکید بر لزوم جذب‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی در کشور اظهار کرد‪ :‬تنها‬ ‫راهی ک��ه می توانیم بدون تورم از رکود خارج ش��ویم‬ ‫تزریق س��رمایه از خارج از کش��ور است؛ به این ترتیب‬ ‫که دالره��ای غیرنفتی از بیرون به داخل کش��ور وارد‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫برای رس��یدن به رش��د ‪8‬درصدی اقتصادی و جبران‬ ‫عقب ماندگ��ی بای��د ه��ر س��ال نزدیک ب��ه ‪ 50‬تا ‪60‬‬ ‫میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی به کش��ور جذب‬ ‫ش��ود‪ .‬حریری تصریح کرد‪ :‬یکی از دالیل جذب نشدن‬ ‫س��رمایه گذاری های خارج��ی‪ ،‬بی ثبات��ی محیط کالن‬ ‫اقتصاد کش��ور است چراکه در جایی که نرخ تورم قابل‬ ‫پیش بینی نباش��د و قوانین لحظه ای تغییر کند امنیت‬ ‫سرمایه گذاری خارجی تضمین نمی شود‪ .‬به گفته عضو‬ ‫هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ‪ ،‬کش��ور ما از نظر‬ ‫فرهنگی نیز پذیرای س��رمایه گذاری خارجی نیست و‬ ‫باید از این بعد نیز زیرس��اخت های الزم فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با جذب س��رمایه گذاری های خارجی‬ ‫شاهد افزایش اشتغال و رشد اقتصادی خواهیم بود اما‬ ‫متاس��فانه هنوز از لحاظ فرهنگی و ثبات قوانین بستر‬ ‫این امر فراهم نش��ده اس��ت‪ .‬حریری ب��ه این نکته نیز‬ ‫اش��اره کرد که جذب سرمایه گذاری های خارجی برای‬ ‫کش��ور ضروری و مانند یک کپسول اکسیژن است که‬ ‫باید تس��هیالتی ب��رای این بخش مانن��د معافیت های‬ ‫مالیاتی در نظر گرفته ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬از نظر قوانین‬ ‫سرمایه گذاری خارجی قوانین بسیاری خوبی در کشور‬ ‫به وی��ژه در مناطق ازاد و تجاری وج��ود دارد‪ .‬حریری‬ ‫با اش��اره به س��فر هیات های تجاری خارجی در طول‬ ‫یک س��ال گذش��ته به ایران گفت‪ :‬یکی از دالیل رفت‬ ‫و امد هیات های خارجی این اس��ت که در چند س��ال‬ ‫گذش��ته ش��رکت های معتبر از بازار ایران دور بودند و‬ ‫اکنون با تغییر ش��رایط برای ارزیابی بازار به ایران سفر‬ ‫می کنند و هنوز هیچ هیات رسمی برای سرمایه گذاری‬ ‫به کش��ور وارد نشده اس��ت‪.‬به گفته رییس کمیسیون‬ ‫واردات اتاق بازرگانی ایران برای جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی باید با برگزاری سمینار و همایش های مختلف‬ ‫در کشورهایی که امکان صدور سرمایه به ایران را دارند‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری ایران را معرفی کنیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با دس��ت روی دس��ت گذاش��تن هیچ کاری‬ ‫عمل��ی نمی ش��ود و در طول ‪ 10‬س��ال گذش��ته هیچ‬ ‫اق��دام عملی مثبتی در جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫از دولت ها دیده نشده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اغاز فروش فوق العاده‬ ‫مواد غذایی برای ماه رمضان‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از اغاز‬ ‫ط��رح فروش فوق العاده ماه مب��ارک رمضان خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ای��ن طرح ت��ا ‪ 26‬تیرماه (ش��ب عید فطر)‬ ‫ادام��ه خواهد داش��ت و مواد غذایی عرضه ش��ده در‬ ‫این طرح از تخفیف حداکثر ‪12‬درصدی برخوردارند‪.‬‬ ‫به گفته محمد اقاطاهر به دلیل برگزاری نمایش��گاه‬ ‫موادغذای��ی در مصلی‪ ،‬اس��تقبال کمی از این طرح از‬ ‫طرف واحدهای صنفی ما انجام ش��ده است‪ .‬در حالی‬ ‫که این نمایش��گاه بدون هماهنگی اصناف‪ ،‬س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان و واحد قیمت گذاری‬ ‫اتحادیه ها برگزار شده است‪ .‬اقاطاهر بیان کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬مراکز دیگر مثل شهرداری ها در پارک ها اقدام‬ ‫به برگ��زاری این گونه نمایش��گاه ها می کنند و همین‬ ‫مباحث باعث شده که واحدهای صنفی برای شرکت‬ ‫در این طرح عالقه چندانی نشان ندهند‪.‬‬ ‫توقیف ‪ 2‬نشان(برند) زعفران‬ ‫ایس�نا‪ :‬براس��اس بازرس��ی های اداره کل استاندارد‬ ‫اس��تان تهران‪ ،‬بیش از ‪ 3400‬بس��ته ان��واع زعفران‬ ‫که از نظر اس��تاندارد دارای مش��کل بوده اند‪ ،‬از بازار‬ ‫ته��ران جمع اوری و توقیف ش��دند‪ .‬اداره اس��تاندارد‬ ‫تهران در اردیبهشت امسال‪ ،‬بازرسی های مستمری از‬ ‫محص��والت غذایی در محل تولید و عرضه انجام داده‬ ‫که بر این اساس برخی از موارد که از لحاظ استاندارد‬ ‫دچار مشکل بودند‪ ،‬مورد برخورد قرار گرفتند‪ .‬براساس‬ ‫انچه اعالم ش��ده در جریان بازرسی های کارشناسان‬ ‫اس��تاندارد از واحدهای تولید و عرض��ه فراورده های‬ ‫مشمول استاندارد اجباری‪ ،‬زعفران بسته بندی شده با‬ ‫نام تجارتی «اناهیتا»و «حمید ‪ » 110‬غیراس��تاندارد‬ ‫ش��ناخته و توقیف ش��دند‪ .‬همچنی��ن ‪ 3000‬قوطی‬ ‫رب گوج��ه فرنگی با نام «ش��بنا» به دلیل نداش��تن‬ ‫مجوز اس��تاندارد و جعل عالمت‪ ،‬در شهرک صنعتی‬ ‫شمس اباد جمع اوری شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫وضعیت بازار یکی از خوراکی های پرمصرف ماه رمضان را بررسی می کند‬ ‫چشم طمع دالالن به بازار خرما‬ ‫مهدی�ه ش�کری ‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬هر‬ ‫س��اله و ب��ا نزدیک ش��ده به م��اه مبارک‬ ‫رمضان و دولت فعاالن اقتصادی و س��تاد‬ ‫تنظی��م بازار ب��ه دنب��ال تمهیداتی برای‬ ‫فراهم کردن کاالهای اساس��ی و پرمصرف‬ ‫این ماه هس��تند‪ .‬با اینک��ه دولت هرگونه‬ ‫افزای��ش قیمتی را من��وط به هماهنگی و‬ ‫کسب اجازه از دولت عنوان کرده است اما‬ ‫برخی از کاالها در طول س��ال گذشته بنا‬ ‫به دس��تور دولت افزایش قیمتی را تجربه‬ ‫کرده اند‪ .‬با اس��تناد به گفته علی فاضلی‪،‬‬ ‫رییس ات��اق اصن��اف ای��ران‪ ،‬هزینه های‬ ‫ماه مهمانی خ��دا از درامد ی��ک کارمند‬ ‫بیشتر است چرا که میزان خرید و مصرف‬ ‫کاالهای اساس��ی در این ماه به شدت باال‬ ‫می رود‪ ،‬به گونه ای که این افزایش نیازمند‬ ‫هماهنگی ه��ا و برنامه ریزی های دقیق در‬ ‫بازار خواهد بود‪ .‬یکی از اقالمی که مصرف‬ ‫ان در ماه رمضان افزایش خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫خرماس��ت که این روزها خبرهایی از بازار‬ ‫ای��ن محصول در اس��تانه م��اه رمضان به‬ ‫گوش می رس��د‪ .‬برخی فع��االن این حوزه‬ ‫معتقدند بازار خرمای ماه رمضان با تولید‬ ‫بیش از اندازه همراه بوده است‪.‬‬ ‫کاهش قیمت ‪ 4‬محصول‬ ‫در بازار‬ ‫مهر‪ :‬رییس اتحادیه میوه و س��بزی از کاهش قیمت‬ ‫خی��ار‪ ،‬هندوانه‪ ،‬هویج و هلو در بازار خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫قیم��ت هندوانه در م��اه مبارک رمضان ب��ه کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬توم��ان خواهد رس��ید‪ .‬به گفته سیدحس��ین‬ ‫مهاجران قیمت خیار با کاهش ‪۲۵‬درصدی به ‪۱۵۰۰‬‬ ‫توم��ان و قیم��ت هندوانه با کاه��ش ‪۱۵‬درصدی به‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬تومان رسیده‪ ،‬همچنین قیمت هویج با کاهش‬ ‫‪۱۰۰۰‬تومانی به ‪ ۳۸۰۰‬تومان رس��یده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه قیمت هندوان��ه در ماه مبارک رمضان به‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۰۰۰‬تومان خواهد رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر قیمت طالبی بین ‪ ۲۵۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰۰‬تومان و‬ ‫قیم��ت ملون از ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬تومان اس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه در روزهای اینده قیم��ت طالبی کاهش پیدا‬ ‫می کن��د و ب��ه ‪ ۱۵۰۰‬توم��ان و پایین ت��ر از این نرخ‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه الکترونیکی‬ ‫«رصد» سردر واحدهای صنفی‬ ‫واحد مرکزی خبر‪ :‬س��امانه الکترونیکی رصد سردر‬ ‫واحدهای صنفی یا همان تابل��وی مغازه ها راه اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬این سامانه که در پی درخواست مراجع و مراکز‬ ‫ذی ربط‪ ،‬بنابر اصل‪ 15‬قانون اساسی برای پاسداشت و‬ ‫صیانت از خط و زبان فارسی و به منظور اجرای قانون‬ ‫منع بکارگیری عناوین‪ ،‬اصطالحات و اس��امی بیگانه‬ ‫در س��ال ‪ 1375‬به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫رس��یده اس��ت‪ ،‬با همت دفتر تبلیغات و اطالع رسانی‬ ‫طراحی و به بهره برداری رسید‪ .‬بهینه شدن فعالیت ها‬ ‫در زمینه اجرای قانون‪ ،‬نظارت بر فعالیت س��تادهای‬ ‫اس��تانی‪ ،‬کاه��ش خطاه��ا در اج��رای قان��ون‪ ،‬تهیه‬ ‫شناس��ه و بانک اطالعاتی از اصناف��ی که تابلوی انها‬ ‫مغایر با قانون اس��ت‪ ،‬جلب رضایت ارباب رجوع و کم‬ ‫کردن مراجعه به س��تادها‪ ،‬حذف روش های س��نتی‬ ‫پرونده س��ازی برای ه��ر واحد صنفی‪ ،‬س��رعت عمل‬ ‫بیشتر کارکنان ش��اغل در این حوزه‪ ،‬در شبکه بودن‬ ‫این س��امانه و امکان ارائه گزارش در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن به مراجع ذی ربط و امکان دسترسی مستقیم‬ ‫واحدهای صنفی به س��امانه‪ ،‬از مهم ترین مزایای این‬ ‫س��امانه به ش��مار می رود‪ .‬با بکارگیری این س��امانه‪،‬‬ ‫اطالع��ات مربوط ب��ه واحدهای صنفی بررس��ی و در‬ ‫صورت احراز ش��رایط الزم و قانونی‪ ،‬مجوز الزم صادر‬ ‫می ش��ود و در صورت مغایرت اطالعات و بروز تخلف‬ ‫از س��وی واحد صنفی‪ ،‬موارد تخلف در سامانه ثبت و‬ ‫اخطاره��ای الزم برای رفع تخلف ب��ه واحد صنفی و‬ ‫سایر مراجع داده می شود‪ .‬کارگاه های اموزشی مربوط‬ ‫به تشریح کارکردهای س��امانه رصد سردر واحدهای‬ ‫صنفی با حضور کارشناسان تبلیغات در پایان همایش‬ ‫کارشناسان مطبوعات و تبلیغات برگزار شد‪.‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫به گفته موسوی؛دبیر کل انجمن خرما‪،‬‬ ‫ح��دود ‪۵۰‬درصد خرمای س��ال گذش��ته‬ ‫ک��ه روی دس��ت تولیدکنن��دگان مانده‪،‬‬ ‫خری��داری ندارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫سودجویانی که سال گذشته این محصول‬ ‫را به کمترین قیمت از نخلداران خریداری‬ ‫کرده اند‪ ،‬در انتظار فرارس��یدن ماه رمضان‬ ‫هس��تند تا بتوانند ب��ا افزایش غیرمنطقی‬ ‫حاش��یه س��ود خود‪ ،‬خرما را به بیشترین‬ ‫قیم��ت ممکن بفروش��ند‪ .‬عل��ی فاضلی‪،‬‬ ‫عضو س��تاد تنظیم بازار نیز‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫از ارامش نس��بی در بازار خرما‬ ‫به ویژه خرمای م��اه رمضان خبر می دهد‬ ‫و می گوید‪ :‬میزان تولید زیاد این محصول‬ ‫نش��ان دهنده پیش��رفت در این بازار است‬ ‫و اگ��ر خرما به ان��داز ه زیاد تولید ش��ود‪،‬‬ ‫می تواند به کاهش قیمت این محصول در‬ ‫بازار کمک کند‪.‬‬ ‫علی فاضلی ادامه می دهد‪ :‬بازار در بحث‬ ‫کش��ور را که نماین��دگان دولت‪ ،‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و بخ��ش خصوصی در‬ ‫ان حض��ور دارن��د‪ ،‬احیا کند ت��ا بتواند با‬ ‫همفکری با دیگ��ر فعاالن و تصمیم گیران‬ ‫در این حوزه چاره ای برای این مش��کالت‬ ‫بیندیشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت ورود کند‬ ‫خرما نه تنها مازاد تولید دارد؛ بلکه دارای‬ ‫کمترین مشکل اس��ت و این میزان تولید‬ ‫در سراس��ر کشور به طور شبکه ای در حال‬ ‫توزیع اس��ت‪ .‬در واقع باید بگویم که هیچ‬ ‫اطالعات نامناسب و منفی از وضعیت بازار‬ ‫خرما وجود ن��دارد‪ .‬اگر هم خرمایی تولید‬ ‫شده و در بازار به فروش نرسیده‪ ،‬به دلیل‬ ‫ناهماهنگی ه��ا و کاهلی ه��ای رخ داده در‬ ‫بازار این محصول بوده اس��ت‪ .‬عضو ستاد‬ ‫تنظیم بازار تصریح می کند‪ :‬البته از یک سو‬ ‫می توان این موض��وع را مثبت تلقی کرد‬ ‫چراکه این اتفاق‪ ،‬نش��ان دهنده این است‬ ‫که در این بازار به تولید انبوه رس��یده ایم‬ ‫و از س��ویی دیگر این امر می تواند گویای‬ ‫ش��رایط بدی باش��د‪ ،‬به این مفهوم که در‬ ‫صادرات ان موفق نبوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت خرما‬ ‫موض��وع افزایش قیم��ت محصوالت در‬ ‫ب��ازار از اوایل س��ال جاری م��ورد بحث و‬ ‫بررس��ی قرار گرفت و قرار بر این ش��د که‬ ‫هرگونه افزایش قیمتی با هماهنگی دولت‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬این درحالی است که برخی‬ ‫فعاالن عرصه تولید خرما از افزایش قیمت‬ ‫این محصول بدون هماهنگی با دولت خبر‬ ‫داده اند‪ .‬به تازگی س��ازمان میادین میوه و‬ ‫تره ب��ار قیمت انواع خرم��ا را با ابالغ نرخ‬ ‫نام��ه ای‪ ،‬بین ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬ه��زار تومان اعالم و‬ ‫ش��رایط بس��ته بندی ان را نیز مش��خص‬ ‫کرده اس��ت اما در مغازه قیمت هر بس��ته‬ ‫خرما حدود ‪ ۸‬هزار تومان اس��ت‪ .‬روایت ها‬ ‫و اطالع��ات متفاوتی از ب��ازار خرمای ماه‬ ‫رمضان امس��ال به گوش می رسد‪ .‬به گفته‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن مل��ی خرما‪،‬‬ ‫قیمت خرما از س��ردخانه تا مصرف کننده‬ ‫‪ ۲۵‬ت��ا ‪۳۰‬درص��د افزای��ش دارد‪ .‬محمد‬ ‫ص��ادق حمیدیان درگفت وگو با تس��نیم‪،‬‬ ‫تصریح کرده است‪ :‬انتقال خرمای ذخیره‬ ‫شده از س��ردخانه ها به مراکز فروش اغاز‬ ‫ش��ده تا تقاضای مصرف کنن��دگان در ماه‬ ‫رمضان تامین ش��ود‪ .‬بنابراین قیمت انواع‬ ‫خرما به این ش��رح اس��ت که هرکیلوگرم‬ ‫خرمای رط��ب ‪ ۳‬هزار تا ‪ ۴‬ه��زار تومان‪،‬‬ ‫قیمت ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۱۶‬هزار توم��ان به فروش‬ ‫می رس��د که با کیفیت تری��ن نوع خرمای‬ ‫کشور است‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن ملی‬ ‫خرما بی��ان می کند‪ :‬افزای��ش قیمت این‬ ‫محصول‪۳۰ ،‬درصد اس��ت‪ .‬یعنی از زمانی‬ ‫که خرما به س��ردخانه وارد می شود تا به‬ ‫بازار مصرف و به دست مصرف کننده نهایی‬ ‫برس��د‪۳۰ ،‬درصد افزای��ش قیمت خواهد‬ ‫داش��ت؛ از س��وی دیگر ب��ا درنظر گرفتن‬ ‫سود خرده فروشی‪ ،‬حمل ونقل و نگهداری‬ ‫سردخانه ای هر اس��تان (واسطه ای دیگر)‬ ‫این رقم افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹سودجویان در بازار خرما‬ ‫از زمانی که خرما به‬ ‫سردخانه وارد می شود تا‬ ‫به بازار مصرف و به دست‬ ‫مصرف کننده نهایی‬ ‫برسد‪۳۰ ،‬درصد افزایش‬ ‫قیمت خواهد داشت؛ از‬ ‫سوی دیگر با درنظر‬ ‫گرفتن سود خرده فروشی‪،‬‬ ‫حمل ونقل و نگهداری‬ ‫سردخانه ای هر استان‬ ‫(واسطه ای دیگر) این رقم‬ ‫افزایش خواهد یافت‬ ‫خرم��ای نیمه خش��ک ‪1500‬ت��ا ‪ ۴‬هزار‬ ‫توم��ان و خرم��ای خش��ک از ‪1500‬تا ‪۶‬‬ ‫هزار تومان به فروش می رسد‪ .‬هرکیلوگرم‬ ‫خرم��ای ویژه پی��ارم یا صادرات��ی نیز به‬ ‫دبی��رکل انجمن خرما‪ ،‬با اعالم این خبر‬ ‫که س��االنه حدود یک میلی��ون تن خرما‬ ‫در کش��ور تولید می ش��ود گفته است‪ :‬به‬ ‫طور معم��ول نیمی از این می��زان در ماه‬ ‫رمضان و مابقی ان در ‪ ۱۱‬ماه دیگر س��ال‬ ‫مصرف می ش��ود اما ب��ه دلیل اینکه فصل‬ ‫برداشت خرما چند سالی است پس از ماه‬ ‫ل حاضر حدود‬ ‫رمضان اغاز می شود‪ ،‬درحا ‬ ‫نیمی از محصول س��ال گذشته در اختیار‬ ‫س��ودجویان ق��رار دارد و نیم��ی دیگر در‬ ‫اختیار تولیدکنندگان‪ .‬علی اصغر موس��وی‬ ‫درگف��ت وگو ب��ا ایس��نا‪:‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫قیم��ت منطقی برای ه��ر کیلوگرم خرما‬ ‫حدود ‪ ۳۵۰۰‬تومان است‪ ،‬یعنی مردم اگر‬ ‫می خواهن��د هر جعبه خرم��ا را که حدود‬ ‫‪ ۷۵۰‬گ��رم وزن دارد‪ ،‬خریداری کنند‪ ،‬در‬ ‫نهایت باید ب��رای ان حدود ‪ ۲۷۰۰‬تومان‬ ‫پول پرداخ��ت کنند‪ .‬دولت اگر می خواهد‬ ‫به مش��کالت بازار خرما رس��یدگی کند و‬ ‫ان را سامان بخشد باید ابتدا ستاد خرمای‬ ‫پایان خرداد؛ اخرین مهلت نصب و ثبت صندوق فروش‬ ‫برای ‪ ۱۰‬گروه از مشاغل‬ ‫ات�اق اصناف‪ :‬اصن��اف فراخوان ش��ده برای نص��ب‪ ،‬راه اندازی و‬ ‫اس��تفاده از س��امانه های صندوق فروش از ابتدای سال ‪ ،1394‬تا‬ ‫پایان خردادماه فرصت دارند تا مراتب نصب و ش��روع به اس��تفاده‬ ‫از تجهیزات نامبرده را در س��امانه الکترونیکی سازمان ثبت کنند‪.‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ 121‬قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه سازمان‬ ‫امور مالیاتی کش��ور‪ ،‬موضوع فراخوان و الزام ‪ 10‬گروه از صاحبان‬ ‫مشاغل برای نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه های فروشگاهی‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ،1394‬اصناف یاد شده در صورت اقدام در موعد‬ ‫تعیین ش��ده‪ ،‬به منظور استفاده از تس��هیالت مقرر در ماده ‪121‬‬ ‫قانون برنامه پنجم توسعه‪ ،‬مکلفند مراتب نصب و شروع به استفاده‬ ‫از تجهیزات یادش��ده را حداکثر تا پایان خردادماه سال ‪ 1394‬در‬ ‫س��امانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی‬ ‫الکترونیکی ‪ WWW.TAX.GOV.IR‬ثبت کنند‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬مودیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی یادشده باید‬ ‫گزینه «ثبت صندوق و نرم افزار فروش» را انتخاب کرده و نس��بت‬ ‫به ثبت مش��خصات هویتی خود و مشخصات صندوق فروش اقدام‬ ‫کنند‪ .‬همچنین الزم اس��ت که قبل از این اق��دام مودیان ثبت نام‬ ‫الکترونیکی (شماره اقتصادی) خود را نهایی کرده باشند‪ 10.‬گروه‬ ‫صاحبان مش��اغل (اش��خاص حقیقی) مش��مول فراخوان نصب و‬ ‫اس��تفاده از سامانه های صندوق فروش در سال ‪ 1394‬که در سال‬ ‫گذش��ته اطالع رس��انی الزم درباره فراخوان انان انجام شده است‪،‬‬ ‫عبارتند از‪ :‬فروشندگان الستیک(نمایندگی‪ ،‬عمده وخرده فروشی)‪،‬‬ ‫نمایش��گاه های اتومبیل (سواری‪ ،‬باری‪ ،‬مس��افربری‪ ،‬ماشین االت‬ ‫راهس��ازی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی)‪ ،‬فروش��ندگان مصالح ساختمانی‬ ‫(نمایندگ��ی‪ ،‬عم��ده و خرده فروش��ی)‪ ،‬فروش��ندگان تاسیس��ات‬ ‫الکترونیکی‪ -‬مکانیکی ساختمان (نمایندگی‪ ،‬عمده و خرده فروشی)‪،‬‬ ‫فروشندگان انواع رنگ س��اختمان‪ ،‬صنعتی و اتومبیل(نمایندگی‪،‬‬ ‫عمده و خرده فروش��ی)‪ ،‬فروشندگان مواد ش��یمیایی(نمایندگی‪،‬‬ ‫عمده و خرده فروش��ی)‪ ،‬نمایندگی های فروش ش��رکت های توزیع‬ ‫کاالهای داخلی و وارداتی(غیر اش��خاص حقوقی)‪ ،‬نمایندگی های ‬ ‫فروش ش��رکت ها و موسس��ه های تجاری وصنعتی اعم از داخلی و‬ ‫خارجی (غیر اش��خاص حقوقی)‪ ،‬فروشندگان یخچال های صنعتی‬ ‫و ویترین��ی (نمایندگی‪ ،‬عمده و خرده فروش��ی)‪ ،‬و بارفروش��ان و‬ ‫فروشندگان میوه و تره بار (عمده و میدان داران)‪ .‬در صورت نصب‬ ‫و راه اندازی دستگاه سامانه فروش یا رایانه از سوی صاحبان مشاغل‬ ‫یادشده‪ ،‬هزینه های انجام شده بابت خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی (اعم‬ ‫از سخت افزار و نرم افزار) از درامد مشمول مالیات مودیان مزبور در‬ ‫نخستین سال استفاده‪ ،‬قابل کسر است‪.‬‬ ‫ام��ا عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیزدر گفت وگو با‬ ‫معتقد اس��ت این کار به عهده دولت اس��ت‬ ‫و نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫صورت لزوم وارد این موضوع ش��ده و کمک‬ ‫می کنن��د و تاکن��ون نی��ز‪ ،‬نیازی ب��ه ورود‬ ‫نمایندگان نبوده اس��ت‪ .‬ابراهیم نکو تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬با توج��ه به نزدیک ش��دن به ماه‬ ‫رمضان و مص��رف باالی کاالیی مانند خرما‪،‬‬ ‫دول��ت وظیف��ه دارد بر قیمت گ��ذاری این‬ ‫محصول نظارت کند تا این محصول از سفره‬ ‫مردم حذف نشود و از سویی تولیدکنندگان‬ ‫نیز در بازار باقی بمانند‪ .‬به گفته او‪ ،‬حمایت‬ ‫و ورود دولت در این مس��ئله به این ش��کل‬ ‫اس��ت که بر محص��والت و خرماهایی که از‬ ‫سال گذشته باقی مانده است‪ ،‬نظارت کند تا‬ ‫سالمت کافی داشته باشند و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بر خرماهایی که به تازگی و در س��ال جاری‬ ‫وارد بازار می شوند نیز نظارت و قیمت گذاری‬ ‫کند‪ .‬ش��اید پس از خواندن این گزارش‪ ،‬این‬ ‫سوال به ذهن برسد که حال تفاوت خرمای‬ ‫ماه مبارک رمضان امسال با سال گذشته در‬ ‫چیس��ت؟ موضوعی که عضو س��تاد تنظیم‬ ‫بازار معتقد اس��ت تفاوت چندانی میان این‬ ‫دو وج��ود ندارد و در زمین��ه خرما به اندازه‬ ‫کاف��ی تولی��د وجود داش��ته و هی��چ گونه‬ ‫کمبودی احس��اس نمی ش��ود‪ .‬علی فاضلی‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬به طور طبیعی افزایش قیمت‬ ‫ب��رای عرضه و تقاضا در ب��ازار این محصول‬ ‫نداری��م؛ چراکه ما نیز مایل نیس��تیم قیمت‬ ‫این کاال افزایش یابد‪ .‬تنظیم بازار ماه مبارک‬ ‫رمض��ان برعهده س��ازمان ها و کارگروه های‬ ‫مختلف است تا با همکاری یکدیگر این بازار‬ ‫را س��امان بخشند اما انچه در این میان باید‬ ‫مهم باش��د‪ ،‬افزایش نیافتن قیمت کاالهای‬ ‫ماه رمضان برای مصرف کنندگان است‪.‬‬ ‫اتاق اصناف ایران‬ ‫عضو دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شد‬ ‫ات�اق اصن�اف‪ :‬اتاق اصن��اف ایران عضو مش��ورتی‬ ‫دبیرخانه ش��ورای فرهنگ عمومی شد و از این پس‬ ‫نماینده ات��اق اصناف در جلس��ه های مرتبط حضور‬ ‫خواه��د یاف��ت‪ .‬به گفته عل��ی فاضل��ی‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫اصناف ایران با توجه به وجود بیش از ‪3‬میلیون واحد‬ ‫صنفی تولی��دی‪ ،‬توزیعی و خدماتی‪ 8100 ،‬اتحادیه‪،‬‬ ‫اف��زون بر ‪6/5‬میلیون ش��اغل و جمعیت ‪24‬میلیونی‬ ‫خان��واده اصناف و همچنین تاثیرگ��ذاری اصناف در‬ ‫فرهنگ کشور در نامه ای به دبیرخانه شورای فرهنگ‬ ‫عموم��ی‪ ،‬حض��ور نماینده اتاق در جلس��ات ش��ورا‬ ‫درخواست شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��ورای فرهن��گ عمومی در پاس��خ به‬ ‫درخواست اتاق اعالم کرد که هنگام طرح موضوعات‬ ‫مرتبط با حوزه اتاق اصناف ایران در دبیرخانه شورای‬ ‫فرهن��گ عمومی از نماینده این ات��اق دعوت خواهد‬ ‫شد‪ .‬عضویت مشورتی اتاق اصناف ایران در دبیرخانه‬ ‫ش��ورای فرهنگ عمومی‪ ،‬یکی دیگر از دستاوردهای‬ ‫این اتاق در یک س��ال اخیر است که در سال دولت و‬ ‫ملت‪ ،‬همدلی و همزبانی محقق شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫خرمای بوشهر در دوراهی روسیه و چین‬ ‫بحران کم ابی در کمین صنایع اصفهان‬ ‫امید به زندگی با مهارت اموزی صنعتی‬ ‫‪9‬‬ ‫گردشگری سالمت‪ ،‬فرصتی برای توسعه تجارت اردبیل‬ ‫زین�ب عب�دی ـ گ�روه اس�تان ها‪ :‬گردش��گران و‬ ‫مس��افرانی که با مساعد شدن هوا در بهار و تابستان به‬ ‫استان اردبیل سفر می کنند یکی از بهترین فرصت ها را‬ ‫برای تجارت کاال در این استان فراهم می کنند‪ .‬اما انچه‬ ‫مهم اس��ت اینکه به گفته مس��ئوالن انطور که باید در‬ ‫بحث معرفی فرصت های تجاری به گردش��گران و حتی‬ ‫فروش کاالها و خدمات استان اردبیل تبلیغات مناسب‬ ‫انجام نشده است‪ .‬کارشناسان بر این اعتقادند که بیشتر‬ ‫مسافران ورودی به استان اردبیل را گردشگران سالمت‬ ‫ب��ه خود اختص��اص می دهند که به قص��د درمان وارد‬ ‫اس��تان ش��ده و بعد از اقامت کوتاه مدت به استان های‬ ‫همجوار س��فر می کنن��د اما باز هم می ت��وان از همین‬ ‫فرصت برای معرفی فرصت های س��رمایه گذاری در این‬ ‫اس��تان بهره برد‪ .‬برگزاری نمایشگاه های دائمی صنایع‬ ‫دس��تی و معرفی خدمات و کاالهای اس��تان در مبادی‬ ‫ورودی اس��تان اردبیل از جمله اقداماتی اس��ت که در‬ ‫توسعه تجارت استان اردبیل می تواند تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫س��ید حامد عاملی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اردبی��ل در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫م��رزی ب��ودن اس��تان اردبیل ای��ن فرص��ت را فراهم‬ ‫کرده اس��ت تا در فصل های مختلف س��ال شاهد ورود‬ ‫گردشگرانی باش��د که اغلب به نیت درمان وارد استان‬ ‫می شوند اما هستند گروهی که برای استفاده از خدمات‬ ‫گردش��گری استان اردبیل وارد می شوند که حجم قابل‬ ‫توجه��ی نیز دارد و می توان از ان برای توس��عه فروش‬ ‫کاال ها و خدمات استان بهره برد‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬بیله س��وار اصلی ترین مرز اس��تان‬ ‫در ورود گردش��گران خارجی اس��ت و شهر سرعین نیز‬ ‫عمده ترین مقصد گردشگری در استان اردبیل محسوب‬ ‫خبر‬ ‫جلوگیری از صادرات گندم‬ ‫اذربایجان غربی به سایر استان ها‬ ‫فارس‪ :‬مدیر عامل ش��رکت غله و خدمات بازرگانی‬ ‫منطق��ه ‪ 8‬اذربایجان غربی از جلوگیری از صادرات‬ ‫گندم اذربایجان غربی به س��ایر اس��تان های کشور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫زین العابدین اقایاری گفت‪ :‬امسال ‪ 450‬تن گندم‬ ‫ب��رای تهیه ارد م��ورد نیاز نانوایی ه��ای اذربایجان‬ ‫غربی موردنیاز اس��ت که این میزان ارد را از طریق‬ ‫خرید تضمینی تامین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه‬ ‫‪ 8‬اذربایجان غربی با بیان اینکه میزان خرید بیش‬ ‫از می��زان نیاز خواهد بود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ 500 :‬هزار‬ ‫تن گندم برای تامین ارد مورد نیاز استان خریداری‬ ‫خواهد شد تا با مشکلی مواجه نشویم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در این زمین��ه تمهیدات الزم‬ ‫اندیشیده شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به نیاز استان و‬ ‫میزان تولید گندم در این اس��تان‪ ،‬تا اطالع ثانوی و‬ ‫تا زمانی که نیاز استان رفع نشود‪ ،‬از صادرات گندم‬ ‫به خارج از استان جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫اقایاری با بیان اینکه شهرهای شمالی اذربایجان‬ ‫غرب��ی در زمین��ه تولید گن��دم از ش��هرهای مهم‬ ‫اس��تان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت ذخیره گندم در این‬ ‫شهرستان ها نیز خوب است‪.‬‬ ‫مدی��ر عامل ش��رکت غل��ه و خدم��ات بازرگانی‬ ‫منطق��ه ‪ 8‬اذربایجان غربی از ازادس��ازی س��همیه‬ ‫ارد نانوایی های اس��تان خبر داد و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫‪ 20‬درصد نانوایی هایی که از یارانه برخوردار بودند‪،‬‬ ‫ازادسازی می شوند‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابراین می توان از اس��تان اردبیل به عنوان‬ ‫یک بارانداز صادراتی اس��تفاده کرد و از بحث واردات و‬ ‫فعالس��ازی بازارچه های مرزی با محوریت مرز بیله سوار‬ ‫می توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان اردبیل می توان در شهر سرعین که عمده مقصد‬ ‫گردشگران اس��تان اردبیل است جشنواره های تابستانه‬ ‫برگزار کرد‪ .‬البته باید توجه داشت که با وجود استعداد‬ ‫منطقه در ورزش های زمس��تانه حتی در زمس��تان نیز‬ ‫می توان نمایشگاه هایی برگزار کرد‪.‬‬ ‫عاملی خاطرنش��ان می کند‪ 9 :‬سال است که همزمان‬ ‫با فصل تابس��تان نمایشگاه دائمی صنایع دستی بانوان‬ ‫راه اندازی می ش��ود که در معرفی فرش دستباف استان‬ ‫اردبیل بسیار تاثیر گذار بوده است‪ .‬امیدواریم با توجه به‬ ‫مصوبه دولت در ایجاد منطقه ازاد گردش��گری بتوان از‬ ‫فرصت های توسعه صادراتی بیشترین استفاده را کرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر ای��ن اعتقادند که تبلیغات مناس��ب‬ ‫در بدو ورود مس��افران و گردش��گران به استان اردبیل‬ ‫می تواند انها را در استفاده از خدمات و کاالهای استان‬ ‫راهنمای��ی کند‪ .‬تا زمان��ی که گردش��گران از کاالها و‬ ‫خدمات اردبیل اشنایی و شناخت کامل نداشته باشند‬ ‫نمی توان از ظرفیت های گردش��گری استان اردبیل در‬ ‫توس��عه بخش تجارت به��ره برد‪ .‬بنابرای��ن بهترین راه‬ ‫در معرفی خدمات و کاالهای اس��تان به گردش��گران و‬ ‫مسافران تبلیغات مناسب و هدفمند است‪.‬‬ ‫‹ ‹سردرگمی گردشگران در ورود به اردبیل‬ ‫حس��ین وثوقی ایرانی‪ ،‬عض��و اتاق بازرگانی اس��تان‬ ‫اردبی��ل در گفت وگ��و با‬ ‫می گوید‪ :‬مس��افران در‬ ‫بدو ورود به اس��تان س��ردرگم هس��تند و از خدمات و‬ ‫کاالهای این استان و مراکز اقامتی و گردشگری اطالع‬ ‫کافی ندارن��د در صورتی که باید ب��ا تبلیغات هدفمند‬ ‫این مسافران را در مبدا ورودی به استان در بخش های‬ ‫مربوط هدایت کرد‪ .‬او با بیان اینکه در بخش استفاده از‬ ‫ظرفیت های تجاری در حوزه گردش��گری باید به سطح‬ ‫درامدی مس��افران و گردش��گران نیز توجه کرد‪ ،‬ادامه‬ ‫می ده��د‪ :‬کیفیت مس��افران ورودی به اس��تان اردبیل‬ ‫از مس��افران س��ایر مناطق گردش��گری متفاوت است‬ ‫به عنوان مثال مس��افرانی که به کیش س��فر می کنند‪،‬‬ ‫سطح درامدش��ان متفاوت تر از مسافران اردبیل است‪،‬‬ ‫یکی از دالی��ل ان هم پایین بودن خدماتی اس��ت که‬ ‫در این اس��تان ارائه می ش��ود‪ .‬همچنین مراکز مناسب‬ ‫در عرضه کاالهای تجاری و خدماتی در اس��تان اردبیل‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی اس��تان اردبی��ل تصریح می کند‪:‬‬ ‫براس��اس امارهای به دس��ت امده از ح��دود ‪ 8‬میلیون‬ ‫مس��افری که در سال به استان وارد می شوند‪ ،‬میانگین‬ ‫حضورش��ان در اس��تان اردبیل حدود ی��ک چهارم روز‬ ‫اس��ت‪ .‬در واق��ع هزینه مس��افرت انها بس��یار کمتر از‬ ‫مسافران شمال کشور یا مشهد و کیش است‪.‬‬ ‫وثوق��ی ب��ا بی��ان اینکه به ن��درت پی��ش می اید که‬ ‫مس��افری در استان اردبیل بخواهد خارج از هزینه های‬ ‫درم��ان هزینه کند‪ ،‬می افزاید‪ :‬ورود مس��افران خارجی‬ ‫که محدود به مس��افران ورودی از مرز بیله س��وار است‬ ‫روزان��ه حدود ‪3‬هزار نفر در س��ال گذش��ته بود که به‬ ‫دلیل کاهش ارزش پول ملی انها ارزش ورودی انها نیز‬ ‫کاهش داش��ته و بیشتر انها به نیت گردشگری سالمت‬ ‫وارد اس��تان ش��ده اند که از این اس��تان به استان های‬ ‫همجوار سفر می کنند‪.‬‬ ‫وثوق��ی تصری��ح می کن��د‪ :‬رون��ق دادن بازارچه های‬ ‫صنایع دس��تی از توان بخش خصوصی خارج اس��ت و‬ ‫سازمان های متولی باید در این امر اقدام کنند‪ .‬برگزاری‬ ‫نمایشگاه هایی از قبیل نمایشگاه فرش استان اردبیل در‬ ‫ایام پیک مس��افری می تواند در زمینه سایر کاال ها نیز‬ ‫انجام شود اما با تبلیغات مناسب‪ .‬همچنین برنامه هایی‬ ‫از قبی��ل برگزاری گالری ها در مناطق گردش��گری اگر‬ ‫مس��تمر و ساالنه برگزار ش��ود می تواند در اقتصاد هنر‬ ‫استان تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫احداث مرکز تجارت بین المللی تابلو فرش «سرد رود»‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬مرکز‬ ‫تجارت بین المللی تابلو فرش «سرد رود»‬ ‫با همکاری شهرداری و بخش خصوصی‬ ‫و اتحادیه مربوط در حال ساخت است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬حسین نجاتی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت بس��یار مناسب تولید تابلو فرش‬ ‫در ای��ن منطق��ه وجود چنی��ن مرکزی‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امکان��ات رفاه��ی و‬ ‫تج��اری تدارک دیده ش��ده در این مرکز‬ ‫قابل استفاده همه هنرمندان در سراسر‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان اذربایج��ان ش��رقی همچنین‬ ‫درباره ایجاد ش��هرک صنفی تابلوفرش‬ ‫با بی��ان اینکه سیاس��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت حمایت از هم افزایی و‬ ‫تمرکز بخشی به واحد های صنفی است‪،‬‬ ‫از امادگی خود برای همراهی و حمایت‬ ‫از ایجاد این شهرک خبر داد‪.‬‬ ‫مرکز تج��ارت بین الملل��ی تابلوفرش‬ ‫س��ردرود که مورد بازدی��د رییس مرکز‬ ‫ملی فرش کش��ور نیز ق��رار گرفت‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت در زمینی به مساحت ‪ 2500‬متر‬ ‫مربع با همکاری ش��هرداری سردرود و‬ ‫مش��ارکت یک نفر خیر با هدف ارتباط‬ ‫قوی ت��ر و بهتر با تاج��ران و بازرگانان و‬ ‫جذب گردش��گر ب��ا هزین��ه ای افزون بر‬ ‫‪ 150‬میلی��ارد ری��ال در م��دت ‪ 24‬ماه‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫با حضور سرپرس��ت مرکز ملی فرش‬ ‫ای��ران‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان اذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫فرمان��دار و نماین��ده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی شهرس��تان بن��اب و فعاالن و‬ ‫تولید کنندگان فرش دس��تباف مس��ائل‬ ‫و مشکالت هنر‪ -‬صنعت فرش دستباف‬ ‫صبح روز گذش��ته در مح��ل فرمانداری‬ ‫بناب بررسی شد‪.‬‬ ‫نجاتی گفت‪ :‬با توجه به دس��تور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصمیمات این‬ ‫جلس��ه قابل اجرا در استان و در نهایت‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت اذربایج��ان ش��رقی ادامه داد‪:‬‬ ‫رس��یدگی به دغدغه ‪ 500‬ه��زار نفر از‬ ‫قالیباف��ان اس��تان یک��ی از برنامه های‬ ‫اولویت دار سازمان است‪.‬‬ ‫وی قالیباف��ی را از جمله فعالیت های‬ ‫مهم اقتصادی و موثر در معیشت‪ ،‬درامد‬ ‫و اشتغال استان دانست‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مرک��ز ملی ف��رش ایران‬ ‫نی��ز در این نشس��ت با بی��ان اینکه در‬ ‫ش��رایط اقتص��اد مقاومت��ی می توان به‬ ‫هن��ر‪ -‬صنعت ف��رش اتکا ک��رد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بدخواهان این س��رزمین اگر بخواهند از‬ ‫لحاظ اقتصادی به کشور ضربه بزنند‪ ،‬از‬ ‫جاهایی که دانش و مهارت فنی فعالیت‬ ‫اقتص��ادی را نداش��ته باش��یم‪ ،‬نیازمند‬ ‫س��رمایه گذاری های کالن باش��یم یا به‬ ‫واردات گس��ترده نیازمند باشیم‪ ،‬ضربه‬ ‫می زنن��د‪ .‬این درحالی اس��ت که دانش‬ ‫و مهارت های مرتبط با فرش در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد و در این ح��وزه می توان با‬ ‫حداقل س��رمایه و با م��واد اولیه داخلی‬ ‫اشتغالزایی و فعالیت کرد‪.‬‬ ‫حمید کارگر اف��زود‪ :‬به علل گوناگون‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬فرهنگی و هن��ری این هنر‪-‬‬ ‫صنع��ت در کش��ور قابل توجه اس��ت و‬ ‫در کن��ار اینها با حوزه ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬ارزاوری و ‏تامین معیشت‬ ‫مردم به وی��ژه روس��تاییان ارتباط قوی‬ ‫دارد و در فصول کم رونقی‪ ،‬خشکس��الی‬ ‫و تحریم به عنوان ش��غل مکمل کمک‬ ‫معیش��ت خانوار بوده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به تجربه س��ال های گذش��ته پرداخت‬ ‫مس��تقیم یارانه به بافندگان‪ ،‬این اتفاق‬ ‫را نامناسب دانس��ت و گفت‪ :‬تسهیالت‬ ‫باید به تولید کننده و پشتیبان داده شود‬ ‫چراکه با حمایت از پشتیبان تولید فرش‬ ‫می توان شاهد رونق در این حوزه بود‪.‬‬ ‫کارگر در پاسخ به دغدغه های فعاالن‬ ‫فرش دس��تباف برای دریافت تسهیالت‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر براساس تفاهمنامه‬ ‫منعقدشده بین مرکز ملی فرش ایران و‬ ‫صندوق کارافرینی امید شرایط مناسبی‬ ‫برای اعطای تس��هیالت با سود ‪4‬درصد‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز ملی فرش ایران با بیان‬ ‫اینکه این صندوق در اعطای تسهیالت‬ ‫محدودیت اعتبار ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫برخی اس��تان ها به دلیل کج س��لیقگی‪،‬‬ ‫تفسیر به رای ش��عب صندوق یا کندی‬ ‫عمل‪ ،‬گاه فعاالن حوزه فرش اس��تان ها‬ ‫نمی توانند از این تس��هیالت اس��تفاده‬ ‫کنند که این امر قابل پیگیری و مرتفع‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نظارت بر عرضه شیر در ساری‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت شهرس��تان‬ ‫س��اری از اج��رای ط��رح‬ ‫نظارت ب��ر توزیع ش��یر خام‬ ‫در فروش��گاه های مواد غذایی‬ ‫شهرس��تان س��اری خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اهمیت بهداش��ت عمومی و‬ ‫جلوگی��ری از انتق��ال بیماری ه��ای مش��ترک دام‬ ‫و انس��ان در اس��تفاده از ش��یر خام‪ ،‬توزیع این مواد‬ ‫لبنی به صورت فله ای در فروش��گاه های مواد غذایی‬ ‫ممنوع است‪ .‬اس��ماعیل هادی نژاد خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در طول هفته با برگزاری گشت های مشترک توسط‬ ‫نمایندگان ای��ن اداره با نمایندگان مرکز بهداش��ت‬ ‫شهرس��تان از توزیع ش��یر خام جلوگی��ری به عمل‬ ‫امده اس��ت و موارد تخلفی در صورتجلسه و تشکیل‬ ‫پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارس��ال می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای س��ال تاکن��ون ‪ 8‬واحد به اتهام‬ ‫رعایت نکردن موازین بهداشتی و توزیع شیر خام از‬ ‫سوی این اداره متخلف شناخته شده اند‪.‬‬ ‫اغاز طرح نظارتی ماه رمضان‬ ‫‪ :‬مع��اون نظ��ارت و‬ ‫بازرس��ی س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان‬ ‫اذربایج��ان ش��رقی گفت‪ :‬در‬ ‫اس��تانه ماه مب��ارک رمضان‬ ‫ط��رح نظارتی وی��ژه این ایام‬ ‫از ‪ 25‬خ��رداد تا پای��ان تیر ماه انجام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اذربایجان شرقی اسماعیل عطاپور با‬ ‫اعالم این خبر افزود‪ :‬در این طرح بازرس��ان بر نحوه‬ ‫عرضه مایحتاج ش��هروندان در سراس��ر این اس��تان‬ ‫نظارت خواهند ک��رد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مواد پروتئینی‪،‬‬ ‫ن��ان‪ ،‬حبوبات‪ ،‬ش��رینیجات به ویژه زولبی��ا و بامیه‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬روغن و قند و شکر از جمله کاالهایی است که‬ ‫بازرسان بر انها نظارت کامل خواهند داشت‪ .‬عطاپور‬ ‫از شهروندان خواس��ت تا در این ایام خود به عنوان‬ ‫ی��ک بازرس افتخ��اری عمل کرده و با ارش��اد واحد‬ ‫صنفی از بروز تخلف جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها ‬ ‫‪ :‬عل��ی س��لیمانی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی تهران گفت‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی تهران در س��ال گذش��ته میزب��ان گروه های‬ ‫تج��اری و صنعت��ی کش��ورهای اس��یایی‪ ،‬اروپایی و‬ ‫افریقایی بود‪ .‬ایجاد و توسعه همکاری های بین المللی‬ ‫با س��ایر کش��ورها به منظ��ور افزای��ش و تاثیرگذاری‬ ‫فعالیت ه��ای صادرات��ی صنایع کوچ��ک و حمایت از‬ ‫برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و هیات های‬ ‫تجاری صادرات��ی ازجمله اهداف و برنامه های معاونت‬ ‫صنایع کوچک ش��رکت شهرک های صنعتی تهران در‬ ‫حوزه توسعه بازار و امور بین الملل است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬قربانعلی س��عادت‪ ،‬استاندار اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬رشته های دانش��گاهی باید به منظور گسترش‬ ‫اشتغال در جامعه و ایجاد زمینه ورود دانش اموختگان‬ ‫به بازار کار‪ ،‬جهت دار ش��وند‪ .‬از گسترش اموزش های‬ ‫فنی وحرفه ای و کاربردی کردن رشته های دانشگاهی‬ ‫با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و کارامد برای ورود‬ ‫به بازار کار در استان حمایت و استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬اروجعل��ی محم��دی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫کش��ت و صنعت و دامپروری پارس اب��اد مغان گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت «ن��اردی» ایتالیا که در زمین��ه تولید ادوات‬ ‫کشاورزی فعالیت می کند‪ ،‬در شرکت کشت و صنعت‬ ‫و دامپروری مغان س��رمایه گذاری می کند‪ .‬با توجه به‬ ‫شرایط مناسب منطقه‪ ،‬این شرکت تولید ماشین االت‬ ‫کش��اورزی با کیفیت برتر را در کشت و صنعت مغان‬ ‫اغاز و زمینه صادرات این وسایل را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬جمش��ید انصاری‪ ،‬اس��تاندار زنجان گفت‪:‬‬ ‫توج��ه به اش��تغال در ح��وزه خدمات اس��تان زنجان‬ ‫ضروری است‪ .‬برطرف کردن مقوله بیکاری در جامعه‬ ‫باید مورد توجه همه مسئوالن ذی ربط قرار گیرد‪ .‬تنها‬ ‫‪ 35‬درصد اشتغال اس��تان در بخش خدمات مشغول‬ ‫هس��تند و باید در این زمینه اقدامات موثرتری انجام‬ ‫شود تا شاهد رشد عددی این امار باشیم‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬محمدتقی نورزاد‪ ،‬فرماندار بهش��هر گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 19‬ش��رکت بزرگ تولیدی و خدماتی‬ ‫ب��ا اعتب��اری بی��ش از ‪ 2100‬میلیارد توم��ان در این‬ ‫شهرس��تان در ح��ال اح��داث اس��ت‪ .‬بهش��هر دارای‬ ‫استعدادهای بالقوه گردشگری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کشاورزی و ‪...‬‬ ‫است که باید با تالش‪ ،‬کوشش و همکاری یکدیگر این‬ ‫استعدادها را به بالفعل تبدیل کنیم‪ 19 .‬شرکت بزرگ‬ ‫تولی��دی و خدماتی با اعتباری بیش از ‪ 2‬هزار و ‪100‬‬ ‫میلیارد تومان در این شهرستان در حال احداث است‪،‬‬ ‫اگر این شرکت ها راه اندازی شوند‪ 7 ،‬هزار نفر مشغول‬ ‫به کار می شوند و تا حدودی معضل بیکاری در بهشهر‬ ‫حل می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عملکرد بانک ها‬ ‫در تسهیالت اشتغالزایی‬ ‫مه�ر‪ :‬مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫خوزس��تان گف��ت‪ :‬بانک ه��ای اس��تان در پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت اشتغالزایی عملکرد مناس��بی ندارند‪ .‬رضا‬ ‫قیس��ی پور در کارگروه تخصصی اش��تغال استان در‬ ‫سالن جلس��ات استانداری خوزستان اظهار کرد‪ :‬روند‬ ‫پرداخت اعتبارات اشتغالزایی در خوزستان نسبت به‬ ‫سایر استان های کش��ور کاهشی بوده است که ناشی‬ ‫از عملکرد نظام بانکی است‪ .‬مدیرکل هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد‪ :‬در بخش‬ ‫کش��اورزی وضعیت بهتر است به طوری که یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان به طرح های کشاورزی پرداخت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به بخش خدمات ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫پرداخت ش��ده است و برای بخش صنعت یک هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان مصوب شده که تنها ‪ ۷۸‬میلیارد‬ ‫توم��ان پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬قیس��ی پور ادامه داد‪:‬‬ ‫کش��اورزی با ‪۹۳‬درصد پرداخت��ی‪ ،‬بخش صنایع با ‪۶‬‬ ‫درصد و بخ��ش خدمات با ‪ ۳۹‬درصد در تس��هیالت‬ ‫اش��تغالزایی سهم داش��ته اند‪ .‬ضمن اینکه خوزستان‬ ‫رتبه نخس��ت پرداخت تس��هیالت اش��تغالزایی را از‬ ‫صندوق توس��عه ملی داشته است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬از‬ ‫یک هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت‪ ۴۶ ،‬میلیارد‬ ‫فق��ط توس��ط دو بانک کش��اورزی و صنعت و معدن‬ ‫پرداخت شده که دلیل ان دولتی بودن این بانک ها و‬ ‫الزامات پشت سر انها بوده است‪.‬‬ ‫دهکده مهارت در سنقر و کلیایی‬ ‫تس�نیم‪ :‬مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای اس��تان‬ ‫کرمانش��اه گفت‪ :‬پیش��رفت فیزیکی پ��روژه دهکده‬ ‫مهارت شهرس��تان س��نقر و کلیایی در مدت ‪ 8‬ماه‬ ‫به ‪ ۹۰‬درصد رس��ید‪ .‬داود ناصری امید در نشست با‬ ‫فرماندار شهرس��تان سنقر و کلیایی و بازدید از روند‬ ‫س��اخت و تکمیل دهکده مهارت این شهرس��تان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مرکز از مصوبات سفر پرخیر و برکت‬ ‫رهبر معظم انقالب به اس��تان کرمانش��اه است که‬ ‫تاکنون ‪ 90‬درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته است‪.‬‬ ‫مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای اس��تان کرمانش��اه‬ ‫با بیان اینکه پیگیری های فرماندار س��نقر در زمینه‬ ‫عملیاتی ش��دن پ��روژه دهکده مهارت شهرس��تان‬ ‫بسیار تاثیرگذار بود‪ ،‬گفت ‪ :‬یکی از مهم ترین نیازها و‬ ‫ضروریات جامعه امروز‪ ،‬مهارت اموزی است ‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای اس��تان کرمانشاه به تشکیل‬ ‫شورای مهارت استان به عنوان یک کار جدید اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬با حمایت های اس��تانداری و همکاری‬ ‫اعضای ش��ورای مهارت‪ ،‬تدوین سند مهارت استان‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬ناصری امید تدوین سند‬ ‫مهارت را یک ضرورت و نیاز برای توس��عه و تقویت‬ ‫فرهنگ مهارت اموزی و در نتیجه ان ایجاد اشتغال‬ ‫در اس��تان دانس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬شورای مهارت‬ ‫با ایجاد انس��جام و هماهنگی در زمینه اموزش های‬ ‫مهارتی میان ادارات دس��تگاه های استان و با توجه‬ ‫به سند توسعه و سند اشتغال استان توانست تدوین‬ ‫س��ند مهارت را به عنوان حلقه تکمیل کننده مورد‬ ‫توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 6‬طرح بزرگراهی‬ ‫در بوشهر‬ ‫ایرنا‪ :‬اس��تاندار بوشهر گفت‪:‬‬ ‫ب��رای افزایش ایمن��ی امد و‬ ‫ش��د در محوره��ای ارتباطی‬ ‫این استان ‪ 6‬طرح بزرگراهی‬ ‫در محورهای شمالی‪ ،‬جنوبی‬ ‫و مرکزی این اس��تان در حال‬ ‫اجراس��ت ک��ه تا دو س��ال اینده تکمیل می ش��ود‪.‬‬ ‫مصطفی ساالری در نشست با نماینده مردم کازرون‬ ‫در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬با تکمیل طرح های‬ ‫بزرگراهی یادش��ده تا س��ال ‪ 1395‬تمام محورهای‬ ‫اصلی استان بوشهر به بزرگراه تبدیل می شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬اجرای محور دالکی به کنارتخته‬ ‫به عنوان راه ارتباطی دروازه ورودی اس��تان بوشهر‬ ‫به فارس از نقاط پرت��ردد و به دلیل دو طرفه بودن‬ ‫از محورهای پرحادثه اس��ت که ب��رای تبدیل این‬ ‫مح��ور به بزرگراه عملیات اجرایی ان به زودی اغاز‬ ‫می شود‪ .‬استاندار بوش��هر افزود‪ :‬برای اجرای طرح‬ ‫بزرگراهی دالکی به کنارتخت��ه ‪ 700‬میلیارد ریال‬ ‫مصوب ش��ده است این طرح در مدت دو سال اجرا‬ ‫می ش��ود‪ .‬ساالری با اشاره به اینکه بزرگراه برازجان‬ ‫به گناوه تا پایان س��ال تکمیل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬روند‬ ‫اجرای��ی ط��رح بزرگراهی محورگناوه ب��ه دیلم که‬ ‫از جاده ه��ای پرمخاطره اس��ت‪ ،‬مطلوب اس��ت که‬ ‫پیش بینی می شود تا سال اینده تکمیل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محور بزرگراهی بوشهر به دیر به طول‬ ‫‪ 195‬کیلومتر دارای ‪ 51‬درصد پیش��رفت فیزیکی‬ ‫اس��ت ‪ .‬این بزرگراه با مشارکت وزارت نفت در حال‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫خرمای بوشهر در دوراهی روسیه و چین‬ ‫صب�ا رضایی – گروه اس�تان ها‪ :‬س��االنه‬ ‫حدود ‪150‬هزار تن خرما در اس��تان بوشهر‬ ‫تولید می ش��ود‪.‬که ح��دود ‪30‬ه��زار تن از‬ ‫خرمای بوش��هر به بازاره��ای جهانی صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬واریته کبکاب بیشترین متقاضی‬ ‫را در می��ان ان��واع دیگر خرماهای بوش��هر‬ ‫دارد‪ .‬به گفته کارشناس��ان حدود ‪90‬درصد‬ ‫از خرمای بوش��هر به روس��یه صادر می شده‬ ‫که به دلیل مشکالت داخلی و سقوط ارزش‬ ‫ارز این کش��ور‪ ،‬فروش خرما به روسیه برای‬ ‫صادرکنن��دگان مق��رون به صرف��ه نبوده و‬ ‫ای��ن امر موج��ب کاهش ص��ادرات خرمای‬ ‫بوشهر ش��ده است‪ .‬کشورهای اسیای میانه‪،‬‬ ‫ش��به جزیره بالکان‪ ،‬هند‪ ،‬چین‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫پاکس��تان و ترکیه از دیگر کشورهای هدف‬ ‫صادراتی خرمای بوش��هر هس��تند‪ .‬فراوری‬ ‫سنتی خرمای بوشهر‪ ،‬شیرینی های مختلف‪،‬‬ ‫ش��یره خرما ‪ ،‬کلوچ��ه و ترش��یجات بوده و‬ ‫فراوری صنعتی ان نیز ش��یره خرما و خمیر‬ ‫خرما است‪.‬‬ ‫مدیران معتقدند که با کش��ورهای دارای‬ ‫ق��درت خرید باال مانند چین و هند می توان‬ ‫مذاکره کرده‪ ،‬نظر انها را به خرمای بوش��هر‬ ‫جلب و خرمای بوش��هر را به این کش��ورها‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫علی محم��د صمیم��ی‪ ،‬نماین��ده انجمن‬ ‫خرم��ای ای��ران و مدیر ش��رکت ش��هدینه‬ ‫می گوی��د‪:‬‬ ‫خرم��ای دشتس��تان ب��ه‬ ‫مش��کالتی که در صنعت خرما وجود دارد‪،‬‬ ‫مش��کالت عام بوده که در کل کشور نیز در‬ ‫ح��وزه تولی��د و صادرات محص��والت وجود‬ ‫دارد‪ .‬واریت��ه خرماهای بوش��هری متفاوت‬ ‫اس��ت‪ 3 .‬نوع خرما در این استان به نام های‬ ‫کبکاب ‪ ،‬شهابی و ظاهری نسبت به بقیه بهتر‬ ‫و باکیفیت ت��ر بوده که متقاض��ی فراوانی در‬ ‫بازار جهانی دارد‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬کبکاب نس��بت به دو واریته‬ ‫دیگر مرغوب تر بوده و بیش��ترین صادرات را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫بزرگترین بازار هدف خرمای بوش��هر روسیه‬ ‫است و کشورهای اسیای میانه در رتبه های‬ ‫بعدی قرار می گیرند‪ .‬همچنین این محصول‬ ‫به شبه جزیره بالکان‪ ،‬هند‪ ،‬چین‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫پاکستان و ترکیه نیز صادر می شود‪ .‬خرمایی‬ ‫ک��ه در اس��تان بوش��هر تولید می ش��ود به‬ ‫دلیل داش��تن واریته ه��ای مختلف می تواند‬ ‫ذائقه ه��ای مختلف را راضی کن��د‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه میزان تقاضا در بازارهای هدف؛ صادرات‬ ‫خرمای بوشهر نیز دچار نوسان می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه صمیم��ی فرهنگ اس��تفاده از‬ ‫خرم��ا باید به وس��یله رس��انه های عمومی‬ ‫درونی س��ازی ش��ود اما این رسانه ها فقط به‬ ‫مناف��ع مادی خود اندیش��یده و محصوالتی‬ ‫مانن��د چیپس و پفک را بی��ش از خرما که‬ ‫یک محصول سالم و سرش��ار از اهن است‪،‬‬ ‫تبلی��غ می کنند‪ .‬او عن��وان می کند‪ :‬صنعت‬ ‫خرم��ا از نظ��ر مالی ضعیف ب��وده و قادر به‬ ‫تامین منافع مادی اصحاب رس��انه نیس��ت‪.‬‬ ‫در نتیجه برای اش��اعه فرهنگ مصرف خرما‬ ‫چنانکه باید تبلیغات نش��ده است‪ .‬متاسفانه‬ ‫مصرف سرانه خرما در ایران بسیار کم است‪.‬‬ ‫به عقیده صمیمی خرم��ا ضایعات اندکی‬ ‫داش��ته و حت��ی هس��ته خرم��ا را می توان‬ ‫فراوری و تبدیل کرد‪ ،‬خرمای خش��کیده را‬ ‫می ت��وان خوراک دام کرد و مقداری از خرما‬ ‫برای تولید س��رکه‪ ،‬ترشیجات و شیره خرما‬ ‫مصرف می شود‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬ف��راوری خرم��ای بوش��هر‬ ‫به صورت شیرینی های مختلف‪ ،‬فراورده های‬ ‫خمی��ری خرما‪ ،‬ش��یره خرم��ا ‪ ،‬کلوچه های‬ ‫خرما‪ ،‬نان غیرشیرینی و ترشیجات استفاده‬ ‫ش��ده و با ف��راوری صنعتی ان نیز ش��یره‬ ‫خرما و خمیر خرما تولید می شود‪ .‬گسترش‬ ‫صنایع تبدیلی خرما در اس��تان بوشهر نیاز‬ ‫به حمایت ه��ای دولتی دارد‪ .‬ب��ا اینکه امار‬ ‫صادرات خرما دقیق نبوده اما براس��اس امار‬ ‫منتشرش��ده از سوی سازمان توسعه تجارت‬ ‫میزان تولید خرما در استان بوشهر در سال‬ ‫گذشته ‪150‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫صمیمی عنوان می کند‪ :‬مش��کل اصلی در‬ ‫حوزه بس��ته بندی خرما‪ ،‬کمب��ود نقدینگی‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر بس��ته بندی خرما به‬ ‫هر ش��کلی امکانپذیر اس��ت‪ .‬هر مشتری با‬ ‫توجه به نیاز خود نوع متفاوتی از بسته بندی‬ ‫را س��فارش می ده��د‪ .‬به عن��وان نمون��ه‬ ‫کشور روس��یه خرما را در بس��ته بندی های‬ ‫‪10‬کیلویی سفارش می دهد‪ .‬برخی کشورها‬ ‫نیز خرما را در بس��ته بندی های ‪ 600‬گرمی‬ ‫سفارش می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹جس�ت وجوی بازاره�ای ه�دف‬ ‫صادراتی با قدرت خرید باال‬ ‫ب��ه گفته مدیران اس��تانی بای��د بازارهای‬ ‫ه��دف صادراتی مناس��بی ب��رای خرما پیدا‬ ‫کرد و با کش��ورهایی که دارای قدرت خرید‬ ‫باال هستند مانند چین و هند برای صادرات‬ ‫خرما به مذاکره پرداخت‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م محمدزاده‪ ،‬معاون امور بازرگانی‬ ‫توس��عه تجارت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫می گوید‪ :‬در‬ ‫تجارت استان بوشهر به‬ ‫ح��ال حاضر بزرگتری��ن بازار ه��دف خرما‬ ‫روسیه است‪ .‬از حدود ‪7‬میلیون تن خرمایی‬ ‫که در دنیا تولید می شود‪ ،‬یک میلیون تن از‬ ‫ان در ایران برداش��ت شده و ساالنه حدود‬ ‫‪150‬ه��زار ت��ن در اس��تان بوش��هر تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬واریته غالب خرمای بوشهر برای‬ ‫بازارهای ه��دف صادرات��ی‪ ،‬واریته کبکاب‬ ‫است‪ .‬حدود ‪30‬هزار تن از خرمای بوشهر به‬ ‫بازاره��ای جهان��ی ص��ادر می ش��ود‪ .‬عمده‬ ‫بازارهای هدف ما پس از روسیه‪ ،‬شرق اسیا‬ ‫و بخشی از اروپا است‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬س��ال گذشته به دلیل بحران‬ ‫مال��ی که ب��رای روس��یه به وج��ود امده و‬ ‫سقوط ارزش ارز رسمی روسیه؛ صادرات ما‬ ‫به این کشور کاهش یافت و برگشت پول با‬ ‫مشکالتی مواجه شده و انگیزه تاجران برای‬ ‫ص��ادرات خرما به روس��یه کاهش یافت‪ .‬در‬ ‫حال حاضر کشورهای هند و چین بازارهای‬ ‫مناس��بی ب��وده و امیدواری��م ب��ا همکاری‬ ‫سازمان توسعه تجارت‪ ،‬اتاق بازرگانی ایران‬ ‫اتاق مش��ترک ایران و چین و اتاق مشترک‬ ‫ایران و هن��د بتوانیم خرمای بوش��هر را به‬ ‫شرق اسیا صادر کنیم‪.‬‬ ‫محمدزاده عن��وان می کن��د‪ :‬راهکارهای‬ ‫مناس��ب برای ایج��اد رقابت ان اس��ت که‬ ‫یارانه های��ی ب��ه صادرکنن��دگان خرما ارائه‬ ‫ش��ده و کمک هزین��ه حمل ونقل به خطوط‬ ‫کش��تیرانی ارائه ش��ود‪ .‬پرداخت تسهیالت‪،‬‬ ‫ارتقای کیفیت بسته بندی های جدید و اعزام‬ ‫هیات های تجاری به نمایشگاه ها نیز از دیگر‬ ‫راهکارهای مناس��ب برای توس��عه صادرات‬ ‫خرمای بوشهر به ش��مار می روند‪ .‬همچنین‬ ‫توسعه خوشه صنعتی خرمای استان بوشهر‬ ‫با همکاری سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان بوش��هر‪ ،‬شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫بوشهر‪ ،‬اتاق بازرگانی بوشهر‪ ،‬سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی و عامل توس��عه خوشه خرما در‬ ‫حال فعالیت است‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬امس��ال س��ومین س��ال‬ ‫فعالیت خوش��ه خرما بوده و انتظار می رود‬ ‫دس��تاوردهای این خوشه مبنای تصمیمات‬ ‫نهادهای دولت��ی در زمینه تولید و صادرات‬ ‫خرم��ا ق��رار بگی��رد‪ .‬انتظار م��ی رود که از‬ ‫اعالم امادگی شستا برای سرمایه گذاری در « جهان اباد»‬ ‫فارس‪ :‬اس��تاندار همدان با اش��اره به اینک��ه به «فامنین»‬ ‫ظلم ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت شس��تا برای راه اندازی و‬ ‫سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی جهان اباد اعالم امادگی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫محمدناصر نیکبخت در ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه‬ ‫استان ویژه شهرستان «فامنین» اظهار کرد‪ :‬توسعه متوازن‬ ‫در کشور از نکات مورد توجه دولت است و در همین راستا‬ ‫توجه به توس��عه همه نقاط اس��تان نیز مدنظر است‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه نجات اقتصاد از ش��عارهای اصلی دولت است‪ ،‬افزود‪ :‬نجات‬ ‫اقتصاد تنها با توجه به بخش خصوصی‪ ،‬تولید و صنعت انجام می شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار همدان با بیان اینکه شهرس��تان فامنین ورودی مناسبی ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ورودی این شهرس��تان که در مس��یر همدان به تهران قرار دارد‪ ،‬در‬ ‫ش��ان استان گردشگری همدان نیست و باید به این مشکل رسیدگی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه پروژه های بزرگی در شهرس��تان فامنین وجود دارد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در بحث منطقه اقتصادی جهان اباد به فامنین ظلم شده است‪.‬‬ ‫نیکبخت افزود‪ :‬ش��رکت شستا برای راه اندازی و سرمایه گذاری در منطقه‬ ‫اقتصادی جهان اباد اعالم امادگی کرده و این مهم را پیگیری می کنیم‪ .‬وی‬ ‫خواستار توجه بیش��تر دستگاه های اجرایی به پروژه های شهرستان فامنین‬ ‫ش��د و تاکید کرد‪ :‬پروژه هایی که در شهرس��تان فامنین کلید خورده و در‬ ‫دست انجام است‪ ،‬باید هر چه زودتر به نتیجه و بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫نیکبخ��ت عنوان کرد‪ :‬اگر پروژه های پتروش��یمی‪ ،‬ف��والد و منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی در فامنین انجام ش��ود‪ ،‬مش��کل اشتغال فامنین حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گاوداری مدرن و صنعتی در روس��تای قزل اباد گفت‪ :‬این‬ ‫گاوداری ب��ا ظرفیت ‪3‬هزار راس در غرب کش��ور بی نظیر اس��ت و تاکنون‬ ‫به طور مستقیم زمینه اشتغال ‪ 50‬نفر را فراهم کرده است‪ .‬استاندار همدان‬ ‫با بیان اینکه عملیات اجرایی مرغداری ‪100‬هزار قطعه‪‎‬ای‬ ‫در فامنین اغاز می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این پروژه از مهم ترین‬ ‫پروژه‪‎‬های شهرستان به شمار می رود و در استان نیز قابل‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت پتروش��یمی فامنین گفت‪ :‬این پروژه‬ ‫از مصوبات سفر رهبر معظم انقالب به استان بود و با وجود‬ ‫قرارداد‪ ،‬زمین و امکانات؛ سرمایه گذار تاکنون کاری نکرده‬ ‫و اتفاقی نیفتاده است‪.‬‬ ‫نیکبخت افزود‪ :‬ش��نیده می ش��ود که س��رمایه گذار پروژه پتروشیمی این‬ ‫پروژه را به کس��ی واگذار کرده و اگر این مهم حقیقت داشته باشد‪ ،‬قرارداد‬ ‫پتروشیمی با سرمایه گذار را فسخ می کنم‪ .‬وی استقرار نیافتن برخی ادارات‬ ‫در شهرس��تان را موضوع مهمی دانست و خواستار راه اندازی همه ادارات در‬ ‫فامنین شد‪.‬‬ ‫استاندار همدان با تاکید بر س��رعت در انجام پروژه ساختمان فرمانداری‬ ‫فامنین‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ایت اداری شهرستان نیز در محل خوبی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی شهرستان فامنین را مس��تعد رشد و جهش دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫برای انجام پروژه های شهرستان فامنین و تسریع در روند انجام‪10 ،‬میلیارد‬ ‫و ‪550‬میلی��ون توم��ان اعتبار برای فامنین در نظر گرفته ش��د‪ .‬نیکبخت با‬ ‫اش��اره به اجرای سیس��تم ابیاری تحت فشار در اس��تان گفت‪ :‬تاکنون در‬ ‫‪10‬هزار هکتار از اراضی کش��اورزی سیستم ابیاری تحت فشار انجام شده و‬ ‫این امار خوبی است‪.‬‬ ‫وی درباره راه اهن نیز تنها مش��کل را نبود ریل عنوان کرد و گفت‪ :‬بحث‬ ‫فاصله ایس��تگاه با فامنین نیز باید بررس��ی شود‪ .‬اس��تاندار همدان با بیان‬ ‫اینکه ش��هرداری فامنین فقیر است و بودجه مناس��بی را در اختیار ندارد‪،‬‬ ‫از دستگاه های دولتی خواست تا عوارض ساالنه را به موقع پرداخت کنند‪.‬‬ ‫پراکنده کاری کاس��ته ش��ود و فعالیت ها در‬ ‫این زمینه به دو تش��کل رسمی که در کنار‬ ‫دس��تگاه های تولیدی متول��ی فعالیت های‬ ‫انجام ش��ده در حوزه خرما هس��تند ‪ ،‬واگذار‬ ‫ش��ود‪ .‬این تش��کل ها انجمن ملی خرما که‬ ‫براساس موازین اتاق بازرگانی ایران تشکیل‬ ‫ش��ده و خوش��ه خرما بوده که با مشارکت‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫بوش��هر و شرکت ش��هرک های صنعتی این‬ ‫اس��تان از س��ال‪ 91‬در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫پیش بین��ی می کنی��م ت��ا پایان س��ال‪95‬‬ ‫بحث های مربوط به اعتمادسازی و گام های‬ ‫اولیه توسعه خوش��ه خرما انجام شده باشد‬ ‫و امیدواری��م تمامی دس��تگاه ها با خوش��ه‬ ‫خرما همکاری کرده و در جهت توسعه این‬ ‫محصول گام برداش��ته و واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی و صادراتی خرما با یکدیگر همکاری‬ ‫کرده و موجب هم افزایی یکدیگر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کل بازار برای صادرات خرمای‬ ‫بوشهر‬ ‫کارشناسان معتقدند که بزرگترین مشکل‬ ‫برای صادرات خرمای بوش��هر‪ ،‬مشکل بازار‬ ‫هدف ان است‪.‬‬ ‫سیدحس��ین معروف‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی‬ ‫می گوی��د‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بوش��هر به‬ ‫خرم��ای صادرات��ی بوش��هر مش��کل بازار‬ ‫دارد‪ .‬واریت��ه خاص��ی از خرمای بوش��هر به‬ ‫نام کب��کاب بیش از س��ایر ان��واع خرما به‬ ‫کشورهای جهان صادر می شود که نگهداری‬ ‫ان ش��یوه خاصی داش��ته و بزرگترین بازار‬ ‫هدف ان روسیه است‪ .‬پس از انکه روسیه با‬ ‫غرب دچار بحران شد ‪ ،‬برای تولیدکنندگان‬ ‫خرما مق��رون به صرفه نیس��ت که خرمای‬ ‫خود را به ان کش��ور ص��ادر کنند و قدرت‬ ‫خرید در روس��یه نیز کاهش یافته است‪ .‬به‬ ‫همین دلی��ل خرمای صادراتی بوش��هر در‬ ‫سال گذشته فروش خوبی نداشته است‪.‬‬ ‫به گفته او بیش از ‪90‬درصد از خرماهای‬ ‫بوشهر به روسیه ارس��ال می شوند‪ .‬خرمای‬ ‫بوش��هر به نام هیچ کش��وری به جز ایران و‬ ‫اس��تان بوش��هر به دیگر نقاط جهان ارسال‬ ‫نمی ش��ود؛به ع�لاوه به دلی��ل تحریم ها به‬ ‫کش��ورهای اروپایی و امریکای��ی نمی توان‬ ‫خرمای بوشهر را ارسال کرد‪.‬‬ ‫الودگی هندوانه های صادراتی‬ ‫کذب بود‬ ‫فارس‪ :‬رییس س��ازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از ثبت چند رکورد ملی‬ ‫در کارنامه جهاد کشاورزی استان هرمزگان خبر داد و گفت‪ :‬طرح موضوع‬ ‫الوده بودن هندوانه های صادر ش��ده از ایران به چند کشور عربی‪ ،‬سیاسی‬ ‫بوده و خود انها نیز به این موضوع اذعان دارند‪.‬‬ ‫ناصر حیدری پوری با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬با نظر به اهمیت استفاده‬ ‫موثر و بهینه از منابع ابی‪ ،‬از مجموع ‪162‬هزار هکتار اراضی زراعی و باغی‬ ‫استان‪86 ،‬هزار هکتار مجهز به سامانه نوین ابیاری شده اند که رتبه نخست‬ ‫را برای اس��تان در سطح کش��ور به همراه داشته اس��ت‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫در فراز دیگری از س��خنان خود با رد ادع��ای الودگی هندوانه صادراتی به‬ ‫کشورهای حاش��یه خلیج فارس یاداور شد‪ :‬پشت این موضوع نگاه سیاسی‬ ‫حاک��م ب��ود و در نهایت پ��س از انجام ازمایش های الزم و اثبات س�لامت‬ ‫محصوالت ایرانی وزرای کش��اورزی و محیط زیست طرف های مورد ادعا به‬ ‫این امر اذعان کردند و پوزش خواس��تند‪ .‬حیدری پوری همچنین با رد این‬ ‫موض��وع که کاش��ت هندوانه با توجه به میزان مص��رف اب صرفه و صالح‬ ‫اقتصادی ندارد و بدون اشاره به قیمت اب بهای مصرفی برای تولید هر کیلو‬ ‫هندوانه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به اینکه ‪80‬درصد هندوانه های تولیدی‬ ‫اب خود را از مخازن دریافت می کنند و همچنین دوره کاشت این محصول‬ ‫در فصل پاییز حداکثر ‪ 90‬تا ‪ 105‬روز است‪ ،‬کاشت ان کامال به صرفه است‬ ‫و درامد قابل توجهی را نیز برای کشاورزان به همراه داشته است‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در پایان با اشاره به برنامه های‬ ‫هفته جهاد کشاورزی بیان کرد‪ :‬امسال در هفته جهاد کشاورزی ‪ 16‬پروژه‬ ‫ب��ه ارزش ‪53‬میلیارد ریال در بخش های گیاهی‪ ،‬دامی‪ ،‬اب و خاک و امور‬ ‫عش��ایری م��ورد بهره برداری قرار می گیرد که برای ‪ 290‬نفر ایجاد ش��غل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ایربگ ها؛ از بالش هواپیمای جنگی تا بدنه خودرو‬ ‫پیامد پدیده ای به نام «دور ‪ -‬دور» چیست؟‬ ‫یارانه‪ ،‬نیاز «الزم» اما «ناکافی» صنعت حمل ونقل‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه‬ ‫خرید سرخابی ها در دستور کار‬ ‫خودروسازان نیست‬ ‫در نخستین سمپوزیوم خودرو های هیبریدی و برقی تاکید شد‬ ‫حمایت همه جانبه از خودروهای هیبریدی‬ ‫نی�ره دوخائی‪-‬گ�روه خ�ودرو‪ :‬موضوع‬ ‫تولی��د ی��ا واردات خودروه��ای برق��ی و‬ ‫هیبری��دی ک��ه با ه��دف کاه��ش مصرف‬ ‫س��وخت تولید می ش��وند‪ ،‬مدت هاست در‬ ‫کشور موردتوجه قرار گرفته است‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس و بر مبنای شناس��ایی قابلیت های‬ ‫کش��ور برای حضور این خودروها در ایران‪،‬‬ ‫نخستین نمایشگاه و سمپوزیوم خودروهای‬ ‫هیبریدی و برق��ی در ‪ 23‬خردادماه ‪ 94‬در‬ ‫مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت به‬ ‫مدت ‪ 2‬روز اغاز به کار کرد که در نخستین‬ ‫روز عالوه بر افتتاح نمایش��گا ه فناوری های‬ ‫نوی��ن در حمل ونقل خودروهای هیبریدی‪،‬‬ ‫نخستین سمپوزیوم نیز برگزار شد‪.‬‬ ‫در همین ح��ال‪ ،‬رییس س��تاد مدیریت‬ ‫لو نق��ل و س��وخت کش��ور در ای��ن‬ ‫حم ‬ ‫سمپوزیوم در جمع مسئوالن و کارشناسان‬ ‫حاض��ر درباره انگیزه و دلی��ل برگزاری این‬ ‫برنام��ه اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا هماهنگی س��تاد‬ ‫مدیریت حمل ونقل و س��وخت و پژوهشگاه‬ ‫صنع��ت نفت ب��ه این نتیجه رس��یدیم که‬ ‫بر مبن��ای فعالیتی مش��ترک با اس��تفاده‬ ‫از ت��وان نخب��گان کش��ور (تولیدکنندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬واردکنندگان خودرو‪ ،‬دانش��گاهیان‬ ‫و اس��تادان) به بررس��ی و مطالعه در زمینه‬ ‫این گون��ه خودروه��ا بپردازیم تا بر اس��اس‬ ‫ارزیابی های به دس��ت امده‪ ،‬گزارشی جامع‬ ‫را به هیات دولت برای توس��عه همه جانبه‬ ‫این فعالیت ارائه دهیم‪.‬‬ ‫علیرض��ا فیض بخ��ش تصری��ح ک��رد‪ :‬از‬ ‫ح��دود ‪ 8‬م��اه پیش مطالعه و بررس��ی در‬ ‫ای��ن زمینه اغاز ش��د و بخش های مختلف‬ ‫س��امان پیدا کرد‪ .‬امیدوارم بعد از پایان این‬ ‫همای��ش ‪2‬روزه بتوانیم گ��زارش جامعی را‬ ‫ب��ه هیات دولت ارائه دهیم‪ .‬اگر قرار اس��ت‬ ‫از این خودروها حمایت ش��ود‪ ،‬این حمایت‬ ‫ل حاضر دولت‬ ‫باید همه جانبه باش��د‪ .‬در حا ‬ ‫برنامه حمایت از ای��ن خودروها را دارد اما‬ ‫ب��ه نظر می رس��د این حمای��ت همه جانبه‬ ‫نیست و اجازه توس��عه در ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت به دلیل ش��رایط کشور‬ ‫لزوم��ی برای تولی��د ای��ن خودروها وجود‬ ‫نداشته باش��د‪ .‬بنابراین اگر قرار است تولید‬ ‫ای��ن خودروها توس��عه یابد‪ ،‬بای��د نگاه مان‬ ‫همه جانبه باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه این موض��وع که بحث‬ ‫خودروهای هیبریدی و برقی در کشورهای‬ ‫پیش��رفته دنیا س��امان خاصی پیدا کرده و‬ ‫در برخی کش��ورها توسعه قابل قبولی یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در ایران به دالیل مختلف در‬ ‫این زمینه اتفاق خاصی مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫در این چارچوب‪ ،‬س��ال گذش��ته با برخی‬ ‫حرکت های هیجانی مواجه ش��دیم که این‬ ‫حرکت ها نتیجه خوبی برای کشور نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فیض بخش تصریح کرد‪ :‬هنگامی که دچار‬ ‫هیجان می شویم‪ ،‬خس��ارت ها هم سنگین‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬در یک دوره ای تصمیم گرفته‬ ‫شد همه خودروهای داخلی گازسوز شوند‪.‬‬ ‫با این اقدام صنایعی نظیر مخزن س��ازی ها‬ ‫ل ش��کل گیری برای‬ ‫در کش��ور که در ح��ا ‬ ‫خوروه��ای گازس��وز بودند‪ ،‬ورشکس��ت و‬ ‫مخزن س��ازهای چینی پولدار ش��دند‪ .‬برای‬ ‫خودروها امکان گاززنی وجود نداشت‪ ،‬زیرا‬ ‫ایستگاه های گاز به اندازه کافی تهیه نشده‬ ‫بود که در ان اقدام‪ ،‬بسیاری از زیرساخت ها‬ ‫حت��ی در بخ��ش مطالع��ات اولی��ه مورد‬ ‫پیش بینی قرار نگرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام�ات هوش�مندانه در زمین�ه‬ ‫هیبریدی ها تعریف کرد‬ ‫در ادام��ه این س��مپوزیوم رییس پلیس‬ ‫راهور تهران بزرگ نیز با ترس��یم س��یمای‬ ‫کنونی ترافیک در این کالنش��هر گفت‪ :‬در‬ ‫ی��ک دوره زمانی‪ ،‬گالیه م��ردم از ترافیک‬ ‫کالنش��هرها به اتالف وقت معطوف می شد‬ ‫ل حاض��ر رانن��دگان‪ ،‬عاب��ران‪،‬‬ ‫ام��ا درح��ا ‬ ‫موتورسیکلت س��واران و مس��افران به جای‬ ‫ش��کایت از س��نگینی ترافیک از بی نظمی‬ ‫و س��ایر تبعات ای��ن حوزه به ویژه مس��ائل‬ ‫زیس��ت محیطی و الودگی ها گالیه کرده و‬ ‫رنج می برند‪ .‬س��ردار تیمور حسینی افزود‪ :‬‬ ‫متخصصان علم ترافیک ب��ر این باورند که‬ ‫اگ��ر بخواهی��م ترافیک مطل��وب و ایده ال‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬با ‪ 3‬اصل مهندسی ترافیک‪،‬‬ ‫ام��وزش و اجرای مقررات‪ ،‬اس��تانداردهای‬ ‫الزم ب��ه وج��ود می ای��د‪ .‬در یک بررس��ی‬ ‫س��طحی مشخص اس��ت در این ‪ 3‬حوزه با‬ ‫ضعف ها و معایبی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر از ه��ر ش��خص‬ ‫غیرمتخصص��ی هم درباره خوب یا بد بودن‬ ‫خودروهای الکتریکی و هیبریدی پرس��ش‬ ‫ش��ود‪ ،‬ان را تایی��د خواه��د کرد ام��ا باید‬ ‫ی در این زمینه گرفته ش��ود که‬ ‫تصمیمات�� ‬ ‫گ و بوی ش��عار و نمایش نداش��ته باشد‪.‬‬ ‫رن ‬ ‫صحبت از خودروهای هیبریدی در شهری‬ ‫که بی��ش از ‪ 10‬هزار اتوب��وس دارد و عمر‬ ‫قانون��ی ‪ 90‬درصد این خودروه��ا به پایان‬ ‫رس��یده و به ش��دت االینده هستند‪ ،‬یا در‬ ‫ش��هری که افزون بر‪ 80‬هزار تاکسی وجود‬ ‫دارد و ع��دد قابل توجهی از این تاکس��ی ها‬ ‫ش��رایط اولیه یک خ��ودرو بنزین س��وز یا‬ ‫گازسوز را ندارند و کاراسانی نیست و برای‬ ‫ما باورپذیر نیس��ت که در تهران بزرگ در‬ ‫حوزه زیست محیطی اتفاق خاصی بیفتد‪.‬‬ ‫حسینی با اشاره به حجم وسیع االیندگی‬ ‫برخی خودروهایی که در سازمان های دولتی‬ ‫مورداستفاده قرار می گیرند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬از‬ ‫انجایی که حجم زیادی از خودروهای سبک‬ ‫و سنگین سازمان ها و دستگاه های دولتی از‬ ‫لحاظ الودگی وضعیت وحش��تناکی دارند‪،‬‬ ‫بای��د فناوری تولی��د خودروهای هیبریدی‬ ‫به وسیله چند شرکت لوکس به کشور اورده‬ ‫ش��ود و بتواند دردی از مش��کالت ترافیکی‬ ‫در حوزه زیست محیطی را درمان کند‪ ،‬باور‬ ‫ان برایم سخت است‪ .‬بنابراین اقدامات باید‬ ‫هوشمندانه و به دور از هیجان و احساسات‬ ‫انی تعریف شود‪.‬‬ ‫امیر جعفرپ��ور‪ ،‬مدیرکل دفتر حمل ونقل‬ ‫س��ازمان ش��هرداری ها نیز در این همایش‬ ‫ضمن بیان توضیحاتی درباره امکان سنجی‬ ‫وس��ایل نقلیه الکتریکی و بررسی وضعیت‬ ‫موجود وسایل نقلیه برقی در جهان‪ ،‬درباره‬ ‫توجه به تاکسی های هیبریدی و الکتریکی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مطالع��ات و تحقیقات‬ ‫در زمینه تاکس��ی های برق��ی و هیبریدی‬ ‫باید ادامه پیدا کرده و به روزرس��انی ش��ود‪.‬‬ ‫با افزایش س��رعت فن��اوری در این حوزه‪،‬‬ ‫س��رعت مطالعات در کشور حتی در سطح‬ ‫جمع اوری مطلب هم در نظر گرفته نش��ده‬ ‫است‪ .‬از این رو بررسی بازار و به ویژه کاهش ‬ ‫قیمت هایی ک��ه در دنیا روی داده اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ه همراه یافتن حامیان و س��رمایه گذاران‬ ‫مناسب در این زمینه پیشنهاد می شود‪.‬‬ ‫در بخش��ی از ای��ن همای��ش فره��اد‬ ‫احتش��ام زاد‪ ،‬رییس انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو به ارائه توضیحاتی درباره گروه بندی‬ ‫خودروه��ای نوی��ن پرداخت و ب��ه مزایای‬ ‫ی خودروها اشاره کرد‪.‬‬ ‫فرایند تبدیل انرژ ‬ ‫در حاشیه برگزاری سمپوزیوم خودروهای‬ ‫هیبری��دی و برقی‪ ،‬نمایش��گاهی با حضور‬ ‫برخ��ی تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان‬ ‫این خودروها در کش��ور برگزار ش��د که در‬ ‫افتتاحیه این نمایش��گاه ش��رکت «مدیران‬ ‫خ��ودرو» از نخس��تین خ��ودرو الکتریکی‬ ‫کش��ور با نام تجاری ‪ 110‬جدید الکتریکی‬ ‫رونمایی کرد‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬معاون ام��ور صنای��ع وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گفت‪ :‬موضوع به دس��ت اوردن س��هام دو‬ ‫باش��گاه استقالل و پرس��پولیس به وسیله شرکت های‬ ‫خودروسازی ایران خودرو و سایپا در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫محس��ن صالح نیا درب��اره برگزاری دی��دار تیم های‬ ‫رس��انه ورزش و س��تارگان موسیقی و س��ینما به یاد‬ ‫‪ ۱۷۵‬ش��هید غواص گفت‪ :‬باید همیش��ه یاد و خاطره‬ ‫ش��هدای دفاع مقدس به ویژه ‪ ۱۷۵‬غواص ش��هید که‬ ‫مظلومانه به شهادت رسیدند را گرامی بداریم و به طور‬ ‫قطع مش��ابه چنین مراس��می در س��ایر نقاط کشور‬ ‫برگزار ش��ده و خواهد ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬کاری که‬ ‫باشگاه پیکان انجام داد و متولی برگزاری چنین بازی‬ ‫ش��د‪ ،‬ارزشمند است و باید از فوتبالیست ها‪ ،‬بازیگران‪،‬‬ ‫خواننده ه��ا و خبرنگاران��ی که به پیکان ش��هر امدند‪،‬‬ ‫ت��ا این بازی را برگزار کنند‪ ،‬تش��کر کن��م و این افراد‬ ‫به طور قط��ع می توانند با انجام چنین کارهایی الگوی‬ ‫مناس��بی برای بقیه باش��ند‪ .‬معاون امور صنایع وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درباره اینکه گفته می ش��ود‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی ایران خودرو و س��ایپا به‬ ‫دنبال به دس��ت اوردن مالکیت دو باش��گاه استقالل و‬ ‫پرسپولیس هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چنین مسئله ای در‬ ‫دس��تور کار ما نیس��ت و فعال با توجه به سیاست های‬ ‫دولت محترم این دو باش��گاه با شرایط خودشان ادامه‬ ‫راه خواهند داد‪ .‬صالح نیا خاطرنشان کرد‪ :‬ما در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تابع سیاست های کالن دولت‬ ‫هس��تیم و به هر کدام از این شرکت ها که بخواهند به‬ ‫وظایف ش��ان در قالب اجتماع��ی فعالیت کنند‪ ،‬کمک‬ ‫خواهد ش��د اما سیاس��ت دولت‪ ،‬ادام��ه کار با همین‬ ‫روش فعلی اس��ت و امیدوارم دو باشگاه پرسپولیس و‬ ‫استقالل با توجه به هواداران زیادی که دارند‪ ،‬شرایط‬ ‫مناسبی داشته باشند و بتوانند بازیکنان مورد نیازشان‬ ‫را جذب کنند تا در شروع لیگ وضعیت خوبی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫شروع دوباره صادرات سایپا‬ ‫به بازار مصر‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬با بازگش��ت رونق به بازار خودرو کشور‬ ‫مص��ر که در س��ال های اخیر به تبع اف��ت و خیزهای‬ ‫سیاس��ی اقتصادی دوره هایی از رکود را تجربه کرده‪،‬‬ ‫صادرات گروه خودروس��ازی س��ایپا به این بازار از سر‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬بر این اس��اس گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫به دلی��ل اجرای طرح ه��ای متن��وع بازاریابی پس از‬ ‫یکس��ال وقفه موفق به اخذ س��فارش از بازار مصر شد‬ ‫و محموله جدید خود‪ ،‬ش��امل ان��واع محصوالت گروه‬ ‫ایکس ‪ ۱۰۰‬و ایکس ‪ ۲۰۰‬را به این کشور ارسال کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دو کارشناس صنعت خودرو در برنامه تلوزیونی «بورس» مطرح کردند‬ ‫لزوم تغییر ساختار مالی در خودروسازی‬ ‫اقتص�اد نیوز‪ :‬محمدرضا س��روش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه بهم��ن و محمدرض��ا نجفی منش‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره قطعه س��ازان خودرو با ش��رکت در‬ ‫برنامه تلویزیونی «بورس» مش��کالت و ساختار‬ ‫مالی صنایع خودروسازی را بررسی کردند‪.‬‬ ‫نجفی منش درباره زیان ده بودن خودروسازان‬ ‫و چگونگی ادامه فعالیت انها گفت‪ :‬این واحدها‬ ‫ک خود را فروخته و نقدینگی‬ ‫بخش��ی از مایمل ‬ ‫حاصل از ان را وارد صنعت کردند تا این صنعت‬ ‫به گردش در بیاید‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬هیچ جای دنیا و هیچ‬ ‫دولتی در قیمت گذاری خودرو دخالت نمی کند‬ ‫و هم اکنون نیز تقاضایی از وزارتخانه به شورای‬ ‫اقتصاد رفته تا با بررسی دوباره‪ ،‬این صنعت را از‬ ‫قیمت گذاری دولت خارج کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره انحص��اری ب��ودن صنعت خودرو‬ ‫اش��اره کرد‪ :‬این صنعت انحصاری نبوده‪ ،‬به این‬ ‫دلیل که هم اکنون ‪ ۱۶‬کارخانه تولیدی خودرو‬ ‫داری��م و واردات در این صنعت نیز بس��یار زیاد‬ ‫است‪ ،‬بنابراین نمی توان این صنعت را انحصاری‬ ‫نامید‪ .‬نجفی منش خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬خودرو با‬ ‫قیمت باالیی به دس��ت مصرف کننده می رسد به‬ ‫این دلیل که واسطه ها خودرو را از تولیدکننده‬ ‫با قیمت مناس��ب خریداری می کنند و با قیمت‬ ‫باالتر به دست مصرف کننده ها می رسانند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر این صنع��ت از مصداق‬ ‫انحص��اری خارج ش��ود‪ ،‬دیگر نیازی نیس��ت تا‬ ‫ش��ورای رقابت در بحث قیمت گ��ذاری دخالت‬ ‫کند‪ .‬سروش نیز درباره صنعت خودرو بیان کرد‪:‬‬ ‫ویژگی ه��ای ذاتی صنعت خ��ودرو بزرگ بودن‪،‬‬ ‫اکادمی��ک بودن و پیچیدگی ه��ای این صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬این پیچیدگی ناشی از گردش مالی باال‪،‬‬ ‫مراودات و ارتباط��ات اجتماعی باال و همچنین‬ ‫سلس��له ارتباطی اس��ت که با صنایع پس��ین و‬ ‫پیش��ین خود می گیرد‪ .‬بنابراین صنعت خودرو‬ ‫به واس��طه ویژگی های ذاتی‪ ،‬صنعتی است که‬ ‫سرمایه بر بوده و سرمایه در گردش باالیی دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به نظر می رس��د باید در روند‬ ‫شکل گیری صنعت خودرو در کشور مالحظاتی‬ ‫ش��ود‪ .‬صنعت خ��ودرو از منابع ج��اری‪ ،‬به طور‬ ‫بلندمدت س��رمایه گذاری کرده که از یک زاویه‬ ‫اش��تباه و از یک زاویه درس��ت بوده و از فرصت‬ ‫بازار استفاده شده است‪.‬‬ ‫س��روش اف��زود‪ :‬تاس��ال های ‪ ۸۹ ،۸۸‬و ‪۹۰‬‬ ‫ب��ه واس��طه محدودیت هایی ک��ه در تعامالت‬ ‫بین المللی کشور ایجاد شد و به تبع ان افزایش‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬افزایش سرمایه در گردش و محدودیتی‬ ‫که در بازار فروش خودرو با پالس های نامناسب‬ ‫درب��اره قیمت گ��ذاری و سیاس��ت های فروش‬ ‫خ��ودرو ایجاد ش��د‪ ،‬این صنعت ب��ا محدودیت‬ ‫سرمایه در گردش بیشتری مواجه شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن س��یکل ج��اری گردش‬ ‫نقدینگی دچار خلل و سس��تی شد و بعد از ان‬ ‫مباحث پیچیده تر و به ش��رایطی منجر شد که‬ ‫برخی شرکت های این صنعت زیان کردند‪.‬‬ ‫نجفی منش درب��اره پیش بینی وضعیت اینده‬ ‫این صنعت گف��ت‪ :‬پیش بینی می ش��ود که در‬ ‫اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬ب��ه ‪۲‬میلیون و ‪۳۰۰‬ه��زار خودرو‬ ‫نیاز خواهیم داش��ت در حالی که درحال حاضر‪،‬‬ ‫یک خ��ودرو هم در کارخانه باقی نمانده و تمام‬ ‫خودرو ها به فروش رفته است‪.‬‬ ‫سروش نیز در ادامه گفت‪ :‬اصالح ساختار نکته‬ ‫دیگری است که مورد مشابه ان در سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫و ‪ ۲۰۰۹‬میالدی در امریکا به وجود امد و دولت‬ ‫امریکا سهام شرکت ها را خریداری کرد و بعد از‬ ‫دو سال که شرکت ها به نقطه مطلوبی رسیدند‪،‬‬ ‫سهام را واگذار کرد‪ .‬االن هم در این شرایط اگر‬ ‫دولت بخواهد صنعت خودرو با مش��کلی همراه‬ ‫نباش��د و از بهره زیاد بانکی ک��ه این صنعت را‬ ‫تهدید کرده خالصی پیدا کند باید س��هام این‬ ‫شرکت ها را خریداری کرده و قیمت گذاری این‬ ‫محص��والت را منتفی کن��د‪ .‬وی در این زمینه‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬س��اختار مالی بنگاه تح��ت تاثیر‬ ‫ساختار مالکیت بنگاه است‪ .‬ما درحال حاضر در‬ ‫س��اختار مالکیتی بنگاه نیاز ب��ه بازنگری داریم‪.‬‬ ‫س��روش در ادامه بی��ان کرد‪ :‬به ه��ر حال این‬ ‫بحث اصالح‪ ،‬بحثی اس��ت که باید در س��اختار‬ ‫مالی انجام ش��ود اما س��اختار مالکیتی زیربنای‬ ‫س��اختار بنگاه است؛ اگر ساختار مالکیتی دچار‬ ‫نقص باشد به تبع ان ساختار مالی و فناوریک و‬ ‫منابع انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬با توجه به اینکه سیاست‬ ‫دولت گذشته باعث ایجاد محدودیت در صنعت‬ ‫خودرو ش��ده بود الزم اس��ت ای��ن دولت برای‬ ‫جبران مافات این سرمایه گذاری را انجام دهد‪.‬‬ ‫نجفی منش نی��ز در ادامه تاکید کرد‪ :‬واقعیت‬ ‫قضیه این اس��ت که س��ود بانک��ی در ایران در‬ ‫مقایس��ه با دنیا ‪ ۹‬برابر اس��ت در حالی که سود‬ ‫بانکی باید ‪۴‬درصد باش��د زی��را هم اکنون با این‬ ‫سودهای بانکی ‪۲۰‬درصد هزینه خودرو‪ ،‬هزینه‬ ‫مالی اس��ت‪ .‬س��روش ادامه داد‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫عمله سیس��تم بانکی است و به هرحال با توجه‬ ‫ب��ه اینک��ه در صنعت خ��ودرو‪ ،‬به س��رمایه در‬ ‫گردش باالیی نیاز داریم این سرمایه در گردش‬ ‫از منابع غیرس��هامدار از جمله منابع بانکی باید‬ ‫تامین شود‪ .‬نجفی منش نیز در ادامه اشاره کرد‪:‬‬ ‫نه تنها صنعت خودرو‪ ،‬بلکه تمامی صنایع کشور‬ ‫در خدمت نظام بانکی هس��تند‪ .‬بنابراین تمام و‬ ‫بخش زیادی از هزینه های تحمیل ش��ده هزینه‬ ‫مالی است که باید کم شود‪.‬‬ ‫در ای��ن بین س��روش اضافه ک��رد‪ :‬برخی از‬ ‫ش��رکت های تولیدی خودرو‪ ،‬زیان ده هستند و‬ ‫باید در بلندمدت س��اختار مالکیتی و س��اختار‬ ‫مدیریت��ی این بنگاه ها تغییر کن��د و به تبع ان‬ ‫س��اختار مالی هم اصالح ش��ود‪ .‬ش��رکت های‬ ‫خودروی��ی در کش��ور داریم که س��اختار مالی‬ ‫قوی دارند و سوداور هستند ولی باید صنعت را‬ ‫توس��عه داد و به نظر می رسد که در اسرع وقت‬ ‫باید این اقدام انجام شود تا انباشت هزینه مالی‬ ‫اصالح بنگاه ها را سخت تر نکند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی کیسه های هوا در خودروسازی‬ ‫ایربگ ها؛ از بالش هواپیمای جنگی تا بدنه خودرو‬ ‫گ�روه خودرو‪ :‬کیس��ه ه��وا ی��ا ایربگ‪ ،‬یک‬ ‫سیس��تم امنیتی پیش��رفته و مدرن است که‬ ‫امروزه در بس��یاری از خودروها به عنوان یکی‬ ‫از بخش ه��ای مهم و ض��روری وجود دارد‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که خودرو هنگام حرکت با خودرو‬ ‫دیگر یا جس��می برخ��ورد کند‪ ،‬در کس��ری‬ ‫از ثانیه‪ ،‬کیس��ه هوا پر ش��ده و به شکل یک‬ ‫بالش نرم بین سرنش��ین و بدن��ه خودرو قرار‬ ‫می گیرد و به این ترتیب مانع برخورد س��خت‬ ‫سرنش��ینان با اجزای داخلی و اسیب دیدگی‬ ‫انه��ا می ش��ود‪ .‬از ده��ه ‪ ،۶۰‬یعن��ی پ��س از‬ ‫اینکه ش��رکت خودروس��ازی مرس��دس بنز‪،‬‬ ‫خودروهای کالس ‪ S‬جدی��د خود را به عنوان‬ ‫یکی از نخس��تین خودروهای مجهز به کیسه‬ ‫ه��وا روانه بازار ک��رد‪ ،‬اس��تانداردهای ایمنی‬ ‫ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی در س��طح‬ ‫دنیا ب��ا تغییر و تح��والت قابل توجهی مواجه‬ ‫ش��د و به این ترتیب طراحان‪ ،‬تعبیه کیس��ه‬ ‫ه��وا در خودروه��ای جدی��د را به عنوان یکی‬ ‫از الزام��ات صنع��ت خودرو و یک اس��تاندارد‬ ‫مورد توج��ه ق��رار دادند‪ .‬گرچه نصب کیس��ه‬ ‫هوا در قس��مت فرمان یا داش��بورد خودرو در‬ ‫ابتدا فقط به راننده محدود می شد‪ ،‬اما پس از‬ ‫مدتی طراحان تصمیم گرفتند‪ ،‬به منظور حفظ‬ ‫ایمنی دیگر سرنشینان خودرو در قسمت های‬ ‫دیگر از س��تون های میانی و عقبی تا کمربند‬ ‫ایمنی ه��م فضایی را برای نصب کیس��ه هوا‬ ‫درنظر بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیس�ه های ه�وا‪ ،‬از س�قف ت�ا بدن�ه‬ ‫خودروها‬ ‫کیس��ه های هوا معموال در قس��مت فرمان‪،‬‬ ‫داشبورد‪ ،‬درها یا قسمت پشتی صندلی ها که‬ ‫به حسگر مجهز است‪ ،‬نصب می شود‪ .‬شرکت‬ ‫خودروس��ازی امریکایی ‪ TRW‬که در حوزه‬ ‫طراحی و س��اخت خودروهای ایرودینامیکی‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬در یک طرح ابتکاری تصمیم‬ ‫گرفت��ه کیس��ه هوای��ی را ب��رای خودروهای‬ ‫جدیدش طراحی کند که در قس��مت س��قف‬ ‫خودرو تعبیه می ش��ود‪ .‬در ای��ن خودرو ها در‬ ‫زمان تصادف یا برخورد خودرو با هر سطحی‪،‬‬ ‫کیس��ه هوا بالفاصله از قس��مت سقف خودرو‬ ‫باز شده و به عنوان‬ ‫یک سپر محافظتی‬ ‫ب��رای هم��ه سرنش��ینان‬ ‫خودرو عمل می کند‪.‬‬ ‫وقت��ی کیس��ه هوا در س��قف خ��ودرو قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬پس از بازش��دن به فرمان‪ ،‬داشبورد‬ ‫و س��تون های خودرو هیچ اسیبی نمی رساند‬ ‫و الزم نیست صاحب خودرو هزینه سنگینی‬ ‫را باب��ت تعمیر و نصب کیس��ه ه��وای جدید‬ ‫پرداخت کند‪ .‬به نظر می رسد کاربردی شدن‬ ‫کیس��ه هوای س��قفی در خودروه��ا می تواند‬ ‫نق��ش مهمی در طراحی فض��ای داخلی انها‬ ‫داشته باشد و بس��یاری از محدودیت هایی را‬ ‫که طراح��ان خودرو هم اکنون ب��ا ان مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬از میان بردارد‪ .‬اما یکی از جدیدترین‬ ‫ابت��کارات در زمین��ه طراحی کیس��ه هوای‬ ‫خودرو‪ ،‬اقدام ش��رکت خودروس��ازی «ولوو»‬ ‫برای محافظت از جان عابران پیاده‪ ،‬دوچرخه‬ ‫س��وارها و کاهش پیامدهای ناشی از برخورد‬ ‫بدنه خودرو ب��ا خودروهای دیگر یا س��طوح‬ ‫مختلف است‪.‬‬ ‫این ش��رکت بزرگ خودروسازی قصد دارد‪،‬‬ ‫در هم��ه خودروهای تولی��دی جدیدی که از‬ ‫مدل جدید س��ری ‪« 7‬بی ام و»ک��ه به تازگی رونمایی‬ ‫شده‪ ،‬نشان از هوشمند ش��دن خودرو های اینده دارد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو می تواند بدون راننده پارک کند‪ .‬همچنین‬ ‫دنده ده��ی راننده را ب��ا توجه به نقش��ه های ماهواره ها‬ ‫اصالح کند‪ .‬راننده می تواند به ان به طور کالمی دستور‬ ‫دهد‪ .‬نور دهی خودرو هوش��مند و استفاده از موتورهای‬ ‫هیبریدی هم در ان پر رنگ شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادنیوز‪ ،‬زمانی ک��ه «کریس بنگل»‬ ‫سر طراح معروف «بی ام و» از این شرکت رفت‪ ،‬خیلی ها‬ ‫فکر می کردند طراحی «بی ام و» وارد سراش��یبی ش��ده‬ ‫است اما چند سال بعد و با ترمیم تیم طراحی «بی ام و»‪،‬‬ ‫این ش��رکت وارد سال های درخش��انی از نظر طراحی‬ ‫شده است‪ .‬مدل های مختلف هر روز نشان از بهتر شدن‬ ‫طراحی ه��ای این ش��رکت دارد‪ .‬البته بای��د قبول کرد‬ ‫«بی ام و» کمی محافظه کار عمل می کند‪.‬‬ ‫طراحی«ب��ی ام و» س��ری ‪ ۷‬جدی��د بی ش��باهت ب��ه‬ ‫«بی ام و» س��ری ‪ ۵‬نیس��ت‪ .‬اما با تغییراتی‪ ،‬این نسل از‬ ‫«ب��ی ام و» ک��ه بزرگترین خودرو «بی ام و» هم هس��ت‪،‬‬ ‫بس��یار جذاب به نظر می رس��د‪ .‬نس��بت به نسل قبلی‪،‬‬ ‫چراغ های جدید‪ ،‬جلو پنجره بزرگتر و جزئیات بیش��تر‬ ‫در س��پر ای��ن خ��ودرو را بیش از مدل قبلی س��ری ‪۷‬‬ ‫‪7‬س��ال اینده به‬ ‫بازار عرضه می کند‪ ،‬کیسه هوای خارجی نصب‬ ‫کند ک��ه هنگام تصادف در برابر اس��یب های‬ ‫احتمال��ی ب��ه عابران پی��اده‪ ،‬موتورس��وارها‪،‬‬ ‫دوچرخه س��وارها و حتی سرنش��ینان خودرو‬ ‫به عنوان یک س��پر محافظت��ی عمل می کند‪.‬‬ ‫نح��وه عملکرد کیس��ه ه��وای خارج��ی این‬ ‫خودروها مبتن��ی بر ابزار ردیابی اس��ت‪ .‬این‬ ‫سیس��تم به راداری مجهز است که در قسمت‬ ‫پنجره جلو خودرو نصب می شود‪.‬‬ ‫روی اینه ه��ای کناری این خودرو دوربینی‬ ‫نصب شده که اگر مانعی در حال نزدیک شدن‬ ‫به خودرو باشد‪ ،‬از طریق پیام صوتی به راننده‬ ‫هش��دار داده می ش��ود‪ .‬اگر رانن��ده در زمان‬ ‫مناسب از خود واکنشی نشان نداده و خودرو‬ ‫را متوق��ف نکند‪ ،‬بالفاصله ترمز خودرو به طور‬ ‫خودکار فعال ش��ده و چنانچ��ه فاصله خودرو‬ ‫تا عابر پیاده بس��یار کم باش��د‪ ،‬حس��گرهایی‬ ‫که روی س��پر خ��ودرو نصب ش��ده‪ ،‬از خود‬ ‫واکنش نش��ان داده و کیس��ه هوای خارجی‬ ‫از نزدیک��ی پنج��ره جلوی خودرو ش��روع به‬ ‫بزرگ شدن کرده و به طور کامل باز می شود‪.‬‬ ‫وقتی کیس��ه هوای خارجی به طور کامل باز‬ ‫می ش��ود‪ .‬می تواند فضایی معادل یک س��وم‬ ‫پنجره جل��وی خودرو و س��تون های جلویی‬ ‫خودرو را پوش��ش دهد‪ .‬در ش��رایطی که این‬ ‫روزها بس��یاری از تصادفات رانندگی ناش��ی‬ ‫از حواس پرت��ی رانندگان و اس��تفاده از تلفن‬ ‫همراه در هنگام رانندگی اس��ت‪ ،‬مجهز بودن‬ ‫خودروها به سیس��تم های ایمنی پیشرفته تر‪،‬‬ ‫امتیازی بزرگ محس��وب می شود‪ .‬کیسه های‬ ‫هوایی که از قس��مت های کناری بدنه بیرونی‬ ‫خودرو خارج می شود‪ ،‬اخرین نواوری امنیتی‬ ‫خودروهایی اس��ت که تا ‪ 7‬سال‬ ‫اینده روانه بازار خودرو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کیس�ه هوا‪ ،‬جایگزی�ن کمربند ایمنی‬ ‫نیست‬ ‫پیش از ورود کیس��ه ه��وا به صنعت خودرو‪،‬‬ ‫کمربن��د ایمن��ی تنه��ا وس��یله ای ب��ود که از‬ ‫ان ب��رای تضمی��ن ایمنی سرنش��ینان خودرو‬ ‫استفاده می شد‪ .‬اس��تفاده از کمربند ایمنی با‬ ‫وجود ساختار ساده ای که دارد‪ ،‬می تواند نقش‬ ‫بسیار مهمی در نجات جان سرنشینان خودرو‬ ‫هنگام تصادفات ایفا کند‪ .‬ایده اس��تفاده از یک‬ ‫بالش نرم هنگام برخورد‪ ،‬نخستین بار در جنگ‬ ‫جهان��ی دوم و برای هواپیماهای جنگی مطرح‬ ‫شد و حدود ‪ ۳۰‬س��ال پیش‪ ،‬یعنی اوایل دهه‬ ‫‪ ،۶۰‬اس��تفاده از کیس��ه ها یا همان ایربگ در‬ ‫طراحی و س��اخت اتومبیل ها مورد توجه قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بررس��ی های اماری نش��ان می ده��د‪ ،‬وجود‬ ‫کیس��ه هوا در اتومبیل ه��ا می تواند مرگ ومیر‬ ‫ناش��ی از تصادف��ات رانندگی را ت��ا ‪۳۰‬درصد‬ ‫کاهش دهد‪ .‬از سال ‪۱۹۷۷‬میالدی وجود کیسه‬ ‫هوا در هر دو قس��مت راننده و سرنش��ین جلو‬ ‫خودرو در ایاالت متحده امریکا اجباری ش��د‪.‬‬ ‫خیلی ها تصور می کنند‪ ،‬کیس��ه هوا جایگزین‬ ‫کمربند ایمنی اس��ت‪ .‬اینکه واقعا کیس��ه هوا‬ ‫می تواند جانش��ین کمربند ایمنی خودرو باشد‬ ‫یا خیر‪ ،‬موضوعی است که افراد مختلف درباره‬ ‫ان نظرات متفاوتی دارند‪ .‬ش��اید کیسه هوای‬ ‫هوش��مند که می تواند فرد بال��غ را از کودکی‬ ‫ک��ه روی صندلی خودرو نشس��ته‪ ،‬تش��خیص‬ ‫دهد و برای کودک خطری نداش��ته باش��د‪ ،‬یا‬ ‫مجهز بودن خودروها به کیسه هوای فرعی که‬ ‫در دوطرف سرنش��ینان خودرو قرار می گیرد‪،‬‬ ‫یا کیس��ه هوایی که در هنگام واژگون ش��دن‬ ‫خ��ودرو ایمن��ی‬ ‫سرنشینان را تضمین‬ ‫می کند‪ ،‬از فناوری هایی باش��د که مجهز شدن‬ ‫سیستم کیسه هوای خودرو به ان بتواند ایمنی‬ ‫سرنشینان خودرو را به گونه ای تامین کند که‬ ‫دیگر به اس��تفاده از کمربند ایمنی در خودرو‬ ‫نیازی نباشد‪ .‬کیس��ه های هوا که امروزه یکی‬ ‫از اصلی ترین امکانات خودروها به شمار می اید‬ ‫و هن��وز هم تحقیقات ب��رای افزایش کارایی و‬ ‫استفاده بهتر از انها ادامه دارد‪ ،‬تاکنون توانسته‬ ‫جان هزاران نفر را از خطر مرگ نجات دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیسه هوا چگونه کار می کند؟‬ ‫هر کیس��ه هوا از ‪ 3‬قس��مت اصلی تشکیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬خ��ود کیس��ه ه��وا یک��ی از ای��ن‬ ‫قسمت هاس��ت که معم��وال از پارچه ای نازک‬ ‫و س��بک از جنس الی��اف «پلی امی��د» تهیه‬ ‫می شود‪ .‬این کیس��ه باید بتواند به عنوان یک‬ ‫س��پر محافظتی عمل کن��د و خطر ترکیدگی‬ ‫نداش��ته باشد‪ .‬هر گونه نقصی هرچند ناچیز و‬ ‫جزئی که در عملکرد کیس��ه هوا وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬می تواند سالمت سرنشینان خودرو را به‬ ‫خطر اندازد‪.‬‬ ‫بخش دیگر‪ ،‬حس��گری اس��ت که در زمان‬ ‫الزم‪ ،‬فرمان��ی مبنی بر باد ش��دن کیس��ه هوا‬ ‫شاهکار جدید المان‪ ،‬در اینده رانندگی کنید‬ ‫متفاوت کرده اس��ت‪ .‬گذش��ته از طراحی‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫فناوری های مختل��ف در این خ��ودرو همچنان قدرت‬ ‫مهندسی با نظم ناب المانی را به رخ جهانیان می کشد‪.‬‬ ‫این خودرو بیش��تر از خودرو های دیگر هوشمند است؛‬ ‫راننده خودرو با استفاده از سوئیچ خودرو همانند کنترل‬ ‫تلوزیون می تواند خودرو را پارک کند‪ ،‬بدون انکه پشت‬ ‫فرمان نشسته باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از نکته ه��ای جالب در این خودرو‪ ،‬تش��خیص‬ ‫حرکت دس��ت اس��ت‪ .‬راننده این خودرو تنها با حرکت‬ ‫دست بدون انکه نشانگری را لمس کند‪ ،‬می تواند مثال‬ ‫صدای سیستم صوتی خودرو را کم یا زیاد کند‪ .‬از طرفی‬ ‫راننده با حرف زدن با خودرو می تواند دستورات الزم را‬ ‫به خودرو بدهد‪ .‬این خودرو به س��طحی از هوشمندی‬ ‫رس��یده که دنده خودرو با توجه به اطالعات ماهواره ای‬ ‫و اطالع��ات درون رایان��ه خودرو بر اس��اس جاده ای که‬ ‫رانندگی در ان انجام می شود‪ ،‬تنظیم می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬استفاده از موتور های گوناگون‬ ‫از دیگر نکات جالب این محصول جدید است‪ .‬قوی ترین‬ ‫مدل «بی ام و» سری ‪ ixdrive ،7‬است که با استفاده از‬ ‫یک موتور ‪ ۸‬سیلندر ‪ ۴/۴‬لیتری ‪ ۴۵۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می کند‪ .‬با این موتور خودرو شتاب صفر تا ‪،100‬‬ ‫‪ ۴/۴‬ثانیه ای دارد و در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر هم ‪ ۸/۳‬لیتر بنزین‬ ‫مصرف می کن��د‪ .‬کم مصرف ترین موتور این خودرو یک‬ ‫سیس��تم هیبریدی شامل یک موتور ‪ ۴‬سیلندر بنزینی‬ ‫با قدرت ‪ ۲۵۸‬اس��ب بخار و یک موت��ور الکتریکی ‪۶۸‬‬ ‫اسب بخاری است‪ .‬مجموع قدرت این خودرو ‪ ۳۲۶‬اسب‬ ‫بخار اس��ت‪ .‬خودرو تنها با موتور الکتریکی می تواند ‪۴۰‬‬ ‫کیلومتر را با حداکثر س��رعت ‪ ۱۲۰‬کیلومتر در ساعت‬ ‫طی کند‪ .‬مصرف س��وخت نمونه هیبریدی ‪۲/۱‬لیتر در‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫این خودرو به گونه ای طراحی ش��ده که برای تاجران‬ ‫یا افراد با مش��غله باال که خودرو را می خرند‪ ،‬زمانی که‬ ‫در صندل��ی عقب خودرو قرار گرفته اند‪ ،‬فضایی را برای‬ ‫ارام��ش فراهم کند‪ .‬در تبلتی ک��ه به همین منظور در‬ ‫صندلی عقب قرار گرفته‪ ،‬ف��رد می تواند بهترین حالت‬ ‫برای نشستن را انتخاب کند‪ .‬صندلی ها را مانند صندلی‬ ‫هواپیما در بخش فرس��ت کالس به عقب بدهد‪ ،‬پا های‬ ‫خود را دراز کند و به صندلی فرمان بدهد تا به ماس��اژ‬ ‫دادن ب��دن وی بپردازد‪ .‬اگر ف��رد بخواهد محیط ارامی‬ ‫صادر می کند‪ .‬چنانچ��ه خودرو هنگام حرکت‬ ‫با نیرویی معادل برخ��ورد با یک دیوار اجری‬ ‫با س��رعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۴‬کیلومتر در ساعت مواجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬سنسورها بالفاصله کیس��ه هوا را فعال‬ ‫می کنن��د‪ .‬در حقیق��ت اطالع��ات مربوط به‬ ‫ش��تاب و مولفه های فیزیکی دیگ��ر از طریق‬ ‫این حس��گر دریافت می ش��ود و اگر تصادفی‬ ‫در ح��ال وق��وع باش��د‪ ،‬سیس��تم فعال کننده‬ ‫کیسه هوا ش��روع به فعالیت می کند‪ .‬سیستم‬ ‫فعال کننده بخش دیگری اس��ت که اطالعات‬ ‫دریافتی از حس��گر را به کیس��ه ه��وا منتقل‬ ‫می کن��د‪ .‬سیس��تم تغذیه کنن��ده کیس��ه هوا‬ ‫ش��بیه ب��ه س��وخت جامدی اس��ت ک��ه در‬ ‫موش��ک های فضایی شتاب اولیه الزم را ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن سیس��تم «تری نیترید س��دیم» با‬ ‫«نیترات پتاس��یم» واکنش نش��ان داده و گاز‬ ‫«نیت��روژن» مورد نیاز برای پر کردن کیس��ه‬ ‫هوا ایجاد می ش��ود‪ .‬با نفوذ گاز «نیتروژن» به‬ ‫داخل کیس��ه هوا‪ ،‬این کیسه با سرعتی بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬کیلومت��ر در س��اعت از محلی که در‬ ‫ان جاسازی ش��ده‪ ،‬خارج می شود و بالفاصله‬ ‫در م��دت زمان کوتاهی گازی که کیس��ه هوا‬ ‫ی ری��زی که در بدنه‬ ‫را پر کرده‪ ،‬از س��وراخ ها ‬ ‫کیس��ه وجود دارد‪ ،‬خارج می ش��ود‪ .‬همه این‬ ‫مراحل فقط در کسری از ثانیه اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫سازندگان کیس��ه هوا با هدف انعطاف پذیری‬ ‫بیش��تر و لغزنده بودن کیسه هوا در محلی که‬ ‫در انجا تعبیه می شود‪ ،‬از مواد پودری استفاده‬ ‫می کنند که هنگام خارج ش��دن کیس��ه هوا‪،‬‬ ‫این مواد پودری نیز همراه ان خارج می ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن پودر از جنس ارد ذرت‪ ،‬ارد برنج یا پودر‬ ‫تالک اس��ت و خطری ن��دارد‪ .‬البته باید توجه‬ ‫داش��ت همین کیس��ه های هوا ک��ه می توانند‬ ‫در تصادفات راهکاری برای نجات سرنش��ینان‬ ‫خودرو باشند‪ ،‬برای کودکان زیر ‪۱۲‬سال بسیار‬ ‫خطرناک اس��ت‪ .‬وقتی سرنشین در فاصله ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۵‬سانتیمتری از داشبورد باشد‪ ،‬این خطر‬ ‫به مراتب کمتر اس��ت‪ .‬از این رو ایمن ترین جا‬ ‫برای کودک زیر ‪۱۲‬سال صندلی عقب خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫را ایج��اد کند‪ ،‬نورپ��ردازی داخلی خودرو ب��ا توجه به‬ ‫سلیقه فرد کامال عوض می شود‪ .‬در سقف شیشه خودرو‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬هزار س��لول نوری برای ایجاد ارامش در فرد‬ ‫با تولید رنگ های مختلف قرار گرفته اس��ت‪ .‬در قسمت‬ ‫زیر و دور تا دور خودرو هم به گونه ای چراغ های کوچک‬ ‫«ال ای دی» ق��رار گرفته تا با نور پ��ردازی هنگام پارک‬ ‫جلوه جذاب تری به خودرو بدهد‪.‬‬ ‫چراغ های جلو هم به گونه ای هوشمند طراحی شده اند‬ ‫ک��ه در زمانی ک��ه خودرو دیگری از جلو رد می ش��ود‪،‬‬ ‫جه��ت نور را تغییر دهند تا مزاح��م دید راننده خودرو‬ ‫جلویی نش��ود‪ .‬غی��راز ان مانند تم��ام مدل های جدید‬ ‫«ب��ی ام و» نور خودرو با توجه ب��ه جهت حرکت خودرو‬ ‫و جاده تنظیم می ش��ود‪ .‬در این بی��ن ارزان ترین مدل‬ ‫ای��ن خ��ودرو از ‪ ۸۲‬ه��زار دالر و گران ترین مدل ان از‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار دالر شروع می شود‪ .‬بررسی ها نشان می دهد‬ ‫اگر این خودرو بدون تعرفه هم وارد ایران ش��ود‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۳۰۰‬میلیون تومان قیمت خواهد داش��ت‪ .‬در صورت‬ ‫واردات اگ��ر دالالن قیم��ت این خ��ودرو را در بازار باال‬ ‫نبرن��د‪ ،‬ب��ا احتس��اب هزین��ه و تعرفه و س��ود معقول‬ ‫‪۱۰‬درصدی قیمت این خودرو در ارزان ترین مدل باالی‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بخش پولی کشور اصالح شود‬ ‫ثبت پایین ترین نرخ بازدهی دارایی بانک های اسالمی به نام ایران‬ ‫حاشیه نشینی پتروشیمی ها زیر سایه مذاکرات‬ ‫سهمی که در اشتغال نادیده گرفته شده است‬ ‫بنگاه های کوچک‪ ،‬تحوالت بزرگ‬ ‫س�ارا اصغری ‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬امروزه بنگاه ه�ای کوچک در‬ ‫بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مهم ترین برنامه اجرایی‬ ‫برای دستیابی به توزیع عادالنه درامد و ثروت‪ ،‬ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫افزایشبهره وریورشداقتصادیبه شماررفتهوبافراهم کردن‬ ‫بستر مناس�ب برای کارافرینی و نواوری‪ ،‬علل جذب و هدایت سرمایه ها‬ ‫در مس�یر توسعه اقتصادی کش�ور به حس�اب می ایند‪« .‬اشتغال بزرگ‪،‬‬ ‫بنگاه کوچک» ش�عاری اس�ت که وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی دولت‬ ‫یازدهم روی ان تاکید دارد و ان را به عنوان یکی از برنامه های اشتغالزایی‬ ‫این وزارتخانه اعالم کرده است‪ .‬علی ربیعی اهمیت این موضوع را در سهم‬ ‫باالی اشتغال صنایع کوچک و میانی از کل اشتغال کشور می داند و معتقد‬ ‫اس�ت با حمایت از این بنگاه ها‪ ،‬می توان اش�تغال را افزای�ش داد و از این‬ ‫طریق یکی از اهداف مهم توسعه کشور را محقق کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چیستی و اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬طی��ف وس��یعی از‬ ‫فعالیت ه��ای خانگی تا امور تولی��دی و خدماتی را دربر‬ ‫می گیرن��د‪ .‬بیش��تر تعریف ه��ای بنگاه ه��ای کوچک و‬ ‫متوسط بر اساس معیارهای کمی مانند تعداد کارکنان‪،‬‬ ‫میزان گ��ردش مالی‪ ،‬ارزش دارایی ها و میزان س��رمایه‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمینه ویژگی های کیف��ی می توان به حوزه و‬ ‫محدوده خدمات رس��انی بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬با نگاهی کوتاه به س��اختار نظام اقتصادی‬ ‫کش��ورهای مختل��ف‪ ،‬می ت��وان ب��ه اهمی��ت و جایگاه‬ ‫شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط پی برد‪ .‬بر اساس‬ ‫امار در الم��ان تعداد کارکنان موسس��ه های کوچک و‬ ‫متوس��ط ‪۲۰‬میلیون نفر اس��ت و این بنگاه ها ‪۷۰‬درصد‬ ‫کل ش��اغالن این کش��ور را در خود ج��ای داده اند‪ .‬در‬ ‫امری��کا نیز حدود ‪۲۵‬میلیون بن��گاه کوچک وجود دارد‬ ‫ک��ه بیش از ‪۵۰‬درصد از نی��روی کار بخش خصوصی را‬ ‫در اختی��ار دارند‪ .‬این بنگاه ه��ا به تنهایی نیمی از تولید‬ ‫ناخالص داخلی ایاالت متحده را تامین کرده و ‪۹۶‬درصد‬ ‫از کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکت ها تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬تایوان هم از نظر تعداد ش��رکت های کوچک‬ ‫و متوس��ط صنعتی‪ ،‬بین کش��ورهای جه��ان در جایگاه‬ ‫نخس��ت ق��رار دارد‪ ،‬چراکه نزدیک ب��ه ‪۹۸‬درصد از کل‬ ‫ش��رکت های صنعتی در تای��وان را بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط شکل می دهند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود س��رمایه کم مورد نیاز و میزان اش��تغالزایی‬ ‫باالیی که بنگاه های کوچک و متوس��ط به همراه دارند‬ ‫شاهد هس��تیم که در دو دهه گذش��ته نقش و جایگاه‬ ‫بنگاه های کوچک‪ ،‬در بخ��ش صنعت و اقتصاد ایران رو‬ ‫به کاهش بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی ‪50‬درص�دی بنگاه های کوچک‪ ،‬ضربه‬ ‫به تولید و اشتغال‬ ‫در این ب��اره حمی��د حاجی اس��ماعیلی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگو با‬ ‫کوچک در تمام کش��ورهای دنیا هم در حوزه اقتصادی‬ ‫و ه��م در حوزه اش��تغال اهمیت بس��زایی دارند‪ .‬بخش‬ ‫عظیم��ی از نیروی کار در کش��ورهای توس��عه یافته که‬ ‫حدود ‪70‬درصد را شکل می دهند‪ ،‬مربوط به بنگاه های‬ ‫کوچک هس��تند‪ .‬به عب��ارت دیگر بنگاه ه��ای کوچک‬ ‫بخش اصلی تولید و اش��تغال در هر کش��وری به ش��مار‬ ‫می روند‪ ،‬بنابراین هرچه تعداد این بنگاه ها بیش��تر باشد‬ ‫نش��ان دهنده شکوفایی ان کشور به شمار می روند‪ .‬البته‬ ‫تاثیر این بنگاه ها هم در رش��د اقتصادی و هم در بخش‬ ‫صنعتی و کشاورزی نیز قابل شهود است‪.‬‬ ‫حاجی اس��ماعیلی با اشاره به این موضوع که در کشور‬ ‫ما نیز چند س��الی اس��ت که به اهمیت این بنگاه ها پی‬ ‫برده ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی که این بنگاه ها مربوط‬ ‫به بخش خصوصی و از بدنه دولت جدا هستند‪ ،‬از این رو‬ ‫در کش��ور ما که فرهنگ غلط وابس��تگی به نفت حاکم‬ ‫اس��ت‪ ،‬اهمیت انها نادیده گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫حمایت های مناس��بی در این زمینه انجام نگرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه این موضوع ک��ه هدفمندی‬ ‫یارانه ها و تحریم ها دو عامل همزمانی بودند که اس��یب‬ ‫بس��یار جدی را به بدنه بنگاه ه��ای کوچک وارد کردند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هم نبود حمای��ت درباره افزایش نرخ انرژی‬ ‫که بسیار در این بنگاه ها مهم تلقی می شود و هم تامین‬ ‫س��رمایه در گردش این بنگاه ها موجب شدند بسیاری از‬ ‫بنگاه های کوچک تعطیل شوند‪ .‬این کارشناس اقتصادی‬ ‫افزود‪ :‬به خاطر سیاس��ت های انقباض��ی بانک ها و دولت‪،‬‬ ‫کمبود مواد خام و گرانی ارز طی سه چهار سال گذشته‬ ‫بیش از ‪50‬درصد بنگاه های کوچک به تعطیلی کش��یده‬ ‫شدند و ضربه سنگینی بر اشتغال و تولید کشور وارد شد‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی ب��ا برش��مردن ظرفیت های بس��یار‬ ‫گسترده ای که بنگاه های کوچک دارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن بنگاه ها قدرت باالیی دارند تا م��ردم را در اقتصاد‬ ‫درگی��ر کنند و این امر یک��ی از جدی ترین راهکارهایی‬ ‫است که اقتصادهای توسعه یافته را به این نتیجه رسانده‬ ‫ک��ه بدون همراهی و مش��ارکت مردم‪ ،‬توس��عه اقتصاد‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ .‬بنابراین حضور مردم از طریق ورود‬ ‫س��رمایه های خردش��ان به بنگاه های کوچک می تواند‬ ‫بخش زیادی از مس��ئولیت های دولت را کاهش داده و‬ ‫رشد و توسعه کشور را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی با اش��اره ب��ه مولفه دوم‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط بیان کرد‪ :‬ای��ن بنگاه ها‬ ‫می توانن��د با هزینه های کم تاس��یس ش��ده و زنجیره‬ ‫انها می تواند فرایند بس��یار مثبتی را در حوزه بازار کار‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬پس ش��کل گیری انها توسط یک یا چند‬ ‫نفر به س��ادگی انجام می ش��ود اما زنجیره ان می تواند‬ ‫تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد‪ .‬از این رو موتور محرک‬ ‫اشتغال از بنگاه های کوچک اغاز می شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در کشورهای توسعه یافته بنگاه های بزرگ ظرفیت های‬ ‫محدودی دارند و به طور معمول به حاکمیت ها و دولت ها‬ ‫وابس��ته هستند‪ .‬در کشور ما هم به همین منوال است‪،‬‬ ‫بنگاه های بزرگ ما شامل نفت‪ ،‬فوالد و ایران خودرو است‬ ‫که به طور عمده وابس��ته به دولت هس��تند و این بنگاه‬ ‫در ایجاد اش��تغال محدود عمل می کنن��د‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫بخواهیم اش��تغال را توسعه بدهیم‪ ،‬کارجویان را باید به‬ ‫س��مت بنگاه های کوچک س��وق بدهیم‪ .‬حاج اسماعیلی‬ ‫همچنین به نقش های دیگر بنگاه های کوچک اش��اره و‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این بنگاه ها به نوعی خوش��ه های صنعتی‬ ‫و تقس��یم کننده صنایع بزرگ به شمار می روند‪ .‬در تمام‬ ‫کش��ورهای دنیا بنگاه های کوچک ش��کل می گیرند تا‬ ‫تامی��ن نیازهای بنگاه های ب��زرگ را برعه��ده بگیرند‪،‬‬ ‫چراکه در عرصه قطعات‪ ،‬س��فارش ها و امکانات مختلف‬ ‫این بنگاه های کوچک هستند که تامین کننده محسوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار کار با اشاره به اهمیت بنگاه های‬ ‫کوچک در اقتصاد در قالب تعاونی ها گفت‪ :‬متاسفانه در‬ ‫ایران از این ظرفیت به درستی استفاده نمی شود‪ .‬تعاونی‬ ‫تمامی مزایای بنگاه های کوچک را داراس��ت و در عین‬ ‫حال عدالت گس��تر اس��ت‪ ،‬یعنی توزی��ع منابع می کند‪،‬‬ ‫چراکه تعاونی ها به اعضا سرویس می دهند و این توزیع‬ ‫منابع نوعی عدالت گستری است که در تمام اقتصادهای‬ ‫دنیا تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫با برداش��ت غلطی که اقتص��اد تعاونی براب��ر با اقتصاد‬ ‫دولتی و سوسیالیس��تی اس��ت‪ ،‬بنگاه ها نتوانسته اند در‬ ‫قالب تعاونی ها عمل کنند‪ .‬درحالی که هم اکنون بیش��تر‬ ‫کشورهای توسعه یافته سهم باالیی را برای تعاونی ها در‬ ‫نظر گرفته اند و در ای��ن زمینه نیز موفق عمل کرده اند‪.‬‬ ‫متاس��فانه م��ا نتوانس��ته ایم ظرفی��ت تعاونی ه��ا را در‬ ‫بنگاه های کوچک تعریف کنیم‪ .‬حاج اس��ماعیلی با اشاره‬ ‫به طرح های ناموفقی که در دولت های گذشته به منظور‬ ‫گس��ترش بنگاه های کوچک و متوسط انجام شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طی دو دهه گذش��ته گرایش هایی به س��مت بنگاه های‬ ‫کوچک ش��کل گرفت‪ ،‬برای مث��ال در دولت اصالحات‬ ‫طرحی به نام «خوداش��تغالی» به وج��ود امد که به طور‬ ‫جدی پیگیری نشد یا در دولت نهم نیز طرح «بنگاه های‬ ‫زودبازده و مشاغل خانگی» مطرح شد که چندان موفق‬ ‫عمل نکرد‪ .‬این کارشناس اقتصادی دالیل ناموفق بودن‬ ‫این طرح ها را نبود کار کارشناس��ی در این زمینه عنوان‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬چون کار کارشناس��ی درستی برای‬ ‫تولیدات‪ ،‬رقابت و حمایت این طرح ها انجام نشده بود و‬ ‫ابزار و بس��تر الزم فراهم نبود در حقیقت این طرح ها به‬ ‫نوعی با شکست مواجه شدند‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی ب��رای افزایش بنگاه ه��ای کوچک و‬ ‫بازدهی انها در کشور یاداور شد‪ :‬در وهله نخست‪ ،‬دولت‬ ‫باید در این زمینه کار کارشناس��ی و فنی را به درس��تی‬ ‫انجام دهد‪ .‬س��پس با توجه به ن��وع کاالیی که بنگاه ها‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬سیاس��ت های پولی‪ ،‬بیمه ای و معافیت‬ ‫مالیات��ی برای انها در نظ��ر بگیرد‪ .‬البت��ه توجه به این‬ ‫بنگاه ها از لحاظ موقعیت استراتژیکی حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫حمایت از بنگاه های کوچک و متوس��ط نیازمند برنامه‬ ‫بلندمدت اس��ت که با یک طوفان کوچک شاهد ریزش‬ ‫انها نباش��یم‪ .‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬تا زمانی که‬ ‫سیاست های پولی دولت برای اشتغال و حمایت از تولید‬ ‫نباشد و کار کارشناسی انجام نشود نمی توان امیدوار بود‬ ‫که بنگاه های کوچک بتواند مسیر درستی را طی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدهی بنگاه های کوچک نیازمند بسترسازی‬ ‫همچنین ولی اهلل صالحی‪ ،‬مش��اور ارش��د کانون عالی‬ ‫ش��وراهای اس�لامی کار ب��ا بی��ان موفق نش��دن طرح‬ ‫بنگاه های زودبازده در دولت قبل اظهار کرد‪ :‬مهیا نبودن‬ ‫زمینه ها و زیرساخت های الزم برای اجرای این کار دلیل‬ ‫این شکست بود‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در‬ ‫ول��ی اهلل صالح��ی در گفت وگ��و با‬ ‫ان زم��ان افرادی وارد این کار ش��دند ک��ه از اهلیت و‬ ‫شایستگی الزم برخوردار نبودند و به همین دلیل منابع‬ ‫طرح به هدر رفت و خروجی ان نس��بت به منابع‪ ،‬بسیار‬ ‫اندک بود‪ .‬وی با بیان اینکه هدف گذاری برای گسترش‬ ‫بنگاه های کوچک‪ ،‬همان طرح واحدهای زودبازده است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در این طرح اس��تدالل می ش��ود که افراد‬ ‫می توانند با یک س��رمایه کوچک متش��کل‪ ،‬یک واحد‬ ‫تولی��دی و در نتیج��ه اش��تغال ایجاد کنن��د و هدف از‬ ‫این کار نیز ایجاد ش��غل در زمان کوتاه اس��ت‪ .‬صالحی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه این سیاس��ت می توان��د در عمل و با‬ ‫اجرای صحیح‪ ،‬موفق باش��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬برای موفق‬ ‫ش��دن در این کار باید پیش ش��رط هایی را مهیا کرد و‬ ‫توجه داش��ت که مش��کالت تنها با پول حل نمی شود و‬ ‫منابع مالی تنها یک ابزار اس��ت و باید برای نتیجه بخش‬ ‫بودن این ابزار از س��ایر الزام ها و بسترها نیز بهره برد‪ .‬به‬ ‫اعتقاد وی‪ ،‬برای موفقیت یک سیاست‪ ،‬مدیران اجرایی‬ ‫باید توانایی و شایس��تگی الزم را هم داش��ته باشند‪ .‬در‬ ‫کنار این عامل باید افرادی که از این تسهیالت استفاده‬ ‫می کنند هم ارزیابی ش��وند تا این منابع به دست کسانی‬ ‫برس��د که در امر تولید س��ابقه دارند و با محیط کار در‬ ‫کش��ور اشنا هس��تند‪ .‬در مرحله اخر نیز باید نظارت بر‬ ‫انجام کار وجود داش��ته باش��د‪ ،‬تا از ای��ن طریق از هدر‬ ‫رفتن سرمایه ها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش بنگاه ه�ای زودب�ازده در کاه�ش حجم‬ ‫نقدینگی‬ ‫بنگاه ه��ای زودب��ازده اقتص��ادی ب��ه عن��وان یکی از‬ ‫موتوره��ای حرکت��ی اقتصاد کش��ور می توانند س��هم‬ ‫قابل توجه��ی در کاهش حجم نقدینگی جامعه داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مهدی نجمی‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی در این باره معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنگاه ه��ای زودبازده را می توان یک��ی از بهترین‬ ‫گزینه ه��ا برای جمع اوری نقدینگ��ی موجود در جامعه‬ ‫دانس��ت‪ ،‬زیرا این واحدها به طور پیوس��ته نیاز به جذب‬ ‫س��رمایه داش��ته اند‪ .‬نجم��ی در ادامه اف��زود‪ :‬نقدینگی‬ ‫زی��اد در جامعه عالوه ب��ر اینکه موج��ب افزایش تورم‬ ‫ش��ده‪ ،‬می تواند باع��ث رکود بخش تولی��دی و کاهش‬ ‫تنخواه این کارگاه ها ش��ود‪ .‬وی همچنین اشاره کرد‪ :‬با‬ ‫فراهم کردن س��رمایه تولیدی این بنگاه ها ضمن افزایش‬ ‫تولی��د و کاهش هزینه ها می توان به اش��تغالزایی کمک‬ ‫بس��زایی کرد‪ .‬وی نقش دولت‪ ،‬بانک ها و ش��رکت های‬ ‫س��رمایه گذاری را در ای��ن زمینه بس��یار مهم و حیاتی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬این مجموعه ها باید با جذب نقدینگی‬ ‫جامعه و ارائه س��ود به انه��ا و پرداخت ان به بنگاه های‬ ‫اقتصادی در قالب تسهیالت ضمن کمک به این واحدها‬ ‫به کاهش حجم نقدینگی‪ ،‬افزایش توان تولیدی‪ ،‬کاهش‬ ‫تورم‪ ،‬ایجاد اشتغال و پویایی تولید کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم اخر‪...‬‬ ‫نادیده گرفتن بنگاه های کوچکی که مزیت های نسبی‬ ‫باالی��ی دارند می تواند پیامده��ای جبران ناپذیری به جا‬ ‫بگذارد‪ .‬از این رو با توسعه این بنگاه های کوچک می توان‬ ‫سهم باالیی از اش��تغالزایی را به خود اختصاص داد‪ .‬در‬ ‫این راس��تا برنامه ری��زی بلندمدتی که مس��تلزم جذب‬ ‫س��رمایه گذاری های خارج��ی و داخلی‪ ،‬توس��عه بخش‬ ‫تعاونی‪ ،‬ساده س��ازی چارچوب مقررات س��رمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش تولیدات صنعتی‪ ،‬کاهش نرخ مالیات‪ ،‬اعطای‬ ‫تسهیالت ارزی به بخش خصوصی‪ ،‬افزایش وام ها و سایر‬ ‫تسهیالت‪ ،‬باال بردن س��طح مهارتی کارگران شاغل در‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬تقویت خوش��ه های صنعتی در اصناف مختلف‪،‬‬ ‫تشکیل س��ازمان صنایع کوچک و تشکیل یک شورای‬ ‫مش��ورتی سیاس��تگذاری بنگاه های کوچک را می توان‬ ‫مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بنگاهداری دولت‬ ‫مانع گردش اقتصادی‬ ‫بهروز احمدی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫بزرگ بودن دولت از یک سو در ساختار شرکت های‬ ‫دولتی اس��ت و از س��وی دیگر‪ ،‬در عملک��رد دولت و‬ ‫بنگاهداری که انج��ام می دهد‪ .‬هرچند اصل‪ 44‬قانون‬ ‫اساس��ی در دوره ای به خوبی عمل کرد و بس��یاری از‬ ‫واحدهای دولتی به روش های مختلف واگذار شدند و‬ ‫سبب شد حجم ش��رکت هایی که دولت مستقیم انها‬ ‫را اداره می کند‪ ،‬کاه��ش یابد و در این زمینه دولت و‬ ‫سازمان خصوصی س��ازی تا حد قابل توجهی توانستند‬ ‫به خوبی عمل کنند‪ ،‬اما با وجود این کوچک سازی ها‪،‬‬ ‫پیکره دولت همچنان بزرگ باقی مانده اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫هزینه ه��ای ج��اری دولت ک��ه ش��امل حقوق بگیران‬ ‫دولت و کارمندان‪ ،‬س��اختمان های دولتی‪ ،‬موسسه ها‬ ‫و پژوهش��گاه ها‪ ،‬دانش��گاه ها و ام��وزش و پ��رورش و‬ ‫بیمارستان های دولتی و‪ ...‬هس��تند‪ ،‬هرسال بیشتر از‬ ‫گذش��ته هزینه هایی را بر دول��ت متحمل می کنند‪ .‬از‬ ‫این رو دولت برای کوچک کردن خود باید از یک س��و‬ ‫دس��ت به چابک س��ازی بزند و از س��وی دیگر میزان‬ ‫بهره وری را افزایش بدهد‪ .‬دول��ت الکترونیک‪ ،‬دولتی‬ ‫که به فناوری روز مجهز ش��ده باش��د‪ ،‬می تواند تا حد‬ ‫زی��ادی میزان به��ره وری را افزایش ده��د‪ .‬همچنین‬ ‫ح��ذف بوروکراس��ی های مختلف و طوالن��ی می تواند‬ ‫تا ح��دی از هزینه های دولت بکاه��د‪ .‬هرچند در ‪10‬‬ ‫س��ال گذش��ته هدف دولت در کوچک سازی متمرکز‬ ‫بر اصل خصوصی س��ازی و واگذاری ها بوده و تا حدی‬ ‫نیز عملکرد قابل قبولی از خود نش��ان داده است اما از‬ ‫جهت هزینه های جاری‪ ،‬دولت فشار زیادی را متحمل‬ ‫می شود‪ .‬از این جهت نه تنها شاهد کاهش هزینه های‬ ‫دولت در چند س��ال اخیر نبوده ایم که شاهد افزایش‬ ‫ان نی��ز بوده ایم‪ .‬اس��تخدام های ‪500‬ه��زار نفری در‬ ‫ساختار دولت نشان دهنده این موضوع است که دولت‬ ‫به فکر کوچک سازی خود نیست‪ .‬بسیاری از شرکت ها‬ ‫و موسس��ه های دولتی به دلی��ل ناکارامدی‪ ،‬تقاضای‬ ‫نیرو دارند که با اس��تفاده از نیروی انسانی‪ ،‬ناکارامدی‬ ‫خود را توجی��ه کنند‪ .‬به عبارت دیگ��ر به جای اینکه‬ ‫به دنبال اصالح س��اختار خود باش��ند‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫خود را افزایش می دهند‪ .‬عوامل یاده ش��ده سبب شده‬ ‫ک��ه دولت نتواند خودش را کوچک کن��د‪ .‬از این رو از‬ ‫یک سو بنگاه ها واگذار می شوند اما از سوی دیگر شاهد‬ ‫هس��تیم هزینه های دولت کاه��ش نمی یابد و این امر‬ ‫باعث شده است که با دولت چابکی روبه رو نباشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس سازمان امور مالیاتی کشور‪:‬‬ ‫فاکتورفروشی‬ ‫نظام اقتصادی را مختل می کند‬ ‫رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور ب��ا انتقاد از‬ ‫گسترش پدیده فاکتورفروشی گفت‪ :‬این پدیده مخل‬ ‫نظام مالیاتی و اقتصادی کشور است و سازمان به طور‬ ‫جدی با متخلفان برخورد می کند‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬علی‬ ‫عس��کری با بیان اینکه پرونده ‪۹۰۰‬میلیارد تومانی که‬ ‫در مرج��ع قضایی اصفهان در حال رس��یدگی اس��ت‬ ‫مربوط به حدود ‪ ۸‬ماه قبل اس��ت که دادس��تان امور‬ ‫مالیاتی اصفهان ان را شناسایی کرد‪ ،‬افزود ‪ :‬پرونده های‬ ‫دیگری هم در تهران و برخی استان های دیگر تشکیل‬ ‫و ب��ه مراجع قضایی معرفی ش��ده ی��ا در مرحله ارائه‬ ‫به مراجع قضایی اس��ت‪.‬رییس س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬پس از ش��کل گیری قانون مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده متاس��فانه برخی موسسات حسابداری‬ ‫و ش��رکت ها ش��کل گرفتند که به منظور ایجاد اعتبار‬ ‫ب��رای مودیانی که خرید و ف��روش کاال می کنند برگه‬ ‫فروش صوری صادر می کردند‪.‬وی افزود‪ :‬مودیان وقتی‬ ‫کاال خری��د می کنند مالی��ات می دهند و وقتی کاال را‬ ‫می فروش��ند نیز نظام مالیاتی‪ ،‬مالی��ات ان را دریافت‬ ‫می کند؛ در این ش��رایط این شرکت ها فاکتور صوری‬ ‫می دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت ش��ده است‬ ‫تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور ش��ود‪.‬معاون‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه این‬ ‫پدیده ش��وم در نظام اقتصادی م��ا رخنه کرده و زیاد‬ ‫شده و س��ازمان امور مالیاتی نیز دو سال است به طور‬ ‫جدی وارد شده و پرونده هایی را شناسایی کرده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور خاطرنشان کرد‪ :‬‬ ‫«فاکتورفروش��ی» و «کدفروشی» از راه های پولشویی‬ ‫و فرار مالیاتی و اخالل در اقتصاد کشور است که روند‬ ‫رو به گسترشی دارد و باید جمع شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫حق بیمه مشاغل نیمه وقت‬ ‫به اندازه بیمه شدگان اجباری‬ ‫مدیر کل درامد حق بیمه س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫گف��ت‪ :‬میزان حق بیمه ش��اغالن مش��اغل نیمه وقت‬ ‫همانند بیمه ش��دگان اجباری اس��ت‪ .‬مه��رداد قریب‬ ‫افزود‪ :‬شاغالن مش��اغل نیمه وقت مانند منشی مطب‬ ‫و معلمان حق التدریس مشمول قانون تامین اجتماعی‬ ‫هس��تند و بیمه ش��ده اجباری محس��وب می شوند و‬ ‫کارفرما باید پس از کس��ر حق بیمه س��هم بیمه ش��ده‬ ‫و به اضافه س��هم خود‪ ،‬حق بیمه انه��ا را به طور کامل‬ ‫پرداخت کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬براساس مواد ‪ 32‬و‪111‬‬ ‫قانون تامی��ن اجتماعی‪ ،‬حق بیمه بای��د به ماخذ کل‬ ‫درامد ماهانه انها احتس��اب و دریافت شود و این حق‬ ‫بیمه در هیچ م��ورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل‬ ‫مزد کارگر عادی تعلق می گیرد‪ ،‬کمتر باشد و بر همان‬ ‫اس��اس تعهدات پرداختی نبای��د از حداقل مزد کارگر‬ ‫عادی کمتر باشد‪.‬‬ ‫کاهش نرخ سود تسهیالت‬ ‫صندوق توسعه ملی‬ ‫قائم مقام صندوق توس��عه ملی از کاهش نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت پرداختی ب��ه بخش صنعت و کش��اورزی‬ ‫در س��ال جاری خبر داد‪ .‬س��ید محمد قاسم حسینی‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به انعقاد قرارداد ریالی‬ ‫صندوق توس��عه ملی با بانک ها گفت‪ :‬برای امسال نرخ‬ ‫س��ود تسهیالت پرداختی تغییر کرد‪ ،‬به گونه ای که در‬ ‫بخش کش��اورزی از ‪ 15‬به ‪ 14‬درصد و در صنعت از ‪21‬‬ ‫به ‪ 16‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ س��ود وام های دریافتی از محل‬ ‫صندوق توس��عه ملی برای مناط��ق محروم تا ‪ 4‬درصد‬ ‫هم کمتر از حد معمول تعیین شده است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫بر این اس��اس اگر نرخ س��ود تس��هیالت پرداختی به‬ ‫صنعت در مناطق عادی ‪ 16‬درصد باش��د برای مناطق‬ ‫محروم به ‪ 12‬درصد و برای کش��اورزی نیز از ‪ 14‬به ‪10‬‬ ‫درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫بیمه ها‪ ،‬زیرذره بین‬ ‫شورای رقابت‬ ‫عضو ناظر مجلس در ش��ورای رقاب��ت از احتمال‬ ‫تدوین دستورالعمل نرخ گذاری بیمه ای این شورا با‬ ‫نهایی شدن موضوع انحصاری بودن صنعت بیمه در‬ ‫کشورمان خبر داد‪ .‬نادر قاضی پور در گفت وگو با مهر‬ ‫با اشاره به دس��تور کار اخرین جلسه شورای رقابت‬ ‫در م��ورد بررس��ی انحصاری ب��ودن فعالیت صنعت‬ ‫بیمه در کش��ورمان‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار گرفت که ایا صنعت بیمه در کشورمان‬ ‫انحصاری است یا غیرانحصاری؟‬ ‫عضو ناظر ش��ورای رقابت و نماینده کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه جلس��ه خوبی‬ ‫در ای��ن زمینه برگزار و نقطه نظرات اعضا اس��تماع‬ ‫و گزارش هایی هم ارائه ش��د‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در این‬ ‫جلس��ه موضوع انحصاری بودن فعالیت بیمه ایران‬ ‫به عنوان تنها بیمه دولتی در کش��ور مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬موضوع انحصاری بودن بیمه های‬ ‫ش��اخص هم مورد تبادل نظر ق��رار گرفت اما نتایج‬ ‫قطعی و نهایی نشد و قرار است در جلسه اتی شورای‬ ‫رقاب��ت باز ه��م به این موضوع پرداخته ش��ود و این‬ ‫بحث ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس در جلس��ه اتی ش��ورای رقابت هم‬ ‫بح��ث انحصاری ب��ودن صنعت بیمه کش��ور مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪.‬قاضی پور تاکید کرد‪ :‬قرار شده‬ ‫است اگر ش��ورا به این نتیجه برسد که صنعت بیمه‬ ‫در کشور انحصاری است‪ ،‬خود شورا وارد نرخ گذاری‬ ‫صنعت بیمه ش��ود و برای ان دس��تورالعمل تدوین‬ ‫کن��د و در اص��ل ش��ورای رقاب��ت با نهایی ش��دن‬ ‫موضوع انحصاری بودن صنعت بیمه دس��تورالعمل‬ ‫نرخ گذاری را اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫برای کاراتر شدن نظام بانکی در بخش اقتصاد‬ ‫بخش پولی کشور اصالح شود‬ ‫فره�اد صدیقی توان�ا ‪ -‬گ�روه اقتصاد‪ :‬ب��ا وجودی‬ ‫که ش��بکه بانکی نقش مهمی در توس��عه و رونق چرخ‬ ‫صنع��ت‪ ،‬تج��ارت و اقتصاد کش��ور دارد اما متاس��فانه‬ ‫تاکنون نتوانسته متناسب با انتظارات جامعه به وظایف‬ ‫اصلی خود عمل کند‪ ،‬به طوری که عملکرد بانک ها در‬ ‫س��ال های اخیر نارضایتی و انتق��ادات زیادی را با خود‬ ‫همراه کرده اس��ت‪ .‬فعاالن اقتصادی برای��ن باورند که‬ ‫بانک ه��ا وظیفه اصلی خود را فرام��وش و رها کرده اند‬ ‫و به جای اینکه س��رمایه خود را در اختیار تولیدکننده‬ ‫و صنعتگر قرار دهند تا هم ایجاد اش��تغال ش��ود و هم‬ ‫تولید ملی افزایش پیدا کند‪ ،‬متاس��فانه سرمایه ها را در‬ ‫مس��یرهایی به کار گرفته اند که فقط برای خود بانک ها‬ ‫سوددهی داشته باشد‪.‬‬ ‫در راستای همین انتقادات‪ ،‬اهتمام دولت و مجلس بر‬ ‫این است که بتوانند نظام مالی را کارا و رقابتی کنند تا‬ ‫این امر موجبات رشد بخش های اقتصادی را فراهم کند‬ ‫و دسترس��ی منابع را برای فع��االن بخش های مختلف‬ ‫تس��هیل کند‪ .‬در همین رابطه ه��م بازنگری در قوانین‬ ‫بانکی و اصالحات در برخی از بخش های نظام بانکی را‬ ‫در دستور کار قرار داده اند و بارها بر عملیاتی شدن این‬ ‫اصالح��ات تاکید کرده اند تا بلک��ه از این طریق بتوانند‬ ‫قوانینی را که س��ال ها پیش در رابطه با نظام بانکداری‬ ‫در کشور تصویب ش��ده و در شرایط فعلی خیلی برای‬ ‫نظام اقتصادی کشور عملیاتی نیست‪ ،‬بازنویسی و به روز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی نیز اصالح��ات در این نظام را‬ ‫گامی مثبت در جهت بهبود بخش پولی و اقتصاد کشور‬ ‫می دانن��د و براین باورند که درصورتی که ش��بکه پولی‬ ‫بتواند عملک��رد بهتری در بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫از خود نشان دهد این امر می تواند باعث تحقق اهداف‬ ‫در این بخش شود اما این منوط به این است که برخی‬ ‫شرایط در این مسیر فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رویه فعالیت بانک ها تغییر کند‬ ‫علیرضا معینی یکی از کارشناس��ان اقتصادی در این‬ ‫رابطه با بیان اینکه اگر نظام بانکی فعلی که بیش��تر در‬ ‫خدمت کارهای واسطه ای است اصالح نشود‪ ،‬دستیابی‬ ‫به ‪۳۵‬میلیون شغل امکان پذیر نخواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای رسیدن به ‪۳۵‬میلیون شغل تا افق ‪ ۱۴۰۴‬چند کار‬ ‫کلیدی باید انج��ام دهیم که مهم ترین ان اصالح نظام‬ ‫بانکی اس��ت‪ .‬تا زمانی که بانک ها با این وضعیت به کار‬ ‫خود ادامه می دهند هیچ تولی��دی توجیه پذیر نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حمایت ه��ای موقت دولتی گره گش��ای‬ ‫تولید و اش��تغال نیست‪ .‬این حمایت ها گاهی به صورت‬ ‫مسکن عمل می کنند اما جراحی واقعی در گرو اصالح‬ ‫ساختارهاس��ت‪ .‬مفهوم س��ود بانکی باید حذف ش��ود‪.‬‬ ‫بانک واس��طی برای انتقال پول اس��ت و اگر قرار باشد‬ ‫س��رمایه گذاری کند باید در راستای استراتژی نظام به‬ ‫کار خ��ود ادامه دهد‪ .‬تس��هیالت بانکی باید در مس��یر‬ ‫تولید و مباحث فرهنگی همچون ازدواج قرار گیرند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫بیش��تر افردی که از بان��ک وام می گیرند جز از طریق‬ ‫دالل��ی و واردات نمی توانن��د از عهد ه س��ودهای بانکی‬ ‫بربیایند‪ ،‬گفت‪ :‬س��ود تولید در س��ال های اولیه پایین‬ ‫است و برای تقویت به زمان نیاز دارد اما با توجه به باال‬ ‫بودن سود داللی‪ ،‬برگشت سرمایه سریع اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫معین��ی تصریح کرد‪ :‬با این نظام بانکی تورم روزبه روز‬ ‫باالتر می رود‪ ،‬چرا که تس��هیالت بانکی غالبا وارد چرخه‬ ‫داللی‪ ،‬بورس بازی‪ ،‬س��که و ارز می ش��ود‪ .‬ام��ا اگر این‬ ‫پول ها به تولید برس��د دائما زیاد می شود که به فراوانی‬ ‫کاال و پایین امدن تورم کمک می کند‪.‬‬ ‫وی س��وق دادن درامدهای نفتی را در مس��یر تولید‪،‬‬ ‫ضروری دانست و گفت‪ :‬درامدهای نفتی که وارد چرخه‬ ‫بازار می ش��ود ضد تولید اس��ت‪ .‬این درامدها باید برای‬ ‫توس��عه زیربنایی دانش و فناوری ها به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫ورود درامده��ای نفتی در چرخه مصرف یعنی افزایش‬ ‫تورم و واردات بی رویه‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس اقتصادی‪ ،‬رس��یدن رش��د‬ ‫اقتص��ادی ‪3/6‬درص��د فعل��ی به ‪ 5‬درصد ه��م چندان‬ ‫نمی تواند به ایجاد اشتغال منجر شود‪ ،‬چراکه با افزایش‬ ‫به��ره وری نیاز به نیروی انس��انی کم می ش��ود‪ .‬ش��اید‬ ‫بخش��ی از اهداف اشتغال س��ند چشم انداز محقق شود‬ ‫اما برای رسیدن به رقم ایده ال ‪۳۵‬میلیون شغل به طور‬ ‫قطع نیازمند جراحی سیستم بانکی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت منابع بانک ها در کنار اصالحات‬ ‫از س��وی دیگ��ر حس��ینی هاش��می یک��ی دیگر از‬ ‫با تاکید‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی در گفت وگو ب��ا‬ ‫ب��ر این موضوع که در رابطه ب��ا اصالح نظام بانکی باید‬ ‫بازنگری در بخش هایی همچون‪ ،‬عقود‪ ،‬دستورالعمل ها‬ ‫و س��اختار بانک ها مورد تاکید قرار گیرد و محصوالت و‬ ‫ابزارهای جدیدی برای تامین مالی بخش های اقتصادی‬ ‫تدوین و طراحی شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به نیازهایی که در‬ ‫این بخش در س��ال های اخیر شاهد هستیم اما تاکنون‬ ‫اقدام خاصی در این راس��تا نشده و هنوز سیستم بانکی‬ ‫کشور از خالهای بسیاری در بخش های مختلف در رنج‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی البته باید توجه داشت که اصالح ساختار‬ ‫بانکی فقط محدود به رفتار و تغییرات بانک نمی ش��ود‬ ‫بلک��ه اصالح جدی در سیاس��ت های پول��ی و بانکی و‬ ‫همچنین کفایت سرمایه بانک ها ضرورت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نقش مهم بانک ها در بخش اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬تس��هیل در فرایند اعطای اعتبار در این بخش‬ ‫را مورد اش��اره قرار داد و گفت‪ :‬وقتی صحبت از اصالح‬ ‫نظام بانکی به میان می اید‪ ،‬تس��هیل در ارائه تسهیالت‬ ‫ب��ه بخش های مختلف نیز بی��ش از هر موضوع دیگری‬ ‫مورد توجه است‪ ،‬اما باید توجه داشت که این اصالحات‬ ‫زمانی می تواند نتیجه مطلوب به همراه داشته باشد که‬ ‫به مسائل دیگری همچون مشکالت و وضعیت اقتصادی‬ ‫که باعث این محدودیت ها در نظام بانکی ش��ده اس��ت‬ ‫توجه ویژه تری شود و نسبت به افزایش سرمایه بانک ها‬ ‫نیز تالش هایی نیز صورت گیرد‪.‬‬ ‫او ب��ر این باور اس��ت که به دلیل نب��ود منابع کافی در‬ ‫سیس��تم بانک��ی که می توان رکود و ش��رایط نامناس��ب‬ ‫اقتص��ادی را عاملی مهم در به وجود امدن این ش��رایط‬ ‫دانس��ت‪ ،‬بس��یاری از بانک ها توان پرداخت تسهیالت به‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی را ندارند و همین امر عاملی ش��ده‬ ‫اس��ت برای نارضایتی فع��االن اقتص��ادی از این بخش‪.‬‬ ‫بنابراین تا زمانی که این مش��کالت و موانع مرتفع نشود‪،‬‬ ‫حتی اصالحات در نظام بانکی هم نمی تواند کمکی به این‬ ‫بخش کند و مشکالت به همین روال باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫به گفته حس��ینی هاش��می‪ ،‬برای کاراتر ش��دن نظام‬ ‫بانکی در بخش اقتصاد باید ابتدا شرایط را برای افزایش‬ ‫مناب��ع بانک ها فراهم کرد و س��پس به دنبال اصالحات‬ ‫در بخش های مختل��ف نظام بانکی بود‪ .‬به طور حتم در‬ ‫چنین ش��رایطی می توانند امیدوار ب��ود که بانک ها در‬ ‫بخش اقتصاد فعالیت بهتری داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصادی همچنی��ن در ادامه به روز‬ ‫نب��ودن قوانین بانکی و بازنگ��ری در این بخش را مورد‬ ‫توج��ه قرار داد و گفت‪ :‬قوانی��ن بانکی درحال حاضر با‬ ‫ش��رایط روز اقتصادی چندان منطبق نیست و باید این‬ ‫قوانی��ن در کنار اصالحاتی که می ش��ود مورد بازنگری‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫سیف در چهل وچهارمین اجالس اتحادیه پایاپای اسیا تشریح کرد‬ ‫جهت گیری دولت و بانک مرکزی‪ ،‬کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار است‬ ‫چهل وچهارمین اجالس اتحادیه پایاپای اسیا (‪)ACU‬‬ ‫با حضور روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو‬ ‫در تاریخ ‪ 13‬ژوئن ‪ 23 – 2015‬خرداد ‪ -1394‬در شهر‬ ‫داکا‪ ،‬پایتخت بنگالدش برگزار شد‪.‬‬ ‫ولی اله س��یف ریی��س کل بانک مرک��زی‪ ،‬لیدا برهان‬ ‫ازاد دبی��رکل اتحادیه و حس��ین یعقوب��ی مدیرکل امور‬ ‫بین الملل بانک مرکزی در این اجالس ش��رکت کردند‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشس��ت‪ ،‬س��یف ضمن ارائه گزارش��ی از‬ ‫عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در ریاست‬ ‫دوره ای خ��ود در هیات مدیره اتحادیه پایاپای اس��یا و با‬ ‫ارزوی توفیق ب��رای رییس کل بانک مرکزی بنگالدش‪،‬‬ ‫ریاس��ت اتی هیات مدیره ‪ ACU‬را به وی منتقل کرد‪.‬‬ ‫وی در دوره ریاس��ت هیات مدیره اتحادیه‪ ،‬از تعدادی از‬ ‫کشورهای منطقه برای عضویت در اتحادیه دعوت کرده‬ ‫بود؛ در عین حال‪ ،‬مقرر ش��د رییس جدید هیات مدیره‬ ‫اتحادیه‪ ،‬پیگیری این موضوع را به طور جدی در دس��تور‬ ‫کار قرار دهد‪ .‬طی این اجالس‪ ،‬دبیرکل اتحادیه گزارش‬ ‫تفصیلی عملکرد اتحادیه و دبیرخانه را به اطالع اعضای‬ ‫هیات مدیره اتحادیه رس��اند و محت��وای ان به اتفاق ارا‬ ‫تصویب شد ‪ .‬در ادامه‪ ،‬گزارش اقتصادی کشورهای عضو‬ ‫توس��ط روس��ای کل بانک های مرکزی ارائه شد‪ .‬رییس‬ ‫کل بانک مرکزی ایران نیز با ارائه گزارش مبس��وطی از‬ ‫عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته‪ ،‬جهت گیری دولت‬ ‫و بانک مرکزی ای��ران در حوزه اقتصاد را کنترل تورم و‬ ‫دس��تیابی به رشد پایدار برش��مرد و بر عزم جدی برای‬ ‫رفع تنگناهای موجود تاکید کرد‪.‬همچنین پیشنهادهای‬ ‫کمیته فنی درباره موضوع های مورد عالقه کشورها مطرح‬ ‫شده و در مورد ان تبادل نظر شد‪ .‬این در شرایطی است‬ ‫که بنا به پیش��نهاد رییس کل بان��ک مرکزی جمهوری‬ ‫لو س��وم هیات مدیره‬ ‫اس�لامی ای��ران در اج�لاس چه ‬ ‫اتحادیه‪ ،‬تجارب بانک های مرکزی در مواجهه با «وام های‬ ‫مشکوک الوصول» مطرح و ضمن تاکید بر اهمیت توسعه‬ ‫همکاری های اقتصادی و مالی مقرر شده بود تالش های‬ ‫موثر برای جذب کش��ورهای واجد ش��رایط عضویت در‬ ‫اتحادیه انجام شود‪.‬س��یف همچنین در حاش��یه اجالس‬ ‫چهل وچه��ارم‪ ،‬در جریان دیدارهای جداگانه با روس��ای‬ ‫کل بانک های مرکزی کش��ورهای عضو بر تقویت روابط‬ ‫کارگزاری بانک��ی دوجانبه و حل محدودیت های مربوط‬ ‫به نقل و انتقاالت وجوه و تس��هیل پرداخت های مربوط‬ ‫به معام�لات تجاری تاکید کرد‪.‬گفتنی اس��ت دبیرخانه‬ ‫اتحادیه پایاپای اسیا در تهران مستقر است و ‪ 9‬کشور در‬ ‫ان عضویت دارند‪ .‬فعالیت اتحادیه پایاپای اسیا طی ‪41‬‬ ‫سال فعالیت خود با موفقیت های زیادی درباره شناسایی‬ ‫ظرفیت های اقتصادی و تجاری کش��ورهای عضو و ارائه‬ ‫خدمات و تس��هیالت اعتباری به فعاالن اقتصادی همراه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬هند‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫بنگالدش‪ ،‬س��ریالنکا‪ ،‬نپال‪ ،‬میانمار‪ ،‬بوت��ان و مالدیو از‬ ‫اعضای اتحادیه هس��تند‪ .‬ریاست هیات مدیره اتحادیه به‬ ‫صورت دوره ای و به مدت یک س��ال از میان روسای کل‬ ‫بانک های مرکزی عضو انتخاب می شود‪ .‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزی کش��ورمان در سال گذشته به عنوان ریاست کل‬ ‫انتخ��اب و در اجالس داکا این مس��ئولیت به رییس کل‬ ‫بانک مرکزی بنگالدش منتقل شد‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫تداوم روند کاهشی قیمت انواع سکه‬ ‫گ�روه اقتصادی‪ :‬در بازار دیروز‪ ،‬طال و س��که‬ ‫نس��بت به اواخر هفته گذش��ته روند کاهش��ی‬ ‫پیدا کرد و به این ترتیب سکه تمام بهار ازادی‬ ‫‪ 912‬هزار تومان فروخته ش��د و هر گرم طالی‬ ‫‪ 18‬عیار ‪ 93‬ه��زار و ‪ 530‬تومان قیمت خورد ‪.‬‬ ‫انطور که فعاالن بازار می گویند‪ ،‬این افت قیمت‬ ‫ناش��ی از کاهش قیمت اونس جهانی طال بوده‬ ‫که باعث ش��د قیمت سکه تمام بهار ازادی در‬ ‫نخستین روز کاری هفته نسبت به اخرین روز‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬کاهشی در حدود ‪ 5‬هزارتومان‬ ‫را تجرب��ه کند‪ .‬در این روز همچنین نیم س��که‬ ‫‪ 468‬هزارتومان به فروش رس��ید و ربع سکه با‬ ‫‪2‬هزارتومان افت‪ 257 ،‬هزارتومان به متقاضیان‬ ‫عرضه شد‪ .‬در همین حال‪ ،‬صرافان بازار ارز نرخ‬ ‫هر دالر ازاد را ب��رای فروش ‪ ۳۳12‬تومان‪ ،‬هر‬ ‫یورو را ‪ ۳۷29‬تومان و هر پوند را ‪ ۵۱40‬تومان‬ ‫اعالم کردند که نس��بت به اخری��ن روز هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬دالر با افزایش روبه رو شد و یورو روند‬ ‫کاهش��ی را طی کرد‪ .‬قیمت دالر روز گذش��ته‬ ‫در حالی در بازار ازاد دچار افزایش قیمت ش��د‬ ‫که بانک مرکزی نیز قیم��ت دالر بانکی را باال‬ ‫برد و باعث ش��د این ن��وع ارز با قیمت ‪2905‬‬ ‫تومان به فروش برس��د که در نوع خود رکورد‬ ‫قابل توجهی بود‪ ،‬چرا که این باالترین نرخی بود‬ ‫ک��ه از زمان راه اندازی مرک��ز مبادالت ارزی به‬ ‫ثبت رسیده است ‪ .‬پیش از این باالترین قیمت‬ ‫بانک��ی دالر مرب��وط به روز بیس��تم خرداد ماه‬ ‫سال جاری و رقم ‪ 29011‬ریال بود‪ .‬همچنین‬ ‫در روز گذش��ته ن��رخ بانکی ‪ 25‬ارز نس��بت به‬ ‫پنجش��نبه هفته گذش��ته افزایش و قیمت ‪13‬‬ ‫واحد پولی کاهش داش��ته البت��ه نرخ یک ارز‬ ‫تغییری نداش��ت‪ .‬بانک مرکزی نرخ بانکی دالر‬ ‫امریکا را با ‪ 40‬ریال رش��د نسبت به پنجشنبه‬ ‫هفته گذش��ته ‪29/050‬ری��ال‪ ،‬پوند انگلیس با‬ ‫‪ 246‬ری��ال افزایش‪45/217‬ریال و یورو با ‪68‬‬ ‫ریال افت را ‪32/722‬ریال تعیین کرد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید‬ ‫فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33060‬‬ ‫‪33120‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,510,000‬‬ ‫‪2,570,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37200‬‬ ‫‪37290‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,630,000‬‬ ‫‪4,680,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51150‬‬ ‫‪51400‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,105,000‬‬ ‫‪9,125,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪27070‬‬ ‫‪27170‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪9,070,000‬‬ ‫‪9,120,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8960‬‬ ‫‪9030‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,260,000‬‬ ‫‪2,310,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25210‬‬ ‫‪25590‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,530,000‬‬ ‫‪4,580,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35070‬‬ ‫‪35300‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,070,000‬‬ ‫‪9,120,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12180‬‬ ‫‪12290‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪917,900‬‬ ‫‪935,300‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪8830‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,030,000‬‬ ‫‪4,050,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9200‬‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫حجم معامالت ‪ ،‬پاشنه اشیل بورس‬ ‫گ�روه اقتص�اد – اریانا امام�ی‪ :‬در ادامه‬ ‫رش��د ارام روز چهارش��نبه‪ ،‬روز گذشته نیز‬ ‫بازار با وجود اخبار ضد و نقیض سیاسی کار‬ ‫خود را مثبت اغاز کرد و رش��د قیمتی برای‬ ‫اغلب نمادهای بورسی ثبت شد‪ .‬با این وجود‬ ‫انچه این روزها به عنوان پاشنه اشیل بورس‬ ‫نامیده می شود حجم پایین معامالت است‪.‬‬ ‫از معامالت تاالر حافظ‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫رشد بازار که در نیمه نخست معامالت اغاز‬ ‫ش��ده بود در نیمه دوم هم ادامه داش��ت اما‬ ‫نگرانی بیشتر فعاالن از پایین بودن حجم و‬ ‫ارزش معامالت اس��ت که می تواند برای روز‬ ‫یکشنبه ساعت های سختی را رقم بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹امار معامالت‬ ‫گفتنی اس��ت روز گذشته شاخص بورس‬ ‫‪ 248‬واح��د ب��اال رفت و به ع��دد ‪62‬هزار و‬ ‫‪ 571‬رسید‪ .‬س��هامداران در معامالت دیروز‬ ‫‪305‬میلی��ون برگه س��هم و حق تقدم را به‬ ‫ارزش ‪50‬میلی��ارد توم��ان در ‪28‬هزار نوبت‬ ‫معامالتی دادوستد کردند‪.‬‬ ‫نمادهای بانک ملت‪ ،‬مپنا‪ ،‬بانک صادرات‪،‬‬ ‫پتروش��یمی مبین‪ ،‬بانک پاس��ارگاد و بانک‬ ‫کارافرین بیش��ترین تاثیر مثب��ت را بر این‬ ‫متغی��ر ثب��ت کردند‪ .‬این در حال��ی بود که‬ ‫گروه صنعتی بارز با بیشترین تاثیر منفی بر‬ ‫شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر شدند‪.‬‬ ‫در معام�لات روز گذش��ته ج��دول‬ ‫شاخص های منتخب بورس شاهد رشدی‬ ‫دسته جمعی بود‪ .‬بر همین اساس شاخص‬ ‫ازاد شناور ‪ 472‬واحد و شاخص های بازار‬ ‫اول و دوم ب��ه ترتی��ب ‪ 256‬و ‪ 38‬واح��د‬ ‫رشد کردند‪.‬‬ ‫همچنین در صدر جدول برترین گروه های‬ ‫صنعتی نیز بانک ها‪ ،‬خ��ودرو و فراورده های‬ ‫نفتی قرار داشتند‪.‬‬ ‫کارخانجات تولیدی شیش��ه رازی‪ ،‬کارتن‬ ‫ایران‪ ،‬صنایع جوش��کاب یزد‪ ،‬چینی ایران‪،‬‬ ‫فنرسازی خاور و سخت اژند نیز در این روز‬ ‫بیشترین رشد قیمت را ثبت کردند‪.‬‬ ‫همچنین گروه صنعتی بارز‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫اب��ادان‪ ،‬ش��یر پاس��توریزه پگاه خراس��ان‪،‬‬ ‫داروسازی کوثر‪ ،‬س��ایپا شیشه و داروسازی‬ ‫اکس��یر بیش��ترین کاهش قیم��ت را ثبت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در پای��ان معامالت دیروز تراکتورس��ازی‪،‬‬ ‫تولیدم��واد اولیه دارو پخ��ش‪ ،‬چینی ایران‪،‬‬ ‫بانک اقتصاد نوین‪ ،‬جوشکاب یزد‪ ،‬فنرسازی‬ ‫خ��اور و بیم��ه دانا طوالنی تری��ن صف های‬ ‫خرید را داشتند‪.‬‬ ‫س��نگین ترین صف های فروش هم متعلق‬ ‫به نماده��ای نورد الومینی��وم‪ ،‬نفت پارس‪،‬‬ ‫س��یمان خزر‪ ،‬بین المللی محصوالت پارس‪،‬‬ ‫س��یمان قائن‪ ،‬س��ایپا اذین و پتروش��یمی‬ ‫فناوران بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن حجم معامالت ه��م متعلق به‬ ‫حق تق��دم توکا ف��والد‪ ،‬پارس خودرو و بانک‬ ‫صادرات بود‪ .‬بان��ک ملت‪ ،‬مپنا و اذراب نیز‬ ‫بیشترین ارزش معامالت را داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناس‬ ‫بازار س��رمایه روز گذش��ته در حالی رشد‬ ‫ش��اخص ها را تجرب��ه کرد ک��ه مدت ها بود‬ ‫ش��اهد افت های س��نگین و ی��ا درجا زدن‬ ‫ب��ود‪ .‬در همین زمینه یک کارش��ناس بازار‬ ‫سرمایه با اش��اره به افزایش شاخص بورس‬ ‫در معامالت روز گذشته معتقد است‪ :‬قیمت‬ ‫سهام در بازار سرمایه در حال حاضر به طور‬ ‫میانگین حداکثر ‪10‬درص��د از کف قیمتی‬ ‫س��ال ‪ 93‬خود باالتر است و از دیدگاه خرد‬ ‫س��رمایه گذاری در چنی��ن وضعیتی ارزش‬ ‫ریسک کردن را دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته حس��ین صالحی قیم��ت فعلی‬ ‫س��هام موجود در بورس بسیاری از ابهامات‬ ‫و ریس��ک های موجود در بازار سرمایه را در‬ ‫خود جای داده و به جایی رس��یده است که‬ ‫اگر س��رمایه گذاری بخواه��د در بازار بماند‪،‬‬ ‫ارزش خرید و ریسک کردن را برای او دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مثبت شدن شاخص کل‬ ‫و قیمت س��هام در روز گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬علت‬ ‫اصلی این مثبت ش��دن و رشد شاخص کل‪،‬‬ ‫خریدهای حمایتی است که به وسیله برخی‬ ‫نهاد ها انجام می شود‪ ،‬چراکه قیمت ها اغلب‬ ‫در نزدیکی س��طوح حمایتی خود قرار دارند‬ ‫و تع��داد فروش��ندگان نیز در ب��ازار کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬البته به نظر می رسد این رشد‬ ‫پایدار نبوده و به صورت نوسان کوتاه مدت و‬ ‫مقطعی باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در دی��دگاه کالن‬ ‫همچنان ابهامات زیادی در بخش سیاس��ی‬ ‫و اقتص��ادی وج��ود دارد و یک��ی دیگ��ر از‬ ‫مش��کالت بورس نبود نقدینگی کافی برای‬ ‫رش��د است که در صورت تزریق نقدینگی و‬ ‫انتشار اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی بازار‬ ‫با رشد پایداری همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی درب��اره با روند قیمت های جهانی‬ ‫و ابهام��ات موجود در بخ��ش اقتصاد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طبق گزارشی که در زمینه با نرخ رشد‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫اقتصاد جهانی منتش��ر ش��د این نرخ برای‬ ‫س��ال ‪ 2015‬م از ‪ 3‬درصد ب��ه ‪ 2/8‬کاهش‬ ‫یافته است‪ ،‬با اینکه نرخ رشد اقتصادی چین‬ ‫هنوز همان ‪7‬درصد بوده ولی در کشورهای‬ ‫نوظهور همچنان با رکود مواجه هس��تیم و‬ ‫به طور کلی همه این عوامل باعث می ش��ود‬ ‫قیمت های جهانی در همین محدوده ها باقی‬ ‫مانده و به کمتر از ان افت نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬بازار سرمایه و اقتصاد‬ ‫کشور نیاز به زمان دارد تا ابهامات موجود در‬ ‫ان رفع ش��ود و سرمایه گذاران صبور نیز در‬ ‫این بازار با در نظر گرفتن دیدگاه بلندمدت‬ ‫ضرر نخواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گمانه زنی های سیاسی‬ ‫در مجموع بازار س��هام در حالی فعالیت‬ ‫خود را در هفته جاری اغاز کرد که کمتر از‬ ‫دو هفته به پایان مهلت مذاکرات هسته ای‬ ‫و انجام توافق نهایی باقی مانده است‪.‬‬ ‫با نزدیک شدن به مذاکرات‪ ،‬گمانه زنی ها‬ ‫ب��رای تمدید مذاکرات بیش��تر می ش��ود‪.‬‬ ‫هفتمین دور از گفت وگوها به منظور ادامه‬ ‫نگارش پیش نویس متن برنامه جامع اقدام‬ ‫مش��ترک (برج��ام) با حضور س��یدعباس‬ ‫عراقچ��ی و مجید تخت روانچ��ی‪ ،‬معاونان‬ ‫وزی��ر خارجه ایران و هلگا اش��مید‪ ،‬معاون‬ ‫مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا که‬ ‫به نمایندگ��ی از کش��ورهای ‪ 5+1‬در این‬ ‫مذاک��رات حض��ور دارد از روز چهارش��نبه‬ ‫در هتل کوبورگ وین از س��ر گرفته ش��د‪.‬‬ ‫مذاکره کنن��ده ایرانی در روزهای گذش��ته‬ ‫نشس��ت های دوجانبه و س��ه جانبه با هلگا‬ ‫اش��مید‪ ،‬معاون مس��ئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا و وندی ش��رمن‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫خارجه امریکا داشت‪.‬‬ ‫یک��ی از اخب��اری که بدبینی را نس��بت‬ ‫به حصول توافق تا زمان باقیمانده بیش��تر‬ ‫کرد‪ ،‬گزارش خبرگزاری ایتارتاس بود‪ .‬این‬ ‫خبرگزاری روسی نوش��ته است که در پی‬ ‫بروز بن بس��ت در مذاکرات‪ ،‬احتمال تمدید‬ ‫مهلت گفت وگوها تقویت ش��ده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫ش��بکه خبری «س��ی ان ان» در واکنش به‬ ‫خبر ایتارتاس‪ ،‬از قول منابعی متوقف شدن‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای را رد کرد اما نوش��ت‬ ‫احتمال تمدی��د مذاکرات وجود دارد‪ .‬عضو‬ ‫ارش��د مذاکره کننده هس��ته ای کشورمان‬ ‫معتقد است با چشم اندازی که از مذاکرات‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬ام��کان دارد تا پای��ان مهلت‬ ‫یادش��ده به توافق دس��ت یابیم‪ .‬یک رسانه‬ ‫روس��ی به نقل از نماین��ده ایران در اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی هم اعالم کرد امکان‬ ‫رس��یدن به توافق جامع هسته ای پیش از‬ ‫تاری��خ مقرر برای پای��ان گفت وگوها وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ه��ر صورت با نزدیک ش��دن به پایان‬ ‫مهلت مذاکرات‪ ،‬شاهد پیچیده تر شدن روند‬ ‫مذاکرات هستیم ‪.‬‬ ‫معامله گ��ران با نزدیک ش��دن ب��ه پایان‬ ‫مهل��ت مذاکرات‪ ،‬ریس��ک گریزتر ش��ده و‬ ‫خوش��بینی ها کمتر شده اس��ت‪ .‬در هفته‬ ‫گذش��ته بازار س��هام کم رمق و منفی بود‪.‬‬ ‫کاهش چش��مگیر حجم و ارزش معامالت‬ ‫نشان می دهد خریداران هنوز مردد هستند‬ ‫و به نظر می رس��د منتظر خبرهای قطعی از‬ ‫مذاکرات هستند‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫توکافوالد(هلدینگ‬‫ ‬ ‫ت ‬ ‫‪58342214‬‬ ‫‪93‬‬ ‫ت‪-‬ایران ارقام ‬ ‫‪1027‬‬ ‫‪9.96‬‬ ‫ت‪-‬توکاریل‬ ‫‪34085000‬‬ ‫‪858‬‬ ‫ب‬ ‫ت‪-‬المپ پارس شها ‬ ‫‪2956‬‬ ‫‪9.93‬‬ ‫ خودرو‬ ‫پارس‬ ‫‪21309011‬‬ ‫‪783‬‬ ‫ن‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری ملی ایرا ‬ ‫‪621‬‬ ‫‪9.91‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪16832669‬‬ ‫‪829‬‬ ‫ت‪-‬سرما افرین ‬ ‫‪813‬‬ ‫‪9.13‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪13937429‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫ت‪-‬مس شهیدباهنر‬ ‫‪185‬‬ ‫‪8.82‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫ ‬ ‫‪10044330‬‬ ‫‪901‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری توسعه ملی ‬ ‫‪507‬‬ ‫‪8.57‬‬ ‫ب‬ ‫ اذرا ‬ ‫صنایع‬ ‫‪8076237‬‬ ‫‪2439‬‬ ‫کارخانجات تولیدی شیشه رازی ‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪8.11‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫اجاره رایتل ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪64870000000‬‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫‪4355‬‬ ‫‪-18.02‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪1015535‬‬ ‫‪55438048060‬‬ ‫ن‬ ‫پتروشیمی ابادا ‬ ‫‪2756‬‬ ‫‪-5.68‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪30823478098‬‬ ‫ت‪-‬توکاریل‬ ‫‪858‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫ت‪-‬توکاریل‬ ‫‪858‬‬ ‫‪29246730000‬‬ ‫ن‬ ‫شیرپاستوریزه پگاه خراسا ‬ ‫‪4744‬‬ ‫‪-4.57‬‬ ‫گروه مپنا (سهامی عام)‬ ‫‪6974‬‬ ‫‪22063864317‬‬ ‫داروسازی کوثر‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫صنایع اذراب‬ ‫‪2439‬‬ ‫‪19698687434‬‬ ‫سایپاشیشه ‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫‪3179‬‬ ‫‪18624288996‬‬ ‫داروسازی اکسیر‬ ‫‪9037‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7099.9‬‬ ‫‪0.401612105‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪638.7‬‬ ‫‪-0.699626866‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10151.5‬‬ ‫‪0.163790467‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4657.6‬‬ ‫‪1.874494193‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1317.1‬‬ ‫‪0.335187019‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪632.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪15812.6‬‬ ‫‪-0.371105441‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5648.2‬‬ ‫‪5.351314047‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪46360.5‬‬ ‫‪0.992486641‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪171235.7‬‬ ‫‪0.015419723‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪17127.2‬‬ ‫‪-10.54657509‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26490.8‬‬ ‫‪-0.043015297‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪17761.9‬‬ ‫‪0.978407941‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10423.5‬‬ ‫‪2.413071459‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪290927.1‬‬ ‫‪-0.023952153‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3535.6‬‬ ‫‪3.786766864‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2023.6‬‬ ‫‪1.255941956‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11403.3‬‬ ‫‪1.745228727‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3166.2‬‬ ‫‪-0.050508239‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6303.7‬‬ ‫‪-0.057076721‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪105.4‬‬ ‫‪1.737451737‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2373.7‬‬ ‫‪0.012640094‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4909.8‬‬ ‫‪-0.044788274‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4368.8‬‬ ‫‪-0.038897151‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1852.7‬‬ ‫‪0.352074531‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪679.5‬‬ ‫‪0.029442073‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1642.3‬‬ ‫‪2.746496496‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1461.6‬‬ ‫‪0.779149142‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪639.9‬‬ ‫‪1.603683709‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1837.6‬‬ ‫‪1.676534056‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4184.6‬‬ ‫‪-0.3524313‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪542.6‬‬ ‫‪-0.036845984‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪131955‬‬ ‫‪1.445320008‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪739.4‬‬ ‫‪0.708253882‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4533.1‬‬ ‫‪0.055180329‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪617.5‬‬ ‫‪4.554690146‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪-0.340393343‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪188.5‬‬ ‫‪0.640683396‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪307.8‬‬ ‫‪1.017394158‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3212.3‬‬ ‫‪0.491146844‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2855.9‬‬ ‫‪0.62008949‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪71232.3‬‬ ‫‪0.667894296‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪45015.3‬‬ ‫‪0.573071664‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪129923.7‬‬ ‫‪0.029256492‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪51578.3‬‬ ‫‪0.188807154‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8573.4‬‬ ‫‪0.539437578‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪121051‬‬ ‫‪0.11305528‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪26068.5‬‬ ‫‪0.399386862‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪62571.2‬‬ ‫‪0.399536602‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9705.9‬‬ ‫‪0.539683855‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪697.9‬‬ ‫‪0.925524223‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2569.1‬‬ ‫‪0.422155338‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪9347‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1667‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪5258‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7401‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1326‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫گروه مپنا (سهامی عام)‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪146,283‬‬ ‫‪1367301985‬‬ ‫‪55‬‬ ‫تکینکو‬ ‫خوردگی‬ ‫کنترل‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪171065160‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ذغال ایران‬ ‫قاسم‬ ‫سنگ نگین طبس‬ ‫‪6629‬‬ ‫‪1667‬‬ ‫‪405,819‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪2690362744‬‬ ‫‪171065160‬‬ ‫‪7,276‬‬ ‫‪38255380‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪5258‬‬ ‫ساخت قطعات‬ ‫خودرو و‪1.33‬‬ ‫‪7,276‬‬ ‫‪38255380‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪783‬‬ ‫‪4.26‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪21,309,011‬‬ ‫‪16681245917‬‬ ‫‪1061‬‬ ‫تامین دیزل‬ ‫سایپا‬ ‫ماسه ریختهگری‬ ‫‪901‬‬ ‫‪7401‬‬ ‫‪10,044,330‬‬ ‫‪54,660‬‬ ‫‪9047555672‬‬ ‫‪406450495‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪2547‬‬ ‫کانه های فلزی ‪2,439,249‬‬ ‫استخراج ‪1.07‬‬ ‫‪6253408415‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪54,660‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪406450495‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪511,845‬‬ ‫‪675107904‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪231‬‬ ‫‪5.48‬‬ ‫‪1,682,371‬‬ ‫‪388574158‬‬ ‫‪89‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪341,419‬‬ ‫‪1103029285‬‬ ‫‪85‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪187,754‬‬ ‫‪392255860‬‬ ‫‪52‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3207‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪114,086‬‬ ‫‪369755679‬‬ ‫‪28‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪2730‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪100,690‬‬ ‫‪272001378‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪769,803‬‬ ‫‪2917665119‬‬ ‫‪37‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2635‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪4,807,051‬‬ ‫‪12668854351‬‬ ‫‪607‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪1,214,356‬‬ ‫‪2797319591‬‬ ‫‪215‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪590,139‬‬ ‫‪1365975310‬‬ ‫‪166‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪1,350,139‬‬ ‫‪1613771527‬‬ ‫‪138‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪783,521‬‬ ‫‪2113979584‬‬ ‫‪134‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪361,548‬‬ ‫‪1159904195‬‬ ‫‪128‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪6006‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪432,338‬‬ ‫‪2596645304‬‬ ‫‪111‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪622,646‬‬ ‫‪1403715359‬‬ ‫‪90‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪370,884‬‬ ‫‪1411537152‬‬ ‫‪75‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪195,906‬‬ ‫‪340793266‬‬ ‫‪75‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1551‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪637,137‬‬ ‫‪983203674‬‬ ‫‪52‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪188,618‬‬ ‫‪344966075‬‬ ‫‪49‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪129,135‬‬ ‫‪161149808‬‬ ‫‪39‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪126,870‬‬ ‫‪243225595‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪42,589‬‬ ‫‪51165312‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3391‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪13,739‬‬ ‫‪46588904‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪64,544‬‬ ‫‪128627353‬‬ ‫‪14‬‬ ‫افست‬ ‫‪3005‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪44,909‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪138604140‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫‪14849750534‬‬ ‫‪1208‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪16,832,669‬‬ ‫‪13958437948‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪13,937,429‬‬ ‫‪30823478098‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪888‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪7,583,867‬‬ ‫‪6754546198‬‬ ‫‪715‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪746437‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪6,410‬‬ ‫‪4784661952‬‬ ‫‪524‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪19,801‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫‪748212‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪6,389‬‬ ‫‪4780324295‬‬ ‫‪491‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪745844‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪3,912‬‬ ‫‪2917743463‬‬ ‫‪397‬‬ ‫بانک دی‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪3,047,174‬‬ ‫‪5153878290‬‬ ‫‪331‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪2,755,860‬‬ ‫‪3002379890‬‬ ‫‪271‬‬ ‫بانک سینا‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪4,835,155‬‬ ‫‪6354832593‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪745284‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪2,668‬‬ ‫‪1988418326‬‬ ‫‪250‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫‪743901‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪1,559‬‬ ‫‪1159741212‬‬ ‫‪219‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪728151‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪2,198‬‬ ‫‪1600476260‬‬ ‫‪201‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫‪743838‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1,857‬‬ ‫‪1381307362‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1737‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪3,434,638‬‬ ‫‪5996856186‬‬ ‫‪190‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪1,655,228‬‬ ‫‪4395975554‬‬ ‫‪159‬‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪995,767‬‬ ‫‪1642249496‬‬ ‫‪149‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫‪743899‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪607022000‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪590,954‬‬ ‫‪852716649‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪736769‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪1,296‬‬ ‫‪954852411‬‬ ‫‪110‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪738877‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1,167‬‬ ‫‪862269599‬‬ ‫‪102‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪742928‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪352890853‬‬ ‫‪96‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫‪2695‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪2,300,451‬‬ ‫‪6248726867‬‬ ‫‪90‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪742696‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪347581576‬‬ ‫‪87‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪744818‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪379857149‬‬ ‫‪87‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪738883‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪359836272‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪536,198‬‬ ‫‪713039667‬‬ ‫‪86‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪726506‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪324021573‬‬ ‫‪79‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪742838‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪372904618‬‬ ‫‪76‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪742293‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪435726282‬‬ ‫‪76‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪739844‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪293718277‬‬ ‫‪75‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪740795‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪348173555‬‬ ‫‪57‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪739416‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪299463546‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪1,791,950‬‬ ‫‪3583900497‬‬ ‫‪55‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪742436‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪267276808‬‬ ‫‪50‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪744086‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪266382976‬‬ ‫‪49‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪737147‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪441551152‬‬ ‫‪49‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫‪740793‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪274834174‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪151,589‬‬ ‫‪311955689‬‬ ‫‪34‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪4.58‬‬ ‫‪4,740,076‬‬ ‫‪7569537447‬‬ ‫‪362‬‬ ‫بیمه میهن‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪118,347‬‬ ‫‪269367454‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪12‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪749949‬‬ ‫‪10120‬‬ ‫‪9347‬‬ ‫‪74,412‬‬ ‫‪146,283‬‬ ‫‪753054358‬‬ ‫‪1367301985‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪22‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3,163,898‬‬ ‫‪ 6974‬ابزارپزشکی‪4.57 ،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪22063864317‬‬ ‫‪396‬‬ ‫غیرتخصصی‬ ‫ذغال های‬ ‫فروشگاه‬ ‫خرده فروشی در‬ ‫سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪3795‬‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪4.76‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫سایپا‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪1326‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪5,740,186‬‬ ‫‪511,845‬‬ ‫‪6926753119‬‬ ‫‪675107904‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ایران‬ ‫خودرودیزلوفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪5.48‬‬ ‫‪6,430,013‬‬ ‫‪1,682,371‬‬ ‫‪4819715770‬‬ ‫‪388574158‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪89‬‬ ‫زامیاد‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪5,021,687‬‬ ‫‪341,419‬‬ ‫‪6106173181‬‬ ‫‪1103029285‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪85‬‬ ‫بهمن‬ ‫گروه‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪3,319,605‬‬ ‫‪187,754‬‬ ‫‪7096379836‬‬ ‫‪392255860‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪52‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫سرمایهوگذاری‬ ‫رنا(گل گهر‬ ‫صنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪3207‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪2,719,039‬‬ ‫‪114,086‬‬ ‫‪2785513223‬‬ ‫‪369755679‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پارس‬ ‫مهرکامبافق‬ ‫معادن‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪2730‬‬ ‫‪4.48‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪1,792,342‬‬ ‫‪100,690‬‬ ‫‪2675146125‬‬ ‫‪272001378‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪439,911‬‬ ‫استخراج نفت گاز و ‪4.80‬‬ ‫‪1638‬‬ ‫خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪720716288‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪331,744‬‬ ‫‪769,803‬‬ ‫‪621308372‬‬ ‫‪2917665119‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1205459335‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫محرکه‬ ‫نیرو‬ ‫شمال‬ ‫حفاری‬ ‫‪1873‬‬ ‫‪3795‬‬ ‫صنایعریختهگریایران‬ ‫‪4161‬‬ ‫امالک و مستغالت‪289,735‬‬ ‫انبوه سازی‪5.00 ،‬‬ ‫ایرانخودرو‬ ‫گذاری‬ ‫گسترشسرمایه‬ ‫تهران‬ ‫وساختمان‬ ‫نوسازی‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪2635‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪212,716‬‬ ‫‪4,807,051‬‬ ‫‪512941046‬‬ ‫‪12668854351‬‬ ‫صنعت‬ ‫پارت‬ ‫ایرکا‬ ‫مسکن تهران‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪5629‬‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪128,616‬‬ ‫‪1,214,356‬‬ ‫‪724019037‬‬ ‫‪2797319591‬‬ ‫توریستیزر‬ ‫فنرسازی‬ ‫ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪191,252‬‬ ‫‪590,139‬‬ ‫‪268129908‬‬ ‫‪1365975310‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪166‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2863‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪264,060‬‬ ‫‪1,350,139‬‬ ‫‪755988238‬‬ ‫‪1613771527‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪138‬‬ ‫خودرو شرق‬ ‫ساختمانایران‬ ‫الکتریکگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪239,027‬‬ ‫‪783,521‬‬ ‫‪338649839‬‬ ‫‪2113979584‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪134‬‬ ‫نصیرماشین‬ ‫مهندسی‬ ‫گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪3.49‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪97,516‬‬ ‫‪361,548‬‬ ‫‪375383196‬‬ ‫‪1159904195‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪128‬‬ ‫خودرو‬ ‫محورسازانایران‬ ‫استان کرمان‬ ‫وعمران‬ ‫س‪ .‬توسعه‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪6006‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪87,715‬‬ ‫‪432,338‬‬ ‫‪198531634‬‬ ‫‪2596645304‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪111‬‬ ‫فن اور‬ ‫خانهروان‬ ‫صنعتی‬ ‫مهندسی‬ ‫باغمیشه‬ ‫سازی‬ ‫سازی و‬ ‫شهر‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪21,567‬‬ ‫‪622,646‬‬ ‫‪178152787‬‬ ‫‪1403715359‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪90‬‬ ‫اژند‬ ‫سخت‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪370,884‬‬ ‫‪24,040‬‬ ‫‪1411537152‬‬ ‫‪38560160‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪13‬‬ ‫رادیاتورو ایران‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪69,700‬‬ ‫‪195,906‬‬ ‫‪394485000‬‬ ‫‪340793266‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ترمزایران مسکن‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫لنت‬ ‫‪1551‬‬ ‫‪3617‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪637,137‬‬ ‫‪15,932‬‬ ‫‪983203674‬‬ ‫‪55076924‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسکن شمال شرق‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مشهد‬ ‫سازی‬ ‫رینگ‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪188,618‬‬ ‫‪438,765‬‬ ‫‪344966075‬‬ ‫‪905131874‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سایپااذینتوسعهساختمان‬ ‫بینالمللی‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪5142‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪129,135‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪161149808‬‬ ‫‪1074920‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪1964‬‬ ‫های وابسته به ان‪126,870‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫رایانه و فعالیت‬ ‫‪243225595‬‬ ‫‪31‬‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫ا‪.‬‬ ‫پردازیایران‬ ‫داده‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪42,589‬‬ ‫‪417,856‬‬ ‫‪51165312‬‬ ‫‪565707550‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪99‬‬ ‫گذاری مسکن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫ایرانارقام‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪3391‬‬ ‫‪1027‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪9.96‬‬ ‫‪13,739‬‬ ‫‪182,476‬‬ ‫‪46588904‬‬ ‫‪187318123‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪50‬‬ ‫فارس کیش‬ ‫وتوسعه ایران‬ ‫عمراناعتباری‬ ‫کارت‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪64,544‬‬ ‫‪545,608‬‬ ‫‪128627353‬‬ ‫‪1503420261‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪135,010‬‬ ‫‪540221061‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44,909‬‬ ‫‪85,319‬‬ ‫‪138604140‬‬ ‫‪186685040‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪74,056‬‬ ‫‪298847276‬‬ ‫‪30‬‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫‪4001‬‬ ‫افستارقام‬ ‫ایران‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪2197‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪4035‬‬ ‫مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫خدماتتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫انفورماتیک‬ ‫چاپ و تکثیر‬ ‫انتشار‪0.78،‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫موسسات اعتباری‬ ‫بانکها و ‪0.12‬‬ ‫‪749949‬‬ ‫‪12037‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪19,801‬‬ ‫‪75,378‬‬ ‫‪14849750534‬‬ ‫‪910704632‬‬ ‫‪1208‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تجارتصادرات‬ ‫بانک‬ ‫ایران پارسیان‬ ‫الکترونیک‬ ‫‪829‬‬ ‫‪2946‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪16,832,669‬‬ ‫‪20,587‬‬ ‫‪13958437948‬‬ ‫‪58836027‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2212‬‬ ‫خدمات وابسته ‪13,937,429‬‬ ‫زراعت و‪3.85‬‬ ‫‪30823478098‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫‪6754546198‬‬ ‫‪70767494‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫ودامپروی مگسال‬ ‫کشاورزی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪25626‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪7,583,867‬‬ ‫‪2,694‬‬ ‫‪4784661952‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪6,389‬‬ ‫‪367,046‬‬ ‫‪4780324295‬‬ ‫‪2624301684‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪0.01‬و وسایل ارتباطی‪6,410‬‬ ‫‪746437‬ساخت دستگاهها‬ ‫‪3,912‬‬ ‫‪2917743463‬‬ ‫‪397‬‬ ‫صنایعدی‬ ‫بانک‬ ‫اذراب‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪2439‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪3,047,174‬‬ ‫‪8,076,237‬‬ ‫‪5153878290‬‬ ‫‪19698687434‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪629‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫حکمت‬ ‫اراک‬ ‫سازی‬ ‫بانکماشین‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪2,755,860‬‬ ‫‪3,344,270‬‬ ‫‪3002379890‬‬ ‫‪4065738368‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪2771‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪4,835,155‬‬ ‫‪236,965‬‬ ‫‪6354832593‬‬ ‫‪654302922‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪745284‬‬ ‫‪3976‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪2,668‬‬ ‫‪74,044‬‬ ‫‪1988418326‬‬ ‫‪303506356‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪18‬‬ ‫جامدارو‬ ‫‪11543‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪7210080‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المیران‬ ‫‪3013‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪2485707‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فراوردههای نسوز پارس‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪1,510,553‬‬ ‫‪5078917896‬‬ ‫‪174‬‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪504,381‬‬ ‫‪861579384‬‬ ‫‪92‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪4.16‬‬ ‫‪220,949‬‬ ‫‪1223900619‬‬ ‫‪75‬‬ ‫تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز الکتریک‬ ‫پارس‬ ‫‪748212‬‬ ‫‪7150‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪745844‬‬ ‫ماشینسینا‬ ‫بانک‬ ‫سازی اراک‬ ‫تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫صنعتی اما‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫ساخت ‪0.03‬‬ ‫محصوالت فلزی‬ ‫سایر محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫صنایعخاکچینیایران‬ ‫‪6846‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪23,334‬‬ ‫‪162496420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫بازرگانی و تولیدی مرجان کار‬ ‫‪5316‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪35,566‬‬ ‫‪189079670‬‬ ‫‪38‬‬ ‫فراوردههاینسوزاذر‬ ‫‪3557‬‬ ‫‪4.74‬‬ ‫‪142,778‬‬ ‫‪508635179‬‬ ‫‪37‬‬ ‫کارخانجاتتولیدیشیشهرازی‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪54,254‬‬ ‫‪531695124‬‬ ‫‪32‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫‪3045‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪132,788‬‬ ‫‪408588276‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪3659‬‬ ‫‪2.58‬‬ ‫‪98,369‬‬ ‫‪363823140‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شیشه همدان‬ ‫‪5207‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪15,804‬‬ ‫‪84565009‬‬ ‫‪16‬‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪6,395,153‬‬ ‫‪13606935912‬‬ ‫‪442‬‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪761,404‬‬ ‫‪1712524015‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪1,418,295‬‬ ‫‪439175562‬‬ ‫‪91‬‬ ‫سایر واسطه گریهای مالی‬ ‫ح ‪ .‬لیزینگصنعتومعدن‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪1258‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪285,166‬‬ ‫‪360588337‬‬ ‫‪71‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪731,182‬‬ ‫‪1687033664‬‬ ‫‪65‬‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2,050,961‬‬ ‫‪2990721535‬‬ ‫‪53‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪2036‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪76,929‬‬ ‫‪158884592‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سرمایه گذاریها‬ ‫سرمایهگذاری سایپا‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪5,342,525‬‬ ‫‪5524174769‬‬ ‫‪456‬‬ ‫ح‪.‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪287‬‬ ‫‪6.30‬‬ ‫‪5,481,702‬‬ ‫‪1575055500‬‬ ‫‪327‬‬ ‫سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪2,254,313‬‬ ‫‪2727907266‬‬ ‫‪210‬‬ ‫سرمایهگذاریملت‬ ‫‪602‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪1,379,306‬‬ ‫‪829704632‬‬ ‫‪154‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت بیمه‬ ‫‪980‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪1,114,505‬‬ ‫‪1092707862‬‬ ‫‪142‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪887,722‬‬ ‫‪1300177500‬‬ ‫‪131‬‬ ‫سرمایهگذاری ملیایران‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪1,278,163‬‬ ‫‪2258951981‬‬ ‫‪85‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫‪990‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪416,624‬‬ ‫‪412259149‬‬ ‫‪67‬‬ ‫سرمایهگذاری سپه‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪90,716‬‬ ‫‪137195604‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪44‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪989‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫‪685,026‬‬ ‫‪677487406‬‬ ‫‪53‬‬ ‫بیمه سامان‬ ‫‪1566‬‬ ‫‪4.89‬‬ ‫‪276,353‬‬ ‫‪432871409‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایهگذاری ملیایران‬ ‫‪621‬‬ ‫‪9.91‬‬ ‫‪207,211‬‬ ‫‪128627623‬‬ ‫‪46‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪1096‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪135,657‬‬ ‫‪148724133‬‬ ‫‪31‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫‪174,931‬‬ ‫‪291246725‬‬ ‫‪42‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪148,785‬‬ ‫‪294073412‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫‪507‬‬ ‫‪8.57‬‬ ‫‪634,782‬‬ ‫‪322019748‬‬ ‫‪37‬‬ ‫بیمه اتکایی ایرانیان‬ ‫‪1758‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪143,811‬‬ ‫‪252818262‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت ومعدن‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪180,858‬‬ ‫‪182280627‬‬ ‫‪37‬‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪123,867‬‬ ‫‪146191644‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سرمایهگذارینیرو‬ ‫‪1107‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪124,311‬‬ ‫‪132650125‬‬ ‫‪34‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪14,842‬‬ ‫‪66789000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪1455‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪67,263‬‬ ‫‪100301451‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سرمایه گذاری پردیس‬ ‫‪757‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪163,306‬‬ ‫‪123275498‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫‪6787‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‬ ‫‪1049‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪68,751‬‬ ‫‪71427769‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س‪ .‬تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫‪1694‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪11,350‬‬ ‫‪19221500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پیمانکاری صنعتی‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪27,176‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات‬ ‫‪184431528‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1692‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سیمان داراب‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪468,512‬‬ ‫‪ 2184‬ابزارپزشکی‪4.05 ،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪1023302382‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪114,197‬‬ ‫‪146,283‬‬ ‫‪270922950‬‬ ‫‪1367301985‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪1795‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪39353000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تکنوتار‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪122,224‬‬ ‫‪175687004‬‬ ‫‪23‬‬ ‫نگین طبس‬ ‫سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫شاهرود‬ ‫سیمان‬ ‫‪1667‬‬ ‫‪2858‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪29,834‬‬ ‫‪171065160‬‬ ‫‪81702117‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سازینگین طبس‬ ‫سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫نیرومحرکه‬ ‫ماشین‬ ‫‪1667‬‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪41,711‬‬ ‫‪171065160‬‬ ‫‪66356067‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫غرب‬ ‫سیمان‬ ‫‪5258‬‬ ‫‪3273‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪7,276‬‬ ‫‪23,123‬‬ ‫‪38255380‬‬ ‫‪73245853‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫خزرمعدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتی و‬ ‫پارس‬ ‫‪5258‬‬ ‫‪6641‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪7,276‬‬ ‫‪22,726‬‬ ‫‪38255380‬‬ ‫‪145733824‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2436‬‬ ‫‪9347‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪3000‬‬ ‫ریختهگری‬ ‫سیمانماسه‬ ‫تامین‬ ‫فارس نو‬ ‫‪7401‬‬ ‫‪4559‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫کانه های فلزی‬ ‫استخراج‪0.08‬‬ ‫سیمانخاش‬ ‫‪5998‬‬ ‫کارونوفلزات‬ ‫سیمانمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫‪1326‬‬ ‫‪4569‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪64,700‬‬ ‫‪146,283‬‬ ‫‪182791304‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس توشه‬ ‫‪158200914‬‬ ‫‪1367301985‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ابسال‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪38‬‬ ‫‪55‬‬ ‫تهران‬ ‫سیمان‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫‪128,617‬‬ ‫‪ 1429‬ابزارپزشکی‪-0.28 ،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫ارزش معامله‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪9347‬‬ ‫‪22,900‬‬ ‫‪66166690‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ح ‪ .‬سرما افرین‬ ‫‪813‬‬ ‫‪54,660‬‬ ‫‪10,251‬‬ ‫‪406450495‬‬ ‫‪47752594‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ریختهگری‬ ‫ماسه ایران‬ ‫تامینسازی‬ ‫پمپ‬ ‫‪7401‬‬ ‫‪2716‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪8178100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرما افرین‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪511,845‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪675107904‬‬ ‫‪53613295‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫معادنبوتان‬ ‫صنعتی‬ ‫گروه‬ ‫‪1326‬‬ ‫‪3067‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪0.71‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪9.13‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫کانه های فلزی‬ ‫استخراج ‪0.00‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪40,063‬‬ ‫‪32583967‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪54,660‬‬ ‫‪28,374‬‬ ‫‪406450495‬‬ ‫‪74168140‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪38,563‬‬ ‫‪75932180‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪511,845‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪675107904‬‬ ‫‪2033972‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫صوفیان‬ ‫سیمان‬ ‫‪231‬‬ ‫‪3648‬‬ ‫‪5.48‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1,682,371‬‬ ‫‪7,425‬‬ ‫‪388574158‬‬ ‫‪25779600‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪231‬‬ ‫‪1,682,371‬‬ ‫‪5.48‬‬ ‫دستگاههای برقی‬ ‫ماشین االت و‬ ‫‪388574158‬‬ ‫‪89‬‬ ‫چادرملو‬ ‫سیمانوصنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫کردستان‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪1667‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪341,419‬‬ ‫‪38,658‬‬ ‫‪1103029285‬‬ ‫‪61698168‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وصنعتیچادرملو‬ ‫معدنیترانسفو‬ ‫ایران‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪8017‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪341,419‬‬ ‫‪1,716,719‬‬ ‫‪1103029285‬‬ ‫‪13762952625‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪316‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪3016‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪187,754‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪392255860‬‬ ‫‪5900000‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫تولیدی شهید قندی‬ ‫کارخانجات‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪1139‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪187,754‬‬ ‫‪1,821,133‬‬ ‫‪392255860‬‬ ‫‪2073555669‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪217‬‬ ‫صنعتی گل گهر‬ ‫سیمان و‬ ‫معدنی‬ ‫ارومیه‬ ‫‪3207‬‬ ‫‪4744‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪114,086‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪369755679‬‬ ‫‪16694400‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گل گهر‬ ‫صنعتی‬ ‫معدنی و‬ ‫شهاب‬ ‫پارس‬ ‫المپ‬ ‫‪3207‬‬ ‫‪6198‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪114,086‬‬ ‫‪226,657‬‬ ‫‪369755679‬‬ ‫‪1404869244‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪118‬‬ ‫سیمانبافق‬ ‫معادن‬ ‫بهبهان‬ ‫‪2730‬‬ ‫‪27601‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪100,690‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪272001378‬‬ ‫‪1022697‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪9.93‬‬ ‫صنعتیاکتشاف‬ ‫جنبی جز‬ ‫خدمات‬ ‫گاز و‬ ‫استخراج نفت‬ ‫رشته ای‬ ‫چند‬ ‫شرکتهای‬ ‫سرمایه شمال‬ ‫حفاری‬ ‫گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫‪3795‬‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪769,803‬‬ ‫‪810,781‬‬ ‫امالک و مستغالت ‪352,201‬‬ ‫انبوه سازی‪0.00 ،‬‬ ‫‪2917665119‬‬ ‫‪4229652974‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪248‬‬ ‫معادن‬ ‫بافقپارس شهاب‬ ‫المپ‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪2730‬‬ ‫‪2956‬‬ ‫‪100,690‬‬ ‫‪442,509‬‬ ‫‪272001378‬‬ ‫‪1308243019‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪103‬‬ ‫صنایعجوشکابیزد‬ ‫خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪107,333‬‬ ‫استخراج نفت گاز و ‪4.99‬‬ ‫‪9672‬‬ ‫‪1038124776‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪769,803‬‬ ‫‪25,445‬‬ ‫‪2917665119‬‬ ‫‪144756605‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪10‬‬ ‫موتوژنشمال‬ ‫حفاری‬ ‫‪3795‬‬ ‫‪5960‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫امالک و مستغالت ‪13,524‬‬ ‫انبوه سازی‪-0.52،‬‬ ‫سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ‬ ‫‪2455‬‬ ‫‪863318065‬‬ ‫‪109‬‬ ‫پارسسویچ‬ ‫‪3817‬‬ ‫تهران‬ ‫وساختمان‬ ‫نوسازی‬ ‫گذاری امید‬ ‫سرمایه‬ ‫مدیریت‬ ‫گروه‬ ‫‪2635‬‬ ‫‪1916‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,807,051‬‬ ‫‪84,814‬‬ ‫‪12668854351‬‬ ‫‪160202597‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪38‬‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2635‬‬ ‫مسکن تهران‬ ‫بازنشستگی‬ ‫گذاریصندوق‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1,214,356‬‬ ‫‪266,332‬‬ ‫‪2797319591‬‬ ‫‪652989419‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪33‬‬ ‫گذاری مسکن تهران‬ ‫سرمایه‬ ‫ایران‬ ‫فیبر‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪3065‬‬ ‫‪1365975310‬‬ ‫‪166‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪1,350,139‬‬ ‫‪217,376‬‬ ‫‪1613771527‬‬ ‫‪2262520179‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪39‬‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫شاهدایرانیان‬ ‫پتروشیمی س‪.‬‬ ‫گروه‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪2.87‬‬ ‫‪2113979584‬‬ ‫‪9968909560‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ایران‬ ‫گذاریوساختمان‬ ‫سرمایه‬ ‫تامین‬ ‫پتروشیمی‬ ‫نفت و گاز‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪2227‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪783,521‬‬ ‫‪1,591,569‬‬ ‫‪1159904195‬‬ ‫‪1230967200‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مسکن شمالغرب‬ ‫گذاری‬ ‫شرکت‬ ‫پارسیان‬ ‫سرمایهو گاز‬ ‫گسترش نفت‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪3137‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪361,548‬‬ ‫‪687,186‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پاکشواستان کرمان‬ ‫وعمران‬ ‫گروهتوسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫صنعتی‬ ‫‪6006‬‬ ‫‪10575‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪432,338‬‬ ‫‪314,164‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪5‬‬ ‫باغمیشه‬ ‫سازی‬ ‫گذاریخانه‬ ‫سازی و‬ ‫شهر‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪1483‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪622,646‬‬ ‫‪843,074‬‬ ‫اژند‬ ‫سخت‬ ‫اکریل‬ ‫پلی‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪1795‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪4.48‬‬ ‫‪370,884‬‬ ‫‪627,871‬‬ ‫‪1411537152‬‬ ‫‪1126899525‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪2756‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-4.67‬‬ ‫‪195,906‬‬ ‫‪590,322‬‬ ‫‪340793266‬‬ ‫‪1626817148‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪637,137‬‬ ‫‪294,167‬‬ ‫‪983203674‬‬ ‫‪1704823736‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪188,618‬‬ ‫‪411,488‬‬ ‫‪344966075‬‬ ‫‪1056522445‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪66‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫شاهد‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫صندوق س‪.‬‬ ‫سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫پاداش‬ ‫‪590,139‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫گذاری قابل معامله‬ ‫‪ 2315‬صندوق سرمایه‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪10408‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫افرینایران‬ ‫ساختمان‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫پارسیان‬ ‫اعتماد‬ ‫صندوق س‪.‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪10553‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪783,521‬‬ ‫‪944,640‬‬ ‫نسیم شمالغرب‬ ‫ساختمانمسکن‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫شرکتزمین و‬ ‫ص‪.‬س‪.‬‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪10924‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪361,548‬‬ ‫‪112,680‬‬ ‫شرکت کرمان‬ ‫وعمران استان‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫شاخص‪30‬‬ ‫صندوق‬ ‫‪6006‬‬ ‫‪10131‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪432,338‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2596645304‬‬ ‫‪101311492‬‬ ‫باغمیشه‬ ‫سازی‬ ‫خانه‬ ‫سازی و‬ ‫شهر‬ ‫سهام‬ ‫اساس‪-‬‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫صندوق‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪7260‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪622,646‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪1403715359‬‬ ‫‪29765500‬‬ ‫سخت‬ ‫اژند‪ .‬گنجینه اینده روشن‬ ‫صندوق س‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪370,884‬‬ ‫‪3,140‬‬ ‫‪1411537152‬‬ ‫‪31400000‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمایه شاهد‬ ‫صندوقو توسعه‬ ‫عمران‬ ‫گذاری صنوین‪-‬مختلط‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪11704‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪195,906‬‬ ‫‪1,084‬‬ ‫‪340793266‬‬ ‫‪12687136‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ابادانشاهد‬ ‫توسعه‬ ‫عمران و‬ ‫پتروشیمی‬ ‫سرمایهمسکن‬ ‫صندوقگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪1551‬‬ ‫‪8895‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪637,137‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪983203674‬‬ ‫‪4447500‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسکن‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫خراسان‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شرکت‬ ‫‪1551‬‬ ‫‪5795‬‬ ‫شمال‪-‬شرق‬ ‫سرمایهمسکن‬ ‫صندوق گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مختلط‬ ‫گذاری اسام‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪11147‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪188,618‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪344966075‬‬ ‫‪21179300‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫سرمایه‬ ‫ایران‬ ‫کربن‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪2568‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1229‬‬ ‫توسعهاذربایجان‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مبین‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪3179‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪13,739‬‬ ‫فراورده های نفتی‪1.13،‬‬ ‫‪3391‬‬ ‫کک و سوخت هسته ای‬ ‫تولیدپ‬ ‫ا‪.‬س‪.‬‬ ‫برق عسلویه مپنا‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪9184‬‬ ‫‪ 0.16‬بخارواب گرم ‪129,135‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫صنعت نفت‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪2614‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪7323‬‬ ‫‪4518‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪4696‬‬ ‫افست‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیازبهران‬ ‫نفت‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانکایرانول‬ ‫نفت‬ ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫نفت تبریز‬ ‫پاالیش‬ ‫بانک‬ ‫تجارت شیراز‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫امتیازسپاهان‬ ‫نفت‬ ‫تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیازپاسارگاد‬ ‫نفت‬ ‫تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیازپارس‬ ‫نفت‬ ‫بانک دی‬ ‫توکافوالد(ایرانیان‬ ‫بانک حکمت‬ ‫هلدینگ‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سینا‬ ‫بانک‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫سهامی‬ ‫مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫شهیدباهنر‬ ‫مس‬ ‫ح‪.‬‬ ‫چاپ و تکثیر‬ ‫انتشار‪0.16 ،‬‬ ‫‪42,589‬‬ ‫‪433,723‬‬ ‫‪749949‬‬ ‫‪13053‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪7624‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪243225595‬‬ ‫‪18624288996‬‬ ‫‪46588904‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪51165312‬‬ ‫‪3983441368‬‬ ‫‪19,801‬‬ ‫‪138,481‬‬ ‫‪16,832,669‬‬ ‫‪110,998‬‬ ‫‪2251085212‬‬ ‫‪141‬‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪746437‬‬ ‫‪10015‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪745844‬‬ ‫‪12818‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪745284‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫‪48‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪6754546198‬‬ ‫‪347741007‬‬ ‫‪6,410‬‬ ‫‪42,896‬‬ ‫‪748212‬‬ ‫‪17665‬‬ ‫‪1208‬‬ ‫‪90‬‬ ‫تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫لعابیران‬ ‫‪715‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪4784661952‬‬ ‫‪434615283‬‬ ‫‪7,583,867‬‬ ‫‪49,975‬‬ ‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانک‬ ‫شیراز‬ ‫پتروشیمی‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫پاکسان‬ ‫‪524‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتایران‬ ‫صنایعشیمیایی‬ ‫‪3,047,174‬‬ ‫‪2917743463‬‬ ‫‪394151142‬‬ ‫‪5153878290‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز پامچال‬ ‫پارس‬ ‫‪2,755,860‬‬ ‫‪58,342,214‬‬ ‫‪3002379890‬‬ ‫‪5425965902‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪8.82‬‬ ‫‪2,668‬‬ ‫‪5,534,385‬‬ ‫‪6354832593‬‬ ‫‪7777601522‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪1175‬‬ ‫‪1988418326‬‬ ‫‪1022837296‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪426‬‬ ‫گلتاشحکمت ایرانیان‬ ‫بانک‬ ‫‪250‬‬ ‫‪385‬‬ ‫مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتسینا‬ ‫صنایعشیمیایی‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫اساسی‬ ‫فلزات‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪6,389‬‬ ‫‪15,015‬‬ ‫‪3,912‬‬ ‫‪32,194‬‬ ‫‪4,835,155‬‬ ‫‪3,952,862‬‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪7165‬‬ ‫‪8047130344‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪6958‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعی‬ ‫‪617‬‬ ‫‪13,937,429‬‬ ‫‪83,294‬‬ ‫‪4780324295‬‬ ‫‪265246564‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪1403715359‬‬ ‫‪1250688273‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪129,135‬‬ ‫‪96,910‬‬ ‫مسکن زاینده رود‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫پردیس‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪2956‬‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫‪14849750534‬‬ ‫‪1799725830‬‬ ‫‪2596645304‬‬ ‫‪3322349096‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪3391‬‬ ‫‪17219‬‬ ‫افست‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫‪13958437948‬‬ ‫‪1165967427‬‬ ‫‪1159904195‬‬ ‫‪2145397372‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪10524‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2113979584‬‬ ‫‪3527913860‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪13,739‬‬ ‫‪120,427‬‬ ‫‪1,780,328‬‬ ‫‪44,909‬‬ ‫‪349,845‬‬ ‫‪1,350,139‬‬ ‫‪5,149,961‬‬ ‫‪1613771527‬‬ ‫‪7385096739‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪457‬‬ ‫توسعهاذربایجان‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خارک‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪64,544‬‬ ‫‪5,919,427‬‬ ‫‪138604140‬‬ ‫‪2561984179‬‬ ‫‪590,139‬‬ ‫‪1365975310‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪18974‬‬ ‫‪128627353‬‬ ‫‪15473885696‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪1,214,356‬‬ ‫‪12,107‬‬ ‫‪2797319591‬‬ ‫‪35390201‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪30823478098‬‬ ‫‪609691893‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪0.78‬شیمیایی‬ ‫محصوالت‬ ‫‪4,807,051‬‬ ‫‪12668854351‬‬ ‫‪126,870‬‬ ‫‪54,040‬‬ ‫فارس‬ ‫عمرانوتوسعه‬ ‫کرمانشاه‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع‬ ‫موسسات اعتباری ‪476,988‬‬ ‫بانکها و ‪0.15‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪10504‬‬ ‫‪126,870‬‬ ‫‪5,858,629‬‬ ‫‪161149808‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪929‬‬ ‫ساختمان‬ ‫پتروشیمیتوسعه‬ ‫بینالمللی‬ ‫زاگرس‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪12396‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫محصوالت چوبی‬ ‫‪49336304‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪607‬‬ ‫نیروکلرتسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫بانک دی‬ ‫پتروشیمی فناوران‬ ‫بانک سینا‬ ‫صنعتی پارس‬ ‫دوده‬ ‫‪8243‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪4.19‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫چاپ و تکثیر‬ ‫انتشار‪0.96 ،‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪161149808‬‬ ‫‪1178884191‬‬ ‫‪243225595‬‬ ‫‪1029895358‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪46588904‬‬ ‫‪2109433773‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42,589‬‬ ‫‪175,855‬‬ ‫‪51165312‬‬ ‫‪519800546‬‬ ‫‪64,544‬‬ ‫‪105,470‬‬ ‫‪128627353‬‬ ‫‪747517623‬‬ ‫‪68,371‬‬ ‫‪44,909‬‬ ‫‪228,317‬‬ ‫موسسات اعتباری ‪137,183‬‬ ‫بانکها و ‪-0.23‬‬ ‫‪563572996‬‬ ‫‪650494846‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪13,937,429‬‬ ‫‪2,121,621‬‬ ‫‪30823478098‬‬ ‫‪4243242000‬‬ ‫‪746437‬‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪6,410‬‬ ‫‪20,522‬‬ ‫‪4784661952‬‬ ‫‪129237401‬‬ ‫‪745844‬‬ ‫‪11205‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-2.36‬‬ ‫‪3,912‬‬ ‫‪20,643‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪7128‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪2,755,860‬‬ ‫‪4,203‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪2675‬‬ ‫‪748212‬‬ ‫‪2832‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪20641‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪7,583,867‬‬ ‫‪30,806‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪749949‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪2962‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪138604140‬‬ ‫‪2402212752‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19,801‬‬ ‫‪135,490‬‬ ‫‪16,832,669‬‬ ‫‪42,310‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪14849750534‬‬ ‫‪216003735‬‬ ‫‪1208‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪13958437948‬‬ ‫‪128399945‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪6754546198‬‬ ‫‪82694387‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6,389‬‬ ‫‪42,265‬‬ ‫‪4780324295‬‬ ‫‪116395565‬‬ ‫‪3,047,174‬‬ ‫‪120,210‬‬ ‫‪5153878290‬‬ ‫‪2395184250‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2917743463‬‬ ‫‪225071575‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3002379890‬‬ ‫‪29437452‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4,835,155‬‬ ‫‪9,966‬‬ ‫‪6354832593‬‬ ‫‪20664382‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪61870030‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لبنیات پاک‬ ‫‪5165‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪320,674‬‬ ‫‪1656352845‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪405,901‬‬ ‫‪820106549‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪196,290‬‬ ‫‪1372771010‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫‪106,639‬‬ ‫‪412757044‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪127,413‬‬ ‫‪366694891‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2,668‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪745284‬‬ ‫‪6458‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪2,404,060‬‬ ‫‪4555926548‬‬ ‫‪333‬‬ ‫معدنی امالح ایران‬ ‫‪9782‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪6,155‬‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪2,445,627‬‬ ‫‪3674658910‬‬ ‫‪236‬‬ ‫صنایع شیمیایی فارس‬ ‫‪5172‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪500‬‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪4.89‬‬ ‫‪1,186,658‬‬ ‫‪2367985508‬‬ ‫‪225‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪616,343‬‬ ‫‪1152419673‬‬ ‫‪109‬‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪298,168‬‬ ‫‪360583240‬‬ ‫‪91‬‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫لولهوماشینسازیایران‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪280,802‬‬ ‫‪309673399‬‬ ‫‪67‬‬ ‫صنعتی بهشهر‬ ‫‪6889‬‬ ‫الومراد‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪4.46‬‬ ‫‪424,334‬‬ ‫‪1083369588‬‬ ‫‪66‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫‪3871‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪3011‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪583,160‬‬ ‫‪1755892040‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مارگارین‬ ‫‪2893‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪1988418326‬‬ ‫‪141445‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محصوالت غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر‬ ‫صنعت روی زنگان‬ ‫‪1763‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪94,472‬‬ ‫‪166549932‬‬ ‫‪43‬‬ ‫تولیدیمهرام‬ ‫‪7672‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪7,934‬‬ ‫‪63527538‬‬ ‫‪42‬‬ ‫سرمایهگذاریتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪1167‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪94,942‬‬ ‫‪111496616‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهخراسان‬ ‫‪4744‬‬ ‫‪-4.57‬‬ ‫‪131,097‬‬ ‫‪621966448‬‬ ‫‪41‬‬ ‫فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪1584‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪141,311‬‬ ‫‪213683760‬‬ ‫‪27‬‬ ‫پگاهاذربایجانغربی‬ ‫‪988‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪184,200‬‬ ‫‪182388102‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ملی سربوروی ایران‬ ‫‪1025‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪79,782‬‬ ‫‪81729511‬‬ ‫‪23‬‬ ‫پارس مینو‬ ‫‪2532‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪153,920‬‬ ‫‪385722900‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ح‪.‬هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪120,458‬‬ ‫‪234517318‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫‪4275‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪16,401‬‬ ‫‪70116565‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الومینیومایران‬ ‫‪5132‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪59,158‬‬ ‫‪307145303‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫‪7098‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2,369‬‬ ‫‪16002595‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فراوریموادمعدنیایران‬ ‫‪2584‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪34,962‬‬ ‫‪86639066‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سالمین‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪1014300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زرین معدن اسیا‬ ‫‪2714‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪16,837‬‬ ‫‪45690890‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهد ایران‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪12864000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نوردوقطعات فوالدی‬ ‫‪3941‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪23,678‬‬ ‫‪94062521‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شرکت اهن و فوالد ارفع‬ ‫‪2424‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪22,307‬‬ ‫‪50365650‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کارتن ایران‬ ‫محصوالت کاغذی‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪105,200‬‬ ‫‪223525160‬‬ ‫نورد الومینیوم‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪5,308‬‬ ‫‪10292212‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ح ‪ .‬کارتن ایران‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪8.34‬‬ ‫‪143,313‬‬ ‫‪148877144‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سپنتا‬ ‫‪12100‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪1,738‬‬ ‫‪20021760‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صنایعکاغذسازیکاوه‬ ‫‪11026‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪22,006‬‬ ‫‪248865854‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪43‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪430,469‬‬ ‫‪599786602‬‬ ‫‪71‬‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪966,654‬‬ ‫‪1991928063‬‬ ‫‪124‬‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫‪783‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪191,048‬‬ ‫‪149462454‬‬ ‫‪31‬‬ ‫شرکت ارتباطات سیار ایران‬ ‫‪25950‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪34,401‬‬ ‫‪878011765‬‬ ‫‪59‬‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪71,965‬‬ ‫‪84073235‬‬ ‫‪30‬‬ ‫منسوجات‬ ‫فراوردههای غذایی وقند چهارمحال‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪84,515‬‬ ‫‪102025094‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ایران مرینوس‬ ‫‪13489‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪40269‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شکرشاهرود‬ ‫‪915‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪62,118‬‬ ‫‪56017219‬‬ ‫‪16‬‬ ‫نساجی بروجرد‬ ‫‪2612‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪42,028‬‬ ‫‪114021964‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قنداصفهان‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪55,284‬‬ ‫‪114700649‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فراوردههایغداییوقندپیرانشهر‬ ‫‪3193‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪56,500‬‬ ‫‪178292000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫داروسازی کوثر‬ ‫مواد و محصوالت دارویی‬ ‫‪1,246,488‬‬ ‫‪2126155906‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪851‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪28,911‬‬ ‫‪24392591‬‬ ‫‪11‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫‪3085‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪408,737‬‬ ‫‪1260783557‬‬ ‫‪65‬‬ ‫قند شیرین خراسان‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪3836052‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارخانجاتداروپخش‬ ‫‪5777‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪63,386‬‬ ‫‪357667873‬‬ ‫‪50‬‬ ‫قندهکمتان‬ ‫‪2472‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪24870000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مواد اولیه دارویی البرز بالک‬ ‫‪4052‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪89,226‬‬ ‫‪361542921‬‬ ‫‪45‬‬ ‫قند لرستان‬ ‫‪3762‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪4,318‬‬ ‫‪15458440‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرمایه گذاری البرز(هلدینگ‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪325,724‬‬ ‫‪1130319948‬‬ ‫‪43‬‬ ‫داروسازی اکسیر‬ ‫‪9037‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪101,539‬‬ ‫‪917601493‬‬ ‫‪34‬‬ ‫تولیدی کاشی تکسرام‬ ‫‪1036‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪1,342,476‬‬ ‫‪1390367618‬‬ ‫‪116‬‬ ‫سرمایه گذاری دارویی تامین‬ ‫‪5017‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪338,360‬‬ ‫‪1692331842‬‬ ‫‪32‬‬ ‫تولیدیگرانیتبهسرام‬ ‫‪2571‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪158,988‬‬ ‫‪411043002‬‬ ‫‪57‬‬ ‫داروسازی امین‬ ‫‪2054‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪33,043‬‬ ‫‪67313320‬‬ ‫‪29‬‬ ‫چینی ایران‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪263,296‬‬ ‫‪523959040‬‬ ‫‪19‬‬ ‫شرکت کی بی سی‬ ‫‪6186‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪48,098‬‬ ‫‪297540980‬‬ ‫‪26‬‬ ‫کاشی پارس‬ ‫‪7372‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪32,260‬‬ ‫‪233703512‬‬ ‫‪15‬‬ ‫داروسازی تولید دارو‬ ‫‪8240‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪27,525‬‬ ‫‪226797540‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کاشی وسرامیک حافظ‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1,652‬‬ ‫‪5073292‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گروه دارویی سبحان‬ ‫‪6202‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪51,344‬‬ ‫‪324048223‬‬ ‫‪23‬‬ ‫صنایع کاشی و سرامیک سینا‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪14015197‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پارس دارو‬ ‫‪15278‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪56,047‬‬ ‫‪856197499‬‬ ‫‪22‬‬ ‫داروسازی روزدارو‬ ‫‪5456‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪17,744‬‬ ‫‪97610062‬‬ ‫‪17‬‬ ‫پالسکوکار‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪1,096,734‬‬ ‫‪1283226234‬‬ ‫‪122‬‬ ‫ایراندارو‬ ‫‪4892‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪20,998‬‬ ‫‪103658916‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قند نیشابور‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫الستیک و پالستیک‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫‪ 30‬نوع کاال روی میز فروش‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬روز گذش��ته ‪ 30‬نوع‬ ‫کاال ب��ا حجم ح��دود ‪ 215‬هزار تن در‬ ‫تاالرهای مختلف بازاره��ای فیزیکی و‬ ‫فرعی بورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش در این روز و در‬ ‫تاالر فراورده های نفتی و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫‪ 41‬ه��زار و ‪ 388‬ت��ن ان��واع م��واد‬ ‫پتروش��یمی مجتمع ه��ای اروند‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫برزویه‪ ،‬بندرامام‪ ،‬تندگویان‪ ،‬خراس��ان‪،‬‬ ‫ش��ازند‪ ،‬کارون و مهر عرضه شد‪ .‬گروه‬ ‫قیر نیز ش��اهد عرض��ه ‪ 32‬هزار و ‪300‬‬ ‫تن انواع قیر ش��رکت نف��ت جی و ‪32‬‬ ‫هزار تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد‬ ‫بود‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ 17 ،‬هزار تن وکیوم‬ ‫باتوم‪ 2 ،‬هزار تن سالپس واکس و ‪500‬‬ ‫تن گوگرد راهی تاالر یادشده شد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت‪ 5 ،‬ه��زار تن قیر‬ ‫‪ 6070‬روی تابل��وی عرض��ه ت��االر‬ ‫صادراتی رفت‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنین حاکی اس��ت‪،‬‬ ‫در ای��ن روز و در ت��االر محص��والت‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی‪ 10 ،‬ه��زار و ‪120‬‬ ‫تن س��بد میلگرد ‪3‬ا‪ 28-14-‬مجتمع‬ ‫فوالد خراسان روانه تاالر معامالت شد‪.‬‬ ‫ش��رکت کک سازی زرند نیز با ‪ 200‬تن‬ ‫کک متالورژی ‪ 5-15‬در تاالر یادش��ده‬ ‫حضور یافت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ 53 ،‬ه��زار و ‪ 800‬تن‬ ‫ذرت دانه ای‪11 ،‬هزار تن ش��کر سفید‪،‬‬ ‫‪ 4‬ه��زار ت��ن گندم و ‪ 5‬ه��زار تن برنج‬ ‫در تاالر کش��اورزی بورس کاالی ایران‬ ‫عرضه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چه خبر از اتی سکه؟‬ ‫بر اس��اس این گزارش حجم معامالت‬ ‫اتی س��که ط�لا‪ ،‬در هفته گذش��ته در‬ ‫ب��ورس کاالی ایران ب��ه ‪ ۸‬هزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫قرارداد و ارزش ان به رقمی افزون بر ‪۸‬‬ ‫هزارمیلیارد و ‪۴۰۳‬میلیون ریال رسید ‪.‬‬ ‫از ‪ 4‬سررسید فعال اتی سکه طال در‬ ‫مدت یادشده‪ ،‬بیشترین حجم معامالت‬ ‫ب��ا ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۶۵۱‬ق��رار داد و به ارزش‬ ‫‪ ۶۵۹‬میلی��ارد و ‪ ۳۲۲‬میلی��ون ری��ال‬ ‫مرب��وط به س��که طال تحوی��ل دی ماه‬ ‫اختصاص داشت‪.‬‬ ‫همچنین قراردادهای اتی س��که طال‬ ‫تحوی��ل ابان ماه نی��ز با یک هزار و ‪۹۸‬‬ ‫قرارداد و ب��ه ارزش ‪ ۱۰۶‬میلیارد و ‪۳۳‬‬ ‫میلیون ریال در جایگاه دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫از طرفی رتبه سوم معامالت به قرارداد‬ ‫اتی سکه تحویل تیر با ‪ ۴۶۵‬قرارداد به‬ ‫ارزش ‪ ۴۳‬میلیارد و ‪ ۲۶۵‬میلیون ریال‬ ‫اختصاص داشت‪ .‬این در شرایطی است‬ ‫که معام�لات تحویل ش��هریور‪ ،‬حجم‬ ‫معامالت کمتری را نس��بت به تیر ماه‬ ‫تجرب��ه ک��رد و در رده اخر قرار گرفت‪.‬‬ ‫این سررس��ید با ‪ ۳۳۶‬قرارداد و ارزش‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫عرضه کننده‬ ‫سبد میلگرد ‪28‬تا‪A3-14‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪10,120‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت فوالد خراسان‬ ‫کک متالورژی ‪15-5‬‬ ‫‪8,200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫بازار اتی‬ ‫حجم‬ ‫‪250‬‬ ‫تیر ماه ‪1394‬‬ ‫تحویلسفید‬ ‫قرارداد اتی سکه طال شکر‬ ‫‪32‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫‪250‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪2,974,300,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪570‬‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫تیر ماه ‪1394‬‬ ‫تحویلسفید‬ ‫قرارداد اتی سکه طال شکر‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3,257,300,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪21,119‬‬ ‫‪2509,306,571‬‬ ‫‪500‬‬ ‫تحویلسفید‬ ‫قرارداد اتی سکه طال شکر‬ ‫تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,834,900,000‬‬ ‫‪0 9,299,583‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫تحویلسفید‬ ‫قرارداد اتی سکه طال شکر‬ ‫تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,196,950,000‬‬ ‫‪0 9,293,627‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫شرح‬ ‫ح��دود ‪ ۳۱‬میلیارد ریال به کار خود در‬ ‫هفته اخیر پایان داد‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که در اخرین‬ ‫روز از هفت��ه معامالت��ی س��که ات��ی‬ ‫سررسید تیر با قیمت ‪ ۹۲۹‬هزار تومان‬ ‫معامله ش��د و اف��ت ‪ 0/14‬درصدی را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬سر رس��ید شهریور نیز در‬ ‫محدوده ‪ ۹۴۳‬هزار تومان معامله ش��د‬ ‫که ‪ 0/28‬درصد رش��د قیمت داش��ت‪.‬‬ ‫ق��رارداد تحویل ابان نی��ز روی قیمت‬ ‫‪ ۹۶۴‬ه��زار توم��ان معامله ش��د و افت‬ ‫‪ 0/24‬درص��دی را ثبت کرد و در پایان‬ ‫س��که تحویل دی با قیمت ‪ ۹۸۹‬هزار و‬ ‫‪ ۲۶۶‬تومان‪ 0/80 ،‬درصد کاهش نرخ را‬ ‫در این روز تجربه کرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان یکی از مهم ترین دالیل‬ ‫کاه��ش قیمت ها در هفته اخیر در بازار‬ ‫اتی س��که را عالوه بر افت بهای اونس‬ ‫در بازاره��ای جهانی‪ ،‬رکود نس��بی در‬ ‫بازارهای نقدی اعالم کردند و معتقدند‬ ‫بهای دالر بازار ازاد نیز با ثبات تقریبی‬ ‫خود بر این بی رونقی دامن زده اس��ت‪.‬‬ ‫از طرف��ی بر اس��اس پیش بینی ه��ای‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬در حال حاضر ب��ا توجه به‬ ‫پارامتره��ای موج��ود معامله گ��ران و‬ ‫س��رمایه گذاران این بازار‪ ،‬امید چندانی‬ ‫ب��ه افزای��ش به��ای ان در کوتاه مدت‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪19,400‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪1‬‬ ‫شهریور ‪1394‬‬ ‫تحویلدانه ای‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز ذرت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4,40077,000,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫شهریور ‪1394‬‬ ‫تحویل‬ ‫دانه ای‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا ذرت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200157,350,000‬‬ ‫‪6,559‬‬ ‫تحویلدانه ای‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز ذرت‬ ‫شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4,00077,060,0000‬‬ ‫دانه ای‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا ذرت‬ ‫شهریور ‪1394‬‬ ‫تحویل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5,00078,650,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫شرکت‪0.08‬‬ ‫بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪6,601,050,000‬‬ ‫‪6,559‬‬ ‫‪12,400,800,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪6,585‬‬ ‫‪77,060,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪79,750,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810 77,000810‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫‪-0.08‬تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫‪200 15,735400‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫‪0.03‬تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫‪0 77,0600‬‬ ‫‪0.08‬تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫‪5,000 15,730‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-0.06‬تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪78,700,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,103,050,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شرکت‬ ‫‪9,297,254‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,310,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تاریخ‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪500‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪2509,293,214‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,758‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1,322,600,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال‬ ‫تحویل ‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2,838,900,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 9,463,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تحویل ‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,307,100,000‬‬ ‫‪0 9,448,857‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 0.07‬پاالیش نفت جی ‪1394/03/19‬‬ ‫تحویل‪MC250‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال قیر‬ ‫شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,802,900,000‬‬ ‫‪0 9,442,320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -0.04‬پاالیش نفت جی ‪1394/03/18‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪6070‬‬ ‫قیرنام کاال‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫سبد قیر‬ ‫‪A3-146070‬‬ ‫میلگرد ‪28‬تا‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫کک قیر‬ ‫‪15-56070‬‬ ‫متالورژی‬ ‫‪ MC250‬ماه ‪1394‬‬ ‫تحویل ابان‬ ‫قرارداد اتی سکه طال‬ ‫قیر‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫ماه ‪1394‬‬ ‫ابان‬ ‫تحویل‬ ‫زودشکن‬ ‫امولسیونی‬ ‫وارداتی‬ ‫قرارداد اتی سکه طالقیر برنج‬ ‫‪70‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,612,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪5,872,500,000‬‬ ‫‪(9,780‬ریال) عرضه‪( 0‬تن)‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪22,583,400,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪10,120‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪19,818,800,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8,200‬‬ ‫‪11,686,050,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪149‬‬ ‫‪14,368,800,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪7,172‬‬ ‫‪0‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫ابان ماه ‪1394‬‬ ‫تحویل‪6070‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال قیر‬ ‫وارداتی‬ ‫برنج‬ ‫‪159‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫تحویل‪6070‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال قیر‬ ‫وارداتی‬ ‫برنج‬ ‫ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪230‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪19,400‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪6070‬دی ماه ‪94‬‬ ‫تحویل‬ ‫قرارداد اتی سکه طال قیر‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر‬ ‫‪6070‬دی ماه ‪94‬‬ ‫تحویل‬ ‫قرارداد اتی سکه طال‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪MC250‬‬ ‫قیر‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫وارداتی‬ ‫برنج‬ ‫سفیددی ماه ‪94‬‬ ‫تحویل‬ ‫‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫قرارداد اتی سکه طال شکر‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شکر سفید‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شکر سفید‬ ‫برنج ‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫وارداتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪1,202‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪1,336‬‬ ‫‪1,369‬‬ ‫‪1,405‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪3519,436,667‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪ -0.28‬پاالیش نفت جی ‪1394/03/21‬‬ ‫‪ 0.15‬پاالیش نفت جی ‪1394/03/20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,445,857‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪9,471,774‬‬ ‫‪100‬تن) حجم ‪100‬‬ ‫معامله (تن)‬ ‫تقاضا (‬ ‫‪9,644,851‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪9,667,707‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪9,657,893‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0 9,643,490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫بازار جینقدی‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫نفت شیراز‬ ‫پاالیشکننده‬ ‫شرکتعرضه‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫خراسان‬ ‫نفتفوالد‬ ‫شرکت‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫تهیه نفت پاسارگاد‬ ‫وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫‪ 0.15‬نفت پاسارگاد ‪1394/03/19‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫پاسارگاددولتی ایران‬ ‫نفتبازرگانی‬ ‫تخصصی‬ ‫مادر‬ ‫‪15,342,350,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0 9,641,275‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫پاسارگاددولتی ایران‬ ‫نفتبازرگانی‬ ‫تخصصی‬ ‫مادر‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,234,050,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0 9,666,978‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاسارگاددولتی ایران‬ ‫نفتبازرگانی‬ ‫‪-1‬تخصصی‬ ‫مادر‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪9,877‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,688‬‬ ‫‪58,798,850,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪19,400‬‬ ‫‪119,214,500,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73,833,750,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪132,203,950,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪135,621,300,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪139,650,500,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,119‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,119‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫سفید‬ ‫شکر‬ ‫پارازایلین‬ ‫‪00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪8,889‬‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪11,620‬‬ ‫‪00‬‬ ‫پاسارگاددولتی ایران‬ ‫نفتبازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫‪4,688‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪9,892,663‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪9,918,012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,1849,910,570‬‬ ‫‪1,184‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9,895,505‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪9,895,018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,939,537‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪ 0.15‬نفت پاسارگاد ‪1394/03/19‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪ 0‬نفت پاسارگاد ‪1394/03/18‬‬ ‫پاسارگاددولتی ایران‬ ‫نفتبازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫‪1394/03/17‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫پاسارگاددولتی ایران‬ ‫نفتبازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫‪1394/03/16‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بازرگانینفت‬ ‫نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫توسعه‬ ‫شرکت‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫پویندگان فن وتجارت بین الملل‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫تولیدی و صنعتی عایق اصفهان‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه‬ ‫نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫اذر قیر تبریز‬ ‫دولتی (ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫صنایعتخصصی‬ ‫شرکت مادر‬ ‫بانک ملت )‬ ‫خلیج فارس‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کلریدریک‬ ‫اسید‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ایران)‬ ‫ایران (ر‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دولتی‬ ‫بازرگانیبازرگانی‬ ‫شرکتتخصصی‬ ‫مادر‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫سود کاستیک‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪6,559‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪480‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫‪12,390‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪6,585‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪800‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫دانه ای‬ ‫ذرت‬ ‫مایع)‬ ‫امونیاک (‬ ‫‪6,585‬‬ ‫‪12,390‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪50‬‬ ‫خراسانو کشاورزی ایران‬ ‫پتروشیمیروستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ایزودانه ای‬ ‫تولوئن دیذرت‬ ‫سیانات (‪)TDI‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫شرکتمرکزی‬ ‫اتحادیه‬ ‫ایران‬ ‫کشاورزی‬ ‫روستایی‬ ‫تعاونیهای‬ ‫سامان)‬ ‫ایران و(بانک‬ ‫پتروشیمی‬ ‫بازرگانی‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫هگزانول‬ ‫اتیلدانه ای‬ ‫دیذرت‬ ‫‪31,607‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫اتحادیه مرکزیشرکت‬ ‫شازندکشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪810‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش گاز ایالم‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪6,559‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪25,845‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪25,845‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - E7244‬درجه ‪2‬‬ ‫پلی ذرت‬ ‫بوتادیندانهرابرای‪1220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪810‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪132‬‬ ‫‪132‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بهمن)‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪44,091‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪147‬‬ ‫شازندکشاورزی ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫تعاونیهای‬ ‫پتروشیمی‬ ‫اتحادیه مرکزیشرکت‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پلی اتیلن گندم‬ ‫دورم‪LUMP1‬‬ ‫ترفتاالت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫پارسیان)‬ ‫بازرگانیفارس(‬ ‫پتروشیمی خلیج‬ ‫صنایع‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫دورم‪LUMP2‬‬ ‫ترفتاالت‬ ‫پلی اتیلن گندم‬ ‫‪00‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫پارسیان)‬ ‫بازرگانیفارس(‬ ‫پتروشیمی خلیج‬ ‫صنایع‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫دولتی ایران‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪LMP‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(کاالی خاورمیانه)‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪LMP‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ)‬ ‫پلی اتیلن سنگین بادی ‪0035‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪351‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪2100TN00‬‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی قیر ‪6070‬‬ ‫‪ OFF - SUPER BRIGHT‬درجه ‪1‬‬ ‫‪44,802‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت جی‬ ‫فارس(پارسیان)‬ ‫پاالیشخلیج‬ ‫صنایع پتروشیمی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪SUPER BRIGHT‬‬ ‫نساجی‬ ‫‪85100‬‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت قیر‬ ‫‪34,869‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فارس(صباجهاد)‬ ‫پاالیشخلیج‬ ‫صنایع پتروشیمی‬ ‫نفت جی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪RP270G‬‬ ‫پروپیلن‪85100‬‬ ‫پلی قیر‬ ‫‪00‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫پتروشیمیجیشازند‬ ‫شرکت‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪21‬‬ ‫پتروشیمی الله‬ ‫‪8,117‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫‪8,117‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪224‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪8,117‬‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,970‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪224‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫‪5,000‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫سالپس‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫واکس‬ ‫‪9,780‬‬ ‫‪9,733‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫پاالیشنفتنفت شیراز‬ ‫بندرعباس‬ ‫شرکتپاالیش‬ ‫شرکت‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪628‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪628‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪15:10:14 - 1394/03/23‬‬ ‫تاریخ اخرین بروزرسانی‪:‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪19‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫با وجود کسب باالترین رتبه بانک های ایران بین بانک های اسالمی جهان‪ ،‬مطابق گزارش« بنکرز»‬ ‫ثبت پایین ترین نرخ بازدهی دارایی بانک های اسالمی به نام ایران‬ ‫گروه اقتصاد‪-‬قاسم دهقان‪ :‬اگر قرار بود همه ساله از میان بانک های‬ ‫فعال در سطح جهان ـ چه مجموعه بانک های اسالمی و چه بانک های‬ ‫متعارف و شناخته شده بین المللی ـ یک بانک خاص و یا یک سیستم‬ ‫بانک�ی یکپارچه مش�خص را به دلیل ی�ک (یا چن�د) ویژگی خاص و‬ ‫زیربن��ای کارک��رد نظام بانک��ی ایران با‬ ‫شروع س��ال ‪ 1363‬تغییر ماهیت اساسی‬ ‫داده و با تصویب و اجرایی ش��دن «قانون‬ ‫عملی��ات بانک��داری بدون رب��ا» از ابتدای‬ ‫این س��ال‪ ،‬مبنای فعالیت سیس��تم بانکی‬ ‫کش��ورمان براساس اصول ش��رعی و فقه‬ ‫اس�لامی بازسازی ش��د تا در عمل تبدیل‬ ‫به نخس��تین کش��ور در این ک��ره خاکی‬ ‫شویم که کل ش��بکه بانکی ان پایه ریزی‬ ‫و تبدی��ل به بانک های اس�لامی ش��ده و‬ ‫تمامی بانک های ان برپایه قانون بانکداری‬ ‫اس�لامی و عقود بانکی اسالمی که در این‬ ‫قانون تعریف شده اند‪ ،‬فعالیت خود را از سر‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫خود این رویداد تاریخی «تغییر ماهیت‬ ‫نظ��ام بانکی ای��ران به سیس��تم بانکداری‬ ‫اس�لامی و ب��دون ربا» ان هم ن��ه برای ‪2‬‬ ‫ی��ا ‪ 3‬بانک منتخب بلکه برای کل ش��بکه‬ ‫بانک ه��ای ایرانی‪ ،‬ب��دون تردی��د قابلیت‬ ‫پدیده شدن نظام بانکی کشورمان را فراهم‬ ‫و دالیل کس��ب عنوان بین المللی «پدیده‬ ‫جهانی» در میان بانک های جهان را برای‬ ‫نوع ایرانی ان تامین و تایید خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‹عملک�رد کل�ی بانکداری اسلامی‬ ‫در جهان‬ ‫ب��ه اذع��ان بیش��تر دس��ت اندرکاران و‬ ‫کارشناس��ان ام��ور بانک��ی و اقتص��ادی و‬ ‫همچنین موسس��ات و نش��ریات مرتبط با‬ ‫ای��ن حوزه در س��طوح مل��ی و بین المللی‬ ‫دامنه و حجم فعالیت بانک ها و موسس��ات‬ ‫مالی و اعتباری اسالمی در دو دهه گذشته‬ ‫اشکارا رو به افزایش بوده و این رشد بدون‬ ‫وقفه‪ ،‬با س��رعتی منطق��ی همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تم��ام ش��اخص ها و متغیره��ای عددی‬ ‫و نس��بت های مقایس��ه ای که در رابطه با‬ ‫جای��گاه و عملک��رد بانک های اس�لامی و‬ ‫نظام های بانکداری مبتنی بر شریعت و فقه‬ ‫اسالم‪ ،‬اس��تخراج و منتشر شده است نیز‬ ‫این روند مثبت صعودی را تایید می کنند‪.‬‬ ‫موسس��ه و نش��ریه بین المللی «بنکرز»‬ ‫از جمل��ه نش��ریات معتب��ر و در حقیقت‬ ‫معتبرتری��ن مجل��ه بین الملل��ی در حوزه‬ ‫ارزیاب��ی فعالیت ه��ا و رتبه بندی بانک ها و‬ ‫موسس��ات مالی و اعتباری در گستره های‬ ‫جهان��ی‪ ،‬ق��اره ای‪ ،‬منطقه ای و کش��وری‬ ‫محصوب می شود‪ .‬این نش��ریه در اخرین‬ ‫ش��ماره های خود‪ ،‬با جم��ع اوری اطالعات‬ ‫اماری و بررس��ی کارنامه فعالیت مجموعه‬ ‫بانک های فعال مبتنی بر اصول و شریعت‬ ‫اس�لام‪ ،‬تصویری به نس��بت گویا از اوضاع‬ ‫نهادهای پولی اسالمی در تمامی کشورها‬ ‫و همچنی��ن در بعد فراملی و جهانی را در‬ ‫معرض ن��گاه و قضاوت خوانن��دگان خود‬ ‫قرار داده اس��ت که براس��اس چکیده این‬ ‫گزارش‪ ،‬در پایان س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫(س��ال ‪ )2014‬مجم��وع ارزش دارایی ها و‬ ‫منابع بانک های منطبق بر ش��ریعت اسالم‬ ‫در جه��ان به رقمی در ح��دود یک هزار و‬ ‫‪ 391‬میلیارد دالر رس��یده است و با توجه‬ ‫ب��ه حجم یک ه��زار و ‪ 267‬میلیارد دالری‬ ‫ای��ن دارایی ها که در پایان س��ال ‪2013‬م‬ ‫ثبت شده بود‪ ،‬شاهد افزایش ‪ 9/8‬درصدی‬ ‫ارزش دارایی ه��ا و منابع بانک های منطبق‬ ‫بر شریعت اسالم در سال گذشته میالدی‬ ‫هس��تیم‪ .‬اما در همین بخ��ش باید به این‬ ‫امر نیز توجه داشت که نزدیک ‪ 77‬درصد‬ ‫از مجموع دارایی های اشاره شده باال یعنی‬ ‫رقم��ی معادل یک هزار و ‪ 69‬میلیارد دالر‬ ‫متعلق به بانک های کامال اسالمی (همانند‬ ‫شبکه بانک های ایران) است‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان سوداوری بانک های اسالمی‬ ‫مجله «بنک��رز» در ادامه گ��زارش خود‬ ‫همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رده اس��ت که‬ ‫بانک های اسالمی از محل دارایی های خود‬ ‫اس�تثنایی در نوع فعالیت و عملکرد ان انتخاب کرده و به عنوان یک‬ ‫پدیده بانکی به عموم جهانیان معرفی کنند‪ ،‬شک نکنید که بانک های‬ ‫ایرانی تا سال های سال و با فاصله ای زیاد نسبت به رقبای خود‪ ،‬حرف‬ ‫اول و اخ�ر را در این رتبه بندی و انتخ�اب بین المللی زده و به عنوان‬ ‫دس��تاوردهای پولی انها در سال ‪ 2014‬م‬ ‫و همچنین جایگاه بین المللی شبکه بانکی‬ ‫کش��ورمان در میان بانک ها و موسس��ات‬ ‫مالی و اعتباری اس�لامی جهان به نمایش‬ ‫در طول س��ال ‪2014‬م (که پیش تر به ان‬ ‫اشاره شد) توانستند سودی به میزان ‪14/2‬‬ ‫میلیارد دالر به دست بیاورند که به معنی‬ ‫نرخ بازدهی میانگین ساالنه ‪ 1/7‬درصدی‬ ‫ای��ن دارایی ه��ا در فاصله ابتدا ت��ا انتهای‬ ‫س��ال گذشته میالدی است‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫بررسی های تیم تهیه کننده این گزارش در‬ ‫مجله تخصصی بنکرز نشان می دهد که در‬ ‫سال میالدی یاد شده‪ ،‬حدود ‪ 78/3‬درصد‬ ‫از کل موسسات پولی و بانک های اسالمی‬ ‫(از جمل��ه بانک های کش��ورمان) موفق به‬ ‫افزایش دادن میزان دارایی های خود شدند‬ ‫ک��ه ماحصل فعالیت ه��ای مالی و عملکرد‬ ‫انها با تکیه بر قواعد و اصول فقه اس�لامی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در ادامه گزارش مجله بنکرز که توس��ط‬ ‫کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک‬ ‫مرک��زی ترجمه ش��ده اس��ت‪ ،‬دورنمایی‬ ‫از اوض��اع و ش��رایط بانک ه��ای ایران��ی و‬ ‫ایران با مبلغ ‪516‬‬ ‫میلیارد و ‪ 976‬میلیون‬ ‫دالر در پایان سال‬ ‫‪2014‬م در راس همه‬ ‫‪ 20‬کشور نام برده در‬ ‫گزارش بنکرز و در‬ ‫رتبه نخست کشورهای‬ ‫دارای باالترین منابع‬ ‫و دارایی های منطبق‬ ‫با شریعت اسالم قرار‬ ‫گرفته است‬ ‫بین الملل‬ ‫بانک جهانی‪ :‬اقتصاد ایران‬ ‫‪3/7‬درصد رشد کرد‬ ‫«پدیده بانکی» انتخاب می ش�دند‪.‬برای این پدیده شدن البته دلیل و‬ ‫مثال به قدر کافی وجود دارد تا نسبت به قطعی بودن انتخاب بانک های‬ ‫ایرانی در سال های متوالی پیش رو اطمینان حاصل کرده و از نظر تعداد‬ ‫دفعات پدیده شدن نیز‪ ،‬تبدیل به یک «پدیده» بی رقیب شوند‪.‬‬ ‫دارایی های غیرربوی و اس�لامی تعیین و‬ ‫رتبه بندی شده اس��ت‪ ،‬کشورمان ایران با‬ ‫مبل��غ ‪ 516‬میلی��ارد و ‪ 976‬میلیون دالر‬ ‫در پای��ان س��ال ‪2014‬م در راس هم��ه‬ ‫‪ 20‬کش��ور نام برده در گزارش بنکرز و در‬ ‫رتبه نخس��ت کش��ورهای دارای باالترین‬ ‫مناب��ع و دارایی ه��ای منطبق با ش��ریعت‬ ‫اس�لام قرار گرفته و عالوه بر این براساس‬ ‫اخری��ن رتبه بن��دی انجام ش��ده در میان‬ ‫بیس��ت کش��ور جهان از لحاظ بیشترین‬ ‫دارایی ه��ای منطبق بر ش��ریعت‪ ،‬ایران از‬ ‫نظر حج��م دارایی ه��ا در باالترین ردیف‬ ‫رتبه نخست قرار گرفته است و ارزش این‬ ‫نوع دارایی های بانک ه��ای ایران به ‪104‬‬ ‫میلی��ارد دالر و حدود ‪ 2‬برابر عربس��تان‬ ‫و ‪ 2/5‬براب��ر مال��زی اس��ت و همچنی��ن‬ ‫‪ 10‬بان��ک از کل ‪ 20‬بانک برتر اس�لامی‬ ‫رتبه بندی شده در گزارش بنکرز متعلق به‬ ‫ایران است اما متاسفانه نرخ بازدهی دارایی‬ ‫بیش��تر بانک های ایران در محدوده ای به‬ ‫مراتب پایین تر از س��ایر بانک های اسالمی‬ ‫قرار داشته و برای مثال مقدار نرخ بازدهی‬ ‫دارایی بان��ک ملی ایران که با ‪ 76‬میلیارد‬ ‫و ‪ 613‬میلی��ون دالر ب��ه عن��وان برترین‬ ‫موسسه مالی اس�لامی معرفی شده است‬ ‫معادل ‪ 0/5‬درصد اعالم ش��ده اس��ت که‬ ‫پس از نرخ بازده��ی ‪ 0/01‬درصدی بانک‬ ‫کشاورزی و نرخ ‪ 0/1‬درصدی بانک سپه‪،‬‬ ‫س��ومین نرخ ب��ا بازدهی پایین به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬عالوه ب��ر این م��وارد‪ ،‬اگر نکات‬ ‫مه��م دیگری مانن��د باالترین نرخ س��ود‬ ‫تسهیالت و س��پرده گذاری در نظام بانکی‬ ‫و همچنین باالترین حجم مطالبات معوق‬ ‫بانک ه��ای ایرانی و نرخ ان��دک بازدهی و‬ ‫بهره وری در نظام بانکی کش��ورمان را نیز‬ ‫مد نظر قرار دهیم ـ بدون اش��اره به س��ایر‬ ‫ویژگی های خاص و استثنایی شبکه بانکی‬ ‫ـ بعید نیس��ت انتخاب صفت «پدیدگی»‬ ‫برای بسیاری از بانک های فعال کشورمان‬ ‫م��ورد تایی��د خوانن��دگان گرام��ی قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫گذاش��ته ش��ده اس��ت که برپایه جزئیات‬ ‫این قس��مت از گزارش مورد نظر‪ ،‬بانک ها‬ ‫و موسس��ات مال��ی و اعتب��اری ایرانی در‬ ‫میان مجموع ‪ 360‬بانک و موسس��ه پولی‬ ‫و اعتباری اسالمی شناخته شده در سطح‬ ‫بین الملل ک��ه ماحصل عملک��رد انها در‬ ‫س��ال ‪ 2014‬م به طور رسمی موجود بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬با انکه جایگاه بسیار شاخص برای‬ ‫خودش��ان دس��ت و پا کرده ان��د اما نتایج‬ ‫فعالیت ه��ای یک س��اله ای��ن بانک ها‪ ،‬به‬ ‫شکلی تامل برانگیز با کارنامه دیگر بانک ها‬ ‫و موسس��ات مالی اس�لامی (ک��ه به طور‬ ‫عمده متعلق به همسایه های جغرافیایی)‬ ‫متفاوت اس��ت و برخی از موارد نمونه که‬ ‫در ابتدای این گزارش به انها اش��اره ش��د‬ ‫در این قسمت قابل مشاهده است‪ ،‬به این‬ ‫ص��ورت که هرچند در ج��دول رتبه بندی‬ ‫کشورهای عمدتا اس�لامی که جایگاه هر‬ ‫کش��ور در ان بر مبنای بیش��ترین میزان‬ ‫جایگاه بیست بانک اسالمی برتر جهان از لحاظ میزان دارایی های منطبق با شریعت‬ ‫رتبه بندی‬ ‫موسسه‬ ‫کشور‬ ‫دارایی های منطبق بر‬ ‫شریعت‬ ‫(میلیون دالر)‬ ‫درصد دارایی های‬ ‫منطبق با شریعت از‬ ‫کل دارایی ها‬ ‫سود ناخالص‬ ‫(میلیون دالر)‬ ‫نرخ بازدهی دارایی‬ ‫(‪)ROA‬‬ ‫(درصد)‬ ‫‪1‬‬ ‫بانک ملی‬ ‫ایران‬ ‫‪76613‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪0/5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک الرجحی‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫‪74632‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪2/7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫ایران‬ ‫‪72056‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪0/6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بانک صادرات‬ ‫ایران‬ ‫‪59110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪0/9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بانک مالی کویت‬ ‫کویت‬ ‫‪57233‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫ایران‬ ‫‪50142‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪1/3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫ایران‬ ‫‪47699‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪1/1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مای بانک برهاد‬ ‫مالزی‬ ‫‪38721‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2702‬‬ ‫‪1/6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بانک ملی تجاری‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫‪33107‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪2/2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بانک اسالمی دبی‬ ‫امارات متحده عربی‬ ‫‪30843‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪1/7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بانک کشاورزی‬ ‫ایران‬ ‫‪30449‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0/01‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بانک پارسیان‬ ‫ایران‬ ‫‪30259‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪2/4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بانک سپه‬ ‫ایران‬ ‫‪30063‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0/1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک اسالمی ابوظبی‬ ‫امارات متحده عربی‬ ‫‪28086‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪1/5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بانک راکیات‬ ‫مالزی‬ ‫‪25252‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪2/5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫ایران‬ ‫‪24230‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪5/4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫بانک اسالمی قطر‬ ‫قطر‬ ‫‪21251‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪1/7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بانک انگلیسی سعودی‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫‪20981‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1006‬‬ ‫‪2/3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫گروه بانکداری البرکا‬ ‫بحرین‬ ‫‪20968‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪1/8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بانک اقتصاد نوین‬ ‫ایران‬ ‫‪18455‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪2/5‬‬ ‫منبع‪:‬پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی‬ ‫بان��ک جهانی در جدیدترین گزارش خود رش��د‬ ‫اقتصادی ایران در سال گذشته را ‪3/7‬درصد اعالم‬ ‫و پیش بینی کرد اقتصاد ایران در س��ال جاری رشد‬ ‫یک درصدی داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم ‪ ،‬بان��ک جهان��ی در گزارش‬ ‫«دورنماهای اقتصاد جهان��ی» که اواخر این هفته‬ ‫منتشر شد امارهای براوردی خود از رشد اقتصادی‬ ‫ایران در سال های ‪ 2014‬تا ‪ 2016‬را اصالح کرد‪.‬‬ ‫این نه��اد بین المللی که در ژانویه س��ال ‪2015‬‬ ‫رشد اقتصادی ایران برای سال ‪ 2014‬را ‪1/5‬درصد‬ ‫اعالم کرده بود در گزارش جدید خود میزان رش��د‬ ‫اقتصادی ایران در سال ‪ 2014‬را به بیش از دو برابر‬ ‫افزایش داده و اعالم کرد ایران در این س��ال رشد‬ ‫‪3/7‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش پیش بینی بانک جهانی از‬ ‫رشد اقتصادی ایران در سال ‪ 2015‬نیز ‪0/9‬درصد‬ ‫بود که در گزارش این هفته این رقم به یک درصد‬ ‫افزایش داده شده است‪.‬‬ ‫بان��ک جهان��ی در گ��زارش ژانویه ‪ 2015‬رش��د‬ ‫اقتصادی ایران برای س��ال ‪ 2016‬را نیز ‪1/9‬درصد‬ ‫پیش بین��ی ک��رده بود ک��ه براس��اس جدیدترین‬ ‫پیش بینی ها اقتصاد ایران در س��ال ‪ 2016‬رش��د‬ ‫‪2‬درصدی را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از ای��ن گزارش به تولی��د نفت ایران‬ ‫اشاره و تاکید شده حتی با حصول توافق هسته ای‬ ‫ای��ران در کوتاه مدت نمی توان��د تولید نفت خود را‬ ‫تا حد قابل توجه��ی افزایش دهد اما در بلندمدت‬ ‫امکان ان وجود دارد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش ایران در وهله اول می تواند‬ ‫‪700‬هزار تا یک میلیون بشکه در روز به تولید خود‬ ‫بیفزاید که در نتیجه باید انتظار داشت قیمت نفت‬ ‫همچنان در سطحی پایین باقی بماند‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین براورد کرده است که ایران‬ ‫‪20‬میلیون بش��که نف��ت را ذخیره کرده که پس از‬ ‫لغو تحریم ها می تواند به بازار نفت سرازیر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش رشد اقتصادی جهان به ‪2/8‬رصد‬ ‫بان��ک جهانی پیش بین��ی خود از رش��د اقتصاد‬ ‫جهانی در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬را به ‪2/8‬درصد کاهش داد‬ ‫و اعالم کرد کاهش قیمت نفت و سایر کاالها برای‬ ‫کشورهای در حال توسعه مشکل ساز شده است‪.‬‬ ‫بان��ک جهانی پیش بین��ی خود از رش��د اقتصاد‬ ‫جهان��ی را کاهش داد و اعالم کرد‪ ،‬کش��ورهای در‬ ‫حال توسعه امس��ال با «مجموعه ای از چالش های‬ ‫س��خت» از جمل��ه هزینه های باالی اس��تقراض و‬ ‫کاهش قیمت نفت و کاالها مواجه خواهند بود‪.‬‬ ‫این نهاد مالی در جدیدترین گزارش دورنماهای‬ ‫اقتصاد جهانی خود که اواخر این هفته منتشر شد‬ ‫اعالم کرد که اکنون انتظار می رود کش��ورهای در‬ ‫حال توس��عه رش��د ‪4/4‬درصدی را در سال ‪2015‬‬ ‫تجربه کنند ک��ه پایین تر از رق��م ‪4/8‬درصدی ای‬ ‫اس��ت که در ماه دس��امبر پیش بینی شده بود‪ ،‬اما‬ ‫انها احتماال سال اینده رشد ‪5/2‬درصدی و در سال‬ ‫‪ 2017‬رشد ‪5/4‬درصدی را شاهد خواهند بود‪.‬‬ ‫اقتص��اد جهانی نیز امس��ال رش��د ‪2/8‬درصدی‬ ‫را تجرب��ه خواهد ک��رد که پایین ت��ر از پیش بینی‬ ‫‪ 3‬درصدی ماه ژانویه است‪.‬‬ ‫جی��ن یونگ کیم‪ ،‬رییس گ��روه بانک جهانی در‬ ‫این رابطه اظهار کرد‪« :‬کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫موتور رش��د اقتص��اد جهانی پس از بح��ران مالی‬ ‫بودند‪ ،‬اما اکنون انها با فضای اقتصادی دشوارتری‬ ‫مواجه اند‪».‬‬ ‫حداقل ‪ 30‬کشور در خاورمیانه‪ ،‬منطقه پاسیفیک‬ ‫و جنوب اس��یا هستند که تعداد باالیی از جمعیت‬ ‫انها در امارات و دیگر بخش های خاورمیانه زندگی‬ ‫و کار می کنند‪.‬‬ ‫بانک جهانی اعالم کرد‪ ،‬کشورهای در حال ظهور‬ ‫و در حال توس��عه ط��ی ماه های این��ده و به دلیل‬ ‫افزایش نرخ بهره در امریکا‪ ،‬باید هزینه های باالتری‬ ‫را برای استقراض بپردازند‪.‬‬ ‫انچه ای��ن وضعیت را دش��وارتر می کند‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت نفت و کاالهای استراتژیک است که بسیاری‬ ‫از کش��ورهای در حال توس��عه به شدت وابسته به‬ ‫انها هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار سهام‬ ‫نیاز به بازسازی‬ ‫اصولی دارد‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بورس‬ ‫انچه مس��لم اس��ت اینکه در وضعیت فعلی بازار‬ ‫سرمایه با دو روز مثبت شدن‪ ،‬احتیاط را تا اعماق‬ ‫وج��ود خریداران می توان دید که به اس��انی خود‬ ‫را درگیر نوسانات دستوری بازار نمی کنند که اگر‬ ‫ریسک های بازار س��رمایه را مرور کنیم‪ ،‬این رفتار‬ ‫خریداران کامال منطقی به نظر می رسد‪ ،‬زیرا میزان‬ ‫امید به اینده توس��ط س��هامداران و معامله گران‬ ‫اس��ت که می تواند درجه س��وداوری بازار سهام را‬ ‫تغییر دهد‪ .‬اما در ش��رایط فعلی به دلیل از دست‬ ‫رفت��ن اعتم��اد و اطمین��ان از اینده ب��رای اغلب‬ ‫س��رمایه گذاران تقاضا برای خرید سهام به شدت‬ ‫کاه��ش یافته که این رفتار حاکی از به دور ماندن‬ ‫از هیجانات موقتی است‪.‬‬ ‫روند بازار بورس که با سیاست های جدید دولت‬ ‫یازده��م روبه رو ش��د‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د به دلیل‬ ‫نب��ود تقاضا با ش��رایط ناامن حاکم بر س��رمایه و‬ ‫س��رمایه گذار روبه رو شده است‪ .‬در چنین مواقعی‬ ‫دخالت دولت ها به مراتب کار را س��خت تر می کند‬ ‫و از اساس «مهندس��ی بازار» کار اشتباهی است‪،‬‬ ‫زیرا به صورت واکس��نی می ماند که در کوتاه مدت‬ ‫می تواند موثر باش��د اما در طوالنی مدت رکود بازار‬ ‫را عمیق تر می کن��د‪ .‬از این رو هر گونه پیش بینی‬ ‫را خنثی کرده و تحلیل های معامله گران حرفه ای‬ ‫را نیز بر باد می دهد و همراه با این روند ایجادشده‬ ‫س��هامداران صرف��ا از روی اعداد و ارقام ش��اخص‬ ‫ترجیح می دهند که یا نوس��ان یک روزه بگیرند و‬ ‫یا با موج این نوس��انات در طول دو سه روز همراه‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ع��ده ای از کارشناس��ان حرفه ای بازار س��رمایه‬ ‫معتقدند‪ ،‬در این بحبوحه اقتصادی‪ ،‬برای بازیافت‬ ‫مش��ارکت و ایجاد اعتماد در بازار سرمایه متولیان‬ ‫ای��ن بازار بای��د به فکر چ��اره ای نو باش��ند که با‬ ‫ترفندهای مهندس��ی هم کارس��از نیس��ت و ابتدا‬ ‫باید از خودشان شروع کنند‪ .‬سازمان بورس اوراق‬ ‫بهادار نیز به عنوان اصلی ترین ش��اهرگ اقتصادی‬ ‫کش��ور باید با بورس های دنیا هم��گام و از اصول‬ ‫بنی��ادی بهره ب��رداری کن��د‪ .‬یکی از م��واردی که‬ ‫می تواند جل��وی رانت های بیمارگون��ه را در بازار‬ ‫سرمایه مس��دود کند ایجاد فضایی سالم و رقابتی‬ ‫در عین حال شفاف و کارامد است‪ .‬سازمان بورس‬ ‫بدون مداخله باید شرکت ها را ترغیب و موظف به‬ ‫دادن اطالعات مالی شفاف نماید و از این طریق به‬ ‫بهبود بازار کمک قابل توجهی کند‪ .‬از سویی دیگر‬ ‫نی��ز‪ ،‬کاهش توقف نمادهای معامالتی تا جایی که‬ ‫امکان دارد می تواند به بهبود وضعیت بازار سرمایه‬ ‫در جذب دوباره سرمایه گذاران کمک نماید‪.‬‬ ‫ب��ازار کس��ب و کاری‪ ،‬چ��ون بازار س��رمایه به‬ ‫نگاه��ی متفاوت و کارشناس��ی نی��از دارد‪ .‬نظریه‬ ‫پنجره شکس��ته ک��ه در متروی نیوی��ورک اتفاق‬ ‫افتاد و این نظری��ه را کاربردی کرد می تواند یکی‬ ‫از تئوری هایی باش��د که در بهبود کس��ب و کارها‬ ‫از ان می توان بهره برد‪ .‬در این تئوری س��اختمان‬ ‫خالی از س��کنه در کن��ار یک خیاب��ان پر رفت و‬ ‫امد قرار داش��ت که یکی از شیشه های پنجره ان‬ ‫شکسته بود‪ .‬مشاهده های علمی نشان می داد اگر‬ ‫پنجره شکسته ظرف مدت کوتاهی‪ ،‬تعمیر نشود‪،‬‬ ‫عابران این پیام را از ساختمان می گیرند که کسی‬ ‫نگران س��اختمان نیس��ت و نظارتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫پس ش��یطنت شروع می ش��ود و پنجره های سالم‬ ‫س��اختمان مورد هدف قرار می گیرند و ساختمان‬ ‫تغییر شکل می دهد و البته ادامه این روند می تواند‬ ‫منجر ب��ه ورود میهمانان ناخوانده به س��اختمان‬ ‫بی صاحب ش��ود و اثارش از س��طح به عمق نفوذ‬ ‫کند‪ ،‬مانند اتفاقی که در اش��کال مختلف در بازار‬ ‫سرمایه نیز شاهد ان بوده ایم‪.‬‬ ‫نظریه پنجره شکسته به کمک شهردار نیویورک‬ ‫ام��د تا متروی نیویورک را س��ر و س��امان بدهد‪.‬‬ ‫ش��هرداری نیوی��ورک‪ ،‬در اولی��ن اق��دام خود به‬ ‫بازس��ازی واگن های مترو پرداخت و دس��تور داد‬ ‫واگن هایی که در طول روز با اسپری رنگ‪ ،‬نوشتن‬ ‫یادگاری و‪ ...‬اس��یب می بینند‪ ،‬شبانه از خط خارج‬ ‫شوند و تا صبح روز بعد رنگ امیزی و تعمیر شده و‬ ‫به خط برگردند‪ .‬در واقع همه این کارها‪ ،‬یک پیغام‬ ‫داشت؛ هیچ خالفی را تحمل نمی کنیم و اینچنین‬ ‫ب��ود که متروی ناامن نیوی��ورک تبدیل به یکی از‬ ‫امن ترین متروهای جهان شد‪.‬‬ ‫اکن��ون اس��تفاده از تئوری پنجره شکس��ته در‬ ‫تجارت و کس��ب و کار حرف��ه ای کارایی دارد‪ .‬در‬ ‫بازار سرمایه نیز باید پنجره های شکسته را بیابیم‬ ‫و تعمیر کنیم‪ .‬مطمئن باش��ید اوضاع بهتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بزرگترین صنعت بازار سرمایه زیر ذره بین‬ ‫حاشیه نشینی پتروشیمی ها زیر سایه مذاکرات‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ 4 :‬صنع��ت‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت هسته ای‪ ،‬محصوالت‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬فلزات اساسی و اس��تخراج کانه های فلزی‬ ‫از پرطرفدارترین و پربازده ترین صنایع بورس��ی کشور‬ ‫به ش��مار می ایند ک��ه در مجموع بی��ش از ‪55‬درصد‬ ‫ارزش بازار س��هام را به خود اختصاص داده اند‪ .‬از میان‬ ‫این ‪4‬صنعت برتر بورس��ی‪ ،‬صنعت ش��یمیایی یکی از‬ ‫پربازده ترین و همچنین پرحاش��یه ترین صنایع در چند‬ ‫س��ال اخیر به شمار می اید‪ .‬برخی کارشناسان معتقدند‬ ‫این صنعت در س��ال های گذشته به دلیل شفاف نبودن‬ ‫قیمت خوراک و همچنی��ن کاهش قیمت نفت‪ ،‬فراز و‬ ‫نشیب های بس��یاری را تجربه کرده که همه این موارد‬ ‫موجب به حاش��یه رفتن سهام این ش��رکت ها در بازار‬ ‫سرمایه شده است‪.‬‬ ‫این��ده نزدیک نیز برخ��ی از ش��رکت ها امادگی دارند‬ ‫به این بازار وارد ش��وند تا س��هم پتروشیمی ها در بازار‬ ‫سرمایه از میزان کنونی نیز باالتر رود‪.‬‬ ‫به فرصت های‬ ‫حمیدرضا صفری در گفت وگو با‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫صنعت پتروش��یمی فرصت های بس��یاری برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاری به ویژه س��رمایه گذاران خارجی وجود‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه در داخ��ل کش��ور نیز طرح ه��ای حمایتی‬ ‫بس��یاری برای ش��رکت های پتروش��یمی در سال های‬ ‫گذشته ارائه شد و به اجرا درامد‪ .‬برای نمونه پتروشیمی‬ ‫مبین تا س��ال ‪ 98‬از معافیت مالیاتی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫همه این موارد به دلیل ان اس��ت که سرمایه گذاران به‬ ‫این صنعت روی اورند‪ .‬وی در ادامه به مواردی که این‬ ‫صنعت را تهدید می کند‪ ،‬اش��اره کرد و افزود‪ :‬از حدود‬ ‫یکی دو سال گذشته مباحثی پیش امد که موجب شد‬ ‫صنعت پتروشیمی تحت تاثیر قرار گیرد که از مهم ترین‬ ‫انها می توان به کسری بودجه دولت اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت با مذاکرات هسته ای‬ ‫در این ب��اره مدی��ر ش��رکت س��رمایه گذاری صندوق‬ ‫بازنشس��تگی کشوری معتقد اس��ت‪ ،‬چشم انداز صنعت‬ ‫پتروش��یمی پس از مشخص ش��دن چارچوب و خطوط‬ ‫کلی توافق هسته ای‪ ،‬شفاف تر خواهد شد‪.‬‬ ‫رف��ع‬ ‫محم��د صابونچ��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تحریم های بین المللی را به نفع شرکت های پتروشیمی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬رفع تحریم ها و به تبع ان گشایش های‬ ‫مال��ی و تجاری می تواند اثار بس��یار مثبتی بر وضعیت‬ ‫اینده ش��رکت های فعال در این صنعت داشته باشد اما‬ ‫باید توجه داشت که اثار مثبت نمی تواند به سرعت در‬ ‫اقتصاد کشور و به دنبال ان بازار سرمایه و شرکت های‬ ‫پتروشیمی نمایان ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه صنعت‬ ‫پتروش��یمی ب��رای جب��ران عقب ماندگی ه��ا نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری های کالن خارجی و ارتباط با کشورهای‬ ‫پیش��رفته دنیاس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حضور سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی می تواند موجب ش��ود فناوری ه��ای نوین به‬ ‫کش��ور وارد شده و بس��یاری از فناوری هایی که در این‬ ‫مدت فرسوده شده نیز به روز رسانی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ابهام قیمتی‬ ‫صابونچ��ی ابهام و نبود فرمول مش��خص برای تعیین‬ ‫نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی را از دیگر تهدیدات این‬ ‫صنعت دانس��ت و گفت‪ :‬این موارد موجب شده تا ابهام‬ ‫در مورد شرکت های پتروشیمی همچنان پایدار بماند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به فرصت ه��ای پی��ش روی واحد های‬ ‫پتروش��یمی برای رشد س��وداوری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫ظرفیت های��ی ک��ه در صنعت پتروش��یمی وجود دارد‪،‬‬ ‫افزایش میزان ظرفیت اسمی تولید و همچنین افزایش‬ ‫می��زان صادرات اس��ت‪ .‬البته توجه به ای��ن نکته حائز‬ ‫اهمیت اس��ت که عرصه رقاب��ت بین المللی در صنعت‬ ‫پتروش��یمی بسیار تنگاتنگ شده و س��ایر کشورها نیز‬ ‫در حال افزایش ظرفیت های تولید خود هستند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ش��رکت های فعال در این بخش بدون اس��تفاده از‬ ‫فناوری ه��ای روز جهان قادر ب��ه رقابت و ماندگاری در‬ ‫بی��ن رقبای قدرتمند خویش نخواهن��د بود که در این‬ ‫ب��اره نیز می توان با تس��هیل ارتباط��ات از دانش نوین‬ ‫کشورهای پیشرفته بهره برد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صنایع پایین دستی‬ ‫صابونچی با اش��اره ب��ه اینکه همراه با کاهش فش��ار‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬ایج��اد و توس��عه هرچ��ه س��ریع تر صنایع‬ ‫پایین دس��تی نیز باید در اولویت س��رمایه گذاری ها در‬ ‫این بخش قرار گیرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬حاش��یه س��ود ناش��ی‬ ‫از تولی��دات صنای��ع پایین دس��تی بس��یار قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬درنتیجه این بخش ها باید در صدر فعالیت های‬ ‫سرمایه گذاری در این صنعت قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین مزایای رقابتی‬ ‫شرکت های پتروش��یمی تسهیل در دسترسی به منابع‬ ‫تامین خوراک مصرفی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کشور از این‬ ‫نظر مش��کل خاص��ی ندارد اما معض��ل کمبود خوراک‬ ‫موجب ش��ده برخ��ی از واحدهای مطرح پتروش��یمی‬ ‫همچنان با امید به وعده های وزیر نفت مبنی بر تامین‬ ‫خوراک مورد نی��از خود‪ ،‬به راه اندازی هر چه س��ریع تر‬ ‫فازهای پارس جنوبی چش��م دوخته باش��ند‪ .‬امری که‬ ‫انتظ��ار رخ دادن ان با توجه ب��ه تفاهمنامه اعالمی بین‬ ‫ایران و کشورهای ‪ 5+1‬پررنگ تر شده و به نظر می رسد‬ ‫در صورت تحقق‪ ،‬منجر به رش��د ظرفیت تولید واحد ها‬ ‫شده و س��وداوری صنعت برتر کش��ورمان را همچنان‬ ‫تضمین کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه در خاتمه به چالش ها‬ ‫و تهدیدهای موجود در صنعت پتروش��یمی اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اف��ت قیمت نفت در کنار کاه��ش نرخ ارز دو‬ ‫نگرانی اصلی تولیدکنندگان این صنعت به شمار می رود‬ ‫که در مورد اول باید روند قیمت نفت از دیدگاه بنیادی‬ ‫و تکنیکال به خوبی پای��ش و تصمیمات مقتضی اتخاذ‬ ‫ش��ود و در م��ورد دوم نی��ز با توجه به تدبی��ر حاکم بر‬ ‫سیس��تم بانک مرکزی به نظر نمی رس��د پس از توافق‬ ‫قطعی‪ ،‬ش��اهد افت ش��دید ن��رخ ارز باش��یم و هرگونه‬ ‫حرک��ت هیجانی در ب��ازار ارز از س��وی بانک مرکزی‬ ‫کنترل خواهد شد‪ .‬بر همین اساس از این منظر تهدید‬ ‫جدی متوجه صنعت پتروشیمی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت زیاد‬ ‫‹ ‹سخن اخر ‪....‬‬ ‫در این باره یکی از کارشناس��ان بازار س��رمایه معتقد‬ ‫است صنعت پتروش��یمی و شیمیایی یکی از بیشترین‬ ‫صنایعی اس��ت که ارزش بازار بورس را در اختیار دارند‬ ‫و همچنین ظرفیت های این صنعت به گونه ای است که‬ ‫در صورتی که ش��رایط مهیا باشد‪ ،‬شرکت های بیشتری‬ ‫می توانن��د به این صنعت وارد ش��وند‪ .‬ب��ه نوعی که در‬ ‫صادرات «مس کاتد» از بورس کاال این هفته کلید می خورد‬ ‫مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کاال‪ ،‬از روی تابلو رفتن نخستین‬ ‫محموله صادراتی مس کاتد از چهارشنبه این هفته خبر می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بورس کاالی ایران‪ ،‬محمودرضا الهی فرد‬ ‫گفت‪ :‬اعالم عرضه این محصول روز گذش��ته انجام ش��د و در روز‬ ‫چهارش��نبه نیز نخس��تین عرضه مس کاتد از این رینگ صادراتی‬ ‫انج��ام خواهد ش��د‪ .‬وی درباره روش قیمت گ��ذاری مس کاتد در‬ ‫رین��گ صادراتی بی��ان کرد‪ :‬ای��ن محصول با ‪ 3‬تن��اژ ‪۵۰۰ ،۲۰۰‬‬ ‫و ‪ ۵۰۰۰‬تن��ی عرضه می ش��ود ک��ه نرخ پریمیوم ب��رای هر یک از‬ ‫ظرفیت ها متفاوت ارائه می شود‪ ،‬به طوری که در روش قیمت گذاری‬ ‫این فلز که قیمت پایه به اضافه نرخ پریمیوم است‪ ،‬برای عرضه های‬ ‫‪ ۲۰۰‬و ‪ ۵۰۰‬ت��ن از پریمیوم ‪ ۱۵‬دالری و برای ‪5‬هزار تن پریمیوم‬ ‫‪ ۵‬دالری در نظر گرفته شده است‪ .‬الهی فرد اضافه کرد‪ :‬نوع قرارداد‬ ‫معامل��ه برای این محصول به صورت نقدی اس��ت و پرداخت مبلغ‬ ‫ان در ‪ 2‬مرحل��ه پرداخت موقت و پرداخت نهایی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره نحوه پرداخت معامله گران اظهارکرد‪ :‬مبلغ قابل‬ ‫پرداخت برابر ‪۱۰۰‬درصد مبلغ صورتحس��اب موقت که برحس��ب‬ ‫دالر امریکا تنظیم می ش��ود و ب��ا میانگین قیمت موقت مس در ‪۵‬‬ ‫روز کاری متوال��ی (مطابق با تقویم میالدی) منتهی به روز قبل از‬ ‫عرضه با اضافه پریمیوم نهایی شده و در رقابت معامالت بورس کاال‬ ‫محاسبه می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مطابق دستورالعمل رینگ صادراتی‬ ‫زمان پرداخت برای تس��ویه نق��دی حداکثر به مدت ‪5‬روز کاری از‬ ‫تاریخ معامله و برای تسویه اعتباری حداکثر در مدت ‪ ۱۰‬روز کاری‬ ‫از تاریخ معامله در بورس کاالی ایران است‪ .‬الهی فر در ادامه افزود‪:‬‬ ‫ارزش م��س کاتدی معامله ش��ده در رینگ صادراتی بورس کاالی‬ ‫ای��ران هم به صورت ریالی و هم با س��ایر ارزها از س��وی ش��رکت‬ ‫تولیدکنن��ده قابل دریافت اس��ت و چنانچ��ه ارزش کاال به صورت‬ ‫ریالی پرداخت ش��ود‪ ،‬ارز محاس��باتی ب��رای ان‪ ،‬ارز ازاد متقاضی‬ ‫خواهد بود‪ .‬مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کاال درباره ضمانت در‬ ‫‹ ‹کاالی استراتژیک‬ ‫صفری در ادامه بیان کرد‪ :‬همه این موارد باعث ش��د‬ ‫نرخ خوراک پتروش��یمی ها افزایش یابد و به طور کلی‬ ‫امتیازاتی که در این چند س��ال به پتروش��یمی ها داده‬ ‫شده بود‪ ،‬یکی پس از دیگری از این صنعت گرفته شد‪.‬‬ ‫وی تعیی��ن نرخ خ��وراک به صورت س��االنه را یکی‬ ‫از تهدی��دات دیگر این صنعت دانس��ت و گفت‪ :‬دراین‬ ‫صورت س��رمایه گذاران به ویژه بخش خصوصی به این‬ ‫صنعت وارد نمی شوند زیرا نمی توانند افق بلندمدتی را‬ ‫برای سرمایه گذاری خود به تصویر بکشند‪.‬‬ ‫صفری با اش��اره ب��ه اینکه صنعت پتروش��یمی جزو‬ ‫کاالهای اس��تراتژیک کش��ور به ش��مار می ای��د‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬این صنعت خام فروش��ی کمتری دارد و همچنین‬ ‫ظرفیت های بسیاری نیز برای توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫در کشور وجود دارد‪ .‬در صورتی که مذاکرات هسته ای‬ ‫می��ان ای��ران و کش��ورهای ‪ 5+1‬به نتیجه برس��د‪ ،‬به‬ ‫ط��ور حت��م یک��ی از جذاب تری��ن صنایع ای��ران برای‬ ‫سرمایه گذاران خارجی به شمار می اید‪.‬‬ ‫نظر گرفته ش��ده در این معامالت افزود‪ :‬به منظور تضمین پرداخت‬ ‫نهای��ی از س��وی خریدار در مرحل��ه پرداخت نهایی (از محاس��به‬ ‫میانگین نرخ ‪ ۳۰‬روزه «ال ام ای» پس از حمل کاال به دست می اید)‬ ‫و هزینه های انبارداری ناشی از تاخیر در حمل کاال و سایر هزینه ها‬ ‫و جرائم‪ ،‬غیر از انچه طبق دستورالعمل رینگ صادراتی این بورس‬ ‫به وسیله کارگزار انجام می شود‪ ،‬خریدار حداکثر تا ‪ ۱۰‬روز از تاریخ‬ ‫معامل��ه در بورس کاال متعهد به ارائه اص��ل یک ضمانتنامه بانکی‬ ‫به عنوان حسن انجام تعهدات به مبلغ ‪۲۰‬درصد مبلغ صورتحساب‬ ‫موقت بدون قید و ش��رط به نفع فروشنده و با سررسید ‪۹۰‬روزه از‬ ‫تاریخ انجام معامله به فروش��نده است؛ این ضمانتنامه پس از انجام‬ ‫تمامی تعهدات و پایان معامله ازاد می ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬حمل بار نیز‬ ‫فاُبی» بندرعباس انجام می شود‪ ،‬به طوری که خریدار‬ ‫از براساس «ا ‬ ‫موظف است از تاریخ تس��ویه صورتحساب موقت حداکثر به مدت‬ ‫‪ ۱۵‬روز تقویم��ی‪ ،‬کاال را از بندرعباس حمل کند‪ .‬در صورت حمل‬ ‫نکردن کاال در مدت یادش��ده‪ ،‬از روز شانزدهم به بعد تا روز سی ام‬ ‫(شامل شانزدهم و روز سی ام) خریدار موظف است هزینه انبارداری‬ ‫معادل با ‪۰/۵‬درصد مبلغ صورتحساب موقت کاال را با هر روز تاخیر‬ ‫در حمل کاال به فروشنده پرداخت کند‪.‬‬ ‫ابهام��ات موجود در قیمت گ��ذاری نرخ خوراک و نیز‬ ‫فروش ش��رکت ها با توجه به مش��خص نب��ودن نتیجه‬ ‫مذاکرات هس��ته ای موجب بی توجهی بازار س��رمایه به‬ ‫سهامی ش��د که خود روزی «لیدر» این بازار بودند‪ .‬اما‬ ‫به طور کلی در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتیجه‬ ‫مثبت برس��د و تحریم های اعمالی نیز برداشته شود‪ ،‬به‬ ‫کاهش ریس��ک این صنعت می انجامد و موجب بهبود‬ ‫میزان فروش این شرکت ها خواهد شد‪ .‬همه این موارد‬ ‫نیز زمینه های رونق صنعت پتروشیمی را در بورس مهیا‬ ‫خواهد کرد زیرا این شرکت ها قابلیت سوداوری باالیی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫عبورارزش معامالت بورس انرژی‬ ‫از ‪ 1600‬میلیارد تومان‬ ‫س��خنگوی ش��رکت بورس انرژی ایران در استانه‬ ‫برگزاری مجمع عادی ساالنه سهامداران این شرکت‬ ‫از خ��روج بورس انرژی از زی��ان عملیاتی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬تصمیم هیات مدیره برای تقس��یم سود نقدی‬ ‫در مجمع امس��ال ‪10‬درصد سود خالص خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬مدیرعامل بورس انرژی عنوان کرد‪:‬‬ ‫در سال مالی ‪ ،94‬ارزش کل معامالت بورس انرژی از‬ ‫رقم ‪1600‬میلیارد تومان گذشت که این رقم خروج‬ ‫فرایند عملکرد مالی شرکت از زیان عملیاتی را دربر‬ ‫داشت‪ .‬سیدعلی حس��ینی با اشاره به اینکه در سال‬ ‫گذش��ته عالوه بر راه اندازی معامالت بازرگانی برق ش��رکت بورس انرژی میزبان عرضه‬ ‫اوراق س��لف نفتی ش��رکت مل��ی نفت بود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این در حالی اس��ت که انتظار‬ ‫می رود در س��ال مالی ‪ 94‬نیز ش��رکت بورس انرژی با توسعه همه جانبه ابزارهای مالی‬ ‫مختل��ف روی کاالهای انرژی محور بتواند نقش بارزی در بازار س��رمایه ایران ایفا کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه از تالش این ش��رکت برای خرید س��اختمان مرکزی شرکت بورس انرژی‬ ‫در س��ال جاری خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به افزایش س��رمایه رخ داده‪ ،‬ش��رکت بورس‬ ‫انرژی در تالش است‪ ،‬از میان گزینه های مختلف پیشنهادی در پایتخت هرچه سریع تر‬ ‫ساختمان مرکزی و اداری خود را خریداری کرده و مستقر شود‪.‬مدیرعامل بورس انرژی‬ ‫از پیشنهاد تقسیم ‪10‬درصدی سود خالص به مجمع سهامداران خبر داد و گفت‪ :‬مجمع‬ ‫عادی س��االنه س��هامداران بورس انرژی در حالی امروز برگزار خواهد ش��د که به لحاظ‬ ‫اجرای طرح های توس��عه ای شرکت‪ ،‬هیات مدیره تنها تقسیم ‪10‬درصد سود نقدی را به‬ ‫مجمع پیش��نهاد خواهد داد‪ .‬این مقام مس��ئول در برابر پرسش��ی مبنی بر اینکه چرا با‬ ‫وجود وعده های مس��ئوالن برای عرضه نفت خام و نفت کوره در بورس انرژی اما هنوز‬ ‫هیچ اتفاقی برای این موضوع رخ نداده‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬تالش های بس��یاری در این زمینه‬ ‫ت الزم برای عرضه این دو کاال در بورس انرژی‬ ‫ش��ده و این در حالی اس��ت که زیرساخ ‬ ‫فراهم است‪ .‬وزارت نفت در حال حاضر به لحاظ برخی محدودیت های قانونی نتوانسته‬ ‫در بورس انرژی فعال ش��ود اما در عین حال مسئوالن این ارگان عالقه مند هستند‪ ،‬در‬ ‫فضایی شفاف و قانونی عرضه نفت خام و کوره در بورس انرژی انجام شود‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫واکاو‬ ‫ی گش‬ ‫ت‬ ‫زن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ود‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫‪21‬‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫«‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‬‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫»‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت؟‬ ‫گروه خودرو‪ :‬س��اعت نیمه ش��ب را نش��ان‬ ‫می دهد‪ ،‬چند س��اعتی از دقایق اوج امدوشد‬ ‫در س��طح ش��هر گذش��ته اس��ت‪ ،‬ام��ا بلوار‬ ‫اندرزگو در شمال ش��هر تهران‪ ،‬همچنان در‬ ‫قرق ماشین هاس��ت‪ .‬اتومبیل های زیادی در‬ ‫ترافیک ایستاده اند‪ ،‬در حالی که هیچ نشانه ای‬ ‫از حادث��ه ای که این گ��ره ترافیکی را توجیه‬ ‫کند‪ ،‬به چشم نمی خورد‪ .‬برخی رانندگان که‬ ‫قصد عبور از این بلوار را دارند‪ ،‬کالفه از کندی‬ ‫عبور و م��رور تالش می کنند راه میان بری را‬ ‫در خیابان ه��ای فرعی اطراف بیابند‪ .‬اما این‪،‬‬ ‫همه ماج��را نیس��ت‪ .‬رانندگان بس��یاری از‬ ‫ماش��ین ها‪ ،‬هیچ عجله ای برای رفتن ندارند!‬ ‫انها نه تنها کالفه نیستند‪ ،‬بلکه از ترافیک هم‬ ‫لذت می برند! چراکه مقصد سرنش��ینان این ‬ ‫خودروها‪ ،‬همان جاست‪ .‬انها برای عبور به این‬ ‫بل��وار نیامده اند‪ .‬امده اند که بمانند! این افراد‬ ‫س��اعت های طوالنی در این بلوار می مانند و‬ ‫رو ه‬ ‫بارها و باره��ا طول خیابان‬ ‫«اندرزگو» را ط��ی می کنند‪ .‬پدیده عجیبی‬ ‫که به «دور دور» معروف شده است‪.‬‬ ‫در این اتفاق تعجب اور‪ ،‬افراد سوار بر خودرو‬ ‫در خیابان��ی خاص جمع می ش��وند‪ ،‬صدای‬ ‫ضبط های شان را تا انجا که ممکن است باال‬ ‫می برند‪ ،‬س��یگار دود می کنن��د و با هم گپ‬ ‫می زنند‪ .‬اگر ش��ما هم در ای��ن ترافیک های‬ ‫س��اختگی اسیر ش��ده باش��ید‪ ،‬به طور حتم‬ ‫تیکه پراکنی های زش��ت و زننده سرنشینان‬ ‫این خودروها را ش��نیده اید‪ .‬در این اتفاق به‬ ‫اصطالح تفریحی‪ ،‬اتومبیل های گران قیمت و‬ ‫اتومبیل هایی که عجیب ترین و غریب ترین و‬ ‫پرهزینه ترین تزئینات را دارند‪ ،‬بیش از همه‬ ‫مورد توجهند! تفریحی که با مسابقه سرعت‬ ‫و «وی��راژ» دادن در بزرگراه ه��ای ش��هر به‬ ‫پایان می رسد؛ پایانی که گاه به تصادف های‬ ‫مرگبار ختم می ش��ود‪ .‬در هفته های گذشته‬ ‫ای لوکس‬ ‫نی��ز‬ ‫حوادث��ی رخ داد و در ی��ک‬ ‫ش��ب ش��اهد دو تصادف وحشتناک در شهر‬ ‫تهران بودیم که به مرگ چندین نفر انجامید‪،‬‬ ‫حادث��ه معروف به «پورش��ه زرد» و اتومبیل‬ ‫«ب��ی‪.‬ام‪.‬و » که در یک��ی از اتوبان های تهران‬ ‫واژگون شد‪ .‬پدیده «دور دور» که حدود یک‬ ‫ده��ه پیش در یکی از مناطق تهران ش��کل‬ ‫گرفت‪ ،‬امروز دیگر تنها به یک خیابان یا بلوار‬ ‫خاص محدود نیست‪ ،‬از سعادت اباد و شهرک‬ ‫غرب تا فرمانیه و تهرانپارس‪ ،‬هر کدام خیابانی‬ ‫دارند که جوالنگاه دور دوربازان اس��ت‪ .‬حتی‬ ‫این تفری��ح نابهنجار به تازگی به ش��هرهای‬ ‫دیگر هم رسیده است‪ .‬این روزها‪ ،‬خیابان های‬ ‫مشهد‪ ،‬ش��یراز و تبریز هم اسیر «دور دور»‬ ‫عده ای خاص ش��ده اند‪ .‬موضوعی که س��بب‬ ‫نارضایتی ش��هروندان ش��ده و پای پلیس را‬ ‫به ماجرا باز کرده است‪ .‬نیروی انتظامی طی‬ ‫هفته های گذش��ته با درخواست مردم به طور‬ ‫جدی در موضوع ورود کرده اس��ت تا بساط‬ ‫«دور دور» را از خیابان ها برچیند‪ .‬اما پرسش‬ ‫اینجاس��ت که چرا «دور دور» ش��کل گرفته‬ ‫اس��ت؟ چه عواملی موجب ش��ده اس��ت که‬ ‫برخی به چنین رفتارهای نابهنجاری دس��ت‬ ‫بزنن��د؟ و چرا این رفت��ار نابهنجار در جامعه‬ ‫م��ا ه��ر روز در حال گس��ترش اس��ت؟! به‬ ‫گزارش «تس��نیم»‪،‬‬ ‫دو قدم با دور دور بازها‬ ‫ثروث‪ ،‬معیار منزلت اجتماعی‬ ‫چن��دی پی��ش در ش��بک ه اجتماع��ی‬ ‫اینس��تاگرام‪ ،‬صفحه ای با نام بچه پولدارهای‬ ‫تهران ایجاد ش��د که تصاوی��ری از امکانات‬ ‫و تفریحات برخی از پولداران س��اکن تهران‬ ‫در ان به نمایش گذاش��ته شد؛ عکس هایی‬ ‫از خودروه��ای میلیاردی‪ ،‬خانه های مجلل و‬ ‫پنت هاوس ه��ای گران قیمت تا تصاویری که‬ ‫بچه پولدار ها را در کنار اس��تخرهای روباز یا‬ ‫درحال اس��کی در پیس��ت های تهران نشان‬ ‫می داد؛ صفح��ه ای که توجه بس��یاری را به‬ ‫خ��ود جلب کرد و نمی ت��وان ان را با پدیده‬ ‫«دور دور» بی ربط دانست! همان طور که در‬ ‫فرش��ید از افرادی اس��ت ک��ه «دور دور» از برنامه های ثابت هر‬ ‫هفته اوست‪ .‬او می گوید‪« :‬در این دور دور کردن ها از هر ماشین و‬ ‫سرنشینی که خوشم بیاید‪ ،‬پنجره به پنجره و موازی با ان حرکت‬ ‫شو بش می کنم‪ ،‬البته با بعضی ها هم‬ ‫می کنم و با سرنشینانش خو ‬ ‫دوست می ش��وم و تمام این داستان ها هر دفعه و بارها و با ادم ها‬ ‫و ماش��ین های مختلف تکرار می شود‪ .‬او می گوید‪ ،‬باید جدیدترین‬ ‫ماشین ها را برای نخستین بار اینجا دید‪».‬‬ ‫لیلی‪ ،‬راننده پرادو رنگ بژ که با دوستانش در سرباالیی «جردن»‬ ‫پشت چراغ ایستادند‪ ،‬می گوید‪« :‬اگر برنامه دیگری پیش نیاید‪ ،‬هر‬ ‫هفته یکی ـ دوس��اعت اینجام‪ ،‬برای رو کم کنی! بعضی ها را باید‬ ‫از رو برد! »‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬بعضی ها فکر می کنند توی این «دور دور»ها‬ ‫چون سوار ماش��ین مدل باال هستند‪ ،‬می تونن حال ما رو بگیرند‪.‬‬ ‫ای��ن دختر ج��وان در جواب این حرف که ماش��ین خ��ود تو هم‬ ‫میلیونی است! می گوید‪ ،‬ماشین من کجا و ماشین های میلیاردی‬ ‫کجا! »‬ ‫دختری ‪ ۲۵‬س��اله به نام خاطره هم می گوید‪« :‬االن کمتر‪ ،‬ولی‬ ‫قب�لا خیلی اه��ل «دور دور» و چرخیدن توی خیابان با دوس��ت‬ ‫ی تعطیل‪ ،‬مثل‬ ‫ی جمعه و ش��ب ها ‬ ‫و رفق��ا بودم‪ .‬معموالً ش��ب ها ‬ ‫یک قرار نانوش��ته‪ ،‬دور هم جمع می ش��دیم و سعی می کردیم با‬ ‫س��رعت و هیجان‪ ،‬خودمان را س��رگرم کنیم‪ .‬فک��ر هم نمی کنم‬ ‫بسیاری باور دارند‪ ،‬به وجود امدن تفریح های‬ ‫اینچنینی‪ ،‬نتیجه انباش��ت سرمایه در دست‬ ‫عده ای تازه به دوران رس��یده اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫نی��ز ان را پدی��ده ای مختص بچ��ه پولدار ها‬ ‫می دانند‪ ،‬گروهی دیگ��ر معتقدند‪ ،‬ثروتمند‬ ‫ب��ودن عام��ل ثانویه در ش��کل گیری چنین‬ ‫پدیده هایی اس��ت و عامل اساس��ی‪« ،‬جنون‬ ‫نمایش» و «فخرفروش��ی» این افراد اس��ت‪.‬‬ ‫برخی نیز ظه��ور پدیده های��ی‪ ،‬مانند «دور‬ ‫دور» را به حقارت شخصیتی این‬ ‫کار بدی باش��د؛ سرگرمی است دیگر‪ .‬من دوست دارم و از چنین‬ ‫فرصت هایی اس��تقبال می کنم‪ .‬س��رعت زیاد‪ ،‬موزیک با ُولو ِم باال‪،‬‬ ‫م ُکنی و حال گیری؛ تفریح اس��ت دیگر‪ .‬این‬ ‫ش��ادی و خنده‪ ،‬رو ک ‬ ‫خیلی طبیعی اس��ت که بعضی خانواده ه��ا و ادم ها‪ ،‬به هر دلیلی‪،‬‬ ‫متمول تر از بقیه باشند و به اصطالح دست شان به دهان شان برسد‬ ‫یا تالش کرده اند‪ ،‬یا ش��انس اورده اند‪ .‬به هرحال‪ ،‬باید این واقعیت‬ ‫را پذیرفت‪ .‬شرایط مالی بقیه به من ربطی ندارد‪ .‬از قدیم گفته اند‪،‬‬ ‫دارندگی و برازندگی! »‬ ‫سمیرا دختر جوانی است که خودروی ‪ ۲۰۶‬سفیدی را می راند؛‬ ‫کالس‬ ‫اهل ورزش��م‪ .‬مدتی‬ ‫او با لحنی حق به جانب می گوید‪« :‬من ِ‬ ‫ِ‬ ‫«اسکواش» می رفتم و مدت کمی هم ورزش «اسپلینگ» را تجربه‬ ‫من‬ ‫کردم‪ .‬راستش را بخواهید رفتن به هر دوی این کالس ها برای ِ‬ ‫کارمند‪ ،‬چه به لحاظ زمان بندی و چه از لحاظِ هزینه‪ ،‬واقعا سخت‬ ‫و س��نگین بود‪ .‬هزینه ورودی پیست اتومبیل رانی خیلی باالست‬ ‫ی فرهنگی مثل کتاب و کتابخانه‪ ،‬سینما و‬ ‫و هزینه س��رگرمی ها ‬ ‫ی جانبی‪ ،‬سر به فلک می کشد‪ .‬اینها‬ ‫تئاتر هم با احتساب هزینه ها ‬ ‫تفریح جمعی برای ما جوان ها فراهم نیست‬ ‫را بگذارید کنار‪ ،‬اینکه‬ ‫ِ‬ ‫ی فامیلی هم نمی ماند‪ ،‬ما‬ ‫فرصت��ی برای رفت و ام��د و مهمانی ها ‬ ‫برای پاسخ به نیازهای درونی و پر کردن خالهای روحی مان است‬ ‫ی من دراوردی مثل دور دور‪ ،‬رو می اوریم‪!».‬‬ ‫که به سرگرمی ها ‬ ‫گفت وگوهای این گزارش درج شد‪ ،‬خواندید‬ ‫ک��ه «دور دور» فرصتی اس��ت ت��ا صاحبان‬ ‫ماش��ین های گران قیمت‪ ،‬ماش��ین های خود‬ ‫را به رخ دیگران بکش��ند ک��ه می توان ان را‬ ‫مصداق بارز فخرفروشی دانست‪.‬‬ ‫اتفاقی که هر روز نیز روشی نو برای انجام‬ ‫ان در سطح جامعه مش��اهده می شود‪ .‬باید‬ ‫دقت داش��ت که فخرفروشی هایی اینچنین‪،‬‬ ‫ای��ن ش��ائبه را در اذهان عموم��ی به وجود‬ ‫می اورد که چ��را گروهی که زندگی مرفهی‬ ‫دارن��د تا این حد تالش می کنند ثروت خود‬ ‫را به رخ دیگران بکشند؟ اما پیش از پاسخ به‬ ‫این پرسش باید پرسید‪ ،‬ایا ولع نمایش های‬ ‫اینچنینی تنها به قش��ر مرفه جامعه مختص‬ ‫می شود؟‬ ‫انچ��ه در بط��ن رخ می ده��د‪ ،‬ب��ه وضوح‬ ‫ب��ه ما می گوید ک��ه اینچنین نیس��ت‪ .‬افراد‬ ‫مختل��ف‪ ،‬در طبقه های مختل��ف اقتصادی‬ ‫ت�لاش می کنن��د ت��ا انج��ا ک��ه می توانند‬ ‫خ��ود را ثروتمن��د و مر ّفه نش��ان دهند! ما‬ ‫امروزه ش��اهد یک حرص فزاینده در سطح‬ ‫جامعه هس��تیم‪ ،‬ب��رای تجمل گرایی‪ ،‬حرص‬ ‫روزافزون اف��راد برای خرید از برند(نش��ان)‬ ‫ها‪ ،‬سوارش��دن در ماش��ین های گران قیمت‬ ‫و‪ ...‬نمونه های روشنی از این مسئله هستند‪.‬‬ ‫موضوعاتی که همه ما با نمونه های متعددی‬ ‫از ان روبه رو ش��ده ایم و وقتی حرف از موج‬ ‫تجمل گرایی به میان می اید‪ ،‬به راحتی ان را‬ ‫لمس می کنیم و متوجه موضوع می ش��ویم‪.‬‬ ‫«دور دور» محصول انچه در جامعه رخ می دهد‬ ‫دو نکت��ه بس��یار مه��م در مصاحبه ه��ا ب��ه‬ ‫چش��م می خورد‪ ،‬یکی حضور بچه پولدارها که‬ ‫می گوین��د ع�لاف هس��تند و در «دور دور»ها‬ ‫وق��ت می گذرانن��د و دیگ��ری‪ ،‬حض��ور برخی‬ ‫اش��خاص که دور دور را تفریح��ی کم هزینه و‬ ‫جذاب می دانند‪ .‬حتی برخی گزارش ها از سطح‬ ‫ش��هر نیز نش��ان می دهد‪ ،‬افراد با سطح مالی‬ ‫پایی��ن و با خودروه��ای ارزان قیمت نیز به دور‬ ‫دور های شمال شهر پیوس��ته اند‪ ،‬حضوری که‬ ‫حتی گاه به درگیری های خونین و چاقوکشی‬ ‫نیز انجامیده است! اشتباه است که جمع اضداد‬ ‫را در پدی��ده «دور دور» تنها یک اتفاق بدانیم‪.‬‬ ‫در واق��ع به نظر می ای��د‪ ،‬این پدی��ده‪ ،‬یکی از‬ ‫مصادیقی اس��ت که معضالت جامع��ه ما را به‬ ‫اتفاقی عینی و قابل لمس تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫درامدزایی روزافزون عده ای خاص با استفاده‬ ‫از رانت ها و ش��غل های غیرمولد‪ ،‬مانند داللی و‬ ‫شکل گیری طبقات نوکیس��ه و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫وضعیت نگران کننده بیکاری‪ ،‬از جمله عواملی‬ ‫هس��تند که در کن��ار یکدیگر هر روز ش��کاف‬ ‫طبقاتی را در کشور عمیق تر می کند؛ اختالفی‬ ‫ک��ه می تواند کینه ه��ای اجتماع��ی را در دل‬ ‫بخشی از جامعه قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫اگرچه امروز ضرورت برخورد پلیس با پدیده‬ ‫دور دور ب��رای حف��ظ ارام��ش و امنیت روانی‬ ‫حقیقتی انکارناپذیر است‪ ،‬اما باید این واقعیت‬ ‫را بپذیریم که به وجود امدن این قبیل رویدادها‬ ‫ا شخا ص‬ ‫رب��ط می دهن��د‪ .‬دالی��ل‬ ‫بس��یار دیگ��ری نیز وج��ود دارد که هرکس‬ ‫از ظ��ن خ��ود‪ ،‬ان را س��بب ای��ن پدی��ده‬ ‫می داند‪ ،‬ام��ا به گمان نگارن��ده‪ ،‬برای درک‬ ‫صحی��ح این موض��وع‪ ،‬پیش از ه��ر قضاوتی‬ ‫باید حرف کس��انی را ش��نید ک��ه پای ثابت‬ ‫«دور دور» در خیابان ه��ای کالن ش��هر ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نتیجه اوضاع اجتماعی اس��ت و محصول رفتار‬ ‫نادرس��ت‪ ،‬غفلت ه��ا و سیاس��ت گذاری های‬ ‫اش��تباه در حوزه های مختلف‪ ،‬به ویژه فرهنگی‬ ‫و اقتصادی اس��ت‪ .‬باید این واقعیت را بپذیریم‬ ‫که پدیده های اینچنینی‪ ،‬به ویژه نتیجه عملکرد‬ ‫ضعیف بخش های فرهنگی کش��ور اس��ت که‬ ‫نتوانستند فرهنگ اسالمی و ایرانی را در جامعه‬ ‫نهادینه کنند و ارام ارام در س��ال های گذشته‪،‬‬ ‫پ��ول‪ ،‬به عامل برتری در جامعه و تجمل گرایی‬ ‫نیز به امری ممدوح تبدیل شده است!‬ ‫بای��د بپذیری��م پدیده ه��ای اینچنینی‪ ،‬ثمره‬ ‫اقداماتی اس��ت که به جای بها دادن به فرهنگ‬ ‫اس�لامی و تولید ملی‪ ،‬اشرافیت‪ ،‬مصرف گرایی‬ ‫و واردات کااله��ای غربی را رواج می دهد‪ .‬باید‬ ‫بپذیری��م ک��ه حتی اگر پلیس ه��م به موضوع‬ ‫«دور دور» ه��ا پای��ان دهد‪ ،‬تا زمان��ی که نظام‬ ‫اقتص��ادی و فرهن��گ عمومی اصالح نش��وند‪،‬‬ ‫اثار س��وء ای��ن بدعت های خطرن��اک‪ ،‬خود را‬ ‫در جای��ی دیگر و به نحوی دیگر نش��ان خواهد‬ ‫داد‪ .‬بی تعارف بای��د قبول کنیم که حل کردن‬ ‫این موضوع��ات با اهرم نی��روی انتظامی‪ ،‬تنها‬ ‫مسکن های کوتاه مدت است و اگر هم بخواهیم‬ ‫موض��وع را به رفت��ار نابهنجار ع��ده ای خاص‬ ‫تقلی��ل دهیم‪ ،‬درواقع خ��ود را فریب داده ایم و‬ ‫دیری نخواهد گذشت که ناهنجاری ها به شکل‬ ‫گس��ترده تر‪ ،‬دوباره باز خواهند گشت‪ ،‬ان موقع‬ ‫دیگر نمی توان با ابزار های انتظامی با ان مقابله‬ ‫کرد!‬ ‫مس��ئله ای که نش��ان می ده��د‪ ،‬معیارهای‬ ‫جامعه ما به س��رعت در حال دگرگون شدن‬ ‫است‪.‬‬ ‫واقعی��ت ب��ه م��ا می گوی��د‪ ،‬درحالی که‬ ‫ارزش ه��ای جامع��ه ایران��ی م��ا براس��اس‬ ‫اموزه ه��ای اس�لامی‪ ،‬مانن��د انس��انیت‪،‬‬ ‫مهرورزی‪ ،‬کم��ک به همنوع‪ ،‬فخرفروش��ی‬ ‫نکردن و‪ ...‬بنا شده است و باالتر از ان‪ ،‬اینکه‬ ‫ارزش های اس�لامی مالک برتری انس��ان ها‬ ‫از یکدیگ��ر را تنه��ا تقوا می دان��د‪ ،‬اما گویی‬ ‫در جامعه‪ ،‬اتفاق دیگ��ری در حال رخ دادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫جامعه امروز ما به ش��دت مادی شده است‬ ‫و ش��اخص منزلت اجتماعی از ایمان و تقوا‬ ‫به ثروت‪ ،‬پس��ت‪ ،‬مقام و‪ ...‬تغییر یافته است‪.‬‬ ‫جالب اینکه کش��ور ما امروز به معضل جدی‬ ‫دیگری نیز با نام عمل های زیبایی دچار شده‬ ‫است‪ ،‬تا جایی که رتبه اول انجام این نوع از‬ ‫جراحی ها در جهان را به خود اختصاص داده‬ ‫است! همین امار ش��اهدی برای اثبات روند‬ ‫تغییر فرهنگ و ارزش های جامعه در برخی‬ ‫قشر ها است‪.‬‬ ‫این معضل نش��ان می ده��د‪ ،‬زیبا بودن در‬ ‫میان مردم ما عامل برتری محسوب می شود‪.‬‬ ‫باوری که درس��ت در مقابل معارف دینی و‬ ‫س��نت های ملی ما ق��رار دارد‪ .‬مجموع این‬ ‫مس��ائل می تواند به ش��دت اس��یب زا باشد‪،‬‬ ‫زیرا اف��راد ب��رای به دس��ت اوردن برتری و‬ ‫توج��ه دیگران‪ ،‬به کس��ب ث��روت و زیبایی‬ ‫نیازمندن��د و ان زم��ان اس��ت که اف��راد به‬ ‫ه��ر راه و روش��ی ت��ن خواهن��د داد ت��ا به‬ ‫ت یابند یا‬ ‫معیاره��ای برتری در جامعه دس�� ‬ ‫حداق��ل ادای ان را در اورند که اینها جز به‬ ‫افزایش بزه و ج��رم در جامعه ختم نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت کاهش دخالت‬ ‫دولت در حمل و نقل‬ ‫عباس فالحی باباجان‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫با پایان جنگ جهانی دوم‪ ،‬تعدادی از کش��ورهای‬ ‫در حال توسعه‪ ،‬برخی راهبردها را به عنوان الگوی‬ ‫توس��عه خود انتخاب کردند ک��ه در این میان‪ ،‬یک‬ ‫محور اساسی بحث حمل ونقل بود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬‬ ‫ش��رکت های تولید خودرو را مل��زم کردند که ‪25‬‬ ‫درصد درامد خود را به توس��عه حمل ونقل عمومی‬ ‫اختص��اص دهند‪ .‬در ان زمان برخی ش��رکت های‬ ‫امریکایی و اروپای��ی به این موضوع اعتراض کردند‬ ‫اما دولت ها اعالم کردند که با انجام این کار‪ ،‬بعد از‬ ‫چند سال‪ ،‬کیفیت و حجم تولید خودروها چند برابر‬ ‫شده و فروش نیز افزایش خواهد یافت‪ .‬این رویکرد‬ ‫همان مس��ئله ای اس��ت که از بخش حمل ونقل در‬ ‫کش��ور ما انتظار م��ی رود و تالش ب��رای ان ادامه‬ ‫دارد ام��ا هن��وز در این باره به جایی نرس��یده ایم و‬ ‫علت این ناکامی‪ ،‬ورود دولت به این عرصه اس��ت؛‬ ‫حض��وری که صنعت حمل و نق��ل را محدود کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حال��ی که هر چند دول��ت از دخالت در‬ ‫حمل ونقل صرف نظر کند‪ ،‬به نفع این حوزه خواهد‬ ‫بود‪ .‬به وی��ژه در حوزه حمل ونق��ل هوایی این گونه‬ ‫اس��ت‪ .‬علت اینکه کشورهای حاش��یه خلیج فارس‬ ‫جایگزین جایگاه نخس��ت م��ا در حمل ونقل هوایی‬ ‫در منطقه شدند‪ ،‬ورود شرکت های خصوصی و ورود‬ ‫سرمایه گذاران به این عرصه بوده است‪ .‬این کشورها‬ ‫بهتری��ن و باکیفیت تری��ن هواپیماه��ا را به میدان‬ ‫اوردند و دست ما را از بازار حمل ونقل هوایی کوتاه‬ ‫کردن��د و اکنون ب��رای جبران این مس��ئله ما باید‬ ‫دوچندان تالش کنیم تا بتوانیم با انها رقابت کنیم‪.‬‬ ‫درباره حمل ونقل عمومی بای��د خودروها و ناوگان‬ ‫حمل ونقل باکیفیتی داشته باشیم و پس از گذشت‬ ‫‪ 35‬س��ال از انق�لاب‪ ،‬نباید همچن��ان خطاهایی از‬ ‫س��وی دولتمردان رخ دهد که مردم خسارت ان را‬ ‫پرداخ��ت کنند؛ به نظر می رس��د کیفیت و کمیت‬ ‫ح��وزه حمل ونقل نیاز به مدیریت صحیح تری دارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به نظر می رسد حمل ونقل نیاز حیاتی‬ ‫به یارانه نداش��ته باشد‪ ،‬البته در این زمینه حمایت‬ ‫و مدیریت صحیح نیاز اس��ت تا بتوان حداقل برای‬ ‫‪ 15‬سال اینده ش��رایط مطلوب تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر دولت یاران��ه ای به حمل ونقل ریلی‬ ‫اختصاص داده اس��ت که علت ای��ن حمایت ویژه‪،‬‬ ‫اهمیت و فراگیری این ش��یوه حمل ونقل است زیرا‬ ‫حمل ونق��ل ریلی هم از نظر باری و هم مس��افری‪،‬‬ ‫شیوه جامعی است که سرمایه گذاری روی ان نتایج‬ ‫مثبتی برای کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫مهر‪ :‬عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی با بیان‬ ‫اینکه ش��هر فرودگاه��ی امام خمین��ی(ره) «جهان‬ ‫شهر ایران» می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬شرط داشتن رویکرد‬ ‫جهانی در ش��هر فرودگاهی امام خمینی(ره) تاکید‬ ‫بر هویت ملی است‪ .‬وی افزود‪ :‬شهر فرودگاهی باید‬ ‫هماهنگی با حمل ونقل چندوجهی داشته باشد و با‬ ‫ریل‪ ،‬جاده و حتی دریا ارتباط خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬اسماعیل غالمی‪ ،‬معاون حمل ونقل سازمان‬ ‫راهداری گفت‪ :‬در راستای توسعه و نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی مس��افری و ایجاد تس��هیالت‬ ‫ب��رای تقویت بنیه مال��ی متقاضیان وس��یله نقلیه‬ ‫جدید‪ ،‬طرح توس��عه و نوسازی ناوگان با استفاده از‬ ‫تسهیالت بانکی تدوین شد که درحال حاضر اعطای‬ ‫تس��هیالت در زمینه توس��عه ن��اوگان و خریداری‬ ‫ناوگان جدید فقط برای خودروهای س��واری کرایه‬ ‫و «ون» امکانپذیر است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬غالمحس��ین باقریان‪ ،‬مع��اون برنامه ریزی‬ ‫شرکت فرودگاه های کش��ور با بیان اینکه وضعیت‬ ‫فرودگاه های��ی که تعداد پروازه��ای انها به بیش از‬ ‫ی��ک پرواز در هفته نمی رس��د قابل تایید نیس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به امکانات و ش��رایطی که فرودگاه ها‬ ‫دارند به طور قطع نیاز به تغییر شرایط در انها بیش‬ ‫از هر چیز دیگری باید در دستور کار قرار گیرد که‬ ‫البته این مسئله از سوی وزیر راه و شهرسازی بارها‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬مهدی هاش��می‪ ،‬رییس کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه هنوز یک‬ ‫ریال ه��م از بودجه مصوب ب��ه پروژه های عمرانی‬ ‫تخصیص داده نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ 3 :‬ماه از س��ال‬ ‫گذشته اما هیچ رقمی از بودجه عمرانی به پروژه ها‬ ‫تزریق نش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش از این درباره‬ ‫تخصیص اعتب��ارات از منابع ارزی و ریالی صندوق‬ ‫توسعه ملی به حمل ونقل ریلی مصوبه هایی داشتیم‬ ‫و ق��رار بود از منابع صن��دوق حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر‬ ‫ب��ه حمل ونقل ریلی اختصاص یابد که هنوز چیزی‬ ‫داده نشده است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫بررسی‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫از میزان یارانه تولید و حمل ونقل نشان می دهد‬ ‫یارانه‪ ،‬نیاز «الزم» اما «ناکافی» صنعت حمل ونقل‬ ‫اک�رم امینی ـ گروه خودرو‪ :‬بر اس��اس‬ ‫م��اده ‪ ۸‬قان��ون هدفمند ک��ردن یارانه ه��ا‪،‬‬ ‫دول��ت مکل��ف اس��ت‪ ۳۰ ،‬درص��د خالص‬ ‫درامد حاصل از اج��رای این قانون را برای‬ ‫پرداخت کمک های بالعوض یا یارانه س��ود‬ ‫تس��هیالت یا وجوه اداره شده برای اموری‬ ‫از جمل��ه گس��ترش و بهب��ود حمل ونق��ل‬ ‫عمومی هزین��ه کند‪ .‬وضعیت عملکرد ماده‬ ‫‪ ۸‬قانون هدفمند کردن یارانه ها در ماه های‬ ‫اردیبهشت و خرداد سال جاری در چند روز‬ ‫گذشته‪ ،‬از سوی دولت اعالم و گفته شد در‬ ‫‪ ۲‬ماه گذش��ته‪ ۳۰۰ ،‬میلی��ارد تومان یارانه‬ ‫از سوی دولت به بخش تولید و حمل ونقل‬ ‫پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین بر اساس‬ ‫اع�لام س��خنگوی دولت‪ ،‬در س��ال جاری‪،‬‬ ‫یک ه��زار میلیارد ریال ب��ا هدف کمک به‬ ‫لو نقل ریلی از سوی دولت به وزارت راه‬ ‫حم ‬ ‫و شهرسازی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫در این باره هادی حق ش��ناس‪ ،‬کارشناس‬ ‫مس��ائل اقتصادی و معاون سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی‪ ،‬با ضروری دانس��تن اختصاص‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫یاران��ه به حوزه حمل ونقل‪ ،‬به‬ ‫این یارانه باید به بخش مسافری اختصاص‬ ‫یاب��د‪ ،‬زیرا در این حوزه هنوز نتوانس��ته ایم‬ ‫به نقطه مطلوب برس��یم‪ .‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫در بخش مس��افری دریایی با ظرفیت های‬ ‫زیادی که وجود دارد‪ ،‬هیچگاه کش��تی های‬ ‫مناسبی برای گردشگری دریایی نداشته ایم‪.‬‬ ‫حق شناس علت تخصیص یک هزار میلیارد‬ ‫ری��ال یارانه دولتی ب��ه حمل ونقل ریلی در‬ ‫‪ 2‬ماه گذش��ته را جایگاه مردمی این حوزه‬ ‫لو نقل ریلی فراگیری‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬حم ‬ ‫بیش��تری دارد و افراد بیش��تری می توانند‬ ‫از این ش��یوه به ویژه در بخش مس��افری و‬ ‫گردشگری اس��تفاده کنند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ای��ن حوزه در اولویت باالت��ری برای دولت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس مس��ائل اقتصادی‪ ،‬میزان‬ ‫یارانه حمل ونقل در س��ال های گذش��ته را‬ ‫رقم��ی ناچیز دانس��ت و گفت‪ :‬رق��م یارانه‬ ‫حمل ونق��ل هم��واره ان��دک و در اندازه ای‬ ‫ب��وده که ب��ا ان نمی توان تحول��ی در هیچ‬ ‫ی��ک از ش��قوق حمل ونق��ل و تولید ایجاد‬ ‫ک��رد‪ ،‬در واقع یارانه حمل ونقل یک درمان‬ ‫کوتاه مدت برای حل مش��کالت مالی حوزه‬ ‫حمل ونقل است و اگر انتظار تحول در این‬ ‫حوزه داری��م‪ ،‬باید ب��ه راهکارهای دیگری‬ ‫جز اختصاص یارانه بیندیش��یم‪ .‬وی معتقد‬ ‫است‪ ،‬در حوزه حمل ونقل‪ ،‬به ویژه در بخش‬ ‫حمل ونقل ب��اری‪ ،‬بخش خصوصی تاکنون‬ ‫عملکرد مناس��بی در سرمایه گذاری داشته‬ ‫اس��ت و اگر تحریم وجود نداش��ت‪ ،‬س��هم‬ ‫لو نقل‬ ‫بیش��تری از بخش های مختلف حم ‬ ‫به بخش خصوصی تعلق می گرفت‪.‬‬ ‫در الیح��ه بودج��ه س��ال ‪ ۵۲ ،۹۴‬هزار‬ ‫میلیارد ریال با عن��وان یارانه بخش تولید‪،‬‬ ‫بهب��ود حمل ونق��ل‪ ،‬بهینه س��ازی مصرف‬ ‫ان��رژی در واحده��ای تولی��دی‪ ،‬خدماتی‬ ‫و جلوگی��ری از الودگ��ی زیس��ت محیطی‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل ونق�ل ریل�ی در اولوی�ت‬ ‫تخصیص یارانه‬ ‫در همی��ن باره مه��رداد بائ��وج الهوتی‬ ‫عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫گف��ت‪۱۰ :‬درص��د این‬ ‫اس�لامی به‬ ‫مبل��غ‪ ،‬یارانه تولید و حمل ونقل اس��ت که‬ ‫لو نق��ل جداگانه در نظر گرفته نش��ده‬ ‫حم ‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر لزوم پرداخت یارانه‬ ‫ب��ه تولیدکننده ها در همه حوزه ها از جمله‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬اف��زود‪ :‬وقتی قیمت حامل های‬ ‫انرژی افزایش می یابد‪ ،‬اگ��ر یارانه تولید را‬ ‫پرداخت نکنیم‪ ،‬خدمات تولیدکننده ها نیز‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬وی معتقد است دولت‬ ‫با حذف پردرامدها از لیست یارانه بگیران و‬ ‫افزایش درامده��ای خود‪ ،‬می تواند حمایت‬ ‫بهتری از طری��ق یارانه از حوزه حمل ونقل‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون عمران با اش��اره به‬ ‫یارانه هزار میلیارد ریالی دولت به حمل ونقل‬ ‫ریل��ی در س��ال جاری‪ ،‬اف��زود‪ :‬صنع��ت‬ ‫حمل ونقل ریلی از اولویت های کشور است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۹۰‬درصد حمل ونقل کش��ور‬ ‫در جاده ها متمرکز ش��ده که این مس��ئله‪،‬‬ ‫یکی از عوام��ل امار باالی تلفات تصادفات‬ ‫اس��ت و به همین دلیل توسعه حمل ونقل‬ ‫ریلی به عنوان حمل ونقل در دس��ترس تر‬ ‫برای مردم‪ ،‬ضروری به نظر می رس��د‪ .‬بائوج‬ ‫الهوت��ی معتقد اس��ت با توجه ب��ه اینکه‬ ‫تعه��دات زی��ادی در زمین��ه حمل ونق��ل‬ ‫ریلی‪ ،‬از برنامه چهارم و پنجم توسعه باقی‬ ‫مانده اس��ت و با توجه به تعداد پروژه های‬ ‫لو نقلی‪ ،‬حمل ونقل ریلی باید‬ ‫نیمه کاره حم ‬ ‫در اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫دولت‪ ،‬برای هزینه کردن بودجه و اختصاص‬ ‫یارانه باشد‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬درحال حاض��ر پرواز در‬ ‫برخی مس��یرهای کوت��اه‪ ،‬صرفه اقتصادی‬ ‫ب��رای ایرالین ها ن��دارد‪ ،‬در حال��ی که اگر‬ ‫حمل ونق��ل مس��افری ریلی توس��عه یابد‪،‬‬ ‫ایرالین ه��ا می توانن��د روی مس��یرهای‬ ‫طوالنی ت ر سرمایه گذاری کرده و درامدزایی‬ ‫کنن��د‪ ،‬بنابراین توس��عه حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫ به ط��ور غیرمس��تقیم کمکی ب��ه اقتصاد‬ ‫حمل ونقل هوایی نیز خواهد بود‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون عمران معتقد اس��ت با توجه‬ ‫به باال بودن س��ن ناوگان حمل و نقل‬ ‫در هم��ه حوزه ها به وی��ژه باال بودن‬ ‫بی��ش از ان��دازه س��ن کامیون ها و‬ ‫مینی بوس ها‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫باید برای تخصیص بودجه و یارانه به این‬ ‫حوزه تالش کن��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی دولت یازدهم‪ ،‬گام های موثری‬ ‫در زمین��ه اس��تفاده از ت��وان مالی بخش‬ ‫خصوصی در توس��عه حمل ونقل برداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در بررسی الیحه بودجه ‪ ،۹۴‬دولت‬ ‫پیشنهاد کرد از محل صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫به س��رمایه گذاران بخ��ش حمل ونقل‪ ،‬به‬ ‫صورت ریالی و ارزی‪ ،‬تسهیالت ارائه شده و‬ ‫ضمانت این تسهیالت از سوی شرکت های‬ ‫دولتی انجام ش��ود‪ ،‬ای��ن نماینده مجلس‬ ‫شورای اس�لامی معتقد اس��ت بند ریالی‬ ‫این پیش��نهاد با مخالفت مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی روبه رو ش��د‪ ،‬در حالی که مجلس‬ ‫باید از ای��ن بخش حمایت می ک��رد‪ ،‬زیرا‬ ‫این مسئله می توانست در حوزه حمل ونقل‬ ‫باعث تحول شود‪.‬‬ ‫دولت در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۴‬س��هم‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی و س��ازمان های‬ ‫تاب��ع را از کل بودجه رقم ‪ ۶۳‬هزار و ‪۲۷۸‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۴۶۵‬میلی��ون ریال پیش��نهاد‬ ‫داده اس��ت ک��ه از ای��ن رقم ‪ ۱۰‬ه��زار و‬ ‫‪ ۷۸۴‬میلی��ارد و ‪ ۷۴۴‬میلی��ون ریال برای‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بودجه ای که به اعتراف کارشناسان‬ ‫بدون وجود س��رمایه های بخش خصوصی‪،‬‬ ‫ ب��ه هی��چ وجه کفای��ت پروژه ه��ای حوزه‬ ‫لو نق��ل را نمی کن��د‪ .‬در این میان‪ ،‬بنا‬ ‫حم ‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬حمل ونقل ریلی با‬ ‫توجه به فراگیری ان‪ ،‬از اهمیت بیش��تری‬ ‫برای استفاده از این بودجه برخوردار است‪.‬‬ ‫اختص��اص هزار میلی��ارد ری��ال یارانه در‬ ‫‪ 2‬ماه گذش��ته به ح��وزه ریلی نیز تاییدی‬ ‫بر اهمیت این بخش حمل ونقل کش��ور و‬ ‫گامی در راستای محقق شدن اهداف سند‬ ‫چشم انداز ‪ 20‬ساله است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫سایپا اس ای ‪( 111‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,600,000‬‬ ‫‪20,350,000‬‬ ‫وانت باردو‬ ‫‪15,100,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫سایپا اس ای ‪(131‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,100,000‬‬ ‫سایپا تی ال ‪ .131‬پایه گازسوز (رنگ سفید)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪20,613,000‬‬ ‫سمند ای اف ‪ .7‬دوگانه سوز ‪ -‬دو ایربگ‬ ‫‪31,700,000‬‬ ‫‪31,276,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪ . 131‬پایه گازسوز (تنوع رنگ)‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪21,480,000‬‬ ‫سمند ال ایکس ‪ .‬کد ‪29339‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪29,843,000‬‬ ‫سایپا ‪ 132‬تی ال‬ ‫ناموجود‬ ‫‪19,100,000‬‬ ‫سمند – اس ای (کد ‪)57310‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫‪27,438,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪132‬‬ ‫‪20,600,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫پژو جی ال ایکس ‪ 405‬دوگانه سوز‪ .‬کد ‪27222‬‬ ‫‪30,800,000‬‬ ‫‪30,420,000‬‬ ‫سایپا ‪ 141‬اس ای (تنوع رنگ)‬ ‫‪19,500,000‬‬ ‫‪19,680,000‬‬ ‫پژو ‪405‬جی ال ایکس (کد ‪)25634‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫‪28,881,000‬‬ ‫تیبا اس ایکس یورو ‪( 4‬تنوع رنگ)‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪ 2 .‬ایربگ ‪1/8‬‬ ‫‪47,800,000‬‬ ‫‪45,330,000‬‬ ‫تیبا ‪ – 2‬هاچ بک ای ایکس‬ ‫‪27,800,000‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫‪32,499,000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪25,500,000‬‬ ‫‪24,610,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬کد ‪28228‬‬ ‫‪36,000,000‬‬ ‫‪35,327,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک اس ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪26,800,000‬‬ ‫‪27,360,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬دوگانه سوز (کد ‪)28314‬‬ ‫‪37,200,000‬‬ ‫‪36,769,000‬‬ ‫اریو ‪( 1600‬اتوماتیک)‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪54,460,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 2‬کد ‪26028‬‬ ‫‪32,300,000‬‬ ‫‪32,516,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ - 1600‬دنده ای‬ ‫‪73,600,000‬‬ ‫‪75,650,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪33,900,000‬‬ ‫‪34,452,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ – 2000‬اتوماتیک‬ ‫‪87,900,000‬‬ ‫‪90,790,000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی ‪ . 8‬کد ‪27430‬‬ ‫‪36,700,000‬‬ ‫‪37,231,000‬‬ ‫زوتی ‪ .‬زد ‪300‬‬ ‫‪73,500,000‬‬ ‫‪76,650,000‬‬ ‫رانا ال ایکس‬ ‫‪31,800,000‬‬ ‫‪33,232,000‬‬ ‫برلیانس ‪ -‬وی‪5‬‬ ‫‪94,300,000‬‬ ‫‪99,900,000‬‬ ‫رنو تندر ای ‪ . 2‬تک ایربگ‬ ‫‪41,800,000‬‬ ‫‪36,155,000‬‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫‪86,800,000‬‬ ‫‪87,500,000‬‬ ‫دنا با موتور ای اف ‪7‬‬ ‫‪42,600,000‬‬ ‫‪42,392,000‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان بررسی شد‬ ‫‪23‬‬ ‫بحران کم ابی درکمین صنایع اصفهان‬ ‫امیر مهرزاد‪-‬گروه اس�تان ها‪ :‬بحران کم ابی در کشور ما چند سالی است که به‬ ‫نوعی همه را با خود درگیر کرده است‪ ،‬از قطع شدن اب در ساعت های مختلف‬ ‫ش�بانه روز تا خش�ک ش�دن بعضی از رودخانه ها و اکنون اسیبی که بر اساس‬ ‫همین خشکس�الی در کمین صنعت نشسته است‪ .‬ش�اید تا زمانی که کشور ما‬ ‫با بحران کم ابی مواجه نش�ده بود ب�ه درک واضحی از جمله معروف «اب‪ ،‬مایه‬ ‫حیات است» نرسیده بودیم اما اکنون شاهد از دست رفتن های زیادی براساس‬ ‫کم ابی هستیم‪.‬‬ ‫در اس�تان اصفهان کم ابی زمانی به چش�م همه امد که ماهی های زاینده رود‬ ‫یکی یکی به دلیل خشکسالی مردند و زاینده رود که نمادی از طبیعت و فرهنگ‬ ‫اس�تان اصفهان بود خشک شد اما این پایان ماجرا نیست و خشکسالی این بار‬ ‫گویا در کمین صنعت و اش�تغال مردم اصفهان نشس�ته اس�ت‪ .‬به گفته محمد‬ ‫جعفری‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان یکی از مشکالت‬ ‫در حوزه تامین اب برای ش�هرک های صنعتی اکنون خشک شدن چاه های اب‬ ‫و پاسخ‬ ‫در ش�هرک های صنعتی این استان اس�ت‪ .‬در ادامه پرسش های‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان درباره کم ابی امده است‪.‬‬ ‫€ €زیرساخت های ش�هرک های صنعتی‬ ‫اس�تان اصفه�ان در بخ�ش تامی�ن اب‬ ‫چطور است؟‬ ‫مشکل اب‪ ،‬مشکل عمومی کل کشور است‬ ‫و استان اصفهان خارج از این مشکل نیست‪ .‬ما‬ ‫هم مانند بخش های زیادی در کشور با کم ابی‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬در استان اصفهان برای تامین‬ ‫اب به دو صورت برنامه ریزی ش��ده است‪ ،‬در‬ ‫بعضی از ش��هرک ها چاه ه��ای اب خریداری‬ ‫شده و مجوز بهره برداری گرفته شده است که‬ ‫از این طریق اب ش��هرک ها تامین می شود و‬ ‫در بعضی دیگر از شهرک های صنعتی تامین‬ ‫اب از منابع اب و فاضالب اس��ت‪ .‬مشکل این‬ ‫است که چاه هایی که داشتیم در حال خشک‬ ‫شدن هس��تند‪ ،‬به عبارت دیگر زیرساخت ها‬ ‫وجوددارن��د اما منابع ابی در زیر زمین که به‬ ‫وسیله چاه ها از ان اس��تفاده می شد در حال‬ ‫خشک ش��دن هس��تند‪ .‬منابع ابی در استان‬ ‫اصفه��ان در ح��ال تمام ش��دن اس��ت و این‬ ‫مش��کل بزرگی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫مثال در ش��هرک صنعتی رنگ سازان و بخش‬ ‫قابل توجهی از شهرک های صنعتی شهرستان‬ ‫کاشان این مشکل به وجود امده است‪.‬‬ ‫€ €شرکت شهرک های صنعتی برای رفع‬ ‫این مشکل چه برنامه ای در پیش دارد؟‬ ‫ای��ن مش��کل مدتی اس��ت که در اس��تان‬ ‫اصفهان وج��ود دارد و در بخش های مختلف‬ ‫صنع��ت اس��یب هایی وارد می کن��د اما برای‬ ‫جلوگیری از ان برنامه هایی در دس��ت اس��ت‬ ‫که امیدواریم با اجرا ش��دن انها بتوانیم تا حد‬ ‫زیادی با مشکل کم ابی مبارزه کنیم‪ .‬بر اساس‬ ‫برنامه هایی که داش��تیم قرار اس��ت بخشی از‬ ‫اب مورد نیاز شهرک های صنعتی را از طریق‬ ‫تصفیه خانه های ش��هرک و بخش��ی را هم از‬ ‫طریق استحصال اب در شهرک های صنعتی‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫€ €درباره این دو ش�یوه برای تامین اب‬ ‫م�ورد نیاز ش�هرک های صنعتی بیش�تر‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫تصفیه خانه های ش��هرک در زمان فعالیت‬ ‫نوع��ی پس��اب دارند‪ ،‬برای حف��ظ منابع ابی‬ ‫قص��د داری��م از پس��اب تصفیه خانه ها برای‬ ‫ابیاری فضای س��بز شهرک اس��تفاده کنیم‪،‬‬ ‫البته این شیوه مدتی است که مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬در ش��یوه دوم اس��تحصال اب‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی‪ ،‬اب تصفیه خان��ه‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی دوب��اره اس��تحصال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ب��ه عبارت��ی در ای��ن حال��ت اب‬ ‫استحصال می شود و دوباره به چرخه صنعت‬ ‫بازمی گردد و مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد‬ ‫اما مش��کلی که در این طرح وجود دارد این‬ ‫ی بسیار هزینه بر‬ ‫است که راه اندازی این فناور ‬ ‫است‪ .‬در ش��هرک صنعتی مورچه خورت این‬ ‫کار را انجام دادیم اما متاس��فانه این فناوری ‬ ‫بسیار هزینه بر است‪.‬‬ ‫ی اس�تحصال اب که اکنون در‬ ‫€ €فناور ‬ ‫استان اصفهان مورد استفاده قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬در دنیا چه جایگاهی دارد و اینکه‬ ‫ایا می تواند پاسخگوی نیاز شهرک های‬ ‫صنعتی استان اصفهان باشد؟‬ ‫ش��یوه ای که ما در اس��تان اصفه��ان برای‬ ‫اس��تحصال اب در نظ��ر گرفته ای��م‪ ،‬فناوری ‬ ‫بهره برداری از مجتمع صنایع غذایی «نیلی صنعت»‬ ‫‪ :‬در جلس��ه ای ک��ه با حض��ور رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت جنوب‬ ‫اس��تان کرمان برگ��زار ش��د‪ ،‬وضعیت طرح‬ ‫مجتم��ع صنای��ع غذایی نیل��ی صنعت مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬در این جلس��ه مجریان‬ ‫طرح گ��زارش مفصلی از رون��د اجرای پروژه‬ ‫ارائ��ه کردند‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫جن��وب کرمان گفت‪ :‬ب��ا تالش های س��ازمان و پس از‬ ‫برگزاری چند جلس��ه در سال گذش��ته با وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬مهندس نعمت زاده تسهیالت این پروژه‬ ‫و حل مشکالت ان را در دستور کار قرار داده و با ارسال‬ ‫نامه ای به ریاس��ت صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬تبدیل تسهیالت ارزی به ریالی و سایر مشکالت‬ ‫مربوط را دنبال کرد‪ .‬محمود اسکندری نسب افزود‪ :‬این‬ ‫تالش ها سبب شد تا مشکالت طرح که شروع به کار این‬ ‫مجتمع را به مدت ‪ 3‬س��ال ب��ه تاخیر انداخته بود‪ ،‬حل‬ ‫شود و تا دو ماه اینده شاهد راه اندازی بخش‬ ‫قابل مالحظه ای از این مجتمع در شهرستان‬ ‫عنبراب��اد خواهیم بود‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬این‬ ‫طرح با بیش از ‪ 60‬درصد پیش��رفت فیزیکی‬ ‫و س��رمایه گذاری افزون بر ‪ 533‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫توانایی ایجاد اش��تغال قابل مالحظه ای پس‬ ‫از اج��رای کام��ل پ��روژه در منطقه را خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫اسکندری نسب همچنین گفت‪ :‬محصوالت این مجتمع‬ ‫ش��امل زنجیره های فراوری گوجه فرنگی‪ ،‬خرما‪ ،‬پیاز و‬ ‫سبزیجات و فراوری و بسته بندی انواع میوه و سبزیجات‬ ‫اس��ت که ب��ا راه ان��دازی این مجتم��ع به مق��دار قابل‬ ‫مالحظه ای مش��کالت مربوط به محصوالت کش��اورزی‬ ‫این منطقه نیز حل خواهد شد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران این پروژه نیز امادگ��ی خود را برای‬ ‫راه اندازی طرح و ایجاد اشتغال برای افراد بومی منطقه‬ ‫اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫تکذیب حضور کارگران چینی در مجتمع الومینیوم المرد‬ ‫ف�ارس‪ :‬ریی��س اداره تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماع��ی المرد ش��ایعه بکارگی��ری و ورود‬ ‫کارگ��ران چین��ی در س��اخت مجتمع بزرگ‬ ‫تولی��د الومینیوم جنوب کش��ور در المرد را‬ ‫تکذیب کرد‪ .‬احمد اخالقی اظهار کرد‪ :‬شایعه‬ ‫بکار گی��ری و ورود ‪ 100‬تا ‪ 150‬کارگر چینی‬ ‫برای س��اخت مجتم��ع بزرگ تولی��د الومینیوم جنوب‬ ‫کش��ور در المرد درس��ت نیست‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫ش��رکت پیمانکار چینی س��اخت مجتمع بزرگ تولید‬ ‫الومینیوم جنوب کش��ور در الم��رد از توان تخصصی و‬ ‫دانش ه��ای فنی باالی خود‪ ،‬با بهره گیری از متخصصان‬ ‫مس��لط برای س��اخت این پروژه بزرگ استفاده خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به یقین نیروی کارگر س��اده چینی ش��امل‬ ‫این موضوع نمی ش��ود و این ش��رکت در ادامه کار خود‬ ‫از پیمانکاران و نیروهای کارگر ماهر و س��اده‬ ‫ایرانی اس��تفاده خواه��د کرد‪ .‬ریی��س اداره‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی المرد همچنین با‬ ‫اشاره به ظرفیت تولید پس از بهره برداری به‬ ‫میزان ‪ 1/2‬میلیون تن در مجتمع بزرگ تولید‬ ‫الومینیوم جنوب کش��ور در المرد ادامه داد‪:‬‬ ‫در اینده هم در مرحله س��اخت و هم بهره برداری شاهد‬ ‫اشتغال و بکارگیری جمع کثیری از جوانان جویای کار‬ ‫به وی��ژه فارغ التحصیالن و کارجوی��ان ماهر‪ ،‬نیمه ماهر و‬ ‫ساده در مجتمع بزرگ تولید الومینیوم جنوب کشور در‬ ‫المرد خواهیم بود‪ .‬اخالقی در همین زمینه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬تاکن��ون هیچ گون��ه تقاضایی برای ص��دور مجوز‬ ‫اشتغال نیروی متخصص و غیرمتخصص به اداره تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی المرد واصل نشده است‪.‬‬ ‫روز دنیا اس��ت و به این جهت مشکلی وجود‬ ‫ن��دارد اما مس��ئله ای ک��ه برای م��ا اهمیت‬ ‫زیادی دارد این اس��ت که هی��چ کدام از این‬ ‫ش��یوه ها به تنهایی نمی توانند کل اب مورد‬ ‫نی��از ش��هرک ها را تامین کنن��د و مجبوریم‬ ‫از مجموع��ه انها اس��تفاده کنی��م‪ .‬برای رفع‬ ‫مشکل کم ابی در بعضی از شهرک ها که تاثیر‬ ‫بیش��تری می گیرند‪ ،‬حتی پیگیر هستیم تا از‬ ‫تصفیه خانه های ش��هری نیز بتوانیم استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬اس��تفاده از تصفیه خانه های ش��هری‬ ‫اما مش��کالتی را دارد‪ ،‬باید تصفیه خانه ای را‬ ‫پیدا کرد که در نزدیکی یکی از ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی باش��د و ام��کان اس��تفاده از اب‬ ‫تصفیه خانه ه��ای صنعتی هم وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬این مس��ائل سبب می ش��ود احتمال‬ ‫اس��تفاده از این نوع اب ت��ا حد قابل توجهی‬ ‫پایین بیاید‪ .‬عالوه بر همه اینها قیمت ابی که‬ ‫از تصفیه خانه های صنعتی خریده می ش��ود‪،‬‬ ‫باال است‪.‬‬ ‫€ €تاثی�ر کم ابی ب�ر اس�تان اصفهان و‬ ‫اشتغال مردم این استان چقدر است؟‬ ‫در بخش صنای��ع دو نوع اب مورد مصرف‬ ‫وج��ود دارد؛ اب بهداش��تی و اب صنعت��ی‪.‬‬ ‫در صنایع ش��یمیایی اس��تان اصفهان که از‬ ‫جمله صنایع اب بر هستند نیاز زیادی به اب‬ ‫غیربهداش��تی یا همان غیر اش��امیدنی است‬ ‫اما در استان اصفهان صنایع غذایی نیز فعال‬ ‫هستند و در این بخش از صنعت نیاز زیادی‬ ‫به اب بهداشتی وجود دارد‪ .‬صنایع مرتبط با‬ ‫فوالد اس��تان اصفهان هم با چنین مشکالتی‬ ‫مواجه است اما خوشبختانه در صنایع فوالد تا‬ ‫حد زیادی سعی بر ان است که اب از چرخه‬ ‫خارج نش��ود‪ ،‬یعنی پس از مصرف دوباره به‬ ‫چرخه تولید بازگ��ردد‪ .‬در صورتی که امکان‬ ‫تامین اب م��ورد نیاز صنایع وجود نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬اشتغال مردم در بخش های صنعتی با‬ ‫مشکالت بزرگی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫€ €اکنون در شهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان به صورت میانگین چند لیتر اب‬ ‫در ثانیه الزم است؟‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ترکیب��ی از صنایع‬ ‫مختلف با س��طح نیاز متفاوت به اب هستند‬ ‫اما در ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان‬ ‫به صورت تقریبی در هر ‪ 100‬هکتار زمین از‬ ‫شهرک های صنعتی ‪ 7‬لیتر اب بر ثانیه مورد‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫تقویت تعامل اتاق بازرگانی خراسان رضوی و سغد تاجیکستان‬ ‫‪ :‬علیرضا رش��یدیان‪ ،‬استاندار خراسان‬ ‫رض��وی در دی��دار ب��ا تاج��ران و بازرگان��ان‬ ‫تاجیکس��تان با بیان اینکه این س��فر با هدف‬ ‫توس��عه مناسبات بین دو کش��ور انجام شده‪،‬‬ ‫بر لزوم تقویت تعامل اتاق بازرگانی خراس��ان‬ ‫رضوی و س��غد تاجیکس��تان تاکید کرد‪ .‬وی‬ ‫تبادل هیات های تجاری‪ ،‬برپایی نمایشگاه توانمندی ها‬ ‫در دو کشور و ارائه فرصت های سرمایه گذاری طرفین را‬ ‫از جمله راهکارهای توسعه مناسبات دانست‪ .‬رشیدیان‬ ‫گفت‪ :‬خراس��ان رضوی به لحاظ جمعیت و وسعت جزو‬ ‫اس��تان های مهم و پهناور کش��ور به ش��مار می رود و با‬ ‫اقتصادی قوی دارای ظرفیت های فراوانی در حوزه های‬ ‫گردش��گری‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬خدمات و کشاورزی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وجود معادن سرش��ار و غنی س��نگ اهن‬ ‫و ‪ 46‬م��اده معدنی دیگر‪ ،‬فعالی��ت ‪ 6‬واحد فوالدی و‬ ‫‪ 33‬واح��د در دس��ت اقدام‪ ،‬وجود ‪6‬ه��زار واحد‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تولی��د محصوالت باغ��ی و زراعی‬ ‫اس��تراتژیک مانند زعفران و پس��ته از جمله‬ ‫مزیت های خراس��ان رضوی به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫استاندار خراس��ان رضوی قرار گرفتن استان‬ ‫در کریدوره��ای بین المللی را از دیگر مزایای‬ ‫اس��تان برش��مرد و ب��ر اس��تفاده از ان برای‬ ‫ارتقای س��طح روابط تاکید کرد‪ .‬رش��یدیان تسهیل در‬ ‫تردد و روند س��رمایه گذاری بین دو کش��ور را ضروری‬ ‫دانست و از امادگی اس��تان برای جذب سرمایه گذاران‬ ‫تاجیکی خبر داد‪ .‬یعقوبی‪ ،‬معاون اس��تاندار سغد نیز در‬ ‫این دیدار از توس��عه روابط با خراسان رضوی استقبال و‬ ‫امادگی اس��تان برای توسعه مناسبات با طرف ایرانی را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی توانمندی ه��ای خراس��ان رضوی در عرصه های‬ ‫مختلف را قابل تقدیر دانس��ت و بر استفاده از ان در‬ ‫استان سغد تاکید کرد‪.‬‬ ‫صادرات خراسان جنوبی ‪۱۳۰‬میلیون دالر ارز وارد کشور کرد‬ ‫تسنیم‪ :‬مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی‬ ‫گفت‪ :‬صادرات قطعی در گمرکات استان و‬ ‫صادرات ماده ‪ ۱۱۶‬در دو ماه امسال حدود‬ ‫‪۱۳۰‬میلیون دالر ارزاوری داشته است‪.‬‬ ‫محمدعلی خاش��ی در این ب��اره توضیح‬ ‫داد‪ :‬صادرات قطع��ی از گمرکات بیرجند‪،‬‬ ‫ماهی��رود و گمرکات مس��تقر در بازارچه های مرزی‬ ‫استان ‪106‬میلیون و ‪219‬هزار و ‪ 115‬کیلوگرم و به‬ ‫ارزش ‪26‬میلیون و ‪824‬هزار و ‪ 871‬دالر بوده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این می��زان صادرات نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته از نظر ارزش ‪57‬درصد و از‬ ‫نظ��ر وزن ‪105‬درصد افزایش را نش��ان می دهد که‬ ‫عمده این اقالم به کشور افغانستان‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬فدراس��یون روس��یه و ازبکس��تان‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬مدی��رکل گم��رکات‬ ‫خراسان جنوبی گفت‪ :‬عمده اقالم صادراتی‬ ‫قطعی گمرک اس��تان ش��امل هیدروکربن‬ ‫س��بک‪ ،‬کاش��ی‪ ،‬س��یمان‪ ،‬خوراک کامل‬ ‫طیور‪ ،‬روغن سوخت تقطیری‪ ،‬صیفی جات‪،‬‬ ‫هیدروکربن سنگین‪ ،‬مرغ منجمد‪ ،‬گازوئیل‬ ‫و تافی بوده است‪.‬‬ ‫خاش��ی به صادرات م��اده ‪( 116‬کااله��ای اظهار‬ ‫ش��ده در س��ایر گمرکات کش��ور خروجی از گمرک‬ ‫بازارچه های اس��تان) اش��اره و بیان کرد‪ :‬این میزان‬ ‫صادرات نیز ب��ه وزن ‪145‬میلیون و ‪447‬هزار و ‪17‬‬ ‫کیلوگرم و ب��ه ارزش ‪44‬میلیون و ‪379‬هزار و ‪617‬‬ ‫دالر بوده که از لحاظ وزنی ‪67‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ثبت خرما در سازمان جهانی‬ ‫مالکیت فکری‬ ‫‪ :‬محمود میرصالحی گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در ح��وزه تج��ارت قص��د دارد‬ ‫محصوالت خاص ایران را که امتیاز صادرات دارند و‬ ‫یکی از انها خرما است‪ ،‬در سازمان جهانی مالکیت‬ ‫فکری ثبت کند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حمای��ت از مالکیت صنعتی افزود‪:‬‬ ‫وظیفه این س��ازمان جهانی مالکی��ت فکری ثبت‬ ‫جهانی کاالهای کش��ورهای مختلف است که ثبت‬ ‫جهانی کاالهای ایرانی از سال ‪ 90‬به صورت جدی‬ ‫اغاز ش��د و فرش ایرانی نخستین کاال بود که ثبت‬ ‫جهانی شد‪.‬‬ ‫این مس��ئول ادام��ه داد‪ :‬ب��ه زودی پرونده ثبت‬ ‫جهانی فرش سیس��تانی کامل می شود و برای ورود‬ ‫به بازار جهانی نیاز است کاال با نشان (برند) و عنوان‬ ‫و مش��خصات معین به بازار عرضه شده و هویت ان‬ ‫معلوم باشد‪.‬‬ ‫میرصالح��ی با اش��اره به اینکه حفظ ش��هرت و‬ ‫جایگاه محصوالت داخلی‪ ،‬افزایش درامد و بهره وری‬ ‫بیشتر برای کشاورزان از جمله مزایای ثبت جهانی‬ ‫محصول خرما اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬کرمان‪ ،‬فارس‪ ،‬اهواز و خوزستان از جمله‬ ‫اس��تان هایی هستند که بیشترین تولید خرما را در‬ ‫کشور دارند‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی راهنمایان‬ ‫گردشگری فرش دستباف‬ ‫‪ :‬س��عید کاظمی درب��اره برگ��زاری کارگاه‬ ‫اموزش��ی راهنمایان گردش��گری فرش دس��تباف‬ ‫در اس��تان خراس��ان رضوی گفت‪ :‬با هدف اشنایی‬ ‫راهنمایان تورهای گردشگری با هنر ـ صنعت فرش‬ ‫دستباف و انتقال اطالعات به گردشگران نخستین‬ ‫دوره اموزشی اشنایی با ویژگی های فرش دستباف‬ ‫و اشنایی با توان تولید و تجارت فرش استان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این دوره توسط مرکز اموزش بازرگانی‬ ‫ب��ا حمایت س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت این‬ ‫اس��تان و هم��کاری اداره کل می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری استان تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تعداد ‪ 60‬نفر از راهنمایان‬ ‫تورهای گردشگری استان ضمن اشنایی با طرح ها‪،‬‬ ‫نق��وش مختلف‪ ،‬مواد اولیه و رنگرزی با ویژگی های‬ ‫فرش تولی��دی در مناطق مختلف ای��ران از جهت‬ ‫بافت و ش��یوه های بافت ف��رش مناطق مختلف نیز‬ ‫اشنا شده تا در بازدید گردشگران داخلی و خارجی‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫اغاز خرید تضمینی گندم‬ ‫نو بلوچستان‬ ‫در سیستا ‬ ‫ایسنا‪ :‬رضا نجفی‪ ،‬رییس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬کل سطح زیرکشت‬ ‫گندم در سیس��تان و بلوچس��تان بیش از ‪ 80‬هزار‬ ‫هکتار اس��ت و تاکنون کار برداش��ت قطعی گندم‬ ‫در ‪ 35‬درصد از اراضی به اتمام رس��یده و عملیات‬ ‫برداشت که بیشتر شامل خرمن کوبی و پاک کردن‬ ‫محصول است در اراضی باقیمانده ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی ادمه داد‪ :‬از ابتدای برداشت گندم در سیستان‬ ‫و بلوچس��تان تاکنون بی��ش از ‪ 31‬هزار و ‪ 600‬تن‬ ‫گندم مازاد بر مصرف ب��ه ارزش ‪363‬میلیارد ریال‬ ‫از کشاورزان اس��تان خریداری شده که این میزان‬ ‫خرید‪ 60 ،‬درصد بیش��تر از مدت مشابه سال قبل‬ ‫است‪.‬‬ ‫نجفی تاکید کرد‪ :‬گندم مازاد بر مصرف به صورت‬ ‫خری��د تضمین��ی و با قیم��ت کیلوی��ی ‪ 11‬هزار و‬ ‫‪ 500‬ریال توسط ش��رکت غله و خدمات بازرگانی‬ ‫و س��ازمان تعاون روس��تایی در ‪ 13‬مرکز خرید در‬ ‫شهرستان ها از کشاورزان خریداری می شود‪.‬‬ ‫وی از گندمکاران ش��مال استان خواست با توجه‬ ‫به ش��روع باده��ای ‪ 120‬روزه که مش��کالتی را در‬ ‫خرمن کوبی برای کش��اورزان ایجاد خواهد کرد هر‬ ‫چه س��ریع تر نسبت به خرمن کوبی و تحویل گندم‬ ‫به مراکز خرید اقدام کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫فارس‪ :‬سیدعلی اکبر پرویزی‪ ،‬استاندار خراسان‬ ‫ش��مالی گفت‪ :‬برنامه ها و اقدام��ات خوبی برای‬ ‫رش��د‪ ،‬توس��عه و پیش��رفت ش��یروان در س��فر‬ ‫رییس جمهوری و هیات دولت پیش بینی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ط��ور قطع در بخش ه��ای مختلف در‬ ‫س��ال های ‪ 94-95‬در اس��تان کاره��ای بزرگی‬ ‫انجام خواهد ش��د ک��ه به اطالع م��ردم خواهد‬ ‫رسید ‪ .‬استاندار خراسان شمالی همچنین گفت‪:‬‬ ‫دنیا اس��تقبال مردم استان از رییس جمهوری را‬ ‫رصد می کند‪.‬‬ ‫خبر استان‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫کارخانه الستیک سازی لرستان‬ ‫‪ :‬عملیات اجرایی کارخانه الستیک س��ازی‬ ‫خرم اباد ب��ا حضور محمد ش��ریعتمداری معاون‬ ‫اجرای��ی رییس جمه��ور‪ ،‬نوروززاده مع��اون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و ریی��س هیات عامل‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران‪،‬‬ ‫استاندار لرستان‪ ،‬اقامحمدی و عبدی نمایندگان‬ ‫مردم خرم اب��اد و دوره چگنی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان لرستان و جمعی‬ ‫دیگ��ر از مدیران و مس��ئوالن اس��تانی به عنوان‬ ‫نخس��تین واحد صنعتی شهرک صنعتی کمالوند‬ ‫خرم اباد اغاز شد‪.‬‬ ‫قدرت ال��ه ول��دی گفت‪ :‬این ط��رح از مصوبات‬ ‫س��فر هیات دولت به لرس��تان اس��ت که پس از‬ ‫ماه ها تالش و پیگیری مسئوالن به ویژه استاندار‬ ‫لرس��تان به مرحله اجرا رس��یده است‪ .‬این طرح‬ ‫با ایجاد یک هزار و ‪ 344‬فرصت ش��غلی مستقیم‬ ‫و هم��کاری ‪81‬درص��دی بخ��ش خصوص��ی و‬ ‫‪19‬درصدی س��ازمان گسترش و نوسازی اجرایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اعتبار براورد ش��ده برای اجرای این طرح‬ ‫را حدود ‪7‬هزار میلیارد ریال شامل ‪132‬میلیون‬ ‫ی��ورو اعتبار ارزی و ‪2‬ه��زار و ‪231‬میلیارد ریال‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬ظرفی��ت تولید این کارخانه‬ ‫س��االنه ‪50‬هزار تن الس��تیک پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬علی اکبر هاش��می‪ ،‬معاون امور معادن‬ ‫و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان سمنان از س��رمایه گذاری ‪ 1861‬میلیارد‬ ‫ریالی واحدهای فوالدی و اشتغالزایی ‪ 1440‬نفر‬ ‫خبر داد‪ .‬با توجه به صدور مجوزهای تاس��یس و‬ ‫توسعه‪ ،‬ظرفیت تولید فوالد استان به ‪ 4‬میلیون‬ ‫تن افزایش خواهد یافت‪ .‬در حال حاضر ‪ 21‬واحد‬ ‫ف��والدی ب��ا ظرفیت بی��ش از ‪ 2‬میلیون و ‪100‬‬ ‫هزار تن در سال در زمینه تولید انواع محصوالت‬ ‫ف��والدی اع��م از ان��واع میلگرد‪ ،‬ش��مش و ورق‬ ‫فوالدی در سطح استان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‪ :‬مرتض��ی عبداللهی‪ ،‬مع��اون فرهنگی‬ ‫سپاه قائم ال محمد(عج) استان سمنان از اجرای‬ ‫طرح بوستان سالمت در استان سمنان همزمان‬ ‫با اغاز ماه مبارک رمضان خبر داد‪.‬‬ ‫‪ :‬به مناس��بت هفته جهاد کش��اورزی‬ ‫مس��ئوالن بخ��ش کش��اروزی اس��تان در محل‬ ‫دفت��ر کار نماین��ده ولی فقیه در اس��تان با وی‬ ‫دیدار کردند ‪ .‬غالمرضا میرزائیان مس��ئول حوزه‬ ‫نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫در ای��ن دیدار مس��ئولیت بخش کش��اورزی در‬ ‫تولی��د‪ ،‬تامین و امنیت غذایی را بس��یار مهم و‬ ‫پرمخاط��ره بیان کرد‪ .‬س��ید حس��ن میرعماد‪،‬‬ ‫ریس س��ازمان جهاد کش��اورزی نیز گزارشی از‬ ‫مهم تری��ن برنامه های اجرایی س��ازمان در هفته‬ ‫جهاد کش��اورزی به ویژه حضور مسئوالن بخش‬ ‫کش��اورزی اس��تان و شهرس��تان ها در مناطق‬ ‫محروم و رس��یدگی به مشکالت کشاورزان ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ :‬حمیدرضا مداح‪ ،‬معاون امور بازرگانی‬ ‫و توسعه تجارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان سمنان از رشد ‪ 30‬درصدی ثبت سفارش‬ ‫واردات کاال در دو م��اه س��ال جاری نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته خبر داد ‪ .‬در دو ماه‬ ‫س��ال جاری ‪ 588‬ثبت س��فارش واردات کاال به‬ ‫ارزش ‪45/5‬میلیون دالر در اس��تان انجام ش��ده‬ ‫است‪ .‬این میزان ثبت س��فارش نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ 93‬به لحاظ تع��داد ‪30‬درصد و‬ ‫به لحاظ ارزش��ی حدود ‪ 15‬درصد رش��د نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‪ :‬م��راد خ��ادم مدیر جهاد کش��اورزی‬ ‫شهرس��تان ارادان از برگزاری کالس اموزش��ی‬ ‫برداشت غالت در مرکز اموزش جهاد کشاورزی‬ ‫داوراب��اد خب��ر داد‪ .‬در ای��ن کالس ی��ک روزه‬ ‫اموزش��ی ‪ 37‬نفر از کش��اورزان و کارشناس��ان‬ ‫جهاد کشاورزی شهرستان ضمن اشنایی با انواع‬ ‫کمباین های رایج برداش��ت غالت‪ ،‬اموزش الزم‬ ‫با نح��وه اندا زه گیری و روش ه��ای جلوگیری از‬ ‫ری��زش محصول و همچنین تنظی��م کمباین را‬ ‫نیز فرا گرفتند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫زندانیان استان قم در زمینه تولیدات صنعتی اموزش می بینند‬ ‫امید به زندگی با مهارت اموزی صنعتی‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گروه اس�تان ها‪:‬‬ ‫بع��د از س��فر رهب��ر معظ��م انق�لاب و‬ ‫رییس جمه��وری به اس��تان ق��م اعتبارات‬ ‫ویژه ای برای حمایت از زندانیان در اس��تان‬ ‫قم تخصیص داده ش��د که با پیگیری های‬ ‫بنی��اد تع��اون زندان ه��ای اس��تان قم به‬ ‫سرانجام رسید و حاصل ان احداث بیش از‬ ‫‪ 8‬سوله برای کارگاه های تولیدی و اموزشی‬ ‫زندانیان قم بوده است‪ .‬این کارگاه ها شامل‬ ‫فرشبافی‪ ،‬خیاطی‪ ،‬تاسیسات‪ ،‬صنایع چوبی‬ ‫و مبلم��ان‪ ،‬صنایع کابین��ت و تولید برخی‬ ‫قطعات خودرو اس��ت که تاکن��ون بیش از‬ ‫‪ 120‬نفر برای گذراندن دوره های اموزشی‬ ‫جذب کارگاه ها شده اند‪ .‬زندانیانی که مدت‬ ‫زم��ان محکومیت انها به اتمام می رس��د و‬ ‫دروه ه��ای اموزش را در یکی از کارگاه های‬ ‫صنعتی با موفقیت به پایان می رس��انند به‬ ‫وسیله شرکت ها و کارخانه هایی که متولی‬ ‫ام��وزش ب��ه انها ب��وده اس��ت در کارخانه‬ ‫استخدام و با انها قرارداد بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قم در گفت وگ��و با‬ ‫از بازدید‬ ‫واحدهای کارگاهی مستقر در زندان لنگرود‬ ‫خب��ر داده و اظه��ار می کند‪ :‬بعد از س��فر‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب و رییس جمهوری به‬ ‫استان قم اعتبارات ویژه ای برای حمایت از‬ ‫زندانیان در اس��تان قم تخصیص داده شد‬ ‫که با پیگیری های بنی��اد تعاون زندان های‬ ‫اس��تان ب��ه س��رانجام رس��ید و حاصل ان‬ ‫اح��داث بی��ش از ‪ 8‬س��وله ب��رای اموزش‬ ‫زندانیان است‪.‬‬ ‫احم��د ذاک��ری کارگاه های مس��تقر در‬ ‫محل زندان را ش��امل فرش��بافی‪ ،‬خیاطی‪،‬‬ ‫تاسیس��ات‪ ،‬صنای��ع چوب��ی و مبلم��ان‪،‬‬ ‫صنای��ع کابین��ت و تولید برخ��ی قطعات‬ ‫خ��ودرو معرفی کرده و می افزای��د‪ :‬در این‬ ‫زمین��ه هیات مدیره ای تش��کیل ش��ده که‬ ‫پیگیری ه��ای الزم در این ب��اره را انج��ام‬ ‫می دهد که بخش صنعت نیز برای پیشرفت‬ ‫ان در کنار هیات مدیره قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ه��دف از ای��ن اقدام‬ ‫ایجاد حرفه و درامد برای زندانیان اس��ت‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬بحث دیگر اس��تفاده از توانمندی‬ ‫زندانیان در بخش واحدهای تولیدی اس��ت‬ ‫که می تواند تامین کننده نیروی ماهر برای‬ ‫برخی از واحدهای تولیدی باشد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه یک واحد تولید مبل در اس��تان برای‬ ‫‪ 35‬نفر اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به گون��ه ای که برخ��ی از زندانی هایی که‬ ‫مدت زمان محکومیت انها به اتمام می رسد‬ ‫شرکت ها و کارخانه هایی که متولی اموزش‬ ‫به انها بودند به جذب انها در کارخانه اقدام‬ ‫کرده و با انها قرارداد می بندند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه تاکنون در حدود‬ ‫‪ 120‬نفر جذب دوره های اموزشی شده اند‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬با نظر ب��ه اینکه برای جذب کار‬ ‫ش��دن در واحده��ای تولیدی در اس��تان‬ ‫نیاز به گواهی عدم سوء پش��ینه وجود دارد‬ ‫در حال فرهنگ سازی برای جذب نیروهای‬ ‫متخصصی که در زندان دوره های اموزشی‬ ‫را پشت سر گذاشته اند هستیم‪.‬‬ ‫ذاکری از نظر مثبت و حمایت مس��ئوالن‬ ‫ارش��د اس��تان از این ط��رح خب��ر داده و‬ ‫می گوی��د‪ :‬در ای��ن زمینه مش��کلی وجود‬ ‫ن��دارد و تم��ام زیرس��اخت های ان انجام‬ ‫ش��ده و روزانه تعداد بیشتری برای دریافت‬ ‫اموزش ه��ای الزم ج��ذب کار می ش��وند‪.‬‬ ‫امیدواریم با اجرا شدن این طرح در استان‬ ‫رفع موانع تولید در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان کهگیلویه و بویراحمد با بیان‬ ‫اینکه جلس��ه رف��ع موانع تولید در اس��تان‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت حضور‬ ‫فیزیکی مس��ئوالن استانی را در شهرک های‬ ‫صنعت��ی و صنایع کوچک و بزرگ برای رفع‬ ‫موانع تولید داشته ایم که قدمی اساسی برای‬ ‫رفع موانع تولید در این صنایع بوده اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس نخس��تین‬ ‫جلس��ه کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید با حضور استاندار کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان و اعضای‬ ‫کارگروه برگزار شد ه است‪.‬‬ ‫داریوش دیودیده با بیان اینکه در سال گذشته و با همت و برنامه های‬ ‫دول��ت تدبیر و امید برخی از موانع تولی��د در حوزه صنعت و معدن این‬ ‫استان رفع شده افزود‪ :‬این برنامه ها با رویکردی جدید و در قالب کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید ادامه خواهد یافت‪ .‬وی با اشاره به اینکه حوزه‬ ‫صنعت و معدن در اس��تان ما در س��ال های گذش��ته مشکالت بسیاری‬ ‫داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دولت تدبیر و امید با همکاری مس��ئوالن ارش��د‬ ‫اس��تانی و حمایت هایی که از مرکز و صندوق توس��عه ملی شد برخی از‬ ‫مش��کالت برطرف ش��ده و بخش دیگری در حال رفع است‪ .‬با برگزاری‬ ‫برخی نشس��ت ها و شوراها از جمله ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوص��ی این مش��کالت را مورد بررس��ی ق��رار دادیم که تع��دادی از‬ ‫واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در استان رفع مشکل شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای نمونه توانس��تیم مشکالت واحدهایی همچون کارخانه‬ ‫قند یاسوج‪ ،‬ارد و نشاسته و گلوکز و خوراک دام و طیور و برخی دیگر از‬ ‫صنایع را برطرف کنیم تا پس از چندین س��ال تعطیلی دوباره به چرخه‬ ‫کار و فعالی��ت برای تولید و اش��تغال برگردند‪ .‬وی به وضعیت واحد های‬ ‫تولیدی صنعت و معدن اس��تان اش��اره کرد و گفت‪ :‬مجوزهای صنعتی‬ ‫استان که پروانه بهره برداری و جواز تاسیس دریافت کرده اند‪ 703 ،‬مورد‬ ‫و مجوزهای معدنی پروانه بهره برداری ‪ 93‬مورد است‪.‬‬ ‫قم این کار خیر و اینده نگر در تمام کش��ور‬ ‫فراگیر شود‪.‬‬ ‫احمد ذاکری س��اماندهی و ایجاد ش��غل‬ ‫و اینده نگ��ری برای افرادی ک��ه به دالیلی‬ ‫فرصت حض��ور ازادانه در اجتماع را ندارند‪،‬‬ ‫از کارهای با ارزش و در راستای کسب اجر‬ ‫اخروی دانس��ته و می افزاید‪ :‬موضوع ایجاد‬ ‫اش��تغال برای زندانی��ان و ارتقای تصاعدی‬ ‫ایجاد ای��ن فرصت ها باید به صورت اجرایی‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫را در زمینه صنایع مربوط دیده اند استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪ :‬چ��ون در ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی در زمین��ه مهارت‬ ‫اموزی‪ ،‬واحدی برای ام��وزش به زندانیان‬ ‫برنامه ریزی نشده هیچ گونه طرحی در این‬ ‫باره در دستور کار قرار ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای بخ�ش خصوص�ی نمی توان‬ ‫تعیین تکلیف کرد‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫با‬ ‫اس��تان ق��م نی��ز در گفت وگ��و با‬ ‫بیان اینکه ایجاد کارگاه های اموزشی برای‬ ‫زندانیان اس��تان با ایج��اد تفاهمنامه ای که‬ ‫بی��ن س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫مس��ئوالن زندان با تولیدکنندگان صاحبان‬ ‫صنای��ع در بخش ه��ای مختل��ف ب��ه امضا‬ ‫رس��یده‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬ای��ن تفاهمنامه بر‬ ‫مبنای ام��وزش و بکارگیری افرادی که در‬ ‫زندان ه��ا اب��راز عالقه به یادگی��ری صنایع‬ ‫می کنند بسته شده است‪.‬‬ ‫امیرهوش��نگ طیبی نژاد با اشاره به اینکه‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی هیچ گونه‬ ‫ق��راردادی با س��ازمان زندان ه��ا در زمینه‬ ‫ام��وزش و بکارگیری افراد اموزش دیده در‬ ‫صنایع مختلف مس��تقر در شهرک ها امضا‬ ‫نکرده‪ ،‬می افزای��د‪ :‬البته برخی از واحدهای‬ ‫تولیدی از زندانی هایی که اموزش های الزم‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ق��م ب��ا بی��ان اینک��ه اتحادیه ها‪،‬‬ ‫انجمن های تخصصی و خانه صنعت استان‬ ‫که در زمین��ه صنعت مش��غول به فعالیت‬ ‫هس��تند صحبت هایی با س��ازمان زندان ها‬ ‫و دادستانی اس��تان انجام داده اند و به طور‬ ‫معم��ول در بکارگیری افرادی که در زندان‬ ‫دوره های اموزش��ی را گذرانده اند تا پس از‬ ‫پایان دوران محکومیت خود با معرفی اداره‬ ‫کاریاب��ی و یا دادگس��تری جذب واحدهای‬ ‫تولیدی شوند‪ ،‬می گوید‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی هیچ گونه تعهدی در زمینه تامین‬ ‫نیروی انس��انی ب��رای واحده��ای تولیدی‬ ‫مستقر در شهرک های صنعتی ندارد؛ برنامه‬ ‫اصلی این ش��رکت تامین زیرس��اخت های‬ ‫الزم برای سهولت در سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫احداث بزرگترین کارخانه محصوالت‬ ‫چرمی در بهارستان‬ ‫‪ :‬در مراس��می با حضور مسئوالن استان البرز و جمعی از فعاالن و‬ ‫دست اندرکاران صنعت چرم ایران کلنگ احداث بزرگترین کارخانه تولید‬ ‫محصوالت چرمی کش��ور در شهرک صنعتی بهارستان کرج به زمین زده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��یدجالل حس��ینی خواه‪ ،‬مدیرعامل یک واحد تولی��دی چرم‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با احداث ای��ن کارخانه زمینه صادرات مصنوع��ات چرمی به نقاط‬ ‫مختلف دنیا فراهم می شود و بهره برداری کامل از این واحد تولیدی زمینه‬ ‫اشتغال هزار نفر را فراهم می کند‪ .‬مهم ترین دستاورد احداث این کارخانه‬ ‫جلوگیری از صادرات خام چرم کش��ور و تولید محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باال خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدجواد کولیوند‪ ،‬نماینده مردم کرج در مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫تبیین ش��رایط خاص ایران اس�لامی و هجمه دشمنان برای تضعیف ان‬ ‫گفت‪ :‬دش��منان انقالب اسالمی از هر وس��یله ای برای اسیب رساندن به‬ ‫انقالب اسالمی بهره گرفته اند و ما برای مقاومت در برابر این هجمه وسیع‬ ‫باید متحد باش��یم و برای توسعه کش��ور هر چه در توان داریم به میدان‬ ‫بیاوریم‪ .‬احداث بزرگترین واحد تولیدی چرم کشور افقی جدید در اقتصاد‬ ‫و تولید کشور است و مجموعه دولت و مجلس باید در این شرایط حساس‬ ‫به حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ها بیایند و گره ها و دست اندازها را‬ ‫شناسایی و مرتفع کنند و به طور حتم با کمک بخش خصوصی و فعاالن‬ ‫متعهد ان می توانیم دستاوردهای بزرگی را برای اقتصاد کشور رقم بزنیم‪.‬‬ ‫ایرج موفق‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان البرز با بیان‬ ‫اینکه این واحد تولیدی نمونه اس��تان در این س��ال ها با بررسی سلیقه و‬ ‫خواس��ت مشتریان خود به سمت تنوع و کیفیت بهتر محصوالت تولیدی‬ ‫خود گام برداش��ته و امروز یکی از خوش��نام ترین ها در کش��ور محسوب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این واحد تولیدی یک��ی از موفق ترین های صنعت‬ ‫چرم در حوزه صادرات نیز بوده و به طور حتم با احداث کارخانه در اینده‬ ‫نزدیک این صادرات وسیع تر شده و گستره بیشتری از نقاط مختلف دنیا‬ ‫را دربرخواهد گرفت‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد با بی��ان اینکه برخ��ی مواقع‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان‬ ‫فن��ی حرف��ه ای و ی��ا س��ازمان کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی برنامه های��ی را در زمین��ه باال‬ ‫ب��ردن س��طح مه��ارت در اس��تان برگزار‬ ‫می کنند‪ ،‬می افزاید‪ :‬در صورتی که شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی نی��ز بخواهد در این‬ ‫حوزه فعالیت کند در بخش صنایع کوچک‬ ‫وارد خواهد شد که تولیدکنندگان خیر در‬ ‫انها مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینک��ه واحدهای تولید‬ ‫که در شهرک ها س��رمایه گذاری می کنند‬ ‫واحدهایی هس��تند که در بخش خصوصی‬ ‫فعال هس��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬به طور معمول‬ ‫برای این واحده��ا نمی توان تعیین تکلیف‬ ‫کرد‪ .‬زی��را انها در انتخاب نیروی انس��انی‬ ‫خ��ود اختیار کام��ل دارن��د و می توانند از‬ ‫هر جا که می شود نیروی کار خود را تامین‬ ‫کنن��د مگر اینکه قوانین کار ش��هرک های‬ ‫صنعتی را رعایت نکنند‪( .‬مانند بکارگیری‬ ‫اتباع خارجی در واحدهای تولید)‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قم ادامه داد‪ :‬افرادی که در بخش‬ ‫خصوصی اقدام به سرمایه گذاری می کنند‬ ‫نیازمند اعتماد به نیروهایی هس��تند که با‬ ‫انها کار می کنند‪.‬‬ ‫کنت��رل کردن افرادی ک��ه از ندامتگاه ها‬ ‫وارد واحده��ای تولیدی می ش��وند گاهی‬ ‫ب��رای صنای��ع دش��وار اس��ت بنابراین تا‬ ‫ج��ای ممکن از بکارگیری ای��ن گونه افراد‬ ‫خودداری می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه ف��رض اینک��ه برخ��ی از واحدهای‬ ‫تولی��دی بخواهند ای��ن کار را انجام دهند‬ ‫دس��توری نیس��ت که حتما باید اجرا شود‬ ‫زیرا بکارگیری نیروی کار به عهده کارفرما‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در صورتی که ای��ن کار بخواهد‬ ‫انجام ش��ود باید تمهیداتی اندیشیده شود‬ ‫ک��ه ق��وه قضائیه ب��ا دول��ت صحبت هایی‬ ‫انجام دهد تا تس��هیالتی ب��رای بکارگیری‬ ‫این افراد برای س��رمایه گذار و تولید کننده‬ ‫قائل ش��ود تا با وجود طرح های تش��ویقی‬ ‫مانند معافیت های مالیاتی و اش��تیاق برای‬ ‫بکارگیری افرادی که در زندان ها دوره های‬ ‫اموزش��ی را گذرانده و جویای کار هستند‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫قزوین یکی از قطب های اقتصادی کشور‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قزوین در‬ ‫جلس��ه با هیات تجاری اتریش و فعاالن اقتصادی قزوین گفت‪ :‬استان‬ ‫قزوین با وجود بیش از ‪3‬هزار واحد صنعتی معدنی یکی از قطب های‬ ‫مهم اقتصادی کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫علی پرزحمت افزود‪ :‬اس��تان قزوین با بیش از ‪3‬هزار واحد صنعتی‬ ‫و معدن��ی و دارا بودن ظرفیت های بس��یار قوی در حوزه صنعت یکی‬ ‫از اس��تان های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کش��ور است‪ .‬استقرار واحد‬ ‫صنعتی ش��اخص در اس��تان جایگاه خاصی به این منطقه داده و این‬ ‫استان در تولید کاالهایی در زمینه های شیشه‪ ،‬خودرو و مواد شوینده‪،‬‬ ‫در سطح کشور شناخته شده و دارای جایگاه بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توانمندی های اس��تان قزوین در حوزه های مختلف‬ ‫اف��زود‪ :‬ماشین س��ازی‪ ،‬تولید ان��واع ش��وینده ها‪ ،‬شیش��ه معمولی و‬ ‫شیش��ه های دارویی‪ ،‬فوالد‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬کاش��ی و سرامیک و‪ ...‬عمده‬ ‫فعالیت صنعتی در این استان است‪ .‬وجود معادن سیلیس‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬الومینیوم و س��نگ های تزئینی در این اس��تان‬ ‫موقعی��ت اقتصادی اس��تان را باال برده و این ظرفی��ت می تواند برای‬ ‫سرمایه گذاران خارجی نیز جذاب باشد‪.‬‬ ‫پرزحم��ت تصریح کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۳۰‬کارخانه در اس��تان قزوین با‬ ‫‪۵۰‬درص��د س��رمایه گذاری خارجی فع��ال ش��ده و امیدواریم هیات‬ ‫تج��اری اتریش نیز پس از بررس��ی ظرفیت های اس��تان قزوین برای‬ ‫سرمایه گذاری مشترک و توسعه مناسبات بازرگانی اقدام کند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫یک تهدید اقتصادی در جهان را بررسی می کند‬ ‫‪25‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫احداث طوالنی ترین راه اهن‬ ‫تندرو در اسیا‬ ‫زیان ‪ 2‬تریلیون دالری چاقی به اقتصاد جهان‬ ‫زه�ره رجب نیا‪-‬گ�روه تجارت‪ :‬ای��ن واقعیت که‬ ‫چاقی هرس��ال ‪ ۲‬تریلی��ون دالر به اقتص��اد جهان‬ ‫زی��ان می زند‪ ،‬زنگ هش��دار تعجب اوری اس��ت که‬ ‫نشان می دهد باید نسبت به خطرات ناشی از پدیده‬ ‫چاق��ی نگران بود و در مواجهه با ان به انتش��ار امار‬ ‫و اطالعات غیررس��می‪ ،‬زیرپوس��تی و درگوش��ی یا‬ ‫اطالع رس��انی های محرمانه بس��نده نکرد؛ نتایج یک‬ ‫بررس��ی نش��ان می دهد که پدی��ده همه گیر چاقی‬ ‫اکنون تهدیدی اس��ت که بی��ش از تغییرات اقلیمی‬ ‫ب��رای اقتصاد جهان��ی هزینه در پ��ی دارد‪ .‬به گفته‬ ‫محققان موسس��ه مشورتی «مک کنزی» در شیکاگو‬ ‫درحال حاضر هزینه س��االنه ناشی از عارضه چاقی از‬ ‫هزینه جنگ افزون تر ش��ده به نحوی که هزینه های‬ ‫ناش��ی از خرابی و کش��تارهای جنگ عددی نزدیک‬ ‫به ‪ ۲/۱‬تریلیون دالر براورد می ش��ود اما هزینه های‬ ‫ناش��ی از عارض��ه چاق��ی در زمینه های��ی همچون‬ ‫خدمات درمانی و کاه��ش بهره وری از ‪ ۲/۸‬تریلیون‬ ‫دالر تجاوز می کند‪ .‬این گ��زارش در ادامه زیان های‬ ‫ناشی از سایر پدیده های اجتماعی مانند الکلیسم‬ ‫و بی سوادی و تغییرات اقلیمی را به ترتیب ‪،۱/۴‬‬ ‫‪ ،۱/۳‬و یک تریلیون دالر عنوان می کند‪.‬‬ ‫اجتماع��ی بزرگ بلکه به عنوان ی��ک معضل بزرگ‬ ‫اقتصادی نیز به حساب می اید‪ .‬در همین زمینه یک‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان اعالم می کند که‬ ‫چاق��ی در افراد نه تنها باعث کاه��ش بهره وری انان‬ ‫می شود بلکه به دلیل بروز بسیاری از بیماری ها نظیر‬ ‫دیابت و بیماری های قلبی که نتیجه چاقی در افراد‬ ‫اس��ت هزینه های بهداشت و درمان را افزایش داده و‬ ‫به این لحاظ بر اقتصاد تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چاق ترین ها کشورها!‬ ‫وقتی خب��ر از چاقی‬ ‫ب��ه می��ان‬ ‫‪ ‬جالب است بدانید س��ازمان جهانی بهداشت تعداد‬ ‫اف��راد چ��اق روی کره زمی��ن را معادل یک س��وم‬ ‫جمعیت ک��ره زمین می داند و اعالم می کند تنها در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۳‬م حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون نفر براثر عارضه‬ ‫اضافه وزن‪ ،‬جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫محقق��ان موسس��ه «‪Trust for America›s‬‬ ‫‪Health and the Robert Wood Johnson‬‬ ‫‪ » Foundation‬به این نتیجه رس��یده اند که اگر‬ ‫رش��د معضل چاقی با همین سرعت ادامه یابد‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‪ ،‬نیمی از‬ ‫افراد بال��غ ایاالت‬ ‫متح��ده به‬ ‫بیماری‬ ‫‹ ‹بیکاری و روند افزایشی چاقی‬ ‫‹ ‹امار سازمان جهانی بهداشت‬ ‫البته این نخس��تین بار نیست که کارشناسان‬ ‫درباره گس��ترش پدیده چاقی هش��دار می دهند‪.‬‬ ‫برای درک وخامت این موضوع کافی است‪ ،‬نگاهی‬ ‫به گزارش سازمان جهانی بهداشت بیندازیم‪ .‬گزارشی‬ ‫که نش��ان می دهد‪ ،‬بیش از یک سوم بزرگساالن در‬ ‫‪ ۲۰۸‬کش��ور جه��ان دارای اضافه وزن هس��تند این‬ ‫گزارش نش��ان می دهد که س��بک غل��ط زندگی و‬ ‫نداشتن تحرک جس��می به دلیل گسترش مشاغل‬ ‫پشت میز نشینی در کنار مصرف بیش از حد غذاهای‬ ‫پرچرب و با قند باال چه هزینه های سرسام اوری را بر‬ ‫مردم جهان تحمیل می کند‪ .‬مش��کل چاقی که ابتدا‬ ‫در امریکا و دیگر کش��ورهای ثروتمند به وجود امده‬ ‫بود‪ ،‬اکنون در حال گسترش به سایر کشورها و حتی‬ ‫کشورهای فقیر است‪.‬‬ ‫موسس��ه «مک کنزی» در ادام��ه انگلیس را نمونه‬ ‫ی��ک کش��ور توس��عه یافته که ب��ا مش��کل افزایش‬ ‫چاقی مواجه اس��ت‪ ،‬معرفی ک��رده و اعالم می کند‪:‬‬ ‫درحال حاضر انگلیس س��االنه کمت��ر از یک میلیارد‬ ‫دالر در زمین��ه برنامه های جلوگیری از چاقی هزینه‬ ‫می کند که این رقم تنها یک درصد هزینه اجتماعی‬ ‫ناشی از این مشکل اس��ت‪ .‬بر اساس براوردهای این‬ ‫موسس��ه تحقیقاتی‪ ،‬اگر دولت انگلیس بتواند میزان‬ ‫چاقی را به س��طح س��ال ‪۱۹۹۳‬م باز گرداند‪ ،‬خواهد‬ ‫توانست ‪ ۱/۲‬میلیارد دالر در هزینه های درمانی خود‬ ‫صرفه جویی کند‪.‬‬ ‫نگاهی به امارها همچنین گویای این واقعیت است‬ ‫ک��ه هم اکنون حدود ‪۳۰‬درص��د از جمعیت کل دنیا‬ ‫و حدود ‪۲۰‬درصد از ایرانی ها درگیر چاقی هس��تند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ح��دود ‪5‬درص��د از کل مرگ ومیرها‬ ‫در جهان نیز ناش��ی از معضل چاقی است‪ .‬چاقی به‬ ‫عنوان مس��ئله ای که برای درم��ان ان راهکار وجود‬ ‫دارد در س��ال های اخیر ‪۲‬تا ‪۷‬درصد کل هزینه های‬ ‫بهداش��ت و درمان در کشورهای توس��عه یافته را به‬ ‫طور مستقیم به خود اختصاص داده است‪ .‬همچنین‬ ‫‪۲۰‬درصد از این هزینه ها صرف بیماری هایی می شود‬ ‫که خاس��تگاه انها چاقی است‪ .‬اما به اعتقاد بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان‪ ،‬چاقی نه فقط به عنوان یک معضل‬ ‫معادل یک به ‪ ۱۰‬بوده است‪.‬‬ ‫در دهه های گذشته‪ ،‬نرخ رشد این معضل با سرعت‬ ‫فزاینده ای رو به افزایش ب��وده و اکنون ‪۱۸‬درصد از‬ ‫ساکنان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی‬ ‫و توس��عه‪ ،‬به معضل چاقی دچار هستند‪ .‬با اینکه در‬ ‫‪ ۵‬سال اخیر‪ ،‬از سرعت رشد این معضل کمی کاسته‬ ‫ش��ده ولی بازه��م تغییرات دینامیک��ی این موضوع‬ ‫خرس��ند کننده نیس��تند‪ .‬گفتنی است که ‪۲۰‬درصد‬ ‫کودکان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی‬ ‫و توس��عه نیز از معضل اضاف��ه وزن رنج می برند‪ .‬در‬ ‫برخی از کش��ورهای جهان همچون یون��ان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫اس��لوونی و امریکا‪ ،‬این رق��م در میان کودکان بیش‬ ‫از ‪۳۳‬درص��د یعن��ی ی��ک س��وم اس��ت‪ .‬محققان و‬ ‫کارشناسان تاکید دارند که مشکالت وخامت شرایط‬ ‫زندگی و چاقی در میان افراد‪ ،‬س��ایه و بازخوردی از‬ ‫برنامه های اقتصادی ان کشورها است‪.‬‬ ‫می ا ی��د ‪،‬‬ ‫بیش��تر م��ردم جه��ان‬ ‫امریکایی ه��ا را به عنوان چاق تری��ن مردم روی کره‬ ‫زمین به ی��اد می اورند؛ این در حالی اس��ت که باید‬ ‫گفت ایاالت متحده تنها کشوری نیست که بسیاری‬ ‫از م��ردم ان از چاق��ی رنج می برند‪ .‬اما درپاس��خ به‬ ‫اینکه چاق ترین مردم دنیا درچه کشورهایی زندگی‬ ‫می کنن��د باید به تحقیق��ات و بررس��ی های جدید‬ ‫«‪ » Global Burden of Disease‬اش��اره کرد‪.‬‬ ‫تحقیقی که نشان می دهد بیشترین تعداد افراد چاق‬ ‫در چه کشورهایی بوده و چند درصد از جمعیت این‬ ‫کشورها را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫براس��اس این تحقیقات ایاالت متح��ده امریکا با‬ ‫‪۷۸‬میلی��ون ادم چاق ‪ ۳۳‬درصد افراد بالغ چاق دنیا‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص داده و پس از این کش��ور به‬ ‫ترتیب چین‪ ،‬هند‪ ،‬روس��یه‪ ،‬برزی��ل‪ ،‬مکزیک‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬پاکس��تان و اندونزی در رتبه های بعدی قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫کشور‬ ‫تعداد افراد‬ ‫درصد افراد بالغ چاق‬ ‫مقام‬ ‫‪۱‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‬ ‫‪ ۷۸‬میلیون نفر‬ ‫‪% ۳۳‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫چین‬ ‫‪ ۴۶‬میلیون نفر‬ ‫‪% ۴/۴‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫چاق‬ ‫بر جمعیت‬ ‫هند‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون نفر‬ ‫‪% ۸/۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪ ۲۸‬میلیون نفر‬ ‫‪% ۱/۲۴‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫برزیل‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون نفر‬ ‫‪% ۲ /۱۶‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مکزیک‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون نفر‬ ‫‪% ۹ /۲۶‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫مصر‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون نفر‬ ‫‪% ۹ /۳۵‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫المان‬ ‫‪ ۱۶‬میلیون نفر‬ ‫‪% ۳ /۲۴‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫پاکستان‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون نفر‬ ‫‪% ۶ /۱۳‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫اندونزی‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون نفر‬ ‫‪% ۸ /۶‬‬ ‫اضافه‬ ‫وزن‬ ‫د چ��ا ر‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬در این سال‪۶۰ ،‬‬ ‫درص��د از س��اکنان ‪ ۱۳‬ایالت و کمی بیش��تر از ‪۵۰‬‬ ‫درصد از س��اکنان ‪ ۳۹‬ایالت امریکا وارد دسته افراد‬ ‫چ��اق خواهند ش��د‪ .‬در کل می توان گف��ت به طور‬ ‫میانگین ای��ن رقم در ایاالت متح��ده به ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫خواهد رسید‪ .‬در این مقاله تحقیقاتی همچنین امده‬ ‫اس��ت که مبالغی که مردم برای درمان و رفع معضل‬ ‫اضاف��ه وزن خود پرداخت می کنن��د‪ ،‬رقمی افزون بر‬ ‫‪ ۴۸‬تا ‪ ۶۶‬میلیارد دالر در سال محاسبه شده است‪.‬از‬ ‫این گذش��ته‪ ،‬ضربه ای که چاقی کارمندان بر اقتصاد‬ ‫ای��االت متحده وارد می کند‪ ،‬رقم��ی معادل ‪ ۳۹۰‬تا‬ ‫‪ ۵۸۰‬میلیارد دالر براورد شده است‪.‬‬ ‫س��ازمان همکاری اقتصادی و توس��عه در این باره‬ ‫می نویس��د‪ :‬در رابط��ه ب��ا دیگر کش��ورهای جهان‬ ‫می توان گفت که بحران های اقتصادی تنها اوضاع را‬ ‫خراب تر می کنند‪ .‬در زمان بروز بحران های اقتصادی‪،‬‬ ‫مردم کمتر غذا نمی خورند‪ ،‬بلکه به غذاهای ارزان تر‬ ‫و فاق��د ارزش غذایی کام��ل روی می اورند‪ .‬چاقی را‬ ‫می توان به عبارتی‪ ،‬نشانگر وضعیت اقتصاد جهان نیز‬ ‫به ش��مار اورد‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬وضعیت کنونی‬ ‫جهان نش��ان می دهد که ما هنوز نتوانسته ایم بحران‬ ‫اقتصادی را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫اینج��ا دیگر بحث بر س��ر موضوع غ��ذای ارزان و‬ ‫بی کیفیت نیس��ت‪ .‬تعداد باالی افراد بیکار به معنای‬ ‫ترم��زی برای اقتصاد اس��ت و این نی��ز یکی دیگر از‬ ‫دالیلی اس��ت که جهان این چنین به سمت افزایش‬ ‫وزن حرکت می کند‪ .‬این سازمان در ادامه می نویسد‪:‬‬ ‫تا س��ال ‪۱۹۸۰‬م‪ ،‬نس��بت تعداد افراد چ��اق به افراد‬ ‫معمولی در میان کش��ورهای عضو س��ازمان‪ ،‬رقمی‬ ‫از این گذش��ته‪ ،‬شهروندانی که از تحصیالت عالیه‬ ‫برخ��وردار نبوده و از لحاظ اجتماعی نیز در الیه های‬ ‫پایی��ن جامعه قرار دارند‪ ،‬بیش��تر در معرض افزایش‬ ‫وزن هستند‪.‬‬ ‫بیش��تر انه��ا توجهی به افزای��ش وزن خود‬ ‫نداش��ته و ت��وان مال��ی انها اج��ازه تمرین در‬ ‫مکان ه��ای وی��ژه و فعالی��ت صحیح ورزش��ی را‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مقاله ای‬ ‫گ��زارش می دهد‪« :‬اگرچه ش��واهدی وجود دارد که‬ ‫نش��ان می دهد با کم کردن مدت زمان کار در طول‬ ‫روز‪ ،‬مردم اوقات فراغت بیش��تری برای فعالیت های‬ ‫دلخواه خود خواهند داش��ت‪ ،‬ولی با مش��اهده روند‬ ‫صعودی بیکاری‪ ،‬کاهش مدت زمان فعالیت نیز دیگر‬ ‫تاثیری بر فرایند افزای��ش نیافتن وزن نمی گذارد‪».‬‬ ‫موض��وع ارتب��اط تحصیل و افزای��ش وزن‪ ،‬در میان‬ ‫بانوان بیشتر به چشم می خورد‪ .‬برای مثال در کشور‬ ‫انگلی��س‪ ،‬افزایش وزن دران دس��ته از بانوانی که از‬ ‫تحصیالت خوب��ی برخوردار نیس��تند‪ ،‬بیش از ‪۱/۵‬‬ ‫برابر بیش��تر از افراد تحصیلکرده اس��ت‪.‬جالب است‬ ‫بدانید که پس از اغ��از بحران اقتصادی در برخی از‬ ‫کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه‪،‬‬ ‫افراد پ��ول دار و غنی نیز دچار افزایش وزن ش��دند‪.‬‬ ‫برای مث��ال‪ ،‬در کش��ورهایی مانند ای��االت متحده‬ ‫و مکزیک در س��ال های اخیر‪ ،‬رون��د چاقی در میان‬ ‫افراد تحصیلکرده نرخ بیشتری نسبت به افرادی که‬ ‫تحصیل نکرده اند داشته است‪.‬‬ ‫در حوزه اقیانوس��یه ازجمل��ه اس��ترالیا‪ ،‬نیوزلند‪،‬‬ ‫گینه نو و کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬نرخ چاقی مفرط به‬ ‫حد اعالی خود رس��یده است‪ .‬در سال ‪۱۹۸۰‬م تنها‬ ‫‪۱۶‬درصد از س��اکنان این کش��ورها با مشکل اضافه‬ ‫وزن رو به رو بوده اند ولی اکنون بیش از ‪۳۴‬درصد از‬ ‫مردم این کشورها با معضل چاقی دست و پنجه نرم‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬این امار تنها در میان بانوان نیز‬ ‫از ‪۱۷‬درصد به ‪۳۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫پروفسور «رب مودی» از اس��تادان ارشد دانشگاه‬ ‫ملبورن استرالیا در این باره می گوید‪ :‬از‪ ۳۰‬سال پیش‬ ‫تا امروز‪ ،‬هیچ کش��وری نتوانسته از سرعت صعودی‬ ‫روند چاقی در میان شهروندان خود بکاهد‪ .‬اگر برای‬ ‫این موضوع تدابیر و راه حل درس��تی پیدا نش��ود‪ ،‬با‬ ‫افزایش میزان درامد در کش��ورهای درحال توسعه‪،‬‬ ‫نرخ چاقی نیز به همین میزان افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫چین در مس��یر س��اخت طوالنی ترین راه اهن‬ ‫تن��درو در اس��یا‪ ،‬طوالنی تری��ن تون��ل راه اهن‬ ‫پرس��رعت در اس��یا را نیز افتتاح کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫م��وج‪ ،‬طوالنی ترین تونل راه اهن سریع الس��یر به‬ ‫طول ‪ ۱۴/۷‬کیلومتر افتتاح ش��ده است‪ .‬این تونل‬ ‫دو استان «یوننان» و «گوانگجو» را به هم متصل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ا اغاز ب��ه کار خ��ط راه اهن تندرو در س��ال‬ ‫اینده‪ ،‬مس��افران مسیر «ش��انگهای ـ یوننان» را‬ ‫در ‪10‬س��اعت ط��ی خواهند ک��رد‪ ،‬در حالی که‬ ‫تاکنون پیمودن این مس��یر حدود ‪ ۳۰‬ساعت به‬ ‫طول می انجامید‪ .‬این پروژه طوالنی ترین راه اهن‬ ‫تندرو در اس��یا به شمار می اید که شرق چین را‬ ‫به غرب ان متصل می کند س��اکنان بس��یاری از‬ ‫ش��هرهای مهم چین در سراسر این کشور اکنون‬ ‫از قطارهای تندرو اس��تفاده می کنند که سرعتی‬ ‫معادل ‪ ۳۰۰‬کیلومتر در ساعت دارد‪.‬‬ ‫ کاهش ارزش شاخص سهام‬ ‫در بازارهای بورس اروپا‬ ‫یک روز پ��س از خ��روج صن��دوق بین المللی‬ ‫پ��ول از مذاک��رات درب��اره اعطای بس��ته نجات‬ ‫اقتصادی به یونان‪ ،‬ارزش ش��اخص سهام در اغاز‬ ‫معام�لات بازارهای بورس اروپ��ا کاهش یافت‪ .‬به‬ ‫گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬ارزش ش��اخص سهام‬ ‫«فوتس��ی‪ »۱۰۰‬با ‪0/48‬درصد کاه��ش در اغاز‬ ‫معام�لات بازار بورس لندن‪ ،‬ب��ه ‪ 6814/16‬واحد‬ ‫تنزل یافت‪ .‬ارزش شاخص سهام «دکس‪ »۳۰‬در‬ ‫ب��ازار بورس فرانکفورت نی��ز ‪0/41‬درصد کاهش‬ ‫یافت و به ‪ 286/56‬واحد رس��ید‪ .‬همچنین ارزش‬ ‫شاخص س��هام کک ‪ ۴۰‬در معامالت روز گذشته‬ ‫بازار ب��ورس پاریس ب��ا ‪0/18‬درص��د کاهش به‬ ‫‪ 4962/22‬واحد رس��ید‪ .‬مارکوس هوبر‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫موسس��ه «پرگرین اند بلک» گفت‪ :‬پس از انتشار‬ ‫گزارش ها درباره تصمیم صندوق بین المللی پول‬ ‫ب��رای توقف مذاکرات با یونان به علت پیش��رفت‬ ‫نکردن این مذاکرات‪ ،‬ارزش شاخص سهام کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫دالر امریکا واحد پولی رسمی‬ ‫زیمبابوه می شود‬ ‫بانک مرکزی زیمبابوه از هفته اینده دالر امریکا‬ ‫را جایگزین دالر زیمبابوه‪ ،‬واحد پولی حال حاضر‬ ‫این کشور می کند‪ .‬در حال حاضر هر دالر امریکا‬ ‫‪ ۳۵‬تریلی��ون دالر زیمباب��وه م��ورد معامله قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬عمال از سال ‪۲۰۰۹‬م نیز در دادوستدها‬ ‫در زیمبابوه از دالر امریکا اس��تفاده می شود‪ .‬نرخ‬ ‫تورم بسیار ش��دید در زیمبابوه ارزش واحد پولی‬ ‫این کش��ور را در سال های اخیر به شدت کاهش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬براساس امار صندوق بین المللی پول‬ ‫در س��ال ‪۲۰۰۸‬م یعنی اغاز بحران اقتصادی در‬ ‫دنیا نرخ تورم در زیمبابوه به رقم باورنکردنی ‪۴۸۹‬‬ ‫درصد رسیده است‪ .‬براساس گزارش ها‪ ،‬قیمت ها‬ ‫دو بار در روز در این کشور افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ سرمایه گذاری «اوبر»‬ ‫در چین‬ ‫شرکت امریکایی اوبر‪ ،‬فعال در بخش حمل ونقل‬ ‫مس��افر در نظ��ر دارد یک میلی��ارد دالر در چین‬ ‫س��رمایه گذاری کند‪ .‬این تصمی��م درحالی اتخاذ‬ ‫می ش��ود که قوانین چین در زمین��ه جابه جایی‬ ‫مس��افر بس��یار دس��ت و پاگی��ر ب��وده و در این‬ ‫بخش رقابت ش��دیدی وجود دارد‪ .‬ش��رکت اوبر‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی وارد بازار چین ش��د و‬ ‫در حال حاضر در ‪ ۱۱‬ش��هر این کش��ور فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬هدف از برنامه توس��عه این شرکت از طریق‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت در ‪ ۵۰‬کالنشهر چین تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی است‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫سفر پوتین به ایتالیا‬ ‫و بازدید از اکسپو میالن‬ ‫‪ :‬والدیمی��ر پوتی��ن‪ ،‬رییس جمهوری روس��یه‬ ‫در پ��ی دیدار ب��ا متئورنتزی‪ ،‬نخس��ت وزیر ایتالیا به‬ ‫نمایشگاه اکسپو میالن نیز سر زد‪.‬‬ ‫پوتین به مناس��بت روز ملی روسیه برای بازدید از‬ ‫نمایش��گاه اکس��پو میالن و همچنین دیدار با پاپ و‬ ‫مقامات ایتالیایی به این کش��ور سفر کرده است‪ .‬وی‬ ‫پس از دیدار با نخس��ت وزیر ایتالیا در یک کنفرانس‬ ‫مطبوعاتی مش��ترک گفت‪ :‬ایتالیا یک شریک بسیار‬ ‫مه��م برای روس��یه در اتحادی��ه اروپاس��ت و رابطه‬ ‫تنگاتن��گ تجاری و سیاس��ی میان دو کش��ور وجود‬ ‫دارد ک��ه از ‪ 500‬س��ال پیش روس��یه و ایتالیا را به‬ ‫یکدیگر وصل کرده اس��ت‪ .‬ایتالیا چهارمین ش��ریک‬ ‫تج��اری روس��یه اس��ت‪ .‬در روس��یه بی��ش از ‪400‬‬ ‫ش��رکت ایتالیایی فعالیت می کنن��د که معرف بیش‬ ‫از یک میلیارد یورو مبادالت تجاری است درحالی که‬ ‫س��رمایه گذاری های ما در ایتالیا حدود ‪ 2‬تا ‪3‬میلیارد‬ ‫یورو اس��ت‪.‬پوتین همچنین ضمن تشکر از «رنتزی»‬ ‫برای ش��رکت در روز ملی روس��یه در اکس��پو گفت‪:‬‬ ‫پاویون روس��یه با مس��احتی برابر با ‪4‬هزار مترمربع‬ ‫یک��ی از بزرگترین پاویون های اکس��پو اس��ت که در‬ ‫داخل ان دس��تاوردهای اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و علمی‬ ‫ما به معرض نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫پوتین درب��اره لیبی نیز گفت‪ :‬مس��کو حامی یک‬ ‫راه حل صلح امیز در لیبی اس��ت‪ .‬فاجعه ای که امروز‬ ‫در این کش��ور به وجود امده پیام��د مداخله نظامی‬ ‫سال ‪2011‬م‪ ،‬دولت و گروه های افراطی است‪ .‬روسیه‬ ‫در ان زم��ان قصد حل مس��المت امیز درگیری ها را‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫«رنت��زی» نی��ز باتاکی��د براینکه مس��کو ازجمله‬ ‫نخس��تین پایتخت هایی بود که از کاندیدایی ش��هر‬ ‫می�لان برای اکس��پو حمای��ت کرده ب��ود‪ ،‬از پوتین‬ ‫قدردان��ی ک��رد و گف��ت‪ :‬اکس��پو تنها ی��ک رویداد‬ ‫گردشگری تجاری نیست‪ ،‬بلکه این نمایشگاه فرصتی‬ ‫برای تامل درباره برخی موضوعات و یک شرط بندی‬ ‫برای جهانی اس��ت که بر س��ر دوراهی برای شکست‬ ‫دادن گرس��نگی قرار گرفته است‪ .‬پوتین تاکید کرد‬ ‫که راهی به جز توافق «مینس��ک» ‪ 2‬ب��رای اوکراین‬ ‫وجود ندارد و روسیه همانند ایتالیا بر احترام کامل به‬ ‫توافقات ماه فوریه گذشته در اوکراین متمرکز است‪.‬‬ ‫ایران رتبه دوم‬ ‫در نمایشگاه سن پترزبورگ‬ ‫مهر‪ :‬مع��اون عمرانی اس��تانداری اصفهان گفت‪ :‬در‬ ‫نمایشگاه صنایع دستی که هم اکنون در سن پترزبورگ‬ ‫در حال برگزاری اس��ت ‪ ۲۳‬هنرمند اس��تان اصفهان‬ ‫حضور فعال دارند که رتبه دوم را در این نمایش��گاه‬ ‫کسب کرده اند‪.‬‬ ‫محمدعلی طرفه در مراس��م تجلی��ل از هنرمندان‬ ‫برجس��ته و فعاالن برت��ر صنایع و هنرهای دس��تی‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬اصفهان دوس��وم صنایع دس��تی‬ ‫کشور را به نام خود دارد و مهد صنایع دستی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ‪ ۱۰۲‬اثر هنری با مهر یونس��کو‬ ‫ثبت ش��ده و ما امروز متولی نگهداری و توس��عه این‬ ‫اثار هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬مدیریت استان براساس مطالعات‬ ‫امایش س��رزمینی ب��ه مبحث صنایع دس��تی توجه‬ ‫ویژه دارد و در س��فر س��ال گذشته ریاست جمهوری‬ ‫به اصفهان توس��عه گردش��گری و صنایع دس��تی از‬ ‫فعالیت های اساسی استان تلقی شد‪.‬‬ ‫حضور هیات های خارجی‬ ‫در نمایشگاه پروژه ایران‬ ‫ایرن�ا‪ :‬چند هی��ات تج��اری‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬بازرگانی‬ ‫و س��رمایه گذاری خارج��ی ب��ا حضور در نخس��تین‬ ‫نمایشگاه بین المللی پروژه ایران؛ از سالن ها‪ ،‬غرفه ها‬ ‫و بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کردند‪.‬‬ ‫در ‪ 4‬روز گذش��ته هیات های اقتصادی کش��ورهای‬ ‫لوکزامبورگ‪ ،‬بلژیک‪ ،‬روس��یه و ایتالیا از نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی پ��روژه ایران که نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی گروه��ی کش��ورهای خارج��ی در ایران‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬بازدید کردند‪.‬‬ ‫در این م��دت ش��رکت ها‪ ،‬س��ازمان ها و نمایندگان‬ ‫وزارتخانه های مختلف کشورمان هم در این نمایشگاه‬ ‫حضور یافتند و ضمن برگزاری جلس��ات مشترک با‬ ‫هیات ها و شرکت های خارجی که بیشتر از کشورهای‬ ‫اروپایی هستند‪ ،‬زمینه های اجرای پروژه و طرح های‬ ‫مختلف را بررسی و در برخی موارد نیز پیش قرارداد‬ ‫اجرای پروژه ها را امض��ا و منعقد کردند‪.‬اعضای اتاق‬ ‫بازرگانی مش��ترک ایران و لوکزامبورگ و بلژیک نیز‬ ‫از نمایشگاه بین المللی پروژه ایران بازدید کردند و در‬ ‫جریان برپایی این نمایش��گاه قرار گرفتند‪ .‬نمایشگاه‬ ‫بین المللی پروژه ایران نخستین نمایشگاهی است که‬ ‫در ان فقط ش��رکت های خارجی حضور داشته و در‬ ‫ان هیچ شرکت داخلی مشارکت ندارد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با رییس کمیته فرهنگ و هنر اکسپو‬ ‫ایران حرف اول و اخر را «بی کالم» زد‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬برنامه های‬ ‫هن��ری در اکس��پو ب��ه دو صورت رس��می و‬ ‫غیررس��می اجرا می ش��ود‪ .‬حالت غیررسمی‬ ‫ان برنامه ه��ای هنری و تفریح��ی متعددی‬ ‫اس��ت که در جای جای فضای نمایش��گاه یا‬ ‫در براب��ر پاویون ه��ای خاص‪ ،‬از س��وی دو یا‬ ‫چند هنرمند اجرا می ش��وند‪ .‬ای��ن برنامه ها‬ ‫یا از سوی دانش��جویان عالقه مند یا از سوی‬ ‫گروه های هنری نمایش داده می شوند و جزو‬ ‫برنامه های الزامی یا ترجیحی شان است‪ .‬نوع‬ ‫دوم برنامه ها هم برنامه های رس��می از پیش‬ ‫طراحی ش��ده در جایگاه های ویژه اس��ت که‬ ‫عالوه بر اعالم مداوم از بلندگوهای نمایشگاه‪،‬‬ ‫ب��ا روش های محیطی و رس��انه ای نیز تبلیغ‬ ‫می ش��وند‪ .‬بازت��اب فعالیت ه��ای فرهنگی و‬ ‫هنری ایران در اکسپو میالن کامال چشمگیر‬ ‫است‪ .‬بر اساس مشاهدات خبرنگار ما در زمان‬ ‫اج��رای گروه های هنری‪ ،‬حج��م عظیمی از‬ ‫بازدیدکنندگان به پاویون ایران سر می زنند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه گفت وگویی داریم با مهدی‬ ‫افضلی‪ ،‬رییس کمیته فرهنگ و هنر اکس��پو‬ ‫ت��ا در زمینه اجراه��ای پرمخاطب گروه های‬ ‫س��نتی ایرانی در اکس��پو می�لان اطالعات‬ ‫تازه ای کسب کنیم‪:‬‬ ‫€ €بخ�ش بزرگ�ی از ج�ذب مخاط�ب‬ ‫پاوی�ون ایران در اکس�پو میالن مدیون‬ ‫کنس�رت ها و نمایش های ایین�ی اقوام‬ ‫مختلف اس�ت‪ .‬دلیل این موفقیت را چه‬ ‫می دانید؟‬ ‫این درست اس��ت که اکسپو محفلی برای‬ ‫نمایش دستاوردهای علمی و فناوریک است‬ ‫اما در فلسفه یونان قدیم نیز فناوری نسبتی با‬ ‫هنر داشته به طوری که ذات هنر فناوری است‪.‬‬ ‫در اکسپو نیز می توان ذوق هنری ایران را در‬ ‫کنار اخرین دستاوردهای علمی و تکنیکی و‬ ‫فناوری عرضه کرد‪ .‬بخش��ی از هنر ما گویای‬ ‫معرفت شناس��ی و جلوه های ذوقی برامده از‬ ‫اقلی��م و هویت فرهنگی ماس��ت که در جوار‬ ‫نمایشگاه اکسپو به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫درواق��ع می توان گفت هنرهای نمایش��ی که‬ ‫کمت��ر متکی به کالم و موس��یقی های بومی‬ ‫و محلی اس��ت‪ ،‬در هر دو گونه اکسپو جامع‬ ‫یک معرفی خاص‬ ‫جهانی و تخصصی بین المللی‪ ،‬نقشی حیاتی‬ ‫در کارک��رد ای��ن اوردگاه جهانی ایفا کرده و‬ ‫بی شک در اکس��پو ‪ ۲۰۱۵‬نیز چنین خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫€ €نح�وه فعالی�ت گروه های نمایش�ی‬ ‫چگون�ه اس�ت‪ .‬در ص�ورت ام�کان یک‬ ‫ت انها‬ ‫توضی�ح کوت�اه از س�اختار فعالی ‬ ‫بدهید‪.‬‬ ‫انچه که به هویت و اصالت ما باز می گردد‪،‬‬ ‫هنرهای ایینی اس��ت و با توجه به اینکه در‬ ‫این نمایش��گاه فرصت اج��رای کامل تئاتر و‬ ‫در واق��ع یک هنر کامل را نداریم‪ ،‬به گونه ای‬ ‫برنامه ریزی کردیم که تماش��اگر هنگامی که‬ ‫ب��رای دیدن اثار نمایش��گاه مراجعه می کند‪،‬‬ ‫برای اش��نایی بیش��تر ب��ا ویژگی های خلقی‬ ‫فرهنگ ایرانی‪ ،‬کاره��ای هنری ایرانی را نیز‬ ‫تجرب��ه کند‪ .‬در این زمینه نخس��تین گزینه‪،‬‬ ‫هنرهای ایینی س��نتی بود‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫موس��یقی نی��ز مانند هنر نمای��ش مبتنی بر‬ ‫کالم و دیالوگ نیس��ت‪ ،‬برای اج��را در کنار‬ ‫این نمایش ها انتخاب مناس��بی اس��ت‪ .‬ایران‬ ‫دارای تنوع قومیتی و موس��یقی اقوام اس��ت‬ ‫و این تنوع موس��یقایی اق��وام‪ ،‬خود جذابیت‬ ‫ذاتی برای اجرا در کشورهای دیگر دارد‪ .‬برای‬ ‫هفته اول و افتتاح نمایش��گاه اکسپو گروهی‬ ‫ب��رای اجرای نمایش های ایینی و موس��یقی‬ ‫انتخاب ش��دند که ایین نقاط مختلف کشور‬ ‫از جنوب‪ ،‬ش��مال و اذربایجان را اجرا کردند‬ ‫و همین ترکیب مورد اس��تقبال مخاطبان در‬ ‫میالن قرار گرفت؛ چراک��ه این گروه در یک‬ ‫برنامه‪ ،‬موس��یقی نواحی مختلف ایران را در‬ ‫یک وفاق مل��ی به روی صحنه ب��رد‪ .‬اگرچه‬ ‫گروه ه��ای مختلف در م��دت ‪ ۶‬ماه برگزاری‬ ‫اکس��پو‪ ،‬به طور مجزا برنامه ایینی و موسیقی‬ ‫منطقه خود را اجرا می کنند‪ .‬هنرهای سنتی‬ ‫پویای��ی و زایش فرهنگ��ی دارد‪ ،‬ولی در این‬ ‫موقعیت ب��ه هنرهای ایینی و س��نتی اکتفا‬ ‫نکردی��م و چندین برنامه نیز انتخاب ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬برنامه هایی که انتخاب شده تا با زبان‬ ‫حرکت که زبان گویایی است در اکسپو میالن‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬این اجراها و ح��رکات انتزاعی و‬ ‫اکسپرسیونیس��تی اس��ت که در س��اده ترین‬ ‫ش��کل مفهومی مهلکه زمین به عنوان مادر‪،‬‬ ‫مبن��ا و منش��ا انرژی بخش را مدنظ��ر دارد‪.‬‬ ‫همچنین در تالشیم تا به مناسبت ایام محرم‬ ‫به اقتضای ایام زمان��ی‪ ،‬نمایش های ایینی و‬ ‫تعزیه و شبیه خوانی را هم اجرا کنیم‪.‬‬ ‫€ €چرا موس�یقی محلی انتخاب ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫در اکسپو میالن هر کشور داشته های بومی‬ ‫و فرهنگی خ��ود را عرضه می کند و ایران نیز‬ ‫جزو ‪ 5‬کشور برتر دنیا در زمینه موسیقی اقوام‬ ‫است‪ .‬به طور نمونه ژاپن در اکسپو اجراهایی از‬ ‫موسیقی ویژه این کشور یعنی فلوت ژاپنی را‬ ‫کشور چین که در دوره قبل‬ ‫میزبان اکسپو بود‪ ،‬تعداد‬ ‫گروه های هنری محلی‬ ‫خود را از دو گروه دوره‬ ‫گذشته به ‪ 8‬گروه در این‬ ‫دوره افزایش داده است‪.‬‬ ‫این نشان می دهد کشورها‬ ‫بیش از گذشته به اهمیت‬ ‫هنر و بهره گیری از ان‬ ‫برای معرفی هر چه بهتر‬ ‫کشور خود به دنیا‬ ‫پی برده اند‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬تمامی کشورها سعی بر اجرای‬ ‫موس��یقی فولکلور خود (موسیقی سنتی) در‬ ‫این رویداد را دارند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن گروه ها بر چه مبنای�ی انتخاب‬ ‫شده اند؟‬ ‫ش��ورای هن��ری متش��کل از هنرمندان و‬ ‫صاحب نظران در حوزه های مختلف موسیقی‪،‬‬ ‫هنرهای ایینی و نمایشی با بررسی گروه های‬ ‫مختلف‪ ،‬بهترین گزینه ها را برای معرفی هنر‬ ‫ایرانی ب��ه دنیا انتخاب کردند‪ .‬در این ش��ورا‬ ‫س��عی ش��د تا با اجماع نظره��ا‪ ،‬گروه هایی با‬ ‫ت��وان اجرایی باال ک��ه اصالت های بومی خود‬ ‫را نیز حفظ کرده اند انتخاب ش��وند‪ .‬از سویی‬ ‫همفک��ری با افراد صاحب ف��ن و نظر در این‬ ‫زمین��ه ادام��ه دارد ت��ا در ص��ورت افزای��ش‬ ‫ظرفیت های کمی گروه ها‪ ،‬هنرمندان بیشتری‬ ‫برای اجرا در این صحنه جهانی اعزام ش��وند‪.‬‬ ‫تنوع قومی و همچنین موسیقایی اقوام ایرانی‬ ‫ک��ه به اعتق��اد کارشناس��ان در دنیا کم نظیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬موجب ش��ده تا انتخاب گروه ها بسیار‬ ‫مشکل باش��د‪ .‬اگرچه بس��یاری از هنرمندان‬ ‫نی��ز تاکید دارند که بای��د از هر منطقه ایران‬ ‫حداقل یک گروه موس��یقی در اکسپو برنامه‬ ‫اجرا کند که هنوز متاس��فانه این امکان مهیا‬ ‫نیس��ت‪ .‬این گروه مش��اوران عالوه بر انتخاب‬ ‫گروه ه��ا‪ ،‬در زمان برگ��زاری اکس��پو نیز در‬ ‫زمینه انتخاب قطعه های اجرایی‪ ،‬نوع پوشش‪،‬‬ ‫تلفی��ق حرکات نمایش��ی و ایین ه��ا با توجه‬ ‫به ش��رایط اجرایی در اکسپو گروه ها را یاری‬ ‫کرده و مشاوره های الزم را می دهند‪ .‬ظرفیت‬ ‫موس��یقی و ایین های نواحی ما همواره مورد‬ ‫توجه محققان و همچنین مخاطبان عام بوده‬ ‫و در س��ال های گذشته گروه های موسیقی ما‬ ‫در جش��نواره های خارج��ی توانایی خود را به‬ ‫خوبی به نمایش گذاش��ته اند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫در اکسپو نیز با چنین استقبالی مواجه هستیم‬ ‫اگرچه گروه مخاطبان در این جشنواره عام تر‬ ‫ب��وده و اجراهای میدان��ی و خیابانی عالوه بر‬ ‫اجرا روی صحنه‪ ،‬بسیار مورد توجه است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا در جری�ان می�زان اس�تقبال از‬ ‫فعالیت این گروه ها در ایتالیا هستید؟‬ ‫بله‪ .‬اس��تقبال از گروه های هنری به حدی‬ ‫است که پیش��نهاد همکاری هنری و اجرای‬ ‫مش��ترک در پاویون ه��ای کش��ورهای دیگر‬ ‫به گروه داده ش��ده اس��ت‪ .‬البته بعد از اعزام‬ ‫گروه های اول و بررس��ی ش��رایط اجرایی‪ ،‬در‬ ‫ح��ال بازنگری روی گروه های انتخاب ش��ده‬ ‫برای اکس��پو هستیم و ممکن است تغییراتی‬ ‫در ترکیب اجراها و گروه ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €براورد کل�ی ش�ما از فعالیت هنری‬ ‫کش�ورهای مختلف در اکس�پو ‪ 2015‬در‬ ‫هفته های گذشته چیست؟‬ ‫همهکاره های دیجیتالی اینده‬ ‫گروه تجارت‪ :‬صحبت درباره اینده است ! اینده ای که قبال در فیلم های سینمایی و انیمیشن های تخیلی دیده‬ ‫بودیم این بار واقعا دور نیس��ت و زندگی نیمه مکانیکی بش��ر قرار اس��ت با چند حرکت دیگر به کلی هوشمند و‬ ‫رباتیک شود‪ .‬مگر می شود بشر سال ها برای رسیدن به رویای خودش تالش کند و دست اخر به انها نرسد؟!‬ ‫به تازگی نمایش��گاهی متفاوت در کالیفرنیا برگزار ش��ده که چند گام از نمایش��گاه فناورانه دیگر جلوتر است‪.‬‬ ‫تمرکز این رویداد صنعتی بر معرفی و ساخت برخی ربات های فوق هوشمند است که به طور احتمالی در اینده‬ ‫در ای��ن دوره از اکس��پو کش��ورها بیش از‬ ‫دوره ه��ای قبل ب��ه برنامه های هن��ری توجه‬ ‫نشان داده اند‪ .‬به طور مثال کشور چین که در‬ ‫دوره قبل میزبان اکسپو بود‪ ،‬تعداد گروه های‬ ‫هنری محلی خود را از دو گروه دوره گذشته‬ ‫به ‪ 8‬گ��روه در این دوره افزایش داده اس��ت‪.‬‬ ‫این نشان می دهد کشورها بیش از گذشته به‬ ‫اهمیت هنر و بهره گی��ری از ان برای معرفی‬ ‫هر چه بهتر کش��ور خود ب��ه دنیا پی برده اند‪.‬‬ ‫کش��ورهای دیگری همچون ارژانتین‪ ،‬المان‬ ‫و اتری��ش به دلی��ل تعداد بس��یار برنامه‪‎‬ها و‬ ‫گروه ه��ای هنری برای اجراه��ای خود برنامه‬ ‫زمان بندی روزانه و ساعتی دارند‪ .‬حتی برخی‬ ‫کش��ورها دید وسیع تری به این فرصت هنری‬ ‫داشته و برنامه های گسترده تری را به مناسبت‬ ‫اکسپو تدارک دیده اند‪ .‬به طور مثال اتریش به‬ ‫مناس��بت روز ملی خود در اکسپو‪ ،‬سالن اپرا‬ ‫هاوس میالن را برای اجرای ارکس��تر بزرگی‬ ‫از کش��ور خود پیش بینی ک��رده و به همین‬ ‫مناس��بت چندی��ن اجرای ارکس��ترال بزرگ‬ ‫ت��دارک دیده اس��ت‪ .‬در واق��ع می توان گفت‬ ‫عالوه بر رقابت در سازه پاویون ها رقابت اصلی‬ ‫کشورها در ارائه بهترین برنامه های هنری به‬ ‫طور واضح در این اکسپو مشاهده می شود‪.‬‬ ‫€ €ش�ما به عن�وان متول�ی اج�رای‬ ‫برنامه ه�ای فرهنگی در پاویون ایران‪ ،‬از‬ ‫دستاورد ان رضایت دارید؟‬ ‫با توجه به استقبال خوب مخاطبان از اجرای‬ ‫گروه های ایرانی‪ ،‬توجه ویژه ای به گروه ها شده‬ ‫و گروه ه��ای ما از زم��ان اغاز به کار اکس��پو‬ ‫نیز از حمایت بی دریغ و همکاری مس��ئوالن‬ ‫پاویون ایران در اکس��پو برخوردار بودند‪ .‬البته‬ ‫ای��ن گروه ها نیز توان اجرای��ی خود را به کار‬ ‫بس��ته اند به نحوی که روزان��ه ‪ 8‬اجرا دارند و‬ ‫این کار فشار مضاعفی را روی هنرمندان وارد‬ ‫می کن��د‪ .‬همچنین گروه های اعزامی از لحاظ‬ ‫حرف��ه ای در س��طح خوبی هس��تند و چنان‬ ‫جذابیت��ی ب��رای مخاطبان اکس��پو دارند که‬ ‫ت�لاش می کنیم در حد ممکن کیفیت فضای‬ ‫اجرای انها را ارتقا دهی��م‪ .‬درحال حاضر نیز‬ ‫نواقصی در این زمینه وجود دارد که باید رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از انها برای عملیات نجات و انجام امور مختلف صنعتی و کارگری در معادن و کارگاه ها اس��تفاده می ش��ود‪ .‬این‬ ‫دستگاه های هوشمند در کنار طراحی و ساختار محکم و قدرت و تعادلی که دارند‪ ،‬از هوش و ذکاوت برخوردار‬ ‫بوده و سرعت عمل باالیی از خود نشان می دهند‪.‬‬ ‫در ادامه نگاهی می اندازیم به تصاویر ربات های هوشمندی که قیمت گذاری شده اند و قرار است خیلی زود به‬ ‫بازار راه پیدا کنند‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫‪27‬‬ ‫جذب سرمایه گذار‪ ،‬راهی برای ارتقای دانش معدنی‬ ‫کتای�ون ملکی‪ -‬گروه معدن‪ :‬ارتق�ای دانش فنی و تامین فناوری های‬ ‫مناس�ب و نوین در بخش معدن و صنایع معدنی ایران مهم ترین پیش‬ ‫نیاز توسعه پایدار این بخش از اقتصاد ملی است‪.‬‬ ‫ارتق�ای س�طح موج�ود دانش فن�ی منابع انس�انی و دس�تیابی به‬ ‫فناوری های نوی�ن در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند تس�هیل‬ ‫رواب�ط و تعاملات خارجی با کش�ورهای پیش�رو و پیش�ران دانش‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر ش�ما چط�ور می ت�وان از‬ ‫س�رمایه گذاران خارج�ی در ح�وزه‬ ‫اموزش و پژوهش استفاده کرد؟‬ ‫در ابت��دا درب��اره ضرورت تامین س��رمایه‬ ‫برای توس��عه بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫در کش��ور باید به این نکته اش��اره کرد که‬ ‫کس��ب و کارهای معدنی و صنایع وابسته به‬ ‫ان دارای چند ویژگی مشخص است؛ ویژگی‬ ‫نخست اینکه فعالیت های معدنی مانند سایر‬ ‫رش��ته فعالیت های صنعت��ی‪ ،‬به طور کامل‬ ‫تخصصی و متاثر از س��طح دانش فنی و نوع‬ ‫فناوری مورد اس��تفاده در زنجیره فعالیت ها‬ ‫از اکتش��اف ت��ا صنای��ع معدنی اس��ت که‬ ‫می تواند منابع معدنی را به منابع تولید شده‬ ‫برخوردار از ارزش اقتصادی و تجاری تبدیل‬ ‫کند‪ .‬ویژگی های دیگران سرمایه بر بودن و‬ ‫طوالنی بودن دوره اجرای سرمایه گذاری در‬ ‫پروژه های بزرگ معدنی است‪.‬‬ ‫از انجا که عامل فناوری در بهینه س��ازی‬ ‫زم��ان و هزینه ه��ای اج��رای پروژه ه��ای‬ ‫معدن��ی نقش اساس��ی دارد و تامین اجزای‬ ‫مختلف فناوری نیز نیازمن��د تعامل موثر با‬ ‫سرش��اخه های اصل��ی توس��عه فناوری های‬ ‫معدن��ی اس��ت‪ ،‬بنابراین مهم تری��ن اولویت‬ ‫در جه��ش معدن��ی کش��ور فراه��م کردن‬ ‫زیر س��اخت های نه��ادی و فیزیک��ی م��ورد‬ ‫نیازدرفرایند س��رمایه گذاری خارجی است‪.‬‬ ‫ورود س��رمایه خارجی ضمن تامین همزمان‬ ‫بخش��ی از منابع بزرگ مالی مورد نیاز منجر‬ ‫به تامین فناوری و انتقال دانش فنی به ویژه‬ ‫در زمینه س��ازماندهی و مدیریت طرح ها و‬ ‫پروژه های معدنی است‪.‬‬ ‫€ €ایا در این زمینه نیازمند نقشه راه و‬ ‫استراتژی مشخصی هستیم؟‬ ‫باید توجه کرد که توس��عه سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در بخ��ش معدن نیازمند داش��تن‬ ‫اس��تراتژی و نقش��ه راه جامع فناوری است‪.‬‬ ‫نقش��ه راه فن��اوری ضم��ن تبیی��ن تمامی‬ ‫فناوری های مرتبط با توس��عه بخش در سه‬ ‫افق زمانی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلند مدت‪،‬‬ ‫معلوم می کند که کدام فناوری ها بیش��ترین‬ ‫تاثی��ر را ب��ر مزی��ت رقابت��ی زیربخش های‬ ‫تخصص��ی و درنهای��ت در مجموع��ه بخش‬ ‫فناوری و تامین منابع مالی برای س�رمایه گذاری موثر در این زمینه ها‬ ‫اس�ت‪ .‬تامین منابع مالی موردنیاز ای�ن برنامه نیز از طریق بکارگیری‬ ‫همه ظرفیت ه�ا و اس�تفاده حداکثری از همه فرصت ه�ا برای جذب‬ ‫س�رمایه های دولتی‪ ،‬مل�ی‪ ،‬خارجی و بین المللی ممکن می ش�ود‪ .‬در‬ ‫این چارچوب جلوگیری از انتقال سرمایه های انسانی و مالی به خارج‬ ‫و تش�ویق فع�االن اقتص�ادی و کارافرینان ایرانی مقی�م خارج برای‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفتنی است که بخش قابل توجهی از این‬ ‫قبیل مطالعات در قالب اس��تراتژی توس��عه‬ ‫معدنی کش��ور انجام ش��ده و ایمیدرو نیز در‬ ‫قال��ب طرح ه��ای جامع مانند ط��رح جامع‬ ‫فوالد ب��ه موضوع تعیین کنن��ده فناوری در‬ ‫توسعه زیر بخش ها پرداخته و در سال جاری‬ ‫نیز در قالب طرح های جامع زغال سنگ‪ ،‬طال‬ ‫و الومینیوم به این موضوع خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫دراین زمینه الزم اس��ت نتایج مطالعات در‬ ‫سیاستگذاری ها و تصمیم سازی های مرتبط‬ ‫با برنامه توس��عه سرمایه گذاری های خارجی‬ ‫به کارگرفته شود‪.‬‬ ‫€ €چطور می توانیم سرمایه های الزم را‬ ‫وارد بخش معدن کنیم؟‬ ‫در پیگی��ری راهبرد تامین س��رمایه مورد‬ ‫نیاز ب��رای جهش معدنی کش��ور باید چند‬ ‫سیاست دنبال شود‪ .‬ابتدا باید حتی االمکان‬ ‫از خروج سرمایه های انسانی و مالی از کشور‬ ‫جلوگی��ری ش��ود‪ .‬این اقدام مه��م از طریق‬ ‫ازاد س��ازی‪ ،‬مقررات زدای��ی و بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار به منظور کاهش ریس��ک های‬ ‫غیرتج��اری و کاهش هزین��ه مبادله انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬مراد از هزینه مبادله‪ ،‬ان دسته از‬ ‫هزینه های پیش بینی نش��ده ای است که به‬ ‫علت پایبند نبودن یک��ی از دوطرف مبادله‬ ‫به تعهداتش بر ط��رف دیگر مبادله تحمیل‬ ‫در ماه میالدی که گذش��ت (ماه می) مسیر بسیاری‬ ‫از مواد اولیه فوالدسازی تغییر یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ 24‬به نقل از اس��تیل هوم‪ ،‬براساس‬ ‫شاخص مواد اولیه استیل ایندکس‪ ،‬موادی که پیش از‬ ‫این بازار بحران زده ای داشتند‪ ،‬قیمت های انها در طول‬ ‫هفته های اخیر بهتر از فوالد افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در برخی از مناطق فاصله میان عرضه و تقاضا بسیار‬ ‫زیاد اس��ت‪ ،‬به عن��وان مثال در امری��کا عرضه قراضه‬ ‫مرغوب‪ ،‬مازاد اس��ت به طوری که قیمت ان بعد از در‬ ‫می ش��ود‪ .‬در شرایط فعلی ش��اید مهم ترین‬ ‫هزینه مبادل��ه‪ ،‬هزینه هایی اس��ت که افراد‬ ‫و ش��رکت های داخلی و خارج��ی درفرایند‬ ‫س��رمایه گذاری و کارافرینی ب��رای تعریف‪،‬‬ ‫تضمی��ن و انتقال حق��وق مالکیت معنوی و‬ ‫مادی خود متحمل می شوند‪.‬‬ ‫نظام توسعه منابع‬ ‫انسانی از طریق‬ ‫توسعه اموزش و‬ ‫یادگیری در بخش‬ ‫معدن باید متاثر از‬ ‫نظام فناوری ان‬ ‫باشد‬ ‫گام دوم نی��ز ش��روع گفت وگ��و و تالش‬ ‫ب��رای اقناع صاحبان س��رمایه و کارافرینان‬ ‫ایرانی خارج از کش��ور برای س��رمایه گذاری‬ ‫و فعالی��ت در زیربخش های مختلف اقتصاد‬ ‫س�رمایه گذاری در ایران دارای اهمیت است‪ .‬تالش و موفقیت در این‬ ‫زمینه ها عالمت اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی غیرایرانی‬ ‫است‪ .‬سید شمس الدین سیاسی راد‪ ،‬مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫س�ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در‬ ‫تاثیرات حضور سرمایه گذاران خارجی در ارتقای‬ ‫گفت وگویی با‬ ‫دانش و فناوری بخش معدن را بررسی کرد‪.‬‬ ‫ایران است‪ .‬در گام سوم اما باید شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری خارجی را برای شروع فعالیت‬ ‫در کش��ور اقن��اع و دعوت کنی��م‪ .‬در واقع‬ ‫گام های یادشده پیش نیاز جذب شرکت های‬ ‫معتبر سرمایه گذار خارجی در بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران خواه��د بود‪ .‬بدیهی‬ ‫است کشوری که نتواند سرمایه های داخلی‬ ‫خ��ود را حفظ کرده و کارافرینان و صاحبان‬ ‫سرمایه کشور خود را برای سرمایه گذاری و‬ ‫فعالی��ت در داخل اقناع و تش��ویق کند‪ ،‬در‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاران خارج��ی نیز موفق‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫€ €گس�ترش روابط با کشورهای دیگر‬ ‫چ�ه کمکی به بخش معدن ب�ه ویژه در‬ ‫حوزه اموزش و پژوهش خواهد کرد؟‬ ‫در سال جاری شاهد اعالم صریح و شفاف‬ ‫نیاز ب��ه تامین منابع ب��زرگ مالی از طریق‬ ‫ان��واع روش ه��ای س��رمایه گذاری ب��ه ویژه‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در بخش‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی هس��تیم‪ .‬اجالس‬ ‫بین المللی مع��دن و صنایع معدنی ایران در‬ ‫وهله نخس��ت بیانگر اراده سیاسی و مطالبه‬ ‫مش��ترک دول��ت و بخش خصوص��ی برای‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی اس��ت‪ .‬در ش��رایط‬ ‫فعل��ی منابع موج��ود پاس��خگوی نیازهای‬ ‫توس��عه ای بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی‬ ‫نیست‪ .‬متاسفانه دوره تعریف‪ ،‬طراحی‪ ،‬اجرا‬ ‫و بهره برداری طرح های س��رمایه گذاری در‬ ‫کشور ما بسیار طوالنی است‪ .‬ازعمده دالیل‬ ‫ان نیزمش��کالت مربوط به دیوان س��االری‬ ‫اداری‪ ،‬کمب��ود مناب��ع مال��ی‪ ،‬ضع��ف در‬ ‫س��ازماندهی و مدیریت اجرای��ی طرح های‬ ‫بزرگ و مش��کالت بی شمار در مسیر تامین‬ ‫تجهیزات و انتقال فناوری اس��ت‪ .‬توس��عه و‬ ‫گس��ترش رواب��ط و تعامالت با کش��ورهای‬ ‫پیش��رو و معتب��ر می توان��د در کاهش دوره‬ ‫اج��رای طرح های س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی بس��یار موثر بوده‬ ‫ک��ه این مهم منجر به کاه��ش دوره اجرای‬ ‫طرح های س��رمایه گذاری‪ ،‬خروج از رکود و‬ ‫جهش توس��عه بخ��ش معدن خواهد ش��د‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت در غیراین ص��ورت و با ادامه‬ ‫وضعی��ت فعلی‪ ،‬روند رش��د بخ��ش معدن‬ ‫کن��د و هم��راه با نوس��انات زی��ادی خواهد‬ ‫ب��ود‪.‬در زمین��ه فناوری به دلیل مش��کالت‬ ‫موج��ود در ح��وزه روابط خارجی کش��ور‪،‬‬ ‫فرایند مدیریت فناوری در مراحل شناسایی‪،‬‬ ‫انتخاب و کس��ب فناوری ه��ای نوین مختل‬ ‫ش��ده و بر تعری��ف و اج��رای برنامه های اثر‬ ‫بخش اموزشی و پژوهش��ی نیز تاثیر منفی‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫€ €در صورت بهبود روابط با کشورهای‬ ‫دیگر چ�ه تغییراتی در بخش معدن رخ‬ ‫می دهد؟‬ ‫درص��ورت بهب��ود رواب��ط با کش��ورهای‬ ‫پیشرفته معدنی باید از این فرصت در توسعه‬ ‫منابع انسانی در تراز جهانی‪ ،‬تجهیز و نوسازی‬ ‫نرم افزاری ب��ه ویژه بکارگی��ری قابلیت ها و‬ ‫ظرفیت های فناوری اطالعات و ارتباطات در‬ ‫مهندسی های مرتبط با معدنکاری و صنایع‬ ‫معدنی و نوسازی ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫تخصصی مورد نیاز حسن استفاده را به عمل‬ ‫اورد‪ .‬نظام توس��عه منابع انس��انی از طریق‬ ‫توس��عه اموزش و یادگیری در بخش معدن‬ ‫باید متاثر از نظام فناوری ان باش��د‪ .‬توسعه‬ ‫فناوری ه��ای پیش��رفته نظی��ر فناوری های‬ ‫نان��و‪ ،‬بایو و فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات‬ ‫در زنجیره معدنکاری نیازمند توس��عه منابع‬ ‫انسانی‪ ،‬تعریف و اجرای برنامه های اموزشی‬ ‫در این چارچوب است‪.‬‬ ‫بازار مواد اولیه فوالدسازی در ماهی که گذشت ‬ ‫نظر گرفت��ن تخفیف با قیمت قراض��ه نامرغوب کهنه‬ ‫براب��ری می کند‪ ،‬اما در حال حاضر ای��ن فاصله به طور‬ ‫موقتی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫تولید فوالد ک��ه در واکنش به میزان تقاضا‪ ،‬به طور‬ ‫انی رو به افزایش گذاشت ‪ ،‬در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری‬ ‫بس��یار ضعیف بود‪ .‬زمانی که ش��رایط رکود فصلی در‬ ‫‪3‬ماهه س��وم تغییر پیدا کند‪ ،‬به طور قطع میزان تقاضا‬ ‫هم موجب رشد قیمت مواد اولیه خواهد شد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر عالئمی از بهبود قیمت ها به چش��م‬ ‫می خورد‪ ،‬به عنوان مثال درباره س��نگ اهن که بهای‬ ‫ان ب��ه تدریج در ماه های اخیر رو به افزایش گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫قیمت های اهن قراضه نیز اگرچه در بیش��تر بازارها‬ ‫تثبیت ش��ده یا رو به افزایش اس��ت ام��ا در بازارهایی‬ ‫که میزان تقاضا ضعیف اس��ت رو به کاهش گذاش��ته‪،‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال این نکته در ب��ازار ایتالیا یا هر منطقه‬ ‫دیگری که با ترک ها‪ ،‬اهن قراضه داد و ستد نمی کند‪،‬‬ ‫به ط��ور کام��ل مش��هود اس��ت‪.‬گفتنی اس��ت‪ ،‬ترکیه‬ ‫بزرگتری��ن مصرف کنن��ده و واردکننده اهن قراضه در‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫خبر بین الملل‬ ‫رکورد شکنی بعد از ‪ 5‬ماه‬ ‫قیمت سنگ اهن افزایش یافت‬ ‫در روز چهارشنبه گذشته و پس از انکه شرکت‬ ‫«وال��ه» برزیل خبر خوش��ی از ب��ازار ‪ 90‬میلیارد‬ ‫دالری س��نگ اهن داد‪ ،‬قیم��ت ای��ن محصول به‬ ‫باالترین سطح خود در طول ‪ 5‬ماه گذشته رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ماینینگ‪ ،‬براس��اس ش��اخص استیل‬ ‫ایندکس قیمت پایه س��نگ اهن با عیار ‪ 62‬درصد‬ ‫(ش��امل هزینه ه��ای حمل و نقل و بیم��ه) در بندر‬ ‫تیانجین چین ب��ا ‪ 1/2‬دالر در هر تن معادل ‪1/9‬‬ ‫درص��د افزای��ش یافت و ب��ه ‪ 65/1‬دالر در هر تن‬ ‫رس��ید که باالترین افزای��ش از ‪ 23‬ژانویه تاکنون‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫قیمت س��نگ اهن با عیار ‪ 65‬درصد نیز در بندر‬ ‫کینگدائو به شدت افزایش پیدا کرد و با‪ 1/6‬درصد‬ ‫بهبود به ‪ 74/1‬دالر در هر تن رسید‪.‬‬ ‫در حال حاضر قیمت پایه در مقایسه با اوایل ماه‬ ‫اوریل که به پایین ترین س��طح خود رس��یده بود‪،‬‬ ‫افزون بر ‪ 39‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫قیمت س��نگ اهن در ابتدای س��ال جاری‪ ،‬باالی‬ ‫‪ 70‬دالر و در م��اه فوری��ه ‪ 2011‬به ‪ 190‬دالر در‬ ‫هر تن رسیده بود‪.‬‬ ‫دلیل این افزایش قیمت سنگ اهن خبر خوشی‬ ‫بود که موریل��و فریرا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت «واله»‬ ‫برزیل در کنفرانس مطبوعاتی خود در ریودوژانیرو‬ ‫درب��اره چش��م انداز عرض��ه س��نگ اهن اع�لام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این اخبار حاکی از ان بود که واردات سنگ اهن‬ ‫چین که در حال حاضر بیش از ‪ 70‬درصد تجارت‬ ‫جهانی سنگ اهن را به خود اختصاص داده است‪،‬‬ ‫افزای��ش پیدا خواه��د کرد چ��ون در حدود‪200‬‬ ‫میلی��ون تن از میزان تولیدات داخلی س��نگ اهن‬ ‫ان کاسته شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظه��ار ک��رد؛ تع��داد زی��ادی از‬ ‫تولیدکنندگان س��نگ اهن چین در حال حاضر از‬ ‫بازار خارج ش��ده اند و پیش بینی می شود در نیمه‬ ‫دوم س��ال وضعیت بهت��ری را در ب��ازار فوالد در‬ ‫مقایسه با نیمه نخست سال داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ ،‬انتظ��ار می رود ب��ازار جهانی‬ ‫س��نگ اهن در س��ال جاری با ‪ 3/6‬درصد رشد به‬ ‫‪ 1/44‬میلیارد تن برسد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این ش��رکت «واله» نیز اع�لام کرده‬ ‫اس��ت ک��ه در س��ال جاری از می��زان هزینه ها و‬ ‫س��رمایه گذاری های خ��ود‪ 5 ،‬میلی��ارد دالر در‬ ‫مقایسه با سال ‪ 2014‬م خواهد کاست‪.‬‬ ‫همچنین تا س��ال ‪ 2018‬م این ش��رکت فقط ‪4‬‬ ‫میلی��ارد دالر برای س��رمایه گذاری در این بخش‬ ‫هزین��ه خواهد کرد‪ ،‬حال انکه در س��ال گذش��ته‬ ‫میزان این س��رمایه گذاری ها بی��ش از ‪ 14‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫در ماه گذشته تولیدکننده بزرگ دیگر سنگ اهن‬ ‫در جهان شرکت «بی اچ پی» استرالیا اعالم کرد که‬ ‫طرح های توس��عه خود در ترمینال صادراتی ایالت‬ ‫اس��ترالیای غربی را به تعویق می اندازد‪.‬این اخبار‬ ‫مثبت س��بب ش��د‪ ،‬در روز چهارش��نبه به ارزش‬ ‫س��هام ‪ 3‬ش��رکت بزرگ معدن��ی‪ 6/2 ،‬درصد در‬ ‫بورس نیویورک افزوده شود و در مجموع به ‪250‬‬ ‫میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبرداد‬ ‫فاز نخست منطقه ویژه کاشان‬ ‫عملیاتی می شود‬ ‫ریی��س هیات عام��ل ایمیدرو گف��ت‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی کاش��ان‪ ،‬در زمینی به مس��احت یک هزار و‬ ‫‪ 500‬هکتار در نظر گرفته ش��ده که یک هزار و ‪344‬‬ ‫هکتار ان به منظور تش��ویق س��رمایه گذار به تملک‬ ‫ایمیدرو درامده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمی��درو)‪ ،‬مهدی‬ ‫کرباس��یان درب��اره ش��روع عملیات اجرای��ی منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی این شهرس��تان افزود‪ :‬فاز نخست این‬ ‫مجموعه در مس��احت‪ 200‬هکتاری در س��ال جاری‬ ‫عملیاتی و اماده بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان ایمیدرو بیان کرد‪ :‬حدود ‪ 30‬میلیارد‬ ‫ری��ال اعتبار برای اماده س��ازی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫کاش��ان نی��از است‪.‬کرباس��یان با بی��ان اینکه برخی‬ ‫زیرس��اخت ها مانند اب و برق به طور موقت اکنون در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی کاشان تامین شده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در طول چند ماه اینده مشخص می شود چه صنایعی‬ ‫قرار است در این منطقه استقرار یابند‪ .‬هرچند منطقه‬ ‫ویژه کاش��ان قرار است به توسعه صنایع پایین دستی‬ ‫معدنی که به رش��د ارزش افزوده در این بخش کمک‬ ‫می کنند‪ ،‬اختصاص یابد‪.‬‬ ‫رییس هی��ات عامل ایمیدرو اب��راز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه نزدیکی راه اه��ن و امکان��ات ترانزیتی‬ ‫کاال‪ ،‬س��رمایه گذاران در مدت یک یا دو س��ال اینده‬ ‫واحدهای صنعتی تولیدی را در این منطقه مس��تقر‬ ‫و فعالیت خود را اغاز کنند‪.‬معاون برنامه ریزی‪ ،‬اداری‬ ‫و مال��ی فرمانداری کاش��ان نیز گف��ت‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی کاش��ان با تعامل و پیگیری ه��ای فرماندار‪،‬‬ ‫حمایت ه��ای نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی و با‬ ‫معرفی مدیر منطقه به وس��یله ایمیدرو در س��ال ‪93‬‬ ‫وارد ف��از عملیات اجرایی شد‪.‬محس��ن فخری افزود‪:‬‬ ‫انتقال اس��ناد از سازمان منابع طبیعی و تملک زمین‬ ‫به س��ازمان مسئول به عنوان نخس��تین گام اجرایی‬ ‫برای واگ��ذاری زمین به س��رمایه گذاران محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فخ��ری گفت‪ :‬انج��ام اقدام��ات الزم ب��رای تامین‬ ‫زیرساخت های اب‪ ،‬برق و گاز دوران ساخت (موقت)‬ ‫و دائم و همچنین اخذ مجوز زیست محیطی و پیگیری‬ ‫الزم برای تهیه بسته های سرمایه گذاری به منظور ورود‬ ‫بخش خصوصی بخش��ی از پیگیری مداوم انجام شده‬ ‫برای منطقه ویژه اقتصادی اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬برقراری‬ ‫و تولی��د و پردازش کاال‪ ،‬ایجاد اش��تغال مولد به ویژه‬ ‫در بین قش��ر تحصیلک��رده‪ ،‬انتقال فن��اوری‪ ،‬افزایش‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی‪ ،‬جلب و تش��ویق س��رمایه گذاری‬ ‫داخلی و خارج��ی و عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال‬ ‫کاال (ترانشیپ) از جمله قابلیت های این بندر خشک‬ ‫است‪.‬طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشان در سال‬ ‫‪ 89‬به تصویب هیات دولت و مجلس شورای اسالمی‬ ‫رسید اما با وجود توقف طرح در سال های گذشته‪ ،‬با‬ ‫پیگیری های ایمیدرو راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫واردات ‪ 300‬میلیون تنی‬ ‫سنگ اهن به هند‬ ‫به گزارش وب سایت معدنی ماینینگ‪ ،‬فوالدسازان‬ ‫هندی بیش از ‪ 15‬میلیون تن در س��ال مالی منتهی‬ ‫به پایان ماه مارس س��نگ اهن وارد کرده اند که این‬ ‫میزان رکورد جدیدی است‪.‬عمده ترین صادرکننده و‬ ‫ذی نفع ش��رکت انگلوامریکن (پنجمین تولیدکننده‬ ‫ب��زرگ س��نگ اهن در جهان با معادن��ی در افریقای‬ ‫جنوبی و برزیل) بود که در س��ال گذش��ته صادرات‬ ‫خ��ود به هن��د را ب��ه ‪ 3‬براب��ر افزایش داده اس��ت‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود که هند افزون بر ‪ 20‬درصد فروش‬ ‫سنگ اهن انگلو امریکن را در طول ‪ 2‬تا ‪ 3‬سال اینده‬ ‫به خ��ود اختصاص دهد که رقم قابل توجهی اس��ت‬ ‫اما با نرخ رش��د فروش درخشان ان همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫واردات هند در سال های ‪ 2013‬و ‪2014‬م به ترتیب‬ ‫‪1/2‬و ‪ 1/3‬میلیون تن س��نگ اهن بوده اس��ت‪ .‬دلیل‬ ‫س��قوط و توقف میزان صادرات س��نگ اهن هند که‬ ‫از سال ‪2010‬م اغاز ش��د‪ ،‬مبارزه با فساد‪ ،‬مشکالت‬ ‫زیست محیطی و بازسازی کشور به وسیله دولت بوده‬ ‫اس��ت‪.‬در س��ال مالی جاری تولید س��نگ اهن فقط‬ ‫‪ 30‬میلیون تن باالتر خواهد بود‪ .‬قرار اس��ت تا سال‬ ‫‪2015‬م می��زان تولی��د فوالد هند ب��ه ‪ 300‬میلیون‬ ‫تن برس��د که در حال حاضر ‪ 83‬میلیون تن است و‬ ‫این درحالی اس��ت که هند نیاز به ‪ 500‬میلیون تن‬ ‫سنگ اهن در سال دارد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدنکاری سبز با فناوری های نو‬ ‫نرگ�س قیصری‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬فعالیت های معدن‬ ‫و معدن�کاری در محیط زیس�ت و مناب�ع طبیع�ی‬ ‫زیرساخت ها و شرایط خاص خود را می طلبد و الزم‬ ‫است تا با احتیاط بیشتری نسبت به برداشت مواد‬ ‫معدنی موج�ود در حوزه محیط زیس�تی همچون‬ ‫جنگل عمل کرده و در انتها نس�بت به بازس�ازی‬ ‫و بازگش�ت ان ب�ه حال�ت اولی�ه اقدام ک�رد‪ .‬در‬ ‫بسیاری از کشورهای معدنی و پیشرفته شاهدیم‬ ‫که قوانین س�ختی برای معدنکاران تعریف شده و‬ ‫انها ملزم به رعایت این قوانین هس�تند‪ .‬اما جالب‬ ‫است بدانیم که انها با استفاده از فناوری های نو و‬ ‫پیشرفته در مراحل ابتدایی کار همچون اکتشاف‬ ‫کمترین اسیب را به محدوده مورد نظر وارد کرده‬ ‫و بعد از اتمام معدنکاری با بازسازی پوشش گیاهی‬ ‫و استفاده بهینه از ان همچون استفاده از تونل ها‬ ‫ب�رای پرورش قارچ یا طراح�ی بخش های مختلف‬ ‫معدن باعث جذب گردشگر می شوند‪.‬‬ ‫ایران که از ظرفیت باالی معدنی برخوردار‬ ‫اس��ت در صورتی که فعاالن معدنی احساس‬ ‫امنیت از بازگشت س��رمایه خود داشته و از‬ ‫حمایت دولت برخوردار ش��وند می توان بهره‬ ‫بیش��تری از مع��دن برده و اس��یب کمتری‬ ‫به محیط زیس��ت وارد کرد‪ .‬چرا که بخش��ی‬ ‫از ذخای��ر معدنی در مناب��ع طبیعی و حتی‬ ‫جنگل ه��ا قرار گرفته اس��ت‪ .‬حال اگر امکان‬ ‫استفاده از فناوری های نوین برای معدنکاران‬ ‫فراهم ش��ود و انها نیز بخشی از درامد خود‬ ‫را به فعالیت های زیس��ت محیطی اختصاص‬ ‫دهند ش��اهد تحول بزرگی در بخش معدن‬ ‫و معدنکاری خواهیم بود‪.‬‬ ‫ارمی��ن سلس��انی‪ ،‬کارش��ناس اکتش��اف‬ ‫درباره فعالیت های معدن��کاری در جنگل ها‬ ‫و چالش ه��ای پی��ش رو در ای��ن بخ��ش به‬ ‫گفت‪ :‬مهم تری��ن بحثی که در زمینه‬ ‫فعالیت ه��ای معدنکاری در جنگل های ایران‬ ‫وج��ود دارد این اس��ت که زیرس��اخت ها و‬ ‫قوانی��ن الزم برای انج��ام اینگونه فعالیت ها‬ ‫در ایران تاکنون تدوین نشده و این درحالی‬ ‫است که در کش��ورهای پیشرفته و صنعتی‬ ‫بهره ب��رداران معدن��ی بای��د بع��د از اتم��ام‬ ‫فعالیت ه��ای خود‪ ،‬معدن را به حالت اولیه یا‬ ‫بهتر از روز نخست بازگردانند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫که اگر معدن به ش��کل روباز است بخشی از‬ ‫ان را طراحی کرده و به منطقه گردش��گری‬ ‫تبدیل می کنن��د‪ .‬همچنین در صورت وجود‬ ‫تون��ل‪ ،‬از ان برای پ��رورش قارچ اس��تفاده‬ ‫می کنند تا هم جنبه درامدی داش��ته باشد‬ ‫و هم از منطقه استفاده مفید کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫معدنکار موظف است که بهتر از حالت اولیه‬ ‫محدوده را به دولت بازگرداند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما در ایران اینگونه نیس��ت‬ ‫و زمان��ی که فعالیت معدن��ی معدنکار پایان‬ ‫می یابد‪ ،‬هیچ اقدامی برای بازس��ازی معدن‬ ‫انجام نمی دهد و بعد از مدتی به فراموش��ی‬ ‫س��پرده می ش��ود‪ .‬الزم ب��ه یاداوری اس��ت‬ ‫بزرگترین مش��کلی که بع��د از فعالیت های‬ ‫معدنی به ج��ای می ماند زهاب ه��ای تولید‬ ‫ش��ده است که اسیب های بس��یاری را برای‬ ‫محیط زیست به وجود می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین زیرساخت های اولیه مهم است‬ ‫سلس��انی با بیان اینکه فعالیت معدنی در‬ ‫جنگل ها نیز چالش ها و مش��کالت بیشتری‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬فعالیت های معدنی‬ ‫در ایران از مرحله اکتش��اف تا فراوری مواد‬ ‫معدنی فرایندهایی بس��یاری دارد‪ .‬استفاده‬ ‫از م��واد منفجره در بخش معدن و همچنین‬ ‫بکارگیری مواد ش��یمیایی از مواردی اس��ت‬ ‫که باعث اس��یب رس��اندن به محیط زیست‬ ‫می ش��ود چراکه فعالیت ها مکانیزه نیست و‬ ‫در بیش��تر موارد کار به روش س��نتی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬حال اگ��ر تصمیم گرفته ش��ود تا‬ ‫روش معدنکاری را از سنتی به سیستماتیک‬ ‫ارتقا دهند در وهله نخس��ت عالوه بر تامین‬ ‫تجهی��زات و فناوری های مورد نیاز برای ان‪،‬‬ ‫الزم اس��ت تا زیرساخت ها و قوانین جدید را‬ ‫مانند دیگر کشورهای معدنی پیشرفته برای‬ ‫معدنکاران تعریف کرده و بعد از ان سازمان‬ ‫محیط زیس��ت که به عنوان اصلی ترین بانی‬ ‫ط��رح نگه��داری از منابع طبیعی ش��ناخته‬ ‫ی معدنی‬ ‫شده به ش��کل کامل بر فعالیت ها ‬ ‫در جنگل ها نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬اج��رای فعالیت ه��ای‬ ‫معدنکاری در جنگل ها با دیگر محدوده های‬ ‫معدنی متف��اوت بوده و الزم اس��ت تا برای‬ ‫برهم نزدن چرخه زندگی و محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫انجام عملیات های اکتش��افی و اس��تخراجی‬ ‫ب��دون ایج��اد الودگی های صوتی باش��د و‬ ‫تعداد کمی از درختان قطع شوند‪ .‬همچنین‬ ‫با انتخاب بهترین مس��یر برای ساخت جاده‬ ‫اقدام ش��ود‪ .‬ب��ا توجه به وضعی��ت معادن و‬ ‫معدن��کاری در ای��ران که در بیش��تر موارد‪،‬‬ ‫انها به فکر بیش��ترین س��ود در ب��ازه زمانی‬ ‫کم هس��تند برای رس��یدن به این مهم نیاز‬ ‫اس��ت تا اول زیرس��اخت ان فراهم شده و با‬ ‫تصویب مصوبه ها و قوانین جدید و همچنین‬ ‫ممنوعیت های��ی که برای ان تثبیت ش��ده‪،‬‬ ‫اق��دام ش��ود تا زمین��ه برای اجرایی ش��دن‬ ‫ان مهیا ش��ود‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬گفتنی اس��ت‬ ‫در برخی از کش��ورهای پیش��رفته و معدنی‬ ‫فعالیت معدنکاری در جنگل ها انجام می شود‬ ‫اما باید توجه داش��ت که انه��ا فناوری های‬ ‫روز دنی��ا در بخش های مختلف اس��تخراج و‬ ‫اکتشاف را به کار می گیرند که در رده باالتری‬ ‫نس��بت به فناوری های موجود در ایران قرار‬ ‫دارد‪ .‬به عن��وان مثال در بخش فراوری مواد‬ ‫معدن��ی بس��یاری از واحده��ا از روش های‬ ‫سنتی اس��تفاده می کنند که به دلیل ایجاد‬ ‫الودگی های صوتی و زیست محیطی خطرات‬ ‫بسیاری را برای این مناطق به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت ک��ه معدن��کاران ایرانی‬ ‫در ابت��دا بای��د ازم��ون خ��ود را در دیگ��ر‬ ‫محدوده ه��ای معدن��ی که خ��ارج از مناطق‬ ‫جنگل��ی و زیس��ت محیطی ق��رار دارن��د به‬ ‫نوع��ی پس دهند و س��پس نس��بت به ورود‬ ‫ب��ه محدوده های معدنی که در جنگل ها قرار‬ ‫گرفته اند‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫درب��اره چالش ه��ای معدن��کاری در مناطق‬ ‫جنگل��ی در ای��ران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دستورالعمل های زیست محیطی‬ ‫فعالیت های معدنی در مناطق محیط زیست‬ ‫در اختیار فعاالن این بخش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یکی از موارد یاد ش��ده در دس��تورالعمل ها‬ ‫درباره فعالیت های اکتش��افی اس��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب که اگر برای اجرای عملیات اکتشافی‬ ‫از فناوری ه��ای نوین جهان اس��تفاده ش��ود‬ ‫میزان تخریب های وارد شده به محیط زیست‬ ‫و مناب��ع طبیع��ی به نس��بت قاب��ل توجهی‬ ‫کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت سرمایه در اولویت است‬ ‫سلس��انی در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر معدن��کاران ایرانی در وهله نخس��ت‬ ‫به بازگش��ت س��رمایه و بازه زمان��ی ان فکر‬ ‫می کنند و اندیشه ای درباره اسیب های وارد‬ ‫ش��ده به محدوده معدنی و اینکه نیاز اس��ت‬ ‫تا در پایان عملیات نس��بت به بازس��ازی ان‬ ‫اق��دام کنند وجود ندارد‪ .‬بنابراین با داش��تن‬ ‫این طرز تفکر اگر معدنکاران تصمیم به ورود‬ ‫ب��ه محدوده های معدنی موج��ود در مناطق‬ ‫جنگل��ی را بگیرند در نهایت ش��اهد از بین‬ ‫رفتن جنگل ها‪ ،‬مراتع و محیط زیست کشور‬ ‫خواهیم بود‪.‬وی عن��وان کرد‪ :‬دولت می تواند‬ ‫با حمای��ت بخش خصوصی زمین��ه را برای‬ ‫اجرای فعالیت ه��ای معدنی در محدوده های‬ ‫محیط زیس��تی فراهم کند به این ترتیب که‬ ‫ب��ا دادن تس��هیالت و یارانه ب��ه انها ضمن‬ ‫ایجاد انگیزه برای فعالیت های معدنی نسبت‬ ‫ب��ه انج��ام فعالیت های زیس��ت محیطی نیز‬ ‫اقدام کنند‪ .‬از طرفی نیاز اس��ت تا س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت هم از ق��درت و توانایی کافی‬ ‫ب��رای کنت��رل و نظ��ارت پای��دار روی تمام‬ ‫معادنی که در محدوده های زیس��ت محیطی‬ ‫قرار گرفته ان��د برخوردار ب��وده و به وظایف‬ ‫خ��ود عمل کند تا در مقاب��ل معدنکاران نیز‬ ‫ملزم به رعایت شاخص های اعالم شده برای‬ ‫انجام فعالیت های معدنی باش��د و س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت نیز ب��ا نظارت ه��ای مکرر و‬ ‫همیش��گی از به وجود امدن هرگونه مشکل‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از فناوری های نوین‬ ‫محمد درویش‪ ،‬مدیرکل اموزش و مشارکت‬ ‫مردمی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نیز‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫فعالیت های معدن��کاری در ایران به گونه ای‬ ‫است که محدوده بزرگی را به شکل ازمون و‬ ‫خطا مورد بررس��ی قرار داده و با حفاری های‬ ‫بسیار‪ ،‬در اخر رگه مورد نظر را که برای انها‬ ‫ارزش اقتص��ادی دارد پی��دا کرده و نس��بت‬ ‫ب��ه برداش��ت از ان اقدام می کنن��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ب��ا اس��تفاده از فناوری های‬ ‫نوی��ن می توان در مرحله نخس��ت به نقاطی‬ ‫ک��ه برداش��ت از ان ارزش اقتص��ادی دارد‪،‬‬ ‫دس��ت یاف��ت و دیگر به س��اخت جاده های‬ ‫مختلف تخریب پوش��ش گیاهی و مانند ان‬ ‫که موجب تخریب محیط زیس��ت می ش��ود‪،‬‬ ‫نی��از نخواه��د ب��ود‪ .‬درویش به یک��ی دیگر‬ ‫از م��واردی که بیش��تر از س��وی معدنکاران‬ ‫نادیده گرفته می ش��ود‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫زمانی که فعالیت های معدنی پایان می یابد‪،‬‬ ‫الزم اس��ت تا بهره بردار طبیعت را به ش��کل‬ ‫اولیه اش ب��از گرداند و این در حالی اس��ت‬ ‫که در فعالیت های معدن��ی ایران این برنامه‬ ‫کمتر دیده ش��ده و بعد از اتمام فعالیت های‬ ‫اکتش��افی و معدن��کاری بودج��ه ای ص��رف‬ ‫بازسازی منطقه نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به�ای گ�زاف معدن�کاری ب�رای‬ ‫محیط زیست‬ ‫وی معتق��د اس��ت خ��ام فروش��ی یکی از‬ ‫معضالت موجود در بخش معدن ایران است‬ ‫واردات ورق فوالدی روسیه به ایران افزایش می یابد‬ ‫بنا بر گزارش متال اکس��پرت‪ ،‬ایران و روس��یه به‬ ‫تازگی درباره سیستم پرداخت های وارداتی به ایران‬ ‫ب��ه توافق های جدیدی رس��یده اند که از اواخر ژوئن‬ ‫اعمال می ش��ود و می تواند تا حدودی از مش��کالت‬ ‫ای��ران در پرداخت ه��ای خارجی بکاه��د و از طرفی‬ ‫موجب افزای��ش صادرات ورق های فوالدی روس��یه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری اقتصاد ایران‪ ،‬سیس��تم‬ ‫پرداخت جدید بدین ترتیب اس��ت ک��ه درامد های‬ ‫حاص��ل از فروش نفت ایران به س��ایر کش��ورها به‬ ‫صورت ویژه ای در روسیه سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫ای��ران می تواند از این س��رمایه گذاری برای خرید‬ ‫کاالهای روسیه از جمله فوالد استفاده کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت قبل از تحریم های غرب‪ ،‬ایران یکی‬ ‫از واردکننده های اصلی فوالد روس��یه به ویژه بیلت‬ ‫و ورق بوده ول��ی واردات بیلت از ‪ 1/7‬میلیون تن در‬ ‫س��ال ‪٢٠١٢‬م به حدود ‪ ٥٧٠‬هزار تن کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه افزایش تولید داخلی ای��ران نیز در کاهش‬ ‫واردات تاثیر داشته ولی تمایل به خرید ورق روسیه‬ ‫از جانب ایران به قوت خود باقی مانده و اگر مش��کل‬ ‫پرداخت ها رفع شود روسیه می تواند سهم خود را در‬ ‫بازار ایران از رقبایی چون کشور چین پس بگیرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت محص��ول نیمه س��اخته فوالدی به‬ ‫ش��کلی از فلزات گفته می شود که به شکل سطوح‬ ‫گس��ترده و در حالت بریده و رول تولید ش��ده و در‬ ‫صنعت کاربرد بسیاری دارد‪.‬‬ ‫ک��ه بدون هیچگونه عملیات فراوری و تولید‬ ‫محص��ول نهایی ب��ا ارزش اقتص��ادی صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬چراکه استخراج مواد معدنی بهای‬ ‫گزافی را به دنبال دارد که ازجمله مهم ترین‬ ‫انه��ا تخریب منابع طبیعی و محیط زیس��ت‬ ‫اس��ت و این در حالی اس��ت که بخش معدن‬ ‫می تواند با یک دهم از فعالیت های معدنی و‬ ‫حفاری که هم اکنون انجام می دهد با فراوری‬ ‫و تولی��د محصول نهایی به درامد قابل قبولی‬ ‫دس��ت پیدا کند‪.‬درویش اظهار کرد‪ :‬در تمام‬ ‫جه��ان ‪10‬درصد از درام��د حاصل از بخش‬ ‫مع��دن به حوزه پژوه��ش اختصاص می یابد‬ ‫و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در ای��ران میزان‬ ‫بودجه اختصاص داده ش��ده به پژوهش ها از‬ ‫بخش معدن بسیار کم است و به طور عملی‬ ‫ماش��ین االت و دستگاه هایی که در عملیات‬ ‫حف��اری اس��تفاده می ش��ود بس��یار قدیمی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حال اگ��ر از فناوری ه��ای نوین که قدرت‬ ‫باالی��ی برای حرکت در ش��یب های بس��یار‬ ‫تند را دارند اس��تفاده ش��ود دیگر نیازی به‬ ‫س��اخت جاده نخواهد بود‪ .‬در واقع س��اخت‬ ‫جاده به وس��یله بهره برداران معدنی در ایران‬ ‫را ب��ه نوعی می توان صرف��ه جویی در هزینه‬ ‫و همچنین فقر پژوهش��ی انها دانس��ت‪ .‬وی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برخی از کش��ورهای معدنی که‬ ‫فعالیت های گس��ترده ای در این حوزه دارند‬ ‫و از محدوده های معدنی موجود در جنگل ها‬ ‫نیز بهره ب��رداری می کنند روش جالبی را در‬ ‫برنامه های خود قرار داده اند‪ .‬ب‬ ‫ه این ترتی��ب که انها در کنار فعالیت های‬ ‫معدن��ی فعالیت های زیس��ت محیطی انجام‬ ‫می دهند تا از اسیب رسیدن به محیط زیست‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ .‬در ایران نیز می توان چنین‬ ‫روش��ی را در پی��ش گرفت؛ چ��را که بخش‬ ‫مع��دن از ظرفی��ت باالیی برخوردار اس��ت‬ ‫و می تواند بخش��ی از درامده��ای خود را به‬ ‫مواردی همچون ظرفیت سازی اطالعاتی در‬ ‫حوزه محیط زیست‪ ،‬تقویت تشکل های مردم‬ ‫نهاد در این حوزه و همچنین ساخت مدارس‬ ‫طبیعت یا مدرسه های محیط زیست‪ ،‬انتشار‬ ‫کتاب های محیط زیس��تی‪ ،‬حمایت از تدوام‬ ‫انتش��ار س��ایت های مرتبط با محیط زیست‬ ‫و‪ ...‬اختص��اص دهد و به این ترتیب عالوه بر‬ ‫گسترش فعالیت های معدنی در محدوده های‬ ‫جنگل��ی و محیط زیس��تی کش��ور به رش��د‬ ‫ک کند‪.‬‬ ‫فعالیت های محیط زیستی کم ‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫در بررسی اجرا نشدن دقیق قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫تجهیزات صنعتی‪ ،‬قربانی دور زدن قانون‬ ‫محمدحسن سیدزاده ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬از قدیم گفته اند‬ ‫ک��ه «رطب خورده منع رطب کی کند؟»؛ در ش��رایطی‬ ‫که دولت بر اس��تفاده مردم از کاالی ایرانی تاکید دارد‪،‬‬ ‫قانون اس��تفاده از حداکثر توان تولید داخل در پروژه ای‬ ‫دولتی به فراموشی سپرده شده است‪ .‬حدود ‪ ۱۸‬سال از‬ ‫تصوی��ب این قانون می گذرد و بار ها رهبر معظم انقالب‬ ‫و رییس جمهوری بر اجرایی ش��دن قانون اس��تفاده از‬ ‫حداکث��ر توان تولی��د داخل و حمای��ت از تولید داخل‬ ‫تاکید داشته اند اما هنوز این قانون در پروژه های دولتی‬ ‫به طور کامل اجرایی نمی شود و همچنان در پروژه های‬ ‫مختلف ش��اهد واردات تجهیزات و ماشین االت صنعتی‬ ‫خارج از کش��ور هستیم‪ .‬این در حالی است که به گفته‬ ‫صاحب نظران بیش از ‪ ۷۰‬درصد در صنعت احداث‪ ،‬توان‬ ‫تولید داخل��ی وجود دارد‪ .‬در همین زمینه نیز به تازگی‬ ‫اعالم ش��ده یکی از زیرمجموعه های وزارت نیرو در نظر‬ ‫دارد به علت بازس��ازی تلمبه خانه های اب در تهران‪ ،‬از‬ ‫یک شرکت المانی در زمینه پمپ اب خرید کند و این‬ ‫در حالی است که سازندگان داخلی بسیار توانمندی در‬ ‫این زمینه در کشور وجود دارند‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه اینجاس��ت که ب��رای خرید تجهیزات‬ ‫هیچ گون��ه مناقصه ای برگ��زار نش��ده و فراخوانی برای‬ ‫سازندگان داخلی این پمپ ها نیز صادر نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی انجمن در معرفی توان تولید داخل‬ ‫در همی��ن زمین��ه محس��ن باغب��ان زاده‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫س��ازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) در گفت وگو با‬ ‫ب��ا تایید تلویح��ی خبر واردات پمپ اب از س��وی‬ ‫وزارت نی��رو گف��ت‪ :‬انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعتی‬ ‫تجهیزات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در گفت وگو‬ ‫در این باره اظهار کرد‪ :‬س��ال گذش��ته وزارت‬ ‫ب��ا‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با کم��ک انجمن های تولیدی‬ ‫کش��ور فهرس��تی از کاالهای تولید داخل تهیه کرده و‬ ‫انتش��ار داد‪ .‬البته این فهرس��ت هر ‪ ۶‬ماه به روزرس��انی‬ ‫می شود که در سایت وزارتخانه موجود است‪.‬‬ ‫ایران ضم��ن پیگیری ای��ن موضوع‪ ،‬امادگ��ی کامل دارد‬ ‫ت��ا جایگزین های مناس��ب را برای این پ��روژه اعالم کند‪.‬‬ ‫باغبان زاده با تاکید بر اینکه بسیاری از واردات ماشین االت‬ ‫و تجهیزات��ی که از س��وی وزارتخانه ه��ای مختلف انجام‬ ‫می ش��ود خالف قانون اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن انجمن امادگی‬ ‫کامل دارد تا در صورت استعالم از انجمن در تمام بخش ها‬ ‫توان های داخلی را معرفی کند اما متاسفانه این کار درحال ‬ ‫حاضر انجام نمی شود و به بهانه های مختلف از گمنام ترین‬ ‫شرکت های خارجی تجهیزات وارد می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به طور مثال در حوزه پمپ اب‪ ،‬بسیاری‬ ‫از ش��رکت های داخلی تعمیرات و اصالحات این پمپ ها‬ ‫را در داخ��ل انجام می دهند ام��ا در زمینه خرید کاال از‬ ‫این تولید کنندگان استعالم نمی شود درحالی که شرکتی‬ ‫ک��ه توان تعمیر و اصالح دارد به طور قطع توان تولید نیز‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬باغبان زاده با اش��اره به طرح دیگری که‬ ‫در وزارت نی��رو بر خالف قانون اس��تفاده از حداکثر توان‬ ‫تولید داخل اجرا ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬می توانستیم فاز ‪1‬‬ ‫پروژه انتقال اب در استان سیستان و بلوچستان را با یک‬ ‫خردجمعی متشکل از س��ازندگان و شرکت های داخلی‬ ‫اجرا کنیم اما متاس��فانه در ان زمان این اتفاق رخ نداد‪.‬‬ ‫به تازگی نیز انجمن «س��تصا» دوباره پیگیر این موضوع‬ ‫ش��د تا با توجه به رشد توان داخلی در فاز ‪2‬پروژه انتقال‬ ‫اب‪ ،‬همکاری الزم را داش��ته باش��د اما اطالع یافتیم که‬ ‫اجرای فاز ‪ 2‬پروژه به وس��یله خرید خارجی انجام ش��ده‬ ‫و ای��ن یکی از مصادیق بارز تخطی از قانون اس��تفاده از‬ ‫حداکثر توان تولید داخل است‪.‬‬ ‫باغبان زاده با بیان اینکه مدیران پروژه ها به ش��کل های‬ ‫مختل��ف از اجرای قانون اس��تفاده از حداکثر توان تولید‬ ‫داخل فرار می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که بیش‬ ‫از ‪۷۰‬درص د توان س��اخت داخل��ی در تجهیزات صنعت‬ ‫احداث وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هر ‪ 6‬ماه لیس�ت تولیدات داخل به روز رسانی‬ ‫می شود‬ ‫کیومرث فروتنی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 21490032‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪﺍﻯ ﻧﻰ ﻧﻮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/02/16‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 35949‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004903233‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺳﺴــﻪ‪:‬ﺻﺪﺍﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‪،‬ﺻﺪﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺁﺛﺎﺭ ﺻﻮﺗﻰ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ‪،‬ﺑﺮﺝ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪ‪ 27‬ﻛﺪ پ‪ 1653795469‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴــﻪ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 10/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻜﻬﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0046108688‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 900/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﻧﻜﻬﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0046128158‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 100/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﻜﻬﺖ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0013598831‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 9/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻜﻬﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0046108688‬ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﻧﻜﻬﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0046128158‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ‪ 4‬ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 93/31211‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/14‬ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﻨﺮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/72475‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 21488888‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻧﻮﺳﺎﺯﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 245723‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102863770‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/01/30‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺗﻮﺗﻮﻥ ﻛﻮﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0072946814‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ‪ 20/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺳــﻤﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 60/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 40/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﺷﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺁﻗﺎﻃﺎﻫﺮﻯ ﺍﻭﺷﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0066425727‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 20/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻭﺝ ﺷــﺮﻳﻚ ﺭﺍﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷــﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫‪/72476‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 21487467‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩژ ﺑﺮﺩ ﻫﺎ ﻣﺮﺯ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/02/16‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 472058‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004903670‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺍﺣﻰ‪،‬ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﺑﺘﻨﻰ‪ ،‬ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺳــﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺳــﺪ ﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺳــﺎﺧﺖ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ‪ ،‬ﻣﺘﺮﻭ‪ ،‬ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ‪ ،‬ﺑﺮﺝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ‪ ،‬ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﻧﺎﻝ‪ ،‬ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﻮﻧﻞ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺍﺭﺍﺯﻯ‪ ،‬ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‪ ،‬ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺷﻤﻊ ﻛﻮﺑﻰ‬ ‫ﻭ ﺷــﻤﻊ ﺭﻳﺰﻯ‪ ،‬ﺳــﺪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﺘﻨﻰ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ ﺁﺑﻰ‪ ،‬ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ ﺑﺮﻗﻰ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ ﻭ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻓﻠﺰﻯ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺍﺑﻨﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﻭ ﺑﺮﻭﺩﺗﻰ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﻠﻮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻻ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻼﻙ ‪ ،11‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 4‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪ 1967864316:‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﺨﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 2754133542‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 20/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺛﺮﻳﺎ ﻣﺨﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 2753577765‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 20/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 2753671869‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 960/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫‪/72477‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 21494671‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺯﺭﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﺗﺎﻭﺭﻳﮋ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 399949‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320507239‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1394/01/30‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ‪ :‬ﻛﺮﺝ‪ 45 -‬ﻣﺘﺮﻯ ﮔﻠﺸــﻬﺮ‪ -‬ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﻠﺰﺍﺭ‪ -‬ﺥ ﭘﻮﻧﻪ ﺷﺮﻗﻰ‪ -‬ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ – ﻁ ‪ 6‬ﻭﺍﺣﺪ‪ – 13‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪ 3138744883‬ﺍﺗﻘﺎﻝ‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻳﮕﺮ( ﺭﺍﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/72478‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 21492770‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﮕﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻳﺎ ﻧﻮﺁﻭﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/02/16‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 472057‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004903442‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ)ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ(‪ ،‬ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻌﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ‪:‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷــﺮﻛﺖ‪:‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺎﻧﺪﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ پ ‪ 146‬ﻁ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻛﺪ ﭘﺴــﺘﻰ ‪ 1517964311‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء‪ :‬ﻓﻴﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺯﺍﺭﻧﺠﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 25/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺯﺍﺭﻧﺠﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 25/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻓﻴﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺯﺍﺭﻧﺠﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 5049857961‬ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺯﺍﺭﻧﺠﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 5040102410‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫‪/72479‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 21484876‬ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺳﻬﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 437932‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14003459798‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1394/01/24‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺩﻫﻤﻰ ﺑﺮﻧﺠﻪ ﺑﺎ ﻙ‪.‬ﻡ ‪ 0015932184‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﻏﻼﻣﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﭘﻼﻙ ‪ 42‬ﻛﺪ ﭘﺴــﺘﻰ ‪ 1765957761‬ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺭﺍﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/72480‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 21487153‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 435322‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14003334652‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/01/20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ‪ :‬ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ ﺷﻤﺎﻟﻰ‪ -‬ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺭﻛﺶ‪ -‬ﭘﻼﻙ ‪ 263‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪ 1563733317‬ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ( ﺭﺍﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/72481‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در ماده‪ ۴‬قانون اس��تفاده از حداکثر‬ ‫توان تولید داخل‪ ،‬یاداوری ش��ده در صورتی که هریک‬ ‫از انجمن ها و نهاده��ا از کاالهای خارجی که نمونه ان‬ ‫در داخل وجود دارد‪ ،‬استفاده کنند‪ ،‬عالی ترین مقام ان‬ ‫نهاد موظف اس��ت با ادله قانونی و منطقی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت را مجاب به اس��تفاده از ان کاال کند‬ ‫ک��ه در همین زمینه در موارد بس��یار محدودی چنین‬ ‫اتفاقی افتاده که پاسخ الزم را داده ایم‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ماده ‪ ۶‬قانون یادش��ده نی��ز مربوط به جلوگیری از ثبت‬ ‫و سفارش کاالهایی است که مشابه ان در داخل وجود‬ ‫دارد ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بارها تاکید‬ ‫کرده درصورتی که هریک از نهادهای ذی ربط مواردی را‬ ‫مبنی بر سفارش کاالهای خارجی با وجود نمونه داخلی‬ ‫مش��ابه مش��اهده کردند‪ ،‬مقامات ای��ن وزارتخانه را در‬ ‫جریان قرار دهند تا اقدامات الزم را درباره ان نهاد انجام‬ ‫دهیم و درصورتی که ان نهاد از چارچوب تعیین شده از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تخطی کرد‪ ،‬این‬ ‫وزارتخانه محق است از ثبت سفارش ها جلوگیری کند‬ ‫ک��ه در همین زمینه گزارش های محدودی ابالغ ش��ده‬ ‫و در جلس��اتی ش��رکت خاطی را متقاعد به استفاده از‬ ‫کاالی داخلی کرده ایم‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺳــﻌﻴﺪ ﺧﺴــﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 40‬ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪940121‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺴــﺮﻭ ﺧﺴــﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪5‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1379/7/19‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﺑﺼﺮﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 6‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺳــﻌﻴﺪ ﺧﺴــﺮﻭﻯ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ ‪ 40‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺩﻣﺎﻭﻧــﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ‪ -3‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﺴــﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 1241‬ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 1242‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪1284‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -7‬ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺴــﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 2355‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -8‬ﺯﻫﺮﻩ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 5839‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪361‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗــﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪110/23849‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‪ -‬ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺳﻴﺎﺩﺗﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309972910500613‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309982910500664‬ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻬﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﻧﮕﺎﺭ ﻗﺎﺩﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼــﻮﺹ ﺩﻋــﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺑﻄﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺑــﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 186/684/578‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑــﺖ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ‪ 013/939303‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 93/8/5‬ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﭙﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 186/684/578‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤــﻰ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋــﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴــﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﺳــﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺴــﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻣــﻮﺍﺩ ‪310‬ﻭ‪312‬ﻭ‪313‬ﻭ‪314‬ﻭ‪ 317‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﭼــﻚ ﻭ ﻣــﻮﺍﺩ ‪198‬ﻭ‪519‬ﻭ‪ 522‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 186/684/578‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑــﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5/910/537‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣــﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨــﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻥ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺗﻮﺳــﻂ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/23844‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﭘﺮﺩﻳﺲ‪ -‬ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺭﻋﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺤﺎﻑ ﺯﺍﺩﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺠﻴﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻟﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﻑ ﻭ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﻑ ﻭ ﻣﺎﺭﺍﻝ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻑ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 1‬ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﭼﺎپ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 1394/6/4‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‬ ‫‪110/23837‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳــﺲ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺣﺒﻴــﺐ ﺍﻟــﻪ ﮔﻞ ﭘﺮﻭﺭ ﺑــﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ ﻓﺮﻫﺎﺩ‬ ‫ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﺩﻫﺮﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ‪ 4‬ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 1‬ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﭼﺎپ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 1394/6/1‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‬ ‫‪110/23834‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳــﺲ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻛﻴﺎﻧــﻮﺵ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟــﺖ ﻋﺒﺎﺩﺍﻟﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻓﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﺴــﻴﻦ‬ ‫ﺟﻼﻟﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 1‬ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﭼﺎپ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪1394/6/1‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪10‬ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‬ ‫‪110/23831‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳــﺲ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳــﻢ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﺑــﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺁﻫــﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ ﻫﺎﺩﻯ‬ ‫ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﻭ ﺣﺴــﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪ 500‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 1‬ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﭼﺎپ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 1394/8/4‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪12‬ﻇﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺼﻮﺭﺕ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110/23828‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﭘﺮﺩﻳﺲ‪-‬ﻛﺮﻳﻢﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥﮔﻞﺍﻓﺸﺎﻧﻰ‬ ‫خبر‬ ‫صرفه جویی انرژی معادل ‪۹۵‬‬ ‫نیروگاه با پنجره های دوجداره‬ ‫نخس��تین همایش ناب س��ازی مصرف انرژی با در و‬ ‫پنجره ه��ای «یوپی وی س��ی» به همت گ��روه صنعتی‬ ‫می��راب پروفیل(هافمن) در تبریز برگزار ش��د‪ .‬محمد‬ ‫حمیدی��ه‪ ،‬مدیرعام��ل گروه صنعتی میراب پروفیل در‬ ‫ای��ن همای��ش با بیان اینکه مص��رف انرژی در ایران ‪۵‬‬ ‫برابر متوسط جهانی است‪ ،‬گفت‪ :‬با پنجره های دوجداره‬ ‫می توان س��االنه مع��ادل ‪ ۹۵‬نیروگاه صرفه جویی کرد‪.‬‬ ‫حمیدی��ه اف��زود‪ :‬در حالی ک��ه دنیا بر س��ر انرژی و اب‬ ‫می جنگ��د‪ ،‬ای��ران به راحت��ی این منابع ان��رژی را هدر‬ ‫می ده��د به طوری که مصرف ان��رژی در ایران ‪2/5‬برابر‬ ‫میانگی��ن خاورمیان��ه‪ ۵ ،‬برابر میانگین جهانی و ‪ ۹‬برابر‬ ‫شدت مصرف انرژی در ژاپن است؛ بنابراین الزم است‬ ‫ب��ا تغییر س��اختار الگوی مصرف و ب��ا افزایش اگاهی‬ ‫عمومی در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم‪ .‬حمیدیه‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬تنها با ازادسازی قیمت انرژی و حذف سهمیه‬ ‫نمی ت��وان اقدام ب��ه صرفه جویی کرد بلکه باید اگاهی‬ ‫عموم��ی افزای��ش یابد و در بخ��ش عرضه محصوالت‬ ‫س��اختمانی بای��د به صرفه جوی��ی در مصرف انرژی و‬ ‫کاهش انرژی در س��اختمان توجه ش��ود‪ .‬حمیدیه با‬ ‫اشاره به مبحث ‪ ۱۹‬مقررات ساختمانی افزود‪ :‬میانگین‬ ‫مصرف انرژی در هر مترمربع ساختمان در ایران ‪۳۸۰‬‬ ‫کیلووات س��اعت اس��ت که با ابزارهای نوین می توان‬ ‫این رقم را به ‪ ۱۸۰‬کیلووات س��اعت کاهش داد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه س��االنه ‪۸۰‬میلیون منطقه مس��کونی در‬ ‫کش��ور ایجاد می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر این صرفه جویی‬ ‫در مصرف انرژی انجام شود ساالنه به اندازه تولید ‪۹۵‬‬ ‫نیروگاه مانند «ش��هید رجایی» صرفه جویی می ش��ود‪.‬‬ ‫وی درباره ناب سازی مصرف انرژی گفت‪ :‬برای تشویق‬ ‫اس��تفاده از در و پنجره های «یوپی وی س��ی» و رعایت‬ ‫بهینه س��ازی مصرف انرژی‪ ،‬ش��رکت میراب پروفیل تا‬ ‫پایان مهرماه‪ ،‬نصب در و پنجره های س��اخته ش��ده که‬ ‫حدود ‪۱۰‬درصد هزینه ها را ش��امل می ش��ود به شکل‬ ‫رایگان انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺳــﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻗﻠﻨﺞ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﮔﻴﮕﻠﻮ ﻭ ﺷــﻬﺮﻭﺯ ﺍﺧــﻮﺍﻥ ﮔﻴﮕﻠﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺗﻀﺎﻣﻨــﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 1/186/969/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑــﺖ ‪ 7‬ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴــﻞ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻫﺎ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 1394/8/6‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺻﺒﺢ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩ ﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﺍﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻃــﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔــﺎﺩ ﺁﻥ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/23824‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﭘﺮﺩﻳــﺲ – ﻣﺮﻳــﻢ ﻣﺮﺍﺩﻳــﺎﻥ ﮔﻞ ﺍﻓﺸــﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺩﺳــﺘﺠﺮﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻮﻧﺎ ﺩﻟﺠﻮ ﻭ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﻋﺴــﮕﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺳﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 77718‬ﻭ ﻋﺬﺭﺍ ﻧﻈﺮﻯ ﻭ ﺍﻛﺮﻡ ﻏﻔﺎﺭﻯ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺫﻭﺍﻟﻔﻐﺎﺭﻳﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪108‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ ‪ 16‬ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 13‬ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 16‬ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﻙ ‪ 2‬ﻣﻴﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﻔــﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 86/1/20 -897‬ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺭﻭﺩﻫﻦ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ‪ 284‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ‪ 5‬ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻭ ﺣــﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫‪ 1394/5/19‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 11‬ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳــﻮﻡ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩ ﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﺍﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫‪110/23821‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﭘﺮﺩﻳــﺲ – ﻣﺮﻳــﻢ ﻣﺮﺍﺩﻳــﺎﻥ ﮔﻞ ﺍﻓﺸــﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻟــﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1105‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺥ ﻭﺣﻴﺪﻳﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209982167800139‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 94/5/18‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩ ﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﺍﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1105‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110/23818‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺟﺰﺍﺋــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﺋــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻣﺤﺒﻮﺑــﻪ ﻋــﺮﺏ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪931844‬‬ ‫ﻭﻗــﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 94/5/3‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 11‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻗﺮﺍﮔﻮﺯﻟــﻮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎﻗﺮﻯ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 1379‬ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫‪ 110/23816‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1040‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺟﺰﺍﺋﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺎﺷــﺎﻓﺮ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛــﺪ ‪ 21486986‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻴﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 454658‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004076207‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/01/25‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻬﺮﺍﺏ ﻛﻤﺎﻟﻮﻧﺪﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ‪ 4072796638‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‪ 9/900/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﻭ ﺳــﻬﻢ ﻭ ﺳﻤﺘﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ‪ 19/900/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ‪ 10/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷــﺪ‪ .‬ﻟﻴﺴــﺖ ﺍﺳــﺎﻣﻰ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺎﻫــﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ‪ :‬ﻣﻴﺜــﺎﻕ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻰ ﻓــﺮﺩ ﻛﺪ ﻣﻠــﻰ‪4060407453‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ‪ 9/900/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺁﺷﻨﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ‪ 4073416480‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‪ 100/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻭﺝ ﺷــﺮﻳﻚ ﺭﺍﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻓــﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‬ ‫ﻧﻤﻰﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫‪/72474‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫یادداشت‬ ‫توطئه‬ ‫امریکایی ‪ -‬عربی‬ ‫‪30‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫هدف اوپک از تثبیت حجم تولید نفت خود را بررسی می کند‬ ‫سیدموسی موسوی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا وج��ود اینک��ه بس��یاری از کارشناس��ان و‬ ‫تحلیلگران داخلی و خارجی به بحث و بررس��ی در‬ ‫زمین��ه علل تصمیم گیری س��ازمان اوپک مبنی بر‬ ‫ثابت نگه داشتن س��قف تولید نفت پرداخته اند‪ ،‬اما‬ ‫به ط��ور خالصه می توان به چند نکته در این زمینه‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫به جرات می توان گفت نخس��تین علت‪ ،‬لجبازی‬ ‫مصران��ه عربس��تان در نگه داش��تن س��قف تولید‬ ‫‪۱۰‬میلیون بش��که در روز و اصرار بر دادن تخفیف‬ ‫به بهانه حفظ مشتریان و از دست ندادن بازار است‬ ‫که تحلیلگران این حوزه از ان به توطئه امریکایی‪-‬‬ ‫عربی ب��رای کاهش قیمت نفت نی��ز یاد می کنند‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگری که بد نیس��ت به ان توجه داش��ته‬ ‫باش��یم تغییر عمده و باورنکردن��ی در منابع نفتی‬ ‫امریکا است‪.‬‬ ‫به این ترتیب که براساس امارها تمام میدان های‬ ‫نفتی این کشور سال های اخر نیمه دوم عمر خود‬ ‫را طی می کردند و براساس علم شیمی نفت‪ ،‬میزان‬ ‫برداش��ت نفت از میدان هایی که در نیمه دوم عمر‬ ‫خود هستند هر روز کاهش می یابد تا به صفر برسد‬ ‫اما صفر ش��دن برداشت به معنی پایان نفت میدان‬ ‫نیست بلکه همیش��ه مقدار قابل توجهی از نفت و‬ ‫گاز در خلل و فرج بستر میدان نفتی باقی می ماند‬ ‫که باید از ان صرف نظر کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که امریکایی ها چند س��الی‬ ‫اس��ت روی پ��روژه اخت��راع فن��اوری اس��تفاده از‬ ‫باقیمانده نفت و گاز در خلل و فرج س��نگ بس��تر‬ ‫میدان های نفت��ی کار می کنند و امس��ال باالخره‬ ‫اع�لام کردند این پ��روژه ج��واب داده و می توانند‬ ‫میدان ه��ای نفتی تعطیل ش��ده خ��ود را دوباره به‬ ‫مسیر تولید بازگردانند‪ .‬تولید نفت امریکا در اواخر‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی افزایش یافت و برای نخستین‬ ‫بار پس از ‪ ۴۰‬س��ال دولت امری��کا اجازه صادرات‬ ‫نفت را داد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ش��اهد تنش زدایی از‬ ‫منطقه خاورمیانه و روابط ایران و غرب هس��تیم‪،‬‬ ‫ب��ه عقیده برخی ارام��ش در خاورمیانه و به ویژه‬ ‫می��زان تنش در روابط ایران و غرب تاثیر بس��یار‬ ‫ج��دی بر قیم��ت نفت دارد چراک��ه ایران در ‪۳۵‬‬ ‫سال گذشته همواره عامل اصلی در تامین امنیت‬ ‫بزرگترین شاهراه نفتی جهان یعنی «تنگه هرمز»‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ش��اید حافظه عمومی به یاد بی��اورد که در دهه‬ ‫‪ 80‬و اوج درگیری های ایران و غرب بر سر مسائلی‬ ‫چون س��وریه و عراق‪ ،‬ایران تهدید به بس��تن تنگه‬ ‫هرمز ک��رد و چنین مس��ائلی در کن��ار اوج گیری‬ ‫اختالفات هسته ای و ارجاع پرونده ایران به شورای‬ ‫امنیت سازمان ملل رخ داد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هدف ام��روز ایران جلب‬ ‫اعتم��اد ملی و بین المللی بوده و در همین راس��تا‬ ‫به موفقیت های چشمگیری نیز دست یافته است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫تعیین اهداف کمی صنعت‬ ‫نفت در برنامه ششم توسعه‬ ‫ش�انا‪ :‬س��عید قوام پ��ور‪ ،‬مدی��رکل برنامه ریزی‬ ‫اس��تراتژیک وزارت نفت از نهایی ش��دن اهداف‬ ‫کم��ی ش��رکت مل��ی گاز‪ ،‬پاالی��ش و پخ��ش و‬ ‫پتروشیمی در برنامه ششم توسعه تا پایان تیرماه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اهداف کمی بخش باالدستی‬ ‫نفت که از سوی ش��رکت ملی نفت ایران تدوین‬ ‫ش��ده در اختیار ش��رکت ملی گاز‪ ،‬ش��رکت ملی‬ ‫پاالیش و پخش فراورده های نفتی و شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی برای تنظیم برنامه های خود‬ ‫بر مبنای ان قرار گرفته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت ها قرار اس��ت تا اخر خردادماه نخستین‬ ‫نس��خه از برنامه های خ��ود را در اختیار مدیریت‬ ‫کل برنامه ری��زی اس��تراتژیک وزارت نف��ت قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بی��ان اینکه اهداف کمی این‬ ‫ش��رکت ها تا پای��ان تیرماه نهایی می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پس از نهایی ش��دن‪ ،‬این برنام��ه در کمیته تولید‬ ‫ش��ورای برنامه ریزی انرژی که نیمه تیرماه برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت‪ .‬مدیر‬ ‫کل برنامه ریزی اس��تراتژیک وزارت نفت بیان کرد‪:‬‬ ‫ارتقای صنعت نفت به صنعتی س��رامد و روزامد با‬ ‫تکیه بر توانمندی های داخلی و تعامالت بین المللی‬ ‫یک��ی از اهداف کالن وزارت نفت در برنامه شش��م‬ ‫توسعه است‪.‬‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫عرفان�ه تاجیک�ی‪ -‬گ�روه ان�رژی‪:‬‬ ‫س��قف تولی��دی اوپ��ک ثابت ماند! ش��اید‬ ‫این عب��ارت در وهله نخس��ت ب��ار منفی‬ ‫داش��ته باش��د چراکه ای��ران درحال حاضر‬ ‫در پ��ی بازپس گیری س��هم تولید خود در‬ ‫ب��ازار جهان��ی نفت اس��ت‪ .‬در همین حال‬ ‫بی��ژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت ایران خاطرنش��ان‬ ‫می کند که ایران پ��س از لغو تحریم ها در‬ ‫اندک زمانی قادر اس��ت تولی��د خود را به‬ ‫‪1/5‬میلیون بشکه در روز مضاف بر ظرفیت‬ ‫‪2/5‬میلیون��ی ک��ه در حال حاض��ر به طور‬ ‫روزانه تولید می ش��ود‪ ،‬ارتق��ا دهد‪ .‬با اعالم‬ ‫چنین خبری ش��ائبه ای ب��رای برخی افراد‬ ‫شکل گرفت مبنی بر اینکه با افزایش تولید‬ ‫نفت ایران بی شک قیمت ها سقوط می کند!‬ ‫در نهایت پادرمیانی تغییر تعداد بشکه های‬ ‫نفت راهگش��ا ش��د‪ .‬به این ترتیب قرار شد‬ ‫کشورهایی که در مدت تحریم سهم ایران‬ ‫را ب��ه تولید خود اختص��اص داده بودند‪ ،‬از‬ ‫حج��م تولید ش��ان بکاهند ت��ا جایی برای‬ ‫بشکه های ایرانی باز شود‪ ،‬اما بازپس گیری‬ ‫س��هام نفت ب��ه همین جا ختم نمی ش��ود‬ ‫چراکه برای هر س��هم باید مش��تری را نیز‬ ‫در نظ��ر بگیری��م که متاس��فانه بزرگترین‬ ‫لطم��ه ای ک��ه ای��ران در دوران تحریم ها‬ ‫خورد‪ ،‬کاهش مش��تریان نفت��ی اش بود‪ .‬از‬ ‫انج��ا ک��ه کاالی باکیفیت هی��چ گاه بدون‬ ‫مشتری نمی ماند‪ ،‬بی ش��ک نفت ایران نیز‬ ‫می تواند در مدت بس��یار کوتاهی مشتریان‬ ‫سابق و حتی جدید بسیاری به دست اورد‪.‬‬ ‫البت��ه نبای��د در قضاوت چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫س��طحی نگر بود بلکه باید بررسی کرد که‬ ‫ه��دف اوپک یا به عبارتی دیگر عربس��تان‬ ‫از کاه��ش ندادن حج��م تولی��د خود که‬ ‫می تواند افزایش قیمت ها را در پی داش��ته‬ ‫باشد چیس��ت؟ علت یابی این امر می تواند‬ ‫به پیش بینی ش��رایط قیمت نفت در بازار‬ ‫جهانی کمک کند‪.‬‬ ‫الزم به توضیح نیس��ت که «عربس��تان»‬ ‫اقتصادی نفت محور داش��ته و شیوخ عرب‪،‬‬ ‫ش��بی را بدون ذخیره طالی سیاه به صبح‬ ‫نمی رسانند‪ .‬بدیهی اس��ت که تمام قدرت‬ ‫ال س��عود در نفت ان خفته است‪ .‬بنابراین‬ ‫هرگون��ه تهدی��د که ب��رای ای��ن محصول‬ ‫گرانبها ب��ه وجو د اید‪ ،‬می توان��د پایه های‬ ‫زورازمایی به رسم شیوخ عرب‬ ‫شانا‪ :‬حسین کاظم پوراردبیلی‪ ،‬نماینده هیات عامل ایران در «اوپک» با ابالغ نامه ای در نشست ‪ ١٦٧‬اوپک‪ ،‬پیشنهاد از سرگیری نظام‬ ‫سهمیه بندی و رسیدن به یک قیمت رقابتی و منصفانه در اوپک را برای حداکثر شدن درامد اعضای این سازمان ارائه کرد‪ .‬نشست ‪١٦٧‬‬ ‫اوپک برای ایران نشست مهمی بود؛ از ان رو که نمایندگان ایران در اوپک دو نامه در اختیار دبیرخانه این سازمان قرار دادند؛ نخستین‬ ‫نامه از سوی وزیر نفت بود مبنی بر اینکه ایران بالفاصله پس از تحریم ها در دو مرحله یک میلیون بشکه به ظرفیت صادرات خود اضافه‬ ‫می کند و کشورهایی که در کوران تحریم بازار ما را تصاحب کردند باید ان را پس دهند‪ ،‬ضمن اینکه ایران نیز برای گرفتن سهم خود‬ ‫مجوزی از کس��ی نمی گیرد؛ هدف زنگنه تنها اعالم امادگی ایران برای این کار بود؛ اما نامه دوم که کم اهمیت تر از نامه نخس��ت نبود از‬ ‫سوی حسین کاظم پوراردبیلی‪ ،‬نماینده هیات عامل ایران در «اوپک» در اختیار اوپک قرار گرفت که شامل راهبرد کلی این سازمان در‬ ‫‪5‬سال اینده و احیای نظام سهمیه بندی بود‪ .‬نامه ای که به اعتقاد مهدی عسلی‪ ،‬مدیر امور اوپک و روابط مجامع انرژی در صورت دستیابی‬ ‫به یک فرمول کارشناسی درباره قیمت ها می توان نظام سهمیه بندی را احیا کرد و همچنین مانع افت قیمت ها شد‪.‬‬ ‫حکومتی این کش��ور را متزلزل کند‪ .‬حال‬ ‫چه شده که عربستان راضی به فروش نفت‬ ‫خود ب��ه نصف قیمت ب��وده و حتی حاضر‬ ‫به تخفیف دهی به مش��تریان خود است؟!‬ ‫بی ش��ک دالیلی فراتر از دالی��ل اقتصادی‬ ‫در پس اصرار عربستان برای تثبیت حجم‬ ‫تولید و عرضه نفت وجود دارد که عربستان‬ ‫را راضی به چشم پوش��ی از س��ود هنگفت‬ ‫فروش نفت می کند‪ .‬براس��اس بررسی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬هزین��ه تولید هر بش��که نفت‬ ‫برای عربس��تان سعودی حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬دالر‬ ‫تخمی��ن زده ش��ده اس��ت‪ .‬در این صورت‬ ‫حتی اگر عربس��تان نفت خود را با قیمتی‬ ‫کمتر از قیمت کنونی به فروش برساند باز‬ ‫هم سود خواهد کرد‪.‬‬ ‫سرنگونی حکام عرب یکی پس از دیگری‪،‬‬ ‫موجب شد تا حکومت ال سعود‪ ،‬خود را در‬ ‫دام «براندازی» احساس کند‪.‬‬ ‫از این رو به افزایش برداش��ت از چاه های‬ ‫نفتی خود پرداخته تا بتواند با بازی کردن‬ ‫ب��ا متغیرهای عرض��ه و تقاضا‪ ،‬نظر غرب و‬ ‫به وی��ژه امریکایی ه��ا را به نف��ع حکومت‬ ‫ال سعود جلب کند‪ .‬چراکه به نظر می رسید‬ ‫امریکایی ها ب��ه منظور کاهش وابس��تگی‬ ‫خود به نف��ت خاورمیانه در حال توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری بر تولید «ش��یل اویل ها» و‬ ‫«شیل گس ها» هستند‪.‬‬ ‫روند تولید شیل اویل در سال گذشته میالدی‬ ‫‹ ‹سعودی ها در دام بال‬ ‫ش��کل گیری م��وج بیداری اس�لامی در‬ ‫منطقه خاورمیانه در س��ال های گذش��ته و‬ ‫نرخ خوراک پتروشیمی ها‬ ‫خردادماه نهایی می شود‬ ‫شانا‪ :‬عباس شعری مقدم‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مل��ی صنای��ع پتروش��یمی‬ ‫ایران با اش��اره به برگ��زاری فراخوان‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذار برای س��اخت‬ ‫پاالیشگاه های سیراف گفت‪ :‬قرار است‬ ‫همان مدل فراخوان پاالیش��گاه های‬ ‫س��یراف برای س��اخت پتروش��یمی‬ ‫اس�لام اباد غرب اجرا شود‪ ،‬در صورت‬ ‫موفقی��ت در جذب س��رمایه گذار معتب��ر و با تجربه‪ ،‬این الگو معی��اری برای دیگر‬ ‫طرح های پتروشیمی در زمینه جذب سرمایه گذار می شود‪ .‬بیش از یک سال است‬ ‫که از فرایند پر فرازونش��یب تعیین فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها می گذرد و تا‬ ‫این زمان فرمول نهایی برای ان به دست نیامده است؛ به قول شعری مقدم هم اکنون‬ ‫تصمیم گیری درباره فرمول قیمت خوراک پتروش��یمی به مثابه گلوله داغی است‬ ‫که هیچ کس تحمل حفظ ان را ندارد و در میان ارگان های مختلف دست به دس��ت‬ ‫می ش��ود و کسی حاضر نیس��ت به این موضوع ورود کند‪ .‬امروزه سرمایه گذاران در‬ ‫صورت تعیین نرخ های بلند مدت خوراک می توانند امکانسنجی بهتری برای حضور‬ ‫خود در طرح ها داش��ته و اقدام به س��رمایه گذاری کنند‪ .‬تعیین فرمول نرخ گاز و‬ ‫خوراک مایع مصرفی واحدهای پتروش��یمی در بازه زمانی بلندمدت سبب می شود‬ ‫ت��ا س��رمایه گذاران‪ ،‬تولیدکنندگان و فعاالن در این صنعت در س��ال های اینده به‬ ‫افق قیمتی مش��خصی دس��ت یابند و نگرانی بابت نوس��ان ها و عوامل تاثیرگذار بر‬ ‫این فرمول نداش��ته باش��ند‪ .‬اگر بخواهیم عالقه س��رمایه گذاران را برای حضور در‬ ‫ای��ران جل��ب کنیم باید ‪ 3‬اصل را رعایت کنیم؛ نخس��ت تعیین قیمت خوراک در‬ ‫درازمدت که قابل رقابت با کشورهای رقیب باشد‪ ،‬دوم ایجاد زیرساخت ها به وسیله‬ ‫دولت و س��وم ثبات قوانین‪ .‬صنعت پتروش��یمی ایران که با اتکا به خوراک فراوان‬ ‫مای��ع و گاز‪ ،‬نیروی کار تحصیلکرده و ج��وان‪ ،‬موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد از‬ ‫نظر دسترس��ی به اب های ازاد و نزدیکی ب��ه بازارهای هدف‪ ،‬حمایت های دولت و‬ ‫سرمایه گذاری های کالن ش��کل گرفته‪ ،‬هم اکنون نقشی فراملی و فرا منطقه ای در‬ ‫اقتصاد ایران داش��ته و با وجود اعمال محدودیت های گوناگون سیاس��ی و تجاری‪،‬‬ ‫موقعیت ممتاز خود را در بازارهای بین المللی حفظ کرده است‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری (سهامی خاص)‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫همی��ن مس��ئله ب��ه احس��اس خط��ر‬ ‫س��عودی ها دامن زد و موجب شد تا شیوخ‬ ‫عرب راهکاری برای کس��ب امتیاز از سوی‬ ‫غ��رب بیندیش��ند و چه حرب��ه ای بهتر از‬ ‫طالی س��یاه که حکم عروس هزارداماد را‬ ‫برای اقتصاد صنعتی غرب و حتی چین در‬ ‫ش��رق دارد‪ .‬به جرات می توان گفت که در‬ ‫نشست سال گذش��ته اوپک‪ ،‬دالیل زیادی‬ ‫برای اصرار عربستان مبنی بر تثبیت حجم‬ ‫تولید نفت این سازمان وجود داشت که از‬ ‫جمله مهم ترین این علل می توان به تالش‬ ‫س��عودی ها ب��رای خارج ک��ردن نفت های‬ ‫شنی از مدار مصرف اشاره کرد اما نشست‬ ‫‪ ۱۶۷‬اوپک به روش��نی نشان داد که هدف‬ ‫عربس��تان از ای��ن تثبیت حج��م تولید و‬ ‫عرض��ه نفت‪ ،‬زمی��ن زدن «ش��یل اویل» و‬ ‫«شیل گس» های امریکایی است که تولید‬ ‫ان هزین��ه کالنی ب��رای امریکایی ها دربر‬ ‫دارد؛ هزین��ه ای ‪ ۴۵‬دالری در براب��ر نفت‬ ‫خال��ص خاورمیانه با هزین��ه تولید ‪ ۵‬تا ‪۷‬‬ ‫دالر! ابت��دا به نظر می رس��ید ک��ه این بار‬ ‫ترازو به نفع سعودی ها سنگین شده است‬ ‫چراکه هر لحظ��ه اخباری مبنی بر کاهش‬ ‫فعالی��ت دکل ه��ای نفتی امری��کا و بیکار‬ ‫ش��دن کارگ��ران صنعت نفت این کش��ور‬ ‫منتش��ر می شد اما بررس��ی های انجام شده‬ ‫در نمودار ه��ای اماری نش��ان می دهد که‬ ‫برنامه ری��زی امریکایی ها دقیق تر از چیزی‬ ‫است که اعراب گمان می کنند و نفت های‬ ‫ش��نی به این اس��انی از بازار مصرف خارج‬ ‫نمی شود‪ ،‬البته نمی توان منکر تاثیر منفی‬ ‫عرضه بی رویه نفت عربستان در بازار جهانی‬ ‫نفت ش��د‪ .‬حال باید دید این بازی دوسویه‬ ‫میان دولت دموکرات امریکا و ال سعودی‬ ‫ت��ا کجا ادامه خواهد یافت؛ عربس��تانی که‬ ‫خود را در مرز فروپاش��ی احساس می کند‬ ‫و حاضر اس��ت هر هزین��ه ای را بپردازد تا‬ ‫مانع از فروپاش��ی این حکومت چند ‪100‬‬ ‫س��اله ش��ود‪ .‬در این می��ان هزینه تصمیم‬ ‫س��عودی ها را کش��ورهای زیادی که اغلب‬ ‫اقتصادی نفت محور دارند باید بپردازند‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ب��ا وج��ود پیگیری ه��ای متعدد‬ ‫متاس��فانه موفق به گفت وگو با هیچ یک از‬ ‫مس��ئوالن دولتی در زمینه امور بین الملل‬ ‫نفت و اوپک نشدیم‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394.1508 :‬‬ ‫مناقصه یک مرحله ای شماره م م ا ج ‪94/0011/‬‬ ‫مربوط به انجام خدمات دفتری و انبارداری و نظارت بر واحد های اقامتی و غذایی داخل و خارج از منطقه‬ ‫الف ـ شرح مختصر خدمات‬ ‫‪1‬ـ خدمات فوق الذکر توسط ‪ 15‬واحد کاری انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫ب ـ براورد کارفرما ‪ /‬محل و مدت انجام خدمات‬ ‫ـ محل انجام خدمات شهرستان امیدیه حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری می باشد‪.‬‬ ‫ـ مدت انجام خدمات یکسال شمسی می باشد‪.‬‬ ‫ـ همچنین براورد تقریبی کارفرما معادل ‪ 4/573/788/798/-‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫ج ـ شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫ـ داشتن تعیین صالحیت معتبر از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ـ ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 20/221/000/-‬ریال و همچنین ‪ 10‬درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده‬ ‫شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات می باشد‪.‬‬ ‫ـ ارائه اساسنامه و اخرین اگهی تغییرات معتبر‬ ‫د ـ محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم‪ ،‬امادگی خود را‬ ‫به صورت کتبی به ادرس ذیل الذکر اعالم نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهاد ها در اسناد مناقصه قید می گردد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم امادگی و دریافت اسناد‪ :‬خوزستان ـ امیدیه ـ محوطه صنعتی ـ ساختمان ‪ 300‬ـ اتاق ‪303‬‬ ‫ـ امور حقوقی و قرارداد ها تلفن ‪ 06152620038‬و ‪06152627701‬‬ ‫‪http:/iets.mporg.ir‬‬ ‫‪www.shana.ir‬‬ ‫ ‪www.nisoc.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‬ ‫گوناگون‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫مترو‪ ،‬پدیده راحتی و اسایش مسافر‬ ‫‪31‬‬ ‫مترو‪ ،‬بی ‪.‬ار‪.‬تی و جاده های درون شهری‬ ‫محمدعلی عرفی نژاد‪ :‬نان دراوردن به‬ ‫حلال‪ ،‬ن�ان دراوردن به فری�اد‪ ،‬پهن‬ ‫کردن س�فره خان�واده ب�ه مزاحمت‪،‬‬ ‫خواب هر شب‪ ،‬با خستگی نشسته در‬ ‫جان و تن‪ ،‬و باالخره اینکه این هشت پای سنگین‬ ‫و سخت زیرزمین شهری مثل تهران خزیده و گام‬ ‫به گام جلو رف�ت و برای هر یک متر حرکتش که‬ ‫به همت و زحمت نیروهای زحمتکش میس�ر شد‬ ‫میلیاردها خرج طلبید‪ ،‬واگن ها در خارج از ایران‬ ‫س�اخته ش�د‪ ،‬ب�ا کش�تی ب�ه بن�در رس�ید و با‬ ‫جرثقیل ه�ای غول پیک�ر از درون کش�تی روی‬ ‫ریل های�ی فرود امد که از قبل طراحی و س�اخته‬ ‫شده بود‪ ،‬بسیاری از واگن ها هم در خود ایران به‬ ‫همت مهندس�ان و کارگران و طراحان قطعه قطعه‬ ‫کنار ه�م قرار گرفت ت�ا به روز موع�ود وقتی به‬ ‫زیرزمی�ن رفت هر چند تایی یک�ی از پاهای این‬ ‫هش�ت پا را ش�کل داد‪ ،‬صندلی ه�ا و نیمکت های‬ ‫تهیه شده از جنس پالستیک که درونش میله های‬ ‫فلزی قرار داشت در جاهای ویژه پیچ شد‪.‬‬ ‫ام�ا‪ ...‬این پایان کار نبود‪ ،‬باید از اندیش�ه و فکر‬ ‫و عم�ل انس�ان تحصیل ک�رده ازمون پ�س داده‬ ‫بهره گی�ری می ش�د و پس از عب�ور از کالس های‬ ‫اموزش�ی به عنوان راننده صفحه نخست حرکت‬ ‫را تش�کیل دهد‪ ،‬ده تا پانزده واگن به یک اتاقک‬ ‫«فرمان» یعنی مغز اصلی این ماشین بزرگ وصل‬ ‫شده‪ ،‬و بعد از ازمایش های الزم به هر حال هر یک‬ ‫پای هش�ت پا یا همان اختاپوس‪ ،‬روزی نخستین‬ ‫س�فرش را برای اسایش و راحتی مردمان شهری‬ ‫که برای رس�یدن به مقصد‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫هنری اغاز می کند‪ ،‬همه مسافران این راه افتادن‬ ‫اولی�ه را ب�ر روی ریل ه�ا و با اس�تفاده از نیروی‬ ‫خارق العاده برق تماش�ا می کنند‪ .‬البته اگر جایی‬ ‫برای نشس�تن‪ ،‬ایس�تادن و لذت بردن از سفری‬ ‫چند دقیقه ای تا یک س�اعته باش�د‪ ،‬اگر مس�افر‬ ‫به مس�افر احترام بگذارد‪ ،‬و باالخره اینکه ‪ ...‬اگر‬ ‫فض�ای درونی ای�ن قطار ت�ر و تمی�ز و مجهز به‬ ‫مانیتورهای نمایش دهن�ده فیلم های تبلیغاتی یا‬ ‫اطالع رسانی ان اسایش فکری و راحتی خیال را‬ ‫فراهم اورده باشد و عاقبت اینکه اگر‪...‬‬ ‫ای�ن قط�ار مت�روی گران قیمت و پرق�درت که‬ ‫بزرگ تری�ن ارزش قاب�ل احت�رام را ب�ه نمای�ش‬ ‫می گذارد تا مسافرانش کتابی بخوانند‪ ،‬روزنامه ای‬ ‫را ورق بزنن�د و ارزش�مندتر از هم�ه روزنام�ه‬ ‫خوش چ�اپ و زیبا و مطل�ب دار «وقایع تهرانیه»‬ ‫را که سرکلیش�ه اش یک بیت پ�ر از خاطره را به‬ ‫نمایش می گذارد به بهای «دوزار» یعنی همان دو‬ ‫ریال‪ ،‬یا دو قران نایاب را نپردازند‪:‬‬ ‫پارگی را به صراحت نتوان فاش نمود‬ ‫به کنایت سخن از طنز رفو باید گفت‬ ‫مطالع�ه کنند‪ ،‬اتفاقی که نمون�ه اش را در دیگر‬ ‫متروهای مربوط به کشورهای پیشرفته و در حال‬ ‫توسعه مشاهده نکرده ایم‪.‬‬ ‫اما ‪ ...‬چرا؟‬ ‫در متروهای دیگر و درون قطارهای زیرزمینی این حضور ازاردهنده فروشندگان مزاحم هم مشاهده نشده‪ ،‬چگونه‬ ‫این وضعیت اسفناک بوجود امد؟ چه کسی یا چه کسانی یا چه سازمانی عامل اصلی در حضور این همه فروشنده‬ ‫سرپایی است؟ چگونه است که با وجود اینکه مدیران ترافیک و سرپرست های بخش های مختلف درون قطارها بارها‬ ‫و بارها قول داده اند چند روزه این بس��اط پهن کن های فراوان را که روز به روز هم تعدادش��ان افزایش می یابد‪ ،‬جمع‬ ‫کنند‪ ،‬موفق نشده اند‪ .‬این شایعه ای را که در بین مسافران هر روزه مترو زبان به زبان شنیده می شود تکذیب کنید‪،‬‬ ‫حاال که نمی توانید جلوی این ماجرای رو به تزاید را بگیرید الاقل اعالم کنید حرف ما مسافران حرفه ای مترو سراپا‬ ‫کذب محض است‪.‬‬ ‫در بیرون از قطار مترو در میدان فردوسی برای باز شدن قفل صحبت‪،‬‬ ‫با خرید ‪ 3‬جفت جوراب از فروشنده ای که منتظر امدن قطار بود ارام و‬ ‫شمرده طریق کار فروش��نده را می پرسم که با سرعت پاسخ می دهد‪ ،‬او‬ ‫شلوار گشاد کردی به پا دارد با کفشی مثل دمپایی چرمی با کت تقریبا‬ ‫زمستانی که می گوید‪:‬‬ ‫ـ اقاج��ان‪ ،‬م��ا در بهترین جای این مملکت زندگ��ی می کنیم‪ ،‬در کار‬ ‫زراع��ت بودم‪ ،‬خانمم با دخت��رم در خانه قالی های سفارش��ی برای یک‬ ‫صادرکنن��ده و حتی فروش��نده ب��ازاری را می بافتند اب داش��تیم‪ ،‬برق‬ ‫داش��تیم و پخت و پزمان ه��م روی اتش زغال و هیزم ب��ود‪ ،‬اما کم کم‬ ‫وضع مان بد و بدتر ش��د‪ ،‬اب برای زراعت نداشتیم‪ ،‬می خواستم ‪ 2‬دختر‬ ‫و ‪ 3‬پس��رم به مدرس��ه های نزدیک بروند که نمی ش��د‪ ،‬زمس��تان ها را با‬ ‫سختی می گذراندیم‪ .‬روز به روز به حیاط پشتی که محل نگهداری مرغ‬ ‫و خروس ها و چند گوس��فند بود دس��تبرد می زدند‪ ،‬یکبار دیدم ‪ 3‬جوان‬ ‫‪ 4‬بز و گوس��فندم را انداختند پشت وانت و بردند‪ ،‬چقدر دویدیم‪ ،‬چقدر‬ ‫چ��ه راهکار هایی را می توان به کار برد برای دس��تیابی مس��افر‬ ‫جماعت به راحتی و اس��ایش‪ ،‬اینکه بتواند در طول سفر و درون‬ ‫زیرزمین های ش��هری زمانی را بدون مش��کل های معمول بس��ر‬ ‫اورد‪ ،‬درحال حاضر به گفته بیشتر مسافران هر روزی و حرفه ای ‪،‬‬ ‫بیش��ترین ازار و اذیت از جانب همین فروشندگان هر روزی که‬ ‫روزبه روز هم تعدادش��ان بیشتر می شود‪ .‬برای انان پیش می اید‪،‬‬ ‫در صحبت با یک مس��افر میانس��ال که بعدا در می یابم‪ .‬پزشک‬ ‫عمومی اس��ت به نام دکت��ر مظلومی حرف های ت��ازه ای مطرح‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫راستش من از اینکه این چند خط مترو تهران راه افتاده خیلی‬ ‫راضی و خوش��حالم‪ .‬قبل از این در سفر های خارج از کشور راه و‬ ‫روش و نقشه ایستگاه های مترو بود‪ ،‬حتی مترو قدیمی مسکو را‬ ‫هم سوار می شدم که خاطرات خوبی دارم‪ ،‬مثال در هر ایستگاهی‬ ‫چندی��ن اثر نقاش��ی بزرگ نصب ش��ده که نام ایس��تگاه نیز به‬ ‫همین اثر گذاش��ته ش��ده‪ ،‬نوعی نمایش��گاه هنری برپا کرده اند‪،‬‬ ‫یا در پاریس س��وار ش��دن به قطار های مترو و حس��اب و کتاب‬ ‫مش��خصی دارد‪ ،‬همه می دانند در همه قطار ها حتما یک نیروی‬ ‫مرب��وط به انتظامات حضور دارد که حت��ی بلیت افراد را هم در‬ ‫بزنگاه هایی کنترل می کند‪ ،‬برنامه ریزی مس��افر سوار کردن هم‬ ‫طوری است که هیچ کس مزاحم دیگری نیست‪ ،‬عده ای مشغوب‬ ‫خواندن کتاب و مجله یا کتاب های درسی هستند‪ ،‬بعضی ها مثل‬ ‫خودمان با گوش��ی های همراه شان سرگرمند‪ ،‬اما الاقل من هرگز‬ ‫ندی��ده ام در این قطار ها اجناس مختلف به فروش برس��د‪ ،‬اصال‬ ‫از اینجا و انجا‬ ‫روزی ک��ه در یک��ی از نمازجمعه های معم��ول ان ه��م در دوران دفاع مقدس‪،‬‬ ‫شخص همیشه مطرح پس از انقالب اسالمی یعنی ایت اهلل هاشمی رفسنجانی لزوم‬ ‫راه اندازی مترو و در کالنشهر تهران را با همه باورها و ناباوری ها مطرح کرد‪ ،‬کسی‬ ‫در مخیله اش هم نمی گنجید با این سرعت بخش زیرزمینی سفرهای درون شهری‬ ‫راه بیفتد‪ ،‬اما ش��د‪ ...‬ماش��ین های غول پیکر و مته های برنده خاک و سنگ و دیگر‬ ‫موانع زیرزمینی تهران را بریدند و ارام ارام به صورت ‪ 3‬ش��یفت ش��بانه روزی جلو‬ ‫رفتند‪ ،‬در حالیکه زخم بر پیکر درون زمینی شهر تهران درمان کامل این جراحی‬ ‫بزرگ را نوید می داد‪ ،‬بودند نیروهای کارگری که زخم برداش��تند تا شهر تهران به‬ ‫عنوان اغاز راه شکل گیری مترو در دیگر شهرهای بزرگ این سرزمین‪ ،‬مطرح شود‪.‬‬ ‫هیچ حرکت س��ازنده بزرگی بدون قبول مش��کل های موجود نیست‪ .‬و در ان روز‬ ‫خوب اخرین س��ال های جنگ عراق علیه ایران‪ ،‬یکی از بخش های مهم حرف های‬ ‫هاشمی رفسنجانی این بود که‪:‬‬ ‫با امید به اینکه هیچ جنگ دیگری را در هیچ کجا ش��اهد نباشیم‪ ،‬باید یاداوری‬ ‫کنم همین ایستگاه های زیرزمینی مترو لندن بود که جان انگلیسی ها را به هنگام‬ ‫بمباران ه��ای دیوانه وار المانی های هیتلری نج��ات داد‪ ،‬یعنی مترو عالوه بر‬ ‫اس��ان کردن س��فرهای درون ش��هری‪ ،‬یک عامل بزرگ حفظ جان زنان و مردان‪،‬‬ ‫کودکان و سالمندان به شمار امد‪ .‬مترو منافع فراوانی در توسعه و گسترش اقتصاد‬ ‫شهری دارد‪ .‬و این اتفاق خوب افتاد‪ ،‬اما فرهنگ حضور در زیرزمین و در صف ورود‬ ‫به واگن ها را هم یاد گرفتیم؟ ایا بسیاری از مسافران که فقط برای رسیدن از مبدا‬ ‫به مقصد بلیت تهیه کرده اند می دانند این مدت نشس��تن یا ایستادن در واگن ها را‬ ‫چگونه بگذارنند؟‬ ‫بعضی از این تصاویر را دوباره نگاه می کنیم‪:‬‬ ‫در حال حاضر بس��یاری از مس��افران نوجوان و جوان و بزرگس��ال با ورود روزانه‬ ‫گوش��ی های همراه چندکاره‪ ،‬سر از پا نش��ناخته نشسته و ایستاده مشغول مطالعه‬ ‫«وایبر»ه��ا‪ ،‬مکالمه ه��ا و انجام انواع بازی های فکری و جنگی و ‪ ...‬هس��تند‪ ،‬حتی‬ ‫دیده ش��ده که بعضی ها در سراسر روز با گردن خم شده بر روی گوشی های همراه‬ ‫مش��غولند‪ ،‬وقتی ایس��تاده اند به هم تکیه هم می دهند‪ ،‬و در این برنامه پیش امده‬ ‫ام��د و رف��ت فروش��نده هایی از قومیت های مختلف که اجناس داخل کیس��ه ها و‬ ‫کوله های ش��ان را عرضه می کنند و گاه با بلندترین صدا در حد فریاد متاع خود را‬ ‫معرفی می کنند و بی توجه به اعتراض مسافرجماعت کار خود را می کنند‪.‬‬ ‫کار در خانواده ‬ ‫خرج دیوارکشی و توری بندی کردیم‪ ،‬دست مان هم به جایی نرسید‪ ،‬بدتر‬ ‫از همه تاجری که س��فارش بافت فرش و قال��ی می داد‪ ،‬نخ و کرک های‬ ‫تهیه ش��ده از نخ های پالس��تیکی را می اورد و توقع داشت حرفی نزنیم‪،‬‬ ‫ماندگاری و زیبایی فرش زیرپای ادم‪ ،‬اس��تفاده از کرک و پش��م واقعی‬ ‫است‪ ،‬وقتی بخواهند ارزان تمامش کنند صد رحمت به نخ زیلوبافی‪....‬‬ ‫یک قطار پر از مسافر می اید‪ ،‬می ایستد‪ 3 ،‬جفت جوراب دیگر می خرم‬ ‫راه و چاه!‬ ‫عجیب و خنده دار اس��ت‪ ،‬خرید کردن وق��ت و زمان خودش را‬ ‫دارد‪ ،‬کس��ی در ش��لوغی و تنه زدن به این و ان به ش��ما جنس‬ ‫نمی فروشد‪ ،‬اما این اتفاق که در مترو های ما افتاده به جای توقف‬ ‫و جلوگیری از س��رایتش به دیگر شهر ها چنان ازادی داده اند که‬ ‫هر کس می تواند بقچه ای پر کند از ایینه و شانه و برس و جوراب‬ ‫و زیرپیراهنی و راه بیفتد داخل مترو در این وانفسای کمبود جا‬ ‫و گرمای ازاردهنده و فش��ار جمعیت به قول خودش نان دراورد‬ ‫برای سفره خانواده‪...‬‬ ‫و‪ ...‬مگر این حرکت بدتر از س��دمعبر خیابانی نیس��ت؟ چطور‬ ‫ی معابر نمی گذارند کس��ی بساط پهن کند اما‬ ‫اس��ت که در بعض ‬ ‫فردایش بی خیال دیروز و فردا‪ ،‬پر می ش��ود از بس��اط پهن کنان‬ ‫معروف‪ ،‬الاقل در پیاده رو ها و کنار باغچه های ش��هری و س��بزه‬ ‫که یکی از ماموران به فروش��نده می توپد که نباید اینجا بفروشی‪ ...‬وقتی‬ ‫می گویم برای مصاحبه است و روزنامه معترض می شود که اجازه ندارید‪،‬‬ ‫بای��د از روابط عموم��ی اجازه بگیری��د ماجرا را می خوابانم‪ ،‬به انس��وی‬ ‫ایس��تگاه می روم‪ ،‬بنده خدا خجالت می کش��د بگوید مزاحمش شده ام و‬ ‫در اخر می گوید‪:‬‬ ‫ـ وقت��ی دیدیم‪ ،‬زندگی نمی چرخد‪ ،‬به ح��رف و نظر داماد برادرم فکر‬ ‫ک��ردم که می گفت‪ ،‬بروید ته��ران‪ ،‬داخل متروها بهترین جا برای فروش‬ ‫اجناس مورد نیاز مسافرهاس��ت‪ ،‬بعد هم یادم داد برای تهیه جنس های‬ ‫قابل فروش به کلی فروشی های بازار کویتی ها و یا جاهای دیگر بروم‪ .‬انها‬ ‫حتی یاد می دهند چگونه جنس ها را بفروشم‪.‬‬ ‫برای اخرین سوال گفتم‪:‬‬ ‫ح��اال چند نف��ر کار می کنید‪ ،‬یعنی ش��ما و خانواده تون؟ وضع فروش‬ ‫ن جای را ه رفتن و نفس کشیدن هست اما‬ ‫میدان و میدان راه اه ‬ ‫داخ��ل مترو و میان جمعیت به هم چس��بیده قطار مترو حضور‬ ‫م��داوم فروش��ندگان پیر و ج��وان و کودک و نوج��وان برای هر‬ ‫دوطرف ازاردهنده است‪.‬‬ ‫این خوب نیس��ت که به طور دائم اعالم کنند از روز شنبه یا از‬ ‫اول هفته بعد‪ ،‬یا ماه بعد یا سال اینده دیگر هیچ کسی حق ندارد‬ ‫در قطار های مترو فروش��ندگی کند‪ ،‬اما این روز های اعالم شده‬ ‫هرگز از راه نرس��د! مردم حق دارند سوال کنند که چرا بر تعداد‬ ‫واگن ها افزوده نمی شود که این طور بزرگ و کوچک و زن و مردم‬ ‫از س��روکول هم باال بروند تا در س��اعت های شلوغی به مقصد و‬ ‫خانه برس��ند‪ ،‬هیچ کس هم نسبت به گران شدن دائمی بلیت ها‬ ‫اعتراضی نکرده‪ ،‬اما این درس��ت نیست که ماموران بیرونی مترو‪،‬‬ ‫برای اینکه درها بس��ته شوند‪ ،‬با فشار به سروگردن و کمر مردم‬ ‫انه��ا را به داخل ه��ول بدهند و خنده کنان همه رابه مس��خره‬ ‫نگاه کنند‪ ،‬در ایس��تگاه هفت تیر چند بار شاهد بودم که جوانک‬ ‫مش��غول تمریز کردن زمین از ات و اش��تغال ریخته شده مثل‬ ‫اینکه ماموریت داشته باشد‪ .‬به وقت شلوغی چنان مسافران را به‬ ‫داخل هول می داد که گویی دارد گونی های پر از خیار و بادنجان‬ ‫را ب��ه داخل کامیون می ریزد‪ ،‬جالب تر اینکه جارویش را به دیوار‬ ‫تکیه داده و مردم را فش��ار می داد‪ ،‬وقتی نوش��ت ه چاپی پش��ت‬ ‫روپوش را خواندم دیدم از نیرو های اجاره ای است که چند سالی‬ ‫اس��ت در فرهنگ ما جا باز کرده تا کارفرمایش ناچار به پرداخت‬ ‫بیمه و دیگر مسائل کارگری نباشد‪ ،‬بنابراین مشکلی هم نداشت‪.‬‬ ‫خوب هست؟‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ـ ش��کر‪ ،‬خیلی بهتره اما نصفش رو باید بدی��م صاحبخونه‪ .‬ولی اینجا‬ ‫اب داریم‪ ،‬تلفن داریم‪ ،‬گوش��ی داریم و ‪ ...‬دخترهام و خانمم بیش��تر در‬ ‫واگن خانم ها کار می کنند‪ ،‬من و پس��رهام هم با هر وضعیتی هس��ت در‬ ‫همه واگن ها‪...‬‬ ‫باز می گویم‪:‬‬ ‫ـ راحت هستین‪ ،‬مزاحمتون نمی شن؟‬ ‫طوری نگاهم می کند که نش��ان می دهد زیادی حرف می زنم و بدون‬ ‫خداحافظی می پرد وس��ط مس��افر هایی که کیپ و بهم فشرده قبل از او‬ ‫س��وار قطار ش��ده اند و دیگر حتی نگاهی هم به من نمی اندازد‪ ،‬انگار که‬ ‫اصال با هم حرف نزده ایم‪...‬‬ ‫مسافر‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬مترو‬ ‫مشکالت حمل ونقل مس��افران درون شهری‪،‬‬ ‫در ای��ن ص��دو چن��د س��اله رفت وام��د مردم‬ ‫درون ش��هر ها روزبه روز درحال افزایش است‪ ،‬از‬ ‫ان روز های س��واری گرفتن از اس��ب و قاطر و‬ ‫درش��که و گاری تا از راه رس��یدن اتوبوس های‬ ‫مشهور به سیمی و دماغ دار و بی دماغ و دوطبقه‬ ‫و حاال «بی ـ ار ـ تی»‪ ،‬معلوم نیست چرا همیشه‬ ‫این مس��افر است که عامل شلوغی و ازدحام به‬ ‫نظر می رسد‪ ،‬مثل سقوط هواپیما ها که همیشه‬ ‫تقصیر خلبان بوده است و یا تصادف های جاده ای‬ ‫خارج از ش��هر ها که عام��ل اصلی راننده بوده و‬ ‫حاال کمبود واگن های مت��رو به عنوان بهترین‬ ‫و تمیزترین راهکار و س��فر های درون شهری و‬ ‫اتوبوس های دوکابینه و مشهور به «بی ـ ار ـ تی»‬ ‫یک طرف قضیه اس��ت و برنامه ری��زی برای از‬ ‫رده خ��ارج کردن اتوبوس ه��ای قدیمی درخط‬ ‫تجری��ش به راه اه��ن و برعکس‪ ،‬ک��ه در چند‬ ‫روزه اغاز طرح چنان ازدحامی را باعث ش��د که‬ ‫صدای مس��افران همیش��گی این خط درامد و‬ ‫مسئوالن هم‪ ،‬همه رابه اینده دعوت می کردند‬ ‫و اینک��ه تنه��ا راه خروج از ترافی��ک و ازدحام‬ ‫در خیابان ه��ا اس��تفاده از اتوبوس ه��ای تندرو‬ ‫و همان«بی ـ ار ـ ت��ی» معروف اس��ت که این بار‬ ‫شکر خدا مس��افران فراوان راه اهن به تجریش‬ ‫پ��س از چند روز بی برنامگی‪ ،‬به خواسته ش��ان‬ ‫که همان ایجاد ارامش و اسایش گروهی است‬ ‫رس��یده اند و چطور اس��ت که مسئوالن محترم‬ ‫متروی تهران هنوز برای جلوگیری از مزاحمت‬ ‫دستفروش��ان فراوان داخل قطار ها‪ ،‬نتوانسته اند‬ ‫به راهکا ر مشخصی برسند و یکبار برای همیشه‬ ‫مس��افران را که همان مردم ش��هری هس��تند‬ ‫از مزاحمت ه��ای فیزیکی روح��ی و فریاد های‬ ‫گوشخراش فروشندگان رهایی بخشند‪...‬‬ ‫واقعا نمی توانند؟!‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 26 - 1394‬شعبان ‪ 14 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -241‬پیاپی ‪1559‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫هوشنگ ابتهاج (ه ‪ .‬ا سایه )‪:‬‬ ‫برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست‬ ‫گویی همه خوابند‪ ،‬کسی را به کسی نیست‬ ‫ازادی و پرواز از ان خاک به این خاک‬ ‫جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست‬ ‫تا اینه رفتم که بگیرم خبر از خویش‬ ‫دیدم که در ان اینه هم جز تو کسی نیست‬ ‫من در پی خویشم‪ ،‬به تو برمی خورم اما‬ ‫ان سان شده ام گم که به من دسترسی نیست‬ ‫ان کهنه درختم که تنم زخمی برف است‬ ‫حیثیت این باغ منم‪ ،‬خار و خسی نیست‬ ‫در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب است‬ ‫وقتی همه بودن ما جز هوسی نیست‬ ‫برگی از تاریخ علم‬ ‫«کارل لندشتاینر»‬ ‫کاشف گروه های خونی‬ ‫روز ‪ 24‬خردادم��اه‬ ‫مصادف با ‪ 15‬ژوئن روز‬ ‫تول��د کارل لندش��تاینر‪،‬‬ ‫کاش��ف گروه های خونی‬ ‫اس��ت که در هم��ه دنیا‬ ‫به عن��وان روز تجلیل از‬ ‫دهن��دگان «خ��ون»‪،‬‬ ‫گرامی داشته می شود‪.‬‬ ‫کارل لندش��تاینر‪،‬‬ ‫زیست ش��ناس اتریشی برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و‬ ‫پزش��کی در س��ال ‪۱۹۳۰‬م به خاطر کشف گروه های‬ ‫خونی بود‪.‬‬ ‫کارل لندشتاینر در ‪ ۱۴‬ژوئن ‪۱۸۶۸‬م در وین به دنیا‬ ‫امد‪ .‬پس از پایان مدرس��ه‪ ،‬پزشکی را در دانشگاه وین‬ ‫خواند‪ ،‬او در سال ‪۱۸۹۱‬م در این رشته فارغ التحصیل‬ ‫شد‪ .‬او هنگامی که دانشجو بود‪ ،‬تحقیقات بیوشیمیایی‬ ‫را اغ��از کرده بود و در س��ال ‪۱۸۹۱‬م مقاله ای درباره‬ ‫تاثیر رژیم غذایی در ترکیب خاکس��تر خون منتش��ر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در سال ‪۱۹۱۹‬م‪ ،‬پس از ‪20‬سال کار روی پاتولوژی‬ ‫اناتومی‪ ،‬لندشتاینر با تعدادی از همکارانش مقاله های‬ ‫بس��یاری از یافته های خود درباره تش��ریح بیماری و‬ ‫ایمونولوژی منتش��ر کرده ب��ود‪ .‬او حقایق جدیدی در‬ ‫زمینه ایمونولوژی بیماری س��فلیس را کش��ف کرد و‬ ‫انها را به اطالعات خود اضافه کرد‪.‬‬ ‫او همچنین نش��ان داد که فلج اطف��ال می تواند با‬ ‫تزریق مواد اماده ش��ده به وس��یله س��نگ زنی نخاع‬ ‫از کودکان��ی که بر اث��ر این بیماری م��رده بودند به‬ ‫میمون ها منتقل شود‪ .‬کمبود میمون ها در وین باعث‬ ‫شد او برای ازمایش های بیشتر به انستیتو پاستور در‬ ‫پاریس برود‪ .‬نام او برای کش��ف برجسته اش در سال‬ ‫‪۱۹۰۱‬م درب��اره گروهای خونی برای همیش��ه باقی‬ ‫خواهد ماند‪ .‬در سال ‪۱۹۳۰‬م جایزه نوبل فیزیولوژی‬ ‫و پزش��کی ب��ه خاطر این کش��ف عظیم ب��ه او داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۹۰۹‬م‪ ،‬او گروه ه��ای خون��ی را در ‪4‬‬ ‫گروه «او»‪« ،‬ب» و «ا» و «ا ب» تقس��یم بندی کرد‪.‬‬ ‫لندش��تاینر پیش از این‪ ،‬در سال های ‪۱۹۰۳‬ـ‪،۱۹۰۱‬‬ ‫عنوان ک��رد که تعیین ویژگی ه��ای گروه های خونی‬ ‫ارثی هس��تند‪ .‬بخش عمده ای از کار بعدی لندشتاینر‬ ‫را دانش��جویانش انجام دادند‪ .‬س��پس او به نیویورک‬ ‫رفت و تحقیقات و پژوهش های خود را در انجا انجام‬ ‫داد‪ .‬از او همچنین ‪ 12‬مقاله در زمینه «ارهاش» خون‬ ‫برجای مانده است‪.‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫حضرت علی علی ه السالم می فرمایند‪« :‬سیاست ورزی نیکو‪ ،‬مایه استواری مردم است‪».‬‬ ‫متولدان ‪ 1373‬به بعد‬ ‫خون بدهند‬ ‫مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره‬ ‫به افزایش روند س��المندی در کشور‪ ،‬از‬ ‫سرمایه گذاری بر متولدان ‪ 1373‬به بعد‬ ‫به منظور داش��تن اهدای خون سالم در‬ ‫کش��ور خبر داد و اف��زود‪ :‬جوانان متولد‬ ‫‪ 1373‬به بعد همه سالم ترین گروه های‬ ‫جوان��ان برای اهدای خون هس��تند زیرا‬ ‫هم��ه واکس��ن ها را در دوره کودک��ی‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬دکت��ر علی اکبر‬ ‫پورفت��ح اهلل با بی��ان اینک��ه ‪ 24‬خرداد‬ ‫از س��وی سازمان بهداش��ت جهانی و به‬ ‫مناس��بت س��الروز تولد «لندش��تاینر»‬ ‫کاش��ف گروه ه��ای خون��ی «ا»‪« ،‬او» و‬ ‫«ب��ی» به عن��وان روز جهان��ی تقدیر از‬ ‫اهداکنندگان خون انتخاب شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شعار این روز در سال جاری «زندگی من‬ ‫به واسطه تو نجات یافت‪ ،‬از تو متشکرم»‬ ‫انتخاب شده است‪ .‬وی از مراجعه نزدیک‬ ‫به ‪2/5‬میلیون نفر به مراکز انتقال خون‬ ‫در س��ال گذش��ته خب��ر داد و گف��ت‪:‬‬ ‫‪500‬ه��زار نف��ر از انه��ا اهدا کنن��دگان‬ ‫مستمر هس��تند که حداقل سالی ‪ 2‬بار‬ ‫ب��رای اهدای خ��ون مراجع��ه می کنند‪.‬‬ ‫این امر موجب ش��ده که شاخص اهدای‬ ‫مستمر در کشور به ‪ 51/5‬درصد برسد‪.‬‬ ‫پورفت��ح اهلل ضمن تش��کر از افرادی که‬ ‫برای اهدای خون مراجعه می کنند اما بنا‬ ‫بر دالیلی از اهدای خون معاف می شوند‪،‬‬ ‫به سهم بزرگ انها در تضمین سالمت و‬ ‫قیمت گذاری ‪300‬کاال و تجهیزات پزشکی‬ ‫مدی��رکل تجهیزات‬ ‫وزارت‬ ‫پزش��کی‬ ‫بهداش��ت اع�لام کرد‬ ‫قیمت گذاری تجهیزات‬ ‫پزشکی س��ال گذشته‬ ‫ب��رای مراک��ز دولت��ی‬ ‫انج��ام ش��د و در س��ال جاری برای‬ ‫تم��ام مراکز دولتی و خصوصی برای‬ ‫بیش از ‪۷‬هزار کاالی پزش��کی انجام‬ ‫می ش��ود و تخلف از ای��ن قیمت ها‬ ‫ب��ه معن��ای گران فروش��ی اس��ت و‬ ‫مش��مول برخورد قانونی می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬حسین‬ ‫صف��وی اف��زود‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ 300‬ن��وع وس��یله‬ ‫پزشکی در این برنامه‬ ‫قیمت گذاری می شوند‬ ‫و با توجه ب��ه اینکه از‬ ‫هر نوع وس��یله پزشکی نشان (برند)‬ ‫ه��ای مختل��ف خارجی ی��ا داخلی‬ ‫وجود دارد ما با بیش از ‪7‬هزار وسیله‬ ‫پزشکی مواجه هستیم که همه این‬ ‫اقالم در س��ال جاری قیمت مصوب‬ ‫وزارت بهداشت خواهند داشت‪.‬‬ ‫همکاری ایران وژاپن در زمینه مرمت اثار تاریخی‬ ‫مس��ئول گروه پژوهش��ی س��الیابی و‬ ‫محیط پژوهش��کده حفاظ��ت و مرمت‬ ‫اثار تاریخی ‪ -‬فرهنگی گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫تفاهمنام��ه این پژوهش��کده و البراتوار‬ ‫مستندس��ازی و تصویرگ��ری تحلیل��ی‬ ‫دانش��گاه «کیوت��و» ژاپ��ن دو طرف در‬ ‫زمینه های گوناگون از جمله پژوهش��ی‬ ‫و حفاظت و مرمت همکاری می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬حمی��د فدایی افزود‪:‬‬ ‫ای��ن تفاهمنام��ه ب��ه منظ��ور توس��عه‬ ‫همکاری های علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫فنی و بهب��ود وضعیت حفاظت و مرمت‬ ‫اثار تاریخی فرهنگ��ی‪ ،‬بین این دو نهاد‬ ‫امضا ش��د‪ .‬او هدف اصل��ی تفاهمنامه را‬ ‫همکاری متقابل در حوزه های پژوهشی‬ ‫و اموزش اع�لام کرد‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫پژوهشکده حفاظت و مرمت اثار تاریخی‬ ‫‪ -‬فرهنگ��ی تصریح ک��رد‪ :‬پژوهش های‬ ‫عکس روز‬ ‫تک خبر‬ ‫مسابقات قرانی دانش اموزان‬ ‫معاون اقامه نماز اداره کل قران‪ ،‬نماز و عترت جزئیات‬ ‫مسابقات قرانی کشوری دانش اموزان را تشریح کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این مسابقات از دوم مرداد ماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر محمدرضا اق��ازاده اظهار کرد‪:‬‬ ‫مرحله کش��وری مس��ابقات ق��ران‪ ،‬عت��رت و نماز‬ ‫دانش ام��وزان در دو بخش پژوه��ش و اوایی مرداد‬ ‫ماه برگزار می ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در بخش پژوهش‪،‬‬ ‫مس��ابقات در رش��ته های احکام‪ ،‬انش��ا‪ ،‬تفس��یر و‬ ‫نهج البالغه از تاریخ جمعه (دوم مردادماه) تا ش��نبه‬ ‫(دهم مرداد ماه) به تفکیک دوره پسران و دختران‬ ‫در شهر شیراز برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫ نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کنکور سراسری ‪94‬‬ ‫مورد نظ��ر در این تفاهمنامه بیش��تر با‬ ‫نگاه کاربردی در حوزه حفاظت و مرمت‬ ‫اش��ی ا و ب��ا تمرکز بر توس��عه روش های‬ ‫مستندس��ازی و تصویرب��رداری تحلیلی‬ ‫اثاری از قبیل پارچه های تاریخی‪ ،‬فرش‪،‬‬ ‫نقاش��ی های مینیاتور‪ ،‬تزیینات وابس��ته‬ ‫به معماری و کتیبه ها و نقوش س��نگی‬ ‫برنامه ریزی ش��ده اند‪ .‬به گفته فدایی در‬ ‫نظر است عالوه بر انالیز برخی داده های‬ ‫مربوط به رنگ و رنگین��ه از اثار ایرانی‪،‬‬ ‫بانک اطالعاتی از نتایج این انالیزها تهیه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یک چهره‬ ‫ابوالوفا محمد بوزجانی‬ ‫ریاضیدان ایرانی‬ ‫امنیت خون اشاره و اظهار کرد‪400 :‬هزار‬ ‫نفر از جمعی��ت مراجعه کنن��ده اهدای‬ ‫خون موفق به اهدای خون نمی ش��وند‪.‬‬ ‫وی ی��اد اور ش��د‪ :‬ما در س��ازمان انتقال‬ ‫خون تاکی��د ویژه ای بر حفظ س�لامت‬ ‫اهدا کنن��دگان و گیرندگان خون داریم؛‬ ‫بنابراین در فرایند انتخاب اهدا کنندگان‬ ‫با ارائ��ه اموزش ت�لاش می کنیم تا هر‬ ‫گون��ه م��وردی که از طری��ق ان ممکن‬ ‫اس��ت به اهدا کننده اسیب و زیانی وارد‬ ‫کند یا اهدای خون منجر به مش��کالتی‬ ‫برای گیرنده ان ش��ود‪ ،‬به طور موقت یا‬ ‫دائم از اهدای خون معاف کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ش��اخص کشوری اهدای‬ ‫خون در ایران از دیگر شاخص های مهم‬ ‫در انتقال خون اس��ت و در ایران میزان‬ ‫ان ‪ 27‬واح��د خون ب��ه ازای هر ‪1000‬‬ ‫نفر اس��ت؛ یعنی ‪2/7‬درصد و نزدیک به‬ ‫‪3‬درص��د جامعه ما اهدای خ��ون انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫فیلم های پرفروش سینمایی در ماه رمضان‬ ‫دربار ه اکران ماه مبارک‬ ‫رمض��ان س��ال جاری ب��ا‬ ‫توجه ب��ه اینکه فیلم های‬ ‫جدید و پر س رو صدای‬ ‫س��ال اکران می شود‪،‬‬ ‫می توان گفت برخالف‬ ‫س��ال های گذش��ته‪ ،‬اکران پررونقی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تقاضای اکران‬ ‫‪ 3‬فیلم «عصریخبندان»‪« ،‬گینس»‬ ‫و «پاداش» ب��رای اکران ماه مبارک‬ ‫رمض��ان فض��ای متفاوت��ی را برای‬ ‫گیشه سال جاری رقم‬ ‫خواه��د زد‪ ،‬از می��ان‬ ‫ای��ن ‪ 3‬فیل��م‪ ،‬غیر از‬ ‫«پ��اداش»‪ ،‬قرارداد ان‬ ‫‪ 2‬فیلم دیگر ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«عصر یخبندان» اخرین س��اخته‬ ‫مصطف��ی کیایی بعد از «خط ویژه»‬ ‫اس��ت و در جش��نواره فج��ر مورد‬ ‫اس��تقبال مخاطب��ان ق��رار گرفت‬ ‫و یک��ی از فیلم ه��ای پرمخاط��ب‬ ‫نظرسنجی مردمی بود‪.‬‬ ‫«عارف شیدا» باصدای «صدیق تعریف»‬ ‫البوم «عارفِ ش��یدا» ب��ا اواز صدیق‬ ‫تعریف به مناس��بت هش��تا ُدمین سال‬ ‫خاموش��ی ابوالقاس��م ع��ارف قزوینی و‬ ‫یادم��ان جنبش مش��روطه ب��ه زودی‬ ‫منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ 5 ،‬تصنیف اجر ا نشده‬ ‫از ع��ارف قزوین��ی و ی��ک تصنی��ف از‬ ‫علی اکبر ش��یدا‪ ،‬همراه ب��ا ‪ 7‬اواز تازه‬ ‫با اش��عاری از حافظ‪ ،‬هوش��نگ ابتهاج‬ ‫(هـ ‪ 1.‬سایه) و ‪ ...‬با اجرا و صدای «صدیق‬ ‫تعریف» به مناس��بت هشتادمین سال‬ ‫خاموش��ی عارف قزوینی تصنیف س��از‪،‬‬ ‫ترانه س��را‪ ،‬ش��اعر‪ ،‬خواننده‪ ،‬نغمه پرداز‬ ‫و ققن��وس جنبش مش��روطه به زودی‬ ‫منتشر می شود‪.‬‬ ‫«صدیق تعری��ف» خوانن��ده این اثر‬ ‫موس��یقایی‪ ،‬در بروش��ور ای��ن الب��وم‪،‬‬ ‫یادداشت مفصلی با عنوان «باغ خونی»‬ ‫درباره عارف قزوینی به تحریر دراورده‬ ‫است‪ .‬در بخش��ی از این یادداشت امده‬ ‫اس��ت‪ :‬تا پی��ش از س��ربراوردن و تولد‬ ‫هنری ابوالقاسم عارف قزوینی تصانیف‬ ‫و ترانه ه��ا س��اختار و س��ازمانی به طور‬ ‫تقریب��ی مش��خص و بیش��تر تکراری‬ ‫داش��تند‪ .‬به طور معم��ول و رایج‪ ،‬این‬ ‫خط مش��خص و یکنواخت همچنان به‬ ‫صورت افقی پیش می رفت که عارف در‬ ‫حرکت��ی انقالبی و نواورانه‪ ،‬این حرکت‬ ‫یکنواخت و افقی را به ش��کل عمودی و‬ ‫فواره ای دیگرگونه کرد‪.‬‬ ‫همایش رفع خشونت و رسانه‬ ‫پنجمی��ن نشس��ت از سلس��له نشس��ت های‬ ‫چالش های رفع خشونت برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری انا‪ ،‬نشس��ت چالش های‬ ‫رفع خش��ونت و رسانه روز دوشنبه ‪ 25‬خرداد ماه‬ ‫جاری در بنیاد امید ایرانیان برگزار می شود‪.‬‬ ‫دراین نشست‪ ،‬خشونت به رسانه از منظر حقوق‬ ‫داخلی و مبانی حقوقی برای رفع ان‪ ،‬رس��انه ها و‬ ‫چالش های خشونت زا‪ ،‬مدیریتی و بررسی کارکرد‬ ‫رسانه ها در بازتولید خشونت در جامعه مورد بحث‬ ‫و بررسی از س��وی اس��تادان علوم ارتباطات قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬از دیگر محورهای این نشس��ت رسانه ها‬ ‫و چالش های خش��ونت زای اجتماعی و رسانه ها و‬ ‫چالش های درونی خشونت زاس��ت‪ .‬این نشست‪ ،‬با‬ ‫حضور محمدرضا عارف‪ ،‬کارشناس��ان و اس��تادان‬ ‫علوم ارتباطات برگزار می شود‪.‬‬ ‫گ��وگل س��الروز تول��د ابوالوفا محم��د بوزجانی‪،‬‬ ‫ریاضی��دان ایران��ی را ب��ا تغیی��ر لوگوی خ��ود در‬ ‫خاورمیانه برای مخاطبان در کشورهای این منطقه‬ ‫گرامی داشت‪ .‬این حرکت بیانگر نقش بسیار ارزنده‬ ‫حکیمان‪ ،‬دانشمندان و ریاضیدانان ایرانی در سراسر‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫ابوالوف��ا محم��د‬ ‫بوزجانی ی��ا ابوالوفا‬ ‫محم��د بوژگان��ی‬ ‫(نام کام��ل‪ :‬ابوالوفا‬ ‫محمد بن محمد بن‬ ‫یحیی بن اسماعیل‬ ‫بن عب��اس) (‪-۳۲۸‬‬ ‫هج��ری‬ ‫‪۳۸۸‬‬ ‫قم��ری) ریاضیدان‬ ‫و منج��م ب��زرگ ایران��ی در دوران طالی��ی تمدن‬ ‫اس�لامی زندگی می ک��رد‪ .‬وی در تاریخ ‪۲۱‬خرداد‬ ‫‪ ۳۱۹‬هجری شمس��ی در ش��هر تاریخی بوژگان‪ ،‬از‬ ‫توابع تربت جام در اس��تان خراس��ان به دنیا امد‪ .‬او‬ ‫تحصی�لات ریاضی خود را نزد خانواده اموخت و به‬ ‫نیشابور رفت‪ .‬س��پس در سال ‪ ۳۴۸‬به عراق که در‬ ‫ان زمان پایتخت خالفت ش��رقی بود‪ ،‬س��فر کرد و‬ ‫تا پای��ان عمرش در انجا زندگی ک��رد‪ .‬در عراق به‬ ‫اخرین نماینده برجسته مکتب ریاضی ـ نجومی در‬ ‫ام��د و به تالیف کتاب های مه��م خود پرداخت و با‬ ‫همکارانش در رصدخانه بغداد به رصد مشغول شد‪.‬‬ ‫او روش های محاس��به ای را که بازرگانان‪ ،‬کارمندان‬ ‫دوایر مالیه و مس��احان زمین در ش��رق اسالمی در‬ ‫کارهای روزمره خود به کار می بردند‪ ،‬به نحوه منظم‬ ‫م��دون س��اخت و همچنین روش های مت��داول را‬ ‫اصالح ک��رد و بعضی از روش ه��ای ناصحیح را نیز‬ ‫مورد انتقاد قرار داد‪.‬‬ ‫مورخ��ان نوش��ته اند از کت��اب بوزجان��ی چنین‬ ‫بر می اید که دس��تگاه موضعی عددنویسی د ه دهی‬ ‫هندی با اس��تفاده از ارق��ام در میان مردم و تاجران‬ ‫س��رزمین های خالفت ش��رقی تا مدت های طوالنی‬ ‫مورد اس��تفاده نبوده است‪ .‬این دانشمند با توجه به‬ ‫عادت و عرف خوانندگانی که کتاب برای انها نوشته‬ ‫ش��ده‪ ،‬از اس��تفاده از ارقام کامال پرهیز کرده و همه‬ ‫اعداد و محاس��بات را که گاهی بسیار پیچیده است‪،‬‬ ‫تنها با واژگان بیان کرده است‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ 3‬دانشگاه ایران‬ ‫در رده ‪ 100‬دانشگاه برتر اسیا‬ ‫پایگاه رتبه بندی تایمز فهرس��ت ‪ 100‬دانشگاه‬ ‫برتر قاره اسیا در سال ‪2015‬م را منتشر کرد که‬ ‫بر این اساس ‪ 3‬دانشگاه صنعتی شریف‪ ،‬صنعتی‬ ‫اصفه��ان و عل��م و صنعت ای��ران در جمع ‪100‬‬ ‫دانشگاه برتر قاره اسیا قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬رییس مرک��ز منطقه ای‬ ‫اطالع رس��انی علوم و فناوری گفت‪ :‬روش شناسی‬ ‫این رتبه بندی همانند روش شناس��ی رتبه بندی‬ ‫جهان��ی دانشگاه هاس��ت که از ‪ 13‬ش��اخص در‬ ‫قالب ‪ 5‬معیار اموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬استنادات‪ ،‬درامد‬ ‫صنعتی و وجهه بین المللی‪ ،‬به ترتیب با وزن های‬ ‫‪ 2/5 ،30 ،30 ،30‬و ‪ 7/5‬درصد بهره جسته است‪.‬‬ ‫دهقانی اظهارک��رد‪ :‬در این رتبه بندی همچون‬ ‫سال های گذش��ته دانش��گاه توکیو ژاپن برترین‬ ‫دانش��گاه در اسیا شناخته ش��د‪ .‬همچنین کشور‬ ‫ژاپن با داشتن ‪ 19‬دانشگاه بعد از کشور چین که‬ ‫‪ 21‬دانشگاه در این فهرست را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ ،‬بیش��ترین تعداد دانشگاه را نسبت به‬ ‫دیگر کشورهای اس��یایی داراست‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دانشگاه ملی سنگاپور که در رتبه بندی اخیر کیو‪.‬‬ ‫اس حائز رتبه نخس��ت اسیا ش��ده است در این‬ ‫رتبه بندی‪ ،‬جایگاه دوم اس��یا را کس��ب کرد و به‬ ‫دنبال ان دانش��گاه هنگ کنگ مقام س��وم اسیا‬ ‫را از ان خود کرد‪ .‬دانش��گاه های ملی سئول کره‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬پکینگ و تس��ینگوا از چین و کیوتو از‬ ‫ژاپ��ن نیز به ترتیب رتبه ‪ 4‬تا ‪ 7‬جدول را کس��ب‬ ‫کردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!