روزنامه صمت شماره 243 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 243

روزنامه صمت شماره 243

روزنامه صمت شماره 243

‫دستاورد صنعتی و معدنی‬ ‫سفر خراسان شمالی‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1394‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1436‬‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 243‬پیاپی ‪ 32 1561‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫از الزامات توسعه صنعتی‬ ‫تعامل با بازارهای بیرونی‬ ‫جدال بر سر‬ ‫نشرامار‬ ‫امپراتوری‬ ‫«شکلک»و «دیتا»‬ ‫‪ 7‬طرح فوالدی‬ ‫شتاب می گیرند‬ ‫با وجود مشکل ساختاری باز پرداخت تسهیالت‪ ،‬بانک مرکزی پیشنهاد گره گشای مهندس نعمت زاده را رد کرد‬ ‫صنایع کوچک در انتظار حمایت مجلس و دولت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25‬‬ ‫توسعه مسالمت امیز صنعت‬ ‫با محیط زیست‬ ‫‪5‬‬ ‫مالیات اصناف‬ ‫از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫‪23‬‬ ‫اینجا موبایل ها و ساعت ها‬ ‫از کار می افتند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رفع موانع‪ ،‬راهکار‬ ‫جذب سرمایه گذاری‬ ‫الزامات‬ ‫توسعه صنعتی‬ ‫مصطفی رناسی‬ ‫نایب رییس کمیسیون صنعت‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سفر به خراسان شمالی‪،‬‬ ‫از پروژه ه��ای مجتم��ع فوالد اس��فراین‪ ،‬لوله گس��تر‬ ‫اس��فراین‪ ،‬کارخان��ه اذین ف��رج و کارخان��ه الومینای‬ ‫جاجرم بازدید کرد‪ .‬مهندس محمدرضا نعمت زاده واحد‬ ‫بسته بندی حبوبات و خشکبار شهرستان گرمه و واحد‬ ‫تولیدی شیش��ه سکوریت در ش��هرک صنعتی بجنورد‬ ‫را افتتاح کرد‪ .‬این اس��تان با دارا ب��ودن معادن غنی و‬ ‫توانمندی ه��ای الزم در زمین��ه صنایعی مانند کارخانه‬ ‫الومینای جاجرم که تامین کننده خوراک کارخانه های‬ ‫بزرگ الومینیوم سازی کشور است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رقابت پذیری با تولید‬ ‫خودروهای جدید و کیفی‬ ‫موید حسینی صدر‬ ‫مرتضی افقه‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصاددان‬ ‫‪4‬‬ ‫نماینده کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪11‬‬ ‫توجه دولت‬ ‫به تولید معطوف شود‬ ‫مصرف کاالی ایرانی‬ ‫کمک به رشد اقتصادی‬ ‫علیرضا عسگری مارانی‬ ‫ابوالقاسم حکیمی پور‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫‪20‬‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫‪29‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫منابع دیپلماتیک سازمان ملل اعالم کردند که‬ ‫بان کی مون دبیرکل این س��ازمان در حالی نشست‬ ‫ژنو را اغاز کرد که نمایندگان جنبش انصاراهلل و علی‬ ‫عبداهلل رییس جمهوری سابق یمن به دلیل تاخیر در‬ ‫پرواز‪ ،‬هنوز وارد ژنو نشده اند‪.‬‬ ‫بان کی مون دبیرکل س��ازمان ملل خواس��تار‬ ‫برقرای اتش بس انساندوستانه فوری در یمن شد‪.‬‬ ‫در درگیری نیروهای عراقی با تروریس��ت های‬ ‫داعش در نزدیکی پاالیش��گاه بیجی‪ 12 ،‬داعشی به‬ ‫هالکت رسیدند‪.‬‬ ‫گوئنتر اوتینگر‪ ،‬کمیس��یونر جامع��ه و اقتصاد‬ ‫دیجیت��ال اروپا گفت‪ ،‬بروکس��ل بای��د طرح هایی را‬ ‫ب��رای مواجهه ب��ا «موقعیت اضط��راری» در یونان‬ ‫اماده کند‪ ،‬در صورتی که اتن تا ‪ 30‬ژوئن (‪ 9‬تیر) با‬ ‫وام دهندگان به توافق نرسد‪.‬‬ ‫هیات ‪ 6‬نفری از دولت افغانس��تان به ریاس��ت‬ ‫«حکمت خلیل کرزی» معاون سیاس��ی وزارت امور‬ ‫خارجه‪ ،‬برای ش��رکت در مذاک��رات صلح با طالبان‬ ‫راهی «اسلو» پایتخت نروژ شدند‪.‬‬ ‫در اس��تانه توافق تاریخی دولت ه��ای هاوانا و‬ ‫واشنگتن برای از سرگیری روابط کامل و بازگشایی‬ ‫س��فارتخانه های دو کش��ور‪ ،‬هیاتی از س��ناتورهای‬ ‫جمهوریخواه امریکا از کوبا دیدار کردند‪.‬‬ ‫فرانس��وا اوالن��د‪ ،‬رییس جمه��وری فرانس��ه‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر یونان را به از سرگیری سریع مذاکره با‬ ‫بستانکاران فراخواند‪.‬‬ ‫ارزش س��هام بازارهای بورس در اروپا‪ ،‬به دلیل‬ ‫شکس��ت مذاکرات یونان با وام دهندگان بین المللی‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫«یونگ بیونگ سه» وزیر امور خارجه کره جنوبی‬ ‫به امریکا رفت تا ضمن گفت وگو با مقامات این کشور‬ ‫و امضای یک توافقنامه هسته ای جدید‪ ،‬کشورش را‬ ‫از حق غنی سازی بیشتری برخوردار کند‪.‬‬ ‫طالبان افغانستان اعالم کرد یکی رهبران ارشد‬ ‫این گروه بنام «مولوی میر احمد گل هاش��می» در‬ ‫شهر پیشاور پاکستان کشته شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیس��تی از‬ ‫برنامه این رژیم برای کشاندن دروزی های سوریه به‬ ‫سرزمین های اشغالی خبر داد‪.‬‬ ‫پاکس��تان ک��ه به کم��ک چین درح��ال تولید‬ ‫هوپیماه��ای جنگنده م��دل ‪ 17-JF‬باهدف تقویت‬ ‫نی��روی هوایی خود و صادرات این جنگنده اس��ت‪،‬‬ ‫به تازگی اعالم کرده که نخس��تین مش��تری را برای‬ ‫صادرات این هواپیمای جنگی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫«مولود چاوش اوغلی» وزیر امور خارجه ترکیه‬ ‫در دیدار با اعضای هیات مجمع پارلمان شورای اروپا‬ ‫گفت‪ :‬چرا اروپا پیکارجویانش را هنگام خروج کنترل‬ ‫نمی کند؟‬ ‫دس��تگاه قضای��ی رژی��م ال خلیف��ه ‪ 57‬تن از‬ ‫شهروندان بحرینی را در مجموع به ‪ 748‬سال زندان‬ ‫محکوم کرد و تابعیت ‪ 56‬شهروند دیگر را لغو کرد‪.‬‬ ‫یک موسس��ه مطالعات صل��ح بین المللی اعالم‬ ‫ک��رده که با وجود تالش ه��ای بین المللی در زمینه‬ ‫خلع سالح هسته ای‪ ،‬پاکستان و هند درحال افزایش‬ ‫سالح های اتمی خود هستند‪.‬‬ ‫وزارت کشور و دفاع افغانستان در اطالعیه های‬ ‫جداگان��ه ای اعالم کرد که در درگیری های نیروهای‬ ‫افغ��ان در مناط��ق مختلف کش��ور در ‪ 24‬س��اعت‬ ‫گذش��ته ‪ 167‬عضو گروه طالبان کش��ته و بیش از‬ ‫‪ 100‬نفر زخمی شدند‪.‬‬ ‫رون��د رو به گس��ترش بیماری م��رس و افزوده‬ ‫ش��دن بر تع��داد مبتالیان به این وی��روس‪ ،‬یکی از‬ ‫بیمارستان های اصلی شهر سئول را مجبور به توقف‬ ‫در پذیرش و قرنطینه بیماران جدید کرد‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت عربس��تان اعالم کرد در هفته‬ ‫گذش��ته ‪ 5‬م��ورد ابتال ب��ه ویروس کرون��ا در نقاط‬ ‫مختلف این کشور ثبت شده است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود گمانه زنی های بس��یار درباره احتمال‬ ‫برگ��زاری انتخاب��ات زود هن��گام در ترکی��ه پس از‬ ‫کاه��ش درصد ارای حزب حاکم عدالت و توس��عه‪،‬‬ ‫س��رانجام مقامات این حزب اع�لام کردند که اماده‬ ‫تشکیل دولت ائتالفی با مشارکت سایر احزاب پیروز‬ ‫در انتخابات اخیر هستند‪.‬‬ ‫دیوید کامرون نخست وزیرانگلیس و رهبرحزب‬ ‫محافظه کار برای نخس��تین بار پس از پیروزی قاطع‬ ‫حزبش در انتخابات پارلمانی هفدهم اردیبهشت ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬مواج��ه با دودس��تگی و انش��قاق درمیان‬ ‫محافظه کاران‪ ،‬در ارتباط با طرح برگزاری همه پرسی‬ ‫خروج این کشور از اتحادیه اروپا شده است‪.‬‬ ‫روزنام��ه واش��نگتن پس��ت فاش ک��رد‪ ،‬عالوه‬ ‫بر کمک های اس��راییل‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬قط��ر‪ ،‬ترکیه و‬ ‫اردن به تروریس��ت های تکفیری مس��لح در جنوب‬ ‫سوریه‪ ،‬س��ازمان اطالعات مرکزی امریکا (سیا) نیز‬ ‫س��االنه یک میلیارد دالر بودجه ب��رای این گروه از‬ ‫تروریست ها هزینه می کند‪.‬‬ ‫مالزی از بازداش��ت ‪ 108‬نفر در این کش��ور به‬ ‫اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش خبر داد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫وضعکشورازنظرذخایرکاالهایاساسیبسیارخوباست‬ ‫معاون اول رییس جمهور گفت‪ :‬از نظر ذخایر کاالهای‬ ‫اساسی در کشور هیچ مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬اسحاق جهانگیری‬ ‫در کنگره ملی پرس��ش مهر ‪ 15‬در مرکز همایش های‬ ‫بین المللی برج میالد تهران افزود‪ :‬در س��ال ‪ 1392‬که‬ ‫دول��ت را تحویل گرفتی��م وضع کش��ور از نظر ذخایر‬ ‫کاالهای اساس��ی چندان مطلوب نب��ود‪ ،‬برای مثال در‬ ‫یکی از اس��تان ها فقط ب��ه ان��دازه ‪ 3‬روز ذخیره گندم‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬خوش��بختانه در این ‪ 2‬س��ال در این‬ ‫زمینه دولت عملکرد خوبی داشته است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری گفت‪ :‬این در حالی اس��ت ک��ه در کنار‬ ‫این اقدامات در حال مذاکره با دنیا هس��تیم تا بتوانیم‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه ای را که بر کش��ور تحمیل ش��ده‬ ‫برطرف کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهور افزود‪ :‬متاس��فانه غربی ها‬ ‫ب��ه علت اینکه کور عمل کرده اند برای اعمال فش��ار به‬ ‫کشور‪ ،‬بر جاهایی دس��ت گذاشته اند که مستقیم روی‬ ‫مردم و زندگی انها فش��ار ایجاد کرده و زندگی مردم را‬ ‫با مش��کل روبه رو می کند ام��ا در عین حال دولت تمام‬ ‫تالش خود را برای به حداقل رس��اندن اثر این فشارها‬ ‫انجام داده است و خواهد داد‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنین گفت‪ :‬در سال ‪ 1392‬در نتیجه‬ ‫چند س��ال س�� وء مدیریت و ندانم کاری‪ ،‬کشور و ملت با‬ ‫مش��کالت زیادی روبه رو ش��ده بودن��د اگرچه همچون‬ ‫همیش��ه با نقش افرینی موثر و بهنگام مردم در کشور‬ ‫امیدواری ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نتیج��ه حض��ور تعیین کنن��ده م��ردم‬ ‫در س��ال ‪ ،1392‬این اس��ت ک��ه می بینیم ام��روز در‬ ‫فضای بین المللی دیگر کس��ی با ایران ب��ا زبان تهدید‬ ‫ح��رف نمی زند بلکه ب��ا زبان تکریم‪ ،‬احت��رام و منطق‬ ‫ب��ا ملت ای��ران س��خن می گوی��د و به طور حت��م این‬ ‫مل��ت با منطق ق��وی خود ح��رف خود را به کرس��ی‬ ‫می نشاند‪.‬‬ ‫دعوت رییس جمهور از رییس دولت امارات‬ ‫سفر رییس مجلس شورای اسالمی به ایرلند‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬علی طیب نیا به عنوان نماینده‬ ‫ویژه رییس جمهور با شیخ منصور بن زاید ال نهیان‪ ،‬معاون نخست وزیر‬ ‫و وزیر امور ریاس��ت امارات دیدار و دعوتنامه رییس جمهور برای شیخ‬ ‫خلیفه بن زاید ال نهیان رییس دولت امارات متحده عربی برای شرکت‬ ‫در س��ومین اجالس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران‬ ‫را تسلیم کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن دی��دار‪ ،‬طیب نیا س�لام های صمیمانه رییس جمه��ور را به‬ ‫مقامات عالی امارات ابالغ و بر گس��ترش بیش از پیش روابط حس��نه‬ ‫دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نقش بس��یار مهم گاز در تامین انرژی جهانی‪ ،‬برگزاری اجالس سران کشورهای‬ ‫صادرکننده گاز در تهران برای حل مشکالت فرارو و اتخاذ تصمیم های اساسی درباره انرژی گاز را‬ ‫تعیین کننده دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬حضور موثر سران کشورهای صادر کننده گاز در اجالس تهران‬ ‫می تواند بر ارتقای جایگاه این مجمع بیفزاید‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی عنوان کرد ‪ :‬در سفر دو روزه به ایرلند‬ ‫موضوعات��ی چون افزایش روابط پارلمانی و توس��عه اقتصادی مورد بحث‬ ‫و بررس��ی قرار می گیرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی‬ ‫دی��روز پی��ش از ترک تهران به منظور س��فر دو روزه به ایرلند گفت‪ :‬این‬ ‫س��فر پس از انکه رییس جمهور ایرلند به ایران امد و مذاکرات همکاری‬ ‫در زمینه های قانونی و س��رمایه گذاری و بخش های گوناگون مطرح شد‪،‬‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به دعوت ایش��ان این س��فر دو روزه برای‬ ‫تقویت ارتباط انجام می شود و زمان مناسبی است تا با روسای پارلمان و‬ ‫س��نا مالقاتی به منظور گسترش روابط داش��ته باشیم‪ .‬الریجانی تاکید کرد‪ :‬در این سفر افزایش روابط‬ ‫پارلمانی و توسعه اقتصادی بررسی می شود‪ .‬رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬در سفر به ایرلند‬ ‫با وزرای مرتبط با موضوعات کشاورزی و صنعت نیز جلساتی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫الریجانی تاکید کرد‪ :‬با توجه به عالقه مندی های مس��ئوالن ایرلندی این س��فر برای توسعه اقتصادی‬ ‫مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫تسویه حساب ‪ ۳۵۸‬بدهکار کالن بانکی‬ ‫معاون اول قوه قضائیه از تسویه حساب ‪ ۳۵۸‬بدهکار کالن بانکی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬محس��نی اژه ای در جلسه کمیسیون‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬اب و مناب��ع طبیع��ی مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به‬ ‫پیگیری های مش��ترک قوه قضائیه و بانک مرکزی در شناس��ایی بدهکاران‬ ‫بانکی گفت‪ :‬بر اس��اس اخرین امار بان��ک مرکزی‪ ،‬از مجموع ‪ 575‬بدهکار‬ ‫کالن بانکی هم اکنون ‪ 217‬بدهکار در فهرست سیاه بانکی قرار دارند و بقیه‬ ‫مصالحه یا تسویه کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دادس��تان کل کشور تکلیف شده که بر روند تسویه حساب‬ ‫این بدهکاران نظارت کند که ایا این تس��ویه حس��اب واقعی انجام شده یا‬ ‫صوری است‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای گفت‪ :‬در حال حاضر بانک ها برای پرداخت برخی تسهیالت‬ ‫با سقف پایین اعتبارس��نجی می کنند‪ ،‬ضامن می خواهند و در قبال تاخیر‬ ‫یک یا دو قسط سریع اقدام می کنند اما در عین حال برخی بدهکاران کالن‬ ‫بانکی هم هستند که چندین سال بدهی معوقه دارند بنابراین باید در نحوه‬ ‫برخورد با بدهکاران بانکی تفکیک قائل شویم‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضائیه با اش��اره به اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با‬ ‫پدیده زمین خواری گفت‪ :‬برخوردها در این بخش با دشواری در حال انجام‬ ‫و فشارها بر قوه قضائیه برای به ثمر رساندن پرونده ها زیاد است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در منطقه ابس��رد دماوند ‪ 10‬هزار واحد مس��کونی‬ ‫غیرمجاز س��اخته شده‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون از قوه قضائیه توقع دارند که همه انها‬ ‫را تخریب کند‪.‬‬ ‫محس��نی اژه ای گفت‪ :‬ایا این واحدها پنهانی و یک ش��به س��اخته شده‬ ‫اس��ت؟ برای ساخت این واحدها چه کس��ی مجوز داده است؟ ایا می شود‬ ‫همه انها را تخریب کرد؟‬ ‫امیرعبداللهیان عازم عربستان شد‬ ‫برنامه دولت برای شرایط تحریم‬ ‫‪95‬هزار صندوق الکترونیکی برای انتخابات‬ ‫حسین امیرعبداللهیان‪ ،‬معاون عربی‬ ‫و افریقایی وزارت امور خارجه به منظور‬ ‫ش��رکت در اجالس فوق العاده سازمان‬ ‫همکاری اسالمی درباره یمن راهی جده‬ ‫عربستان شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��بکه العال��م وزیران‬ ‫امور خارجه کش��ورهای عضو س��ازمان‬ ‫همکاری اسالمی در نشستی اضطراری در جده مسائل یمن را بررسی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این س��ازمان در بیانی��ه ای که در پایگاه اینترنتی س��ازمان همکاری‬ ‫اس�لامی منتشر ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬این نشس��ت بر اساس درخواست‬ ‫دولت یمن و با موافقت اکثریت اعضا‪ ،‬برگزار می شود‪».‬‬ ‫در این بیانیه تصریح ش��د‪« :‬در این نشست درباره اوضاع یمن تبادل‬ ‫نظر و راهکارها برای بازگش��ت امنیت و ثبات به این کش��ور بررس��ی‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫این نشست تنها یک روز پس از اغاز کنفرانس ژنو با حضور نمایندگان‬ ‫گروه های یمنی‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫اکن��ون از کش��ور هندوس��تان بابت‬ ‫ف��روش نفت اف��زون بر ‪8‬میلی��ارد دالر‬ ‫طلب داریم‪« .‬محمدباقر نوبخت» دیروز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬البته چرخیدن امور کش��ور‬ ‫را منحصر به رف��ع تحریم ها نکرده ایم‪،‬‬ ‫زی��را دولت ب��رای ش��رایط تحریم هم‬ ‫برنامه های��ی دارد‪ .‬ریی��س س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کش��ور همچنین در پاس��خ به سوالی مبنی بر‬ ‫اینکه ایا در بودجه امس��ال با کسری روبه رو خواهیم بود یا خیر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به طور قطع تا پایان امسال کسری بودجه صفر خواهد بود‪ .‬نوبخت‬ ‫با این حال از تحقق نیافتن ‪50‬درصدی منابع پیش بینی شده در قانون‬ ‫بودجه امس��ال خبر داد‪ .‬رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫در پاس��خ به این سوال که تکلیف حذف یارانه اقشار پردرامد چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قرار اس��ت به زودی وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در این باره‬ ‫اطالع رس��انی کند‪ .‬همچنین نوبخت درباره طرح هایی که قرار است در‬ ‫بخش عمرانی به بهره برداری برس��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت برای تکمیل ‪250‬‬ ‫طرح بزرگ در کشور تا پایان امسال برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت کش��ور از خری��د‬ ‫‪95‬ه��زار صن��دوق الکترونیک��ی ب��رای‬ ‫دهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی و پنجمین دوره خبرگان رهبری‬ ‫درکش��ور خبرداد‪ .‬حسین علی امیری در‬ ‫گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬بسترهای امنیتی‬ ‫دراین زمین��ه برای برگ��زاری انتخابات‬ ‫باش��کوه فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬قرار اس��ت انتخابات پیش رو در برخی از‬ ‫استان ها و کالنشهرهای کشور به صورت الکترونیکی برگزار شود و دولت‬ ‫تدبی��ر و امید برای نخس��تین تجربه انتخاباتی خود اماده اس��ت‪ .‬از ‪25‬‬ ‫فرایند انتخابات‪ 24 ،‬فرایند ان با تدبیر دولت انجام می ش��ود و اخرین‬ ‫فرایند خرید همین صندوق های الکترونیکی اس��ت که به جد ازس��وی‬ ‫دولت دنبال می ش��ود‪ .‬بحث تخلفات شورای اس�لامی شهر و روستا در‬ ‫کرج س��والی بود ک��ه خبرنگاران از قائم مقام وزیرکش��ور درامور مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی پرسیدند‪ .‬وی دراین باره اظهار کرد‪ :‬این موضوع فرایند‬ ‫قانونی دارد‪ ،‬تخلفات در ش��ورای ش��هر در قانون مشخص است و هیات‬ ‫حل اختالف صالحیتش بعد از اینکه شورا اتفاق افتاد‪ ،‬پیدا می شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه؛ دور بعدی مذاکرات معاونان ایران و اروپا‬ ‫تیم های کارشناسی ایران و اروپا مذاکرات را در وین‬ ‫ادامه می دهند تا روز چهارشنبه سیدعباس عراقچی‬ ‫و مجید تخت روانچی نیز برای ادامه مذاکرات به انها‬ ‫ملحق شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مذاکرات تیم های کارشناسی ایران‬ ‫و اروپا به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت‬ ‫دیروز برای تکمیل ضمائم متن توافق جامع از س��ر‬ ‫گرفته شد‪.‬‬ ‫عراقچ��ی و تخت روانچ��ی که از چهارش��نبه هفته‬ ‫گذشته هفتمین دور مذاکره برای نگارش متن توافق‬ ‫جامع را در وین اغاز کردند تا روز یکشنبه به مذاکره‬ ‫ادامه دادند و دیروز به تهران بازگشتند‪.‬‬ ‫انتظار می رود دور هشتم مذاکره برای نگارش متن‬ ‫توافق جامع نیز حدود ‪ 5‬روز طول بکشد‪.‬‬ ‫در دو دور قبل��ی مذاکرات‪ ،‬یک نشس��ت عمومی‬ ‫ه��م با حضور معاونان وزیران خارجه ایران و ‪ 5+1‬به‬ ‫ریاست عراقچی و هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده‬ ‫سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا برگ��زار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهل��ت ایران و ‪ 5+1‬برای نگارش متن توافق جامع‬ ‫روز دهم تیرماه بس��ر خواهد رس��ید ولی ایران گفته‬ ‫ک��ه مقی��د به زمان نیس��ت و در پ��ی توافقی خوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت‪ :‬محتوای توافق‬ ‫ب��ا ‪ 5+1‬برای ما مهم اس��ت و تواف��ق خوب را هرگز‬ ‫فدای زمان و ضرب االجل نمی کنیم‪.‬‬ ‫علی شمخانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار‬ ‫مذاکرات هسته ای ایران و ‪ 5+1‬را فرصتی برای طرف‬ ‫مقابل عنوان و اظهار کرد‪ :‬با توجه به سابقه امریکا در‬ ‫دشمنی با ملت ایران و اعمال تحریم های غیرقانونی‬ ‫و ظالمان��ه این مس��یر توام با بی اعتم��ادی و حفظ‬ ‫هوشیاری کامل دنبال می شود‪.‬‬ ‫ش��مخانی‪ ،‬سیاس��ت پیگیری مذاکرات هسته ای‬ ‫از س��وی جمهوری اس�لامی ایران را مبتنی بر یک‬ ‫انتخ��اب و نه اجب��ار و با هدف حفظ ت��وان صنعت‬ ‫هس��ته ای صلح امی��ز و رفع تحریم ه��ای ظالمانه بر‬ ‫مبنای کمترین هزینه و از مسیر حقوقی و دیپلماسی‬ ‫دانست و تاکید کرد‪ :‬این مسیر تنها گزینه پیش رو و‬ ‫فرصتی برای طرف مقابل است که مسیر همکاری را‬ ‫به جای تقابل دنبال کند‪.‬‬ ‫نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در شورای عالی‬ ‫امنیت ملی همچنین گفت‪ :‬البته با توجه به س��ابقه‬ ‫امریکا در دش��منی با ملت ایران و اعمال تحریم های‬ ‫غیرقانونی و ظالمانه این مس��یر توام با بی اعتمادی و‬ ‫حفظ هوش��یاری کامل دنبال می شود و به هیچ وجه‬ ‫موضوعات غیرهسته ای از جمله مسائل نظامی کشور‬ ‫محل مذاکره نیست‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ تعامل با بازارهای خارجی‪ ،‬الزام توسعه صنعتی‬ ‫‪3‬‬ ‫دسترسی نداشتن به تسهیالت بانکی در صدر مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫ابرپروژه ها در انتظار بهبود نظام مدیریت‬ ‫با وجود مشکل ساختاری باز پرداخت تسهیالت پیشنهاد گره گشای مهندس نعمت زاده از سوی بانک مرکزی رد شد‬ ‫صنایع کوچک در انتظار حمایت دولت و مجلس‬ ‫ملیح�ه خورده پا‪-‬گ�روه صنع�ت‪ :‬رییس‬ ‫کل بانک مرکزی که ریاس��ت ش��ورای پول‬ ‫و اعتب��ار را برعه��ده دارد با پیش��نهاد وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای محاس��به نرخ‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت ارزی صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط برابر با نرخ ارز در روز گش��ایش‪،‬‬ ‫مخالفت کرد‪.‬‬ ‫مه��دی رییس زاده‪ ،‬مش��اور مالی و بانکی‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران و ته��ران در گفت وگو‬ ‫با اع�لام این مطلب اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا‬ ‫در روزه��ای نخس��ت خ��رداد‪ ،‬مهن��دس‬ ‫نعمت زاده در نامه ای به رییس ش��ورای پول‬ ‫و اعتبار در راس��تای رفع مشکل بازپرداخت‬ ‫تسهیالت ارزی واحدهای صنعتی کوچک و‬ ‫متوس��ط از وی خواس��ت تا نرخ بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت ارزی ای��ن واحدها نی��ز همانند‬ ‫دریافت کنندگان تس��هیالت ارزی از حساب‬ ‫ذخیره به نرخ روز گشایش باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از ارس��ال این نامه از سوی‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در تاریخ ‪۶‬‬ ‫خرداد س��یف‪ ،‬رییس شورای پول و اعتبار و‬ ‫رییس کل بانک مرکزی با این درخواس��ت‬ ‫مخالفت کرده و این موضوع به صورت کتبی‬ ‫به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم شد‪.‬‬ ‫مش��اور بانکی اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫این مطلب که مقرر ش��ده بود تا جلس��ه ای‬ ‫با حضور نماین��دگان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬نماینده بانک صنع��ت و معدن‪،‬‬ ‫نماین��ده بانک مرک��زی و نماین��ده بخش‬ ‫خصوصی برگزار ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این جلسه‬ ‫در هفته جاری با حضور علی ابادی مدیرکل‬ ‫دفت��ر امور اقتصادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و معاونانش‪ ،‬همچنی��ن نمایندگان‬ ‫بان��ک مرک��زی‪ ،‬بان��ک صنع��ت و معدن و‬ ‫نماین��ده بخش خصوص��ی برگزار ش��د اما‬ ‫نتوانستیم با بانک مرکزی برای رفع مشکل‬ ‫بازپرداخت تسهیالت ارزی صنایع کوچک و‬ ‫متوسط به توافق برسیم‪.‬‬ ‫رییس زاده با اشاره به مخالفت جدی بانک‬ ‫مرکزی با محاس��به بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫ارزی صنای��ع کوچک و متوس��ط با نرخ روز‬ ‫گشایش که از خط اعتباری بانک مرکزی در‬ ‫قالب بند«د» جزء ‪ ۶‬قانون بودجه س��ال ‪۸۸‬‬ ‫اق��دام به دریافت تس��هیالت ارزی کرده اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نماینده بان��ک مرکزی در این‬ ‫جلس��ه‪ ،‬مخالف��ت خود را با پیش��نهاد وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬نماینده بانک مرکزی‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬علت مخالفت با پیش��نهاد‬ ‫و متوس��ط رسیده است بنابراین باید نسبت‬ ‫به رفع این مشکل‪ ،‬اقدام جدی انجام شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگ��ر تکلی��ف نح��وه پرداخت‬ ‫تس��هیالت ارزی واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط مش��خص نش��ده و انها ملزم به‬ ‫پرداخ��ت بدهی به ص��ورت ارزی ان هم با‬ ‫مهندس نعم��ت زاده درباره نحوه محاس��به‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت ارزی صنایع کوچک‬ ‫ومتوسط را ایین نامه ها و قوانین کشور اعالم‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬از انجا که اعتبار مورد نیاز این‬ ‫واحده��ا از محل خط اعتباری بانک مرکزی‬ ‫پرداخت شده است بنابراین دریافت کنندگان‬ ‫تسهیالت ارزی از محل بند «د» باید بدهی‬ ‫خود را به صورت ارزی و ان هم بر مبنای ارز‬ ‫ درحال حاضر ‪ ۶۰‬واحد‬ ‫ازاد به بانک مرکزی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫مش��اور بانکی و مالی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫درگیر مسئله نحوه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۶۰‬واحد‬ ‫بازپرداختتسهیالت‬ ‫صنعتی کوچک و متوس��ط درگیر مس��ئله‬ ‫نح��وه بازپرداخ��ت تس��هیالت ارزی که از‬ ‫ارزی که از خط اعتباری‬ ‫خ��ط اعتباری بانک مرک��زی ان را دریافت‬ ‫بانک مرکزی ان را دریافت‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬هس��تند ک��ه البت��ه ب��ه منظور‬ ‫کرده اند‪ ،‬هستند که البته به‬ ‫جلوگیری از تعطیلی این واحدها‪ ،‬الزم است‬ ‫منظور جلوگیری از تعطیلی‬ ‫تا نس��بت به رفع مس��ئله نحوه بازپرداخت‬ ‫این واحدها‪ ،‬الزم است تا‬ ‫تس��هیالت ارزی انها اقدام شود‪ .‬رییس زاده‬ ‫نسبت به رفع مسئله نحوه‬ ‫با بیان اینکه سیاس��ت های بانک مرکزی در‬ ‫بازپرداخت تسهیالت ارزی‬ ‫قبال دریافت کنندگان تسهیالت ارزی نباید‬ ‫انها اقدام شود‬ ‫به صورت «یک بام و دو هوا» باش��د‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬سال گذش��ته‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫با ی��ک قانون ب��ه کم��ک دریافت کنندگان نرخ ارز ازاد ش��وند به طور قطع این واحدها‬ ‫تس��هیالت ارزی از مح��ل حس��اب ذخیره چاره ای جز تعطیل��ی ندارند زیرا در صورت‬ ‫ارزی امد و براس��اس این قانون‪ ،‬مقرر ش��د نداش��تن توانایی پرداخ��ت بدهی های ارزی‬ ‫تا دریافت کنندگان تسهیالت ارزی از محل در فهرس��ت بدهکاران بانکی قرار گرفته و از‬ ‫حس��اب ذخیره ارزی‪ ،‬اقساط این تسهیالت دریافت تسهیالت ریالی بانک و حتی دسته‬ ‫را ب��ه صورت ریالی و ب��ر مبنای نرخ ارز روز چک نیز محروم خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تالش ه��ای وزیر صنعت‪،‬‬ ‫گشایش حساب‪ ،‬دریافت کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنای��ع نس��اجی ابرازکرد‪ :‬معدن و تجارت برای رفع مش��کل پرداخت‬ ‫با توج��ه به اینک��ه موعد پرداخت اقس��اط تس��هیالت ارزی صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫تس��هیالت ارزی واحدهای صنعتی کوچک تصری��ح کرد‪ :‬مهندس نعم��ت زاده‪ ،‬رفع این‬ ‫پیش بینی رشد ‪6‬درصدی صنعت و معدن در سال جاری‬ ‫معاون وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫ش��رایط اقتصادی بس��یار سخت اس��ت که این امر‬ ‫ضرورت مدیریت‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬تالش‪ ،‬ایده و خالقیت‬ ‫را دوچندان می کند‪ ،‬چراکه در شرایط معمولی نقش‬ ‫مدیریت ه��ا‪ ،‬خالقیت ه��ا و ابت��کارات خیلی پررنگ‬ ‫نیست‪ .‬حس��ین ابویی مهریزی در گفت وگو با مهر با‬ ‫اعالم این مطلب افزود‪ :‬در س��ال جاری برای صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬رش��د ‪۶‬درصدی پیش بینی ش��ده که البته‬ ‫با فعال تر ش��دن مس��ائل روابط بین المللی و کاهش‬ ‫مش��کالت‪ ،‬این رشد محقق می شود‪ ،‬ضمن اینکه در‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬رشد ‪ ۹‬ماهه بخش صنعت ‪5/1‬درصد‬ ‫و بخش معدن باالی ‪۱۰‬درصد بود که بر این اساس‪،‬‬ ‫رش��د ‪۶‬درص��دی برای مجم��وع ای��ن دو بخش در‬ ‫س��ال جاری پیش بینی شده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫رش��د صنعت در رش��د اقتصادی و تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی بس��یار مهم است و به همین دلیل‪ ،‬صنعت و‬ ‫معدن «پیشران اقتصاد» نامیده می شود که می تواند‬ ‫کمبود رش��د س��ایر بخش ها را جبران کند‪ ،‬لذا باید‬ ‫نقش پیش برنده برای صنایع کمتر ش��کوفا داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در جایی که اقتصاد کشور رشد‬ ‫‪۸‬درص��دی را تجربه کرده‪ ،‬صنعت ‪۱۲‬درصد رش��د‬ ‫داشته است‪ .‬به گفته ابویی مهریزی‪ ،‬عملکرد سال ‪۹۳‬‬ ‫و برنامه های س��ال ‪ ۹۴‬در بخش تولیدات و کاالهای‬ ‫منتخب و نیز توسعه صادرات و تامین زیرساخت های‬ ‫الزم‪ ،‬تحقق رشد ‪۶‬درصدی بخش صنعت و معدن را‬ ‫عملیاتی می کند‪ ،‬ضمن اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برنامه مفصلی برای بهبود فضای کسب وکار‬ ‫و بهبود رتبه ایران در سطح بین المللی تدارک دیده‬ ‫که نیازمند همکاری همه دستگاه هاست‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهارکرد‪ :‬با توجه به تورمی‬ ‫که برای س�� ال جاری پیش بینی شده‪ ،‬بخش تولید و‬ ‫صنعت کشور به ‪۱۹۵‬هزار میلیارد تومان منابع مالی‬ ‫نیاز دارد که این رقم غیراز اورده س��هامداران است؛‬ ‫بنابراین ‪۱۷۵‬هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل‬ ‫طرح ه��ای نیمه تمام و ‪۲۰‬ه��زار میلیارد تومان برای‬ ‫اتم��ام طرح هایی در س��ال ‪ ۹۴‬که ب��االی ‪۷۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارند‪ ،‬نیاز است‪.‬‬ ‫مشکل را در دستور کار وزارتخانه و معاونت‬ ‫امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ق��رار داد اما بانک مرکزی با این پیش��نهاد‬ ‫مخالفت کرد‪.‬‬ ‫مش��اور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به اینک��ه تالش ها برای رفع‬ ‫مش��کل بدهی های ارزی صاحب��ان صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط به نتیجه نرسید بنابراین‬ ‫ت�لاش خواهیم ک��رد تا از طری��ق دولت و‬ ‫مجلس برای رفع این مشکل تولیدکنندگان‬ ‫وارد عمل شویم‪.‬‬ ‫رییس زاده با تاکید بر ضرورت حل مسئله‬ ‫نحوه بازپرداخت تس��هیالت ارزی صاحبان‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با توج��ه به همراهی نک��ردن بانک مرکزی‬ ‫برای حل مش��کل تولیدکنندگان الزم است‬ ‫تا مجلس شورای اسالمی با یک استفساریه‬ ‫به کمک صاحبان صنایع کوچک و متوسط‬ ‫ام��ده و انها را نیز همانن��د صاحبان صنایع‬ ‫بزرگ‪ ،‬مش��مول ماده ‪ ۲۰‬قان��ون رفع موانع‬ ‫تولید کند تا انها نیز بدهی های ارزی خود را‬ ‫به صورت ریالی و براس��اس قیمت ارز در روز‬ ‫گشایش‪ ،‬پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته دول��ت در قالب یک‬ ‫الیحه و یا مجلس با یک طرح نیز می توانند‬ ‫نسبت به رفع این مش��کل صاحبان صنایع‬ ‫کوچک و متوسط اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت تا س��ال ‪ ،۸۸‬صاحبان تمام‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ‪ ،‬کوچک‬ ‫و متوسط از منابع مالی حساب ذخیره ارزی‬ ‫استفاده می کردند که این منابع در سال ‪۸۸‬‬ ‫به اتمام رس��ید اما تعداد زی��ادی از طرح ها‬ ‫و پروژه های صنعتی کش��ور برای به نتیجه‬ ‫رس��یدن نیاز به منابع مالی ارزی داشتند تا‬ ‫بتوانند سرمایه گذاری های الزم در این باره را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫پ��س از اتمام منابع حس��اب ذخیره ارزی‬ ‫و ض��رورت تامین منابع مالی برای طرح ها و‬ ‫پروژه های اقتصادی با دس��تور رییس دولت‬ ‫دهم و براساس جزء «د» بند ‪ ۶‬قانون بودجه‬ ‫س��ال‪ ۸۸‬مقرر ش��د تا ‪۳‬ه��زار میلیارد دالر‬ ‫از مناب��ع مالی بانک مرک��زی به عنوان خط‬ ‫اعتب��اری در اختیار بخ��ش تولید قرار گیرد‬ ‫که البته این قانون از سال ‪ ۸۹‬تنفیذ شد‪.‬‬ ‫براس��اس این بن��د از قانون بودجه س��ال‬ ‫‪ ،۸۹‬تامین منابع مال��ی مورد نیاز طرح ها و‬ ‫پروژه های عمرانی باید از محل اعتبار ‪۳‬هزار‬ ‫میلیارد دالری بانک مرکزی انجام می شد اما‬ ‫از انج�� ا که این میزان مح��دود بود بنابراین‬ ‫به هر متقاضی دریافت تسهیالت ارزی تنها‬ ‫‪۲۰‬میلیون یورو پرداخت می شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش با توجه به محدودیتی‬ ‫که در پرداخت تس��هیالت ارزی اعمال شد‬ ‫بنابراین بیش��تر متقاضیان تسهیالت ارزی‪،‬‬ ‫صاحب��ان صنایع کوچک و متوس��ط بودند‬ ‫زیرا پی��ش از این برای برخ��ی از طرح ها و‬ ‫پروژه های عمرانی تس��هیالت بسیار کالنی‬ ‫پرداخت شده بود‪ .‬پس از رفع مشکل تامین‬ ‫مناب��ع ارزی مورد نیاز صنایع در س��ال های‬ ‫اخیر‪ ،‬صاحبان این واحدها با مش��کالتی در‬ ‫نحوه پرداخت تس��هیالت مواجه شدند زیرا‬ ‫انه��ا تس��هیالت ارزی را ب��ا ارز ارزانقیمت‬ ‫دریاف��ت کرده بودند اما هن��گام بازپرداخت‬ ‫ناچار بودند تس��هیالت را ب��ر مبنای نرخ ارز‬ ‫ازاد و قیمت روز ارز پرداخت کنند‪.‬‬ ‫همچنین مش��کل صاحبان صنایع بزرگ‬ ‫برای پرداخت تسهیالت ارزی ناشی از ماده‬ ‫‪ ۲۰‬قان��ون قبل��ی حمایت از تولی��د بود که‬ ‫براساس این ماده قانونی باید تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫تسهیالت ارزی دریافت شده را با نرخ ارز ازاد‬ ‫و براساس قیمت روز ارز پرداخت کنند‪.‬‬ ‫براس��اس استفس��اریه مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬مقرر شد تا ان دس��ته از صاحبان‬ ‫صنایع که از حساب ذخیره ارزی تسهیالت‬ ‫دریافت کرده اند به نرخ روز گشایش اعتبار به‬ ‫صورت ریالی تسویه حساب کنند اما از انجا‬ ‫که بیش��ترین دریافت کنندگان تسهیالت از‬ ‫حساب ذخیره ارزی‪ ،‬صاحبان صنایع بزرگ‬ ‫بودند بنابراین استفس��اریه مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی فقط توانس��ت مشکل این بخش از‬ ‫تولیدکنندگان را برطرف کند‪.‬‬ ‫ساماندهی صنایع شهریار‪ ،‬مالرد و صفا دشت‬ ‫ریی��س س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬انتقال واحد های صنعتی شهر تهران‪،‬‬ ‫شهریار‪ ،‬مالرد و صفادشت به داخل شهرک ها خالف‬ ‫قانون «فاصله ‪ ۱۲۰‬کیلومتری شهرک های صنعتی از‬ ‫شهر ها» نیست‪ .‬سیدمحمدعلی سیدابریشمی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با ایسنا با‬ ‫بیان اینکه در مکان یابی ایجاد ش��هرک های صنعتی‬ ‫شهریار‪ ،‬مالرد و صفادش��ت سعی شده که کمترین‬ ‫عارضه را برای تهران داشته باشند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قصد‬ ‫ق مس��تقر‬ ‫ی که در این مناط ‬ ‫داریم واحد های صنعت ‬ ‫هس��تند را ب��ه داخل ش��هرک های صنعت��ی انتقال‬ ‫دهیم ک��ه درواقع این واحده��ای صنعتی را منتقل‬ ‫و س��اماندهی می کنی��م‪ .‬وی گفت‪ :‬درح��ال حاضر‬ ‫این واحد های پراکنده باعث الودگی محیط زیس��ت‬ ‫ن در انتخاب محل ایجاد ش��هرک‬ ‫می ش��وند‪ ،‬بنابرای ‬ ‫صنعتی‪ ،‬تاییدیه س��ازمان محیط زیست را گرفته ایم‪.‬‬ ‫سیدابریش��می ادامه داد‪ :‬ایجاد شهرک های صنعتی‬ ‫ش��هریار و مالرد مصوبه دولت را دارد و قانون فاصله‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومت��ری صنایع از ش��هر نی��ز مصوبه دولت‬ ‫اس��ت؛ بنابراین تناقضی میان ای��ن دو وجود ندارد‪،‬‬ ‫چرا ک��ه قصد ما تنها س��ازماندهی واحد های موجود‬ ‫است‪ .‬رییس س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران اف��زود‪ :‬واحد هایی ک��ه در تهران کار‬ ‫می کنند قب��ول نمی کنند در فاصله ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران قرار گیرند‪ .‬بای��د راهکاری پیدا کنیم که این‬ ‫واحد ه��ا کمتر فضا‪ ،‬خ��اک و اب را الوده کنند و در‬ ‫جایی مستقر شوند که دارای تصفیه خانه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه درحال حاضر واحد های صنعتی‬ ‫ته��ران‪ ،‬مالرد‪ ،‬ش��هریار و صفادش��ت از اب ش��رب‬ ‫اس��تفاده می کنن��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬انتق��ال این‬ ‫واحد ها به داخل شهرک های صنعتی‪ ،‬زمین ه استفاده‬ ‫انها از اب صنعتی را فراهم می کند و بدین ترتیب در‬ ‫مصرف اب شرب نیز صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬هر واحد‬ ‫صنعتی اجازه ندارد که وارد این شهرک ها شود و تنها‬ ‫ف ما ساماندهی واحد هایی است که درحال حاضر‬ ‫هد ‬ ‫در تهران‪ ،‬شهریار‪ ،‬مالرد و صفادشت مستقر هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رفع موانع‪ ،‬راهکار‬ ‫جذب سرمایه گذاری‬ ‫مصطفی رناسی‬ ‫نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق‬ ‫بازرگانی ایران‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی در طرح ه��ا و‬ ‫پروژه های اقتصادی کش��ور که این روزها و همزمان‬ ‫با نزدیک ش��دن به توافق نهایی بیش از پیش مدنظر‬ ‫قرار گرفته درحالی اس��ت که به نظر می رس��د ابتدا‬ ‫بای��د در زمینه رفع تمامی موانع این مس��یر‪ ،‬تالش‬ ‫الزم انج��ام ش��ود‪ .‬در ش��رایط کنونی‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫سرمایه گذاران ایرانی‪ ،‬سرمایه های خود را به طرح ها‬ ‫و پروژه های��ی وارد کرده اند که بخش عمده ای از این‬ ‫طرح ه��ا تاکنون به مرحله بهره برداری نرس��یده و با‬ ‫رسیدن به این مرحله نیز فاصله بسیاری دارند‪.‬‬ ‫البته بخشی از سرمایه گذاری ها نیز به دلیل مسائل‬ ‫و مش��کالت مالی یا بوروکراسی نیمه کاره رهاشده و‬ ‫همین امر باعث ش��ده تا با حجم انبوهی از طرح ها و‬ ‫پروژه های صنعتی نیمه کاره با پیشرفت های متفاوت‬ ‫مواجه باش��یم‪ .‬تالش برای صنعتی ش��دن ایران‪ ،‬در‬ ‫تمام برنامه های توسعه ای کشور همواره مدنظر بوده‬ ‫و همچنین در س��ند چشم انداز نیز به این امر تاکید‬ ‫ش��ده و ما برای محقق ش��دن این هدف و داش��تن‬ ‫ایرانی صنعتی نیازمند جذب س��رمایه گذاری داخلی‬ ‫و خارجی هس��تیم‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در مس��یر جذب‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی باید این نکته را مدنظر‬ ‫داشته باشیم که وجود طرح ها و پروژه های نیمه کاره‬ ‫به طور قطع مانع ورود سرمایه های جدید خارجی به‬ ‫بخش تولید و صنعت کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین اگر به دنبال جذب س��رمایه های خارجی‬ ‫هس��تیم باید ابتدا تمام تالش خ��ود را به کار ببندیم‬ ‫ت��ا طرح های نیمه کاره فعلی را به مرحله بهره برداری‬ ‫برسانیم زیرا این امر به طورقطع زمینه بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور را از یک س��و مهیا کرده و از سوی‬ ‫دیگر زمینه جلب اعتماد س��رمایه گذاران خارجی را‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از راهکارهای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی‬ ‫برای بخش تولید و صنعت کشور این است که تالش‬ ‫کنیم تا قانون بهبود فضای کسب وکار به صورت دقیق‬ ‫و در اسرع وقت اجرایی شود‪.‬‬ ‫اجرای قان��ون بهبود مس��تمر فضای کس��ب وکار‬ ‫منجرب��ه فعال ش��دن طرح های صنعت��ی نیمه تمام‬ ‫و بهره ب��رداری از انه��ا و همچنی��ن افزایش ظرفیت‬ ‫واحدهای تولیدی خواهد ش��د‪ .‬گفتنی است ؛ اجرای‬ ‫سیاس��ت های کلی اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی نیز از‬ ‫دیگ��ر مواردی اس��ت که می تواند به بهبود ش��رایط‬ ‫بخش تولید و صنعت کش��ور کمک کند البته نباید‬ ‫از ی��اد ببریم که برای اجرای دقیق این سیاس��ت ها‬ ‫نیز نیازمند اجرای دقیق قانون بهبود مس��تمر فضای‬ ‫بو کار هس��تیم‪ .‬درباره جذب س��رمایه گذاری‬ ‫کس�� ‬ ‫خارجی در طرح ها و پروژه های صنعتی کش��ور باید‬ ‫ای��ن نکته را نیز مدنظر داش��ته باش��یم که اگر تمام‬ ‫موانع جذب س��رمایه گذاری برطرف ش��ود‪ ،‬باز هم تا‬ ‫زمان��ی که تحریم ها به صورت کامل برطرف نش��ود‪،‬‬ ‫نمی توانیم منتظر س��رمایه گذاران خارجی در کشور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برخورداری شبه دولتی ها‬ ‫از رانت دولتی‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت و مع��دن اتاق بازرگانی‬ ‫تهران معتقد است در ‪ ۱۰‬سال اخیر با ایجاد نهادهای‬ ‫ش��به دولتی‪ ،‬خصوصی س��ازی واقعی انجام نشده و‬ ‫برای این کار باید ابت��دا تکلیف امتیازات ویژه مانند‬ ‫اختص��اص ارز مبادله ای و حامل های انرژی ارزان به‬ ‫گروهی خاص مش��خص ش��ود‪ .‬مهدی پورقاضی در‬ ‫گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی ف��ارس درباره روند‬ ‫خصوصی س��ازی در ‪ ۱۰‬س��ال اخیر و پیامدهای ان‬ ‫ک��ه قرار بود بدنه دولت چابک س��ازی ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصل خصوصی سازی مربوط به سهام عدالت می شود‬ ‫که مالکیت ان به بخش خصوصی منتقل ش��ده‪ ،‬اما‬ ‫مدیریت همچنان در دس��ت دولت است که با هدف‬ ‫اصلی همخوانی ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مالکیت هایی‬ ‫ک��ه دولت به بخ��ش خصوص��ی منتقل ک��رده در‬ ‫شرایطی اتفاق افتاده که نتیجه اش ایجاد شرکت های‬ ‫س��رمایه گذاری ش��به دولتی و به اصطالح عامیانه تر‬ ‫«خصولت��ی» در زیرمجموع��ه س��ازمان هایی نظیر‬ ‫تامین اجتماعی یا مانند ان اس��ت‪ .‬رییس کمیسیون‬ ‫صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به این نکته نیز‬ ‫اشاره کرد که براساس امارهای موجود تنها ‪۶‬درصد‬ ‫واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام ش��ده و‬ ‫‪۹۴‬درصد باقیمانده در دس��ت نهاده��ای عمومی و‬ ‫شبه دولتی اس��ت که در کنار ان از برخی رانت های‬ ‫دولتی اس��تفاده می کنند و در نهایت امکان رقابت از‬ ‫بخش خصوصی گرفته می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الزامات توسعه‬ ‫صنعتی‬ ‫مرتضی افقه‬ ‫اقتصاددان‬ ‫گلوگاه عقب ماندگی ایران در وهله نخست بی توجهی‬ ‫به تولید در نزد مسئوالن به نظر می رسد‪ .‬به این معنا‬ ‫که فروش نفت و درامدهای حاصل از ان سبب شده‪،‬‬ ‫کشور بدون توجه به تولید اداره شود که حل این مسئله‬ ‫فراقوه ای بوده و تنها به دولت مربوط نمی شود که الزم‬ ‫اس��ت کل نظ��ام‪ ،‬تدبیری جدی برای بهب��ود جایگاه‬ ‫تولید و نقش ان در توس��عه کش��ور اتخاذ کند‪ .‬اینکه‬ ‫صنعت چه جایگاهی در کش��ور دارد نیز خود مسئله‬ ‫دیگری اس��ت که باید ب��ه ان پرداخت‪ .‬ایران به دلیل‬ ‫گستردگی جغرافیایی و جمعیت مناسب به عنوان بازار‬ ‫خوب‪ ،‬زمینه بهره مندی از هر ‪ 4‬بخش اقتصادی شامل‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬خدمات و نفت را دارد و از انجایی‬ ‫ک��ه ایران ب��ه دلیل قرار گرفتن در کمربند خش��کی‪،‬‬ ‫کش��وری مناسب برای کشاورزی نیست بنابراین بهتر‬ ‫است بر بخش صنعت متمرکز شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه از هم��ان ‪۳۰‬درصد ظرفیت کش��اورزی نیز بهره‬ ‫مناس��ب را نبرده ایم‪ .‬بنابراین برخی معتقدند که باید‬ ‫به س��مت صنعتی شدن حرکت کنیم‪ .‬اما اعتقاد بنده‬ ‫این است که اگر نتوانیم از همان ظرفیت های موجود‬ ‫کشاورزی اس��تفاده کنیم و در بخش های دیگری که‬ ‫نیاز به تخصص و تکنیک های باال دارد‪ ،‬حرکت کنیم‪،‬‬ ‫نمی توانیم موفق ش��ویم‪ .‬این ش��رایط در حالی اس��ت‬ ‫که در همه س��طوح صنعت از صنایع مادر و س��نگین‬ ‫گرفته نظیر ذوب فلزات‪ ،‬پتروشیمی و به عالوه صنایع‬ ‫کوچ��ک و مصرفی‪ ،‬زمینه برای توس��عه وجود دارد و‬ ‫هم��ه این موارد زنجیره مکمل یکدیگر هس��تند‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه به دلیل ظرفیت نسبی به این نتیجه برسیم که‬ ‫در برخ��ی از صنایع س��رمایه گذاری نکنیم و تولیدات‬ ‫ان را از خ��ارج وارد کنی��م‪ .‬نکته دیگ��ر در این میان‪،‬‬ ‫تاکید برخی از کارشناسان بر استراتژی توسعه بخش‬ ‫صنعت با محوریت پتروش��یمی است‪ .‬دلیل این دسته‬ ‫از کارشناسان این است که مواد اولیه پتروشیمی گاز‬ ‫اس��ت که ذخایر گازی ما در دنیا در رتبه نخس��ت تا‬ ‫دوم ق��رار دارد‪ .‬ضم��ن انکه محصوالت پتروش��یمی‬ ‫ه��زاران واحد صنعتی‪ ،‬نیمه صنعت��ی و غیرصنعتی را‬ ‫تغذیه می کند‪ .‬بنابراین باید زنجیره تولید پتروشیمی‬ ‫را ت��ا جایی ک��ه امکان دارد‪ ،‬توس��عه دهیم‪ .‬از طرفی‬ ‫دیگر‪ ،‬اگر تولید مازاد وجود داش��ته باش��د می توانیم‬ ‫ان را ب��ه بازارهای خارجی ص��ادر کنیم که این روند‬ ‫مستلزم روابط سیاسی مناسب با دیگر کشورها و توان‬ ‫بازاریابی باالی متخصصان و تولیدکنندگان است‪ .‬نکته‬ ‫دیگر امایش س��رزمینی است‪ .‬با توجه به اینکه درصد‬ ‫کمی از جغرافیای کشور برای کشاورزی مناسب است‪،‬‬ ‫بنابراین مناطقی که زمین های حاصلخیز و اب کافی‬ ‫در اختی��ار دارند‪ ،‬ب��رای س��رمایه گذاری های صنعتی‬ ‫به ویژه صنایع بزرگ مناس��ب نیس��تند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در برخی از مناطق با وجود اس��تعدادهای‬ ‫خوب کشاورزی با فشار برخی از نمایندگان‪ ،‬صنایعی‬ ‫ایجاد ش��ده اند که مناس��ب این مناط��ق جغرافیایی‬ ‫نیس��ت‪ .‬در واق��ع صنایع باید در مکان هایی اس��تقرار‬ ‫یابد که دسترس��ی به مواد اولیه و بازار اس��ان باش��د‪.‬‬ ‫البته در این تقس��یم بندی سرمایه گذاری در صنایع و‬ ‫واحده��ای کوچک کمتر از حد انتظار اس��ت‪ ،‬زیرا در‬ ‫این بخش می توان اشتغال و توزیع درامد را گسترش‬ ‫داد چرا ک��ه صنایع بزرگ کمکی به اش��تغال و توزیع‬ ‫درامد نمی کنند‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫قدمی جدید‬ ‫در مسیر خودکفایی دریایی‬ ‫ایسنا ‪ :‬نخس��تین شناور جمع اوری الودگی های نفتی‬ ‫ساخت ایران به طور رسمی به اب انداخته شد تا پس‬ ‫از ثبت چند اختراع مهم در طول ماه های گذش��ته با‬ ‫ی شدن این شناور‪ ،‬بخش دیگری از حرکت ایران‬ ‫نهای ‬ ‫در مس��یر خودکفایی دریایی تکمیل شود‪ .‬این شناور‬ ‫که با مش��ارکت یک ش��رکت اروپایی ساخته و نهایی‬ ‫ش��ده در ش��رایطی با حضور مقامات دریایی کش��ور‬ ‫اغ��از به کار کرد که می تواند نیاز ایران در س��ال های‬ ‫این��ده را با تولیدی انبوه جبران کند‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫خلیج ف��ارس و دریای عمان به دلیل عمق پایین اب و‬ ‫البته عبور بس��یار زیاد کشتی های حامل فراورده های‬ ‫نفتی جزو الوده ترین دریاهای جهان به حساب می ایند‬ ‫به طور قطع س��اخت ش��ناوری که وظیفه پاک کردن‬ ‫این الودگی ها را دارد در حفظ محیط زیس��ت کش��ور‬ ‫و البته کاهش خروج ارز تاثیری بس��زا خواهد داشت‪.‬‬ ‫این شناور که هزینه ساخت ان نزدیک به ‪70‬میلیارد‬ ‫تومان براورد ش��ده اگر بتواند در اینده نیاز کشور در‬ ‫ای��ن حوزه را از نظر کیفیت خدمات پاس��خگو باش��د‬ ‫در جلوگیری از خروج ارز نقش��ی مهم ایفا کرده و به‬ ‫صرفه جویی قابل توجهی دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫صنعت‬ ‫کارشناسان صنعتی در گفت و گو با‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کردند‬ ‫تعامل با بازارهای خارجی‪ ،‬الزام توسعه صنعتی‬ ‫فرش�ته فریادرس‪-‬گ�روه صنع�ت‪ :‬توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫مهم ترین هدف بخش صنعت در دنیاست به همین علت‬ ‫همواره توس��عه اقتصادی در گرو رش��د و بهبود شرایط‬ ‫صنعتی بوده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه توس��عه اقتصادی‬ ‫مش��روط به رش��د و گس��ترش صنعت اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫اقتصادی که محوریت ان بر مبنای یکی از زیربخش های‬ ‫تولی��د کاال و خدماتی مانند کش��اورزی‪ ،‬مع��دن‪ ،‬تولید‬ ‫کااله��ای مصرف��ی‪ ،‬حمل ونقل یا تجارت اس��ت‪ ،‬فقط با‬ ‫تعری��ف و اجرای ادبیات صنعتی ش��دن امکان توس��عه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫تدوین اس��تراتژی صنعتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حل مش��کالت‬ ‫صنع��ت نیازمن��د توجهی بی��ش از اعطای تس��هیالت و‬ ‫تامی��ن نقدینگی اس��ت‪ .‬جای خال��ی دیدگاهی مبنی بر‬ ‫اینکه بخش تولید و صنعت محور اقتصاد کش��ور ش��ود‬ ‫در تم��ام سیاس��تگذاری ها و برنامه ریزی ه��ای دول��ت‬ ‫احساس می ش��ود‪ .‬نبود برنامه ای روش��ن که چشم انداز‬ ‫سرمایه گذاری و صنعت را حداقل برای چند سال روشن‬ ‫و تثبیت کند‪ ،‬موجب شده تا تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫با چالش های جدی مواجه شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر ساختار بانک ها‬ ‫‹ ‹نخستین اقدام توسعه صنعتی در ایران‬ ‫نخس��تین اقدام عملی و جدی برای توسعه صنعتی در‬ ‫ایران‪ ،‬ملی ش��دن صنعت نفت بود که توانس��ت ایران را‬ ‫درسال ‪ ۱۳۳۲‬از نظر دسترسی به منابع نفتی‪ ،‬مستقل تر‬ ‫از قبل کند‪ .‬این امر موجب شد تا عواید حاصل از فروش‬ ‫نفت در مس��یر توس��عه مورد اس��تفاده قرار گیرد‪.‬پس از‬ ‫انقالب اس�لامی ایران نیز ‪ ۵‬برنامه توسعه ای تدوین شده‬ ‫و ب��ه اجرا در امد‪ .‬اما رویکرد اقتصادی نامطلوب و به کار‬ ‫نگرفتن ظرفیت های موجود و نداش��تن استراتژی توسعه‬ ‫صنعتی در کشور از جمله چالش های جدی صنعت بوده‬ ‫که در صورت مرتفع نشدن‪ ،‬اقتصاد کشور بیش از پیش از‬ ‫رقابت با سایر کشور های اسیایی و منطقه ای باز می ماند‪.‬‬ ‫براس��اس نظر کارشناسان‪ ،‬حل مشکالت صنعت نیازمند‬ ‫توجهی بیش از اعطای تسهیالت و تامین نقدینگی است‪.‬‬ ‫از این رو نبود برنامه ای که چش��م انداز س��رمایه گذاری و‬ ‫صنعت را حداقل برای چند س��ال اینده روشن و تثبیت‬ ‫کند‪ ،‬موجب شده تا فعاالن این بخش با چالش های جدی‬ ‫مواجه شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹امایش سرزمینی‬ ‫یونس محمدی‪ ،‬اس��تاد س��ازمان مدیریت صنعتی در‬ ‫یک��ی از الزامات دولت برای توس��عه‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫صنعتی کش��ور را امایش س��رزمینی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫بای��د بحث امای��ش صنعتی در دس��تور کار قرار گیرد تا‬ ‫مش��خص ش��ود که در چ��ه زمینه هایی ظرفی��ت برای‬ ‫سرمایه گذاری و اجرای طرح ها و پروژه های جدید داریم؛‬ ‫به عبارت��ی دیگر با اجرای طرح امایش س��رزمینی باید‬ ‫مکان یابی صنعتی به ش��کل درست انجام و از این طریق‬ ‫نقش��ه راه صنعتی کشور مشخص ش��ود‪ .‬استاد سازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی اف��زود‪ :‬یکی دیگ��ر از الزامات صنعتی‬ ‫ش��دن‪ ،‬اتخاذ سیاست هایی اس��ت که یک دولت یا نظام‬ ‫در پیش می گیرد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬باید مش��خص ش��ود که‬ ‫اقتص��اد ما با جهان در تعامل اس��ت یا خیر و اینکه ما با‬ ‫سایر کشورهای دنیا تا چه اندازه در تعامل هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل با بازارهای بیرونی‬ ‫محم��دی با بی��ان اینکه هم اکن��ون برنامه های اقتصاد‬ ‫مقاومتی در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بررسی ش��رایط نش��ان دهنده این واقعیت است که ما با‬ ‫بازارهای جهانی تعامل نداریم و تالش می کنیم تا با تکیه‬ ‫ب��ر توان داخلی‪ ،‬اهداف اقتصادی و صنعتی خود را پیش‬ ‫ببریم‪ .‬به طور قطع اتخاذ سیاس��ت مش��خص می کند که‬ ‫ایا ما قصد داریم اقتصادی منزوی داش��ته باشیم یا اینکه‬ ‫قصد حضور در بازارهای جهانی را داریم؟‬ ‫ب��ه گفته وی؛ یک��ی از الزامات دولت ب��رای حرکت به‬ ‫سمت صنعتی شدن‪ ،‬درجه تعامل سیاسی با جهان بیرون‬ ‫است‪ .‬حال باید دید اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه ما را به‬ ‫این هدف نزدیک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگی بازار‬ ‫این استاد س��ازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البته باید الزامات دیگ��ری از قبیل بزرگی بازار را نیز در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬هر اندازه بازار یک کشور بزرگتر باشد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع دارای مزی��ت بزرگتری خواهد ب��ود؛ این در حالی‬ ‫است که قسمت اعظم کاالهای تولید داخل تکافوی نیاز‬ ‫ب��ازار داخل را نمی دهند‪ .‬به طور مث��ال با توجه به اینکه‬ ‫ساالنه حدود ‪1/5‬میلیون دستگاه خودرو تولید می کنیم‪،‬‬ ‫حمایت جدی دولت از تولیدات داخلی‬ ‫راه مقابله با تحریم ها‬ ‫تس�نیم‪ :‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجل��س گفت‪ :‬مصرف‬ ‫کااله��ای ایران��ی و نیز داش��تن‬ ‫وح��دت و همدلی در کش��ور با‬ ‫حمایت جدی از تولیدات داخلی‪،‬‬ ‫راهکار اصلی مقابله با تحریم های‬ ‫ظالمانه غرب علیه ایران است‪.‬‬ ‫نادر قاضی پور با اشاره به سهم‬ ‫ناچیز تحریم ها در اقتصاد کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تحریم های غرب علیه ایران تنها‬ ‫‪10‬درصد بر اقتصاد کش��ور تاثیر داش��ته و ‪ 90‬درصد مابقی به س��وء مدیریت‬ ‫مسئوالن و فقدان فرهنگ الگوی مصرف در کشور مرتبط است‪.‬‬ ‫وی ب��ه قدرتمن��دی ایران در منطقه و جهان نیز اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬ایران‬ ‫کش��وری قدرتمند و دارای س��رمایه های عظیم و معادن غنی بسیاری است که‬ ‫هیچ گاه تحریم های جهانی بر ان اثر ندارد چراکه تحریم ها بهانه ای بیش نبوده‬ ‫ است‪ .‬با تبعیت از فرامین و دستورات رهبر معظم انقالب‪ ،‬اجرای قوانین‪ ،‬تبلیغ‬ ‫و ترویج و نیز مصرف کاالهای ایرانی می توانیم از تحریم ها عبور و غرب را ناامید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ وی در ادام��ه گفت‪ :‬دلیل اصلی اعمال تحریم ه��ای ظالمانه غرب علیه ایران‬ ‫و ایرانی به خاطر «اس�لام ناب محم��دی» و مقابله با ترویج دین محمدی و نیز‬ ‫ایستادگی در برابر صهیونیست هاست‪.‬‬ ‫نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به راهکارهای مقابله‬ ‫با تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران ابراز کرد‪ :‬وجود هم دلی و هم زبانی میان‬ ‫مردم و مسئوالن‪ ،‬مصرف کاالهای تولید داخلی و نیز پیروی از دستورات رهبر‬ ‫معظم انقالب از جمله راهکارهای مقابله با تحریم ها و شکست غرب است‪.‬‬ ‫قاضی پور افزود‪ :‬ایران جزو کشورهای اول جهان است که قدرت ان وابسته به‬ ‫مردم اس��ت و این مردم هستند که برای سرنوشت خود پای صندوق های رای‬ ‫رفته و برای خود نماینده و رییس جمهو ر انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫وی ای��ران را قدرت برت��ر در منطقه و خاورمیانه عن��وان و اظهار کرد‪ :‬ایران‬ ‫قدرت برتر نظامی و علمی در جهان است که با هدایت و رهبری مرجع عالیقدر‬ ‫مسلمانان با قدرت تمام در برابر دشمنان خود ایستادگی می کند‪.‬‬ ‫ام��ا باز ه��م این می��زان از تولید‪ ،‬تکافوی نی��از داخل را‬ ‫نمی دهد‪ .‬از این رو باید بررس��ی ک��رد که چه حوزه هایی‬ ‫از بازار ما اش��باع شده و اینکه ایا ما توان صادرات در این‬ ‫بخش را داریم یا خیر؟‬ ‫‹ ‹نرخ انباشت سرمایه برای صنعتی شدن‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬یکی دیگر از الزامات صنعتی ش��دن‪،‬‬ ‫ نرخ انباش��ت س��رمایه برای صنعتی ش��دن است‪ .‬زمانی‬ ‫ک��ه بحث اقتص��اد مقاومت��ی مطرح می ش��ود‪ ،‬باید دید‬ ‫ظرفیت س��رمایه گذاری کشور برای بخش صنعت به چه‬ ‫میزان اس��ت‪ .‬وقتی نرخ رش��د جمعیت باال باشد‪ ،‬سرانه‬ ‫س��رمایه گذاری محدود خواه��د بود‪ .‬اگرچ��ه هم اکنون‬ ‫س��رمایه گذاری های بسیار بزرگی در بخش پتروشیمی و‬ ‫به طور کلی صنایع بنیادی انجام ش��ده که می تواند مورد‬ ‫توجه قرار گیرد و این میزان از سرمایه گذاری ها می تواند‬ ‫زمینه ای برای ارائه راهبردهای توس��عه صنعتی کش��ور‬ ‫باش��د اما در این باره‪ ،‬اس��نادی وجود ن��دارد که به عنوان‬ ‫اسناد و مرجع راهبردی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مکان یابی صنعتی‬ ‫همچنین حس��ین گروس��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫اظهار‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو ب��ا‬ ‫کرد‪ :‬دولت باید امایش س��رزمینی یا مکان یابی صنعتی‬ ‫را برای حرکت به سمت صنعتی شدن و اجرای طرح های‬ ‫صنعتی در نظر گیرد‪ .‬یعنی ظرفیت اس��تان های مختلف‬ ‫کش��ور برای ایجاد صنایع مختلف ارزیابی ش��ود تا بتوان‬ ‫گام های مثبتی برای توسعه صنعتی کشور برداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین استراتژی صنعتی‬ ‫وی ب��ا بی��ان این مطلب که کش��ور به ش��دت نیازمند‬ ‫نماینده مردم ش��هریار در مجلس شورای اسالمی یکی‬ ‫دیگ��ر از الزامات برای توس��عه صنعتی کش��ور را تغییر‬ ‫س��اختار بانک ها عنوان و ابرازکرد‪ :‬بانک ها باید رویه خود‬ ‫را در حمایت از واحدهای تولیدی تغییر دهند‪ .‬الزم است‬ ‫بانک ها با اعطای تس��هیالت با نرخ س��ود مناسب بتوانند‬ ‫نقدینگ��ی مورد نیاز واحدهای تولیدی را افزایش دهند و‬ ‫تا حدی از فشار مشکالت روی واحدهای تولیدی بکاهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بنگاه ه�ای زودب�ازده ب�ه کمک توس�عه صنعتی‬ ‫می ایند‬ ‫وی با بیان اینکه ایجاد بنگاه های کوچک و زودبازده با‬ ‫هدف هدایت نقدینگی به س��مت تولید و ایجاد اشتغال‬ ‫برای مقابله با روند رو به گسترش بیکاری ایده مناسبی‬ ‫بود که تخصیص اعتبارات بانک ها را به طرح های جدید‬ ‫معط��وف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد بنگاه های زودبازده وحمایت‬ ‫از این بنگاه ها یکی دیگر از الزاماتی است که می تواند به‬ ‫کمک توسعه صنعتی کشور بیاید‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در افق چشم انداز ‪۲۰‬ساله‪ ،‬باید‬ ‫کش��وری پیشرفته و دارای جایگاه اول اقتصادی‪ ،‬علمی‬ ‫و فناوری در س��طح منطقه باش��د‪ .‬با توجه به محوریت‬ ‫رویک��رد صنعتی در توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬تدبیر کالن و‬ ‫راهبرد ملی برای توسعه صنعتی کشور نقشی کلیدی و‬ ‫بنیادی در رسیدن به چشم انداز گفته شده داشته و باید‬ ‫عمده مزایای صنعت کشور مورد توجه جدی قرار گیرد‬ ‫که عبارت است از‪ :‬پیشینه صنعتی‪ ،‬منابع انسانی و منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬دسترسی به بازار وسیع‪ ،‬موقعیت منحصربه فرد‪،‬‬ ‫هوش و اس��تعداد برجسته علمی و عواملی از این دست‬ ‫که الزم است بیش از پیش جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1394.1525 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫موضوع‪ :‬مناقصه شماره م م ن‪ 94/035/‬مربوط به پروژه احداث محل چاه‬ ‫و جاده دسترسی چاه‬ ‫موقعیت ‪ E097S‬میدان هما (به صورت ‪)C‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫ش�رکت نفت مناطق مرکزی ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مش��خصات و ش��رایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی (یک‬ ‫مرحله ای) به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف) شرح مختصر کار‬ ‫پروژه فوق الذکر مختصرا شامل‪ :‬محوطه سازی محل چاه به ابعاد ‪155×110‬متر‪ ،‬احداث جاده دسترسی به محل چاه ها به طول تقریبی ‪380‬متر‬ ‫و به عرض ‪ 8‬متر‪ ،‬احداث سلر چاه (حوضچه) و محوطه بتنی پیرامون ان‪ ،‬احداث گودال اب و گل و ایزوالسیون ان‪ ،‬احداث گودال سوخت و جاده‬ ‫دسترسی به محل ان‪ ،‬تهیه‪ ،‬حمل و احداث خط لوله اتش به طول تقریبی ‪300‬متر‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل و نصب لوله کنداکتور و نیز تهیه‪ ،‬بارگیری‪،‬‬ ‫حمل و نصب لوله زهکشی می باشد‪.‬‬ ‫ب) مدت‪ ،‬محل و براورد اجرای کار‬ ‫مدت اجرای پروژه ‪(6‬شش) ماه بوده و محل اجرای پروژه در استان فارس‪ ،‬منطقه عملیاتی میدان هما می باشد‪.‬‬ ‫ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (ارزیابی کیفی)‬ ‫‪ -1‬داش��تن ش��خصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت ش��امل‪ :‬اگهی روزنامه رسمی‪ ،‬اساسنامه‪ ،‬اخرین تغییرات‪ ،‬کد اقتصادی و شناسه ملی‬ ‫شرکت‪ ،‬نشانی دقیق پستی‪ ،‬تلفن ثابت و نمابر (فکس)‪.‬‬ ‫‪ -2‬داشتن امکانات‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬نیروی متخصص و ارائه فهرست ماشین االت و سوابق کارکنان شرکت‪.‬‬ ‫‪ -3‬داشتن تجربه کافی و ارائه نمونه قراردادهای مرتبط با موضوع مناقصه و تاییدیه های الزم و مدارکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬داشتن حداقل پایه‪ 5‬در رشته راه و ترابری‪ ،‬طبق سایت پیمانکاران تایید صالحیت شده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور‪.‬‬ ‫‪ -5‬داش��تن صورت ه��ای مالی حسابرسی ش��ده منتهی به س��ال مال��ی ‪ 1392‬و ارائه مدارک جه��ت ارزیابی توان مالی‪( .‬ارائ��ه صورت های مالی‬ ‫ت فایل های ‪ PDF‬و بر روی ‪ CD‬جداگانه الزامی می باشد‪).‬‬ ‫حسابرسی شده به صور ‬ ‫‪ -6‬توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ ‪ 904/840/000/-‬ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه‪.‬‬ ‫د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان‬ ‫متقاضی��ان واجد ش��رایط من��درج در بند «ج» که امادگی اج��رای پروژه را دارند می توانن��د حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ‬ ‫‪ 94/04/10‬م��دارک ف��وق را به ص��ورت فایل های ‪ PDF‬بر روی ‪( CD‬حداکث��ر ‪ 20‬مگابایت) به همراه نامه اعالم امادگ��ی خود‪ ،‬به دفتر کمیته‬ ‫فنی ‪ /‬بازرگانی ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران به نش��انی‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬خیابان حافظ‪ -‬خیابان رودسر غربی‪ -‬پالک ‪( 30‬ساختمان‬ ‫خلیج فارس)‪ -‬طبقه همکف تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫با توجه به مراتب فوق‪ ،‬اسناد مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و بین متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫در ص��ورت نیاز به اطالعات بیش��تر متقاضیان می توانن��د با تلفن ‪ )021(87521167‬تماس حاصل نموده و نامه اع�لام امادگی خود را به نمابر‬ ‫‪ 88943453‬ارسال نمایند‪ .‬همچنین ادرس وب سایت مناقصات‪ )WWW.ICOFC.IR( :‬و (‪ )WWW.SHANA.IR‬می باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اینجا موبایل ها و ساعت ها از کار می افتند‬ ‫جذابیت های بندرعباس و قشم برای سرمایه گذاری «تاتا» هندی‬ ‫معادن دولتی از ازمایشگاه های خصوصی حمایت کنند‬ ‫‪5‬‬ ‫از برنامه ایمیدرو برای تسریع طرح های فوالدی گزارش می دهد‬ ‫اجرای ‪ 7‬طرح فوالدی شتاب می گیرد‬ ‫حامد ش�ایگان ـ گ�روه مع�دن‪ :‬اخرین وضعیت‬ ‫ش��رکت های ‪ 7‬گانه فوالد ایران در جلس��ه ای با حضور‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمیدرو و رییس هیات مدیره گروه‬ ‫ش��رکت «ام سی سی» چین در سازمان ایمیدرو بررسی‬ ‫و مقرر شد برای تسریع در درصد پیشرفت این طرح ها‬ ‫اج��رای انها با حضور مدیران ش��رکت های پیمانکار به‬ ‫همراه طرف خارجی ارزیابی شود‪.‬‬ ‫‪ 7‬ط��رح ف��والدی‪ ،‬میان��ه‪ ،‬سپید دش��ت‪ ،‬ش��ادگان‪،‬‬ ‫قائنات‪ ،‬بافت‪ ،‬نی ریز و س��بزوار با مشارکت شرکت های‬ ‫فوالد خوزس��تان‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬س��رمایه گذاری غدیر‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس��یان‪ ،‬توسعه صنعت و معدن تدبیر‬ ‫و پتروپ��ژواک کیش برنامه ریزی ش��ده ب��ود‪ .‬در برخی‬ ‫از این طرح ها قرار اس��ت با تامی��ن مالی و تجهیزات تا‬ ‫‪ 50‬درصد با ش��رکت «ام سی سی» چین روند اجرایی و‬ ‫تکمیل طرح ها دنبال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسریع در اجرای طرح ها‬ ‫در جلس��ه ب��ا ریی��س هیات مدی��ره گروه ش��رکت‬ ‫«ام سی س��ی» که مدیران هر دو شرکت حضور داشتند‬ ‫مهدی کرباس��یان خواس��تار ش��د با برگزاری جلسات‬ ‫منظم‪ ،‬موانع کاری باقیمانده پیشرفت ‪ 7‬طرح فوالدی با‬ ‫حضور نمایندگان دوطرف بررسی و راه حل های مناسب‬ ‫اتخاذ ش��ود تا بیش��تر از این‪ ،‬طرح ها ب��ه تاخیر نیفتد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو انتظار داری��م طرح ها از این پس با س��رعت‬ ‫بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫برای عملیاتی کردن و نهایی شدن پروژه انجام خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫«شی شه» رئیس هیات مدیره گروه« ام سی سی»در‬ ‫عین حال افزود‪ :‬تمام موارد اش��اره ش��ده و مشکالتی‬ ‫که وجود دارد‪ ،‬مس��تلزم بررس��ی و توافق نهایی میان‬ ‫سهامداران‪« ،‬ام سی سی» و همه طرف های دست اندرکار‬ ‫در اجرای طرح هاست‪.‬‬ ‫کرباس��یان با تاکید ب��ر تکمیل بخش اهن اس��فنجی‬ ‫طرح های فوالدی افزود‪ :‬با پیگیری سریع طرف چینی‪،‬‬ ‫در سال جاری بخش اهن اسفنجی ‪ 3‬طرح فوالد استانی‬ ‫افتتاح و به بهره برداری می رس��د و ‪ 4‬طرح بعدی نیز تا‬ ‫اذر م��اه ‪ 95‬راه اندازی گرچه می ش��ود‪ .‬در تکمیل این‬ ‫طرح ها اس��تفاده از ماش��ین االت اصل��ی اروپایی مورد‬ ‫تاکید ویژه اس��ت و این مس��ئله م��ورد موافقت طرف‬ ‫چینی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ح ها‬ ‫‹ ‹تالش برای تکمیل سریع تر طر ‬ ‫همچنین رییس هیات مدیره گروه «ام سی سی» چین‬ ‫در این جلس��ه گفت‪ :‬کارهای مهندسی پایه طرح های‬ ‫فوالد استانی انجام شده و ما مصمم به تکمیل سریع تر‬ ‫این طرح ها هس��تیم و در این راه نهایت تالش خود را‬ ‫می کنند‪ ،‬شرکت ملی فوالد نیز به عنوان بازوی اجرایی‬ ‫س��ازمان ایمیدرو نقش نظارتی خ��ود را در این طرح ها‬ ‫ایف��ا می کند‪ .‬همچنین در بخش فوالدس��ازی به دلیل‬ ‫اینکه به منابع مالی بیش��تری نیاز اس��ت و مشارک ها‬ ‫نی��ز نیازمند به اعتبارات مالی بودند‪ ،‬بر پایه سیاس��ت‬ ‫دولت تامی��ن این اعتب��ارات از طری��ق فاینانس مالی‬ ‫محقق ش��د‪ ،‬به گونه ای که براس��اس مذاک��رات انجام‬ ‫ش��ده از سوی سازمان ایمیدرو در سال ‪ 91‬مقرر شد تا‬ ‫فاینانس ‪ 50‬درصد برخی از این طرح ها از سوی شرکت‬ ‫«ام سی سی» اجرا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی طرح میانه برعهده ایمیدرو است‬ ‫همچنی��ن در جلس��ه س��ازمان ایمیدرو با ش��رکت‬ ‫«ام سی س��ی» چین درباره فس��خ ق��رارداد واگذاری و‬ ‫استرداد فوالد میانه به ایمیدرو‪ ،‬ابالغ شد که؛ مسئولیت‬ ‫کامل طرح از این پس با ش��رکت ملی فوالد ایران است‬ ‫و این ش��رکت در روزهای اینده نس��بت ب��ه برگزاری‬ ‫جلس��ات فوق العاده درباره حل مشکالت طرح و جبران‬ ‫عقب ماندگی فوالد میانه اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد با اش��اره به اجرای دو‬ ‫بخش��ی طرح های فوالدی به‬ ‫گفت‪ :‬این طرح ها‬ ‫در ‪ 2‬بخ��ش احیا و فوالدس��ازی دنبال می ش��وند و به‬ ‫دلیل اینکه در بخش احیا پیش��رفت بیشتری به دست‬ ‫ام��ده‪ ،‬اجرای این طرح ها به پیمان��کاران ایرانی واگذار‬ ‫شد که مشارک های مالی بخش احیا را به تنهایی تامین‬ ‫محم��د خان داداش پور با بی��ان اینکه در اجرای طرح‬ ‫میانه چالش هایی به وجود امد و قرارداد مش��ارکت ان‬ ‫اغاله شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مدیریت جدید طرح میانه از سوی‬ ‫ش��رکت ملی فوالد انجام شده و از انجایی که استرداد‬ ‫این طرح از س��وی سازمان ایمیدرو پذیرفته شده است‬ ‫و به ط��ور قطع منابع مالی مورد نی��از برای تکمیل این‬ ‫پروژه در این سازمان پیش بینی خواهد شد‪.‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه هم اکنون پیش��رفت اجرایی بخش احیا خوب‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬در حال حاضر میانگین پیشرفت طرح های‬ ‫فوالدی در بخش احیا ‪ 80‬درصد است‪ ،‬گرچه طرح هایی‬ ‫همچون سپید دشت پیشرفتی ‪ 89‬درصدی داشته و در‬ ‫نایب رییس خانه معدن پیشنهاد کرد‬ ‫سیاست های تشویقی در ازای پرداخت حق االرض معادن‬ ‫نایب رییس خانه معدن از پیشنهاد سیاست های تشویقی در‬ ‫ازای پرداخت عوارض حق االرض محدوده های معدنی خبر داد‪.‬‬ ‫ی محدوده های‬ ‫محمدرضا بهرامن با اش��اره به روند واگ��ذار ‬ ‫معدن��ی اظهار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر به ازای ه��ر کیلومتر مربع‬ ‫پروانه اکتش��اف‪ 2 ،‬تا ‪ 5‬میلیون تومان از دارنده گواهی کشف‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬در حالی که می توان در زمینه توسعه معادن و‬ ‫کمک به بخش خصوصی سیاست های تشویقی جدیدی به کار‬ ‫برد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بس��یاری از ش��رکت های معدنی با هزینه‬ ‫خود اقدامات اکتشافی در محدوده ها را انجام می دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ریس��ک پذیری در بخش معدن باالست و به همین دلیل باید‬ ‫قوانین و مقررات طوری تدوین ش��ود که بخش خصوصی هم‬ ‫در زمینه اکتشافات معدنی انگیزه پیدا کند و نتیجه ای مطلوب‬ ‫حاصل ش��ود‪.‬به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬این فع��ال معدنی افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت های معدنی بخش خصوص��ی در محدوده های معدنی‬ ‫متمرکز ش��ده و پس از مدتی مطالعات اکتشافی و اقداماتی در‬ ‫زمینه ان متوجه می ش��وند از ان مح��دوده نمی توان ذخایری‬ ‫استخراج کرد‪ ،‬در ان صورت با وجود هزینه های کالن نتیجه ای‬ ‫حاصل نش��ده است و این ش��رکت ها می توانند این اطالعات را‬ ‫در اختی��ار دولت قرار دهند که دولت دیگر متحمل هزینه های‬ ‫اکتشافی در ان منطقه نش��ود‪ .‬نایب رییس خانه معدن با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر افراد متقاضی اکتشاف باید هزینه ای را به‬ ‫دولت بپردازند‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ 2‬س��ال اخیر این هزینه افزایش پیدا‬ ‫کرده و سبب ش��ده هزینه های اکتش��افی باال برود که همین‬ ‫موضوع روند اکتش��اف و بهره برداری از مع��ادن جدید را برای‬ ‫بهره برداران س��خت کرده اس��ت‪ .‬در حالی که با محدوده های‬ ‫معدنی که در اختیار گروه های فنی و توانمند در اکتشاف قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬سرمایه های ملی هم افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در واقع بر اس��اس تبصره «‪ »3‬ماده «‪ »6‬قانون‬ ‫معادن به ازای هر کیلومتر مربع پروانه اکتش��اف ‪2‬تا ‪ 5‬میلیون‬ ‫تومان از دارنده گواهی کش��ف گرفته می ش��ود که می توان ان‬ ‫را برای توسعه معادن و کمک به بخش خصوصی سیاست های‬ ‫تشویقی به کار گرفت که اگر شرکت معدنی محدود ه معدنی را‬ ‫مورد اکتش��اف قرار داد و به نتیجه ای نرسید در ازای پرداخت‬ ‫حق االرض‪ ،‬اطالع��ات و مطالعات محدوده خ��ود را در اختیار‬ ‫دول��ت بگذارد‪ .‬در واقع ش��رکت ها از ارائه مطالعات اکتش��افی‬ ‫خ��ود تخفیف��ی در ح��ق االرض بگیرند‪ .‬چنین سیاس��ت های‬ ‫تش��ویقی می تواند شرکت های معدنی بخش خصوصی را برای‬ ‫سرمایه گذاری دارای انگیزه کند‪.‬‬ ‫بهرامن افزود‪ :‬قوانین و مقررات پیچیده باعث می شود فعاالن‬ ‫معدن��ی در اجرای پروژه ه��ای معدنی زمان خود را از دس��ت‬ ‫بدهند و در اغاز کار بهره بردار متوجه ش��ود دیگر اجرای پروژه‬ ‫به صرفه و اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫شادگان شاهد پیشرفتی ‪ 85‬درصدی هستیم‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل بر پایه زمان بندی انجام ش��ده ای��ن ‪ 2‬طرح در‬ ‫سال جاری افتتاح خواهند شد‪.‬‬ ‫خان داداش پ��ور با نگاه��ی به مذاک��رات مرحله دوم‬ ‫ش��رکت ملی فوالد و ش��رکت های دیگر با طرف چینی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در ابت��دای مذاکرات��ی که با ش��رکت‬ ‫«ام سی س��ی» انجام شده تنها کلیات همکاری ایران در‬ ‫طرح های فوالدی تعیین ش��ده است و در مرحله جدید‬ ‫مذاکرات که به همراه مشارکت کننده و با حضور شرکت‬ ‫ملی فوالد انجام می شود روی مسائل فنی‪ ،‬وندور‪ ،‬بخش‬ ‫اجرایی که بر عهده شرکت چینی قرار می گیرد و ‪ ...‬بحث‬ ‫می شود‪ .‬طبق مذاکرات انجام شده شرکت «ام سی سی»‬ ‫در ط��رح سپید دش��ت ‪ 25‬درصد بخش فوالدس��ازی‬ ‫همکاری می کند و در طرح های دیگر این میزان تا ‪50‬‬ ‫درصد متغیر است‪.‬بنابراین گزارش به دلیل تحریم ها و‬ ‫تاخیر در تزریق مالی و تهیه تجهیزات مورد نیاز‪ ،‬اجرای‬ ‫بخش فوالدسازی طرح ها در سال های گذشته با کندی‬ ‫پیش می رفت که با پیگیری های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ازمان ایمیدرو تزریق مالی طرف چینی‬ ‫تسریع یافت‪ .‬به گونه ای که پیش از سال جدید قرارداد‬ ‫بخش فوالدسازی سپیددشت منعقد شده و تزریق مالی‬ ‫برای راه اندازی این طرح تا پایان سال جاری برنامه ریزی‬ ‫شده است‪ .‬در واقع بار دیگر در این جلسه اعالم شد که‬ ‫کارهای طرح فوالد سپید دش��ت نهایی شده و شرکت‬ ‫«ام سی سی» با تکمیل بخش مهندسی‪ ،‬عملیات اجرایی‬ ‫برای خرید ماش��ین االت کارخانه را اغاز کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین مس��ائل و مش��کالت فوالد قائنات نیز حل و‬ ‫تعیین تکلیف نهایی شده است‪.‬‬ ‫همچنین درباره فوالد ش��ادگان توافق شد جلسه ای‬ ‫با مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان برگزار و مسائل‬ ‫و مش��کالت مورد نظر پیگیری ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫درباره فوالد نی ریز نیز مقرر ش��د جلسه هایی با حضور‬ ‫مدیران ش��رکت مل��ی فوالد ای��ران‪« ،‬ام سی س��ی» و‬ ‫مجری طرح برگزار ش��ود و با انعطافی که رییس گروه‬ ‫«ام سی سی» نشان خواهد داد‪ ،‬بقیه مسایل حل و فصل‬ ‫ش��ده و همکاری و هماهنگی های الزم نیز بین شرکت‬ ‫«ام سی سی» و ش��رکت فوالد تکنیک مشاور مهندسی‬ ‫طرح انجام ش��ود‪ .‬همچنین درباره فوالد س��بزوار مقرر‬ ‫شد که خط تولید ان از بیلت به ورق های باریک تغییر‬ ‫کند‪.‬مدیران گروه «ام سی س��ی» همچنین در س��فر ‪3‬‬ ‫روزه خود به تهران با مدیران ‪ 7‬شرکت فوالدی جلسات‬ ‫منظمی برگ��زار کردند و مش��کالت اجرایی طرح ها را‬ ‫بررس��ی و نس��بت به رفع انه��ا تصمیم گیری و تصریح‬ ‫کردند که با توجه به حل ش��دن مش��کل مالی طرح ها‪،‬‬ ‫عقب ماندگی های گذشته جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس کمیته زغال سنگ خانه معدن ایران‪:‬‬ ‫افزایش ‪ 15‬درصدی قیمت زغال سنگ قطعی شد‬ ‫تم��ام بهره ب��رداران و تولیدکنن��دگان‬ ‫کنس��انتره و کک زغال س��نگ در انتظ��ار‬ ‫اجرای مصوبه اخیر معاونت معدنی در زمینه‬ ‫افزای��ش ‪ 15‬درصدی قیمت زغال س��نگ‪،‬‬ ‫کنسانتره و کک هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن ‪ ،24‬ریی��س کمیته‬ ‫زغال س��نگ خانه معدن ایران ب��ا بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬هفته نخس��ت خردادماه سال‬ ‫جاری معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت مصوبه ای با عن��وان افزایش ‪15‬‬ ‫درصدی قیمت زغال سنگ و محصوالت ان‬ ‫به شرکت ذوب اهن اصفهان ابالغ کردند‪.‬‬ ‫محمد مجته��دزاده در ادامه اف��زود‪ :‬این‬ ‫مصوب��ه تا به ام��روز اجرایی نش��ده و تمام‬ ‫بهره ب��رداران و تولیدکنندگان زغال س��نگ‬ ‫چشم انتظار اجرایی ش��دن مصوبه افزایش‬ ‫قیمت ‪ 15‬درصدی هستند‪.‬‬ ‫رییس کمیته زغال سنگ خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫در ماه های اخیر تقاضای افزایش قیمت ‪19‬‬ ‫درصدی زغال سنگ از سوی تولیدکنندگان‬ ‫بخش خصوصی مطرح شده بود ولی معاونت‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫توجه به ش��رایط رکود در شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان مصوبه افزایش قیمت ‪ 15‬درصدی‬ ‫زغال سنگ و محصوالت ان را به این شرکت‬ ‫ابالغ کردند‪.‬‬ ‫مجته��دزاده در پای��ان گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫مطالب��ات س��ال گذش��ته بهره ب��رداران‬ ‫زغال س��نگ از س��وی ش��رکت ذوب اه��ن‬ ‫اصفه��ان پرداخ��ت نش��ده ‪ ،‬ام��ا امیدواریم‬ ‫مصوب��ه افزای��ش قیم��ت ‪ 15‬درص��دی‬ ‫زغال س��نگ ب��ه زودی از س��وی ذوب اهن‬ ‫اصفهان اجرایی ش��ود تا امیدی برای ادامه‬ ‫فعالیت تولیدکنندگان زغال س��نگ کش��ور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت نتیجه بخش نبودن جلسات‬ ‫سال گذشته با کمیته پشتیبانی زغال سنگ‬ ‫یک��ی از دالیل کاهش انگیزه برای ادامه کار‬ ‫از س��وی فعاالن معادن زغال س��نگ کشور‬ ‫اس��ت و این در حالی است که در سال ‪94‬‬ ‫نیاز به ‪ 4‬میلیون تن کنس��انتره زغال سنگ‬ ‫داریم و تولید م��ا حداکثر به ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طرح های الومینیوم‬ ‫بر پایه توجیه‬ ‫اقتصادی‬ ‫تورج زارع‬ ‫سرپرست شرکت الومینای‬ ‫ایران‬ ‫افزای��ش ظرفیت تولید الومینی��وم باید بر پایه‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه در اولویت ق��رار گیرد‪ ،‬چراکه‬ ‫طرح های توسعه ای در این محصول نیز تا حدودی‬ ‫من��وط به اطمینان از فراهم ب��ودن مواد اولیه ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر پ��ودر الومین��ای م��ورد نیاز‬ ‫ش��رکت های ایرانی از معادن چند استان سمنان‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬یزد و تا حدودی وارداتی تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫از این رو ذخایر بوکس��یت و‪ ...‬در کشور وجود دارد‬ ‫که باید براس��اس ان برنامه های اکتشافی از سوی‬ ‫دولت با قدرت بیشتری پیگیری شود‪.‬‬ ‫در واقع امارها نشان می دهد که ذخایر بوکسیت‬ ‫ایران می تواند نیاز بیش از ‪30‬س��ال ش��رکت های‬ ‫الومینیومی را تامین می کند‪.‬‬ ‫حال اگر اکتش��افات جدید میزان ذخایر قطعی‬ ‫را مش��خص کند می تواند راهنمای��ی برای تولید‬ ‫و توس��عه الومینی��وم در کش��ور ش��ود‪ .‬اگر مواد‬ ‫اولیه در کش��ور به س��هولت تامین نش��ود نیازی‬ ‫به احداث کارخانه ه��ای جدید الومینیوم نخواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬زیرا مبنای راه ان��دازی واحد های جدید باید‬ ‫صرف��ه اقتصادی و مزی��ت رقابت پذیری تولیدات‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د حض��ور بخ��ش خصوصی در‬ ‫بخش های پایین دستی صنایع الومینیوم می تواند‬ ‫یک��ی از اه��داف و راهکارهای بلندمدت باش��د‪.‬‬ ‫برنامه ه��ا باید به گونه ای تدوین ش��ود که انگیزه‬ ‫الزم برای س��رمایه گذاری در این بخش به وجود‬ ‫ای��د چراک��ه کارخانه ه��ای صنایع پایین دس��تی‬ ‫الومینیوم نسبت به الومینا به سرمایه کمتری نیاز‬ ‫دارند و احداث کارخانه های الومینا بیشتر بر عهده‬ ‫دولت گذاشته می شود‪.‬‬ ‫صنایع الومینیوم س��ازی در کش��ور را می توان‬ ‫در نوار س��احلی راه اندازی کرد تا ضمن دسترسی‬ ‫اسان به حمل ونقل دریایی برای تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫ان��رژی مورد نی��از طرح ها نیز به س��هولت فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬در واقع در س��ال های اخیر مشکل اب در‬ ‫تمام کشور گسترده شده و باید در تمام تولیدات‬ ‫بهینه سازی مصرف اب دنبال شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افتتاح نخستین کارخانه‬ ‫فراوری انتیموان‬ ‫در اینده نزدیک‬ ‫استاندار استان سیستان و بلوچستان اعالم کرد‪:‬‬ ‫نخس��تین کارخان��ه «انتیموان» کش��ور با حضور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه زودی در منطقه‬ ‫س��فیدابه در شمال سیستان و بلوچستان افتتاح و‬ ‫به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬علی اوس��ط هاش��می از روند شروع‬ ‫به کار ازمایشی نخستین کارخانه فراوری انتیموان‬ ‫کش��ور بازدید و با مهندسان و مدیران این کارخانه‬ ‫دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره گف��ت‪ :‬به زودی س��فیدابه با نام‬ ‫انتیم��وان ش��ناخته خواهد ش��د زی��را ‪10‬درصد‬ ‫ذخایر انتیموان جه��ان در این دیار وجود دارد که‬ ‫با شناس��ایی و بهره ب��رداری از ان می توان نام این‬ ‫اس��تان را بر صفحه انتیموان جهان ثبت کرد‪ ،‬اینها‬ ‫تنها بخش��ی از ظرفیت های اس��تان است که برای‬ ‫احیای ان نیازمند نگاه جامع و برنامه ریزی هستیم‪.‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولید معدن انتیمون سفیدابه ساالنه ‪90‬تن شمش‬ ‫اس��ت که نقش بسزایی در توس��عه استان خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خشکس��الی های چند سال اخیر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬روند توسعه منطقه نباید به اب وابسته‬ ‫شود و باید از ثروت زمین و معادن غنی استان برای‬ ‫توسعه استفاده کرد‪.‬‬ ‫استاندار اس��تان سیستان و بلوچس��تان با اشاره‬ ‫ب��ه حمایت دول��ت و اعطای وام برای اکتش��اف و‬ ‫بهره ب��رداری از مع��ادن اعالم کرد‪ :‬بای��د از مزیت‬ ‫تج��ارت و بازرگان��ی اس��تان برای تولی��د ثروت و‬ ‫اشتغال استفاده شود‪.‬‬ ‫گفتنی است از فلز انتیموان برای ساخت الیاژهای‬ ‫س��خت و محک��م در برابر خوردگی و فرس��ودگی‬ ‫استفاده می ش��ود و در سال های اخیر نیز به سبب‬ ‫رشد مصرف این فلز استراتژیک‪ ،‬قیمت ان روندی‬ ‫افزایشی داشته اس��ت‪ .‬این فلز در صنایع نظامی و‬ ‫الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نخستین عرضه صادراتی مس‬ ‫در بورس کاال‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع م��س ایران از‬ ‫عرضه م��س در رین��گ صادراتی ب��ورس کاال در‬ ‫چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫هماهنگی هایی که بین ایمیدرو و س��ازمان بورس‬ ‫اوراق به��ادار و بورس کاال انجام ش��د مس پس از‬ ‫گذش��ت یک دهه عرضه در رین��گ داخلی بورس‬ ‫کاال‪ ،‬این بار در رینگ صادراتی عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس‪،‬‬ ‫مرادعلیزاده اظهار کرد‪ :‬رینگ صادراتی بورس کاال‬ ‫امکان صادرات مس را با توجه به شرایط تحریم به‬ ‫ما می دهد و ش��رکت از این امکان نیز برای فروش‬ ‫و کسب درامد استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫او یک��ی از روش ه��ای عرض��ه م��س در س��طح‬ ‫جهانی را اس��تفاده از بازار بورس دانس��ت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬عرض��ه مس از طریق بورس در دنیا روش��ی‬ ‫مرس��وم است که متاس��فانه به دلیل تحریم ها این‬ ‫امکان از شرکت مس سلب شده اما رینگ صادراتی‬ ‫بورس کاال امکان جدیدی برای حضور در بازارهای‬ ‫جهانی اس��ت و از این ام��کان برای توس��عه بازار‬ ‫استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره میزان عرضه مس در رینگ صادراتی‬ ‫گف��ت‪ :‬در فاز نخس��ت‪ ،‬م��س کات��د در تناژهایی‬ ‫مش��خص یا بس��ته هایی ب��ا تناژ مش��خص عرضه‬ ‫می ش��ود که می��زان ان در فاز نخس��ت بین ‪ 5‬تا‬ ‫‪10‬هزار تن اس��ت و قیمت گذاری نی��ز همان روز‬ ‫براساس نرخ های جهانی انجام می شود‪.‬‬ ‫مرادعلیزاده درباره ش��رایط خریداران برای انجام‬ ‫معامله در رین��گ صادراتی بورس کاال گفت‪ :‬تمام‬ ‫شرکت هایی که ش��رایط پذیرش در بورس کاال را‬ ‫دارن��د‪ ،‬می توانن��د در رینگ صادرات��ی بورس کاال‬ ‫ب��رای خرید مس کاتد اقدام کنند و ش��رکت مس‬ ‫ش��رایط خاصی را برای انجام معامله تعیین نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬قیم��ت پایه مس در‬ ‫این رینگ براس��اس میانگین قیمت های جهانی از‬ ‫روز دوش��نبه تا جمعه به عالوه پریمیوم محاس��به‬ ‫می شود و قیمت تا روز تحویل کاال بسته نمی شود‪.‬‬ ‫مرادعلی��زاده ادام��ه داد‪ :‬در روز معامله وجه کاال‬ ‫به ص��ورت صددرص��د از خریدار اخذ می ش��ود اما‬ ‫معامله به طور کامل تس��ویه نمی ش��ود و تغییرات‬ ‫قیمتی مس تا زمان تحویل کاال محاس��به ش��ده و‬ ‫در روز تحویل تسویه انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬وجه معام�لات م��س در رین��گ صادراتی‬ ‫می تواند هم ریالی باشد و هم دالری و محدودیتی‬ ‫در نح��وه معامله ب��ا ارز خاصی در نظ��ر نداریم و‬ ‫تبدیل ارز براساس نرخ دالر ازاد است‪.‬‬ ‫درخواست فوالدسازها از دولت‬ ‫افزایش تعرفه فوالدهای‬ ‫وارداتی‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه ف��والد مبارک��ه اصفه��ان در‬ ‫تازه ترین اظهارنظر خود افزایش تعرفه واردات فوالد‬ ‫در ابتدای سال جاری را به منظور حمایت از صنعت‬ ‫فوالد کش��ور در مقابل واردات کافی ندانست و در‬ ‫عی��ن حال خبر داد که درخواس��تی درباره افزایش‬ ‫تعرف��ه روی واردات ف��والد ب��ه دولت ارائه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با وجودی که بعد از تالش های بس��یار در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬دولت تصمیم گرفت از ابتدای سال جاری‬ ‫افزای��ش تعرف��ه واردات ف��والد را عملیاتی کند اما‬ ‫فع��االن تولید ف��والد معتقدن��د ای��ن افزایش نیز‬ ‫نتوانس��ته چت��ر حمایتی مناس��بی را روی صنعت‬ ‫فوالد کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫بهرام س��بحانی‪ ،‬مدیرعامل گروه ف��والد مبارکه‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬باوجود تعرفه ای که از ابتدای س��ال‬ ‫وضع ش��د اما افت قیمت در ب��ازار جهانی بیش از‬ ‫این تعرف ه بوده است‪ .‬قیمت محصوالت تخت حدود‬ ‫‪40‬درصد کاهش در بازار جهانی داشته در حالی که‬ ‫تعرفه تنها ‪15‬درصد است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬رییس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ای��ران تاکید کرد‪ :‬به طور طبیعی با ‪15‬درصد‬ ‫تعرفه نمی ش��ود جلوی اف��ت قیمت ‪40‬درصدی را‬ ‫گرف��ت یا ان را جبران کرد‪ .‬به همین دلیل اس��ت‬ ‫که درخواست تولیدکنندگان افزایش دوباره تعرفه‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه ما پیشنهاد ‪40‬درصد تعرفه را‬ ‫برای محصوالت فوالدی داده ایم که به شکل پلکانی‬ ‫برای محصوالت دارای ارزش افزوده بیش��تر کاهش‬ ‫می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬یعنی تعرفه‪40،‬درصد برای محصول‬ ‫تمام ش��ده اس��ت و به طور طبیعی ‪30‬درصد برای‬ ‫میلگرد‪25 ،‬درصد برای شمش و‪ ...‬اما با این پیشنهاد‬ ‫موافقت نشده و در حال بحث با دولت در این زمینه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیریت اثرات میدان های مغناطیسی واحد احیای الومینیوم ‬ ‫اینجا موبایل ها و ساعت ها از کار می افتند‬ ‫میدان مغناطیس��ی اطراف کوره های ذوب‬ ‫الومینی��وم ب��ر ه��ر دس��تگاه الکترونیکی‬ ‫تاثیر منفی گذاش��ته و باعث از کار افتادن‬ ‫گوش��ی های تلف��ن هم��راه‪ ،‬س��اعت ها‪،‬‬ ‫دوربین ه��ای عکاس��ی و فیلمب��رداری و ‪...‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬میدان های مغناطیس��ی اطراف‬ ‫کوره ه��ا به هم��راه غبار و گازهای س��می‬ ‫ک��ه در روند تولید الومینیوم س��ازی ایجاد‬ ‫می ش��ود تا چه حد بر س�لامت افرادی که‬ ‫در این بخش کار می کنند‪ ،‬تاثیر گذار است؟‬ ‫اگرچ��ه در صنایع ب��زرگ اس��تانداردهای‬ ‫زیس��ت محیطی به صورت بهتر و کامل تری‬ ‫رعایت می ش��ود‪ ،‬پیگیری نح��وه کنترل و‬ ‫مدیریت این االینده ها و مخاطرات محیطی‬ ‫بر کارگران دستمایه گزارش امروز ماست‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با کمترین الودگی‬ ‫تم��ام بخش ه��ای تولی��دی و صنعتی تا‬ ‫حدی در محیط زیست و محل کار الودگی‬ ‫ایج��اد می کنن��د و این موض��وع تا حدی‬ ‫گریزناپزی��ر و غیرقاب��ل اجتناب اس��ت اما‬ ‫انچه موجب می ش��ود می��زان االیندگی ها‬ ‫تا حد قابل توجهی کاهش یابد اس��تفاده از‬ ‫فناوری های جدید اس��ت تا بدین وس��یله‬ ‫می��زان خروجی االینده ها کاه��ش یابد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر اموزش هایی که ب��ه کارکنان‬ ‫بخش های تولیدی داده می شود و استفاده‬ ‫از وس��ایل ایمنی که باید به طور مستمر در‬ ‫اختیار کارگران قرار بگیرد از دیگر مواردی‬ ‫است که سالمت کارگران را تامین می کند‪.‬‬ ‫رهب��ر کرمی‪ ،‬رییس «اچ اس ای» س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان مرکزی‬ ‫د رب��اره ایمنی در محی��ط کار کارخانه های‬ ‫الومینیوم س��ازی ب��ه‬ ‫می گوی��د‪ :‬در‬ ‫سال های اخیر کارخانه های الومینیوم سازی‬ ‫موف��ق ش��ده تا حد زی��ادی ایمن��ی را در‬ ‫محیط کار حکمفرما کند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬ب��ا توج��ه به اس��تفاده از‬ ‫دس��تگاه های فیلتر شده میزان گرد و غبار‬ ‫در محی��ط کار تا حد زی��ادی کاهش یافته‬ ‫اس��ت و در کنار ان برنامه های خوبی برای‬ ‫اموزش کارگران‪ ،‬تغذیه مناس��ب‪ ،‬معاینات‬ ‫ماهانه و استفاده از وسایل ایمنی فردی در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬با دس��تگاه های‬ ‫جدی��دی ک��ه در کارخانه ه��ای‬ ‫الومینیوم س��ازی نصب ش��ده تا ‪ 98‬درصد‬ ‫از می��زان الودگی ه��ای محیط زیس��تی و‬ ‫محل کار کاه��ش یافته که بر این اس��اس‬ ‫عال وه بر کاهش اث��رات الودگی ها‪ ،‬کار افراد‬ ‫هم سبک تر ش��ده و کمتر با کارهای یدی‬ ‫سنگین در ارتباط هستند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می کن��د‪ :‬در واق��ع هرق��در‬ ‫دستگاه هایی با فناوری باالتر مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد به همان نس��بت س�لامت افراد‬ ‫بیش��تر تامین می ش��ود البته کار تولیدی‬ ‫در ه��ر صورت مق��داری الودگ��ی چه در‬ ‫محیط زیس��ت و چه در محی��ط کار ایجاد‬ ‫می کند اما باید به وس��یله فناوری های برتر‬ ‫و روش های مناسب امنیتی این میزان را تا‬ ‫جایی که امکان دارد کاهش داد‪.‬‬ ‫کرمی می افزاید‪ :‬سالمت کارکنان‪ ،‬بهداشت‬ ‫کار‪ ،‬ن��ور‪ ،‬تهویه و اموزش ه��ای گروهی و‬ ‫بهناز صفری ‪ -‬گروه معدن‪ :‬سالمت کارگران یکی از اصول اولیه کار در محیط های کاری‬ ‫سخت و زیان اور کارخانه هایی است که به طور عمده واحد ذوب و احیا دارند‪ .‬کار در شرایط‬ ‫گرما و رطوبت شدید که گرمای کوره ها نیز ان را تشدید می کند باعث می شود کار برای‬ ‫فردی از جمله مس��ائل مهمی است که باید‬ ‫در کارخانه ه��ای تولیدی م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد و افراد فشار کمتری را متحمل شوند‪.‬‬ ‫وی عن��وان می کند‪ :‬هر گون��ه کار تولیدی‬ ‫و صنعت��ی باید به گونه ای انجام ش��ود که‬ ‫ش��اهد کمترین الودگ��ی در محیط کار و‬ ‫محیط زیست باشیم‪ ،‬استفاده از انرژی پاک‪،‬‬ ‫بهداش��ت محیط کار و اموزش از مهم ترین‬ ‫اهدافی اس��ت ک��ه در بخ��ش «اچ اس ای»‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کرمی درباره اثرات میدان های مغناطیسی‬ ‫اط��راف کوره ه��ا برق بر س�لامت کارکنان‬ ‫بی��ان می کند‪ :‬در تولی��د الومینیوم برق با‬ ‫ولتاژ باالیی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد‬ ‫اما ب��ا کنترل ها و ازمایش ه��ای گوناگونی‬ ‫که در این زمینه انجام شده‪ ،‬مشخص شده‪،‬‬ ‫که برق مورد اس��تفاده تاثیری بر س�لامت‬ ‫کارگران این بخش از تولید ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 5‬واحد پیشرفته کنترل الودگی‬ ‫علی س��امانی‪ ،‬مدی��ر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫محیط زیست الومینیوم المهدی درباره تاثیر‬ ‫میدان های مغناطیس��ی اط��راف کوره های‬ ‫ذوب در واحد الومینیوم س��ازی المهدی به‬ ‫می گوید‪ :‬از انجایی که فلز الومینیوم‬ ‫از طری��ق الکترولیز و ب��ا جریان باالی برق‬ ‫تولید می ش��ود بدین واسطه در سالن های‬ ‫احی��ای الومینیوم‪ ،‬میدان مغناطیس ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬با این حال شدت مغناطیسی‬ ‫ایجاد ش��ده بس��تگی به طراح��ی خطوط‬ ‫و می��زان جری��ان ب��رق مصرف��ی دارد؛ به‬ ‫عن��وان مثال این می��زان در خطوط یک و‬ ‫‪ 2‬الومینیوم المهدی حدود ‪ 25‬تا ‪ 35‬میلی‬ ‫تسال اندازه گیری شده‪ ،‬در ضمن حد مجاز‬ ‫میدان مغناطیسی ‪ 60‬میلی تسال است‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان می کند‪ :‬ای��ن پارامتر در‬ ‫س��الن های احیای المه��دی زیر حد مجاز‬ ‫اس��ت و با وجود این با کاهش زمان حضور‬ ‫متصدیان مرب��وط در این خطوط‪ ،‬از ایجاد‬ ‫عوارض احتمالی جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره گازه��ای منتشرش��ده در‬ ‫کارخانه های الومینیوم سازی بیان می کند‪:‬‬ ‫گازها و ذرات حاصل از فرایند تولید شامل‬ ‫«‪ »SOX‬و «‪ »HF CO2‬ب��وده ک��ه در‬ ‫بخش «اف تی پی» مس��تقر در س��الن های‬ ‫احیای الومینیوم در یک چرخش هدفمند‬ ‫بازیافت شده و جذب پودر الومینای موجود‬ ‫در سیلوهای تعبیه شده در باالی سالن های‬ ‫احی��ا ش��ده و پ��س از ان به عن��وان مواد‬ ‫افزودنی در دیگ های احیا استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح می کن��د‪ :‬به هر حال اندک گاز‬ ‫و ذرات خروج��ی نیز همواره در حد مجاز و‬ ‫استاندارد بوده و براساس طرح خود اظهاری‬ ‫سازمان محیط زیس��ت مورد پایش انالین‬ ‫قرار می گی��رد اندازه گی��ری گازها و ذرات‬ ‫خروجی از دودکش ه��ای خطوط تولید را‬ ‫به عنوان ی��ک الزام راه ان��دازی و لینک ان‬ ‫را به اداره کل محیط زیس��ت استان برقرار‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫س��امانی اظه��ار می کند‪ :‬بخش اندس��ازی‬ ‫الومینیوم المهدی نیز با ‪ 5‬واحد پیش��رفته‬ ‫کنت��رل الودگ��ی‪ ،‬تامین ان��د مصرفی در‬ ‫خطوط یک و دو را بر عهده دارد‪ .‬این واحد‬ ‫ب��زرگ با وجود تجهی��زات کنترل الودگی‬ ‫کمتری��ن میزان انتش��ار گازه��ا و ذرات را‬ ‫در محی��ط پیرامونی خود داش��ته و مطابق‬ ‫کنترل های انجام شده به وسیله شرکت های‬ ‫معتم��د محیط زیس��ت مقادی��ر گازه��ای‬ ‫خروج��ی از ان همواره بس��یار کمتر از حد‬ ‫مجاز است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می کند‪ :‬درباره ل��وازم ایمنی‬ ‫فردی کارکنان مطابق فرایند شناس��ایی و‬ ‫ارزیابی خطرات ایمنی و بهداشتی و شرایط‬ ‫محیطی و فردی ش��اغالن در ایستگاه های‬ ‫کاری مربوط نوع و میزان تجهیزات تعیین‬ ‫و در مقاط��ع زمانی معی��ن در اختیار افراد‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫کارگران سخت تر و همراه با مخاطراتی باشد‪.‬در این میان کارخانه های الومینیوم سازی با‬ ‫توجه به اینکه از برق با ولتاژ باال و میدان مغناطیس�ی قوی برای احیا اس�تفاده می کنند‬ ‫این مخاطرات بیشتر است و باید دید چگونه این مخاطرات مدیریت و کنترل می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 8‬ساعت کار‪ 5 ،‬روز استراحت‬ ‫ش��هرام نیک من��ش‪ ،‬مدیر محیط زیس��ت‬ ‫و انرژی الومینیوم س��ازی ای��ران (ایرالکو)‬ ‫می گوی��د‪ :‬در کارخانه ه��ای‬ ‫ب��ه‬ ‫الومینیوم سازی میدان مغناطیسی حاصل‬ ‫از برق وجود دارد که بر اساس استانداردهای‬ ‫جهانی طراحی ش��ده اند بنابراین مش��کلی‬ ‫برای س�لامتی اف��راد ایج��اد نمی کنند در‬ ‫این باره ازمایشات گوناگونی هم انجام شده‬ ‫و نتیجه ثابت کرده که لطمه ای به سالمت‬ ‫کارکنان نمی زند‪.‬‬ ‫وی درباره تولید گازهای سمی نیز می افزاید‪:‬‬ ‫در کارخانه های الومینیوم سازی گاز سمی‬ ‫تولید نمی شود زیرا بر اساس استانداردهایی‬ ‫که مشخص شده فقط «اچ اس» و «داست»‬ ‫تولید می ش��ود که میزان ان زیر استاندارد‬ ‫بوده و حدود ‪10‬برابر کمتر از استانداردهای‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کند‪ :‬کوره های گاز س��وز که‬ ‫ب��ا گاز کار می کنند فق��ط دیگ های احیا‬ ‫هس��تند که ‪ 10‬برابر زیراستاندارد الودگی‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫نیک من��ش اظه��ار م��ی دارد‪ :‬کار یدی با‬ ‫کار الکترونی��ک تف��اوت دارد‪ .‬در کارهای‬ ‫الکترونیک��ی نی��از به تمرک��ز فوق العاده ای‬ ‫اس��ت ولی برای جلوگیری از بروز حوادث‬ ‫راهکارهایی در نظر گرفته شد که افراد باید‬ ‫انها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫مدیر محیط زیست و انرژی ایرالکو می افزاید‪:‬‬ ‫‪ 20‬نوع لوازم حفاظتی در اختیار افراد قرار‬ ‫می گیرد ک��ه ازجمله می توان به ماس��ک‪،‬‬ ‫دس��تکش نسوز‪ ،‬پیش بند نسوز‪ ،‬لباس کار‪،‬‬ ‫کاله ایمن��ی و س��ایر موارد ک��ه همه برای‬ ‫جلوگی��ری از بروز ح��وادث در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪ ،‬اش��اره کرد چراکه حفاظت از‬ ‫س�لامت و جان کارگ��ران از اولویت زیادی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬در تم��ام‬ ‫کارخانه ه��ای الومینیوم س��ازی دنی��ا این‬ ‫اقدامات پیش��گیرانه انجام می شود چراکه‬ ‫ل��وازم ایمنی در واق��ع جزئی از خ��ود کار‬ ‫محس��وب می شود و بدون اس��تفاده از انها‬ ‫نمی توان کار را پیش برد‪.‬‬ ‫ش��هرام نیک منش می گوید‪ :‬سیس��تم های‬ ‫جدی��دی که درحال حاضر ب��ه کار می روند‬ ‫به خاطر اینکه بیش��تر اتوماسیون شده اند‬ ‫مش��کالت کمتری ایج��اد می کنند چراکه‬ ‫بس��یاری از کارها به وسیله دس��تگا ه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می کن��د‪ :‬در س��ال های اخیر‬ ‫تالش ش��ده فناوری هایی جدید جایگزین‬ ‫قدیمی ها ش��ود تا بدین وس��یله هم تا حد‬ ‫زیادی از میزان الودگی کاس��ته شده و هم‬ ‫کارها با سرعت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬کارگران مورد حمایت کامل‬ ‫واح��د ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت‬ ‫مجموعه « اچ اس ای» قرار دارند و تمام لوازم‬ ‫حفاظت فردی افراد مهیا شده و بین ‪ 6‬ماه‬ ‫تا چند ماه زمان استفاده دارند و مدام لوازم‬ ‫ن��و در اختیار افراد ق��رار می گیرد تا ایمنی‬ ‫انها حفظ شود‪.‬‬ ‫وی درباره شیفت کاری افراد بیان می کند‪:‬‬ ‫کارگ��ران دو گ��روه صب��ح کار و دو گروه‬ ‫ظه��ر کار و دو گروه ش��ب کار هس��تند و‬ ‫‪ 5‬روز اس��تراحت دارند‪ .‬در واقع هر شیفت‬ ‫‪8‬ساعت است اما در عمل ‪ 3‬تا ‪ 4‬ساعت کار‬ ‫می کنند و میان کار استراحت دارند‪ .‬یعنی‬ ‫کارشان «شیفت‪-‬استراحتی» است‪ .‬چر اکه‬ ‫جزو کارهای س��خت و زیان اور محس��وب‬ ‫می شود به همین دلیل ‪ 20‬ساله بازنشسته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫نیک منش عنوان می کند‪ :‬حقوق افراد هم‬ ‫بر اس��اس نوع کار انها تغییر می کند یعنی‬ ‫هر چه کار زیان اورتر بوده و س��خت تر باشد‬ ‫افراد از حقوق و مزایای بیش��تری برخوردار‬ ‫می ش��وند در این کارخان��ه مزایایی کارگاه‬ ‫احیا بیش از سایر قسمت هاست زیرا در این‬ ‫بخش نوع کار افراد فرق می کند‪.‬‬ ‫دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعالم کرد‬ ‫دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ضمن تایید‬ ‫اینکه صادرات س��یمان به عراق با زیان همراه شده است‪،‬‬ ‫از اف��ت ‪20‬درصدی صادرات س��یمان به عراق خبر داد و‬ ‫دالیل ان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬جهانب��ش سنجابی ش��یرازی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دالیل افت صادرات س��یمان به عراق شرایط‬ ‫امنیتی این کشور و درگیر شدن دولت در مسائل امنیتی‬ ‫است که پروژه های بازسازی و عمرانی را به حالت رکود یا‬ ‫نیمه فعال دراورده و این مس��ئله باعث کاهش نیاز کشور‬ ‫عراق به س��یمان شده اس��ت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫تعدادی از کارخانه های س��یمان در شمال و جنوب عراق‬ ‫به کانال تولید و توزیع س��یمان پیوسته اند که باعث شده‬ ‫دالیل افت ‪20‬درصدی صادرات سیمان به عراق‬ ‫عرضه س��یمان در داخ��ل عراق افزایش یاب��د‪ .‬در منطق‬ ‫اقتصادی زمانی که تقاضا کاهش و عرضه افزایش می یابد‬ ‫نخستین اتفاقی که رخ می دهد افت نرخ کاالی صادراتی‬ ‫اس��ت‪.‬دبیر کل اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق به‬ ‫دیگر دالیل افت صادرات س��یمان به عراق اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه موجب قوانین‪ ،‬زمانی ک��ه نماینده ای این کاال‬ ‫را در گمرک ثبت می کند‪ ،‬ش��رکت های ایرانی به راحتی‬ ‫می توانس��تند ب��ه ثبت یک ش��رکت عراقی اق��دام کنند‬ ‫و ان ش��رکت را نماین��ده خود در عراق ق��رار دهند‪ ،‬این‬ ‫شرکت ها پاس��خگوی ضرر و زیان احتمالی مصرف کننده‬ ‫بودند و مدیریت صادرات ش��رکت های ایرانی را در اختیار‬ ‫داشت‪.‬سنجابی ش��یرازی ادامه داد‪ :‬بسیاری از شرکت های‬ ‫ایران��ی به ج��ای اینکه مدیریت کارش��ان را خود برعهده‬ ‫بگیرند‪ ،‬وارد تعامل با اش��خاص حقیقی عراقی ش��دند و‬ ‫اش��خاص حقیقی در شرایطی که تقاضا کم و عرضه زیاد‬ ‫است به طبع خود تبدیل به مانعی برای واردات کاالهای‬ ‫ش��رکت های ایرانی می ش��وند ک��ه در واقع ای��ن اقدام از‬ ‫سوی ش��رکت های ایرانی‪ ،‬اشتباه اس��تراتژیک بود‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه اس��تراتژی مناس��بی برای صادرات سیمان به‬ ‫عراق وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع این اتفاقات باعث ش��ده‬ ‫قیمت صادرات سیمان به عراق افت پیدا کند‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که س��ال گذشته با حدود ‪20‬درصد افت صادرات سیمان‬ ‫روبه رو شدیم و در سال جاری هم این افت تشدید خواهد‬ ‫شد‪.‬دبیرکل اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مسئله دیگری که اتفاق می افتد از دست دادن بازار‬ ‫اس��تراتژیک س��یمان در عراق اس��ت‪ .‬اگر انجمن صنفی‬ ‫س��یمان و ش��رکت های تولیدکننده را تقس��یم صادراتی‬ ‫نکنند و بخواهند همگی وارد بازار شوند مطمئنا این بازار‬ ‫استراتژیک از دست خواهد رفت‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫همراهی با دولت‬ ‫وظیفه اتاق بازرگانی‬ ‫نظرگاه‬ ‫مجتبی خسروتاج‬ ‫قائم مقام وزیرصنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از جمله وظایف اساس��ی هی��ات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی این اس��ت که دول��ت را در جهت اجرای‬ ‫برنامه ه��ای صنعت‪،‬معدن و تج��ارت همراهی کند‬ ‫و برای توس��عه بخش ها طرح ها و پیشنهادهایی را‬ ‫ارائه دهد‪ .‬ترکیبی که درهیات رییسه اتاق بازرگانی‬ ‫ایران ش��کل گرفته‪ ،‬قابل توجه است؛ چراکه هم در‬ ‫بخش نفت‪،‬گاز و پتروشیمی و هم در بخش حمل و‬ ‫نقل دارای نماینده است‪ ،‬بنابراین این هیات رییسه‬ ‫بخش ه��ای مهم اقتص��ادی را مط��رح می کند و با‬ ‫هماهنگ��ی خوبی که با دولت خواهد داش��ت انچه‬ ‫ک��ه به نفع اقتصادکشوراس��ت را ب��ه پیش می برد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه انتخابات شهرستان ها براساس برنامه‬ ‫و ب��دون هیچ تغییری در ‪ 18‬اس��فند برگزار ش��د؛‬ ‫همچنین براساس ایین نامه اجرایی پیش بینی شده‪،‬‬ ‫انتخاب��ات اتاق ایران نیز در ماه جاری برگزار ش��د‬ ‫و خوشبختانه شاهد شکل گیری اتاق های بازرگانی‬ ‫و نمایندگان تش��کل ها که در مجم��وع نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی کشور را‬ ‫تشکیل می دهند‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫توجه به تولید و تجارت مهم ترین مسئله ای است‬ ‫ک��ه از طرف بخش خصوصی مطرح می ش��ود‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که اکنون در ش��رایطی قرار داریم‬ ‫که نباید از مسائل اقتصادی و موضوعات مربوط به‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬معدن و کش��اورزی غافل شویم؛ چرا‬ ‫که لحظه ای درنگ و غفلت می تواند موجب ضرر و‬ ‫زیان در مسائل کالن اقتصادی شود‪.‬‬ ‫از انجا که‪ ،‬نخستین وظیفه اتاق‪ ،‬براورده کردن‬ ‫انتظارات افرادی است که عضو این اتاق هستند؛‬ ‫بنابراین براس��اس قانون اتاق ه��ای بازرگانی باید‬ ‫پاس��خگوی نیاز بنگاه ها و شرکت هایی باشند که‬ ‫به نحوی انتظار دارند که اتاق به عنوان نخستین‬ ‫مکانیزم پاس��خگویی نیازهای بخش خصوصی را‬ ‫ب��راورده کند‪ .‬یکی از مس��ئولیت های عمده اتاق‬ ‫ایجاد هماهنگی و همکاری بین اعضاس��ت‪ .‬امروز‬ ‫اعضای ات��اق بازرگانی و فع��االن بخش صادرات‬ ‫در بازارهای جهانی با مش��کالتی مواجه هس��تند‬ ‫ک��ه در بخش رقابت مطرح اس��ت؛ بنابراین نحوه‬ ‫حضور بنگاه ه��ا در بخش خارجی و اینکه چگونه‬ ‫می توانن��د برای تامین منافع خودش��ان و منافع‬ ‫مل��ی با هم هم��کاری کنند در دس��تور کار اتاق‬ ‫بازرگانی است‪.‬‬ ‫در ش��رایط جدی��د بین المللی نق��ش اتاق های‬ ‫مش��ترک بس��یار کلیدی اس��ت؛ از نظر من نقش‬ ‫اتاق های مش��ترک که بس��تر اصلی همکاری های‬ ‫دوجانبه بخش خصوصی ایران و کش��ورهای دیگر‬ ‫است در سیاست های کالنی که دولت برای توسعه‬ ‫روابط اقتصادی با کش��ورهای پیرامون دارد‪ ،‬بسیار‬ ‫کلیدی است و اتاق می تواند در این زمینه به خوبی‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫بای��د توج��ه داش��ت ک��ه حض��ور و فعالی��ت‬ ‫صادرکنندگان در بازارهای جهانی نیازمند حمایت‬ ‫اتاق اس��ت و این نیاز در بخش نمایش��گاهی و در‬ ‫بخش هیات های تجاری بسیار محسوس است‪.‬‬ ‫مناب��ع اتاق می توان��د به این بخ��ش کمک کند‬ ‫چراکه کمک به تش��کل ها و اعض��ا برای حضور در‬ ‫بازارهای جهانی حائز اهمیت است‪ .‬به هر حال انچه‬ ‫که در دو‪ ،‬س��ه ماه گذش��ته رخ داده است‪ ،‬بیانگر‬ ‫ع��زم و اراده بخش خصوصی از فضای جدید کاری‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫‪ :‬فرایند ثبت نام در نوزدهمین دوره انتخاب‬ ‫صادرکنندگان نمونه کش��ور که از ‪ 21‬اردیبهش��ت‬ ‫اغاز ش��ده‪ ،‬تا ‪ 28‬خرداد ادامه خواهد داشت و پس‬ ‫از اتمام مهلت مقرر و اغاز فرایند ممیزی و بررسی‬ ‫پرونده ه��ا‪ ،‬ثبت نام و دریاف��ت پرونده جدید مقدور‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫روابط عمومی س�ازمان توسعه تجارت‪ :‬واردات‬ ‫ریشه خشک گیاه خولنجان (‪)Galangal roots‬‬ ‫منوط به ارائه اصل گواهی بهداش��ت گیاهی معتبر‬ ‫صادر ش��ده از سوی س��ازمان حفظ نباتات کشور‬ ‫مبدا‪ ،‬بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در‬ ‫مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫چرخ کارخانه های بزرگ ‪،‬با حمایت اصناف می چرخد‬ ‫امپراتوری «شکلک»و «دیتا»‬ ‫گذری بر « ضیافت» های تجاری‬ ‫‪7‬‬ ‫گفت وگو با فعاالن اقتصادی به بهانه تغییرات در اتاق بازرگانی ایران‬ ‫«خصوصی ها» از انتظارات خود می گویند‬ ‫زه�را طهرانی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬س�کاندار ات�اق بازرگانی ایران در دوره هش�تم‬ ‫معرفی ش�د و باالخره فرایند چندماه�ه انتخابات اتاق ها ه�م پایان یافت‪ .‬به‬ ‫اعتقاد فعاالن اقتصادی و کارشناسان‪ ،‬اتاق بازرگانی ایران در دوره هفتم روند‬ ‫خوب�ی را طی کرد ک�ه باید در این دوره نی�ز ادامه یابد؛ البت�ه تکامل یافته تر‪.‬‬ ‫انتخاب محس�ن جالل پور به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران بهانه ای ش�د تا‬ ‫به س�راغ ارش�دان بخش خصوصی برویم و از انتظارات و پیشنهاداتش�ان در‬ ‫با ‪۵‬تن از افراد فعال در بخش‬ ‫دوره جدید بپرس�یم‪ .‬در ادامه گفت وگوی‬ ‫خصوصی کشور را می خوانید‪.‬‬ ‫اتاق‪ ،‬حیاط خلوت دولت نشود‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران‬ ‫اینکه این بار شاهد مشخص شدن سریع هیات رییسه‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��ران بودیم نکته حائ��ز اهمیتی تلقی‬ ‫می ش��ود چرا که در ایران این پدی��ده نازیبا وجود دارد‬ ‫که ‪۶‬ماه قبل از هر انتخاباتی و ‪ ۶‬ماه بعد از ان سیستم‬ ‫مربوطه متوقف می شود که در عمل در عمر ‪ ۴‬ساله‪ ،‬یک‬ ‫سال ان از دست می رود‪ .‬با توجه به داوطلبان و کسانی‬ ‫که کاندیدا شده بودند شایس��ته ترین ها انتخاب شدند؛‬ ‫ضمن اینکه رییس جدید اتاق بازرگانی ایران نیز تجربه‬ ‫‪ ۳۰‬س��اله در بخش خصوصی دارد و از ارتباط خوبی با‬ ‫دولت و مجلس برخوردار اس��ت ک��ه می تواند به اینده‬ ‫کاری اتاق کمک بس��یاری کند‪ .‬ب��ه اینده فعالیت های‬ ‫اتاق خوشبین هس��تم و امیدوارم تحول اخیری که در‬ ‫اتاق ایجاد ش��ده بود هم ادامه یابد‪ .‬اتاق بازرگانی ایران‬ ‫باید در کنار دولت و مجلس به اهداف بلندمدتی که بعد‬ ‫از تحریم ها کش��ور به انها نیاز دارد دست یابد و کمک‬ ‫کند تا از ش��رایط حساس و سخت کنونی خارج شویم‪.‬‬ ‫با توجه به چراغ س��بزی که دولت به بخش خصوصی و‬ ‫توانمند شدن ان نشان داده‪ ،‬انتظار می رود که فعالیت‬ ‫و عملکرد دور جدید اتاق به س��مت و س��ویی باشد که‬ ‫بخ��ش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد‪ .‬اتاق‬ ‫بازرگان��ی باید به صورت فراگیر عم��ل کند و به بحث‬ ‫تش��کل ها جدی تر از گذشته بنگرد‪ .‬همچنین عالوه بر‬ ‫اس��تفاده حداکثری از توانمندی های تش��کل ها باید از‬ ‫ت اتاق ها و ش��وراهای مش��ترک نیز استفاده کند‬ ‫ظرفی ‬ ‫چ��ون در تعامل با دنیا اتاق ب��ه تنهایی نمی تواند عمل‬ ‫کند؛ بنابراین این اتاق ها می توانند بازوهای اجرایی ان‬ ‫باش��ند‪ .‬از س��ویی دیگر‪ ،‬نباید اجازه داد اتاق به حیاط‬ ‫خلوت دولت و دولتی ها تبدیل شود‪ .‬سمت ریاست اتاق‬ ‫بازرگانی کمتر از وزیر اقتصاد و بازرگانی در کشورهای‬ ‫اروپایی نیست و در اینجا هم باید به همین شکل باشد‪.‬‬ ‫امیدواریم به تدریج به جایی برس��یم که رییس اتاق به‬ ‫عنوان عضو کابینه دولت باش��د ولو بدون حق رای‪ .‬باید‬ ‫کم ک��م اجازه بدهند تا بخ��ش خصوصی فرصت های از‬ ‫دست رفته را جبران کند و به جایگاهی برسد که برای‬ ‫اقتصاد بیس��ت و پنجم در دنیا یعنی ایران حرفی برای‬ ‫گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫از خمودگی گذشته فاصله بگیریم‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫رییس کمیسیون حمل ونقل‬ ‫ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی ایران‬ ‫درحال حاضر اقتصاد ایران در ش��رایط ویژه ای قرار دارد و در‬ ‫حال گذر از تحریم و برنامه ریزی برای اغاز دوران پس��اتحریم‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن اینکه به س��از و کارهای جهان��ی مانند الحاق به‬ ‫س��ازمان جهان��ی تجارت می اندیش��د‪ .‬تمام این ام��ور انجام‬ ‫می ش��ود تا بتوانیم ی��ک اقتصاد قدرتمند خصوصی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬بنابراین در این ش��رایط اتاق بازرگان��ی ایران وظیفه‬ ‫بسیار س��نگینی برعهده دارد و ان این است که بتواند اقتصاد‬ ‫خصوصی کش��ور را به بهترین ش��کل ممکن ساماندهی کند‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی باید از خمودگی گذش��ته فاصله بگیرد و بسیار‬ ‫چابک و پاسخگو باشد‪ .‬باید کامال بخش خصوصی را نمایندگی‬ ‫کند و خود را برای تحول و گسترش اقتصادی که پس از تحریم‬ ‫رخ می دهد اماده کند‪ .‬اگر نتواند به این امور برس��د با مش��کل‬ ‫مواجه خواهیم ش��د‪ .‬قرار براین نیست که متوقف بماند چون‬ ‫در ای��ن صورت دولت این وظایف را برعهده می گیرد و اقتصاد‬ ‫بیش از این دولتی می ش��ود که این امر مش��کالتی را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫تمام ارکان بر اعضا متکی باشد‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫رییس کمیسون واردات اتاق بازرگانی ایران‬ ‫فراین��د چندماه��ه انتخابات اتاق شهرس��تان ها و‬ ‫ایران در حالی به پایان رس��ید که تاحدودی ش��اهد‬ ‫اعتراض ها و انتقادهایی ب��ر روند انتخابات نیز بودیم‬ ‫اما به هر حال دوس��تانی که انتخاب شدند به عنوان‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی ات��اق را اداره می کنند و‬ ‫در ای��ن زمینه تمام فعاالن بخ��ش خصوصی باید با‬ ‫همکاری مشترک اتاق را رو به جلو برده و روندی که‬ ‫در دوره هفتم بود را به طور کامل تر در دوره هش��تم‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫انتظار این اس��ت که اتاق از شرایط رییس محوری‪،‬‬ ‫هی��ات رییس��ه مح��وری و حتی هی��ات نمایندگان‬ ‫مح��وری فاصله بگیرد و بر اعضای اتاق متکی باش��د‬ ‫چ��ون ذی نفعان اصل��ی هم��واره دارن��دگان کارت‬ ‫بازرگانی هس��تند‪ .‬تمام ارکان ات��اق باید در خدمت‬ ‫اعضا باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه مهم ترین رکن‬ ‫پ��س از اعضا‪ ،‬اعضای هیات نمایندگان هس��تند که‬ ‫منتخبان اعضا هستند‪.‬‬ ‫ات��اق باید در وضعیتی قرار گیرد که در کنار تمام‬ ‫موافقت ها و مخالفت ها فرصت اظهارنظر و مش��ارکت‬ ‫در تصمیم گی��ری ات��اق ب��رای همه اعض��ای هیات‬ ‫نمایندگان فراهم باش��د‪ .‬پس از اینکه اتاق تشکیالت‬ ‫خ��ود را منظ��م کرد بای��د به رفع مش��کالت کنونی‬ ‫اقتصاد بپردازد‪ .‬مشکالتی مانند رکود منجمد شده ای‬ ‫که گریبان گیر صنایع کوچک و متوس��ط کشور شده‬ ‫و اتاق هم فی نفسه ان را در اقتصاد کشور نمایندگی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ارتقای بیشتر بخش خصوصی‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‬ ‫منشی هیات رییسه اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫در دوره جدی��د انتخابات اتاق بازرگانی ایران بخش‬ ‫خصوصی به بلوغی رسیده که بر مبنای ان باور کرده‬ ‫بخ��ش خصوصی واقعی باید در یک مجموعه ش��کل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫اکنون ش��اهد این هس��تیم که کل مجموعه هیات‬ ‫رییس��ه اتاق از بخش خصوصی تش��کیل شد‪ .‬یعنی‬ ‫زمانی که به پارلم��ان بخش خصوصی نگاه می کنیم‬ ‫می بینی��م که بخش خصوصی واقع��ی در ان حضور‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫انتقال تجربیات از دوره های قبلی نیز حائز اهمیت‬ ‫اس��ت که خوشبختانه برهمین اس��اس نفراتی هم از‬ ‫هیات رییسه قبل وارد دور جدید شدند‪.‬‬ ‫در دوره هش��تم اتاق ش��رایط مطلوبی فراهم شده‬ ‫که فرصت رش��د را هم بیش از پی��ش ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬درحال حاضر دوران گذر را ش��اهد هستیم که‬ ‫درواق��ع کم��ک می کند بخش خصوصی ب��ه پویایی‬ ‫برسد ضمن اینکه از ریاس��ت جدید اتاق بازرگانی و‬ ‫فع��االن ان انتظار می رود که ارتقای بخش خصوصی‬ ‫را که البته در قالب شعارهای متفاوتی تاکنون مطرح‬ ‫شده به طور واقعی اجرا کنند‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬وعده ها‬ ‫برمبن��ای خواس��ت ها و ایده ال ها ش��کل می گیرد و‬ ‫به طور قطع رییس جدید اتاق نیز با ظرفیت هایی که‬ ‫در اطراف خود می بیند برنامه هایی را ارائه می دهد که‬ ‫بسترهای الزم انها را پیش بینی کرده چرا که مدت ها‬ ‫برای اینده اتاق با تیم حاضر فکر و بررسی شده است‪.‬‬ ‫بیان مطالبات باصدای واحد اتاق ایران و تهران‬ ‫محسن بهرامی ارض اقدس‬ ‫رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‬ ‫ریی��س اتاق بازرگانی ایران در بخش سیاس��تگذاری‬ ‫نق��ش موثری دارد زیرا این فرد عضو ش��وراهای پول و‬ ‫اعتبار‪ ،‬خصوصی س��ازی‪ ،‬بورس و‪...‬اس��ت و باید بتواند‬ ‫از حق��وق بخ��ش خصوصی دف��اع کن��د و در مجموع‬ ‫ای��ن ش��خص باید م��ورد حمایت همه اعض��ای هیات‬ ‫نمایندگان باش��د‪ .‬در س��ال های گذشته در مجموع در‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران اتفاقات عمده ای افتاد که بخش��ی‬ ‫از ان مره��ون زحمات اقای نهاوندی��ان ( رییس دفتر‬ ‫کنون��ی رییس جمهور) و بخش دیگ��ر مرهون زحمات‬ ‫اعضای هیات نمایندگان وهیات رییس��ه اتاق بازرگانی‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬قانون بهب��ود فضای کس��ب و کار که در‬ ‫صورت درس��ت اجرا شدن ان می تواند دستاورد مهمی‬ ‫برای اتاق بازرگانی باش��د‪ ،‬بس��یاری از معضالت بخش‬ ‫خصوصی را ح��ل خواهد کرد‪ .‬ات��اق بازرگانی ایران به‬ ‫عن��وان بزرگترین اتاق و بنگاه اقتصادی به لحاظ قدرت‬ ‫مالی و امور پژوهش��ی همواره راه را برای کارشناس��ان‬ ‫و تکنوکرات های برجس��ته کش��ور ( ک��ه درحال حاضر‬ ‫در دول��ت نیز حضور دارند) هموار کرده و بس��یاری از‬ ‫پژوهش ه��ای انجام ش��ده در اتاق بازرگان��ی تهران به‬ ‫کتاب تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬هر دو اتاق بازرگانی ( تهران‬ ‫و ایران) توانس��ته اند به صورت مکمل در شرایط بسیار‬ ‫سخت دولت گذشته از حقوق و منافع بخش خصوصی‬ ‫ل حاضر نیز این فرصت تاریخی برای‬ ‫دف��اع کنند‪ .‬درحا ‬ ‫بخش خصوصی فراهم ش��ده تا با صدایی واحد به بیان‬ ‫مطالبات خود بپردازند که از مهم ترین انها اصالح اصل‬ ‫‪ ۴۴‬و اصالح واگذاری سهام عدالت و برون رفت از رکود‬ ‫تورمی اس��ت‪ .‬اتاق بازرگانی ایران متشکل از مجموعه‬ ‫نمایندگانی اس��ت که از اتاق های بازرگانی شهرستان ها‬ ‫عضو هیات نمایندگان ش��ده اند‪ .‬ضمن اینکه امور اتاق‬ ‫بازرگانی ایران به لحاظ مالی وابس��ته به اتاق بازرگانی‬ ‫تهران اس��ت و اتاق ایران به صورت مس��تقل درامدی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مالیات اصناف‬ ‫‪ ۸‬تا ‪ ۱۸‬درصد شد‬ ‫ایرنا ‪-‬به دنبال امض��ای تفاهمنامه مالیاتی اتاق اصناف‬ ‫با س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‪ ،‬می��زان افزایش مالیات‬ ‫بابت خوداظهاری عملکرد س��ال ‪ ۹۳‬صاحبان مش��اغل‬ ‫بن��د(ج) قانون مالیات های مس��تقیم بین ‪ ۸‬تا ‪۱۸‬درصد‬ ‫تعیین ش��د‪ .‬بعد از ‪3‬جلس��ه پی درپی و تعامل موثر میان‬ ‫مس��ئوالن اتاق اصناف کش��ور و س��ازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫باالخره دس��تورالعمل تفاهم مالیاتی بابت خود اظهاری‬ ‫عملکرد س��ال ‪ ،93‬روز گذش��ته به امضای نمایندگان دو‬ ‫طرف رس��ید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مقرر ش��د صاحبان مشاغل‬ ‫بن��د (ج) ماده ‪ 95‬قانون مالیات های مس��تقیم بر مبنای‬ ‫مالی��ات عملکرد س��ال ‪ ،92‬تا مبلغ ی��ک میلیون تومان‪،‬‬ ‫‪8‬درصد رش��د‪ ،‬مازاد بر ی��ک میلیون تومان تا س��قف ‪3‬‬ ‫میلیون تومان‪12 ،‬درصد رشد و از ‪ 3‬میلیون تومان به باال‪،‬‬ ‫‪18‬درصد رش��د را در اظهارنامه خود لحاظ کنند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت این تفاهم نامه شامل مودیان موضوع بند(ج) ماده‬ ‫‪ 95‬قانون مالیات های مس��تقیم می شود و امسال به دلیل‬ ‫رای دی��وان عدالت اداری‪ ،‬تفاهم موضوع ماده ‪ 158‬قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم با مشاغل موضوع بندهای (الف) و‬ ‫(ب) ماده ‪ 95‬قانون مالیات های مستقیم انجام نمی شود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت این دس��ته از مودیان مالیاتی باید براساس‬ ‫مقررات و واقعیت های فعالیت اقتصادی خود نس��بت به‬ ‫ارسال اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ‪ 93‬به صورت‬ ‫الکترونیکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫تاکید بر توسعه روابط تجاری‬ ‫ایران و امارات‬ ‫ایرنا‪ :‬اس��ماعیل زمان��ی‪ ،‬مدیرعامل منطق��ه ازاد اروند‪،‬‬ ‫بر توس��عه روابط تجاری و اقتصادی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران و ام��ارات تاکید کرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬توس��عه مناطق‬ ‫ازاد یک راهبرد پایدار در برنامه دولت جمهوری اسالمی‬ ‫در جه��ت متنوع ک��ردن منابع درامده��ای ملی و ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی اس��ت‪ .‬وی که به منظور ش��رکت در‬ ‫همایش «سرمایه گذاری در مناطق ازاد ایران» در امارات‬ ‫به س��ر می برد‪ ،‬با توضیح مشخصات و توانایی منطقه ازاد‬ ‫اروند افزود‪ :‬این منطقه به مس��احت ‪ ۱۷۲‬کیلومتر مربع‬ ‫ش��امل ش��هرهای خرمش��هر‪ ،‬ابادان و حومه انها و حوزه‬ ‫گذرگاه ش��لمچه بوده و دارای مرز مشترک با کشورهای‬ ‫ع��راق و کویت اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬منطق��ه ازاد اروند با‬ ‫داش��تن قابلیت حمل ونقل کالن زمینی‪ ،‬دریایی و هوایی‬ ‫از اهمی��ت ویژه ای برخ��وردار بوده‪ ،‬زیرا ای��ن منطقه در‬ ‫تالق��ی مس��یرهای بازرگانی قرار گرفته اس��ت‪ .‬همایش‬ ‫س��رمایه گذاری در مناط��ق ازاد ای��ران هفت��ه جاری به‬ ‫میزبانی شورای بازرگانی ایرانیان در دوبی برگزار شد‪.‬‬ ‫قاچاق میوه سالمت بخش‬ ‫کشاورزی را تهدید می کند‬ ‫تس�نیم‪ :‬مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی با بی��ان اینکه‬ ‫قاچاق میوه به کشور تهدیدی جدی برای سالمت بخش‬ ‫کش��اورزی و ش��یوع افات اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از قاچ��اق میوه به کش��ور‪ ،‬چندی��ن بار با اس��تانداران و‬ ‫فرمانداران جلس��ه تشکیل شده اس��ت‪ .‬به گفته اسکندر‬ ‫زن��د از ‪ ۲۲‬افت و بیماری در بخش کش��اورزی حدود ‪۱۶‬‬ ‫مورد به علت رعایت نکردن روش های قرنطینه ای اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قاچاق میوه به کشور به تهدید تبدیل شده است‬ ‫و در صورت ادامه این روند اینده خوبی به لحاظ ورود افات‬ ‫و بیماری های جدی پیش بینی نمی کنیم‪ .‬رییس سازمان‬ ‫تحقیقات‪ ،‬اموزش و ترویج کش��اورزی افزود‪ :‬قاچاق میوه‬ ‫بر مسائل قرنطینه ای تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت‪ .‬وی‬ ‫از ورود می��وه و محصوالت کش��اورزی در قالب پیله وری‬ ‫در مناطق م��رزی انتقاد کرد و افزود‪ :‬گرچه میزان میوه و‬ ‫محصوالتی که از طریق پیله وری وارد می ش��ود کم است‬ ‫اما بای��د با اجرای دس��تورالعمل های قرنطینه ای از ورود‬ ‫افات جلوگیری شود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫نرم افزار‬ ‫ایسنا‪ :‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬صادرات‬ ‫نرم افزار در سال گذش��ته ‪۲۰۰‬میلیون دالر بود‪ .‬به گفته‬ ‫محمود واعظی سیاس��ت دولت‪ ،‬حمایت همه دستگاه ها‪،‬‬ ‫در جهت ش��کوفایی اس��تعدادهای جوانان این مرز و بوم‬ ‫و در راس��تای فعالیت های مورد نیاز کش��ور اس��ت‪ .‬وی‬ ‫نتیجه ای��ن رویکرد را خودکفایی‪ ،‬ش��کوفایی اقتصادی‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و صادرات کاال و ارزاوری دانست و افزود‪ :‬این‬ ‫سیاست از سوی دولت دنبال می شود و ما هم به تبع دولت‬ ‫ان را دنبال می کنیم‪ .‬او با اش��اره به اس��تعدادهای فراوان‬ ‫در ح��وزه «ای س��ی تی» گفت‪ :‬ایجاد اش��تغال در بخش‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالعات نس��بت ب��ه دیگر بخش ها‬ ‫کم هزینه تر است و باید روی ان بیشتر کار کرد‪ .‬واعظی با‬ ‫تاکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان استانی گفت‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان اشتغالزا هستند و حمایت از انها‬ ‫با جدیت دنبال می ش��ود‪ .‬امسال ‪۱۲۰‬میلیارد تومان وام‬ ‫بو کار شوند‪ ،‬ارائه‬ ‫به ش��رکت هایی که موجب رونق کس�� ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫به دنبال انتشار یادداشتی به قلم صادق بشیری‪،‬‬ ‫ب��ا عنوان «حقوق مصرف کنندگان» که در تاریخ‬ ‫ش��نبه ‪23‬خردادماه ‪ 1394‬در صفحه ‪ 8‬روزنامه‬ ‫» به چاپ رسید‪ ،‬سمت نگارنده‬ ‫«گسترش‬ ‫به اشتباه «معاون کاال و خدمات سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» درج شده بود‬ ‫که بدین وسیله اصالح می شود‪.‬‬ ‫وی در س��مت «معاون کاال و خدمات انجمن‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان» فعالیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت انواع اش و حلیم‬ ‫برای ماه رمضان‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس اتحادیه فروشندگان اش‪ ،‬حلیم‪،‬‬ ‫کباب و غذاهای س��نتی تهران گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫تصوی��ب اتاق اصناف‪ ،‬هر کیلوگرم حلیم س��اده‬ ‫‪ 9000‬توم��ان‪ ،‬حلیم با مخلفات ‪10‬هزار تومان‪،‬‬ ‫اش ش��له قلم��کار ‪ 9500‬تومان و اش رش��ته‬ ‫‪ 8500‬توم��ان در ماه مب��ارک رمضان به فروش‬ ‫می رسد‪ .‬حس��ین محمدی با بیان اینکه در ماه‬ ‫رمض��ان هر کیلوگرم حلوا و ش��له زرد به قیمت‬ ‫‪ 8000‬تومان فروخته می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫نظارت ها افزای��ش یافته و هر واحدی که به طور‬ ‫غیرقانونی و بدون مج��وز اقدام به فروش اش و‬ ‫حلیم کند پس از ‪ 24‬ساعت پلمب می شود‪.‬‬ ‫دلیل نوسان قیمت ابمیوه‬ ‫مصوب نشدن بهای میوه‬ ‫ایلن�ا‪ :‬ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروش��ندگان بس��تنی و ابمیوه گف��ت‪ :‬به دلیل‬ ‫متغی��ر بودن بهای میوه نمی توان نرخ مصوبی را‬ ‫برای ابمیوه تعیین کرد‪.‬‬ ‫اسکندر ازموده درباره اخرین وضعیت این صنف‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت ب��ازار به دلیل فصل گرما مطلوب‬ ‫است و تمامی واحدهای صنفی محصوالت خود‬ ‫را به هموطنان تهرانی ارائه می دهند‪.‬‬ ‫وی درباره بهای بس��تنی س��نتی که طرفداران‬ ‫بس��یاری در س��طح تهران دارد‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت ها‬ ‫مصوب و اعالم ش��ده و براساس این اعالم قیمت‬ ‫هر کیلو بستنی سنتی سوپر ویژه مغزدار ‪14‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫در نخستین همایش فعاالن صنفی با اتاق اصناف ایران مطرح شد‬ ‫چرخ کارخانه های بزرگ ‪،‬با حمایت اصناف می چرخد‬ ‫مهدیه ش�کری ـ گ�روه تجارت‪ :‬نخس��تین همایش‬ ‫فعاالن واحد های صنفی باتری س��ازان و باتری فروشان با‬ ‫اتاق اصناف ایران‪ ،‬در هتل المپیک تهران برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این همایش‪ ،‬فعاالن حوزه باتری س��ازی و باتری فروشی‬ ‫با ریی��س اتاق اصناف دیدار و گفت وگ��و کردند‪ .‬در این‬ ‫مراس��م‪ ،‬رییس اتاق اصناف کش��ور به ‪ ۲‬افت بزرگ در‬ ‫اقتصاد کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬این ‪ ۲‬افت سد و مانع‬ ‫تولید در کشور هستند که شاید در سایر کشورها مطرح‬ ‫نباش��ند‪ .‬یکی از این دو معضل‪ ،‬قاچاق انواع کاالست که‬ ‫امروزه در همه بخش ها ش��اهد وجود این کاالها هستیم‪.‬‬ ‫حتی حدود ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬درصد میوه های مصرفی کشور نیز‬ ‫ب��ه صورت قاچ��اق وارد و در بازار عرضه می ش��ود‪ .‬علی‬ ‫فاضلی به افت و معضل دیگر اقتصادی کشور اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬دومین افت‪ ،‬رویکرد مجموعه مدیریتی نظام در‬ ‫گس��ترش بنگاه های غیرمولد در کش��ور است‪ .‬این افت‬ ‫تاروپ��ود اقتصاد کش��ور را دربرگرفته اس��ت‪ .‬اقتصاد هر‬ ‫کش��وری به تولید ان کشور بس��تگی دارد اما در کشور‬ ‫ما از تولید حمایت چندانی نمی ش��ود‪ .‬او به حضور بیش‬ ‫از ان��دازه کاالهای بی کیفیت چینی در بازار اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬س��یل ان به س��مت ایران س��رازیر است و خواه‬ ‫و ناخ��واه بازار را تحت تاثیر خ��ود قرار می دهد‪ .‬اما انچه‬ ‫امروزه باید در تولید داخلی به ان توجه کرد این است که‬ ‫بنگاه های بزرگ در کشور درگیر مسائل اقتصادی بوده و‬ ‫برای نوسازی و بهسازی خود با مشکالتی روبه رو هستند‬ ‫بنابراین باید با ارائه تس��هیالت به انها‪ ،‬به اقتصاد کشور‬ ‫یاری رس��اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه افراد از بد بودن قاچاق‬ ‫کاال ح��رف می زنند اما راهکاری برای ان ارائه نمی کنند‪.‬‬ ‫درباره این موضوع به وزیر جهاد کشاورزی نامه نوشته ایم‬ ‫ک��ه برای مثال انگور از ش��یلی به ترکیه قاچاق ش��ده و‬ ‫س��پس وارد کشور می ش��ود و این اتفاق در استانه ماه‬ ‫مب��ارک رمضان هزینه گزافی را برای ما به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬اما چه کسی باید جلوی قاچاق را بگیرد؟‬ ‫به گفته رییس اتاق اصناف ایران سیاس��ت های بانکی‬ ‫برای کمک به تولید در کشور از بدترین سیاست ها بوده‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982151800514‬ﺷﻌﺒﻪ ‪1105‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972167801365‬ﺷــﺎﻛﻲ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳــﻮﺭ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻣﻬﻴﻦ ﺷــﻔﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﻣﺰﺍﺣﻤــﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻣﻬﻴﻦ ﺷــﻔﻴﻌﻲ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺰﻩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺩ ‪ 641‬ﻭ ‪ 608‬ﻭ ‪ 697‬ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴــﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ‪74‬‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ ﺷــﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳــﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰﻩ ﺍﻓﺘــﺮﺍ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺟــﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰﻩ ﺗﻮﻫﻴــﻦ ﻭﻉ ﻻﻡ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺧﺎﺹ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑــﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﺣﺒــﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺑــﺰﻩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺻــﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 134‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ‪ 92‬ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷــﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ‪،‬‬ ‫ﺭﺍﻱ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺳــﭙﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1105‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪ /74921‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982149500793‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1085‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972166800176‬ﺷــﺎﻛﻲ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺧﻮﺯﺍﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻧﺼﺮﺍﻟــﻪ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗــﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺭﻭﺟﻲ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡﻫــﺎ‪ :‬ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧــﺖ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﻋﻴﺮﺿﺎ ﺍﺭﻭﺟﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 75/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺪﻩ‬ ‫ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺧﻮﺯﺍﻧــﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺑﻲﺷﺎﺋﺒﻪ ﺷﺎﻛﻲ ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﺣﻀــﻮﺭ ﻣﺘﻬــﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ‬ ‫ﻣﺴــﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 674‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺭﻭﺟﻲ ﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑــﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1085‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪ /74922‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 921133110:‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 288432‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 10103262382‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/1/10‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺷﺪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0053569938‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ( ﻭ ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻤﻘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪0065018818‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0061653098‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻧﺎﻳــﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ‬ ‫ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪/73646‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬ ‫باشد‪ ،‬البته درباره س��الن برگزاری تصمیم نهایی گرفته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قاچاق باتری های ماشین‬ ‫و بانک هاکمک و تسهیالت کافی را ارائه نمی کنند‪ .‬باید‬ ‫در زمینه نشان(برند)س��ازی و بهسازی کاالهای داخلی‬ ‫قدم برداریم اما این کار بسیار دشوار است‪ .‬همچنین باید‬ ‫به این نکته توجه کرد که در ‪۱۲‬س��ال گذش��ته نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰۷‬درصد رش��د بی روی��ه بنگاه های واس��طه ای را‬ ‫داشته ایم و بنگاه های معامالتی کشور در یک دهه حدود‬ ‫‪۳۰۰‬درصد رش��د داش��ته این در حالی است که در این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬کارخانه های بزرگ رو به افول رفته و بنگاه های‬ ‫کوچک نیز حمایت نش��دند‪ .‬فاضلی تنها راه برون رفت از‬ ‫وضعیت کنونی اقتصاد کشور را حمایت واحدهای صنفی‬ ‫کشور از کارخانه های بزرگ دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزین�ی واحده�ای صنف�ی ب�ه ج�ای‬ ‫نمایشگاه های ضیافت‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬نایب رییس اتاق اصناف تهران گفت‪:‬‬ ‫سیس��تم نظارت��ی در ماه رمضان تش��دید خواهد ش��د‬ ‫و براس��اس صحبت های انجام ش��ده قرار اس��ت نظارت‬ ‫وی��ژه ای بر واحدهای صنفی داش��ته باش��یم‪ .‬براس��اس‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 921110192 :‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻭﺍﻱ ﻧﻴﻜﺴﺎﺯﺍﻥ ﺭﺳﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 1394/2/6‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 471533‬ﺑﻪﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 14004872772‬ﺛﺒﺖ‪ ،‬ﻭ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪ –1‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺍﺣﻲ ‪،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‪ ،‬ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ‬ ‫ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺑﺘﻨﻲ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺳــﺒﻚ ﻭ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺳــﺎﺧﺖ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺳــﺪ ﺳــﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ‪ ،‬ﺳــﺎﺧﺖ ﺭﺍﻩ ﺁﻫــﻦ‪ ،‬ﻣﺘﺮﻭ ‪ ،‬ﺑﺎﻧــﺪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ‪ ،‬ﺑــﺮﺝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ‪ ،‬ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﻧﺎﻝ‪ ،‬ﻧﻘﺸــﻪ‬ ‫ﺑــﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺴــﻄﻴﺢ ﺍﺭﺍﻳﻀــﻲ‪ ،‬ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻒ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺷــﻤﻊ ﻛﻮﺑﻲ ﻭ ﺷــﻤﻊ ﺭﻳﺰﻱ‬ ‫ﺳــﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻭ ﺑﺘﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ‪ ،‬ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎ‪ ،‬ﺳــﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ ﻭ ﺟﻮﺷــﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ‬ ‫ﺍﺑﻨﻴــﻪ‪ ،‬ﺗﺰﻳﺌﻨﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﺧــﺬ ﻭﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷــﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻲ ‪ ،‬ﺍﺧــﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘــﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴــﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ‪-2‬ﻣﺪﺕ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ‪ –3‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ‬ ‫ﻛﻮﭼﻪ ﻗﻠﻲ ﭘﻮﺭ ﭘﻼﻙ ‪ 27‬ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ ‪ 1‬ﻛﺪ پ ‪-4 1455775141‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ ‪ –5‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺤﺒﻲ ﺭﺳﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0010556109‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 70/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻧﺪﻭﺷــﻦ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ‬ ‫‪ 0046410619‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 30/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ ‪ –6‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬــﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪،‬‬ ‫ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ – ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ -‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪-‬‬ ‫‪ /73645‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻏﻴﺮﺗﺠــﺎﺭﻱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒــﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ‬ ‫ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 921209953:‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺳــﻼﻣﺖ ﺁﺭﻳﺎ ﺁﺯﻣﺎ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 458154‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 14004278843‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 1393/11/6‬ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ‪ 932/15/309088‬ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 93/11/28‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻲ‪ 3241418636‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‪ -‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺯﺍﺭﻉ ﻛﺎﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻲ ‪ 0451668962‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ – ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﺭﺍﻥ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻲ ‪ 3340408041‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﻨﺸــﻲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺩﻱ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧــﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠــﻲ‪ 3341324305‬ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ‪3‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‬ ‫‪/73647‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛــﺪ‪ 921213104:‬ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴــﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ‬ ‫ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 48713‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 10100938986‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ ‪ 1393/7/15‬ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ‬ ‫ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ‪ :‬ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 1392‬ﺑــﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳــﻴﺪ – ﺍﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺭﻣﻘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠــﻲ ‪ 3800051885‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺳﺘﺮﻱ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ‪ 0041232828‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‬ ‫‪/73649‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛــﺪ‪ 921089356 :‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻴﻚ ﺩﺭﻣــﺎﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/2/7‬ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 471634‬ﺑﻪﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ ‪ 14004876571‬ﺛﺒﺖ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺍﻣﻀــﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬــﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ‪ –1‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫‪ ،‬ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷــﻜﻲ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺵ ‪ ،‬ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻲ ‪ ،‬ﺍﺧﺬ ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ‪ ،‬ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ‪-2‬ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺛﺒــﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤــﺪﻭﺩ ‪ –3‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻗﻴﻄﺮﻳــﻪ ‪ ،‬ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﭘﺎﺭﻙ‬ ‫ﻗﻴﻄﺮﻳــﻪ ‪ ،‬ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼــﻪ ﺣﺪﺍﺩﻧﮋﺍﺩ ‪ ،‬ﭘــﻼﻙ ‪ ،105‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 12‬ﻛﺪ ﭘﺴــﺘﻲ ‪1938864331‬‬ ‫‪-4 ،‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺮﻧﺪﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻲ ‪ 0040698882‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 10/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ‪ -‬ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ‬ ‫ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ ‪ 5709539082‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 83/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ‪ -‬ﻧﺪﺍ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0440094135‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 7/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫‪ –5‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﻟﻒ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪5709539082‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪﺍ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0440094135‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺮﻧﺪﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ‪ 0040698882‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ‪ –6‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳــﺖ –‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒــﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ‬ ‫‪ /73650‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻏﻴﺮﺗﺠــﺎﺭﻱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده در ماه رمضان نمایشگاه های‬ ‫ضیافت برپا نمی ش��ود اما در تمامی س��طح شهر تهران‬ ‫واحدهای صنفی همانند همیش��ه ب��ه هموطنان تهرانی‬ ‫کاال و خدم��ات ارائه می کنن��د‪ .‬دوران برپایی چادرها در‬ ‫چند منطقه به اتمام رس��یده و بای��د کاال و خدمات در‬ ‫تمامی س��طح کش��ور به یک اندازه ارائه شود‪ .‬ما معتقد‬ ‫هس��تیم جایگاه مردم بسیار باالس��ت و نباید برای تهیه‬ ‫چند قلم کاال راهی نمایش��گاه ها ش��وند‪ .‬علیرضا راس��ی‬ ‫افزود‪ :‬در طول ماه رمضان برخی از اتحادیه ها قیمت های‬ ‫خ��ود را کاهش خواهند داد‪ .‬نظارت بر واحدها از س��وی‬ ‫سیستم نظارتی در این ماه تشدید خواهد شد و براساس‬ ‫صحبت ه��ای انج��ام ش��ده قرار اس��ت نظ��ارت ویژه ای‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬همچنین تالش می کنیم در طول این‬ ‫م��اه به بهتری��ن نحو ممکن تمامی اقدام��ات را به مردم‬ ‫عزیز اطالع رس��انی کنی��م‪ .‬وی در پایان درباره مراس��م‬ ‫روز اصن��اف‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬تا این لحظه قرار براین اس��ت‬ ‫که رییس جمهوری در مراس��م روز اصناف حضور داشته‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209982151102032‬ﺷﻌﺒﻪ ‪1085‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972166800158‬ﺷــﺎﻛﻲ‪ :‬ﺍﻗﺎﻱ ﺭﺍﺿﻴــﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣﻴﺮﭘﻮﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ‪ :‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬــﺪﻱ ﺍﻣﻴﺮﭘﻮﺭ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻭ‬ ‫ﻓﺤﺎﺷــﻲ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕــﺮﺩﻱ‪ ،‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻲﺷﺎﺋﺒﻪ ﺷﺎﻛﻲ‪ ،‬ﮔﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ‪ ،‬ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺰﻩ ﻓﺤﺎﺷــﻲ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 608‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣﻴﺮﭘﻮﺭ ﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺭﻳــﺎﻝ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺰﻩ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿــﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬــﺪﻱ ﺍﻣﻴﺮﭘﻮﺭ ﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ‬ ‫ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳــﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﺴــﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷــﺎﻛﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫‪ -1‬ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺒﻮﺩﻱ ﺳــﺎﻕ ﭘﺎﻱ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ )ﺩ( ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 484‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻳﻚ ﻭﻧﻴﻢ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳــﻪ ﻛﺎﻣﻞ ‪ -2‬ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪﮔﻲ ﻃﺮﻑ ﺭﺍﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪﮔﻲ ﺳﺎﻕ ﭘﺎﻱ‬ ‫ﭼﭗ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻨﺪ)ﺩ( ﻣﺎﺩﻩ ‪ 484‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ‬ ‫ﺳــﻪ ﺭﺑﻊ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺭﺍﻱ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇــﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﺑــﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1085‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪ /74917‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309982150201248‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1105‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 9309972167801384‬ﺷــﺎﻛﻲ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ‬ ‫ﺣﻴــﺪﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴــﻦ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ‪ :‬ﺍﻓﺘﺮﺍء »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴــﻦ ﭘﻮﺭ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻓﺘــﺮﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 697‬ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻨﺠــﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ‪ 4‬ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1105‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪ /74918‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫در ادامه این مراسم‪ ،‬رییس اتحادیه باتری سازان گفت‪:‬‬ ‫تعرفه واردات باتری ماش��ین از ‪ ۱۰‬به ‪۶۴‬درصد افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬در نتیجه قاچاق این کاال نیز باال رفت‪ .‬این درحالی‬ ‫است که در داخل کشور تولیدات خوبی در زمینه باتری‬ ‫داریم و حدود ‪ ۱۰‬کارخانه تولید باتری در کش��ور فعال‬ ‫هس��تند که تنها ب��ا ‪ ۳۵‬تا ‪۴۰‬درصد ظرفی��ت خود کار‬ ‫می کنن��د‪ .‬اما از زمانی که تعرف��ه واردات باتری افزایش‬ ‫یافت��ه با افزایش قاچاق مواجه ش��ده ایم‪ ،‬چون تعرفه ان‬ ‫از حدود ‪۱۰‬درصد‪ ،‬با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و‬ ‫تخفیف ‪4‬درصدی به ‪۸۴‬درصد افزایش یافت ولی بعد از‬ ‫اعتراضاتی که ش��د این میزان کاهش یافت و در نهایت‬ ‫به ‪۶۴‬درصد رسید‪ .‬تقی علی اکبری با بیان اینکه با توجه‬ ‫به باال بودن تعرفه‪ ،‬کس��ی نسبت به واردات قانونی اقدام‬ ‫نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۶۰‬نشان(برند) باتری وارد کشور‬ ‫می ش��ود که هیچ کدام مورد تایید نیست‪ ،‬چون پیش از‬ ‫این اتحادیه روی واردات انها کنترل و نظارت داش��ت و‬ ‫خدمات پ��س از فروش ان را مورد بررس��ی قرار می داد‬ ‫ول��ی درحال حاضر این موض��وع از اختیار اتحادیه خارج‬ ‫شده اس��ت‪ ۸۰ .‬تا ‪۹۰‬درصد واردات باتری از کشور کره‬ ‫انجام می شود و کیفیت این باتری ها خوب است ولی در‬ ‫کشور ما بیشتر از ‪ 6‬تا ‪ 8‬ماه دوام نمی اورد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که تولیدات داخلی ما تا یکسال پاسخگو است‪ .‬او‬ ‫از دولت درخواس��ت کرد که ب��ا همکاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و گمرک‪ ،‬تعرفه واردات باتری را به ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪۲۰‬درصد کاهش دهند تا ای��ن محصول از یک کانال‬ ‫وارد ش��ود و حمایت های الزم نی��ز از فعاالن این صنف‬ ‫که سال هاس��ت به صورت قانونی فعالیت می کنند‪ ،‬انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬در زمینه واردات در گمرک کم اظهاری می شود و‬ ‫بعض��ی از وارد کنندگان‪ ،‬باتری را ب��ه یک چهارم قیمت‬ ‫اظهار می کنند که این موضوع منجر به نابس��امان شدن‬ ‫بازار در این حوزه می شود‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9109982151101385‬ﺷﻌﺒﻪ ‪1105‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972166780058‬ﻭﺍﺧﻮﺍﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎﻏﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ ‫‪ -2‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺎﺟﻴﻚ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ‪ -1 :‬ﺗﺨﺮﻳﺐ ‪ - 2‬ﺿﺮﺏ‬ ‫ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴــﻴﻦ ﺗﺎﺟﻴﻚ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺘﺐ‬ ‫ﻩ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﻳــﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 559‬ﻭ ‪ 714‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺳــﻪ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎﻏﻴﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﻌﻼﻭﻩ ‪ 6‬ﻫﺰﺍﺭﺍﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳــﺪ ‪ ،‬ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇــﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺩﻳﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1105‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪ /74919‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9009982153600910‬ﺷﻌﺒﻪ ‪1085‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972166800149‬ﻭﺍﺧﻮﺍﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻛﺒﺮﻱ – ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ‬ ‫ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﻣﺤﺴــﻦ ﻧﻮﻳﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﻮﻟﻮﺵ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ‪ :‬ﻭﺍﺧﻮﺍﻫــﻲ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ«‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒــﺎﺱ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷــﻜﺮﺍﻟﻪ – ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﻤﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺎﺑﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 920997216680140‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1392/2/29‬ﺷﻌﺒﻪ ‪1085‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳــﻒ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﺗﻼﻑ‬ ‫ﺳــﻨﺪ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﺤﺎﺷﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻮﻳﺪﻱ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ‬ ‫ﻓﺤﺎﺷﻲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻨﺪﺭﺝ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭﺍﺧﻮﺍﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﻼﻑ ﺳــﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 682‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻬﺎﺭ‬ ‫ﻣــﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎﻱ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺰﻩ‬ ‫ﻓﺤﺎﺷــﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 608‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻏﻴﺎﺑﺎ‬ ‫ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺰﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 669‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺣﺒــﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﻧــﺪ ﻭ ﻭﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎﻱ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﻭ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﺑﺰﻩ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟــﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﭘﺴــﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻘﺾ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 218‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻋﻴﻨــﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭﺍﺑﺮﺍﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ‪ ،‬ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ‬ ‫ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1085‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪ /74920‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ماهیان تجاری رونق بخش صنعت‬ ‫توسعه مسالمت امیز صنعت با محیط زیست‬ ‫موج اشتغال در«بردخون» به ساحل می رسد‬ ‫‪9‬‬ ‫در سفر استانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به خراسان شمالی محقق شد‬ ‫توسعه توانمندی کارخانه های صنعتی و معدنی‬ ‫عبدالرحم�ن رحیم�ی‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی میزبان رییس جمهور و هیات همراه‬ ‫ب��ود‪ .‬در این س��فر وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫پروژه های مجتمع فوالد اسفراین‪ ،‬لوله گستر اسفراین‪،‬‬ ‫کارخانه اذین ف��رج و کارخانه الومینای جاجرم بازدید‬ ‫کرد‪ .‬همچنین محمدرضا نعمت زاده واحد بس��ته بندی‬ ‫حبوبات و خش��کبار شهرس��تان گرمه و واحد تولیدی‬ ‫شیشه سکوریت در ش��هرک صنعتی بجنورد را افتتاح‬ ‫کرد‪ .‬استان خراس��ان شمالی با وجود دارا بودن معادن‬ ‫غن��ی و توانمندی ه��ای الزم در زمین��ه صنایعی مانند‬ ‫کارخان��ه الومین��ای جاجرم که تامین کنن��ده خوراک‬ ‫کارخانه های بزرگ الومینیوم سازی کشور است از جمله‬ ‫اس��تان هایی اس��ت که از لحاظ جذب سرمایه در رتبه‬ ‫پایین��ی قرار دارد و امید می رود در س��فر وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به این اس��تان مشکالت در این زمینه‬ ‫برطرف ش��ود تا عالوه بر رونق بخش صنعتی و معدنی‬ ‫اشتغال و رونق اقتصادی ان افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در شهرس��تان گرمه‬ ‫در جم��ع مس��ئوالن و صنعتگ��ران این شهرس��تان با‬ ‫بیان اینکه در س��ال جاری به دلیل کاهش قیمت نفت‬ ‫اعتب��ارات زیادی در دولت وجود ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه راه س��ازی و احداث ج��اده هزینه زیادی را‬ ‫می طلبد اما یکی از پروژه هایی که در هیات دولت برای‬ ‫ان اعتبارات��ی در نظر گرفته ش��د راه میامی به تهران‬ ‫بوده اس��ت تا با راه اندازی ان برخی از مشکالت موجود‬ ‫در این بخش حل شود‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعمت زاده با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫در بخ��ش صنعت و معدن به وی��ژه الومینای جاجرم با‬ ‫مسئوالن استان تفاهم هایی انجام شده است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫وجود این کارخانه نعمت بزرگی برای منطقه است و با‬ ‫وجود اینکه بیش از ‪ 600‬تریلر و بارکش در شهرستان‬ ‫وج��ود دارد که عمده کار انه��ا حمل بار و مواد معدنی‬ ‫برای کارخانه الومینیا است‪ ،‬باید توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی به معادن س��نگ مرمریت موج��ود در منطقه و‬ ‫لزوم فراوری ان اشاره کرده و می افزاید‪ :‬سنگ مرمریت‬ ‫ف��راوری ش��ده دارای بازار داخلی و خارجی اس��ت که‬ ‫می توان با سرمایه گذاری در این بخش سطح ان را ارتقا‬ ‫داد و از خام فروش��ی جلوگیری کرد تا عالوه بر دریافت‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬کمک فراوانی به ایجاد اش��تغال و رونق‬ ‫صنعت شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از شهرک های صنعتی احداث شده‬ ‫در اس��تان استقبال کمی شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫توس��عه استان به همت س��رمایه گذاران داخلی و سایر‬ ‫سرمایه گذاران در بخش های مختلف نیاز است‪ .‬البته با‬ ‫وجود اینکه احداث واحدهای پایین دستی در حدود ‪2‬‬ ‫سال به دلیل مسائل واگذاری و سایر مشکالت متوقف‬ ‫شده بود‪ ،‬ولی به وسیله سازمان ایمیدرو باز پس گرفته‬ ‫ش��د و با تفاهم به وجود امده قرار شد سازمان ایمیدرو‬ ‫متولی راه اندازی فاز نخس��ت تولید ش��مش الومینیوم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این امر به سرمایه گذاری سنگینی نیاز‬ ‫دارد و ب��ا توجه ب��ه اینکه بودجه دول��ت در این زمینه‬ ‫محدود اس��ت برای تامین هزینه م��ورد نیاز‪ ،‬از بودجه‬ ‫سازمان ایمیدرو‪ ،‬اعتبارات بانکی و جذب سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی باید این مهم را به سرانجام برسانیم که‬ ‫با راه اندازی ان می توان در صنایع پایین دست الومینیوم‬ ‫مانند کاب��ل‪ ،‬ورق الومینیوم‪ ،‬پروفی��ل الومینیومی و‪...‬‬ ‫زمینه ه��ای صادرات را اماده کرد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اهمیت ویژه ای برای‬ ‫توسعه شمش الومینیوم قائل شده است‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت زاده با اش��اره ب��ه اینکه س��خنان‬ ‫رییس جمهوری مبنی بر اینکه ‪ 3‬کار باید در کشور اجرا‬ ‫شود‪ ،‬نخست ارتقای س��طح اقتصاد‪ ،‬دوم ارتقای سطح‬ ‫اخالق اجتماعی و سوم باال رفتن مناسبات بین المللی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت تمام تالش خود را می کند که در این‬ ‫زمینه گام بردارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پرداخت عوارض شهرداری‬ ‫توسط اصناف قزوین‬ ‫‪ :‬مدی��ر منطق��ه یک ش��هرداری قزوین گفت‪:‬‬ ‫اصناف منطقه یک در دو ماه نخست سال جاری افزون‬ ‫ب��ر ‪580‬میلیون ریال عوارض به ش��هرداری پرداخت‬ ‫کردن��د‪ .‬کیوم��رث فدایی فر افزود‪ :‬پرداخ��ت به موقع‬ ‫ای��ن عوارض ها که افزون ب��ر ‪578‬میلیون و ‪800‬هزار‬ ‫ریال بود‪ ،‬بیانگر مش��ارکت مردم در طرح های عمرانی‬ ‫و خدمات ش��هری اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه شهرداری یک نهاد عمومی درامد هزینه است‪،‬‬ ‫دریاف��ت به موق��ع مطالبات‪ ،‬این دس��تگاه اجرایی را‬ ‫در انج��ام طرح های عمرانی و خدمات ش��هری کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اموزش مدیریت بحران‬ ‫در نیروگاه شهید رجایی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه صنعت‬ ‫کش��ور در سال ‪ 91‬رش��د منفی ‪ 10‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این میزان در س��ال ‪ 92‬به منفی ‪3‬‬ ‫درصد کاهش پیدا کرد و در پایان سال ‪ 93‬این میزان‬ ‫‪ 5‬درصد رش��د مثبت را در بر داش��ته که تا پایان سال‬ ‫جاری این میزان افزایش خواهد داشت‪ .‬البته بر اساس‬ ‫ام��ار مرکز امار در س��ال ‪ ،91‬در بخش صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ‪ 36‬درصد رش��د منفی اشتغال را داشته ایم و‬ ‫به همین میزان از نیروی کار کم ش��ده است که یکی‬ ‫از عوامل ان پایین امدن س��طح تولید در کارخانه ها به‬ ‫حساب می اید‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬بر اساس امار معاونت طرح و برنامه در‬ ‫یک س��ال گذشته در حدود ‪ 8‬هزار واحد نیمه تعطیل‪،‬‬ ‫تعطیل و نیمه کاره تکمیل و راه اندازی شده است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که کشور در شرایط تحریم به سر می برد‬ ‫و امیدواری��م با تالش های تی��م مذاکره کننده به توافق‬ ‫نهایی دس��ت پیدا کنیم زیرا به گفته رییس جمهوری‬ ‫ای��ن تحریم های ظالمانه جز ظل��م کردن به یک ملت‬ ‫چی��ز دیگری به هم��راه ندارد‪ .‬زیرا حق ایران توس��عه‬ ‫یافتن و داش��تن فناوری های روز دنیا در تمام زمینه ها‬ ‫اس��ت‪ .‬البته باید شرایط مناس��بی برای سرمایه گذاری‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی و داخلی در کشور فراهم کرد‬ ‫تا بدون هیچ گونه مشکلی این مهم به انجام برسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بعد از نفت بزرگترین صادرات‬ ‫کشور در بخش پتروشیمی انجام می شود‪ ،‬می افزاید‪ :‬در‬ ‫صورتی که کش��ور از شرایط تحریم خارج شود می توان‬ ‫واحدهای فراوانی در بخش پتروشیمی در کشور ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نعمت زاده با تاکید بر اینکه کار‪ ،‬تولید و رونق کش��ور‬ ‫در دس��ت های خود ما اس��ت و قرار نیست کسی به ما‬ ‫در ای��ن زمینه کمک کند‪ ،‬می گوی��د‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در زمینه های مختلف در ها را به روی ما بس��ته اند باید‬ ‫ب��ا تالش و همت‪ ،‬این درها را خودمان با تکیه بر دانش‬ ‫داخلی و اس��تفاده از نیروهای خالق و استعداد جوانان‬ ‫باز کنیم‪ .‬البته نخست باید با مطالعه کاالیی تولید کنیم‬ ‫که بتوانیم ان را بفروش��یم و دیگر اینکه کاری کرد که‬ ‫شهرستان های کشور در عرصه صنایع و معادن و تولید‬ ‫رش��د داش��ته باش��ند‪ .‬زیرا افراد تحصیلکرده و خالق‬ ‫فراوانی در این شهرها وجود دارند که می توانند به رونق‬ ‫کشور در بخش های مختلف کمک کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استان خراسان شمالی نیاز فراوانی‬ ‫به ایجاد صنایع پایین دستی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارخانه‬ ‫تولی��د الومینا که ماده اولیه تولید ش��مش الومینیوم‬ ‫است در شهرس��تان جاجرم احداث شد‪ .‬وجود معادن‬ ‫بوکسیت که ماده اصلی تولید الومینا محسوب می شود‬ ‫و در حال بهره برداری اس��ت‪ ،‬عامل ایجاد این کارخانه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده امید‬ ‫می رود به توانمندی کامل یعنی تولید ساالنه ‪280‬هزار‬ ‫تن الومینا تا س��ال اینده دس��ت پیدا کنیم‪ .‬البته این‬ ‫کارخانه در حال حاضر برای س��ال ج��اری توانمندی‬ ‫تولید ‪ 256‬هزار تنی را در برنامه خود دارد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به طرح دیگری‬ ‫ک��ه در ای��ن کارخانه ب��رای تبدیل الومینا به ش��مش‬ ‫الومینیوم در فاز نخس��ت ان ش��روع شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته واگذاری پشت س��ر هم و تغییر در سطح‬ ‫مدیران ایمیدرو‪ ،‬کمب��ود نقدینگی و تحریم از عواملی‬ ‫بود که باعث ش��د این پروژه روند پیش��رفت کندی را‬ ‫س��پری کند‪ .‬این پروژه به سازمان ایمیدرو تحویل داده‬ ‫ش��د تا روند پیش��رفت فازهای تبدیلی ان سرعت پیدا‬ ‫کند تا تولید س��االنه ‪35‬هزار تن ش��مش الومینیوم در‬ ‫این کارخانه تحقق پیدا کند‪ .‬البته با همکاری س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی و احداث فاز دوم کارخانه این توانمندی‬ ‫به ‪ 100‬هزار تن در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی دول��ت و بخش خصوص��ی باید اجازه‬ ‫تکمی��ل پروژه را ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫بدهن��د تا همانند دو س��ال گذش��ته رون��د واگذاری‬ ‫ب��ه تکمیل این واح��د تولیدی اس��یب وارد نکند و با‬ ‫پایان یافتن و تکمیل پروژه به وس��یله بورس اقدام به‬ ‫واگذاری کنند‪.‬‬ ‫نعمت زاده با بیان اینکه تاکنون تصمیم روش��نی در‬ ‫زمینه احداث منطقه ویژه اقتصادی در استان خراسان‬ ‫شمالی در دستور کار نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امر باید‬ ‫به وس��یله دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد و مناطق‬ ‫ویژه اقتصادی مورد بررس��ی و کارشناسی قرار گیرد و‬ ‫در صورتی که توجیه اقتصادی داشته باشد با پیگیری‬ ‫مسئوالن استان به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت شهرستان گرمه‬ ‫فرماندار شهرس��تان گرمه در استان خراسان شمالی‬ ‫در نشس��ت ش��ورای اداری که با حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام شد‪ ،‬با بیان اینکه این شهرستان‬ ‫ب��ه دلیل تازه تاس��یس بودن و دوری از مرکز اس��تان‬ ‫دارای مش��کالت فراوانی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ضعف در‬ ‫راه ه��ای مواصالتی به معضل بزرگ��ی در حمل ونقل و‬ ‫توس��عه صنعتی این شهرستان تبدیل شده که این امر‬ ‫نیازمند توجه ویژه برای رفع این مشکل است‪.‬‬ ‫علی محمدزاده با اش��اره به اینکه در این شهرستان‬ ‫‪ 45‬پروژه نیمه تمام وجود دارد می افزاید‪ :‬برخی از این‬ ‫پروژه ها در حدود ‪ 50‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند‬ ‫و برخی دیگر در حدود ‪ 70‬درصد پیشرفت کرده اند‪.‬‬ ‫وی به نبود کارخانه و واحد تولیدی و معضل بیکاری‬ ‫در این شهرس��تان اش��اره کرده و می افزای��د‪ :‬در این‬ ‫شهرستان بیشتر مردم دارای کامیون و یدک کش های‬ ‫س��نگین هستند که به دلیل نبود اشتغال کارایی خود‬ ‫را از دس��ت داده ان��د‪ .‬در این زمینه ‪ 2‬پیش��نهاد داده‬ ‫می شود؛ نخست ایجاد یک کارخانه اتاق سازی کامیون‬ ‫با توجه به ظرفی��ت موجود در این زمینه و دوم ایجاد‬ ‫واحد تولید سودس��وز اور ب��ا توجه به اینک��ه کارخانه‬ ‫الومینا نیاز فراوانی به ان دارد و س��رمایه گذاران برای‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش اع�لام امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫که امیدواریم زیرس��اخت های الزم برای احداث این دو‬ ‫کارخانه در استان به ویژه شهرستان گرمه فراهم شود‪.‬‬ ‫محم��دزاده به وجود معادن س��نگ مرمریت در این‬ ‫شهرس��تان اش��اره کرده و می گوید‪ :‬در این شهرستان‬ ‫‪ 2‬معدن س��نگ مرمری��ت وجود دارد ک��ه یکی فعال‬ ‫بوده و دیگری به دلیل مش��کالت بانکی متوقف ش��ده‬ ‫است‪ .‬البته بهره برداری از این معدن نیز با مشکل نبود‬ ‫کارخانه برای فراوری روبه رو است که تاثیر بسزایی در‬ ‫ایجاد اش��تغال و درامد حاص��ل از ارزش افزوده دارد‪.‬‬ ‫همچنین برنامه هایی برای ایجاد کارگاه فراوری سنگ‬ ‫برای جلوگیری از خام فروش��ی در دس��ت اقدام است‬ ‫که نیازمند مس��اعدت های الزم از سوی دولت است تا‬ ‫عالوه بر ایجاد اش��تغال به رونق اقتصادی شهرس��تان‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق اقتصاد و اشتغال در جاجرم‬ ‫فرمان��دار جاج��رم در جلس��ه ش��ورای اداری که با‬ ‫حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��الن کارخانه‬ ‫الومینا برگزار ش��د با بیان اینکه این شهرستان دارای‬ ‫ظرفیت ه��ای باالیی در زمینه های مختلف اس��ت ولی‬ ‫تاکنون نتوانس��ته ایم از انها بهره ب��رداری کنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تکمیل واحد ش��مش الومینای جاجرم‪ ،‬تخصیص‬ ‫اعتب��ار برای جاده میامی ‪ -‬جاجرم‪ ،‬جاده سنخواس��ت‬ ‫ شوقان – بجنورد‪ ،‬تاس��یس ایستگاه راه اهن الومینا‬‫و راه ان��دازی قطار محل��ی جاجرم ‪ -‬مش��هد ‪ -‬تهران‬ ‫می تواند کمک فراوانی به رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال‬ ‫در شهرستان کند‪.‬‬ ‫‪ :‬به منظور ارتقای س��طح امادگی کارکنان در‬ ‫براب��ر بحران های احتمالی‪ ،‬کارگاه اموزش��ی مدیریت‬ ‫بح��ران و پدافند غیرعامل در نیروگاه ش��هید رجایی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت‬ ‫تولید برق شهید رجایی‪ ،‬در کارگاه اموزشی مدیریت‬ ‫بحران که به مدت ‪ 3‬روز در نیروگاه برگزار شد‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ 75‬نفر از کارکنان در قالب ‪ 5‬تیم مش��ارکت داشتند‬ ‫که در ‪ 3‬روز زمان برگزاری ان‪ ،‬اس��تادان و مدرس��ان‬ ‫این دوره‪ ،‬به اموزش مفاهیم مرتبط با پدافند غیرعامل‬ ‫و مدیریت بحران پرداختند‪.‬‬ ‫پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی گفته می ش��ود‬ ‫که در هنگام بروز هرگونه تهدید طبیعی و غیرطبیعی‪،‬‬ ‫موجب کاهش اسیب پذیری نیروی انسانی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و شریان های حیاتی یک کشور می شود‪.‬‬ ‫صدور ‪ 31‬مجوز صنعتی‬ ‫در سمنان‬ ‫‪ :‬معاون تولید سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان سمنان از صدور ‪ 31‬مجوز صنعتی در استان در‬ ‫دو ماه نخست سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان س��منان‪ ،‬فرامرز محبوبی با بیان اینکه‬ ‫در دو ماه نخس��ت س��ال جاری ‪ 31‬مجوز صنعتی در‬ ‫این استان صادر شده است افزود‪ 8 :‬واحد صنعتی در‬ ‫استان سمنان پروانه بهره برداری و ‪ 23‬واحد نیز جواز‬ ‫تاسیس دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫معاون تولید سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫س��منان ادام��ه داد‪ :‬در این م��دت واحدهای صنعتی‬ ‫این استان با س��رمایه گذاری ‪156‬میلیارد ریال پروانه‬ ‫بهره برداری دریافت کرده و مشغول به فعالیت شده اند‬ ‫که زمینه اش��تغال حدود ‪ 81‬نفر را در اس��تان فراهم‬ ‫کرده ان��د‪ .‬محبوب��ی اظهار ک��رد‪ :‬در دو ماه گذش��ته‬ ‫ب��رای واحدهای صنعتی که جواز تاس��یس گرفته اند‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری افزون بر ‪704‬میلیارد ریال و اشتغال‬ ‫حدود ‪ 377‬نفر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ثبت نام و تکمیل شماره اقتصادی‬ ‫اولویت مالیاتی‬ ‫علی اکبر محبی با اش��اره به اینک��ه در کنار کارخانه‬ ‫الومین��ا یک باند فرودگاه وج��ود دارد‪ ،‬از وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خواست تا این فرودگاه به عنوان پدافند‬ ‫غیرعامل و فرودگاه دوم اس��تان قرار داده ش��ود تا در‬ ‫ص��ورت لغو پرواز در اس��تان پروازها ب��ه این فرودگاه‬ ‫منتقل ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬راه جاج��رم به میامی به راه‬ ‫اصلی تهران به مش��هد وصل می ش��ود و امیدواریم در‬ ‫این سفر اعتبارات خوبی اختصاص داده شود تا در این‬ ‫راه پرپیچ و خم شاهد حوادث رانندگی نباشیم‪ .‬وی به‬ ‫ظرفیت باالی جاجرم برای کشت زعفران و پسته اشاره‬ ‫کرده و می گوید‪ :‬با توجه به اینکه از س��مت جنوب به‬ ‫ قطار سراس��ری تهران ‪ -‬مشهد متصل است می توان از‬ ‫ان ب��رای حمل ونقل و ترانزیت ب��ار به کارخانه الومینا‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫فرمان��دار جاج��رم به مهم تری��ن مس��ئله و دغدغه‬ ‫مردم اش��اره کرد و افزود‪ :‬مردم جاجرم س��ال ها است‬ ‫چش��م انتظار تکمیل زنجیره تولید در کارخانه الومینا‬ ‫هس��تند که با تدابی��ر وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫کار تکمی��ل پ��روژه هر چ��ه زورتر به اتمام رس��یده و‬ ‫بهره برداری از ان اغاز شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه چش��م امید مردم شهرستان‬ ‫جاج��رم به صنع��ت الومینا اس��ت گف��ت‪ :‬دامداری و‬ ‫کش��اورزی به دلی��ل کویری بودن منطق��ه ‪70‬درصد‬ ‫ضعیف است‪.‬‬ ‫محبی از اختصاص اعتبار حدود ‪600‬میلیارد تومانی‬ ‫در س��فر اس��تانی ریاس��ت جمهوری خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫ریاست جمهوری در سفر به بجنورد تکمیل بیمارستان‬ ‫جاجرم را در اولویت های اساس��ی و اصلی قرار داده که‬ ‫به طور رسمی اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‪ :‬مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت‪ :‬ثبت نام‬ ‫و تکمیل ش��ماره اقتصادی اولویت مهم و اصلی برای‬ ‫ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی مودیان است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اداره کل ام��ور مالیاتی‬ ‫خوزستان‪ ،‬محس��ن کاویانی با توجه به اینکه تکمیل‬ ‫فراین��د ثبت ن��ام ش��ماره اقتص��ادی پیش نی��از ارائه‬ ‫اظهارنام��ه الکترونیک��ی اس��ت؛ از مودی��ان مالیاتی‬ ‫دعوت کرد که برای س��هولت و تس��ریع در روند ارائه‬ ‫اظهارنامه ه��ای مالیات��ی‪ ،‬ثبت نام خ��ود را در فرایند‬ ‫شماره اقتصادی تکمیل کنند‪.‬‬ ‫او ورود مودیان مالیاتی به فرایند «شماره اقتصادی»‬ ‫را اولی��ن رمز و کلید شفاف س��ازی اقتصادی و وصول‬ ‫مالیات دانست و یاداور شد که با توجه به الکترونیکی‬ ‫بودن فرایند دریافت اظهارنامه های مالیاتی در س��ال‬ ‫ج��اری‪ ،‬تکمیل نکردن فرایند ثبت نام و پیش ثبت نام‪،‬‬ ‫منجر به پذیرش نش��دن اطالعات اظهار نامه توس��ط‬ ‫سیستم خواهد شد و امکان ارائه اظهارنامه و همچنین‬ ‫پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی توس��ط مودیان‬ ‫محترم فراهم نخواهد شد‪.‬‬ ‫کاویانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬الزم است مودیان ضمن‬ ‫مراجع��ه ب��ه س��امانه الکترونیکی مالیاتی به نش��انی‬ ‫اینترنتی ‪ www.tax.gov.ir‬نسبت به تکمیل فرایند‬ ‫پیش ثبت نام و ثبت نام در سامانه نامبرده اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین مودیان می توانن��د برای اگاهی از اخرین‬ ‫اخبار‪ ،‬اطالعیه ها و بخش��نامه های مالیاتی به نش��انی‬ ‫اینترنتی گفته ش��ده مراجعه کنند و تمامی انتقادات‪،‬‬ ‫پیش��نهادات و س��واالت و ابهامات خ��ود را از طریق‬ ‫ش��ماره پیامک ‪ 300072287‬و ش��ماره تلفن گویای‬ ‫‪ 33337755‬ب��ا مدیرکل امور مالیاتی خوزس��تان در‬ ‫میان بگذارند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افتتاح مرکز ارتباطات مردمی‬ ‫رییس جمهوری در بجنورد‬ ‫‪ :‬مع��اون اجرای��ی رییس جمه��ور‪ ،‬مرک��ز‬ ‫ارتباطات مردمی رییس جمهور در دانش��گاه پیام نور‬ ‫بجنورد را افتتاح کرد‪.‬‬ ‫از بجن��ورد‪ ،‬معاون‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار‬ ‫اجرایی رییس جمهور در مراسم افتتاح مرکز ارتباط‬ ‫مردمی رییس جمهور در دانش��گاه پیام نور بجنورد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مردم اطمینان داش��ته باش��ند که همزمان با‬ ‫کد پیگیری که به انها داده می ش��ود‪ ،‬تقاضای انان‬ ‫پیگیری می شود و انها نیز از همین طریق می توانند‬ ‫خواسته خود را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با بیان اینکه به ط��ور میانگین بعد‬ ‫از ‪ 24‬تا ‪ 72‬س��اعت بعد از تم��اس نتیجه تقاضای‬ ‫مطرح ش��ده به اطالع م��ردم خواهد رس��ید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از انجایی ک��ه پیگیری بعض��ی از موضوعات مانند‬ ‫اش��تغال زمانب��ر اس��ت‪ ،‬ای��ن موضوعات ب��ه زمان‬ ‫بیشتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اب��راز امی��دواری ک��رد‪ ،‬س��فر‬ ‫رییس جمهوری برای اس��تان پرخیر و برکت بوده و‬ ‫ایش��ان نیز با کوله باری از اطالعات اس��تان را ترک‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫بازدید وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫از دو طرح در خراسان شمالی‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬عملی��ات اجرای��ی قطعه س��وم راه اهن‬ ‫جوی��ن‪ ،‬اس��فراین و بجن��ورد با حضور وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی اغاز ش��د‪ .‬قطعه نخس��ت این طرح از‬ ‫جوین به اسفراین به طول ‪ 58‬کیلومتر با ‪50‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیکی‪ ،‬قطعه دوم از جوین تا روس��تای‬ ‫قاس��م خان ‪ 33‬کیلومتر در ح��ال ابالغ به پیمانکار‪،‬‬ ‫قطعه س��وم از اس��فراین ب��ه بجنورد ب��ه طول ‪15‬‬ ‫کیلومتر اس��ت‪ .‬تاکنون برای این طرح ‪13‬میلیارد و‬ ‫‪ 900‬تومان از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی‬ ‫هزینه ش��ده و در س��ال ‪ 94‬هم تاکنون ‪20‬میلیارد‬ ‫تومان اختصاص یافته است‪ .‬پیش بینی می شود هزار‬ ‫و ‪200‬میلیارد تومان تا پایان طرح هزینه شود‪.‬‬ ‫‪ :‬مدی��ر ام��ور انتق��ال نی��روی ب��رق‬ ‫خراسان شمالی با اشاره به بهره برداری از پست ‪132‬‬ ‫کیلو ولت فاروج همزمان با س��فر ریاست جمهوری‬ ‫به خراسان ش��مالی گفت‪ :‬این پست در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ 11‬هزار متر مربع ب��ا اعتبار ‪61‬میلیارد‬ ‫ریال احداث ش��د‪ .‬صادق مص��دق هدف از احداث‬ ‫این شبکه را ارتقای قابل اطمینان برق‪ ،‬تامین برق‬ ‫مورد نیاز مشترکان صنعتی و کشاورزی منطقه و‬ ‫کاهش تلفات فوق توزیع عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪ :‬عملی��ات اجرای��ی س��د گلمن��دره‬ ‫خراسان ش��مالی با حضور حمید چیت چیان‪ ،‬وزیر‬ ‫نیرو در ‪ 135‬کیلومتری غرب ش��هر بجنورد‪ ،‬اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬عملیات اجرایی طرح ساخت این سد که در‬ ‫سال ‪ 1391‬اغاز شده‪ ،‬تاکنون ‪23‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی داشته و با بهره برداری از این سد و شبکه‬ ‫ابیاری ان‪ ،‬هزار هکتار زمین کشاورزی منطقه زیر‬ ‫پوشش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫از صنایع شیالت در استان سیستان و بلوچستان‬ ‫ماهیان تجاری رونق بخش صنعت‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه استان ها‪ :‬توسعه صادرات ابزیان‬ ‫ت��وام با بهب��ود کیفی��ت و افزای��ش ارز اوری در بخش‬ ‫ش��یالت از رویکردهای مهم توسعه صنعت شیالت در‬ ‫چابهار است‪ .‬این موضوعی بود که چندی پیش معاون‬ ‫شیالت چابهار‪ ،‬محمدرضا دهمرده مطرح کرده بود‪.‬‬ ‫استان سیستان و بلوچس��تان با داشتن ‪ 320‬کیلومتر‬ ‫مرز ابی و وجود مناطق مستعد پرورش میگو در بخش‬ ‫ش��یالت به گفته کارشناس��ان یکی از مراکز مهم این‬ ‫حوزه به ش��مار می رود‪ .‬این استان کشورمان همچنین‬ ‫دارای ‪ 20‬س��ایت مس��تعد پرورش میگو با مس��احتی‬ ‫حدود ‪ 42‬هزار هکتار اس��ت و همچنین از ظرفیت های‬ ‫باالیی در حوزه صید و صیادی برخوردار است که وجود‬ ‫س��ردخانه های صنعتی با مجموع ظرفی��ت ‪ 6‬هزار تن‬ ‫در چابهار‪ ،‬کنارک و زاه��دان ازجمله ظرفیت های این‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫اعداد و ارقامی که در حوزه ش��یالت استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان وجود دارند از طرفی و نظر کارشناس��ان‬ ‫از طرف دیگر باعث می ش��ود ک��ه تحلیل ها در کفه ای‬ ‫س��نگینی کنند که به نفع استان سیستان و بلوچستان‬ ‫است اما با احتساب اینکه این استان کشورمان از جمله‬ ‫اس��تان های کم برخوردار و محروم به شمار می رود باید‬ ‫از زاوی��ه دیگری نیز به این موضوع پرداخت و ان تاثیر‬ ‫شیالت و صنایع تبدیلی این محصول در تجارت استان‬ ‫و اش��تغالزایی ان اس��ت‪.‬‬ ‫در این گزارش به این‬ ‫موضوعات می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط ضعف و قوت شیالت در استان‬ ‫‪ :‬وزی��ر جهاد کش��اورزی از دو طرح مجتمع‬ ‫کشت و صنعت استان قدس و بند خاکی میاندشت‬ ‫اسفراین بازدید کرد‪.‬‬ ‫محمود حجتی به همراه مس��ئوالن سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی خراسان ش��مالی به شهرستان اسفراین‬ ‫س��فر و از دو طرح بازدید کرد‪ .‬رییس سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی اس��تان گفت‪ :‬مجتمع کش��ت و صنعت‬ ‫استان قدس واقع در شهرستان اسفراین بزرگترین‬ ‫تولیدکننده گن��دم‪ ،‬جو‪ ،‬چغندرقند‪ ،‬اجیل و خربزه‬ ‫اس��ت‪ .‬یوس��فی افزود‪ :‬این مجتمع ‪4‬ه��زار و ‪500‬‬ ‫هکتار گس��تره دارد که س��اخت کارخانه تولید بذر‬ ‫غالت‪ ،‬گاوداری ش��یری ‪ 700‬راس��ی و ساخت ‪40‬‬ ‫هکتار باغ پسته ازجمله طرح های این مجتمع است‪.‬‬ ‫یوس��فی گفت‪ :‬تاکنون برای این طرح ‪11‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه ش��ده که از این بن��د ‪200‬خانوار بهره‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫بررسی‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫نادر میرشکار‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچس��تان درباره ظرفیت های این‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫استان در بخش توسعه صنایع شیالت به‬ ‫قابلیت ها و ظرفیت های این منطقه شامل دسترسی به‬ ‫راه های ارتباطی (جاده ای) کشور‪ ،‬دسترسی به راه اهن‬ ‫(در حال ایجاد)‪ ،‬دسترسی به فرودگاه بین المللی برای‬ ‫رف��ت و امد نیروهای متخصص‪ ،‬دسترس��ی به اب های‬ ‫ازاد ب��رای صادرات و واردات م��واد اولیه و محصوالت‪،‬‬ ‫دسترس��ی به گاز طبیعی لوله کش��ی در ح��ال اتصال‬ ‫به ش��بکه سراس��ری به منظور تامین انرژی مورد نیاز‪،‬‬ ‫وجود نیروی کار فراوان و امکانات شهرک صنعتی برای‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫وی در این باره ادامه می دهد‪ :‬وجود منابع غنی دریایی‬ ‫و ابزیان امکان توسعه فعالیت های شیالتی و صیادی به‬ ‫دلیل واقع شدن جنوب استان در مجاورت اب های گرم‬ ‫دریای عم��ان و اقیانوس هند به عنوان قابلیت محوری‬ ‫و موثر سیس��تان و بلوچستان در حوزه صنایع شیالتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بزرگترین اسلکه صیادی کشور‬ ‫در شهرستان کنارک احداث شده است‪ ،‬می گوید‪ :‬این‬ ‫بن��در به عنوان یکی از بزرگترین بنادر صیادی کش��ور‬ ‫به لحاظ تعداد شناور و میزان تخلیه مطرح شده است‪.‬‬ ‫نادر میرش��کار در ادامه توضی��ح می دهد‪ 60 :‬درصد‬ ‫کنسروماهی کش��ور در سیس��تان و بلوچستان تولید‬ ‫می ش��ود و ‪ 59‬واحد تولیدی مرتبط با صنایع شیالتی‬ ‫که اکنون فعال هس��تند در بخش های کنس��روماهی‪،‬‬ ‫س��ردخانه و تولید پودر ماهی با اش��تغال هزار و ‪410‬‬ ‫نفر در ش��هر های چابهار و کنارک مش��غول به فعالیت‬ ‫هس��تند که از این تعداد واحد تولیدی ‪ 7‬واحد امسال‬ ‫دوباره شروع به فعالیت کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می هد‪ 3 :‬واحد کنس��رو ماه��ی تن‪ ،‬یک‬ ‫واحد کنس��رو ماه��ی ترکیبی با حبوب��ات‪ ،‬یک واحد‬ ‫کنسرو لوبیا چیتی (عالوه بر تولید کنسرو لوبیا چیتی‬ ‫تولید کنس��روماهی را نیز اغاز کرده است) و ‪ 2‬شرکت‬ ‫تولیدکننده لنج فایبرگالس در سال ‪ 93‬دوباره فعالیت‬ ‫خود را در زمینه صنایع شیالتی اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان به ارائه راهکارهایی عملی برای توس��عه‬ ‫صنایع دریای��ی می پردازد و در این باره معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫گنجاندن محصوالت غذایی فراورده های ابزیان در سبد‬ ‫کاالیی‪ ،‬استفاده از فناوری های نوین در صنایع شیالتی‬ ‫از قبیل نانو‪ ،‬اوزون و احداث استخرهای پرورش ابزیان‪،‬‬ ‫اح��داث دانش��گاه علمی کاربردی ب��ا محوریت صنایع‬ ‫شیالتی‪ ،‬احداث دانش��گاه علمی کاربردی با محوریت‬ ‫شناورس��ازی‪ ،‬احداث پ��ارک فناوری و ایجاد خوش��ه‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تاس��یس انجمن تخصصی صنایع ش��یالتی‪،‬‬ ‫ایجاد ب��ورس فراورده های دریایی‪ ،‬جلوگیری از خروج‬ ‫ماه��ی عمل اوری نش��ده از منطقه جن��وب به منظور‬ ‫ایج��اد ارزش اف��زوده و بکارگی��ری ظرفیت های ایجاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬ترغیب مدیران واحدهای تولیدی به اس��تفاده‬ ‫از فناوری ه��ای نوین و جدید بس��ته بندی محصوالت‬ ‫صنایع ش��یالتی‪ ،‬شناس��ایی و ایجاد صنایع وابسته به‬ ‫وضعی��ت بندر چابهار می گوید‪ :‬بندر چابهار در مس��یر‬ ‫توس��عه است و شاهد پیشرفت سریع این بندر هستیم‬ ‫که این موضوع باعث صادرات بهتر و بیشتر محصوالت‬ ‫حوزه شیالت نیز می تواند باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضی��ح می ه��د‪ :‬با احتس��اب اینکه‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچس��تان دارای صنایع پیشرفته‬ ‫و کش��اورزی مناسب نیست‪ ،‬توسعه شیالت می تواند تا‬ ‫حد زیادی به تجارت این استان کمک کند‪.‬‬ ‫نشاطی با اشاره به اینکه در جنوب استان سیستان و‬ ‫بلوچستان مشکل کم ابی وجود ندارد‪ ،‬توضیح می دهد‪:‬‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچستان به ویژه بخش جنوبی این‬ ‫اس��تان دارای ظرفیت بسیار مناس��بی برای توسعه و‬ ‫گسترش صنایع تبدیلی در حوزه شیالت است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه درباره صنایع تبدیلی ش��یالت توضیح‬ ‫می د ه��د‪ :‬ای��ن صنایع تاثی��ر زیادی در اش��تغالزایی و‬ ‫تجارت اس��تان دارند و همچنین موضوع مهمی که در‬ ‫این صنایع وجود دارد این اس��ت ک��ه این صنعت نیاز‬ ‫صنایع ش��یالتی‪ ،‬پیگیری و ایجاد تاسیس��ات واردات ب��ه مواد اولیه زیادی ندارد و ب��ه نوعی می توان مدعی‬ ‫و ص��ادرات مواد اولیه و محصوالت صنایع ش��یالتی و ش��د که استان سیستان و بلوچستان در این صنعت به‬ ‫برگزاری تورها و همایش های صنعتی مرتبط با صنایع خودکفایی رسیده است‪.‬‬ ‫این عضو اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان درباره‬ ‫شیالتی در داخل و خارج از کشور از جمله راهکارهایی‬ ‫هس��تند که می توانند به رش��د و توس��عه این صنعت اقتص��اد مقاومتی نیز می گوید‪ :‬نی��روی کار زیادی در‬ ‫استان وجود دارد و بخش خصوصی‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫در این بخش سرمایه گذاری مناسبی‬ ‫وی در پای��ان درباره مش��کالت و‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫محدودیت های صنایع شیالت گفت‪:‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه نقش س��ازمان‬ ‫دسترسی سخت و پرهزینه به عوامل‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت نی��ز‬ ‫تولید‪ ،‬تخصیص نیافتن تس��هیالت‬ ‫می گوی��د‪ :‬این س��ازمان در اس��تان‬ ‫سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان و در بخش‬ ‫س��ال های گذشته‪ ،‬مشکالت مربوط‬ ‫محمدعلی نشاطی‪:‬‬ ‫صنایع شیالت نیز عملکرد مناسبی‬ ‫به حوزه محاس��به میزان مالیات از‬ ‫داشته و امکانات و وسایل مورد نیاز‬ ‫واحد های تولیدی‪ ،‬مش��کالت ناشی با احتساب اینکه استان‬ ‫انها را نیز تا حدی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫از بیم��ه تامی��ن اجتماع��ی و نبود سیستان و بلوچستان‬ ‫نش��اطی در ادامه می گوید‪ :‬با تمام‬ ‫مشوق های الزم در این زمینه‪ ،‬نبود دارای صنایع پیشرفته و‬ ‫ای��ن اوصاف این صنعت در اس��تان‬ ‫مش��وق های صادراتی و مش��کالت کشاورزی مناسب نیست‪،‬‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان نیازمن��د‬ ‫فروش محص��والت تولیدی از جمله‬ ‫توسعه شیالت می تواند‬ ‫کارشناسی بیش��تری است تا بتوان‬ ‫مشکالت ما در این حوزه هستند‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫در ان موفق تر عم��ل کرد و در این‬ ‫‹ ‹توسعه شیالت و رونق تجارت‬ ‫این استان کمک کند‬ ‫حوزه پیش��نهاد ما این اس��ت که از‬ ‫محمدعل��ی نش��اطی‪ ،‬عض��و اتاق‬ ‫نیروهای فعال در اس��تان اس��تفاده‬ ‫بازرگان��ی زاه��دان در ح��وزه تاثیر‬ ‫تجارت اس��تان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بیشتری شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می هد‪ :‬در بخش صنایع ش��یالت اس��تان‬ ‫صنعت شیالت در جنوب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫می گوید‪ :‬با سیستان و بلوچس��تان باید از تجربیات دیگر استان ها‬ ‫رش��د مناس��بی داش��ته اس��ت‪ ،‬به‬ ‫تخصیص تس��هیالتی که در حوزه توس��عه شیالت به مانند بوش��هر اس��تفاده کند و برای پیش��رفت در این‬ ‫بخش خصوصی داده شد این حوزه در استان سیستان صنعت می توان از کارشناسان این حوزه در استان های‬ ‫دیگر دعوت کرد تا دوره های اموزشی برگزار کنند‪.‬‬ ‫و بلوچستان رشد مناسبی داشته است‪.‬‬ ‫این عضو ات��اق بازرگانی زاهدان مدعی اس��ت‪ :‬اتاق‬ ‫نش��اطی در ادامه برای توسعه بیشتر شیالت در این‬ ‫استان پیشنهاد می هد‪ :‬توس��عه بیشتر شیالت در این بازرگان��ی زاهدان امادگی این را دارد که در کنار دیگر‬ ‫اس��تان نیازمند وس��ایل حمل ونقل یخچال دار اس��ت دس��تگاه ها و س��ازمان های فعال در این ح��وزه برای‬ ‫تا کس��انی که در این حوزه فعالی��ت می کنند بتوانند پیش��رفت در این صنعت کمک کند و حتی می توانیم‬ ‫در خارج از کشور برای بخش شیالت و صنایع تبدیلی‬ ‫کاالهای خود را راحت تر صادرکنند‪.‬‬ ‫این عضو اتاق بازرگانی زاهدان در ادامه با اش��اره به در این حوزه بازاریابی کنیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در استان خراسان شمالی‬ ‫‪ :‬کاروان تدبی��ر و امید در دومین س��الگرد دولت‬ ‫یازدهم مقصد خراس��ان ش��مالی را انتخ��اب کرد و در‬ ‫ادامه س��فرهای استانی این دولت‪ ،‬در بیست وچهارمین‬ ‫روز خردادماه امس��ال حسن روحانی و بعضی از اعضای‬ ‫کابینه دولت وارد استان خراسان شمالی شدند‪.‬‬ ‫از بجنورد رییس جمهوری‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫در جمع پرشور مردم خراسان شمالی در ورزشگاه تختی‬ ‫بجن��ورد گفت‪ :‬امروز ‪ 2‬س��ال از رای مل��ت ایران برای‬ ‫تش��کیل چنین دولتی می گذرد‪ .‬ش��ما حماسه بزرگی‬ ‫را ‪ 2‬س��ال پیش در این س��رزمین افریدید‪ .‬ما مسیری‬ ‫را انتخ��اب می کنیم که همه و همه زیر پرچم اس�لام‬ ‫و ایران دس��ت به دس��ت هم خواهیم داد برای توسعه‬ ‫ایران زمین م��ان‪ .‬روحانی همچنین در ادامه س��خنانش‬ ‫در ورزش��گاه تختی بجنورد گف��ت‪ :‬همه ما در پی یک‬ ‫هدف واحدیم و ان پیش��رفت سریع و همه جانبه ایران‬ ‫عزیز است‪ .‬ما می خواهیم در این کشور بر رقبای مان‪ ،‬بر‬ ‫همسایگان مان‪ ،‬بر دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی‬ ‫بجوییم‪ .‬وی در ادامه خطاب به مردم اس��تان خراسان‬ ‫ش��مالی گفت‪ :‬ش��ما می دانید روزی که این دولت کار‬ ‫خود را اغاز کرد از رش��د و رونق اقتصادی خبری نبود‪.‬‬ ‫امار رش��د اقتصادی نزدیک منف��ی ‪7‬درصد بود‪ ،‬یعنی‬ ‫رکود عمیق‪ .‬حتی در سال ‪ 92‬باز رشد منفی بود و این‬ ‫در ان زمان یعنی ادامه رکود‪ .‬ش��ما می دانید در شرایط‬ ‫طرح با ‪570‬میلیارد تومان در این س��فر تصمیم گیری‬ ‫می کنیم که این طرح ها امس��ال و س��ال اینده اجرا و‬ ‫عملیاتی خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سفرهای استانی جلوه ای از اقتدار نظام‬ ‫رکود تولید کاس��ته و کاسته می شود‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ما روی پای خود ایس��تاده ایم‪ .‬در این مدت‬ ‫‪8‬میلی��ارد دالر مواد غذایی کمت��ر وارد کردیم‪ .‬این به‬ ‫معنای ان اس��ت که ما در مس��یر تولید ق��رار گرفتیم‪.‬‬ ‫تع��داد تراکتور ها‪ ،‬کمباین ها‪ ،‬ماش��ین االت راه س��ازی‬ ‫و کش��اورزی که روز به روز افزای��ش می یابد‪ ،‬به معنی‬ ‫قرار گرفتن کش��ور در مس��یر رشد و توس��عه است‪ .‬ما‬ ‫می توانیم‪ .‬ملت ایران‪ ،‬مردم خراس��ان شمالی‪ ،‬بجنورد‬ ‫قهرمان‪ ،‬ما می توانیم‪ ،‬ما قادر هستیم کشور را در مسیر‬ ‫حرکت و توس��عه قرار دهیم‪ .‬دیگران امده اند در مسیر‬ ‫مسابقه برپای ما زنجیر نابجای تحریم انداخته اند‪.‬‬ ‫رییس دولت یازدهم در ادامه با اش��اره به تسهیالتی‬ ‫که در این س��فر به استان خراس��ان شمالی تخصیص‬ ‫داده می ش��ود گفت‪ :‬با تس��هیالت ویژه ای که از طریق‬ ‫صن��دوق توس��عه مل��ی در نظ��ر گرفتیم‪ ،‬ب��ه فعاالن‬ ‫طرح های کشاورزی استان با سود ‪10‬درصد و به فعاالن‬ ‫بخش صنعت با س��ود ‪12‬درصد‪ ،‬این تسهیالت را اعطا‬ ‫می کنیم‪ .‬برای توسعه کشت گلخانه ای هم برنامه هایی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری در پای��ان گفت‪ :‬ب��رای اجرای ‪25‬‬ ‫در ادامه س��فر استانی کاروان تدبیر و امید به استان‬ ‫خراسان شمالی و در برنامه ای دیگر عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضل��ی‪ ،‬وزیر کش��ور در جم��ع مدیران دس��تگاه های‬ ‫اجرایی خراسان شمالی گفت‪ :‬با برنامه ریزی می توانیم‬ ‫اهداف کشور را پیش ببریم و هر نوع همدلی و همزبانی‬ ‫هم که برای تحقق این اهداف در کش��ور توسط مردم‬ ‫ومسئوالن انجام می شود‪ ،‬نشان از اقتدار کشور دارد‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور در نشستی با‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫مدیران دستگاه های اجرایی کش��ور‪ ،‬سفرهای استانی‬ ‫را جلوه هایی از اقتدار نظام دانس��ت و افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی حضور و نقش مردم بسیار حساس و مهم است‬ ‫و ش��اید یکی از دالیل نامگذاری امس��ال به این شعار‬ ‫توسط رهبر معظم انقالب همین نکته مهم باشد‪.‬‬ ‫رحمان��ی فضلی با بیان اینک��ه در حوزه منابع‪ ،‬در ‪3‬‬ ‫ماه گذشته‪ 50 ،‬درصد بیش از انچه پیش بینی می شد‪،‬‬ ‫استحصال ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬مدیران دستگاه های اجرایی و‬ ‫مس��ئوالن باید هرقدر که می توانند‪ ،‬بخش خصوصی را‬ ‫تقویت کنند و اگر اجازه تفسیر دارند‪ ،‬تفسیر وسیع به‬ ‫نفع تولید انجام دهند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫غول های ارزان قیمت‬ ‫سرگذشت «جیپ» در جهان و ایران‬ ‫فرسودگی ‪ 20‬درصدی بزرگترین ناوگان دریایی کشور‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه‬ ‫معاون وزیر کشور خبر داد‬ ‫ایجاد خط تولید اتوبوس‬ ‫و تاکسی‬ ‫کارشناسان با اشاره به وام خرید خودرو و افزایش نقدینگی در صنعت خودرو عنوان کردند‬ ‫ایجاد زنجیره اهداف خودروسازان در مسیر توسعه‬ ‫مینا ایزدی ‪ -‬گروه خودرو‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫به منظور طی کردن مسیر خود برای رسیدن‬ ‫به اه��داف س��ند چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬صنعت‬ ‫خودرو باید همواره نکاتی را مدنظر قرار دهند‬ ‫تا بتوانند این مس��یر را ب��ه راحتی پیموده و‬ ‫ب��ه مقصد نهایی خود دس��ت یابند‪ .‬به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬خودروسازان باید برای پیمودن‬ ‫این ج��اده پر پی��چ و خم کیفی��ت تولیدات‬ ‫خ��ود را افزای��ش داده و همچنی��ن اقدام به‬ ‫تولید خودروهای متنوع با طراحی های به روز‬ ‫جهانی کنند تا رضایت مشتریان بیش از پیش‬ ‫حاصل ش��ود‪ .‬در این می��ان اعطای وا م خرید‬ ‫خودرو ب��رای افزایش توان خرید مش��تریان‪،‬‬ ‫افزای��ش نقدینگی خودروس��ازان ب��ه منظور‬ ‫افزایش تولی��دات و رقابتی کردن این صنعت‬ ‫با افزایش کیفیت خودروها همانند قطعه های‬ ‫به هم پیوس��ته زنجیری هس��تند که با وصل‬ ‫کردن انها به یکد یگر می توان به اهداف سند‬ ‫چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬صنعت خودرو دست یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید با افزایش نقدینگی‬ ‫در همین حال مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ام��ور خ��ودرو ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫اعطای وام خ��ودرو به طور قطع قدرت خرید‬ ‫مش��تریان را افزایش می دهد‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬میزان وام خودرو نسبت به‬ ‫گذشته افزایش پیدا کرده و این عامل در واقع‬ ‫حرکت مثبتی برای صنعت خودرو کشورمان‬ ‫محسوب می شود‪ .‬از انجایی که خودروسازان‬ ‫داخلی با مشکالتی در فروش مواجه هستند‪،‬‬ ‫اعطای وام ها به مشتریان می تواند بسیاری از‬ ‫مشکالت خودروسازان را حل کند‪.‬‬ ‫بی��وک علیمرادلو خاطر نش��ان کرد‪ :‬اعطای‬ ‫وام ها به مشتریان‪ ،‬منجر به افزایش سرمایه در‬ ‫گردش خودروسازان می شود ولی پاسخگوی‬ ‫بسیاری از سرمایه گذاری ها و اقدامات بنیادین‬ ‫در صنعت خودرو نیست‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫افزایش تولید خودروس��ازان داخلی درصورت‬ ‫افزایش نقدینگی انها میس��ر می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫ل حاضر خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫کرد‪ :‬درحا ‬ ‫از لحاظ نقدینگی در وضعیت مناسبی نیستند‬ ‫و از طرفی میزان فروش نیز کاهش یافته است‬ ‫ولی همزمان با افزایش نقدینگی خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان میزان تولی��د نیز افزایش پیدا‬ ‫کرده و خودروسازان در وضعیت مناسب تری‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬علیمرادل��و افزود‪ :‬تمام تالش‬ ‫خودروسازان داخلی این است که خودروهای‬ ‫متنوع و جدید تولید کنند و افزایش نقدینگی‬ ‫فرصت مناس��بی را ب��رای تحقق ای��ن امر از‬ ‫س��وی خودروس��ازان فراهم می کند‪ .‬مشاور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور خودرو‬ ‫ب��ه ض��رورت رقابتی ش��دن صنع��ت خودرو‬ ‫کش��ور تاکید ک��رد و گفت‪ :‬خودروس��ازان با‬ ‫در نظ��ر گرفت��ن جدیدتری��ن و ب��ه روزترین‬ ‫مدل های طراحی خ��ودرو و همچنین تمامی‬ ‫اپش��ن هایی که مش��تریان ب��ه ان عالقه مند‬ ‫هستند‪ ،‬می توانند زمینه را برای رقابتی شدن‬ ‫این صنع��ت فراهم کنند‪ .‬علیمرادلو در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬خودروسازان باید خودروهایی با کیفیت‬ ‫بیشتر و امکانات بهتر تولید کنند و در اختیار‬ ‫مش��تریان قرار دهند‪ .‬همچنی��ن باید به این‬ ‫نکت��ه نیز توجه کرد که ب��ازار خودر و داخلی‬ ‫به ش��دت روی قیمت حس��اس اس��ت‪ ،‬پس‬ ‫مس��ئله قیمت را هم همواره باید مدنظر قرار‬ ‫داد‪ ،‬بنابراین افزای��ش کیفیت نیز یکی دیگر‬ ‫از فاکتورهایی هاس��ت که با درنظر گرفتن ان‬ ‫می توان بازار خودرو را رقابتی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش تقاضا با اعط�ای وام خودرو‬ ‫به مشتریان‬ ‫در همی��ن حال عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫قطعه س��ازان نیز ب��ا بیان اینک��ه به طور قطع‬ ‫اعط��ای وام خرید خودرو ب��ه تحرک تقاضا و‬ ‫افزایش ق��درت خرید مردم منجر می ش��ود‪،‬‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا صمت اظهار ک��رد‪ :‬در تمام‬ ‫دنیا مس��کن و خودرو از گزینه هایی به ش��مار‬ ‫می ایند که می توان با اعطای وام به مشتریان‬ ‫ش��رایط اس��ان تری را برای خرید ان فراهم‬ ‫کرد‪ .‬بدین ترتیب اعطای وام منجر به افزایش‬ ‫توان خرید مش��تریان ش��ده و بازار خودرو را‬ ‫ب��ا افزایش تقاضا روب��ه رو می کند‪ .‬محمدرضا‬ ‫نجفی منش با اش��اره به اینکه این وام ها باید‬ ‫با نرخ س��ود پایین��ی به مش��تریان پرداخت‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬در برخی کش��ورهای‬ ‫خارجی وام های ‪ 5‬س��اله ب��رای خرید خودرو‬ ‫به مش��تریان اعطا می ش��ود زیرا تصور و نگاه‬ ‫انها این اس��ت که مردم باید ب��ه مایحتاجی‬ ‫ک��ه برای خ��ودرو نی��از دارند‪ ،‬دس��ت یابند‬ ‫و از ای��ن طریق رفاه و اس��ایش مردم فراهم‬ ‫می شود‪ .‬همچنین از همه مهم تر اینکه در این‬ ‫کش��ورها وام خرید خودرو با نرخ سود پایینی‬ ‫در اختیار مشتریان قرار می گیرد و این عامل‬ ‫در واق��ع موتور محرکی برای افزایش تقاضا در‬ ‫بازار خودرو اس��ت‪ .‬نجفی منش خاطر نش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر متوس��ط عمر خودروها‬ ‫در جهان ‪ ۱۰‬س��ال است‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه اگر مردم توان خرید خودرو را نداش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬مجبور به استفاده از خودروها در ‪۱۵‬‬ ‫یا ‪ ۲۰‬س��ال می ش��وند ولی اعطای وام یکی‬ ‫از مواردی اس��ت که باعث می ش��ود قدرت‬ ‫خری��د مش��تریان افزایش یاب��د و درنتیجه‬ ‫انها در مدت زمان کمت��ری می توانند موفق‬ ‫به خری��د خودروهای جدید و به روز ش��وند‬ ‫که ای��ن عامل به نف��ع خودروس��ازان بوده‬ ‫زیرا نقدینگی انها نی��ز افزایش می یابد‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه اف��زود‪ :‬اعطای وام به مش��تریان و‬ ‫به دنبال ان افزایش نقدینگی خودروس��ازان‬ ‫منج ر به تولید خودروهای متنوع و با کیفیت‬ ‫می شود‪ ،‬زیرا صاحبان خودروهای فرسوده و‬ ‫از رده خارج ب��ا خرید خودروهای جدید که‬ ‫ی روز مجهز هس��تند‪ ،‬ب��ازار خودرو‬ ‫با فناور ‬ ‫را نیز با رش��د چش��مگیری مواجه می کنند‪.‬‬ ‫نجفی من��ش تصریح ک��رد‪ :‬درح��ال حاضر‬ ‫یکی از مشکالت قطعه س��ازی این است که‬ ‫طراحی نخستین پلتفرم ملی خودرو تا سال اینده‬ ‫متخصصان دانش��گاه علم و صنعت ایران با وجود محقق‬ ‫نش��دن بخش عمده ای از بودجه طرح کالن ملی طراحی‬ ‫پلتفرم ملی خودر و کالس «بی» در تالشند تا سال ‪1395‬‬ ‫کار طراحی نخستین پلتفرم ملی خودر و ایرانی را به اتمام‬ ‫برس��انند تا برای نمونه س��ازی و تولی��د صنعتی به صنایع‬ ‫خودروسازی ارجاع شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این پلتفرم شامل ‪ 4‬نوع خودر و مختلف‬ ‫خواهد بود که محصول اصلی ان قیمتی حدود ‪ ۳۶‬میلیون‬ ‫تومان خواهد داش��ت‪ .‬طراحی پلتفرم ملی خودر و کالس‬ ‫«ب��ی» گام بلندی در صنع��ت خودرو ای��ران خواهد بود‬ ‫که کش��ور را به جمع تولید کنن��دگان جهانی خودرو وارد‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬ب��ه موجب این ط��رح‪ ،‬ایران ب��ه توانمندی‬ ‫طراحی خانواده محصوالت خودرویی دس��ت پیدا می کند‬ ‫که چنین توانمندی می تواند صنعت خودروی ایران را در‬ ‫ابع��اد اقتصادی و فن��اوری وارد مرحله جدیدی کند‪ .‬دبیر‬ ‫کمیته ی راهب��ری طرح کالن ملی طراح��ی پلتفرم ملی‬ ‫خودرو کالس «بی» با تاکید بر اهمیت در اختیار داش��تن‬ ‫پلتفرم در صنعت خودروسازی اظهار کرد‪ :‬طراحی پلتفرم‬ ‫در واقع طراحی یک خانواده محصول است که در بسیاری‬ ‫از قطعات مش��ترکند‪ .‬این مفهوم با تغییر ش��کل ظاهری‬ ‫یک محصول خاص که هم اکنون مرسوم است‪ ،‬تفاوت های‬ ‫اساس��ی دارد و در طراحی پلتفرم به زنجیره تامین توجه‬ ‫جدی می شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی افزود‪ :‬وقتی قطعات و زیر سیستم های‬ ‫مش��ترک در طراحی محصول مش��ترک دیده شوند که با‬ ‫توجه به توانمندی قطعه س��ازان داخلی طراحی ش��ده اند‪،‬‬ ‫تی��راژ تولید هر یک از این قطعات ب��اال رفته و در نتیجه‬ ‫هزینه تولید کل خانواده محصوالت پایین خواهد امد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اع�لام کرد‪ :‬ب��رای پلتفرم مل��ی‪ 4 ،‬نوع‬ ‫محصول مختلف در نظر گرفته شده‪ ،‬محصول صندوق دار‪،‬‬ ‫هاچ ب��ک‪ ،‬وانت و محصول «اس ی و وی» که هر کدام از این‬ ‫محصوالت می توانند به تنهایی چند نوع مختلف داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی طراح��ی ای��ن پلتف��رم را متناس��ب ب��ا س��لیقه و‬ ‫بودج ه خانواده ایرانی‪ ،‬ش��رایط اقلیمی کش��ور و بر اساس‬ ‫فناوری های به روز دنیا دانس��ت و وعده داد محصول اصلی‬ ‫پلتف��رم ملی با قیمتی حدود ‪ ۳۶‬میلیون تومان در اختیار‬ ‫مشتریان قرار گیرد‪.‬‬ ‫مس��ئول تیم طراحی س��ازه و بدنه پلتفرم ملی خودرو‬ ‫اع�لام ک��رد‪ ،‬پ��س از انجام طراح��ی مفهوم��ی و در نظر‬ ‫ل حاضر‪ ،‬طرح‬ ‫گرفتن ‪ ۵۰‬زیر س��امانه برای خ��ودرو درحا ‬ ‫بدنه محصول اصلی کامال مش��خص ش��ده و بر اساس ان‬ ‫طراحی بدنه به طور کامل انجام ش��ده است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫با بهین��ه کاوی ‪ ۲۷۰‬خودرو روز دنی��ا‪ ۳۰۰ ،‬ویژگی برای‬ ‫بکارگیری در پلتفرم ملی خودرو تعیین شده است‪.‬‬ ‫خلخال��ی درباره ویژگی ه��ای این پلتف��رم توضیح داد‪:‬‬ ‫‪۱۵‬ویژگ��ی را برای خ��ودرو در نظر گرفتیم که از این بین‬ ‫‪3‬ویژگی فضای راحت برای نشس��تن سرنشین ها‪ ،‬عملکرد‬ ‫خ��وب قوای محرک��ه و قیمت پایین را ب��ه عنوان ویژگی‬ ‫کلیدی انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫دبیر کمیته راهبری طرح کالن ملی طراحی پلتفرم ملی‬ ‫خ��ودرو کالس «بی » با گالی��ه از تخصیص نیافتن بودجه ‬ ‫مصوب در س��ال ‪ ۹۳‬اظه��ار کرد‪ :‬با وجود پیش��رفت های‬ ‫حاص��ل‪ ،‬بودجه س��ال ‪ ۹۲‬به طور ناقص پرداخت ش��د و‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۳‬محقق نشد اما بعد از اینکه به این نتیجه‬ ‫رس��یدیم که ممکن است بودجه ها محقق نشود‪ ،‬جلساتی‬ ‫تشکیل دادیم و در ان همکاران تصمیم به انجام پروژه به‬ ‫عنوان وظیفه ملی و کاری که کمبود ان در صنعت خودرو‬ ‫ما معلوم است‪ ،‬گرفتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر امروز صنعت خودرو ما دچار مش��کالت‬ ‫فراوانی است‪ ،‬یکی از اشکاالت بزرگ‪ ،‬تنوع کم محصوالتی‬ ‫اس��ت ک��ه در ب��ازار ارائه می ش��ود‪ .‬ما این معض��ل را در‬ ‫خودروس��ازی شناس��ایی کردیم و به عن��وان وظیف ه ملی‬ ‫وارد این عرصه ش��دیم‪ .‬به نحوی که زمانی را که اس��تادان‬ ‫و همکاران ما در دانش��کده و پژوهشکده مهندسی خودرو‬ ‫برای انجام پروژه صرف می کنند‪ ،‬متناسب با دستمزد هایی‬ ‫که به انها پرداخت می شود‪ ،‬نیست و همکاران ما به صورت‬ ‫جهادی کار می کنند و رمز پیش��رفت پروژه و اینکه طرح‬ ‫همچنان پابرجا اس��ت‪ ،‬این است که برخی استادان خوب‬ ‫کش��ور با دغدغه روی این موض��وع کار می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫نامالیمتی هایی که در تامین بودجه است‪ ،‬روی روند کاری‬ ‫انها تاثیر نگذاشته است‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان در مدت زمان طوالنی مطالبات‬ ‫خود را دریافت می کنند و این عامل درواقع‬ ‫حرک��ت بخ��ش قطعه س��ازی را با مش��کل‬ ‫مواجه ک��رده‪ ،‬البته پیش��نهاداتی برای حل‬ ‫این موضوع مطرح ش��ده است تا بازپرداخت‬ ‫مطالبات ش��رکت های قطعه س��از کوچک به‬ ‫صورت یک ماهه انجام ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین با حل مشکالت قطعه سازان و‬ ‫تقویت این بخش‪ ،‬زمینه برای تعامل بیش��تر‬ ‫قطعه س��ازان و خودروس��ازان داخلی فراهم‬ ‫ش��ده و درنتیجه به افزایش این تعامالت نیز‬ ‫منجر می شود تا خودروسازان با توان رقابتی‬ ‫باالیی در بازارهای بین المللی حضور یابند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان با‬ ‫بی��ان اینکه خودروس��ازان داخلی با افزایش‬ ‫کیفیت و همچنین تنوع تولیدات خود‪ ،‬زمینه‬ ‫رقابتی شدن بازار خودرو را فراهم می کنند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از انجایی که کش��ور در اس��تانه‬ ‫لغو تحریم ها و اجرای توافق هسته ای است‪،‬‬ ‫خودروس��ازان می توانند با انجام همکاری با‬ ‫خودروسازان بزرگ و قطعه سازان بین المللی‬ ‫زمین��ه رقابت پذیری را در این صنعت فراهم‬ ‫کنند‪ .‬نجفی من��ش همچنین تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫سویی قیمت خودرو باید به وسیله بازار یعنی‬ ‫(میزان عرضه و تقاضا ) تعیین ش��ود زیرا این‬ ‫ام��ر به نفع صنعت خودرو اس��ت و به نوعی‬ ‫یک��ی از عوامل دیگری اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫منج��ر ب��ه رقابت پذی��ری در ای��ن صنع��ت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬افزای��ش کیفیت‬ ‫خودروه��ای داخلی‪ ،‬تنوع بیش��تر در تولید‬ ‫خودروها و استفاده از فناوری های جدید در‬ ‫تولید محصوالت خودروسازان منجر به رقابتی‬ ‫ش��دن این صنعت خواهد ش��د‪ .‬ب��ه منظور‬ ‫تحقق این امر میزان نقدینگی خودروسازان‬ ‫باید افزایش پیدا کند زیرا به دنبال ان تولید‬ ‫نیز افزایش یافته و خودروس��ازان می توانند‬ ‫خودروه��ای جدی��د تولی��د کنن��د‪ .‬البته با‬ ‫پرداخت وام به مشتریان می توان قدرت خرید‬ ‫انه��ا را افزایش داد ت��ا میزان فروش افزایش‬ ‫یاب��د و بازار خ��ودرو هرگز با رک��ود مواجه‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫توسعه محصول‬ ‫از اهداف استراتژیک زامیاد‬ ‫سایپا نیوز‪ :‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت زامیاد با اشاره‬ ‫ب��ه تفک��ر پروژه ه��ای‬ ‫کوتاه م��دت و بلندمدت‬ ‫برنامه ه��ای توس��عه ای‬ ‫گفت‪ :‬با وجود مشکالت‬ ‫متعدد پیش روی صنعت خودرو‪ ،‬موفقیت های مهمی‬ ‫را زامی��اد در انج��ام پروژه های توس��عه ای خود‪ ،‬در‬ ‫حوزه محصوالت س��بک در راستای تفکر پروژه های‬ ‫کوتاه م��دت و بلندمدت برنامه های توس��عه ای خود‬ ‫به اجرا در اورده اس��ت‪ .‬فریدون حمیدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس توس��عه محصول و با توجه به بررسی ها و‬ ‫ل مش��ترک و‬ ‫اقدامات انجام‪ ،‬زامیاد توانس��ت محصو ‬ ‫جدیدی را با اس��تفاده از ت��وان و تجهیزات داخلی و‬ ‫با همکاری ش��رکت های خارجی در کوتاه مدت بانام‬ ‫«پادرا» تولید کند‪ .‬البته این محصول در تیرماه سال‬ ‫گذش��ته تولید شد‪ ،‬اما وجود برخی سخت گیری ها و‬ ‫ایجاد موانع استانداردی موجب شد اواخر اردیبهشت ‬ ‫سال جاری الزامات استانداردی این خودرو تایید شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت زامی��اد خاطر نش��ان کرد‪ :‬هر‬ ‫چند براس��اس پیش بینی های انجام شده قرار بود این‬ ‫خودرو در اردیبهشت سال جاری عرضه عمومی شود‬ ‫اما به دلیل برخی موانع در کسب الزامات استانداردی‬ ‫«پ��ادرا»‪ ،‬عرضه این خودرو با تاخیر مواجه ش��د‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل این خودرو تا خرداد س��ال جاری تولید‬ ‫و پیش فروش شده و سپس به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬معاون وزیر کشور‪ ،‬از دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مبنی بر ایجاد خط ازمایش��ی تولید اتوبوس‬ ‫و تاکس��ی در دو ش��رکت ایران خودرو دیزل و ایران‬ ‫خودرو خبر داد‪.‬‬ ‫خندان دل با بیان اینکه در س��ال گذش��ته از منابع‬ ‫حاص��ل از صرفه جوی��ی حامل های ان��رژی مبالغی به‬ ‫سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور ابالغ شد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با وجود این ابالغ اما تخصیص بودجه ای انجام‬ ‫نشد؛ البته دولت باز هم برنامه هایی در نظر دارد و اگر‬ ‫این اعتبارات تخصیص داده ش��ود اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال گذشته مصوبه ای داشتیم تا از همان‬ ‫محل اعتبارات ‪ ۱۷‬هزار دستگاه اتوبوس گاز سوز تامین‬ ‫شود‪ .‬این مصوبه بیشتر متوجه بخش صنعت و خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬اخرین جلسه ای که داشتیم هفته گذشته بود‬ ‫که با حضور تمام خودروس��ازان کش��ور در دفتر وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره اجرای این مصوبه بحث‬ ‫و گفت وگو کردیم و مهندس نعمت زاده‪ ،‬شرکت ایران‬ ‫خودرو دیزل و ش��رکت ایران خ��ودرو را مامور کرد تا‬ ‫در حوزه تولید اتوبوس و تاکس��ی اقدام کنند‪ .‬البته در‬ ‫بررسی که سال گذشته انجام دادیم ‪ ۱۷‬هزار دستگاه‬ ‫اتوبوس نیاز داریم و همین موجب ش��د تا وارد تولید‬ ‫ش��ویم‪ .‬رییس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬این دو شرکت خودشان وارد شدند‬ ‫ت��ا در یک مقیاس کوچک (خط تولید) تولیدات مورد‬ ‫نی��از را اجرایی کنن��د و اگر موفقیت امی��ز بود‪ ،‬ادامه‬ ‫دهند‪ .‬خن��دان دل با بیان اینکه فع�لا هیچ مصوبه ای‬ ‫درب��اره مترو نداری��م‪ ،‬گفت‪ :‬البته تس��ریع در اجرای‬ ‫مترو کالنش��هرها در دستور کار قرار دارد و امسال فاز‬ ‫نخست خط یک مترو اصفهان و تبریز اغاز می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رقابت پذیری‬ ‫با تولید خودروهای‬ ‫جدید و کیفی‬ ‫موید حسینی صدر‬ ‫نماینده کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫خودروس��ازان باید بتوانند ب��ه نیازها و عالقه مندی‬ ‫مردم پاس��خ دهند و اقدام به تولید خودروهای جدید‬ ‫و متنوع کنند تا نیاز ها و خواس��ته های مردم براورده‬ ‫ش��ود‪ .‬ارتقای رضایت مشتریان و مش��تری مداری از‬ ‫طری��ق س��اخت و تولی��د خودروهای ب��دون عیب با‬ ‫در نظرگرفتن خواس��ته ها و انتظارات مشتریان‪ ،‬فراهم‬ ‫می ش��ود‪ .‬از طرفی رس��یدن به کیفی��ت و همچنین‬ ‫جلوگی��ری از االینده ه��ای زیس��ت محیطی با خروج‬ ‫خودروه��ای قدیمی از خطوط تولید خودروس��ازان و‬ ‫تولیدات جدید و متن��وع از جانب انها‪ ،‬قابلیت تحقق‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬در این میان مصرف کنندگان همیش��ه‬ ‫در انتظ��ار ورود خودروهای جدید و متن��وع در بازار‬ ‫هستند‪ ،‬بنابراین تالش خودروسازان باید این باشد که‬ ‫در کنار افزایش کیفیت‪ ،‬خودروهایی با طراحی زیبا و‬ ‫با اس��تفاده از جدیدترین فناوری ها تولید کنند‪ .‬تنوع‬ ‫خودروه��ای تولیدی منجر به افزایش تقاضا می ش��ود‬ ‫که درنهایت می��زان نقدینگی خودروس��ازان افزایش‬ ‫پی��دا می کند و به تب��ع میزان تولی��دات خودروهای‬ ‫داخل��ی نیز ب��ا افزایش چش��مگیری روب��ه رو خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بدی��ن ترتیب می ت��وان به ص��ورت خودکفا در‬ ‫کش��ور اقدام به تولید خودروه��ای با کیفیت و جدید‬ ‫ک��رد و بنابر ای��ن بازار خ��ودرو با رون��ق خوبی مواجه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از س��ویی می ت��وان گفت در تمامی کش��ورها برای‬ ‫حمای��ت از تولید اقداماتی انجام می ش��ود که یکی از‬ ‫ای��ن اقدامات‪ ،‬اعطای وام خرید به مش��تریان اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر م��ردم از توان مالی خوب��ی برای خرید‬ ‫خ��ودرو برخ��وردار نیس��تند و در واقع اگ��ر وام خرید‬ ‫خودرو در اختیار انها قرار بگیرد‪ ،‬باعث افزایش تقاضا‬ ‫و در نتیجه رونق بیشتر بازار خودرو در کشور می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن میان اعط��ای وام خرید به مش��تریان باعث‬ ‫ترغیب بیشتر انها به خرید خودرو و در نتیجه افزایش‬ ‫نقدینگی خودروس��ازان می ش��ود و این امر نیز بستر‬ ‫مناس��بی را برای تولید خودروهای جدید و با کیفیت‬ ‫بیشتر به وس��یله خودروس��ازان داخلی فراهم خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬در نتیجه تمامی این ش��رایط منجر می ش��ود‬ ‫تا بازار خودرو کش��ور رقابتی ش��ده و خودروسازان با‬ ‫تولیدات جدید و متنوع در رقابت با سایر خودروسازان‬ ‫خارجی موفق شوند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫گ�روه خودرو‪ :‬ش��اید بهترین خودروه��ای ویژه کار‬ ‫«تراک پیکاپ» ها باشند‪ .‬اما برای خرید این خودروها‬ ‫ه��م نیازی به پرداخ��ت هزینه باال نیس��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫فهرستی از تراک پیکاپ های مقرون به صرفه را معرفی‬ ‫می کنیم‪ .‬البته قیمت درج ش��ده ویژه مدل های پایه و‬ ‫تک دیفرانسیل است که با هزینه کمی می توان انها را‬ ‫به مدلی دو دیفرانسیل ارتقا داد‪.‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی تراک های پیکاپ ‪ 30‬هزار دالری‬ ‫غول های ارزان قیمت‬ ‫‹ ‹نیسان «تیتان» ‪ S‬تک کابین‬ ‫نیس��ان «تیت��ان» که با احتس��اب حم��ل‪ ،‬قیمتی‬ ‫‪ 30735‬دالری دارد‪ ،‬نخس��تین خودرویی اس��ت که‬ ‫در این فهرس��ت قرار گرفته اس��ت‪ .‬این خودرو که از‬ ‫موتور ‪ 8‬س��یلندر قدرتمندی بهره می برد‪ 317 ،‬اسب‬ ‫بخار نی��رو و ‪ 522‬نیوتن متر گش��تاور تولید می کند‪.‬‬ ‫مقرون به صرفه تری��ن مدل این خ��ودرو‪ ،‬مدل ‪ S‬تک‬ ‫کابین با طول بار استاندارد است‪ .‬اگر کابین بزرگتری‬ ‫می خواهی��د‪ ،‬باید ‪ 2420‬دالر دیگر بپردازید‪ ،‬اپش��ن‬ ‫دو دیفرانس��یل این خودرو هم با قیمت افزوده ‪2850‬‬ ‫دالری همراه است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا «تاندرا» ‪ SR‬تک کابین‬ ‫تویوت��ا «تان��درا» در تریم ‪ SR‬با احتس��اب هزینه‬ ‫ن ب��ه ‬ ‫حم��ل‪ ،‬قیمت��ی ‪ 30‬ه��زار دالری دارد‪ .‬مق��رو ‬ ‫صرفه ترین مدل ‪ SR‬تک کابین اس��ت و قس��مت بار‬ ‫طویلی دارد‪ .‬انتخاب اپش��ن دو کابین‪ ،‬هزینه ای ‪150‬‬ ‫دالری خواهد داش��ت‪ .‬البت��ه تویوت��ا قابلیت ‪ 4×4‬و‬ ‫حتی ب��ار طویل تر را برای این خ��ودرو در نظر گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جی ام سی «سیه را» ‪ 1500‬تک کابین‬ ‫پی��کاپ حرفه ای نی��م تنی «جی ام س��ی» در مدل‬ ‫‪ 2×4‬و موتور ‪ 6‬سیلندر ‪ 3/6‬لیتری به قیمت ‪27865‬‬ ‫دالر عرضه می ش��ود‪ .‬مدل ‪ 4×4‬هزینه اضافی ‪3940‬‬ ‫ن به‬ ‫دالری را در پی خواهد داش��ت‪ .‬در شرایطی مقرو ‬ ‫ صرفه ترین «سیه را» اسپرت‪ ،‬مدل تک کابین است که‬ ‫مدل دو کابین ان ‪ 4025‬دالر گران تر است‪ .‬البته اگر‬ ‫قسمت بار طویل تری می خواهید‪ ،‬باید تنها ‪ 390‬دالر‬ ‫دیگر پرداخت کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت «سیلورادو» ‪ 1500‬تک کابین‬ ‫ش��ورولت «س��یلورادو» ک��ه به نوع��ی پس��رعمو‬ ‫«جی ام سی سیه را» محسوب می شود‪ ،‬تفاوت چندانی‬ ‫با ان ندارد و تنها ‪ 500‬دالر از ان ارزان تر است‪ .‬مقرون‬ ‫به صرفه ترین مدل «س��یلورادو» هم مدل تک کابین‬ ‫با قس��مت بار استاندارد است‪ .‬اپشن ‪ 4×4‬این خودرو‬ ‫هزینه ای ‪ 3850‬دالری دارد و قسمت بار طویل تر این‬ ‫خودرو ‪ 390‬دالر دیگر هزینه دارد‪.‬‬ ‫ی��ا ‪ 1595‬دالر دیگر ب��ه ترتیب موتوره��ای قوی تر‬ ‫‪6‬س��یلندر ‪ 2/7‬لیتری ‪ EcoBoost‬و ‪8‬سیلندر این‬ ‫خودرو را س��فارش دهید‪ .‬م��دل ‪ 4×4‬این خودرو هم‬ ‫هزینه ای ‪ 4645‬دالری در پی دارد‪ .‬مدل س��وپرکابین‬ ‫یا همان تک کابین با فضای بیش��تر ه��م با پرداخت‬ ‫‪ 4060‬دالر دیگر مهیا می ش��ود‪ ،‬درنهایت با پرداخت‬ ‫‪ 300‬دالر دیگر می توانی��د از کمپانی طول بار ‪2/44‬‬ ‫متری را بخواهید‪.‬‬ ‫‹ ‹دوج «رام» ‪ 1500‬تریدزمن‬ ‫مقرون به صرفه ترین مدل «رام» ‪« 1500‬تریدزمن»‬ ‫نام دارد‪ .‬این خودرو که س��واری اسپرتی هم دارد‪ ،‬در‬ ‫مدل تک کابین و طول بار ‪ 1/95‬متری تنها ‪26605‬‬ ‫دالر قیمت دارد‪ .‬خوش��بختانه «رام» فضای بار ‪2/44‬‬ ‫مت��ری را بدون هزین ه اضافه در اختیار کس��انی قرار‬ ‫می دهد که به فضای بار بیش��تری نیاز دارند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر مدل دو کابین با طول بار ‪ 1/95‬متری با ‪4235‬‬ ‫دالر دیگر میس��ر می ش��ود‪ .‬در نهایت اگر می خواهید‬ ‫نی��رو از موت��وری ‪6‬س��یلندر و ‪ 3/6‬لیت��ری به تمام‬ ‫چرخ ها منتقل ش��ود‪ ،‬باید ‪ 4470‬دالر دیگر پرداخت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹جی ام سی «کانیون» سوپرکابین‬ ‫جی ام س��ی «کانیون» امس��ال به هم��راه «کلرادو»‬ ‫معرفی ش��د و از ت��راک پیکاپ هایی که تا ب ه حال نام‬ ‫بردیم‪ ،‬قیمت پایین تری دارد و ش��اید قیمت پایین تر‬ ‫این تراک جمع وجور نظر ش��ما را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫ای��ن «کانیون» تک کابین که ب��ا قیمت ‪ 21880‬دالر‬ ‫ارائه می ش��ود‪ ،‬فضای کابینی بیشتر از حالت معمولی‬ ‫و موتوری ‪4‬سیلندر و ‪ 2/5‬لیتری دارد‪ .‬مدل دو کابین‬ ‫ای��ن خودرو ه��م درحال��ی ‪ 4250‬دالر هزینه اضافی‬ ‫هزین��ه دارد که مدل ‪ 4×4‬ان ب��ا ‪ 6980‬دالر تحویل‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا «تاکوما» سوپرکابین‬ ‫درح��ال حاض��ر «تاکوما» در کالس خ��ود بهترین‬ ‫پی��کاپ کوچ��ک اس��ت و در نهای��ت رقاب��ت برای‬ ‫جنرال موتورز مهیا ش��ده است‪ .‬قیمت این خودرو به‬ ‫«کانیون» نزدیک است‪ .‬اما همچنان تفاوت ‪ 30‬دالری‬ ‫به نفع «تاکوما» است‪ .‬این خودرو تک کابین که فضای‬ ‫مناس��بی دارد‪ ،‬مدل پایه اس��ت‪ .‬اگر کابین بزرگتری‬ ‫می خواهید باید ‪ 2895‬دالر دیگر بپردازید‪ .‬سیس��تم‬ ‫تمام چرخ متحرک که به صورت اپشن ارائه می شود‪ ،‬با‬ ‫‪ 3835‬دالر دیگر روی خودرو نصب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت «کلرادو» سوپرکابین‬ ‫پیکاپ کوچک ش��ورولت قیمتی زیر ‪ 21‬هزار دالر‬ ‫‹ ‹فورد ‪ F-150 XL‬تک کابین‬ ‫ف��ورد ‪ F150‬که در میانه این فهرس��ت قرارگرفته‪،‬‬ ‫قیمتی ‪ 26995‬دالری دارد‪ .‬با این مقدار پول‪ ،‬ش��ما‬ ‫ی تک کابین با طول بار ‪ 1/98‬متری‬ ‫می توانید خودروی ‬ ‫داشته باش��ید‪ .‬این خودرو که در زیر کاپوت‪ ،‬موتوری‬ ‫‪6‬س��یلندر و ‪ 3/5‬لیتری دارد‪ 282 ،‬اسب بخار نیرو را‬ ‫ب��ه چرخ های عقب منتقل می کن��د‪ .‬اما اگر این اعداد‬ ‫ش��ما را راضی نمی کند‪ ،‬می توانید ب��ا پرداخت ‪795‬‬ ‫مدیرعامل ائودی اعالم کرد‬ ‫تک خبر‬ ‫خودرو بدون راننده گوگل‪ ،‬ابزار جاسوسی‬ ‫در ش��رایطی که خودروس��ازان‬ ‫جه��ان در ح��ال س��رمایه گذاری‬ ‫س��نگین‪ ،‬روی پروژه خودروهای‬ ‫بدون راننده هس��تند‪ ،‬سوال ها و‬ ‫نگرانی های تازه درباره جمع اوری‬ ‫اطالعات از طریق این خودروهای‬ ‫انالی��ن و احتم��ال نق��ض حریم‬ ‫خصوصی افراد بروز کرده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وابستگی به فناوری اگرچه‬ ‫راحتی بیش��تری را به هم��راه دارد اما ابهامات ت��ازه ای را درباره نقض حریم‬ ‫خصوص��ی ایج��اد می کند‪ .‬به ویژه موبای��ل که ما هر روز هم��راه خود داریم‪،‬‬ ‫اطالع��ات را درب��اره ه��ر چیزی‪ ،‬از خریده��ای ما گرفته تا کاره��ای روزمره‬ ‫جم��ع اوری و ارس��ال می کند‪ .‬با ظه��ور خودروهای بدون رانن��ده متکی به‬ ‫نرم افزار نگرانی های مشابه درباره حریم شخصی مسافران به وجود امده است‪.‬‬ ‫خودروهای متصل به اینترنت‪ ،‬این قابلیت را دارند که اطالعاتی از قبیل مکان‬ ‫و س��رعت خودرو را به شرکت های تبلیغاتی‪ ،‬بیمه و ارتباطی بفرستند و انها‬ ‫س��پس از این اطالعات برای اهداف تجاری استفاده کنند‪« .‬روبرت استادلر»‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت خودروس��ازی ائودی گفت که ش��رکت او این موضوع را‬ ‫بس��یار جدی می داند‪ .‬او افزود‪ :‬این مسئله شخصی است‪ .‬تنها فردی که باید‬ ‫به اطالعات خودرو دسترسی داشته باشد‪ ،‬مشتری است‪ .‬استادلر تصریح کرد‪:‬‬ ‫مش��تری می خواهد در مرکز توجه باشد و نمی خواهد مورد سوء استفاده قرار‬ ‫گیرد‪ .‬انها (مش��تریان) می خواهند کنترل اطالعات را داش��ته باشند نه اینکه‬ ‫روی ان نظ��ارت کنند‪ .‬به نظر می رس��د‪ ،‬روی صحب��ت مدیرعامل ائودی در‬ ‫این س��خنان ش��رکت گوگل و پروژه خودرو بدون راننده این ش��رکت باشد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که «اریک اش��میت» یکی از مدیران گوگل‪ ،‬در مراسمی‬ ‫که «اس��تادلر» در ان صحبت می کرد‪ ،‬حضور داش��ت‪ .‬وابستگی خودروهای‬ ‫این��ده به نرم افزار‪ ،‬بازار خودروها را به روی ش��رکت های فناوری نظیر گوگل‬ ‫گشوده و این شرکت سعی دارد‪ ،‬نظر خودروسازان المانی را به همکاری جلب‬ ‫کند‪ .‬سخنان «استادلر» همچنین بیانگر موضع خودروسازان المانی به بحث‬ ‫حریم خصوصی است‪ .‬صنعت خودروسازی المان در حال البی با سازمان های‬ ‫مقرراتی برای اتخاذ مواضع سختگیرانه درباره محافظت از اطالعات است‪.‬‬ ‫دارد و با این مقدار پول‪ ،‬شورولت مدلی‬ ‫ت سوپرکابین و با قسمت بار طویل‬ ‫اسپر ‬ ‫را در اختیارتان می گذارد‪ .‬مدل دو کابین‬ ‫با طول ب��ار معمولی هزینه ای ‪ 4210‬دالری‬ ‫و مدل دوکابین با قس��مت ب��ار طویل قیمتی ‪5730‬‬ ‫دالری دارد‪ .‬ب��ا وج��ود قیمت پایین «کل��رادو»‪ ،‬این‬ ‫خودرو اپشن های گرانقیمتی دارد‪ ،‬به طوری که مدل‬ ‫‪ 4×4‬ان هزین ه ‪ 6765‬دالری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان «فرانتیر» ‪ S‬تک کابین‬ ‫نیس��ان که تا اینجا ب��ا «تیتان» در این فهرس��ت‬ ‫حضور داش��ت‪ ،‬نماینده دیگری ه��م دارد‪« .‬فرانتیر»‬ ‫که مقرون به صرفه ترین خودرو این فهرست محسوب‬ ‫ل قیمتی ‪ 18875‬دالری دارد‪.‬‬ ‫می شود‪ ،‬با هزینه حم ‬ ‫این مدل اس��پرت که موتوری ‪4‬سیلندر و ‪ 2/5‬لیتری‬ ‫دارد به ص��ورت تک کابین با طول بار اس��تاندارد ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر مدل دوکابین یا ‪ 4×4‬این خودرو را در‬ ‫نظر دارید‪ ،‬نیس��ان موتور ‪ 6‬س��یلندر و ‪ 4‬لیتری را در‬ ‫اختیارت��ان می گذارد که قیمت��ی نزدیک به ‪ 22‬هزار‬ ‫دالر خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان ب��ازار «پیکاپ ب��ازان» در همه جای‬ ‫دنیا داغ اس��ت و به دلیل کاربری ه��ای مختلف‪ ،‬این‬ ‫خودروه��ا همچنان طرفداران خاص خود را دارند‪ .‬در‬ ‫ای��ران نیز پیش از این برخ��ی پیکاپ ها چه در میان‬ ‫وارداتی ه��ا و چه از س��وی خودروس��ازان‪ ،‬توانس��تد‬ ‫خواس��ته متقاضیان این بخش را تا ان��دازه ای تامین‬ ‫کنن��د ام��ا ب��ا محدودیت های ب��ه وجود ام��ده این‬ ‫خودروهای دوست داشتنی حضور کمتری در فهرست‬ ‫واردات و تولید دارند‪.‬‬ ‫تایرها‪ ،‬مهم ترین دغدغه های زیست محیطی در جهان‬ ‫گروه خودرو‪ :‬الس��تیک های فرسوده خودرو یکی از مهم ترین انواع‬ ‫پس��ماندها یا مواد زائد جامد به ش��مار می روند‪ ،‬زیرا خارج شدن انها‬ ‫از چرخه تولید و مصرف‪ ،‬به معنای اغاز تعهد زیس��ت محیطی است‪.‬‬ ‫با اینکه طول عمر تایرهای ماشین نسبت به گذشته بیشتر شده‪ ،‬اما‬ ‫این واقعیت نیز غیرقابل انکار اس��ت که جاده های کشورهای مختلف‬ ‫امروزه در س��یطره تعداد بیش��تری خودرو قرار دارند‪ .‬الستیک های‬ ‫س��ائیده و خ��راب ام��روزه باع��ث یک��ی از مهم تری��ن دغدغه های‬ ‫زیست محیطی شده اند و ریشه این نگرانی ها نیز بسیار گسترده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از این خطر به واسطه استفاده از انواع مواد شیمیایی سمی‬ ‫اس��ت که در فرایند تولید الس��تیک به کار می رود‪ .‬در مجموع مواد‬ ‫س��می که از تجزیه و سوزاندن الس��تیک ها در کوره های زباله سوز یا‬ ‫اتش سوزی های تصادفی حاصل می ش��ود‪ ،‬می تواند به راحتی باعث‬ ‫بو هوا شود‪ .‬مشکل دفع غیربهداشتی الستیک های‬ ‫الودگی خاک و ا ‬ ‫خودرو سال هاس��ت در کش��ورهای مختلف از جمله اسپانیا‪ ،‬ایتالیا و‬ ‫حتی امریکا ادامه داشته و با وجود وضع قوانین سختگیرانه هنوز نیز‬ ‫با مش��کالت اجرایی متعددی همراه است‪ .‬شاید بتوان ریشه مشکل‬ ‫را در ش��ناخت نداشتن از تاثیرات زیست محیطی و نااگاهی از امکان‬ ‫بازیافت این محصول جس��ت وجو کرد‪ .‬در ادامه به طور مختصر این‬ ‫موارد مطرح خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرات دفن یک االینده بالقوه‬ ‫براوردهای جهانی نشان دهنده ان است که هر شخص در طول سال‪،‬‬ ‫حداقل یک الس��تیک را مستهلک خواهد کرد‪ .‬یکی از مقاصد اصلی‬ ‫برای دفع الستیک های فرسوده خودرو‪ ،‬مراکز دفن است‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه تایرها حجم زیادی را اشغال می کنند‪ ،‬پس می توانند به سرعت‬ ‫باعث انباشت زمین های مراکز دفن شوند‪ .‬از طرف دیگر حضور انها‬ ‫می تواند ماوایی مطمئن برای رشد و تکثیر انواع جوندگان و حشرات‬ ‫موذی باشد‪ .‬حشرات ناقل بیماری هایی از جمله «انسفالیت» یا «ورم‬ ‫مغز» و «تب استخوان شکن»‪ ،‬می توانند به راحتی در چنین زیستگاه‬ ‫مناسبی تکثیر و پرورش پیدا کنند‪ .‬در مراکز دفن بهداشتی‪ ،‬به دلیل‬ ‫رعایت اصول اولیه از بروز چنین مواردی جلوگیری می ش��ود‪ ،‬اما در‬ ‫اماکنی که کنترل ش��ده نیس��تند‪ ،‬بروز چنین فجایعی دور از انتظار‬ ‫نخواه��د بود‪ .‬از طرف دیگر الس��تیک های خودرو بیش��تر ترکیبات‬ ‫پیچیده‪ ،‬ناهمگن و غیرمتعارفی دارند‪ .‬فرمول های ساخت انها معموال‬ ‫طیف گسترده و البته متفاوتی از ترکیبات شیمیایی را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از ای��ن فرمول ها همچ��ون رازی در قل��ب تولیدکنندگان‬ ‫مختلف باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫در مجم��وع پیچیدگی و تن��وع روش های تولی��د تایرهای خودرو‬ ‫گوی��ای این واقعیت اس��ت ک��ه نمی ت��وان درباره انه��ا ارزیابی های‬ ‫زیس��ت محیطی دقیقی انج��ام داد‪ .‬حضور ترکیبات روغنی س��می‬ ‫و برخی فلزات س��نگین از جمله س��رب به تنهایی گویای مش��کلی‬ ‫حاد اس��ت اما برای مدیریت صحیح این محصول کافی نیس��ت‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه بهتری��ن راه حل برای مدیریت این نوع پس��ماند‪ ،‬ش��ناخت‬ ‫ن��وع مواد ش��یمیایی موجود در ان از طریق مراحل ویژه ته نش��ینی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتش سوزی های ناخواسته‬ ‫جمع شدن الستیک های فرسوده در یک محل احتمال بروز خطر‬ ‫دیگری به نام اتش س��وزی را تقوی��ت می کند‪ .‬افزایش درجه حرارت‬ ‫هوا‪ ،‬یکی از عواملی اس��ت که می تواند کبریت این فاجعه را روش��ن‬ ‫کند‪ .‬ضایعات الستیک ها در صورت اتش سوزی‪ ،‬دود غلیظ سیاهی را‬ ‫وارد هوا خواهد کرد که گاهی تا ساعت ها ادامه دارد‪ .‬در این فرایند‪،‬‬ ‫مخلوطی از ذرات فوق العاده ریز و سمی وارد جو خواهد شد‪« .‬استرین»‬ ‫و «بوتادین»‪ ،‬روغن های حاوی «بنزن» و «کلرین» از ترکیبات سمی‬ ‫اس��ت که از این طریق ازاد خواهد ش��د‪ .‬حتی روغن های موجود در‬ ‫پالس��تیک نیز حاوی فلزات س��نگینی از جمله«س��رب»‪« ،‬کروم»‪،‬‬ ‫«کادمیوم» و «جیوه» اس��ت‪ .‬اتش سوزی حتی می تواند فلزات سمی‬ ‫همچ��ون «کرومیوم»‪« ،‬ارس��نیک»‪« ،‬روی»‪« ،‬باری��وم»‪« ،‬کبالت»‪،‬‬ ‫«م��س»‪« ،‬اهن»‪« ،‬الومینیوم»‪« ،‬منگنز» و «وانادیوم» را با توجه به‬ ‫میزان به کار رفته وارد محیط کند‪ .‬در مجموع االینده های ارگانیکی‬ ‫که همراه ذرات ریز حاصل از س��وختن الس��تیک حمل می ش��وند‪،‬‬ ‫نه تنها می توانند مش��کالت تنفسی از جمله اسم و حتی بیماری های‬ ‫قلب��ی را تش��دید کنند‪ ،‬بلک��ه قابلیت الوده کردن ش��یر مادر را نیز‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیافت‪ ،‬بهترین راه حل‬ ‫مجموع شرایط یاد شده سبب شده راه حل بازیافت و استفاده دوباره‬ ‫از ای��ن محصول در دس��تورکار قرار گیرد‪ .‬یک��ی از دالیلی که باعث‬ ‫می شود متخصصان بیشتر بر این دو موضوع تاکید داشته باشند‪ ،‬تغییر‬ ‫نیافتن ترکیبات ش��یمیایی این محصول با این شرایط است‪ .‬ایده ها‬ ‫برای اس��تفاده دوباره از این محصول به حدی س��اده و در عین حال‬ ‫مبتکرانه اس��ت که شاید بتواند شما را نیز برای انجام این کار بیشتر‬ ‫ترغیب کند‪ .‬در ادامه به برخی ایده ها به صورت فهرس��ت وار اش��اره‬ ‫می شود‪ .‬الستیک فرسوده ماشین شما می تواند با اندکی ابتکار به یک‬ ‫تاب برای بازی کودکان مبدل شود‪ .‬شما می توانید الستیک ها را با کمی‬ ‫رنگ تغییر داده و به عنوان گلدان استفاده کنید‪ .‬با بریدن الستیک با‬ ‫ابزار مناسب‪ ،‬می توانید حتی از ان سطل اشغال‪ ،‬پادری‪ ،‬جا کتابی و‬ ‫جای هیزم درست کنید‪ .‬اگر بتوانید روکش حصیرباف محکمی تهیه‬ ‫کنید‪ ،‬حتما می توانید از الس��تیک به عنوان یک صندلی راحتی نیز‬ ‫اس��تفاده کنید‪ .‬حتی اگر این ایده ها موردپسند شما نیستند‪ ،‬بازهم‬ ‫می توانید الس��تیک های فرس��وده را به مراکز بازیافت تحویل دهید‪.‬‬ ‫جالب است بدانید بسیاری از کفش های گرانقیمتی که در بازار یافت‬ ‫می شوند‪ ،‬از جنس همان الستیکی است که در نظر برخی هیچ ارزشی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫جدال بر سر نشر امار‬ ‫رونق تجارت الکترونیکی در ‪90‬درصد کارگاه های کشور‬ ‫نسخه تهدیدها و فرصت های صنعت دارورا پیچیدند‬ ‫عملکرد ‪ 2‬ساله تیم اقتصادی از دید کارشناسان‬ ‫دولت شاخ غول تورم را شکست‬ ‫هر چند دولت در کنترل تورم موفق عمل کرد اما در خروج از رکود هنوز جای کار زیادی دارد‬ ‫س�ارا اصغ�ری ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬با گذش�تن از دومین س�الگرد روی‬ ‫کارامدن دول�ت تدبیر و امید‪ ،‬مروری بر عملکرد اقتصادی دولت‬ ‫یازده�م نش�ان می دهد ش�اید مهم ترین اقدام اقتص�ادی دولت‬ ‫مدیریت انتظاری تورم بود که س�بب ش�د قیمت ها در بسیاری از‬ ‫بازاره�ا خود به خ�ود کنترل ش�وند‪ .‬قریب ب�ه اتفاق کارشناس�ان اقتصادی‬ ‫معتقدند دولت روحانی با سیاس�ت های انقباضی به درس�تی توانس�ته تورم‬ ‫انتظاری را کنترل کند و در حقیقت این موضوع را مهم ترین دستاورد دولت‬ ‫تلق�ی می کنند‪ .‬برخی اگاه�ان اقتصادی نیز معتقدند ب�رای عبور از تورم و‬ ‫خ�روج از رک�ود بای�د دولت ت�ا ح�دودی از سیاس�ت های انقباض�ی خود‬ ‫عقب نشینی کند‪.‬‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان اقتص��ادی عملک��رد‬ ‫اقتص��ادی دول��ت در کنت��رل ت��ورم‪ ،‬کاهش‬ ‫نقدینگ��ی و س��وق ان ب��ه س��مت بازارهای‬ ‫غیرمولد و رساندن رشد اقتصادی از منفی به‬ ‫مثبت را عملکرد مثبت دولت قلمداد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت در اقتصاد خ�وب عمل کرده‬ ‫است‬ ‫در ای��ن رابطه عل��ی صادقین‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی عملکرد دولت در ح��وزه اقتصاد را‬ ‫مثب��ت ارزیاب��ی کرد و گف��ت‪ :‬عملکرد دولت‬ ‫در حوزه اقتصاد در ‪ 2‬س��ال گذشته به نسبت‬ ‫مثبت بوده اس��ت‪ .‬بهتری��ن عملکرد دولت در‬ ‫زمینه کنترل انتظارات تورمی بوده است‪ ،‬چه‬ ‫در ح��وزه کنترل تورم کوتاه م��دت به صورت‬ ‫واقع��ی و چ��ه به صورت کاه��ش نقدینگی به‬ ‫س��مت بازارهای غیرمول��د دولت موفق عمل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬صادقی��ن در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این دوران ما ش��اهد نوس��اناتی‬ ‫در بازارهای ارز‪ ،‬طال‪ ،‬مسکن و حتی بازارهایی‬ ‫که شبیه اوراق هستند‪ ،‬نبوده ایم‪ .‬پس کنترل‬ ‫دولت در کاهش نقدینگی به س��مت بازارهای‬ ‫غیرمول��د مهم ترین دس��تاوردش محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی با اش��اره ب��ه بی انضباطی های‬ ‫اقتصادی در دولت گذش��ته خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دولت یازدهم نس��بت به دولت گذشته از نظر‬ ‫مالی و پولی بس��یار منضبط عمل کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن انضباط دولت چه در ح��وزه نقدینگی و‬ ‫چه در حوزه سیاس��ت پولی قابل شهود است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی به رش��د بودجه نیز‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬دولت روحانی روند رش��د‬ ‫فزاین��ده ای ک��ه در بودجه دول��ت نهم و دهم‬ ‫وجود داشت را با کندی همراه کرده است‪.‬‬ ‫وی در پایان نیز با اش��اره به رشد اقتصادی‬ ‫در کش��ور در ‪ 2‬س��ال گذشته تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫دولت گذش��ته رش��د اقتصادی با رشد منفی‬ ‫مواجه ش��د و دولت طی این دو س��ال عالوه بر‬ ‫اینکه توانست رشد اقتصادی را از منفی خارج‬ ‫کند بلکه به حدود ‪3‬مثبت نیز رسانده است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر برخی کارشناسان هرچند عملکرد‬ ‫دولت در کنترل تورم را مثبت قلمداد می کنند‬ ‫ام��ا با تداوم سیاس��ت های انقباضی دولت که‬ ‫س��بب رک��ود عم��ق در اقتصاد خواهد ش��د‬ ‫مخالفند و معتقدند‪ ،‬برای خروج از تورم دولت‬ ‫باید سیاست های انبساطی را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت از سیاست انقباضی دست بکشد‬ ‫در این زمینه مصطفی صفاری کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی اظهار کرد‪ :‬دولت ب��ا اغاز کار خود‬ ‫در س��ال ‪ 92‬با یک رک��ود تورمی روبه رو بود‪،‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر با رکود هم��راه با یک تورم‬ ‫مزمن که به دلیل هدفمندی یارانه ها و تفاوت‬ ‫نرخ ارز در دولت قبل حادث شده بود‪.‬صفاری‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬در چنین‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫شرایطی دولت باید یا سیاست انقباضی برای‬ ‫کنترل تورم در پیش می گرفت یا برای خروج‬ ‫از رک��ود سیاس��ت های انبس��اطی را انتخاب‬ ‫می ک��رد‪ .‬با توج��ه به پیامده��ای منفی تورم‬ ‫انتظ��اری دولت سیاس��ت های انقباضی را در‬ ‫پی��ش گرفت‪ .‬فی النفس��ه این سیاس��ت های‬ ‫انقباض��ی ضدتورم��ی ب��ه همراه خ��ود رکود‬ ‫م��ی اورد‪ ،‬ب��ا توج��ه به رک��ود موج��ود این‬ ‫سیاست ها رکود را دوبرابر و عمیق تر کردند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬با سیاست های انقباضی نرخ‬ ‫بهره افزایش خواهد یافت‪ .‬چنانکه ما ش��اهد‬ ‫بودی��م نرخ بهره از ‪18‬درص��د به ‪22‬درصد و‬ ‫ت��ا ‪27‬درصد نی��ز افزایش یاف��ت؛ این عامل‬ ‫کنترل تورم سبب کاهش‬ ‫سرمایه گذاری و روانه‬ ‫شدن نقدینگی ها به سمت‬ ‫بانک ها شد‪ ،‬از این رو‬ ‫شاهد رکود مضاعف در‬ ‫جامعه شدیم‬ ‫س��بب کاهش س��رمایه گذاری و روانه شدن‬ ‫نقدینگی ها به س��مت بانک ها ش��د‪ ،‬از این رو‬ ‫شاهد رکود مضاعف در جامعه شدیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته این رکود در برخی صنایع‬ ‫عمیق ت��ر از س��ایر صنایع ب��ود‪ ،‬و این کاهش‬ ‫قیمت به خاطر نبود نقدینگی و کمبود تقاضا‬ ‫اتفاق افتاد که در برخی از مصالح ساختمانی‬ ‫مانن��د میلگرد ب��ا این امر مواج��ه بودیم‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس اقتصادی رکود مضاعف را نتیجه‬ ‫عملکرد دولت دانس��ت و یاداور شد‪ :‬هرچند‬ ‫دول��ت در کنترل تورم موف��ق عمل کرده اما‬ ‫در خروج از رکود چندان دس��تاوردی نداشته‬ ‫است‪ .‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫موجود و با تداوم سیاست های انقباضی دولت‬ ‫رکود فلج کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت در خصوصی س�ازی کند عمل‬ ‫می کند‬ ‫برخی کارشناسان اقتصادی نیز از روند کند‬ ‫خصوصی سازی در دولت تدبیر و امید طی دو‬ ‫سال گذشته انتقاد دارند‪ .‬البته مهدی عقدایی‪،‬‬ ‫کارش��ناس این حوزه با اذعان به کند ش��دن‬ ‫روند خصوصی س��ازی در این دولت دالیل ان‬ ‫در چند عامل برشمرد‪.‬‬ ‫را در گفت وگو با‬ ‫مهدی عقدایی با اش��اره به دالیل کند ش��دن‬ ‫خصوصی س��ازی در دولت یازدهم اظهار کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های بزرگ��ی که در صدر‬ ‫اص��ل‪ 44‬قانون اساس��ی قرار داش��تند تا قبل‬ ‫از دول��ت یازدهم واگذار ش��ده بودند و تعداد‬ ‫شرکت های بزرگ که هم اکنون برای واگذاری‬ ‫در اولویت قرار دارند بسیار کمتر است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی در ادام��ه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت در سال اول با تغییر‬ ‫س��مت ها و مس��ئوالن روبه رو بود و این روند‬ ‫خصوصی سازی را با کندی مواجه کرد‪.‬‬ ‫عقدایی ادامه داد‪ :‬سوم اینکه برخی از وزرای‬ ‫دولت فعلی اعتقادی به خصوصی سازی ندارند‬ ‫و معتقدند ش��رکت های نفتی و پتروش��یمی‬ ‫باید کماکان در دست دولت باقی بمانند‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصادی در پایان یاداور شد‪ :‬دلیل‬ ‫اخر اینکه تحریم ها‪ ،‬حاش��یه سود شرکت ها‬ ‫به وی��ژه ش��رکت های نفتی و پتروش��یمی را‬ ‫متاث��ر از خود کاهش داده و س��بب روند کند‬ ‫خصوصی سازی شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت محافظه کاری می کند‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان اقتص��ادی نی��ز رفتار‬ ‫دولت را محافظه کاران��ه می دانند اما از برخی‬ ‫اقدام��ات دولت هم دف��اع می کنند‪ .‬در همین‬ ‫مورد موس��ی غنی نژاد معتقد اس��ت که دولت‬ ‫در حوزه اقتصاد درواقع کار خاصی انجام نداده‬ ‫و این تغییراتی که حاصل ش��ده مرهون همان‬ ‫بحث مدیریت انتظارات است‪ .‬این اقتصاددان‬ ‫در بررس��ی عملکرد اقتص��ادی دولت از منظر‬ ‫کالن اقتص��ادی گفت‪ :‬عملک��رد دولت خوب‬ ‫بوده اس��ت ام��ا هماهنگی در تی��م اقتصادی‬ ‫دول��ت وج��ود ن��دارد‪ .‬در اص�لاح قیمت های‬ ‫ان��رژی‪ ،‬قیمت گذاری‪ ،‬تعیین دس��توری نرخ‬ ‫س��ود بانک��ی دولت دس��ت تنها ب��ود و اینها‬ ‫نکات منفی سیاس��ت گذاری دولت است‪ .‬وی‬ ‫همچنین تصری��ح کرد‪ :‬دولت در بخش کالن‬ ‫توانست از افزایش پایه پولی جلوگیری کند و‬ ‫به این وس��یله موفق شد نرخ تورم را به کمک‬ ‫بحث مدیریت انتظارات پایین نگه دارد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 24/6‬درصدی نرخ تورم در دولت یازدهم‬ ‫نرخ تورم در اغاز فعالیت دولت یازدهم ‪ 40‬ممیز یک دهم درصد‬ ‫بود‪ ،‬اما این رقم بعد از گذش��ت دو س��ال از فعالیت دولت یازدهم‬ ‫در حال حاضر به ‪15/5‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫همزمان با روی کار امدن دولت یازدهم‪ ،‬روند صعودی نرخ تورم به‬ ‫یکی از دغدغه های اصلی این دولت تبدیل شده بود‪ ،‬به طوری که‬ ‫این دغدغه و افزایش روزافزون نرخ تورم که البته با رکود نیز همراه‬ ‫بود و اقتصاد کشور از ان رنج می برد‪ ،‬مردان اقتصادی دولت یازدهم‬ ‫را بر ان داش��ت تا کاهش ان را بیش از پیش مدنظر قرار دهند‪ .‬با‬ ‫اغاز فعالیت دولت یازدهم و استقرار رسمی ان از مرداد ماه ‪1392‬‬ ‫تا بهمن ماه (‪ )1393‬نرخ تورم معادل ‪24/3‬درصد کاهش یافت و از‬ ‫رقم ‪ 40/1‬شهریورماه سال گذشته به ‪15/8‬درصد در بهمن ماه سال‬ ‫گذش��ته کاهش یافت‪ .‬بر اساس امار‪ ،‬نرخ تورم در خرداد ماه سال‬ ‫‪ ،35.9 ،92‬تیر ‪ ،37/5‬مرداد ‪ ،39‬ش��هریور ‪40/1‬درصد (همزمان با‬ ‫اس��تقرار دولت یازدهم)‪ ،‬مهر ‪ ،40/4‬اب��ان ‪ ،40‬اذرماه ‪ ،39/3‬دی‬ ‫‪38/4‬درصد و بهمن ماه ‪36/7‬درصد بوده اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬ن��رخ تورم در ‪12‬ماهه منتهی ب��ه بهمن ماه ‪1393‬‬ ‫نس��بت به ‪ 12‬ماه منتهی به بهمن م��اه ‪ 1392‬معادل ‪15/8‬درصد‬ ‫بود‪ .‬همچنین نرخ تورم در اسفندماه ‪ 92‬معادل ‪34/7‬درصد اعالم‬ ‫شده که این امر نش��ان از کاهش ‪5/7‬درصدی نرخ تورم در فاصله‬ ‫مهر تا اسفند ماه سال ‪ 92‬داشت‪.‬‬ ‫در همی��ن حال نرخ تورم با رق��م ‪35/9‬درصدی در ابان ماه ‪92‬‬ ‫نخس��تین عقبگرد خود را پس از ‪ 12‬ماه کلید زد و با کاهش س��ه‬ ‫دهم درصدی به ‪35/9‬درصد رس��ید؛ این در حالی است که کاهش‬ ‫ش��یب افزایش قیمت ها در دو ماه ابتدایی اندک و به اندازه ‪ 5‬دهم‬ ‫درصد نس��بت به م��اه قبل از ان ب��ود که از دی ماه س��ال ‪ 92‬تا‬ ‫اردیبهشت ماه سال ‪ 93‬نرخ تورم ماهانه با شیب بیشتری حتی تا ‪2‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪ .‬البته ناگفته نماند دولت یازدهم نرخ تورم‬ ‫‪25‬درصدی را برای س��ال ‪ 93‬هدف گذاری ک��رده بود که این رقم‬ ‫تا بهمن ماه به ‪15/8‬درصد کاهش یافت؛ به عبارتی دیگر‪ ،‬س��رعت‬ ‫کاهش نرخ تورم از هدف گذاری دولت نیز جلوتر بود‪ .‬براساس امار‬ ‫بانک مرکزی نرخ متوسط تورم در فروردین ماه ‪ 93‬به ‪15/5‬درصد‬ ‫رسیده و نسبت به ماه اسفند ‪ 0/06‬واحد درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد مقدار کاهش تورم فروردین ماه از ابتدای‬ ‫حرکت کاهش تورم در ابان س��ال ‪ ،92‬کمترین مقدار بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در صورت��ی که «ت��ورم ماهانه» اردیبهش��ت مانند تورم‬ ‫فروردین سال جاری و اسفند سال گذشته معادل ‪1/3‬درصد گزارش‬ ‫ش��ود‪ ،‬روند نزولی تورم در ‪15‬ماه گذش��ته تغییر مسیر داده است‪.‬‬ ‫در همین حال نرخ تورم در اردیبهش��ت ماه سال ‪ 94‬نسبت به ‪12‬‬ ‫ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ‪ 93‬معادل ‪15/5‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس نرخ تورم در دو ماه فروردین و اردیبهش��ت ماه‬ ‫ثابت بوده و به گفته مس��ئوالن ارش��د اقتصادی کش��ور هم اکنون‬ ‫کاهش نرخ تورم به هسته سخت رسیده و از این پس روند کاهشی‬ ‫با س��رعت کمتری انجام خواهد شد‪ .‬با توجه به همین شرایط بود‬ ‫ک��ه اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعالم کرد نرخ تورم ‪14‬‬ ‫درصدی برای پایان س��ال جاری هدف گذاری ش��ده است‪ .‬اخرین‬ ‫ام��ار بانک مرک��زی حاکی از ان اس��ت که نرخ تورم متوس��ط یا‬ ‫‪ 12‬ماهه در فروردین و اردیبهش��ت ماه س��ال جاری به ‪ 15/5‬درصد‬ ‫رسیده است‪ .‬براساس بررس��ی های انجام شده این نرخ در ‪ 3‬سال‬ ‫و ‪ 11‬ماه گذش��ته کمترین میزان ثبت شده و روند نزولی تورم در‬ ‫نخس��تین ماه سال جاری نیز تداوم داش��ته اما در دومین ماه ثابت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫براساس امارهای منتشرشده نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت‬ ‫ماه ب��ا ثبت رقم ‪ 15/5‬درصد نس��بت به تورم اس��فند ماه (معادل‬ ‫‪15/56‬درص��د) تنه��ا ‪ 0/06‬واحد درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬این‬ ‫میزان کاهش از زمان ش��روع حرکت نزولی نرخ متوس��ط تورم در‬ ‫ابان س��ال ‪ 92‬کمترین میزان بوده است‪ .‬در مهرماه سال ‪ 92‬نرخ‬ ‫متوس��ط تورم با ثبت رقم ‪ 40/5‬درصد بیش��ترین ن��رخ تورم را در‬ ‫سال های اخیر ثبت کرد؛ اما پس از ان با بهبود سیاست های پولی‪،‬‬ ‫ش��کل گیری انتظارات کاهش��ی تورم و کنترل نوسانات بازار ارز از‬ ‫مقدار قله تورم کاسته شد‪.‬‬ ‫از این رو انچه باید بیشتر مورد توجه مسئوالن‬ ‫و سیاس��ت گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد‪،‬‬ ‫چگونگ��ی مدیریت انتظ��ارات پس از حصول‬ ‫توافق و کنترل تقاضا اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬در واقع‬ ‫من مسئله را از این به بعد می بینم؛ چراکه حاال‬ ‫همه منتظر تصمیم ها و سیاست های اقتصادی‬ ‫دولت هس��تند‪ .‬با توجه به احتمال ازاد ش��دن‬ ‫بخ��ش زی��ادی از دارایی ه��ای بلوکه ش��ده و‬ ‫فراهم ش��دن ش��رایط افزایش ص��ادرات نفت‪،‬‬ ‫درامدهای دولت می تواند جهش��ی قابل توجه‬ ‫بیابد؛ به ویژه با در نظر گرفتن اینکه در س��ال‬ ‫انتخابات هستیم‪ ،‬در صورتی که سیاست های‬ ‫انبساطی اتخاذ شود؛ می تواند انتظارات تورمی‬ ‫را تقویت کرده و دس��تاوردهای تورمی دولت‬ ‫را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬باور موس��ی غنی نژاد‬ ‫درباره عملکرد دولت مثبت اس��ت اما از بابت‬ ‫برخی رفتاره��ای دولت هم نگرانی هایی دارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬به نظر می اید دولت یک مسیر‬ ‫اعت��دال رو به پایی��ن و حداقلی را پیش گرفته‬ ‫اس��ت و با محافظه کاری سیاست های خود را‬ ‫عملی می کند‪ .‬درباره مسئله یارانه های انرژی‬ ‫ه��م‪ ،‬این مس��ئله را مش��اهده می کنیم‪ .‬برای‬ ‫مث��ال برای حذف یارانه ثروتمندان که بنا بود‬ ‫‪6‬میلیون نفر را از فهرست یارانه بگیران حذف‬ ‫کنند دولت به شدت محافظه کارانه و دست به‬ ‫عصا عمل می کند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫واگذاری ها موجب‬ ‫افزایش کارایی‬ ‫نشد‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫ه��دف از واگذاری تصدی دولت ب��ه جای جبران‬ ‫کس��ری بودجه باید افزایش کارایی باش��د‪ .‬ش��وک‬ ‫اقتصادی در دولت گذش��ته مانع از خصوصی سازی‬ ‫واقعی در کشور شد‪.‬‬ ‫فلس��فه واگذاری ش��رکت ها به بخ��ش خصوصی‬ ‫به دلی��ل ان بود ک��ه دولت ناکارامد اس��ت و بخش‬ ‫خصوصی می تواند با توجه به انگیزه س��ود و پاداش‬ ‫کارام��د عمل کند‪ .‬با توجه ب��ه اینکه مدیران بخش‬ ‫دولتی از بودجه دولت اس��تفاده ک��رده‪ ،‬خالقیت و‬ ‫تغییر در جهت ارتقا و ایجاد بهره وری کمتر از بخش‬ ‫خصوصی خواهند داشت و به همین علت ناکارامدی‬ ‫در بخش های دولتی بیش��تر به چشم می خورد‪ .‬اما‬ ‫واگذاری در ایران موجب افزایش کارایی به ش��کلی‬ ‫ک��ه انتظ��ار می رفت نش��د و بیش��تر واگذاری ها به‬ ‫شبه دولتی ها و ش��رکت هایی انجام شده که نزدیک‬ ‫به دولت هس��تند‪ ،‬درحالی که ه��دف و تئوری علم‬ ‫اقتصاد می گوید انگیزه بخش خصوصی برای کسب‬ ‫س��وداوری و ارتق��ای تولی��د و خدمات بیش��تر از‬ ‫واحدهای دولتی با وجود کارمندان است‪ ،‬زیرا بخش‬ ‫خصوصی اگر خوب عمل نکند‪ ،‬منجر به کاهش سود‬ ‫سهامداران شده و احتمال تعطیلی ان وجود دارد‪.‬‬ ‫ی��ک واحد دولتی با توجه به اینکه از بودجه دولت‬ ‫ارت��زاق می کند‪ ،‬حتی در صورت زی��ان ده بودن نیز‬ ‫خط��ر تعطیلی ی��ا ناکارامدی را احس��اس نمی کند‬ ‫ی��ا حداقل کمت��ر اس��ت‪ .‬در دنیا انگی��زه واگذاری‬ ‫شرکت های دولتی به دلیل کاهش فشار روی بودجه‬ ‫عمومی دولت ها ب��وده و برای اینکه بتوانند هزینه و‬ ‫زیان را کاهش دهند‪ ،‬ش��رکت ها به بخش خصوصی‬ ‫منتقل می شوند‪ .‬البته برخی واگذاری ها با اولویت به‬ ‫تعاونی ها منتقل می شود‪ .‬تعاونی به ان شکل که در‬ ‫خارج وجود دارد و گس��ترش یافته در ایران نیست‬ ‫و بیش��تر تعاونی ها در بخش مصرف بوده و احتماال‬ ‫توان و قدرت مالی مناسبی برای ورود به این بخش‬ ‫ندارند‪ .‬اما اینکه چرا واگذاری ش��رکت های دولتی به‬ ‫ش��به دولتی ها رس��ید‪ ،‬این موضوع به مجموعه ای از‬ ‫عوامل برمی گردد که یک��ی از انها برنامه ریزی بوده‬ ‫که در این زمینه خوب عمل نشد‪.‬‬ ‫ارزیاب��ی اقتصادی درس��تی از بخ��ش خصوصی و‬ ‫توان خرید مردم وجود نداش��ت که ایا می توان این‬ ‫ش��رکت ها را واگذار کرد یا خیر‪ .‬بعد از اجرای قانون‬ ‫هدفمندس��ازی یارانه ها مردم فقیرتر شده و طبیعی‬ ‫است که نتوانند سهام شرکت های دولتی را بخرند‪.‬‬ ‫باید به این موضوع توجه داشت که بخش خصوصی‬ ‫واقعی برای خرید یک ش��رکت دولتی به طور دقیق‬ ‫ارزیاب��ی از هزینه ها و درامده��ا دارد‪ .‬از این رو یکی‬ ‫از مباحث اصلی برای منتقل نش��دن ش��رکت ها به‬ ‫بخش خصوصی واقعی‪ ،‬نبود جذابیت در س��وداوری‬ ‫ش��رکت ها بود و همچنین قیمت گذاری این بنگاه ها‬ ‫ب��ه نحوی نبود که مورد اس��تقبال ای��ن بخش واقع‬ ‫شود‪ .‬احتماال دولت ها پیش از انکه به دنبال واگذاری‬ ‫شرکت ها به بخش خصوصی برای افزایش کارامدی‬ ‫ش��رکت ها باش��ند‪ ،‬به دنبال جبران کس��ری بودجه‬ ‫بوده اند‪ .‬به نظر می رسد با قیمت گذاری باال دولت ها‬ ‫به دنبال جبران کس��ری درامده��ا بوده و نه ارتقای‬ ‫به��ره وری و همچنین براس��اس کارشناس��ی دقیق‬ ‫قیمت گذاری انجام نشده است‪.‬‬ ‫البت��ه سیاس��ت های اقتصادی دولت گذش��ته به‬ ‫گون��ه ای نبود که منجر به تقویت قدرت خرید مردم‬ ‫و بخش خصوصی برای واگذاری ش��رکت ها ش��ود‪،‬‬ ‫بنابراین زمانی که مردم توان کمتری داش��ته باشند‬ ‫کمتر سهام خریده و در اقتصاد دخیل می شوند؛ زیرا‬ ‫با تورم ‪40‬درصدی و رشد پایین اقتصادی اولویت با‬ ‫معیش��ت و رفاه اس��ت‪ .‬حتی در بورس نیز ما شاهد‬ ‫هستیم که ش��اخص افزایش نمی یابد‪ ،‬چراکه تقاضا‬ ‫برای خرید س��هام کاهش یافت��ه و البته در کنار ان‬ ‫بازده سود سهام نس��بت به تورم ‪40‬درصدی پایین‬ ‫بوده؛ به همین علت تاثیر مثبتی در بورس ندارد‪.‬‬ ‫بخش��ی از واگذاری ها نتوانس��ته اس��ت به اهداف‬ ‫قانونی برسد‪ ،‬در حالی که می توانستیم با برنامه ریزی‬ ‫درس��ت اقتصادی واگذاری ها را به سرمنزل مقصود‬ ‫برسانیم‪ .‬البته شوک های اقتصادی چند سال گذشته‬ ‫در این زمینه بی تاثیر نبوده اند‪ .‬شرکت هایی که مواد‬ ‫اولیه انها وابسته به خارج بود با افزایش ‪ 300‬درصدی‬ ‫رشد نرخ دالر و رش��د منفی روبه رو بوده؛ به همین‬ ‫دلیل تاثیر مس��تقیم در تولید ‪ ،‬عرضه و س��وددهی‬ ‫دارد‪ .‬شوک اقتصادی سال های گذشته نه تنها برنامه‬ ‫خصوصی سازی واقعی‪ ،‬بلکه کل اقتصاد را با مشکل و‬ ‫معضل جدی روبه رو کرد‪ .‬با اجرای قانون هدفمندی‬ ‫یارانه ها هزینه تولید و منحنی هزینه نهایی و عرضه‬ ‫به س��مت باال میل ک��رد و در عمل بخش خصوصی‬ ‫متضرر و موجب رکود تورمی شد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫کارکنان «اجا» و «ناجا»‬ ‫زیر چتر بیمه کوثر‬ ‫کارکنان ارتش جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫خانواده های انها می توانن��د از مزایای بیمه‬ ‫عمروسرمایه گذاری شرکت بیمۀ کوثر بهره مند شوند‪ .‬در‬ ‫ق��راردادی بی��ن مدیران بیمۀ کوثر و «ش��رکت خدمات‬ ‫بیمه ای ارامش مسیر توس��عه»‪ ،‬امکان بهره مندی افراد‬ ‫یادشده از خدمات بیمه های عمروسرمایه گذاری فراهم‬ ‫ش��د‪ .‬روح ا‪ ...‬عظیم��ی ب��ا بیان اینک��ه در این ق��رارداد‬ ‫بیمه نامه ه��ای صادر ش��ده از مزایای ویژه ای نس��بت به‬ ‫بیمه نامه ه��ای انف��رادی ش��رکت برخ��وردار اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬تمامی کارکن��ان اجا و ناج��ا می توانند با‬ ‫مراجعه به یکی از شعب یا نمایندگان بیمۀ کوثر نسبت به‬ ‫خرید این بیمه نامه اقدام کنند‪.‬‬ ‫استقرار کامل حاکمیت شرکتی‬ ‫دربانک صادرات‬ ‫بانک صادرات در جهت اجرای سیاست ها و‬ ‫مصوب��ات «کمیته بال» و دس��تورات بانک‬ ‫مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا و الزامات بازار سرمایه به منظور‬ ‫حفظ حقوق ذی نفعان نسبت به استقرار کامل حاکمیت‬ ‫ش��رکتی اقدام ک��رد‪ .‬این بانک به منظ��ور خلق ارزش و‬ ‫استفاده موثر از منابع بانک‪ ،‬گزارش دهی به موقع و شفاف‬ ‫به صاحبان س��هام و ذی نفعان‪ ،‬رعایت انصاف و عدالت در‬ ‫رابطه با تمامی ذی نفعان و اس��تقرار یک نگرش حرفه ای‬ ‫نس��بت به استقرار کامل حاکمیتی ش��رکتی با تشکیل‬ ‫هیات عامل شامل مدیران اجرایی (مدیرعامل و معاونان‬ ‫مدیرعامل) و هیات ناظر ش��امل مدی��ران غیراجرایی و‬ ‫تشکیل کمیته های نظارتی همچون کمیته حسابرسی و‬ ‫ی مناسب اقدام‬ ‫کمیته ریسک و استقرار کنترل های داخل ‏‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اجرای حاکمیت ش��رکتی در بانک به نحو‬ ‫مطلوب باع��ث افزایش کارایی‪ ،‬کاهش ریس��ک مالی و‬ ‫افزایش ثبات انها می شود‪.‬‬ ‫نرخ حق الوکاله سپرده های‬ ‫سرمایه گذاری بانک مسکن‬ ‫ن��رخ حق الوکال��ه بکارگیری س��پرده های‬ ‫سرمایه گذاری بانک مسکن در سال ‪1394‬‬ ‫حداکثر ‪2/5‬درصد اعالم شد‪ .‬نرخ حق الوکاله‬ ‫این بانک به میزان حداکثر ‪2/5‬درصد در س��ال جاری در‬ ‫جه��ت قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به س��قف‬ ‫تعیین شده در بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی کشور‬ ‫تعیین شده است‪ .‬حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در‬ ‫چارچوب بانکداری اسالمی و بدون ربا در قبال بکارگیری‬ ‫منابع سپرده گذاران از انها دریافت می کنند و درصورتی‬ ‫که درامدهای ناش��ی از بکارگیری سپرده های مشتریان‬ ‫نزد بانک از سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران‬ ‫بیشتر شود مابه التفاوت ان نیز پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫بیمه نوین ‪ ۱۳‬میلیارد ریال‬ ‫خسارت داد‬ ‫ش��رکت بیم��ه نوی��ن مبل��غ‬ ‫‪ 13/692/000/000‬ری��ال ب��ه ص��ورت‬ ‫علی الحس��اب بابت خسارت اتش سوزی‬ ‫ب��ه بیمه گذار خ��ود پرداخت کرد‪ .‬در پ��ی پرداخت‬ ‫خس��ارت ‪ 13‬میلیارد و ‪ 692‬میلیون ریالی توس��ط‬ ‫بیمه نوینه اتش سوزی یک واحد صنعتی – تولیدی‬ ‫واقع در ش��هرک صنعتی توس مش��هد‪ ،‬ساختمان‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و موجودی اعم از مواد اولیه و محصول‬ ‫بیمه گذار مورد خسارت سنگینی واقع شد‪ .‬به دنبال‬ ‫وق��وع ای��ن حادث��ه و ب��ا توج��ه ب��ه رعای��ت اصل‬ ‫مشتری مداری و پایبندی به تعهدات‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫مدی��ران بیمه نوی��ن بالفاصله در ای��ام تعطیالت در‬ ‫محل کارخانه حاضر ش��ده و به بررسی و براورد اولیه‬ ‫خسارت حادثه پرداختند‪.‬‬ ‫محققان و کارشناسان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او در س��ال های اخیر هم��واره امارهایی که از‬ ‫سوی بانک مرکزی و مرکز امار منتشر شده است در مورد‬ ‫یک شاخص همچون تورم با یکدیگر متفاوت بوده است که‬ ‫این موضوع باعث نارضایتی بخش های مختلف و محققان‬ ‫و کارشناسان شده است‪ ،‬در این راستا لزوم یکپارچه سازی‬ ‫امارها امری ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ارائه اطالعات در مسیر میرداماد ‪ -‬فاطمی به بن بست خورد‬ ‫جدال بر سر نشر امار‬ ‫ش�یرین حسینی ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬انحصار در اعالم امار‬ ‫رس��می؛ این بر ایند تصمیم گیری شورای عالی امار بود که‬ ‫با رسانه ای کردن ان نه تنها تعجب و واکنش کارشناسان و‬ ‫تحلیلگران اقتصادی بلک��ه حتی رییس کل بانک مرکزی‬ ‫را ه��م به همراه داش��ت‪ .‬رییس مرکز امار هفته گذش��ته‬ ‫اعالم کرد «شورای عالی امار‪ ،‬مرکز امار ایران را تنها مرجع‬ ‫رس��می تهیه‪ ،‬تولید و انتشار امار در کشور معرفی کرده و‬ ‫از این پس امارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم‪ ،‬رشد‬ ‫اقتص��ادی و نرخ بی��کاری فقط از طریق ای��ن مرکز اعالم‬ ‫خواهد شد؛ بنابراین دستگاه های اجرایی برای فعالیت های‬ ‫خود می توانند امار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند»‪.‬‬ ‫اظهارات صریح رییس مرکز امار درحالی مطرح شد که‬ ‫در سوی مقابل‪ ،‬گذش��ته از تمامی نهادهای اماری کشور‬ ‫بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم ترین انها قرار داش��ته‬ ‫و ای��ن تصمیم چندان به مذاق رییس کل و حتی کاربران‬ ‫ام��اری ان خوش نیام��د؛ به طوری که ریی��س کل بانک‬ ‫مرک��زی در واکنش به این اظهار نظر تاکید کرد که حذف‬ ‫امار بانک مرکزی نه مطرح‪ ،‬نه ممکن و نه مثبت اس��ت و‬ ‫به همین دلیل این نهاد به انتش��ار امار های اقتصادی خود‬ ‫همچون گذش��ته ادامه خواه��د داد‪ .‬وی همچنین تصریح‬ ‫کرده اس��ت که فعالیت های ام��اری بانک مرکزی و مرکز‬ ‫امار در حمایت و تکمیل یکدیگرند و نه جانشین و مزاحم‬ ‫یکدیگر‪.‬به هر حال در شرایطی انتشار امار اقتصادی عاملی‬ ‫برای مناقشه بین نهادهای اماری شده که در سویی رییس‬ ‫مرکز امار با اس��تناد به مصوبه ش��ورای عالی امار مصر به‬ ‫انتش��ار امارهای اقتصادی تنها از س��وی این مرکز است و‬ ‫درسویی دیگر رییس کل بانک مرکزی هم از این موضوع‬ ‫کوتاه نیامده و بر ادامه روند قبلی این بانک تاکید دارد که‬ ‫کارشناسان اقتصادی بر این باورند که درصورتی که امارها‬ ‫و اطالعات به صورت منس��جم و دقیق از سوی یک مرجع‬ ‫رس��می جمع اوری شود‪ ،‬دیگر چندان مهم نیست که این‬ ‫امارها توس��ط چه نهادی انتش��ار یابد‪ .‬ضمن اینکه برای‬ ‫پایان دادن به این اختالفات‪ ،‬می توان شرایطی را ایجاد کرد‬ ‫ک ه تقسیم بندی تولید امارهای تخصصی توسط واحدهای‬ ‫دارای تجربه انجام ش��ود؛ بر این اس��اس بانک مرکزی در‬ ‫ح��وزه کار تخصص��ی خود به تولید اماره��ای اقتصادی و‬ ‫مرک��ز امار ایران نی��ز در حوزه های مختل��ف به امارهای‬ ‫پایه ای و سرشماری بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹بحث انتش�ار امار در کش�ور به عنوان یک معضل‬ ‫مهم‬ ‫بانک انصار پیشرو در استقرار‬ ‫نظام مدیریت بهره وری‬ ‫بان��ک انصار در شش��مین دوره جایزه ملی‬ ‫بهره وری ‪ ۱۴۰۴‬براساس عملکرد و اقدامات‬ ‫مبتنی بر ش��اخص های ارزیابی جش��نواره‬ ‫به عنوان سازمان پیشرو و موفق به استقرار نظام مدیریت‬ ‫به��ره وری‪ ،‬لوح تقدیر این جش��نواره را دریافت کرد‪ .‬در‬ ‫مراس��م اختتامیه شش��مین دوره جایزه ملی بهره وری‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ک��ه در س��الن همایش ه��ای معاون��ت نظ��ارت‬ ‫راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد‪ ،‬ابتدا دبیر اجرایی‬ ‫ضم��ن تش��ریح نظام ارزیاب��ی دوره شش��م‪ ،‬از تغییرات‬ ‫اساس��ی در م��دل ارزیاب��ی و امتیازده��ی جای��زه ملی‬ ‫به��ره وری‪ ۱۴۰۴‬در س��ال این��ده خب��ر داد و پس از ان‬ ‫نمایندگان دستگاه های اجرایی در استقرار نظام مدیریت‬ ‫بهره وری‪ ،‬به تشریح سیاست های کالن ارتقای بهره وری‬ ‫در کش��ور پرداختن��د و نتای��ج حاص��ل از اج��رای این‬ ‫سیاست ها را تبیین کردند‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫عب��اس ابونوری یکی از کارشناس��ان اقتص��ادی درباره‬ ‫تصمیم اخی��ر ش��ورای عالی امار مبنی ب��ر محول کردن‬ ‫مس��ئولیت انتش��ار امار اقتصادی به مرکز امار و به نوعی‬ ‫کمرنگ ش��دن س��ایر نهادها در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درگیری و اختالف برای انتش��ار امار از س��وی بانک‬ ‫مرکزی و مرکز امار موضوع جدیدی نیست و در سال های‬ ‫اخیر این موضوع همواره مطرح بوده اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫به طور ریش��ه ای به این موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم‬ ‫شد که بحث انتشار امار در کشور ما‪ ،‬به عنوان یک معضل‬ ‫مهم مطرح اس��ت‪ ،‬چرا که در برخ��ی اوقات تعدد امارهای‬ ‫متفاوت درباره یک شاخص‪ ،‬توسط نهاد های مختلف قدرت‬ ‫پردازش و تحلیل اماری ان شاخص را کاهش می دهد‪.‬وی‬ ‫با بیان اینکه ریش��ه این مش��کل به دلیل نبود یک مرجع‬ ‫رسمی برای تولید امار های موثق‪ ،‬دقیق و شفاف است که‬ ‫نهادها بتوانند با اس��تناد به ان امارها را پردازش و منتشر‬ ‫کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬ما روی موضوع جم��ع اوری امار و اطالعات‬ ‫اماری درس��ت عم��ل نمی کنیم و به همین دلیل ش��اهد‬ ‫امارهای متقارن و متفاوت در مورد یک ش��اخص یا متغیر‬ ‫هستیم و همین امر هم باعث می شود هر نهادی ادعا کند‬ ‫امارش از نهاد دیگر موثق و درست تر است که این موضوع‬ ‫محلی برای اختالف خواهد بود‪.‬‬ ‫او به نرخ تورم به عنوان یکی از مهم ترین ش��اخص های‬ ‫اقتص��ادی که هم��واره به محلی برای مناقش��ه بین بانک‬ ‫مرکزی و مرکز امار بوده است‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬این نرخ‬ ‫در حالی از س��وی نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی‬ ‫و مرکز امار ارائه می شود که همواره نرخی متفاوت بوده و‬ ‫نمی توان در این زمینه تحلیل و تحقیق دقیقی درباره این‬ ‫ش��اخص ارائه کرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این روند باعث می ش��ود‬ ‫کارهای تحقیقاتی و پژوهش��ی با مش��کل مواجه ش��ود و‬ ‫نتیجه مطلوب را نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد که باید ای��ن روند به س��متی پیش‬ ‫برود تا یک نهاد خصوصی کامال مس��تقل بتواند امارها را‬ ‫جمع اوری‪ ،‬تحلیل و ارائه کند و س��پس مسئولیت انتشار‬ ‫ان ام��ار را یک ارگان و یا نهاد همچ��ون بانک مرکزی یا‬ ‫‹ ‹انحصار در تولید امار درست نیست‬ ‫مرک��ز امار به عه��ده بگیرد‪ .‬اما باید ابت��دا جمع اوری این‬ ‫اطالعات به شکل منسجم انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید امار های رسمی منسجم شود‬ ‫عبدالرضا امیرتاش یکی دیگر از کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه درصورتی که‬ ‫نی��ز در گفت وگو با‬ ‫اطالعات و امار به صورت صحیح‪ ،‬مستند‪ ،‬واقعی و شفاف‬ ‫توس��ط یک نهاد و مرجع تولید ش��ود‪ ،‬در چنین شرایطی‬ ‫دیگر فرقی نمی کند که امارهای تهیه ش��ده از سوی بانک‬ ‫مرکزی منتش��ر ش��ود یا از طریق مرکز ام��ار ‪ ،‬در این باره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امارهای اعالمی از سوی نهاد ها درحال حاضر‬ ‫به هیچ عنوان منس��جم نیس��ت و همین امر باعث ش��ده‬ ‫اس��ت که امارهای متفاوت و در برخی اوقات ضد و نقیض‬ ‫منتشر شود که این باعث سردرگمی کارشناسان اقتصادی‬ ‫و محققان می شود ‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه باید امارهای اعالمی از س��وی یک‬ ‫نهاد به صورت منس��جم ارائه ش��ود و یا اینک��ه‪ ،‬امارهای‬ ‫اقتص��ادی و کالن از س��وی بان��ک مرکزی ارائه ش��ود و‬ ‫اماره��ای اجتماعی‪ ،‬جمعیتی و یا سرش��ماری ها را مرکز‬ ‫امار منتش��ر کند تا این موضوع دیگ��ر محلی برای بحث‬ ‫تبدیل نش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین باید ابتدا مش��خص شود که‬ ‫بانک مرکزی چه اماری را باید منتشر کند و مرکز امار چه‬ ‫اطالعاتی ارائه دهد تا اینکه برحسب وظایفی که به عهده‬ ‫هریک از این نهاد ها گذاش��ته می شود‪ ،‬انها نیز به بهترین‬ ‫ش��کل ممکن نسبت به جمع اوری اطالعات و امارها اقدام‬ ‫کنن��د تا امارها به صورت دقی��ق در اختیار نهادها‪ ،‬مردم‪،‬‬ ‫بهنام ملکی یکی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی در‬ ‫همین رابطه امار درست را سنگ بنای اقتصاد یک جامعه‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬پاالیش در س��اماندهی تولی��د امارهای‬ ‫درس��ت در کشور ضروری اس��ت چرا که تحلیلگری بدون‬ ‫داشتن امار صحیح‪ ،‬مانند تیراندازی در تاریکی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان انکه اطالعات ام��اری تاکنون رضایتبخش‬ ‫نبوده است‪ ،‬افزود‪ :‬باید در زمینه ارائه امار درست‪ ،‬گام های‬ ‫اساس��ی و اصالحی مهم در کشور رخ دهد‪ .‬در این زمینه‬ ‫امید است با یک بازسازی‪ ،‬بازنویسی و اصالحات ساختاری‬ ‫در تولید و نظارت و انتش��ار امار‪ ،‬ش��اهد ی��ک تحول در‬ ‫ساماندهی نظام تصمیم س��ازی و تصمیم گیری در اقتصاد‬ ‫کشور باشیم‪ .‬به گفته این تحلیلگر اقتصادی؛ اقتصاد ایران‬ ‫در عرص��ه امار و ارقام همواره با دو مرجع بانک مرکزی و‬ ‫مرکز ام��ار مواجه بوده‪ ،‬مراجعی که گاه��ی در ارائه امار‪،‬‬ ‫تفاوت هایی داشته اند در حالی که اعالم امار رسمی اقتصاد‬ ‫یکی از اهرم های مهم هر دولتی برای به تصویر کش��یدن‬ ‫توانمندی های خود در عرصه های مختلف است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در واقع زمانی که دول��ت تمام تالش خود را‬ ‫به منظور بهبود ش��اخص های اقتصادی به کار می برد‪ ،‬این‬ ‫امار اس��ت که می تواند به دولت کمک کند تا نتایج تالش‬ ‫خود را اشکار کند‪.‬‬ ‫این استاد دانش��گاه با اشاره به اینکه قصد دفاع از بانک‬ ‫مرکزی و یا نقد مرکز امار را ندارم‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫با توجه به س��ابقه ای که بانک مرکزی در تولید امار دارد‪،‬‬ ‫نباید این رشته پاره شود و بهتر است این سیستم استمرار‬ ‫یابد‪ .‬البته این اس��تمرار باید با دقت و صحت بیشتر همراه‬ ‫باش��د و حتی ارائه امار نادرست باید به منزله دروغگویی‬ ‫و امار درست به عنوان یک بایسته در جامعه تلقی شود‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر اقتصادی تاکید ک��رد‪ :‬اگر همه اختیارات‬ ‫اماری کش��ور را به یک مرکز یا نهاد بسپاریم این احتمال‬ ‫وج��ود دارد ک��ه انجا تبدی��ل به یک رانت ش��ود و حتی‬ ‫نهادهای��ی برای مثبت جلوه دادن کارهایش��ان از ان مرکز‬ ‫درخواس��ت همکاری کنند ی��ا ان مرکز ب��ه مکانی برای‬ ‫مبادله رشوه تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انچه روش��ن اس��ت اینک��ه اماره��ا باید با‬ ‫ش��اخص های بین الملل��ی و بومی تولید ش��وند‪ ،‬از این رو‬ ‫پیش��نهادم به مرکز امار و بانک مرکزی این اس��ت که در‬ ‫کنار شاخص رش��د اقتصادی‪ ،‬شاخص توسعه اقتصادی را‬ ‫هم محاس��به کنند چرا که شاخص توسعه با شاخص رشد‬ ‫متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫اغاز بازگشت سپرده های مردم از موسسه میزان‬ ‫مدیرکل امور سیاس��ی‪ ،‬استانداری خراسان رضوی از اغاز فرایند بازگشت‬ ‫پول سپرده گذاران میزان در مشهد از هفته اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «اخبار بانک»‪ ،‬س��ید مس��عود محوالتی اظه��ار کرد‪ :‬تراز مالی‬ ‫موسس��ه مالی و اعتباری میزان و اعداد و ارقام س��پرده های این موسس��ه‬ ‫برای برگش��ت پول مثبت اس��ت و در این باره ج��ای هیچگونه نگرانی برای‬ ‫بازگرداندن پول س��پرده گذاران موسس��ه مالی و اعتباری منحل شده میزان‬ ‫وجود ندارد‪ .‬مدیرکل امور سیاس��ی‪ ،‬اس��تانداری خراسان رضوی با اشاره به‬ ‫تشکیل هیات ‪ 3‬نفره تسویه حساب موسسه مالی و اعتباری میزان در مشهد‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با تشکیل این هیات تسویه که افراد برجسته بانکی هستند کار‬ ‫حسابرسی موسسه مالی و اعتباری میزان از هفته گذشته اغاز شد‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫‹ ‹دریافت وجه سپرده میزان از بانک صادرات‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که در نهایت کار حسابرسی این موسسه از‬ ‫س��وی هیات تسویه چه زمانی به پایان می رسد تا س��پرده گذاران اقدام به‬ ‫دریافت س��پرده های خودکنند‪ ،‬گفت‪ :‬حسابرسی این موسسه با این حجم‬ ‫و وس��عت زمان بر اس��ت اما انچه در این زمینه باید به ان اشاره داشت این‬ ‫اس��ت که فراینده بازگش��ت پول س��پرده گذاران میزان از هفته اینده وارد‬ ‫فاز اجرایی می ش��ود‪ .‬مدیرکل امور سیاس��ی‪ ،‬استانداری خراسان رضوی در‬ ‫پاس��خ به نحوه و چگونگی دریافت سپرده‪ ،‬سپرده گذاران میزان اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس برنامه ریزی هایی که انجام شده است افراد به منظور دریافت وجوه‬ ‫سپرده خود می توانند به بانک صادرات مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ادامه روند کاهشی قیمت طال و ارز‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار طال و ارز که چند هفته ای‬ ‫اس��ت به دلیل افت قیمت جهانی طال و ثبات‬ ‫ب��ازار ارز بر مدار نزول ق��رار گرفته‪ ،‬دیروز هم‬ ‫در ادامه این روند با افت قیمت ها مواجه ش��د‬ ‫و به این ترتیب س��که تمام به��ار ازادی با یک‬ ‫هزارتومان کاهش به ‪908‬هزار تومان رس��ید‬ ‫و ط�لای ‪18‬عیار ‪92‬هزار و ‪ 260‬تومان قیمت‬ ‫خ��ورد‪ .‬به هر حال در ادامه همین روند دیروز‪،‬‬ ‫نیم س��که ‪462‬ه��زار تومان و رب��ع ‪255‬هزار‬ ‫تومان عرضه ش��د که هر یک از این انواع سکه‬ ‫نس��بت به روز یکش��نبه کاهش��ی حدود یک‬ ‫هزارتومانی داشته اند‪ .‬این افت قیمت در حالی‬ ‫در بازار داخل اتفاق افتاد که در نخس��تین روز‬ ‫بازگش��ایی بازارهای جهانی‪ ،‬اونس طال پس از‬ ‫یک دوره روند کاهش��ی‪ ،‬کمی افزایش یافت و‬ ‫به بیش از ‪ 1179‬دالر رسید‪ .‬در بازار همسایه‬ ‫یعنی ارز هم با ش��رایطی مش��ابه‪ ،‬قیمت انواع‬ ‫ارزها با افت مواجه شد و در همین راستا‪ ،‬دالر از‬ ‫نرخ ‪ 3309‬تومان به نرخ ‪ 3289‬تومان رسید‪.‬‬ ‫یورو هم از سوی صرافی ها با نرخ ‪ 3710‬تومان‬ ‫فروخت��ه ش��د و پوند انگلی��س ‪ 5110‬تومان‬ ‫قیمت خورد‪ .‬انطور که فعاالن بازار می گویند‪،‬‬ ‫ای��ن روند ناش��ی از رک��ود حاکم در ب��ازار ارز‬ ‫اس��ت که این رکود نیز به دلیل این اس��ت که‬ ‫معامله گران بازار ارز در انتظار مشخص ش��دن‬ ‫نتیجه مذاکرات هسته ای هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت سپرده ها‪ ،‬پلکانی انجام می شود‬ ‫محوالت��ی تاکید ک��رد‪ :‬البته باید به این نکته اش��اره ک��رد که پرداخت‬ ‫سپرده های موسس��ه مالی و اعتباری میزان به وسیله بانک صادرات پس از‬ ‫تایید هیات تس��ویه اجرایی می شود و این را هم اشاره کنم که در پرداخت‬ ‫سپرده سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری میزان مقرر شده است که این‬ ‫پرداخت پس از تایید هیات تسویه به صورت پلکانی اجرا شود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور سیاس��ی‪ ،‬اس��تانداری خراس��ان رضوی در توضیح پرداخت‬ ‫پلکان��ی س��پرده های میزان اظهار ک��رد‪ :‬در ای��ن راس��تا و در ابتدای امر‬ ‫س��پرده های افرادی که رقم کمتری س��پرده گذاری ک��رده بودند‪ ،‬پرداخت‬ ‫می شود و به تدریج پول سایر سپرده گذاران پرداخت می شود‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید‬ ‫فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪32790‬‬ ‫‪32890‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪36900‬‬ ‫‪37100‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,560,000‬‬ ‫‪4,620,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50950‬‬ ‫‪51100‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,030,000‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪26940‬‬ ‫‪27060‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪8,960,000‬‬ ‫‪9,080,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8860‬‬ ‫‪8960‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,230,000‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25300‬‬ ‫‪25450‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,470,000‬‬ ‫‪4,520,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35070‬‬ ‫‪35300‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪8,960,000‬‬ ‫‪9,010,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12100‬‬ ‫‪12200‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪906,600‬‬ ‫‪922,600‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪5050‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪3,980,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫کرون سوئد‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪3980‬‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سقوط شاخص با حاشیه نشینی خریداران‬ ‫اریانا امامی‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��هام روز گذش��ته‬ ‫در حالی باافت قیمت ها و شاخص بورس رو به رو شد که‬ ‫حجم پایین معامالت در روز یکشنبه و افزایش عرضه ها‬ ‫در دقایق پایانی ان روز‪ ،‬باعث شده بود قرمزپوشی دیروز‬ ‫دور از ذهن نباشد‪ .‬نمادهایی که در دو روز ابتدایی هفته‬ ‫رش��د ش��اخص را رقم زدند‪ ،‬روز گذش��ته این متغیر را‬ ‫پایین کشیدند‪.‬‬ ‫این روزها مهم ترین رنج بازار سرمایه کمبود نقدینگی‬ ‫و پایین ب��ودن حجم و ارزش معامالت اس��ت‪ .‬تا جایی‬ ‫ک��ه ارزش معامالت روزانه به ح��دود ‪50‬میلیارد تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬خیمه رکود بر سر تاالر حافظ طوالنی تر از‬ ‫پیش بینی ها شده اس��ت‪ .‬با نزدیک شدن به موعد نهایی‬ ‫مذاکرات‪ ،‬نگرانی ها در بازار س��رمایه دو چندان می شود‪.‬‬ ‫تصور تمدید مذاکرات برای سرمایه گذاران تاالر شیشه ای‬ ‫که این روزها بیش��تر از هر بخش اقتصادی کشور رکود‬ ‫را با پوس��ت و خون و اس��تخوان خ��ود لمس می کنند‪،‬‬ ‫نگرانی ها را صدچندان می کند‪.‬‬ ‫با این وجود خبرهای سیاس��ی منتش��ر شده‪ ،‬احتمال‬ ‫تمدید مذاکرات را بیش��تر کرده اس��ت اما «جان کری»‬ ‫معتقد اس��ت در صورتی که مذاکرات پیش��رفت داشته‬ ‫باشد‪ ،‬تمدید مذاکرات در حد چند روز ممکن است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که برخی تحلیلگران سیاس��ی معتقدند‬ ‫امریکا خواس��ته های خود را بعد از لوزان افزایش داده و‬ ‫این موضوع روند مذاکرات را پیچیده تر کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫بازار داخل‪ ،‬دالر غیررسمی اندکی کاهش یافت ولی نرخ‬ ‫دالر رس��می ‪ 2905‬تومان شده است که به نظر می رسد‬ ‫اراده برای یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹امار معامالت‬ ‫در داد وستدهای روز گذشته بورس تهران سهامداران‬ ‫بیش از ‪352‬میلیون سهم و حق تقدم را در بازار دست به‬ ‫دست کردند که ارزش این معامالت بیش از ‪72‬میلیارد‬ ‫توم��ان بود که در ‪23‬هزار نوبت معامالتی انجام ش��د‪ .‬از‬ ‫این حجم معامالت روز دوشنبه‪ ،‬بیشترین حجم و ارزش‬ ‫معامالت متعلق به نمادهای س��ایپا و پتروشیمی مبین‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین دی��روز نمادهای ارتباطات س��یار‪ ،‬بانک‬ ‫ملت‪ ،‬بانک ص��ادرات‪ ،‬مخابرات‪ ،‬پتروش��یمی فناوران و‬ ‫فوالد مبارکه با بیش��ترین تاثیر منفی بر ش��اخص افت‬ ‫‪ 211‬واح��دی این متغیر را ثب��ت کردند‪ .‬در نتیجه این‬ ‫نزول‪ ،‬شاخص در عدد ‪62‬هزار و ‪ 442‬واحد قرار گرفت‪.‬‬ ‫پتروش��یمی مبین تنها نمادی بود که بیش��ترین تاثیر‬ ‫مثبت را بر شاخص ثبت کرد‪.‬‬ ‫شاخص ازاد شناور نیز ‪ 309‬واحد نزولی شد‪ .‬همچنین‬ ‫شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب ‪ 172‬و ‪ 311‬واحد‬ ‫افت کردند‪ .‬صدرنش��ینی معامالت هم با بیشترین رشد‬ ‫قیمت متعلق به نمادهای فراورده های نسوز پارس‪ ،‬پشم‬ ‫شیش��ه ایران‪ ،‬کاغذسازی کاوه‪ ،‬سخت اژند‪ ،‬ریخته گری‬ ‫ای��ران و موتورس��ازان تراکتورس��ازی و الب��رز دارو‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در مقابل نماده��ای نورد الومینیوم‪ ،‬قند نقش جهان‪،‬‬ ‫گرانیت بهس��رام‪ ،‬محصوالت پارس‪ ،‬شیر پاستوریزه پگاه‬ ‫اصفهان‪ ،‬سرمایه گذاری صنعت نفت و مواد اولیه و الیاف‬ ‫مصنوعی با بیش��ترین کاهش قیم��ت در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫سهامداران در این روز سنگین ترین صف های خرید را‬ ‫برای نمادهای بانک کارافرین‪ ،‬فراورده های نسوز پارس‪،‬‬ ‫تامین ماس��ه ریخته گ��ری‪ ،‬تهران ش��یمی‪ ،‬گلوکوزان و‬ ‫صنایع ریخته گری ایران تشکیل دادند‪.‬‬ ‫این در حال��ی بود که طوالنی تری��ن صف های فروش‬ ‫در نمادهای ن��ورد الومینیوم‪ ،‬نفت پارس‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫فن��اوران‪ ،‬س��یمان خ��زر‪ ،‬حق تق��دم هلدین��گ نفت و‬ ‫گاز پارس��یان‪ ،‬س��ایپا اذین و س��یمان دورود تش��کیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع زیر ذره بین‬ ‫در ادام��ه نگاهی به گروه های بازار نش��ان می دهد در‬ ‫گ��روه بانک نیز انتظار رش��د قیمت وجود ن��دارد‪ .‬بازار‬ ‫همچنان محتاطانه به س��وی صنایعی که از توافق تاثیر‬ ‫مس��تقیم می پذیرن��د‪ ،‬نگاه می کند‪ .‬در ای��ن گروه بانک‬ ‫کارافری��ن معامله بلوکی در پی��ش دارد که مورد توجه‬ ‫است‪ .‬در گروه پتروشیمی‪ ،‬موضوع نرخ خوراک و تعیین‬ ‫فرمول قیمت براس��اس ن��رخ نفت به ص��ورت پلکانی و‬ ‫بلندمدت می تواند شفافیت گروه را بیشتر کند که گفته‬ ‫می ش��ود این ماه نهایی خواهد شد‪ .‬در گروه پتروشیمی‬ ‫شرکت هلدینگ خلیج فارس برنامه افزایش سرمایه دارد‪.‬‬ ‫پتروش��یمی مارون روز گذشته گزارش عملکرد خوبی را‬ ‫منتش��ر کرد و مبلغ ‪879‬میلیارد تومان فروش در ‪ 2‬ماه‬ ‫را اع�لام کرد که می تواند گزارش ‪ 3‬ماهه خوبی را برای‬ ‫ش��رکت رقم بزند‪ .‬پتروش��یمی اصفهان در ‪2‬ماه نخست‬ ‫سال توانسته ‪ 28840‬تن محصول تولید و مقدار ‪27926‬‬ ‫تن به فروش برس��اند که امار به نسبت خوبی است‪ .‬در‬ ‫روزهای اخیر به دلیل افزایش حاکمیت احتیاط و انتظار‬ ‫در بازار به احتمال زیاد نمادهای نوسانی و کوچک بیشتر‬ ‫مورد توجه قرار می گیرند که گروه کانی های غیرفلزی و‬ ‫ساخت محصوالت فلزی از این دسته هستند‪.‬‬ ‫در این گروه اذراب در گزارش ‪ 12‬ماهه کمی بیش از‬ ‫پیش بینی سود محقق کرده است‪ .‬سهم ‪ 310‬ریال سود‬ ‫در ‪12‬ماه ‪ 93‬را شناس��ایی کرده است و به نظر می رسد‬ ‫برنامه افزایش س��رمایه هم داش��ته باشد‪ .‬ماشین سازی‬ ‫اراک هم شایعاتی از رشد سود دارد که چندان قابل اتکا‬ ‫نیست‪ .‬گروه سیمان و کاشی و سرامیک به حاشیه رانده‬ ‫شده اس��ت و فعال تحرکی در این گروه انتظار نمی رود‪.‬‬ ‫سیمانی ها در انتظار افزایش نرخ هستند که بعید به نظر‬ ‫می رس��د مورد قبول واقع ش��ود‪ .‬س��یمان کردستان در‬ ‫گزارش ‪ 6‬ماهه مبلغ ‪ 51‬ریال سود شناسایی کرده است‪.‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫در گروه دارو‪ ،‬شرکت داروس��ازی تهران دارو در مدت‬ ‫اخیر مبلغ ‪35‬میلیارد و ‪968‬میلیون ریال فروش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناس‬ ‫درب��اره وضعیت این روزه��ای بازار دبی��ر کل کانون‬ ‫کارگزاران معتقد اس��ت‪ :‬بازار سرمایه در شرایط کنونی‬ ‫منعکس کننده وضعیت اقتصادی کش��ور است و نیاز به‬ ‫دخالت دولت ندارد و همین که دخالتی در قالب حمایت‬ ‫انجام نشود‪ ،‬برای بورس کافی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫روح اهلل میرصانعی با اش��اره به اینک��ه بورس به ثبات‬ ‫نسبی رس��یده و انتظار می رود نتایج مذاکرات هسته ای‬ ‫کش��ور اثر موقت هیجان��ی بر کلیت این ب��ازار بر جای‬ ‫بگذارد‪ ،‬گفت‪ :‬پ��س از ان باید منتظر نمود اثار عینی و‬ ‫واقعی ان بر وضعیت اقتصادی کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حمایت دولت به معن��ای تزریق نقدینگی‬ ‫به بازار س��رمایه‪ ،‬بی فایده به نظر می رسد و باید حمایت‬ ‫واقعی به گونه ای انجام ش��ود که شرایط اقتصادی بهبود‬ ‫یابد و در این صورت است که حمایت دولت می تواند بر‬ ‫بورس اثار مثبت بر جای بگذارد‪ .‬از این رو‪ ،‬می توان گفت‬ ‫دولت باید با رفع موان��ع تولید و برطرف کردن ابهامات‬ ‫موجود بر س��ر راه س��وداوری بنگاه ها و صنایع مختلف‬ ‫موجب بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه حمایت مستقیم به معنای دخالت تلقی می شود‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬رف��ع موانع تولید و در پ��ی ان بهبود فضای‬ ‫کسب وکار بر بهبود شرایط اقتصادی‪ ،‬وضعیت سوداوری‬ ‫ش��رکت ها و صنای��ع مختلف موثر واقع می ش��ود و اثار‬ ‫مثب��ت ان بر همه ابعاد اقتصادی ازجمله بازار س��رمایه‬ ‫اثر گذار خواهد بود‪ .‬بر این اس��اس می توان گفت‪ ،‬مشکل‬ ‫اصلی بازار سرمایه شرایطی است که بنگاه های اقتصادی‬ ‫و صنای��ع مختلف در ان قرار دارند و باید برنامه ای برای‬ ‫رفع این موانع اندیشیده شود‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫سایپا‬ ‫‪160735529‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫ن‬ ‫فراورده های نسوزایرا ‬ ‫‪7679‬‬ ‫‪5.06‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫‪32400597‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫ن‬ ‫پشم شیشه ایرا ‬ ‫‪6088‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪16772506‬‬ ‫‪827‬‬ ‫ت‪-‬توکاریل‬ ‫‪936‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪11426997‬‬ ‫‪2506‬‬ ‫صنایع کاغذسازی کاوه ‬ ‫‪12147‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫صنایع اذراب‬ ‫‪8928478‬‬ ‫‪2418‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪8802692‬‬ ‫‪784‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪341‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪7444828‬‬ ‫‪883‬‬ ‫ن‬ ‫صنایع ریخته گری ایرا ‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫درصد تغییر‬ ‫سایپا‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪194405342984‬‬ ‫نورد الومینیوم‬ ‫ ‬ ‫‪1753‬‬ ‫‪-13.86‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪104004800791‬‬ ‫ ومعدن‬ ‫ ‬ ‫ صنعت‬ ‫ت‪-‬لیزینگ‬ ‫‪272‬‬ ‫‪-8.72‬‬ ‫اجاره رایتل ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪48460000000‬‬ ‫ ایران‬ ‫ ‬ ‫ت‪-‬کارتن‬ ‫‪927‬‬ ‫‪-7.94‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪46510000000‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪272‬‬ ‫‪-7.17‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪2506‬‬ ‫‪28639108831‬‬ ‫ جهان‬ ‫ ‬ ‫قندنقش‬ ‫‪9542‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫صنایع اذراب‬ ‫‪2418‬‬ ‫‪21589736280‬‬ ‫ بهسرام‬ ‫ ‬ ‫ گرانیت‬ ‫تولیدی‬ ‫‪2358‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪1015700‬‬ ‫‪19257669070‬‬ ‫‪7783‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫ ‬ ‫ محصوالت‬ ‫ المللی‬ ‫بین‬ ‫ ‬ ‫پارس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7208.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪625.6‬‬ ‫‪-0.840069742‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10165.3‬‬ ‫‪0.098470749‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4585.8‬‬ ‫‪2.746908048‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1318.4‬‬ ‫‪0.053122866‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪632.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪15782.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5855.8‬‬ ‫‪1.309665923‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪46487.5‬‬ ‫‪-0.420275171‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪170384.9‬‬ ‫‪-0.330098064‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪17004.4‬‬ ‫‪-0.236437133‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26316.4‬‬ ‫‪-0.497956375‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪17814.5‬‬ ‫‪-1.260399404‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10389.5‬‬ ‫‪-0.597020637‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪283853.4‬‬ ‫‪-1.561165383‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3485.7‬‬ ‫‪-3.582097809‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1976.6‬‬ ‫‪0.010119409‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11351.9‬‬ ‫‪-1.10982377‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3137.9‬‬ ‫‪-1.059435598‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6295.1‬‬ ‫‪-0.126921673‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪106.4‬‬ ‫‪2.504816956‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2357.6‬‬ ‫‪-0.430779627‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4927.9‬‬ ‫‪0.240027664‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4375.8‬‬ ‫‪-0.177935943‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1849.3‬‬ ‫‪-0.37709422‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪676.2‬‬ ‫‪-0.088652482‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1652.1‬‬ ‫‪0.553864881‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1457.2‬‬ ‫‪-0.471279284‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪640.1‬‬ ‫‪-0.574712644‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1822.5‬‬ ‫‪-1.863119918‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4130.6‬‬ ‫‪-0.661359756‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪536.5‬‬ ‫‪-0.905060953‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪131902.1‬‬ ‫‪-0.581427339‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪733.7‬‬ ‫‪-1.025225954‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4527.4‬‬ ‫‪-0.035327887‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪618.7‬‬ ‫‪-0.322216852‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪546.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪186.9‬‬ ‫‪-0.848806366‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪302.9‬‬ ‫‪-0.721075057‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3216.9‬‬ ‫‪-0.114885425‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2848.5‬‬ ‫‪-0.461264283‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪71081.9‬‬ ‫‪-0.433246675‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪44935.6‬‬ ‫‪-0.382414688‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪129572.5‬‬ ‫‪-0.240290227‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪51454.1‬‬ ‫‪-0.287582966‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8527.5‬‬ ‫‪-0.509846929‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪120814.3‬‬ ‫‪-0.483602331‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪26008.1‬‬ ‫‪-0.337215139‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪62442‬‬ ‫‪-0.337252786‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9671.6‬‬ ‫‪-0.509201634‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪687.8‬‬ ‫‪-0.75036075‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2562.4‬‬ ‫‪-0.419710866‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪9130‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪255,819‬‬ ‫‪2335587239‬‬ ‫‪184‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫ایراندریایی وبندری سینا‬ ‫خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫کنتورسازی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫‪987,900‬‬ ‫‪ 4526‬ابزارپزشکی‪-0.66،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪4435688802‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪141,008‬‬ ‫‪255,819‬‬ ‫‪5388581790‬‬ ‫‪2335587239‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪179,543‬‬ ‫‪768858122‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪68,915‬‬ ‫‪88,373‬‬ ‫‪140482563‬‬ ‫‪141329301‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪47,357‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪97094180‬‬ ‫‪4404104‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25,300‬‬ ‫‪42066200‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10,701‬‬ ‫‪223,362‬‬ ‫‪23526783‬‬ ‫‪1627518465‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18720000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪38215‬‬ ‫‪9130‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪-3.25‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‪4301‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪88,373‬‬ ‫‪141329301‬‬ ‫‪15‬‬ ‫توکاریل‬ ‫سنگ نگین طبس‬ ‫ذغال‬ ‫‪2038‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪5249‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪4404104‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سهامی عام‬ ‫پتروشیمی‬ ‫حمل و‬ ‫شاهرود‬ ‫شمال(شرق‬ ‫صنعتی ونقلمعدنی‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪5249‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫‪1663‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7286‬‬ ‫توکا‬ ‫تامینونقل‬ ‫حمل‬ ‫ریختهگری‬ ‫ماسه‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪7286‬‬ ‫ح‪ .‬توکاریل‬ ‫‪936‬‬ ‫استخراج‪4.93‬‬ ‫کانه های فلزی‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪1,609,680‬‬ ‫‪393873896‬‬ ‫‪191‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪245‬‬ ‫خدمات فنی‬ ‫‪ 1.24‬و مهندسی ‪1,609,680‬‬ ‫‪393873896‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1,381,373‬‬ ‫‪1847360418‬‬ ‫‪137‬‬ ‫وفلزاتعام)‬ ‫سهامی‬ ‫توسعهمپنا (‬ ‫گروه‬ ‫معادن‬ ‫‪6986‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪567,948‬‬ ‫‪1,381,373‬‬ ‫‪3947018162‬‬ ‫‪1847360418‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪137‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪3127‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪351,864‬‬ ‫‪1118751951‬‬ ‫‪52‬‬ ‫خوردگیتکینکو‬ ‫کنترل‬ ‫چادرملو‬ ‫معدنیوصنعتی‬ ‫‪10512‬‬ ‫‪3127‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪80,896‬‬ ‫‪351,864‬‬ ‫‪850383322‬‬ ‫‪1118751951‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪52‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪61,404‬‬ ‫‪197591325‬‬ ‫‪43‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫فروشگاه های غیرتخصصی‬ ‫‪61,404‬‬ ‫خرده فروشی در ‪0.00‬‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪197591325‬‬ ‫‪43‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪94,309‬‬ ‫‪192578978‬‬ ‫‪21‬‬ ‫توسعهایران‬ ‫قاسم‬ ‫معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪6503‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪441,998‬‬ ‫‪94,309‬‬ ‫‪2874152039‬‬ ‫‪192578978‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪21‬‬ ‫باما‬ ‫‪3189‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪113,790‬‬ ‫‪362907520‬‬ ‫‪20‬‬ ‫باما‬ ‫‪3189‬‬ ‫‪113,790‬‬ ‫‪362907520‬‬ ‫‪20‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪5,018‬‬ ‫‪10212259‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معادنخودرو‬ ‫پارس‬ ‫منگنزایران‬ ‫‪784‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪8,802,692‬‬ ‫‪5,018‬‬ ‫‪6898911727‬‬ ‫‪10212259‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪7,006‬‬ ‫‪18783650‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ریختهگریایران‬ ‫صنایع بافق‬ ‫معادن‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1,857,023‬‬ ‫‪7,006‬‬ ‫‪8405357696‬‬ ‫‪18783650‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪2,318,523‬‬ ‫استخراج نفت گاز و‪-1.25‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪5789267537‬‬ ‫‪390‬‬ ‫حفاریدیزل‬ ‫سایپا‬ ‫شمال‬ ‫‪883‬‬ ‫‪3938‬‬ ‫‪3,866,102‬‬ ‫‪23,182‬‬ ‫‪3415629597‬‬ ‫‪91384441‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪1.94405E+11‬‬ ‫‪281‬‬ ‫زامیاد‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪2583‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪3,533,120‬‬ ‫‪1,796,653‬‬ ‫‪4218695530‬‬ ‫‪4640892527‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪366‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫گذاری رنا(‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫تهران‬ ‫مسکن‬ ‫‪990‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪1,778,208‬‬ ‫‪1,284,484‬‬ ‫‪1761053129‬‬ ‫‪2801015082‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪223‬‬ ‫فنرسازی‬ ‫توریستیخاور‬ ‫ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪3029‬‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪-4.65‬‬ ‫‪571,845‬‬ ‫‪1,118,164‬‬ ‫‪1732215447‬‬ ‫‪2498664984‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪210‬‬ ‫سختبهمن‬ ‫گروه‬ ‫اژند‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪1,554,733‬‬ ‫‪540,948‬‬ ‫‪3295953602‬‬ ‫‪2223072134‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪154‬‬ ‫خودرودیزل‬ ‫ایران‬ ‫شاهد‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪743‬‬ ‫‪1161‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪1,472,404‬‬ ‫‪1,161,977‬‬ ‫‪1085924161‬‬ ‫‪1348567107‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪122‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫‪1488‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪125,549‬‬ ‫‪656,228‬‬ ‫‪182469687‬‬ ‫‪1968913561‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪105‬‬ ‫تراکتورسازیایران‬ ‫موتورسازان‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2620‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪74,551‬‬ ‫‪850,828‬‬ ‫‪195351138‬‬ ‫‪1289283737‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪105‬‬ ‫مشهد‬ ‫سرمایهسازی‬ ‫رینگ‬ ‫ساختمانایران‬ ‫گذاری‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪173,181‬‬ ‫‪403,810‬‬ ‫‪348246886‬‬ ‫‪1080346745‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪97‬‬ ‫محرکه‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫نیروالمللی‬ ‫بین‬ ‫‪1836‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪160,326‬‬ ‫‪548,480‬‬ ‫‪293897054‬‬ ‫‪657279355‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪96‬‬ ‫سازیفن اور‬ ‫خانهروان‬ ‫صنعتی‬ ‫مهندسی‬ ‫باغمیشه‬ ‫سازی و‬ ‫شهر‬ ‫‪8521‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪23,434‬‬ ‫‪579,063‬‬ ‫‪199675719‬‬ ‫‪1265027155‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪96‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪100,129‬‬ ‫‪478,374‬‬ ‫‪239272692‬‬ ‫‪574137285‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪46‬‬ ‫خودرو شرق‬ ‫مسکن شمال شرق‬ ‫الکتریکگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1424‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪928,900‬‬ ‫‪199,296‬‬ ‫‪1323105000‬‬ ‫‪359289755‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪38‬‬ ‫فنرسازی‬ ‫توسعهزروعمران استان کرمان‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪5916‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪56,059‬‬ ‫‪119,173‬‬ ‫‪78227032‬‬ ‫‪705028234‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪37‬‬ ‫نصیرماشین‬ ‫مهندسی‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪3837‬‬ ‫‪1519‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪49,010‬‬ ‫‪92,661‬‬ ‫‪182372783‬‬ ‫‪140343309‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫صنعت‬ ‫پارت‬ ‫ایرکا‬ ‫مسکن زاینده رود‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪5626‬‬ ‫‪3240‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪11,429‬‬ ‫‪34,652‬‬ ‫‪63623627‬‬ ‫‪112264012‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫چرخشگرتوسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪1742‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪22,057‬‬ ‫‪68,432‬‬ ‫‪35163133‬‬ ‫‪119225206‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خودرو‬ ‫ایران‬ ‫محورسازان‬ ‫فارس‬ ‫وتوسعه‬ ‫عمران‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪8,887‬‬ ‫‪20,504‬‬ ‫‪18836620‬‬ ‫‪40837355‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫لنت‬ ‫ترمزایرانتوسعهاذربایجان‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪3612‬‬ ‫‪1934‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪11,472‬‬ ‫‪13062600‬‬ ‫‪22298836‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1654‬‬ ‫‪229,582‬‬ ‫‪378024034‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫افست‬ ‫‪5598‬‬ ‫‪3013‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪72,803‬‬ ‫‪16677500‬‬ ‫‪218189142‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫‪1282‬‬ ‫موسسات اعتباری ‪1,697‬‬ ‫بانکها و ‪0.00‬‬ ‫‪2192610‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪827‬‬ ‫های وابسته به ان‬ ‫رایانه و فعالیت‬ ‫‪16,772,506‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪13864860829‬‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪3960‬‬ ‫‪757476‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪109,018‬‬ ‫‪16,361‬‬ ‫‪431743964‬‬ ‫‪12393065316‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪979‬‬ ‫انفورماتیک‬ ‫خدمات‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫‪12016‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪54,170‬‬ ‫‪7,444,828‬‬ ‫‪649391023‬‬ ‫‪6530642622‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪590‬‬ ‫پردازیایران‬ ‫داده‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪1346‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪161,542‬‬ ‫‪5,757,371‬‬ ‫‪216858331‬‬ ‫‪12684354207‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪2767‬‬ ‫‪756420‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪104,567‬‬ ‫‪4,909‬‬ ‫‪289393429‬‬ ‫‪3713264182‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪3995‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪25,361‬‬ ‫‪101317388‬‬ ‫‪145996809‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪-4.62‬‬ ‫‪32,319‬‬ ‫‪32016157‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪16,730‬‬ ‫‪50381837‬‬ ‫‪10‬‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪29500000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پارس الکتریک‬ ‫‪7049‬‬ ‫‪400,319‬‬ ‫‪2821806002‬‬ ‫‪104‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪223,362‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪1627518465‬‬ ‫‪134‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3938‬‬ ‫‪23,182‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪91384441‬‬ ‫‪16‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2583‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪1,796,653‬‬ ‫‪4640892527‬‬ ‫‪366‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪1,284,484‬‬ ‫‪2801015082‬‬ ‫‪223‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪-4.65‬‬ ‫‪1,118,164‬‬ ‫‪2498664984‬‬ ‫‪210‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪540,948‬‬ ‫‪2223072134‬‬ ‫‪154‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪1161‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪1,161,977‬‬ ‫‪1348567107‬‬ ‫‪122‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪656,228‬‬ ‫‪1968913561‬‬ ‫‪105‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪850,828‬‬ ‫‪1289283737‬‬ ‫‪105‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪403,810‬‬ ‫‪1080346745‬‬ ‫‪97‬‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪548,480‬‬ ‫‪657279355‬‬ ‫‪96‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪579,063‬‬ ‫‪1265027155‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪478,374‬‬ ‫‪574137285‬‬ ‫‪46‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪199,296‬‬ ‫‪359289755‬‬ ‫‪38‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪5916‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪119,173‬‬ ‫‪705028234‬‬ ‫‪37‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1519‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪92,661‬‬ ‫‪140343309‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3240‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪34,652‬‬ ‫‪112264012‬‬ ‫‪20‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1742‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪68,432‬‬ ‫‪119225206‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪20,504‬‬ ‫‪40837355‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪1934‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪11,472‬‬ ‫‪22298836‬‬ ‫‪7‬‬ ‫افست‬ ‫‪3013‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪72,803‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪218189142‬‬ ‫‪19‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪827‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪16,772,506‬‬ ‫‪13864860829‬‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪757476‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪16,361‬‬ ‫‪12393065316‬‬ ‫‪979‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪883‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪7,444,828‬‬ ‫‪6530642622‬‬ ‫‪590‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪5,757,371‬‬ ‫‪12684354207‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪756420‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪4,909‬‬ ‫‪3713264182‬‬ ‫‪424‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪754916‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪4,625‬‬ ‫‪3491484671‬‬ ‫‪421‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪754462‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪2,739‬‬ ‫‪2066472038‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪1,894,442‬‬ ‫‪2041773508‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪754279‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪1,623‬‬ ‫‪1224194258‬‬ ‫‪186‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪738565‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪1,596‬‬ ‫‪1178749593‬‬ ‫‪186‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫‪754910‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪2,124‬‬ ‫‪1603428597‬‬ ‫‪171‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫‪753066‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪1,002‬‬ ‫‪754571751‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1674‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪908,891‬‬ ‫‪1521146463‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪752287‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪680067620‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1279‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪1,468,506‬‬ ‫‪1878347104‬‬ ‫‪112‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪408,926‬‬ ‫‪1054058822‬‬ ‫‪96‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪1736‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1,050,630‬‬ ‫‪1815566096‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪712,131‬‬ ‫‪985549640‬‬ ‫‪88‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪748266‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪382363973‬‬ ‫‪86‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫بانک دی‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫افرانتتسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫کیش‬ ‫تسهیالتایران‬ ‫امتیاز اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫فروردین‪94‬‬ ‫مسکن‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫ایرانارقام‬ ‫ح ‪ .‬ایرانارقام‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪-4.59‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫ساخت قطعات‬ ‫خودرو و‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪160,735,529‬‬ ‫انبوه سازی‪-0.08،‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫انتشار‪-1.14،‬‬ ‫چاپ و تکثیر‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪68,451‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫صنایع اذراب‬ ‫‪2418‬‬ ‫‪-4.65‬‬ ‫‪8,928,478‬‬ ‫‪21589736280‬‬ ‫‪943‬‬ ‫ماشین سازی اراک‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪121,579‬‬ ‫‪336101650‬‬ ‫‪47‬‬ ‫المیران‬ ‫‪3008‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪9,746‬‬ ‫‪28759880‬‬ ‫‪18‬‬ ‫صنعتی اما‬ ‫‪4056‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪155720000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫جامدارو‬ ‫‪11555‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1,048‬‬ ‫‪12052000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فراوردههای نسوز پارس‬ ‫‪3321‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪2,026,895‬‬ ‫‪6731341654‬‬ ‫‪224‬‬ ‫فراوردههاینسوزاذر‬ ‫‪3552‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪588,847‬‬ ‫‪2091456822‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪74‬‬ ‫فراورده های نسوزایران‬ ‫‪7679‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪396,870‬‬ ‫‪3047608223‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪71‬‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫‪1752‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪408,045‬‬ ‫‪715021891‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪69‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫‪6088‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪339,225‬‬ ‫‪2065327353‬‬ ‫‪87‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫‪3276‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪174,959‬‬ ‫‪573164718‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪3587‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪111,188‬‬ ‫‪398126934‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪58,081‬‬ ‫‪307201698‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪52,178‬‬ ‫‪352586411‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سایر محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫‪749932‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪413962667‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪747177‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪648549462‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪748873‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1,023‬‬ ‫‪766097436‬‬ ‫‪75‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪750755‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪397149637‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪753393‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪395531527‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪739929‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪358865394‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪747482‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪367761107‬‬ ‫‪68‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪751381‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪306563547‬‬ ‫‪67‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪1677‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪322,020‬‬ ‫‪522769578‬‬ ‫‪61‬‬ ‫شیشه همدان‬ ‫‪5257‬‬ ‫‪1331‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪564,052‬‬ ‫‪734200007‬‬ ‫‪57‬‬ ‫صنایعخاکچینیایران‬ ‫‪6812‬‬ ‫‪750743‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪316062725‬‬ ‫‪56‬‬ ‫بانک سینا‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزی‬ ‫‪79‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪0.00‬سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی‬ ‫‪79‬‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫سایر واسطه گریهای مالی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪747308‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪470056832‬‬ ‫‪48‬‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫‪1,182,669‬‬ ‫‪1414091311‬‬ ‫‪222‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪747021‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪338400403‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ح ‪ .‬لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪272‬‬ ‫‪-8.72‬‬ ‫‪2,725,507‬‬ ‫‪741626643‬‬ ‫‪173‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪749163‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪196280750‬‬ ‫‪42‬‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪802,263‬‬ ‫‪1720499187‬‬ ‫‪122‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫‪748226‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪235691289‬‬ ‫‪41‬‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪382,144‬‬ ‫‪819975327‬‬ ‫‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪743215‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪315866393‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪257,114‬‬ ‫‪602259725‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2795‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪1,488,688‬‬ ‫‪4274023248‬‬ ‫‪40‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪2062‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪243036528‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪750020‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪147003956‬‬ ‫‪31‬‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪23,387‬‬ ‫‪32649701‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪596,965‬‬ ‫‪1194911545‬‬ ‫‪27‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪67,979‬‬ ‫‪141068965‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سرمایهگذاری سایپا‬ ‫‪1028‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪1,393,431‬‬ ‫‪1413933005‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪218909962‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪190,448‬‬ ‫سرمایه گذاریها‬ ‫ح‪.‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪272‬‬ ‫‪-7.17‬‬ ‫‪2,660,116‬‬ ‫‪723141371‬‬ ‫‪185‬‬ ‫سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪1,549,369‬‬ ‫‪1837133112‬‬ ‫‪147‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سرمایه گذاری پردیس‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫‪753‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫‪527‬‬ ‫س‪ .‬تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫‪1749‬‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫سرمایهگذاریبهمن‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪9130‬‬ ‫‪1442‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪82757619‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تولیدی کاشی تکسرام‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪189,789‬‬ ‫‪99947965‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪21,821‬‬ ‫‪2335587239‬‬ ‫‪38155950‬‬ ‫‪184‬‬ ‫چینی ایران‬ ‫‪36,208‬‬ ‫‪50347860‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪111,706‬‬ ‫ابزارپزشکی‪-0.40،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪255,819‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪4854409557‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪1,759,878‬‬ ‫‪3715098261‬‬ ‫‪221‬‬ ‫تولیدیگرانیتبهسرام‬ ‫‪2358‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪408,522‬‬ ‫‪2335587239‬‬ ‫‪963393097‬‬ ‫‪184‬‬ ‫کاشی پارس‬ ‫‪7317‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪2239134‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3226‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪9130‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪4,768,680‬‬ ‫ابزارپزشکی‪-4.77،‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪0.01‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪255,819‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪88,373‬‬ ‫‪141329301‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1633‬‬ ‫شرق شاهرود‬ ‫سرمایهمعدنی‬ ‫صنعتی و‬ ‫شمالایران‬ ‫گذاری ملی‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪5249‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪101,821‬‬ ‫‪4404104‬‬ ‫‪64562027‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سیناشاهرود‬ ‫سرامیکشرق‬ ‫معدنی شمال‬ ‫صنعتی و‬ ‫کاشی و‬ ‫صنایع‬ ‫‪5249‬‬ ‫‪4891‬‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪31854780‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,291,511‬‬ ‫‪1776779123‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪211‬‬ ‫پالسکوکار‬ ‫ماسه ریختهگری‬ ‫تامین‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪7286‬‬ ‫‪645,664‬‬ ‫‪1089358263‬‬ ‫‪106‬‬ ‫کویر تایر‬ ‫‪13368‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪1921370568‬‬ ‫‪86‬‬ ‫ایران تایر‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪69,988‬‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪62,458‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪0.14‬سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪21,320‬‬ ‫‪7286‬‬ ‫اهک و گچ‬ ‫سیمان‪،‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪223,362‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان‬ ‫‪1375‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪2475‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪776,214‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪61,163‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪245‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1327‬‬ ‫وصنعتیچادرملو‬ ‫معدنی‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪3127‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫سیمان خوزستان‬ ‫‪0.22‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪91551808‬‬ ‫‪1627518465‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کاشی وسرامیک حافظ‬ ‫‪78‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪88,373‬‬ ‫‪141329301‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪1,627‬‬ ‫‪4404104‬‬ ‫‪7612700‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪529,156‬‬ ‫‪223,362‬‬ ‫‪598069598‬‬ ‫‪1627518465‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪12,690‬‬ ‫‪169837590‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪2005164‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پالستیک‬ ‫الستیک‬ ‫معادن‬ ‫استخراج وسایر‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫‪1,609,680‬‬ ‫‪393873896‬‬ ‫‪1,381,373‬‬ ‫‪1847360418‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪351,864‬‬ ‫‪89,651‬‬ ‫‪175834319‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1118751951‬‬ ‫‪107344253‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪30‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪4319‬‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪245‬‬ ‫صنایع الستیکی سهند‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪4340‬‬ ‫‪3127‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪59,123‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪246698595‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1,609,680‬‬ ‫‪393873896‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1,381,373‬‬ ‫‪4,528‬‬ ‫‪1847360418‬‬ ‫‪19392460‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1118751951‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪ 0.19‬و تجهیزات ‪351,864‬‬ ‫ماشین االت‬ ‫‪163101450‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سبزوارگل گهر‬ ‫سیمان والرصنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫‪597‬‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪106,586‬‬ ‫‪61,404‬‬ ‫‪63643039‬‬ ‫‪197591325‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ایران‬ ‫کمباینوسازی‬ ‫گل گهر‬ ‫صنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫‪811‬‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,652,618‬‬ ‫‪61,404‬‬ ‫‪2963540399‬‬ ‫‪197591325‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪43‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫توسعه‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪97,057‬‬ ‫‪96059767‬‬ ‫‪192578978‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪21‬‬ ‫تراکتورسازیایران‬ ‫‪20‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس توشه‬ ‫‪7‬‬ ‫باما‬ ‫‪113,790‬‬ ‫‪699474507‬‬ ‫‪5,018‬‬ ‫‪83462630‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪36,299‬‬ ‫‪362907520‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ابسال‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪330,722‬‬ ‫‪192578978‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪362907520‬‬ ‫‪15‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪5039‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪2,118,443‬‬ ‫‪10674867210‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪7,006‬‬ ‫‪16,404‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪94,309‬‬ ‫‪3189‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪113,790‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪5,018‬‬ ‫سیمانبافق‬ ‫معادن‬ ‫کردستان‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫باما‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫سیمان شمال‬ ‫سیمانخاش‬ ‫کرمان‬ ‫سیمان شمال‬ ‫حفاری‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪45,699‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪5,027‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪14392981‬‬ ‫‪10212259‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫خدمات جنبی جز ‪9,008‬‬ ‫استخراج نفت گاز و‪-0.61‬‬ ‫‪6525‬‬ ‫‪56185706‬‬ ‫‪21,098‬‬ ‫‪23,182‬‬ ‫‪33497661‬‬ ‫‪91384441‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بافق‬ ‫معادن‬ ‫صنایعوخدماتکشاورزی‬ ‫گسترش‬ ‫اکتشاف‬ ‫خدمات جنبی جز ‪6,451‬‬ ‫استخراج نفت گاز و‪0.38‬‬ ‫‪6027‬‬ ‫‪40662903‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پارس خزر‬ ‫‪8,178‬‬ ‫‪23,182‬‬ ‫‪23435063‬‬ ‫‪91384441‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شمالنیرومحرکه‬ ‫حفاریسازی‬ ‫ماشین‬ ‫‪2987‬‬ ‫‪3938‬‬ ‫‪3634‬‬ ‫‪2811‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪7,950‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪4,743‬‬ ‫‪27499050‬‬ ‫‪12762645‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1432‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪10832‬‬ ‫‪12,873‬‬ ‫‪7,006‬‬ ‫‪6,253‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪22094338‬‬ ‫‪18783650‬‬ ‫‪9860981‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪3189‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪63025630‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪94,309‬‬ ‫تکنوتار‬ ‫سرما افرین‬ ‫ح ‪ .‬سرما افرین‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪3938‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪-4.50‬‬ ‫‪10212259‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪45,259‬‬ ‫‪64793912‬‬ ‫‪18783650‬‬ ‫‪172155562‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪27,710‬‬ ‫‪50,967‬‬ ‫‪53017320‬‬ ‫‪40067011‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2583‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪1,796,653‬‬ ‫‪4640892527‬‬ ‫‪366‬‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫‪2583‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪1,284,484‬‬ ‫‪2801015082‬‬ ‫‪223‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪1,284,484‬‬ ‫ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫توریستی‬ ‫فارس نو‬ ‫سیمان‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪4550‬‬ ‫‪-4.65‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,118,164‬‬ ‫‪4,394‬‬ ‫‪2498664984‬‬ ‫‪19904820‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یزدابادگران ایران‬ ‫ورفاهی‬ ‫توریستی‬ ‫جوشکاب‬ ‫صنایع‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪9969‬‬ ‫‪-4.65‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪1,118,164‬‬ ‫‪636,015‬‬ ‫‪2498664984‬‬ ‫‪6340577379‬‬ ‫غرب‬ ‫سخت‬ ‫سیماناژند‬ ‫‪3269‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪540,948‬‬ ‫‪12581910‬‬ ‫‪2223072134‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪154‬‬ ‫ترانسفو‬ ‫ایران‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪7713‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪297,309‬‬ ‫‪540,948‬‬ ‫‪2234571950‬‬ ‫‪2223072134‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪154‬‬ ‫سیمان‬ ‫بهبهان شاهد‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪27571‬‬ ‫‪1161‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1,161,977‬‬ ‫‪12428754‬‬ ‫‪1348567107‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪122‬‬ ‫شهاب‬ ‫سرمایهپارس‬ ‫المپ‬ ‫شاهد‬ ‫گذاری‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪1161‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪27,212‬‬ ‫‪1,161,977‬‬ ‫‪166277317‬‬ ‫‪1348567107‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪656,228‬‬ ‫‪1968913561‬‬ ‫‪105‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪656,228‬‬ ‫‪1968913561‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪850,828‬‬ ‫‪1289283737‬‬ ‫‪105‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪850,828‬‬ ‫‪1289283737‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪957,425‬‬ ‫‪403,810‬‬ ‫‪4962337292‬‬ ‫‪1080346745‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪97‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪403,810‬‬ ‫‪1080346745‬‬ ‫‪97‬‬ ‫ساختمان‬ ‫گروهالمللی‬ ‫بین‬ ‫ایرانیان‬ ‫توسعه س‪.‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪548,480‬‬ ‫‪3,044,136‬‬ ‫‪657279355‬‬ ‫‪4266977516‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪310‬‬ ‫سیمان دورود‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫سیمان کارون‬ ‫‪9274‬‬ ‫‪4739‬‬ ‫‪4569‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3000‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1524‬‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪5210‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫سیمانمازندران‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫ساختمان‬ ‫توسعه‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫هلدینگ‬ ‫غدیر(‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪14416‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1,745‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکتهای چند رشته ای صنعتی‬ ‫‪548,480‬‬ ‫‪263,051‬‬ ‫‪15399625‬‬ ‫‪5404800‬‬ ‫‪1350000‬‬ ‫‪2740000‬‬ ‫‪657279355‬‬ ‫‪634457002‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪88‬‬ ‫پمپ سازی ایران‬ ‫پارسسویچ‬ ‫نیروترانس‬ ‫موتوژن‬ ‫‪2712‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1,796,653‬‬ ‫‪4640892527‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪2801015082‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪5,604‬‬ ‫ماشین االت و دستگاههای برقی‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪4157‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪5939‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫محصوالت شیمیایی‬ ‫‪15,471‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪18,178‬‬ ‫‪14530385‬‬ ‫‪57227173‬‬ ‫‪31329490‬‬ ‫‪102923836‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بازنشستگی‬ ‫صندوق‬ ‫سرمایه‬ ‫باغمیشه‬ ‫سازی‬ ‫گذاریخانه‬ ‫سازی و‬ ‫شهر‬ ‫‪2465‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪291,884‬‬ ‫‪579,063‬‬ ‫‪719664280‬‬ ‫‪1265027155‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪96‬‬ ‫پتروشیمی تامین‬ ‫گاز و‬ ‫شهرنفت و‬ ‫س‪.‬‬ ‫باغمیشه‬ ‫خانه سازی‬ ‫سازی و‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪991,811‬‬ ‫‪579,063‬‬ ‫‪2211124101‬‬ ‫‪1265027155‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪96‬‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاری امید‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪92,298‬‬ ‫‪478,374‬‬ ‫‪176927299‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پلیاکریل‬ ‫‪1791‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪1,657,927‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪199,296‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪478,374‬‬ ‫‪2969485974‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪5916‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪199,296‬‬ ‫‪119,173‬‬ ‫‪2779‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪731,624‬‬ ‫‪2282820533‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪17797‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪209,788‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪119,173‬‬ ‫‪581917859‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪240,139‬‬ ‫‪92,661‬‬ ‫‪388,625‬‬ ‫‪4266999349‬‬ ‫‪140343309‬‬ ‫‪564000408‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪34,652‬‬ ‫‪255,372‬‬ ‫‪112264012‬‬ ‫‪1480413066‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪204,183‬‬ ‫‪68,432‬‬ ‫‪576787167‬‬ ‫‪119225206‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫صندوق س‪ .‬گنجینه اینده روشن‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪10000‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاری قابل معامله‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صندوق س‪ .‬پاداش سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫‪10362‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫رود‬ ‫گذاریزاینده‬ ‫سرمایهمسکن‬ ‫صندوقگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫سهام‬ ‫اساس‪-‬‬ ‫‪3240‬‬ ‫‪7232‬‬ ‫سامان‬ ‫گستراصفهانافرین پارسیان‬ ‫صندوق س‪ .‬اعتماد‬ ‫گذاری اطلس‪-‬سهام‬ ‫سرمایه شاهد‬ ‫صندوقو توسعه‬ ‫عمران‬ ‫‪1519‬‬ ‫‪10566‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪1742‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪6,553‬‬ ‫‪68,432‬‬ ‫‪57011100‬‬ ‫‪119225206‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شاهدمصنوعی‬ ‫توسعهوالیاف‬ ‫تولیدمواداولیه‬ ‫عمران و‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪20,504‬‬ ‫‪40837355‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫‪2825‬‬ ‫‪1742‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2048‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاری صنوین‪-‬مختلط‬ ‫‪2048‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪1934‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫صنعت نفت‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری ایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانک‬ ‫‪-4.79‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11,472‬‬ ‫‪22298836‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫‪12292‬‬ ‫‪1934‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪87,366‬‬ ‫‪1034311940‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪203,687‬‬ ‫‪522819224‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪32,400,597‬‬ ‫‪1.04005E +11‬‬ ‫‪218189142‬‬ ‫‪3107589656‬‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪77‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫‪10515‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪81,517‬‬ ‫‪72,803‬‬ ‫‪143,473‬‬ ‫‪848921382‬‬ ‫‪218189142‬‬ ‫‪440006566‬‬ ‫‪47‬‬ ‫پارس پامچال‬ ‫‪11067‬‬ ‫موسسات اعتباری ‪24,274‬‬ ‫بانکها و ‪2.39‬‬ ‫‪273620561‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪11,426,997‬‬ ‫‪16,772,506‬‬ ‫‪1,316,098‬‬ ‫‪28639108831‬‬ ‫‪13864860829‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪1248‬‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪8267‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪36,043‬‬ ‫‪297957760‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12393065316‬‬ ‫‪979‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫‪18980‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪40,328‬‬ ‫‪7,444,828‬‬ ‫‪6530642622‬‬ ‫‪590‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخارواب گرم‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪705028234‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪865937392‬‬ ‫‪72,803‬‬ ‫‪344,693‬‬ ‫‪101240000‬‬ ‫‪23304000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫کربن ایران‬ ‫افست‬ ‫پتروشیمیشیراز‬ ‫‪7068‬‬ ‫‪3013‬‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪11,472‬‬ ‫‪22298836‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪16,772,506‬‬ ‫‪13864860829‬‬ ‫‪16,361‬‬ ‫‪12393065316‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪5,757,371‬‬ ‫‪12684354207‬‬ ‫‪503‬‬ ‫صنایعشیمیاییایران‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪6268‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪7,444,828‬‬ ‫‪6530642622‬‬ ‫‪590‬‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫‪4840‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪5,757,371‬‬ ‫‪148,636‬‬ ‫‪12684354207‬‬ ‫‪715441392‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4,909‬‬ ‫‪45,842‬‬ ‫‪3713264182‬‬ ‫‪598644650‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مسکن فروردین‪94‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫فناوران‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪756420‬‬ ‫‪20057‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪4,909‬‬ ‫‪214,505‬‬ ‫‪3713264182‬‬ ‫‪4206014040‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪16‬‬ ‫پاالیش نفت شیراز‬ ‫‪7032‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪41,607‬‬ ‫‪292570430‬‬ ‫‪36‬‬ ‫بین المللی محصوالت پارس‬ ‫‪7783‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1712260000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪17462‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪30,046‬‬ ‫‪524672295‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ح‪ .‬گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪30,244‬‬ ‫‪58975800‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪757476‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪4682‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪467,433‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪10485‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫بانک ملت‬ ‫تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیازبهران‬ ‫نفت‬ ‫‪7159‬‬ ‫‪16,361‬‬ ‫‪347,921‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪756420‬‬ ‫‪13051‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪130,036‬‬ ‫‪5910047750‬‬ ‫‪2490619152‬‬ ‫‪2175779421‬‬ ‫‪1363397513‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪50‬‬ ‫گلتاش‬ ‫‪757476‬‬ ‫‪7119‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪20,504‬‬ ‫‪40837355‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1248‬‬ ‫پتروشیمی خارک‬ ‫‪827‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪124,970‬‬ ‫‪359289755‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪54‬‬ ‫بانکها و‬ ‫اعتباریهسته ای‬ ‫موسساتسوخت‬ ‫نفتی‪ ،‬کک و‬ ‫فراورده های‬ ‫‪2506‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪-4.79‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪34,652‬‬ ‫‪15,082‬‬ ‫‪112264012‬‬ ‫‪109065810‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14‬‬ ‫زاینده رود‬ ‫مسکن‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫خراسان‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شرکت‬ ‫‪11652‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫‪3240‬‬ ‫‪5797‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫افستبرق عسلویه مپنا‬ ‫تولید‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫صنایع پتروشیمی‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪1519‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪96,985‬‬ ‫‪1004923778‬‬ ‫‪43‬‬ ‫پتروشیمی پردیس‬ ‫‪705028234‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪92,661‬‬ ‫‪1,567,620‬‬ ‫صندوق شاخص‪ 30‬شرکت فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫‪3210‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪5916‬‬ ‫‪4,384,830‬‬ ‫‪43848300000‬‬ ‫‪286‬‬ ‫پتروشیمی ابادان‬ ‫‪140343309‬‬ ‫‪16563891910‬‬ ‫‪10124‬‬ ‫‪3013‬‬ ‫‪9016‬‬ ‫‪359289755‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪574137285‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪574137285‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪12,050‬‬ ‫‪124,142‬‬ ‫‪766087754‬‬ ‫‪85293623‬‬ ‫‪784015024‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫پاالیش نفت تبریز‬ ‫‪7556‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪148,265‬‬ ‫‪1077549884‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پاکسان‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪15,010‬‬ ‫‪40060225‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪10046‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪38,021‬‬ ‫‪385114554‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نیروکلر‬ ‫‪2808‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪7,753‬‬ ‫‪21108443‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪12568‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪796818000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوده صنعتی پارس‬ ‫‪2161‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪10,910‬‬ ‫‪22796270‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لعابیران‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪7,136‬‬ ‫‪11097132‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪1,573,866‬‬ ‫‪2382055164‬‬ ‫‪363‬‬ ‫معدنی امالح ایران‬ ‫‪9798‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4980000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪1,646,439‬‬ ‫‪3124319739‬‬ ‫‪254‬‬ ‫صنایع شیمیایی فارس‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5100000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1884‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪2,036,576‬‬ ‫‪3800795985‬‬ ‫‪183‬‬ ‫پتروشیمیفارابی‬ ‫‪8811‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1535500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لولهوماشینسازیایران‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪1,275,445‬‬ ‫‪1349396086‬‬ ‫‪156‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫محصوالت غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر‬ ‫‪1863‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪851,712‬‬ ‫‪1543993002‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫‪3597‬‬ ‫‪-4.82‬‬ ‫‪192,559‬‬ ‫‪692662775‬‬ ‫‪111‬‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪471,460‬‬ ‫‪934222037‬‬ ‫‪75‬‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪548,283‬‬ ‫‪1098876032‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ح‪.‬هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه‬ ‫‪1906‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪853,359‬‬ ‫‪1626087844‬‬ ‫‪69‬‬ ‫لبنیات پاک‬ ‫‪4738‬‬ ‫‪-4.57‬‬ ‫‪107,174‬‬ ‫‪507808033‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6871‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪214,198‬‬ ‫‪1469288542‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪134,875‬‬ ‫‪133041881‬‬ ‫‪39‬‬ ‫سرمایهگذاریتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪723,983‬‬ ‫‪866249334‬‬ ‫‪56‬‬ ‫صنعتی بهشهر‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪3004‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪477,531‬‬ ‫‪1434309200‬‬ ‫‪49‬‬ ‫پگاهاذربایجانغربی‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪112,374‬‬ ‫‪320020781‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪70,200‬‬ ‫‪449780000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ملی سربوروی ایران‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪110,962‬‬ ‫‪113465831‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مارگارین‬ ‫‪2863‬‬ ‫الومراد‬ ‫‪2618‬‬ ‫‪-1.80‬‬ ‫‪74,305‬‬ ‫‪188214565‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫‪6408‬‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪150,286‬‬ ‫‪177270653‬‬ ‫‪23‬‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫‪4268‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪11,215‬‬ ‫‪45934350‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زرین معدن اسیا‬ ‫‪2691‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪17,215‬‬ ‫‪46322948‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پارس مینو‬ ‫‪2531‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪43,356‬‬ ‫‪109549388‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الومینیومایران‬ ‫‪5126‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪77,428‬‬ ‫‪394792263‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهخراسان‬ ‫‪4728‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪25,618‬‬ ‫‪120146100‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪1572‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪139,008‬‬ ‫‪208543400‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کشت و صنعت چین چین‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3613400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکت اهن و فوالد ارفع‬ ‫‪2419‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪13,989‬‬ ‫‪30937611‬‬ ‫‪13‬‬ ‫جودامی تحویل ‪ 9406‬انبار صحنه‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪41000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نورد الومینیوم‬ ‫‪1753‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪30,538‬‬ ‫‪53530658‬‬ ‫‪11‬‬ ‫صنعت روی زنگان‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪21,376‬‬ ‫‪36141186‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ح ‪ .‬کارتن ایران‬ ‫محصوالت کاغذی‬ ‫‪927‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-7.94‬‬ ‫‪114,849‬‬ ‫‪106409716‬‬ ‫فراوریموادمعدنیایران‬ ‫‪2575‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪5,650‬‬ ‫‪13848150‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارتن ایران‬ ‫‪2105‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪103,420‬‬ ‫‪213772950‬‬ ‫‪17‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪5726‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5440000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صنایعکاغذسازیکاوه‬ ‫‪12147‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪45,808‬‬ ‫‪556796240‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪293,628‬‬ ‫‪343001749‬‬ ‫‪74‬‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪1,521,610‬‬ ‫‪3059734241‬‬ ‫‪162‬‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪210,010‬‬ ‫‪300943993‬‬ ‫‪36‬‬ ‫شرکت ارتباطات سیار ایران‬ ‫‪25575‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪120,739‬‬ ‫‪3009349441‬‬ ‫‪157‬‬ ‫مخابرات‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫روز شلوغ تاالر صادراتی‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬ت��االر صادراتی ب��ورس کاالی‬ ‫ایران روز گذش��ته ش��اهد عرضه س��نگ اهن‬ ‫دانه بندی‪ ،‬قیر‪ ،‬گوگرد کلوخه و عایق رطوبتی‬ ‫بود‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬مجتمع سنگ اهن‬ ‫میشدوان در این روز با ‪ 55‬هزار تن سنگ اهن‬ ‫دانه بن��دی با قیمت پایه ‪ 28‬دالر در هر تن در‬ ‫ت��االر نامبرده حضور یاف��ت‪ .‬همچنین‪7500 ،‬‬ ‫تن گوگرد کلوخه ش��رکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫با قیمت پای��ه ‪ 60‬دالر در هر تن روی تابلوی‬ ‫عرضه رف��ت‪ .‬تاالر صادراتی همچنین ش��اهد‬ ‫عرض��ه ‪ 3200‬تن قیر ‪ 6070‬و ‪ 100‬تن عایق‬ ‫رطوبتی «بی پی پی» بود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در این‬ ‫روز و در تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی‪،‬‬ ‫‪ 72‬هزار و ‪ 100‬تن انواع قیر‪5 ،‬هزار تن وکیوم‬ ‫باتوم‪ 2822 ،‬تن ماده پلیمری و ‪ 500‬تن گوگرد‬ ‫گرانوله عرضه شد‪ .‬این گزارش همچنین حاکی‬ ‫است‪ ،‬شرکت الومینیوم ایران(ایرالکو) با ‪1500‬‬ ‫تن بیلت ‪ 7-6063‬و ‪ 100‬تن بیلت ‪،8-6063‬‬ ‫ب��ا قیمت پایه ‪ 71‬هزار و ‪ 80‬ریال برای هر دو‬ ‫محصول‪ ،‬در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی‬ ‫حضور یافت‪ .‬این شرکت همچنین‪ 1020 ،‬تن‬ ‫انواع شمش الیاژی را روانه تاالر معامالت کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬تاالر محصوالت کشاورزی نیز‬ ‫ش��اهد عرضه ‪67‬هزار و ‪ 505‬تن ذرت دانه ای‪،‬‬ ‫‪11‬هزار و ‪ 405‬تن شکرسفید‪ 5630 ،‬تن برنج‪،‬‬ ‫‪4‬هزار تن گندم و ‪ 235‬تن جو دامی بود‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است‪ ،‬ضایعات فلزی شرکت‬ ‫نام کاال‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی ایران به حجم ‪78‬‬ ‫تن روانه بازار فرعی شد‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫در ای��ن روز و در مجموع‪ ،‬حدود ‪245‬هزار تن‬ ‫انواع کاال در بازار فیزیکی و فرعی بورس کاالی‬ ‫ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پلیمری ها در جاده ارزانی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫به طوری که این کاال نسبت به دو هفته گذشته‬ ‫‪ 83‬تومان افت قیمت داش��ته و با رقم ‪ 4‬هزار‬ ‫و ‪ 570‬تومان در لیس��ت قیمت ها درج ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در قیمت های نیمه نخس��ت‬ ‫تیرم��اه‪ ،‬گریده��ای متفاوت پل��ی پروپیلن ها‪،‬‬ ‫پلی اتیلن های سبک فیلم‪ ،‬پلی اتیلن ترفتاالت‬ ‫گرید بطری و پلی اتیلن سنگین ای ایکس تری‬ ‫نس��بت ب��ه دو هفته گذش��ته با اف��ت قیمت‬ ‫روبه رو ش��دند‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪ ،‬برخی‬ ‫از محص��والت پلیم��ری نیز در نیمه نخس��ت‬ ‫تیرماه نس��بت به دو هفته گذشته رشد قیمت‬ ‫داشتند‪ ،‬به طوری که استایرن بوتادین رابرها و‬ ‫پلی اتیلن های س��نگین بادی در این گروه قرار‬ ‫داش��تند‪ .‬به گفته کارشناسان بازار پتروشیمی‬ ‫اف��ت قیمت نف��ت‪ ،‬محصوالت پتروش��یمی و‬ ‫نوس��ان رو به پایین قیمت دالر از دالیل عمده‬ ‫روند کاهش��ی قیمت ها در نیمه نخست تیرماه‬ ‫است‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه رین��گ پتروش��یمی و قیم��ت‬ ‫محص��والت این بازار و مقایس��ه قیمت تیرماه‬ ‫و نیمه دوم خردادماه نش��ان می دهد بیش��تر‬ ‫محص��والت پلیمری با کاه��ش قیمت مواجه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به این ترتیب بیش��ترین افت قیمت متعلق‬ ‫به گروه پلی استایرن ها بوده است‪ .‬به طوری که‬ ‫پلی اس��تایرن مقاوم نسبت به دو هفته گذشته‬ ‫‪ 219‬تومان و پلی استایرن معمولی ‪ 171‬تومان‬ ‫افت قیمت داش��ته اند‪ .‬در لیس��ت قیمت های‬ ‫اعالمی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫قیمت پلی اس��تایرن مقاوم ‪5‬هزار و ‪ 42‬تومان‬ ‫و پلی اس��تایرن معمولی ‪ 4‬هزار و ‪ 885‬تومان‬ ‫گفته شده اس��ت‪ .‬در همین حال پلی استایرن‬ ‫انبس��اطی هم با افت قیمت نسبت به دو هفته‬ ‫گذش��ته مواجه ش��ده‪ ،‬به طوری که گرید ‪300‬‬ ‫این کاال نسبت به دو هفته گذشته ‪ 221‬تومان‬ ‫کاهش نرخ داش��ته و با قیم��ت ‪4‬هزار و ‪655‬‬ ‫تومان در لیس��ت قیمت های اعالمی درج شده‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر پلی اتیلن های سبک خطی‬ ‫نیز در دومین رده کاهش نرخ ها قرار داش��تند‪،‬‬ ‫همچنین روز گذش��ته دفتر توس��عه صنایع‬ ‫تکمیل��ی پتروش��یمی قیمت ه��ای جدی��د‬ ‫محص��والت پتروش��یمی را ب��رای معام�لات‬ ‫نیمه نخس��ت تیرماه اعالم ک��رد‪ .‬قیمت انواع‬ ‫محصوالت پلیمری و شیمیایی که هر ‪ 15‬روز‬ ‫یک بار از س��وی دفتر توس��عه صنایع تکمیلی‬ ‫پتروشیمی براس��اس قیمت های جهانی و نرخ‬ ‫ارز ازاد اعالم می شود‪ ،‬روز گذشته منتشر شد‪.‬‬ ‫قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‹ ‹قیمت های جدید مواد پتروشیمی‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪17,651,400,000‬‬ ‫‪9,193,438‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪13,497,050,000‬‬ ‫‪9,244,555‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2,974,300,000‬‬ ‫‪9,293,214‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3,257,300,000‬‬ ‫‪9,306,571‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪4,834,900,000‬‬ ‫‪9,299,583‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪13,196,950,000‬‬ ‫‪9,293,627‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80,000,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪78,750,000‬‬ ‫‪15,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,060,000‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪79,750,000‬‬ ‫‪15,950‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪157,350,000‬‬ ‫‪15,735‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,060,000‬‬ ‫‪77,060‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪78,650,000‬‬ ‫‪15,730‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪15,133,000,000‬‬ ‫‪9,327,073‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪10,340,800,000‬‬ ‫‪9,382,000‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1,322,600,000‬‬ ‫‪9,436,667‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2,838,900,000‬‬ ‫‪9,463,000‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3,307,100,000‬‬ ‫‪9,448,857‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪11,802,900,000‬‬ ‫‪9,442,320‬‬ ‫کاالتحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکهنامطال‬ ‫سبد میلگرد ‪12‬تا‪A3- 25‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪6,444‬‬ ‫‪6,444‬‬ ‫‪6,444‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو‬ ‫سفید‪A3- 25‬‬ ‫شکر ‪12‬تا‬ ‫سبد میلگرد‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫مخلوط‬ ‫میلگرد‬ ‫سفید‬ ‫سبد شکر‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪220‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫سفید‬ ‫سبد شکر‬ ‫مخلوط‬ ‫میلگرد‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,788‬‬ ‫‪4,788‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫سفید‬ ‫‪B‬‬ ‫شکرگرم‬ ‫ورق‬ ‫تن)‬ ‫تقاضا (تن) حجم معامله (‬ ‫پایانی (ریال) عرضه (تن)‬ ‫‪9,518,353‬‬ ‫‪39,780,650,000‬‬ ‫قیمت‪417‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪21,159‬‬ ‫‪6,444‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪6,444‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪6,444‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪21,017‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪21,229‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪4,788‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪4,788‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪449‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪234‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪43,129,450,000‬‬ ‫‪22,583,400,000‬‬ ‫‪19,818,800,000‬‬ ‫‪ -0.04‬بازار نقدی‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫نیشکر چادر‬ ‫توسعهصنعتی‬ ‫معدنی و‬ ‫شرکتشرکت‬ ‫ملوجانبی‬ ‫وصنایع‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪9,588,233‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫‪9,644,851‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫‪9,667,707‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫اصفهان‬ ‫توسعهاهن‬ ‫شرکت ذوب‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫نیشکر‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫اهنابریشم‬ ‫ماهان‬ ‫اصفهان‬ ‫تجارتذوب‬ ‫شرکت‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫مبارکهنیشکر‬ ‫فوالدتوسعه‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫اصفهان‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,831‬‬ ‫‪15,831‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫شکرطال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫سفید‬ ‫‪C‬‬ ‫گرم‬ ‫ورق‬ ‫‪121‬‬ ‫‪21,189‬‬ ‫‪16,350‬‬ ‫‪70011,686,050,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪15,831‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,657,893‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪15,831‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫مبارکهنیشکر‬ ‫‪0.15‬توسعه‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫اصفهان‬ ‫فوالد‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,489‬‬ ‫‪7,489‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫شکرطال‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫سفید‪B‬‬ ‫سرد‬ ‫ورق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪014,368,800,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪7,489‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,643,490‬‬ ‫‪7,489‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫اصفهان‬ ‫تخصصیمبارکه‬ ‫مادر فوالد‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪932‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫سفید ‪G‬‬ ‫گالوانیزه‬ ‫قرارداد اتیورق‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫شکر طال‬ ‫سکه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪9,753,994‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫اصفهان‬ ‫تخصصیمبارکه‬ ‫مادر فوالد‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫دامی‬ ‫اندود‬ ‫ورقجوقلع‬ ‫‪0161,534,500,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪1,652‬‬ ‫‪8,540‬‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪78,002‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,949‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪78,387‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪114,111,150,000 1,159‬‬ ‫شمش الیاژ ‪380/3‬‬ ‫‪78,002‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪58,798,850,000‬‬ ‫شمش الیاژ ‪ADC12‬‬ ‫‪75,949‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪ALSI12‬‬ ‫‪78,387‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫طالایتحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫ذرت دانه‬ ‫شمش الیاژ ‪AS5U3GR‬‬ ‫‪75,730‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7GO3‬‬ ‫‪76,395‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS7U3G‬‬ ‫‪76,395‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3GS‬‬ ‫‪73,737‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3R‬‬ ‫‪75,730‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪I9MGM‬‬ ‫‪78,686‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪I9MGS‬‬ ‫‪76,395‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪LM13‬‬ ‫‪80,739‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪LM2‬‬ ‫‪73,737‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪LM4‬‬ ‫‪73,073‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شمش الیاژ ‪LM4M‬‬ ‫‪77,318‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫تی بار ‪EC-1350‬‬ ‫‪66,930‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫بیلت ‪7-6063‬‬ ‫‪71,080‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪720‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫بیلت ‪8-6063‬‬ ‫‪71,080‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫سنگ اهن دانه بندی ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪815‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫مجتمع سنگ اهن میشدوان‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫دانه ای‬ ‫‪380/3‬‬ ‫ذرتالیاژ‬ ‫شمش‬ ‫الیاژدانه ای‬ ‫شمشذرت‬ ‫‪ADC12‬‬ ‫شمش الیاژ ‪ALSI12‬‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫طالای‬ ‫سکه دانه‬ ‫ذرت‬ ‫‪AS5U3GR‬‬ ‫شمش الیاژ‬ ‫طالای‬ ‫الیاژدانه‬ ‫شمشذرت‬ ‫تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪AS7GO3‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪119,214,500,000‬‬ ‫‪1,202‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,730‬‬ ‫‪073,833,750,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪132,203,950,000‬‬ ‫‪1,336‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪76,395‬‬ ‫ابریشم‬ ‫ماهاناصفهان‬ ‫تجارتمبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫‪9,845,656‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪9,892,663‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫شرکتتجارت‬ ‫ابریشمایرالکو‬ ‫ماهانایران ‪-‬‬ ‫الومینیوم‬ ‫‪1394/03/21‬‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫شرکتتعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫روستایی‪ -‬وایرالکو‬ ‫الومینیوم ایران‬ ‫‪9,918,012‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪1394/03/20‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪9,910,570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1394/03/19‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫تعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫روستایی‪ -‬وایرالکو‬ ‫الومینیوم ایران‬ ‫شرکت‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪9,895,505‬‬ ‫‪60‬‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫تعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫‪1394/03/18‬‬ ‫شرکت‪0‬‬ ‫روستایی‪ -‬وایرالکو‬ ‫الومینیوم ایران‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الیاژدانه ای‬ ‫شمشذرت‬ ‫‪AS7U3G‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,395‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫شرکتتعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫روستایی‪ -‬وایرالکو‬ ‫الومینیوم ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪AS9U3GS‬‬ ‫شمش الیاژ‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪73,737‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫شرکتتعاونیهای‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫روستایی‪ -‬وایرالکو‬ ‫الومینیوم ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫شمش الیاژ ‪AS9U3R‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,730‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫گندم دورم‬ ‫شمش الیاژ ‪I9MGM‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪78,686‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫گندم دورم‬ ‫شمش الیاژ ‪I9MGS‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,395‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫گندم دورم‬ ‫شمش الیاژ ‪LM13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,739‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫گندم دورم‬ ‫شمش الیاژ ‪LM2‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫شمش الیاژ ‪LM4‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫شمش الیاژ ‪LM4M‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫تی بار ‪EC-1350‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫بیلت ‪7-6063‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫بیلت ‪8-6063‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫سنگ اهن دانه بندی ‪ -‬صادراتی‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫برنج طارم‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫تری اتانول امین‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,100‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205‬‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73,737‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪73,073‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪77,318‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪66,930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71,080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71,080‬‬ ‫‪14,540‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪9,780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,244‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,251‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,100‬‬ ‫‪46,304‬‬ ‫‪3,114‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8,313‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,665‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8,313‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,665‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪90‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت الومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫مجتمع سنگ اهن میشدوان‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫اذر بام عایق کار‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫بام گام عایق ارومیه‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پاالیش و انرژی شمالغرب ارکا‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫امارگیری کارشناسان مرکز امار نشان می دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫رونق تجارت الکترونیکی در ‪90‬درصد کارگاه های کشور‬ ‫قاس�م دهقان‪-‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬ورود به‬ ‫فضای مجازی و اش��نایی و بهره برداری از‬ ‫امکانات و تس��هیالتی که این عرصه درون‬ ‫خود نهفته داشت تا سال های ابتدایی دهه‬ ‫‪ 70‬خورشیدی‪ ،‬س��وای بخش کوچکی از‬ ‫اف��راد جامعه که بنا به ضرورت ش��غلی یا‬ ‫با تکیه بر توانایی و تمکین مالی ش��خصی‬ ‫ی��ا خانوادگی با پدیده ای به نام «رایانه» و‬ ‫ب��ه دنبال ان‪ ،‬عرصه «اینترنت» اش��نایی‬ ‫پیدا کرده بودند‪ ،‬برای اکثر قریب به اتفاق‬ ‫ایرانیان مقوله ای نامانوس و حتی نامفهوم‬ ‫بود اما به فاصله کمتر از ‪ 2‬دهه از ان دوره‬ ‫زمان��ی و هم اکنون‪ ،‬عرصه نااش��نایی ان‬ ‫س��ال ها به قدری در جای جای جغرافیای‬ ‫ای��ن س��رزمین گس��ترده و بکارگیری و‬ ‫اس��تفاده از انواع خدم��ات مرتبط با امور‬ ‫روزم��ره‪ ،‬به اندازه ای ب��ا زندگی ما عجین‬ ‫ش��ده اس��ت که دیگر تصور ح��ذف این‬ ‫امکانات از تار و پود حیات امروز مردم این‬ ‫سرزمین نیز ناممکن است‪.‬‬ ‫اما در همین راس��تا‪ ،‬در ح��ال حاضر به‬ ‫مرحله ای رس��یده ایم که جم��ع اوری و در‬ ‫اختیار داش��تن امار و اطالع��ات مربوط به‬ ‫فضای مجازی و دنیای اینترنت و مجموعه‬ ‫امکانات و تجهیزات این حیطه در بخش های‬ ‫مختلف ازجمله بدنه اقتصادی کشور الزامی‬ ‫به نظر می رس��د و در همی��ن ارتباط مرکز‬ ‫امار ایران روز یکشنبه هفته جاری گزارشی‬ ‫مش��روح از نتای��ج امارگیری کارشناس��ان‬ ‫خ��ود در زمینه میزان اس��تفاده از تجارت‬ ‫الکترونیکی در کارگاه های منتخب کش��ور‬ ‫و همچنین مجموعه تجهی��زات و امکانات‬ ‫دیگری که در رابط��ه با تجارت الکترونیک‬ ‫در این واحده��ای منتخب اقتصادی به کار‬ ‫گرفته و اس��تفاده می شود‪ ،‬منتشر کرد که‬ ‫ش��امل بخش های مختلف��ی در حوزه های‬ ‫گوناگ��ون مربوط به تج��ارت الکترونیکی و‬ ‫دنیای دیجیتال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اینترن�ت و رایان�ه در کارگاه ه�ای‬ ‫منتخب‬ ‫از جمل��ه جال��ب توجه تری��ن نتای��ج این‬ ‫ط��رح امارگیری حاکی از این واقعیت مهم‬ ‫اس��ت که از مجموع ‪ 5‬هزار و ‪ 253‬کارگاه‬ ‫منتخب کش��ور که امارگی��ران مرکز امار‬ ‫ایران به صورت حض��وری به انها مراجعه و‬ ‫از اینترن��ت را در کارگاه های خود داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید و فروش اینترنتی کارگاه ها‬ ‫اطالع��ات الزم را جم��ع اوری کرده اند‪99 ،‬‬ ‫درصد انها دارای رایان��ه بوده و برای انجام‬ ‫امور روزمره از انها استفاده می شود‪.‬‬ ‫جالب اینجاس��ت که در میان ‪ 31‬استان‬ ‫کش��ورمان‪ 2 ،‬اس��تان ایالم و سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان به عنوان اس��تان های ب��ا امار‬ ‫کمتری��ن می��زان اس��تفاده از رایان��ه در‬ ‫کارگاه های خود معرفی ش��ده اند و این در‬ ‫حالی اس��ت که در کارگاه های منتخب این‬ ‫دو اس��تان به ترتیب مع��ادل ‪ 90‬درصد و‬ ‫‪ 95‬درصد از رایانه اس��تفاده می شود و این‬ ‫سیس��تم در کارگاه های یاد شده وجود دارد‬ ‫و در سایر استان های کشورمان امار حضور‬ ‫رایان��ه در کارگاه ها ب��االی ‪ 97‬درصد اعالم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬به گونه ای که از مجموع ‪31‬‬ ‫استان کش��ور‪ ،‬نس��بت وجود دستگاه های‬ ‫رایان��ه در کارگاه های منتخ��ب انها در ‪16‬‬ ‫اس��تان به میزان ‪ 100‬درصد‪ ،‬در ‪ 6‬استان‬ ‫معادل ‪ 99‬درصد‪ ،‬در ‪ 3‬استان تا ‪ 98‬درصد‬ ‫و در ‪ 4‬اس��تان تا حد ‪ 97‬درصد اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬نتایج به دس��ت امده در‬ ‫بخش دیگ��ر این طرح امارگیری بیانگر ان‬ ‫اس��ت که از مجموع ‪ 46‬ه��زار و ‪ 370‬نفر‬ ‫پرسنل و کارکنان این کارگاه های منتخب‬ ‫در سراسر کشور‪ ،‬به طور متوسط ‪ 66‬درصد‬ ‫از رایانه اس��تفاده می کنن��د و جالب اینکه‪،‬‬ ‫تفکی��ک این امار سراس��ری ب��ه امارهای‬ ‫استان نش��ان می دهد استان قزوین از این‬ ‫حیث‪ ،‬سرامد استان های کشور بوده و ‪81‬‬ ‫نفر از هر ‪ 100‬فرد ش��اغل در کارگاه های‬ ‫مورد نظر در این اس��تان از رایانه استفاده‬ ‫از مجموع ‪ 5‬هزار و ‪253‬‬ ‫کارگاه منتخب کشور‬ ‫که امارگیران مرکز‬ ‫امار ایران به صورت‬ ‫حضوری به انها مراجعه‬ ‫و اطالعات الزم را‬ ‫جمع اوری کرده اند‪99 ،‬‬ ‫درصد انها دارای رایانه‬ ‫بوده و برای انجام امور‬ ‫روزمره از انها استفاده‬ ‫می شود‬ ‫می کنن��د و اس��تانی مانند اس��تان تهران‬ ‫ک��ه به عن��وان پایتخ��ت‪ ،‬به ط��ور اصولی‬ ‫دارای بیش��ترین امکانات و ملزومات امروز‬ ‫زندگی مدرن ش��هری اس��ت‪ ،‬دارای امار‬ ‫‪ 76‬درصدی در ای��ن زمینه بوده و پس از‬ ‫قزوین‪ ،‬در رتبه دومین ایس��تاده است‪ .‬به‬ ‫دنبال این دو استان نیز استان های فارس‬ ‫توقف فروش شمش طالی بانک مرکزی‬ ‫ب��ا ارامش ب��ازار ط�لا‪ ،‬بانک مرکزی ضرب ش��مش‬ ‫ط�لا و فروش ان از طریق بانک کارگش��ایی را متوقف‬ ‫کرده و ش��مش طال در حال حاضر فقط از طریق برخی‬ ‫طالفروش��ان بازار طال عرضه می ش��ود‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬بانک مرکزی در زمان ریاس��ت محمود بهمنی‬ ‫در چندین نوبت اقدام به عرضه‪ ،‬فروش و حراج شمش‬ ‫ط�لا از طریق بانک کارگش��ایی کرد به ط��وری که این‬ ‫بانک در س��ال های ‪ ۸۹‬و ‪ ۹۰‬با مش��اهده نوسانات بازار‬ ‫طال و سکه حراج شمش طال از طریق بانک کارگشایی‬ ‫را اغ��از کرد‪ .‬بانک مرکزی البت��ه عرضه ها را با در نظر‬ ‫گرفت��ن ش��رایط و محدودیت هایی و ب��ه صورت حراج‬ ‫حضوری در س��اعات مشخصی انجام می داد و با این کار‬ ‫س��عی در کنترل قیمت طال در بازار داخلی می کرد که‬ ‫البته این اقدام تا حدودی هم موفقیت امیز بود و توانست‬ ‫قیمت ها و وضعیت بازار طال را متعادل کند‪.‬‬ ‫اما در چند س��ال اخیر با ارامش بازار طال و س��که‪،‬‬ ‫نه تنها حراج ش��مش طال از طریق بانک کارگش��ایی‬ ‫انجام نمی شود بلکه این بانک هیچ نوع شمش طالیی‬ ‫رانمی فروشد و بررسی ها نشان می دهد بانک مرکزی‬ ‫ب��ا توجه به ارامش ب��ازار طال و س��که در این مدت‪،‬‬ ‫ضرب ش��مش طال در بانک مرک��زی را درحال حاضر‬ ‫متوقف کرده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس نیازهای مردم‪ ،‬تاج��ران و بازرگانان‬ ‫برای خرید شمش طال در حال حاضر که بانک مرکزی‬ ‫تولید ش��مش طال در این بانک را متوقف کرده است‪،‬‬ ‫فقط از طریق طالفروش��ان مستقر در بازار طال تامین‬ ‫می ش��ود و طال فروشان بازار تهران نس��بت به تولید‪،‬‬ ‫عرضه و فروش شمش طال اقدام می کنند‪ .‬البته برخی‬ ‫از فعاالن بازار طالی تهران مطرح می کنند که با توجه‬ ‫به وضعیت ارام بازار طال و سکه فعال‪ ،‬متقاضیان زیادی‬ ‫برای خرید شمش طال مراجعه نمی کنند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که براساس بخشنامه های بانک مرکزی و گمرک‬ ‫محدودیت هایی برای صادرات و واردات ش��مش طال‬ ‫هم وجود دارد‪ .‬محمد کشتی ارای در گفت وگو با مهر‬ ‫در پاس��خ به این س��ئوال که در حال حاضر که حراج‬ ‫شمش طال در بانک کارگشایی انجام نمی شود‪ ،‬خرید‬ ‫ش��مش طال از چه طریق��ی انجام می گی��رد؟ گفت‪:‬‬ ‫طالفروش��ان بازار نس��بت به فروش شمش طال اقدام‬ ‫می کنند‪ ،‬البته این کار توسط تمامی طالفروشان انجام‬ ‫نمی ش��ود و فقط طال فروشان بازار نس��بت به این کار‬ ‫مب��ادرت می کنند‪ .‬ریی��س اتحادیه کش��وری طال و‬ ‫جواه��ر افزود‪ :‬بانک کا رگش��ایی معموال در زمانی که‬ ‫نیاز باشد براساس دستور بانک مرکزی سکه و شمش‬ ‫طال را ح��راج می کند‪ .‬در حال حاضر ب��ه دلیل اینکه‬ ‫نی��ازی به عرضه و حراج ش��مش طال نیس��ت‪ ،‬حراج‬ ‫هم انجام نمی ش��ود و عرضه و فروش فقط در س��طح‬ ‫بازار انجام می ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه بانک مرکزی‬ ‫در مقطعی در دوره ریاس��ت قبلی بانک مرکزی برای‬ ‫تنظیم بازار حراج ش��مش طال در بانک کارگشایی را‬ ‫انج��ام می داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افراد به هر میزان و تعداد‬ ‫که بخواهند‪ ،‬می توانند از طالفروشان بازار شمش طال‬ ‫تهیه کنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫و اذربایجان ش��رقی به عنوان س��ومین و‬ ‫چهارمین استان معرفی شده اند که نسبت‬ ‫کارکنان کارگاه های منتخب انها در زمینه‬ ‫اس��تفاده از رایان��ه به ترتی��ب برابر با ‪73‬‬ ‫درصد و ‪ 71‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور اینترن�ت در کارگاه ه�ای‬ ‫کشور‬ ‫براساس نتایجی که در طرح امارگیری از‬ ‫وضعیت تجاری الکترونیکی در کارگاه های‬ ‫پرس��ش ش��ده در کش��ور به دس��ت امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در میان ‪ 5‬ه��زار و ‪ 253‬کارگاهی‬ ‫که به منظور این امارگیری انتخاب ش��ده‬ ‫بودن��د‪ 99 ،‬درصد انها یعنی تعداد ‪ 5‬هزار‬ ‫و ‪ 210‬کارگاه منتخب دارای رایانه بوده اند‬ ‫و ‪ 97‬درص��د از این تع��داد کارگاه مجهز‬ ‫ب��ه رایان��ه‪ ،‬در کس��ب وکار و فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی خ��ود از اینترن��ت اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬به بیان دقیق تر‪ ،‬میزان اس��تفاده‬ ‫از اینترن��ت در کارگاه های دارای رایانه در‬ ‫تمام اس��تان های کشور به شکلی است که‬ ‫در ‪ 10‬اس��تان تا ‪ 100‬درصد‪ 3 ،‬استان تا‬ ‫‪ 99‬درصد‪ 4 ،‬استان به میزان ‪ 98‬درصد و‬ ‫در ‪ 5‬اس��تان تا ‪ 97‬درصد کارگاه هایی که‬ ‫به انها مراجعه ش��ده است در امور مرتبط‬ ‫با کسب وکارشان از اینترنت بهر ه برده اند و‬ ‫استان ایالم در انتهای این رده بندی با ‪61‬‬ ‫درصد بهره برداری‪ ،‬کمترین میزان استفاده‬ ‫با توج��ه به تعدد بخش های این گزارش‬ ‫مرکز امار‪ ،‬بدیهی اس��ت که بیان یا حتی‬ ‫اش��اره به تمام قسمت های ان و نتایج این‬ ‫پ��روژه امار گی��ری در قالب ی��ک گزارش‬ ‫امکانپذی��ر نب��وده و از حوصله خوانندگان‬ ‫گرامی نیز خارج اس��ت‪ .‬ام��ا به هر صورت‬ ‫در ادام��ه بخش های دیگر گ��زارش مرکز‬ ‫امار که می توان در این ش��ماره روزنامه به‬ ‫ان اش��اره کرد‪ ،‬مقوله خرید و فروش های‬ ‫اینترنت��ی و کارگاه های انتخاب ش��ده‪ ،‬در‬ ‫ادامه قسمت های پیشین است و بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬نتایج طرح امار گی��ری از تجارت‬ ‫الکترونیک��ی کارگاه های منتخب کش��ور‬ ‫ک��ه مطابق توضیح مرکز ام��ار‪ ،‬اجرای ان‬ ‫در سال ‪ 1392‬به پایان رسیده و اطالعات‬ ‫ان برای دقت بیشتر‪ ،‬امار سال ‪ 91‬را دربر‬ ‫می گیرد‪ ،‬نش��انگر این است که از مجموع‬ ‫‪ 5‬ه��زار و ‪ 253‬کارگاه نمون��ه در کش��ور‪،‬‬ ‫تع��داد ‪ 3‬ه��زار و ‪ 51‬کارگاه مع��ادل ‪58‬‬ ‫درص��د کل انها در دادوس��تد های خود از‬ ‫خرید و فروش اینترنتی استفاده می کنند‬ ‫ک��ه این تعداد ‪ 59‬درصد ازکل کارگاه های‬ ‫دارای رایانه و ‪ 60‬درصد کارگاه های دارای‬ ‫اینترنت را شامل می شوند‪.‬‬ ‫جایگاه اس��تان ها در این حوزه نیز بسیار‬ ‫جالب توجه است چراکه در میان استان های‬ ‫کشورمان‪ ،‬استان خراس��ان شمالی با ‪97‬‬ ‫درصد باالترین س��هم را در خرید و فروش‬ ‫اینترنت��ی کارگاه های منتخب خود دارد و‬ ‫به دنبال ان‪ ،‬اس��تان سمنان با ‪ 86‬درصد‬ ‫و اس��تان بوش��هر با ‪ 84‬درص��د دومین و‬ ‫سومین استان برخوردار از بیشترین میزان‬ ‫خرید و فروش های اینترنتی در کارگاه های‬ ‫منتخب خ��ود معرف��ی ش��ده اند‪ .‬در این‬ ‫بخش‪ ،‬حت��ی در رتبه های چهارم و پنجم‬ ‫نی��ز خب��ری از پایتخت و یا اس��تان هایی‬ ‫مانند اصفهان‪ ،‬فارس و یا خراس��ان رضوی‬ ‫نیست و استان های همدان با ‪ 82‬درصد و‬ ‫اذربایجان شرقی با ‪ 81‬درصد سهم خرید‬ ‫و ف��روش اینترنتی کارگاه های نمونه خود‪،‬‬ ‫باالتر از اس��تان های دیگر کش��ور مان قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫برای وام ‪ 60‬میلیونی مسکن صبر کنید‬ ‫ب��ا وج��ود گذش��ت چن��د روز از اب�لاغ مصوب��ه‬ ‫وام ‪60‬میلیون��ی مس��کن ب��ه بانک ها‪ ،‬ش��عب هنوز‬ ‫دس��تورالعملی در ای��ن رابطه دریافت نک��رده اند و‬ ‫مش��تریان خود را ب��ا «صبر کنید» ی��ا اینکه «فعال‬ ‫امکان پرداخت نداریم» بدرقه می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تصویب وام ‪ 60‬میلیون تومانی‬ ‫برای خرید و ساخت مس��کن در جلسه ماه گذشته‬ ‫ش��ورای پ��ول و اعتبار ب��ه ظاهر می توانس��ت خبر‬ ‫خوش��ایندی برای متقاضیان خرید و حتی س��اخت‬ ‫واحدهای مس��کونی ک��ه منتظر افزای��ش مبلغ وام‬ ‫بودند باش��د‪ ،‬اما در ادامه برخی مسائل پیرامون ان‪،‬‬ ‫شرایط را به گونه ای دیگر رقم می زند‪.‬‬ ‫همان طور که پیش بینی می ش��د بانک های تجاری‬ ‫که مسئول پرداخت وام ‪ 60‬میلیونی هستند با توجه‬ ‫به حجم وام و س��ود ‪ 21‬درصد ب��رای بازپرداخت که‬ ‫نیازمن��د منابع قابل توجهی اس��ت هنوز تمایلی برای‬ ‫پرداخت نشان نداده اند‪ .‬این در حالی است که روسای‬ ‫ش��عب برخی بانک ها اظهار می دارند پرداخت چنین‬ ‫وام��ی با س��ود ‪ 21‬درصد ب��رای بانک ه��ای تجاری‬ ‫به صرفه نیست انهم در ش��رایطی که نمی توان دوره‬ ‫زمانی باالیی برای بازپرداخت ان متصور بود و اقساط‬ ‫ماهیان��ه انطب��اق چندانی با س��ایر وام های مس��کن‬ ‫نداشته و مشتری را نیز تا حدی منصرف می کند‪.‬‬ ‫بانکی ها بر این هم تاکید دارند که ورود بانک های‬ ‫تج��اری به ماج��رای وام ‪ 60‬میلیونی به طور حتم با‬ ‫توج��ه به احتمال باالی عقب افتادن اقس��اط ماهانه‬ ‫دریافت کنندگان تس��هیالت بر می��زان معوقات انها‬ ‫اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫می��زان بازپرداخ��ت اقس��اط وام ‪60‬میلیون��ی در‬ ‫ش��رایط ایده ال با دوره ‪ 12‬س��اله و در صورت تن‬ ‫دادن بانک ها به س��ود مبادل��ه ای ‪ 21‬درصد در هر‬ ‫م��اه حدود یک میلیون و ‪ 150‬هزار تومان و مجموع‬ ‫بازپرداخت ‪ 165‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬البته با توجه‬ ‫به اینکه به نظر می رسد بانک ها با سقف بازپرداخت‬ ‫بیش از ‪ 5‬تا ‪ 7‬س��ال موافقتی نداشته باشند در این‬ ‫ش��رایط اقس��اط به ‪1/5‬میلیون توم��ان هم خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫با این وجود اغلب ش��عب بانک ه��ا اعالم می کنند‬ ‫هنوز دس��تورالعملی برای پرداخت وام ‪ 60‬میلیونی‬ ‫مس��کن دریافت نکرده اند و به زودی هم نمی توانند‬ ‫در ای��ن رابطه پاس��خگوی مش��تریان خود باش��ند‬ ‫چرا ک��ه باید دفات��ر مرکزی انها س��ازوکار پرداخت‬ ‫این تس��هیالت و نحوه بازگشت ان از سوی گیرنده‬ ‫را تعیی��ن و منابع ان تامین ش��ود‪ .‬زیرا در ش��رایط‬ ‫فعلی ک��ه بانک ها با محدودیت مناب��ع مواجه اند به‬ ‫راحت��ی نمی توانند منابع الزم چنین تس��هیالتی را‬ ‫تامین کنن��د‪ .‬بنابراین فعال باید ب��رای پرداخت وام‬ ‫‪ 60‬میلیونی صبر کرد‪ .‬گفتنی اس��ت شورای پول و‬ ‫اعتبار ب��ا وجود تصویب وام ‪ 60‬میلیونی مس��کن و‬ ‫ازاد گذاش��تن بانک های تج��اری برای پرداخت ان‪،‬‬ ‫هیچ گونه سازوکاری را تعیین نکرده و ان را بر عهده‬ ‫بانک ها گذاشت‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫پیشنهادی برای حل‬ ‫اختالف بانک مرکزی‬ ‫و مرکز امار‬ ‫حیدر مستخدمین حسینی‬ ‫معاون سابق بانک مرکزی‬ ‫واگذاری محاسبه و انتش��ار امارهای اقتصادی به‬ ‫مرک��ز امار با وجود تکیه جهان��ی به اطالعات بانک‬ ‫مرکزی قابل تامل است‪ .‬باید تهیه و اعالم امار کالن‬ ‫در حیط��ه بانک مرکزی و امار خرد در اختیار مرکز‬ ‫امار قرار گیرد‪.‬‬ ‫معتقدم تصمیم اخیر ش��ورای عالی امار مبنی بر‬ ‫محول کردن مسئولیت انتشار امار اقتصادی به مرکز‬ ‫امار و به نوعی کم رنگ ش��دن س��ایر نهادها صحیح‬ ‫نیس��ت‪ .‬چندس��الی اس��ت این دو نهاد برای انتشار‬ ‫امار دچار اختالف هس��تند اما با توجه به ساختار و‬ ‫مس��ئولیت مهم بانک مرکزی در ارائه امار نمی توان‬ ‫ان را از اع�لام ام��ار اقتصادی منع ک��رده و محدود‬ ‫ب��ه مرکز خاصی کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که وقتی‬ ‫بانک مرکزی مس��ئول تهیه و ارائه حساب های ملی‬ ‫و به ویژه قرار دادن ان در اختیار صندوق بین المللی‬ ‫پول‪ ،‬بانک جهانی و س��ایر مراک��ز دیگر جهانی که‬ ‫نیازمند امارهای ملی در حوزه اقتصاد هستند‪ ،‬بوده‬ ‫و ب��ر ان تکیه می کنند‪ ،‬بنابراین اینکه در داخل چه‬ ‫الزامی وج��ود دارد که تهیه و محاس��به این امار از‬ ‫بانک مرکزی گرفته شده و به مرکز امار محول شود‪،‬‬ ‫تامل برانگیز است‪.‬‬ ‫وقتی قرار اس��ت بانک مرکزی به سمت استقالل‬ ‫حرکت کند بای��د زمینه هایی ایجاد ش��ود تا بتواند‬ ‫امارهای��ی مس��تقل‪ ،‬نزدیک ب��ه واقعی��ت و دور از‬ ‫دستورات دولتی تهیه کرده و در اختیار کارشناسان‬ ‫داخل��ی برای اس��تفاده‪ ،‬تحلیل واس��یب شناس��ی‬ ‫ق��رار دهد‪ ،‬همچنی��ن برای تهیه اماره��ای تلفیقی‬ ‫منطقه ای‪ ،‬قاره ای و حت��ی جهانی در عرصه جهانی‬ ‫ارائه کند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر اینها مرکز امار در کش��ور هنوز اعتماد‬ ‫کامل را نزد کارشناس��ان ح��وزه اقتصادی و مالی به‬ ‫دس��ت نیاورده تا بتواند اطمینان کافی را به کاربران‬ ‫خ��ود بدهد‪ ،‬هر چند امارهای بان��ک مرکزی هم از‬ ‫حدود یک دهه گذشته با توجه به شرایط رنگ و بو‬ ‫و اعتماد خود را به دلیل دخل و تصرف در محاسبات‬ ‫تورم و یا اقالم دیگر اقتصادی تاحدودی از دست داده‬ ‫است‪ ،‬ولی همچنان جایگاه واقعی امارهای اقتصادی‬ ‫خود بانک مرکزی است و از زمان تاسیس ان یعنی‬ ‫از س��ال ‪ 1339‬تمامی تحلیل ها و مناس��باتی که بر‬ ‫پایه ان با کش��ورها برقرار می ش��د بر اساس همین‬ ‫امارها و اطالعات مرجع بانک مرکزی بوده است‪ .‬من‬ ‫معتقدم تصمیم برای واگذاری کامل اعالم و انتش��ار‬ ‫امارهای اقتصادی به مرکز امار صحیح نبوده است‪،‬‬ ‫حتی اگر تصمیم بر محول کردن وظیفه محاس��به و‬ ‫انتشار امار به این مرکز باشد بانک مرکزی مسئولیت‬ ‫قانونی و وظایف خ��ود را در چارچوب قانون پولی و‬ ‫بانکی و اساسنامه بانک مرکزی بر عهده دارد و نباید‬ ‫عملیات خ��ود را متوقف کند بلکه بای��د برنامه ها و‬ ‫کادرش را ازموده ت��ر و فعال ت��ر کند تا بتواند با ارائه‬ ‫امارهای به موقع اعتماد گذشته خود را برگرداند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از اهمی��ت اس��تفاده از اماره��ای بانک‬ ‫مرک��زی در مقاالت بین المللی نیز نباید غافل ش��د‪.‬‬ ‫وقتی مقاله ای در سطح بین المللی توسط دانشجویان‬ ‫در حوزه های اقتصادی و مالی ارائه می ش��ود تکیه بر‬ ‫امارهای بانک مرکزی م��ورد تایید جامعه بین المللی‬ ‫خواهد بود و بر همین اس��اس هم م��ورد ارزیابی قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬در عین حال که دفاعیه های دانش��جویان‬ ‫داخلی هم به اس��تناد امارهای بانک مرکزی اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه نهاد بانک مرکزی ش��ناخته شده‪ ،‬بین المللی و‬ ‫هم��راه با ضابطه و دارای داد و س��تد اطالعات با دنیا‬ ‫و اعتم��اد جهانی اس��ت‪ ،‬اما برای مراک��ز امار چنین‬ ‫مزایای��ی وجود ندارد‪ .‬با این وجود درنهایت با توجه به‬ ‫اختالف پیش امده برای انتخاب مرجع منتش��ر کننده‬ ‫امارهای اقتصادی پیش��نهاد می کنم در این ش��رایط‬ ‫بانک مرکزی موضوع محاسبات و انتشار امار را جدی‬ ‫گرفت��ه و برای اثبات خود مدارک الزم را از س��وابق و‬ ‫نگاه��ی که دنیا ب��ه داده ها و تحلیل ه��ای ان دارد به‬ ‫هیات وزیران ارائه کند‪ ،‬در عین حال که باید امارهای‬ ‫مربوط به بخش های کالن ازجمله تهیه و محاس��بات‬ ‫مربوط به حساب های ملی و امارهای اقتصادی توسط‬ ‫بانک مرکزی انجام ش��ود و امارهای خرد‪ ،‬اس��تانی و‬ ‫شهرستانی در حوزه اقتصادی بر عهده مرکز امار قرار‬ ‫گیرد‪ .‬فراموش نکنیم در کشورهای پیشرفت با وجود‬ ‫اینکه امارهای اقتصادی حتی از سوی بخش خصوصی‬ ‫هم ارائه و با تحلیل همراه اس��ت و به عبارتی امار در‬ ‫موسس��ات تحقیقاتی تولید‪ ،‬تحلیل و منتشر می شود؛‬ ‫اما انچه دولت ها موظف به ارائه ان هس��تند از طریق‬ ‫بانک های مرکزی انهاست‪ .‬مثال در حوزه حساب های‬ ‫ملی مس��ئولیت امارها با بانک مرکزی است حتی اگر‬ ‫موسسات خصوصی فعالیت کنند چراکه انها به نوعی‬ ‫تکمیل کننده گزارش های این بانک هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه دولت‬ ‫به تولید معطوف شود‬ ‫علیرضا عسگری مارانی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫بازار س��رمایه ایینه تمام نمای اقتصاد کش��ور است‪.‬‬ ‫با توجه به انک��ه اقتصاد ایران در رکود عمیق فرو رفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬نمی توان انتظار داشت که بازار سرمایه از رونق‬ ‫برخوردار باشد‪ .‬در حال حاضر روند بازار سرمایه مانند‬ ‫گذشته است و تغییرات چندانی ندارد‪ ،‬چراکه براساس‬ ‫واقعیت های اقتصادی‪ ،‬در صورتی که اقتصاد کشوری‬ ‫از رون��ق برخ��وردار باش��د و چرخ تولی��د ان بچرخد‪،‬‬ ‫شرکت ها می توانند سوداوری مناسبی داشته باشند و‬ ‫به دنبال ان بازار س��رمایه نیز از رونق برخوردار شود اما‬ ‫در صورتی که اقتصاد کشور در رکود فرو رود و تولیدی‬ ‫انجام نشود‪ ،‬شرکت ها درامد چندانی نخواهند داشت‬ ‫و به این ترتیب بازار س��رمایه نی��ز از این وضعیت تاثیر‬ ‫می پذی��رد و روز به روز ش��اهد اب ش��دن س��رمایه ها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫در حال حاضر بازار س��رمایه به گونه ای است که از هر‬ ‫اظهار نظری تاثیر می گیرد‪ .‬برای بهبود بازار س��هام از‬ ‫وضعیت کنونی‪ ،‬در گام نخست باید صحبت ها و اظهار‬ ‫نظره��ا در ب��ورس را کنترل کرد و اج��ازه نداد افرادی‬ ‫که در بازار س��هام نقشی ندارند‪ ،‬کوچک ترین صحبت‬ ‫غیرکارشناس��انه ای انجام دهند زیرا این عامل موجب‬ ‫بر هم خوردن فضای روانی بازار و حرکت های هیجانی‬ ‫سهامداران تازه وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫در گام دوم نبای��د هیچ گونه قانون گری��زی در بازار‬ ‫اتفاق بیفتد و قوانین تعیین ش��ده در بازار سرمایه باید‬ ‫توس��ط همگان اجرا ش��ود‪ .‬بنابراین اج��ازه ندهند هر‬ ‫فردی باتوجه به س��لیقه خ��ود‪ ،‬در این بازار قانون های‬ ‫جدی��دی وضع کند و همچنی��ن چگونگی اجرای ان‬ ‫را تعیین کند‪ ،‬زیرا در برخی موارد مش��اهده می ش��ود‬ ‫که قوانین موجود در بازار س��رمایه با نحوه اجرای انها‬ ‫به طور کلی در تضاد اس��ت‪.‬از س��وی دیگر بهتر است‬ ‫بازار سرمایه مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫البت��ه باید گفت وزرای اقتص��ادی دولت ازجمله وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نفت‪ ،‬اقتصاد و مس��کن و راه‬ ‫و شهرس��ازی باید تولید کش��ور را در اولویت خود قرار‬ ‫دهند تا به این وس��یله میزان اش��تغال هم در کش��ور‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬زیرا تا زمانی که از تولید کش��ور حمایت‬ ‫نش��ود‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت اقتصاد کشور از رونق‬ ‫برخوردار شود و به تبع ان بازار سرمایه نیز رشد کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مخابرات را با همان شرایط قبل‬ ‫پس می دهیم!‬ ‫رییس هیات مدیره مخابرات با اش��اره به اینکه ما‬ ‫عاشق نگه داشتن س��هام مخابرات نیستیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگ��ر فردی بخواهد با همان ش��یوه ای که ان‬ ‫را خریداری کرده ایم واگذار خواهیم کرد و ش��نبه‬ ‫هفته این��ده نیز این موضوع را به صورت رس��می‬ ‫منتش��ر می کنیم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬سیدمصطفی‬ ‫سیدهاش��می اظهار کرد‪ :‬انچه ام��روز برای ما قابل‬ ‫س��تایش است انجام کارهایی است که در مخابرات‬ ‫عرض��ه کرده ای��م‪ ،‬اما اکن��ون به نظر می رس��د با‬ ‫خصوصی ش��دن ان دولت دیگ��ر کاری به ما ندارد‪.‬‬ ‫ی ش��ده ایم و کاری به‬ ‫درس��ت است که ما خصوص ‬ ‫دولت نداریم‪ ،‬اما براساس قانون خصوصی سازی هم‬ ‫قرار نیس��ت که دولت به م��ا کمک نکند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اکنون درخواس��ت ما ان اس��ت که دولت ما را‬ ‫به ش��رایط س��ال ‪ ۱۳۸۲‬برگرداند؛ در ان زمان اگر‬ ‫ف��ردی تماس می گرفت ب��رای او ‪44/7‬ریال هزینه‬ ‫محاسبه می شد‪ .‬این در شرایطی بود که قیمت ارز‬ ‫در ان س��ال ‪ ۶۰۰‬تومان بود اما اکنون ما تجهیزات‬ ‫خود را با ارز ‪ ۳۵۰۰‬تومانی تهیه می کنیم‪ ،‬اما تعرفه‬ ‫تماس ما یک ریال است‪.‬او ادامه داد‪ :‬نگرانی ما بابت‬ ‫این موضوع اس��ت چراکه این تعرفه ها یکی پس از‬ ‫دیگ��ری مهره ه��ای کمر مخابرات را خ��رد کرده و‬ ‫دیگر از این ساختار نمی توان انتظار داشت که مانند‬ ‫یک انس��ان سالم بدود‪.‬رییس هیات مدیره مخابرات‬ ‫در بخش دیگ��ری از صحبت های خود عنوان کرد‪:‬‬ ‫هزین��ه تماس در هیچ کجای دنیا مانند تلفن ثابت‬ ‫ایران نیس��ت و در میان ‪ ۱۶۶‬کش��ور عضو اتحادیه‬ ‫(ای‪.‬تی‪.‬ی��و) ایران ارزان ترین تعرفه ه��ا را دارد‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬هزین��ه تلفن ثابت برای هر ایرانی حدود‬ ‫‪ ۱۲‬س��نت اس��ت در حالی که در کش��وری مانند‬ ‫افغانس��تان این رقم به بیش از یک دالر رس��یده و‬ ‫‪ ۱۲‬برابر ایران است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫بورس‬ ‫کارشناسان بازار سرمایه در گفت و گو با‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نسخهتهدیدهاوفرصت هایصنعتداروراپیچیدند‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان‪ -‬گ�روه اقتصاد‪ :‬در کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته سهم حوزه س�لامت از تولید ناخالص ملی‬ ‫حدود ‪ 8‬درصد اس��ت که این رقم در کشور ما کمتر از‬ ‫‪ 6‬درصد تلقی می ش��ود که این وضعیت‪ ،‬ظرفیت خوبی‬ ‫را برای رش��د صنعت دارویی در کش��ور فراهم می کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه رس��یدن به ضریب باالیی از س�لامت‬ ‫اجتماع��ی نیاز به مصرف دارو دارد و از س��وی دیگر نیز‬ ‫دول��ت تدبی��ر و امید رویکرد ویژه ای به حوزه س�لامت‬ ‫برگزیده اس��ت‪ ،‬ای��ن موضوعات می توان��د اینده خوبی‬ ‫را پی��ش روی صنعت دارو و نیز ش��رکت های دارویی در‬ ‫کش��ور قرار دهد‪ .‬از سوی دیگر تولید محصوالت جدید‬ ‫داروی��ی و نیز اعمال قیمت مناس��ب برای انها می تواند‬ ‫س��وداوری مناسبی برای صنایع دارویی کشور به وجود‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫اما نکته مهم ان اس��ت که بیش��تر مواد اولیه صنعت‬ ‫داروی کش��ور از خارج کشور وارد می شود و تحریم های ‹ ‹ورود به بازارهای منطقه‬ ‫صالحی ورود به بازارهای صادراتی کش��ورهای منطقه‬ ‫اعمالی نی��ز می تواند به عنوان تهدی��د جدی برای این‬ ‫صنعت قلمداد ش��ود زی��را موجب افزای��ش هزینه ها و را از مزیت ه��ای این صنع��ت خواند و بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫کاهش درامد انها می ش��ود‪ .‬اما به طور کلی برای رونق برنامه های صنعت دارو در کشور برنامه ریزی برای ورود‬ ‫صنعت دارو در کش��ور و بازار س��رمایه باید گس��ترش به بازارهای منطقه اس��ت‪ .‬به ویژه می توان با برنامه ریزی‬ ‫فعالیت ه��ای الزم برای جذب س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬دقیق‪ ،‬ب��ازار داروی عراق را در دس��ت گرفت و موجب‬ ‫س��رمایه گذاری در زمین��ه بهب��ود تحقیق و توس��عه‪ ،‬افزایش درامد شرکت های داروسازی شد‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از مزیت های صنعت‬ ‫ضرورت تامی��ن منابع مالی‪ ،‬ارتقای‬ ‫دارو را اجرای طرح سالمت در کشور‬ ‫فناوری‪ ،‬تولید محصوالت با کیفیت‪،‬‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬با توجه به انکه در‬ ‫ن��واوری در سیس��تم های فروش و‬ ‫ای��ن طرح تعداد افراد زیادی صاحب‬ ‫بازاریابی‪ ،‬توس��عه تولی��د مواد اولیه‬ ‫دفترچه بیمه می ش��وند و از خدمات‬ ‫دارویی و طراحی سیس��تم تعرفه و‬ ‫ان اس��تفاده می کنن��د‪ ،‬ای��ن موارد‬ ‫قیمت گذاری محصوالت دارویی مد‬ ‫موج��ب خواهد ش��د در میان مدت‬ ‫بشیری ‪:‬در صورتی‬ ‫نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫که شرایط سیاسی کشور تقاض��ا برای دارو در کش��ور افزایش‬ ‫‹ ‹تقویت ریال‬ ‫در ای��ن ب��اره مدی��ر معام�لات مناسب شود و به دنبال ان یاب��د‪ ،‬در نتیج��ه می توان��د موجب‬ ‫حرکت این صنعت در کشور شود‪.‬‬ ‫کارگ��زاری اگاه معتق��د اس��ت‪ ،‬شرایط اقتصادی بهبود‬ ‫صالحی بهبود ش��رایط سیاسی را‬ ‫حدود ‪60‬درصد م��اده اولیه صنعت‬ ‫یابد‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫موجب رون��ق این صنعت دانس��ت‬ ‫داروس��ازی از م��واد وارداتی به طور‬ ‫بود که بازار سرمایه‬ ‫و گف��ت‪ :‬در صورت��ی ک��ه مذاکرات‬ ‫عمده از کش��ورهای اروپایی تامین‬ ‫نیز از رشد محسوسی‬ ‫هس��ته ای میان ایران و کش��ورهای‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه همی��ن دلی��ل بحث‬ ‫برخوردار شود‬ ‫‪ 5+1‬به نتیجه برسد‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫کاه��ش نرخ ی��ورو و تقوی��ت ریال‬ ‫بود ک��ه س��رمایه گذاران خارجی به‬ ‫می توان��د برای این صنعت به عنوان‬ ‫یک مزیت قلمداد شود‪.‬حس��ین صالحی در گفت وگو با صنعت دارو ورود پیدا کنند و همچنین می تواند امکاناتی‬ ‫به شدت تحریم های اعمالی علیه کشور در چند فراهم شود که شرکت های داخلی با شرکت های خارجی‬ ‫س��ال گذش��ته اش��اره کرد و گفت‪ :‬از انجایی که حجم سرمایه گذاری های مشترک انجام دهند‪.‬‬ ‫عم��ده هزینه های ش��رکت های دارویی ص��رف تامین ‹ ‹تولید داروهای وارداتی‬ ‫وی مزی��ت دیگر ای��ن صنعت را تغیی��ر تولیدات این‬ ‫مواد اولیه ش��ان می ش��ود‪ ،‬درنتیجه هزینه بسیاری را به‬ ‫صنایع به س��وی داروهای وارداتی خوان��د و بیان کرد‪:‬‬ ‫شرکت های دارویی وارد می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در گذشته این هزینه های خرید ب��ا توجه به انکه وزیر بهداش��ت هم به ش��دت بر تولید‬ ‫مواد اولیه با گش��ایش «ال س��ی» انجام می شد‪ ،‬اظهار داروهای وارداتی در داخل کش��ور تاکید دارند‪ ،‬می توان‬ ‫کرد‪ :‬از زمانی که تحریم ها علیه کش��ور اعمال شد‪ ،‬این امی��دوار بود که ب��ا افزایش کیفیت‪ ،‬اج��رای طرح های‬ ‫ش��رکت ها مجبور ش��دند به صورت نقد مواد مورد نیاز توسعه ای و متنوع سازی انها‪ ،‬شرکت های داخلی بتوانند‬ ‫خود را به کش��ور وارد کنند و به این دلیل مجبور شدند س��هم بزرگی از بازار داروهای وارداتی را تصاحب کنند‪.‬‬ ‫ارزش باالتری را بابت کارمزدها بپردازند و به این ترتیب از انجایی که این داروها از حاشیه سود باالیی برخوردار‬ ‫سرفصل هزینه های مالی این شرکت ها به شدت افزایش هستند‪ ،‬می توانند سوداوری مناسبی نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫یافت‪ .‬درنتیجه با کاهش تحریم ها و باز ش��دن ال سی ها برای نمونه ش��رکت داروس��ازی «اس��وه» ‪ 2‬سال پیش‬ ‫هزینه ه��ای مالی این ش��رکت ها به طور قطع به صورت توانس��ت به سوی تولید داروهای وارداتی حرکت کند و‬ ‫از این محل حاشیه سود مناسبی به دست اورد‪.‬‬ ‫چشمگیر کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وال استریت ژورنال با اشاره به اینکه بورس‬ ‫ای��ران یک��ی از اهداف اصلی س��رمایه گذاری‬ ‫ب��رای ش��رکت های خارج��ی اس��ت‪،‬‬ ‫نوشت‪:‬س��رمایه گذاران خارجی معتقدند این‬ ‫بازار بس��یار کمتر از حد واقعی ارزش گذاری‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬وال استریت‬ ‫ژورنال در گزارش��ی نوش��ت ک��ه دومینیک‬ ‫بوکور اینگرام‪ ،‬یک مدیر پولی مقیم لندن که‬ ‫اخیرا س��فری به ایران داشته‪ ،‬اقتصاد ایران را‬ ‫مستعد سرمایه گذاری می داند‪ .‬وی در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬من به کشورهای در حال رشد زیادی‬ ‫س��فر کرده ام‪ ،‬اما هیچ کدام زیرس��اخت هایی‬ ‫در س��طح ای��ران نداش��ته اند‪ .‬تع��دادی از‬ ‫س��رمایه گذاران جس��ور مانند بوکور اینگرام‪،‬‬ ‫یک مدیر سرمایه گذاری که در موسسه چارل‬ ‫ماگن��ه کپیتال انگلی��س کار می کند‪ ،‬در حال‬ ‫بررسی ورود به اقتصاد ایران هستند‪ .‬انها که‬ ‫عالقه مند به فعالیت های رقابتی هستند‪ ،‬قصد‬ ‫دارند سرمایه گذاری های مشترک انجام دهند‪،‬‬ ‫نیروی کار اس��تخدام کنند و وارد یک فضای‬ ‫کسب و کاری شوند که می تواند بی ثبات باشد‪.‬‬ ‫بازار بورس ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری ایران یکی‬ ‫از اه��داف اصلی س��رمایه گذاران اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫اس��ت یعنی اگر قیمت یک درصد افزایش یابد‪ ،‬تقاضا‬ ‫بیش��تر از یک درص��د کاهش می یاب��د‪ .‬اگر قدرمطلق‬ ‫کش��ش بی نهایت باش��د‪ ،‬در ان صورت گفته می شود‬ ‫تقاضا کامال با کشش است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه از لحاظ اقتص��ادی دارو کم‬ ‫کش��ش اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دارو باتوجه ب��ه ماهیتی که‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه ه��ر اندازه که قیمت ان تعیین ش��ود باز هم‬ ‫خری��دار برای ان وجود دارد‪ .‬بنابراین کمتر تحت تاثیر‬ ‫شرایط سیاسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه بی��ان ویژگی ه��ا و فرصت ه��ای‬ ‫ش��رکت های دارویی و صنایع غذایی پرداخت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایطی که ریسک بازار سرمایه افزایش یابد‬ ‫و همچنین اطمینان مناس��ب در بازار وجود نداش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬این دو صنعت می توانند مورد توجه قرار گیرند و‬ ‫سوداوری بیشتری را نصیب سرمایه گذاران شان کنند‬ ‫زیرا در هر قیمتی خریدار دارند‪.‬‬ ‫صالحی چگونگی قیمت گذاری داروها را از تهدیدهای‬ ‫این صنعت دانست و گفت‪ :‬با توجه به انکه قیمت داروها‬ ‫توسط س��ازمان غذا و دارو و همچنین وزارت بهداشت‬ ‫بش��یری تحریم ه��ای اعمالی را یک��ی از تهدیدهای‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬ممکن اس��ت نتواند س��ود مناسبی را ش��رکت های فعال دارویی در بازار س��رمایه دانست و‬ ‫نصیب این شرکت ها و همچنین سهامداران انها کند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬از انجایی که مواد اولیه ش��رکت های داروسازی‬ ‫وی تهدی��د دیگ��ر صنع��ت دارو را اش��باع برخی از از خارج کشور تامین می شود‪ ،‬تحریم های اعمالی روی‬ ‫داروه��ا در داخل کش��ور خوان��د و اظهار ک��رد‪ :‬برخی ای��ن صنعت تا حدودی نمایان می ش��ود اما از انجایی‬ ‫داروها در داخل اش��باع ش��ده اند و‬ ‫ک��ه ای��ن کاال اس��تراتژیک اس��ت‪،‬‬ ‫در بعضی موارد مش��اهده می شود‬ ‫دولت مزایای بیشتری را برای ورود‬ ‫ک��ه ش��رکت های داروس��ازی ب��ه‬ ‫م��واد اولیه این محص��والت در نظر‬ ‫س��مت تخفیف های فروش حرکت‬ ‫می گی��رد‪ .‬وی در ادام��ه بیان کرد‪:‬‬ ‫می کنند و درواقع با مشکل فروش‬ ‫میزان ارز دولتی ک��ه به این صنایع‬ ‫روبه رو شده اند که همه این موارد به‬ ‫تعلق می گیرد نی��ز از دیگر مواردی‬ ‫کاهش درامد انها می انجامد‪.‬‬ ‫است که به طور مس��تقیم می تواند‬ ‫صالحی ‪:‬با افزایش‬ ‫صالح��ی در ادامه بی��ان کرد‪ :‬در‬ ‫هزینه ها و همچنین س��وداوری انها‬ ‫کیفیت‪ ،‬اجرای‬ ‫برخی مواقع نیز مش��اهده می شود‬ ‫را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫طرح های توسعه ای‬ ‫که به دلی��ل کیفیت بهتر داروهای‬ ‫بش��یری تهدی��د دیگ��ر صنع��ت‬ ‫و متنوع سازی انها‪،‬‬ ‫خارجی‪ ،‬مصرف کنن��دگان ترجیح‬ ‫داروسازی را بحث قیمت گذاری این‬ ‫شرکت های داخلی‬ ‫می دهند در شرایط برابر از داروهای‬ ‫محصوالت دانست و گفت‪ :‬نمی توان‬ ‫داخل��ی اس��تفاده نکنند ک��ه این می توانند سهم بزرگی از ادعا کرد که این محصوالت در سبد‬ ‫عوامل نی��ز می تواند موجب کاهش‬ ‫بازار داروهای وارداتی حمایتی قرار دارند اما قیمت گذاری‬ ‫را تصاحب کنند‬ ‫درامد و در نتیجه سود شرکت های‬ ‫انها مانند محص��والت دیگر ازادانه‬ ‫دارویی شود‪.‬‬ ‫نیس��ت که این موضوع ممکن است‬ ‫دارو‬ ‫کم‬ ‫‹ ‹کشش‬ ‫به کاهش س��وداوری ش��رکت های داروی��ی بینجامد‪.‬‬ ‫اما در این میان معاون عملیات ش��رکت سبدگردان وی نتیج��ه مذاکرات هس��ته ای را در این صنعت موثر‬ ‫کاریزم��ا نظر دیگری دارد و معتقد اس��ت صنعت دارو دانس��ت و گفت‪ :‬در صورتی که شرایط سیاسی کشور‬ ‫در بازار س��رمایه به گونه ای است که نسبت به صنایع مناسب ش��ود و به تبع ان شرایط اقتصادی نیز بهبود‬ ‫دیگر کمتر اس��یب می بیند‪.‬ندا بشیری در گفت وگو با یابد‪ ،‬می توان امیدوار بود که بازار س��رمایه نیز از رشد‬ ‫به کش��ش کاالها در اقتصاد اشاره کرد و گفت‪ :‬محسوسی برخوردار ش��ود‪ .‬از انجایی که بازار سرمایه‬ ‫بر اس��اس مقدار «کشش��ی قیمت تقاض��ا» کاالها در با توجه ب��ه بهبود وضعیت اقتص��ادی رونق می گیرد‪،‬‬ ‫اقتصاد به کاالهای کم کش��ش‪ ،‬با کش��ش و بی کشش می توان انتظار داش��ت که صنعت دارو نیز تحت تاثیر‬ ‫تقس��یم می شود‪ .‬اگر کش��ش قیمتی صفر باشد گفته رونق بازار س��رمایه از رش��د نس��بی برخوردار ش��ود‪.‬‬ ‫می ش��ود که تقاضا کامال بی کش��ش است یعنی تقاضا بنابرای��ن الزم اس��ت مدی��ران‪ ،‬مس��ئوالن و صاحبان‬ ‫هیچ حساس��یتی نس��بت به تغییرات قیمت ندارد‪ .‬اگر صنعت داروس��ازی ایران برای برطرف کردن چالش ها‬ ‫قدرمطلق کش��ش قیمتی بین صفر و یک باشد‪ ،‬در ان و تهدیدهای صنعت دارو‪ ،‬نس��خه خوبی بپیچند‪ .‬زیرا‬ ‫صورت گفته می شود که تقاضا کم کشش است‪ ،‬به این ب��ا توجه به ش��رایط منطقه‪ ،‬صنع��ت دارو می تواند در‬ ‫معنا که اگر یک درصد قیمت افزایش یابد‪ ،‬تقاضا کمتر صورتی که از توسعه مناسبی برخوردار شود و کیفیت‬ ‫از یک درص��د کاهش می یابد‪ .‬اگر قدرمطلق کش��ش ان نیز بهبود یابد‪ ،‬بازارهای کش��ورهای بسیاری را در‬ ‫بزرگتر از یک باش��د‪ ،‬گفته می شود که تقاضا باکشش اختیار خود بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم های بین المللی‬ ‫بازار سهام در کانون توجه سرمایه گذاران خارجی‬ ‫محدودیتی برای س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫ان وجود ندارد و انها معتقدند این بازار بسیار‬ ‫کمتر از حد واقعی ارزش گذاری شده است‪ .‬به‬ ‫عالوه‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰۰‬شرکت در فهرست بورس‬ ‫تهران حضور دارند که بس��یاری از انها دارای‬ ‫تجربه مدیریتی هس��تند و سال ها در شرایط‬ ‫تحریمی تالش کرده اند رشد کنند‪ .‬شعارهای‬ ‫خودکفایی دولت ایران نیز موجب شکل گیری‬ ‫ش��رکت های بزرگ صنعتی مانند خاتم االنبیا‬ ‫و ش��رکت های بزرگ خودروسازی نظیر ایران‬ ‫خودرو و سایپا شده است‪.‬‬ ‫اگ��ر ای��ران از ی��ک ب��ازار حاش��یه ای زیر‬ ‫تسلط س��رمایه گذاران داخلی به یک بازار باز‬ ‫که وس��عت ان به بزرگی اقتصاد این کش��ور‬ ‫باشد تبدیل شود‪ ،‬رش��د اقتصادی این کشور‬ ‫عظی��م خواهد ب��ود‪ .‬ارزش ش��رکت هایی که‬ ‫در فهرس��ت بورس تهران ق��رار دارند‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲۸‬درص��د تولی��د ناخالص داخلی کش��ور را‬ ‫تش��کیل می دهد‪ ،‬نسبتی که نسبت به بیشتر‬ ‫اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان‪ ،‬پایین است‪.‬‬ ‫ای��ران و ‪ ۶‬قدرت جهانی از جمله امریکا در‬ ‫ش هستند تا قبل از تاریخ ‪ ۳۰‬ژوئن به یک‬ ‫تال ‬ ‫توافق نهایی در زمینه هس��ته ای دست یابند‪.‬‬ ‫ش��کاف ها در موضوعاتی همچون بازرس��ی از‬ ‫مراکز نظامی و زم��ان لغو تحریم ها همچنان‬ ‫پابرجاست‪.‬ده ها شرکت مالی دیگر به این امید‬ ‫که توافق منعقد خواهد شد‪ ،‬مسئوالن خود را‬ ‫به ایران اعزام کرده اند تا اقتصاد این کش��ور را‬ ‫مورد ارزیابی قرار دهند‪.‬‬ ‫چارل ماگنه کپیتال‪ ،‬یک شرکت متخصص‬ ‫ام��ور بازار که ‪ 28/2‬میلیارد دالر دارایی را در‬ ‫مدیریت خ��ود دارد‪ ،‬در ماه اوریل یک تفاهم‬ ‫نامه ابتکار مشترک با شرکت کپیتال تورکوئیز‬ ‫تهران به امضا رس��انده تا س��رمایه گذاری در‬ ‫بازار ایران را اغاز کند‪.‬‬ ‫ش��رکت هایی نظیر چارل ماگنه کپیتال و‬ ‫فرس��ت فرانتیر کپیتال بر خالف شرکت های‬ ‫چند ملیت��ی در اقتصاد امری��کا که تحریم ها‬ ‫علی��ه ای��ران در انجا سرس��ختانه ت��ر اعمال‬ ‫می شود‪ ،‬حضور ندارند‪ .‬ش��رکت های اروپایی‬ ‫می توانن��د در ایران فعالی��ت کنند‪ ،‬اما باید از‬ ‫همکاری با نهادهای تحت تحریم دوری کنند‪.‬‬ ‫اما امریکا ش��رکت ها را از مجموعه وسیع تری‬ ‫از فعالیت ها در ایران منع می کند‪.‬‬ ‫رامی��ن ربیع��ی‪ ،‬مدی��ر ش��رکت تورکوئیز‪،‬‬ ‫ک��ه حدود ‪۲۰۰‬میلی��ون دالر دارایی را تحت‬ ‫مدیریت دارد گفت‪ :‬ما ‪ ۱۰‬س��ال منتظر این‬ ‫لحظه بوده ایم‪ ...‬ما در حالت توس��عه تیم های‬ ‫فروش و تیم سرمایه گذاری ‪ -‬بانکی خودمان‬ ‫هس��تیم و درحال تولید گزارش هایی به زبان‬ ‫انگلیس��ی هس��تیم‪ .‬ما می خواهی��م مطمئن‬ ‫باش��یم که وقتی تقاضا ش��روع می ش��ود ما‬ ‫اماده ایم‪.‬فرس��ت فرانتی��ر‪ ،‬ک��ه ی��ک بان��ک‬ ‫سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک و مستقل‬ ‫اقتصادی اس��ت نیز در اوری��ل طرح هایی را‬ ‫ب��رای ایجاد ی��ک صندوق س��رمایه گذاری با‬ ‫گ��روه اگاه تهران اعالم کرد‪ .‬فرس��ت فرانتیر‬ ‫نیز همانند چارل ماگنه کپیتال تالش دارد تا‬ ‫روابط خود با نهادهای غیرایرانی را با استفاده‬ ‫از اطالع��ات گروه اگاه از ب��ازار ایران ترکیب‬ ‫کند تا از گش��ایش احتمالی ای که قرار است‬ ‫در بازار ایران ایجاد شود‪ ،‬بهره ببرد‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سرگذشت«جیپ»درجهانوایران‬ ‫حس�ن فرازمند ‪ -‬گروه خودرو‪ :‬از س�ال های بس�یار‬ ‫دور‪ ،‬عب�ور و مرور اتومبیل های�ی با عنوان «جیپ» و‬ ‫«لندروور» همواره به وسیله افراد نظامی‪ ،‬سربازان یا‬ ‫مس�ئوالن کالنتری ها و پلیس امکان پذیر بوده است‪.‬‬ ‫در ه�ر منطقه‪ ،‬بخش و دهس�تان های دورافت�اده و نقاط مرزی‪،‬‬ ‫پایگاه یا مراکز نگهبانی و پس�ت های مرزی ایجاد شده که عبور‬ ‫و مرور افراد به ان مراکز فقط با اتومبیل جان س�خت و محکمی‬ ‫مثل «جیپ» امکان پذیر بوده اس�ت‪ .‬از این رو جیپ در فرهنگ‬ ‫ما ایرانی ه�ا از دهه های دور به عنوان اتومبیل نظامی ش�ناخته‬ ‫می ش�ده اس�ت و در شهرس�تان ها نیز این اتومبی�ل را «جیپ‬ ‫جناب سرهنگ» می نامیده اند‪.‬‬ ‫اما این احس�اس تنها به فرهنگ ما ایرانی ها ختم نشده و گویا‬ ‫مردم جهان نیز نس�بت ب�ه این اتومبیل همین ح�س و حال را‬ ‫داش�ته اند و این حس‪ ،‬بیهوده در مخاطب�ان این اتومبیل ایجاد‬ ‫نش�ده بود‪ ،‬زی�را از ابتدا نی�ز طراح�ان و تولیدکنن�دگان این‬ ‫اتومبی�ل‪ ،‬ان را برای ح�وزه نظامی در نظر گرفته بوده و ان طور‬ ‫که نخس�تین طراحان این نوع خودرو در توجیه ش�کل حرکت‬ ‫و نوع موت�ور ان گفته اند‪ ،‬از ابتدا اتومبیلی ‪2‬دیفرانس�یل بوده‬ ‫است‪ .‬خودرویی چند منظوره که وقتی برای نخستین بار ساخته‬ ‫ش�د‪ ،‬به وس�یله فرماندهان نظامی در جنگ جهان�ی اول به کار‬ ‫گرفته ش�د‪ .‬فرماندهان جن�گ جهانی نیز در ابت�دای پیدایش‬ ‫ای�ن نوع اتومبیل «جیپ» را با همین عنوان ش�ناختند و ان را‬ ‫پذیرفتند و اس�تقبال انه�ا نیز باعث تولید انب�وه این اتومبیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در گزارش های کوتاه به تشریح چگونگی ساخت این اتومبیل‬ ‫در جهان و تولید ان در ایران می پردازیم‪.‬‬ ‫تولد کوتوله ای به نام «جیپ»‪...‬‬ ‫می گوین��د « ُورد ام کانادای» از اوایل س��ال‬ ‫‪1939‬میالدی به دنب��ال جمع کردن افرادی‬ ‫ب��رای س��اخت خودرویی س��بک ب��ا اهداف‬ ‫شناسایی ـ نظامی بوده است و حاصل تالش ها‬ ‫و مذاکرات او با طراحان و سازندگان اتومبیل‬ ‫و افس��ران عالی رتبه ارتش‪ ،‬طراحی اتومبیلی‬ ‫بود که قرار شد‪ ،‬کمپانی به نام «ویلیز» نمونه‬ ‫اولی��ه ان را بررس��ی و اماده کن��د و طرح او‬ ‫اتومبیلی بود که از ابتدا کلمه «هدف عمومی»‬ ‫یعنی «چند منظوره» برای ان انتخاب شد که‬ ‫کم کم به طور اختصار «جی پی» خوانده شد و‬ ‫در اثر تلفظ زیاد‪ ،‬واژه ای جدید به نام «جیپ»‬ ‫در فرهنگ امریکا و اروپا ش��کل گرفت‪ .‬بنا به‬ ‫نوشته ای که در س��ایت المانی زبان «جیپ»‬ ‫امده است‪ ...« :‬طرح اولیه جیپ با مشخصات‬ ‫فنی ویژه‪ ،‬ژوئن ‪ 1940‬از س��وی ارتش امریکا‬ ‫ارائه ش��د و مدل اولیه موتور ‪ 4‬سیلندر جیپ‬ ‫س��ال ‪1940‬م به س��فارش کمپانی «بنتام»‬ ‫به وسیله شرکت کنتینانتال ساخته شد‪ .‬نمونه‬ ‫اولیه خودرویی که بعدها تبدیل به نخس��تین‬ ‫جیپ نظامی دنیا یعنی ‪ Willys MB‬ش��د‪،‬‬ ‫به وسیله مهندسی اهل دیترویت به نام «کارل‬ ‫پرابست» طراحی شد‪.‬‬ ‫نخس��تین نمونه دست س��از «بنت��ام» ‪21‬‬ ‫س��پتامبر ‪ 1940‬تکمیل ش��د‪ ،‬ای��ن خودرو‬ ‫قدرت فراوان خود را اثبات کرد و نش��ان داد‬ ‫تمامی نیازها را براورده خواهد کرد‪ .‬سرانجام‬ ‫ش��رکت «ویلیز» و «فورد» نیز نمونه هایی را‬ ‫ب��ر مبنای طرح ه��ای «بنتام» ام��اده کردند‪.‬‬ ‫کمپان��ی «ویلیز» در نمون��ه خود که «کواد»‬ ‫یعنی چهارگوش نامگذاری ش��ده بود و فورد‬ ‫در نمون��ه خود به ن��ام «پیگم��ی» به معنی‬ ‫«کوتوله» هرکدام تغییرات��ی را به صالحدید‬ ‫خویش به نمون��ه اولیه «بنتام» اضافه کردند‪.‬‬ ‫در نهایت با توجه به وضعیت متزلزل اقتصادی‬ ‫و خ��ط تولی��د ضعی��ف «بنت��ام» همچنین‬ ‫برتری های خ��ودرو «ویلیز»‪ ،‬قرارداد ارتش به‬ ‫کمپانی «ویلیز اوورلند» واگذار ش��د و از انجا‬ ‫ک��ه وزارت دفاع امریکا احتیاج داش��ت تعداد‬ ‫زیادی از این خودرو در مدت بس��یار کوتاهی‬ ‫تولید شود‪ ،‬کمپانی «ویلیز اوورلند» از دولت‬ ‫درخواست مجوز غیرانحصاری کرد تا بتواند به‬ ‫کمپانی های دیگر اجازه تولید خودرو بر اساس‬ ‫مشخصات «ویلیز» را اعطا کند‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬شرکت «ویلیز» مشخصات‬ ‫کام��ل خودرو م��ورد نظر خ��ود را به کمپانی‬ ‫فورد ک��ه در تولید س��ری و سیس��تم تولید‬ ‫خطی بس��یار پرتوان بود‪ ،‬ارائه کرد‪ .‬در دوران‬ ‫جن��گ جهانی دوم «ویلیز» و «فورد» بیش از‬ ‫‪ 700‬هزار س��فارش دریاف��ت کردند که ‪330‬‬ ‫ه��زار دس��تگاه از ای��ن خودروها ک��ه «ویلیز‬ ‫ام بی» نامیده می ش��د‪ ،‬در کمپان��ی «ویلیز»‬ ‫ساخته ش��د‪ .‬شماره س��ریال ‪ 1500‬دستگاه‬ ‫از جیپ ه��ای اولی��ه از ‪ 1072‬ت��ا ‪ 2572‬و با‬ ‫ش��ماره ثب��ت ‪۲۰۱۵۹۱۹‬دبلیو ب��ود و هنوز‬ ‫هم کلکس��یونرها در سراس��ر جهان به دنبال‬ ‫یافت��ن هرچه بیش��تر از ای��ن مجموعه اولیه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫جنگ «هاموی»ها‬ ‫در مناقش��ه های منطقه ای و جنگ «کوزوو» یکی از اتومبیل های‬ ‫جیپ مدل «هاموی» ارتش امریکا به وس��یله ارتش یوگس�لاوی به‬ ‫غینمت گرفته ش��د و هم اکنون نیز این اتومبیل روبه روی ساختمان‬ ‫موزه ارتش در پارک قلعه نظامی واقع در ش��هر بلگراد صربستان به‬ ‫نمایش عمومی گذاش��ته شده اس��ت‪ .‬این جیپ «هاموی» که نماد‬ ‫توانمن��دی ارتش امریکا بود‪ ،‬اکن��ون به عنوان نقطه ضعف امریکا در‬ ‫دس��ت مخالفان این کش��ور در این منطقه مورداستفاده قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اتومبیلی که امریکا برای نخس��تین ب��ار در عملیات «‪Just‬‬ ‫‪ »-Cause‬در سال ‪1989‬م در حمله به پاناما از ان استفاده کرد که‬ ‫بعد از ان این جیپ به عنوان اتومبیل های نظامی شکست ناپذیر برای‬ ‫ارتش امریکا ش��ناخته شد‪ .‬پس از اثبات توانایی جیپ «هاموی» در‬ ‫امریکا و دیگر کش��ورها‪ ،‬ده ها هزار دس��تگاه از ان را سفارش دادند‬ ‫و امری��کا و چن��د کش��ور دیگر بی��ش از ‪ 10‬هزار «هام��وی» را در‬ ‫جنگ امری��کا علیه دولت عراق در س��ال ‪2003‬م به کار بردند و در‬ ‫ای��ن جنگ نیز بار دیگ��ر توانایی های این جی��پ نظامی به همگان‬ ‫ثاب��ت و در اوای��ل س��ال ‪2006‬م طبق امار به دس��ت ام��ده‪ ،‬فقط‬ ‫‪ 250‬ع��دد از ‪10‬هزار جیپ «هاموی» اعزام ش��ده ب��ه عراق‪ ،‬نابود‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اما در س��ال های اخیر «هاموی»ها علیه جیپ های قدیمی نظامی‬ ‫قدعلم کردن��د و اکنون به عنوان اتومبیل��ی چندمنظوره با عناوینی‬ ‫چ��ون «هام��ر» در خیابان ها تردد می کنند و تبدی��ل «هاموی» به‬ ‫«هام��ر» تاریخچه پیچیده ای دارد و تا ح��دودی یک بحث قدیمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹«هاموی»ها از کجا امدند؟‬ ‫براساس انچه درباره چگونه ایجاد شدن «هاموی» امده است‪:‬‬ ‫در سال ‪1977‬؛ ارتش امریکا اعالم کرد اتومبیل های شهری مجهز‬ ‫به تجهیزات نظامی‪ ،‬پاس��خگوی نیازهای نظامی نیستند و در همان‬ ‫س��ال کارخانه «المبورگین��ی» مدل «چیتا» را تولی��د کرد تا مفاد‬ ‫قرارداد ارتش را به خود جلب کند‪ .‬در سال ‪1979‬م میالدی‪ ،‬ارتش‬ ‫امریکا تمامی مش��خصات اتومبیل نظامی چند منظوره (هاموی) را‬ ‫که مورد نیازش بود‪ ،‬به تصویب رس��اند‪ .‬در ماه جوالی همان س��ال‪،‬‬ ‫اغاز تولید جیپ در ایران‬ ‫گویا از ابتدا هم قرار نبوده که «جیپ» در ایران تنها یک اتومبیل‬ ‫وارداتی باش��د‪ ،‬ب��ه همین دلیل از همان ابتدا دول��ت وقت‪ ،‬برنامه و‬ ‫اصرار داش��ت بیش��تر قطعات این اتومبیل به ایران وارد ش��ده و در‬ ‫ای��ران نمونه هایی از ان مونتاژ و تحوی��ل ارتش‪ ،‬نیرو های انتظامی و‬ ‫پلیس ش��ود و بعد از ان به تدریج کارشناسان به چگونگی ساخت و‬ ‫تولید بومی ان بپردازند‪ ،‬به این دلیل بود که یک ش��رکت بزرگ به‬ ‫نام ش��رکت «پارس خودرو» در سال ‪( 1335‬حدود ‪ 60‬سال پیش)‬ ‫در ایران افتتاح و با شماره ثبت ‪ 5272‬با نام شرکت «جیپ» تاسیس‬ ‫شد؛ شرکتی که از ابتدا قرار بود واردات و فروش اتومبیل های جیپ‬ ‫کارخانه «ویلیز» را در ایران برعهده داش��ته باش��د و مسئولیت ارائه‬ ‫قطعات یدکی ان نیز با همین شرکت بود و دو سال بعد یعنی سال‬ ‫‪ ،1338‬یک کارخانه برای تولید این خودرو در جاده مخصوص کرج‬ ‫ساخته شد‪ .‬کارخانه ای که مونتاژ انواع اتومبیل های «جیپ» در ان‬ ‫انجام ش��د و طولی نکشید که محصوالت تولیدی این کارخانه عالوه ‬ ‫بر ارائه به مرکز نظامی و پلیس‪ ،‬طرفداران ویژه ای نیز پیدا کرد و در‬ ‫سال ‪ 1345‬تشکیل سالن های جدید پرس و ساخت قطعات «جیپ»‬ ‫و توس��عه عملیات در این شرکت موجب ساخته شدن اتومبیل های‬ ‫دیگری به نام اریا و ش��اهین (رامبلر) ش��د و ای��ن کارخانه عالو ه بر‬ ‫جیپ‪ ،‬محصوالت جدیدی از «پارس خودرو» وارد بازار ایران کرد‪ ،‬اما‬ ‫این شرکت از ان سال به بعد دچار تحوالت عمده ای شد‪.‬‬ ‫بورس‪ ،‬ش��رکت «سایپا» ‪ 10‬درصد از سهام این شرکت را خریداری‬ ‫کرد و با این اتفاق این ش��رکت از ش��مول شرکت های دولتی خارج‬ ‫ش��د و در سال ‪ 82‬نیز ‪ 34‬درصد دیگر از سهام این شرکت به وسیله‬ ‫س��ایپا خریداری ش��د‪ .‬با این حال در دهه های گذش��ته و با وجود‬ ‫تغیی��ر و تحوالت زیادی که در این ش��رکت رخ داد‪ ،‬تولیداتی چون‬ ‫شورولت اوپل‪ ،‬ش��ورولت ن ُوا‪ ،‬بیوک‪ ،‬امبوالنس چروکی‪ ،‬کادیالک و‬ ‫وانت ش��ورلت به وسیله این کارخانه س��اخته و به بازار عرضه شد و‬ ‫هم��ه این اتفاق ها در حالی افتاد که ای��ن کارخانه از هدف اولیه اش‬ ‫یعن��ی تولید «جیپ» خیل��ی فاصله گرفت! البت��ه در ابتدا «پارس‬ ‫خ��ودرو» محص��والت «رامبلر» و «جن��رال موتورز» را با لیس��انس‬ ‫ش��رکت های اصلی اش تولید می کرد‪ .‬نخستین خودروی ساخته شده‬ ‫از س��وی این ش��رکت‪ ،‬همان ماش��ین های قدیمی و معروف «اریا و‬ ‫این ش��رکت در چهارم اردیبهش��ت ‪ 1352‬یک موسس��ه دیگر با‬ ‫ش��ماره ثبت ‪ 16843‬به ثبت رس��اند و تمام��ی دارایی ها و تعهدات‬ ‫ش��رکت جیپ به این شرکت منتقل ش��د و در هشتم ابان ماه همان‬ ‫س��ال بر اس��اس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام ان ش��رکت به‬ ‫ش��رکت «جنرال موتورز» تغییر یافت که ش��رکتی با سهامی خاص‬ ‫بود و در سال ‪ 1359‬با عنوان خودروسازی ایران به «پارس خودرو»‬ ‫تغیی��ر ن��ام داد و از ان تاریخ به بعد نیز این ش��رکت دچار تحوالتی‬ ‫عمده شد‪.‬‬ ‫ش��اهین» بود که در سال ‪1967‬م براس��اس مدل خودرو های تولید‬ ‫ش��رکت «رامبلر» ساخته شد‪ .‬این ش��رکت همچنین تولید اتومبیل‬ ‫جیپ را با لیسانس شرکت اصلی تولید کرد‪ ،‬گرچه کارکنان قدیمی‬ ‫این کارخانه می گویند از سال ‪1972‬م به بعد «پارس خودرو» جزئی‬ ‫از «جن��رال موتورز» امریکا ب��ود و به همین نام تغییر کرد‪ .‬به گفته‬ ‫کارکنان قدیمی «پارس خودرو» در سال های پیش از پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی که این کارخانه به «جن��رال موتورز» تغییرن��ام داده بود‪،‬‬ ‫مردم بیش��تر تولیدات این کارخانه را با عالمت تجارت «ش��ورولت»‬ ‫می ش��ناختند؛ اتومبیلی که با موتور های موسوم به ‪ 2/8‬لیتری تولید‬ ‫می ش��د‪ .‬البته ی��ک مدل دیگر «بیوک» و «کادیالک» که از س��وی‬ ‫افراد متمول خیلی از ان اس��تقبال شد‪ ،‬از تولیدات این کارخانه بود‬ ‫و ای��ن نوع تولیدات را تا س��ال ‪ 1361‬که دولت جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران ش��رکت را وادار ب��ه قطع رابطه با امریکا ک��رد‪ ،‬به بازار عرضه‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز به کار شرکت «موتور جک!»‬ ‫‹ ‹رسیدن جیپ به «توسن»‬ ‫براس��اس صورتجلس��ه مجمع فوق العاده ‪ 26‬فروردین ‪1371‬و به‬ ‫اس��تناد ماده ‪ 278‬قانون اصالح س��هامی خاص به سهامی عام‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت نیز به سهامی عام تبدیل شد و اساسنامه جدید شرکت هم‬ ‫مش��تمل بر ‪80‬ماده و ‪ 15‬تبصره م��ورد تصویب قرار گرفت و اواخر‬ ‫س��ال ‪ 1378‬نیز درپی عرضه سهام شرکت «پارس خودرو» در بازار‬ ‫طراح��ی اتومبیلی‬ ‫ش��رکت «ا ام جن��رال» مقدمات‬ ‫مطابق درخواست ارتش امریکا را شروع ک��رد و در م��دت تنها‬ ‫‪11‬ماه نخستین نمونه ابتدایی ان به نام «ام‪ »988‬تولید و به سرعت‬ ‫انجام ازمایش های گوناگون روی ان اغاز شد‪ .‬در میان ‪ 6‬کارخانه ای‬ ‫که اماده تولید این اتومبیل بودند‪ ،‬ش��رکت های ‪ ،Teledyn‬بخش‬ ‫دفاع کرایسلر (که بعدها به وسیله «جنرال دینامیک» خریداری شد‬ ‫و به همین نام ش��ناخته می ش��ود) و «ا ام جنرال» به مرحله نهایی‬ ‫راه یافتند‪ .‬ارتش امریکا‪ ،‬از هریک از این ‪ 3‬ش��رکت درخواست کرد‬ ‫ت��ا اتومبیل نظامی حاضر در رقابت را در ‪ 3‬ارایش امبوالنس‪ ،‬حامل‬ ‫س��رباز و حامل مهمات طراحی کنند و بس��ازند‪ .‬ش��رکت کنندگان‬ ‫ب��ا چالش هایی همچون اس��تفاده از پنل ه��ای ضدگلوله‪ ،‬به حداقل‬ ‫رس��اندن وزن‪ ،‬قابلیت ف��رو رفتن در اب هایی با عمق زیاد‪ ،‬نش��ان‬ ‫ندادن ضعف در سرما و گرمای شدید‪ ،‬مقاومت باال‪ ،‬استهالک کم و‪...‬‬ ‫رو به رو بودند که «ا ام جنرال» توانست در مجموع امتیازات بیشتری‬ ‫را نسبت به رقبا کسب کند و به عنوان اتومبیل رسمی ارتش امریکا‬ ‫انتخ��اب ش��د‪ .‬در ماه ژوئ��ن ‪ ،1981‬ارتش امریکا ب��ا کارخانه «ا ام‬ ‫جنرال» قراردادی منعقد کرد تا چند نمونه اولیه دیگر از «ام‪»988‬‬ ‫را به امریکا بفرستد تا ازمایش های دیگری روی ان انجام شود‪ .‬پس‬ ‫از مدتی به این کارخانه اتومبیل س��ازی دس��تور رسید تا برای سال‬ ‫‪1985‬م تعداد ‪ 55‬هزار دستگاه از خودرو نظامی «هاموی» را ساخته‬ ‫و به امریکا منتقل کند‪.‬‬ ‫مراغه‪ ،‬عرصه تاخت وتاز جیپ ها‬ ‫به گفته شهروندان قدیمی مراغه‬ ‫(از توابع تبریز) تعداد این خودروها‬ ‫در گذش��ته بسیار بیشتر از اکنون‬ ‫بوده اما در سال های اخیر با طرح‬ ‫از رده خ��ارج ک��ردن خودروهای‬ ‫فرس��وده‪ ،‬تعداد این خودروها نیز‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬فرمانده انتظامی‬ ‫شهرس��تان مراغ��ه‪ ،‬در ب��اره تع��داد خودروهای جی��پ در این‬ ‫شهرستان گفته اس��ت‪ :‬اکنون یک هزار و ‪ ۲۰۰‬تا یک هزار و‪۵۰۰‬‬ ‫دس��تگاه خودرو جیپ در شهرستان مراغه تردد می کنند‪ .‬بخش‬ ‫عم��ده ای از رانندگان این خودروها روزانه در مس��یر روس��تاها و‬ ‫مناطق اطراف به مسافرکشی اش��تغال داشته و از این راه کسب‬ ‫درامد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعمیرگاه های جیپ در مراغه‬ ‫از دیگر نکات جالب توجه‪ ،‬وجود تعمیرگاه های تخصصی جیپ‬ ‫در شهرس��تان مراغه است‪ .‬در مس��یر خیابان های مختلف مراغه‬ ‫تعمیرگاه های بسیاری وجود دارند که به طور تخصصی به تعمیر‬ ‫جیپ مش��غول بوده و از این راه امرارمع��اش می کنند‪« .‬جالل»‬ ‫مکانیک ‪ 64‬ساله که ‪ ۳‬خودرو جیپ در مقابل تعمیرگاه او توقف‬ ‫کرده و مش��غول تعمیر انهاس��ت‪ ،‬می گوی��د‪ :‬از زمانی که در این‬ ‫ش��هر چش��م باز کرده ام «جیپ»‬ ‫هم��واره عنصری جدا نش��دنی از‬ ‫زندگی مردم مراغه بوده و از س��ن‬ ‫‪ ۲۰‬سالگی که وارد این شغل شدم‬ ‫تاکن��ون تعمیر ان��واع خودروهای‬ ‫جی��پ‪ ،‬منبع اصل��ی درامد من و‬ ‫خانواده ام بوده است‪.‬‬ ‫او درباره دلیل عالقه مندی مردم‬ ‫این منطقه به این خودرو می گوید‪ :‬جیپ خودوریی بس��یار بادوام‬ ‫اس��ت که لوازم ان ارزان بوده و به هنگام مشکل فنی با کمترین‬ ‫هزین��ه می توان ان را تعمیر کرد و با توجه به کوهس��تانی بودن‬ ‫منطقه‪ ،‬این خودرو مناسب ترین وسیله تردد در مسیرهای خاکی‬ ‫و صعب العبور منتهی به مراغه محس��وب می شود‪ .‬عشایر منطقه‬ ‫هم بیش��تر با این خودروها وسایل زندگی خود را به هنگام کوچ‪،‬‬ ‫منتقل می کنند‪.‬‬ ‫در این میان اما بسیاری از شهروندان‪ ،‬وجود پادگان پشتیبانی‬ ‫منطق��ه ‪ ۴‬ارتش در این شهرس��تان را یک��ی از مهم ترین عوامل‬ ‫ازدیاد خودروهای جیپ در شهرستان مراغه می دانند‪ .‬این پادگان‬ ‫در سال های گذش��ته همواره مزایده های مختلفی برگزار کرده و‬ ‫در ه��ر دوره‪ ،‬تعداد زیادی از خودروهای جیپ از رده خارج خود‬ ‫را به مردم واگذار کرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مزایای درگاه‬ ‫سرویس ‬ ‫الکترونیکی بنادر‬ ‫بهروز فتحی‬ ‫کارشناس لجستیک‬ ‫یک��ی از ویژگی های مه��م بنادر پیش��رفته‪ ،‬وجود‬ ‫امکان��ات اطالع رس��انی به موقع و به هنگام اس��نادی‬ ‫همچون مانیفس��ت‪ ،‬بارنام��ه و وضعیت محموله های‬ ‫کانتینری ب��رای ذی نفعان مختلف بنادر اس��ت‪ .‬این‬ ‫ذی نفعان می توانند بسیار متعدد باشند‪ .‬البته مراجع‬ ‫و دس��تگاه های دولت��ی مختلفی نیز وج��ود دارد که‬ ‫وظیفه نظ��ارت‪ ،‬هدای��ت و اطالع رس��انی را به عهده‬ ‫دارند‪ .‬سازمان هایی همچون حاکمیت بندر‪ ،‬گمرک و‬ ‫تجارت‪ ،‬هر یک به نوعی ایفاکننده نقش های هدایت و‬ ‫رهبری موضوع هستند‪ ،‬همچنین بازیگرانی در سطح‬ ‫عملیات وجود دارند که انها نیز وظیفه اطالع رس��انی‬ ‫به مشتریان خود را به عهده دارند‪ ،‬همچون حاکمیت‬ ‫بن��ادر‪ ،‬پورت اپراتوره��ا ‪ ،‬ترمین��ال اپراتورها‪ ،‬خطوط‬ ‫کشتیرانی‪ ،‬فورواردرها‪ ،‬شرکت های حمل ونقل و‪...‬‬ ‫موضوع سرویس های الکترونیکی‪ ،‬مدیریت اطالعات‬ ‫اسناد و عملیات‪ ،‬از ‪ 3‬نظر دارای اهمیت است؛ یکی از‬ ‫این ابعاد‪ ،‬بخش ذی نفعان است‪ .‬سازمان های مختلفی‬ ‫وج��ود دارند که در حوزه تج��ارت دریایی‪ ،‬ایفاکننده‬ ‫نقش هس��تند و در زمینه اطالع رس��انی‪ ،‬ایجاد زبان‬ ‫مش��ترک‪ ،‬هماهنگی و انس��جام بین تالش های این‬ ‫سازمان ها و اشخاص اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫دومی��ن بعد مه��م س��رویس های الکترونیکی‪ ،‬نوع‬ ‫اطالعاتی اس��ت که باید ارائه ش��ود‪ ،‬به ط��ور مثال‪،‬‬ ‫رهگی��ری عملی��ات اس��نادی بارنام��ه و بخش��ی از‬ ‫عملی��ات فیزیکی و جابه جایی مانند اطالعات بارنامه‪،‬‬ ‫اطالعات کش��تی‪ ،‬زمان تخلیه و بارگیری‪ ،‬محوطه و‬ ‫تع��داد جابه جایی‪ .‬یکی دیگر از مس��ائل مورداهمیت‬ ‫در س��رویس های الکترونیکی بنادر‪ ،‬نحوه هماهنگی‬ ‫است‪ .‬اطالعات در اثر عملیات مختلف در بنادر تولید‬ ‫ش��ده و به جریان می افتد اما موضوع مهم‪ ،‬هماهنگی‬ ‫ذی نفعان اصل��ی در حوزه ه��ای حمل ونقل‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫گمرک و بنادر است‪.‬‬ ‫درگاه س��رویس های الکترونیک��ی‪ ،‬بای��د دارای‬ ‫ویژگی های��ی باش��د که بر اس��اس انها بت��وان درگاه‬ ‫ارائه س��رویس های الکترونیکی بنادر را تعریف کرده‬ ‫و س��اختار داد‪ .‬ایجاد موتور جس��ت وجو برای امکان‬ ‫پیگیری اسنادی و کانتینری از سوی اشخاص مجاز‪،‬‬ ‫ام��کان تفکیک بارنامه صاحب��ان کاال از یکدیگر (که‬ ‫بر اس��اس بارنامه خط کشتیرانی و بارنامه فورواردری‬ ‫ایجاد می ش��ود) و امکان تجمیع ام��اری بارنامه های‬ ‫مختلف ب��رای صاحبان کاال‪ ،‬از این ویژگی ها اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن س��رویس های الکترونیک��ی باید‬ ‫ام��کان تفکیک بار بر اس��اس ن��وع ورود و خروج‪ ،‬به‬ ‫تفکیک ترانزیت خارج��ی‪ ،‬ترانزیت داخلی‪ ،‬ترخیص‪،‬‬ ‫ترانش��یپ و کانتینر خالی فراهم باشد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫الزم اس��ت امکان تعیین مبادی اصلی کاالی ورودی‬ ‫و مقاص��د اصلی کاالی صادراتی‪ ،‬در این س��رویس ها‬ ‫فراهم بوده و ارتباط بی��ن خطوط و بنادر و صاحبان‬ ‫کاال‪ ،‬الکترونیکی باش��د‪ .‬یکی از ویژگی های مهم این‬ ‫سرویس ها این است که باید تمامی نیازهای مشتریان‬ ‫بدون حضور انها انجام ش��ود و حت��ی برای عملیات‬ ‫کش��تی نیز نیازی به حضور نباش��د‪ .‬ونیز الزم است‬ ‫صاحبان کاال بتوانند محموله خود را جست وجو کنند‪.‬‬ ‫همچنین باید امکانی در س��امانه برای اطالع رس��انی‬ ‫مراح��ل اس��نادی و فیزیک��ی ط��ی ش��ده بارنامه و‬ ‫کانتینره��ا و اخرین وضعیت برای صاحب کاال فراهم‬ ‫باش��د‪ .‬صاحبان کانتینر و صاحب��ان کاال باید بتوانند‬ ‫از وضعی��ت کانتینر و محمول��ه و مراحل ترخیص و‬ ‫مح��ل نگهداری کانتینر و موقعیت درون بنادر اطالع‬ ‫داشته باشند و امکان وجود اطالعات قابل اطمینان و‬ ‫به موقع که باعث تسریع تجارت شده و از سوء استفاده‬ ‫و تخریب های تجاری جلوگیری می کند‪ ،‬فراهم باشد‪.‬‬ ‫کاه��ش مراجع��ات و برنامه ریزی ب��رای ادامه چرخه‬ ‫لجس��تیک و حمل بار‪ ،‬به معنای حذف مش��کالت و‬ ‫هزینه های کاذب و افزایش سرعت خواهد بود‪.‬‬ ‫قابلی��ت رهگی��ری عملیات مربوط ب��ه محموله ها‪،‬‬ ‫شفاف س��ازی عملیات و ارتقای س��طح خدمات بنادر‬ ‫با هدف نزدیک ش��دن به اس��تاندارد های جهانی‪ ،‬از‬ ‫مزایای قابل پیش بینی درگاه الکترونیکی بنادر است‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از این فناوری‪ ،‬امکان کنترل مشتریان بر‬ ‫عملیات‪ ،‬وضعیت اس��ناد مربوط به محموله‪ ،‬کانتینر‬ ‫و کش��تی فراهم ش��ده و تس��هیل تجارت در بخش‬ ‫عملی��ات بن��دری محقق می ش��ود‪ .‬تاثیرگ��ذاری بر‬ ‫عملیات لجستیک زنجیره تامین ملی محموله با ایجاد‬ ‫اطالع��ات قابل اتکا و صحیح در بخش عملیات بنادر‪،‬‬ ‫امکان مقایسه عملکرد و خدمات خطوط و فورواردرها‬ ‫از طریق روندگیری عملیات و فراهم س��ازی شرایط و‬ ‫امکان برنامه ریزی دقیق تر بر ش��روع و اتمام عملیات‬ ‫بندری‪ ،‬ترخیص و خروج محموله از بنادر نیز از دیگر‬ ‫مزایایی اس��ت که می توان از درگاه الکترونیکی بنادر‬ ‫انتظار داشت‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫بررسی‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫از وضعیت ناوگان شناورهای صیادی نشان می دهد‬ ‫فرسودگی ‪ 20‬درصدی بزرگترین ناوگان دریایی کشور‬ ‫اکرم امینی ـ گروه خودرو‪ :‬بیش��ترین‬ ‫بن��ادر ایران‪ ،‬بن��ادر صیادی اس��ت و به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬بیش��ترین شناورهای فعال‬ ‫در کش��ور در ن��اوگان صی��ادی فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬به گفته معاون صی��د و بنادر‬ ‫ماهیگیری س��ازمان ش��یالت ای��ران‪ ،‬در‬ ‫مجموع‪11 ،‬هزار فروند شناور ثبت شده و‬ ‫‪ 74‬بندر ماهیگیری در اب های ش��مال و‬ ‫جنوب کشور فعالند که از این تعداد‪۱۰ ،‬‬ ‫هزار شناور ماهیگیری در جنوب فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬به گفته علی اصغر مجاهدی‪ ،‬در‬ ‫این می��ان‪ 7 ،‬هزار و ‪ 500‬فروند قایق‪3 ،‬‬ ‫هزار و ‪ 100‬فروند لنج و‪ 54‬فروند کشتی‬ ‫هستند‪ .‬از این میان‪ 80 ،‬درصد شناورها‬ ‫به همت س��ازمان شیالت و وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬نوس��ازی شده و ‪ 20‬درصد با‬ ‫مشکل فرسودگی مواجهند‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی اقدامات مهمی در راس��تای‬ ‫تبدیل ش��ناورهای صیادی کشور‪ ،‬یعنی‬ ‫لنج ها و قایق های صی��ادی از نوع چوبی‬ ‫به فایبرگالس انجام ش��ده و سیستم های‬ ‫ناوب��ری این ش��ناورها ارتقا یافته اس��ت‪.‬‬ ‫اس��حاق تن��درو‪ ،‬مش��اور عال��ی اتحادیه‬ ‫سراس��ری تعاونی های صی��ادی ایران در‬ ‫با بیان ای��ن مطلب‪،‬‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش از این شناورهای صیادی‬ ‫تجهیزات ناوبری همچون «جی پی اس» و‬ ‫بی سیم نداشتند اما اکنون بسیاری از این‬ ‫مشکالت حل ش��ده و بیش از ‪ 80‬درصد‬ ‫ش��ناورهای صی��ادی‪ ،‬نوس��ازی و مجهز‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته تن��درو‪ ،‬ش��ناورهای صیادی‬ ‫چوبی به دلیل کاربرد میخ ‪ ،‬چوب و پنبه‪،‬‬ ‫عم��ر مفید کمتری دارند و زودتر در دریا‬ ‫از بین می روند و می توان گفت عمر مفید‬ ‫انها بین ‪ 10‬تا ‪ 15‬س��ال است‪ .‬وی سن‬ ‫فرسودگی ش��ناورهای فایبرگالس را ‪20‬‬ ‫تا ‪ 25‬س��ال عنوان ک��رد‪ .‬به گفته تندرو‪،‬‬ ‫س��بک و بهداشتی بودن‪ ،‬مصرف سوخت‬ ‫کمتر‪ ،‬قدرت مانور و دریانوردی بیش��تر‪،‬‬ ‫کم هزینه بودن و امکان نگهداری ساده تر‬ ‫از مهم ترین مزایای شناورهای فایبرگالس‬ ‫در مقایس��ه با لنج های چوبی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫معتقد است‪ ،‬تنها مشکل موجود در مسیر‬ ‫نوس��ازی ‪ 20‬درصد ناوگان فرسوده این‬ ‫بخش‪ ،‬تهیه تس��هیالت برای شناورهای‬ ‫صیادی است‪.‬‬ ‫تن��درو اضافه ک��رد‪ :‬بانک های عامل از‬ ‫مراجعه کنندگان برای نوس��ازی ش��ناور‪،‬‬ ‫وثیق��ه ملک��ی بالمع��ارض داخل ش��هر‬ ‫درخواس��ت می کنند که بیشتر صیادان و‬ ‫شناورداران این وثیقه را ندارند‪.‬‬ ‫وثیقه تهیه کنند‪ ،‬نمی توانند ش��ناورها را‬ ‫به سیس��تم ناوبری امروزی تجهیز کنند‪.‬‬ ‫این فعال پیشکس��وت حمل ونقل دریایی‬ ‫گفت‪ :‬یک راهکار برای حل این مش��کل‬ ‫این اس��ت که بانک ها شناور را به عنوان‬ ‫وثیق��ه بپذیرند و ش��ناور ب��ه رهن بانک‬ ‫دربیاید‪ ،‬در این ص��ورت می توان ناوگان‬ ‫صی��ادی را ب��ه روز ک��رده و در نتیج��ه‬ ‫وضعیت اش��تغال در این ح��وزه را بهبود‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫صیادی این استان‪ ،‬به فعالیت مشغولند‪.‬‬ ‫در دیگر اس��تان ها همچون خوزس��تان و‬ ‫بوشهر شمار شناورهای صیادی‪ ،‬زیر هزار‬ ‫شناور است‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کل ت�ردد و اس�تاندارد نبودن‬ ‫شناورهای فرسوده‬ ‫در حالی تامین نقدینگی برای نوسازی‬ ‫ش��ناورهای س��نتی‪ ،‬یکی از مش��کالت‬ ‫اساسی مالکان لنج ها و قایق های صیادی‬ ‫‹ ‹بیش�ترین ن�اوگان صی�ادی در‬ ‫هرمزگان‬ ‫مش��اور عال��ی اتحادی��ه سراس��ری‬ ‫تعاونی های صیادی‪ ،‬ی��اداوری کرد‪ ،‬این‬ ‫شناورداران برای نوسازی شناورهای خود‬ ‫بسته به توانایی مالی‪ ،‬می توانند از سرمایه‬ ‫ش��خصی یا از تس��هیالت بانکی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی با اش��اره به بنیه ضعیف مالی‬ ‫صیادان‪ ،‬اف��زود‪ :‬افرادی ک��ه نمی توانند‬ ‫در میان بن��ادر ایران‪ ،‬بزرگترین ناوگان‬ ‫صی��ادی در اس��تان هرم��زگان فعالیت‬ ‫می کن��د‪ .‬ب��ه گفت��ه تن��درو در اس��تان‬ ‫هرمزگان‪ 84 ،‬تعاون��ی صیادی و ‪ 4‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬ش��ناور صیادی ب��زرگ و کوچک‬ ‫در کالس ه��ای مختلف فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫استان سیس��تان و بلوچستان نیز یکی از‬ ‫ناوگان های فعال ح��وزه صیادی را دارد‪،‬‬ ‫به گفته محس��نعلی گلش��نی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫ش��یالت این اس��تان‪ ،‬در ح��ال حاضر ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 400‬ش��ناور صیادی در ‪ 11‬بندر‬ ‫فرسوده است که با خروج هر فروند لنج از‬ ‫ناوگان سنتی کشور‪ ،‬حدود ‪ 30‬تا ‪ 40‬نفر‬ ‫بی کار می شوند‪ .‬احمد هاشمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه ش��رکت های تعاونی حمل و نقل‬ ‫‪،‬‬ ‫دریایی بار و مس��افر در پاس��خ به‬ ‫با بیان این مطلب‪ ،‬به مش��کل استاندارد‬ ‫نب��ودن بخش زی��ادی از این ش��ناورها‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬به دلیل غیراستاندارد‬ ‫ب��ودن‪ ،‬این ش��ناورها نمی توانند به بنادر‬ ‫کش��ور تردد کنن��د و در ص��ورت ادامه‬ ‫چنین وضعیتی‪ ،‬مش��کالت ش��ناورداران‬ ‫و لن��ج داران س��نتی دوچن��دان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل اتحادیه شرکت های‬ ‫تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مس��افر‪،‬‬ ‫درح��ال حاضر به جز فرس��ودگی‪ ،‬برخی‬ ‫مش��کالت ت��ردد نیز در برخی س��واحل‬ ‫به ویژه برای شناورداران فعال در رودخانه‬ ‫کارون وجود دارد‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬مشکالت‬ ‫تردد شناورهای صیادی خرمشهر به ویژه‬ ‫در رودخان��ه کارون‪ ،‬به خاط��ر تورریزی‬ ‫قایق ه��ای محل��ی در ع��رض رودخانه و‬ ‫همچنی��ن وج��ود مغروقه ه��ای زیرابی‬ ‫در مس��یر تردد ای��ن ش��ناورها و ایجاد‬ ‫خسارت های جانی و مالی برای شناورها و‬ ‫صیادان است که در این زمینه‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ش��هری بای��د اقدامات مناس��ب را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ش��ناورهای صیادی‪،‬‬ ‫بزرگتری��ن بخش ناوگان دریایی کش��ور‬ ‫را تش��کیل می دهند‪ ،‬نوس��ازی و تجهیز‬ ‫ش��ناورهای صی��ادی ن��ه تنه��ا می تواند‬ ‫به صرفه جوی��ی در هزینه ه��ای صیادی‬ ‫کمک کن��د بلکه می توان��د ارزش افزوده‬ ‫ش��یالت را بهب��ود بخش��یده و گام‬ ‫مهم��ی در راس��تای افزای��ش بهره وری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ای��ن کار همچنین می توان��د همزمان‬ ‫ب��ا افزای��ش کیفی��ت کار‪ ،‬کمیت صید و‬ ‫س��هم ایران را در این ب��ازار افزایش داده‬ ‫و رن��ج صیادان را کاهش دهد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر فعاالن دریای��ی معتقدند با افزایش‬ ‫قیم��ت س��وخت ش��ناورهای تج��اری و‬ ‫مس��افربری در هفته های گذشته و ثابت‬ ‫ماندن قیمت سوخت شناورهای صیادی‪،‬‬ ‫اکنون قیمت این ش��ناورها افزایش یافته‬ ‫و طرفداران زیادی پیدا کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫مس��ئله ممکن است درافزایش یا کاهش‬ ‫فعالیت شناورهای صیادی اثراتی داشته‬ ‫باشد که قابل بررسی است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی خبر داد‬ ‫توافق با وزارت نفت برای نوسازی ‪ ۶۵‬هزار کامیون‬ ‫وزی��ر راه از تواف��ق ب��ا وزارت نفت برای نوس��ازی‬ ‫‪ ۶۵‬ه��زار دس��تگاه کامی��ون و روک��ش اس��فالت و‬ ‫بهس��ازی‪ ۳۵۰۰‬کیلومت��ر راه روس��تایی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬پروژه های ریلی ‪ ۶‬ش��هر مرکز استان از جمله‬ ‫رشت‪ ،‬تبریز‪ ،‬ارومیه‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمانشاه و سنندج در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫عباس اخوندی اظهار کرد‪ :‬دولت در ش��رایط بسیار‬ ‫س��ختی مس��ئولیت کش��ور را پذیرفت‪ .‬در شرایطی‬ ‫که کش��ور در تنگنای مالی بود و بودجه کش��ور در‬ ‫وضعیت بحرانی قرار داش��ت؛ ضم��ن اینکه در حوزه‬ ‫نظ��ام بانک��ی ق��درت وام ده��ی بانک ها بس��یار کم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حالی که شاهد نارسایی و ناکارامدی‬ ‫سیستم های بانکی در جهت تامین مالی بودیم‪ ،‬تعهد‬ ‫بسیار بزرگی در حوزه حمل ونقل داشتیم‪ .‬به طوری‬ ‫که بی��ش از ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد توم��ان پروژه ناتمام‬ ‫در ح��وزه حمل ونقل هوایی‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریایی و جاده ای‬ ‫وجود داشت‪ .‬‬ ‫اخون��دی ادام��ه داد‪ :‬در وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫اف��رادی که اش��نا ب��ه عل��م اقتص��اد حمل ونقل و‬ ‫زیرس��اخت ها هس��تند‪ ،‬بر این باورند که با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی بخش راه و شهرسازی وضعیت قابل‬ ‫قبولی دارد‪ .‬‬ ‫‹ ‹اغاز عملیات ساخت ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر ازادراه‬ ‫در کشور‬ ‫اخوندی با بیان اینکه در حوزه راه ها اتفاقات بسیار‬ ‫خوبی رخ داده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این بخش با وجود‬ ‫تمام تنگناهای مالی در جهت بهسازی روکش راه ها‬ ‫و توس��عه راه های کشور‪ ،‬در سال گذشته ‪۱۰‬میلیون‬ ‫ق��رارداد س��اخت خط اهن قطار سریع الس��یر تهران‬ ‫ قم ‪ -‬اصفهان منعقد ش��د که اقدام بس��یار بزرگی‬‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتصال ‪ ۶‬مرکز استان به شبکه ریلی‬ ‫تن اسفالت که بیش از ‪2‬برابر سال ماقبل بود‪ ،‬مورد‬ ‫استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عملی��ات اجرای��ی بی��ش از یک هزار‬ ‫کیلومتر ازادراه در یکس��ال گذش��ته اغاز شده‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه ط��ول کل ازادراه ه��ای ایران‬ ‫فق��ط ‪ ۲‬ه��زار کیلومت��ر اس��ت‪ .‬در این ش��رایط با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد طول‬ ‫ازادراه ه��ای فعلی اقدام ب��ه اح��داث ازادراه جدید‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه فاز دوم و سوم بندر شهید رجایی‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬در همین ش��رایط‬ ‫س��خت مالی قرارداد س��رمایه گذاری به میزان ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون دالر منعقد ش��د و این پروژه با جدیت فعال‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین پروژه فاز دوم و س��وم بندر شهید‬ ‫رجای��ی به میزان ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر س��رمایه گذاری‬ ‫جدید در حال اجرا است‪.‬‬ ‫اخوندی به عملکرد حوزه هوایی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در بخش هوایی عالوه بر اغاز اجرای شهر فرودگاهی‪،‬‬ ‫احداث ح��دود ‪ ۶‬ترمین��ال بین الملل��ی (پروازهای‬ ‫خارجی) در تبریز‪ ،‬مش��هد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬کرمان‬ ‫و مراکز اس��تان هایی که دارای ف��رودگاه بین المللی‬ ‫هستند‪ ،‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته م��دل اجرای همه ای��ن پروژه ها‬ ‫ب��ر مبن��ای ق��رارداد ب��ا بخ��ش خصوصی اس��ت و‬ ‫توانس��تیم مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی را فع��ال‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخش هوای��ی به تازگی با ورود‬ ‫تعدادی هواپیما ناوگان هوایی کش��ور نوسازی شد و‬ ‫اتفاقات بهتری نیز در جریان است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی درباره اقدامات انجام ش��ده‬ ‫در ح��وزه ریلی اف��زود‪ :‬در بخش ریل��ی نیز اتفاقات‬ ‫بس��یار بزرگی در دولت یازدهم رخ داد‪ .‬به طوری که‬ ‫اخوندی با بیان اینکه هم��ه خطوط ریلی منتهی‬ ‫به تهران ‪2‬خطه‪3 ،‬خطه و ‪4‬خطه می ش��وند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پروژه ه��ای ریل��ی ‪ ۶‬ش��هر مرک��ز اس��تان از جمله‬ ‫رش��ت‪ ،‬تبریز‪ ،‬ارومیه‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمانش��اه و سنندج‬ ‫در حال انجام اس��ت که امیدوارم در ‪ ۲‬س��ال اینده‬ ‫شبکه پوش��ش ریلی کشور توسعه یابد و استان های‬ ‫بیش��تری ب��ه ش��بکه سراس��ری راه اه��ن متص��ل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حوزه نوس��ازی ناوگان ریلی اقدامات‬ ‫خوبی رخ داده و اقدامات جدیدی نیز در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۵۰۰‬کیلومتر راه روستایی در سال گذشته‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بخ��ش راه روس��تایی نیز در س��ال‬ ‫گذشته ‪۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر راه روستایی اسفالت‪،‬‬ ‫روکش و بهسازی ش��د و امسال نیز وضعیت بهتری‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬ضمن اینکه با مصوبه دولت ساخت‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار واحد مس��کن روس��تایی و نوسازی ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار واحد مس��کونی از س��وی دول��ت تامین مالی‬ ‫ش��ود که اق��دام بس��یار بزرگ��ی در حوزه مس��کن‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی اف��زود‪ :‬خوش��بختانه ب��ا‬ ‫راه ان��دازی صن��دوق پس انداز یکم (تس��هیالت ‪۸۰‬‬ ‫میلیون��ی) تحرک بس��یار خوبی در ح��وزه صندوق‬ ‫پس ان��داز مس��کن ایج��اد می ش��ود و می توانی��م‬ ‫برنام��ه خروج مس��کن از رکود نیز در اینده داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫تولید «گرانول» در شرکت پاالیش نفت تبریز اغاز شد‬ ‫‪23‬‬ ‫توسعه مسالمت امیز صنعت با محیط زیست‬ ‫مجتب�ی کرمان�ی زاده‪ -‬گ�روه اس�تان ها‪ :‬بخش‬ ‫عم��ده ای از نیاز اس��تان های ش��مال غرب کش��ور به‬ ‫فراورده ه��ای نفتی از س��وی پاالیش��گاه تبریز تامین‬ ‫می ش��ود و این واح��د با وجود وس��عت ماموریت های‬ ‫خ��ود‪ ،‬در حف��ظ محیط زیس��ت و کاه��ش االینده ها‬ ‫نیز اهتمام ویژه ای دارد‪ .‬مس��ئوالن اس��تان نیز بر این‬ ‫اعتقادند که رعایت مقررات زیست محیطی در مغایرت‬ ‫با تولید و صنعت نیس��ت‪ .‬همچنین س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت و مدیریت اس��تان اذربایجان شرقی نیز‬ ‫اماده حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی هس��تند‬ ‫تا این واحدها در فعالیت خود از موارد زیست محیطی‬ ‫غافل نش��وند‪ .‬گرانول با قطر ‪ 2‬تا ‪ 6‬میلی متر با امکان‬ ‫بارگیری فله ای و بس��ته بندی کیس��ه ای در پاالیشگاه‬ ‫تبریز به بهره برداری می رس��د ک��ه برای انجام ان ‪75‬‬ ‫میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫به گفته اس��تاندار اذربایجان شرقی‪ ،‬پاالیشگاه تبریز‬ ‫یک��ی از نمادهای مقاومت اذربایج��ان در دوران دفاع‬ ‫مقدس اس��ت ک��ه در طول ‪ 8‬س��ال جن��گ‪ 21 ،‬بار‬ ‫بمباران ش��د‪ ،‬اما هر بار به دس��ت توانمند متخصصان‬ ‫خود بازسازی شده و دوباره در مدار تولید قرار گرفت‪.‬‬ ‫خوشحالیم که این واحد صنعتی امروز در دوران صلح‬ ‫و س��ازندگی هم نماد حفظ محیط زیس��ت اس��ت که‬ ‫نشان می دهد افراد عالقه مند به انقالب و کشور در هر‬ ‫مقطعی وظیفه خود را به درس��تی تشخیص داده و به‬ ‫نحو احسن به ان عمل می کنند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل جب��ارزاده افزود‪ :‬بخش عم��ده ای از نیاز‬ ‫اس��تان های ش��مال غ��رب کش��ور ب��ه فراورده های‬ ‫نفتی توس��ط پاالیش��گاه تبریز تامین می ش��ود و این‬ ‫واحد با وجود وس��عت ماموریت ه��ای خود‪ ،‬در حفظ‬ ‫محیط زیس��ت و کاهش االینده ها نیز اهتمام ویژه ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جب��ارزاده همچنی��ن با اش��اره ب��ه افتت��اح پروژه ‬ ‫گرانول س��ازی گوگرد در ش��رکت پاالیش نفت تبریز‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اج��رای این پروژه ارزش��مند که بر‬ ‫زندگی و س�لامت مردم تاثیرگذار اس��ت یک حرکت‬ ‫جه��ادی بود که در مدت ‪ 8‬ماه و با کیفیت قابل قبول‬ ‫انجام ش��د و ج��ا دارد که از طرف مردم از مس��ئوالن‬ ‫پاالیشگاه تبریز قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهره مندی از محیط زیست و منابع طبیعی‬ ‫سالم حق نسل اینده است و بی توجهی به فضای سبز‬ ‫و االیندگی هوا خیانت در حق محیط زیست است و ما‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��روژه بازیافت گازهای ارس��الی به‬ ‫سیس��تم مش��عل با ظرفیت ‪ 2‬هزار و ‪ 400‬تن در ماه‬ ‫با هدف بازیافت گازهای مش��عل‪ ،‬کاهش االیندگی و‬ ‫کاه��ش ضایعات تا پایان ش��هریور ماه س��ال جاری به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تبری��ز اظهار کرد‪:‬‬ ‫دیگر پروژه مهم این طرح پروژه گرانول س��ازی گوگرد‬ ‫است که با ظرفیت ‪ 18‬تن در ساعت و با هدف کاهش‬ ‫االیندگی ناش��ی از حمل و نقل گوگرد به بهره برداری‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این پاالیشگاه با تالش‬ ‫دس��ته جمعی تمام��ی کارکن��ان به دنبال دس��تیابی‬ ‫به چش��م انداز س��ازمانی خود اس��ت ت��ا در اینده به‬ ‫پاالیش��گاهی پیشرو در منطقه با اعتبار جهانی تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واحد گرانول سازی پاالیشگاه تبریز‬ ‫اجازه چنین کارهایی را نداریم‪.‬‬ ‫استاندار اذربایجان ش��رقی با اشاره به تغییر کاربری‬ ‫بیش از ‪ 300‬هکتار از فضای س��بز تبریز در سال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ان را یک خیانت نابخش��ودنی عنوان کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬تا زمانی که به عن��وان خدمتگزار مردم در این‬ ‫استان هستیم اجازه تکرار چنین خیانتی را نمی دهیم‬ ‫و نمی گذاری��م فضای س��بزی که متعلق ب��ه مردم و‬ ‫نسل های اینده است در اختیار منافع شخصی افرادی‬ ‫خاص قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در س��ال گذشته‪ 400 ،‬هکتار‬ ‫به فضای س��بز تبریز افزوده ش��ده که عالوه بر جبران‬ ‫کم لطفی های گذش��ته‪ ،‬موجب توسعه فضای سبز نیز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جب��ارزاده با بیان اینکه هدفگ��ذاری افزایش فضای‬ ‫س��بز تبریز در س��ال ‪ 94‬بیش از ‪ 400‬هکتار اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین توس��عه فضای س��بز کوه عینالی که ‪6‬‬ ‫هزار هکتار وس��عت دارد در دس��تور کار است و عالوه‬ ‫بر ان در س��طح شهر نیز ایجاد فضای سبز جدید جزو‬ ‫برنامه های شهری است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه رعایت مقررات زیست محیطی‬ ‫هیچ مغایرتی با تولید و صنعت ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست و مدیریت استان اماده حمایت‬ ‫از واحدهای تولیدی و صنعتی هس��تند تا این واحدها‬ ‫بتوانند با بکارگی��ری روش های علمی و اصولی ضمن‬ ‫تولید‪ ،‬مقررات محیط زیست را نیز رعایت کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اذربایجان شرقی با قدردانی از صنایع سبز‬ ‫و دوس��تدار محیط زیست این استان‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫با همت بخ��ش تولید و صنعت اس��تان‪ ،‬تعداد چنین‬ ‫واحدهایی بیشتر ش��ود و روزی شاهد باشیم که همه‬ ‫واحدهای تولیدی استان دوستدار محیط زیست باشند‪.‬‬ ‫در ادام��ه از مدی��ران واحده��ای صنعتی س��یمان‬ ‫صوفیان‪ ،‬ش��رکت گاز اذربایجان شرقی‪ ،‬گروه صنعتی‬ ‫به روزرسانی بانک اطالعاتی اصناف گلستان‬ ‫‪ :‬مع��اون امور بازرگانی و توس��عه تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان‬ ‫گفت‪ :‬توجه به س��امانه اصناف ایرانیان باید در‬ ‫اولویت کار ادارات شهرس��تانی و کارشناس��ان‬ ‫حوزه اصناف قرار گیرد ‪ .‬انتظار ما این اس��ت که‬ ‫این س��امانه به صورت مس��تمر در شهرستان ها‬ ‫م��ورد توجه ق��رار گیرد که این امر قابل توجه و بس��یار حائز اهمیت‬ ‫است ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫گلس��تان‪ ،‬دروی��ش علی حس��ن زاده در نخس��تین کارگاه اموزش��ی‬ ‫یک روزه کارشناس��ان حوزه اصناف استان گلس��تان اظهار کرد‪ :‬ورود‬ ‫اطالعات دقیق و به روز در پایگاه اطالع رس��انی اصناف گلستان بسیار‬ ‫حائز اهمیت است و با تکمیل و به روز رسانی این پایگاه‪ ،‬بانک اطالعات‬ ‫اصناف و بازار کشور تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ن زاده تصری��ح ک��رد‪ :‬به ط��ور قطع ای��ن امر باعث می ش��ود‬ ‫برنامه ریزی بهتر‪ ،‬دقیق تر و به روزتری برای بازار انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال قبل رش��د مناس��بی در زمینه برگزاری جلس��ات‬ ‫کمیسیون نظارت داشتیم به طوری که در سال قبل در مجموع ‪130‬‬ ‫جلسه برگزار شد که رشد قابل توجهی را نشان می دهد ‪.‬‬ ‫مع��اون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان گلس��تان ضمن تش��کر از رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت شهرس��تان گالیکش افزود‪ :‬با اینکه ای��ن اداره از مرداد ماه‬ ‫س��ال قبل تشکیل ش��ده اما در طول ‪ 8‬ماه س��ال گذشته ‪ 13‬جلسه‬ ‫کمیسیون نظارت برگزار کرده که این امری قابل تقدیر است ‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬امیدواری��م این روند ادامه داش��ته باش��د و تمام‬ ‫مصوباتی که در این کمیسیون تصویب می شود‪ ،‬براساس قانون باشد‪.‬‬ ‫درپاد‪ ،‬ش��رکت پاالیش نفت تبریز‪ ،‬شرکت پتروشیمی‬ ‫تبریز‪ ،‬ش��رکت ش��یر پگاه اذربایجان‪ ،‬ش��رکت زمزم‬ ‫اذربایجان‪ ،‬داروس��ازی زهراوی و شرکت کلرپارس به‬ ‫عنوان صنایع س��بز اس��تان اذربایجان شرقی قدردانی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن صنعتی شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت تبری��ز گفت‪ :‬این‬ ‫پاالیش��گاه تولید روغن های صنعتی ب��رای موتورهای‬ ‫دیزل��ی و بنزینی تک گریدی و چند گریدی و ضد یخ‬ ‫به ظرفیت ‪ 40‬هزار تن در سال را در برنامه خود دارد‬ ‫که امید است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫محم��د باق��ر دخیل��ی همزم��ان ب��ا افتت��اح واحد‬ ‫گرانول س��ازی گوگ��رد پاالیش��گاه تبریز اع�لام کرد‪:‬‬ ‫پ��روژه تصفیه گازوییل با ظرفیت ‪ 30‬هزار بش��که در‬ ‫روز ب��ا هدف تولید نفتگاز با اس��تاندارد «ای یو ـ وی»‬ ‫و ب��ا اعتبار ‪ 100‬میلی��ون دالر تا پایان س��ال ‪ 96‬به‬ ‫بهره ب��رداری خواهد رس��ید‪ .‬این پ��روژه از بزرگترین‬ ‫طرح های س��ازگار با محیط زیست شمال غرب کشور‬ ‫است که با سرمایه گذاری ‪ 175‬میلیون دالری در قالب‬ ‫‪ 4‬پروژه در این شرکت اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬پ��روژه اس��تحصال گوگ��رد از‬ ‫فراورده ه��ای تولی��دی و بازیاف��ت گازه��ای انتهایی‬ ‫گوگردس��ازی ب��ا ظرفی��ت ‪ 100‬ت��ن در روز با هدف‬ ‫اس��تحصال گوگرد و کاهش االیندگی زیست محیطی‬ ‫نیز تا پایان سال ‪ 96‬به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫اجتناب از فعالیت تئوریک‬ ‫در مسیر توسعه تجارت‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اس��تان زنجان گفت‪ :‬برای توسعه روابط‬ ‫تجاری و اقتص��ادی باید از فعالیت های تئوریک‬ ‫ص��رف اجتناب و نس��بت ب��ه عملیات��ی کردن‬ ‫برنامه ها اقدام شود‪.‬‬ ‫ناصر فغفوری در دیدار اعضای اتاق بازرگانی با‬ ‫کاردار جمهوری چک در ایران ظرفیت های اس��تان زنجان و جمهوری‬ ‫چک برای توسعه همکاری های اقتصادی در زمینه های مختلف اعم از‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬معدنی و نساجی را قابل توجه خواند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬از صفر تا صد درصد بیشتر سرمایه گذاری ها در ایران‬ ‫و همچنین جمهوری چک با حضور بخش خصوصی محقق می شود و‬ ‫این عامل می تواند به عنوان وجه اش��تراک دو طرف در زمینه توسعه‬ ‫روابط اقتصادی و سیاسی و حضور سرمایه گذاران مطرح باشد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان از ارائه اقالم‬ ‫صادراتی و وارداتی توس��ط د و طرف به عنوان گام نخست برای توسعه‬ ‫و عملیاتی کردن فعالیت های اقتصادی نام برد‪.‬‬ ‫به گفته فغفوری در س��ال های گذش��ته معافیت مالیاتی واحدهای‬ ‫تولیدی به میزان ‪ 80‬درصد برای ‪ 5‬س��ال اعمال می شد که با تصویب‬ ‫قوانین رفع موانع تولید این میزان به ‪ 5‬سال معافیت مالیاتی در خارج‬ ‫از شهرک های صنعتی و ‪ 7‬سال معافیت مالیاتی در داخل شهرک های‬ ‫صنعتی تغییر کرده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در مناطق کم برخوردار معافیت مالیاتی به میزان‬ ‫‪ 100‬درص��د برای ‪ 13‬س��ال اعمال می ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با تدابیر‬ ‫اندیشیده شده امکان تاسیس شرکت های صد درصد خارجی در ایران‬ ‫فراهم شده و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت تبری��ز در افتتاح‬ ‫واحد گرانول س��ازی گوگرد شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫با ظرفیت ‪ 8‬تا ‪ 18‬تن در س��اعت‪ ،‬گفت‪ :‬در این مرکز‬ ‫گرانول با قطر ‪ 2‬تا ‪ 6‬میلی متر با امکان بارگیری فله ای‬ ‫و بسته بندی کیسه ای تولید می شود‪.‬‬ ‫محمدباقر دخیلی افزود‪ :‬پروژه گرانول سازی گوگرد‬ ‫با هدف کاهش االینده های زیس��ت محیطی راه اندازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولید روزانه ‪ 336‬تن گاز مایع‪ 3 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 32‬تن بنزین موتور‪ 800 ،‬تن نفت س��فید‪5 ،‬هزار و‬ ‫‪ 10‬تن نفتگاز (گازوییل)‪ 2 ،‬هزارو ‪ 450‬تن نفت کوره‬ ‫سنگین‪ ،‬یک هزار و ‪ 470‬تن نفت کوره سبک‪ 60 ،‬تن‬ ‫گوگ��رد گرانول با خلوص ‪ 99/9‬و ‪ 785‬تن انواع قیر از‬ ‫جمله فراورده های این شرکت است‪.‬‬ ‫دخیلی با اشاره به اینکه بنزن موجود در بنزین یکی‬ ‫از ترکیباتی اس��ت که محیط زیس��ت را الوده می کند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ش��رکت پاالیش نف��ت تبریز تنها‬ ‫پاالیشگاه در کشور اس��ت که واحد استخراج بنزن از‬ ‫بنزین در ان فعال بوده و روزانه ‪ 70‬تن بنزن استخراج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اج��رای طرح ه��ا و پروژه های مهم‬ ‫کوتاه م��دت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت به منظور توس��عه‬ ‫پایدار با مد نظر قرار دادن تولید اقتصادی‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی و رعایت قوانین محیط زیس��ت از اهداف این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت تبریز یاداور ش��د‪:‬‬ ‫امروزه حفظ محیط زیست به عنوان یکی از جنبه های‬ ‫غیرقابل اغماض در امر توسعه پایدار مد نظر قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن پاالیش��گاه تبری��ز ب��ا تدوین‬ ‫برنامه ای اس��تراتژیک از س��ال ‪ 90‬توانس��ته اقدامات‬ ‫اساس��ی و ارزنده ای به منظور ایفای نقش فعال و موثر‬ ‫در صنعت و همچنین صیانت از محیط زیست و حفظ‬ ‫سطح کیفیت محصوالت تولیدی خود انجام دهد‪.‬‬ ‫تجاری سازی تولیدات دانش بنیان مازندران‬ ‫ایرن�ا‪ :‬رییس پ��ارک علم و فن��اوری مازندران گف��ت‪ 60 :‬نوع کاال و‬ ‫محصول تولیدی ش��رکت های دانش بنیان تجاری س��ازی ش��ده که با‬ ‫حمایت های دولتی رونق بیشتری می گیرد‪.‬‬ ‫عل��ی معتم��دزادگان گفت‪ :‬این تع��داد محص��ول و کاالی تولیدی‬ ‫‪ 40‬ش��رکت دانش بنی��ان مازندران‪ ،‬پ��س از تولید انبوه ب��ه بازارهای‬ ‫کشورهای اذربایجان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانستان و ایتالیا‬ ‫صادر شد‪ .‬وی تولیدات این شرکت های دانش بنیان را شامل دیگ های‬ ‫بخار با ظرفیت باال‪ ،‬دستگاه خشک کن ایستاده شالی‪ ،‬زباله سوز عفونی‬ ‫بیمارس��تان ها و مراک��ز درمانی‪ ،‬تجهی��زات نورپردازی و نانو س��لولز‬ ‫عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬تجاری س��ازی تولیدات یاری رسان شرکت های‬ ‫دانش بنیان برای بیشتر امور تحقیقاتی و پژوهشی انجام می شود‪.‬‬ ‫ریی��س پارک علم و فناوری مازن��دران به حمایت دولتی و پرداخت‬ ‫تس��هیالت به ش��رکت های دانش بنیان بر اس��اس نوع طرح و میزان‬ ‫احتی��اج انها اش��اره کرد و گفت‪ :‬براس��اس تصمی��م معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫در عرصه های علمی بدون محدودیت تسهیالت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پرداخت این تسهیالت‪ ،‬یاریگر شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای انجام کارهای تحقیقاتی و تجاری سازی طرح های شان است‪.‬‬ ‫پ��ارک علم و فن��اوری مازندران از س��ال ‪ 89‬فعالیت خ��ود را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس سند چش��م انداز توسعه ‪ 5‬س��اله پارک علم و فناوری‬ ‫مازندران باید تعداد ش��رکت های دانش بنیان استان تا سال ‪ 1394‬به‬ ‫‪ 700‬واحد افزایش یابد‪ .‬اکنون ‪ 150‬ش��رکت دانش بنیان در مازندران‬ ‫فعال هس��تند که ‪ 65‬ش��رکت در پارک علم و فناوری اس��تان مستقر‬ ‫است‪ .‬تجاری س��ازی دانش فنی تولید و عرضه محصوالت شرکت های‬ ‫دانش بنیان مازندران به شرکت ها و اداره ها‪ ،‬امسال ‪ 500‬میلیارد ریال‬ ‫درامدزایی داشته است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نماد اعتماد الکترونیکی‬ ‫در گلستان‬ ‫ ‪ :‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان‬ ‫گلس��تان در نخس��تین جلسه‬ ‫هماهنگی برگزاری نخس��تین‬ ‫همایش اشنایی با نماد اعتماد‬ ‫الکترونیک��ی و نق��ش ان در‬ ‫توس��عه کس��ب وکارهای کوچک‪ ،‬گفت‪ :‬این همایش‬ ‫برای نخستین بار در کشور مردادماه امسال در استان‬ ‫گلستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان گلستان‪ ،‬حسینقلی قوانلو گفت‪ :‬یکی از‬ ‫عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی‪ ،‬ایجاد اعتماد و‬ ‫اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی است‪،‬‬ ‫از این رو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای‬ ‫توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به اعطای نماد(نشان)‬ ‫اعتماد الکترونیکی به عنوان تاییدیه به فروش��گاه های‬ ‫اینترنتی کرده اس��ت‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گلس��تان گف��ت‪ :‬نماد اعتم��اد الکترونیکی‬ ‫که به ش��کل یک عالمت در باالی س��ایت هایی که از‬ ‫نظر قانونی فعالیت ش��ان مورد تایید است به نمایش‬ ‫در می اید ب��ا هدف س��اماندهی س��ایت های تجاری‬ ‫در کش��ور موثرترین گام برای ایج��اد فضای تجارت‬ ‫الکترونیکی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫کاالهای صنعتی در صدر صادرات‬ ‫‪ :‬قائم مقام امور تجارت‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اذربایجان ش��رقی از‬ ‫ص��ادرات ‪140‬میلیون دالری‬ ‫ص��ادرات در گ��روه کاالهای‬ ‫صنعتی خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی‪ ،‬غالمعلی راس��تی افزود‪:‬‬ ‫این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪5‬درصد‬ ‫رش��د نش��ان می دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بعد از کاالهای‬ ‫صنعتی کاالهای کش��اورزی ب��ا ‪44‬میلیون دالر در‬ ‫رتبه دوم صادرات اس��تان قرار دارد که این رقم نیز‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل بیانگر ‪12‬درصد‬ ‫رشد اس��ت‪ .‬راستی با اش��اره به رتبه سوم صادرات‬ ‫استان در دو ماه نخست سال جاری اظهار کرد‪ :‬فرش‬ ‫و صنایع دستی و همچنین گروه کاالیی فلزی هر دو‬ ‫با ‪ 30‬میلیون دالر مقام س��وم صادرات اس��تان را به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫تقویت تشکل ها در اردبیل‬ ‫‪ :‬س��یدحامد عامل��ی‪،‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان اردبی��ل‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از مهم تری��ن و‬ ‫اساس��ی ترین پایه های اقتصاد‬ ‫هرکش��وری مناب��ع معدنی و‬ ‫ذخای��ر زیرزمینی ان کش��ور اس��ت و نقش معادن و‬ ‫منابع در رشد اقتصادی هر کشوری انکارناپذیر است‬ ‫و بدون تردید بهره برداری از معادن کشور‪ ،‬یک عامل‬ ‫کامال مثبت و مهم در رش��د و توسعه اقتصادی است‬ ‫و اکتش��افات معدنی بحث مهمی اس��ت و یک مسیر‬ ‫علمی دارد که باید طی شود‪.‬‬ ‫عاملی تاکید کرد‪ :‬تقویت تشکل های بخش خصوصی‬ ‫تقویت توسعه استان اردبیل است و هرقدر توانمند و‬ ‫قدرتمند باش��ند به همان اندازه می توانند در توسعه‬ ‫همه جانبه اس��تان نقش افرینی کنند و در این میان‬ ‫بای��د تعامل با تش��کل ها و توانمندس��ازی و پرهیز از‬ ‫تضعیف این مجموعه ها مدنظر ما باشد‪.‬‬ ‫تور صنعتی مازنی ها‬ ‫در نمایشگاه تهران‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک هـای صنعتی‬ ‫مازن��دران بیان ک��رد‪ 25 :‬نفر از مدی��ران واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی اس��تان در قالب ت��ور صنعتی‪ ،‬از‬ ‫بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی‪،‬‬ ‫م��واد غذایی‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابس��ته که در‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد‪ ،‬بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫مازندران‪ ،‬س��یدمصطفی موس��وی گفت‪ :‬نمایش��گاه‪،‬‬ ‫فرصت مناس��بی ب��رای ارائه اخرین دس��تاوردها در‬ ‫حوزه های مختلف بوده و واحدهای تولیدی با حضور‬ ‫در نمایش��گاه می توانند ضمن بازدید از محصوالت و‬ ‫اشنایی با فناوری های روز‪ ،‬از این موقعیت بهره ببرند‪.‬‬ ‫موس��وی افزود‪ :‬برگزاری نمایش��گاه در حوزه های‬ ‫مرتبط‪ ،‬به حرکت در مسیر توسعه اقتصادی از طریق‬ ‫رونق بخش��ی‪ ،‬پویایی و خروج از رکود کمک می کند‬ ‫و موج��ب معرفی اخرین توانمندی ه��ا و فناوری ها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پرویزخان‪ ،‬فعال ترین پایانه‬ ‫مرزی کشور در ترانزیت کاال‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدیرکل حم��ل و نقل و پایانه های اس��تان‬ ‫کرمانش��اه گف��ت‪ :‬پایانه مرزی پرویزخ��ان از توابع‬ ‫شهرس��تان قصرش��یرین با ‪26/1‬درص��د ترانزیت‬ ‫فعال ترین مرز زمینی کش��ور در ترانزیت ورود کاال‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫بهمن خسروانی اظهار کرد‪ :‬پایانه پرویزخان با ترانزیت‬ ‫‪ 582‬تن مواد نفتی و غیرنفتی عنوان فعال ترین پایانه‬ ‫مرزی کش��ور را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ 10 :‬پایانه مرزی فعال در س��طح کشور و‬ ‫در زمینه ترانزیت ورود کاال مش��غول فعالیت هستند‬ ‫ک��ه در این میان پایانه پرویزخان جایگاه نخس��ت را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬خس��روانی گفت‪ :‬پس‬ ‫از پایانه پرویزخ��ان‪ ،‬مرزهای بندرعباس‪ ،‬باش��ماق‪،‬‬ ‫بازرگان و س��رخس ب��ه عنوان فعال تری��ن مرزهای‬ ‫کشور در امر ورود کاالهای ترانزیت به شمار می روند‪.‬‬ ‫مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان کرمانش��اه‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ 80‬درصد از حجم کل ترانزیت کشور از‬ ‫مرزهای یاد شده انجام می شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 10‬برابری ترانزیت‬ ‫از گمرک قشم‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیر کل گمرک ایران در منطقه ازاد قش��م‬ ‫گفت‪ :‬ارزش ترانزیت خارجی صادرش��ده از گمرک‬ ‫قشم در دو ماه نخس��ت امسال در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته از نظر وزن ‪ 33‬درصد و از نظر‬ ‫ارزش ریالی ح��دود ‪ 10‬برابر افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫حس��ین س��عیدی در بازدید مدیرعامل س��ازمان‬ ‫منطقه ازاد قش��م از مجموعه گمرک ایران‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن م��دت ترانزیت خارجی صادرش��ده از این‬ ‫منطقه ب��ه ارزش ‪ 473‬میلی��ارد و ‪ 399‬میلیون و‬ ‫‪ 811‬هزار ریال رس��ید‪ .‬وی عمده کاالهای ترانزیت‬ ‫خارجی صادرش��ده از گمرک قش��م را کولر گازی‪،‬‬ ‫شمش سرب‪ ،‬اجزا و قطعات یخچال‪ ،‬اجزا و قطعات‬ ‫تلویزیون‪ ،‬ضایعات اهن‪ ،‬موتور قایق‪ ،‬شکر‪ ،‬کفش و‬ ‫شامپو و مقصد انها را کشورهای اندونزی‪ ،‬امارات و‬ ‫همچنین مناط��ق ازاد چابهار‪ ،‬کیش‪ ،‬انزلی‪ ،‬اروند‪،‬‬ ‫س��یرجان‪ ،‬میرجاوه و بندر ام��ام خمینی(ره) اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬مدیر کل گمرک ایران در منطقه ازاد قش��م‬ ‫همچنین از ترانزیت خارجی واردش��ده به میزان ‪4‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 55‬هزار تن و ب��ه ارزش ‪ 495‬میلیارد و‬ ‫‪ 352‬میلیون و ‪ 592‬هزار ریال در مدت یاد شده به‬ ‫مقصد گمرک قشم خبر داد‪.‬‬ ‫س��عیدی گفت‪ :‬این ارقام از نظ��ر وزن افزون بر ‪5‬‬ ‫براب��ر و از حی��ث ارزش ریالی بی��ش از ‪ 3‬برابر در‬ ‫مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬وی بیشتر کاالهای ترانزیت خارجی واردشده‬ ‫گمرک قشم را پوشاک‪ ،‬کفش‪ ،‬لوازم خانگی و مواد‬ ‫اولیه شرکت های مستقر در منطقه ازاد قشم عنوان‬ ‫و مب��ادی انها را گمرکات ش��هید رجایی‪ ،‬بازرگان‪،‬‬ ‫فرودگاه ام��ام خمینی(ره)‪ ،‬کی��ش و چابهار اعالم‬ ‫کرد‪ .‬سعیدی با اشاره به ورود و خروج ‪ 307‬هزار و‬ ‫‪ 934‬دستگاه وسایل نقلیه شامل کامیون‪ ،‬اتوبوس‪،‬‬ ‫نیسان و س��واری از طریق اسکله های الفت و پهل‬ ‫به جزیره قشم‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬امارهای یاد شده در‬ ‫مقایس��ه با دو ماه نخس��ت سال گذش��ته حاکی از‬ ‫افزایش یک درصدی در این بخش است‪.‬‬ ‫‪ 2500‬تعاونی‬ ‫از‪ 4700‬تعاونی کرمانشاه فعالند‬ ‫ایس�نا‪ :‬نخستین نشست هم اندیشی مدیران کل و‬ ‫روسای سازمان های زیر مجموعه وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی در اس��تان کرمانش��اه برگزار شد‪.‬‬ ‫داوود ی��اوری‪ ،‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان کرمانش��اه در این نشس��ت از وجود ‪4700‬‬ ‫تعاونی در اس��تان خبر داد که از این تعداد ‪2500‬‬ ‫تعاونی فعال هستند‪.‬‬ ‫یاوری عنوان کرد‪ :‬امروز که با اقدامات دولت تدبیر‬ ‫و امید و پس از گذش��ت ‪ 3‬س��ال از ای��ن ادغام‪ ،‬از‬ ‫مظلومی��ت بخش تعاون کاس��ته ش��ده و اقدامات‬ ‫خوبی در این بخش انجام ش��ده‪ ،‬زمزمه هایی مبنی‬ ‫بر جدا ش��دن دوباره ان شنیده می شود که در این‬ ‫ش��رایط به صالح نیست‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات خوبی‬ ‫که برای احیای بخش تعاون در اس��تان کرمانش��اه‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬برگزاری کارگاه توس��عه بازار و‬ ‫نشان (برند)سازی برای نخستین بار در غرب کشور‪،‬‬ ‫تشکیل شورای راهبردی تعاون منطقه غرب کشور‬ ‫به دبیری کرمانشاه‪ ،‬تا کید بر لزوم ایجاد تعاونی های‬ ‫بازرگانی و توزیعی‪ ،‬برگزاری نشس��ت روسای اتاق‬ ‫تعاون و معاونان تعاون غرب کش��ور‪ ،‬شناس��ایی و‬ ‫به روز رس��انی اطالعات تعاونی ها‪ ،‬برگزاری جلسات‬ ‫مش��ترک با دس��تگاه های اجرایی و ایجاد کارگروه‬ ‫توسعه تعاون از جمله این اقدامات است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫با ایجاد اسکله جدید صیادی و دریانوردی در بندر «دیر» استان بوشهر‬ ‫موج اشتغال در«بردخون» به ساحل می رسد‬ ‫صبا رضایی – گروه اس�تان ها‪ :‬اس��کله‬ ‫جدی��دی در بردخون‪ ،‬یک��ی از بخش های‬ ‫بندر دیر در حال احداث است‪ .‬گرچه حمزه‬ ‫اعتم��اد‪ ،‬فرماندار دیر معتق��د و یا امیدوار‬ ‫است که اسکله در حال احداث یک اسکله‬ ‫صیادی و تجاری است اما دیگر کارشناسان‬ ‫و مدیران استان بوشهر معتقدند که اسکله‬ ‫در ح��ال تاس��یس فقط مرب��وط به بخش‬ ‫صی��ادی بوده و به طور کلی اس��کله جدید‬ ‫برای بردخون کاربرد تجاری ندارد‪ .‬صیادی‬ ‫ش��غل بیش��تر مردم «بردخون» اس��ت و‬ ‫نبود اس��کله صیادی مش��کالت بسیاری را‬ ‫در کار و تامی��ن معاش مردم این بخش به‬ ‫وجود اورده اس��ت‪ .‬به ط��وری که به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬هر جزر و م��دی کار صیادان‬ ‫بردخون را با مشکل مواجه می کند‪.‬‬ ‫مدی��ران معتقدن��د که ایجاد اس��کله در‬ ‫بردخون مدت ها‪ ،‬خواسته مردم این بخش‬ ‫بوده و در این س��ال ها نبود اسکله صیادی‪،‬‬ ‫تامی��ن معاش م��ردم این منطق��ه را دچار‬ ‫مشکل کرده اس��ت‪ .‬به گفته فرماندار دیر‪،‬‬ ‫بهره برداری از این اس��کله ‪ 4‬سال زمان نیاز‬ ‫دارد اما مردم «بردخون» می توانند امیدوار‬ ‫باشند که داشتن اسکله صیادی دیگر ارزو‬ ‫نبوده و به حقیقت تبدیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به معیشت مردم‬ ‫به گفت��ه فرمان��دار شهرس��تان دیر اگر‬ ‫اعتب��ارات مورد نی��از به موق��ع در اختیار‬ ‫اجرا کنندگان پروژه احداث اس��کله صیادی‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬این اسکله شاید تا ‪ 4‬سال اینده‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬اس��کله‬ ‫حمزه اعتماد‪ ،‬به‬ ‫جدی��دی ک��ه در بخش بردخ��ون در حال‬ ‫احداث اس��ت‪ ،‬کمک بزرگی به معیش��ت و‬ ‫اش��تغال مردم این منطقه می کند‪ ،‬چرا که‬ ‫یکی از ش��غل های اصلی مردم دیر و بخش‬ ‫بردخ��ون صیادی بوده و مردم این بخش از‬ ‫همچنی��ن رامین راس��تاد‪ ،‬مدی��ر بنادر و‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫دیانوردی اس��تان بوشهر به‬ ‫اس��کله جدیدی ک��ه در بخ��ش «بردخون»‬ ‫در حال احداث اس��ت‪ ،‬کامال صیادی بوده و‬ ‫هی��چ گونه کاربرد تجاری ندارد‪ .‬به طور کلی‬ ‫شهرس��تان بردخون کاربرد تجاری نداشته و‬ ‫تم��ام فعالیت های تج��اری در این منطقه از‬ ‫طریق بندر دیر انجام می شود‪.‬‬ ‫داشتن یک اسکله صیادی محروم هستند‪.‬‬ ‫س��اخت اس��کله ای جدید برای پهلوگیری‬ ‫کش��تی ها‪ ،‬لنج ها و قایق ها به اشتغالزایی و‬ ‫توس��عه اقتصادی در بخش بردخون کمک‬ ‫بس��یاری می کن��د‪ .‬در حال حاض��ر مردم‬ ‫بردخ��ون در صیادی دچار مش��کل بوده و‬ ‫کوچکتری��ن جزر و مد صی��ادی مردم این‬ ‫منطقه را مختل می کند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬در مرک��ز بن��در «دی��ر»‬ ‫اس��کله ای وجود دارد که بزرگترین اسکله‬ ‫صیادی استان بوش��هر است اما این اسکله‬ ‫فاصل��ه زی��ادی ب��ا «بردخون» داش��ته و‬ ‫استفاده از ان برای مردم این بخش دشوار‬ ‫است‪ .‬تمهیدات الزم برای این اسکله انجام‬ ‫شده اما هنوز کلنگ ان بر زمین زده نشده‬ ‫و نی��از به اخ��ذ مجوزهای��ی دارد که مدیر‬ ‫پ��روژه اس��کله «خورخان» در ح��ال اخذ‬ ‫مجوز های الزم برای کلنگ زنی این اس��کله‬ ‫است‪ .‬امیدواریم تا دو ماه اینده کلنگ این‬ ‫اس��کله زده ش��ود‪ .‬اگر اعتبارات الزم برای‬ ‫انجام عملیات اجرایی این اس��کله به موقع‬ ‫ارائه ش��ود‪ ،‬این اس��کله تا ‪ 4‬سال اینده به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گفته اعتماد؛ این اس��کله یک اس��کله‬ ‫صیادی و تجاری است‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬یک��ی از بنادر مهم اس��تان‬ ‫بوش��هر بندر دیر بوده و وجود یک اس��کله‬ ‫تجاری در این شهرس��تان می تواند موجب‬ ‫افزایش رونق تجاری شهرس��تان دیر شده‬ ‫و ب��ر رونق تولید و صنعت این شهرس��تان‬ ‫نیز تاثیر بگذارد‪ .‬همچنین با توجه به وجود‬ ‫معدن ها و مواد معدنی در اس��تان بوشهر و‬ ‫فاصل��ه اندک ما با کش��ورهای خلیج فارس‬ ‫وجود یک اس��کله تجاری می تواند موجب‬ ‫توسعه تجاری استان بوشهر شود‪.‬‬ ‫اسکله جدیدی که در‬ ‫بخش بردخون در حال‬ ‫احداث است‪ ،‬کمک بزرگی‬ ‫به معیشت و اشتغال‬ ‫مردم این منطقه می کند‪،‬‬ ‫چرا که یکی از شغل های‬ ‫اصلی مردم دیر و بخش‬ ‫بردخون صیادی است و‬ ‫مردم این بخش از داشتن‬ ‫یک اسکله صیادی‬ ‫محروم هستند‬ ‫اعتم��اد عن��وان می کن��د‪ :‬محص��والت‬ ‫صادراتی شامل ش��ن‪ ،‬ماسه‪ ،‬سنگ‪ ،‬علوفه‪،‬‬ ‫گوج��ه فرنگ��ی ‪ ،‬هندوان��ه و میزان بس��یار‬ ‫اندکی نیز محصوالت ابزیان از اسکله دیر به‬ ‫کش��ورهای دیگر صادر می شود‪ .‬محصوالت‬ ‫ابزی��ان بیش��تر مص��رف داخلی داش��ته و‬ ‫شفاف سازی حوزه معدن در کردستان‬ ‫مهر‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان‬ ‫گفت‪ :‬شفاف س��ازی فعالیت ه��ا و برنامه های بخش معدن‬ ‫یکی از سیاس��ت های کاری در اس��تان است و در همین‬ ‫راستا برنامه های مختلفی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫محم��د دره وزمی اظهار کرد‪ :‬مع��دن یکی از ظرفیت ها‬ ‫و اس��تعدادهای اس��تان کردس��تان اس��ت که در صورت‬ ‫بهره برداری درس��ت می تواند زمینه ساز توسعه این استان‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخشی نگری‪ ،‬س��لیقه بازی‪ ،‬سلیقه انگاری و نبود‬ ‫عرق ملی و منطقه ای بخشی از عوامل توسعه نیافتن کردستان به شمار‬ ‫می رود ولی دوران ان فرا رسیده که با وجود تمامی اختالف نظرها دور‬ ‫یک محور جمع شویم و ان محور‪ ،‬باید توسعه کردستان باشد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردس��تان گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫معادن در اس��تان کارهای انجام نش��ده ای وجود دارد که از ان جمله‬ ‫می توان ب��ه حوزه های مطالعات‪ ،‬فراوری معادن و س��اماندهی معادن‬ ‫اش��اره ک��رد که رفع تمام��ی این کاره��ا نیازمند برنامه ری��زی بهتر و‬ ‫همچنین تالش جدی تر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬سیاس��ت روش��ن و شفاف‬ ‫مجموعه مدیران سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان توجه ویژه‬ ‫ب��ه حوزه معدن با توجه به ظرفیت ویژه این بخش در زمینه های تنوع‬ ‫و غنای کیفی‪ ،‬جلوگیری از خام فروشی‪ ،‬فراوری تمام گونه های معدنی‬ ‫و شفاف سازی در تمامی قسمت های سازمان است‪.‬‬ ‫دره وزمی گفت‪ :‬اگر در هر بخش و سازمانی شفاف سازی نشود‪ ،‬به طور‬ ‫قطع باعث ایجاد فساد خواهد شد‪ ،‬به همین دلیل الزم است که اولین‬ ‫گام ما شفاف سازی در تمامی حوزه ها به ویژه در حوزه معدن باشد‪ .‬وی‬ ‫از دیگ��ر اقدامات این س��ازمان را جلوگیری از برگه فروش��ی و خانواده‬ ‫‪ :‬طرح توسعه مجتمع پتروشیمی خراسان‪ ،‬همزمان‬ ‫ب��ا س��فر رییس جمهوری به خراس��ان ش��مالی‪ ،‬اجرایی‬ ‫از بجنورد‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫شرکت پتروشیمی خراس��ان گفت‪ :‬این طرح برای تولید‬ ‫محصول نهای��ی پروپیلن از گاز طبیعی و با هدف فروش‬ ‫محصوالت نهای��ی در بازارهای داخلی و اهداف صادراتی‬ ‫ب��ر مبنای قیمت های رقابتی داخلی و قیمت های جهانی‬ ‫برنامه ریزی شده است‪ .‬سیدحسین میرافضلی افزود‪ :‬این‬ ‫‹ ‹اس�کله در ح�ال اح�داث‪ ،‬تج�اری‬ ‫نیست‬ ‫ام��ا به گفته بس��یاری از کارشناس��ان و‬ ‫مدیران استانی‪ ،‬اسکله در حال احداث تنها‬ ‫صیادی بوده و به هیچ عنوان تجاری نیست‪.‬‬ ‫چنانکه احمد پورحیدر‪ ،‬مدیر کل گمرک‬ ‫می گوید‪ :‬اسکله در‬ ‫استان بوشهر به‬ ‫حال احداث در بخش بردخون شهرس��تان‬ ‫دی��ر تنها صی��ادی بوده و تجاری نیس��ت‪.‬‬ ‫چراکه با اداره گمرک اس��تان بوش��هر هیچ‬ ‫مکاتبه ای انجام نشده است‪.‬‬ ‫سید حسین حس��ینی محمدی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫می گوید‪ :‬اس��کله جدید‬ ‫بوش��هر به‬ ‫در بردخ��ون‪ ،‬یک��ی از بخش های بندر دیر‬ ‫در حال احداث اس��ت‪ .‬احداث یک اسکله‬ ‫جدید‪ ،‬درخواس��ت مردم ای��ن منطقه در‬ ‫طول سالیان دراز بوده و اسکله جدید نیاز‬ ‫مردم بردخون اس��ت‪ .‬چرا که شغل بیشتر‬ ‫مردم بردخون صیادی بوده و یک اس��کله‬ ‫جدی��د می تواند نقش مهمی در معیش��ت‬ ‫م��ردم ای��ن منطقه ایف��ا کند‪ .‬ایج��اد این‬ ‫اس��کله می تواند موجب توسعه اقتصادی و‬ ‫اشتغالزایی در بردخون ش��ود‪ .‬به گفته او‬ ‫این اس��کله کاربرد تجاری نداش��ته و تنها‬ ‫به منظور کمک به معیش��ت مردم و توسعه‬ ‫ش��غل صی��ادی و دریانوردی ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بردخون اداره گمرک نیز وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫خانه معدن استان ایالم تشکیل می شود‬ ‫س��االری در حوزه های مختلف از جمله معدن عنوان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬برخ��ورد قاطع در هر زمانی با این پدیده ش��وم‬ ‫یک��ی از اولویت های کاری در اس��تان کردس��تان اس��ت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان افزود‪:‬‬ ‫هیات مدیره جدید نظام مهندسی معدن باید با ورود جدی‬ ‫به حوزه کارشناس��ان فنی مع��ادن و اموزش های دقیق‪،‬‬ ‫موانع و مش��کالت احتمالی این بخش را به دقت بررسی‬ ‫و مرتفع کند‪ .‬وی از طرح مطالعه ‪ 3‬پهنه جدید در اس��تان کردس��تان‬ ‫خبر داد و اظهار کرد‪ :‬پهنه س��قز را س��ازمان زمین شناسی و پهنه های‬ ‫ق��روه و بیجار را ش��رکت ایمیدرو با وس��عت ‪۸‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫م��ورد مطالعه قرار می دهند‪ .‬دره وزمی گفت‪ :‬در س��فر اخیر معاون اول‬ ‫رییس جمهور به کردس��تان‪ ،‬ریی��س هی ات مدیره ش��رکت ایمیدرو با‬ ‫‪۲۰‬درصد سرمایه گذاری در بحث زنجیره تولید ‪2‬میلیون تنی فوالد در‬ ‫کردستان که توجیه اقتصادی و فنی هم دارد موافقت کرد و در همین‬ ‫راس��تا مقرر ش��د محور اصلی فعالیت های این بخش را عهده دار شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید دوباره بر فراوری معادن در اس��تان کردستان عنوان کرد‪:‬‬ ‫این فعالیت محور اصلی کار سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان‬ ‫است و به همین دلیل برای رسیدن به این مهم باید تعامل و همدلی با‬ ‫محور مشترک توسعه کردستان در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت اعضای هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن با ارائه گزارش��ی به ارائه دیدگاه ها و پیش��نهادهای خود در راه‬ ‫رس��یدن به توس��عه پایدار در کردس��تان پرداختند و از امادگی خود‬ ‫برای مش��ارکت در بحث بهره برداری بهتر از حوزه معدن در این استان‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طرح « جی تی پی پی» پتروشیمی خراسان‬ ‫مقدار بس��یار اندکی از ان صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫شهرستان دیر تنها یک اسکله داشته و این‬ ‫امر مشکالتی را در حوزه تجارت و صادرات‬ ‫کاال از شهرستان دیر به وجود اورده است‪.‬‬ ‫در این��ده و ب��ا احداث یک اس��کله جدید‪،‬‬ ‫مش��کالت حوزه تجارت در این شهرستان‬ ‫نی��ز کاه��ش می یابند‪ .‬در این��ده برخی از‬ ‫شرکت های فعال در دیر مانند شرکت های‬ ‫نفتی اقدام به ایجاد اسکله ای برای صادرات‬ ‫محصوالت خود خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه اقتصادی و اشتغالزایی‬ ‫دیگر مدیران استان بوشهر نیز می گویند‬ ‫ک��ه اس��کله درحال اح��داث یک اس��کله‬ ‫صیادی بوده و کاربرد تجاری ندارد‪.‬‬ ‫‪ :‬معاون امور صنایع و معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ایالم از تشکیل خانه معدن در استان خبر داد‪.‬‬ ‫رض��ا محمدرحیمی در جلس��ه تش��ریحی راه ان��دازی این تش��کل معدنی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در دول��ت یازدهم بنا بر حمایت از تش��کل های غیردولتی نهاده‬ ‫ش��ده و تاکنون در این زمینه اقدامات مناس��بی انجام ش��ده است‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون تش��کل های غیردولتی این بخ��ش از قبیل خانه صنعت‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‪ ،‬اتاق اصناف و س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن با وجود برخی کاستی ها و مشکالت سخت افزاری‪ ،‬اما در ایفای وظایف‬ ‫محول شده خوب عمل می کنند‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع و معادن با اش��اره به ظرفیت های معدنی استان افزود‪ :‬از‬ ‫‪ 68‬ماده معدنی شناسایی شده در کشور ‪ 12‬نوع ماده معدنی در استان ایالم‬ ‫وجود دارد که س��االنه افزون بر ‪9‬میلی��ون تن مواد معدنی از ‪ 20‬معدن فعال‬ ‫استان استخراج می شود‪.‬‬ ‫رضا محمدرحیمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا پایان س��ال گذشته‪ 20 ،‬گواهینامه‬ ‫کشف و ‪ 16‬پروانه اکتشاف صادر شده همچنین صنایع وابسته به مواد معدنی‬ ‫مانند کارخانه های اجر‪ ،‬گچ‪ ،‬س��یمان‪ ،‬ش��ن و ماسه‪ ،‬بسته بندی بیتومین و‪،..‬‬ ‫در اس��تان رو به افزایش اس��ت بنابراین معدنکاران و مدیران صنایع معدنی از‬ ‫طریق خانه معدن استان به عنوان تشکل تخصصی می توانند به راحتی پیگیر‬ ‫مطالبات قانونی این بخش باشند‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع و معادن اس��تان ایالم عنوان کرد‪ :‬تاکنون ‪ 8‬خانه معدن‬ ‫در مراکز استان های کشور ایجاد شده و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫تالش می ش��ود که خانه معدن اس��تان ایالم نیز در نیمه نخس��ت سال جاری‬ ‫راه اندازی شود‪.‬‬ ‫طرح دارای ‪ 3‬واحد تولیدی متانول با ظرفیت ساالنه یک‬ ‫میلیون و ‪ 650‬هزار تن‪ ،‬پروپیلن با ظرفیت س��االنه ‪500‬‬ ‫هزار تن و پلی پروپیلن با ظرفیت س��االنه ‪ 500‬هزار تن‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬این مجتمع در زمینی به‬ ‫مساحت ‪ 80‬هکتار و با سرمایه گذاری ارزی ‪ 667‬میلیون‬ ‫دالری و سرمایه گذاری ریالی حدود هزار و ‪ 600‬میلیارد‬ ‫تومانی س��اخته خواهد شد‪ .‬اکنون ‪ 7‬شرکت در کشور با‬ ‫ظرفیت بیش از یک میلیون تن قادر به تولید ‪ 100‬گرید‬ ‫مختلف انواع پروپیلن در س��ال هس��تند‪ .‬پل��ی پروپیلن‬ ‫در س��اخت قطعات با قالب ه��ای تزریقی از جمله صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬نخ و الیاف‪ ،‬کیس��ه گونی‪ ،‬حصیرهای پالستیکی‪،‬‬ ‫لوازم پزشکی و قطعات صنعتی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫تغییر نگرش جهانی به راه های متنوع کسب ثروت و کارافرینی‬ ‫‪25‬‬ ‫امپراتوری «شکلک»و «دیتا»‬ ‫زه�ره رجب نیا ‪ -‬گ�روه تج�ارت‪ :‬امروزه‬ ‫جایگاه اپلیکیش��ن هایی مانن��د «واتس اپ»‪،‬‬ ‫«وی چ��ت»‪« ،‬تلگ��رام»‪« ،‬الی��ن»‪« ،‬وایبر»‪،‬‬ ‫«بی ت��اک» و چندی��ن و چن��د برنام��ه دیگر‬ ‫مانند «فیس بوک» و «اینستاگرام» به عنوان‬ ‫رسانه های دیجیتالی غیرقابل انکار است؛ ابزار‬ ‫موث��ری که دنیای اینترنت و کس��ب و کار را‬ ‫ب��ه ش��دت متحول ک��رد ه و صده��ا میلیون‬ ‫نف��ر درسراس��ر جهان از محت��وای تولیدی و‬ ‫تبلیغاتی انها اس��تفاده می کنن��د‪ .‬میلیون ها‬ ‫دالر در امد‪ ،‬میلیون ها دالر هزینه و تریلیون ها‬ ‫اطالعات به همراه تعداد بی ش��ماری کاربرکه‬ ‫در ی��ک اپلیکیش��ن ارتباطی گ��رد امده اند‪،‬‬ ‫س��رمایه هایی هس��تند که به راحتی به دست‬ ‫نیام ده اند‪ .‬در این بین س��والی که بیش از هر‬ ‫چیز ذهن کاربران این نرم افزارهای اجتماعی‬ ‫را به خود مش��غول می کند نحوه درامدزایی‬ ‫این اپلیکیشن هاس��ت؟ پرسش��ی که به حتم‬ ‫ذه��ن هری��ک از ما را ب��ه عن��وان کاربر این‬ ‫اپلیکیشن ها بارها به خود مشغول کرده است‪.‬‬ ‫موضوعی که پرداختن به ان چندان هم اسان‬ ‫نیست‪ .‬با این همه کارشناسان در پاسخ به این‬ ‫سوال می گویند‪ :‬بسیاری از اپ ها در سال های‬ ‫نخس��ت راه اندازی خود‪ ،‬مدل ه��ای درامدی‬ ‫ندارند یا حتی انها را پیاده س��ازی نمی کنند‬ ‫زی��را باید در ابت��دا کاربران را به اس��تفاده از‬ ‫س��رویس خود ترغی��ب کرده و پ��س از این‬ ‫مرحله ش��روع به تجاری سازی سرویس خود‬ ‫با روش های مس��تقیم و غیر مس��تقیم کنند‪.‬‬ ‫به ط��ور حتم بس��یاری از «اپ های» موجود‬ ‫در س��ال های نخس��ت راه اندازی از مدل های‬ ‫درامدزایی بسیار ابتدایی بهره مند بوده اند ولی‬ ‫در سال های اخیر این مدل ها بسیار پیچیده تر‬ ‫ش��د ه و هر س��ال نمونه های هوشمندانه تری‬ ‫ب��رای درامدزای��ی این گونه «اپ ه��ا» ابداع‬ ‫می شود‪ .‬برای مثال می توان به نرم افزار تلگرام‬ ‫اش��اره ک��رد که درح��ال حاضر مانن��د دیگر‬ ‫اپ های پیام رسان مدل درامدزایی ندارد و در‬ ‫روزهای ابتدایی خود به سر می برد و براساس‬ ‫گفته های موسسان این شرکت درحال حاضر‬ ‫تنها ممکن اس��ت از اه��دای کمک های مالی‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل های درامدی‬ ‫اما ب��ه ه��ر ترتیب هر‬ ‫نرم افزار اجتماعی برای‬ ‫ادامه حیات خود نیاز به‬ ‫مدل درام��دی دارد تا‬ ‫بتواند هزینه های خود‬ ‫را تامین کند و خدمات بهتری را به مشتریان‬ ‫ارائ��ه ده��د‪ .‬س��ال گذش��ته «فیس ب��وک»‪،‬‬ ‫«وات��س اپ» را ب��ا قیمت ‪ ۱۹‬میلی��ارد دالر‬ ‫خری��داری ک��رد و نکت��ه جالب درب��اره این‬ ‫اپلیکیشن این است که این شرکت هم اکنون‬ ‫‪ ۵۵‬کارمند بیش��تر ندارد‪ .‬مال��ک فیس بوک‬ ‫«مارک زوکربرگ» ب��رای خرید «واتس اپ»‬ ‫که در ان زمان ‪ ۴۵۰‬میلیون کاربر داشت‪۱۹ ،‬‬ ‫میلیارد دالر به صورت نقدی و سهام پرداخت‬ ‫کرد‪ ،‬یعنی ب��ه ازای هر کاربر ‪ ۴۲‬دالر هزینه‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی است که هفته قبل از خرید‬ ‫«واتس اپ» از س��وی «فیس بوک»‪ ،‬ش��رکت‬ ‫«راکوتن» «وایبر» را با ‪ ۲۸۰‬میلیون کاربر به‬ ‫قیم��ت ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر خری��داری کرد‪ .‬با‬ ‫محاسبه ساده ای می توان دریافت که راکوتن‬ ‫به ازای هر کاربر وایبر ‪ ۳/ ۲۱‬دالر هزینه کرده‬ ‫است‪ .‬اما چطور ممکن است اپلیکیشنی مانند‬ ‫«واتس اپ» ب��ا این تعداد محدود کارمند ‪۱۹‬‬ ‫میلیارد دالر قیمت داشته باشد؟ واقعیت این‬ ‫اس��ت که ارزش گذاری ها نس��بت به گذشته‬ ‫بس��یارتغییر کرده است‪ .‬ش��رکت ها دیگر بر‬ ‫اس��اس دارایی ه��ای فیزیک��ی ارزش گذاری‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬حتی ممکن اس��ت یک محصول‬ ‫سال ها تجاری سازی نش��ود و سرمایه گذاران‬ ‫ان سال ها برای بازگشت سرمایه و سود خود‬ ‫صبر کنند‪ .‬به همین دلیل است که بسیاری از‬ ‫اپلیکیش��ن های پیام رسان از این رویه پیروی‬ ‫می کنند‪ .‬موضوع اساس��ی در هر کسب و کار‬ ‫مبتنی بر اینترنت‪ ،‬جذب کاربر است و بعد از‬ ‫ج��ذب کاربرانه��ا راه های متع��ددی را برای‬ ‫درامدزای��ی خ��ود پی��دا می کنن��د و هر روز‬ ‫مدل های درامدی جدید و هوش��مندی برای‬ ‫این گونه کس��ب وکارها ابداع می شود‪ .‬یکی از‬ ‫مدل های��ی که در س��ال های اخیر از س��وی‬ ‫برخی اپ ها مورد اس��تفاده قرار گرفته‪ ،‬تبلیغ‬ ‫است؛ روشی که درحال حاضر به دلیل تاثیرات‬ ‫منف��ی ان روی کارب��ران از س��وی بیش��تر‬ ‫اپلیکیشن ها مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا‬ ‫بر تجربه مشتری تاثیر منفی می گذارد‪ .‬شاید‬ ‫ای��ن روش ب��رای دیگر کس��ب و کارها روش‬ ‫درامدی بس��یار خوبی باشد‪ ،‬اما برای اپ های‬ ‫پیام رسان اصال مناسب نیست‪ .‬البته این روش‬ ‫تا حدی پیش��رفت ک��رده و ‪ ۸۰‬درصد درامد‬ ‫گوگل و قس��مت بزرگ درام��د فیس بوک را‬ ‫تش��کیل می ده��د‪ .‬البت��ه این روش بس��یار‬ ‫پیچیده تر از یک تبلیغات ساده در برنامه است‬ ‫و ممکن اس��ت به ش��کل های مختلفی مانند‬ ‫«استیکر»‪« ،‬گیم» و خریدهای درون برنامه ای‬ ‫نیز ظاهر شود‪ .‬درحال حاضر نرم افزار «الین»‬ ‫از این ش��یوه برای درامدزایی خود اس��تفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابونمان؛ یک روش سنتی‬ ‫ام��ا از دیگر روش های‬ ‫د ر ا مد ز ا ی��ی‬ ‫نرم افزارهای اجتماعی‬ ‫بای��د به ابونم��ان که‬ ‫یک��ی از س��نتی ترین‬ ‫روش های کسب درامد در ازای ارائه خدمات‬ ‫اس��ت اشاره کرد‪ ،‬روشی که با توجه به رقابت‬ ‫بسیار فش��رده «اپ های» پیام رس��ان و ارائه‬ ‫سرویس ها به صورت مجانی و وجود بسته های‬ ‫اپراتورها‪ ،‬پیاده سازی ان کار اسانی نیست‪ .‬اما‬ ‫«وات��س اپ» با توج��ه به در اختیار داش��تن‬ ‫تع��داد بس��یار زیادی کارب��ر (در حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون کاربر فعال)‪ ،‬رهبری بازار را در اختیار‬ ‫دارد و توانای��ی اعمال سیاس��ت های جدید و‬ ‫حتی گرفتن ابونمان به ازای خدمات خود را‬ ‫دارد‪« .‬وات��س اپ» ای��ن خدمات را در س��ال‬ ‫نخست به شکل مجانی ارائه می کرد‪ .‬اما پس‬ ‫از ان‪ ،‬س��االنه یک دالر به عن��وان ابونمان از‬ ‫کارب��ران خ��ود دریاف��ت می کند‪ .‬ب��ه عالوه‬ ‫«واتس اپ» هیچ گونه تبلیغاتی نیز در ش��بکه‬ ‫خود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹استیکرهای جذاب‬ ‫روش دیگ��ری ک��ه‬ ‫ب��رای درامدزای��ی‬ ‫نر م ا فز ا ر ه��ا ی‬ ‫اجتماعی مطرح است‬ ‫استیکرهای کارتونی‬ ‫است‪ .‬روش��ی جذاب که به طور معمول از‬ ‫لحاظ ظاهری بسیار غنی هستند‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه کاربران از این اس��تیکرها ب��رای بیان‬ ‫احساس��ات‪ ،‬روایت داس��تان‪ ،‬ش��وخی ها و‬ ‫حت��ی عکس العمل های مختلف اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬در واقع استیکرها همان شکلک ها‬ ‫هس��تند ام��ا ب��ا ظاه��ری بس��یار بهتر و‬ ‫اندازه هایی بزرگتر‪ .‬استیکرها به طور معمول‬ ‫به صورت بس��ته ای عرضه می شوند و درون‬ ‫هر بس��ته نی��ز به طور میانگی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫ش��کلک وجود دارد که می ت��وان از انها در‬ ‫چت ه��ای دو نفره و حتی گروهی اس��تفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬اپ های پیام رس��ان در ابتدا تعدادی‬ ‫بسته های استیکری را تولید می کنند تا در‬ ‫مرحله نخست‪ ،‬اگاهی نسبت به این امکان‬ ‫را افزای��ش دهن��د و کارب��ران را مجاب به‬ ‫اس��تفاده از انه��ا کنن��د و س��پس بتوانند‬ ‫اس��تیکرهای پول��ی را ب��ه کارب��ران خود‬ ‫بفروشند‪ .‬تولید کنندگان این استیکرها خود‬ ‫«اپ» پیام رس��ان ش��رکت های ب��زرگ‬ ‫تولید کننده محتوای سرگرمی مانند دیزنی‪،‬‬ ‫س��ونی و حت��ی تولید کنن��دگان کوچکتر‬ ‫هستند‪ .‬با وجود این مدل کسب و کار ساده‬ ‫و اش��تیاق کاربران به استفاده از استیکرها‪،‬‬ ‫جای تعجب نیست که بسیاری از «اپ های»‬ ‫پیام رسان مانند «وایبر»‪« ،‬الین»‪« ،‬تانگو»‬ ‫و «کیک» ش��روع به اس��تفاده از این مدل‬ ‫کسب و کار کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حساب های رسمی کاربری‬ ‫با ای��ن همه زمانی‬ ‫می رس��د که «اپ»‪،‬‬ ‫جامع��ه بزرگ��ی از‬ ‫کارب��ران را به خود‬ ‫ج��ذب می کن��د‪،‬‬ ‫بنابراین در این وضعیت نخستین سوالی‬ ‫که به ذهن مخاطب می رسد این است که‬ ‫چگونه می توان از این حجم بس��یار زیاد‬ ‫کاربران درامد کس��ب ک��رد؟ عالوه بر ان‬ ‫روش های کسب درامد نیز مهم است زیرا‬ ‫نمی ت��وان در این گون��ه از «اپ ه��ا» ب��ه‬ ‫س��ادگی از تبلیغات استفاده کرد‪ .‬سوالی‬ ‫که امین بخش��نده‪ ،‬کارش��ناس رایانه در‬ ‫راه حل‬ ‫پاسخ به ان در گفت وگو با‬ ‫جایگزین برای این مشکل را حساب های‬ ‫کاربری رسمی مخاطبان معرفی می کند‬ ‫و در پاس��خ ب��ه چگونگ��ی ان می گوید‪:‬‬ ‫حساب های کاربری رسمی به نشان(برند)‬ ‫ها‪ ،‬ادم های مشهور و فروشندگان کاال و‬ ‫خدمات ای��ن امکان را می دهد که به طور‬ ‫مس��تقیم با کاربران خ��ود ارتباط برقرار‬ ‫کنند‪ .‬او توضیح می دهد‪ :‬این حساب های‬ ‫کاربری مثل دیگر حس��اب ها از امکانات‬ ‫یکسانی برخوردار هستند و می توانند به‬ ‫عنوان دوس��ت‪ ،‬ارتباط دوستانه و تک به‬ ‫تک با کارب��ران برقرار کنند و محتواهای‬ ‫خ��ود را در اختیار انه��ا قرار دهند‪ .‬حتی‬ ‫برخی نش��ان (برند)ها که محتواهای انها‬ ‫مح��دود ب��ه بازاریابی های اولیه اس��ت‪،‬‬ ‫می توانند از ارتباط نزدیک با کاربران خود‬ ‫استفاده کرده و جوایز‪ ،‬اخبار‪ ،‬پیشنهادها‬ ‫و کوپن ه��ای خود را به طور مس��تقیم در‬ ‫اختیار کاربران قرار دهن��د‪ .‬به طور مثال‬ ‫«الین» ب��ه کاربران خود ای��ن امکان را‬ ‫می ده��د که در صورت اضافه کردن رئال‬ ‫مادری��د ب��ه دوس��تان خ��ود بتوانن��د‬ ‫استیکرهای رئال را به شکل مجانی دانلود‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد پلتفرم ه�ای جدی�د مانند‬ ‫خرید درون برنامه ای‬ ‫یک��ی از مناب��ع‬ ‫درام��دی خ��وب‬ ‫خرید درون برنامه ای‬ ‫است که در بازی ها‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن روش درواق��ع دنبال��ه رو بازی های‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬غیر متمرک��ز و مدل درامدی‬ ‫«پریمی��وم» اس��ت ک��ه اپ را به صورت‬ ‫مجان��ی در اختیار کاربر ق��رار می دهد و‬ ‫س��پس در ازای امکان��ات ی��ا محتواهای‬ ‫بیش��تر از کاربران پ��ول دریافت می کند‪.‬‬ ‫پلتفرم های گیم در اپ های پیام رسان به‬ ‫کاربران خود این ام��کان را می دهند که‬ ‫بازی ه��ا و دیگر برنامه ها را دانلود کنند و‬ ‫حت��ی با یکدیگر به ص��ورت انالین بازی‬ ‫کنند و نتایج بازی های خود را به اشتراک‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫به ع�لاوه کارب��ران می توانن��د ایتم های‬ ‫مجازی و حتی س��که‪ ،‬مرحله‪ ،‬راهنمایی‬ ‫و هر چیزی را که ممکن است به انها در‬ ‫بازی کمک کند خریداری کنند‪.‬‬ ‫‪ 3/6‬میلیارد دالر هزینه بازسازی ویرانی های زلزله نپال‬ ‫روسیه ‪ ۱۰‬درصد از انرژی جهان را تامین کرد‬ ‫دولت نپال قصد دارد کنفرانسی بین المللى در ‪ 25‬ژوئن (‪ 4‬تیر) در کاتماندو‪ ،‬پایتخت این کشور‪،‬‬ ‫برگزار کرده و در ان خواستار کمک شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش م��وج‪ ،‬دولت نپال جدیدترین ب��راورد خود از میزان هزینه های الزم برای بازس��ازی‬ ‫ویرانی های زلزله ش��دید اوریل س��ال جاری این کش��ور که ‪ 8‬هزار و ‪ 900‬نفر در ان جان باختند را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫مقامات دولت نپال در این گزارش اعالم کردند‪ ،‬به ‪ 3‬میلیارد و ‪ 200‬میلیون دالربرای بازس��ازى‬ ‫منازل و نیز حدود ‪ 400‬میلیون دالر برای پش��تیبانى از صنعت جهانگردى این کشور نیاز است‪ .‬بر‬ ‫اثر این زلزله که بیش از ‪ 8‬ریش��تر قدرت داش��ت‪ ،‬بیش از ‪ 780‬هزار خانه و ساختمان هاى دیگر در‬ ‫نپال و کشورهاى همجوارش ویران شد‪.‬‬ ‫روس��یه در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی سومین کشور بزرگ تولیدکننده س��وخت های فسیلی لقب گرفت و‬ ‫‪۱۰‬درصد انرژی جهان را در این س��ال تامین کرد‪ .‬به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری «تاس نیوز»‪،‬‬ ‫ش��رکت «بریتیش پترولیوم» در نشست بررسی اماری انرژی جهان اعالم کرد‪ :‬در سال گذشته میالدی‬ ‫روس��یه ‪ 12/7‬درصد از تولید جهانی نفت‪16/7 ،‬درصد گاز و ‪ 4/3‬درصد از تولید زغال س��نگ را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫در همین حال‪ 3 ،‬کشور چین‪ ،‬امریکا و روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان سوخت های فسیلی‬ ‫جهان شناخته شدند و به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫هزینه های سالمت دلیل فقر ‪ 6‬درصد جمعیت جهان‬ ‫بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی اعالم کردند ‪ 400‬میلیون نفر در دنیا به خدمات ضروری‬ ‫سالمت دسترسی ندارند و ریشه فقر ‪ 6‬درصد جمعیت جهان هزینه های باالی سالمت است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬دکتر تیم اوان‪ ،‬مدیر ارش��د سالمت‪ ،‬تغذیه و جمعیت گروه بانک جهانی تاکید‬ ‫کرد این گزارش زنگ خطری اس��ت که باید تالش کنیم تا دسترس��ی مردم به خدمات بهداش��تی‬ ‫بیش��تر ش��ود و جلوی هزینه های سالمت که انها را بیش��تر در ورطه فقر می اندازدرا‪ ،‬بگیریم‪ .‬بانک‬ ‫جهانی با مطالعه ‪ 37‬کشور جهان اعالم کرد هر چقدر هزینه های سالمت بیشتر باشد میزان فقر هم‬ ‫افزایش می یابد زمانی که هزینه های سالمت روزانه ‪1/25‬دالر بوده ‪6‬درصد این کشورها فقیر شده اند‬ ‫و زمان��ی که این میزان به ‪ 2‬دالر در روز رس��یده فقر در این کش��ورها ب��ه ‪ 17‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارزش پیمان های پولی دوجانبه چین به ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر رسید‬ ‫ارزش پیمان ه��ای پول��ی دوجانب��ه بین چین با دیگر کش��ورها از م��رز ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد ی��وان عبور کرد که‬ ‫نش��ان دهنده بین المللی شدن یوان اس��ت‪ .‬به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری دولتی چین (شینهوا)‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی این کشور اعالم کرد تا پایان ماه می ‪ ،۲۰۱۵‬تعداد پیمان های پولی دوجانبه چین با دیگر کشورها به ‪۳۲‬‬ ‫پیمان رسیده است که ارزش تقریبی ان ‪ ۳۱۰۰‬میلیارد یوان (حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر) است‪ .‬تعداد بانک هایی‬ ‫که خارج از چین تبادالت یوانی انجام می دهند روبه رش��د بوده و تعداد کش��ورهایی که هاب منطقه ای یوان‬ ‫هستند به ‪ ۱۵‬کشور رسیده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬چین دومین اقتصاد بزرگ و بزرگترین صادرکننده در جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کش��ور به ‪10/5‬درصد رسید که تنها در ‪ ۵‬ماه اول سال ‪،۲۰۱۵‬‬ ‫میزان س��رمایه گذاری خارجی‪ ۳۳۰‬میلیارد یوان بوده اس��ت‪ .‬ش��رکت س��وئیفت اعالم کرد یوان‪ ،‬پنجمین ارز‬ ‫پراستفاده در پرداخت ها و ششمین ارز پراستفاده در تبادالت بازار فارکس است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۴‬م‬ ‫تسویه تجارت خارجی با یوان به ‪۴۱‬درصد افزایش یافته و به ‪ ۶۵۵۰‬میلیارد یوان رسیده است‪.‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ هیوندایی‬ ‫برنده ساخت ‪ 6‬کانتینربر‬ ‫شرکت کشتی س��ازی هیوندایی برنده سفارش‬ ‫س��اخت ‪ 6‬کانتینرب��ر ‪ 14‬ه��زار «تی‪.‬ای‪.‬ی��و»‬ ‫ب��رای کش��تیرانی «سی‪.‬ام‪.‬ا‪-‬س��ی‪.‬جی‪.‬ام»‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬کانتینربرهای یاد ش��ده در‬ ‫کشتی س��ازی تابع هیوندایی اولس��ان ساخته و‬ ‫بین ماه ه��ای دس��امبر ‪ 2016‬ت��ا ژوئن ‪2017‬‬ ‫تحویل شرکت کشتیرانی فرانسه می شود‪ .‬اگر چه‬ ‫قیمت دقیق کش��تی ها مش��خص نش��ده است‬ ‫اما این س��فارش به اعتقاد تحلیلگران موسس��ه‬ ‫«لویدز لیست» به کس��ری سفارش و درامد در‬ ‫ش��رکت کشتی س��ازی هیوندایی کمک شایانی‬ ‫می کن��د‪ .‬ارزش س��فارش های س��اخت کش��تی‬ ‫در ش��رکت هیوندایی از س��ال گذش��ته تاکنون‬ ‫از ‪ 5/9‬میلی��ارد دالر به ‪ 3‬میلیارد دالر رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر این کشتی سازی سفارش‬ ‫س��اخت ‪ 5‬کش��تی ‪ 14‬هزار و ‪« 100‬تی‪.‬ای‪.‬یو»‬ ‫برای کش��تیرانی «سیس پان» و ‪ 3‬کانتینربر ‪18‬‬ ‫هزار «تی‪.‬ای‪.‬یو» برای کشتیرانی امارات متحده‬ ‫عربی را در دس��تورکار خود دارد‪ .‬این کش��تی ها‬ ‫تا س��ال ‪2016‬م به صاحبان خ��ود تحویل داده‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫سالی نه چندان رضایت بخش‬ ‫برای کشتیرانی‬ ‫به اعتقاد کارشناسان بانک «دی‪.‬وی‪.‬بی» سال‬ ‫‪2015‬م همچنان سالی س��خت برای کشتیرانی‬ ‫خواه��د بود‪ .‬به گ��زارش مانا‪ ،‬برخالف س��ود دو‬ ‫برابری ‪ 3‬ماه نخست سال جاری بانک ها همچنان‬ ‫در عرص��ه حم��ل و نقل دریایی ب��ا احتیاط گام‬ ‫بر می دارند‪ .‬کارشناسان بانک «دی‪.‬وی‪.‬بی» اعالم‬ ‫کردن��د‪ :‬خطرات هنوز حمل و نق��ل دریایی را در‬ ‫س��ال ‪ 2015‬تهدید می کند و ش��رایط همچنان‬ ‫س��خت باقی خواهد ماند‪ .‬بانک «دی‪.‬وی‪.‬بی» به‬ ‫عنوان وام دهنده بین المللی حوزه حمل و نقل که‬ ‫مقر اصلی ان در فرانکفورت المان اس��ت درامد‬ ‫خالص خود در وام دهی در حمل و نقل دریایی را‬ ‫در ‪ 3‬ماه ابتدایی سال ‪2015‬م‪ 74 ،‬میلیون یورو‬ ‫مع��ادل ‪ 84/1‬میلیون دالر اعالم کرد که س��ود‬ ‫چش��مگیری را نس��بت به ‪32/9‬میلیون یورو در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد‪.‬‬ ‫حذف بازارهای غیررسمی کار‬ ‫در کشورها‬ ‫س��ازمان جهان��ی کار با تاکید بر لزوم توس��عه‬ ‫بنگاه ه��ای کوچ��ک به منظ��ور اش��تغالزایی در‬ ‫کش��ورها‪ ،‬اع�لام ک��رد‪ :‬صده��ا میلیون ش��غل‬ ‫غیررسمی باید به بازارهای رسمی منتقل شوند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��ازمان جهانی کار در تازه ترین‬ ‫گ��زارش خ��ود درباره ض��رورت دس��ت زدن به‬ ‫ابتکارات بزرگ در بازار کار برای پیشبرد عدالت‬ ‫اجتماع��ی اع�لام کرد‪ :‬نتایج ی��ک تحقیق «ای‪.‬‬ ‫ال‪.‬او» نشان می دهد ‪ ۴‬حوزه کار و جامعه‪ ،‬شغل‬ ‫مناس��ب و معقول‪ ،‬تولید و سازمان های کار باید‬ ‫به عنوان ابتکارات جدید مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫یک��ی از اقدامات فعلی س��ازمان بین المللی کار‪،‬‬ ‫تالش برای حمایت از صدها میلیون شاغل برای‬ ‫انتقال از اقتصادهای غیررسمی به اقتصاد رسمی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین به تازگی مباحث��ی درباره ایجاد‬ ‫اشتغال مولد و مطلوب از طریق بنگاه های کوچک‬ ‫(اس ام یی) مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ر پایه اعالم‬ ‫س��ازمان جهانی کار‪ ،‬بنگاه های کوچک در حال‬ ‫حاضر دو سوم از تمامی مشاغل موجود در سطح‬ ‫جهان را ایجاد کرده اند و سیاس��ت های مناس��ب‬ ‫ای��ن بنگاه ه��ا کمک می کنند تا اش��تغال بهتر و‬ ‫بیش��تر فراهم شود‪ .‬از سویی‪ ،‬توسعه کارافرینی‪،‬‬ ‫دسترسی به منابع مالی‪ ،‬بهبود بهره وری‪ ،‬شرایط‬ ‫کار و ارتقای جایگاه شرکت های تعاونی می توانند‬ ‫در حفظ و توسعه اشتغال موثر باشند‪.‬‬ ‫رکورد صادرات دوغ‬ ‫بر اس��اس امار س��ال ‪۲۰۱۵‬م درامد ترکیه از‬ ‫صادرات دوغ به ‪ ۱۲‬میلیون دالر رسیده است‪ .‬به‬ ‫گزارش رادیو ترکیه ‪،‬تولید دوغ در چهار ماه اول‬ ‫سال جاری نسبت به همین دوره در سال گذشته‬ ‫افزایش قابل توجهی داش��ته است‪ .‬براساس امار‬ ‫تجارت خارج��ی در دوره ژانویه تا اوریل س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۸۹‬هزار و ‪ ۱۲۹‬تن دوغ تولیدشده در‬ ‫حالی که میزان دوغ تولیدش��ده در همین دوره‬ ‫در س��ال جاری ‪ ۱۹۱‬هزار و ‪ ۲۹۹‬تن بوده است‪.‬‬ ‫ترکیه در طول ‪ ۵‬س��ال گذش��ته به ‪ ۱۶‬کش��ور‬ ‫دوغ صادر کرده اس��ت‪ .‬دوغ ترکیه به کشورهای‬ ‫مختلف نظیر امریکا‪ ،‬عراق‪ ،‬کویت‪ ،‬سنگاپور صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫وزیر راه به نمایشگاه هوایی‬ ‫پاریس می رود‬ ‫ایرنا‪ :‬وزیر راه و شهرس��ازی با تش��ریح اهداف حضور‬ ‫خود در نمایش��گاه بین الملل��ی هوایی پاریس‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن اهداف حض��ور ایران در این نمایش��گاه را‬ ‫مذاکره با ش��رکت های سازنده برای فروش هواپیما به‬ ‫ایران و دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت‬ ‫در توسعه فرودگاه های کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫عب��اس اخوندی با بیان اینکه از س��وی مس��ئوالن‬ ‫وزارت حمل ونق��ل فرانس��ه برای بازدید از نمایش��گاه‬ ‫بین المللی هوایی در پاریس دعوت شده ام‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬ژوئن (‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۱‬خرداد)با حضور‬ ‫فعاالن حوزه حمل ونقل هوایی در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هدف ایران از ش��رکت در این نمایش��گاه‬ ‫مذاکره و گفت وگو با عرضه کنندگان درجه یک ناوگان‬ ‫هوایی در جهان به منظور تش��ویق فروش هواپیما به‬ ‫ایران و همچنین دعوت به س��رمایه گذاری در توسعه‬ ‫فرودگاه ها به ویژه در بخش تجهیزات ناوبری است‪.‬‬ ‫اخوندی با بیان اینکه از حدود ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫س��رمایه گذاری جدیدی در بخش تجهی��زات ناوبری‬ ‫هوان��وردی انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬سیس��تم های‬ ‫ناوب��ری ایران در بخش هوان��وردی‪ ،‬فضا و فرودگاهی‬ ‫نی��از به نوس��ازی ج��دی دارن��د به طوری ک��ه برای‬ ‫رس��یدن به وضعیت روز جهان نیاز به میلیون ها دالر‬ ‫سرمایه گذاری جدید در این بخش است‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکید ب��ر اینکه تحوالت‬ ‫بس��یار زیادی در ح��وزه فناوری و تجهی��زات ناوبری‬ ‫هوانوردی در س��طح جه��ان رخ داده‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫س��رمایه گذاری جدیدی در ایران در این بخش انجام‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر شاهد فعالیت نسل‬ ‫جدید هواپیماها و ایجاد نس��ل نو فرودگاه ها در سطح‬ ‫جهان هس��تیم ک��ه از ای��ن جهت تجهیز و توس��عه‬ ‫سیستم های ناوبری در ایران بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫اخوندی درباره نمایشگاه بین المللی هوایی در پاریس‬ ‫نیز گفت‪ :‬در این نمایش��گاه بین المللی چندین بازدید‬ ‫و سخنرانی برای فعاالن اقتصادی که از سراسر جهان‬ ‫در این نمایشگاه حاضر می شوند خواهم داشت‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه در جریان اخرین وضعیت امکانات و ظرفیت های‬ ‫جدید بخش هوان��وردی دنیا ق��رار خواهیم گرفت تا‬ ‫فضای سرمایه گذاری برای فعاالن اقتصادی جهان در‬ ‫ایران فراهم شود‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا اش��اره به تحری�� م هاو‬ ‫محدودیت ه��ای بین المللی علیه ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫قطع پی��ش از مذاک��رات بین المللی ای��ران در حوزه‬ ‫سیاس��ت خارجی چنین فضایی برای دعوت و حضور‬ ‫نماین��دگان جمه��وری اس�لامی ای��ران در این نوع‬ ‫نمایش��گاه ها وجود نداشت و حضور ایران در این فضا‬ ‫می تواند چشم اندازی مثبتی برای ایران و سایر فعاالن‬ ‫اقتصادی جهان در شرایط پس از تحریم باشد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫سابقه برگزاری نمایشگاه های ماه رمضان در ایران را بررسی می کند‬ ‫گذری بر « ضیافت» های تجاری‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬اواخر هفته جاری‪،‬‬ ‫ماه مبارک رمضان اغاز خواهد شد‪ .‬در این ماه به طور‬ ‫تقریبی بخش های مهمی از ساختار زندگی ما دچار‬ ‫تغییر و تحوالت اساسی می شود‪ .‬غیر از اضافه شدن‬ ‫برخی برنامه های مذهبی به تکالیف ش��رعی انسان‪،‬‬ ‫س��اعات خ��واب‪ ،‬وعده های غذای��ی و از همه مهم تر‬ ‫محتوای س��بد خوراکی و م��واد غذایی دچار تحولی‬ ‫اساسی و یکماهه می شود‪.‬‬ ‫این تغییرات را می توان در س��طوح کالن اقتصادی‬ ‫ه��م حس ک��رد‪ .‬ب��رای مث��ال برخی س��ازمان ها و‬ ‫ارگان ها‪ ،‬ساعت کاری ش��ان را کم می کنند یا تولید‬ ‫برخ��ی مواد غذایی مثل زولبی��ا و بامیه‪ ،‬اش‪ ،‬حلیم‬ ‫و‪ ...‬در کش��ور رونق می گیرد‪ .‬از طرفی تعداد بس��یار‬ ‫زیادی جشنواره و نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال‬ ‫در ش��هرهای مختلف برپا می شود تا مردم بتوانند به‬ ‫راحتی مایحتاج خود را با قیمتی پایین تر از بازارهای‬ ‫معمول در این محافل تهیه کننداما چندی قبل علی‬ ‫فاضلی ‪،‬رئیس اتاق اصناف کش��ور ب��ا توجه به نبود‬ ‫مشکل در توزیع کاالهای اساسی برگزاری نمایشگاه‬ ‫ضیافت را منتفی دانس��ت و اعالم کرد‪ :‬در سال ‪94‬‬ ‫فروش ف��وق العاده در واحد ه��ای صنفی جایگزین‬ ‫این طرح می ش��ود‪.‬تصمیم گرفتیم با توجه به سابقه‬ ‫طوالنی این نمایش��گاه ها در کش��ور سوابق برخی از‬ ‫انها را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬نمایشگاه بزرگ در تهران‬ ‫طرح��ی با عن��وان «ضیافت ماه مب��ارک رمضان»‬ ‫در چند س��ال گذش��ته به طور مداوم در تهران اجرا‬ ‫می‏شد‪ .‬براساس این طرح‪ ،‬در برخی نقاط مهم شهر‬ ‫مثبت اکسپو‬ ‫گروه تجارت‪ :‬اگرچه برنامه های فرهنگی پاویون ایران‬ ‫در شهرک اکسپو نس��بت به دیگر کشورها از جذابیت‬ ‫و تنوع بیش��تری برخوردار است و اجرای نمایش های‬ ‫ایین��ی و برپایی کنس��رت های س��نتی هم��ه روزه با‬ ‫استقبال گسترده مخاطبان خارجی همراه است ومردم‬ ‫همه کش��ورهارا در جریان قدمت چندین هزار س��اله‬ ‫کش��ورمان می گذارد‪ ،‬اما کشورهایی هم هستند که با‬ ‫ات��کا به تم��دن کهن و با به خ��رج دادن اندکی ذوق و‬ ‫سلیقه در این زمینه حرف های خوبی برای گفتن دارند‪.‬‬ ‫در این گزارش نگاهی می اندازیم به برنامه های هنری ‪7‬‬ ‫کشور حاضر در اکسپو میالن‪:‬‬ ‫‹ ‹چین‬ ‫چین ب��ا اجرای موس��یقی زنده از س��وی گروه های‬ ‫کوچک ی��ا اجراهای ت��ک نفره پاپ در این فهرس��ت‬ ‫ج��ای می گی��رد‪ .‬تمرکز هن��ری این کش��ور بر حضور‬ ‫گروه های رقص س��نتی اس��ت‪ .‬چین با تکیه بر تجربه‬ ‫خود در اکس��پو شانگهای‪ ،‬گروه های هنری خود را از ‪۲‬‬ ‫گروه در ان اکس��پو به ‪ ۸‬گروه که از تعدادی خواننده و‬ ‫اجرا کننده حرکات نمایشی تشکیل می شود‪ ،‬در اکسپو‬ ‫می�لان افزایش داده اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر تمرکز در حوزه‬ ‫موسیقی‪ ،‬برپایی کارگاه اجرای زنده هنرهای تجسمی‬ ‫با تم اکسپو نیز از برنامه های جذاب چین است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارژانتین‬ ‫در فهرس��ت برنامه های هنری این کش��ور تنها برای‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تهران‪ ،‬نمایش��گاه های عرضه مستقیم کاال دایر شده‬ ‫و مواد غذایی مختلف در انها به فروش می رس��ید‪3 .‬‬ ‫نمایش��گاه بزرگ در شهر تهران عرضه مستقیم کاال‬ ‫و مواد خوراک��ی به عموم مردم را برعهده داش��تند‬ ‫و عرضه مس��تقیم کاال با تخفیف ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصدی‬ ‫قیم��ت هم��راه ب��ود‪ .‬این ‪3‬روی��داد نمایش��گاهی با‬ ‫هماهنگ��ی مجامع امور صنفی و انجمن‏های ذی‏ربط‬ ‫برای عرضه فوق‏العاده برخی کاالهای اساسی از جمله‬ ‫شیر‪ ،‬لبنیات و مواد گوشتی با نرخ‏های مصوب برگزار‬ ‫می‏شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه محصوالت غذایی در شیراز‬ ‫و در انه��ا انواع محصوالت خوراک��ی به مردم عرضه‬ ‫می ش��د‪ .‬کاالهایی همچون خرما‪ ،‬زولبیا و اقالمی که‬ ‫در ماه رمضان با تقاضای بیش��تری از سوی مردم رو‬ ‫به رو است از طریق این نمایشگاه ها در سطح شهر با‬ ‫درصد سود کمتر ـ بین ‪ ۳‬تا ‪۵‬درصد ـ توزیع می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبریز؛ میزبان نمایشگاه ‪ ۶‬روزه‬ ‫نمایشگاه سراسری طرح ضیافت (کاالهای مصرفی‬ ‫ماه مبارک رمضان) اس��تان اذربایجان شرقی از سال‬ ‫‪ ۸۵‬به بعد ش��کلی رسمی و هر ساله به خود گرفت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با حضور تعداد زیادی از شرکت های‬ ‫معتبر‪ ،‬هر سال به مدت ‪ ۶‬روز در محل نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تبریز برگزار می شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ف��روش محص��والت غذایی وی��ژه ماه‬ ‫مب��ارک رمضان در اس��تان ف��ارس س��ابقه ای ‪۱۴‬‬ ‫س��اله دارد‪ .‬این رویداد مناس��بتی که در ‪ ۳‬س��الن‬ ‫و ‪ ۶‬ه��زار مت��ر مرب��ع فض��ای نمایش��گاهی برگزار‬ ‫می ش��د‪ ،‬محفلی اس��ت برای بیش از ‪ ۷۰‬شرکت و‬ ‫تولیدکنن��ده در قالب ‪ ۱۵۰‬غرفه‪ ،‬تا محصوالت خود‬ ‫ش��امل مواد غذایی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬س��لولزی‪ ،‬حبوبات و‬ ‫خش��کبار و مواد پروتئینی‪ ،‬مرغ و گوشت قرمز را با‬ ‫چند درصد کاهش قیمت نس��بت ب��ه بازار به مردم‬ ‫عرضه کنند‪ .‬البته این تنها نمایش��گاه ش��یراز نبود‬ ‫بلکه نمایش��گاه های کوتاه مدت دیگری نیز در ابعاد‬ ‫محدودتر‪ ،‬در سراسر این شهر برپا می شد‪.‬‬ ‫شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان همدان از‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال قبل تاکنون در ‪ 15‬دوره میزبان نمایشگاه‬ ‫مواد غذایی ویژه ماه رمضان با عنوان «طرح ضیافت»‬ ‫بوده است‪ .‬در این رویداد ‪ ۸۰‬واحد صنایع غذایی در‬ ‫فضایی به مس��احت ‪ ۳۰۰۰‬متر مربع در س��الن های‬ ‫مختلف و بخشی هم به صورت فضای باز نمایشگاهی‬ ‫به ارائه محصوالت خ��ود پرداختند‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫انکه در این نمایش��گاه ‪ ۲۰‬اس��تان کشور نیز به طور‬ ‫مستقل با محصوالت ویژه خود حضور داشتند‪.‬‬ ‫از چند س��ال قبل‪ ،‬در شهر قم همزمان با اغاز ماه‬ ‫مبارک رمضان‪ 3 ،‬نمایش��گاه عرضه مستقیم کاال در‬ ‫قالب طرح ضیافت برگزار می ش��د‪ .‬این نمایش��گاه ها‬ ‫در ‪ 3‬نقط��ه مه��م و پر رفت و امد ش��هر برپا ش��ده‬ ‫نمایش��گاه عرضه مس��تقیم کاالی ماه رمضان در‬ ‫ک��رج همه س��اله در قال��ب طرح ضیاف��ت در محل‬ ‫ورزشگاه انقالب باغستان کرج به مدت ‪ ۱۲‬روز فعال‬ ‫بود و کاالهای اساسی با قیمت مصوب و سایر کاالها‬ ‫‹ ‹سلسله نمایشگاه های ماه رمضانی در قم‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه م�واد غذایی ویژه م�اه رمضان در‬ ‫همدان‬ ‫‹ ‹نمایشگاه مناسبتی در استان البرز‬ ‫با تخفیف ‪۱۵‬درصد عرضه می شد‪ .‬در طول برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬بازرس��ان تعزیرات حکومتی نظارت الزم‬ ‫بر نح��وه عملکرد غرفه ها را به عم��ل می اوردند‪ .‬این‬ ‫رویداد مناس��بتی با مش��ارکت اتاق اصناف استان و‬ ‫هم��کاری س��ازمان های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫جهاد کش��اورزی و ب��ا حضور واحده��ای تولیدی ‪-‬‬ ‫توزیعی و صنوف در فضایی به مساحت ‪ ۵۰۰۰‬متر و‬ ‫در ‪ ۷۰‬غرفه برگزار می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشهد و نمایشگاه های ضیافت رمضان‬ ‫همه ساله در استانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان‬ ‫نمایش��گاه ضیافت رمضان به مدت ‪ ۸‬روز در مشهد‬ ‫برگزار می ش��د‪ .‬مواد غذایی‪ ،‬لبنی‪ ،‬اقالم پروتئینی‪،‬‬ ‫برن��ج‪ ،‬روغن‪ ،‬خرما و دیگر ملزومات مورد نیاز مردم‬ ‫در ایام ماه مبارک رمضان در این نمایش��گاه عرضه‬ ‫می ش��ده و همگی انها با تخفیف ‪ ۱۵‬تا ‪۲۵‬درصدی‬ ‫در اختیار مردم روزه دار قرار می گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه مستقیم کاال در قزوین‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین هر‬ ‫س��ال چند روز مانده به اغاز م��اه رمضان در محل‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��تان قزوین دس��ت به‬ ‫برگزاری نمایشگاهی برای عرضه مستقیم کاال می زد‬ ‫ک��ه کاالهای م��ورد عرض��ه در ان ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد‬ ‫پایین تر از قیمت بازار به مشتریان عرضه می شد‪.‬‬ ‫در ای��ن روی��داد کاالها و اقالم اساس��ی مورد نیاز‬ ‫م��ردم در حدود ‪ ۱۲۰‬غرفه ش��امل اقالم پروتئینی‬ ‫(گوشت مرغ‪ ،‬گوشت قرمز و تخم مرغ) برنج‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫ش��کر‪ ،‬خرما‪ ،‬لبنیات و دیگر اقالم م��ورد نیاز مردم‬ ‫عرضه می شد‪.‬‬ ‫نگاهی به حضور فرهنگی ‪ 7‬کشور در اکسپو میالن‬ ‫یت ِم» در پاویون‬ ‫ماه های می و ژوئن امده که گروه «دیج ‬ ‫به صورت پش��ت صحنه اجرا خواهد داش��ت‪ ،‬که برای‬ ‫ماه های بعد گروه دیگری اجرای موزیک داخل پاویون‬ ‫را برعه��ده خواهد گرفت‪ .‬اج��رای روزانه این پاویون به‬ ‫م��دت ‪ 4‬روز را گروه هایی با اجرای موس��یقی محلی‪،‬‬ ‫رقص و اجراهای مدرن بر عهده دارند‪.‬‬ ‫«‪ »Future sounds of Argentina‬ط��رح‬ ‫موسیقی دیگر این کش��ور در اکسپو است که از سوی‬ ‫گیتاریست و اهنگساز معروف ارژانتینی به مدت ‪ 2‬روز‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬همچنی��ن «‪»years of tango 100‬‬ ‫یکی از برنامه های مشارکتی این کشور در اکسپو است‬ ‫که در هر روز س��اعتی از برنامه ه��ای این پاویون را به‬ ‫خود اختصاص داده و در قالب این همکاری‪ ،‬اجراهایی‬ ‫از هنرمندان مختلف طراحی شده است‪.‬‬ ‫اج��رای دو نف��ره با گیتار ک��ه یک رپرت��وار مردمی‬ ‫قدیمی را بازسازی می‪‎‬کند‪ ،‬اجرای یک استعداد جوان‬ ‫ارژانتینی که با موزیس��ین های معروف کش��ور خود و‬ ‫هنرمندان بین المللی اجرا داشته به مدت ‪ 2‬روز‪ ،‬اجرای‬ ‫یک ارکستر از این کشور به همراه رقص تانگو که جزئی‬ ‫از پروژه همکاری میالن با ارکس��تر سایر کشورها برای‬ ‫اجرا در اکس��پو اس��ت‪ ،‬بخش��ی از برنامه های گسترده‬ ‫ارژانتین برای اکس��پو میالن است‪ .‬همچنین خواننده‬ ‫موسیقی س��نتی این کشور که در اکسپو شانگهای نیز‬ ‫برنامه اجرا کرده ب��ه روی صحنه خواهد رفت‪ .‬دو اجرا‬ ‫به احترام هنر‬ ‫نیز از س��وی هنرمن��د ارژانتیتی و نوازن��ده باندونئون‬ ‫پیش بینی شده است‪ .‬قابل توجه است که این فهرست‬ ‫برنامه تنها برای دو ماه پاویون این کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایتالیا‬ ‫‹ ‹ کشور المان‬ ‫‹ ‹اتریش‬ ‫اتری��ش در بیانی ه خود برای اکس��پو تاکید کرده که‬ ‫کشور خود را با اجرای برنامه های گسترده فرهنگی به‬ ‫دنیا معرفی خواهد کرد‪ .‬این برنامه ها ش��امل موسیقی‬ ‫کالسیک تا هنر مدرن و اجراهای مشارکتی است و در‬ ‫قالب موس��یقی‪ ،‬هنرهای تجس��می‪ ،‬رقص‪ ،‬فیلم و هنر‬ ‫معاصر اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫در مراس��م روز ملی این کشور موسیقی الکترونیکی‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬همچنی��ن ارکس��تر فیالرمونیک وین‬ ‫به مناس��بت این روز اجراهای ویژه ای خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ارکستر سمفونیک وین‪ ،‬ورال برگ و ارکستر باروک نیز‬ ‫کارهای جذابی را ارائه می دهند‪.‬‬ ‫حضور پرهزینه این ارکسترها به جز گروه هایی است‬ ‫که موس��یقی میکس زنده یا حرکات نمایشی خیابانی‬ ‫اجرا می کنند‪.‬‬ ‫اتریش که ‪۱۲‬میلیون یورو برای این اکس��پو هزینه‬ ‫ک��رده‪ ،‬در مدت زمان برپایی این اکس��پو ‪ ۶‬هنرمند را‬ ‫ه��ر ماه به طور دائم در پاویون خودش دارد که چندین‬ ‫ورک ش��اپ و همچنی��ن برنامه های هن��ری را در این‬ ‫پاویون اجرا می کنند‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬همچنین برای ماه های اکتبر و سپتامبر فضای باز‬ ‫‪۱۲‬هزار نفری اکسپو را نیز در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫یک��ی از برنامه های هن��ری ایتالیا برای این اکس��پو‬ ‫هم��کاری ‪ 3‬س��ازمان بین الملل��ی در زمین��ه ُکر برای‬ ‫اجراهای مش��ترک و همکاری هنری در قالب اکس��پو‬ ‫میالن اس��ت‪ .‬در این زمینه از گروه های کر کشورهای‬ ‫مختلف دعوت ش��ده اس��ت‪ .‬در این برنام��ه اجراهای‬ ‫کوتاه و یک کنس��رت کامل از س��وی گ��روه کر ایتالیا‬ ‫برای روزهای اخر هفته و اجرای دو گروه از کشورهای‬ ‫مهمان در طول هفته پیش بینی ش��ده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این ایتالیا مسابقه موسیقی بزرگی را در اکسپو طراحی‬ ‫کرده و جشنواره هنری نیز در اکسپو دارد‪.‬‬ ‫از س��اعت ‪ 8‬تا ‪ 12‬هر ش��ب برنامه ه��ای هنری این‬ ‫کش��ور در پاوی��ون ان اجرا می ش��ود ک��ه در ‪ 3‬زمینه‬ ‫مسابقه هنری‪ ،‬نمایش مد و اجرای موزیک زنده است‪.‬‬ ‫تنه��ا در یک ماه برنامه این کش��ور‪ ،‬دو اجرای گروه‬ ‫ارکستر جوان جاز‪ ،‬یک گروه موسیقی کالسیک المانی‬ ‫و اجرای ‪ ۲‬گروه دیگر موس��یقی و همچنین دو برنامه‬ ‫اجرای دونوازی پیش بینی شده که به این برنامه ها باید‬ ‫نمای��ش زنده لباس در هر روز و مس��ابقه های هنری را‬ ‫نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ژاپن‬ ‫‹ ‹ ایرلند‬ ‫کش��ور ایرلند ب��رای اجرای برنامه ه��ای هنری خود‬ ‫عالوه بر اس��تیج پیش بینی ش��ده در داخل پاویون دو‬ ‫س��الن ‪ ۲۰۰‬نفره و دو س��الن ‪ ۳۰۰‬نف��ره و یک فضای‬ ‫چن��د منظوره با ظرفیت یک هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر در اختیار‬ ‫کش��ور ژاپن عالوه بر اجراهای روزانه برای ارائه هنر‬ ‫و فرهن��گ بومی خود مانند اج��رای فلوت ژاپنی‪ ،‬تنها‬ ‫برای برنامه روز ملی خود چندین اجرا پیش بینی کرده‬ ‫که قابل توجه اس��ت‪ .‬اجرای یک خواننده زن مطرح و‬ ‫رقص مدرن‪ ،‬اجرای یک گروه هنری و نمایش گروهی‬ ‫تئاتر‪ ،‬اجرای خط و نقاشی خط ژاپنی به وسیله هنرمند‬ ‫ش��ناخته شده این کش��ور‪ ،‬اجرای گروه گیتارنوازی و‬ ‫یکی از بزرگترین گروه های نمایش و رقص این کش��ور‬ ‫ک��ه تاکنون یک ه��زار و ‪ ۱۰۰‬نمای��ش در بیش از ‪۲۰‬‬ ‫کش��ور دنیا اجرا ک��رده از برنامه های ژاپن در اکس��پو‬ ‫میالن است‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫بزرگترین شرکت سرمایه گذاری هندوستان تردید را کنار گذاشت‬ ‫‪27‬‬ ‫جذابیت های بندرعباس و قشم برای سرمایه گذاری «تاتا» هندی‬ ‫کتای�ون ملک�ی ‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬گ�روه‬ ‫بین المللی« تات�ا» بار دیگر ب�رای ورود به‬ ‫ای�ران و هم�کاری در بخش ه�ای مختلف‬ ‫از جمله ف�والد‪ ،‬س�رب و روی و طال اعالم‬ ‫امادگ�ی کرده اس�ت اما بای�د این موضوع‬ ‫را در نظر داش�ت ک�ه ورود «تاتا»ی هندی‬ ‫به ایران زمان�ی به نفع بخش معدن خواهد‬ ‫بود که همکاری های این شرکت با ایران به‬ ‫مراحل اجرایی برسد‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫ای�ران بی�ش از هر چی�ز بای�د زمینه های‬ ‫هم�کاری در چارچ�وب قرارداده�ای‬ ‫بین المللی مشخص شود‪ .‬البته بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران از جذابیت فراوانی در‬ ‫نگاه سرمایه گذاران خارجی برخورداراست‬ ‫اما ت�ا زمانی ک�ه نتای�ج نهای�ی مذاکرات‬ ‫مش�خص نش�ود حرک�ت س�رمایه گذاران‬ ‫خارج�ی همچون گ�روه «تات�ا» در ایران‪،‬‬ ‫حرکتی محتاطانه خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹«تاتا» به دنبال حضور در ایران‬ ‫جذابیت ه��ای معدن��ی و صنایع معدنی‬ ‫ایران انقدر زیاد است که گروه بین المللی‬ ‫«تاتا» در ‪ 2‬س��ال اخیر برای چندمین بار‬ ‫برای حض��ور در ایران اعالم امادگی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اواخر س��ال ‪ 92‬گ��روه بین المللی‬ ‫«تات��ا» ب��رای همکاری ه��ای بلند م��دت‬ ‫در بخش مع��دن و همچنی��ن حضور در‬ ‫پروژه های ف��والدی ایران اع�لام امادگی‬ ‫کرد‪ .‬در واقع این شرکت در این سفر تالش‬ ‫می کرد تا ش��ریک ایرانی برای پروژه های‬ ‫بلند مدت خود پیدا کن��د و از انجایی که‬ ‫ایران ظرفیت های معدنی و صنایع معدنی‬ ‫خوبی در اختیار دارد و با توجه به نزدیکی‬ ‫جغرافیایی با هند‪ ،‬این همکاری برای این‬ ‫ش��رکت بس��یار مفید بود‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫که این ش��رکت بین المللی در کشورهای‬ ‫بسیاری پروژه های معدنی و صنایع معدنی‬ ‫را اجرا ک��رده و جزو ش��رکت های معتبر‬ ‫فعال در بخش معدن محسوب می شود‪.‬‬ ‫جاناک��ی چائ��وذری‪ ،‬ریی��س بخ��ش‬ ‫اس��تراتژی گروه «تاتا» در س��فر خود به‬ ‫ایران در اواخر س��ال ‪ 92‬اظهار کرد‪ :‬تا به‬ ‫حال شرکای ایرانی برای سرمایه گذاری و‬ ‫انجام پروژه های مختلف نداش��ته ایم اما به‬ ‫دنبال ایجاد چنین همکاری هستیم‪.‬‬ ‫این موضوع نشان دهنده ان است که این‬ ‫ش��رکت بین المللی هندی تب��ار به دنبال‬ ‫اس��تفاده از فرصت ه��ای معدن��ی موجود‬ ‫در ای��ران ب��ود ام��ا متاس��فانه موضوعات‬ ‫سیاسی‪ ،‬بین المللی و وضع تحریم ها علیه‬ ‫ایران باعث ش��د تا این شرکت با احتیاط‬ ‫بیشتری مسیر ورود به ایران را طی کند‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال تالش ه��ای دیپلماتیک ایران‬ ‫ب��رای برق��راری رواب��ط بین المللی و رفع‬ ‫تحریم های وضع شده‪ ،‬شرکت های بزرگ‬ ‫خارجی برای حضور در ایران و استفاده از‬ ‫فرصت های موجود اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫دراین میان ش��رکت بین المللی «تاتا» نیز‬ ‫ب��ار دیگر برای هم��کاری با ای��ران اعالم‬ ‫امادگی کرده است‪ .‬به طوری که امادگی‬ ‫گ��روه بین الملل��ی «تاتا» ب��رای ورود به‬ ‫حوزه های مختلف ازجمله فوالد‪ ،‬س��رب و‬ ‫روی و طال اعالم شده است‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریق��ا «تاتا» معتقد‬ ‫اس��ت با توجه به فرصت ایجاد ش��ده در‬ ‫توس��عه روابط دو ط��رف‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫خدمات فنی و مهندسی و ارائه مشاوره در‬ ‫این حوزه‪ ،‬می تواند زمینه مناس��بی برای‬ ‫ش��روع همکاری ها با ایران باشد‪ .‬البته در‬ ‫همین زمین��ه مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو اظهار کرده است که‬ ‫شرکت هایی پیش از «تاتا» برای مشارکت‬ ‫و سرمایه گذاری در طرح های معدنی اعالم‬ ‫امادگی کرده اند بنابراین پیشنهاد می شود‬ ‫این ش��رکت برای اس��تفاده بهتر از زمان‪،‬‬ ‫سریع تر برنامه های خود را برای حضور در‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫پروژه عظیم مس‬ ‫«الس بامباس» یک گام‬ ‫تا تولید‬ ‫ب��ا امضای ی��ک ق��رارداد حمل ونقل ب��ه ارزش‬ ‫‪490‬میلیون دالر‪ ،‬پروژه «الس بامباس» در اند پرو‬ ‫یک گام به تکمیل نزدیک ش��د‪ .‬این قرارداد میان‬ ‫«ام ام ج��ی» و راه اهن پرو برای حمل کنس��انتره‬ ‫ب��ه بن��در ماتارانی از اول ژانویه س��ال ‪ 2016‬اغاز‬ ‫می شود و مدت ان در ابتدا ‪ 15‬سال است‪.‬‬ ‫«الس بامب��اس» در ‪5‬س��ال نخس��ت فعالیت‪،‬‬ ‫‪400‬ه��زار تن مس در س��ال تولی��د خواهد کرد‬ ‫ک��ه این معدن را جزو س��ه معدن ت��راز اول مس‬ ‫در س��طح جهانی می کند‪ .‬این معدن که در ارتفاع‬ ‫‪4‬هزار متری در جنوب پرو واقع ش��ده اس��ت‪ ،‬در‬ ‫عمر ‪20‬ساله خود به میزان قابل توجهی نقره‪ ،‬طال‬ ‫و مولیبدن تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫«الس بامب��اس» ‪6/9‬میلیون ت��ن ذخایر مس و‬ ‫‪10/5‬میلیون تن منابع معدن��ی دیگر دارد‪ .‬عمده‬ ‫سهم «الس بامباس» در اختیار مین متال بوده و‬ ‫دو شرکت چینی دیگر ‪37‬درصد سهم باقیمانده را‬ ‫در اختیار دارند‪.‬‬ ‫ضرر«ریوتینتو»‬ ‫از لغو پروژه اورانیوم‬ ‫طرح ه��ای معدنی و صنای��ع معدنی ایران‬ ‫اعالمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت محتاطانه «تاتا»‬ ‫با توجه به زمینه ه��ای مختلف فعالیت‬ ‫گ��روه «تاتا»‪ ،‬همکاری با ای��ران می تواند‬ ‫ب��ر بخش های مختلفی از جمله س��رب و‬ ‫روی تاثیرگذار باش��د‪ .‬هم��کاری ایران با‬ ‫ش��رکت های معتبر و در اختیار داش��تن‬ ‫یکی از بزرگترین ذخایر س��رب و روی در‬ ‫معدن مهدی اباد می تواند توسعه خوبی را‬ ‫در این حوزهرقم بزند‪.‬‬ ‫ابراهی��م جمیلی‪ ،‬رییس خان��ه اقتصاد‬ ‫ای��ران و فعال حوزه س��رب و روی درباره‬ ‫همکاری ایران با گروه بین المللی «تاتا» به‬ ‫گفت‪ :‬بدون شک ورود سرمایه گذار‬ ‫خارجی ب��ه نفع ما خواهد بود به ویژه اگر‬ ‫شرکت وارد شده به ایران دارای شناسنامه‬ ‫باشد‪ .‬متاسفانه گاهی شرکت های خارجی‬ ‫به بهانه سرمایه گذاری وارد ایران می شوند‬ ‫تا از ای��ن طریق از ظرفیت های موجود به‬ ‫نفع خودشان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر ش��رکتی بزرگ و‬ ‫ش��ناخته ش��ده مانند «تات��ا» وارد ایران‬ ‫شده و در زمینه های مختلف مانند سرب‬ ‫و روی س��رمایه گذاری کند می توان شاهد‬ ‫اتفاق های مثبتی در حوزه س��رب و روی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫جمیلی تاکید کرد‪ :‬البته در این موضوع‬ ‫باید به یاد داش��ته باش��یم که همکاری ها‬ ‫باید در چارچوب قراردادهای بین المللی با‬ ‫تعیین زمان انجام شود تا به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫به گفته رییس خانه اقتصاد ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫بین المللی «تاتا» جزو ش��رکت های بزرگ‬ ‫محسوب می ش��ود که سرمایه گذاری های‬ ‫بس��یاری در بخش ه��ای مختل��ف و در‬ ‫کش��ورهای گوناگون انجام داده است‪ .‬اما‬ ‫در حال حاضر باید مش��خص شود که این‬ ‫ش��رکت در چ��ه زمین��ه ای می خواهد در‬ ‫حوزه س��رب و روی فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫البت��ه تا زمانی که ما ب��ه توافق نهایی در‬ ‫مذاکرات دست پیدا نکنیم این شرکت نیز‬ ‫محتاطانه با ایران وارد همکاری می ش��ود‪.‬‬ ‫پیش از این نیز چندین بار برای همکاری‬ ‫ب��ا ایران اع�لام امادگی کرده ب��ود اما به‬ ‫دلیل وضع تحریم ها ای��ن اعالم همکاری‬ ‫به مرحله اجرایی نرسید‪.‬‬ ‫‹ ‹جذابیت ه�ای بندرعب�اس و قش�م‬ ‫برای «تاتا»‬ ‫سوندارا رامان‪ ،‬مدیر منطقه خاورمیانه و‬ ‫ش��مال افریقا «تاتا» در سفر اخیر خود به‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬با توجه به دیدارهایی که‬ ‫از مناطق جنوبی ایران به ویژه بندرعباس‬ ‫و جزیره قشم داشته ایم ظرفیت های باالیی‬ ‫برای افزای��ش همکاری ها وجود دارد‪ .‬این‬ ‫اظهارات نش��ان دهنده ان اس��ت که این‬ ‫مناطق از ظرفیت های فراوانی برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران برخوردار است‪ .‬در نتیجه‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های الزم در این مناطق‬ ‫می تواند حضور س��رمایه گذاران خارجی را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫جمیلی درباره این موضوع که تا چه حد‬ ‫زیرساخت های الزم در بندرعباس و قشم‬ ‫برای ج��ذب س��رمایه گذار خارجی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما در بندر عباس منطقه ویژه‬ ‫صنای��ع معدنی خلیج ف��ارس را در اختیار‬ ‫داری��م ک��ه در زمینه ف��والد فعالیت های‬ ‫خوبی داشته است از سویی دیگر قشم نیز‬ ‫به عنوان منطقه ازاد می تواند جاذبه خوبی‬ ‫برای سرمایه گذاران خارجی باشد‪ .‬اما اگر‬ ‫بخواهیم مقایسه ای از زیرساخت های این‬ ‫دو منطقه داش��ته باش��یم باید بگویم در‬ ‫بندرعباس زیرساخت های بیشتری فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نیم نگاهی به گروه «تاتا»‬ ‫«تاتا گ��روپ» یک ش��رکت بین المللی‬ ‫بزرگ هندی اس��ت که مقر ان در بمبئی‬ ‫قرار دارد‪ .‬این ش��رکت در س��ال ‪1868‬م‬ ‫به وس��یله «جامس��تجی تاتا» پایه گذاری‬ ‫ش��ده و ن��ام خ��ود را ه��م از او گرفت��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وب س��ایت رس��می «تاتا‬ ‫گ��روپ» ‪ ،‬بیش از ‪ 100‬ش��رکت عملیاتی‬ ‫مختلف ب��ا مدیری��ت این گ��روه فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تعداد حوزه های عملیاتی این ش��رکت به ‪ 7‬مورد می رسد‪:‬‬ ‫فناوری ارتباطات و اطالعات‪ ،‬مهندسی‪ ،‬مواد‪ ،‬خدمات‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫محصوالت مصرفی و شیمیایی‪.‬‬ ‫«تاتا گروپ» همچنین در بیش از ‪ 100‬کش��ور و در ‪ 6‬قاره‬ ‫جهان فعالی��ت دارد‪ .‬صادرات محصوالت و خدمات ان هم به‬ ‫‪ 150‬کش��ور انجام می شود‪ .‬شعار این شرکت‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫زندگی در کشورهایی است که به انها خدمت می کند‪.‬‬ ‫درامد کل ش��رکت های «تاتا» در سال های ‪2013-2014‬م‬ ‫ح��دود ‪ 103/27‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ 67/2 .‬درصد از این‬ ‫درامدها از کس��ب و کاره��ای خارج از هند‬ ‫این گروه به دست امده است‪.‬‬ ‫تع��داد کارکن��ان ش��رکت «تات��ا» در‬ ‫سراس��ر جهان ب��ه بیش از ‪ 581‬ه��زار نفر‬ ‫می رسد‪ .‬یک ش��رکت مش��اوره بریتانیایی‬ ‫ب��ا نام «برند فاینانس» ارزش نش��ان (برند)‬ ‫گروه «تاتا» را در سال ‪2014‬م معادل ‪21/1‬‬ ‫میلیارد دالر براورد کرده بود‪ .‬براس��اس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬ش��رکت «تات��ا» از بی��ن ‪500‬‬ ‫نشان (برند) ارزشمند جهان‪ ،‬در جایگاه سی وچهارم قرار گرفته‬ ‫دارد‪.‬ش��رکت «تاتا» در هند از احترام باالیی برخوردار اس��ت؛‬ ‫در مدت ‪ 140‬س��ال فعالیتش‪ ،‬پایبندی خود را به ارزش های‬ ‫قدرتمندی نش��ان داده و همواره به این موضوع اعتقاد داشته‬ ‫اس��ت ک��ه ثروت های خود را ب��ه جامعه ای ک��ه لیاقت ان را‬ ‫دارد‪ ،‬بازگرداند‪ .‬دو س��وم از دارایی های «تاتا سانز» که مالک‬ ‫هلدینگ «تاتا گروپ» است‪ ،‬به فعالیت های انسان دوستانه و‬ ‫ایجاد موسس��ات ملی برای تقویت عل��م و فناوری‪ ،‬تحقیقات‬ ‫پزشکی‪ ،‬مطالعات اجتماعی و هنرهای نمایشی اختصاص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری ه�ای خ�وب «تات�ا» در‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫گروه بین الملل��ی «تاتا» در زمینه فوالد‬ ‫نی��ز فعالیت های گس��ترده ای داش��ته و‬ ‫می توان این ش��رکت را در این زمینه جزو‬ ‫ش��رکت های موفق دانس��ت‪ .‬درواقع «تاتا‬ ‫اس��تیل» را می ت��وان دومین فوالد س��از‬ ‫بزرگ اروپا دانس��ت‪ .‬البت��ه چندی پیش‬ ‫گزارش های منتش��ر شده نشان دهنده ان‬ ‫بود که این ش��رکت سال دش��واری را در‬ ‫اروپا خواهد داشت‪.‬‬ ‫این ش��رکت به دلیل ورود بد موقع به‬ ‫بازار اروپ��ا و ناچار به کاه��ش هزینه ها و‬ ‫مشاغل شده اس��ت در شرایطی که تقاضا‬ ‫برای ف��والد پس از بحران مال��ی و اقبال‬ ‫مش��تریان به واردات ارزان‪ ،‬بسیار ضعیف‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با این وجود گروه بین المللی‬ ‫«تاتا» تالش می کند در پروژه های فوالدی‬ ‫ایران حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫به��ادر احرامی��ان‪ ،‬عض��و انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران نیز در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫درباره فعالیت های این ش��رکت‬ ‫در زمینه فوالد اظهار کرد‪ :‬ش��رکت «تاتا»‬ ‫جزو یکی از ش��رکت های خوش نام بوده و‬ ‫در زمینه فوالد در برخی از کش��ورهای از‬ ‫جمله انگلیس و امریکا سرمایه گذاری های‬ ‫موفقی داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ه��ر چند همکاری با این‬ ‫ش��رکت در زمینه فوالد برای ایران مفید‬ ‫خواهد ب��ود اما باید این نکت��ه را در نظر‬ ‫داشت که اصلی ترین موضوع در این میان‬ ‫فراهم س��ازی ش��رایط برای حضور «تاتا»‬ ‫ی��ا ش��رکت های مش��ابه ان در ای��ران‬ ‫است‪.‬‬ ‫احرامیان بیان کرد‪ :‬بدون شک «تاتا» با‬ ‫سرمایه گذاری در پروژه های فوالد فناوری‬ ‫و روش ه��ای مدیریتی خ��ود را وارد این‬ ‫صنع��ت می کنند‪ .‬در واقع ب��ا ورود انها ما‬ ‫می توانیم از س��رمایه‪ ،‬فناوری و روش های‬ ‫مدیریت��ی در صنع��ت ف��والد اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬ب��ه گفت��ه ای��ن عض��و انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران‪« ،‬تاتا» به‬ ‫عنوان یکی از بزرگتری��ن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد از فناوری های مطرح��ی در تولید‬ ‫ای��ن فل��ز برخ��وردار اس��ت و می تواند با‬ ‫کش��ورهای شناخته شده در این زمینه به‬ ‫رقابت بپردازد‪ .‬همچنین به طور کلی این‬ ‫شرکت فناوری های خوبی در بخش فوالد‬ ‫در اختیار دارد‪.‬‬ ‫غ��ول معدن��ی «ریوتینت��و» در پ��ی تصمی��م‬ ‫زیرمجموعه این شرکت برای لغو طرح توسعه یک‬ ‫معدن اورانیوم‪ ،‬متحمل ح��دود ‪300‬میلیون دالر‬ ‫ضرر و زیان می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت ان��رژی «ریسورس��ز» اس��ترالیا ک��ه‬ ‫«ریوتینت��و» در ان ‪68/4‬درص��د س��هم دارد‪ ،‬ب��ا‬ ‫اش��اره به وضعیت ضعیف بازار اعالم کرد مطالعات‬ ‫امکان س��نجی پروژه اورانیوم «رنجر تری دیپس»‬ ‫در منطق��ه نورت��رن تریت��وری اس��ترالیا را ادامه‬ ‫نخواه��د داد‪.‬این تصمی��م منعکس کنن��ده ادامه‬ ‫فشار بر صنعت هس��ته ای پس از فاجعه هسته ای‬ ‫فوکوش��یمای ژاپن در س��ال ‪ 2011‬م اس��ت که‬ ‫باعث شد این کش��ور ‪ 43‬راکتور هسته ای خود را‬ ‫غیرفعال کند‪.‬‬ ‫فعالی��ت در «رنج��ر» در س��ال ‪2011‬م متوقف‬ ‫شد و پروژه توس��عه زیرزمینی ان تنها امید برای‬ ‫معدنکاری در این محل بود‪ .‬انرژی «ریسورس��ز»‬ ‫استرالیا از ان زمان از ذخایر فعلی اقدام به فراوری‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫اس��ترالیا با وجود اینکه حدود یک سوم از منابع‬ ‫اورانیوم جهان را در اختیار دارد‪ ،‬تنها ‪11‬درصد از‬ ‫نیاز جهانی را تامین می کند‪.‬‬ ‫درخواست انجمن جهانی‬ ‫زغال سنگ برای طراحی‬ ‫فناوری های پاک‬ ‫انجمن جهانی زغال سنگ در واکنش به تصمیم‬ ‫گروه‪ 7‬برای کاهش االیندگی زغال س��نگ تا سال‬ ‫‪2100‬م‪ ،‬خواستار طراحی فناوری های زغال سنگ‬ ‫پاک تر برای پشتیبانی از اقتصادهای نوظهور و در‬ ‫حال توس��عه شد‪.‬بنجامین اس��پورتون‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫انجمن جهانی زغال س��نگ در بیانیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫رهبران گروه‪ 7‬باید این حقیقت را قبول کنند که‬ ‫زغال س��نگ نقش مهمی در تامین برق ارزان و در‬ ‫دس��ترس برای صدها میلی��ون نفر در اقتصادهای‬ ‫نوظهور و در حال توسعه ایفا می کند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش سازمان بین المللی انرژی‪ ،‬برق‬ ‫تولید ش��ده با اس��تفاده از زغال س��نگ در سطح‬ ‫جهان��ی حدود ‪30‬درصد تا س��ال ‪2040‬م رش��د‬ ‫می کند و تنها در اسیای جنوب شرقی تقاضا برای‬ ‫زغال سنگ تا سال ‪2035‬م ساالنه ‪4/8‬درصد رشد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫کاهش تولید مس زامبیا‬ ‫تولی��د م��س در زامبیا که دومی��ن تولیدکننده‬ ‫بزرگ این فلز در افریقاست‪ ،‬در پی اختالف دولت‬ ‫این کشور با ش��رکت های معدنی بر سر مالیات ها‬ ‫ممکن است در س��ال جاری کمتر از سال گذشته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تولید مس زامبیا از ‪760‬هزار تن در سال ‪2013‬م‬ ‫به ‪708‬هزار تن در سال ‪2014‬م کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫کریستوفر یالوما‪ ،‬وزیر معادن زامبیا اظهار کرد که‬ ‫چندان خوش بین نیس��ت که رکورد تولید س��ال‬ ‫گذشته شکسته شود زیرا از ابتدای ژانویه‪ ،‬معادن‬ ‫به دلیل ابهام درباره بهره مالکانه معدنی بالتکلیف‬ ‫بودند و این امر بر تولید انها تاثیر گذاشت‪.‬‬ ‫تصمیم زامبی��ا برای افزایش ن��رخ بهره مالکانه‬ ‫مع��ادن روباز از ‪ 6‬به ‪20‬درصد و معادن زیرزمینی‬ ‫از ‪ 6‬ب��ه ‪8‬درصد ب��ا مقاومت ش��دید اتحادیه ها و‬ ‫تولیدکنندگان روبه رو ش��د و دول��ت را ناگزیر به‬ ‫تجدیدنظر در طرح خود کرد‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫رییس اداره کار المرد‪:‬‬ ‫ورود کارگران چینی‬ ‫در الومینیوم جنوب صحت ندارد‬ ‫ریی��س اداره کار و تع��اون اجتماعی المرد با‬ ‫تکذی��ب ورود کارگران چین��ی در پروژه عظیم‬ ‫الومینی��وم جنوب گف��ت‪ :‬پیمانکار ای��ن پروژه‬ ‫عظیم چینی اس��ت ام��ا از هیچ کارگر چینی در‬ ‫این پروژه استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫احمد اخالقی با تکذیب ورود کارگران چینی‬ ‫در پ��روژه عظیم الومینیوم جن��وب اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیمانکار این پروژه عظیم چینی است اما از هیچ‬ ‫کارگر چینی در ان استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمامی نیروهای چینی که وارد این‬ ‫پروژه می ش��وند همه متخصص هس��تند و هیچ‬ ‫کارگر چینی به این پروژه وارد نمی شود‪.‬‬ ‫اخالق��ی گفت‪ :‬این کارخان��ه عظیم با فناوری‬ ‫روز و پیچیده جهان احداث می شود و بیشترین‬ ‫نیاز برای احداث این کارخانه نیروهای متخصص‬ ‫است نه کارگر ساده‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬وی با تاکید برجذب نیروهای‬ ‫بومی خاطرنشان کرد‪ :‬همه ما در تالش هستیم‬ ‫که مصوبه ای در ش��ورای کار و اشتغال المرد با‬ ‫همکاری ادارات و فرمانداری این شهرس��تان به‬ ‫تصویب برس��انیم که مثل عسلویه و جم تمامی‬ ‫پروژه ه��ای عظی��م نیروه��ای بومی اس��تخدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره کار المرد خاطرنش��ان کرد‪ :‬دغدغه‬ ‫اصلی ما اش��تغال جوانان بومی اس��ت و در حال‬ ‫حاض��ر الم��رد دارای دو موسس��ه کاریابی بوده و‬ ‫بیش از ‪5‬هزار نفر جویای کار در اولویت استخدام‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫اخالق��ی تصریح کرد‪ :‬ب��رای نیروهای بومی نیز‬ ‫برنامه های اموزش��ی برگزار می ش��ود و سیاست‬ ‫ایمیدرو نیز بر این بنا است که برنامه های اموزشی‬ ‫گس��ترده ای در این زمینه برای اموزش تخصصی‬ ‫نیروهای فنی بومی داشته باشد‪.‬‬ ‫ریی��س اداره کار المرد بی��ان کرد‪ :‬تاکنون هیچ‬ ‫تقاضایی برای صدور مجوز اشتغال نیروهای بومی‬ ‫ب��ه اداره تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی المرد ارائه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫کارخان��ه الومینی��وم جنوب با ظرفی��ت تولید‬ ‫نزدیک به یک میلیون تن در ‪ 3‬فاز طراحی ش��ده‬ ‫و در فاز نخست حدود ‪300‬هزار تن شمش تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حجم س��رمایه گذاری این طرح افزون بر ‪4‬هزار‬ ‫میلیارد تومان متش��کل از سرمایه گذاری خارجی‬ ‫‪1/2‬میلی��ارد دالری و ح��دود ‪320‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری داخلی است‪.‬‬ ‫چرخش شرکت های‬ ‫استرالیایی از معدنکاری‬ ‫به ماری جوانا!‬ ‫شمار رو به رشدی از شرکت های منابع طبیعی‬ ‫استرالیا برای دوام اوردن در شرایط دشوار کنونی‪،‬‬ ‫توج��ه خ��ود را از معدن��کاری ب��ه «ماری جوانا»‬ ‫معطوف کرده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬ارزش جهانی «ش��اهدانه‬ ‫پزش��کی» به طور تقریبی ‪3‬میلیارد دالر اس��ت و‬ ‫یکی از صنایعی به ش��مار می رود که س��ریع ترین‬ ‫نرخ رشد را دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت های اکتش��اف معدنی کوچک به دلیل‬ ‫اینک��ه مناب��ع مالی کاف��ی ندارند که ت��ا ‪ 12‬ماه‬ ‫این��ده را س��پری کنند‪ ،‬ب��ه س��رمایه گذاری در‬ ‫کاش��ت و صادرات «ماری جوانای پزش��کی» روی‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫ماری جوانای پزش��کی‪ ،‬ظرفیت عظیمی دارد و‬ ‫در ح��ال حاضر ‪ 23‬ایالت امریکا اس��تفاده از این‬ ‫دارو را ب��رای درم��ان قانون��ی بعض��ی بیماری ها‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫توان تجهیزاتی و دانش فنی باال در ازمایشگاه های غیر دولتی‬ ‫معادن دولتی از ازمایشگاه های خصوصی حمایت کنند‬ ‫نرگ�س قیصری‪ -‬گروه معدن‪ :‬تجهیزات‬ ‫و ازمایش��گاه های معدن��ی از جمل��ه موارد‬ ‫مه��م در چرخه تولید محص��والت معدنی‬ ‫یعنی اکتش��اف تا مرحل��ه تولید محصول‬ ‫نهایی اس��ت‪ .‬امروزه کش��ورهای پیشرو در‬ ‫عرصه معدن همچون کانادا و استرالیا با در‬ ‫اختیار داشتن دانش فنی و تجهیزات نوین‬ ‫در ازمایش��گاه های معدنی خود توانسته اند‬ ‫به عنوان قدرت های جهان ش��ناخته شوند‪.‬‬ ‫ب ه گونه ای که کش��ورهایی فاقد دانش فنی‬ ‫و تجهی��زات روز برای انج��ام ازمایش های‬ ‫م��ورد نیاز از انها کم��ک می گیرند که این‬ ‫موض��وع هزینه ه��ای بس��یاری را به دنبال‬ ‫داش��ته و در مقابل باع��ث درامدزایی برای‬ ‫صاحب��ان فن��اوری می ش��ود‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫اهمی��ت بخش معدن و فعالیت های معدنی‬ ‫در ایران ش��اهدیم که تالش های بس��یاری‬ ‫برای پیش��رفت در بخش ازمایش��گاه های‬ ‫معدن��ی انج��ام ش��ده و توانس��ته اعتماد‬ ‫ش��رکت های معدنی داخلی را جذب کند و‬ ‫دیگر خبری از فرستادن نمونه های معدنی‬ ‫ب��ه ازمایش��گاه های دیگر کش��ورها ندارد‪.‬‬ ‫ام��ا از انجایی که مع��ادن ایران دچار رکود‬ ‫ش��ده تبعاتی برای ازمایش��گاه های بخش‬ ‫خصوص��ی به هم��راه اورده و انها با کمبود‬ ‫مش��تری و ظرفیت خالی روبه رو ش��ده اند‪.‬‬ ‫امید اس��ت که با رونق گرفتن بخش معدن‬ ‫فعالی��ت ازمایش��گاه های معدن��ی کش��ور‬ ‫ک��ه از تجهی��زات و فناوری های مناس��بی‬ ‫برخوردارند بیشتر فراهم شود‪.‬‬ ‫اینکه تجهیزات مناسبی در اختیار انها قرار‬ ‫دارد با بخش کمی از ظرفیت خود فعالیت‬ ‫کنند و با ضرر روبه رو شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کم�ک مع�ادن‬ ‫ازمایشگاه های خصوصی‬ ‫باالت��ری قرار گرفته اند این در حالی اس��ت‬ ‫که این ازمایش��گاهها در مقایس��ه با دیگر‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته در ح��وزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی همچون اس��ترالیا و کانادا در‬ ‫سطح پایین تری قرار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬مرک��ز تحقیقات و‬ ‫فراوری مواد معدنی ایران به دنبال کاهش‬ ‫تفاوت های موجود بین سطوح ازمایشگاهی‬ ‫ایران با کشورهای پیشرفته است‪ .‬به گونه ای‬ ‫که با تالش بیش��تر و دانش و تخصصی که‬ ‫در اختیار نیروهای متخصص در این حوزه‬ ‫ق��رار دارد ایران بتوان��د در رتب ه بندی های‬ ‫نخست و نشان (برند) های دنیا قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمای�ل معدنی ها به ازمایش�گاه های‬ ‫داخلی‬ ‫ابوالفضل فراهانی‪ ،‬مدیر ازمایش��گاه های‬ ‫مرکز تحقیقات ف��راوری مواد معدنی ایران‬ ‫درب��اره اهمی��ت ازمایش��گاه های معدن��ی‬ ‫و میزان دانش��ی ک��ه هم اکن��ون در ایران‬ ‫اظهار‬ ‫وج��ود دارد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫کرد‪ :‬ازمایش��گاه های موجود در کشور که‬ ‫ویژه مع��ادن و صنایع معدنی هس��تند در‬ ‫مقایس��ه با دیگر ازمایش��گاه هایی که برای‬ ‫صنای��ع مختلف همچون ه��وا فضا و حتی‬ ‫محیط زیس��ت فعالیت می کنن��د به دلیل‬ ‫اهمیتی ک��ه در بخش ص��ادرات و واردات‬ ‫مواد معدنی وجود دارد در س��طح بس��یار‬ ‫فراهانی همچنی��ن درباره اینکه معادن و‬ ‫معدنکاران ایرانی تا چه حد از ازمایشگاه ها‬ ‫برای تعیین نوع ماده معدنی و مش��خصات‬ ‫انها استفاده می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫افزون بر ‪ 70‬ت��ا ‪80‬درصد از فعاالن معدنی‬ ‫و معدنکاران به اس��تفاده از ازمایشگاه روی‬ ‫اورده اند‪ .‬ازجمله م��وارد مهمی که در این‬ ‫زمینه می توان به ان اش��اره کرد این است‬ ‫که ش��رکت های بزرگ معدنی داخلی برای‬ ‫انجام ازمایش نمونه های معدنی شان‪ ،‬مراکز‬ ‫ازمایش��گاهی داخلی را انتخاب می کنند و‬ ‫دیگ��ر تمایلی برای فرس��تادن مواد معدنی‬ ‫خود به ازمایش��گاه های کشورهای صنعتی‬ ‫ندارند چراکه درحال حاضر به دلیل تالش‬ ‫و همتی که از سوی فعاالن این بخش انجام‬ ‫ش��ده میزان دان��ش و فن��اوری موجود در‬ ‫مراکز داخلی به سطح مناسب و قابل قبولی‬ ‫رسیده و پاس��خگوی نیاز انهاست‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت حجم ارسال مواد معدنی به خارج از‬ ‫کشور برای انجام ازمایش بسیار کم شده و‬ ‫معدنکاران از ازمایشگاه های معدنی داخلی‬ ‫استقبال کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر مس�تقیم روی فعالیت ه�ای‬ ‫معدنی‬ ‫وی درب��اره میزان و س��طح دانش واحد‬ ‫ازمایش��گاهی مرک��ز تحقیق��ات و فراوری‬ ‫م��واد معدنی ای��ران اظهار ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر وجود ازمایشگاه های پیشرفته برای‬ ‫مع��ادن در ایران نش��ان از اهمیت معادن و‬ ‫فعالیت های معدن��ی دارد‪ .‬مرکز تحقیقات‬ ‫و ف��راوری نی��ز با توج��ه به ای��ن موضوع‬ ‫در بخش ه��ای مختل��ف همچ��ون مباحث‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬اکتش��افات معدنی‪ ،‬روش‬ ‫ژئوش��یمی و اندازه گی��ری‪ ،‬س��عی کرده تا‬ ‫مدرن تری��ن تجهی��زات و فن��اوری را در‬ ‫سیس��تم ازمایش��گاهی خود ج��ای دهد‪.‬‬ ‫درح��ال حاض��ر تجهی��زات و فناوری هایی‬ ‫ک��ه در این بخ��ش وجود دارد در س��طح‬ ‫خاورمیان��ه منحصربه فرد اس��ت و خدمات‬ ‫بسیاری را به بخش های مختلف در معادن‪،‬‬ ‫صنای��ع معدن��ی‪ ،‬دانش��گاه ها و همچنین‬ ‫مش��اوره به فع��االن معدنی ارائ��ه می کند‪.‬‬ ‫اما تنها بخش��ی از تجهی��زات که مربوط به‬ ‫انالیزهای اکتشافی اس��ت در کشور وجود‬ ‫ندارد و از دیگر کش��ورها تامین می شود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل در سیاست ها و برنامه ریزی ها‬ ‫برای سال جاری‪ ،‬ساخت و تولید تجهیزات‬ ‫و دس��تگاه های مورد نیاز در دستورکار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی معتقد است که استفاده از تجهیزات‬ ‫و فناوری های ازمایش��گاهی تاثیر بسزایی‬ ‫در روند فعالیت های معدن��ی و معدنکاران‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬به ط��ور مث��ال در بحث‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬عناص��ر ن��ادر خاکی ک��ه جزو‬ ‫مباح��ث اس��تراتژیک کش��ور هس��تند در‬ ‫صورتی که از ازمایشگاه ها و تجهیزات فنی‬ ‫اس��تفاده کنند در درازمدت اثار مثبتی به‬ ‫همراه داشته و می تواند باعث رشد و توسعه‬ ‫معادن و صنایع معدنی کشور شود‪.‬‬ ‫دولت�ی‬ ‫ب�ه‬ ‫صادقی پناه در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل ظرفیت خالی در ازمایشگاه های بخش‬ ‫خصوصی اعضای این بخش از رییس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو درخواس��ت کردند تا معادن‬ ‫دولت��ی نیز برای انج��ام ازمایش روی مواد‬ ‫معدنی از ازمایش��گاه های بخش خصوصی‬ ‫اس��تفاده ک��رده و ب��ا در اختیار گذاش��تن‬ ‫نمونه ه��ای معدنی خود باعث رونق گرفتن‬ ‫فعالیت این بخش ش��وند‪ .‬گفتنی است که‬ ‫هم اکن��ون معدنداران بخش خصوصی مواد‬ ‫معدنی خ��ود را در اختیار ازمایش��گاه های‬ ‫بخش خصوصی قرار می دهند‪ .‬اما از انجایی‬ ‫که رک��ود حاکم بر بخش مع��دن تعطیلی‬ ‫معادن را فراهم کرده به همین دلیل باعث‬ ‫کم ش��دن میزان فعالیت این بخش ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سطح مناسب دانش‬ ‫محمدجعفر صادقی پن��اه‪ ،‬رییس کمیته‬ ‫اکتش��اف خان��ه مع��دن نیز درباره س��طح‬ ‫دان��ش و فناوری هایی که در ازمایش��گاه ها‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫معادن کش��ور وج��ود دارد به‬ ‫ش��رایط حاکم بر بخش ازمایشگاهی مواد‬ ‫معدنی ایران در س��طح مناسبی قرار گرفته‬ ‫و می توان گفت که پاس��خگوی نیاز معادن‬ ‫و فعالیت های معدنی کش��ور است‪ .‬چرا که‬ ‫هم اکنون از لحاظ تجهیزات و فناوری هایی‬ ‫که در ازمایش��گاه های معدنی کشور وجود‬ ‫دارد به گونه ای اس��ت که تمامی موارد که‬ ‫نی��از به ازمایش دارند را پوش��ش می دهد‪.‬‬ ‫البت��ه الزم به یاداوری اس��ت که در دیگر‬ ‫م��واردی همچ��ون انالی��ز اب و م��وارد‬ ‫محیط زیستی نیز امکانات الزم وجود دارد‪.‬‬ ‫وی به میزان رویکرد معادن کشور و تمایل‬ ‫انها برای استفاده از تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به رکودی که در‬ ‫بخش معادن کشور وجود دارد روی فعالیت‬ ‫ازمایشگاه ها نیز تاثیر گذاشته و سبب شده‬ ‫ت��ا بخش عظیمی از ازمایش��گاه ها با وجود‬ ‫ریی��س کمیت��ه اکتش��اف خان��ه معدن‬ ‫معتقد اس��ت ک��ه اس��تفاده از تجهیزات و‬ ‫فناوری های ازمایش��گاهی نقش اثرگذاری‬ ‫روی تمامی فعالیت های معدنی از اکتشاف‬ ‫ت��ا فراوری دارد‪ .‬به ط��ور معمول در بخش‬ ‫اکتشاف تعیین نوع ماده و میزان عیار ان از‬ ‫طریق ازمایش ها انجام می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫در بخش اس��تخراج نیز بای��د بهره برداران‬ ‫در حین انجام عملی��ات کنترلی روی عیار‬ ‫ماده معدنی داشته باش��د که این کار تنها‬ ‫از طریق انج��ام ازمایش امکانپذیر اس��ت‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت ک��ه کارخانه های‬ ‫فراوری م��واد معدنی نیز ازمایش��گاه های‬ ‫مخصوص خ��ود را دارند و برای تولید ماده‬ ‫معدنی مورد نظر با مشخصات تعیین شده‬ ‫از ازمایشگاه های خاص خود بهره می برند‪.‬‬ ‫درواق��ع کنت��رل م��واد معدن��ی در تمامی‬ ‫مراحل یاد ش��ده جزئ��ی از عوامل اجرایی‬ ‫اس��ت که از اهمیت باالیی برخوردار بوده و‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬غول طالیی جهان‬ ‫ب��ه نظر می رس��د این روزها ‪ 11‬ش��رکت معدنی طالی‬ ‫بزرگ جهان طالیی باشد چرا که دنیا طال را دوست دارد و‬ ‫اینها ش��رکت هایی هستند که بزرگترین سهم را در تولید‬ ‫جهانی این فلز زرد دارند‪.‬اگرچه تولید جهانی طال در حال‬ ‫کم ش��دن است و بیش��تر ش��رکت ها با تصمیمات توقف‬ ‫س��رمایه گذاری مواجه شده اند اما حداقل ‪ 10‬بازیگر بزرگ‬ ‫صنعت معدنکاری طال در حفظ موقعیت شان موفق بوده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬شرکت های معدنی طال از بسیاری‬ ‫جهات با یکدیگر قابل مقایس��ه هس��تند به عنوان مثال در‬ ‫هزین��ه نق��دی تولید هر اونس طال یا س��رمایه بازار‪ .‬با این‬ ‫هم��ه بر مبنای گ��زارش «گولد فوکوس ‪ »2015‬اس��امی‬ ‫مطرح ش��ده در این فهرست از حیث تولید طال‪ ،‬بزرگترین‬ ‫ش��رکت های معدنی طال هس��تند و زمانی ک��ه با گزارش‬ ‫س��ال قبل مقایسه می ش��وند کاهش تولید در سال جاری‬ ‫دو شرکت مطرح مشاهده می شود‪.‬چین‪ ،‬روسیه و استرالیا‬ ‫از بزرگترین کشورهای معدنکاری طال در جهان هستند و‬ ‫هیچ تعجبی ندارد که بیش��تر مدعیان فهرست بزرگترین‬ ‫تولیدکنن��دگان ط�لای جه��ان در این کش��ورها فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬این شرکت ها عبارتند از‪:‬‬ ‫‹ ‹«بریک گولد»‬ ‫شرکت کانادایی «بریک گولد» با تولید کم سابقه ‪194/4‬‬ ‫تن طال در سال ‪2014‬م‪ ،‬در جایگاه شماره یک بزرگترین‬ ‫ش��رکت های معدنی طالی جهان قرار دارد‪ .‬این ش��رکت‬ ‫همچنین بزرگترین ذخایر طالی جهان را دارد که به ‪104‬‬ ‫میلیون اونس افزون می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹«نیومونت ماینینگ»‬ ‫این ش��رکت معدنی طال که در گرین وود ویلیج کلرادو‬ ‫مستقر است‪ ،‬معادن فعالی در نوادا‪ ،‬اندونزی‪ ،‬استرالیا‪ ،‬غنا‪،‬‬ ‫پرو و نیوزیلند دارد‪ .‬ذخایر طالی این شرکت حدود ‪93/5‬‬ ‫میلیون اونس در س��ال ‪2010‬م گزارش ش��د‪ .‬این شرکت‬ ‫م��س و نقره ه��م تولید می کند اما تولید طالیش به میزان‬ ‫چشمگیری باال بوده و به ‪150/7‬تن می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹«انگلوگولد اشانتی»‬ ‫این ش��رکت با داش��تن ‪ 21‬معدن در ‪ 4‬قاره و حضور در‬ ‫بیش از یک بازار س��هام‪ ،‬به معنی واقعی کلمه یک شرکت‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬تولید این ش��رکت در سال ‪2014‬م به ‪138‬‬ ‫تن رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹«گولدکورپ»‬ ‫«گولدکورپ» صاحب تعدادی معدن در امریکا‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫کان��ادا و امری��کای جنوبی اس��ت‪ .‬با اینکه ه��ر از گاهی با‬ ‫مشکالتی برخورد می کند و به صدمه زدن به محیط زیست‬ ‫متهم می شود اما موفق شده موقعیتش را در میان بازیگران‬ ‫بزرگ حفظ کند و تولید ان در سال جاری به حدود ‪89/3‬‬ ‫تن می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹«کینراس»‬ ‫این کشور در ابتدا در کانادا مستقر بود اما فعالیتش را به‬ ‫شماری از کشورها از جمله امریکا‪ ،‬شیلی‪ ،‬برزیل و روسیه‬ ‫گس��ترش داد و در مجم��وع ‪ 10‬معدن ط�لای فعال در ‪4‬‬ ‫ق��اره جه��ان دارد‪ .‬کینراس ‪ 83‬تن طال در س��ال ‪2014‬م‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹«سیبانی»‬ ‫«نیوکرس��ت ماینینگ» در استرالیا در اکتشاف‪ ،‬ساخت‬ ‫و معدنکاری طال و کنسانتره طال و مس فعالیت دارد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت موفق ش��ده فعالیتش را فراتر از مرزهای استرالیا‬ ‫گس��ترش دهد و اکنون در س��طح بین المللی حضور دارد‪.‬‬ ‫«نیوکرست» ‪ 72/4‬تن طال در سال ‪2014‬م تولید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹«اگنیکو ایگل»‬ ‫‹ ‹«نیوکرست»‬ ‫‹ ‹«گولد فیلدز»‬ ‫یک ش��رکت افریقای جنوبی دیگر که در رتبه هفتمین‬ ‫ش��رکت معدنی ط�لای جهان قرار گرفت��ه و فعالیتش از‬ ‫افریقای جنوبی تا استرالیا گسترده شده است‪ .‬این شرکت‬ ‫که برای امادگیش برای اکتش��اف طال در هر گوش��ه ای از‬ ‫جهان شناخته شده در بازار سهام ژوهانسبورگ و نیویورک‬ ‫به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«ناوویی»‬ ‫این ش��رکت طالی مستقر در ازبکس��تان ‪ 61‬تن تولید‬ ‫در س��ال ‪2014‬م داش��ت‪ .‬مهم ترین ذخایر این شرکت در‬ ‫صحرای کزل کوم واقع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«پولیوس»‬ ‫ش��رکت «پولیوس» روسیه با بیش از ‪ 90‬میلیون‬ ‫اونس ذخیره طال‪ ،‬سومین ذخایر بزرگ جهان را در‬ ‫اختیار دارد و تولیدش در سال ‪2014‬م به ‪52/7‬تن‬ ‫رسید‪ .‬این شرکت بزرگترین تولیدکننده طالی پذیرش‬ ‫شده در بازار بورس لندن است‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن تولیدکننده طالی افریقای جنوبی ‪ 4‬معدن‬ ‫زیرزمین��ی و روب��از دارد و ‪ 49/4‬ت��ن در س��ال ‪2014‬م‬ ‫تولید کرد‪ .‬این ش��رکت ش��مش های پاالیش شده طال را‬ ‫ب��ا خلوص‪ 99/5‬درص��د تولید و در بازاره��ای بین المللی‬ ‫می فروشد‪.‬‬ ‫شرکت کانادایی «اگنیکو ایگل» ‪ 44/4‬تن طال در سال‬ ‫‪2014‬م تولید کرد و باالتر از رتبه فهرس��ت س��ال گذشته‬ ‫قرار گرفت‪ .‬این ش��رکت موفق شد باالتر از «چاینا نشنال‬ ‫گولد» و «فریپورت» قرار بگیرد که پیش از این عقب تر از‬ ‫انها قرار داشت‪ .‬احتماال ادغام فعالیت های «اوسیسکو» در‬ ‫تولیدش‪ ،‬به «اگنیکو ایگل» برتری داد‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫اجماع نظر تشکل های اقتصادی و جمع بندی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان می دهد‬ ‫‪29‬‬ ‫دسترسی نداشتن به تسهیالت بانکی در صدر مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫حس�ن س�ید زاده ‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬روز‬ ‫گذش��ته نشس��ت «تحریم تولید ملی را کی‬ ‫لغ��و می کنیم» با حضور یحیی ال اس��حاق‪،‬‬ ‫رییس سابق اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫فوالدگر‪ ،‬رییس کمیس��یون ویژه تولید ملی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و ارم��ان خالقی‪،‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در خبرگ��زاری تس��نیم و با حضور‬ ‫خبرنگاران رس��انه های جمعی برگزار شد و‬ ‫دالیل حمایت نشدن درس��ت از تولید ملی‬ ‫و مش��کالت و قوانین پیش روی این موضوع‬ ‫م��ورد نقد و بررس��ی ق��رار گرف��ت‪ .‬اجرای‬ ‫اقتصاد مقاومتی براس��اس واقعیت گرا بودن‪،‬‬ ‫نشان (برند) سازی و فرهنگ استفاده از کاالی‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬ضرورت اصالح ساختار نظام‬ ‫بانکی‪ ،‬چالش ه��ای پیرامون اج��رای قانون‬ ‫اس��تفاده حداکث��ری از توان تولی��د داخل‪،‬‬ ‫خروج دولت از نقش عاملیتی و پررنگ شدن‬ ‫تشکل ها در امور اجرایی و نظارتی‪ ،‬ضرورت‬ ‫اصالح قانون تج��ارت و رویکرد قوه قضاییه‬ ‫نسبت به دعاوی تجاری از مهم ترین مباحثی‬ ‫ب��ود که در این نشس��ت درب��اره راهکار ها و‬ ‫چالش ه��ای پیرام��ون تقوی��ت و حمایت از‬ ‫تولیدات داخلی مطرح ش��د‪ .‬خبرنگار‬ ‫نیز درباره راهکاره��ا و الذامات اجرای قانون‬ ‫اس��تفاده حداکث��ر از ت��وان س��اخت داخل‬ ‫س��واالتی را از حاضران پرس��ید که در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹کیفی�ت ب�اال و قیم�ت پایی�ن‪ ،‬راز‬ ‫پیروزی یک کاال‬ ‫در ابتدای نشست یحیی ال اسحاق‪ ،‬رییس‬ ‫سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران‬ ‫ب��ا تاکید بر اقتصاد مقاومت��ی به عنوان یک‬ ‫نس��خه مناس��ب که حاصل س��ال ها تجربه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در اقتصاد ایران بعد از ‪ ۳۶‬سال‬ ‫ب��ه تجربه در مدل های مختل��ف و در نهایت‬ ‫به نسخه ای رس��یدیم که حاصل تمام سود‬ ‫و زیانی اس��ت که در این مدت داش��ته ایم‪.‬‬ ‫بخش��ی از اقتص��اد مقاومتی ب��ه درون زای‬ ‫برون نگ��ر می پردازد‪ ،‬ای��ن موضوع به تمامی‬ ‫مسائل مختلف از جمله تولید‪ ،‬تحریم و سایر‬ ‫سیاست های دولت برمی گردد‪.‬‬ ‫ال اس��حاق رش��د توسعه هر کش��ور را به‬ ‫چگونگی ارزش افزوده اقتصاد همان کش��ور‬ ‫مرتبط دانس��ت و افزود‪ :‬اگر رش��د اقتصادی‬ ‫مناس��ب باش��د رفاه و س��ایر ش��اخص های‬ ‫اقتصادی درس��ت می ش��ود زی��را تولید‪ ،‬نخ‬ ‫تسبیح همه مسائل اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی به بررس��ی مش��کالت‬ ‫داخل��ی برای تحقق نیافتن برنامه های تولید‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬امروزه جنگ محصوالت‬ ‫و کااله��ا به گونه ای اس��ت که مح��ور اصلی‬ ‫خریداران و تصمیم گیران اس��ت و کاالها در‬ ‫داخل و خارج با یکدیگر می جنگند‪.‬‬ ‫رییس س��ابق اتاق بازرگان��ی تهران ضمن‬ ‫اشاره به اینکه کاالیی برنده است که کیفیت‬ ‫باال و قیمت پایین داشته باشد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هر ان��دازه کیفیت کاال ب��اال و قیمت پایین‬ ‫باش��د تولید در بازار رقابت برنده اس��ت اما‬ ‫به همان نسبتی که این دو شاخص مراعات‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬تاثیر واقعی را در اقتصاد و تولید‬ ‫نخواهیم داشت‪ .‬از همان روزهای اول انقالب‬ ‫موضوع خودکفایی مطرح بوده است و به نظر‬ ‫می رسد باید به جای احساس‪ ،‬قدرت ادراک‬ ‫مباحث را داشته باشیم‪.‬‬ ‫ال اس��حاق با تاکید بر اینکه از نظر فکری‬ ‫کام�لا زمینه برای حمای��ت از تولیدات ملی‬ ‫اماده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انچه مهم اس��ت‬ ‫این اس��ت ک��ه ارزو و ایده زمان��ی عملیاتی‬ ‫می ش��ود که بتوان واقعیت ه��ای موضوع را‬ ‫پیش بینی کرد زیرا در هر موضوع اقتصادی‬ ‫بای��د واقعیت های اقتص��ادی همان موضوع‬ ‫پیش بین��ی ش��ود چراک��ه رواب��ط حاکم بر‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬روابط واقع��ی اس��ت؛ از همین رو‬ ‫بای��د واقعیت ها به ص��ورت واقعی‪ ،‬ادراکی و‬ ‫ریشه ای مورد بحث قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬دو ش��اخص مهم در اجرای‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی ل��زوم حاکمی��ت تفکر‬ ‫درون زای برون نگ��ر و واقعیت نگ��ر ارمان گرا‬ ‫اس��ت که اگ��ر با ای��ن محوره��ا در اقتصاد‬ ‫مقاومتی و حمایت از تولید ملی پیش برویم‬ ‫شاید به نقطه مطلوبی برسیم‪.‬‬ ‫ ال اس��حاق در پاس��خ ب��ه‬ ‫درب��اره‬ ‫راهکار های اجرای قانون استفاده حداکثری‬ ‫از ت��وان تولی��د داخ��ل گفت‪ :‬تاریخ نش��ان‬ ‫می دهد ک��ه در مقطعی هر کاالیی که قصد‬ ‫ورود به کش��ور را داش��ت باید مهر «ساخت‬ ‫داخل نیست» را داشته باشد که این موضوع‬ ‫در گام نخست نتایج مثبتی به همراه داشت‬ ‫اما در اینده بالی جان تولید ش��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫تجربیات اینچنینی وجود داش��ته اما مشکل‬ ‫در جای دیگری است زیرا واقعیت این است‬ ‫که این مقوله مربوط به منافع عوامل عرضه‬ ‫و تقاضا است و اگر واقع نگر و برای ذی نفعان‬ ‫حق واقعی قائل نباشیم‪ ،‬هراندازه نظارت هم‬ ‫انجام شود‪ ،‬مشکل حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران‬ ‫ریشه تمام مش��کالت اقتصادی کشور را در‬ ‫این دانس��ت که دولت از عاملیتی بعد از ‪۳۶‬‬ ‫س��ال نتوانس��ته به دولت حاکمیتی برس��د‬ ‫و ادام��ه داد‪ :‬ت��ا زمانی که دول��ت از دولت‬ ‫عاملیتی و دخالتی به دولت حاکمیتی نرسد‬ ‫تمام این مش��کالت وجود خواهد داشت که‬ ‫یک��ی از راه ه��ای تغییر این مس��یر‪ ،‬تقویت‬ ‫تشکل هاس��ت‪ .‬بنابراین راه��کار جدی برای‬ ‫حل مش��کل عمده کش��ور‪ ،‬تقویت تشکل ها‬ ‫به گونه ای اس��ت که بتوانند دخالت داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی‪ ،‬مهم ترین مشکل صنایع‬ ‫در ادام��ه حمیدرض��ا فوالدگ��ر‪ ،‬ریی��س‬ ‫کمیس��یون حمایت از تولید ملی مجلس با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه سیاس��ت های تولید ملی و‬ ‫حمایت از کار و سرمایه ملی در کنار اقتصاد‬ ‫مقاومتی ب��رای حمایت از تولی��د ملی باید‬ ‫به کار گرفته شود‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش قدرت رقابت‬ ‫و افزایش به��ره وری عوامل تولی��د‪ ،‬اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬حمایت از تولید محصوالت در‬ ‫مصارف عموم��ی‪ ،‬ارزاوری مثبت و ارز بری‬ ‫منفی و‪ ...‬از مهم ترین محورهای فعال سازی‬ ‫تولید است که در سیاس��ت های تولید ملی‬ ‫مورد اشاره قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اشاره به امار و ارقام‬ ‫واردات در بخش های مختلف اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۵ ،۹۳‬درصد واردات کاال مربوط به‬ ‫کاالهای مصرفی بود ه همچنین در سال ‪۹۳‬‬ ‫کاالی (لوک��س) به ارزش ‪ ۶۱۵‬میلیون دالر‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫فوالدگ��ر با بی��ان اینکه ام��ار کل کاالی‬ ‫مصرف��ی ‪۱۳‬میلی��ارد دالر در مقاب��ل ‪۵۳‬‬ ‫میلی��ارد دالر کل واردات ب��وده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در‬ ‫قانون انتزاع دولت مکلف ش��ده س��االنه ‪۱۰‬‬ ‫درصد از واردات کااله��ای ضروری بکاهد و‬ ‫هم��ان پول را برای تقوی��ت تولید در داخل‬ ‫بگذارد ک��ه اگر این روند س��الی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اجرا شود در یک برنامه ‪ ۱۰‬ساله می توان به‬ ‫واردات کاالهای ضروری پایان داد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫با اش��اره به نتایج نظر سنجی از تشکل های‬ ‫اقتص��ادی در مجل��س تصریح ک��رد‪ :‬نتایج‬ ‫این نظر س��نجی ها که هر ‪ 3‬م��اه یک بار از‬ ‫تش��کل های اقتص��ادی در ‪۲۶‬مولف��ه انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حاکی از این اس��ت که مشکالت‬ ‫تامین مالی و نبود دسترس��ی به تس��هیالت‬ ‫بانکی در صدر مش��کالت واحد های تولیدی‬ ‫قرار گرفته و تحریم ها جزو پنجمین مشکل‬ ‫صنای��ع محس��وب می ش��ود‪ .‬بنابراین عمده‬ ‫مش��کالت تولید به مس��ائل داخلی کش��ور‬ ‫برمی گردد که ب��رای حمایت از تولید کننده‬ ‫ابتدا باید نس��بت به حل مشکالت انها اقدام‬ ‫کنیم‪ .‬وی با اش��اره به ارتق��ای جایگاه ایران‬ ‫در ش��اخص های کس��ب و کار گف��ت‪ :‬ایران‬ ‫در بررس��ی های جهانی مطابق ‪ ۱۰‬شاخص‬ ‫بو کار از رتبه ‪ ۱۵۲‬به رتبه ‪۱۳۰‬‬ ‫محیط کس ‬ ‫ارتقا پی��دا کرده که البته ای��ن ارتقا تنها به‬ ‫دلیل اصالح در ساختار اطالعاتی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گ�زارش مجل�س از نح�وه اج�رای‬ ‫قانون‬ ‫رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس با‬ ‫تاکی��د بر اینکه برای مبارزه با قاچاق کمبود‬ ‫قان��ون نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬قانون و نحوه اجرا الزم‬ ‫و ملزوم یکدیگر هس��تند درحال حاضر امار‬ ‫قاچاق س��االنه بین‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت و چند برابر واردات کاالهای لوکس و‬ ‫غیرضروری قاچاق در کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫فوالدگ��ر با تاکید بر اینک��ه در قانون رفع‬ ‫موانع تولید امده که دولت موظف اس��ت از‬ ‫ایجاد نشان (برند) و نشان های داخلی حمایت‬ ‫کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬ظرف م��دت ‪ 3‬م��اه از تاریخ‬ ‫تصوی��ب این قان��ون وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مکلف است ایین نامه ساماندهی کاال‬ ‫و خدمات را با همکاری دستگاه های مربوط‬ ‫تعیین کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫درباره اینکه مجلس چه‬ ‫نظارتی بر اجرای قانون استفاده حداکثری از‬ ‫توان تولید داخ��ل دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق قانون‬ ‫اس��تفاده حداکثری از توان تولید داخل‪ ،‬هر‬ ‫دس��تگاهی ک��ه در نظر دارد اق��دام به تهیه‬ ‫ملزومات��ی از خ��ارج کرده یا پ��روژه ای اجرا‬ ‫کند‪ ،‬باید نسبت به استعالم قبلی اقدام کند‬ ‫که ان کاال در داخل تولید می ش��ود یا خیر؟‬ ‫که در ص��ورت تولید داخل نباید وارداتی در‬ ‫ان محصول انجام شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مجلس بر قانون های‬ ‫مختلف تولید نظارت دارد ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به طور‬ ‫مث��ال در پیگی��ری اج��رای قان��ون فضای‬ ‫کسب وکار دو گزارش نظارتی تهیه شده که‬ ‫متاسفانه این قانون در دولت گذشته اجرایی‬ ‫نش��د و قرار اس��ت به تازگی در این دولت با‬ ‫وجود انکه دیر شده به اجرا برسد‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس در زمینه نظارت بر قانون اس��تفاده‬ ‫حداکث��ری از توان تولی��د داخل مجلس نیز‬ ‫در ماه ه��ای اینده گ��زارش نظارتی را تهیه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بررس��ی های مجلس برای‬ ‫اجرای اقتص��اد مقاومتی در دولت و مجلس‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬نبای��د قانون روی قانون‬ ‫بگذاریم چرا که این امر نیز مورد تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب است و به همین دلیل روش ها‬ ‫تغییر ک��رده و مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫ماموریت احصای قوانین مزاحم و شناسایی‬ ‫خال های قانونی را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫با بیان اینکه طرح نحوه تحقق سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی در شورای نگهبان در هفته‬ ‫گذش��ته به تصویب رس��ید‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با‬ ‫تصویب این طرح مقامات ‪ 3‬قوه حضور دارند‬ ‫و مس��ائل مختلف را در کنار یکدیگر بررسی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫فوالدگر ضعف اصلی کش��ور را در نظارت‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬هم اکن��ون دس��تگاه های‬ ‫نظارتی اندکی در کشور نداریم اما متاسفانه‬ ‫قوانین به خوبی اجرا نمی شود‪ .‬ضمن انکه در‬ ‫کنار این مسائل باید اصالح ساختار نیز مورد‬ ‫توجه قرار گیرد ک��ه از جمله این اصالحات‪،‬‬ ‫اصالح نظام بانکی اس��ت‪ .‬رییس کمیسیون‬ ‫ویژه تولید ملی مجلس در ارتباط با اقدامات‬ ‫مجلس ب��رای تحقق پرداخ��ت یارانه تولید‬ ‫در س��ال جاری نیز اظهار کرد‪ :‬هفته گذشته‬ ‫در این باره جلس��ه ای با حضور اقای نوبخت‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی در‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس برگزار و‬ ‫توضیحات الزم در این باره داده شد که منابع‬ ‫به اندازه کافی مصارف ما را پوشش نمی دهد‬ ‫و دولت‪ ،‬باز هم کسری بودجه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن معل��وم نیس��ت درام��د ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫میلیاردی هدفمندی امس��ال محقق شود و‬ ‫از انجا که نمی توان یارانه های نقدی را تغییر‬ ‫داد (چر اکه باعث اعتراض مردم می ش��ود)‪،‬‬ ‫بنابراین از سهم تولید کاسته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ایجاد فرهنگ استفاده از تولید‬ ‫داخلی‬ ‫در ای��ن نشس��ت ارم��ان خالق��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز که به نمایندگی از تولیدکنندگان در این‬ ‫نشست حضور داشت‪ ،‬گفت‪ :‬اصطالح تحریم‬ ‫داخل��ی بعد از ش��دت گرفت��ن تحریم های‬ ‫بین المللی و ‪ 6‬قفله ش��دن خزانه بانک ها از‬ ‫سوی بخش خصوصی مطرح شد که در این‬ ‫موضوع‪ ،‬نقش م��ردم و حاکمیت در تحریم‬ ‫تولید ملی اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫وی یک��ی از ن��کات قابل توج��ه ای ک��ه‬ ‫باید مورد بررس��ی ق��رار بگی��رد را اعتقاد و‬ ‫حساس��یت مردم و مصرف کنندگان به کلمه‬ ‫«ساخت ایران» اعالم کرد و گفت‪ :‬ایا ساخت‬ ‫ایران به اندازه ساخت کشورهای مطرح دنیا‬ ‫ل حاضر ش��رایط عادی‬ ‫اهمی��ت دارد؟ در حا ‬ ‫نیس��ت در صورتی که اگر شرایط عادی بود‬ ‫می توانس��تیم کاالهای مطرح دنیا را انتخاب‬ ‫کنی��م اما اکنون باید دی��د که چه کاالهایی‬ ‫در داخل و با چه شرایطی تولید می شود؟به‬ ‫عب��ارت دیگر باید بازنگری در فرهنگ تولید‬ ‫کشور انجام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید فرهنگ س��ازی به گونه ای‬ ‫انج��ام ش��ود که م��ردم به دنب��ال کاالهای‬ ‫شناس��نامه دار برون��د و از خری��د کاالهای‬ ‫زیرپله ای خودداری کنند ضمن انکه قاچاق‬ ‫نیز به دلیل تقاضا افزایش می یابد‪.‬‬ ‫خالقی دیگر موضوع مورد توجه در تحریم‬ ‫داخلی و اقتص��اد مقاومتی را نقش فعاالن و‬ ‫ذی نفعان اقتصادی دانس��ت و افزود‪ :‬از نظر‬ ‫بهره وری نی��روی کار اکنون دچار مش��کل‬ ‫هس��تیم بنابرای��ن اگر می خواهی��م تحریم‬ ‫داخلی برداش��ته ش��ود باید هر شخصی در‬ ‫هر جایگاه��ی از صنایع‪ ،‬ب��رای خود میزان‬ ‫کار مش��خصی را تعریف کن��د‪ .‬اقتصاد تنها‬ ‫با بمب��اران فلج نخواهد ش��د بلکه مدیریت‬ ‫نداشتن می تواند اقتصاد را از پا دربیاورد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره شدت تحریم های خارجی نیز‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های قبل با ش��دت تحریم ها‬ ‫بو کار و تولید را‬ ‫باید ساماندهی محیط کس ‬ ‫ش��دت می دادیم اما این کار انجام نش��د و با‬ ‫همان وضعیت خواس��تیم با تحریم ها مقابله‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اصالح قانون تجارت‬ ‫خالقی با بیان اینکه شاخص های اقتصادی‬ ‫و کسب وکار به صورت واقعی و عملی اصالح‬ ‫نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬تنها اقدام انجام ش��ده اصالح‬ ‫اطالعات اس��ت نه اینکه واقع��ا کاری انجام‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت همچنین تصریح ک��رد‪ :‬در عمل‬ ‫نمی ت��وان قوانین و مقررات خ��وب را برای‬ ‫تولید پیاده کرد‪ ،‬قوانین خوب زیاد داریم اما‬ ‫در پیاده س��ازی مشکل داریم زیرا در نگرش‬ ‫مش��کل وجود دارد ضمن انکه دولت چابک‬ ‫نیست و فربه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ب��رای رفع تحریم تولید‬ ‫داخل��ی باید برخ��ی قوانین از جمل��ه قانون‬ ‫تجارت اصالح ش��ود‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬این قانون‬ ‫دو دوره است که در مجلس بالتکلیف مانده‪.‬‬ ‫ضمن انکه قان��ون کار و قانون ارزش افزوده‬ ‫نیز باید اصالح شود چراکه مشکالتی را ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬خالقی به توصیه رهبر معظم انقالب‬ ‫به دولتی ها مبنی بر ایجاد پنجره واحد اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این جزو توصیه هایی اس��ت که‬ ‫متاس��فانه مغفول ماند و اجرا نشده هر چند‬ ‫قانون ان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ه پای��داری مش��کالت در دی��وان‬ ‫س��االری دولتی و مدیریتی نیز اش��ار ه کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مس��ائل پول��ی و بانک��ی به عنوان‬ ‫دغدغه نخست فعاالن اقتصادی مانده است‬ ‫و ن��ه بانک ها در این راه گامی برداش��ته اند‬ ‫و ن��ه تولید توانس��ته توان خ��ود را از این‬ ‫حوزه تجمیع کند‪.‬یکی دیگر از مش��کالت‪،‬‬ ‫نوع ن��گاه قوه قضاییه به پرونده های تجاری‬ ‫اس��ت‪ .‬زمان طوالنی رسیدگی به پرونده ها‬ ‫و‪ ...‬باعث شده تا صنایع در مشکالت قضایی‬ ‫خود دچار مشکل شوند‪.‬‬ ‫درباره راه های‬ ‫خالقی در پاس��خ به‬ ‫فرار از قانون استفاده حداکثری از توان تولید‬ ‫داخل گفت‪ :‬برخی دس��تگاه ها سفارش های‬ ‫خ��ود را به میزان زی��اد ارائه می کنند که در‬ ‫توان شرکت های داخلی نیست از سوی دیگر‬ ‫بانک اطالعاتی قوی برای دس��تگاه ها وجود‬ ‫ندارد تا بتوانند نیاز خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫اظه��ارات کارشناس��ان و فع��االن ح��وزه‬ ‫به‬ ‫صنع��ت در حالی مطرح ش��ده که‬ ‫تو گو با‬ ‫زودی م��وارد مطرح ش��ده را در گف ‬ ‫مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫میان خواهد گذاشت و از نظرات انها استفاده‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مصرف کاالی ایرانی‬ ‫کمک به تولید‬ ‫و رشد اقتصادی‬ ‫ابوالقاسم حکیمی پور‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫یک��ی از اس��یب های تبلیغ��ات بی روی��ه درباره‬ ‫کاالهای خارجی‪ ،‬اس��تقبال نشدن از کاالی ایرانی‬ ‫اس��ت‪ .‬تمام کش��ورها مانند ژاپن تاکید بسیاری بر‬ ‫خرید کاالی داخلی دارند چرا که پیشرفت هر کشور‬ ‫مس��تلزم توجه به تولید داخلی ان کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫متاس��فانه مردم به کاالی ایران��ی اعتمادی ندارند‬ ‫که الزم اس��ت در ای��ن ش��رایط تولید کنندگان با‬ ‫افزایش کیفیت و بهبود ظاهر کاال‪ ،‬مصرف کننده را‬ ‫ل حاضر‬ ‫ب��ه مصرف کاالی ایرانی جذب کنند‪ .‬در حا ‬ ‫حلقه گمش��ده خرید کاالی ایرانی‪ ،‬اطمینان مردم‬ ‫اس��ت‪ ،‬از س��وی دیگر سیاس��ت را تکیه بر واردات‬ ‫لحاظ کرده ان��د‪ .‬زمانی که سیاس��ت‪ ،‬خرید کاالی‬ ‫خارجی و تاکید بر خرید کاالی داخلی شعار است‪،‬‬ ‫از مردم چه انتظاری می توان داشت؟! در حال حاضر‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬میلیارد دالر واردات رس��می کاال‬ ‫و خدم��ات در کش��ور وجود دارد و کاالی س��اخت‬ ‫داخل نیز از کیفیت مناس��بی برخوردار نیست که‬ ‫فرد در این شرایط به صورت غیرمستقیم به سمت‬ ‫کاالی خارجی س��وق داده می شود‪ .‬بنابراین زمانی‬ ‫ک��ه کاالی داخلی با کاالی خارج��ی قدرت رقابت‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬موعظه اخالقی‪ ،‬کارایی مناس��بی‬ ‫ندارد و این در حالی اس��ت که باید بتوانیم به جای‬ ‫موعظه برای خرید کاالی ایرانی‪ ،‬مانند کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته شرایط را برای فروش کاال در کشور مهیا‬ ‫ل حاضر م��ردم به دلیل کاهش قدرت‬ ‫کنیم‪ .‬در حا ‬ ‫خرید مناس��ب‪ ،‬توانایی خری��د کاال را ندارند و این‬ ‫درحالی اس��ت که مردم باید عطش ساخت کاالی‬ ‫داخلی را داش��ته باشند که متاسفانه هم اکنون این‬ ‫رغبت وجود ندارد و الزم است در کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫تولید کننده ایرانی باید حمایت شود تا چرخه تولید‬ ‫رونق گی��رد‪ .‬به طور مثال دولت باید به تولید کننده‬ ‫ای��ن اطمینان را بدهد ک��ه از او حمایت می کند به‬ ‫شرطی که اشتغالزایی مطلوبی ایجاد شود تا پس از‬ ‫چند سال قدرت رقابت پذیری باالیی با نمونه کاالی‬ ‫خارجی داشته باشد که متاسفانه این اقدامات انجام‬ ‫نشده است‪ .‬تا سال ‪ ۶۸‬امکان واردات کاالی خارجی‬ ‫به کشور وجود نداش��ت‪ ،‬اما بعد از ان‪ ،‬زمینه برای‬ ‫ورود کاالی وارداتی مهیا شد و هم اکنون میلیون ها‬ ‫دالر اجناس به کش��ور وارد می ش��ود که تولیدات‬ ‫خوبی در همان زمینه در داخل کش��ور داریم‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که احتم��ال افزایش کیفیت کاالی‬ ‫ایران��ی حتی بهتر از کاالی خارجی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫اما به دلیل تلقین های روانی و اعتماد نداش��تن به‬ ‫کاالی ایرانی‪ ،‬مردم گرایش به خرید کاالی خارجی‬ ‫دارند‪ .‬در این ش��رایط الزم است صادرات غیرنفتی‬ ‫گسترش یابد که این امر تاکنون محقق نشده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر مناطق ازاد تج��اری در ایران نیز به‬ ‫جای گس��ترش صادرات غیرنفتی‪ ،‬تبدیل به منبع‬ ‫قاچاق ش��ده اند و متاس��فانه نظارتی در این زمینه‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اکنون که در ش��رایط تحریم هس��تیم‬ ‫بهترین تصمیم‪ ،‬استفاده از کاالی ایرانی است و به‬ ‫خاطر عرق ملی‪ ،‬بای��د اقدام به خرید کاالی ایرانی‬ ‫کنیم‪ .‬ای��ن نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که‬ ‫تنها ‪۱۷‬درصد تحریم ها نفتی اس��ت‪ ،‬بنابراین الزم‬ ‫است کمربند اقتصاد مقاومتی را گسترش دهیم که‬ ‫در این میان تنها یک راه برای حل مش��کل اقتصاد‬ ‫ای��ران وج��ود دارد و ان‪ ،‬توجه ب��ه اقتصاد داخل و‬ ‫تولید داخلی است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫همایش اموزشی نظام تعالی‬ ‫دارایی های فیزیکی‬ ‫ ‪ :‬همایش مروری بر نظام تعالی دارایی های‬ ‫فیزیکی صنعت نفت با حضور مدیران‪ ،‬کارشناسان‬ ‫و متخصص��ان ای��ن ح��وزه در امفی تئات��ر مرکز‬ ‫مطالعات بهره وری و منابع انسانی به همت سازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی برگزار ش��د‪ .‬در این همایش یک‬ ‫روزه‪ ،‬پیاده س��ازی نظ��ام دارایی ه��ای فیزیکی در‬ ‫س��ازمان ها در س��خنرانی ها و پنل تخصصی مورد‬ ‫بحث و گفت وگو قرار گرف��ت‪ .‬مجتبی رجب بیگی‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این همایش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ماموریت سازمان‪ ،‬توسعه مفاهیم نوین‬ ‫مدیریتی در کش��ور است و بر خود واجب می دانیم‬ ‫تا در حوزه صنعت نفت نیز به اشاعه مفاهیم تعالی‬ ‫دارایی های فیزیکی بپردازیم‪.‬‬ ‫وی با بیان ضرورت پرداختن به چنین مفهومی ‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی‪ ،‬دوره‬ ‫اموزش��ی تربیت ارزیاب نظام تعال��ی دارایی های‬ ‫فیزیکی را براس��اس س��رفصل های م��ورد تایید‬ ‫بین المللی‪ ،‬تدارک دیده است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجربه‪ ،‬حلقه گمشده‬ ‫مگا پروژه ها‬ ‫سید نصراهلل ابراهیمی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن مدیریت‬ ‫پروژه ایران‬ ‫مهم ترین بحثی که در زمان طرح پروژه های پارس‬ ‫جنوبی به عنوان یک «مگا پروژه» مطرح شد‪ ،‬نحوه‬ ‫مدیری��ت ان بود‪ .‬چرا ک��ه مدیریت ی��ک مگاپروژه‬ ‫بسیار دشوارتر از مدیریت پروژه های عمرانی معمول‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت در ش��رایط کنونی که صنعت‬ ‫نفت و گاز ایران مهم تری��ن هدف تحریم های غربی‬ ‫اس��ت‪ ،‬دقت و برنامه ریزی برای مدیریت این دس��ت‬ ‫از پروژه ها بس��یار مهم اس��ت‪ .‬به عقیده بسیاری از‬ ‫کارشناس��ان و مدیران با س��ابقه نفتی‪ ،‬مگاپروژه ها‬ ‫و مدیری��ت بر ای��ن طرح ها که س��اختاری متفاوت‬ ‫و پیچی��ده نس��بت به ت��ک پروژه ها دارن��د نیازمند‬ ‫مدیرانی با تجربه تر است که به گفته وزیر نفت کشور‬ ‫این موضوع‪ ،‬همان حلقه گمش��ده ای است که امروز‬ ‫بر مگاپروژه های پارس جنوبی سایه افکنده است‪ .‬بد‬ ‫نیست بدانید که مهم ترین چالش اصلی مگا پروژه ها‬ ‫در ح��وزه صنعت نفت و گاز ایران و به ویژه در بخش‬ ‫تدارکات و تامین کاالست‪ .‬الزم به یاداوری است که‬ ‫پروژه ه��ای غول پیکر در بخ��ش نفت و گاز در حوزه‬ ‫مدیریت تامی��ن کاال با ضعف های بس��یاری روبه رو‬ ‫است؛ به عبارتی دیگر تامین تجهیزات و به طور کلی‬ ‫مدیریت زنجیره تامین کاال و تجهیزات صنعت نفت‬ ‫تبدیل به مانعی برای به سرانجام رسیدن پروژه های‬ ‫بزرگ ش��ده و این در حالی است که مدیریت پروژه‬ ‫در تمامی حوزه های اصلی‪ ،‬عاملی کلیدی در تعیین‬ ‫موفقیت یا شکست پروژه ها محسوب می شود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب می توان گفت تامین و مدیریت منابع مالی از‬ ‫دیگر چالش های «مگا پروژه ها» محس��وب می شود‪،‬‬ ‫به ط��ور مثال تامی��ن به موقع مناب��ع مالی و تزریق‬ ‫نقدینگی س��االنه ‪ ۲۳۰‬هزار میلیارد ریال معادل ‪۲۳‬‬ ‫میلی��ارد دالر به طرح ه��ای پارس جنوبی که رقمی‬ ‫بسیار قابل توجه اس��ت کار چندان ساده ای نیست؛‬ ‫ان هم در ش��رایط کنونی که تامین نقدینگی مورد‬ ‫نیاز برای مدیران س��خت اس��ت‪ .‬از طرفی ضعف در‬ ‫مدیریت و نبود رهب��ری یکپارچه طرح ها و پروژه ها‬ ‫را می ت��وان از دیگر چالش های پیش روی پروژه های‬ ‫عمرانی بزرگ دانس��ت‪ .‬از سایر چالش های مدیریت‬ ‫مناس��ب «مگا پروژه ها» می توان ب��ه نبود مدیریت‬ ‫کالن پ��روژه و الزام توج��ه ب��ه ان و البته ضرورت‬ ‫سیاس��تگذاری های کالن برای تدوین راهبرد کالن‬ ‫مدیریت پروژه ها اش��اره کرد‪ .‬درباره چالش های مگا‬ ‫پروژه های نفت و گاز و مدیریت بر انها می توان گفت‬ ‫ک��ه صنعت نفت و گاز ایران عمری طوالنی در ایران‬ ‫دارد‪ ،‬اما متاسفانه ب ه دلیل حضور مداوم شرکت های‬ ‫خارجی در ایران‪ ،‬مدیریت پروژه موجود یک نس��خه‬ ‫ناقص از ش��رکت های خارجی فعال در گذشته است‬ ‫که متاس��فانه در برخی موارد به عن��وان روش های‬ ‫غیرقابل تغییر از سوی کارفرما مطرح می شود‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری (سهامی خاص)‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫مشکالت موجود در مدیریت مگا پروژه های صنعت نفت را بررسی می کند‬ ‫ابرپروژه ها در انتظار بهبود نظام مدیریت‬ ‫عرفانه تاجیکی ‪ -‬گروه انرژی‪« :‬هر که بامش بیش‪ ،‬برفش بیش�تر»‪.‬‬ ‫به جرات می توان گفت که این ضرب المثل قدیمی مصداق مدیریت‬ ‫ب�ر پروژه های عمرانی و صنعتی کش�ور اس�ت که به ح�ق نیازمند‬ ‫برنامه ری�زی و پیش بینی ه�ای مدیریت�ی دقی�ق اس�ت‪ .‬طراح�ی‬ ‫پروژه های�ی همچون مجموع زیرس�اخت های پاالیش�ی س�یراف‪،‬‬ ‫پاالیش�گاه س�تاره خلیج فارس‪ ،‬خط لول�ه صلح‪ ،‬تکمی�ل فازهای‬ ‫پ�ارس جنوبی و‪ ...‬مطلبی نیس�ت که در یک ماه یا حتی یک س�ال‬ ‫مورد بررس�ی قرار گرفته و به نتیجه رس�د‪ ،‬بلک�ه نیازمند مدت ها‬ ‫بررسی کارشناس�انه فنی ‪ -‬مهندس�ی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬امایش‬ ‫سرزمینی و‪ ...‬اس�ت‪ .‬عملیاتی شدن و حتی شکل گیری هر کدام از‬ ‫بخش های یاد شده نیازمند سرمایه کافی است‪ .‬بد نیست بدانید در‬ ‫برای بررس��ی مش��کالت حوزه مدیریت‬ ‫ابر پروژه های نفت��ی‪ ،‬گفت وگویی با فریبرز‬ ‫کریمایی‪ ،‬مدیر بودجه هلدینگ پتروشیمی‬ ‫پارس��یان داش��تیم‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫مهم ترین مش��کل مدیریت مگا پروژه هایی‬ ‫همچ��ون منطقه انرژی پ��ارس را می توان‬ ‫در دو مح��ور تامی��ن س��رمایه م��ورد نیاز‬ ‫برای پ��روژه مد نظر و انتقال دانش فنی به‬ ‫داخل کشور خالصه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اصلی ترین‬ ‫مش��کل را می توان تامین مالی نامناس��ب‬ ‫پروژه ه ا دانس��ت چرا ک��ه در ایران بر خالف‬ ‫ع��رف بین الملل‪ ،‬بخش عم��ده ای از تامین‬ ‫مالی م��گا پروژه ه��ا بر عهده س��رمایه گذار‬ ‫اس��ت درحالی که در فضای سرمایه گذاری‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬تنه��ا ‪ ۱۵‬ت��ا ‪۲۰‬درصد تامین‬ ‫مالی ابر پروژه ها بر عهده س��رمایه گذار است‬ ‫و مابق��ی ان از راه ه��ای مختلف��ی چ��ون‬ ‫تس��هیالت بانک��ی‪ ،‬فاینانس‪ ،‬ال س��ی های‬ ‫داخلی یا بین المللی و‪ ...‬تامین می شود‪.‬‬ ‫کریمای��ی اف��زود‪ :‬نبود دان��ش فنی کامل‬ ‫می توان��د ب��ر مدیریت م��گا پروژه ه��ا تاثیر‬ ‫مس��تقیم داشته باش��د‪ .‬چرا که تعیین نقشه‬ ‫راه و برنامه ری��زی بر عه��ده مدیری��ت پروژه‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��ه عبارت��ی دیگ��ر برنامه ری��زی و‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫طراح��ی پروژه تنها مرب��وط به بخش تئوری‬ ‫اس��ت در حالی ک��ه بخش عملیات��ی پروژه‬ ‫ب��دون دانش فنی‪ ،‬تجهی��زات و فناوری الزم‬ ‫پیش��روی نخواه��د داش��ت‪ .‬به ای��ن ترتیب‬ ‫می توان گفت ک��ه تحریم ها علیه بخش های‬ ‫مختلف نظام اقتصادی ایران موجب ش��د تا‬ ‫پروژه ه��ا به کندی پیش رون��د‪ .‬البته چنین‬ ‫موضوعی را نمی توان به عن��وان ضعف پروژه‬ ‫تلق��ی ک��رد چراکه کش��ور ناچار ب��ه تحمل‬ ‫چنین هزینه های��ی در دوران تحریم بود که‬ ‫امیدواریم با تواف��ق نهایی قرارداد لوزان‪ ،‬این‬ ‫قبیل مشکالت از بین برود‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1394.1508 :‬‬ ‫مربوط به انجام خدمات دفتری و انبارداری و نظارت بر واحد های اقامتی و غذایی داخل و خارج از منطقه‬ ‫الف ـ شرح مختصر خدمات‬ ‫‪1‬ـ خدمات فوق الذکر توسط ‪ 15‬واحد کاری انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫ب ـ براورد کارفرما ‪ /‬محل و مدت انجام خدمات‬ ‫ـ محل انجام خدمات شهرستان امیدیه حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری می باشد‪.‬‬ ‫ـ مدت انجام خدمات یکسال شمسی می باشد‪.‬‬ ‫ـ همچنین براورد تقریبی کارفرما معادل ‪ 4/573/788/798/-‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫ج ـ شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫ـ داشتن تعیین صالحیت معتبر از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ـ ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 20/221/000/-‬ریال و همچنین ‪ 10‬درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده‬ ‫شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات می باشد‪.‬‬ ‫ـ ارائه اساسنامه و اخرین اگهی تغییرات معتبر‬ ‫د ـ محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم‪ ،‬امادگی خود را‬ ‫به صورت کتبی به ادرس ذیل الذکر اعالم نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهاد ها در اسناد مناقصه قید می گردد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم امادگی و دریافت اسناد‪ :‬خوزستان ـ امیدیه ـ محوطه صنعتی ـ ساختمان ‪ 300‬ـ اتاق ‪303‬‬ ‫ـ امور حقوقی و قرارداد ها تلفن ‪ 06152620038‬و ‪06152627701‬‬ ‫‪www.shana.ir‬‬ ‫ادبی�ات «مدیریت پروژه» به طور عموم�ی‪ ،‬پروژه هایی را که نیاز به‬ ‫س�رمایه ای بیش از یک میلیارد دالر دارن�د «مگا پروژه» می نامند‪،‬‬ ‫البت�ه این تعری�ف می تواند در صنای�ع مختلف‪ ،‬متفاوت باش�د‪ .‬از‬ ‫دیگر مشخصات این پروژه ها می توان به پیچیدگی پروژه که شامل‬ ‫مدت زمان‪ ،‬پیچیدگی فنی و تکنولوژیکی‪ ،‬تعدد ذی نفعان و از همه‬ ‫مهم تر‪ ،‬چند تخصصی بودن پروژه می ش�ود‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬در ابتدای‬ ‫شکل گیری این پروژه ها‪ ،‬کارفرمایان بیشتر به صورت امانی نسبت‬ ‫به اج�رای انها اقدام می کردن�د‪ ،‬اما در ادامه برای انتقال ریس�ک‬ ‫پروژه ها‪ ،‬انه�ا را به پیمانکاران خردتر واگذار کردند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫می توان گفت که اس�تراتژی اجرای پروژه ها‪ ،‬ارتب�اط تنگاتنگی با‬ ‫طبیعت پروژه و میزان ریس�ک پذیری ان دارد‪ .‬این در حالی اس�ت‬ ‫که به گفته بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت متاس�فانه در حال حاضر بسیاری‬ ‫از مهندس�ان مدیریت پروژه از اطالعات کافی برخوردار نیستند و‬ ‫تنها فرایند پروژه را می شناسند‪ .‬به عقیده وی‪ ،‬حتی دانشگاه ها در‬ ‫این زمینه جدی نیس�تند به گونه ای که در بعضی از دانش�کده های‬ ‫مهندس�ی تنه�ا ‪ ٣‬واح�د مدیریت پ�روژه تدریس می ش�ود و این‬ ‫در حالی اس�ت که اجرای مگاپروژه های صنعت نفت‪ ،‬نیازمند وجود‬ ‫مدیران مسلط به مدیریت پروژه است و از این رو‪ ،‬به تربیت مدیران‬ ‫پروژه برای این صنعت نی�از داریم‪ .‬ابرپروژه هایی که در کوتاه مدت‬ ‫طراحی و به بهره برداری رسیده اند تنها برای سوددهی کوتاه مدت‬ ‫نب�وده و ه�دف از س�رمایه گذاری در این مگا پروژه ها س�وددهی‬ ‫طوالنی مدت برای نسل های اینده است‪.‬‬ ‫نتیجه و حج��م بهره برداری پروژه های تحت‬ ‫مدیریت این ش��رکت ها را در اینده محاسبه‬ ‫کنی��م‪ .‬درحالی که چنین رون��دی در ایران‬ ‫نهادینه نشده و با ضعف رو به رو است‪.‬‬ ‫مناقصه یک مرحله ای شماره م م ا ج ‪94/0011/‬‬ ‫‪http:/iets.mporg.ir‬‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ ‪www.nisoc.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‬ ‫کریمایی‪ :‬مهم ترین مشکل مدیریت مگا پروژه هایی همچون منطقه‬ ‫انرژی پارس را می توان در دو محور تامین سرمایه مورد نیاز‬ ‫برای پروژه مد نظر و انتقال دانش فنی به داخل کشور خالصه کرد‬ ‫‹ ‹استفاده از توان داخل‬ ‫در ادام��ه این بررس��ی ص��ادق روزبهانی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ارش��د مدیری��ت برنامه ریزی با‬ ‫تاکید بر اینکه برای اداره یک «ابر پروژه» به‬ ‫دی��د کالن که قادر به ایجاد هماهنگی میان‬ ‫اجزای مختلف پروژه و ذی نفعان ان باش��د‪،‬‬ ‫نیاز داریم که متاس��فانه این بخش در ایران‬ ‫همراه با نقص هایی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمانی‬ ‫که با ش��رکت های بزرگی همچ��ون دایلیم‪،‬‬ ‫هیوندایی‪ ،‬تکنیمونت و‪ ...‬همکاری می کنیم‪،‬‬ ‫در همان ابتدای کار‪ ،‬هماهنگی میان اجزای‬ ‫پروژه را احس��اس کرده و ق��ادر خواهیم بود‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درب��اره کار با ش��رکت های‬ ‫خارجی نی��ز باید گفت که متاس��فانه به‬ ‫دلی��ل تحریم ها و ب��ه دنب��ال ان خروج‬ ‫شرکت های بین المللی و ضرورت مدیریت‬ ‫در شرایط حساس‪ ،‬کمی از اصول مدیریت‬ ‫ابر پروژه ها دور ش��ده ایم و همین موضوع‬ ‫باعث ش��ده تا کشور هزینه های بی دلیلی‬ ‫را متحمل ش��ود‪ .‬مدیر «ابرپروژه ها» باید‬ ‫تمام انرژی و زمان خود را صرف مدیریت‬ ‫و رس��یدگی ب��ه اجزا ک��رده و از ورود به‬ ‫جزئیات خودداری کند‪ .‬یکی از نکاتی که‬ ‫در مدیریت مگا پروژه ها باید به ان توجه‬ ‫کنیم‪ ،‬تکیه بر توان داخل هرچند با هزینه‬ ‫باال و کیفیت نازل اس��ت‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫گزارش می توان گفت به دلیل حجم باالی‬ ‫سرمایه ای که این پروژه ها نیاز دارند و البته‬ ‫باالب��ودن ریس��ک این دس��ت از طرح های‬ ‫عمران��ی‪ ،‬عمده ترین و مهم ترین مش��کلی‬ ‫که این ابر پروژه ها با ان دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می کنند‪ ،‬تامین سرمایه الزم است‪.‬‬ ‫تامین ‪6000‬میلیارد تومان برای گازرسانی به مناطق محروم‬ ‫ایس�نا‪ :‬علی م��روی‪ ،‬رییس کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از پیگی��ری این کمیس��یون به منظ��ور اطمینان خاطر‬ ‫بخشیدن به مردم برای افزایش نیافتن دوباره قیمت سوخت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬افات ‪ 2‬و ‪ 3‬نرخی بودن س��وخت با تک نرخی ش��دن‬ ‫ان کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی تک نرخی شدن قیمت سوخت و شفاف سازی اطالعات مالکان‬ ‫وس��ایل نقلیه را در کاهش میزان قاچاق سوخت موثر دانست و با‬ ‫اش��اره به تکلیف قانونی وزارت نفت برای افزایش قیمت س��وخت‬ ‫ت��ا ‪۹۰‬درصد قیمت فوب خلیج فارس اف��زود‪ :‬وزیر نفت از افزایش‬ ‫نیافتن قیمت سوخت سخن گفته است‪ ،‬ما هم در کمیسیون این‬ ‫مسئله را پیگیری می کنیم‪ ،‬مردم خاطرشان جمع باشد‪.‬‬ ‫دولت کسری بودجه اش را باید از سایر محل ها و با صرفه جویی در‬ ‫س��ایر هزینه ها تامین کند؛ عالوه بر این براساس امار دریافتی از‬ ‫وزارت نفت وضعیت تولید و صادرات نفت بهبود چشمگیری یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این امار حکایت از بهبود شرایط اقتصادی کشور در اینده‬ ‫نزدیک دارد‪ .‬رییس کمیسیون انرژی‪ ،‬برنامه پنجم توسعه را فرصت‬ ‫خوبی برای رس��یدن نرخ س��وخت به ‪۹۰‬درصد فوب خلیج فارس‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬دولت قبل بنا ب��ه دالیلی از اجرای قانون‬ ‫در ای��ن بخش خ��ودداری کرد اما دولت فعلی قیمت س��وخت را‬ ‫تک نرخی کرد تا مفاس��د حاکم در بازار سوخت به حداقل برسد‪.‬‬ ‫مروی از تامین ‪۶۰۰۰‬میلیارد تومان بودجه به وس��یله وزارت نفت‬ ‫برای گازرس��انی به شهرها و روستاهای فاقد گاز خبر داد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تزریق این بودجه موجب کاهش مصرف سوخت مایع‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار و رفاه زندگی مردم در بیشتر نقاط کشور می شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول س��رمایه گذاری ‪ ۸/۴‬میلی��ارد دالری از منابع‬ ‫صندوق توس��عه مل��ی در نظام بانک��ی و پرداخت تس��هیالت به‬ ‫س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی را یاداور ش��د و اف��زود‪ :‬مصوبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی در این زمینه زمانی ابالغ شد که صندوق‬ ‫توس��عه ملی‪ ،‬موجودی قابل مالحظه ای داش��ت البت��ه امیدوارم‬ ‫اجرای این مصوبه دچار خلل نشود‪ .‬وی حذف نظام سهمیه بندی‬ ‫س��وخت را به مفهوم کنار گذاش��تن بانک اطالعاتی وسایل نقلیه‬ ‫موتوری ندانست و افزود‪ :‬دولت به طور قطع از بانک اطالعاتی نظام‬ ‫سهمیه بندی سوخت وزارت نفت استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫واردات بیش از ‪ 5‬میلیون لیتر بنزین در روز‬ ‫ش�انا‪ :‬سیدمحس��ن قمصری‪ ،‬مدیر امور بین الملل شرکت ملی‬ ‫نف��ت ایران میانگین واردات بنزین را در ‪3‬ماه نخس��ت س��ال ‪٩٤‬‬ ‫بی��ش از ‪5‬میلی��ون لیتر در روز عن��وان کرد‪ .‬وی درب��اره واردات‬ ‫بنزین در ‪3‬ماه نخست س��ال ‪ ٩٤‬گفت‪ :‬واردات بنزین در ماه های‬ ‫مختلف فصل بهار متفاوت بوده اس��ت‪ .‬قمصری با تاکید بر اینکه‬ ‫واردات بنزین براساس اس��تانداردهای مصرفی کشور و منطبق با‬ ‫اس��تاندارد یورو‪ ٤‬انجام می شود درباره مشکالت واردات بنزین نیز‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه بنزین یک کاالی تحریم ش��ده است‪،‬‬ ‫به طور طبیعی مش��کالت زیادی در واردات این محصول در زمینه‬ ‫چگونگی پرداخت پ��ول بنزین‪ ،‬بیمه و حمل ونقل ان وجود دارد‪،‬‬ ‫اما سعی می شود از کانال های مختلف این مشکالت حل شود‪ ،‬زیرا‬ ‫وظیفه ما تامین بنزین مورد نیاز کشور است‪.‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫‪31‬‬ ‫محسن معصومی ـ گروه دانش بنیان‪ :‬پیشرفت های‬ ‫چش�مگیر صنایع نو در عصر جدید‪ ،‬موجب شده‬ ‫است تا این عصر را عصر صنایع پیشرفته بنامند‪.‬‬ ‫در حال حاضر توسعه فناوری‪ ،‬مهم ترین عنصر در‬ ‫توسعه صنعت و اقتصاد محسوب می شود‪ .‬صنایع‬ ‫پیش�رفته‪ ،‬محصول ترکیب علوم و فناوری های‬ ‫متنوعی اس�ت‪ .‬ای�ن صنایع طیف گس�ترده ای‬ ‫از صنای�ع تولی�د زیس�ت فناوری‪ ،‬ه�وا و فضا‪،‬‬ ‫فناوری های اطالع�ات و ارتباطات‪ ،‬نانوفناوری‪،‬‬ ‫بیوانفورماتی�ک‪ ،‬س�لول های بنی�ادی تا علوم‬ ‫ژنتیک‪ ،‬بیوفیزیک‪ ،‬بیوش�یمی و محیط زیست‬ ‫و کشاورزی را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫صنایع پیشرفته پاسخگوی نیازهای جدید‬ ‫فراز و فرودهای صنایع پیشرفته درایران‬ ‫تصور رایج درباره صنایع پیشرفته اینگونه است که این‬ ‫صنایع دارای محصوالت پیچیده‪ ،‬نیروهای متخصص و‬ ‫اطالعات و دانش محرمانه است‪ .‬این خصوصیات ممکن‬ ‫است‪ ،‬بخش��ی از ویژگی های صنایع پیشرفته باشد‪ ،‬اما‬ ‫رویکرد اصلی صنایع پیشرفته‪ ،‬محدود به صنایع خاصی‬ ‫نیس��ت و در بسیاری از موارد‪ ،‬ارتباط نزدیکی با زندگی‬ ‫روزمره مردم پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر بسیاری از محصوالت صنایع پیشرفته‪،‬‬ ‫ج��ای خود را در بازار و زندگی عادی مردم باز کرده اند‪،‬‬ ‫برخی از این محصوالت عبارتند از‪:‬‬ ‫ـ واکس��ن های جدیدی که با استفاده از فناوری های‬ ‫نوین ساخته شده اند‪.‬‬ ‫ـ پلیمرهایی که از منابع تجدیدپذیر تهیه می شوند‪.‬‬ ‫ـ کودهای بیولوژیکی و حشره کش هایی که از میکرو‬ ‫ارگانیسم ها ساخته شده اند‪.‬‬ ‫ـ ابزاره��ای پزش��کی و کمک جراح��ی‪ ،‬کیت ه��ای‬ ‫تشخیصی و داروهای جدید با اثربخشی باالتر‪.‬‬ ‫و صدها نمونه دیگر‪.‬‬ ‫به طور معم��ول واژه «صنایع پیش��رفته» با واژه های‬ ‫دیگری همانند تحقیقات و ن��واوری به کار می رود‪ .‬در‬ ‫ش و نواوری‬ ‫واقع‪ ،‬صنایع پیشرفته‪ ،‬ارتباط زیادی با دان ‬ ‫دارد‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬صنایع پیشرفته‪ ،‬دائم در کار تولید‬ ‫محصوالت یا خدمات جدید اند‪.‬صنایع پیشرفته‪ ،‬به طور‬ ‫معمول هزینه های قابل توجهی دربردارد که شاید بتوان‬ ‫گف��ت‪ ،‬بخش عمده ای از ای��ن هزینه ها‪ ،‬در پژوهش ها‪،‬‬ ‫صرف می ش��ود‪ .‬از این رو کش��ورهایی در فناوری های‬ ‫نوین‪ ،‬پیش��رفت کرده اند که جس��ارت و جرات صرف‬ ‫هزینه های زیاد در امر پژوهش را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫در فراین��د پژوه��ش‪ ،‬در برخی موارد‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫طرح تبدیل ایده به دانش فنی با شکس��ت روبه رو شود‬ ‫ی��ا حتی دانش فنی به دس��ت امده مورد اقبال صنعت‬ ‫و تولیدگ��ران قرار نگیرد‪ .‬در نتیجه برخی کش��ورها یا‬ ‫بعض��ی از ش��رکت ها و صنایع‪ ،‬س��رمایه گذاری در این‬ ‫زمین��ه را مخاطره امیز دانس��ته و از صنایع پیش��رفته‬ ‫فاصل��ه گرفته اند که این خود ب��ه معنی فاصله گرفتن‬ ‫از اقتصاد رقابتی جهانی و از دس��ت دادن بازار سوداور‬ ‫صنایع پیش��رفته اس��ت‪ .‬با این حال در بیش��تر موارد‪،‬‬ ‫فرایند تبدیل ایده به دانش و س��پس تولید محصوالت‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬در ص��ورت س��رمایه گذاری ها و مدیری��ت‬ ‫مناسب با موفقیت به سرانجام می رسد‪ .‬در این صورت‪،‬‬ ‫محصوالت صنایع پیشرفته‪ ،‬به دالیل ویژگی های خاص‬ ‫خود از حجم فروش باالیی برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها را موت��ور‬ ‫راب��ط تجاری ژاپن در دیدار با دبیر س��تاد‬ ‫توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی گفت‪:‬‬ ‫در تالش هس��تیم تا میان دانشمندان ایرانی‬ ‫و ژاپنی ارتباطی س��ودمند و دوجانبه برقرار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��بکه خب��ری گیاهان دارویی‪،‬‬ ‫«ساتوش��ی نیمورا»‪ ،‬مدیر ش��رکت نیمورای‬ ‫ژاپ��ن ب��رای س��خنرانی در نهمی��ن کنگره‬ ‫بین المللی بیوتکنولوژی در دانش��کده شهید‬ ‫بهشتی‪ ،‬به ایران سفر کرده است‪.‬‬ ‫موضوع سخنرانی وی «چشم انداز زیستی»‬ ‫بود‪.‬‬ ‫چش��م انداز زیس��تی یک واژه جدید است‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬پژوهشگران ایرانی در زمینه فناوری های نو و پیشرفته‪،‬‬ ‫موفقیت ها ی خوبی به دست اورده اند‪ .‬در موارد زیادی هم طرح های پژوهش‬ ‫به تولید محصوالت پیشرفته و خدمات نوین انجامیده است‪ .‬می توان گفت‬ ‫در حوزه های صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬فناوری اطالعات و ارتباطات‪،‬‬ ‫الکترونیک و میکروالکترونیک‪ ،‬بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی به نتایج قابل‬ ‫توجهی دست یافته ایم‪ .‬اما با وجود این پیشرفت ها‪ ،‬واقعیت این است که در‬ ‫مجموع تولیدات صنعتی‪ ،‬سهم صنایع پیشرفته اندک است‪.‬‬ ‫نواوری صنایع پیشرفته دانسته و از این رو دانشگاه های‬ ‫فع��ال و پوی��ا را یک��ی از کلیده��ای موفقی��ت صنایع‬ ‫پیش��رفته می دانند‪ .‬بدین ترتیب برق��راری ارتباط بین‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی ب��ا صنای��ع‪ ،‬از اهمیت‬ ‫بس��یار زیادی برخوردار است‪ .‬در بسیاری از کشورهای‬ ‫صنعتی پیشرفته‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬مرکزی برای فعالیت های‬ ‫شرکت های دانش بنیان شده اند‪ ،‬در ایران‪ ،‬این مراکز با‬ ‫عنوان مراکز رشد و پارک های علم و فناوری راه اندازی‬ ‫ش��ده اند‪.‬در حال حاضر‪ ،‬پژوهش��گران ایرانی در زمینه‬ ‫فناوری ه��ای نو و پیش��رفته‪ ،‬موفقیت ه��ا ی خوبی به‬ ‫دس��ت اورده اند‪ .‬در موارد زیادی هم طرح های پژوهش‬ ‫به تولید محصوالت پیش��رفته و خدمات نوین انجامیده‬ ‫اس��ت‪ .‬می توان گفت در حوزه ه��ای صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬الکترونیک و‬ ‫میکروالکترونیک‪ ،‬بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی به نتایج‬ ‫قابل توجهی دست یافته ایم‪.‬‬ ‫ام��ا با وجود این پیش��رفت ها‪ ،‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫در مجموع تولیدات صنعتی‪ ،‬س��هم صنایع پیش��رفته‬ ‫اندک اس��ت‪ .‬توس��عه حوزه های صنعتی جدید با تولید‬ ‫محص��ول و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی محقق خواهد‬ ‫شد‪ .‬باید برای اجرای فرایند کامل تبدیل ایده های نو و‬ ‫خالقانه به دانش فنی و سپس تبدیل ان به محصوالت‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬اقدامات پیوسته و یکپارچه ای در هماهنگی‬ ‫مراکز علمی و صنعت‪ ،‬طراحی و اجرا کرد‪.‬‬ ‫قانونگذاران و مس��ئوالن اجرایی کش��ور باید به این‬ ‫پرس��ش ها بیندیش��ند‪ ،‬ایا بستر برای ش��کل گیری و‬ ‫ایجاد ایده ها و نواوری ها مهیاس��ت؟ ایا ش��رایط برای‬ ‫اجرای پژوهش ه��ای صنعتی برای تدوین دانش فنی و‬ ‫نمونه سازی مناسب است؟‬ ‫ایا به طور جدی از توسعه کسب و کارهای مبتنی بر‬ ‫دستاوردهای پژوهشی حمایت می شود؟‬ ‫در س��ند راهبرد توس��عه صنعتی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران‪ ،‬چش��م انداز صنایع با فناوری باال‪ ،‬در افق س��ال‬ ‫‪ 1404‬هم سو با اهداف سند چشم انداز ‪ 20‬ساله کشور‪،‬‬ ‫دس��ت یافتن به جایگاه نخس��ت اقتص��ادی و صنعتی‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫درباره دس��تیابی به این اهداف‪ ،‬برنامه ریزی هایی در‬ ‫سطح کالن و بخش��ی طراحی شده که عمده ترین این‬ ‫برنامه ریزی ها عبارتند از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ نف��وذ دادن فناوری پیش��رفته در بخش صنعت و‬ ‫مع��دن و ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری های پیش��رفته‬ ‫همراه با ارتقای سطح علمی و فنی کشور در این زمینه‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ج��ذب‪ ،‬توس��عه‪ ،‬ارتق��ا و توانمندس��ازی فناوری‬ ‫با تکی��ه بر ایجاد توان طراح��ی صنعتی در بخش های‬ ‫طراحی مفهومی‪ ،‬پایه ای و تفضیلی‪.‬‬ ‫‪3‬ـ فناوری های متناس��ب با اولویت های بخش و نیز‬ ‫روند تغییرات جهانی و جهت دهی صادرات‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تاکید بر ارتقای فناوری در بنگاه ها‪ ،‬اصالح فرهنگ‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬افزایش میزان س��رمایه گذاری در تحقیق و‬ ‫توسعه و بازاریابی بین المللی‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ترغی��ب و ج��ذب س��رمایه گذاری های خارجی با‬ ‫هدف انتقال و دستیابی به دانش و فناوری‪.‬‬ ‫‪6‬ـ افزایش س��هم تولیدات مبتنی بر دانش در اقتصاد‬ ‫ملی و عرضه جهانی‬ ‫‪7‬ـ حمایت نظام مند از توس��عه فناوری های پیشرفته‬ ‫در سطح س��تادی‪ ،‬سازمان های توس��عه ای‪ ،‬بنگاه های‬ ‫تولیدی و بخش های خصوصی‪.‬‬ ‫‪ -8‬حمای��ت از تاس��یس مراک��ز رش��د تخصص��ی و‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫به تازگ��ی کمیس��یون نخب��گان و اینده نگ��ری علم‬ ‫و ن��واوری دبیرخان��ه ش��ورای عالی انتق��ال فرهنگی‪،‬‬ ‫پیش��نهاد های خود را در ارتباط با حوزه فناوری صنایع‬ ‫دانش بنیان برای اعمال در برنامه شش��م توس��عه ارائه‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫در این گزارش امده است؛‬ ‫* افزایش نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به تولید‬ ‫ ‬ ‫ناخالص داخلی به میزان ساالنه ‪ 0/5‬درصد‬ ‫* کاهش وابس��تگی منابع مالی دانش��گاه ها و مراکز‬ ‫تحقیقاتی به بودجه دولتی و شهریه‬ ‫* اس��تقرار نظام شناس��ایی‪ ،‬اولویت بن��دی و ارجاع‬ ‫نیازهای علمی و تحقیقاتی واحد های تولیدی و صنعتی‬ ‫* ایجاد و توسعه فن بازارهای تخصصی با استفاده از‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫* ایجاد پوش��ش بیمه ای مناس��ب به منظور کاهش‬ ‫ ‬ ‫خطرپذیری در صنایع دانش بنیان‬ ‫* ایج��اد س��ازوکار الزم برای بهره گی��ری از ظرفیت‬ ‫ ‬ ‫خیران‬ ‫* ایجاد و توسعه فن بازار های تخصصی‬ ‫ ‬ ‫اگر موارد پیش��نهادی این کمیسیون‪ ،‬به منصه ظهور‬ ‫برسند‪ ،‬می توان تصویر توسعه صنایع پیشرفته ایران را‬ ‫به خوبی دید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تدوین طرح توسعه‬ ‫ازمایشگاه های صنعت هوایی‬ ‫به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬ستاد توسعه فناوری‬ ‫و صنای��ع دانش بنیان هوایی و هوان��وردی معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ب��ا تدوی��ن طرح توس��عه‬ ‫ازمایش��گاه های صنع��ت هوای��ی و هوان��وردی اقدام به‬ ‫ایج��اد ش��بکه ملی ازمایش��گاه های هوایی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫زیرساخت های ازمایش��گاهی به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫بس��ترهای الزم برای شرکت های فعال در صنعت هوایی و‬ ‫هوانوردی با هدف طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬ازمون و استانداردسازی‬ ‫محصوالت هوایی با قابلیت تجاری سازی شناخته می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر این صنعت با معضالت و مشکالتی در حوزه‬ ‫ازمایش��گاه های هوایی و استانداردسازی این محصوالت‬ ‫با هدف تجاری س��ازی انها از قبیل انج��ام ازمون با دقت‬ ‫و اطمینان زیرسطح اس��تاندارد‪ ،‬نداشتن استانداردهای‬ ‫ازمایش��گاهی در بس��یاری از مراکز ازمایشگاهی هوایی‬ ‫کشور و خدمت دهی بس��یاری از ازمایشگاه های هوایی با‬ ‫دامنه بسیار محدودی از متقاضیان روبه رو است‪ .‬همچنین‬ ‫نبود بانک جامع اطالعاتی ازمایشگاهی هوایی در کشور و‬ ‫اطالع نداشتن از بسیاری از تجهیزات ازمایشگاهی هوایی‬ ‫و مش��خصات تخصص ان و نبود ازمایشگاه های صنعتی‬ ‫در برخ��ی حوزه های هوایی‪ ،‬برای ارائه در مقیاس صنعتی‬ ‫نی��ز از دیگر مش��کالت صنعت هوایی به ش��مار می اید‪ .‬با‬ ‫هدف دس��تیابی به چنین امر مهمی‪ ،‬ستاد توسعه فناوری‬ ‫و صنای��ع دانش بنیان هوایی و هوان��وردی معاونت علمی‬ ‫با توجه ویژه به ازمایش��گاه های طراح��ی‪ ،‬تولید قطعات‪،‬‬ ‫سامانه و سیستم های اصلی تعمیر‪ ،‬نگهداری و نوسازی در‬ ‫مسیر توسعه درونزا زیرساخت های ازمایشگاه های هوایی‬ ‫گام برداش��ته اس��ت‪ .‬فعالیت های تخصصی ش��بکه ملی‬ ‫ازمایشگاهی هوایی و هوانوردی از بهار سال ‪ 93‬اغاز شده‬ ‫و تاکنون بیش از ‪ 50‬ازمایش��گاه از ‪ 14‬مرکز دانشگاهی و‬ ‫صنعتی به عنوان عضو این شبکه پذیرفته شده است‪ .‬ستاد‬ ‫توس��عه فناوری و صنایع دانش بنی��ان هوایی و هوانوردی‬ ‫معاون��ت علم��ی‪ ،‬توس��عه ارتباطات ش��بکه یاد ش��ده با‬ ‫ازمایش��گاه های خارج از کشور و تعیین ازمایشگاه مرجع‬ ‫هوایی را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫فعال سازی سیستم ایمنی‬ ‫علیه سرطان با نانو ذرات‬ ‫محققان دانش��گاه کالیفرنیا با هم��کاری یکی از‬ ‫شرکت های پیش��رو در حوزه زیست فناوری‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��ه ارائه فن��اوری برای مبارزه با س��رطان کرده اند‪.‬‬ ‫نخس��تین ازم��ون بالینی این دارو ب��ه زودی انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در ای��ن روش‪ ،‬از یک ن��وع نانوذرات‬ ‫ت اس��تفاده می شود‪ .‬با این‬ ‫پروتئینی موسوم به ول ‬ ‫راهبرد می توان س��لول های س��رطانی مختلف را از‬ ‫بین برد‪ .‬این فناوری که به «وی ان ای ‪ »101‬شهرت‬ ‫دارد‪ ،‬در حال حاضر برای انجام ازمون بالینی علیه‬ ‫س��رطان ریه انتخاب ش��ده و قرار است این ازمون‬ ‫با کمک دانش��گاه کالیفرنیا و «مرکز جامع سرطان‬ ‫جانسون» تا پایان سال ‪ 2015‬میالدی انجام شود‪.‬‬ ‫ی ‪ »101‬قرار اس��ت ابت��دا در بیمارانی که‬ ‫«وی ان ا ‬ ‫بیماری انها در مرحله چهارم سرطان ریه قرار دارد‪،‬‬ ‫ازمایش شود و س��پس برای انواع مختلف سرطان‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ژاپنی ها عالقه مند به گیاهان دارویی ایران‬ ‫که فعالیت ه��ای تج��اری را در زمینه منابع‬ ‫ژنتیک��ی‪ ،‬ارزش ها و اولویت ه��ای انها دنبال‬ ‫و در این زمینه س��رمایه گذاری می کند که از‬ ‫جمله این منابع می ت��وان به گیاهان دارویی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫نیم��ورا در این زمینه گف��ت‪ :‬ما به عنوان‬ ‫یک شرکت چشم انداز زیستی با کشورهای‬ ‫یون��ان و مال��زی هم��کاری می کنی��م و‬ ‫عالقه مند هم��کاری با ایران نیز هس��تیم‪.‬‬ ‫این رابط تجاری کشور ژاپن‪ ،‬از بسته بندی‬ ‫داروهای گیاهی ایران استقبال کرد و گفت‪:‬‬ ‫در نظر داریم مردم کش��ور خ��ود را با این‬ ‫دستاورد بیشتر اش��نا کنیم‪ .‬چرا که نحوه‬ ‫بس��ته بندی گیاه��ان داروی��ی در ایران از‬ ‫سطح باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار دبیر س��تاد توس��عه علوم و‬ ‫فن��اوری گیاه��ان دارویی معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬زمینه های کاری‬ ‫این س��تاد را توضیح داد و گفت‪ :‬ما توانستیم‬ ‫با اس��تفاده از منابع ژنتیکی گیاهان دارویی‪،‬‬ ‫تولیدات گیاه��ان دارویی ب��ا کیفیت باالیی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬این تولیدات به کش��ورهای‬ ‫مختلفی صادر می شود که ژاپن از جمله این‬ ‫کشورها است‪.‬‬ ‫محمدحس��ن عصاره در ادامه این دیدار با‬ ‫ارائه توضیحاتی درباره طب سنتی ایران‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬با اس��تفاده از طب س��نتی ایران که از‬ ‫زم��ان ابن س��ینا رواج دارد‪ ،‬ایران می تواند در‬ ‫کنار پزش��کی مدرن دنی��ا‪ ،‬حرف های زیادی‬ ‫برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬همچنین به منابع گیاهی ایران اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬ایران س��رزمین اصلی گیاهان‬ ‫مختلفی است که از ابتدا تنها در کشور وجود‬ ‫داشته است‪ ،‬که از جمله انها می توان به گیاه‬ ‫زعفران اشاره کرد‪.‬‬ ‫عصاره‪ ،‬یکی از اهداف س��تاد توسعه علوم و‬ ‫فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت‬ ‫علم��ی را از ای��ن دیدار‪ ،‬امی��دواری به انعقاد‬ ‫تفاهمنام��ه ی��ا توافقنامه هایی بین ش��رکت‬ ‫ژاپنی و ایرانی اعالم کرد تا با این کار‪ ،‬مس��یر‬ ‫صادرات هموار شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 28 - 1394‬شعبان ‪ 16 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -243‬پیاپی ‪1561‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫حافظ‪:‬‬ ‫ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت‬ ‫کار چراغ خلوتیان باز درگرفت‬ ‫ان شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت‬ ‫وین پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت‬ ‫بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود‬ ‫عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت‬ ‫هر سروقد که بر مه و خور حسن می فروخت‬ ‫چون تو درامدی پی کاری دگر گرفت‬ ‫به استقبال ماه رمضان‬ ‫نوشیدنی ها و رفع عطش‬ ‫اخرین روزهای ش��عبان‪ ،‬این ماه مبارک س��پری‬ ‫می ش��ود و ماه مب��ارک رمضان از راه می رس��د تا‬ ‫دلباختگان وادی عش��ق را نوید دیگری ببخش��د و‬ ‫روزه داران و خانواده ه��ا از هم اکنون درصدد فراهم‬ ‫ک��ردن امکانات الزم ب��رای روزه گرفتن در این ماه‬ ‫پرتاللو و پردرخش��ش هستند اما به دلیل اینکه این‬ ‫ماه در اغاز گرم ترین فصل س��ال قرار گرفته است‬ ‫بنابرای��ن عبادت کنن��دگان و روزه داران باید برای‬ ‫حفظ س�لامتی و تندرستی خود نکاتی را از لحاظ‬ ‫تغذیه و اشامیدنی در این ماه رعایت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با کم ابی‬ ‫ایرنا‪ :‬کارشناس��ان تغذیه با فرا رسیدن ماه مبارک‬ ‫رمضان به روزه داران توصیه می کنند‪ ،‬نوشیدنی های‬ ‫س��نتی مانند شربت ابلیمو‪ ،‬خاکشیر‪ ،‬تخم شربتی‪،‬‬ ‫کاسنی‪ ،‬سکنجبین و بیدمشک می توانند به کاهش‬ ‫تشنگی و عطش در ماه مبارک رمضان کمک کنند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان تغذیه کم شدن اب بدن در‬ ‫فصل گرم��ا و به هنگام روزه داری می تواند خطرات‬ ‫زیادی برای بدن انس��ان داشته باشد که فاصله بین‬ ‫افطار تا سحر را بهترین زمان برای جبران اب بدن‬ ‫خواند که می توان از نوش��یدنی های س��نتی‪ ،‬چای‬ ‫کمرن��گ‪ ،‬ان��واع میوه های تابس��تانی و ابمیوه های‬ ‫طبیعی و کم شیرین استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شیر ولرم و میوه در افطار‬ ‫هنگام افطار بهتر اس��ت از شیر ولرم همراه با مواد‬ ‫دارای قند طبیعی مانند خرما‪ ،‬عسل یا انگور شیرین‬ ‫استفاده کرد چراکه این مواد شیرین عالوه بر تنظیم‬ ‫قند خون‪ ،‬خاصیت سم زدایی نیز دارند‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫راه های مقابله با تشنگی در ماه مبارک رمضان مصرف‬ ‫میوه و سبزی فراوان است که عالوه بر مقاومت بیشتر‬ ‫در مقابل تشنگی‪ ،‬به دلیل داشتن فیبر‪ ،‬سرعت حرکت‬ ‫مواد غذایی را کاهش می دهد‪ .‬مصرف میوه و س��بزی‬ ‫سبب رفع مشکل یبوست نیز می شود‪ .‬سبزی ها مانند‬ ‫کاهو‪ ،‬خیار‪ ،‬کرفس و س��بزی خوردن چون اب را در‬ ‫خود نگه می دارند‪ ،‬باعث اس��تمرار و تداوم ابرسانی به‬ ‫بدن می شوند و مصرف س��االد کاهو به ویژه در وعده‬ ‫سحر توصیه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نخوردن اب یخ‬ ‫زمانی که اب خنک همراه با یخ مصرف می ش��ود‬ ‫دمای بدن را برای مدت کوتاهی پایین می اورد اما‬ ‫باعث رف��ع عطش در دراز مدت نمی ش��ود‪ .‬هنگام‬ ‫افطار باید از نوشیدن اب یخ به طور ناگهانی پرهیز‬ ‫کرد همچنین در وعده افطار نیز از نوش��یدنی های‬ ‫ولرم استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شربت ابلیمو و خاکشیر‬ ‫ش��ربت ابلیمو کم ش��یرین س��بب ترشح بزاق‬ ‫شده و احساس تش��نگی را در روزه داران برطرف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ش��ربت خاکش��یر و تخم ش��ربتی خنک کننده و‬ ‫ضدعطش هستند و می توانند اب را درون دانه های‬ ‫خود نگه دارند و به تدریج ان را به بدن برسانند‪ .‬در‬ ‫نتیجه نیاز بدن را به مدت طوالنی تر نس��بت به اب‬ ‫تامین می کنند‪ .‬بهتر اس��ت انها را بدون شکر یا با‬ ‫شکر کم مصرف کرد‪.‬‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫حضرت علی علیه السالم فرموده اند‪ :‬حق بگویید تا به حق معروف شوید‪ ،‬حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید‪.‬‬ ‫دانشگاه «نسل سوم»‬ ‫تقویت می شود‬ ‫وزی��ر عل��وم گف��ت‪ :‬دانش��گاه فنی و‬ ‫حرفه ای نمونه واقعی دانشگاه نسل سوم‬ ‫اس��ت و باید رشته های جدید خود را در‬ ‫حوزه های جدید فناوری روز‪ ،‬متناسب با‬ ‫نیاز امروز بازار کار و با شیوه های متفاوت‬ ‫از سایر دانشگاه های کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمد فرهادی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تقویت دانش��گاه فنی و حرفه ای از‬ ‫اولویت ه��ای اصلی وزارت علوم اس��ت‪،‬‬ ‫زیرا مس��ئله مهارت اموزی‪ ،‬کار افرینی و‬ ‫رفع نیاز بازار کار محور برنامه های امروز‬ ‫وزارت علوم برای توس��عه مراکز اموزش‬ ‫نیمه طنز مدیریتی‬ ‫چگونه یک فیل را بخوریم ؟!‬ ‫برداشت از‪ :‬برایان تریسی‬ ‫عالی و رشته های دانشگاهی است‪.‬‬ ‫فرهادی با اش��اره به تصمیم درس��ت‬ ‫دول��ت ب��رای انتق��ال دانش��گاه فنی و‬ ‫حرف��ه ای به وزارت عل��وم گفت‪ :‬پس از‬ ‫این انتقال برخی مشکالت مانند انتقال‬ ‫س��اختمان ها و کارگاه ه��ا به دانش��گاه‬ ‫ب��ه وجود امده اس��ت ک��ه امیدواریم با‬ ‫هماهنگ��ی بیش��تر وزارت ام��وزش و‬ ‫پ��رورش رفع ش��وند‪ .‬وزیر عل��وم افزود‪:‬‬ ‫مسئله تصویب س��اختار دانشگاه فنی و‬ ‫حرفه ای و تبدیل وضعیت مدرسان این‬ ‫دانشگاه به عضو هیات علمی در معاونت‬ ‫اموزشی و مرکز هیات امنای وزارت علوم‬ ‫در جریان است و در اینده نزدیک نهایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی با تاکید مج��دد بر برنامه‬ ‫وزارت علوم بر مهارت اموزی رش��ته های‬ ‫دانش��گاهی گفت‪ :‬گذران��دن دوره های‬ ‫چند ماهه کارورزی دانش اموختگان سایر‬ ‫دانش��گاه های کش��ور در مراکز دانشگاه‬ ‫پاسخ ‪3‬میلیون دانش اموز به «اب مایه حیات است»‬ ‫مع��اون پرورش��ی و فرهنگ��ی وزارت‬ ‫ام��وزش و پ��رورش گف��ت‪۳ :‬میلیون و‬ ‫‪۱۸۸‬هزار و ‪ ۷۴۶‬دانش اموز به پرس��ش‬ ‫مهر ‪ ۱۵‬پاسخ دادند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬حمیدرض��ا کفاش‬ ‫در مراسم پرس��ش مهر ‪ ۱۵‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پرس��ش مهر ‪ 15‬با موض��وع «اب مایه‬ ‫حی��ات اس��ت» از س��وی رییس جمهور‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پ��س از ان دس��تورالعمل‬ ‫جامع پرسش مهر تدوین و به کل کشور‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ ‫مع��اون پرورش��ی و فرهنگ��ی وزارت‬ ‫ام��وزش و پ��رورش اف��زود‪ :‬مس��ابقات‬ ‫فرهنگ��ی و هنری پرس��ش مهر ‪ 15‬در‬ ‫‪ ۱۱‬رش��ته است که در دوره اول ابتدایی‬ ‫‪ ۳‬رش��ته‪ ،‬دوره دوم ابتدای��ی ‪ ۵‬رش��ته‪،‬‬ ‫متوسطه اول ‪ ۷‬رشته‪ ،‬متوسطه دوم ‪۱۰‬‬ ‫رشته‪ ،‬دانشجویان و معلمان ‪ ۱۰‬رشته و‬ ‫خانواده ها یک رشته بود‪.‬‬ ‫استهالل ماه مبارک رمضان‬ ‫مراسم اس��تهالل و‬ ‫رص��د م��اه‪ ،‬همزمان‬ ‫ب��ا اغ��از م��اه مبارک‬ ‫رمض��ان ب��ا حض��ور‬ ‫نماینده دفتر استهالل‬ ‫رهب��ر معظم انقالب و‬ ‫منجمان در برج میالد‬ ‫تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فارس‪،‬‬ ‫مراسم اس��تهالل ماه‬ ‫مب��ارک رمضان از س��اعت ‪16/30‬‬ ‫و با حضور نفیس��ه نعیمی پور‪ ،‬مدیر‬ ‫باش��گاه نجوم برج می�لاد تهران در‬ ‫روز چهارش��نبه ‪ 27‬خرداد ماه اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برگ��زاری کالس ه��ای تخصصی‬ ‫نح��وه رویت ه�لال م��اه و اموزش‬ ‫رای��گان رصد ماه رمض��ان با حضور‬ ‫اس��تادان برجس��ته رش��ته نجوم از‬ ‫جمله استاد محمدرضا‬ ‫صی��اد و قاض��ی‬ ‫میرسعید که رکورددار‬ ‫روی��ت هالل م��اه در‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬از دیگر‬ ‫بخش ه��ای این برنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا اتم��ام کارگاه‬ ‫اموزش��ی رویت هالل‬ ‫م��اه‪ ،‬مراس��م رص��د‬ ‫عموم��ی با حض��ور نماین��ده دفتر‬ ‫اس��تهالل رهبر معظ��م انقالب در‬ ‫محوطه و فراز ب��رج میالد تهران با‬ ‫دوربین های تخصصی در ساعت ‪19‬‬ ‫تا ‪ 22‬اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫رص��د ه�لال م��اه ب��رای عموم‬ ‫ش��هروندان ب��ه صورت رای��گان در‬ ‫محوطه برج میالد تهران امکانپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫فنی و حرفه ای از جمله شیوه های اجرای‬ ‫این برنامه است‪.‬‬ ‫فرهادی تصریح کرد‪ :‬دانش��گاه فنی و‬ ‫حرفه ای باید رشته های جدید خود را در‬ ‫حوزه های جدید فناوری روز‪ ،‬متناسب با‬ ‫نیاز امروز بازار کار و با شیوه های متفاوت‬ ‫از سایر دانشگاه های کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫تدوین دانشنامه کربال‬ ‫دانشنامه کربال با همکاری کتابخانه ملی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و مرکز مطالعات‬ ‫اس��تان مقدس حضرت امام حسین(ع)‬ ‫تدوین می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فریبرز‬ ‫خس��روی‪ ،‬معاون پژوه��ش‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و فن��اوری کتابخان��ه مل��ی در بازدید از‬ ‫مرک��ز مطالعات اس��تان مقدس حضرت‬ ‫امام حسین(ع) گفت‪ :‬کتابخانه های ملی‬ ‫حافظه ه��ای تاریخی یک ملت هس��تند‬ ‫و در حفاظت از می��راث مکتوب جوامع‪،‬‬ ‫نقش بی بدیلی ایفا می کنند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به تبعات و خسارات حاصل از جنگ های‬ ‫اخی��ر در ع��راق و س��وریه‪ ،‬ب��ر ضرورت‬ ‫حفاظ��ت از می��راث مکت��وب و ملموس‬ ‫این کشورها تاکید کرد و گفت‪ :‬حفاظت‬ ‫از می��راث فرهنگ��ی و تمدن��ی ضرورتی‬ ‫اجتناب ناپذیر است که با ثبت اثار و تهیه‬ ‫نس��خه های دیجیتال از مناب��ع مکتوب‬ ‫می توان از اس��یب های تهدید کننده این‬ ‫اثار پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫نخستین بیمارستان هوایی کشور‬ ‫رییس سازمان امداد‬ ‫و نج��ات جمعی��ت‬ ‫هالل احم��ر از ایجاد‬ ‫نخس��تین بیمارستان‬ ‫هوایی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری‬ ‫تسنیم‪ ،‬ناصر چرخساز‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬به منظور‬ ‫توسعه همکاری و ایجاد ارتباط موثر‬ ‫بین سازمان و همچنین پاسخگویی‬ ‫س��ریع‪ ،‬موث��ر و کارام��د در ارائ��ه‬ ‫خدمات بهینه امدادی در زمان وقوع‬ ‫بح��ران توافقنام��ه ای بین جمعیت‬ ‫هالل احمر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و ش��رکت هواپیمایی ماهان منعقد‬ ‫ش��ده است‪ .‬چرخساز به برخی مفاد‬ ‫این توافقنامه اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫مق��رر ش��ده‪ ،‬ش��رکت هواپیمای��ی‬ ‫ماهان یک فروند هواپیما برای ایجاد‬ ‫بیمارس��تان هوای��ی‬ ‫در اختی��ار جمعی��ت‬ ‫هالل احم��ر قرار دهد‬ ‫و این جمعیت متعهد‬ ‫می ش��ود ضم��ن ارائه‬ ‫اموزش ه��ای ام��داد و‬ ‫نج��ات و کمک ه��ای‬ ‫اولیه به پرسنل ماهان‬ ‫(کادر پرواز و ستاد) اقدام به تجهیز‬ ‫امبوالن��س هوای��ی و تامی��ن گروه‬ ‫پزش��کی مربوط‪ ،‬برای بکارگیری در‬ ‫شرایط اضطراری برابر استانداردهای‬ ‫پروازی کند‪ .‬رییس س��ازمان امداد‬ ‫و نج��ات جمعیت ه�لال احمر ابراز‬ ‫امیدواری کرد؛ ای��ن توافقنامه بین‬ ‫دو س��ازمان‪ ،‬گامی بلن��د در جهت‬ ‫بهبود و ارتقای سطح خدمات رسانی‬ ‫ی جای میهن‬ ‫به هموطنان در ج��ا ‬ ‫اسالمی باشد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫می دانی��د که چطور می ت��وان یک فی��ل را خورد؟‬ ‫ابروهای ت��ان را درهم فرو نبرید زی��اد فکر نکنید و از‬ ‫این موضوع کمی تا قس��متی عصبانی نشوید‪ ،‬خوردن‬ ‫فیل خیلی کار راحتی است به اسانی قورت دادن یک‬ ‫قورباغ��ه‪ ،‬قبال هم برای تان گفته بودم همانطورکه یک‬ ‫قورباغه زشت و درشت را به اسانی می توان قورت داد‬ ‫و خیلی کارهای سخت روزمره را اسان کرد االن هم با‬ ‫اقتباس از نظریه های برایان تریسی متخصص قورباغه‬ ‫خواری ! ببخش��ید کارشناس مش��هور علم مدیریت‪...‬‬ ‫می توان فیل را لقمه لقمه خورد ! این را من نمی گویم‪،‬‬ ‫خود برایان تریسی می گوید اما برای خوردن یک فیل‬ ‫ناقابل و باالبردن افزایش بهره وری و غلبه برتنبلی های‬ ‫روزانه‪( ،‬که البته ش��ما زیاد گرفتارش نیستید ‪ -‬خود‬ ‫من که دستیار!! برایان تریسی هستم بیشتر دچار انم‪)،‬‬ ‫می توان از قانون ‪( 80/20‬ویلفرد پارتو ) اس��تفاده کرد‬ ‫اما این قانون چیست ؟ نخست ( ویلفرد پارتو ) را معرفی‬ ‫کنی��م و بعد از زبان برایان تریس��ی بگوییم که قانون‬ ‫او چیس��ت ! اینجا دیگر ش��وخی را کنار می گذاریم و‬ ‫خیلی جدی می گوییم‪ :‬قانون ‪ 80/20‬مفیدترین روش‬ ‫اس��تفاده صحیح زمان و مدیریت زندگی اس��ت و این‬ ‫قانون به قانون «اصل پارتو» معروف است که براساس‬ ‫ن��ام بنیانگ��ذار ان یعنی «ویلفرد پارت��و»‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫ایتالیای��ی نامگ��ذاری ش��ده اس��ت ‪ .‬این قان��ون برای‬ ‫نخس��تین بار به وسیله «پارتو» نوش��ته شد ‪« .‬پارتو» به‬ ‫این نتیجه رسید که در جامعه ای که او درحال زندگی‬ ‫کردن اس��ت اشخاص به طور طبیعی دو گروه هستند ‪.‬‬ ‫گروه نخس��ت که وی انها را اقلیت پراهمیت نامید از‬ ‫نظردارایی و نفوذ ‪ 20‬درصد جامعه را تشکیل می دادن د‬ ‫و گروه دوم که وی انها را اکثریت کم اهمیت نامید ‪80‬‬ ‫درصد جمعیت ان جامعه را تش��کیل می دادند ‪ ( .‬البته‬ ‫در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم بال نس��بت‬ ‫که االن چنین چیزی نیست حتی گربه های کوچه ما‬ ‫هم برای کس��ب حقوق خودشان فراکسیون ! تشکیل‬ ‫داده اند !)‬ ‫بله‪ ،‬بگذریم «پارتو» بعدها به این نتیجه رس��ید که‬ ‫بیش��تر فعالیت های اقتصادی از قانون «پارتو» پیروی‬ ‫می کنند برای مثال براس��اس این قانون به طور دقیق‬ ‫‪80‬درصد از نتایجی را که شما در کارهای تان به دست‬ ‫می اورید د ر واقع نتیجه ‪ 20‬درصد از فعالیت شماست‬ ‫یا ‪20‬درصد از مش��تریان شما ‪80‬درصد فروش شما را‬ ‫به خود اختصاص داده اند یا ‪20‬درصد از محصوالت یا‬ ‫خدمات شما ‪80‬درصد سود کلی کار شما را دربردارد ‪.‬‬ ‫تعجب می کنید به طور دقیق این گونه است یعنی تنها‬ ‫‪20‬درص��د از کارها وفعالیت های ش��ما ارزش کاری را‬ ‫که ش��ما ان را انجام می دهی��د برای تان رقم می زند !!!‬ ‫بازه��م ابروهای خود را به هم گره نزنید ! و نگویید من‬ ‫این قدر یعنی صد درصد کار می کنم و فقط ‪ 20‬درصد‬ ‫کارم بازدهی دارد‪ .‬درس��ت همین طور است استادمان‬ ‫یعنی اس��تاد من !! برایان تریسی می گوید اگر فهرست‬ ‫کارهای شما شامل ‪10‬مورد‪ ،‬باشد ‪2‬مورد از این ‪8‬مورد‬ ‫می تواند اهمیت داشته باش��د‪ .‬به گفته تریسی گاهی‬ ‫اوقات حتی یکی از این موارد می تواند از ‪ 9‬مورد دیگر‬ ‫مهم تر و ارزشمندتر باشد و این همان قورباغه ای است‬ ‫که باید قورت بدهید یا همان فیلی است که لقمه لقمه‬ ‫می کنید و ان را می بلعید!‬ ‫مرکز اموزش‬ ‫برگزار می کند‬ ‫نشست های علمی و جلسات پرسش و پاسخ‬ ‫با حضور استادان دانشگاه‬ ‫و روزنامه نگاران‬ ‫‹ ‹کاسنی و شربت سکنجبین‬ ‫در بین عرقیات س��نتی‪ ،‬فقط کاس��نی خاصیت‬ ‫خنک کنندگ��ی ب��دن را دارد‪ ،‬از این رو پیش��نهاد‬ ‫می ش��ود نوش��یدنی هایی مانند خاکشیر را با کمی‬ ‫کاسنی و گالب مخلوط سپس استفاده کرد‪.‬‬ ‫ش��ربت س��کنجبین به تنهایی یا ب��ا اضافه کردن‬ ‫سکنجبین به خاکش��یر نیز می تواند به رفع عطش‬ ‫کمک کند و بهتر است این ترکیب را تهیه کنید و‬ ‫برای کاهش تشنگی ان را بنوشید‪.‬‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫سخنران‪ :‬دکتر مجیدرضائیان‪ ،‬استاد روزنامه نگاری و علوم ارتباطات اجتماعی (جلسه دوم)‬ ‫موضوع‪ :‬تیتر نویسی‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه ‪ 27‬خرداد ‪ 1394‬ساعت ‪ 9:30‬تا ‪12‬‬ ‫مکان‪ :‬تاالر اجتماعات روزنامه‬ ‫‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ ،‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫ورود برای عالقه مندان با ثبت نام قبلی ازاد است‪.‬‬ ‫غبارروبی مساجد در استانه ماه مبارک رمضان‬ ‫عکس از‪ :‬منصوره قلیچی‬ ‫تلفن روابط عمومی ‪021-88105309‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!