روزنامه صمت شماره 246 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 246

روزنامه صمت شماره 246

روزنامه صمت شماره 246

‫هدفگذاری تولید ‪ 150‬هزار‬ ‫خودرو در سایپای کاشان‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫محمدرضا شیخ عطار‪ ،‬مدیرعامل شرکت سایپا کاشان‪،‬‬ ‫در بازدید اصحاب رسانه از این کارخانه درخواست کرد‬ ‫تا در پوش��ش اخبار به گونه ای عمل کنند که امید را در‬ ‫دل ایرانیان برای اس��تفاده از تولی��دات داخلی ایجاد و‬ ‫تقویت ک��رده تا در مصرف محصوالت داخلی‪ ،‬نس��بت‬ ‫ب��ه کاالیی احس��اس س��رخوردگی نکنن��د‪ .‬وی درباره‬ ‫هدفگذاری برای ظرفیت تولید خود در این شرکت برای‬ ‫س��ال ‪ 1394‬توضیح داد‪ :‬امسال با رشد ‪۴۰‬درصدی به‬ ‫تولید ‪ ۱۵۰‬هزار دستگاه خواهیم رسید‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬خرداد ‪1394‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 20‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 246‬پیاپی ‪ 32 1564‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫برای حذف یارانه تشخیص کدام گروه بهتر است؟‬ ‫اغازفصلی نو در بازارسرمایه‬ ‫با رشد ‪ 1000‬واحدی شاخص کل و افزایش حجم معامالت‪ ،‬چراغ سبز تاالر حافظ روشن شد‬ ‫‪3‬‬ ‫پردرامدها یا کم درامدها‬ ‫پایان‬ ‫خام فروشی کرومیت‬ ‫ضرورت‬ ‫بازبینی «پوز»‬ ‫مشکالت تولید‬ ‫این بار از نگاه کارگران‬ ‫قطارهای حومه ای‬ ‫سرعت می گیرند‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار با مسئوالن خانه صنعت جوانان ایران اظهار نگرانی کرد‬ ‫‪9‬‬ ‫حاشیه سازی برای مسئوالن اجرایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ علی (ع)‬ ‫چکاد دانش مدیریت(‪)1‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ بهبود تولید‬ ‫نیازمند تامین نقدینگی‬ ‫غالمرضا کاتب‬ ‫رییس فراکسیون تولید و اشتغال‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪3‬‬ ‫صنعت کشتی سازی‬ ‫در شرایط پساتحریم‬ ‫ توانمندی قطعه سازان‬ ‫در طراحی پلتفرم ملی‬ ‫پیمان مسعودزاده‬ ‫رییس کمیته کشتی سازی‬ ‫انجمن مهندسی دریایی‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خراسان رضوی‬ ‫معدن‬ ‫اهمیت مسئله تصدی گری‬ ‫در قطارهای حومه ای‬ ‫فضل اله جمالو‬ ‫‪4‬‬ ‫ابوالفضل بهره‪‎‬دار‬ ‫دبیر انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی‬ ‫استاد مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪11‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی امور معادن سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫شرح در صفحه ‪6‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪22‬‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫تحقق سهم ‪ 4/5‬درصدی‬ ‫تولید از یارانه‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫شنبه ها با مدیر مسئول‬ ‫علی (ع)‬ ‫چکاد دانش مدیریت‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫م��اه مبارک رمض��ان را در حالی اغ��از می کنم که در‬ ‫بس��تر بیماری خوابیده ام و دعای��م بهبود ده ها بیماری‬ ‫است که هر روز صدا و ناله شان را می شنوم‪.‬‬ ‫ماه مبارک رمضان فرصتی است تا از مدیریت علی (ع)‬ ‫بگوی��م و او را به عنوان الگوی عملی برای مدیرانی بدانم‬ ‫که دل به او سپرده اند‪ .‬علی (ع) مظهر مدیریت است‪ ،‬اوج‬ ‫مدیریت است‪ ،‬چکاد مدیریت است‪ ،‬قله است‪.‬‬ ‫علی (ع) در راس ه��رم مدیریت جهان دیروز‪ ،‬امروز و‬ ‫اینده نشسته است‪.‬‬ ‫ علی (ع) حرف اول و اخر در دانش ارتباطات انسانی را‬ ‫از اغاز خلقت تا امروز تاریخ زده است‪.‬‬ ‫«نهج البالغ��ه» کامل ترین‪ ،‬ش��یواترین و رس��اترین‬ ‫سخن دانش مدیریت است‪.‬‬ ‫‪ 14‬قرن اس��ت که علم مدیریت با س��خنان علی(ع)‬ ‫تکام��ل یافته و در علوم انس��انی و اجتماعی‪ ،‬راهی تازه‬ ‫فراروی همه عاشقان علوم ارتباطات گشوده شده است‪.‬‬ ‫«نهج البالغه» کتاب اخالق مدیریتی است‪ ،‬غزل های‬ ‫عارفانه روزگار بی نیازی اس��ت‪ ،‬شعر عشق است‪ ،‬هوای‬ ‫دل اس��ت‪ ،‬رویای کودکی است‪ ،‬شجاعت جوانی است‪،‬‬ ‫ارزوی نهفته در ذهن میانسالی است‪ ،‬خیال های پیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫«نهج البالغ��ه» ‪ 2‬واح��د‪ 10 ،‬واح��د‪ 100 ،‬واح��د‪،‬‬ ‫‪ 144‬واحد درس عملی اس��ت‪ ،‬کاردانی اجرایی اس��ت‪،‬‬ ‫کارشناسی با مردم بودن است‪ ،‬کارشناسی ارشد دانایی‬ ‫است‪ ،‬دکترای توانایی است‪ ،‬فوق تخصص عاشقی است‪.‬‬ ‫ی( ع) در بزرگترین کت��اب مدیریت جهان‪،‬‬ ‫موال عل�� ‬ ‫فری��ب نمی دهد‪ ،‬دروغ نمی گوید‪ ،‬ری��ا نمی کند‪ ،‬تزویر‬ ‫نمی شناس��د‪ ،‬دل به جاه و مقام نمی بندد‪ ،‬میز ریاس��ت‬ ‫نمی طلبد‪ ،‬حریف نمی بیند‪ ،‬وزیر و وکیل نمی شناس��د‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل و مدیرکل را به ب��ازی نمی گیرد‪ ،‬مدیریت‬ ‫فامیل��ی و رفاقتی نمی کن��د‪ ،‬محافظ��ه کاری به خرج‬ ‫نمی دهد‪ ،‬س��نتی عم��ل نمی کند‪ ،‬لب ف��رو نمی بندد‪.‬‬ ‫مصلحت اندیش��ی نمی کن��د‪ .‬متملق��ان را از خود دور‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫م��وال عل��ی( ع) در دانش��گاه جامع علم��ی کاربردی‬ ‫نهج البالغ��ه‪ ،‬مس��تقیم می گوی��د‪ ،‬مس��تقیم می رود‪،‬‬ ‫مس��تقیم عمل می کند‪ ،‬چپ و راس��ت نمی شناس��د‪،‬‬ ‫«الصراط المستقیم»‪ .‬موال علی‪ ،‬شمشیرزن جبهه حق‬ ‫در برابر باطل اس��ت‪ ،‬قانون او قانون خدا‪ ،‬حرف او حرف‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬او از هیچ کس جز براوردن انتظارات مردم‪،‬‬ ‫انتظ��اری ندارد‪ .‬او زمانه را با مردم و برای مردم دوس��ت‬ ‫دارد‪ .‬او احدالناسی را بد نمی داند‪ ،‬او هیچ کس را بدهکار‬ ‫نمی شناسد‪ ،‬کسی را نوکر خود نمی داند‪ .‬فریاد نمی زند‪.‬‬ ‫با خشم دستور نمی دهد‪.‬‬ ‫ی( ع) احترام به افکار عمومی‪ ،‬پاس��خگویی به‬ ‫موال عل ‬ ‫مردم‪ ،‬سرعت در عمل‪ ،‬انجام کارهای مراجعه کنندگان‪،‬‬ ‫رعای��ت عدالت‪ ،‬احترام به ضعفا‪ ،‬توج��ه به توانمندان و‬ ‫انچ��ه را که دانش امروز مدیری��ت و ارتباطات به عنوان‬ ‫چکیده علم انس��انی عرضه می کن��د را در ‪ 14‬قرن قبل‬ ‫به س��اده ترین زبان و بدون نمودار‪ ،‬تحقیق و پژوهش و‬ ‫مدل های ارتباطی ارائه کرده است‪.‬‬ ‫موال علی(ع) روابط عمومی برتر تاریخ است‪ .‬مدیریت‬ ‫را با او مرور می کنیم تا انس��ان برتر در جهان امروز را در‬ ‫درون خود کش��ف کنیم‪ .‬مدیریت را از نگاه علی ببینیم‬ ‫تا ش��اید شرمنده حضور هر روزه خود در پشت میزهای‬ ‫ریاس��ت طلبی ش��ویم و فکر نکنیم کس��ی ی��ا چیزی‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫مدیریت را با علی (ع) تفس��یر کنی��م که رهبر معظم‬ ‫ی( ع)‪ ،‬هرس��الی‬ ‫انق�لاب هر س��اله با الگو از موالیش عل ‬ ‫را س��الی نکو نامگذاری می کند و چند س��ال قبل را اگر‬ ‫فراموش نکرده باش��یم‪ .‬اوج عزت مردم در پاسخگویی‬ ‫مس��ئوالن نامیدند و حاال چقدر به ان عمل شد یا نشد‪،‬‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫تفک��ر مدیریت م��وال عل��ی (ع) را با مالک اش��تر در‬ ‫فرازهایی از نامه تاریخی و مبارک ش��ان همراه ش��ویم و‬ ‫بخوانیم که مالک را بیش از هر چیز به تقوای الهی فرمان‬ ‫داد و گف��ت که در هنگامه ش��هوت ها «من» خویش را‬ ‫بش��کن و به هنگام چموش��ی ها مهارش کن‪ ،‬که «من»‬ ‫ادمی را یکسره به بدی ها فرمان می دهد‪.‬‬ ‫موال علی(ع) ای��ن ازاده تاری��خ‪ ،‬در مدیریت بر مردم‬ ‫به فرماندهان خ��ود درس پنهان کاری می دهد که باور‬ ‫کردنی نیس��ت‪ ،‬اما عین حقیقت است‪« .‬هرگز مباد که‬ ‫از عیب��ی که بر تو پنهان اس��ت‪ ،‬پرده برگی��ری‪ ،‬زیرا در‬ ‫تمامی مردم کاستی هایی به چشم می اید که پوشاندن‬ ‫ان وظیفه مدیران اس��ت‪ .‬مسئولیت تو‪ ،‬تنها پاک سازی‬ ‫زش��تی های اشکار و نمایان اس��ت‪ ،‬این تنها خدا است‬ ‫ک��ه حق دارد در ب��اره انچه که م��ردم از دیگران پنهان‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬حک��م براند پس ت��ا در توان داری‪ ،‬زش��تی‬ ‫مردمان را پوش��یده بدار و گره کار مردم را بگش��ای» و‬ ‫حاال این جمالت مبارک را با تهمت های بی اس��اس که‬ ‫هر روز به کسی می زنیم و می شنویم مقایسه کنیم!‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رایزنی رییس جمهور با امیر قطر‬ ‫تروریست ها مانعی برای تقویت روابط هستند‬ ‫رییس جمه��وری با تاکید بر ضرورت همکاری کش��ورهای منطقه برای‬ ‫اس��تقرار صلح و ارامش‪ ،‬ماه مبارک رمضان را ماه تقویت اخوت و دوس��تی‬ ‫میان مس��لمانان دانس��ت و ابراز امی��دواری کرد‪ :‬درگیری ه��ا و نزاع ها در‬ ‫سرزمین های اسالمی در ماه مبارک رمضان متوقف و هر چه سریع تر ثبات‬ ‫و ارامش جایگزین ان شود‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی در تماس تلفن��ی امیر قطر با وی‪ ،‬ضمن ابراز تاس��ف از‬ ‫حوادث و درگیری های منطقه گفت‪ :‬باید همه دست به دست هم دهیم تا‬ ‫درگیری و خونریزی میان برادران مسلمان متوقف شود‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اش��اره به گس��ترش تروریس��م و فعالی��ت گروه های‬ ‫تروریستی در منطقه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه کشورهای منطقه از مسئله تروریسم‬ ‫رن��ج می برند چرا که اقدامات گروه های تروریس��تی به نف��ع هیچ کدام از‬ ‫کش��ورهای منطقه نیست و سد و مانع بزرگی برای توسعه منطقه و تقویت‬ ‫روابط میان کشورهاست‪.‬‬ ‫روحانی بر امداد و کمک رس��انی به اسیب دیدگان جنگ در همه کشورها‬ ‫به ویژه یمن تاکید کرد و خواس��تار تالش کش��ورها برای امدادرس��انی به‬ ‫اسیب دیدگان و حل مشکالت منطقه شد‪ .‬رییس جمهوری در ادامه با تاکید‬ ‫بر عالقه مندی کش��ورمان برای گسترش مناس��بات با همه کشورهای دنیا‬ ‫به ویژه همس��ایگان گفت‪ :‬زمینه ها و ظرفیت های بس��یار خوبی در عرصه‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی میان ایران و قطر وجود دارد که باید از ان به بهترین‬ ‫نحو استفاده شود‪.‬‬ ‫امیر قطر هم در این تماس تلفنی با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‬ ‫به روحانی و درخواست ابالغ سالم وی به رهبر معظم انقالب‪ ،‬گفت‪ :‬روابط‬ ‫ما با جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬دیرینه‪ ،‬تاریخی و مستحکم است و ما خواهان‬ ‫تقویت بیش از پیش این روابط هستیم‪.‬‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‪:‬‬ ‫مخالفان درصدد القای ناکارامدی مسئوالن اجرایی هستند‬ ‫رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‪ :‬مخالفان‬ ‫تخریبی با اس��تفاده از منابع مالی و رسانه های تبلیغی‬ ‫فراوان خود‪ ،‬درصدد القای ناکارامدی مسئوالن اجرایی‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایت اهلل اکبر هاش��می رفسنجانی در‬ ‫دی��دار هیات مدی��ره و جمعی از اعض��ای خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت جوانان ای��ران‪ ،‬توجه ب��ه نهادهای‬ ‫غیردولتی و تش��کل های مردم نهاد به ویژه سازمان هایی‬ ‫که با تالش و کوشش جوانان تشکیل شده اند را ضروری‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موانع اداری و بهانه جویی های ش��به قانونی‬ ‫مخالف��ان تقوی��ت بخش خصوصی با اص�لاح و تدوین‬ ‫سیاست های صدر و ذیل اصل ‪ 44‬قانون اساسی برطرف‬ ‫ش��د‪ ،‬اما در اجرا گرفتار دولتی شد که هیچ اعتقادی به‬ ‫ان نداشت‪.‬‬ ‫رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا تاکید بر‬ ‫واگ��ذاری امور به م��ردم و موفقیت ان در مقایس��ه با‬ ‫بخش های دولتی‪ ،‬توجه به بخش خصوصی را یک روند‬ ‫جهانی دانست‪.‬‬ ‫هاش��می رفس��نجانی اظهار ک��رد‪ :‬در جامعه ای که‬ ‫ظرفیت برای اش��تغالزایی وجود دارد‪ ،‬افزایش بیکاران‬ ‫با هیچ بهانه ای توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به ابراز نگرانی های اعضای خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جوانان درباره اوضاع کش��ور‪ ،‬به بایدها‬ ‫و نبایدهای مکرر بعضی از نهادهای کش��ور برای ایجاد‬ ‫محدودیت در کارهای دولت اشاره کرد‪.‬‬ ‫رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬درحالی که منابع درامدی کشور به شدت کاهش‬ ‫پی��دا ک��رده‪ ،‬برخ��ی دخالت ه��ا در تصمیم گیری های‬ ‫اجرایی‪ ،‬مخصوصا در سیاست خارجی‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫هاشمی رفسنجانی با تاکید بر این نکته که ضررهای‬ ‫اظهارنظرهای غیرکارشناس��ی مقامات غیرمس��ئول و‬ ‫تصمیم های جناحی برخی نهادها‪ ،‬در وهله اول به ضرر‬ ‫مصالح و منافع ملی کشور و مردم تمام می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی منطقه و جه��ان باید همه با وحدت‬ ‫کلمه و انسجام پشتیبان نظام و حامی دولت برای حل‬ ‫مشکالت باشیم‪.‬‬ ‫وی با مقایسه شرایط امروز با سال های پس از جنگ‬ ‫تحمیل��ی و اغاز ب��ه کار دولت س��ازندگی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خرابی ه��ا و ویرانی های ان س��ال ها‪ ،‬به خاطر ‪ 8‬س��ال‬ ‫جن��گ بود که روحیه حماس��ی مردم را ب��رای جبران‬ ‫برمی انگیخ��ت و روابط مس��ئوالن‪ ،‬به ویژه در س��طوح‬ ‫مذاکرات هسته ای شتاب گرفت‬ ‫معاونان وزیران خارجه کشورهای ‪ 5+1‬در وین برای‬ ‫هماهن��گ ک��ردن مواضع در مذاکره با ایران نشس��تی‬ ‫تش��کیل دادند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این نخستین نشست ‪6‬‬ ‫قدرت جهانی پس از چرخش اشکار مواضع جان کری‬ ‫وزیر خارجه امریکا است‪.‬‬ ‫در هفتمین دور مذاکرات که نشست هماهنگی میان‬ ‫معاونان وزیر امور خارجه با همتایان ش��ان در ‪ 6‬کشور‬ ‫قدرتمند جهان برگزار ش��د‪ ،‬مقرر ش��د روند مذاکرات‬ ‫که کند و اهس��ته اما رو به پیش��رفت ارزیابی می شد‪،‬‬ ‫قدری ش��تاب گی��رد‪ 3 .‬روز پ��س از ان‪ ،‬جان کری در‬ ‫اظهارنظ��ری که چرخش��ی اش��کار در مواض��ع امریکا‬ ‫ارزیابی ش��د‪ ،‬گفت که فعالیت های گذشته ایران برای‬ ‫واش��نگتن مالک نیس��ت و ن��گاه انها به اینده اس��ت‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه امریکا گفت که اطمینان از اینده بس��یار‬ ‫مهم تر از کنکاش در گذش��ته اس��ت‪ .‬به اعتقاد کری‪،‬‬ ‫«فعالیت ه��ای ایران در گذش��ته نیاز به بررس��ی دارد‬ ‫ول��ی تحریم ها پیش از رفع نگرانی های اژانس هم قابل‬ ‫برچیدن اس��ت»‪ ،‬تحریم هایی ک��ه فروش نفت ایران و‬ ‫نقل و انتقال پول را با دشواری های زیادی روبه رو کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته کری جمالت دیگری هم گفت که به نظر‬ ‫می رسد مخاطب ان بیش از همه‪ ،‬افکار عمومی امریکا‬ ‫بود‪ .‬او گفت که دس��تگاه های اطالعاتی امریکا به خوبی‬ ‫از انچه ایران کرده اگاهند‪ .‬برخی کارشناسان امریکایی‬ ‫این اظهارات را به چالش کشیده اند‪ .‬یکی از انها دیوید‬ ‫البرایت رییس موسس��ه علوم و امنیت بین الملل است‬ ‫که س��خنان کری را تضعیف موضع قبل��ی امریکا و یا‬ ‫حداق��ل پی��ش درامدی ب��رای تضعی��ف ان در اینده‬ ‫می بیند‪ .‬اینترفکس درباره اظهارات امانو که در حاشیه‬ ‫مجمع بین المللی اقتصاد سنت پترزپورگ مطرح شده‪،‬‬ ‫نوشته است‪« :‬مدیر اژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه‬ ‫تضمین مبنی بر نبود ابعاد نظامی در برنامه هس��ته ای‬ ‫ایران تا ‪ 30‬ژوئن را ضروری نمی داند‪».‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل با ص��دور بیانیه ای‬ ‫حمالت تروریستی در ش��هر صنعا ازجمله حمله به‬ ‫سه مسجد این شهر را به شدت محکوم کرد‪.‬‬ ‫عبدالمل��ک الحج��ری‪ ،‬عضو هی��ات یمنی در ژنو‬ ‫گفت‪ :‬ما در اس��تانه توافق ب��رای برقراری اتش بس‬ ‫بودیم اما دخالت های سفیر ترکیه مانع این امر شد‪.‬‬ ‫جنگنده های عربستان چندین منطقه مسکونی در‬ ‫صنعا پایتخت یمن و استان صعده را بمباران کردند‪.‬‬ ‫ارتش یمن و کمیته های مردمی این کشور‪ ،‬پایگاه‬ ‫نظامی س��عودی المخروق در شهر نجران در جنوب‬ ‫عربستان را به تصرف دراوردند‪.‬‬ ‫دبیرکل سازمان ملل از مقامات رژیم صهیونیستی‬ ‫خواس��ت ت��ا ب��رای حفظ و نج��ات جان ک��ودکان‬ ‫فلسطینی اس��یب دیده در جنگ اخیر غزه بکوشند‬ ‫و خطاهای گذشته را جبران کنند‪.‬‬ ‫نماین��دگان اتحادیه ع��رب با برگزاری نشس��ت‬ ‫مش��ورتی در مقر ای��ن اتحادیه‪ ،‬حمای��ت خود را از‬ ‫رییس جمهور مستعفی یمن اعالم کردند‪.‬‬ ‫پلی��س کره جنوبی اع�لام کرد ک��ه در پی تداوم‬ ‫رون��د ازار و اذیت نیروهای نظام��ی امریکایی علیه‬ ‫ش��هروندان کره ای‪ ،‬مجبور به دستگیری یکی دیگر‬ ‫از نظامیان این کشور شده است‪.‬‬ ‫ماهاتیر محمد‪ ،‬نخس��ت وزیر پیش��ین مالزی که‬ ‫به طور جدی خواس��تار برکناری نخس��ت وزیر فعلی‬ ‫این کش��ور اس��ت‪ ،‬در اقدامی تازه دس��ت به دامان‬ ‫رسانه های خارجی شد‪.‬‬ ‫خالد مشعل‪ ،‬رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت‬ ‫اس�لامی (حماس) درگیری های پنجش��نبه شب در‬ ‫اردوگاه عین الحلوه را که به کش��ته ش��دن ‪ 2‬نفر و‬ ‫زخمی شدن بیش از ‪ 11‬نفر منجر شد‪ ،‬محکوم کرد‪.‬‬ ‫تایلند نخس��تین ابتال به ویروس سندروم تنفسی‬ ‫خاورمیان��ه (مرس) در این کش��ور را تایید‪ ،‬اما اعالم‬ ‫ک��رد فرد مبت�لا پیرمردی عمانی اس��ت ک��ه برای‬ ‫درمان بیماری قلبی به این کشور‪ ،‬جنوب شرق اسیا‬ ‫مراجعه کرده است‪.‬‬ ‫«رمزی کالرک» دادس��تان کل س��ابق امریکا به‬ ‫همراه گروهی از حقوقدانان این کشور پرونده شکایت‬ ‫ی��ک زن عراقی علی��ه جرج ب��وش رییس جمهوری‬ ‫س��ابق‪ ،‬دیک چنی معاون وی و دونالد رامسفلد وزیر‬ ‫دفاع این کشور را که در ان گردانندگان دولت امریکا‬ ‫به جنایت علیه مردم عراق متهم ش��ده اند به جریان‬ ‫انداخت‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اس��تان االنبار اعالم کرد‪ :‬نیروهای‬ ‫عراقی با محاصره مناطق مورد کنترل تروریست های‬ ‫داعش در استان االنبار‪ ،‬در تالش برای قطع راه های‬ ‫امدادرس��انی ب��ه انها و تدارک برای ازادس��ازی این‬ ‫مناطق هستند‪.‬‬ ‫ی��ک س��خنگوی نخس��ت وزیری انگلی��س اخبار‬ ‫منتشر شده در مورد دعوت رسمی «دیوید کامرون»‬ ‫از «عبدالفت��اح السیس��ی» رییس جمه��وری مص��ر‬ ‫برای س��فر به لندن که محافل حقوق بش��ری ان را‬ ‫«ش��گفت اور و کوته بینانه» توصیف کرده اند را تایید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پلی��س ایال��ت کارولین��ای جنوبی امری��کا اعالم‬ ‫کرد جوان سفیدپوس��تی را که با حمله مسلحانه به‬ ‫کلیسای تاریخی سیاهپوستان در شهر چارلستون ‪9‬‬ ‫نفر را به قتل رسانده بود‪ ،‬بازداشت کرده است‪.‬‬ ‫روس��یه و عربس��تان س��عودی ‪ 6‬س��ند همکاری‬ ‫ازجمله توافقنامه همکاری در عرصه انرژی هسته ای‬ ‫صلح امیز امضا کردند‪.‬‬ ‫رجب طیب اردوغان گفته اس��ت‪ :‬به فرض اینکه‬ ‫رهبر بزرگترین حزب سیاسی نتوانست دولت ائتالفی‬ ‫تشکیل دهد‪ ،‬وی رهبر دومین حزب بزرگ حاضر در‬ ‫مجلس را مامور تشکیل دولت ائتالفی می کند که اگر‬ ‫او نیز نتوانس��ت موفق شود‪ ،‬انتخابات تجدید خواهد‬ ‫شد؛ زیرا نمی توان اجازه داد کشور بدون دولت به راه‬ ‫خ��ود ادامه دهد و این به س��رمایه گذاری ها و روابط‬ ‫بین المللی لطمه می زند‪.‬‬ ‫مقامات امنیتی نیجر از کشته شدن دست کم ‪30‬‬ ‫نفر به دنبال حمالت ش��به نظامیان بوکوحرام در این‬ ‫کشور خبر دادند‪.‬‬ ‫موسس��ه مطالعات��ی اقتصاد و صل��ح در گزارش‬ ‫جدیدش از «ش��اخص صلح جهان��ی» عنوان کرده‬ ‫که در س��ال ‪ 2014‬میالدی‪ ،‬درگیری ها و تنش های‬ ‫بین الملل��ی بیش از ‪14‬تریلی��ون دالر (‪ 8/9‬تریلیون‬ ‫پوند) برای اقتصاد جهانی هزینه در بر داشته است‪.‬‬ ‫صدراعظم المان اعالم کرد ترجیح می دهد انگلیس‬ ‫به عنوان یک شریک فعال برلین در چارچوب اتحادیه‬ ‫اروپا همچنان فعالیت کند‪.‬‬ ‫ی��ک گروه ناظر بر تحوالت س��وریه اعالم کرد که‬ ‫حمله راکتی تروریست ها به شهر حلب سوریه منجر‬ ‫به کشته شدن هشت غیرنظامی شد‪.‬‬ ‫گس��ترش مبتالیان به م��رس و افزایش وضعیت‬ ‫نگران کننده ای��ن بیم��اری در کره جنوبی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫س��ازمان بهداش��ت جهانی را مجبور کرد به س��ئول‬ ‫سفر کند‪.‬‬ ‫دولت پکن اعالم کرد در راستای اثبات غیرنظامی‬ ‫بودن فعالیت های خود در دریای جنوبی چین‪ ،‬قصد‬ ‫دارد چندین تاسیسات غیرنظامی را به رغم مخالفت‬ ‫شدید همسایگان در جزایر «نانشا» احداث کند‪.‬‬ ‫یک روزنامه روس��ی در مقاله ای به استناد نظرات‬ ‫کارشناسان اعالم کرد‪ :‬کشورهای غربی بر اثر تحریم‬ ‫روسیه تا یکصد میلیارد یورو متضرر می شوند‪.‬‬ ‫عالی صمیمان��ه و عمیق بود؛ اما خرابی های ناش��ی از‬ ‫سوءمدیریت های دولت قبل ناامیدی را به جامعه تزریق‬ ‫می ک��رد و وحدت و همدلی بین مس��ئوالن مختلف و‬ ‫مردم را مخدوش کرده بود‪.‬‬ ‫در اغ��از این دیدار س��ید علی ص��دری‪ ،‬رییس خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جوانان به بی��ان دیدگاه های‬ ‫خویش در زمینه مس��ائل اقتصادی کش��ور و چگونگی‬ ‫تقویت پایه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پرداخت‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‹ ‹افراط گری محدود به خاورمیانه نیست‬ ‫معصومه ابتکار‪ ،‬مع��اون رییس جمهوری و رییس‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در دی��دار با وزیر‬ ‫خارجه ن��روژ گفت‪ :‬افراط گری مح��دود به منطقه‬ ‫خاورمیانه نخواهد ش��د و مهار نکردن ان می تواند‬ ‫مش��کالت جدی را برای جامعه جهان��ی به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬معصوم��ه ابت��کار‪ ،‬مع��اون‬ ‫رییس جمه��وری و ریی��س س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط زیس��ت کش��ورمان در ادامه س��فر به نروژ با‬ ‫«بورگه برنده» وزیر خارجه این کشور مالقات کرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان محیط زیست کش��ورمان در این‬ ‫دی��دار با ابراز امیدواری در دس��تیابی به یک توافق‬ ‫عادالن��ه و مت��وازن ک��ه بتوان��د حقوق هس��ته ای‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران را تضمین کن��د‪ ،‬درباره‬ ‫اوضاع جاری در منطقه و اقدامات غیراسالمی گروه‬ ‫تروریس��تی داعش در س��وریه و عراق‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫ک��رد‪ :‬افراط گ��ری محدود ب��ه منطق��ه خاورمیانه‬ ‫نخواهد ش��د و مهار نکردن ان می تواند مش��کالت‬ ‫جدی را برای جامعه جهانی به همراه داش��ته باشد‬ ‫و بر این اساس همکاری مشترک برای مقابله با ان‬ ‫مورد انتظار است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین اعضای هیات نظارت بر انتخابات‬ ‫ای��ت اهلل احم��د جنت��ی‪ ،‬ای��ت اهلل محم��د یزدی‪،‬‬ ‫محمدرضا علیزاده‪ ،‬س��یامک ره پیک و س��ید ابراهیم‬ ‫رییس��ی به عنوان اعض��ای هیات مرک��زی نظارت بر‬ ‫انتخاب��ات پنجمین دوره مجلس خب��رگان رهبری و‬ ‫هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس‬ ‫شورای اسالمی توسط شورای نگهبان انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹محکومیت اقدامات تروریستی در صنعا‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن‬ ‫اقدامات تروریس��تی در صنعا که موجب کش��ته و‬ ‫زخمی شدن ده ها نفر شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مردم مظلوم‬ ‫یمن درح��ال حاضر با دو جبهه تروریس��م داخلی‬ ‫و عملی��ات نظام��ی نیروهای خارجی ب��ه رهبری‬ ‫عربستان سعودی مواجه و در پیکار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهلت احزاب برای اعالم گرایش سیاسی‬ ‫احزاب و تش��کل های سیاس��ی عضو خانه احزاب‬ ‫ت��ا تاریخ ‪ ۳۱‬تیرم��اه فرصت دارند ت��ا نوع گرایش‬ ‫سیاسی خود را به دبیرخانه خانه احزاب اعالم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح اصالح قانون انتخابات مجلس‬ ‫سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از تصویب‬ ‫طرح انتخابات مش��ترک مجلس و خبرگان رهبری‬ ‫در این کمیس��یون خبر داد و گف��ت‪ :‬طرح اصالح‬ ‫قانون انتخابات مجلس در ‪ 14‬بند در این کمیسیون‬ ‫تصویب شده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ورود شناورهای خارجی کنترل شود‬ ‫اجرای استاندارد معتبر در صنعت ارگانیک‬ ‫ورود به تجارت نفتی با تغییر رویکرد شرکت نفت‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی سهم ‪ 458‬میلیارد تومانی تولید از یارانه های سال ‪ 93‬نشان داد‬ ‫تحقق سهم ‪ 4/5‬درصدی تولید از یارانه‬ ‫ملیحه خورده پا ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬موضوع‬ ‫تک��راری یاران��ه بخش تولی��د و صنعت‬ ‫کش��ور و این س��وال که ایا با گذش��ت‬ ‫‪ ۵‬س��ال از اج��رای قان��ون هدفمن��دی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬س��رانجام ای��ن یارانه در اختیار‬ ‫تولیدکنن��دگان و صنعتگران قرار گرفته‬ ‫اس��ت یا خیر؟ با انتش��ار خبری مبنی بر‬ ‫پرداخ��ت یاران��ه ‪ 500‬میلی��ارد تومانی‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان باز هم بر س��ر زبان ها‬ ‫افتاد‪ .‬مدت��ی پیش محمد باق��ر نوبخت‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی‬ ‫از پرداخ��ت یاران��ه ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫ب��ه تولیدکنن��دگان خب��رداد و گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ 94‬تاکنون‪ ۵۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫توم��ان یاران��ه به بخش تولی��د پرداخت‬ ‫ش��ده و امس��ال نیز پرداخ��ت ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ ۷۲۷‬میلی��ارد تومان در هی��ات وزیران‬ ‫برای اختصاص به بخ��ش تولید تصویب‬ ‫و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف اما مسعود خوانساری‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‬ ‫شد که به تفکیک‪ ۱۲۰۰ ،‬میلیارد تومان تهران از پرداخت هر نوع یارانه ای به بخش‬ ‫به بخش صنع��ت‪ ۱۲۰۰ ،‬میلیارد تومان تولید اظهار بی اطالعی می کند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو‬ ‫ب��ه حوزه حمل ونقل و یک ه��زار میلیارد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از زمان اجرای قانون‬ ‫تومان به بخش کش��اورزی و مابقی این با‬ ‫رقم را به دیگر بخش ها پرداخت کند‪ .‬وی هدفمندی یارانه ها مقرر شد تا بخشی از‬ ‫ب��ا بیان انکه درحال حاضر ‪ ۵۰۰‬میلیارد منابع مالی حاصل از اجرای این قانون در‬ ‫تومان از این یارانه ها پرداخت شده است‪ ،‬اختی��ار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار‬ ‫ تصری��ح کرد‪ :‬به بخش کش��اورزی ‪ ۳۲۵‬گی��رد اما تاکنون چنی��ن پولی به بخش‬ ‫میلیارد تومان و ‪ ۱۷۵‬میلیارد تومان هم تولید و صنعت کشور تزریق نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس قانون هدفمندی‬ ‫به بخ��ش حمل ونقل پرداخت ش��ده اما‬ ‫پرداخت های انجام شده به چند بخش به یارانه ه��ا‪ ،‬باید ‪ ۳۰‬درصد از منابع حاصل‬ ‫صورت اعانه نخواهد ب��ود بلکه از طریق از اجرای این قانون در قالب تس��هیالت‬ ‫تقب��ل و تضمین مابه التفاوت تس��هیالت کم به��ره ی��ا کمک ب��ه بهب��ود و ارتقای‬ ‫ارزانقیم��ت با نرخ ان در بانک ها اقدام به کیفیت فن��اوری واحده��ای تولیدی در‬ ‫پرداخت یارانه می کنیم‪ .‬گزارش یارانه ای اختی��ار صاحب��ان صنایع ق��رار گیرد اما‬ ‫دولت در س��ال ‪ ۹۳‬نیز نشان می دهد که هن��وز تولیدکنندگان یاران��ه ای دریافت‬ ‫بخش تولید در این س��ال ‪ ۴۵۸‬میلیارد نکرده اند‪.‬‬ ‫خوانس��اری با اش��اره به تاثیر افزایش‬ ‫تومان یارانه گرفته که ‪ 4/5‬درصد بودجه‬ ‫‪۱۰‬هزار میلی��ارد تومانی بخش تولید در قیمت حامل های انرژی بر وضعیت تولید‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به طور قط��ع افزایش‬ ‫بودجه ‪ ۹۳‬بوده است‪.‬‬ ‫قیمت حامل های انرژی منجربه باالرفتن‬ ‫‹ ‹خبری از یارانه تولید نیست‬ ‫هزینه های تولید می ش��ود ک��ه این امر‬ ‫می��زان رقابت پذیری محصوالت ایرانی را‬ ‫در بازاره��ای داخلی و خارجی به ش��دت‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی یاداور ش��د‪ :‬فلسفه‬ ‫پرداخت یارانه به بخش تولید این بود که‬ ‫انها بتوانند با کاهش قدرت رقابت پذیری‬ ‫در حال��ی که رییس س��ازمان مدیریت و تولید داخل��ی مقابله ک��رده و همچنان‬ ‫برنامه ریزی از پرداخت یارانه ‪ ۵۰۰‬میلیارد بتوانن��د در بازارهای داخل��ی و خارجی‬ ‫تومانی به بخش تولید سخن به میان اورد‪ ،‬حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫مسئوالن دولتی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ت�لاش کردیم تا ب��ا دو نفر از‬ ‫معاونان این وزارتخانه گفت وگویی انجام‬ ‫دهیم اما تا زمان انتشار گزارش متاسفانه‪ ،‬‬ ‫موفق به انجام مصاحبه با انان نشدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحق�ق ‪ ۷۸‬درص�دی مناب�ع‬ ‫هدفمندی یارانه ها در سال گذشته‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر یارانه به بخش‬ ‫تولید پرداخت شود به طورقطع منجر به‬ ‫افزایش به��ره وری بخش تولید و صنعت‬ ‫کشور خواهد شد اما تاکنون سهم بخش‬ ‫به طور قطع افزایش‬ ‫قیمت حامل های انرژی‬ ‫منجربه باالرفتن‬ ‫هزینه های تولید‬ ‫می شود که این امر‬ ‫میزان رقابت پذیری‬ ‫محصوالت ایرانی را‬ ‫در بازارهای داخلی و‬ ‫خارجی به شدت کاهش‬ ‫می دهد‬ ‫تولی��د از منابع حاصل از اج��رای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ها ب��ه تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم تولید محقق نشد‬ ‫همچنی��ن عض��و کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودج��ه و محاس��بات مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی با انتقاد از تحقق نیافتن وعده‬ ‫دولت در حمایت از تولید در کشور گفت‪:‬‬ ‫تنها ‪ 4/5‬درصد وعده داده شده در بخش‬ ‫تولید در س��ال گذش��ته عملیاتی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬غالمعلی جعف��رزاده ایمن ابادی‬ ‫اف��زود‪ :‬دول��ت بای��د از طری��ق اص�لاح‬ ‫قیمت ه��ا و یارانه نان ‪ ۵۹‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان مناب��ع تامین می کرد که‬ ‫این موضوع به طورکامل در سال گذشته‬ ‫محقق نشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم رشت در مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬دولت در سال گذشته‬ ‫باید رقمی حدود ‪ ۴۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از طری��ق اصالح قیمت ه��ا و ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬تومان نیز از طریق یارانه نان درامد‬ ‫کسب می کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه س��هم محقق ش��ده‬ ‫از طری��ق اصالح قیمت ه��ا ‪ ۳۱‬درصد و‬ ‫یارانه نان ‪ ۱۵‬درصد بوده اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دولت در اصالح قیمت ها نتوانس��ت‬ ‫‪۴۸‬هزارمیلی��ارد توم��ان را تامی��ن کند‪،‬‬ ‫یعنی در این بحث تنها حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫توفیق داشت‪.‬‬ ‫جعف��رزاده ایمن ابادی با بی��ان اینکه‬ ‫دول��ت در تامی��ن منابع مال��ی و هزینه‬ ‫ک��رد ان انحراف داش��ته اس��ت‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬تنها ‪ 4/5‬درصد وعده داده شده در‬ ‫زمینه کم��ک به تولید‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫در بخ��ش درمان‪ ۳۲ ،‬درص��د در بخش‬ ‫جوانان و ‪ ۹۹‬درصد پرداخت نقدی تحقق‬ ‫ یافته است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ب��رای دریاف��ت نظر‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه خبر داد‬ ‫عبور از اقتصاد دولتی به اقتصادی متوازن‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فش��ار تحریم ها در زندگی مردم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کشور و همچنین در برنامه ریزی های اقتصادی‬ ‫تاثی��ر زیادی داش��ته و در بس��یاری از موارد‬ ‫پروژه های عمرانی را زمینگیر کرده است‪.‬‬ ‫س��هیال جل��ودارزاده در گفت وگ��و ب��ا ایلنا‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬ه��ر چن��د اقتص��اد مقاومتی‬ ‫به عنوان راهی برای خ��روج از رکود و کاهش‬ ‫فش��ارهای اقتصادی پیشنهاد و سیاست هایی‬ ‫نیز برای مقابله با این ش��رایط اعمال ش��د اما‬ ‫نامشخص بودن وضعیت اقتصادی پیش رو را‬ ‫نیز نمی توان نادیده گرفت‪ .‬وی درباره تدوین‬ ‫برنامه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫زم��ان پس��ا تحریم اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫اس��تعدادهای فراوان��ی در بخ��ش کارافرینی‬ ‫وج��ود دارد که در ش��رایط اقتص��اد مقاومتی‬ ‫فعالیت کرده اند که در صورت بهبود شرایط به‬ ‫طور قطع این استعدادها شکوفاتر خواهد شد‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬مهم ترین برنامه این وزارتخانه‪ ،‬رشد بخش‬ ‫خصوصی و تس��هیل در ام��ور انها بوده که در‬ ‫این راس��تا مهم ترین اقدام دولت‪ ،‬کوتاه کردن‬ ‫مس��یرها از طریق کاهش بوروکراس��ی اداری‬ ‫برای ترغیب س��رمایه گذاران به سرمایه گذاری‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬جلودار زاده با بی��ان اینکه باید از‬ ‫اقتصاد دولتی عبور کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬سعی داریم از‬ ‫اقتصاد دولتی به اقتصادی متوازن تغییر شکل‬ ‫دهی��م‪ .‬وی گفت‪ :‬باید به مذاکرات هس��ته ای‬ ‫نگاهی واقع بینانه داش��ت تا مشکالت به وجود‬ ‫امده حل شود چرا که در صورت موفقیت امیز‬ ‫بودن این مذاکرات فضای تهدید امیز‪ ،‬سنگین‬ ‫و غبار الود کنونی در مقابل توسعه اجتماعی و‬ ‫اقتصادی تغییر خواهد کرد!‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه ب��ا توفیق در این مذاک��رات هزینه های‬ ‫رشد و توس��عه اقتصادی کاهش پیدا می کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬به طور قطع در این ش��رایط و پس از‬ ‫برداش��تن تحریم ها تولیدکنن��دگان با روحیه‬ ‫بهت��ری در مناس��بات اقتص��ادی دنیا حضور‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در دوره های پنجم و ششم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اما در صورت به نتیجه نرس��یدن‬ ‫مذاکرات باید به بخش اقتصاد مقاومتی بیش‬ ‫از پی��ش پرداخ��ت و هزینه اضاف��ه ای که به‬ ‫کش��ور( کارفرمایان‪ ،‬کارگران و ملت) تحمیل‬ ‫می شود را نیز باید در نظر گرفت‪.‬‬ ‫براس��اس قانون هدفمن��دی یارانه ها‪،‬‬ ‫مناب��ع حاصل از اص�لاح قیمت ها‪۴۸۰ ،‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال و مع��ادل ‪ ۸۱‬درصد‬ ‫از کل مناب��ع این قان��ون و میزان منابع‬ ‫حاصل از اصالح قیمت نان‪ ،‬برق و س��ایر‬ ‫کاالها نیز ‪۱۱۳‬هزار میلیارد ریال تعیین‬ ‫شده و کل میزان منابع حاصل از اجرای‬ ‫قانون هدفمندی یارانه ها برای سال ‪،۹۳‬‬ ‫‪ ۵۹۳‬هزار میلیارد ریال پیش بینی ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬براساس گزارش عملکرد‬ ‫دول��ت در بخش یارانه س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫مش��خص شد که درامد حاصل از اصالح‬ ‫قیمت ها ‪۳۵۴‬ه��زار و ‪ ۷۶۳‬میلیارد ریال‬ ‫بوده که ‪75/78‬درص��د از کل اهداف در‬ ‫این زمینه محقق شده است‪ .‬همچنین با‬ ‫کسب درامد ‪ ۱۱۳‬هزار میلیارد ریالی از‬ ‫محل اجرای هدفمندی یارانه نان‪ ،‬انرژی‬ ‫و کاالهای اساسی تنها ‪ 24/14‬درصد از‬ ‫اهداف این بخش به تحقق رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬موجودی مانده‬ ‫مصرف نش��ده از منابع حاص��ل از اجرای‬ ‫قانون هدفمندی در س��ال گذشته ‪۳۸۷‬‬ ‫میلی��ارد ریال بوده که ای��ن رقم معادل‬ ‫‪ 0/18‬درص��د از کل مناب��ع حاص��ل از‬ ‫اجرای قان��ون هدفمندی یارانه هاس��ت‬ ‫و در نهای��ت‪ ،‬س��ال گذش��ته میزان کل‬ ‫مناب��ع حاصل از اجرای قانون هدفمندی‬ ‫یارانه ها‪۴۶۸ ،‬ه��زار و ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این گزارش می افزاید؛ دولت‬ ‫در زمینه اصالح قیمت ها و منابع حاصل‬ ‫از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در این‬ ‫بخ��ش‪ ،‬پیش بینی درامد ‪ ۸۱‬درصدی را‬ ‫کرده بود که در سال گذشته تنها ‪59/8‬‬ ‫درصد ان محقق شد‪ ،‬همچنین در بخش‬ ‫مناب��ع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‬ ‫نان‪ ،‬برق و س��ایرکاالها نی��ز پیش بینی‬ ‫س��هم ‪ ۱۹‬درص��دی از منابع هدفمندی‬ ‫کرده بود که این رقم محقق شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است از مجموع منابع حاصل از‬ ‫اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تنها ‪78/8‬درص��د از این منابع‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بهبود تولید‪ ،‬نیازمند‬ ‫تامین نقدینگی‬ ‫غالمرضا کاتب‬ ‫رییس فراکسیون تولید و اشتغال‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ت بدهی دولت‬ ‫افزایش س��رمایه بانک ها‪ ،‬پرداخ�� ‬ ‫ب��ه نظام بانک��ی و فروش ام��وال م��ازاد بانک ها از‬ ‫راهکاره��ای وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی برای‬ ‫بازگش��ت رونق به اقتصاد کشور است زیرا تا زمانی‬ ‫که تسهیالت دهی به واحدهای تولیدی میسر نشود‬ ‫به طور قطع نمی توان منتظر رشد و رونق اقتصادی‬ ‫ل حاضر بر اس��اس براوردهای‬ ‫در کش��ور بود‪ .‬درحا ‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬کمبود نقدینگی و س��رمایه در گردش‬ ‫واحدهای تولی��دی مهم ترین معضل فعاالن بخش‬ ‫تولی��د به ش��مار م��ی رود‪ .‬هرچند براس��اس امار‬ ‫ارائه ش��ده از سوی بانک مرکزی ‪ ،‬بیش از ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫مناب��ع بانکی به عنوان تس��هیالت در اختیار بخش‬ ‫تولید و کشاورزی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اما ش��رایط واحدهای تولیدی و صنعتی کش��ور‬ ‫بیانگ��ر این واقعیت اس��ت که برای بهبود ش��رایط‬ ‫تولید نیازمند افزایش س��رمایه در گردش و تامین‬ ‫نقدینگ��ی برای این واحدها هس��تیم‪ .‬البته باید به‬ ‫این نکته نیز توجه داش��ته باش��یم ک��ه بانک ها با‬ ‫معض��ل کمبود س��رمایه مواجه هس��تند‪ .‬بنابراین‬ ‫اقداماتی نظیر فروش ام��وال مازاد بانک ها و تالش‬ ‫برای دریافت مطالبات بانک ها از دولت نیز ازجمله‬ ‫راهکارهای افزایش سرمایه با هدف تسهیالت دهی‬ ‫بیش��تر است‪ .‬براس��اس امارهای ارائه شده از سوی‬ ‫نظ��ام بانکی و همچنی��ن وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬بانک ها در سال گذشته ‪۳۱‬درصد تسهیالت‬ ‫را به بخش صنعت‪۷ ،‬درصد به بخش کش��اورزی و‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۷‬درص��د را به حوزه خدم��ات پرداخت‬ ‫کرده ان��د اما به طور قطع زمان��ی که به دنبال ایجاد‬ ‫رونق اقتصادی و رش��د تولید در کش��ور هستیم و‬ ‫الزام به ایجاد بیش از یک میلیون اش��تغال در سال‬ ‫داریم‪ ،‬بانک ها باید س��هم بخش صنعت و تولید از‬ ‫تس��هیالت بانکی را در مقایس��ه با خدمات افزایش‬ ‫دهند اما متاس��فانه امار نش��انگر این واقعیت تلخ‬ ‫اس��ت که بخش عمده س��رمایه بانک ه��ا در قالب‬ ‫تسهیالت در اختیار بخش خدمات قرار می گیرد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت فعاالن اقتصادی در بخش‬ ‫تولید و کشاورزی در زمینه استمهال تسهیالت بانکی‬ ‫اس��ت و براساس قانون‪ ،‬اس��تمهال تسهیالت بخش‬ ‫کشاورزی نیز در قانون بودجه سال ‪ ۹۳‬تصویب شده‬ ‫بود اما متاسفانه به جز بانک کشاورزی‪ ،‬سایر بانک ها‬ ‫ای��ن قان��ون را اجرایی نکردند‪ .‬در ش��رایط کنونی و‬ ‫با توجه به مش��کالت تولیدکنن��دگان و صنعتگران‬ ‫برای تامین منابع مالی‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از بانک مرک��زی و وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی درخواس��ت کرده اند تا سیاس��ت های بانک‬ ‫مرک��زی تغییر پیدا کند زیرا با تغییر سیاس��ت های‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬تولیدکنندگان می توانند به تسهیالت‬ ‫بیش��تری دس��ت پیدا کنند‪ .‬البته اگر امکان تامین‬ ‫سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی مهیا نشود‬ ‫به طور قطع دیگ��ر این واحدها قادر به ادامه فعالیت‬ ‫و چرخاندن چرخ های تولید کشور نخواهند بود زیرا‬ ‫مش��کل عمده تولیدکنندگان و صنعتگران در زمینه‬ ‫تامین نقدینگی اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬الزم اس��ت تا‬ ‫حمایت از بانک های توسعه ای‪ ،‬صندوق توسعه ملی‬ ‫و اطالع رسانی بیش��تر دولت از برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫برگردان��دن اعتماد مردم به بانک ها‪ ،‬حل مش��کالت‬ ‫بخ��ش تامی��ن اجتماعی و صندوق بازنشس��تگی از‬ ‫سوی دولت در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت کشتی سازی‬ ‫در شرایط پساتحریم‬ ‫پیمان مسعودزاده‬ ‫رییس کمیته کشتی سازی انجمن‬ ‫مهندسی دریایی‬ ‫یکی از بحث های مهمی که باید در صنعت کشور‬ ‫به ویژه صنعت کشتی س��ازی مدنظر مس��ئوالن قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬گره زدن اقتصاد مقاومتی با شرایط پساتحریم‬ ‫اس��ت‪ .‬چراکه بای��د تجربه کافی از ش��رایط تحریم‬ ‫به دس��ت اوریم تا دوباره شاهد وضعیت مشابه زمان‬ ‫تحریم ها نباش��یم ضمن اینکه باید بتوانیم از فرصت‬ ‫رفع تحریم ها برای تقویت بنیه داخل استفاده کنیم‪.‬‬ ‫با توجه به توان باالی کشور در زمینه ساخت کشتی‪،‬‬ ‫خرید و واردات کش��تی از خارج‪ ،‬یکی از دغدغه های‬ ‫اصلی مسئوالن ازجمله فعاالن صنعت کشتی سازی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو صحبت های اخیر نماینده ولی فقیه‬ ‫در هرمزگان مبنی بر اینکه «خرید کش��تی از خارج‬ ‫خیانت به کش��ور بوده و کس��ی حق ن��دارد با توجه‬ ‫ب��ه تولیدات داخلی از خارج کش��تی بخرد‪ ».‬را باید‬ ‫از این جنبه که کش��ور توانایی س��اخت کش��تی و‬ ‫ش��ناورهای بزرگ را دارد‪ ،‬مورد تاکی��د قرار داد‪ .‬از‬ ‫این رو به صالح کشور نیس��ت زمانی که توان تولید‬ ‫داخلی در کشور وجود دارد‪ ،‬اقدام به واردات کشتی‬ ‫کنی��م‪ ،‬چراکه صنعت کشتی س��ازی توان و ظرفیت‬ ‫خال��ی برای تولید کش��تی دارد‪ .‬ب��ه همین منظور‬ ‫باید تا حد امکان‪ ،‬قانون اس��تفاده حداکثری از توان‬ ‫تولید داخل رعایت شود که البته می توان برای تهیه‬ ‫تجهی��زات مورد نی��از صنعت کشتی س��ازی‪ ،‬ضمن‬ ‫همکاری مش��ترک با شرکت های خارجی‪ ،‬نسبت به‬ ‫رون��ق این صنعت اقدام کرد‪ .‬براین اس��اس وضعیت‬ ‫تولید در این صنعت باید به گونه ای باش��د که بدنه‬ ‫کشتی در داخل ساخته‪ ،‬طراحی و تجهیزات الزم از‬ ‫خارج وارد ش��ود‪ .‬هم اکنون در ساخت بدنه مشکلی‬ ‫در داخل کش��ور وجود ندارد اما ساخت تجهیزات به‬ ‫دلیل باال بودن هزینه ها برای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫به صرفه نیس��ت‪ .‬درواق��ع چنی��ن اظهارنظرهایی‪،‬‬ ‫گویای این مطلب است که اقتصاد مقاومتی و تجربه‬ ‫تحریم ه��ا حکم می کند ک��ه از تولید داخل حمایت‬ ‫کنی��م‪ .‬یعنی چنانچه توان تولید محصولی در داخل‬ ‫وجود دارد‪ ،‬منطقی نیست که اقدام به واردات همان‬ ‫محصول از خارج کش��ور کنیم‪ .‬از این رو باید از بروز‬ ‫چنی��ن اتفاقاتی که در تضاد با اقتصاد مقاومتی بوده‬ ‫و ب��ه تولید داخل لطم��ه وارد می کن��د‪ ،‬جلوگیری‬ ‫به عمل اید‪ .‬صنعت کشتی سازی با تمام ظرفیت های‬ ‫مناس��بی که در اختیار دارد‪ ،‬می تواند نقش موثری‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬تولید و اش��تغال کش��ور ایف��ا کند‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که هم اکنون در کشور قادریم ضمن‬ ‫ساخت کشتی به تعمیر ان نیز اقدام کنیم که در این‬ ‫زمینه به پیش��رفت های مناسبی هم دست یافته ایم‪.‬‬ ‫بر این اس��اس رویکرد توس��عه صنعت کشتی سازی‬ ‫و شناورس��ازی‪ ،‬یک��ی از مهم ترین راه های توس��عه‬ ‫صنعتی کشور به شمار می رود که این اقدام می تواند‬ ‫به افزایش توان تولید و ایجاد اشتغال کمک کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫فعاالن دریایی با اشاره به توان باالی داخلی کشور در ساخت کشتی تاکید کردند‬ ‫ورود شناورهای خارجی کنترل شود‬ ‫فرش�ته فریادرس‪ -‬گروه صنعت‪ :‬ایران به واسطه دسترسی به اب های‬ ‫بین المللی از طریق ش�مال و جنوب و حم�ل ارزان کاال و خدمات از‬ ‫طری�ق دریا‪ ،‬یکی از بزرگترین ناوگان دریایی دنیا را در اختیار دارد‬ ‫که عالوه بر کش�تی های ملکی‪ ،‬از خدمات ش�رکت های کش�تیرانی‬ ‫ب�زرگ دنیا نیز بهره می گیرد‪ .‬به طوری که این کش�تی ها روزانه در‬ ‫بندرهای ش�هید رجایی‪ ،‬باهنر و بندرلنگه درحال تردد هس�تند که‬ ‫ظرفیت خوبی برای ساخت کشتی در کشور به وجود اورده است‪ .‬در‬ ‫فارس‪ :‬رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‬ ‫مجلس از برنامه حضور وزیران اقتصادی کابینه در‬ ‫این کمیس��یون خبر داد و گف��ت‪ :‬موضوع واردات‬ ‫کااله��ای مش��ابه س��اخت داخل در این جلس��ات‬ ‫بررسی خواهد ش��د و در نهایت‪ ،‬گزارشی به صحن‬ ‫علن��ی مجلس ارائه می ش��ود‪ .‬حمیدرض��ا فوالدگر‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به واردات کاالهای مشابه تولید‬ ‫داخل‪ ،‬مقرر ش��د وزیران اقتصادی دولت با حضور‬ ‫در کمیس��یون ویژه حمایت از تولیدملی‪ ،‬گزارشی‬ ‫از نحوه اج��رای قانون اس��تفاده حداکثری از توان‬ ‫تولید داخل ارائه دهند تا مش��خص شود این قانون‬ ‫ت��ا چه اندازه عملیاتی ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پ��س از دریافت گ��زارش از وزیران مرب��وط‪ ،‬برای‬ ‫پیگیری های بعدی‪ ،‬کارگروهی تشکیل خواهد شد‬ ‫تا میزان اس��تفاده از تولیدات داخلی افزایش یابد و‬ ‫درنهایت‪ ،‬جمع بندی گزارش وزیران در صحن علنی‬ ‫مجلس ارائه خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه اجرای‬ ‫دقیق قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل‬ ‫بسیاری از مشکالت بخش تولید را برطرف خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البت��ه راه هایی برای دور زدن این‬ ‫قانون وجود دارد که یکی از انها‪ ،‬پرداخت پورسانت‬ ‫به برخی دس��تگاه های متولی و ایجاد روابط ناسالم‬ ‫اقتصادی است‪ .‬رییس کمیس��یون ویژه حمایت از‬ ‫تولید ملی مجلس ادامه داد‪ :‬همچنین الزام س��هم‬ ‫‪ ۵۱‬درص��دی ط��رف ایرانی در مش��ارکت با طرف‬ ‫خارجی برای اجرای برخی پروژه ها رعایت نمی شود‬ ‫و در واقع طرف خارجی به طور غیرمس��تقیم س��هم‬ ‫بیشتری را در دست دارد‪.‬‬ ‫حال حاضر بخش صنعت کشتی س�ازی واقع در غرب بندرعباس که‬ ‫دارای مجتمع های بزرگ در این صنعت اس�ت‪ ،‬توانسته در سال های‬ ‫اخی�ر موفقیت های بزرگی را در زمینه تعمیر و س�اخت ش�ناورهای‬ ‫کوچ�ک و بزرگ تجرب�ه کند و این روزها نیز با تعمیر کش�تی نفتی‬ ‫چی�ن و به اب انداختن ش�ناور جمع اوری الودگی نفتی و س�اخت‬ ‫ش�ناور کاوشگر دریایی خلیج فارس‪ ،‬بار دیگر توانمندی ایرانیان در‬ ‫این صنعت را به اثبات برس�اند ک�ه می توانیم در تحریم ها هم موفق‬ ‫باشیم‪ .‬این شرایط درحالی است که هم اکنون با وجود این توانمندی‪،‬‬ ‫اتفاقات عجیبی در این صنعت رخ می دهد و با وجود پیش�رفت های‬ ‫چش�مگیر این عرصه‪ ،‬اقدام به خرید مش�ابه خارجی شده و با زدن‬ ‫رنگ بر این کش�تی ها‪ ،‬به عنوان تولید داخل معرفی می شود که این‬ ‫امر انتقاد برخی مس�ئوالن را که نگران وضعیت تولید ملی هستند‪،‬‬ ‫برانگیخته است‪ .‬در این گزارش سعی شده با رعایت اصل بی طرفی‪،‬‬ ‫به واکاوی اظهارات مطرح شده پرداخته شود‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل غالمعلی نعیم اب��ادی‪ ،‬نماینده‬ ‫ول��ی فقی��ه در هرم��زگان و ام��ام جمعه‬ ‫بندرعباس با انتقاد از اینکه برخی به جای‬ ‫داشته های داخلی به خارج فکر می کنند‪،‬‬ ‫معتقد است خرید کشتی از خارج خیانت‬ ‫به کش��ور اس��ت و عده ای می خواهند در‬ ‫این صنع��ت اقداماتی انج��ام دهند که با‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انق�لاب در تضاد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از عملکرد س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی عنوان کرد‪ :‬با توجه به پیشرفت‬ ‫کشتی س��ازی در داخ��ل کش��ور‪ ،‬عده ای‬ ‫کش��تی را در خارج از کش��ور خریداری و‬ ‫با رن��گ زدن کش��تی‪ ،‬ان را تولید داخل‬ ‫معرفی می کنند‪.‬‬ ‫نماین��ده ول��ی فقی��ه در هرم��زگان با‬ ‫بی��ان اینکه صنعت کشتی س��ازی با تمام‬ ‫ظرفیت های خوبی که دارد می تواند نقش‬ ‫موث��ری در کمک به اش��تغال فرزندان ما‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬گفت‪ :‬امروز فع��االن این‬ ‫صنعت می توانند هم کشتی بسازند و هم‬ ‫کش��تی را تعمیر کنند ک��ه در این زمینه‬ ‫پیشرفت خوبی به دست امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توان داخلی ساخت و تعمیر کشتی ‬ ‫دریچه‬ ‫بررسی واردات کاالهای مشابه‬ ‫ساخت داخل در کمیسیون صنایع‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ای��ن اظهارات در حالی مطرح می ش��ود‬ ‫که هادی حق ش��ناس‪ ،‬معاون امور دریایی‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬کسانی که اینگونه اظهار نظر‬ ‫می کنند اگر از مسئوالن محلی واقعیت را‬ ‫جویا ش��وند‪ ،‬به طور قطع به پاسخ درست‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫مع��اون امور دریای��ی س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی ضم��ن حمایت از عملکرد این‬ ‫سازمان شهرکهای صنعتی ایران‬ ‫وام می کنند‪ ،‬باید س��عی در رعایت قانون‬ ‫اس��تفاده حداکثری از ت��وان تولید داخل‬ ‫کنند و س��ازمان بن��ادر و دریانوردی ثبت‬ ‫ای��ن واردات را من��وط به رعای��ت قانون‬ ‫اس��تفاده حداکثری از ت��وان تولید داخل‬ ‫کند‪ .‬یعنی چنانچه امکان س��اخت ان در‬ ‫داخل وجود دارد‪ ،‬اجازه ثبت داده نشود‪.‬‬ ‫سیف خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون ساخت‬ ‫کش��تی نفتک��ش ‪ ۱۰۰‬هزار تن��ی نیز در‬ ‫کشور امکانپذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت کشتی «دریا پاک»‬ ‫س��ازمان اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه نیازهای‬ ‫س��ازمان بن��ادر از واحده��ای کوچک تا‬ ‫یدک ک��ش و واحدهای بزرگت��ر به لحاظ‬ ‫طراح��ی و س��اخت و تجهی��ز‪ ،‬در داخل‬ ‫ش��رکت های کشتی س��ازی ایرانی تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��رکت کشتی سازی‬ ‫«ای��زو ایکو» ع�لاوه بر س��اخت و تعمیر‬ ‫کش��تی ها برای نخس��تین بار ب��ه فناوری‬ ‫تعمی��ر جکاب ه��ای دریای��ی عم��ق زیاد‬ ‫(دکل ه��ای حفاری چاه نف��ت) که تا قبل‬ ‫از این در انحصار ش��رکت های امریکایی و‬ ‫انگلیسی بود دست پیدا کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ 2‬فروند کشتی کانتینربر و صدها‬ ‫شناور کوچک و بزرگ ساخته شده‪ ،‬حاصل‬ ‫دسترنج مهندسان و کارگران ایرانی بوده‬ ‫و ام��روز در ش��رکت کشتی س��ازی «ایزو‬ ‫ایکو» و شرکت های تابع ان‪ ،‬صدها کارگر‬ ‫دست اندرکار مش��غول ساخت شناورهای‬ ‫کوچک و بزرگ هستند‪.‬‬ ‫حق ش��ناس با بیان اینکه س��اخت یک‬ ‫کش��تی متش��کل از قطعات فنی مختلف‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برخ��ی از قطعات کش��تی‬ ‫الکترونیکی یا مکانیکی اس��ت که ممکن‬ ‫است این قطعات از خارج خریداری شود‪،‬‬ ‫ام��ا اصل تولید ای��ن ش��ناورها در داخل‬ ‫کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫مع��اون امور دریای��ی س��ازمان بنادر و‬ ‫دریان��وردی ی��اداور ش��د‪ :‬به ط��ور نمونه‬ ‫تولی��د خودرو هم اکنون در داخل کش��ور‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ ،‬اما ممکن اس��ت برخی‬ ‫از قطع��ات خودرو از خارج وارد ش��ود که‬ ‫همین موضوع در صنعت کشتی سازی نیز‬ ‫حاکم است‪ .‬از این رو به نظر می رسد بهتر‬ ‫است کسانی که قصد دارند درباره صنایع‬ ‫تولید داخل اظهارنظ��ر کنند‪ ،‬بازدیدی از‬ ‫این صنعت به عمل اورند و سپس اقدام به‬ ‫اظهارنظر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ش�ناورهای دس�ت دوم‬ ‫خارجی‬ ‫بن��ادر و دریان��وردی باید دقت بیش��تری‬ ‫ب��ه خرج دهد که ای��ن اتفاقات در صنعت‬ ‫کشتی سازی رخ ندهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون واردات س��االنه‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰۰‬ش��ناور در کش��ور ثب��ت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه توان‬ ‫ساخت این نوع ش��ناورها در داخل وجود‬ ‫دارد‪ .‬ام��ا از انج��ا که ورود این ش��ناورها‬ ‫کنترل نمی ش��ود‪ ،‬س��بب لطمه به تولید‬ ‫داخل خواهد شد‪.‬‬ ‫س��یف با تاکید بر توان و امکان ساخت‬ ‫ش��ناورهای کوچ��ک و بزرگ در کش��ور‬ ‫بیان کرد‪ :‬این ش��رایط در حالی است که‬ ‫شناورهای دس��ت دوم خارجی به راحتی‬ ‫وارد کشور می شود که این موضوع یکی از‬ ‫معضالت صنعت کشتی سازی کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل مبادی ورودی‬ ‫محمدس��عید سیف‪ ،‬دبیر س��تاد توسعه‬ ‫فناوری دریایی معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری نیز در این باره به‬ ‫گف��ت‪ :‬برخ��ی ش��رکت ها ممکن اس��ت‬ ‫اق��دام ب��ه واردات کش��تی هایی از خارج‬ ‫کش��ور کنند و به اس��م تولید داخل مورد‬ ‫اس��تفاده ق��رار دهند‪ ،‬از این رو س��ازمان‬ ‫فراخـوان مناقصه عمـومی‬ ‫دبی��ر س��تاد توس��عه فن��اوری دریایی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر برخ��ی از‬ ‫ش��رکت های خارجی با اس��تفاده از منابع‬ ‫بخش خصوصی اقدام به س��اخت کشتی‬ ‫و شناور برای کشور می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه واردات این نوع‬ ‫ش��ناورها و کش��تی ها بای��د از ‪ 2‬منب��ع‬ ‫کنترل ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و بانک هایی که اق��دام به ارائه‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کردستان‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کردستان در نظر دارد عملیات احداث ساختمان اتش نشانی و انبار در شهرک صنعتی دهگالن با مشخصات زیر را به پیمانکار واگذار نماید‬ ‫‪ -1‬احداث ساختمان اتش نشانی و انبار شهرک صنعتی دهگالن‬ ‫‪ -2‬براورد اولیه اجرای کار براساس فهارس بهای سال ‪1394‬مبلغ ‪ 4/155/756/191‬ریال و محل تامین مالی ان از محل منابع داخلی و منابع عمرانی شرکت می باشد‬ ‫‪ -3‬مدت اجرای پروژه ‪ 12‬ماه منظور گردیده است‬ ‫‪ -4‬محل اجرای پروژه‪ :‬سنندج کیلومتر ‪ 25‬جاده دهگالن‪ -‬شهرک صنعتی دهگالن می باشد‬ ‫‪ -5‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪20/000/000‬ریال می باشد که بایستی مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه تهیه گردد‬ ‫‪ -6‬شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‬ ‫لذا از کلیه پیمانکاران دارای گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه ‪ 5‬در رش��ته س��اختمان که س��ابقه کافی در زمینه اجرای پروژه مش��ابه را دارند دعوت به عمل می اید که تا تاریخ‬ ‫‪ 1394/04/03‬با در دس��ت داش��تن رزومه کاری‪ ،‬معرفی نامه‪ ،‬گواهی صالحیت معتبر‪ ،‬اگهی اخرین تغییرات معتبر و مهر ش��رکت جهت دریافت اس��ناد به واحد فنی ش��رکت و تا تاریخ‬ ‫‪ 1394/04/14‬جهت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادها به واحد حراست شرکت واقع در سنندج‪ -‬خیابان پاسداران‪ -‬جنب مهمانسرای جهانگردی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت ‪ 9‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1394/04/15‬در محل مدیریت شرکت خواهد بود‬ ‫هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کردستان‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان نی��ز در این ب��اره‬ ‫می گوید‪ :‬با همه کارش��کنی هایی که علیه‬ ‫کشورمان می شود‪ ،‬روز به روز شاهد اقدامات‬ ‫بزرگ و اقتدار ایران هستیم که نمونه بارز‬ ‫ان س��اخت یک کشتی دیگر به نام «دریا‬ ‫پاک» است که به دس��ت فرزندان برومند‬ ‫ای��ران در کشتی س��ازی بندرعباس انجام‬ ‫شد که به طور قطع صنعت کشتی سازی با‬ ‫تکیه بر تالش کارکنان خود به این تحول‬ ‫و پیشرفت دست یافته است‪.‬‬ ‫جاسم جادری با اشاره به اینکه در بخش‬ ‫ش��ناورهای مس��افری کمبودهایی وجود‬ ‫دارد و درخواس��ت ساخت ‪۶‬فروند کشتی‬ ‫نیز ارائه ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به این‬ ‫شرایط و قابلیت ها باید این کمبودها رفع‬ ‫و حوزه دریایی تقویت شود‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬ب��ا توج��ه به‬ ‫ظرفیت ه��ای موج��ود و نی��روی انس��انی‬ ‫توانمن��د در صنع��ت کشتی س��ازی‪ ،‬ب��ه‬ ‫نظ��ر می رس��د به جای چش��م دوختن به‬ ‫کش��ورهای خارج��ی و هزینه ک��رد گزاف‬ ‫باید بیش��تر به فکر توانمند سازی دانش و‬ ‫توانایی نیروی انس��انی در تمامی حوزه ها‬ ‫به وی��ژه صنعت کشتی س��ازی باش��یم تا‬ ‫از وابس��تگی ها نجات پی��دا کنیم‪ .‬چراکه‬ ‫حمایت از تولید داخل و ایجاد اش��تغال و‬ ‫نواوری‪ ،‬س��بب قطع وابستگی به خارج از‬ ‫کشور می شود و به دنبال ان‪ ،‬کشور به یک‬ ‫قطب بزرگ صنعتی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫شماره مجوز‪1394/1586 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دومرحله ای‬ ‫‪FSP- 9320007/P.A‬‬ ‫خرید لوله‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این‬ ‫شرکت ‪ WWW.IOOC.CO.IR‬بخش‬ ‫مناقصات مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫معدن‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پایان خام فروشی کرومیت‬ ‫استعمارگری نوین امریکا در معادن اندونزی‬ ‫سقف ‪ 10‬درصدی پذیرش کارگران خارجی‬ ‫راهکار ارتقای صرفه اقتصادی فعالیت های معدنی ایران را بررسی کرد‬ ‫طراحی؛ هنر اقتصادی کردن بهره برداری از معادن‬ ‫برنامه ری��زی برای بهره ب��رداری حداکثری‬ ‫یک��ی از اولویت ه��ای معدن��کاران در ارائ��ه‬ ‫طرح های بهره برداری است‪ .‬از این رو توجه به‬ ‫ای��ن امر نیازمند بهره مندی از اطالعات به روز‬ ‫و نح��وه بکارگیری تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی اس��ت چراکه در دهه های گذش��ته‬ ‫معدنکاری از حفاری دس��تی و سنتی فاصله‬ ‫گرفته و معدنکاران در حال حاضر بیش��تر به‬ ‫صورت نرم افزاری عملیات اس��تخراج را دنبال‬ ‫می کنند‪ ،‬هر چند این مس��ئله هنوز در تمام‬ ‫معادن دیده نمی شود‪.‬‬ ‫حامدش�ایگان ‪-‬گروه معدن‪ :‬افزایش رقابت پذیری مواد‬ ‫معدن�ی تولید ش�ده یکی از عواملی اس�ت ک�ه در گرو‬ ‫بکارگیری روش های درست استخراج مواد معدنی است‪.‬‬ ‫ای��ن دو بخ��ش از ذخایر معدن��ی طول عمر‬ ‫بهره برداری از مواد معدنی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫کارشناس�ان معتقدند ارائه طرح کلی استخراج می تواند‬ ‫هزین�ه کمت�ری را به معدن�کاران تحمیل کن�د و صرفه‬ ‫اقتصادی معادن را باال ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی برای کاهش باطله برداری‬ ‫‹ ‹معدن�کاری س�نتی در مقابل طراحی‬ ‫معادن‬ ‫طراح��ی و چگونگ��ی اس��تخراج م��واد‬ ‫معدن��ی برای کاهش مدت زم��ان عملیات و‬ ‫کاه��ش هزینه های تولی��د در بخش معدن از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار اس��ت به گونه ای که‬ ‫معدنکاران پیش از اغاز روند اجرایی باید طرح‬ ‫کارشناسی که مبنای فعالیت معدنکاری است‬ ‫را ارائه کنند‪.‬‬ ‫پیم��ان افضل‪ ،‬یک اس��تاد مع��دن درباره‬ ‫اهمیت اس��تفاده از طراحی دقیق اس��تخراج‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫م��واد معدن��ی ب��ه‬ ‫اینکه طراحی اس��تخراج به منظ��ور افزایش‬ ‫بهره برداری با کمترین عملیات خاک برداری‬ ‫اس��ت می توان این اق��دام را یک گام مهم در‬ ‫معدن��کاری اقتصادی دانس��ت‪ .‬ب��ا این وجود‬ ‫طراح��ی مع��دن در ایران بیش��تر تنها برای‬ ‫مع��ادن ب��زرگ مقی��اس بکار برده می ش��ود‬ ‫و در مع��ادن کوچ��ک مقیاس چن��دان به ان‬ ‫توجه نمی ش��ود‪ .‬گرچه بخشی از این مشکل‬ ‫ب��ه مقی��اس مع��دن برنمی گ��ردد و س��لطه‬ ‫معدنکاری س��نتی بر مدرن یکی از موانع پی‬ ‫ب��ردن معدنکاران به نق��ش طراحی به عنوان‬ ‫هن��ر اقتصادی کردن بهره ب��رداری از معادن‬ ‫اس��ت‪.‬وی با تاکید بر اینکه در دانش��گاه های‬ ‫ایران طرح های خوبی از برداشت مواد معدنی‬ ‫ارائه ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬در دهه های ‪ 60‬تا ‪70‬‬ ‫شمس��ی بیش��تر فعالیت های معدنکاری در‬ ‫ایران بدون طراحی اس��تخراج انجام می ش��د‬ ‫اما پس از ان دانش��گاه ها و شرکت های بزرگ‬ ‫معدن��ی به این مقوله توجه کردند و هم اکنون‬ ‫دانش��گاه های معدنی کشور طرح های خوبی‬ ‫ب��رای کاهش هزینه های برداش��ت‪ ،‬ب��ا ارائه‬ ‫طرح های جدید بهره برداری از معادن معرفی‬ ‫کرده اند‪ .‬با این حال این اقدام هنوز از س��وی‬ ‫معادن کوچک انجام نمی شود و نیازمند توجه‬ ‫به این بخش است‪ ،‬توجه به طراحی معدن تا‬ ‫حد زیادی به اطالعات اکتش��افی نیز وابسته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به گونه ای که اگر داده های به دس��ت‬ ‫امده از مرحله اکتش��اف دقیق نباشد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع نمی توان طرح درس��تی برای برداش��ت‬ ‫مواد معدنی ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ازمان های سیاستگذار‬ ‫معدن��ی باید ب��ه طراحی اس��تخراج معدنی‬ ‫بیش��تر توجه کنند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬هم اکنون‬ ‫بیش��تر طرح های معدنی در کشور فرمایشی‬ ‫ارائه می ش��ود‪ ،‬درحالی که درستی اجرای ان‬ ‫می توان��د در طول عمر معادن موثر باش��د‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر در س��ال های گذشته معدنکاران‬ ‫تنه��ا بخش پر عیار مواد معدنی را برداش��ت‬ ‫می کردن��د‪ ،‬در حالی که بکارگیری یک طرح‬ ‫درست می تواند در کنار برداشت مواد معدنی‬ ‫پرعیار‪ ،‬بهره ب��رداری از بخش های کم عیار را‬ ‫نیز در نظر بگیرد و در نهایت با مخلوط کردن‬ ‫یک عضو خانه معدن درباره نقش طراحی در‬ ‫گفت‪ :‬هدف از ارائه طرح‬ ‫معدنکاری به‬ ‫اس��تخراجی‪ ،‬بیشترین عملیات برداشت مواد‬ ‫معدنی با کمترین میزان خاک برداری اس��ت‬ ‫چراکه بیشترین هزینه استخراج مواد معدنی‬ ‫ناش��ی از باطله ب��رداری مواد معدنی اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هدف این موضوع در نگاه نخس��ت‬ ‫بهره ب��رداری بهینه اس��ت که به طور قطع در‬ ‫کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت معدنی‬ ‫خ��ام نیز اثر گذار اس��ت‪ ،‬از ای��ن رو نمی توان‬ ‫اهمیت طراحی استخراج مواد معدنی را نادیده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وحی��د صائب ف��ر با اش��اره ب��ه اینکه طرح‬ ‫استخراج‪ ،‬چگونگی برداشت کامل مواد معدنی‬ ‫را مد نظر قرار می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در کشور معادن‬ ‫مقیاس ه��ای مختلفی دارند که معادن بزرگ‬ ‫بیش��تر از طرح استخراجی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر طرح های استخراجی به صورت‬ ‫ن��رم افزاری ارائه می ش��ود‪ ،‬زیرا معدنکاری از‬ ‫حالت دس��تی خارج شده و به شکل مکانیزه‬ ‫انجام می شود‪.‬او درباره چگونگی تدوین طرح‬ ‫اس��تخراجی اضافه کرد‪ :‬در ابت��دا با توجه به‬ ‫ش��کل کانسار طرحی مقدماتی برای برداشت‬ ‫م��واد معدنی ارائه ش��ده و پس از ان جزئیات‬ ‫مح��ل باز ک��ردن ذخیره معدن��ی‪ ،‬چگونگی‬ ‫برداش��ت و نح��وه اس��تفاده از ماش��ین االت‬ ‫معدنی تعیین می ش��ود ت��ا هزینه های تولید‬ ‫مواد معدنی را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد ‪ 8‬درصدی تولید‬ ‫«نفلین سینیت کلیبر»‬ ‫میزان تولید مجتمع معدنی «نفلین سینیت کلیبر»‬ ‫در ‪ 2‬ماه نخست سال جاری‪ 8 ،‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران‪ ،‬مجتمع‬ ‫«نفلی��ن س��ینیت کلیب��ر» در ماه ه��ای فروردین و‬ ‫اردیبهش��ت‪ 1433 ،‬تن نفلین س��ینیت تولید کرد اما‬ ‫میزان تولید این محصول در مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 1330‬تن بود‪.‬همچنین میزان تولید «نفلین سینیت»‬ ‫این ش��رکت در ماه اردیبهش��ت‪ 874 ،‬تن بود که در‬ ‫مقایس��ه با میزان تولید شده در مدت مشابه سال ‪93‬‬ ‫(‪ 826‬تن)‪ ،‬نشان دهنده ر شد ‪ 6‬درصدی است‪.‬‬ ‫مجتمع «نفلین س��ینیت کلیبر» در ‪ 2‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری ‪ 7924‬تن کانس��نگ اس��تخراج کرد اما‬ ‫ای��ن رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ 7520‬تن‬ ‫بود که ‪ 5‬درصد رش��د نش��ان می ده��د‪.‬در این مدت‪،‬‬ ‫‪ 1415‬تن محصول از مجتمع یاد ش��ده به واحدهای‬ ‫فراوری ارس��ال شد که نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته (‪ 612‬تن)‪ 131 ،‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫ذخیره معدن «نفلین سینیت کلیبر» ‪ 96‬میلیون تن‬ ‫براورد ش��ده و ظرفیت تولید س��االنه کارخانه نیز ‪52‬‬ ‫هزار تن کنس��انتره است‪ .‬کنسانتره نفلین سینیت در‬ ‫صنایع مختلف نظیر کاشی و سرامیک‪ ،‬چینی‪ ،‬شیشه‬ ‫و رنگ سازی استفاده می شود‪.‬‬ ‫خیز سرمایه گذاران برای حضور‬ ‫در معادن مس جیرفت‬ ‫حجم س��رمایه گذاری روی مس منطقه باالس��ت و‬ ‫جنوب استان کرمان همچنان جا برای سرمایه گذاری‬ ‫بیشتر در بخش معدن دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مع��دن ‪،24‬محمدرضا مقبل��ی؛ معاونت‬ ‫امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت جنوب کرمان با بیان این مطلب گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه جنوب اس��تان کرم��ان روی محدوده معدنی‬ ‫سنندج ـ سیرجان قرار دارد‪ 57 ،‬پروانه اکتشاف مس‬ ‫در یک س��ال اخیر در این اس��تان صادر ش��ده که از‬ ‫این تعداد ‪ 4‬مورد منجربه گواهی کش��ف ش��ده است‬ ‫و بزرگتری��ن معدن مس این محدوده‪ ،‬مس «کرور» با‬ ‫مالکیت شرکت ملی مس ایران است که میزان ذخیره‬ ‫قطع��ی این معدن ‪ 24‬میلیون ت��ن و ذخیره احتمالی‬ ‫باالی ‪ 400‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫اعتماد به مهندسان ایرانی مهم ترین عامل‬ ‫خروج از رکود‬ ‫علی مهاجری‬ ‫کاظم سیامکی‬ ‫نایب رییس هیات مدیره‬ ‫تعجب برانگیزتری��ن نکت��ه ای ک��ه در‬ ‫ش��رایط کنونی کشور به چشم می خورد‬ ‫این اس��ت که چ��را ب��ا بهانه هایی نظیر‬ ‫کمب��ود اعتب��ارات‪ ،‬ریس��ک ب��اال‪ ،‬نبود‬ ‫زم��ان ب��رای ازمای��ش و‪ ،...‬پروژه ه��ای‬ ‫بزرگ کش��ور به مهندسان جوان ایرانی‬ ‫واگذار نمی شود‪.‬بسیاری از صاحب نظران‬ ‫اقتص��ادی معتقدن��د با این روند رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کشور نمی تواند از رکود خارج‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین الزم است دولت با حفظ‬ ‫س��رمایه های اجتماعی‪ ،‬ارتب��اط موثر با‬ ‫بخش خصوصی و مدیریت توانمندی های‬ ‫داخلی که نقطه عطف ان توان مهندسان‬ ‫جوان کش��ور است‪ ،‬دریچه های جدیدی‬ ‫را ب��رای بالندگی کش��ور فراه��م نماید‪.‬‬ ‫در حالی که بحث تحریم ها چند س��الی‬ ‫اس��ت فضای عمومی جامع��ه را به خود‬ ‫معطوف س��اخته اما مهم تر از ان‪ ،‬از نظر‬ ‫نگارنده‪ ،‬امادگی اس��تفاده از فرصت های‬ ‫پ��س از توافق اس��ت‪ .‬این امر مس��تلزم‬ ‫جدیت و س��رعت عم��ل در برنامه ریزی‬ ‫برای بهره ب��رداری از تمامی ظرفیت های‬ ‫داخلی و خارجی اس��ت‪.‬هرچند تشویق‬ ‫سرمایه گذاران خارجی به سوی بازارهای‬ ‫ایران می تواند موجب رونق شود‪ ،‬اما نگاه‬ ‫ب��ه توانمندی های داخلی به خصوص در‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت تاریر‬ ‫عرص��ه تولید که البته صنایع معدنی نیز‬ ‫از جمل��ه مهم ترین انهاس��ت‪ ،‬ضرورتی‬ ‫انکارناپذی��ر اس��ت ک��ه متاس��فانه در‬ ‫حال حاضر س��رعت ب��ه خدمت گرفتن‬ ‫ظرفیت های این بخش مطلوب نیس��ت‪.‬‬ ‫مطمئن��اً روزه��ای خبره��ای خوش فرا‬ ‫می رس��د و امیدواریم برنامه ای به منظور‬ ‫مدیریت و بهره ب��رداری از این فرصت ها‬ ‫تدوین و تنظیم ش��ده باش��د‪ .‬در بخش‬ ‫معدن ب��ا توجه ب��ه ارزش اقتصادی باال‬ ‫و نقش مهمی که در اقتصاد و اش��تغال‬ ‫کش��ور ایف��ا می کن��د نیاز ب��ه برنامه ای‬ ‫فراگیر و همه جانبه وجود دارد که نقش‬ ‫مهندس��ان ایرانی در ان پررنگ تر دیده‬ ‫شود‪.‬متاسفانه تاکنون انچنان که باید و‬ ‫شاید به بخش معدن کشور توجه نشده‬ ‫است که ش��اید یکی از دالیل ان وجود‬ ‫ذخایر باالی نفت در مملکت باش��د‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که تحریم های غرب‪ ،‬صادرات‬ ‫نفت ای��ران را ه��دف قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫نگاه بلندتری ب��ه بخش معدن‪ ،‬می تواند‬ ‫ع�لاوه بر کاهش اث��ار تحریم ها‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ای��ران را از حالت تک قطبی و متکی به‬ ‫نفت خارج کند‪ .‬سرمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن ریس��ک باالی��ی دارد و همچنین‬ ‫گران بودن ماشین االت و کمبود نیروی‬ ‫انس��انی متخص��ص از چالش ه��ای این‬ ‫حوزه است‪ .‬نیروی انسانی غیرمتخصص‬ ‫عالوه ب��ر اینکه به��ره وری کار را پایین‬ ‫می اورد‪ ،‬باعث اسیب دیدن دستگاه ها و‬ ‫تجهیزات گران قیمت می شود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ش��رکت تاریر دوره های اموزش��ی‬ ‫خ��ود را در س��طوح مختل��ف مدیران‪،‬‬ ‫مهندسان و کارگران برنامه ریزی نموده‬ ‫اس��ت تا در حوزه معدن و کار کردن در‬ ‫فضای واقعی‪ ،‬بتواند از ظرفیت نیروهای‬ ‫فعال و با سابقه کشور که همیشه به انها‬ ‫باور داشته است‪ ،‬در مسیر ابادانی میهن‬ ‫عزیز اس�لامی بهره برداری نماید‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د برای تحق��ق اهداف‬ ‫توس��عه ای کشور مبتنی بر بهره گیری از‬ ‫ظرفیت معادن‪ ،‬شناسایی ذخایر معدنی‬ ‫جدی��د‪ ،‬افزایش س��رمایه گذاری در این‬ ‫بخش‪ ،‬اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین‪،‬‬ ‫توسعه زیرس��اخت های عمرانی و تامین‬ ‫ماش��ین االت مورد نی��از در کنار اعتماد‬ ‫به نس��ل جدید خوش فکر و اینده س��از‬ ‫کش��ور ضروری باشد‪ .‬در یک کالم برای‬ ‫تحرک و گذار از وضعی��ت فعلی‪ ،‬نیاز به‬ ‫جانش��ین پ��روری و حمای��ت از حضور‬ ‫جوان��ان در عرصه ه��ای مختلف فنی و‬ ‫مهندسی داریم‪ .‬باشد که محقق ش��ود‪.‬‬ ‫در فروردین ماه س��ال ‪ 1394‬سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران (ایمی��درو) – مجتمع‬ ‫س��نگ گل گه��ر س��یرجان اق��دام به‬ ‫برگزاری مناقصه دو مرحله ای از طریق‬ ‫فراخوان عمومی جهت اجرای عملیات‬ ‫باطله برداری و اس��تخراج س��نگ اهن‬ ‫از معدن ش��ماره‪ 2‬گل گهر سیرجان با‬ ‫براورد حجم ‪ 34/325/000‬مترمکعب‬ ‫باطله و م��اده معدنی در مدت زمان ‪6‬‬ ‫سال نمود‪.‬‬ ‫از بین متقاضیان شرکت در مناقصه‪،‬‬ ‫ش��رکت تاریر پس از احراز امتیاز فنی‪،‬‬ ‫با داشتن توان عملیاتی و فنی مناسب‬ ‫و اس��تناد ب��ه س��وابق کاری خ��ود در‬ ‫حوزه معدن کاری و بازدید نمایندگان‬ ‫محت��رم کمیته مناقص��ه از پروژه های‬ ‫در دس��ت اجرای این ش��رکت و تایید‬ ‫ت��وان فنی و عملیاتی این ش��رکت در‬ ‫پروژه های جاری و پس از ان بررس��ی‬ ‫راهکاره��ای نوین و عملی ارائه ش��ده‬ ‫جهت بهینه سازی شرایط کار با رعایت‬ ‫موارد ایمنی و بهبود ش��رایط اقتصادی‬ ‫پروژه‪ ،‬بهینه سازی عملیات اتشباری از‬ ‫طریق پیش��نهاد روش جدید اتشباری‬ ‫جهت خردایش بهتر و کاهش ش��دید‬ ‫هزینه ه��ای پیکورزنی ناش��ی از باقی‬ ‫ماندن پاشنه ها‪ ،‬طراحی بهینه پله ها با‬ ‫پایدارترین شیب ممکن جهت کاهش‬ ‫نس��بت باطله برداری و طراحی اصولی‬ ‫و بهین��ه رمپ ه��ا و پله ه��ای عملیاتی‬ ‫جهت ایجاد راه های دسترس��ی بهینه‬ ‫و س��اماندهی ناوگان حمل در راستای‬ ‫کاه��ش هزینه ها و افزای��ش بهره وری‬ ‫نظ��ر کارفرمای مذکور جهت ش��رکت‬ ‫در مناقصه جلب نمود و توانس��ت یکی‬ ‫از منتخبین جهت ش��رکت در مناقصه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫پس از بازگش��ایی پاکات ش��رکت در‬ ‫مناقصه در مورخ سی ام اردیبهشت ماه‬ ‫سال ‪ ،1394‬ش��رکت تاریر با اختالف‬ ‫اندکی با دیگر رقبا برنده مناقصه گردید‬ ‫و به جهت امکان حض��ور قدرتمند در‬ ‫عرصه کار‪ ،‬سریعا نسبت به برنامه ریزی‬ ‫جه��ت اماده س��ازی و تجهی��ز نمودن‬ ‫ماشین االت برای اجرائی نمودن عملیات‬ ‫اقدام نمود تا پس از عقد قرارداد بتواند‬ ‫نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال‬ ‫کارفرمای محترم تالش��ی بهینه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از راه ه��ای جایگزی��ن درامدزای��ی‪،‬‬ ‫ن اس��ت که دارای ارزش‬ ‫درامدزایی از معاد ‬ ‫اقتصادی فراوانی هستند و می توانند کشور‬ ‫را از وابستگی به اقتصاد تک محصولی نجات‬ ‫دهند‪ .‬امروزه مع��ادن و فعالیت های معدنی‬ ‫در توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها حائز‬ ‫اهمی��ت ب��وده و نقش مهمی در اس��تقالل‬ ‫اقتص��ادی انها ایف��ا می کند‪ .‬ام��ا انچه که‬ ‫اهمیت دارد این است که بهره برداری از این‬ ‫ذخایر باید بر پایه اصول فنی و مهندس��ی و‬ ‫بر اساس فناوری روز باشد‪.‬‬ ‫زمین شناس��ی درباره میزان ذخایر کرومیت‬ ‫می گوید‪ :‬ذخایر کرومیتی‬ ‫در ایران به‬ ‫که گواهی کشف گرفته اند در ایران تا پایان‬ ‫سال ‪ ،92‬حدود ‪ 4‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در کش��ور ‪ 104‬مع��دن‬ ‫کرومی��ت وجود دارد ک��ه ‪ 80‬معدن فعال‪،‬‬ ‫‪ 2‬معدن غیر فعال و ‪ 22‬معدن در حال تجهیز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خام فروشی کرومیت بدون مشتری‬ ‫مهمتری��ن کارب��رد «ک��روم» در صنای��ع‬ ‫متالورژی و ابکاری است‪« .‬کروم» عنصری‬ ‫مقاوم در برابر گرما‪ ،‬خراش��یدگی‪ ،‬خوردگی‬ ‫و اکسیداسیون بوده و فوالدهای ضد زنگ و‬ ‫الیاژهایی از کروم تهیه می ش��وند‪ .‬این مواد‬ ‫س��ختی‪ ،‬مقاومت فش��اری و خزشی باالیی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به��روز برن��ا‪ ،‬مع��اون اکتش��اف س��ازمان‬ ‫معدن معدن‬ ‫وی درب��اره پراکندگ��ی مع��ادن در نق��اط‬ ‫مختلف کش��ور اظه��ار می دارد‪ :‬بیش��ترین‬ ‫کرومی��ت کش��ور مرب��وط به اس��تان های‬ ‫خراسان رضوی و جنوبی‪ ،‬کرمان‪ ،‬اذربایجان‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫مناقصه عمومی طرح مستندسازی و ساماندهی فعالیت های معدنی استان خراسان رضوی‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خراسان رضوی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مناقصه عمومی طرح مستندسازی و ساماندهی فعالیت های معدنی استان خراسان رضوی‬ ‫(بازرسی از معادن فعال)‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراسان رضوی در نظر دارد بازرسی از پروژه های معادن فعال را از‬ ‫طریق مناقصه عمومی واگذار نماید؛ شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای شخصیت حقوقی و رتبه بندی‬ ‫از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه اس��تخراج معدن مشروط به داشتن ظرفیت کاری ازاد‬ ‫ب��ا توجه به رقم مناقصه باش��ند‪ .‬جهت اطالع از نحوه برگزاری و برنام��ه زمانی و دریافت مدارک موردنیاز‬ ‫به منظور ش��رکت در مناقصه به سایت س��ازمان (‪( )www.khrimt.ir‬بخش پیوندها‪ -‬قسمت مزایده و‬ ‫منــاقصـات ســازمان صنعت‪ ،‬مـعدن و تجارت استان خراســان رضوی) یا (‪ )www.mimt.gov.ir‬یا‬ ‫(‪ )www.iets.mporg.ir‬و یا به نشانی‪ :‬مشهد بلوار خیام‪ ،‬خ ارشاد‪ -‬طبقه ‪ -1‬واحد کپی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند پیش��نهادات خود را مطابق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری‬ ‫روز سه شنبه (‪ )94/04/09‬در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراسان رضوی‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراسان رضوی‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد ش��ناخت و ارزیابی پتانس��یل‬ ‫محدوده های اکتشافی ابطالی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید؛ شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای‬ ‫ش��خصیت حقوقی و رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و داشتن ظرفیت کاری ازاد با توجه به‬ ‫رقم مناقصه باش��ند‪ .‬جهت اطالع از نحوه برگزاری و برنامه زمانی و دریافت مدارک موردنیاز به س��ایت سازمان‬ ‫(‪( )www.khrimt.ir‬بخش پیوندها‪ -‬قس��مت مزایده و مناقصات س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خراسان رضوی) یا (‪ )www.mimt.gov.ir‬یا (‪ )www.iets.mporg.ir‬و یا به نشانی‪ :‬مشهد بلوار خیام‪ ،‬خ‬ ‫ارشاد‪ -‬طبقه ‪ -1‬واحد کپی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند پیش��نهادات خود را مطابق ش��رایط اعالم شده در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز‬ ‫سه شنبه (‪ )94/04/09‬در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫عم��ده ذخای��ر کرومی��ت (‪ 81‬درص��د) در‬ ‫افریقای جنوبی قرار دارد و قزاقستان با دارا‬ ‫ب��ودن ‪ 11‬درصد از این ذخایر در رتبه دوم‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬زیمبابوه دارای ‪4‬درصد از ذخایر‬ ‫کرومیت بوده و ‪ 4‬درصد باقیمانده در سایر‬ ‫کشور های جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫سید افشین مجیدی‪ ،‬استاد دانشگاه درباره‬ ‫می��زان تولید کرومی��ت در ایران به‬ ‫می گوی��د‪ :‬در حال حاضر در ایران س��االنه‬ ‫معدن‬ ‫(به شماره طبقه بندی ‪)40304017‬‬ ‫‹ ‹جایگاه دوم درتولید کرومیت اسیا‬ ‫مجیدی اظهار می دارد‪ :‬در ش��رق و ش��مال‬ ‫ش��رقی ای��ران در اس��تان های خراس��ان‪،‬‬ ‫بیرجن��د‪ ،‬س��بزوار‪ ،‬زاهدان‪ ،‬مرک��ز ایران از‬ ‫نی ری��ز و فاراب تا جنوب ش��یراز و حتی در‬ ‫بندرعباس این پوس��ته های اقیانوسی دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی درباره ش��روع اکتش��افات کرومیت در‬ ‫ایران بیان می کند‪ :‬از سال ‪1940‬م نخستین‬ ‫اکتش��اف کرومیت در س��بزوار اغاز شد که‬ ‫تا س��ال ‪1960‬م روند اکتشافات بسیار کند‬ ‫و س��نتی بود ام��ا از س��ال ‪1960‬م به بعد‬ ‫اکتش��افات در این حوزه سرعت بیشتری به‬ ‫خود گرفت‪.‬‬ ‫این استاد دانش��گاه اظهار می دارد‪ :‬با توجه‬ ‫به ظرفیت های موجود در کش��ور در حوزه‬ ‫کرومیت باید اکتشافات بیشتری انجام شود‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خراسان رضوی‬ ‫مناقصه عمومی طرح کمک به تجهیزات پایه و تفضیلی معادن استان خراسان رضوی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراسان رضوی‬ ‫معدن‬ ‫س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراس�ان رضوی در نظر دارد تعیین استخراج واقعی معادن در‬ ‫قالب نقشه برداری توپوگرافی‪ 1/500‬از معادن در برگیرنده مناطق عملیات استخراجی و باطله برداری و همچنین‬ ‫تفکی��ک باطله و ماده معدنی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید‪ .‬ش��رکت کنندگان در مناقصه باید دارای‬ ‫شخصیت حقوقی و رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه نقشه برداری و استخراج معدن‬ ‫مشروط به داشتن ظرفیت کاری ازاد با توجه به رقم مناقصه باشند‪ .‬جهت اطالع از نحوه برگزاری و برنامه زمانی‬ ‫و دریافت مدارک موردنیاز به منظور شرکت در مناقصه به سایت سازمان(‪( )www.khrimt.ir‬بخش پیوندها‪-‬‬ ‫قسمت مزایده و مناقصات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراسان رضوی) و (‪)www.mimt. gov.ir‬‬ ‫یا (‪ )www.iets.mporg.ir‬و یا به نشانی‪ :‬مشهد بلوار خیام‪ ،‬خ ارشاد‪ -‬طبقه ‪ -1‬واحد کپی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند پیش��نهادات خود را مطابق شرایط اعالم ش��ده در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز‬ ‫چهارشنبه (‪ )94/04/09‬در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫(تعیین استخراج واقعی)‬ ‫معدن‬ ‫نوبت دوم‬ ‫غربی‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬سیس��تان و بلوچستان و‬ ‫هرمزگان اس��ت و مقدار کمی کرومیت هم‬ ‫در زنجان و استان یزد وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ فیروزاباد در س��منان‪ ،‬اطراف‬ ‫نیش��ابور‪ ،‬مناط��ق نص��رت اباد ت��ا خاش‪،‬‬ ‫مکران‪ ،‬اب دش��ت کرمان و غرب کشور در‬ ‫کرمانش��اه تا ماکو مناطق بس��یار مساعدی‬ ‫برای اکتش��اف در حوزه کرومیت است که‬ ‫باید در این مناطق اکتش��افات گسترده ای‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫برن��ا خاطر نش��ان می کن��د‪ :‬ب��ا توج��ه به‬ ‫ظرفیت ها این کان��ی‪ ،‬باید جزو اولویت های‬ ‫اکتشافی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬کرومیت ایران برخالف‬ ‫افریق��ا عدس��ی های کوچکی هس��تند که‬ ‫وقت��ی ذخایر ان تمام می ش��ود مش��خص‬ ‫نیس��ت عدس��ی بعدی کجا واقع شده زیرا‬ ‫ذخای��ر کرومی��ت ای��ران به ط��ور نامنظم‬ ‫پراکنده ش��ده اند به همین دلیل اکتشافات‬ ‫سیستماتیک در این زمینه انجام نمی شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان می کند‪ :‬بیش��تر کرومیت‬ ‫ایران به ش��کل خام به چی��ن و هند صادر‬ ‫می ش��ود بنابراین در حال حاضر بیش��ترین‬ ‫دغدغ��ه ای که در ای��ن حوزه وج��ود دارد‬ ‫خام فروش��ی اس��ت در حالی که می توان با‬ ‫فراوری این م��واد ارزش افزوده فراوانی وارد‬ ‫کشور کرد‪.‬‬ ‫برن��ا عن��وان می کند‪ :‬در ای��ران برای خرید‬ ‫کرومی��ت تقاض��ا و کشش��ی وج��ود ندارد‬ ‫در حالی که این ماده کاربردهای بسیار مهم‬ ‫و قابل توجهی دارد ک��ه در صورت فراوری‬ ‫می توان استفاده های خوبی از انها کرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 250‬هزار تن کروم تولید می شود که‬ ‫متاسفانه بخش عظیمی از ان به شکل خام‬ ‫به چین صادر می شود‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬ای��ران در تولید کرومیت در‬ ‫جهان جایگاهی ندارد اما در اسیا به عنوان‬ ‫دومین کشور تولید کننده کرومیت محسوب‬ ‫می ش��ود ‪ .‬البته ب��ه تازگی در بلوچس��تان‪،‬‬ ‫پاکس��تان و افغانستان هم اکتش��افاتی در‬ ‫ح��وزه کروم انجام ش��ده ک��ه ظرفیت های‬ ‫خوبی از این ماده را دارند‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان می کن��د‪ :‬کرومیت به طور‬ ‫کلی در جهان به دو ش��کل یافت می ش��ود‬ ‫یکی به شکل کانس��ارهای الیه ای است که‬ ‫در افریقا این ن��وع از معادن کرومیت یافت‬ ‫می ش��ود و دیگری به ش��کل کانس��ارهای‬ ‫کوچ��ک مرتب��ط ب��ا س��نگ های پوس��ته‬ ‫اقیانوسی است که معادن کرومیت ایران از‬ ‫این نوع است‪.‬‬ ‫که این کار نیاز به سرمایه گذاری های کالنی‬ ‫دارد ک��ه بای��د بخش خصوص��ی‪ ،‬دولتی و‬ ‫بانک ها در کنار هم در این حوزه وارد شوند‬ ‫و به اکتشاف و بهره برداری بپردازند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کند‪ :‬با وجود اینکه کرومیت‬ ‫بی��ش از ‪ 70‬س��ال اس��ت در کش��ور مورد‬ ‫اکتش��اف قرار گرفت��ه هن��وز فناوری های‬ ‫نوین و دس��تگاه های پیشرفته در این حوزه‬ ‫ورود پیدا نکرده اند و کار تولید و اکتش��اف‬ ‫همچنان به روش س��نتی ادامه دارد‪.‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه فراوری ای��ن ماده می تواند‬ ‫ارزش افزوده فراوانی به همراه داش��ته باشد‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬اگر کرومیت ایران به ش��کل خام‬ ‫صادر نشود می تواند در صنعت فوالد سازی‪،‬‬ ‫نفت و داروس��ازی به ویژه برای بیماری های‬ ‫خونی استفاده شود‪.‬‬ ‫مجی��دی می گوی��د‪ :‬در کش��وری ک��ه هم‬ ‫فوالدس��ازی دارد و ه��م نفت خی��ز اس��ت‬ ‫نباید کرومیت خام فروخته ش��ود بلکه باید‬ ‫فراوری های مناس��بی روی انها انجام شده‬ ‫و به ش��کل محصول نهایی در کش��ور مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫مجی��دی تاکی��د می کن��د‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫مهم تری��ن دغدغ��ه ب��رای کرومی��ت ایران‬ ‫اکتشاف اس��ت‪ .‬هر زمان که بتوانیم با علم‬ ‫روز دنی��ا پیش رفته و س��پس با اس��تفاده‬ ‫از دس��تگاه های پیش��رفته بهره ب��رداری را‬ ‫گس��ترش داده و مواد خام را فراوری کنیم‬ ‫می توانیم انها را به محصولی با ارزش تبدیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬کشوری مانند عمان از مدت ها‬ ‫قبل از ص��ادرات جلوگیری کرده و اقدام به‬ ‫تولید محصول با کرومیت کرده اس��ت و در‬ ‫ترکیه هم س��االنه یک میلیون و ‪ 700‬هزار‬ ‫تن ک��روم تولید می ش��ود در حالی که این‬ ‫می��زان در ای��ران با توجه ب��ه ظرفیت های‬ ‫موجود بسیار اندک است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کند‪ :‬بای��د تا جایی که‬ ‫امکان دارد برای بخش اکتشاف هزینه شود‬ ‫زیرا میزان اکتش��افات این حوزه بسیار کم‬ ‫اس��ت و نیاز به اکتش��افات بیشتری در این‬ ‫زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫بهن�از صفری – گروه معدن‪ :‬در بس�یاری از کش�ورها مانند امری�کا‪ ،‬افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬ایران‪ ،‬قبرس‪ ،‬کوبا‪ ،‬کانادا‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬روس�یه‪ ،‬زیمباب�وه‪ ،‬برزیل‪ ،‬هند‪ ،‬البانی و‬ ‫چین معادن کرومیت فعال وجود دارد‪.‬‬ ‫معادن کرومیت ایران که از سال ‪1940‬م در سبزوار مورد اکتشاف قرار گرفته حدود ‪4‬‬ ‫ت هنوز تولید و برداشت این‬ ‫میلیون تن ذخیره کرومیت دارد اما با توجه به این ظرفی ‬ ‫ماده به صورت س�نتی و با کندی انجام می ش�ود و فناوری های روز دنیا در این بخش‬ ‫ورود پیدا نکرده‪ ،‬در حوزه اکتشاف هم سرمایه گذاری های الزم انجام نشده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس�ت که با توجه به پیش�رفت جوامع‪ ،‬دیگر درامد کشورها نمی تواند بر‬ ‫یک عامل اقتصادی تکیه کند زیرا در این صورت نمی توان شاهد استقالل و خودکفایی‬ ‫در ان کش�ور بود‪ .‬بنابراین الزم اس�ت در راه های درامدزایی هر کش�ور تا حد زیادی‬ ‫تنوع و گستردگی ایجاد کرد تا بدین وسیله مشکالت اقتصادی کشورها کاهش یابد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خراسان رضوی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پایانخام فروشی‬ ‫کرومیت‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫کرومیت بدون اکتشاف منزوی می شود‬ ‫معدن‬ ‫ب��ا نصب س��امانه پاالی��ش لحظ��ه ای االیندگی‬ ‫در منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی خلیج ف��ارس‪ ،‬میزان‬ ‫االینده های زیس��ت محیطی این منطقه ‪ 24‬ساعته‬ ‫اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬هوش��نگ‬ ‫سیوندی پور‪ ،‬سرپرست مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداشت و‬ ‫محیط زیس��ت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی‬ ‫و فل��زی خلیج ف��ارس با بی��ان این مطل��ب گفت‪:‬‬ ‫موضوع پایش و کنترل االیندگی ناش��ی از فعالیت‬ ‫واحدهای مس��تقر در بخش تولید و عملیات تخلیه‬ ‫و بارگیری با تبعیت از اس��تاندارد های خاص و قابل‬ ‫اعتماد زیس��ت محیطی از س��ال ‪ 91‬در این منطقه‬ ‫دنبال می شود اما از سال ‪ 93‬پس از پیگیری و اخذ‬ ‫مجوزه��ای مربوط و انجام مناقصه خرید تجهیزات‪،‬‬ ‫نسبت به خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی ایستگاه سنجش‬ ‫الودگ��ی ه��وا اقدام ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایس��تگاه‬ ‫س��نجش هوا در این سیس��تم‪ ،‬غلظت ذرات معلق‬ ‫و گازه��ای االین��ده ش��امل دی اکس��ید گوگرد‪،‬‬ ‫اکس��ید نیت��روژن‪ ،‬من��و اکس��یدکربن‪ ،‬ازن‪ ،‬ذرات‬ ‫معلق کوچکتر از ‪ 2/5‬میکرون و س��ایر پارامترهای‬ ‫هوا شناسی نظیر دما‪ ،‬فشار‪ ،‬رطوبت‪ ،‬جهت‪ ،‬سرعت‬ ‫باد و نیز میزان بارندگی را می سنجد‪.‬‬ ‫س��یوندی پور تصریح کرد‪ :‬با اس��تفاده از سامانه‬ ‫پایش جدی��د ‪ -‬که حدود ‪ 45‬میلی��ارد ریال برای‬ ‫ان هزینه ش��ده است‪ -‬می توان به صورت لحظه ای‬ ‫از وضعیت االیندگی هر واحد صنعتی اطالع یافت‬ ‫و دیگر نیازی به مراجعه مستقیم کارشناسان برای‬ ‫اندازه گیری نخواهد ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون صنایع‬ ‫مختلف می توانند در کل س��اعات شبانه روز میزان‬ ‫االیندگی احتمالی را اندازه گیری کنند و در صورت‬ ‫ب��اال رفت��ن ان از حد مجاز‪ ،‬اقدام��ات الزم را برای‬ ‫اصالح و تعمیر تجهیزات االینده انجام دهند‪.‬‬ ‫وی درب��اره طرح ه��ای زیس��ت محیطی در حال‬ ‫اجرای این منطقه گفت‪ :‬برای بررس��ی میزان گرد‬ ‫و غب��ار منطق��ه نیز با دانش��گاه ش��ریف یک طرح‬ ‫تحقیقاتی انجام شد که در صورت باال رفتن میزان‬ ‫گ��رد و غبار از حد مجاز‪ ،‬به ش��رکت های مس��تقر‬ ‫اطالع داده ش��ود تا نس��بت به رفع مش��کل اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫معدن‬ ‫پایش ‪ 24‬ساعته االینده های‬ ‫زیست محیطی در منطقه ویژه‬ ‫‪6‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫معدن‬ ‫خبر‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ضرورت بازبینی «پوز»‬ ‫تجارت متقابل‪،‬راهی برای رهایی از فشارهای اقتصادی‬ ‫نمایشی به نفع رزق حالل‬ ‫گذش��ته حدود یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار زائر به عراق اعزام شد‬ ‫و در مقابل یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار گردشگر عراقی وارد کشور‬ ‫ش��دند‪ .‬رییس اتاق مش��ترک ایران و عراق گف��ت‪ :‬زمانی که‬ ‫موضوع تجارت ازاد میان کش��ورها مطرح می شود نخستین‬ ‫موض��وع افزایش صادرات و واردات کش��ورهای طرف قرارداد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در س��ال های اخیر ای��ران همچنان‬ ‫شریک نخست صادراتی عراق بوده و می توان امیدوار بود که با‬ ‫انعقاد چنین قراردادی صادرات به عراق افزایش یابد‪.‬‬ ‫از اخرین وضعیت روابط ایران و شریک اول تجاری‬ ‫تاجران اماده افزایش «عوارض» عراق باشند‬ ‫زه�را طهران�ی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬عراق نخس��تین ش��ریک‬ ‫صادراتی ایران‪ ،‬همچنان در صدر است و اهنگ کند مبادالت‬ ‫با این کش��ور در حالی رخ داده که مس��ائل امنیتی و اقتصادی‬ ‫عراق دلیل اصلی این امر اس��ت و الغیر‪ .‬تجارت از سوی طرف‬ ‫ایرانی بی هیچ مشکلی در حال انجام است اما مشکل بودجه در‬ ‫عراق کمی از سطح مبادالت میان این دو کشور را کاهش داده‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬چند سالی است که عراق می خواهد تعرفه‬ ‫واردات به کش��ورش را افزایش دهد که پس از اجرانشدن های‬ ‫متعدد به تازگی اعالم ش��د که قرار اس��ت ای��ن افزایش تعرفه‬ ‫بعد از ماه رمضان اعمال ش��ود‪ .‬مس��ئول ام��ور تجاری عراق‬ ‫در س��ازمان توس��عه تجارت از صادرات ‪۶۸۵‬میلیون دالری‬ ‫کاالهای غیرنفتی در ‪ 2‬ماه نخس��ت س��ال جاری به عراق خبر‬ ‫داد و اظهار کرد‪ :‬عراق به دلیل کس��ری بودجه قرار اس��ت بعد‬ ‫از م��اه رمضان افزایش تعرفه ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۲۵‬درصدی برای واردات‬ ‫از تمام کش��ورها اعمال کند که تاجران ایران نیز باید امادگی‬ ‫الزم را در ای��ن زمینه داش��ته باش��ند‪ .‬مجی��د قربانی فراز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫افزود‪ :‬از فروردین تا اردیبهشت سال جاری‬ ‫حدود ‪۵‬میلیون دالر واردات از عراق داش��تیم‪ .‬میزان صادرات‬ ‫در این مدت در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته که یک‬ ‫میلیارد دالر بود با کاهش مواجه شد که دلیل ان هم بی ثباتی‪،‬‬ ‫ناامنی و مسائل سیاس��ی عراق است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از سال‬ ‫‪۲۰۱۰‬م عراق تصمیم دارد تعرفه های واردات به کش��ور خود‬ ‫را ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد افزایش دهد اما به دلیل مس��ائل سیاسی و‬ ‫امنیتی این امر تاکنون محقق نش��ده اما گفته می شود بعد از‬ ‫ماه رمضان سال جاری اجرا شود‪.‬مسئول امور تجاری عراق در‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت با تاکید بر اینکه این امر در نهایت به‬ ‫مصرف کنندگان عراقی فش��ار وارد خواهد کرد و هیچ اسیبی‬ ‫ب��ه تجارت ما نمی زند‪ ،‬گفت‪ :‬تاجران ایرانی باید برنامه خود را‬ ‫با این موضوع تنظیم کنند و امادگی الزم را داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫قربانی فراز درباره ش��ایعه ناس��الم بودن مرغ ه��ای ایرانی که‬ ‫به تازگی منتش��ر شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬محصوالت ایرانی از سالمت‬ ‫‪7‬‬ ‫‹ ‹برگزاری ‪ ۴‬نمایشگاه در عراق‬ ‫کاف��ی و باال برخوردارند و نگران��ی خاصی در این زمینه وجود‬ ‫ندارد‪.‬وی با اشاره به برقراری تجارت ازاد با عراق گفت‪ :‬این نوع‬ ‫تجارت با عراق معنایی ندارد چون تعرفه های این کشور بسیار‬ ‫پایین است و نفعی برای ما ندارد‪ .‬به گفته مسئول امور تجاری‬ ‫عراق در سازمان توسعه تجارت‪ ،‬تعرفه بیشتر کشورهای دنیا‬ ‫پایین اس��ت و تا زمان��ی که ایران به س��ازمان تجارت جهانی‬ ‫نپیوندد هیچگون��ه تجارت ترجیحی به نفع م��ا نخواهد بود‪.‬‬ ‫قربانی فراز با اش��اره به س��فر نخس��ت وزیر عراق به کشورمان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سفیر عراق در تهران تغییر کرد و «راجح صابر عبود‬ ‫الموسوی » به جای «مجید الشیخ» معرفی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسائل داخلی عراق‪ ،‬دلیل افت روابط‬ ‫چندی پیش ولی اهلل افخمی راد‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز بر توس��عه روابط ایران و عراق در زمینه اقتصادی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬حجم فعلی مناسبات اقتصادی و تجاری دو‬ ‫کش��ور متناسب با ظرفیت ها نیست و باید تجارت ‪۲۵‬میلیارد‬ ‫دالری با عراق هدفگذاری شود‪ .‬حجم تجارت ایران و عراق در‬ ‫س��ال گذشته بیش از ‪۱۳‬میلیارد دالر بوده که توان این میزان‬ ‫افزایش را هم دارد اما بستگی به شرایط داخلی عراق هم دارد‪.‬‬ ‫رییس اتاق مش��ترک ای��ران و عراق نیز با بی��ان اینکه روابط‬ ‫میان دوکش��ور وضعیت خوبی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل ش��رایط‬ ‫کنونی بودجه عراق و مس��ائل داخلی‪ ،‬امکانات سرمایه گذاری‬ ‫انها کم ش��ده و کمی در فعالیت های خدمات فنی ‪ -‬مهندسی‬ ‫افت داش��ته ایم اما تجارت کاال مانند قبل برقرار اس��ت‪ .‬یحیی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مش��کالتی‬ ‫ال اس��حاق در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ه��م در اقلیم ه��ای ع��راق وج��ود دارد‪ ،‬به نح��وی که برخی‬ ‫س��رمایه گذاری هایی که پیش از این داش��تیم درحال حاضر‬ ‫با مش��کالتی مواجه ش��ده اند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬روابط تجاری با‬ ‫عراق قابل توس��عه است عالوه بر اینکه برقراری تجارت ازاد با‬ ‫این کشور نیز می تواند منجر به کاهش بوروکراسی ها و قوانین‬ ‫زاید باشد‪ .‬ال اس��حاق افزود‪ :‬رساندن تجارت بین دوطرف به‬ ‫‪۲۵‬میلیارد دالر‪ ،‬بالقوه شدنی و براورد واقعی است اما شرایط‬ ‫زمانی و مکانی هم شرط است‪ .‬سال گذشته حدود ‪۱۳‬میلیارد‬ ‫دالر ب��ا عراق رابطه تجاری داش��تیم که نیم��ی از ان خدمات‬ ‫فنی مهندسی و نیمی دیگر تجارت کاال بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬سال‬ ‫رای��زن بازرگانی ایران در بغداد نی��ز با بیان اینکه ‪۸۰‬درصد‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی عراق را ش��رکت های ایرانی انجام‬ ‫می دهن��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬مجموع خدمات فنی و مهندس��ی ما‬ ‫در عراق ‪۴/۲‬میلیارد دالر در س��ال اس��ت‪ .‬محم��د رضازاده با‬ ‫اش��اره به صادرات ‪6‬میلیارد دالری ایران ب��ه عراق‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫زم��ان فعلی دولت عراق پروژه های خود را بدون مناقصه برای‬ ‫اجرا در اختیار ش��رکت های خدمات فنی و مهندس��ی ایران‬ ‫قرار می دهد اما به لحاظ مش��کالت بودجه ای‪ ،‬پیش پرداختی‬ ‫برای انها ندارد‪ .‬وی مش��کل اصلی خدمات فنی و مهندس��ی‬ ‫س��ال جاری را در ع��راق کمبود بودجه دول��ت به دلیل جنگ‬ ‫در این کش��ور دانس��ت و افزود‪ :‬به همین دلیل پرداخت ها به‬ ‫ش��رکت های فنی و مهندسی با مشکل مواجه شده است‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در موضوع اش��تغالزایی ایرانی��ان در عراق فقط‬ ‫شرکت های دولتی می توانند اقدام کنند و شرکت هایی که در‬ ‫این زمینه مایل به فعالیت در عراق هس��تند باید در ان کشور‬ ‫مراحل ثبت ش��رکت خود را انجام دهند‪ .‬به گفته رضازاده‪ ،‬در‬ ‫سال جاری در عراق ‪ 4‬نمایشگاه بین المللی برگزار می شود که‬ ‫دو نمایش��گاه ان در زمینه انرژی است که در شهرهای اربیل و‬ ‫بغداد برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد گذرگاه جدید‬ ‫اس��تاندار واسط عراق نیز به تازگی پیش��نهاد کرد گذرگاه‬ ‫م��رزی جدیدی میان ایران و عراق ایجاد و بازگش��ایی ش��ود‪.‬‬ ‫مالک خلف گفت‪ :‬هدف از بازگش��ایی گذرگاه جدید‪ ،‬افزایش‬ ‫تبادالت تجاری و مسافری میان دو کشور است‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫گذرگاه در منطقه شهابی روبه روی چنگوله مکان یابی شده که‬ ‫نزدیک ترین مرز از ایران به عتبات عالیات اس��ت و امیدواریم‬ ‫مورد توافق کشور ایران هم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫تعاملی مشورتی برای توسعه صادرات‬ ‫نشس��ت هم اندیشی معاونت توسعه تجارت خارجی ‪۱۱‬استان کشور با مدیرعامل‬ ‫صندوق ضمان��ت صادرات ایران به منظور توس��عه صادرات غیرنفتی برگزار ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی صن��دوق ضمانت صادرات ایران؛ در این نشس��ت عالوه‬ ‫بر بررس��ی راهکارهای توس��عه صادرات هر اس��تان‪ ،‬رویه ها و ابزارهای این صندوق‬ ‫در حمایت از توس��عه صادرات کشور و ایجاد حاش��یه امنیت برای وصول مطالبات‬ ‫خارجی صادر کنندگان از خریداران خارجی مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬طاهر شه حامد‪،‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت‪ :‬این نشس��ت نوعی همگرایی و همراهی‬ ‫مضاع��ف و تعامل مثبت بین بخش توس��عه تجارت خارجی هر اس��تان و صندوق‬ ‫ضمانت صادرات ایران به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مقامات متولی و سیاس��تگذار و مطلع در هر استان نیز شناخت کامل‬ ‫و درس��تی نس��بت به ابزارهای حمایتی صندوق در جهت توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور و ان��واع خدمات و محصوالت بیم��ه ای و تضمینی صن��دوق پیدا می کنند‪.‬‬ ‫ش��ه حامد با تاکید بر اهمیت شناخت مشکالت و مخاطرات فراروی صادر کنندگان‬ ‫هر استان تصریح کرد‪ :‬اعتقاد داریم مقامات تجارت خارجی سازمان های هر استان‬ ‫از نزدیک با چالش های خاص توسعه صادرات هر استان اشنایی داشته و با تکمیل‬ ‫اطالعات انان از خدمات صندوق و گذراندن یک دوره اموزش��ی فش��رده می توانند‬ ‫ب��رای هدایت صادر کنندگان و مش��تریان بالق��وه به اس��تفاده از خدمات صندوق‬ ‫نقش تعیین کننده ای داش��ته باش��ند‪ .‬مدیرعامل صندوق ضمان��ت صادرات اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صندوق ضمانت صادرات ایران نقش حمایتی و حاکمیتی خود را در توس��عه‬ ‫صادرات هر استان از طریق ابداع ابزارها و محصوالت خاص و سفارشی و مطابق نیاز‬ ‫صادر کنندگان هر استان ایفاء می کند‪.‬‬ ‫‹تولید فرش دستباف‬ ‫تحقق عینی اقتصاد مقاومتی‬ ‫ریی��س مرک��ز ملی فرش ایران با بیان اینکه صنعت ف��رش‪ ،‬مصداق عینی تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون فرش دس��تباف در ‪ ۴۰‬منطقه جغرافیایی‬ ‫کش��ور تولید می شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حمید کارگر در مراسم رونمایی از لوح ثبت‬ ‫جهانی فرش دس��تباف ترکمن گلس��تان در گرگان‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬دانش فنی‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه و نیاز به س��رمایه کم ازجمله زیرس��اخت های صنعت فرش دس��تباف کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه باتوجه به فراوانی مواد اولی��ه‪ ،‬این صنعت برای تولید نیاز‬ ‫به خارج ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬توجه به این صنعت و هنر ایرانی که با س��رمایه گذاری اندک‬ ‫اشتغال باالیی ایجاد می کند‪ ،‬می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر باشد‪ .‬کارگر‪،‬‬ ‫فرش دس��تباف را هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران دانست و تصریح کرد‪ :‬نباید‬ ‫با کم توجهی به این هویت‪ ،‬زمینه جعل‪ ،‬دس��ت اندازی و ثبت داشته های تاریخی و‬ ‫فرهنگ��ی خود را برای دیگ��ران فراهم کرد‪ .‬رییس مرکز ملی فرش ایران افزود‪ :‬این‬ ‫مرک��ز با همکاری تش��کل ها و فعاالن حوزه فرش تاکن��ون از مجموع چهل منطقه‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬فرش تولیدی ‪۱۵‬منطقه را به ثبت جهانی رس��انده که ‪ ۱۰‬مورد ان در‬ ‫سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫اخالل در مبادالت تجاری‬ ‫با بازارچه های مرزی‬ ‫نشس��ت کارگ��روه ارتقای معیش��ت م��رزی با هدف‬ ‫بررسی پیشنهاد ها در این باره برگزار شد‪ .‬رییس سازمان‬ ‫توس��عه تجارت با تاکید بر اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با توس��عه بازارچه های مرزی موافق نیس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در واقع این بازارچه ها مخل مبادالت تجاری‬ ‫اس��ت‪ .‬ولی اله افخمی راد افزود‪ :‬نظام تجارت در جهان بر‬ ‫پایه علم ایجاد ش��ده اس��ت و اقدامات دور از این رویه در‬ ‫نظ��ام تجاری ایجاد اخالل می کند؛ تاکنون گزارش های‬ ‫مستندی در رابطه با نقش و جایگاه بازارچه ها در ارتقای‬ ‫توان معیش��ت مرزنش��ینان به طور واضح وجود نداشته‬ ‫ک��ه ثابت کند فعالیت این بازارچه ه��ا باعث ماندن افراد‬ ‫مرزنش��ین در مرز می ش��ود و به نظام تجاری هم اسیب‬ ‫نمی زند‪ .‬وی با اش��اره به پیش��نهاد وزارت کش��ور برای‬ ‫حفظ بازارچه های مرزی و توس��عه خدمات قابل ارائه در‬ ‫مرزها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگرچه موضوع ارتقای سطح سالمت‬ ‫مرزنش��ینان و افزایش تعامالت اقتصادی در بازارچه ها‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬اما در برخی مرزها‪ ،‬با کش��ورهای‬ ‫همسایه ارتباطی نداریم‪ .‬رییس سازمان توسعه تجارت‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توس��عه بازارچه ها به این مفهوم که در مرزها‬ ‫فضای جغرافیایی تش��کیل ش��ود و اقدام ب��ه مبادالت‬ ‫تجاری ش��ود موافق نیس��تیم‪ .‬در واق��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بازارچه ها را مخل مبادالت تجاری تلقی‬ ‫می کند‪ .‬به گفته افخمی راد‪ ،‬توس��عه بازارچه ها اقدامی‬ ‫خالف روال جاری تجارت کشور است که نه تنها نباید به‬ ‫توسعه انها فکر کنیم‪ ،‬بلکه باید به دنبال اشتغالزایی برای‬ ‫مرزنشینان در نقاط دیگر باشیم‪ .‬رییس سازمان توسعه‬ ‫تجارت با بیان اینکه می توان بازارچه های موثر در ارتقای‬ ‫معیش��ت مردم را حف��ظ کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر بازارچه هایی‬ ‫وجود دارند که به ارتقای معیشت مردم کمک می کنند‬ ‫و اثرگ��ذار هس��تند‪ ،‬می توانیم انها را حف��ظ کنیم تا به‬ ‫کارش��ان ادامه دهند‪ ،‬اما در نهایت نباید به دنبال توسعه‬ ‫بازارچه باشیم و به کشورهای همسایه فشار بیاوریم که‬ ‫بازارچه ایجاد و فعال کنند‪ .‬معتقدم‪ ،‬باید به بازارچه های‬ ‫موج��ود اکتفا کنیم‪ .‬رییس س��ازمان توس��عه تجارت با‬ ‫تاکی��د بر اینکه کنترل بازارچه ها امری دش��وار اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بازارچه ها زیرس��اخت های الزم را ندارند‪،‬‬ ‫بنابراین بهتر است فضای جدیدی به ‪ ۲۶‬بازارچه موجود‬ ‫در سراسر کشور اضافه نش��ود‪.‬نماینده دفتر هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی اس��تانداری های وزارت کشور نیز با بیان‬ ‫اینکه هیچ یک از بازارچه ها زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫انجام مبادالت تجاری را ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قوانین حاکم‬ ‫بر بازارچه ها مش��ابه مقررات تجاری در کشور است‪ .‬امار‬ ‫ص��ادرات در ‪ 3‬بازارچه مرزی‪ ۵۰۰ ،‬میلیون دالر و ارزش‬ ‫واردات از ای��ن طری��ق ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر گزارش ش��ده‬ ‫است‪ .‬با وجود نبود زیرساخت مناسب‪ ،‬برخی بازارچه ها‬ ‫سهم مهمی در افزایش میزان صادرات کشور دارند‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬هر کاالی��ی که در مرزها مبادله ش��ود‪ ،‬از‬ ‫قوانینی خارج از چارچوب مقررات داخل کش��ور تبعیت‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬بی تردید وزارت کشور با متخلفان به شدت‬ ‫برخورد می کند‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫نخستین گام اتاق‬ ‫بازرگانی ایران‬ ‫در دوره جدید‬ ‫محسن جالل پور‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران با هدف‬ ‫ب تجربه‬ ‫بهره من��دی از تجرب��ه و دانش اعض��ای صاح ‬ ‫اتاق های بازرگانی سراسر کشور در حالی تشکیل خواهد‬ ‫ش��د که حدود یک دهه از ایده راه اندازی ان می گذرد‪ .‬با‬ ‫تش��کیل این شورا قرار است تجربه و دانش افراد صاحب‬ ‫تجربه که از کارافرینان دهه های گذشته کشور هستند‬ ‫و در حوزه های گوناگون اقتصادی‪ ،‬موفق عمل کرده اند‪،‬‬ ‫در جهت تحقق اه��داف و برنامه های اتاق ایران در دوره‬ ‫جدید به کار گرفته ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬فعالیت های‬ ‫اجتماع��ی اتاق ایران از جمله اقدامات با اهمیتی اس��ت‬ ‫که از این پس‪ ،‬با محوریت ش��ورای عالی پیشکس��وتان‬ ‫اتاق ایران قاب��ل انجام خواهد بود‪ .‬دومین محور فعالیت‬ ‫این ش��ورا را می ت��وان تمرکز بر برنامه های توس��عه ای‬ ‫دانست‪ ،‬بر این اساس از جمله این برنامه های توسعه ای‪،‬‬ ‫احیای روس��تاها و کارافرینی در حوزه روس��تایی است‬ ‫که فعالیت های اقتصادی انها به ش��دت اس��یب دیده و‬ ‫ب��ا کمک ات��اق بازرگانی ای��ران ای��ن فعالیت ها در حال‬ ‫احی ا شدن هس��تند‪ .‬همچنین رس��الت دیگر این شورا‬ ‫جانشین پروری اس��ت به نحوی که افراد باتجربه ای که‬ ‫به عضویت این ش��ورا درمی این��د‪ ،‬با کوله باری از دانش‪،‬‬ ‫تجرب��ه‪ ،‬شکس��ت و موفقی��ت در عرص��ه اقتص��اد باید‬ ‫جانشینان الیقی برای خود قرار دهند تا با علم و تخصص‬ ‫به روز و برخورداری از تجربه‪ ،‬بتوانند جایگاه انها را حفظ‬ ‫ک��رده و حوزه اقتصاد را ترقی بخش��ند‪ .‬در همین زمینه‬ ‫با توجه به س��ابقه و تجربه‪ ،‬ع�لاء میرمحمدصادقی‪ ،‬وی‬ ‫پیش نویس اساس��نامه ش��ورای عالی پیشکسوتان اتاق‬ ‫ایران را تهیه خواهد کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه های ضیافت‬ ‫دهن کجی به ‪400‬‬ ‫هزار واحد صنفی‬ ‫دیدگاه‬ ‫علی فاضلی‬ ‫رییس اتاق اصناف کشور‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه های مختل��ف در م��اه مبارک‬ ‫رمضان دس��تاویزی برای دالالن و واس��طه هایی شده‬ ‫ک��ه هیچ گاه حقوق دول��ت را پرداخت نمی کنند و در‬ ‫جاهایی مش��غول هس��تند که نباید باشند‪ .‬در برخی‬ ‫نق��اط تهران و شهرس��تان ها‪ ،‬نمایش��گاه های ضیافت‬ ‫برگزار شده که برگزاری این نمایشگاه ها و ارائ ه مجوز‬ ‫ب��ه انها بدون تایید اتاق اصناف به نوعی دهن کجی به‬ ‫‪ 400‬هزار واحد صنفی است‪ .‬به همین منظور فروش‬ ‫فوق العاده ای برای کاالهای اساسی و پرمصرف در این‬ ‫م��اه در نظر گرفته ش��د‪ ،‬البته این فروش به واس��طه‬ ‫نوع کاالهایی که در ماه مبارک رمضان بیش��تر مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گی��رد بوده اس��ت‪ .‬در واقع می توان‬ ‫گفت موض��وع فروش فوق العاده ج��ای طرح چندانی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬چون ای��ن طرح بیش��تر در کاالهای��ی مانند‬ ‫کفش‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬لوازم خانگی و برخی کاالهای دیگر‬ ‫معن��ی پیدا می کند ولی برای برن��ج یا روغن که جزو‬ ‫تولیدات صنعتی هس��تند و قیمت گذاری انها از سوی‬ ‫سازمان حمایت انجام می شود‪ ،‬نمی توان طرح فروش‬ ‫فوق العاده گذاش��ت و تخفیفاتی برای انها اعمال کرد‪.‬‬ ‫سود عمده فروش��ی ‪7‬درصد و خرده فروشی حدود ‪12‬‬ ‫تا ‪ 17‬درصد اس��ت؛ بنابراین نمی توان این سود را نیز‬ ‫در نظ��ر نگرفت و به فروش��ندگان گفت که باید روی‬ ‫قیمت ه��ای خود تخفیف دهند و متضرر ش��وند‪ .‬ولی‬ ‫در عین حال به دلیل افزایش تقاضا‪ ،‬برخی واحد های‬ ‫صنف��ی با توجه به م��اه مبارک رمض��ان از این طرح‬ ‫استقبال کرده اند و حاشیه سود بسیار کمی برای خود‬ ‫در نظ��ر گرفته اند‪ .‬یکی از اقالم دیگر پرمصرف در ماه‬ ‫مبارک رمضان زولبیا و بامیه اس��ت که قیمت گذاری‬ ‫شده و این در حالی است که فروشندگان و واحد های‬ ‫تولیدی مربوطه از این قیمت گذاری راضی نیس��تند‪،‬‬ ‫چون با توجه به افزایش هزینه های شان قیمت جدید‬ ‫پاس��خگو نیس��ت‪ .‬پس چگونه می توان انتظار داشت‬ ‫که دوباره در طرح فروش فوق العاده ش��رکت‪ ،‬تخفیف ‬ ‫روی محص��ول خ��ود اعم��ال کنند‪ .‬در واق��ع ‪ ،‬برخی‬ ‫نمایش��گاه های ماه رمضان که با مجوز ش��هرداری در‬ ‫پارک ها برگزار می شود‪ ،‬کاری صحیح نیست‪ .‬یک نفر‬ ‫در این کش��ور نیس��ت که بگوید شهرداری چه محلی‬ ‫از اع��راب دارد که مجوز برگزاری این نمایش��گاه ها را‬ ‫می دهد؟ از س��وی دیگر کاالهای غیراستاندارد‪ ،‬بنجل‬ ‫و از م��د افتاده به نام کاالهای تولی��دی ایران در این‬ ‫نمایشگاه ها ارائه می شود و اقالم دیگر نیز کیفیت الزم‬ ‫را ندارند‪ .‬مگر کشور در مباحث اقتصادی و موضوعاتی‬ ‫اینچنینی مس��ئول ندارد که نهادهایی مثل شهرداری‬ ‫ای��ن کار را انجام دهند؟ بنده در این زمینه در نامه ای‬ ‫به ش��هردار تهران‪ ،‬عنوان کردم که ایش��ان را مسئول‬ ‫این موض��وع می دانم و باید جلوی ای��ن بی بند وباری‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬چون این امر دهن کجی به بیش از ‪400‬‬ ‫ه��زار واحد صنفی فعال و زحمت کش اس��ت‪ .‬باید در‬ ‫نظر داش��ت که کاالهای اساسی و سبد خانوار شامل‬ ‫برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬گوش��ت قرمز و گوش��ت س��فید است و‬ ‫احتیاج به برگزاری نمایش��گا ه ن��دارد و بازار‪ ،‬خودش‬ ‫را در زمین�� ه این کاالها تنظیم می کند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫قیمت گذاری این کاالها مش��خص است و در شرایطی‬ ‫که ب��ازار وضعیت مناس��بی دارد ض��رورت برگزاری‬ ‫نمایشگاه های ضیافت احساس نمی شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫مهدیه شکری‪-‬گروه تجارت‪ :‬اوایل امسال موضوع نصب صندوق های مکانیزه(پوز) فروش‬ ‫ب�ه موضوعی مهم در میان فعاالن واحدهای صنفی تبدیل ش�د به طوری که اتاق اصناف‬ ‫ای�ران در عملک�ردی قاطعانه به دنبال نصب این صندوق ه�ا در تمامی واحدهای صنفی‬ ‫ب�ود‪ .‬این اقدام�ات در حالی مطرح بود که برخی از واحدهای صنفی‪ ،‬از بروز مش�کالتی‬ ‫در اجرای این طرح خبر داده اند‪ .‬به گفته انها مس�ائلی چون نبود زیرس�اخت های الزم‬ ‫و اموزش ناکافی به واحدهای صنفی از مهم ترین این مش�کالت است‪ .‬بیان مشکالت از‬ ‫سوی واحدهای صنفی در حالی است که براساس ابالغ اتاق اصناف ایران‪ ،‬این واحدها تا‬ ‫پایان شهریور امسال فرصت نصب صندوق های مکانیزه فروش را دارند‪.‬‬ ‫فعاالن بازار‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫مشکالت نصب صندوق فروشگاهی را بیان می کنند‬ ‫ضرورت بازبینی«پوز»‬ ‫‹ ‹ضرورت ساماندهی‬ ‫علی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف کشور در‬ ‫از عقب بودن ‪ ۶‬س��اله‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫کش��ور در نصب صندوق ه��ای «پوز» خبر‬ ‫داده و می گوی��د‪ :‬عق��ب مان��دن از اجرای‬ ‫این قانون به گونه ای اس��ت که باید هرچه‬ ‫س��ریع تر در اندیش��ه س��اماندهی ان بود‪،‬‬ ‫اگرچه این س��اماندهی تاحدودی دش��وار‬ ‫اس��ت‪ .‬البت��ه همه اصناف مش��مول نصب‬ ‫صندوق های مکانیزه نمی ش��وند و براساس‬ ‫تفاهم های انجام ش��ده‪ ،‬حدود ‪ ۳۲‬اتحادیه‬ ‫مش��مول اجرای این قانون هستند‪ .‬برخی‬ ‫اصناف باید از ‪ ۵‬س��ال قبل‪ ،‬این صندوق ها‬ ‫را نصب می کردند ام��ا مهلتی به انها داده‬ ‫ش��د و ملزم به نصب این دس��تگاه ش��دند‬ ‫ک��ه تعدادی از انها باید در س��ال قبل این‬ ‫صندوق ها را نصب می کردند که بخشی از‬ ‫این کار انجام ش��ده و بخشی دیگر امسال‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ .‬علیرضا طاری بخش‪،‬‬ ‫معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور‬ ‫مالیاتی کشور در گفت وگو با ایلنا و با اشاره‬ ‫به این موضوع می گوید‪ :‬براساس ماده ‪۱۲۱‬‬ ‫قانون پنجم توس��عه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان‬ ‫امور مالیاتی و اتاق اصناف کش��ور صاحبان‬ ‫مش��اغل را براس��اس اولویتی که سازمان‬ ‫تعیین می کند‪ ،‬مکلف به نصب و استفاده از‬ ‫صندوق ه��ای مکانیزه فروش کند‪ .‬بنابراین‬ ‫اف��رادی که این صندوق ه��ا را نصب نکرده‬ ‫ی��ا همزمان مورد اس��تفاده ق��رار ندهند و‬ ‫اطالعات مورد نیاز را در زمان مقرر تسلیم‬ ‫نکنند‪ ،‬دفاترش��ان مورد قبول واقع نشده و‬ ‫مالیات انها براساس «علی الراس» محاسبه‬ ‫خواهد شد‪ .‬در واقع زمانی که اداره مالیات و‬ ‫دارایی به دالیل مختلف نتواند مالیات یک‬ ‫مجموعه که به ان مالیات تعلق می گیرد را‬ ‫محاسبه کند‪ ،‬اداره دارایی به طور مستقیم‬ ‫وارد عمل ش��ده و نخست دفاتر شرکت را‬ ‫رد می کند و در مرحله بعد مالیات شرکت‬ ‫را به طور خودجوش محاس��به خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته طاری بخش در همین قانون مقرر‬ ‫ش��د مودیانی که نس��بت به اجرای قانون‪،‬‬ ‫نص��ب و بهره برداری از ای��ن صندوق اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬هزینه سخت افزاری و نرم افزاری ان‬ ‫در همان س��ال اول اجرا م��ورد قبول واقع‬ ‫ شود‪ .‬عالوه بر این قانون تکلیف کرده است‬ ‫ب��رای مودیانی که براس��اس فراخوان های‬ ‫اعالم ش��ده نس��بت به نصب و بهره برداری‬ ‫صندوق مکانی��زه فروش اق��دام نکنند‪ ،‬از‬ ‫معافی��ت پایه مالیاتی موض��وع ماده ‪۱۰۱‬‬ ‫مح��روم ش��ده و در س��ال ‪ ۹۴‬از معافیت‬ ‫‪۱۲‬میلیون تومانی درامد مش��مول مالیات‬ ‫محروم خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون باید اجرا شود‬ ‫دیدگاه ها همیش��ه متفاوت است‪ .‬برخی‬ ‫از ل��زوم اجرای این قانون و برخی از وجود‬ ‫مش��کالتی برای اجرای ان خبر می دهند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تهی��ه و توزیع کنندگان‬ ‫تجهیزات‪ ،‬لوازم پزشکی و ازمایشگاهی در‬ ‫معتقد اس��ت زمانی که‬ ‫گفت وگو با‬ ‫یک قانون وضع می ش��ود‪ ،‬ضرورت اجرایی‬ ‫دارد و در ای��ن می��ان ب��ه مس��ائلی چون‬ ‫س��واد افراد‪ ،‬توانایی یا ناتوان��ی انها توجه‬ ‫نمی ش��ود بلکه انچه مهم اس��ت‪ ،‬ضرورت‬ ‫اجرای قانون است‪ .‬از سوی دیگر نصب این‬ ‫صندوق ها نیز قانون و الزم االجراست‪ .‬قاسم‬ ‫نوده فراهانی ادامه می دهد‪ :‬اما زمانی که این‬ ‫قانون تصوی��ب و به واحدهای صنفی ابالغ‬ ‫نگرانی از کاهش قیمت‬ ‫تخم مرغ‬ ‫ایس�نا‪ :‬درحالی که قیمت تخم مرغ در بازار شانه ای‬ ‫‪ ۹۵۰۰‬تا ‪۱۰‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬مرغداران نس��بت به‬ ‫کاهش قیم��ت این محصول در م��اه رمضان نگرانند‬ ‫‪.‬قیمت تخم مرغ که از ابتدای امس��ال روند کاهش��ی‬ ‫خ��ود را حفظ کرده و اعت��راض مرغداران را به همراه‬ ‫اورده ب��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که رضا ترکاش��وند‪،‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار‬ ‫می گوید قیمت تخم مرغ حتی در هفته های اخیر که‬ ‫روند افزایش��ی داش��ته باالتر از دامنه قانونی نرفته و‬ ‫ح��دود کیلوی��ی ‪ ۳۸۰۰‬تا ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان مصوب در‬ ‫مرغداری فروخته شده است‪.‬‬ ‫نیاز ‪ ۱۳۰‬هزار تنی کشور‬ ‫به چای خشک‬ ‫مهر‪ :‬رییس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه چین دوم‬ ‫برگ س��بز از اوایل تیرماه اغاز می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز‬ ‫کشور به چای خشک بین ‪ ۱۲۵‬تا ‪۱۳۰‬هزارتن است‬ ‫که از این میزان تنها ‪ ۱۳‬هزار تن ان در داخل تولید‬ ‫می شود‪ .‬ایرج هوسمی افزود‪ :‬درحال حاضر شرایط اب‬ ‫و هوایی مناس��ب نیس��ت‪ ،‬به همین دلیل پیش بینی‬ ‫می شود برداشت برگ سبز در چین دوم نیز به اندازه‬ ‫چین اول و یا شاید هم کمتر از ان باشد‪.‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ش��د‪ ،‬در واقع تعداد اندکی از فروشگاه های‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬به این صندوق ها مجهز بوده‬ ‫و بس��یاری از واحدها این صندوق ها را در‬ ‫اختیار نداش��تند‪ .‬بنابراین ب��رای حل این‬ ‫مشکل‪ ،‬از کمیس��یون هیات عالی نظارت‬ ‫بر س��ازمان های صنفی کش��ور درخواست‬ ‫مجوز اس��تفاده از سیس��تم رایانه کردیم‪.‬‬ ‫در واقع اصناف و واحده��ای صنفی باید از‬ ‫نرم افزارهایی استفاده کنند که مورد تایید‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که موفق ب��ه دریافت نرم افزار‬ ‫از وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی نش��دیم‬ ‫ام��ا بهتر اس��ت این نرم اف��زار را در اختیار‬ ‫اس��تان ها و شهرس��تان ها قرار دهند‪ .‬وی‬ ‫می افزای��د‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬صندوق های‬ ‫فروش��گاهی به اندازه کاف��ی در واحدهای‬ ‫صنفی وجود ندارد و این در حالی است که‬ ‫این صندوق ها کارایی مفید و زیادی دارند؛‬ ‫به عنوان مثال موجودی کاالی مورد نظر را‬ ‫اع�لام کرده و در صورت��ی که انقضای این‬ ‫کاالها رو به اتمام باشد‪ ،‬نقش هشداردهنده‬ ‫دارند‪ .‬از س��وی دیگر ارائه ام��ار و ارقام از‬ ‫اق�لام موجود در واحد صنفی بس��یار مهم‬ ‫است‪ .‬بنابراین نصب صندوق در فروشگاه ها‬ ‫فقط ب��رای پرداخ��ت مالیات نیس��ت اما‬ ‫ش��فافیت مالی��ات زمانی موفق اس��ت که‬ ‫نرم افزاری برای استفاده در اختیار مجموعه‬ ‫قرار گی��رد و همه از ان نرم افزار اس��تفاده‬ ‫کنن��د و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی هم باشد تا مالیات را تنظیم و اظهار‬ ‫کند و بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش اصناف‪ ،‬ضروری است‬ ‫نماینده اتاق ش��یراز در اتاق اصناف ایران‬ ‫و با بیان اینکه اجرای‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫این طرح تا حدودی س��ریع و بدون مطالعه‬ ‫انجام شده است‪ ،‬می گوید‪ :‬بیشتر واحدهایی‬ ‫ک��ه در چند فراخوان برای نصب صندوق ها‬ ‫دعوت شده بودند‪ ،‬سواد الزم برای کارکردن‬ ‫با این صندوق ها را نداشته و برای کارکردن‬ ‫با این صندوق ها اموزش ندیده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫طرح‪ ،‬انچنان که باید و ش��اید موفق عمل‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬او می گوید‪ :‬براساس ماده ‪۳۷‬‬ ‫قانون نظام صنفی‪ ،‬ای��ن واحدها و بنگاه ها‬ ‫بای��د اموزش داده ش��وند و ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که به انها این اموزش داده نشده و‬ ‫انتظار نصب این صندوق ها نیز از انها انتظار‬ ‫نابجاس��ت‪ .‬به اعتقاد مجید شجاع‪ ،‬مسئله‬ ‫دیگ��ری که درب��اره ای��ن صندوق ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ناتوانی بس��یاری از واحدهای صنفی‬ ‫برای تامین و خریداری این صندوق هاست‪.‬‬ ‫همچنین بهتر اس��ت اموزش به واحدها از‬ ‫س��وی اتاق اصناف هر شهرس��تان و حتی‬ ‫اتحادیه ها باش��د‪ .‬چون انها به طور عمقی تر‬ ‫با مس��ائل و افراد صنف خود اشنا هستند‪.‬‬ ‫چراک��ه اصن��اف مخالف پرداخ��ت مالیات‬ ‫نبوده و از پرداخت ان فرار نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به هزینه های تولید و توزیع‬ ‫اجرای هر طرح��ی در وهله اول نیازمند‬ ‫نیازس��نجی‪ ،‬برنامه ری��زی دقی��ق و فراهم‬ ‫ک��ردن زیرساخت هاس��ت‪ .‬موضوع��ی که‬ ‫رییس اتحادیه لوازم خانگی در گفت وگو با‬ ‫پانا به ان اش��اره کرده و می گوید‪ :‬در نصب‬ ‫صندوق های فروش��گاهی بای��د هزینه های‬ ‫واقع��ی بخش ه��ای تولی��د و توزیع درنظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬در واقع‪ ،‬طرح نصب صندوق های‬ ‫فروش‪ ،‬طرحی مناسب و ملی است که باید‬ ‫از گذش��ته اجرایی می ش��د اما اجرای ان‬ ‫نیازمند زیرساخت هایی است که به عقیده‬ ‫ما هنوز اجرایی نشده است‪ .‬هدف این طرح‬ ‫ارائ��ه مالیات به دولت اس��ت و از این نظر‬ ‫مخالفت��ی با ان وجود ن��دارد اما دولت هم‬ ‫در قبال گرفتن این مالیات تعهداتی به این‬ ‫صنف دارد‪ .‬از س��ویی‪ ،‬پذیرفتن هزینه های‬ ‫واقع��ی فعاالن ای��ن صنف‪ ،‬بیم��ه درمان‬ ‫و س��ایر هزینه ه��ای قانونی ک��ه در صنف‬ ‫ل��وازم خانگی وج��ود دارد از جمله مواردی‬ ‫اس��ت که باید از سوی دولت پذیرفته شود‬ ‫تا بتوان مالیاتی متناس��ب با گردش مالی‬ ‫در این بخش تعیین کرد‪ .‬با چند ش��رکت‬ ‫نرم افزاری مذاکره شده تا نرم افزاری راحت‬ ‫و اسان برای اس��تفاده افرادی که اشنایی‬ ‫کامل با صندوق ه��ای فروش ندارند‪ ،‬اماده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫محم��د طحان پور ادام��ه می دهد‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت در نصب صندوق های فروش‪،‬‬ ‫تعیین فهرس��ت نهای��ی ش��رکت ها برای‬ ‫فروش است اما ش��رکت ها فهرست قیمت‬ ‫نهایی خود را اع�لام نمی کنند‪ .‬طرح الزام‬ ‫نصب صندوق های فروش نباید به سرنوشت‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شود بنابراین‬ ‫بای��د اتحادیه ها صنوف خود را برای اجرای‬ ‫ای��ن ط��رح ام��اده کنن��د‪ .‬اظهارنظرهای‬ ‫متفاوت و امادگی نداشتن و توجیه اصناف‬ ‫درباره مالیات بر ارزش افزوده مقاومت هایی‬ ‫را در اج��رای ان به وج��ود اورد بنابرای��ن‬ ‫اجرای هر طرحی باید با اطالع رسانی کامل‬ ‫و فراه��م کردن زمینه ه��ای اجرایی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬انچه در این میان مهم است‪ ،‬زاویه‬ ‫نگاه به طرح نصب صندوق های فروشگاهی‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به توضیح��ات و اطالعات‬ ‫ارائه شده نصب این صندوق امری ضروری‬ ‫ب��رای واحده��ای صنفی اس��ت ک��ه برای‬ ‫اجرایی شدن نیاز به امکانات بیشتری دارد‪.‬‬ ‫اما انچه ضروری است‪ ،‬همدلی و همکاری‬ ‫برای رفع مشکالت پیش امده در این حوزه‬ ‫و توجه به ابعاد مثبت این صندوق ها برای‬ ‫هر واحد صنفی است‪.‬‬ ‫با امدن فناوری های نوین و مبادله کاال در فضای مجازی‬ ‫سمساری ها میلیاردر می شوند‬ ‫تنوع کاالها انقدر زیاد ش��ده که گویا مردم دیگر دل ش��ان نمی خواهد‬ ‫بی��ش از مدت محدودی‪ ،‬کاالیی را در خانه خ��ود ببینند؛ اگرچه کاهش‬ ‫قدرت خرید هم در کنار تنوع طلبی سبب شده اجناس دست دوم در بازار‬ ‫دس��ت به دست شود‪ .‬هر روز یک طرح تازه‪ ،‬هر روز یک مدل نو‪ .‬این حال‬ ‫و روز بازارهای��ی اس��ت که تن��وع را مایه خود کرده ان��د‪ .‬هرچقدر هم که‬ ‫می گذرد‪ ،‬مردم را بیش��تر و بیش��تر جذب خود می کنند‪ .‬هر کس��ی با هر‬ ‫قدرت خریدی که داشته باشد‪ ،‬باالخره دلش می خواهد هر از گاهی‪ ،‬رنگ‬ ‫و روی��ی تازه به منزلش بدهد و کاالهایی ک��ه دارد را به اصطالح رد کند‬ ‫برود و به جای ش��ان‪ ،‬کاالهایی دیگر هر چند دست دوم‪ ،‬خریداری کند‪.‬‬ ‫این عاملی شده تا بازار دست دوم فروشان‪ ،‬کساد باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پای فناوری های نوین در سمساری ها‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬این روزها دیگر خبری از خرید و فروش سمس��ارها به‬ ‫ش��یوه قدیم نیست‪ ،‬سمس��اری ها هم جای خود را به فناوری های نوین و‬ ‫مبادله کاال در فضای مجازی داده اند‪ .‬در بستر وب‪ ،‬می خرند و می فروشند‪.‬‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬پول را کارت به کارت می کنند ی��ا حضوری تحویل می گیرند‪ .‬به‬ ‫مدد اینترنت میلیاردها تومان پول هر روز جابه جا می شود‪ .‬سایت هایی هم‬ ‫هستند که فضایی شده اند برای انکه مردم کاالهایی که از دستشان خسته‬ ‫شده اند یا دیگر نیازشان ندارند را بفروشند؛ به همین دلیل‪ ،‬شاید این روزها‬ ‫یکی از پرمخاطب ترین س��ایت هایی که به ویژه نظر مساعد زنان خانه دار و‬ ‫مردان بازنشس��ته را به خود جلب کرده‪ ،‬همین سایت های خرید و فروش‬ ‫کاالهای دس��ت دوم اس��ت که به راحتی گردشی میلیاردی را در بازار رقم‬ ‫زده اس��ت‪ .‬مردم هم البته از راه اندازی چنین سایت هایی بسیار خوشحال‬ ‫هستند و رضایت کافی دارند‪ .‬یکی از انها می گوید‪ :‬چند وقتی است سایتی‬ ‫را در فضای مج��ازی یافته که به راحتی می تواند کاالی مورد نیاز خود را با‬ ‫نازل ترین قیمت و شاید با درصد باالیی تخفیف نسبت به بازار‪ ،‬تهیه کرده‬ ‫و تنوع را در زندگی خود معنای دیگری ببخش��د‪ .‬به طور تقریبی هر ‪ 6‬ماه‬ ‫یکبار دس��تی به سر و روی خانه اش می کش��د و از میان انبوه اجناسی که‬ ‫در این س��ایت ها عرضه می شود‪ ،‬تمیزترین و باصرفه ترین کاالها را انتخاب‬ ‫کرده و دکوراس��یون منزلش را تغییر می دهد‪ .‬می گوید که برخی افراد‪ ،‬به‬ ‫دلیل مهاجرت یا مس��افرت‪ ،‬حاضر می شوند کاالی منزل خود را به قیمت‬ ‫مناس��ب به فروش برسانند؛ عالوه بر اینکه برخی اوقات کاالهایی در میان‬ ‫اجناس دس��ت دوم عرضه ش��ده پیدا می ش��ود که حتی تا ‪۵۰‬درصد هم با‬ ‫قیم��ت کاالهای موجود در ب��ازار تفاوت قیمت دارد‪ .‬خان��م خانه داری که‬ ‫خود را بس��یار وابسته به این س��ایت ها معرفی می کند‪ ،‬می گوید‪ :‬در طول‬ ‫روز حداقل یک بار این سایت ها را چک می کند تا از اخرین مدل های روز‬ ‫کاالها با خبر شده یا اجناسی را بیابد که قیمت شان بسیار مناسب است؛ او‬ ‫می گوید‪ :‬گاهی اوقات کاالهایی در این سایت ها از سوی برخی افراد عرضه‬ ‫می شود که خاطره انگیز هستند و به نوعی یاداور خاطرات بچه گی ام است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت کاالهای دست دوم در فضای مجازی‬ ‫گش��ت و گذاری در فض��ای مجازی و میان س��ایت هایی که خرید و‬ ‫فروش کاالهای دس��ت دوم را انجام می دهند‪ ،‬همه نوع کاال با قیمت و‬ ‫کیفیت متفاوت را پیش روی متقاضی قرار می دهد‪ ،‬از انگش��تر ش��رف‬ ‫ش��مس ش��اهی و چراغ خودرو گرفته تا کتانی و دوربین مدار بسته و‬ ‫تلفن بی س��یم‪ .‬حتی برخی هم از این فضا اس��تفاده ک��رده و تدریس‬ ‫خصوص��ی خ��ود را تبلیغ می کنند‪ .‬حتی منزل هم ره��ن و اجاره داده‬ ‫می شود و مغازه به فروش می رسد‪ .‬یک بوفه چوبی با طبقات شیشه ای‬ ‫از س��وی فروش��نده ‪ ۵۰۰‬هزار تومان قیمت گذاری شده است‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر یک عدد جاروبرقی اس��تفاده نش��ده و نو که به گفته فروشنده از‬ ‫روسیه خریداری شده و به ایران اورده شده به قیمت ‪ ۲۳۰‬هزار تومان‬ ‫فروخته می شود‪.‬‬ ‫یک عدد ماش��ین لباسش��ویی که از سوی یک فروش��نده در اجودانیه‬ ‫تهران برای فروش معرفی شده است با یک نشان(برند) معروف‪ ،‬به قیمت‬ ‫‪2‬میلیون تومان فروخته می شود‪ .‬یک جفت فرش دستباف ‪ 6‬متری تبریز‪،‬‬ ‫نقش��ه هری��س هم ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان فروخته می ش��ود‪ .‬یک‬ ‫دس��تگاه یخچال نو در جعبه ه��م به قیمت ‪ ۷۰۰‬ه��زار تومان به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬همچنین س��رویس خواب هم با میز ارایش و پاتختی به قیمت‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان از سوی فروشنده قیمتگذاری شده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫گزارش میدانی‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫خون تولید در شیشه بانک ها‬ ‫احیای فرش قزوین با نقشه اصیل‬ ‫رونق صادرات با ارتقای صنعت بسته بندی‬ ‫‪9‬‬ ‫امیر منصور ش��یرازیان تولید کنن��ده نایلون و نایلکس‬ ‫می گوید که کار تولی��د را از فروش‬ ‫و فری��زر ب��ه‬ ‫تا تولی��د اغاز ک��رده و اکنون بزرگترین فروش��گاه این‬ ‫محص��والت را ب��ا اش��تغال ‪ 60‬نفری ایجاد ک��رده و به‬ ‫ص��ادرات ‪ 2‬هزار تنی محصوالت خود در س��ال دس��ت‬ ‫یافت��ه اما با وجود افزایش ‪ 300‬براب��ری هزینه ها بعد از‬ ‫اج��رای قانون هدفمندی یارانه ه��ا همچنین با تغییرات‬ ‫نرخ ارز اکنون در بخش صادرات با مشکالت ضرر و زیان‬ ‫مواجه شده ایم‪ .‬او از حمایت ضعیف از بخش تولید گالیه‬ ‫مند اس��ت و می افزای��د‪ :‬در صنعت پلیم��ر حمایت های‬ ‫دولتی ب��ه سرش��اخه ها اختصاص می یاب��د در صورتی‬ ‫که تولید کنن��دگان پایین دس��تی از کمب��ود نقدینگی‬ ‫رن��ج می برن��د‪ .‬تولید کنندگان در بحث بیم��ه کارگران‪،‬‬ ‫تس��هیالت بانک��ی و س��رمایه در گردش با مش��کالت‬ ‫عدیده ای مواجه اند‪.‬‬ ‫به گفته ش��یرازیان این مجموعه با سرمایه ای افزون بر‬ ‫‪ 100‬میلیارد تومان تاس��یس ش��ده که در حال توسعه‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون ‪ 460‬نفر در این مجموعه اشتغال مستقیم‬ ‫دارند‪ .‬خط تولید انها با تجهیز به دس��تگاه های به روز به‬ ‫صورت تمام الکترونیک انجام می ش��ود‪ .‬در تمام فرایند‬ ‫تولید در این مجموعه فقط ‪ 5‬درصد ضایعات وجود دارد‬ ‫که ان هم ب��ه چرخه تولید با محصوالت با درجه کیفی‬ ‫کمتر باز می گردد‪.‬‬ ‫احمد بستانچی‪:‬‬ ‫کار بانوان و اقایان‬ ‫در عملکرد انها در‬ ‫بخش های مختلف‬ ‫تولیدی متفاوت است و‬ ‫با جایگزینی مناسب انها‬ ‫در فرایند تولید می توان‬ ‫بهترین نتیجه عملکردی‬ ‫را به دست اورد‬ ‫ش��رایط س��خت تولی��د و کمب��ود نقدینگ��ی ک��ه‬ ‫تولید کنن��دگان را در فراین��د تولید با مش��کل مواجه‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬در بخش کارگری نیز مس��ائل خاص خود‬ ‫در بخ��ش پرداخ��ت حقوق ه��ای ماهانه‪ ،‬بیم��ه تامین‬ ‫اجتماعی و موارد دیگر حمایتی را شامل می شود که در‬ ‫معیش��ت این قشر صنعتی تاثیر گذار است‪ .‬این کارگران‬ ‫حمایت دولت و مجلس از منطقه ازاد اینچه برون‬ ‫ایرنا‪ :‬استاندار گلستان گفت‪ :‬مصوبه‬ ‫منطقه ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی اینچه‬ ‫ب��رون در نقطه مرزی این اس��تان با‬ ‫کش��ور ترکمنستان از حمایت اسناد‬ ‫باالدس��تی نظام و عنای��ت دولت و‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ن صادقلو در شورای اداری گلستان که با‬ ‫حضور نماینده ولی فقیه در استان و مدیر عامل‬ ‫سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی برگزار شد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این منطق��ه ازاد در ‪ 5‬حوزه اصلی‬ ‫پایانه غالت و مرکز تجاری‪ ،‬ش��هرک متالورژی‪،‬‬ ‫ش��هرک پتروپاالیش‪ ،‬بندر تجاری خواجه نفس‬ ‫و س��ایت گردشگری اشوراده برنامه ریزی شده و‬ ‫ای��ن مصوبه از حمایت مناس��ب دولت و مجلس‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫اس��تاندار گلس��تان در این باره به مصوبه هفته‬ ‫خرید بیش از ‪ 860‬هزار تن‬ ‫گندم در منطقه ‪ 2‬کشور‬ ‫از واحدهای صنعتی استان تهران‬ ‫مشکالت تولید این بار از نگاه کارگران‬ ‫زینب عبدی‪-‬گروه استان ها‪ :‬به فاصله ‪ 45‬کیلومتری‬ ‫ته��ران تعداد زیادی از واحده��ای صنعتی و تولیدی در‬ ‫ش��هرک صنعت��ی عباس اباد گ��رد هم ام��ده و با وجود‬ ‫مشکالت فراوان به امر تولید مشغول هستند‪ .‬اما در این‬ ‫میان هستند واحدهای موفقی که با طرح های توسعه ای‬ ‫ب��رای افزایش فعالیت های تولیدی خود به این ش��هرک‬ ‫نق��ل مکان کرده اند‪ .‬همچنی��ن واحدهای صنعتی که با‬ ‫بهره مندی از مواد اولی��ه داخلی صفر تا صد تولید را در‬ ‫مجموع��ه خود انجام می دهند‪ .‬انچه در بیان مش��کالت‬ ‫صنعتی ناگفته می ماند حقوق کارگرانی است که در این‬ ‫واحدهای صنعتی مش��غول به کار هس��تند‪ .‬تا جایی که‬ ‫ب��ه گفته یکی از تولید کنندگان کمبود نقدینگی موجب‬ ‫پرداخت نشدن حقوق دو ماه گذشته و نیز تعدیل برخی‬ ‫کارگران شده است‪ .‬کارشناسان براین اعتقادند که برخی‬ ‫از قوانین مرتبط با تولید قابلیت تغییر با ش��رایط روز را‬ ‫دارد که در صورت اتخاذ تدابیر مناس��ب می توان شرایط‬ ‫تولید را بهبود بخش��ید اما با این رویکرد که برنامه های‬ ‫حمایتی از زیر شاخه ها ش��روع شده و به سرشاخه های‬ ‫بخش صنعت منتهی ش��ود تا شاید در این میان حقوق‬ ‫حقه کارگران صنعتی نیز رعایت شود‪.‬‬ ‫در جری��ان بازدی��د خبرن��گاران از ش��هرک صنعتی‬ ‫عباس اب��اد وارد کارخانه تولید نایلون و نایلکس و فریزر‬ ‫ش��دیم که به گفته مدیر کارخانه م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫خود را از پتروشیمی های داخلی تامین می کند اما عرضه‬ ‫این مواد از طریق ب��ورس کاال موجب صرف هزینه های‬ ‫بیشتر برای تولید کنندگان می شود‪.‬‬ ‫در فضای بیرون این واحد تولیدی دپوی مواد اولیه ای‬ ‫مش��اهده می شد که نش��ان از رونق تولید داشت‪ .‬اما در‬ ‫فضای کارخانه ش��رایط برای کارگران مساعد نبود‪ .‬بوی‬ ‫پالستیک و مواد مورد مصرف فضای کارخانه را پر کرده‬ ‫ب��ود و با وج��ود گرمای بیش از حد‪ ،‬تنفس به س��ختی‬ ‫انجام می ش��د و چشم ها را می س��وزاند‪ .‬با این حال هیچ‬ ‫کدام از کارگران مجموعه ماسک های مناسبی به صورت‬ ‫نداش��تند‪ ،‬لباس کار پوش��یده بودند و بدون دستکش و‬ ‫عینک به کار مش��غول بودند اما به گفت��ه مدیر کارخانه‬ ‫مسئول بهداشت و ایمنی کار بر فعالیت انها نظارت دارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گذش��ته ش��ورای عال��ی مناط��ق‬ ‫ازاد اش��اره ک��رد و اف��زود‪ :‬مصوبه‬ ‫منطق��ه ازاد تج��اری ‪ -‬صنعت��ی‬ ‫اینچه برون گلستان که پیش از سفر‬ ‫ریاس��ت جمهوری به اس��تان پیگیر‬ ‫ان بودیم و در جریان س��فر کاروان‬ ‫تدبی��ر و امید قول مس��اعد ان را از‬ ‫رییس جمه��وری گرفتیم‪ ،‬پس از طی مراحل در‬ ‫نشست شورای مناطق ازاد به ریاست معاون اول‬ ‫رییس جمهوری به تصویب رسید‪.‬‬ ‫صادقل��و اضاف��ه کرد‪ :‬ای��ن مصوب��ه در قالب‬ ‫الیح��ه ای تقدی��م مجل��س خواهد ش��د و ما از‬ ‫تمام��ی نماین��دگان اس��تان می خواهی��م ک��ه‬ ‫هم��کاری الزم را برای تصویب نهایی این الیحه‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی انجام دهند چراکه‬ ‫این مصوبه در اینده اس��تان جهش��ی چشمگیر‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫که از مناطقی دور برای کار به ش��هرک صنعتی مراجعه‬ ‫می کنند از حداقل شرایط و حقوق کاری برخوردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره مندی از توان بانوان در بخش صنعت‬ ‫بع��د از گذر از ای��ن مجموعه تولی��دی وارد کارخانه‬ ‫تولیدکنن��ده انواع فن‪ ،‬هواکش و دس��تگاه های برودتی‬ ‫ش��دیم که مدیر عامل این کارخانه سعی دارد تا در این‬ ‫طرح توس��عه ای بیشتر از نیروی کار زن استفاده کند و‬ ‫دلیل ان هم دقت باالی بانوان در انجام کارهای ظریف‬ ‫اس��ت‪ .‬کارگران زن و مرد در مونتاژ و تولید محصوالت‬ ‫این کارخانه در یک فضای رقابتی مشغول به کار بودند‪.‬‬ ‫حدود ‪ 128‬هزار متر مربع است با سوله های متعدد که‬ ‫بعد از حدود ‪ 4‬س��ال در فاز نخس��ت بهره برداری برای‬ ‫هزار نفر اش��تغال ایجاد می ش��ود و با راه اندازی فاز دوم‬ ‫و س��وم نیز میزان اش��تغال این مجموعه به ‪ 3‬هزار نفر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫هن��وز به طور کام��ل بخش اصلی تولی��د به این طرح‬ ‫توس��عه ای منتقل نش��ده ب��ود اما کارگ��ران از اقایان و‬ ‫خانم ها در قسمتی از فضای سوله مشغول به کار بودند‪.‬‬ ‫اخرین روز ش��عبان بود و کارگران در ساعت ناهار برای‬ ‫صرف غذا به ناهار خوری مراجعه کردند و ما نیز در این‬ ‫سفر یک روزه مهمان انها بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدیل نیروی کار در پی گرانی مواد اولیه‬ ‫احمد بس��تانچی‪ ،‬مدیرعامل ای��ن کارخانه تولیدی به‬ ‫می گوید‪ :‬در استفاده از نیروی کار خانم با وجود‬ ‫اموزش یکماهه بازخورد مناسبی در میانگین کار اقایان‬ ‫گرفته ای��م‪ .‬تفاوت کار بانوان و اقایان در عملکرد انها در‬ ‫بخش های مختلف تولیدی است و با جایگزینی مناسب‬ ‫انها در فرایند تولید می توان بهترین نتیجه عملکردی را‬ ‫به دست اورد‪ .‬ما نیز در مجموعه خود با رویکرد حمایت‬ ‫از کارگران س��عی داریم تا با بسته های کاالیی حمایتی‬ ‫وی��ژه ماه رمضان و یا مناس��بت های دیگر برای کس��ب‬ ‫رضایت کارگران تالش کنیم‪.‬‬ ‫او از مش��کالت ف��راوان ب��ا نهاد های زیس��ت محیطی‬ ‫می گوید که برای توس��عه فعالیت های خود به ش��هرک‬ ‫صنعتی عباس اباد نقل مکان کرده اس��ت تا ‪ 168‬مورد‬ ‫از ان��واع محصوالت فن و هواکش و ‪ ...‬را تولید کند‪ .‬وی‬ ‫می افزاید ‪ 60‬درصد مواد اولیه را از داخل تهیه می کنیم‬ ‫و محصوالت خود را به کش��ورهای حاشیه دریای خزر و‬ ‫کشورهای همجوار صادر می کنیم‪ .‬این مجموعه تولیدی‬ ‫تولید کننده دیگری ک��ه در این تور یک روزه به واحد‬ ‫تولیدی او مراجعه کردیم به تولید مواد غذایی و فراوری‬ ‫محصوالت پروتئینی مش��غول ب��ود‪ .‬وی از قیمت باالی‬ ‫هزینه های تولی��د می گفت که در برخی موارد به توقف‬ ‫تولید کاالی وابس��ته به م��واد اولی��ه گرانقیمت منجر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬تولید محصوالت‬ ‫ص��ادق مرتضوی به‬ ‫غذایی رابطه مستقیم با قیمت مواد اولیه در بازار دارد که‬ ‫از ثبات برخوردار نیست و در صورتی که این مواد اولیه‬ ‫بیش از حد گران شود دو راهکار پیش روی تولید کننده‬ ‫قرار دارد که باید کیفیت را فدای کمیت کند و یا تولید‬ ‫را قطع کند‪ .‬در صورت در پیش گرفتن راهکار نخس��ت‬ ‫اطمینان بازار و مصرف کننده از بین می رود و در صورت‬ ‫قطع فرایند تولید نیز توجیه اقتصادی برای تولید کننده‬ ‫نداشته و ناچار به تعدیل نیرو می شود‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬حوزه ای که نیازمند نگاه کارشناسانه است‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫زنجان گفت‪ :‬ایجاد اش��تغال و توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫ازجمل��ه اهداف دولت یازدهم اس��ت که تالش بر بس��یج‬ ‫همگان��ی در راس��تای افزای��ش تولید داخ��ل و همچنین‬ ‫تش��ویق برای مص��رف داخلی در دس��تور کار دولت و به‬ ‫دنبال ان در سطح استان قرار دارد‪ .‬ناصر فغفوری با اشاره‬ ‫ب��ه کاهش ‪26‬درصدی واردات مواد مصرفی در س��ال ‪93‬‬ ‫نسبت به س��ال ‪ 92‬در کش��ور افزود‪:‬در استان زنجان نیز‬ ‫در جهت ایجاد رونق اقتصادی کمیته پیگیری مش��کالت‬ ‫واحده��ای تولیدی تش��کیل و به صورت هفتگ��ی برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬همچنی��ن کمیته صنعت و مع��دن هر ‪ 2‬هفته‬ ‫یکب��ار برگزار و ب��ه رفع موانع تولید و ایج��اد زمینه رونق‬ ‫اقتصادی در اس��تان می پردازند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان و با همکاری‬ ‫بسیج رسانه استان‪ ،‬نخستین تور یک روزه صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫با حضور جمعی از خبرنگاران اس��تان زنجان برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در این ت��ور که با هدف شناس��ایی فرصت های صنعتی و‬ ‫معدنی اس��تان زنجان و اشنایی با نقاط ضعف و قوت این‬ ‫حوزه از اقتصاد این اس��تان برگزار ش��ده ب��ود‪ ،‬حدود ‪25‬‬ ‫نف��ر از خبرنگاران رس��انه های مختلف و نش��ریات حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬شاید مهم ترین دس��تاورد این سفر یک روزه این‬ ‫ب��ود که باید با نگاهی عقالنی تر ب��ه فعالیت حوزه صنعت‬ ‫توجه ش��ود زیرا در دنیایی که با ش��تاب هر چه بیشتری‬ ‫به سوی توسعه می رود ما نمی توانیم ظرفیت های خدادادی‬ ‫در کش��ور و همچنین دانش جوانان خود را نادیده گرفته‬ ‫و متکی به مواد تولیدش��ده در س��ایر کشورها باشیم بلکه‬ ‫با رعایت اصول زیس��ت محیطی و استانداردهای این حوزه‬ ‫می توانیم عالوه بر اس��تقرار صنعت سبز در کشور‪ ،‬حرفی‬ ‫برای گفتن در س��طح جهانی داشته باشیم و به همه ثابت‬ ‫کنیم ملت ایران با تکیه ب��ر مولفه های اقتصاد مقاومتی از‬ ‫سد هر تحریمی عبور کرده و روی پای خود خواهد ایستاد‪.‬‬ ‫‪ :‬مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی‬ ‫منطق��ه ‪ 2‬گف��ت‪ :‬در ابتدای فص��ل خرید گندم‬ ‫مازاد بر مصرف کش��اورزان منطقه ‪ 2‬کشور شامل‬ ‫اس��تان های مازندران‪ ،‬گلستان و سمنان‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 860‬هزار تن گندم خریداری شده است‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ 618‬میلیارد و ‪ 155‬میلیون تومان از طریق بانک‬ ‫کش��اورزی به صورت انالین به حساب کشاورزان‬ ‫گندمکار این منطقه واریز شده است‪.‬‬ ‫رمضانعلی مل��ک افزود‪ :‬از این میزان‪95 ،‬هزار و‬ ‫‪ 255‬تن گندم در ‪ 20‬مرکز خرید فعال در استان‬ ‫مازندران‪ 740 ،‬هزار تن گندم در ‪ 77‬مرکز خرید‬ ‫فعال در اس��تان گلس��تان و ‪ 26‬ه��زار و ‪ 604‬تن‬ ‫نیز در ‪ 18‬مرکز فعال اس��تان س��منان خریداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه پرداخت به موق��ع وجه گندم‬ ‫خریداری شده به کش��اورزان‪ ،‬سامانه ویژه خرید‬ ‫تضمین��ی گن��دم بان��ک کش��اورزی را در جهت‬ ‫تس��هیل این امر بسیار موثر دانس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫بارش های به موقع امسال و میزان رطوبت مناسب‬ ‫گندم های خریداری شده‪ ،‬ارد تولیدی سال جاری‬ ‫از کیفیت مناسب تری نسبت به سال های گذشته‬ ‫برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری مشترک‬ ‫در معدن طالی خاروانا‬ ‫‪ :‬قائم مق��ام صنعتی‬ ‫و ام��ور معدن��ی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫اذربایجان شرقی از همکاری‬ ‫ش��رکت روس��ی و بخ��ش‬ ‫خصوص��ی ای��ن اس��تان در‬ ‫ح��وزه معدن خبر داد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫س��ید مرتضی نیرومند اسکوئی در حاشیه امضای‬ ‫این تفاهمنامه در استفاده از معدن طالی خاروانا‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ذخیره قطعی این مع��دن ‪ 30‬میلیون تن‬ ‫ط�لا با عیار نیم درصد اس��ت‪ .‬مدیری��ت اجرایی‬ ‫اذربایجان شرقی هیچ محدودیتی برای حمایت از‬ ‫سرمایه گذاری ندارد و برای رفع موانع و مشکالت‬ ‫در این زمینه اماده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ماشین االت مورد استفاده‬ ‫در این معدن تماما ایرانی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هزینه‬ ‫خرید ماشین االت افزون بر ‪ 5‬میلیون دالر براورد‬ ‫شده است ‪ .‬نیرومند اس��کوئی ابراز امیدواری کرد‬ ‫که با عملیاتی ش��دن این طرح تا یک سال اینده‬ ‫ش��اهد اس��تخراج و تولید محصول از این معدن‬ ‫باشیم‪ .‬معاون امور معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬ت��ا امروز ‪30‬‬ ‫میلیون دالر در این معدن سرمایه گذاری شده که‬ ‫در ص��ورت بهره برداری از ان ‪ 400‬ش��غل جدید‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫ایرن�ا‪ :‬حس��ین صبوری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫برق منطقه ای اذربایج��ان از اخذ ‪ 125‬میلیون‬ ‫یورو تس��هیالت از بانک توس��عه اس�لامی برای‬ ‫اجرای پروژه های مهم برقی در ‪3‬استان اردبیل‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی و اذربایجان غربی خبر داد‪ .‬این‬ ‫اعتبار برای ‪ 8‬پروژه مهم و حیاتی انتقال نیرو در‬ ‫اذربایجان که بخشی از ان در استان اردبیل قرار‬ ‫دارد‪ ،‬اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫‪ :‬اس��ماعیل عطاپور‪ ،‬مع��اون نظارت و‬ ‫بازرس��ی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اذربایجان شرقی از کش��ف انبار چای قاچاق در‬ ‫تبریز خبر داد‪ .‬در این انبار‪ ،‬چای تاریخ گذش��ته‬ ‫و چ��ای قاچاق با هم مخل��وط و پس از افزودن‬ ‫عطرهای مصنوعی‪ ،‬در بس��ته بندی های تقلبی و‬ ‫با نشان (برند) محصوالت اس��تاندارد در بازار به‬ ‫فروش می رس��ید‪ .‬ارزش مواد کشف شده بیش‬ ‫از ی��ک میلیارد ریال اس��ت که پ��س از ضبط و‬ ‫تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد‪.‬‬ ‫‪ :‬حس��ن میالن��ی رییس ح��وزه هنری‬ ‫استان اذربایجان ش��رقی از گردهمایی پژوهشی‬ ‫شعر و موس��یقی ادبیات عاش��یقالر در موضوع‬ ‫انتظ��ار در ح��وزه هن��ری این اس��تان با حضور‬ ‫استادان موسیقی عاشیقی خبر داد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ 2‬تن مواد غذایی فاسد‬ ‫در زرند معدوم شد‬ ‫فارس‪ :‬معاون بهداش��تی ش��بکه بهداش��ت و درمان‬ ‫شهرس��تان زرند از معدوم س��ازی دو تن مواد غذایی‬ ‫فاسد و تاریخ مصرف گذشته از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫خبر داد‪ .‬ماش��ااهلل عربپور ادامه داد‪ :‬این مقدار موارد‬ ‫غذایی در قالب انواع ش��یرینی‪ ،‬مواد لبنی‪ ،‬کنس��رو و‬ ‫تنق�لات در مدت زمان ‪ 3‬ماه در بازدید از یک هزار و‬ ‫‪ 182‬مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی کش��ف و معدوم‬ ‫شد‪ .‬این مسئول از اجرای طرح ساماندهی عرضه نان‪،‬‬ ‫نگهداری س��س در یخچال‪ ،‬حذف شیرینی های رنگی‬ ‫و جمع اوری کیک و کلمپه از خواربار فروشی های این‬ ‫شهرس��تان خبر داد و اف��زود‪ 4 :‬واحد صنفی متخلف‬ ‫پس از تش��کیل پرونده به تعزی��رات حکومتی معرفی‬ ‫ش��دند‪ .‬وی با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‬ ‫به شهروندان توصیه کرد تا حد امکان به جای استفاده‬ ‫ی رنگی از خرما و کش��مش‬ ‫از زولبیا‪ ،‬بامیه و ش��یرین ‬ ‫اس��تفاده کنند و زولبیا و بامیه را از مراکز مورد تایید‬ ‫مرکز بهداشت تهیه کنند‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 22‬پروژه عمرانی‬ ‫کشاورزی در فریدن‬ ‫ایس�نا‪ :‬نماینده مردم فریدن‪،‬‬ ‫فریدونش��هر‪ ،‬چادگان و بوئین‬ ‫میاندش��ت در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪22 :‬پ��روژه‬ ‫عمران��ی ب��ه مناس��بت هفته‬ ‫جهاد کشاورزی در شهرستان‬ ‫فری��دن با اعتباری بیش از ‪ 12‬میلیارد و ‪ 180‬میلیون‬ ‫ریال افتتاح ش��د‪ .‬محمدعلی اسفنانی­اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫پروژه ها در راس��تای سیاست های جهاد کشاورزی و با‬ ‫اهداف اس��تفاده بهینه اب و افزای��ش راندمان اب در‬ ‫کش��اورزی و افزایش بهره وری کشاورزی افتتاح شد‬ ‫ک��ه ‪ 8‬میلیارد و ‪ 330‬میلی��ون ریال به صورت کمک‬ ‫بالع��وض و ‪ 3‬میلی��ارد و ‪ 810‬میلیون ریال به صورت‬ ‫تس��هیالت بانکی برای این پروژه ها در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این طرح ها ش��امل لوله گذاری برای‬ ‫انتقال اب‪ ،‬اح��داث کانال‪ ،‬الیروب��ی و مرمت قنوات‪،‬‬ ‫و ابی��اری با فش��ار برای جلوگیری از ه��در رفتن اب‬ ‫اجرا ش��د که باعث بوجود امدن اش��تغال ‪ 29‬نفر در‬ ‫شهرستان فریدن شده است‪.‬‬ ‫تصویب قیمت زولبیا و بامیه‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪ :‬قاس��م ایزانلو‪ ،‬معاون امور بازرگانی و توس��عه‬ ‫تجارت در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خراس��ان شمالی از تعیین قیمت زولبیا و بامیه درجه‬ ‫ی��ک خب��ر داد‪ .‬ایزانلو اف��زود‪ :‬قیمت زولبی��ا و بامیه‬ ‫درجه یک در اس��تان کیلویی ‪ 8‬ه��زار و ‪ 500‬تومان‬ ‫و همچنی��ن نرخ بامیه درجه یک در اس��تان به ازای‬ ‫هر کیلوگرم ‪ 7‬هزار تومان قیمت گذاری شده است‪ .‬به‬ ‫گفته معاون بازرگانی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خراسان شمالی‪ ،‬قیمت هر یک کیلوگرم زولیبا‬ ‫درج��ه دو ‪ 8‬هزار تومان و ه��ر کیلوگرم بامیه ‪ 6‬هزار‬ ‫تومان نرخ گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬وی با یاداوری اینکه‬ ‫قیمت زولبیا و بامیه در اس��تان امسال نسبت به سال‬ ‫گذشته تغییری نکرده‪ ،‬بر لزوم رعایت نرخ های زولبیا‬ ‫و بامیه از سوی قنادان تاکید کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬مع��اون برنامه ریزی‪ ،‬اداری و مالی فرماندار‬ ‫کاش��ان گف��ت‪ :‬هی��چ افزای��ش قیمت��ی در کاالهای‬ ‫پرمص��رف‪ ،‬ب��دون تصوی��ب مراجع قانون��ی نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬محسن فخری ادامه داد‪ :‬هیچ افزایش قیمتی‬ ‫ب��دون تصویب مراجع قانونی توس��ط عرضه کنندگان‬ ‫کاالهای اساس��ی مردم نباید انجام ش��ود و با هرگونه‬ ‫تخلف برخورد می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در جلسه کمیسیون‬ ‫تنظیم بازار شهرس��تان‪ ،‬مقرر ش��د تا عرضه کنندگان‬ ‫گوش��ت قرمز نس��بت به اعالم ن��رخ‪ ،‬اق��دام کرده و‬ ‫همچنین س��ازوکارهای عرضه گوشت قرمز با کیفیت‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ :‬دبیرخانه اس��تانی کارگروه تس��هیل و رفع‬ ‫موانع تولید استان خراس��ان جنوبی بمنظور بررسی‪,‬‬ ‫تبادل نظر پیگیری مداوم و مستمر و هماهنگی برای‬ ‫حل و فصل مس��ائل و مش��کالت ف��راروی واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان تشکیل می ش��ود‪ .‬عبد العزیز کریمی‬ ‫هدف اصلی از تش��کیل این کارگروه را پیگیری مداوم‬ ‫و مس��تمر برای حل و فصل مش��کالت فراوری بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان و اس��تفاده بیشتر از‬ ‫قانون رفع موانع تولید عنوان کرد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬رییس اداره جهاد کشاورزی تیران و کرون‬ ‫گفت‪ :‬در این شهرس��تان دو گلخانه پرورش گل های‬ ‫تزئینی اس��تاندارد وجود دارد که ساالنه بیش از ‪900‬‬ ‫هزار شاخه گل تزئینی از این گلخانه ها تولید می شود‪.‬‬ ‫بهرام کریمی��در توضیح داد‪ :‬هزین��ه بهره برداری این‬ ‫پروژه ها بیش از ‪ 50‬میلیارد ریال بوده و با افتتاح انها‬ ‫حدود ‪ 200‬نفر مشغول به کار شده اند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫استان ها‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫در بررسی‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫از وضعیت تولید در استان اصفهان مطرح شد‬ ‫خون تولید در شیشه بانک ها‬ ‫امی�ر مهرزاد ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬س��ال‬ ‫‪ 1387‬ب��ود ک��ه سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫کشور در مسیر خصوصی سازی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در اغاز این سیاست اقتصادی با مشکالتی‬ ‫روبه رو بود که بیشتر مربوط به شیوه اجرایی‬ ‫ش��دن این اصل می شد اما پس از گذشت‬ ‫چند س��ال از تصویب این قانون مشکالت‬ ‫دیگ��ری هم ب��ه این چرخه اضافه ش��دند‪.‬‬ ‫ج��دا از ای��ن موضوع که خصوصی س��ازی‬ ‫در اقتص��اد ایران چه نقش��ی می تواند ایفا‬ ‫کند‪ ،‬مش��کل دیگری هم وجود داش��ت و‬ ‫ان «خصولتی» ش��دن بعضی از واحدهای‬ ‫دولتی بود‪ .‬س��ازمان خصوصی س��ازی نام‬ ‫برخی از ش��رکت های دولتی را در فهرست‬ ‫مش��موالن واگ��ذاری به بخ��ش خصوصی‬ ‫اعالم می ک��رد و بعضی ها نی��ز ان زمان با‬ ‫رانت ها و ارتباطاتی که داشتند برای خرید‬ ‫این ش��رکت ها اق��دام می کردن��د‪ .‬البته نه‬ ‫تنها این مش��کالت هنوز در کش��ور وجود‬ ‫دارند و مش��کالت خصوصی سازی و بخش‬ ‫خصوصی برطرف نش��ده اند‪ ،‬بلکه به گفته‬ ‫بعضی از کارشناس��ان‪ ،‬سیاست های بانکی‬ ‫نیز پا در عرصه تولید و صنعت گذاشته اند‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن گزارش‬ ‫به بررس��ی‬ ‫مشکالتی که از طرف سیاست های بانکی و‬ ‫خصوصی سازی در استان اصفهان به وجود‬ ‫امده است‪ ،‬می پردازد‪.‬‬ ‫محمد فی��روزی‪ ،‬نماینده م��ردم نطنز و‬ ‫بخش قمصر در مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ابتدا درباره ظرفیت هایی‬ ‫گفت وگو با‬ ‫که در استان اصفهان وجود دارد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫شهرس��تان نطنز در ح��وزه صنایع‪ ،‬صنایع‬ ‫تبدیلی‪ ،‬نس��اجی و بخش معدن از ظرفیت‬ ‫باالیی برخوردار است و کل استان اصفهان‬ ‫نی��ز از این ظرفیت ها برخوردار اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬احداث شهرک های صنعتی‬ ‫نیز باعث رشد بیش��تر تولید در این حوزه‬ ‫ش��د و با احتس��اب اینکه در حوزه صنایع‬ ‫ظرفیت ه��ای مناس��بی وج��ود دارد ای��ن‬ ‫ش��هرک ها نیز نقش خوبی در رونق تولید‬ ‫ب��ازی کردند اما متاس��فانه در چند س��ال‬ ‫گذشته با مشکالتی مواجه شدیم‪.‬‬ ‫دبیر اول کمیسیون عمران در خانه ملت‬ ‫درباره مش��کالتی که در چند سال گذشته‬ ‫در ای��ن بخش ب��ه وجود ام��ده می گوید‪:‬‬ ‫در این سال ها با مش��کالت زیادی روبه رو‬ ‫ش��دیم که ازجمله انها ناکارامدی مدیران‪،‬‬ ‫نبود سرمایه در گردش‪ ،‬ندادن یارانه تولید‪،‬‬ ‫انحص��ار در واردات برخی کاالها و واردات‬ ‫بی روی��ه محصوالت��ی که در ای��ران تولید‬ ‫می شود‪ ،‬است‪.‬‬ ‫فیروزی با اشاره به اینکه تولید در بخش‬ ‫قابل توجه��ی از واحدهای تولیدی اس��تان‬ ‫اصفه��ان به صورت تعطی��ل و نیمه تعطیل‬ ‫درام��ده‪ ،‬ادام��ه می هد‪ :‬ای��ن وضعیت کل‬ ‫کش��ور اس��ت و طبیعی اس��ت که در این‬ ‫حال��ت اس��تان اصفهان هم خ��ارج از این‬ ‫مح��دوده نیس��ت و این موضوع��ات باعث‬ ‫وجود مشکالتی در حوزه تولید شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نقش بانک ه��ا در تولید‬ ‫کش��ور می گوید‪ :‬بانک ه��ا در بخش تولید‬ ‫تقریبا به یک غده سرطانی تبدیل شده اند‬ ‫ک��ه خون تولی��د را می مکند و متاس��فانه‬ ‫دول��ت هم هیچ اق��دام بازدارنده ای در این‬ ‫حوزه نمی کند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی از‬ ‫طرفی با ضعف هایی که‬ ‫خودش دارد‪ ،‬رو به رو‬ ‫می شود و از طرفی با‬ ‫قوانینی که اجازه رشد‬ ‫را از این بخش گرفته اند‬ ‫فی��روزی درب��اره برنامه ری��زی در بخش‬ ‫صنع��ت می گوید‪ :‬متاس��فانه برنامه خوبی‬ ‫ب��رای حمایت از س��رمایه گذاران در بخش‬ ‫صنع��ت نداری��م و ای��ن موضوع ب��ر دیگر‬ ‫مش��کالتی که وجود دارد‪ ،‬اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره رف��ع این مش��کالت می گوید‪:‬‬ ‫کارشناس��ان زی��ادی درب��اره رف��ع ای��ن‬ ‫مش��کالت حرف زده اند اما م��ا معتقدیم تا‬ ‫زمان��ی که منافع اش��خاص مح��دودی در‬ ‫اعتبارات طرح های بجنورد نباید در سایر بخش ها هزینه شود‬ ‫‪ :‬رییس کمیس��یون بودجه ش��ورای اسالمی‬ ‫ش��هر بجنورد بر هزینه کرد اعتبارات ش��هرداری بر‬ ‫اس��اس برنامه ارائه ش��ده تاکید ک��رد و گفت‪ :‬نباید‬ ‫اعتبارات طرح های ش��هری بجنورد در سایر طرح ها‬ ‫و بخش ها هزینه شود‪.‬‬ ‫سیدعباس حسینی در جمع اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهر و ش��هردار اظهار کرد‪ :‬بر اساس امار هزینه کرد‬ ‫ش��هرداری در بخش هایی چند نسبت به برنامه ارائه‬ ‫ش��ده افزایش دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬البته افزایش بودجه‬ ‫برای ص��رف هزینه ه��ا در برخی از بخش ه��ا اقدام‬ ‫مثبتی از سوی شهرداری تلقی می شود و عمده این‬ ‫طرح ها در مناطق حاشیه ای شهر اجرا شده و ما این‬ ‫عملکرد را مثبت تلقی می کنیم‪ ،‬اما مشروط بر اینکه‬ ‫از اعتبارات سایر بخش ها در این قسمت هزینه نشده‬ ‫باش��د‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر بجنورد با اشاره به‬ ‫طرح های مختلفی که از س��وی ش��هرداری در قالب‬ ‫برنامه اجرا می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این وجود حدود‬ ‫‪ 50‬طرحی که توسط شهرداری برای اجرا در بجنورد‬ ‫به کمیس��یون ارائه شده و از تصویب اعضای شورای‬ ‫اسالمی شهر گذشته‪ ،‬به طور عملی اجرا نشده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬قرار بود ش��هرداری برنامه زمان بندی‬ ‫اجرای طرح های مختلف عمران شهری را ارائه بدهد‬ ‫که تاکنون ارائه نش��ده و اکنون ما نمی دانیم طرح ها‬ ‫چقدر پیشرفت فیزیکی دارند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون بودجه ش��ورای اسالمی شهر‬ ‫بجن��ورد همچنین بر ارائه عملکرد مالی ش��هرداری‬ ‫اعم از درامد و هزینه در بازده زمانی دس��ت کم هر‬ ‫یک ماه در طول سال تاکید کرد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ 2544‬واحد فاقد پروانه کسب در اصفهان‬ ‫ایسنا‪ :‬مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬فروردین ماه امس��ال ‪ 817‬واحد صنفی بدون‬ ‫پروانه‪ ،‬اردیبهشت ماه هزار و ‪ 245‬واحد و خرداد ماه‬ ‫‪ 482‬واحد صنفی فاقد پروانه شناسایی شدند‪.‬‬ ‫جواد محمدی فشارکی با بیان اینکه واحد بازرسی‬ ‫و نظارت اصناف در سال ‪ 1387‬با هدف پیشگیری از‬ ‫تخلفات اصناف شکل گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬اصناف و بازاریان‬ ‫افراد متدینی هس��تند اما در هر شغل و صنفی افراد‬ ‫متخل��ف نیز وجود دارند که الزم اس��ت مجموعه ای‬ ‫برای نظارت بر عملکرد اصناف وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیر بازرس��ی و نظارت اصناف اس��تان اصفهان با‬ ‫بیان اینکه با نظارت ها و بازرس��ی ها می توان از انجام‬ ‫تخلفات پیش��گیری کرد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬قاچاق کاال در‬ ‫س��طح عرضه بسیار زیاد است که برخی از انها برای‬ ‫سالمت جامعه بس��یار مضر است‪ .‬محمدی فشارکی‬ ‫به طرح تش��دید بازرس��ی و نظارت ها در ماه مبارک‬ ‫رمضان اش��اره کرد و ادامه داد‪ 364 :‬بازرس اشکار و‬ ‫‪ 155‬بازرس به صورت مخفی در سراسر استان برای‬ ‫ش��روع ماه مبارک رمضان در سطح بازار و اتحادیه ها‬ ‫حضور خواهند داش��ت‪ .‬همچنین از این تعداد ‪200‬‬ ‫ب��ازرس متخصص ب��ه صورت اش��کار و بیش از ‪60‬‬ ‫بازرس به صورت مخفی در شهر اصفهان به بازرسی‬ ‫و نظ��ارت بر بازار می پردازند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪240‬‬ ‫ه��زار واحد صنفی در اس��تان اصفه��ان وجود دارد‪،‬‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬بازرسان اتاق اصناف در ‪ 3‬شیفت‬ ‫فعالی��ت می کنن��د و بیش��تر نظارت در ای��ن ماه بر‬ ‫کاالهایی مانند‪ ،‬گوشت س��فید‪ ،‬گوشت قرمز‪ ،‬شیر‪،‬‬ ‫لبنیات‪ ،‬زولبیا و بامیه است‪.‬‬ ‫میان اس��ت و سود بس��یار زیادی می برند‪،‬‬ ‫این مش��کالت در اقتص��اد برطرف نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬تنها عالجی که وجود دارد این است‬ ‫که به بخش خصوصی اعتماد کرده و برای‬ ‫جان بخشیدن به این بخش از انها حمایت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تان اصفه�ان‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫و‬ ‫مش�کالت‬ ‫جعف��ر ذره بین��ی‪ ،‬عض��و ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان درباره نقش بخ��ش خصوصی در‬ ‫اس��تان اصفه��ان می گوی��د‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذشته در بیشتر موارد افرادی که از سوی‬ ‫دولت مس��ئولیت های اقتصادی را از جمله‬ ‫حوزه ه��ای تج��اری‪ ،‬ارزی و بانکی برعهده‬ ‫گرفتن��د‪ ،‬صالحی��ت و دان��ش ای��ن کار را‬ ‫نداشتند و در این حوزه ها به صورت مخرب‬ ‫کار کردند‪ .‬وی همچنی��ن در این باره ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬موضوع دیگری که باعث می ش��ود‬ ‫بگوییم در استان اصفهان مدیریت دولتی با‬ ‫مشکالتی مواجه است‪ ،‬این است که در این‬ ‫استان مدیران دولتی امکان فعالیت مناسب‬ ‫ندارند‪ .‬این عضو ات��اق بازرگانی اصفهان در‬ ‫ادامه به نقش بخش خصوصی در این استان‬ ‫اش��اره می کند و در این باره معتقد است‪ :‬با‬ ‫توجه به سهم ‪ 17‬درصدی بخش خصوصی‬ ‫از کل اقتصاد کشور‪ ،‬باید در نظر بگیریم که‬ ‫این بخش امکان تاثیرگذاری ندارد‪ .‬ذره بینی‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬بخ��ش خصوصی از طرفی با‬ ‫ضعف هایی که خودش دارد‪ ،‬رو به رو می شود‬ ‫و از طرفی با قوانینی که اجازه رشد را از این‬ ‫بخش گرفته اند‪ .‬این قوانین شامل تمهیدات‬ ‫صادرات و واردات‪ ،‬بخش��نامه ها و در بعضی‬ ‫از موارد تصمیمات لحظه ای اس��ت که مانع‬ ‫رش��د بخش خصوصی شده اند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه بخش خصوصی در استان اصفهان‬ ‫و کل کش��ور در مجم��وع نات��وان ب��ه نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬درباره ش��رکت هایی که براساس‬ ‫اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شده اند‪ ،‬می گوید‪ :‬متاسفانه موضوعی‬ ‫که در کش��ور ما و استان اصفهان به صورت‬ ‫یک قاعده درامده‪ ،‬این اس��ت که بخشی از‬ ‫مس��ئوالن زمانی که بازنشس��ته یا از دولت‬ ‫خارج شدند‪ ،‬یک شرکت تاسیس می کنند و‬ ‫با استفاده از رانت و اطالعاتی که در گذشته‬ ‫به دلیل حضور در بخش دولتی کسب کرده‬ ‫بودند‪ ،‬ش��روع به فعالیت اقتصادی می کنند‬ ‫و گاهی هم ش��رکت هایی را که در فهرست‬ ‫مش��موالن واگ��ذاری به بخ��ش خصوصی‬ ‫هستند می خرند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی با اش��اره به‬ ‫موقعیت صنعتی ‪-‬اقتصادی استان اصفهان‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬اس��تان اصفهان قطب تولید‬ ‫ف��والد اس��ت و در ح��وزه پتروش��یمی هم‬ ‫توانمندی های بسیاری دارد و حدود ‪8‬هزار‬ ‫واحد صنعت��ی فعال در این اس��تان وجود‬ ‫دارن��د و به کار تولی��د می پردازند اما نباید‬ ‫فراموش کرد که اس��تان اصفهان نمی تواند‬ ‫برخالف حرکت کشور به تولید ادامه دهد‪.‬‬ ‫ذره بینی همچنین درباره موقعیت استان‬ ‫اصفهان می گوید‪ :‬در صورتی که مش��کالت‬ ‫تولی��د و صنعت در کش��ور برطرف ش��وند‪،‬‬ ‫اس��تان اصفهان به دلیل امنی��ت باال و قرار‬ ‫گرفت��ن در مرک��ز ای��ران‪ ،‬موقعیت بس��یار‬ ‫مناس��بی در صنعت و تولید خواهد داشت‬ ‫اما اس��تفاده از موقعیت وابس��ته به برطرف‬ ‫شدن مشکالت تولید و صنعت است‪.‬‬ ‫تالش دستگاه های اجرایی در تسهیل امور تاجران و بازرگانان‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت خراس��ان جنوبی گف��ت‪ :‬اگر‬ ‫بتوانیم زیر س��اخت های توسعه تجارت و‬ ‫فرایندهای تجاری را تسهیل کنیم نقش‬ ‫بس��یار موثری در رونق تجارت و توس��عه‬ ‫مبادالت مرزی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫سیدنعمت اهلل حقیقی اظهار کرد‪ :‬در فرایند سازی‬ ‫و تس��هیل امور تجاری کش��ور ما ‪ 22‬پله نسبت به‬ ‫سال های گذشته رشد داشته است‪.‬‬ ‫حقیق��ی بیان کرد‪ :‬سیس��تم صادرات م��ا با نگاه‬ ‫حمایت از صادرات خوش��بختانه ب��ه نقاط مطلوب‬ ‫می رس��د اما هنوز جایگاه مطلوبی نداریم و تا نقطه‬ ‫مطلوب��ی که تولیدات ما س��ود و جاذبه برای طرف‬ ‫مقابل داشته باشد‪ ،‬اختالف زیادی داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ 2‬ماه نخس��ت س��ال ‪94‬‬ ‫ح��دود ‪ 27‬میلیون دالر کاال از خراس��ان‬ ‫جنوبی صادر ش��د که رش��د ‪ 57‬درصدی‬ ‫را نس��بت به مدت مشابه سال قبل نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫س��یدنعمت اله حقیقی اف��زود‪ :‬در این‬ ‫اس��تان اگر مردم از خشکس��الی و بادهای ش��دید‬ ‫گالیه دارند‪ ،‬در مقابل می توان با نصب توربین های‬ ‫ب��ادی به تولید برق بس��یار ارزان در اس��تان کمک‬ ‫کرد که بخش عم��ده ای از هزینه های ما را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫حقیق��ی افزود‪ :‬در حالی که دس��تگاه های متولی‬ ‫زیرس��اخت ها را فراهم می کند‪ ،‬بخش خصوصی نیز‬ ‫باید قدرت ریسک پذیری خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫همایش بزرگداشت روز اصناف در قاینات‬ ‫‪ :‬مه��دی ماهگلی‪ ،‬معاون ام��ور بازرگانی و‬ ‫توسعه تجارت استان خراسان جنوبی در همایش‬ ‫اصناف گفت‪ :‬بس��یاری از ش��ما درح��وزه اصناف‬ ‫با مش��کالتی مواجه هس��تید که این مش��کالت‬ ‫را می ت��وان به همت اتاق اصناف و س��ازمان های‬ ‫صنف��ی شهرس��تان وس��ایر مقامات ومس��ئوالن‬ ‫شهرس��تان دنبال کنیم و بتوانیم زمینه تس��هیل‬ ‫بسیاری از امور را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک��ی از دغدغه های اصناف بحث‬ ‫مالیات اس��ت و اصناف باید با شفاف سازی و ارائه‬ ‫اطالعات صحیح با اداره کل امور مالیاتی همکاری‬ ‫داش��ته باش��ند تا حقی از کس��ی پایمال نشود و‬ ‫هرکس براس��اس حدود صنفی و درامد حاصل از‬ ‫کارش‪ ،‬حق دولت را ادا کند‪.‬‬ ‫م��اه گلی افزود‪ :‬یک��ی دیگ��ر از مباحث اصناف‬ ‫بح��ث صنوف االینده اس��ت که شهرس��تان قاین‬ ‫در ای��ن زمینه اقداماتی را انج��ام داده اند و مکانی‬ ‫راب��رای صن��وف در نظر گرفته ان��د و قصد دارند با‬ ‫سرمایه گذاری صنوف االینده را متمرکز کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬براس��اس امارگیری انجام ش��ده‬ ‫تعداد واحد های صنفی در اس��تان خراسان جنوبی‬ ‫به نسبت جمعیت‪ ،‬در مقایسه با استان های مجاور‬ ‫بیش��تر اس��ت بنابراین بای��د در پذی��رش و ورود‬ ‫واحدهای جدید کار کارشناسی انجام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود ‪25‬هزار واحد صنفی دراس��تان فعال‬ ‫اس��ت که از جمعیت‪750‬هزار نفری استان‪25‬هزار‬ ‫نفر متصدی واحد صنفی هس��تند و این نش��ان از‬ ‫نقش مفید اصناف در ایجاد اشتغال است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دار و دسته خودرو های «ویال ِدسته»‬ ‫اتومبیل های خرده شیشه دار‪!...‬‬ ‫قطارهای حومه ای سرعت می گیرند‬ ‫رضا رضایی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان‬ ‫مدیرعامل سایپا کاشان با اشاره به عرضه ساینا در نیمه دوم سال خبر داد‬ ‫هدفگذاری تولید ‪ 150‬هزار خودرو در سایپا کاشان‬ ‫گ�روه خودرو‪-‬نی�ره دوخائ�ی‪ :‬تولید‬ ‫خ��ودرو در ای��ران با س��اخت پیکان در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۴۶‬اغاز ش��د و در حال حاضر‬ ‫خودروسازان مختلفی در کشور مشغول‬ ‫م بسزایی در‬ ‫به فعالیت هس��تند که سه ‬ ‫تامین ب��ازار داخل��ی دارن��د‪ .‬اگرچه در‬ ‫ابتدای نشانی پستی بیشتر خودروسازان‬ ‫مط��رح‪ ،‬ابتدا «جاده مخص��وص» اورده‬ ‫می شود و این صنعتگران در حومه تهران‬ ‫متمرکز هستند اما در شهرهای مختلف‬ ‫نی��ز کارخان��ه دارند که ای��ن کارخانه ها‬ ‫عالوه ب��ر تمرکززدایی خودروس��ازان از‬ ‫تهران‪ ،‬اش��تغالزایی و رونق اقتصادی در‬ ‫دیگر ش��هرها را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫ش��رکت تولید خودرو «س��ایپا کاشان»‬ ‫یک��ی از کارخانه ه��ای زیرمجموعه گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا است که با مساحت‬ ‫‪ ۳۱۸‬هکت��ار پ��س از احداث‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬نخس��تین تولیدات خود را روانه‬ ‫ی که ب��ا همت ‪۳‬هزار‬ ‫ب��ازار کرد‪ .‬ش��رکت ‬ ‫نیروی انس��انی به طور مستقیم و هزاران‬ ‫نفر به طور غیرمس��تقیم در شهر کاشان‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫در اخری��ن روزه��ای خرداد م��اه‬ ‫س��ال جاری تع��دادی از اهال��ی رس��انه‬ ‫به همراه مس��ئوالن ارتباطات س��ازمان‬ ‫«گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران» و‬ ‫گروه خودروسازی «سایپا» از این شرکت‬ ‫بازدید و به طور مستقیم فعالیت ان را از‬ ‫نظر گذراندند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا ش��یخ عطار‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت س��ایپا کاش��ان‪ ،‬در این بازدید‬ ‫از اصحاب رس��انه درخواس��ت کرد تا در‬ ‫پوش��ش اخبار به گونه ای عمل کنند که‬ ‫امید را در دل ایرانیان برای اس��تفاده از‬ ‫تولیدات داخل��ی ایجاد و تقویت کرده تا‬ ‫در مصرف محصوالت داخلی‪ ،‬نس��بت به‬ ‫کاالیی احساس سرخوردگی نکنند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬خ��ودرو محصول��ی‬ ‫پیچیده و حس��اس اس��ت‪ .‬خودروسازان‬ ‫ایرانی وارد صنعتی شده اند که در جهان‬ ‫قدمتی ‪ ۱۰۰‬س��اله دارد اما پایه صنعت‬ ‫جدی��د در ایران عمر طوالنی ندارد‪ .‬یکی‬ ‫از دالی��ل احداث کارخانه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا در شهر کاش��ان‪ ،‬ایجاد تحول در‬ ‫ای��ن صنعت بود‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۸۵‬که به‬ ‫شهر کاشان امدیم‪ ،‬سایت کنونی شرکت‬ ‫س��ایپا تنها زمین خال��ی ان منطقه بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬تولیدمان اغاز شد و در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬با تولید ‪ ۱۳۳‬هزار دستگاه‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی‬ ‫«سی اس‪»۳۵‬‬ ‫به باالترین ظرفیت تولید رسیدیم‪.‬‬ ‫ش��یخ عطار گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر ‪۲‬‬ ‫محصول خوبی که در بازار مورد استقبال‬ ‫ق��رار گرفت��ه‪ ،‬از خان��واده ایکس‪ ۱۰۰‬و‬ ‫ایکس‪ ۲۰۰‬است که به طور انحصاری در‬ ‫این شرکت تولید می شود‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وی با اش��اره به این نکته که ش��رک ‬ ‫خودروس��ازی سایپا کاشان قابلیت تولید‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار دس��تگاه خودرو در س��ال را‬ ‫دارد‪ ،‬درب��اره هدفگذاری ب��رای ظرفیت‬ ‫تولی��د خود در این ش��رکت برای س��ال‬ ‫‪ 1394‬توضی��ح داد‪ :‬با توجه به نیاز بازار‬ ‫و برنامه ریزی های ش��رکت‪ ،‬سال گذشته‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و‬ ‫امسال با رشد ‪۴۰‬درصدی به تولید ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار دستگاه خواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رس��یدن ب��ه این حجم‬ ‫تولید‪ ،‬نظم‪ ،‬توانایی فردی و لجس��تیک‬ ‫باالیی می خواهد که در شرکت ما وجود‬ ‫دارد‪ .‬تامین کیفی��ت‪ ،‬تولید محصولی با‬ ‫قیمت رقابتی و عمل به وعده های مطرح‬ ‫ش��ده و ب��راوردن نیازهای مش��تریان‪،‬‬ ‫وظیفه ماس��ت و از رسانه ها انتظار داریم‬ ‫م��ا را در رس��یدن به ای��ن اهداف کمک‬ ‫و اف��کار عمومی را هدای��ت کنند‪ .‬از این‬ ‫رو رس��انه ها باید به طرح پرس��ش هایی‬ ‫بپردازندکه حفظ منافع ملی کشور را به‬ ‫دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تقبال مش�تریان عراق�ی از‬ ‫خودروهای سایپا‬ ‫مدیرعام��ل س��ایپا کاش��ان ب��ا انتقاد‬ ‫از مطل��ب برخ��ی از رس��انه ها که خطر‬ ‫خ��ودرو ایران��ی را ب��ا گروه تروریس��تی‬ ‫داعش مقایس��ه کردند‪ ،‬گفت‪ :‬محصوالت‬ ‫سایپا در کش��ور عراق با استقبال زیادی‬ ‫روبه روس��ت و به راحت��ی پاس��خ نی��از و‬ ‫انتظارات مشتریان خود در این کشور را‬ ‫می دهد‪ .‬البته انتظار ایرانی ها از ما وسیع‬ ‫اس��ت که در این ب��اره حق با انهاس��ت‪،‬‬ ‫زی��را این توقع��ات ما را به س��طوح باال‬ ‫می کش��اند‪ .‬شیخ عطار ادامه داد‪ :‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۵‬هزار دس��تگاه خودرو به وسیله‬ ‫سایپا کاشان به عراق صادر شده است‪ .‬از‬ ‫انجایی که شرکت س��ایپا در اسکندریه‬ ‫ع��راق خط تولی��د دارد‪ ،‬خدمات پس از‬ ‫فروش خوب��ی در این کش��ور ارائه داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ع��راق گفت وگ��وی یک��ی از‬ ‫مس��ئوالن که خطر داع��ش را با یکی از‬ ‫خودروها مقایس��ه کرده بود‪ ،‬به ما نشان‬ ‫دادند‪ .‬انعکاس نامناسب زحمت هایی که‬ ‫در کشور کشیده می ش��ود‪ ،‬بار مضاعفی‬ ‫است که بر دوش مان گذاشته خواهد شد‬ ‫و اث��رات ان را در مذاکره ب��ا خارجی ها‬ ‫خواهیم دید‪ .‬بنابراین در انعکاس مسائل‬ ‫بای��د منافع مل��ی کش��ور مورد نظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی این بنگاه (ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا کاش��ان) را نگین منطقه دانست‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ن ش��رکت از نظ��ر‬ ‫واحدهای تولیدی و شاخص های صنعتی‬ ‫وضعی��ت خوب��ی دارد‪ .‬محص��ول جدید‬ ‫س��ایپا ک��ه خودرو «س��اینا» اس��ت‪ ،‬در‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو تولید‬ ‫کردیم و امسال با رشد‬ ‫‪۴۰‬درصدی به تولید‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار دستگاه‬ ‫خواهیم رسید‪ .‬رسیدن‬ ‫به این حجم تولید‪،‬‬ ‫نظم‪ ،‬توانایی فردی‬ ‫و لجستیک باالیی‬ ‫می خواهد که در شرکت‬ ‫ما وجود دارد‬ ‫شرکت سایپا کاش��ان تولید می شود که‬ ‫در حال حاضر تولید ازمایشی را پشت سر‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ش��یخ عطار‪ ،‬اگر رون��د تولید‬ ‫«س��اینا» به طریق کنونی پیش رود‪ ،‬در‬ ‫نیمه دوم سال ‪ 1394‬این محصول وارد‬ ‫بازار خواهد شد و از نظر قیمت در ردیف‬ ‫خودروه��ای ‪ ۳۰‬میلی��ون تومان��ی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫انتقال فناوری‬ ‫در عقد قرارداد‬ ‫جدید با خودروسازان‬ ‫خ�ط‬ ‫تولی�د‬ ‫شرکت سایپا در حال مذاکره با شرکت‬ ‫خودروس��از چینی «چانگان» اس��ت که‬ ‫در ص��ورت نهای��ی ش��دن تصمیم ه��ا و‬ ‫مذاکرات‪ ،‬در اواخر سال ‪ ۱۳۹۵‬راه اندازی‬ ‫خط تولید «سی اس‪ »۳۵‬را در دستورکار‬ ‫قرار خواهد داد‪ .‬همچنین اگرچه س��هم‬ ‫سایپا کاش��ان از کل ظرفیت تولید گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا مش��خص نبوده و‬ ‫براساس برنامه ریزی کل گروه‪ ،‬این سهم‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ ،‬اما نزدیک به ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد از کل تولیدات سایپا به شرکت‬ ‫سایپا کاشان اختصاص دارد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن بازدی��د در ش��رکت‬ ‫خودروسازی سایپا کاشان ‪ ۴‬سالن تولید‬ ‫«بدنه»‪« ،‬رن��گ»‪« ،‬مونتاژ» و «روتوش»‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬برمبن��ای توضیح��ات یکی‬ ‫از کارشناس��ان این ش��رکت‪ ،‬سالن رنگ‬ ‫از اصلی تری��ن قابلیت ه��ای این کارخانه‬ ‫به حس��اب می ای��د ک��ه ان را به لحاظ‬ ‫انعطاف پذیری از دیگر ش��رکت ها متمایز‬ ‫می کن��د‪ .‬در س��الن رن��گ ای��ن امکان‬ ‫وجود دارد که در زم��ان واحد خودروها‬ ‫ب��ا رنگ ه��ای مختل��ف رنگ ش��وند که‬ ‫رنگ های سفارش��ی براس��اس نیاز بازار‬ ‫نظیر رنگ البالویی‪ ،‬بژ‪ ،‬قهوه ای تهیه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر ان‪ ،‬انبارهای تولیدی و‬ ‫غیرتولیدی این شرکت از تجهیزات الزم‬ ‫با فناوری مورد نیاز روز بهره مند هستند‪.‬‬ ‫همچنین خط��وط زیربنایی انتقال ولتاژ‪،‬‬ ‫پس��ت های ب��رق و گاز‪ ،‬موتورخان��ه و‬ ‫کمپرس��ورخانه مرکزی‪ ،‬ایستگاه تصفیه‬ ‫فاضالب‪ ،‬سیستم «ار او»‪ ،‬مخازن سوخت‬ ‫و انبارهای رنگ و مواد شیمیایی‪ ،‬بخش‬ ‫تجهیزات پشتیبانی شرکت خودروسازی‬ ‫سایپا کاشان را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش انتقادهای تند و‬ ‫مخ��رب از واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫کش��ور اگرچه گاهی با نی��ت خیر همراه‬ ‫اس��ت اما پایه ه��ای ان صنعت را خواهد‬ ‫لرزان��د‪ .‬حمایت از خودروس��ازان داخلی‬ ‫و اعتم��اد به ت��وان متخصص��ان ایرانی‪،‬‬ ‫انگیزه فعالیت انها را بیش��تر و گس��تره‬ ‫کیفی محصوالت ش��ان را افزایش خواهد‬ ‫داد‪ .‬گام های��ی که ام��روز در این صنعت‬ ‫برداش��ته می ش��ود‪ ،‬ان را ی��ک قدم به‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬نزدیک تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫چش��م اندازی که افق روشنی را به روی‬ ‫صنعت خودرو می گشاید‪.‬‬ ‫هم��کاری با خودروس��ازانی همچ��ون پژو در‬ ‫گذش��ته با اولویت داخلی س��ازی قطعات نبوده‬ ‫و قرارداده��ا با این خودروس��از به صورت انتقال‬ ‫فن��اوری نب��وده اس��ت و قطعه س��ازان از طریق‬ ‫مهندس��ی معکوس توانس��تند نیازهای داخل را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫درح��ال حاض��ر نی��ز اگ��ر دول��ت امنی��ت‬ ‫س��رمایه گذاری را ارتق��ا ده��د و مدی��ران‬ ‫خودروس��از‪ ،‬قرارداد برد ‪ -‬برد با خودروس��ازانی‬ ‫همچون پ��ژو منعقد کنند‪ ،‬بهت��ر از همکاری با‬ ‫خودروساز جدید است‪ ،‬زیرا در ‪ 20‬سال گذشته‬ ‫خودروسازان داخلی و «پژو» فرهنگ‪ ،‬انتظارات‬ ‫و استانداردهای یکدیگر را خوب می شناسند که‬ ‫همین امر یک سرمایه است‪ .‬شکل همکاری پژو‬ ‫با ایران مش��ابه همکاری این خودروساز با هیچ‬ ‫کشوری نیست‪.‬‬ ‫به ط��ور نمون��ه چین با پ��ژو ق��رارداد دارد و‬ ‫ش��رط می کن��د بای��د ‪ 50‬تا ‪60‬درص��د قطعات‬ ‫را س��اخت داخل کن��د‪ ،‬انتقال فن��اوری دهد و‬ ‫دانش فنی قطعه س��ازان دو کش��ور به روز شود‪،‬‬ ‫همچنین سطح استاندارد خودروها ارتقا یابد‪ .‬از‬ ‫این رو بهتر است مس��ئوالن در عقد قراردادهای‬ ‫جدی��د‪ ،‬انتقال فناوری و باال بردن س��طح دانش‬ ‫قطعه س��ازی همتراز قطعه س��ازان پژو را لحاظ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در قراردادهای��ی ک��ه خودروس��ازان ب��ا پ��ژو‬ ‫داشته اند‪ ،‬سود خوبی نصیب این شرکت شد زیرا‬ ‫این خودروس��از قراردادها را به بهانه هایی مانند‬ ‫نبود امنیت س��رمایه گذاری در ای��ران این گونه‬ ‫می خواست‪ .‬اگر مسئوالن صنعت خودرو هوشیار‬ ‫باش��ند و از تجربیات گذشته درس بگیرند‪ ،‬باید‬ ‫پلتفرم مشترک طراحی کنند یا اگر می خواهند‬ ‫خودروی��ی را وارد کنند‪ ،‬با انتقال فناوری همراه‬ ‫باشد‪ .‬خودروسازی صنعتی راهبردی است و باید‬ ‫قراردادها امن و با ش��روط خودروسازان داخلی‬ ‫منعقد ش��ود تا منافع خودروسازان‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫و مردم تامین ش��ود‪ .‬درحال حاضر همه قطعات‬ ‫ساخت داخل بی کیفیت نیس��ت‪ ،‬اگر هم قطعه‬ ‫بی کیفیت��ی وجود دارد باید عل��ت ان را تحلیل‬ ‫کرد‪ ،‬زیرا قطعه س��ازان در شرایط بسیار سختی‬ ‫قطعه تولی��د می کنند‪ ،‬اما قطعه س��ازان مطرح‪،‬‬ ‫هیچگاه کیفیت را زیر سوال نبرده اند‪ .‬همچنین‬ ‫حق مردم این اس��ت که انتظارش��ان از کیفیت‬ ‫قطعات خودرو باال باشد و خودروسازان هم باید‬ ‫انتظار مشتری را برطرف کنند‪.‬‬ ‫با تالش قطعه س��ازان و خودروسازان در ‪ 4‬تا‬ ‫‪ 5‬س��ال اخی��ر‪ ،‬کیفیت قطع��ات در خودروهای‬ ‫پژو‪ ،405‬پ��ژوه‪ 206‬و پراید بهبود یافته اس��ت‬ ‫ام��ا باید نش��ان (برند) خودروه��ا را عوض کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر حدود ‪80‬درصد از قطعات خودرو‬ ‫موردنیاز در کش��ور ازجانب ‪ 40‬قطعه ساز تولید‬ ‫می ش��ود که دانش و س��خت افزار ای��ن واحدها‬ ‫برای خودروهایی که هم اکنون در کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به روز اس��ت‪ .‬با این حال روند دریافت‬ ‫طلب قطعه س��ازان از خودروس��ازان رو به بهبود‬ ‫نیست‪ ،‬زیرا براس��اس قراردادهای دوجانبه‪ ،‬قرار‬ ‫ب��ود ‪ 3‬ماه یکب��ار طلب خ��ود را دریافت کنند‬ ‫ام��ا هم اکنون به بی��ش از ‪3‬ماه افزای��ش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توانمندی قطعه سازان در طراحی پلتفرم ملی‬ ‫فضل اله جمالو‬ ‫استاد مدیریت صنعتی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫خودروس��ازان در جهان‪ ،‬ش��اید یکی از‬ ‫نخس��تین گروه های��ی بودند ک��ه تصمیم ‬ ‫گرفتند ب��ا توجه به تنوع طلبی مش��تریان‬ ‫و هزینه های س��نگین طراحی‪ ،‬لباس های‬ ‫مختلف��ی بر ت��ن طراحی های خ��ود کنند‬ ‫و انه��ا را به عنوان محص��والت مختلف به‬ ‫مشتریان بفروشند؛ یک تصمیم استراتژیک‬ ‫که پلتفرم مشترک نامیده می شود‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو ای��ران حدود ‪ ۴۵‬س��ال‬ ‫اس��ت که به صورت جدی فعالیت خود را‬ ‫اغاز ک��رده و می توان گف��ت در این مدت‬ ‫توانایی های زیادی را کس��ب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ل حاض��ر در کن��ار ای��ن توانایی ها‪،‬‬ ‫درح��ا ‬ ‫امکانات گس��ترده و خوب��ی هم وجود دارد‬ ‫که به هرحال می تواند ما را در س��طح دنیا‬ ‫در ردیف سیزدهم از نظر کمیت تولید قرار‬ ‫ده��د‪ .‬بنابراین اگر بخواهیم به صنعت نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬می بینیم که توانایی و ظرفیت خوبی‬ ‫در این بخش وجود دارد که خودروس��ازان‬ ‫می توانند با توجه ب��ه این توانایی ها به طور‬ ‫قطع در زمین��ه طراحی پلتفرم ملی موفق‬ ‫باشند‪ .‬از س��ویی قطعه سازان تجربه خوبی‬ ‫در طراح��ی پلتف��رم ال ‪ ۹۰‬داش��تند و به‬ ‫راحت��ی توانس��تند خود را ب��ا طراحی این‬ ‫پلتف��رم تطبیق دهن��د و همچنین تمامی‬ ‫اس��تانداردهای «رن��و» را درنظ��ر گرفت��ه‬ ‫و رعای��ت کنن��د‪ .‬بنابراین می ت��وان گفت‬ ‫ظرفیت های زیادی در قطعه س��ازان داخلی‬ ‫ب��رای طراحی پلتف��رم ملی وج��ود دارد‪،‬‬ ‫زیرا در طراحی پلتف��رم ال ‪ ۹۰‬و همچنین‬ ‫پلتف��رم گروه س��مند تجربی��ات زیادی را‬ ‫کس��ب کرده اند و در نتیجه می توانند این‬ ‫توانمندی را در خود تقویت کرده تا بتوانند‬ ‫پلتف��رم مل��ی را طراحی کنن��د‪ .‬از طرفی‬ ‫خودروساز باید دانش فنی را برای طراحی‬ ‫این پلتفرم ملی در اختیار داش��ته باش��د و‬ ‫این دانش را نیز به هر طریقی که می تواند‪،‬‬ ‫بای��د به دس��ت اورده و بومی س��ازی کند‪.‬‬ ‫چون خود قطعه سازان نمی توانند این دانش‬ ‫را طراحی کنند بلکه باید از خودروس��ازان‬ ‫بگیرن��د و این خودروس��ازان هس��تند که‬ ‫دانش فنی را به قطعه ساز منتقل می کنند‬ ‫و الزام��ات خ��ود را برای طراح��ی پلتفرم‬ ‫ملی به قطعه س��ازان اعالم می کنند‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب قطعه سازان بر اس��اس استانداردها‬ ‫و پیش��نهاداتی ک��ه خودروس��ازان به انها‬ ‫می دهن��د‪ ،‬فعالی��ت خود را اغ��از خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی ‪94-57-8‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان اذربایجان غربی‬ ‫کارفرما‪ :‬اداره کل حمل ونقل و پایانه های اذربایجان غربی به ادرس‪ :‬ارومیه‪ -‬خیابان والفجر‪ 2‬نرسیده به‬ ‫فلکه میثم‬ ‫موضوع‪ :‬واگذاری و اجاره بوفه در پایانه مرزی تمرچین‪.‬‬ ‫کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت می توانند در این مزایده شرکت نمایند‪ .‬مدارک و اسناد‬ ‫مزایده از تاریخ ‪ 94/03/28‬در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪ iets.mporg.ir‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪ )1‬تحویل (فروش) اسناد مزایده به مدت ‪ 7‬روز از تاریخ ‪ 94/03/27‬تا تاریخ ‪94/04/02‬‬ ‫‪ )2‬تحویل پیشنهادها ظهر روز شنبه ساعت ‪ 12:00‬تاریخ ‪94/04/13‬‬ ‫‪ )3‬تاریخ گشایش پیشنهادها روز شنبه ساعت ‪ 13:00‬تاریخ ‪94/04/13‬‬ ‫‪ )4‬مبلغ تضمین شرکت در مزایده‪ 50.000.000 :‬ریال‬ ‫‪ )5‬نوع تضمین‪ )1 :‬ضمانت نامه بانکی ‪ )2‬فیش واریزی‬ ‫اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان اذربایجان غربی‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫دار و دسته خودرو های «ویال ِدسته»‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫گروه خودرو‪ :‬گردهمایی خودروهای کالسیک «ویال‬ ‫دسته»‪ ،‬نخستین بار در سال ‪۱۹۲۹‬میالدی با حمایت‬ ‫«بی ام و» برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬این گرد همایی ‪ ۲‬روز به‬ ‫طول می انجامد که معمو ال در اخر هفته در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نخستین روز که شنبه است‪ ،‬نمایش های‬ ‫خصوصی در هتل «ویال دس��ته» در ش��هر «سرنوبیو»‬ ‫ایتالی��ا برپا می ش��ود و یک نمایش��گاه کل��ی همراه با‬ ‫دریافت هزینه ورودی نیز برای روز یکش��نبه در پارک‬ ‫نزدیک هتل با نام «ویال ا ِربا» سازماندهی می شود‪.‬‬ ‫محوطه همایش درحدود ‪ ۵۰‬خودرو محدود است و‬ ‫برخی از نمونه های اولیه جدید نیز در حاش��یه ان ارائه‬ ‫می ش��وند‪ .‬برنده بدون شک یکی از بهترین ها در دنیای‬ ‫خودرو محسوب می شود‪ ،‬ولی تنها برنده ها نیستند که‬ ‫نگاه افراد را به س��مت خود می کش��انند‪ .‬در ادامه ‪۱۰‬‬ ‫نمون��ه از خودروهای برتر گردهمایی امس��ال را مرور‬ ‫می کنیم که س��بک خاص خود را در «ویال دسته» به‬ ‫نمایش گذاشت ه بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ OM‬سوپر مدل ‪۱۹۳۱‬‬ ‫تقریب��ا می توانیم با اطمینان بگوییم تاکنون کس��ی‬ ‫درب��اره این مدل چیزی نش��نیده اس��ت‪ .‬ول��ی اگر به‬ ‫خودرو ایتالیایی دهه ‪۱۹۳۰‬میالدی عالقه مند باش��ید‬ ‫و جیب ت��ان نی��ز به ان��دازه کافی پُر پول بوده باش��د‪،‬‬ ‫ش��اید مدل ‪ OM‬تیپ��و ‪ 665‬را با موت��ور ‪ ۲/۲‬لیتری‬ ‫با ‪ 6‬س��یلندر در یک ردیف بشناس��ید‪ OM .‬مخفف‬ ‫«‪ »Officine Meccaniche‬ب��ه معن��ای کارگاه‬ ‫مکانیکی است‪ .‬شرکتی که در مسابقات «میله میگلیا»‬ ‫در س��ال ‪۱۹۲۷‬م‪( ،‬سالی که نخستین بار این مسابقات‬ ‫ان خود‬ ‫کالسیک برگزار شد) هر ‪3‬جایگاه نخست را از ِ‬ ‫کرد‪ .‬اگر این مدل را بشناسید‪ ،‬شاید بدنه مشکی رنگ‬ ‫محصول ش��رکت «کس��تاگنا» در می�لان ایتالیا را به‬ ‫خاطر داشته باش��ید؛ خودرویی کمیاب‪ ،‬ماندگار‪ ،‬زیبا‬ ‫و کامال خارج از جریان معمول خودروس��ازی‪ .‬ش��اید‬ ‫طراحی این خودرو ‪ ،OM‬در س��طحی به مراتب باالتر‬ ‫از الفارومئو ‪ 2300 8C‬اسپایدر مدل ‪ ۱۹۳۲‬که عنوان‬ ‫نخس��ت «ویال دسته» امسال را به خود اختصاص داد‪،‬‬ ‫قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیرس‪ -‬ارو مدل ‪۱۹۳۳‬‬ ‫در عص��ر طالی��ی خودروه��ای لوک��س امریکایی با‬ ‫بدنه سفارش��ی‪ ،‬تنه��ا نش��ان (برند)های قابل توجه در‬ ‫ای��ن عرص��ه انهایی بودن��د که با حرف «پ» ش��روع‬ ‫می ش��دند؛ «پاکارد»‪« ،‬پیرلس» و «پی��رس ارو»‪ .‬این‬ ‫«پیرس ارو» کانورتیبل س��فارش بازیگر زن مش��هور‬ ‫ده��ه ‪۱۹۳۰‬میالدی هالی��وود‪« ،‬کارول لومبارد» بوده‬ ‫است‪ .‬کسی که بیش��ترین درامد را در میان بازیگران‬ ‫زمان خود داشت و با «کالرک گیبل» افسانه ای ازدواج‬ ‫کرد‪« .‬کارول لومبارد» تمام طراح های چوبی‪ ،‬پوش��ش‬ ‫پش��می و طرح چرم داخلی شترمرغ و همچنین بدنه‬ ‫«ل��و بارون» را برای این خ��ودرو به صورت اختصاصی‬ ‫سفارش داد‪ .‬برای پیشرانه این خودرو نیز از یک موتور‬ ‫‪ ۶/۷‬لیتری ‪ V12‬اس��تفاده کرده بود‪ .‬البته پس از این‪،‬‬ ‫هرگز خودرویی مانند این ساخته نشد و حتی ستارگان‬ ‫هالیوود نیز به سراغ چنین خودروهایی نرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری ‪ MM 166‬مدل ‪1950‬‬ ‫در ابتدا‪ ،‬فراری در بازار با شکس��ت روبه رو می ش��د‪،‬‬ ‫ول��ی ف��راری ‪ MM166‬تحول��ی در موقعیت تجاری‬ ‫کمپان��ی به وجود اورد‪ .‬خودرو اس��پرت رقابتی که هم‬ ‫برای رانندگان کارخانه و هم برای رانندگان خصوصی‬ ‫در مس��ابقات مختلف پیروزی کسب می کرد‪ .‬طراحی‬ ‫بدنه محصول «تورینگ سوپرلگرا» بود که یک شاهکار‬ ‫طراح��ی رقم زده بود‪ .‬تاثیر ای��ن طراحی را به راحتی‬ ‫می توانی��د از مدل هایی مانند کب��را تا فراری کالیفرنیا‬ ‫مشاهده کنید‪ .‬اگر این موارد برای درک اعتبار طراحی‬ ‫این مدل کافی نیس��تند‪ ،‬این را هم درنظر بگیرید که‬ ‫نمون��ه ای که در ای��ن همایش ارائه ش��ده‪ ،‬خودرویی‬ ‫بوده که نخس��تین بار به وسیله «جیانی اگنلی» رییس‬ ‫قدرتمند فیات‪ ،‬خریداری ش��ده اس��ت‪ .‬این خودرو در‬ ‫س��ال ‪۱۹۵۰‬م‪ ،‬ب��ا رنگ ه��ای ابی و س��بز اختصاصی‬ ‫«اگنلی» س��اخته ش��ده و در هر ‪ 2‬روز همایش موفق‬ ‫شد عنوان بهترین خودرو از نظر شرکت کنندگان را از‬ ‫ان خود کند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‹ ‹فراری ‪ 212‬اروپا مدل ‪۱۹۵۲‬‬ ‫«انزو فراری» به خوبی می دانس��ت ک��ه نمی توان با‬ ‫پول جوایز برنامه ش��رکت در مس��ابقات را ادامه داد و‬ ‫همین طور بازار خودروهای مس��ابقه ای بسیار محدود‬ ‫اس��ت‪ .‬به ویژه زمان��ی که محصول ش��ما عادت به‬ ‫کش��تن صاحبان خود داشته باشد‪.‬‬ ‫خودرو شهری سریع و با تولید‬ ‫محدود‪ ،‬مفهومی اقتصادی‬ ‫از طرف «ان��زو فراری» در‬ ‫اوایل ده��ه ‪ ۱۹۵۰‬میالدی‬ ‫است‪ .‬در این خودرو با شاسی‬ ‫مسابقه ای و موتور ‪ ،V12‬طراحی‬ ‫پنل ه��ای بدن��ه به وس��یله هم��ان‬ ‫شرکتی انجام شده که کار طراحی ظاهری مدل وحشی‬ ‫فراری ‪ 340‬را برای «کاررا پانامریکانای» ‪ ۱۹۵۲‬پیاده‬ ‫کرده است‪ .‬این خودرو برنده جایزه «ظریف ترین احیا»‬ ‫در همایش شد که نشان دهنده مهارت ویژه به کار رفته‬ ‫در احیای دوباره ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹پگاسو کوپوال مدل ‪۱۹۵۲‬‬ ‫ش��اید دی��دن «گنب��د» پگاس��و از نزدیک بس��یار‬ ‫هیجان انگی��ز باش��د‪ .‬تنها تع��داد کم��ی از خودروها‬ ‫هس��تند که بهتر از مدل «کوپوال» تمایز بین استایل‬ ‫و س��لیقه را نمای��ش داده ان��د‪ .‬ولی ش��اید داوران در‬ ‫اهدای جای��زه «جالب ترین طراحی» ب��ه این خودرو‪،‬‬ ‫چندان اشتباه نکرده باش��ند؛ چراکه این خودرو واقعا‬ ‫در همای��ش توجهات را به س��مت خ��ود جلب کرد و‬ ‫تقریبا تم��ام بچه ها در اطراف ان جمع ش��دند‪ .‬جای‬ ‫تعجب نیس��ت که صاحب اصلی این محصول پگاسو‪،‬‬ ‫کمپانی اس��پانیایی سوپرماشینی که عمر کوتاهی نیز‬ ‫داش��ت‪ ،‬دیکتاتور دومینیکن‪« ،‬رافائ��ل تروخیو» بوده‬ ‫ب و غریب و با‬ ‫اس��ت؛ کس��ی که به یونیفرم های عجی ‬ ‫طراحی های اس��تادانه عالقه زیادی داش��ت و در سال‬ ‫‪۱۹۶۱‬م به قتل رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹النچیا ‪ PF200‬مدل ‪۱۹۵۳‬‬ ‫هر خودروس��ازی در اویل ده��ه ‪ ۱۹۵۰‬میالدی‪ ،‬به‬ ‫دنب��ال نمای��ش ایده های خ��ود از دوران جت بود‪ .‬در‬ ‫این می��ان‪ ،‬اس��تودیوهای طراح��ی ایتالیایی بهترین‬ ‫بیان را از این ژانر طراحی در بسیاری از پروژه ها برای‬ ‫خودروسازان امریکایی نشان دادند‪ .‬طراحی انجام شده‬ ‫به وس��یله «پینین فارینا» برای این م��دل‪« ،‬النچیا»‪،‬‬ ‫یکی از یک دس��ت ترین طراحی های دوران جت است‪.‬‬ ‫این مدل که بر اس��اس مدل برجس��ته «النچیا اورلیا»‬ ‫‪ B52‬ب��ا موت��ور خاص ‪ ۲‬لیتری ‪ V6‬س��اخته ش��ده‪،‬‬ ‫یک��ی از ‪ ۸‬خ��ودرو مش��ابه احتمالی «النچیا» اس��ت‬ ‫که برای نمایش��گاه ها اماده شده اس��ت‪ .‬در این مدل‬ ‫به راحتی می توانید نشانه های «النچیا» ‪ B24‬افسانه ای‬ ‫را تش��خیص دهی��د‪ .‬همچنین کانس��پت مینی ویژن‬ ‫«بی ام و» در سال گذشته نیز تقریبا از همین نسبت ها‬ ‫در طراحی خود استفاده کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مازراتی ‪« 61/60‬قفس پرنده» مدل ‪۱۹۵۹‬‬ ‫خودروه��ای مس��ابقه ای قدیم��ی ب��ا طراحی خود‬ ‫فناوری جالب برای کامیون ها‬ ‫موج ‪ -‬سامس��ونگ با ط��رح جدید خود امنی��ت را به جاده ها‬ ‫هدیه می کند‪.‬ش��رکت کره ای سامس��ونگ طرح جدیدی با نام‬ ‫«کامیون امن» ارائه کرده اس��ت ک��ه به کاهش خطرات هنگام‬ ‫سبقت گرفتن از کامیون ها کمک می کند‪ .‬این طرح بسیار ساده‬ ‫اس��ت و تنها با کمک یک دوربین بی سیم تصاویر جلو کامیون‬ ‫را ب��ه مانیتوری در عقب تریلر منتقل می کند تا رانندگان دیگر‬ ‫بتوانند از دید کافی برای س��بقت گرفت��ن از کامیون برخوردار‬ ‫ش��وند‪ .‬علت اصل��ی پیدایش این طرح‪ ،‬می��زان باالی تصادفات‬ ‫و تلفات جاده ای در ارژانتین بوده اس��ت‪ .‬به عقیده سامس��ونگ‬ ‫‪ ۸۰‬درصد تصادف��ات در جاده ها به دلیل تالش دیگر رانندگان‬ ‫برای سبقت گرفتن از کامیون ها است‪.‬‬ ‫تنه��ا تفاوت این کامیون با دیگر کامیون ها در این اس��ت که‬ ‫ب��ه جای محدود کردن دید دیگر خودروه��ا به رانندگان اجازه‬ ‫می دهد از اتفاقات جلو کامیون با خبر باشند‪ .‬دوربین نصب شده‬ ‫در جل��و کامیون تصاویر واقعی و دقیق را به عقب تریلر ارس��ال‬ ‫می کند‪ ،‬به امید اینکه میزان تصادفات در جهان را کاهش دهد‪.‬‬ ‫سامس��ونگ برای اجرای این طرح از ش��رکت تبلیغاتی «لئو‬ ‫برنت» ارژانتین نیز کمک گرفته است‪.‬‬ ‫ش��ناخته می شدند‪ .‬شاس��ی مازراتی شماره ‪N2451‬‬ ‫نمونه اولیه طراحی خودروهای ‪ Birdcage‬بود که با‬ ‫فریم های بسیار سبک‪ ،‬متشکل از المال های لوله های‬ ‫به قطر یک قطره چکان س��اخته می شدند‪ .‬این خودرو‬ ‫زیر دستان «استرلینگ موس»‪ ،‬نخستین قهرمانی در‬ ‫ت اورد‪ .‬این‬ ‫مسابقات را به عنوان یک «برد کیج» به دس ‬ ‫خودرو بعدها به تیم مس��ابقه «کامورادی ‪ »USA‬به‬ ‫مالکیت «الکی کسنر» منتقل شد و توانست قهرمانی‬ ‫ه��زار کیلومتر «نوربرگرینگ» ‪ ۱۹۶۰‬را کس��ب کند؛‬ ‫قهرمانی ای که با بازگشت «موس» و کمک راننده اش‪،‬‬ ‫«دن گورنی» همراه بود‪ .‬این خودرو در همایش با یک‬ ‫موتور ‪ ۹/۲‬لیتری ‪4‬سیلندر حاضر شده بود‪.‬‬ ‫‪۱۹۷۶‬م در این مس��ابقات قهرمان شود‪ .‬یعنی تا قبل‬ ‫از اینکه سیاس��ت های مالی کمپانی مادر فیات‪ ،‬تیشه‬ ‫به ریش��ه این پروژه بزند‪ .‬این مدل به وسیله «مارسلو‬ ‫گاندینی»‪ ،‬کس��ی که المبورگینی «کانتک» را نیز در‬ ‫کارنامه دارد‪ ،‬طراحی شده و به وسیله شرکت «برتونه»‬ ‫مونتاژ ش��ده اس��ت‪ .‬این خودرو س��بک‪ ،‬کوتاه قد و با‬ ‫موتور میانی فضای زی��ادی برای موتور عرضی فراری‬ ‫«دینو» ‪ 2 ،V6‬صندلی و چیزهای دیگر درنظر گرفته‬ ‫بود‪ .‬وقتی «النچیا استراتوس» را می بینید‪ ،‬به درستی‬ ‫پی می برید که استایل واقعی در یک خودرو به سبک‬ ‫و روش کار نیست‪ ،‬بلکه به اتما م رساندن ان است که‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫وقتی ف��ورد در اواخر ده��ه ‪ ۱۹۶۰‬میالدی تصمیم‬ ‫به تولید خودروهای تهاجم��ی با موتور میانی گرفت‪،‬‬ ‫م��دل «پانترا» ان در ایتالیا س��اخته ش��د‪ .‬محصولی‬ ‫که از «دماتس��و» بی��رون می امد و طراح��ی بدنه ان‬ ‫به وس��یله «گئورجتو جوجیارو» انجام ش��د‪ .‬هنگامی‬ ‫که ش��رکت کوچک «امریکن موتورز» به فکر ایده ای‬ ‫مشابه افتاد‪ ،‬این شرکت به سراغ «بیزارینی» ایتالیایی‬ ‫رفت ک��ه طراحی هایش فق��ط از «دیک تیگ» صادر‬ ‫می شد‪« .‬تیگ» مدت زیادی در کار طراحی های موثر‬ ‫و ارزانقیمت فیس لیفت برای خودروس��ازان دیترویت‬ ‫بود‪ ،‬ول��ی مدل ‪ AMX3‬طراحی چالش برانگیز برای‬ ‫ی که در نهایت به ش��کلی برجس��ته و‬ ‫وی بود‪ .‬طراح ‬ ‫خیره کنن��ده از اب در ام��د‪ .‬البته م��دل ‪ AMX3‬با‬ ‫موت��ور ‪ ۴/۶‬لیتری ‪ V8‬هیچگاه رنگ تولید به خودش‬ ‫ندید‪.‬‬ ‫گرچه اشاره به شرکت اسپانسر «ویال دِسته» ‪۲۰۱۵‬‬ ‫چندان خوش��ایند نیست‪ ،‬ولی این «بی ام و» ارزش اش‬ ‫را دارد‪ .‬ش��اید اگر چیزهای��ی مانند تجهیزات فناوری‬ ‫داخل��ی و امکانات دیگری که باع��ث باال بردن قیمت‬ ‫نهایی می ش��وند و همین طور فن��اوری هیبریدی که‬ ‫بیش��تر متعلق به اینده اس��ت‪ ،‬کنار گذاش��ته شود و‬ ‫در همین حال‪ ،‬یک موتور س��اده با ‪ 6‬سیلندر در یک‬ ‫ردیف و یک گیربکس ‪ ۵‬دنده دس��تی اس��تفاده شود‪،‬‬ ‫این کانسپت بیش��تر به مرحله تولید نزدیک می شود‪.‬‬ ‫‪ CSL‬های «بت موبی��ل» در دهه ‪۱۹۷۰‬م نیز هنوز در‬ ‫یاد خیلی ها مانده اند‪ .‬حس��ی که این ‪« CSL‬هامیج»‬ ‫نیز در خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکن موتورز ‪ AMX3‬مدل ‪۱۹۷۰‬‬ ‫‹ ‹بی ام و ‪ CSL‬هامیج کانسپت ‪۲۰۱۵‬‬ ‫‹ ‹النچیا استراتوس مدل ‪۱۹۷۶‬‬ ‫اس��تایل‪ ،‬کاریزم��ا‪ ،‬روح طراح��ی ی��ا‬ ‫هرچه ک��ه نام ان را‬ ‫بگذارید‪« ،‬النچیا‬ ‫اس��تراتوس» ان‬ ‫را در خ��ود دارد‪.‬‬ ‫این مدل که برای‬ ‫پی��روزی در مس��ابقات‬ ‫رالی قهرمان��ی جهان ‪ FIA‬تولید ش��د‪ ،‬در نهایت‬ ‫موفق شد تا در ‪ 3‬دوره متوالی بین سال های ‪ ۱۹۷۴‬تا‬ ‫فراخوان برای تعمیر ‪ ۱/۳۷‬میلیون کیسه هوای مرگبار‬ ‫ایس�نا‪ :‬تویوتا موتور تقریبا ‪ ۱/۳۷‬میلیون خ��ودرو دیگر را برای‬ ‫تعمی��ر کیس��ه های ه��وای مرگبار س��اخت تاکات��ا در امریکا به‬ ‫فراخوان هایش اضافه کرد‪ .‬با فراخوان اخیر شمار خودروهای تویوتا‬ ‫که در ارتباط با کیسه های هوای تاکاتا در امریکا فراخوان شده اند‬ ‫به بیش از ‪۲/۹‬میلیون دستگاه می رسد‪ .‬بعضی از کیسه های هوای‬ ‫تاکاتا هنگام تصادف خودرو با شدت زیادی باز می شوند و قطعات‬ ‫فلزی را به صورت ترکش در داخل خودرو پرتاب می کنند‪.‬‬ ‫مقامات ایمن��ی امریکا و همچنین مقامات تاکاتا اظهار کرده اند‪،‬‬ ‫قرار گرفتن در معرض رطوبت ش��دید در ترکیدن این کیسه های‬ ‫هوا تاثیرگذار است‪ .‬تاکنون ‪ 6‬کشته در ارتباط با انفجار کیسه های‬ ‫ه��وا تایید ش��ده که هر ‪ 6‬نف��ر انها در امریکا ب��وده و همگی این‬ ‫قربانیان سرنش��ین خودروهای هوندا بوده اند‪ .‬هوندا هم دوش��نبه‬ ‫هفته جاری ب��رای ‪ ۱/۳۹‬میلیون خودرو «اکورد» و «س��یویک»‬ ‫در امریکا برای تعویض کیسه های هوای سمت سرنشین فراخوان‬ ‫داد‪ .‬ای��ن خودروه��ا پیش از این برای کیس��ه های ه��وای راننده‬ ‫فراخ��وان ش��ده بودند‪ .‬مقام��ات ایمنی امریکا ماه گذش��ته اعالم‬ ‫کردن��د‪ ،‬تاکاتا فراخوان خودروها در این کش��ور را ‪ 2‬برابر کرده و‬ ‫به ‪ ۳۴‬میلیون دس��تگاه و در سطح جهانی به ‪ ۵۳‬میلیون دستگاه‬ ‫می رساند‪ .‬خودروس��ازان اعالم کرده اند‪ ،‬شمار خودروهایی که در‬ ‫امریکا فراخوان ش��ده اند‪ ،‬احتماال نیمی از کل تعداد فراخوان شده‬ ‫خواهند بود‪ ،‬زیرا بعضی از خودروها چندین بار فراخوان ش��ده اند‪.‬‬ ‫به گفته س��خنگوی تویوتا‪ ،‬در س��طح جهانی ‪ ۲۴‬حادثه مربوط به‬ ‫استفاده از کیسه هوای تاکاتا در خودروهای تویوتا روی داده و این‬ ‫ش��رکت حداقل ‪ 8‬گزارش درباره مصدومیت سرنش��ینان دریافت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫سارا اصغری‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬با‬ ‫اغاز س�ال جدی�د زمزمه های‬ ‫پرداخت نشدن یارانه به افراد‬ ‫ثروتمن�د اغ�از ش�د‪ .‬هرچند‬ ‫بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان بر لزوم‬ ‫اصلاح رون�د پرداخ�ت یاران�ه ای ک�ه‬ ‫هزینه های س�نگینی را روی دست دولت‬ ‫گذاشته بود تاکید داشتند‪ ،‬اما همه افراد‬ ‫با این اغاز پرحاش�یه و البته روش اصالح‬ ‫موافق نیستند‪ .‬پس از گذشت سومین ماه‬ ‫ک�ه ع�ده ای ب�ه عن�وان پردرامده�ا یا‬ ‫ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران حذف‬ ‫ش�دند‪ ،‬مش�خص ش�د وضعیت اشتغال‪،‬‬ ‫خ�ودرو‪ ،‬معامالت و دارایی تمامی اعضای‬ ‫خانوار از جمل�ه مالک هایی بود ه که برای‬ ‫شناسایی بی نیازان از دریافت یارانه مورد‬ ‫استفاده قرار گرفت ه است‪.‬‬ ‫ام�ا مس�ئله مورد مناقش�ه ب�رای حذف‬ ‫تدریج�ی پردرامده�ا تش�خیص اف�راد‬ ‫ای�ن دو گروه متفاوت اس�ت که ایا دولت‬ ‫اقدام به شناس�ایی افراد پردرامد کند یا‬ ‫کم درامد؟ تحلیلگ�ران اقتصادی در این‬ ‫زمینه نظرهای متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫نبود س�امانه اطالعاتی برای شناس�ایی‬ ‫افراد پردرامد‬ ‫در حال��ی که روندی که ب��ه گفته طیب نیا‬ ‫تصمیم مجلس برای اصالح ش��یوه پرداخت‬ ‫یاران��ه ب��وده‪ ،‬خارج ک��ردن تدریج��ی افراد‬ ‫ثروتمن��د از فهرس��ت یارانه بگیران اس��ت‪،‬‬ ‫اما وزیر اقتصاد دولتی که در س��ال گذش��ته‬ ‫ح��دود ‪ 42‬هزار میلیارد تومان از بودجه خود‬ ‫را صرف پرداخت یارانه کرده اس��ت پیشنهاد‬ ‫دیگ��ری برای خ��ارج کردن ثروتمن��دان از‬ ‫فهرس��ت یارانه بگی��ران دارد‪ .‬وزی��ر اقتصاد‬ ‫در حاش��یه همای��ش سیاس��ت های پولی و‬ ‫ارزی با انتقاد از ش��یوه پیش��نهادی مجلس‬ ‫پیرامون حذف ثروتمن��دان از یارانه ‪45‬هزار‬ ‫تومانی‪ ،‬اش��کال این ش��یوه را در نبود سامانه‬ ‫اطالعاتی برای شناس��ایی این افراد دانس��ت‬ ‫که درنهای��ت منجر به خطای ب��اال در حذف‬ ‫ای��ن اف��راد می ش��ود‪ .‬طیب نی��ا با اش��اره به‬ ‫توافق کارشناس��ان‪ ،‬مجلس��ی ها و مسئوالن‬ ‫دولت��ی مبنی بر ناعادالنه بودن ش��یوه فعلی‬ ‫پرداخت یاران��ه‪ ،‬بار دیگر تصریح کرد که این‬ ‫ش��یوه توزیع یارانه نه تنها دولت را در تنگنای‬ ‫مالی قرار داده بلکه درنهایت به رکود و کس��اد‬ ‫منجر شد ه اس��ت‪ ،‬بنابراین اصالح این شیوه‬ ‫ناکارامد را امری ضروری دانست‪ .‬با این حال‬ ‫وزیر اقتصاد که همواره در پاس��خ به سواالت‬ ‫یارانه ای‪ ،‬وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫را مس��ئول س��اماندهی یارانه بگیران و البته‬ ‫حذف ه��ای رخ داده اخی��ر می داند به عنوان‬ ‫یک کارش��ناس اقتصادی پیش��نهاد دیگری‬ ‫را ب��رای نجات دول��ت از هزینه های هنگفت‬ ‫پرداخت یارانه مطرح کرد‪.‬‬ ‫روش��ی که طیب نیا ان را نس��بت به روش‬ ‫فعلی اجرا شده کم خطاتر و کارامدتر می داند‪،‬‬ ‫شناسایی دهک های پایین است بدین ترتیب‬ ‫که به جای شناسایی تدریجی افراد ثروتمند‪،‬‬ ‫دولت به شناس��ایی اف��راد محرومی بپردازد‬ ‫که برخالف ثروتمندان نامش��ان پیش تر در‬ ‫نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان تامین‬ ‫اجتماعی ثبت شده اس��ت‪ .‬درواقع پیشنهاد‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی این اس��ت که‬ ‫از ابزارهای سازمان تامین اجتماعی و کمیته‬ ‫امداد ب��رای شناس��ایی اف��راد کم درامد در‬ ‫نقاط مختلف کش��ور استفاده ش��ود تا از این‬ ‫طریق بخ��ش قابل مالحظ��ه ای از این افراد‬ ‫مس��تحق دریافت یارانه نقدی شناخته شده‬ ‫و س��پس با حذف پر در امده��ا تنها دولت به‬ ‫این اف��راد یارانه بپردازد‪ .‬ب��ه اعتقاد طیب نیا‬ ‫مزیت این روش نس��بت به روش��ی که امروز‬ ‫در حال اجراس��ت‪ ،‬این اس��ت که شناسایی‬ ‫فقرا با استفاده از ابزارهای نهادهای حمایتی‬ ‫امری ساده تر و کم خطا تر نسبت به شناسایی‬ ‫ثروتمندانی است که سامانه اطالعاتی دقیقی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تحولی که به سود اقتصاد است‬ ‫رشد اقتصادی سال ‪ 93‬به ‪3‬درصد رسید‬ ‫اغاز فصلی نو در بازار سرمایه‬ ‫برای حذف یارانه ثروتمندان تشخیص کدام گروه بهتر است؟‬ ‫پردرامدها یا کم درامدها‬ ‫در موردش��ان وجود ندارد‪ .‬به گفته وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی راهی که با پیش��نهاد‬ ‫مجل��س از س��وی وزارت رفاه ب��رای حذف‬ ‫پردرامدها از فهرس��ت یارانه بگیران در پیش‬ ‫گرفته شده اس��ت باید به کندی طی شود‪ ،‬تا‬ ‫از بروز خطا در صورت امکان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ام��ا نظرات کارشناس��ی در این زمینه طیفی‬ ‫از موافقان ش��یوه فعل��ی اصالح‪ ،‬یعنی حذف‬ ‫تدریجی ثروتمندان‪ ،‬مخالفانی که معتقدند‬ ‫الزم اس��ت فقرا شناس��ایی ش��وند و افرادی‬ ‫که یک روش ترکیبی پیش��نهاد می دهند را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرار دولت از شناسایی پردرامدها‬ ‫احم��د میدری مع��اون رفاه وزی��ر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماع��ی در این زمینه گفته بود‪:‬‬ ‫«حذف یارانه ثروتمندان‪ ،‬نیازمند بانک های‬ ‫اطالعات��ی اس��ت‪ ».‬در عی��ن ح��ال یکی از‬ ‫بانک های اطالعاتی موجود در کش��ور برای‬ ‫تش��خیص میزان درامد افراد‪ ،‬حس��اب های‬ ‫بانک��ی مردم اس��ت ک��ه بررس��ی ان از دید‬ ‫دول��ت و به ویژه رییس جمهور‪ ،‬ورود به حریم‬ ‫خصوصی مردم تلقی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�خیص ه�ر دو گ�روه پیامده�ای‬ ‫خاص خود را به دنبال دارد‬ ‫مرتض��ی عزتی کارش��ناس اقتص��ادی در‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬برای حذف‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫یاران��ه ثروتمندان‪ ،‬تش��خیص افراد پردرامد‬ ‫و کم درام��د ه��ر ‪ 2‬دش��وار به نظر می رس��د‬ ‫و به س��ادگی نمی ت��وان ای��ن دو گ��روه را‬ ‫تشخیص داد و درنهایت اقدام به حذف یارانه‬ ‫ثروتمندان کرد‪ ،‬چراک��ه انتخاب هر کدام از‬ ‫اینها مشکالتی را در پی خواهد داشت‪ .‬عزتی‬ ‫در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬چ��ون در ایران‬ ‫درامدهای بسیاری از گروه ها روشن و شفاف‬ ‫نیس��ت و هیچ منبعی برای تایید درامدهای‬ ‫اف��راد وج��ود ن��دارد‪ ،‬از ای��ن رو به س��ادگی‬ ‫نمی توان این تشخیص را انجام داد‪.‬‬ ‫در خیلی مواقع ممکن است درامدشان ثبت‬ ‫ش��ود اما کم درامدها این ام��کان را ندارند‪ .‬از‬ ‫این رو تشخیص کم درامدها کار اسانی به نظر‬ ‫نمی رس��د‪ .‬این کارش��ناس اقتصادی با توجه‬ ‫به ش��رایط موجود از وضعی��ت درامدی افراد‬ ‫یاداور شد‪ :‬در حقیقت اصلی ترین نتیجه این‬ ‫عمل مربوط می شود به کسانی که درامدهای‬ ‫دولتی دارند یا کس��انی ک��ه از طریق بانک ها‬ ‫درامدهایش��ان مش��خص اس��ت‪ .‬ی��ا برخی‬ ‫پردرامده��ا در ب��ازار ازاد نیز همین وضعیت‬ ‫را دارن��د ولی انهایی که حقوق بگیر هس��تند‬ ‫تنها گروهی هستند که درامدشان مشخص‬ ‫اس��ت اما معم��وال این گروه ج��زو گروهی به‬ ‫ش��مار نمی روند که جزو پردرامدها محسوب‬ ‫شوند‪ .‬از این رو حقوق بگیرها بیشترین اسیب‬ ‫را می بینن��د‪ .‬بنابرای��ن اگر این گ��روه از نظر‬ ‫مالی��ات و ح��ذف یارانه – به دلیل مش��خص‬ ‫ب��ودن درامد‪ -‬در ردیف نخس��ت قرار بگیرند‬ ‫پ��س از مدت کوتاهی به س��مت کم درامدها‬ ‫مناسب ترین روش‬ ‫برای حذف ثروتمندان‬ ‫از یارانه ها تشخیص‬ ‫افراد کم درامد است‪.‬‬ ‫تشخیص افراد نیازمند‬ ‫از طریق سازمان های‬ ‫حمایتی یا مرکز امار ایران‬ ‫که اطالعات خانوارها‬ ‫را جمع اوری می کند‪،‬‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‬ ‫افت می کنن��د‪ .‬عزتی با توجه به مش��کالتی‬ ‫که برای تش��خیص این ‪ 2‬گ��روه برای حذف‬ ‫پردرامدها وج��ود دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬هر ‪2‬‬ ‫گزینه پیامدهایی را به دنبال خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫دولت باید تدبیر دیگری بیندیش��د‪ .‬باید طی‬ ‫یک دوره ‪ 2-3‬ساله شفافیت سازی در میزان‬ ‫درامده��ا انجام بدهد و پس از شفاف س��ازی‬ ‫می توان��د بخش��ی از درام��د پردرامده��ا را‬ ‫تشخیص داده و اقدام به حذف انها بکند‪.‬‬ ‫‹ ‹کم درامده�ا راحت ت�ر تش�خیص‬ ‫داده خواهند شد‬ ‫وی با اش��اره به معلوم نب��ودن درامدهای‬ ‫اف��راد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اف��راد کم درام��د ب��ه دلیل‬ ‫پایین بودن درامد چندان درامدهایش��ان در‬ ‫معرض دید نیس��ت‪ ،‬بنابراین تشخیص شان‬ ‫به راحتی امکان پذیر نیس��ت‪ .‬افراد پردرامد‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ج��واد صالحی‬ ‫کارش��ناس اقتصادی و اس��تاد دانش��گاه در‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن رابطه در گفت وگو ب��ا‬ ‫مناس��ب ترین روش برای ح��ذف ثروتمندان‬ ‫از یارانه ها تش��خیص افراد کم درامد اس��ت‪.‬‬ ‫تشخیص افراد نیازمند از طریق سازمان های‬ ‫حمایت��ی یا مرکز ام��ار ایران ک��ه اطالعات‬ ‫خانوارها را جم��ع اوری می کند‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬صالحی ب��ا توجه ب��ه قابل اتکا‬ ‫ب��ودن داده های این مراکز خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫سازمان های حمایتی و سازمان امار می تواند‬ ‫خانواده ه��ای کم درامد را ب��ا احتمال درصد‬ ‫خطای کمتر تش��خیص دهد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫غلط بودن این سیس��تم ک��ه یارانه ها به همه‬ ‫تعل��ق می گیرد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬ای��ن تصمیم‬ ‫صحیحی نیس��ت که یارانه ب��ه همه پرداخت‬ ‫و بع��د تصمیم گرفته می ش��ود ثروتمندان را‬ ‫حذف کنند‪ .‬یارانه برای نیازمندان است و باید‬ ‫از این قشر نیز اغاز کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‹ ‹تشخیص ثروتمندان راحت تر است یا‬ ‫کم درامدها؟‬ ‫یک کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه‬ ‫مرزبندی بی��ن دهک های مختل��ف درامدی‬ ‫امری دش��وار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ح��ذف یارانه افراد‬ ‫ثروتمند و تش��خیص این اف��راد کار راحت تری‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا قنبری اظهار کرد‪ :‬تعیین دهک ها‬ ‫در تعری��ف امر س��اده ای به نظر می رس��د‪ ،‬اما‬ ‫عمل کردن به ان و خط کش��ی این دهک ها کار‬ ‫دشواری اس��ت‪ ،‬بنابراین پرداخت یارانه تنها به‬ ‫دهک های کم درامد کار س��خت تری نس��بت‬ ‫به تش��خیص و حذف افراد ثروتمند اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬افراد ثروتمند را می توان با اس��تفاده‬ ‫از ش��اخص های مختلفی مانند میزان درامد و‬ ‫مالیات مش��خص کرد و ضریب خطای استفاده‬ ‫از این روش برای اصالح ساختار پرداخت یارانه‬ ‫پایین تر است‪ .‬این کارشناس اقتصادی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه مبل��غ یارانه در حالی ک��ه تاثیری در‬ ‫زندگ��ی افراد ثروتمند ندارد‪ ،‬در زندگی اقش��ار‬ ‫کم درامد بسیار تاثیر گذار است‪ ،‬افزود‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر ای��ن یارانه ها برای افراد ثروتمند کش��ور‬ ‫حکم قطره و برای دولت در حکم دریا است‪.‬‬ ‫قنبری در عین حال عنوان کرد‪ :‬بنابراین الزم‬ ‫است تبلیغات بیش��تری برای تشویق مردم به‬ ‫انصراف از یارانه انجام ش��ود و دولت کاری کند‬ ‫که مردم خود از دریافت یارانه منصرف شوند ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت ایران از توسعه‬ ‫روابط اقتصادی با ارمنستان‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی در دیدار ارداش��س‬ ‫تومانیان سفیر ارمنستان در ایران با اشاره به عضویت‬ ‫کش��ور ارمنس��تان در اتحادیه کش��ورهای اوراسیا بر‬ ‫ارتقای روابط اقتصادی بین ایران و ارمنس��تان تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش فارس علی طیب نی��ا در این دیدار با‬ ‫اش��اره به رواب��ط تاریخی و دوس��تانه دو ملت ایران و‬ ‫ارمنستان گفت‪ :‬روابط ایرانیان و ارامنه از گذشته های‬ ‫دور رابط��ه ای اس��تثنایی و بی نظی��ر بوده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫علیرغم روابط و فرصت های سیاس��ی موجود بین دو‬ ‫کش��ور روابط اقتصادی و تجاری در جایگاه شایسته و‬ ‫مناس��ب خود قرار ندارد‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در ادام��ه گفت‪ :‬ایران از توس��عه روابط با ارمنس��تان‬ ‫اس��تقبال کرده و با توجه به فرصت های بس��یاری که‬ ‫برای افزایش حجم مبادالت اقتصادی ‪ -‬تجاری وجود‬ ‫دارد باید از این فرصت ها بهره بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت های ایرانی توانایی مناس��بی در‬ ‫حوزه خدمات فنی و مهندسی دارند و امادگی دارند در‬ ‫اجرای پروژه های مختلف در ارمنس��تان شرکت کنند‪.‬‬ ‫طیب نیا با اش��اره به اینکه ایران هیچ گونه محدودیتی‬ ‫برای توس��عه روابط با ارمنس��تان ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫امادگ��ی کامل دارد تا در زمینه رفع موانع موجود هر‬ ‫اقدامی که الزم است انجام دهد و در زمینه رفع موانع‬ ‫ترجیحی نیز می توان باب گفت وگو را باز کرد‪ .‬س��فیر‬ ‫ارمنستان نیز در این دیدار که در وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی کش��ورمان برگزار شد با اش��اره به مذاکرات‬ ‫اخیر ایران و گروه ‪ 5+1‬گفت‪ :‬این مذاکرات و توافقات‬ ‫این��ده بی��ن ای��ران و کش��ورهای ‪ 5+1‬می تواند باب‬ ‫فرصت ها و افق های تازه ای را برای کش��ور ارمنستان‬ ‫ب��از کند و با توجه به عضویت ارمنس��تان در اتحادیه‬ ‫اوراسیا فرصت های جدیدی برای اقتصاد ارمنستان در‬ ‫این منطقه ایجاد ش��ده است که ایران نیز با توجه به‬ ‫ظرفیت های موجود می تواند از ان بهره برداری کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کارامدی در نظام‬ ‫بانکی در گرو اصالح‬ ‫ساختارها‬ ‫میثم موسایی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫ک به عنوان مهم ترین نه��اد مالی و در عین حال‬ ‫بان ‬ ‫اثر گذار در بخش اقتصاد می تواند با ایجاد بس��ترهای‬ ‫مناس��ب‪ ،‬زمینه توس��عه اقتصادی را در همه کشورها‬ ‫فراه��م کند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬بانک ها می توانند عامل تامین‬ ‫س��رمایه و هدایت منابع به س��مت فعالیت های مولد‬ ‫باشند و زمینه توس��عه و رشد بخش های اقتصادی را‬ ‫فراهم کنن��د‪ .‬با توجه به این نقش‪ ،‬نظ��ام مالی کارا‪،‬‬ ‫رقابتی و برخوردار از عمق کافی می تواند رش��د بخش‬ ‫اقتصاد را با س��رعت و س��هولت بیشتری ممکن کند‪،‬‬ ‫خالیی که همواره در نظام بانکی کشور طی سال های‬ ‫اخیر احس��اس می شود ‪ .‬متاس��فانه در سال های اخیر‬ ‫عملکرد بانک ها به گونه ای بوده که گالیه ها و انتقادات‬ ‫بس��یاری را با خود همراه کرده و همواره انگشت اتهام‬ ‫در به وجود امدن مش��کالت فعلی اقتصاد به س��مت‬ ‫بانک ها روانه ش��ده اس��ت ‪ .‬در چنین شرایطی و برای‬ ‫رفع این مش��کالت‪ ،‬حرکت به س��مت تحول و اصالح‬ ‫نظام بانکی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رس��د‪ .‬این‬ ‫اصالحات از دو جهت حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬یکی مبانی‬ ‫نظری‪ ،‬دیگری سیاس��ت های اجرایی‪ .‬از لحاظ مبانی‬ ‫نظری‪ ،‬ضروری است ک ه قانون فعلی بانکداری بدون ربا‬ ‫اصالح و قوانین جدید با ش��رایط روز اقتصاد جایگزین‬ ‫ش��ود‪ .‬ضمن اینکه باید عقود بانکی با توجه به شرایط‬ ‫روز کش��ور از نو تعریف شود تا به شکل کاربردی تری‬ ‫بت��وان از ان بهره گرفت‪ .‬البته باید توجه داش��ت که‬ ‫این امر نیازمند همفکری کارشناس��ان و صاحبنظران‬ ‫حوزه اقتصاد اس��ت تا به تصمیمات به ش��کل علمی‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ .‬نکته بعدی در این باره مقررات فعلی‬ ‫بازار پولی کش��ور اس��ت‪ .‬مقررات و قوانی��ن فعلی بر‬ ‫مبن��ای واقعیت های روز طراحی نش��ده و ش��رایط و‬ ‫پیش نیازه��ای الزم برای اج��رای صحیح قانون فراهم‬ ‫نشده است که این امر سبب شده در عمل‪ ،‬این قوانین‬ ‫رعایت نشود و ایجاد مشکل کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬تمامی این‬ ‫ش��رایط منجر به عملکرد ضعیف بانک ها و ناکارامدی‬ ‫انها ش��ده که اگر قرار است این ش��رایط اصالح شود‬ ‫باید ساختارها را تغییر داد چراکه اصالحات کوتاه مدت‬ ‫باع��ث رفع مش��کالت در کوتاه مدت می ش��ود‪ .‬به هر‬ ‫ترتیب‪ ،‬اگر اصالحات به درستی و با مطالعه انجام شود‬ ‫می توان امیدوار ب��ود که در بلندمدت تمامی خالها و‬ ‫کاستی ها در نظام بانکی مرتفع شود و شاهد بازار پولی‬ ‫کارامد در کشور باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تغییر نظام برنامه ریزی‬ ‫در بانک ملت‬ ‫عض��و هیات مدی��ره بانک ملت گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫رقابتی ام��روز نظام بانکی بای��د به صورت لحظه ای‬ ‫مس��ائل و مش��کالت را رص��د و ب��رای رف��ع انه��ا‬ ‫برنامه ریزی کند‪ .‬مصطفی ضرغامی در جمع مدیران‬ ‫ارش��د با تش��ریح انواع نظام های برنامه ریزی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نظام نخس��ت‪ ،‬نظام کامال متمرکز اس��ت که‬ ‫مدیر اول س��ازمان تمامی تصمیم��ات را به تنهایی‬ ‫اتخاذ و به بدنه ابالغ می کند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر سازمان با یک تفکر اداره می شود‬ ‫و اختیارات مدیران میانی کامال محدود اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ناق��ص بودن برنامه ها‪ ،‬نهادینه نش��دن در بدنه و در‬ ‫اجرا با مانع رو به رو ش��دن را از اسیب های این نظام‬ ‫ذکر کرد و ادامه داد‪ :‬به هرحال یک مدیر هر چقدر‬ ‫هم ک��ه از زوایای س��ازمان در مدیریت خود مطلع‬ ‫باش��د به تنهایی نمی تواند برای کل س��ازمان یک‬ ‫برنامه جامع و همه جانبه تدوین کند و این برنامه ها‬ ‫پس از چند ماه در نطفه خفه می ش��ود و به اصالح‬ ‫و بازنگری نیاز پیدا می کند‪ .‬وی نظام بعدی را نظام‬ ‫برنامه ریزی نیمه متمرکز که در ادبیات برنامه ریزی‬ ‫به تراکم زدایی شهرت دارد‪ ،‬ذکر کرد‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ساختار نظام بانکی تا پایان سال تغییر می کند‬ ‫وی یک��ی از این موارد را موضوع س��رمایه‬ ‫بانک ها دانست و گفت‪ :‬درحال حاضر با توجه‬ ‫به کارک��ردی که نظام بانک��ی در بخش های‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ ،‬س��رمایه بانک های کش��ور‬ ‫نسبت به س��ایر بانک های دنیا هیچ مطابقتی‬ ‫ندارد ک��ه در بحث تحول در نظام بانکی باید‬ ‫ای��ن موضوع به ج��د مورد توج��ه و پیگیری‬ ‫قرار گیرد‪ .‬به گفته او در صورتی که س��رمایه‬ ‫بانک ها افزایش نیابد‪ ،‬حتی با لغو تحریم ها نیز‬ ‫بانک ها نمی توانند در عرصه بین المللی نقش‬ ‫موثری ایفا کنند‪ .‬این کارشناس بانکی‪ ،‬انجام‬ ‫طرح تحول نظام بانکی را در ‪ 3‬بخش ساختار‬ ‫حقوقی‪ ،‬مالی و نیروی انسانی ضروری دانست‬ ‫و گفت‪ :‬در بخش تحول در س��اختار حقوقی‬ ‫یک��ی از موضوعاتی که باید م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬بازنگری در قانون عملیاتی بانکی بدون‬ ‫ربا (مصوب س��ال ‪ )۱۳۶۲‬اس��ت‪ ،‬از انجا که‬ ‫این قانون در ان س��ال ها با توجه به ش��رایط‬ ‫ن طراحی شده‪ ،‬بنابراین با توجه به‬ ‫همان زما ‬ ‫تحوالت و تغییراتی که در بخش های مختلف‬ ‫اقتصاد به وجود امده‪ ،‬ضروری اس��ت که این‬ ‫قانون نی��ز با توجه به همی��ن تحوالت مورد‬ ‫بازنگری قرار گیرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬موضوع دیگر‬ ‫این اس��ت که باید در اجرای این طرح‪ ،‬فصل‬ ‫جدای��ی برای بخش بازار مالی و قوانین بانکی‬ ‫در قانون تجارت گنجانده شود تا چالش های‬ ‫احتمال��ی از میان برداش��ته ش��ود‪ .‬ربیع زاده‬ ‫همچنی��ن ادام��ه داد‪ :‬در صورتی ک��ه قانون‬ ‫بانکداری ب��دون ربا تغییر کن��د به طور حتم‬ ‫ایین نامه های مربوط ب��ه این قانون نیز دچار‬ ‫تغییراتی خواهد شد که تدوین ایین نامه های‬ ‫جدید و تح��ول در س��اختار حقوقی بانک ها‬ ‫به ویژه در قوانی��ن بانکی که مربوط به وصول‬ ‫مطالب��ات معوق بانک ها اس��ت‪ ،‬مفید خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ه تغییر و تح��ول در بخش‬ ‫ساختار مالی بانک ها اشاره کرد و گفت‪ :‬تغییر‬ ‫در س��اختار مال��ی بانک ها‪ ،‬توج��ه به کفایت‬ ‫س��رمایه بانک ه��ا‪ ،‬ش��فافیت در صورت های‬ ‫مال��ی و رعایت مقررات و نظ��ارت مطلوب تر‬ ‫ب��ر عملک��رد بانک ها در این بخ��ش از جمله‬ ‫اصالحاتی اس��ت که باید در بخش س��اختار‬ ‫مالی بانک ها انجام شود‪ .‬این کارشناس بانکی‪،‬‬ ‫در بخش س��اختار نیروی انسانی بانک ها‪ ،‬به‬ ‫ای��ن موضوع انتق��اد کرد ک��ه در نظام بانکی‬ ‫توجهی به اموزش نیروهای انس��انی نمی شود‬ ‫و از نیروها براس��اس قابلیت ش��ان و به شکل‬ ‫کاربردی اس��تفاده نمی شود که این امر باعث‬ ‫ناکارامدی در نظام بانکی نیز شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او بانک ه��ا بای��د ب��ا بکارگیری‬ ‫نیروهای اموزش دی��ده تالش کنند که باعث‬ ‫ک ش��وند‪ ،‬ضم��ن اینکه در کنار‬ ‫کارامدی بان ‬ ‫ای��ن موض��وع‪ ،‬سیس��تم های کربانکین��گ و‬ ‫س��امانه های الکترونیکی را تقویت کنند بلکه‬ ‫ای��ن امر باع��ث افزایش رقاب��ت در بانک ها و‬ ‫کارامدتر ش��دن انها ش��ود‪ .‬ربیع زاده براین‬ ‫باوراس��ت که درصورتی که تمامی این موارد‬ ‫به ص��ورت هم��گام و یکپارچ��ه انجام ش��ود‪،‬‬ ‫به طور حت��م تحول در نظ��ام بانکی می تواند‬ ‫باعث تحول در بخش های مختلف اقتصاد نیز‬ ‫ش��ود‪ .‬البته در کنار این تغییر و تحوالت باید‬ ‫تالش شود که این روال که تامین مالی فقط‬ ‫از طریق بانک انجام می ش��ود نیز دچار تحول‬ ‫ش��ود و بازار س��رمایه هم بتواند با بانک ها در‬ ‫این عرصه فعالیت داش��ته باشند‪ .‬به گفته او‬ ‫اینکه انتظارما از بانک ها رفع تمام مش��کالت‬ ‫و چالش ها باش��د‪ ،‬کار چندان منطقی نیست‬ ‫و به ط��ور حتم اگر ای��ن روال ادامه یابد‪ ،‬این‬ ‫تح��والت در نظام بانکی هم کارس��از نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬ضمن اینکه ض��روری اس��ت همگام با‬ ‫تمام��ی این اقدامات‪ ،‬ش��رایط را ب��رای ورود‬ ‫بانک های خارجی به کشور فراهم کنیم‪.‬‬ ‫م��ورد تبادل مطابق ب��ا چارچوب در قانون‬ ‫بودجه ش��د‪ .‬رضوی با بیان اینکه مهم ترین‬ ‫ویژگی اس��تاندارد یادشده‪ ،‬قابلیت استفاده‬ ‫از ان به عنوان یک زیرساخت پایه اطالعات‬ ‫بودجه ای در سیستم های طرح خزانه داری‬ ‫الکترونیکی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این س��امانه‬ ‫ضم��ن برق��راری ارتباط با سیس��تم فعلی‬ ‫اداره کل خزان��ه و تبادل اقالم اطالعاتی با‬ ‫سیستم فعلی از طریق وب سرویس‪ ،‬فرایند‬ ‫گردش کار موجود به صورت خودکار انجام‬ ‫می شود که به ارائه گزارش ارزیابی عملکرد‬ ‫ان اداره کل‪ ،‬ب��ه صورت سیس��تمی کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ریی��س مرکز نوس��ازی و تح��ول اداری‬ ‫وزارت اقتص��اد‪ ،‬برخی دس��تاوردهای این‬ ‫سامانه را امکان دسترسی به روز به قوانین و‬ ‫مقررات کشور‪ ،‬ارتباط سیستمی با سازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ری��زی و توانای��ی ارائ��ه‬ ‫گزارش ه��ای لحظه ای امار کالن تخصیص‬ ‫اعتبارات بیان کرد‪.‬‬ ‫تحولی که به سود اقتصاد است‬ ‫ش�یرین حس�ینی‪-‬گروه اقتص�اد‪ :‬طرح‬ ‫تح��ول اقتص��ادی در محوره��ای هدفمندی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬تحول نظام بانکی‪ ،‬ارزش��گذاری پول‬ ‫ملی‪ ،‬اص�لاح نظ��ام مالیاتی و اص�لاح نظام‬ ‫گمرکی در دولت قبل مطرح ش��د اما اجرای‬ ‫این طرح با وجود گذش��ت بیش از ‪10‬س��ال‬ ‫هنوز در گی رو دار اجرای کامل اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫محورهایی هم که تدوین ان هنوز در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪ ،‬طرح تحول نظام بانکی است‪.‬‬ ‫در چند سال گذشته‪ ،‬بارها و بارها مسئوالن‬ ‫اقتصادی و بانک مرکزی از اجرای قریب الوقوع‬ ‫طرح تحول بانکی خبر داده اند‪ ،‬ولی شواهد و‬ ‫قرائن نشان می دهد که این طرح هنوز شکل‬ ‫اجرایی به خ��ود نگرفته اس��ت‪ .‬در تازه ترین‬ ‫خب��ر‪ ،‬طیب نیا‪ ،‬وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫ک��ه در همایش نق��ش بانک های توس��عه ای‬ ‫در توس��عه و رش��د اقتصاد س��خن می گفت‪،‬‬ ‫اظه��ار امیدواری کرد که ط��رح تحول بانکی‬ ‫با هم��کاری بانک مرکزی و نظ��ام بانکی که‬ ‫در ح��ال تدوین اس��ت تا پایان س��ال جاری‬ ‫مراحل تدوین ان به پایان برسد و در بانک ها‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ .‬وزیر اقتصاد معتقد اس��ت که‬ ‫با اجرای طرح تحول نظام بانکی‪ ،‬چالش های‬ ‫ش��بکه بانکی برطرف خواهد شد‪ .‬به هر حال‬ ‫اج��رای طرح تحول نظام بانک��ی در حالی به‬ ‫پایان س��ال موکول شده است که کارشناسان‬ ‫اقتصادی تاخیر در اجرای این طرح را مطلوب‬ ‫نمی دانند و بر این باورند که عملکرد سیستم‬ ‫بانکی در س��ال های گذشته انتقادات بسیاری‬ ‫را با خود همراه کرده و برای کارامدتر کردن‬ ‫نظام بانکی و رضایت مشتریان‪ ،‬اجرای هرچه‬ ‫س��ریعتر این طرح ضروری اس��ت‪ .‬اما اینکه‬ ‫در ح��ال حاضر بخش بانک��ی با چه چالش و‬ ‫موانعی مواجه است و تغییر و تحوالت باید در‬ ‫چه زمینه هایی انجام شود‪ ،‬پرسشی است که‬ ‫کارشناسان به ان پاسخ می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین�ه رقابتی تر ش�دن بانک ها فراهم‬ ‫شود‬ ‫ابوذر ندیم��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان اینکه بانک ها با توجه به نقش‬ ‫مهمی که در بخش ه��ای مختلف اقتصاد ایفا‬ ‫می کنند‪ ،‬باید فعالیت شان به گونه ای باشد که‬ ‫باعث تحقق اهداف توسعه ای در کشور شوند‪،‬‬ ‫نه اینکه با ورود به بنگاهداری و واسطه گری‪،‬‬ ‫بخش های اقتصادی را دچار مشکل کنند‪ ،‬در‬ ‫این زمین��ه اظهار کرد‪ :‬بانک باید واس��طه گر‬ ‫وجوه باش��د‪ ،‬به این صورت که منابع خرد را‬ ‫از س��طح جامعه جمع و انها را به بخش های‬ ‫واقعی اقتصاد و بخش ه��ای مولد تزریق کند‬ ‫ک��ه البته این روند در س��ال های گذش��ته با‬ ‫مشکالتی همراه بوده اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫بانک ها باید در رقابتی سالم‪ ،‬در ارائه خدمات‬ ‫مطل��وب از یکدیگر پیش��ی بگیرن��د و باعث‬ ‫رضایت مشتریان ش��ان ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫البته در این راستا هم بانک مرکزی باید زمینه‬ ‫رقابتی شدن فعالیت بانک ها را نیز فراهم کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بانک ه��ا باید در خدمت اهداف‬ ‫توس��عه ای کشور باش��ند و این طور نباشد که‬ ‫برای کس��ب سود بیش��تر‪ ،‬منابع ش��ان را به‬ ‫س��متی س��وق دهند که نه تنها بازدهی برای‬ ‫اقتصاد نخواهد داش��ت بلکه ایجاد مشکل هم‬ ‫می کن��د‪ .‬ندیمی در چنین ش��رایطی و برای‬ ‫عملکرد بهتر بانک ها در بخش های اقتصادی‪،‬‬ ‫تحول در نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد تحوالت باید تمامی این کاستی ها‬ ‫را در نظام بانکی پوش��ش دهد‪ ،‬به این صورت‬ ‫که س��اختار بانک ها مورد بازنگری قرار گیرد‬ ‫و عملکرد بانک ها در بخش های مختلف ارتقا‬ ‫یابد‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در‬ ‫ادامه همچنین تاکید کرد که طرح تحول در‬ ‫نظام بانکی چند س��الی اس��ت که در بانک ها‬ ‫اجرایی ش��ده اما تاکنون این امر محقق نشده‬ ‫اس��ت که به طور حتم تاخی��ر در اجرای این‬ ‫قضیه می توان��د تبعات منفی زیادی به همراه‬ ‫اورد‪ .‬به گفته او درحال حاضر بخش زیادی از‬ ‫تامین مالی به عهده بانک هاست و به طور حتم‬ ‫با تحول در این نظام‪ ،‬هرچه بانک ها کارامدتر‬ ‫عمل کنند‪ ،‬این امر می تواند زمینه اشتغال و‬ ‫توسعه را در کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها کارامدتر شوند‬ ‫محمد ربیع زاده یکی از کارشناس��ان بانکی‬ ‫‪ ،‬تحول‬ ‫ه��م دراین ب��اره در گفت وگو با‬ ‫سیستم نظارت بر اجرای بودجه عملیاتی شد‬ ‫مش��اور وزیر اقتصاد گفت‪ :‬سامانه نظارت‬ ‫بر اجرای بودجه (سناب) که از سال ‪ ۹۳‬در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفت‪ ،‬هم اکنون عملیاتی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سیدمصطفی‬ ‫رضوی گفت‪ :‬در چارچوب برنامه راهبردی‬ ‫و س��ند توس��عه فناوری اطالع��ات وزارت‬ ‫اقتصاد و س��ند راهب��ردی معاونت نظارت‬ ‫مال��ی و خزان��ه داری کل کش��ور‪ ،‬طراحی‬ ‫و پیاده س��ازی س��امانه نظارت ب��ر اجرای‬ ‫بودجه (س��ناب) از سال ‪ ۹۳‬در دستور کار‬ ‫مرکز نوس��ازی و تحول اداری قرار گرفت و‬ ‫هم اکنون عملیاتی شده و در حال اجراست‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر اقتص��اد افزود‪ :‬ب��ه منظور‬ ‫طراحی و پیاده س��ازی سیس��تم تخصیص‬ ‫اعتب��ارات از مجموع��ه س��امانه نظارت بر‬ ‫اج��رای بودجه (به عن��وان یک��ی از ارکان‬ ‫طرح خزان��ه داری الکترونیکی)‪ ،‬جلس��ات‬ ‫فنی و منس��جمی با هدف ایجاد سیس��تم‬ ‫عملیاتی مشترک بین سیستم های وزارت‬ ‫اقتصاد و س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی‬ ‫برگزار و منجر به استانداردسازی داده های‬ ‫در نظ��ام بانک��ی را منوط به این دانس��ت که‬ ‫فعالیت بانک های کش��ور با استاندارد های روز‬ ‫دنیا منطبق ش��ود و در این زمینه اظهار کرد‪:‬‬ ‫در صورت��ی که بانک ها بتوانند فعالیت ش��ان‬ ‫را ب��ا تحوالت روز دنیا هم��گام کنند‪ ،‬این امر‬ ‫می تواند باعث رقابتی تر و کارامدتر شدن نظام‬ ‫بانکی در ایران شود‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫طال و سکه در هفته ای که گذشت کاهشی بود‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬اگر بخواهیم نگاهی به روند حرکتی‬ ‫قیمت ها در بازار طال و س��که داشته باشیم‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه قیمت جهانی طال تغییرات عمده ای نداشت‪،‬‬ ‫س��که حدود ‪۱۵‬هزار تومان با اف��ت قیمت مواجه‬ ‫ب��ود که به گفته رییس اتحادی��ه طال و جواهر‪ ،‬این‬ ‫کاهش قیمت در بازار طال و س��که ناشی از کاهش‬ ‫قیمت ارز و افت تقاضا در بازار در روزهای اخیر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬محمد کشتی ارای درباره علت ثبات نسبی‬ ‫قیمت ها در ب��ازار جهانی طال اظهار کرد‪ :‬ثباتی که‬ ‫بر اقتصاد جهان حاکم است باعث شد تا قیمت طال‬ ‫دلیلی برای رش��د نداش��ته باشد و همین امر سبب‬ ‫ش��د در طول هفته گذش��ته قیمت هر اونس طال‬ ‫فقط حدود ‪ 3‬دالر نوس��ان داش��ته باش��د‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬یک��ی از عوامل��ی که باعث ش��د قیمت طال و‬ ‫س��که با افت مواجه ش��ود کاهش قیم��ت دالر بود‬ ‫که این افت ناش��ی از طرح موضوع تک نرخی شدن‬ ‫ارز ب��ود ضمن اینک��ه کاهش تقاضا و دادوس��تد با‬ ‫اغ��از ماه مبارک رمضان نیز عاملی ش��د برای افت‬ ‫بیش��تر قیمت در بازار طال و س��که‪ .‬کشتی ارای با‬ ‫بی��ان اینکه معموال این روند تا اواس��ط ماه مبارک‬ ‫رمضان ادامه دارد و از هفته سوم ماه رمضان کم کم‬ ‫رون��ق به بازار برمی گردد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در پایان ماه‬ ‫مبارک رمضان عید فطر را پیش رو داریم که از اعیاد‬ ‫بزرگ مسلمانان اس��ت و به دنبال ان تقاضای طال‬ ‫در بازار افزایش می یابد و قیمت ها با نوس��ان روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ .‬به هرح��ال بازار طال و س��که در حالی از‬ ‫ابتدای هفته گذشته با کاهش قیمت مواجه بود که‬ ‫در اخرین روز هفته به دلیل افزایش قیمت جهانی‬ ‫طال‪ ،‬با نوس��ان بس��یار اندکی روبه رو شد‪ .‬به طوری‬ ‫که س��که بهار ازادی طرح جدی��د‪ ،‬در بازار تهران با‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬توم��ان افزایش به قیم��ت ‪۹۰۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان رس��ید و سکه طرح قدیم با ‪۹۰۳‬هزار تومان‬ ‫به فروش رفت ‪ .‬نیم س��که نیز در بازار پایتخت بدون‬ ‫تغیی��ر با ‪۴۵۷‬هزار تومان و ربع س��که هم به قیمت‬ ‫ن فروخته ش��د‪ .‬س��که گرمی هم با‬ ‫‪۲۴۹‬هزار توما ‬ ‫قیمت ‪۱۷۰‬هزار تومان عرضه شد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫فروش‬ ‫خرید‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪32690‬‬ ‫‪32790‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37130‬‬ ‫‪37230‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,530,000‬‬ ‫‪4,580,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51610‬‬ ‫‪51960‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,075,000‬‬ ‫‪9,095,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪26960‬‬ ‫‪27060‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪8,990,000‬‬ ‫‪9,070,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪8940‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫‪2,290,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25160‬‬ ‫‪25340‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,490,000‬‬ ‫‪4,540,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35360‬‬ ‫‪35550‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪8,990,000‬‬ ‫‪9,040,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12140‬‬ ‫‪12220‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪927,200‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪8830‬‬ ‫‪3,995,000‬‬ ‫‪4,015,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫معامالت ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ‬ ‫بازار ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫روزانه‬ ‫شماره ‪ -246‬ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫ژوئن ‪ - 2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫رمضان ‪ 20 - 1436‬ژﻭﺋﻦ‬ ‫خرداد ‪ 3 - 1394‬ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ ‫شنبه ‪ 30‬ﺧﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫پیاپی ‪1564‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫روی خوش ؟؟؟‬ ‫بورس نمایان شد‬ ‫بازدهی ‪ 2‬درصدی ؟؟؟؟‬ ‫سهامداران در هفته گذشته‬ ‫؟؟؟؟؟؟انوش�ه– گ�روه اقتص�اد ‪ :‬مدت ه��ا بود که‬ ‫مهدی�ه‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن بازار س��هام به جمع شدن فنر این‬ ‫ب��ازار اش��اره می کردند و منتظر جهش��ی قابل توجه پس‬ ‫از افت ه��ای ادام��ه دار بودن��د ‪ .‬این جه��ش در نهایت روز‬ ‫چهارشنبه هفته گذش��ته اتفاق افتاد و باعث صعود هزار‬ ‫واحدی شاخص بورس شد ‪ .‬در نتیجه بازدهی سهامداران‬ ‫در هفت��ه چه��ارم خرداد م��اه ب��ه ‪ 2‬درص��د رس��ید که‬ ‫امیدوار کننده است‪ .‬شاید یکی از مهم ترین دالیل افزایش‬ ‫امید در بازار و تغییر فضا عالوه بر نزدیکی به پایان مهلت‬ ‫مذاکرات و خبرهای خوش پیرامون ان‪ ،‬پیش خور کردن‬ ‫اثر خبرهای بد در بازار باش��د‪ .‬در ماه جاری بازار سهام به‬ ‫واقع تاثیر احتمال اتفاق های بد در مذاکرات را پیش خور‬ ‫کرد‪ .‬قیمت ها به حداقل ممکن رس��یده و امکان رشد در‬ ‫این نرخ ها دور از ذهن نیس��ت‪ .‬تقریبا تمامی کارشناسان‬ ‫بازار س��هام‪ ،‬قیمت ش��رکت ها را کمتر از ارزش ذاتی انها‬ ‫می دانند‪ ،‬بنابراین‪ ،‬اگر حتی انتظارات س��هامداران محقق‬ ‫نش��ود‪ ،‬انتظار بازگش��ت قیمت ها به س��طوحی کمتر از‬ ‫وضعیت فعلی دور از انتظار است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش امار معامالت نشان می دهد بورس‬ ‫تهران که از نیم��ه دوم فروردین ماه تاکنون گرفتار نزول‬ ‫ش��دید‪ ،‬افت قیمت س��هم و کاهش تقاضا ش��ده بود‪ ،‬در‬ ‫معامالت هفته گذش��ته بعد از روزها انتظار به مسیر رشد‬ ‫برگشت و درصدد جبران زیان سهامداران خود بر امد‪.‬‬ ‫ش��اخص بورس تهران ک��ه بع��د از ‪ 15‬فروردین روی‬ ‫خ��وش ندیده و گرفتار نزول ش��ده‪ ،‬بع��د از حدود ‪ 2‬ماه‬ ‫و نی��م نزول با جه��ش بیش از هزار واحدی رو به رو ش��د‬ ‫و میانگی��ن بازده��ی س��هامداران را افزای��ش داد‪ .‬انتظار‬ ‫سهامداران برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای‬ ‫براس��اس امار موجود‪ ،‬در این مدت‪ ،‬تعداد ‪ 2‬میلیارد و‬ ‫‪ 356‬میلیون سهم به ارزش ‪ 4‬هزار و ‪ 27‬میلیارد ریال به‬ ‫صورت خرد و بلوک معامله شد‪.‬‬ ‫و خوش بینی حاصل از ان موجب شد انتشار برخی اخبار‬ ‫مثب��ت از مذاکرات‪ ،‬رویکرد ب��ورس را تغییر دهد و روی‬ ‫خوش بورس را بعد از ماه ها انتظار نمایان کند‪.‬‬ ‫به این ترتیب انتش��ار برخی اخبار امیدوار کننده از لغو‬ ‫تحریم ها و نیز همزمانی ان با اقدام ش��رکت ملی پاالیش‬ ‫و پخش فراورده های نفتی مبنی بر تعیین نرخ فراورده ها‬ ‫و نف��ت خام به قیمت ف��وب خلیج ف��ارس و به دنبال ان‬ ‫ی موجب رشد هزار واحدی‬ ‫توقف نماد شرکت های پاالیش ‬ ‫شاخص در اخرین روز معامالتی هفته شد‪.‬‬ ‫به ط��وری که در ب��ازار اخرین روز هفته قیمت س��هام‬ ‫ش��رکت ها رش��د کرد و صف های خرید دوب��اره در تاالر‬ ‫حافظ تشکیل ش��د و تمایل سهامداران به خرید افزایش‬ ‫پیدا کرد‪ .‬این عوامل موجب ش��د ش��اخص بورس تهران‬ ‫در ‪ 5‬روز معامالتی گذش��ته هزار و ‪ 238‬واحد معادل دو‬ ‫درصد رش��د کند و از کانال ‪ 62‬هزار و ‪ 322‬واحد به ‪63‬‬ ‫هزار و ‪ 559‬واحد برس��د‪ .‬با رشد ناگهانی شاخص بازدهی‬ ‫بورس تهران که به صفر رس��یده بود‪ ،‬دوباره رش��د کرد و‬ ‫به محدوده ‪ 1/6‬درصدی از ابتدای سال تاکنون رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹روند شاخص ها‬ ‫ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت‬ ‫با افزایش ‪1/99‬درصدی به ‪ 63‬هزار و ‪ 559‬واحد رس��ید‪.‬‬ ‫این متغیر در قیاس با ابتدای سال ‪1/6‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬در عین حال شاخص صنعت در اخر هفته‪ ،‬با رشد‬ ‫‪1/24‬درص��دی روی عدد ‪ 52‬هزار و ‪ 118‬واحد ایس��تاد‪.‬‬ ‫شاخص بازار اول به ‪ 45‬هزار و ‪ 738‬واحد و شاخص بازار‬ ‫دوم به ‪ 131‬هزار و ‪ 900‬واحد رس��ید‪ .‬شاخص بازار اول‬ ‫در مقایس��ه با هفته پیش ‪2/19‬درصد و شاخص بازار دوم‬ ‫‪1/55‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع پیش ر و در معامالت هفتگی‬ ‫در معامالت یک هفته گذشته‪ ،‬شاهد رونق معامالت در‬ ‫گروه هایی که احتماال بیش��ترین اثر را از توافق احتمالی‬ ‫هس��ته ای می گیرند‪ ،‬بودیم‪ .‬در این میان‪ ،‬گروه هایی مثل‬ ‫بانک‪ ،‬خ��ودرو‪ ،‬لیزینگ ها و حتی پتروش��یمی ها با اقبال‬ ‫قاب��ل توجه معامله گ��ران همراه بودند‪ .‬ب��ه طوری که در‬ ‫روزه��ای مثبت‪ ،‬نماده��ای مربوط به گروه ه��ای مزبور‪،‬‬ ‫بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند و در روزهای‬ ‫نزولی‪ ،‬با فشار شدید فروش همراه می شدند‪ .‬این موضوع‬ ‫در معامالت روز چهارش��نبه تشدید شد؛ به طوری که در‬ ‫می��ان نمادهای اثرگذار بر ش��اخص کل‪ ،‬عموما نمادهای‬ ‫گ��روه بانکی‪ ،‬خودرو و پتروش��یمی به چش��م می خورد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬تک نمادهایی مثل کشتیرانی نیز که به شدت از‬ ‫نتیجه مذاکرات هسته ای متاثر می شود در میان نمادهای‬ ‫اثرگذار بر شاخص حضور داشتند‪ .‬در این شرایط‪ ،‬برخالف‬ ‫‹ ‹امار معامالت‬ ‫در هفت��ه منتهی به ‪ 27‬خرداد م��اه‪ 2 ،‬میلیارد و ‪594‬‬ ‫میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ‪ 5‬هزار و ‪ 582‬میلیارد‬ ‫ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد‪.‬‬ ‫ارزش کل معامالت در قیاس با هفته پیش ‪ 87‬درصد و‬ ‫حجم معامالت ‪ 47‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت ‪ 41‬ه��زار و ‪ 179‬خریدار در ‪ 160‬هزار و‬ ‫‪ 383‬دفعه به دادوس��تد پرداختند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تعداد خریداران در قیاس با هفته پیش کاهشی ‪8‬درصدی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫…ƒ‬ ‫‬ ‫Œ‹‡‬ ‫Š‰‬ ‫ˆ‡ƒ †‬ ‫  ‬ ‫–•˜’˜‬ ‫š™Ž’™‬ ‫“—–›‬ ‫–˜™’“•‬ ‫  ‬ ‫Ž”˜’–‬ ‫Ž–”’‘‬ ‫•—Ž™‬ ‫™˜š’“Ž‬ ‫›Ž“’š›‘‬ ‫™˜Ž’˜“‘‬ ‫Ž—•‬ ‫•™™’™–™’™‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫“–š’Ž‬ ‫š›“’–‬ ‫”—˜Ž‬ ‫›š“’Ž“‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫›˜™’–‬ ‫–š›’‘‬ ‫š—“Ž‬ ‫™“•’“™‬ ‫  ‪ ‬‬ ‫™•™’š›‘‬ ‫•™‘’˜“‘‬ ‫Ž—•‬ ‫š”Ž’“‘™’™‬ ‫ ­‬ ‫”“‘’‘Ž‬ ‫–‘•’ŽŽ‬ ‫‘—•‬ ‫›Žš’™••‬ ‫„ƒ ‚€‬ ‫˜‬ ‫˜‬ ‫š—š‬ ‫“˜‬ ‫  ‬ ‫†‬ ‫‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‹Šƒƒ‰€ˆ ‘‹Šƒˆ‰“Œ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫‪ƒ‚­„ ‬‬ ‫ ‡†…‬ ‫Œ‹‘€Œ‰ƒŽ €‹‚‚Š‰’€’ Œ‹‘ŒŽ‰Œ€’ ˆ‹‘’’‰“ƒ Ž‹’’ˆ‰“‬ ‫ ‡†…‬ ‫‚€‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫Œ‹’ˆŒ‰’“’ ‚‹‚’Š‰“‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫“‹““€‰“ˆ‬ ‫‬ ‫‘‹‘ƒŒ‰ŽŽ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ M‬‬ ‫)‪KL‬‬ ‫‪*2M‬‬ ‫‪ N‬‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫)‪*2M‬‬ ‫‪ N‬‬ ‫‬ ‫;‪BAEHB‬‬ ‫…‬ ‫ˆ‬ ‫‪BH<A‬‬ ‫‰‬ ‫‬ ‫ ;‪FC<GDHA; G<CEIAHF‬‬ ‫;‪ECI<:HF‬‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ;‪EC;:<H<; GICEFDH:‬‬ ‫;<‪ECFIBH‬‬ ‫ ‬ ‫‪BHGB‬‬ ‫‪BHEB‬‬ ‫   ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫;‪!<G<HD‬‬ ‫;‪!A;AHD‬‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫<‪!BHE‬‬ ‫‪!AHAF‬‬ ‫‪!;H<E‬‬ ‫‹‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫˜‬ ‫;‪ECF;GHE; FCI:;HF; GICAIBHI‬‬ ‫;‪!<FHI‬‬ ‫‬ ‫†‬ ‫‬ ‫;‪AEIHF‬‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪‘’“”  ‬‬ ‫…„ƒ‬ ‫‰„‰‬ ‫„Ž‰‰‬ ‫……Š†Œ‬ ‫ˆ‡ƒ†…„ƒ‬ ‫‹Š„†„„‰‬ ‫‡ŽŒ‰‬ ‫‹ˆ„†Š‡Š†Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡‬ ‫†‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫…‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‪‹Œ ‬‬ ‫  ‬ ‫­‪ ‬‬ ‫­‪€‚ƒ ‬‬ ‫­ƒ‚€‬ ‫‬ ‫ „ƒ‚€­ ‪  ‬‬ ‫—–•”“’‘ŽŒ‬ ‫”­­—™’‬ ‫–•”“’›šŒ‬ ‫ “’­ žœ Ž ’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹‰‡‰‬ ‫‰‹‰‡…‬ ‫ˆ†…Š‡‰‬ ‫‰……‹‡‬ ‫‹†‹‡‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناس‬ ‫مدی��ر س��رمایه گذاری کارگزاری پارس��یان با تش��ریح‬ ‫وضعیت بازار س��رمایه در کوتاه و بلندمدت پس از توافق‬ ‫هسته ای‪ ،‬رکود و نوسان های بورس در ماه های گذشته را‬ ‫ناش��ی از وضعیت رکود حاکم بر کل اقتصاد کشور از یک‬ ‫سو و بالتکلیفی درباره نتیجه مذاکرات ایران با گروه ‪5+1‬‬ ‫از س��وی دیگر دانست و اظهار کرد‪ :‬اگرچه از تحریم های‬ ‫اعمال شده بر کش��ور به عنوان عامل اصلی ایجاد تنگنای‬ ‫اقتص��ادی و به دنبال ان رکود حاکم بر بازار س��رمایه نام‬ ‫برده می ش��ود‪ ،‬اما باید در نظر داشت صرف رفع تحریم ها‬ ‫به تنهایی نمی تواند موجبات رشد بلندمدت بازار سرمایه‬ ‫را فراه��م اورد‪ .‬امی��د فاروقی گفت‪ :‬حت��ی در صورت به‬ ‫نتیجه رس��یدن مذاکرات در مرحل��ه اولیه و به دنبال ان‬ ‫رفع تحریم ها و کاهش تنش ها‪ ،‬منطقی نیست انتظار رشد‬ ‫یکباره در متغیرهای بورس را داشته باشیم‪.‬‬ ‫فاروقی درباره دالیل رش��د هزار واحدی شاخص که در‬ ‫‪ 2‬ماه گذشته بی سابقه بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬روند نزولی اخیر‬ ‫بازار س��هام منج��ر به تخلیه هیجان فروش ش��ده بود به‬ ‫طوری که قیمت سهام ش��رکت ها برای پایین تر از سطح‬ ‫فعلی فروشنده ای نداشت‪.‬‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪ N‬‬ ‫;‪B;:HA‬‬ ‫‚ ‬ ‫ˆ‬ ‫‰‬ ‫‬ ‫Š‬ ‫‬ ‫‚€­‪  ‬‬ ‫در گروه پاالیش‪ ،‬نمادهای گروه متوقف ش��دند‪ .‬شنیده‬ ‫می شود قرار است قیمت محصوالت پاالیشی ها بر اساس‬ ‫نش��ریه بین المللی محاسبه ش��ود که احتماال سبب رشد‬ ‫قیم��ت انها خواهد ش��د‪ .‬از طرف دیگ��ر افزایش نرخ ارز‬ ‫مبادالتی و احتمال یکسان سازی نرخ ارز که دولت درحال‬ ‫حرکت در این مسیر است‪ ،‬می تواند برای این گروه اتفاق‬ ‫مثبتی تلقی شود‪.‬‬ ‫در گروه پتروش��یمی نیز‪ ،‬فضای مناسبی حاکم است و‬ ‫€­‬ ‫Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹ ‹چند گروه زیر ذره بین‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫وضعیت رکودی بازار س��هام که سبب می شود سفته بازان‬ ‫به سمت نوس��ان گیری در صنایع کوچک روی اورند‪ ،‬در‬ ‫ش��رایط رونق بورس‪ ،‬بار دیگر اقبال به س��مت گروه های‬ ‫ب��زرگ یا همان لیدرهای س��ابق مش��اهده می ش��ود‪ .‬به‬ ‫طوری که گروه های خودرو‪ ،‬بانک و سایر واسطه گری های‬ ‫مال��ی (لیزینگ ها) ب��ه ترتیب ب��ا ‪ 6/4 ،6/9‬و ‪ 6/1‬درصد‬ ‫رش��د هفتگی‪ ،‬بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص داشتند‪.‬‬ ‫همچنین در میان ‪ 10‬صنعت با بیشترین حجم معامالت‬ ‫هفتگ��ی نیز‪ ،‬فقط گروه فلزات اساس��ی با افت ش��اخص‬ ‫همراه ش��د‪ .‬ب��ه طور کل��ی‪ ،‬در میان ‪ 37‬گروه بورس��ی‪،‬‬ ‫فقط ‪ 9‬صنعت منفی حضور داش��تند که در مجموع ‪20‬‬ ‫درصد ارزش کل ب��ازار را به خود اختصاص می دهند‪ .‬در‬ ‫این می��ان‪ ،‬گروه هایی مث��ل مخابرات‪ ،‬فلزات اساس��ی و‬ ‫سیمانی ها قابل توجه هستند‪ .‬مخابرات به علت اختالفاتی‬ ‫که با وزارت ارتباطات دارد و ضعف در وضعیت سوداوری‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬با فش��ار فروش همراه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این گروه خدماتی از نتیجه مذاکرات هسته ای‬ ‫تاثیر چندانی نمی پذیرد‪ ،‬بنابراین‪ ،‬زمانی که محرک رشد‬ ‫قیمت ها عاملی مثل مذاکرات اس��ت‪ ،‬طبیعی اس��ت که‬ ‫اقبال به این گروه نیز کاهش یابد‪ .‬درباره فلزات اساسی و‬ ‫س��یمان نیز میزان اثرپذیری از نتیجه مذاکرات هسته ای‬ ‫پایین است و در نتیجه کاهش اقبال امری طبیعی است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در ش��رکت های سیمانی و فوالدی‪ ،‬بحث مازاد‬ ‫عرض��ه محصوالت و رکود در بازار مس��کن باعث کاهش‬ ‫سوداوری شده است‪.‬‬ ‫بیش��تر نمادهای گروه با رش��د همراه شدند‪ .‬قرار است تا‬ ‫پای��ان خردادماه‪ ،‬فرمول نهایی ب��رای نرخ خوراک تعیین‬ ‫ش��ود که می تواند س��ایه ابهام را برای بلندمدت از س��ر‬ ‫گ��روه بردارد‪ .‬این گ��روه ظرفیت های زیادی برای رش��د‬ ‫دارند‪ .‬سیاست تقس��یم سود حداکثری‪ ،‬پرداخت سود به‬ ‫موقع‪ ،‬نس��بت قیمت ب��ر درامد کمتر از متوس��ط بازار و‬ ‫نیز گزارش های خوب دوماهه منتشر ش��ده از امار تولید و‬ ‫فروش نشان می دهد پتروشیمی ها شرایط بنیادی خوبی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از گروه های مثبت ب��ازار‪ ،‬دارویی ها بودند‪.‬‬ ‫این گروه مش��کل سرمایه در گردش نداشته و در حمایت‬ ‫دولت قرار دارند‪ .‬گزارش های مالی شرکت ها خوب است‪.‬‬ ‫گزارش ها از امار تولید و فروش ش��رکت ها نیز خوب بوده‬ ‫و نشان دهنده روند رو به پیشرفت در این شرکت هاست‪.‬‬ ‫‹Š‹‡‬ ‫……Š†‡‬ ‫˜ˆ˜‡‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹Š‹‡‬ ‫Š‰˜ˆ‡…‬ ‫˜‹†‡‬ ‫˜ˆ˜‡‬ ‫‰‰ˆˆ‡Š‬ ‫‹……‡Š‬ ‫ˆ‹‡Š‬ ‫——¨§¦­­—‪¤ ¥‬‬ ‫…˜…‡˜‬ ‫ˆˆŠ‡˜‬ ‫‹ˆŠ‡˜‬ ‫—­ —™Ÿ®œŒ¬‬ ‫Š‰‹‡‬ ‫˜…Š‰‡‬ ‫‪Ÿ¡ ­’ ­¢ £‬‬ ‫ —« ‪©—ª‬‬ ‫ ‬ ‫…„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫††ˆ†‡…‬ ‫ˆ˜…‡‬ ‫  ‬ ‫…Š‡…‬ ‫‹…‡‬ ‫ ‬ ‫ † ‬ ‫ ‬ ‫‡ ‡‬ ‫ † ‘‬ ‫‹ŽŒ‹Šˆ‬ ‫ ‡ ‬ ‫  ‬ ‫—Ÿ”ž–œ“’‬ ‫ŽŒ‹Š‰ˆ‬ ‫—ˆ”ŽŒ‹Š–•”“’‬ ‫›‰š›šƒ€™˜”‬ ‫„‪‹ ‬‬ ‫  ‬ ‫‡ † ‬ ‫‡ ‡‬ ‫ ‡ ‬ ‫‘ ‡ ‬ ‫‡ ‬ ‫‘ † ‬ ‫† ‬ ‫‡ ‬ ‫ ‘‬ ‫ ‡ ‬ ‫‡ ‬ ‫ ‬ ‫† ‬ ‫‬ ‫‡ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ …‬ ‫ …‬ ‫ …‬ ‫‬ ‫‬ ‫„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫… ‬ ‫‚ŽŒ‪†‡ˆ‰†Š‹ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‰”–‪¡„…‰ƒ„¢£‬‬ ‫ ‬ ‫†˜ˆ‡‬ ‫˜‰‡‬ ‫ ‘‬ ‫ ‬ ‫š‪ —‹£‬‬ ‫…Š‡…‬ ‫ ‡‬ ‫ ‘ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫š™Ž˜— –’•‚”“’‘‬ ‫ ‬ ‫ … ‬ ‫ ‬ ‫‪‹ˆœ­Ž¡Š€‚‹œŒ¢‬‬ ‫  … ‬ ‫’•¡‬ ‫ ‚Ÿž•­œ‹”ˆ”–›‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ … ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ˆ†…Š‡‰‬ ‫‹‰‡‰‬ ‫‰…‹‡‬ ‫ˆŠŠŠ‡ˆ‬ ‫ˆ‰‰ˆ‡Š‬ ‫††ˆ†‡…‬ ‫ …„ƒ „ƒ‬ ‫’Šˆ‡‘†‬ ‫“’“Š“‬ ‫”’‰†‘‡‬ ‫Š’ˆ‰‘Š‬ ‫’Šˆ”‬ ‫†’ˆ‬ ‫‰’Š‰Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫……ˆ‡†‬ ‫†‹‰‬ ‫Š……‬ ‫ˆ˜ˆ‬ ‫‹Š‹‬ ‫…Š‹‬ ‫Š†ˆ‡˜‬ ‫Š‰‹‡‬ ‫…Š‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‘  ‬ ‫† ‘‡‬ ‫ † ‬ ‫‘ ‡ ‬ ‫‡ ‡‬ ‫…†ˆ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ …‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‘‡‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ … ‬ ‫ … ‬ ‫  … ‬ ‫‬ ‫… ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‪«¬‚«©®•¯°‬‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫„”‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫§¦”‪£¤–„”Š Š¥‬‬ ‫ ‬ ‫‪Ÿ¨‹‘‚©•ª‬‬ ‫… ‬ ‫‪± ¢§Ž™›©²‬‬ ‫……‬ ‫•©›Š–œ¡´‬ ‫ …‬ ‫ ‬ ‫… ‬ ‫‬ ‫‬ ‫……‬ ‫‬ ‫ …‬ ‫ …‬ ‫ … ‬ ‫… ‬ ‫  ‬ ‫……‬ ‫ ‬ ‫……‬ ‫†…‬ ‫…Š‬ ‫…‰ˆ‬ ‫Š‬ ‫†‰‬ ‫Š…†‬ ‫‹‬ ‫ˆ˜‬ ‫˜ˆ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‡‬ ‫† ‬ ‫ … ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫† †‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‘ ‬ ‫ ‘‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫…ˆ‬ ‫ˆ˜…‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‪³‬‬ ‫… ‪³‬‬ ‫‡ ‬ ‫‡ ‬ ‫ ‡ ‬ ‫†‘ ‬ ‫‡ ‬ ‫‘ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫…‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫……‪³‬‬ ‫‪³‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1564‬‬ ‫‪-246‬پیاپی‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‪-246‬‬ ‫‪ --2015‬شماره‬ ‫ژﻭﺋﻦ‪2015‬‬ ‫‪20‬ژوئن‬ ‫‪20 --1436‬‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻥ‪1436‬‬ ‫‪33--1394‬رمضان‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ‪1394‬‬ ‫‪30‬خرداد‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‪30‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1564‬‬ ‫  ‬ ‫… „‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫‘Ž Œ ‹‚Š‰ˆ ‡†‬ ‫“ ‹‚’‬ ‫•”‬ ‫–”’‬ ‫™’™˜’—–‬ ‫ž™•˜œ–š˜•”›˜š‬ ‫›–š˜š‬ ‫žœ”˜š‬ ‫—’•˜š‬ ‫™•™˜š‬ ‫›œŸš›Ÿ™žš’‬ ‫ ‹‚Š‬ ‫ ‹‚Š’‬ ‫•–‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫‪ƒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫† …„‬ ‫†‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫† ˆ‬ ‫† ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€­ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡†…„ƒ‪‚ ‬‬ ‫‡†…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‹Š‰ˆ ‬ ‫Š‰ˆ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫”“‰ €’ ‘Ž ‬ ‫”“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫•‬ ‫–‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€š™‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Ÿ‘ —žœ ›‬ ‫Ÿ‘ —‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ¡ ‘  ¢‬‬ ‫ ‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫•‬ ‫€¡œ¡‪ ‬‬ ‫€¡œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫„€ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫†€…‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‡‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪‰ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪ ­ ‬‬ ‫€‪ ­ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‚‬ ‫ˆ‡†…„ƒ‬ ‫‰€…„ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫    ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‚‬ ‫ŽŒ‹Š‬ ‫‘€Ž‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‚‬ ‫–•‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ˆ‡†Ž‬ ‫”—„‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ƒ…ƒ„ƒ ‚€­ ‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒˆ‡ †‬ ‫ ‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€Œ ƒ‹€ † „ Š‬ ‫ „ Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫” “ ƒˆ‡’ƒ ‘ …‬ ‫’ƒ  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒˆ‡• ‰‬ ‫– ‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ™˜žœƒ›‬ ‫œƒ›‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒˆ‡ƒ †‬ ‫ƒ †‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ­€ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ †…„ƒ‚‬ ‫ˆ‡ƒ‚ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‹Œ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚” ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡†„…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ˆ ‬ ‫ˆ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪‰Š ‹  ‬‬ ‫‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ Š ˆ  ‬‬ ‫ˆ Š ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪Œ  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪    ‬‬ ‫ Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ ƒŒ ‪ ‘  ‬‬ ‫’ ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Œ€ –‰•Š”ƒ †“‬ ‫Œ€ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫Š ’Œ˜—–‪‚ ƒ„ ‬‬ ‫‪ŽŒ™Œ   ‬‬ ‫‬ ‫„€ƒ‬ ‫Š‪ˆ„‰ ‬‬ ‫”“’‬ ‫ ƒˆ‡Ž Š‬ ‫ ™˜ ”— Š‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫š”‬ ‫‪    ‬‬ ‫‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ †… ‹Š‰‬ ‫ †…‚”“’‡€Š‘Ž‬ ‫ ‬ ‫‪    ‬‬ ‫‪ €  ‬‬ ‫ ‡†„…„ƒ‬ ‫„‬ ‫‬ ‫š ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫€­‪ ‬‬ ‫‚‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫€Š‪ ƒ„…†‡…ˆ‰ ‬‬ ‫‚ƒ‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‘ŽŒ‹…‬ ‫‚‹…‘‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‘Ž•”“­’‚Š­‬ ‫‚•‹—–‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‘Ž€­‪˜“™‚š­Š ‬‬ ‫‚Š­š–‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚”œ”–‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪­­ ‬‬ ‫‬ ‫Š‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪­­ ‬‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫Š‰ˆ‡†…„ƒ‚€‬ ‫ŽŒ‹ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪   ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‡ƒ‚ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫­‪   ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪€ ‚ƒ„ ‬‬ ‫†…‚ €‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‰ˆ ‡ ‪€  ‬‬ ‫‰ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫Š ‪€  ‬‬ ‫Œ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫Œƒ­ Ž ‪€  ‬‬ ‫‘Œƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚€­ ‪  ‬‬ ‫‚ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡† …„ ‬ ‫‡…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡ˆ ‬ ‫Š‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Œ‹„ ‬ ‫ ‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ †’’‘Ž „ ‬ ‫ †‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫™ ˜—–„• “”“ „ ‬ ‫—–‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫   ‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ­‚€­‬ ‫€­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ŽŒ‹Š‰ˆ­„ ‡†­„…„ ‬ ‫ƒ‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‚€­‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫‚…„‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…ˆ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‘Ž­Œ‰‹Š‰‬ ‫‹Š‰‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪­ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‚…„‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‪‰… ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫•‰”“„’„‘ŽŒ…‰‹‬ ‫„‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫—–‬ ‫˜‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫—–™š™‬ ‫›‚š™‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫•„œ‬ ‫‬ ‫•„œ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‚€‬ ‫ƒ€‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‰‘ˆŽ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫€­ ‪  ‬‬ ‫€­ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ˆ ˆ‡† ‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫Š‰ˆ‡†…„ƒ‚€‬ ‫‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫ ‬ ‫†…„ƒ‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫ ‬ ‫‘Ž€Š‪›Š‡…ˆ‰ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫پیاپی ‪1564‬‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪ 3 - 1394‬رمضان‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 30‬خرداد‬ ‫شنبه‬ ‫شماره ‪ -246‬ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫ژوئن ‪ - 2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪ 20 - 1436‬ژﻭﺋﻦ‬ ‫‪17‬‬ ‫Œ„‹Š‰‚ˆ‡†…„‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫در اخرین هفته خرداد ماه رخ داد‬ ‫معامله ‪ 7667‬میلیارد ریال انواع کاال‬ ‫در هفته منتهی به ‪ 28‬خرداد ماه‪ 464 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 402‬تن ان��واع کاال به ارزش بیش از ‪7667‬‬ ‫میلیارد ری��ال در بازار فیزیک��ی بورس کاالی‬ ‫ایران دادوستد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬در هفت��ه نام برده‬ ‫در ت��االر محص��والت کش��اورزی‪ 4225 ،‬تن‬ ‫شکرس��فید‪ 46 ،‬هزار و ‪ 320‬تن ذرت‪4300 ،‬‬ ‫ت��ن برنج‪ 340 ،‬تن کنجال��ه و ‪ 295‬تن جو به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در ت��االر داخل��ی و صادرات��ی‬ ‫محصوالت صنعتی و معدنی‪ 184 ،‬هزار و ‪240‬‬ ‫تن انواع کاال با ارزش��ی بیش از ‪ 2814‬میلیارد‬ ‫ریال معامله شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ت��االر‪ 113 ،‬ه��زار و ‪ 444‬تن انواع‬ ‫مقاط��ع ف��والدی‪ 55 ،‬هزار تن س��نگ اهن‪،‬‬ ‫‪ 8570‬ت��ن انواع م��س‪ 200 ،‬تن کنس��انتره‬ ‫مولیبدن‪ 6820 ،‬تن الومینیوم‪ 200 ،‬تن کک‬ ‫و شش تن کنس��انتره فلزات توسط مشتریان‬ ‫خریداری شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در دو بخش داخل��ی و صادراتی‬ ‫ت��االر فراورده های نفتی و پتروش��یمی‪224 ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ 438‬تن انواع کاال ب��ه ارزش بیش از‬ ‫‪ 2967‬میلیارد ریال به فروش رس��ید‪ .‬در این‬ ‫تاالر‪ 89 ،‬ه��زار و ‪ 924‬تن انواع قیر‪ 27 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 400‬ت��ن مواد پلیمری‪ 69 ،‬هزار و ‪ 510‬تن‬ ‫وکی��وم باتوم‪ 12 ،‬ه��زار و ‪ 500‬تن لوب کات‪،‬‬ ‫نام کاال‬ ‫‪ 12‬هزار و ‪ 933‬تن مواد ش��یمیایی‪ 300 ،‬تن‬ ‫عایق رطوبتی‪ 9870 ،‬تن گوگرد و دو هزار تن‬ ‫سالپس واکس معامله شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬گروه ه��ای کاالیی لوب کات‪،‬‬ ‫گوگ��رد‪ ،‬قی��ر‪ ،‬م��س‪ ،‬کنس��انتره مولیبدن و‬ ‫الومینیوم رش��د معامالت را طی هفته منتهی‬ ‫ب��ه ‪ 28‬خردادماه تجربه کردند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫ای��ن روز ها رون��ق بورس کاال با ه��دف تامین‬ ‫مالی تولیدکنندگان بیش��تر از همیشه مد نظر‬ ‫مسئوالن این بازار اس��ت‪ .‬بر همین اساس در‬ ‫تالش هستند عالوه بر عرضه کاال در رینگ های‬ ‫این ب��ازار‪ ،‬ابزارهای متنوعی نی��ز برای تامین‬ ‫مالی در بستر بورس کاال طراحی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اوراق س�لف م�وازی‪ ،‬اب�زاری جذاب‬ ‫برای تامین مالی تولیدکنندگان‬ ‫در همی��ن رابطه عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد کش��ور با اشاره به اینکه‬ ‫ب��ورس کاال ب��رای ارتق��ای خ��ود در اقتصاد‪،‬‬ ‫مس��یری درست را در پیش گرفته است گفت‪:‬‬ ‫کمبود نقدینگی و مش��کالت تامی��ن مالی از‬ ‫معضالت اصلی تولیدکنندگان کشور است که‬ ‫این موض��وع می تواند برگ برن��ده بورس کاال‬ ‫برای جذب فعاالن صنایع به سمت خود باشد‪.‬‬ ‫به��ادر احرامیان اف��زود‪ :‬راه ان��دازی قرارداد‬ ‫سلف موازی استاندارد در بورس کاال طی سال‬ ‫گذش��ته موجب خوشحالی ما در صنعت فوالد‬ ‫ش��د‪ ،‬اما الزم است با فرهنگ س��ازی مناسب‬ ‫و برگزاری جلس��ات اموزش��ی و هم اندیش��ی‪،‬‬ ‫اینگونه ابزارهای تامین مالی به تولیدکنندگان‬ ‫معرفی شود‪ .‬وی با بیان اینکه مکانیسم بورس‬ ‫کاال در س��ال های گذشته موجب شفافیت در‬ ‫روند معامالت محصوالت فوالدی ش��ده است‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬رویکرد اصلی بورس کاال باید به‬ ‫سمت طراحی ابزارهای نوین مالی برای کنترل‬ ‫ریس��ک تولیدکنندگان باش��د تا در سال های‬ ‫اینده بورسی پویا و قابل اتکا داشته باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعامل ش��رکت ن��ورد فوالد‬ ‫صنعتی و س��اختمانی ی��زد‪ ،‬معامالت فیزیکی‬ ‫تنه��ا بخش کوچکی از رس��الت بورس کاال در‬ ‫اقتصاد ملی اس��ت و ما توق��ع داریم‪ ،‬معامالت‬ ‫و ابزارهای جذابی در این بورس طراحی ش��ود‬ ‫تا خود دس��ت اندرکاران صنای��ع مختلف برای‬ ‫حضور در بورس از هم سبقت بگیرند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد در پای��ان گفت‪ :‬ب��ورس کاال جای کار‬ ‫زیادی در کش��ورمان دارد و باید با برنامه ریزی‬ ‫دقیق به سمت توس��عه بازارهای مختلف این‬ ‫بورس پرداخت؛ البته ناگفته نماند که ساختار‬ ‫دولتی و غیرشفاف اقتصاد ما‪ ،‬پیشرفت بورس‬ ‫کاال را به عنوان نهادی ش��فاف و قابل پیگیری‬ ‫کند می کند اما با این وجود چشم انداز این بازار‬ ‫با توجه به حمایت های دولت روشن است‪.‬‬ ‫قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ معامله‬ ‫شرح‬ ‫حجم‬ ‫ارزش(ریال)‬ ‫قیمت تسویه(ریال)‬ ‫درصد تغییر‬ ‫تاریخ‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪7,098,200,000‬‬ ‫‪9,100,769‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪15,694,700,000‬‬ ‫‪9,056,447‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪14,455,200,000‬‬ ‫‪9,091,321‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪11,341,350,000‬‬ ‫‪9,135,326‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪17,651,400,000‬‬ ‫‪9,193,438‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪13,497,050,000‬‬ ‫‪9,244,555‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪236,700,000‬‬ ‫‪15,780‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,960,000‬‬ ‫‪76,960‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪157,700,000‬‬ ‫‪15,740‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪157,000,000‬‬ ‫‪15,700‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80,000,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪78,750,000‬‬ ‫‪15,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪12,697,500,000‬‬ ‫‪9,201,087‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪19,170,250,000‬‬ ‫‪9,172,368‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪25,501,400,000‬‬ ‫‪9,206,282‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪18,647,250,000‬‬ ‫‪9,277,239‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪15,133,000,000‬‬ ‫‪9,327,073‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪10,340,800,000‬‬ ‫‪9,382,000‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫بازار‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪25,734,050,000‬‬ ‫‪9,391,989‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪54,605,200,000‬‬ ‫‪9,366,244‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪67,962,650,000‬‬ ‫‪9,400,090‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪97,808,500,000‬‬ ‫‪9,477,568‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪1394/03/25‬‬ ‫‪MC250‬تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی قیر‬ ‫‪41714,244‬‬ ‫‪9,518,353‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫سکه ‪-‬طال‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫صادراتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪0 43,129,450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪9,588,233‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪1394/03/24‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫نفت پاسارگاد ‪1394/03/23‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫اتی قیر ‪6070‬‬ ‫طال تحویل دی ماه‬ ‫سکهکلوخه‬ ‫گوگرد‬ ‫‪94‬‬ ‫‪18959,313‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0 182,202,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪9,614,926‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫‪ 0.4‬پاالیش نفت شیراز‬ ‫شرکت‬ ‫قیر‬ ‫تحویل دی ماه‬ ‫‪6070‬طال‬ ‫صادراتی‬ ‫سکه‪-‬‬ ‫اتیکلوخه‬ ‫قراردادگوگرد‬ ‫‪94‬‬ ‫‪21489,313‬‬ ‫‪4,078‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪205,715,600,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪18,000 9,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪9,577,076‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫شرکت‬ ‫‪94‬‬ ‫‪2955‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪44,426‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪44,073‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫نرمال بوتانول‬ ‫‪27,213‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫نرمال‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫بوتانول‬ ‫دی اتیل هگزانول‬ ‫‪31,055‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫اتیل‪6070‬‬ ‫دی قیر‬ ‫هگزانول‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫دی اتیلقیر ‪6070‬‬ ‫صادراتیدرجه ‪3‬‬ ‫هگزانول ‪OFF --‬‬ ‫دی اتیل هگزانول‬ ‫‪31,055‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫دی اتیل هگزانول‬ ‫کریستال مالمین‬ ‫‪40,807‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫کریستال مالمین‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پاالیش گاز ایالم‬ ‫پلی اتیلن سنگین بادی ‪0035‬‬ ‫‪44,426‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪2102TX00‬‬ ‫‪44,073‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پتروشیمی الله‬ ‫ارگون‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫ارگون‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (صنعت)‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪8,132‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫گندم دورم‬ ‫دی اتیل هگزانول ‪ OFF -‬درجه ‪3‬‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫گوگرد کلوخه ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪4,078‬‬ ‫قرارداد‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫سکهکلوخه‬ ‫قرارداد اتیگوگرد‬ ‫طال تحویل دی ماه‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫سکهگرانوله‬ ‫قرارداد اتیگوگرد‬ ‫طال تحویل دی ماه‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫طال ‪0035‬‬ ‫سنگین بادی‬ ‫پلی اتیلن‬ ‫تحویل دی ماه‬ ‫اتی سکه‬ ‫قرارداد‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪2102TX00‬‬ ‫تحویل دی ماه‬ ‫رطوبتیسکه‬ ‫عایق اتی‬ ‫قرارداد‬ ‫طالصادراتی‬ ‫‪- BOF‬‬ ‫ارگون‬ ‫عایق رطوبتی ‪ - BOF‬صادراتی‬ ‫ارگون‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ معامله‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪27,213‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪31,055‬‬ ‫‪31,055‬‬ ‫‪40,807‬‬ ‫‪1159‬‬ ‫‪11,068‬‬ ‫‪8,592‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪1,407‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1,407‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪44 39,780,650,000‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0 284,255,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0 322,045,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10161,534,500,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100114,111,150,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪9,619,479‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪9,682,659‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪9,753,994‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪9,845,656‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫نقدی‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪1394/03/28‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکتنفت‬ ‫پاسارگادشازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شرکتنفت‬ ‫پاسارگادشازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شرکتنفت‬ ‫پاسارگادشازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫‪1394/03/26‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫پاالیش گاز ایالم ‪1394/03/25‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫امام‬ ‫بندر‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫پتروشیمی الله‬ ‫‪1394/03/23‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫پاسارگاد عایق پارس‬ ‫شرکت‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫صنعت بام شرق ممتاز نوین‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (صنعت)‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪8,132‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪8,117‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪8,117‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪8,117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫باتوم‬ ‫وکیوم دورم‬ ‫گندم‬ ‫‪8,117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫مادرشرکت‬ ‫ایران‬ ‫بازرگانی دولتی‬ ‫تخصصی‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪7,765‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫باتوم‬ ‫وکیوم دورم‬ ‫گندم‬ ‫‪7,765‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫بازرگانیتهران‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪7,765‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫باتوم‬ ‫وکیوم‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫‪7,765‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫تهران‬ ‫پاالیشنفت‬ ‫پاالیش‬ ‫نفت جی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,239‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫سفید‬ ‫شکر‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫‪21,239‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2,860‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2,860‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫جیوصنایع جانبی‬ ‫نیشکر‬ ‫توسعهنفت‬ ‫شرکت بازرگانیپاالیش‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,219‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫‪21,219‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫جیوصنایع جانبی‬ ‫نیشکر‬ ‫توسعهنفت‬ ‫شرکت بازرگانیپاالیش‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,229‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬سفید‬ ‫قیر شکر‬ ‫‪10,777‬‬ ‫‪21,229‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫صنعتی عایق‬ ‫شرکتتولیدی‬ ‫اصفهان جانبی‬ ‫نیشکر وصنایع‬ ‫بازرگانیو توسعه‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,229‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شکر‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫سفید‬ ‫‪21,229‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫اذربایجان‬ ‫توسعهسیاه‬ ‫بازرگانینگین‬ ‫شرکت پاالیش‬ ‫وصنایع جانبی‬ ‫نیشکر‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫نگین سیاه‬ ‫مادرپاالیش‬ ‫اذربایجانایران‬ ‫بازرگانی دولتی‬ ‫تخصصی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گالیکول‬ ‫اتیلنسفید‬ ‫منو شکر‬ ‫‪28,410‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫کنجاله سویا پلیت‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫منو اتیلن گالیکول‬ ‫کنجاله سویا پلیت‬ ‫‪28,405‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1,155‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫جو دامی‬ ‫‪8,670‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫منو اتیلن گالیکول ‪ OFF -‬درجه ‪1‬‬ ‫جو دامی‬ ‫‪8,670‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫منو اتیلن گالیکول‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪28,405‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,155‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر معدنی ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪8,134‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫پترو میالد کاسپین‬ ‫قیر معدنی ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪27,013‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪37,448‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪2,155‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ)‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫اذر بام عایق کار‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫سود کاستیک‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪9,321‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫نگین گام پارس‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪9,321‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫نفتیولجی‬ ‫پاالیش‬ ‫اذر دوام‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪MC250‬‬ ‫قیر قیر‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫نفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫جلیس‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪CRS1‬‬ ‫قیر‬ ‫امولسیونصادراتی‬ ‫قیر ‪- 6070‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫نفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫گستر‬ ‫شیمی‬ ‫فومن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪6070‬‬ ‫قیر قیر‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪10,194‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫نفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫گستر‬ ‫شیمی‬ ‫فومن‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪10,194‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫گسترتبریز‬ ‫شیمینفت‬ ‫فومنپاالیش‬ ‫شرکت‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,500‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪9,313‬‬ ‫دی اتیلن گالیکول‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫منومر وینیل استات‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫منومر وینیل استات‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫منومر وینیل استات‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪37,448‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪37,448‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪8,134‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/24‬‬ ‫‪1394/03/27‬‬ ‫پترو میالد کاسپین‬ ‫بام گام عایق ارومیه‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫براساس گزارش بانک مرکزی پس از رشد اقتصادی منفی ‪1/9‬درصدی سال ‪92‬‬ ‫‪19‬‬ ‫رشد اقتصادی سال ‪ 93‬به ‪3‬درصد رسید‬ ‫صنعت‪ ،‬برترین بخش شکل دهنده رشد اقتصادی در سال ‪ 93‬بوده است‬ ‫قاسم دهقان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫نتای��ج براورد های اولیه خ��ود از وضعیت دو‬ ‫ش��اخص بس��یار مهم تولید ناخالص داخلی‬ ‫و رش��د تولید ناخالص داخلی ایران در س��ال‬ ‫‪ 1393‬را براس��اس نتای��ج محاس��بات فصلی‬ ‫کارشناس��ان این بانک درباره این ‪ 2‬شاخص‬ ‫منتش��ر کرد ک��ه برپایه این گ��زارش‪ ،‬ارزش‬ ‫ریالی تولید ناخالص داخلی کش��ور به قیمت‬ ‫پایه و براس��اس قیمت های ثابت سال ‪،1383‬‬ ‫از مبل��غ ‪ 197‬ه��زار و ‪ 285‬میلی��ارد و ‪200‬‬ ‫میلیون تومان در س��ال ‪ 1392‬به ‪ 203‬هزار‬ ‫و ‪ 159‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون تومان در پایان‬ ‫س��ال ‪ 1393‬افزایش پیدا کرده اس��ت و این‬ ‫تغییر مثب��ت در ارزش تولید ناخالص داخلی‬ ‫ایران در طول س��ال گذش��ته به معنی ثبت‬ ‫نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی و به عبارت‬ ‫دیگر نرخ رشد اقتصادی ‪ 3‬درصدی ایران در‬ ‫سال ‪ 1393‬اس��ت که با در نظر گرفتن رشد‬ ‫اقتص��ادی ‪ -1/9‬درصدی اقتصاد کش��ور در‬ ‫سال ‪ 1392‬می توان چنین نتیجه گیری کرد‬ ‫که اقتصاد ایران در س��ال ‪ 1393‬معادل ‪4/9‬‬ ‫واحد درصد رش��د کرده است‪ .‬البته گزارش‬ ‫بانک مرکزی به تفکیک فصول چهارگانه سال‬ ‫‪ 1393‬تدوین ش��ده اس��ت که بر مبنای ان‪،‬‬ ‫رش��د تولید ناخالص داخلی کش��ور به قیمت‬ ‫پایه در دو فصل بهار و تابس��تان سال گذشته‬ ‫به یک اندازه و معادل ‪3/8‬درصد براورد شده‬ ‫است در حالی که مقدار این شاخص در پایان‬ ‫فصل پاییز ‪ 93‬به رشدی ‪3/7‬درصدی منتهی‬ ‫شده و درنهایت مقدار نهایی محاسبات بانک‬ ‫مرکزی برای رش��د اقتصادی فصل زمس��تان‬ ‫پارس��ال‪ ،‬کمترین رشد را به میزان ‪ 0/6‬درپی‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬به این ترتیب با در نظر گرفتن‬ ‫این چهار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای‬ ‫چهارفصل سال گذشته‪ ،‬میانگین نسبت های‬ ‫اشاره ش��ده باال که برابر با ‪3‬درصد خواهد بود‬ ‫به عنوان کارنامه عملکرد اقتصاد کشور و نرخ‬ ‫رشد اقتصادی سال ‪ 1393‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫در گ��زارش بانک مرک��زی همچنین مقدار‬ ‫رش��د تولید ناخالص داخلی بدون احتس��اب‬ ‫‹ ‹ارزش ریالی گروه های اقتصادی‬ ‫ت نیز معادل ‪2/8‬درصد اعالم شده است که‬ ‫نف ‬ ‫برایند مقادیر این شاخص در چهار فصل سال‬ ‫گذش��ته بوده به این ص��ورت که برای فصول‬ ‫اول تا چهارم س��ال ‪ 93‬مقادیر رشد اقتصادی‬ ‫کش��ورمان بدون نفت به ترتیب برابر با ‪،3/4‬‬ ‫‪ 3/2 ،3/2‬و ‪1/3‬درصد اعالم ش��ده که معدل‬ ‫انه��ا به میزان ‪2/8‬درصد برای کل س��ال ‪93‬‬ ‫به دس��ت امده اس��ت ضمن اینکه باید توجه‬ ‫داشت که مقدار رشد اقتصادی بدون نفت در‬ ‫سال ‪ 92‬به ‪ -1/1‬درصد رسیده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی‬ ‫در مسیر دس��تیابی به نرخ رشد اقتصادی‬ ‫‪3‬درص��دی در س��ال ‪ 1393‬فعالیت ه��ای‬ ‫مختل��ف اقتصادی تاثی��رات متفاوت��ی را از‬ ‫خود بر جای گذاشته اند که اگر بخواهیم این‬ ‫فعالیت ها و گروه ه��ای اقتصادی را به ترتیب‬ ‫بیش��ترین اثرگذاری معرف��ی کنیم در راس‬ ‫این فعالیت ها‪ ،‬بخش «صنعت» قرار می گیرد‬ ‫ک��ه به تنهای��ی ‪1/1‬درصد از ‪3‬درصد رش��د‬ ‫اقتصادی کش��ور ناش��ی از ارزش افزوده این‬ ‫بخش بوده اس��ت‪« .‬خدمات موسسات پولی‬ ‫و مالی» دومین گروه از فعالیت های اقتصادی‬ ‫کشور به شمار می روند که با ارزش افزوده ای‬ ‫ب��ه می��زان ‪0/6‬درصد پ��س از بخش صنعت‬ ‫بیش��ترین نق��ش را در ثبت رش��د اقتصادی‬ ‫‪3‬درصدی س��ال گذشته داش��ته اند‪ 2 .‬گروه‬ ‫در گزارش بانک مرکزی‬ ‫میزانتولیدناخالصداخلی‬ ‫بخشصنعتبهعنوان‬ ‫برترینبخششکل دهنده‬ ‫رشداقتصادیکشوردر‬ ‫سال‪ 93‬رقمی نزدیک به‪33‬‬ ‫هزارو‪670‬میلیاردتومان‬ ‫اعالم شده است درحالی‬ ‫که رقم اعالم شده برای این‬ ‫بخش در سال‪ 92‬رقمی‬ ‫در حدود ‪ 31‬هزار و ‪548‬‬ ‫میلیاردتومانبود‬ ‫«نف��ت» و «خدم��ات بازرگانی‪ ،‬رس��توران و‬ ‫هتلداری» نیز هر یک با س��هم ‪0/5‬درصدی‬ ‫در کسب رش��د اقتصادی سال ‪ 93‬به میزان‬ ‫‪3‬درص��د‪ ،‬به ط��ور مش��ترک در رتبه س��وم‬ ‫نقش افرینان اصلی اقتصاد کشور در راستای‬ ‫رس��یدن ب��ه این نرخ رش��د تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫همچنین گ��روه حمل ونقل‪ ،‬انب��ار داری و‬ ‫ارتباط��ات از زیرمجموعه ه��ای گ��روه اصلی‬ ‫خدم��ات با ‪0/4‬درص��د‪ ،‬گروه کش��اورزی با‬ ‫ارزش افزوده ‪0/3‬درصدی و دو بخش «معدن»‬ ‫و «ب��رق‪ ،‬گاز و اب» از زیرمجموعه های گروه‬ ‫صنای��ع و مع��ادن نیز ه��ر کدام با س��همی‬ ‫‪0/1‬درصدی در مجم��وع بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی هس��تند که عملک��رد نهایی انها و‬ ‫ارزش افزوده ای که ایج��اد کرده اند‪ ،‬منجربه‬ ‫ثب��ت نرخ رش��د اقتصادی ‪3‬درص��دی برای‬ ‫کشورمان در سال ‪ 93‬شده است‪ .‬البته جمع‬ ‫ارزش افزوده بخش هایی که نام برده ش��د در‬ ‫کل به ‪3/6‬درصد می رس��د اما با لحاظ کردن‬ ‫ارزش افزوده ‪-0/1‬درص��دی بخش «خدمات‬ ‫مستغالت و خدمات حرفه ای و تخصصی» و‬ ‫همچنین کسر کردن ‪0/5‬درصد بابت کارمزد‬ ‫احتس��ابی از مجموع ارزش افزوده بخش های‬ ‫پیش��ین‪ ،‬درنهایت به نرخ رشد ‪3‬درصدی در‬ ‫تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در‬ ‫سال ‪ 1393‬خواهیم رسید‪.‬‬ ‫در کنار سهم بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫در رسیدن به رشد اقتصادی ‪3‬درصدی که به‬ ‫انها اشاره شد می توان به مقادیر ریالی هریک‬ ‫از این بخش ها نیز اش��اره کرد‪ .‬بر همین مبنا‬ ‫در گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص‬ ‫داخلی بخش صنعت به عنوان برترین بخش‬ ‫ش��کل دهنده رش��د اقتصادی کشور در سال‬ ‫‪ 93‬رقم��ی نزدیک به ‪ 33‬هزار و ‪670‬میلیارد‬ ‫تومان اعالم ش��ده اس��ت درحال��ی که رقم‬ ‫اعالم شده برای این بخش در سال ‪ 92‬رقمی‬ ‫در ح��دود ‪ 31‬ه��زار و ‪ 548‬میلی��ارد تومان‬ ‫ت نیز به عنوان یکی‬ ‫بود‪ .‬همچنین گروه نف�� ‬ ‫از گروه های اثرگذار در ثبت رش��د اقتصادی‬ ‫‪3‬درصدی س��ال ‪ 93‬رقمی براب��ر با ‪ 20‬هزار‬ ‫و ‪ 819‬میلیارد توم��ان از کل تولید ناخالص‬ ‫داخلی کش��ور در سال گذشته را به نام خود‬ ‫ثبت کرده اس��ت‪ .‬البته در می��ان گروه های‬ ‫مختل��ف نام ب��رده در گزارش بان��ک مرکزی‬ ‫بیش��ترین مق��دار تولید ناخال��ص داخلی به‬ ‫می��زان ‪ 122‬هزار و ‪ 454‬میلیارد تومان بوده‬ ‫که برای گروه خدمات اعالم ش��ده اس��ت اما‬ ‫باید در نظر داش��ت که این گ��روه خود از ‪6‬‬ ‫زیرمجموعه تشکیل شده است که گروه هایی‬ ‫نظی��ر «خدمات موسس��ات پول��ی و مالی»‪،‬‬ ‫«بازرگانی‪ ،‬رستوران و هتلداری» و همچنین‬ ‫«حمل ونقل‪ ،‬انب��ار داری و ارتباطات» ازجمله‬ ‫ای��ن زیرمجموعه ها به ش��مار می روند که هر‬ ‫ی��ک به تنهایی نقش پررنگی در ثبت رش��د‬ ‫اقتصادی ‪3‬درصدی س��ال گذشته داشته اند‪.‬‬ ‫ج��دا از این گروه ه��ا‪ ،‬رقم ‪13‬ه��زار و ‪591‬‬ ‫میلیارد تومان تولی��د ناخالص داخلی بخش‬ ‫کش��اورزی نیز ازجمله مبال��غ تاثیرگذار در‬ ‫رسیدن به تولید ناخالص داخلی ‪ 203‬هزار و‬ ‫‪ 159‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون تومانی برای کل‬ ‫اقتصاد ایران محسوب می شود و برایند نهایی‬ ‫مجموعه این ارقام و مقادیر در پایان سال ‪93‬‬ ‫منتهی به رشد تولید ناخالص داخلی یا رشد‬ ‫اقتصادی ‪3‬درصدی ب��رای کل پیکره اقتصاد‬ ‫ایران شده است‪.‬‬ ‫میز گرد‬ ‫در بررسی راهکا رمدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنوان شد‬ ‫پیش شرط تحقق تورم تک رقمی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت رفع معض��ل اضافه‬ ‫برداش��ت بانک ه��ا در راس��تای تحقق تورم‬ ‫تک رقمی‪ ،‬پژوهشکده پولی و بانکی اقدام به‬ ‫برگزاری میزگردی با حضور س��ید علی اصغر‬ ‫میرمحمدصادق��ی‪ ،‬مدی��رکل اعتبارات بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬حس��ن معتم��دی مدیرعامل بانک‬ ‫اقتصاد نوین و س��ید فرش��اد فاطمی‪ ،‬معاون‬ ‫پژوهش��ی پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان‬ ‫رییس این میزگرد کرده و در خالل میزگرد‬ ‫یادش��ده‪ ،‬این دو مقام مسئول بانکی به طرح‬ ‫دیدگاه های خود در رابطه با راهکارهای رفع‬ ‫مش��کل اضافه برداش��ت بانک ه��ا پرداختند‪.‬‬ ‫مباحث مطرح ش��ده در این میزگ��رد در دو‬ ‫بخش «ریش��ه یابی اضافه برداشت بانک ها» و‬ ‫«راهکارهای مدیریت بدهی بانک ها به بانک‬ ‫مرک��زی» قابل طبقه بندی ب��وده و در ادامه‪،‬‬ ‫اهم مطالب مطرح ش��ده در هر یک از این دو‬ ‫بخش اورده شده است‪:‬‬ ‫‹ ‹بخش اول‪ :‬ریش�ه یابی اضافه برداشت‬ ‫بانک ها‬ ‫ساختار کنونی روابط بانک مرکزی با شبکه‬ ‫بانک��ی در ایران‪ ،‬اعمال نظ��ارت بر بانک ها و‬ ‫کنترل پایه پولی را بس��یار دش��وار می کند‪.‬‬ ‫فقدان راهکارهای عملی مناس��ب در جهت‬ ‫مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی باعث‬ ‫شده س��هم قابل توجهی از رشد پایه پولی به‬ ‫بدهی بانک ها اختصاص داش��ته باش��د‪ .‬این‬ ‫سهم در س��ال های اخیر فزاینده بوده است‪.‬‬ ‫در صورت نداش��تن ش��ناخت دقیق عوامل‬ ‫ش��کل دهنده اضافه برداش��ت بانک ها‪ ،‬ارائه‬ ‫راهکارهای عملی برای رفع ان میسر نیست‪.‬‬ ‫بنابراین الزم است علل افزایش اضافه برداشت‬ ‫بانک ها به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه‪ ،‬س��ید عل��ی اصغ��ر‬ ‫میرمحمدصادق��ی مدی��ر کل اعتبارات بانک‬ ‫مرکزی ‪ 5‬دلیل اصلی اضافه برداشت بانک ها‬ ‫را این ط��ور برش��مرد‪ )۱ :‬توج��ه نک��ردن به‬ ‫ماهیت کوتاه مدت بازار پ��ول‪ :‬بازار پول باید‬ ‫نیازه��ای کوتاه مدت را رفع کن��د ولی انچه‬ ‫درواق��ع اتف��اق می افتد اعطای تس��هیالت‬ ‫بلندم��دت و در نتیجه حب��س نقدینگی در‬ ‫ای��ن بازار اس��ت‪ )۲ .‬ش��کل گیری بودجه در‬ ‫کشور‪ :‬فرایند ش��کل گیری بودجه در کشور‬ ‫باعث می ش��ود بخشی از رشد بدهی بانک ها‬ ‫به بانک مرکزی‪ ،‬ماهیت شبه بودجه ای داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در تدوین بودجه‪ ،‬عالوه بر درامدهای‬ ‫نفتی و مالیاتی‪ ،‬منابع بانکی هم برای تامین‬ ‫برخی مصارف بودجه در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در ط��رف هزینه ها‪ ،‬هنگامی‬ ‫که دولت با کس��ری مواجه می شود پرداخت‬ ‫تعهدات دولت به بانک ه��ا به تاخیر انداخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬در بودجه تامی��ن مالی طرح هایی‬ ‫که س��اختار بلندم��دت و به طور معمول نرخ‬ ‫بازدهی پایینی دارن��د به نظام بانکی تکلیف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ )۳ .‬نات��رازی مناب��ع و مصارف‬ ‫بانک ها‪ :‬در س��ال های اخیر منابع بانک ها به‬ ‫س��مت بنگاه داری رفته و این مس��ئله باعث‬ ‫ش��ده تا تراز منابع و مص��ارف بانک ها برهم‬ ‫بخ��ورد‪ )۴ ،‬ش��رایط اقتص��ادی‪ :‬تحریم ها و‬ ‫جهش نرخ ارز باعث ش��د بانک ها با تعهداتی‬ ‫مواجه ش��ده و دچار کمبود نقدینگی شوند‬ ‫و ‪ )۵‬سیاس��ت های نظارت��ی بان��ک مرکزی‪:‬‬ ‫ادغام موسسات اعتباری غیرمجاز زمینه ساز‬ ‫رش��د اضافه برداش��ت بانک ها را در سال های‬ ‫اخیر فراهم کرد‪ .‬در فرایند ادغام موسس��ات‬ ‫مالی‪ ،‬در سمت دارایی های بانک تازه تاسیس‬ ‫بیش��تر دارایی ه��ای ثابت که به ط��ور عمده‬ ‫دارایی های با نقدشوندگی پایین بودند انتقال‬ ‫یافتن��د‪ .‬از طرف دیگر ای��ن بانک ها گاهی با‬ ‫درخواست سپرده گذاران مواجه شدند و برای‬ ‫پاسخگویی به سپرده های منتقل شده نیاز به‬ ‫نقدینگی داش��تند ولی به دلیل اینکه دارایی‬ ‫نقد اندکی به ترازنامه بانک منتقل ش��ده بود‬ ‫بانک با مشکل کمبود نقدینگی و برداشت از‬ ‫منابع بانک مرکزی مواجه شد‪.‬‬ ‫در ادامه حس��ن معتمدی مدیرعامل بانک‬ ‫اقتصاد نوین در رابطه با عوامل موثر بر بدهی‬ ‫بانک ه��ا به بانک مرکزی افزود‪« :‬تامین مالی‬ ‫طرح های دولت دچار کس��ری مزمن است و‬ ‫بانک مرکزی ناگزیر به اعطای تس��هیالت به‬ ‫بانک ها برای رفع این کسری است‪ .‬در تقسیم‬ ‫کار حاکمیت‪ ،‬تامین مالی بخشی از طرح های‬ ‫دول��ت به واس��طه منابع بان��ک مرکزی و از‬ ‫طریق بانک ها انجام می شود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫می توان به تامین مالی مسکن مهر و تنخواه‬ ‫تامین خرید غله اش��اره کرد‪ .‬عالوه بر تامین‬ ‫مالی مستقیم طرح های دولت‪ ،‬بازخرید اوراق‬ ‫مشارکت سررسید ش��ده دستگاه های دولتی‬ ‫توسط بانک ها عاملی است که در رشد بدهی‬ ‫بانک ها به بانک مرکزی اثرگذار اس��ت‪ .‬البته‬ ‫بخشی از اضافه برداشت بانک ها نیز به مسئله‬ ‫ضع��ف در مدیریت مناب��ع و مصارف بانک ها‬ ‫بر می گردد که بانک مرکزی باید نظارت کافی‬ ‫بر ان داشته باشد»‬ ‫‹ ‹بخ�ش دوم‪ :‬راهکاره�ای مدیری�ت‬ ‫بدهی بانک ها به بانک مرکزی‬ ‫در بخ��ش دوم ای��ن میزگ��رد‪ ،‬برخ��ی از‬ ‫راهکارهای موجود برای کنترل بدهی بانک ها‬ ‫ب��ه بانک مرکزی مورد بررس��ی ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫مهم ترین راهکارهای پیشنهاد ش��ده به شرح‬ ‫ذیل است‪ )1 :‬تفکیک بازار پول از بازار سرمایه‪:‬‬ ‫تامین مالی طرح های بلندمدت باید از طریق‬ ‫بازار س��رمایه باش��د و افق زمانی تسهیالت‬ ‫پرداختی ب��ازار پول باید کوتاه مدت باش��د‪.‬‬ ‫‪ )2‬اص�لاح فرایند بودجه ریزی‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫تامی��ن مالی طرح ه��ای دولت��ی در بودجه‬ ‫عمومی عمرانی کش��ور دیده ش��ود و از پول‬ ‫پرقدرت برای تامین مالی انها استفاده نشود‪.‬‬ ‫‪ )3‬تعمی��ق و توس��عه ب��ازار بین بانک��ی‪:‬‬ ‫بازس��ازی و تقویت بازار بین بانکی به نحوی‬ ‫ک��ه بتواند مازاد تقاض��ا و عرضه نقدینگی را‬ ‫به طور صحیح مدیریت کند‪ ،‬بیش از هر زمان‬ ‫دیگر ضروری به نظر می رسد‪ .‬انچه از اهمیت‬ ‫برخوردار اس��ت این اس��ت که بانک مرکزی‬ ‫باید در بازار بین بانکی با تعیین نرخ سیاستی‬ ‫به اعم��ال سیاس��ت فع��ال پولی بپ��ردازد‪.‬‬ ‫‪ )4‬طبقه بندی بانک های بدهکار و یکس��ان‬ ‫برخورد نش��دن بانک مرکزی ب��ا انها‪ :‬نباید‬ ‫تس��هیالت برای تمامی بانک ها فارغ از نحوه‬ ‫مدیریت دارایی ها و بدهی ها‪ ،‬با نرخ یکس��ان‬ ‫باش��د‪ .‬رویکرد یکسان به بانک ها‪ ،‬باعث بروز‬ ‫مسئله نبود تقارن اطالعات می شود‪ .‬اعطای‬ ‫تس��هیالت با نرخ های متناس��ب با عملکرد‬ ‫بانک ه��ا باعث می ش��ود مدیران ب��ه منظور‬ ‫کاهش هزینه وجوه دریافتی به سمت ارتقای‬ ‫عملک��رد خود پیش رون��د‪)5 .‬تقویت نظارت‬ ‫بر نحوه مدیری��ت نقدینگی در بانک ها‪ :‬الزم‬ ‫اس��ت بانک مرکزی می��ان بانک هایی که به‬ ‫طور مزمن بدهکارند با بانک هایی که به طور‬ ‫موقت دچار کمبود نقدینگی می شوند تفاوت‬ ‫قائل ش��ود‪ .‬بانک مرکزی باید نظارت دقیقی‬ ‫بر نحوه مدیریت در بانک هایی که با کس��ری‬ ‫مزمن نقدینگی مواجه هستند اعمال کند‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫اعالم ساعات کار بانک پاسارگاد‬ ‫در ماه رمضان‬ ‫بانک پاسارگاد ساعات کار ستاد و شعب‬ ‫خود را در ماه مبارک رمضان اعالم کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش تمامی شعب بانک‬ ‫پاسارگاد در تهران و شهرستان ها‪ ،‬در روزهای شنبه تا‬ ‫چهارشنبه‪ ،‬از ساعت ‪ 8‬صبح تا ‪ 16‬بعدازظهر و در روز‬ ‫پنجشنبه از ساعت ‪ 8‬صبح تا ‪ 12:30‬بعدازظهر تمامی‬ ‫خدمات بانکی را اعم از ریالی و ارزی به مشتریان ارائه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ساعات کار شعب ه کیش در روزهای‬ ‫ش��نبه تا چهارشنبه از س��اعت ‪ 7:30‬تا ‪ 13:30‬و در‬ ‫روزهای پنج شنبه از س��اعت ‪ 7:30‬تا ‪ 12:30‬خواهد‬ ‫بود‪ .‬س��اعات کار ش��عبه قش��م نیز در روزهای شنبه‬ ‫تا چهارش��نبه از س��اعت ‪ 8‬ت��ا ‪ 14:30‬و در روزهای‬ ‫پنج شنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪ 12:30‬است‪.‬‬ ‫همچنی��ن واحدهای س��تادی بانک پاس��ارگاد در‬ ‫روزهای شنبه تا چهارش��نبه از ساعت ‪ 7:30‬صبح تا‬ ‫‪ 15:30‬بعدازظهر و در روزهای پنجش��نبه از س��اعت‬ ‫‪ 7:30‬صبح تا ‪ 12:30‬بعدازظهر اماده پاس��خگویی به‬ ‫مراجعه کنندگان و پشتیبانی از شعب بانک هستند‪.‬‬ ‫درخواست صدور اینترنتی‬ ‫سپهر کارت ممکن شد‬ ‫بان��ک صادرات ای��ران در جهت افزایش‬ ‫دسترس��ی ب��ه خدمات نوی��ن و کاهش‬ ‫هزینه ها‪ ،‬امکان دریافت درخواس��ت های‬ ‫صدور س��پهر کارت از طریق س��امانه اینترنت بانک‬ ‫سپهر را عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫بان��ک صادرات ایران‪ ،‬به منظور تس��ریع و تس��هیل‬ ‫در فراین��د ص��دور س��پهر کارت ب��رای مش��تریان‪،‬‬ ‫کاهش حج��م مراجعات به ش��عب و هزینه ها امکان‬ ‫ثبت درخواست صدور س��پهر کارت از طریق سامانه‬ ‫اینترنت بانک س��پهر را عملیاتی کرد‪ ،‬براین اس��اس‬ ‫مش��تریان می توانند ضمن ثبت درخواست و تکمیل‬ ‫فرم در سامانه یادشده‪ ،‬کارت و رمز مربوط به صورت‬ ‫محرمانه براس��اس محل اقامت مشتری دریافت کنند‬ ‫که به ش��عبه انتخابی وی ارسال خواهد شد‪ .‬براساس‬ ‫این گ��زارش در حال حاضر امکان ثبت درخواس��ت‬ ‫اینترنتی صدور س��پهر کارت برای حسابی که قبال به‬ ‫هیچ کارتی متصل نش��ده وج��ود دارد و امکان ثبت‬ ‫درخواس��ت صدور کارت مجدد نیز در اینده عملیاتی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی بیشتر‬ ‫بدهی های خود را پرداخت کرد‬ ‫معاون درمان س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫تاکید کرد که این سازمان بخش عمده ای‬ ‫از بدهی ه��ای خود را ب��ه مراکز درمانی‬ ‫پرداخت کرده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمدعلی‬ ‫همتی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه‬ ‫بدهی بیمه ها به مراکز درمانی لطمه ای جدی به طرح‬ ‫تحول نظام س�لامت می زند‪ ،‬گف��ت‪ :‬وقتی مدیریت‬ ‫جدید‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی را تحویل گرفت این‬ ‫س��ازمان حدود ‪ 9‬ماه به مراک��ز درمانی و داروخانه ها‬ ‫بده��کار بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در س��ال ‪ 1393‬بیمه تامین‬ ‫اجتماعی توانست ‪ 16‬ماه پرداختی داشته باشد‪.‬‬ ‫همتی ب��ا تاکید براینکه س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫هم اکن��ون حدود دو تا س��ه ماه بده��ی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این س��ازمان توانس��ته بدهی خود را تا حدود زیادی‬ ‫پرداخت کند و باقیمانده بدهی پس از بررس��ی اسناد‬ ‫پزشکی به طرف های قرارداد پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مع��اون درمان تامین اجتماعی ب��ا حمایت از طرح‬ ‫نظام تحول سالمت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس قانون تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬این سازمان ‪ 2‬ماه فرصت دارد بدهی خود‬ ‫را با داروخانه ها و مراکز درمانی پس از بررس��ی اسناد‬ ‫تسویه کند؛ اما این در صورتی است که این مراکز نیز‬ ‫به موقع اسناد خود را ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه تامین اجتماعی توانس��ته‬ ‫رضایت طرف های خود را جلب کند‪ ،‬افزود‪ :‬در برخی‬ ‫موارد تامین اجتماعی پرداخت علی الحس��اب داشته‬ ‫اس��ت؛ با این حال سازمان تامین اجتماعی با بررسی‬ ‫همه اسناد اقدام به تسویه حساب خواهد کرد‪.‬‬ ‫همتی با یاداوری اینکه این سازمان بیش از ‪90‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از دولت های گذش��ته تاکنون طلبکار‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت یازده��م نیز بیش از‬ ‫‪15‬هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد‬ ‫که باید این مبالغ وصول شود‪.‬‬ ‫معاون درم��ان تامین اجتماعی با بیان اینکه حدود‬ ‫‪3‬هزار میلیارد تومان برای طرح تحول نظام س�لامت‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این سازمان بودجه ای‬ ‫از دول��ت دریافت نمی کند بلکه از طریق وصول بیمه‬ ‫از بیمه گزاران‪ ،‬اقدام ب��ه فعالیت می کند که باید این‬ ‫مهم نیز س��اماندهی و مبالغی که از بیمه گزاران کسر‬ ‫می شود به موقع به حساب سازمان واریز شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی بورس ارز‬ ‫رییس س��ازمان بورس از اخری��ن اقدام ها برای حل‬ ‫مش��کل قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬مدل مش��خصی برای راه اندازی بورس ارز در‬ ‫حال تدوین است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬محم��د فطانت درب��اره دیدگاه‬ ‫این نهاد نس��بت به جایگاه ش��اخص بورس و واکنش‬ ‫ب��ه نوس��ان های این نماگ��ر در اقتصاد ای��ران عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ش��اخص کل بورس به عنوان نماگری که معرف‬ ‫نوسان های بازار س��هام و بیان کننده شرایط کلی این‬ ‫بازار مورد توجه فعاالن و سرمایه گذاران قرار می گیرد‪،‬‬ ‫برای متولیان بازار س��رمایه نی��ز دارای اهمیت بوده و‬ ‫به عنوان یک نماگر بورسی به ان بی توجه نیستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که جایگاه بورس در‬ ‫کش��ور بسیار ویژه و قابل اهمیت بوده و هدف مدیران‬ ‫سازمان بورس در دوره جدید مدیریتی رساندن بورس‬ ‫به جای��گاه اصلی خود به عنوان ی��ک بازار غیردولتی‬ ‫و زیر نظام ه��ای خ��ود انتظ��ام‪ ،‬خارج از دس��تورهای‬ ‫دیکته ای است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در مورد‬ ‫مطالبات س��هامداران و س��رمایه گذاران در مورد حل‬ ‫مولفه ه��ای بنی��ادی صنایع تاثیرگذار بر بازار س��هام‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ن��رخ خ��وراک پتروش��یمی به عن��وان یکی از‬ ‫مطالبه های اصلی بازار س��هام که حجم قابل توجهی‬ ‫از ارزش معام�لات این ب��ازار را نیز به خود اختصاص‬ ‫داده ان��د‪ ،‬همواره مطرح بوده اس��ت‪ .‬براین اس��اس در‬ ‫هفته های گذش��ته نشست های تخصصی برای تدوین‬ ‫ایین نامه ای خاص ک��ه در قانون تنظیم مقررات مالی‬ ‫دولت پیش بینی شده بود‪ ،‬با همکاری ‪ ۳‬وزارتخانه امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬نفت و صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت که‬ ‫پیش نوی��س ایین نام ه ان تهیه ش��ده و در حال اماده‬ ‫شدن برای ارائه به دولت است‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار درباره اخرین‬ ‫اقدام ه��ای انجام ش��ده برای راه اندازی ب��ورس ارز در‬ ‫کش��ور عنوان کرد‪ :‬یک��ی از بخش هایی ک��ه اقتصاد‬ ‫کشور را با مشکالت بسیاری مواجه کرده این است که‬ ‫درحال حاض��ر قدرت پیش بینی برای فعاالن اقتصادی‬ ‫از دورنم��ای بازار ارز وجود ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که پیش بینی های ارزی در دنیای امروز با اتکا به اوراق‬ ‫مشتقه و ابزارهای مالی پوشش ریسک انجام شود‪.‬‬ ‫فطانت گفت‪ :‬در این زمینه س��ازمان بورس به عنوان‬ ‫مس��ئول مس��تقیم نظارت و راهبری اوراق بهادار در‬ ‫حوزه های اقتصادی تالش می کند تا موضوع معامالت‬ ‫اتی ارز را مش��ابه قراردادهای اتی سکه طال بررسی و‬ ‫امکان سنجی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬برای این منظور طبیعی‬ ‫خواهد بود که متولیان بازار ارز از جمله وزارت اقتصاد‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و سایر بازیگران اصلی این بازار از جمله‬ ‫بانک ها و صرافی ها با تش��ریک مس��اعی با استفاده از‬ ‫مکانیزم بازار به مدلی کاربردی دس��ت یابند‪ ،‬تا بتوان‬ ‫به بازار معامالت اتی ارز امیدوار بود‪.‬‬ ‫اعالم جزئیات‬ ‫انتشار اسناد خزانه‬ ‫معاون س��ازمان بورس با بیان اینکه دس��تورالعمل‬ ‫پیش��نهادی اس��ناد خزان��ه در کمیس��یون فرع��ی‬ ‫ش��ورای عالی بورس به تصویب رس��یده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بعد از دریافت نظرات ش��رکت ها درباره این ایین نامه‪،‬‬ ‫دستورالعمل ان نهایی شده و به تصویب شورای عالی‬ ‫بورس می رسد‪.‬حس��ن امیری درباره انتش��ار اس��ناد‬ ‫خزان��ه گفت‪ :‬به اس��تناد بند ‪ ۵‬م��اده ‪ ۲۸‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی به سازمان‬ ‫بورس تکلیف ش��ده است تا پیش��نهادات الزم درباره‬ ‫این اس��ناد را به تصویب ش��ورای عالی بورس برساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین کار مطالعاتی و بررس��ی ایین نامه‬ ‫انجام و پیش نویس ان تنظیم و در کمیس��یون فرعی‬ ‫ش��ورای عالی بورس به تصویب رس��یده و مقرر ش��ده‬ ‫است تا بعد از دریافت نظرات شرکت ها از طریق کدال‪،‬‬ ‫دس��تورالعمل ان نهایی شده و بعد از انجام اصالحات‬ ‫الزم ب��ه تصویب ش��ورای عالی بورس برس��د‪ .‬معاون‬ ‫س��ازمان بورس با اش��اره به اینکه س��ازمان در انتشار‬ ‫این اسناد به تکلیف قانونی خود عمل می کند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬بعد از جمع بندی نظرات‪ ،‬این دس��تورالعمل در‬ ‫اینده ای نزدیک در ش��ورای عالی بورس بررسی شده‬ ‫و تصویب می ش��ود‪ .‬امیری با بیان اینکه دستورالعمل‬ ‫پیشنهادی اس��ناد خزانه به وس��یله کمیسیون فرعی‬ ‫ش��ورای عالی بورس به تصویب رس��ید‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫اسناد خزانه ابزاری است که شرکت ها بر اساس اهداف‬ ‫مختلف خود می توانند نسبت به انتشار ان اقدام کرده‬ ‫و هیات مدیره شرکت ها سهام خزانه را بازخرید کنند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫بورس‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی کردند‬ ‫اغاز فصلی نو در بازار سرمایه‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬در اخرین روز هفته گذش�ته‪،‬‬ ‫بازار س�رمایه رشد هزار واحدی ش�اخص را تجربه کرد که این‬ ‫میزان رشد در ‪ 2‬ماه گذشته بی سابقه بود‪ .‬برخی از کارشناسان‬ ‫بازار سرمایه معتقدند رشد ‪ 1000‬واحدی شاخص کل و افزایش‬ ‫حجم معاملات در روز چهارش�نبه به دلی�ل افزایش احتمال‬ ‫توافق با توجه به اظهارنظرهای مثبت و امیدوارکننده از سوی‬ ‫طرفین و کارشناس�ان سیاسی و از س�وی دیگر نزدیک شدن‬ ‫ب�ه موعد مقرر اعالم نتایج مذاکرات اس�ت که همه این عوامل‬ ‫موجب ش�ده انتظارات مثبت در فعاالن بازار در کنار افت قابل‬ ‫توجه قیمت س�هام بیشتر شرکت ها منجر به شکل گیری روند‬ ‫مثبت در روزهای اخر هفته گذشته شود‪.‬‬ ‫برخ�ی دیگر از کارشناس�ان نیز معتقدند رون�د نزولی اخیر‬ ‫ب�ازار س�هام منجر ب�ه تخلیه هیجان فروش ش�ده اس�ت‪ ،‬به‬ ‫طوری که قیمت سهام ش�رکت ها برای پایین تر از سطح فعلی‬ ‫فروش�نده ای ن�دارد‪ .‬اگاه�ان بازار عقی�ده دارند ک�ه رکود و‬ ‫نوس�ان های بورس در ماه های گذشته ناش�ی از وضعیت رکود‬ ‫حاک�م بر کل اقتصاد کش�ور از یک س�و و بالتکلیف�ی درباره‬ ‫نتیج�ه مذاک�رات ایران با گروه ‪ 5+1‬از س�وی دیگر اس�ت که‬ ‫همه این عوامل موجب شده تا بازار سرمایه روند نزولی را طی‬ ‫کند‪ .‬اگرچه از تحریم های اعمال شده بر کشور به عنوان عامل‬ ‫اصلی ایجاد تنگنای اقتصادی و به دنبال ان رکود حاکم بر بازار‬ ‫س�رمایه نام برده می ش�ود‪ ،‬اما باید در نظر داش�ت صرف رفع‬ ‫تحریم ها به تنهای�ی نمی تواند موجبات رش�د بلندمدت بازار‬ ‫سرمایه را فراهم اورد‪.‬‬ ‫حتی در صورت به نتیجه رس�یدن مذاکرات در مرحله اولیه‬ ‫و ب�ه دنبال ان رفع تحریم ها و کاهش تنش ها‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫داشت که متغیرهای بورسی رشد یکباره ای را تجربه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ادامه دار‬ ‫در ای��ن ب��اره مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری گروه صنایع بهش��هر معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اخبار مثبت از مذاکرات هس��ته ای‪،‬‬ ‫ارزندگی سهام‪ ،‬باال بودن ارزش ذاتی و پایین‬ ‫بودن ‪ P/E‬بازار سرمایه از جمله عواملی است‬ ‫که دس��ت به دس��ت هم داد تا بازار در اواخر‬ ‫هفته گذشته رشد مناسبی را تجربه کند‪.‬‬ ‫محمدعلی احمدزاده اص��ل در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬ت��داوم اخبار مثبت ت��داوم را موجب‬ ‫رش��د بازار س��رمایه دانس��ت و گف��ت‪ :‬بازار‬ ‫س��رمایه در اخرین روز هفته گذش��ته رشد‬ ‫مناس��بی را تجربه کرد که این رشد می تواند‬ ‫ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه متغیره��ای‬ ‫تعیین کننده رشد بازار سرمایه کشور به طور‬ ‫تقریبی همگ��ی در حالت بالقوه مثبتی قرار‬ ‫دارند‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬عوامل بس��یاری در بازار‬ ‫س��رمایه وجود دارند که قابلیت رشد بازار را‬ ‫فراهم می کنند و منتظر ان هستند تا اتفاق‬ ‫مثبتی در حوزه سیاس��ی کشور روی دهد و‬ ‫ریسک های سیستماتیک کاهش یابد تا بازار‬ ‫سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار شود‪.‬‬ ‫احمدزاده اص��ل در ادامه بیان ک��رد‪ :‬بازار‬ ‫س��رمایه بس��یار به ریس��ک های سیاس��ی‬ ‫حساس ش��ده اس��ت‪ ،‬به طوری که مشاهده‬ ‫کردید‪ ،‬هنگامی که ریس��ک های سیاسی در‬ ‫بازار سرمایه زیاد بود‪ ،‬این بازار نیز منفی های‬ ‫بسیاری را تجربه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین زمان تغییر پرتفو‬ ‫وی بازار س��رمایه را بس��یار ارزنده دانست‬ ‫و اظهار ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه انکه قیمت های‬ ‫س��هام مختلف در پایین ترین حد خود قرار‬ ‫دارند‪ ،‬بهترین فرصت است تا سرمایه گذاران‬ ‫به بازار سرمایه ورود پیدا کنند‪ ،‬زیرا در این‬ ‫شرایط‪ ،‬س��هم خریداری شده از سوی افراد‬ ‫‹ ‹بازگشت اعتماد‬ ‫مختلف فارغ از هرگونه مس��ائل سیاس��ی و‬ ‫ریسک های سیستماتیک ارزنده است‪.‬‬ ‫احمدزاده اص��ل در ادامه اظه��ار کرد‪ :‬بازار‬ ‫س��رمایه به اخبار مذاکرات هس��ته ای بسیار‬ ‫حس��اس ش��ده اس��ت و براس��اس اخبار و‬ ‫ش��نیده ها هر زمانی که احساس کند میزان‬ ‫ریس��ک ها کاهش پیدا کرده و درحال گذر‬ ‫است‪ ،‬بالفاصله امید به بازار برمی گردد‪.‬‬ ‫وی زم��ان کنونی را بهترین موقعیت برای‬ ‫تغییر در سهام دانست و گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ریسک های سیاس��ی در حال کاهش است‪،‬‬ ‫بنابرای��ن می توان��د بهتری��ن فرص��ت برای‬ ‫جابه جایی پرتفو و تشکیل سبد سهام با دید‬ ‫کامال بلندمدت برای س��رمایه گذاران تلقی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حساسیت زیاد به مذاکرات هسته ای‬ ‫در این ب��اره رییس هیات مدیره کارگزاری‬ ‫اثل نیز معتقد اس��ت‪ ،‬به درست یا نادرست‬ ‫بازار سرمایه حساسیت بسیار زیادی به بحث‬ ‫مذاکرات هس��ته ای و توافقات حاصل از ان‬ ‫پی��دا کرده و نس��بت ب��ه کوچکترین اخبار‬ ‫موثق از مذاکرات واکنش نشان می دهد‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م اقادوست در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به اینکه به نتیجه مذاکرات هسته ای‬ ‫بسیار خوشبین هستم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخشی از‬ ‫حساسیت بازار سرمایه به مذاکرات هسته ای‬ ‫واقعی��ت دارد و به حق هم اس��ت اما اکنون‬ ‫این توافقات همه بازار را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تاثیر نتیجه مذاکرات‬ ‫هس��ته ای بر اقتصاد کشور تاحدودی زمانبر‬ ‫خواهد بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مثبت شدن مذاکرات‬ ‫هسته ای و به دنبال ان از میان رفتن تحریم ها‬ ‫می تواند نقطه عطفی در اقتصاد و بازار ایران‬ ‫قلمداد شود تا کشور را از رکود خارج کند و‬ ‫چشم انداز مثبتی را به تصویر بکشد تا به این‬ ‫ترتیب همه فعاالن اقتصادی در همه بازارها‬ ‫به اینده امیدوار شوند‪.‬‬ ‫اقادوس��ت دلیل رش��د اخر هفته گذشته‬ ‫ب��ازار س��رمایه را اخبار مثبت منتشرش��ده‬ ‫از مذاکرات هس��ته ای دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫‪ 2‬ماه گذش��ته به دلیل کاه��ش قابل توجه‬ ‫ش��اخص کل و هیجان فروش س��هم ها در‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬قیمت ها به اندازه بسیار زیادی‬ ‫کاهش یافتند و اماده افزایش قیمت بودند‪،‬‬ ‫بنابراین کوچکتری��ن اخبار مثبت از کاهش‬ ‫ریس��ک های سیس��تماتیک بازار س��رمایه‬ ‫موجب رشد بسیار زیاد ان در روز چهارشنبه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در صورتی که اخبار‬ ‫مثبت شدن مذاکرات‬ ‫هسته ای و به دنبال ان‬ ‫از میان رفتن تحریم ها‬ ‫می تواند نقطه عطفی‬ ‫در اقتصاد و بازار ایران‬ ‫قلمداد شود تا کشور را از‬ ‫رکود خارج کند‬ ‫مثبت مذاکرات ادامه داش��ته باش��د‪ ،‬رش��د‬ ‫ش��اخص نیز ادامه خواهد داشت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د افزایش ش��اخص و حجم‬ ‫معامالت در چند روز این��ده نیز تاحدودی‬ ‫ادامه خواهد داش��ت اما رون��د معامالت به‬ ‫ش��دت به اخب��ار حساس��یت دارد و ان را‬ ‫دنب��ال می کن��د و ممک��ن اس��ت در هفته‬ ‫نخست تیرماه تا مشخص شدن نتیجه کامل‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای روند نوس��انی در بازار‬ ‫سهام ثبت شود‪.‬‬ ‫اقادوست در پاسخ به سوالی مبنی بر انکه در‬ ‫صورت به نتیجه رس��یدن مذاکرات هسته ای‪،‬‬ ‫بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می کنید‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در صورتی که توافق انجام شود‪ ،‬بین یک‬ ‫ماه تا ‪ ۴۵‬روز بازار س��رمایه از رشد برخوردار‬ ‫خواهد ش��د و حداق��ل بین ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۵‬هزار‬ ‫واحد ش��اخص افزایش می یاب��د و بعد از ان‬ ‫اس��تراحت کوتاهی خواهد داشت اما به دلیل‬ ‫انکه چش��م انداز اقتصادی کشور مثبت است‪،‬‬ ‫پس از ان بازار س��رمایه روند صعودی ارام و‬ ‫پیوسته ای را سپری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬اعتماد س��هامداران‬ ‫بای��د دوب��اره به بازار س��رمایه بازگ��ردد زیرا‬ ‫بع��د از تواف��ق س��وئیس و عرضه ه��ای اولیه‬ ‫بدهن��گام‪ ،‬اطمینان س��هامداران خدش��ه دار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اکنون س��ازمان ب��ورس و اوراق‬ ‫بهادار بای��د به نظارت دقیق و اطالع رس��انی‬ ‫مناس��ب در بازار‪ ،‬بس��یار بپردازد تا اعتماد به‬ ‫س��رمایه گذاران ارام ارام بازگردد و در نتیجه‬ ‫ان‪ ،‬کارایی بازار افزایش یابد‪.‬‬ ‫اقادوس��ت ب��ه پیش بینی وضعی��ت اینده‬ ‫اقتصاد پ��س از مذاکرات هس��ته ای پرداخت‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬در صورت��ی که اقتصاد از رکود‬ ‫ارام ارام خ��ارج ش��ود و س��رمایه در گردش‬ ‫ش��رکت ها افزای��ش یابد‪ ،‬این م��وارد موجب‬ ‫خواهد شد تا سود بنگاه های اقتصادی بهبود‬ ‫پیدا کن��د و در نهایت بازار ثانویه نیز از رونق‬ ‫نسبی برخوردار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر ‪....‬‬ ‫در نهای��ت ش��اید بتوان این ط��ور گفت که‬ ‫رف��ع تحریم‪ ،‬تنها ما را ب��ه نقطه صفر خواهد‬ ‫رس��اند و راه طوالنی در پیش خواهیم داشت‬ ‫زیرا ب��ا ف��رض مثبت بودن نتیج��ه مذاکرات‬ ‫هسته ای به طور طبیعی ریسک سیستماتیک‬ ‫بازار س��رمایه کاهش خواهد یافت و با بهبود‬ ‫چش��م انداز در مقطع��ی کوتاه م��دت پس از‬ ‫مذاکرات‪ ،‬بازار س��رمایه همراه با رشد خواهد‬ ‫بود‪ .‬البته باید یاداور ش��د که رشد بلندمدت‬ ‫بازار س��رمایه منوط به خروج اقتصاد از رکود‬ ‫و اس��تفاده بهینه دولت و بخش خصوصی از‬ ‫فرصت به دس��ت امده از حل و فصل مناقشه‬ ‫هسته ای است‪.‬‬ ‫روش جدید واگذاری سرخابی‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی درباره‬ ‫واگذاری س��رخابی ها و اینکه م��ا منتظریم‬ ‫ببینیم نتیجه تالش های مجلس چه می شود‬ ‫تا متناس��ب با ان عمل کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬به هر‬ ‫حال واگذاری این دو باشگاه از طریق مزایده‬ ‫از دستورکار خارج شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی طیب نیا در حاشیه‬ ‫جلس��ه هیات دول��ت در جم��ع خبرنگاران‬ ‫درب��اره واگ��ذاری دو باش��گاه اس��تقالل و‬ ‫پرس��پولیس‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قانون بودجه س��ال‬ ‫‪ 1393‬م��ا را مکل��ف ک��رده که دو باش��گاه‬ ‫استقالل و پرسپولیس را از طریق مزایده به‬ ‫فروش برس��انیم‪ .‬در این زمینه چهار مزایده‬ ‫هم انجام داده ایم که به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫به هر حال وضعیت این دو باش��گاه برای ما‬ ‫مهم است و هدف ما مدیریت بهتر و کارامد‬ ‫دو باشگاه است که در این مزایده ها ما به این‬ ‫هدف نرسیدیم و واگذاری را انجام ندادیم‪.‬‬ ‫وی همچنین ب��ا بیان اینک��ه نمایندگان‬ ‫مجلس هم در این زمین��ه طرحی را مطرح‬ ‫کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما منتظریم ببینیم نتیجه‬ ‫تالش های مجلس چه می شود تا متناسب با‬ ‫ان عمل کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره مش��اور ریی��س س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی نیز گفت‪ :‬به دلیل برگزاری‬ ‫چه��ار نوبت مزایده‪ ،‬واگذاری س��رخابی ها از‬ ‫طریق این روش از دس��تورکار خارج ش��د و‬ ‫قرار اس��ت روش های دیگری برای واگذاری‬ ‫این دو باشگاه مورد استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫جعف��ر س��بحانی درب��اره منتفی ش��دن‬ ‫واگذاری س��رخابی ها از طریق مزایده گفت‪:‬‬ ‫با تصمیم وزی��ر اقتصاد و هی��ات واگذاری‪،‬‬ ‫واگ��ذاری س��رخابی ها از طری��ق مزایده از‬ ‫دس��تور کار خارج و واگ��ذاری از طریق این‬ ‫روش منتفی شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه واگذاری س��رخابی ها با‬ ‫قاطعیت انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل اینکه‬ ‫درحال حاضر قانونی برای لغو واگذاری وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬واگذاری س��رخابی ها براس��اس قانون‬ ‫قبلی به طور حتم انجام می ش��ود مگر اینکه‬ ‫قانون جدیدی توس��ط مجل��س به تصویب‬ ‫برس��د اما بعد از برگزاری ‪ 4‬نوبت مزایده‪ ،‬به‬ ‫این نتیجه رسیده شد که واگذاری از طریق‬ ‫مزایده از دستورکار خارج شود‪.‬‬ ‫س��بحانی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که‬ ‫واگذاری س��رخابی ها از چ��ه طریقی انجام‬ ‫می ش��ود؟ گفت‪ :‬برای واگ��ذاری روش های‬ ‫مختلفی وجود دارد به طوری که می توان از‬ ‫روش مذاکره‪ ،‬پیمان مدیریتی و اجاره برای‬ ‫واگذاری این دو باشگاه استفاده کرد‪.‬‬ ‫مشاور س��ازمان خصوصی س��ازی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قرار است مجلس طرح جدیدی درباره‬ ‫نحوه واگذاری این دو باش��گاه ارائه کند که‬ ‫هنوز این طرح به تصویب نرس��یده است به‬ ‫همی��ن دلیل نحوه واگذاری س��رخابی ها در‬ ‫گرو طرح مجل��س بوده و چگونگی واگذاری‬ ‫بعد از طرح مجلس مشخص می شود‪.‬‬ ‫س��بحانی با اش��اره به اینکه طرح مجلس‬ ‫درب��اره واگ��ذاری س��رخابی ها احتم��اال تا‬ ‫مردادم��اه اعالم می ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫مجل��س در ط��رح خ��ود نحوه واگ��ذاری را‬ ‫مش��خص کند‪ ،‬همان شیوه اجرایی می شود‬ ‫در غیراینص��ورت نح��وه واگ��ذاری بای��د به‬ ‫تصویب هیات واگذاری برسد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که ایا امکان‬ ‫لغو واگذاری سرخابی ها و دولتی ماندن این‬ ‫دو باش��گاه وجود دارد‪ ،‬یا نه؟ گفت‪ :‬احتمال‬ ‫لغو واگذاری س��رخابی ها بسیار ضعیف است‬ ‫زیرا مجلس در س��ال گذش��ته مصوب کرده‬ ‫بود که این دو باش��گاه باید واگذار شوند در‬ ‫غیراین صورت به وزیر ورزش کارت زرد داده‬ ‫می ش��ود ولی با این حال در صورت تصویب‬ ‫لغو واگذاری‪ ،‬سازمان خصوصی سازی وظیفه‬ ‫دارد که به قانون تمکین کند‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫‪21‬‬ ‫گذری به اوضاع و احوال صنعت شیشه در اتومبیل‬ ‫اتومبیل هایخردهشیشه دار‪!...‬‬ ‫حس�ن فرازمند‪ -‬گروه خودرو‪ :‬انطور‬ ‫که مورخان صنعت شیش��ه نوش��ته اند تا‬ ‫قب��ل از س��ال ‪1910‬میالدی ب��ه خاطر‬ ‫جلوگیری از صدماتی ک��ه ممکن بود در‬ ‫تص��ادف به وقوع بپیوندد‪ ،‬در هیچ خودرویی شیش��ه‬ ‫جل��و ب��ه کار نمی رفت‪ .‬ام��ا بین س��ال های ‪ 1910‬و‬ ‫‪1940‬م فقط از شیش��ه های چند الیه در جلو خودرو‬ ‫استفاده می شد که هنگام وقوع تصادف‪ ،‬این شیشه ها‬ ‫ب��ه جلو خ��ودرو می افت��اد‪ ...‬در پایان س��ال ‪1940‬م‬ ‫نخستین شیشه جلو از جنس «شیشه فشرده» تولید‬ ‫ش��د‪ .‬البته هنگام وقوع تصادف این شیش��ه ها هم به‬ ‫ه��زاران تکه تبدیل و خرد می ش��دند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ام��روزه این نوع شیش��ه فق��ط در پنجره های کناری‬ ‫خودرو مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬سرانجام شیشه های‬ ‫جل��و اتومبیل ورقه ورقه که از الیه های یک در میان از‬ ‫شیشه و «پلی کربنات» س��اخته شده بود‪ ،‬تولید شد‪.‬‬ ‫این شیش��ه ها ایمن بودند و در ساخت انها از ‪2‬صفحه‬ ‫شیش��ه ای با ی��ک الیه میانی از جن��س «پلی بوتیرال‬ ‫وینی��ل» ک��ه در مقابل پارگی مق��اوم و در عین حال‬ ‫انعطاف پذیر است‪ ،‬استفاده شده است و هنگام تصادف‪،‬‬ ‫رفاقت بیشتر‬ ‫با شیشه های جدید اتومبیل‬ ‫اسطوره های صنعت شیشه اتومبیل‬ ‫در س��ال های اخیر ش��رکتی به نام «کورنینگ» اعالم کرده‪ ،‬قصد دارد شیش��ه هایی به نام‬ ‫«گوریال گالس» برای خودروها تولید کند که از شیش��ه های معمول سبک تر است و در عین‬ ‫حال مقاومت بیش��تری دارند‪ .‬این شیش��ه ها محکم تر از انواع معمولی اس��ت و در برابر ضربه‬ ‫و برخورد س��نگ ریزه ها مقاوم تر هس��تند‪ .‬با کاربرد این نوع شیش��ه ها‪ ،‬شیشه جلو خودرو در‬ ‫تصادفات‪ ،‬خس��ارت کمتری به سرنش��ینان وارد خواهد کرد‪ .‬همچنین این ش��رکت محصول‬ ‫دیگری در دس��ت طراحی و توس��عه دارد که به شیش��ه های انعطاف پذیر معروف هس��تند و‬ ‫پیش بینی می ش��ود با ورود انها به بازار‪ ،‬خس��ارت ناشی از شکس��تن شیشه و خرد شدن ان‪،‬‬ ‫کاهش چشمگیری پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از فیلم محافظ در شیشه جلو‬ ‫در این روش الیه ای محافظ از بیرون شیش��ه خودرو روی ان چس��بانده می ش��ود که ضد‬ ‫خش بوده و ضخامتی حدود ‪ 0/3‬میلی متر دارد‪ .‬این الیه شیشه جلو را حدود ‪ 4‬برابر مقاوم تر‬ ‫کرده و از شکس��تن و خرد ش��دن احتمالی ان به دلیل برخورد س��نگ ریزه‪ ،‬ممانعت به عمل‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از شیشه های ایمن الیه ای‬ ‫این نوع شیشه ها دارای یک الیه نازک انعطاف پذیر از پالستیک شفاف «پلی وینیل بوتیرال»‬ ‫«پی وی بی» هستند که بین ‪ 2‬الیه شیشه قرار می گیرد و باعث مقاوم شدن ان می شود‪ .‬با وجود این‬ ‫شیشه در خودروها‪ ،‬در صورت برخورد سنگ‪ ،‬غشای پالستیکی مانع از شکستن و ریخته شدن‬ ‫قطعات شیشه می شود‪ ،‬ان را در جای خود نگه می دارد و بدین ترتیب‪ ،‬جراحت ناشی از پرتاب‬ ‫شیشه کاهش می یابد‪ .‬از طرفی این شیشه ها از عبور صداهای با فرکانس باال جلوگیری می کند‬ ‫و تا ‪97‬درصد از اشعه ماوراءبنفش خورشید را نیز جذب کرده و مانع عبور ان به داخل اتاق خودرو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از فناوری نانو در ساخت شیشه‬ ‫اس��تفاده از فناوری نانو در س��اخت شیشه خودرو‪ ،‬باعث شده تا عالوه بر بهبود خواص عبور‬ ‫نور و خاصیت خود تمیز شوندگی‪ ،‬مقاومت و استحکام انها در برابر ضربه و خط و خش افزایش‬ ‫یابد‪ .‬مواد نانو با رسوخ در خلل و فرج شیشه باعث افزایش خاصیت پیوستگی مولکولی شیشه‬ ‫خواهد ش��د و ان را در برابر برخورد احتمالی س��نگ ریزه ها مقاوم تر خواهد کرد‪ .‬اضافه کردن‬ ‫«اکسید تیتانیوم» به شیشه خودروها‪ ،‬عالوه بر قابلیت دفع الودگی و رطوبت‪ ،‬انها را در برابر‬ ‫خط و خش و ضربه نیز مقاوم می کند‪ .‬همچنین این شیشه ها در برابر شوینده های شیمیایی و‬ ‫اسیدهای مالیم نیز مقاومت بیشتری داشته و تحمل درجه حرارت تا ‪ 250‬درجه سانتی گراد‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫شرکت ماشین سازی تبریز‬ ‫اطالعیه مهم شرکت ماشین سازی تبریز‬ ‫الی��ه میانی‪ ،‬تکه های شیش��ه را در جای خودش نگه‬ ‫می دارد و س��بب می شود شیشه جلو ثابت بماند و در‬ ‫نتیجه دید راننده حفظ شود‪ .‬از انجایی که این شیشه ‬ ‫خیلی س��خت تر بوده‪ ،‬بستن کمربندهای ایمنی برای‬ ‫جلوگیری از خسارات ناشی از تصادفات الزم و ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫قبل از ژانویه ‪ ،1984‬استفاده از شیشه های ورقه ورقه‬ ‫جلو اتومبیل به دلیل ایمنی‪ ،‬اجباری شد‪ .‬بنابراین باید‬ ‫استانداردهایی در شیش��ه ها رعایت و مورد تایید قرار‬ ‫می گرفتند‪ .‬درح��ال حاضر برای بررس��ی میزان دید‬ ‫باقی مانده بعد از شکس��تن شیش��ه جلو‪ ،‬مقاومت در‬ ‫برابر برخورد س��ر راننده و سرنشینان خودرو‪ ،‬مقاومت‬ ‫در برابر تغییرات محیط شامل درجه حرارت‪ ،‬رطوبت‬ ‫و همچنین مواد ش��یمیایی و پاک کننده‪ ،‬بازدهی نور‪،‬‬ ‫میزان عبور نور و تغییر شکل یا انعکاس اشیا هنگامی‬ ‫که از پشت شیش��ه جلو دیده می شوند‪ ،‬ازمایش های‬ ‫استانداردی روی شیشه های جلو انجام می شود‪.‬‬ ‫البته توجه داش��ته باش��ید که اگر شیش��ه جلو در‬ ‫وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد‪ ،‬باعث مردود شدن‬ ‫خودرو شما در معاینه فنی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 4‬ن��وع از شکس��تگی های متداول شیش��ه خودرو‬ ‫شامل شکستگی ستاره ای‪ ،‬موجی‪ ،‬نیم موجی و موجی‬ ‫ـ س��تاره ای اس��ت‪ .‬توصیه می ش��ود اگر شکستگی ها‬ ‫در مح��دوده دید راننده باش��د و قط��ری بیش از ‪15‬‬ ‫ی‬ ‫میلی متر داش��ته باش��د‪ ،‬یا اگر بیش از ‪ 2‬شکس��تگ ‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ ،‬شیش��ه جل��و خودروی ت��ان را‬ ‫تعوی��ض کنید‪ .‬بازس��ازی شیش��ه جل��و در واقع یک‬ ‫صرفه جویی برای شما و شرکت بیمه کننده شماست‪،‬‬ ‫چراکه هزینه بازس��ازی کمتر از هزینه تعویض شیشه‬ ‫جلو است‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫ن ابزار یونیورس��ال و ‪ CNC‬در کشور در‬ ‫ش��رکت ماشین س��ازی تبریز بزرگترین تولیدکننده ماشی ‬ ‫راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در نظر دارد محصوالت تولیدی خود را در مدت زمان محدود با‬ ‫شرایط ویژه به فروش رساند‪ .‬متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های‬ ‫ذیل تماس و یا به ادرس اینترنتی ‪ www.mst.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫تلفن مهندسی فروش‪ 041-32893893 :‬و ‪32893895‬‬ ‫فاکس مهندسی فروش‪041-32893896 :‬‬ ‫ادرس ایمیل‪SALES@MST.IR :‬‬ ‫شرکت ماشین سازی تبریز‬ ‫ش��اید اگر شیش��ه های ایمنی کش��ف‪،‬‬ ‫اخت��راع ی��ا تولی��د نمی ش��دند‪ ،‬صنعت‬ ‫اتومبیل س��ازی در جه��ان‪ ،‬اوضاع دیگری‬ ‫داش��ت‪ .‬اما در پی کش��ف تصادفی شیشه‬ ‫ایمنی‪ ،‬در واقع اتومبیل ها‪ ،‬از اینکه تبدیل‬ ‫به هیوالهای��ی برای زخم ه��ای عمیق بر‬ ‫کالبد انسان ش��وند یا مسئولیت قتل های‬ ‫دسته جمعی انسان های بیگناه را به گردن‬ ‫بگیرند‪ ،‬نجات یافتند‪.‬به عقیده مسئوالن و‬ ‫متخصصان صنعت شیشه‪ ،‬کشف تصادفی‬ ‫شیشه ایمنی زمانی انجام شد که بیش از‬ ‫هر زمان دیگری ب��دان احتیاج بود‪ ،‬یعنی‬ ‫اندکی پس از اختراع اتومبیل و اس��تفاده‬ ‫از شیشه در ان‪ .‬احتمال انکه اتومبیل ها از‬ ‫کنترل خارج شوند و تصادف کنند‪ ،‬بسیار‬ ‫بیشتر از کالس��که ها بود و قطعات شیشه‬ ‫شکس��ته جراحت زیادی به سرنش��ینان‬ ‫اتومبیل وارد می کرد‪.‬‬ ‫البته عل��م ثابت کرده که انواع شیش��ه‬ ‫طبیعی نظیر شیشه معدنی از بدو افرینش‬ ‫کره زمین‪ ،‬در طبیعت وجود داشته است‪.‬‬ ‫شیش��ه معدن��ی و اش��کال دیگر شیش��ه‬ ‫طبیعی‪ ،‬مدت ها پیش از انکه کسی به فکر‬ ‫تغییر ترکیب‪ ،‬رنگ‪ ،‬یا شکل شان بیفتد‪ ،‬بر‬ ‫اثر گرمای شدید فعالیت های اتشفشانی و‬ ‫در پی ان خنک شدن سریع شان از عناصر‬ ‫رایج پوسته زمین تشکیل شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹اسطوره کشف شیشه‬ ‫منشا نخس��تین شیشه صنعتی در پس‬ ‫پرده ای از قدمت و اس��طوره پنهان است‪.‬‬ ‫یک��ی از معروف تری��ن ای��ن حکایت ها را‬ ‫«پلینی��وس مهتر» که در س��ده نخس��ت‬ ‫میالدی می زیس��ت‪ ،‬ثبت کرده است‪ .‬وی‬ ‫که دانش��مند و تاریخ نگار ب��ود‪ 37 ،‬جلد‬ ‫کتاب درباره تاریخ طبیعی نوش��ت‪ .‬او در‬ ‫س��ال ‪ 79‬بعد از میالد‪ ،‬ب��ا ناوگان رومیان‬ ‫به سوی س��احل نزدیک «پمپئی» بادبان‬ ‫کش��ید تا به اهالی ان ناحی��ه در معرض‬ ‫خطر کمک کند اما در زیر خاکس��ترهای‬ ‫اتشفشان «وزوو» کشته شد‪.‬‬ ‫«پلینی��وس» تولی��د تصادفی شیش��ه‬ ‫را ب��ه تاج��ران فنیق��ی ک��ه بر س��احلی‬ ‫شنی اتش��ی روش��ن کرده بودند‪ ،‬نسبت‬ ‫می دهد‪ .‬انها ظ��روف خوراک پزی خود را‬ ‫بر قطعاتی از «ناترون» که ترکیب معدنی‬ ‫«کربنات س��دیم» بود‪ ،‬ق��رار دادند و برای‬ ‫انک��ه خود را گرم کنند‪ ،‬تمام ش��ب اتش‬ ‫را روشن نگه داشتند‪ .‬صبح که برخاستند‬ ‫در کم��ال ش��گفتی دیدن��د در می��ان‬ ‫خاکسترهایی که گرما تکه های «ناترون»‬ ‫را با «سیلیسیم» ش��ن ترکیب کرده بود‪،‬‬ ‫شیش��ه م��ذاب وج��ود دارد‪ .‬گرچ��ه این‬ ‫اکتش��اف تصادفی و تاریخ ان را نمی توان‬ ‫تایید کرد (تخمین زده شد که در ‪4000‬‬ ‫س��ال قبل از میالد اتفاق افتاده باشد) اما‬ ‫اس��تفاده از بطری های شیشه ای به دست‬ ‫مصریان در س��ال ‪ 1500‬پی��ش از میالد‬ ‫به طور مس��تند ثبت ش��ده است‪ .‬شیشه‬ ‫پیشینه طوالنی دارد‪ .‬رومیان هم از ان در‬ ‫پنجره هایش��ان استفاده می کردند‪ .‬معموال‬ ‫وقتی در مواضع ثابت در س��اختمان ها به‬ ‫کار می رفتن��د‪ ،‬در چارچوب های کوچک‬ ‫و متعددی از جن��س برنز قرار می گرفتند‬ ‫و حت��ی وقت��ی در پنجره ه��ای کوچ��ک‬ ‫کالسکه ها و دلیجان ها استفاده می شدند‪،‬‬ ‫با وجود شکنندگی ذاتی شان‪ ،‬خطر اندکی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫اما با ابداع کالسکه بدون اسب‪ ،‬استفاده‬ ‫از ان در شیش��ه جلو و پنجره ها به عامل‬ ‫بالق��وه ای برای ب��روز جراحت ه��ا تبدیل‬ ‫ش��د‪ .‬در س��ال ‪1903‬م یک ش��یمی دان‬ ‫فرانس��وی ب��ه ن��ام «ادوارد بندیکتوس»‬ ‫ظرفی شیش��ه ای را ب��ر زمی��ن انداخت‪.‬‬ ‫شیش��ه شکس��ت‪ ،‬ام��ا «بندیکت��وس» با‬ ‫حیرت متوجه ش��د قطعات شیش��ه از هم‬ ‫جدا نش��دند و ظرف ش��کل اولیه خود را‬ ‫به ط��ور تقریب��ی حفظ ک��رد او ظرف را‬ ‫بررس��ی کرد و دریافت الیه ای در درونش‬ ‫اس��ت که قطعات شکس��ته های شیشه به‬ ‫ان چس��بیده اند و متوجه شد این الیه از‬ ‫تبخیر محلولی از سریش��م پنبه (بانیترات‬ ‫س��لولز‪ ،‬که از پنبه و اس��ید نیتریک تهیه‬ ‫می شود) به دست امده که در ظرف وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬حالل بر اثر مان��دن در ان ظرف‬ ‫شیش��ه ای سرباز تبخیر شده بود و الیه ای‬ ‫از «سریشم پنبه» بر درون ظرف به جای‬ ‫مانده بود‪« .‬بندیکتوس» این اتفاق را روی‬ ‫برچس��ب ظرف یادداش��ت ک��رد و دیگر‬ ‫ان را به فراموش��ی س��پرد‪ .‬اما پس از این‬ ‫اتفاق ازمایش��گاهی ‪« ،‬بندیکتوس» درباره‬ ‫دختر جوانی که در تصادفی در پاریس به‬ ‫س��ختی جراحت دیده بود‪ ،‬مطلبی خواند‪.‬‬ ‫چند هفت��ه بعد هم خبر تصادف مش��ابه‬ ‫دیگری را که در ان تکه های پرتاب ش��ده‬ ‫شیش��ه‪ ،‬پیامدهای خطرناکی به بار اورده‬ ‫بود خواند و ناگهان به ذهنش رس��ید که‬ ‫شاید تجربه ای که با ظرف شیشه ای خرد‬ ‫نشدنی خود کسب کرده بود‪ ،‬راه حلی برای‬ ‫این گونه مش��کالت ارائه ده��د‪ .‬با عجله به‬ ‫ازمایشگاه خود رفت‪ ،‬ظرف برچسب دار را‬ ‫پی��دا کرد و ش��ب را در این خیال گذراند‬ ‫که چگونه از پوششی برای ساخت شیشه‬ ‫ایمنی استفاده کند‪ .‬نقل شده که در همان‬ ‫شب با کمک پرس چاپ نخستین ورق از‬ ‫شیشه ایمنی را تولید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت شیشه ایمنی‬ ‫ن��ام «تریپلکس» که به شیش��ه ایمنی‬ ‫جدید اطالق شد‪ ،‬نشانگر چگونگی طراحی‬ ‫ان بود‪ .‬این شیش��ه مانند ساندویچی بود‬ ‫ک��ه در ان شیش��ه ب��ه مثابه ن��ان عمل‬ ‫می کرد و گوش��ت بین ان دو‪ ،‬صفحه ای از‬ ‫«نیترات س��لولز» بود؛ این ‪ 3‬صفحه ماده‬ ‫ش��فاف با حرارت به یکدیگر متصل شده‬ ‫بودند‪ .‬سال ها طول کش��ید تا این فرایند‬ ‫از ازمایش��گاه به کارخان��ه راه پیدا کند و‬ ‫تازه در سال ‪1909‬م بود که «بندیکتوس»‬ ‫توانس��ت این شیشه ایمنی جدید را به نام‬ ‫خود ثبت کند‪.‬‬ ‫گرچ��ه «بندیکت��وس» شیش��ه ایمنی‬ ‫را اخت��راع ک��رد تا از جراحت های ناش��ی‬ ‫از پرت��اب قطعات شیش��ه جل��و اتومبیل‬ ‫جلوگی��ری کن��د‪ ،‬ام��ا نخس��تین مصرف‬ ‫عملی این شیشه الیه الیه این نبود‪ .‬برای‬ ‫نخستین بار در جنگ جهانی اول از ان در‬ ‫ی ماس��ک های ضد گاز استفاده شد‪.‬‬ ‫عدس ‬ ‫اما وقتی در دهه ‪1920‬م تعداد اتومبیل ها‬ ‫و س��رعت انها به طور چشمگیری افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬جراحت های ناشی از شیشه مشکل‬ ‫بزرگی شد و استفاده از شیشه های الیه دار‬ ‫در اتومبیل های امریکایی مرسوم شد‪.‬‬ ‫شیشه اتومبیل تان را مقاوم کنید‬ ‫ش��اید برای ش��ما هم پیش امده که در‬ ‫حین رانندگی‪ ،‬س��نگی به شیش��ه خودرو‬ ‫ش��ما برخورد کند و باعث ترک خوردگی‬ ‫ی��ا شکس��تگی ش��ود؟ ای��ا در چنی��ن‬ ‫ش��رایطی شیش��ه خودرو را تعویض یا ان‬ ‫را ترمیم کرده اید؟ البته ترمیم شیشه های‬ ‫ترک خورده برای هر نوع شکستگی مقدور‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چون در صورتی که ترک شیشه‬ ‫بزرگ باش��د‪ ،‬در اینده احتمال پیش��روی‬ ‫ترک در محل شکس��تگی وج��ود دارد و‬ ‫از نظ��ر هزین��ه هم برای صاح��ب خودرو‬ ‫مقرون به صرفه نیس��ت‪ .‬توصیه می ش��ود‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر‬ ‫براب��ر رای ش��ماره ‪ 139460324009002589‬ـ ‪ 94/3/3‬هی��ات موض��وع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می‬ ‫مس��تقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مختار‬ ‫غضنفری فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه ‪ 1‬صادره از فیروزاباد به شماره ملی‬ ‫‪ 2452027170‬در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 89/43‬مترمربع پالک‬ ‫‪ 571‬فرعی از ‪ 3406‬اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ‪ 3406‬اصلی واقع در‬ ‫بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی خداکرم ریشهری محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫نوبت اول‬ ‫باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وص��ول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪364316 %‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪94/3/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪94/4/14 :‬‬ ‫م الف ‪810‬‬ ‫سهراب خواجه‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر‬ ‫هرچه زودتر برای ترمیم شیش��ه س��نگ‬ ‫خورده و شکسته اقدام کنید‪ ،‬زیرا به دلیل‬ ‫پیش��رفت نکردن ترک‪ ،‬احتمال بهبود و‬ ‫ترمیم شیش��ه بیش��تر خواهد بود و برای‬ ‫شما هزینه کمتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫یک��ی از روش های ترمیم شیش��ه های‬ ‫س��نگ خورده و دارای ترک‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫چس��ب های «س��یلیکون» ویژه ای اس��ت‬ ‫که به وس��یله اش��عه ماوراء بنفش پخته و‬ ‫س��فت می ش��ود‪ .‬هزینه ترمیم‪ ،‬به نسبت‬ ‫بزرگی ت��رک یا س��نگ خوردگی و مقدار‬ ‫چس��ب مصرف ش��ده متغیر اس��ت‪ .‬ابزار‬ ‫ترمی��م شیش��ه خ��ودرو معموال س��اخت‬ ‫ای��االت متح��ده‪ ،‬ایتالیا و المان هس��تند‬ ‫ام��ا به تازگی کش��ورهایی مانند چین نیز‬ ‫مبادرت به ساخت ان کرده اند‪ .‬اگر ترک یا‬ ‫سنگ خوردگی شیشه بیشتر از حد معمول‬ ‫نباشد‪ ،‬اپراتورها ترمیم شیشه خودرو را با‬ ‫تضمی��ن ‪ 100‬درصد انج��ام می دهند که‬ ‫در چنی��ن م��واردی اثر ناش��ی از برخورد‬ ‫س��نگ تا حدود ‪ 70‬درصد محو می شود و‬ ‫احتمال پیش��روی ترک روی شیشه کمتر‬ ‫از یک درص��د خواهد بود‪ .‬دس��تگاه ترمیم‬ ‫ترک و سنگ خوردگی شیشه در مدل های‬ ‫مختلف تولید می شود که همگی یک کار‬ ‫را انجام می دهند و تنها تفاوت انها در نوع‬ ‫مواد چس��ب یا رزین مصرفی برای ترمیم‬ ‫شیشه است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت مسئله‬ ‫تصدی گری در‬ ‫قطارهای حومه ای‬ ‫ابوالفضل بهره‪‎‬دار‬ ‫دبیر انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی‬ ‫قطار حوم��ه‪‎‬ای یک��ی از اصلی‪‎‬ترین ش��یوه های‬ ‫ل بین شهری و راهکاری موثر برای کاهش‬ ‫حمل ونق ‪‎‬‬ ‫بار ترافیکی جاده ها است‪ .‬حمل ونقل ریلی (مترو و‬ ‫قطارهای حومه ای) یک��ی از بهترین گزینه ها برای‬ ‫انتخاب ش��هرهای اقماری و حومه ش��هر برای هر‬ ‫کالنشهری محسوب می شود‪ .‬در این میان مسئله ای‬ ‫مهم که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد‪ ،‬این است‬ ‫که تولی گ��ری و تصدی گری قطاره��ای حومه‪‎‬ای‪،‬‬ ‫به وسیله شرکت راه‪‎‬اهن انجام شود یا شرکت مترو‪.‬‬ ‫در کنار این مس��ئله‪ ،‬بای��د اقدامات اجرایی الزم در‬ ‫این زمینه‪ ،‬با همکاری این ‪ 2‬ش��رکت و متناسب با‬ ‫ظرفیت مسافری حومه ای‪ ،‬به طور بهینه انجام شود‪.‬‬ ‫این بدان معنا اس��ت که اگر جابه جایی مسافران در‬ ‫یک مس��یر را می توان با مترو انجام داد‪ ،‬این بار به‬ ‫راه اهن منتقل نش��ود و برعک��س‪ .‬در واقع طراحی‬ ‫مسیرها در راه اندازی قطارهای حومه ای بسیار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم دیگ��ر در زمینه قطاره��ای حومه ای‪،‬‬ ‫بحث تصدی گری انهاست‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬سپردن‬ ‫تولی گ��ری و تصدی گ��ری قطاره��ای حومه‪‎‬ای به‬ ‫شهرداری‪‎‬ها مناسب باشد‪ .‬در این زمینه باید به دور‬ ‫از حساس��یت‪‎‬های س��ازمانی‪ ،‬تصمیم گیری درست‬ ‫انجام شود‪ ،‬زیرا انتخاب متولی بسیار مهم بوده و در‬ ‫درازمدت تاثیر مهمی در بازدهی این قطارها خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬از انجا که درحال حاضر مترو بین شهرها و‬ ‫حومه گسترش یافته است‪ ،‬به نظر می رسد بهترین‬ ‫گزینه پیش��نهادی ب��رای تصدی گ��ری قطارهای‬ ‫حومه ای را بتوان مدیریت مترو دانس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫اگر قرار است شهرداری‪‎‬ها نیازهای عمومی شهر از‬ ‫جمل��ه حمل ونقل عمومی را فراه��م کنند‪ ،‬به طور‬ ‫طبیعی باید قطارهای حومه‪‎‬ای‪ ،‬زیرمجموعه شرکت‬ ‫مترو ق��رار بگیرند‪ ،‬زیرا وظیف��ه تامین رفت و امد‬ ‫شهری مردم را به عهده دارند‪.‬‬ ‫در همه دنی��ا قطارهای حوم��ه ای در صورت در‬ ‫اختیار داشتن تس��هیالت مناسب‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫حمل ونقل عمومی ایفا می کنند‪ .‬بر اساس سرشماری‬ ‫س��ال ‪ ،۹۰‬جمعیت تهران بیش از ‪۸‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر است که به گفته مسئوالن این جمعیت در‬ ‫روز به حدود ‪۱۲‬میلیون نفر می رس��د‪ .‬یعنی حدود‬ ‫‪۴‬میلی��ون نفر روزان��ه از اطراف ش��هر‪ ،‬وارد تهران‬ ‫می ش��وند‪ .‬در این میان‪ ،‬حمل ونق��ل ریلی و مترو‬ ‫می‪‎‬توان��د در حمل ونقل مردم موث��ر بوده و موجب‬ ‫شود در کنار حفظ سالمت محیط زیست و سالمت‬ ‫شهر‪ ،‬چرخه اقتصاد شهرها نیز بچرخد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ایسنا‪ :‬سیدحسن هاشمی‪ ،‬وزیر بهداشت با بیان‬ ‫اینکه مقرر شده است تا ‪ 1700‬دستگاه امبوالنس‬ ‫وارد کش��ور کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬برای خرید ‪ 800‬دستگاه‬ ‫امبوالنس با ش��رکت «بنز» مذاک��ره کرده ایم‪ ،‬اما‬ ‫ب��ا وجود اینکه بیش از ‪ 7‬ماه از مش��خص ش��دن‬ ‫قیمت ها گذشته است‪ ،‬به دلیل تحریم و مشکالت‬ ‫ایجاد ش��ده ناشی از ان که باید پرداخت از طریق‬ ‫بانک ها انجام ش��ود‪ ،‬هنوز در این زمینه مشکالتی‬ ‫وجود دارد و موفق به ورود امبوالنس ها به کش��ور‬ ‫نشده ایم‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬داوود کش��اورزیان‪ ،‬معاون وزیر راه و‬ ‫شهرسازی از نوس��ازی ‪ ۱۹۵‬هزار خودرو فرسوده‬ ‫در کش��ور خب��ر داد و گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪۱۳۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه خ��ودرو حمل ونقل عمومی ب��االی ‪۲۵‬‬ ‫س��ال و ‪65‬هزار خودرو باالی ‪ 35‬س��ال داریم که‬ ‫براس��اس اصول قانونی س��ن انها زیاد است و باید‬ ‫نوسازی ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما روی نوسازی ناوگان‬ ‫مسافربری متمرکز ش��ده ایم‪ ،‬مانند اتوبوس‪ ،‬ون و‬ ‫مینی بوس و س��واری‪ .‬برای هر کدام از انها سقف‬ ‫وام��ی را درنظ��ر گرفته ای��م که ب��رای مینی بوس‬ ‫‪120‬میلیون توم��ان‪ ،‬برای ون ‪80‬میلیون تومان و‬ ‫برای اتوبوس تا ‪350‬میلیون تومان وام با بهره کم‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬ش��هرام جب��اری زادگان‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫برنامه ریزی ش��هری با اش��اره به اینکه در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در مجم��وع ‪۹۵‬ه��زار و ‪ ۸۵۹‬دس��تگاه‬ ‫خودرو س��وپر لوکس مانند «پورش��ه» وارد کشور‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬چنانچه حداقل دو س��وم این‬ ‫خودروها وارد تهران ش��ده باش��ند‪ ،‬در چند سال‬ ‫اخیر ش��اهد ورود بیش از ‪۶۴‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫سوپر لوکس به معابر شهری پایتخت بوده ایم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در ش��رایطی که خودروهای س��وپرلوکس‪،‬‬ ‫بیشتر تک سرنشین در سطح شهر تردد می کنند‪،‬‬ ‫اتوبوس های تک کابین و دوکابین در خطوط تندرو‬ ‫و عادی اتوبوسرانی‪ ،‬لبریز از مسافر هستند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خبر خوش وزارت راه و شهرسازی برای ساکنان شهرهای اقماری‬ ‫قطارهای حومه ای سرعت می گیرند‬ ‫اکرم امینی ـ گروه خودرو‪ :‬ایجاد و توس��عه‬ ‫قطارهای حومه ای با هدف تس��هیل سفرهای‬ ‫روزانه س��اکنان ش��هرهای اقماری و ساکنان‬ ‫در حریم ش��هرها‪ ،‬در چند سال اخیر به طور‬ ‫جدی در دس��تور کار وزارت راه و شهرسازی‬ ‫قرار گرفته و در این مس��یر‪ ،‬قرار است شرکت‬ ‫قطارهای حومه ای راه اندازی ش��ود تا حرکت‬ ‫ای��ن قطاره��ا را با نظ��ارت ش��رکت راه اهن‬ ‫مدیریت کن��د‪ .‬قطاره��ای حوم��ه ای‪ ،‬نوعی‬ ‫حمل ونقل ریلی است که بین مترو و راه اهن‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬این ش��یوه مسافربری به دلیل‬ ‫ش��رایط ویژه همچون س��رویس دهی مستمر‬ ‫در طول روز‪ ،‬س��طح خدمات و نوع مسافران‪،‬‬ ‫دارای جایگاه��ی خ��اص در حمل ونقل ریلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ل حاضر نظ��ام حمل ونقل بین حومه‬ ‫درحا ‬ ‫و مرک��ز ش��هرها‪ ،‬نیازمند بازنگری اس��ت‪ .‬با‬ ‫برنامه ریزی مناس��ب درون کالنش��هرها‪ ،‬باید‬ ‫حمل ونقل ریلی مبتنی بر مترو ش��کل گرفته‬ ‫و ش��بکه مترو ب��ا اتصال به قط��ار حومه ای‪،‬‬ ‫ش��هروندان را از حومه به مرکز کالنش��هرها‬ ‫منتقل کند‪ .‬این بخش��ی از س��خنان وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی در ابان ماه گذش��ته اس��ت که‬ ‫در جم��ع خبرن��گاران و با تاکی��د بر اهمیت‬ ‫راه اندازی و توس��عه قطاره��ای حومه ای بیان‬ ‫ش��د‪ .‬مش��کل اجرای قطاره��ای حومه ای در‬ ‫ای��ران از نظ��ر عباس اخوندی این اس��ت که‬ ‫این قطارها‪ ،‬باید تعدد حرکت و سرعت باالیی‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬مس��ئله ای که ممکن است در‬ ‫تعارض با حرکت قطارهای دور بُردی باشد که‬ ‫از این مناطق‪ ،‬به سمت شهرهای دیگر حرکت‬ ‫می کنند‪ .‬اخوندی معتقد است برای رفع این‬ ‫مش��کل باید خطی مستقل برای اجرای طرح‬ ‫قطار حومه ای س��اخته شود تا حرکت این دو‬ ‫قطار با یکدیگر در تعارض نباشد‪.‬‬ ‫بر اس��اس سیاس��ت حمایتی دولت در قبال‬ ‫مس��افران‪ ،‬قیمت بلیت قطارهای حوم ه باید‬ ‫پایین باشد زیرا قیمت باال‪ ،‬مانع جذب مسافر‬ ‫می شود‪ .‬از سوی دیگر قیمت پایین بلیت برای‬ ‫بخش خصوصی (که همه ناوگان مسافری را در‬ ‫اختیار دارد) توجیهی نخواهد داشت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل قطارهای حوم��ه ای را در ایران زیان ده‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫س��یدمحمد راش��دی‪ ،‬مع��اون مس��افری‬ ‫ش��رکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران این‬ ‫می گوی��د و می افزاید‪ :‬در‬ ‫مطلب را به‬ ‫همه کشورهای پیشرفته‪ ،‬قطارهای مسافری‬ ‫هنوز به بخش خصوصی واگذار نش��ده اما در‬ ‫کش��ور ما براس��اس یک سیاس��ت اشتباه در‬ ‫گذشته‪ ،‬مجموعه «رجاء» به بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار ش��د‪ .‬به همی��ن دلی��ل‪ ،‬نه تنها هیچ‬ ‫س��رمایه گذاری جدیدی در سال های اخیر در‬ ‫زمین��ه قطارهای حومه ای انجام نش��ده‪ ،‬بلکه‬ ‫افت ش��دیدی نیز در وضعی��ت موجود اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬به گفته وی ب��ه همین دلیل و‬ ‫با توجه به تاکید رییس جمهوری و وزیر راه و‬ ‫پیشنهاد تاسیس شرکت‬ ‫قطارهای حومه ای کشور‬ ‫به سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور داده‬ ‫شده و قرار است این‬ ‫نهاد زیرمجموعه راه اهن‬ ‫تشکیل شود‬ ‫شهرسازی بر توسعه حمل ونقل ریلی‪ ،‬از سال‬ ‫گذشته قطارهای حومه ای در اولویت شرکت‬ ‫راه اهن قرار گرفت تا با تقویت حمل ونقل بین‬ ‫کالنش��هرها و حومه‪ ،‬تمایل مردم به سکونت‬ ‫در حومه شهرها بیشتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسیس شرکت قطارهای حومه ای در‬ ‫دستور کار‬ ‫سال گذش��ته برخی مس��یرها در راستای‬ ‫ایجاد قطاره��ای حومه ای در اط��راف تهران‬ ‫راه ان��دازی ش��د‪ .‬از ای��ن مس��یرها می ت��وان‬ ‫به ته��ران ـ ورامی��ن‪ ،‬تهران ـ ق��م‪ ،‬تهران ـ‬ ‫هش��تگرد و کرج ـ هش��تگرد اش��اره کرد‪ .‬به‬ ‫گفته راش��دی‪ ،‬ب��ا روند پیش��رفت فعلی این‬ ‫قطارها و با توجه به اینکه هیچ سرمایه گذاری‬ ‫برای ناوگان حومه ای به وسیله شرکت ها نشده‬ ‫بود‪ ،‬ش��رکت راه اهن به این نتیجه رسید که‬ ‫این قطارها باید متولی مس��تقلی داشته باشد‬ ‫تا بتواند هم روی ناوگان سرمایه گذاری کند و‬ ‫هم بر خدماتی که به مس��افران داده می شود‪،‬‬ ‫نظ��ارت کن��د‪ .‬به گفته راش��دی‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫تاسیس ش��رکت قطارهای حومه ای کشور به‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور داده‬ ‫شده و کلیات ان‪ ،‬تایید شده است‪ .‬قرار است‬ ‫این نهاد زیرمجموعه راه اهن تش��کیل ش��ده‬ ‫و بودج��ه الزم به ان اختصاص داده ش��ود تا‬ ‫ی برای قطاره��ای حومه ای در این‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫مجموعه انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹م�ردم قطاره�ای حوم�ه ای را‬ ‫نمی شناسند‬ ‫اگرچه چند مسیر حومه ای از سال گذشته‬ ‫در اط��راف تهران اغاز ب��ه کار کرده اند اما به‬ ‫اعتقاد راشدی‪ ،‬به علت نبود تبلیغات مناسب‬ ‫و نب��ود قطارهای کافی‪ ،‬بس��یاری از مردم از‬ ‫برنامه این قطارها اطالع ندارند‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫به نظر می رسد هنوز س��رویس های منظمی‬ ‫در این مس��یرها راه اندازی نش��ده اس��ت این‬ ‫در حالی اس��ت که ب��رای قطارهای حومه ای‬ ‫بای��د برنامه ری��زی ب��ه گونه ای باش��د که در‬ ‫ساعت هایی مانند ‪ ۵‬تا ‪ ۹‬صبح‪ ،‬هر ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫یک بار‪ ،‬قطار به ایستگاه ها بیاید‪.‬‬ ‫کمب��ود ن��اوگان یک��ی از مش��کالت فعلی‬ ‫افزایش همکاری ایران و فرانسه در زمینه حمل ونقل‬ ‫پایگاه خبری وزارت راه و شهرس�ازی‪ :‬در سفر‬ ‫وزیر راه و شهرسازی کشورمان به فرانسه و در دیدار‬ ‫با همتای فرانس��وی اش در پاریس ‪ 2‬طرف با اعالم‬ ‫موافقت اصولی ش��ان برای افزای��ش تعداد پروازهای‬ ‫موجود بین ایران و فرانس��ه بر اجرایی کردن سریع‬ ‫ان‪ ،‬اهمیت گس��ترش ارتب��اط و تعامالت موجود و‬ ‫افزایش همکاری های مشترک در زمینه های مختلف‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫در دی��دار عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهرسازی با الن ویدالیس‪ ،‬همتای‬ ‫فرانس��وی او در ام��ور حمل ونق��ل‪،‬‬ ‫ظرفیت ه��ای هم��کاری مش��ترک‬ ‫در زمینه ه��ای حمل ونق��ل هوای��ی‬ ‫و زمین��ی و دریای��ی م��ورد بحث و‬ ‫گفت وگو قرار گرفت‪ .‬اخوندی در این‬ ‫دیدار رویکرده��ا و برنامه های دولت‬ ‫برای توس��عه زیرس��اخت ها در زمینه حمل ونقل را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬با وجود ‪ 2‬برابر شدن عبور‬ ‫هواپیماهای خط��وط بین المللی از فضای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در یک سال گذش��ته‪ ،‬توانسته ایم با‬ ‫امکانات موجود و نیروهای تخصصی کش��ورمان به‬ ‫خوب��ی این موضوع را مدیری��ت کنیم‪ ،‬اما با افزایش‬ ‫این درخواست ها و توسعه روز افزون مسافران هوایی‬ ‫در ایران‪ ،‬نوسازی ناوگان و تجهیزات هوایی و توسعه‬ ‫فرودگاه های کشورمان امری اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه برنامه ‪۱۰‬‬ ‫ساله نوسازی و گسترش ناوگان هوایی ایران تدوین‬ ‫و به اجرا گذاش��ته شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫خرید هواپیما و افزای��ش تعداد هواپیماهای موجود‬ ‫و تامی��ن ‪ ۴۰۰‬هواپیمای جدید در طول ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫این��ده و همچنین افزایش تع��داد پروازها ازجمله با‬ ‫کشور فرانس��ه‪ ،‬ضروری اس��ت‪ .‬اخوندی با توضیح‬ ‫برنامه ه��ای گس��ترش فرودگاه ام��ام خمینی (ره) و‬ ‫تبدیل ان به یک جهان ش��هر فرودگاهی و س��اخت‬ ‫فرودگاه ه��ای جدی��د در ای��ران‪ ،‬از‬ ‫همکاری ش��رکت های فرانس��وی در‬ ‫این زمینه و همچنین توس��عه شبکه‬ ‫ریلی و جاده ای کشور استقبال کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنام��ه وس��یعی‬ ‫ب��رای برقی ک��ردن خ��ط راه اه��ن‬ ‫تهران‪ -‬مش��هد‪ ،‬احداث خط راه اهن‬ ‫سریع الس��یر ته��ران‪ -‬ف��رودگاه امام‬ ‫خمینی‪ -‬قم‪ -‬اصفهان به طول ‪ ۴۰۰‬کیلومتر‪ ،‬توسعه‬ ‫سهم حمل ونقل س��بز و انتقال بار از طریق قطار از‬ ‫‪ ۵‬درص��د درحال حاضر و رس��اندن ان به ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫و س��رمایه گذاری ‪ ۲۵‬میلی��ارد دالری در راه اهن در‬ ‫طول ‪ ۱۰‬س��ال اینده در دست اجرا داریم‪ .‬وزیر راه‬ ‫و شهرسازی با اشاره به ناوگان جاده ای کشور افزود‪:‬‬ ‫ما در این بخش ‪۱۲۷‬هزار کامیون‪ ،‬با س��ن متوسط‬ ‫‪ ۲۵‬سال با مصرف سوخت بسیار باال‪ ،‬یعنی ‪ ۵۶‬لیتر‬ ‫در ه��ر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر داریم و در نظر داریم ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫کامیون را در مدت ‪ 5‬سال اینده نوسازی کنیم‪.‬‬ ‫قطاره��ای حومه ای اس��ت‪ ،‬به گفت��ه معاون‬ ‫مس��افری ش��رکت راه اه��ن‪ ،‬ریل باس ه��ای‬ ‫مورد نیاز ب��رای ناوگان این قطارها‪ ،‬احتماال از‬ ‫شرکت های ریلی داخلی خریداری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم نیازس�نجی دقیق پیش از توسعه‬ ‫قطارهای حومه ای‬ ‫در سراس��ر دنیا‪ ،‬حمل ونقل حومه ای ریلی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬باعث کنترل ترافیک شده و موجب‬ ‫دربرنامه ریزیبرای‬ ‫راه اندازیقطارحومه ای‪،‬باید‬ ‫درمرحلهنخست‪،‬امکانات‬ ‫و اعتبارات الزم به درستی‬ ‫بررسیشدهونیاز سنجی‬ ‫دقیق انجام شود تا این‬ ‫پروژه پس از چند سال‪ ،‬به‬ ‫پروژه هاینیمه تمامکشور‬ ‫اضافهنشود‬ ‫ش��ده مردم س��فر با ری��ل را در مس��یرهای‬ ‫حومه ای به س��فر ب��ا خودرو ترجی��ح دهند‪.‬‬ ‫ای��ن را محمدعلی پورش��یرازی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی می گوی��د و می افزاید‪ :‬در‬ ‫همه کش��ورها م��ردم‪ ،‬حمل ونقل��ی عمومی‬ ‫را ترجی��ح می دهن��د ام��ا در کش��ور م��ا به‬ ‫دلی��ل کیفیت پایی��ن خدمات ریل��ی و نبود‬ ‫حمل ونقل حومه ای مناس��ب‪ ،‬انتخاب مردم‪،‬‬ ‫س��فر با خودرو شخصی اس��ت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫به همین دلیل روزانه هزاران خودرو از حومه‬ ‫تهران وارد شهر ش��ده و ترافیک سنگینی به‬ ‫خیابان ه��ا تحمیل می کنند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫حمل ونقل معتقد اس��ت در برنامه ریزی برای‬ ‫راه ان��دازی قطار حوم��ه ای‪ ،‬بای��د در مرحله‬ ‫نخس��ت‪ ،‬امکانات و اعتبارات الزم به درستی‬ ‫بررس��ی شده و نیاز س��نجی دقیق انجام شود‬ ‫تا این پروژه پس از چند س��ال‪ ،‬به پروژه های‬ ‫نیمه تمام کشور اضافه نشود و تنها نتیجه ان‪،‬‬ ‫هزینه های س��نگینی نباش��د که به دولت یا‬ ‫بخش خصوصی تحمیل می شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به پایین بودن کیفیت خدمات در حمل ونقل‬ ‫ریلی کش��ور‪ ،‬معتقد اس��ت ظرفیت پایین و‬ ‫هزینه باال باعث ش��ده است خدمات متناسب‬ ‫با توجه به جمعیت ارائه نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین ویژگی قطارهای حومه ای‬ ‫جهان‬ ‫نتایج مطالعه انجام شده درباره قطارهای‬ ‫حوم��ه ای در کش��ورهایی مانند فرانس��ه‪،‬‬ ‫اس��پانیا و المان که از سوی اتاق فکر ریلی‬ ‫ایران منتش��ر شده نش��ان می دهد‪ ،‬متولی‬ ‫خطوط حومه ای‪ ،‬راه اهن ملی کشورهاست‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ویژگی شاخص این‬ ‫قطاره��ا برنامه حرک��ت انهاس��ت‪ ،‬به این‬ ‫ترتیب ک��ه حرکت انها معموال از صبح زود‬ ‫اغاز شده و تا ‪ ۱۲‬شب‪ ،‬با فواصل ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫دقیقه ای به طور مستمر حرکت می کنند‪ .‬در‬ ‫س��اعت های اوج و عادی‪ ،‬تع��داد واگن های‬ ‫این قطارها تغییر می کند‪ ،‬بلیت ها نام مسافر‬ ‫و ش��ماره صندلی ندارند و حجم جابه جایی‬ ‫مسافر در این قطارها بسیار باالست‪ ،‬تا جایی‬ ‫ک��ه اث��ر ان روی کاهش ترافی��ک جاده ای‬ ‫ملموس اس��ت و این بخ��ش را اقتصادی تر‬ ‫و فضاهای تجاری را س��وداورتر می کند‪ .‬در‬ ‫این قطارها تاخیر بسیار مهم بوده و باید به‬ ‫شدت کنترل شود‪ ،‬زیرا سفرهای انجام شده‬ ‫با این ش��یوه حمل ونقل معموال س��فرهای‬ ‫کاری اس��ت‪ .‬ب��ا توجه ب��ه ای��ن ویژگی ها‬ ‫معموال ش��رکت ی��ا بخش خاصی‪ ،‬توس��عه‬ ‫و مدیری��ت قطاره��ای حوم��ه ای را زیرنظر‬ ‫راه اهن بر عه��ده می گیرد‪ .‬خطوط حومه ای‬ ‫با کریدورهای متعدد از ش��هرها عبور کرده‬ ‫و لینک��ی وس��یع ب��ا حمل ونق��ل عمومی‬ ‫درون ش��هری دارد‪ .‬در این میان باید گفت‬ ‫سرعت قطارهای حومه ای در جهان‪ ،‬معموال‬ ‫بین ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۶۰‬کیلومتر در ساعت متغیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش فاصله اعزام قطار در خط اهن تهران ـ مشهد‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدیرعامل رجاء‪ ،‬کاهش فاصله اعزام قطا ر‬ ‫در خط اهن تهران‪-‬مش��هد به کمتر از ‪ ۱۰‬دقیقه را‬ ‫نتیج��ه تکمیل بالک متحرک در این مس��یر ریلی‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫سید حس��ن موسوی نژاد اظهار کرد‪ :‬بخش دولتی‬ ‫در سیس��تم ریلی نیازمند تجدید س��اختار است‪،‬‬ ‫هنوز برخی نگاه ها و مقررات تصحیح نش��ده است ‪،‬‬ ‫همچنین مداخله بخش دولت��ی در فعالیت بخش‬ ‫خصوص��ی وج��ود دارد‪ ،‬البته بخش‬ ‫خصوصی جوان اس��ت و نس��بت به‬ ‫اداره خ��ود به اقتدار کامل نرس��یده‬ ‫و ای��ن ‪ 2‬عامل موجب ش��ده بخش‬ ‫خصوص��ی واقع��ی و ج��دی در‬ ‫حمل ونقل مس��افری ریلی نداش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سرمایه گذاران‬ ‫ما منحصربه دستگاه های شبه دولتی‬ ‫ی از محل دریافت‬ ‫هس��تند و فقط تعداد مح��دود ‬ ‫تسهیالت ریلی وارد این بخش شده اند و هیچ کس‬ ‫به طور جدی س��رمایه ای را وارد بخش ریلی نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬موس��وی نژاد اف��زود‪ :‬اگ��ر بخواهیم بخش‬ ‫خصوصی واقعی در سیس��تم ریلی حضور داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬باید اختیارات قوی تر و اجازه اعمال حقوق‬ ‫مالکان��ه بیش��تر ب��ه انها داده ش��ود‪ ،‬ضم��ن انکه‬ ‫تصمیمات بیش��تری هم به وسیله بخش خصوصی‬ ‫ی زمین ه حضور‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬به تازگ ‬ ‫فعال تر بخش خصوصی در عرصه ریلی کش��ور در‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی ایران ایجاد شده است‪،‬‬ ‫ب فاصله داریم ‪.‬‬ ‫اما هنوز با نتایج مطلو ‬ ‫مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی «رجاء» درباره‬ ‫افزایش بهره وری قطار ها و استفاده بیشتر از ظرفیت‬ ‫موجود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬درباره افزایش سرعت نیازمند‬ ‫برنامه ری��زی و س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها‬ ‫هستیم‪ .‬سال گذشته در مسیر ریلی تهران ـ مشهد‬ ‫(به عنوان پرترددترین مس��یر ریلی کش��ور) برخی‬ ‫ع و سوزن ها با «تراورس‬ ‫گلوگاه ها رف ‬ ‫چوبی» به «ت��راورس بتنی» تبدیل‬ ‫شد‪ ،‬بدین ترتیب سرعت روی سوزن‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬کیلومتر افزوده ش د و الزم‬ ‫نیست قطارها سرعت خود را کاهش‬ ‫دهند و ای��ن به افزای��ش به ره وری‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫موس��وی نژاد بیان کرد‪ :‬سیس��تم‬ ‫ «ا تی سی» که در روز پایانی اسفند ‪ ۹۳‬در خط اهن‬ ‫تهران ـ مشهد به بهره برداری رسید‪ ،‬دخالت انسان‬ ‫را در کنترل حرکت قطارها کاهش داد و نتیجه ان‬ ‫ارتقای ایمنی و افزایش سرعت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تکمیل بالک متح��رک در این‬ ‫مس��یر ریلی‪ ،‬افزود‪ :‬بدین ترتیب ظرفیت خط اهن‬ ‫تهران ـ مش��هد افزایش می یاب��د و می توان فاصله‬ ‫اعزام قطارها را به کمتر از ‪ ۱۰‬دقیقه کاهش داد و با‬ ‫کنترل اتوماتیک موجود‪ ،‬افزایش سرعت و افزایش‬ ‫ظرفیت در این مسیر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫فرش دستباف استان قزوین به مدیریت یکپارچه در تولید نیاز دارد‬ ‫‪23‬‬ ‫احیای فرش قزوین با نقشه اصیل‬ ‫عبدالرحمن رحیمی ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬فرش دستباف‬ ‫اس��تان قزوین در عرصه تولید دارای مش��کالتی است که‬ ‫باع��ث بی رونقی در تولید و ص��ادرات این هنر‪-‬صنعت در‬ ‫استان ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته کارشناس��ان نبود مدیریت‬ ‫متمرک��ز در زمینه فرش دس��تباف‪ ،‬اجرا نش��دن مطلوب‬ ‫طرح بیمه بافندگان فرش‪ ،‬تامین نش��دن مواد اولیه فرش‬ ‫دستباف و‪ ...‬از جمله مواردی است که در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ .‬البته از ابتدای س��ال ‪ 92‬تا پایان سال ‪ 93‬در حدود‬ ‫‪4‬هزار مترمربع فرش دستباف از قزوین صادر شده است‪.‬‬ ‫به همین منظور بری احیای فرش دستباف با نقشه اصیل‬ ‫قزوین و همچنین بهبود وضعیت فرش دستباف تالش های‬ ‫بس��یار زیادی انجام شد که از ان جمله می توان به احداث‬ ‫خانه فرش و تالش برای احیای فرش قزوین اشاره کرد‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان قزوی��ن در گفت وگو با‬ ‫از‬ ‫برگزاری کمیته بررس��ی فرش دستباف استان خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هدف از برگزاری این جلس��ه بررس��ی مسائل‬ ‫و مش��کالت مربوط ب��ه بیمه تامین اجتماع��ی قالیبافان‪،‬‬ ‫بررس��ی مشکالت مربوط به تس��هیالت مشاغل خانگی و‬ ‫سود تس��هیات بانکی‪ ،‬بررسی مشکالت رکود بازار فرش و‬ ‫بحران اقتصادی موجود و بررسی مشکالت گمرکی فرش‬ ‫دستباف و مشکالت تمدید مجوز های کسب و کار خانگی‬ ‫در زمینه مالیات مقرر است‪.‬‬ ‫علی اکبر کبیری با اشاره به اینکه نبود مدیریت متمرکز‬ ‫در زمین��ه فرش دس��تباف یک��ی از مش��کالت اصلی این‬ ‫حوزه اس��ت‪ ،‬می افزاید‪ :‬وجود تشکل های خصوصی مانند‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان فرش دستباف‪ ،‬خانه فرش‪ ،‬اتحادیه‬ ‫بافندگان فرش دس��تباف و‪ ...‬باعث ش��ده مدیریت درست‬ ‫در این زمینه وجود نداش��ته باشد و این صنعت در استان‬ ‫سردرگم باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر اداره تمامی ام��ور مربوط به فرش‬ ‫دس��تباف در سطح اس��تان در اختیار یک مجموعه واحد‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬می توان از ایجاد بسیاری از مشکالت جلوگیری‬ ‫کرد بنابراین در این زمینه باید همه تشکل ها با یک هدف‬ ‫مشترک حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توسعه بومی سازی تجارت و صادرات محور‬ ‫ق��رار دادن کاالهای تولیدی اس��تان‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه فرش دس��تباف از جمله کاالهایی اس��ت که بسیار‬ ‫م��ورد اهمیت قرار گرف��ت به گونه ای که در س��ال جاری‬ ‫برنامه های بلندمدت و کوتاه مدتی برای توسعه تولید فرش‬ ‫و ایجاد اشتغال در این زمینه در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫کبیری با تاکید بر گالیه تولیدکنندگان فرش دس��تباف‬ ‫اس��تان در زمینه اجرا نش��دن طرح بیمه بافندگان فرش‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬در نشس��تی که با نماینده بیمه تامین اجتماعی‬ ‫در این باره برگزار شد‪ ،‬مشکالت بافندگان فرش دستباف‬ ‫مطرح و تا حدودی این مش��کالت برطرف ش��د‪ .‬البته در‬ ‫زمینه در اختیار گذاشتن تسهیالت ارزانقیمت با نرخ سود‬ ‫پایی��ن‪ ،‬با مدیران عامل بانک ه��ا نیز صحبت هایی انجام و‬ ‫قول های مساعدی داده شد‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان قزوین ادامه داد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫‹ ‹تاثیر بی سوادی و کم سوادی بر بافت فرش‬ ‫ب��رای تع��دادی از واحده��ای متمرک��ز و غیرمتمرکز به‬ ‫عن��وان کارگاه قالیبافی مجوز صادر ش��د تا با اس��تفاده از‬ ‫این توانمندی موجود در اس��تان ب��ا احیای صنعت فرش‬ ‫دستباف و توسعه صادرات ان زمینه اشتغال بیش از ‪3‬هزار‬ ‫و ‪ 300‬نف��ری که در این زمینه فعالیت می کنند را فراهم‬ ‫کنیم تا با اماده سازی زیرساخت الزم‪ ،‬تعداد قالیبافان ماهر‬ ‫در استان به دو برابر افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی موضوع تس��هیل در زمینه فرش دستباف را بسیار با‬ ‫اهمیت دانس��ت و افزود‪ :‬باید این موضوع را در مرکز ملی‬ ‫فرش مورد پیگیری قرار دهیم‪ .‬زیرا اگر صادرات رونق پیدا‬ ‫کند عالوه بر تولید و فروش پایدار بیش��تر مشکالت فرش‬ ‫دستباف حل ش��ده و زمینه اشتغال پایدار را در استان به‬ ‫وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت واحد دراداره قالیبافان‬ ‫کارش��ناس اتحادیه بافندگان فرش دستباف قزوین در‬ ‫ب��ا بیان اینکه یکی از معضالت موجود‬ ‫گفت وگو با‬ ‫در عرصه قالیبافی در حال حاضر استفاده نکردن قالیبافان‬ ‫واقعی از تس��هیالت و بیمه تامین اجتماعی اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیش��تر کس��انی که جزو بافندگان واقعی محس��وب‬ ‫می شوند از بیمه تامین اجتماعی استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫عل��ی بابایی با اش��اره به اینک��ه همه قالیباف��ان باید با‬ ‫یک مدیریت واحد اداره ش��وند‪ ،‬می افزاید‪ :‬گرایش بیشتر‬ ‫قالیباف��ان اس��تان ب��ه بافت تابلو ف��رش‪ ،‬بی��ش از بافت‬ ‫فرش های بزرگ اس��ت و همین موضوع باعث زیان دیدن‬ ‫انها می شود‪.‬‬ ‫وی بافت فرش های بزرگتر را در سوددهی و تامین مالی‬ ‫قالیبافان تاثیر گذار دانس��ت و اعالم کرد‪ :‬بافت تابلو فرش‬ ‫ان هم با ش��رایطی خاص هیچ سودی برای بافنده خانگی‬ ‫در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد ک��رد‪ :‬خانه فرش اس��تان باید وس��ایل و‬ ‫م��واد اولیه بافندگان را تامین کن��د و در اختیار بافندگان‬ ‫قرار دهد‪ .‬زی��را خرید جزئی مواد اولیه توس��ط بافندگان‬ ‫خانگی بیش��تر باعث زیان دیدن انها می شود و در نهایت‬ ‫با احتس��اب هزینه ها‪ ،‬تولید یک تابل��و فرش‪ ،‬برای بافنده‬ ‫خانگی هیچ سودی نخواهد داشت‪ .‬فرش دستباف در بین‬ ‫خانوارهای قزوینی به عنوان یک کاالی س��رمایه ای تلقی‬ ‫می ش��ود ولی قیمت ان را همواره بازار تعیین کرده است‬ ‫که گاهی باعث زیان تولید کننده بوده است‪ .‬البته وضعیت‬ ‫بازار فرش دس��تباف در استان بسیار نامناسب است و باید‬ ‫برای حل این موضوع چاره ای اندیشید‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود بافنده ماهر فرش دستباف در قزوین‬ ‫رییس انجمن طراحان و نقاش��ان فرش دستباف استان‬ ‫نبود بافندگان ماهر در استان‬ ‫قزوین در گفت وگو با‬ ‫را یکی از مهم ترین مش��کالت در احیا و تولید فرش اصیل‬ ‫قزوین دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬یکی از مش��کالت اساس��ی‬ ‫ما در بافت فرش دس��تباف نبود بافن��ده خوب و ماهر در‬ ‫استان است زیرا بیشتر بافندگان استان برای نقشه خوانی‬ ‫و رج ش��ماری و امور تخصصی بافت فرش از س��واد کافی‬ ‫برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫فائزه جواهری افزود‪ :‬بیش��تر بافندگان استان فقط تابلو‬ ‫ف��رش می بافند و توانایی الزم در تولید یک فرش در ابعاد‬ ‫‪ 9‬متر و بیش��تر را ندارند و این موضوع یکی از مش��کالت‬ ‫اساس��ی در باف��ت فرش اس��ت‪ .‬این امر باعث اس��تخدام‬ ‫قالیباف ماهر از استان های همجوار شده است‪ .‬البته برخی‬ ‫تخص��ص و توان الزم برای بافت فرش های بزرگتر را دارند‬ ‫ولی انگیزه و رغبتی ندارند وهنگامی که به انها پیش��نهاد‬ ‫می شود‪ ،‬بیشتر انها با بی میلی برخورد می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه افزود‪ :‬بافندگان استان فقط در بافت نقشه های‬ ‫قدیم��ی زنجان و تبریز که ارزانقیمت هس��تند و مطمئن‬ ‫هس��تند که به س��ود دس��ت خواهند یافت‪ ،‬تمایل نشان‬ ‫می دهند و حاضر نیس��تند برای خرید و بافت نقش��ه های‬ ‫جدید که قیمت بیش��تری نس��بت به نقشه های شناخته‬ ‫شده و قدیمی دارند‪ ،‬هزینه کنند‪ .‬طراحان استان کارشان‬ ‫در حد اموزش اس��ت و دنبال کارهای بزرگتر نیس��تند و‬ ‫در اس��تان بافت تخصصی جوابگو نیس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫لزوم ایجاد یک نش��ان (برند) فرش دستباف اصیل قزوین‬ ‫در س��طح ب��ازار فرش کش��ور و جهان افزود‪ :‬شناس��اندن‬ ‫نش�� ان (برند) فرش ویژه استان یکی از اقدامات مهم و الزم‬ ‫اس��ت که باید در این حوزه اتفاق بیفتد تا فرش قزوین در‬ ‫بازار جای خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فرش دس��تباف شهرس��تان تاکس��تان‬ ‫با بیان اینکه بی س��وادی و کم س��وادی بیش��تر بافندگان‬ ‫ف��رش دس��تباف تاثیرهای منف��ی در تولید ف��رش دارد‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬برخوردار نب��ودن از تخص��ص و مهارت های‬ ‫حرفه ای بیش��تر بافندگان شهرس��تان تاکس��تان به علت‬ ‫بی س��وادی یا کم سوادی باعث ش��ده بافندگان نتوانند در‬ ‫تولی��د فرش های جدید و نقش��ه های جدی��د موفق عمل‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین شناسایی کم س��وادها و برگزاری دوره های‬ ‫س��واداموزی یکی از اقداماتی است که می تواند در بهبود‬ ‫وضعیت فرش دس��تباف استان قزوین کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫فرزانه روستایی در ادامه می گوید‪ :‬اخطار قطع بیمه تامین‬ ‫اجتماع��ی بافندگان بای��د با هماهنگی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و اتحادیه فرش انجام شود زیرا در بسیاری‬ ‫از موارد‪ ،‬قطع بیمه قالیباف از سوی بیمه تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫ب��دون هماهنگی با س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫اتحادیه فرش باعث بروز مش��کالت زیادی برای بافندگان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تامین نش��دن به موقع مواد اولیه بافندگان‬ ‫ف��رش از س��وی کارفرمایان را یکی دیگر از مش��کالت در‬ ‫این زمینه دانس��ته و می افزاید‪ :‬مش��اهده نکردن پیشرفت‬ ‫کار بافنده هنگام بازرس��ی بیمه باعث اخطار قطع بیمه از‬ ‫س��وی تامین اجتماعی شده و باید به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫شود که در این گونه موارد‪،‬هزینه کم کاری کارفرما توسط‬ ‫بافنده پرداخت نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی نمایش�گاه های فرش دس�تباف در‬ ‫اماکن تاریخی و گردشگری‬ ‫با‬ ‫رییس خانه فرش استان قزوین در گفت وگو با‬ ‫بیان اینکه با احیای فرش دس��تباف در قزوین می توان در‬ ‫زمینه فعال شدن هرچه بیشتر این صنعت در استان کمک‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه بیش��ترین تولید فرش در قزوین در‬ ‫زمینه تابلو فرش اس��ت که این جنبه خوبی ندارد‪ .‬باید در‬ ‫استان شرایطی فراهم ش��ود تا عالوه بر تولید تابلو فرش‪،‬‬ ‫بافندگان به تولید فرش در ابعاد بزرگ روی اورند‪.‬‬ ‫حسن دباغ ها با اش��اره به اینکه تنها فروش نقشه فرش‬ ‫به بافندگان کافی نیست‪ ،‬می افزاید‪ :‬باید در این زمینه نیز‬ ‫تحوالت اساس��ی به وجو اورد زیرا تهیه مواد اولیه مرغوب‬ ‫و در اختیار گذاشتن ان به فرشباف ازجمله مواردی است‬ ‫که در تولید فرش باکیفیت اهمیت دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه از نبود پایانه مس��تقل برای صادرات فرش‬ ‫دستباف در استان گالیه کرده و می گوید‪ :‬بیشتر فرش های‬ ‫تولیدش��ده در استان به وسیله خریداران سایر استان ها از‬ ‫استان خارج می شوند و در عمل می توان گفت هیچ سودی‬ ‫نصیب تولیدکنندگان اصلی نمی شود‪ .‬عالوه بر این میزان‬ ‫صادرات در این زمینه هم مشخص نمی شود‪.‬‬ ‫وی به راه اندازی نمایشگاه های فرش دستباف در اماکن‬ ‫تاریخی و گردش��گری اس��تان اش��اره کرده و می افزاید‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه در اس��تان بحث رونق گردش��گری مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬می توان با راه اندازی نمایش��گاه های گاه موقت در‬ ‫برخی از اماکن تاریخی مهم در اس��تان؛ فرش دس��تباف‬ ‫اس��تان را به سایر اس��تان ها معرفی و حتی زمین ه دریافت‬ ‫سفارش بافت را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ارزش افزوده صدورکاال از استان مرکزی‪2 ،‬برابر متوسط کشوری‬ ‫‪ :‬رییس اداره توس��عه تجارت خارجی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫مرک��زی گفت‪ :‬ارزش اف��زوده هر تن صدور‬ ‫کاال از این اس��تان به خارج از ایران دو برابر‬ ‫متوسط این شاخص در کشور است‪ .‬متوسط‬ ‫قیمت صادرات هر تن کاال از استان مرکزی‬ ‫به خارج از کشور ‪ 853‬دالر است در صورتی‬ ‫که متوس��ط کشوری ان ‪ 451‬دالر است که‬ ‫این مهم به دلیل صادرات کاالهای صنعتی با‬ ‫ارزش افزوده بیشتر است‪.‬‬ ‫جعف��ر اصغ��ری ادام��ه داد‪ :‬جلوگیری از‬ ‫خام فروش��ی و ف��راوری محصوالت صنعتی‬ ‫در کش��ور ارزش افزوده‪ ،‬در ام��د اقتصادی و‬ ‫ارزاوری بیش��تری را به هم��راه دارد‪ .‬در دو‬ ‫م��اه ابتدای س��ال جاری ‪183‬ه��زار تن کاال‬ ‫ب��ه ارزش ‪133‬میلی��ون دالر از این اس��تان‬ ‫به خارج از کش��ور صادر شده است که این‬ ‫میزان صادرات نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل از نظ��ر وزن و ارزش به ترتیب افزایش‬ ‫‪32‬درصدی و ‪25‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فراورده های پتروشیمی‪ ،‬شمش‬ ‫الومینیوم‪ ،‬انواع شیشه س��اختمانی و جام‪،‬‬ ‫عایق های رطوبتی‪ ،‬الیاف پلی اس��تر‪ ،‬سیمان‬ ‫و گچ‪ ،‬مواد پروتئینی‪ ،‬االیش خوراکی‪ ،‬مواد‬ ‫لبنی و گل و گیاه عمده کاالهای صادراتی از‬ ‫اس��تان مرکزی است که به ‪ 19‬کشور صادر‬ ‫شده است‪ .‬وی ادامه داد‪46 :‬درصد کاالهای‬ ‫صادراتی استان در سال جاری به افغانستان‪،‬‬ ‫‪32‬درصد ب��ه ترکیه‪13 ،‬درصد ب��ه عراق و‬ ‫‪9‬درصد به بقیه کش��ور ها صادر شده که به‬ ‫ترتیب کش��ور های افغانستان‪ ،‬ترکیه و عراق‬ ‫رتبه های نخست تا سوم صادرات کاال از این‬ ‫اس��تان را به خود اختصاص داده اند‪ .‬رییس‬ ‫اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان مرک��زی افزود‪:‬‬ ‫همچنین در این م��دت ‪14‬هزار تن کاال به‬ ‫ارزش ‪27‬میلیون ریال از دیگر کش��ور ها به‬ ‫اس��تان وارد شده اس��ت که نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته از نظر وزن و ارزش به‬ ‫ترتیب ‪40‬درصد و ‪4‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اصغ��ری ادام��ه داد‪ :‬عمده کااله��ای وارد‬ ‫شده به اس��تان مرکزی ماش��ین االت خط‬ ‫تولید‪ ،‬قطعات م��ورد نیاز و مواد اولیه تولید‬ ‫برای ص��ادرات‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬لول��ه‪ ،‬میلگرد‬ ‫قطع��ات مورد نیاز کمباین‪ ،‬ان��واع کاتالیز ها‬ ‫و مواد اولیه پتروش��یمی اس��ت ک��ه از ‪12‬‬ ‫کش��ور جهان وارد استان ش��ده است‪ .‬البته‬ ‫پیش بینی می شود در سال جاری یک میلیارد‬ ‫و ‪300‬میلی��ون دالر ص��ادرات کاال انج��ام‬ ‫ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬افزایش صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫دس��تیابی به تنوع کاالی صادراتی‪ ،‬خدمات‬ ‫پایدار‪ ،‬مان��دگاری و حفظ بازار های جهانی‪،‬‬ ‫ایجاد محیط مساعد صادرات کاال و خدمات‪،‬‬ ‫دس��تیابی به خدمات رقابتی و پشتیبانی از‬ ‫ص��ادرات و اجرای برنامه ه��ای راهبردی در‬ ‫حوزه تج��ارت خارجی از جمل��ه مهم ترین‬ ‫اه��داف ای��ن س��ازمان اس��ت و مش��ارکت‬ ‫دستگاه های مربوط و تشکل های صادراتی به‬ ‫ویژه اتاق های بازرگانی ضروری است‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در سال گذشته یک میلیون‬ ‫و ‪323‬هزار ت��ن کاال به ارزش یک میلیارد و‬ ‫‪128‬میلیون دالر از استان مرکزی به خارج‬ ‫از کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫اخبار استان ها‬ ‫تدوین برنامه ششم توسعه البرز‬ ‫مهر‪ :‬اس��تاندار البرز با اش��اره به اغ��از تدوین برنامه‬ ‫شش��م توس��عه در اس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬دس��تیابی البرز به‬ ‫جای��گاه مطلوبش در برنامه شش��م توس��عه منوط به‬ ‫تالش مس��ئوالن است‪ .‬برنامه شش��م توسعه مسیری‬ ‫برای برنامه ریزی ‪5‬سال اینده استان است‪ .‬سیدحمید‬ ‫طهایی در ادامه با اش��اره به اینکه این تدوین و اجرای‬ ‫این برنامه گامی موثر در مسیر توسعه استان محسوب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نقش مدیران استان در تدوین برنامه‬ ‫شش��م توس��عه از اهمیت وی��ژه ای برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫به همی��ن منظور ض��رورت ایجاب می کن��د مدیران‬ ‫دستگاه های اجرایی نقش خود را به دقت و به درستی‬ ‫ایفا کنند‪ .‬این مس��ئول با اش��اره ب��ه اینکه در تدوین‬ ‫برنامه ششم توس��عه باید حقوق استان البرز در همه‬ ‫بخش ها به درس��تی لحاظ شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کوتاهی در‬ ‫این زمینه انجام ش��ود‪ ،‬مدیران باید پاس��خگوی نسل‬ ‫اینده باشند‪ .‬اس��تاندار البرز مدیران استان را نماینده‬ ‫جمعیت ‪3‬میلیونی اس��تان خواند و گفت‪ :‬استان البرز‬ ‫اس��تان تازه تاسیسی اس��ت و مانند س��ایر استان ها‬ ‫تجرب��ه اجرای این برنامه ه��ا را ندارد به همین منظور‬ ‫باید با توس��عه طرح های اموزشی در این زمینه تالش‬ ‫بیش��تری کنیم‪ .‬طهایی در ادامه بهداش��ت و اشتغال‬ ‫را از جمل��ه موضوع��ات مهم در تدوین برنامه شش��م‬ ‫توس��عه دانس��ت و گفت‪ :‬بهداشت و اش��تغال باید در‬ ‫کارگروه های مختلف تخصصی مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بر همین اساس ش��واری تلفیق برنامه ششم استان با‬ ‫توجه به گزارشات برنامه عملیاتی بخش های مختلف‬ ‫را بر اس��اس مطالعات امایش سرزمین و اسناد توسعه‬ ‫استانی بررسی می کند‪.‬‬ ‫نقش مهم رسانه ها در توسعه‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫مهر‪ :‬اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬رسانه ها‬ ‫نقش مهمی در توس��عه استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫دارند و باید از ظرفیت رس��انه ها بیشتر استفاده شود‪.‬‬ ‫صداوس��یما رس��انه ای مردم محور اس��ت که می تواند‬ ‫رابط��ه اصولی بی��ن دولت و مردم برقرار کند‪ .‬قاس��م‬ ‫سلیمانی بیان کرد‪ :‬استفاده از مدیران جوان می تواند‬ ‫نقش مهمی در مسیر توسعه رسانه و توسعه استان ایفا‬ ‫کند‪ .‬اطالع رسانی نقش مهمی در جامعه دارد و حتی‬ ‫انتقادهایی که رس��انه ها از عملکرد مدیران می کنند‪،‬‬ ‫می تواند بسیار موثر واقع ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫رس��انه ها باید ظرفیت های استان را معرفی کنند و در‬ ‫راه توس��عه اس��تان گام بردارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬رسانه ها‬ ‫با معرفی ظرفیت های اس��تان مانند حوزه گردشگری‬ ‫می توانند نقش مهمی در ورود مس��افر و گردش��گر به‬ ‫اس��تان ایفا کنند که این مهم توسعه استان را در پی‬ ‫دارد‪ .‬چهارمح��ال و بختی��اری دارای جاذبه ها و نقاط‬ ‫گردشگری بسیاری است که باید معرفی شود‪ .‬توسعه‬ ‫استان نیازمند جذب سرمایه گذار است که رسانه ها در‬ ‫این زمینه می توانن��د با معرفی ظرفیت ها زمینه ورود‬ ‫سرمایه گذار را به استان فراهم کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬کارگاه اموزش��ی مهارت ه��ای زندگ��ی با‬ ‫حض��ور کارکنان و مدیران س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان الب��رز در محل س��الن اجتماعات این‬ ‫سازمان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ :‬نش��ت یابی بی��ش از ‪ 2‬ه��زار کیلومت��ر از‬ ‫ش��بکه ها و خطوط تغذیه گاز در سال ‪ 93‬در شرکت‬ ‫گاز استان قم انجام شد‪.‬‬ ‫‪ :‬بیش از ‪755‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫در دو ماه نخس��ت سال ‪ 1394‬در سطح استان قزوین‬ ‫مصرف ش��د‪ .‬فتحعلی نجفی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت گاز‬ ‫استان قزوین با اشاره به مصرف ‪755‬میلیون و ‪26‬هزار‬ ‫مترمکعب گاز در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری‬ ‫در بخش ه��ای مختلف صنعتی‪ ،‬تج��اری‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و‪ ...‬اظهار ک��رد‪ :‬از این مقدار ‪479‬میلیون و ‪257‬هزار‬ ‫مترمکع��ب‪ ،‬گاز تحویل��ی به نیروگاه ‪2‬ه��زار مگاواتی‬ ‫شهید رجایی بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل‬ ‫‪48‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‪ :‬افتتاح همزمان مراکز و پایگاه های سالمت‬ ‫جامعه و برنامه جامع ارائه مراقبت های اولیه س�لامت‬ ‫در مناط��ق ش��هری در شهرس��تان های زیر پوش��ش‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫اس��تان س��منان با حضور محم��د وکیلی اس��تاندار‬ ‫س��منان‪ ،‬رییس دانش��گاه و معاونان بهداشت و غذا و‬ ‫دارو دانش��گاه‪ ،‬مدیران کل دستگاه های اجرایی استان‬ ‫و شهرستان سمنان انجام شد‪.‬‬ ‫‪ :‬بهترین رتبه تاریخ دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫اس��تان س��منان در ازم��ون پی��ش کارورزی بع��د از‬ ‫‪17‬س��ال تکرار شد‪ .‬از س��وی مرکز سنجش اموزش‬ ‫وزارت بهداش��ت علی دانشمند شعرباف به عنوان رتبه‬ ‫پنجم کش��ور و عاطفه عیدی اردی��زی به عنوان رتبه‬ ‫بیست وششم کش��ور در ازمون پیش کارورزی معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اعتبار میلیاردی برای زیرساخت های‬ ‫شهرک صنفی بوشهر‬ ‫ف�ارس‪ :‬ش��هردار بوش��هر از‬ ‫پیش بینی اعتب��ار یک میلیارد‬ ‫تومان��ی ب��رای ایج��اد‬ ‫زیرس��اخت های شهرک صنفی‬ ‫بوش��هر خب��ر داد‪ .‬غالمعل��ی‬ ‫میگلی نژاد اظه��ار کرد‪ :‬زمینی‬ ‫ک��ه برای ایجاد ش��هرک صنف��ی بوش��هر پیش بینی ‬ ‫ش��ده‪ 25 ،‬هکتار است که با توجه به اجرای طرح‪‎‬های‬ ‫توس��عه ای در اینده‪ ،‬باید در ش��رایط اراضی پیرامون‬ ‫این قطعه تغییراتی داده ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به طرح‬ ‫انتقال صنوف االینده به خارج از ش��هر اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این زمینه نس��بت به اس��تان های دیگر عقب هستیم‬ ‫اما هنوز دیر نش��ده و باید هرچه سریع‪‎‬تر دست به کار‬ ‫شویم‪ .‬شهردار بوش��هر درباره ظرفیت شهرک صنفی‬ ‫بوش��هر گفت‪ :‬اگر ‪ 30‬درصد از این قطعه ‪ 25‬هکتاری‬ ‫برای ایجاد فضاهای عمومی در نظر گرفته شود‪360 ،‬‬ ‫قطعه ‪ 500‬متری در اختیار خواهیم داش��ت که امکان‬ ‫استقرار ‪ 360‬واحد صنفی را به ما می دهد‪ .‬میگلی‪‎‬نژاد‬ ‫با اش��اره ب ه پیش بینی یک میلی��ارد تومان برای ایجاد‬ ‫زیرساخت‪‎‬های ابتدایی در شهرک صنفی بوشهر افزود‪:‬‬ ‫این مبلغ برای زیرس��اخت‪‎‬های اولیه نظیر گذربندی و‬ ‫پالک بندی قطعات هزینه می‪‎‬ش��ود که امیدواریم این‬ ‫کار ظ��رف دو ماه انجام ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به محض‬ ‫ایجاد زیرساخت‪‎‬ها‪ ،‬کار انتقال واحدهای صنفی االینده‬ ‫به این شهرک اغاز‪‎‬می شود‪ .‬انتظار می‪‎‬رود با تسریع در‬ ‫این امر‪ ،‬عقب‪‎‬ماندگی‪‎‬ها را در این زمینه جبران کنیم‪.‬‬ ‫شهردار بوشهر گفت‪ :‬اگر مجمع صنفی‪ ،‬شورای فنی و‬ ‫راه و شهرسازی تا ‪ 25‬مردادماه گزارش اقدامات انجام‬ ‫ ش��ده در این زمینه را ارائه کنن��د‪ ،‬تکلیف برای ادامه‬ ‫کار و همکاری‪‎‬ها روش��ن می‪‎‬ش��ود‪ .‬میگلی‪‎‬نژاد عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬این امادگی را داریم که برای تدوین طرح جامع‬ ‫شهرک صنفی بوشهر همکاری کنیم‪.‬‬ ‫ظرفیت های تجاری و اقتصادی‬ ‫سیریک شناسایی و معرفی شود‬ ‫مه�ر‪ :‬فرمان��دار شهرس��تان س��یریک در هرم��زگان‬ ‫خواستار شناسایی ظرفیت های تجاری و اقتصادی این‬ ‫شهرس��تان و معرفی به س��رمایه گذاران شد‪ .‬سعیداهلل‬ ‫مبارکی در مراسم تودیع و معارفه رییس اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت شهرستان س��یریک با اشاره به اینکه‬ ‫س��یریک از ظرفیت ه��ای باالیی در زمین��ه تجارت و‬ ‫بازرگانی برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران در این حوزه‬ ‫می توانن��د با وج��ود ظرفیت های تج��ارت و بازرگانی‬ ‫به پیش��رفت و توس��عه شهرس��تان و براورده ش��دن‬ ‫خواس��ته های مردم کمک کنند‪ .‬مبارکی با بیان اینکه‬ ‫توج��ه به وضع موجود و ظرفیت تجاری و بازرگانی در‬ ‫این شهرستان می تواند به رشد و توسعه و اشتغالزایی‬ ‫در این شهرس��تان کمک کند اف��زود‪ :‬مدیریت جدید‬ ‫باید به دنبال شناس��ایی این ظرفیت ها و س��اماندهی‬ ‫در این بخش باش��د‪ .‬وی خطاب به رییس جدید اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��یریک گفت‪ :‬این س��ازمان‬ ‫از ‪ 3‬بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تش��کیل شده که‬ ‫باید ب��ا برنامه ریزی به دنبال تحول در هر ‪ 3‬حوزه بود‬ ‫به طوری که باید شاهد توسعه و رونق در این بخش ها‬ ‫باش��یم‪ .‬وی ضم��ن خطاب به مس��ئوالن و اینکه باید‬ ‫به طور ش��بانه روزی کار ش��ود گفت‪ :‬مسئوالن باید با‬ ‫مردم در یک راستا به صورت همدل و هم زبان در کنار‬ ‫یکدیگر برای توسعه و ابادانی شهرستان تالش کنند‪.‬‬ ‫ساخت راه اهن بوشهر به فارس‬ ‫توسعه استان را شتاب می بخشد‬ ‫مهر‪ :‬اس��تاندار بوش��هر گفت‪:‬‬ ‫س��اخت راه اه��ن بوش��هر ب��ه‬ ‫فارس توسعه اس��تان را شتاب‬ ‫می بخش��د‪ .‬مصطفی س��االری‬ ‫در نشس��ت ب��ا مع��اون وزی��ر‬ ‫راه وشهرسازی اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین مصوبات س��فر س��ال گذشته هیات دولت‬ ‫در استان بوش��هر مربوط به پروژه های را هو شهرسازی‬ ‫اس��ت که ‪ 6‬طرح مهم در این زمینه به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این طرح ها امسال و سال اینده اجرا‪،‬‬ ‫تکمی��ل و به بهره برداری خواهند رس��ید‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بخش زیادی از راه های استان بوشهر بزرگراه است و تا‬ ‫پایان سال ‪ ۹۵‬بزرگراه های نیمه تمام استان بوشهر نیز‬ ‫تکمیل خواهد ش��د‪ .‬استاندار بوشهر ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫راه های مهم و ضروری اس��تان بوشهر مربوط به مسیر‬ ‫باغان‪ ،‬سرچش��مه و ریز اس��ت که دارای ‪ ۳۰‬کیلومتر‬ ‫طول اس��ت ک��ه ‪ 13/5‬کیلومتر از این مس��یر تا دهه‬ ‫فجر امسال با مش��ارکت وزارت را هو شهرسازی تکمیل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی در ادامه خواس��تار توجه ویژه وزارت‬ ‫را هو شهرس��ازی به ساخت محور چغادک‪ ،‬عالی شهر به‬ ‫بنه گز ش��د و بیان کرد‪ :‬روسازی محور ‪ ۸‬نقطه استان‬ ‫بوشهر را در دستورکار داریم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫بررسی‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫از تولید و صادرات همدان نشان می دهد‬ ‫رونق صادرات با ارتقای صنعت بسته بندی‬ ‫صب�ا رضایی – گ�روه اس�تان ها‪ :‬صنعت‬ ‫بس��ته بندی یک��ی از صنایع��ی اس��ت که در‬ ‫اس��تان هم��دان م��ورد غفل��ت واقع ش��ده‬ ‫است‪ .‬بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند که‬ ‫محصوالت کش��ورهایی مانن��د ترکیه و چین‬ ‫به دلیل بس��ته بندی اس��تاندارد و مناس��ب‬ ‫در ص��ادرات محصوالت خود موف��ق بوده اند‬ ‫و تولیدکنن��دگان ای��ن کش��ورها ب��ه دلیل‬ ‫استفاده از بس��ته بندی های اس��تاندارد توان‬ ‫رقابتی باالیی در س��طح جهان دارند‪ .‬اس��تان‬ ‫همدان در حوزه تولید کاالهایی مانند س��فال‬ ‫و سرامیک ش��هرت جهانی داشته و بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان‪ ،‬اللجین را شهر سفال جهان‬ ‫می نامند اما هیچ واحد بس��ته بندی در حوزه‬ ‫این اجناس در استان همدان موجود نبوده و‬ ‫استفاده نکردن از بسته بندی مناسب موجب‬ ‫شکس��تن‪ ،‬ضربه خوردن و در نهایت کاهش‬ ‫رغبت مشتریان برای خرید سفال های اللجین‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این د رحالی است که بسیاری از‬ ‫مدی��ران اس��تانی معتقدن��د که اس��تفاده از‬ ‫بس��ته بندی موجب افزایش قیمت تمام شده‬ ‫کاال شده و تولیدکنندگان هزینه اضافی برای‬ ‫بسته بندی مناس��ب پرداخت نمی کنند‪ .‬نبود‬ ‫بس��ته بندی مناسب در اقالم کش��اورزی نیز‬ ‫مشهود است‪ .‬به گفته مدیران استان همدان؛‬ ‫مردم این اس��تان عادت به خرید محصوالت‬ ‫م��ورد نی��از خود به ص��ورت فل��ه ای و بدون‬ ‫بس��ته بندی دارند و حاضر نیستند پولی بابت‬ ‫بس��ته بندی به فروش��ندگان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مدیران اس��تانی معتقدند ک��ه نهادینه کردن‬ ‫فرهنگ استفاده از بسته بندی در بازار استان‬ ‫همدان زمانبر ب��وده و باید صبورانه در انتظار‬ ‫رواج اس��تفاده از بس��ته بندی در می��ان عامه‬ ‫مردم و تولیدکنندگان بوده و سپس در جهت‬ ‫ارتقای بسته بندی محصوالت کوشش کرد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا متین‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان هم��دان به‬ ‫می گوید‪ :‬در زمینه بسته بندی های محصوالت‬ ‫لبن��ی فعالی��ت چندانی نمی ت��وان انجام داد‬ ‫چرا ک��ه در مجموع ح��دود ‪ 60‬واح��د لبنی‬ ‫موفق و با کیفیت در کش��ور وجود دارد و این‬ ‫واحد ه��ا فعالیت های مربوط به بس��ته بندی‬ ‫محصوالت ش��ان را در کارخان��ه خ��ود انجام‬ ‫می دهند‪ .‬اما در حوزه ارتقای بسته بندی های‬ ‫پروتئینی دامی در قالب واحدهای بسته بندی‬ ‫احش��ام دام��ی و بی��ش از هم��ه در زمین��ه‬ ‫بس��ته بندی مرغ فعالیت هایی انج��ام داده و‬ ‫بسته بندی پیشین مرغ ها را در استان همدان‬ ‫تغییر دادی��م‪ .‬او می افزاید‪ :‬قصد داریم نحوه‬ ‫بسته بندی مرغ های تولیدی را کنترل کنیم‪،‬‬ ‫به بس��ته بندی ها فرم مناس��بی داده و اجازه‬ ‫ندهیم مرغ های عرضه شده در بازار به صورت‬ ‫نامناسب ارائه شوند‪ .‬تصمیمات قاطعی مبنی‬ ‫بر جمع اوری بسته بندی های نامناسب مرغ ها‬ ‫در استان همدان گرفته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه متی��ن ن��رخ س��رمایه گذاری و‬ ‫واردات ماش��ین االت جدی��د در زمین��ه‬ ‫صنع��ت بس��ته بندی ان��واع محص��والت باال‬ ‫ب��وده و خری��داری ای��ن ماش��ین االت برای‬ ‫تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست‪ .‬صنعت‬ ‫بس��ته بندی نیاز به س��رمایه گذاری عظیمی‬ ‫داش��ته و فرهنگ مصرف ان هنوز در استان‬ ‫همدان جا نیفتاده است‪ .‬عموم جامعه استان‬ ‫هم��دان در حال حاضر خواربار خود را فله ای‬ ‫خریداری کرده و بیشتر محصوالت و کاالهای‬ ‫مورد نیاز خود را بدون بسته بندی می خرند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬بنابراین بس��ته بندی مرغوب‬ ‫و باکیفیت بس��یاری از کااله��ای مصرفی در‬ ‫این اس��تان قیمت تمام شده اجناس و هزینه‬ ‫تولید را افزای��ش داده و تولیدکنندگان را در‬ ‫زمینه درام��د و هزینه تولی��دات خود دچار‬ ‫مش��کل کرده اما در بحث بسته بندی مرغ‪ ،‬از‬ ‫سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫همدان تالش های بسیاری انجام و یک واحد‬ ‫عرضه کننده مرغ در این استان مجاب شده تا‬ ‫از بسته بندی مرغوب در عرضه کاالهای خود‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان هم��دان عن��وان می کن��د‪ 3 :‬واح��د‬ ‫تولید کننده گوش��ت قرمز در اس��تان همدان‬ ‫موجود بوده که این واحدها دارای ماشین االت‬ ‫پیش��رفته برای بس��ته بندی محصوالت خود‬ ‫نبوده و بس��ته بندی اجناس خود را با دس��ت‬ ‫و با یک سیستم نیمه سنتی انجام می دهند‪.‬‬ ‫به عقیده او با ارتقای بس��ته بندی کاالهای‬ ‫تولیدی و استفاده از بسته بندی مدرن ارزش‬ ‫افزوده اضافه ای برای محصوالت ایجاد می شود‬ ‫که طرفدار چندان��ی در میان تولیدکنندگان‬ ‫ن��دارد‪ .‬گرچ��ه در فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫اجن��اس عرضه ش��ده دارای بس��ته بندی های‬ ‫مدرن و باکیفیت هس��تند اما در س��طح بازار‬ ‫استفاده از بسته بندی های مرغوب هنوز رواج‬ ‫نیافته است‪.‬‬ ‫بیشترین مشکل‬ ‫بسته بندی در محصوالت‬ ‫صادراتی سفال و‬ ‫سرامیک استان همدان‬ ‫وجود دارد‪ .‬بزرگترین‬ ‫ضربه ای که بر صادرات‬ ‫سفال و سرامیک این‬ ‫استان وارد می شود‪،‬‬ ‫ناشی از نبود یک واحد‬ ‫بسته بندی مناسب برای‬ ‫این محصوالت است‬ ‫متین عنوان می کند‪ :‬بسیاری از مغا زه داران‬ ‫عالقه مند به استفاده از بسته بندی های مرغوب‬ ‫هس��تند؛ این امر موجب می ش��ود مشکلی با‬ ‫اداره بهداش��ت نداشته باش��ند و مشتری نیز‬ ‫تمایل بیش��تری به خرید محصول مورد نظر‬ ‫با بسته بندی مناسب داشته باشد‪ ،‬اما مشکل‬ ‫اینجاست که بس��یاری از مشتریان حاضر به‬ ‫پرداخ��ت مبلغ اضافی برای بس��ته بندی کاال‬ ‫نیستند‪ .‬به نظر او راهکار مناسب ان است که‬ ‫به تدریج استفاده از بسته بندی های مرغوب و‬ ‫مناسب را در میان مردم استان همدان درونی‬ ‫کرد که این امر نیاز به گذشت زمانی طوالنی‬ ‫دارد تا فرهنگ اس��تفاده از بس��ته بندی های‬ ‫باکیفیت در می��ان تولیدکنندگان‪ ،‬بازاریان و‬ ‫مردم جامعه این اس��تان درونی شود‪ .‬متین‬ ‫گفت وگوی بخش خصوصی و دولت درکردستان‬ ‫فارس‪ :‬اس��تاندار کردستان مش��کل اساسی طرح های‬ ‫تولیدی سال گذش��ته را نبود طرحی بزرگ که بتواند‬ ‫موج��ب جهش قابل توج��ه در فعالیت بخش خصوصی‬ ‫ش��ود‪ ،‬دانس��ت و افزود‪ :‬مقدمات یک س��رمایه گذاری‬ ‫بزرگ برای سال جاری در استان کردستان فراهم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالمحمد زاهدی در جلس��ه ش��ورای گفت وگوی‬ ‫بخش خصوصی و دولت در کردس��تان اظهار کرد‪ :‬برنامه‪ ،‬راهبرد‬ ‫و استراتژی روشن برای اینده باید مد نظر باشد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تعریف نشدن مسیر‪ ،‬موجب ناکامی در رسیدن به هدف می شود‪،‬‬ ‫بو کار و رونق فعالیت های اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬برای بهبود فضای کس ‬ ‫اعم از تولید و تجارت باید راهبرد و برنامه هایی ذیل راهبرد تعریف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫استاندار کردس��تان عنوان کرد‪ :‬شورای گفت وگو به این منظور‬ ‫ش��کل گرفت که همه توانمندی های دستگاه های دولتی و فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬تجمیع کرده و هم افزایی در راس��تای توس��عه‬ ‫بو کار را‬ ‫فعالیت های اقتصادی در اس��تان ایجاد کند و فضای کس ‬ ‫بهبود بخشد‪ .‬زاهدی در ادامه اظهار کرد‪ :‬سرمایه گذاری در استان‬ ‫و کم��ک به فعالیت های اقتصادی امری مهم اس��ت و باید تمامی‬ ‫دس��تگاه ها و بانک ها همکاری متقابل با بخش خصوصی داش��ته‬ ‫باشند تا سرمایه گذاری بیش از گذشته در استان کردستان انجام‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال گذشته ‪ 105‬طرح تولیدی‬ ‫از طریق بانک ها به صندوق توسعه ملی ارجاع شده‬ ‫ک��ه همگی انها تصویب ش��د و این موضوع نش��ان‬ ‫می دهد مسئوالن صندوق توجه خوبی به کردستان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اس��تاندار کردس��تان مشکل اساس��ی طرح های‬ ‫تولیدی سال گذشته را نبود طرحی بزرگ که بتواند‬ ‫موجب جهش قابل توجه در فعالیت بخش خصوصی شود‪ ،‬دانست‬ ‫و افزود‪ :‬مقدمات یک س��رمایه گذاری بزرگ برای س��ال جاری در‬ ‫استان کردستان فراهم شده است‪.‬‬ ‫زاهدی با تاکید بر اینکه تالش ها باید در زمینه س��رمایه گذاری‬ ‫در همه عرصه ها باش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اش��تغال نباید تنها به‬ ‫طرح ه��ای ب��زرگ محدود ش��ده و از طرفی باید در س��ال جاری‬ ‫س��رمایه گذاری های قابل توجهی انجام شود‪ .‬وی تسهیالت استان‬ ‫کردس��تان از مح��ل صندوق توس��عه مل��ی را در بخ��ش ریالی‬ ‫‪10‬درصد‪ ،‬صنعت و خدمات ‪ 12‬درصد‪ ،‬تس��هیالت ارزی ‪ 4‬درصد‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬زمان بازپرداخت تسهیالت در استان ما نسبت‬ ‫به سایر استان های کشور از این محل ‪ 2‬سال بیش تر است‪.‬‬ ‫اس��تاندار کردس��تان با یاداوری ویژگی مرزی بودن این استان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید از این ظرفیت بیشتر استفاده و زمینه همکاری مشترک‬ ‫افزون تر بین شهرستان سنندج و سلیمانیه عراق فراهم شود‪.‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬پیش بین��ی می کنم اگ��ر فرهنگ‬ ‫استفاده از بسته بندی مناسب در جامعه استان‬ ‫همدان نهادینه ش��ود‪ ،‬می ت��وان فعالیت های‬ ‫بس��یاری را در زمینه صنعت بس��ته بندی در‬ ‫اس��تان همدان انجام داد؛ چرا که در صنعت‬ ‫بس��ته بندی در اس��تان همدان دارای نقایص‬ ‫و ضعف های شدیدی هس��تیم‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫در زمینه بسته بندی محصوالت صادراتی نیز‬ ‫ضعف های بس��یاری داریم‪ .‬بیشترین مشکل‬ ‫بس��ته بندی در محصوالت صادراتی س��فال و‬ ‫سرامیک استان همدان وجود دارد‪ .‬بزرگترین‬ ‫ضربه ای که بر صادرات سفال و سرامیک این‬ ‫اس��تان وارد می شود‪ ،‬ناشی از نبود یک واحد‬ ‫بسته بندی مناسب برای این محصوالت است‪.‬‬ ‫چرا که س��رمایه گذاری در ای��ن زمینه انجام‬ ‫نش��ده و اگر ش��خصی بخواهد سرمایه گذاری‬ ‫کن��د‪ ،‬بای��د این نکت��ه را در نظ��ر بگیرد که‬ ‫بس��ته بندی مرغ��وب محصوالت س��فالی بر‬ ‫قیمت تمام ش��ده اجناس تاثیر منفی داشته‪،‬‬ ‫قدرت رقابت تولیدکنن��دگان را کاهش داده‬ ‫و در نتیجه ق��درت رقابت این محصوالت در‬ ‫بازارهای جهان��ی کاهش می یابد‪ .‬در حقیقت‬ ‫اس��تفاده از بس��ته بندی های مرغ��وب برای‬ ‫عرضه محصوالت س��فالی و سرامیکی به نفع‬ ‫تولیدکنندگان نخواهد بود و بازار فروش خود‬ ‫را از دست می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته متی��ن اکنون س��فال های چینی‬ ‫بسیار ساده تر از سفال های ایرانی بسته بندی‬ ‫ش��ده و ب��ه علت پایی��ن بودن قیم��ت کاال ‪،‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای تولیدی س��فال کشور‬ ‫را در صادرات محصوالت خود دچار مش��کل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش رقاب�ت محص�والت ب�ا‬ ‫بسته بندی های نامرغوب‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه با‬ ‫اس��تفاده از بس��ته بندی های نامناسب قدرت‬ ‫رقاب��ت محصوالت داخلی در بازارهای جهانی‬ ‫از بین می رود‪.‬‬ ‫چنانچ��ه ابراهی��م کارخان��ه ای‪ ،‬نماین��ده‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫مجلس شورای اس�لامی به‬ ‫یک مش��کل اساس��ی در کش��ور م��ا وجود‬ ‫دارد و مان��ع رونق محصوالت صنعتی اس��ت؛‬ ‫بس��ته بندی ضعی��ف و غیراس��تاندارد که در‬ ‫هم��دان نیز وجود دارد‪ .‬بس��یاری از تولیدات‬ ‫داخلی کش��ور که در بازارهای جهانی عرضه‬ ‫می ش��وند‪ ،‬دارای بس��ته بندی های نامرغوب‬ ‫بوده درحالی که همین محصوالت از س��وی‬ ‫دیگ��ر کش��ورهای جهان با بس��ته بندی های‬ ‫زیب��ا توزیع می ش��وند‪ .‬او می افزاید‪ :‬به عنوان‬ ‫نمون��ه زعفران ایران به صورت فله ای به دیگر‬ ‫کشورها صادرشده و سپس با بسته بندی های‬ ‫زیبا به نام ان کش��ورها به س��ایر نقاط جهان‬ ‫ص��ادر می ش��وند‪ .‬همچنی��ن در زمینه دیگر‬ ‫محص��والت صادراتی و مع��روف ایرانی مانند‬ ‫پس��ته و خاویار نیز مشکل بسته بندی وجود‬ ‫داش��ته که صادرات این محص��والت را دچار‬ ‫مشکل می کند‪ .‬به گفته کارخانه ای در استان‬ ‫همدان به دلیل کیفیت پایین بس��ته بندی ها‪،‬‬ ‫محصوالت به صورت فله ای توزیع می ش��وند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬اس��تان همدان با تولید ‪ 51‬هزار‬ ‫تن گردو در سال رتبه نخست در زمینه تولید‬ ‫این محصول را دارد‪ .‬اما به دلیل اینکه گردوی‬ ‫همدان از بسته بندی مرغوبی برخوردار نبوده‪،‬‬ ‫به ص��ورت فله ای و در کارتن های معمولی به‬ ‫دیگر نقاط کش��ور ارسال شده و ارزش افزوده‬ ‫چندانی ایجاد نمی کند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اگر همین محصول در بسته بندی های زیبا و‬ ‫شفاف در سطح کش��ور توزیع شود‪ ،‬می تواند‬ ‫ارزش افزوده بسیار بیشتری ایجاد کند‪.‬‬ ‫کارخانه ای عنوان می کند‪ :‬همچنین استان‬ ‫همدان ساالنه ‪ 49‬هزارتن سیر تولید می کند‬ ‫و رتبه نخس��ت را در تولی��د این محصول در‬ ‫سطح کشور کس��ب کرده اما به دلیل عرضه‬ ‫در بس��ته بندی های نامناس��ب ارزش افزوده‬ ‫بسیار کمی را برای این استان به همراه دارد‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت اساسی در سر راه صادرات‬ ‫محصوالت اس��تان همدان‪ ،‬نبود بس��ته بندی‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه شهرس��تان‬ ‫اللجین ش��هر سفال جهان نامیده می شود اما‬ ‫به دلیل بس��ته بندی نامناسب این محصول‪،‬‬ ‫س��فال های اللجین قدرت رقابتی خود را در‬ ‫برابر محصوالت تولیدی کش��ورهای رقیب از‬ ‫دس��ت داده و سفال های چینی موفق شده اند‬ ‫در ف��روش و صادرات از س��فال های اللجین‬ ‫پیشی بگیرند‪.‬‬ ‫طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه ماه رمضان‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان بوش��هر از‬ ‫طرح تش��دید نظارت و پایش بازار‬ ‫وی‍ژه ایام ماه مبارک رمضان از ‪25‬‬ ‫خردادماه تا ‪ 30‬تیرماه سال جاری‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سیدحسین حس��ینی محمدی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان‬ ‫و افزای��ش تقاضای عمومی برای تهیه کاالهای‬ ‫اساس��ی؛ س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫امادگی کام��ل نظارت و بازرس��ی از کاالهای‬ ‫پرمصرف و ضروری در س��طح بازار را با جدیت‬ ‫و به صورت مستمر در تمامی واحد های صنفی‬ ‫اج��را می کند‪ .‬وی با بیان این خبر گفت‪ :‬پایش‬ ‫مس��تمر بازار و توجه وی��ژه به موضوع تامین و‬ ‫توزی��ع کاالهای پرتقاض��ای ماه رمض��ان و با‬ ‫هدف تسهیل و تس��ریع در تامین و دسترسی‬ ‫مردم ب��ه کاالهای مورد نیاز با قیمت مصوب و‬ ‫مناسب از جمله اولویت های این سازمان است‪.‬‬ ‫حس��ینی محم��دی افزود‪ :‬نظارت ب��ر عملکرد‬ ‫واحدهای تولیدی‪-‬توزیعی و خدماتی و برخورد‬ ‫با تخلف��ات احتمالی با هماهنگی‬ ‫ق اصن��اف مرک��ز اس��تان و‬ ‫ات��ا ‬ ‫شهرس��تان ها متناسب با وظایف‬ ‫و مس��ئولیت های مح��ول قانونی‬ ‫به ویژه در س��طوح خرده فروشی‬ ‫و اس��تفاده حداکثری از ظرفیت‬ ‫بازرس��ان در حوزه نظارت بر بازار‬ ‫و ناظران افتخاری و برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫برای انجام گش��ت های مش��ترک و هدفمند با‬ ‫سایر دستگاه های اجرایی مرتبط نظیر تعزیرات‬ ‫حکومتی‪ ،‬دانش��گاه علوم پزش��کی و‪ ...‬در حال‬ ‫انجام است‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬نظارت بازرسان‬ ‫و استقرار شعبه رسیدگی به شکایات مردمی در‬ ‫نمایشگا ه طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان‬ ‫به منظور کنترل قیمت کاالهای عرضه شده‪ ،‬از‬ ‫دیگر برنامه های این سازمان است‪ .‬وی از مردم‬ ‫سراس��ر استان خواس��ت با توجه به تعداد زیاد‬ ‫واحد های صنفی و تسریع در بررسی نظارت ها‬ ‫ب��ر بازار‪ ،‬با اع�لام گزارش تخلفات انجام ش��ده‬ ‫ب��ه تلفن ‪( 124‬واحد رس��یدگی به ش��کایات‬ ‫مردمی)‪ ،‬این سازمان را یاری کنند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫بررسی می کند‬ ‫‪25‬‬ ‫تجارت متقابل‪،‬راهی برای رهایی از فشارهای اقتصادی‬ ‫نی�ز متداول بوده و هس�ت‪ .‬ام�ا در این عصر ب�ا تغییرات بزرگ‬ ‫در عرصه ه�ای مختلف تجاری همراه اس�ت‪ .‬در این بین تجارت‬ ‫متقابل نیز به نوبه خود از این قاعده مس�تثنا نیس�ت‪ ،‬به طوری‬ ‫که این گونه از مبادالت بازرگانی نیز در عصر حاضر از پیچیدگى‬ ‫و تکنیک ه�اى باالى مال�ى و بازرگانى برخوردار اس�ت و دیگر‬ ‫مفاهیم س�نتى و کالس�یک‪ ،‬قادر به تبیین و تصویر ش�یوه هاى‬ ‫زه��ره رجب نیا ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬از دیرباز تج�ارت متقابل یا همان‬ ‫«مبادله کاال با کاال» به عنوان یکی از ش�یوه های مرسوم تجارت‪،‬‬ ‫در بین انس�ان ها رواج داشته است‪ .‬از نظر تاریخی پیدایش این‬ ‫روش به زمان انسان های اولیه و زمانی که هنوز پول در مبادالت‬ ‫بازرگان�ی متداول نبود بازمی گردد‪ .‬ش�یوه ای که در غیبت نظام‬ ‫پولی تا مدت هاى مدید در مب�ادالت بازرگانی و حتى بعد از ان‬ ‫متنوع ان نیس�ت‪ .‬اکنون در معاملات تجارت متقابل‪ ،‬دو طرف‬ ‫تنها به انجام یک معامله س�اده بازرگانى بسنده نمى کنند‪ .‬بلکه‬ ‫تعهدات�ى کوتاه م�دت و بلند م�دت را در قب�ال یکدیگر متعهد‬ ‫می ش�وند که برخى از انها تا سال های سال دو طرف را درگیر و‬ ‫وابسته به ان معامله می کند به طوری که برخی از این معاهدات‬ ‫حتی از ‪ 20‬سال نیز افزون تر می شود‪.‬‬ ‫ب��ه زب��ان س��اده تر تج��ارت متقابل به‬ ‫ط��ور معم��ول در چارچ��وب قراردادها و‬ ‫مقاوله نامه ه��اى بی��ن دو تا چند کش��ور‬ ‫منعقد می ش��ود و بانک هاى مرکزى بین‬ ‫این دولت ها با افتتاح حس��اب هاى ویژه یا‬ ‫اقدامات دیگرى نس��بت به عملیات مالى‬ ‫و تسویه حس��اب هاى طرف حس��اب اقدام‬ ‫مى کنن��د‪ ،‬ولى باید توجه داش��ت که این‬ ‫نوع معامالت همیشه در چارچوب رسمى‬ ‫دولت��ى انجام نمی ش��ود‪ ،‬بلک��ه بین دو یا‬ ‫چند تاجر یا ش��رکت تج��ارى هم ممکن‬ ‫است رخ دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه کشورهای کمتر توسعه یافته‬ ‫اما در حالت کلی ش��یوه تجارت متقابل‬ ‫به ط��ور معمول بی��ن کش��ورهاى کمتر‬ ‫توس��عه یافته که ب��ا فش��ارهاى اقتصادى‬ ‫مواج��ه هس��تند‪ ،‬رواج دارد‪ .‬ویژگیهای��ی‬ ‫ای��ن گرای��ش ان اس��ت ک��ه ان��ان از‬ ‫تولیدات کش��اورزى و مواد خام به س��وى‬ ‫کاالهاى س��بک صنعتی‪ ،‬مواد ش��یمیایى‬ ‫و ماش��ین االت روى اورند‪.‬اما به طور کلی‬ ‫ش��یوه تج��ارت متقابل ان هم به ش��یوه‬ ‫کنونی پس از جنگ جهانی اول در جهان‬ ‫متداول شد‪.‬‬ ‫کش��ور الم��ان بع��د از جن��گ به خاطر‬ ‫بى ثباتى واحد پولى و اقتصاد درهم ریخته‬ ‫خود از این روش اس��تفاده کرد تا اقتصاد‬ ‫خسارت دیده خود را احیا کند‪ .‬کشورهاى‬ ‫ب��ا اقتصاد متمرکز به ویژه اروپاى ش��رقى‬ ‫قب��ل از فروپاش��ى اخیر به خاط��ر وجود‬ ‫ارزهاى غیرقاب��ل تبدیل و ضعیف در انها‬ ‫از این ش��یوه استفاده مى کردند‪ .‬در کشور‬ ‫ما نیز قب��ل از پیروزى انقالب معامالت با‬ ‫کش��ورهاى اروپای شرقى با روش تجارت‬ ‫متقابل (تهاتر) انجام می شد‪.‬‬ ‫بعد از پیروزى انقالب نیز به خاطر وضع‬ ‫خاص ارزى کش��ور به ویژه در س��ال هاى‬ ‫نخس��ت پیروزی انقالب اسالمی از روش‬ ‫«تجارت متقابل» و بیشتر از روش «کمیته‬ ‫دوجانبه» اس��تفاده شده است‪ .‬اکنون نیز‬ ‫تس��هیالتى براى معامالت خرید بانکی در‬ ‫نظر گرفته شده تا از همکارى هاى صنعتى‬ ‫کشورهاى دیگر بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫هرچن��د برای تج��ارت متقاب��ل مزایا و‬ ‫معایبى متصور اس��ت‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫ب��رای قض��اوت در این باره باید نخس��ت‬ ‫ش��یوه هاى مهم تجارت متقابل و انواع ان‬ ‫بررسى و تشریح ش��ود‪ .‬برای شروع سراغ‬ ‫نخس��تین مدل ای��ن روش یعنی «معامله‬ ‫تهاتری» ی��ا پایاپای می رویم؛ ش��کلی از‬ ‫تجارت متقابل که در ان مبادله مس��تقیم‬ ‫کاالها و خدمات در ازای کاالها و خدمات‬ ‫دیگر میان دو ط��رف و بدون مبادله پول‬ ‫انجام می شود‪ .‬اما «خرید متقابل» دومین‬ ‫ش��کل از تجارت متقابل اس��ت که در ان‬ ‫صادر کنن��ده کااله��ا یا خدم��ات به یک‬ ‫کشور‪ ،‬به صورت متقابل کاالها یا خدماتی‬ ‫را از همان کش��ور خریداری می کنند‪ .‬این‬ ‫خرید ش��امل دو معامله مس��تقل اس��ت‪:‬‬ ‫قرارداد نخس��ت (در خرید متقابل) مانند‬ ‫قرارداده��ای معمولی ف��روش بین المللی‬ ‫اس��ت که طب��ق ان فروش��نده کاال را به‬ ‫خری��دار تحوی��ل می دهد و به��ای ان را‬ ‫به ص��ورت نقدی به ی��ک ارز مورد توافق‬ ‫دریاف��ت می کند و قرارداد دوم نیز مربوط‬ ‫به الزام فروش��نده اولیه به خرید از کشور‬ ‫دیگر اس��ت که کمی وسیع تر و پیچیده تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫«معامله جبرانی» هم ش��کل دیگری از‬ ‫تجارت متقابل است که در ان وارد کننده‬ ‫همه یا بخش��ی از قیمت کاالی خریداری‬ ‫ش��ده را ب��ه ش��کل کاال ب��ه صادر کننده‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫معامله «خرید بانکی» هم شکل دیگری‬ ‫از تجارت متقابل اس��ت که در ان‪ ،‬خرید‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬تجهیزات تولیدی‬ ‫ی��ا فن��اوری در ازای تحوی��ل محصوالت‬ ‫مس��تقیم یا غیرمس��تقیم این تسهیالت‬ ‫به فروش��نده انجام می شود که اصوال این‬ ‫قرارداد شبیه سرمایه گذاری خارجی بوده‬ ‫در حالت کلی شیوه‬ ‫تجارت متقابل به طور‬ ‫معمول بین کشورهاى‬ ‫کمتر توسعه یافته که‬ ‫با فشارهاى اقتصادى‬ ‫مواجه هستند‪ ،‬رواج‬ ‫دارد‪ .‬ویژگیهایی این‬ ‫گرایش ان است که انان‬ ‫از تولیدات کشاورزى‬ ‫و مواد خام به سوى‬ ‫کاالهاى سبک صنعتی‪،‬‬ ‫مواد شیمیایى و‬ ‫ماشین االت روى اورند‬ ‫و نوعی انتقال فناوری به حساب می اید‪.‬‬ ‫با این همه معامالت متقابل ش��امل دو‬ ‫ش��کل دیگر مبادله به ش��کل «افست» و‬ ‫مبادله «انتقالی» نیز می شود‪.‬‬ ‫مبادالت��ی ک��ه در اول��ی صادر کنن��ده‬ ‫تجهیزات (بیش��تر هواپیمای��ی و نظامی)‬ ‫تعه��د می کن��د قطع��ات مورد اس��تفاده‬ ‫در ای��ن صنعت یا محص��والت دیگر را از‬ ‫کشور وارد کننده خریداری کرده یا زمینه‬ ‫خریداری انها را فراهم کند‪.‬‬ ‫ام��ا در مبادل��ه انتقالی‪ ،‬انتق��ال مازاد‬ ‫در حس��اب های تج��اری مرب��وط ب��ه‬ ‫توافقنامه های تهاتری دوجانبه اس��ت که‬ ‫از طرف بستانکار این حساب ها به شخص‬ ‫ثال��ث در ازای دریاف��ت ارز معتب��ر انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این معامله مبادل��ه کاالیی نبوده بلکه‬ ‫یک معامله ارزی است‪ ،‬دالل این مبادله‬ ‫پس از انجام سلس��له عملی��ات پیچیده‪،‬‬ ‫کاال را در مقاب��ل ارز معتب��ر ب��ه فروش‬ ‫رس��انده و پس از کس��ر حق العمل خود‪،‬‬ ‫باقیمان��ده را به طرف بس��تانکار تحویل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های تجارت متقابل‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫تجارت متقابل نیز مانند هر روش دیگری‬ ‫دارای مزایایی اس��ت که در دیگر روش ها‬ ‫نمی توان مشاهده کرد‪ .‬برای نمونه مشکل‬ ‫کمبود یا نداش��تن ذخایر ارزی در کشور‬ ‫ی��ا نب��ود قابلیت تبدیل پول یک کش��ور‪،‬‬ ‫برطرف کردن مش��کل نبود تعادل در تراز‬ ‫پرداخت کلی و تراز پرداخت های دوجانبه‬ ‫و ک��ه اثرات س��وءاقتصادی و سیاس��ی‬ ‫س��وئی که این مش��کل به دنبال می اورد‬ ‫در ای��ن روش دیده نمی ش��ود‪ ،‬بازاریابی‬ ‫برای محصوالت و نفوذ به بازارهای جدید‬ ‫و استفاده از شبکه های توزیع مناسب که‬ ‫در کش��ورهای طرف قرارداد موجود است‬ ‫و جای��ی که تنوع صادرات پیش می اید یا‬ ‫بازارهای جدید برای صادرات نیاز اس��ت‬ ‫به دست اوردن فناوری جدید برای رشد و‬ ‫توسعه اقتصادی کشوراز دیگر مزیت های‬ ‫اس��تفاده از این روش راهگش��ا به حساب‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫با ای��ن همه تج��ارت متقاب��ل مزایای‬ ‫دیگری هم دارد که برای نمونه می توان به‬ ‫صادر کردن کاالهای جدید و غیرس��نتی‪،‬‬ ‫حمای��ت از صادرات محصوالتی که رش��د‬ ‫صنایع تولید کننده انها مورد نظر اس��ت‪،‬‬ ‫صرفه جوی��ی در ذخای��ر ارزی‪ ،‬به ویژه در‬ ‫زمانی که کشور از کمبود ارز رنج می برد‪،‬‬ ‫ایجاد یا حفظ نیروی ش��اغل‪ ،‬حفظ سطح‬ ‫واردات الزم ب��رای توس��عه (کااله��ای‬ ‫نیم ساخته یا مواد اولیه)‪ ،‬گریز از قیمت ها‬ ‫و س��همیه های تعیی��ن ش��ده و اخرین و‬ ‫مهم ترین مزیت کاهش وابستگی به سایر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬به دالیل استراتژیک و سیاسی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معایب تجارت متقابل‬ ‫اما به اعتق��اد کارشناس��ان اقتصادی‪،‬‬ ‫کن��دی معامالت ب��ه دلیل زم��ان مورد‬ ‫نیاز ب��رای انجام معامله‪ ،‬باال رفتن هزینه‬ ‫معامالت ب��ه علت دخالت واس��طه های‬ ‫متع��دد‪ ،‬محدودی��ت در انتخ��اب منابع‬ ‫عرض��ه به دلیل بی کیفیت ب��ودن کاالها‬ ‫و دخال��ت نکردن نیروه��ای بازار موجب‬ ‫می شود کاالهای صادراتی انها با قیمتی‬ ‫ارزان تر از حد معمول به فروش برسد‪.‬‬ ‫به طور کلی اس��تفاده از روش تجارت‬ ‫متقاب��ل ای��ن روزه��ا در بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای جهان مانند استرالیا‪ ،‬ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬روسیه و انگلیس نیز جریان دارد‬ ‫و بخش��ی از بازار فروش اس��لحه در این‬ ‫کشور به شیوه تجارت متقابل و با شکل‬ ‫افست ان یعنی مبادالتی است که در ان‬ ‫صادر کننده تجهیزات (بیشتر هواپیمایی‬ ‫و نظام��ی) تعهد می کن��د قطعات مورد‬ ‫اس��تفاده در این تجهیزات یا محصوالت‬ ‫دیگر را از کش��ور وارد کنن��ده خریداری‬ ‫کرده یا موجبات خریداری انها را فراهم‬ ‫سازد‪ ،‬جریان دارد‪.‬‬ ‫تسهیل فروش اثار هنرمندان از طریق اینستاگرام‬ ‫اینستاگرام و فیسبوک از مهم ترین کانال های ارتباطی در دنیای هنر به شمار می روند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش صدای اقتص��اد‪ ،‬خبرگزاری بلومبرگ به تازگی گزارش��ی از فروش اث��ار هنری از طریق‬ ‫اینستاگرام منتشر کرده و نوشته که این شبکه اجتماعی‪ ،‬به هنرمندان و مجموعه داران در خرید و فروش‬ ‫اثار هنری بسیار کمک کرده است‪.‬‬ ‫اینس��تاگرام که حدود ‪۳۰۰‬میلیون کاربر فعال در سراس��ر جهان دارد‪ ،‬از سال ‪۲۰۱۰‬م اغاز به کار کرد‬ ‫پایان ساخت جزایر مصنوعی‬ ‫در چین‬ ‫چین یک سری جزایر مصنوعی را برای تسلط بیشتر در جنوب دریای چین‬ ‫می سازد‪ .‬به گزارش صدای اقتصاد چین به زودی جزیره مصنوعی ای را که در‬ ‫سلس��له جزایر اسپارتلی در جنوب دریای چین در حال ساخت انهاست‪ ،‬تمام‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ساخت این جزایر منازعات زیادی را بین چین و ژاپن ایجاد کرده‬ ‫اما وزیر خارجه چین به تازگی اعالم کرد که این جزایر به زودی کامل خواهد‬ ‫ش��د و اضافه کرده اس��ت که پکن با این کار دارای پایگاهی در قلب اس��یای‬ ‫جنوب شرقی خواهد شد‪ .‬چین ساخت جزایر مصنوعی خود را از سال گذشته‬ ‫اغاز کرده و این حرکت به عنوان هشداری برای تعدادی از کشورهای اسیایی‬ ‫محسوب شده و مورد انتقاد امریکا نیز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫و اکنون به ابزاری مهم برای گالری ها برای فروش اثار هنری تبدیل شده؛ بسیاری از مجموعه دارانی که‬ ‫قبال از وبس��ایت ها و ش��بکه های انتشار عکس اثار هنری اس��تفاده می کردند اکنون به سوی اینستاگرام‬ ‫س��وق پیدا کرده اند‪ .‬براساس یک نظرس��نجی که درباره خرید و فروش اثار هنری انجام شده‪۶۹ ،‬درصد‬ ‫از ‪ ۵۱۹‬نفری که در نظرس��نجی ش��رکت کرده بودند‪ ،‬اعالم کرده اند که در ‪3‬سال گذشته در اینستاگرام‬ ‫اثر هنری خرید و فروش کرده اند‪.‬‬ ‫رشد قابل توجه شرکت امریکایی‬ ‫«ایر بی ان بی»‬ ‫ش��رکت امریکایی «ایربی ان بی»‪ ،‬صاحب وب س��ایت‬ ‫ارائ��ه خدمات برای کرای��ه اپارتمان و منزل مس��کونی‬ ‫پیش بینی می کند میزان درامدش در س��ال ‪۲۰۱۵‬م‪3 ،‬‬ ‫برابر بیشتر از ‪2‬سال گذشته باشد و به رقم ‪۹۰۰‬میلیون‬ ‫دالر برس��د‪ .‬ارزیابی های این ش��رکت برای ‪۵‬سال اینده‬ ‫رس��اندن حجم کلی معامالتش ب��ه رقم ‪۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫است‪ .‬ایربی ان بی که با هتل ها در رقابت شدیدی قرار دارد‬ ‫برنامه س��رمایه گذاری برای گسترش و توسعه خود را در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫ثبات در سیاست پولی بانک مرکزی‬ ‫سوییس‬ ‫بان��ک مرکزی س��وییس در پایان نشس��ت فصلی خود که به بررس��ی‬ ‫وضعیت اقتصادی کش��ور اختصاص داشت در سیاست پولی خود تغییر و‬ ‫تحول��ی ایجاد نکرد‪ .‬به گزارش یورو نیوز‪ ،‬بدین ترتیب در نرخ بهره منفی‬ ‫‪۰/۷۵‬درصدی این نهاد تغییری ایجاد نش��ده است‪ .‬بانک مرکزی سوییس‬ ‫پیش از این در ماه ژانویه امس��ال اعمال ساز و کارهای حمایتی از فرانک‬ ‫واحد پولی این کشور در برابر یورو را متوقف کرده بود‪ ،‬امری که باال رفتن‬ ‫ارزش فرانک در برابر یورو را در پی داش��ت‪ .‬افزایش ارزش فرانک و ثبات‬ ‫در سیاس��ت پولی بانک مرکزی برای تنظیم واحد پولی کش��ور می تواند‬ ‫روند رشد اقتصادی سوییس را با کندی مواجه کند‪.‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ اغاز مذاکرات اوراسیا‬ ‫برای ایجاد منطقه ازاد تجاری‬ ‫کمیس��یون اقتصادی اوراس��یا مذاک��رات خود را با‬ ‫هند برای ایجاد یک منطقه تجارت ازاد مشترک اغاز‬ ‫کرد‪.‬ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬اندری اس��لپنف‪،‬‬ ‫مس��ئول امور تجاری جامعه اقتصادی اوراسیا‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در دیدار با نیرماال س��یتارامان وزیر تجارت هند‬ ‫توافقنام��ه ای را برای پیش��برد س��ریع گفت وگوهای‬ ‫دوجانبه ب��ا هدف ایج��اد منطقه ازاد تج��اری امضا‬ ‫کرد‪ .‬اندری اس��لپنف یاداور شد‪ :‬قرار است یک گروه‬ ‫کاری در ماه ژوئیه تش��کیل شود تا پویایی تجاری و‬ ‫سرمایه گذاری میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا شامل ارمنستان‪ ،‬بالروس‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫قزاقستان و هند را بررسی کند‪ .‬مسئول تجاری جامعه‬ ‫اقتصادی اوراسیا یاداوری کرد‪ :‬این اتحادیه منطقه ای‬ ‫اواخر ماه می نی��ز توافقنامه ایجاد منطقه ازاد تجاری‬ ‫با ویتنام امضا کرده اس��ت‪ .‬گروه ه��ای کاری جامعه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا درحال حاضر ام��کان انعقاد چنین‬ ‫توافقنامه هایی را با مصر نیز بررسی می کنند‪.‬‬ ‫ ضربه «مرس»‬ ‫به اقتصاد کره جنوبی‬ ‫بیماری تنفس��ی موس��وم به «مرس» یا نش��انگان‬ ‫تنفس��ی خاورمیانه در کره جنوبی‪ ،‬اقتصاد این کشور‬ ‫را به شدت اس��یب پذیر کرده است‪ .‬به گزارش واحد‬ ‫مرکزی خبر‪ ،‬افزایش ش��مار مبتالیان به این بیماری‬ ‫ب��ه ‪50‬نفر در کره جنوبی‪ ،‬موج��ی از نگرانی را درباره‬ ‫شاخص س�لامت این کش��ور به وجود اورده است‪ .‬از‬ ‫زمان شدت یافتن این بیماری در کره جنوبی شاخص‬ ‫س��هام این کش��ور با روند نزولی مواجه شده و حدود‬ ‫‪1600‬نف��ر در کره جنوب��ی از بیم ابتال ب��ه «مرس»‬ ‫در ش��رایط قرنطینه به س��ر می برند‪ .‬سازمان جهانی‬ ‫بهداشت اعالم کرده هیچ نشانه و مدرکی وجود ندارد‬ ‫دال ب��ر اینکه وی��روس این بیم��اری از طریق هوا یا‬ ‫تماس انس��ان به انسان‪ ،‬منتقل می ش��ود‪ .‬اما باز هم‬ ‫نگرانی ها در این باره به قوت خود باقی است و اقتصاد‬ ‫کره جنوبی یکی از متضرران این وضع است‪.‬‬ ‫زیان ‪ ۱۰۰‬میلیارد یورویی‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫مطالعات انجام ش��ده از س��وی موسسه تحقیقات‬ ‫اقتص��ادی اتریش نش��ان می ده��د اتحادی��ه اروپا به‬ ‫موجب اعمال تحریم ها ضد روس��یه ت��ا ‪۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ی��ورو ‪ ۱۱۴،‬میلیارد دالر ضرر خواه��د کرد‪ .‬روزنامه‬ ‫«دی ول��ت» گزارش داد براس��اس ای��ن تحقیق‪ ،‬در‬ ‫صورت تغییر نیافتن اوضاع و ادامه تحریم ها‪ ،‬بدترین‬ ‫سناریو برای اتحادیه اروپا رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫روزنام��ه دی ول��ت به نقل از اولی��ور فریتز یکی از‬ ‫نویس��ندگان این تحقی��ق اعالم کرد‪ :‬اگ��ر اوضاع به‬ ‫طور اساس��ی تغییر نیاب��د‪ ،‬بدبینانه ترین س��ناریوی‬ ‫ما به واقعیت خواهد پیوس��ت‪ .‬بر اس��اس محاسبات‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬اوضاع سیاسی کنونی همچنین می تواند‬ ‫ب��ه موج��ب کاهش ص��ادرات‪ ،‬بر بی��ش از ‪2‬میلیون‬ ‫فرصت ش��غلی در اتحادیه اروپا تاثی��ر منفی بگذارد‪.‬‬ ‫اما کمیس��یون اروپا اعالم کرد ب��ر خالف پیش بینی‬ ‫تحلیلگران‪ ،‬زیان های اتحادیه اروپا به نس��بت کوچک‬ ‫و قابل مدیریت است‪.‬‬ ‫ توافق چین و استرالیا‬ ‫بر سر تجارت ازاد‬ ‫چین و استرالیا توافقنامه تجارت ازاد بین دو کشور‬ ‫را امضا می کنند‪.‬به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری‬ ‫فرانسه‪ ،‬چین و استرالیا قرار داد تجارت ازاد با یکدیگر‬ ‫را به طور رس��می امضا می کنند تا مناس��بات تجاری‬ ‫خ��ود را افزایش دهن��د‪ .‬در همین حال‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫وزیر تجارت اس��ترالیا به همراه وزی��ر بازرگانی چین‬ ‫توافقنام��ه همکاری تجارت ازاد ب��ا یکدیگر را نهایی‬ ‫کنند‪ .‬براس��اس ای��ن توافقنامه‪ ،‬قرار اس��ت در ابتدا‪،‬‬ ‫‪۸۵‬درصد از کاالهای صادراتی استرالیا به چین معاف‬ ‫از تعرفه ه��ای گمرکی باش��ند و در ادامه‪ ،‬این میزان‪،‬‬ ‫ظرف ‪ ۴‬س��ال به ‪۹۳‬درصد و پس از ان به ‪۹۵‬درصد‬ ‫افزای��ش یابد‪ ،‬این در حالی اس��ت که چین به عنوان‬ ‫بزرگترین بازار صادرات اس��ترالیا محسوب می شود و‬ ‫در حدود یک س��وم از صادرات این کشور روانه چین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چین مهم ترین مشتری هالیوود‬ ‫کش��ور چین ب��ه مهم ترین بازار صنعت س��ینمای‬ ‫هالیوود امریکا تبدیل ش��ده است‪ .‬براساس امارها در‬ ‫ماه فوریه امس��ال معادل ‪ ۶۵۰‬میلیون دالر در چین‬ ‫بلیط فیلم های س��اخت هالیوود خریداری شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش یورونی��وز این رقم از ام��ار داخلی امریکا‬ ‫‪۱۰‬میلی��ون دالر بیش��تر اس��ت‪.‬درامد و ارزش بازار‬ ‫س��ینمای چین در س��ال ‪۲۰۱۴‬م حدود ‪ ۴‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون دالر براورد ش��ده و تمای��ل روز افزون‬ ‫چینی ه��ا به فیلم ه��ای هالیوود حتی موجب ش��ده‬ ‫دست اندرکاران صنعت س��ینما در سیاست های خود‬ ‫تغییر و تحوالتی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫مشارکت ایران در نمایشگاه‬ ‫مواد غذایی «ا سه ان»‬ ‫ایرن�ا‪ :‬دومین نمایش��گاه س��االنه م��واد غذایی‬ ‫«سیال» اتحادیه کش��ورهای جنوب شرق اسیا‬ ‫روز چهارشنبه با حضور جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در مانیل‪ ،‬پایتخت فیلیپین گشایش یافت‪.‬‬ ‫س��فارت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی‬ ‫ایران در دومین نمایش��گاه س��االنه مواد غذایی‬ ‫«س��یال» ا س��ه ان که در محل نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی مانیل برپا ش��د‪ ،‬ش��رکت کرده است‪.‬‬ ‫این نمایشگاه ‪ 3‬روزه به ابتکار گروه نمایشگاهی‬ ‫فرانسوی و با حضور شرکت های تولیدی و توزیع‬ ‫مواد غذایی از ‪ 17‬کش��ور اروپایی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫اس��ترالیایی‪ ،‬امریکایی و همچنین ش��رکت های‬ ‫محلی برگزار شده است‪.‬‬ ‫در نخس��تین روز نمایش��گاه‪ ،‬گروه��ی از‬ ‫عالقه مندان و مدیران ش��رکت های مواد غذایی‬ ‫از کش��ورهای مختل��ف ضم��ن بازدی��د از غرفه‬ ‫کش��ورمان با اظه��ار عالقه مندی برای توس��عه‬ ‫رواب��ط تجاری با ای��ران‪ ،‬امادگی خ��ود را برای‬ ‫برق��راری ارتباط ب��ا صنایع غذایی ای��ران اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫«اریک هالس��تن»‪ ،‬مدیر برگزاری نمایش��گاه‬ ‫با اش��اره ب��ه رس��یدن جمعیت ک��ره زمین به‬ ‫‪ 9‬میلیارد نفر در ‪30‬س��ال اینده‪ ،‬موضوع امنیت‬ ‫غذایی و تغییرات اب و هوایی را یکی از مهم ترین‬ ‫دغدغه ه��ا و در عی��ن حال فرصت ه��ای جامعه‬ ‫بشری برای استفاده از ابداعات و ابتکارات نوین‬ ‫در عبور از این چالش ها دانست‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از اقلیم‬ ‫متن��وع اب و هوایی‪ ،‬بازار گس��ترده و موقعیت‬ ‫ترانزیتی یک��ی از پویاترین مناطق بالقوه صنایع‬ ‫غذایی و کشاورزی جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫لو گیاه در بجنورد‬ ‫نمایشگاه گ ‬ ‫به پایان رسید‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫از اکسپوهای اسالمی در سراسر جهان‬ ‫نمایشی به نفع رزق حالل‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬مسلمانان‬ ‫بیش از یک س��وم جمعیت جهان را تشکیل‬ ‫داده ان��د‪ .‬ای��ن ب��دان معناس��ت ک��ه حدود‬ ‫‪1/6‬میلیارد مصرف کنن��ده محصوالت حالل‬ ‫ب��ه دنبال تولیدات حالل ب��ا ترکیبات حالل‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین یک ب��ازار مصرف در حال‬ ‫رشد در این زمینه وجود دارد که کشورهای‬ ‫مختلف باید در جهت برطرف کردن نیازهای‬ ‫ان فعال باشند‪ .‬چند سال قبل ایده برگزاری‬ ‫نمایشگاه های اسالمی با نشان(برند) «حالل»‬ ‫و ب��ه صورت یکپارچه در مالزی مطرح ش��د‪.‬‬ ‫چندی بع��د‪ ،‬این طرح در دیگر کش��ورهای‬ ‫اس�لامی نیز مورد توجه ق��رار گرفت و امروز‬ ‫به ط��ور تقریب��ی تمام این کش��ورها س��ابقه‬ ‫حداقل دو دوره برگزاری اکس��پوی حالل را‬ ‫در کارنامه صنعت نمایشگاهی خود دارند‪.‬‬ ‫یک��ی از نق��اط مش��ترک میان تم��ام این‬ ‫نمایش��گاه ها‪ ،‬عرض��ه مس��تقیم خوراکی ها‬ ‫به صورت رایگان و بدون دریافت پول اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش نگاهی داریم ب��ه برگزاری‬ ‫نمایشگاه های مواد خوراکی اسالمی (حالل)‬ ‫در سراسر جهان‪:‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بین المللی تولیدات غذایی‬ ‫حالل در مسکو‬ ‫ایرنا‪ :‬نخس��تین نمایش��گاه گل و گیاه خراس��ان‬ ‫ش��مالی با حض��ور ‪ 8‬اس��تان در مح��ل دائمی‬ ‫نمایش��گاه بین المللی روز چهارشنبه در بجنورد‬ ‫دایر شد و روز گذش��ته (‪ 29‬خرداد) به کار خود‬ ‫پایان داد‪.‬‬ ‫مدی��رکل صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫خراسان ش��مالی گفت‪ :‬این نمایشگاه در فضایی‬ ‫به گستره ‪ 600‬متر مربع و در ‪ 50‬غرفه دایر شد‪.‬‬ ‫یحیی نیک��دل اظهار کرد‪ :‬در این نمایش��گاه‬ ‫اس��تان های خراسان ش��مالی‪ ،‬رضوی‪ ،‬گلستان‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬مرکزی‪ ،‬فارس‪ ،‬تهران و گیالن حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬در حاش��یه این نمایش��گاه گل و گیاه‬ ‫تجهی��زات مورد نیاز برای تولی��د و پرورش انواع‬ ‫گل و گیاه نیز برای خرید عموم عرضه شد‪.‬‬ ‫وی ان��واع گل ه��ای نمایش گذاش��ته در این‬ ‫نمایشگاه را شامل کاکتوس‪ ،‬گل های اپارتمانی‪،‬‬ ‫گل ه��ای افریقای��ی و س��ایر گل ه��ای تولیدی‬ ‫اس��تان های کش��ور اعالم کرد و گفت‪ :‬س��االنه‬ ‫‪2‬میلی��ارد ش��اخه گل در ای��ران ک��ه کمت��ر از‬ ‫‪ 10‬درص��د گل های تولیدی اس��ت ب��ه خارج از‬ ‫کش��ور صادر می ش��ود به طوری ک��ه طبق امار‬ ‫اتحادیه گل و گیاه کش��ور‪،‬در س��ال ه��ای اخیر‬ ‫ارزش صادرات ش��اخه گل به خارج از کش��وربه‬ ‫صورت میانگین حدود ‪ 60‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫اس��تان های ته��ران‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬مرک��زی و‬ ‫مازن��دران به عن��وان قطب تولی��د گل و گیاه در‬ ‫کشور محسوب می ش��وند که ‪ 3‬استان مرکزی‪،‬‬ ‫ته��ران و مازن��دران در نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫گل و گیاه استان خراسان شمالی حضور دارند‪.‬‬ ‫براس��اس امار غیررس��می‪ ،‬تولید گل و گیاه در‬ ‫استان خراسان ش��مالی به کمتر از یک میلیون‬ ‫ش��اخه می رس��د که عمده این گل و گیاه نیز در‬ ‫فضاهای سبز شهرداری بجنورد تولید می شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه اکسپوی حالل مسکو ‪ ۲۰۱۵‬تاکنون‬ ‫در ‪ ۶‬دوره برگ��زار ش��ده و هر ب��ار به مدت‬ ‫‪ 3‬روز فع��ال اس��ت‪ .‬در اخری��ن دوره حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬شرکت تولیدکننده خوراکی های حالل‬ ‫در این رویداد حضور داشته و مقامات مهمی‬ ‫از کش��ورهای مختل��ف از ان بازدید کردند‪.‬‬ ‫در حاش��یه نمایش��گاه‪ ،‬برخی نشس��ت های‬ ‫جانبی مانند بانکداری اس�لامی‪ ،‬امور مالی و‬ ‫گردشگری نیز با حضور نمایندگان کشورهای‬ ‫مختلف انجام شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۳‬م روش��ن عب��اس اف‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با خبرگ��زاری اناتولی ترکیه گفته‬ ‫بود‪ :‬با توجه به گس��ترش ساالنه بخش تولید‬ ‫غذاهای حالل در روس��یه‪ ،‬شمار شرکت های‬ ‫روس��ی دارای گواهی نامه حالل بیشتر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است خبرگزاری اناتولی بخش‬ ‫ارتباطات جهانی این نمایشگاه را برعهده دارد‪.‬‬ ‫از دیگر بخش های جذاب نمایشگاه که مورد‬ ‫توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت می توان به‬ ‫توزیع رای��گان غذاهای ح�لال‪ ،‬نمایش اثار‬ ‫هنری مس��لمانان و اجرای موسیقی اسالمی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫مثبت اکسپو‬ ‫‹ ‹اکسپو حالل در ژاپن‬ ‫ژاپن تاکنون ‪2‬بار میزبان اکسپوهای حالل‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬نخس��تین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫«حالل» در ژاپن با همکاری س��ازمان توسعه ‬ ‫تج��ارت ژاپ��ن در تاری��خ ‪ ۵‬و ‪ ۶‬اذرماه ‪ ۹۳‬و‬ ‫در مرک��ز ماکوهاری توکیو برگزار ش��د‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه با حضور ‪ ۲۵۰‬شرکت از کشورهای‬ ‫اندون��زی‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬تایلند‪ ،‬مال��زی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫هندوس��تان و ژاپن ب��رای معرفی محصوالت‬ ‫غذای��ی حالل دای��ر ش��ده و برگزار کنندگان‬ ‫دلیل برگزاری ای��ن رویداد در ژاپن را حضور‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬میلیون گردش��گر که همه ساله از‬ ‫این کشور دیدن می کنند‪ ،‬عنوان کرده اند‪ .‬در‬ ‫پوستر اطالع رسانی این نمایشگاه امده بود که‬ ‫متخصصانی از ‪ 7‬کش��ور جهان‪ ،‬برای بحث و‬ ‫گفت وگو گرد هم امده و صدای افرادی که در‬ ‫حوز ه صنعت حالل ژاپن فعال هستند‪ ،‬شنیده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بنابر امارها‪ ،‬ورود گردش��گران‬ ‫مس��لمان به ژاپ��ن از س��ال ‪ ۲۰۰۴‬تا ‪۲۰۱۳‬‬ ‫رش��د ‪ ۷‬درصدی داشته و پیش بینی می شود‬ ‫این رش��د تا ‪ 7‬سال اینده به ‪۱۸‬درصد برسد‪.‬‬ ‫ژاپن در یک سال گذشته با اهتمام به توسعه‬ ‫گردش��گری اس�لامی و ج��ذب گردش��گران‬ ‫مسلمان‪ ،‬رتبه خود را در گردشگری اسالمی‬ ‫از ‪ ۵۰‬به ‪ ۴۰‬رسانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 5‬دوره با نمایشگاه حالل در چین‬ ‫نمایش��گاه غذاه��ای ح�لال در چی��ن‬ ‫س��ابقه ای ‪ ۵‬س��اله دارد‪ .‬اخرین دوره از این‬ ‫نمایش��گاه متش��کل از ه��زار و ‪ ۲۰۰‬غرف��ه‬ ‫ب��وده و بی��ش از ‪ ۸۰۰‬موسس��ه غذای��ی از‬ ‫‪ 6‬کشور در ان حضور داشت‪ .‬شهر اورومچی‬ ‫از س��ال ‪۲۰۱۲‬م بودج��ه ویژه برای کمک به‬ ‫توس��عه صنعت م��واد غذایی ایج��اد کرده و‬ ‫س��االنه ‪۱۰‬میلیون یوان برای پش��تیبانی از‬ ‫گس��ترش صنعت مواد غذایی اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬از برنامه های نمایش��گاه مواد غذایی‬ ‫حالل چین می توان به برگزاری نشس��ت ها‪،‬‬ ‫نمایش مهارت تهیه غذا‪ ،‬فعالیت ارزیابی نان‬ ‫ش��ین جیان و نام گذاری ان‪ ،‬اجالس معرفی‬ ‫صنع��ت م��واد غذایی منطقه ش��ین جیان و‬ ‫مسابقه مهارت تهیه مواد غذایی حالل اشاره‬ ‫کرد‪ .‬کش��ورهای مالزی‪ ،‬اندون��زی‪ ،‬ترکیه و‬ ‫تع��دادی دیگ��ر از کش��ورهای اس�لامی در‬ ‫دوره های گذشته این نمایشگاه حضور خوبی‬ ‫داشتند که جای خالی ایران در این نمایشگاه‬ ‫احس��اس می ش��د‪ .‬بنابراین در اخرین دوره‪،‬‬ ‫ایران نیز در قالب ‪۱۰‬غرفه مس��تقل‪ ،‬شرکت‬ ‫در این رویداد را تجربه کرد‪ .‬سرکنسول ایران‬ ‫در گوانگج��و‪ ،‬عمده محصوالت عرضه ش��ده‬ ‫از س��وی ش��رکت های ایران��ی در چهارمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی غذایی حالل را شامل‬ ‫خشکبار‪ ،‬خاویار‪ ،‬پس��ته‪ ،‬زعفران‪ ،‬شیرینی و‬ ‫ده ها نوع اقالم غذایی دیگر برشمرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه های غذای حالل و پوشش‬ ‫اسالمی در ترکیه‬ ‫ش��هر اس��تانبول ترکی��ه تاکن��ون ‪ ۳‬ب��ار‬ ‫میزب��ان نمایش��گاه ب��زرگ غ��ذای حالل و‬ ‫پوش��اک اس�لامی به صورت همزم��ان بوده‬ ‫است‪ .‬نمایش��گاه پوشاک اسالمی با همکاری‬ ‫ش��ورای پژوهش حالل جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران به عنوان حامی رس��انه ای این نمایشگاه‬ ‫کلید خورد‪ .‬این نمایشگاه غرفه ای‬ ‫در سال ‪۲۰۱۳‬م روشن‬ ‫عباس اف‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با خبرگزاری اناتولی‬ ‫ترکیه گفته بود‪ :‬با توجه‬ ‫به گسترش ساالنه بخش‬ ‫تولید غذاهای حالل در‬ ‫روسیه‪ ،‬شمار شرکت های‬ ‫روسی دارای گواهی نامه‬ ‫حالل بیشتر شده است‬ ‫جداگانه برای کش��ورمان داش��ت که در ان‬ ‫طرح ها و نمونه های پوش��اک اس�لامی تولید‬ ‫کش��ورمان ارائه ش��د‪ .‬نمایش��گاه محصوالت‬ ‫حالل و س�لامت نیز در س��ال‪2014‬به مدت‬ ‫‪ ۴‬روز در اس��تانبول در جری��ان ب��ود و بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬ش��رکت و تولیدکنن��ده محص��والت‬ ‫حالل از کشورهای مختلف در این نمایشگاه‬ ‫محصوالت خود را ارائه کردند‪ .‬سازمان توسعه‬ ‫صنای��ع متوس��ط و کوچک ترکی��ه‪ ،‬چندی‬ ‫قبل ب��ا برپای��ی همای��ش بین المللی حالل‬ ‫میزب��ان تولیدکنن��دگان محصوالت حالل از‬ ‫کش��ورهای ایران‪ ،‬اندونزی‪ ،‬مالزی‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫س��وریه‪ ،‬هند‪ ،‬بن��گالدش‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫بحرین‪ ،‬کوی��ت‪ ،‬قطر‪ ،‬عمان‪ ،‬یم��ن‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫هلند‪ ،‬فنالند‪ ،‬کانادا‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬برزیل‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫انگلیس و فرانسه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹هلن�د؛ میزب�ان نخس�تین نمایش�گاه‬ ‫«حالل» اروپا‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین المللی «حالل»‬ ‫اروپا‪ ۲۶ ،‬و ‪ ۲۷‬فروردین‪ ۹۴‬با هدف گسترش‬ ‫ب��ازار محص��والت اروپایی اس�لامی در هلند‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬اروپا که هم اکنون ب��ازار مهم و‬ ‫پویای��ی ب��رای محص��والت و کاالهای حالل‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ ،‬جمعیت بس��یار باالیی از‬ ‫مسلمانان را در خود جای داده است‪ .‬جمعیت‬ ‫مسلمان ساکن در اروپا اکنون به ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫نفر می رس��د ک��ه ب ه دنبال ان نس��بت خرید‬ ‫محصوالت حالل در اروپا افزایش یافته است و‬ ‫اکنون ارزش صنعت حالل در اروپا ‪۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر تخمی��ن زده می ش��ود‪ .‬ای��ن کش��ور‬ ‫همچنین نس��بت به سایر کشورهای اروپایی‪،‬‬ ‫مناس��ب ترین موقعیت مکان��ی در میزبانی از‬ ‫این نمایش��گاه و جذب فعاالن و شرکت های‬ ‫تولیدکننده محصوالت حالل را داراس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن نمایش��گاه تمرکز بر روی م��واد غذایی‪،‬‬ ‫محص��والت ارایش��ی ـ بهداش��تی و خدمات‬ ‫مالی بود و با مش��ارکت بیش از ‪ ۱۰۰‬شرکت‬ ‫تولیدکننده محصوالت حالل از سراسر جهان‬ ‫برگزار شد‪ .‬همچنین در حاشیه ان همایش ها‬ ‫ث و گفت وگ��و برای تبادل‬ ‫و نشس��ت های بح ‬ ‫تجارب و اراء در این زمینه دایر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه مواد غذایی حالل مالزی‬ ‫کش��ور مالزی ب��ه عنوان مبتکر نمایش��گاه‬ ‫حالل هر س��اله و از سال ‪۲۰۰۴‬م با برگزاری‬ ‫این رویداد بین المللی توانس��ته نش��ان(برند)‬ ‫حالل را به عن��وان یک ضمانت کیفیت برای‬ ‫محصوالت به وی��ژه مواد غذایی ب��ه جهانیان‬ ‫معرفی کند‪ .‬نمایشگاه بین المللی محصوالت و‬ ‫مواد غذایی حالل مالزی سابقه ای ساله داشته‬ ‫و اتحادی��ه توس��عه تجارت خارج��ی مالزی‬ ‫مس��ئولیت برگزاری این نمایشگاه را داراست‬ ‫و به مدت ‪ 3‬روز ان را کلید می زند‪ .‬بس��یاری‬ ‫از توزیع کنندگان و تامین کنندگان بین المللی‬ ‫موادغذایی‪ ،‬نمایش��گاه ح�لال مالزی را برای‬ ‫اخ��ذ نمایندگ��ی و انعق��اد قراردادهای کالن‬ ‫انتخاب می کنن��د و تولیدکنندگان می توانند‬ ‫ب��ا حضور موثر و عرضه محصوالت و تولیدات‬ ‫باکیفی��ت خود‪ ،‬بهتری��ن اس��تفاده را از این‬ ‫هنرمندی دوتارنوازان خراسانی در اکسپو میالن‬ ‫گروه تجارت‪ :‬گروه موسیقی «شمس» از شهرستان خواف بخشی از رپرتوارهای موسیقی و ایین های نمایشی‬ ‫منطقه خراسان جنوبی و رضوی را در اکسپوی ‪ ۲۰۱۵‬میالن به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫دوتارنوازان خواف‪ ،‬مخاطبان خود در ایتالیا را با نواهایی محلی همچون ابیاتی در بدرقه حجاج سروده طبیب‬ ‫اصفهانی و مقام های «اهلل مدد» و «اهلل» اشنا می کنند‪ .‬همچنین قطعاتی در مدح امام رضا علیه السالم و حضرت‬ ‫علی علیه الس�لام اجرا کرده و دوبیتی های محلی خراس��ان را به مخاطبانی از کش��ورهای مختلف دنیا معرفی‬ ‫ب بازی از ایین هایی است که در میالن از سوی گروه خراسانی «شمس»‬ ‫می کنند‪.‬همچنین «افر»‪« ،‬حتن» و چو ‪‎‬‬ ‫به نمایش گذاشته می شود‪ .‬به همراه ایین ها و موسیقی منطقه خراسان‪ ،‬لباس این منطقه نیز به عنوان بخشی از‬ ‫فرهنگشان از سوی این گروه به دنیا معرفی خواهد شد‪ .‬لباس هایی چهل تریزه (تکه) به رنگ سفید و از جنس‬ ‫کرباس به همراه جلیقه ای مش��کی (برای نشان داده تاریکی در برابر روشنایی) که شال سری از پارچه ای نازک‪،‬‬ ‫پتک هایی برای محافظت از س��رما در زمس��تان و گزند حشرات در تابس��تان و کفش هایی چرمی ان را تکمیل‬ ‫می کند‪.‬ایین «افر» مجموع حرکاتی است که مراحل کشت گندم را نشان می دهد‪ .‬این حرکات از مراحل اولیه‬ ‫انتخاب زمین از سوی کشاورز تا جوانه زدن بذر‪ ،‬نگهبانی کشاورز و پاسداشت از محصول‪ ،‬درو کردن محصول و‬ ‫فرص��ت عاید خود کنند‪ .‬ب��ا توجه به اهمیت‬ ‫بازار مصرف منطقه اسه ان‪ ،‬مشارکت کنندگان‬ ‫در نمایش��گاه این امکان را دارند که با تمرکز‬ ‫ب��ر جمعیت ب��االی مال��زی و به دنب��ال ان‬ ‫مصرف کنندگان دیگر کش��ورها برای توسعه‬ ‫فعالیت های تجاری خود برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه حالل امارات متحده عربی‬ ‫نمایش��گاه و همای��ش بین الملل��ی ح�لال‬ ‫خاورمیانه در ش��هر ش��ارجه ام��ارات متحده‬ ‫عربی برگزار می شود‪ .‬این رویداد ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫داشته و در ان انواع صنایع غذایی‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و صنای��ع کش��اورزی‪ ،‬صنای��ع بس��ته بندی‪،‬‬ ‫غذاه��ای اماده(کنس��رو)‪ ،‬میوه‪ ،‬س��بزیجات‪،‬‬ ‫م��واد غذایی منجمد‪ ،‬مرغ‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬لبنیات‪،‬‬ ‫ش��یرینی‪ ،‬محص��والت گیاه��ی و ارگانیک‪،‬‬ ‫شرکت های دارویی‪ ،‬لوازم بهداشتی و ارایشی‪،‬‬ ‫تجهیزات اشپزخانه‪ ،‬هتل‪ ،‬رستوران‪ ،‬بانک ها‬ ‫و ش��رکت های بیمه و تمامی محصوالتی که‬ ‫دارای نش��ان حالل هستند‪ ،‬معرفی می شوند‪.‬‬ ‫نکته مهم انکه همزمان با برگزاری نمایشگاه‪،‬‬ ‫کنفرانس بین المللی با موض��وع «راهیابی به‬ ‫بازار میلیارد دالری حالل» نیز برگزار می شود‬ ‫که مقامات و شخصیت های دولتی و خصوصی‬ ‫مربوط به این صنعت و همچنین سازمان های‬ ‫صادرکننده نشان حالل حضور پیدا کرده و به‬ ‫تبادل اطالعات و نظرات می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما اکسپوی حالل انگلیس!‬ ‫ای��ن دومین کش��ور غیرمس��لمانی بود که‬ ‫در ان اکس��پوی حالل برگزار ش��د نمایشگاه‬ ‫محصوالت غذایی حالل به منظور پاسخگویی‬ ‫به نی��از روزاف��زون مس��لمانان انگلیس برای‬ ‫نخس��تین بار در ش��هر لن��دن‪ ،‬پایتخت این‬ ‫کش��ور اروپایی برگزار ش��د‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫محصوالت غذایی حالل با تنوع بسیار زیادی‬ ‫عرضه شد و برخی ان را بزرگترین نمایشگاه‬ ‫محصوالت غذای��ی حالل در سراس��ر جهان‬ ‫می دانن��د‪ .‬کارشناس��ان اعتقاد دارن��د تعداد‬ ‫زیاد بازدیدکنندگان از نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫غذاهای حالل در انگلیس نش��ان دهنده بازار‬ ‫رو به رش��د این صنعت در تمامی کشورهای‬ ‫دنیا اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه که به مدت ‪ 3‬روز‬ ‫ادامه داش��ت در سالن نمایش��گاهی ‪Excel‬‬ ‫ش��هر لندن و به همت «عم��ران کوثر»‪ ،‬یک‬ ‫مسلمان اسیایی تبار ساکن در انگلیس برگزار‬ ‫شد‪ .‬حداقل ‪ 100‬شرکت تولید و عرضه کننده‬ ‫م��واد غذایی حالل در این نمایش��گاه به ارائه‬ ‫محصوالت خود به مردم انگلیس پرداختند‪.‬‬ ‫نشان دادن سال بد و کم حاصل با زدن یک دست برسر‪ ،‬نشان دادن سال قحطی با زدن دو دست بر سر‪ ،‬عبادت‬ ‫به درگاه خدا با نگه داشتن دو دست در جلو صورت و قراردادن دست راست بر زمین به نشانه قدردانی از مادر‬ ‫زمین را به نمایش می گذارد‪«.‬حتن» نیز ایین پهلوانی و به نوعی تالش برای نشان دادن امادگی جسمانی مردان‬ ‫خطه خراس��ان است که با اجرای حرکاتی‪ ،‬سلحش��وری مردمان این منطقه را به نمایش می گذارد و نیز معرف‬ ‫وحدت است‪ .‬این ایین‪ ،‬به همراهی سرنا و دهل نوازی اجرا کنندگان به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫در ایی��ن «چ��وب بازی» دو نماینده از دو قوم با هم مبارزه کرده و در نهایت با دوس��تی این رقابت را به پایان‬ ‫می برند‪ ،‬حرکات نمایشی این ایین‪ ،‬مراحل مبارزه جسمانی این دو فرد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به همت موسس��ه توس��عه هنرهای معاصر و کمیته فرهنگ و هنرس��تاد اکس��پوی ‪ ۲۰۱۵‬میالن‪ ،‬گروه های‬ ‫موسیقی نواحی کشورمان‪ ،‬موسیقی محلی‪ ،‬حرکات و ایین های نمایشی را برای معرفی اداب و رسوم و موسیقی‬ ‫خود در مدت برگزاری این اکسپو اجرا می کنند‪.‬‬ ‫ت تا ‪ ۹‬ابان ماه سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۱۵‬میالن با موضوع «تغذیه زمین‪ ،‬انرژی برای حیات» از ‪ ۱۱‬اردیبهش�� ‬ ‫در شهر میالن ایتالیا برگزار شده و ‪ ۱۴۵‬کشور در این رویداد جهانی شرکت دارند‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫استعمارگری نوین امریکا در معادن اندونزی‬ ‫«گراسبرگ» از جهات مختلفی در بین معادن مختلف‬ ‫جهان منحصربه فرد اس��ت‪ .‬این معدن‪ ،‬بزرگترین منبع‬ ‫درامدهای مالیاتی اندونزی است‪ .‬اما از طرفی نماد فساد‬ ‫و رابطه بازی ه��ای سیاس��ی اندونزی ب��ود ه و البته برای‬ ‫مهندس��ان‪ ،‬یک معجزه تکنولوژیک محس��وب می شود؛‬ ‫اس��تخراج یک معدن در ارتفاع ‪ 4‬هزار متری از س��طح‬ ‫دریا‪ ،‬با ش��یب زیاد‪ ،‬سرمای ش��دید و بارندگی باال اتفاق‬ ‫غیرممکن��ی در ای��ن منطقه به نظر می رس��د‪ .‬از طرفی‬ ‫فعاالن اجتماعی‪ ،‬اس��تخراج در این مع��دن را به عنوان‬ ‫سوء استفاده از حقوق انس��ان و تخریب اکوسیستم های‬ ‫منطق��ه می بینند‪ .‬کوه گراس��برگ در چش��م س��اکنان‬ ‫باستانی منطقه به عنوان یک مکان مقدس مورد احترام‬ ‫اس��ت و فعالی��ت معدنکاری در این منطقه ش��اید برای‬ ‫سهامداران‪ ،‬یک سرمایه گذاری اشتباه به شمار می اید‪.‬‬ ‫به ط��ور خالصه‪ ،‬هر کس به بهره ب��رداری از این کوه از‬ ‫پنج��ره نگاه خود می نگرد اما چیزی که مس��لم اس��ت‪،‬‬ ‫اعتراض ها و نارضایتی بخش قابل توجهی از ش��هروندان‬ ‫اندونزی و به ویژه ساکنان «پاپوا» از عملکرد مسئوالن و‬ ‫شرکت های حفاری است‪.‬‬ ‫تاکن��ون صدها نف��ر از بومیان منطق��ه در مخالفت با‬ ‫بهره ب��رداری این معدن جان خود را از دس��ت داده اند و‬ ‫صدها هکت��ار از جنگل های بارانی ه��م از بین رفته اند؛‬ ‫خاک الوده شده اس��ت و اب های سطحی و زیرزمینی‪ ،‬در قالب یک گزارش منتش��ر ک��رد‪ .‬با این حال‪ ،‬گزارش‬ ‫دیگ��ر قابل اش��امیدن نیس��تند‪ .‬می توان ادع��ا کرد که «دوزی» به دلیل تقارن با دوران پر تشنج جنگ جهانی‬ ‫ریسک ها و مخاطرات موجود در پروژه بهره برداری از این دوم فراموش ش��د‪ .‬در س��ال ‪1959‬م‪ ،‬فوربس ویلسون‪،‬‬ ‫معدن نتیجه دهه ها خودخواهی دولت اندونزی در مقابل ریی��س بخ��ش اکتش��افات معدنی ش��رکت «فریپورت‬ ‫جامعه محلی و توجه ناکافی به مدیریت زیست محیطی مینرال��ز» این ذخیره عظیم مس و طال را دوباره کش��ف‬ ‫کرد‪ .‬در سال ‪1961‬م ارتش اندونزی‬ ‫اس��ت‪ .‬با هر معیاری که این شرایط‬ ‫به دستور رییس جمهوری سوکارنو و‬ ‫سنجیده شوند‪ ،‬بهره برداری از معدن‬ ‫«گراسپرک» را نمی توان چیزی جز این استان در اندونزی‬ ‫با فرماندهی ژنرال سوهارتو به پاپوای‬ ‫عالوه بر طال و مس‪ ،‬از‬ ‫غربی حمل��ه کرد و این منطقه را به‬ ‫«استعمار» دانست‪.‬‬ ‫ذخایر گاز هم برخوردار تصرف خود دراورد‪ .‬در سال ‪1963‬م‪،‬‬ ‫‹ ‹شروع حمالت به اندونزی‬ ‫پس از دوره ای از مذاکرات و با فشار‬ ‫است و از نظر منابع‬ ‫جزی��ره گینه نو ک��ه بخش غربی‬ ‫مس��تقیم ای��االت متح��ده‪ ،‬منطقه‬ ‫ان ب��ه نام پاپ��وای غربی ش��ناخته‬ ‫طبیعی‪ ،‬یکی از‬ ‫پاپوای غربی به عنوان خاک اندونزی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬یکی از اخری��ن جزایری‬ ‫ثروتمندترین مناطق‬ ‫ش��ناخته ش��د‪ .‬این موضوع از سوی‬ ‫اس��ت که در دوره های زمین شناسی‬ ‫اندونزی محسوب‬ ‫س��ازمان ملل متحد رسمیت یافت‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫از اس��ترالیا ج��دا ش��ده و تنها‬ ‫می شود‪ .‬اما بسیاری از‬ ‫البت��ه س��ازمان ملل اع�لام کرد که‬ ‫کیلومت��ر از س��رزمین م��ادر خ��ود‬ ‫اهالی ان هنوز هم برای‬ ‫پاپوای غرب��ی در این تصمیم گیری‪،‬‬ ‫فاصله دارد‪ .‬هر دو سرزمین‪ ،‬از منابع‬ ‫ادامه حیات به شکار‬ ‫مختار است اما در عمل به انها ازادی‬ ‫طبیع��ی عظیمی برخوردار هس��تند‬ ‫وابسته اند‬ ‫تصمیم گیری درباره سرنوشت ش��ان‬ ‫اما چش��م طم��ع امری��کا‪ ،‬اندونزی‬ ‫داده نشد‪ .‬به همین دلیل خشونت و‬ ‫و همچنی��ن سوءاس��تفاده های انها‬ ‫س��بب ش��ده که پاپوا یکی از فقیرتری��ن مناطق جهان درگیری نظامی بین اندونزی و جدایی طلب ها ادامه یافت‬ ‫باش��د‪ .‬این اس��تان در اندونزی عالوه ب��ر طال و مس‪ ،‬از و منجر به کش��ته شدن دس��ت کم ‪ 100‬هزار نفر شد‪.‬‬ ‫ذخای��ر گاز هم برخوردار اس��ت و از نظر منابع طبیعی‪ ،‬در س��ال ‪1998‬م‪ ،‬حکومت «س��وهارتو» به پایان رسید‬ ‫یک��ی از ثروتمندتری��ن مناط��ق اندون��زی محس��وب و دموکراس��ی به اندونزی بازگش��ت‪ .‬با ای��ن حال هنوز‬ ‫ه��م ارامش رویای دس��ت نیافتنی اهال��ی پاپوای غربی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اما بس��یاری از اهالی ان هنوز هم ب��رای ادامه حیات بود‪.‬‬ ‫به ش��کار وابس��ته اند و از تمدن دور هستند‪ ،‬تسهیالت ‹ ‹اغاز بهره برداری و وخیم تر شدن شرایط‬ ‫از س��ال ‪1990‬م بهره ب��رداری مع��دن «گراس��برگ»‬ ‫بهداش��تی و پزش��کی کافی در اختیار ندارن��د و امکان‬ ‫به یک ش��رکت امریکایی با نام مک موران واگذار ش��د‪.‬‬ ‫اموزش برای شان فراهم نیست‪.‬‬ ‫در سال ‪1936‬م یک زمین شناس هلندی به نام «جین این ش��رکت‪ ،‬برای بهره ب��رداری از این معدن یک پروژه‬ ‫ژاکوز دوزی» منطقه پاپوای غربی را مورد بررس��ی قرار سرمایه گذاری مش��ترک با یک شرکت اندونزیایی با نام‬ ‫داد و در ان یک «کوه مس» حقیقی کش��ف کرد‪ .‬برای «فریپورت» اغاز کرد‪.‬‬ ‫شرکت جدید که فریپورت ‪ -‬مک موران نامیده می شد‪ ،‬‬ ‫او دی��دن یک ک��وه کامل از مس باورنکردن��ی بود و در‬ ‫زمان بازگش��ت به کش��ورش‪ ،‬این تجربه شگفت انگیز را مالک و بهره بردار حدود ‪ 91‬درصد از معدن «گراسبورگ»‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬انتظار این اس�ت که وجود یک معدن بزرگ طلا منجر به رونق‬ ‫اقتصادی یک منطقه و حتی یک کش�ور ش�ود؛ به ویژه اگ�ر ان معدن به طور‬ ‫همزمان بزرگترین ذخایر طال و دومین ذخایر مس جهان را در خود جای داده‬ ‫‪27‬‬ ‫باش�د‪« .‬گراسبورگ» معدنی است که در استان «پاپوای غربی» اندونزی واقع‬ ‫شده و ‪ 90‬سال از کشف ان می گذرد‪ .‬اما این منطقه همواره گرفتار درگیری ها‬ ‫و اختالف های بسیار بوده و کیفیت زندگی ساکنانش نیز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫محس��وب می شود‪ .‬این معدن در س��ال نخست فعالیت‬ ‫خود‪ 196 ،‬هزار اون��س طال تولید کرد که یک موفقیت‬ ‫انی محس��وب می ش��د‪ .‬براس��اس گزارش های س��االنه‬ ‫فریپورت و مک موران‪ ،‬تولید س��االنه این معدن به ‪1/14‬‬ ‫میلیون اونس در سال ‪2013‬م رسید و در دو سال قبل از‬ ‫ان هم به ترتیب ‪ 862‬هزار اونس و ‪ 1/44‬میلیون اونس‬ ‫طال تولید داش��ته اس��ت‪ .‬براورد می شود که این رقم در‬ ‫سال ‪2014‬م به ‪ 1/6‬میلیون اونس رسیده باشد‪ .‬استخراج‬ ‫این معدن به شکل روزمینی و زیرزمینی انجام می شود و‬ ‫براساس گزارش وب سایت «فریپورت» هنوز هم بیش از‬ ‫‪ 75‬درصد از تولیدات ان ناشی از استخراج های روزمینی‬ ‫است‪.‬‬ ‫باین ش��رکت با انکه توانست با همکاری چند شرکت‬ ‫بزرگ دیگر ازجمل��ه «ریوتینتو» و به لطف فناوری های‬ ‫سطح باال اقدام به استخراج این معدن کند‪ ،‬اما بهبودی‬ ‫در ش��رایط اقتصادی و اجتماعی پاپوا ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫این معدن بارها مرگ کارگران را به چش��م خود دیده و‬ ‫چنین اتفاقاتی س��بب تعطیلی‪ ،‬تظاهرات و اعتصاب های‬ ‫بی شماری شده اس��ت‪ .‬یکی از خواسته های کارگران در‬ ‫این مدت‪ ،‬افزایش حقوق و دستمزد خود بوده است‪ .‬انها‬ ‫همچنین به شرایط ایمنی ناکافی خود اعتراض دارند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود که ش��رکت امریکایی یادشده با وجود‬ ‫انک��ه درامدهای باالی��ی از این معدن کس��ب می کند‪،‬‬ ‫در افزایش حقوق و دس��تمزد کارگ��ران‪ ،‬افزایش ایمنی‬ ‫محیط کار‪ ،‬ارائه تسهیالت رفاهی و دائمی کردن قرارداد‬ ‫استخدامی انها اهمال می کند‪ .‬یکی از شواهد درامدهای‬ ‫ب��االی فریپورت‪-‬مک موران ان اس��ت ک��ه بالفاصله با‬ ‫اعتصاب کارگ��ران ان و توقف تولید‪ ،‬قیمت های جهانی‬ ‫طال و مس افزایش می یابد‪ .‬از طرفی‪ ،‬تحمل اینکه بیشتر‬ ‫درامده��ای حاصل از این معدن نصیب س��رمایه گذاران‬ ‫امریکایی می شود ‪ ،‬برای بسیاری از وطن پرستان اندونزی‬ ‫ی الزم را‬ ‫دش��وار اس��ت‪ .‬البته اندونزی به تنهای��ی فناور ‬ ‫برای بهره برداری از «گراسبرگ» ندارد و مجبور است به‬ ‫همکاری با شرکت های خارجی روی اورد‪.‬‬ ‫اما وضعیت توزیع درامدها هم مساعد نیست‪ .‬با اینکه‬ ‫بسیاری از کارگران و مهندسان اندونزیایی در این منطقه‬ ‫به کار مشغول هستند‪ ،‬از نیروهای بومی منطقه به ندرت‬ ‫اس��تفاده می شود‪ .‬بخش قابل توجهی از کارگرانی که در‬ ‫معدن «گراس��برگ» مشغول به کار هستند‪ ،‬از سرزمین‬ ‫اصلی اندونزی به پاپوای غربی مهاجرت کرده اند‪ .‬براساس‬ ‫براورده��ا تنها یک درصد از درامدهای ان به بومیان این‬ ‫جزیره می رسد‪.‬‬ ‫از طرفی شرکت فریپورت ‪ -‬مک موران به دلیل استفاده‬ ‫از نیروه��ای نظامی برای برقراری امنیت و حفظ نظم به‬ ‫نقض حقوق بش��ر و سوءاس��تفاده از کارگران هم متهم‬ ‫است‪ .‬بارها تظاهرات کارگران با دخالت پلیس و نیروهای‬ ‫نظام��ی روبه رو ش��د و با بهانه مبارزه ب��ا جدایی طلبی و‬ ‫حفظ امنیت و استقالل‪ ،‬به انها شلیک شده است‪ .‬در این‬ ‫منطقه به حدی وضعیت‪ ،‬امنیتی و نظامی شده که حتی‬ ‫خبرن��گاران ح��ق ورود به ان را ندارند و در بس��یاری از‬ ‫موارد برای تهیه گزارش های خبری به تصاویر ماهواره ای‬ ‫استناد می کنند‪.‬‬ ‫حقوق کارگران این ش��رکت بس��یار پایین بوده و تنها‬ ‫پ��س از س��ال های ‪2012 ،2011‬م اندکی افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش از ان کارگران اعتقاد داش��تند که حقوق‬ ‫انها کمترین میزان حقوق کارگران معدن در جهان بوده‬ ‫و در س��طح حقوق مت��داول در افریقا و امریکای جنوبی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابر گزارش هفته نامه «تایم»‪ ،‬قبل از انکه در س��ال‬ ‫‪2011‬م وضعیت حقوق و دس��تمزدها ت��ا حدی بهبود‬ ‫پیدا کند‪ ،‬دس��تمزد هر کدام از کارگ��ران اندونزیایی در‬ ‫ای��ن معدن بی��ن ‪ 1/5‬تا ‪ 3‬دالر بوده اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫درخواس��ت کارگران و نماین��دگان انها تا ‪ 12/5‬دالر در‬ ‫س��اعت است‪ .‬حقوق و دستمزد انها به تدریج و در طول‬ ‫دو سال تنها ‪ 37‬درصد افزایش پیدا کرد‪ .‬درباره وضعیت‬ ‫زندگی س��اکنان محلی هم هیچ حساس��یت خاصی به‬ ‫خرج داده نشده و شرایط زندگی انها روز به روز دشوارتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اسیایی ها‪ ،‬بزرگترین فوالدسازان جهان‬ ‫با توجه به اینکه عملکرد مالی فوالدس��ازان‬ ‫بزرگ در جهان در سال گذشته متفاوت بوده‪،‬‬ ‫نشریه متال بولتن جایگاه این فوالدسازان را بر‬ ‫اساس میزان تولید انها رتبه بندی کرده است‬ ‫که نش��ان می دهد بعضی از این فوالدسازان با‬ ‫وج��ود ظرفیت مازاد و چالش ه��ای جاری در‬ ‫بازارهای جهانی عملکرد مالی خوبی داشته اند‪.‬‬ ‫در این گ��زارش که توزیع جغرافیایی در ان‬ ‫لح��اظ ش��ده‪ ،‬در حقیقت ‪ 12‬فوالدس��از برتر‬ ‫جه��ان در س��ال ‪2015‬م همان فوالدس��ازان‬ ‫ب��زرگ س��ال ‪2014‬م هس��تند ک��ه البته در‬ ‫رتبه انه��ا اندکی تغییرات ب��ه وجود امده که‬ ‫نش��ان دهنده ثبات تولی��د در میان بزرگترین‬ ‫فوالدس��ازان جهان اس��ت‪.‬در حقیقت تعداد‬ ‫ش��رکت های فوالدس��از چین��ی در میان ‪25‬‬ ‫ش��رکت ردیف نخست به ‪ 12‬شرکت می رسد‬ ‫در حالی فقط دو ش��رکت ژاپنی و دو ش��رکت‬ ‫ک��ره ای‪ ،‬یک ش��رکت هندی و یک ش��رکت‬ ‫تایوانی در مجموع ‪ 6‬ش��رکت اسیایی هستند‬ ‫که در میان ‪ 25‬ش��رکت بزرگ فوالدسازی در‬ ‫جهان قرار گرفته اند‪ .‬این امر یاداور این اس��ت‬ ‫که همچنان اسیا بزرگترین فوالدسازان جهان‬ ‫را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق بازار فوالد امریکای شمالی‬ ‫سال ‪2014‬م سال نس��بتا خوبی برای بازار‬ ‫فوالد امریکای شمالی بود اما نوسانات شدیدی‬ ‫را از ش��روع فوق العاده ضعیف در ابتدای سال‪،‬‬ ‫افزایش چشمگیر در اواسط سال و به دنبال ان‬ ‫کاهش قیمت ها در اواخر س��ال و استمرار این‬ ‫کاهش را در ‪ 3‬ماه نخست سال ‪2015‬م شاهد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫ادغ��ام و خری��د در می��ان ش��رکت های‬ ‫فوالدس��ازی قابل توج��ه ب��وده و با نوس��انات‬ ‫تقاضای بازار بعضی از ش��رکت های امریکایی‬ ‫در ج��دول رده بندی بزرگترین فوالدس��ازان‬ ‫جهان در سال ‪2014‬م تغییر جایگاه داده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش انجمن اهن و ف��والد امریکا‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪2014‬م تولی��د فوالد خام این کش��ور‬ ‫ب��ا ‪0/7‬درصد افزای��ش ب��ه ‪95/5‬میلیون تن‬ ‫رسید‪ .‬در گزارش مش��ابه دیگری که از سوی‬ ‫موسسه اس��تراتژی فلزات امریکا منتشر شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تولید محصول نهایی ساالنه این کشور‬ ‫حتی با وجود اینکه مصرف ظاهری افزایش��ی‬ ‫‪11/5‬درصدی را داش��ته فقط ‪ 3‬درصد رشد را‬ ‫نشان می دهد‪.‬این موسسه دلیل اصلی این رقم‬ ‫باال را به افزایش واردات که در تابستان گذشته‬ ‫رخ داد مربوط می داند‪.‬‬ ‫مشاور ارش��د متال بولتن می گوید‪ :‬تا پایان‬ ‫سال ‪2014‬م س��هم واردات محصوالت نهایی‬ ‫به ‪ 36‬درصد افزایش پیدا کرد که در مقایس��ه‬ ‫با ‪ 23‬تا ‪29‬درصد در چندین س��ال گذش��ته‬ ‫افزای��ش قابل مالحظه ای اس��ت و تولید ورق‬ ‫فوالدی بیش��ترین افزایش را داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫این افزایش در طول س��ال با شتابی معتدل تر‬ ‫تداوم داش��ته که رش��د اقتصاد امریکا در سال‬ ‫‪2014‬م منجی بیش��تر فوالدسازان این کشور‬ ‫ش��د‪.‬پیش بینی می ش��ود بازارهای امریکا در‬ ‫نیمه دوم س��ال از ش��رایط بهت��ری برخوردار‬ ‫ش��ود چون کمبود موقت فوالد منجر به تداوم‬ ‫بیشتر قیمت های باالتر در بازارها خواهد شد‪.‬با‬ ‫توجه به طوالنی بودن دریافت محصول پس از‬ ‫س��فارش که توام با توقف خواسته یا ناخواسته‬ ‫فوالدس��ازی های داخلی بود‪ ،‬مراکز خدماتی‬ ‫فقط در م��واردی با نگاهی به بازارهای بیرونی‬ ‫به موج��ودی انبارهای خود می افزودند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این با اف��ت قیمت های م��واد اولیه(به ویژه‬ ‫س��نگ اهن) و افزای��ش ارزش برابری دالر در‬ ‫برابر سایر ارزها فوالد وارداتی را بسیار جذاب تر‬ ‫کرد‪.‬ب��ا افزایش واردات همزمان ب��ا راه اندازی‬ ‫دوب��اره کارخانه ه��ای فوالدس��ازی بزرگ که‬ ‫ظرفیت ه��ای خ��ود را متوقف ک��رده بودند‪،‬‬ ‫قیمت های فوالد امریکا تا پایان تابستان شروع‬ ‫به کاهش گذاش��ت‪ .‬با وجود اینکه زمان خرید‬ ‫از داخل بسیار کوتاه تر بود اما واردات همچنان‬ ‫افزایش داشت که مراکز خدماتی فوالد امریکا‬ ‫ب��ا موج��ودی مازاد مواجه ش��ده و ش��روع به‬ ‫کاهش موجودی انبارهای خود کردند که روی‬ ‫قیمت های فوالد تاثیری کاهشی گذاشت‪.‬‬ ‫منبع‪:‬متال بولتن‬ ‫مترجم‪ :‬علی غفوری‬ ‫خبر بین الملل‬ ‫تاجران ایران و روس‬ ‫با محوریت سنگ و مواد‬ ‫معدنی گرد هم امدند‬ ‫همایش اقتصادی «تجار ایران و روس با محوریت‬ ‫س��نگ و م��واد معدن��ی» در مس��کو برگزار ش��د و‬ ‫ش��رکت کنندگان در ان راه های همکاری با یکدیگر‬ ‫را بررسی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از سفارت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در روس��یه‪ ،‬همایش اقتص��ادی «تجار ایران و‬ ‫روس» با حضور مهدی س��نایی‪ ،‬س��فیر کشورمان‬ ‫و رییس س��ازمان توس��عه و تجارت استان تهران و‬ ‫فرماندار شهر ری و ‪ 8‬نفر از تاجران و تولید کنندگان‬ ‫س��نگ ایرانی و تعدادی از تاج��ران و واردکنندگان‬ ‫سنگ های ساختمانی روس برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش ضم��ن معرف��ی و شناس��ایی‬ ‫ظرفیت ه��ای تولی��دی و صادرات��ی ان��واع مختلف‬ ‫س��نگ های تزئین��ی و س��اختمانی ای��ران‪ ،‬راه های‬ ‫توس��عه صادرات ای��ن قبیل محص��والت نیز مورد‬ ‫بحث و بررس��ی قرار گرفت‪.‬سفیر جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در روس��یه نی��ز ضم��ن تاکید ب��ر حمایت‬ ‫هم��ه جانبه س��فارت از صادرکنندگان س��نگ های‬ ‫ساختمانی ایرانی‪ ،‬خواستار حضور جدی و پررنگ تر‬ ‫ش��رکت های ایرانی در بازار روس��یه به ویژه مناطق‬ ‫جنوبی این کشور شد‪.‬‬ ‫سنایی بازار روسیه را بسیار مناسب برای صادرات‬ ‫سنگ های س��اختمانی ایران برش��مرد و افزود‪ :‬در‬ ‫صورت برنامه ریزی مناس��ب می توان بخش اعظمی‬ ‫از این بازار را تصاحب کرده و با س��ایر کش��ورهای‬ ‫حاض��ر در این بازار رقابت ک��رد‪ .‬مذاکرات رودر رو و‬ ‫دوجانبه مدیران ش��رکت های ایرانی و روس از دیگر‬ ‫برنامه های این همایش بود‪ .‬هیات تجاری کشورمان‬ ‫در چارچوب برنامه سفر خود‪ ،‬به بازدید از نمایشگاه‬ ‫بین المللی سنگ و مواد معدنی مسکو می پردازد‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫کارشناسان و استادان دانشگاه مک گیل‬ ‫کانادا بررسی کردند‬ ‫ارزیابی سرمایه گذاران خارجی‬ ‫از صنعت معدنکاری ایران‬ ‫کارشناسان و اس��تادان خبره معدن در دانشگاه‬ ‫مک گیل کانادا در مطالعات جدید خود موانع اصلی‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در بخش معدن‬ ‫ایران را مورد بررسی قرار داده اند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش��ی که به درخواس��ت خانه معدن‬ ‫ای��ران از کارشناس��ان و اس��تادان خب��ره معدنی در‬ ‫دانش��گاه مک گی��ل کان��ادا در زمین��ه مطالعه علمی‬ ‫عل��ل عمده تمایل نداش��تن س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫به س��رمایه گذاری در بخش معدن کشور تهیه شده‪،‬‬ ‫نگرش ش��رکت های خارجی که اطالعاتی از وضعیت‬ ‫فعلی ایران دارند‪ ،‬خیلی مثبت تلقی نمی شود‪.‬‬ ‫طبق برداشت های عمومی از مهم ترین فاکتورهای‬ ‫ریس��ک پذیر گوناگون ذاتی در سرمایه گذاری معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬ریس��ک های مالی و اقتص��ادی تا ‪ 90‬درصد و‬ ‫س��پس ناپایداری سیاس��ت ها و مق��ررات دولت ها تا‬ ‫‪ 79‬درصد‪ ،‬در مرحله س��وم ریس��ک های سیاس��ی و‬ ‫اجتماعی به میزان ‪ 73‬درصد‪ ،‬ریس��ک های تکنیکی‬ ‫ب��ه میزان ‪ 68‬درص��د و ریس��ک های عملیاتی تا ‪63‬‬ ‫درص��د‪ ،‬س��رمایه گذاری در بخش معدن ای��ران را با‬ ‫چالش مواجه کرده اند‪.‬در این گزارش سعی شده نگاه‬ ‫سرمایه گذاران خارجی نس��بت به صنعت معدنکاری‬ ‫ایران معیار اصلی پژوهش قرار گیرد‪ .‬همچنین بحث‬ ‫فعلی تنها ناظر به بررس��ی جنبه ه��ای مختلف انچه‬ ‫تاکنون در زمینه س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی‬ ‫از دی��د ش��رکت های چندملیت��ی و نیز کش��ور های‬ ‫درحال توس��عه رخ داده‪ ،‬اس��ت‪.‬مطالعات انجام شده‬ ‫در نظرس��نجی از ش��رکت های ب��زرگ معدنی دنیا با‬ ‫هدف درک بهتراز نگرانی ها و الزامات س��رمایه گذاران‬ ‫بالقوه معدنی در کشورهای در حال توسعه به ویژه در‬ ‫ای��ران و تبیین مزیت ه��ا و معایب بخش معدن ایران‬ ‫انجام ش��ده که باعث ترغیب شرکت های خارجی به‬ ‫سرمایه گذار می شود‪.‬همچنین چشم انداز بخش معدن‬ ‫برای ورود فناوری و سرمایه خارجی مناسب‪ ،‬اما دید‬ ‫خوبی نسبت به اس��تخدام متخصصان خارجی وجود‬ ‫نداش��ته که این امر نیاز به بازنگری در سیاس��ت های‬ ‫مربوط به سرمایه گذاری خارجی در ایران دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتص��اد نیوز‪ ،‬دس��تیابی به س��رمایه‬ ‫و مدل ه��ای موث��ر س��رمایه گذاری ب��رای توس��عه‬ ‫زیرس��اخت های مربوط به بخش معدن حیاتی به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬به دنبال بحران مالی‪ ،‬دستیابی به سرمایه‪،‬‬ ‫هم با عنوان سهام و هم فرض دشوار شده است‪.‬‬ ‫هر منبعی که شرکت های معدنی برای سازماندهی‬ ‫س��رمایه گذاری های خود مورد استفاده قرار دهند باز‬ ‫هم زیر فشار بیش��تری خواهند بود تا پرو‍ژه هایی را با‬ ‫میزان ریس��ک باالتر به انجام برس��انند و امنیت الزم‬ ‫برای تامین مالی زیرساخت ها پروژه ها راتامین کنند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫در ‪ 2‬ماه نخست سال جاری محقق شد‬ ‫افزایش تولید فوالد خام ایران‬ ‫برخالف ‪ 32‬کشور جهان‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمی��درو) اع�لام ک��رد‪ :‬در دو ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری تولید فوالد خام کش��ور با افزایش نسبت‬ ‫به مدت مشابه در سال ‪ 93‬مواجه شد‪ ،‬درحالی که در‬ ‫‪ 4‬ما ه نخس��ت ‪ 2015‬میالدی حدود ‪ 32‬کشور جهان‬ ‫تولید خود را کاهش دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا؛ فوالدس��ازان کش��ورمان در ‪ 2‬ماه‬ ‫نخس��ت سال جاری ‪ 2‬میلیون و ‪ 884‬هزار و ‪ 513‬تن‬ ‫فوالد خ��ام تولید کردند که در مقایس��ه با ‪ 2‬میلیون‬ ‫و ‪ 882‬ه��زار و ‪ 850‬ت��ن عملکرد س��ال ‪ 93‬افزایش‬ ‫یک هزار و ‪ 663‬تنی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬اردیبهشت ماه سال جاری میزان‬ ‫تولید فوالد خام کش��ور با رش��د ‪ 2‬درصدی نسبت به‬ ‫ماه مشابه در سال گذشته به یک میلیون و ‪ 457‬هزار‬ ‫و ‪ 508‬تن رسید‪ .‬براس��اس این گزارش تولید جهانی‬ ‫فوالد در ‪ 4‬ماه نخس��ت سال جاری میالدی (‪)2015‬با‬ ‫کاهش ‪ 1/7‬درصدی مواجه ش��د و حدود ‪ 32‬کشور از‬ ‫جمله چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬قطر‪ ،‬عربستان‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫کان��ادا‪ ،‬امریکا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬الم��ان و کوبا تولید فوالد خام‬ ‫خ��ود را کاه��ش دادند‪.‬سیاس��ت های حمایتی چین‬ ‫(دامپین��گ و ض��د دامپینگ) در ص��ادرات و واردات‪،‬‬ ‫رکود تقاضا در بسیاری از حوزه های اقتصادی از جمله‬ ‫بخش مسکن‪ ،‬کاهش شدید قیمت سنگ اهن و زغال‬ ‫سنگ‪ ،‬کاهش قیمت فوالد و رکود بازار جهانی در این‬ ‫بخ��ش از دالیل افت تولید جهان��ی در این مدت بود‪.‬‬ ‫براساس امار منتشر شده ‪ 3‬مجتمع فوالد سازی کشور‬ ‫ش��امل فوالد مبارکه‪ ،‬خوزستان و ذوب اهن در ‪ 3‬ماه‬ ‫نخست سال جاری در مجموع حدود ‪ 70‬درصد فوالد‬ ‫خام کشور را تولید کردند که به ترتیب نزدیک به ‪36‬‬ ‫درصد‪ ،‬بیش از ‪ 20‬درصد و حدود ‪ 14‬درصد در تولید‬ ‫این مدت سهم داشتند‪ .‬س��ایر واحدهای فوالدسازی‬ ‫کش��ور در مجم��وع ‪ 30‬درصد بقی��ه را تامین کردند‪.‬‬ ‫همچنین در این گزارش ‪ 2‬میلیون و ‪ 686‬هزار و ‪589‬‬ ‫تن انواع محصوالت ف��والدی (ورق خودرو‪ ،‬ورق گرم‪،‬‬ ‫کالف‪ ،‬ش��مش کاالیی‪ ،‬ورق عریض‪ ،‬تیراهن‪ ،‬میلگرد‬ ‫و لوله) تولید ش��د‪.‬ایران نخستین فوالدساز خاورمیانه‬ ‫و چهاردهمی��ن تولیدکنن��ده فوالد جهان محس��وب‬ ‫می ش��ود و قرار است در افق ‪ 1404‬ظرفیت تولید این‬ ‫بخش به ‪ 55‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫کش��ور به این منطقه مهاجرت ش��غلی داشت ه و در حال‬ ‫فعالیت هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪13‬هزار نفر‬ ‫به طور مستقیم در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در‬ ‫حال فعالیت اند که حدود ‪ 62‬درصد انها بومی و ‪38‬درصد‬ ‫دیگر غیربومی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت با نیروهای داخلی است‬ ‫رس��ول خلیفه س��لطان‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان فوالد ایران درباره حضور کارگران خارجی‬ ‫در صنایع معدنی ایران و حساس��یت های ایجاد ش��ده در‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اگر برای انجام فعالیت در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫بخش ه��ای مختلف معدن و صنای��ع معدنی تا جایی که‬ ‫امکان دارد از کارگران ایرانی اس��تفاده ش��ود‪ ،‬بهتر است‬ ‫چراکه با توجه به رکود حاکم بر کش��ور و مشکل بیکاری‪،‬‬ ‫اس��تفاده از نیروهای داخلی می تواند باعث بهتر ش��دن‬ ‫شرایط جامعه شود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬تنها ورود کارگران‬ ‫خارجی متخصص به کش��ور مطرح نیست و ممکن است‬ ‫ک��ه نیروهای غیرمتخصص نی��ز وارد بخش های مختلف‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی کش��ور ش��ده باش��ند‪ .‬از این رو‬ ‫الزم اس��ت از ورود انها جلوگیری ش��ود‪ .‬البته در برخی‬ ‫از پروژه ه��ای اجرایی که به ش��کل «ای پی س��ی» بوده و‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫خلیفه سلطان اظهار کرد‪ :‬یکی از مشکالتی که در اجرای‬ ‫پروژه ه��ای معدنی وجود دارد این اس��ت ک��ه برای اجرا‬ ‫برخی پروژه ها از حالت «ای پی سی» خارج شده و تصمیم‬ ‫گرفته می شود که بخش��ی از پروژه به یک شرکت ایرانی‬ ‫داده ش��ده و انها به صورت مشترک پروژه را اجرا کنند و‬ ‫همین موضوع باعث کندی روند فعالیت و بیش��تر شدن‬ ‫مدت زمان اجرایی ان پروژه می ش��ود‪ .‬وی معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫زمانی که پیمانکار خارجی اجرای پروژه های مختلف را در‬ ‫کش��ور بر عهده می گیرد الزم است تا انها را به بهره مندی‬ ‫از کارگران داخلی تشویق کنند‪ .‬البته استفاده از نیروهای‬ ‫داخلی برای پیمانکاران خارجی سختی های خود را دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان فوالد‬ ‫ایران همچنین خاطر نش��ان کرد‪ :‬نکته مهمی که درباره‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی و صنایع ای��ن بخش وجود دارد این‬ ‫اس��ت که اجرای پروژه ها و فعالیت ها باید از سرعت الزم‬ ‫و کافی برخوردار باش��ند‪ .‬حال اگ��ر بخواهیم از نیروهای‬ ‫داخلی برای اجرای پروژه ها استفاده کنیم باید در ابتدای‬ ‫کار دوره های اموزش��ی ب��رای این افراد برگزار ش��ده تا‬ ‫اش��نایی و مهارت الزم را ب��رای ورود به پروژه‪ ،‬راه اندازی‬ ‫و اجرای ان کسب کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صورتی که اج��رای پروژه مدت زمان‬ ‫زیادی طول نکش��د و به موقع انجام ش��ود بهتر اس��ت از‬ ‫کارگران داخلی اس��تفاده شود‪ .‬حال اگر در ابتدای پروژه و‬ ‫ساخت ان از نیروهای داخلی استفاده شود به دلیل نزدیک‬ ‫بودن به محیط پروژه‪ ،‬زمینه و اش��نایی الزم برای ورود به‬ ‫بخش بهره برداری و راه اندازی پروژه فراهم می شود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان در نظر دارد طرح بازدید‪ ،‬اکتشاف و ارزیابی پتانسیل‬ ‫حداقل ‪ 40‬و حداکثر ‪ 50‬فقره از پروانه اکتش��افی ابطال ش��ده در اختیارات س��ازمان را از طریق مناقصه‬ ‫عمومی یک مرحله ای واگذار نماید‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای شخصیت حقوقی و حداقل رتبه بندی یا باالتر از سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی کش��ور و ظرفیت کاری ازاد و یا س��ازمان های نظام مهندسی معدن با توجه به رقم مناقصه‬ ‫بوده و جهت اطالع از نحوه برگزاری‪ ،‬برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز به منظور شرکت در مناقصه از تاریخ‬ ‫‪ 94/3/30‬لغایت ‪ 94/4/8‬به س��ایت سازمان با ادرس ‪ http://khz.mimt.gov.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬ضمنا‬ ‫در صورتی که به دالیلی فنی امکان دس��تیابی به مدارک و اطالعات از طریق سایت مذکور میسر نباشد‪،‬‬ ‫با مراجعه حضوری به معاونت امور صنایع و معادن این سازمان به نشانی اهواز‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬روبروی‬ ‫زیتون کارمندی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‪ ،‬موارد قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند پیش��نهادات خود را مطابق ش��رایط اعالم شده در اسناد مناقصه تا ساعت ‪ 13‬روز‬ ‫دوش��نبه مورخ ‪ 94/4/8‬در پاکت الک و مهر ش��ده به دبیرخانه س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫خوزس��تان تسلیم و رسید دریافت نمایند‪ .‬پیش��نهادات واصله راس ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 94/4/9‬در جلسه کمیسیون مناقصه مطرح و مورد ارزیابی و برنده اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫اگهی مناقصه عمومی مستندسازی و ساماندهی فعالیت های معدنی‬ ‫استان خوزستان‬ ‫(کمک به تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی محدوده های اکتشافی)‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‬ ‫نوبت اول‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان در نظر دارد تعیین استخراج واقعی تعدادی از‬ ‫معادن استان (حداقل ‪20‬فقره) را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید‪ .‬شرکت کنندگان‬ ‫در مناقصه باید دارای شخصیت حقوقی و حداقل رتبه بندی یا باالتر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫کش��ور و ظرفیت کاری ازاد و یا س��ازمان های نظام مهندس��ی معدن با توجه به رقم مناقصه بوده و‬ ‫جهت اطالع از نحوه برگزاری‪ ،‬برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز به منظور شرکت در مناقصه از تاریخ‬ ‫‪ 94/3/30‬لغایت ‪ 94/4/8‬به س��ایت س��ازمان با ادرس ‪ http://khz.mimt.gov.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا در صورتی که به دالیلی فنی امکان دستیابی به مدارک و اطالعات از طریق سایت مذکور میسر‬ ‫نباشد‪ ،‬با مراجعه حضوری به معاونت امور صنایع و معادن این سازمان به نشانی اهواز‪ -‬بلوار پاسداران‪-‬‬ ‫روبروی زیتون کارمندی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‪ ،‬موارد قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مطابق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه تا ساعت ‪ 13‬روز‬ ‫دوشنبه مورخ ‪ 94/4/8‬در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫خوزستان تسلیم و رسید دریافت نمایند‪ .‬پیشنهادات واصله راس ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 94/4/9‬در جلسه کمیسیون مناقصه مطرح و مورد ارزیابی و برنده اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خوزستان‬ ‫معدن‬ ‫اگهی مناقصه عمومی مستندسازی و ساماندهی فعالیت های معدنی‬ ‫استان خوزستان‬ ‫(تعیین استخراج واقعی معادن از طریق نقشه برداری)‬ ‫معدن‬ ‫نوبت اول‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی مناقصه عمومی مستندسازی و ساماندهی فعالیت های معدنی استان خوزستان‬ ‫(بازرسی از معادن)‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‹ ‹‪38‬درصد نیروی غیربومی در منطقه ویژه‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره افرادی که از دیگر اس��تان های‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫«کاوه جنوب» و «مادکوش» حضور دارند‪ .‬وی همچنین‬ ‫در زمینه میانگین حض��ور این افراد در منطقه بیان کرد‪:‬‬ ‫حضور کارگران خارجی فع��ال در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫خلیج فارس بین ‪ 2‬تا‪ 3‬س��ال اس��ت و معم��وال از مرحله‬ ‫نصب تجهیزات تا راه اندازی و بهره برداری طول می کشد‪.‬‬ ‫هندیان درباره اختیارات و همچنین محدودیت هایی که‬ ‫برای بکارگیری کارگران خارجی در منطقه وجود دارد یا‬ ‫خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس مقررات «اشتغال نیروی انسانی‪،‬‬ ‫بیمه و تامین اجتماعی» در کارگاه های مستقر در مناطق‬ ‫ازاد و وی��ژه اقتص��ادی می ت��وان از خدم��ات‪ ،‬تخصص و‬ ‫مهارت های کارگران ماهر خارجی استفاده کرد‪ .‬به شرط‬ ‫اینکه نس��بت کارگران خارجی فعال در هر منطقه بیش‬ ‫از ‪ 10‬درصد کل افراد ش��اغل نباشد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬پروانه‬ ‫اشتغال اتباع خارجی از سوی واحد کار و خدمات اشتغال‬ ‫مناطق ویژه صادر می ش��ود‪ .‬پس از صدور پروانه اشتغال‬ ‫ای��ن افراد تعهداتی دارند و بای��د در مدت زمان فعالیت و‬ ‫اشتغال خود در این منطقه‪ ،‬مهارت و تخصص های خود را‬ ‫به کارگران ایرانی اموزش دهند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خوزستان‬ ‫معدن‬ ‫مسعود هندیان‪ ،‬مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی‬ ‫و فلزی خلیج فارس درباره فعالیت های کارگران خارجی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫فعال در این منطق��ه به‬ ‫‪ 17‬کارگر خارجی در منطقه ویژه خلیج فارس مشغول به‬ ‫فعالیت هستند ‪ ،‬حوزه فعالیت انها در بخش هایی همچون‬ ‫فنی‪ ،‬برق‪ ،‬مکانیک و رایانه اس��ت و در شرکت های فوالد‬ ‫ترکیبی از مهندسی و اجراست کارفرما تشخیص داده که‬ ‫اگر پیمانکار با کارگران خود وارد پروژه شده و ان را انجام‬ ‫دهد‪ ،‬سرعت انجام کار بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان در نظر دارد بازرسی تعدادی از معادن استان (حداقل ‪ 35‬فقره) را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید‪ .‬شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای شخصیت حقوقی و حداقل رتبه بندی‬ ‫یا باالتر از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور و ظرفیت کاری ازاد و یا س��ازمان های نظام مهندس��ی معدن با توجه به رقم مناقصه بوده و جهت اطالع از نحوه برگزاری‪ ،‬برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز به منظور شرکت در مناقصه از تاریخ ‪94/3/30‬‬ ‫لغایت ‪ 94/4/8‬به سایت سازمان با ادرس ‪ http://khz.mimt.gov.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬ضمنا در صورتی که به دالیلی فنی امکان دستیابی به مدارک و اطالعات از طریق سایت مذکور میسر نباشد‪ ،‬با مراجعه حضوری به معاونت امور صنایع و معادن این‬ ‫سازمان به نشانی اهواز‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬روبروی زیتون کارمندی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‪ ،‬موارد قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند پیش��نهادات خود را مطابق ش��رایط اعالم ش��ده در اس��ناد مناقصه تا ساعت ‪ 13‬روز دوش��نبه مورخ ‪ 94/4/8‬در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان تسلیم و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫پیشنهادات واصله راس ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 94/4/9‬در جلسه کمیسیون مناقصه مطرح و مورد ارزیابی و برنده اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‹ ‹شرط حضور خارجی ها‬ ‫کارشناس��ان معتقدند اگر از ابت��دای اجرای پروژه های‬ ‫معدنی‪ ،‬نیروهای داخلی به کار گرفته شوند انها به شکل‬ ‫ملموس با ش��رایط و نوع فعالیت ه��ا در کنار متخصصان‬ ‫اشنا شده و به نوعی نیروی ماهر تربیت می شود‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خوزستان‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫سقف‪ 10‬درصدیپذیرشکارگرانخارجی‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫در چارچوب قانون مناطق ویژه اقتصادی امکان پذیر است‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫نرگس قیصری ‪ -‬گروه معدن‪ :‬نیروی انس��انی را شاید‬ ‫بتوان مهم ترین عامل تاثیرگذار در تولید دانس��ت که در‬ ‫حقیقت سرمایه اصلی هر صنعتی به شمار می رود‪.‬‬ ‫در کشور جوان ایران‪ ،‬ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی‬ ‫فعال و اماده کار‪ ،‬یکی از اهداف مهم توس��عه و احداث هر‬ ‫واحد تولیدی است‪.‬‬ ‫در عین حال هزینه های نیروی کار نیز یکی از مولفه های‬ ‫مهم در قیمت تمام ش��ده محصوالت ب��وده و برایند این‬ ‫بحث این اس��ت که نیروی انسانی مورد نیاز بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی کش��ور باید از داخل تامین ش��ود‪ .‬با این‬ ‫حال مدتی است که خبر از ورود نیروهای خارجی به این‬ ‫بخش به گوش می رس��د‪ .‬در این باره برخی از کارشناسان‬ ‫و فع��االن این حوزه معتقدند ک��ه ورود این افراد به دلیل‬ ‫دانش فنی و تخصصی که دارند به س��ود پروژه ها خواهد‬ ‫بود و روند اجرای انها را تسریع می کند اما در مقابل برخی‬ ‫دیگر بر این باورند که با توجه به ش��رایط رکودی کش��ور‬ ‫استفاده از نیروهای داخلی در اولویت قرار دارند‪ ،‬هرچند‬ ‫که باعث افزایش هزینه برای پیمانکاران می شود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫در بررسی محصوالت ارگانیک مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫اجرای استاندارد معتبر در صنعت ارگانیک‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده – گروه صنعت‪:‬‬ ‫چند دهه اس��ت که برای باال بردن سرعت‬ ‫تولی��د و کیفی��ت ظاه��ری در محصوالت‬ ‫کش��اورزی و دام��ی‪ ،‬از س��موم و کودهای‬ ‫شیمیایی و انتی بیوتیک ها استفاده می شود‬ ‫و همین امر باعث ش��ده تا س�لامت مردم‬ ‫به خطر بیفتد‪ .‬اینجاس��ت که اس��تفاده از‬ ‫موادغذای��ی ارگانیک اهمیت بس��زایی پیدا‬ ‫می کند‪ .‬در این میان مسئله ای که این روز ها‬ ‫ب��ه تدریج همراه با اهمیت اس��تفاده از این‬ ‫محصوالت در جامعه در حال ش��کل گیری‬ ‫است‪ ،‬سوءاس��تفاده عده ای از این عنوان و‬ ‫ارائه محصوالت کشاورزی از جمله مرغ ها با‬ ‫عنوان «ارگانیک» در بازار است‪ .‬درحالی که‬ ‫به گفت��ه رییس انجم��ن ارگانیک‪ ،‬به هیچ‬ ‫وجه در ایران مرغ ارگانیک تولید نمی شود‬ ‫و این یک دروغ بزرگ اس��ت! درحال حاضر‬ ‫یکی از مشکالت تولید محصوالت ارگانیک‪،‬‬ ‫قیمت تمام شده باالی این محصوالت است‬ ‫که برای توس��عه این محصوالت با توجه به‬ ‫اهمیت تامین سالمت جامعه‪ ،‬نیازمند توجه‬ ‫ویژه دولت به این صنعت هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸۳‬هزار هکتار کشت ارگانیک‬ ‫در همین رابطه س��یدرضا نورایی‪ ،‬رییس‬ ‫انجمن ارگانیک ایران در گفت وگو با‬ ‫درب��اره وضعیت این صنع��ت و تولیدات ان‬ ‫گف��ت‪ :‬صنع��ت ارگانی��ک صنعت ت��ازه ای‬ ‫در دنیا نیس��ت و س��ال ها ای��ن صنعت در‬ ‫بخش ه��ای مختلف فعال ب��وده‪ ،‬اما نزدیک‬ ‫به چن��د دهه اس��ت که به دلی��ل افزایش‬ ‫جمعی��ت و افزای��ش تولی��دات‪ ،‬به ش��کل‬ ‫بی اندازه ای از کودهای ش��یمیایی و سموم‬ ‫در کشاورزی استفاده می شود غافل از اینکه‬ ‫این روند محیط زیس��ت و سالمت جامعه را‬ ‫به خطر می اندازد‪ .‬بر این اس��اس ایران نیز‬ ‫در چند دهه اخیر پیرو فرهنگ غرب‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت خود را بر پایه کودهای شیمیایی‬ ‫و سموم قرار داده است‪.‬‬ ‫نورای��ی ب��ا بیان اینک��ه متاس��فانه برای‬ ‫استفاده از کودهای شیمیایی و سموم حتی‬ ‫یارانه نیز اختصاص داده ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با این حال حدود یک دهه است که انجمن‬ ‫ارگانیک تمام تالش خود را برای گس��ترش‬ ‫فرهنگ تولید ارگانیک انجام داده و براساس‬ ‫امار س��ال ‪۸۳ ،۱۳۹۱‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫کشور در رتبه بندی جهانی کشت ارگانیک‬ ‫به ثبت رسیده است که پیش بینی می شود‬ ‫تا اواخر امس��ال به ‪۱۲۰‬هزار هکتار کش��ت‬ ‫ارگانیک برس��یم ک��ه درحال حاضر در ‪۴۵‬‬ ‫هزار هکتار از این اراضی فعالیت کشاورزی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایران ظرفیت توسعه تولید‬ ‫و صادرات محصوالت ارگانیک را دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه دولت های گذشته در‬ ‫استفاده از سموم و کود های شیمیایی‪ ،‬یارانه‬ ‫پرداخت می کردند از دولت «تدبیر و امید»‬ ‫انتظار می رفت که یارانه را به بخش ارگانیک‬ ‫اختصاص دهد تا تولیدکنندگان از نهاده های‬ ‫مجاز استفاده کنند‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫اس��ت به نظ��ارت دقیق تری نیاز اس��ت تا‬ ‫گواه��ی ارگانیک بودن صادر ش��ود که این‬ ‫امر باید توسط شرکت هایی از سوی سازمان‬ ‫ملی استاندارد انجام شود‪ .‬اما ظاهرا در این‬ ‫امر نیز سوء استفاده هایی انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹م�رغ ارگانی�ک در ای�ران وج�ود‬ ‫ندارد!‬ ‫رییس انجمن ارگانیک ایران با اش��اره به‬ ‫محصوالتی که اکن��ون در صنعت ارگانیک‬ ‫ای��ران در ح��ال تولید اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر در محصوالتی همچون چای‪،‬‬ ‫گیاهان دارویی‪ ،‬مرکبات‪ ،‬عس��ل‪ ،‬گوش��ت‬ ‫گوس��فندی‪ ،‬زیتون‪ ،‬پس��ته‪ ،‬روغن زیتون‪،‬‬ ‫برن��ج و‪ ...‬تولیدات به ش��کل ارگانیک انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نورایی با اش��اره به سوء استفاده برخی در‬ ‫فروش مرغ با عن��وان «ارگانیک» گفت‪ :‬در‬ ‫ایران ب��ه هیچ عنوان م��رغ ارگانیک وجود‬ ‫ندارد و تمامی مواردی که در کش��ور با این‬ ‫عنوان به فروش می رسد‪ ،‬تقلبی است چراکه‬ ‫تولی��د م��رغ ارگانیک مراحل��ی دارد‪ .‬برای‬ ‫نمونه ابت��دا باید تخم مرغ و جوجه یک روزه‬ ‫ارگانیک باش��د‪ ،‬سپس تما م خوراکی که به‬ ‫مرغ داده می ش��ود بای��د ارگانیک بوده و از‬ ‫انتی بیوتیک نیز استفاده نشود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مرغ های��ی که ام��روزه با‬ ‫عنوان «مرغ س��بز» در بازار عرضه می شود‬ ‫از انتی بیوتی��ک کمتری در انها اس��تفاده‬ ‫ش��ده اما به هیج وجه ارگانیک نیس��تند و‬ ‫به طورکلی در محصوالت دامی تنها گوشت‬ ‫گوس��فندی ان هم به طور بس��یار محدود‬ ‫تولیدات ارگانیک دارد‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن ارگانیک ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه در صنع��ت ارگانیک‪ ،‬اس��تاندارد‬ ‫‪ ۱۱۰۰۰‬در حال اجراس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫ای��ن اس��تاندارد‪ ،‬نظارت های��ی از س��وی‬ ‫شرکت های اداره اس��تاندارد انجام می شود‬ ‫و فراین��د تولی��د محص��والت را مدیری��ت‬ ‫می کنند تا درنهایت گواهی ‪ ۱۱۰۰۰‬را برای‬ ‫محصوالت صادر کنند‪.‬‬ ‫نورایی ادامه داد‪ :‬تولید محصول ارگانیک‬ ‫شامل فرایندهای مختلفی است به طوری که‬ ‫ابت��دا خاک مورد ازمایش ق��رار می گیرد تا‬ ‫از س��موم و ک��ود ش��یمیایی در این خاک‬ ‫اس��تفاده نشده باشد و اگر هم وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬باید در دوره ‪ 3‬تا ‪ 4‬سال این خاک‬ ‫پاکس��ازی ش��ود تا به هیچ وجه در پرورش‬ ‫محص��والت دام��ی از انت��ی بیوتیک ه��ا و‬ ‫هورمون ها استفاده نشود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تولی��د محصوالت‬ ‫ارگانی��ک نیاز به یک بس��تر مناس��ب دارد‬ ‫که ممکن اس��ت این بسترسازی چند سال‬ ‫به ط��ول بینجامد‪ ،‬افزود‪ :‬اکن��ون برخی از‬ ‫ن «گ��ذار» هس��تند و‬ ‫محص��والت در دورا ‬ ‫حدود یکی‪ ،‬دو س��ال زم��ان خواهد برد تا‬ ‫وارد بازار شوند به طور مثال سیب درختی‪،‬‬ ‫انجیر و انار و مش��تقات انار همچون رب انار‬ ‫و‪ ...‬در مرحل�� ه گذار هس��تند تا ظرف چند‬ ‫سال اینده وارد شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پول بیشتری بدهید اما سالم بمانید!‬ ‫ریی��س انجم��ن ارگانیک با بی��ان اینکه‬ ‫هم اکنون صادرات نیز در این صنعت انجام‬ ‫ل حاضر در محصوالتی‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬درحا ‬ ‫همچون چ��ای‪ ،‬عس��ل‪ ،‬خرما و‪ ...‬س��االنه‬ ‫صادرات انجام می شود اما رقم ان چشمگیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫نورای��ی درباره تف��اوت قیمت محصوالت‬ ‫ارگانیک با محص��والت دیگر نیز افزود‪ :‬این‬ ‫موضوع بس��تگی به نوع محص��ول دارد که‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬درصد اخت�لاف قیمت‬ ‫خواهد داش��ت اما محص��والت دیگری هم‬ ‫وج��ود دارد ک��ه اختالف قیم��ت کمتری‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬به ط��ور مثال در ان��واع رب‬ ‫ارگانی��ک قیمت ح��دود ‪ ۱۵‬ت��ا ‪۲۰‬درصد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪94/47‬‬ ‫دو مرحله ای‬ ‫گران تر از رب های دیگر است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مواد غذایی ارگانیک‬ ‫س�لامت جامع��ه را ضمانت خواه��د کرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ممکن است محصوالت ارگانیک‬ ‫گران تر از محصوالت دیگر باشد اما سالمت‬ ‫جامعه را تضمین خواه��د کرد و هیچ گونه‬ ‫عوارض��ی نخواه��د داش��ت‪ .‬البت��ه این امر‬ ‫مس��تلزم هزینه بسیاری اس��ت که نیازمند‬ ‫اختصاص بودجه دولت به این امر است تا با‬ ‫تولید محصوالت ارگانیک از شیوع بسیاری‬ ‫از بیماری ها و هزینه های بیش��تر در بخش‬ ‫نورایی‪:‬‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫ارگانیک نیاز به یک بستر‬ ‫مناسب دارد که ممکن‬ ‫است این بسترسازی‬ ‫چند سال به طول‬ ‫بینجامد که اکنون برخی‬ ‫ن‬ ‫از محصوالت در دورا ‬ ‫«گذار» هستند و حدود‬ ‫یکی‪ ،‬دو سال زمان خواهد‬ ‫برد تا وارد بازار شوند‬ ‫س�لامت جلوگی��ری کنی��م‪ .‬درحال حاضر‬ ‫استفاده از سموم و کود های شیمیایی باعث‬ ‫بسیاری از بیماری ها در جامعه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ودجویی در ارائ�ه گواه�ی‬ ‫محصول ارگانیک‬ ‫جذابیت های��ی که محص��والت ارگانیک‬ ‫برای س�لامت مردم دارند و از س��وی دیگر‬ ‫گران ب��ودن این محصوالت باعث ش��ده تا‬ ‫سوءاس��تفاده هایی در ای��ن صنع��ت وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬از انجا که فرایند تولید این‬ ‫محص��والت نیازمن��د دوره زمان��ی طوالنی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید؛ لذا کلیه فروشندگان و تولیدکنندگانی که دارای تاییدیه توانیر می باشند می توانند‬ ‫جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این اگهی در روزنامه گسترش صمت مورخ ‪ 94/3/31‬به مدت پنج روز کاری به امور تدارکات این شرکت واقع در کرمانشاه‪ ،‬خیابان شهید امجدیان‬ ‫(سیلو) و یا با سایت های ‪ www.tavnir.org.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫در همین زمینه علیرضا خاکی فیروز‪ ،‬رییس‬ ‫مرک��ز ملی تایید صالحیت ای��ران با تاکید بر‬ ‫اینک��ه تاکن��ون هیچ ش��رکتی از ای��ن مرکز‬ ‫ب��رای صدور گواهی محص��ول ارگانیک تایید‬ ‫صالحیت نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در عین حال‬ ‫برخی افراد سودجو‪ ،‬در تبلیغات خود خواستار‬ ‫عضویت فالن انجمن می شوند تا بتوانند نشان‬ ‫محصوالت ارگانیک را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بای��د حاکمیتی وجود‬ ‫داشته باشد تا ارگانیک بودن این محصوالت‬ ‫را تایید کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر به عنوان‬ ‫تنها مرجع رس��می در ایران‪ ،‬هیچ شرکتی‬ ‫را برای صدور گواه��ی محصوالت ارگانیک‬ ‫تایید نکرده ایم‪ .‬البته برای بازرسی ارگانیک‬ ‫شرکت هایی را تایید صالحیت کرده ایم که‬ ‫فعالیت این ش��رکت ها منجر به ارائه گواهی‬ ‫بازرسی می شود‪.‬‬ ‫خاکی فی��روز ادام��ه داد‪ :‬هر محصولی که‬ ‫ب��ه نام ارگانی��ک تولید می ش��ود باید تا ‪3‬‬ ‫س��ال تولید و بازرسی ش��ود و تمام مسائل‬ ‫مربوط به اسیب رس��انی ان به محیط مورد‬ ‫کنترل قرار گیرد و در صورت موفقیت‪ ،‬پس‬ ‫از گذش��ت این مدت قادر به دریافت نشان‬ ‫ارگانیک خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون ‪ 3‬ش��رکت برای‬ ‫ص��دور گواهی محصوالت ارگانیک به مرکز‬ ‫مراجع��ه کرده اند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬مدارک این‬ ‫ش��رکت ها در حال بررس��ی بوده و ممکن‬ ‫است در اینده نزدیک مورد تایید قرار گیرد‪.‬‬ ‫ریی��س مرکز ملی تایی��د صالحیت ایران‬ ‫درباره ادعای برخی شرکت ها درباره داشتن‬ ‫تاییدی��ه محصول ارگانیک از س��ازمان های‬ ‫جهان��ی گفت‪ :‬اگر ی��ک نه��اد اعتباردهی‬ ‫بین الملل��ی معتبر محصول��ی را تایید کرده‬ ‫باش��د‪ ،‬مش��کلی ندارد و م��ردم می توانند‬ ‫برای اطمینان از این موضوع به سایت نهاد‬ ‫مربوط مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬از انجا که بیماری های‬ ‫مختلف هر روز در حال ش��یوع است‪ ،‬بهبود‬ ‫تغذیه مردم می تواند بسیاری از هزینه های‬ ‫س�لامتی که دولت انجام می دهد را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬بنابراین تقویت و حمایت از محصوالت‬ ‫ارگانیک از س��وی دولت ی��ک امر ضروری‬ ‫اس��ت تا ضمن افزایش تولیدات محصوالت‬ ‫ارگانیک‪ ،‬نظارت دقیق تری روی روند تولید‬ ‫انجام شود تا دس��ت سوءاستفاده کنندگان‬ ‫نیز از این عرصه کوتاه شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم تشکیل کمیته‬ ‫ویژه محصوالت ارگانیک‬ ‫سیدراضی نوری‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫یک��ی از م��واردی که همیش��ه به عن��وان مطالبه‬ ‫جامعه از وزارت جهاد کش��اورزی مطرح می ش��ود‪،‬‬ ‫تولید محصوالت ارگانیک اس��ت‪ .‬در حال حاضر امار‬ ‫بیماری های قلبی و سرطان که در اثر استفاده بیش‬ ‫از حد س��موم و کود به وج��ود می اید‪ ،‬نگران کننده‬ ‫اس��ت که این روند بازنگری ج��دی را در این زمینه‬ ‫می طلب��د‪ .‬بر اس��اس برنامه چهارم و پنجم توس��عه‪،‬‬ ‫تولید محصوالت کش��اورزی ارگانیک باید به اندازه ‬ ‫مشخصی می رس��ید اما متاس��فانه حرکت به سوی‬ ‫محص��والت ارگانی��ک وجود ن��دارد و در ب��ازار نیز‬ ‫تعریفی برای تفاوت محصول ارگانیک از غیرارگانیک‬ ‫ارائ��ه نش��ده که این مس��ئله نیاز به بسترس��ازی و‬ ‫فرهنگ سازی الزم دارد که به طور قطع وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی باید در برنامه های اموزش��ی و ترویجی‬ ‫خود این مس��ئله را در نظر گیرد‪ .‬به طور قطع ترویج‬ ‫فرهنگ تولید محصوالت ارگانیک در بین کشاورزان‬ ‫و اعالم نظر وزارت جهاد کش��اورزی به مردم مبنی‬ ‫بر مزیت های محص��والت ارگانیک به غیر ارگانیک‪،‬‬ ‫اثر فرهنگی بس��یار مهمی در تولید خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ضمن انکه تفاوت قیمت نیز مش��وقی برای تولید به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬با این حال تولی��د محصول ارگانیک‬ ‫هنوز در بازار جا نیفتاده و در برخی موارد‪ ،‬کشاورزان‬ ‫با وج��ود تولید محص��ول ارگانی��ک ان را با قیمت‬ ‫محصول غیرارگانیک به فروش می رس��انند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر کشاورز عادت کرده تا محصوالت زود به نتیجه‬ ‫برسد و از نظر کمی و وزنی رشد کند اما وقتی زمین‬ ‫را با استفاده از کودها و سموم شیمیایی سال به سال‬ ‫ضعیف تر می کنیم‪ ،‬باعث می شود شاهد نتایج خوبی‬ ‫در اینده نباش��یم‪ .‬این در حالی است که می توان با‬ ‫اس��تفاده از کودهای طبیعی‪ ،‬محصوالتی تولید کرد‬ ‫که مواد غیربهداش��تی و مضر برای سالمت در ان به‬ ‫حداقل میزان ممکن برسد‪ .‬در حال حاضر بیشترین‬ ‫گو میر از بیماری های قلبی و س��رطان است که‬ ‫مر ‬ ‫بخش��ی از ان می توان��د به دلیل اس��تفاده کردن از‬ ‫محصوالت ناس��الم باشد که اگر مردم با این خطرات‬ ‫اشنا شوند‪ ،‬به خوبی از محصوالت ارگانیک استفاده‬ ‫خواهند کرد‪ .‬به همین منظور باید کمیته ای از جانب‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت و کمیس��یون کش��اورزی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با عنوان محصوالت غذایی‬ ‫ارگانیک تعیین ش��ود تا با همفکری یکدیگر بتوانند‬ ‫اقدامات موثری در این راستا انجام دهند‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫مشتری شناس نیست‬ ‫رییس انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه نظام‬ ‫اموزش��ی مش��تری خود را نمی شناسد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نظام اموزشی کشور بی کیفیت ترین بخش خدماتی‬ ‫کشور به شمار می رود‪ .‬فرزین انتصاریان در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه بخش اموزش بیشترین منابع‬ ‫کش��ور را در اختیار خود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این بخش باید‬ ‫محصول��ی را تولید کند که ب��ه درد جامعه بخورد و‬ ‫مش��کلی را حل کند‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬افراد مختلف‬ ‫از ‪ 6‬تا ‪ ۳۰‬س��الگی در اختیار این نظام هس��تند که‬ ‫خروجی ان بتواند به صنعت کش��ور‪ ،‬ادارات دولتی‬ ‫و‪ ...‬کم��ک کند‪ .‬ب��ه گفته ریی��س انجمن مدیریت‬ ‫کیفیت‪ ،‬هزینه کاهش قابلیت ها‪ ،‬افزایش مش��کالت‬ ‫در همه ارگان های کش��ور است و زمانی که در این‬ ‫بخش ضعف داشته باش��یم‪ ،‬می توان تاثیر ان را در‬ ‫همه بخش های دیگر دید‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪94/47‬‬ ‫دو مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید؛ لذا کلیه فروشندگان و تولیدکنندگانی که دارای تاییدیه توانیر می باشند می توانند جهت دریافت اسناد‬ ‫مناقصه از تاریخ درج این اگهی به مدت پنج روز کاری به امور تدارکات این شرکت واقع در کرمانشاه‪ ،‬خیابان شهید امجدیان (سیلو) و یا به سایت های ‪ www.tavnir.org.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید ‪ 2000‬دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال مستقیم (‪ 5 )100‬با قاب و فیوز ‪ 25‬امپر سه فاز نوع ‪( c‬کامل)‬ ‫‪222000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید ‪ 2000‬دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال مستقیم (‪ 5 )100‬با قاب و فیوز ‪ 25‬امپر سه فاز نوع ‪( c‬کامل)‬ ‫‪222000000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خرید ‪ 6000‬دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی (‪ 10A )100‬بدون قاب و فیوز (اپارتمانی)‬ ‫‪226500000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خرید ‪ 6000‬دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی (‪ 10A )100‬بدون قاب و فیوز (اپارتمانی)‬ ‫‪226500000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خرید ‪ 20‬دستگاه کنتور سه فاز چند تعرفه هوشمند اب و برق مستقیم‬ ‫‪74000000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خرید ‪ 20‬دستگاه کنتور سه فاز چند تعرفه هوشمند اب و برق مستقیم‬ ‫‪74000000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خرید ‪ 16000‬دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی (‪( 10A )100‬کامل) با قاب و فیوز ‪ 25‬امپر نوع ‪B‬‬ ‫‪456000000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خرید ‪ 16000‬دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی (‪( 10A )100‬کامل) با قاب و فیوز ‪ 25‬امپر نوع ‪B‬‬ ‫‪456000000‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه (ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد)‬ ‫مبلغ تضمین جهت کلیه ردیف ها معادل ‪ 672600000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ ،94/4/14‬دبیرخانه شرکت‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ ،94/4/15‬اتاق کنفرانس شرکت‬ ‫هزینه چاپ اگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 083-38255525‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه (ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد)‬ ‫مبلغ تضمین جهت کلیه ردیف ها معادل ‪ 672600000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ ،94/4/14‬دبیرخانه شرکت‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ ،94/4/15‬اتاق کنفرانس شرکت‬ ‫هزینه چاپ اگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 083-38255525‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫‪30‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بررسی روند کاهش‬ ‫قیمت گاز‬ ‫محمود خاقانی‬ ‫کارشناس بین المللی انرژی‬ ‫اشباع بازار از نفت خا م تولید اوپک و غیراوپک در‬ ‫بازار گاز طبیعی امریکا و بازار های جهانی گاز طبیعی‬ ‫اثر گذار بوده است‪ .‬چراکه امریکا مدعی است در حال‬ ‫ حاض��ر بزرگتری��ن تولید کنن��ده گاز طبیعی جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی است که کارشناسان بین المللی‬ ‫انرژی معتقدند که رشد تولید گاز طبیعی در امریکا‬ ‫در اس��تانه کاهش قرار گرفته است‪ .‬در همین حال‬ ‫قیم��ت گاز در بازار امریکا معروف به «هنری هاب»‬ ‫ب��ه هر میلی��ون بی تی ی��و (واح��د اندازه گیری گاز‬ ‫طبیعی ) ‪ ۲/۹۰‬دالر کاهش یافته است‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدند س��قوط قیمت گاز طبیعی در امریکا ناشی‬ ‫از افزایش تولید در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی بوده است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال ناظران در بازار های بین المللی نفت‬ ‫و گاز درحال بررس��ی تاثیر خبر بازگش��ت ایران به‬ ‫ب��ازار نفت و گاز درصورت توافق نهایی ‪ ۵+۱‬و ایران‬ ‫در چن��د روز اینده هس��تند‪ .‬نکته قاب��ل توجه این‬ ‫اس��ت که حجم زیادی از گاز طبیع��ی همراه نفت‬ ‫خام تولید می شود‪ .‬بنابراین در زمان حاضر به دلیل‬ ‫اینک��ه انبارهای ذخیره نفت خ��ام حجم محدودی‬ ‫برای انبار کردن این محصول دارند و تولیدکنندگان‬ ‫نیز چاره ای جز کاهش تولید نخواهند داشت‪ ،‬تولید‬ ‫گاز همراه نفت خام نیز کاهش پیدا خواهد کرد که‬ ‫این موضوع ش��رکت های حفاری را برای نفت و گاز‬ ‫دلواپس کرده اس��ت زیرا یکی پس از دیگری از کار‬ ‫بیکار می شوند‪ .‬در این شرایط امریکا با برنامه ریزی‬ ‫دقیق و بهره برداری از توس��عه تحریم های اقتصادی‬ ‫ب��ه نفع صنع��ت نفت و گاز ایران توانس��ت با وجود‬ ‫وضع بد اقتصادی در غرب از س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی‬ ‫و کاه��ش تقاضا ب��رای نف��ت و گاز‪ ،‬قیمت ها را در‬ ‫بازار های بین المللی در سطحی حفظ کند که تولید‬ ‫نفت و گاز غیرمتعارف مش��هور به «ش��یل اویل» و‬ ‫«ش��یل گاز» مقرون به صرفه باش��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫دول��ت باراک اوباما توانس��ت در زمان انتخابات دور‬ ‫دوم ریاس��ت جمهوری قیمت بنزین را در س��طحی‬ ‫ب��رای مردم امریکا برس��اند که ب��ه او رای دهند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب امریکا در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی توانست‬ ‫نقش تولید کننده ای عربس��تان س��عودی را که در‬ ‫اوپک نقشی با توان اس��تفاده از ظرفیت تولید (باال‬ ‫ب��ردن و پایین اوردن) ب��رای تنظیم قیمت نفت در‬ ‫بازار داش��ت‪ ،‬از ان و در نتیج��ه از اوپک بگیرد‪ .‬به‬ ‫این معنی که در قیمت های باال در بازار نفت امریکا‬ ‫خود نقش تنظیم کننده قیمت در بازار را به دس��ت‬ ‫اورد‪ .‬بر این اساس هر زمان که قیمت ها به هر دلیل‬ ‫افزای��ش یابد‪ ،‬امریکا با تولید نفت و گاز غیرمتعارف‬ ‫می توان��د قیمت ها را کنترل ک��رده و کاهش دهد‪.‬‬ ‫ب��رای اماده کردن بازار نف��ت مبنی بر اینکه قیمت‬ ‫نف��ت خام باز هم کاهش خواه��د یافت‪ ،‬خبرگزاری‬ ‫«رویترز» گزارش کرده که ایران ‪ ۴۰‬میلیون بش��که‬ ‫نف��ت خ��ام را روی تانکرهای نفتک��ش برای عرضه‬ ‫ب��ه بازار به محض توافق ب��ا «‪ »5+1‬انبار کرده‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که خبر از س��وی ایران تایید نشده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر قیمت نفت خام «دبلیوتی ای»‬ ‫در امریکا بشکه ای ‪ ۶۰‬دالر و قیمت نفت خام برنت‬ ‫دریای ش��مال اسکاتلند ‪ ۶۴‬دالر در هر بشکه اعالم‬ ‫ش��ده و باوجود گزارش رویترز‪ ،‬ب��ازار عکس العمل‬ ‫خاصی به بش��که های ش��ناور نفت خام ایران نشان‬ ‫نداده است‪ .‬از سوی دیگر خبرهای مرتبط با احتمال‬ ‫اعالم ورشکس��تگی یونان به دلی��ل توافق نکردن با‬ ‫طلبکاران این کش��ور‪ ،‬بازار نف��ت و گاز را نیز متاثر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با این حال برخی ناظران معتقدند که‬ ‫اقتصاد یونان در زمان حاضر نقش بزرگی در منطقه‬ ‫یورو ندارد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫عرفانه تاجیکی ‪ -‬گ�روه انرژی‪trade« :‬‬ ‫‪ »oil‬یا همان تجارت نفتی عبارتی است که‬ ‫کمتر به گوش عموم مردم خورده است‪ .‬بد‬ ‫نیست نخست تعریف کوتاهی از این عبارت‬ ‫داشته باش��یم‪ »trade oil« .‬یا به عبارتی‬ ‫دیگ��ر «تج��ارت نفتی» نوع��ی از عملیات‬ ‫تجاری است که نفت را با عنوان یک کاالی‬ ‫تجاری معامله می کند‪ .‬این نوع از معامالت‬ ‫نفتی در ایران به خوبی مورد استقبال قرار‬ ‫نگرفته و تا ان��دازه ای مهجور مانده که این‬ ‫مهجورماندگی نیز دالیل خاص خود را دارد‬ ‫که در اینده به ان می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹طالی سیاه ‪ 24‬عیار ایرانی‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه نظریه پ��ردازان‬ ‫و مجری��ان سیاس��ت های نظ��ام اقتصادی‬ ‫ای��ران نبای��د نفت را به عن��وان یک کاالی‬ ‫اس��تراتژیک مح��دود به صادرات کس��ب‬ ‫درام��د و هزینه کنند‪ .‬جایگاه بش��که های‬ ‫نفتی ایران در میان ‪ 30‬میلیارد بشکه نفت‬ ‫جهانی کجا اس��ت؟ ایا به راستی انطور که‬ ‫شایسته است از سرمایه ملی عظیم خود که‬ ‫ارزوی بسیاری است؛ استفاده کرده است؟‬ ‫حال باید بررسی کرد که ایران چه جایگاهی‬ ‫در این مقول��ه دارد و از چه راهی می تواند‬ ‫جایگاه بهتری در این زمینه به دس��ت اورد‪.‬‬ ‫از انجا که تجارت نفت‪ ،‬تحت تاثیر بازارهای‬ ‫مالی اس��ت‪ ،‬نیم نگاهی به رابطه بازارهای‬ ‫مال��ی و تجارت نفتی داریم‪ .‬از نظر تئوریک‬ ‫بازاره��ای مالی به طور عام این��ه اقتصاد و‬ ‫به ویژه اینه سهام‪ ،‬دارایی یا کاالیی هستند‬ ‫که ان را نمایندگ��ی می کنند‪ .‬تغییرات در‬ ‫ارزش بازار ( قیمت) از درک بازیگران حال و‬ ‫اینده ان ناشی می شود‪ .‬درک این موضوع و‬ ‫تصمیم گیری درباره ان با استفاده از اسناد‬ ‫و قراردادهایی که به ان ابزار مالی می گوییم‬ ‫در ب��ازار انعکاس می یابد‪ .‬ابزارهای مالی که‬ ‫در ب��ازار (از جمله بازار نف��ت) به طور روزانه‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار می گیرن��د ( هم برای‬ ‫مصون سازی و هم برای سودجویی) مشتق‬ ‫یا ابزارهای فرعی مالی خوانده می شوند‪.‬‬ ‫ناصر ربیعی‪ ،‬کارش��ناس و فعال در حوزه‬ ‫تجارت نفتی با بیان اینکه بیش��تر ابزارهای‬ ‫مالی دارای مزیت و اینده مش��خصی است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ 3 :‬نوع نفت در ب��ازار وجود دارد که‬ ‫شامل «دبلیو تی ای»‪« ،‬برنت» و «دی ام ای»‬ ‫در شرح وظایف شرکت‬ ‫نفت ایران‪ ،‬تعریفی برای‬ ‫بنگاهداری ارائه نشده‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب باید‬ ‫گفت تا زمانی که شرکت‬ ‫نفت ایران تبدیل به‬ ‫بنگاه اقتصادی نشده‪،‬‬ ‫امکان ورود به بازارهای‬ ‫تجارت نفتی وجود ندارد‬ ‫می شود که این ‪3‬نوع نفت در دو بازار عمده‬ ‫ب��ه نام ه��ای «نایمکس» و «ای س��ی ای»‬ ‫معامله می شوند‪ .‬برای پرهیز از پیچیدگی‪،‬‬ ‫بحث را تنها در حوزه معامالتی نفت «دبلی و‬ ‫تی ای» در بازار نایمکس متمرکز می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخش عم��ده ‪۳۰‬میلیارد‬ ‫بش��که نفتی که س��االنه در جهان معامله‬ ‫می شود در بازار «ایندکس» متمرکز است‪.‬‬ ‫به طور خالصه می ت��وان گفت که میانگین‬ ‫قراردادهای اینده نفت «دبلیو تی ای» که‬ ‫در بازار دست به دست می شود حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون بش��که بوده و این درحالی است که‬ ‫کل نفت تولیدی س��االنه جهان ‪۳۰‬میلیارد‬ ‫بش��که اس��ت که به طور ظاه��ری ایران به‬ ‫چنین بازار پر سودی ورود نکرده است‪.‬‬ ‫این کارشناس تجارت نفتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارقام ب��ه تنهایی گویای اهمی��ت این بازار‬ ‫هس��تند؛ حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬تریلیون دالر در‬ ‫س��ال! تنها جنبه تجاری مسئله است و به‬ ‫جرات می توان گفت که اهمیت استراتژیک‬ ‫ان در زمین��ه کنترل بازار بی نهایت حیاتی‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که تا سال ‪۱۹۵۸‬‬ ‫می�لادی سیس��تم قیمت گ��ذاری نفت در‬ ‫اختیار اوپک بود که بعدها امریکا با استفاده‬ ‫از حربه ه��ای مختلف توانس��ت این قدرت‬ ‫قیمت گذاری را به وال استریت (بازار بورس‬ ‫امریکا) منتق��ل کند‪ .‬حال باید دید که چه‬ ‫افرادی از چه ابزاره��ای مالی برای تجارت‬ ‫نفت خام استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تمام��ی اف��رادی ک��ه به طور‬ ‫فیزیک��ی و مس��تقیم درگیر نفت هس��تند‬ ‫نظیر تمامی ش��رکت های نفت��ی‪ ،‬بانک ها و‬ ‫موسس��اتی که به طور مس��تقیم معامله گر‬ ‫نفت هستند از این ابزار ( تجارت نفت) برای‬ ‫پوشش ریس��ک خود در مقابل نوسان های‬ ‫قیمت ارز استفاده می کنند‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫تجارت نف��ت تصریح کرد‪ :‬از جمله دس��ته‬ ‫دیگ��ری از اف��راد حقیق��ی و حقوقی که از‬ ‫این نوع تجارت جهانی اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫می ت��وان ب��ه تمام��ی اف��رادی ک��ه به طور‬ ‫مس��تقیم یا غیرمستقیم درگیر معامله نفت‬ ‫خام هستند یا خیر اشاره کرد؛ همانند انواع‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری‪ ،‬سرمایه داران‪،‬‬ ‫بانک ها‪ ،‬شرکت های نفتی و حتی اشخاصی‬ ‫که به منظور کس��ب س��ود روزانه در چنین‬ ‫معامالتی مشارکت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت ایران در وال استریت؟!‬ ‫ربیع��ی با اش��اره به اینکه ش��رح وظایف‬ ‫ش��رکت های نفتی در جهان متفاوت است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در ش��رح وظایف ش��رکت نفت‬ ‫ایران‪ ،‬تعریفی برای بنگاهداری ارائه نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب باید گفت تا زمانی که‬ ‫شرکت نفت ایران تبدیل به بنگاه اقتصادی‬ ‫نشده‪ ،‬امکان ورود به بازارهای تجارت نفتی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه تج��ارت نفت ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه ما ب��ا ب��ازار ‪۴۰‬تریلی��ون دالری از‬ ‫سرمایه طرف هس��تیم و اگر بخواهیم وارد‬ ‫چنین بازاری ش��ویم ناگزیر ب��ه تجارت با‬ ‫خود هس��تیم‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫به نوس��انات قیم��ت نفت ای��ران در طول‬ ‫‪۱۱‬سال گذشته چطور می توان برنامه ریزی‬ ‫نفتی برای صنعت نفت کش��ور داشت؟ این‬ ‫در حالی اس��ت که باید توجه ش��ود اصوال‬ ‫هدف از پیش بینی قیمت چیس��ت؟ از نظر‬ ‫متخصصان بازار بورس‪ ،‬هدف از پیش بینی‬ ‫قیمت کسب اطالعاتی درباره زمان ورود و‬ ‫خروج به بازار سهام (خرید و فروش سهام)‬ ‫با هدف کس��ب س��ود بیشتر اس��ت‪ ،‬اما در‬ ‫دنیای واقع��ی س��رمایه گذاری‪ ،‬تنها مطلع‬ ‫ب��ودن از روند قیمت ها کافی نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫داش��تن اطالعات از عوامل موثر بر قیمت و‬ ‫به عبارتی عرضه و تقاضا نیز ضروری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اعالم اینکه مشتقات مالی به‬ ‫‪ 2‬منظور مورد اس��تفاده قرار می گیرند که‬ ‫یکی از انها مربوط به بورس انرژی و دیگری‬ ‫مربوط به مصون سازی درامد است‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد متخصص باتجربه در این زمینه در‬ ‫دسترس نیست‪ .‬البته معتقدیم که می توان‬ ‫کارشناس باتجربه استخدام یا تربیت کرد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط بررس��ی های دقیق نش��ان‬ ‫می دهد که مجموع درامدهای نفتی ایران‬ ‫در ‪ ۶‬ده��ه اخیر س��ال های می�لادی ‪۱/۳‬‬ ‫تریلی��ون دالر ب��وده‪ ،‬به ای��ن ترتیب ایران‬ ‫ توانس��ته وارد بازار بورس انرژی شود‪ ،‬اما به‬ ‫دالیل مختلف به چنین بازار پر سودی ورود‬ ‫نکرده و درنتیجه از روند سوددهی در حوزه‬ ‫نفت عقب مانده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬می توان گفت که‬ ‫ایران س��ال های سال از بازار پرسود تجارت‬ ‫نفت که در دوره ای ان را به عنوان حربه ای‬ ‫برای مقابله با فشارهای تحریم می دانستند‪،‬‬ ‫دور ب��وده اس��ت؛ بازار ‪ ۵۰‬س��اله ای که در‬ ‫کوتاه مدت با سهم اندک‪ ،‬سود کالنی را روانه‬ ‫جیب های امریکایی ها کرده است‪ .‬البته الزم‬ ‫به یاداوری اس��ت که این بازار فعالیت خود‬ ‫را از ف��روش گازوییل اغاز کرده و به فروش‬ ‫نفت رس��یده و با توجه به درامدهای نفتی‬ ‫کالنی که در طول ‪۱۰۶‬س��اله گذشته عاید‬ ‫کشور شده‪ ،‬ایران می توانست درامد رویایی‬ ‫از چنین تجارتی داش��ته باشد؛ درامدی رو‬ ‫به رشد و نه تنها مصرفی‪.‬‬ ‫مذاکره با ‪ ١٧٠‬شرکت خارجی برای صادرات گاز‬ ‫شانا‪ :‬علیرضا کاملی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز از مذاکره با ‪ ١٧٠‬شرکت‬ ‫خارجی برای صادرات گاز در س��ال ‪ ٩٣‬خبر داد و گفت‪ :‬سال ‪ ٩٣‬نخستین سالی‬ ‫بود که تراز گاز در کشور مثبت شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایران با ‪ ٣٤‬تریلیون متر مکعب گاز‪ ،‬دارنده بزرگترین ذخایر گازی‬ ‫دنیاس��ت‪ ،‬به افزای��ش تولید روزانه بیش از ‪ ١٢٠‬میلیون مترمکعبی گاز در س��ال‬ ‫گذش��ته اش��اره کرد و افزود‪ :‬با توجه به سیاست وزارت نفت‪ ،‬افزایش تولید گاز در‬ ‫کش��ور قرار است ظرف ‪ 4‬سال اینده تداوم پیدا کند‪ ،‬به نحوی که در سال ‪1398‬‬ ‫(‪ ٢٠١٩‬میالدی)‪ ،‬تولید گاز به یک میلیارد متر مکعب در روز برسد؛ به این ترتیب‬ ‫ش��رایطی فراهم می شود که بخش��ی از افزایش تولید برای صادرات در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬سیاست کلی و کالن صادرات گاز به گونه ای است که با افزایش تولید گاز‪،‬‬ ‫تفکیک و تخصیص ان به بخش های مختلف از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت‬ ‫بر منابع هیدروکربوری و با هماهنگی وزیر نفت انجام می شود‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫علل و پیامدهای دوری ایران از بازار تجارت جهانی نفت را بررسی می کند‬ ‫ورود به تجارت نفتی با تغییر رویکرد شرکت نفت‬ ‫‪ :1394‬دولت و ملت‪ ،‬همدلی و هم زبانی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استـان یزد‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران‬ ‫اگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫(مناقصه شماره ‪)93/11/AA‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫تجدید مناقصه‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد دو دستگاه پمپ افقی را با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران از تامین کنندگان‬ ‫واجد شرایط خریداری نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید دو دستگاه پمپ افقی که شرح کامل و مشخصات فنی ان در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نام و نش�انی مناقصه گزار‪( :‬ش��رکت پایانه های نفتی ایران) به نش��انی تهران‪ -‬میدان ارژانتین‪ -‬ابتدای خیابان بیهقی‪ -‬روبروی بانک سامان‪ -‬پالک ‪ -28‬ساختمان‬ ‫ش��ماره‪ 11‬ش��رکت ملی نفت ایران‪ -‬طبقه اول‪ -‬دفتر هماهنگی ش��رکت پایانه های نفتی ایران‪ -‬اداره خرید و خدمات کاال تلفن ‪ 88534527-30‬داخلی ‪ 21428‬و نمابر‬ ‫‪88534824‬‬ ‫‪ -3‬معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫‪ -1‬توان مالی‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ -2‬ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ -3‬تضمین کیفیت خدمات و محصوالت‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫‪ -4‬استانداردهای تولید‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ -5‬داشتن تجربه و دانش مورد نظر‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ -6‬حسن سابقه‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با ‪ 60‬می باشد‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394 / 1667 :‬‬ ‫(فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران)‬ ‫شماره مناقصه‪166474 :‬‬ ‫عنوان اگهی‪ :‬اجرای عملیات گازرس��انی به روس��تای نعمت اباد ابرکوه شامل ‪ 26400‬متر شبکه توزیع و ‪ 200‬عدد انشعاب‬ ‫خانگی و تجاری‬ ‫مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان یزد به ادرس‪ www.nigc-yazd.ir :‬و سایت‬ ‫‪ www.shana.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 035-36238513-16‬داخلی ‪ 2286‬و ‪ 2277‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬یزد ـ میدان امام حسین ـ شرکت گاز استان یزد ـ امور قراردادها‬ ‫روابط عمومی‬ ‫‪ -4‬تاریخ‪ ،‬مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالم ها و مدارک ارزشیابی‬ ‫‪ -4-1‬مناقصه گران می توانند با مراجعه به س��ایت ‪ www.iotco.ir‬فرم های ارزش��یابی را دریافت و پس از تکمیل به صورت لوح فش��رده (‪ )CD‬همراه با ارائه معرفی نامه‬ ‫جهت بررسی به نشانی مناقصه گزار در بند «ب» ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4-2‬مناقصه گران می توانند پس از انتشار نوبت دوم اگهی حداکثر به مدت ‪ 14‬روز نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4-3‬پس از بررسی فرم های ارزشیابی و مدارک دریافتی‪ ،‬اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-4‬به مدارکی که به صورت غیر از لوح فشرده (‪ )CD‬ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-5‬مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -5‬شرایط مناقصه گران‬ ‫‪ -5-1‬داشتن تجربه‪ ،‬سابقه کار مفید‪ ،‬داشتن تجهیزات‪ ،‬امکانات‪ ،‬تخصص الزم‪ ،‬توانایی فنی و مالی جهت انجام کار مرتبط با خدمات موضوع مناقصه‬ ‫‪ -5-2‬توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪( 15.000.000‬پانزده میلیون) ریال و همچنین تضمین حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ‪%10‬‬ ‫نرخ پیشنهادی برنده مناقصه جهت یک سال خورشیدی‪.‬‬ ‫‪ -5-3‬داشتن نیروهای متخصص در حوزه های اجرایی‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬کنترل پروژه‪ ،‬مالی‪ ،‬اداری‪ ،‬مدیریتی‪.‬‬ ‫‪ -5-4‬ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه‬ ‫‪ -5-5‬ارائه شناسه ملی حسب ماده ‪ 16‬ایین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی‬ ‫‪ -5-6‬ارائه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان امضاء مجاز‬ ‫‪ -5-7‬تکمیل فرم پرسشنامه ارزیابی صالحیت (خوداظهاری) در سامانه تامین کاالی وزارت نفت به ادرس ‪ http://ep.mop.ir‬و ارائه کد پنج رقمی شناسه ثبت نام در‬ ‫سامانه مذکور‬ ‫مناقصه گران جهت رویت فراخوان می توانند به سایت های ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ www.nioc-iotco.com‬و ‪www.shana.ir‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫دانش بنیان‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 3 - 1394‬رمضان ‪ 20 - 1436‬ژوئن ‪ - 2015‬شماره ‪ -246‬پیاپی ‪1564‬‬ ‫کاربرد فناوری نانو در فرایندهای ازدیاد برداشت نفت خام‬ ‫محس�ن معصومی ‪ -‬گروه دانش بنیان‪ :‬با گذشت‬ ‫زمان و با تولید نفت‪ ،‬افت فش��ار در یک مخزن نفتی‬ ‫ایجاد می شود که به منظور تثبیت فشار و ادامه تولید‬ ‫نفت‪ ،‬سیاالتی به درون مخزن تزریق می شود‪ .‬در این‬ ‫مرحله که ب��ه مرحله ثانویه ش��هرت دارد‪ ،‬تزریق به‬ ‫دو صورت تزریق اب و یا تزریق گاز انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫پس از این مرحله و برداش��ت بیش��تر نفت از مخزن‪،‬‬ ‫فش��ار درون مخزن دچار افت بیش��تر شده بطوربکه‬ ‫دیگر با روش های معمول گفته ش��ده نمی توان نفت‬ ‫را برداش��ت ک��رد‪ .‬به همی��ن دلیل در مرحله س��وم‬ ‫روش های مختلفی به منظور افزایش تولید نفت مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد که به روش های ازدیاد برداشت‬ ‫نفت خام یا ‪ Enhancement Oil Recovery‬که‬ ‫به اختصار (ای ‪.‬او‪.‬ار) گفته می شود‪ ،‬معروف هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن مرحل��ه از روش ه��ای مختلف��ی از جمله‬ ‫تزریق امتزاجی‪ /‬غیرامتزاجی گاز‪ ،‬روش های حرارتی‪،‬‬ ‫روش ه��ای ش��یمیایی و ی��ا روش های نوی��ن (مانند‬ ‫روش ه��ای میکروب��ی و غیره) برای ازدیاد برداش��ت‬ ‫نفت استفاده می ش��ود‪ .‬انتخاب روش مناسب ازدیاد‬ ‫برداش��ت نفت خام ب��ه متغیرهای زی��ادی از جمله‬ ‫ش��رایط عمر مخزن‪ ،‬نوع نفت خام درون مخزن‪ ،‬نوع‬ ‫سنگ مخزن‪ ،‬در دسترس بودن سیال تزریقی و غیره‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت فناوری نانو در صنایع نفت و گاز‬ ‫در سال های اخیر با گسترش علم نانو‪ ،‬شرکت های‬ ‫ب��زرگ نفت��ی س��عی در اس��تفاده از فن��اوری نان��و‬ ‫در بخش ه��ای مختل��ف صنای��ع نف��ت و گاز دارند‪.‬‬ ‫ظرفیت ه��ای زیاد فناوری نانو باعث ش��ده که بخش‬ ‫فراوانی از فعالیت های تحقیق و توس��عه کمپانی های‬ ‫بزرگ نفتی به استفاده از فناوری نانو معطوف شود‪.‬‬ ‫نانو در چاه های نفت‬ ‫‪31‬‬ ‫تحمل دما و فش��ار باال به دلیل مقاومت بیشتر‬ ‫در برابر تخریب نسبت به بقیه مواد‬ ‫‹ ‹کاربرد فن�اوری نانو در فراینده�ای ازدیاد‬ ‫برداشت نفت‬ ‫در طول عمر یک مخزن نفتی می توان در ‪ 3‬دوره نفت خام استخراج کرد‪ .‬در مرحله اول نیروهای‬ ‫طبیعی درون خود مخزن باعث تولید نفت از درون چاه می شود‪ .‬عوامل مختلفی در طول این دوره‬ ‫در تولید نفت خام و سرازیر شدن نفت به سمت چاه تولیدی نقش دارند‪.‬‬ ‫بر اس��اس رصد فناوری که به سفارش ستاد توسعه‬ ‫فن��اوری نان��و با موض��وع «بررس��ی فعالیت های ‪10‬‬ ‫شرکت برتر نفتی جهان در حوزه فناوری نانو» انجام‬ ‫گرفته‪ ،‬مش��خص ش��ده که این شرکت ها در مجموع‬ ‫‪ 835‬اختراع در ح��وزه فناوری نانو و صنایع مختلف‬ ‫نفتی (باالدستی و پایین دستی) در ادارات مختلف در‬ ‫سراس��ر جهان ثبت کرده اند که نشان دهنده اهمیت‬ ‫فناوری نانو در حوزه های صنایع نفت و گاز است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالع��ات اس��تخراج ش��ده از اختراع ها‬ ‫تعدادی که در حوزه صنایع باال دستی و پایین دستی‬ ‫نفت به ثبت رسیده تقریبا برابر بوده که بیانگر اهمیت‬ ‫فناوری نانو در هر دو حوزه باال دس��تی و پایین دستی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری نانو در خدمت ازدیاد برداشت نفت‬ ‫چند س��الی بیش نیست که استفاده از فناوری نانو‬ ‫در فرایندهای ازدیاد برداش��ت نفت مورد توجه قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬اما در ای��ن مدت کوتاه به یکی از اولویت های‬ ‫کاربردی فناوری نانو در صنایع باال دستی نفت تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اس��تفاده از نانو مواد به منظور ازدیاد‬ ‫برداش��ت نفت جزو روش های نوین ازدیاد برداش��ت‬ ‫تقس��یم بندی می ش��ود‪ .‬نانوذرات به دلیل توانایی ها‬ ‫و ظرفیت ه��ای مختلفی که دارن��د می تواند نامزد ی‬ ‫مناس��ب به منظور اس��تفاده در فراینده��ای ازدیاد‬ ‫برداشت نفت باشند‪ .‬به عنوان مثال بیشتر روش های‬ ‫ش��یمیایی دارای کاهش تراوایی شدید پس از تزریق‬ ‫هستند و با رسوب در درون سنگ مخزن باعث بسته‬ ‫شدن خلل و فرج سنگ مخزن می شوند‪ .‬اما نانوذرات‬ ‫ب��ه دالیل زی��ر دارای کاربرد در فراینده��ای ازدیاد‬ ‫برداشت هستند‪:‬‬ ‫ان��دازه کوچک ای��ن مواد که باعث ورود اس��ان‬ ‫انها به خلل و فرج س��نگ مخزن شده و بدون به دام‬ ‫افتادن‪ ،‬نفت را از درون خلل و فرج خارج می کند‪.‬‬ ‫قابلی��ت تغییر خواص س��یال پای��ه و ایجاد یک‬ ‫نسبت پویایی مناسب در ان‬ ‫توانایی پایدارسازی امولسیون ها‬ ‫انتقال سریع و بهتر گرما در روش های حرارتی‬ ‫س��ازگازی بیشتر با محیط زیست نسبت به سایر‬ ‫مواد شیمیایی‬ ‫راهبردهای ش��رکت های مختلف برای اس��تفاده از‬ ‫فن��اوری نانو در این حوزه با توجه به نیاز انها بس��یار‬ ‫متفاوت بوده است‪.‬‬ ‫به دنبال ان بر اساس اهداف مختلف این شرکت ها‬ ‫نانو س��اختارهای مورد استفاده نیز با هم تفاوت های‬ ‫زیادی دارد‪ .‬از انواع نانو س��اختارهای مختلفی که در‬ ‫این حوزه مورد اس��تفاده قرار گرفته‪ ،‬می توان به نانو‬ ‫ذرات کلوئی��دی‪ ،‬نانو ذرات فلزی و یا اکس��ید فلزی‪،‬‬ ‫انواع نانو س��اختارهای سیلیکایی‪ ،‬نانو ذرات غیرالی‪،‬‬ ‫نانو ساختارهای الومینا‪ ،‬نانو لوله کربنی‪ ،‬غشاهای نانو‬ ‫ساختار و نانو ساختارهای کاتالیستی اشاره کرد‪.‬‬ ‫فعالیت هایی که این ش��رکت ها در این حوزه انجام‬ ‫داده اند بسیار متنوع است که از جمله ان ها می توان‬ ‫به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری نانو فیلتراسیون برای تصفیه‬ ‫اب و کنترل شوری ان برای تزریق درون مخزن‬ ‫اس��تفاده از فن��اوری نان��و فیلتراس��یون ب��رای‬ ‫جداسازی و بازیابی پلیمرها در سیالب زنی پلیمر‬ ‫اس��تفاده از نان��و فیلتراس��یون برای شکس��تن‬ ‫امولس��یون های اب و نفت تشکیل ش��ده در جریان‬ ‫تزریق سورفکتانت به مخزن‬ ‫اس��تفاده از نانو ذرات به عنوان عامل تشکیل ژل‬ ‫در تزریق پلیمر یا اس��تفاده از نانو ذرات برای کنترل‬ ‫سرعت تشکیل ژل‬ ‫اس��تفاده از نانوسیاالت هوش��مند بر پایه ژل به‬ ‫منظور کنترل هرزروی سیال در عملیات ها سیالبزنی‬ ‫افزایش ظرفیت ذخیره واحدهای خون بند ناف سازمان انتقال خون‬ ‫با حمایت س��تاد توسعه علوم و فناوری های س��لول های بنیادی معاونت‬ ‫علمی و فناوری وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬ظرفیت ذخیره‬ ‫واحدهای خون بند ناف س��ازمان انتقال خون تا پایان س��ال جاری افزایش‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬دکتر‬ ‫مهی��ن نیکوگفتار‪ ،‬مس��ئول بانک خ��ون بند ناف‬ ‫س��ازمان انتقال خون و سلول های بنیادی‪ ،‬درباره‬ ‫افزای��ش ظرفیت ذخی��ره واحدهای خون بند ناف‬ ‫س��ازمان انتقال خون گفت‪ :‬ب��ا حمایت های انجام‬ ‫شده از سوی ستاد توس��عه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت بهداش��ت در س��ال جاری‪ ،‬ما‬ ‫می توانی��م با اس��تفاده از بودجه دولتی‪ ،‬ظرفیت واحده��ای خون بند ناف‬ ‫بسیاری را در بانک عمومی خون بند ناف سازمان انتقال خون‪ ،‬ذخیره سازی‬ ‫کنیم‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬با توجه به اینکه فرایند ذخیره س��ازی واحدهای‬ ‫خون بند ناف بس��یار پرهزینه اس��ت‪ ،‬حمایت دولتی می تواند نقش بسیار‬ ‫جدی در پیش��رفت و توسعه این فرایند داشته باشد‪ ،‬به همین خاطر‪ ،‬لزوم‬ ‫حمایت از این بانک ها و افزایش ذخیره س��لول های بنیادی و پذیره نویسی‬ ‫انها کامال حس می ش��ود که با این کار‪ ،‬تعداد بیمارانی که درمان می شوند‬ ‫نیز بیش��تر خواهد شد‪ .‬مسئول بانک خون بند ناف سازمان انتقال خون و‬ ‫س��لول های بنیادی‪ ،‬با اش��اره به اینکه در حال حاضر تنها ‪ 2‬بانک عمومی‬ ‫خون بند ناف در کش��ور موجود است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر بانک خون‬ ‫بند ناف بیمارس��تان شریعتی و سازمان انتقال خون در زمینه ذخیره سازی‬ ‫خون بند ناف و سلول های بنیادی فعال هستند و مرکز پژوهشی رویان نیز‬ ‫یک بانک عمومی دارد که هنوز فعالیتی ندارد و به زودی بانک های عمومی‬ ‫خون بند ناف در سایر بیمارستان ها راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫نیکوگفتار خاطرنش��ان کرد‪ :‬از میان حدود ‪ 1300‬بیمار که برای دریافت‬ ‫نمونه س��ازگار به بانک خون بند ناف س��ازمان انتق��ال خون مراجعه کرده‬ ‫بودند‪ ،‬تنها ‪ 9‬بیمار توانسته بودند نمونه سازگار خود را پیدا و از ان استفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ذخایر س��لول های بنیادی در کش��ور ما هنوز‬ ‫خیلی کم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مراکز ذخیره س��ازی نمونه های خون بند ناف‪ ،‬باید‬ ‫برای نگهداری واحدهای بیش��تری تالش کنند زیرا تعداد بیماران نیازمند‬ ‫پیوند س��لول های بنیادی خون ساز بس��یار بوده و پیوند سلول های بنیادی‬ ‫خون ساز و درمان انها نیز با اهمیت است‪.‬‬ ‫مس��ئول بانک خون بند ناف س��ازمان انتقال خون از ذخیره سازی حدود‬ ‫‪2‬هزار و ‪ 250‬واحد خون بند ناف در سازمان انتقال خون تاکنون خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬ما کار را از س��ال ‪ 87‬ش��روع کردیم و تاکنون حدود ‪ 2‬هزار و ‪250‬‬ ‫واحد خون بند ناف ذخیره سازی کرده ایم‪.‬‬ ‫وی درب��اره تفاوت بانک های عموم��ی و خصوصی بند ناف اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫بانک های عمومی خون بند ناف‪ ،‬تمامی مادرانی که رضایت به اهدای خون‬ ‫بند ناف نوزادش��ان دارند‪ ،‬می توانند واحد خون بند ناف را به بانک عمومی‬ ‫اهدا کنند که در مجموع تمامی واحدهای اهدا ش��ده پس از انجام کنترل‬ ‫کیفی‪ ،‬در بانک ذخیره س��ازی ش��ده و بیماران نیازمند سلول های بنیادی‬ ‫پیوند خون س��از می توانند با مراجعه به این مرکز‪ ،‬نمونه س��ازگار با بیماری‬ ‫خود را برای پیوند دریافت کنند‪.‬‬ ‫نیکوگفتار همچنی��ن افزود‪ :‬اما در بانک های خصوصی ش��رایط متفاوت‬ ‫اس��ت و واحدهای خون بند ناف برای خود‪ ،‬خانواده و نوزاد‪ ،‬ذخیره شده و‬ ‫برای پردازش و نگهداری ان نیز باید هزینه ای پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی در باره نگهداری خصوصی خون بند ناف و چالش ان در جامعه گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه در بانک ه��ای خصوصی خون بند ن��اف تنها برای خود‬ ‫نوزاد اس��تفاده می شود‪ ،‬بیمارانی که شرایط بدخیم دارند‪ ،‬نمی توانند از ان‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬از طرفی میزان مصرف خون بند ناف از بانک های خصوصی‬ ‫برای خانواده ها بس��یار پایین اس��ت و در ازای پرداخت هزینه ش��اید هرگز‬ ‫سرویسی دریافت نکنند‪.‬‬ ‫نیکوگفتار با تاکید بر اینکه‪ ،‬تمامی اس��تادان دانش��گاه‪ ،‬اشنایی مردم با‬ ‫موضوع اهدای خون بند ناف به بانک های عمومی را توصیه می کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ای��ن کار باعث افزایش ذخیره این بانک ها می ش��ود و به س��بب ان‪ ،‬تعداد‬ ‫بسیاری از بیماران می توانند از طریق پیوند این سلول ها درمان شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اطالع رسانی شفاف درباره موضوع اهدای واحدهای خون‬ ‫بند ناف یکی از بهترین راه های جلب توجه و تقویت بانک های عمومی خون‬ ‫بند ناف است‪.‬‬ ‫تازه های علم و فناوری‬ ‫پژوهش های بی سابقه در فیزیک نوین از سر گرفته شد‬ ‫برخورددهنده هاردونی بزرگ (ال اچ سی)‪ ،‬پس از ماه ها خاموشی‪ ،‬دوباره‬ ‫با انرژی بی سابقه ای شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫«سرن» بزرگترین مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای جهان است‪ .‬در این‬ ‫مرکز تحقیقات گوناگونی در زمینه فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ام��ا مهم تری��ن انه��ا ک��ه بزرگتری��ن پ��روژه تحقیقاتی جهان اس��ت‪،‬‬ ‫برخورددهنده هاردونی بزرگ است‪ .‬این برخورددهنده‪ ،‬یک شتاب دهنده‬ ‫ذرات با انرژی و پیچیدگی بی نظیر و بی س��ابقه است‪ .‬این دستگاه عظیم‪،‬‬ ‫ذره ها را با انرژی ‪ 13‬تریلیون الکترو ولت برخورد می دهند‪.‬‬ ‫ش��لیک پروتون و ش��کافتن ذرات با س��رعتی نزدیک به سرعت نور‪ ،‬در‬ ‫تونلی به طول ‪ 27‬کیلومتر در عمق صدمتری انجام می شود‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2012‬میالدی برخورددهنده هاردونی بزرگ‪ ،‬ذره بنیادی اولیه‬ ‫فرضی را کش��ف کرد‪ .‬فعالیت این دس��تگاه عظیم در سال ‪2013‬م‪ ،‬برای‬ ‫افزایش سرعت ان به میزان دو برابر‪ ،‬تعطیل شد‪.‬‬ ‫برخورددهن��ده هاردونی بزرگ‪ ،‬این بار با انرژی بیش��تری به کار افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هدف فیزیک دانان‪ ،‬پیدا کردن کوچکترین واحد س��ازنده ماده و توضیح‬ ‫پدیده های دیگر فیزیک مانند ماده تاریک است‪ .‬رمزگشایی از اسرار هستی‪،‬‬ ‫نیازمند سال ها جمع اوری اطالعات و سپس تحلیل انهاست‪ .‬هم اکنون ‪20‬‬ ‫کش��ور عضو این پروژه هستند‪ .‬ایران نیز در س��ال ‪ 2001‬میالدی‪ ،‬به طور‬ ‫رسمی به عضویت ان درامد‪ .‬تاکنون چند پژوهشگر و دانشجوی دکتری در‬ ‫زمینه فیزیک ذرات بنیادی در این مرکز‪ ،‬به پژوهش پرداخته اند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همکاری ایران و ترکیه‬ ‫در «ای تی» و «ای سی تی»‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن‬ ‫صنفی شرکت های خدمات مش��اوره‪ ،‬تجاری سازی‬ ‫فن��اوری و مالکی��ت فکری (‪ ،)OACIP‬نشس��ت‬ ‫مشترک این مجموعه با رییس و اعضای هیات مدیره‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه ای‪ ،‬نمایندگان پارک علم‬ ‫و فناوری دانش��گاه تهران‪ ،‬دانش��گاه شریف و عضو‬ ‫هیات عامل س��ازمان فناوری اطالعات برگزارش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت زنگوی��ی‪ ،‬دبی��ر انجم��ن صنفی‬ ‫شرکت های خدمات مش��اوره اظهار امیدواری کرد‬ ‫با توجه به ظرفیت های ویژه ش��رکت های خدماتی‬ ‫در زمینه تجاری سازی فناوری‪ ،‬صادرات محصوالت‬ ‫دانش بنی��ان و انتقال فناوری ش��اهد همکاری های‬ ‫گس��ترده س��ازمان و ش��رکت های خدمات��ی عضو‬ ‫انجم��ن باش��یم‪ .‬در ای��ن نشس��ت همکاری ه��ای‬ ‫اقتص��ادی ای��ران‪ ،‬ترکیه و کش��ورهای افریقایی در‬ ‫حوزه ه��ای صنایع غذایی و کش��اورزی‪ ،‬س�لامت و‬ ‫فناوری های حوزه سالمت و خدمات فنی مهندسی‬ ‫بود‪ .‬همچنین باتوجه ب��ه عالقه مندی های طرفین‪،‬‬ ‫بر لزوم همکاری های گس��ترده کش��ورهای ایران و‬ ‫ترکیه در حوزه «ای تی» و « ای س��ی تی» تاکیدشد‪.‬‬ ‫مهندس سلجوقی‪ ،‬عضو هیات عامل سازمان فناوری‬ ‫اطالع��ات نیز ضمن معرف��ی توانمندی های فعاالن‬ ‫حوزه «ای تی» و «ای سی تی» ابراز امیدواری کرد‪ :‬با‬ ‫تعریف همکاری های مشترک و سازنده‪ ،‬شاهد رشد‬ ‫و پیشرفت شرکت های فعال در این عرصه و معرفی‬ ‫توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در این زمینه‬ ‫تخصصی در س��ایر کشورها باش��یم‪ .‬دکتر سعادتی‪،‬‬ ‫رییس سازمان نظام صنفی در این نشست مشترک‬ ‫اع�لام ک��رد‪ ،‬همکاری مش��ترکی در ای��ن حوزه با‬ ‫مجموعه انجمن صنفی و شرکت های عضو طراحی‬ ‫ش��ده و با توجه ب��ه اعالم تمای��ل طرف های ترک‪،‬‬ ‫به ویژه مجموعه تکنوپارک های انکارا‪ ،‬اس��تانبول و‬ ‫ازمیر درب��اره برگزاری همایش مش��ترک در حوزه‬ ‫«ای تی» و «ای س��ی تی» مقرر ش��د کارگروهی با‬ ‫عضویت نمایندگان حاضر در جلسه به منظور بررسی‬ ‫و اجرایی کردن موضوع ایجاد شود‪.‬‬ ‫نانوحسگری‬ ‫برای تشخیص گوشت فاسد‬ ‫محققان با اس��تفاده از نانولوله ه��ای کربنی اقدام‬ ‫ب��ه تولید حس��گری کردند ک��ه می تواند گوش��ت‬ ‫فاس��د را شناس��ایی کند‪ .‬این نانوابزار ب��رای تولید‬ ‫بسته بندی هوشمند و ممانعت از دورریز غذای سالم‬ ‫بس��یار ایده ال است‪ .‬پژوهش��گران موسسه فناوری‬ ‫ماساچوس��ت (ام ای تی) موفق به ساخت بسته بندی‬ ‫هوشمندی شدند که ارزان قیمت بوده و قابل انتقال‬ ‫است‪ .‬از این حسگر می توان برای شناسایی گازهای‬ ‫ازاد شده از گوشت فاسد استفاده کرد‪ .‬این بسته بندی‬ ‫هوشمند به مصرف کنندگان امکان تشخیص گوشت‬ ‫فاسد شده را می دهد و شرایط برای نگهداری ایمن تر‬ ‫گوشت در یخچال ها را فراهم می کند‪ .‬در این حسگر‬ ‫از نانولوله های کربنی اس��تفاده ش��ده که به صورت‬ ‫شیمیایی اصالح ش��ده اند‪ .‬این بسته بندی هوشمند‪،‬‬ ‫اطالعات بس��یار دقیقی درباره تاریخ انقضای گوشت‬ ‫به مصرف کننده می دهد‪ .‬یکی از محققان این پروژه‬ ‫می گوید‪« :‬بسیاری از مردم مواد غذایی فاسد نشده و‬ ‫قابل استفاده را بیرون می اندازند‪ .‬بنابراین استفاده از‬ ‫این بسته بندی هوشمند می تواند میزان دور ریز مواد‬ ‫غذایی را کاهش دهد‪ ».‬این حسگر شباهت زیادی به‬ ‫ادوات نانولوله کربنی نظیر حس��گر میوه دارد‪ .‬اساس‬ ‫تمام این ادوات یکی است؛ نانولوله کربنی به صورت‬ ‫ش��یمیایی اصالح ش��ده به طوری ک��ه می تواند در‬ ‫صورت وجود یک گاز ویژه‪ ،‬جریان الکتریکی عبوری‬ ‫از خود را تغییر دهد‪ .‬در این پروژه‪ ،‬محققان س��طح‬ ‫نانولوله های کربنی را با ترکیبات حاوی فلز موس��وم‬ ‫ب��ه متالوفورفورین تزئین کردند که در مرکز ان یک‬ ‫ات��م فلزی و اطراف ان چندین حلقه حاوی نیتروژن‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬هموگلوبین یک ترکیب متالوفورفورین‬ ‫اس��ت که هس��ته ای از جنس اهن داش��ته و نقش‬ ‫مهمی در انتقال اکسیژن دارد‪.‬‬ Ö¿ZÅY€§¹Z¬»ºWZ«½Z]ZÌy,½Y€ÆeÖ¿ZŒ¿ ÃZ¼‹½Z³{YMÄq¯ Öfˆa|¯ www smtnews irdËZ‡[Á info@smtnews irÖ°Ì¿Á€f°·Ydˆa PR@smtnews irֻ¼Ÿ–]YÁ ads@smtnews irÖƳM Ä¿Z‡[Zzf¿Y_Zq ΫϪৗϞϸ̯ Ϫ৔୏భ ¾¨¸e †°§ ®»ZÌa Öe€Ì´»ZÌa ZÅÖƳM½Z»Z‡¾¨¸e ZÅÖƳM½Z»Z‡†°§ ¾Ì¯€fŒ»»Y ֻ¼Ÿ–]YÁ ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡ÁžËÂe Ã{Y‚̸Ÿ¾ÌˆuÁ{ÂyÃÁ€³€Ì]{ ½ZÌ«Zv‡YÕ|Æ»Äˀˀve€Ë|» ÖÀˆ¼»Y€fÌ»d ÀÃÁ€³€Ì]{ Ö¨n¿Õ|Æ»ՀÀÅÁÖÀ§€Ë|» ZÌf»Y\uZ ÖaZÌa ÃZ¼‹ ¾WÁƒ ½Z”» {Y{€yÄ^À‹ ½Y€ËYžËZÀՁZ‡Â¿Á‰€fˆ³½Z»Z‡ ª—Z¿Ä]Â^v»½| »ÃÁ€³€Ì]{ Ö Ë|]ÂÀÌ»‰Â»M€Ë|» €Æ¼³‚]€Z¿µÂXˆ»€Ë|» ½Z³{Y|ˀ§Y€ÅcZneÃÁ€³€Ì]{ Ö¿Y€Ìaļ—Z§ֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» ċ¿YÄË|Æ»{Zf«YÃÁ€³€Ì]{ cZÌ]{Y{€Æ»ZÅÖƳM½Z»Z‡€Ë|» ŒÅ{{ ˆ»€Ì]{€‡ ÕÁ€ˆyĨ—ZŸ€Ì]{€‡½ÁZ » Ö¿Z³Z],Ö·Z»,ÕY{Y{µÂXˆ»€Ë|»¹Z¬»ºWZ« Õ{¼v»¶Ì¸y Հœ¿ºË€»ZŽZf‡YÃÁ€³€Ì]{ Õ{ZÆ]½„Ì]_Zq€Ë|» ՁY€Ì‹¾ÌˆutÌveÁŠËY€ËÁ€Ì]{ Ö^m|̼užËÂe€Ë|» |‹|ÅYÂz¿Äfˆ]½M\‹¾Ë€yMZeÁ{‹Ö»Ã{Œ³½Z”»ÃZ»\‹¾Ìfˆz¿{½Z¼‡MÕZÅ{|ÀËZ»€§Ö»|¼v»c€”u¹Ô‡YÖ»Y€³€^»ZÌa ½Z”»ļ¤¿ |a‚^‡ÕZÅd‡{ Ö^‹ļ̿,{Â]\//‹ļ̿Ö Ë|]ÂÀÌ» ÃZf‡€a½Z¼‡M€]Ö³|ÀŒy{Ä]ÃZ»į ,ÂeZ»Y{Â]\//‹ļ̿ |̌y{Ö»€Æ‹ YįÖ//¯{¯ÕZÅ\//‹YÖy€]¶j» pÌÅÖ]Öf‹Y{dŒuÁ®ËZeÕZÅÀnÀaÕZÅÄËZ//‡ ÕZ¼//‹Ĝv·¾//‹ÁՀv//‡Zœf¿Y{ÕYļÅYÁ ½Z¯{¯į©ZeYÄ]|a½|»MÕZ//ËÁ{ÁÕ{€¯Ö» {Â]Äf¨z¿\‹Z£MYdËZźŒq,|À¯Y|Ì]YÄf¨y {Â]Äf¨³‰YÄ¿Z¿Z]€Æ»Á¹€//³½ZÌ]½Z¼ÅZ]|aY€Ë |ËZ]¹€f³‚]|//¿€§Z¼//‹ d//‡Y½Z”»ÃZ»Y{€§ ÀÅÂmZ´¿YÁÁ,{Â//]ÄqÁÁZ»Y |//ˀ̴]ÁÁ d//‡YÂyֻĿZ¿Z]€Æ»ÃZ´//¿Z//]į{Â]|//a{Â//mÁ YÕÂ^ÁÖËZ^Ì°‹Ád«Z—,ÕY|Ì]YŠ¿Y|¿€§ €v‡¾Ìfˆz¿,{Â]Հv‡ÄqÁ |¿Â»ZÌ]ÁY½Âr¼Å Ã|‹±‚]ÖÀ ËÖf§€³Ö»ÁÁÂeįÖ¿Z”»ÃZ» Á€§ÕZÅ®¸a€]ÂÀÅÖ¯{¯[YÂyÖÀÌ´À//‡ Õ{Â] ©ZeY{¿YÕYÄËZ//‡į{Â]Ã{€fˆ³ÄËZ//‡Ã{Zf§Y d‡Zy€]€v‡²¿Z]Á|‹ÕZm €¨¿®ËÁ{Y{½Z°eYcYÄ¿Z^‹ÕZËÁÖ//ˆ¯Z´¿Y |À¿Z»įֈ¯€ŸZ‹½MµÂ«Ä]į|‹{YÁ©ZeYÄ] |Ìn»½M€«ļ¤¿Á{Â]€v‡Ä»‚» dˆÌ¿†°rÌÅ {¾»,Ä¿,|ËMÖ»Ö//ˆ¯į¹YÃ|Ë{[YÂy¾//» Ã|Ë{Y¿ÄËZ//‡ÕY|Ì]{¾»,¹{Â]Ã|Ë|¿[YÂ//y {Â]Ã{€¯­ZÀ]ZeY\//‹ÕZÅÖ°ËZeļÅį¹{Â//] ÃZ³€v‡½M{\‹½Z¼‡MÄ]ºÅZ´¿Z»Y¹{Â]®q¯ |a {Â]Ã|¿Z»À//Ìy½Z”»­Z^»ÃZ»Ã|À//Œy{ |˂Ìy€],d‡YÃ|¿Z»t^½Y}YÄ]dŸZ‡®Ëd¨³ ¹YÄÀÌ//‡€]º//̯{¯®//q¯\//¸«,ºf//‡Zy€] ć,Ö¯{¯½Z”»ÃZ»€v//‡¾Ìf//ˆz¿d§Â¯Ö» Z´¿YŠ¿Zf//‡{įÕ|aZ]ºË{Â]½YÂm¿Á­{Â//¯ ¾»Ö¯{¯†u¾ËY d//‹Y{Y½YZÆ]ļÅՂ^//‡ {Â]Z^ˁ|¬q½Z”»Á{Â] G Á3 Ã4 ZÆ3 7 ]P53 ]®//5 WZÆ3 3 ]¾57 »®4·P//3 ‡7 3OÖJ ¿5SºF Æ4 F¸·Y ®5 WZÆ3 3 ]¶¯ ÖÆ5 3 ] Ö˳ZŸ{¾ËYÃY€//¼ÅÁÕ{Â]ÁZÀ//‹¿ÕZm{ |a Õ{€¯Ö»YÁ€a½Z¼//‡MÕZÅd‡{Á{ÕÂ//‡Ä] Y½MÀ¯Á€°‹Á½Z¿Z]ÁÃ{€¯¾ÆaYÀ¨‡‰{Ây À¯cZ ˜«|a,À¯Á€°‹Á½Z¿{Â]ÄfyZ//‡¾Ë‚» Z]ÁdzËÖ»€°//‹ZÆ¿MÕÁÁ{Â]Ã|ˀ]ºÅZÀ¯Y Ã{Z//‡ZÌ//ˆ] {Y{Ö»Y€«Š¿Y|¿€§€]Y€]ÕZqÁ½Z¿ Z»YÕ{€¯Ö»Y‰€//°§įՂÌq½MY€eÃ{Z//‡{Â] ÕYÁZe½Z¿,½Z¿Z]€°//‹ÁÀ¯d//‹Y{d¼œŸ|¬q ÕY€]|aÁ{Â//]Ã|»M{ÖËY¿Z¿ÂÀeYÖ//³ZeÄ]į Öf¼œŸÄqÖ¯{¯½Z//”» {Â]Ã|ˀyŠ//¿Y|¿€§ ‰Â»Y€§ÖËZËÁÄq|a‚^//‡ÕZÅd//‡{Ád//‹Y{ Ö¿|Œ¿ ½Z”»¾Œm ¾¼Æ]ÕY€ˆ´Àŀ§{ ¹Z»Y{Y|//»YÄf̼¯Ö»{€»ÕZÅd¯Z//Œ»½ÁZ// » {ÕZmµZ‡½Z”»¾//ŒmÕY‚³€]YÃÖÀ̼y ½Z”»¾Œm{d¨³Á{Y{€^y¾¼Æ]ÕY€ˆ´Àŀ§ ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÄ//WYYÄ//ËÁħ€£ÕZmµZ//‡ {‹Ö»Y‚³€]¦¸fz»ÕZŽZf‡Y{½ZËÂm{|» Õ{Á€Æ«Z//ˆ¯ZyÖ//¨˜»,€//Æ»‰Y‚//³Ä//] ÁªÌ¼ŸlËÁ€e¥|ÅZ]ÕZmµZ‡½Z”»¾Œm{Á‚§Y ,½Y|À»ZÌ¿YdËZ¼uֻԇYÁÄÀˆudÀ‡Ã{€fˆ³ Š‹Âa€ËÕZÅÃ{Y¿ZycӐv»ÁZÅÕ|À¼¿YÂeÄWYY ÕY€//ˆ´Àŀ§{½Z”»­Z^»ÃZ»½ZËZaZ//eµÁYY Ö¿Â˂˸eÄ»Z¿€]d//¨³ÕÁ {Â//‹Ö»Y‚³€]¾¼Æ] {Z//edŸZ//‡Y½Z”»¾//Œm Z¯Â°Ì¿¹{€»Á{Â//‹Ö»Y‚³€]¾¼Æ]ÕY€//ˆ´Àŀ§ {d¨³ÕÁ |ÀÀ¯d¯€‹º//‡Y€»¾ËY{|À¿YÂeÖ» Öy€]{ÖËY~£|^‡žËÂeÕZmµZ//‡½Z”»ÃZ» ÁՀ//‡Y€‡cÄ]¹ZfËY¹Y€¯Ys€—,ZŽZf//‡YY Za€]{Y|»YÄf̼¯½ZËÂm{|»ÄËÁZ˜§YÕZÅÀ¨//‡ {‹Ö» ŠÅÁ„aÄm{Â]|{ŠËY‚§YÁÄ ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€] ½Â¿Z«Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ],|//‹Y€«¯~» ZÅÃZ´f‡{cYZ^fŸY|{®ËŽÌze Öf‡YÂy{,Ã|//‹¡Ô]YŠÅÁ„a€»YÄ] |¿YÂf]įֿ¼”»Z]Ä»Z¿€]½Z»Z//‡Ä] d//‡YÂy{¾ËYYÖ¸ §½Â¿Z«\·Z«{ {‹µZ‡Y,|À¯dËZ¼u ¾//ËYÄ//]»{{€//¯½YÂ//ÀŸÕÁ Ä»Z¿€]ÕY€]įd//‡YÃ|»Md//‡YÂy{ duY€Z]į{Â//‹ÄÌÆeÕ|À],ºŒ‹ |{®//ËŽ//̐ze½Â//¿Z«¶//»Z¯ €»YÄ]Ö//ËY€mYÕZŽZ»Z//‡cYZ//^fŸY ¾ËYÁ|]ZËŠËY‚§Y|{Ä//]ŠÅÁ„a ÕYÄÀ˂ÅcYZ^fŸYÄÀÌ»{ºÅ|{ ÖËYY{Á®¸¼ecYZ//^fŸYÃZ]{º//ÅÁ |‹Z]ZŽZ»Z‡ d//ˆË–Ìv» Y d//›Z¨u ½Z»Z//‡ ®Ë¾//ËY¶//«Y|u|//¿{Y{d//‡YÂy{ ÕY€]ÕYÄÀ˂ÅcYZ^fŸY€]ÃÁԟ|//{ €œ¿{‚//Ì¿ÖËYY{Á®//¸¼ecYZ^fŸY Ĉ¸m{{Á‚§YÄ»Y{Y{ÕÁ {‹Äf§€³ Ö¼¯ÕYÄÀ˂ÅcYZ^fŸY,±‚//]ÖËY€mY ZÆ¿MÖËYY{Á®¸¼ecYZ^fŸYÖ·Á|¿Y{ d‡YĜuÔ»¶]Z« Ä//ˆ¸m¾ËY{{€¯Z//ƛYÕ|//¼uY |À¿Z»Ö//ËY€mYÕZŽZ»Z//‡YÖ//y€] [YÂy¾eZ¯½Z¿cZ»|y|Ë|m‚¯Y€» ÖfËZ¼uÕZŽZ»Z//‡¦ËZ›ÁY½ZË|°f» Äq€³Yd¨³,d‡YÕY{€Æ//‹¾ÌÀr¼ÅÁ ¹Zn¿YÖeZ»Y|«YÄ//ÀÌ»¾ËY{ÕY{€Æ//‹ ¾ËYZÅÕZ¯ՁY»¶Ì·{Ä]Z»Y,d//‡YÃ{Y{ Äf̼¯†ÌË d//ˆÌ¿Äf//ˆm€]cZ»Y|«Y Ä]Ä»Y{Y{½Y€Æe€Æ//‹ÕY‹֟Z¼fmY {Ã|Ë{\̇M½Z¿ÕY€]ÖËZÅÄ¿ZygY|uY ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]d¨³Á{€¯ÃZ‹Y€Æ‹ ÕY€]¹Ó€fˆ]|ËZ][YÂy¾eZ¯½Z¿Z»M Ä]ZÆ¿Md//Œ³€]Á{Y€//§Y¾ËYYd//ËZ¼u {€Ì³Y€«Z¯Âf‡{{Ä »Zm €Æ//‹ÕYÂ//‹֟Z¼fmYÄf̼¯†ÌË ½Z»Z‡ÁÕY{€Æ‹ÕZ°¼ÅZ]d¨³½Y€Æe cZ»|yÄ//WYY|Ë|m‚//¯Y€»,Öf//ˆË‚Æ] Ä] {Â//‹Ö»ՁY|¿YÃY[YÂy¾eZ¯½Z//¿ Ä]ÃZ‹YZ]Â//Œ¿Y{ļ—Z§,…Z§‰Y‚³ ÄËÁÄ]Á½Y€Æe€Æ‹ÕYÂ//‹ÕZÅՀ̴Ìa ž§ÃZ]{€Æ‹ÕYÂ//‹֟Z¼fmYÄf̼¯ {{€¯ZƛY€Æ‹{֟Z¼fmYÕZÅ\̇M ÖvËY·ÁZÅs€—€ÌyYµZ‡{ÄÀÌ»¾ËY {Z¬f¿Y¾¼“ÕÁ d‡YÃ|Ì//‡\ːeÄ] ¾ÌÀr¼ÅÁ½Y€//ÆeÕY{€Æ//‹{€°¸¼ŸY ÖfˆË‚Æ]½Z»Z//‡ĸ¼mYZÅ{ZÆ¿€ËZ//‡ ֟Z¼fmYÕZÅ\Ì//‡Mž§ÃZ]{Â//Œ¯ ¾ËYŽ«Z¿{€//°¸¼ŸÄ¿Z¨//‡Zf»{€¯½ZÌ] ÁÂu¾ËY{Z»|Å{Ö»½Z//Œ¿ZŽZ»Z‡ ºËYÃ{€°¿\ˆ¯Y¹ÓÕZÅd̬§Â»ÂÀÅ Z¯½Z¯{¯Ä]ÄmÂeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Œ¿Y{ ÁÃ|Ë{\Ì//‡M½Z¿¾ÌÀr¼ÅÁÖ¿Z]ZÌyÁ °ˆ¿ÂË{½ZƨYÖzËZecZÀ«ÕZÅÃ|¿Á€a ÖzËZe±YÄ]¾ÌÀr¼Å½ZƨY½Zf‡Y {Á‚§YÁ{€//¯ÃZ//‹YcÂ//yÄq» dËZ¼uÃ{Z»MÖ´Àŀ§gY€Ì»½Z»Z//‡ YÕY{€]ÀÆ]ÕY€//]½YY~³ÄËZ»€//‡Y ½ZÌ»¾ËY{Ä//¯d//‡YÖzËZeÕZÅZÀ] ÖzËZeÕZÅÄ¿ZyÁZÅY€ˆ¿YÁZ¯,ZűY {Á‚§YÕÁ |¿YY{Ây€]ÕYÄËÁdË·ÁYY ÕZʼnY¶Ì·{Ä]cÂyÄq»±Y ½M¾f§€³Y€«ÁÂ//ˆ°ËY½MÕZ¼ » [ÂÀmÄ]µZ¼‹֗Z^eYÃ{ZmÂv»{ d‡YY{Ây€]ÕYÄËÁd̼ÅYYŒ¯ ¶ÌveYÃ|¿Z»Z]½Y€fy{ÕÓZ]Z»M Z//ÅÃ{Y¿Zy ,Ä//‡|» |¿Y|¿Ö^‡ZÀ»–ËY€‹ Ä]¶ÌveÁZ//mYį |ÀÅ|] {Â//y ½Y|¿€§ d‡{cÔ°Œ»ļÅÁ |ÀÅ{Ö»ºÅd‡{Ä] ½Y€fy{YÕ{Y|// e{Â//‹hŸZ]Ze Õ|//¼uY |//À¿Z¼]Z//]¶//̐veY ‰Â»McYÁÁd//·Á{{€¯½Z//Ì] Ä]Ä¿ZyZ//e|¿Y{‰Ôe‰Á€//aÁ Y¶ÌveYÃ|¿Z»Z]½Y€fy{Ä¿Zy ³Ád¨³,¶»Z eZ]Á|ÀÀ¯ÖËZ‡ZÀ‹ Y½Z¿M½Z//‹Ã{Y¿ZyZ//]•Z//^eYÁ ÕY€]¶ÌveÄÀÌ»Ze|//ÀÀ¯֓Y ºÅY€§½YÂ//»MŠ¿Y{Y|//{¾ËY {‹ »Y€f§{¶¯€//Ë|» Á‰Â»McYÁ½Z¿ ÕÓZ]Z»MY‰Á€//a YÃ|//¿Z»Z]½Y€//fy{ {Y{€^y¶Ìve ,€//Æ»‰Y‚//³Ä//] ¾ËYZ»M{€¯ZƛYÕ|//¼uYZÀÆ» cÔ°//Œ»¶Ì·{Ä] d//‡YÓZ]{Y€§Y YÖ//Œz]Õ{Z//f«YÁÖ//´Àŀ§ ½Y€fy{Ä]¶ÌveÁZmYZÅÃ{Y¿Zy Ä]€´Ë{Öy€]Á|ÀÅ{Ö¼¿Y{Â//y ÃZ´¿Z¯ÕÁ€//Ì¿½YÂÀŸÄ]½Y€//fy{ ¶ÌveÄ»Y{YYY½Z//¿MÁ|ÀÀ¯Ö» {{€¯tˀeÕÁ |ÀÀ¯Ö»¹Á€v» Ձ€»ÕZŀÆ//‹Áª—ZÀ»YÖy€] Áָ̐vecZ//¿Z°»Y{Â//^¿¶Ì·{Ä] Öf‡{žËZÀ,Ö´Àŀ§gY€Ì»¶¯€Ë|» d¨³½Z//ƨY½Zf//‡YՀ´//‹{€³Á ĸ¼mYÂ//Œ¯ÖzËZecZÀ«Ã|¿Á€a Õ{ÔÌ»Ã|ÀËMµZ//‡{½YÁÁcZÀ« s€˜»°ˆ¿ÂËÖ¿ZÆmd^iÕYÂ//‹{ |‹|ÅYÂy {Á‚§YÕZËÄ·Y½Á|ˀ§,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] |ËZ]Ö¿ÂÀ¯ÕZÅdÌ//‡ZˆuÄ]ÄmÂeZ//] Ŀ³€ÅYÁ{Ä]Ã|¿Á€a¾ËYºÌÀ¯Ö ‡ {‹µZ‡Y°ˆ¿ÂËÄ]Ö¸°Œ» ¾ËYÖ¿ZÆmd//^iÄ°ÀËY½Z//Ì]Z//]ÕÁ Ä°ÀËYYY|mÖ//zËZe{€§Ä]€vÀ»€iY Ö³‚]Z//zf§Y½Zf//‡YÁÂ//Œ¯ÕY€] d§€ŒÌaÁÄ ‡Âe{ּƻŠ¬¿,d‡Y \//m»Ád//‹Y{|//ÅYÂy½Zf//‡€Æ‹ ¾ËYÕYÄ//¬˜À»ÁÖ//¸»t˜//‡ÕZ¬eY gY€Ì»¶¯€Ë|» |//‹|ÅYÂy½Zf‡€Æ‹ Հ´//‹{€³ÁÖf//‡{žËZÀ,Ö´Àŀ§ …Y|»ÃY{YÕY€]µZË{Z̸̻Y‚Å [Â//¸˜» Ä//˜¬¿ Ä//] Z//ƛY ÕÁ ºÌ//‡€] ̯֨ Ä //‡Âe {€//¯ cY‚//ÌÆneŠ//z]{ Ö¼¸ŸÄÌÀ]d//ˬeÁ ZŽZf‡€ÀŽZËÂm€ÀÅ Ä¿ZzeYÁ¾ËYÕZ¯ÕZ//ÅdË·ÁYY ¾ËYÕY€//]֏ZyÄ//m{Â]ÁÃ{Â//] d//‡YÃ|//‹Äf§€³€œ¿{Â“» ÕY€]½YÂf»Ä ‡ÂeÃZ]{½ZŒ§Y ÕZÅÄf//‹Ä]½YÂ»MŠ¿Y{dËY|Å d¨³Š¿Y{ÁZ¯ÁÕYħ€uÁÖÀ§ ºnÀaÄ»Z¿€]½Â//¿Z«{Är¿M€]Z//À] Š‹ÂaºË|‹ª§Â»,Ã|»MÄ //‡Âe |{Z]YŠz]¾ËY{ָ̐ve ºÌ¿Z‡€]|{Ä]ŠËY‚§Y ‰Â//»M ½ÁZ// » cYÁ Ę//‡Âf» ‰Á€//a Á ‰Â//»M Y‚//Å d//¨³ ÕY€] µZ//Ë {Z//̸̻ Â//Œ¯…Y|//»ÃY{Y ‰Y‚³Ä//] d//‡YÄf§ZˍZfyY µZ‡{{Á‚§Y½Z//Œ§YÖ¸Ÿ,Z¿€ËY ÕY€]cY‚ÌÆne|ˀycYZ^fŸYÕZm |{Z]Â//Œ¯ÕZŽZf‡€ÀÅ Ã|̇µZË{Z̸̻Ä]ŠËY‚§Y ֌z]d̨̯{Y{Ä»Y{YÕÁ d//‡Y ÕZÅÄf‹½YÂf»Ä ‡ÂeÁ‰Â»M ÕZÅdË·ÁYYZŽZf‡€ÀÅָ̐ve ¾Ì¼Å{Ád//‡YÄ//¿ZzeYÁ¾//ËY ÖeZÆ»ÕZʼnÂ»M{|//ËZ]ÄÀÌ» Á†°Ÿ ½Z”»Ö¿Z]ZÌyÕZÅŠËZ¼¿ ÃZ»¹ZËYÕY€//]Ö//ŒËZ¼¿ÕZ//ŀÀŶ¯ÃY{Y {Y€mYÕY€//]YÖËZÅŠËZ¼¿½Z//”»­Z^» Ã|Ë{­Y|e½Y€Æet˜‡Á€Æ//‹€eZXeėÂv» d‡Y ­Z^»ÃZ»¹ZËY{,€Æ»ÕY‚³€^y‰Y‚³Ä] ÕZÅZ”§€´Ë{Á€Æ//‹€eZXeÄ//—Âv»,½Z//”» Ö¿Z]ZÌyÕZÅŠËZ¼¿½Z]‚Ì»½Y€Æe€Æ‹Ö´Àŀ§ |¿YÃ|‹|Ì·Âe¹ZËY¾ËYÄËÁį|ÀfˆÅ ֌ËZ¼¿ÃÁ€³,ÃZ»€ÌeZeYd‡YY€« |À‹Z]Äf//‹Y{Ã|//‹{ZËÕZÅZ”§{Y€mY Ö¿M€«ÕZŽZf‡Y{…Z//‡Y€]ZÅŠËZ¼¿¾ËYļŠ|ÀfˆÅhË{ZuYÁcZËYÁYÄf§€³€]Á c€//”u c{ZÆ//‹ ¹Z//ËY { ¾//ÌÀr¼Å º//‡Y€»,|//«ÕZÅ\//‹Á¾//ÌÀ»Â¼·Y€Ì»Y {‹Ö»Y‚³€]Ö¿YÂyÄ˂ e ¾ÌËMd¨³¹Â¸Ÿ€ËÁ֌ÅÁ„a½ÁZ » œÀ»Ä]Ö´ÀÅZ¼ÅÁՀ^ÅYÄf̼¯Z¯ ÕÁZÀ§Áº¸ŸÄËÁª—ZÀ»Z¯ÁÄ ‡Âe Ä]ÕYÄ//ˆ¸m{d//Ë»Z»\//·Z«{ d‡YÃ|̇\ːe d¨³Õ|¼uY|ÌuÁ,€//Æ»‰Y‚³Ä] Âv»µÂuÃ|//‹s€˜»¶WZˆ»YÖ°Ë {Â]Ö//ŒÅÁ„aÄm{Â]|{®Ë½Â//¿Z« ®¸¼ecYZ^fŸY|¿{Y{{ZÆÀŒÌaÖy€]į Y€«cYZ^fŸY¾ËYÁ‚m‚Ì¿ZÆ¿MÖËYY{Á {€Ì³ ZfyY½Â¿Z«{Ä°ÀËY½Z//Ì]Z]ÕÁ ZŽZ»Z‡Ä]֌ÅÁ„aÄm{Â]|{®Ë Äf§€³€œ¿{ÕYÄ//À˂ÅcYZ^fŸY–¬§ ÕZŽZ»Z‡YÕZ̈]{Á‚§Y,d‡YÃ|‹ ඟ໕Ϳ̱ୀ Y|yZ]cZmZÀ» š§Zu Ö»Zy€Å{‹ÄfzaÁY‚¯ªŒŸÖ»½Y Ö»ZmÁZÌ]d‡Y½Z”»ÃZ»Äq€³ µ{ÕYd‡Y‚Ë‚Ÿ½Z¼Æ»į|Àq€ÅÁÁ Ö»Z ¿Y½|‹Á½Y{Öf^Å»Šf^v {€b¿½ÂÀ¯YĬ¿Zy{Ä]­€Ë¡€» Ö»Y{֜ŸÁ†¸n»€ÅÄ]d‡Ã{ZÆ¿į ¾¼qÕZ‹Z¼eÄ]|»Y€z]½Âq¾»ZË Ö»Z¤ÌaZ^®ÌaÕY¾»Š¿Z‡€] |Ɵ¦Md·{{Y{|Å|¿€³Zœ§Zu Ö»Z¯{ÂyYÕÁMd‡{Ä]Y‹{¹Z¯ ½Z”»ÄËZ‡{ ½Zfˆ]ZeÁÕY{ÁÁ ¾°¼»½Zf//ˆ]ZeÖ¿Ó—Á¹€³ÕZ//ŁÁZ/¿€ËY į|//À¯Ä//mY»Š//˜ŸZ//]Y½YY{ÁÁd//‡Y Ä°ÀËYÕY€]|ÀÀ¯Ö»Ä̏ÂeÖf//‹Y|Æ]½Z‡ZÀ‹Z¯ d//‡Y€fÆ]ºËÂ//‹ÄÀ//ŒeÕY{à Á¹Z´ÀÅ€f¼¯ ,¯¯Y¿Y|À¿Z»Ö//ËZÅY~£½{ÂyYՀv//‡{ €Ì‡,‚¿ÂËZ»†//‡,…Z^·Z¯Á†Ì//‡Â‡,½Zn»{Z] į®¼¿€aÁ[€//qÕZÅY~£¾//ÌÀr¼ÅÁZ//ÌaÁ ºÌÀ¯‚Ìŀa,{‹Ö»ÁµÂ—{Ö´À//Œe\^‡ ÁY|]MÕZ//ʼnÂyÁ‚a[MÕZ//ÅY~£YÃ{Z¨f//‡Y ­Z^»ÃZ»¹ZËY{½|‹ÄÀŒe€f¼¯ÕY€]®¼¿º¯ Ã|‹Ä̏Âed‹Y|Æ]½Z‡ZÀ‹Z¯ÕÂ//‡Y½Z”» ÄÌ»Z]ÁZÌ^·Á|//À¿Z»¾Ë€Ì//‹{Y»½{Ây d//‡Y …ZˆuYÁ½Ây|À«žË€‡d§Y\m»€v‡¹Z´ÀÅ {‹Ö»ÁµÂ—{Ö´À‡€³ Y|]MÕZÅÃÂÌ» ‹ ÁY|]MÕZ//ÅÃÂÌ»½Z//”»ÃZ//»{d//‡Y€fÆ] ÁµÂ—{Ze{Â//‹¥€»ՀfŒÌ]ÕZÅՂ^//‡ ¹Z´ÀÅd‡Y€fÆ]¾ÌÀr¼Å ºËÂ//Œ¿Ö´ÀŒeZq{ ²¿€¼¯ÕZqZË[MZ]ÁZeÕ¼̸]M•Â¸z»YZ˜§Y ²¿€aÕZqÁÃÂÆ«ÕZmÄ]€Ì//Œ¯Zyd]€//‹ZË ½|̋¿,|¿Y{Ã|̬Ÿ½Z‡ZÀ‹Z¯ {‹Ã{Z¨f‡Y \m»€v//‡¹Z´ÀÅZeZ˜§YY[M½YÂ//Ì·Z//e Ö´ÀŒeZq{€f¼¯ÁµÂ—{Z¼//‹Ze{Â//‹Ö» |Ë‹ ‹ÕZÅY~£ÁY{Z³ÕZÅÖ¿|̋¿ ‹ ,Ö//£Y€qÁMÖf//‹Y|Æ]½Z//‡ZÀ‹Z¯Ä//¸¼mY Ä̏Âe½YY{ÁÁÄ]įd‡YÄË~¤e{Â^Æ]…ZÀ‹Z¯ ¥€»Y,ÁµÂ—{€f¼¯Ö´ÀŒeÕY€]|À¯Ö» ‹ÕZÅY~£¥€»ÁY{Z³ÁÓ¯ÕZÅÖ¿|̋¿ ÕY{{Ây€v‡¹Z´ÀÅ,Á€ˆÀ¯ÕZÅY~£Á®¼¿€aÁ Y,Ö´À//ŒeYՀ̴//ŒÌaÕY€]¾ÌÀr¼Å |//ÀÀ¯ €v‡¹Z´ÀžÌXeÁ€a€aÁÖf//‹Â³ÕZÅY~£¥€» ½Y‚Ì»Ä]€v‡ZeZ˜§YĸZ§{Á{‹‚Ìŀa|ËZ] Y{ÂyZ˜§Y‚³€ÅÄ°ÀËY¾¼“-|Ì//‹ÂÀ][MÖ§Z¯ €v//‡¹Z´ÀÅ |ÌÀ°¿Z][M{ZˁY|//¬»¥€»Z] ,½Z¿,Á{€³,Ղ^//‡,€ÌÀa,ÖÅZ̳ÕZÅ‚¤»,ÃÂ//Ì»Y [MZËÕZq\//‡ZÀ»½Y‚Ì»ÁZÌy,Ö´¿€§Ä//m³ {‹Ã{Z¨f‡Y¹€·Á ÄfzaÕZÅ{ÓZ‡Á¡Y{€Ì‹ ‹ ÃY€¼Å¡Y{€Ì‹½YÂÌ·®Ë|À¿Z»ÖËZÅÖ¿|Ì//‹Â¿ \̯€eÃ|//‹{€yÁÃ|À¯d//‡Âa¹Y{Z//]ª//‹Z« €v‡¹Z´ÀÅYZÌ¿{»ÕZžÌXeÁ€aYÖ^//‡ZÀ» ÁÄfzaÕZÅ{ÓZ‡¥€»¾ÌÀr¼Å |À¯Ö»¾Ì»Ze €v‡ÕY€]ÁZeÕ¼̸]MÁ½Âfˁ¾£ÁÃY€¼Å¹Zy ÃÂÌ»{|Ÿ|ÀqÁՂ^‡Y¿Y¥€» d‡Y\‡ZÀ» Ö¼¯ÁÃÂÌ»®ËYÃ{Z¨f//‡YÃÁԟÄ],¹Z//‹Y| ] €e€Ë{ÁµÂ—{|‹|ÅYÂy\^‡€v‡{{ÓZ‡ |̋Z]Äf‹Y{Ö´ÀŒeÁÖ´À‡€³…ZˆuY |̨»cZn˂^‡ ‹ Õ|Ì ‡|Ì ‡Y†°Ÿ ÓÕZŪËZ¬‹d‹{ Äm³,‚^‡ZÌ]·,Ö´¿€§{Âz¿,Á|¯,Ö¸¯Á€]º¸¯ ,kZÀ¨‡Y,ÕYļ·{¶¨¸§,Ö«Á|À§º¸¯,lËÂÅ,Ö´¿€§ Y¿YYÄÌ»Z]Á†§€¯,‚ÌÀŒ³,Հ¨ m,Ö´¿€§Àe ½YÂÀŸÄ]|À¿YÂeÖ»į|ÀËMÖ»Z¼‹Ä]ÖËZÅՂ^‡ |¿Â‹Ö¬¸eÁµÂ—{[MÀÌy}ž^À»®Ë Yį|//ÀÀ¯Ö»Ä̏ÂeÖf//‹Y|Æ]½Z//‡ZÀ‹Z¯ µÂ—{[€//q€aÁÃ|//‹w€‡ÕZ//ÅY~£¥€//» Ö¿Z»‚¼ÅÄ]ÄmÂeZ] {Â//‹‚ÌŀaÕY{ÁÁ½YÁ{ Ä̸¯įÖ¿YZ¼Ì],Z»€³¶§Z]½Z”»­Z^»ÃZ» YÕY{ÁÁ{|ËZ]½Z°»Y|uZe|¿Y{Z//‡²À‡ µÂ—{Á|ÀÀ¯‚Ìŀa¾Ì´À//‡ÕZÅdÌ·Z §¹Zn¿Y |À‹ÂÀ]½YÁY€§cZ ËZ»\‹

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!