هفته نامه صدای خاک شماره 25 - مگ لند

هفته نامه صدای خاک شماره 25

هفته نامه صدای خاک شماره 25

هفته نامه صدای خاک شماره 25

‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک‬ ‫اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه‪99‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺠﻢ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ‪ 30000:‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫اﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﻧﺒﻮد ﺑﺎزارﭼﻪ ﮐﺸﺎورزى ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ‪ ،‬ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ‬ ‫ﭼﺎﻗﻰ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﻰﮐﻨﺪ!‬ ‫اﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮاى ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ‬ ‫ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻃﺐ اﺳﻼﻣﻰ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى در رﻓﺘﻦ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻓﻨﺎورىﻫﺴﺘﻪاىواﻧﻘﻼبﮐﺸﺎورزى‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫ﺑﻨﺎم او‬ ‫مریم حضرتی‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫سالم و درود خدمت همراهان همیشگی ماهنامه اقتصادی اجتماعی صدای خاک‬ ‫فرصتی دوباره دست داد تا به بهانه انتشار مجدد نشریه با خوانندگان گرانمایه‬ ‫به گفتگو بپردازم‪ .‬تداوم انتشار نشریه بدون مشارکت شما امکان پذیر نخواهد‬ ‫بود‪ .‬استقبال شما با ارسال پیشنهادات بی نظیرتان باعث شکوفاﺋی این نشریه‬ ‫در جمع مدیران و مسﺌوالن نهادها و سازمان ها و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫خواهد شد‪ .‬انتظار داریم به مانند همیشه با ارسال دستنوشته‪ ،‬یادداشت‪ ،‬مقاالت‬ ‫و همینطور نظراتی که حاصل تالش و فعالیت شماست بر غنای این مجله بیافزاﺋید‪.‬‬ ‫در این شماره سعی شده که با گفتگوهایی ویژه در حوزه طب سنتی‪ ،‬گیاهان‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬حوزه هنر در بخش تجسمی و سینما و همینطور یادداشت ها و‬ ‫داستان ها‪ ،‬مخاطبان عزیز را با چالشها و دغدغه های موجود در جامعه اشنا کنیم‪.‬‬ ‫مجدانه تقاضا داریم همچنان به مانند‬ ‫و کالم واپسین اینکه از شما خوانندگان عزیز ّ‬ ‫شماره های قبل این نشریه نقطه نظرات انتقادی و دیدگاههای سازنده خود را با ما در‬ ‫میان بگذارید تا نویسندگان و خبرنگاران فعال در ماهنامه اجتماعی و اقتصادی صدای‬ ‫خاک بتوانند از ان نظرات برای ارتقای سطح کمی و کیفی نشریه استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرورش گیاهان زینتی خاص زمینه ساز موفقیتم شد‬ ‫‪6‬‬ ‫تلفیق مبانی طب اسالمی و تکنولوژی در از بین رفتن کرونا‬ ‫لوازم برقی خود را خاموشکنید‬ ‫‪2۱‬‬ ‫‪ 8‬سرنوشت مدیریت لحظه ای در سینمای ایران‬ ‫‪22‬‬ ‫الودگی هواخطرناکترین تهدیدزیستمحیطی برای سالمت بشر ‪ ۹‬فیلمی که رنگ اکران بخود ندید‬ ‫محبت عمل می کند‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ ۱۰‬فیلترشکن‪ ،‬هزینه اینترنت را دو برابر میکند‬ ‫درباره ذخیرهگاه زیستکره ارژن و پریشان چی می دانید؟‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ ۱2‬کودک کشاورز‬ ‫مرد سرگردان‬ ‫‪ ۱۳‬رقم باالی دستمزد فساد ایجاد کرده و سینما را نابود میکند ‪26‬‬ ‫چگونه ویتامینها کروناویروس را تحت تاثیر قرار میدهند‬ ‫‪ ۱4‬نبود بازارچه کشاورزی جهت فروش محصوالت مشکل است ‪28‬‬ ‫اسانسی برای نابودی سلولهای سرطان کولون‬ ‫‪ ۱5‬صدای خاک نفس درختی است که باعث زندگی انسانهامیشود ‪2۹‬‬ ‫چاقی از ابتال به برخی بیماریها جلوگیری میکند!‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫‪ ۱6‬شعرو کتاب‬ ‫فناوری هسته ای و انقالب کشاورزی‬ ‫خودکفایی در حوزه فناوریهای کوانتومی در حال پیگیری است‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮﺗﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ ورﻣﺮزﯾﺎر‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﻣﯿﺮى‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺒﯿﻦ‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ :‬ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﮐﯿﺎن‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮى‪ ،‬ﺳﻤﯿﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻗﺪ‪ ،‬زﻫﺮه ﺣﺎجﺣﯿﺪرى‪ ،‬ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺸﻬﺪىرﺿﺎ‪ ،‬ارزو‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ‪ :‬اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﻰ‬ ‫ﻗﺎﺳﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺴﻌﻮد رﺣﯿﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺎﺻﻤﻰ‪ ،‬ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﻬﺪى ﭘﻮر‪ ،‬دﯾﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪى‪،‬‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎر‪ :‬ﻣﺎﺋﺪه ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮى؛ رﯾﺤﺎﻧﻪ دﯾﻬﯿﻢ ﺟﻮ‪ ،‬ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﻤﺮﮐﻰ و ﻓﺮﯾﺪه ذاﮐﺮى‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻮﮐﻠﻰ و ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﻫﺎﺷﻤﻰ‬ ‫‪۱8‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ اراﯾﻰ‪ :‬ﻧﺮﮔﺲ ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ‪ :‬ﻟﯿﻼ اﻟﯿﺎﺳﻰ‬ ‫ﭼﺎپ‪ :‬اﯾﺮان ﮐﻬﻦ‬ ‫ادرس‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﺎﻟﺰاده ﺷﻤﺎﻟﻰ ‪ -‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺼﺮت‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ 66123513:‬ﺗﻠﻔﮑﺲ‪ 88942253‬ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ‪1419873495:‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى‪ -‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺠﻢ‬ ‫اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫‪S E D A Y E K H A K . I R‬‬ ‫‪_ s e d a y _ k h a k‬‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک د ر ﺑﺮﺧﻂ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬ صفحه 3 ‫گفتگو‬ ‫پرورش گیاهان زینتی خاص زمینه ساز موفقیتم شد‬ ‫دینا محمدی‪ -‬مهرداد قارونی متولد تهران‪ ،‬دارای دو فرزند‪،‬‬ ‫لیسانس معماری دارد و به همراه همسرش که مشوق اصلی اش‬ ‫در این زمینه است و همچنان در این حوزه با وی همکاری دارد‪.‬‬ ‫در مورد شروع کارگاه بگویید؟‬ ‫‪ ۳۰‬سال پیش با تشویق های مادرم به طبیعت و محیط زیست عالقه‬ ‫مند شدم و هدف خود راپیدا کرده و شروع به جمع اوری حیوانات و‬ ‫گیاهان خاص به کشور خود نمودم و بعد از ازدواج با همراهی همسرم‬ ‫واستفاده از دانش روز وارد کار پرورش گل و گیاه شدم و مدت ‪۲۰‬‬ ‫سال‪ ،‬در باغ شخصی خود به صورت گسترده با ساختن گل خانه حرفه‬ ‫ای که از تکنولوژی روزه دنیا در ان بهره بردم‪ ،‬شروع به فعالیت نمودم ‪.‬‬ ‫این کارگاه با چه اهدافی شکل گرفته و چند نفر در ان به‬ ‫فعالیت میپردازند؟‬ ‫به دلیل ذوق و عالقه به طبیعت و حمایت زیست و گیاهان و‬ ‫حیوانات که داشتن با کمک و تشویق همسرم و اقدام به ساخت‬ ‫گل خانه و محل نگهداری حیوانات اهلی شدم و بعد از تکمیل‬ ‫ساخت انها اقدام به تولید کردم و پس از یکسال شروع به جذب‬ ‫نیروهای کارامد و عالقه مند نمودم و در نهایت با همراهی‬ ‫همسرم توانستیم انچه که در این حوزه در ذهنمان نقش بسته‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫به ان برسیم و خداروشکر در این زمینه موفق عمل کردیم‪.‬‬ ‫این روزها استارتاپ هایی در این زمینه فعال هستند ایا‬ ‫در کارگاه شما از این افراد که ایده های جدید دارند استفاده‬ ‫میکنید؟‬ ‫بله ما همیشه از متد روزه دنیا و ایده های جوان های با ذوق و سلیقه‬ ‫که دارای خالقیت هستند استفاده کرده و از این عزیزان حمایت میکنیم‪.‬‬ ‫روش جدیدی بوده در این کارگاه که مشتری های زیادی‬ ‫پیدا کنند‬ ‫با تولید گیاهان خاص و کلیکسیونی و کمیاب‪ ،‬مشتریان خود‬ ‫را یافته ایم و با تولید انبوه این گونه گیاهان کمیاب و خاص نیازه‬ ‫کشور را تامین کرده و از خروج بی رویه ارز از کشور جلوگیری کردیم‬ ‫تا هیچ نیازی به واردات این نوع گیاهان نداشته باشیم و تا حدی‬ ‫توانستیم در این زمینه حرفی برای گفتن داشته و خودکفا شویم‪.‬‬ ‫در این کارگاه کارافرینی صورت گرفته و چقدر به‬ ‫درامدزایی رسیده است؟‬ ‫صد درصد کارافرینی در این حوزه صورت گرفته و با درامد حاصله از ان‬ صفحه 4 ‫توانسته ام همکارانم که وابسته به این مجموعه هستند را براورده کنم‪.‬‬ ‫چه بخشی از این حرفه برایتان لذت بخش است؟‬ ‫زمانیکهکهبهمجموعهامرسیدگیمیکنمودرنهایتثمرهانرامیبینمبه‬ ‫جرات میتوانم بگویم ‪ ،‬بزرگترین لذت در زمینه کاری ام محسوب میشود‪.‬‬ ‫مهم ترین مشکل و دغدغه ای که در کسب و کارتان با ان‬ ‫مواجه هستید برایمان بگویید؟‬ ‫با توجه به خشکسالی و کم ابی در این مرزو بوم صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب و انرژی‪ ،‬از مهم ترین مزیت ها در کشت گلخانه ای است‬ ‫و نبود ثبات در بازار به عنوان یکی از مشکالتی که همیشه همراه‬ ‫تولیدکنندگان به ویژه در حوزه گل و گیاه بوده و نوسان شدید قیمت‬ ‫ها باعث کاهش تمایل به سرمایه گذاری در این حرفه شده است‬ ‫همچنین در این کار به دلیل اینکه کشورهای متعددی که در حال‬ ‫تولید و پرورش به بعضی از گونه های گیاهان زیبا و زینتی هستند و‬ ‫سراسر دنیا با استفاده از تکنولوژی و دانش روز خیلی این کشور ها از‬ ‫ما جلوتر هستند بازارهای دنیا اشباح کردند و اگر دولت های نهاد های‬ ‫وابسته به این صنف به امثال بنده و همکاران در نقاط مختلف کشور از این‬ ‫قشر حمایت میکردند ما نیز در این زمینه جلوتر از بقیه کشورها بودیم ‪.‬‬ ‫ایا از نتایج کاره خود راضی هستید؟‬ ‫من چون عاشق گیاهان‪ ،‬طبیعت و حیوانات هستم از ثانیه به ثانیه‬ ‫لحظات کاری ام لذت میبرم چون وقتی در کنار مخلوقات زیبای خداوند‬ ‫یکتا هستم به عظمت و بزرگی انها بیشتر پی میبرم و خودم را به ان‬ ‫نزدیک تر میبینم و از انجا که به تولید و تکثیر گیاهان خاص مشغول‬ ‫هستم و به نوعی به کشورم و جوانان عالقه مند کشور خدمت میکنم‬ ‫لذت میبرم و از طرفی شرایط کار مشکل بوده همیشه به خود افتخار‬ ‫میکنم و از نتیجه کارهایم راضی هستم اگر از سوی دست اندرکاران‬ ‫این حوزه حمایت میشدم میتوانستم در این حوزه مسمرثمر باشم و‬ ‫افراد بیشتری اموزش میدادم و هم در زمینه کارافرینی هم موفق بودم‪.‬‬ ‫در حال حاضر به پرورش چه نوع گیاهانی توجه دارید؟‬ ‫چندین نوع گیاهان اپارتمانی و بیرونی را تولید و پرورش‬ ‫دادم ولی به طور خاص گیاهان زینتی و کلکسیونی را‬ ‫تهیه کردم و تولید و پرورش میدهم که تعدادی از خانواده‬ ‫سرخس ها ‪ ،‬فیلودندرون و سانسوریا را تولید میکنم‪.‬‬ ‫در پایان اگر صحبتی باقی مانده برای مخاطبان ماهنامه‬ ‫صدای خاک بگویید؟‬ ‫فاصله محل زندگی ام با گلخانه کم بوده چرا بتوانم در‬ ‫مواقع ضروری به ان سر بزن م تا در وقت بحران همچون‬ ‫باران‪ ،‬برف و تگرگ از ضررات ناشی از ان جلوگیری کنم‪.‬‬ ‫همچنین برای ورود به هر حوزه ای به ویژه گیاهان گلخانه باید با‬ ‫اطالعات مفید و تحقیقات گسترده به ان ورود پیدا کرد چراکه عدم‬ ‫اگاهی از ان پیامد و ضررهای غیر قابل جبرانی را موجب میشود‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫مصاحبه‬ ‫تلفیق مبانی طب اسالمی و تکنولوژی طب نوین؛‬ ‫غول کرونا را به زانو دراورد‬ ‫ابوالفضل کیمیایی‪ -‬احمد علی اقا رفیعی متولد ‪۱۳۳۱‬‬ ‫هجری شمسی است‪ .‬وی دردوران قبل از پیروزی انقالب‬ ‫توانست در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل کند و سپس‬ ‫با عالقه ای که به درمان بیماران داشت توانست به عنوان‬ ‫دکتر جراح‪ ،‬فارغ التحصیل شود‪ .‬فارغ التحصیلی اقارفیعی از‬ ‫دانشگاه و اخذ مدرک پزشکی توسط او همزمان با شروع‬ ‫حرکت های انقالبی و پیروزی انقالب اسالمی ایران شد‪.‬‬ ‫دکتر اقارفیعی که در اغاز پیروزی انقالب در کنار بزرگان این‬ ‫نهضت همچون شهید رجایی بود با شروع جنگ تحمیلی از سوی‬ ‫صدام حسین اقدام به تشکیل گروه پزشکی برای درمان مجروحان‬ ‫جنگ در جبهه کرد و در واقع وی به همراه برخی از همکاران‬ ‫خود اولین گروه پزشکی بودند که با حضور مستمر و موثر برای‬ ‫درمان مجروحان جنگ‪ ،‬امدادرسان رزمندگان اسالم شدند‪.‬‬ ‫ارتباط عمیق و موثر دکتر اقارفیعی با سخنان حضرت‬ ‫علی(علیه السالم) در کتاب نهج البالغه و حضور در جبهه های‬ ‫دفاع مقدس عامل بسیار مهمی شد تا وی با ورود به حوزه علمیه‬ ‫در جهت کسب علوم دینی نیز گام بردارد‪ .‬حضور دکتر اقارفیعی‬ ‫در حوزه و اشنایی بیشتر وی با اسالم‪ ،‬زندگی پیامبر اکرم (صلی‬ ‫اهلل علیه و اله) و ائمه اطهار عامل مهمی بود که وی ارتباط عمیق‬ ‫و مهم طب اسالمی و طب نوین را کشف کند و در جهت تحصیل‬ ‫طب اسالمی و سنتی همچنین طب نوین شروع به تحصیل‬ ‫و تحقیق کرده و اولین پژوهشکده طب اسالمی را برپا کند‪.‬‬ ‫دکتر احمد علی اقارفیعی درباره بکارگیری طب اسالمی ایرانی‬ ‫برای درمان بیماری های گوناگون گفت‪ :‬ما به عنوان یک کشور‬ ‫اسالمی و مسلمان که به مبانی اسالم پایبند هستیم باید از منابع‬ ‫عظیم فقه و زندگی ائمه اطهار استفاده کنیم و با به کارگیری‬ ‫دستورات بزرگان دین در جهت رهایی جامعه از مشکالت و‬ ‫سختی ها همت کنیم‪ .‬اسالم برای تمام زوایای زندگی انسان‬ ‫دستورات الزم را دارد‪ .‬ما باید در مبانی خود که هنوز به زبان روز‬ ‫در نیامده است بیشتر جستجو و کنکاش کنیم و با به روزرسانی‬ ‫این مبانی فقهی و دینی انها را برای استفاده جوامع بشری‬ ‫اماده سازی کنیم‪ .‬در حقیقت طب قدیم و طب جدید را باید با‬ ‫هم تلفیق کنیم و با استفاده از تکنولوژی طب جدید و مبانی طب‬ ‫قدیم و تحقیق هایی که در زمین ه مختلف پزشکی اجرا شده است‬ ‫به راهکار های مهمی برای سالمت جامعه برسیم‪ .‬جالب اینجاست‬ ‫که طب جدید که بر پایه تکنولوژی است و طب قدیم که بر پایه‬ ‫مبانی ما است دو بال هستند که در کنار یکدیگر می توانند در‬ ‫سالمت جامعه بسیار موثر باشند‪ .‬در قضیه بیماری کرونا زمانی‬ ‫که به این بیماری برخوردیم متوجه شدیم کشور هایی که به‬ ‫مبانی خود پایبند بودند بسیار موفق تر بوده اند‪ .‬بیماری کرونا در‬ ‫حقیقت یک سندروم تنفسی بود که نوعی از ان خیلی قبل ها در‬ ‫کشور عربستان سعودی کشف شده است‪ .‬بیماری کرونا مربوط به‬ ‫همین سال اخیر نبوده و در حقیقت در سال‪ 2012‬بعد از کشف‬ ‫ان در عربستان امریکایی ها به این بیماری اشراف پیدا کردند‪،‬‬ ‫که راه سرایت ان از طریق راه تنفسی بوده است‪ .‬این بیماری‬ ‫از طریق کشور های عربی‪ ،‬ایران‪ ،‬افریقا و سپس به اروپا انتقال‬ ‫یافته است که دران زمان ‪ 574‬کشته داد و در حقیقت در جهان‬ ‫شناسایی شده بود‪ .‬به نظر ما امریکایی ها این بیماری و ویروس را‬ ‫کشف کرده بودند و با تسلطی که به عربستان داشتند خواستند‬ ‫در تمام جهان این بیماری را پخش کنند‪ .‬چینی ها متوجه این‬ ‫بیماری شدند و با استفاده از مبانی طب سنتی خود توانستند‬ ‫در مقابل این بیماری بایستند‪ .‬چینی ها اعالم کردند در درمان‬ ‫بیماری کرونا نود و دو درصد از طب سنتی خود استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫در قضیه درمان کرونا با طب سنتی‪ ،‬ما اقدام کردیم و تمام‬ ‫همکاران بنده به صورت شبانه روزی شجاعانه در مقابل بیماری‬ ‫کرونا ایستادند‪ .‬نتایجی که ما در مقابله با بیماری کرونا گرفته ایم‬ ‫چه بود؟ یکی از دارو های استراتژیک که معصومین(علیه السالم)‬ ‫به ان تاکید کرده اند و دانشمندان نیز روی ان تحقیق کرده اند‪،‬‬ ‫سیاهدانه است‪ .‬چینی ها اطالعات خود را بروز نمی دهند‪.‬‬ ‫سیاهدانه را در مسئله تب امتحان کرده ایم‪ ،‬در بهبود فشارخون‬ ‫امتحان کرده ایم‪ ،‬ساده ترین شکل ان تقریبا ‪ 21‬عدد سیاهدانه‬ ‫بود که به صورت جویدنی باعث کاهش تب بیمار می شود و‬ ‫توان خون سازی نیز دارد‪ .‬جالب این جاست که امریکایی ها‬ ‫همین سیاهدانه را تحت عنوان‪ Nigella Sativa‬یا‪ Black seed‬را‬ ‫با عسل مخلوط کرده اند و گفتند محمد (صلی اهلل علیه و اله)‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 6 ‫مصاحبه‬ ‫سفارش کرده این دارو عالج تمام بیماری ها به جز مرگ است‪.‬‬ ‫ما باید به این موضوع اشراف پیدا می کردیم‪ ،‬چون ایمنی بدن‬ ‫را باال می برد و در کنار سایر تجویزها چیزی که ایمنی بدن را‬ ‫باال ببرد می تواند جایگزین واکسن شود‪ .‬ایمن کردن بدن دو‬ ‫نوع است‪ :‬ایمنی اکتیو و ایمنی پسیو‪ .‬ایمنی اکتیو به این معنا‬ ‫است که بدن را از درون برای مقابله با بیماری ها قوی کنیم و‬ ‫ایمنی پسیو به این معناست که با ورود ماده ای از بیرون بدن در‬ ‫مقابل بیماری ها ایمن کنیم‪ .‬نکته مهم این جاست که ما زحمت‬ ‫کشیدیم و واکسن را به صحنه اوردیم اما دیر به دست ما میرسد‪.‬‬ ‫در واقع امار مرگ و میر های کرونا بیش از ان چیزی بود که ما‬ ‫انتظار داشتیم‪ .‬اگر زودتر به این واکسن دست پیدا میکردیم و ان‬ ‫را وارد صحن ه بیمارستان ها می کردیم به مراتب در پیش گیری‬ ‫مرگ و میر ها موفقتر بودیم‪ .‬یکی دیگر از موارد مهم در مقابله با‬ ‫بیماری عسل بود‪ .‬عسل به علت داشتن فروکتوز و گلوکوز ماده ای‬ ‫است که قند ان بدون انرژی و با توان خون سازی جذب می شود‪.‬‬ ‫در این نوع بیماری فرد بیمار در یک خون ریزی با کاهش خون‬ ‫و گلبول های سفید و پالکت روبرو می شود از این جهت مطرح‬ ‫کردیم که با مصرف عسل به عنوان یک داروی انتی اکسیدان‬ ‫ش خون می شود‪ .‬یکی دیگر از دارو های موثر اسپند‬ ‫جبران کاه ‬ ‫بود که از ان غافل بودیم‪ .‬اسپند را در گذشته در بیمارستان‬ ‫هایی مانند میرزا کوچک خان در اتاق عمل استفاد ه کردنده اند‪.‬‬ ‫با این نگاه که این ماده می تواند عوامل عفونت زا را از بین ببرد‪ .‬در‬ ‫رابطه با عفونت زدایی اسپند تحقیقی را در وزارت جهادکشاورزی‬ ‫بر روی شته ها انجام دادیم که نتایج خوبی نیز بدست اوردیم‪.‬‬ ‫اسپند در حقیقت خاصیتی دارد که مانع گسترش ویروس ها‬ ‫می شود و با کاهش اکسیژن برای ویروسها تمام انها را در محیط‬ ‫محار می کند‪ .‬در کشور تاجیکستان بیماری کرونا نتوانسته‬ ‫نفوذ و گسترش پیدا کند و دلیل اصلی ان این است که مردم‬ ‫تاجیکستان به رسم اباء و اجدادی خود هر روز صبح تمام اتاق ها‬ ‫و محل زندگی خود را از دود اسپند پر می کنند و همین امر‬ ‫سبب شده که عوامل ویروسی و میکروبی به این مکان ها نفوذ‬ ‫پیدا نکند‪ .‬یکی دیگر از موارد مهم در مقابله با این بیماری میوه‬ ‫سیب است که البته ما سیب را با عسل تجویز می کنیم‪ .‬سیب‬ ‫یکی از پر اب ترین میوه های جهان است حتی از دیگر میوه ها‬ ‫مانند هندوانه نیز پر اب تر است و ویتامین هایی مانند ویتامین‬ ‫ب‪ ،‬منیزیوم و فسفر دارد و سبب جذب کلسیم می شود‪ .‬این‬ ‫میوه خاصیت انتی اکسیدان دارد و سلول ها را ترمیم می کند‪.‬‬ ‫بسیاری از بیمارانم پس از بهبودی از تاثیر بسزای این میوه در‬ ‫بهبودشان گفتند‪ .‬داروی مهم و موثر دیگر در بهبود بیماران‬ ‫کرونایی پیاز است‪ .‬در کتاب االطعمه المرضی که مکتوبی مهم‬ ‫در معرفی داروی بسیاری از بیماری هاست‪ ،‬پیاز به عنوان دارویی‬ ‫احیا کننده معرفی شده که ما تشخیص دادیم بیمارانمان پیاز‬ ‫را به صورت اش مصرف کنند و با توجه به خاصیت ان نتیجه‬ ‫بسیار خوبی را دریافت کردیم‪ .‬یکی از سفارشات حکما و عرفای‬ ‫ما در درمان بیماران ان است که تا زمانی که می توانیم بیماران‬ ‫را با غذا درمان کنیم نباید با دارو به دنبال درمانشان باشیم‪.‬‬ ‫نکته مهم و اساسی این است که اگر ما از همان ابتدا غذا های‬ ‫سنتی و اسالمی خود را جایگزین غذا های دیگر و فست فود‬ ‫می کردیم به بسیاری از بیمار یهای معمول گرفتار نمی شدیم‪،‬‬ ‫مانند‪ :‬بیماری کبد چرب‪ ،‬دیابت‪ ،‬چربی خون و بسیاری از‬ ‫بیماری های دیگر که مولود مصرف غذا های غیر سنتی است‪.‬‬ ‫سوال مهم این جاست که اگر بخواهیم به بسیاری از بیماری ها‬ ‫دچار نشویم و یا در مقابل بیماری هایی که ضعیف کننده بدن‬ ‫هستند مقاومت کنیم چه راهی را باید در پیش بگیریم؟ یکی‬ ‫از کار هایی که فراموش شده و در سنت ما بوده است مسئله‬ ‫حجامت است‪ .‬در واقع یک حجامت ساده که با بادکش و‬ ‫خونگیری بسیار کم در حدود ‪ 30‬تا ‪ 50‬سی سی خون همراه‬ ‫است‪ ،‬بسیار خاصیت دارد‪ .‬حجامت تجمع توکسین در بافت ها را‬ ‫می کاهد و تمام سموم بدن را دفع می کند و با ترشح اندروفین‬ ‫درد ها را کنترل می کند‪ .‬حجامت با زیاد کردن جریان خون‬ ‫و دفع سموم بدن‪ ،‬خستگی را کاهش می دهد و سلول های‬ ‫اندوتلیال را ترمیم می کند‪ .‬نکته مهم در همین بیماری کرونا این‬ ‫است که در این بیماری سلول های جدار الوئوال از بین می رود‪.‬‬ ‫در اینجا ما مطرح کردیم که می توانیم با بادکش و یک حجامت‬ ‫شرایط ترمیم سلول ها را مهیا کنیم‪ .‬حجامت‪ ،‬گلبول های قرمز را‬ ‫می افزاید‪ .‬برخالف تصور بسیاری‪ ،‬کم خونی مانعی برای حجامت‬ ‫نیست و برعکس حجامت با افزایش گلبول های قرمز خون‬ ‫موجب افزایش خون و کاهش کم خونی می شود‪ .‬به مقاله مجله‬ ‫‪ journal of traditional and complementary medicine‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫یکی از بزرگترین عوامل تشدید کننده بیماری کرونا جنبه‬ ‫روانی دارد و ترس از این بیماری عامل بسیار مهمی در پیشرفت‬ ‫این بیماری بوده و هست‪ .‬داروی امام کاظم(علیه السالم) که‬ ‫در واقع یکی از توصیه های دارویی امام رضا(علیه السالم) و به‬ ‫داروی امام کاظم معروف شده است تاثیرات مهم و به سزایی در‬ ‫درمان بیماران کرونایی درمان شده‪ ،‬داشته است‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫اقدامات ما در مبارزه با این بیماری این است که ما بیماران خود‬ ‫را در حین و پس از درمان رها نمی کنیم و با تماس های مکرر و‬ ‫گفتگو های مفید به دنبال درمان جنبه روانی این بیماری هستیم‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه در تایید عرایض بنده این است که بحمداهلل‬ ‫از ابتدای پیدایش بیماری کرونا تاکنون بطور مستقیم و توسط‬ ‫همکاران تمامی بیماران کرونایی و با عوارض مراجعه کرده اند‪،‬‬ ‫بهبود یافته اند و خیلی خوشحالم که به فضل خداوند و عنایت‬ ‫ائمه اطهار با بکارگیری دستورات فقهی و اسالمی و طب قدیم‬ ‫حتی یک مورد از بیماران ما فوت نکرده و تماما با بهبودی‬ ‫کامل به کانون گرم خانواده و جامعه بازگشته اند‪ .‬امیدوارم‬ ‫تمام تالش ها و تحقیقات ما در زمینه تلفیق طب قدیم‪ ،‬طب‬ ‫اسالمی و طب جدید که از سال ‪1349‬پس از قبولی در رشته‬ ‫پزشکی ان را اغاز کرده ام و تاکنون نیز با پژوهش های طب‬ ‫اسالمی و ایرانی ادامه پیدا کرده است‪ ،‬برای درمان بیماری ها‬ ‫به کارگرفته شود و بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته و بکار اید‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫گزارش‬ ‫لوازم برقی خود را خاموش کنید‬ ‫در یک محیط اداری‪ ،‬لوازم برقی زیادی وجود دارد که همیشه روشن‬ ‫هستند‪ .‬بیشتر اوقات‪ ،‬این روش برای سرعت بخشیدن به کار است‬ ‫درحالی کهدرواقعتفاوتزیادیایجادنمی کندوبرمحیطتاثیرمنفیدارد‪.‬‬ ‫از کاغذ استفاده نکنید‬ ‫درحالی که برخی ترجیح می دهند به روش سنتی به قلم و کاغذ‬ ‫تکیه کنند اما وقتی یک لپ تاپ یا رایانه داریم‪ ،‬باید از ان استفاده‬ ‫کنیم! کاغذ احساس رسمی بودن و محیط کاری در شما ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬بااین حال موجب استفاده مکرر از چاپگرها نیز می شود‪.‬‬ ‫کارمندان می توانند از گزینه های موجود در نوک انگشتان خود‬ ‫مانند ویرایش ‪ /‬به اشتراک گذاری اسناد‪ ،‬ایمیل ها و سیستم عامل های‬ ‫ذخیره سازی مانند ‪ Google Drive‬در لپ تاپ خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری در محل کار می تواند مصرف کاغذ‪ ،‬هزینه ها را‬ ‫محدود و محیط سبز ایجاد کند‪.‬‬ ‫بسته بندی محصول را تغییر دهید‬ ‫بسته بندی سبز هر نوع بسته بندی است که به راحتی قابل‬ ‫بازیافت است و برای افراد و محیط زیست بی خطر هستند‪ .‬چنین‬ ‫بسته بندی هایی می تواند شامل پالستیک های زیستی‪ ،‬پالستیک های‬ ‫گیاهی‪ ،‬کاغذ بازیافتی‪ ،‬مقوای بازیافت شده و غیره باشد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫چند پیشنهاد ساده‬ ‫شرکت شما می تواند به کارمندان پیشنهاد کند که لباس هایی از‬ ‫الیاف ارگانیک تهیه کنند و از لباس های تهیه شده با الیاف مصنوعی‬ ‫استفاده نکنند زیرا الیاف میکرو فایبرمنبع اصلی الودگی هستند‪.‬‬ ‫بهکارمندانخودپیشنهادکنیدهنگامترددبهمحلکار‪،‬دوچرخه سواری‬ ‫یا پیاده روی و از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند‪ .‬این راهکار‬ ‫میزان انتشار ‪ 2 CO‬را ‪ ۲۰‬پوند در روز کاهش می دهد و بر صرفه جویی‬ ‫در هزینه ای که به طورمعمول برای سوخت مصرف می شود تاثیر دارد‪.‬‬ ‫بر اساس پیمان نامه ها‪ ،‬مشاغل باید میزان کاهش ضایعات را که‬ ‫منجر به کاهش الودگی یا استفاده از مواد شیمیایی می شود را‬ ‫پیگیری کنند و روش های سبز می تواند به ارائه امار بهتر کمک کند‪.‬‬ ‫مشاغل‬ ‫برنامه های‬ ‫یا هرگونه‬ ‫دهند که‬ ‫می توانند بیشتر وقت خود را برای کمک به‬ ‫سبز محلی یا منطقه ای‪ ،‬بانک های مواد غذایی‪،‬‬ ‫رویداد اجتماعی دوستدار محیط زیست اختصاص‬ ‫به دستیابی به اهداف پایداری کمک می کند‪.‬‬ ‫سبز شدن همیشه یک فعالیت خوب تجاری است‪ ،‬بنابراین سعی کنید‬ ‫امروز با کسب وکارخودکمیدر برابرمحیط زیستمسئولیت پذیرترباشید‪.‬‬ صفحه 8 ‫گزارش‬ ‫الودگی هوا خطرناکترین تهدید زیست محیطی‬ ‫برای سالمت بشر‬ ‫سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که الودگی هوا‬ ‫خطرناک ترین تهدید زیست محیطی برای سالمت بشر است‬ ‫همچنین بر اساس براوردهای انجام شده تنفس هوای الوده‬ ‫منجر به مرگ حدود ‪ ۷‬میلیون نفر در سال ‪ ۲۰۱۶‬شد که‬ ‫این رقم بیش از دو برابر مرگ ناشی از ایدز‪ ،‬سل و ماالریا بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هوا‪ ،‬اب و غذا نیازهای اساسی هر فرد برای‬ ‫زندگی است و هرگونه کاهش در کیفیت و کمیت این عناصر‬ ‫تهدیدی جدی برای سالمت بشر خواهد بود‪ .‬معموالً انسان می تواند‬ ‫به مدت پنج هفته بدون غذا و به مدت پنج روز بدون اب زنده بمانند‬ ‫اما نمی تواند بدون هوا حتی پنج دقیقه به زندگی خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش اگرچه هوا یک عنصر ضروری است ولی‬ ‫استنشاق هوای الوده می تواند فرد را به کام مرگ بکشاند‪ .‬در یک بیان‬ ‫کلی الودگی هوا را می توان وجود هر نوع ماده ای در هوا دانست که ممکن‬ ‫است به انسان‪ ،‬حیوان‪ ،‬پوشش گیاهی و یا سایر عناصر اسیب وارد کند‪.‬‬ ‫امروزه سازمان بهداشت جهانی الودگی هوا را خطرناک ترین‬ ‫تهدید زیست محیطی برای سالمت بشر معرفی کرده است‪.‬‬ ‫از سویی دیگر بر اساس براوردهای انجام شده هوای الوده‬ ‫منجر به مرگ حدود ‪ ۷‬میلیون نفر در سال ‪ ۲۰۱۶‬شد که‬ ‫این رقم بیش از دو برابر مرگ ناشی از ایدز‪ ،‬سل و ماالریا بود‪.‬‬ ‫قرار گرفتن در معرض هوای الوده در فضای باز با طیف گسترده ای‬ ‫از اثرات حاد و مزمن از ایجاد حساسیت گرفته تا مرگ همراه‬ ‫است‪ .‬در واقع باید گفت که اثار الودگی هوا فقط محدود به بروز‬ ‫عالئمی مانند سرفه‪ ،‬سوزش گلو‪ ،‬تنگی نفس و ایجاد حساسیت‬ ‫نیست و الودگی هوا با اثار زیا باری که در بلندمدت دارد می تواند‬ ‫ارگان های مختلف بدن از جمله مغز‪ ،‬قلب و ریه را نیز درگیر کند‪.‬‬ ‫در این میان ذرات معلق به عنوان عامل اصلی و خطرناک الودگی‬ ‫هوا با توجه به اندازه بسیار کوچکشان می توانند به طور عمیق به‬ ‫دیواره های هوا و خون در کیسه های هوایی نفوذ کنند و منجر به بروز‬ ‫بیماری های قلبی‪ ،‬عروقی و تنفسی شوند‪ ،‬به طوری که گفته می شود‬ ‫این ذرات بسیار ریز می توانند به راحتی از غشای مویرگی عبور کنند‬ ‫و از طریق جریان خون تمام سلول ها را در معرض مخاطره قرار دهند‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران‪ ،‬اژانس‬ ‫بین المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی در سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫ذرات معلق را به عنوان یکی از علل سرطان ریه معرفی کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی است که میزان مرگ و میر ناشی از ذرات معلق کمتر از ‪۲.۵‬‬ ‫میکرون از ‪ ۳.۵‬میلیون نفر در سال ‪ ۱۹۹۰‬به‪ ۳.۸‬میلیون نفر در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬رسیده است و طی یک روند افزایشی نیز در سال ‪ ۲۰۱۵‬ذرات معلق‬ ‫کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون منجر به مرگ ‪ ۴.۲‬میلیون نفر در جهان شده است‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫داستان‬ ‫(محبت عمل می کند)‬ ‫غالمرضاگمرکی‬ ‫تهران سال ‪1355‬‬ ‫صدای بی رمق و ضعیف اش در فضای تب‬ ‫الود گرمای تابستان در کوچه پس کوچه های‬ ‫محله(خانی اباد) طنین انداز بود که داد میزد‪:‬‬ ‫اهای چوبکی‪ ...‬گرد اجریه‪ ....‬چوبکی‪.....‬‬ ‫در ان سالها شوینده های امروزی وجود‬ ‫نداشت و ظروف را با مواد چوبک و گرداجر‬ ‫می شستند‪ .‬ساکنین محله اورا چوبکی‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫صدایش می کردند‪ .‬مردی بود میانسال‪،‬‬ ‫رنجور‪ ،‬نحیف و بی بنیه‪...‬‬ ‫او هر روز همراه با صدای اهنگ داری‪ ،‬در‬ ‫وقت مشخص طول کوچه را طی می کرد‪.‬‬ ‫شلوار گشاد و کوتاهی بپا داشت و جلیقه ای‬ ‫مندرس بتن که ادم را بیاد زنده یاد راج کاپور‬ ‫در فیلم (اقای ‪ )420‬می انداخت‪ .‬پاهایش را‬ ‫بزمین می کشید‪ ،‬گویی گرسنگی توان راه‬ ‫رفتن را از او گرفته است‪ .‬به اواسط کوچه که‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫می رسید بی اختیار می ایستاد و بدرخانه‬ ‫(حاج حسین) ماست بند خیره می شد و با‬ ‫قدم هایی سست کنار پنجره زیر زمین که‬ ‫بوی غذا مطبوعی از دریچه های ان در فضا‬ ‫پخش می شد میرفت و چون فانوس تاشده ‪،‬‬ ‫چمباتمه میزد و نفس های عمیق می کشید‬ ‫‪ .‬این کار هر روز مرد میانسال چوبک فروش‬ ‫بود ولی انروز صدای زنی را شنید که به زن‬ ‫(حاج حسین)می گفت‪ :‬حاج خانوم یه بشقاب‬ ‫از این نذری واسه خونه (حاج عباس) بکش‪....‬‬ ‫و بعد صدای زنگ دار زن (حاج حسین)‬ ‫بگوش می رسید که جواب میداد‪ :‬توبه‪ ..‬برنج‬ ‫اش این دفعه برکت نداشت‪ ...‬مرد چوبکی‬ ‫گردن کج می کند و از پشت تور سیم دار‬ ‫کثیف پنجره ‪ ،‬زیرز مین را دید می زند و‬ ‫به کاسه خورشت و بشقاب پلو که در کف‬ ‫زیرزمین چیده شده و عفت خانم (کلفت)‬ ‫جوان و خوش چهره که مسئول چیدن غذاها‬ ‫بدرون مجمع مسی است چند بار بو می کشد‬ ‫و سپس بانومیدی اب دهانش را قورت می‬ ‫دهد و نگاهش با نگاه(عفت) تالقی میکند‪.‬‬ ‫(عفت) از شرم‪ ،‬سرش را پایین می اندازد‬ ‫اما لبخند در چهره اش نمایان است بنظر‬ ‫می رسد ان دو یکدیگر را می شناسند‪ .‬مرد‬ ‫چوبکی سرش را به دیوار ساختمان قدیمی‬ ‫می چسباند و پاچه شلوارش را باال کشیده‬ ‫شروع بخاراندن پایش می کند که تاقوزک‪،‬‬ ‫کهیر زده است‪ .‬سپس مجددا بدرون زیرزمین‬ ‫می نگرد و متوجه می شود که (عفت)به او‬ ‫لبخند می زند‪ .‬مرد چوبکی با تکان دادن سر‬ ‫باو سالم می دهد‪( .‬عفت) نیز با ایما و اشاره‬ ‫جواب داده و باو می فهماند که برایش غذا‬ ‫خواهد اورد‪ .‬زن(حاج حسین) که متوجه‬ ‫اندو شده است با پشت دست به صورت‬ ‫(عفت) زده صدای دورگه اش را ول می کند‪:‬‬ ‫ذلیل مرده ادم قحطه که با چوبکی حرف‬ ‫می زنی؟(عفت) که انتظار چنین برخوردی‬ ‫نداشت به لکنت می افتد‪ :‬حاج خانوم(اشاره‬ صفحه 10 ‫به چوبکی) اونم انسانه‪ .‬گرسنه س‪ .‬مگه نذری‬ ‫رو فقط باید به فک و فامیل داد؟ زن(حاج‬ ‫حسین) از کوره در رفته دستهایش را به کمر‬ ‫می زند و مقابل (عفت) سینه سپر می کند‪:‬‬ ‫این فضولی ها بتو نیومده‪ :‬برو غذاها رو به‬ ‫اونایی که گفتم بده و (عفت) قبل از اینکه‬ ‫سینی مسی غذا را از زمین بردارد‪ ،‬به سمت‬ ‫گوشه ای از زیرزمین رفته کاسه غذای اماده‬ ‫را برداشته بداخل سینی جای می دهد‪.‬‬ ‫زن (حاج حسین) که او را زیر نظر دارد با‬ ‫اعتراض‪ :‬اونو کجا می بری؟(عفت) سهم‬ ‫خودمو میخوام بدم به چوبکی‪.‬‬ ‫زن حاج حسین‪ :‬پدرسوخته از کی تا حاال‬ ‫دلسوز شدی؟!!‬ ‫عفت‪ :‬به پدرم فحش ندین‪ .‬اگه نمیخواین‬ ‫نذری باون بنده خدا بدین چرا دادشو سرمن‬ ‫میزنین؟!‬ ‫زن حاج حسین‪ :‬این نذری برای هر اشغال‬ ‫کله ای نیس‪...‬‬ ‫عفت با تنفر نگاه گله مندی به (فاطمه)‬ ‫همسایه دیوار به دیوار زن(حاج حسین) که‬ ‫از صبح برای پختن نذری به کمک او امده‬ ‫است‪ ،‬می اندازد و سپس به طرفداری از زن‬ ‫(حاج حسین) در مقابل (عفت) قدعلم می‬ ‫کند‪ :‬صلوات بفرستین حاج خانوم‪ .‬کلفت‬ ‫های این دوره زمونه بهتر از این نمی شن‪....‬‬ ‫عفت با نفرت سینی غذا را برداشته بسمت‬ ‫درخروجی زیرزمین می رود و بداخل راه‬ ‫رو که می رسد با سراستین پیراهنش‪،‬‬ ‫اشکهایش را پاک می کند و از خانه خارج‬ ‫می شود‪ .‬چوبکی سربرگردانیده در چشمان‬ ‫غم زده(عفت) که با حالتی ملتمسانه او را‬ ‫می نگرد خیره می شود‪(.‬عفت) کاسه را جلو‬ ‫او می گذارد‪ .‬چوبکی بدون اینکه توجهی‬ ‫به کاسه داشته باشد همچنان در دیدگان‬ ‫(عفت) نگاه می کند و در حالیکه متوجه‬ ‫شبنم اشک دخترک شده است رو به او‪ :‬شما‬ ‫گریه کردین؟‬ ‫(عفت)مثل اینکه حرف چوبکی را نشنیده‬ ‫باشد‪ :‬بخورین‪ ،‬برای شما اوردم‪....‬‬ ‫چوبکی ‪ :‬خدا از خواهری کمتون نکنه‪....‬‬ ‫عفت‪ :‬نوش جونتون‪...‬‬ ‫در این وقت صدای زن(حاج حسین)‬ ‫شنیده می شود که به (فاطمه) می گوید‪ :‬می‬ ‫بینی فاطمه خانوم چه دوره زمونه ای شده‪.‬‬ ‫دختره با داشتن نامزد بازم چشمش دنبال‬ ‫مردها دودو می زنه‪.‬‬ ‫فاطمه‪ :‬ای بابا‪ ...‬حوصله داریها‪ ...‬حیف از‬ ‫جوونیت نیس که خون خودتو برای این جور‬ ‫ادما کثیف می کنی؟ ولش کن هر غلطی‬ ‫میخواد بکنه‪ .‬اوالدت که نیس‪...‬‬ ‫چوبکی لقمه ای در دهان می گذارد و رو‬ ‫به (عفت) که در مقابل او چمباتمه زده ‪ :‬شما‬ ‫نامزد دارین؟‬ ‫(عفت) بحالت خجالت سرش را پایین می‬ ‫اندازد‪ :‬بله‬ ‫چوبکی ‪ :‬چرا تا حاال ازدواج نکردی؟‬ ‫(عفت) اهی از تاثر می کشد‪ :‬نامزدم پول‬ ‫نداره‬ ‫چوبکی‪ :‬نامزدت چکارس؟‬ ‫عفت‪ :‬تو یه اداره مستخدمه‪...‬‬ ‫چوبکی‪ :‬چند وفته نامزدین؟‬ ‫عفت‪ :‬نزدیک دوساله‬ ‫چوبکی‪ :‬من می تونم نامزدتو ببینم؟‬ ‫عفت ‪ :‬االن دیگه پیداش می شه‪ .‬میاد‬ ‫دنبالم باهم بریم خونه‪.‬‬ ‫در این وقت صدای زن(حاج حسین) بلند‬ ‫میشود‪ :‬خیرندیده اینقدر با اون بنده خدا‬ ‫سربه سر نذار غذا سرد شد‪ .‬خبر مرگت بدو‬ ‫غذاهارو بهشون بده و زود برگرد(عفت) با‬ ‫سینی غذاها از چوبکی دور می شود‪.‬‬ ‫چوبکی دستی به جلیقه اش زده انگار انرا‬ ‫نوازش می دهد و سپس با ولع شروع بخوردن‬ ‫غذا کرده گهگاه زیر لب نجوا می کند‪ :‬نذرتون‬ ‫قبول‪ ...‬لحظاتی می گذرند و (عفت) برمی‬ ‫گردد به محض اینکه می خواهد حضورش‬ ‫را به چوبکی اعالم نماید متوجه نامزدش‬ ‫می شود که از انتهای کوچه بسمت او می‬ ‫اید‪ .‬لبخندی زده رو به چوبکی ‪ :‬نامزدم داره‬ ‫میاد‪ ...‬و با انگشت اورا نشان می دهد‪ .‬چوبکی‬ ‫سربرگردانیده به انتهای کوچه نگاه می کند‪.‬‬ ‫جوانی با کت و شلوار(اونیفورم) سرمه ای‬ ‫پیراهن سفید یقه ارو‪ ،‬نظر چوبکی را جلب‬ ‫می کند و خطاب به (عفت) ‪ :‬مبارکت باشه‬ ‫دخترم‪ .‬پای هم پیرشین‪ ....‬عفت ‪ :‬ممنون‬ ‫سالمت باشین‪ .‬انشاهلل هر چه زودتر لباس‬ ‫عافیت تنتون ببینم‪.‬‬ ‫چوبکی ‪ :‬ای بابا‪ ..‬دیگه ما رفتنی هستیم‪...‬‬ ‫قبل از اینکه (عفت) جواب او را بدهد‪،‬‬ ‫نامزدش می رسد عفت‪ :‬سالم اکبر اقاو سعی‬ ‫دارد با چادر چهره اش را پنهان سازد‪.‬‬ ‫اکبر‪ :‬سالم عزیزم‪ .‬حالت خوبه؟ خسته‬ ‫نباشی‪ .‬اینجاوایسادی!‬ ‫عفت اشاره به چوبکی می کند‪ :‬واسه این‬ ‫اقا نذری اوردم‪ .‬چوبکی رو به اکبر‪ :‬سالم اقا‬ ‫مبارکت باشه‪ .‬نامزد خوب و مهربونی نصیبت‬ ‫شده‪....‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اکبر‪ :‬خوبی از خودتونه‪ ...‬سپس چوبکی‬ ‫کاسه غذا را به (عفت) داده رو به اکبر‪ :‬می‬ ‫توننم چند کلمه ای با شما صحبت کنم‪.‬‬ ‫(عفت) متوجه مزاحمت خود شده بداخل‬ ‫خانه می رود‪ .‬با رفتن (عفت) اکبر مقابل‬ ‫چوبکی چمباتمه می زند‪ :‬در خدمتم باباجان‪...‬‬ ‫چوبکی‪ :‬نامزدت همه چیز و برام گفت‪.‬‬ ‫منم میخوام در عوض سیرشدن شکمم و‬ ‫محبت های نامزدت که هر وقت منو می بینه‬ ‫لطف می کنه به تو و نامزدت خدمتی بکنم‪.‬‬ ‫میدونی چیه جوون‪ ،‬وقتی یه ادم گرسنه‪،‬‬ ‫غذای خودشو به گرسنه دیگه ای می ده‪ ،‬ادم‬ ‫با شهامت و با گذشتی یه‪ .‬در حالیکه شاید‬ ‫خودش بیشتر احتیاج داشته باشد‪.‬‬ ‫اکبر‪ :‬خب این وظیفه هر ادمی یه‪.‬‬ ‫چوبکی‪ :‬اما خیلی ها بویی از انسانیت‬ ‫نبردن‪ ...‬و به دنبال این حرف ارام جلیقه‬ ‫خود را از تن خارج کرده به طرف اکبر‬ ‫دراز می کند‪ :‬این تنها ثروت منه‪ .‬دلم می‬ ‫خواد بهم قول بدی پول هایی که توشه‬ ‫خرج عروسیت کنی‪ ...‬و درحالیکه به سختی‬ ‫از جا بلند میشود ادامه می دهد‪ :‬در دنیا‬ ‫هیچ چیز باالتر از دوستی و محبت نیس‪ .‬از‬ ‫قول من بنامزدت تبریک بگو و از طرف من‬ ‫خداحافظی کن‪ ...‬و بعد در حالیکه موجی از‬ ‫اشک در چشمانش حلقه زده پشت به اکبر و‬ ‫رو به انتهای کوچه دور می شود‪ .‬اکبر ساکت‬ ‫و بهت زده به دور شدن چوبکی نگاه می کند‬ ‫و همین که چوبکی در خم کوچه می پیچد‬ ‫اکبر دست در جیب بغل جلیقه کرده بسته‬ ‫اسکناس ها را بیرون اورده شمارش می کند‪:‬‬ ‫هزار‪ ...‬دو هزار‪ ...‬سه هزار‪ ...‬سه هزار و پانصد‪...‬‬ ‫سه هزار و ششصد‪ ...‬در این وقت صدای ترمز‬ ‫کامیونی در فضا طنین می انداز و لحظه ای‬ ‫بعد فریاد گوش خراشی شنیده می شود‪ .‬اکبر‬ ‫از البالی ادم ها که با شکلک و خنده چوبکی‬ ‫را به یکدیگر نشان می دهند و پچ پچ می‬ ‫کنند می گذرد‪ :‬بیا بریم بابا این همون چوبک‬ ‫فروش دیوونس‪ ...‬مردیکه خل بود‪...‬‬ ‫نگاه اکبر به چوبکی می افتد که زیر‬ ‫چرخهای کامیون مچاله شده و با چشمان باز‬ ‫به نقطه نامعلومی خیره است‪ .‬نگاهش عاری‬ ‫از نور زندگی‪ ،‬افق را میکاود ‪ .‬گونی چوبک در‬ ‫فاصله ای دور کنار جوی افتاده است‪ ،‬کسی‬ ‫خم می شود‪ ،‬گونی چوبک را بکول می کشد‬ ‫و لحظه ای به تماشا می ایستد و بی خیال‬ ‫براه خود می رود و بعد صدایش اوج می‬ ‫گیرد‪ :‬اهای چوبکی‪ ...‬گرد اجریه‪ ....‬چوبکی‪.....‬‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫گزارش‬ ‫درباره ذخیره گاه زیست کره ارژن و پریشان چی می دانید؟‬ ‫منطقه ارژن‬ ‫‪ ۵۹۵‬هزارهکتار‬ ‫ملی و با کاهش‬ ‫منطقه حفاظت‬ ‫و پریشان با گستره‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۱‬پارک‬ ‫گستره در سال ‪۱۳۵۳‬‬ ‫شده شناخته شد‪.‬‬ ‫این منطقه در فهرست ذخیره گاه های‬ ‫زیست کره یونسکو با عنوان «ذخیره‬ ‫گاه زیست کره ارژن و پریشان» ثبت‬ ‫شد‪ .‬تاالب های ارژن و پریشان در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۵‬در فهرست تاالب های بین‬ ‫المللی پیمان رامسر نیز ثبت شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تاالب ارژن و پریشان واقع‬ ‫در جنوب غرب استان فارس از مهم ترین‬ ‫تاالب ها و زیستگاه های کشور هستند‬ ‫ی هستند‪.‬‬ ‫که دارای ارزش زیستی فراوان ‬ ‫بیشتر اب تاالب ارژن از بارش و اب شدن‬ ‫برف های زمستانی تامین می شود‪ .‬چشمه‬ ‫سلمان در شمال تاالب نیز یکی از منابع تامین‬ ‫اب تاالب ارژن است‪ .‬اب دریاچه پریشان را‬ ‫نیز باران‪ ،‬روان اب ها و چشمه های همیشگی‬ ‫و فصلی اطراف تاالب تامین می کند‪.‬‬ ‫از سایر منابع تامین اب تاالب های‬ ‫ارژن و پریشان نیز می توان به چشمه‬ ‫‪12‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ارژن و زه اب های اطراف‪ ،‬روان اب‬ ‫های سطحی از حوضه ابخیز‪ ،‬اب های‬ ‫زیرزمینی با منشا کارستیک اشاره کرد‪.‬‬ ‫مهمترین فعالیت های انسانی در این‬ ‫ذخیره گاه شامل کشاورزی‪ ،‬دامداری‪،‬‬ ‫صید ماهی‪ ،‬تفرج و اکوتوریسم است‪.‬‬ ‫در بلند ترین ارتفاعات ذخیره­ گاه زیستکر ­ه‬ ‫ارژن و پریشان (قله چاه برفی با ‪۲۹۰۰‬‬ ‫متر ارتفاع از سطح دریا) گونه درختی سرو‬ ‫کوهی به صورت پراکنده روییده است‪ .‬از‬ ‫کمی پایین تر از قله‪ ،‬جنگل بلوط شروع می‬ ‫شود و بخش عمد ­ه منطقه را پوشانده است‪.‬‬ ‫کم ارتفاع­ ترین بخش منطقه دشت ­های‬ ‫اطراف تاالب پریشان است که تنها ‪ ۸۰۰‬متر‬ ‫از سطح دریا ارتفاع دارد که گون ­ه غالب در ان‬ ‫در گذشته ُکنار بوده است و امروزه جز در‬ ‫مناطقی محدود اثری از ان به چشم نمی خورد­‪.‬‬ ‫این منطقه در اغلب مناطق و زیستگاه ­‬ ‫های خود از تنوع زیستی ویژه ای برخوردار‬ ‫است‪ .‬به لحاظ وجود دو تاالب بین المللی‬ ‫ارژن و پریشان بالغ بر ‪ ۲۰۰‬گون ­ه پرنده از انواع‬ ‫مهاجر و بومی دراین منطقه دیده می شود‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫همچنین تنوع اقلیمی در بخش شمالی‬ ‫و جنوبی این منطقه باعث شده تا ‪۴۹‬‬ ‫گون ­ه پستاندار در منطقه مشاهده شود‪.‬‬ ‫پراکندگی پرندگان بیشتر درحاشی ­ه دو‬ ‫تاالب و ارتفاعات مرکزی منطقه است‬ ‫و سای ­ر گونه ها به غیر از گوزن زرد که در‬ ‫محدود ­ه فنس کشی شده به سر می برند‬ ‫درتمامی نقاط منطقه به چشم می خورند‪.‬‬ ‫از مهم ترین پستانداران این منطقه‬ ‫می توان به سمور سنگی‪ ،‬گرگ‪ ،‬شغال‪،‬‬ ‫گراز وحشی‪ ،‬گربه جنگلی‪ ،‬خرس قهوه ای‪،‬‬ ‫گورکن‪ ،‬تشی و ‪ ۱۴‬نوع خفاش اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۱۳‬گون ­ه ماهی شامل اوشین‪،‬‬ ‫شیربت‪ ،‬گامبوزیا‪ ،‬ماماهی خاردار و سه‬ ‫گون ­ه دوزیست شامل قورباغه مردابی‬ ‫معمولی‪ ،‬وزغ سبز معمولی و قورباغه‬ ‫درختی و ‪ ۳۷‬گون ­ه خزنده در ذخیره گاه‬ ‫زیستکره ارژن و پریشان زندگی می کنند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست از مهم ترین تهدیدات دو تاالب ارژن‬ ‫و پریشان می توان به خشک شدن اب این‬ ‫دریاچه ها‪ ،‬برداشت بی رویه اب از ان ها و حفاری‬ ‫چاه های غیر مجاز در اطراف ان ها اشاره کرد‪.‬‬ صفحه 12 ‫داستان‬ ‫مرد سرگردان‬ ‫نویسنده ‪ :‬ولی اله نیسریان‬ ‫مرد گفت‪ :‬من ‪ 64‬سالمه‪ .‬زنم تازه فوت کرده‪.‬‬ ‫می خواهم با خانمی ازدواج کنم که شوهرش تازه‬ ‫فوت شده‪ .‬خودش هم مستمری بگیره‪ .‬اگر من‬ ‫فوت کنم ‪ ....‬مستمری من به اون می رسه؟ خانم‬ ‫کارشناس بیمه خودکارش را روی کاغذها رها‬ ‫کرد‪ .‬سرش را باال اورد و به مردی که روبرویش‬ ‫نشسته بود نگاه کرد‪ .‬به صندلیش تکیه داد و‬ ‫در ذهنش مرد را ارزیابی کرد‪ .‬از نظر او مرد‬ ‫ظاهرا سالم و سالمت بود و لباس مرتب و شیکی‬ ‫پوشیده و اندوهی هم در نگاه و رفتارش نبود ‪.‬‬ ‫خانم کارشناس گفت‪ :‬چرا به مردن فکر می کنی ؟‬ ‫مرد نگاهش را از خانم کارشناس برید و از‬ ‫پنجره مشرف به بیرون رفت و امد مردم را نگاه‬ ‫کرد‪ .‬پنجره ها از بیرون کثیف بودند و کدر‪.‬‬ ‫بیرون بخوبی دیده نمی شد‪ .‬توی پیاده رو چند‬ ‫دستفروش را دید ‪.‬گفت‪ :‬خانمی که می خواهم‬ ‫باهاش ازدواج کنم گفته برو سئوال کن‪ .‬خانم‬ ‫کارشناس بیمه همچنان به مرد نگاه می کرد ‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬به مردن فکر نکن به انتخابت فکر کن‪ .‬مرد‬ ‫امد توی پیاده رو ‪ .‬دستفروشهایی را که از توی‬ ‫اطاق کارشناس دیده بود را حاال جلو بساطشان‬ ‫ایستاده بود ‪ .‬بعد متوجه پنجره شد و سریع از‬ ‫انجا گذشت و به پارک نزدیک شعبه تامین‬ ‫اجتماعی رفت‪ .‬روی یک صندلی نشست‪ .‬چند‬ ‫نیمکت انطرف تر دختر و پسر جوانی نشسته‬ ‫بودند و ارام صحبت می کردند‪ .‬در قسمتی‬ ‫دیگر چند خانم که مشخص بود دوست هستند‬ ‫داشتند منظم با هم راه می رفتند و ورزش می‬ ‫کردند‪ .‬در سوئی دیگر خانم و اقائی نزدیک به‬ ‫سن خودش را دید که لباس ورزشی پوشیده‬ ‫و در سکوت و با قدمهای بلند راه می رفتند‪.‬‬ ‫دوباره توجه اش رفت سمت چند خانم همراه‬ ‫هم که حاال در گوشه دنجی از پارک مشغول‬ ‫نرمش بودند‪ .‬سرخوش شد‪ .‬مانتو پوشیده بودند‬ ‫و کفش ورزشی به پا داشتند‪ .‬دو نفر از خانمها از‬ ‫چهار خانم دیگر جوان تر بودند‪ .‬به انها بیشتر‬ ‫دقت کرد‪ .‬بعد نگاهش را از انها جدا کرد‪ .‬خانمی‬ ‫کنارش نشست‪ .‬افتاب کامال باال امده بود و مرد‬ ‫که نگاهش کرد‪ .‬چهره زن در تشعشع نور افتاب‬ ‫برایش کامال واضح نبود‪ .‬افتاب چشمش را زد‪.‬‬ ‫زن گفت‪ :‬سئوال کردی؟ مرد که افتاب چشمش‬ ‫را تار کرده بود نگاهش را از زن جدا کرد و به‬ ‫روبرو نگاه کرد‪ .‬کارشناس جواب مشخصی نداد‬ ‫گفت برو زندگی کن‪ .‬مرد متوجه زن و مرد جوانی‬ ‫شد که در پیاده رو به سمتی می رفتند و دختر‬ ‫کوچکشان کنارشان راه می رفت و شیرین زبانی‬ ‫می کرد ‪ .‬صدای کالغی نگاه او را از خانواده و‬ ‫دختر کوچکشان متوجه باالی درخت کرد‪ .‬حاال‬ ‫داشت به چند کالغ روی شاخه درخت نگاه می‬ ‫کرد‪ .‬شنیده بود کالغها به خانواده خیلی اهمیت‬ ‫می دهند‪ .‬به سمت زن که نگاه کرد دوبار افتاب‬ ‫چشمش را زد و زن هم رفته بود‪ .‬پیرمرد با وقاری‬ ‫که عصایی در دست داشت کنارش نشسته بود‪.‬‬ ‫پیرمرد چند نگاه دقیق به مرد کرد‪ .‬مرد از نگاه‬ ‫پیرمرد خوشش نیامد و از جایشبلند شد و به‬ ‫نیمکتی که نزدیک محل ورزش خانمها بود‬ ‫نزدیک شد و زیر چشمی حرکات انها را را زیر نظر‬ ‫گرفت‪ .‬سنگینی نگاه پیرمردرا همچنان حس می‬ ‫کرد‪ .‬تلفنش به صدا درامد‪ .‬پسرش بود و سراغش‬ ‫را می گرفت که کجا هستی و می خواهیم نهار‬ ‫بخوریم‪ .‬گفت‪ :‬تا نیم ساعت دیگر می ایم خانه‪.‬‬ ‫حواسش را متوجه یکی از خانم های جوان گروه‬ ‫کرد‪ .‬زن متوجه نگاه او شد مرد سرش را به سمت‬ ‫دیگری چرخاند و با پایش علفهای خشک ریخته‬ ‫شده روی زمین را جابجا کرد ‪ .‬دوباره کالغها‬ ‫دسته جمعی سروصدا کردندو مرد به پیرمرد که‬ ‫حاال پیرمرد دیگری کنارش نشسته بود و داشتند‬ ‫گاهی به او نگاه می کردند و ارام سخن می گفتند‬ ‫نگاه کرد ‪ .‬متوجه شد خانمی که مورد توجه اش‬ ‫بوده از گروه جدا شده و حاال روبرویش ایستاده‬ ‫‪ .‬افتاب تند و نوازشگر مانع می شد چهره زن‬ ‫راخوب ببیند ‪ .‬جابجا شد و خانم جوا ن کنارش‬ ‫نشست‪ .‬غرق شادی و لذت بود ‪ .‬خانم جوان گفت‪:‬‬ ‫چند بار متوجه شدم مدام مرا نگاهمی کنی‪ .‬مرد‬ ‫خندید و گفت ‪ :‬از بقیه بهتر ورزش می کردی‬ ‫و‪.......‬حرفش را کشید کفشهایت هم از بقیه بهتر‬ ‫بود‪ .‬لبخند زیبائی به چهره زن نشست و بعد‬ ‫کمی بلندتر خندید‪ .‬گفت‪ :‬تو چه جوری از اینجا‬ ‫متوجه کفشهای من شدی ؟ مرد نگاهش کرد‪ ..‬با‬ ‫خودشگفت این افتاب امروز خیلی توی چشمه‪.‬‬ ‫ولی با خنده خانم جوان او هم از ته دل شاد شد ‪.‬‬ ‫با خودش فکر کرد«این از خانم قبلی که زیر نظر‬ ‫داشتم جوان تر و زیباتر است‪ ».‬پرسید‪ :‬همیشه‬ ‫میای پارک و با دوستات ورزش می کنی؟ خانم‬ ‫جوان دوباره با شادابی خندید‪ .‬مرد واضح چهره‬ ‫اش را نمی دید‪ .‬ولی صدایش را با همه وجود می‬ ‫شنید‪ .‬خانم جوان گفت‪ :‬گاهی‪ .‬شما چی؟ پیاده‬ ‫روی نمی کنی؟ مرد گفت‪ :‬تنها هستم‪ .‬همسرم‬ ‫فوت کرده و کسی نیست که با او به پارک بروم‬ ‫و پیاده روی کنم‪ .‬حس کرد حرفش به دل‬ ‫خانم جوان نشسته و توجه اش را جلب کرده‪.‬‬ ‫زن دوباره خندید و گفت‪ :‬قبال توی این پارک‬ ‫ندیده بودمت‪ .‬بلند شد و همانطور که به طرف‬ ‫دوستانش می رفت به مرد گفت بازهم به این‬ ‫پارک بیا‪ .‬باد وزید و مرد حس کرد چیزی توی‬ ‫چشمش رفته‪ .‬چشمش را که باز کرد خانمهای‬ ‫ورزشکار از پارک رفته بودند و پیرمرد و دوستش‬ ‫حاال بیشتر به او نگاه می کردند‪ .‬کلید را که به‬ ‫در ورودی ساختمان انداخت اقای سماواتی و‬ ‫خانمش هم از اسنپ پیاده شدند و به سوی او‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫امدند‪ .‬اقای سماواتی حداقل پانزده سالی از او‬ ‫بزگتر بود و همسرش مدام برای بیماری های‬ ‫مختلف او را به بیمارستان می برد‪ .‬در را گشود‬ ‫و راه را برای اقای سماواتی و همسرش باز کرد‪.‬‬ ‫اقای سماواتی بیحال بود‪ .‬خانم سماواتی تشکر‬ ‫کرد و سه نفری به سمت اسانسور ساختمان‬ ‫رفتند‪ .‬کلید را که به در اپارتمان انداخت پسرش‬ ‫در را باز کرد‪ .‬پسر پدر را در اغوش گرفت و‬ ‫هردو شادمانه یکدیگر را نگاه کردند‪ .‬مرد گفت‪:‬‬ ‫مریم کجاست؟ پسر با عالمت دست نشان داد‬ ‫که مشغول تلفن است‪ .‬همسرش توی اشپزخانه‬ ‫بود و صدای اورا را که با مهربانی می گفت‬ ‫کجا بودی‪....‬شنید‪ .‬مرد نگاهی به پشت سرش‬ ‫هم نکرد و حرفی نزد و به طرف اطاقش رفت‪.‬‬ ‫عروس توی اطاق دیگر داشت با تلفن حرف‬ ‫می زد‪ .‬پدر شوهر را که دید از جایش بلند شد‬ ‫طرفش امد‪ .‬گونه پدر شوهرش را بوسید و دوباره‬ ‫مشغول گفتگو با تلفن شد‪ .‬مرد لبخند شادمانه‬ ‫ای زد و به اطاقش رفت قاب عکس کوچکی‬ ‫روی دراور اطاق بود‪ .‬زن عاشقانه می خندید و‬ ‫مرد به دوربین خیره شده بود‪ .‬باران می بارید و‬ ‫مرد در حال رانندگی بود و مدام برای موضوعات‬ ‫بی اهمیت بحث می کرد‪ .‬زن گفت‪ :‬حواست به‬ ‫جلو باشه‪ /‬رسیدیم خانه در موردش صحبت می‬ ‫کنیم‪ .‬شب بود و باران یک بند می بارید‪ .‬ماشین‬ ‫جلوئی به سرعت ترمز کرد‪ .‬صدای باران‪ /‬فریاد‬ ‫زن و ترمز ماشین اهنگ ناخوشایندی را نواختند‬ ‫مرد دستانش را دو طرف سرش گرفت‪ .‬صدای‬ ‫همسرش که به چهارچوب در تکیه داده بود او‬ ‫را به خود اورد‪ .‬صدای همسر گفت غذای مورد‬ ‫عالقه ات را پخته ام و مرد چیزی نگفت‪ .‬زن‬ ‫دوباره با شادی گفت‪ :‬یه پیراهن قشنگ هم برایت‬ ‫خریده ام‪ .‬زن به طرفش امد‪ .‬روی چانه زن زخم‬ ‫عمیقی بود که پس از سالها همچنان روی صورت‬ ‫زن جیغ می زد و مرد به سمت تخت دو نفره‬ ‫اطاق نگاهی انداخت و پیراهن خوشرنگ زیتونی‬ ‫را نگاه کرد‪ .‬زن پیراهن را از روی تخت برداشت و‬ ‫درحالی که سرش را به شانه مرد تکیه داده بود ان‬ ‫را روی تن همسرش اندازه گرفت‪ .‬مرد سرد بود و‬ ‫مثل عکسش زل زده به اینه‪ .‬انگار تصویر خودش‬ ‫نبود‪ .‬تصویر هیوالیی را در اغوش فرشته دید‪.‬‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫گزارش‬ ‫چگونه ویتامین ها کروناویروس را تحت تاثیر قرار می دهند‬ ‫پژوهشگران انگلیسی در پروژه جدیدی‪ ،‬به بررسی این موضوع‬ ‫پرداختند که چگونه ویتامین ها بر کروناویروس اثر می گذارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا و به نقل از وب سایت رسمی دانشگاه بریستول‪،‬‬ ‫شواهد به دست امده از پژوهش ها نشان می دهند که ویتامین ‪ D‬و‬ ‫احتماال ویتامین های ‪ K‬و ‪ A‬ممکن است بر کووید‪ ۱۹-‬غلبه کنند‪.‬‬ ‫پژوهشگران دانشگاه بریستول(‪ )University of Bristol‬انگلستان در‬ ‫پروژه جدیدی‪ ،‬به بررسی این موضوع پرداخته اند که این ویتامین ها‬ ‫و داروهای ضدویروسی دیگر چگونه کار می کنند‪ .‬پژوهش انها نشان‬ ‫می دهد که این ترکیبات و مکمل های غذایی می توانند به پروتئین های‬ ‫خوشه ای کروناویروس متصل شوند و عفونت ناشی از ان را کاهش‬ ‫دهند‪ .‬در مقابل‪ ،‬کلسترول ممکن است باعث افزایش عفونت شود‬ ‫و همین موضوع می تواند توضیح دهد که چرا داشتن کلسترول‬ ‫باال‪ ،‬یک عامل خطر برای بیماری جدی در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫پژوهشگران دانشگاه بریستول اخیرا نشان داده اند که‬ ‫"اسید لینولئیک(‪ ،)linoleic acid‬به قسمت خاصی از پروتئی ‬ ‫ن‬ ‫خوشه ای کروناویروس متصل می شود و با این کار‪ ،‬ان را از نظر‬ ‫عفونی قفل می کند‪ .‬اکنون این گروه پژوهشی‪ ،‬از روش های‬ ‫محاسباتی برای جستجوی سایر ترکیباتی که ممکن است‬ ‫همان اثر درمان های بالقوه را داشته باشند‪ ،‬استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫انها امیدوارند با پیشگیری از باز شدن پروتئین خوشه ای برای‬ ‫تعامل با پروتئی ‬ ‫ن انسانی ‪ ،ACE2‬از الودگی سلول های انسانی‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬طراحی‪ ،‬توسعه و ازمایش داروهای جدید ضد‬ ‫ویروسی‪ ،‬سالها زمان می برد‪ .‬بنابراین پژوهشگران‪ ،‬سوابق داروها و‬ ‫ویتامین های تایید شده برای شناسایی گزینه هایی که ممکن است به‬ ‫ن خوشه ای کروناویروس متصل شوند‪ ،‬مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫پروتئی ‬ ‫پژوهشگران ابتدا با استفاده از شبیه سازی های محاسباتی‪،‬‬ ‫اثرات اسید لینولئیک را روی پروتئین خوشه ای بررسی کردند‪.‬‬ ‫شبیه سازی های بیشتر نشان داد که شاید دگزامتازون بتواند‬ ‫به پروتئین خوشه ای متصل شود و عالوه بر تحت تاثیر قرار‬ ‫دادن سیستم ایمنی بدن‪ ،‬به کاهش عفونت ویروسی کمک کند‪.‬‬ ‫پژوهشگران سپس بررسی هایی را انجام دادند تا ببینند که کدام‬ ‫ترکیبات‪ ،‬به محل اسیدهای چرب متصل می شوند‪ .‬این کار‪ ،‬به‬ ‫شناسایی برخی از داروها کمک کرد که ازمایش ها نشان داده اند‬ ‫می توانند در برابر ویروس فعال باشند‪ .‬نتایج بررسی ها نشان می دهند‬ ‫که شاید این مکانیسمی باشد که داروها به واسطه ان از تکثیر ویروس‬ ‫پیشگیری می کنند‪ .‬انها این کار را با روش هایی مانند قفل کردن‬ ‫ساختار پروتئین خوشه ای به روش اسید لینولئیک انجام می دهند‪.‬‬ ‫یافته های این پژوهش‪ ،‬چندین گزینه دارویی را در میان داروهای‬ ‫در دسترس و مکمل های غذایی نشان می دهند؛ از جمله ان دسته‬ ‫از داروها که می توانند سرعت تکثیر کروناویروس را کاهش دهند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫این داروها‪ ،‬توانایی اتصال به پروتئین خوشه ای کروناویروس را دارند‬ ‫و ممکن است به پیشگیری از ورود پروتئین به سلول کمک کنند‪.‬‬ ‫همچنین این شبیه سازی ها پیش بینی کردند که ویتامین های‬ ‫محلول در چربی ‪ D، K‬و ‪ A‬با همان روش به پروتئین خوشه ای‬ ‫متصل می شوند و توانایی الوده کردن سلول را از ان می گیرند‪.‬‬ ‫دکتر دبورا شومارک(‪ ،)Deborah Shoemark‬از پژوهشگران این پروژه‬ ‫گفت‪ :‬یافته های ما توضیح می دهند که چگونه برخی از ویتامین ها‬ ‫می توانند نقش مستقیم تری در مقابله با کووید‪ ۱۹-‬داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چاقی‪ ،‬یکی از عوامل اصلی خطر ابتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬شدید است‪ .‬ویتامین ‪ ،D‬محلول در چربی است‬ ‫ت چربی تمایل دارد‪ .‬این موضوع می تواند‬ ‫و به تجمع در باف ‬ ‫میزان ویتامین ‪ D‬موجود در افراد چاق را کاهش دهد‪.‬‬ ‫کشورهایی که برخی از این کمبودهای ویتامین در انها بیشتر‬ ‫دیده می شود‪ ،‬طی دوره همه گیری‪ ،‬در شرایط بدی بوده اند‪.‬‬ ‫پژوهش ما نشان می دهد که برخی از ویتامین های ضروری و‬ ‫اسیدهای چرب از جمله اسید لینولئیک ممکن است در پیشگیری‬ ‫از تعامل پروتئین خوشه ای با ‪ ACE2‬نقش داشته باشند‪ .‬کمبود هر‬ ‫یک از انها ممکن است انتقال عفونت را برای ویروس ساده تر کند‪.‬‬ ‫سطح باالی کلسترول می تواند خطر ابتال به نوع شدید کووید‪۱۹-‬‬ ‫را افزایش دهد‪ .‬گزارش های مبنی بر این موضوع که پروتئین خوشه ای‬ ‫کروناویروس‪ ،‬به کلسترول متصل می شود‪ ،‬پژوهشگران را بر ان داشتند‬ ‫که امکان اتصال ان را به محل اتصال اسیدهای چرب بررسی کنند‪.‬‬ ‫شبیه سازی ها نشان می دهند که پاسخ مثبت است اما امکان دارد که‬ ‫این موضوع بر ساختار قفل شده پروتئین خوشه ای اثر بی ثباتی بگذارد‪.‬‬ ‫شومارک گفت‪ :‬ما می دانیم که استفاده از استاتین های کاهش دهنده‬ ‫کلسترول‪ ،‬خطر ابتال به کووید‪ ۱۹-‬شدید را کاهش می دهد و به بهبودی‬ ‫مواردی منجر می شود که شدت کمتری دارند‪ .‬نتایج ما نشان می دهند‬ ‫که شاید ویروس به واسطه تعامل مستقیم با پروتئین خوشه ای بتواند‬ ‫کلسترول را جدا کند تا به تراکم مورد نیاز برای ورود به سلول برسد‪.‬‬ ‫پروفسور "ادریان مولهولند"(‪ ،)Adrian Mulholland‬از پژوهشگران‬ ‫این پروژه گفت‪ :‬شبیه سازی های ما نشان می دهند که چگونه‬ ‫برخی از مولکول هایی که به محل اسید لینولئیک متصل‬ ‫می شوند‪ ،‬بر پویایی پروتئین خوشه ای اثر می گذارند‪ .‬همچنین‬ ‫این پژوهش ها نشان می دهند که داروها و ویتامین های‬ ‫فعال در برابر ویروس ممکن است به همان روش کار کنند‪.‬‬ ‫هدف قرار دادن این قسمت ممکن است راهی برای ارائه‬ ‫داروهای ضد ویروسی جدید باشد‪ .‬گام بعدی این پژوهش‪ ،‬بررسی‬ ‫اثر مکمل های غذایی و ازمایش تکثیر ویروس در سلول ها باشد‪.‬‬ صفحه 14 ‫پژوهش‬ ‫اسانسی برای نابودی سلول های سرطان کولون‬ ‫نتایج یک مطالعه نشان داد که اسانس گیاه پونه خاصیت‬ ‫انتی اکسیدانی دارد و همچنین می تواند در محیط کشت‪،‬‬ ‫سلول های سرطان کولون(روده بزرگ) را از بین ببرد‪.‬‬ ‫بیشترین ترکیبات شیمیایی اسانس پونه دی‪-‬کاروون‪ ،‬اوکالیپتول‬ ‫و پولگون هستند‪ .‬بررسی فعالیت انتی اکسیدانی اسانس این گیاه‬ ‫نیز نشان داد که اسانس پونه فعالیت انتی اکسیدانی مناسبی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش جهانی خبر از ایسنا‪ ،‬سرطان کولون سومین سرطان‬ ‫رایج در دنیا است و برای درمان ان از روش هایی مثل جراحی‪،‬‬ ‫شیمی درمانی و پرتودرمانی استفاده می شود‪ .‬برخی از این درمان ها‬ ‫عوارض جانبی نیز به همراه دارند و به همین خاطر پژوهشگران‬ ‫به دنبال یافتن درمان هایی با عوارض جانبی کمتر هستند‪.‬‬ ‫ترکیبات دارویی با منشا گیاهی از مواردی هستند که به نظر‬ ‫می رسد گزینه مناسبی برای مبارزه با سلول های سرطانی باشند‪.‬‬ ‫در این مطالعه میزان تاثیر اضافه کردن غلظت های مختلف اسانس‬ ‫پونه در محیط کشت سلول های سرطان کولون نیز مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬بر اساس نتایج به دست امده از این بررسی‪ ،‬با افزایش غلظت‬ ‫اسانس پونه‪ ،‬درصد زنده مانی سلول های سرطانی کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫با توجه به نکات گفته شده؛ پژوهشگران گروه علوم و مهندسی صنایع‬ ‫غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان‪ ،‬با انجام‬ ‫مطالعه ای ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه پونه‪ ،‬فعالیت انتی اکسیدانی‬ ‫ان و همچنین تاثیر اسانس این گیاه را بر سلول های سرطان کولون‬ ‫مورد بررسی قرار دادند‪ .‬در انجام این مطالعه هادی تناوی‪ ،‬حسن‬ ‫برزگر‪ ،‬بهروز علیزاده بهبهانی و محمد امین مهرنیا‪ ،‬مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫پژوهشگران با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی‪ ۲۵ ،‬ترکیب‬ ‫را در اسانس پونه شناسایی کردند‪ .‬در این بررسی مشخص شد که‬ ‫به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ اسانس پونه دارای فعالیت‬ ‫انتی اکسیدانی مناسبی است و می توان گیاه پونه را به عنوان جایگزینی‬ ‫برای نگهدارنده های سنتزی مطرح و از ان در صنعت غذایی استفاده کرد‪.‬‬ ‫این پژوهشگران پیشنهاد می کنند که با وجود سمیت سلولی و خواص‬ ‫ضدسرطانیاسانسپونه‪،‬پژوهش هایگسترده ایرویاینگیاهدرصنعت‬ ‫داروسازی جهت درمان سرطان و ناراحتی های گوارشی صورت گیرد‪.‬‬ ‫یافته های این مطالعه اذر ماه سال جاری به صورت مقاله علمی‬ ‫پژوهشی با عنوان «اسانس پونه‪ :‬ترکیبات شیمیایی‪ ،‬فعالیت‬ ‫انتی اکسیدانی‪ ،‬فنل کل و اثر سایتوتوکسیک ان بر رده سلولی ‪»HT29‬‬ ‫در نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران‪ ،‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫بررسی‬ ‫نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد‬ ‫چاقی از ابتال به برخی بیماری ها جلوگیری می کند!‬ ‫دائما به ما گفته می شود که مصرف‬ ‫چربی های اشباع را به حداقل برسانیم اما‬ ‫تحقیقات جدیدی نشان دهنده ی ان است که‬ ‫خوردن غذاهای پر از چربی می تواند از ما در‬ ‫مقابل ابتال به برخی بیماری ها محافظت کند‪.‬‬ ‫چرب و پنیر یافت می شود‪ .‬این غذاها در‬ ‫جوامع غربی بسیار پر مصرف است‪ .‬چربی‬ ‫غیر اشباع در روغن های گیاهی و ماهی‬ ‫یافت می شود که در رژیم غذایی اسیایی‬ ‫و گاهی امریکای جنوبی یافت می شوند‪.‬‬ ‫دانشمندان متوجه شدند که میزان‬ ‫زیاد چربی غیر اشباع که در اطراف‬ ‫بافت های شکمی جمع می شود باعث‬ ‫تولید نوع خاصی از مولکول های اسیب‬ ‫زننده به سلول و همچنین باعث تورم‪،‬‬ ‫التهاب و نارسایی اعضای بدن می شود‪.‬‬ ‫محققان این مقاله که در نشریه ساینس‬ ‫ادونس(‪)Science Advaces‬می گویند‪ :‬میزان‬ ‫بیشتر چربی غیر اشباع می تواند به بدتر شدن‬ ‫بیماری پانکراتیت حاد کمک کند در حالی‬ ‫که در افراد با چربی اشباع این طور نیست‪.‬‬ ‫گروه تحقیقاتی در امریکا داده های مربوط‬ ‫به مردم ‪ ۱۱‬کشور را مورد بررسی قرار دادند تا‬ ‫ارتباط بین چربی مصرف شده(فارغ از اشباع‬ ‫یا غیر اشباع بودن) را با ابتال به بیماری هایی‬ ‫که باعث التهاب لوزالمعده می شود پیدا کنند‪.‬‬ ‫سرویس سالمت همگانی انگلیس(‪)NHS‬‬ ‫توصیه می کند که چربی غیر اشباع را‬ ‫جایگزین چربی های اشباع بکنیم تا از‬ ‫خطر ابتال به بیماری های قلبی بکاهیم‪.‬‬ ‫اگرچه این تحقیقات این توصیه را به‬ ‫چالش نمی کشد اما بیان می کند که‬ ‫چاقی گاهی می تواند از بیماران در مقابل‬ ‫سرویس سالمت همگانی انگلیس می گوید‪:‬‬ ‫وجود چربی زیاد در رژیم غذایی مخصوصا‬ ‫چربی های اشباع می تواند باعث افزایش‬ ‫کلسترول و در نتیجه افزایش خطر ابتال به‬ ‫بیماری های قلبی شود‪ .‬اگر می خواهید این‬ ‫خطر را کاهش دهید باید میزان مصرف‬ ‫چربی را کاهش داده و چربی های غیر اشباع‬ ‫به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل‪،‬‬ ‫محققان می گویند مصرف غذاهای سرشار‬ ‫از چربی اشباع مانند کیک‪ ،‬بیکن و پنیر‬ ‫می تواند خطر ابتال به بیماری پانکراتیت‬ ‫حاد(التهاب لوزالمعده) را کاهش دهد‪.‬‬ ‫چربی اشباع شده در کره‪ ،‬گوشت های‬ ‫‪16‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫برخی بیماری های حاد محافظت کند‪.‬‬ ‫این تضاد پیش از این نیز در مطالعات‬ ‫قبلی مورد بحث قرار گرفته بود اما با‬ ‫واکنش تند متخصصان روبرو شده بود‪.‬‬ صفحه 16 ‫ن چربی های اشباع شده کنید‪.‬‬ ‫را جایگزی ‬ ‫شواهد خوبی از تاثیر جایگزینی چربی‬ ‫غیر اشباع به جای چربی اشباع در کاهش‬ ‫کلسترول وجود دارد‪ .‬سازمان بهداشت‬ ‫جهانی توصیه می کند که تنها ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫کالری روزانه را یعنی چیزی حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵۰‬کیلوکالری را از چربی های اشباع و‬ ‫مابقی را از چربی های غیر اشباع تامین کنید‪.‬‬ ‫دولت کنونی بریتانیا نیز می گوید که باید‬ ‫میزان مصرف هم ه چربی ها را کاهش داد‬ ‫ن کرد‬ ‫و این چربی ها را با یکدیگر جایگزی ‬ ‫تا بتوان از چاقی در کشور جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫در مطالعات قبلی مشخص شد که‬ ‫چاقی می تواند از بیماران در برابر مشکالت‬ ‫پزشکی مثل سوختگی‪ ،‬اسیب روحی‬ ‫و جراحی قلب و عروق محافظت کند‪.‬‬ ‫نویسندگان این مطالعه که از مرکز‬ ‫پزشکی مایو (‪)Mayo‬در اریزونا و‬ ‫دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در‬ ‫میسوری هستند می گویند‪ :‬چاقی برای‬ ‫جلوگیری از بعضی بیماری ها مفید است‪.‬‬ ‫این تضاد بیشتر از سوی نیمکره غربی‬ ‫زمین و در طول بیماری های حاد گزارش‬ ‫شده است‪ .‬اگرچه تاثیر ترکیب این چربی ها‬ ‫بر شدت بیماری هنوز نامشخص است‪.‬‬ ‫می شود‪ .‬این نوع چربی ها به سول اسیب‬ ‫می رسانند و باعث التهاب و نارسایی اندام ها‬ ‫می شوند حتی در افرادی که شاخص توده ی‬ ‫بدنی پایینی دارند‪ .‬در مقابل چربی های اشباع‬ ‫که اطراف اندام شکمی هستند می توانند‬ ‫در تولید این اسیدهای چرب اختالل ایجاد‬ ‫کنند و باعث پانکراتیت خفیف تری شوند‪.‬‬ ‫محققان برای درک بهتر این تضاد ارتباط‬ ‫بین مصرف چربی های مختلف و تاثیر ان ها بر‬ ‫چربی بدن و شدت پانکراتیت حاد را بررسی‬ ‫کردند‪ .‬این گروه از ‪ ۲۰‬گزارش بالینی از ‪۱۱‬‬ ‫کشور که در ان افراد شاخص توده ی بدنی ‪۳۰‬‬ ‫که به معنای چاقی است و دچار پانکراتیت‬ ‫حاد بودند استفاده کردند‪ .‬انها همچنین‬ ‫هفت گزارش بالینی با شاخص توده بدنی ‪۲۵‬‬ ‫و داده های مربوط به چربی رژیم غذایی از‬ ‫سازمان غذا و دارو را مورد استفاده قرار دادند‪.‬‬ ‫و ارتباطی بین شدت بیماری پانکراتیت‬ ‫حاد و درصد چربی اشباع نشده یافتند‪.‬‬ ‫برای ازمایش چگونگی تاثیر ترکیب‬ ‫چربی بر پانکراتیت‪ ،‬محققان به موش ها‬ ‫دو نوع رژیم غذایی دادند‪ .‬یک رژیم‬ ‫غذایی غنی از اسید لینولئیک(یک اسید‬ ‫چرب اشباع نشده) و دیگری غنی از‬ ‫اسید پالمیتیک(یک اسید چرب اشباع)‪.‬‬ ‫انها همچنین مشاهده کردند که نوع شدید‬ ‫بیماری در افراد با شاخص توده ی بدنی کم تر‬ ‫در کشورهایی که چربی اشباع کمتری مصرف‬ ‫می کنند بیشتر رخ داده است‪ .‬به گفته این‬ ‫گروه تحقیقاتی چربی جمع شده در اطراف‬ ‫اندام های شکمی که چربی اشباع نشده‬ ‫هستند منجر به تولید چربی های غیر استری‬ ‫هنگامیکه محققان در موش ها پانکراتیت‬ ‫ایجاد کردند‪ ،‬تنها ‪ ۱۰‬درصد از موش هایی‬ ‫که رژیم اسید لینولئیک داشتند پس از‬ ‫گذشت سه روز زنده ماندند این در حالی است‬ ‫که ‪ ۹۰‬درصد موش هایی که رژیم اسید‬ ‫پالمتیک داشتند زنده ماندند‪ .‬با مقایسه ی‬ ‫این نتایج محققان دریافتند که چربی‬ ‫محققان پس از این تعدادی‬ ‫ازمایش روی موش ها نیز انجام دادند‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اشباع ارتباط خوبی با انزیم تری گلیسیرید‬ ‫لیپاز پانکراس ندارد‪ .‬این امر باعث کاهش‬ ‫تولید اسیدهای چرب غیر استری می شود‪.‬‬ ‫نویسندگان خاطرنشان می کنند که‬ ‫عوامل دیگری نیز می تواند در شدت‬ ‫التهاب لوزالمعده نقش داشته باشد از جمله‬ ‫جنسیت‪ ،‬زمینه ژنتیکی و وجود بیماری های‬ ‫دیگر که ان ها مورد مطالعه قرار نداده اند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۹‬نیز گروهی از دانشمندان‬ ‫توصیه سازمان بهداشت جهانی را به چالش‬ ‫کشیدند و در مقاله خود که در مجله ی‬ ‫پزشکی انگلیس منتشر شد استدالل کردند‬ ‫که پرهیز کامل از مصرف چربی های اشباع‬ ‫می تواند به معنی از دست دادن مواد مغذی‬ ‫مهم باشد‪ .‬به طور مثال تخم مرغ‪ ،‬گوشت‬ ‫و شکالت تلخ سرشار از مواد مغذی هستند‬ ‫اما چربی اشباع دارند‪ .‬انها این سازمان را‬ ‫ی غیر اشباع به‬ ‫برای توصیه ی جایگزینی چرب ‬ ‫جای اشباع مورد انتقاد قرار دادند و گفتند‪:‬‬ ‫گام های اشتباه علمی و سیاسی ممکن است‬ ‫گ بی دلیل بسیاری از افراد در‬ ‫منجر به مر ‬ ‫سطح جهان شود و باید از ان ها درس گرفت‪.‬‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫گزارش‬ ‫فناوری هسته ای و انقالب کشاورزی‬ ‫ریحانه دیهیم جو‬ ‫داناییمحورییکیازارکاناساسیتوسعهاقتصادیدربخشکشاورزی‬ ‫و تالش برای خودکفایی است و دانش هسته ای هم فرایند تحقق این‬ ‫اهداف را سرعت می بخشد‪ .‬دانش هسته ای در فعالیت ها و طرح های‬ ‫توسعه کشاورزی کاربردهای متنوعی دارد که به انها اشاره می شود و‬ ‫پس از ان تاریخچه تحوالت دانش هسته ای کشورمان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید ابزارهای مقاوم به شوری و سرما‬ ‫با پرتودهی بذرها می توان انها را در برابر اب و خاک‬ ‫شور و مناطق سرد مقاوم کرد و از این طریق در مناطق‬ ‫کویری هم می توان گیاهان مقاومت را کاشت و بارور کرد‪.‬‬ ‫این اقدام زیر نظر اژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور افزایش‬ ‫سطح زیر کشت در زمین های شور و مناطق خشک در مناطقی‬ ‫از استان های خوزستان‪ ،‬گلستان و یزد در حال انجام است‪.‬‬ ‫در این روش با استفاده از پرتودهی گاما صفات مقاومت‬ ‫به شوری یا سرما ایجاد می شود‪ ،‬این تحقیقات هم اکنون‬ ‫روی گندم‪ ،‬دانه روغنی کلزا و برنج در حال انجام است‪.‬‬ ‫طرح تحقیقاتی مقاوم سازی درخت اکالیپتوس به شوری و خشکی‬ ‫با استفاده از انرژی هسته ای به شکل پرتودهی گاما در دست اجراست‪.‬‬ ‫در صورت مقاوم سازی این درخت به شوری و خشکی‪ ،‬با استفاده از ان‬ ‫از حرکت شن های روان و فرسایش خاک جلوگیری می شود و شاهد‬ ‫سرسبزی منطقه و تامین علوفه دام به علت تثبیت خاک خواهیم بود‪.‬‬ ‫تولید میوه های بدون هسته‬ ‫مراکز تحقیقاتی جهادکشاورزی بیشترین همکاری را با‬ ‫سازمان انرژی اتمی دارد و یکی از طرح های مشترک تولید‬ ‫پرتقال‪ ،‬نارنگی و پرتقال کم هسته در باغات تنکابن است‪.‬‬ ‫با استفاده از روش پرتوتابی گاما به بذر مرکبات یا میوه های هسته دار‬ ‫می توان با اصالح ژنتیک میوه های با هسته کوچک یا بی هسته تولید‬ ‫کرد که عالوه بر خوش خوراک بودن می تواند در جذب بازارهای بین‬ ‫المللی و ارتقای کیفیت محصول مرکبات و میوه های هسته دار موثر باشد‪.‬‬ ‫افزایش ماندگاری محصوالت کشاورزی‬ ‫موسسه تحقیقاتی بیوتکنولوژی جهادکشاورزی افزایش ماندگاری‬ ‫میوه به ویژه مرکبات را در سردخانه ها از دیگر کاربردهای انرژی هسته‬ ‫ای و کشاورزی می داند و می افزاید‪ :‬با استفاده از پرتودهی گاما و افزایش‬ ‫عمر ماندگاری محصوالت باغی به ویژه مرکبات می توان ضایعات میوه‬ ‫را کاهش داد و زمان بیشتری برای بازاریابی و صادرات این محصوالت‬ ‫به بازارهای بین المللی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرد‪.‬‬ ‫حفظ طعم و تازگی میوه ها به ویژه مرکبات را از‬ ‫دیگر مزایای کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی است‪.‬‬ ‫به تاخیر انداختن جوانه زدن سیب زمینی و پیاز در انبارها و حفظ‬ ‫کیفیت این محصوالت از طرح های تحقیقاتی است که کارشناسان‬ ‫بخش کشاورزی و سازمان انرژی اتمی در دست مطالعه و اجرا دارند‪.‬‬ ‫کاربرد انرژی هسته ای در مبارزه با افات محصوالت کشاورزی‬ ‫امروزه در جهان به بهداشت محصوالت غذایی اهمیت زیادی می دهند ‪.‬‬ ‫برای افزایش سالمت محصوالت کشاورزی و کاهش مصرف سم و‬ ‫کود شیمیایی می توان از فناوری پرتودهی هسته ای برای افت زدایی‬ ‫از محصوالت بدون استفاده از انواع سموم و کودهای شیمیایی بهره برد‪.‬‬ ‫هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به اینکه‬ ‫استفاده از پرتودهی گاما در افت زدایی از محصوالت هیچ اسیبی‬ ‫به محصول نمی رساند‪ ،‬می گوید‪ :‬استفاده از مواد شیمیایی و‬ ‫سموم در مبارزه با انواع افات و قارچ ها عالوه بر کاهش سالمت‬ ‫محصول سبب الودگی محیط زیست منابع اب و خاک می شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح می کند‪:‬‬ ‫در کشور ‪ ۲۰‬میلیون تن انواع سم برای مبارزه با افات مصرف می شود که با‬ ‫‪18‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 18 ‫گفتگو‬ ‫جایگزینی فناوری هسته ای این میزان کاهش چشمگیری خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی می گوید ‪ :‬کارشناسان و متخصصان کشورمان با استفاده از‬ ‫انرژی هسته ای و پرتوتابی گاما ‪ ،‬افات را عقیم می کنند و با رهاسازی‬ ‫افات و حشره های عقیم این فعالیت اقتصادی را سالم به نسل های‬ ‫بعدی انتقال می دهند و به این ترتیب جمعیت افات کاهش می یابد‪.‬‬ ‫این عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی می‬ ‫افزاید‪ :‬این روش هم اکنون برای کنترل افت کرم گلوگاه انار و‬ ‫بیماری میکروبی خرما که سبب ترشیدگی و شکرک این محصول‬ ‫می شود با همکاری کارشناسان سازمان انرژی اتمی در حال اجراست‪.‬‬ ‫ویاضافهمیکندباپرتودهیبهمحصولخرماوکنترلعواملمیکروبی‬ ‫میتوانازکاهشکیفیتساالنه‪۷۰۰‬هزارتنخرمایکشورجلوگیریکرد‪.‬‬ ‫تولید گونه های پرمحصول و حفظ ذخایر ژنتیکی کشور‬ ‫تولید گونه هایی از محصوالت غذایی با حاصلخیزی بیشتر به‬ ‫منظور افزایش عملکرد محصول در واحد سطح و استفاده بهینه از‬ ‫منابع اب و خاک یکی از مهمترین کاربردهای انرژی هسته ای است‪.‬‬ ‫به جای اینکه سطح زیر کشت را افزایش دهیم می توانیم با استفاده از‬ ‫پرتودهیگاماارقامبومیکممحصولرابهارقاممقاومپرمحصولتبدیلکنیم‪.‬‬ ‫رئیسموسسهبیوتکنولوژیجهادکشاورزیمیگوید ‪ :‬ازانرژیهستهای‬ ‫برایجلوگیریازافتادگیساقهذرتوگندمدراردبیلنیزاستفادهشدهاست‪.‬‬ ‫وی اضافه می کند ‪ :‬با استفاده از فناوری هسته ای ساقه ذرت‬ ‫و گندم در منطقه اردبیل کوتاهتر و ضخیم تر شد و به این ترتیب‬ ‫ضایعات محصول کاهش و تولید محصول در هر هکتار افزایش یافت‪.‬‬ ‫این کارشناس کشاورزی تاکید می کند با استفاده از انرژی‬ ‫هسته ای می توان با اصالح و بهبود ارقام بومی این گونه ها‬ ‫را که به عنوان میراث طبیعی کشور است حفظ و از اختالط‬ ‫انها با ارقام غیربومی و نابودی گونه های بومی جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫افزایش سرعت تحقیقات‬ ‫برخی تحقیقات کشاورزی برای رسیدن به نتیجه‬ ‫مطلوب زمان زیادی طلب می کند در حالی که با استفاده‬ ‫از فناوری هسته ای این زمان به نصف کاهش می یابد‪.‬‬ ‫برای بررسی یک بذر تا رسیدن به نتیجه مطلوب در تحقیقات معمولی‬ ‫اگر ده سال زمان نیاز باشد در تحقیقات هسته ای به ‪ ۵‬سال کاهش می یابد‪.‬‬ ‫رئیس موسسه بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی می گوید‪ :‬در‬ ‫روش معمولی برای تولید بذر اصالح شده مثال گندم که مقاوم‬ ‫به خشکی یا شوری باشد به حداقل ‪ ۱۴‬سال زمان نیاز است‬ ‫درحالی که با استفاده از فناوری هسته ای با پرتودهی گاما می‬ ‫توان در مدت ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬سال بذر اصالح شده گندم را تولید کرد‪.‬‬ ‫خودکفایی در حوزه فناوری های‬ ‫کوانتومی در حال پیگیری است‬ ‫از اوایل قرن بیستم‪ ،‬فناوری های کوانتومی در دنیا مورد‬ ‫توجه ویژه ای قرار گرفته است و به سمت ایجاد یک انقالب‬ ‫فناوری پیش می رود‪ .‬شروع این فناوری به کشف پدیده‬ ‫درهمتنیدگی کوانتومی در سال ‪ ۱۹۳۰‬بر می گردد‪ .‬در ان سال ها‬ ‫تاثیر این پدیده در فناوری قابل پیش بینی نبود‪.‬انقالب اول در‬ ‫فناوری های کوانتومی مربوط به پدیده هایی مانند تونل زنی‬ ‫کوانتومی و لیزرها است به عنوان مثال تصویربرداری ام ار ای‬ ‫یک نمونه است‪ .‬انقالب دوم در فناوری های کوانتومی بر اساس‬ ‫درهمتنیدگی کوانتومی شکل گرفته است که تاثیر شگرفی در‬ ‫فناوری حسگرها‪ ،‬اطالعات و محاسبات داشته و خواهد داشت‪.‬‬ ‫به این منظور با نعیمی کارشناس واحد دیپلماسی عمومی‬ ‫مرکز فناوری های کوانتومی گفتگویی کرده ایم که میخوانید‪:‬‬ ‫حوزه های کاربرد این فناوری به طور مشخص چه خواهد بود؟‬ ‫یکی از مهمترین کاربرد فناوری های کوانتومی‪ ،‬افزایش قابل توجه‬ ‫سرعت محاسبات است؛ یک کامپیوتر کوانتومی‪ ،‬محاسباتی که برای یک‬ ‫کامپیوتر معمولی هزاران سال به طول می انجامد را تنها در چند ثانیه‬ ‫به اتمام می رساند‪ .‬کاربرد مهم دیگر این فناوری‪ ،‬امنیت بسیار باال در‬ ‫انتقال اطالعات و همچنین هک تقریبا نامحدود سیستم های کالسیکی‬ ‫توسط کامپیوترهای پر سرعت است‪ .‬از جمله دیگر کاربردهای فناوری‬ ‫کوانتومی می توان به ساخت حسگرها و ساعت های اتمی دقیق و‬ ‫ردیابی شئ‪ ،‬کاربردهای ان در علم ژنتیک و علم مواد‪ ،‬رادار کوانتومی‬ ‫و یا تشخیص سرطان و تصویربرداری کوانتومی فوق دقیق اشاره کرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر این فناوری در سطح جهان در چه وضعیتی‬ ‫قرار دارد و ما در چه مرحله ای قرار داریم؟‬ ‫کشورهای پیشرفته در این زمینه سرمایه گذاری بسیاری انجام‬ ‫داده اند؛ به عنوان مثال کشور چین در سال های اخیر مبلغی در‬ ‫حدود بیش از صد میلیارد دالر هزینه کرده است و نتیجه ان در‬ ‫مدار قرار دادن ماهواره در فضا و ارتباط کوانتومی با ان بوده است‪.‬‬ ‫حتی این کشور با کشورهای اروپایی پروژه ی مشترکی تعریف کرده‬ ‫تا با استفاده از این ماهواره بین اسیا و اروپا ارتباط کوانتومی برقرار‬ ‫کند‪ .‬به طور خالصه حجم سرمایه گذاری های انجام شده در دنیا از‬ ‫مرتبه میلیارد دالر و باالتر‪ ،‬در بازه های زمانی ‪ 5‬الی ‪ 10‬ساله و‬ ‫یا افق ‪ 2020‬یا ‪ 2030‬بوده است‪ .‬حتی برخی شرکت ها مانند‬ ‫گوگل‪ ،IBM ،‬و یا ‪ Alibaba‬نیز در همین مرتبه سرمایه گذاری کرده‬ ‫اند درحالیکه سرمایه گذاری ما در ایران به حدود ‪ 1‬میلیون دالر‬ ‫میرسد‪ .‬اتحادیه اروپا‪ ،‬کانادا چین امریکا سنگاپور و ‪ ..‬برخی کشورهای‬ ‫هستند که طی دو دهه اخیر در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که برای اولین بار در منطقه ازمایش درهم تنیدگی‪،‬‬ ‫در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران انجام شده و تکنولوژی مربوط‬ ‫به تولید این حالت ها در کشور بومی سازی گشته است و پس از‬ ‫تاسیس مرکز فناوری های کوانتومی ایران این ازمایش در این مرکز نیز‬ ‫مجددا ً انجام و بهینه گردید و از ان در مشخصه یابی حاالت کوانتومی‬ ‫و همچنین برپایی ازمایشی ساده در حوزه ی حسگری کوانتومی برای‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫گفتگو‬ ‫اولین بار در ایران (یعنی ازمایش شناسایی‬ ‫محلول های مختلف ‪ DNA‬ماهیچه دست‬ ‫انسان و خرگوش در غلظت های مختلف‬ ‫ازطریق عبورسنجی کوانتومی با دقتی ‪10‬‬ ‫برابر بیش از روش های مرسوم کالسیکی)‬ ‫و غیره استفاده شده است‪ .‬بدیهی است با‬ ‫وجود این فناوری و حمایت سازمان های‬ ‫مربوطه‪ ،‬و تشکیل کنسرسیومی از کاربرهای‬ ‫مختلف می توان از این تکنولوژی نوظهور در‬ ‫حوزه های مختلف در کشور بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫حتی با دانش به دست امده‪ ،‬ارسال ماهواره ی‬ ‫کوانتومی به فضا امکان پذیر می باشد که در‬ ‫اینصورت انتقال داده به صورت امن تا مسافت‬ ‫حدود دوهزار کیلومتر در دسترس می باشد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با توجه به تالش های ‪ 2‬دهه ‬ ‫اخیرا که منجر به ساخت اولین کامپیوترهای‬ ‫کوانتومی توسط شرکت های گوگل‪ ،‬ای بی ام‪،‬‬ ‫اینتل و علی بابا شده است‪ ،‬پرداختن به‬ ‫موضوع فناوری های کوانتومی در کشور‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫با داشتن کامپیوترهای کوانتومی حتی‬ ‫اطالعات رمزشده بایگانی شده در صورتی که‬ ‫در اختیار دشمنان قرار گیرد نیز به سادگی‬ ‫قابل رمزگشایی و بهره برداری می باشد‪.‬‬ ‫مرکز فناوری های کوانتومی ایران به عنوان‬ ‫اولین متولی و پیشرو‪ ،‬فعالیت عملیاتی خود‬ ‫را از سال ‪ 1397‬اغاز کرده است و در حال‬ ‫حاضر برخی ازمایشگاه های مربوطه را در‬ ‫این بخش تجهیز و سامان دهی کرده است‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬پروژه های مختلفی در هر یک‬ ‫از ‪ 4‬حوزه اصلی فناوری های کوانتومی‬ ‫(مترولوژی و حسگری کوانتومی؛ مخابرات‬ ‫کوانتومی؛ شبیه سازی انالوگ و دیجیتال‬ ‫کوانتومی؛ رایانش و محاسبات کوانتومی)‬ ‫تعریف شده و در حال اجرا می باشد که از‬ ‫ان جمله می توان به تصویربرداری کوانتومی‪،‬‬ ‫رمزنگاری کوانتومی در فضای ازاد و در‬ ‫بستر فیبر‪ ،‬اشکارسازی و فاصله سنجی‬ ‫کوانتومی (رادار‪/‬لیدار کوانتومی)‪ ،‬اندازه گیری‬ ‫کوانتومی کمیت های مختلف فیزیکی‪،‬‬ ‫ساعت اتمی‪ ،‬مغناطیس سنجی کوانتومی‪،‬‬ ‫نقش ه کوانتومی مغز‪ ،‬ژیروسکوپ و مسیریاب‬ ‫کوانتومی‪ ،‬و تولید چشمه های درهمتنیده ی‬ ‫جبَر نیز اشاره کرد‬ ‫مجتمع در بستر مو ‬ ‫دستیابی به این فناوری چه مزایای‬ ‫مهمی برای کشور خواهد داشت؟‬ ‫با توجه به کاربردهای شگفت انگیز‬ ‫این فناوری‪ ،‬بهره مندی از ان موجب‬ ‫افزایش امنیت داده ها‪ ،‬دستیابی به سرعت‬ ‫‪20‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫محاسبات باال‪ ،‬بهبود دقت دستگاه های‬ ‫اندازه گیری و سنسورها‪ ،‬یا تصویر برداری‬ ‫های پزشکی و در امان بودن از خطر هک‬ ‫شدن رمزها توسط کامپیوتر کوانتومی‪...‬‬ ‫بهبود امنیت رمزبانک ها و‪ ...‬خواهد شد‪.‬‬ ‫ایا این فناوری در زمینه اقتصادی هم‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود؟‬ ‫بله‪ ،‬به لحاظ انتقال تکنولوژی و نیز‬ ‫به لحاظ فروش دستگاه های تجاری در‬ ‫این زمینه و همچنین عدم وابستگی به‬ ‫خرید این تجهیزات از سایر کشورها‪ ،‬در‬ ‫زمینه اقتصادی نیز بسیار تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سر ریز تکنولوژی حاصل‬ ‫از فناوری های کوانتومی در دیگر بخش ها‬ ‫همچون میکروالکترونیک‪ ،‬اپتیک و غیره نیز‬ ‫منجر به تاثیرات اقتصادی مثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫ایا در صورت عدم خودکفایی در این‬ ‫فناوری دچار مشکالتی همچون نیاز‬ ‫به واردات فناوری و خروج ارز خواهیم‬ ‫داشت؟‬ ‫ما تازه اول راه هستیم و گام های نخستین را‬ ‫برداشته ایم در حالیکه دنیا دو دهه از ما جلوتر‬ ‫است‪ ،‬بنابراین باید با تالش و شبکه سازی این‬ ‫فاصله را کاست‪ .‬مبحث خودکفایی در این‬ ‫حوزه به شکل جدی در حال پیگیری است و‬ ‫همکاری با دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی‬ ‫شریف نیز در این زمینه ادامه دارد و مراکزی‬ ‫بدین منظور در این دو دانشگاه به عنوان زیر‬ ‫مجموعه از مرکز فناوری کوانتومی ایران در‬ ‫سازمان انرژی اتمی نیز تاسیس شده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با همکاری برخی شرکت‬ ‫های دانش بنیان و پروژه های دانشجویی و‬ ‫کسری خدمت در دانشگاه های تهران‪ ،‬شریف‪،‬‬ ‫تحصیالت تکمیلی زنجان‪ ،‬امیرکبیر و شهید‬ ‫بهشتی ‪ ....‬سعی می شود بحث خودکفایی به‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫طور جدی دنبال شود‪ .‬در حال حاضر برخی‬ ‫از موارد ساده نیز در کشور بومی سازی‬ ‫شده و از نیاز به خرید خارح نمیباشد اما‬ ‫عدم وابستگی به تجهیزات اصلی نیازمند‬ ‫همکاری دیگر بخش ها و شبکه سازی در‬ ‫کشور است که در دست بررسی و همکاری‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با توجه به اینکه دانشگاه‬ ‫اصفهان به عنوان قطب اصلی اپتیک‬ ‫کوانتومی در ایران شناخته میشود و اقدام‬ ‫به سامان دهی "خوشه فناوری کوانتومی در‬ ‫اصفهان" کرده است امید است با همکاری‬ ‫میان مرکز فناوری های کوانتومی ایران و‬ ‫زیرمجموعه هایش یعنی مراکز دانشگاه تهران‬ ‫و شریف با خوشه فناوری کوانتومی اصفهان‬ ‫با محوریت دانشگاه اصفهان بتوان به رشد‬ ‫در زمینه فناوری کوانتومی در ایران سرعت‬ ‫بیشتری بخشید‪ .‬البته همکاری شرکت های‬ ‫دانش بنیان و دیگر وزارت خانه ها‪ ،‬بخش ها‬ ‫و دانشگاه ها در این مسیر به رشد کیفیت‬ ‫و کمیت این حوزه در ایرن کمک می کند‪.‬‬ ‫پیشتازی ایران در این حوزه در‬ ‫بین کشورهای منطقه مزایای صادرات‬ ‫فناوری را برای ما ایجاد خواهد کرد؟‬ ‫بخشی از تجهیزات در حال حاضر وارداتی‬ ‫هستند اما سعی کرده ایم در قالب پروژه های‬ ‫مختلف به بومی سازی و ساخت انها بپردازیم‬ ‫که این امر‪ ،‬همکاری بخش دانشگاهی را‬ ‫بیشتر میطلبد‪ .‬بدیهی است در صورتیکه‬ ‫سریع تر حرکت کنیم می توانیم با تولید و‬ ‫بومی سازی تجهیزات مورد استفاده در فناوری ‬ ‫کوانتومی بازار قابل توجهی در منطقه را از ان‬ ‫خود کنیم تا بعد از ارتقا و برندسازی بتوان‬ ‫بازارهای بزرگتر در کشورهای دیگر را نیز‬ ‫تصاحب کرد که این امر در صورت برنامه ریزی‬ ‫و مدیریت درست به همراه سرمایه گذاری‬ ‫هوشمندانه چندان هم دور از ذهن نیست‪.‬‬ صفحه 20 ‫یادداشت‬ ‫سرنوشت مدیریت لحظه ای در سینمای ایران‬ ‫مسعود توکلی‪ -‬سینمای ایران سال‬ ‫هاست از فقدان برنامه ی بلند مدت رنج می‬ ‫برد‪.‬این رنجوری به دوران بعد از انقالب بسنده‬ ‫نمی شود‪.‬پیشینه ای دیر و دور داشته است‪.‬از‬ ‫زمانی که به اصطالح فیلم های فارسی پدید‬ ‫امدند و چون موجی سهمگین همه ی بدنه‬ ‫ی سینمای ایران را در برگرفت! اگرچه نباید‬ ‫بیش از اندازه از هنر سینما انتظار داشت اما‬ ‫درغلتیدن بدنه ی سینما در تولید و پخش‬ ‫سینمای سرگرم کننده ی تهی محتوا‪،‬‬ ‫بیماری خطرناکی است که چنانچه راهی‬ ‫برای درمان و التیام نیابیم نه از تاک نشان‬ ‫خواهد ماند و نه از تاک نشان ! در سال های‬ ‫اخیر این بیماری چون گسترش یافته است‬ ‫یافتن و تماشای اثری ارزشمند در سینمای‬ ‫ایران‪ ،‬به مثابه ی یافتن ُدر و گوهری کمیاب‬ ‫و شاید نایاب می ماند‪.‬شوربختانه باید گفت‬ ‫سرنوشت سینمای ایران همانند بسیاری از‬ ‫المثَل‬ ‫امور فرهنگی و هنری کشور به ضرب َ‬ ‫« هرچه پیش اید خوش اید!» پیوند خورده‬ ‫است‪.‬چرا سینمای ایران تا این اندازه دچار‬ ‫رفتاری منفعل و واکنشی شده است؟ می‬ ‫توان علل و اسباب چندی برای وضعیت‬ ‫نابسامان سینمای ایران برشمرد اما گمان‬ ‫نمی کنم نبود مدیریت راهبردی در سینمای‬ ‫ایران ‪ ،‬نقطه ضعف بی اهمیت و کوچکی باشد‪.‬‬ ‫سینمای ایران در لحظه به حیات پرتالطم و‬ ‫ناپایدار خود ادامه می دهد‪.‬نگاه دور اندیشانه‬ ‫ندارد و به شدت از بحران ها زیان می بیند‪.‬به‬ ‫عبارت روشن تر‪ ،‬سینمای ایران فاقد مدیریت‬ ‫استراتژیک یا راهبردی است‪.‬ان چه در توان‬ ‫دارد در زمان روبرو شدن با مشکالت و بحران‬ ‫های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی‬ ‫هزینه می کند اما توفیق چندانی نمی یابد‪.‬‬ ‫در بحران کمبود سالن سینما – که امری‬ ‫قابل پیش بینی است – به همان اندازه دچار‬ ‫ناتوانی و نابسامانی است که د ربرابر بحرانی‬ ‫سهمگین تر – و البته غیر قابل پیش بینی –‬ ‫مانند همه گیری ویروس کرونا دست بسته‬ ‫است‪.‬چرا چنین است؟ پاسخ ساده و مجمل‬ ‫ان ‪ ،‬این است که سینمای ایران به شدت از‬ ‫مشکالت مدیریتی رنج می برد‪.‬البته چندان‬ ‫به توضیح نیاز ندارد که این وضعیت وابسته‬ ‫به این دوره و دوره ی قبل ندارد‪.‬جناح بندی‬ ‫های و گروه گرایی های سیاسی نیز تا ٍثیری‬ ‫در پیدایش یا ماندگاری ان نداشته است‪.‬‬ ‫واقعیت ان است که مدیریت امور فرهنگی‬ ‫و هنری نیاز به مدیریتی راهبردی دارد‪.‬‬ ‫مدیریتی که از برنامه ریزی و پایش و کنترل‬ ‫اغاز می شود وبه تجزیه و تحلیل و ارزیابی‬ ‫مستمر برای تحقق اهداف و مقاصد بلند‬ ‫مدت می انجامد‪.‬مدیریت در سینمای ایران‬ ‫همواره به روزها و چه بسا به لحظه های پیش‬ ‫رو اندیشیده است‪ .‬هماره نگران حال و اکنون‬ ‫خود بوده است‪.‬حتا رنج و سختی دیروز خود‬ ‫را نیز فراموش کرده است! دغدغه و نگرانی‬ ‫همیشگی او این است که اکنون و امروز چه‬ ‫کنیم؟ به سخنی دیگر سینمای ایران گرفتار «‬ ‫مدیریت لحظه ای» است‪.‬بیشتر مدیران ارشد‬ ‫ان از سازمان ها و نهادهای دیگر به سازمان‬ ‫سینمایی کوچ می کنند و اگرچه برخی از ان‬ ‫ها هم تالش قابل توجهی از خود نشان می‬ ‫دهند اما عمر مدیریت شان بسیار کوتاه است‬ ‫و ان ها چاره ی کار را بسامان کردن امور‬ ‫جاری می بینند و بس! اینکه وضعیت تولید‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫در سینمای ایران رو به کدام سو دارد و یا اینکه‬ ‫وضعیت اکران فیلم و سالن ها ی سینمایی‬ ‫چه سرنوشتی خواهد یافت‪،‬چندان مجالی‬ ‫برای اندیشیدن نمی یابند‪.‬اگر چه معتقدم‬ ‫ورود مدیران نامرتبط و نا اشنا با سینما به‬ ‫سازمان سینمایی بر مشکالت سینمای ایران‬ ‫خواهد افزود‪.‬چه باید کرد؟ پرسش مهمی‬ ‫است که باید درباره ی ان بسیار سخن‬ ‫گفت و ازصاحب نظران و منتقدان وضعیت‬ ‫موجود نیز خواست که پیرامون ان بیندیشند‬ ‫و بنویسند‪.‬اما به عنوان طرح موضوع و گام‬ ‫نخست باید به منابع انسانی و متخصص درون‬ ‫سازمانی اعتماد بیشتری کرد و ورود چهره‬ ‫های جدید و صاحب اندیشه را به جایگاه های‬ ‫تصمیم گیری و مدیریتی باز کرد‪ .‬سازمان‬ ‫سینمایی امروز به افرادی نیاز دارد که ایده‬ ‫های جدیدی به عرصه سینما ببخشند و‬ ‫از خطرپذیری های ناشی از ان نهراسند‪.‬‬ ‫مدیریت های لحظه ای ازمون خود را داده اند!‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫خاطرات‬ ‫فیلمی که رنگ اکران بخود ندید‬ ‫نوشته غالمرضا گمرکی‬ ‫نامش عباس بود و عاشق سینه چاک‬ ‫سینما‪ .‬او سینما را مثل همه ی شیفتگان‬ ‫به این هنر جادویی دوست داشت‪.‬‬ ‫جوان بود و جویای نام‪ .‬او به واسطه‬ ‫عالقه و رسیدن به ارزویش ‪ ،‬دهها شغل‬ ‫عوض کرده بود تا عاقبت برای دستیابی به‬ ‫هدف اصلی اش که سینما بود به خواندن‬ ‫تصیف روی اورده بود‪ .‬عباس از الله زار‬ ‫به خیابان (منوچهری) و از انجا به کوچه‬ ‫(ارباب جمشید) که هنوز بهمین نام باقی‬ ‫مانده است و ان سالها به (هالیوود) ایران‬ ‫معروف بود راه پیدا کرد‪( .‬ارباب جمشید)‬ ‫پاتوق تمام عاشقان دلباخته سینما بود‪ .‬از‬ ‫هر قماشی انجا پالس بودند‪ .‬از کله سحر‬ ‫جوانان قد و نیم قد‪ ،‬سینه کش دیوار لم‬ ‫میدادند و از بازیگران دلخواه خود حرف‬ ‫میزدند و گاها زمانیکه بحث شان به درازا‬ ‫می کشید هواداران هر بازیگر به طرفداری‬ ‫از هنرپیشه مورد عالقه خود‪ ،‬سینه شان‬ ‫را در مقابل یکدیگر سپر می کردند و‬ ‫برای هم شاخ و شانه می کشیدند و‬ ‫کسی هم جرات دخالت نداشت‪ .‬تا چشم‬ ‫بهم میزدی قشقرقی راه می انداختند که‬ ‫ان سرش ناپیدا‪ ....‬خیابان بسته میشد‬ ‫‪22‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫و کسبه به کالنتری زنگ می زدند و‬ ‫به محض شنیدن صدای سوت پاسبان‬ ‫(پلیس) هرکدام از این مثال یکه بزنها ‪،‬‬ ‫دنبال سوراخ موش می گشتند‪ .‬هر روز که‬ ‫صدای عباس از سرکوچه (ارباب جمشید)‬ ‫با شعر زنده یاد (قاسم جبلی) ‪ ( :‬در شب‬ ‫مهتاب بنگر‪ ...‬در زیرنور ماه ‪ ،‬امواج کارون‬ ‫را‪ ..‬اه‪ ...‬اه‪ ...‬اه) شنیده می شد همه می‬ ‫دانستند که او عباس است‪ .‬عباس جز‬ ‫خیابان(ارباب جمشید) در هیچ جای‬ ‫دیگر تهران شعر نمی خواند چرا که انجا‬ ‫میعادگاه ارزوهایش‪ ،‬یعنی سینما بود‪ .‬عاشق سینمام‪ ...‬عاشق بازیگرام بخصوص‬ ‫اقای فردین‪ ،‬ملک مطیعی‪ ،‬ظهوری و ‪...‬‬ ‫اکثر دفاتر استودیوهای فیلمسازی مثل‬ ‫تهیه کننده ‪ :‬دوست داری توی سینما‬ ‫اژیرفیلم سیرا فیلم‪ -‬دیاموند فیلم و ‪ ...‬در چکار کنی؟ عباس‪ :‬هرکاری باشه با جون‬ ‫خیابان (ارباب جمشید) مستقر بودند‪ .‬و دل انجام می دم تا معروف بشم‪...‬‬ ‫عباس ماهها بود که برای جلب تهیه میخوام مردم ؛ اسم و فامیل اصلی مو با‬ ‫کنندگان سعی می کرد به محض نزدیک احترام صدا کنن‪ ...‬تهیه کننده ‪ :‬کارمند‬ ‫شدن به دفاتر فیلمسازی‪ ،‬صدایش را ما رفته‪ .‬بجای اون کار میکنی؟ عباس‪:‬‬ ‫باالتر ببرد و با سوز و گداز بخواند‪ .‬تا اینکه چرا که نه‪ .‬از خدامه اقا!!! باالخره باید‬ ‫یک روز پرنده اقبال روی شانه او نشست از یه جایی شروع کنم‪ ...‬تهیه کننده‪:‬‬ ‫و تهیه کننده ای او را به داخل دفترش از فردا صبح ساعت ‪ 8‬بیا اینجا‪ ...‬برق‬ ‫فراخواند‪ :‬میدونم اسمت عباسه ولی چرا خوشحالی در چهره عباس ظاهر شد‪ :‬اقا‪،‬‬ ‫فقط توی این خیابون اواز میخوانی؟! اجازه میدین دست تونو ماچ کنم؟ تهیه‬ ‫عباس جوابداد‪ :‬این خیابون عشق منه‪ ،‬کننده‪ :‬فردا منتظرتم‪ .‬عباس‪ :‬چشم اقا‪...‬‬ ‫زندگی منه‪ ،‬سینما رو دوست دارم‪ .‬خدا از بزرگی کمتون نکنه و عباس عقب‬ ‫عقب از تهیه کننده جدا شد و رفت‪ ...‬او‬ ‫که حاال سراز پا نمی شناخت‪ ،‬کاغذهای‬ ‫(تصنیف) را در کیف دستی خود جای‬ ‫داد و به سرعت خیابان(ارباب جمشید)‬ ‫را بدون خواندن اواز ترک کرد‪ .‬عباس‬ ‫یکسال سر ساعت ‪ 8‬صبح تا بوق شب در‬ ‫دفتر تهیه کننده کار می کرد‪ .‬سرصحنه‬ ‫های فیلمبرداری‪ ،‬سوالهای جورواجوری‬ ‫از کارگردان و فیلمبردار می پرسید‪...‬‬ ‫تا اینکه یک روز خالصه داستانی را که‬ ‫نوشته بود به تهیه کننده داد‪ .‬چند روز بعد‬ ‫تهیه کننده از او خواست به عنوان دستیار‬ ‫کارگردان در فیلم جدید او کار کند‪.‬‬ ‫هوش و استعداد عباس در زمینه‬ ‫کارگردانی باال بود بخصوص که گهگاه با‬ ‫کارگردان همفکری می کرد و کارگردان‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 22 ‫از او رضایت کامل داشت‪ ...‬یکسال‬ ‫گذشت و تهیه کننده از عباس خواست‬ ‫تا خالصه داستانی را که قبال باو داده‬ ‫بود بطور کامل بنویسد‪ .‬یک ماه شب‬ ‫و روز روی فیلمنامه کار کرد و سپس‬ ‫انرا برای مطالعه به تهیه کننده داد‪.‬‬ ‫در همین ایام‪ ،‬کارگردانی که فیلمی‬ ‫برای تهیه کننده میساخت بیمارشد‪.‬‬ ‫تهیه کننده مستاصل بود که بقیه‬ ‫سکانس های فیلم را به کدام کارگردان‬ ‫محول نماید‪ .‬عباس که تهیه کننده را‬ ‫به شدت اشفته و درمانده دید با لحنی‬ ‫خجالت امیز از او تقاضا کرد تا بقیه‬ ‫فیلم را او کارگردانی نماید! تهیه کننده‬ ‫که حاال دودل شده بود با اکراه گفت‪:‬‬ ‫بشرطی موافقت خواهد کرد که عباس‬ ‫یک سکانس از فیلم را کارگردانی کند‬ ‫و چنانچه سکانس مربوطه مورد قبول او‬ ‫قرار گرفت بقیه فیلم باتمام برساند‪.‬همان‬ ‫روز عباس به مالقات کارگردان قبلی که‬ ‫بیمار بود رفت و بعد از کسب اجازه از‬ ‫او‪ ،‬یک سکانس مورد نظر تهیه کننده‬ ‫را کارگردانی کرد‪( .‬نگاتیوها) به (پزتیو)‬ ‫تبدیل و (راشها) روی پرده استودیو‬ ‫نمایش داده شد‪ .‬تهیه کننده با دیدن‬ ‫(راشها) به عباس اجازه داد بقیه فیلم‬ ‫را کارگردانی کند‪ ...‬دو سال بعد عباس‬ ‫بطور مستقل‪ ،‬فیلمنامه ای را که خودش‬ ‫به سفارش تهیه کننده نوشته بود جلوی‬ ‫دوربین برد(طالق) ساخته عباس کسایی‪...‬‬ ‫فیلم (طالق) ساخته و سپس اکران شد و‬ ‫مورد استقبال مردم قرار گرفت‪ .‬از انجا که‬ ‫عباس کسایی اهل گفتمان در خصوص‬ ‫سینما بود و بکارش عشق می ورزید‪.‬‬ ‫فیلمنامه بعدی را که نوشته بود به‬ ‫کارگردانانی که احساس می کرد بیشتر از‬ ‫او تجربه دارند و بی هیچ توقع با او همکاری و‬ ‫همفکری و بعضا راهنمایی می کنند ؛ ارائه‬ ‫میداد و از نظرات انها بهره مند می شد‪.‬‬ ‫انزمان بجای خانه سینما فعلی‪،‬‬ ‫(سندیکای هنرمندان سینمای ایران)‬ ‫بود نگارنده هر وقت وارد سندیکا می‬ ‫شد‪ ،‬کسایی را با کارگردانان و نویسندگان‬ ‫مختلف می دید که در حال گفتگو بر سر‬ ‫فیلمنامه هستند و عباس کسایی نظرات‬ ‫انها را تایید می کرد‪ .‬سرانجام وقتی فیلم‬ ‫ساخته و اکران شد عباس کسایی جزو‬ ‫یکی از کارگردانان خوب سینمای ایران‬ ‫مطرح شد‪ .‬تا اینکه یک روز عباس کسایی‬ ‫به سراغ تهیه کننده ای می رود و به او‬ ‫می گوید‪ :‬یه فیلمنامه دارم که چهل‬ ‫دقیقه ان فیلمبرداری شده! تهیه کننده‬ ‫با تعجب می پرسد‪ :‬چرا ادامه ندادی؟!‬ ‫عباس می گوید‪ :‬پولم ته کشید‪ .‬تهیه‬ ‫کننده می خندد و پاسخ می دهد‪ :‬کیا تو‬ ‫فیلمت بازی می کنن؟ عباس لبخند می‬ ‫زند و می گوید‪ :‬بعدا می گم‪ .‬فقط یادتون‬ ‫باشه ‪ 20‬دقیقه فیلم‪ ...‬رقص و اوازه ‪20 ،‬‬ ‫دقیقه اشم زد و خورده‪ ،‬بقیه ش توی سه‬ ‫تا (لوکیشن) فیلمبرداری می شه‪ .‬تهیه‬ ‫کننده پاسخ می دهد‪ :‬حاال قصه اش‬ ‫چیه؟ انروز عباس چهار قصه متفاوت برای‬ ‫تهیه کننده تعریف می کند‪ .‬تهیه کننده‬ ‫یکی از قصه ها را می پسندد و بالفاصله به‬ ‫حسابدارش دستور می دهد علی الحساب‬ ‫‪ 500‬تومان(نه ‪ 500‬هزارتومان!به عباس‬ ‫بدهد تا قرارداد اماده شود و تاکید می‬ ‫کند سریعا فیلمنامه را اماده کند‪ .‬عباس‬ ‫بعد از گرفتن پول سریعا دفتر را به قصد‬ ‫منزل خود که در کرج ساکن بود ترک‬ ‫می کند‪ .‬وقتی با اتومبیل خود که (اریا)‬ ‫بود وارد حیاط و سپس داخل حال منزل‬ ‫می شود اسکناسها را که از حسابدار‬ ‫گرفته بود روی سر همسرش می ریزد و‬ ‫می گوید‪ :‬یه کار جدید گرفتم‪ ....‬سپس‬ ‫روی صندلی پشت میز غذا خوری می‬ ‫نشیند تا بعد از صرف غذا‪ ،‬فیلمنامه ای‬ ‫که مورد تایید تهیه کننده قرار گرفته‬ ‫بود را بنویسد اما دست بر قضا چون‬ ‫چهار نوع قصه برای تهیه کننده تعریف‬ ‫کرده بود ‪ ،‬قصه مورد تایید تهیه کننده‬ ‫یادش نمیاید! بالفاصله و بدون اینکه لب‬ ‫به غذا بزند سوار اتومبیل شده منزل را‬ ‫به قصد دفترتهیه کننده ترک می کند‪.‬‬ ‫وقتی وارد دفتر می شود تهیه کننده با‬ ‫دیدن او تعجب می کند‪ .‬عباس بدون‬ ‫اینکه دست پاچه شود و خود را ببازد از‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ضریب هوشی باالی خود استفاده کرده از‬ ‫تهیه کننده می پرسد‪ :‬راستش برگشتم‬ ‫بدونم اشکالی نداره من قصه رو روی‬ ‫ظهوری بنویسم؟ تهیه کننده با تعجب‬ ‫می گوید‪ :‬ظهوری؟! اون قصه ای که من‬ ‫خوشم اومد(انگ) اقاسی یه ‪ ...‬دوزاری‬ ‫عباس می افتد و قصه در ذهنش تداعی‬ ‫شده با عجله دفتر تهیه کننده را ترک‬ ‫می کند‪ ...‬بیست روز بعد فیلمبرداری در‬ ‫جنوب ایران کلید می خورد و پس ازاخذ‬ ‫پروانه نمایش(نعمت نفتی) با بازی زنده‬ ‫یاد اغاسی اکران می شود‪ ...‬با پیروزی‬ ‫انقالب و سپس ‪8‬سال دفاع مقدس یک‬ ‫روز نگارنده برای انجام کاری به بخش‬ ‫فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی رفته بود‪.‬‬ ‫انجا عباس کسایی دست به سینه کنار‬ ‫اتاق مدیر بخش فرهنگی ایستاده بود‪ .‬او با‬ ‫دیدن نگارنده کلی خوشحال شد و پرسید‬ ‫مدیر بخش فرهنگی را می شناسید؟‬ ‫جواب منفی بود دقایقی بعد منشی‬ ‫از اتاق بیرون امد و به کسایی گفت‪:‬‬ ‫برای مدیر جلسه گذاشتن شما فردا‬ ‫صبح ساعت ‪ 10‬اینجا باشین‪ .‬عباس با‬ ‫دلخوری بنیاد را ترک می کند یک هفته‬ ‫بعد او را در سینما(پالزا) که محل پاتوق‬ ‫هنرمندان قدیمی بود دیدم‪ .‬پرسیدم‬ ‫باالخره مدیر بخش فرهنگی را دیدی؟‬ ‫اهی کشید و گفت‪ :‬دیدم ولی‬ ‫امیدموقطع کردن‪ .‬فیلم برای همیشه‬ ‫توقیف شد‪ .‬پرسیدم ‪ :‬کدام فیلم گفت‪:‬‬ ‫(شجاعان ایستاده می میرند) با تعجب‬ ‫پرسیدم کی این فیلم رو ساختی که‬ ‫ما متوجه نشدیم؟! گفت‪ :‬در سکوت‬ ‫بی خبری ساخته شد و بعد با بغض و‬ ‫چشمانی اشکبار از نگارنده جدا شد‪ .‬چند‬ ‫روز بعد باخبر شدم که عباس سکته کرده‬ ‫و در بیمارستان بستریست‪ .‬وقتی وارد‬ ‫بیمارستان شدم او به دیار حق شتافته بود‬ ‫عباس کسایی مرد و اولین فیلم بعد از‬ ‫انقالب او (شجاعان ایستاده می میرند) به‬ ‫تهیه کنندگی جواد گلپایگانی را از خود بجا‬ ‫گذاشت که هرگز رنگ اکران بخود ندید‪.‬‬ ‫یادش گرامی باد‪...‬‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫گزارش‬ ‫فیلترشکن‪ ،‬هزینه اینترنت را دو برابر میکند‬ ‫برخی فعاالن سیاسی و رسانهای معتقدند منافع اقتصادی‬ ‫یکی از مزایای محدودیت فضای مجازی است‪ ،‬از انجایی که با‬ ‫فیلتر شبکههای اجتماعی و استفاده از فیلترشکن‪ ،‬هزینههای‬ ‫مردم برای استفاده از فضای مجازی دو برابر میشود و باید‬ ‫دید این درامدها به سود چه افراد و شرکتهایی واریز میشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن بیادی‪ ،‬فعال سیاسی و دبیر کل حزب‬ ‫ابادگران جوان و سعید شریعتی‪ ،‬فعال سیاسی و رسانهای و عضو‬ ‫شورای مرکز حزب اتحاد ملت ایران‪ ،‬در نشست نقدواندیشه وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات با موضوع «سیاست و فضای مجازی» به‬ ‫گفتوگو درباره دسترسی مردم به اینترنت پرداختند و با بیان اینکه‬ ‫این دسترسی‪ ،‬حق مردم است و نمیتوان این حق را از انان سلب کرد‪،‬‬ ‫به لزوم برنامهریزی برای تبدیل تهدیدها به فرصتها تاکید کردند‪.‬‬ ‫سعید شریعتی درباره محدودسازی شبکههای اجتماعی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام همیشه‬ ‫وجود دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیمگیران هستند که برای دسترسی‬ ‫جامعه ایرانی به شبکههای اجتماعی تصمیم میگیرند و باید‬ ‫پاسخ دهند که چرا باید خود را از این فضا محروم کنیم‪.‬‬ ‫وی با تشبیه جامعه به بدن انسان و شبکههای اجتماعی به تبسنج‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پدیدههای ناخوشایندی در جامعه مانند عفونت در بدن انسان وجود‬ ‫دارد و ازاردهنده هستند اما نباید برای رفع این ناخوشایندیها تبسنج‬ ‫را از بین ببریم‪ .‬شبکههای اجتماعی بهترین تبسنجهای جامعه هستند‪.‬‬ ‫سیاستگذاران با رصد شبکههای اجتماعی و اطالع از جامعه میتوانند‬ ‫با سیاستگذاریهای درست جامعه را به سمت صحیح هدایت کنند‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی به مبانی مختلف قوانین اشاره کرد و گفت‪ :‬قوانین باید‬ ‫مبتنی بر قرارداد یک جامعه و تامینکننده منافع مردم باشد‪ .‬افراد یک‬ ‫جامعه نسبت به امکانات ان جامعه حق مالکیت دارند‪ .‬صاحبان سیگنال و‬ ‫امواج رادیویی مردم هستند و نمایندگان مجلس به نمایندگی از صاحبان‬ ‫این سیگنالها میتوانند تصمیم بگیرند که به چه صورت استفاده شود‪.‬‬ ‫مردم به فضای مجازی و افزایش پهنای باند رای دادهاند‬ ‫شریعتی با انتقاد از مخالفین فضای مجازی که به نمایندگی از مردم به‬ ‫دنبال محدودیت این فضا هستند‪ ،‬افزود‪ :‬فضای مجازی‪ ،‬دیتا و سیگنال‬ ‫ملک شخصی نیست و دارایی ملت است و اگر قوانینی برای ان وضع شود‬ ‫که برای فردی حق ویژه قائل باشد مردم از این قانون تمکین نمیکنند‪.‬‬ ‫مردم در انتخابات گذشته به ایده گسترش فضای مجازی و افزایش‬ ‫پهنای باند رای بالغ به ‪ ۲5‬میلیونی دادهاند و این مسیر را انتخاب کردهاند‪.‬‬ ‫وی به حمایت از پیامرسانهای داخلی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پیامرسانهای داخلی باید در یک رقابت با شبکههای اجتماعی‬ ‫خارجی رشد کنند و با محدود کردن و بستن شبکههای اجتماعی‬ ‫خارجی‪ ،‬انان رشدی نخواهند داشت‪ .‬هماکنون هم مشکلی برای‬ ‫تعیین تکلیف شبکههای اجتماعی نیست‪ ،‬میتوانیم از مردم برای‬ ‫رای به مخالفت یا موافقت با شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام‬ ‫‪24‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫رفراندوم برگزار کنیم و نتایج ان هر چه بود همه تمکین کنند‪.‬‬ ‫این فعال رسانهای به لزوم بررسی فرصت‪ ،‬تهدید‪ ،‬قوت و ضعف هر‬ ‫پدیدهای تاکید کرد و با اشاره به دیدار اعضای شورای عالی فضای‬ ‫مجازی در سال ‪ 9۶‬با مقام معظم رهبری‪ ،‬گفت‪ :‬رهبری در این دیدار‬ ‫بر افق این فضا تاکید کردند و اشاره داشتند که در اینده در این‬ ‫فضا مرز و ارز یعنی دو عنصر حاکمیت ملی هر کشور از بین میرود‬ ‫و از هم اکنون باید برای اینده برنامهریزی کرد‪ .‬با پیشرفت فضای‬ ‫مجازی حاکمیت ملی بازتعریف میشود و داراییها تغییر میکند‪.‬‬ ‫شریعتی با بیان اینکه قدرت جدیدی ایجاد شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در انتخابات ‪ 9۲ ،۸۸‬و ‪ 9۶‬شبکههای اجتماعی‬ ‫مانند فیسبوک و تلگرام در ایران تاثیر بسیاری داشتند و باعث‬ ‫تحول شدند و در انتخابات ‪ ۱4۰۰‬نیز اینستاگرام تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی و رسانهای منافع اقتصادی و رقابت را یکی دیگر از‬ ‫دالیل پشت پرده محدودکنندگان فضای مجازی عنوان کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫فیلتر شبکههای اجتماعی و استفاده از ویپیان برای دسترسی به انها‪،‬‬ ‫دیتای داخلی تبدیل به دیتای خارجی شده و هزینههای مردم برای‬ ‫استفاده از این فضا دو برابر میشود و با این حساب باید بررسی شود‬ ‫این درامدها به سود چه افراد و شرکتهایی واریز میشود‪ .‬افشاگریها‬ ‫در فضای مجازی باید تبدیل به شفافسازی شود‪ ،‬البته فضای‬ ‫مجازی شفاف اجازه فساد نمیدهد که کسی بخواهد ان را افشا کند‪.‬‬ ‫شریعتی به نقش فضای مجازی در ایجاد کسبوکارها در مناطق‬ ‫محروم اشاره کرد و افزود‪ :‬من شاهد هستم و از طریق گزارشهایی‬ ‫که توسط فعالین مدنی حزب میدهند میدانم که در دورترین‬ ‫نقاط روستاهای سیستان و بلوچستان دخترانی توانستهاند از طریق‬ ‫اینستاگرام برای صنایع دستی سوزندوزی خود از تمام نقاط کشور‬ ‫مشتری داشته باشند و کسبوکاری برای خود در این حوزه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی به نقش سنتی مردم در ساختار قدرت در گذشته اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هماکنون با حضور شبکههای اجتماعی و فضای مجازی مردم‬ ‫صاحب قدرت شدهاند و میتوانند نظرات خود را اعالم کنند و تاثیر‬ ‫داشته باشند‪ .‬ما امروز با شهروند قدرتمند مواجه هستیم و افرادی از‬ ‫این موضوع راضی نیستند‪ .‬دسترسی به اینترنت‪ ،‬حقوق مکتسبه مردم‬ ‫است و به همین راحتی نمیتوانیم این حق را از مردم پس بگیریم‪.‬‬ صفحه 24 ‫به جای ممنوعسازی‪ ،‬باید مصونسازی کرد‬ ‫این فعال رسانهای برخوردها و محدودیتها را ناامیدکننده‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬این برخوردها امید و انگیزه را بین جوانان از بین‬ ‫میبرد‪ .‬اگر از بستن و محدود کردن تاکنون فایدهای بردیم از این به‬ ‫بعد هم میبریم‪ .‬به جای ممنوعسازی‪ ،‬باید مصونسازی کرد‪ .‬باید‬ ‫با حداکثر ازادی و حداقل ممنوعیت برای مردم دسترسی ایجاد‬ ‫شود و به مردم برای استفاده از این فضا اگاه و اموزش داده شود‪.‬‬ ‫حسن بیادی نیز با اشاره به اینکه از برخی از عناوین تعریف‬ ‫درستی در جامعه نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬فضای مجازی‪ ،‬واقعا‬ ‫مجازی نیست بلکه حقیقی است و واقعیت دارد‪ .‬همانطور‬ ‫که نمیتوانیم در مقابل جریان اب بایستیم‪ ،‬نمیتوانیم این‬ ‫فضا را نیز ببندیم اما درست است که این فضا باید قانونمند‬ ‫شود و کسی با قانونمند شدن این فضا مخالف نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تجربیات گذشته در برخورد با پدیدههای‬ ‫جدید در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدای ورود پدیدههای جدید در ابتدا‬ ‫برخوردهای سلبی انجام میشود‪ ،‬در صورتی که با تعیین حدود‬ ‫و مقررات میتوانیم استفاده درستی از این پدیدهها داشته باشیم‪.‬‬ ‫علل بیشتر این مشکالت‪ ،‬مدیریتهای جزیرهای است‪ .‬مشکل‬ ‫فضای مجازی نیز مدیریت جزیرهای و نبود مدیریت یکپارچه‬ ‫است‪ .‬ما نمیتوانیم تمام اینترنت و جهانی شدن را ببندیم‪ ،‬باید‬ ‫سیاستمداران و برنامهریزانی که همه را دشمن نمیدانند‪ ،‬بدون‬ ‫برخورد و نگاه چکشی گفتوگو کنند تا به راهحل مناسبی برسیم‪.‬‬ ‫نمیتوان فضای مجازی را از مردم گرفت‬ ‫این فعال سیاسی با بیان اینکه نمیتوانیم فضای مجازی را از‬ ‫مردم بگیریم‪ ،‬گفت‪ :‬باید مانند سیل که در صورت مهار شدن‬ ‫میتواند به فرصت تبدیل شود از تهدیدهای فضای مجازی فرصت‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬شبکههای اجتماعی مضرات سیاسی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و خانوادگی نیز دارد و باید با اموزش‪ ،‬تربیت و فرهنگسازی‬ ‫این مشکالت را کاهش دهیم‪ .‬با فضای مجازی ما میتوانیم‬ ‫جهانی شویم و فضای مجازی ابزار جهانی شدن ما است‪.‬‬ ‫بیادی به مباحث مربوط به محدود کردن شبکههای اجتماعی‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬پشت موضوع بستن و محدود کردن‬ ‫شبکههای اجتماعی مباحثی دیگر مطرح است و حتی اگر ما‬ ‫گام دوم انقالب اسالمی که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده‬ ‫است را بررسی کنیم‪ ،‬از ان بستن فضای مجازی درنمیاید‪.‬‬ ‫یکی از اهداف جهانیسازی‪ ،‬مدیریت شیشهای و شفاف است‪.‬‬ ‫وی به لزوم اصالح ساختارهای سیاسی و شکل انتخابات‬ ‫با وجود فضای مجازی اشاره کرد و گفت‪ :‬باید قانون بهطور‬ ‫یکسان برای همه اعمال شود و به خواستهها و نیازهای مردم‬ ‫توجه کنیم‪ .‬در فضای مجازی با راهاندازی کسب وکار‪ ،‬مشکالت‬ ‫مالی بسیاری از مردم رفع شده است و اگر تخلفی هم در این‬ ‫فضا انجام میشود مانند فضای واقعی باید با ان برخورد شود‪.‬‬ ‫کودک کشاورز‬ ‫ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﻬﺪى ﭘﻮر‪ -‬اقا ﯾه دوﻧه ادامﺲ بﺨﺮ‪ ،‬ﺗﺮوﺧدا ﯾه دوﻧه‪ .‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﯾه دوﻧه بﺨﺮ‪ ..‬ﺻدای مﺮد‪ :‬بﺮو اوﻧﻮر بﭽه مﺰاﺣم ﻧﺸﻮ‪ .‬اقا به ﺧدامﻦ بﭽه‬ ‫ﻧیستم‪ .‬بﭽه ﮐﺸاورزم‪ .‬بابام مﺮﯾﻀه‪ ،‬ﺧﻮاهﺶ میﮑنم ﯾه دوﻧه ادامﺲ بﺨﺮ‪...‬مﺮد‬ ‫رﻓت و مﻦ روی جدول ﮐنار ﺧیابﻮن ﻧﺸستم‪ ...‬با ﭼﺸماﻧی پﺮ از اشﮏ و دﻟی‬ ‫شﮑسته‪ ،‬رو به اسمان ﮐﺮدم و ﮔفتم ﺧداﯾا ﺣاﻻ ﭼﮑار ﮐنم؟ شﺐ شد‪ ،‬امﺮوز‬ ‫ﮐاسﺒی ﻧﮑﺮدم‪ .‬ﮐسی ازم ادامﺲ ﻧﺨﺮﯾد‪ ،‬با ﭼه روﯾی بﺮﮔﺮدم ﺧﻮﻧه !؟ ﺧداﯾا‬ ‫پدرم اﺣتیاج داره بﺒﺮمﺶ دﮐتﺮ‪ ،‬به ﺧﻮاهﺮم قﻮل دادم بﺮاش دﻓتﺮ ﻧﻘاشی بﺒﺮم‪.‬‬ ‫ﺧداﯾا ﺧﻮدت داری همه ﭼی رو از اون باﻻ ﺗماشا میﮑنی‪ ،‬ﺧﻮدت بﻬتﺮ از‬ ‫همه وﺿﻊ مارو می دوﻧی‪ ،‬شاﯾدم سﺮت جاﯾی دﯾﮕه ﮔﺮمه‪ ..‬ﺧداﯾا دﻟم ﺧیﻠی‬ ‫ﮔﺮﻓته‪ .‬ﻧفسم باﻻ ﻧمیادمیﺸه بﺸینی ﮐنارم؟ میﺨﻮام باهات ﺗا ﺻﺒﺢ ﺣﺮف بﺰﻧم‬ ‫‪،‬اﻧﻘدرﺣﺮف دارم ﮐه ﺗمﻮم شدﻧی ﻧیﺲ‪ .‬اﻧﮕار ﺧدا بﻬم ﮔفت بﮕﻮ‪ ...‬دارم‬ ‫ازسﺮما میﻠﺮزم‪ .‬بﺮای ﻟﺤﻈه ای اﺣساس ﮐﺮدم ﮐسی پتﻮﯾی روﯾم اﻧداﺧت‪.‬‬ ‫اﺣساس ﮔﺮما ﮐﺮدم‪ .‬ﺣﺲ عجیﺒی بﻬم دست داد‪.‬بدﻧم از اﯾﻦ ﺣﺲ اﻧﮕاربه‬ ‫ارامﺶ رسید وﯾه دﻓﻌه بیاد ﮔﺬشته اﻓتادم‪ .‬ﭼه روزﮔاری داشتیم‪ .‬اشﮑام روی‬ ‫ﺻﻮرﺗم سﺮازﯾﺮ شدو ﻧا ﺧﻮداﮔاه ﻟﺒاﻧم بﺤﺮﮐت اﻓتاد‪ :‬ﺧداﯾا مﻦ ﯾه پدر مﺮﯾﺾ‬ ‫دارم‪.‬ﯾه ﺧﻮاهﺮ ﮐﻮﭼﮏ‪.‬ﻧﮕﻬداری ازاوﻧا در اﯾﻦ شﻬﺮﻏﺮﯾﺐ بﺮام سﺨت وﻏیﺮ‬ ‫قابﻞ ﺗﺤمﻞ شده‪ .‬دوست دارم ﺣﺮﻓامﻮ به بﺰرﮔان ﮐﺸﻮر بﮕم‪ .‬اما دستم بﻬﺸﻮن‬ ‫ﻧمیﺮسه‪ .‬میﺨﻮام بﻬﺸﻮن بﮕم پدرم ﯾه ﮐﺸاورزه‪ .‬ماﺗﻮی ﯾه روستا باﻏدار بﻮدﯾم‪.‬‬ ‫ﮐﺸاورزی میﮑﺮدﯾم‪ .‬منﻮ پدرم هﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺗا شﺐ ﺗﻮی زمیﻦ ﮐﺸت زار‪،‬‬ ‫مﺸﻐﻮل ﮐار بﻮدﯾم‪ .‬بیﻞ میﺰدﯾم‪ .‬ﮐﻮد میدادﯾم ‪.‬سم میﺰدﯾم‪ .‬هﺮس میﮑﺮدﯾم‬ ‫وقتی با ﮐمﺒﻮد اب مﻮاجه بﻮدﯾم بامیﺮاب دعﻮا داشتیم‪ .‬قدرت ﺧﺮﯾدﺗاﻧﮑﺮ‬ ‫اب ﻧداشتیم‪ .‬با اﯾﻦ ﺣال ﺗﻮ ﭼﻠه ﺗابستﻮن ازشدت ﮐار ﺧیﺲ عﺮق میﺸدﯾم‬ ‫ﺗااﻧﭽه ﮐاشته بﻮدﯾم به ﺛمﺮبﺮسه‪ .‬ﭼﺸمامﻮن باﯾﻦ درﺧتان سﺮبفﻠﮏ ﮐﺸیده‬ ‫ﺧیﺮه میماﻧد ﺗا باﻻﺧﺮه میﻮه ها بﺒار بﺸینه‪ .‬ﻓصﻞ ﻓﺮوش ﮐه میﺸد دﻻﻟﻬای بی‬ ‫اﻧصاف ﺗا دﻟتان بﺨﻮاهد ﺗﻮی سﺮمال میﺰدﻧد ومﺤصﻮﻻت را مفت میﺨﺮﯾدن‬ ‫و به بار ﻓﺮوشان میفﺮوﺧتند‪ .‬وقتی درﺧتﻬا ﺗﻬی ازمیﻮه میﺸد ﻧاﭼارمیﺸدﯾم به‬ ‫میدان بﺮوﯾم ومیﻮه بﺨﺮﯾم‪ .‬قیمت ﮐه میﭙﺮسیدﯾم بﺮق از ﭼﺸماﻧمان میﭙﺮﯾد‪.‬‬ ‫ﭼﻮن به ﭼند بﺮابﺮ قیمتی ﮐه دﻻل از ما ﺧﺮﯾده بﻮد ﺣاﻻ باﯾد ازشﻮن بﺨﺮﯾم‪.‬‬ ‫پدرم ﻏﺮ میﺰد ﮐه ﮐﺸاورزی ﭼه سﻮد داره ؟ سﻮد را دﻻل و واسﻄه میﺒﺮد و‬ ‫ﺧﺮﺣمال مفت ﮐﺸاورزه‪ ..‬پدرم وقتی اﯾﻦ وﺿﻊ را میدﯾد ﻓﻘﻂ ﻏﺮ میﺰد و‬ ‫میﮕفت‪ :‬اﺧﺮ اﯾﻦ ﭼه قاﻧﻮﻧیه ﮐه دستﻬای ما پینه بﺒنده‪ .‬ﺻﻮرﺗمﻮن ﺗﻮﮔﺮما‬ ‫بسﻮزه و ﻓصﻞ ﻓﺮوش بار‪ ،‬سﻮدش رو دﻻل و واسﻄه بﺒﺮه‪....‬؟ اوﻧﻘدر ﮔفت و‬ ‫ﮔفت ﺗا عاقﺒت ﺧﻮدش را از شﺮ ﮐﺸاورزی راﺣت ﮐﺮد و اومد شﻬﺮ و شد‬ ‫دوره ﮔﺮد‪ .‬ﺻﺒﺢ ﺗا شﺐ پﺮسه میﺰد اهﻦ اﻻت میﺨﺮﯾم‪ ....‬و منم شدم ادامﺲ‬ ‫ﻓﺮوش‪ .‬اﺧدا شنیدی ﭼیا ﮔفتم؟ اﺧدا ﭼﺮا ﮐسی ﻧیﺲ بداد ﮐﺸاورز بﺮسه‪.‬‬ ‫ﭼﺮاﮐسی ﻧیﺲ باﯾﻦ روستاها و ﮐﺸاورزها سﺮبﺰﻧه و ﭼاره اﻧدﯾﺸی ﮐنه‪ .‬ﭼﺮا‬ ‫ﮐسی ﻧیﺲ دست اﯾﻦ واسﻄه ها رو ﮐﻮﺗاه ﮐنه ﺗا مﺮدم با هﺮ درامدی بتﻮﻧﻦ‬ ‫بجای ﻧﮕاه ﮐﺮدن به میﻮه ها اﻧﻬارا بﺨﺮن اما ﺣسﺮت ﻧﺨﻮرن‪ .‬ﭼﺮاﮐسی ﻧیﺲ‬ ‫جﻠﻮ اﯾﻦ بی عداﻟتی هارو بﮕیﺮه؟ ﺧداﯾا ﺗا ﮐی مﺮدم باﯾستی ﺗاوان مسﺌﻮﻟیﻦ بی‬ ‫ﺗﻮجه وﮐار ﻧابﻠد را بدن؟ ﺧدا ﺧسته شدم ازاﯾﻦ همه ﻧامﺮدمی ها‪ .‬ﮐﺞ رﻓتارﯾﻬا‪.‬‬ ‫ﺧداﯾا به دل پدرم بنداز بﺮﮔﺮدﯾم به روستا و دوباره ﮐﺸاورزی ﮐنیم ‪..‬ﺧداﯾا‬ ‫مﻦ جﺰاﯾﻦ هیﭻ ﺧﻮاسته ای ازت ﻧدارم‪ .‬بﺸﺮﻃی ﮐه دوﻟت میﻮه هارو با قیمت‬ ‫منصفاﻧه از ما بﺨﺮه و وارد بازارﮐنه‪ .‬ﺧدا ‪،‬ﺣﺮﻓامﻮ شنیدی؟ پﺲ اﻧجامﺶ‬ ‫بده‪ .‬دﻟم میﺨﻮاد اﻻن ﮐه میﺮم ﺧﻮﻧه به پدرم بﮕم باﺧدا ﺣﺮف زدم‪ .‬قﻮل داد‬ ‫اﮔه بﺮﮔﺮدﯾم روستا و ﮐﺸاورزی رو شﺮوع ﮐنیم به دل مسﺌﻮﻟیﻦ میندازه ﮐه‬ ‫به داد ﮐﺸاورزها بﺮسﻦ‪ .‬به اوﻧا ﮐمﮏ ﮐنﻦ‪.‬ﯾاری بدن‪ .‬پسﺮک عیﻦ جﺮقه‬ ‫ازجا پﺮﯾد و بدون اﯾنﮑه ﺗﻮجﻬی به اﺗﻮمیﺒﻞ ها داشته باشه دوان دوان بسمت‬ ‫ﺧﻮﻧه شﻮن دوﯾد ﺗا پدر را راﺿی بﺮﻓتﻦ روستا ﮐنه‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫گفتگو‬ ‫سید ضیاء هاشمی‬ ‫رقم باالی دستمزد فساد ایجاد کرده و سینما را نابود می کند‬ ‫سید ضیاء هاشمی تهیه کننده سینما است‪.‬‬ ‫از مهم ترین فعالیت های او می توان به تهیه‬ ‫اثاری چون عروس ‪ ،‬دزد عروسک ها‪ ،‬روز‬ ‫فرشته ‪ ،‬شوکران‪ ،‬امیر‪ ،‬اینده و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬وی‬ ‫کار حرفه ای خود را از سال ‪ 61‬با حضور در حوزه‬ ‫هنری و تهیه اثار دفاع مقدس اغاز کرد‪ .‬سال‬ ‫‪ 1372‬در فیلم روز فرشت ه به کارگردانی بهروز‬ ‫افخمی به عنوان تهیه کننده فعالیت داشت‪.‬‬ ‫او عالوه بر تهیه کنندگی مدیریت سینماهای‬ ‫تحت پوشش حوزه هنری را عهده دار شد‪.‬‬ ‫تاسیس موسسه مهاب فیلم‪ ،‬تاسیس موسسه‬ ‫پخش و تبلیغات تحت پوشش سازمان توسعه‬ ‫سینمایی سوره‪ ،‬تاسیس شورای پخش فیلم‬ ‫در مجمع تهیه کنندگان فیلم ایران همچنین‬ ‫عضو شورای مرکزی اتحادیه تهیه کنندگان از‬ ‫فعالیت های صنفی او به شمار می اید‪ .‬هاشمی‬ ‫که از تهیه کنندگان با سابقه به شمار می اید‬ ‫این روزها نسبت به سینما و فعالیت های هنری‬ ‫گله مند است این گله را میتوان در کلمه به‬ ‫کلمه گفتگوی رودرویش با غالمرضا گمرکی‬ ‫خواند ‪ .‬مخاطبان گرامی گفتگوی غالمرضا‬ ‫گمرکی را با سید ضیاء هاشمی بخوانید‪:‬‬ ‫به نظر شما وجاهت و اعتبار اتحادیه‬ ‫سابق (اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع فیلم‬ ‫ایران) با اتحادیه امروز (اتحادیه صنف تهیه‬ ‫کنندگان سینمای ایران) چه تفاوتی دارد‬ ‫از گوشه و کنار شنیده می شود برخی از‬ ‫تهیه کنندگان با این اتحاد مخالف هستند؟‬ ‫اتحاد در جمهوری اسالمی در بخش های‬ ‫مختلف کار سختی است حاال در سینما و هنر‬ ‫و بخش تهیه کنندگی سخت تر است زیرا منافع‬ ‫و مصالح اقتصادی در ان نهفته است بنابراین‬ ‫طبیعی است که عده ای اصال راضی نباشند‬ ‫نظرات و اقتدارشان را به دیگران واگذار کنند‪.‬‬ ‫این تقسیم بندی های نفسانی وجود دارد من‬ ‫از ابتدای این تقسیم بندی ها حضور داشتم و‬ ‫می دانم برای چه اهدافی این تقسیم بندی ها‬ ‫رخ داده است به ضرس قاطع عرض می کنم‬ ‫تمام مخالفین این اتحادیه‪ ،‬مشکالت شخصی‬ ‫دارند البته افراد انگشت شماری هستند که بحث‬ ‫نفسانی ندارند اما نگرانی هایی برای اداره امور‬ ‫دارند که به انها ارادت دارم‪ .‬اتحادیه سابق در‬ ‫دوران بی نظیری شکل گرفت‪ .‬قبل از فروپاشی‪،‬‬ ‫دو سالی بود که وضعیت اتحادیه خراب شد و در‬ ‫ان فتنه ها و دسته بندی های صورت گرفته بود‬ ‫که از مجمع تولید کنندگان و انجمن به اتحادیه‬ ‫‪26‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫رسیدیم ‪ .‬االن وضعیت اتحادیه تهیه کنندگان‬ ‫سینمای ایران محکمتر است‪ .‬اول اتحادیه‬ ‫مجمع تولید کنندگان بی نظیر بود و یکی از‬ ‫قدرتمندترین سندیکاهای سینمای کشور بود‬ ‫اگر همه تهیه کنندگان همت کنند و منافع خود‬ ‫را در نظر نگیرند اتحاد شکل بهتری می گیرد‪.‬‬ ‫چرا شورای صنفی نمایش به فیلم های‬ ‫هنری اکران مناسب نمی دهد؟‬ ‫فیلم های جشنواره ای همانطور که از نامشان‬ ‫پیداست اصال فیلم های اکران نیستند و نباید‬ ‫توقع اکران داشته باشند‪ .‬فیلم های اقای فرهادی‬ ‫یا فیلم های اقای کیارستمی استثناء هستند که‬ ‫در میان ‪ 5000‬سالن نمایش در ‪ 200‬سالن‬ ‫به نمایش در می اید‪ .‬شورای صنفی نمایش‬ ‫اختیارات مالی ندارد که بخواهد کمک کند تنها‬ ‫دولت می تواند کمک کند که در دولت هم عالقه‬ ‫ای به سینما دیده نمی شود‪ .‬فیلم فرهنگی تنها‬ ‫برای عالقمندان به هنر و تجربه ساخته می شود‬ ‫افرادی که به دنبال این نوع اثار هستند خودشان‬ ‫به دنبال اکران هستند ‪ .‬در ایران هم باید در‬ ‫پلتفروم ها و نمایش خاص به دنبال اکران باشند‪.‬‬ ‫اکران سینمای ایران با این دست فیلم ها رونقی‬ ‫ندارد و جوابگو نیست زیرا باید سالن دار بتواند‬ ‫با فروش فیلم چراغ سینما را روشن نگه دارد‪.‬‬ ‫این نوع فیلم ها مخاطب گریز هستند مدل‬ ‫سینمای هنر و تجربه مدل خوبی است اما نه با‬ ‫این روند که تعداد زیادی افراد از این گروه ارتزاق‬ ‫کنند بلکه با دو نیروی انسانی بتوانند با روش‬ ‫درست این فیلم ها را نمایش دهند‪ .‬این سیستم‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کامال ناکارامد است‪ .‬هنر و تجربه جایگاه خوبی‬ ‫برای این دسته فیلم ها است‪ .‬ساز و کار سینما‪،‬‬ ‫صنعت است و باید مخاطب داشته باشد‪ .‬اگر این‬ ‫فیلمسازها به دنبال اکران هستند نباید این نوع‬ ‫فیلم ها را بسازند ‪.‬اگر برای جشنواره ها فیلم می‬ ‫سازند که جایگاهش را می دانند و در جای خود‬ ‫می توانند اعتبار کسب کنند‪ .‬در دنیا هم این است‬ ‫این دست اثار در اکران سوبسید دریافت نمی‬ ‫کنند بلکه در تولید مورد حمایت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫عامل گرانی دستمزد بازیگران سوپر‬ ‫استار چیست و چه راهکاری برای کاهش‬ ‫ان وجود دارد؟‬ ‫عامل افزایش هزینه تولید چند مورد است‪.‬‬ ‫بخشی از این افزایش دستمزدها به دلیل زیاده‬ ‫خواهی سوپراستارها است که تعداد بسیار کمی‬ ‫از بازیگران این نوع دستمزدها را طلب می کنند‪.‬‬ ‫این افراد احساس می کنند سینمای ایران را زنده‬ ‫نگه داشتند و باید این دستمزدها را بگیرند‪ .‬این‬ ‫دستمزدها از بخش خصوصی تامین نمی شد‪.‬‬ ‫پول های عجیب از نهادهای عمومی (اوج‪ ،‬حوزه‬ ‫هنری‪ )....‬تامین می شد و بعدتر پول های بی‬ ‫حساب و کتاب وارد سینما شد‪ .‬سرمایه گذارانی‬ ‫که پول هایشان را جایی نمی توانستند ببرند‬ ‫و عالقه به دیده شدن و شهرت هم داشتند‬ ‫پولشان را وارد سینما کردند‪ .‬سرمایه گذاری در‬ ‫ملک و دالر اشباع شده بود پس ترجیح دادند‬ ‫در سینما سرمایه گذاری کنند‪ .‬دستمزدها تنها‬ ‫زیاده خواهی استارها نبود بلکه سرمایه گذارها‬ ‫برای کسب شهرت و محبوبیت سعی در ارائه پول‬ صفحه 26 ‫های هنگفت داشتند تا با استارها عکس یادگاری‬ ‫بگیرند‪.‬به سرعت دستمزدها ارقام نجومی شد و‬ ‫تاثیر روی مجموعه دستمزد افراد پشت صحنه‬ ‫(کارگردان‪ ،‬فیلمبردارو‪ )...‬هم گذاشت ‪ .‬اقتصاد‬ ‫نابسامان کشور هم مزید بر علت شد‪ .‬شاید برای‬ ‫افرادی که سالی یکبار کار می کنند باال بودن‬ ‫دستمزدشان قابل اعتنا باشد ‪ .‬اما پیشنهاد این‬ ‫است برای این که چرخ سینما بچرخد و این‬ ‫سینما دوام پیدا کند بهتر است افراد در هر‬ ‫کسوتی در تولید مشارکت کنند از ابتدا سهم‬ ‫بگیرند یا مشارکت در سود داشته باشند به این‬ ‫منوال که مبلغی را دستمزد بگیرند و هرچه از‬ ‫یک رقمی بیشتر باشد براساس توافق حاصله‬ ‫از سود سهم بگیرند‪ .‬اما اینکه صنوف بخواهند‬ ‫بدون حساب و کتاب دستمزد باال ببرند و کف‬ ‫دستمزد تعیین کنند کار خطایی است‪ .‬این نوع‬ ‫رفتار منجر به قراردادهایی حیرت اور شده است‪.‬‬ ‫چطور ممکن است یک مجموعه کارگزاری علیه‬ ‫سینما قرار بگیرد‪ .‬متاسفانه این نوع عملکرد بی‬ ‫خردی است ‪ .‬این نوع قراردادها علیه خود سینما‬ ‫است‪ .‬تولید و انگیزه ها پایین می اید‪ .‬سرمایه‬ ‫گذارهای انچنانی هم از سینما می روند همانطور‬ ‫که رفتند‪ .‬تهیه کنندگان واقعی همان هایی‬ ‫هستند که ادامه دادند و هنوز فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تهیه کنندگان کف قرارداد تعیین نکردند اما‬ ‫انها که کف دستمزد تعیین کردند اشتباه کردند‬ ‫‪ .‬دستمزد فیلمنامه نویس ها کارشناسی نشده‬ ‫بود‪ .‬کف قیمت برای چند فیلمنامه نویس است‬ ‫‪ .‬تعیین کف قیمت اشتباه استراتژیک بود که‬ ‫انجمن فیلمنامه نویسان مرتکب شد‪ .‬اقای سجاده‬ ‫چی از دوستان من است اما ایکاش با من مراوده‬ ‫می کردند که با کارشناسی درست کار پیش می‬ ‫رفت‪ .‬فیلمنامه نویس ها هم می توانند مشارکت‬ ‫در تولید داشته باشند در صنوف مختلف می توان‬ ‫این روال را ایجاد کرد‪ .‬کارگردانی که چند میلیارد‬ ‫می گیرد حاضر به مشارکت در فیلمی که تولید‬ ‫می کند نیست زیرا قصد دارد دالر بخرد و سرمایه‬ ‫گذاری کند‪ .‬این مشکل جدی سینمای ما است‪.‬‬ ‫رقم باالی دستمزد فساد ایجاد می کند و سینما‬ ‫را نابود می کند‪ .‬باید مشارکت در تولید یا در سود‬ ‫صورت بگیرد تا سینما بتواند به روند خود ادامه‬ ‫بدهد‪ .‬برای این که سینما بتواند سرپا و زنده بماند‪.‬‬ ‫با توجه به شیوع کرونا چرا دولت اصرار‬ ‫به بازگشایی سالن های سینما دارد؟‬ ‫تا جایی که می دانم دولت اصرار به بازگشایی‬ ‫سینما ندارد‪ .‬وزارت ارشاد به دنبال کمک به‬ ‫اهالی سینما است ‪ .‬اولویت دولت های جمهوری‬ ‫اسالمی سینما نیست و نبوده است ‪ .‬سینما برای‬ ‫دولت اقای روحانی هم ارزشی نداشته و ندارد‪.‬‬ ‫وزارت ارشاد اگر سینما ها را باز کرده فقط برای‬ ‫این است که بتواند نیاز اهالی سینما را پاسخگو‬ ‫باشد و دوباره سینماها فعالیت کنند تا بتوانیم‬ ‫شاهد رونق ان باشیم‪ .‬اما به عقیده من باز کردن‬ ‫و بستن سینما کار خوبی نیست‪ .‬اگر بسته باشد‬ ‫ولع فیلم دیدن مردم در سینما بیشتر خواهد‬ ‫بود‪ .‬امیدواریم شرایط کرونا قابل کنترل باشد و‬ ‫انشاءاهلل از فرودین و اردیبهشت شاهد بازگشایی‬ ‫مناسب سینماها و رونق ان باشیم‪ .‬دولت تنها می‬ ‫تواند بلیت تهیه کند و به ارگان ها و نهادها بدهد‬ ‫تا کارمندان در صورت تمایل به سالن های سینما‬ ‫بروند اما بعید می دانم در ان زمان هم خانواده‬ ‫ها استقبال کنند‪ .‬مردم فرزندانشان را به مدرسه‬ ‫نمی فرستند بعد اجازه بدهند به سینما بروند!‬ ‫چقدر قرارداد تیپ که از سوی تهیه‬ ‫کنندگان مورد تایید است قابل اجرا است‬ ‫و چه تضمینی وجود دارد که مبالغی را‬ ‫زیرمیزی از تهیه کنندگان دریافت نکنند؟‬ ‫قراردادهای تیپ تهیه کنندگان دو سال روی‬ ‫ان کار شده است و وکالیی که از سینما سررشته‬ ‫دارند روی ان کار کردند‪ .‬این که تهیه کننده‬ ‫به عنوان کارفرما با ‪ 30‬نوع قرارداد سر و کله‬ ‫بزند بیش از ان که به فکر فراهم اوردن شرایط‬ ‫تولید فیلم باشند باید ببیند در کدام قرارداد چه‬ ‫تعهدی داده اند‪ .‬اما با قراردادهای تیپ که از سوی‬ ‫تهیه کنندگان تنظیم شده است که عده ای می‬ ‫گویند یک طرفه است اما هر دو طرف را مورد‬ ‫توجه قرارداده است و طرف اول به عنوان تهیه‬ ‫کننده موظف به مفاد قرارداد می شود‪ .‬طرف‬ ‫دوم ‪ 30‬صنف است و نمی تواند برای طرف اول‬ ‫تعیین تکلیف کند‪ .‬پس تالش کنیم با همراهی‬ ‫همه افراد سینما یک روند درست را پی بگیریم‪.‬‬ ‫برای رسیدن به شرایط مطلوب باید سعی کنیم‬ ‫خودمان به قراردادها پایبند باشیم اگر تهیه‬ ‫کننده به قرارداد پایبند باشد هیچ گاه قراردادها‬ ‫و تعهدات زیرمیزی محقق نمی شود‪ .‬باید تالش‬ ‫کنیم چراغ سینما را روشن نگه داریم و به فکر‬ ‫منافع خلق الساعه خود در هر صنف نباشیم‪.‬‬ ‫درباره این مهم که برگزاری جشنواره‬ ‫فیلم فجر چقدر می تواند به اقبال مخاطب‬ ‫از سالن های سینما کمک کند ؟‬ ‫همه چیز بستگی به نحوه برگزاری جشنواره‬ ‫و فروش بلیت از طریق درگاه های فروش دارد‬ ‫‪ .‬باید دید مدیران چگونه می توانند اوضاع را‬ ‫مدیریت کنند‪ .‬در حرف نحوه فروش بلیت ها و‬ ‫این که مخاطب به گیشه برای تهیه بلیت مراجعه‬ ‫نمی کند بد نیست اما در اجرا باید دید چقدر‬ ‫ساز و کار مناسب وجود دارد این که مردم و‬ ‫هنرمندان هر روز باید به سیستم مراجعه کنند‬ ‫و سینمای نزدیک محل زندگی را پیدا کنند و‬ ‫فیلم مورد عالقه خود را انتخاب و رزرو کنند کار‬ ‫بسیار خوبی است اما این که سیستم می تواند‬ ‫پاسخگوی نیاز مخاطب باشد و هنگ نکند بسیار‬ ‫مهم است ‪ .‬متاسفانه در حرف بسیار خوب است‬ ‫اما در اجرا هنوز نمی توانیم قضاوت کنیم‪ .‬با‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫توجه به ظرفیت سالن های نمایش که در اختیار‬ ‫مخاطب قرار می گیرد (‪ 30‬درصد ظرفیت)‬ ‫اگر بتوانند کنترل کنند بسیار ارزنده است‪.‬‬ ‫تا امروز فیدبک مردمی نداشتیم استقبال در‬ ‫هنرمندان دیده می شود اما مخاطب سینما مردم‬ ‫هستند‪ ،‬هنرمندان مخاطب به شمار نمی ایند‪.‬‬ ‫هنرمندان در سال تحویل سینما می خواهند‬ ‫دسترنج یک ساله خود را ببینند و ارزیابی کنند‬ ‫درباره استقبال مردم توضیح بدهید؟‬ ‫استقبال از سوی خانواده ها نخواهد بود تنها‬ ‫جوانان از فیلم های جشنواره ممکن است استقبال‬ ‫کنند‪ .‬با تعداد کم فیلم های جشنواره امسال هم‬ ‫می توانیم به این نتیجه برسیم که فیلم خوبی‬ ‫نداریم یا اگر هم داریم در جشنواره به دالیلی‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬تصور من این است که مردم‬ ‫استقبال انچنانی از جشنواره امسال نخواهند کرد‪.‬‬ ‫زیرا مردم بلیت را نمی توانند به صورت ده روزه‬ ‫خریداری کنند و باید روز به روز خریداری صورت‬ ‫گیرد اگر فیلم خوبی از نظر مخاطب وجود داشته‬ ‫باشد ظرفیت سالن سینما با توجه به افزایش‬ ‫تعداد سالن نمی تواند پاسخگوی عالقمندان‬ ‫باشد و مخاطب ممکن است دلزده شود‪ .‬تهیه‬ ‫کنندگان تعدادی کد از ارشاد در اختیار گرفتند‬ ‫اما برای ما هم روشن نیست که ظرفیت سالن‬ ‫برای تهیه کنندگان که کد در اختیار دارند در‬ ‫طول جشنواره رزرو خواهد بود یا فقط برای یک‬ ‫روز اعتبار دارد‪ .‬متاسفانه در جلسات برگزاری‬ ‫جشنواره نیز از وجود تهیه کنندگان استفاده‬ ‫نشد و اطالع رسانی درستی صورت نگرفته است‬ ‫‪ .‬با این اوصاف در فیلم هایی که با توجه به اسم‬ ‫و رسم کارگردان یا موضوع فیلم مورد توجه‬ ‫مخاطب هستند اهالی سینما از ان ها بهره ای‬ ‫نخواهند داشت زیرا باید صبح زود رزرو کنند که‬ ‫کمتر افراد سحر خیزی در این حوزه وجود دارند‪.‬‬ ‫مجموعا به اقبال مخاطب چندان خوش بین‬ ‫نیستم اما امیدوارم مخاطب اقبال نشان دهد‪.‬‬ ‫درباره ارای مردمی و جمع اوری ان در‬ ‫جشنواره سی و نهم بگویید؟‬ ‫امسال با توجه به سیستم سمفا سازمان‬ ‫سینمایی تصمیم گرفت از طریق سمفا که گفته‬ ‫می شود سیستم پیچیده ای دارد جمع اوری‬ ‫ارای مردمی که بلیت از طریق درگاه ها خریداری‬ ‫کردند صورت می گیرد انجام می شود‪ .‬پیش تر‬ ‫خانه سینما هم که متولی جمع اوری ارای مردمی‬ ‫بود بخشی از ارا را به شیوه الکترونیک جمع اوری‬ ‫می کردند اما در ان سیستم‪ ،‬برخی صاحبان اثار‬ ‫بلیت از گیشه تهیه می کردند چون برایشان ارای‬ ‫مردمی بسیار مهم بود‪ .‬امسال با توجه به عدم‬ ‫بلیت فروشی در گیشه ارای سالم تری خواهیم‬ ‫داشت اما باید دید جمع اوری ارای مردمی بر‬ ‫عهده چه افرادی خواهد بود که این از اهمیت‬ ‫خاصی برخورد است تا تقلب صورت نگیرد ‪.‬‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫نبود بازارچه کشاورزی جهت فروش‬ ‫محصوالت مشکل بزرگی است‬ ‫ابواالفضل کیمیایی‪ -‬قوم لر با مردمانی‬ ‫دلیر و دالور در تمام مقاطع تاریخی اگاهانه‬ ‫و از روی عشق به اب و خاک سرزمینشان‬ ‫در دفاع از ان به پاخواستند و در مقابل‬ ‫تمام متجاوزین ایستادگی کرده اند‪ .‬استان‬ ‫لرستان به مرکزیت شهر خرم اباد به عنوان‬ ‫یکی از استانهای حاصلخیز است که از خاک‬ ‫بسیار مرغوب واب گوارایی برخوردار است‪.‬به‬ ‫همین سبب بسیاری از مردم شریف لرستان‬ ‫به کشاورزی مشغولند و رزق خود و خانواده‬ ‫شان را به سبب همت و تالش از دل زمین‬ ‫در می اوردند‪ .‬شرط اول و مهم کار کشاورزی‬ ‫داشتن قطعه زمینی است که خاک حاصلخیز‬ ‫هم داشته باشد اما گاهی اوقات همت و تالش‬ ‫افرادی را میبینیم که با نداشتن حتی یک متر‬ ‫زمین که متعلق به خود انها باشد دست از‬ ‫تالش و کار برنمیدارند و زمین کشاورزی را از‬ ‫مالکان ان اجاره میکنند و کار خود را بر روی‬ ‫زمین اجاره ای انجام میدهند‪.‬کشاورزی که با‬ ‫توکل به خدا کار را بر روی زمین خود شروع‬ ‫می کند امید دارد که حاصل تالش و کار‬ ‫یکساله خود را از زمین دریافت کند و حال‬ ‫انکه ان کشاورزی که تمام پس انداز خود‬ ‫را برای اجاره زمین به مالک زمین پرداخت‬ ‫کرده با توکلی دوچندان به لطف و عنایت‬ ‫خداوند بخشنده در این را گام گذاشته و امید‬ ‫دارد که به برکت سعی و تالش و توجه خاص‬ ‫ذات باریتعالی اجاره زمینی که پرداخت کرده‬ ‫مازاد بر هزینه های جاری زندگی خانواده‬ ‫اش تامین شود‪ .‬یکی از این کشاورزان بلند‬ ‫همت که بدون زمین است و همه تالشش‬ ‫را بر روی خاک اجاره ای معطوف کرده‪،‬‬ ‫غالمعلی بداق است‪ .‬این کشاورز که با اجاره‬ ‫زمین و ماشین االت کشاورزی ساالنه حدود‬ ‫‪ 100‬تن صیفی جات برداشت می کند به‬ ‫عنوان کشاورزی نمونه شناخته شده است‪.‬‬ ‫وی در یکی از روستاهای بخش چگنی‬ ‫شهرستان خرم اباد زندگی میکند غالمعلی‬ ‫بداق یکی ازکشاورزان موفق این روستا است‪.‬‬ ‫این کشاورز خرم ابادی که ‪60‬سال سن دارد‬ ‫تا کالس پنجم ابتدایی درس خوانده و حرفه‬ ‫کشاورزی شغل پدری او بوده است‪ .‬وی در‬ ‫حدود ‪20‬سال به کاشت محصوالت صیفی رو‬ ‫اورده است‪ .‬گرچه کاشت‪ ،‬داشت و برداشت‬ ‫‪28‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫صیفی جات کار طاقت فرسایی است و از نظر‬ ‫زحمت کشاورزی قابل مقایسه با کاشت گندم‬ ‫و جو نیست اما سود قابل توجهی را نصیب‬ ‫کشاورز می کند مخصوصا اگر زمین و خاک‬ ‫کشاورزی اجاره ای باشد‪ ..‬بداق این کشاورز‬ ‫زحمتکش نیز دلیل انتخاب این نوع کاشت‬ ‫را سود خوب این نوع محصوالت عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬امسال یک هکتار زمین را به قیمت‬ ‫‪ 18‬میلیون همراه با اب چاه اجاره کرده ام‬ ‫و تمام تالشم این است که با همت و تالش‬ ‫و عنایت خداوند بتوان به سود خوبی برسم‬ ‫که عالوه بر تامین هزینه اجاره زمین مخارج‬ ‫زندگی خانواده ام نیز حاصل شود‪ .‬وی درباره‬ ‫نحوه کاشت صیفی جات گفت‪ :‬کاشت‬ ‫صیفی از اواخر دی ماه با شخم زدن زمین‬ ‫شروع می شود و پس از کاشت و نگهداری و‬ ‫ابیاری کاشته ها در اواخر تابستان محصوالت‬ ‫برداشت می شود با فروش محصوالت صیفی‬ ‫به سرانجام می رسد‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫در سالهای گذشته از سیستم ابیاری سنتی‬ ‫استفاده میکردم که به طبع عاملی بود تا‬ ‫میزان برداشت محصوالتم بسیار کم شود و‬ ‫کفاف مخارج زندگی ام را ندهد به همین‬ ‫دلیل به سمت سیستم ابیاری نوین رو اورده‬ ‫ام و با استفاده از سیستم ابیاری قطره ای‬ ‫توانستم میزان برداشت محصوالتم را چندین‬ ‫برابر کنم‪ .‬البته باید بگویم استفاده به جا‬ ‫و به اندازه از کود های حیوانی و شیمیایی‬ ‫در کیفیت محصول تاثیر مستقیم دارد و‬ ‫میتواند بهره وری محصوالت را چندین برابر‬ ‫کند‪ .‬غالمعلی بداق این کشاورز باصفا خرم‬ ‫ابادی در ادامه گفت‪ :‬هرچند تجربه بیست‬ ‫ساله ام درکشاورزی خیلی مهم و موثر‬ ‫است اما نمی توانم نقش خانواده ام را در‬ ‫موفقیت هایم نادیده بگیرم تا جاییکه تمام‬ ‫خانواده ام در کار کشاورزی یارو همراه من‬ ‫بوده و هستند در واقع بدون کمک انها‬ ‫محال بود به ب این موفقیت دست پیدا کنم‬ ‫که ساالنه ‪100‬تن محصول صیفی از قبیل‬ ‫گوجه خیار و بادمجان را بدست اورده و به‬ ‫فروش برسانم وی یاداور شد‪ :‬مشکالت و‬ ‫موانع زیادی پیش پای کشاورزان است‪ .‬یکی‬ ‫از مهمترین انها نبود نظارت کافی و تقسیم‬ ‫ناعادالنه کودهای شیمیایی به نرخ دولتی‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫است‪ .‬سهمیه کودهای شیمیایی نرخ دولتی‬ ‫فقط به کسانی تعلق میگیرد که مالک زمین‬ ‫هستند و همچون منی که یک متر زمین‬ ‫ندارد و کشاورزی میکند برای محصوالتی‬ ‫که کاشته است هیچ سهمی از کود شیمیایی‬ ‫به نرخ دولتی ندارد‪ .‬مشکل زمانی حادتر می‬ ‫شود که حتی با اجاره زمین نیز از سوی‬ ‫صاحب زمین سهمیه کودی که دریافت کرده‬ ‫است به مستاجر زمین تعلق نمیگیرد و روانه‬ ‫بازار ازاد می شود‪ .‬یعنی اینکه صاحب زمینی‬ ‫که من اجاره کرده ام سهمیه کود را گرفته‬ ‫و ان را با قیمت ازاد در بازار می فروشد و‬ ‫من که صاحب هیچ زمینی نیستم باید کود‬ ‫را با قیمت های باال از بازار ازاد بخرم ‪ .‬نبود‬ ‫بازارچه کشاورزی جهت فروش محصوالتمان‬ ‫مشکلی به مراتب فراتر از مشکالل اول است‬ ‫چرا که عرضه محصوالت کشاورزی به صورت‬ ‫مستقیم به مغازه داران و مصرف کنندگان‬ ‫عاملی مهم در کوتاه کردن دست دالالن و‬ ‫ارائه محصوالت به قیمت مناسب به مصرف‬ ‫کنندگان خواهد بود‪ .‬اکنون به علت نبود‬ ‫پشتیبانی مناسب از سوی سازمانهای مربوطه‬ ‫و یا تعاونی های کشاورزی و همچنین که به‬ ‫علت هزینه باالی کاشت محصوالت صیفی‬ ‫مجبوریم محصوالتمان را پیش فروش کنیم‬ ‫به این صورت که در زمان کاشت صیفی جات‬ ‫از دالالن مساعده ی مالی میگیریم به این‬ ‫شرط که در فصل برداشت محصوالتمان را به‬ ‫انها بفروشیم‪ .‬غالمعلی بداق در پایان صحبت‬ ‫های خود بیان کرد‪ :‬بحمداهلل با توکل به خدا و‬ ‫همت و تالش خود و خانواده ام و بدون کمک‬ ‫هیچ ارگان یا سازمانی از تجربه ی چندین‬ ‫ساله ی خود استفاده کرده ام و توانسته ام از‬ ‫یک هکتار زمین اجاره ای ساالنه حدود ‪100‬‬ ‫تن محصول صیفی برداشت کنم‪ .‬به یاری‬ ‫خداوند امسال نیز تمام تالشم را برای تامین‬ ‫معیشت خانواده ام با کمک خودشان به کار‬ ‫خواهم گرفت‪ .‬صدای خاک‪ ،‬نفس درختی‬ ‫است که باعث زندگی انسان ها می شود‬ صفحه 28 ‫«صدای خاک» نفس درختی است‬ ‫که باعث زندگی انسانها می شود‬ ‫ابوالفضل کیمیایی‪ -‬ارش الهیجی‬ ‫هنرمند فعال در عرصه هنر های تجسمی فارغ‬ ‫التحصیل هنرهای تجسمی تهران‪ ،‬دبیری هنر‬ ‫اموزش و پرورش را از سال ‪ ۱۳۷۹‬به عهده‬ ‫گرفت و با تدریس در دانشگاه های علمی‬ ‫کاربردی و دانشگاه ازاد اسالمی استان قزوین‬ ‫در اموزش هنر به دانشجویان عالقه مند هنر‬ ‫فعالیت های چشمگیری داشت‪ .‬او با شرکت‬ ‫در نمایشگاه نقاشی حقوق بشر ایتالیا اثار‬ ‫فاخری را به نمایش گذاشت او همچنین با‬ ‫حضور در حراج ملی تهران ‪ ۱۳۹۴‬بسیاری‬ ‫از اثار هنری خود را به فروش رساند‪ .‬الهیجی‬ ‫قریب ‪ ۲۰‬سال در وادی هنر این سرزمین‬ ‫اثار فاخری را به وجود اورده است‪ .‬به بهانه‬ ‫تصویر صدای خاک که یکی از اثار اوست با او‬ ‫به گفتگو نشستیم که میخوانید‪:‬‬ ‫یکسال که کرونا امده به عنوان یک‬ ‫هنرمند نقاش چه شرایطی پیش اورده‬ ‫از نظر روحی‪ ،‬مالی و زندگی هنریتان؟‬ ‫بی شک هنرمند تحت تاثیر جهان‬ ‫پیرامونش اثر خلق می کند و جهان بینی‬ ‫خود را بیان می دارد‪ .‬من هم دراین مدت‬ ‫اثاری را خلق کرده ام که در گالری سرزمین‬ ‫هنر به زودی به نمایش درخواهد امد و‬ ‫تغییرات این مجموعه های جدید را نسبت‬ ‫به اثارم قبل از کرونا مشهود می بینم‪.‬‬ ‫در این مدت کرونایی ایا فردی و یا‬ ‫نهادی که متولی امور هنری در زمینه‬ ‫نقاشی هست برنامه حمایتی داشته و ایا‬ ‫خود هنرمندان برای حمایت از خودشون‬ ‫برنامه ای داشتند؟‬ ‫شنیدم که کانون های هنری و ارشاد و‬ ‫انجمن تجسمی وامهایی را به هنرمندان می‬ ‫داده‪ ،‬اما خودم عضو هیچ انجمن و گروهی‬ ‫نیستم و از جزییات این موارد بی خبرم‪ ،‬تنها‬ ‫در فضای مجازی دیدم که خبرهایی درین‬ ‫مورد منتشر میشد که رقم وام ها (حتی اگر‬ ‫پرداخت شده باشد که من نشنیدم کسی‬ ‫گرفته باشد) بسیار ناچیز و توهین امیز بوده‬ ‫است‪ .‬در صنف ما الاقل می توان به جرات‬ ‫گفت هزینه ابزار و وسایل تا ده برابر رشد‬ ‫داشته نسبت به دو سال پیش‪ .‬این یک فاجعه‬ ‫اقتصادی و بالطبع فرهنگی را بدنبال دارد‪.‬‬ ‫اجناس مرغوب و معتبر حتی دیگر وارد نمی‬ ‫شوند‪ .‬و اکر بتوان انها را در بازار ازاد پیدا کرد‬ ‫با قیمتی نجومی عرضه می شوند‪ ،‬حال انکه‬ ‫بخش عمده هنرمندان اثارشان را با همان‬ ‫قیمت گذشته ارائه می کنند‪.‬‬ ‫از شروع همه گیری کرونا و بسته شدن‬ ‫گالری ها و نگارخانه ها میتوان گفت که‬ ‫تعداد بسیار زیادی از همکارانمان در حیطه‬ ‫هنر بطور کامل دچار فروپاشی زندگی شده‬ ‫اند‪ ،‬این موضوع برای رشته هایی مانند‬ ‫موسیقی و تئاتر و دیگر هنر ها هم مصداق‬ ‫داشته ‪ ،‬بارها درین مدت شنیدم یا در فضای‬ ‫مجازی دیدم هنرمندانی که اثارشان را در‬ ‫کوچه به اتش کشیدند چون حتی برای‬ ‫نگهداری انها فضای کافی در اختیار نداشتند‪،‬‬ ‫نظرتان درباره حراج های هنری چیست‬ ‫البته در عرصه حرفه ای‪ ،‬زیان بوده ‪،‬اما به‬ ‫دلیل توانایی تحمل شرایط سخت‪ ،‬هنرمندان و این اثاری که به مبالغ کالن بفروش‬ ‫حرفه ای این زمان را تحمل کرده اند‪ ،‬سخت میرسد ایا واقعا ارزش واقعی کارهاست؟‬ ‫است‪ ،‬ولی جریان زندگی هنری چه در خلق‬ ‫اثر چه در بین خریداران و مجموعه داران در‬ ‫الیه های زیرین جریان داشت‪ ،‬با این وجود‬ ‫برای جوان تر ها و هنرمندانی که از پایتخت‬ ‫دور بودند اوضاع به سختی می گذرد‪ .‬مدت‬ ‫کوتاهی ست که گالری ها به برپایی نمایشگاه‬ ‫با مخاطب محدود مشغول شده اند ‪ ،‬اما هنوز‬ ‫تا برگشت به دوران قبل از کرونا ( که انهم‬ ‫بازار شکوفایی نبود) خیلی فاصله مانده‪.‬‬ ‫اثار هنری به خاطر اسم هنرمند ارزش پیدا‬ ‫میکنند یا به خاطر اثراست؟‬ ‫دو دیدگاه کلی برای قیمت گذاری روی‬ ‫اثار هنری وجود دارد دیدگاه نخست می‬ ‫گوید یک اثر هنری یک تابلو‪ ،‬مانند سی و سه‬ ‫پل است و نمی توان روی ان قیمت گذاشت‬ ‫و هرچه به عنوان قیمت پیشنهاد شود کم‬ ‫است و ارزش فرهنگی اثر بیشتر و بیشتر از‬ ‫پول است ‪ .‬نگاه دوم می گوید یک اثر پس‬ ‫از تولید و عرضه به بازار هنر‪ ،‬دیگر کاالیی‬ ‫است که می تواند به راحتی مورد معامله قرار‬ ‫بگیرد و در ایران هیچ اثری بیشتر از فالن‬ ‫تومان وجود ندارد و هیچ خریداری هم توان‬ ‫خرید بیشتر از ان را ندارد‪ .‬طرفداران این دو‬ ‫نوع فکر کامال مقابل هم هستند و حتی اگر به‬ ‫شکل کاال به اثر هنری نگاه نکنند ان دیگری‬ ‫هم اثر را یک محصول فرهنگی نمی داند‪.‬‬ ‫این دایره معیوب فقط متعلق به ما در ایران‬ ‫نیست که فقط ‪ 15‬سال سابقه برگزاری حراج‬ ‫داریم و ازمون خطا می کنیم‪ ،‬در همه جای‬ ‫دنیا حتی با حدود پانصد سال تجربه برگزاری‬ ‫انواع حراج ها این مورد هنوز الینحل باقی‬ ‫مانده‪ ،‬که ایا یک اثر اینقدر می ارزد یا این‬ ‫معامله ای صحیح است یا زیر سوال‪ ،‬یا اینکه‬ ‫خریدار باید معرفی شود یا خیر‪ .‬در هر حال‬ ‫داستان حراج ها و قیمت ها همیشه جای‬ ‫شک و شبهه دارند که در تخصص من نیست‪.‬‬ ‫اگر از شما بخواهم یک تابلو به عنوان صدای‬ ‫خاک بکشید چه میکشید توصیف کنید؟‬ ‫من تابلو های زیادی با این محتوا‪ ،‬کشیده‬ ‫ام‪ .‬برای مادر زمین از قداست خاصی‬ ‫برخوردار است و درخت زندگانی از دل سینه‬ ‫ی او می روید‪ ،‬در اثار بسیار زیادی از من‬ ‫درخت زندگانی را می بینید که از دل زنی که‬ ‫نماد مادر زمین است می روید‪ .‬خاک حرمت‬ ‫دارد و صدای خاک‪ ،‬نفس درختی ست که‬ ‫باعث زندگی ما انسان ها می شود‪.‬‬ ‫در این مدت به ذهنتان رسید کرونا را‬ ‫نقاشیکنیداگر نرسیدهاالناگرازشمابخوام‬ ‫تابلویکرونابکشیدچطورروایتمیکنید؟‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫شعر و کتاب‬ ‫کتاب َ‬ ‫«نشمه» منتشر شد‬ ‫کتاب « َنشمه» اثر «جواد سحابی» محقق کرمانشاهی با‬ ‫موضوع فرهنگ عامه از سوی انتشارات سرانه در کرمانشاه‬ ‫چاپ و منتشر شد‪.‬‬ ‫نوشتن در مورد فرهنگ عامه در کرمانشاه سابقه طوالنی‬ ‫دارد و کتاب هایی در این زمنیه نوشته شده است؛ اما به تازگی‬ ‫«جواد سحابی»‪ ،‬اموزگار بازنشسته و محقق این دیار‪ ،‬پس از‬ ‫سال ها تحقیق و تفحص در این زمینه دست به چاپ و نشر ‪۲‬‬ ‫عنوان کتاب زده است‪.‬‬ ‫یکی از این کتاب ها سال گذشته با نام «بالچه» منتشر شد‬ ‫و کتاب دیگر اکنون با نام « َنشمه» توسط نشر سرانه به بازار‬ ‫کتاب عرضه شده است‪.‬‬ ‫این کتاب در قطع رقعی‪۱۸۱ ،‬صفحه‪ ،‬جلد چهار رنگ شومیز‬ ‫براق‪ ،‬کاغذ کرم مرغوب‪ ،‬متن تک‪ ،‬شمارگان هزار نسخه و‬ ‫بهای ‪ ۴۰‬هزار تومان چاپ شده است‪.‬‬ ‫این مجلد اشاره ای است به پیشینه فرهنگی واژه ها‪،‬‬ ‫ضرب المثل ها‪ ،‬باورها‪ ،‬چیستان‪ ،‬اماکن‪ ،‬بازی ها‪ ،‬رسم ها و سایر‬ ‫فرهنگ عامه در کرمانشاه دارد‪.‬‬ ‫جواد سحابی‪ ،‬اموزگار بازنشسته‪ ،‬زاده ‪ ۱۳۳۴‬محله فیض اباد‬ ‫کرمانشاه است؛ وی با بیش از ‪ ۴۰‬سال تحقیق‪ ،‬پژوهش و‬ ‫گرداوری در زمینه فرهنگ عامه موفق به نشر پژوهش های‬ ‫خود در ‪ ۲‬مجلد کتاب به نام های بالچه و نشمه شده و از سوی‬ ‫انتشارات سرانه روانه بازار کتاب کرده است‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬نامبرده دارای مقاالت متعدد در نشریات است و‬ ‫در تالیف چندین کتاب تخصصی اموزشی مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫اگر مایلید یک مستندگونه داستانی از فجر ماندگار مردم شریف‬ ‫ایران اسالمی را مطالعه کنید‪ ،‬کتاب «لحظه های انقالب» در سبد‬ ‫کتاب خوان بهمن نهاد کتابخانه های عمومی کشور را از دست‬ ‫ندهید‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کودکی ها‬ ‫کودکی هایم اتاقی ساده بود‬ ‫قصه ای دور اجاقی ساده بود‬ ‫شب که میشد نقشها جان میگرفت‬ ‫روی سقف ما که طاقی ساده بود‬ ‫میشدم پروانه خوابم می پرید‬ ‫خوابهایم اتفاقی ساده بود‬ ‫زندگی دستی پر از پوجی نبود‬ ‫باری ما جفت و طاقی ساده بود‬ ‫قهر میکردم به شوق اشتی‬ ‫عشقهایم اشتیاقی ساده بود‬ ‫ساده بودن عادتی مشکل نبود‬ ‫سختی نان بود و باقی ساده بود‬ ‫قیصر امین پور‬ صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32 ‫گفتگو‬ ‫اولین بار در ایران (یعنی ازمایش شناسایی‬ ‫محلول های مختلف ‪ DNA‬ماهیچه دست‬ ‫انسان و خرگوش در غلظت های مختلف‬ ‫ازطریق عبورسنجی کوانتومی با دقتی ‪10‬‬ ‫برابر بیش از روش های مرسوم کالسیکی)‬ ‫و غیره استفاده شده است‪ .‬بدیهی است با‬ ‫وجود این فناوری و حمایت سازمان های‬ ‫مربوطه‪ ،‬و تشکیل کنسرسیومی از کاربرهای‬ ‫مختلف می توان از این تکنولوژی نوظهور در‬ ‫حوزه های مختلف در کشور بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫حتی با دانش به دست امده‪ ،‬ارسال ماهواره ی‬ ‫کوانتومی به فضا امکان پذیر می باشد که در‬ ‫اینصورت انتقال داده به صورت امن تا مسافت‬ ‫حدود دوهزار کیلومتر در دسترس می باشد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با توجه به تالش های ‪ 2‬دهه ‬ ‫اخیرا که منجر به ساخت اولین کامپیوترهای‬ ‫کوانتومی توسط شرکت های گوگل‪ ،‬ای بی ام‪،‬‬ ‫اینتل و علی بابا شده است‪ ،‬پرداختن به‬ ‫موضوع فناوری های کوانتومی در کشور‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫با داشتن کامپیوترهای کوانتومی حتی‬ ‫اطالعات رمزشده بایگانی شده در صورتی که‬ ‫در اختیار دشمنان قرار گیرد نیز به سادگی‬ ‫قابل رمزگشایی و بهره برداری می باشد‪.‬‬ ‫مرکز فناوری های کوانتومی ایران به عنوان‬ ‫اولین متولی و پیشرو‪ ،‬فعالیت عملیاتی خود‬ ‫را از سال ‪ 1397‬اغاز کرده است و در حال‬ ‫حاضر برخی ازمایشگاه های مربوطه را در‬ ‫این بخش تجهیز و سامان دهی کرده است‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬پروژه های مختلفی در هر یک‬ ‫از ‪ 4‬حوزه اصلی فناوری های کوانتومی‬ ‫(مترولوژی و حسگری کوانتومی؛ مخابرات‬ ‫کوانتومی؛ شبیه سازی انالوگ و دیجیتال‬ ‫کوانتومی؛ رایانش و محاسبات کوانتومی)‬ ‫تعریف شده و در حال اجرا می باشد که از‬ ‫ان جمله می توان به تصویربرداری کوانتومی‪،‬‬ ‫رمزنگاری کوانتومی در فضای ازاد و در‬ ‫بستر فیبر‪ ،‬اشکارسازی و فاصله سنجی‬ ‫کوانتومی (رادار‪/‬لیدار کوانتومی)‪ ،‬اندازه گیری‬ ‫کوانتومی کمیت های مختلف فیزیکی‪،‬‬ ‫ساعت اتمی‪ ،‬مغناطیس سنجی کوانتومی‪،‬‬ ‫نقش ه کوانتومی مغز‪ ،‬ژیروسکوپ و مسیریاب‬ ‫کوانتومی‪ ،‬و تولید چشمه های درهمتنیده ی‬ ‫جبَر نیز اشاره کرد‬ ‫مجتمع در بستر مو ‬ ‫دستیابی به این فناوری چه مزایای‬ ‫مهمی برای کشور خواهد داشت؟‬ ‫با توجه به کاربردهای شگفت انگیز‬ ‫این فناوری‪ ،‬بهره مندی از ان موجب‬ ‫افزایش امنیت داده ها‪ ،‬دستیابی به سرعت‬ ‫‪20‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫محاسبات باال‪ ،‬بهبود دقت دستگاه های‬ ‫اندازه گیری و سنسورها‪ ،‬یا تصویر برداری‬ ‫های پزشکی و در امان بودن از خطر هک‬ ‫شدن رمزها توسط کامپیوتر کوانتومی‪...‬‬ ‫بهبود امنیت رمزبانک ها و‪ ...‬خواهد شد‪.‬‬ ‫ایا این فناوری در زمینه اقتصادی هم‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود؟‬ ‫بله‪ ،‬به لحاظ انتقال تکنولوژی و نیز‬ ‫به لحاظ فروش دستگاه های تجاری در‬ ‫این زمینه و همچنین عدم وابستگی به‬ ‫خرید این تجهیزات از سایر کشورها‪ ،‬در‬ ‫زمینه اقتصادی نیز بسیار تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سر ریز تکنولوژی حاصل‬ ‫از فناوری های کوانتومی در دیگر بخش ها‬ ‫همچون میکروالکترونیک‪ ،‬اپتیک و غیره نیز‬ ‫منجر به تاثیرات اقتصادی مثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫ایا در صورت عدم خودکفایی در این‬ ‫فناوری دچار مشکالتی همچون نیاز‬ ‫به واردات فناوری و خروج ارز خواهیم‬ ‫داشت؟‬ ‫ما تازه اول راه هستیم و گام های نخستین را‬ ‫برداشته ایم در حالیکه دنیا دو دهه از ما جلوتر‬ ‫است‪ ،‬بنابراین باید با تالش و شبکه سازی این‬ ‫فاصله را کاست‪ .‬مبحث خودکفایی در این‬ ‫حوزه به شکل جدی در حال پیگیری است و‬ ‫همکاری با دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی‬ ‫شریف نیز در این زمینه ادامه دارد و مراکزی‬ ‫بدین منظور در این دو دانشگاه به عنوان زیر‬ ‫مجموعه از مرکز فناوری کوانتومی ایران در‬ ‫سازمان انرژی اتمی نیز تاسیس شده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با همکاری برخی شرکت‬ ‫های دانش بنیان و پروژه های دانشجویی و‬ ‫کسری خدمت در دانشگاه های تهران‪ ،‬شریف‪،‬‬ ‫تحصیالت تکمیلی زنجان‪ ،‬امیرکبیر و شهید‬ ‫بهشتی ‪ ....‬سعی می شود بحث خودکفایی به‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫طور جدی دنبال شود‪ .‬در حال حاضر برخی‬ ‫از موارد ساده نیز در کشور بومی سازی‬ ‫شده و از نیاز به خرید خارح نمیباشد اما‬ ‫عدم وابستگی به تجهیزات اصلی نیازمند‬ ‫همکاری دیگر بخش ها و شبکه سازی در‬ ‫کشور است که در دست بررسی و همکاری‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با توجه به اینکه دانشگاه‬ ‫اصفهان به عنوان قطب اصلی اپتیک‬ ‫کوانتومی در ایران شناخته میشود و اقدام‬ ‫به سامان دهی "خوشه فناوری کوانتومی در‬ ‫اصفهان" کرده است امید است با همکاری‬ ‫میان مرکز فناوری های کوانتومی ایران و‬ ‫زیرمجموعه هایش یعنی مراکز دانشگاه تهران‬ ‫و شریف با خوشه فناوری کوانتومی اصفهان‬ ‫با محوریت دانشگاه اصفهان بتوان به رشد‬ ‫در زمینه فناوری کوانتومی در ایران سرعت‬ ‫بیشتری بخشید‪ .‬البته همکاری شرکت های‬ ‫دانش بنیان و دیگر وزارت خانه ها‪ ،‬بخش ها‬ ‫و دانشگاه ها در این مسیر به رشد کیفیت‬ ‫و کمیت این حوزه در ایرن کمک می کند‪.‬‬ ‫پیشتازی ایران در این حوزه در‬ ‫بین کشورهای منطقه مزایای صادرات‬ ‫فناوری را برای ما ایجاد خواهد کرد؟‬ ‫بخشی از تجهیزات در حال حاضر وارداتی‬ ‫هستند اما سعی کرده ایم در قالب پروژه های‬ ‫مختلف به بومی سازی و ساخت انها بپردازیم‬ ‫که این امر‪ ،‬همکاری بخش دانشگاهی را‬ ‫بیشتر میطلبد‪ .‬بدیهی است در صورتیکه‬ ‫سریع تر حرکت کنیم می توانیم با تولید و‬ ‫بومی سازی تجهیزات مورد استفاده در فناوری ‬ ‫کوانتومی بازار قابل توجهی در منطقه را از ان‬ ‫خود کنیم تا بعد از ارتقا و برندسازی بتوان‬ ‫بازارهای بزرگتر در کشورهای دیگر را نیز‬ ‫تصاحب کرد که این امر در صورت برنامه ریزی‬ ‫و مدیریت درست به همراه سرمایه گذاری‬ ‫هوشمندانه چندان هم دور از ذهن نیست‪.‬‬ صفحه 20 ‫یادداشت‬ ‫سرنوشت مدیریت لحظه ای در سینمای ایران‬ ‫مسعود توکلی‪ -‬سینمای ایران سال‬ ‫هاست از فقدان برنامه ی بلند مدت رنج می‬ ‫برد‪.‬این رنجوری به دوران بعد از انقالب بسنده‬ ‫نمی شود‪.‬پیشینه ای دیر و دور داشته است‪.‬از‬ ‫زمانی که به اصطالح فیلم های فارسی پدید‬ ‫امدند و چون موجی سهمگین همه ی بدنه‬ ‫ی سینمای ایران را در برگرفت! اگرچه نباید‬ ‫بیش از اندازه از هنر سینما انتظار داشت اما‬ ‫درغلتیدن بدنه ی سینما در تولید و پخش‬ ‫سینمای سرگرم کننده ی تهی محتوا‪،‬‬ ‫بیماری خطرناکی است که چنانچه راهی‬ ‫برای درمان و التیام نیابیم نه از تاک نشان‬ ‫خواهد ماند و نه از تاک نشان ! در سال های‬ ‫اخیر این بیماری چون گسترش یافته است‬ ‫یافتن و تماشای اثری ارزشمند در سینمای‬ ‫ایران‪ ،‬به مثابه ی یافتن ُدر و گوهری کمیاب‬ ‫و شاید نایاب می ماند‪.‬شوربختانه باید گفت‬ ‫سرنوشت سینمای ایران همانند بسیاری از‬ ‫المثَل‬ ‫امور فرهنگی و هنری کشور به ضرب َ‬ ‫« هرچه پیش اید خوش اید!» پیوند خورده‬ ‫است‪.‬چرا سینمای ایران تا این اندازه دچار‬ ‫رفتاری منفعل و واکنشی شده است؟ می‬ ‫توان علل و اسباب چندی برای وضعیت‬ ‫نابسامان سینمای ایران برشمرد اما گمان‬ ‫نمی کنم نبود مدیریت راهبردی در سینمای‬ ‫ایران ‪ ،‬نقطه ضعف بی اهمیت و کوچکی باشد‪.‬‬ ‫سینمای ایران در لحظه به حیات پرتالطم و‬ ‫ناپایدار خود ادامه می دهد‪.‬نگاه دور اندیشانه‬ ‫ندارد و به شدت از بحران ها زیان می بیند‪.‬به‬ ‫عبارت روشن تر‪ ،‬سینمای ایران فاقد مدیریت‬ ‫استراتژیک یا راهبردی است‪.‬ان چه در توان‬ ‫دارد در زمان روبرو شدن با مشکالت و بحران‬ ‫های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی‬ ‫هزینه می کند اما توفیق چندانی نمی یابد‪.‬‬ ‫در بحران کمبود سالن سینما – که امری‬ ‫قابل پیش بینی است – به همان اندازه دچار‬ ‫ناتوانی و نابسامانی است که د ربرابر بحرانی‬ ‫سهمگین تر – و البته غیر قابل پیش بینی –‬ ‫مانند همه گیری ویروس کرونا دست بسته‬ ‫است‪.‬چرا چنین است؟ پاسخ ساده و مجمل‬ ‫ان ‪ ،‬این است که سینمای ایران به شدت از‬ ‫مشکالت مدیریتی رنج می برد‪.‬البته چندان‬ ‫به توضیح نیاز ندارد که این وضعیت وابسته‬ ‫به این دوره و دوره ی قبل ندارد‪.‬جناح بندی‬ ‫های و گروه گرایی های سیاسی نیز تا ٍثیری‬ ‫در پیدایش یا ماندگاری ان نداشته است‪.‬‬ ‫واقعیت ان است که مدیریت امور فرهنگی‬ ‫و هنری نیاز به مدیریتی راهبردی دارد‪.‬‬ ‫مدیریتی که از برنامه ریزی و پایش و کنترل‬ ‫اغاز می شود وبه تجزیه و تحلیل و ارزیابی‬ ‫مستمر برای تحقق اهداف و مقاصد بلند‬ ‫مدت می انجامد‪.‬مدیریت در سینمای ایران‬ ‫همواره به روزها و چه بسا به لحظه های پیش‬ ‫رو اندیشیده است‪ .‬هماره نگران حال و اکنون‬ ‫خود بوده است‪.‬حتا رنج و سختی دیروز خود‬ ‫را نیز فراموش کرده است! دغدغه و نگرانی‬ ‫همیشگی او این است که اکنون و امروز چه‬ ‫کنیم؟ به سخنی دیگر سینمای ایران گرفتار «‬ ‫مدیریت لحظه ای» است‪.‬بیشتر مدیران ارشد‬ ‫ان از سازمان ها و نهادهای دیگر به سازمان‬ ‫سینمایی کوچ می کنند و اگرچه برخی از ان‬ ‫ها هم تالش قابل توجهی از خود نشان می‬ ‫دهند اما عمر مدیریت شان بسیار کوتاه است‬ ‫و ان ها چاره ی کار را بسامان کردن امور‬ ‫جاری می بینند و بس! اینکه وضعیت تولید‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫در سینمای ایران رو به کدام سو دارد و یا اینکه‬ ‫وضعیت اکران فیلم و سالن ها ی سینمایی‬ ‫چه سرنوشتی خواهد یافت‪،‬چندان مجالی‬ ‫برای اندیشیدن نمی یابند‪.‬اگر چه معتقدم‬ ‫ورود مدیران نامرتبط و نا اشنا با سینما به‬ ‫سازمان سینمایی بر مشکالت سینمای ایران‬ ‫خواهد افزود‪.‬چه باید کرد؟ پرسش مهمی‬ ‫است که باید درباره ی ان بسیار سخن‬ ‫گفت و ازصاحب نظران و منتقدان وضعیت‬ ‫موجود نیز خواست که پیرامون ان بیندیشند‬ ‫و بنویسند‪.‬اما به عنوان طرح موضوع و گام‬ ‫نخست باید به منابع انسانی و متخصص درون‬ ‫سازمانی اعتماد بیشتری کرد و ورود چهره‬ ‫های جدید و صاحب اندیشه را به جایگاه های‬ ‫تصمیم گیری و مدیریتی باز کرد‪ .‬سازمان‬ ‫سینمایی امروز به افرادی نیاز دارد که ایده‬ ‫های جدیدی به عرصه سینما ببخشند و‬ ‫از خطرپذیری های ناشی از ان نهراسند‪.‬‬ ‫مدیریت های لحظه ای ازمون خود را داده اند!‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫خاطرات‬ ‫فیلمی که رنگ اکران بخود ندید‬ ‫نوشته غالمرضا گمرکی‬ ‫نامش عباس بود و عاشق سینه چاک‬ ‫سینما‪ .‬او سینما را مثل همه ی شیفتگان‬ ‫به این هنر جادویی دوست داشت‪.‬‬ ‫جوان بود و جویای نام‪ .‬او به واسطه‬ ‫عالقه و رسیدن به ارزویش ‪ ،‬دهها شغل‬ ‫عوض کرده بود تا عاقبت برای دستیابی به‬ ‫هدف اصلی اش که سینما بود به خواندن‬ ‫تصیف روی اورده بود‪ .‬عباس از الله زار‬ ‫به خیابان (منوچهری) و از انجا به کوچه‬ ‫(ارباب جمشید) که هنوز بهمین نام باقی‬ ‫مانده است و ان سالها به (هالیوود) ایران‬ ‫معروف بود راه پیدا کرد‪( .‬ارباب جمشید)‬ ‫پاتوق تمام عاشقان دلباخته سینما بود‪ .‬از‬ ‫هر قماشی انجا پالس بودند‪ .‬از کله سحر‬ ‫جوانان قد و نیم قد‪ ،‬سینه کش دیوار لم‬ ‫میدادند و از بازیگران دلخواه خود حرف‬ ‫میزدند و گاها زمانیکه بحث شان به درازا‬ ‫می کشید هواداران هر بازیگر به طرفداری‬ ‫از هنرپیشه مورد عالقه خود‪ ،‬سینه شان‬ ‫را در مقابل یکدیگر سپر می کردند و‬ ‫برای هم شاخ و شانه می کشیدند و‬ ‫کسی هم جرات دخالت نداشت‪ .‬تا چشم‬ ‫بهم میزدی قشقرقی راه می انداختند که‬ ‫ان سرش ناپیدا‪ ....‬خیابان بسته میشد‬ ‫‪22‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫و کسبه به کالنتری زنگ می زدند و‬ ‫به محض شنیدن صدای سوت پاسبان‬ ‫(پلیس) هرکدام از این مثال یکه بزنها ‪،‬‬ ‫دنبال سوراخ موش می گشتند‪ .‬هر روز که‬ ‫صدای عباس از سرکوچه (ارباب جمشید)‬ ‫با شعر زنده یاد (قاسم جبلی) ‪ ( :‬در شب‬ ‫مهتاب بنگر‪ ...‬در زیرنور ماه ‪ ،‬امواج کارون‬ ‫را‪ ..‬اه‪ ...‬اه‪ ...‬اه) شنیده می شد همه می‬ ‫دانستند که او عباس است‪ .‬عباس جز‬ ‫خیابان(ارباب جمشید) در هیچ جای‬ ‫دیگر تهران شعر نمی خواند چرا که انجا‬ ‫میعادگاه ارزوهایش‪ ،‬یعنی سینما بود‪ .‬عاشق سینمام‪ ...‬عاشق بازیگرام بخصوص‬ ‫اقای فردین‪ ،‬ملک مطیعی‪ ،‬ظهوری و ‪...‬‬ ‫اکثر دفاتر استودیوهای فیلمسازی مثل‬ ‫تهیه کننده ‪ :‬دوست داری توی سینما‬ ‫اژیرفیلم سیرا فیلم‪ -‬دیاموند فیلم و ‪ ...‬در چکار کنی؟ عباس‪ :‬هرکاری باشه با جون‬ ‫خیابان (ارباب جمشید) مستقر بودند‪ .‬و دل انجام می دم تا معروف بشم‪...‬‬ ‫عباس ماهها بود که برای جلب تهیه میخوام مردم ؛ اسم و فامیل اصلی مو با‬ ‫کنندگان سعی می کرد به محض نزدیک احترام صدا کنن‪ ...‬تهیه کننده ‪ :‬کارمند‬ ‫شدن به دفاتر فیلمسازی‪ ،‬صدایش را ما رفته‪ .‬بجای اون کار میکنی؟ عباس‪:‬‬ ‫باالتر ببرد و با سوز و گداز بخواند‪ .‬تا اینکه چرا که نه‪ .‬از خدامه اقا!!! باالخره باید‬ ‫یک روز پرنده اقبال روی شانه او نشست از یه جایی شروع کنم‪ ...‬تهیه کننده‪:‬‬ ‫و تهیه کننده ای او را به داخل دفترش از فردا صبح ساعت ‪ 8‬بیا اینجا‪ ...‬برق‬ ‫فراخواند‪ :‬میدونم اسمت عباسه ولی چرا خوشحالی در چهره عباس ظاهر شد‪ :‬اقا‪،‬‬ ‫فقط توی این خیابون اواز میخوانی؟! اجازه میدین دست تونو ماچ کنم؟ تهیه‬ ‫عباس جوابداد‪ :‬این خیابون عشق منه‪ ،‬کننده‪ :‬فردا منتظرتم‪ .‬عباس‪ :‬چشم اقا‪...‬‬ ‫زندگی منه‪ ،‬سینما رو دوست دارم‪ .‬خدا از بزرگی کمتون نکنه و عباس عقب‬ ‫عقب از تهیه کننده جدا شد و رفت‪ ...‬او‬ ‫که حاال سراز پا نمی شناخت‪ ،‬کاغذهای‬ ‫(تصنیف) را در کیف دستی خود جای‬ ‫داد و به سرعت خیابان(ارباب جمشید)‬ ‫را بدون خواندن اواز ترک کرد‪ .‬عباس‬ ‫یکسال سر ساعت ‪ 8‬صبح تا بوق شب در‬ ‫دفتر تهیه کننده کار می کرد‪ .‬سرصحنه‬ ‫های فیلمبرداری‪ ،‬سوالهای جورواجوری‬ ‫از کارگردان و فیلمبردار می پرسید‪...‬‬ ‫تا اینکه یک روز خالصه داستانی را که‬ ‫نوشته بود به تهیه کننده داد‪ .‬چند روز بعد‬ ‫تهیه کننده از او خواست به عنوان دستیار‬ ‫کارگردان در فیلم جدید او کار کند‪.‬‬ ‫هوش و استعداد عباس در زمینه‬ ‫کارگردانی باال بود بخصوص که گهگاه با‬ ‫کارگردان همفکری می کرد و کارگردان‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 22 ‫از او رضایت کامل داشت‪ ...‬یکسال‬ ‫گذشت و تهیه کننده از عباس خواست‬ ‫تا خالصه داستانی را که قبال باو داده‬ ‫بود بطور کامل بنویسد‪ .‬یک ماه شب‬ ‫و روز روی فیلمنامه کار کرد و سپس‬ ‫انرا برای مطالعه به تهیه کننده داد‪.‬‬ ‫در همین ایام‪ ،‬کارگردانی که فیلمی‬ ‫برای تهیه کننده میساخت بیمارشد‪.‬‬ ‫تهیه کننده مستاصل بود که بقیه‬ ‫سکانس های فیلم را به کدام کارگردان‬ ‫محول نماید‪ .‬عباس که تهیه کننده را‬ ‫به شدت اشفته و درمانده دید با لحنی‬ ‫خجالت امیز از او تقاضا کرد تا بقیه‬ ‫فیلم را او کارگردانی نماید! تهیه کننده‬ ‫که حاال دودل شده بود با اکراه گفت‪:‬‬ ‫بشرطی موافقت خواهد کرد که عباس‬ ‫یک سکانس از فیلم را کارگردانی کند‬ ‫و چنانچه سکانس مربوطه مورد قبول او‬ ‫قرار گرفت بقیه فیلم باتمام برساند‪.‬همان‬ ‫روز عباس به مالقات کارگردان قبلی که‬ ‫بیمار بود رفت و بعد از کسب اجازه از‬ ‫او‪ ،‬یک سکانس مورد نظر تهیه کننده‬ ‫را کارگردانی کرد‪( .‬نگاتیوها) به (پزتیو)‬ ‫تبدیل و (راشها) روی پرده استودیو‬ ‫نمایش داده شد‪ .‬تهیه کننده با دیدن‬ ‫(راشها) به عباس اجازه داد بقیه فیلم‬ ‫را کارگردانی کند‪ ...‬دو سال بعد عباس‬ ‫بطور مستقل‪ ،‬فیلمنامه ای را که خودش‬ ‫به سفارش تهیه کننده نوشته بود جلوی‬ ‫دوربین برد(طالق) ساخته عباس کسایی‪...‬‬ ‫فیلم (طالق) ساخته و سپس اکران شد و‬ ‫مورد استقبال مردم قرار گرفت‪ .‬از انجا که‬ ‫عباس کسایی اهل گفتمان در خصوص‬ ‫سینما بود و بکارش عشق می ورزید‪.‬‬ ‫فیلمنامه بعدی را که نوشته بود به‬ ‫کارگردانانی که احساس می کرد بیشتر از‬ ‫او تجربه دارند و بی هیچ توقع با او همکاری و‬ ‫همفکری و بعضا راهنمایی می کنند ؛ ارائه‬ ‫میداد و از نظرات انها بهره مند می شد‪.‬‬ ‫انزمان بجای خانه سینما فعلی‪،‬‬ ‫(سندیکای هنرمندان سینمای ایران)‬ ‫بود نگارنده هر وقت وارد سندیکا می‬ ‫شد‪ ،‬کسایی را با کارگردانان و نویسندگان‬ ‫مختلف می دید که در حال گفتگو بر سر‬ ‫فیلمنامه هستند و عباس کسایی نظرات‬ ‫انها را تایید می کرد‪ .‬سرانجام وقتی فیلم‬ ‫ساخته و اکران شد عباس کسایی جزو‬ ‫یکی از کارگردانان خوب سینمای ایران‬ ‫مطرح شد‪ .‬تا اینکه یک روز عباس کسایی‬ ‫به سراغ تهیه کننده ای می رود و به او‬ ‫می گوید‪ :‬یه فیلمنامه دارم که چهل‬ ‫دقیقه ان فیلمبرداری شده! تهیه کننده‬ ‫با تعجب می پرسد‪ :‬چرا ادامه ندادی؟!‬ ‫عباس می گوید‪ :‬پولم ته کشید‪ .‬تهیه‬ ‫کننده می خندد و پاسخ می دهد‪ :‬کیا تو‬ ‫فیلمت بازی می کنن؟ عباس لبخند می‬ ‫زند و می گوید‪ :‬بعدا می گم‪ .‬فقط یادتون‬ ‫باشه ‪ 20‬دقیقه فیلم‪ ...‬رقص و اوازه ‪20 ،‬‬ ‫دقیقه اشم زد و خورده‪ ،‬بقیه ش توی سه‬ ‫تا (لوکیشن) فیلمبرداری می شه‪ .‬تهیه‬ ‫کننده پاسخ می دهد‪ :‬حاال قصه اش‬ ‫چیه؟ انروز عباس چهار قصه متفاوت برای‬ ‫تهیه کننده تعریف می کند‪ .‬تهیه کننده‬ ‫یکی از قصه ها را می پسندد و بالفاصله به‬ ‫حسابدارش دستور می دهد علی الحساب‬ ‫‪ 500‬تومان(نه ‪ 500‬هزارتومان!به عباس‬ ‫بدهد تا قرارداد اماده شود و تاکید می‬ ‫کند سریعا فیلمنامه را اماده کند‪ .‬عباس‬ ‫بعد از گرفتن پول سریعا دفتر را به قصد‬ ‫منزل خود که در کرج ساکن بود ترک‬ ‫می کند‪ .‬وقتی با اتومبیل خود که (اریا)‬ ‫بود وارد حیاط و سپس داخل حال منزل‬ ‫می شود اسکناسها را که از حسابدار‬ ‫گرفته بود روی سر همسرش می ریزد و‬ ‫می گوید‪ :‬یه کار جدید گرفتم‪ ....‬سپس‬ ‫روی صندلی پشت میز غذا خوری می‬ ‫نشیند تا بعد از صرف غذا‪ ،‬فیلمنامه ای‬ ‫که مورد تایید تهیه کننده قرار گرفته‬ ‫بود را بنویسد اما دست بر قضا چون‬ ‫چهار نوع قصه برای تهیه کننده تعریف‬ ‫کرده بود ‪ ،‬قصه مورد تایید تهیه کننده‬ ‫یادش نمیاید! بالفاصله و بدون اینکه لب‬ ‫به غذا بزند سوار اتومبیل شده منزل را‬ ‫به قصد دفترتهیه کننده ترک می کند‪.‬‬ ‫وقتی وارد دفتر می شود تهیه کننده با‬ ‫دیدن او تعجب می کند‪ .‬عباس بدون‬ ‫اینکه دست پاچه شود و خود را ببازد از‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ضریب هوشی باالی خود استفاده کرده از‬ ‫تهیه کننده می پرسد‪ :‬راستش برگشتم‬ ‫بدونم اشکالی نداره من قصه رو روی‬ ‫ظهوری بنویسم؟ تهیه کننده با تعجب‬ ‫می گوید‪ :‬ظهوری؟! اون قصه ای که من‬ ‫خوشم اومد(انگ) اقاسی یه ‪ ...‬دوزاری‬ ‫عباس می افتد و قصه در ذهنش تداعی‬ ‫شده با عجله دفتر تهیه کننده را ترک‬ ‫می کند‪ ...‬بیست روز بعد فیلمبرداری در‬ ‫جنوب ایران کلید می خورد و پس ازاخذ‬ ‫پروانه نمایش(نعمت نفتی) با بازی زنده‬ ‫یاد اغاسی اکران می شود‪ ...‬با پیروزی‬ ‫انقالب و سپس ‪8‬سال دفاع مقدس یک‬ ‫روز نگارنده برای انجام کاری به بخش‬ ‫فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی رفته بود‪.‬‬ ‫انجا عباس کسایی دست به سینه کنار‬ ‫اتاق مدیر بخش فرهنگی ایستاده بود‪ .‬او با‬ ‫دیدن نگارنده کلی خوشحال شد و پرسید‬ ‫مدیر بخش فرهنگی را می شناسید؟‬ ‫جواب منفی بود دقایقی بعد منشی‬ ‫از اتاق بیرون امد و به کسایی گفت‪:‬‬ ‫برای مدیر جلسه گذاشتن شما فردا‬ ‫صبح ساعت ‪ 10‬اینجا باشین‪ .‬عباس با‬ ‫دلخوری بنیاد را ترک می کند یک هفته‬ ‫بعد او را در سینما(پالزا) که محل پاتوق‬ ‫هنرمندان قدیمی بود دیدم‪ .‬پرسیدم‬ ‫باالخره مدیر بخش فرهنگی را دیدی؟‬ ‫اهی کشید و گفت‪ :‬دیدم ولی‬ ‫امیدموقطع کردن‪ .‬فیلم برای همیشه‬ ‫توقیف شد‪ .‬پرسیدم ‪ :‬کدام فیلم گفت‪:‬‬ ‫(شجاعان ایستاده می میرند) با تعجب‬ ‫پرسیدم کی این فیلم رو ساختی که‬ ‫ما متوجه نشدیم؟! گفت‪ :‬در سکوت‬ ‫بی خبری ساخته شد و بعد با بغض و‬ ‫چشمانی اشکبار از نگارنده جدا شد‪ .‬چند‬ ‫روز بعد باخبر شدم که عباس سکته کرده‬ ‫و در بیمارستان بستریست‪ .‬وقتی وارد‬ ‫بیمارستان شدم او به دیار حق شتافته بود‬ ‫عباس کسایی مرد و اولین فیلم بعد از‬ ‫انقالب او (شجاعان ایستاده می میرند) به‬ ‫تهیه کنندگی جواد گلپایگانی را از خود بجا‬ ‫گذاشت که هرگز رنگ اکران بخود ندید‪.‬‬ ‫یادش گرامی باد‪...‬‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫گزارش‬ ‫فیلترشکن‪ ،‬هزینه اینترنت را دو برابر میکند‬ ‫برخی فعاالن سیاسی و رسانهای معتقدند منافع اقتصادی‬ ‫یکی از مزایای محدودیت فضای مجازی است‪ ،‬از انجایی که با‬ ‫فیلتر شبکههای اجتماعی و استفاده از فیلترشکن‪ ،‬هزینههای‬ ‫مردم برای استفاده از فضای مجازی دو برابر میشود و باید‬ ‫دید این درامدها به سود چه افراد و شرکتهایی واریز میشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن بیادی‪ ،‬فعال سیاسی و دبیر کل حزب‬ ‫ابادگران جوان و سعید شریعتی‪ ،‬فعال سیاسی و رسانهای و عضو‬ ‫شورای مرکز حزب اتحاد ملت ایران‪ ،‬در نشست نقدواندیشه وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات با موضوع «سیاست و فضای مجازی» به‬ ‫گفتوگو درباره دسترسی مردم به اینترنت پرداختند و با بیان اینکه‬ ‫این دسترسی‪ ،‬حق مردم است و نمیتوان این حق را از انان سلب کرد‪،‬‬ ‫به لزوم برنامهریزی برای تبدیل تهدیدها به فرصتها تاکید کردند‪.‬‬ ‫سعید شریعتی درباره محدودسازی شبکههای اجتماعی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام همیشه‬ ‫وجود دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیمگیران هستند که برای دسترسی‬ ‫جامعه ایرانی به شبکههای اجتماعی تصمیم میگیرند و باید‬ ‫پاسخ دهند که چرا باید خود را از این فضا محروم کنیم‪.‬‬ ‫وی با تشبیه جامعه به بدن انسان و شبکههای اجتماعی به تبسنج‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پدیدههای ناخوشایندی در جامعه مانند عفونت در بدن انسان وجود‬ ‫دارد و ازاردهنده هستند اما نباید برای رفع این ناخوشایندیها تبسنج‬ ‫را از بین ببریم‪ .‬شبکههای اجتماعی بهترین تبسنجهای جامعه هستند‪.‬‬ ‫سیاستگذاران با رصد شبکههای اجتماعی و اطالع از جامعه میتوانند‬ ‫با سیاستگذاریهای درست جامعه را به سمت صحیح هدایت کنند‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی به مبانی مختلف قوانین اشاره کرد و گفت‪ :‬قوانین باید‬ ‫مبتنی بر قرارداد یک جامعه و تامینکننده منافع مردم باشد‪ .‬افراد یک‬ ‫جامعه نسبت به امکانات ان جامعه حق مالکیت دارند‪ .‬صاحبان سیگنال و‬ ‫امواج رادیویی مردم هستند و نمایندگان مجلس به نمایندگی از صاحبان‬ ‫این سیگنالها میتوانند تصمیم بگیرند که به چه صورت استفاده شود‪.‬‬ ‫مردم به فضای مجازی و افزایش پهنای باند رای دادهاند‬ ‫شریعتی با انتقاد از مخالفین فضای مجازی که به نمایندگی از مردم به‬ ‫دنبال محدودیت این فضا هستند‪ ،‬افزود‪ :‬فضای مجازی‪ ،‬دیتا و سیگنال‬ ‫ملک شخصی نیست و دارایی ملت است و اگر قوانینی برای ان وضع شود‬ ‫که برای فردی حق ویژه قائل باشد مردم از این قانون تمکین نمیکنند‪.‬‬ ‫مردم در انتخابات گذشته به ایده گسترش فضای مجازی و افزایش‬ ‫پهنای باند رای بالغ به ‪ ۲5‬میلیونی دادهاند و این مسیر را انتخاب کردهاند‪.‬‬ ‫وی به حمایت از پیامرسانهای داخلی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پیامرسانهای داخلی باید در یک رقابت با شبکههای اجتماعی‬ ‫خارجی رشد کنند و با محدود کردن و بستن شبکههای اجتماعی‬ ‫خارجی‪ ،‬انان رشدی نخواهند داشت‪ .‬هماکنون هم مشکلی برای‬ ‫تعیین تکلیف شبکههای اجتماعی نیست‪ ،‬میتوانیم از مردم برای‬ ‫رای به مخالفت یا موافقت با شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام‬ ‫‪24‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫رفراندوم برگزار کنیم و نتایج ان هر چه بود همه تمکین کنند‪.‬‬ ‫این فعال رسانهای به لزوم بررسی فرصت‪ ،‬تهدید‪ ،‬قوت و ضعف هر‬ ‫پدیدهای تاکید کرد و با اشاره به دیدار اعضای شورای عالی فضای‬ ‫مجازی در سال ‪ 9۶‬با مقام معظم رهبری‪ ،‬گفت‪ :‬رهبری در این دیدار‬ ‫بر افق این فضا تاکید کردند و اشاره داشتند که در اینده در این‬ ‫فضا مرز و ارز یعنی دو عنصر حاکمیت ملی هر کشور از بین میرود‬ ‫و از هم اکنون باید برای اینده برنامهریزی کرد‪ .‬با پیشرفت فضای‬ ‫مجازی حاکمیت ملی بازتعریف میشود و داراییها تغییر میکند‪.‬‬ ‫شریعتی با بیان اینکه قدرت جدیدی ایجاد شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در انتخابات ‪ 9۲ ،۸۸‬و ‪ 9۶‬شبکههای اجتماعی‬ ‫مانند فیسبوک و تلگرام در ایران تاثیر بسیاری داشتند و باعث‬ ‫تحول شدند و در انتخابات ‪ ۱4۰۰‬نیز اینستاگرام تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی و رسانهای منافع اقتصادی و رقابت را یکی دیگر از‬ ‫دالیل پشت پرده محدودکنندگان فضای مجازی عنوان کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫فیلتر شبکههای اجتماعی و استفاده از ویپیان برای دسترسی به انها‪،‬‬ ‫دیتای داخلی تبدیل به دیتای خارجی شده و هزینههای مردم برای‬ ‫استفاده از این فضا دو برابر میشود و با این حساب باید بررسی شود‬ ‫این درامدها به سود چه افراد و شرکتهایی واریز میشود‪ .‬افشاگریها‬ ‫در فضای مجازی باید تبدیل به شفافسازی شود‪ ،‬البته فضای‬ ‫مجازی شفاف اجازه فساد نمیدهد که کسی بخواهد ان را افشا کند‪.‬‬ ‫شریعتی به نقش فضای مجازی در ایجاد کسبوکارها در مناطق‬ ‫محروم اشاره کرد و افزود‪ :‬من شاهد هستم و از طریق گزارشهایی‬ ‫که توسط فعالین مدنی حزب میدهند میدانم که در دورترین‬ ‫نقاط روستاهای سیستان و بلوچستان دخترانی توانستهاند از طریق‬ ‫اینستاگرام برای صنایع دستی سوزندوزی خود از تمام نقاط کشور‬ ‫مشتری داشته باشند و کسبوکاری برای خود در این حوزه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی به نقش سنتی مردم در ساختار قدرت در گذشته اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هماکنون با حضور شبکههای اجتماعی و فضای مجازی مردم‬ ‫صاحب قدرت شدهاند و میتوانند نظرات خود را اعالم کنند و تاثیر‬ ‫داشته باشند‪ .‬ما امروز با شهروند قدرتمند مواجه هستیم و افرادی از‬ ‫این موضوع راضی نیستند‪ .‬دسترسی به اینترنت‪ ،‬حقوق مکتسبه مردم‬ ‫است و به همین راحتی نمیتوانیم این حق را از مردم پس بگیریم‪.‬‬ صفحه 24 ‫به جای ممنوعسازی‪ ،‬باید مصونسازی کرد‬ ‫این فعال رسانهای برخوردها و محدودیتها را ناامیدکننده‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬این برخوردها امید و انگیزه را بین جوانان از بین‬ ‫میبرد‪ .‬اگر از بستن و محدود کردن تاکنون فایدهای بردیم از این به‬ ‫بعد هم میبریم‪ .‬به جای ممنوعسازی‪ ،‬باید مصونسازی کرد‪ .‬باید‬ ‫با حداکثر ازادی و حداقل ممنوعیت برای مردم دسترسی ایجاد‬ ‫شود و به مردم برای استفاده از این فضا اگاه و اموزش داده شود‪.‬‬ ‫حسن بیادی نیز با اشاره به اینکه از برخی از عناوین تعریف‬ ‫درستی در جامعه نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬فضای مجازی‪ ،‬واقعا‬ ‫مجازی نیست بلکه حقیقی است و واقعیت دارد‪ .‬همانطور‬ ‫که نمیتوانیم در مقابل جریان اب بایستیم‪ ،‬نمیتوانیم این‬ ‫فضا را نیز ببندیم اما درست است که این فضا باید قانونمند‬ ‫شود و کسی با قانونمند شدن این فضا مخالف نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تجربیات گذشته در برخورد با پدیدههای‬ ‫جدید در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدای ورود پدیدههای جدید در ابتدا‬ ‫برخوردهای سلبی انجام میشود‪ ،‬در صورتی که با تعیین حدود‬ ‫و مقررات میتوانیم استفاده درستی از این پدیدهها داشته باشیم‪.‬‬ ‫علل بیشتر این مشکالت‪ ،‬مدیریتهای جزیرهای است‪ .‬مشکل‬ ‫فضای مجازی نیز مدیریت جزیرهای و نبود مدیریت یکپارچه‬ ‫است‪ .‬ما نمیتوانیم تمام اینترنت و جهانی شدن را ببندیم‪ ،‬باید‬ ‫سیاستمداران و برنامهریزانی که همه را دشمن نمیدانند‪ ،‬بدون‬ ‫برخورد و نگاه چکشی گفتوگو کنند تا به راهحل مناسبی برسیم‪.‬‬ ‫نمیتوان فضای مجازی را از مردم گرفت‬ ‫این فعال سیاسی با بیان اینکه نمیتوانیم فضای مجازی را از‬ ‫مردم بگیریم‪ ،‬گفت‪ :‬باید مانند سیل که در صورت مهار شدن‬ ‫میتواند به فرصت تبدیل شود از تهدیدهای فضای مجازی فرصت‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬شبکههای اجتماعی مضرات سیاسی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و خانوادگی نیز دارد و باید با اموزش‪ ،‬تربیت و فرهنگسازی‬ ‫این مشکالت را کاهش دهیم‪ .‬با فضای مجازی ما میتوانیم‬ ‫جهانی شویم و فضای مجازی ابزار جهانی شدن ما است‪.‬‬ ‫بیادی به مباحث مربوط به محدود کردن شبکههای اجتماعی‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬پشت موضوع بستن و محدود کردن‬ ‫شبکههای اجتماعی مباحثی دیگر مطرح است و حتی اگر ما‬ ‫گام دوم انقالب اسالمی که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده‬ ‫است را بررسی کنیم‪ ،‬از ان بستن فضای مجازی درنمیاید‪.‬‬ ‫یکی از اهداف جهانیسازی‪ ،‬مدیریت شیشهای و شفاف است‪.‬‬ ‫وی به لزوم اصالح ساختارهای سیاسی و شکل انتخابات‬ ‫با وجود فضای مجازی اشاره کرد و گفت‪ :‬باید قانون بهطور‬ ‫یکسان برای همه اعمال شود و به خواستهها و نیازهای مردم‬ ‫توجه کنیم‪ .‬در فضای مجازی با راهاندازی کسب وکار‪ ،‬مشکالت‬ ‫مالی بسیاری از مردم رفع شده است و اگر تخلفی هم در این‬ ‫فضا انجام میشود مانند فضای واقعی باید با ان برخورد شود‪.‬‬ ‫کودک کشاورز‬ ‫ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﻬﺪى ﭘﻮر‪ -‬اقا ﯾه دوﻧه ادامﺲ بﺨﺮ‪ ،‬ﺗﺮوﺧدا ﯾه دوﻧه‪ .‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﯾه دوﻧه بﺨﺮ‪ ..‬ﺻدای مﺮد‪ :‬بﺮو اوﻧﻮر بﭽه مﺰاﺣم ﻧﺸﻮ‪ .‬اقا به ﺧدامﻦ بﭽه‬ ‫ﻧیستم‪ .‬بﭽه ﮐﺸاورزم‪ .‬بابام مﺮﯾﻀه‪ ،‬ﺧﻮاهﺶ میﮑنم ﯾه دوﻧه ادامﺲ بﺨﺮ‪...‬مﺮد‬ ‫رﻓت و مﻦ روی جدول ﮐنار ﺧیابﻮن ﻧﺸستم‪ ...‬با ﭼﺸماﻧی پﺮ از اشﮏ و دﻟی‬ ‫شﮑسته‪ ،‬رو به اسمان ﮐﺮدم و ﮔفتم ﺧداﯾا ﺣاﻻ ﭼﮑار ﮐنم؟ شﺐ شد‪ ،‬امﺮوز‬ ‫ﮐاسﺒی ﻧﮑﺮدم‪ .‬ﮐسی ازم ادامﺲ ﻧﺨﺮﯾد‪ ،‬با ﭼه روﯾی بﺮﮔﺮدم ﺧﻮﻧه !؟ ﺧداﯾا‬ ‫پدرم اﺣتیاج داره بﺒﺮمﺶ دﮐتﺮ‪ ،‬به ﺧﻮاهﺮم قﻮل دادم بﺮاش دﻓتﺮ ﻧﻘاشی بﺒﺮم‪.‬‬ ‫ﺧداﯾا ﺧﻮدت داری همه ﭼی رو از اون باﻻ ﺗماشا میﮑنی‪ ،‬ﺧﻮدت بﻬتﺮ از‬ ‫همه وﺿﻊ مارو می دوﻧی‪ ،‬شاﯾدم سﺮت جاﯾی دﯾﮕه ﮔﺮمه‪ ..‬ﺧداﯾا دﻟم ﺧیﻠی‬ ‫ﮔﺮﻓته‪ .‬ﻧفسم باﻻ ﻧمیادمیﺸه بﺸینی ﮐنارم؟ میﺨﻮام باهات ﺗا ﺻﺒﺢ ﺣﺮف بﺰﻧم‬ ‫‪،‬اﻧﻘدرﺣﺮف دارم ﮐه ﺗمﻮم شدﻧی ﻧیﺲ‪ .‬اﻧﮕار ﺧدا بﻬم ﮔفت بﮕﻮ‪ ...‬دارم‬ ‫ازسﺮما میﻠﺮزم‪ .‬بﺮای ﻟﺤﻈه ای اﺣساس ﮐﺮدم ﮐسی پتﻮﯾی روﯾم اﻧداﺧت‪.‬‬ ‫اﺣساس ﮔﺮما ﮐﺮدم‪ .‬ﺣﺲ عجیﺒی بﻬم دست داد‪.‬بدﻧم از اﯾﻦ ﺣﺲ اﻧﮕاربه‬ ‫ارامﺶ رسید وﯾه دﻓﻌه بیاد ﮔﺬشته اﻓتادم‪ .‬ﭼه روزﮔاری داشتیم‪ .‬اشﮑام روی‬ ‫ﺻﻮرﺗم سﺮازﯾﺮ شدو ﻧا ﺧﻮداﮔاه ﻟﺒاﻧم بﺤﺮﮐت اﻓتاد‪ :‬ﺧداﯾا مﻦ ﯾه پدر مﺮﯾﺾ‬ ‫دارم‪.‬ﯾه ﺧﻮاهﺮ ﮐﻮﭼﮏ‪.‬ﻧﮕﻬداری ازاوﻧا در اﯾﻦ شﻬﺮﻏﺮﯾﺐ بﺮام سﺨت وﻏیﺮ‬ ‫قابﻞ ﺗﺤمﻞ شده‪ .‬دوست دارم ﺣﺮﻓامﻮ به بﺰرﮔان ﮐﺸﻮر بﮕم‪ .‬اما دستم بﻬﺸﻮن‬ ‫ﻧمیﺮسه‪ .‬میﺨﻮام بﻬﺸﻮن بﮕم پدرم ﯾه ﮐﺸاورزه‪ .‬ماﺗﻮی ﯾه روستا باﻏدار بﻮدﯾم‪.‬‬ ‫ﮐﺸاورزی میﮑﺮدﯾم‪ .‬منﻮ پدرم هﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺗا شﺐ ﺗﻮی زمیﻦ ﮐﺸت زار‪،‬‬ ‫مﺸﻐﻮل ﮐار بﻮدﯾم‪ .‬بیﻞ میﺰدﯾم‪ .‬ﮐﻮد میدادﯾم ‪.‬سم میﺰدﯾم‪ .‬هﺮس میﮑﺮدﯾم‬ ‫وقتی با ﮐمﺒﻮد اب مﻮاجه بﻮدﯾم بامیﺮاب دعﻮا داشتیم‪ .‬قدرت ﺧﺮﯾدﺗاﻧﮑﺮ‬ ‫اب ﻧداشتیم‪ .‬با اﯾﻦ ﺣال ﺗﻮ ﭼﻠه ﺗابستﻮن ازشدت ﮐار ﺧیﺲ عﺮق میﺸدﯾم‬ ‫ﺗااﻧﭽه ﮐاشته بﻮدﯾم به ﺛمﺮبﺮسه‪ .‬ﭼﺸمامﻮن باﯾﻦ درﺧتان سﺮبفﻠﮏ ﮐﺸیده‬ ‫ﺧیﺮه میماﻧد ﺗا باﻻﺧﺮه میﻮه ها بﺒار بﺸینه‪ .‬ﻓصﻞ ﻓﺮوش ﮐه میﺸد دﻻﻟﻬای بی‬ ‫اﻧصاف ﺗا دﻟتان بﺨﻮاهد ﺗﻮی سﺮمال میﺰدﻧد ومﺤصﻮﻻت را مفت میﺨﺮﯾدن‬ ‫و به بار ﻓﺮوشان میفﺮوﺧتند‪ .‬وقتی درﺧتﻬا ﺗﻬی ازمیﻮه میﺸد ﻧاﭼارمیﺸدﯾم به‬ ‫میدان بﺮوﯾم ومیﻮه بﺨﺮﯾم‪ .‬قیمت ﮐه میﭙﺮسیدﯾم بﺮق از ﭼﺸماﻧمان میﭙﺮﯾد‪.‬‬ ‫ﭼﻮن به ﭼند بﺮابﺮ قیمتی ﮐه دﻻل از ما ﺧﺮﯾده بﻮد ﺣاﻻ باﯾد ازشﻮن بﺨﺮﯾم‪.‬‬ ‫پدرم ﻏﺮ میﺰد ﮐه ﮐﺸاورزی ﭼه سﻮد داره ؟ سﻮد را دﻻل و واسﻄه میﺒﺮد و‬ ‫ﺧﺮﺣمال مفت ﮐﺸاورزه‪ ..‬پدرم وقتی اﯾﻦ وﺿﻊ را میدﯾد ﻓﻘﻂ ﻏﺮ میﺰد و‬ ‫میﮕفت‪ :‬اﺧﺮ اﯾﻦ ﭼه قاﻧﻮﻧیه ﮐه دستﻬای ما پینه بﺒنده‪ .‬ﺻﻮرﺗمﻮن ﺗﻮﮔﺮما‬ ‫بسﻮزه و ﻓصﻞ ﻓﺮوش بار‪ ،‬سﻮدش رو دﻻل و واسﻄه بﺒﺮه‪....‬؟ اوﻧﻘدر ﮔفت و‬ ‫ﮔفت ﺗا عاقﺒت ﺧﻮدش را از شﺮ ﮐﺸاورزی راﺣت ﮐﺮد و اومد شﻬﺮ و شد‬ ‫دوره ﮔﺮد‪ .‬ﺻﺒﺢ ﺗا شﺐ پﺮسه میﺰد اهﻦ اﻻت میﺨﺮﯾم‪ ....‬و منم شدم ادامﺲ‬ ‫ﻓﺮوش‪ .‬اﺧدا شنیدی ﭼیا ﮔفتم؟ اﺧدا ﭼﺮا ﮐسی ﻧیﺲ بداد ﮐﺸاورز بﺮسه‪.‬‬ ‫ﭼﺮاﮐسی ﻧیﺲ باﯾﻦ روستاها و ﮐﺸاورزها سﺮبﺰﻧه و ﭼاره اﻧدﯾﺸی ﮐنه‪ .‬ﭼﺮا‬ ‫ﮐسی ﻧیﺲ دست اﯾﻦ واسﻄه ها رو ﮐﻮﺗاه ﮐنه ﺗا مﺮدم با هﺮ درامدی بتﻮﻧﻦ‬ ‫بجای ﻧﮕاه ﮐﺮدن به میﻮه ها اﻧﻬارا بﺨﺮن اما ﺣسﺮت ﻧﺨﻮرن‪ .‬ﭼﺮاﮐسی ﻧیﺲ‬ ‫جﻠﻮ اﯾﻦ بی عداﻟتی هارو بﮕیﺮه؟ ﺧداﯾا ﺗا ﮐی مﺮدم باﯾستی ﺗاوان مسﺌﻮﻟیﻦ بی‬ ‫ﺗﻮجه وﮐار ﻧابﻠد را بدن؟ ﺧدا ﺧسته شدم ازاﯾﻦ همه ﻧامﺮدمی ها‪ .‬ﮐﺞ رﻓتارﯾﻬا‪.‬‬ ‫ﺧداﯾا به دل پدرم بنداز بﺮﮔﺮدﯾم به روستا و دوباره ﮐﺸاورزی ﮐنیم ‪..‬ﺧداﯾا‬ ‫مﻦ جﺰاﯾﻦ هیﭻ ﺧﻮاسته ای ازت ﻧدارم‪ .‬بﺸﺮﻃی ﮐه دوﻟت میﻮه هارو با قیمت‬ ‫منصفاﻧه از ما بﺨﺮه و وارد بازارﮐنه‪ .‬ﺧدا ‪،‬ﺣﺮﻓامﻮ شنیدی؟ پﺲ اﻧجامﺶ‬ ‫بده‪ .‬دﻟم میﺨﻮاد اﻻن ﮐه میﺮم ﺧﻮﻧه به پدرم بﮕم باﺧدا ﺣﺮف زدم‪ .‬قﻮل داد‬ ‫اﮔه بﺮﮔﺮدﯾم روستا و ﮐﺸاورزی رو شﺮوع ﮐنیم به دل مسﺌﻮﻟیﻦ میندازه ﮐه‬ ‫به داد ﮐﺸاورزها بﺮسﻦ‪ .‬به اوﻧا ﮐمﮏ ﮐنﻦ‪.‬ﯾاری بدن‪ .‬پسﺮک عیﻦ جﺮقه‬ ‫ازجا پﺮﯾد و بدون اﯾنﮑه ﺗﻮجﻬی به اﺗﻮمیﺒﻞ ها داشته باشه دوان دوان بسمت‬ ‫ﺧﻮﻧه شﻮن دوﯾد ﺗا پدر را راﺿی بﺮﻓتﻦ روستا ﮐنه‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫گفتگو‬ ‫سید ضیاء هاشمی‬ ‫رقم باالی دستمزد فساد ایجاد کرده و سینما را نابود می کند‬ ‫سید ضیاء هاشمی تهیه کننده سینما است‪.‬‬ ‫از مهم ترین فعالیت های او می توان به تهیه‬ ‫اثاری چون عروس ‪ ،‬دزد عروسک ها‪ ،‬روز‬ ‫فرشته ‪ ،‬شوکران‪ ،‬امیر‪ ،‬اینده و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬وی‬ ‫کار حرفه ای خود را از سال ‪ 61‬با حضور در حوزه‬ ‫هنری و تهیه اثار دفاع مقدس اغاز کرد‪ .‬سال‬ ‫‪ 1372‬در فیلم روز فرشت ه به کارگردانی بهروز‬ ‫افخمی به عنوان تهیه کننده فعالیت داشت‪.‬‬ ‫او عالوه بر تهیه کنندگی مدیریت سینماهای‬ ‫تحت پوشش حوزه هنری را عهده دار شد‪.‬‬ ‫تاسیس موسسه مهاب فیلم‪ ،‬تاسیس موسسه‬ ‫پخش و تبلیغات تحت پوشش سازمان توسعه‬ ‫سینمایی سوره‪ ،‬تاسیس شورای پخش فیلم‬ ‫در مجمع تهیه کنندگان فیلم ایران همچنین‬ ‫عضو شورای مرکزی اتحادیه تهیه کنندگان از‬ ‫فعالیت های صنفی او به شمار می اید‪ .‬هاشمی‬ ‫که از تهیه کنندگان با سابقه به شمار می اید‬ ‫این روزها نسبت به سینما و فعالیت های هنری‬ ‫گله مند است این گله را میتوان در کلمه به‬ ‫کلمه گفتگوی رودرویش با غالمرضا گمرکی‬ ‫خواند ‪ .‬مخاطبان گرامی گفتگوی غالمرضا‬ ‫گمرکی را با سید ضیاء هاشمی بخوانید‪:‬‬ ‫به نظر شما وجاهت و اعتبار اتحادیه‬ ‫سابق (اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع فیلم‬ ‫ایران) با اتحادیه امروز (اتحادیه صنف تهیه‬ ‫کنندگان سینمای ایران) چه تفاوتی دارد‬ ‫از گوشه و کنار شنیده می شود برخی از‬ ‫تهیه کنندگان با این اتحاد مخالف هستند؟‬ ‫اتحاد در جمهوری اسالمی در بخش های‬ ‫مختلف کار سختی است حاال در سینما و هنر‬ ‫و بخش تهیه کنندگی سخت تر است زیرا منافع‬ ‫و مصالح اقتصادی در ان نهفته است بنابراین‬ ‫طبیعی است که عده ای اصال راضی نباشند‬ ‫نظرات و اقتدارشان را به دیگران واگذار کنند‪.‬‬ ‫این تقسیم بندی های نفسانی وجود دارد من‬ ‫از ابتدای این تقسیم بندی ها حضور داشتم و‬ ‫می دانم برای چه اهدافی این تقسیم بندی ها‬ ‫رخ داده است به ضرس قاطع عرض می کنم‬ ‫تمام مخالفین این اتحادیه‪ ،‬مشکالت شخصی‬ ‫دارند البته افراد انگشت شماری هستند که بحث‬ ‫نفسانی ندارند اما نگرانی هایی برای اداره امور‬ ‫دارند که به انها ارادت دارم‪ .‬اتحادیه سابق در‬ ‫دوران بی نظیری شکل گرفت‪ .‬قبل از فروپاشی‪،‬‬ ‫دو سالی بود که وضعیت اتحادیه خراب شد و در‬ ‫ان فتنه ها و دسته بندی های صورت گرفته بود‬ ‫که از مجمع تولید کنندگان و انجمن به اتحادیه‬ ‫‪26‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫رسیدیم ‪ .‬االن وضعیت اتحادیه تهیه کنندگان‬ ‫سینمای ایران محکمتر است‪ .‬اول اتحادیه‬ ‫مجمع تولید کنندگان بی نظیر بود و یکی از‬ ‫قدرتمندترین سندیکاهای سینمای کشور بود‬ ‫اگر همه تهیه کنندگان همت کنند و منافع خود‬ ‫را در نظر نگیرند اتحاد شکل بهتری می گیرد‪.‬‬ ‫چرا شورای صنفی نمایش به فیلم های‬ ‫هنری اکران مناسب نمی دهد؟‬ ‫فیلم های جشنواره ای همانطور که از نامشان‬ ‫پیداست اصال فیلم های اکران نیستند و نباید‬ ‫توقع اکران داشته باشند‪ .‬فیلم های اقای فرهادی‬ ‫یا فیلم های اقای کیارستمی استثناء هستند که‬ ‫در میان ‪ 5000‬سالن نمایش در ‪ 200‬سالن‬ ‫به نمایش در می اید‪ .‬شورای صنفی نمایش‬ ‫اختیارات مالی ندارد که بخواهد کمک کند تنها‬ ‫دولت می تواند کمک کند که در دولت هم عالقه‬ ‫ای به سینما دیده نمی شود‪ .‬فیلم فرهنگی تنها‬ ‫برای عالقمندان به هنر و تجربه ساخته می شود‬ ‫افرادی که به دنبال این نوع اثار هستند خودشان‬ ‫به دنبال اکران هستند ‪ .‬در ایران هم باید در‬ ‫پلتفروم ها و نمایش خاص به دنبال اکران باشند‪.‬‬ ‫اکران سینمای ایران با این دست فیلم ها رونقی‬ ‫ندارد و جوابگو نیست زیرا باید سالن دار بتواند‬ ‫با فروش فیلم چراغ سینما را روشن نگه دارد‪.‬‬ ‫این نوع فیلم ها مخاطب گریز هستند مدل‬ ‫سینمای هنر و تجربه مدل خوبی است اما نه با‬ ‫این روند که تعداد زیادی افراد از این گروه ارتزاق‬ ‫کنند بلکه با دو نیروی انسانی بتوانند با روش‬ ‫درست این فیلم ها را نمایش دهند‪ .‬این سیستم‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کامال ناکارامد است‪ .‬هنر و تجربه جایگاه خوبی‬ ‫برای این دسته فیلم ها است‪ .‬ساز و کار سینما‪،‬‬ ‫صنعت است و باید مخاطب داشته باشد‪ .‬اگر این‬ ‫فیلمسازها به دنبال اکران هستند نباید این نوع‬ ‫فیلم ها را بسازند ‪.‬اگر برای جشنواره ها فیلم می‬ ‫سازند که جایگاهش را می دانند و در جای خود‬ ‫می توانند اعتبار کسب کنند‪ .‬در دنیا هم این است‬ ‫این دست اثار در اکران سوبسید دریافت نمی‬ ‫کنند بلکه در تولید مورد حمایت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫عامل گرانی دستمزد بازیگران سوپر‬ ‫استار چیست و چه راهکاری برای کاهش‬ ‫ان وجود دارد؟‬ ‫عامل افزایش هزینه تولید چند مورد است‪.‬‬ ‫بخشی از این افزایش دستمزدها به دلیل زیاده‬ ‫خواهی سوپراستارها است که تعداد بسیار کمی‬ ‫از بازیگران این نوع دستمزدها را طلب می کنند‪.‬‬ ‫این افراد احساس می کنند سینمای ایران را زنده‬ ‫نگه داشتند و باید این دستمزدها را بگیرند‪ .‬این‬ ‫دستمزدها از بخش خصوصی تامین نمی شد‪.‬‬ ‫پول های عجیب از نهادهای عمومی (اوج‪ ،‬حوزه‬ ‫هنری‪ )....‬تامین می شد و بعدتر پول های بی‬ ‫حساب و کتاب وارد سینما شد‪ .‬سرمایه گذارانی‬ ‫که پول هایشان را جایی نمی توانستند ببرند‬ ‫و عالقه به دیده شدن و شهرت هم داشتند‬ ‫پولشان را وارد سینما کردند‪ .‬سرمایه گذاری در‬ ‫ملک و دالر اشباع شده بود پس ترجیح دادند‬ ‫در سینما سرمایه گذاری کنند‪ .‬دستمزدها تنها‬ ‫زیاده خواهی استارها نبود بلکه سرمایه گذارها‬ ‫برای کسب شهرت و محبوبیت سعی در ارائه پول‬ صفحه 26 ‫های هنگفت داشتند تا با استارها عکس یادگاری‬ ‫بگیرند‪.‬به سرعت دستمزدها ارقام نجومی شد و‬ ‫تاثیر روی مجموعه دستمزد افراد پشت صحنه‬ ‫(کارگردان‪ ،‬فیلمبردارو‪ )...‬هم گذاشت ‪ .‬اقتصاد‬ ‫نابسامان کشور هم مزید بر علت شد‪ .‬شاید برای‬ ‫افرادی که سالی یکبار کار می کنند باال بودن‬ ‫دستمزدشان قابل اعتنا باشد ‪ .‬اما پیشنهاد این‬ ‫است برای این که چرخ سینما بچرخد و این‬ ‫سینما دوام پیدا کند بهتر است افراد در هر‬ ‫کسوتی در تولید مشارکت کنند از ابتدا سهم‬ ‫بگیرند یا مشارکت در سود داشته باشند به این‬ ‫منوال که مبلغی را دستمزد بگیرند و هرچه از‬ ‫یک رقمی بیشتر باشد براساس توافق حاصله‬ ‫از سود سهم بگیرند‪ .‬اما اینکه صنوف بخواهند‬ ‫بدون حساب و کتاب دستمزد باال ببرند و کف‬ ‫دستمزد تعیین کنند کار خطایی است‪ .‬این نوع‬ ‫رفتار منجر به قراردادهایی حیرت اور شده است‪.‬‬ ‫چطور ممکن است یک مجموعه کارگزاری علیه‬ ‫سینما قرار بگیرد‪ .‬متاسفانه این نوع عملکرد بی‬ ‫خردی است ‪ .‬این نوع قراردادها علیه خود سینما‬ ‫است‪ .‬تولید و انگیزه ها پایین می اید‪ .‬سرمایه‬ ‫گذارهای انچنانی هم از سینما می روند همانطور‬ ‫که رفتند‪ .‬تهیه کنندگان واقعی همان هایی‬ ‫هستند که ادامه دادند و هنوز فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تهیه کنندگان کف قرارداد تعیین نکردند اما‬ ‫انها که کف دستمزد تعیین کردند اشتباه کردند‬ ‫‪ .‬دستمزد فیلمنامه نویس ها کارشناسی نشده‬ ‫بود‪ .‬کف قیمت برای چند فیلمنامه نویس است‬ ‫‪ .‬تعیین کف قیمت اشتباه استراتژیک بود که‬ ‫انجمن فیلمنامه نویسان مرتکب شد‪ .‬اقای سجاده‬ ‫چی از دوستان من است اما ایکاش با من مراوده‬ ‫می کردند که با کارشناسی درست کار پیش می‬ ‫رفت‪ .‬فیلمنامه نویس ها هم می توانند مشارکت‬ ‫در تولید داشته باشند در صنوف مختلف می توان‬ ‫این روال را ایجاد کرد‪ .‬کارگردانی که چند میلیارد‬ ‫می گیرد حاضر به مشارکت در فیلمی که تولید‬ ‫می کند نیست زیرا قصد دارد دالر بخرد و سرمایه‬ ‫گذاری کند‪ .‬این مشکل جدی سینمای ما است‪.‬‬ ‫رقم باالی دستمزد فساد ایجاد می کند و سینما‬ ‫را نابود می کند‪ .‬باید مشارکت در تولید یا در سود‬ ‫صورت بگیرد تا سینما بتواند به روند خود ادامه‬ ‫بدهد‪ .‬برای این که سینما بتواند سرپا و زنده بماند‪.‬‬ ‫با توجه به شیوع کرونا چرا دولت اصرار‬ ‫به بازگشایی سالن های سینما دارد؟‬ ‫تا جایی که می دانم دولت اصرار به بازگشایی‬ ‫سینما ندارد‪ .‬وزارت ارشاد به دنبال کمک به‬ ‫اهالی سینما است ‪ .‬اولویت دولت های جمهوری‬ ‫اسالمی سینما نیست و نبوده است ‪ .‬سینما برای‬ ‫دولت اقای روحانی هم ارزشی نداشته و ندارد‪.‬‬ ‫وزارت ارشاد اگر سینما ها را باز کرده فقط برای‬ ‫این است که بتواند نیاز اهالی سینما را پاسخگو‬ ‫باشد و دوباره سینماها فعالیت کنند تا بتوانیم‬ ‫شاهد رونق ان باشیم‪ .‬اما به عقیده من باز کردن‬ ‫و بستن سینما کار خوبی نیست‪ .‬اگر بسته باشد‬ ‫ولع فیلم دیدن مردم در سینما بیشتر خواهد‬ ‫بود‪ .‬امیدواریم شرایط کرونا قابل کنترل باشد و‬ ‫انشاءاهلل از فرودین و اردیبهشت شاهد بازگشایی‬ ‫مناسب سینماها و رونق ان باشیم‪ .‬دولت تنها می‬ ‫تواند بلیت تهیه کند و به ارگان ها و نهادها بدهد‬ ‫تا کارمندان در صورت تمایل به سالن های سینما‬ ‫بروند اما بعید می دانم در ان زمان هم خانواده‬ ‫ها استقبال کنند‪ .‬مردم فرزندانشان را به مدرسه‬ ‫نمی فرستند بعد اجازه بدهند به سینما بروند!‬ ‫چقدر قرارداد تیپ که از سوی تهیه‬ ‫کنندگان مورد تایید است قابل اجرا است‬ ‫و چه تضمینی وجود دارد که مبالغی را‬ ‫زیرمیزی از تهیه کنندگان دریافت نکنند؟‬ ‫قراردادهای تیپ تهیه کنندگان دو سال روی‬ ‫ان کار شده است و وکالیی که از سینما سررشته‬ ‫دارند روی ان کار کردند‪ .‬این که تهیه کننده‬ ‫به عنوان کارفرما با ‪ 30‬نوع قرارداد سر و کله‬ ‫بزند بیش از ان که به فکر فراهم اوردن شرایط‬ ‫تولید فیلم باشند باید ببیند در کدام قرارداد چه‬ ‫تعهدی داده اند‪ .‬اما با قراردادهای تیپ که از سوی‬ ‫تهیه کنندگان تنظیم شده است که عده ای می‬ ‫گویند یک طرفه است اما هر دو طرف را مورد‬ ‫توجه قرارداده است و طرف اول به عنوان تهیه‬ ‫کننده موظف به مفاد قرارداد می شود‪ .‬طرف‬ ‫دوم ‪ 30‬صنف است و نمی تواند برای طرف اول‬ ‫تعیین تکلیف کند‪ .‬پس تالش کنیم با همراهی‬ ‫همه افراد سینما یک روند درست را پی بگیریم‪.‬‬ ‫برای رسیدن به شرایط مطلوب باید سعی کنیم‬ ‫خودمان به قراردادها پایبند باشیم اگر تهیه‬ ‫کننده به قرارداد پایبند باشد هیچ گاه قراردادها‬ ‫و تعهدات زیرمیزی محقق نمی شود‪ .‬باید تالش‬ ‫کنیم چراغ سینما را روشن نگه داریم و به فکر‬ ‫منافع خلق الساعه خود در هر صنف نباشیم‪.‬‬ ‫درباره این مهم که برگزاری جشنواره‬ ‫فیلم فجر چقدر می تواند به اقبال مخاطب‬ ‫از سالن های سینما کمک کند ؟‬ ‫همه چیز بستگی به نحوه برگزاری جشنواره‬ ‫و فروش بلیت از طریق درگاه های فروش دارد‬ ‫‪ .‬باید دید مدیران چگونه می توانند اوضاع را‬ ‫مدیریت کنند‪ .‬در حرف نحوه فروش بلیت ها و‬ ‫این که مخاطب به گیشه برای تهیه بلیت مراجعه‬ ‫نمی کند بد نیست اما در اجرا باید دید چقدر‬ ‫ساز و کار مناسب وجود دارد این که مردم و‬ ‫هنرمندان هر روز باید به سیستم مراجعه کنند‬ ‫و سینمای نزدیک محل زندگی را پیدا کنند و‬ ‫فیلم مورد عالقه خود را انتخاب و رزرو کنند کار‬ ‫بسیار خوبی است اما این که سیستم می تواند‬ ‫پاسخگوی نیاز مخاطب باشد و هنگ نکند بسیار‬ ‫مهم است ‪ .‬متاسفانه در حرف بسیار خوب است‬ ‫اما در اجرا هنوز نمی توانیم قضاوت کنیم‪ .‬با‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫توجه به ظرفیت سالن های نمایش که در اختیار‬ ‫مخاطب قرار می گیرد (‪ 30‬درصد ظرفیت)‬ ‫اگر بتوانند کنترل کنند بسیار ارزنده است‪.‬‬ ‫تا امروز فیدبک مردمی نداشتیم استقبال در‬ ‫هنرمندان دیده می شود اما مخاطب سینما مردم‬ ‫هستند‪ ،‬هنرمندان مخاطب به شمار نمی ایند‪.‬‬ ‫هنرمندان در سال تحویل سینما می خواهند‬ ‫دسترنج یک ساله خود را ببینند و ارزیابی کنند‬ ‫درباره استقبال مردم توضیح بدهید؟‬ ‫استقبال از سوی خانواده ها نخواهد بود تنها‬ ‫جوانان از فیلم های جشنواره ممکن است استقبال‬ ‫کنند‪ .‬با تعداد کم فیلم های جشنواره امسال هم‬ ‫می توانیم به این نتیجه برسیم که فیلم خوبی‬ ‫نداریم یا اگر هم داریم در جشنواره به دالیلی‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬تصور من این است که مردم‬ ‫استقبال انچنانی از جشنواره امسال نخواهند کرد‪.‬‬ ‫زیرا مردم بلیت را نمی توانند به صورت ده روزه‬ ‫خریداری کنند و باید روز به روز خریداری صورت‬ ‫گیرد اگر فیلم خوبی از نظر مخاطب وجود داشته‬ ‫باشد ظرفیت سالن سینما با توجه به افزایش‬ ‫تعداد سالن نمی تواند پاسخگوی عالقمندان‬ ‫باشد و مخاطب ممکن است دلزده شود‪ .‬تهیه‬ ‫کنندگان تعدادی کد از ارشاد در اختیار گرفتند‬ ‫اما برای ما هم روشن نیست که ظرفیت سالن‬ ‫برای تهیه کنندگان که کد در اختیار دارند در‬ ‫طول جشنواره رزرو خواهد بود یا فقط برای یک‬ ‫روز اعتبار دارد‪ .‬متاسفانه در جلسات برگزاری‬ ‫جشنواره نیز از وجود تهیه کنندگان استفاده‬ ‫نشد و اطالع رسانی درستی صورت نگرفته است‬ ‫‪ .‬با این اوصاف در فیلم هایی که با توجه به اسم‬ ‫و رسم کارگردان یا موضوع فیلم مورد توجه‬ ‫مخاطب هستند اهالی سینما از ان ها بهره ای‬ ‫نخواهند داشت زیرا باید صبح زود رزرو کنند که‬ ‫کمتر افراد سحر خیزی در این حوزه وجود دارند‪.‬‬ ‫مجموعا به اقبال مخاطب چندان خوش بین‬ ‫نیستم اما امیدوارم مخاطب اقبال نشان دهد‪.‬‬ ‫درباره ارای مردمی و جمع اوری ان در‬ ‫جشنواره سی و نهم بگویید؟‬ ‫امسال با توجه به سیستم سمفا سازمان‬ ‫سینمایی تصمیم گرفت از طریق سمفا که گفته‬ ‫می شود سیستم پیچیده ای دارد جمع اوری‬ ‫ارای مردمی که بلیت از طریق درگاه ها خریداری‬ ‫کردند صورت می گیرد انجام می شود‪ .‬پیش تر‬ ‫خانه سینما هم که متولی جمع اوری ارای مردمی‬ ‫بود بخشی از ارا را به شیوه الکترونیک جمع اوری‬ ‫می کردند اما در ان سیستم‪ ،‬برخی صاحبان اثار‬ ‫بلیت از گیشه تهیه می کردند چون برایشان ارای‬ ‫مردمی بسیار مهم بود‪ .‬امسال با توجه به عدم‬ ‫بلیت فروشی در گیشه ارای سالم تری خواهیم‬ ‫داشت اما باید دید جمع اوری ارای مردمی بر‬ ‫عهده چه افرادی خواهد بود که این از اهمیت‬ ‫خاصی برخورد است تا تقلب صورت نگیرد ‪.‬‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫گزارش‬ ‫فیلترشکن‪ ،‬هزینه اینترنت را دو برابر میکند‬ ‫برخی فعاالن سیاسی و رسانهای معتقدند منافع اقتصادی‬ ‫یکی از مزایای محدودیت فضای مجازی است‪ ،‬از انجایی که با‬ ‫فیلتر شبکههای اجتماعی و استفاده از فیلترشکن‪ ،‬هزینههای‬ ‫مردم برای استفاده از فضای مجازی دو برابر میشود و باید‬ ‫دید این درامدها به سود چه افراد و شرکتهایی واریز میشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن بیادی‪ ،‬فعال سیاسی و دبیر کل حزب‬ ‫ابادگران جوان و سعید شریعتی‪ ،‬فعال سیاسی و رسانهای و عضو‬ ‫شورای مرکز حزب اتحاد ملت ایران‪ ،‬در نشست نقدواندیشه وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات با موضوع «سیاست و فضای مجازی» به‬ ‫گفتوگو درباره دسترسی مردم به اینترنت پرداختند و با بیان اینکه‬ ‫این دسترسی‪ ،‬حق مردم است و نمیتوان این حق را از انان سلب کرد‪،‬‬ ‫به لزوم برنامهریزی برای تبدیل تهدیدها به فرصتها تاکید کردند‪.‬‬ ‫سعید شریعتی درباره محدودسازی شبکههای اجتماعی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام همیشه‬ ‫وجود دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیمگیران هستند که برای دسترسی‬ ‫جامعه ایرانی به شبکههای اجتماعی تصمیم میگیرند و باید‬ ‫پاسخ دهند که چرا باید خود را از این فضا محروم کنیم‪.‬‬ ‫وی با تشبیه جامعه به بدن انسان و شبکههای اجتماعی به تبسنج‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پدیدههای ناخوشایندی در جامعه مانند عفونت در بدن انسان وجود‬ ‫دارد و ازاردهنده هستند اما نباید برای رفع این ناخوشایندیها تبسنج‬ ‫را از بین ببریم‪ .‬شبکههای اجتماعی بهترین تبسنجهای جامعه هستند‪.‬‬ ‫سیاستگذاران با رصد شبکههای اجتماعی و اطالع از جامعه میتوانند‬ ‫با سیاستگذاریهای درست جامعه را به سمت صحیح هدایت کنند‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی به مبانی مختلف قوانین اشاره کرد و گفت‪ :‬قوانین باید‬ ‫مبتنی بر قرارداد یک جامعه و تامینکننده منافع مردم باشد‪ .‬افراد یک‬ ‫جامعه نسبت به امکانات ان جامعه حق مالکیت دارند‪ .‬صاحبان سیگنال و‬ ‫امواج رادیویی مردم هستند و نمایندگان مجلس به نمایندگی از صاحبان‬ ‫این سیگنالها میتوانند تصمیم بگیرند که به چه صورت استفاده شود‪.‬‬ ‫مردم به فضای مجازی و افزایش پهنای باند رای دادهاند‬ ‫شریعتی با انتقاد از مخالفین فضای مجازی که به نمایندگی از مردم به‬ ‫دنبال محدودیت این فضا هستند‪ ،‬افزود‪ :‬فضای مجازی‪ ،‬دیتا و سیگنال‬ ‫ملک شخصی نیست و دارایی ملت است و اگر قوانینی برای ان وضع شود‬ ‫که برای فردی حق ویژه قائل باشد مردم از این قانون تمکین نمیکنند‪.‬‬ ‫مردم در انتخابات گذشته به ایده گسترش فضای مجازی و افزایش‬ ‫پهنای باند رای بالغ به ‪ ۲5‬میلیونی دادهاند و این مسیر را انتخاب کردهاند‪.‬‬ ‫وی به حمایت از پیامرسانهای داخلی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پیامرسانهای داخلی باید در یک رقابت با شبکههای اجتماعی‬ ‫خارجی رشد کنند و با محدود کردن و بستن شبکههای اجتماعی‬ ‫خارجی‪ ،‬انان رشدی نخواهند داشت‪ .‬هماکنون هم مشکلی برای‬ ‫تعیین تکلیف شبکههای اجتماعی نیست‪ ،‬میتوانیم از مردم برای‬ ‫رای به مخالفت یا موافقت با شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام‬ ‫‪24‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫رفراندوم برگزار کنیم و نتایج ان هر چه بود همه تمکین کنند‪.‬‬ ‫این فعال رسانهای به لزوم بررسی فرصت‪ ،‬تهدید‪ ،‬قوت و ضعف هر‬ ‫پدیدهای تاکید کرد و با اشاره به دیدار اعضای شورای عالی فضای‬ ‫مجازی در سال ‪ 9۶‬با مقام معظم رهبری‪ ،‬گفت‪ :‬رهبری در این دیدار‬ ‫بر افق این فضا تاکید کردند و اشاره داشتند که در اینده در این‬ ‫فضا مرز و ارز یعنی دو عنصر حاکمیت ملی هر کشور از بین میرود‬ ‫و از هم اکنون باید برای اینده برنامهریزی کرد‪ .‬با پیشرفت فضای‬ ‫مجازی حاکمیت ملی بازتعریف میشود و داراییها تغییر میکند‪.‬‬ ‫شریعتی با بیان اینکه قدرت جدیدی ایجاد شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در انتخابات ‪ 9۲ ،۸۸‬و ‪ 9۶‬شبکههای اجتماعی‬ ‫مانند فیسبوک و تلگرام در ایران تاثیر بسیاری داشتند و باعث‬ ‫تحول شدند و در انتخابات ‪ ۱4۰۰‬نیز اینستاگرام تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی و رسانهای منافع اقتصادی و رقابت را یکی دیگر از‬ ‫دالیل پشت پرده محدودکنندگان فضای مجازی عنوان کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫فیلتر شبکههای اجتماعی و استفاده از ویپیان برای دسترسی به انها‪،‬‬ ‫دیتای داخلی تبدیل به دیتای خارجی شده و هزینههای مردم برای‬ ‫استفاده از این فضا دو برابر میشود و با این حساب باید بررسی شود‬ ‫این درامدها به سود چه افراد و شرکتهایی واریز میشود‪ .‬افشاگریها‬ ‫در فضای مجازی باید تبدیل به شفافسازی شود‪ ،‬البته فضای‬ ‫مجازی شفاف اجازه فساد نمیدهد که کسی بخواهد ان را افشا کند‪.‬‬ ‫شریعتی به نقش فضای مجازی در ایجاد کسبوکارها در مناطق‬ ‫محروم اشاره کرد و افزود‪ :‬من شاهد هستم و از طریق گزارشهایی‬ ‫که توسط فعالین مدنی حزب میدهند میدانم که در دورترین‬ ‫نقاط روستاهای سیستان و بلوچستان دخترانی توانستهاند از طریق‬ ‫اینستاگرام برای صنایع دستی سوزندوزی خود از تمام نقاط کشور‬ ‫مشتری داشته باشند و کسبوکاری برای خود در این حوزه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی به نقش سنتی مردم در ساختار قدرت در گذشته اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هماکنون با حضور شبکههای اجتماعی و فضای مجازی مردم‬ ‫صاحب قدرت شدهاند و میتوانند نظرات خود را اعالم کنند و تاثیر‬ ‫داشته باشند‪ .‬ما امروز با شهروند قدرتمند مواجه هستیم و افرادی از‬ ‫این موضوع راضی نیستند‪ .‬دسترسی به اینترنت‪ ،‬حقوق مکتسبه مردم‬ ‫است و به همین راحتی نمیتوانیم این حق را از مردم پس بگیریم‪.‬‬ صفحه 24 ‫نبود بازارچه کشاورزی جهت فروش‬ ‫محصوالت مشکل بزرگی است‬ ‫ابواالفضل کیمیایی‪ -‬قوم لر با مردمانی‬ ‫دلیر و دالور در تمام مقاطع تاریخی اگاهانه‬ ‫و از روی عشق به اب و خاک سرزمینشان‬ ‫در دفاع از ان به پاخواستند و در مقابل‬ ‫تمام متجاوزین ایستادگی کرده اند‪ .‬استان‬ ‫لرستان به مرکزیت شهر خرم اباد به عنوان‬ ‫یکی از استانهای حاصلخیز است که از خاک‬ ‫بسیار مرغوب واب گوارایی برخوردار است‪.‬به‬ ‫همین سبب بسیاری از مردم شریف لرستان‬ ‫به کشاورزی مشغولند و رزق خود و خانواده‬ ‫شان را به سبب همت و تالش از دل زمین‬ ‫در می اوردند‪ .‬شرط اول و مهم کار کشاورزی‬ ‫داشتن قطعه زمینی است که خاک حاصلخیز‬ ‫هم داشته باشد اما گاهی اوقات همت و تالش‬ ‫افرادی را میبینیم که با نداشتن حتی یک متر‬ ‫زمین که متعلق به خود انها باشد دست از‬ ‫تالش و کار برنمیدارند و زمین کشاورزی را از‬ ‫مالکان ان اجاره میکنند و کار خود را بر روی‬ ‫زمین اجاره ای انجام میدهند‪.‬کشاورزی که با‬ ‫توکل به خدا کار را بر روی زمین خود شروع‬ ‫می کند امید دارد که حاصل تالش و کار‬ ‫یکساله خود را از زمین دریافت کند و حال‬ ‫انکه ان کشاورزی که تمام پس انداز خود‬ ‫را برای اجاره زمین به مالک زمین پرداخت‬ ‫کرده با توکلی دوچندان به لطف و عنایت‬ ‫خداوند بخشنده در این را گام گذاشته و امید‬ ‫دارد که به برکت سعی و تالش و توجه خاص‬ ‫ذات باریتعالی اجاره زمینی که پرداخت کرده‬ ‫مازاد بر هزینه های جاری زندگی خانواده‬ ‫اش تامین شود‪ .‬یکی از این کشاورزان بلند‬ ‫همت که بدون زمین است و همه تالشش‬ ‫را بر روی خاک اجاره ای معطوف کرده‪،‬‬ ‫غالمعلی بداق است‪ .‬این کشاورز که با اجاره‬ ‫زمین و ماشین االت کشاورزی ساالنه حدود‬ ‫‪ 100‬تن صیفی جات برداشت می کند به‬ ‫عنوان کشاورزی نمونه شناخته شده است‪.‬‬ ‫وی در یکی از روستاهای بخش چگنی‬ ‫شهرستان خرم اباد زندگی میکند غالمعلی‬ ‫بداق یکی ازکشاورزان موفق این روستا است‪.‬‬ ‫این کشاورز خرم ابادی که ‪60‬سال سن دارد‬ ‫تا کالس پنجم ابتدایی درس خوانده و حرفه‬ ‫کشاورزی شغل پدری او بوده است‪ .‬وی در‬ ‫حدود ‪20‬سال به کاشت محصوالت صیفی رو‬ ‫اورده است‪ .‬گرچه کاشت‪ ،‬داشت و برداشت‬ ‫‪28‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫صیفی جات کار طاقت فرسایی است و از نظر‬ ‫زحمت کشاورزی قابل مقایسه با کاشت گندم‬ ‫و جو نیست اما سود قابل توجهی را نصیب‬ ‫کشاورز می کند مخصوصا اگر زمین و خاک‬ ‫کشاورزی اجاره ای باشد‪ ..‬بداق این کشاورز‬ ‫زحمتکش نیز دلیل انتخاب این نوع کاشت‬ ‫را سود خوب این نوع محصوالت عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬امسال یک هکتار زمین را به قیمت‬ ‫‪ 18‬میلیون همراه با اب چاه اجاره کرده ام‬ ‫و تمام تالشم این است که با همت و تالش‬ ‫و عنایت خداوند بتوان به سود خوبی برسم‬ ‫که عالوه بر تامین هزینه اجاره زمین مخارج‬ ‫زندگی خانواده ام نیز حاصل شود‪ .‬وی درباره‬ ‫نحوه کاشت صیفی جات گفت‪ :‬کاشت‬ ‫صیفی از اواخر دی ماه با شخم زدن زمین‬ ‫شروع می شود و پس از کاشت و نگهداری و‬ ‫ابیاری کاشته ها در اواخر تابستان محصوالت‬ ‫برداشت می شود با فروش محصوالت صیفی‬ ‫به سرانجام می رسد‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫در سالهای گذشته از سیستم ابیاری سنتی‬ ‫استفاده میکردم که به طبع عاملی بود تا‬ ‫میزان برداشت محصوالتم بسیار کم شود و‬ ‫کفاف مخارج زندگی ام را ندهد به همین‬ ‫دلیل به سمت سیستم ابیاری نوین رو اورده‬ ‫ام و با استفاده از سیستم ابیاری قطره ای‬ ‫توانستم میزان برداشت محصوالتم را چندین‬ ‫برابر کنم‪ .‬البته باید بگویم استفاده به جا‬ ‫و به اندازه از کود های حیوانی و شیمیایی‬ ‫در کیفیت محصول تاثیر مستقیم دارد و‬ ‫میتواند بهره وری محصوالت را چندین برابر‬ ‫کند‪ .‬غالمعلی بداق این کشاورز باصفا خرم‬ ‫ابادی در ادامه گفت‪ :‬هرچند تجربه بیست‬ ‫ساله ام درکشاورزی خیلی مهم و موثر‬ ‫است اما نمی توانم نقش خانواده ام را در‬ ‫موفقیت هایم نادیده بگیرم تا جاییکه تمام‬ ‫خانواده ام در کار کشاورزی یارو همراه من‬ ‫بوده و هستند در واقع بدون کمک انها‬ ‫محال بود به ب این موفقیت دست پیدا کنم‬ ‫که ساالنه ‪100‬تن محصول صیفی از قبیل‬ ‫گوجه خیار و بادمجان را بدست اورده و به‬ ‫فروش برسانم وی یاداور شد‪ :‬مشکالت و‬ ‫موانع زیادی پیش پای کشاورزان است‪ .‬یکی‬ ‫از مهمترین انها نبود نظارت کافی و تقسیم‬ ‫ناعادالنه کودهای شیمیایی به نرخ دولتی‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫است‪ .‬سهمیه کودهای شیمیایی نرخ دولتی‬ ‫فقط به کسانی تعلق میگیرد که مالک زمین‬ ‫هستند و همچون منی که یک متر زمین‬ ‫ندارد و کشاورزی میکند برای محصوالتی‬ ‫که کاشته است هیچ سهمی از کود شیمیایی‬ ‫به نرخ دولتی ندارد‪ .‬مشکل زمانی حادتر می‬ ‫شود که حتی با اجاره زمین نیز از سوی‬ ‫صاحب زمین سهمیه کودی که دریافت کرده‬ ‫است به مستاجر زمین تعلق نمیگیرد و روانه‬ ‫بازار ازاد می شود‪ .‬یعنی اینکه صاحب زمینی‬ ‫که من اجاره کرده ام سهمیه کود را گرفته‬ ‫و ان را با قیمت ازاد در بازار می فروشد و‬ ‫من که صاحب هیچ زمینی نیستم باید کود‬ ‫را با قیمت های باال از بازار ازاد بخرم ‪ .‬نبود‬ ‫بازارچه کشاورزی جهت فروش محصوالتمان‬ ‫مشکلی به مراتب فراتر از مشکالل اول است‬ ‫چرا که عرضه محصوالت کشاورزی به صورت‬ ‫مستقیم به مغازه داران و مصرف کنندگان‬ ‫عاملی مهم در کوتاه کردن دست دالالن و‬ ‫ارائه محصوالت به قیمت مناسب به مصرف‬ ‫کنندگان خواهد بود‪ .‬اکنون به علت نبود‬ ‫پشتیبانی مناسب از سوی سازمانهای مربوطه‬ ‫و یا تعاونی های کشاورزی و همچنین که به‬ ‫علت هزینه باالی کاشت محصوالت صیفی‬ ‫مجبوریم محصوالتمان را پیش فروش کنیم‬ ‫به این صورت که در زمان کاشت صیفی جات‬ ‫از دالالن مساعده ی مالی میگیریم به این‬ ‫شرط که در فصل برداشت محصوالتمان را به‬ ‫انها بفروشیم‪ .‬غالمعلی بداق در پایان صحبت‬ ‫های خود بیان کرد‪ :‬بحمداهلل با توکل به خدا و‬ ‫همت و تالش خود و خانواده ام و بدون کمک‬ ‫هیچ ارگان یا سازمانی از تجربه ی چندین‬ ‫ساله ی خود استفاده کرده ام و توانسته ام از‬ ‫یک هکتار زمین اجاره ای ساالنه حدود ‪100‬‬ ‫تن محصول صیفی برداشت کنم‪ .‬به یاری‬ ‫خداوند امسال نیز تمام تالشم را برای تامین‬ ‫معیشت خانواده ام با کمک خودشان به کار‬ ‫خواهم گرفت‪ .‬صدای خاک‪ ،‬نفس درختی‬ ‫است که باعث زندگی انسان ها می شود‬ صفحه 28 ‫به جای ممنوعسازی‪ ،‬باید مصونسازی کرد‬ ‫این فعال رسانهای برخوردها و محدودیتها را ناامیدکننده‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬این برخوردها امید و انگیزه را بین جوانان از بین‬ ‫میبرد‪ .‬اگر از بستن و محدود کردن تاکنون فایدهای بردیم از این به‬ ‫بعد هم میبریم‪ .‬به جای ممنوعسازی‪ ،‬باید مصونسازی کرد‪ .‬باید‬ ‫با حداکثر ازادی و حداقل ممنوعیت برای مردم دسترسی ایجاد‬ ‫شود و به مردم برای استفاده از این فضا اگاه و اموزش داده شود‪.‬‬ ‫حسن بیادی نیز با اشاره به اینکه از برخی از عناوین تعریف‬ ‫درستی در جامعه نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬فضای مجازی‪ ،‬واقعا‬ ‫مجازی نیست بلکه حقیقی است و واقعیت دارد‪ .‬همانطور‬ ‫که نمیتوانیم در مقابل جریان اب بایستیم‪ ،‬نمیتوانیم این‬ ‫فضا را نیز ببندیم اما درست است که این فضا باید قانونمند‬ ‫شود و کسی با قانونمند شدن این فضا مخالف نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تجربیات گذشته در برخورد با پدیدههای‬ ‫جدید در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدای ورود پدیدههای جدید در ابتدا‬ ‫برخوردهای سلبی انجام میشود‪ ،‬در صورتی که با تعیین حدود‬ ‫و مقررات میتوانیم استفاده درستی از این پدیدهها داشته باشیم‪.‬‬ ‫علل بیشتر این مشکالت‪ ،‬مدیریتهای جزیرهای است‪ .‬مشکل‬ ‫فضای مجازی نیز مدیریت جزیرهای و نبود مدیریت یکپارچه‬ ‫است‪ .‬ما نمیتوانیم تمام اینترنت و جهانی شدن را ببندیم‪ ،‬باید‬ ‫سیاستمداران و برنامهریزانی که همه را دشمن نمیدانند‪ ،‬بدون‬ ‫برخورد و نگاه چکشی گفتوگو کنند تا به راهحل مناسبی برسیم‪.‬‬ ‫نمیتوان فضای مجازی را از مردم گرفت‬ ‫این فعال سیاسی با بیان اینکه نمیتوانیم فضای مجازی را از‬ ‫مردم بگیریم‪ ،‬گفت‪ :‬باید مانند سیل که در صورت مهار شدن‬ ‫میتواند به فرصت تبدیل شود از تهدیدهای فضای مجازی فرصت‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬شبکههای اجتماعی مضرات سیاسی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و خانوادگی نیز دارد و باید با اموزش‪ ،‬تربیت و فرهنگسازی‬ ‫این مشکالت را کاهش دهیم‪ .‬با فضای مجازی ما میتوانیم‬ ‫جهانی شویم و فضای مجازی ابزار جهانی شدن ما است‪.‬‬ ‫بیادی به مباحث مربوط به محدود کردن شبکههای اجتماعی‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬پشت موضوع بستن و محدود کردن‬ ‫شبکههای اجتماعی مباحثی دیگر مطرح است و حتی اگر ما‬ ‫گام دوم انقالب اسالمی که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده‬ ‫است را بررسی کنیم‪ ،‬از ان بستن فضای مجازی درنمیاید‪.‬‬ ‫یکی از اهداف جهانیسازی‪ ،‬مدیریت شیشهای و شفاف است‪.‬‬ ‫وی به لزوم اصالح ساختارهای سیاسی و شکل انتخابات‬ ‫با وجود فضای مجازی اشاره کرد و گفت‪ :‬باید قانون بهطور‬ ‫یکسان برای همه اعمال شود و به خواستهها و نیازهای مردم‬ ‫توجه کنیم‪ .‬در فضای مجازی با راهاندازی کسب وکار‪ ،‬مشکالت‬ ‫مالی بسیاری از مردم رفع شده است و اگر تخلفی هم در این‬ ‫فضا انجام میشود مانند فضای واقعی باید با ان برخورد شود‪.‬‬ ‫کودک کشاورز‬ ‫ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﻬﺪى ﭘﻮر‪ -‬اقا ﯾه دوﻧه ادامﺲ بﺨﺮ‪ ،‬ﺗﺮوﺧدا ﯾه دوﻧه‪ .‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﯾه دوﻧه بﺨﺮ‪ ..‬ﺻدای مﺮد‪ :‬بﺮو اوﻧﻮر بﭽه مﺰاﺣم ﻧﺸﻮ‪ .‬اقا به ﺧدامﻦ بﭽه‬ ‫ﻧیستم‪ .‬بﭽه ﮐﺸاورزم‪ .‬بابام مﺮﯾﻀه‪ ،‬ﺧﻮاهﺶ میﮑنم ﯾه دوﻧه ادامﺲ بﺨﺮ‪...‬مﺮد‬ ‫رﻓت و مﻦ روی جدول ﮐنار ﺧیابﻮن ﻧﺸستم‪ ...‬با ﭼﺸماﻧی پﺮ از اشﮏ و دﻟی‬ ‫شﮑسته‪ ،‬رو به اسمان ﮐﺮدم و ﮔفتم ﺧداﯾا ﺣاﻻ ﭼﮑار ﮐنم؟ شﺐ شد‪ ،‬امﺮوز‬ ‫ﮐاسﺒی ﻧﮑﺮدم‪ .‬ﮐسی ازم ادامﺲ ﻧﺨﺮﯾد‪ ،‬با ﭼه روﯾی بﺮﮔﺮدم ﺧﻮﻧه !؟ ﺧداﯾا‬ ‫پدرم اﺣتیاج داره بﺒﺮمﺶ دﮐتﺮ‪ ،‬به ﺧﻮاهﺮم قﻮل دادم بﺮاش دﻓتﺮ ﻧﻘاشی بﺒﺮم‪.‬‬ ‫ﺧداﯾا ﺧﻮدت داری همه ﭼی رو از اون باﻻ ﺗماشا میﮑنی‪ ،‬ﺧﻮدت بﻬتﺮ از‬ ‫همه وﺿﻊ مارو می دوﻧی‪ ،‬شاﯾدم سﺮت جاﯾی دﯾﮕه ﮔﺮمه‪ ..‬ﺧداﯾا دﻟم ﺧیﻠی‬ ‫ﮔﺮﻓته‪ .‬ﻧفسم باﻻ ﻧمیادمیﺸه بﺸینی ﮐنارم؟ میﺨﻮام باهات ﺗا ﺻﺒﺢ ﺣﺮف بﺰﻧم‬ ‫‪،‬اﻧﻘدرﺣﺮف دارم ﮐه ﺗمﻮم شدﻧی ﻧیﺲ‪ .‬اﻧﮕار ﺧدا بﻬم ﮔفت بﮕﻮ‪ ...‬دارم‬ ‫ازسﺮما میﻠﺮزم‪ .‬بﺮای ﻟﺤﻈه ای اﺣساس ﮐﺮدم ﮐسی پتﻮﯾی روﯾم اﻧداﺧت‪.‬‬ ‫اﺣساس ﮔﺮما ﮐﺮدم‪ .‬ﺣﺲ عجیﺒی بﻬم دست داد‪.‬بدﻧم از اﯾﻦ ﺣﺲ اﻧﮕاربه‬ ‫ارامﺶ رسید وﯾه دﻓﻌه بیاد ﮔﺬشته اﻓتادم‪ .‬ﭼه روزﮔاری داشتیم‪ .‬اشﮑام روی‬ ‫ﺻﻮرﺗم سﺮازﯾﺮ شدو ﻧا ﺧﻮداﮔاه ﻟﺒاﻧم بﺤﺮﮐت اﻓتاد‪ :‬ﺧداﯾا مﻦ ﯾه پدر مﺮﯾﺾ‬ ‫دارم‪.‬ﯾه ﺧﻮاهﺮ ﮐﻮﭼﮏ‪.‬ﻧﮕﻬداری ازاوﻧا در اﯾﻦ شﻬﺮﻏﺮﯾﺐ بﺮام سﺨت وﻏیﺮ‬ ‫قابﻞ ﺗﺤمﻞ شده‪ .‬دوست دارم ﺣﺮﻓامﻮ به بﺰرﮔان ﮐﺸﻮر بﮕم‪ .‬اما دستم بﻬﺸﻮن‬ ‫ﻧمیﺮسه‪ .‬میﺨﻮام بﻬﺸﻮن بﮕم پدرم ﯾه ﮐﺸاورزه‪ .‬ماﺗﻮی ﯾه روستا باﻏدار بﻮدﯾم‪.‬‬ ‫ﮐﺸاورزی میﮑﺮدﯾم‪ .‬منﻮ پدرم هﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺗا شﺐ ﺗﻮی زمیﻦ ﮐﺸت زار‪،‬‬ ‫مﺸﻐﻮل ﮐار بﻮدﯾم‪ .‬بیﻞ میﺰدﯾم‪ .‬ﮐﻮد میدادﯾم ‪.‬سم میﺰدﯾم‪ .‬هﺮس میﮑﺮدﯾم‬ ‫وقتی با ﮐمﺒﻮد اب مﻮاجه بﻮدﯾم بامیﺮاب دعﻮا داشتیم‪ .‬قدرت ﺧﺮﯾدﺗاﻧﮑﺮ‬ ‫اب ﻧداشتیم‪ .‬با اﯾﻦ ﺣال ﺗﻮ ﭼﻠه ﺗابستﻮن ازشدت ﮐار ﺧیﺲ عﺮق میﺸدﯾم‬ ‫ﺗااﻧﭽه ﮐاشته بﻮدﯾم به ﺛمﺮبﺮسه‪ .‬ﭼﺸمامﻮن باﯾﻦ درﺧتان سﺮبفﻠﮏ ﮐﺸیده‬ ‫ﺧیﺮه میماﻧد ﺗا باﻻﺧﺮه میﻮه ها بﺒار بﺸینه‪ .‬ﻓصﻞ ﻓﺮوش ﮐه میﺸد دﻻﻟﻬای بی‬ ‫اﻧصاف ﺗا دﻟتان بﺨﻮاهد ﺗﻮی سﺮمال میﺰدﻧد ومﺤصﻮﻻت را مفت میﺨﺮﯾدن‬ ‫و به بار ﻓﺮوشان میفﺮوﺧتند‪ .‬وقتی درﺧتﻬا ﺗﻬی ازمیﻮه میﺸد ﻧاﭼارمیﺸدﯾم به‬ ‫میدان بﺮوﯾم ومیﻮه بﺨﺮﯾم‪ .‬قیمت ﮐه میﭙﺮسیدﯾم بﺮق از ﭼﺸماﻧمان میﭙﺮﯾد‪.‬‬ ‫ﭼﻮن به ﭼند بﺮابﺮ قیمتی ﮐه دﻻل از ما ﺧﺮﯾده بﻮد ﺣاﻻ باﯾد ازشﻮن بﺨﺮﯾم‪.‬‬ ‫پدرم ﻏﺮ میﺰد ﮐه ﮐﺸاورزی ﭼه سﻮد داره ؟ سﻮد را دﻻل و واسﻄه میﺒﺮد و‬ ‫ﺧﺮﺣمال مفت ﮐﺸاورزه‪ ..‬پدرم وقتی اﯾﻦ وﺿﻊ را میدﯾد ﻓﻘﻂ ﻏﺮ میﺰد و‬ ‫میﮕفت‪ :‬اﺧﺮ اﯾﻦ ﭼه قاﻧﻮﻧیه ﮐه دستﻬای ما پینه بﺒنده‪ .‬ﺻﻮرﺗمﻮن ﺗﻮﮔﺮما‬ ‫بسﻮزه و ﻓصﻞ ﻓﺮوش بار‪ ،‬سﻮدش رو دﻻل و واسﻄه بﺒﺮه‪....‬؟ اوﻧﻘدر ﮔفت و‬ ‫ﮔفت ﺗا عاقﺒت ﺧﻮدش را از شﺮ ﮐﺸاورزی راﺣت ﮐﺮد و اومد شﻬﺮ و شد‬ ‫دوره ﮔﺮد‪ .‬ﺻﺒﺢ ﺗا شﺐ پﺮسه میﺰد اهﻦ اﻻت میﺨﺮﯾم‪ ....‬و منم شدم ادامﺲ‬ ‫ﻓﺮوش‪ .‬اﺧدا شنیدی ﭼیا ﮔفتم؟ اﺧدا ﭼﺮا ﮐسی ﻧیﺲ بداد ﮐﺸاورز بﺮسه‪.‬‬ ‫ﭼﺮاﮐسی ﻧیﺲ باﯾﻦ روستاها و ﮐﺸاورزها سﺮبﺰﻧه و ﭼاره اﻧدﯾﺸی ﮐنه‪ .‬ﭼﺮا‬ ‫ﮐسی ﻧیﺲ دست اﯾﻦ واسﻄه ها رو ﮐﻮﺗاه ﮐنه ﺗا مﺮدم با هﺮ درامدی بتﻮﻧﻦ‬ ‫بجای ﻧﮕاه ﮐﺮدن به میﻮه ها اﻧﻬارا بﺨﺮن اما ﺣسﺮت ﻧﺨﻮرن‪ .‬ﭼﺮاﮐسی ﻧیﺲ‬ ‫جﻠﻮ اﯾﻦ بی عداﻟتی هارو بﮕیﺮه؟ ﺧداﯾا ﺗا ﮐی مﺮدم باﯾستی ﺗاوان مسﺌﻮﻟیﻦ بی‬ ‫ﺗﻮجه وﮐار ﻧابﻠد را بدن؟ ﺧدا ﺧسته شدم ازاﯾﻦ همه ﻧامﺮدمی ها‪ .‬ﮐﺞ رﻓتارﯾﻬا‪.‬‬ ‫ﺧداﯾا به دل پدرم بنداز بﺮﮔﺮدﯾم به روستا و دوباره ﮐﺸاورزی ﮐنیم ‪..‬ﺧداﯾا‬ ‫مﻦ جﺰاﯾﻦ هیﭻ ﺧﻮاسته ای ازت ﻧدارم‪ .‬بﺸﺮﻃی ﮐه دوﻟت میﻮه هارو با قیمت‬ ‫منصفاﻧه از ما بﺨﺮه و وارد بازارﮐنه‪ .‬ﺧدا ‪،‬ﺣﺮﻓامﻮ شنیدی؟ پﺲ اﻧجامﺶ‬ ‫بده‪ .‬دﻟم میﺨﻮاد اﻻن ﮐه میﺮم ﺧﻮﻧه به پدرم بﮕم باﺧدا ﺣﺮف زدم‪ .‬قﻮل داد‬ ‫اﮔه بﺮﮔﺮدﯾم روستا و ﮐﺸاورزی رو شﺮوع ﮐنیم به دل مسﺌﻮﻟیﻦ میندازه ﮐه‬ ‫به داد ﮐﺸاورزها بﺮسﻦ‪ .‬به اوﻧا ﮐمﮏ ﮐنﻦ‪.‬ﯾاری بدن‪ .‬پسﺮک عیﻦ جﺮقه‬ ‫ازجا پﺮﯾد و بدون اﯾنﮑه ﺗﻮجﻬی به اﺗﻮمیﺒﻞ ها داشته باشه دوان دوان بسمت‬ ‫ﺧﻮﻧه شﻮن دوﯾد ﺗا پدر را راﺿی بﺮﻓتﻦ روستا ﮐنه‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫«صدای خاک» نفس درختی است‬ ‫که باعث زندگی انسانها می شود‬ ‫ابوالفضل کیمیایی‪ -‬ارش الهیجی‬ ‫هنرمند فعال در عرصه هنر های تجسمی فارغ‬ ‫التحصیل هنرهای تجسمی تهران‪ ،‬دبیری هنر‬ ‫اموزش و پرورش را از سال ‪ ۱۳۷۹‬به عهده‬ ‫گرفت و با تدریس در دانشگاه های علمی‬ ‫کاربردی و دانشگاه ازاد اسالمی استان قزوین‬ ‫در اموزش هنر به دانشجویان عالقه مند هنر‬ ‫فعالیت های چشمگیری داشت‪ .‬او با شرکت‬ ‫در نمایشگاه نقاشی حقوق بشر ایتالیا اثار‬ ‫فاخری را به نمایش گذاشت او همچنین با‬ ‫حضور در حراج ملی تهران ‪ ۱۳۹۴‬بسیاری‬ ‫از اثار هنری خود را به فروش رساند‪ .‬الهیجی‬ ‫قریب ‪ ۲۰‬سال در وادی هنر این سرزمین‬ ‫اثار فاخری را به وجود اورده است‪ .‬به بهانه‬ ‫تصویر صدای خاک که یکی از اثار اوست با او‬ ‫به گفتگو نشستیم که میخوانید‪:‬‬ ‫یکسال که کرونا امده به عنوان یک‬ ‫هنرمند نقاش چه شرایطی پیش اورده‬ ‫از نظر روحی‪ ،‬مالی و زندگی هنریتان؟‬ ‫بی شک هنرمند تحت تاثیر جهان‬ ‫پیرامونش اثر خلق می کند و جهان بینی‬ ‫خود را بیان می دارد‪ .‬من هم دراین مدت‬ ‫اثاری را خلق کرده ام که در گالری سرزمین‬ ‫هنر به زودی به نمایش درخواهد امد و‬ ‫تغییرات این مجموعه های جدید را نسبت‬ ‫به اثارم قبل از کرونا مشهود می بینم‪.‬‬ ‫در این مدت کرونایی ایا فردی و یا‬ ‫نهادی که متولی امور هنری در زمینه‬ ‫نقاشی هست برنامه حمایتی داشته و ایا‬ ‫خود هنرمندان برای حمایت از خودشون‬ ‫برنامه ای داشتند؟‬ ‫شنیدم که کانون های هنری و ارشاد و‬ ‫انجمن تجسمی وامهایی را به هنرمندان می‬ ‫داده‪ ،‬اما خودم عضو هیچ انجمن و گروهی‬ ‫نیستم و از جزییات این موارد بی خبرم‪ ،‬تنها‬ ‫در فضای مجازی دیدم که خبرهایی درین‬ ‫مورد منتشر میشد که رقم وام ها (حتی اگر‬ ‫پرداخت شده باشد که من نشنیدم کسی‬ ‫گرفته باشد) بسیار ناچیز و توهین امیز بوده‬ ‫است‪ .‬در صنف ما الاقل می توان به جرات‬ ‫گفت هزینه ابزار و وسایل تا ده برابر رشد‬ ‫داشته نسبت به دو سال پیش‪ .‬این یک فاجعه‬ ‫اقتصادی و بالطبع فرهنگی را بدنبال دارد‪.‬‬ ‫اجناس مرغوب و معتبر حتی دیگر وارد نمی‬ ‫شوند‪ .‬و اکر بتوان انها را در بازار ازاد پیدا کرد‬ ‫با قیمتی نجومی عرضه می شوند‪ ،‬حال انکه‬ ‫بخش عمده هنرمندان اثارشان را با همان‬ ‫قیمت گذشته ارائه می کنند‪.‬‬ ‫از شروع همه گیری کرونا و بسته شدن‬ ‫گالری ها و نگارخانه ها میتوان گفت که‬ ‫تعداد بسیار زیادی از همکارانمان در حیطه‬ ‫هنر بطور کامل دچار فروپاشی زندگی شده‬ ‫اند‪ ،‬این موضوع برای رشته هایی مانند‬ ‫موسیقی و تئاتر و دیگر هنر ها هم مصداق‬ ‫داشته ‪ ،‬بارها درین مدت شنیدم یا در فضای‬ ‫مجازی دیدم هنرمندانی که اثارشان را در‬ ‫کوچه به اتش کشیدند چون حتی برای‬ ‫نگهداری انها فضای کافی در اختیار نداشتند‪،‬‬ ‫نظرتان درباره حراج های هنری چیست‬ ‫البته در عرصه حرفه ای‪ ،‬زیان بوده ‪،‬اما به‬ ‫دلیل توانایی تحمل شرایط سخت‪ ،‬هنرمندان و این اثاری که به مبالغ کالن بفروش‬ ‫حرفه ای این زمان را تحمل کرده اند‪ ،‬سخت میرسد ایا واقعا ارزش واقعی کارهاست؟‬ ‫است‪ ،‬ولی جریان زندگی هنری چه در خلق‬ ‫اثر چه در بین خریداران و مجموعه داران در‬ ‫الیه های زیرین جریان داشت‪ ،‬با این وجود‬ ‫برای جوان تر ها و هنرمندانی که از پایتخت‬ ‫دور بودند اوضاع به سختی می گذرد‪ .‬مدت‬ ‫کوتاهی ست که گالری ها به برپایی نمایشگاه‬ ‫با مخاطب محدود مشغول شده اند ‪ ،‬اما هنوز‬ ‫تا برگشت به دوران قبل از کرونا ( که انهم‬ ‫بازار شکوفایی نبود) خیلی فاصله مانده‪.‬‬ ‫اثار هنری به خاطر اسم هنرمند ارزش پیدا‬ ‫میکنند یا به خاطر اثراست؟‬ ‫دو دیدگاه کلی برای قیمت گذاری روی‬ ‫اثار هنری وجود دارد دیدگاه نخست می‬ ‫گوید یک اثر هنری یک تابلو‪ ،‬مانند سی و سه‬ ‫پل است و نمی توان روی ان قیمت گذاشت‬ ‫و هرچه به عنوان قیمت پیشنهاد شود کم‬ ‫است و ارزش فرهنگی اثر بیشتر و بیشتر از‬ ‫پول است ‪ .‬نگاه دوم می گوید یک اثر پس‬ ‫از تولید و عرضه به بازار هنر‪ ،‬دیگر کاالیی‬ ‫است که می تواند به راحتی مورد معامله قرار‬ ‫بگیرد و در ایران هیچ اثری بیشتر از فالن‬ ‫تومان وجود ندارد و هیچ خریداری هم توان‬ ‫خرید بیشتر از ان را ندارد‪ .‬طرفداران این دو‬ ‫نوع فکر کامال مقابل هم هستند و حتی اگر به‬ ‫شکل کاال به اثر هنری نگاه نکنند ان دیگری‬ ‫هم اثر را یک محصول فرهنگی نمی داند‪.‬‬ ‫این دایره معیوب فقط متعلق به ما در ایران‬ ‫نیست که فقط ‪ 15‬سال سابقه برگزاری حراج‬ ‫داریم و ازمون خطا می کنیم‪ ،‬در همه جای‬ ‫دنیا حتی با حدود پانصد سال تجربه برگزاری‬ ‫انواع حراج ها این مورد هنوز الینحل باقی‬ ‫مانده‪ ،‬که ایا یک اثر اینقدر می ارزد یا این‬ ‫معامله ای صحیح است یا زیر سوال‪ ،‬یا اینکه‬ ‫خریدار باید معرفی شود یا خیر‪ .‬در هر حال‬ ‫داستان حراج ها و قیمت ها همیشه جای‬ ‫شک و شبهه دارند که در تخصص من نیست‪.‬‬ ‫اگر از شما بخواهم یک تابلو به عنوان صدای‬ ‫خاک بکشید چه میکشید توصیف کنید؟‬ ‫من تابلو های زیادی با این محتوا‪ ،‬کشیده‬ ‫ام‪ .‬برای مادر زمین از قداست خاصی‬ ‫برخوردار است و درخت زندگانی از دل سینه‬ ‫ی او می روید‪ ،‬در اثار بسیار زیادی از من‬ ‫درخت زندگانی را می بینید که از دل زنی که‬ ‫نماد مادر زمین است می روید‪ .‬خاک حرمت‬ ‫دارد و صدای خاک‪ ،‬نفس درختی ست که‬ ‫باعث زندگی ما انسان ها می شود‪.‬‬ ‫در این مدت به ذهنتان رسید کرونا را‬ ‫نقاشیکنیداگر نرسیدهاالناگرازشمابخوام‬ ‫تابلویکرونابکشیدچطورروایتمیکنید؟‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫گفتگو‬ ‫سید ضیاء هاشمی‬ ‫رقم باالی دستمزد فساد ایجاد کرده و سینما را نابود می کند‬ ‫سید ضیاء هاشمی تهیه کننده سینما است‪.‬‬ ‫از مهم ترین فعالیت های او می توان به تهیه‬ ‫اثاری چون عروس ‪ ،‬دزد عروسک ها‪ ،‬روز‬ ‫فرشته ‪ ،‬شوکران‪ ،‬امیر‪ ،‬اینده و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬وی‬ ‫کار حرفه ای خود را از سال ‪ 61‬با حضور در حوزه‬ ‫هنری و تهیه اثار دفاع مقدس اغاز کرد‪ .‬سال‬ ‫‪ 1372‬در فیلم روز فرشت ه به کارگردانی بهروز‬ ‫افخمی به عنوان تهیه کننده فعالیت داشت‪.‬‬ ‫او عالوه بر تهیه کنندگی مدیریت سینماهای‬ ‫تحت پوشش حوزه هنری را عهده دار شد‪.‬‬ ‫تاسیس موسسه مهاب فیلم‪ ،‬تاسیس موسسه‬ ‫پخش و تبلیغات تحت پوشش سازمان توسعه‬ ‫سینمایی سوره‪ ،‬تاسیس شورای پخش فیلم‬ ‫در مجمع تهیه کنندگان فیلم ایران همچنین‬ ‫عضو شورای مرکزی اتحادیه تهیه کنندگان از‬ ‫فعالیت های صنفی او به شمار می اید‪ .‬هاشمی‬ ‫که از تهیه کنندگان با سابقه به شمار می اید‬ ‫این روزها نسبت به سینما و فعالیت های هنری‬ ‫گله مند است این گله را میتوان در کلمه به‬ ‫کلمه گفتگوی رودرویش با غالمرضا گمرکی‬ ‫خواند ‪ .‬مخاطبان گرامی گفتگوی غالمرضا‬ ‫گمرکی را با سید ضیاء هاشمی بخوانید‪:‬‬ ‫به نظر شما وجاهت و اعتبار اتحادیه‬ ‫سابق (اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع فیلم‬ ‫ایران) با اتحادیه امروز (اتحادیه صنف تهیه‬ ‫کنندگان سینمای ایران) چه تفاوتی دارد‬ ‫از گوشه و کنار شنیده می شود برخی از‬ ‫تهیه کنندگان با این اتحاد مخالف هستند؟‬ ‫اتحاد در جمهوری اسالمی در بخش های‬ ‫مختلف کار سختی است حاال در سینما و هنر‬ ‫و بخش تهیه کنندگی سخت تر است زیرا منافع‬ ‫و مصالح اقتصادی در ان نهفته است بنابراین‬ ‫طبیعی است که عده ای اصال راضی نباشند‬ ‫نظرات و اقتدارشان را به دیگران واگذار کنند‪.‬‬ ‫این تقسیم بندی های نفسانی وجود دارد من‬ ‫از ابتدای این تقسیم بندی ها حضور داشتم و‬ ‫می دانم برای چه اهدافی این تقسیم بندی ها‬ ‫رخ داده است به ضرس قاطع عرض می کنم‬ ‫تمام مخالفین این اتحادیه‪ ،‬مشکالت شخصی‬ ‫دارند البته افراد انگشت شماری هستند که بحث‬ ‫نفسانی ندارند اما نگرانی هایی برای اداره امور‬ ‫دارند که به انها ارادت دارم‪ .‬اتحادیه سابق در‬ ‫دوران بی نظیری شکل گرفت‪ .‬قبل از فروپاشی‪،‬‬ ‫دو سالی بود که وضعیت اتحادیه خراب شد و در‬ ‫ان فتنه ها و دسته بندی های صورت گرفته بود‬ ‫که از مجمع تولید کنندگان و انجمن به اتحادیه‬ ‫‪26‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫رسیدیم ‪ .‬االن وضعیت اتحادیه تهیه کنندگان‬ ‫سینمای ایران محکمتر است‪ .‬اول اتحادیه‬ ‫مجمع تولید کنندگان بی نظیر بود و یکی از‬ ‫قدرتمندترین سندیکاهای سینمای کشور بود‬ ‫اگر همه تهیه کنندگان همت کنند و منافع خود‬ ‫را در نظر نگیرند اتحاد شکل بهتری می گیرد‪.‬‬ ‫چرا شورای صنفی نمایش به فیلم های‬ ‫هنری اکران مناسب نمی دهد؟‬ ‫فیلم های جشنواره ای همانطور که از نامشان‬ ‫پیداست اصال فیلم های اکران نیستند و نباید‬ ‫توقع اکران داشته باشند‪ .‬فیلم های اقای فرهادی‬ ‫یا فیلم های اقای کیارستمی استثناء هستند که‬ ‫در میان ‪ 5000‬سالن نمایش در ‪ 200‬سالن‬ ‫به نمایش در می اید‪ .‬شورای صنفی نمایش‬ ‫اختیارات مالی ندارد که بخواهد کمک کند تنها‬ ‫دولت می تواند کمک کند که در دولت هم عالقه‬ ‫ای به سینما دیده نمی شود‪ .‬فیلم فرهنگی تنها‬ ‫برای عالقمندان به هنر و تجربه ساخته می شود‬ ‫افرادی که به دنبال این نوع اثار هستند خودشان‬ ‫به دنبال اکران هستند ‪ .‬در ایران هم باید در‬ ‫پلتفروم ها و نمایش خاص به دنبال اکران باشند‪.‬‬ ‫اکران سینمای ایران با این دست فیلم ها رونقی‬ ‫ندارد و جوابگو نیست زیرا باید سالن دار بتواند‬ ‫با فروش فیلم چراغ سینما را روشن نگه دارد‪.‬‬ ‫این نوع فیلم ها مخاطب گریز هستند مدل‬ ‫سینمای هنر و تجربه مدل خوبی است اما نه با‬ ‫این روند که تعداد زیادی افراد از این گروه ارتزاق‬ ‫کنند بلکه با دو نیروی انسانی بتوانند با روش‬ ‫درست این فیلم ها را نمایش دهند‪ .‬این سیستم‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کامال ناکارامد است‪ .‬هنر و تجربه جایگاه خوبی‬ ‫برای این دسته فیلم ها است‪ .‬ساز و کار سینما‪،‬‬ ‫صنعت است و باید مخاطب داشته باشد‪ .‬اگر این‬ ‫فیلمسازها به دنبال اکران هستند نباید این نوع‬ ‫فیلم ها را بسازند ‪.‬اگر برای جشنواره ها فیلم می‬ ‫سازند که جایگاهش را می دانند و در جای خود‬ ‫می توانند اعتبار کسب کنند‪ .‬در دنیا هم این است‬ ‫این دست اثار در اکران سوبسید دریافت نمی‬ ‫کنند بلکه در تولید مورد حمایت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫عامل گرانی دستمزد بازیگران سوپر‬ ‫استار چیست و چه راهکاری برای کاهش‬ ‫ان وجود دارد؟‬ ‫عامل افزایش هزینه تولید چند مورد است‪.‬‬ ‫بخشی از این افزایش دستمزدها به دلیل زیاده‬ ‫خواهی سوپراستارها است که تعداد بسیار کمی‬ ‫از بازیگران این نوع دستمزدها را طلب می کنند‪.‬‬ ‫این افراد احساس می کنند سینمای ایران را زنده‬ ‫نگه داشتند و باید این دستمزدها را بگیرند‪ .‬این‬ ‫دستمزدها از بخش خصوصی تامین نمی شد‪.‬‬ ‫پول های عجیب از نهادهای عمومی (اوج‪ ،‬حوزه‬ ‫هنری‪ )....‬تامین می شد و بعدتر پول های بی‬ ‫حساب و کتاب وارد سینما شد‪ .‬سرمایه گذارانی‬ ‫که پول هایشان را جایی نمی توانستند ببرند‬ ‫و عالقه به دیده شدن و شهرت هم داشتند‬ ‫پولشان را وارد سینما کردند‪ .‬سرمایه گذاری در‬ ‫ملک و دالر اشباع شده بود پس ترجیح دادند‬ ‫در سینما سرمایه گذاری کنند‪ .‬دستمزدها تنها‬ ‫زیاده خواهی استارها نبود بلکه سرمایه گذارها‬ ‫برای کسب شهرت و محبوبیت سعی در ارائه پول‬ صفحه 26 ‫شعر و کتاب‬ ‫کتاب َ‬ ‫«نشمه» منتشر شد‬ ‫کتاب « َنشمه» اثر «جواد سحابی» محقق کرمانشاهی با‬ ‫موضوع فرهنگ عامه از سوی انتشارات سرانه در کرمانشاه‬ ‫چاپ و منتشر شد‪.‬‬ ‫نوشتن در مورد فرهنگ عامه در کرمانشاه سابقه طوالنی‬ ‫دارد و کتاب هایی در این زمنیه نوشته شده است؛ اما به تازگی‬ ‫«جواد سحابی»‪ ،‬اموزگار بازنشسته و محقق این دیار‪ ،‬پس از‬ ‫سال ها تحقیق و تفحص در این زمینه دست به چاپ و نشر ‪۲‬‬ ‫عنوان کتاب زده است‪.‬‬ ‫یکی از این کتاب ها سال گذشته با نام «بالچه» منتشر شد‬ ‫و کتاب دیگر اکنون با نام « َنشمه» توسط نشر سرانه به بازار‬ ‫کتاب عرضه شده است‪.‬‬ ‫این کتاب در قطع رقعی‪۱۸۱ ،‬صفحه‪ ،‬جلد چهار رنگ شومیز‬ ‫براق‪ ،‬کاغذ کرم مرغوب‪ ،‬متن تک‪ ،‬شمارگان هزار نسخه و‬ ‫بهای ‪ ۴۰‬هزار تومان چاپ شده است‪.‬‬ ‫این مجلد اشاره ای است به پیشینه فرهنگی واژه ها‪،‬‬ ‫ضرب المثل ها‪ ،‬باورها‪ ،‬چیستان‪ ،‬اماکن‪ ،‬بازی ها‪ ،‬رسم ها و سایر‬ ‫فرهنگ عامه در کرمانشاه دارد‪.‬‬ ‫جواد سحابی‪ ،‬اموزگار بازنشسته‪ ،‬زاده ‪ ۱۳۳۴‬محله فیض اباد‬ ‫کرمانشاه است؛ وی با بیش از ‪ ۴۰‬سال تحقیق‪ ،‬پژوهش و‬ ‫گرداوری در زمینه فرهنگ عامه موفق به نشر پژوهش های‬ ‫خود در ‪ ۲‬مجلد کتاب به نام های بالچه و نشمه شده و از سوی‬ ‫انتشارات سرانه روانه بازار کتاب کرده است‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬نامبرده دارای مقاالت متعدد در نشریات است و‬ ‫در تالیف چندین کتاب تخصصی اموزشی مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫اگر مایلید یک مستندگونه داستانی از فجر ماندگار مردم شریف‬ ‫ایران اسالمی را مطالعه کنید‪ ،‬کتاب «لحظه های انقالب» در سبد‬ ‫کتاب خوان بهمن نهاد کتابخانه های عمومی کشور را از دست‬ ‫ندهید‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کودکی ها‬ ‫کودکی هایم اتاقی ساده بود‬ ‫قصه ای دور اجاقی ساده بود‬ ‫شب که میشد نقشها جان میگرفت‬ ‫روی سقف ما که طاقی ساده بود‬ ‫میشدم پروانه خوابم می پرید‬ ‫خوابهایم اتفاقی ساده بود‬ ‫زندگی دستی پر از پوجی نبود‬ ‫باری ما جفت و طاقی ساده بود‬ ‫قهر میکردم به شوق اشتی‬ ‫عشقهایم اشتیاقی ساده بود‬ ‫ساده بودن عادتی مشکل نبود‬ ‫سختی نان بود و باقی ساده بود‬ ‫قیصر امین پور‬ صفحه 30 ‫های هنگفت داشتند تا با استارها عکس یادگاری‬ ‫بگیرند‪.‬به سرعت دستمزدها ارقام نجومی شد و‬ ‫تاثیر روی مجموعه دستمزد افراد پشت صحنه‬ ‫(کارگردان‪ ،‬فیلمبردارو‪ )...‬هم گذاشت ‪ .‬اقتصاد‬ ‫نابسامان کشور هم مزید بر علت شد‪ .‬شاید برای‬ ‫افرادی که سالی یکبار کار می کنند باال بودن‬ ‫دستمزدشان قابل اعتنا باشد ‪ .‬اما پیشنهاد این‬ ‫است برای این که چرخ سینما بچرخد و این‬ ‫سینما دوام پیدا کند بهتر است افراد در هر‬ ‫کسوتی در تولید مشارکت کنند از ابتدا سهم‬ ‫بگیرند یا مشارکت در سود داشته باشند به این‬ ‫منوال که مبلغی را دستمزد بگیرند و هرچه از‬ ‫یک رقمی بیشتر باشد براساس توافق حاصله‬ ‫از سود سهم بگیرند‪ .‬اما اینکه صنوف بخواهند‬ ‫بدون حساب و کتاب دستمزد باال ببرند و کف‬ ‫دستمزد تعیین کنند کار خطایی است‪ .‬این نوع‬ ‫رفتار منجر به قراردادهایی حیرت اور شده است‪.‬‬ ‫چطور ممکن است یک مجموعه کارگزاری علیه‬ ‫سینما قرار بگیرد‪ .‬متاسفانه این نوع عملکرد بی‬ ‫خردی است ‪ .‬این نوع قراردادها علیه خود سینما‬ ‫است‪ .‬تولید و انگیزه ها پایین می اید‪ .‬سرمایه‬ ‫گذارهای انچنانی هم از سینما می روند همانطور‬ ‫که رفتند‪ .‬تهیه کنندگان واقعی همان هایی‬ ‫هستند که ادامه دادند و هنوز فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تهیه کنندگان کف قرارداد تعیین نکردند اما‬ ‫انها که کف دستمزد تعیین کردند اشتباه کردند‬ ‫‪ .‬دستمزد فیلمنامه نویس ها کارشناسی نشده‬ ‫بود‪ .‬کف قیمت برای چند فیلمنامه نویس است‬ ‫‪ .‬تعیین کف قیمت اشتباه استراتژیک بود که‬ ‫انجمن فیلمنامه نویسان مرتکب شد‪ .‬اقای سجاده‬ ‫چی از دوستان من است اما ایکاش با من مراوده‬ ‫می کردند که با کارشناسی درست کار پیش می‬ ‫رفت‪ .‬فیلمنامه نویس ها هم می توانند مشارکت‬ ‫در تولید داشته باشند در صنوف مختلف می توان‬ ‫این روال را ایجاد کرد‪ .‬کارگردانی که چند میلیارد‬ ‫می گیرد حاضر به مشارکت در فیلمی که تولید‬ ‫می کند نیست زیرا قصد دارد دالر بخرد و سرمایه‬ ‫گذاری کند‪ .‬این مشکل جدی سینمای ما است‪.‬‬ ‫رقم باالی دستمزد فساد ایجاد می کند و سینما‬ ‫را نابود می کند‪ .‬باید مشارکت در تولید یا در سود‬ ‫صورت بگیرد تا سینما بتواند به روند خود ادامه‬ ‫بدهد‪ .‬برای این که سینما بتواند سرپا و زنده بماند‪.‬‬ ‫با توجه به شیوع کرونا چرا دولت اصرار‬ ‫به بازگشایی سالن های سینما دارد؟‬ ‫تا جایی که می دانم دولت اصرار به بازگشایی‬ ‫سینما ندارد‪ .‬وزارت ارشاد به دنبال کمک به‬ ‫اهالی سینما است ‪ .‬اولویت دولت های جمهوری‬ ‫اسالمی سینما نیست و نبوده است ‪ .‬سینما برای‬ ‫دولت اقای روحانی هم ارزشی نداشته و ندارد‪.‬‬ ‫وزارت ارشاد اگر سینما ها را باز کرده فقط برای‬ ‫این است که بتواند نیاز اهالی سینما را پاسخگو‬ ‫باشد و دوباره سینماها فعالیت کنند تا بتوانیم‬ ‫شاهد رونق ان باشیم‪ .‬اما به عقیده من باز کردن‬ ‫و بستن سینما کار خوبی نیست‪ .‬اگر بسته باشد‬ ‫ولع فیلم دیدن مردم در سینما بیشتر خواهد‬ ‫بود‪ .‬امیدواریم شرایط کرونا قابل کنترل باشد و‬ ‫انشاءاهلل از فرودین و اردیبهشت شاهد بازگشایی‬ ‫مناسب سینماها و رونق ان باشیم‪ .‬دولت تنها می‬ ‫تواند بلیت تهیه کند و به ارگان ها و نهادها بدهد‬ ‫تا کارمندان در صورت تمایل به سالن های سینما‬ ‫بروند اما بعید می دانم در ان زمان هم خانواده‬ ‫ها استقبال کنند‪ .‬مردم فرزندانشان را به مدرسه‬ ‫نمی فرستند بعد اجازه بدهند به سینما بروند!‬ ‫چقدر قرارداد تیپ که از سوی تهیه‬ ‫کنندگان مورد تایید است قابل اجرا است‬ ‫و چه تضمینی وجود دارد که مبالغی را‬ ‫زیرمیزی از تهیه کنندگان دریافت نکنند؟‬ ‫قراردادهای تیپ تهیه کنندگان دو سال روی‬ ‫ان کار شده است و وکالیی که از سینما سررشته‬ ‫دارند روی ان کار کردند‪ .‬این که تهیه کننده‬ ‫به عنوان کارفرما با ‪ 30‬نوع قرارداد سر و کله‬ ‫بزند بیش از ان که به فکر فراهم اوردن شرایط‬ ‫تولید فیلم باشند باید ببیند در کدام قرارداد چه‬ ‫تعهدی داده اند‪ .‬اما با قراردادهای تیپ که از سوی‬ ‫تهیه کنندگان تنظیم شده است که عده ای می‬ ‫گویند یک طرفه است اما هر دو طرف را مورد‬ ‫توجه قرارداده است و طرف اول به عنوان تهیه‬ ‫کننده موظف به مفاد قرارداد می شود‪ .‬طرف‬ ‫دوم ‪ 30‬صنف است و نمی تواند برای طرف اول‬ ‫تعیین تکلیف کند‪ .‬پس تالش کنیم با همراهی‬ ‫همه افراد سینما یک روند درست را پی بگیریم‪.‬‬ ‫برای رسیدن به شرایط مطلوب باید سعی کنیم‬ ‫خودمان به قراردادها پایبند باشیم اگر تهیه‬ ‫کننده به قرارداد پایبند باشد هیچ گاه قراردادها‬ ‫و تعهدات زیرمیزی محقق نمی شود‪ .‬باید تالش‬ ‫کنیم چراغ سینما را روشن نگه داریم و به فکر‬ ‫منافع خلق الساعه خود در هر صنف نباشیم‪.‬‬ ‫درباره این مهم که برگزاری جشنواره‬ ‫فیلم فجر چقدر می تواند به اقبال مخاطب‬ ‫از سالن های سینما کمک کند ؟‬ ‫همه چیز بستگی به نحوه برگزاری جشنواره‬ ‫و فروش بلیت از طریق درگاه های فروش دارد‬ ‫‪ .‬باید دید مدیران چگونه می توانند اوضاع را‬ ‫مدیریت کنند‪ .‬در حرف نحوه فروش بلیت ها و‬ ‫این که مخاطب به گیشه برای تهیه بلیت مراجعه‬ ‫نمی کند بد نیست اما در اجرا باید دید چقدر‬ ‫ساز و کار مناسب وجود دارد این که مردم و‬ ‫هنرمندان هر روز باید به سیستم مراجعه کنند‬ ‫و سینمای نزدیک محل زندگی را پیدا کنند و‬ ‫فیلم مورد عالقه خود را انتخاب و رزرو کنند کار‬ ‫بسیار خوبی است اما این که سیستم می تواند‬ ‫پاسخگوی نیاز مخاطب باشد و هنگ نکند بسیار‬ ‫مهم است ‪ .‬متاسفانه در حرف بسیار خوب است‬ ‫اما در اجرا هنوز نمی توانیم قضاوت کنیم‪ .‬با‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫توجه به ظرفیت سالن های نمایش که در اختیار‬ ‫مخاطب قرار می گیرد (‪ 30‬درصد ظرفیت)‬ ‫اگر بتوانند کنترل کنند بسیار ارزنده است‪.‬‬ ‫تا امروز فیدبک مردمی نداشتیم استقبال در‬ ‫هنرمندان دیده می شود اما مخاطب سینما مردم‬ ‫هستند‪ ،‬هنرمندان مخاطب به شمار نمی ایند‪.‬‬ ‫هنرمندان در سال تحویل سینما می خواهند‬ ‫دسترنج یک ساله خود را ببینند و ارزیابی کنند‬ ‫درباره استقبال مردم توضیح بدهید؟‬ ‫استقبال از سوی خانواده ها نخواهد بود تنها‬ ‫جوانان از فیلم های جشنواره ممکن است استقبال‬ ‫کنند‪ .‬با تعداد کم فیلم های جشنواره امسال هم‬ ‫می توانیم به این نتیجه برسیم که فیلم خوبی‬ ‫نداریم یا اگر هم داریم در جشنواره به دالیلی‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬تصور من این است که مردم‬ ‫استقبال انچنانی از جشنواره امسال نخواهند کرد‪.‬‬ ‫زیرا مردم بلیت را نمی توانند به صورت ده روزه‬ ‫خریداری کنند و باید روز به روز خریداری صورت‬ ‫گیرد اگر فیلم خوبی از نظر مخاطب وجود داشته‬ ‫باشد ظرفیت سالن سینما با توجه به افزایش‬ ‫تعداد سالن نمی تواند پاسخگوی عالقمندان‬ ‫باشد و مخاطب ممکن است دلزده شود‪ .‬تهیه‬ ‫کنندگان تعدادی کد از ارشاد در اختیار گرفتند‬ ‫اما برای ما هم روشن نیست که ظرفیت سالن‬ ‫برای تهیه کنندگان که کد در اختیار دارند در‬ ‫طول جشنواره رزرو خواهد بود یا فقط برای یک‬ ‫روز اعتبار دارد‪ .‬متاسفانه در جلسات برگزاری‬ ‫جشنواره نیز از وجود تهیه کنندگان استفاده‬ ‫نشد و اطالع رسانی درستی صورت نگرفته است‬ ‫‪ .‬با این اوصاف در فیلم هایی که با توجه به اسم‬ ‫و رسم کارگردان یا موضوع فیلم مورد توجه‬ ‫مخاطب هستند اهالی سینما از ان ها بهره ای‬ ‫نخواهند داشت زیرا باید صبح زود رزرو کنند که‬ ‫کمتر افراد سحر خیزی در این حوزه وجود دارند‪.‬‬ ‫مجموعا به اقبال مخاطب چندان خوش بین‬ ‫نیستم اما امیدوارم مخاطب اقبال نشان دهد‪.‬‬ ‫درباره ارای مردمی و جمع اوری ان در‬ ‫جشنواره سی و نهم بگویید؟‬ ‫امسال با توجه به سیستم سمفا سازمان‬ ‫سینمایی تصمیم گرفت از طریق سمفا که گفته‬ ‫می شود سیستم پیچیده ای دارد جمع اوری‬ ‫ارای مردمی که بلیت از طریق درگاه ها خریداری‬ ‫کردند صورت می گیرد انجام می شود‪ .‬پیش تر‬ ‫خانه سینما هم که متولی جمع اوری ارای مردمی‬ ‫بود بخشی از ارا را به شیوه الکترونیک جمع اوری‬ ‫می کردند اما در ان سیستم‪ ،‬برخی صاحبان اثار‬ ‫بلیت از گیشه تهیه می کردند چون برایشان ارای‬ ‫مردمی بسیار مهم بود‪ .‬امسال با توجه به عدم‬ ‫بلیت فروشی در گیشه ارای سالم تری خواهیم‬ ‫داشت اما باید دید جمع اوری ارای مردمی بر‬ ‫عهده چه افرادی خواهد بود که این از اهمیت‬ ‫خاصی برخورد است تا تقلب صورت نگیرد ‪.‬‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 صفحه 31 ‫نبود بازارچه کشاورزی جهت فروش‬ ‫محصوالت مشکل بزرگی است‬ ‫ابواالفضل کیمیایی‪ -‬قوم لر با مردمانی‬ ‫دلیر و دالور در تمام مقاطع تاریخی اگاهانه‬ ‫و از روی عشق به اب و خاک سرزمینشان‬ ‫در دفاع از ان به پاخواستند و در مقابل‬ ‫تمام متجاوزین ایستادگی کرده اند‪ .‬استان‬ ‫لرستان به مرکزیت شهر خرم اباد به عنوان‬ ‫یکی از استانهای حاصلخیز است که از خاک‬ ‫بسیار مرغوب واب گوارایی برخوردار است‪.‬به‬ ‫همین سبب بسیاری از مردم شریف لرستان‬ ‫به کشاورزی مشغولند و رزق خود و خانواده‬ ‫شان را به سبب همت و تالش از دل زمین‬ ‫در می اوردند‪ .‬شرط اول و مهم کار کشاورزی‬ ‫داشتن قطعه زمینی است که خاک حاصلخیز‬ ‫هم داشته باشد اما گاهی اوقات همت و تالش‬ ‫افرادی را میبینیم که با نداشتن حتی یک متر‬ ‫زمین که متعلق به خود انها باشد دست از‬ ‫تالش و کار برنمیدارند و زمین کشاورزی را از‬ ‫مالکان ان اجاره میکنند و کار خود را بر روی‬ ‫زمین اجاره ای انجام میدهند‪.‬کشاورزی که با‬ ‫توکل به خدا کار را بر روی زمین خود شروع‬ ‫می کند امید دارد که حاصل تالش و کار‬ ‫یکساله خود را از زمین دریافت کند و حال‬ ‫انکه ان کشاورزی که تمام پس انداز خود‬ ‫را برای اجاره زمین به مالک زمین پرداخت‬ ‫کرده با توکلی دوچندان به لطف و عنایت‬ ‫خداوند بخشنده در این را گام گذاشته و امید‬ ‫دارد که به برکت سعی و تالش و توجه خاص‬ ‫ذات باریتعالی اجاره زمینی که پرداخت کرده‬ ‫مازاد بر هزینه های جاری زندگی خانواده‬ ‫اش تامین شود‪ .‬یکی از این کشاورزان بلند‬ ‫همت که بدون زمین است و همه تالشش‬ ‫را بر روی خاک اجاره ای معطوف کرده‪،‬‬ ‫غالمعلی بداق است‪ .‬این کشاورز که با اجاره‬ ‫زمین و ماشین االت کشاورزی ساالنه حدود‬ ‫‪ 100‬تن صیفی جات برداشت می کند به‬ ‫عنوان کشاورزی نمونه شناخته شده است‪.‬‬ ‫وی در یکی از روستاهای بخش چگنی‬ ‫شهرستان خرم اباد زندگی میکند غالمعلی‬ ‫بداق یکی ازکشاورزان موفق این روستا است‪.‬‬ ‫این کشاورز خرم ابادی که ‪60‬سال سن دارد‬ ‫تا کالس پنجم ابتدایی درس خوانده و حرفه‬ ‫کشاورزی شغل پدری او بوده است‪ .‬وی در‬ ‫حدود ‪20‬سال به کاشت محصوالت صیفی رو‬ ‫اورده است‪ .‬گرچه کاشت‪ ،‬داشت و برداشت‬ ‫‪28‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫صیفی جات کار طاقت فرسایی است و از نظر‬ ‫زحمت کشاورزی قابل مقایسه با کاشت گندم‬ ‫و جو نیست اما سود قابل توجهی را نصیب‬ ‫کشاورز می کند مخصوصا اگر زمین و خاک‬ ‫کشاورزی اجاره ای باشد‪ ..‬بداق این کشاورز‬ ‫زحمتکش نیز دلیل انتخاب این نوع کاشت‬ ‫را سود خوب این نوع محصوالت عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬امسال یک هکتار زمین را به قیمت‬ ‫‪ 18‬میلیون همراه با اب چاه اجاره کرده ام‬ ‫و تمام تالشم این است که با همت و تالش‬ ‫و عنایت خداوند بتوان به سود خوبی برسم‬ ‫که عالوه بر تامین هزینه اجاره زمین مخارج‬ ‫زندگی خانواده ام نیز حاصل شود‪ .‬وی درباره‬ ‫نحوه کاشت صیفی جات گفت‪ :‬کاشت‬ ‫صیفی از اواخر دی ماه با شخم زدن زمین‬ ‫شروع می شود و پس از کاشت و نگهداری و‬ ‫ابیاری کاشته ها در اواخر تابستان محصوالت‬ ‫برداشت می شود با فروش محصوالت صیفی‬ ‫به سرانجام می رسد‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫در سالهای گذشته از سیستم ابیاری سنتی‬ ‫استفاده میکردم که به طبع عاملی بود تا‬ ‫میزان برداشت محصوالتم بسیار کم شود و‬ ‫کفاف مخارج زندگی ام را ندهد به همین‬ ‫دلیل به سمت سیستم ابیاری نوین رو اورده‬ ‫ام و با استفاده از سیستم ابیاری قطره ای‬ ‫توانستم میزان برداشت محصوالتم را چندین‬ ‫برابر کنم‪ .‬البته باید بگویم استفاده به جا‬ ‫و به اندازه از کود های حیوانی و شیمیایی‬ ‫در کیفیت محصول تاثیر مستقیم دارد و‬ ‫میتواند بهره وری محصوالت را چندین برابر‬ ‫کند‪ .‬غالمعلی بداق این کشاورز باصفا خرم‬ ‫ابادی در ادامه گفت‪ :‬هرچند تجربه بیست‬ ‫ساله ام درکشاورزی خیلی مهم و موثر‬ ‫است اما نمی توانم نقش خانواده ام را در‬ ‫موفقیت هایم نادیده بگیرم تا جاییکه تمام‬ ‫خانواده ام در کار کشاورزی یارو همراه من‬ ‫بوده و هستند در واقع بدون کمک انها‬ ‫محال بود به ب این موفقیت دست پیدا کنم‬ ‫که ساالنه ‪100‬تن محصول صیفی از قبیل‬ ‫گوجه خیار و بادمجان را بدست اورده و به‬ ‫فروش برسانم وی یاداور شد‪ :‬مشکالت و‬ ‫موانع زیادی پیش پای کشاورزان است‪ .‬یکی‬ ‫از مهمترین انها نبود نظارت کافی و تقسیم‬ ‫ناعادالنه کودهای شیمیایی به نرخ دولتی‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫است‪ .‬سهمیه کودهای شیمیایی نرخ دولتی‬ ‫فقط به کسانی تعلق میگیرد که مالک زمین‬ ‫هستند و همچون منی که یک متر زمین‬ ‫ندارد و کشاورزی میکند برای محصوالتی‬ ‫که کاشته است هیچ سهمی از کود شیمیایی‬ ‫به نرخ دولتی ندارد‪ .‬مشکل زمانی حادتر می‬ ‫شود که حتی با اجاره زمین نیز از سوی‬ ‫صاحب زمین سهمیه کودی که دریافت کرده‬ ‫است به مستاجر زمین تعلق نمیگیرد و روانه‬ ‫بازار ازاد می شود‪ .‬یعنی اینکه صاحب زمینی‬ ‫که من اجاره کرده ام سهمیه کود را گرفته‬ ‫و ان را با قیمت ازاد در بازار می فروشد و‬ ‫من که صاحب هیچ زمینی نیستم باید کود‬ ‫را با قیمت های باال از بازار ازاد بخرم ‪ .‬نبود‬ ‫بازارچه کشاورزی جهت فروش محصوالتمان‬ ‫مشکلی به مراتب فراتر از مشکالل اول است‬ ‫چرا که عرضه محصوالت کشاورزی به صورت‬ ‫مستقیم به مغازه داران و مصرف کنندگان‬ ‫عاملی مهم در کوتاه کردن دست دالالن و‬ ‫ارائه محصوالت به قیمت مناسب به مصرف‬ ‫کنندگان خواهد بود‪ .‬اکنون به علت نبود‬ ‫پشتیبانی مناسب از سوی سازمانهای مربوطه‬ ‫و یا تعاونی های کشاورزی و همچنین که به‬ ‫علت هزینه باالی کاشت محصوالت صیفی‬ ‫مجبوریم محصوالتمان را پیش فروش کنیم‬ ‫به این صورت که در زمان کاشت صیفی جات‬ ‫از دالالن مساعده ی مالی میگیریم به این‬ ‫شرط که در فصل برداشت محصوالتمان را به‬ ‫انها بفروشیم‪ .‬غالمعلی بداق در پایان صحبت‬ ‫های خود بیان کرد‪ :‬بحمداهلل با توکل به خدا و‬ ‫همت و تالش خود و خانواده ام و بدون کمک‬ ‫هیچ ارگان یا سازمانی از تجربه ی چندین‬ ‫ساله ی خود استفاده کرده ام و توانسته ام از‬ ‫یک هکتار زمین اجاره ای ساالنه حدود ‪100‬‬ ‫تن محصول صیفی برداشت کنم‪ .‬به یاری‬ ‫خداوند امسال نیز تمام تالشم را برای تامین‬ ‫معیشت خانواده ام با کمک خودشان به کار‬ ‫خواهم گرفت‪ .‬صدای خاک‪ ،‬نفس درختی‬ ‫است که باعث زندگی انسان ها می شود‬ صفحه 28 ‫«صدای خاک» نفس درختی است‬ ‫که باعث زندگی انسانها می شود‬ ‫ابوالفضل کیمیایی‪ -‬ارش الهیجی‬ ‫هنرمند فعال در عرصه هنر های تجسمی فارغ‬ ‫التحصیل هنرهای تجسمی تهران‪ ،‬دبیری هنر‬ ‫اموزش و پرورش را از سال ‪ ۱۳۷۹‬به عهده‬ ‫گرفت و با تدریس در دانشگاه های علمی‬ ‫کاربردی و دانشگاه ازاد اسالمی استان قزوین‬ ‫در اموزش هنر به دانشجویان عالقه مند هنر‬ ‫فعالیت های چشمگیری داشت‪ .‬او با شرکت‬ ‫در نمایشگاه نقاشی حقوق بشر ایتالیا اثار‬ ‫فاخری را به نمایش گذاشت او همچنین با‬ ‫حضور در حراج ملی تهران ‪ ۱۳۹۴‬بسیاری‬ ‫از اثار هنری خود را به فروش رساند‪ .‬الهیجی‬ ‫قریب ‪ ۲۰‬سال در وادی هنر این سرزمین‬ ‫اثار فاخری را به وجود اورده است‪ .‬به بهانه‬ ‫تصویر صدای خاک که یکی از اثار اوست با او‬ ‫به گفتگو نشستیم که میخوانید‪:‬‬ ‫یکسال که کرونا امده به عنوان یک‬ ‫هنرمند نقاش چه شرایطی پیش اورده‬ ‫از نظر روحی‪ ،‬مالی و زندگی هنریتان؟‬ ‫بی شک هنرمند تحت تاثیر جهان‬ ‫پیرامونش اثر خلق می کند و جهان بینی‬ ‫خود را بیان می دارد‪ .‬من هم دراین مدت‬ ‫اثاری را خلق کرده ام که در گالری سرزمین‬ ‫هنر به زودی به نمایش درخواهد امد و‬ ‫تغییرات این مجموعه های جدید را نسبت‬ ‫به اثارم قبل از کرونا مشهود می بینم‪.‬‬ ‫در این مدت کرونایی ایا فردی و یا‬ ‫نهادی که متولی امور هنری در زمینه‬ ‫نقاشی هست برنامه حمایتی داشته و ایا‬ ‫خود هنرمندان برای حمایت از خودشون‬ ‫برنامه ای داشتند؟‬ ‫شنیدم که کانون های هنری و ارشاد و‬ ‫انجمن تجسمی وامهایی را به هنرمندان می‬ ‫داده‪ ،‬اما خودم عضو هیچ انجمن و گروهی‬ ‫نیستم و از جزییات این موارد بی خبرم‪ ،‬تنها‬ ‫در فضای مجازی دیدم که خبرهایی درین‬ ‫مورد منتشر میشد که رقم وام ها (حتی اگر‬ ‫پرداخت شده باشد که من نشنیدم کسی‬ ‫گرفته باشد) بسیار ناچیز و توهین امیز بوده‬ ‫است‪ .‬در صنف ما الاقل می توان به جرات‬ ‫گفت هزینه ابزار و وسایل تا ده برابر رشد‬ ‫داشته نسبت به دو سال پیش‪ .‬این یک فاجعه‬ ‫اقتصادی و بالطبع فرهنگی را بدنبال دارد‪.‬‬ ‫اجناس مرغوب و معتبر حتی دیگر وارد نمی‬ ‫شوند‪ .‬و اکر بتوان انها را در بازار ازاد پیدا کرد‬ ‫با قیمتی نجومی عرضه می شوند‪ ،‬حال انکه‬ ‫بخش عمده هنرمندان اثارشان را با همان‬ ‫قیمت گذشته ارائه می کنند‪.‬‬ ‫از شروع همه گیری کرونا و بسته شدن‬ ‫گالری ها و نگارخانه ها میتوان گفت که‬ ‫تعداد بسیار زیادی از همکارانمان در حیطه‬ ‫هنر بطور کامل دچار فروپاشی زندگی شده‬ ‫اند‪ ،‬این موضوع برای رشته هایی مانند‬ ‫موسیقی و تئاتر و دیگر هنر ها هم مصداق‬ ‫داشته ‪ ،‬بارها درین مدت شنیدم یا در فضای‬ ‫مجازی دیدم هنرمندانی که اثارشان را در‬ ‫کوچه به اتش کشیدند چون حتی برای‬ ‫نگهداری انها فضای کافی در اختیار نداشتند‪،‬‬ ‫نظرتان درباره حراج های هنری چیست‬ ‫البته در عرصه حرفه ای‪ ،‬زیان بوده ‪،‬اما به‬ ‫دلیل توانایی تحمل شرایط سخت‪ ،‬هنرمندان و این اثاری که به مبالغ کالن بفروش‬ ‫حرفه ای این زمان را تحمل کرده اند‪ ،‬سخت میرسد ایا واقعا ارزش واقعی کارهاست؟‬ ‫است‪ ،‬ولی جریان زندگی هنری چه در خلق‬ ‫اثر چه در بین خریداران و مجموعه داران در‬ ‫الیه های زیرین جریان داشت‪ ،‬با این وجود‬ ‫برای جوان تر ها و هنرمندانی که از پایتخت‬ ‫دور بودند اوضاع به سختی می گذرد‪ .‬مدت‬ ‫کوتاهی ست که گالری ها به برپایی نمایشگاه‬ ‫با مخاطب محدود مشغول شده اند ‪ ،‬اما هنوز‬ ‫تا برگشت به دوران قبل از کرونا ( که انهم‬ ‫بازار شکوفایی نبود) خیلی فاصله مانده‪.‬‬ ‫اثار هنری به خاطر اسم هنرمند ارزش پیدا‬ ‫میکنند یا به خاطر اثراست؟‬ ‫دو دیدگاه کلی برای قیمت گذاری روی‬ ‫اثار هنری وجود دارد دیدگاه نخست می‬ ‫گوید یک اثر هنری یک تابلو‪ ،‬مانند سی و سه‬ ‫پل است و نمی توان روی ان قیمت گذاشت‬ ‫و هرچه به عنوان قیمت پیشنهاد شود کم‬ ‫است و ارزش فرهنگی اثر بیشتر و بیشتر از‬ ‫پول است ‪ .‬نگاه دوم می گوید یک اثر پس‬ ‫از تولید و عرضه به بازار هنر‪ ،‬دیگر کاالیی‬ ‫است که می تواند به راحتی مورد معامله قرار‬ ‫بگیرد و در ایران هیچ اثری بیشتر از فالن‬ ‫تومان وجود ندارد و هیچ خریداری هم توان‬ ‫خرید بیشتر از ان را ندارد‪ .‬طرفداران این دو‬ ‫نوع فکر کامال مقابل هم هستند و حتی اگر به‬ ‫شکل کاال به اثر هنری نگاه نکنند ان دیگری‬ ‫هم اثر را یک محصول فرهنگی نمی داند‪.‬‬ ‫این دایره معیوب فقط متعلق به ما در ایران‬ ‫نیست که فقط ‪ 15‬سال سابقه برگزاری حراج‬ ‫داریم و ازمون خطا می کنیم‪ ،‬در همه جای‬ ‫دنیا حتی با حدود پانصد سال تجربه برگزاری‬ ‫انواع حراج ها این مورد هنوز الینحل باقی‬ ‫مانده‪ ،‬که ایا یک اثر اینقدر می ارزد یا این‬ ‫معامله ای صحیح است یا زیر سوال‪ ،‬یا اینکه‬ ‫خریدار باید معرفی شود یا خیر‪ .‬در هر حال‬ ‫داستان حراج ها و قیمت ها همیشه جای‬ ‫شک و شبهه دارند که در تخصص من نیست‪.‬‬ ‫اگر از شما بخواهم یک تابلو به عنوان صدای‬ ‫خاک بکشید چه میکشید توصیف کنید؟‬ ‫من تابلو های زیادی با این محتوا‪ ،‬کشیده‬ ‫ام‪ .‬برای مادر زمین از قداست خاصی‬ ‫برخوردار است و درخت زندگانی از دل سینه‬ ‫ی او می روید‪ ،‬در اثار بسیار زیادی از من‬ ‫درخت زندگانی را می بینید که از دل زنی که‬ ‫نماد مادر زمین است می روید‪ .‬خاک حرمت‬ ‫دارد و صدای خاک‪ ،‬نفس درختی ست که‬ ‫باعث زندگی ما انسان ها می شود‪.‬‬ ‫در این مدت به ذهنتان رسید کرونا را‬ ‫نقاشیکنیداگر نرسیدهاالناگرازشمابخوام‬ ‫تابلویکرونابکشیدچطورروایتمیکنید؟‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسفند ماه‪99‬‬ ‫شماره بیست و پنجم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 صفحه 32 ‫شعر و کتاب‬ ‫کتاب َ‬ ‫«نشمه» منتشر شد‬ ‫کتاب « َنشمه» اثر «جواد سحابی» محقق کرمانشاهی با‬ ‫موضوع فرهنگ عامه از سوی انتشارات سرانه در کرمانشاه‬ ‫چاپ و منتشر شد‪.‬‬ ‫نوشتن در مورد فرهنگ عامه در کرمانشاه سابقه طوالنی‬ ‫دارد و کتاب هایی در این زمنیه نوشته شده است؛ اما به تازگی‬ ‫«جواد سحابی»‪ ،‬اموزگار بازنشسته و محقق این دیار‪ ،‬پس از‬ ‫سال ها تحقیق و تفحص در این زمینه دست به چاپ و نشر ‪۲‬‬ ‫عنوان کتاب زده است‪.‬‬ ‫یکی از این کتاب ها سال گذشته با نام «بالچه» منتشر شد‬ ‫و کتاب دیگر اکنون با نام « َنشمه» توسط نشر سرانه به بازار‬ ‫کتاب عرضه شده است‪.‬‬ ‫این کتاب در قطع رقعی‪۱۸۱ ،‬صفحه‪ ،‬جلد چهار رنگ شومیز‬ ‫براق‪ ،‬کاغذ کرم مرغوب‪ ،‬متن تک‪ ،‬شمارگان هزار نسخه و‬ ‫بهای ‪ ۴۰‬هزار تومان چاپ شده است‪.‬‬ ‫این مجلد اشاره ای است به پیشینه فرهنگی واژه ها‪،‬‬ ‫ضرب المثل ها‪ ،‬باورها‪ ،‬چیستان‪ ،‬اماکن‪ ،‬بازی ها‪ ،‬رسم ها و سایر‬ ‫فرهنگ عامه در کرمانشاه دارد‪.‬‬ ‫جواد سحابی‪ ،‬اموزگار بازنشسته‪ ،‬زاده ‪ ۱۳۳۴‬محله فیض اباد‬ ‫کرمانشاه است؛ وی با بیش از ‪ ۴۰‬سال تحقیق‪ ،‬پژوهش و‬ ‫گرداوری در زمینه فرهنگ عامه موفق به نشر پژوهش های‬ ‫خود در ‪ ۲‬مجلد کتاب به نام های بالچه و نشمه شده و از سوی‬ ‫انتشارات سرانه روانه بازار کتاب کرده است‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬نامبرده دارای مقاالت متعدد در نشریات است و‬ ‫در تالیف چندین کتاب تخصصی اموزشی مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫اگر مایلید یک مستندگونه داستانی از فجر ماندگار مردم شریف‬ ‫ایران اسالمی را مطالعه کنید‪ ،‬کتاب «لحظه های انقالب» در سبد‬ ‫کتاب خوان بهمن نهاد کتابخانه های عمومی کشور را از دست‬ ‫ندهید‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شماره بیست وپنجم‬ ‫اسفند ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کودکی ها‬ ‫کودکی هایم اتاقی ساده بود‬ ‫قصه ای دور اجاقی ساده بود‬ ‫شب که میشد نقشها جان میگرفت‬ ‫روی سقف ما که طاقی ساده بود‬ ‫میشدم پروانه خوابم می پرید‬ ‫خوابهایم اتفاقی ساده بود‬ ‫زندگی دستی پر از پوجی نبود‬ ‫باری ما جفت و طاقی ساده بود‬ ‫قهر میکردم به شوق اشتی‬ ‫عشقهایم اشتیاقی ساده بود‬ ‫ساده بودن عادتی مشکل نبود‬ ‫سختی نان بود و باقی ساده بود‬ ‫قیصر امین پور‬ صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32

آخرین شماره های هفته نامه صدای خاک

هفته نامه صدای خاک ۱۰۸

هفته نامه صدای خاک ۱۰۸

شماره : ۱۰۸
تاریخ : 1402/01/23
هفته نامه صدای خاک 41

هفته نامه صدای خاک 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/09/06
هفته نامه صدای خاک 40

هفته نامه صدای خاک 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/08/29
هفته نامه صدای خاک 36

هفته نامه صدای خاک 36

شماره : 36
تاریخ : 1400/08/14
هفته نامه صدای خاک 35

هفته نامه صدای خاک 35

شماره : 35
تاریخ : 1400/07/25
هفته نامه صدای خاک 32

هفته نامه صدای خاک 32

شماره : 32
تاریخ : 1400/07/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!