هفته نامه صدای خاک شماره 21 - مگ لند

هفته نامه صدای خاک شماره 21

هفته نامه صدای خاک شماره 21

هفته نامه صدای خاک شماره 21

‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک‬ ‫اﺑﺎن ﻣﺎه‪99‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ‪ 20000:‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫دﻧﺒﺎلﺟﺎاﻧﺪاﺧﺘﻦﺳﺒﮏ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽﻋﻠﯽﺣﺴﻨﯽﻫﺴﺘﻢ‬ ‫در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫روشﻫﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﺳﺮدرد‬ ‫ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ از زود ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻓﺮدﯾﻦ‬ ‫ﭼﺮخ راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮاﻧﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد؟‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫بنام او‬ ‫سالم و درود خدمت همراهان همیشگی ماهنامه اقتصادی اجتماعی صدای خاک‬ ‫وارد ماه ربیع االول شدیم و از ماه محرم و صفر عبور کردیم امیدوارم که به برکت خوش یمن بودن‬ ‫این ماه؛ بیماری منحوس کرونا هم از تمامی مردم جهان رخت برببند و از بین برود‪ .‬انشاءهلل‬ ‫مریم حضرتی‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫این شماره بر ان شدیم به مانند شماره های پیشین این مجله که بیانگر دغدغه‬ ‫های مردم بود به دیگر مشکالتی که در جامعه گریبانگیر مردم هست بپردازیم‪.‬‬ ‫از این شماره ماهنامه اقتصادی اجتماعی صدای خاک بخش خاطرات با هنرمندان مطرح‬ ‫می شود که یکی از خصلت های اخالقی هنرمندان در رفتار با مردم را بازگو می کند‪.‬‬ ‫این شماره عالوه بر داستان کوتاه که قسمتی از مشکالت مردم را به زبان روایی و داستانی حکایت‬ ‫می کند و از شماره قبل به این مجله اضافه کردیم که خوشختانه بازخورد خوبی داشت و از این‬ ‫شماره ان را ادامه خواهیم داد‪ .‬منتظر بازخورد خاطرات هم هستیم که با کمک شما اخالق‬ ‫اجتماعی که کم کم در جامعه به دست فراموشی سپرده می شود دوباره یاداوری و استفاده شود‪.‬‬ ‫مشکالت اقتصادی که هر شماره به ان پرداخته شده و می شود و دوست داریم با کمک‬ ‫دوستان جانی مثل شما هر انچه که در بهتر شدن مجله و همینطور برطرف کردن‬ ‫این مشکالت به نظرتان می رسد ان را با ما در میان بگذارید تا بتوان به ان پرداخت‪.‬‬ ‫کالن روندهای علوم و فناوری غذایی به سوی سینگوالریتی ‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫انتقال اب بین استانی خطا است‬ ‫‪6‬‬ ‫شرایط دریافت کارت بازرگانی جدیدچیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫بیماریهای قلبی اولین علت مرگ درایران و جهان‬ ‫‪8‬‬ ‫موثرترین روش کنترل غیرشیمیایی حلزون در گلخانه‬ ‫‪9‬‬ ‫چرخ رانندگان از مسیر گرانی خارج میشود؟‬ ‫‪10‬‬ ‫من همگریهکردم‬ ‫‪12‬‬ ‫زود قضاوت کردن‬ ‫‪14‬‬ ‫واقعیت های نهفته در گردباد چیست؟‬ ‫‪20‬‬ ‫ارزهای دیجیتال‬ ‫‪22‬‬ ‫شخصیت و روابط اجتماع‬ ‫‪23‬‬ ‫روشهای طبیعی برای رفﻊ سردرد‬ ‫‪25-24‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪26‬‬ ‫دنبال جا انداختن سبک زندگی علی حسنی هستم‬ ‫‪30‬‬ ‫شعر و کتاب‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮﺗﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ ورﻣﺮزﯾﺎر‪ ،‬دﮐﺘﺮ واﺣﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن زاده‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ :‬ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﮐﯿﺎن‬ ‫اﻣﯿﺮى‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺒﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮى‪ ،‬رﯾﺤﺎﻧﻪ دﯾﻬﯿﻢ ﺟﻮ‪ ،‬ﺳﻤﯿﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻗﺪ‪ ،‬زﻫﺮه‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎر‪ :‬ﻣﺎﺋﺪه ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫ﺣﺎجﺣﯿﺪرى‪ ،‬ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺸﻬﺪىرﺿﺎ‪ ،‬ارزو ﻗﺎﺳﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺴﻌﻮد رﺣﯿﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺠﯿﺪ‬ ‫ﻋﺎﺻﻤﻰ‪ ،‬ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﻬﺪى ﭘﻮر‪ ،‬اﻟﻬﻪ دﯾﻬﯿﻢ ﺟﻮ‪ ،‬ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﻤﺮﮐﻰ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از‬ ‫ﻓﺮﯾﺪه ذاﮐﺮى‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ اراﯾﻰ‪ :‬ﻧﺮﮔﺲ ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮادﭘﻮر و‬ ‫ﻟﯿﻼ اﻟﯿﺎﺳﻰ‬ ‫ﭼﺎپ‪ :‬اﯾﺮان ﮐﻬﻦ‬ ‫ادرس‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎت اﻟﻠﻬﻰ‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺴﺮو‪ ،‬ﭘﻼک ‪ ، 36‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪-66123513:‬ﺗﻠﻔﮑﺲ‪ 88942253‬ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ‪15988144811:‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى‪ -‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ‬ ‫اﺑﺎن ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫‪S E D A Y E K H A K . I R‬‬ ‫‪_ s e d a y _ k h a k‬‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک د ر ﺑﺮﺧﻂ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬ صفحه 3 ‫مقاله‬ ‫کالن روندهای علوم و فناوری های غذایی به سوی سینگوالریتی‬ ‫ریحانه دیهیم جو‪ :‬علوم نانو‪ ،‬زیست‬ ‫فناوری‪ ،‬فناوری اطالعات و علوم شناختی‪۴ ،‬‬ ‫حوزه ای هستند که همگرایی ان ها رویدادهای‬ ‫چشمگیری را در اینده بشر رقم می زند و به‬ ‫انها فناوری های همگرا (‪ )NBIC‬اتالق می شود‪.‬‬ ‫محصوالت غذایی انسان از دامپروری و‬ ‫کشاورزی و فراوری دستاورد ان ها‪ ،‬تکوین می‬ ‫یابد که فناوری های همگرا تغییرات شگرفی‬ ‫را در نوع محصول‪ ،‬ابزار فراوری و نیز روش‬ ‫استفاده ان ها پدید می اورند که از ان جمله‪،‬‬ ‫شخصی سازی محصوالت غذایی برای متناسب‬ ‫سازی خواص ان ها با وضعیت ژنتیک و سالمت‬ ‫هر فرد و نیز درنظر گرفتن ذایقه فرد است‪.‬‬ ‫در کشاورزی هم برج های کشاورزی می توانند‬ ‫سطح بسیار باال‪ ،‬محصوالت را‬ ‫در نسبت کشت به‬ ‫ِ‬ ‫بدون استفاده از خاک‪ ،‬با نور مصنوعی و قطرات‬ ‫اب مغذی‪ ،‬در قفسه های مجزا کشت نمایند و‬ ‫طعم و شکل ان ها را با ویرایش ژنی به صورت‬ ‫دلخواه تغییر دهند و همچنین با استفاده علوم‬ ‫نانو‪ ،‬مواد مغذی را در ان ها نهادینه کنند تا فایده‬ ‫بیشتری داشته باشند و در نهایت از طریق پهپاد‬ ‫ها به مصرف کننده برسد و البته همه این امور‬ ‫از طریق ماشین االت پیشرفته انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫برای مثال یک کمپانی بریتانیایی که در‬ ‫زمینه توسعه فناوریهای کشاورزی فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬سیستمی را برای پرورش خودکار‬ ‫گیاهان بدون نیاز به خاک توسعه داده است‪.‬‬ ‫سیستم کمپانی ‪ LettUs Grow‬که تنها‬ ‫‪ ۴‬سال از تاسیس ان می گذرد‪ ،‬بر روش‬ ‫هواکشت (‪ )Aeroponic‬و نرم افزاری متکی‬ ‫است که روی تمامی مراحل کشت نظارت دارد‪.‬‬ ‫سموم کشاورزی نسبت به دیگر مزارع عمودی‬ ‫تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش پیدا میکند‪ .‬در دامداری‪،‬‬ ‫مکانیزه شدن روش ها به افزایش بسیار زیاد‬ ‫محصول و بهداشت همه جانبه ان کمک‬ ‫شایانی می کند ضمن این که فرایند بسته‬ ‫بندی نیز به گونه ای خواهد بود که پسماند‬ ‫و مواد زایدی از محصوالت غذایی باقی نماند‪.‬‬ ‫قابلیت های اصلی محصول خود معرفی می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین مهمترین مزایای وصله گوش‬ ‫‪ Ceres‬را عدم نیاز به تعویض باتری در طول‬ ‫عمر دام‪ ،‬استحکام باال‪ ،‬احتمال بسیار ضعیف‬ ‫گم شدن‪ ،‬نامحدود بودن برد سیگنال به دلیل‬ ‫استفاده از امواج ماهواره ای و در نهایت امکان‬ ‫شناسایی بین المللی اطالعات بیان کرده است‪.‬‬ ‫برای نمونه از تراکتورهای خودران تا ربات‬ ‫های باغ دار‪ ،‬فناوری های هوشمند در حال‬ ‫پیشروی به سوی کشاورزی و دامداری مدرن‬ ‫هستند و حاال نواوری دیگری از راه رسیده که‬ ‫با استفاده از یک وصله گوش هوشمند‪ ،‬امکان‬ ‫پایش ‪ 24‬ساعته گله ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وصله های ‪ Ceres‬پیش از این با موفقیت روی‬ ‫‪ 100‬دام در کوئینزلند استرالیا ازمایش شده و‬ ‫مقاومت خوبی در مقابل عوامل بیرونی از خود‬ ‫نشان داده اند‪ .‬این وصله ها خصوصاً برای دامدارانی‬ ‫مفید هستند که هزاران راس دام در اختیار داشته‬ ‫و در حالت عادی با استفاده از هواگردها (هلیکوپتر‬ ‫و پهپاد) گله های خود را رصد می کنند‪.‬‬ ‫به گفته اقای اسمیت‪ ،‬نواوری جدید‬ ‫موجب صرفه جویی عظیمی در هزینه های‬ ‫دامداری خواهد شد و با ارائه اطالعات دقیق‬ ‫و لحظه ای از حرکت و سالمت دام ها‪ ،‬کمک‬ ‫شایانی به برنامه ریزی دامداران خواهد کرد‪.‬‬ ‫تکنولوژی مورد بحث که توسط استارتاپ‬ ‫استرالیایی «‪ »Ceres Tag‬توسعه یافته‪ ،‬مانند‬ ‫یک مچ بند هوشمند برای دام ها عمل کرده‬ ‫و اطالعاتی مانند محل چرا‪ ،‬موقعیت دام‬ ‫های فراری یا دزدیده شده و حتی تحلیل‬ ‫سالمت دام با توجه به نوع حرکت (بیماری‪،‬‬ ‫جراحت یا بارداری) را ثبت می کند‪ .‬اطالعات‬ ‫مذکور سپس برای دامدار ارسال شده و امکان‬ ‫تحلیل بیشتر انها نیز فراهم خواهد بود‪.‬‬ ‫امکان پایش ‪ 24‬ساعته گله از مهمترین‬ ‫ویژگی های دامداری مدرن است‪.‬‬ ‫دیوید اسمیت مدیر عامل سرس تگ سه‬ ‫ویژگی اتصال دائم به ‪ ،GPS‬توانایی تشخیص‬ ‫حرکت و همچنین دماسنج داخلی را به عنوان‬ ‫هواکشت یا ایروپونیک راهکاری مناسب برای‬ ‫پرورش گیاهان در فضاهای سربسته و محدود است‪.‬‬ ‫در این روش ریشه گیاه به جای بستر‬ ‫خاکی در هوا یا محفظه ای مرطوب معلق‬ ‫بوده و مواد مغذی روی ان اسپری می شود‪.‬‬ ‫هواکشت روش کامال جدیدی نیست و در‬ ‫برخی از مزارع عمودی از ان استفاده می شود‬ ‫با این حال رویکرد ‪ LettUs Grow‬کارامدتر‬ ‫از فرایندهای مشابه است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫کمپانی مذکور با توسعه یک نرم افزار بخش‬ ‫اعظمی از فرایند کشت را خودکار کرده است‪.‬‬ ‫نرم افزار این کمپانی که ‪ Ostara‬نام دارد‪ ،‬روی‬ ‫تمامی مراحل کشت‪ ،‬تنظیم دما و نور نظارت داشته‬ ‫و حجم و نوع مواد مغذی گیاه را کنترل می کند‪.‬‬ ‫این شرکت مدعی است بازدهی‬ ‫محصوالت در این سیستم بدون استفاده از‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫گفتنی است وصله های سرس احتماالً‬ ‫از سال ‪ 2020‬اماده فروش خواهند بود و تا‬ ‫ان زمان‪ ،‬شرکت سازنده روی اضافه کردن‬ ‫سنسورها و امکانات جدید‪ ،‬در کنار کاهش‬ ‫ابعاد محصول نهایی تمرکز خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین قرار است محصوالت ‪Ceres‬‬ ‫‪ Tag‬با یک پلتفرم تحلیل داده یکپارچه سازی‬ ‫شوند تا در نهایت اطالعاتی جامع‪ ،‬کامل و با‬ ‫جزئیات باال در اختیار دامداران قرار گیرد‬ صفحه 4 ‫گفتگو‬ ‫انتقال اب بین استانی خطا است‬ ‫انتقال اب بین استانی موضوع جدیدی نیست و مدت ها است‬ ‫که سخن از انتقال اب از دریای خزر به استان سمنان و از شهرها و‬ ‫استان های مختلف به استان ها و شهرهای دیگر کشور به گوش می رسد‪.‬‬ ‫طرح هاییکههموارهباواکنش هایزیادیازسویمسئوالن‪،‬کارشناسان‪،‬‬ ‫فعاالن محیط زیست و مردم محلی روبرو می شود‪ .‬یک فعال محیط زیست‬ ‫می گوید‪ :‬انتقال اب از هر استان کشور به استانی دیگر خطا است‪.‬‬ ‫عباس محمدی در گفتگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه در هیچ نقطه ایران‬ ‫از جمله استان های شمال کشور اب مازاد نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬میانگین‬ ‫بارندگی ساالنه در سه استان شمالی کشور تقریبا برابر و حتی‬ ‫بیشتر از میانگین بارندگی های ساالنه در اروپاست اما به دلیل وجود‬ ‫کشاورزی متمرکز یعنی تولید باالی محصول زراعی در منطقه ای‬ ‫کوچک با استفاده از مقدار زیادی کود و افت کش و سرانه جمعیت‬ ‫به نسبت باالی این استان ها اب اضافه وجود ندارد بنابراین انتقال‬ ‫اب از هر یک از این استان ها به استان های دیگر کشور خطا است‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از پیگیری برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫برای اجرای پروژه های احداث سد و طرح های انتقال اب از یک استان‬ ‫به استان های دیگر گفت‪ :‬برخی نمایندگان در مجلس به شدت پیگیر‬ ‫پروژه های بزرگ مانند انتقال اب از دریای خزر به سمنان هستند و‬ ‫اکنون سد «فینسک» توسط نمایندگان مازندران در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫به گفته محمدی‪ ،‬سدی که گفته می شود قرار است در‬ ‫«فینسک» احداث کنند سد نسبتا کوچکی است اما باعث زیر‬ ‫اب رفتن کامل دو روستا دارای سکنه در این منطقه می شود‪.‬‬ ‫این ها ضررهایی است که از احداث بی رویه سد و طرح های انتقال‬ ‫اب وارد می شود اما این روند سدسازی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدیر گروه دیده بان کوهستان درباره طرح های انتقال اب از‬ ‫استان های شمال کشور به استان های دیگر از جمله سمنان گفت‪:‬‬ ‫طبق امار شرکت اب و فاضالب سرانه مصرف اب در سمنان بیش‬ ‫از سایر استان های کشور است بنابراین بهترین راهکار برای ذخیره‬ ‫منابع ابی این استان تعمیر شبکه های اب رسانی داخل شهری‬ ‫و شبکه های اب رسانی و ابیاری کشاورزی است که نشتی دارند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اموزش مردم‪ ،‬اصالح فضای سبز شهری استان‬ ‫سمنان‪ ،‬اصالح نظام ابیاری کشاورزی و حرکت به سمت کشاورزی‬ ‫گلخانه ای که در ان برای کشت محصوالت از میزان اب کمتری‬ ‫استفاده می شود از دیگر راهکارها برای صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب است‪ .‬درصورتی که این موارد مورد توجه و اصالح قرار گیرند‬ ‫دیگر نیازی به انتقال اب به استان سمنان وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدی در پایان با اشاره همچنین از دفاع وزیر نیرو از‬ ‫پروژهای سدسازی برغم انکه پیش از این بر لزوم مدیریت تقاضا‬ ‫و مصرف اب بیش از مدیریت عرضه ان تاکید داشت‪ ،‬انتقاد کرد‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۳۶‬کیلومتر تونل انتقال اب به دریاچه ارومیه‪ ،‬اننتقال اب‬ ‫دریای خزر به فالت مرکزی‪ ،‬تونل انتقال اب رودخانه کرج به تهران و‬ ‫افتتاح خط اول انتقال اب خلیج فارس به استان کرمان در ‪ ۲۴‬مهر ماه‬ ‫سال جاری از جمله طرح هایی است که طی چند سال اخیر در زمینه‬ ‫انتقال اب در نقاط مختلف کشور مطرح شده و در دست اجرا است‪.‬‬ ‫همچنین براساس اطالعات شرکت مدیریت منابع اب ایران‬ ‫در ‪ ۳۱‬استان کشور ‪ ۶۴۷‬سد در حال بهره برداری‪ ۱۴۶ ،‬پروژه‬ ‫احداث سد در دست اجرا و ‪ ۵۳۷‬سد در دست مطالعه است‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫گزارش‬ ‫شرایط دریافت کارت بازرگانی جدید چیست؟‬ ‫با اجرای سیاست جدید دولت از ابتدای مرداد‪ ،‬متقاضیان‬ ‫دریافت کارت بازرگانی‪ ،‬باید اطالعات خود را در سامانه‬ ‫جامع تجارت ثبت کنند‪ ،‬سامانه ای که مشکالت موجود در‬ ‫ان انتقادات گسترده بخش خصوصی را در پی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تا پیش از مرداد امسال‪ ،‬متقاضیان کارت های‬ ‫بازرگانی جدید باید با ثبت اطالعاتشان در سامانه هوشمند اتاق‬ ‫بازرگانی ایران‪ ،‬پس از طی مراحل قانونی‪ ،‬کارت خود را دریافت‬ ‫می کردند‪ ،‬فرایندی که هرچند با تایید و حمایت دولت اجرایی می شد‬ ‫اما در عمل‪ ،‬با انتقاداتی از سوی مسئوالن بانک مرکزی همراه شد‪.‬‬ ‫در دو سال گذشته و با توجه به الزامی شدن ایفای تعهدات‬ ‫ارزی‪ ،‬نظارت بر عملکرد صادرکنندگان افزایش یافته و پس از انکه‬ ‫در ماه های ابتدایی اجرای طرح جدید مشخص شد‪ ،‬تعدادی از‬ ‫صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارزشان اقدام نکرده اند‪ ،‬این ابهام‬ ‫به وجود امد که چرا نظارتی بر صادرات انها وجود نداشته است؟‬ ‫یکی از بخش هایی که انگشت اتهام به سمت ان روانه شد‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی به عنوان مرجع نهایی صدور کارت های بازرگانی بود‪ .‬به‬ ‫وجود امدن بحث هایی درباره کارت های بازرگانی اجاره ای و یک‬ ‫بار مصرف باعث شد دستگاه های دولتی بحث درباره‪ ،‬تغییر در‬ ‫مکانیزم صدور کارت های بازرگانی را مطرح کنند و در این بستر‬ ‫بحث انتقال صدور کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت نهایی شد‪.‬‬ ‫از ابتدای مرداد که این انتقال نهایی شد‪ ،‬انتقادات بخش خصوصی از‬ ‫عملکرد این سامانه اغاز شد‪ .‬بر اساس گزارش هایی که از سوی اعضای‬ ‫اتاق بازرگانی مطرح شده‪ ،‬این سامانه در روزهای ابتدایی خود به دلیل‬ ‫مشکالتسیستمیامکانصدورکارت هایبازرگانیجدیدرانداشتهاست‪.‬‬ ‫هرچند از چند هفته قبل‪ ،‬سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که‬ ‫مشکالت سامانه حل شده اما در روزهای اخیر باز هم بخش خصوصی از‬ ‫این گفته است که فرایند صدور کارت های بازرگانی بسیار دشوار شده‬ ‫و بسیاری از تجار امکان نهایی کردن درخواست های خود را نداشته اند‪.‬‬ ‫به دنبال تداوم این انتقادات مرکز توسعه تجارت الکترونیک‪،‬‬ ‫در توضیحات جدید‪ ،‬اعالم کرده که در شیوه سابق‪ ،‬سازمان‬ ‫ های صمت استانی عم ً‬ ‫ال دسترسی و امکانی برای بررسی‬ ‫و احراز سیستمی شرایط نداشتند و به همین دلیل نقایص‬ ‫و مشکالت قبلی کام ً‬ ‫ال متوجه سامانه اتاق بازرگانی است‪.‬‬ ‫این سامانه جزییاتی از استعالمات مورد نیاز برای صدور‬ ‫کارت های بازرگانی جدید را نیز منتشر کرده که ‪ ۱۴‬عنوان‬ ‫را شامل می شود‪ .‬بر این اساس متقاضیان دریافت کارت های‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫بازرگانی جدید باید تاییدات الزم در این عناوین را دریافت کنند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬استعالم چک برگشتی از بانک مرکزی‬ ‫‪ -۲‬استعالم حساب جاری از بانک مرکزی‬ ‫‪ -۳‬استعالم وضعیت نظام وظیفه از نیروی انتظامی‬ ‫‪ -۴‬استعالم مدرک تحصیلی از وزارت اموزش و پرورش‬ ‫‪ -۵‬استعالم مدرک تحصیلی از وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪ -۶‬استعالم مدرک تحصیلی از وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی‬ ‫‪ -۷‬استعالم مدرک تحصیلی از دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫‪ -۸‬استعالم پروانه بهر ه برداری صنعتی‬ ‫‪ -۹‬استعالم پروانه بهر ه برداری معدنی‬ ‫‪ -۱۰‬استعالم پروانه فنی و مهندسی‬ ‫‪ -۱۱‬استعالم پروانه بهره برداری کشاورزی از وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪ -۱۲‬استعالم پروانه فناوری اطالعات و ارتباطات (‪ )ICT‬از سازمان‬ ‫تنظیم مقررات‬ ‫‪ -۱۳‬استعالم کد رهگیری امالک از سامانه امالک و مستغالت‬ ‫‪ -۱۴‬استعالم تطابق مدیرعامل و شرکت‬ ‫همچنین در مورد استعالم سابقه محکومیت موثر به‬ ‫عنوان جایگزین گواهی سوء پیشینه‪ ،‬با توجه به پیگیری رفع‬ ‫مشکالت اطالعات ارسالی در وبسرویس ارائ ه شده توسط مرکز‬ ‫امار و فناوی اطالعات قوه قضائیه‪ ،‬این استعالم نیز به زودی‬ ‫اضافه و گواهی سوء پیشینه به طور کامل حذف خواهد شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫گزارش‬ ‫بیماریهای قلبی اولین علت مرگ در ایران و جهان‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های‬ ‫غیرواگیر وزارت بهداشت گفت‪ :‬یکی از‬ ‫اعضایی که در بدن ما وجود دارد و معنی‬ ‫واقعی زنده بودن است‪ ،‬قلب است؛ بطوری‬ ‫که حتی افرادی که دچار مرگ مغزی می‬ ‫شوند‪ ،‬هنوز زنده هستند‪ .‬لذا مراقبت از‬ ‫قلب حیاتی ترین اقدام است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫بیماری قلبی عروقی اولین علت مرگ در‬ ‫دنیا و همچنین در کشور است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬دکتر افشین استوار در استانه ‪۲۹‬‬ ‫سپتامبر روز جهانی قلب افزود‪ :‬ساالنه ‪۱۷.۹‬‬ ‫میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری‬ ‫قلبی عروقی فوت می کنند که ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫کل مر گ های جهانی و نیمی از مرگ‬ ‫های ناشی از بیماری های غیرواگیر است‪.‬‬ ‫استوار افزود‪ :‬اکثریت این مرگ ها ناشی‬ ‫از بیماری کرونر قلب یا سکته مغزی است‪.‬‬ ‫عوامل خطر اصلی بیماری قلبی عروقی و‬ ‫سکته مغزی شامل فشارخون‪ ،‬کلسترول و‬ ‫قند خون باال‪ ،‬مصرف دخانیات و الکل‪ ،‬رژیم‬ ‫غذایی ناسالم‪ ،‬چاقی و الودگی هوا هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برگزاری روز جهانی قلب‬ ‫نقش بسیار مهمی در تغییر این عوامل خطر‬ ‫دارد‪ .‬این روز بزرگترین اقدام در جهت افزایش‬ ‫اگاهی جهانی برای بیماری قلبی عروقی‬ ‫است و از زمان طرح ان از سال ‪،۱۹۹۹‬‬ ‫به سرعت رشد کرده و مشارکت و حمایت‬ ‫جهانی عظیمی را تجربه کرده است‪ .‬استوار‬ ‫بیان کرد‪ :‬این یک فرصت جهانی است که‬ ‫افراد می توانند برای ارتقای اگاهی عمومی‬ ‫و تشویق افراد‪ ،‬خانواده ها‪ ،‬جوامع و دولت‬ ‫ها برای اقدام فوری علیه بیماری های قلبی‬ ‫عروقی استفاده کنند‪ .‬هر فردی در کاهش‬ ‫مرگ های زودرس و بار ناشی از بیماری های‬ ‫قلبی عروقی و ارتقای سالمت قلب و زندگی‬ ‫طوالنی تر و با کیفیت بهتر نقش دارد مدیرکل‬ ‫دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر گفت‪:‬‬ ‫هر سال مراسم روز جهانی قلب در سراسر‬ ‫دنیا برای برجسته کردن اقداماتی که افراد‬ ‫می توانند برای پیشگیری و کنترل بیماری‬ ‫قلبی عروقی بر عهده گیرند‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫هر سال این مناسبت یک موضوع مختلف‬ ‫دارد‪ ،‬که مسائل کلیدی و عناوین مرتبط با‬ ‫سالمت قلب را منعکس می کند و مناسبت‬ ‫های گوناگون و فعالیت های مختلفی مرتبط‬ ‫با سالمت قلب سازماندهی می شود‪ .‬استوار‬ ‫افزود‪ :‬دولت ها و سازمان های غیردولتی‬ ‫این روز را با برگزاری فعالیت هایی مانند‬ ‫گفتگوهای عمومی‪ ،‬کنسرتها و وقایع ورزشی‬ ‫برگزار می کنند و ترویج می دهند‪ .‬هر سال‬ ‫افراد بیشتری در این مناسبت ها شرکت می‬ ‫کنند که حمایت ان ها از این روز را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همه ساله کانون‬ ‫توجه و موضوع این روز در چارچوب اهداف‬ ‫اولیه تغییر می یابد و به برپایی فعالیت های‬ ‫ارتقای سالمت‪ ،‬پیشگیری از بیماری و کنترل‬ ‫در سطح جامعه کمک می کند‪ .‬در نهایت این‬ ‫فعالیت ها باید در نظام سالمت برای تضمین‬ ‫تداوم و پایداری ان ادغام شوند‪ .‬محیط برای‬ ‫مداخالت جامعه باید توسعه یابد و هماهنگی‬ ‫مجدد مهمی در خدمات بهداشتی برای پاسخ‬ ‫به افزایش بار بیماری های قلبی عروقی در‬ ‫سطح جهانی انجام شود‪ .‬استوار خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در زمان بحران بیماری کووید ‪،۱۹‬‬ ‫بیماران قلبی عروقی با تهدید دو جانبه ای‬ ‫مواجه خواهند شد‪ .‬نه تنها در معرض ابتالی‬ ‫نوع شدیدتر ویروس و عوارض وخیم تر‬ ‫هستند‪ ،‬بلکه ممکن است به علت ترس‪ ،‬از‬ ‫دریافت مراقبت بموقع قلب خود خودداری‬ ‫کنند‪ .‬این مسئله اهمیت اقدامات امسال در‬ ‫خصوص بیماری قلبی عروقی را دو چندان‬ ‫می کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه امسال این‬ ‫روز در سه شنبه ‪ ۸‬مهر‪(۱۳۹۹‬مصادف با ‪۲۹‬‬ ‫سپتامبر‪ )۲۰۲۰‬برگزار می شود‪ ،‬شعار این‬ ‫روز را «با تمام وجود از سالمت قلب مراقبت‬ ‫کنی د " �‪Use Heart to Beat Cardio‬‬ ‫‪ "vascular disease‬اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫پیام اصلی ان با تدبیر‪ ،‬اثرگذار و همدلی از‬ ‫سالمت قلب خود‪ ،‬خانواده و جامعه مراقبت‬ ‫کنید عنوان شده است‪ .‬مدیرکل دفتر مدیریت‬ ‫بیماری های غیرواگیر گفت‪ :‬هدف این روز‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫این است که افراد بدانند چگونه می توانند‬ ‫با انتخاب شیوه زندگی سالم و چند تغییر‬ ‫ساده سالمت قلب خود را حفظ کنند و از‬ ‫قلب (با تدبیر‪ ،‬اثرگذار و همدلی) برای انتخاب‬ ‫های بهتر‪ ،‬برای گوش دادن به قلبشان‪،‬‬ ‫برای جامعه‪ ،‬افرادی که دوستشان دارند و‬ ‫خودشان‪ ،‬برای تشکر از کارکنان بهداشتی‬ ‫درمانی و برای مشارکت استفاده کنند‪.‬‬ ‫استوار افزود‪ :‬ما در یک دوران بی سابقه ای‬ ‫زندگی می کنیم‪ .‬پاندمی کووید ‪ ۱۹‬سبب‬ ‫توجه بیشتر به حرفه کارکنان بهداشتی‪ ،‬نظام‬ ‫های مراقبت سالمت ملی و مسئولیت فردی‬ ‫ما برای سالمت خود و برای افراد اسیب‬ ‫پذیر در جامعه شده است‪ .‬وی ابراز داشت‪:‬‬ ‫ما نمی دانیم همه گیری جهانی کووید ‪۱۹‬‬ ‫دراینده چه بخشی از خدمات را در بر می‬ ‫گیرد‪ ،‬اما می دانیم که مراقبت از قلب مان‬ ‫همین االن مهمتر از هر زمان دیگری است‪.‬‬ ‫بیماری قلبی عروقی (‪ )CVD‬اولین علت‬ ‫مرگ در سیاره ما است و علت های زیادی‬ ‫دارد؛ از مصرف دخانیات‪ ،‬دیابت‪ ،‬فشارخون‬ ‫باال و چاقی‪ ،‬تا الودگی هوا و شرایط نادر و‬ ‫غفلت شده مانند بیماری شاگاس و امیلوئید‬ ‫قلبی بنابر اعالم روابط عمومی معاونت‬ ‫بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬وی در خصوص‬ ‫پیشگیری از حمله قلبی و سکته مغزی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عوامل خطر این بیماری که در ابتدا‬ ‫به شکل حمله های قلبی و سکته مغزی‬ ‫تظاهر می کند مصرف دخانیات‪ ،‬رژیم غذایی‬ ‫ناسالم‪ ،‬کم تحرکی و مصرف الکل است که‬ ‫به نوبه خود در افراد به شکل فشارخون‬ ‫باال‪ ،‬قند خون باال و اضافه وزن و چاقی و‬ ‫خطرات تخریب کننده سالمت قلب تظاهر‬ ‫می کند وی اظهار داشت‪ :‬روز جهانی قلب‬ ‫بخشی از یک پویش جهانی برای گسترش‬ ‫اگاهی در خصوص پیشگیری از بیماری‬ ‫قلبی عروقی و سکته مغزی است‪ .‬فدراسیون‬ ‫جهانی قلب این روز را به عنوان یک پویش‬ ‫بین المللی ساالنه در ‪ ۲۹‬سپتامبر بنا نهاد‪.‬‬ ‫استوار گفت‪ :‬فدراسیون جهانی قلب همراه‬ ‫با سازمان جهانی بهداشت برگزاری روز جهانی‬ ‫قلب را در سال ‪ ۱۹۹۹‬پیشنهاد دادند‪ .‬این‬ ‫ایده برای این واقعه توسط رئیس فدراسیون‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۷-۱۹۹۹‬پیشنهاد شده بود‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬سازمان جهانی‬ ‫بهداشت برای کاهش مرگ بیماری های‬ ‫غیرواگیر تا سال ‪ ،۲۰۲۵‬هدف کاهش مرگ‬ ‫های زودرس ناشی از بیماری های قلبی‬ ‫عروقی تا ‪ ۲۵‬درصد را تعیین کرده است‪.‬‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫گزارش‬ ‫موثرترین روش های کنترل غیرشیمیایی حلزون ها در گلخانه‬ ‫عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور راه‬ ‫کارهای غیرشیمیایی مبارزه با افت حلزون در گلخانه را تشریح کرد‪.‬‬ ‫الهام احمدی در گفت و گو با ایسنا درباره کنترل حلزون ها‬ ‫و راب ها که از افات مهم گلخانه ای فصول پاییز و بهار در‬ ‫مناطق شمال و شمال غرب کشور محسوب می شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باقیمانده سموم شیمیایی کنترل کننده حلزون ها و راب ها‪،‬‬ ‫عالوه بر الودگی محیط زیست و کاهش تنوع زیستی‪ ،‬باعث‬ ‫شیوع بسیاری از بیماری ها و حتی برخی سرطان ها می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هشت راهکار عمده می تواند برای به حداقل‬ ‫رساندن خطرات ناشی از سموم در گلخانه ها و کنترل موثر حلزون‬ ‫راب ها به کار رود‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از طعمه ها در تله های جلب کننده‬ ‫که شامل مخمر مالت‪ ،‬خمیری شامل ارد ذرت( به میزان ‪ ۳‬قاشق‬ ‫غذاخوری‪ ،‬ارد گندم ‪ ۰/۵‬گرم‪ ،‬مخمر یک دوم قاشق غذاخوری‪ ،‬اب‬ ‫‪ ۰/۵‬سی سی و شیره قند یک قاشق غذاخوری)‪ ،‬خمیرنان ترش‬ ‫شده‪ ،‬کاهو‪ ،‬کلم‪ ،‬ورقه های سیب زمینی یا شلغم که در نمک یا‬ ‫محلول صابون گذاشته شده است‪ ،‬گریپ فروت (حلزون و راب ها‬ ‫به شدت به مرکبات تمایل دارند) می تواند در این زمینه موثر باشد‪.‬‬ ‫استادیار بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات‬ ‫گیاه پزشکی تصریح کرد‪ :‬همچنین قرار دادن نوارهایی مسی به طول‬ ‫الزم و پهنای چهار سانتی متر اطراف گیاه مورد نیز از دیگر راهکار‬ ‫موجود برای کنترل این افات است‪ .‬حلزون و راب ها هنگام تماس با‬ ‫این باریکه های مسی‪ ،‬به دلیل ایجاد شوک الکتریکی و همچنین سمی‬ ‫بودن مس‪ ،‬کنترل می شود‪ .‬از طرفی استفاده از پوسته های تخم مرغ‬ ‫یا گردو‪ ،‬بادام‪ ،‬فندق‪ ،‬پسته در بستر خاک گلخانه ها با ایجاد جراحت‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫و زخم بر روی بدن حلزون و راب ها‪ ،‬باعث مرگ انها خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پارافین می تواند یک روش مناسب برای محافظت از‬ ‫گیاهان گلخانه ای در برابر خسارات حلزون و راب ها باشد‪ .‬بافت لغزنده‬ ‫پارافین‪ ،‬چسبیدن حلزون روی سطح را دشوار می کند‪ .‬بدین منظور می‬ ‫توان پارافین را در اطراف گلدان های گل و حتی ساقه گیاهان هم مالید‪.‬‬ ‫احمدی در ادامه گفت‪ :‬دانه های قهوه (نه گرانول قهوه فوری) را در‬ ‫اطراف گیاهان خود بپاشید‪ .‬قهوه تازه نسبت به قهوه فوری موثرتر و‬ ‫هرچه میزان کافئین بیش تر باشد‪ ،‬محلول موثرتر خواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫جلبکهای دریایی چه به صورت تازه و یا پودر‪ ،‬به دلیل نمک موجود در‬ ‫ان یک دورکننده قوی و راهکار مناسب برای محافظت گیاهان گلخانه‬ ‫ای و کنترل حلزون است و این گونه افات از ان دوری می کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با بیان‬ ‫اینکه حلزون و راب ها را می توان در گلخانه ها با استفاده از گیاهان‬ ‫دورکننده ای مثل افسنطین‪ ،‬اکلیل کوهی‪ ،‬پوست درخت اقاقیا و برگ‬ ‫های بلوط از اطراف گیاهان کشت شده دور نگاه داشت‪ ،‬گفت‪ :‬گیاهان‬ ‫خاردار مثل گزنه نیز از دورکننده های خوب و موثر هستند‪ُ .‬سداب و‬ ‫ریحان نیز گاهی به عنوان دورکننده استفاده می شوند‪ .‬کافئین نیز می‬ ‫تواند به عنوان دور کننده یا ُکشنده حلزون و راب های افت به کار رود‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬از مهم ترین دشمنان طبیعی حلزون راب‬ ‫ها می توان به نماتد ‪ Phasmarhabditis hermaphrodita‬اشاره کرد‬ ‫که اخیرا ً به صورت فراورده ای تجارتی ب ه عنوان یک حلزون و‬ ‫راب کش بیولوژیکی به صورت قابل توصیه ای مطرح شده است‪.‬‬ صفحه 8 ‫گزارش‬ ‫با ورود الستیک و ناظران‬ ‫چرخ رانندگان از مسیر گرانی خارج می شود؟‬ ‫رانندگان وسائل حمل ونقل عمومی از انواع‬ ‫کامیون تا اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و سواری های‬ ‫کرایه پالک عمومی بین شهری‪ ،‬گالیه هایی‬ ‫درباره گرانی‪ ،‬کمبود‪ ،‬کیفیت و توزیع‬ ‫الستیک دارند که این مشکل به نظر برای‬ ‫رانندگان کامیون نمود بیشتری پیدا کرده‬ ‫است و با ترخیص ‪ ۳۰۰‬هزار حلقه الستیک‬ ‫با ارز دولتی از گمرک و ورود سازمان حمایت‬ ‫در قالب طرح تشدید بازرسی و کنترل و‬ ‫بازار الستیک برای رانندگان بین شهری به‬ ‫عنوان عمده ترین مصرف کننده ان‪ ،‬باید‬ ‫دید این بازار رنگ ارامش به خود می گیرد؟‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در پی انتقاد و گالیه های‬ ‫رانندگان و تشکل های صنفی ان ها درباره‬ ‫قیمت‪ ،‬کیفیت و کمبود عرضه الستیک در‬ ‫بازار‪ ،‬احمد کریمی ‪ -‬دبیر کانون انجمن های‬ ‫صنفی کامیون داران‪ -‬از چهار برابر شدن قیمت‬ ‫الستیک در شرایط کنونی و پس از برداشتن ارز‬ ‫دولتی ان انتقاد کرد و گفت‪ :‬چرا باید قیمت‬ ‫یک حلقه الستیک از واردات تا بازار داخلی‬ ‫بیش از دو برابر شود و نظارت دقیق و درستی‬ ‫روی تولید و واردات ان وجود نداشته باشد؟‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از تصمیم های درستی که‬ ‫دولت در سال های گذشته گرفت این بود‬ ‫که ارز دولتی به تولید و واردات الستیک‬ ‫اختصاص داد و این مساله سبب شد که‬ ‫قیمت الستیک تا حد زیادی کنترل شود‪ ،‬اما‬ ‫امسال تصمیم دولت عوض شد و ارز الستیک‬ ‫از دولتی به نیمایی تغییر کرد و همین مساله‬ ‫سبب شد که قیمت الستیک چهار برابر شود‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره دیگر مشکالت رانندگان‬ ‫در حوزه کیفیت و توزیع الستیک در بازار گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر اشفته بازاری در زمینه الستیک‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬رانندگان با مشکالت بسیاری در‬ ‫حوزه کمبود برخی الستیک ها‪ ،‬قیمت‪ ،‬کیفیت و‬ ‫غیره مواجه هستند و در نامه اخیری که به معاون‬ ‫اول رییس جمهور نوشتیم اعالم کردیم‪ ،‬در این‬ ‫شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت‬ ‫اهمیت دارد باید هرچه سریع تر به این وضعیت‬ ‫سامان بدهد‪ .‬در این راستا پیشنهاد ما این است‬ ‫که الستیک های موجود در گمرک را ترخیص‬ ‫کنند تا مشکل این کاال برای رانندگان حل شود‪.‬‬ ‫در همین راستا داریوش باقرجوان ‪-‬مدیرکل‬ ‫مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‪-‬‬ ‫به ایسنا گفت ‪ :‬در پی بروز برخی مشکالت در بهار‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬در زمینه قیمت و عرضه الستیک‬ ‫سامانه ای راه اندازی شد که براساس ان سازمان‬ ‫راهداری مطابق پیمایش صورت گرفته به‬ ‫رانندگان با نرخ ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬دولتی می داد‬ ‫و در ان زمان شرایط و وضعیت بازار مناسب بود‪.‬‬ ‫البته این سامانه در اختیار وزارت صمت‬ ‫بود و الستیک ها نیز توسط تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫واردکنندگان و عوامل توزیع عرضه می شد‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اما سازمان راهداری بر عرضه ان براساس‬ ‫پیمایش به صورت سیستمی نظارت می کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تفویض اختیاری که رئیس‬ ‫جمهور به وزیر راه و شهرسازی داده است‪ ،‬وزیر‬ ‫راه دستور داد که همه الستیک هایی که تا اول‬ ‫اردیبهشت ماه امسال وارد شدند و در گمرکات‬ ‫وجود دارند مشمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی شده و‬ ‫ترخیص شوند که با این وضعیت امیدواریم قیمت‬ ‫الستیک در داخل تا حد زیادی کنترل شود‪.‬‬ ‫مدیر کل مسافری سازمان راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای ادامه داد‪ :‬گرچه سازمان راهداری از‬ ‫نظر اختیارات وظیفه چندانی در حوزه قیمت و‬ ‫کیفیت الستیک ندارد اما به عنوان متولی بخش‬ ‫حمل و نقل پیگیری های الزم را انجام خواهد‬ ‫داد تا نظارت بیشتری روی قیمت الستیک تولید‬ ‫داخل و وارداتی انجام شود و کیفیت ان ها نیز‬ ‫ارتقا پیدا کند‪ .‬البته پیشنهادی برای یکی کردن‬ ‫سامانه های سازمان راهداری با سامانه وزارت‬ ‫صمت ارائه دادیم که اگر این اتفاق بیفتد و‬ ‫سازمان راهداری در این زمینه نقش پیدا کند‬ ‫حرف های زیادی در زمینه قیمت گذاری الستیک‬ ‫به ویژه الستیک های وارداتی داریم چرا که حتی‬ ‫اگر ارز نیمایی را برای ان ها در نظر بگیریم‬ ‫نرخ این ارز از ابتدای امسال از ‪ ۱۱‬هزار تومان‬ ‫شروع شد بنابراین همه الستیک ها نمی توانند با‬ ‫ارز نیمایی امروز عرضه شوند‪ .‬از سوی دیگر به‬ ‫دنبال این خواهیم بود که به گونه ای محاسبه‬ ‫صورت بگیرد که کمترین قیمت ممکن برای‬ ‫الستیک های وارداتی تعیین شده و ان ها با‬ ‫نرخ مناسب تری به دست رانندگان برسند‪.‬‬ ‫با این اظهارات و تصمیم گیری های صورت‬ ‫گرفته و با اطالعیه اخیر سازمان حمایت مصرف‬ ‫کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬باید دید مشکل‬ ‫الستیک رانندگان حل می شود چرا که طبق‬ ‫اعالم این دستگاه نظارتی از انجایی که در‬ ‫شرایط حساس کنونی علیرغم فراوانی کاال در‬ ‫بازار و شرایط مناسب تولید در کشور‪ ،‬تخلفاتی‬ ‫در حوزه مشاهده می شود‪ ،‬به منظور تامین‬ ‫ارامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای‬ ‫عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‬ ‫احتمالی‪ ،‬تشدید نظارت بر بازار تایر خودرو‬ ‫برای اجرا به نهادهای نظارتی و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان های سراسر کشور ابالغ‬ ‫شده است در این راستا عملکرد دستگاه های‬ ‫نظارتی در روند تولید تا مصرف سیمان و‬ ‫الستیک مورد رصد قرار گرفته و دستگاه هایی‬ ‫که در این حوزه کوچک ترین اغماضی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬به حوزه های قضایی معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫داستان کوتاه‬ ‫من هم گریه کردم‬ ‫نوشته ‪ :‬نفیسه مهدی پور‬ ‫اگه بخوام از حال این روزام بگم‪ .‬شاید‬ ‫زمین و اسمون شروع به گریستن کنن‬ ‫‪.‬مثل اکثر مردم ر وبه راه و سرحال‬ ‫نیستم‪ .‬شدیم زنده های بی زندگی‪ .‬به‬ ‫هرجا قدم میگذاری و هرجا ناخوداگاه‬ ‫سرک میکشی جزغم و اندوه چیزی که‬ ‫سر شوقت بیاره نمیبینی‪ .‬همه برای لقمه‬ ‫نانی یا سگ دو میزنند‪ .‬یا سرهم دیگه‬ ‫کاله میزارن ویا از دیوار راست باال میرن‬ ‫تا تکه نانی بدست اورند وبخانه باز گردند‪.‬‬ ‫تمام واین مصیبت ها ریشه در سیاست‬ ‫وزیاده خواهی دارد‪.‬وقتی لحظه ای به این‬ ‫زندگی نکبت بار فکر میکنم‪ .‬دردی در‬ ‫گلو حس میکنم‪.‬انگار دستی باتمام قدرت‬ ‫گلوی ناتوانم را می فشارد‪ .‬اما گویی اوهم‬ ‫جانی در بدن ندارد تا هم خودش را ارضاع‬ ‫کند وهم مراازروی زمین به قعرزمین ببرد‪.‬‬ ‫زمانیکه شب هنگام کنار دختر ‪۸‬ساله ام‬ ‫دراز میکشم وبا گفتن الالیی سعی میکنم‬ ‫اورا بخوابانم تا شاهد اشکهایم نباشد به‬ ‫چشمان بی فروغ وتن نحیف اونگاه میکنم‬ ‫وهزاران نفرین نثار خود میکنم که چرا‬ ‫اورا برای لحظه ای عشق ‪ ،‬بدنیا اوردم‪.‬‬ ‫درهمین افکارم که به یکباره دخترم‬ ‫چشم میگشایدوسوال می پرسد؛ مامان ؛‬ ‫چرا دیگه منو مدرسه نمیبری؟ ازم خسته‬ ‫شدی؟ چراپارک نمیبری بادوستام بازی‬ ‫کنم ازم بیزار شدی؟چرا خونه فامیل‬ ‫نمیریم بااونا قطع رابطه کردی ؟ ومن‬ ‫برای ادامه ندادن حرفهایش دستم را‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫مهربانانه روی دهانش میگذارم ومی گویم ‪:‬‬ ‫چشم دخترم فقط از خدا بخواه این بالی‬ ‫ناگهانی رااز شر مردم دنیا دور کند انوقت‬ ‫تمام خواستهایت عملی خواهد شد‪ .‬واو‬ ‫باتعجب به چهره تکیده من نگاه میکند و می‬ ‫پرسد مگر چی شده ؟ گریه امانم نمیدهد‬ ‫میگویم مشتی از خدا بی خبر مردم را مریض‬ ‫وخانه نشین کرده اند‪ .‬مردم اسیر (کرونا)‬ ‫شده اند‪ .‬طفلی هاج واج بمن نگاه میکندو‬ ‫می پرسد کرونا چیه ومن برایش توضیح‬ ‫میدهم واو میپرسد‪ :‬من دیگه نمیتونم‬ ‫مدرسه برم‪ .‬نمیتونم دکتر بش م ؟ ومن اورا‬ ‫دراغوش میفشارم تا اشک هایم را نبیند‪.‬‬ ‫مگر یک بچه ‪ ۸‬ساله چقدر قدرت ونیرو دارد‬ ‫که تاب این همه مصیبت را بدوش بکشد؟!!!‬ ‫من دلداری میدهم هروقت سربرسجاده‬ ‫نماز گذاشتی ازخدا بخواه این طاعون‬ ‫وکسانیکه بانی اختراع ترویج ان شدند از‬ ‫روی زمین بردارد‪ .‬ودخترم درجواب میگوید‪:‬‬ ‫توگریه میکنی مادر؟ ومن لبخند تصنعی‬ ‫تحویلش میدهم و میگویم‪ :‬این اشک شادیه‬ ‫دخترم چون وقتی شما بچه های پاک و‬ ‫معصوم از خداخواسته ای را تقاض ا کنید‬ ‫هرگز دست ردبه سینه شما نمی زند‪ .‬دخترم‬ ‫با شنیدن این حرف عین اسپند از روی‬ ‫زانوهایم می جهد وبدو بدو بسمت حوض‬ ‫وسط حیاط میدود‪ .‬سپس وضومیگیرد و‬ ‫به اقامه نماز عصر می ایستد واین فرصتی‬ ‫است تا ازسر بغض بشدت وبی صدا گریه کنم‬ ‫وازخالق یکتا بخواهم به این طفالن معصوم‬ ‫رحم کند‪.‬وقتی احساس کردم نمازش روبه‬ ‫اتمام است سریعا وارد دستشویی شدم وبا‬ ‫شستن صورتم مانع شدم دخترم متوجه‬ ‫اشک های من شود‪ .‬وقتی نماز دخترم تمام‬ ‫شدصدای اورا شنیدم که باتضرع والتماس‬ ‫دعا میکرد این بیماری را ریشه کن کند تا‬ ‫بتواند مثل همیشه مدرسه رود‪ .‬پارک برود‬ ‫وبادوستانش بازی کند وبه منزل فامیل قدم‬ ‫بگذارد ومن وقت باصدای او اشک میریختم‪.‬‬ ‫خدایا این مردم چه گناهی مرتکب شدند‬ ‫که موجب چنین عقوبتی شدند؟؟؟؟؟‬ ‫قبل ازاینکه دخترم جانمازش را جمع‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کند سریعا صورتم را شستم و او را‬ ‫دراغوش گرفتم‪ .‬دختر م تما م انرژی‬ ‫خودرا درحلقومش ریخت و به من‬ ‫ن ه م نمازم رو خوندم‬ ‫گفت‪ :‬ماما ‬ ‫و هم دعا کردم حاال پاشو بریم‬ ‫پارک‪ .‬دردل با خودم نجوا کردم‪:‬‬ ‫خدایا من چگونه می توانم این بچه‬ ‫را متقاعد کنم که مردم قرنطینه‬ ‫هستند‪ .‬بالخره اصراراوباعث شد‬ ‫ماسکی راکه برایش خریده بودم‬ ‫بصورتش بزنم و دستکش هایش را‬ ‫ن بدهم‪ .‬اوباتعجب سوال‬ ‫برای پوشید ‬ ‫پرسید‪ :‬اینها چیه و من توضیح دادم‬ ‫تا زمانیکه این بیماری ریشه کن نشه‬ ‫همه مردم باید بااین شکل ازمنزل‬ ‫خارج شوند‪ .‬از در خونه زدیم بیرون و‬ ‫هنوز مسافتی را طی نکرده بودیم که‬ ‫دخترم بمن اشاره کردکه توان نفس‬ ‫کشیدن را ندارد و احساس خفه گی‬ ‫میکند واقعا چه سخت است مادر‬ ‫بودن‪ .‬به سرعت او را الی چادرسرم‬ ‫بردم وبسمت خانه برگشتیم‪ .‬خدایا‬ ‫توشاهدی که چگونه قطره های‬ ‫اشک ازچهره ام سرازیر میشد‪.‬‬ ‫وقتی وارد حیاط شدیم دخترم زد‬ ‫زیر گریه وباصدای بلند گفت‪ :‬مگه‬ ‫نگفتی اگه نمازبخونم خدااین مرض‬ ‫را ریشه کن میکنه ومن میتونم برم‬ ‫مدرسه ‪ .‬برم پارک ‪ .‬برم خونه فامیال‬ ‫و‪ ....‬و متعاقب ان گریه کنان داخل‬ ‫اتاق شد و در را بشدت بست‪ .‬پاک‬ ‫دست و پای خودم را گ م کرده بودم‪.‬‬ ‫ترس از این داشتم مبدا یک لحظه‬ ‫غفلت من ازخانه خارج شود‪ .‬لذا‬ ‫همانجا کنار حوض نشستم وبه بخت‬ ‫بد خود گریستم‪ .‬ایکاش دخترم پدر‬ ‫ل شاید ا و میتوانست‬ ‫ت حداق ‬ ‫داش ‬ ‫اندکی از مشکالت من و خواسته‬ ‫های دخترمون رو براورده کنه‪.‬‬ ‫معموال در تما م مواردی که دلشوره‬ ‫سراغ انسان می اید تمام افکار ادمی‬ ‫جنبه منفی به خود می گیرد و این‬ ‫حالت دراین لحظه حساس بسراغ‬ ‫من امده بود‪.‬یک دفعه یاد پسر‬ ‫دوستم افتادم ک ه کرونا گریبانگیر‬ صفحه 10 ‫او شده بود و دیری نگذشت که در میان‬ ‫چشمان از حدقه درامده پدر و مادرش‬ ‫با ریختن مقداری اهک به خاک سپرده‬ ‫بودند‪ .‬انهم بدون حضور دوست و اشنا‬ ‫فرد‪ .‬ناگهان مثل جرقه از جا پریدم و به‬ ‫سمت اتاق دویدم ‪ .‬دخترم در را ازپشت‬ ‫به روی خود بسته بود و صدای هق هق‬ ‫گریه اش پتکی بود که به پیکر من زده‬ ‫می شد‪ .‬عاقبت با اجری که گوشه باغچه‬ ‫افتاده بود شیشه پنجره را شکستم و با‬ ‫مکافات در اتاق را باز کردم و دخترم‬ ‫که کنج اتاق گریه میکرد در اغوش‬ ‫ر ا ‬ ‫گرفتم و انشب به همین منوال گذشت‪ .‬‬ ‫صبح روز بعد تصمیم گرفتم راهکاری‬ ‫برای دخترم پید ا کنم ‪ .‬تلفن را برداشتم و‬ ‫وارد حیاط شدم و به دوستم فاطمه زنگ‬ ‫زدم و شرح ماوقع را برایش تعریف کردم‪ .‬او‬ ‫نیز اصرار بر این داشت که در خانه بمانیم‪.‬‬ ‫فاطمه می گفت‪ :‬این ویروس لعنتی‬ ‫هرچقدر بی رحم و بد و نامرد بود اما‬ ‫یه چیزایی یادمان داد‪ .‬بما اموخت که‬ ‫بیاییم برای هم انرژی مثبت بفرستیم‪.‬‬ ‫شاید بشودباکمک ومساعدت یکدیگراین‬ ‫بیماری راریشه کن کرد‪ .‬راستش جای‬ ‫خالی یه چیزهایی رو در زندگی احساس‬ ‫کمبود میکنم‪ .‬جای یک قهقه‪.‬ازته دل‪ .‬‬ ‫جای یک فریادشادی باتمام وجود‪.‬‬ ‫جای خالی یک حال ساده وخوب‪...‬‬ ‫دلم لک زده برای یک دورهمی توی‬ ‫یه کافه دنج وخوردن یک فنجان چای‬ ‫درکنار دوستان ولی افسوس که تمام اینها‬ ‫خیالی بیش نیست ‪ .‬چرا که اگر هرکدام‬ ‫از این ادمها ناقل به این بیماری لعنتی‬ ‫ن هستی نخواهیم بود‪.‬‬ ‫باشند تاابد درجها ‬ ‫راستش االن که فکر میکنم تازه متوجه‬ ‫میشوم که مانیز کم از زندانیهای در بند‬ ‫زندان نیستیم ‪ .‬متوجه میشوم‪ .‬چگونه‬ ‫ما تونستیم براحتی پرنده هارو درقفس‬ ‫زندانی کنیم‪ .‬حاال میفهمم ما چگونه شیر‬ ‫درباغ وحش راازبلندترین قله ها وغلت‬ ‫زدن درزیباترین جنگلها راازشون گرفتیم‬ ‫وپشت میله های باغ وحش به تماشا‬ ‫نشستیم‪ .‬چی بود این ویروس لعنتی‪....‬‬ ‫مهرماه امد ‪.‬کو حال و هوای مدارس؟‬ ‫کو دغدغه های خرید مانتو ‪ .‬کیف وکفش‬ ‫و مداد رنگی؟ دلم برای بوی گچ تخته‬ ‫سیاه تنگ شده برای حفظ کردن شعرو‬ ‫پفک خوردن زیر صندلی مدرسه تنگ ‬ ‫شده ودرعوض تا دلمون بخواد بوی‬ ‫الکل هو ارا پرکرده است‪ .‬بوی زخم‬ ‫نفس های پشت ماسک‪ .‬بوی دستکش‬ ‫های پالستیکی‪ .....‬خالصه چی بودیم‬ ‫و چی شدیم‪ .‬واقعا خسته ایم‪ .‬مرحله‬ ‫سیل رد شد‪ .‬مرحله سقوط هواپیما را‬ ‫گریستیم و رسیدیم به مرحله کرونا‪...‬‬ ‫البد اخرشم اژدها‪ ....‬کسی چه میداند‬ ‫اخراین بازی چیه!!! ته دلم یه جوریه‪...‬‬ ‫یعنی ازاین بدترهم قراره اتفاق بیافته‪..‬؟‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫از قدیم گفتن زمین گرده‪ ..‬نکنه‬ ‫این حال بد وسمج بوگندو؛ مال همین‬ ‫گردی زمینه؟ ما چکار کردیم به اینجا‬ ‫رسیدیم‪ .‬میگن هوا گرم بشه این‬ ‫ویروس لعنتی ازبین میره‪ .‬خداکنه بره‪..‬‬ ‫اهان اسم خدا به میان امد‪ .‬این دفعه‬ ‫واقعا کار خداست‪ .‬دیگه پولدار و بی‬ ‫پول و مسئول و غیر مسئول سرش‬ ‫نمیشه‪ .‬داره همه رو درو می کنه‪ .‬این‬ ‫ویروس هر چقدر بی رحم و نامرد‬ ‫بود اما خیلی چیزها رو یادمون داد‪.‬‬ ‫یاد گرفتیم باالخره علم بهتر‬ ‫است از ثروت‪ .‬یاد گرفتیم واسه‬ ‫تمام کسانی که هیچ وقت حوصله‬ ‫دیدنشون رو نداشتیم حاال له له بزنیم‪.‬‬ ‫امروز تصمیم گرفتم رنگارنگ ترین‬ ‫لباس ها رو بخرم و خیابونها رو طی کنم‬ ‫با صدای بلند شعر من شاد و خوشحال و‬ ‫خندانم و قدر دنیا رو میدونم رو بخونم‪.‬‬ ‫امروز مادرم رایه دل سیر دیدم‪ .‬روی‬ ‫پاهاش دراز کشیدم‪ .‬چقدر ارام بخش بود‬ ‫وقتی موهایم را نوازش می کرد توی‬ ‫صورت مهربونش خیره شدم ‪.‬چقدر‬ ‫پیر شده بود‪ .‬برادرم را دیدم چقدر‬ ‫بزرگ شده بود‪ .‬چقدر ارزوهای بزرگی‬ ‫داشت‪ .‬خواهرم رادیدم عاشق شده بود‪..‬‬ ‫پدرم را دیدم که دستان چروکیده اش‬ ‫بوی خاک و بوی عشق وزندگی می‬ ‫داد‪ .‬اینجا بود که منهم گریه کردم‪...‬‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫خاطرات‬ ‫خاطره جالبی از زنده یاد محمدعلی فردین‬ ‫زود قضاوت کردن‬ ‫غالمرضا گمرکی‪ :‬تنها شهرت و‬ ‫محبوبیت در رشته های هنری دلیل‬ ‫بر انسانیت‪ ،‬لوطی گری و مردانگی‬ ‫نیست‪ ،‬ذات اگر درست باشد اهمیت‬ ‫دارد که تو کولبر باشی یا بازیگر اسکار‬ ‫گرفته! محمدعلی فردین انسان کم نظیر‬ ‫سینمای ایران تنها اسطوره ای بود که‬ ‫هرگز از یاد نمی رود چرا که اهل هنر‬ ‫او را به عنوان یک بازیگر می شناسند‬ ‫اما هرگز شاهد مرام ها‪ ،‬مردانگی ها و‬ ‫دست بخیر بودن و انسانیت او نبوده اند‪.‬‬ ‫نگارنده که از سال ‪ 1346‬وارد عالم‬ ‫سینما و سپس هنری نویس نشریات‬ ‫سینمایی بوده و هنوز این رشته مورد‬ ‫عالقه را ادامه می دهد از نزدیک شاهد‬ ‫عینی برخی از کارهای فردین بوده است‪.‬‬ ‫خدایش بیامرزد که هر زمان دوستان‬ ‫برمزارش برای خواندن فاتحه می روند‬ ‫امکان ندارد یک شاخه گل و چند نفر‬ ‫عالقمند باالی مزارش نباشد‪ .‬روحش شاد‪....‬‬ ‫از انجا که خاطره یا خاطرات هر شخصی‬ ‫می تواند برای هواداران او جالب باشد‬ ‫از این شماره از غالمرضا گمرکی دعوت‬ ‫کردیم به دلیل کسوتی که در مطبوعات و‬ ‫سینما دارند‪ ،‬خاطرات بعضی از هنرمندان‬ ‫نام اشنای کشور را برای مجله قلم بزنند‪.‬‬ ‫گمرکی در سال ‪ 1346‬وارد سینما شد به‬ ‫حرفه دستیار کارگردانی و سپس فیلمنامه‬ ‫نویسی روی اورد‪ .‬او در سال ‪ 1347‬توسط‬ ‫زنده یاد علی مرتضوی مدیر مسئول‬ ‫مجله پست ایران وارد عرصه مطبوعات‬ ‫شد و در نشریات مختلف سینمایی‬ ‫منجمله مجله فیلم و هنر‪ ،‬ستاره سینما‪،‬‬ ‫مرد مبارز‪ ،‬ماه نو‪ ،‬امیدایران‪ ،‬رستاخیز‬ ‫کارگر و روزنامه سحر و ‪ ...‬همکاری‬ ‫نمود که هنوز نیز مقاله های سینمایی‬ ‫او در خصوص مسائل مهم سینما در‬ ‫خبرگزاری های مختلف منتشر می شود‪.‬‬ ‫گمرکی بعد از فروپاشی(اتحادیه تهیه‬ ‫کنندگان و توزیع فیلم ایران) و به دنبال‬ ‫ان تشکیل چهار تشکل تهیه کنندگی‬ ‫مقاالت فراوانی در مورد مشکالت بعد‬ ‫از فروپاشی نوشت و مورد توجه اهالی‬ ‫سینما قرار گرفت و سپس با روسای وقت‬ ‫سازمان سینمایی کشور منجمله مهندس‬ ‫حیدریان‪ ،‬دکتر ایوبی‪ ،‬شمقدری‪ ،‬دکتر‬ ‫انتظامی‪ ،‬محمدمهدی طباطبائی نژاد و‬ ‫سعیدرجبی فروتن‪ ،‬محمدرضا فرجی؛‬ ‫بهمن حبشی و ‪ ....‬مالقات بی شماری‬ ‫برقرار نمود تا شاید این فروپاشی و پاره‬ ‫شدن نخ تسبیح که منجر به هرج و مرج‬ ‫تهیه کنندگان و باالرفتن دستمزد بی رویه‬ ‫بازیگران سوپراستار شده است را ریشه‬ ‫کن نماید تا باالخره با مساعدت برخی از‬ ‫دوستان در شورایعالی تهیه کنندگان این‬ ‫یک پارچگی پس از نه سال به انتخابات‬ ‫گذاشته شد و غالمرضا موسوی به عنوان‬ ‫رئیس اتحادیه انتخاب و منصوب گردید‪...‬‬ ‫در این شماره گمرکی اولین خاطره را‬ ‫از زنده یاد فردین نوشته که می خوانیم‪:‬‬ ‫او می نویسد‪ :‬برای تهیه گزارش از پشت‬ ‫صحنه فیلمی که فردین در ان ایفای‬ ‫نقش می کرد از دفتر مجله راهی محل‬ ‫لوکیشن شدم‪ .‬اوایل مرداد سال ‪ 50‬بود‬ ‫و هوا تقریبا گرم‪ .‬کوچه پس کوچه های‬ ‫‪12‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫فرمانیه را پشت سر گذاشتم تا به محل‬ ‫لوکیشن رسیدم‪ .‬زمانی که وارد سالن ویال‬ ‫شدم فردین جلو دوربین بود‪ .‬به نظرم‬ ‫رسید که اخرین روز فیلمبرداری در این‬ ‫لوکیشن است‪ .‬وقتی کارگردان(کات) داد‬ ‫حاضرین برای فردین کف زدند‪ .‬بسمت‬ ‫او رفتم و پس از چاق سالمتی با رویی‬ ‫گشاده بطرفم امد‪ .‬در همین لحظه بازیگر‬ ‫زن فیلم با چهره ای برافروخته خودش‬ ‫را به فردین رساند و گفت‪ :‬انگشتری‬ ‫اش گم شده ‪ ،‬ضمن اینکه نوبت بازی او‬ ‫شروع شده است‪ .‬فردین پاسخ داد قبل‬ ‫از اینکه کسی را متهم کنید مجدد همه‬ ‫جارا بگرد‪ .‬بازیگر که به شدت نگران بود‬ ‫جواب داد‪ :‬من بجز اتاق گریم جایی نرفتم‬ ‫و فردین گفت‪ :‬دوباره بگرد‪ .‬دراین وقت‬ ‫یکی از کارگران فنی که ظاهرا چهره ای‬ ‫خالف و صورتی شبیه معتادین داشت در‬ ‫حال عبور از جلوی نگارنده و فردین رد‬ ‫شد‪ .‬فردین او را صدا زد‪ :‬اهای حسن اقا‪،‬‬ ‫انگشتری خانم ‪ ....‬را بهش بده‪ .‬چشمان‬ ‫حسن از حدقه بیرون زد و با ترس جواب‬ ‫داد‪ :‬اقا ما اهل این حرفا نیستیم و بعد به‬ ‫طرف در خروجی سالن رفت‪ .‬فردین هم‬ ‫با عذرخواهی از نگارنده او را دنبال کرد‪.‬‬ ‫وقتی هر دو در میان درختان کهنسال‬ ‫حیاط ناپدید شدند نگارنده از روی حس‬ ‫کنجکاوی شاهد ا ن دو بودم‪ .‬فردین‬ ‫سیلی محکمی به گوش حسن زد و گفت‪:‬‬ ‫بهت گفتم انگشتری خانم‪ ...‬رو بهش‬ ‫بده حسن در حالیکه جای سیلی را با‬ ‫دستش پوشانیده بود پاسخ داد‪ :‬اقا بخدا‬ ‫من ندیدم ‪ .‬ما که هر وقت مشکل مالی‬ ‫داریم در خونه شمارو زدیم و بعد سرش‬ ‫را پایین انداخت و رفت‪ .‬فردین وارد سالن‬ ‫فیلمبرداری شد و من که از پشت پنجره‬ ‫ناظر بر صحنه بودم با امدن او جلو رفتم‬ ‫و وانمود کردم چیزی ندیدم او به سرعت‬ ‫نزد کارگردان رفت و گفت‪ :‬تا انگشتری‬ ‫خانم‪ ...‬پیدا نشده کار تعطیله‪ ...‬مدیر تهیه‬ ‫از این فرصت استفاده کرد و غذای عوامل‬ صفحه 12 ‫را توزیع نمود‪ .‬همه پشت میز برای خوردن غذا نشستند منجمله‬ ‫حسن‪ .‬بالفاصله سواالتی را که از قبل اماده کرده بودم از فردین‬ ‫پرسیدم و جوابهایش را نوشتم‪ .‬راستش ضبط صوت نداشتم در‬ ‫هیمن اثناء زن صاحب ویال در حالیکه انگشتری را در دست داشت‬ ‫و انر به طرف فردین گرفت و گفت‪ :‬من این انگشتری را الی درز‬ ‫مبل اتاق گریم پیدا کردم ‪ .‬فردین تشکر کرد و زن رفت‪ .‬حسن‬ ‫کارگر فنی به چشمان فردین که موج خجالت در ان مشاهده می‬ ‫شد زل زد‪ .‬فردین نیز به حسن نیم نگاهی انداخت حسن از سر‬ ‫میز بلند شد‪ .‬با رفتن او فردین همچنان که پشت میز غذا نشسته‬ ‫بود اخمی که حکایت از زود قضاوت کردن در مورد حسن می‬ ‫داد چهره خندانش را به هم ریخت و در حالیکه به انگشتری زل‬ ‫زده بود از مدیر تهیه خواست تا حسن را صدا بزند‪ .‬لحظه ای بعد‬ ‫حسن با دلخوری مقابل فردین ظاهر شد‪ .‬فردین از جا بلند شد‬ ‫و در حالیکه صورتش را مقابل حسن قرار می داد گفت‪ :‬بزن تو‬ ‫گوشم‪ ...‬حسن که صورتش عرق کرده بود جواب داد‪ :‬اقا ما سگ‬ ‫کی باشیم تو گوش ولی نعمت خودمان بزنیم‪ ...‬شوخی تون‬ ‫گرفته اقا؟! فردین کمی صدایش را بلند کرد‪ :‬بهت گفتم بزن‬ ‫تو گوشم‪ .‬بزن‪ ،‬چرا ماتت برده مگه من کی هستم ؟ و انگشتر‬ ‫را مقابل چشم حسن گرفت‪ .‬خوشحالی در چهره حسن نمایان‬ ‫شده گفت‪ :‬من که بهتون گفتم ندیدم گفتم برنداشتم‪ ...‬شما باور‬ ‫نکردین‪ .‬فردین حرف او را قطع کرد و گفت بخاطر همین قضاوت‬ ‫ناحق میگم بزن تو گوشم‪ ....‬حسن ارام به تک تک حاضرین نگاه‬ ‫کرد و سپس به فیلمبردار گفت‪ :‬شما یه چیزی بگین‪ .‬اخه من‬ ‫به چه جراتی بزنم تو گوش بزرگ سینما؟ و با گریه ادامه داد‪:‬‬ ‫شما منو بردین توی حیاط‪ .‬اونجا جز منو شما و خدای باالی سر‬ ‫هیچ کسی نبود و به من سیلی زدید اخه حاال چطور من جرات‬ ‫دارم در مقابل این جمع بزنم توی گوش شما؟! فردین گفت‪ :‬هر‬ ‫کسی باید حقش را بگیرد و ثابت کند که حق گرفتنی است‪.‬‬ ‫امروز اگر از من حق ات را نگیری فردا از هیچ کسی نمی تونی‬ ‫حق ات را بگیری‪ .‬اگر نزنی تو گوشم سرمو به دیوار می زنم‪.‬‬ ‫حسن که میدانست حرف فردین دو تا نمی شود بناچار دستش‬ ‫را بلند کرد و صورت فردین را نوازش داد‪ .‬فردین عصبانی شد و‬ ‫گفت‪ :‬بزن‪ ...‬این بار به ارامی زد توی گوش فردین‪ .‬فردین بشدت‬ ‫زد زیر خنده همان خنده هایی که تماشاچی فیلمهایش از ان‬ ‫لذت می برد و متعاقب ان به حسن گفت‪ :‬حاال دیگه دینی به تو‬ ‫ندارم و بعد دست او گرفت و با اتفاق رفتند توی حیاط ویال و در‬ ‫همان محلی که به او سیلی زده بود ایستاد‪ .‬دست در جیب اش‬ ‫برد و مقداری اسکناس گذاشت توی جیب حسن و به او گفت‪:‬‬ ‫منو حالل کن حسن‪ ... .‬حسن خم شد و دست فردین را ببوسد‬ ‫که فردین دستش را کشید و مانع شد و سپس ادامه داد‪ :‬برو یه‬ ‫کم به سر و وضع خودت برس‪ .‬شکل معتادا شدی بخاطر همین‬ ‫ظاهرت اول بهت شک کردم که تو انگشتر را برداشتی‪ .‬حسن‬ ‫گفت‪ :‬اقا بخدا ما سیگار هم نمی کشیم و فردین او را در اغوش‬ ‫کشید و قطره های اشک اش روی شانه های حسن پاک شد‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫مقاله‬ ‫همه در اشتباه هستند‪.‬دروغ های برمودا برمال می شد‬ ‫واقعیت های نهفته در گردباد چیست؟‬ ‫سال ها پیش‪ ،‬از زمانی که کودک بودم با مشاهده گردباد وقتی از‬ ‫اصفهان به تهران می امدیم گردبادهای بیابانی فکرم را به خود مشغول‬ ‫میکرد و گاهی که از خیابان عبور میکردم پدرم اتومبیل را اهسته تر‬ ‫میکرد و میگفت‪:‬انها حتی ماشین را نیز چپ میکنند‪ .‬و با رد شدن‬ ‫از کنار ان احساس تالطم خوردن اتومبیل را حس میکردم‪.‬گاهی اگر‬ ‫در نزدیکی ما گردبادی عبور میکرد بی مهابا و عاشقانه به سمتش می‬ ‫دویدم و ارزو میکردم خودم را به باال ببرم تا احساس باالرفتن از میان‬ ‫گردباد را حس کنم ولی هرگز این اتفاق نمی افتاد‪.‬به جز احساس گیجی‬ ‫و سردرگمی چیز دیگری در ذهنم باقی نمی ماند‪.‬هرگز مرا به باال نبرد‪.‬‬ ‫چندی پیش که به همراه دوستان به استخر دانشگاه رفته بودیم‪،‬‬ ‫جکوزی خلوت دانشگاه ایده ای را به ذهنم انداخت که سرچشمه‬ ‫ای شد برای فکرهای بعدی ‪ ،‬رخداد این اتفاق ‪ 17‬سال پیش بود‬ ‫که میشد به همراه یکی از معاونین دانشگاه به تنهایی به استخر‬ ‫رفت و سکوت و تنهایی و زیبایی گردابی که در جکوزی بزرگ و‬ ‫خالی از هیاهو و شلوغی مراجعه کنندگان دیگر‪ ،‬انسان را به فکر‬ ‫وا می داشت ‪ .‬لذا نگاهم راجع به گردباد شکل دیگری پیدا کرد و‬ ‫جرقه ای برای تحقیق و بررسی تئوری های بیان شده در این زمینه‬ ‫گردید‪.‬هرچند دیر ولی ترجیح میدهم هم اکنون خودم را معرفی‬ ‫کنم‪.‬من دکتر فریدون خیام فر جراح کلیه سرشار از افکار نواورانه‬ ‫میباشم و این مقاله را با یکی از شاگردان و دوستان خوبم اقای‬ ‫دکتر امیرقاسملوئی که اگر به اصرار ایشان نبود هرگز تحقیقات و‬ ‫بررسی های مستند و تکمیلی در این زمینه صورت نمیگرفت‪.‬‬ ‫اقای دکتر قاسملوئی پزشک ‪ ،‬رزیدنت جراحی عمومی دانشگاه‬ ‫تهران ‪،‬دارای مدال برنز المپیاد علوم پزشکی ‪،‬دارای مقاالت متعدد‬ ‫بین المللی داخلی و خارجی در فیلدهای مختلف پزشکی میباشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که در حین تحقیقات با افراد صاحب نامی که‬ ‫امکان بردن نام انها نیست بحث و مشورت گردید که هیچ یک نظرات‬ ‫‪14‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اینجانب را در زمینه ی تشکیل ‪،‬شکل گیری و وقوع گردباد نپذیرفتند‬ ‫و طبق نظر انها چنین نظریه ای بر خالف نظرات هواشناسان بوده و‬ ‫انها حاضر به تغییر در ان نسیتند‪ .‬ولی پس از بحث و مشورت با این‬ ‫افراد‪ ،‬نه تنها دلسرد نشده ام بلکه مصرانه در ادامه ی ثابت کردن علمی‬ ‫ان به همراه اقای دکتر امیر قاسملوئی قدم برداشتیم و مقاله ی پیش‬ ‫رو نتیجه ی ‪ 7‬سال تحقیق و بررسی پراکنده در این زمینه می باشد‪.‬‬ ‫حال اینکه چقدر این نظریه به واقعیت نزدیک است‬ ‫تاریخ و استدالل ارائه شده ان را ثابت خواهد کرد‪.‬‬ ‫این مقاله برگ سبزی است تهفه ی درویش‪ ...‬امیدوارم توانسته باشیم‬ ‫گوشه ای از هزاران معمای مطرح شده در خلقت را حل نموده باشیم‪.‬‬ ‫دکترفریدون خیام فر‪-‬دکتر امیر قاسملوئی‬ ‫اگرمعرفهایی نظیر هوا ‪،‬اب ‪،‬جریان هوای بر روی ان نبود ‪،‬هرگز‬ ‫متوجه گردباد نمیشدیم‪.‬انها همیشه وجود دارند ولی موارد فوق مانند‬ ‫معرفی‪ ،‬ان را به نمایش میگذارد‪.‬داستان اصلی همان سقوط هوای‬ ‫سرد متراکم بصورت یک نظم به به سمت زمین است‪.‬این الیه های‬ ‫متفاوت کامال از هم مجزا بوده و بصورت دیواره های نامرئی از هم‬ ‫جدا شده اند و قابل حل شدن در یکدیگر نیستند‪.‬هرچند دیواره ی‬ ‫مجزا کننده ی انها ممکن است به شکل یک دیوار مشاهده نشود ولی‬ ‫مانند اب و روغن و جیوه که همگی مایع می باشند ولی قابل حل‬ ‫شدن در یکدیگر نیستند عمل میکنند‪.‬ماهیت هریک از جریان ها‬ ‫کامال متفاوت و غیرقابل حل شدن در یکدیگر می باشد‪.‬هرچند پس‬ ‫از شکل گیری منظم بصورت اولیه و جریان پیدا و جریان پیدا کردن‬ ‫در الیه های مجزا و منظم از باال و سقوط با سرعت و شدت بسیار زیاد‬ ‫به زمین ‪،‬ساختار ان تا حد بسیار زیادی شکسته شده ولی با وجود‬ ‫این با نظم خاصی با هوای پایین مخلوط و به تدریج یکسان میگردد‪.‬‬ ‫سابقه تاریخی‪ :‬الزم به ذکر است که ارسطو که لقب معلم اول‬ ‫را دارد و در دوران قدیم قبل از هر اظهار در هر زمینه ای ‪ ,‬به‬ صفحه 14 ‫نظر او توجه میشه نیز معتقد بود گردباد توسط خدای باد از باال‬ ‫به سمت پایین میوزد و از درون خود اتش را می مکد که بعدها‬ ‫توسط اظهار نظرهای به ظاهر علمی رد میشود به گونه ای‬ ‫باعث بی اعتباری نظرات وی میگردد‪.‬در حالی که به نظر ما‬ ‫حق با او بوده و یافته های علمی کنونی پایه ی علمی نداشته و‬ ‫استدالل دقیقی از مراحل مختلف تشکیل واتمام گردباد ندارند‪.‬‬ ‫فصل اول‪-‬روایت تصویر‬ ‫در صورتی که قرار بود جریان اصلی گردباد طبق نظریه‬ ‫های عامی امروزی از پایین به سمت باال باشد تصویر ان‬ ‫میبایستی شبیه یک قیف وارانه مانند تصویر زیر می باشد‪.‬‬ ‫یا بهتر است گفت مانند تصایری که در ازمایشگاه برای شبیه سازهی‬ ‫گرد باد استفاده میکنند‪.‬که با تولید دود از پایین و قرار دادن پنکه‬ ‫ای در باال جهت تخلیه هوا ایجاد میشود‪ .‬که در دو تصویر زیر که از‬ ‫گردباد تولید شده ودر ازمایشگاه تهیه شده است مشاهده میکنید‬ ‫خواهد یافت (‪ )C‬اگر مابین این ‪ 2‬حالت باشد پخش شدن گرد و غبار‬ ‫ان در سطح زمین به هر ‪ 2‬شکل ستونی در اطراف گردباد و حرکت‬ ‫ان در سطح زمین خواهد بود(‪.)B‬‬ ‫فصل دوم– تشکیل ابرها‬ ‫"ارتفاع گرفتن ابرها از استوا به سمت قطبین"‬ ‫با تابش نور خورشید بر روی کره ی زمین‪ ،‬اب در هر نقطه ای‬ ‫تبخیر میشود ولی بایستی بدانیم که تابش نور خورشید بصورت‬ ‫مستقیم نه تنها دارای بیشترین میزان تاثیرپذیری ان میباشد بلکه‬ ‫عمق و نفوذ پذیری تاثیر این نورها افزایش می یابد‪.‬در خط استوا ‪±‬‬ ‫‪ 10‬درجه باال و پائین تر تابش نور خورشید باعث تبخیر شدید اب‬ ‫در این ناحیه میگردد ‪،‬که این تبخیر در نهایت ابر بسیار شدیدی در‬ ‫ناحیه ی استوا ایجاد خواهد کرد‪.‬تابش نور مستقیم خورشید بر سطح‬ ‫خشکی باعث افزایش حرارت بیش از حد ان در نواحی میگردد‪.‬‬ ‫اما در واقعیت تصویر واقعی کردباد اینگونه نیست‪.‬با مشاهده تصویر‬ ‫زیر کامال مشخص است که توده هوا و ابر پس از برخورد با زمین به‬ ‫صورت عکس العملی به باال رفته و حالت در دو طرف محل برخورد‬ ‫نشان دهنده این فرایندی مانند فروریزش اب از شلنگ میباشد که‬ ‫باعث باال رفتن خاک و گردو غباد اطراف خود میگردد برخاسته‬ ‫شدن هوا از اطراف گردباد نسبت مستقیمی با نحوه ی برخورد ان با‬ ‫سطح زمین دارد‪.‬اگر گردباد به شکل یک ستون باریک برخورد نماید‬ ‫گردوغبار اطراف ان نیز بصورت یک ستون باریک به اسمان خواهد‬ ‫رفت(‪ .)A‬و در صورتی که به صورت یک مخروط به زمین برخورد‬ ‫نماید گردوغبار ان نیز بصورت افقی در سطح زمین گسترش بیشتری‬ ‫مانند یک موتور حرارتی که دائم حرارت ایجاد مینماید و به سمت‬ ‫باال حرکت میکند‪.‬وجود چنین نقاطی مانند مکزیک و ژاپن که در‬ ‫سمت غرب نواحی دریایی وجود دارند باعث میشوند که ابرهای‬ ‫تشکیل شده در سطح دریای مربوط به شرق این نواحی با رسیدن‬ ‫به خشکی متوقف گردد‪.‬یا به طور واضح تر گردش کره ی زمین به‬ ‫سمت این ابرها با توجه به چرخش کره ی زمین و حرکت خشکی با‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هوای بسیار گرم حاصله در سطح ان مانند یک پرده ی هوایی یا یک‬ ‫مرز هوایی تمام ابرها را فشرده تر میسازد‪.‬و مانع از این میگردد که‬ ‫ابرها پس از تشکیل شدن بطور ازادانه در اطراف کره ی زمین حرکت‬ ‫نمایند و محل های خشکی که در غرب این ابرها قرار دارد با توجه به‬ ‫گرمای تولید شده در سطح ان مانند مانعی در مقابل حرکت ازادانه‬ ‫ی این ابرها به سمت غرب قرار خواهند گرفت و تجمع این ابرها را‬ ‫در محلی مانند خلیج مکزیک (برمودا )و یا انسوی کره ی زمین مانند‬ ‫شمال ژاپن و یا مثلث اژدها (‪ ) dragon triangle‬افزایش میدهد‪.‬‬ ‫مانند زمانی که وارد مراکز خرید می گردید‪،‬پنکه ای قوی باالی درب‬ ‫با ایجاد فشار مثبت شدید همچون پرده ای مانع از خروج هوای سرد‬ ‫به بیرون و یا ورود هوای گرم به داخل میگردد‪.‬‬ ‫نقش حرارت ایجاد شده در سطح خشکی بر روی این ابرها به همین‬ ‫گونه میباشد‪.‬در صورت نبود الیه ی خشکی در این نواحی ابر به ادامه‬ ‫ی حرکت خود به سمت غرب ادامه میداد و ابرها بصورت مداوم به دور‬ ‫کره ی زمین درحال گردش بودند‪.‬ارتفاع این نواحی مانع از عبور ابرها‬ ‫نمی گردد‪.‬چرا که سطح ابرها باالتر از مرتفع ترین قسمت این نواحی‬ ‫میباشد‪.‬عامل اصلی عدم عبور چشم گیر ابرها از این نواحی همان الیه‬ ‫ی حرارتی است که با تابش نور خورشید به این نواحی ایجاد میگردد‪.‬‬ ‫پس از تشکیل شدن ابرها در ناحیه ی استوا و متراکم شدن ان‬ ‫به ‪ 2‬دلیل گردش کره ی زمین به دور خود از شرق به غرب و‬ ‫تابش مستقیم نور خورشید که باعث ایجاد حداکثر قدرت تبخیری‬ ‫در این ناحیه میگردد و همچنین پرده ی هوایی حرارتی نواحی‬ ‫خشک مستقر در غرب این دریاها باعث اشباع بیش از حد ابرهای‬ ‫این نواحی در مکان های نزدیک به خشکی میگردد‪.‬به طورمثال وقتی‬ ‫گفته میشود که بارش باران در نواحی زیر گردباد حدود چهارصد‬ ‫میلیمتر بوده است‪،‬یعنی در ارتفاع ‪ 2‬کیلومتری از سطح زمین‬ ‫استخر بزرگی از ابر متراکم و سنگین قرار دارد که وزن کلی ان‬ ‫بسیار زیاد است (سطحی که بارش در ان اتفاق می افتد)‪.‬بواسطه ی‬ ‫نیروی کشش سطحی ابرها نیز تمایل به متراکم شدن دارند‪.‬ولی به‬ ‫علت اینکه این پروسه ی تشکیل ابرها مداوم و دائمی است و ابرها‬ ‫پس از اشباع شدن ناگزیر به حرکت بسمت قطب شمال و جنوب‬ ‫هستند و پرده ی هوایی ایجاد شده توسط خشکی مانع از عبور انها‬ ‫به سمت غرب خشکی میگردد‪(.‬در زمینه ی اقیانوس اطلس منظور‬ ‫این است که این خشکی مانع از عبور ابرها به اقیانوس ارام میشود)‬ ‫و در ادامه ی صحبت از پرداختن به مثلث اژدها پرهیز می نمائیم‬ ‫چرا که نمونه ای بزرگتر ان در منطقه ی برمودا واضح تر است‪.‬‬ ‫با دور شدن ابرها از استوا و کمتر شدن تاثیر انرژی خورشید بر‬ ‫روی ان رفته رفته حرارت خود را از دست داده و مولکول های‬ ‫‪16‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ابر باتوجه به خارج شدن از حالت گاز و تبدیل شدن به مولکول‬ ‫های بزرگتر گاز و مایع کشش سطحی ان افزایش بیشتری یافته و‬ ‫شروع به تبدیل شدن به باران می نماید‪.‬حال در نظر بگیرید استخر‬ ‫بزرگی از اب که وزن تقریبی هر مترمربع ان وزن بسیار زیادی معلق‬ ‫میباشد در ارتفاع ‪ 2000‬متری از سطح زمین در ناحیه ی استوا‬ ‫بصورت انرژی عظیمی وجود دارد که میزان توانایی ان و انرژی‬ ‫کشش سطحی این ابرها در تبدیل شدن به باران هرچند بسیار‬ ‫شدید است ولی قادر به تبدیل انتقال سریع انها به مایع نمی باشد‪.‬‬ ‫علی رغم اینکه درصد باالیی از ابر فوق تبدیل به باران میگردد ولی‬ ‫این تنها ممکن است ‪ % 20-30‬اب انباشته شده در ان ناحیه را به‬ ‫سطح زمین انتقال دهد‪.‬سنگینی اب جمع شده در ان ارتفاع و نیروی‬ ‫کشش سطحی مابین انها وجود تاثیر کوریولیس(‪ ) Coriolis‬باعث‬ ‫سنگین تر شدن این مجموعه ابر درناحیه مرکزی و در نهایت سوراخ‬ ‫شدن پرده ی عایقی مانند‪ eurogel‬و سقوط ابرهای سنگین تر‬ ‫‪،‬هوای سرد به سطح زمین از ان ارتفاع میگردد‪.‬سقوط این مجموعه ی‬ ‫پرفشار سرد از ارتفاع به سطح زمین باعث کاهش اشباع ابر در ارتفاع‬ ‫و در نهایت ایجاد گردباد و تاثیر تخریب کننده ان خواهد گردید‪.‬‬ ‫با توجه به میزان و سرعت بسیار زیاد پائین امدن هوای سرد به همراه‬ ‫ابرهای متراکم سنگین شده ‪ ،‬انها تمایل دارند جهت ایجاد راندمان‬ ‫باالتر برای پایین امدن از شکل مدوری به علت تاثیر کوریولیس یا‬ ‫حرکت مارپیچی استفاده کنند که به همراه خود جو باالیی و ابر زیرین‬ ‫را نیز تا سطح زمین به همراه خود پائین می اورند‪.‬نحوه ی چگونگی‬ ‫این اتفاق نیروی کشش سطحی میباشد و به همانگونه که در یک‬ ‫گرداب کشش سطحی باعث ایجاد فرورفتگی و پایین رفتن ستون‬ ‫هوا در میانه ی اب میگردد و حفره ای در خود ایجاد مینماید‪،‬باعث‬ ‫ایجاد حفره ای از باال به سطح زمین میشود که همان فرورفتگی‬ ‫میباشد که ما با دوربین های ماهواره ای از جو زمین مشاهده میکنیم‪.‬‬ صفحه 16 ‫فصل سوم ‪ -‬برخورد گردباد با سطح دریا‬ ‫حرکت چرخشی گردباد از جو زمین به سمت دریا باعث شکل‬ ‫گیری گردشی فضای باالی ابر‪ ،‬ابر‪ ،‬هوای بین ابر و سطح دریا ‪،‬خود‬ ‫سطح اب ‪،‬اب زیرین سطح اب و کف دریا خواهد شد و بهمین‬ ‫دلیل میباشد که حرکت چرخشی که در زیر گردباد صورت میگیرد‬ ‫تمامی اب زیر این الیه ها را در جهت کوریولیس به حرکت منظمی‬ ‫در خواهد اورد و همانگونه گونه که در شکل زیر مشاهده میشود‬ ‫برخورد گردباد با سطح اب با مشاهده ی دقیق ان بر روی سطح‬ ‫اب باعث حرکت باالرونده ی اب بصورت یک قابلمه خواهد گردید‪.‬‬ ‫برخورد کامل جو باالیی به زمین باعث ایجاد چشم گردباد (‬ ‫‪ ) eye‬خواهد گردید که گاهی قطر ان به ‪ 1‬کیلومتر نیز میرسد‪.‬‬ ‫هوای موجود در این ستون باالیی دارای فشار منفی می باشدچرا‬ ‫که این ستون تنها با انرژی کشش سطحی ایجاد شده و دارای‬ ‫درصد بسیار کمی از اکسیژن ولی فشار منفی باالیی میباشد‪.‬‬ ‫سقوط گردباد به سمت زمین باعث کشیده شدن ابر زیرین نیز به‬ ‫سمت پایین میگردد‪.‬گردباد انها را با همین نیروی کشش سطحی به‬ ‫سمت زمین میراند‪.‬نقش ابر زیرین نه تنها مانند عایقی مانع از دست‬ ‫رفتن یا مخلوط شدن هوای سرد متراکم باالی ابر با هوای گرم زیر ابر‬ ‫میگردد بلکه مانند بافت ژله ای باعث حفظ حرکت ستون گردباد و‬ ‫عدم برخورد مستقیم ان با هوای زیرین میگرددکه خود کمک بسیاری‬ ‫در تخلیه و سقوط هوای متراکم باال به سمت پائین میشود‪.‬حتی این‬ ‫الیه ی ابر به گونه ای از گردباد در حال سقوط حمایت می نماید که‬ ‫حرکت گردشی داخل ان را نیز تسهیل نموده (با کاهش اصطکاک بین‬ ‫الیه ها )و حتی مانع از مشاهد ی درون ان در مواقعی که ابر متراکم باشد‬ ‫میگردد و ما تنها ستونی از ابر را خواهیم دید که از ارتفاع ابرها به سمت‬ ‫زمین کشیده شده و حتی حرکت ان به صورت چرخشی بصورت بسیار‬ ‫اهسته می باشد‪.‬حال اینکه گردباد درون ان که قابل مشاهده نیز نمی باشد‬ ‫ولی دارای وزش بسیار شدید ‪،‬پرتالطم ولی منظم از باال به سمت پائین‬ ‫جهت تخلیه ی هوای سرد پرتراکم سنگین شده از باال به سمت پائین در‬ ‫جریان است‪.‬گردباد در حین سقوط به سمت زمین و تخلیه ی انرژی خود‬ ‫(انرژی کسب شده در ناحیه ی استوا و تخلیه ی ان با دور شدن از استوا‬ ‫ممکن است به ‪ 2‬سطح متفاوت برخورد نماید‪.‬اگر در سطح دریا باشد با اب‬ ‫و اگر در خشکی باشد با سطح زمین ‪،‬خانه ها ‪،‬پل ها ‪،‬جاده ها و اتومبیل و‪...‬‬ ‫انرژی داخل گردباد در حین سقوط همچون زره‬ ‫ناگفته نماند سطح اب و اب زیرین این نواحی نیز به همین‬ ‫شکل به دور محور مرکزی گردباد در حال حرکت هستند‬ ‫بین که باعث تمکر نور خورشید و تخریب میگردد‪.‬‬ ‫البته در صورتی که سرعت بادهای جانبی ثابت بوده و باعث‬ ‫جابجایی ستون گردباد نگردد تا این نظم چرخاننده بتواند‬ ‫هارمونی مناسبی در گردش کلی ان در الیه های مختلف‬ ‫بوجود اورد که در نهایت باعث ایجاد کوه هایی از رسوبات‬ ‫معلق در اب در زیر کف دریا خواهد گردید ‪.‬همانهایی که‬ ‫گفته میشود تمدن اتالنتیس‪ ،‬تصویر زیر توسط کشتی‬ ‫تحقیقاتی کانادایی به وسیله ثبت امواج سونار در اعماق مثلث‬ ‫برمودا ثبت شده که ان را بناهایی در بیتر اقسانوس تصور‬ ‫نموده اند در حالی که بفایایی یک کشتی قرق شده میباشد‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫فصل چهارم‪ -‬برخورد ستون گردباد با زمین‬ ‫در برخورد ستون گردباد با زمین چشم گردباد یا همان مرکز‬ ‫گردباد که منشا اصلی ان همان خال یا سقوط هوای باالی گردباد‬ ‫است به علت کشش سطحی با زمین برخورد میکند و دارای فشار‬ ‫منفی می باشد و هیچ حرکتی در این فاصله صورت نمیگیرد و‬ ‫بهمین دلیل می باشد که در برخورد گردباد با سطحی که اتش بر‬ ‫ان گسترده میباشد همان فشار منفی باعث کشیده شدن اتش به‬ ‫شکل ستون در داخل این محور مرکزی با فشار منفی می گردد‪.‬‬ ‫البته مکانیزم دیگری نیز در این راستا کمک میکند و ان‬ ‫مکانیسمی است که در دودکش ها به کار گرفته میشود‪.‬‬ ‫چرا که با ستونی که تشکیل شده و وجود دیواره ی نفوذ ناپذیر‬ ‫اطراف این ستون که همراه با اختالف فشار از باال (کم فشار ) نسبت‬ ‫به پایین پرفشار وجود دارد این مکانیسم باعث خواهد شد با رسیدن‬ ‫گردباد به منطقه ی اتش سوزی الیه های اتشین که گردباد به‬ ‫انها نزدیک میشود رفته رفته خاموش میگردد ولی بارسیدن اتش‬ ‫به قسمت مرکزی گردباد مشاهده می نماییم که اتش به سرعت‬ ‫در داخل این ستون گردباد که همچون داخل یک دودکش‬ ‫عمل میکند از پایین به باالترین سطح امکان پذیر زبانه میکشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است علت اصلی این کشیده شدن اتش به سطوح‬ ‫باال هر دو مکانیسم فشار منفی و اثر دودکشی یا شومینه ای‬ ‫می باشد که بسیار قوی و مکنده باعث کشیده شدن شعله‬ ‫ها به باالترین سطح امکان پذیر که وجود دارد خواهد گردید‬ ‫الیه ی بعدی که با زمین برخورد می کند بصورت گردشی بوده‬ ‫و تمامی اجزایی که با ان برخورد می نماید به چرخش در می اورد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که برخورد ستون ‪ A‬با این الیه در ابتدا اگر‬ ‫بصورت چپ باشد در برخورد سمت دیگر گردباد با ان بصورت‬ ‫راست خواهد بود و همچنین این ستون در برخورد ابتدائی ان‬ ‫باعث فرورفتن به داخل زمین به علت اثر فشاری گردباد از باالی‬ ‫سطح زمین می باشد‪.‬گردباد پس از برخورد با سطح زمین از‬ ‫زمین کنده شده و جدا میگردد و سیر باد و باران و تاثیر جاذبه‬ ‫بر روی ان و انرژی کوریولیس که باعث چرخش ان میگردد باعث‬ ‫خواهد شد که پس از برخورد با زمین به سمت فضا باز گردد‪.‬‬ ‫در صورتیکه گیرنده های زمینی به کونه ای که در شکل زیر طراحی‬ ‫شده ساخته شود که قادر خواهند بود حرکت باد را در جهات مختلف‬ ‫مانند باال ‪،‬پایین‪ ،‬چپ ‪،‬راست و فشار هوا را نیز ثبت کنند ‪ .‬با قرار دادن انها‬ ‫در نواحی مختلف در طول مسیر حرکت گردباد وقایع زیر را ثبت کنیم‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 18 ‫و این چیزی است که ما میبینیم که گردباد اشیاء را باال میبرد‬ ‫در حالی که در ابتدای کار انها را محکم به زمین کوبیده (به علت‬ ‫فرو ریختن و سقوط الیه های متراکم و سنگین باال)‪.‬مانند وقتی‬ ‫که اب از شلنگ اب از باال به سطح زمین سقوط میکند و علی‬ ‫رغم سقوط ستون اب به سطح پایین همزمان باعث باالرفتن‬ ‫اجسام روی زمین و یا گردوغبار اطراف خود خواهد گردید‪.‬‬ ‫و برخورد نقطه ی ‪ A‬در ابتدا با این ستون باالرونده نه تنها‬ ‫نقطه ی ‪ A‬را به سمت باال میکشاند بلکه برخورد ابتدائی ان‬ ‫باعث کشیده شدن نقطه ی ‪ A‬به سمت راست و برخورد‬ ‫انتهایی گردباد باعث کشیده شدن ان به سمت چپ خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬چگونه گردباد به چنین قدرت تخریبی دست می یابد؟‬ ‫تصویر ‪ -1‬نقطه ی ‪ A‬تحت تاثیر باد خفیف در جهت عقربه‬ ‫های ساعت ولی بدون اثر تخریبی‪.‬تاثیر باد بر روی نقطه ی ‪ A‬در‬ ‫این شرایط باعث کشیده شدن جسم به سمت باال و چپ میگردد‪.‬‬ ‫تصویر ‪ – 2‬نقطه ی ‪ A‬در این قسمت گردباد باعث‬ ‫کشیده شدن گردباد به سمت پائین و چپ میگردد‪.‬‬ ‫نقطه ی ‪ A‬در این حالت دارای سکون کامل است‪.‬‬ ‫تصویر ‪ -3‬نقطه ی ‪ A‬در این حالت باعث کشیده‬ ‫شدن گردباد به سمت پایین و راست میگردد‪.‬‬ ‫تصویر ‪– 4‬نقطه ی ‪ A‬در این حالت باعث باال‬ ‫کشیده شدن گردباد به سمت باال و راست میگردد‪.‬‬ ‫در این حالت تحت‬ ‫تصویر ‪– 5‬نقطه ی ‪A‬‬ ‫تاثیر بادهای در جهت عقربه های ساعت میباشد‪.‬‬ ‫مثال‪:‬مثال وقتی میخواهید میخی را از چوبی خارج نمائید‬ ‫با انبردست ان را در جهات مختلف کشیده و یا میچرخانید و یا‬ ‫پائین و باال میکنید و میخ انقدر سفت به داخل چوب باال رفته‬ ‫با این انرژی چرخشی جابه جایی به سمت چپ و راست و پایین‬ ‫و باال کردن از محل خود خارج میشود و این همان کاری است‬ ‫که گردباد با اجسام روی زمین می نماید‪.‬ابتدا انها را از زمین بلند‬ ‫میکند‪،‬در دور بعد انها را به زمین میکوبد و سپس بی حرکت‬ ‫میشود‪.‬مجدد ان را به زمین میکوبد و مجدد بلند میکند‪.‬در عین‬ ‫حال در قسمت اول انها را به سمت خالف جهت قسمت دوم می‬ ‫چرخاند که باعث اثر تخریبی بسیار زیاد و رها شدن هر جسمی‬ ‫که باد بر روی ان تاثیر میگذارد و باعث بی ثباتی خواهد گذشت‬ ‫مرگ گردباد‬ ‫با دور شدن گردباد از خط استوا گردباد نه تنها انرژی تامین کننده‬ ‫ی خود را از دست خواهد داد بلکه رفته رفته پتانسیل موجود در‬ ‫ابر نیز کاهش یافته و بارش فراوان باعث کاهش ابر و کاهش تراکم‬ ‫بخار اب موجود در باالی ابر خواهد گردید و در نهایت سرعت هجوم‬ ‫الیه ی پر از بخارات و اب و سرما که باعث تولید گردباد میشد‬ ‫کمتر شده و سرعت سقوط این الیه ها به سطح زمین کاهش یافته‬ ‫و ستون اصلی خود و ارتباط خود با زمین را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫هرچند هم چنان قدرت چرخشی و پائین امدن ان وجود دارد‬ ‫ولی نشانگرهای ان که نظیر ابری که از باال به سمت پایین‬ ‫می ایند و قدرت تخریبی ان که با ال بردن اجسام نمایش داده‬ ‫میشود از دست رفته و نمایش ان خاتمه می یابد‪.‬هرچند وجود‬ ‫جریان به همان شکل سابق ولی بصورت خفیف تر تا مدتی‬ ‫ادامه خواهد یافت تا تخلیه ی کامل پتانسیل موجود در گردباد و‬ ‫سرانجام جو به حالت طبیعی و یکنواخت خود بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫بافت شناسی هوا‬ ‫ادامه ی این مطلب در مقاله ی بعدی ارائه خواهد شد‪..‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫گزارش‬ ‫ارز های دیجیتال‬ ‫الهه دیهیم جو‪ ،‬مدیر تحقیق و‬ ‫توسعه ایران کریپتوکارنسی‬ ‫اگرچه موضوع ارز های دیجیتال امروز‬ ‫به عنوان یک گزینه قدرتمند در دور زدن‬ ‫محدودیت هایی همچون تحریم در دنیا‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬بانک مرکزی کماکان‬ ‫در استفاده از ان فرصت سوزی می کند‪.‬‬ ‫این روزها ارز های دیجیتال بیش از هر زمان‬ ‫دیگری خود را در اقتصاد دنیا نشان داده اند‪.‬‬ ‫اروپایی ها و برخی کشور هایی که این‬ ‫روز ها سایه سنگین دالر را در معامالت خود‬ ‫تجربه می کنند‪ ،‬بدشان نمی اید که به واسطه‬ ‫این ارز ها هم به سیطره دالر پایان دهند‬ ‫و هم اندکی خود را از این فضای سنگین‬ ‫تجارت با ایاالت متحده امریکا بیرون بکشند ‪.‬‬ ‫تمام این ها در شرایطی است که برخی‬ ‫کشور ها تهدید های زیادی از ناحیه این‬ ‫ارز های دیجیتال در اقتصاد خود احساس‬ ‫می کنند؛ اما به مزایای ان هم دل خوش‬ ‫کرده اند و حداقل به خوبی می دانند که‬ ‫می توانند از قدرت ان در رونق اقتصادی‬ ‫خود و خروج از پلیس بازی های ایاالت‬ ‫متحده در تعامل با هر شرکتی که‬ ‫برایشان سوداور است‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫نمونه بارز ان ونزوئال است که به خوبی‬ ‫توانسته با طراحی یک ارز دیجیتال با پشتوانه‬ ‫نفت‪ ،‬اندکی از سیطره امریکا کم کند و‬ ‫باالخره راهی برای دور زدن تحریم ها و فروش‬ ‫‪20‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫نفت خود به دنیا پیدا نماید‪ .‬همین چند وقت‬ ‫پیش بود که سفیر ونزوئال در ایران‪ ،‬با اشاره‬ ‫به استفاده کشورش از ارز های دیجیتال برای‬ ‫دور زدن تحریم های امریکا خبر داده بود؛‬ ‫این کشور بزودی طال را نیز به پشتوانه انتشار‬ ‫ارز های دیجیتال خود اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫مقام ونزوئالیی مذکور گفت‪ :‬پترو یک ارز‬ ‫دیجیتالی با پشتوانه نفت است که قیمت ان‬ ‫با قیمت روز یک بشکه نفت برابر است‪ .‬در‬ ‫پیش فروش پترو‪ ۵ ،‬میلیون دالر درامدزایی‬ ‫ایجاد شد که بدون شک این رقم افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬در عین حال ما هم از بخش دیگر‬ ‫سرمایه ای ونزئال یعنی طال در جستجوی‬ ‫حمایت بیشتر هستیم؛ درواقع در تالش‬ ‫هستیم طال هم بتواند پشتوانه پترو شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ارز به ما کمک می کند‬ ‫پرداخت های خود در تجارت جهانی را‬ ‫صورت داده و برای پرداخت های خود‬ ‫به هیچ نهاد بین المللی همچون بانک‬ ‫جهانی نیازمند نباشیم؛ ضمن اینکه به‬ ‫بحث سوئیفت بین المللی هم وابستگی‬ ‫نداریم‪ ،‬در واقع ما در زمینه پرداخت های‬ ‫بین المللی خود‪ ،‬ازادی عمل داریم‪ .‬این‬ ‫اقدامات‪ ،‬ایده های رئیس جمهور مادورو‬ ‫و دولت ونزوئال بود تا مسائل و مشکالت‬ ‫مالی را بتوانیم از طریق «پترو» حل کنیم‪.‬‬ ‫گرگوریو گنزالز ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫فقط امریکا اجازه تجارت با پترو را نمی دهد؛‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫به این دلیل که ما می توانیم از طریق‬ ‫پترو‪ ،‬محدودیت های ایجاده شده توسط‬ ‫امریکا را دور بزنیم‪ ،‬پس ان را ممنوع‬ ‫کرده و اجازه تجارت با ان را نمی دهد‪.‬‬ ‫او معتقد است که تمام کشور ها بسته به‬ ‫قدرت مالی خود می توانند از ارز دیجیتال‬ ‫استفاده کنند‪ .‬پترو هم به این صورت‬ ‫وارد سیستم تجارت جهانی شده است‪.‬‬ ‫حال اروپایی ها هم دست به کار شده و‬ ‫می خواهند که محدودیت های مالی دالر‬ ‫در تبادالت تجاری خود با برخی کشور های‬ ‫دنیا (از جمله ایران) را از بین ببرند‪.‬‬ ‫راهکاری هم که ظاهرا بیش از‬ ‫هر چیز دیگر به مذاقشان خوش‬ ‫امده‪ ،‬استفاده از ار ز دیجیتال است‪.‬‬ ‫این در حالی است که به صراحت در‬ ‫سخنرانی های خود به ایران سیگنال‬ ‫می دهند که می تواند به عنوان یک‬ ‫گزینه در تبادالت تجاری خود با دنیا (به‬ ‫خصوص در سایه تحریم های سرسختانه‬ ‫امریکا)‪ ،‬از ار ز دیجیتال استفاده کند‪.‬‬ ‫البته پیشنهاد مذکور دیرزمانی است که از‬ ‫سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران‬ ‫بانکی به دولت و بانک مرکزی داده شده‬ ‫و متاسفانه تا این لحظه یا اقدام عملی‬ ‫برای این کار انجام نشده یا اینکه بانک‬ ‫مرکزی جزئیاتی را از ان اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫گویا همیشه مجلس باید در یک‬ ‫موضوع پیش قدم شود تا حس حسادت‬ صفحه 20 ‫بانک مرکزی برانگیخته شده و جزئیات‬ ‫اقداماتی را که انجام داده اعالم کند؛‬ ‫اگرچه این روند بسیار کند پیش می رود‪.‬‬ ‫اشتفان شولتز‪ ،‬سفیر اتریش در ایران با‬ ‫بیان اینکه ایران و اروپا می توانند برای ارز های‬ ‫دیجیتال با هم همکاری داشته باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اروپا یک شیوه تامین مالی را برای حمایت از‬ ‫کسب و کار های کوچک در دستور کار قرار‬ ‫داده است‪ ،‬به این معنا که ارز های دیجیتال‬ ‫را به کار گیرد تا از ان برای همکاری صنایع‬ ‫کوچک و متوسط دو طرف استفاده نماید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته دستگاه های رگوالتور‬ ‫ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند‬ ‫و دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند‬ ‫تا از برخی سوءاستفاده ها جلوگیری شود و‬ ‫این موضوع نتواند روند کار را متوقف کند‪.‬‬ ‫شولز تاکید کرد که پیام قوی ما بر این‬ ‫است که این کانال های معامالتی باز باشد‬ ‫و از ان مراقبت کنیم‪ ،‬چراکه ما همه با هم‬ ‫هستیم و اتحادیه اروپا‪ ،‬ده ها میلیارد دالر در‬ ‫سال اینده از توقف صادرات به ایران ضرر‬ ‫می کند‪ ،‬پس باید با هم صریح بوده و از‬ ‫ایران بخواهیم که با ما مشارکت داشته باشد‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬هر انچه که بانک مرکزی‬ ‫در مورد طراحی ساز و کار های معامالت‬ ‫ارز های دیجیتال تعلل کرده و کار را به‬ ‫کندی پیش برده است‪ ،‬فعاالن اقتصادی و‬ ‫مجلس دست به کار شده و خود طرح های‬ ‫مطالعاتی را در این زمینه رو می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که سال گذشته‪،‬‬ ‫ناصر حکیمی‪ ،‬معاون فناوری بانک‬ ‫مرکزی اعالم کرده بود که ضوابط‬ ‫از سویبانک مرکزی تدوین می شود‪.‬‬ ‫اما شرایط کشور ایجاب می کند‬ ‫که بانک مرکزی کار های خود را‬ ‫با سرعت بیشتری انجام دهد‬ ‫وی اخیرا نیز از تعیین ضوابط استفاده از ارز‬ ‫دیجیتال تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬امیدواریم از طریق توسعه همکاری‬ ‫بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری تعامل با الیه های پایین تر‬ ‫کسب و کار برقرار شده و چارچوب های‬ ‫استفاده از این نوع ارز تعیین شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سابقه ورود تکنولوژی های‬ ‫جدید به کشور را داریم و در این مورد هم‬ ‫قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت‬ ‫شناخته شود؛ گاهی اضطرار حاکمیتی کشور‬ ‫ایجاب می کند که انعطاف به خرج دهیم؛‬ ‫البته اتهامی که در عرصه بین المللی مبنی‬ ‫بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار‬ ‫پول شویی مطرح شده به هیچ عنوان پذیرفته‬ ‫نبوده‪ ،‬اما این به معنی ممنوعیت استفاده از‬ ‫ارز دیجیتال رایج یا ایجاد شدن ان ها نیست‪.‬‬ ‫این موضوع نیازمند تعیین ضوابط‬ ‫است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه‬ ‫در اختیار نهاد های مربوطه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وعده حکیمی برای تدوین ضوابط ارز‬ ‫دیجیتال تا اخر شهریور ماه در حالی است‬ ‫که بانک مرکزی بیش از یکسال است به‬ ‫این موضوع ورود کرده و در مقابل فشار و‬ ‫پیگیری رسانه ها‪ ،‬بار ها وعده داده که ضوابط‬ ‫این ارز ها را تدوین خواهد کرد و متاسفانه‬ ‫مشخص نیست چرا در برهه حساس کنونی‬ ‫که کشور بیش از هر زمان دیگری به ابزار های‬ ‫اینچنینی برای غلبه بر تحریم ها نیاز دارد‪،‬‬ ‫حرکت بانک مرکزی این اندازه ُکند است‪.‬‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬مسعود خوانساری‪،‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت‪:‬‬ ‫مطالعاتی در اتاق بازرگانی تهران در‬ ‫مورد ارز های دیجیتال صورت گرفته‬ ‫است که نتایج ان به زودی ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در جهان ‪ ۱۸۰۰‬نوع ارز‬ ‫دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬این‬ ‫مساله را مورد انتقاد قرار داد که بانک مرکزی‬ ‫حاضر نیست این ارز ها را به رسمیت بشناسد‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در‬ ‫این باره گفت‪ :‬با توجه به اینکه هیچگونه‬ ‫ارز ملی دیجیتالی فعال در کشور طراحی‬ ‫نشده‪ ،‬امارها نشان می دهد تا به امروز رقمی‬ ‫بیش از ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر به منظور خرید‬ ‫ارز دیجیتالی از کشور خارج شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه هیچگونه ارز ملی‬ ‫دیجیتال فعال در کشور طراحی نشده و‬ ‫موجود نیست‪ ،‬بر اساس امارهای دریافت‬ ‫شده با وجود اینکه بخش بسیار محدودی‬ ‫از مردم کشورمان مشتری ارزهای دیجیتال‬ ‫و این بازار نوین هستند تا به امروز رقمی‬ ‫بیش از ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر به منظور خرید ارز‬ ‫دیجیتالی از کشور خارج شده و بیشتر فعاالن‬ ‫حوزه پول دیجیتالی به منظور سفته بازی‬ ‫و سودهای کالن وارد این عرصه می شوند‪.‬‬ ‫درباره ارزهای دیجیتال و ایجاد ارز‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ملی دیجیتال گفت‪ :‬یکی از پدیده های‬ ‫نوین که در تمامی دنیا مطرح شده به‬ ‫بحث ارزهای دیجیتال و البته ایجاد ارز‬ ‫ملی دیجیتال به دلیل تسهیل مراودات‬ ‫اقتصادی ودور زدن تحریم ها اختصاص دارد‪.‬‬ ‫اعتقاد دارم اینده اقتصاد جهان بر‬ ‫روی ارزهای دیجیتال رقم می خورد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی درباره نقش بانک مرکزی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی به عنوان قانونگذار‬ ‫حوزه ارزی کشور باید نسبت به صدور‬ ‫مجوزهای الزم برای ایجاد ارز دیجیتالی‬ ‫ملی و بهره گیری از ان اقدام کند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی در ادامه گفت‪ :‬استفاده از‬ ‫ارزهای دیجیتالی خارجی به دلیل عدم‬ ‫شفافیت و نداشتن پشتوانه معتبر می تواند‬ ‫برای کشور مخاطراتی جدی در سیستم بانکی‬ ‫ایجاد کند؛ در واقع برای رفع این مشکل باید‬ ‫در مسیر توسعه ارز دیجیتال ملی گام برداشت‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به‬ ‫مزایای ارز ملی دیجیتال ایران گفت‪ :‬ارز‬ ‫ملی دیجیتال توسط کارشناسان کشور‬ ‫ساخته می شود و تنظیمات ارز نیز به تبع در‬ ‫اختیار رگوالتور است که باعث می شود ارز‬ ‫با چارچوب فعالیتی و پشتوانه مشخص در‬ ‫حوزه های مقرر شده قابل استفاده باشد؛ این‬ ‫در حالی است که ارزهای خارجی از جمله بیت‬ ‫کوین صرفا در داخل کشور معامله می شوند‬ ‫اما فعالیت اصلی ان در خارج از کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ارز دیجیتال ایران می تواند‬ ‫مراودات اقتصادی کشور را گسترش دهد‬ ‫گفت‪ :‬ارز دیجیتال ملی می تواند یک بستر‬ ‫برای پیمان های پولی چندجانبه میان ایران و‬ ‫کشورهایی باشد که عالقه همکاری اقتصادی‬ ‫با ایران دارند اما به سبب تحریم ها تا به امروز‬ ‫نمی توانستند با ایران مراودات اقتصادی داشته‬ ‫باشند؛ لذا باید ساختار این پول دیجیتال‬ ‫برای فعالیت اقتصادی مناسب باشد و و در‬ ‫عین حال به صورت بین المللی پذیرش شود‪.‬‬ ‫پورابراهیمی در خصوص ضد تحریم بودن‬ ‫ارزهای دیجیتالی خاطر نشان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مزایای ارز دیجیتال عدم ارتباط با رگوالتور‬ ‫مالی ایاالت متحده امریکا است و همین‬ ‫مسئله باعث شده تا تحریم ها دور زده شود‪.‬‬ ‫پورابراهیمی‪ :‬ایرانیان تاکنون ‪2.5‬‬ ‫میلیارد دالر ارز دیجیتال خریده اند‪ ،‬باید‬ ‫به فکر ساخت ارز دیجیتال ملی باشیم!‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫ﯾادداشﺖ‬ ‫شخصیت و روابط اجتماع‬ ‫واحد قهرمان زاده‪ -‬دکترای روانشناس‬ ‫ایجاد کردن و نگه داشتن روابط اجتماعی با‬ ‫دیگران از مهمترین وظایفی است که یک فرد با‬ ‫ان مواجه است‪ .‬این مقوله که چگونه در محیط‬ ‫شغلی با همکاران و روسا‪ ،‬روابط بین فردی‬ ‫ایجاد کنیم و یا در محیط های تربیتی با دیگر‬ ‫همکالسی هایمان با چه کیفیتی روابط اجتماعی‬ ‫داشته باشیم و در محیط خانوادگی با چه‬ ‫مکانیزیمی رابطه برقرار کنیم‪ ،‬بسیار مهم است‪.‬‬ ‫کنش بین فردی یک رابطه به لحاظ این‬ ‫که چطور شکل گرفته و حفظ شده است‬ ‫حائز اهمیت است‪ .‬اما خصوصیات شخصتی‬ ‫افراد در رابطه‪ ،‬نیز به همان اندازه مهم است‪.‬‬ ‫خصوصیات شخصیتی مبتنی بر شایستگی‬ ‫هیجانی – اجتماعی مانند برون گرایی‪ ،‬کنترل‬ ‫موثر‪ ،‬همدلی موثر‪ ،‬و تکانشی بودن برای‬ ‫پیش بینی مدت و کیفیت روابط موثرند‪.‬‬ ‫افراد تکانشی(افرادی که در روابط‪ ،‬رفتارهای‬ ‫پرخاشگرانه دارند) نوعی از روابط اجتماعی را‬ ‫تجربه می کنند که افراد درونگرا (افرادی که‬ ‫کمتر با دیگران ارتباط برقرار می کنند) چنین‬ ‫تجربه ای را ندارند‪ .‬هستند افرادی که سالیان‬ ‫طوالنی‪ ،‬دوستان صمیمی یکدیگرند‪ ،‬همچنین‬ ‫افرادی که دوستان بسیاری دارند‪ ،‬ا ّما روابط ان ها‬ ‫بسیار سطحی و گذرا است‪ .‬در عین حال افرادی‬ ‫دیگری وجود دارند که شرط الزم برای ایجاد‬ ‫رابطه را کنترل گری ( کنترل دیگران) می دانند‪.‬‬ ‫شخصیت و اجتماعی شدن‬ ‫نقش شخصیت در روابط اجتماعی را می توان‬ ‫از اوائل دوران نوزادی در رابطه بین نوزاد و مراقبت‬ ‫کننده دید‪ .‬شخصیت والدین نقش اساسی در‬ ‫فراهم کردن شیوه تربیتی گرم و احترام امیز دارد‪.‬‬ ‫نوع تربیت خو ِد مادر در دوران کودکی اش‪ ،‬نگرش‬ ‫او نسبت به فرزند پروری‪ ،‬نوع همدلی عاطفی‬ ‫مادر‪-‬فرزند‪ ،‬والد پاسخگر(والدی که نیاز های‬ ‫کودک را براورده کند و همیشه حضور داشته‬ ‫و حضور او موجب ارامش کودک است) و ثبات‬ ‫مراقبت در دلبستگی ایمن فرزند بسیار موثر است‪.‬‬ ‫شخصیت مادر در روابط بین فردی تنها بخشی از‬ ‫موضوع است‪ .‬خلق و خوی کودک نیز شرایط مثبت‬ ‫محیطی مشترک با والدین را پیش بینی می کند‪.‬‬ ‫کودکانی که شادی باالتر و عصبانیت‬ ‫کمتر دارند‪ ،‬محیط مثبت مشترک‬ ‫بیشتری با پدر و مادر را نشان می دهند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫فرزند پروری‪ ،‬شامل یافتن راه هایی است‬ ‫تا قوانین اجتماعی و اعتقادات والدین را در‬ ‫کودک نهادینه کند‪ .‬الگوهای اجتماعی شدن‬ ‫ثابت می کند که شخصیت فرزند و والدین می‬ ‫تواند بر فرایند اجتماعی شدن تﺄثیر گذارد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر برای موفقیت در اجتماعی شدن‪،‬‬ ‫شخصیت افرا ِد درگیر در تربیت‪ ،‬اثرگذار هستند‪.‬‬ ‫داشتن یک مادر پاسخگر برای نوزاد عصبی‬ ‫مهم است‪ .‬هنگامی که مادر کام ً‬ ‫ال پاسخگر‬ ‫باشد‪ .‬یک نوزاد خشن به مرور زمان کامالً‬ ‫همکاری کننده خواهد شد‪ .‬این موضوع برای‬ ‫نوزادانی که مادر پاسخگر ندارند صادق نیست‪.‬‬ ‫کودکان ترسو‪ ،‬یک تعدیل کننده برای درونی‬ ‫کردن عقاید والدین محسوب می شوند‪ .‬کودکان‬ ‫ترسویی که به طور خشن تربیت می شوند غالباً‬ ‫یک سطح از برانگیختگی که مازاد بر سطح‬ ‫مطلوب است را تجربه می کنند‪ .‬چنین سطح‬ ‫باالیی از اضطراب اجازه نمی دهد که کودک‬ ‫پیام های والدین را به طور موثر درک کنند‪.‬‬ ‫افزایش فشار برای پیروی کردن‪ ،‬غالباً منجر به‬ ‫عصبانیت کودکان ترسو می شود که نهادینه‬ ‫شدن دستورات والدین را تخریب می کند‪ .‬در‬ ‫واقع بچه های ترسو به تربیت مالیم‪ ،‬بهتر جواب‬ ‫می دهند‪ .‬در حالی که کودکان بی باک و نترس‬ ‫به روش تربیتی مالیم کمتر جواب می دهند‪.‬‬ ‫شخصیت و گروه همساالن‬ ‫همچنانکه کودک رشد می کند همساالن‬ ‫و دوستان بطور قابل مالحظه ای مهم هستند‪.‬‬ ‫همساالن زمینﮥ یادگیری مهارت های اجتماعی‬ ‫را فراهم کرده و منبعی از حمایت احساسی و‬ ‫شناختی بوده و می تواند تمرینی برای روابط‬ ‫بعدی باشد‪ .‬بنابر این انتخاب گروه همساالن‬ ‫برای کودکان از اهمیت خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫شخصیت می تواند بر شکل گیری و حفظ‬ ‫روابط همساالن نیز تﺄثیرگذار باشد‪ .‬کودکان‬ ‫سازگار بیشتر مایلند در اصول ساختاری تر در‬ ‫مسائل همساالن نقش داشته باشند‪ .‬کودکان‬ ‫با سازگاری کمتر بیشتر از نمایش قدرت‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬مانند تهدید که می تواند‬ ‫همراه با صدمه و پایان رابطه باشد‪ .‬کودکان‬ ‫ناسازگار نه تنها از تهدید استفاده می کنند بلکه‬ ‫رفتارهای خشونت امیز نیز دارند‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫این کودکان از گروه همساالن طرد می شوند‪.‬‬ ‫شخصیت یک دوست‪ ،‬می تواند بر روابط‬ ‫اجتماعی کودک تﺄثیرگذار باشد‪ .‬مث ً‬ ‫ال داشتن‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ِ‬ ‫دوست سازگار می تواند اثرات شخصیت‬ ‫یک‬ ‫ناسازگار را کاهش دهد در واقع دوست سازگار‬ ‫می تواند مانند سپری در مقابل عوامل اجتماعی‬ ‫برای فرد ناسازگار باشد‪ .‬چرا که او می تواند‬ ‫در کاهش پرخاشگری و خشونت او موثر واقع‬ ‫شود‪.‬کودکان سازگار خصوصیاتی همچون‬ ‫همکاری‪ ،‬دوستانه عمل کردن‪ ،‬با مالحظه‬ ‫بودن‪ ،‬کمک کننده‪ ،‬مهارت و انگیزه برای‬ ‫ایجاد روابط اجتماعی مثبت با دیگران را دارند‪.‬‬ ‫کودک برونگرا با شایستگی های دوران‬ ‫کودکی در ارتباط است‪ .‬برونگرایی یک سطح‬ ‫کلی از اجتماعی بودن را در شخص را درگیر‬ ‫می کند‪ .‬افراد برونگرا احتماالً تحت تﺄثیر‬ ‫تجارب مثبت قرار دارند چرا که ممکن است‬ ‫منجر به برقراری روابط بین فردی سهل تری‬ ‫باشند‪ .‬به عبارت دیگر افراد برونگرا مورد‬ ‫استقبال کلی گروه همساالن قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وظیفه شناسی‬ ‫وظیفه شناسی یک عامل مهم در روابط بین‬ ‫همساالن دوران کودکی شناخته شده است‪.‬‬ ‫کودکان وظیفه شناس نسبت به کودکان با‬ ‫وظیفه شناسی کم‪ ،‬کمتر در گروه همساالن‬ ‫مورد طرد شدن قرار می گیرند‪ .‬وظیفه شناسی با‬ ‫کیفیت روابط دوستی بطور مثبت مرتبط است‪.‬‬ ‫افرادی که کمتر وظیفه شناس هستند باخشونت‬ ‫و عصبانیت بیشتر در ارتباط اند‪ .‬وظیفه شناسی‬ ‫افراد را قادر می سازد تا رفتار اجتماعی مناسب‬ ‫و با کیفیت باالتری داشته باشند‪ .‬افراد عصبانی‬ ‫تمایل دارند‪ ،‬یک نگاه منفی از دیگران داشته‬ ‫باشند که ممکن است به عنوان احساس عدم‬ ‫رضایت از دیگران تعبیر شود‪ .‬افراد ستیزه جو‬ ‫گرایش به حساسیت فوق العاده نسبت به وقایع‬ ‫منفی داشته و این حساسیت زیاد ممکن است‬ ‫منجر به طرد شدن در گرو ه همساالن شود‪.‬‬ ‫برگرفته شده از کتاب‪:‬‬ ‫‪The Cambridge Handbook of‬‬ ‫‪)2۰۰۹( Personality Psychology‬‬ ‫شخصیت و روابط بزرگساالن‬ ‫در شماره بعد مجله‬ صفحه 22 ‫روشهای طبیعی برای رفﻊ سردرد‬ ‫اخرین بار چه زمانی دچار سردرد شدهاید؟ ایا به‬ ‫سرعت برای رفع سردرد از داروهای مسکن مصرف‬ ‫کردهاید؟ درحالیکه درمان برخی از انواع سردردها اسان‬ ‫است اما برخی دیگر از سردردها غیرقابل تحمل هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬روش های طبیعی وجود دارند که با کمک‬ ‫انها میتوان بسیاری از انواع سردردها را تسکین داد و دیگر نیازی‬ ‫نیست برای هر بار سردرد از داروهای مسکن استفاده کنید‪.‬‬ ‫گنجاندن منیزیم به رژیم غذایی‬ ‫اکسید منیزیم اغلب در پیشگیری و درمان سردردهای مزمن‬ ‫از قبیل میگرن‪ ،‬سردرد خوشه ای و سردرد تنشی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫نتایج مطالعات نشان داده که مصرف منیزیم می تواند به‬ ‫میزان ‪ ۴1.۶‬درصد حمالت میگرنی را کاهش دهد و همچنین‬ ‫در جلوگیری از سردردهای مربوط به قاعدگی کارامد است‪.‬‬ ‫غذاهای حاوی منیزیم شامل بادام‪ ،‬شیر‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬بلغور‬ ‫جوی دوسر‪ ،‬تخمه افتابگردان و کره بادام زمینی است‪.‬‬ ‫هرچند‪ ،‬به خاطر داشته باشید که دوزهای کمی از مکمل های‬ ‫منیزیم را مصرف کنید تا بر سیستم گوارش تاثیر سوء نگذارد‪.‬‬ ‫نوشیدن میزان کافی اب‬ ‫کمبود اب بدن یکی از دالیل عمده سردرد است‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشان می دهد وقتی بدن فرد دچار کمبود اب است هنگام‬ ‫تالش برای حرکت دادن سر دچار سردرد می شود‪.‬‬ ‫عالئم میگرن ناشی از کم ابی بدن ممکن است شامل حالت‬ ‫تهوع‪ ،‬خشکی دهان و احساس درد در یک طرف سر باشد‪.‬‬ ‫یوگا‬ ‫یوگا یک روش عالی برای بهبود کیفیت زندگی‪ ،‬کاهش استرس‪،‬‬ ‫افزایش انعطاف پذیری و کاهش شدت سردرد است‪ .‬از انجایی که‬ ‫در یوگا از مدیتیشن (مراقبه) و تکنیک تنفس استفاده می شود می‬ ‫توان به تسکین سردردهای تنشی و کاهش اضطراب کمک کرد‪.‬‬ ‫استفاده از روش طب فشاری‬ ‫طب فشاری روشی است که در ان به قسمت هایی از بدن‬ ‫فشار وارد می شود تا به بدن سیگنال داده شود که مکانیسم‬ ‫خود ترمیمی را شروع کند‪ .‬این فرم از ماساژ بیش از ‪2۰۰۰‬‬ ‫سال است که در طب سنتی چین کاربرد دارد‪ .‬برای رفع‬ ‫سردرد‪ ،‬فشاری را به فضای بین انگشت شست و انگشت‬ ‫اشاره وارد کنید و حدود پنج دقیقه به صورت دایره ای حرکت‬ ‫دهید‪ .‬این کار را روی هر دو دست انجام دهید و به یاد داشته‬ ‫باشید که بیش از حد فشار وارد نکنید که موجب اسیب شود‪.‬‬ ‫مصرف نوشیدنیهای حاوی کافﺌین‬ ‫نوشیدنی های حاوی کافئین مانند چای یا قهوه در صورتی که‬ ‫به موقع مصرف شود سردرد را تسکین می دهد‪ .‬مصرف کافئین‬ ‫به انقباض عروق خونی کمک می کند و باعث بهبود خلق و خو‬ ‫می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬مطالعات نشان داد در صورت مصرف منظم‬ ‫و میزان باالیی از کافئین ترک ان می تواند باعث سردرد شود‪.‬‬ ‫استفاده از کمپرس سرد‬ ‫به گزارش‪ ،standardmedia‬در صورت بروز سردرد‬ ‫میگرنی مقداری تکه یخ را در حوله بپیچید و انها را برای‬ ‫ِ‬ ‫دردناک سر خود قرار‬ ‫مدت حدود ‪ 1۵‬دقیقه روی ناحیه‬ ‫دهید‪ .‬دوش اب سرد نیز میتواند به تسکین عالئم کمک کند‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫اخبار‬ ‫چگونه در روزهای بارانی از ماسک‬ ‫استفاده کنیم؟‬ ‫می دانیم که ماسک های جراحی‬ ‫یکبار مصرف هستند‪ .‬در عین حال‬ ‫رطوبت باعث می شود که ماسک‬ ‫کارایی خودش را از دست بدهد‪،‬‬ ‫حاال که پاییز شروع شده و بارش باران‬ ‫و برف هم بیشتر می شود‪ ،‬باید پرسید‬ ‫چگونه از ماسک استفاده کنیم تا در روزهای‬ ‫بارانی از ابتال به کرونا پیشگیری کند؟‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬باید توجه کرد که در‬ ‫روزهای بارانی‪ ،‬ماسک ها به خوبی کار‬ ‫نمی کنند و مانع از انتقال کرونا ویروس‬ ‫نمی شوند و به همین دلیل ماسک های‬ ‫جراحی یکبار مصرف هستند؛ چراکه‬ ‫در برابر اب اسیب دیده و از هم وا‬ ‫می روند و بنابراین بی فایده می شوند‪.‬‬ ‫در عین حال سایر ماسک ها مانند‬ ‫ماسک های پارچه ای و یا ‪ ۹۵ N‬و‪...‬‬ ‫نیز در اب و هوای مرطوب‪ ،‬مانند‬ ‫ماسک های جراحی اسیب پذیر هستند‪.‬‬ ‫بر اساس تحقیقات انجام شده‪ ،‬در‬ ‫هنگام استفاده از ماسک‪ ،‬به محض اینکه‬ ‫صورتتان خیس شد‪ ،‬باید ان را خشک کنید‬ ‫و از ماسک جدید و خشک استفاده کنید‪.‬‬ ‫بنابر اعالم کانال تلگرامی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬بر همین اساس‬ ‫ضروری است که حتما در روزهای بارانی‬ ‫ماسک یدک همراه تان داشته باشید‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫طراحی سیستم نوکیا برای چک‬ ‫ماسک و دمای بدن‬ ‫شرکت نوکیا سیستم اتوماتی طراحی‬ ‫کرده که از یک دوربین حرارت سنج و‬ ‫انالیز ویدیویی فوری برای تشخیص نشانه‬ ‫های بیماری کووید ‪ ۱۹‬و چک استفاده‬ ‫از ماسک توسط افراد استفاده می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شرکت فنالندی نوکیا‬ ‫در تالش برای حمایت از کارکنانی که به‬ ‫محل کار بازگشته اند‪ ،‬این سیستم را مدت‬ ‫دو ماه است در کارخانه اش در چنای‬ ‫هند بکار گرفته و بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫را در این تاسیسات مونیتور کرده است‪.‬‬ ‫این کارخانه که در پی وضع قرنطینه‬ ‫از سوی دولت هند‪ ،‬برای مدتی تعطیل‬ ‫شده بود بیش از هزار کارمند دارد‪.‬‬ ‫امیت شاه‪ ،‬مدیر بخش انالیتیک و‬ ‫اینترنت اشیاء نوکیا به رویترز گفت‪ :‬سیستم‬ ‫نوکیا افرادی که حرارت باالیی دارند یا‬ ‫ماسک به صورت نزده اند را شناسایی‬ ‫کرده و به مرکز فرمان خبر می دهد‪.‬‬ ‫مسائل حریم خصوصی در این‬ ‫سیستم رعایت شده و چهره ها برای‬ ‫عمل به مقررات داخلی‪ ،‬محو شده اند و‬ ‫از یک محل مرکزی مونیتور می شوند‪.‬‬ ‫شاه گفت‪ :‬کارخانه ها و مراکز تحقیقات‬ ‫و توسعه نوکیا از این سیستم استفاده‬ ‫می کنند و مذاکراتی برای استفاده از این‬ ‫سیستم در امریکای شمالی‪ ،‬امریکای‬ ‫التین و اسیا و در بخشهایی شامل‬ ‫مدارس و ساختمانهای دولتی وجود دارد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬نوکیا اعالم‬ ‫کرده که مشتریان می توانند قابلیتهای‬ ‫دیگری مانند نگهداری دستگاه و تهدیدات‬ ‫امنیتی را به این سیستم اضافه کنند‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ایرانی ها در صدر خریدان ملک در‬ ‫ترکیه‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری‬ ‫اناتولی ترکیه‪ ،‬با وجود شیوع کرونا در ترکیه‪،‬‬ ‫تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه‬ ‫افزایش داشته است؛ به گونه ای که طبق‬ ‫اعالم مرکز امار این کشور‪ ،‬در ‪ ۱۲‬ماه منتهی‬ ‫به سپتامبر‪ ،‬میزان خرید خانه توسط اتباع‬ ‫خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۲۶.۱‬درصد‬ ‫افزایش داشته و به ‪ ۵۲۶۹‬واحد رسیده است‪.‬‬ ‫استانبول محبوب ترین شهر برای خرید‬ ‫خانه توسط اتباع خارجی بوده و طی این‬ ‫مدت ‪ ۲۳۷۰‬مورد از کل معامالت مسکن‬ ‫صورت گرفته توسط اتباع خارجی مربوط‬ ‫به این شهر بوده است‪ .‬پس از استانبول نیز‬ ‫شهرهای انتالیا با ‪ ۱۰۱۸‬مورد و انکارا با‬ ‫‪ ۳۴۷‬مورد‪ ،‬محبوب ترین شهرها برای خرید‬ ‫خانه در ترکیه توسط اتباع خارجی بوده اند‪.‬‬ ‫به گفته مرکز امار ترکیه‪ ،‬طی این‬ ‫مدت اتباع ایرانی با خرید ‪ ۹۰۸‬واحد خانه‬ ‫بزرگ ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه‬ ‫بوده اند و عراقی ها‪ ،‬روس ها‪ ،‬اذربایجانی ها‬ ‫افغان ها در رده های بعدی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫التان الماس‪ -‬مدیر بخش سرمایه گذاری‬ ‫و توسعه موسسه کاناتدر ‪ -‬گفت‪ :‬تمایل باالی‬ ‫اتباع خارجی برای خرید ملک در ترکیه‬ ‫نشان می دهد که این کشور به یک رقیب‬ ‫برای کشورهای اروپایی حوزه مدیترانه تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬نسبت به اینکه روند فعلی در‬ ‫اینده تداوم داشته باشد خوشبین هستیم‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۱۲‬ماه منتهی به سپتامبر‬ ‫امسال ‪ ۱۳۶‬هزار و ‪ ۷۴۴‬مورد فروش ملک‬ ‫در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل حدود ‪ ۶.۵‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪ ۱۰۸ .‬هزار و ‪۴۲۱‬‬ ‫خانه از خانه های فوق نوساز بوده اند‪.‬‬ صفحه 24 ‫نشانه ای از بیماری کووید‪ 19-‬که‬ ‫کمتر مورد توجه قرار می گیرد‬ ‫تاثیر داروی رمدسیویر در کاهش‬ ‫مرگ و میر بیماران کرونایی ناچیز است‬ ‫‪.‬‬ ‫بسیاری از افراد نسبت به بروز عالئمی‬ ‫همچون تب یا سرفه در تشخیص‬ ‫بیماری کووید‪ 19-‬هوشیار هستند اما‬ ‫ممکن است پوست اولین عضوی باشد‬ ‫که به این ویروس الوده شده باشد‪.‬‬ ‫بثورات پوستی به ویژه روی دستها و‬ ‫پاها اغلب می تواند اولین نشانه ابتال به‬ ‫بیماری کووید‪ 19-‬در افرادی باشد که‬ ‫به دیگر عالئم این بیماری دچار نشده اند‪.‬‬ ‫سازمان جهانی بهداشت (‪ )WHO‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬داروی ضد ویروسی رمدسیویر در میزان‬ ‫مرگ و میر بیماران مبتال به کووید‪ 19-‬که‬ ‫در بیمارستان بستری هستند بی تاثیر است‬ ‫یا اثرگذاری ناچیزی دارد و به نظر در بهبود‬ ‫سریعتر این بیماران نیز کمک کننده نیست‪.‬‬ ‫بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت‬ ‫نتایج بدست امده در مورد داروی‬ ‫رمدسیویر قطعی و ناامید کننده است‪.‬‬ ‫در بررسی انجام شده مشخص شد‬ ‫عالئم پوستی ناشی از بیماری کووید‪19-‬‬ ‫از هر پنج بیمار در یک نفر ظاهر می شود‪.‬‬ ‫محققان امریکایی اظهار داشتند‪ :‬پزشکان‬ ‫باید از این اطالعات در شناسایی بیماران مبتال‬ ‫به کووید‪ 19-‬که به عالئم دیگر این بیماری‬ ‫دچار نیستند بهره گیرند‪ .‬درصورتیکه بیمار از‬ ‫بروز بثورات و جوشهای عجیب روی پوست‬ ‫به پزشک شکایت کند الزم است پزشک از‬ ‫بیمار این پرسش را داشته باشد که ایا با فرد‬ ‫مبتال به کووید‪ 19-‬در تماس بوده است؟‪.‬‬ ‫در این بررسی محققان به مطالعه روی‬ ‫اطالعات تعدادی بیمار که به کووید‪19-‬‬ ‫مبتال بوده یا به این بیماری مشکوک‬ ‫بوده اند و عالئم پوستی نیز در انان وجود‬ ‫داشته است‪ ،‬پرداختند‪ .‬انواع مختلفی‬ ‫از بثورات پوستی در بیماران الوده به‬ ‫کروناویروس مشاهده شده است که می‬ ‫توان به ظاهر شدن کهیر‪ ،‬لکه های صورتی‬ ‫و قرمز رنگ و تاولهای کوچک اشاره کرد‪.‬‬ ‫تاکنون رمدسیویر تنها دارویی بوده است‬ ‫که به نظر تاثیر ویژه ای بر کروناویروس‬ ‫جدید داشته است‪ .‬همچنین سازمان غذا و‬ ‫داروی امریکا استفاده از این دارو در شرایط‬ ‫اضطراری را مورد تایید قرار داده است‪.‬‬ ‫در این بررسی سازمان جهانی بهداشت به‬ ‫انجام تحقیقاتی روی داروی رمدسیویر و سه‬ ‫داروی دیگر هیدروکسی کلروکین‪ ،‬لوپیناویر‪/‬‬ ‫ریتوناویر و اینترفرون پرداختند‪ .‬هیچ یک‬ ‫از این داروها به افزایش طول عمر بیماران‬ ‫مبتال به کووید‪ 19-‬یا بهبود سریعتر انان و‬ ‫ترخیص از بیمارستان کمک نکرده است‪.‬‬ ‫بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬این‬ ‫ازمایشات توانست شواهد قطعی در مورد‬ ‫تاثیر این داروها بر مرگ و میر‪ ،‬نیاز به‬ ‫استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی و مدت‬ ‫زمان بستری در بیمارستان را ارائه کند‪.‬‬ ‫در گزارش این سازمان امده است‪ :‬در هر یک‬ ‫از داروهای مورد مطالعه تاثیر انها بر کاهش‬ ‫میزان مرگ و میر ناامید کننده بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی‬ ‫ان ان‪ ،‬پیش از انجام تحقیقات سازمان جهانی‬ ‫بهداشت‪ ،‬در مطالعه انجام شده در امریکا‬ ‫روی داروی رمدسیویر مشخص شده بود این‬ ‫دارو مدت زمان بهبود بیماری را که دچار نوع‬ ‫شدید کووید‪ 19-‬شده است حدود یک سوم‬ ‫کاهش میدهد‪ .‬هرچند در بهبود مبتالیان به‬ ‫نوع خفیفتر بیماری تاثیرگذار نبوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال دیلی‪ ،‬به‬ ‫گفته محققان امریکایی کروناویروس ممکن‬ ‫است به دو علت با عالئم پوستی در بیمار‬ ‫همراه باشد‪ :‬نخست به دلیل مواد شیمیایی‬ ‫التهابی تولید شده توسط سیستم ایمنی‬ ‫بدن برای مقابله با ویروس و دوم به دلیل‬ ‫لخته های خونی کوچک ناشی از ویروس‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کدام عوامل خطر ابتال به سرطان‬ ‫پستان را افزایش می دهد؟‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر یعقوبی با اشاره‬ ‫به اینکه شیوع و بروز سرطان پستان باال‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در تمام دنیا شایع ترین سرطان‬ ‫در میان زنان سرطان پستان است و در‬ ‫ایران نیز امار به همین شکل است‪ .‬از هر‬ ‫‪ ۶‬یا ‪ ۷‬خانم‪ ،‬یک نفر در طول حیات خود‬ ‫ممکن است به سرطان پستان دچار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معموال تصور این است که‬ ‫سرطان پستان فقط در خانم ها اتفاق می افتد‬ ‫در حالی که مشخص شده حدود یک درصد‬ ‫از سرطان های پستان در اقایان هم دیده‬ ‫می شود در نتیجه هر توده ای که در بافت‬ ‫سینه اقایان دیده می شود باید بررسی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش سن ابتال به سرطان‬ ‫پستان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫اعالم می شد سرطان پستان در سنین ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬سال مشاهده می شود اما به نظر می رسد‬ ‫ریسک ابتال به سمت ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬سال رفته است‪.‬‬ ‫بنابر اعالم کانال خبری دانشگاه شهید‬ ‫بهشتی‪ ،‬یعقوبی با تاکید بر اینکه ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد سرطان های پستان وابسته به ژنتیک‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اما عوامل محیطی نیز‬ ‫نقش بسزایی در بروز سرطان پستان دارند‪.‬‬ ‫استفاده از غذای مناسب و پاسخ مناسب به‬ ‫نیاز غذایی بدن یکی از عوامل محیطی موثر‬ ‫است‪ ،‬همچنین حدود ‪ ۷۵‬دقیقه ورزش‬ ‫هفتگی یا ‪ ۱۵‬دقیقه ورزش روزانه کمک‬ ‫می کند بروز سرطان پستان کاهش یابد‪.‬‬ ‫داشتن وزن متعادل ریسک ابتال به سرطان‬ ‫پستان را کاهش می دهد‪ ،‬زیرا چاقی ها و‬ ‫سبک زندگی نامناسب بر ابتال به سرطان‬ ‫پستان تاثیرگذار است؛ ابتال به سرطان‬ ‫پستان حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد وابسته به‬ ‫هورمون های زنانه ای است که در بافت چربی‬ ‫ایجاد می شوند که معموال چاقی های شکمی‬ ‫مسبب بروز این هورمون های زنانه خواهند بود‪.‬‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫گفتگو‬ ‫علی حسنی‪:‬‬ ‫دنبال جا انداختن سبک زندگی علی حسنی هستم‬ ‫علی حسنی کارافرین و هنرمند مشاور‬ ‫دیجیتال مارکتینگ برگزار کننده ابرکمپین‬ ‫های برندینگ و چندین ساله که در این‬ ‫حوزه ها مشغول به کار است خودش می‬ ‫گوید از ‪ 14‬سالگی با کامپیوتر و دنیای‬ ‫دیجیتال اشنا شده و با فراگیری نرم افزار‬ ‫و طراحی سایت شروع به کار کرده و طی‬ ‫این چند سال به طورکل بر روی بخش های‬ ‫شبکه های اجتماعی بخصوص اینستاگرام‬ ‫متمرکز شده است‪ .‬او این روزها دفتری‬ ‫اختصاصی برای مجموعه کارهای خود دارد‬ ‫که با این حساب خود را ادم موفقی می داند‬ ‫و به همین بهانه با او به گفتگو نشستیم‬ ‫که ماحصل ان را در ادامه می خوانید‪..‬‬ ‫* سال گذشته که برای مصاحبه‬ ‫پیش شما امدم بعد از پایان گفتگویمان‬ ‫در راه خانه با خودم فکر کردم با یک‬ ‫نوجوان ‪ 14 – 13‬ساله طرف بودم که‬ ‫انچه در گفتگویمان بیان کرد را تنها در‬ ‫حد حرف باقی می گذارد و نمی تواند‬ ‫هیچکدام از کارهایی که می گفت را‬ ‫عملیاتی کند‪ ،‬طفلک خیاالتی شده که‬ ‫می تواند کارافرینی هم بکند و عالوه بر‬ ‫خودش‪ ،‬برای دیگران هم فرصت شغلی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬اما امروز که بعد از یکسال‬ ‫دوباره پیش شما امدم‪ ،‬می بینم که‬ ‫تمام تفکراتی که ان زمان درباره شما‬ ‫داشتم اشتباه بوده و شما واقعا در کار‬ ‫خودتان حرفه ای هستید‪ ،‬می بینم که‬ ‫یک دفتر اختصاصی برای خودتان دست‬ ‫و پا کرده اید و بر خالف پندار من عالوه‬ ‫بر اینکه خودتان کارافرینی کرده اید‬ ‫تعدادی از جوانان سرزمین ما هم دارند‬ ‫کنار شما کار می کنند و از این طریق‬ ‫درامد کسب می کنند‪ .‬اجازه دهید از‬ ‫همینجا شروع کنیم‪ .‬از پارسال تا امسال‬ ‫چه اتفاقاتی برای کار شما افتاده است‪.‬‬ ‫و فعالیت هایم را در انجا انجام دهم‪ .‬خدا را‬ ‫شکر در طول یک سال گذشته تالش کردیم‬ ‫و سرمایه مان را جمع کردیم تا باالخره موفق‬ ‫شدیم جایی که االن در ان هستیم را برای‬ ‫خودمان مهیا کنیم‪ .‬به این صورت می توانیم‬ ‫خودمان اسپانسر خودمان باشیم و نیازی‬ ‫نداشته باشیم تا دیگران برایمان تصمیم‬ ‫بگیرند‪ .‬همانطور هم که می بینید دفترمان را‬ ‫در یکی از مناطق خوب تهران تاسیس کرده‬ ‫ایم و عالوه بر افرادی که سال گذشته همراه‬ ‫ما بودند چند تن از دوستان دیگرمان را هم‬ ‫به کار دعوت کرده ایم تا بیایند و در کنارمان‬ ‫کار کنند‪ .‬همین که می بینیم دوستانمان‬ ‫برای خودشان کسب درامد می کنند خیلی‬ ‫لذت می بریم‪ .‬از همان ابتدا هم کار و هم‬ ‫هدف مان بسیار جدی بود‪ ،‬هیچگاه برای‬ ‫وقت گذرانی و سرگرم شدن صرف‪ ،‬دست به‬ ‫انجام چنین کاری نزدیم‪ .‬هدف مان این بود‬ ‫که روز به روز کارمان را توسعه دهیم و به فکر‬ ‫کارهای بزرگتر باشیم و پیشرفت را سرلوحه‬ ‫کارهایمان قرار دهیم‪ .‬هر روز هم‪ ،‬همه‬ ‫دوستان این موضوع را که کارهایمان حرفه‬ ‫ای تر و وسیع تر و بزرگتر می شود را به عینه‬ ‫می بینند و هر روز هم واکنش های جدیدتر و‬ ‫بهتری نسبت به کارهایی که ما انجام می دهیم‬ ‫در فضای مجازی دیده و شنیده می شود‪.‬‬ ‫سال گذشته ما دفتر نداشتیم و در جایی‬ ‫که متعلق به یکی از دوستانم بود و انجا در‬ ‫اختیارم قرار گرفته بود‪ ،‬فعالیت می کردیم‪.‬‬ ‫دلیل استفاده از ان مکان هم این بود که‬ ‫من انقدر وضعیت اقتصادی ام خوب نبود که‬ ‫بتوانم دفتری را برای خودم دست و پا کنم‬ ‫‪26‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫* در حال حاضر چه تعداد‬ ‫کارمند در کنار شما کار می کنند؟‬ ‫به صورت بازاریابی اینترنتی حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫نفر برای ما کار می کنند‪ ،‬تنها کارشان هم‬ ‫با یک گوشی تلفن همراه است‪ .‬در کنار این‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفر‪ ،‬بچه های دفتر که به صورت حضور‬ ‫فیزیکی در اینجا مشغول کار هستند که البته‬ ‫به صورت حرفه ای تر فعالیت می کنند‪ ،‬را‬ ‫هم در کنارمان داریم‪ .‬تفاوت کارمان در اینجا‬ ‫با کارهایی که در دفتر قبلی انجام می دادیم‬ ‫این است که ان زمان هم بچه ها به صورت‬ ‫حرفه ای کارشان را انجام می دادند اما این‬ ‫همکاری به صورت تمام وقت نبود و به صورت‬ ‫پارت تایم انجام می شد‪ .‬اما در دفتر جدیدمان‬ ‫به صورت تمام وقت تولید محتوا می کنیم و‬ ‫در کنارش اسپانسرگیری هم انجام می دهیم‬ ‫و کمپین هایی هم در حوزه تبلیغات حرفه ای‬ ‫برگزار می کنیم؛ تمام این کارها هم زیر نظر‬ ‫علی حسنی انجام می شود و خدا را شکر که‬ ‫هر روز هم بر تعداد این افراد افزوده می شود‪.‬‬ ‫* کارکنان حاضر در دفتر که به صورت‬ ‫فیزیکی حضور دارند چند نفر هستند؟‬ ‫بسته به تایم های مختلف متفاوت‬ صفحه 26 ‫است‪ .‬اگر به طور متوسط بخواهم بگویم‬ ‫کارمندانمان در تایم های شلوغ حدود‬ ‫‪ ۴۰‬نفر هستند و در تایم های خلوت نیز‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬الی ‪ 20‬نفر فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ها و شاعران بنام و مشهوری کار می کنیم‪.‬‬ ‫البته خود من هم دستی بر شعر و شاعری‬ ‫دارم‪ ،‬اما سعی ما این است که از توانایی بچه‬ ‫های دیگر هم در این زمینه استفاده نماییم‪.‬‬ ‫* درخصوصبازاریابیگفتیدمنظورتان‬ ‫این است که این افراد حقوق ثابت ندارند؟‬ ‫*میتوانیدچندتاازاینافرادرانامببرید؟‬ ‫حقوق ثابت می دهیم اما برای اینکه‬ ‫بتوانیم فضایی را ایجاد کنیم که به قول ما‬ ‫ایرانی ها کسی نتواند از زیر کار فرار کند‬ ‫و در کنار این موضوع فضای مثبت تری را‬ ‫نیز ایجاد کرده باشیم‪ ،‬پرداخت این حقوق‬ ‫ثابت یک شرایط خاص دارد‪ .‬به این صورت‬ ‫که اگر نتیجه فعالیت بازاریابی که دوستان‬ ‫برایمان انجام می دهند از یک حدی پایین‬ ‫تر باشد جریمه برایشان در نظر گرفته می‬ ‫شود‪ .‬این کار هم توسط کارشناسان انجام‬ ‫می شود که باالی سر هر گروه و تیم‬ ‫هستند و به کارهایشان نظارت می کنند‪.‬‬ ‫* ایا خودتان را کارافرین می دانید؟‬ ‫بعد از این همه کارهایی که انجام‬ ‫دادم قطعاً خودم را یک کارافرین‬ ‫و یک هنرمند موفق می دانم‪.‬‬ ‫* از چه نظری می گویید هنرمند؟‬ ‫از این بابت که در حوزه موزیک هم‬ ‫فعالیت هایی را انجام می دهیم‪ .‬بررسی هایی را‬ ‫در زمینه تبلیغات انجام دادیم و به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که مخاطبانمان به علی حسنی فقط‬ ‫به عنوان یک فرد تبلیغاتی نگاه نکنند‪ ،‬بلکه‬ ‫به چشم کسی نگاه کنند که هم خودش‬ ‫هنرمند است و هم یکسری توانایی هایی‬ ‫دارد که می تواند با استفاده از انها فعالیت‬ ‫های مثبت تری را نیز انجام دهد که مخاطب‬ ‫را هم با خودش درگیر نماید(نه اینکه فقط‬ ‫کارش این باشد که مث ً‬ ‫ال هدیه بدهد که بقیه‬ ‫کار را انجام دهند) اگر هم هدیه می دهم‬ ‫به خاطر این است که برای مخاطب ایجاد‬ ‫انگیزه کنم که کاری را انجام دهند‪ .‬در کنار‬ ‫این فعالیت ها تصمیم گرفتیم به سمت هنر‬ ‫هم برویم و با خودمان گفتیم چه حوزه ای‬ ‫بهتر از حوزه موسیقی که مردم این همه ان‬ ‫را دوست دارند؟ البته این را هم بگویم که‬ ‫موسیقی را به صورت حرفه ای داریم انجام‬ ‫می دهیم‪ ،‬به این مفهوم که با تنظیم کننده‬ ‫از میان شعرا با اقای هادی جوالنی همکاری‬ ‫می کنیم از میان تنظیم کننده ها هم با اقای‬ ‫سعید ساشا مشغول به فعالیت هستیم‪ .‬اینها‬ ‫افرادی هستند که برای خوانندگان مطرح که‬ ‫اکنون در روی استیج اجرا دارند شعر نوشته‬ ‫و اهنگ ساخته اند در کنار این با تنظیم‬ ‫کنندگان حرفه ای دیگری هم که بسیار بنام‬ ‫و مشهور هستند مشغول فعالیت هستیم‪ ،‬اما‬ ‫خب بعضی از این افراد دوست ندارند تا کار‬ ‫قطعی نشده اسمشان در جایی مطرح شود به‬ ‫همین دلیل فع ً‬ ‫ال نمی توانم نام انها را بگویم‪.‬‬ ‫باید محصول نهایی این همکاری بیرون بیاید‬ ‫تا ببینیم از چه شرایطی برخوردار است و تا‬ ‫ان زمان نام این افراد نیز مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫* پس با این حال می توانیم‬ ‫بگوییم که شما یک شرکت هنری‬ ‫هم تاسیس کرده اید‪ ،‬درست است؟‬ ‫شرکت هنری به ان مفهوم نه‪ ،‬بلکه‬ ‫یک مجموعه را راه انداختیم تحت عنوان‬ ‫مجموعه «علی حسنی» که بیشتر در ان‬ ‫کارهای تبلیغاتی انجام می دهیم‪ ،‬در کنار‬ ‫ان مشغول فعالیت های فرهنگی هنری هم‬ ‫هستیم‪ .‬قصدمان هم فقط ماندن در این‬ ‫دو حوزه نیست‪ ،‬هرجا که احساس کنیم‬ ‫می توانیم فعالیت انجام دهیم و اشخاص‬ ‫بیشتری را مشغول کار نماییم که هم‬ ‫برای خود ما و هم برای انها درامدزایی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ورود می کنیم‪ .‬بچه های تیم‬ ‫ما یک جمله معروف دارند که می گوید‬ ‫«هیچ چیز مطلق نیست و همه چیز مطلق‬ ‫است» بنابراین هر زمان که احساس کنیم‬ ‫جایی اشتباه کرده ایم یا جایی را می توانیم‬ ‫گسترش دهیم هم اشتباهمان را تصحیح‬ ‫می کنیم و هم تغییرات را ایجاد می نماییم‪.‬‬ ‫* با این شرایط ایا فکر نمی کنید که‬ ‫از این شاخه به ان شاخه پریدن شما را‬ ‫از فعالیت اصلی تان دور خواهد کرد؟‬ ‫خیلی ها این حرف را به من زدند‪ ،‬من هم‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫روی این حرف خیلی فکر کردم‪ ،‬اتفاقا شاید‬ ‫به بخش کوچکی از این حرف هم رسیده‬ ‫باشم اما تصمیم من این است که یک سبک‬ ‫زندگی را جا بیندازم‪ ،‬معتقدم کسی می تواند‬ ‫این کار را انجام دهد که خودش به لحاظ‬ ‫هنری و فرهنگی و کارهای دیگر و همینطور‬ ‫از لحاظ مالی قوی باشد و حرف های زیادی‬ ‫برای گفتن داشته باشد‪ .‬ممکن است در‬ ‫نگاه اول برای مخاطب گیج کننده باشد که‬ ‫فعالیت ما باالخره در چه زمینه ای است‪،‬‬ ‫اما برای اینکه ان سبک زندگی خاصی‬ ‫که مدنظرم است جا بیفتد‪ ،‬نیازمند انجام‬ ‫این کارها هستیم که اگر چنین اتفاقی رخ‬ ‫دهد منفعت هایش نصیب همه خواهد شد‪.‬‬ ‫* این سبک زندگی چیست‬ ‫که می خواهید ان را جا بیندازید؟‬ ‫این سبک زندگی‪ ،‬سبک زندگی است‬ ‫که من دوستش دارم و مال خودم است‪.‬‬ ‫* فقط خودت یا شامل افراد دیگر مثل‬ ‫جوانان هم سن و سال خودت هم میشود؟‬ ‫قطعا همه مخاطبانمان را دوست داریم و‬ ‫برایمان خیلی عزیز هستند‪ ،‬ولی من سبکی‬ ‫را که خودم دوست دارم جا می اندازم‪ .‬برای‬ ‫مثال موضوع امروز ما این است که این مسئله‬ ‫را جا بیندازیم که یک شخص هم می تواند‬ ‫درامد خوبی داشته باشد و هم می تواند‬ ‫هنرمند خیلی خوبی باشد‪ .‬همانطور که می‬ ‫دانید ما در کشورمان هنرمندانی را داریم‬ ‫که کارهای هنری انجام می دهند و برای‬ ‫خودشان شهرت و محبوبیت کسب کردند‪،‬‬ ‫اما به زندگی شان که نگاه می کنی می بینی‬ ‫اه در بساط ندارند‪ ،‬از سوی دیگر در کنار‬ ‫این افراد‪ ،‬شخصیت هایی را در نظر بگیرید‬ ‫که هم هنرمند هستند و هم از زندگی مرفه‬ ‫خوبی برخوردارند‪ .‬مسلماً چنین شخصی از‬ ‫شرایط بهتری در جامعه برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫* با این تفاسیر می توان چنین برداشت‬ ‫کرد که هنر جزء عالقه مندی های‬ ‫شماست نه اهداف شما‪ ،‬درست است؟‬ ‫در جواب این سوال باید بگویم کل شاخه‬ ‫ها به یکدیگر کمک می کنند‪ .‬برای مثال‬ ‫اگر یک چارت را در نظر داشته باشیم که‬ ‫علی حسنی در ان به عنوان یک کارافرین‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫شناخته شده و همچنین یک هنرمند است‬ ‫و در کنار اینها کمپین های مختلفی را در‬ ‫فضای مجازی برگزار می کند که اتفاقاً در‬ ‫همه این ها موفق است نشانگر این است‬ ‫که تمام این مسائل به هم مربوط هست تا‬ ‫من بتوانم کارم را به نحو احسن انجام دهم‪.‬‬ ‫در مورد اینکه گفتید هنر جزء عالقه مندی‬ ‫های من است یا هدفم؟ باید بگویم من در‬ ‫زندگی ترجیح می دهم کاری را انجام دهم‬ ‫که دلم به من می گوید‪ ،‬حتی اگر ان کار‬ ‫اشتباه باشد دوست دارم اشتباهاتم هم برای‬ ‫خودم باشد نه برای دیگران‪ .‬این یعنی برایم‬ ‫جذابیتی ندارد که دیگران به من بگویند این‬ ‫کار را انجام بده یا ان کار را انجام نده‪ .‬دوست‬ ‫ندارم ادم کوکی بقیه باشم‪ .‬به این دلیل که‬ ‫اعتقاد دارم اگر کسی که به من خط می دهد‬ ‫می توانست ادم موفقی باشد به جای اینکه‬ ‫به من راه را نشان بدهد به خودش راه را‬ ‫نشان می داد و برای خودش موفقیت کسب‬ ‫می کرد‪ .‬این مثل ادمی می ماند که در طول‬ ‫یک ماه حتی سه میلیون تومان نیز درامد‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬اما بیاید به من بگوید اگر این‬ ‫کارها را در زندگی انجام بدهی می توانی در‬ ‫ماه سه میلیارد تومان درامد را کسب کنی‪.‬‬ ‫چنین شخصی اگر بتواند کاری انجام دهد‬ ‫و راهکارش جواب بدهد برای خودش انجام‬ ‫می دهد چرا باید به من بگوید؟ البته در‬ ‫عین حال این را هم بگویم که ما به همه‬ ‫نظریات احترام می گذاریم‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫انچه خودمان دوست داریم انجام می دهیم‪.‬‬ ‫* حال که در حوزه موسیقی هم فعالیت‬ ‫می کنید امکان حضور در حوزه ادبیات و‬ ‫چاپ کتاب هم در فعالیت تان وجود دارد؟‬ ‫اتفاقا در حوزه بازاریابی و تبلیغات که‬ ‫شامل یک سری از تجربیات خودم بود‪،‬‬ ‫می خواستیم کتابی را چاپ کنیم‪ ،‬اما ترجیح‬ ‫دادیم که فعال این کار را نکنیم‪ .‬با این حال به‬ ‫صورت کامل هم کنار گذاشته نشده و احتمال‬ ‫دارد که تا چند وقت دیگر ان را منتشر کنیم‪.‬‬ ‫* پس شما به مثلث قدرت‪،‬‬ ‫شهرت و پول اعتقاد دارید به همین‬ ‫دلیل هر جایی که احساس می‬ ‫کنید کارتان می تواند پیشرفت‬ ‫کند واردش می شوید درست است؟‬ ‫‪28‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫البته نه به ان معنا‪ .‬اما حرفتان پر بیراه‬ ‫هم نیست‪ .‬برخالف بسیاری از ایرانی ها که‬ ‫چنین مثلثی را قبول ندارند و از ان دوری‬ ‫می کنند من به عنوان یک فرد ایرانی به‬ ‫چنین مطلبی اعتقاد دارم‪ ،‬معتقدم که‬ ‫اگر انسان این سه هدف قدرت‪ ،‬شهرت و‬ ‫پول را در حد باالیی در نظر داشته باشد‬ ‫می تواند موفقیت خود را تضمین کند‪.‬‬ ‫* خودتان را یک هنرمند می دانید؟‬ ‫به این دلیل که هر روز تمرین می کنم و هر‬ ‫روز تالش می کنم تا کارم بهتر از روز قبل باشد‬ ‫و پیشرفت کنم بله خودم را هنرمند می دانم‪.‬‬ ‫* مشخص است که هنرمند در نگاه‬ ‫جامعه به کسی گفته می شود که کار‬ ‫هنری انجام می دهد اما به نظر من‬ ‫هنرمند از نگاه شما کسی است که کارش‬ ‫را موفق تر از روز گذشته انجام می دهد‪.‬‬ ‫گفتید در حوزه موسیقی فعالیت می‬ ‫کنید خواننده اثار هنری شما کیست؟‬ ‫خودم‬ ‫* از چه زمانی متوجه شدید صدای‬ ‫خوبی دارید؟‬ ‫من معتقدم هر کسی هر کاری را که‬ ‫بخواهد می تواند انجام دهد‪ .‬به این مفهوم‬ ‫که در هر حوزه ای هرکسی ورود پیدا کند‬ ‫جای فرد دیگری را اشغال نمی کند؛‬ ‫موضوع صدای خوب یا صدای بد نیست‬ ‫احساس کردم که می توانم با صدایم‬ ‫روی برخی از مخاطبان تاثیر بگذارم‪.‬‬ ‫* برای تولید اثار موسیقی و‬ ‫خوانندگی مجوز هم دارید؟‬ ‫بله مجوز داریم‪.‬‬ ‫* از وزارت ارشاد؟‬ ‫بله از وزارت ارشاد و تا به امروز چند کار را‬ ‫هم بیرون داده ایم‪ .‬مث ً‬ ‫ال به مناسبت ایام محرم‬ ‫یا در حوزه های دیگر اثاری را منتشر کرده ایم‪.‬‬ ‫* ایا در حوزه هنر می خواهید‬ ‫سبک خاصی را دنبال کنید تا‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مخاطبانتان بتوانند شما را به‬ ‫وسیله ان سبک تشخیص دهند؟‬ ‫منظورتان یک سبک‬ ‫خاص است که مخصوص خودمان‬ ‫باشد؟ این موضوع را تا حدی داریم انجام‬ ‫می دهیم اما به زمان نیاز دارد تا جا بیفتد‪.‬‬ ‫‪originality‬‬ ‫* قصد دارید در فضای تصویری‬ ‫فعالیت هایی را انجام دهید یا خیر؟‬ ‫در شبکه نمایش خانگی پیشنهادی‬ ‫داشتم برای بازیگری و هم برای خواندن‬ ‫موزیک تیتراژ ‪ .‬بدم نمی اید چنین فضایی‬ ‫را تجربه کنم و فعال دارم روی ان فکر می‬ ‫کنم تا ببینم ایا ورود به این مسیر می تواند‬ ‫به هدف اصلی من کمکی کند یا خیر؟ اگر‬ ‫ببینم تاثیرگذار خواهد بود حتماً قبول‬ ‫می کنم و وارد عرصه تصویر هم می شوم‪.‬‬ ‫* ایا علی حسنی نمیخواهد نام‬ ‫خاصی را روی مجموعه اش بگذارد تا در‬ ‫جامعه به عنوان یک برند شناخته شود؟‬ ‫خیلی ها به دفترم به عنوان علی حسنی‬ ‫امده اند و نام هایی را پیشنهاد دادند که به‬ ‫جای علی حسنی استفاده کنیم‪ ،‬من تا به‬ ‫حال دوست نداشتم ان را تغییر دهم‪ .‬دوست‬ ‫دارم با همان فضای علی حسنی پیش ببرم‪،‬‬ ‫چرا که اوالً من دوست دارم یک پرسونال‬ ‫برندینگ برای خودم داشته باشم همانطور که‬ ‫در کشورهای دیگر افرادی هستند که چنین‬ ‫برندهایی را ایجاد می کنند حتی در کشور‬ ‫خودمان هم برندهایی از این دست داریم‪.‬‬ ‫اما در داخل ایران ندیدم کسی کارافرین‬ ‫باشد و در کنارش بخواهد فعالیت هنری‬ ‫هم داشته باشد فع ً‬ ‫ال ترجیح من این است که‬ ‫روی اسم علی حسنی ادامه فعالیت بدهیم‪.‬‬ ‫در این شکل فعالیت می توانیم برندهای‬ ‫مختلفی را تولید کنیم که زیر نظر علی‬ ‫حسنی و با این نام شناخته شده و فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬همه اینها به این دلیل است که‬ ‫می خواهم یک الیف استایل یا سبک زندگی‬ ‫خاصی به نام علی حسنی را در جامعه راه‬ ‫بیندازم که اگر جا بیفتد که انشااهلل این اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪ ،‬می دانم که خیلی ها ان را‬ ‫دوست خواهند داشت و من به هدفم رسیدم‪.‬‬ صفحه 28 ‫* شما خودتان را فرد موفقی می‬ ‫دانید درست است؟‬ ‫* ایا برای انجام این فعالیت ها از‬ ‫جایی حمایت هم می شوید ؟‬ ‫یک زمانی می گفتند اگر هر کسی از‬ ‫خودش تعریف کند‪ ،‬کار درستی انجام نداده‬ ‫اما من معتقدم اگر کسی کارش خوب است‬ ‫باید بیاید و بگوید کار من خوب است‪ .‬بنابراین‬ ‫من اعالم می کنم که یک انسان موفق‬ ‫هستم‪ ،‬چون وقتی خودم را مقایسه می کنم‬ ‫با جوانانی که هم سن و سال من هستند‪ ،‬می‬ ‫بینم که نسبت به خیلی از انها بسیار موفق‬ ‫عمل می کنم‪ .‬البته این را هم می گویم که‬ ‫نسبت به یک سری افراد دیگر موفقیت هایی‬ ‫را به دست نیاورده ام و از انها عقب ترهستم‪.‬‬ ‫ما از هیچ جای هیچ حمایتی نمی شویم‬ ‫و کام ً‬ ‫ال مستقل پیش می رویم‪ ،‬اما از همه‬ ‫نهادهایی که حداقل جلویمان را نمی گیرند‬ ‫و اجازه می دهند فعالیتمان را ادامه دهیم‪،‬‬ ‫تشکر می کنیم‪ .‬تمام انچه که داریم و‬ ‫تمام انچه که به دست می اوریم مال‬ ‫خودمان است و حاصل تالشی است که‬ ‫انجام می دهیم‪ .‬اگر تبلیغاتی در این زمینه‬ ‫انجام شده مال خودمان است و مختص علی‬ ‫حسنی است و با سرمایه شخصی انجام شده‬ ‫است‪ .‬برخی فکر کنند من وقتی از سرمایه‬ ‫شخصی حرف می زنم پدر متمول و پولداری‬ ‫دارم در صورتی که اصال اینطور نیست‪ .‬پدر‬ ‫من تنها یک تولیدی لباس ساده دارد و این‬ ‫نشان می دهد که پدرم سرمایه دار نیست‬ ‫که هر ماه کلی درامد داشته باشد که من‬ ‫بخواهم روی ان حساب کنم و به وسیله‬ ‫پول پدرم این دم و دستگاه را راه بیندازم‪.‬‬ ‫* به نظرتان چقدر مانده است تا به‬ ‫موفقیت خودتان برسید؟‬ ‫هیچ وقت هیچ کسی نمی تواند بگوید‬ ‫من االن در اوج موفقیت خودم قرار دارم‪،‬‬ ‫به نظر من هیچ چیز انتها ندارد‪ ،‬ما هر روز‬ ‫سعی می کنیم بهتر از روز گذشته باشیم‪.‬‬ ‫* پس هنوز به هدف خودتان نرسیدید؟‬ ‫تنها به بخشی از اهدافم رسیدم‪ ،‬به اضافه‬ ‫اینکه هر روز به تعداد اهدافم اضافه می شود‪.‬‬ ‫یک روز هدفم این بوده که ‪n‬میلیون درامد‬ ‫داشته باشم‪ ،‬یک روز دیگر چیز بزرگتری را‬ ‫می خواهم‪ ،‬روز دیگرش چیزهایی بزرگتر‬ ‫دیگری‪ ..‬مثال دوست دارم کار هنری انجام‬ ‫دهم یا کتاب چاپ کنم یا فیلم بازی کنم؛‬ ‫اهداف متغیرند به همین دلیل هنوز به هدفم‬ ‫نرسیدم تنها به بخشی از انها دست یافته ام‪.‬‬ ‫* کمی هم درباره برنامه های اتی تان‬ ‫برایمان بگویید‬ ‫در حال حاضر که داریم یکسری کمپین‬ ‫های تبلیغاتی به شدت قوی را برگزار‬ ‫می کنیم‪ .‬با افتخار اعالم می کنم که بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد کمپین های تبلیغاتی فضای‬ ‫مجازی را ما داریم برگزار می کنیم‪ .‬کمپین‬ ‫هایی که بعضی از انها حتی به نام علی حسنی‬ ‫هم نیستند بعضی از این نبودن اسم ها هم‬ ‫دلیل دارند و خود خواسته است‪ .‬در کنار‬ ‫اینها همانطور که گفتم فعالیت های هنری‬ ‫در حوزه موسیقی را هم در برنامه کاری قرار‬ ‫دادیم‪ .‬فعال حوزه فعالیتمان اینها هستند‪.‬‬ ‫* و حرف اخر‪.‬‬ ‫از اینکه وقت گذاشتید با من مصاحبه‬ ‫کردید از شما تشکر می کنم‪ .‬بسیار لذت‬ ‫بردم امیدوارم کسانی هم که این مصاحبه را‬ ‫می خوانند از مطالعه ان لذت ببرند‪ .‬میخواهم‬ ‫به جوانان بگویم که این همه نگویید کار‬ ‫نیست‪ ،‬پول نیست‪ .‬من معتقدم هر دوی اینها‬ ‫وجود دارند فقط کافیست کسی که می خواهد‬ ‫کار بکند‪ ،‬واقعاً به سمت هدفش برود‪ .‬ان هم‬ ‫به صورت دو و دویدن برود‪ ،‬همانند کسی که‬ ‫تشنه است باید دوید و دوید و دوید و دوید‬ ‫و در نهایت بعد از این همه دویدن خدایی در‬ ‫ان باال هست که همه تالش های شما را می‬ ‫بیند و تمام کارهایتان را انالیز می کند‪ .‬این را‬ ‫هم بدانید که هر کسی به هر طریقی باالخره‬ ‫بعد از یک مدت زمانی به هدف حقیقی‬ ‫که کائنات برایش در نظر گرفته میرسد‪.‬‬ ‫یک توضیحی هم درباره کمپین هایمان‬ ‫بدهم‪ .‬ما در حال حاضر کمپین های خیلی‬ ‫زیادی برگزار می کنیم‪ 24 .‬دوره کمپین‬ ‫برگزار کرده ایم‪ .‬هر بار پکیج هایمان و‬ ‫قدرت جذب مخاطبمان باال رفته و می رود‪.‬‬ ‫هر سری برای اسپانسرهایمان حتی تا صد‬ ‫هزار مخاطب واقعی را جذب می کنیم و به‬ ‫تازگی به سمتی می رویم که بتوانیم بیشتر‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫برای اسپانسرها طرفدار جذب کنیم‪ ،‬یعنی‬ ‫کسانی را جذب کنیم که برای برندشان واقعا‬ ‫تاثیرگذار باشند‪ .‬فقط مخاطب یک صفحه‬ ‫نباشند‪ ،‬بلکه طرفدار ان صفحه باشند‪ .‬در‬ ‫کنار اینها در حال حاضر داریم روی کمپین‬ ‫هایی کار می کنیم که روی فروش اسپانسرها‬ ‫تاثیر بیشتری می گذارد‪ ،‬یعنی فروش‬ ‫اسپانسرها واقعا دارد بیشتر می شود‪ .‬به‬ ‫صورتی که به وضوح مشاهده می کنیم‪ ،‬البته‬ ‫در کنار این باید عنوان کنم که اسپانسرهایی‬ ‫هم داشته ایم که با اینکه فروششان افزایش‬ ‫پیدا کرده‪ ،‬با این حال ناراضی بوده اند‪.‬‬ ‫اما در مجموع وقتی خودم پکیج را نگاه‬ ‫می کنم و انالیز درست را انجام می دهم‪،‬‬ ‫می بینم که هنوز اسپانسرها راضی ترند‪.‬ما با‬ ‫خیلی از سلبریتی ها و اشخاص بزرگتری چه‬ ‫در حوزه اینستاگرام و چه در حوزه هنری اعم‬ ‫از بازیگران و خوانندگان کار می کنیم و انها‬ ‫را در ماجراهایمان درگیر می کنیم و الیوهای‬ ‫خیلی حرفه ای تری برای مسابقات برگزار می‬ ‫کنیم‪ .‬از سوی دیگر روی ‪ VIEW‬اسپانسرهای‬ ‫بیشتری کار می کنیم و بخصوص روی‬ ‫فروش اسپانسرها هم داریم تاکید می کنیم ‪.‬‬ ‫در مجموع پکیج های تبلیغاتی مان را‬ ‫هر روز هدفمندتر‪ ،‬قوی تر و موثرتر برای‬ ‫اسپانسرها تولید می کنیم‪ .‬از لحاظ قیمتی‬ ‫هم که دوستان می دانند که قیمت های‬ ‫بسیار اقتصادی تری را نسبت به بعضی‬ ‫رقبایمان که بعضا از روی خودمان کپی می‬ ‫کنند‪ ،‬داریم؛ چون ما یکسری رقیب داریم که‬ ‫البته برای انها هم ارزوی موفقیت می کنیم‪.‬‬ ‫این را هم بگویم که کسانی که می‬ ‫خواهند اسپانسر شوند مسیرشان کامال‬ ‫مشخص است ‪ .‬یا به پیج ما در اینستاگرام‬ ‫به ادرس(‪ ) ALIHASANIVIP‬می توانند دایرکت‬ ‫بدهند یا به شماره تلفن های مجموعه ما که‬ ‫‪ 09121250555‬می باشد از طریق واتس‬ ‫اپ و اس ام اس می توانند پیام بدهند و از این‬ ‫طریق شرایط اسپانسری را می توانند سوال‬ ‫کنند‪ .‬داریم به سمتی از تبلیغات می رویم‬ ‫که کسانی که اسپانسر مجموعه علی حسنی‬ ‫می شوند با توجه به پولی که هزینه می کنند‬ ‫تبلیغات تضمینی برایشان انجام می شود‪،‬‬ ‫یعنی صد در صد ان پولی که هزینه می کنند‬ ‫چندین برابرش به انها برگردانده می شود ‪.‬‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫شعر و کتاب‬ ‫کتاب کاربرد هوش مصنوعی در علوم اب و خاک‬ ‫کتاب کاربرد هوش مصنوعی در علوم اب و خاک که به موضوع‬ ‫هوش مصنوعی ‪ --‬برنامه های کامپیوتری می پردازد توسط محسن‬ ‫یوسفی‪ ،‬علی طالبی و ربابه پورشرعیاتی تالیف منتشر شده است‪.‬‬ ‫این کتاب در ‪ 534‬صفحه در سال ‪ 1393‬از سوی دانشگاه یزد‬ ‫منتشر شده است‪.‬هوش مصنوعی داغ ترین بحث میان کارشناسان‬ ‫دانش رایانه و اطالعات و دیگر دانشمندان و تصمیم گیرندگان است‪.‬‬ ‫در سراسر تاریخ تا به امروز انسان از جنبه تن و روان‪ ،‬مرکز و‬ ‫محور بحث و پژوهش ها بوده است‪ .‬ولی اکنون موجودی با رتبه‬ ‫پایین تر‪ ،‬بی جان و ساختگی می خواهد جانشین او شود! امری‬ ‫که بدون شک می توان ادعا کرد بیشتر انسان ها با ان مخالفند‪.‬‬ ‫هوش مصنوعی‪ ،‬دانش ساختن ماشین ها یا برنامه های هوشمند است‪.‬‬ ‫در تعریفی دیگر‪ ،‬هوش مصنوعی‪ ،‬شاخه ای است از علم کامپیوتر‬ ‫که ملزومات محاسبات اعمالی همچون ادراک‪ ،‬استدالل و یادگیری‬ ‫را بررسی کرده و سیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه می دهد‪.‬‬ ‫امروزه با پیشرفت علم و ورود روش ها و تکنیک های جدید (مانند‬ ‫هوش مصنوعی) در مطالعات و تحقیقات مهندسی اب و خاک‪،‬‬ ‫روز به روز کاربرد این روش ها افزون تر شده است‪ .‬هوش مصنوعی‪ ،‬یکی‬ ‫از موضوعات نوین و مهم در علوم مهندسی است که با سرعت بسیار‬ ‫زیادی‪ ،‬جای خود را در تمام رشته های مهندسی اب و خاک باز کرده‬ ‫است‪ .‬از شاخه های مهم این مبحث می توان به شبکه های عصبی‪ ،‬منطق‬ ‫فازی‪ ،‬درخت تصمیم گیری‪ ،‬بردار ماشین و الگوریتم ژنتیک اشاره نمود‪.‬‬ ‫در فصل اول کتاب کاربرد هوش مصنوعی در علوم اب و خاک‪،‬‬ ‫هوش مصنوعی و تاریخچه ان بطور کامل بیان شده است و در فصل‬ ‫دوم محیط برنامه نویسی متلب (‪ )MATLAB‬به طور خالصه بیان‬ ‫شده تا بر اساس ان فصول دیگر ارائه گردد‪ .‬در فصل سوم‪ ،‬ساختار‬ ‫شبکه عصب مصنوعی و انواع الگوهای ان‪ ،‬انواع الگوریتم های ان‪،‬‬ ‫نرم افزارهای مدل سازی‪ ،‬کدنویسی و نمونه ای از تحقیقات در این‬ ‫زمینه ارائه شده است‪ .‬فصل چهارم‪ ،‬منطق فازی و عصب فازی‬ ‫انواع سیستم های ان همراه با کدنویسی و نمونه از تحقیقات انجام شده‬ ‫در این زمینه بیان شده است‪ .‬در فصل پنچم کتاب هم به مدل درخت‬ ‫تصمیم گیری خصوصیات پرداخته شده است‪ .‬و در نهایت در فصل ششم‬ ‫الگوریتم های ژنتیک و در فصل هفتم ماشین های بردار پشتبان‪ ،‬تئوری‬ ‫یادگیری اماری و نمونه هایی از تحقیقات در این زمینه تشریح شده است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫قطعات « نشد ممکن وصال تو»‪ « ،‬لغت » و «ابی» از‬ ‫قطعات اشعار یوسف خاکیان روزنامه نگار هنرمند‪ ،‬نویسنده‪،‬‬ ‫نقاش‪ ،‬شاعر و همینطور سردبیر ماهنامه صدای خاک را با‬ ‫هم می خوانیم‪:‬‬ ‫«نشد ممکن وصال تو»‬ ‫قسم برتار موی تو‬ ‫که تنها گفتگوی تو‬ ‫نشستن روبروی تو‬ ‫و بوئیدن ز بوی تو‬ ‫مرا بس بود در عالم‬ ‫ولی افسوس و صد افسوس‬ ‫نشد مانم کنار تو‬ ‫شوم سرگرم کار تو‬ ‫و باشم من قرار تو‬ ‫شوم معشوق و یار تو‬ ‫نشد جانا‪ ،‬نشد ممکن وصال تو‬ ‫که کوشش های من شد انفصال تو‬ ‫فدای گیسوی مواج و زیبایت‬ ‫فدای ان رخ گلگون فریبایت‬ ‫فدای تک تک نخ های ان تن پوش دیبایت‬ ‫بدان جانا‪ ،‬بدان تا اخرت هستم شکیبایت‬ ‫«لغت»‬ ‫میان واژه هایی که تو را ستایش می کنند‬ ‫مثل یک لغت می مانم‬ ‫حتی اگر نگاهم نکنی‬ ‫دوستت خواهم داشت‬ ‫«ابی»‬ ‫پیراهن ابی ات را بپوش‬ ‫و مقابل نور بایست‬ ‫تا اسمانم از همیشه ابی تر شود‬ صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32 ‫گزارش‬ ‫ارز های دیجیتال‬ ‫الهه دیهیم جو‪ ،‬مدیر تحقیق و‬ ‫توسعه ایران کریپتوکارنسی‬ ‫اگرچه موضوع ارز های دیجیتال امروز‬ ‫به عنوان یک گزینه قدرتمند در دور زدن‬ ‫محدودیت هایی همچون تحریم در دنیا‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬بانک مرکزی کماکان‬ ‫در استفاده از ان فرصت سوزی می کند‪.‬‬ ‫این روزها ارز های دیجیتال بیش از هر زمان‬ ‫دیگری خود را در اقتصاد دنیا نشان داده اند‪.‬‬ ‫اروپایی ها و برخی کشور هایی که این‬ ‫روز ها سایه سنگین دالر را در معامالت خود‬ ‫تجربه می کنند‪ ،‬بدشان نمی اید که به واسطه‬ ‫این ارز ها هم به سیطره دالر پایان دهند‬ ‫و هم اندکی خود را از این فضای سنگین‬ ‫تجارت با ایاالت متحده امریکا بیرون بکشند ‪.‬‬ ‫تمام این ها در شرایطی است که برخی‬ ‫کشور ها تهدید های زیادی از ناحیه این‬ ‫ارز های دیجیتال در اقتصاد خود احساس‬ ‫می کنند؛ اما به مزایای ان هم دل خوش‬ ‫کرده اند و حداقل به خوبی می دانند که‬ ‫می توانند از قدرت ان در رونق اقتصادی‬ ‫خود و خروج از پلیس بازی های ایاالت‬ ‫متحده در تعامل با هر شرکتی که‬ ‫برایشان سوداور است‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫نمونه بارز ان ونزوئال است که به خوبی‬ ‫توانسته با طراحی یک ارز دیجیتال با پشتوانه‬ ‫نفت‪ ،‬اندکی از سیطره امریکا کم کند و‬ ‫باالخره راهی برای دور زدن تحریم ها و فروش‬ ‫‪20‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫نفت خود به دنیا پیدا نماید‪ .‬همین چند وقت‬ ‫پیش بود که سفیر ونزوئال در ایران‪ ،‬با اشاره‬ ‫به استفاده کشورش از ارز های دیجیتال برای‬ ‫دور زدن تحریم های امریکا خبر داده بود؛‬ ‫این کشور بزودی طال را نیز به پشتوانه انتشار‬ ‫ارز های دیجیتال خود اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫مقام ونزوئالیی مذکور گفت‪ :‬پترو یک ارز‬ ‫دیجیتالی با پشتوانه نفت است که قیمت ان‬ ‫با قیمت روز یک بشکه نفت برابر است‪ .‬در‬ ‫پیش فروش پترو‪ ۵ ،‬میلیون دالر درامدزایی‬ ‫ایجاد شد که بدون شک این رقم افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬در عین حال ما هم از بخش دیگر‬ ‫سرمایه ای ونزئال یعنی طال در جستجوی‬ ‫حمایت بیشتر هستیم؛ درواقع در تالش‬ ‫هستیم طال هم بتواند پشتوانه پترو شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ارز به ما کمک می کند‬ ‫پرداخت های خود در تجارت جهانی را‬ ‫صورت داده و برای پرداخت های خود‬ ‫به هیچ نهاد بین المللی همچون بانک‬ ‫جهانی نیازمند نباشیم؛ ضمن اینکه به‬ ‫بحث سوئیفت بین المللی هم وابستگی‬ ‫نداریم‪ ،‬در واقع ما در زمینه پرداخت های‬ ‫بین المللی خود‪ ،‬ازادی عمل داریم‪ .‬این‬ ‫اقدامات‪ ،‬ایده های رئیس جمهور مادورو‬ ‫و دولت ونزوئال بود تا مسائل و مشکالت‬ ‫مالی را بتوانیم از طریق «پترو» حل کنیم‪.‬‬ ‫گرگوریو گنزالز ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫فقط امریکا اجازه تجارت با پترو را نمی دهد؛‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫به این دلیل که ما می توانیم از طریق‬ ‫پترو‪ ،‬محدودیت های ایجاده شده توسط‬ ‫امریکا را دور بزنیم‪ ،‬پس ان را ممنوع‬ ‫کرده و اجازه تجارت با ان را نمی دهد‪.‬‬ ‫او معتقد است که تمام کشور ها بسته به‬ ‫قدرت مالی خود می توانند از ارز دیجیتال‬ ‫استفاده کنند‪ .‬پترو هم به این صورت‬ ‫وارد سیستم تجارت جهانی شده است‪.‬‬ ‫حال اروپایی ها هم دست به کار شده و‬ ‫می خواهند که محدودیت های مالی دالر‬ ‫در تبادالت تجاری خود با برخی کشور های‬ ‫دنیا (از جمله ایران) را از بین ببرند‪.‬‬ ‫راهکاری هم که ظاهرا بیش از‬ ‫هر چیز دیگر به مذاقشان خوش‬ ‫امده‪ ،‬استفاده از ار ز دیجیتال است‪.‬‬ ‫این در حالی است که به صراحت در‬ ‫سخنرانی های خود به ایران سیگنال‬ ‫می دهند که می تواند به عنوان یک‬ ‫گزینه در تبادالت تجاری خود با دنیا (به‬ ‫خصوص در سایه تحریم های سرسختانه‬ ‫امریکا)‪ ،‬از ار ز دیجیتال استفاده کند‪.‬‬ ‫البته پیشنهاد مذکور دیرزمانی است که از‬ ‫سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران‬ ‫بانکی به دولت و بانک مرکزی داده شده‬ ‫و متاسفانه تا این لحظه یا اقدام عملی‬ ‫برای این کار انجام نشده یا اینکه بانک‬ ‫مرکزی جزئیاتی را از ان اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫گویا همیشه مجلس باید در یک‬ ‫موضوع پیش قدم شود تا حس حسادت‬ صفحه 20 ‫بانک مرکزی برانگیخته شده و جزئیات‬ ‫اقداماتی را که انجام داده اعالم کند؛‬ ‫اگرچه این روند بسیار کند پیش می رود‪.‬‬ ‫اشتفان شولتز‪ ،‬سفیر اتریش در ایران با‬ ‫بیان اینکه ایران و اروپا می توانند برای ارز های‬ ‫دیجیتال با هم همکاری داشته باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اروپا یک شیوه تامین مالی را برای حمایت از‬ ‫کسب و کار های کوچک در دستور کار قرار‬ ‫داده است‪ ،‬به این معنا که ارز های دیجیتال‬ ‫را به کار گیرد تا از ان برای همکاری صنایع‬ ‫کوچک و متوسط دو طرف استفاده نماید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته دستگاه های رگوالتور‬ ‫ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند‬ ‫و دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند‬ ‫تا از برخی سوءاستفاده ها جلوگیری شود و‬ ‫این موضوع نتواند روند کار را متوقف کند‪.‬‬ ‫شولز تاکید کرد که پیام قوی ما بر این‬ ‫است که این کانال های معامالتی باز باشد‬ ‫و از ان مراقبت کنیم‪ ،‬چراکه ما همه با هم‬ ‫هستیم و اتحادیه اروپا‪ ،‬ده ها میلیارد دالر در‬ ‫سال اینده از توقف صادرات به ایران ضرر‬ ‫می کند‪ ،‬پس باید با هم صریح بوده و از‬ ‫ایران بخواهیم که با ما مشارکت داشته باشد‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬هر انچه که بانک مرکزی‬ ‫در مورد طراحی ساز و کار های معامالت‬ ‫ارز های دیجیتال تعلل کرده و کار را به‬ ‫کندی پیش برده است‪ ،‬فعاالن اقتصادی و‬ ‫مجلس دست به کار شده و خود طرح های‬ ‫مطالعاتی را در این زمینه رو می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که سال گذشته‪،‬‬ ‫ناصر حکیمی‪ ،‬معاون فناوری بانک‬ ‫مرکزی اعالم کرده بود که ضوابط‬ ‫از سویبانک مرکزی تدوین می شود‪.‬‬ ‫اما شرایط کشور ایجاب می کند‬ ‫که بانک مرکزی کار های خود را‬ ‫با سرعت بیشتری انجام دهد‬ ‫وی اخیرا نیز از تعیین ضوابط استفاده از ارز‬ ‫دیجیتال تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬امیدواریم از طریق توسعه همکاری‬ ‫بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری تعامل با الیه های پایین تر‬ ‫کسب و کار برقرار شده و چارچوب های‬ ‫استفاده از این نوع ارز تعیین شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سابقه ورود تکنولوژی های‬ ‫جدید به کشور را داریم و در این مورد هم‬ ‫قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت‬ ‫شناخته شود؛ گاهی اضطرار حاکمیتی کشور‬ ‫ایجاب می کند که انعطاف به خرج دهیم؛‬ ‫البته اتهامی که در عرصه بین المللی مبنی‬ ‫بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار‬ ‫پول شویی مطرح شده به هیچ عنوان پذیرفته‬ ‫نبوده‪ ،‬اما این به معنی ممنوعیت استفاده از‬ ‫ارز دیجیتال رایج یا ایجاد شدن ان ها نیست‪.‬‬ ‫این موضوع نیازمند تعیین ضوابط‬ ‫است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه‬ ‫در اختیار نهاد های مربوطه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وعده حکیمی برای تدوین ضوابط ارز‬ ‫دیجیتال تا اخر شهریور ماه در حالی است‬ ‫که بانک مرکزی بیش از یکسال است به‬ ‫این موضوع ورود کرده و در مقابل فشار و‬ ‫پیگیری رسانه ها‪ ،‬بار ها وعده داده که ضوابط‬ ‫این ارز ها را تدوین خواهد کرد و متاسفانه‬ ‫مشخص نیست چرا در برهه حساس کنونی‬ ‫که کشور بیش از هر زمان دیگری به ابزار های‬ ‫اینچنینی برای غلبه بر تحریم ها نیاز دارد‪،‬‬ ‫حرکت بانک مرکزی این اندازه ُکند است‪.‬‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬مسعود خوانساری‪،‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت‪:‬‬ ‫مطالعاتی در اتاق بازرگانی تهران در‬ ‫مورد ارز های دیجیتال صورت گرفته‬ ‫است که نتایج ان به زودی ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در جهان ‪ ۱۸۰۰‬نوع ارز‬ ‫دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬این‬ ‫مساله را مورد انتقاد قرار داد که بانک مرکزی‬ ‫حاضر نیست این ارز ها را به رسمیت بشناسد‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در‬ ‫این باره گفت‪ :‬با توجه به اینکه هیچگونه‬ ‫ارز ملی دیجیتالی فعال در کشور طراحی‬ ‫نشده‪ ،‬امارها نشان می دهد تا به امروز رقمی‬ ‫بیش از ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر به منظور خرید‬ ‫ارز دیجیتالی از کشور خارج شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه هیچگونه ارز ملی‬ ‫دیجیتال فعال در کشور طراحی نشده و‬ ‫موجود نیست‪ ،‬بر اساس امارهای دریافت‬ ‫شده با وجود اینکه بخش بسیار محدودی‬ ‫از مردم کشورمان مشتری ارزهای دیجیتال‬ ‫و این بازار نوین هستند تا به امروز رقمی‬ ‫بیش از ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر به منظور خرید ارز‬ ‫دیجیتالی از کشور خارج شده و بیشتر فعاالن‬ ‫حوزه پول دیجیتالی به منظور سفته بازی‬ ‫و سودهای کالن وارد این عرصه می شوند‪.‬‬ ‫درباره ارزهای دیجیتال و ایجاد ارز‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ملی دیجیتال گفت‪ :‬یکی از پدیده های‬ ‫نوین که در تمامی دنیا مطرح شده به‬ ‫بحث ارزهای دیجیتال و البته ایجاد ارز‬ ‫ملی دیجیتال به دلیل تسهیل مراودات‬ ‫اقتصادی ودور زدن تحریم ها اختصاص دارد‪.‬‬ ‫اعتقاد دارم اینده اقتصاد جهان بر‬ ‫روی ارزهای دیجیتال رقم می خورد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی درباره نقش بانک مرکزی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی به عنوان قانونگذار‬ ‫حوزه ارزی کشور باید نسبت به صدور‬ ‫مجوزهای الزم برای ایجاد ارز دیجیتالی‬ ‫ملی و بهره گیری از ان اقدام کند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی در ادامه گفت‪ :‬استفاده از‬ ‫ارزهای دیجیتالی خارجی به دلیل عدم‬ ‫شفافیت و نداشتن پشتوانه معتبر می تواند‬ ‫برای کشور مخاطراتی جدی در سیستم بانکی‬ ‫ایجاد کند؛ در واقع برای رفع این مشکل باید‬ ‫در مسیر توسعه ارز دیجیتال ملی گام برداشت‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به‬ ‫مزایای ارز ملی دیجیتال ایران گفت‪ :‬ارز‬ ‫ملی دیجیتال توسط کارشناسان کشور‬ ‫ساخته می شود و تنظیمات ارز نیز به تبع در‬ ‫اختیار رگوالتور است که باعث می شود ارز‬ ‫با چارچوب فعالیتی و پشتوانه مشخص در‬ ‫حوزه های مقرر شده قابل استفاده باشد؛ این‬ ‫در حالی است که ارزهای خارجی از جمله بیت‬ ‫کوین صرفا در داخل کشور معامله می شوند‬ ‫اما فعالیت اصلی ان در خارج از کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ارز دیجیتال ایران می تواند‬ ‫مراودات اقتصادی کشور را گسترش دهد‬ ‫گفت‪ :‬ارز دیجیتال ملی می تواند یک بستر‬ ‫برای پیمان های پولی چندجانبه میان ایران و‬ ‫کشورهایی باشد که عالقه همکاری اقتصادی‬ ‫با ایران دارند اما به سبب تحریم ها تا به امروز‬ ‫نمی توانستند با ایران مراودات اقتصادی داشته‬ ‫باشند؛ لذا باید ساختار این پول دیجیتال‬ ‫برای فعالیت اقتصادی مناسب باشد و و در‬ ‫عین حال به صورت بین المللی پذیرش شود‪.‬‬ ‫پورابراهیمی در خصوص ضد تحریم بودن‬ ‫ارزهای دیجیتالی خاطر نشان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مزایای ارز دیجیتال عدم ارتباط با رگوالتور‬ ‫مالی ایاالت متحده امریکا است و همین‬ ‫مسئله باعث شده تا تحریم ها دور زده شود‪.‬‬ ‫پورابراهیمی‪ :‬ایرانیان تاکنون ‪2.5‬‬ ‫میلیارد دالر ارز دیجیتال خریده اند‪ ،‬باید‬ ‫به فکر ساخت ارز دیجیتال ملی باشیم!‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫ﯾادداشﺖ‬ ‫شخصیت و روابط اجتماع‬ ‫واحد قهرمان زاده‪ -‬دکترای روانشناس‬ ‫ایجاد کردن و نگه داشتن روابط اجتماعی با‬ ‫دیگران از مهمترین وظایفی است که یک فرد با‬ ‫ان مواجه است‪ .‬این مقوله که چگونه در محیط‬ ‫شغلی با همکاران و روسا‪ ،‬روابط بین فردی‬ ‫ایجاد کنیم و یا در محیط های تربیتی با دیگر‬ ‫همکالسی هایمان با چه کیفیتی روابط اجتماعی‬ ‫داشته باشیم و در محیط خانوادگی با چه‬ ‫مکانیزیمی رابطه برقرار کنیم‪ ،‬بسیار مهم است‪.‬‬ ‫کنش بین فردی یک رابطه به لحاظ این‬ ‫که چطور شکل گرفته و حفظ شده است‬ ‫حائز اهمیت است‪ .‬اما خصوصیات شخصتی‬ ‫افراد در رابطه‪ ،‬نیز به همان اندازه مهم است‪.‬‬ ‫خصوصیات شخصیتی مبتنی بر شایستگی‬ ‫هیجانی – اجتماعی مانند برون گرایی‪ ،‬کنترل‬ ‫موثر‪ ،‬همدلی موثر‪ ،‬و تکانشی بودن برای‬ ‫پیش بینی مدت و کیفیت روابط موثرند‪.‬‬ ‫افراد تکانشی(افرادی که در روابط‪ ،‬رفتارهای‬ ‫پرخاشگرانه دارند) نوعی از روابط اجتماعی را‬ ‫تجربه می کنند که افراد درونگرا (افرادی که‬ ‫کمتر با دیگران ارتباط برقرار می کنند) چنین‬ ‫تجربه ای را ندارند‪ .‬هستند افرادی که سالیان‬ ‫طوالنی‪ ،‬دوستان صمیمی یکدیگرند‪ ،‬همچنین‬ ‫افرادی که دوستان بسیاری دارند‪ ،‬ا ّما روابط ان ها‬ ‫بسیار سطحی و گذرا است‪ .‬در عین حال افرادی‬ ‫دیگری وجود دارند که شرط الزم برای ایجاد‬ ‫رابطه را کنترل گری ( کنترل دیگران) می دانند‪.‬‬ ‫شخصیت و اجتماعی شدن‬ ‫نقش شخصیت در روابط اجتماعی را می توان‬ ‫از اوائل دوران نوزادی در رابطه بین نوزاد و مراقبت‬ ‫کننده دید‪ .‬شخصیت والدین نقش اساسی در‬ ‫فراهم کردن شیوه تربیتی گرم و احترام امیز دارد‪.‬‬ ‫نوع تربیت خو ِد مادر در دوران کودکی اش‪ ،‬نگرش‬ ‫او نسبت به فرزند پروری‪ ،‬نوع همدلی عاطفی‬ ‫مادر‪-‬فرزند‪ ،‬والد پاسخگر(والدی که نیاز های‬ ‫کودک را براورده کند و همیشه حضور داشته‬ ‫و حضور او موجب ارامش کودک است) و ثبات‬ ‫مراقبت در دلبستگی ایمن فرزند بسیار موثر است‪.‬‬ ‫شخصیت مادر در روابط بین فردی تنها بخشی از‬ ‫موضوع است‪ .‬خلق و خوی کودک نیز شرایط مثبت‬ ‫محیطی مشترک با والدین را پیش بینی می کند‪.‬‬ ‫کودکانی که شادی باالتر و عصبانیت‬ ‫کمتر دارند‪ ،‬محیط مثبت مشترک‬ ‫بیشتری با پدر و مادر را نشان می دهند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫فرزند پروری‪ ،‬شامل یافتن راه هایی است‬ ‫تا قوانین اجتماعی و اعتقادات والدین را در‬ ‫کودک نهادینه کند‪ .‬الگوهای اجتماعی شدن‬ ‫ثابت می کند که شخصیت فرزند و والدین می‬ ‫تواند بر فرایند اجتماعی شدن تﺄثیر گذارد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر برای موفقیت در اجتماعی شدن‪،‬‬ ‫شخصیت افرا ِد درگیر در تربیت‪ ،‬اثرگذار هستند‪.‬‬ ‫داشتن یک مادر پاسخگر برای نوزاد عصبی‬ ‫مهم است‪ .‬هنگامی که مادر کام ً‬ ‫ال پاسخگر‬ ‫باشد‪ .‬یک نوزاد خشن به مرور زمان کامالً‬ ‫همکاری کننده خواهد شد‪ .‬این موضوع برای‬ ‫نوزادانی که مادر پاسخگر ندارند صادق نیست‪.‬‬ ‫کودکان ترسو‪ ،‬یک تعدیل کننده برای درونی‬ ‫کردن عقاید والدین محسوب می شوند‪ .‬کودکان‬ ‫ترسویی که به طور خشن تربیت می شوند غالباً‬ ‫یک سطح از برانگیختگی که مازاد بر سطح‬ ‫مطلوب است را تجربه می کنند‪ .‬چنین سطح‬ ‫باالیی از اضطراب اجازه نمی دهد که کودک‬ ‫پیام های والدین را به طور موثر درک کنند‪.‬‬ ‫افزایش فشار برای پیروی کردن‪ ،‬غالباً منجر به‬ ‫عصبانیت کودکان ترسو می شود که نهادینه‬ ‫شدن دستورات والدین را تخریب می کند‪ .‬در‬ ‫واقع بچه های ترسو به تربیت مالیم‪ ،‬بهتر جواب‬ ‫می دهند‪ .‬در حالی که کودکان بی باک و نترس‬ ‫به روش تربیتی مالیم کمتر جواب می دهند‪.‬‬ ‫شخصیت و گروه همساالن‬ ‫همچنانکه کودک رشد می کند همساالن‬ ‫و دوستان بطور قابل مالحظه ای مهم هستند‪.‬‬ ‫همساالن زمینﮥ یادگیری مهارت های اجتماعی‬ ‫را فراهم کرده و منبعی از حمایت احساسی و‬ ‫شناختی بوده و می تواند تمرینی برای روابط‬ ‫بعدی باشد‪ .‬بنابر این انتخاب گروه همساالن‬ ‫برای کودکان از اهمیت خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫شخصیت می تواند بر شکل گیری و حفظ‬ ‫روابط همساالن نیز تﺄثیرگذار باشد‪ .‬کودکان‬ ‫سازگار بیشتر مایلند در اصول ساختاری تر در‬ ‫مسائل همساالن نقش داشته باشند‪ .‬کودکان‬ ‫با سازگاری کمتر بیشتر از نمایش قدرت‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬مانند تهدید که می تواند‬ ‫همراه با صدمه و پایان رابطه باشد‪ .‬کودکان‬ ‫ناسازگار نه تنها از تهدید استفاده می کنند بلکه‬ ‫رفتارهای خشونت امیز نیز دارند‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫این کودکان از گروه همساالن طرد می شوند‪.‬‬ ‫شخصیت یک دوست‪ ،‬می تواند بر روابط‬ ‫اجتماعی کودک تﺄثیرگذار باشد‪ .‬مث ً‬ ‫ال داشتن‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ِ‬ ‫دوست سازگار می تواند اثرات شخصیت‬ ‫یک‬ ‫ناسازگار را کاهش دهد در واقع دوست سازگار‬ ‫می تواند مانند سپری در مقابل عوامل اجتماعی‬ ‫برای فرد ناسازگار باشد‪ .‬چرا که او می تواند‬ ‫در کاهش پرخاشگری و خشونت او موثر واقع‬ ‫شود‪.‬کودکان سازگار خصوصیاتی همچون‬ ‫همکاری‪ ،‬دوستانه عمل کردن‪ ،‬با مالحظه‬ ‫بودن‪ ،‬کمک کننده‪ ،‬مهارت و انگیزه برای‬ ‫ایجاد روابط اجتماعی مثبت با دیگران را دارند‪.‬‬ ‫کودک برونگرا با شایستگی های دوران‬ ‫کودکی در ارتباط است‪ .‬برونگرایی یک سطح‬ ‫کلی از اجتماعی بودن را در شخص را درگیر‬ ‫می کند‪ .‬افراد برونگرا احتماالً تحت تﺄثیر‬ ‫تجارب مثبت قرار دارند چرا که ممکن است‬ ‫منجر به برقراری روابط بین فردی سهل تری‬ ‫باشند‪ .‬به عبارت دیگر افراد برونگرا مورد‬ ‫استقبال کلی گروه همساالن قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وظیفه شناسی‬ ‫وظیفه شناسی یک عامل مهم در روابط بین‬ ‫همساالن دوران کودکی شناخته شده است‪.‬‬ ‫کودکان وظیفه شناس نسبت به کودکان با‬ ‫وظیفه شناسی کم‪ ،‬کمتر در گروه همساالن‬ ‫مورد طرد شدن قرار می گیرند‪ .‬وظیفه شناسی با‬ ‫کیفیت روابط دوستی بطور مثبت مرتبط است‪.‬‬ ‫افرادی که کمتر وظیفه شناس هستند باخشونت‬ ‫و عصبانیت بیشتر در ارتباط اند‪ .‬وظیفه شناسی‬ ‫افراد را قادر می سازد تا رفتار اجتماعی مناسب‬ ‫و با کیفیت باالتری داشته باشند‪ .‬افراد عصبانی‬ ‫تمایل دارند‪ ،‬یک نگاه منفی از دیگران داشته‬ ‫باشند که ممکن است به عنوان احساس عدم‬ ‫رضایت از دیگران تعبیر شود‪ .‬افراد ستیزه جو‬ ‫گرایش به حساسیت فوق العاده نسبت به وقایع‬ ‫منفی داشته و این حساسیت زیاد ممکن است‬ ‫منجر به طرد شدن در گرو ه همساالن شود‪.‬‬ ‫برگرفته شده از کتاب‪:‬‬ ‫‪The Cambridge Handbook of‬‬ ‫‪)2۰۰۹( Personality Psychology‬‬ ‫شخصیت و روابط بزرگساالن‬ ‫در شماره بعد مجله‬ صفحه 22 ‫روشهای طبیعی برای رفﻊ سردرد‬ ‫اخرین بار چه زمانی دچار سردرد شدهاید؟ ایا به‬ ‫سرعت برای رفع سردرد از داروهای مسکن مصرف‬ ‫کردهاید؟ درحالیکه درمان برخی از انواع سردردها اسان‬ ‫است اما برخی دیگر از سردردها غیرقابل تحمل هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬روش های طبیعی وجود دارند که با کمک‬ ‫انها میتوان بسیاری از انواع سردردها را تسکین داد و دیگر نیازی‬ ‫نیست برای هر بار سردرد از داروهای مسکن استفاده کنید‪.‬‬ ‫گنجاندن منیزیم به رژیم غذایی‬ ‫اکسید منیزیم اغلب در پیشگیری و درمان سردردهای مزمن‬ ‫از قبیل میگرن‪ ،‬سردرد خوشه ای و سردرد تنشی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫نتایج مطالعات نشان داده که مصرف منیزیم می تواند به‬ ‫میزان ‪ ۴1.۶‬درصد حمالت میگرنی را کاهش دهد و همچنین‬ ‫در جلوگیری از سردردهای مربوط به قاعدگی کارامد است‪.‬‬ ‫غذاهای حاوی منیزیم شامل بادام‪ ،‬شیر‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬بلغور‬ ‫جوی دوسر‪ ،‬تخمه افتابگردان و کره بادام زمینی است‪.‬‬ ‫هرچند‪ ،‬به خاطر داشته باشید که دوزهای کمی از مکمل های‬ ‫منیزیم را مصرف کنید تا بر سیستم گوارش تاثیر سوء نگذارد‪.‬‬ ‫نوشیدن میزان کافی اب‬ ‫کمبود اب بدن یکی از دالیل عمده سردرد است‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشان می دهد وقتی بدن فرد دچار کمبود اب است هنگام‬ ‫تالش برای حرکت دادن سر دچار سردرد می شود‪.‬‬ ‫عالئم میگرن ناشی از کم ابی بدن ممکن است شامل حالت‬ ‫تهوع‪ ،‬خشکی دهان و احساس درد در یک طرف سر باشد‪.‬‬ ‫یوگا‬ ‫یوگا یک روش عالی برای بهبود کیفیت زندگی‪ ،‬کاهش استرس‪،‬‬ ‫افزایش انعطاف پذیری و کاهش شدت سردرد است‪ .‬از انجایی که‬ ‫در یوگا از مدیتیشن (مراقبه) و تکنیک تنفس استفاده می شود می‬ ‫توان به تسکین سردردهای تنشی و کاهش اضطراب کمک کرد‪.‬‬ ‫استفاده از روش طب فشاری‬ ‫طب فشاری روشی است که در ان به قسمت هایی از بدن‬ ‫فشار وارد می شود تا به بدن سیگنال داده شود که مکانیسم‬ ‫خود ترمیمی را شروع کند‪ .‬این فرم از ماساژ بیش از ‪2۰۰۰‬‬ ‫سال است که در طب سنتی چین کاربرد دارد‪ .‬برای رفع‬ ‫سردرد‪ ،‬فشاری را به فضای بین انگشت شست و انگشت‬ ‫اشاره وارد کنید و حدود پنج دقیقه به صورت دایره ای حرکت‬ ‫دهید‪ .‬این کار را روی هر دو دست انجام دهید و به یاد داشته‬ ‫باشید که بیش از حد فشار وارد نکنید که موجب اسیب شود‪.‬‬ ‫مصرف نوشیدنیهای حاوی کافﺌین‬ ‫نوشیدنی های حاوی کافئین مانند چای یا قهوه در صورتی که‬ ‫به موقع مصرف شود سردرد را تسکین می دهد‪ .‬مصرف کافئین‬ ‫به انقباض عروق خونی کمک می کند و باعث بهبود خلق و خو‬ ‫می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬مطالعات نشان داد در صورت مصرف منظم‬ ‫و میزان باالیی از کافئین ترک ان می تواند باعث سردرد شود‪.‬‬ ‫استفاده از کمپرس سرد‬ ‫به گزارش‪ ،standardmedia‬در صورت بروز سردرد‬ ‫میگرنی مقداری تکه یخ را در حوله بپیچید و انها را برای‬ ‫ِ‬ ‫دردناک سر خود قرار‬ ‫مدت حدود ‪ 1۵‬دقیقه روی ناحیه‬ ‫دهید‪ .‬دوش اب سرد نیز میتواند به تسکین عالئم کمک کند‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫اخبار‬ ‫چگونه در روزهای بارانی از ماسک‬ ‫استفاده کنیم؟‬ ‫می دانیم که ماسک های جراحی‬ ‫یکبار مصرف هستند‪ .‬در عین حال‬ ‫رطوبت باعث می شود که ماسک‬ ‫کارایی خودش را از دست بدهد‪،‬‬ ‫حاال که پاییز شروع شده و بارش باران‬ ‫و برف هم بیشتر می شود‪ ،‬باید پرسید‬ ‫چگونه از ماسک استفاده کنیم تا در روزهای‬ ‫بارانی از ابتال به کرونا پیشگیری کند؟‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬باید توجه کرد که در‬ ‫روزهای بارانی‪ ،‬ماسک ها به خوبی کار‬ ‫نمی کنند و مانع از انتقال کرونا ویروس‬ ‫نمی شوند و به همین دلیل ماسک های‬ ‫جراحی یکبار مصرف هستند؛ چراکه‬ ‫در برابر اب اسیب دیده و از هم وا‬ ‫می روند و بنابراین بی فایده می شوند‪.‬‬ ‫در عین حال سایر ماسک ها مانند‬ ‫ماسک های پارچه ای و یا ‪ ۹۵ N‬و‪...‬‬ ‫نیز در اب و هوای مرطوب‪ ،‬مانند‬ ‫ماسک های جراحی اسیب پذیر هستند‪.‬‬ ‫بر اساس تحقیقات انجام شده‪ ،‬در‬ ‫هنگام استفاده از ماسک‪ ،‬به محض اینکه‬ ‫صورتتان خیس شد‪ ،‬باید ان را خشک کنید‬ ‫و از ماسک جدید و خشک استفاده کنید‪.‬‬ ‫بنابر اعالم کانال تلگرامی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬بر همین اساس‬ ‫ضروری است که حتما در روزهای بارانی‬ ‫ماسک یدک همراه تان داشته باشید‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫طراحی سیستم نوکیا برای چک‬ ‫ماسک و دمای بدن‬ ‫شرکت نوکیا سیستم اتوماتی طراحی‬ ‫کرده که از یک دوربین حرارت سنج و‬ ‫انالیز ویدیویی فوری برای تشخیص نشانه‬ ‫های بیماری کووید ‪ ۱۹‬و چک استفاده‬ ‫از ماسک توسط افراد استفاده می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شرکت فنالندی نوکیا‬ ‫در تالش برای حمایت از کارکنانی که به‬ ‫محل کار بازگشته اند‪ ،‬این سیستم را مدت‬ ‫دو ماه است در کارخانه اش در چنای‬ ‫هند بکار گرفته و بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫را در این تاسیسات مونیتور کرده است‪.‬‬ ‫این کارخانه که در پی وضع قرنطینه‬ ‫از سوی دولت هند‪ ،‬برای مدتی تعطیل‬ ‫شده بود بیش از هزار کارمند دارد‪.‬‬ ‫امیت شاه‪ ،‬مدیر بخش انالیتیک و‬ ‫اینترنت اشیاء نوکیا به رویترز گفت‪ :‬سیستم‬ ‫نوکیا افرادی که حرارت باالیی دارند یا‬ ‫ماسک به صورت نزده اند را شناسایی‬ ‫کرده و به مرکز فرمان خبر می دهد‪.‬‬ ‫مسائل حریم خصوصی در این‬ ‫سیستم رعایت شده و چهره ها برای‬ ‫عمل به مقررات داخلی‪ ،‬محو شده اند و‬ ‫از یک محل مرکزی مونیتور می شوند‪.‬‬ ‫شاه گفت‪ :‬کارخانه ها و مراکز تحقیقات‬ ‫و توسعه نوکیا از این سیستم استفاده‬ ‫می کنند و مذاکراتی برای استفاده از این‬ ‫سیستم در امریکای شمالی‪ ،‬امریکای‬ ‫التین و اسیا و در بخشهایی شامل‬ ‫مدارس و ساختمانهای دولتی وجود دارد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬نوکیا اعالم‬ ‫کرده که مشتریان می توانند قابلیتهای‬ ‫دیگری مانند نگهداری دستگاه و تهدیدات‬ ‫امنیتی را به این سیستم اضافه کنند‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ایرانی ها در صدر خریدان ملک در‬ ‫ترکیه‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری‬ ‫اناتولی ترکیه‪ ،‬با وجود شیوع کرونا در ترکیه‪،‬‬ ‫تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه‬ ‫افزایش داشته است؛ به گونه ای که طبق‬ ‫اعالم مرکز امار این کشور‪ ،‬در ‪ ۱۲‬ماه منتهی‬ ‫به سپتامبر‪ ،‬میزان خرید خانه توسط اتباع‬ ‫خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۲۶.۱‬درصد‬ ‫افزایش داشته و به ‪ ۵۲۶۹‬واحد رسیده است‪.‬‬ ‫استانبول محبوب ترین شهر برای خرید‬ ‫خانه توسط اتباع خارجی بوده و طی این‬ ‫مدت ‪ ۲۳۷۰‬مورد از کل معامالت مسکن‬ ‫صورت گرفته توسط اتباع خارجی مربوط‬ ‫به این شهر بوده است‪ .‬پس از استانبول نیز‬ ‫شهرهای انتالیا با ‪ ۱۰۱۸‬مورد و انکارا با‬ ‫‪ ۳۴۷‬مورد‪ ،‬محبوب ترین شهرها برای خرید‬ ‫خانه در ترکیه توسط اتباع خارجی بوده اند‪.‬‬ ‫به گفته مرکز امار ترکیه‪ ،‬طی این‬ ‫مدت اتباع ایرانی با خرید ‪ ۹۰۸‬واحد خانه‬ ‫بزرگ ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه‬ ‫بوده اند و عراقی ها‪ ،‬روس ها‪ ،‬اذربایجانی ها‬ ‫افغان ها در رده های بعدی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫التان الماس‪ -‬مدیر بخش سرمایه گذاری‬ ‫و توسعه موسسه کاناتدر ‪ -‬گفت‪ :‬تمایل باالی‬ ‫اتباع خارجی برای خرید ملک در ترکیه‬ ‫نشان می دهد که این کشور به یک رقیب‬ ‫برای کشورهای اروپایی حوزه مدیترانه تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬نسبت به اینکه روند فعلی در‬ ‫اینده تداوم داشته باشد خوشبین هستیم‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۱۲‬ماه منتهی به سپتامبر‬ ‫امسال ‪ ۱۳۶‬هزار و ‪ ۷۴۴‬مورد فروش ملک‬ ‫در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل حدود ‪ ۶.۵‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪ ۱۰۸ .‬هزار و ‪۴۲۱‬‬ ‫خانه از خانه های فوق نوساز بوده اند‪.‬‬ صفحه 24 ‫نشانه ای از بیماری کووید‪ 19-‬که‬ ‫کمتر مورد توجه قرار می گیرد‬ ‫تاثیر داروی رمدسیویر در کاهش‬ ‫مرگ و میر بیماران کرونایی ناچیز است‬ ‫‪.‬‬ ‫بسیاری از افراد نسبت به بروز عالئمی‬ ‫همچون تب یا سرفه در تشخیص‬ ‫بیماری کووید‪ 19-‬هوشیار هستند اما‬ ‫ممکن است پوست اولین عضوی باشد‬ ‫که به این ویروس الوده شده باشد‪.‬‬ ‫بثورات پوستی به ویژه روی دستها و‬ ‫پاها اغلب می تواند اولین نشانه ابتال به‬ ‫بیماری کووید‪ 19-‬در افرادی باشد که‬ ‫به دیگر عالئم این بیماری دچار نشده اند‪.‬‬ ‫سازمان جهانی بهداشت (‪ )WHO‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬داروی ضد ویروسی رمدسیویر در میزان‬ ‫مرگ و میر بیماران مبتال به کووید‪ 19-‬که‬ ‫در بیمارستان بستری هستند بی تاثیر است‬ ‫یا اثرگذاری ناچیزی دارد و به نظر در بهبود‬ ‫سریعتر این بیماران نیز کمک کننده نیست‪.‬‬ ‫بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت‬ ‫نتایج بدست امده در مورد داروی‬ ‫رمدسیویر قطعی و ناامید کننده است‪.‬‬ ‫در بررسی انجام شده مشخص شد‬ ‫عالئم پوستی ناشی از بیماری کووید‪19-‬‬ ‫از هر پنج بیمار در یک نفر ظاهر می شود‪.‬‬ ‫محققان امریکایی اظهار داشتند‪ :‬پزشکان‬ ‫باید از این اطالعات در شناسایی بیماران مبتال‬ ‫به کووید‪ 19-‬که به عالئم دیگر این بیماری‬ ‫دچار نیستند بهره گیرند‪ .‬درصورتیکه بیمار از‬ ‫بروز بثورات و جوشهای عجیب روی پوست‬ ‫به پزشک شکایت کند الزم است پزشک از‬ ‫بیمار این پرسش را داشته باشد که ایا با فرد‬ ‫مبتال به کووید‪ 19-‬در تماس بوده است؟‪.‬‬ ‫در این بررسی محققان به مطالعه روی‬ ‫اطالعات تعدادی بیمار که به کووید‪19-‬‬ ‫مبتال بوده یا به این بیماری مشکوک‬ ‫بوده اند و عالئم پوستی نیز در انان وجود‬ ‫داشته است‪ ،‬پرداختند‪ .‬انواع مختلفی‬ ‫از بثورات پوستی در بیماران الوده به‬ ‫کروناویروس مشاهده شده است که می‬ ‫توان به ظاهر شدن کهیر‪ ،‬لکه های صورتی‬ ‫و قرمز رنگ و تاولهای کوچک اشاره کرد‪.‬‬ ‫تاکنون رمدسیویر تنها دارویی بوده است‬ ‫که به نظر تاثیر ویژه ای بر کروناویروس‬ ‫جدید داشته است‪ .‬همچنین سازمان غذا و‬ ‫داروی امریکا استفاده از این دارو در شرایط‬ ‫اضطراری را مورد تایید قرار داده است‪.‬‬ ‫در این بررسی سازمان جهانی بهداشت به‬ ‫انجام تحقیقاتی روی داروی رمدسیویر و سه‬ ‫داروی دیگر هیدروکسی کلروکین‪ ،‬لوپیناویر‪/‬‬ ‫ریتوناویر و اینترفرون پرداختند‪ .‬هیچ یک‬ ‫از این داروها به افزایش طول عمر بیماران‬ ‫مبتال به کووید‪ 19-‬یا بهبود سریعتر انان و‬ ‫ترخیص از بیمارستان کمک نکرده است‪.‬‬ ‫بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬این‬ ‫ازمایشات توانست شواهد قطعی در مورد‬ ‫تاثیر این داروها بر مرگ و میر‪ ،‬نیاز به‬ ‫استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی و مدت‬ ‫زمان بستری در بیمارستان را ارائه کند‪.‬‬ ‫در گزارش این سازمان امده است‪ :‬در هر یک‬ ‫از داروهای مورد مطالعه تاثیر انها بر کاهش‬ ‫میزان مرگ و میر ناامید کننده بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی‬ ‫ان ان‪ ،‬پیش از انجام تحقیقات سازمان جهانی‬ ‫بهداشت‪ ،‬در مطالعه انجام شده در امریکا‬ ‫روی داروی رمدسیویر مشخص شده بود این‬ ‫دارو مدت زمان بهبود بیماری را که دچار نوع‬ ‫شدید کووید‪ 19-‬شده است حدود یک سوم‬ ‫کاهش میدهد‪ .‬هرچند در بهبود مبتالیان به‬ ‫نوع خفیفتر بیماری تاثیرگذار نبوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال دیلی‪ ،‬به‬ ‫گفته محققان امریکایی کروناویروس ممکن‬ ‫است به دو علت با عالئم پوستی در بیمار‬ ‫همراه باشد‪ :‬نخست به دلیل مواد شیمیایی‬ ‫التهابی تولید شده توسط سیستم ایمنی‬ ‫بدن برای مقابله با ویروس و دوم به دلیل‬ ‫لخته های خونی کوچک ناشی از ویروس‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کدام عوامل خطر ابتال به سرطان‬ ‫پستان را افزایش می دهد؟‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر یعقوبی با اشاره‬ ‫به اینکه شیوع و بروز سرطان پستان باال‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در تمام دنیا شایع ترین سرطان‬ ‫در میان زنان سرطان پستان است و در‬ ‫ایران نیز امار به همین شکل است‪ .‬از هر‬ ‫‪ ۶‬یا ‪ ۷‬خانم‪ ،‬یک نفر در طول حیات خود‬ ‫ممکن است به سرطان پستان دچار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معموال تصور این است که‬ ‫سرطان پستان فقط در خانم ها اتفاق می افتد‬ ‫در حالی که مشخص شده حدود یک درصد‬ ‫از سرطان های پستان در اقایان هم دیده‬ ‫می شود در نتیجه هر توده ای که در بافت‬ ‫سینه اقایان دیده می شود باید بررسی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش سن ابتال به سرطان‬ ‫پستان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫اعالم می شد سرطان پستان در سنین ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬سال مشاهده می شود اما به نظر می رسد‬ ‫ریسک ابتال به سمت ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬سال رفته است‪.‬‬ ‫بنابر اعالم کانال خبری دانشگاه شهید‬ ‫بهشتی‪ ،‬یعقوبی با تاکید بر اینکه ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد سرطان های پستان وابسته به ژنتیک‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اما عوامل محیطی نیز‬ ‫نقش بسزایی در بروز سرطان پستان دارند‪.‬‬ ‫استفاده از غذای مناسب و پاسخ مناسب به‬ ‫نیاز غذایی بدن یکی از عوامل محیطی موثر‬ ‫است‪ ،‬همچنین حدود ‪ ۷۵‬دقیقه ورزش‬ ‫هفتگی یا ‪ ۱۵‬دقیقه ورزش روزانه کمک‬ ‫می کند بروز سرطان پستان کاهش یابد‪.‬‬ ‫داشتن وزن متعادل ریسک ابتال به سرطان‬ ‫پستان را کاهش می دهد‪ ،‬زیرا چاقی ها و‬ ‫سبک زندگی نامناسب بر ابتال به سرطان‬ ‫پستان تاثیرگذار است؛ ابتال به سرطان‬ ‫پستان حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد وابسته به‬ ‫هورمون های زنانه ای است که در بافت چربی‬ ‫ایجاد می شوند که معموال چاقی های شکمی‬ ‫مسبب بروز این هورمون های زنانه خواهند بود‪.‬‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫گفتگو‬ ‫علی حسنی‪:‬‬ ‫دنبال جا انداختن سبک زندگی علی حسنی هستم‬ ‫علی حسنی کارافرین و هنرمند مشاور‬ ‫دیجیتال مارکتینگ برگزار کننده ابرکمپین‬ ‫های برندینگ و چندین ساله که در این‬ ‫حوزه ها مشغول به کار است خودش می‬ ‫گوید از ‪ 14‬سالگی با کامپیوتر و دنیای‬ ‫دیجیتال اشنا شده و با فراگیری نرم افزار‬ ‫و طراحی سایت شروع به کار کرده و طی‬ ‫این چند سال به طورکل بر روی بخش های‬ ‫شبکه های اجتماعی بخصوص اینستاگرام‬ ‫متمرکز شده است‪ .‬او این روزها دفتری‬ ‫اختصاصی برای مجموعه کارهای خود دارد‬ ‫که با این حساب خود را ادم موفقی می داند‬ ‫و به همین بهانه با او به گفتگو نشستیم‬ ‫که ماحصل ان را در ادامه می خوانید‪..‬‬ ‫* سال گذشته که برای مصاحبه‬ ‫پیش شما امدم بعد از پایان گفتگویمان‬ ‫در راه خانه با خودم فکر کردم با یک‬ ‫نوجوان ‪ 14 – 13‬ساله طرف بودم که‬ ‫انچه در گفتگویمان بیان کرد را تنها در‬ ‫حد حرف باقی می گذارد و نمی تواند‬ ‫هیچکدام از کارهایی که می گفت را‬ ‫عملیاتی کند‪ ،‬طفلک خیاالتی شده که‬ ‫می تواند کارافرینی هم بکند و عالوه بر‬ ‫خودش‪ ،‬برای دیگران هم فرصت شغلی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬اما امروز که بعد از یکسال‬ ‫دوباره پیش شما امدم‪ ،‬می بینم که‬ ‫تمام تفکراتی که ان زمان درباره شما‬ ‫داشتم اشتباه بوده و شما واقعا در کار‬ ‫خودتان حرفه ای هستید‪ ،‬می بینم که‬ ‫یک دفتر اختصاصی برای خودتان دست‬ ‫و پا کرده اید و بر خالف پندار من عالوه‬ ‫بر اینکه خودتان کارافرینی کرده اید‬ ‫تعدادی از جوانان سرزمین ما هم دارند‬ ‫کنار شما کار می کنند و از این طریق‬ ‫درامد کسب می کنند‪ .‬اجازه دهید از‬ ‫همینجا شروع کنیم‪ .‬از پارسال تا امسال‬ ‫چه اتفاقاتی برای کار شما افتاده است‪.‬‬ ‫و فعالیت هایم را در انجا انجام دهم‪ .‬خدا را‬ ‫شکر در طول یک سال گذشته تالش کردیم‬ ‫و سرمایه مان را جمع کردیم تا باالخره موفق‬ ‫شدیم جایی که االن در ان هستیم را برای‬ ‫خودمان مهیا کنیم‪ .‬به این صورت می توانیم‬ ‫خودمان اسپانسر خودمان باشیم و نیازی‬ ‫نداشته باشیم تا دیگران برایمان تصمیم‬ ‫بگیرند‪ .‬همانطور هم که می بینید دفترمان را‬ ‫در یکی از مناطق خوب تهران تاسیس کرده‬ ‫ایم و عالوه بر افرادی که سال گذشته همراه‬ ‫ما بودند چند تن از دوستان دیگرمان را هم‬ ‫به کار دعوت کرده ایم تا بیایند و در کنارمان‬ ‫کار کنند‪ .‬همین که می بینیم دوستانمان‬ ‫برای خودشان کسب درامد می کنند خیلی‬ ‫لذت می بریم‪ .‬از همان ابتدا هم کار و هم‬ ‫هدف مان بسیار جدی بود‪ ،‬هیچگاه برای‬ ‫وقت گذرانی و سرگرم شدن صرف‪ ،‬دست به‬ ‫انجام چنین کاری نزدیم‪ .‬هدف مان این بود‬ ‫که روز به روز کارمان را توسعه دهیم و به فکر‬ ‫کارهای بزرگتر باشیم و پیشرفت را سرلوحه‬ ‫کارهایمان قرار دهیم‪ .‬هر روز هم‪ ،‬همه‬ ‫دوستان این موضوع را که کارهایمان حرفه‬ ‫ای تر و وسیع تر و بزرگتر می شود را به عینه‬ ‫می بینند و هر روز هم واکنش های جدیدتر و‬ ‫بهتری نسبت به کارهایی که ما انجام می دهیم‬ ‫در فضای مجازی دیده و شنیده می شود‪.‬‬ ‫سال گذشته ما دفتر نداشتیم و در جایی‬ ‫که متعلق به یکی از دوستانم بود و انجا در‬ ‫اختیارم قرار گرفته بود‪ ،‬فعالیت می کردیم‪.‬‬ ‫دلیل استفاده از ان مکان هم این بود که‬ ‫من انقدر وضعیت اقتصادی ام خوب نبود که‬ ‫بتوانم دفتری را برای خودم دست و پا کنم‬ ‫‪26‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫* در حال حاضر چه تعداد‬ ‫کارمند در کنار شما کار می کنند؟‬ ‫به صورت بازاریابی اینترنتی حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫نفر برای ما کار می کنند‪ ،‬تنها کارشان هم‬ ‫با یک گوشی تلفن همراه است‪ .‬در کنار این‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفر‪ ،‬بچه های دفتر که به صورت حضور‬ ‫فیزیکی در اینجا مشغول کار هستند که البته‬ ‫به صورت حرفه ای تر فعالیت می کنند‪ ،‬را‬ ‫هم در کنارمان داریم‪ .‬تفاوت کارمان در اینجا‬ ‫با کارهایی که در دفتر قبلی انجام می دادیم‬ ‫این است که ان زمان هم بچه ها به صورت‬ ‫حرفه ای کارشان را انجام می دادند اما این‬ ‫همکاری به صورت تمام وقت نبود و به صورت‬ ‫پارت تایم انجام می شد‪ .‬اما در دفتر جدیدمان‬ ‫به صورت تمام وقت تولید محتوا می کنیم و‬ ‫در کنارش اسپانسرگیری هم انجام می دهیم‬ ‫و کمپین هایی هم در حوزه تبلیغات حرفه ای‬ ‫برگزار می کنیم؛ تمام این کارها هم زیر نظر‬ ‫علی حسنی انجام می شود و خدا را شکر که‬ ‫هر روز هم بر تعداد این افراد افزوده می شود‪.‬‬ ‫* کارکنان حاضر در دفتر که به صورت‬ ‫فیزیکی حضور دارند چند نفر هستند؟‬ ‫بسته به تایم های مختلف متفاوت‬ صفحه 26 ‫است‪ .‬اگر به طور متوسط بخواهم بگویم‬ ‫کارمندانمان در تایم های شلوغ حدود‬ ‫‪ ۴۰‬نفر هستند و در تایم های خلوت نیز‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬الی ‪ 20‬نفر فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ها و شاعران بنام و مشهوری کار می کنیم‪.‬‬ ‫البته خود من هم دستی بر شعر و شاعری‬ ‫دارم‪ ،‬اما سعی ما این است که از توانایی بچه‬ ‫های دیگر هم در این زمینه استفاده نماییم‪.‬‬ ‫* درخصوصبازاریابیگفتیدمنظورتان‬ ‫این است که این افراد حقوق ثابت ندارند؟‬ ‫*میتوانیدچندتاازاینافرادرانامببرید؟‬ ‫حقوق ثابت می دهیم اما برای اینکه‬ ‫بتوانیم فضایی را ایجاد کنیم که به قول ما‬ ‫ایرانی ها کسی نتواند از زیر کار فرار کند‬ ‫و در کنار این موضوع فضای مثبت تری را‬ ‫نیز ایجاد کرده باشیم‪ ،‬پرداخت این حقوق‬ ‫ثابت یک شرایط خاص دارد‪ .‬به این صورت‬ ‫که اگر نتیجه فعالیت بازاریابی که دوستان‬ ‫برایمان انجام می دهند از یک حدی پایین‬ ‫تر باشد جریمه برایشان در نظر گرفته می‬ ‫شود‪ .‬این کار هم توسط کارشناسان انجام‬ ‫می شود که باالی سر هر گروه و تیم‬ ‫هستند و به کارهایشان نظارت می کنند‪.‬‬ ‫* ایا خودتان را کارافرین می دانید؟‬ ‫بعد از این همه کارهایی که انجام‬ ‫دادم قطعاً خودم را یک کارافرین‬ ‫و یک هنرمند موفق می دانم‪.‬‬ ‫* از چه نظری می گویید هنرمند؟‬ ‫از این بابت که در حوزه موزیک هم‬ ‫فعالیت هایی را انجام می دهیم‪ .‬بررسی هایی را‬ ‫در زمینه تبلیغات انجام دادیم و به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که مخاطبانمان به علی حسنی فقط‬ ‫به عنوان یک فرد تبلیغاتی نگاه نکنند‪ ،‬بلکه‬ ‫به چشم کسی نگاه کنند که هم خودش‬ ‫هنرمند است و هم یکسری توانایی هایی‬ ‫دارد که می تواند با استفاده از انها فعالیت‬ ‫های مثبت تری را نیز انجام دهد که مخاطب‬ ‫را هم با خودش درگیر نماید(نه اینکه فقط‬ ‫کارش این باشد که مث ً‬ ‫ال هدیه بدهد که بقیه‬ ‫کار را انجام دهند) اگر هم هدیه می دهم‬ ‫به خاطر این است که برای مخاطب ایجاد‬ ‫انگیزه کنم که کاری را انجام دهند‪ .‬در کنار‬ ‫این فعالیت ها تصمیم گرفتیم به سمت هنر‬ ‫هم برویم و با خودمان گفتیم چه حوزه ای‬ ‫بهتر از حوزه موسیقی که مردم این همه ان‬ ‫را دوست دارند؟ البته این را هم بگویم که‬ ‫موسیقی را به صورت حرفه ای داریم انجام‬ ‫می دهیم‪ ،‬به این مفهوم که با تنظیم کننده‬ ‫از میان شعرا با اقای هادی جوالنی همکاری‬ ‫می کنیم از میان تنظیم کننده ها هم با اقای‬ ‫سعید ساشا مشغول به فعالیت هستیم‪ .‬اینها‬ ‫افرادی هستند که برای خوانندگان مطرح که‬ ‫اکنون در روی استیج اجرا دارند شعر نوشته‬ ‫و اهنگ ساخته اند در کنار این با تنظیم‬ ‫کنندگان حرفه ای دیگری هم که بسیار بنام‬ ‫و مشهور هستند مشغول فعالیت هستیم‪ ،‬اما‬ ‫خب بعضی از این افراد دوست ندارند تا کار‬ ‫قطعی نشده اسمشان در جایی مطرح شود به‬ ‫همین دلیل فع ً‬ ‫ال نمی توانم نام انها را بگویم‪.‬‬ ‫باید محصول نهایی این همکاری بیرون بیاید‬ ‫تا ببینیم از چه شرایطی برخوردار است و تا‬ ‫ان زمان نام این افراد نیز مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫* پس با این حال می توانیم‬ ‫بگوییم که شما یک شرکت هنری‬ ‫هم تاسیس کرده اید‪ ،‬درست است؟‬ ‫شرکت هنری به ان مفهوم نه‪ ،‬بلکه‬ ‫یک مجموعه را راه انداختیم تحت عنوان‬ ‫مجموعه «علی حسنی» که بیشتر در ان‬ ‫کارهای تبلیغاتی انجام می دهیم‪ ،‬در کنار‬ ‫ان مشغول فعالیت های فرهنگی هنری هم‬ ‫هستیم‪ .‬قصدمان هم فقط ماندن در این‬ ‫دو حوزه نیست‪ ،‬هرجا که احساس کنیم‬ ‫می توانیم فعالیت انجام دهیم و اشخاص‬ ‫بیشتری را مشغول کار نماییم که هم‬ ‫برای خود ما و هم برای انها درامدزایی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ورود می کنیم‪ .‬بچه های تیم‬ ‫ما یک جمله معروف دارند که می گوید‬ ‫«هیچ چیز مطلق نیست و همه چیز مطلق‬ ‫است» بنابراین هر زمان که احساس کنیم‬ ‫جایی اشتباه کرده ایم یا جایی را می توانیم‬ ‫گسترش دهیم هم اشتباهمان را تصحیح‬ ‫می کنیم و هم تغییرات را ایجاد می نماییم‪.‬‬ ‫* با این شرایط ایا فکر نمی کنید که‬ ‫از این شاخه به ان شاخه پریدن شما را‬ ‫از فعالیت اصلی تان دور خواهد کرد؟‬ ‫خیلی ها این حرف را به من زدند‪ ،‬من هم‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫روی این حرف خیلی فکر کردم‪ ،‬اتفاقا شاید‬ ‫به بخش کوچکی از این حرف هم رسیده‬ ‫باشم اما تصمیم من این است که یک سبک‬ ‫زندگی را جا بیندازم‪ ،‬معتقدم کسی می تواند‬ ‫این کار را انجام دهد که خودش به لحاظ‬ ‫هنری و فرهنگی و کارهای دیگر و همینطور‬ ‫از لحاظ مالی قوی باشد و حرف های زیادی‬ ‫برای گفتن داشته باشد‪ .‬ممکن است در‬ ‫نگاه اول برای مخاطب گیج کننده باشد که‬ ‫فعالیت ما باالخره در چه زمینه ای است‪،‬‬ ‫اما برای اینکه ان سبک زندگی خاصی‬ ‫که مدنظرم است جا بیفتد‪ ،‬نیازمند انجام‬ ‫این کارها هستیم که اگر چنین اتفاقی رخ‬ ‫دهد منفعت هایش نصیب همه خواهد شد‪.‬‬ ‫* این سبک زندگی چیست‬ ‫که می خواهید ان را جا بیندازید؟‬ ‫این سبک زندگی‪ ،‬سبک زندگی است‬ ‫که من دوستش دارم و مال خودم است‪.‬‬ ‫* فقط خودت یا شامل افراد دیگر مثل‬ ‫جوانان هم سن و سال خودت هم میشود؟‬ ‫قطعا همه مخاطبانمان را دوست داریم و‬ ‫برایمان خیلی عزیز هستند‪ ،‬ولی من سبکی‬ ‫را که خودم دوست دارم جا می اندازم‪ .‬برای‬ ‫مثال موضوع امروز ما این است که این مسئله‬ ‫را جا بیندازیم که یک شخص هم می تواند‬ ‫درامد خوبی داشته باشد و هم می تواند‬ ‫هنرمند خیلی خوبی باشد‪ .‬همانطور که می‬ ‫دانید ما در کشورمان هنرمندانی را داریم‬ ‫که کارهای هنری انجام می دهند و برای‬ ‫خودشان شهرت و محبوبیت کسب کردند‪،‬‬ ‫اما به زندگی شان که نگاه می کنی می بینی‬ ‫اه در بساط ندارند‪ ،‬از سوی دیگر در کنار‬ ‫این افراد‪ ،‬شخصیت هایی را در نظر بگیرید‬ ‫که هم هنرمند هستند و هم از زندگی مرفه‬ ‫خوبی برخوردارند‪ .‬مسلماً چنین شخصی از‬ ‫شرایط بهتری در جامعه برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫* با این تفاسیر می توان چنین برداشت‬ ‫کرد که هنر جزء عالقه مندی های‬ ‫شماست نه اهداف شما‪ ،‬درست است؟‬ ‫در جواب این سوال باید بگویم کل شاخه‬ ‫ها به یکدیگر کمک می کنند‪ .‬برای مثال‬ ‫اگر یک چارت را در نظر داشته باشیم که‬ ‫علی حسنی در ان به عنوان یک کارافرین‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫شناخته شده و همچنین یک هنرمند است‬ ‫و در کنار اینها کمپین های مختلفی را در‬ ‫فضای مجازی برگزار می کند که اتفاقاً در‬ ‫همه این ها موفق است نشانگر این است‬ ‫که تمام این مسائل به هم مربوط هست تا‬ ‫من بتوانم کارم را به نحو احسن انجام دهم‪.‬‬ ‫در مورد اینکه گفتید هنر جزء عالقه مندی‬ ‫های من است یا هدفم؟ باید بگویم من در‬ ‫زندگی ترجیح می دهم کاری را انجام دهم‬ ‫که دلم به من می گوید‪ ،‬حتی اگر ان کار‬ ‫اشتباه باشد دوست دارم اشتباهاتم هم برای‬ ‫خودم باشد نه برای دیگران‪ .‬این یعنی برایم‬ ‫جذابیتی ندارد که دیگران به من بگویند این‬ ‫کار را انجام بده یا ان کار را انجام نده‪ .‬دوست‬ ‫ندارم ادم کوکی بقیه باشم‪ .‬به این دلیل که‬ ‫اعتقاد دارم اگر کسی که به من خط می دهد‬ ‫می توانست ادم موفقی باشد به جای اینکه‬ ‫به من راه را نشان بدهد به خودش راه را‬ ‫نشان می داد و برای خودش موفقیت کسب‬ ‫می کرد‪ .‬این مثل ادمی می ماند که در طول‬ ‫یک ماه حتی سه میلیون تومان نیز درامد‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬اما بیاید به من بگوید اگر این‬ ‫کارها را در زندگی انجام بدهی می توانی در‬ ‫ماه سه میلیارد تومان درامد را کسب کنی‪.‬‬ ‫چنین شخصی اگر بتواند کاری انجام دهد‬ ‫و راهکارش جواب بدهد برای خودش انجام‬ ‫می دهد چرا باید به من بگوید؟ البته در‬ ‫عین حال این را هم بگویم که ما به همه‬ ‫نظریات احترام می گذاریم‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫انچه خودمان دوست داریم انجام می دهیم‪.‬‬ ‫* حال که در حوزه موسیقی هم فعالیت‬ ‫می کنید امکان حضور در حوزه ادبیات و‬ ‫چاپ کتاب هم در فعالیت تان وجود دارد؟‬ ‫اتفاقا در حوزه بازاریابی و تبلیغات که‬ ‫شامل یک سری از تجربیات خودم بود‪،‬‬ ‫می خواستیم کتابی را چاپ کنیم‪ ،‬اما ترجیح‬ ‫دادیم که فعال این کار را نکنیم‪ .‬با این حال به‬ ‫صورت کامل هم کنار گذاشته نشده و احتمال‬ ‫دارد که تا چند وقت دیگر ان را منتشر کنیم‪.‬‬ ‫* پس شما به مثلث قدرت‪،‬‬ ‫شهرت و پول اعتقاد دارید به همین‬ ‫دلیل هر جایی که احساس می‬ ‫کنید کارتان می تواند پیشرفت‬ ‫کند واردش می شوید درست است؟‬ ‫‪28‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫البته نه به ان معنا‪ .‬اما حرفتان پر بیراه‬ ‫هم نیست‪ .‬برخالف بسیاری از ایرانی ها که‬ ‫چنین مثلثی را قبول ندارند و از ان دوری‬ ‫می کنند من به عنوان یک فرد ایرانی به‬ ‫چنین مطلبی اعتقاد دارم‪ ،‬معتقدم که‬ ‫اگر انسان این سه هدف قدرت‪ ،‬شهرت و‬ ‫پول را در حد باالیی در نظر داشته باشد‬ ‫می تواند موفقیت خود را تضمین کند‪.‬‬ ‫* خودتان را یک هنرمند می دانید؟‬ ‫به این دلیل که هر روز تمرین می کنم و هر‬ ‫روز تالش می کنم تا کارم بهتر از روز قبل باشد‬ ‫و پیشرفت کنم بله خودم را هنرمند می دانم‪.‬‬ ‫* مشخص است که هنرمند در نگاه‬ ‫جامعه به کسی گفته می شود که کار‬ ‫هنری انجام می دهد اما به نظر من‬ ‫هنرمند از نگاه شما کسی است که کارش‬ ‫را موفق تر از روز گذشته انجام می دهد‪.‬‬ ‫گفتید در حوزه موسیقی فعالیت می‬ ‫کنید خواننده اثار هنری شما کیست؟‬ ‫خودم‬ ‫* از چه زمانی متوجه شدید صدای‬ ‫خوبی دارید؟‬ ‫من معتقدم هر کسی هر کاری را که‬ ‫بخواهد می تواند انجام دهد‪ .‬به این مفهوم‬ ‫که در هر حوزه ای هرکسی ورود پیدا کند‬ ‫جای فرد دیگری را اشغال نمی کند؛‬ ‫موضوع صدای خوب یا صدای بد نیست‬ ‫احساس کردم که می توانم با صدایم‬ ‫روی برخی از مخاطبان تاثیر بگذارم‪.‬‬ ‫* برای تولید اثار موسیقی و‬ ‫خوانندگی مجوز هم دارید؟‬ ‫بله مجوز داریم‪.‬‬ ‫* از وزارت ارشاد؟‬ ‫بله از وزارت ارشاد و تا به امروز چند کار را‬ ‫هم بیرون داده ایم‪ .‬مث ً‬ ‫ال به مناسبت ایام محرم‬ ‫یا در حوزه های دیگر اثاری را منتشر کرده ایم‪.‬‬ ‫* ایا در حوزه هنر می خواهید‬ ‫سبک خاصی را دنبال کنید تا‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مخاطبانتان بتوانند شما را به‬ ‫وسیله ان سبک تشخیص دهند؟‬ ‫منظورتان یک سبک‬ ‫خاص است که مخصوص خودمان‬ ‫باشد؟ این موضوع را تا حدی داریم انجام‬ ‫می دهیم اما به زمان نیاز دارد تا جا بیفتد‪.‬‬ ‫‪originality‬‬ ‫* قصد دارید در فضای تصویری‬ ‫فعالیت هایی را انجام دهید یا خیر؟‬ ‫در شبکه نمایش خانگی پیشنهادی‬ ‫داشتم برای بازیگری و هم برای خواندن‬ ‫موزیک تیتراژ ‪ .‬بدم نمی اید چنین فضایی‬ ‫را تجربه کنم و فعال دارم روی ان فکر می‬ ‫کنم تا ببینم ایا ورود به این مسیر می تواند‬ ‫به هدف اصلی من کمکی کند یا خیر؟ اگر‬ ‫ببینم تاثیرگذار خواهد بود حتماً قبول‬ ‫می کنم و وارد عرصه تصویر هم می شوم‪.‬‬ ‫* ایا علی حسنی نمیخواهد نام‬ ‫خاصی را روی مجموعه اش بگذارد تا در‬ ‫جامعه به عنوان یک برند شناخته شود؟‬ ‫خیلی ها به دفترم به عنوان علی حسنی‬ ‫امده اند و نام هایی را پیشنهاد دادند که به‬ ‫جای علی حسنی استفاده کنیم‪ ،‬من تا به‬ ‫حال دوست نداشتم ان را تغییر دهم‪ .‬دوست‬ ‫دارم با همان فضای علی حسنی پیش ببرم‪،‬‬ ‫چرا که اوالً من دوست دارم یک پرسونال‬ ‫برندینگ برای خودم داشته باشم همانطور که‬ ‫در کشورهای دیگر افرادی هستند که چنین‬ ‫برندهایی را ایجاد می کنند حتی در کشور‬ ‫خودمان هم برندهایی از این دست داریم‪.‬‬ ‫اما در داخل ایران ندیدم کسی کارافرین‬ ‫باشد و در کنارش بخواهد فعالیت هنری‬ ‫هم داشته باشد فع ً‬ ‫ال ترجیح من این است که‬ ‫روی اسم علی حسنی ادامه فعالیت بدهیم‪.‬‬ ‫در این شکل فعالیت می توانیم برندهای‬ ‫مختلفی را تولید کنیم که زیر نظر علی‬ ‫حسنی و با این نام شناخته شده و فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬همه اینها به این دلیل است که‬ ‫می خواهم یک الیف استایل یا سبک زندگی‬ ‫خاصی به نام علی حسنی را در جامعه راه‬ ‫بیندازم که اگر جا بیفتد که انشااهلل این اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪ ،‬می دانم که خیلی ها ان را‬ ‫دوست خواهند داشت و من به هدفم رسیدم‪.‬‬ صفحه 28 ‫* شما خودتان را فرد موفقی می‬ ‫دانید درست است؟‬ ‫* ایا برای انجام این فعالیت ها از‬ ‫جایی حمایت هم می شوید ؟‬ ‫یک زمانی می گفتند اگر هر کسی از‬ ‫خودش تعریف کند‪ ،‬کار درستی انجام نداده‬ ‫اما من معتقدم اگر کسی کارش خوب است‬ ‫باید بیاید و بگوید کار من خوب است‪ .‬بنابراین‬ ‫من اعالم می کنم که یک انسان موفق‬ ‫هستم‪ ،‬چون وقتی خودم را مقایسه می کنم‬ ‫با جوانانی که هم سن و سال من هستند‪ ،‬می‬ ‫بینم که نسبت به خیلی از انها بسیار موفق‬ ‫عمل می کنم‪ .‬البته این را هم می گویم که‬ ‫نسبت به یک سری افراد دیگر موفقیت هایی‬ ‫را به دست نیاورده ام و از انها عقب ترهستم‪.‬‬ ‫ما از هیچ جای هیچ حمایتی نمی شویم‬ ‫و کام ً‬ ‫ال مستقل پیش می رویم‪ ،‬اما از همه‬ ‫نهادهایی که حداقل جلویمان را نمی گیرند‬ ‫و اجازه می دهند فعالیتمان را ادامه دهیم‪،‬‬ ‫تشکر می کنیم‪ .‬تمام انچه که داریم و‬ ‫تمام انچه که به دست می اوریم مال‬ ‫خودمان است و حاصل تالشی است که‬ ‫انجام می دهیم‪ .‬اگر تبلیغاتی در این زمینه‬ ‫انجام شده مال خودمان است و مختص علی‬ ‫حسنی است و با سرمایه شخصی انجام شده‬ ‫است‪ .‬برخی فکر کنند من وقتی از سرمایه‬ ‫شخصی حرف می زنم پدر متمول و پولداری‬ ‫دارم در صورتی که اصال اینطور نیست‪ .‬پدر‬ ‫من تنها یک تولیدی لباس ساده دارد و این‬ ‫نشان می دهد که پدرم سرمایه دار نیست‬ ‫که هر ماه کلی درامد داشته باشد که من‬ ‫بخواهم روی ان حساب کنم و به وسیله‬ ‫پول پدرم این دم و دستگاه را راه بیندازم‪.‬‬ ‫* به نظرتان چقدر مانده است تا به‬ ‫موفقیت خودتان برسید؟‬ ‫هیچ وقت هیچ کسی نمی تواند بگوید‬ ‫من االن در اوج موفقیت خودم قرار دارم‪،‬‬ ‫به نظر من هیچ چیز انتها ندارد‪ ،‬ما هر روز‬ ‫سعی می کنیم بهتر از روز گذشته باشیم‪.‬‬ ‫* پس هنوز به هدف خودتان نرسیدید؟‬ ‫تنها به بخشی از اهدافم رسیدم‪ ،‬به اضافه‬ ‫اینکه هر روز به تعداد اهدافم اضافه می شود‪.‬‬ ‫یک روز هدفم این بوده که ‪n‬میلیون درامد‬ ‫داشته باشم‪ ،‬یک روز دیگر چیز بزرگتری را‬ ‫می خواهم‪ ،‬روز دیگرش چیزهایی بزرگتر‬ ‫دیگری‪ ..‬مثال دوست دارم کار هنری انجام‬ ‫دهم یا کتاب چاپ کنم یا فیلم بازی کنم؛‬ ‫اهداف متغیرند به همین دلیل هنوز به هدفم‬ ‫نرسیدم تنها به بخشی از انها دست یافته ام‪.‬‬ ‫* کمی هم درباره برنامه های اتی تان‬ ‫برایمان بگویید‬ ‫در حال حاضر که داریم یکسری کمپین‬ ‫های تبلیغاتی به شدت قوی را برگزار‬ ‫می کنیم‪ .‬با افتخار اعالم می کنم که بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد کمپین های تبلیغاتی فضای‬ ‫مجازی را ما داریم برگزار می کنیم‪ .‬کمپین‬ ‫هایی که بعضی از انها حتی به نام علی حسنی‬ ‫هم نیستند بعضی از این نبودن اسم ها هم‬ ‫دلیل دارند و خود خواسته است‪ .‬در کنار‬ ‫اینها همانطور که گفتم فعالیت های هنری‬ ‫در حوزه موسیقی را هم در برنامه کاری قرار‬ ‫دادیم‪ .‬فعال حوزه فعالیتمان اینها هستند‪.‬‬ ‫* و حرف اخر‪.‬‬ ‫از اینکه وقت گذاشتید با من مصاحبه‬ ‫کردید از شما تشکر می کنم‪ .‬بسیار لذت‬ ‫بردم امیدوارم کسانی هم که این مصاحبه را‬ ‫می خوانند از مطالعه ان لذت ببرند‪ .‬میخواهم‬ ‫به جوانان بگویم که این همه نگویید کار‬ ‫نیست‪ ،‬پول نیست‪ .‬من معتقدم هر دوی اینها‬ ‫وجود دارند فقط کافیست کسی که می خواهد‬ ‫کار بکند‪ ،‬واقعاً به سمت هدفش برود‪ .‬ان هم‬ ‫به صورت دو و دویدن برود‪ ،‬همانند کسی که‬ ‫تشنه است باید دوید و دوید و دوید و دوید‬ ‫و در نهایت بعد از این همه دویدن خدایی در‬ ‫ان باال هست که همه تالش های شما را می‬ ‫بیند و تمام کارهایتان را انالیز می کند‪ .‬این را‬ ‫هم بدانید که هر کسی به هر طریقی باالخره‬ ‫بعد از یک مدت زمانی به هدف حقیقی‬ ‫که کائنات برایش در نظر گرفته میرسد‪.‬‬ ‫یک توضیحی هم درباره کمپین هایمان‬ ‫بدهم‪ .‬ما در حال حاضر کمپین های خیلی‬ ‫زیادی برگزار می کنیم‪ 24 .‬دوره کمپین‬ ‫برگزار کرده ایم‪ .‬هر بار پکیج هایمان و‬ ‫قدرت جذب مخاطبمان باال رفته و می رود‪.‬‬ ‫هر سری برای اسپانسرهایمان حتی تا صد‬ ‫هزار مخاطب واقعی را جذب می کنیم و به‬ ‫تازگی به سمتی می رویم که بتوانیم بیشتر‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫برای اسپانسرها طرفدار جذب کنیم‪ ،‬یعنی‬ ‫کسانی را جذب کنیم که برای برندشان واقعا‬ ‫تاثیرگذار باشند‪ .‬فقط مخاطب یک صفحه‬ ‫نباشند‪ ،‬بلکه طرفدار ان صفحه باشند‪ .‬در‬ ‫کنار اینها در حال حاضر داریم روی کمپین‬ ‫هایی کار می کنیم که روی فروش اسپانسرها‬ ‫تاثیر بیشتری می گذارد‪ ،‬یعنی فروش‬ ‫اسپانسرها واقعا دارد بیشتر می شود‪ .‬به‬ ‫صورتی که به وضوح مشاهده می کنیم‪ ،‬البته‬ ‫در کنار این باید عنوان کنم که اسپانسرهایی‬ ‫هم داشته ایم که با اینکه فروششان افزایش‬ ‫پیدا کرده‪ ،‬با این حال ناراضی بوده اند‪.‬‬ ‫اما در مجموع وقتی خودم پکیج را نگاه‬ ‫می کنم و انالیز درست را انجام می دهم‪،‬‬ ‫می بینم که هنوز اسپانسرها راضی ترند‪.‬ما با‬ ‫خیلی از سلبریتی ها و اشخاص بزرگتری چه‬ ‫در حوزه اینستاگرام و چه در حوزه هنری اعم‬ ‫از بازیگران و خوانندگان کار می کنیم و انها‬ ‫را در ماجراهایمان درگیر می کنیم و الیوهای‬ ‫خیلی حرفه ای تری برای مسابقات برگزار می‬ ‫کنیم‪ .‬از سوی دیگر روی ‪ VIEW‬اسپانسرهای‬ ‫بیشتری کار می کنیم و بخصوص روی‬ ‫فروش اسپانسرها هم داریم تاکید می کنیم ‪.‬‬ ‫در مجموع پکیج های تبلیغاتی مان را‬ ‫هر روز هدفمندتر‪ ،‬قوی تر و موثرتر برای‬ ‫اسپانسرها تولید می کنیم‪ .‬از لحاظ قیمتی‬ ‫هم که دوستان می دانند که قیمت های‬ ‫بسیار اقتصادی تری را نسبت به بعضی‬ ‫رقبایمان که بعضا از روی خودمان کپی می‬ ‫کنند‪ ،‬داریم؛ چون ما یکسری رقیب داریم که‬ ‫البته برای انها هم ارزوی موفقیت می کنیم‪.‬‬ ‫این را هم بگویم که کسانی که می‬ ‫خواهند اسپانسر شوند مسیرشان کامال‬ ‫مشخص است ‪ .‬یا به پیج ما در اینستاگرام‬ ‫به ادرس(‪ ) ALIHASANIVIP‬می توانند دایرکت‬ ‫بدهند یا به شماره تلفن های مجموعه ما که‬ ‫‪ 09121250555‬می باشد از طریق واتس‬ ‫اپ و اس ام اس می توانند پیام بدهند و از این‬ ‫طریق شرایط اسپانسری را می توانند سوال‬ ‫کنند‪ .‬داریم به سمتی از تبلیغات می رویم‬ ‫که کسانی که اسپانسر مجموعه علی حسنی‬ ‫می شوند با توجه به پولی که هزینه می کنند‬ ‫تبلیغات تضمینی برایشان انجام می شود‪،‬‬ ‫یعنی صد در صد ان پولی که هزینه می کنند‬ ‫چندین برابرش به انها برگردانده می شود ‪.‬‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫شماره بیست و یکم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫شعر و کتاب‬ ‫کتاب کاربرد هوش مصنوعی در علوم اب و خاک‬ ‫کتاب کاربرد هوش مصنوعی در علوم اب و خاک که به موضوع‬ ‫هوش مصنوعی ‪ --‬برنامه های کامپیوتری می پردازد توسط محسن‬ ‫یوسفی‪ ،‬علی طالبی و ربابه پورشرعیاتی تالیف منتشر شده است‪.‬‬ ‫این کتاب در ‪ 534‬صفحه در سال ‪ 1393‬از سوی دانشگاه یزد‬ ‫منتشر شده است‪.‬هوش مصنوعی داغ ترین بحث میان کارشناسان‬ ‫دانش رایانه و اطالعات و دیگر دانشمندان و تصمیم گیرندگان است‪.‬‬ ‫در سراسر تاریخ تا به امروز انسان از جنبه تن و روان‪ ،‬مرکز و‬ ‫محور بحث و پژوهش ها بوده است‪ .‬ولی اکنون موجودی با رتبه‬ ‫پایین تر‪ ،‬بی جان و ساختگی می خواهد جانشین او شود! امری‬ ‫که بدون شک می توان ادعا کرد بیشتر انسان ها با ان مخالفند‪.‬‬ ‫هوش مصنوعی‪ ،‬دانش ساختن ماشین ها یا برنامه های هوشمند است‪.‬‬ ‫در تعریفی دیگر‪ ،‬هوش مصنوعی‪ ،‬شاخه ای است از علم کامپیوتر‬ ‫که ملزومات محاسبات اعمالی همچون ادراک‪ ،‬استدالل و یادگیری‬ ‫را بررسی کرده و سیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه می دهد‪.‬‬ ‫امروزه با پیشرفت علم و ورود روش ها و تکنیک های جدید (مانند‬ ‫هوش مصنوعی) در مطالعات و تحقیقات مهندسی اب و خاک‪،‬‬ ‫روز به روز کاربرد این روش ها افزون تر شده است‪ .‬هوش مصنوعی‪ ،‬یکی‬ ‫از موضوعات نوین و مهم در علوم مهندسی است که با سرعت بسیار‬ ‫زیادی‪ ،‬جای خود را در تمام رشته های مهندسی اب و خاک باز کرده‬ ‫است‪ .‬از شاخه های مهم این مبحث می توان به شبکه های عصبی‪ ،‬منطق‬ ‫فازی‪ ،‬درخت تصمیم گیری‪ ،‬بردار ماشین و الگوریتم ژنتیک اشاره نمود‪.‬‬ ‫در فصل اول کتاب کاربرد هوش مصنوعی در علوم اب و خاک‪،‬‬ ‫هوش مصنوعی و تاریخچه ان بطور کامل بیان شده است و در فصل‬ ‫دوم محیط برنامه نویسی متلب (‪ )MATLAB‬به طور خالصه بیان‬ ‫شده تا بر اساس ان فصول دیگر ارائه گردد‪ .‬در فصل سوم‪ ،‬ساختار‬ ‫شبکه عصب مصنوعی و انواع الگوهای ان‪ ،‬انواع الگوریتم های ان‪،‬‬ ‫نرم افزارهای مدل سازی‪ ،‬کدنویسی و نمونه ای از تحقیقات در این‬ ‫زمینه ارائه شده است‪ .‬فصل چهارم‪ ،‬منطق فازی و عصب فازی‬ ‫انواع سیستم های ان همراه با کدنویسی و نمونه از تحقیقات انجام شده‬ ‫در این زمینه بیان شده است‪ .‬در فصل پنچم کتاب هم به مدل درخت‬ ‫تصمیم گیری خصوصیات پرداخته شده است‪ .‬و در نهایت در فصل ششم‬ ‫الگوریتم های ژنتیک و در فصل هفتم ماشین های بردار پشتبان‪ ،‬تئوری‬ ‫یادگیری اماری و نمونه هایی از تحقیقات در این زمینه تشریح شده است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شماره بیست ویکم‬ ‫ابان ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫قطعات « نشد ممکن وصال تو»‪ « ،‬لغت » و «ابی» از‬ ‫قطعات اشعار یوسف خاکیان روزنامه نگار هنرمند‪ ،‬نویسنده‪،‬‬ ‫نقاش‪ ،‬شاعر و همینطور سردبیر ماهنامه صدای خاک را با‬ ‫هم می خوانیم‪:‬‬ ‫«نشد ممکن وصال تو»‬ ‫قسم برتار موی تو‬ ‫که تنها گفتگوی تو‬ ‫نشستن روبروی تو‬ ‫و بوئیدن ز بوی تو‬ ‫مرا بس بود در عالم‬ ‫ولی افسوس و صد افسوس‬ ‫نشد مانم کنار تو‬ ‫شوم سرگرم کار تو‬ ‫و باشم من قرار تو‬ ‫شوم معشوق و یار تو‬ ‫نشد جانا‪ ،‬نشد ممکن وصال تو‬ ‫که کوشش های من شد انفصال تو‬ ‫فدای گیسوی مواج و زیبایت‬ ‫فدای ان رخ گلگون فریبایت‬ ‫فدای تک تک نخ های ان تن پوش دیبایت‬ ‫بدان جانا‪ ،‬بدان تا اخرت هستم شکیبایت‬ ‫«لغت»‬ ‫میان واژه هایی که تو را ستایش می کنند‬ ‫مثل یک لغت می مانم‬ ‫حتی اگر نگاهم نکنی‬ ‫دوستت خواهم داشت‬ ‫«ابی»‬ ‫پیراهن ابی ات را بپوش‬ ‫و مقابل نور بایست‬ ‫تا اسمانم از همیشه ابی تر شود‬ صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32

آخرین شماره های هفته نامه صدای خاک

هفته نامه صدای خاک ۱۰۸

هفته نامه صدای خاک ۱۰۸

شماره : ۱۰۸
تاریخ : 1402/01/23
هفته نامه صدای خاک 41

هفته نامه صدای خاک 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/09/06
هفته نامه صدای خاک 40

هفته نامه صدای خاک 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/08/29
هفته نامه صدای خاک 36

هفته نامه صدای خاک 36

شماره : 36
تاریخ : 1400/08/14
هفته نامه صدای خاک 35

هفته نامه صدای خاک 35

شماره : 35
تاریخ : 1400/07/25
هفته نامه صدای خاک 32

هفته نامه صدای خاک 32

شماره : 32
تاریخ : 1400/07/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!