هفته نامه صدای خاک شماره 20 - مگ لند

هفته نامه صدای خاک شماره 20

هفته نامه صدای خاک شماره 20

هفته نامه صدای خاک شماره 20

‫ماﻫنامه اﻗﺘﺼادی اﺟﺘﻤاﻋی‬ ‫صدای خاک‬ ‫مﻬرماه‪99‬‬ ‫شﻤاره بیﺴﺘﻢ‬ ‫ﻗیﻤﺖ‪ 20000:‬تومان‬ ‫نﻤایندهمﺠلﺲشورایاﺳالمی‪:‬‬ ‫خودکفاییﮔندم‬ ‫شﻌارتﺒلیﻐاتی‬ ‫مﺴﺌوﻻن شده اﺳﺖ‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫بنام او‬ ‫مریم حضرتی‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫همراهان همیشگی و دوستان جاودانی ما سالم‬ ‫مهر شد و وارد فصل پاییز شدیم فصلی که اغاز ان شروع سال تحصیلی برای دانش اموزان و‬ ‫دانشجویان است زمانی که همه هم و غم والدین برای اموزش و تربیت درسی برای فرزندانشان می‬ ‫باشد‪ .‬فصلی که هنوز معلوم نیست به دلیل شرایط کرونایی تعدادی از دانش اموزان از تحصیل باز‬ ‫بمانند و موقعیت تحصیل را از دست داده باشند‪ .‬علیرغم بحران ناتمام ویروس کرونا در کشور و شروع‬ ‫فصل جدید احتمال تشدید این بیماری در این فصل بیشتر است و هر گونه هشدار و عالئم بهداشتی‬ ‫را نسبت به این بیماری باید جدی گرفت‪ .‬این بیماری نه تنها در کشور ماست بلکه در سراتاسر‬ ‫جهان وجود دارد ضمن اینکه موارد نادری از کشورها هستند که به ان دچار نشدند ‪ .‬عالوه بر این‬ ‫بیماری تحریم چهل ساله ای که از جانب امریکا به جان مردم ایران افتاده اقتصاد کشور را نشانه‬ ‫رفته است به طوری که این روزها اصال نمی توان به لحظه بعد امید داشت ‪ .‬بورس‪ ،‬خودرو‪ ،‬سکه‪،‬‬ ‫دالر ‪ ،‬مسکن‪ ،‬اجاره بها ‪ ،‬تخم مرغ ‪ ،‬کره و حتی لبنیات همه و همه دغدغه مردمی شده که متاسفانه‬ ‫درگیر بازی های سیاسی شده اند که با هر گونه فشاری از جانب بازار به هرسوی روانه می شوند‪.‬‬ ‫همه مردم برای این مشکل‪ ،‬منتظر چاره اندیشی مسئوالنی است که متاسفانه هر کدام برای ماندن‬ ‫بر سر قدرت یا رسیدن به قدرت ان یکی را در جناح مقابل تخریب می کند و اینجاست که وظیفه ما به‬ ‫عنوان رسانه انعکاس مشکالت انها و در پی مطالبات انها برمی اییم‪ .‬در این شماره مطالبی درباره معلوالن‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬گیاهان دارویی‪ ،‬پرورش قارج‪ ،‬بورس ‪ ،‬کولبرها و همینطور روانشناسی را خواهیم خواند‪.‬‬ ‫دوستان عزیزم به مانند شماره های قبل این ماهنامه که ازابتدا تاکنون با پیشنهادات و انتقاداتتان‬ ‫در بهتر شدن کیفیت مجله یاری رساندید تقاضا داریم همچنان در این مسیر گام بردارید‪.‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫زندگی پراز تصمیم و انتخاب‬ ‫ِ‬ ‫غلظت خون چگونه میتواند تهدیدی برای سالمت باشد ‪۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ماجرای ساخت سد مجازی در تهران چست؟‬ ‫‪۷‬‬ ‫بانکهای مرکزی برای مقابله با کرونا چه کردند؟‬ ‫‪۸‬‬ ‫وزارت راهوشهرسازی شفافسازی کند!‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫جای پارک مدیرعامل‬ ‫بررسی اسیب اجتماعی دربستر فیلم از زبان مجابی ‪۱۲‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫بی پناه‬ ‫اثر محلولپاشی بنزیلادنین و تیامین پیش از برداشت لیلیوم ‪۱۴‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫هر فرد چند کیف پول الکترونیک میتواند داشته باشد؟‬ ‫لزوم برخورد با مجموعههای متخلف در بورس‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون هکتار اراضی کشور در معرض تخریب است‬ ‫هزار رنگ؛ هزار خاصیت‬ ‫صفر تا صد پرورش گیاهان دارویی‬ ‫وجود ‪ ۴۰‬هزار کولبر در استانهای مرزی‬ ‫پرورش قارچ‪ ،‬زحمت کم درامد خوب‬ ‫اخبار‬ ‫شعر و کتاب‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮﺗﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ ورﻣﺮزﯾﺎر‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ رﺿﺎﯾﻰ‪ ،‬دﮐﺘﺮ واﺣﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن زاده‪،‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ :‬ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎﮐﯿﺎن‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﻣﯿﺮى‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺒﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮى‪ ،‬ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺿﺎﺋﯿﺎن‪ ،‬ﺳﻤﯿﻪ‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎر‪ :‬ﻣﺎﺋﺪه ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻗﺪ‪ ،‬زﻫﺮه ﺣﺎجﺣﯿﺪرى‪ ،‬ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺸﻬﺪىرﺿﺎ‪ ،‬ارزو ﻗﺎﺳﻤﻰ‪ ،‬اﺣﻤﺪ‬ ‫ﺣﻀﺮﺗﻰ‪ ،‬ﻣﺴﻌﻮد رﺣﯿﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺎﺻﻤﻰ‪ ،‬رﻗﯿﻪ ﺑﻘﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﻬﺪى ﭘﻮر‪ ،‬ﺳﺎرا‬ ‫ﺧﺪاﻣﯿﺎن‪ ،‬ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺻﺪﯾﻖ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﻤﺮﮐﻰ‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫‪۲۹‬‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ اراﯾﻰ‪ :‬ﻧﺮﮔﺲ ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮادﭘﻮر‬ ‫ﭼﺎپ‪ :‬اﯾﺮان ﮐﻬﻦ‬ ‫ادرس‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎت اﻟﻠﻬﻰ‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺴﺮو‪ ،‬ﭘﻼک ‪ ، 36‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪-66123513:‬ﺗﻠﻔﮑﺲ‪ 88942253‬ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ‪15988144811:‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى‪ -‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫‪S E D A Y E K H A K . I R‬‬ ‫‪_ s e d a y _ k h a k‬‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک د ر ﺑﺮﺧﻂ‬ ‫ﺻﺪاى ﺧﺎک در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬ صفحه 3 ‫مقاله‬ ‫زندگی پراز تصمیم و انتخاب‬ ‫ِ‬ ‫واحد قهرمان زاده‬ ‫دکترای روانشناس‬ ‫زندگی انسان ها را زنجیره ای از تصمیم‬ ‫ها می سازد‪ ،‬تصمیماتی که اثرات متفاوتی‬ ‫بر حال و اینده افراد خواهد گذاشت‪،‬‬ ‫پیامد های مثبت و منفی‪ ،‬که هر یک از‬ ‫ان ها قوت و ضعف نیز خواهند داشت‪ .‬در‬ ‫صورتی که پیامد مثبت باشد‪ ،‬فرد از منافع‬ ‫ان بهره مند خواهد شد‪ .‬حال اگر پیامد‬ ‫تصمیم گیری منفی ارزیابی شود‪ ،‬وضعیت‬ ‫کام ً‬ ‫ال متفاوت خواهد بود‪ .‬از دو منظر این‬ ‫فرایند را می توان مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫ممکن است پیامد تصمیم گیری به‬ ‫طور واقعی منفی و نامطلوب باشد‪ ،‬یا این‬ ‫که فرد پیامد را منفی و نامطلوب ارزیابی‬ ‫کند‪ .‬در صورتی که پیامد حاصله درون‬ ‫مایه منفی ندارد‪ .‬برخی از تصمیمات را‬ ‫می توان در صورت داشتن اثار نامطلوب‪ ،‬با‬ ‫روش های متعددی جبران کرد و به حالت‬ ‫ا ّولیه خود باز گرداند و دوباره فرایندی‬ ‫جدیدی برایش تعریف‪ ،‬و خروجی مطلوبی‬ ‫را مشاهده کرد‪ .‬ا ّما گاهی اوقات " نقطه‬ ‫سر خط " و " امالء کلمه را غلط نوشتی‪،‬‬ ‫پاک کن و دوباره بنویس" وجود ندارد‪.‬‬ ‫اصوالً ماهیت برگشت پذیری برایشان‬ ‫تعریف نشده است‪ .‬بسیار از جنبه های‬ ‫زندگی از این قرار است مث ً‬ ‫ال شرایط‬ ‫زمانی‪ ،‬موقعیت های طالیی و یا نقاط‬ ‫عطف در زندگی‪ ،‬تصادفات منجر به فوت‬ ‫و جرح‪ .‬تصمیم گیر ی (�‪Decision Mak‬‬ ‫‪ )ing‬و انتخاب (‪)Choice‬دو واژه ای است که‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫روزانه در معرض ان ها قرار می گیریم و‬ ‫ملزم به انجام ان ها هستیم‪ .‬در صورتی‬ ‫که اصرار بر تصمیم گیری و انتخاب موثر‬ ‫را داشته باشیم‪ ،‬به سازه دیگری نیازمندیم‬ ‫که لزوماً باید در کنار دو واژه دیگر قرار‬ ‫گیرد تا بتوانیم با کمترین درجه از خطا از‬ ‫مسیرهای پر پیچ و خم زندگی عبور کنیم‪.‬‬ ‫‪ ،Insight‬در فارسی بینش و بصیرت ترجمه‬ ‫می شود‪ .‬ریشه این لغت نشان می دهد که‬ ‫بینش به معنای‪ ،‬دیدن با چشم ذهن‪ ،‬بینایی‬ ‫ذهنی‪ ،‬درک ذهنی‪ ،‬و یا چشم بصیرت است‪.‬‬ ‫بینش بدین معنا که فرد تا چه اندازه بر‬ ‫تصمیم گیری و انتخاب خود اشراف دارد‪.‬‬ ‫فرد اگر مشکلی دارد و از عمق مشکل‬ ‫خود اگاهی ندارد‪ ،‬دارای بینشی ضعیف‬ ‫است‪ .‬در صورتی که مشکل دارد ولی از‬ ‫عمق مشکل خود بی خبر است او عدم‬ ‫بینش را دارا می باشد‪ .‬در هر حال قبل‬ ‫از هر نوع تصمیم گیری و انتخابی‪ ،‬افراد‬ ‫باید سطح بینش خود را تا حد قابل قبولی‬ ‫باال ببرند تا پیامد مناسبی را تجربه کنند‪.‬‬ ‫باال بردن بینش را می توان از طریق‬ ‫تعامالت اجتماعی هدفمند‪ ،‬باال بردن‬ ‫سطح اگاهی از راه مطالعه‪ ،‬دوره ها و‬ ‫اموزش های مقطعی‪ ،‬تجربیاتی دیگران‪،‬‬ ‫گرد اوری اطالعات بدست اورد‪.‬‬ ‫همه ما در حال تجربه کردن هستیم‪،‬‬ ‫" من هستم" ‪ ،‬پس زندگی می کنم و‬ ‫هستی خود را انتحاب می کنم‪ .‬مفهوم "‬ ‫من هستم" تداعی کننده یک کل منسجم‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫است که می تواند درست تصمیم بگیرد و‬ ‫دست به انتخاب های موثر بزند‪ .‬امروزه‬ ‫فشارهای اجتماعی ممکن است افراد را با‬ ‫گسیختگی روبرو سازد و این گسیختگی‪،‬‬ ‫سالمت جسمی و روانی را نشانه خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬بنابر این ضرورت پرداختن به "خود"‬ ‫یکی از ابعاد مهم زندگی به شمار می رود‪.‬‬ ‫انسان محصول انحصاری محیط و‬ ‫وراثت نیست‪ ،‬عنصر سومی نیز وجود دارد؛‬ ‫"تصمیم"‪ ،‬انسان در نهایت برای خودش‬ ‫تصمیم می گیرد (فرانکل‪ .)1965 ،‬قرار‬ ‫گرفتن در موقعیت های متناقض‪ ،‬انسان ها‬ ‫را وادار به تصمیم گیری و انتخاب می کند‪.‬‬ ‫تفکر در مورد پیامدهای حال و اینده انتخاب‪،‬‬ ‫اضطراب وجودی را بهمراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وجود و هستی با واژه من هستم شروع می‬ ‫شود‪ .‬که این اول راه است‪ .‬در روبرو شدن‬ ‫با جهان پیرامون‪ ،‬عوامل بسیاری به عنوان‬ ‫محرک پدیدار می شوند که اثرگذارند برای‬ ‫مثال‪ :‬نادیده شدن توسط دیگران‪ ،‬مرگ‬ ‫یکی از عزیزان‪ ،‬احساس تنهایی‪ ،‬رد شدن‬ ‫در ازمون کنکور‪ ،‬تصادفات) این موارد با‬ ‫خود اضطراب را به ارمغان خواهند اورد‬ ‫البته داشتن میزان معقولی از اضطراب‬ ‫ضروری است‪ ،‬چرا که‪ ،‬این میزان‪ ،‬انرژی و‬ ‫حرکت را به دنبال خواهد داشت‪ .‬ا ّما وقتی‬ ‫اضطراب از درجه نرمال خود خارج می شود‪،‬‬ ‫به عنوان تهدید کننده بیان خواهد شد‪.‬‬ ‫رولومِی (‪ )2000‬اضطراب را به صورت"تهدید‬ ‫وجود یا ارزش هایی که وجودمان با ان ها‬ ‫شناخته می شود" تعریف می کند‪ .‬بقا هر‬ ‫انسان در گِرو تصمیم و انتخاب های او هستند‬ ‫و همین امر اضطراب را بهمراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫انواع اضطراب‪ :‬اضطراب بهنجار‪ ،‬روان‬ ‫ازرده‪ ،‬و وجودی‪.‬اضطراب بهنجار بخش‬ ‫جدایی ناپذیر حالت انسان است و دارای‬ ‫سه ویژگی است‪ :‬با موقعیت پیش امده‬ ‫تناسب دارد‪ ،‬نیازی به سرکوبی ان نیست‪،‬‬ ‫از ان می توان به شکل خالقانه استفاده کرد‪.‬‬ ‫اضطراب روان ازرده نیز دارای سه‬ ‫ویژگی است‪ :‬متناسب با موقعیت نیست‪،‬‬ ‫سرکوب می شود‪ ،‬مخرب و فلج کننده‬ ‫‪.‬اضطراب‬ ‫(محمدپور‪)1390،‬‬ ‫است‬ ‫وجودی‪،‬این نوع اضطراب‪ ،‬هستی‬ ‫شناسانه است و باید فقط تحملش کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫غلظت خون چگونه می تواند تهدیدی برای سالمت باشد؟‬ ‫حتما نام غلظت خون به گوشتان خورده است‪ ،‬نوعی بیماری‬ ‫که باعث کند شدن حرکت خون در رگ و قلب ها شده که با‬ ‫گرفتگی اندام هایی نطیر دست و پا موحب سکته مغزی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬افزایش تعداد گلبول های قرمز خون در واحد حجم‬ ‫را غلظت خون می نامند‪ .‬در صورتی که هموگلوبین در مردان باالتر از‬ ‫‪ ۱۸‬و در زنان فراتر از ‪ ۱۶‬گرم در دسی لیتر باشد‪ ،‬عارضه غلظت خون‬ ‫رخ داده است‪ .‬این وضعیت می تواند به صورت اولیه و ناشی از بیماری‬ ‫«پلی سیتمی ورا» باشد و یا ثانویه به مشکالتی مانند کاهش اکسیژن‬ ‫ی بافتی‪ ،‬بیماری های ریوی‪ ،‬ارتفاع باال‪ ،‬کشیدن سیگار‪ ،‬اختالالت‬ ‫رسان ‬ ‫مربوط به هموگلوبین‪ ،‬افزایش تولید اریتروپویتین و تومرها باشد‪.‬‬ ‫افزایش غلظت خون در بدن باعث کند شدن حرکت‬ ‫خون در قلب و رگ ها می شود که با گرفتگی اندام هایی‬ ‫نظیر دست و پا موجب سکته مغزی خواهد شد‪.‬‬ ‫در مورد عالئم بروز غلطت خون باید گفت در بعضی از افراد‬ ‫عالمتی مشاهده نمی شود در برخی نیز مشکالتی مانند ضعف‬ ‫و بی حالی‪ ،‬سردرد‪ ،‬سبکی سر‪ ،‬اختالالت بینایی‪ ،‬تنگی نفس‪،‬‬ ‫خارش های پوستی به ویژه بعد از استحمام‪ .‬قرمزی صورت و‬ ‫وریدهای برجسته چشم ها و بزرگی کبد و طحال از مشاهده‬ ‫می شود‪ .‬همچنین در مراحل بعدی امکان بروز زخم معده‪ ،‬دردهای‬ ‫استخوانی و حتی نقرس و سنگ کلیه ممکن است مشاهده شود‪.‬‬ ‫برای درمان غلظت خون می توان با درمان عامل زمینه ای شروع‬ ‫کرد‪ .‬پرهیز از کشیدن سیگار‪ ،‬عدم حضور در محیط الوده‪ ،‬مصرف زیاد‬ ‫مایعات‪ ،‬فصد خون و درمان های دارویی نیز توصیه می شود‪ .‬در فصد‬ ‫خون‪ .‬خون گرفته شده از بیمار قابل استفاده نیست اما دقت کنید که‬ ‫هیچگاه نمی توان از روی سیاهی و تیره بودن خون به این نتیجه رسید که‬ ‫فرد غلظت خون دارد و تنها طی ازمایشات می توان به این نتیجه رسید‪.‬‬ ‫استرس و تنش های عصبی هم عامل بروز غلظت خون کاذب است‪،‬‬ ‫استرس و فشارهای روانی سبب افزایش ترشح ادرنالین و در نتیجه‬ ‫بروز انقباضات عروقی می شود که به این ترتیب پالسما به خارج عروق‬ ‫نشت کرده و نسبت به گلبول قرمز کاهش می یابد‪ .‬تعریق و اسهال های‬ ‫شدید نیز از علل دیگر بروز غلظت خون کاذب یا موقت است‪ .‬سن‬ ‫شیوع این عارضه باالی ‪ ۴۰‬سال بوده و در مردان نیز شایع تر است‪.‬‬ ‫البالو‪ ،‬اب لیموترش و موز سبب صاف شدن خون می شوند‪ .‬به‬ ‫طور کلی میوه ها و سبزی ها به علت دارا بودن ویتامین ‪ C‬و فیبرهای‬ ‫محلول و نامحلول‪ ،‬یک عمل حفاطتی در مقابل افزایش غلظت خون و‬ ‫افزایش فشارخون دارند‪ ،‬به همین علت افراد گیاه خوار نه تنها احتمال‬ ‫ابتال به سرطان روده را از خود دور کرده اند بلکه دارای خون رقیق تر‬ ‫و فشارخون پایین تزی نسبت به هم سن و ساالن خون هستند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم سازمان انتقال خون برای کاهش لخته شدن خون‬ ‫مصرف روغن جامد‪ ،‬روغن نارگیل‪ ،‬چربی های حیوانی‪ ،‬گوشت قرمز‪،‬‬ ‫دل‪ ،‬قلوه‪ ،‬مغز‪ ،‬پیه گاو و گوسفند را کاهش دهید و به جای ان‬ ‫از لبنیات کم چرب‪ ،‬ماهی‪ ،‬سبزی و میو ه ی فراوان استفاده کنید‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫ماجرای ساخت سد مجازی در تهران چست؟‬ ‫درحال حاضر شهرداری مصرف کننده عمده اب در تهران است و حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون متر مکعب یعنی به اندازه ظرفیت سدکرج اب را برای‬ ‫نگهداری فضای سبز مصرف می کند‪ ،‬برای مقابله با این مساله کلنگ اولین‬ ‫سد مجازی در تهران زده شد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬هم اینک فضای سبز شهر‬ ‫تهران حدود ‪ ۱۸۰‬میلیون متر مکعب اب مصرف می کند که ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ان از محل ‪ ۴۰۰‬حلقه چاهی است که در اختیار شهرداری تهران قرار‬ ‫دارد‪ ،‬همچنین برای ابیاری فضای سبز شهر تهران حدودا کمتر از چهار‬ ‫درصد از پساب استفاده می شود که حدود ‪ ۷‬میلیون متر مکعب است و اگر‬ ‫این گونه پیش برویم در افق ‪ ۱۴۱۰‬باید ‪ ۲۱۸‬میلیون متر مکعب از محل‬ ‫منابع ابهای زیرزمینی شهر تهران برای ابیاری فضای سبز استفاده شود‪.‬‬ ‫در این راستا و برای مقابله با این مهم روز گذشته تفاهم نامه همکاری‬ ‫وزارت نیرو و شهرداری تهران امضا شد که بر اساس ان از این پس فضای‬ ‫سبز پایتخت با پساب تصفیه شده در تصفیه خانه های فاضالب ابیاری می‬ ‫شود و از این طریق میزان استفاده از منابع ابهای زیرزمینی برای ابیاری‬ ‫فضای سبز در تهران تا سال ‪ ۱۴۱۰‬به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‬ ‫کند و منبع اصلی تامین ابیاری تهران پساب تصفیه خانه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫پساب خروجی شهر تهران به ‪ ۴۵۰‬میلیون متر مکعب می رسد‬ ‫در همین رابطه تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو گفت‪ :‬طرح جامع‬ ‫جمع اوری فاضالب شهر تهران پیشرفت فیزیکی حدود ‪ ۶۸‬درصدی دارد و‬ ‫این طرح در زمان حاضر حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون متر مکعب در سال خروجی‬ ‫پساب دارد که با بهره برداری تصفیه خانه فیروزبهرام در سال جاری‪ ،‬پساب‬ ‫خروجی شهر تهران حدودا به ‪ ۴۵۰‬میلیون متر مکعب خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این بخشی از ‪ ۷۷۸‬میلیون متر مکعب پساب خروجی نهایی‬ ‫در سال ‪ ۱۴۱۰‬شهر تهران است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬میزان اب مصرفی برای فضای‬ ‫سبز شهر تهران معادل ظرفیت دریاچه سد کرج است به این معنا که یکی از‬ ‫سدهای پنجگانه شهر تهران را باید برای ابیاری فضای سبز شهر تهران می دادیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو با یاداوری روند پیگیری ها در این باره بین شهرداری‬ ‫تهران و وزارت نیرو اظهار گفت‪ :‬با امضای این تفاهم نامه‪ ،‬چهار درصدی‬ ‫که هم اینک از محل پساب برای ابیاری فضای سبز شهر تهران استفاده‬ ‫می شود به ‪ ۶۰‬درصد افزایش خواهد یافت‪ .‬تقی زاده خامسی گفت‪:‬‬ ‫شاه بیت این تفاهم نامه حفظ منابع اب های زیرزمینی و استفاده از پساب‪،‬‬ ‫مانند دیگر نقاط جهان است و به جای ‪ ۲۱۸‬میلیون متر مکعب در افق‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬فقط ‪ ۸۰‬میلیون برداشت می شود که این هم قابل کاهش است‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۱۸۰‬میلیون مکعب اب با کیفیت با ساخت سد‬ ‫مجازی در تهران‬ ‫همچنین رضا اردکانیان وزیر نیرو در این رابطه گفت‪ :‬با اجرای این طرح‬ ‫به اندازه حجم سد امیرکبیر (سد کرج) از اب قابل شرب با کیفیت و مصرف‬ ‫ان در فضای سبز جلوگیری می کنیم و این اب ها در زیر زمین می ماند و‬ ‫از فرونشست زمین جلوگیری خواهد شد‪ ..‬وی با بیان اینکه بر این اساس‪،‬‬ ‫پساب تصفیه شده در اختیار شهرداری تهران برای ابیاری فضای سبز و توسعه‬ ‫فضای سبز در سال های اینده قرار می گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کار اجرایی این سد‬ ‫مجازی از فردا شروع خواهد شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب اب با کیفیت برای ابیاری فضای سبز تهران مصرف می شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو افزود‪ :‬به میزان مورد نیاز پساب تصفیه شده در اختیار‬ ‫شهرداری تهران به مرور قرار می دهیم و در افق طرح ‪ ۱۴۱۰‬به جای‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون‪ ۲۵۰ ،‬میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده در اختیار‬ ‫شهرداری قرار خواهیم داد و به مرور چاه ها بسته می شود صیانت از‬ ‫منابع اب های زیرزمینی و اب اشامیدنی در مقابل جایگزین کردن روان‬ ‫اب ها‪ ،‬ابهای سطحی و پساب تصفیه شده فاضالب شهری برای ابیاری‬ ‫عرصه ها و فضاهای سبز در شهر تهران به عنوان راهکاری منطقی و عملی‬ ‫برای حفظ ذخایر ارزشمند ابهای زیرزمینی و مقابله با مخاطرات ناشی از‬ ‫کاهش بارندگی و نزوالت اسمانی در شهر تهران از اهداف این طرح است‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه دو طرف را بر اساس برنامه تنظیم شده در راستای‬ ‫نگهداشت و توسعه فضای سبز شهر تهران تا افق ‪ ۱۴۱۰‬در بخش های‬ ‫مختلف ملزم و برنامه توسعه پیشنهادی فضای سبز شهر تهران‪ ،‬منابع مصرف‬ ‫اب و تغییر منابع مصرف اب تا افق ‪ ۱۴۱۰‬را مشخص می کند که قرار است‬ ‫بر اساس این تفاهمنامه و این برنامه‪ ،‬استفاده از منابع اب زیرزمینی که‬ ‫اکنون منبع اصلی ابیاری فضای سبز است به مقدار قابل توجهی کاهش یابد‪.‬‬ ‫به این ترتیب وزارت نیرو موظف شده که مابه التفاوت اب مورد نیاز را از‬ ‫پساب تصفیه خانه ها تامین کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به منظور برنامه ریزی‪ ،‬نظارت‪،‬‬ ‫تعیین چگونگی و نحوه اجرای ماموریت های مشترک در راستای تحقق‬ ‫محورهای همکاری فی مابین‪ ،‬کمیته راهبردی تفاهمنامه با ترکیب مسئوالن‬ ‫وزارت نیرو و شهرداری تهران تشکیل می شود و همه اقدامات و همکاری های‬ ‫مشترک با مصوبه کمیته مزبور و تحت نظارت ان به اجرا در خواهد امد‪.‬‬ صفحه 6 ‫بانکهای مرکزی برای مقابله با کرونا چه کردند؟‬ ‫نرخ بهره بسیاری از کشورها به سطح صفر یا منفی رسیده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا به نقل از رویترز‪ ،‬در شرایطی که رشد اقتصادی بیشتر‬ ‫کشورها در جهان به محدوده منفی رسیده است‪ ،‬بانک های مرکزی‬ ‫برای تقویت رشد اقتصادی دست به کار شده اند‪ .‬در ادامه با بخشی‬ ‫از سیاست گذاری های این بانک ها برای کاستن از تبعات اقتصادی‬ ‫کرونا اشنا می شوید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بانک مرکزی امریکا‬ ‫نرخ بهره فعلی‪ :‬صفر تا ‪ ۰.۲۵‬درصد‬ ‫اقدامات حمایتی انجام شده‪ :‬خرید اوراق قرضه‪ -‬خرید قراردادهای‬ ‫سواپ ارزی و بدهی به ارزش تقریبا ‪ ۷۰۰‬میلیارد دالر‪ -‬پرداخت ‪۲.۳‬‬ ‫تریلیون دالر وام و اعتبار به کسب و کارها و اشخاص‬ ‫‪ -۲‬بانک مرکزی اروپا‬ ‫نرخ بهره فعلی‪ :‬منفی یک درصد‬ ‫اقدامات حمایتی انجام شده‪ :‬خرید اوراق قرضه حدود ‪ ۷۵۰‬میلیارد‬ ‫یورو‪ -‬تاسیس صندوق اقدام اضطراری کرونا با هدف حمایت از کسب‬ ‫و کارهایی که در استانه ورشکستگی هستند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بانک مرکزی انگلیس‬ ‫نرخ بهره فعلی‪ ۰.۱ :‬درصد‬ ‫اقدامات حمایتی انجام شده‪ :‬کاهش نرخ ذخیره بانکی‪ -‬خرید‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد پوند اوراق قرضه‬ ‫‪ -۴‬بانک مرکزی ژاپن‬ ‫نرخ بهره فعلی‪ :‬منفی ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫اقدامات حمایتی انجام شده‪ :‬خرید اوراق قرضه به ارزش حدود دو‬ ‫تریلیون ین‪ -‬تخصیص حدود ‪ ۲۸۰‬میلیارد دالر وام و اعتبار به دولت‬ ‫‪ -۵‬بانک مرکزی کانادا‬ ‫نرخ بهره فعلی‪ ۰.۲۵ :‬درصد‬ ‫اقدامات حمایتی انجام شده‪ :‬تعهد خرید ‪ ۵‬میلیارد دالر کانادا اوراق‬ ‫قرضه در هفته‬ ‫‪ -۶‬بانک مرکزی چین‬ ‫نرخ بهره فعلی‪ ۳.۸۵ :‬درصد‬ ‫اقدامات حمایتی انجام شده‪ :‬کاهش نرخ ذخیره بین بانکی‬ ‫‪ -۷‬بانک مرکزی استرالیا‬ ‫نرخ بهره فعلی‪ ۰.۲۵ :‬درصد‬ ‫اقدامات حمایتی انجام شده‪ :‬خرید اوراق قرضه تا سقف ‪ ۹۰‬میلیارد‬ ‫دالر استرالیا‪ -‬خرید اوراق بدهی دولتی به میزان ‪ ۱۵‬میلیارد دالر‬ ‫استرالیا‬ ‫‪ -۸‬بانک مرکزی نیوزلند‬ ‫نرخ بهره فعلی‪ ۰.۲۵ :‬درصد‬ ‫اقدامات حمایتی انجام شده‪ :‬خرید اوراق قرضه به میزان حدود ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد دالر نیوزلند‬ ‫‪ -۹‬بانک مرکزی سوئد‬ ‫نرخ بهره فعلی‪ :‬صفر درصد‬ ‫اقدامات حمایتی انجام شده‪ :‬خرید اوراق قرضه و بدهی تا سقف‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد کرون سوئد‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫گزارش‬ ‫بررسی سرانجام طرح ملی مسکن؛‬ ‫وزارت راه وشهرسازی شفاف سازی کند!‬ ‫کماکان زوایای مبهم و غیرشفافی‬ ‫در خصوص طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫وجود دارد که منجر به ایجاد شکاف‬ ‫معناداری میان فهرست ثبت نام کنندگان‬ ‫و واریزکنندگان وجه اولیه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش انا‪ ،‬پس از طی یک دوره‬ ‫بی توجهی وزارت راه وشهرسازی به حوزه‬ ‫ساخت مسکن به ویژه برای اقشار کم برخوردار‪،‬‬ ‫زمستان سال ‪ ۹۸‬ساخت مسکن در قالب‬ ‫«طرح اقدام ملی» خبرساز شد‪ .‬هدف گذاری‬ ‫این طرح در ابتدا شامل ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی بود که ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫واحد ان در شهرهای جدید و با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی‪ ۱۰۰ ،‬هزار واحد در‬ ‫بافت های فرسوده توسط شرکت بازافرینی‬ ‫شهری و ساخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد ان بر عهده‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی لحاظ شده بود‪.‬‬ ‫شواهد حاکی است‪ ،‬وزارت را هو شهرسازی‬ ‫به عنوان سیاست گذار و ناظر طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن از همان ابتدا جزئیات شفاف‬ ‫و ملموسی درباره ان مطرح نکرد و تا حد‬ ‫امکان تالش داشت‪ ،‬با اعالم خبر ساخت‬ ‫مسکن به صورت انبوه برای دهک های پایین‬ ‫جامعه‪ ،‬صرفاً مطالبه اجتماعی سامان دهی‬ ‫بازار اشفته مسکن را از دوش خود بردارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد‪ ،‬با وجود‬ ‫اظهارنظرهای محمودزاده‪ ،‬معاون مسکن و‬ ‫ساختمان و اصالنی‪ ،‬مدیرکل دفتر اقتصاد‬ ‫مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره برخی‬ ‫ویژگی های طرح اقدام ملی‪ ،‬همچنان‬ ‫زوایای مبهم و غیرشفافی در خصوص این‬ ‫طرح وجود دارد که منجر به ایجاد شکاف‬ ‫معناداری میان فهرست ثبت نام کنندگان‬ ‫و واریزکنندگان وجه اولیه شده است‪.‬‬ ‫چه تعداد از ثبت نام کنندگان واریز‬ ‫وجه کرده اند؟‬ ‫پس از اعالم وزارت راه وشهرسازی مبنی بر‬ ‫اغاز نام نویسی از متقاضیان طرح اقدام ملی‪،‬‬ ‫جمعیتی در حدود یک میلیون و‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفر اقدام به ثبت نام مسکن ملی کردند که‬ ‫از این تعداد پس از انجام فرایندهای پاالیشی‬ ‫در نهایت ‪ ۵۳۰‬هزار نفر از سوی وزارت‬ ‫راه وشهرسازی ب ه عنوان متقاضیان واجد‬ ‫شرایط به ادارات راه وشهرسازی استان ها به‬ ‫منظور دریافت تاییدیه نهایی معرفی شدند‪.‬‬ ‫این افراد پس از تایید ادارات استانی‬ ‫به بانک معرفی شده و به انها اعالم شد‬ ‫که برای افتتاح حساب و واریز اورده اولیه‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تومانی‪ ،‬به بانک مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که میانگین رقم‬ ‫واریزی از سوی حدود ‪ ۱۶‬هزار واریز‬ ‫کننده‪ ،‬تنها ‪ ۱۶‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که برخی از متقاضیان‬ ‫خبر داده اند‪ ،‬از ان ها درخواست واریز وجه‬ ‫اولیه بیش از ‪ ۴۰‬میلیون تومان شده است!‬ ‫خط اعتباری برای طرح اقدام ملی در‬ ‫کار نیست!‬ ‫یکی از ابهامات طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫از روزهای اغازین مشخص نبودن چگونگی‬ ‫تامین منابع مالی پروژه بود که باعث شد اکثر‬ ‫متقاضیان مسکن (که جزو اقشار کم درامد و‬ ‫ضعیف جامعه هستند) به امید خانه دار شدن‬ ‫به رغم تمکن پایین مالی و ناتوانی در پرداخت‬ ‫هزینه های ساخت مسکن در ان ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫در این خصوص‪ ،‬محمودزاده معاون‬ ‫مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی‬ ‫اخیرا ً در اظهاراتی درباره نحوه تامین مالی‬ ‫پروژه اقدام ملی مسکن اظهار داشته‪« :‬فارغ‬ ‫از تسهیالتی که دولت برای متقاضیان‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته‪ ،‬کلیه‬ ‫هزینه های ساخت این واحدهای مسکونی از‬ ‫محل اورده متقاضیان تامین خواهد شد و‬ صفحه 8 ‫خط اعتباری ویژه ای برای تامین هزینه های‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن‪ ،‬لحاظ نشده است‪».‬‬ ‫این گونه اطالع رسانی ها از سوی مسئوالن‬ ‫وزارت راه‪ ،‬فارغ از اینکه دیرهنگام و احیاناً‬ ‫در پاسخ به شبهات مطرح شده از سوی‬ ‫متقاضیان است‪ ،‬نشان از بی توجهی متولیان‬ ‫امر نسبت به جلب اعتماد متقاضیان طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن با شفاف سازی طرح‬ ‫مذکور از ابتدای کلید زدن پروژه است‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد متقاضیان طرح اقدام ملی‬ ‫در لیست تماشاچیان‬ ‫براوردها در خصوص میزان واریز وجه اولیه‬ ‫از سوی متقاضیان مسکن ملی نشان می دهد‪،‬‬ ‫تاکنون تنها حدود ‪ ۵‬درصد از متقاضیان‬ ‫واجد شرایط و تایید شده برای قطعی کردن‬ ‫مشارکتشان در طرح اقدام ملی‪ ،‬اقدام به واریز‬ ‫وجه کرده اند‪ .‬وزیر راه وشهرسازی در اظهاراتی‬ ‫تالش کرده این کاهش مشارکت به نسبت‬ ‫ثبت نام اولیه را ناشی از زمزم ه سایر طرح های‬ ‫ساخت مسکن و جذابیت ان ها بداند‪.‬‬ ‫به باور محمد اسالمی‪ ،‬وزیر راه وشهرسازی‬ ‫باید به متقاضیان فرصت داده شود‪ ،‬چرا که‬ ‫با توجه به اوضاع اقتصادی کشور‪ ،‬غالب مردم‬ ‫نقدینگی خود را کاهش داده اند‪ .‬با این حال‬ ‫وی استقبال از طرح مسکن ملی را به دلیل‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان واریزی شهروندان‪ ،‬خوب‬ ‫توصیف می کند‪ .‬البته این میزان از اورده‬ ‫به نسبت با فرض واجد شرایط شناخته‬ ‫شدن ‪ ۸۸۰‬هزار متقاضی‪ ،‬بسیار ناچیز‬ ‫است و وزیر راه نیز هیچ اشاره ای به ابهامات‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن و ضرورت جلب‬ ‫اعتماد متقاضیان با رفع این ابهامات نکرد‪.‬‬ ‫وزارت راه وشهرسازی اعتماد مردم را‬ ‫جلب نکرده است‬ ‫با جمع بندی مطالب فوق می توان به‬ ‫دو علت در واکاوی استقبال کم متقاضیان‬ ‫رسید‪ .‬نخست اینکه احیاناً برخی از متقاضیان‬ ‫کم برخورداری که اقدام به واریز وجه‬ ‫نکرده اند‪ ،‬توانایی تامین وجه اولیه طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن را هم ندارند و از این رو‪،‬‬ ‫مشارکت این گروه با توجه به افزایش‬ ‫هزینه های پروژه در ادامه عملیات عمرانی‪ ،‬از‬ ‫همین ابتدای امر نیازمند چاره اندیشی است‪.‬‬ ‫عامل دوم و مهم تر اینکه اعتماد عموم مردم‬ ‫به طرح اقدام ملی مسکن و وعده های مسئوالن‬ ‫وزارت راه وشهرسازی هنوز جلب نشده است‬ ‫به این معنا که همچنان نسبت به ابعاد‬ ‫مختلف طرح اقدام ملی مسکن سواالت‬ ‫و ابهاماتی در ذهن متقاضیان وجود دارد‬ ‫که منجر به شکل گیری تعامل محتاطانه‬ ‫با وزارت راه وشهرسازی شده است‪.‬‬ ‫براساس انچه مطرح شد‪ ،‬با توجه به‬ ‫شباهت های این طرح به پروژه مسکن مهر‪،‬‬ ‫نگرانی هایی از جنس تکرار اشتباهات مسکن‬ ‫مهر در طرح مسکن ملی به ویژه در حوزه‬ ‫عمل به تعهدات برای متقاضیان وجود دارد‪.‬‬ ‫گواه این ادعا‪ ،‬گذران سال پایانی عمر دولت‬ ‫دوازدهم و پیگیری بخش عمد ه‪‎‬ای از تعهدات‬ ‫اقدام ملی مسکن از دولت اتی خواهد بود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬شفاف سازی وزارت راه وشهرسازی‬ ‫درباره نحوه انتخاب پیمانکاران‪ ،‬استانداردهای‬ ‫فنی لحاظ شده برای سازه ها‪ ،‬کیفیت مصالح‬ ‫ساختمانی و نحوه نظارت برای ُحسن انجام‬ ‫پروژه ها از سوی مسئوالن وزارت راه (فارغ‬ ‫از روی کار بودن هر دولتی) به کمک اخذ‬ ‫ضمانت های اجرایی از انبوه سازان می تواند‬ ‫تا حد قابل توجهی اعتماد متقاضیان را‬ ‫جلب کرده و اقدام ملی را رونق ببخشد‬ ‫جمعیت شهرهای جدید امسال از ‪ ۱.۱‬میلیون نفر می گذرد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم‬ ‫اکنون جمعیت شهرهای جدید یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۴‬هزار نفر است گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫سرانه های خدماتی و تکمیل واحدهای مسکونی‪،‬‬ ‫جمعیت شهرهای جدید در پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫حبیب اهلل طاهرخانی در گفتگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۱‬شهر جدید در مرحله‬ ‫سکونت و مطالعات قرار دارند که دو شهر تیس‬ ‫و ایوانکی به تازگی مصوب شده است‪ .‬جمعیت‬ ‫‪ ۲۰‬شهر جدید دارای سکنه تا پایان سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بالغ بر یک میلیون و ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۳۹۵‬نفر بوده‬ ‫که بر اساس مطالعات در پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر گذر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬در بین‬ ‫شهرهای جدید‪ ،‬پرند با ‪ ۱۵۹‬هزار و ‪ ۳۵۰‬نفر‬ ‫بیشترین جمعیت را دارد و پس از ان شهر‬ ‫جدید اندیشه با ‪ ۱۳۱‬هزار و ‪ ۳۹۴‬نفر و شهر‬ ‫جدید صدرا با ‪ ۱۲۲‬هزار و ‪ ۲۲۶‬نفر قرار دارند‪.‬‬ ‫طاهرخانی با بیان اینکه سال گذشته پرند‬ ‫باالترین نرخ رشد جمعیت را در شهرهای جدید‬ ‫داشته است خاطر نشان کرد‪ :‬در بین شهرهای‬ ‫جدید طی سال ‪ ۱۳۹۸‬بیشترین افزایش جمعیت‬ ‫در شهر جدید پرند با ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۳۲۵‬نفر‪،‬‬ ‫بهارستان با ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۴۰‬نفر و صدرا با ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۴‬نفر ایجاد شده است و شهر جدید‬ ‫پردیس با ‪ ۱۰‬هزار نفر جمعیت اضافه شده رتبه‬ ‫چهارم را دارد‪ .‬جمعیت پردیس نیز تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بالغ بر ‪ ۱۰۶‬هزار و ‪ ۴۳۳‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی یاداور شد‪ :‬بین‬ ‫سال های ‪ ۱۳۷۵‬تا ‪ ۱۳۹۸‬میانگین اسکان‬ ‫جمعیت ساالنه در شهرهای جدید ‪ ۴۲‬هزار و‬ ‫‪ ۴۴۸‬نفر و این در حالی است که افزایش جمعیت‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۸‬بالغ بر ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۷۵۵‬نفر بوده‬ ‫که نشان می دهد سرعت رشد سکونت در‬ ‫شهرهای جدید به بیش از دو برابر در مقایسه با‬ ‫گذشته رسیده است‪ .‬در این خصوص افزایش دو‬ ‫برابری درامدهای شرکت عمران نسبت به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در رشد زیرساختها‪ ،‬افزایش سرانه های‬ ‫خدمات و تکمیل واحدها در شهرهای جدید‬ ‫موثر بوده که به جذابیت سکونت انجامیده اس‬ ‫به گفته طاهرخانی‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬تعداد‬ ‫‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۸۶۵‬واحد مسکن مهر در شهرهای‬ ‫جدید تحویل متقاضیان شد و شاهد اغاز‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۹۷۷‬واحد مسکونی‬ ‫در قالب برنامه اقدام ملی مسکن بودیم‪ .‬از تیر‬ ‫ماه امسال نیز ساخت ‪ ۵۰‬هزار واحد اغاز شده‬ ‫و به طور کلی احداث ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در شهرهای جدید در قالب طرح ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحدی اقدام ملی مسکن را در برنامه داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شروع نسل دوم شهرهای جدید‬ ‫با تغییر تمرکز از سکونت به سایر کارکردها از‬ ‫مهم ترین برنامه های عملیاتی مجموعه شهرهای‬ ‫جدید در سال ‪ ۱۳۹۹‬است‪ .‬در همین راستا‬ ‫ادامه عملیات اجرایی شهرهای جدید تیس‪،‬‬ ‫ایوانکی و سیراف و پیگیری شروع عملیات‬ ‫اجرایی شهرهای جدید تابناک و خوارزمی در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هفت شهر جدید در دست مطالعه‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید‬ ‫بیان کرد‪ :‬تصویب طرح های مطالعاتی شهرهای‬ ‫جدید مکران‪ ،‬سمنگان‪ ،‬سنندج‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫حوراء‪ ،‬پارس‪ ،‬کوشک و ‪ ...‬از اولویت های‬ ‫شرکت عمران شهرهای جدید در این محور‬ ‫عملیاتی است‪ .‬در کنار ایجاد شهرهای جدید‬ ‫نسل دوم‪ ،‬اتمام فرایندهای تصویب شهرک ها‬ ‫در مراجع استانی و ملی و اغاز عملیات احداث‬ ‫ان ها در چارچوب مصوبه ها و بخش نامه های‬ ‫مالک عمل در سال ‪ ۱۳۹۹‬پیگیری خواهد بود‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫مقاله‬ ‫جای پارک مدیرعامل‬ ‫یوسف خاکیان‬ ‫یادش بخیر در گذشته های بسیار‬ ‫دور یا نه‪ ،‬بهتر بگویم در گذشته های‬ ‫دور‪ ،‬وقتی اتفاقی می افتاد که برایمان‬ ‫خوشایند بود‪ ،‬نمی دانستیم که قرار است‬ ‫که چند سال دیگر از عبارت مرکب «یادش‬ ‫بخیر» استفاده کنیم و با به خاطر اوردن‬ ‫ان اتفاقات اه از نهادمان براید که چرا‬ ‫دیگر ان روزگاران را نداریم و نمیتوانیم‬ ‫طعم زندگی راحت را بچشیم‪ .‬اما امروز‬ ‫انگار اوضاع بسیار وخیم تر شده است چرا‬ ‫که باید به یاد خاطرات خوبی که نه در‬ ‫گذشته های بسیار دور و نه در گذشته های‬ ‫دور و نه حتی گذشته های نزدیک‪ ،‬بلکه‬ ‫همین ماه پیش و شاید حتی همین هفته‬ ‫پیش و چه بسا که همین دیروز برایمان‬ ‫رقم خورده و می خورد باید اه از نهادمان‬ ‫براِید که چرا دیگر ان روزگاران را نداریم و‬ ‫نمی توانیم طعم زندگی راحت را بچشیم‪.‬‬ ‫اما واقعا مگر چقدر زمان از ماه پیش‪،‬‬ ‫هفته پیش و حتی روز پیش گذشته که‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫در طول این مدت شرایط بدتر شده است؟‬ ‫اصال چرا باید شرایط بدتر شود؟ گیریم که به‬ ‫خاطر تحریم ها و ویروس کرونا و چه و چه و‬ ‫چه قیمت اجناس باال رفته‪ ،‬خانه گران شده‪،‬‬ ‫ودیعه و اجاره خانه برای مستاجران زیاد‬ ‫شده‪ ،‬قیمت طال و سکه و دالر سر به فلک‬ ‫کشیده‪ ،‬پراید شده صد میلیون تومان‪ ،‬بورس‬ ‫سرمایه جوانان بینوا را که به امید گشایشی‬ ‫در کار و زندگی شان در ان سرمایه گذاری‬ ‫کردند‪ ،‬سوزانده و هزاران هزار اتاق دیگر‪.‬‬ ‫گیریم که تمام این مسائل دالیل موجه و‬ ‫غیر قابل اجتنابی دارند اما ایا واقعا خودمان‬ ‫هم از انسانیت دور شده ایم؟ انصاف را از یاد‬ ‫برده ایم؟ رعایت حق و حقوق یکدیگر را رها‬ ‫کرده ایم و تنها چسبیده ایم به منیت خودمان‬ ‫و اینکه فقط من حق دارم و بقیه هیچ حقی‬ ‫ندارند؟ این چه استدالل عجیب و غریبی‬ ‫ست که بسیاری از ما مردم سرزمین ایران‬ ‫از مسئول تا مردم عادی گرفته گرفتارش‬ ‫شده ایم و فراموشمان شده اصالت ها را؟‬ ‫مگر چقدر از دیروزهایی که خوب بودند‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫و خوش بودند و یادش بخیر الزم گذشته که‬ ‫امروز به چنین وضعیتی گرفتار امده ایم؟ ما‬ ‫در کجای قاره پهناور انسانیت قرار داریم که‬ ‫اینگونه به تاراج مهر محبت و صفا و صمیمیت‬ ‫می پردازیم و هیچ اعتنا نمی کنیم به اینکه‬ ‫خدا نظاره گرمان است؟ شاید بگویید تو چه‬ ‫مرگت شده که چنین غضبناک شده ای؟‬ ‫اجازه دهید‪ ،‬عرض می کنم‪.‬‬ ‫چند روز پیش برای خرید بخشی از‬ ‫مایحتاج خانه (گفتم بخشی‪ ،‬چون واقعا پولم‬ ‫برای خرید همه مایحتاج نمی رسید) به یکی‬ ‫از هایپراستارهای نزدیک خانه (بخوانید شهر‬ ‫فرش چهارراه لشگر) رفتم تا خریدم را انجام‬ ‫دهم‪ .‬البد پیش خودتان فکر می کنید که‬ ‫چقدر پولدارم که از هایپراستار خرید می‬ ‫کنم‪ ،‬اما باید بگویم سخت در اشتباهید‪،‬‬ ‫به انجا رفتم تا به خیال خودم از تخفیف‬ ‫هایی که برای برخی از اجناس می گذارند‬ ‫استفاده کنم تا حداقل به اندازه چند تومانی‬ ‫هم که شده پولی ته جیبم بماند‪ ،‬به هر روی‬ ‫با ماشین پالک ویلچیری ام داخل پارکینگ‬ صفحه 10 ‫هایپراستار شدم‪ ،‬پیشترها (همین چند ماه‬ ‫پیش) به انجا رفته بودم و خوب می دانستم‬ ‫که این فروشگاه بزرگ برای همه قشرهای‬ ‫جامعه (خصوصا معلوالن) ارزش و احترام‬ ‫خاصی قائل است‪ ،‬نشان به ان نشان که در‬ ‫اولین طبقه پارکینگش‪ ،‬درست چسبیده‬ ‫به دری که نزدیکترین مکان به پله برقی و‬ ‫اسانسور بود چند جایگاه ویژه پارک معلوالن‬ ‫قرار داشت که کسانی که مشکل جسمی‬ ‫دارند به راحتی بتوانند خودروی شخصی‬ ‫شان را در ان مکان پارک کنند تا بتوانند‬ ‫بدون اینکه به زحمت بیفتند از پله برقی‬ ‫یا اسانسور استفاده کنند‪ .‬با این خیال وارد‬ ‫پارکینگ طبقه اول شدم و به سمت محلی‬ ‫که جایگاه ویژه خودروی معلوالن بود‪ ،‬ادامه‬ ‫مسیر دادم‪ .‬اما هنگامی که به محل مورد نظر‬ ‫رسیدم دیدم که جلوی تمام ان جایگاه ها‬ ‫زنجیر بلندباالیی کشیده اند و روی دیوار هر‬ ‫کدام از ان پارکینگ ها تابلویی نصب کرده اند‬ ‫که رویش نوشته ‪« :‬جای پارک مدیرعامل»‬ ‫قصه تمام شد‪ ،‬من نتوانستم در هیچکدام‬ ‫از ان جایگاه ها ماشینم را پارک کنم‪ ،‬جای‬ ‫دیگری هم نمی توانستم بروم چون از محل‬ ‫پله برقی و اسانسور دور می شدم و برایم‬ ‫رفت و امد سخت بود‪ ،‬همانجا ایستادم‬ ‫نزدیک بیست دقیقه در همان مکان ایستادم‪،‬‬ ‫جلوی مکانی که قبال متعلق به پارک معلوالن‬ ‫بود و حاال شده بود جای پارک مدیرعامل‪،‬‬ ‫ماشینم را خاموش کردم و منتظر ماندم‬ ‫بلکه یک نگهبانی بیاید تا به من بگوید چه‬ ‫باید بکنم‪ ،‬اما متاسفانه هیچکس در انجا‬ ‫نبود‪ ،‬نه نگهبانی‪ ،‬نه اطالعاتی و نه هیچ‬ ‫کس دیگری‪ .‬یادم امد که دفعه قبل که‬ ‫به انجا رفتم اوضاع خیلی فرق می کرد‪،‬‬ ‫دریافت پول پارکینگ بود (یادش بخیر‪ ،‬یک‬ ‫زمانی در همین هایپراستار پول پارکینگ‬ ‫نمی گرفتند) کارت تردد در پارکینگ را از‬ ‫من گرفت و گفت‪« :‬سه هزار تومان‪ ».‬در‬ ‫حالیکه هر دویمان ماسک داشتیم و طبیعتا‬ ‫نمی توانستیم چهره یکدیگر را ببینیم‪ ،‬یک‬ ‫اسکناس پنج هزار تومانی‪ ،‬از همان پولهایی‬ ‫که قرار بود بخشی از مایحتاج خانه را به‬ ‫صورت تخفیفی بخرم به سمت او دراز کردم‬ ‫و گفتم‪« :‬ببخشید من می تونم یه انتقادی‬ ‫بکنم از شما؟ البته از شما که نه‪ ،‬از کسانی‬ ‫که شما براشون کار می کنید؟» همانطور‬ ‫که کارش را انجام می داد‪ ،‬گفت‪« :‬بفرما؟»‬ ‫جریان را برایش گفتم و بعد از او پرسیدم‪:‬‬ ‫«مگه یه مدیرعامل چند تا ماشین داره که‬ ‫اینهمه جای پارکینگ می خواد؟ اصال مگه یه‬ ‫مدیرعامل چند تا جای پارک می خواد؟ اصال‬ ‫گیرم که بخواد‪ ،‬چرا جای پارکینگ معلوالن‬ ‫برای مدیر عامل در نظر گرفتن؟ بر فرض که‬ ‫در نظر گرفتن و جای پارک معلوالن رو به اون‬ ‫دادن؟ چرا جای دیگه ای رو برای معلوالن در‬ ‫نظر نگرفتن؟» همینطور داشتم سوال می‬ ‫کردم که یک دفعه صدای او را شنیدم که در‬ ‫حالیکه ابرو باال می انداخت‪ ،‬گفت‪« :‬باالخره‬ ‫مدیرعامل توقع داره اقا‪ ،‬شما جا پارک پیدا‬ ‫نکردی تو اون پارکینگ دراندردشت؟ مگه‬ ‫میشه؟» گفتم‪« :‬جا پیدا کردم منتها ته اون‬ ‫پارکینگ دراندرشت نه نزدیک پله برقی‪،‬‬ ‫من اگه ته پارکینگ ماشینم رو پارک می‬ ‫کردم‪ ،‬با این وضعیت جسمی پدرم در می‬ ‫اومد تا برسم به پله برقی و اسانسور‪ ،‬تازه‬ ‫مسیر رفتم بود‪ ،‬در نظر داشته باشید که‬ ‫باید همین مسیر رو از دم پله برقی تا پیش‬ ‫ماشینم برمی گشتم‪ ،‬اونم با دست پر‪».‬‬ ‫او در جواب حرف من تنها یک جمله کوتاه‬ ‫گفت و با همان یک جمله کوتاه دهان مرا‬ ‫بست‪ ،‬به صورتی که بدون هیچ حرفی بقیه‬ ‫پولم را گرفتم و از محوطه پشت هایپراستار‬ ‫خارج شدم‪ .‬ان جمله این بود‪« :‬برادر من‬ ‫یادت نره اینجا ایرانه‪ ،‬از این اتفاقا زیاد می‬ ‫افته‪ ،‬یکیش هم مورد شما» سکوت کردم‪،‬‬ ‫برای اینکه دیدم راست می گوید‪ .‬اینجا‬ ‫ایران است جایی که اتفاقاتش عجیب و‬ ‫غریبند و مثل هیچ کجای دنیا نیستند‪ .‬مثال‬ ‫یکی از میان هزاران اینکه مدیرعامل توقع‬ ‫دارد یا به عبارت بهتر حق دارد که برای‬ ‫یک ماشین سه جای پارک که برای قشر‬ ‫معلوالن در نظر گرفته شده را برای به نام‬ ‫خودش بزند یا برای خودش بردارد و حتی‬ ‫ماشینی هم در انجا نگذارد‪ .‬باالخره اینجا‬ ‫ایران است‪ ،‬از این اتفاقات زیاد می افتد‪.‬‬ ‫تا یادم نرفته بنویسم در ابتدای این‬ ‫مقاله از یادش بخیرهایی گفتم که خاطرات‬ ‫شیرینششان در گذشته برایمان رخ داده و‬ ‫امروز دلمان از یاداوری شان شاد می شود‪،‬‬ ‫حاال در انتهای این نوشته اندوهی غریب بیخ‬ ‫گلویم را می فشارد که فردا چگونه می توانیم با‬ ‫یاداوری تلخ امروز دلمان را شاد کنیم؟ اهلل اعلم‪.‬‬ ‫واقعا جای «یادش بخیر» داشت‪ .‬ان هنگام‬ ‫نگهبان بینوا تا ماشین مرا از دور دید دوید‬ ‫و زنجیر پالستیکی که جلوی جایگاه ویژه‬ ‫معلولین بود برداشت و با دست به من اشاره‬ ‫کرد که ماشینت را اینجا پارک کن‪ .‬اما این‬ ‫دفعه در تمام مدتی که انجا بودم‪ ،‬هیچکس‬ ‫به من هیچ اعتنایی نکرد‪ ،‬مانده بودم حیران‪،‬‬ ‫چه باید می کردم‪ ،‬حتی هیچکس نیامد‬ ‫معترض شود که چرا جلوی راه ایستاده ای؟‬ ‫پس از حدود ‪ 20‬دقیقه دست از پا درازتر‬ ‫ماشینم را روشن کردم و راه خروج را در پیش‬ ‫گرفتم‪ ،‬دم درب خروجی شخصی که مسئول‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫مقاله‬ ‫ارزیابی بام های سبز ( ‪ )roof garden‬به عنوان نمونه ای از فضای سبز شهری‬ ‫تاثیرگذاری بام سبز در کاهش دما نقش‬ ‫بسزائی دارد و همچنین با ممانعت از تابش اشعه‬ ‫های خورشیدی در خنک سازی فضا بسیارموثر‬ ‫است این خنک سازی با کاهش نوسانات گرمائی‬ ‫بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش‬ ‫ظرفیت گرمائی بام صورت می گیرد که فضای‬ ‫زیر بام را در تابستان خنک نگه داشته و میزان‬ ‫گرمایش را در طی زمستان افزایش می دهدیکی‬ ‫از مهمترین راهکارهایی که برای کاهش مصرف‬ ‫انرژی در شهرهای کالن پیشنهاد می شود‬ ‫احداث باغ بام است باغ بام یا بام سبز چنانچه‬ ‫درست طراحی واجرا شود می تواند به کاهش‬ ‫مصرف انرژی کمک چشمگیری کند‪ ،‬در یک‬ ‫تحقیق مزایای بام سبز مورد ارزیابی قرار گرفته‬ ‫و برای اثبات فرضیه چگونگی کاهش انتقال‬ ‫انرژی در بام سبز به این نتیجه رسیدند که سه‬ ‫نمونه بام معمولی ‪ ،‬بام سبز معمولی ‪،‬بام سبز‬ ‫با الیه فایبر گالس انالیز شده وانتقال حرارت‬ ‫انها مورد مقایسه تطبیقی قرارگرفت و معلوم‬ ‫شد که بام سبز نسبت به بام معمولی ‪ 50‬درصد‬ ‫انتقال حرارت کمتری دارد و بام سبز با الیه‬ ‫فایبر گالس نسبت به بام سبز ‪ 40‬درصد بهینه‬ ‫سازی شده است ‪ ،‬الزم به ذکر است انتخاب‬ ‫درست زیر ساخت و زهکشی‪ ،‬وزن مصالح به‬ ‫کار رفته درساخت ‪ ،‬بررسی شیب بام و طراحی‬ ‫نقشه روف گاردن از مواردی است که کارشناس‬ ‫باید با استفاده از تجربه و دانش فنی خود تحت‬ ‫عوامل اب و هوائی طبیعی و فرهنگ شهری‬ ‫به بهترین شکل ممکن پیاده سازی کند ازدیگر‬ ‫مزایای بام سبز افزایش طول عمر ساختمان‬ ‫و بهای ساختمان ‪ ،‬جذب االینده هوا توسط‬ ‫خاک و تولید هوای سالم ‪ ،‬ایجاد فضای مفید در‬ ‫ساختمان بدون پرداخت عوارض بنا به شهرداری‬ ‫و ‪ ....‬می باشد یکی از طرحهای بسیار کاربردی و‬ ‫مقرون به صرفه در روف گاردن طراحی و اجرای‬ ‫فالورباکس می باشد‪ ،‬این نوع فالورباکس ها در‬ ‫هر نوع طرحی قابل اجرا می باشند واز جنس بتن‬ ‫ساخته وبا رنگ های مخصوص رنگ می شوند ‪.‬‬ ‫برای محوطه سازی یا روف گاردن استفاده از این‬ ‫سبک باکس ها به دلیل امکان ایجاد طرح های‬ ‫مدرن وزیبا رایج شده است باکسها بسیار شکیل‬ ‫وزیبا بوده و دربرابر شرایط نامناسب از استحکام‬ ‫بسیار باالئی برخوردار می باشند فالورباکس ها‬ ‫یا همان گل جاء در زمینه های متفاوت دارای‬ ‫کاربرد هستند انواع باکس ها شامل ‪ :‬طراحی‬ ‫با سنگ که بیشتر جنبه سنتی داشته و بعلت‬ ‫تراوش کم سنگ باید مسیر خروج فاضالبش‬ ‫کامل کار کند ‪ ،‬فالور باکس های سفالی که‬ ‫بعلت تراوش بسیار زیاد می تواند مستعد تولید‬ ‫‪12‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫امراض در منافذ خود باشد باکس های چوبی که‬ ‫گلدانهایی از این جنس حتما نیاز به یک ظرف‬ ‫ضد رطوبت داخلی دارند که متداولترین انها ساج‬ ‫برمه ای ‪ ،‬ایروکو و بلوط است ‪ .‬باکس های بتنی‬ ‫که در قالب سنتی و با ایجاد طرحهای بسیار زیبا‬ ‫طراحی و ساخته می شود که علیرغم اینکه از بتن‬ ‫ساخته می شوند ولی به دلیل کاربرد توری در‬ ‫شاسی انان دارای وزن چندانی نیستند در روش‬ ‫های صنعتی و نیمه صنعتی باکس های بتنی‬ ‫به صورت سری تولید می گردند که دارای وزن‬ ‫سنگینی بوده اما باکس های فایبر گالس سبک‬ ‫تر و مقاومت کمتر و دوام چندانی در شرایط‬ ‫محیطی ندارد ولی نوع بتنی در معرض اب و‬ ‫باران قرار گرفته و دوام و بقای ان بیشتر می شود‬ ‫نتیجه‪ :‬سایه اندازی و خنک سازی تبخیری‬ ‫گیاهان و همچنین الیه های سقف به عنوان‬ ‫عایق تاثیر موثری در کاهش انتقال حرارت دارند ‪.‬‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫اشنائی‬ ‫موضوع‪:‬‬ ‫و افات مربوط به گیاه سانسوریا‬ ‫سانسوریا ( ‪ ) sansevieria‬یکی از گیاهان‬ ‫بومی افریقا ‪ ،‬ماداگاسکار وجنوب اسیا می باشد‬ ‫از خانواده سوسنیان یا لیلیاسه می باشد‪.‬این‬ ‫گیاه جزو گیاهان کم توقع و مقاوم می باشداین‬ ‫گیاه سمومی مانند فرمالدئید‪،‬زایلن و تولوئن را از‬ ‫محیط جذب می کند و باعث بهبودکیفیت هوای‬ ‫اطراف می شود و با افزایش اکسیژن فضا به خواب‬ ‫بهتر کمک می کند ‪ ،‬خاک مناسب لیمونی بوده‪.،‬‬ ‫شناخت و درمان بیماریهای مربوط به‬ ‫سانسوریا‬ ‫‪-1‬برگها رنگ پریده شده و نقوش خودرا‬ ‫ازدست داده اند‪ :‬نور کافی نیست و یا گیاه‬ ‫احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد‪،‬گلدان را به‬ ‫محل روشن تری با نور غیرمستقیم منتقل‬ ‫کرده ویا کمبود عناصر خاک گلدان رابا تغذیه‬ ‫مصنوعی هرسه هفته یکبار جبران کنید‪.‬‬ ‫‪-2‬زخمهای قهوه ای روی برگها نمایان شده‬ ‫است‪ :‬ابیاری بیش از اندازه بوده است اجازه دهید‬ ‫سطح خاک گلدان در فاصله بین دو ابیاری خشک‬ ‫و سپس ابیاری کنید زهکش را بازدید فرمایید‬ ‫‪-3‬برگها قهوهای گشته وخشک می‬ ‫شوند‪ :‬گیاه تشنه وهوا گرم است‪ ،‬گلدان‬ ‫را ابیاری و به محل خنک منتقل کنید‪.‬‬ ‫‪-4‬برگها بدشکل و حاشیه ان جویده شده است‪:‬‬ ‫هر دو هفته یکبار با سم حشره کش سمپاشی کنید‪.‬‬ ‫‪-5‬برگهای جدید نرم و ابکی هستند و‬ ‫می افتند‪ :‬تغذیه بیش از اندازه است ‪ ،‬تغذیه‬ ‫مصنوعی را متوقف کنید تا برگها سفت‬ ‫گردند ‪ ،‬با نصف میزان توصیه شده کافی‬ ‫است ‪ ،‬در پاییز وزمستان تغذیه الزم نیست‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫‪-6‬زخمهای پنبه ای شکل سفید‬ ‫رنگ روی برگها ظاهر شده اند‪:‬‬ ‫حشره افت عامل ان است با پنبه اغشته‬ ‫به محلول سم لکه ها راخیس ویا دو هفته‬ ‫یکبار با سم حشره کش نفوذی گیاه را‬ ‫سمپاشی کنید تا عالیم برطرف گردند‪.‬‬ ‫‪-7‬حاشیه برگها دارای لکه های قهو های‬ ‫و خشک شده است ‪ :‬برگهای گیاه با شیشه‬ ‫گرم در ارتباط است ان را جا به جا کنید‪.‬‬ ‫‪-8‬نقاط قهوه ای زنگ مانند روی برگها مشاهده‬ ‫می گردند ‪ :‬از مواد براق کننده شیمیائی استفاده‬ ‫نکنید برگها را با پارچه یا اسفنج تمیز کنید‪.‬‬ ‫‪-9‬برگها سیاه رنگ شده و ابکی هستند‪:‬‬ ‫یخ زدگی عامل ان است‪ ،‬در شبهای سرد‬ ‫گیاه را نزدیک شیشه قرار ندهیدگلدان‬ ‫را به محل گرمتری منتقل کنید‪/.‬‬ ‫‪ -10‬برگها از قاعده می پوسند‪ :‬خاک‬ ‫باتالقی شده است ‪ ،‬اب زیر گلدانی را خارج کرده‬ ‫و اجازه دهید خاک سطح گلدان در فاصله بین‬ ‫دو ابیاری خشک شود‪ ،‬ابیاری بعدی را با میزان‬ ‫کمتری انجام دهید‪ ،‬زهکش را بازدید کنید‪.‬‬ ‫طرز تهیه قلمه برگ ‪:‬‬ ‫سانتیمتری‬ ‫‪2/5‬‬ ‫قطعات‬ ‫الف‪:‬‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫برش‬ ‫سالم‬ ‫برگهای‬ ‫از‬ ‫ب‪ :‬قطعات را تا نصف ان در‬ ‫خزانه شنی تهیه شده فرو کنید‪.‬‬ ‫ج‪ :‬خزانه را ابیاری نموده و جهت تامین رطوبت‬ ‫با پالستیک بپوشانید‪:‬پس از ظهور ‪ 2-3‬برگ از هر‬ ‫کدام از قطعات درون گلدانهای کوچک کاشت کنید‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که ریشه گیاه تمایل به‬ ‫درهم رفتن و پیچیدن دارد ‪/‬همیشه اندازه‬ ‫گلدان را متناسب با حجم ریشه انتخاب وهر‬ ‫گیاه را در گلدان مناسب خود کاشت کنید‪.‬‬ ‫ساراخادمیان‬ صفحه 12 ‫داستان کوتاه‬ ‫بی پناه‬ ‫وقتی دیدمش مشخص بود از راه دور امده‪ .‬سالم داد ومن اورا دعوت کردم‬ ‫پشت (اسلیت) بنشیند‪ .‬کنارش روی صندلی نشستم وبه معاینه چشمش‬ ‫مشغول شدم‪ .‬تشخیص دادم دید چشمش خیلی ضعیف شده‪ ،‬درحدی که‬ ‫قادر نیست نور را حس کند‪ .‬چشم پسرک به اب مروارید پیشرفته مبتال‬ ‫شده بود‪ .‬ازش سوال پرسیدم‪ :‬چند سالته و چه مدت چشمت اسیب دیده؟‬ ‫گفت‪ ۱۶ :‬سالمه‪ .‬از بچگی دیابت دارم‪ .‬االن چند ماهه نمی تونم ببینم‬ ‫و زد زیر گریه‪...‬‬ ‫رو به همراهش که مرد میانسالی بود کردم و پرسیدم‪:‬‬ ‫چرا اینقدر دیر‪..‬؟ مرد ازخجالت سرش را به زیر انداخت و پاسخ داد‪ :‬یعنی‬ ‫دیگه نمیشه کاری براش انجام بدین؟‬ ‫با شهامت گفتم‪ :‬عملش می کنم‪ .‬اما اینکه چقدرعمل با موفقیت انجام‬ ‫بشه بستگی به وضعیت شبکیه داره‪ .‬اما اگر زودتر اورده بودینش شانس‬ ‫بیشتری داشت‪.‬‬ ‫نگاهی مملو از غم و اندوه به پسرک انداخت‪ .‬بعد نگاهش به سربرگ‬ ‫پذیرشی که داشتم برایش تکمیل میکردم متمرکز شد وبرق خوشحالی‬ ‫روی چهره اش رادیدم‪ .‬متوجه سوالی که درذهنش بود شدم‪.‬‬ ‫گفتم‪ :‬پذیرش رو برای بیمارستان دولتی نوشتم‪ .‬هزینه زیادی نداره‪.‬‬ ‫نگران نباش‪ .‬برق خوشحالی درچهره اش نمایان شد‪ .‬احساس کردم دنیا را‬ ‫باتمام زشتی ها وزیباییهایش باو داده اند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬خدا خیرتون بده‪ .‬خدا سایه شما انسانهای شریف را از سرامثال‬ ‫ما کم نکنه‪.‬‬ ‫گفتم‪ :‬عمل سخت وپر خطریست که بایدخودش وولی او رضایتنامه‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫مرد گفت‪ :‬اوغیر ازمن فعال کسی را ندارد‪.‬‬ ‫خواستم بپرسم نسبت شمابا ایشان چیست؟ اما وقتی نگاهم به پسرک‬ ‫افتاددیدم سرش رابزیر انداخته لذا حرفم را قورت دادم‪.‬‬ ‫پسرک را باتاق ‪ ۱۱‬راهنمایی کردم تاقطره داخل چشمش را بریزندتا‬ ‫برای معاینه بعدی اماده شود وتذکر دادم اولین راه درمان عمل ‪،‬جراحی‬ ‫ست که بخاطر داشتن دیابت باید تحت نظر باشد تا کارهای الزم شبکیه‬ ‫انجام شودو باز پرسیدم ‪ :‬چرا اینقدر دیر مراجعه کردید‪ .‬پسرک اینبار لب‬ ‫به سخن گشود‪ :‬پدرم رفتگر شهرداریه ومدتها ازدرد کمر دررختخواب افتاده‬ ‫است‪ .‬مادرم توی خونه ها کارمیکنه وجور مارو میکشه‪ ..‬من باکی وبا کدام‬ ‫پولدباید زودتر میامدم؟‬ ‫از مرد میانسال پرسیدم‪ :‬نسبت شما باایشان چیست؟‬ ‫گفت‪ :‬معلم او هستم‪ .‬چند روزی مرخصی گرفتم تا پی درمانش باشم‪ .‬باو‬ ‫تاحدی خیره شدم که حلقه های اشکم مانع دیدن معلم شد‪ .‬گفتم‪ :‬هزینه‬ ‫عمل؟ گفت‪ :‬خودم پرداخت میکنم‪ .‬گفتم‪ :‬منم هستم‪ .‬هرسه لبخندی روی‬ ‫چهره مان ظاهر شد‪ .‬براستی هیچ نعمتی باالتر از کمک به همنوع نیست‪.‬‬ ‫انسان بودن چه خوب ولذت بخش است‪.‬‬ ‫وبعد روی برگ پذیرش درشت نوشتم (رایگان) چون احساس کردم‬ ‫این کوچکترین کاریست که میتوانم درمقابل لطف بزرگ یک معلم انجام‬ ‫بدهم ‪ .‬فردای انروز پسرک عمل شد‪ .‬به لطف خدا لنز مرغوبی که ازقبل‬ ‫داشتیم درچشمش گذاشتیم وهمچنان داشت م دردلم این معلم فداکاررا‬ ‫ستایش میکردم‪ .‬روز بعدپانسمان راازچشم پسرک برداشتم‪ .‬پسرک به ارامی‬ ‫وهمراه باترس چشمش را باز کرد‪.‬ارام ارام لبخند روی چهره اش ظاهر‬ ‫شدوبه ارامی وبا کلی ذوق وشوق گفت‪ :‬من میبینم‪ ...‬من میبینم‪....‬دست‬ ‫مهربان معلم ابتدا بسوی اسمان بلند شد ومعلم خداوند را سپاس گفت‬ ‫سپس دستش روی پیشانی پسرک قرار گرفت وقطره اشکی روی گونه معلم‬ ‫غلتیدومنهم متاثر ازاین صحنه وصف ناپذیر گریستم‪ .‬معلم که انگار بغض‬ ‫امانش را بریده بود ضمن تشکر از من خداحافظی کرد ورفت صدایش زدم‬ ‫وگفتم‪ :‬منهم ازخدا تشکرمیکنم که واسطه این امر خیرشدم‪ .‬اوبادنیایی که‬ ‫خود میدانست بیمارستان راترک کرد‪.‬‬ ‫براستی اندکی قضاوت کنیم که چه چیز باالتر وواالتر از انسانیت میتواند‬ ‫باشد‪ .‬پسرک از بیمارستان مرخص شد وباتفاق دکتر معالج ومعلم قدر شناس‬ ‫راهی منزل پسرک شدند ‪ .‬محله ای دور افتاده با کمترین امکانات رفاهی‪.‬‬ ‫وقتی پیر زن(مادر پسرک) در راگشود ومتوجه بینایی تنها فرزندش شد‬ ‫بدون اختیار ودرنظر گرفتن شرع خودش رادراغوش دکتر ومعلم انداخت‬ ‫وباگریه گفت‪ :‬شما کی هستید‪.....‬‬ ‫نوشته ‪ :‬نفیسه مهدی پور‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫مقاله‬ ‫اثر محلول پاشی بنزیل ادنین و تیامین در پیش از گلدهی لیلیوم‬ ‫ساراخادمیان‬ ‫چکیده‪:‬‬ ‫لیلیوم با نام علمی‪، Lilium spp‬‬ ‫گیاهی از خانواده ‪ Liliaceae‬است که‬ ‫اهمیت ویژه ای در ایران و بازارهای جهانی‬ ‫دارد‪ .‬پژوهش حاضر جهت بررسی اثر‬ ‫محلول پاشی بنزیل ادنین و تیامین در پیش‬ ‫از برداشت بر برخی صفات کمی‪ ،‬کیفی‪،‬‬ ‫رشد و گلدهی لیلیوم(‪ ،).Lilium spp‬به‬ ‫صورت طرح اماری کام ً‬ ‫ال تصادفی با هفت‬ ‫تیمار‪ ،‬سه تکرار و هر تکرار حاوی سه گیاه‪،‬‬ ‫در مجموع ‪ 63‬گیاه اجرا گردید‪ .‬تیمارها‬ ‫شامل بنزیل ادنین و تیامین هر کدام با سه‬ ‫سطح ‪ 100 ،50‬و ‪ 150‬میلی گرم در لیتر و‬ ‫گلدان بدون محلول پاشی بعنوان شاهد‪ ،‬بود‪.‬‬ ‫محلول پاشی گلدان ها سه مرتبه به فاصله‬ ‫یک هفته در پایه های یکسان انجام شد‪ ،‬به‬ ‫طوری که اخرین محلول پاشی حدود یک هفته‬ ‫پیش از مرحله مناسب برداشت گل ها جهت‬ ‫عرضه به بازار(زمان رنگ گرفتن گلچه ها) بود‪.‬‬ ‫صفات کمی‪ ،‬کیفی و انزیمی گیاه مانند‬ ‫وزن تر گل‪ ،‬وزن خشک گل‪ ،‬شاخص ثبات‬ ‫غشاء سلول‪ ،‬کارتنوئید گلبرگ‪ ،‬کلروفیل کل‬ ‫برگ‪ ،‬پروتئین‪ ،‬فعالیت انزیم های سوپراکسید‬ ‫دیسموتاز و فنیل االنین امونیالیاز و‬ ‫ماندگاری گل روی بوته ارزیابی شد‪ .‬نتایج‬ ‫نشان داد که تیمار بنزیل ادنین ‪150ppm‬‬ ‫بیشترین تاثیر را بهبود صفاتی مانند وزن‬ ‫تر گل و وزن خشک گل‪ ،‬شاخص ثبات‬ ‫غشاء سلول‪ ،‬کلروفیل کل برگ‪ ،‬پروتئین‪،‬‬ ‫فعالیت انزیم های سوپراکسید دیسموتاز و‬ ‫فنیل االنین امونیالیاز و ماندگاری گل روی‬ ‫بوته‪ ،‬تیمار بنزیل ادنین ‪ 100ppm‬بیشترین‬ ‫تاثیر را در بهبود کارتنوئید گلبرگ داشت‪.‬‬ ‫تیمار بنزیل ادنین ‪ 150ppm‬با ‪13/2‬‬ ‫روز‪ ،‬بیشترین و تیمار شاهد با ‪ 8/3‬روز‪،‬‬ ‫کمترین ماندگاری گل روی بوته را‬ ‫داشتند‪ .‬همچنین بین صفات مورد ارزیابی‬ ‫همبستگی مثبت و معنی دار در سطح ‪ 5‬و‬ ‫‪ %1‬مشاهده شد‪ ،‬برای مثال وزن تر گل‬ ‫با شاخص ثبات غشاء سلول‪ ،‬همبستگی‬ ‫مثبت و معنی دار در سطح ‪ %1‬داشت‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫کلمات کلیدی‪ :‬بنزیل ادنین‪ ،‬تیامین‪،‬‬ ‫سوپراکسید دیسموتاز‪ ،‬فنیل االنین‬ ‫امونیالیاز‪ ،‬لیلیوم‪.‬‬ ‫مقدمه و کلیات‬ ‫لیلیوم با نام علمی‪ ،Lilium spp‬گیاهی از‬ ‫خانواده ‪ Liliaceae‬و بومی ژاپن است‪ .‬سوسن‬ ‫گیاهی است دائمی با سوخ های فلسفی بدون‬ ‫پوشش که رنگ فلسها در گونه های مختلف‬ ‫متفاوت است‪ .‬ساقه گلدهنده طویلی در بهار‬ ‫تشکیل می دهد که از برگهای کوتاه نیزه ای شکل‬ ‫پوشیده است(خلیقی‪ .)1374 ،‬رشد و گلدهی‬ ‫سوسن تحت اثر مستقیم دمایی است که سوخ‬ ‫ها بعد از کاشت تحت ان شرایط واقع می شوند‪.‬‬ ‫همچنین دمای ماه های اخر کشت و کار سوخ‬ ‫در مزرعه اثر بخصوصی در رشد و نمو و گلدهی‬ ‫این محصول دارد‪ .‬از عامل طول روز برای تنظیم‬ ‫رشد‪ ،‬نمو و گلدهی استفاده ای نمی شود‪ ،‬ولی‬ ‫در صورتی که محصول بیش از حد کوتاه باشد‪،‬‬ ‫می توان از طریق نور مصنوعی رشد و نمو ان را‬ ‫افزایش داد و بالعکس‪ .‬خاک باید دارای تهویه‬ ‫کافی بوده‪ pH ،‬ان کمی اسیدی تا خنثی باشد‪،‬‬ ‫زیرا شرایط خیلی قلیایی موجب تولید گیاهان‬ ‫باریک و کوتاه می شود‪ .‬مقادیر کم قلیایی بودن‬ ‫خاک نیز موجب پریدگی رنگ برگ ها‪ ،‬کاهش‬ ‫تعداد گل‪ ،‬سوختگی نوک بیشتر برگ ها و افزایش‬ ‫رنگ پریدگی در ریشه می شود(قاسمی قهساره و‬ ‫کافی‪ .)1386 ،‬کلمه ویتامین از واژه یونانی ویتا‬ ‫به معنی «زندگی» است‪ .‬ویتامین ها را به دو‬ ‫دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارت اند از‬ ‫ویتامین های محلول در چربی و ویتامین های‬ ‫محلول در اب‪ .‬ویتامین ‪ E، K، D‬و ‪ A‬از جمله‬ ‫ویتامین های محلول در چربی هستند‪ .‬ویتامین‬ ‫‪ C‬و ویتامین های گروه ‪ B‬از جمله ویتامین های‬ ‫محلول در اب هستند‪ .‬ویتامین ها در مقادیر کم‬ ‫نیز برای رشد و نمو عادی بافت ها در گیاه ضرورت‬ ‫دارند(‪ .)2016 ,.Salehi et al‬تیامین(ویتامین ‪)B1‬‬ ‫به عنوان یک عامل کمکی(کوفاکتور انزیمی)‬ ‫در سوخت و ساز(متابولیسم) عمومی مسیرهای‬ ‫گلیکولیز‪ ،‬مسیر پنتوز فسـفات و چرخه تری‬ ‫کربوکسیلیک اسید نقش اساسی دارد‪ .‬همچنین‬ ‫این ویتامین بر ویژگی های فیزیولوژیک و رشد‬ ‫گیاه موثر است(‪ .)2010 ,Goyer‬کشف قطعی‬ ‫سایتوکینین ها در سال ‪ 1955‬با جدا نمودن‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کینتین (‪ -6‬فورفوریل امینوپورین‪)C6H9N5O ،‬‬ ‫از یک نمونه اتوکالو شده ‪ DNA‬اسپرم شاه ماهی‬ ‫توسط ‪ Miller‬و همکارانش صورت گرفت‪ .‬نهایت‬ ‫ا ً‪ Skoog‬و همکارانش پس از مشورت با دیگر‬ ‫محققان پیشنهاد نمودند که واژه سایتوکینین‬ ‫برای مشخص نمودن تمام ترکیباتی که تقسیم‬ ‫سلولی را پیش می برند و سایر اعمال تنظیم رشد را‬ ‫مشابه کینتین انجام می دهند‪ ،‬بکاررود(حجازی و‬ ‫کفاشی صدقی‪ .)1379 ،‬سایتوکینین ها در کاهش‬ ‫سرعت بیشتر فرایندهای مربوط به پیری موثر‬ ‫هستند و همچنین عامل ثبات کلروفیل‪ ،‬پروتئین‬ ‫و میزان ‪ RNA‬می باشند که در طی فرایند پیری‬ ‫کاهش می یابند‪ .‬بطورکلی وقتی سایتوکینین ها به‬ ‫میزان الزم و در زمان مناسب بکار برده شوند‪،‬‬ ‫پیری را در بیشتر بافت ها و البته نه در تمام انها‬ ‫به تاخیر می اندازند(باقری و صفاری‪.)1376 ،‬‬ ‫تحقیقات متعدی پیرامون پژوهش فوق در‬ ‫گیاهان مختلف انجام شده است که از ان جمله‬ ‫دانائی و همکاران در سال ‪ ،1392‬ازمایشی به‬ ‫صورت فاکتوریل بر پایه طرح کام ً‬ ‫ال تصادفی با سه‬ ‫تکرار روی گل های شاخه بریده ژربرا رقم ‘‪’Dune‬‬ ‫انجام دادند‪ .‬در این ازمایش بررسی اثرات کاربرد‬ ‫محلول پاشی پیش از برداشت اسیدسالیسیلیک و‬ ‫بنزیل ادنین هر کدام با دو غلظت(‪)25 ،50 ppm‬‬ ‫و سپس تیمار کوتاه مدت(‪ 24‬ساعت) ساکارز‬ ‫‪ ،%8‬بنزیل ادنین با غلظت ‪ 150‬میلی گرم بر‬ ‫لیتر به همراه ساکارز ‪ %8‬و اسیدسالیسیلیک با‬ ‫غلظت ‪ 200‬میلی گرم بر لیتر به همراه ساکارز‬ ‫‪ %8‬و سپس محلول نگهدارنده نانو ذرات نقره‬ ‫‪ 5 ppm‬انجام گرفت و اب مقطر بعنوان شاهد‬ ‫بکار رفت‪ .‬نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار بین‬ ‫شاهد و تیمارها بود و در بین تیمارها به ترتیب‪،‬‬ ‫محلول پاشی اسیدسالیسیلیک ‪ ppm50‬و تیمار‬ ‫کوتاه مدت اسیدسالیسیلیک ‪ ppm200‬به همراه‬ ‫ساکارز‪ %8‬و سپس محلول نگهدارنده نانو ذرات‬ ‫نقره ‪ 5 ppm‬و محلول پاشی بنزیل ادنین ‪ppm50‬‬ ‫و تیمار کوتاه مدت بنزیل ادنین ‪ ppm50‬به همراه‬ ‫ساکارز‪ %8‬و سپس محلول نگهدارنده نانو ذرات‬ ‫نقره ‪ ppm5‬مطلوب ترین اثرات را بر ماندگاری و‬ ‫صفات انزیمی نسبت به سایر تیمارها داشتند‪ .‬در‬ ‫تحقیقی نیز به منظور بهبود کیفیت و عمر گلجایی‬ ‫گل شاخه بریده لیسیانتوس از بنزیل ادنین با‬ ‫سطوح(صفر‪ 50 ،25 ،‬و ‪ 75‬میلی گرم در لیتر)‬ ‫بصورت محلول پاشی به طوری که تمام سطح گل‬ صفحه 14 ‫و برگ را پوشش داده‪ ،‬استفاده شد‪ .‬بنزیل ادنین‬ ‫در تمام غلظت ها روی عمر گلجایی اثر مطلوبی‬ ‫داشت‪ ،‬اما تیمارهای ‪ 25‬و ‪ 50‬میلی گرم در لیتر‬ ‫موثرتر بودند‪ .‬تولید اتیلن از گل های شاخه بریده‬ ‫پیری گل ها را افزایش داد‪ .‬بنزیل ادنین تولید‬ ‫اتیلن را نسبت به شاهد به تاخیر انداخت‪ .‬با‬ ‫کاربرد ‪ 25‬و ‪ 50‬میلی گرم در لیتر بنزیل ادنین‬ ‫از دست دادن اب‪ ،‬کلروفیل برگ و انتوسیانین‬ ‫گلبرگ کاهش یافته بود‪ .‬جذب محلول در تمام‬ ‫تیمارها باال بود‪ .‬این نتایج نشان می دهد که تولید‬ ‫اتیلن یک عامل مهم در تعیین عمر گلجایی گل‬ ‫شاخه بریده لیسیانتوس است(‪Hassanpour et‬‬ ‫‪ .)2010 ,.al‬میخک یکی از مهمترین گل های‬ ‫عامه پسند تولیدی در دنیا می باشد‪ .‬در این‬ ‫مطالعه اثر سه سطح اسیدسالیسیلیک(‪،ppm50‬‬ ‫‪ 100‬و ‪ )150‬و سه سطح بنزیل ادنین(‪،ppm50‬‬ ‫‪ 100‬و ‪ )150‬بصورت طرح اماری کام ً‬ ‫ال تصادفی‬ ‫روی گل های شاخه بریده میخک خوشه ای مورد‬ ‫بررسی قرارگرفت‪ .‬صفاتی مانند طول عمر‪ ،‬وزن‬ ‫تر نسبی‪ ،‬انتوسیانین گلبرگ و فعالیت انزیم‬ ‫سوپراکسیددیسموتاز مورد بررسی قرارگرفتند‪.‬‬ ‫نتایج نشان داد که تیمارها موجب افزایش طول‬ ‫عمر گل های بریده میخک خوشه ای با افزایش‬ ‫محتوای انتوسیانین گلبرگ‪ ،‬وزن تر نسبی و بهبود‬ ‫فعالیت سوپراکسیددیسموتاز می شوند(بابایی‬ ‫و همکاران‪ .)1394 ،‬اثر محلول پاشی برگی دو‬ ‫ماده اسیداسکوربیک و تیامین روی صفات‬ ‫گلدهی در گیاه جعفری افریقایی در گلدان در‬ ‫گلخانه بررسی گردید‪ .‬محلول پاشی برگی مواد‬ ‫در غلظت های( صفر‪ 50 ،‬و ‪ 100‬میلی گرم در‬ ‫لیتر تیامین) و (صفر‪ 100 ،50 ،‬و ‪ 200‬میلی گرم‬ ‫در لیتر اسیداسکوربیک) اعمال شد‪ .‬در این‬ ‫ازمایش پارامترهای باالترین تعداد غنچه و گل‬ ‫بازشده در هر گیاه‪ ،‬میانگین غنچه و گل بازشده‬ ‫در هر گیاه‪ ،‬محتوای کلروفیل برگ اندازه گیری‬ ‫شد‪ .‬نتایج بدست امده در ازمایش حاضر نشان‬ ‫داد که هر دو ماده اسیداسکوربیک و تیامین‬ ‫موجب افزایش گلدهی در گیاه جعفری افریقایی‬ ‫شدند‪ .‬صفات باالترین تعداد غنچه در هر گیاه و‬ ‫میانگین تعداد غنچه در هر گیاه در تیمارهای‬ ‫‪ 100‬میلی گرم در لیتر تیامین ‪ 100 +‬میلی گرم‬ ‫در لیتر اسیداسکوربیک و ‪ 100‬میلی گرم در لیتر‬ ‫تیامین ‪ 200 +‬میلی گرم در لیتر اسیداسکوربیک‬ ‫افزایش یافت‪ .‬استفاده از ویتامین ها بصورت توام‬ ‫در غلظت باال موجب افزایش باالترین تعداد‬ ‫گل باز در هر گیاه گردید(صالحی ساردویی‪،‬‬ ‫‪ .)1393‬گل اطلسی یکی از رایج ترین گل ها در‬ ‫فضاهای سبز شهری می باشد‪ .‬اثر غلظت های‬ ‫متفاوت تیامین و اسیداسکوربیک بر ویژگی های‬ ‫گل‪ ،‬عملکرد گل و رنگیزه های فتوسنتزی گل‬ ‫اطلسی در یک ازمایش گلخانه ای بررسی شد‪.‬‬ ‫تیمارهای ازمایشی شامل ویتامین ‪(B1‬تیامین)‬ ‫در سه غلظت(‪ 100 ،50‬و ‪ )ppm200‬و ویتامین‬ ‫‪(C‬اسیداسکوربیک) در سه غلظت(‪ 100 ،50‬و‬ ‫‪ )ppm 200‬بودند‪ .‬تیمار شاهد‪ ،‬محلول پاشی‬ ‫برگی اب مقطر بود‪ .‬ازمایش به صورت فاکتوریل‬ ‫در قالب طرح بلوک های کام ً‬ ‫ال تصادفی و در چهار‬ ‫تکرار اجرا گردید‪ .‬گیاهان در شرایط گلخانه به‬ ‫مدت سه ماه رشد نمودند‪ .‬سپس از محل طوقه‬ ‫قطع و برگ و ساقه انها جدا گردید‪ .‬نتایج نشان‬ ‫داد که کاربرد تیامین و اسیداسکوربیک موجب‬ ‫افزایش صفات مورد بررسی در گیاه اطلسی شد‪.‬‬ ‫باالترین میزان وزن کل از تیمار ‪ ppm200‬تیامین‬ ‫با میانگین ‪ 59/1‬گرم بدست امد و بیشترین تعداد‬ ‫گل در بوته تیمار ‪ ppm200‬اسیداسکوربیک با‬ ‫میانگین ‪ 8/17‬را به خود اختصاص داد‪ .‬بیشترین‬ ‫میزان کلروفیل ‪ ،a‬کلروفیل ‪ b‬و کارتنوئیدها به‬ ‫ترتیب با میانگین ‪ 351/0 ،618/0‬و ‪728/0‬‬ ‫و میلی گرم بر گرم وزن تر بافت از تیمار‬ ‫‪ ppm200‬تیامین حاصل شد‪ .‬در مجموع نتایج‬ ‫این پژوهش نشان داد محلول پاشی غلظت های‬ ‫‪ 100‬و ‪ ppm200‬تیامین و اسیداسکوربیک‬ ‫تاثیر مثبت بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی‬ ‫اطلسی داشته و در نتیجه ان تعداد گل در بوته‬ ‫و وزن گل نیز افزایش داشتند(نعمتی اشنا و‬ ‫همکاران‪ .)1394 ،‬پژوهشی نیز با هدف ارزیابی‬ ‫اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک و تیـامین بـر‬ ‫ویژگی های کمی و کیفی گل ژربرا‪ ،‬در قالب‬ ‫طرح کام ً‬ ‫ال تصادفی با چهار تکرار‪ ،‬به صورت‬ ‫گلدانی در گلخانه انجام شد‪ .‬تیمارها شامل‬ ‫اب شهری(شاهد)‪ ،‬اسیدسالیسیلیک(غلظت های‬ ‫‪ ۷۵‬و ‪ ۱۵۰‬میکروموالر) و تیامین(غلظت های‬ ‫‪ ۲۵۰‬و ‪ ۵۰۰‬میکروموالر) بودند‪ .‬محلول پاشی‬ ‫در دو مرحله و به فاصله زمانی دو هفته انجام‬ ‫پذیرفت‪ .‬نتایج نشان داد که تیمارهای مورد‬ ‫استفاده تاثیر معنی داری بر ویژگی های کمی‬ ‫و کیفی گل ژربرا داشتند‪ .‬بزرگترین قطر گل‪،‬‬ ‫کوتاهترین دوره رشد و بیشترین تعداد گل‬ ‫مربوط به تیمار اسیدسالیسیلیک ‪ ۷۵‬میکروموالر‬ ‫بـود‪ .‬بـا این حال‪ ،‬بیشترین قطر ساقه در تیمار‬ ‫اسیدسالیسیلیک ‪ ۱۵۰‬میکروموالر به دست‬ ‫امـد‪ .‬در ایـن ازمـایش‪ ،‬تیمـار تیـامین ‪۵۰۰‬‬ ‫میکرومـوالر بزرگترین طول ساقه گلدهنده‬ ‫و بیشترین شاخص کلروفیل نسبی را داشت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬به نظر می رسد اسیدسالیسیلیک و تیامین‬ ‫مـی تواننـد سبب افزایش راندمان تولید و بهبود‬ ‫کیفیت گل ژربرا شوند و از این نظر بهترین تیمار‪،‬‬ ‫اسیدسالیسیلیک با غلظت ‪ ۷۵‬میکروموالر بود‬ ‫فرایند پژوهش‬ ‫پژوهش حاضر در گلخانه ای تجاری در‬ ‫شهرستان کرج در تابستان و پاییز سال ‪1397‬‬ ‫انجام شد‪ .‬این تحقیق به صورت طرح اماری‬ ‫کام ً‬ ‫ال تصادفی با هفت تیمار‪ ،‬سه تکرار و هر‬ ‫تکرار حاوی سه گیاه‪ ،‬در مجموع ‪ 63‬گیاه اجرا‬ ‫شد‪ .‬تیمارها شامل بنزیل ادنین و تیامین هر‬ ‫کدام با سه سطح ‪ 100 ،50‬و ‪ 150‬میلی گرم‬ ‫در لیتر و گلدان بدون محلول پاشی بعنوان‬ ‫شاهد‪ ،‬بود‪ .‬محلول پاشی گلدان ها سه مرتبه‬ ‫به فاصله یک هفته در پایه های یکسان انجام‬ ‫شد‪ ،‬به طوری که اخرین محلول پاشی حدود‬ ‫یک هفته پیش از مرحله مناسب برداشت‬ ‫گل ها جهت عرضه به بازار(زمان رنگ گرفتن‬ ‫گلچه ها) بود‪ .‬صفات مورد ارزیابی شامل‪:‬‬ ‫وزن تر گل= در این ازمایش وزن تر گل‬ ‫در روز معین توسط ترازوی دیجیتالی با دقت‬ ‫‪ 0/01‬توزین شد(‪.),Clickle and Reid 2002‬‬ ‫وزن خشک گل= در این ازمایش وزن خشک‬ ‫گل در روز معین پس از ‪ 72‬ساعت قرارگیری در‬ ‫دمای ‪ 60‬درجه سانتیگراد‪ ،‬توسط ترازوی دیجیتالی‬ ‫با دقت ‪ 0/01‬توزین شد(‪.),Clickle and Reid 2002‬‬ ‫شاخص ثبات غشاء سلول= جهت محاسبه‬ ‫شاخص ثبات غشاء سلول‪ ،‬ابتدا ‪ 10‬میلی لیتر‬ ‫اب مقطر را در فالکون ریخته و سپس ‪ 0/5‬گرم‬ ‫گلبرگ خرد شده به ان اضافه گردید‪ .‬نمونه ها در‬ ‫بن ماری ‪ 30‬درجه سانتیگراد به مدت ‪ 60‬دقیقه‬ ‫قرارداده شدند و پس از خروج نمونه ها از بن ماری‬ ‫میزان ‪ EC‬توسط دستگاه ‪ EC‬متر قرائت گردید‬ ‫که میزان ‪ EC1‬بدست امد‪ .‬سپس فالکون ها را به‬ ‫مدت ‪ 20‬دقیقه در اتوکالو ‪ 120‬درجه سانتیگراد‬ ‫با فشار ‪ 1/2‬اتمسفر قرارداده و پس از سرد شدن‪،‬‬ ‫میزان ‪ EC2‬قرائت شد‪ .‬در نهایت برای محاسبه‬ ‫شاخص ثبات غشاء سلول‪ ،‬اعداد حاصل در‬ ‫فرمول زیر جایگزین گردید(‪.)2008 ,.Singh et al‬‬ ‫‪MSI =} 1 - ) EC1 / EC2({× 100‬‬ ‫کارتنوئید گلبرگ= اندازه گیری طبق روش‬ ‫مستوفی و نجفی(‪ )1384‬انجام گردید‪ .‬ابتدا‬ ‫‪ 0/3‬گرم گلبرگ با ترازو‪ ،‬اندازه گیری و سپس‬ ‫با ‪ 5 cc‬استون ‪ %80‬در هاون ساییده و عصاره‬ ‫بدست امده در فالکون ریخته و عصاره های‬ ‫بدست امده به مدت ‪ 24‬ساعت در دمای ‪4‬‬ ‫درجه سانتیگراد در یخچال قرارگرفته‪ ،‬بعد از‬ ‫‪ 24‬ساعت فاز باالیی جدا و در کووت ریخته‬ ‫و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در دو طول‬ ‫موج ‪ 480‬و ‪ 510‬نانومتر قرائت گردید‪ .‬داده‬ ‫های بدست امده در فرمول ذیل قرار گرفته‬ ‫و میزان کارتنوئید نمونه ها محاسبه شد‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫‪)nm A510(49/1 - (nm A480) 6/7= Car‬‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫‪ :A‬میزان جذب نور‬ ‫کلروفیل کل برگ= برای اندازه گیری کلروفیل برگ از روش ‪ Arnon‬در‬ ‫سال ‪ 1949‬انجام شد‪ .‬ابتدا قطعات ‪ 0/3‬گرمی از برگ را جدا و در حالل‬ ‫استون ‪ 80‬درصد در داخل هاون چینی سائیده و ترکیب حاصل به مدت‬ ‫‪ 24‬ساعت در دمای ‪ 4‬درجه سانتیگراد قرارداده شد‪ .‬سپس جذب در طول‬ ‫موج های ‪ 645‬و ‪ 663‬قرائت گردید و محاسبه محتوای کلروفیل از فرمول‬ ‫زیر انجام و در نهایت بصورت میلی گرم بر گرم وزن تر برگ بیان شد‪.‬‬ ‫‪)nm A645( 02/8 + )nm A645(2/20 =Cl Total‬‬ ‫‪ :A‬میزان جذب نور ‪ :V‬حجم استون نهایی‪ :‬پروتئین= اندازه گیری‬ ‫پروتئین با استفاده از روش ‪ )1976(Bradford‬انجام شد‪ .‬در این روش برای‬ ‫تعیین مقادیر پروتئین از منحنی استاندارد حاصل از غلظت های معین پروتئین‬ ‫استفاده گردید‪ .‬برای استخراج عصاره پروتئینی ‪ 0/05‬گرم از ماده خشک‬ ‫گیاهی وزن و ‪ 4 cc‬از بافر تریس اسید کلریدریک به ان اضافه شد‪ .‬سپس‬ ‫نمونه ها روی شیکر به مدت ‪ 20‬دقیقه ورتکس گردیدند‪ .‬سپس به مدت ‪30‬‬ ‫دقیقه در ‪ 5000‬دور سانتریفیوژ شدند و فاز باالیی جدا گردید که حاوی‬ ‫پروتئین کل است‪ .‬برای اندازه گیری پروتئین به روش برادفورد به ‪ 0/1 cc‬عصاره‬ ‫پروتئینی از هر نمونه‪ 5 cc ،‬محلول برادفورد اضافه گردید و سپس به مدت‬ ‫‪ 20‬دقیقه ورتکس و سپس جذب در طول موج ‪ 595‬نانومتر یادداشت شد‪.‬‬ ‫انزیم سوپراکسید دیسموتاز= ابتدا تهیه عصاره انزیم بر اساس رو ش �‪Ezhil‬‬ ‫‪ mathi‬و همکاران در سال ‪ 2007‬از یک گرم گلبرگ انجام شد و سپس فعالیت‬ ‫انزیم بر اساس باز داشتن احیاء فتوشیمیایی‪ )Nitro-blue tetrazolium (NBT‬به‬ ‫روش ‪ Bayer and Fridovich‬در سال ‪ 1987‬اندازه گیری گردید‪ .‬در این روش‬ ‫‪ 1‬میلی لیتر از محلول محتوی‪ mM 50 ،‬از (‪K-phosphate buffer )7.8 pH‬و‬ ‫‪ mM 9.9‬از ‪ L-methionine‬و‪ µM 57‬از ‪ NBT‬و ‪100-v/v) Triton X( %0.025‬به‬ ‫یک تیوب شیشه ایی کوچک افزوده و ‪ µL20‬از نمونه اضافه شد‪ .‬واکنش با‬ ‫اضافه نمودن ‪ )ml 100 mg 4.4( µL riboflavin solution 10‬و قراردادن تیوب ها‬ ‫در جعبه حاوی دو المپ فلورسنت برای ‪ 7‬دقیقه انجام و نمونه موازی شاهد‬ ‫با استفاده از بافر به جای نمونه اجرا شد و سپس جذب در طول موج ‪560‬‬ ‫نانومتر خوانده و نمونه شاهد به عنوان بالنک استفاده شد‪ .‬فعالیت انزیم‬ ‫سوپراکسید دیسموتاز بر اساس واحد انزیم بر گرم وزن تر گلبرگ بیان گردید‪.‬‬ ‫انزیم فنیل االنین امونیالیاز= میزان فعالیت انزیم فنیل االنین امونیالیاز بر‬ ‫اساس روش ‪ Redman‬در سال ‪ 1999‬اندازه گیری شد‪ 1 .‬گرم از نمونه های‬ ‫ساقه که قب ً‬ ‫ال درون ازت مایع نگهداری شده بودند‪ ،‬درون هاون چینی و ازت‬ ‫مایع خرد گردیده و سپس ‪ 5‬میلی لیتر بافر فسفات سدیم ‪ 0/01‬موالر با ‪6=pH‬‬ ‫اضافه گردید‪ .‬پس از سانتریفوژ کردن نمونه ها به مدت ‪ 5‬دقیقه در دمای‬ ‫‪ 0C4‬و با دور (‪ 50 ،10000 )g‬میکرولیتر از محلول رویی با ‪ 1/95‬میلی لیتر‬ ‫از محلول واکنشی ‪ M6µ‬فنیل االنین و ‪ 0/05‬موالر بافر ‪ Tris-HCI‬با ‪8=pH‬‬ ‫مخلوط گردیده و به مدت ‪ 60‬دقیقه در دمای ‪ 0C37‬در انکوباتور نگهداری‬ ‫شدند‪ .‬سپس با افزودن ‪ 0/05‬میلی لیتر اسید کلریدریک ‪ 5‬نرمال به هر نمونه‬ ‫واکنش متوقف گردید‪ .‬از نمونه ای که واکنش ان توسط اسیدکلریدریک‬ ‫قبل از قرار دادن در انکوباتور متوقف گردیده بود‪ ،‬به عنوان شاهد استفاده‬ ‫شد‪ .‬در نهایت میزان فعالیت انزیم فنیل االنین امونیالیاز در طول موج‬ ‫‪ 290‬نانومتر در ازای یک گرم وزن تر گلبرگ اندازه گیری و بیان گردید‪.‬‬ ‫ماندگاری گل روی بوته= ماندگاری گل ها روی بوته از‬ ‫زمان رنگ گرفتن گلچه ها تا پژمردگی‪ ،‬رنگ پریدگی و ریزش‬ ‫گل ها محاسبه و به صورت روز بیان شد(‪.)2007 ,Ezhilmathi‬‬ ‫اطالعات مورد نظر پس از اندازه گیری وارد نرم افزار ‪ Excel‬شد‪ .‬سپس‬ ‫انالیز داده ها توسط نرم افزار اماری ‪ SPSS‬انجام و مقایسه میانگین‬ ‫داده ها با استفاده از ازمون چند دامنه ای دانکن در سطح ‪ %1‬و ‪%5‬‬ ‫ارزیابی گردید‪ .‬برای رسم نمودار از نرم افزار ‪ Excel‬استفاده گردید‪.‬‬ ‫نتایج و بحث‪ :‬نتایج حاصل از پژوهش در جدول تجزیه واریانس نشان‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫وزن تر گل= جدول تجزیه واریانس مربوط به وزن تر گل را در تیمارهای‬ ‫مختلف ازمایش نشان می دهد که اثر تیمار بر وزن تر گل در غلظت های مختلف‬ ‫تیماری در سطح ‪ %1‬معنی دار شد‪ .‬مقایسه میانگین ها نشان داد که وزن تر گل با‬ ‫افزایش غلظت بنزیل ادنین و تیامین‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تیمار ‪ 150ppm BA‬با ‪8/86‬‬ ‫گرم‪ ،‬بیشترین و تیمار ‪ Control‬با ‪ 5/42‬گرم‪ ،‬کمترین وزن تر گل را داشتند‪.‬‬ ‫وزن خشک گل= جدول تجزیه واریانس مربوط به وزن خشک گل را‬ ‫در تیمارهای مختلف ازمایش نشان می دهد که اثر تیمار بر وزن خشک‬ ‫گل در غلظت های مختلف تیماری در سطح ‪ %1‬معنی دار شد‪ .‬مقایسه‬ ‫میانگین ها نشان داد که وزن خشک گل با افزایش غلظت بنزیل ادنین‬ ‫و تیامین‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تیمار‪ 150ppm BA‬با ‪ 1/25‬گرم‪ ،‬بیشترین‬ ‫و تیمار ‪ Control‬با ‪ 0/72‬گرم‪ ،‬کمترین وزن خشک گل را داشتند‪.‬‬ ‫شاخص ثبات غشاء سلول= جدول تجزیه واریانس مربوط به شاخص ثبات‬ ‫غشاء سلول را در تیمارهای مختلف ازمایش نشان می دهد که اثر تیمار بر‬ ‫شاخص ثبات غشاء سلول در غلظت های مختلف تیماری در سطح ‪%1‬‬ ‫معنی دار شد‪ .‬مقایسه میانگین ها نشان داد که شاخص ثبات غشاء سلول با‬ ‫افزایش غلظت بنزیل ادنین تا ‪ 100‬میلی گرم در لیتر‪ ،‬افزایش و سپس کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬اما شاخص ثبات غشاء سلول با افزایش غلظت تیامین تا ‪ 150‬میلی گرم‬ ‫در لیتر‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تیمار ‪ 150ppm B1‬با ‪ 86/12‬درصد‪ ،‬بیشترین و تیمار‬ ‫‪ Control‬با ‪ 63/71‬درصد‪ ،‬کمترین شاخص ثبات غشاء سلول را داشتند‪.‬‬ ‫کارتنوئید گلبرگ= جدول تجزیه واریانس مربوط به کارتنوئید گلبرگ‬ ‫را در تیمارهای مختلف ازمایش نشان می دهد که اثر تیمار بر کارتنوئید‬ ‫گلبرگ در غلظت های مختلف تیماری در سطح ‪ %1‬معنی دار شد‪ .‬مقایسه‬ ‫میانگین ها نشان داد که کارتنوئید گلبرگ با افزایش غلظت بنزیل ادنین تا‬ ‫‪ 100‬میلی گرم در لیتر‪ ،‬افزایش و سپس کاهش یافت‪ ،‬اما کارتنوئید گلبرگ‬ ‫با افزایش غلظت تیامین تا ‪ 150‬میلی گرم در لیتر‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تیمار ‪BA‬‬ ‫‪ 100ppm‬با ‪ 0/9382‬میلی گرم در گرم وزن تر‪ ،‬بیشترین و تیمار ‪Control‬‬ ‫با ‪ 0/5264‬میلی گرم در گرم وزن تر‪ ،‬کمترین کارتنوئید گلبرگ را داشتند‪.‬‬ ‫کلروفیل کل برگ= جدول تجزیه واریانس مربوط به کلروفیل کل‬ ‫برگ را در تیمارهای مختلف ازمایش نشان می دهد که اثر تیمار بر‬ صفحه 16 ‫کلروفیل کل برگ در غلظت های مختلف تیماری در سطح ‪ %1‬معنی دار‬ ‫شد‪ .‬مقایسه میانگین ها نشان داد که کلروفیل کل برگ با افزایش غلظت‬ ‫بنزیل ادنین و تیامین‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تیمار ‪ 150ppm BA‬با ‪0/9382‬‬ ‫میلی گرم در گرم وزن تر‪ ،‬بیشترین و تیمار ‪ Control‬با ‪16/5608‬‬ ‫میلی گرم در گرم وزن تر‪ ،‬کمترین کلروفیل کل برگ را داشتند‪.‬‬ ‫پروتئین= جدول تجزیه واریانس مربوط به میزان پروتئین را در تیمارهای‬ ‫مختلف ازمایش نشان می دهد که اثر تیمار بر میزان پروتئین در غلظت های‬ ‫مختلف تیماری در سطح ‪ %1‬معنی دار شد‪ .‬مقایسه میانگین ها نشان داد که‬ ‫میزان پروتئین با افزایش غلظت بنزیل ادنین و تیامین‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تیمار ‪BA‬‬ ‫‪ 150ppm‬با ‪ 5/36‬میکروگرم بر میلی گرم وزن تر‪ ،‬بیشترین و تیمار ‪Control‬‬ ‫با ‪ 3/01‬میکروگرم بر میلی گرم وزن تر‪ ،‬کمترین میزان پروتئین را داشتند‪.‬‬ ‫سوپراکسید دیسموتاز= جدول تجزیه واریانس مربوط به فعالیت انزیم‬ ‫سوپراکسید دیسموتاز را در تیمارهای مختلف ازمایش نشان می دهد که‬ ‫اثر تیمار بر فعالیت انزیم سوپراکسید دیسموتاز در غلظت های مختلف‬ ‫تیماری در سطح ‪ %1‬معنی دار شد‪ .‬مقایسه میانگین ها نشان داد که‬ ‫فعالیت انزیم سوپراکسید دیسموتاز با افزایش غلظت بنزیل ادنین و‬ ‫تیامین‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تیمار ‪ 150ppm BA‬با ‪ 236/72‬واحد انزیم بر‬ ‫گرم وزن تر‪ ،‬بیشترین و تیمار ‪ Control‬با ‪ 185/173‬واحد انزیم بر‬ ‫گرم وزن تر‪ ،‬کمترین فعالیت انزیم سوپراکسید دیسموتاز را داشتند‪.‬‬ ‫انزیم فنیل االنین امونیالیاز= جدول تجزیه واریانس مربوط به فعالیت انزیم‬ ‫فنیل االنین امونیالیاز را در تیمارهای مختلف ازمایش نشان می دهد که اثر تیمار‬ ‫بر فعالیت انزیم فنیل االنین امونیالیاز در غلظت های مختلف تیماری در سطح‬ ‫‪ %1‬معنی دار شد‪ .‬مقایسه میانگین ها نشان داد که فعالیت انزیم فنیل االنین‬ ‫امونیالیاز با افزایش غلظت بنزیل ادنین و تیامین‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تیمار ‪BA‬‬ ‫‪ 150ppm‬با ‪ 65/78‬میکروگرم سینامات تولیدی بر میلی گرم وزن تر در دقیقه‪،‬‬ ‫بیشترین و تیمار ‪ Control‬با ‪ 35/65‬میکروگرم سینامات تولیدی بر میلی گرم‬ ‫وزن تر در دقیقه‪ ،‬کمترین فعالیت انزیم فنیل االنین امونیالیاز را داشتند‪.‬‬ ‫ماندگاری گل روی بوته= جدول تجزیه واریانس مربوط به ماندگاری گل‬ ‫روی بوته را در تیمارهای مختلف ازمایش نشان می دهد که اثر تیمار بر‬ ‫ماندگاری گل روی بوته در غلظت های مختلف تیماری در سطح ‪ %1‬معنی دار‬ ‫شد‪ .‬مقایسه میانگین ها نشان داد که ماندگاری گل روی بوته با افزایش غلظت‬ ‫بنزیل ادنین و تیامین‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تیمار ‪ 150ppm BA‬با ‪ 12/7‬روز‪ ،‬بیشترین‬ ‫و تیمار ‪ Control‬با ‪ 8/3‬روز‪ ،‬کمترین ماندگاری گل روی بوته را داشتند‪.‬‬ ‫نمودار‬ ‫‪ :1‬تغییرات ماندگاری گل لیلیوم(‪spp‬‬ ‫‪.The variations of flower longevity in Lilium spp :1 Fig‬‬ ‫‪ ).Lilium‬روی بوته‬ ‫نتایج حاصل از پژوهش با یافته های فرهمند و همکاران(‪)1392‬‬ ‫پیرامون بررسی اثر محلول پاشی برخی مواد شیمیایی در گل جعفری‪،‬‬ ‫صالحی ساردویی(‪ )1393‬پیرامون اثر محلول پاشی برگی دو ماده‬ ‫اسیداسکوربیک و تیامین روی صفات گلدهی در گیاه جعفری افریقایی‪،‬‬ ‫بابایی و همکاران(‪ )1394‬پیرامون اثر سه سطح اسیدسالیسیلیک و‬ ‫بنزیل ادنین روی گل های شاخه بریده میخک خوشه ای‪ ،‬نعمتی اشنا و‬ ‫همکاران(‪ )1394‬پیرامون اثر غلظت های متفاوت تیامین و اسیداسکوربیک‬ ‫بر ویژگی های گل‪ ،‬عملکرد گل و رنگیزه های فتوسنتزی گل اطلسی‪،‬‬ ‫خسروی و همکاران(‪ )1394‬پیرامون بررسی اثرات اسیدجیبرلیک و‬ ‫بنزیل ادنین بر خصوصیات کمی‪ ،‬کیفی و طول عمر گل پامچال و منصوری‬ ‫و همکاران(‪ )1394‬پیرامون ارزیابی اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک و‬ ‫تیـامین بـر ویژگی های کمی و کیفی گل ژربرا‪ ،‬مطابقت داشت‪ .‬ویتـامین هـا‬ ‫در مقـادیر کم برای رشد و نمو عادی بافت ها در گیاه الزم هسـتند‪.‬‬ ‫به عنوان کوانزیم و یـا انـزیم عمـل مـی کننـد‪ .‬تیامین یک بخش‬ ‫ضروری برای بیوسنتز کوانزیم تیامین‪ ،‬پیروفسـفات است که نقش مهمی در‬ ‫متـابولیسم کربوهیـدارت دارد و همچنین به احتمال زیاد به دلیل تحریک‬ ‫تقسیم یاخته ها و افزایش جذب اب موجب افزایش وزن تر و خشک‪،‬‬ ‫ارتفاع گیاه‪ ،‬قطر ساقه‪ ،‬شکوفایی و شاخص ثبات غشاء سلول می گردد‪.‬‬ ‫تیـامین بـه عنـوان کاتالیزور در متابولیسم کربوهیدرات ها‪ ،‬چربی ها و‬ ‫پـروتئین هـا موثر بوده و موجب افزایش رنگیـزه هـای گیاهی می شود‪.‬‬ ‫همچنین با کاتالیزوری در متابولیسم پـروتئین هـا موجب بهبود میزان‬ ‫پروتئین و فعالیت انزیم ها می گردد و در مجموع موجب بهبود ماندگاری‬ ‫گل های لیلوم روی بوته می شود(باباربیع و همکاران‪ .)1397 ،‬بنزیل ادنین‬ ‫موجب بهبود تجمع و قابلیت استفاده از کربوهیدرات ها‪ ،‬بهبود پتانسیل اسمزی‬ ‫و روابط ابی گیاه می شود و از این طریق موجب افزایش میزان جذب محلول‪،‬‬ ‫وزن تر و خشک گل‪ ،‬قطر ساقه‪ ،‬شکوفایی و شاخص ثبات غشاء سلول می گردد‪.‬‬ ‫کارتنوئید و کلروفیل‪ ،‬رنگدانه هایی در واکوئل سلول های اپیدرمی‬ ‫گلبرگ و برگ و محلول در اب هستند که تجمع کربوهیدرات ها در بافت‬ ‫با کاربرد بنزیل ادنین موجب بهبود کارتنوئید گلبرگ و کلروفیل برگ‬ ‫می شود‪ .‬همچنین با ممانعت از تولید رادیکال های ازاد موجب تعدیل‬ ‫سنتز و احیای مجدد پروتئین ها و ارتقای ظرفیت انتی اکسیدانی سلول ها‬ ‫می شود که در مجموع بهبود ماندگاری گل های لیلوم روی بوته می گردد‬ ‫نتیجه گیری کلی‬ ‫نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تیمار ‪ 150ppm BA‬بیشترین تاثیر‬ ‫را بهبود صفاتی مانند وزن تر و خشک گل‪ ،‬شاخص ثبات غشاء سلول‪،‬‬ ‫کلروفیل کل برگ‪ ،‬پروتئین‪ ،‬فعالیت انزیم های سوپراکسید دیسموتاز و‬ ‫فنیل االنین امونیالیاز و ماندگاری گل روی بوته داشت‪ .‬تیمار ‪100ppm BA‬‬ ‫بیشترین تاثیر را در بهبود کارتنوئید گلبرگ داشت‪ .‬بیشترین ماندگاری‬ ‫گل روی بوته با ‪ 13/2‬روز مربوط به تیمار ‪ 150ppm BA‬و کمترین‬ ‫ماندگاری گل روی بوته با ‪ 8/3‬روز مربوط به تیمار ‪ Control‬بود‪ .‬منابع‬ ‫‪ )1‬بابایی‪ ،‬م‪ .‬دانائی‪ ،‬ا و‪ .‬و‪ ،‬عبدوسی‪ .1394 .‬اثر کاربرد اسیدسالیسیلیک و‬ ‫بنزیل ادنین بر برخی صفات کمی‪ ،‬کیفی و عمر پس از برداشت گل های شاخه‬ ‫بریده میخک خوشه ای رقم ‪ .Panamera‬نهمین کنگره علوم باغبانی ایران‪.‬‬ ‫‪ )2‬باباربیع‪ ،‬م‪ .‬زارعی‪ ،‬ب‪ .‬بادلی‪ ،‬س و‪ .‬و‪ ،‬مالزاده‪ .1397 .‬تاثیر‬ ‫اسیدسالیسیلیک و تیامین بر گلدهی و صفات ریخت شناختی گل شاخه‬ ‫بریدۀ مریم در دو نظام ابکشتی و کشت در خاک‪ ،‬نشریه علوم باغبانی‬ ‫ایران‪ .‬دوره ‪ .49‬شماره ‪ .1‬ص ‪.233-243‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 analysis of plant protection afforded by a non patho� genic endophytic mutant of Colletotrichum magna. .804-795 :119 .Plant Physiol .2016 .Salehi, M., Saffari, V R. & H, Farahmand )22 ,The effect of foliar application of BA ascorbic acid and thiamine on some characteris� tics of morphological and biochemical of petunia. ,)19(6 .Journal of Crop production and processing .174-165 Effect of .2008 .Singh, A., J, Kumar and P, Kumar )23 plant growth regulators and sucrose on post harvest physiology, membrane stability and vase life of cut -221 :55 ,spikes of Gladiolus. J. Plant Growth Regul .229 Effect of Thiamine and Benzyladeneine spray in pry harvest on qualitative and quantitative traits, growth and flowering in Lilium cv. Freya *and Elham Danaee2 Seyed Saeed Mir Hossini1 MS.c, Department of Horticulture, Garmsar -1 Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran, Saeed. gmail.com@hosseini128 Assistant Professor, Department of Horticulture, -*2 Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran, dr.edanaee@yahoo.com Corresponding author: Elham Danaee* Abstract To study the Evaluation Effect of Thiamine and Benzyladeneine spray in pry harvest on qualitative and quantitative traits, growth and flowering in Lilium spp., factorial experiment in a completely replication 3 ,treatments 7 randomized design with plants 63 plants, a total 3 and each treatment with were conducted. Treatments includ Thiamine and and 50 ,25 ,levels 3 Benzyladeneine each other with ppm and no spraying pot were used as con� 1000 trols. Spraying pots was done three times a week at the same base, so that the last Spraying about a week befor proper stage of harvesting the flowers for delivery to the market(the time to get flowers colors). Morphological, physiological and enzymat� ic traits of the plant traits such as fresh weight of flower, dry weight of flower, cell membrane stability index, number of flower, cartenoied of petals, total chlorophyll of leaves, protein, superoxide dismutase and phenylalanine ammonia-lyase enzymes activity and flower life on plant were evaluated. The results 150ppm treatment had the most showed that BA effect on the improvement of traits such as flower fresh and dry weight, cell membrane stability index, total chlorophyll of leaves, protein, superoxide dis� mutase and phenylalanine ammonia-lyase enzymes 100ppm treat� activity and flower life on plant, BAA ment also had the most effect on the improvement 150ppm treat� of traits such cartenoied of petals. BAA days was highest and control treat� 13.2 ment withh days had the least flower life on plant. 8.3 ment with Also the correlation between traits showed had a level. For exam� %1 and positive and significant at55 ple flower fresh weight with cell membrane stability .%1 index had a positive and significant at Keywords: Benzyladeneine, Lilium, Phenylalanine .ammonia-lyase, Thiamine, Superoxid dismutase ‫ تاثیر‬.1397 .‫ مالزاده‬،‫ و‬.‫ س و‬،‫ بادلی‬.‫ ب‬،‫ زارعی‬.‫ م‬،‫) باباربیع‬2 ‫اسیدسالیسیلیک و تیامین بر گلدهی و صفات ریخت شناختی‬ ،‫گل شاخه بریدۀ مریم در دو نظام ابکشتی و کشت در خاک‬ .233-243 ‫ ص‬.1 ‫ شماره‬.49 ‫ دوره‬.‫نشریه علوم باغبانی ایران‬ ‫ مبانی کشت‬.1376 .‫ صفاری‬،‫ م‬.‫ ع و‬،‫) باقری‬3 .‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬ .‫گیاهی‬ ‫بافت‬ ‫ کاربرد مواد‬.1379 .‫ کفاشی صدقی‬،‫ م‬.‫ ا و‬،‫) حجازی‬4 .‫ انتشارات دانشگاه تهران‬.‫ مبانی فیزیولوژی‬،‫رشد گیاهی‬ ‫ اصیل اثر‬.1394 .‫ حسن پور‬،‫ م‬.‫ ع و‬،‫ صالحی سارویی‬.‫ ر‬،‫) خسروی‬5 ‫کاربردهای اسیدجیبرلیک و بنزیل ادنین بر خصوصیات رشدی و گلدهی‬ .‫ همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی‬.‫گل پامچال‬ ‫ گلکاری و پرورش گیاهان‬.1374 .‫ ا‬،‫) خلیقی‬6 .‫ صفحه‬392 .‫ تهران‬،‫ انتشارات روزبهان‬.‫زینتی ایران‬ ‫ بررسی‬.1392 .‫ الدن مقدم‬،‫ ع ر‬.‫ س و‬،‫ کالته جاری‬.‫ ر ا‬،‫ نادری‬.‫ ا‬،‫) دانائی‬7 ‫اثرات کاربرد اسیدسالیسیلیک و بنزیل ادنین در پیش از برداشت بر خصوصیات‬ ‫ دومین همایش ملی‬.’Dune‘‫انزیمی و دوام عمر گل شاخه بریده ژربرا رقم‬ .236 ‫ تا‬231 ‫ ص‬.‫ دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساوه‬.‫مباحث نوین در کشاورزی‬ .1393 .‫ طایی‬،‫ ج‬.‫ م و‬،‫ نیک زاد‬.‫ م‬،‫ شهدادنژاد‬.‫ ع‬،‫) صالحی ساردویی‬8 ‫بررسی اثر محلول پاشی اسیداسکوربیک و تیامین بر خصوصیات گلدهی گیاه‬ .‫ محیط زیست و امنیت غذایی‬.‫ اولین همایش ملی کشاورزی‬.‫جعفری افریقایی‬ ‫ بررسی‬.1392 .‫ حسینی‬،‫ ح‬.‫ و ر و‬،‫ صفاری‬،‫ ه‬،‫) فرهمند‬9 ‫ بنزیل ادنین و‬،‫اثر تنظیم کننده های رشد اسیدجیبرلیک‬ ‫ بر ویژگی های رویشی و زایشی گیاه جعفری‬B1 ‫ و‬C ‫ویتامین های‬ .‫ دانشگاه شهید باهنر کرمان‬.)Tagetes erecta(‫افریقایی‬ .1386 .‫قاسمی قهساره‬ ،‫م‬ .‫و‬ ‫م‬ ،‫کافی‬ )10 .‫تهران‬ ‫اییژ‬ ‫انتشارات‬ .‫عملی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫گلکاری‬ ‫ روش های ازمایشگاهی‬.1384 .‫ نجفی‬،‫ ف‬.‫ ی و‬،‫) مستوفی‬11 .‫ صفحه‬136 .‫ انتشارات دانشگاه تهران‬.‫تجزیه ای در علوم باغبانی‬ ‫ اثر‬.1394 .‫ سالحورزی‬،‫ ی‬.‫ ع و‬،‫ تهرانی فر‬.‫ م‬،‫ شور‬.‫ م‬،‫) منصوری‬12 ‫محلول پاشی اسیدسالیسیلیک و تیامین بر ویژگی های کمی و کیفی‬ .)Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance(‫گل ژربرا رقم‬ .‫ شماره بیست و سوم‬.‫ سال ششم‬.‫علوم و فنون کشت های گلخانه ای‬ ‫ بررسی اثر محلول پاشی‬.1394 .‫ صفاری‬،‫ و ر‬.‫ م ا و‬،‫ الهیان‬،‫ ا‬،‫) نعمتی اشنا‬13 ‫تیامین و اسیداسکوربیک بر عملکرد گل و رنگیزه های فتوسنتزی گل‬ .‫ اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران‬.‫اطلسی‬ Copper enzymes in isolated .1949 .Arnon, D. I )14 chloroplasts. Polyphenoloxidase in vulgaris. Plant .15–1:)1(24 ,.Physiol Assaying for .1987. Bayer, W. F. and I, Fridovich )15 superoxide dismutase activity: some large con� sequences of minor changes in condition. Annals .566–559 :161 .Biochem A rapid and sensitive .1976 .Bradford, M. M )16 method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye bind� .254-248 :72 .ing. Analytical Biochemistry Postharvest .2002 .Celikel, F. G. and M. S, Reid )17 :)1(37 .handling of stock(Matthiola incana). Hort Sci .147-144 .Ezhilmathi, K. singh, V. Arora, P. and R. K, Sairam )18 sulfocalicylic acid on antioxidant-5 Effect of .2007 in relation to vase life of gladiolus cut flower. Plant .108-99 :51 .Growth Regul Thiamine in plants: Aspects of .2010 .Goyer, A )19 Phyto� ,)1624-1615.its metabolism and functions, (ppp .chem Press Efficien� .2010 .Hassanpour Asil, M, Karimi, M )200 cy of Benzyladenine reduced ethylene production and extended vase life of cut Eustoma flowers. POJ .203-199:)6(3 Redman, R S., Freeman, S., Elifton, D R., Morre, )21 Biochemical .1999 .D J., Brown, G and R J. Rodringuez ‫ اجتماعی‬- ‫ماهنامه اقتصادی‬ 99 ‫مهر ماه‬ ‫شماره بیستم‬ 18 صفحه 18 ‫اخبار‬ ‫هر فرد چند کیف پول الکترونیک‬ ‫می تواند داشته باشد؟‬ ‫با گذشت دو روز از ابالغ ضوابط صدور کیف الکترونیک پول به شبکه‬ ‫بانکی کشور از سوی بانک مرکزی‪ ،‬بررسی این ضوابط نشان می دهد که‬ ‫این بانک حداکثر تعداد کیف شخصی برای هر شخص حقیقی در سطح‬ ‫یک و دو را مجموعا سه عدد و در سطح سه را‪ ،‬یک عدد تعیین کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بانک مرکزی ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را به شبکه‬ ‫بانکی کشور ابالغ کرده است که طبق ان متقاضی دریافت این کیف با انطباق‬ ‫اطالعات هویتی و شماره تلفن همراه‪ ،‬شناسایی و احراز هویت می شود‪ .‬سپس‪،‬‬ ‫حداکثر موجودی کیف شخصی و حداکثر مبلغ هر تراکنش ان فرد برابر با‬ ‫شاخص ریز پرداخت و کل گردش فصلی وی‪ ،‬پنج برابر شاخص مذکور است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬این روند سطح دومی هم دارد که براساس ان متقاضی‬ ‫با انطباق اطالعات هویتی‪ ،‬شماره کارت یا حساب و شماره تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬شناسایی و احراز هویت می شود که حداکثر موجودی‬ ‫کیف شخصی وی معادل دو و نیم برابر شاخص ریز پرداخت و‬ ‫حداکثر مبلغ هر تراکنش ان برابر با شاخص ریز پرداخت است‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬متقاضیان سطح دو می توانند پس از یک سال فعالیت‬ ‫سالم و بدون هیچ رفتار مشکوک‪ ،‬عدم حضور در لیست سیاه بانک‬ ‫مرکزی و نهاد ناظر و نیز عدم منع قضایی و حقوقی از دریافت‬ ‫این خدمات‪ ،‬به سطح سوم منتقل شوند که در این سطح‪ ،‬حداکثر‬ ‫موجودی کیف شخصی این دسته از متقاضیان پانزده برابر شاخص ریز‬ ‫پرداخت و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت است‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬موسسه اعتباری عامل و راهبر موظفند از صحت و انطباق‬ ‫اطالعات ارائه شده برای متقاضی کیف شخصی در سطوح اول و دوم اطمینان‬ ‫حاصل کنند که حداکثر تعداد کیف شخصی برای هر شخص حقیقی در‬ ‫سطح یک و دو‪ ،‬در کل سه عدد و در سطح سه یک عدد تعیین می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬موسسه اعتباری عامل موظف است تا اطمینان حاصل کند که‬ ‫مانده موجودی حساب واسط‪ ،‬قابلیت نگاشت به مانده کیف ها را داشته و‬ ‫مجموع مبالغ موجود در کیف ها و مانده حساب واسط همواره یکسان باشد‪.‬‬ ‫در اخر بهتر است تا توضیح داده شود که شاخص ریز پرداخت معادل حداکثر‬ ‫سقف برداشت وجه نقد شتابی از دستگاه های خودپرداز است که توسط بانک‬ ‫مرکزی بروزرسانی می شود و راهبر کیف الکترونیک پول شخصی حقوقی‬ ‫است که مطابق با ضوابط و قرارداد منعقده با موسسه اعتباری و بانک مرکزی‬ ‫در حوزه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیک پول فعالیت می کند‪.‬‬ ‫لزوم برخورد با مجموعه ها و‬ ‫مسئوالن دولتی متخلف در بورس‬ ‫نمایندهمردمنیشابوروفیروزهدرمجلسگفت‪:‬سازمانبازرسیدرصورت‬ ‫تخطی مجموعه ها یا مسئوالن دولتی در بازار بورس با انها برخورد کند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬احسان ارکانی درباره عملکرد سازمان بازرسی‬ ‫کل کشور گفت‪ :‬با وجود تمام سازوکارهای نظارتی در کشور‬ ‫متاسفانه شاهد وضعیت ضعیف و غیرقابل قبولی در بحث نظارت‬ ‫هستیم که انتقاد مردم و حتی مسئوالن را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه برگزاری دادگاه های‬ ‫متعدد اقتصادی در حال حاضر بیانگر کارنامه ضعیف نظارتی‬ ‫سازمان های مسئول در گذشته بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬بروز پدیده‬ ‫حقوق های نجومی یا توسعه موسسات غیرمجاز مالی در کشور با‬ ‫توجه به وجود سازمان بازرسی در تمام استان ها جای سوال داشت‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی بیان کرد‪ :‬در استان‬ ‫خراسان رضوی حدود ‪ 5‬سال تا یک دهه مردم مشغول سپرده گذاری‬ ‫در موسسات مالی و اعتباری مختلف و خرید سهام پدیده شاندیز‬ ‫بودند‪ ،‬در حالی که بعدا مشخص شد تمام این موسسات فعالیت‬ ‫غیرمجاز داشته اند‪ ،‬به دلیل سهل انگاری و اهمال کاری مجموعه های‬ ‫نظارتی بویژه سازمان بازرسی کل کشور و سازمان بازرسی این استان‬ ‫میلیاردها تومان سرمایه مردم از اقشار متوسط جامعه از بین رفت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد‪ :‬سازمان‬ ‫بازرسی به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی در کشور نتوانسته بخوبی‬ ‫وظیفه خود را انجام دهد‪ ،‬بنابراین امروز باید برای جلوگیری از وقوع‬ ‫و تکرار چنین اتفاقات مشابهی مسئولیت خود را بدرستی انجام دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مردم امروز در حوزه بازار بورس نگران سرمایه های‬ ‫خود هستند تا بار دیگر داستان مشابه موسسات مالی و اعتباری پیش‬ ‫نیاید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سازمان بازرسی کل کشور باید قبل از بروز چنین اتفاقاتی‬ ‫به این موضوع ورود کرده و با نظارت جدی در صورت تخطی برخی از‬ ‫مجموعه ها یا مسئوالن دولتی در بازار سرمایه و بورس با انها برخورد کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم نیشابور و فیروزه تاکید کرد‪ :‬رئیس سازمان بازرسی‬ ‫کل کشور همان رئیس سازمان بازرسی استان خراسان رضوی در زمان‬ ‫گسترش موسسات غیرمجاز مالی است و مجلس در حال حاضر با مشاهده‬ ‫هرگونه تخطی یا کوتاهی از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫گفتگو‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون هکتار اراضی کشور در معرض بیابانی شدن و تخریب است‬ ‫مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها‪ ،‬با اشاره به اینکه ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫هکتار از اراضی کشور در معرض تخریب است گفت‪ :‬در دو سال اخیر شاهد‬ ‫جهش خوبی در حوزه بیابان زدایی و ابخیزداری و ابخوانداری بوده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‪،‬‬ ‫وحید جعفریان مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و‬ ‫ابخیزداری کشور‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه های منابع طبیعی در همه بخش ها‬ ‫بویژه در بخش بیابان دیر بازده هستند بنابراین این پروژه ها نیازمند‬ ‫تامین اعتبارات مستمر و پایدار هستند تا نتیجه ان معلوم شود‪.‬‬ ‫وی که به منظور تشریح عوامل بیابان زایی و بررسی مدیریت‬ ‫بیابان های کشور در این برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرده‬ ‫است خاطرنشان کرد‪ :‬در تعریف بیابان زایی و اراضی بیابانی‬ ‫تفاوتی وجود دارد که بعضاً به اشتباه به یک معنی تلقی می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‬ ‫کشور‪ ،‬بیابان زایی را فرایند تبدیل زمین های حاصلخیز به بیابان‬ ‫تعریف کرد و افزود‪ :‬به عبارت ساده تر بیابان زایی نتیجه تخریب‬ ‫اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک است که به دلیل عوامل‬ ‫مختلف مانند تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫** ‪ 100‬میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن و‬ ‫تخریب سرزمین‬ ‫وی گفت‪ :‬بر اثر این تعریف ‪ 100‬میلیون هکتار از اراضی‬ ‫کشور در معرض بیابانی شدن و تخریب سرزمین قرار دارد‪.‬‬ ‫جعفریان گفت‪ :‬اگر بخش شمال کشور و بخش هایی از مناطق‬ ‫کوهستانی غرب کشور را منها کنیم سایر مناطق کشور در حیطه و‬ ‫محدوده اقلیم خشک‪ ،‬نیمه خشک تا نیمه مرطوب قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این مسئول امور بیابان گفت‪ :‬اگر در این مناطق مدیریت درستی از‬ ‫سرزمین نداشته باشیم تخریب سرزمین به سرعت اتفاق می افتد و بازگشت‬ ‫به قبل را ناممکن یا با چالش های سخت و بسیار زیاد مواجه می کند‪.‬‬ ‫به گفته جعفریان امروزه یکی از محسوس ترین و شاخص ترین‬ ‫مولفه های بیابانی شدن کشور افت اب های زیرزمینی است که‬ ‫سبب سخت شدن شرایط برای پوشش گیاهی کشور می شود‪.‬‬ ‫**امروز بیشتر شاهد بیابان های انسان ساز در کشور هستیم‬ ‫سلمان زارع استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هم گفت‪:‬‬ ‫بیابان زایی نتیجه فعالیت های انسانی و شرایط اقلیمی است و بهره برداری های‬ ‫غیر اصولی سبب شد امروزه شاهد بیابان های انسان ساز در کشور باشیم و رد‬ ‫پای عوامل انسانی را در ایجاد بیابان ها بیشتر از شرایط اقلیمی شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در دهه اخیر ما شاهد سیل های مخرب و گرد و‬ ‫غبار در بخش اعظمی از کشور بویژه در تهران و نزدیک پایتخت‬ ‫بوده ایم که اینها همه از پیامدهای بیابان زایی در کشور است‪.‬‬ ‫زارع همچنین یاداور شد که زندگی بشر با محیط زیست گره خورده است و‬ ‫سازمان جنگل ها اگر چه متولی بیابان زدایی در کشور است اما سایر نهادها و‬ ‫دستگاه های مرتبط باید به کمک این سازمان بشتابند زیرا برای مقابله با پدیده‬ ‫بیابان زایی نیازمند مسئولیت همگانی و اجنماعی در سطح جامعه هستیم‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫**مخالفت کمیسیون کشاورزی با ادغام پژوهشکده حفاظت‬ ‫خاک و ابخیزداری‬ ‫ساداتی نژاد رییس کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫مجلس نیز گفت‪ :‬امروزه بیابانی شدن سرزمین تنها مختص کشور‬ ‫ما نیست و دغدغه بسیاری از حکومت ها و دولت ها در دنیاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ایجاد این پدیده نه تنها عوامل اقلیمی بلکه انسان ها با‬ ‫از بین بردن جنگل ها و مراتع و استفاده غیر اصولی از اب های زیرزمینی‬ ‫به این معضل دامن زده و بعضاً شاهد مهاجرت های زیادی نیز بوده ایم‪.‬‬ ‫اینکه برای حفظ سرزمین و منابع طبیعی چه باید کرد‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس گفت‪ :‬در اینجا دو هدف می تواند مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ :‬یکی اینکه برای حفظ سرزمین اقدامات بیولوژیکی و ایجاد‬ ‫پوشش گیاهی مد نظر قرار گرفته و بر اساس توان اکولوژیکی منطقه بهره‬ ‫برداری ها صورت گیرد تا موجب حفظ بیشتر اب و خاک شود و دیگر اینکه‬ ‫مناطقی که روند بیابان زایی از شدت بیشتری برخوردار است و مناطق‬ ‫حساس و بحرانی است اقدامات مکانیکی و تلفیقی در پیش گرفته شود‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد افزود‪ :‬سازمان جنگل ها متولی اصلی این اقدامات است‬ ‫و جاهایی که جنگل ها تخریب شده‪ ،‬برنامه های احیایی داشته و االن‬ ‫زراعت چوب را در پیش گرفته است اما با وجود همه این اقدامات‬ ‫روند بیابانی شدن کشور اکنون از روند احیایی ان پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫وییاداورشد‪:‬برخیقانوننظیرقانونحفاظتخاک‪،‬قانونجامعمنابع طبیعی‬ ‫و قانون ابخیزداری وجود دارد و برخی نیز از این قوانین در دست اصالح است‬ ‫اینها از جمله قوانینی هستند که تدوین شده و باید به جد پیگیری و اجرایی شود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس گفت‪ :‬شورای‬ ‫عالی اداری‪ ،‬پژوهشکده حفاظت خاک و ابخیزداری را در موسسه تحقیقات‬ ‫جنگل ها و مراتع ادغام کرد و این درست در موقعی انجام شد که ما باید نسبت‬ ‫به حفاظت خاک حساس باشیم وی تاکید کرد‪ :‬قطعاً در جلسه کمیسیون‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی مجلس مخالفت خودمان را اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد همچنین از تمدید طرح تنفس جنگل خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫این اقدام بخاطر تجدید حیات جنگل و زاداوری ان انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حریق چالش بزرگی برای منابع طبیعی است‬ ‫و در زمینه اطفای حریق شرایط الزم را فراهم خواهد شد‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اموزش و ترویج امری الزم و ضروری در بخش بیابان است‬ ‫و این امر را اموزش و پرورش و دانشگاه ها در کشور باید ترویج نمایند‪.‬‬ صفحه 20 ‫هزار رنگ؛ هزار خاصیت‬ ‫مدیر گروه تولید و فراوری گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی‬ ‫خراسان جنوبی با بیان اینکه مهمترین استفاده از گلرنگ‬ ‫تولید روغن از دانههای این گیاه است‪ ،‬گفت‪ :‬از گلبرگهای‬ ‫گلرنگ برای تولید رنگ در صنایع غذایی استفاده میشود‪.‬‬ ‫مهدی ابراهیمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬گلرنگ‬ ‫یا همان کاجیره با نام علمی �‪Carthamus tinctori‬‬ ‫‪ us‬گیاهی بسیار ارزشمند از خانواده گل میناست که در حال‬ ‫حاضر در بسیاری از نقاط جهان به صورت زراعی کشت میشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر هند‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬امریکا‬ ‫و ارژانتین مهمترین تولیدکنندگان گلرنگ در جهان هستند‪.‬‬ ‫مدیر گروه تولید و فراوری گیاهان استراتژیک جهاد‬ ‫دانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد‪ :‬میزان روغن دانههای‬ ‫گلرنگ با توجه به رقم مورد کاشت و شرایط منطقهای‬ ‫که گیاه در ان رشد میکند‪ ،‬بین ‪ 23‬تا ‪ 36‬درصد است‪.‬‬ ‫ابراهیمی اظهار کرد‪ :‬مهمترین ماده رنگی گلبرگهای گیاه‬ ‫کارتامین نام دارد که مشخصکننده میزان رنگدهی ان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬استفاده از گلبرگ گلرنگ به جای زعفران به عنوان‬ ‫رنگ خوراکی در بین مردم بسیار رایج است‪ ،‬گلهای گلرنگ‬ ‫خاصیت محرک‪ ،‬مسکن و ملین دارد که به صورت دمنوش‬ ‫یا خیسانده مصرف میشود‪ ،‬تسریع گردش خون و کمک به‬ ‫بهبود افرادی که دچار فلج اندام هستند از دیگر خواص ان است‪.‬‬ ‫مدیر گروه تولید و فراوری گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی‬ ‫خراسان جنوبی تصریح کرد‪ :‬تخم گلرنگ گرم و خشک و مسهل‬ ‫است و روغنی که از این تخم به دست میاید‪ ،‬به عنوان یک روغن‬ ‫گیاهی اشباع نشده‪ ،‬جزو کم ضررترین روغن های گیاهی است‪.‬‬ ‫ابراهیمی ادامه داد‪ :‬استفاده از روغن گلرنگ به جای روغن‬ ‫افتابگردان‪ ،‬روغن ذرت و یا روغن سویا در پخت مواد غذایی و تهیه‬ ‫انواع ساالد کمک شایانی به حفظ سالمت قلب و عروق میکند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سه ویژگی ممتاز روغن گلرنگ که ان را به روغنی‬ ‫محبوب در طبخ مواد غذایی تبدیل کرده است‪ ،‬شامل حضور اسیدهای‬ ‫چرب اشباع نشده‪ ،‬طعم مالیم و پایداری در دماهای باال است‪.‬‬ ‫مدیر گروه تولید و فراوری گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی‬ ‫خراسان جنوبی بیان کرد‪ :‬این روغن از نظر طعم و رنگ شباهت‬ ‫زیادی به روغن افتابگردان دارد‪ .‬این روغن در دماهای پایین‬ ‫پایداری مناسبی دارد و در هنگام طبخ نیز بوی دود ایجاد نمیکند‪.‬‬ ‫ابراهیمی اظهار کرد‪ :‬استفاده از روغن گلرنگ به کاهش وزن و‬ ‫کاهش تجمع چربی در بدن کمک میکند‪ ،‬این روغن همچنین تاثیر‬ ‫قابل مالحظه ای در کاهش مقاومت به انسولین که در اثر چربی‬ ‫باال به وجود میاید داشته و به دلیل دارا بودن چربیهای ساده و‬ ‫غیر ساده اشباع نشده کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان ویتامین ‪ E‬در روغن گلرنگ از روغن‬ ‫زیتون نیز باالتر است و در بهبود و جلوگیری از تصلب‬ ‫شرایین‪ ،‬چربی خون و بیماریهای قلبی بسیار موثر است‪.‬‬ ‫مدیر گروه تولید و فراوری گیاهان استراتژیک جهاد‬ ‫دانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد‪ :‬همچنین به دلیل‬ ‫عدم بروز الرژی در افراد‪ ،‬استفاده از روغن گلرنگ در تولید‬ ‫مواد ارایشی نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ابراهیمی تصریح کرد‪ :‬در طب سنتی و طب شرقی از روغن‬ ‫گلرنگ برای معالجه نوروپاتی‪ ،‬زخمهای ابله مرغان و همچنین‬ ‫بی حسی و سوزن سوزن شدن اندامها استفاده میشده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬شواهدی وجود دارد که نشان‬ ‫میدهد استفاده از روغن گلرنگ در کمک به ساخت‬ ‫استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان نیز موثر است‪.‬‬ ‫مدیر گروه تولید و فراوری گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی‬ ‫خراسان جنوبی خاطرنشان کرد‪ :‬محافظت از کبد‪ ،‬خواص انتی‬ ‫اکسیدانی‪ ،‬خواص ضد دیابت و چاقی‪ ،‬کمک به تقویت پوست‬ ‫و خواص ضد سرطانی‪ ،‬کمک به بهبود متابولیسم بدن از دیگر‬ ‫مزایای استفاده از روغن گلرنگ در رژیم غذایی افراد جامعه است‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫مصاحبه‬ ‫بررسی اسیب های اجتماعی دربستر فیلم و سریال‬ ‫از زبان سیدعباس مجابی‬ ‫باشیم‪ .‬اما متاسفانه شاهد هستیم که این‬ ‫سریال در همه بخشها ضعیف است‪ .‬هیچ‬ ‫کسی نیامده است روی این قصه ها کار کند و‬ ‫هرکس هر قصه ای را که میخواسته نوشته و‬ ‫هرکس هر قصه ای را که دوست داشته تایید‬ ‫کرده و هرچیزی را که خوشش نیامده رد‬ ‫کرده است‪ .‬قصه ها و داستان ها و سناریوها‬ ‫هم دستخوش سلیقه اند و کامال سلیقه‬ ‫ای با انها برخورد شده است‪ .‬درحالی که‬ ‫درکشورمان باید کارخانه تولید سناریوساخته‬ ‫می شد‪ .‬یعنی برای اندیشه بها قائل شد‬ ‫لیال رضایی‪ -‬سیدعباس مجابی پاسداران انقالب اسالمی است و این مساله‬ ‫جانباز هفتاد درصد تهیه کننده یک نکته بسیار مهم دارد‪,‬یک هشدار!‬ ‫و ازفعاالن فرهنگی حوزه جنگ‬ ‫است که ریاست بزرگترین انجمن‬ ‫*هشدار به مردم؟چه هشداری؟‬ ‫شاعران ایران را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫مردم نه! یک هشدار برای سپاه وان‬ ‫وی همچنین مدیریت همایش ساالنه این است که در طول این چهل سال سپاه‬ ‫شاعران همسراست و در این زمینه توانسته است در تک تک عرصه ها عرض‬ ‫موفقیتهای چشمگیری داشته است‪ .‬اندام کند و موفقیت هایی کسب کند‪ .‬اگر‬ ‫با این فعال فرهنگی گفتگویی در مردم ما توانستند باوری نسبت به سپاه‬ ‫زمینه اسیب های اجتماعی دربستر داشته باشند به دلیل ارزش هایی است که‬ ‫فیلم و سریال و بخصوص سریال تاکنون توسط این ارگان دیده اند‪ .‬مبحث‬ ‫اقازاده داشته ایم که می خوانید‪ :‬فرهنگی یک مبحث بسیار مهم است که‬ ‫از اوایل تشکیل سپاه نیز به ان تاکید شده‬ ‫*به عنوان یک اسیب شناس و مورد توجه قرار گرفته است اما نه در‬ ‫در حوزه اجتماعی چه نقدی بر این قدو قامت و همچون سریال اقازاده‬ ‫سریالهای امروزی مثال سریال‬ ‫در دست اکران اقازاده دارید؟‬ ‫این اواخرمردم ما شاهد تماشای سریالی‬ ‫درپخش خانگی به نام اقازاده بودیم که‬ ‫توسط موسسه اوج ساخته شده است‪.‬‬ ‫تامین کننده بودجه موسسه اوج سپاه‬ ‫‪22‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫وقتی ما به ساختن فیلم خوب باور داریم و‬ ‫می خواهیم فیلم خوبی بسازیم باید سناریوی‬ ‫خوبی داشته باشیم‪ .‬اگر سناریوی خوبی‬ ‫می خواهیم قصه خوبی باید داشته باشیم‬ ‫و اگر قصه خوبی می خواهیم‪ ,‬این قصه را‬ ‫باید پرورش داده باشیم و روی ان کار کرده‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫سپاه امروز به صحنه امده و می خواهد با‬ ‫مفاسد مبارزه کند اما باید دید به چه شکل‬ ‫و صورت ظاهر شده است و چه موفقیتی‬ ‫می خواهد کسب کند و چه خروجی ای‬ ‫داشته باشد! کسانی که برای ساخت این‬ ‫فیلم قدم برداشته اند افرادی بکر نبوده اند‬ ‫کامال سطحی عمل کرده ان ِد البته هرکسی‬ ‫در هر جایی برای مبارزه با فساد قدمی‬ ‫برداشته‪ ,‬باید از او تشکر به عمل اورد‪.‬‬ ‫اینکه ما انتقاد می کنیم نشان از این‬ ‫دارد که این فیلم دیده شده وچه بخواهیم‬ ‫چه نخواهیم داریم این فیلم را تبلیغ‬ ‫می کنیم و مبارزه نمیکنیم ‪.‬این نشان‬ ‫می دهد نقد و انتقاد ما سازنده است ‪.‬‬ ‫*چه مشکالتی در روندساختار این‬ ‫سریال دیده اید؟‬ ‫این فیلم اشکاالت اساسی دارد که ناشی‬ ‫از افکار پشت این فیلم است‪ .‬دریچه دوربین‬ ‫یک چیز را نشان می دهد که مثال از انچه‬ ‫شما در واقعیت میبینید بهتر است‪ .‬شماان‬ ‫چیزی را که می بینید با تصویر برای اهل‬ ‫فن که نگاه از پشت دوربین دارد متفاوت‬ ‫است که من ازان می ترسم وبه ان نقد دارم‪.‬‬ ‫اولین مورد اشاره من خانواده است‬ ‫و در تمام مبحث جامعه شناسی می‬ ‫بینید که مهم ترین جایی که حکم‬ ‫دانشگاه دارد ویک فرد باید دران رشد‬ صفحه 22 ‫و تعلیم وتربیت پیدا کند خانواده است‪.‬‬ ‫این جامعه کوچک‪ ,‬مهم ترین خاصیتش‬ ‫این است که یک فرد مثال اطالعاتی می تواند‬ ‫برود در خانواده اش ریکاوری شود و به بیرون‬ ‫بیاید‪ .‬ولی شما با این فیلم می خواهید این‬ ‫خانواده را هم از اینها بگیرید‪ .‬اگر یک فرد‬ ‫اطالعاتی خانواده اش بشود سیستم امنیتی‪,‬‬ ‫دیگر چه چیزی برای زندگی دارد؟ کجارا‬ ‫دارد که دران زندگی کند ودر ان ریکاوری‬ ‫شود و حب و بغض هایش را بیان کند؟‬ ‫من با اساس این قضیه مشکل دارم‬ ‫حتی اگر این داستان حقیقت داشته باشد‪.‬‬ ‫*شاید درجاهایی از قدرت‬ ‫تخیل استفاده شده و به ان‬ ‫شاخ و برگ داده شده است‪.‬‬ ‫اگر این تخیل که از ان می گویید ویا‬ ‫شبه تخیل درمیان باشد که وامصیبتا! چرا‬ ‫یک تهیه کننده بخواهد برود در رختخواب‬ ‫کسی بخواهد فیلم بگیرد که بعد مجبور باشد‬ ‫در رختخواب زن را با مقنعه نشان دهد؟‬ ‫کدام زنی حاضر می شود با مقنعه برود داخل‬ ‫رختخواب و بعد اساس رختخواب نشان دادن‬ ‫اینقدر مهم است که تو بخواهی یک زن را‬ ‫در ان محجبه نشان دهی؟! که باعث شوی‬ ‫هر بیننده ای به تو بخندد؟ یا کمی مترقی‬ ‫تر بشویم و قسمت بیرونی مقنعه را موی‬ ‫مصنوعی بگذاریم که بعد بگوییم اصال دیگر‬ ‫حجاب را هم برداشتیم! اصال چه ضرورتی‬ ‫دارد داستان اطالعاتی را به خانواده بکشیم؟‬ ‫این همه ما سفارش داریم که اگر می‬ ‫خواهید برای خودتان خانواده انتخاب کنید‬ ‫باید به چه صورت باشد‪ .‬در زمان حکومت‬ ‫گذشته مردم ما خواستگاری کردن بلد نبودند‬ ‫؟! و همان جور که در این فیلم نشان می دهد‬ ‫ساده و سرسری برگزار می کردند؟! و یک نفر‬ ‫را می گرفتند حاال یا خوب در می امد یا‬ ‫بد؟! شما اگر دنبال ساده ترین ادم قدیمی‬ ‫بروید از روشهایی برای تحقیق صحبت‬ ‫میکند که واقعا می مانی و تعجب می کنی‪.‬‬ ‫یک عنصر اطالعاتی که نتواند برای خودش‬ ‫همسر انتخاب کند چه جور می تواند مسائل‬ ‫پیچیده اطالعاتی را کشف کند ؟! یک جا‬ ‫انقدر احق و هالو نشانشان می دهید که‬ ‫معظل اجتماعی خودش را نمی تواند حل‬ ‫کند و سیستم امنیتی را انقدر ساده لوحانه‬ ‫نشان می دهید که می گوید من رفتم بررسی‬ ‫کردم که پرونده سفید بوده است‪ .‬اما درجایی‬ ‫دیگر او را به گونه ای نشان می دهید که‬ ‫سیستم اطالعاتی انقدر باهوش است که‬ ‫متهم اصلی با اعالم خطر از ایران فرار می‬ ‫کند و شرایط را طوری اماده می کنید که‬ ‫متهم به راحتی برمی گرد و دستگیر می شود ‪.‬‬ ‫چطور کسی که نتوانسته خانواده‬ ‫خودش را نگه دارد می تواند یک‬ ‫متهم درجه یک و ماهر را بگیرد؟!‬ ‫شما قرار است دردهای اجتماعی را‬ ‫بیان کنی یا فقط قرار است یک فیلم‬ ‫تبلیغاتی را بسازی و ازان پول در بیاوری؟!‬ ‫اگرحضرت اقا گفت مبارزه با فساد را‬ ‫سرلوحه قرار دهید‪ ,‬این معنایش ان نیست‬ ‫که ما بدون زمینه سازی قصه ای را برداریم‬ ‫و داخل کادر قرار دهیم که هزاران انتقاد از‬ ‫ان شود‪ .‬ان هالو بودن تیمی که این دختر‬ ‫را خواستگاری می کند برای همه‪ ,‬جا افتاده‬ ‫است و همه به ان اعتراض دارند‪ .‬یعنی‬ ‫اگر رزمنده هایی که زمانی رفتند جبهه‬ ‫و جنگیدند‪ ,‬فقط از خانواده های انها باید‬ ‫اقازاده تحویل جامعه داده شود؟ و اقازاده‬ ‫ها مال جبهه رفته هاست؟ اینجا اشکال‬ ‫اساسی وجود دارد‪ .‬این فیلم حرف ها و‬ ‫البته نقدهای زیادی دارد‪ .‬اگر شما به طیف‬ ‫اقازاده پرداخت کردید سوال من باالتر از‬ ‫اینها است‪ .‬چرا نباید اقازاده را نگذاریم به این‬ ‫مرحله برسد؟ بسیار نامردی است اگر بگوییم‬ ‫همه اقازاده ها مرتبط با بچه های جبهه و‬ ‫جنگ هستند‪ .‬این بسیار بی معرفتی است‪.‬‬ ‫ما چقدر افرادی داریم که به جبهه رفته اند‬ ‫اما هیچ کاری با نظام ندارند از هر قشری؟‬ ‫می دانید که حتی بعضی هایشان شغل‬ ‫دولتی هم ندارند‪ .‬اقازاده مربوط به اقشار‬ ‫خاصی است‪ .‬اساس داستانی که شما به‬ ‫تصویر کشیدید‪ ,‬هراسی است که من دارم!‬ ‫همان هراسی است که ما دراژانس شیشه‬ ‫ای هم دیدیم که دوتا بچه بسیجی را مقابل‬ ‫هم قرار دادند تا فردی که در نیروی انتظامی‬ ‫کارمی کرد برگردد بگوید دوران شما تمام‬ ‫شده است! بروید کسی که دستور داده‬ ‫را بیاورید که به شما دستور دهد! که به‬ ‫شمابگوید برگردید بروید به جبهه! همه اینها‬ ‫در اژانس شیشه ای یک طرف ببینید فلسفه‬ ‫اینکه اژانس شیشه ای ساخته شد چیست؟‬ ‫چرا باید در فیلم بادیگارد کسی که نقش‬ ‫اول فیلم را خلع سالح می کند‪ ,‬یک جانباز‬ ‫ویلچری باشد؟ همه ما می دانیم مردم ما با‬ ‫کسی که نقش اول فیلم را بازی می کند‪,‬‬ ‫همزاد اندیشی دارند پس چرا باید زمانی‬ ‫که نقش اول فیلم می میرد ویا اصطالحا‬ ‫شهید می شود مردم ذهنشان برگردد‬ ‫به سمت کسی که او را از کار بی کار‬ ‫کرد؟ و او یک جانباز قطع نخاع باید باشد‪.‬‬ ‫* این موضوعات مرتبط‬ ‫با کارشناسی سریال است‪.‬‬ ‫کارشناسانی که باید در این زمینه‬ ‫مشاوره می داده اند قطعا کوتاهی‬ ‫کرده اند‪ .‬منطورتان این است؟‬ ‫بله همینطور است‪ .‬شما سیستم های‬ ‫امنیتی را فیلم می کنید تحویل می دهید‬ ‫و توقع دارید مردم تبریک بگویند؟ در‬ ‫حالی که شما سیستم امنیتی را کامال ابله‬ ‫و هالو نشان می دهید و می خواهید در‬ ‫اینده و در قسمت های بعدی بگویید این‬ ‫پدر و پسر درجریان بودند و می خواهند‬ ‫با تدبیر و اندیشه بگویند که ما خبر‬ ‫داشتیم و این جریان را به وجود اوردیم ‪.‬‬ ‫اگر یک عنصر اطالعاتی زنش جاسوس باشد‬ ‫این نیرو به درد اطالعات و امنیت می خورد؟‬ ‫سپاهی که بودجه اش مال خودش است و‬ ‫نگاهی به گیشه ندارد فیلم گیشه ای برایش‬ ‫درست می کنید؟ ایا دختری که جذب خانه‬ ‫فساد شده و افراد را طعمه می کند و می‬ ‫گیرد و به خانه می برد تا دوربین از زوایای‬ ‫مختلف فیلم او را بگیرد واقعا بعد چند جلسه‬ ‫انقدر حالش عوض می شود که توبه می کند؟‬ ‫*یعنی معتقدید کلیت مجموعه‬ ‫بداموزی دارد؟‬ ‫به نظر شما بد اموزی ندارد؟ ایا شما به‬ ‫بچه من یاد نمی دهید که پسر جان شاید‬ ‫این دختر پاک شده و امام رضا توبه اش‬ ‫را پذیرفته و تو هم برو سر زندگی ات و‬ ‫بگو باشه؟ شما می توانید این را برای بچه‬ ‫خودتان تجویز کنید؟ من منکر نیستم زمان‬ ‫قدیم رسم بود خیلی از خانوم هارو می بردند‬ ‫مشهد و اب توبه می ریختند سرشان‪ ,‬اما با‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫اینکه یک خانواده مذهبی گول یک خانواده را‬ ‫بخورد و حتی نفهمد که کاراکتر مونث دختر‬ ‫است یا نه‪ ,‬یکی است؟ می خواهم ببینم زنی‬ ‫که هفت قلم خودش را ارایش می کند و در‬ ‫مراسم مختلف شرکت می کند‪ ,‬وضع ظاهرش‬ ‫همان طوری است که یک دختر چشم و‬ ‫گوش بسته رفتار می کند؟ شما اینها را چه‬ ‫تعریف می کنید؟ جایی که موفق می شود‬ ‫دختر را با خودش به داخل اتاق ببرد و صیغه‬ ‫بخواند و در اتاق را هم ببندد! ان وقت شب‬ ‫زفافش جا میماند رختخوابش را ببرد یک‬ ‫گوشه جابیندازد؟ می خواهید این پسر را یک‬ ‫عابد و زاهد معرفی کنید؟ بچه های ما همه‬ ‫عابدو زاهدند؟ چرا به افراد قداست میبخشید‬ ‫که بعد نتوانید به او اجازه خطا بدهید؟ یک‬ ‫جا یک تاییدیه به او می دهید و یک جا هم‬ ‫اورا بی حیثیت میکنید‪ .‬یک جا این بچه‬ ‫انقدر چشم و گوش بسته است که حتی‬ ‫کسی که دختر را طعمه کرده‪ ,‬طوری تصویر‬ ‫می کنید که تا کنون دختر به خودش ندیده‬ ‫هشدار میدهد و ادمی با این سالمت را شما‬ ‫می برید با یک دختر گرگ باران دیده که‬ ‫حتی از لحاظ شرعی خطبه اش را هم خوانده‬ ‫است‪ .‬ولی در یک شب زفاف صرف گفتن یک‬ ‫حرف کامال دختر و پسر را جدا می کنید؟‬ ‫اگر عقل شما وهر بیننده ای پذیرفت که اگر‬ ‫جوانی چنین شرایطی را دارد‪ ,‬بتواند چندین‬ ‫روز در سفر مشهد جلسه اول و درب اتاقش‬ ‫هم باز‪ ,‬در تخت خواب همسرش نخوابد؟‬ ‫رویایی تعریف می کنید عزیزان رویایی‪....‬‬ ‫*به این ترتیب زوایای دیگری‬ ‫را نیز مورد انتقاد قرار داده اید!‬ ‫بله انتقاد دارم‪ .‬به نکات دیگری اشاره می‬ ‫کنم‪ .‬مثال این سریال توجه مردم را به نکته‬ ‫ای جلب کرده و ان استفاده از زن است‪.‬‬ ‫مگر ما دادمان از استفاده ابزاری از زنان‬ ‫درنیامده است؟ یکی از مهمترین ارکان‬ ‫انقالب این بوده که زن جایگاه خودش را‬ ‫پیدا کند ایا استفاده از زن به این شکل و‬ ‫در این قالب استفاده ابزاری از زن نیست؟‬ ‫اساسی ترین نکته ای که فیلمنامه به ان‬ ‫فکر نکرده همین جهت دادن افکار و اندیشه‬ ‫است‪ .‬اگر قرار است شما با مفاسد مبارزه کنید‬ ‫این نیست که شما بروید مفسده ها را نشان‬ ‫دهید‪ .‬اینکه طرفدار پیدا کند ماشین انچنانی‪,‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫زنان انچنانی‪ ,‬نمایش های انچنانی داده می‬ ‫شود و مردم اشتیاق پیدا کنند برای دیدن ‪.‬‬ ‫شما همه قوانین را زیر سوال برده اید‪,‬‬ ‫همین طور همه اندیشه هارا! شما درباره یک‬ ‫سیستم اطالعاتی هم نتوانستید محصول‬ ‫خوبی ارائه دهید که بتواند جوابگوی خوبی‬ ‫باشد و با استفاده از فالش بک بهترین‬ ‫کارخودتان را کردید‪ .‬کدام استاندارد بین‬ ‫المللی به شما اجازه می دهد این همه از‬ ‫فالش بک استفاده کنید و برگردید به عقب؟‬ ‫حاال که استفاده کردید به طور صحیح‬ ‫استفاده کنید‪ .‬خیلی بد است که استفاده‬ ‫ابزاری از جانباز و رزمنده و این گونه مباحث‬ ‫از زبان متولیش بیان شود‪ .‬سپاه به نوعی‬ ‫داعیه دار این عرصه معنوی است واگر سپاه‬ ‫بیاید استفاده ابزاری کند چه باید گفت؟‬ ‫شما همه را تبدیل به این کردید که‬ ‫هرکه جبهه رفت فرزندش اقازاده شد و یا‬ ‫مثبت و یا منفی و بین اینها هم قرارندادید!‬ ‫حدوسط ندارد یا خوب است یا بد!‬ ‫این اقازاده ها همه جبهه رفته اند؟ ان‬ ‫چیزی که باید به ان پرداخته شود‪ ,‬این نیست‬ ‫شما عرصه سینما را هم اشتباه گرفته اید‪.‬‬ ‫سینما از زمان انقالب غلط شروع کرد غلط‬ ‫ادامه داد و غلط دارد ادامه می دهد‪ .‬بیایید‬ ‫نگاهی به وضعیتی که روی نگاه مردم نسبت به‬ ‫جانبازها می کند توجه کنیم شما فیلمی ساخته‬ ‫اید بانام اژانس شیشه ای ایا همه مشکالت‬ ‫جانبازان مانده بود با گروگان گیری حل شود؟‬ ‫کدام جانباز گروگان گیری کرد؟ حتی اگر‬ ‫برحق هم بوده باشد‪ .‬ایا شما مشکالت جانبازان‬ ‫را گفتید و فقط گروگان گیری اش ماند؟ این‬ ‫سیر دارد کجا میرود!استفاده ابزاری از رزمنده‬ ‫ها و جانبازان تا کجا؟ تا فقط معروف شدن‬ ‫یک فیلمساز؟ و تا موقعی که مردم کف و سوت‬ ‫بزنند برایشان فیلم می سازید؟ تا اینکه از نیروی‬ ‫انتظامی یک نفر بگوید دهه شما تمام شده بروید‬ ‫یقه کسی که به شما دستور داده را بگیرید؟‬ ‫ادامه این روند را شما دنبال کنید در‬ ‫بادیگارد جانباز قطع نخاع می اید نقش اول‬ ‫فیلم را مواخذه می کند ‪ ,‬بیکارش می کند‬ ‫که نقش اول یک صحنه اجرای ماموریت به‬ ‫شهادت برسد و طرف مقابل برای بیننده که‬ ‫همزاد اندیشی می کند از کی متنفر می شود؟‬ ‫ازان کسی که بیکارش کرد که جانباز ویلچری‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫باشد که مسند قدرت دارد و ویلچری مدرن دارد !؟‬ ‫به ما بگویید ما کدام جانباز اینچنینی داریم؟‬ ‫پولش را از کجا اورده؟ خودش داده یا دولت؟‬ ‫چرا این همه دروغ؟ چرا جانباز و رزمنده را‬ ‫مقابل هم قرار می دهید؟ و امروز شما در سریال‬ ‫اقازاده دو همرزم و جبهه ای را مقابل هم قرارمی‬ ‫دهید؟ واقعا به دنبال چه می گردید؟ اگر شما‬ ‫رزمنده ها و جانبازان را مقابل هم قرار دهید‬ ‫همه مشکالت حل می شود؟ و فقط مشکالت‬ ‫را رزمنده ها درست کردند؟ شما یک سوت‬ ‫بزنید و جانبازان و رزمنده ها را یک جا جمع‬ ‫کنید و ببینید چند درصد ازانان پست و مقام‬ ‫دارند؟ و اقازاده دارند؟ استدعا می کنم کمی‬ ‫نگاه هارا عوض کنید و به جایی نگاه کنید که‬ ‫تا به حال نگاه نکردید‪ .‬راجع به کسانی صحبت‬ ‫کنید که نه در انقالب بودند نه در بدبختی‪ ,‬چشم‬ ‫که باز کردند تنها در رفاه بودند و نازو نعمت‪.‬‬ ‫چرا از کسانی که زخم جنگ برپیشانیشان‬ ‫وجود ندارد نمی گویید؟ چند درصد مسئولین‬ ‫کسانی هستند که رنگ جبهه ها را ندیدند؟‬ ‫چند درصدشان حتی یک درصد هم جانبازی‬ ‫ندارند؟ حداقل اگر سپاه امده بیرون و میخواهد‬ ‫کار فرهنگی کند با استفاده ابزاری از جانبازو‬ ‫زن و اینها نخواهدشد‪ .‬کار مبارزه با فساد‬ ‫اینکه مشتی جبهه ای را به تصویر بکشی و‬ ‫اقازاده ها را ماله کشی کنی نمی شود و در‬ ‫دامن بچه های جبهه نمیگنجد‪ .‬شما با دامن‬ ‫فساد در جامعه مبارزه کنید اما بسیار کسانی‬ ‫هستند که هیچ گرایش چپ و راستی ندارند‬ ‫و حرفی برای گفتن دارند که مردم باور کنند‪.‬‬ ‫امروز مردم ما از باورهایشان برگشته اند ‪.‬ما می‬ ‫خواستیم مردم را به باور و خود اگاهی برسانیم‬ ‫و دانش‪ ,‬که دین داشته باشند‪ .‬اما دین مردم را‬ ‫گرفتیم‪ ,‬اعتقاد مردم را گرفتیم! اگر روزی دست‬ ‫می کشیدند به لباس روحانی و به لباس پاسدارها‬ ‫چون رنگش سبز بود و می کشیدند به صورتشان‬ ‫امروز دیگهپر چنین کارهایی نمی کنند و از‬ ‫هرکسی که ادعای دین کند بدشان می اید‪.‬‬ ‫من انتظار و خواهشم این است که از‬ ‫اندیشمندان دعوت کنید برای مبارزه‪ .‬برای‬ ‫فیلمسازی هم برنامه ام این است اگرسپاه امد‬ ‫امکانی را ایجاد کرد تا تولید سناریو حاصل‬ ‫بشود می گوییم کار زیربنایی است‪ .‬اگر امد‬ ‫صرف اعتماد با من فیلمی را بسازد که حاال‬ ‫ارائه کند و بعدا دوباره یک فیلم دیگر بسازد‬ ‫این صرفا دوباره تجاری نگاه کردن است‪.‬‬ صفحه 24 ‫گزارش‬ ‫دریافت ایده های نواورانه در حوزه اشتغال زایی کولبران‬ ‫وجود ‪ ۴۰‬هزار کولبر در استانهای مرزی‬ ‫بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام برای‬ ‫رویداد «کاک برکت» (اشتغال افرینی برای‬ ‫کولبران استان های مرزی) فراخوان داد‬ ‫که بر اساس ان کارافرینان و ایده پردازان‬ ‫می توانند با مراجعه به ادرس ‪event.barkat.‬‬ ‫‪ ir‬طرح ها و ایده های نواورانه خود را ارائه کنند‬ ‫تا طرح های منتخب پس از بررسی و داوری‪،‬‬ ‫از سوی بنیاد برکت حمایت و اجرا شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مجری رویداد کاک برکت‬ ‫درباره این رویداد توضیح داد‪ :‬تا پایان سال‬ ‫جاری ‪ ۳۰۰۰‬طرح اشتغال زایی با اعتباری بالغ‬ ‫بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان ویژه کولبران سه استان‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬اذربایجان غربی و کردستان اجرا‬ ‫می شود که باعث ایجاد نزدیک به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی عبدالحمید ادامه داد‪ :‬این ‪ ۳۰۰۰‬طرح‬ ‫بر اساس طرح ها و ایده های ارائه شده از سوی‬ ‫خود کولبران‪ ،‬جوامع دانشگاهی و کارافرینان و با‬ ‫مشارکت و تسهیالت بنیاد برکت عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به معضل کولبری در استان های‬ ‫مرزی کشور تصریح کرد‪ :‬پدیده کولبری یک‬ ‫معضل چندوجهی است و ابعاد مختلفی از جمله‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و حتی‬ ‫امنیتی را در برمی گیرد‪ .‬به همین دلیل هم‪،‬‬ ‫معضل کولبری فقط با اشتغال زایی رفع نمی شود‪.‬‬ ‫مجری رویداد کاک برکت تاکید کرد‪:‬‬ ‫معضل کولبری به ظاهر مساله ساده ای است‬ ‫اما در واقع‪ ،‬فقط با همدردی‪ ،‬همفکری‬ ‫و همراهی با مردم مناطق مرزی مرتفع‬ ‫می شود و نیازمند یک همزیستی است‪.‬‬ ‫عبدالحمید با اشاره به انتشار فراخوان برای‬ ‫دریافت ایده های خالقانه و مبتکرانه جهت ایجاد‬ ‫اشتغال برای کولبران گفت‪ :‬از طرح ها و ایده های‬ ‫سیاستی و اجرایی در این حوزه استقبال می کنیم‬ ‫و طرح های منتخب و برتر پس از بررسی و داوری‪،‬‬ ‫از سوی بنیاد برکت حمایت و اجرا می شوند‪.‬‬ ‫این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬رویداد کاک برکت در قالب فضای‬ ‫حکمرانی مشارکتی اجرا می شود و مردم در ان‬ ‫نقش اساسی و کلیدی را دارند‪ .‬مسائل و مشکالت‬ ‫متعددی در جامعه وجود دارد و تلنبار شده که‬ ‫ن برمی ایند‪ .‬قرار است‬ ‫تنها خود مردم از پس رفع ا ‬ ‫با رویداد کاک برکت‪ ،‬حل معضل کولبری با کمک‬ ‫مردم و نقش افرینی بنیاد برکت صورت گیرد‬ ‫به گفته مجری رویداد کاک برکت‪ ،‬کولبران سه‬ ‫استان کردستان‪ ،‬اذربایجان غربی و کرمانشاه تحت‬ ‫پوشش این رویداد ملی بنیاد برکت قرار دارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از فوائد رویداد‬ ‫کاک برکت‪ ،‬ارتباط کارکردی مسئولین‬ ‫با مردم است‪ .‬همچنین نقش مردم در‬ ‫این رویداد پررنگ تر از همیشه است‪.‬‬ ‫عبدالحمید در تشریح رویداد کاک برکت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکثر مشاغل ایجاد شده در قالب این‬ ‫رویداد‪ ،‬خرد و خانگی خواهد بود اما از طرح های‬ ‫بنگاه محور که راه اندازی اشتغال برای کولبران‬ ‫را در پی داشته باشد نیز استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫مجری رویداد کاک برکت در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس امارهای غیررسمی‪ ،‬تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫نفر در استان های مرزی کشور مشغول به‬ ‫کولبری هستند که بر اساس این نیاز‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال برای کولبران توسط بنیاد برکت‬ ‫در سال های اینده هم ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫گزارش‬ ‫برای کارافرینی با ‪ 1.5‬میلیون سرمایه شروع کنید‬ ‫پرورش قارچ‪ ،‬زحمت کم درامد خوب‬ ‫برای تاسیس یک کارگاه خانگی و‬ ‫زیرپله ای می توان با سرمایه ‪ 1.5‬میلیون‬ ‫تومانی هم پرورش قارچ را اغاز کرد‪.‬‬ ‫زهره اعالمی ‪ -‬تب پرورش قارچ‪ ،‬مثل سال‬ ‫های گذشته داغ نیست اما هنوزهم کم نیستند‬ ‫عالقه مندانی که در زیرزمین یا انباری خود‬ ‫تصمیم به پرورش قارچ می گیرند تا عالوه‬ ‫بر سرگرمی‪ ،‬درامدی هم کسب کنند البته‬ ‫ناگفته نماند باید طیف حرفه ای های صنعت‬ ‫پرورش قارچ که تنها راه کسب درامدشان‬ ‫این فعالیت است‪،‬از این گروه جدا کرد‪.‬‬ ‫حال فارغ از اینکه پرورش دهندگان قارچ به‬ ‫چند دسته تقسیم می شوند کسب اطالعاتی‬ ‫درباره مراحل اغاز کار‪ ،‬حجم سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫میزان بازگشت سرمایه و ‪ ...‬برای عالقه‬ ‫مندان ورود به این صنعت مفید است ضمن‬ ‫اینکه راهنمای خوبی برای افرادی است که‬ ‫در مسیرانتخاب این فعالیت مردد هستند‪.‬‬ ‫برهمین اساس سایت پول نیوزعالوه بر‬ ‫اینکه درباره میزان سرمایه گذاری الزم برای‬ ‫اغاز پرورش قارچ اطالعاتی در اختیار شما قرار‬ ‫می دهد مراحل انجام پرورش قارچ‪ ،‬مشکالت‬ ‫و موانع پیش رو و ‪ ...‬راهم شرح می دهد‪.‬‬ ‫سرمایه الزم برای ورود به صنعت پرورش‬ ‫قارچ‬ ‫اولین سوالی که ممکن است به ذهن یک‬ ‫عالقمند پرورش قارچ برای ورود به این صنعت‬ ‫برسد هزینه الزم برای شروع کار است‪ ،‬البته برای‬ ‫تاسیس یک کارگاه خانگی و زیرپله ای می توان‬ ‫با سرمایه ‪ 1.5‬میلیون تومانی هم پرورش قارچ‬ ‫را اغاز کرد اما دبیر انجمن تولیدکنندگان قارچ‬ ‫خوراکی کشور‪ ،‬چندان با این نوع سرمایه گذاری‬ ‫ها موافق نیست و می گوید‪ :‬کارگاه ها یا سالن‬ ‫های زیرزمینی و زیرپله ای محکوم به شکست‬ ‫هستند که علت ان هم‪ ،‬نوسانات بازار و قیمت‬ ‫باالی تمام شده تولید قارچ است که موجب‬ ‫ورشکستی صاحبان این کارگاه ها می شود‪.‬‬ ‫به گفته حبیب اهلل عظیمی‪ ،‬برای فعالیت‬ ‫تنها دو سالن تولید و پرورش قارچ‪ ،‬نیاز به یک‬ ‫سیستم سرمایشی با قیمتی حدود ‪ 15‬میلیون‬ ‫تومان است ضمن اینکه‪ ،‬تجهیزات دیگری هم‬ ‫برای پرورش قارچ مورد نیاز است که حجم‬ ‫سرمایه گذاری در زمینه قارچ را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه تولید قارچ‪ ،‬معتقد است‬ ‫که عالقه مندان به تولید قارچ برای اغاز به‬ ‫کار باید به دنبال تاسیس کارخانه هایی با‬ ‫ظرفیت باالی ‪ 200‬تن کمپوست (بستر رویش‬ ‫قارچ) باشند تا فعالیت انها به صرفه باشد‪.‬‬ ‫وی درباره حجم سرمایه گذاری برای تولید‬ ‫و پرورش قارچ می گوید‪ :‬برای کارخانه ای‬ ‫با ظرفیت ‪ 200‬تن کمپوست نیاز به زمینی‬ ‫با وسعت ‪ 2‬هزار متر مربع است که پیشنهاد‬ ‫می شود کارخانه در زمینی با مساحت ‪4‬‬ ‫هزار مترمربع تاسیس شود تا امکان توسعه‬ ‫کارخانه در سال های اینده وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫عظیمی در ادامه تصریح می کند‪ :‬عالوه بر‬ ‫زمینی با وسعت زیاد‪ ،‬کارخانه باید چاه اب یا‬ ‫حقابه داشته باشد که با در نظرگرفتن این شرایط‪،‬‬ ‫برای اغاز به کار و فعالیت در حوزه تولید قارچ باید‬ ‫سرمایه ای در حدود ‪ 2‬میلیارد تومان داشته باشید‪.‬‬ ‫دبیرانجمن پرورش قارچ‪ ،‬بیان می کند‪:‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬مجوز اغاز به کار‬ ‫سالن های تولید قارچ ‪ 200‬تنی را می دهد‬ ‫اما براساس امار به دست امده از کارگاه های‬ ‫تولید قارچ‪ ،‬صرفه اقتصادی در سالن های با‬ ‫ظرفیت ‪ 475‬تا ‪ 500‬تن است و تولید قارچ‬ ‫با ظرفیت کمتر‪ ،‬چندان به صرفه نیست‪.‬‬ ‫ارائه مشوق های مالی برای‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫تامین سرمایه ‪ 2‬میلیارد تومانی برای ورود‬ ‫به صنعت پرورش قارچ برای بسیاری ازعالقه‬ ‫مندان باالست البته وزارت جهاد کشاورزی از‬ ‫این تولیدکنندگان حمایت کرده و تا حدودی‬ ‫به انها کمک می کند‪ .‬به گفته دبیرانجمن‬ ‫پرورش قارچ‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی به فعاالنی‬ ‫که ‪ 20‬درصد ازحجم سرمایه گذاری را در‬ ‫چنته داشته باشند تسهیالت بانکی ارائه می‬ ‫دهد که سود این وام هم حدود ‪ 18‬درصد است‪.‬‬ ‫مسیر تولید و پرورش قارچ‬ ‫پس از اینکه حجم سرمایه گذاری برای ورود‬ ‫حرفه ای به صنعت تولید قارچ مشخص شد باید‬ ‫‪26‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ صفحه 26 ‫چگونگی تولید این خوراکی پرطرفدار‪ ،‬زمان کشت‬ ‫و حجم تولید ان تعیین شود‪ ،‬قارچ در بستری‬ ‫پرورش می یابد که به ان «کمپوست» می گویند‪.‬‬ ‫کمپوست نوعی کود گیاهی به حساب می اید‬ ‫که ترکیبی از کاه و کلش است و به طور متوسط‬ ‫از هر تن کمپوست‪ ،‬می توان حدود ‪ 150‬تا‬ ‫‪ 300‬کیلو قارچ بدست اورد که بازدهی کارگاه‬ ‫بستگی به تجهیزات و تجربه تولیدکننده دارد‪.‬‬ ‫سوالی که ممکن است پس از تعیین میزان‬ ‫بازدهی هر تن کمپوست‪ ،‬به ذهن خطور کند‬ ‫این است که ایا پس از هر بارچینش قارچ‪،‬‬ ‫باید کمپوست جدید خریداری شود‪ ،‬که پاسخ‬ ‫این سوال خیر است‪ ،‬زیرا ازهر بلوک کمپوست‬ ‫تا سه چین برداشت می شود و کمپوست‬ ‫تا سه بار قدرت باردهی دارد؛ البته باید این‬ ‫موضوع هم در نظر گرفته شود که قیمت هر‬ ‫تن کمپوست بین ‪ 470‬تا ‪ 560‬هزارتومان است‪.‬‬ ‫مراحل تولید قارچ‬ ‫برای پرورش قارچ به یک سالن نیاز است‬ ‫که اندازه ان بسته به میزان تولید قارچ متفاوت‬ ‫است اما به طور میانگین‪ ،‬یک سالن ‪ 40‬متری‬ ‫برای پرورش پنج تن قارچ کفایت می کند‪،‬‬ ‫عالوه بر فضایی برای پرورش‪ ،‬نیاز به اقداماتی‬ ‫از جمله عایق کاری سالن برای جلوگیری‬ ‫از اتالف گرما و سرما‪ ،‬قفسه بندی و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫پس از تهیه تجهیزات‪ ،‬باید موارد ذیل به‬ ‫ترتیب اجرایی شود‪:‬‬ ‫‪)1‬ضدعفونی کردن سالن‬ ‫‪ )2‬ورود کمپوست به سالن و چیدن ان‬ ‫در قفسه ها‬ ‫‪ )3‬میسلیوم رانی (پنجه دوانی)‬ ‫‪ )4‬بریدن کیسه های روی بلوک ها و تخته‬ ‫کوبی (تخت کوبی)‬ ‫‪ )5‬خاکدهی و ابیاری خاک‬ ‫‪ )6‬انداختن روزنامه روی بستر و مرطوب‬ ‫نگه داشتن انها‬ ‫‪ )7‬رافلینگ (پنجه کشی)‬ ‫‪ )8‬برداشتن روزنامه ها و شوکدهی روز‬ ‫اول‬ ‫‪ )9‬شوکدهی روز دوم‬ ‫‪ )10‬شوکدهی روز سوم‬ ‫‪ )11‬فلش یک (اولین محصول دهی)‬ ‫‪ )12‬فلش دو (دومین محصول دهی)‬ ‫‪ )13‬فلش سه (سومین محصول دهی)‬ ‫‪ )14‬تخلیه کمپوست و نظافت‬ ‫در این میان‪ ،‬توضیح برخی اصطالحات مربوط‬ ‫به پرورش قارچ ضروری است‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫در مرحله سوم(میلیسیوم رانی)؛ میسلیوم به‬ ‫تارهای نازک سفیدی گفته می شود که از بذر‬ ‫قارچ رشد میکند ودر تمامی کمپوست حرکت‬ ‫کرده و ان را بعد از مدتی یکدست سفید می کند‪.‬‬ ‫در مرحله ‪ 4‬که تخته کولی یا تخت کوبی است‪،‬‬ ‫کیسه های روی کمپوست ها را می بریم و سطح‬ ‫روی بلوک های کمپوست را می کنیم و با یک‬ ‫تخته یا ماله بنایی دوباره انها را صاف می کنیم‪ .‬در‬ ‫مرحله ‪ ، 5‬بعد از اینکه کمپوست کامل با میسلیوم‬ ‫سفید شد روی ان را با الیه ای از خاک مخصوص‬ ‫به نام پیت به ضخامت ‪ 4‬سانتیمتر می پوشانیم‬ ‫که قارچ درون این الیه خاک رشد می کند‪.‬‬ ‫در مرحله ‪ 7‬که رافلینگ نام دارد‪ ،‬عمل پنجه‬ ‫کشی یا شخم زدن خاک انجام می شود به صورتی‬ ‫که میسلیوم هایی که در خاک رشد کرده اند به هم‬ ‫بخورند تا در اینده قارچ ها یکنواخت رشد کنند‪.‬‬ ‫مراحل ‪ 9 ،8‬و ‪ 10‬که شوکدهی است‬ ‫باعث می شوند رشد میسلیوم متوقف‬ ‫شود و میسلیوم ها یکپارچه شده و‬ ‫شروع به تولید قارچ دکمه ای می کنند‪.‬‬ ‫مرحله ‪ 11‬و ‪ 12‬و ‪ : 13‬رویش و چیدن قارچ‬ ‫بعد از شوکدهی هر روزه و یکنواخت نیست بلکه‬ ‫در روزهایی قارچ قابل برداشت و در روزهایی‬ ‫قابل برداشت نیست (به روزهایی که قارچ قابل‬ ‫برداشت زیادی وجود دارد فلش می گویند‪).‬‬ ‫زمان مورد نیاز برای تولید قارچ‬ ‫حدود دوماه برای پرورش قارچ‪ ،‬زمان‬ ‫الزم است که این زمان ممکن است یک‬ ‫هفته کمتر یا بیشتر شود البته اگر زمان‬ ‫تولید کمپوست(بستر پرورش قارچ) را هم‬ ‫درنظربگیریم این زمان به ‪ 3‬ماه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گفته عظیمی‪ ،‬فعال حوزه پرورش قارچ‪،‬‬ ‫بهره گیری از سیستم های پیشرفته‪ ،‬تولید‬ ‫کمپوست را به حدود ‪ 20‬روز رسانده است که‬ ‫پس از تهیه کمپوست‪ ،‬این مواد وارد سالن های‬ ‫پرورش قارچ می شوند و در دمای مشخص قرار‬ ‫می گیرند و یک ماه پس از بذرپاشی‪ ،‬قارچ ها‬ ‫اماده و طی دو تا سه هفته چیده می شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬پرورش و بهره برداری از قارچ‬ ‫‪ 45‬تا ‪ 1‬ماه به طول می انجامد و ‪ 20‬روز تا‬ ‫یک ماه هم تولید کمپوست زمان می برد‪.‬‬ ‫وضعیت پرورش قارچ در کشور‬ ‫اگرچه حجم تولیدی قارچ در کشور باالست‬ ‫اما میزان صادرات این ماده خوراکی چندان قابل‬ ‫توجه نیست‪ ،‬عظیمی وجود قوانین دولتی دست‬ ‫و پا گیر را علت ان می داند و می افزاید‪ :‬قارچ‬ ‫میوه ای است که تحت تاثیر گرما‪ ،‬خراب می شود‬ ‫و نگهداری ان بسیار سخت است برهمین اساس‬ ‫باید در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود البته‬ ‫در حال حاضر این محصول به کشورهای عربی‬ ‫از جمله عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫صادر می شود اما این رقم قابل توجه نیست‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬حجم صادرات به‬ ‫کشورهای عربی در نیمه دوم سال (به‬ ‫علت پخت غذاهای مخصوص این فصل در‬ ‫کشورهای عربی) افزایش می یابد اما میزان‬ ‫صادرات قارچ در نیمه اول سال چندان نیست ‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬بازاریابی مناسبی‬ ‫برای صادرات قارچ به کشور روسیه انجام‬ ‫شده است و درصورتی که وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی مشکالت گمرکی و طوالنی بودن‬ ‫بوروکراسی اداری را حل کند می توان شاهد‬ ‫اغاز صادرات قارچ به این کشور باشیم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه پرورش قارچ بیان می کند‪:‬‬ ‫دولت باید برای افزایش صادرات قارچ‪ ،‬تسهیالتی‬ ‫را برای فعاالن این حوزه در نظربگیرد و حق‬ ‫ورودی کاال به کشور و همچنین ورودی کشور‬ ‫وارد کننده را هم پرداخت کند‪ ،‬اقدامی که‬ ‫دولت ترکیه برای بهبود صادرات انجام می دهد‪.‬‬ ‫مشکالت و موانع تولیدکنندگان‬ ‫عظیمی مشکالت صنعت پرورش و تولید قارچ‬ ‫را وجود دالالن خرده پا در این حوزه می داند ومی‬ ‫گوید‪ :‬سود این دالالن با منافع تولیدکنندگان‬ ‫در تضاد است و موجب نابسامانی بازار توزیع‬ ‫می شود این افراد با کمک ترفندهای مختلف‪،‬‬ ‫موجب کاهش قیمت تولید قارچ در بازار شده اند‪.‬‬ ‫وی بیان می کند‪ :‬انجمن صنفی برای حمایت‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫گزارش‬ ‫از تولیدکنندگان قارچ و کاهش اثرگذاری‬ ‫حضور دالالن خرده پا در بازار به دنبال تاسیس‬ ‫شرکت بیمه حمایت از تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان قارچ اظهار می کند‪:‬‬ ‫دولت برای حمایت از تولیدکنندگان باید قوانین‬ ‫مربوط به صادرات را تسهیل کند ضمن اینکه‬ ‫نیاز به ایجاد وحدت و اتحاد میان اعضای انجمن‬ ‫برای حل مشکالت به خوبی احساس می شود‪.‬‬ ‫استان های تهران و البرز‪ ،‬در صدر‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫اگرچه قارچ در بسیاری از شهرهای کشور(‬ ‫مشهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اردبیل و‪ )...‬کاشت می شود‬ ‫اما دبیر انجمن تولیدکنندگان قارچ‪ ،‬بیشترین‬ ‫استقبال برای تولید و پرورش قارچ را مربوط‬ ‫به شهرهای تهران‪ ،‬کرج‪ ،‬هشتگرد‪،‬شهریار و‬ ‫قزوین می داند‪ ،‬درواقع حدود ‪ 65‬درصد تولید‬ ‫قارچ در دو استان تهران و البرز انجام می شود‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬اگرچه بزرگترین کارخانه تولید‬ ‫قارچ کشور در شهر دزفول است اما این دو استان‬ ‫بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه پرورش قارچ‪ ،‬تصریح می‬ ‫کند‪ :‬تا سال گذشته میزان تولید قارچ در کشور‬ ‫حدود ‪ 120‬هزار تن بود که درسال جاری مجوز‬ ‫تولید ‪ 200‬هزار تن قارچ در کشور صادر شد‪.‬‬ ‫شایعات مربوط به تولید قارچ‬ ‫دبیر انجمن پرورش دهندگان قارچ‬ ‫معتقد است که اطالعات نادرستی درباره‬ ‫مراحل تولید قارچ در کشور منتشر می شود‬ ‫که این اطالعات گاهی در کاهش مصرف‬ ‫این ماده مفید خوراکی موثر بوده است‪.‬‬ ‫عظیمی ادامه می دهد‪ :‬استفاده از کلر‬ ‫با دز باال از ان دست شایعاتی است که کامال‬ ‫نادرست است زیرا درصورتی که دز کلر از‬ ‫حجم مشخصی بیشتر شود رنگ قارچ تغییر‬ ‫کرده و مشتری ان را خریداری نمی کند‬ ‫ضمن اینکه به علت گران بودن کلر‪ ،‬استفاده‬ ‫از ان برای تولیدکنندگان به صرفه نیست‪.‬‬ ‫حدود یک پنجم دزی است که یک انسان‬ ‫مجوز مصرف ان را دارد ضمن اینکه در حال‬ ‫حاضر بسیاری از کارگاه ها اقدام به تولید‬ ‫قارچ به صورت ارگانیک می کنند که دیگر‬ ‫نیازی به استفاده از کلر در تولید قارچ نیست‪.‬‬ ‫درامد ماهانه پرورش قارچ‬ ‫یکی از مهمترین سواالتی که درباره پرورش‬ ‫قارچ باید پاسخ داده شود‪ ،‬میزان درامد ماهانه‬ ‫یک تولیدکننده است؛ این درامد مسئله ای‬ ‫است که عوامل بسیاری در ان نقش دارند که‬ ‫هر کدام از انها هم وابسته به شرایط هستند‬ ‫برهمین اساس نمی توان رقم دقیقی در این‬ ‫مورد بدست اورد اما با وجود این تالش می کنیم‬ ‫تا عددی را به صورت میانگین مشخص کنیم‪.‬‬ ‫برای براورد میزان سوددهی خالص یک‬ ‫مجموعه میزان هزینه های جاری را از در امد‬ ‫حاصل از فروش کم می کنند البته ناگفته‬ ‫نماند که هزینه های اولیه مانند هزینه قفسه‬ ‫ها و تجهیزات جز هزینه های جاری محسوب‬ ‫نمی شود و مربوط به سرمایه گذاری است‬ ‫اما استهالک تجهیزات در زمره هزینه های‬ ‫جاری است‪ ،‬برهمین اساس فرمول بدست‬ ‫اوردن سود خالص به این صورت می شود ‪:‬‬ ‫استهالک تجهیزات – هزینه های‬ ‫جاری – درامد فروش قارچ = سود خالص‬ ‫هزینه های جاری برای یک سالن ‪ 10‬تنی در‬ ‫یک دوره شامل هزینه های خرید مواد اولیه یعنی‬ ‫وی می افزاید‪ :‬استفاده بیش ازحد از ماده‬ ‫کلر‪ ،‬ضمن اینکه موجب خرابی محصول می‬ ‫شود برای تولیدکننده هم به صرفه نیست‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کشاورزی در ادامه به میزان‬ ‫کلر مصرفی در تولید قارچ اشاره می کند و‬ ‫می گوید‪ :‬حجم مصرفی کلر در تولید قارچ‪،‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫کمپوست و خاک و هزینه حمل و نقل‪ ،‬هزینه‬ ‫کارگری و هزینه شارژ (اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز) است که در‬ ‫این فرمول‪ ،‬هزینه اجاره سالن را جز هزینه های‬ ‫جاری حساب نکردیم چون می تواند بسیار متفاوت‬ ‫باشد(با نگاه به درامد این سالن‪ ،‬می توان درامد‬ ‫سالن های بزرگتر و کوچکتر را محاسبه کرد)‪.‬‬ ‫کمپوست و خاک و هزینه حمل برای این سالن‬ ‫در یک دوره‪ ،‬حدود ‪ 7.500.000‬تومان می شود‬ ‫و هزینه کارگر(روزی ‪ 50‬هزار تومان) هم برای این‬ ‫سالن در روزهای خاصی مانند روز ورود کمپوست‪،‬‬ ‫روز خاکدهی‪ ،‬روزهایی در فلش ها و روز تخلیه‬ ‫کمپوست و ‪ ...‬حدود ‪ 1.000.000‬تومان می شود‪.‬‬ ‫هزینه اب و برق و گاز نیز ماهانه میانگین‬ ‫‪ 400.000‬تومان می شود که برای یک دوره ‪2‬‬ ‫ماهه ‪ 800.000‬تومان در نظر می گیریم ضمن‬ ‫اینکه هزینه استهالک تجهیزات را هم برای هردوره‬ ‫‪ 400.000‬تومان در نظر می گیریم‪ .‬نکته مهمتر‪،‬‬ ‫مقدار بازده و قیمت فروش است که این مقدار‬ ‫می تواند بسیار متفاوت باشد که در اینجا مقدار‬ ‫بازده را به صورت میانگین ‪ 23‬درصد و قیمت‬ ‫فروش را کیلویی ‪ 6000‬تومان در نظر می گیریم‬ ‫با در نظرگرفتن مطالب باال و جانشانی انها‬ ‫در فرمول مربوطه داریم‪:‬‬ ‫‪= 0.23*6000*10.000 =13.800.000‬‬ ‫درامد هر دوره قارچ‬ ‫سودخالص=( استهالک ‪+‬هزینه جاری)‪-‬‬ ‫درامد فروش قارچ‬ ‫سودخالص=‬ صفحه 28 ‫اخبار کوتاه‬ ‫توقف موقت ازمایشات دانشگاه‬ ‫اکسفورد روی واکسن کرونا‬ ‫مرحله نهایی ازمایش های دانشگاه‬ ‫اکسفورد برای تولید واکسن مقابله با‬ ‫ویروس کرونا به خاطر بروز واکنش منفی‬ ‫در یکی از افراد مورد ازمایش به طور‬ ‫موقت متوقف شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫شرکت داروسازی استرا زنکا که با دانشگاه‬ ‫اکسفورد در تولید واکسن همکاری می کند‬ ‫از بروز یک بیماری نامشخص خبر داده و‬ ‫طبیعی‬ ‫توقف ازمایش ها را بر اساس روال‬ ‫ِ‬ ‫این گونه تحقیقات عنوان کرده است‪.‬‬ ‫از تحقیقات مشترک دانشگاه اکسفورد‬ ‫و شرکت استرا زنکا به عنوان یکی از بخت‬ ‫های اصلی تولید واکسن ویروس کرونا نام‬ ‫برده می شود‪ .‬مرحله اول و دوم ازمایش‬ ‫های دانشگاه اکسفورد موفقیت امیز بوده‬ ‫است‪ .‬در مرحله سوم و نهایی‪ ،‬واکسن مورد‬ ‫ازمایش به ‪ ۳۰‬هزار نفر در امریکا‪ ،‬بریتانیا‪،‬‬ ‫برزیل و افریقای جنوبی تزریق می شد‪.‬‬ ‫بنابر گزارش شبکه خبری بی بی سی‪،‬‬ ‫همزمان با توقف موقت ازمایش ها‪ ،‬تحقیقات‬ ‫مستقلی درباره ایمنی واکسن مورد ازمایش‬ ‫انجام می گیرد تا درباره ادامه یا توقف‬ ‫کامل این تحقیقات تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫این بار دومی است که ازمایش دانشگاه‬ ‫اکسفورد متوقف شده است و با توجه به‬ ‫وخیم نبودن حال فرد بیمار که ساکن‬ ‫بریتانیاست‪ ،‬پیش بینی می شود این‬ ‫ازمایش ها به زودی از سرگرفته شود‪.‬‬ ‫طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت‬ ‫(‪ )WHO‬حدود ‪ ۱۸۰‬واکسن ازمایشی‬ ‫در سراسر جهان مورد ازمایش قرار‬ ‫دارند اما تاکنون تحقیقات بالینی‬ ‫هیچ کدام از انها کامل نشده است‪.‬‬ ‫قربانی‬ ‫هر سال ‪ ۴۰۰‬هزار اروپایی‬ ‫ِ‬ ‫الودگی هوا می شوند‬ ‫اتحادیه اروپا اعالم کرد‪ :‬از هر هشت‬ ‫مورد فوتی در کشورهای این منطقه‪ ،‬یک‬ ‫مورد با الودگی مرتبط است به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬اژانس محیط زیست اتحادیه اروپا‬ ‫در گزارشی اعالم کرد‪ :‬از هر هشت مورد‬ ‫فوتی که در اروپا اتفاق می افتد یک مورد‬ ‫با الودگی ارتباط دارد‪ .‬در این گزارش امده‬ ‫است‪ :‬فاکتورهایی از قبیل الودگی صوتی‬ ‫و الودگی هوا در کنار کیفیت پایین اب و‬ ‫قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در‬ ‫‪ ۱۳‬درصد تمامی مرگ و میرها نقش دارند‪.‬‬ ‫همچنین در گزارش اژانس محیط زیست‬ ‫اتحادیه اروپا تاکید شده است‪ :‬جوامع‬ ‫ضعیفتر و افراد اسیب پذیر‪ ،‬بیشترین‬ ‫صدمه را از الودگی متحمل می شوند و‬ ‫الزم است اقدامات جدی برای محافظت از‬ ‫اسیب پذیرترین افراد در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫کمیسر محیط زیست اتحادیه اروپا گفت‪:‬‬ ‫رابطه شفافی بین وضعیت محیط زیست و‬ ‫سالمت جامعه وجود دارد‪ .‬همه افراد باید‬ ‫به این اگاهی و درک دست پیدا کنند که‬ ‫مراقبت از سیاره زمین نه تنها به حفظ‬ ‫اکوسیستم کمک می کند بلکه جان انسانها‬ ‫را نیز نجات می دهد‪ .‬در این گزارش امده‬ ‫است‪ :‬در سال ‪ ۲۰۱۲‬مجموع ‪ ۶۳۰‬هزار مرگ‬ ‫و میر زودهنگام در اتحادیه اروپا با فاکتورهای‬ ‫زیست محیطی ارتباط داشته است‪.‬‬ ‫الودگی هوا عامل مرگ ساالنه ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫نفر از مردم اروپاست و الودگی صوتی از‬ ‫عوامل موثر در مرگ ‪ ۱۲‬هزار نفر بوده است‪.‬‬ ‫دیگر موارد مرگ و میر نیز به حوادث جوی‬ ‫از قبیل موج گرما مرتبط بوده است‪ .‬ب‬ ‫بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت (‪)WHO‬‬ ‫الودگی هوا عامل فوت میلیون ها انسان در‬ ‫سراسر جهان است و یک سوم از موارد مرگ‬ ‫و میر ناشی از بیماری قلبی‪ ،‬سرطان ریه و‬ ‫سکته مغزی را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫برق مجانی به تهرانی ها هم می رسد‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ‬ ‫گفت‪ :‬در تهران بیش از ‪ ۸۰‬درصد مشترکان‬ ‫خانگی الگوی مصرف را رعایت می کنند اما‬ ‫مساله طرح برق امید نیاز به ارزیابی و طبقه بندی‬ ‫مشترکان از حیث مصرف دارد تا مشخص شود‬ ‫چند درصد تهرانی ها شامل این طرح می شوند‬ ‫اما نهایتا طرح برق امید تا ابان ماه اجرایی خواهد‬ ‫شد‪ .‬حسین صبوری در گفتگو با ایسنا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه استان تهران دارای دوشرکت شهر تهران و‬ ‫شهرستان های تهران است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر همکاران ما به دنبال شناسایی مشترکان‬ ‫پرمصرف و کم مصرف برای طرح برق امید‬ ‫هستند‪ .‬وی با بیان اینکه بر اساس امار موجود در‬ ‫شهر تهران بیش از ‪ ۸۰‬درصد مشترکان خانگی‬ ‫الگوی مصرف را رعایت می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬گروه‬ ‫کم مصرف و کم مصرف که در برق امید مطرح‬ ‫شده با این موضوع متفاوت است و باید بررسی‬ ‫های الزم صورت گیرد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫برق تهران بزرگ با اشاره به مشترکان پر مصرف‬ ‫تهرانی گفت‪ :‬بر اساس اماری که تا کنون اخذ‬ ‫شده کسانی که الگو مصرف را رعایت نمی‬ ‫کنند جزء پر مصرف ها هستند که در تهران‬ ‫حدود ‪۲۰‬درصد مشترکان را شامل می شود‪.‬‬ ‫صبوری تصریح کرد‪ :‬تعریف مشترک کم‬ ‫مصرف در هر منطقه متفاوت است به طور‬ ‫مثال برای تهران یک نوع محاسبه و برای‬ ‫خوزستان یک نوع محاسبه دیگر لحاظ می‬ ‫شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر‬ ‫ارزیابی ها و بررسی ها در حال انجام است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از مشخص شدن نتیجه گزارش‬ ‫اعالم خواهد شد اما االن پر مصرف ها را‬ ‫کسانی می دانیم که الگو مصرف را رعایت‬ ‫نکنند که این مساله نیز در مناطق مختلف‬ ‫متفاوت است‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع برق‬ ‫تهران بزرگ با بیان اینکه تا ابان ماه این طرح‬ ‫اجرایی خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬برق امید شامل کم‬ ‫مصرف ها است و حتما شامل حال استان‬ ‫تهران نیز خواهد شد و اگر مشترکان خوش‬ ‫مصرف نیز مصرف خود را مدیریت کنند می‬ ‫توانند در این دسته قرار بگیرند و این موضوع‬ ‫تنها بستگی به میزان مصرف مشترکان دارد‪.‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مهرماه ‪99‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫شعر و کتاب‬ ‫شعر جدید شمس لنگرودی با موضوع کرونا‬ ‫شمس لنگرودی‪ ،‬شاعر شناخته شده کشورمان در شماره جدید‬ ‫مجله «نوپا» دو شعر جدید و منتشر نشده دارد که یکی از‬ ‫این شعرها اشاره ای به کرونا و زندگی این روزهای بشر دارد‪.‬‬ ‫«برسد به دست لیال حاتمی» برای چهارمین بار‬ ‫سعید محسنی گفت‪ :‬بازخوردهایی که به اشکال مختلف‬ ‫راجع به کتاب اخرم «برسد به دست لیال حاتمی» گرفته ام‪،‬‬ ‫حاکی از نوعی رضایت است؛ کتابم الغر ولی پرمالت‬ ‫است و خوشحالم که مخاطب را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‪ ،‬جدیدترین کتاب سعید محسنی‬ ‫«برسد به دست لیال حاتمی» پس از اولین چاپ در اوایل تابستان‪ ،‬در‬ ‫کمتر از دو ماه و پیش از اتمام این فصل به چاپ چهارم رسید و در‬ ‫همین حال‪ ،‬نسخه الکترونیکی این اثر در سامانه ها و نرم افزارهای‬ ‫کتاب انالین همچون «فیدیبو»‪« ،‬طاقچه» قابل تهیه است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه نسخه صوتی رمان «برسد به دست لیال حاتمی» هم با صدای‬ ‫«اشکان عقیلی پور» به زودی در رادیو گوشه قابل دسترس است‪.‬‬ ‫ مندان‬ ‫سعید محسنی‪ ،‬نویسنده زاده اصفهان که استقبال عالقه ِ‬ ‫رمان های ایرانی از کتاب اخیرش‪« ،‬برسد به دست لیال‬ ‫حاتمی»‪ ،‬ان را وارد چهارمین دوره چاپ خودش کرده‬ ‫است‪ ،‬به خبرنگار ایبنا گفت‪ :‬خوشحالم که کتاب اخرم به‬ ‫واسطه محبت دوستان و حمایتی که از ان شده به چاپ چهارم‬ ‫رسیده است‪ .‬همانقدر که به خوانده شدن همین کتاب کمک‬ ‫می کند‪ ،‬امیدوارم به خوانده شدن کتاب های قبلی هم کمک کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به هرحال تجدید چاپ کتاب در این زمان نشان بر این‬ ‫است که توانسته است مخاطب خودش را پیدا بکند و خوشحالم که‬ ‫ادم های نام و نشان داری درباره کتاب حرف زده اند و نویسندگان و‬ ‫منتقدانیدرروزنامه هایمعتبریلطفکردندصفحه ایرابهکارنامه‬ ‫نوشتاری من اختصاص داده اند و این واقعا برایم ارزشمند است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بازخوردهایی که به اشکال مختلف گرفته ام‪،‬‬ ‫حاکی از نوعی رضایت است؛ با وجود الغر بودن کتاب ولی‬ ‫کتاب پر مالتی است و خوشحالم که مخاطب را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شماره بیستم‬ ‫مهر ماه ‪99‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‪ ،‬کشور ما از نخستین روزهای اسفندماه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬مانند بسیاری از نقاط دنیا درگیر بیماری کروناست و‬ ‫از این روز در این دوران بسیاری از شاعران از کرونا و زندگی در این‬ ‫دوران نوشته اند‪ .‬شمس لنگرودی نیز به تازگی دو شعر منتشر نشده‬ ‫خود را در شماره جدید مجله «نوپا» منتشر کرده است که یکی از این‬ ‫دو شعر به موضوع کرونا می پردازد‪ .‬در ادامه این دو شعر را می خوانید‪:‬‬ ‫شب در تاریکی نشسته‬ ‫انگشتان مرا لمس می کند‬ ‫اگر این نامش تنهایی نیست‬ ‫چه نامی دارد‪.‬‬ ‫وقتی تو نباشی‬ ‫اول تنهائی است‬ ‫و سپس‬ ‫عبور سرد لزجی که از نامش می ترسم‬ ‫اگر این نامش نیستی نیست‬ ‫چه نامی دارد‪.‬‬ ‫می خواهم که دیگر برگردی‬ ‫بر تختی کوچک در سایهء سارها بنشینیم‬ ‫و به یاد بیاوریم که جهان زیباتر بود‬ ‫از ان پیشتر‬ ‫که کورونا ی سفید‬ ‫زیر زبان مان بنشیند‬ ‫و ما از بوسیدن هم بترسیم‪.‬‬ صفحه 30 ‫پو شــا ک‬ ‫شاپرک‬ ‫کلی و‬ ‫تلفن‬ ‫‪55580763‬‬ ‫جزئی‬ ‫پسرانه و دخترانه‬ ‫‪https://t.me/pooshak_shaparak_ 13‬‬ ‫کانالتلگرامیشاپرک‬ ‫به صورت انالین خریداری کنید‬ صفحه 31 صفحه 32 صفحه 32

آخرین شماره های هفته نامه صدای خاک

هفته نامه صدای خاک ۱۰۸

هفته نامه صدای خاک ۱۰۸

شماره : ۱۰۸
تاریخ : 1402/01/23
هفته نامه صدای خاک 41

هفته نامه صدای خاک 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/09/06
هفته نامه صدای خاک 40

هفته نامه صدای خاک 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/08/29
هفته نامه صدای خاک 36

هفته نامه صدای خاک 36

شماره : 36
تاریخ : 1400/08/14
هفته نامه صدای خاک 35

هفته نامه صدای خاک 35

شماره : 35
تاریخ : 1400/07/25
هفته نامه صدای خاک 32

هفته نامه صدای خاک 32

شماره : 32
تاریخ : 1400/07/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!