روزنامه اترک شماره 1187 - مگ لند
0

روزنامه اترک شماره 1187

روزنامه اترک شماره 1187

روزنامه اترک شماره 1187

‫شنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1402‬‬ ‫‪APRIL.08.2023‬‬ ‫‪17‬رمضان ‪1443‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1187‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1187‬‬ ‫قیمت ‪ 10000‬تومان‬ ‫با ما در ارتباط باشید‬ ‫‪ATRAKDAILY.IR‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪AT R A K D A I LY N E W S PA P E R‬‬ ‫کشورهایدیگر برای‬ ‫توافق باایـران در‬ ‫نوبت هستنـد‬ ‫سرمقاله‬ ‫شـرافتنســـلمـا‬ ‫صداقـــتبـودامـا‬ ‫امان از فریبکاران‬ ‫که همه ما را بازی‬ ‫دادند‬ ‫امیر دبیری مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مصوبهدستمزد‪۱۴۰۲‬قانونیاست‬ ‫تدولتبا‬ ‫مخالف ‬ ‫قیمت هایشورای ‬ ‫رقابت‪/‬افزایشقیمت‬ ‫خودرومنتفیاست؟‬ ‫‪5‬‬ ‫شورای رقابت باالخره از میزان افزایش‬ ‫قیمت خودروهای داخلی رونمایی کرده‬ ‫اما حاال دولت می گوید این میزان افزایش‬ ‫قیمت نامتعارف است و ازاین شورا خواسته‬ ‫در قیمت های اعالمی تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫به گزارش اترک به نقل از تجارت نیوز‪،‬‬ ‫بعد از چند هفته تایید و تکذیب‪ ،‬شورای‬ ‫رقابت اواخر هفته گذشته از میزان افزایش‬ ‫قیمت خودروهای داخلی پرده برداشت و‬ ‫اعالم کرد محصوالت سایپا ‪ 35‬درصد و‬ ‫محصوالت ایران خودرو کمتر از ‪ 35‬درصد‬ ‫افزایش قیمت خواهد داشت‪.‬‬ ‫این شورا جدول ریز قیمت هر کدام از‬ ‫خودروها و میزان افزایش قیمت انها را‬ ‫اعالم نکرد ه و این مسئولیت‪...‬‬ ‫عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬گفت‪ :‬اگر تورم از پیش بینی ها فراتر رود و یا دولت قصد‬ ‫ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه‬ ‫شورای عالی کار مجددا ً تشکیل می شود و نسبت به اصالح‬ ‫این دستمزد اقدام خواهد شد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬علی خدایی‬ ‫عضو شورای عالی کار در مصاحبه با رادیو درمورد تطابق تورم و‬ ‫دستمزد تعیین شده برای کارگران‪...‬‬ ‫دولت نمی خواست "وزیر اموزش و پرورش "بماند‬ ‫با شکایت مشکل مملکت حل نمیشود‬ ‫‪5‬‬ ‫بعضی از مردم نان را هم قسطی‬ ‫می خرند‬ ‫علی رضایی می گوید‪ :‬االن مردم بسیار ناراضی و در فشار‬ ‫هستند و دیگر با چه زبانی این را بگویند؟ خانواده ها رنج‬ ‫بیکاری فرزندانشان را دارند و دولت مدام می گوید که شغل‬ ‫ایجاد می کنیم و به سمت تولید و اشتغال می رویم‪ .‬پس کو؟‬ ‫متاسفانه در حال حاضر بعضی مردم نان را هم قسطی می خرند‪.‬‬ ‫علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‪...‬‬ ‫تسنیم‪ :‬عکس‬ ‫خیلی ها به وضع کشور و‬ ‫نحوه حکمرانی جمهوری‬ ‫اسالمی اعتراض و انتقاد‬ ‫دارند که این طیف را می شود‬ ‫دسته بندی کرد و تفاوت و‬ ‫شباهت های انها را برشمرد‪ .‬از‬ ‫سلطنت طلب ها کالسیک تا‬ ‫جمهوری خواهانخارجنشین‪.‬‬ ‫اما من و نسل من که کم هم‬ ‫نیستیم کسانی هستیم در‬ ‫این انقالب و نظام جمهوری‬ ‫اسالمی رشد کردیم و در‬ ‫مدرسه‪ ،‬مسجد‪ ،‬دانشگاه و‬ ‫نهادهای همین نظام پرورش‬ ‫پیدا کردیم‪. ..‬جسارتا ما اصل‬ ‫نظام هستیم‪ ...‬جیک و پوک‬ ‫این نظام را نه تنها می دانیم‬ ‫بلکه زندگی کردیم‪ .‬از ابتدا دل‬ ‫در گرو امام و انقالب و ارمان‬ ‫های ان داشتیم چه اشک ها‬ ‫که با نام شهیدان نریختیم و‬ ‫چه فحش ها که از مخالفین‬ ‫انقالب نخوردیم و هنوز هم‬ ‫از گذشته‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سید علی یزدی خواه درباره این گفته میرکاظمی که «گزارش های سازمان ها منتشر شده و گفته‬ ‫شده که ما ‪ ۲۷‬اسفند متوجه شدیم انچه اموزش و پرورش انجام می دهد خالف قانون است» گفت‪:‬‬ ‫این حرف درستی نیست و اگر هم ایشان متوجه نشده اند‪ ،‬مقصر خودشان هستند‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت سبز‪ ،‬سند کمپانی و کارت موتور سیکلت سیستم تیزتاز تیپ ‪ 150CDI‬مدل ‪1391‬به شماره موتور ‪ A900116‬و شماره شاسی ‪ N1J150S9152052‬و شماره‬ ‫پالک ایران ‪ 56831-814‬متعلق به اقای مهدی حسینی فر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد‬ ‫مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪- 171‬اصلی اراضی سوهانی‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب خانه در قسمتی از پالک شماره ‪ 144‬فرعی ‪ 171‬اصلی فوق به مساحت ‪ 160.65‬متر مربع ابتیاعی اقای مجتبی احمدی از محل مالکیت رسمی‬ ‫اسماعیل رزمی رضا برابر رای شماره ‪ 1401-4256‬مورخه ‪ - 1401/11/30‬کالسه ‪1401-0257‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/02/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/19 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1466149 :‬‬ ‫اکبر اقبالی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1187‬‬ ‫کشورهای دیگر برای توافق با ایران‬ ‫در نوبت هستند‬ ‫شرافت نسل ما صداقت بود اما امان‬ ‫از فریبکاران که همه ما را بازی دادند‬ ‫امیر دبیری مهر‬ ‫خیلی ها به وضع کشور و نحوه حکمرانی جمهوری اسالمی‬ ‫اعتراض و انتقاد دارند که این طیف را می شود دسته بندی کرد و‬ ‫تفاوت و شباهت های انها را برشمرد‪ .‬از سلطنت طلب ها کالسیک‬ ‫تا جمهوری خواهان خارج نشین‪ .‬اما من و نسل من که کم هم‬ ‫نیستیم کسانی هستیم در این انقالب و نظام جمهوری اسالمی‬ ‫رشد کردیم و در مدرسه‪ ،‬مسجد‪ ،‬دانشگاه و نهادهای همین نظام‬ ‫پرورش پیدا کردیم‪. ..‬جسارتا ما اصل نظام هستیم‪ ...‬جیک و پوک‬ ‫این نظام را نه تنها می دانیم بلکه زندگی کردیم‪ .‬از ابتدا دل در‬ ‫گرو امام و انقالب و ارمان های ان داشتیم چه اشک ها که با نام‬ ‫شهیدان نریختیم و چه فحش ها که از مخالفین انقالب نخوردیم و‬ ‫هنوز هم از گذشته پاک و خالصانه خود شرمسار نیستیم زیرا باور‬ ‫داشتیم که این انقالب با شعار استقالل ازادی جمهوری اسالمی‬ ‫نمونه ای و الگویی از نظام سیاسی و اجتماعی مبتنی بر عدالت‬ ‫و معنویت ایجاد خواهد کرد و با همین نگاه نظام و انقالب مان‬ ‫را دوست داشتیم‪.‬‬ ‫اگر در نماز جمعه و جماعات و انتخابات و همه عرصه ها حضور پر‬ ‫رنگ داشتیم بدین خاطر بود که همه این مشارکت ها را مقدمه ان‬ ‫هدف مقدس و واال میدانستیم‪ .‬کاهش فقر؛ عدالت اجتماعی؛ شایسته‬ ‫ساالری؛ جامعه معنوی و دین مدار و مخلص؛ جامعه ازاد که در ان‬ ‫عقاید مختلف محترم هستند و نقدها شنیده می شود‪ .‬جامعه ای که‬ ‫رای مردم حرف اخر را می زند و مردم قیم نمی خواهند‪.‬‬ ‫حکامی که شانی جز پادویی و نوکری مردم را ندارند‪ .‬جامعه ای که‬ ‫وزن شهروندانش با فضیلت هایش سنجیده می شود نه حساب بانکی‬ ‫و روابط سیاسی‪.‬‬ ‫اختالف های ما هم با دیگران در همین جهت گیری های اصلی بود‪.‬‬ ‫اما وقتی خیلی داغ بودیم از اوایل دهه هشتاد کم کم مسیر عوض‬ ‫شد‪ .‬انتخابات های مردمی به انتخابات مهندسی شده و بی توجه‬ ‫به مشارکت مردم برگزار شد‪ .‬نظارت استصوابی ابزاری شد تا صرفا‬ ‫وفاداران به دایره تصمیم گیری وارد شوند‪.‬‬ ‫برج های الکچری سر به فلک کشیده به قیمت گسترش حاشیه‬ ‫نشینی مثل پتک بر سرمان فرود امد‪ .‬ما برای ارزشها و معنویت و‬ ‫پیشرفت قلم می زدیم و سخن می گفتیم اما دیگران شبانه روز در‬ ‫حال خرید و فروش سکه و زمین و خودرو و سهام و پست های دولتی‬ ‫بودند و دردناک اینکه همینها با وقاحت به تدریج ما را برید ه گان و‬ ‫جدا شدگان از کاروان انقالب نامیدند‪.‬‬ ‫اگر در نماز جمعه و جماعات و انتخابات و‬ ‫همه عرصه ها حضور پر رنگ داشتیم بدین‬ ‫خاطر بود که همه این مشارکت ها را مقدمه‬ ‫ان هدف مقدس و واال میدانستیم‪ .‬کاهش‬ ‫فقر؛ عدالت اجتماعی؛ شایسته ساالری؛‬ ‫جامعه معنوی و دین مدار و مخلص؛ جامعه‬ ‫ازاد که در ان عقاید مختلف محترم هستند‬ ‫و نقدها شنیده می شود‪ .‬جامعه ای که رای‬ ‫مردم حرف اخر را می زند و مردم قیم نمی‬ ‫خواهند‪.‬‬ ‫حکامی که شانی جز پادویی و نوکری مردم‬ ‫را ندارند‪ .‬جامعه ای که وزن شهروندانش با‬ ‫فضیلت هایش سنجیده می شود نه حساب‬ ‫بانکی و روابط سیاسی‪.‬‬ ‫دولت نمی خواست "وزیر اموزش و پرورش "بماند‪ /‬با شکایت مشکل مملکت حل نمیشود‬ ‫سید علی یزدی خواه درباره این گفته میرکاظمی که «گزارش های سازمان ها منتشر شده و گفته شده که ما ‪ ۲۷‬اسفند متوجه شدیم انچه اموزش و پرورش‬ ‫انجام می دهد خالف قانون است» گفت‪ :‬این حرف درستی نیست و اگر هم ایشان متوجه نشده اند‪ ،‬مقصر خودشان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش اترک به نقل از خبر انالین‪ ،‬پس از پرداخت نشدن‬ ‫حقوق و معوقات فرهنگیان در شب عید توسط سازمان‬ ‫برنامه و بودجه ‪ ،‬وزیر مربوطه که خود را سردمدار تصویب‬ ‫و وصول این معوقات می دانست مستاصل و تن به استعفا‬ ‫داد‪ ،‬استعفایی که خوشایند دولتی ها نیز بود‪ .‬پس از این‬ ‫استعفا کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس در گزارشی‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬سازمان اداری و استخدامی و ستاد‬ ‫وزارت اموزش و پرورش را به عنوان مقصران تاخیر در این‬ ‫پرداخت اعالم کرد‪ .‬فردای ان روز‪ ،‬مسعود میرکاظمی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت در‬ ‫جمع خبرنگاران درباره علت این تاخیر گفت‪« :‬گزارش های‬ ‫سازمان ها منتشر شده و گفته شده که ما ‪ ۲۷‬اسفند متوجه‬ ‫شدیم انچه اموزش و پرورش انجام می دهد‪ ،‬بیش از ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان بار مالی در سال ‪ ۱۴۰۱‬و بیش از ‪ ۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ‪ ۱۴۰۲‬دارد که خالف‬ ‫قانون است و در اختیار دولت هم نیست»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬دولت می تواند طبق قانون حداکثر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش را انجام دهد‪ ،‬بنابراین گفتیم یا باید اصالح قانون شود‬ ‫که فرصت بسیار کم بود و در ان زمان فرصت این کار نبود‬ ‫و به همین دلیل گفتیم که کارهای بهمن ماه را انجام دهید‬ ‫و برای اسفند اجازه دهید در فروردین بررسی انجام شود و‬ ‫مجوزهای قانونی صادر و تامین منبع صورت گیرد تا بی قانونی‬ ‫رخ ندهد که متاسفانه نشد و ان اقدامات رخ داد‪».‬‬ ‫این گفته ها از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫چه معنایی می توانند داشته باشند؟‬ ‫سید علی یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم‬ ‫در گفت وگوی به این موضوع پرداخته است‪.‬‬ ‫پس از استعفای وزیر اموزش وپرورش دیروز اقای‬ ‫میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتند‬ ‫‪ ۲۷‬اسفند متوجه شدیم عملکرد اموزش و پرورش‬ ‫غیرقانونی است‪ .‬نظرتان در مورد این موضوع غیر قابل‬ ‫باور چیست؟‬ ‫این حرف درستی نیست و اگر هم ایشان متوجه نشده اند‪،‬‬ ‫مقصر خودشان هستند‪ .‬من سه ماه پیش با ذی حسابی وزارت‬ ‫اموزش وپرورش صحبت کردم و گفتم وضع چگونه است‪،‬‬ ‫گفتند ما حدود ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان نیاز داریم‪ ۳۸ ،‬هزار‬ ‫میلیارد االن بودجه داریم ‪ ۱۴،‬هزار میلیارد تومان هم خرج‬ ‫کردیم‪ ،‬یعنی برای احکامی که گفته بودند هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫این حرف را در اذر و دی زدند‪ .‬من گفتم تا اخر سال فرصت‬ ‫کم است و بعد هم سال جدید می اید و احکام جدید را باید‬ ‫بر پایه احکام قبلی بزنند‪ ،‬شما بیایید همین احکام را صادر‬ ‫کنید و مطالبات سال ‪ ۱۴۰۱‬را هم پرداخت کنید‪ ،‬اگر کم‬ ‫اوردید‪ ،‬بعدا دولت الیحه متمم بیاورد و بودجه ان را مجلس‬ ‫مصوب کند و ان را هم دوباره به معلمان بدهید‪ .‬این که ایشان‬ ‫می گویند ‪ ۲۷‬اسفند فهمیده اند نمی دانم یعنی چه‪.‬‬ ‫یکی از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه گفتند بودجه ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫تا بوده و اموزش پرورش ‪ ۴۹‬هزار تا درخواست کرده و سازمان‬ ‫یادداشت‬ ‫برنامه گفته فقط ‪ ۳‬هزار تا ان هم از محل اختیارات خود‬ ‫می تواند پرداخت کند و پیشنهاد داده که حقوق اسفندماه را‬ ‫مطابق بهمن پرداخت و معوقات را در سال بعد پرداخت کنند‪.‬‬ ‫این موضوع تا چه حد صحت دارد؟‬ ‫اطالعی ندارم‪.‬‬ ‫به نظر شما در این بین اقای نوری طعمه نشدند؟‬ ‫ایشان چوب بی تدبیری خودشان را خوردند‪ ،‬این ها اصال به‬ ‫مجلس هم نگفتند کم داریم‪ .‬نیامدند در ماه های مهر و ابان‬ ‫گزارش دهند و بگویند بودجه این وضع را دارد‪ .‬ضمن این که‬ ‫اصال بودجه را که دولت پیشنهاد داد ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بود و در کمیسیون تلفیق مجلس‪ ،‬من و اقای حاجی بابایی و‬ ‫اقای وحیدی و فرهنگیان دیگری که در کمیسیون تلفیق‬ ‫بودیم امدیم و ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان دیگر از یک جاهای‬ ‫دبگر زدیم و به بودجه ‪ ۲۴‬هزار میلیاردی اضافه کردیم شد‬ ‫‪ ۳۶‬هزار میلیارد تومان و بعد با تغییرات کوچکی ان را به‬ ‫‪ ۳۸‬هزار تا رساندیم‪ .‬اگر ‪ ۳‬درصد مناطق محروم را ندهند و‬ ‫با احتساب ‪ ۱۰‬درصد هم که خود سازمان مدیریت می تواند‬ ‫جابه جا کند حدود ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومان می شد و حدود ‪۶،۷‬‬ ‫هراز میلیارد تومان کسری داشتند‪ .‬ولیکن این شیوه شیوه‬ ‫درستی نبود‪ ،‬حیثیت فرهنگیان رفت‪ .‬وزارتخانه می توانست‬ ‫بهتر از این عمل بکند‪.‬‬ ‫پس شما در اصل با استعفای اقای نوری موافق هستید‪.‬‬ ‫بله ‪،‬اصال دولت دیگر نمی خواست ایشان بماند و باید استعفا‬ ‫می داد‪.‬‬ ‫فکر می کنید اقای صحرایی بتواند فرد موثری برای‬ ‫تصدی این وزراتخانه باشد؟‬ ‫بعید می دانم‪.‬‬ ‫با شکایت مشکل مملکت حل نمیشود‬ ‫در ادامه دکتر محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی و عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات در گفت‬ ‫و گوی با اترک‪ ،‬علت این تاخیر در پرداخت حقوق را سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد پیشنهاد می کنیم افرادی که در مدیریت هستند‬ ‫و برای مشکالت راه حلی ندارند یا این اقدام در توانشان نیست‬ ‫و یا نمی خواهند کاری را انجام دهند‪ ،‬حرفی از شکایت را وسط‬ ‫نیاورند چرا که اگر با شکایت مشکل مملکت برطرف می شد تا‬ ‫االن خیلی از شکایت ها انجام شده بود و مشکالت نیز حل شده‬ ‫بود‪ .‬عضو کمیسیون اموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای‬ ‫اسالمی در گفت و گو با اترک گفت‪ :‬موضوع شکایت سازمان‬ ‫برنامه از ریاست این کمیسیون را صرفاً در فضای مجازی شنیده‬ ‫ام و به صورت رسمی نامه ای را مشاهده نکرده ام‪.‬‬ ‫محمد وحیدی اظهار کرد‪ :‬البته این موضوع به عنوان اعتراض‬ ‫مطرح بود که مربوط به کمیسیون نظارت و رفتار نمایندگان‬ ‫است و اقای نیکزاد ان را رد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک نماینده بر اساس قانون می تواند در خصوص‬ ‫موضوعات مختلف اظهارنظر کند که موضوع تاخیر در پرداخت‬ ‫حقوق اسفند ماه فرهنگیان نیز در این قالب می گنجد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنده تاکنون نامه ای رسمی در خصوص‬ ‫شکایت از کمیسیون درخصوص پیگیری مشکالت فرهنگیان‬ ‫مشاهده نکرده ام ولی اگر شکایت در دادگاه دیگری انجام شده‬ ‫بنده از ان اطالعی ندارم‪.‬‬ ‫وحیدی تصریح کرد‪ :‬اگر بنا به شکایت باشد اقای میرکاظمی‬ ‫سازمان برنامه باید از کمیسیون اموزش شکایت کند چرا که‬ ‫گزارش مربوط به کمیسیون است و صرفا به شخص اقای‬ ‫منادی بازنمی گردد‪ .‬این نماینده مجلس ادامه داد‪ :‬روزی‬ ‫که بین کمیسیون اموزش و سازمان برنامه ریزی جلسه ای‬ ‫تشکیل شد و ‪ ۱۰‬دقیقه قبل از ان استعفای وزیر اموزش و‬ ‫پرورش پذیرفته شد؛ مجموعه نیروهای اقای میرکاظمی به‬ ‫جلسه امدند اما شخص اقای میرکاظمی در جلسه حضور‬ ‫پیدا نکرد و گزارش مالی هم نیز ارائه داده نشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مسلم است که گزارش کمیسیون تحقیقات‬ ‫براساس صحبت های جلسه و مستنداتی است که از سایر‬ ‫منابع جمع اوری می شود‪ .‬پس این عدم ارائه گزارش کتبی‬ ‫اقای میرکاظمی عامل بی نظمی بود؛ لذا توسط مجلس مقصر‬ ‫اصلی شناخته شد و دفاع مسئولین سازمان برنامه در جلسه‬ ‫نیز مورد اعتراض جمع قرار گرفت‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس تصریح کرد‪ :‬جای سوال است که‬ ‫چطور شد سازمان برنامه بعد از تعطیالت با دستور اقای‬ ‫رئیس جمهور مشکل را حل کرد و چطور قبل از تعطیالت این‬ ‫مشکل را حل نکرده بود و حقوق معلمان نیز پرداخت نشد‪.‬‬ ‫وحید گفت‪ :‬اقای میرکاظمی گفتند که اقای منادی و‬ ‫اقدامات او باعث شد اقای وزیر اقداماتی را انجام دهد که‬ ‫سوال اینجاست مگر وزیر بچه است که به حرف دیگران کاری‬ ‫را انجام بدهد یا ندهد؟‬ ‫وی با بیان اینکه مسئله ایجاد شده مشکل کمبود اعتبار نبود‬ ‫بلکه مشکل مدیریت بوده است تاکید کرد‪ :‬اقای میرکاظمی‬ ‫به خاطر اینکه با وزرا برخوردهای اینچنینی دارد فکر میکند‬ ‫با فضاسازی رسانه ای می تواند کاری را انجام دهد تا دیگران‬ ‫ساکت شوند و مطالبه نکنند‪ .‬وی ادامه داد پیشنهاد می کنیم‬ ‫افرادی که در مدیریت هستند و برای مشکالت راه حلی‬ ‫ندارند یا این اقدام در توانشان نیست و یا نمی خواهند کاری‬ ‫را انجام دهند‪ ،‬حرفی از شکایت را وسط نیاورند چرا که اگر‬ ‫با شکایت مشکل مملکت برطرف می شد تا االن خیلی از‬ ‫شکایت ها انجام شده بود و مشکالت نیز حل شده بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در ادامه در‬ ‫خصوص اینده صندلی وزارت اموزش و پرورش گفت تاکنون‬ ‫هیچ گزینه ای برای وزارت اموزش و پرورش مطرح نشده و‬ ‫اقای رئیس جمهور نیز شخصی را به عنوان سرپرست گذاشته‬ ‫اند و باید ببینیم ایشان را معرفی خواهد کرد یا شخص دیگری‬ ‫به مجلس معرفی می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد انتظار ما از سرپرست وزارت اموزش و پرورش‬ ‫این است که با توجه به مشکالت فرهنگیان و کمبود نیرو‪،‬‬ ‫سریعاً ازمون استخدامی را برگزار کند تا اموزش و پرورش در‬ ‫شروع سال تحصیلی جدید‪ ،‬مشکلی نداشته باشد‪.‬‬ ‫چالش خوانش های انحرافی از سخنان رهبر انقالب‬ ‫یادداشت روز‬ ‫اقازاده ها بدون شایستگی بر مصادر امور نشستند‪ .‬تحت پوشش‬ ‫خودی و غیر خودی و ریزش و رویش هر فکر و اندیشه مستقل و‬ ‫ازاد و شخصیت سالم و کارامدی به کنار نهاده شد و متملقان بی مایه‬ ‫و مجیز گو به صدر کشیده شدند‪ .‬دانشگاه با ان همه شور و حال‬ ‫به دانشگاه بی تفاوت و خنثی تبدیل شد و صدها انحراف دیگر که‬ ‫همه قصه ی ان را می دانیم خالصه نه تنها دیگر در مسیر الگو بودن‬ ‫نبودیم بلکه در قبال کشورها و جوامع متوسط هم انگشت حسرت‬ ‫می گزیدیم‪.‬‬ ‫مساله اول کشور دیگر انسانیت و تعالی و توسعه نبود همه شبانه روز‬ ‫می دویدند تا قیمت مرغ و تخم مرغ را کنترل کنند‪ .‬جلو فساد و‬ ‫اختالس را بگیرند‪ ...‬خاوری و طبری ها و زنجانی ها به ریش نسل ما‬ ‫خندیدند و هنوز هم می خندند‪ .‬اما از انجا که یاد گرفته بودیم بر سر‬ ‫انسانیت و خوبی ها ایستادگی کنیم کم کم و سربسته و در خلوت‬ ‫نقد را اغاز کردیم و نقدها را در پاکت سربسته برای حضرات فرستادیم‬ ‫تا بدخواهان سو استفاده نکنند نتیجه ای حاصل نشد با کوته فکری؛‬ ‫انگ چپ و راست خوردیم‪.‬‬ ‫نقدها را با چاشنی عقالنیت گسترش دادیم انگ غرب زدگی و‬ ‫روشنفکر مابی خوردیم‪ .‬این انحراف تا جایی پیش رفت که امروز‬ ‫دیگر امیدی به اصالح فردا با این فرمان نداریم‪ .‬گفتار درمانی‬ ‫و نرمش های صوری هم درد ما را درمان نمی کند‪ .‬تعارف که‬ ‫نیست نسل ما هیچ نقطه ضعفی نداشت نه مالی نه اخالقی و‬ ‫نه سیاسی‪ ...‬اما امروز به واسطه بی تدبیری ها در حاشیه ترین‬ ‫دایره نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار گرفته و هر روز‬ ‫منزوی تر می شود و ای کاش با این وجود و بدون مشارکت نسل‬ ‫ما ؛ شاهد پیشرفت و حرکت رو به جلو بودیم اما نیستیم و در‬ ‫سراشیبی سقوط اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتیم و همین فریاد‬ ‫دلسوزانه و کارشناسی هم با انگ سیاه بینی و ناامید سازی نادیده‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫نسل ما چراغ برداشته و در شهر در جستجوی انسان و عقل و تدبیر‬ ‫است تا اسمان کشور را روشن کند‪ .‬تا به استهزا کنندگان خود بگوید‬ ‫و نشان دهد که راه را اشتباه نرفته حتی اگر خود قربانی این راه‬ ‫شده است اما هر چه می گردیم کمتر می یابیم و خاک بیشتری‬ ‫برای خاموش کردن همین شمع ها پاشیده می شود ‪ .‬همینطور که‬ ‫این روزها با شمع و مشعل در شهر می گردیم گاهی با خود می‬ ‫گوییم ما اینده ایران را خواهیم ساخت اما خودمانیم چه زیرکانه ما‬ ‫را فریب دادند‪.‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1187‬‬ ‫‪APRIL.08.2023‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تبسم نمازی‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫نویسنده در یادداشت حاضر‬ ‫تاکید می کند مشی تندروها در‬ ‫ایجاد تنش در جامعه با مقابله‬ ‫سخت با بی حجابی خالف رهنمودهای مقام رهبری بوده‬ ‫و ان را مخل سیاست های ثبات بخش اقتصادی و سیاسی‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫با وجود سخنرانی رهبر انقالب درباره برخورد برنامه ریزی‬ ‫شده درحوزه حجاب‪ ،‬هنوز اخباری از خواست تندروها در‬ ‫برخورد سخت با بی حجابی به گوش می رسد و این پرسش‬ ‫کماکان برجا می ماند که در جایی که مسئوالن طراز اول‪،‬‬ ‫از سیاست های فرهنگی و نرم‪ ،‬سخن می گویند و رهبری‬ ‫از برخوردهای «بی قاعده» انذار می دهند‪ ،‬تندروها‪ ،‬با‬ ‫دنبال دستیابی به چه هدفی‪ ،‬تنش در جامعه را دنبال‬ ‫می کنند؟‬ ‫رهبری امسال را سال «مهارتورم و رشد اقتصادی»‬ ‫نامیده اند و هر فردی که با اقتصاد‪ ،‬حتی در یک مغازه‬ ‫کوچک هم سر و کار داشته باشد می داند الزمه عملیاتی‬ ‫شدن چنین شعاری‪ ،‬ارامش و ثبات در جامعه است‪.‬‬ ‫ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به دنبال جهش عجیب‬ ‫و غریب ارز بعد از اعتراضات به صراحت اعالم کرد که‬ ‫اعتراضات‪ ،‬نقش تعیین کننده ای در بی ثباتی بازار ارز‬ ‫داشته است‪ .‬امیرعبداللهیان وزیرخارجه و مرندی مشاور‬ ‫تیم مذاکره کننده نیز از توقف مذاکرات برجام به دنبال‬ ‫اعتراضات گفتند‪.‬‬ ‫کارشناسان از اضمحالل سرمایه اجتماعی نظام در صورت‬ ‫ادامه تقابل با جوانان هشدار می دهند و از همه مهم تر‬ ‫رهبری از نقش مشکالت اقتصادی بر حجاب می گویند اما‬ ‫برخی تندرویان‪ ،‬هنوز بر طبل جنگ می کوبند‪.‬‬ ‫انچه واضح است این که بخشی از جامعه به هر دلیلی‬ ‫امروز سبک زندگی ارائه شده از سوی حاکمیت را‬ ‫نمی پسندد‪ .‬بخشی از جامعه هم اصرار دارد تا ان سبک‬ ‫را در ساحت جامعه حفظ کند‪ .‬اما ایا این دو طیف را‬ ‫باید در برابر هم قرار دارد؟ به ویژه یک طیف را جمعیت‬ ‫جوان و نوجوانی تشکیل می دهد که ویژگی های نسلی و‬ ‫سنی خود را دارند و برخورد با ان ها شیوه خاص خود‪ ،‬از‬ ‫جمله‪ ،‬اقناع و نه تهدید و ارعاب را می طلببد‪ .‬این نسل‬ ‫قرار است‪ ،‬سرمایه اجتماعی و انسانی فردای این نظام را‬ ‫بسازد و از دست رفتن ان به علت بکارگیری شیوه های‬ ‫امرانه و تهدیدامیز‪،‬می تواند چالشی جدی برای اینده‬ ‫نظام نیز تلقی شود‪.‬‬ ‫با این اوصاف‪ ،‬سوال اصلی اینجاست که در این شرایط‬ ‫بحران های اقتصادی شدید‪ ،‬چرا تندروها‪ ،‬حاضرند‪ ،‬این‬ ‫نسل را دچار نا امیدی از اینده هم کنند و سرمایه اینده‬ ‫نظام را به نفع منافع کنونی خود بسوزاند؟‬ ‫با وضعیت سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی فعلی و در نبود‬ ‫رغبت کافی برای حضور جریان اصالح طلب‪ ،‬جریان تندرو‬ ‫می داند که باید وارد رقابت با جریان معتدل اصول گرا‬ ‫شود‪ .‬جریان اصول گرا‪ ،‬تا پیش از این‪ ،‬یک پایگاه سنتی‬ ‫رای داشته که بیش از رقابت سیاسی از سر تکلیف به پای‬ ‫صندوق رای می امده و امروز به دلیل مشکالت اقتصادی‬ ‫همین پایگاه ان اندازه نحیف شده که براساس نظرسنجی‬ ‫منتشرشده توسط سایت نمایندگان‪ ،‬در تهران‪ ،‬تنها ‪۱۵‬‬ ‫درصد مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد و با در نظر‬ ‫گرفتن این امر که نمایندگان فعلی مجلس در مجلس دهم‬ ‫به دلیل مشارکت گسترده تر مردم با رایی به مراتب باالتر از‬ ‫انتخابات مجلس فعلی از راه یابی به مجلس بازماندند‪،‬‬ ‫مشخص می شود اینان باید هر طور شده تنور انتخابات‬ ‫را سرد کنند تا در رقابت با هم طیفی های خود پیروز‬ ‫باشند و ان ها که می دانند کوچک ترین امکانی برای حل‬ ‫مشکالت اقتصادی ندارند تا به مدد ان بتوانند نظر مردم‬ ‫را جلب کنند‪ ،‬باید مردم را کماکان ناامید و خشمگین‬ ‫نگاه دارند و حتی دغدغه های راهبران و دلسوزان نظام‬ ‫هم برای شان در برابر حفظ کرسی های خود‪ ،‬از اهمیت‬ ‫جدی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫امروز سیاست ورزان متعقل و معتدل جریان اصول گرایی‬ ‫از اینان به عنوان دلسوزان نااگاه یاد می کنند اما نگاهی‬ ‫به رفتارها و گفتارهای این جماعت اقدامات انان از سر‬ ‫نااگاهی را در محل تردید قرار می دهد‪ .‬زیرا استمرار رفتار‬ ‫انان قادر است حوادث پاییز گذشته را تکرار کرده‪ ،‬نتیجه‬ ‫ان که دوباره جهش نرخ ارز و تنش در روابط بین الملل‬ ‫و اسیب اقتصادی‪ ،‬را شاهد باشیم‪ .‬پس واقع بینانه ان‬ ‫است اگر همان طور که رهبری گفتند‪ ،‬راه اقناع با انان‬ ‫در پیش گرفته شود‪ .‬ضمن ان که اگر در پاییز گذشته‬ ‫تعدادی هم در اعتراض به مشکالت اقتصادی امدند امروز‬ ‫به مدد کم تدبیری و ناکارامدی تیم اقتصادی دولت‪ ،‬تعداد‬ ‫ناراضیان کم که نشده‪ ،‬افزوده هم شده است‪.‬‬ ‫با این استدالل ساده عیان می شود که خالف مشی مورد‬ ‫تاکید رهبر انقالب‪ ،‬تندروها دنبال تنش هستند و بر‬ ‫عکس تالش می کنند تا بدون التزام به روح و استراتژی‬ ‫سخنان ایشان و با ارائه تفسیرها و خوانش های دور از‬ ‫واقعیت‪،‬از این سخنان ‪ ،‬مردم را مقابل نظام قرار دهند‪.‬‬ ‫خبرانالین‬ ‫خطیب نمازجمعه تهران تاکید کرد‪ :‬همه چیز در کشور باید بر محور‬ ‫قانون باشد حتی در برخورد با بی حجابی ها خودسرانه و منهای قانون‬ ‫برخورد کردن خالف شرع بوده و قانون شکنی محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬ایت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬کلمات نورانی مقام معظم رهبری را در بحث حجاب‬ ‫شنیدیم؛ ایشان فرمودند که حجاب یک مساله شرعی است و مساله‬ ‫دولتی نیست‪ ،‬هرکسی که دین باور است طبق فتوای همه مراجع‬ ‫حجاب باور است‪ .‬هم حجاب را باور دارد هم به ان عمل می کند‪.‬‬ ‫کشف حجاب هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است‪ .‬از اولین‬ ‫هفته های انقالب‪ ،‬امام راحل قاطعانه از حجاب سخن گفت و فرمودند‬ ‫باید حجاب به خصوص در ادارات رعایت شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬از سوی دیگر این بی حجابی ها عادی نیست‪،‬‬ ‫پشت صحنه این بی حجابی ها فروریختن بنیان خانواده‪ ،‬فروریختن‬ ‫بنیان ارامش روانی جامعه و همچنین اندلوسیزه کردن ایران است‪.‬‬ ‫یک تئوریسین امریکایی گفته است اگر دو رکن را در ایران بزنیم‬ ‫جمهوری اسالمی ایران ساقط می شود یک رکن والیت فقیه و دیگری‬ ‫حجاب است‪ .‬اگر حجاب را زدید والیت فقیه را هم زده ایم‪ .‬بنده به‬ ‫انها می گویم که کور خوانده اید و ارزوی خود را به گور خواهید برد‪.‬‬ ‫خطیب نمازجمعه تهران در ادامه تصریح کرد‪ :‬بی حجاب ها هم جزو‬ ‫این ملت هستند و اگر بدانند که پشت صحنه‪ ،‬دشمن چه شرارت هایی‬ ‫را طراحی کرده دست از این رفتار نادرست برمی دارند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫وزارت کشور بیانیه خوبی را در رابطه با حجاب صادر کرد اما مردم‬ ‫انتظار دارند در عمل ببینند که دولت و نظام به وظیفه خود در‬ ‫این حوزه عمل می کند یا خیر‪ .‬از سوی دیگر در مساله حجاب همه‬ ‫نهادهای مربوطه باید وارد شوند‪ .‬یک نهاد نمی تواند این عملیات‬ ‫عظیم را دنبال کند چرا که مانند عملیات جبهه است و همه نهادهایی‬ ‫که مسئولیت دارند باید وارد شوند‪ .‬کشور ما یک کشور اسالمی‬ ‫است شهدا رفتند تا اسالم حاکم شود هنوز که هنوز است شهید‬ ‫می اورند حرف همه شهدا حجاب است‪ .‬دل متدینین خون است از‬ ‫این بی حجابی ها به داد برسید‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از سویی دیگر‬ ‫همه چیز در این کشور باید بر محور قانون باشد حتی در برخورد با‬ ‫بی حجابی ها خودسرانه و منهای قانون برخورد کردن خود خالف شرع‬ ‫است‪ ،‬قانون شکنی منکر است بی حجابی هم منکر است‪ .‬امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر باید با زبان قرانی و مودبانه باشد اما اگر کار به عمل‬ ‫رسید بگذارید قوه قضاییه و دستگاه های مربوطه ورود کنند وگرنه کار‬ ‫خراب می شود‪ .‬کارهای خودسرانه در بحث بی حجابی حتی حرکت‬ ‫مقدس مبارزه با بی حجابی را از بین خواهد برد‪.‬‬ ‫خاتمی با اشاره به نام گذاری سال جاری با عنوان مهار تورم و رشد‬ ‫تولید از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد‪ :‬این نام گذاری که مقام‬ ‫معظم رهبری هر ساله انجام می دهند یک تشریفات نیست بلکه‬ ‫حاصل تامل و تفکر فراوان و کارشناسی های بسیار است‪ .‬بر این‬ ‫موضوع فکر می شود که مشکل کشور چیست و راه حل و درمانش چه‬ ‫هست؟ از سوی دیگر این نام گذاری ها نقشه راه سالیانه کشور است‪.‬‬ ‫طرح ها‪ ،‬لوایح و برنامه های مسئوالن باید در این مسیر باشد که تورم‬ ‫را مهار کرده و رشد تولید را رقم بزنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نام گذاری سال جاری نیز دقیق و حکیمانه است‪ .‬تورم‬ ‫مشکل مردم ما است‪ ،‬تورم صابونی است که به تن همه مردم ما‬ ‫خورده است‪ .‬مردم انقالبی ما که در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن ماه سال‬ ‫گذشته افتخاری دیگر افریدند انتظار دارند که معیشت انها سامان‬ ‫یابد و جلوی رشد افسارگسیخته گرانی ها گرفته شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫اگر تورم مهار شود اما رشد تولید رقم نخورد رکود در جامعه ایجاد‬ ‫می شود و به همین دلیل است که رهبری مهار تورم و رشد تولید را‬ ‫در کنار هم دیده است‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور صرفا برای امروز نیست بلکه مساله ای است که قریب به‬ ‫یک دهه است که رهبری به عنوان چشم بیدار امت همه ساله در‬ ‫شعارهای سال به این موضوع توجه داشته و شعارهای اقتصادی در‬ ‫نظر گرفته اند نه این که ما مشکل فرهنگی نداشته باشیم اما مساله‬ ‫اقتصاد در این سال ها مساله اصلی کشور بوده و چه بسا زیربنای‬ ‫بخشی از اسیب های فرهنگی است‪.‬‬ ‫خطیب نمازجمعه تهران در ادامه خطاب به مسئوالن بیان کرد‪:‬‬ ‫جامعه قرانی سه ویژگی دارد که مقام معظم رهبری در پی تحقق‬ ‫ی بوده و مسئوالن نیز باید برای تحقق ان تالش کنند؛‬ ‫این سه ویژگ ‬ ‫اول امنیت است زیربنای هر توسعه ای امنیت می باشد‪ .‬اگر امنیت‬ ‫نباشد اقتصاد‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬کشاورزی وجود نخواهد داشت‪ ،‬دوم ارامش‬ ‫مردم است مردم نباید دلهره داشته باشند و سوم اقتصاد اباد است با‬ ‫تحقق شعار امسال به سمت و سوی این جامعه قرانی خواهیم رفت‪.‬‬ ‫خاتمی در ادامه با اشاره به دیداری که مقام معظم رهبری با مسئوالن‬ ‫نظام داشتند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند که‬ ‫تحوالت سیاسی دارد به سمت تضعیف جبهه دشمن پیش می رود‪.‬‬ ‫رهبری تاکید داشتند امریکای اوباما ضعیف تر از امریکای بوش بود‬ ‫امریکای ترامپ ضعیف تر از امریکای اوباما بود و امریکای بایدن هم‬ ‫ضعیف تر از امریکای ترامپ است‪ .‬دنیا نیز به این موضوع اعتراف دارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر امریکا اعالم کرد که قصد ایجاد جبهه متحد عربی ضد‬ ‫ایرانی دارد اما توافق ایران و عربستان برای انها نتیجه عکس داشت‪.‬‬ ‫کشورهای دیگر نیز برای توافق با ایران در نوبت هستند و ترامپ نیز‬ ‫اذعان کرد که اگر بود اجازه نمی داد این توافق شکل بگیرد‪ .‬همچنین‬ ‫امریکای التین حیاط خلوت امریکا است هرچه دولت در این کشورها‬ ‫روی کار می اید مردم به افرادی رای می دهند که ضد امریکایی باشد‪.‬‬ ‫این نشان می دهد که امریکایی ها شکست خورده اند‪ .‬در ونزوئال نیز‬ ‫امریکا قصد داشت تا کشور را زیرورو کند و هم رئیس جمهور انتخاب‬ ‫کرد و هم پول و قدرت داشت اما در نهایت شکست خورد چرا که این‬ ‫وعده الهی است‪ .‬خداست که نقشه انها را نقش بر اب می کند شما با‬ ‫خدا باشید و بدانید که دشمنان شما هیچ غلطی نمی توانند بکنند‪.‬‬ ‫خاتمی در ادامه با اشاره به تزلزل سابقه در رژیم صهیونیستی بیان‬ ‫کرد‪ :‬مقام معظم رهبری تاکید داشتند بحران های هولناکی که‬ ‫امروز رژیم منحوس صهیونیستی با ان مواجه است در طول ‪۷۵‬‬ ‫سال عمرش بی سابقه می باشد‪ .‬مهاجرت ها از این رژیم غوغا می کند‬ ‫و به دو میلیون رسیده است‪ .‬مردم نمی خواهند دراین بالد غصبی‬ ‫زندگی کنند‪ .‬در طول چهار سال‪ ،‬چهار نخست وزیر عوض کرده‬ ‫است و ائتالف حزب ها نیز شکل نگرفته متالشی می شود‪ .‬اعتراضات‬ ‫در سراسر رژیم صهیونیستی به چشم می خورد و صدها هزار نفر در‬ ‫شهرها با شعار مرگ بر حاکمان جنایتکار در صحنه هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مقام معظم رهبری فرمودند که من گفته بودم اینها‬ ‫‪ ۲۵‬سال دیگر را نمی بینند ولی گویا خودشان عجله دارند و زودتر‬ ‫می خواهند بروند‪ .‬بنده می گویم که این هم وعده الهی است گنبد‬ ‫اهنین را تشکیل دادند اما صد موشک به رژیم صهیونیستی برخورد‬ ‫کرد و تنها تعداد محدودی را توانستند کنترل کنند‪.‬‬ ‫خاتمی گفت‪ :‬هفته اینده روز قدس است‪ ،‬روز قدس یادگار امام بوده و‬ ‫نماد زنده بودن ملت مسلمان ایران است‪ .‬انتظار می رود حضور باشکوه‬ ‫مردم را در این روز که حاکی از تضعیف این رژیم رو به زوال است‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬راهپیمایی روز قدس نماد یار مظلوم بودن و ضد ظالم‬ ‫بودن می باشد که اخرین وصیت امیرالمومنین (ع) به شمار می رود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1187‬‬ ‫‪APRIL.08.2023‬‬ ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫استان ها‬ ‫شنبه‬ ‫‪19‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1187‬‬ ‫ایجادکمربندسبزبرای‪16‬شهر‬ ‫چهارمحالوبختیاریتصویبشد‬ ‫اترک‪/‬مصیبی دهکردی‪ :‬مدیرکل دفتر فنی‪ ،‬امور عمرانی‪ ،‬حمل و نقل‬ ‫و ترافیک استانداری چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬از ‪ 43‬شهر استان‬ ‫تاکنون انجام مطالعه برای ایجاد کمربندی سبز شهری برای ‪ 16‬شهر‬ ‫تصویب شده است‪.‬‬ ‫داریوش رضایی با اعالم این خبر افزود‪ :‬مطالعه کمربند سبز شهری‬ ‫برای سه شهر استان به پایان رسیده است و در شرف اجرای این‬ ‫طرح قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کمربند سبز فضاهای عریضی است که در حاشیه و‬ ‫یا پیرامون شهرها ایجاد و عالوه بر اینکه رشد بی رویه این مناطق‬ ‫را کنترل می کند‪ ،‬اجرای این طرح‪ ،‬فرصتی سبز برای نفس کشیدن‬ ‫شهروندان و کاهش الودگی ناشی از پدیده گرد و غبار نیز محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر فنی‪ ،‬امور عمرانی‪ ،‬حمل و نقل و ترافیک استانداری‬ ‫چهارمحال و بختیاری تصریح کرد‪ :‬با تحقیقاتی که توسط متخصصان‬ ‫و کارشناسان امور شهری انجام شده یکی از راهکارهای مناسب و‬ ‫اصولی برای افزایش سرانه فضای سبز و بدنبال ان کاهش الودگی ها‬ ‫و در واقع ایجاد فضایی به عنوان ریه های شهر برای نفس کشیدن‬ ‫بهتر شهروندان‪ ،‬اجرای طرح کمربند سبز است‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬کمربند سبز در واقع نواری از درختان و درختچه ها‬ ‫است که به دور شهرها کشیده می شود و دارای کارکردهای چند گانه‬ ‫است ولی بیشتر به منظور جدا کردن فضای اصلی از حومه و همچنین‬ ‫حفاظت شهرها در مقابل الودگی و گرد و غبار‪ ،‬ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬امید می رود با اجرای این طرح در استان بتوان‬ ‫بخشی از نیاز به ایجاد فضای سبز شهری را جبرانکرده و در کیفیت‬ ‫زندگی شهروندان گام موثری برداشته شود‪.‬‬ ‫اجرای برنامه های کوتاه مدت ابفا‬ ‫برای گذر از تابستان ‪1402‬‬ ‫اترک‪/‬فراهانی‪ :‬مدیرعامل ابفای البرز ضمن بازدید از تاسیسات‬ ‫ابرسانی شهرستان طالقان ‪ ،‬دستور اجرای برنامه های کوتاه مدت را‬ ‫برای مواجهه با فصل گرما و تابستان صادر کرد‪.‬‬ ‫مهندس حمید رضا نامداری مدیرعامل ابفای البرز با حضور‬ ‫درطالقان‪،‬ضمن دیدار با کارکنان ابفای البرز از تاسیسات ابرسانی‬ ‫بازدید کرده و به بررسی وضعیت وشرایط فعلی‪ ،‬مشکالت وطرح های‬ ‫مورد نیاز اینده برای ابرسانی به این شهرستان پرداخت ‪.‬‬ ‫براساس این گزارش ‪ ،‬برنامه های در دست اقدام برای توسعه ی‬ ‫تاسیسات ابفا و پاسخگویی به نیازهای ابی مردم که مدیرعامل ابفای‬ ‫البرز دستور رسیدگی و اتمام هر چه سریعتر انها را صادر کرد عبارتند‬ ‫از‪ :‬حفر چاه فلمن درمنطقه ی حسنجون و سید اباد‪ ،‬جابجایی خط‬ ‫انتقال گلینک به شهرک به طول ‪ 300‬متر به قطر ‪ 250‬میلی متر‪،‬‬ ‫اجرای خط انتقال شهرک به خسبان به طول ‪ 2300‬متر‪ ،‬اجرای خط‬ ‫انتقال شهرک به فشندک‪ ،‬بهسازی و حصار کشی چشمه حسنجون‪،‬‬ ‫نصب شیراالت و ابگیری مخزن ‪ 500‬مترمکعبی زیدشت و ‪300‬‬ ‫مترمکعبی ارتون‪ ،‬تکمیل و اصالح شبکه روستای وشته به طول‬ ‫‪ 1500‬متر‪ ،‬مرمت خط انتقال به طول ‪ 15‬کیلومتر ‪ ،‬زون بندی کلیه‬ ‫مناطق روستایی و اصالح ‪ 3‬کیلومتر خط انتقال‪.‬‬ ‫تبیین شعار سال و برنامه‬ ‫های راهبردی شرکت گاز استان‬ ‫اذربایجان شرقی در سال ‪1402‬‬ ‫اترک‪/‬در او ّلین جلسه مشترک مدیرعامل و‬ ‫مسوولین شرکت گاز استان اذربایجان شرقی در‬ ‫سال جدید‪ ،‬ضمن تبیین شعار سال‪ ،‬سرفصل‬ ‫برنامه های راهبردی این شرکت در سال جدید‬ ‫بررسی و تدوین شد‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت گاز استان اذربایجان شرقی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫این شرکت ضمن ارج نهادن به تالش جمعی‬ ‫همکاران و عملکرد قابل قبول در خدمت رسانی‬ ‫به هم استانی های محترم گفت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫مدیریت بحران ناترازی تولید و مصرف گاز ‪ ،‬در‬ ‫اجرای ‪ ۳۱‬طرح پتروشیمیایی و پتروپاالیشگاهی در پارس جنوبی‬ ‫اترک‪/‬بحرانی‪ :‬مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس از اجرایی شدن طرح های پتروشیمیایی و پتروپاالیشگاهی با سرمایه گذاری ‪ ۳۰‬میلیارد دالر در‬ ‫منطقه پارس جنوبی خبر داد‪.‬‬ ‫سخاوت اسدی در گفت وگو با خبرنگار اترک در بوشهر بیان‬ ‫اینکه در سال گذشته تولید گاز به نحو مطلوب در پارس‬ ‫جنوبی تولید و به شبکه گازرسانی کشور انتقال یافت اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با تالش شبانه روزی ‪ 75‬درصد گاز مورد نیاز کشور از‬ ‫طریق تاسیسات و صنایع پارس جنوبی تولید و تامین شد‪.‬‬ ‫وی تولید این میزان گاز را رکورد باال و قابل توجه دانست و‬ ‫بیان کرد‪ :‬تولید این میزان گاز بدون حادثه و مشکل نشان‬ ‫از توانمندی متخصصان داخلی در این عرصه و یکی از‬ ‫موفقیت های اساسی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از افزایش صادرات‬ ‫محصوالت از تولیدات صنایع پارس جنوبی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫سال گذشته باالترین صادرات نسبت به سنوات ماقبل در‬ ‫خبــر‬ ‫دالر سرمایه گذاری که فوق العاده و حائز اهمیت برای کشور‬ ‫است روند اجرایی مطلوبی دارد و تالش می شود یکی از پترو‬ ‫پاالیشگاه ها امسال به تولید برسد‪.‬‬ ‫مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس تالش برای بهره برداری‬ ‫از طرح ها را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد‪ :‬همه این‬ ‫طرح ها در رشد اقتصادی و تولید و مهار تورم نقش مهم و‬ ‫اساسی دارد که بهره برداری از این طرح ها اهداف مهم برنامه‬ ‫امسال است‪.‬‬ ‫اسدی با بیان اینکه اشتغال در منطقه پارس جنوبی سال‬ ‫گذشته به حداکثر مقدار ممکن رسید خاطر نشان کرد‪ :‬این‬ ‫مهم در سال جاری تداوم دارد و توجه به اشتغال نیروهای‬ ‫بومی استان بوشهر همانند سال قبل در اولویت قرار است‪.‬‬ ‫منطقه پارس جنوبی ثبت شد و صادرات از این منطقه از‬ ‫‪ 12.5‬میلیارد دالر فراتر رفت‪.‬‬ ‫اسدی با بیان اینکه در سال ‪ 1401‬صادرات محصوالت ‪43‬‬ ‫درصد نسبت به سال ماقبل ان افزایش یافت گفت‪ :‬در این‬ ‫سال با حضور رئیس جمهور فاز ‪ 14‬پارس جنوبی وارد مدار‬ ‫تولید شد و این درحالی است که در سفر رئیس جمهور به‬ ‫منطقه پارس جنوبی افزون بر ‪ 6‬میلیارد دالر طرح افتتاح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح های پترو شیمیایی و پترو پاالیشگاهی‬ ‫در منطقه پارس جنوبی با سرمایه گذاری ‪ 30‬میلیارد دالر‬ ‫در حال اجراست تصریح کرد‪ 26 :‬طرح پتروشیمیایی در‬ ‫رده های مختلف و ‪ 5‬طرح پتروپاالیشگاهی با ‪ 6.4‬میلیارد‬ ‫جابجایی بیش ازچهار میلیون مسافر و گردشگر دریایی در هرمزگان طی نوروز‬ ‫اترک‪/‬کرمی‪ :‬مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان‬ ‫اعالم کرد‪ :‬پروند ه سفرهای دریایی ویژه نوروز ‪ ۱۴۰۲‬این‬ ‫استان با جابجایی بیش از چهار میلیون مسافر و گردشگر‬ ‫دریایی و امداد رسانی به ‪ ۳۰۳‬نفر هموطن شامگاه سه شنبه‬ ‫‪ ۱۵‬فروردین ماه بسته شد‪.‬‬ ‫حسین عباس نژاد ضمن قدردانی از تالش های‬ ‫دست اندرکاران سفرهای دریایی ویژه نوروز ‪ ۱۴۰۲‬که‬ ‫سفرهایی ایمن و بدون حادثه را رقم زدند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای طرح سفرهای دریایی نوروز ‪ ۱۴۰۲‬تا پایان روز‬ ‫‪ ۱۵‬فروردین ماه‪ ،‬چهار میلیون و ‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۹۳۶‬مسافر‬ ‫و گردشگر از طریق بنادر مسافری و مراکز گردشگری در‬ ‫جزایر و سواحل این استان دیدن کردند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش ‪ ۱۲‬درصدی امار جابه جایی مسافران‬ ‫طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ادامه داد‪:‬‬ ‫از این تعداد خدمات سفر دریایی‪ ،‬سه میلیون و ‪ ۴۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۲۶‬نفر مسافر و ‪ ۶۵۲‬هزار و ‪ ۴۱۰‬نفر گردشگر بودند‪.‬‬ ‫رییس کمیته خدمات حمل و نقل سفرهای دریایی‬ ‫هرمزگان تصریح کرد‪ :‬همچنین طی این مدت ‪۶۶۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۶‬دستگاه خودرو از طریق شناورهای‬ ‫لندینگ کرافت از سرزمین اصلی به مقصد جزایر قشم‬ ‫و کیش و بالعکس جابجا شدند که در این بخش نیز‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫به ثبت رسید‪.‬‬ ‫به گفته عباس نژاد؛ با انجام ‪ ۱۴‬ماموریت اعالم اضطرار‬ ‫و اقدام عملیاتی هفت فروند شناور ناجی و همیاران در‬ ‫اب های استان ‪ ۳۰۳‬مسافر و گردشگر از شرایط اضطرار‬ ‫نجات یافتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در مدت اجرای طرح سفرهای دریایی‬ ‫نوروز ‪ ۱۴۰۲‬که از ‪ ۲۵‬اسفندماه سال گذشته اغاز و تا ‪۱۵‬‬ ‫فروردین ماه ادامه داشت‪ ۳۵ ،‬تیم همیار ناجی و ‪ ۲۴‬تیم‬ ‫غواصی و نجات غریق در بنادر مسافری و مراکز گردشگری‬ ‫استقرار و فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد‪ :‬در این بازه‬ ‫زمانی ‪ ۳۹‬فروند شناور مسافری در مرکز استان با ظرفیت‬ ‫حمل چهار هزارو ‪ ۳۳۶‬نفر مسافر و همچنین ‪ ۲۲‬فروند‬ ‫لندینگ کرافت با ظرفیت حمل ‪ ۸۸۰‬دستگاه خودرو در‬ ‫مسیر پل و الفت و بالعکس استفاده شد‪.‬‬ ‫وی به تعداد شناورهای فعال دربنادر غرب استان در‬ ‫مسیرهای چهارگانه ( بندرلنگه – چارک – افتاب به کیش‬ ‫و بلعکس) نیز اشاره ای کرد و گفت‪ ۲۲ :‬فروند لندینگ‬ ‫کرافت با ظرفیت جابجایی ‪ ۹۵۰‬دستگاه خودرو و ‪ ۲۲‬فروند‬ ‫شناور مسافری با ظرفیت جابجایی یک هزار و ‪ ۳۰۰‬مسافر‬ ‫در بنادر یاد شده فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫عباس نژاد اضافه کرد‪ :‬بهره گیری از توانمندی ‪۲۲۰‬‬ ‫نیروی امداد و نجات‪ ،‬هفت فروند شناور ناجی‪ ،‬یک فروند‬ ‫قایق ‪RIB‬و یک فروند شناور پایش و پشتیبان از دیگر‬ ‫فعالیت های اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در‬ ‫امر جستجو و نجات دریایی در نوروز ‪ ۱۴۰۲‬بود ‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب وفاضالب استان اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫ضرورت اجرای برنامه های ملی برای تشویق مردم به صرفه جویی در مصرف اب‬ ‫سرپرست جهاد کشاورزی اذربایجان غربی‪:‬‬ ‫سرما به ‪ ۲۱‬هزارهکتار از باغات‬ ‫اذربایجان غربی خسارت زد‬ ‫اترک‪/‬افروزی‪ :‬سرپرست سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪۲۱ :‬هزار هکتار از باغات هسته دار استان شامل هلو‪ ،‬سیب‪ ،‬زرد‬ ‫الو و شلیل اسیب در اثر سرما خسارت دیدند‪.‬‬ ‫خسرو شهبازی با اشاره به اسیب ‪ ۳۰‬درصدی باغات بر اثر سرمازدگی‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس براورد اولیه ما حدود ‪ ۲۱‬هزار هکتار از باغات هسته‬ ‫دار استان که شامل هلو سیب زرد الو شلیل اسیب دیدند‬ ‫وی با بیان اینکه در بخش زراعی‪ ،‬بیشترین خسارات به مزارع چغندر‬ ‫پیرانشهر وارد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براورد خسارات سرما زدگی به باغات‬ ‫استان حدود ‪ ۵۰‬هزار تن بوده و چیزی در حدود ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫خسارتی بوده که به بخش کشاورزی استان وارد شده است‪.‬‬ ‫شهبازی ادامه داد‪ :‬امسال اعتباراتی را برای خرید دستگاه های‬ ‫پیشرفته مقابله با سرما در باغات را اختصاص خواهیم داد تا باغدارانی‬ ‫که تمایل دارند این سامانه های پیشرفته را خریداری کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان غربی در خصوص خسارت‬ ‫سرما به بخش زراعت نیز گفت‪ :‬با توجه به اینکه این سرما در زمانی‬ ‫وارد منطقه شده که بوته های گندم رشد مناسبی داشتند‪ ،‬سرما‬ ‫اسیبی به مزارع گندم وارد نکرد‪ .‬سرپرست سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬در بخش زراعت اسیب جدی وارد نشده فقط‬ ‫در بخش چغندر قند حدود ‪ ۲‬هزار هکتار اسیب دیده چون در‬ ‫شهرستان پیرانشهر قبل از موعد کشت شده بوده البته فرصت هست‬ ‫و می توانند کشت مجدد انجام دهند‪.‬‬ ‫شهبازی همچنین در خصوص ‪ ۸۰‬هزار تن سیب باقی مانده سال قبل‬ ‫در سردخانه های استان گفت‪ :‬از پانزدهم فروردین صادرات سیب ازاده‬ ‫شده و هیچ محدودیتی برای صادرات وجود ندارد و بر اساس امار ‪۸۰‬‬ ‫هزار تن سیب در سردخانه وجود دارد که بخشی از ان به مصرف‬ ‫داخلی می رسد و بخشی از ان صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫اترک‪/‬محمدپور‪ :‬مدیرعامل اب وفاضالب استان اذربایجان‬ ‫شرقی گفت‪ :‬مشارکت مردمی ـ تالش اگاهانه و برنامه ریزی‬ ‫شده برا ی افزایش سطح اگاهی جامعه از طریق اموزش و بسیج‬ ‫عمومی و اجرای برنامه های ملی برای تشویق مردم به صرفه‬ ‫جویی در مصرف اب و مبارزه با الودگی اب ضروری است ‪.‬‬ ‫مهندس خانی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه‬ ‫به اهمیت ابدر زندگی جوامع بشری و نام گذاری ‪ 22‬مارس و‬ ‫دوم فروردین به عنوان روز جهانی ابپرداخت‪ .‬مدیرعامل ابفای‬ ‫استان در این بخش از سخنانی گفت‪ 22 :‬مارس روز جهانی‬ ‫اب نامیده شده است ‪ .‬این روز تنها به ما یاداوری میکند که‬ ‫باید در مصرف اب صرفه جویی کنیم زیرا تنها با صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب میتوانیم جلو بحران کمبود اب را بگیریم‪.‬‬ ‫وی با پرسش چرا روز جهانی اب افزود‪ 22 :‬مارس هر سال‬ ‫روز جهانی اب است و هدف این روز مقابله با بحران بی اب‬ ‫است ‪ .‬امروزه ‪ 2‬میلیارد نفر از جمعیت کره زمین از منبع اب‬ ‫های الوده برای اشامیدن استفاده میکنند که مصرف همین‬ ‫ابهای الوده انها را در معرض خطر ابتال به وبا‪،‬اسهال خونی‬ ‫‪ ،‬حصبه و فلج اطفال قرار میدهد ‪ .‬روز جهانی اب اولین‬ ‫بار در سال ‪ 1992‬میالدی‪ ،‬در کنفرانس محیط زیست و‬ ‫توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل رسماً‬ ‫مطرح شد‪ .‬در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا‬ ‫در راستای اجرای بیانیه شماره ‪ 21‬سازمان ملل‪ ،‬این روز را‬ ‫به عنوان روز ترویج و اگاه سازی مردم در مورد اب اختصاص‬ ‫دهند‪ .‬در سال ‪ 2015‬یک برنامه ریزی هدفمندی صورت‬ ‫گرفت تا در سال ‪ 2030‬مشکل بحران بی ابی رفع شود ‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان با اشاره به اهمیت اب گفت‪ :‬اب‪،‬‬ ‫هستی ساز و مایه رشد مخلوقات است و هیچ موجود زنده‬ ‫ای از اب بی نیاز نیست‪ .‬اب‪ ،‬ایینه ای است که حیات همه‬ ‫جانداران‪ ،‬در ان جلوه گر است و خاطره سبز زمین به ان‬ ‫وابسته است‪ .‬اب‪ُ ،‬زالل ترین و گواراترین نوشیدنی خلقت‬ ‫اهل زمین مبارک قرار داد‪ .‬از حضرت‬ ‫است که خداوند ان را بر ِ‬ ‫رسول ـ [ صلی اهلل علیه و اله ] ـ در این باره روایت است که‪:‬‬ ‫«اب از بهترین شربت های دنیا و اخرت است»‪ .‬هم چنین‬ ‫امام رضا علیه السالم اب را منشازندگی معرفی کرده و فرموده‬ ‫است‪« :‬طعم اب‪ ،‬طعم زندگی است»‪.‬‬ ‫حیات هر جنبنده ای از اب است و همین امر ارزش مادی و‬ ‫معنویِ اب را در زندگی جان داران مشخّ ص و هویدا می سازد‪.‬‬ ‫از ان جا که هر موجود زنده ای در برخورداری اب سهیم و‬ ‫شریک است و کشور ما نیز سرزمینی خشک و از جهت اب و‬ ‫منبع های ابی فقیر است‪ ،‬برای همین ما را به استفاده صحیح‬ ‫و مناسب از اب وا می دارد؛ زیرا اتالف و استفاده بی رویه از‬ ‫این نعمت خدادادی‪ ،‬همانا محروم کردن دیگر موجودات زنده‬ ‫از حقِّ حیات و زندگیشان است و این عملی و قبیح ناپسند‬ ‫است و خدا بدان رضایت ندارد؛ زیرا خداوند متعال در قران‬ ‫کریم می فرماید‪« :‬بخورید و بیاشامید‪ ،‬ولی زیاده روی مکنید‬ ‫که خدا اسراف کاران را دوست ندارد‪».‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬خشکی در کشور ما یک واقعیت است ‪ ،‬اولین‬ ‫عارضه ی این خشکی ‪ ،‬بی ابی است ‪.‬‬ ‫الوده شدن و تلفات اب و افزایش بی رویه ی جمعیت ‪ ،‬اب‬ ‫شیرین را که تولید ان تقریبا ثابت و محدود است ‪ ،‬تهدید می‬ ‫کند ‪ .‬تلفات اب به وسیله ی انسان ‪ ،‬با برداشت بی حساب از‬ ‫منابع اب سطحی و زیرزمینی در مدت زمان طوالنی و مصرف‬ ‫بی رویه ی اب در منازل و مزارع و صنایع به وجود می اید ‪.‬‬ ‫ارائه خدمات گردشگری دریایی به بیش از نیم میلیون مسافر و گردشگر نوروزی استان بوشهر‬ ‫اترک‪/‬بحرانی‪ :‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت‪:‬‬ ‫در مدت زمان اجرا طرح گردشگری دریایی ویژه ایام نوروز در‬ ‫این استان‪ ،‬خدمات گردشگری دریایی به ‪ ۵۶۴‬هزار و ‪۱۶۹‬‬ ‫نفر از هم وطنان ارائه شد‪ .‬محمد شکیبی نسب در تشریح این‬ ‫خبر اظهار کرد‪ :‬مدت زمان اجرا طرح گردشگری دریایی استان‬ ‫ویژه ایام نوروز از ‪ ۲۵‬اسفند تا ‪ ۱۵‬فروردین ماه بود که به دلیل‬ ‫شرایط نامساعد دریایی در روزهای ابتدایی و پایانی طرح امکان‬ ‫ارائه خدمات امکان پذیر نبود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در این طرح ‪ ۱۸‬موتورلنج سنتی‪ ،‬یک شناور‬ ‫فلزی و شمار قابل توجهی قایق خدمات گردشگری دریایی‬ ‫استان بوشهر را به هم وطنان ارائه کردند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد‪ :‬در ایام‬ ‫نوروز بنادر بوشهر‪ ،‬گناوه‪ ،‬دیلم‪ ،‬کنگان‪ ،‬دیر و عسلویه به ترتیب‬ ‫با ‪ ۲۲۲‬هزار و ‪ ۱۰۵ ،۲۷۹‬هزار و ‪ ۹۴ ،۸۷۶‬هزار و ‪۵۳ ،۶۵۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۴ ،۶۷۳‬هزار و ‪ ۱۵۷‬و ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۶۱۵‬نفر بیشترین‬ ‫مسافر و گردشگری دریایی استان را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫شکیبی نسب ادامه داد‪ :‬همزمان با اجرای طرح ‪ ۶‬شناور ناجی‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬شناور همیار ناجی و همچنین ‪ ۴۵‬ناظر در تامین ایمنی و‬ ‫امدادرسانی دریایی بنادر استان بوشهر فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬برای تعمیم طرح گردشگری دریایی به سایر ایام‬ ‫سال نیز برنامه ریزی هایی در دست اقدام است که در صورت‬ ‫استقبال مالکان لنج های سنتی این مهم محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫شکیبی نسب اظهار کرد‪ :‬استان بوشهر با ‪ ۹۶۷‬کیلومتر مرز ابی‬ ‫بیشترین مرز دریایی با خلیج فارس دارد که این ظرفیت منجر‬ ‫به استقبال ویژه هم وطنان از خدمات گردشگری دریایی در نوار‬ ‫ساحلی این استان شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬نقطه قوت امسال طرح گردشگری دریایی بنادر‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬اماده سازی محیط کارگاهی پایانه مسافربری‬ ‫شهید حقگو بندر بوشهر برای خدمات گردشگری دریایی بود‬ ‫چراکه سالن این پایانه همچنان در وضعیت تعمیر اساسی قرار‬ ‫داشته و تا پایان سال ‪ ۱۴۰۲‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫شکیبی نسب افزود‪ :‬با توجه به پروژه در دست اقدام تعمیر‬ ‫اساسی سالن پایانه بین المللی مسافربری در بوشهر‪ ،‬باید سازه‬ ‫های موقت موردنیاز طرح گردشگری دریایی ویژه ایام نوروز‬ ‫احداث می شد که با تالش کارکنان این مهم به بهترین نحو‬ ‫ممکن و همراه با رضایت مندی کامل هم وطنان محقق شد‪.‬‬ ‫اترک‪/‬نرگس حسین زاده‪ :‬مدیرکل استاندارد گلستان گفت‪:‬‬ ‫بررسی کمیت نازل های ‪ ،CNG‬یکی از مواردی است که با‬ ‫هدف تامین حقوق مصرف کنندگان و جایگاه داران مورد توجه‬ ‫استاندارد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سید مهدی حسینی افزود‪ :‬بررسی کمیت نازل های عرضه‬ ‫سوخت مایع در پمپ بنزین ها‪ ،‬یکی از وظایفی است که‬ ‫استاندارد در راستای پیشگیری از تضییع حقوق مصرف‬ ‫کنندگان برای خود تعریف کرده است و استاندارد گلستان نیز‬ ‫ازمون ‪ 165‬نازل ‪ CNG‬در گلستان‬ ‫‪ 100‬درصدی برنامه حاصل شد؛ گفت‪ :‬نازل های مردود با‬ ‫هماهنگی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان‪،‬‬ ‫مجددا ً ازمون و تنظیم شدند‪.‬‬ ‫مدیرکل استاندارد گلستان در پایان از شهروندان گلستانی‬ ‫تقاضا کرد چنانچه از صحت و درستی کمیت و مقدار یک‬ ‫نازل ‪ CNG‬دچار تردید بودند‪ ،‬حتماً موضوع را از سامانه‬ ‫پیامکی ‪ 30001517‬یا تلفن ‪ 1517‬به استاندارد گلستان‬ ‫گزارش کنند‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ 3‬نوبت‪ ،‬این نازل ها را مورد ازمون قرار می دهد‪.‬‬ ‫حسینی اظهارکرد‪ :‬در سال ‪ 1401‬نیز ‪ 165‬نازل جایگاه‬ ‫‪ CNG‬استان گلستان مورد ازمون کمیت قرار گرفت‪.‬‬ ‫دبیر شورای استاندارد گلستان با بیان اینکه برنامه اداره کل‬ ‫استاندارد گلستان برای بازرسی از نازل های سی ان جی در‬ ‫سال گذشته‪ 165 ،‬نازل بوده که با بازرسی ‪ 165‬نازل‪ ،‬تحقق‬ ‫سرامد اقدامات شرکت قرار داشته است‪.‬‬ ‫نادر کمالی با اشاره به شعار سال ( مهار تورم‪ ،‬رشد و تولید ) و‬ ‫ضرورت تدوین راهبردهای اجرایی در مسیر تحقق منویات مقام‬ ‫معظم رهبری افزود‪ :‬امسال تسریع در پروژه های گازرسانی‪ ،‬توجه‬ ‫ویژه به منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی و ارتقای شاخص های‬ ‫اقتصادی از طریق ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید و صنعت در‬ ‫اولویت اجرایی قرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی جهاد تبیین را رویکردی مهم در انعکاس خدمات تالشگران‬ ‫صنعت گاز در خدمت رسانی صادقانه به مردم دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫هر ساله تعداد چشمگیری از پروژه های عمرانی در اقصی نقاط استان‬ ‫در راستای اهداف دولت مردمی و با صرف هزینه های باال برای ایجاد‬ ‫رفاه و اسایش مردم اجرا می شود که برخی از این پروژه ها جزء‬ ‫سخت ترین طرح های گازرسانی بوده که با راهکارهای نوین و صرف‬ ‫توان و هزینه هر چه بیشتر تحقق یافته‪ ،‬لذا الزم است این توانمندی‬ ‫ها و خدمات اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان تاکید کرد‪ :‬امسال به منظور زیباسازی‬ ‫فضای شهری و کاهش پرت گاز طبیعی‪ ،‬حذف تمامی علمک های‬ ‫راکد و بالاستفاده مورد اقدام قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫پروژه خط انتقال اب از دریا به‬ ‫اصفهان در حال اجراست‬ ‫اترک‪ /‬استاندار اصفهان گفت‪ :‬رسانه امروز یکی از مهم ترین ارکان‬ ‫حکمرانی است که عملکرد ان و اثراتی که امروز رسانه در حکمرانی‪،‬‬ ‫رضایت بخشی مردم‪ ،‬تصمیم سازی و ‪...‬دارد را نمی توان نادیده‬ ‫گرفت‪ ،‬اما به دلیل نگاه تمرکزگرا هم حوزه تصمیمات در استان‬ ‫تضعیف می شود و هم در نگاه رسانه ای توان جلب نظر به مسائل‬ ‫استان انگونه که باید وجود ندارد‪.‬‬ ‫سیدرضا مرتضوی در دیدار صمیمانه با مدیران رسانه های استان با‬ ‫اشاره به اینکه در زمینه استفاده از ظرفیت رسانه ها امروز دشمن و‬ ‫نظام همه تالش خود را در عدم معرفی کارامد و ویژه نظام می کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در مقابل راهبردی به عنوان جهاد تبیین توسط رهبری‬ ‫ترسیم شد که همه ما باید در این زمینه تالش کنیم‪ .‬ما نباید در‬ ‫این مسیر نگاه های ملی را فدای نگاه های سیاسی و جناحی کنیم‪،‬‬ ‫در ماه های اخیر تعدادی از پروژه های بزرگ ملی در کشور افتتاح‬ ‫شد که از دولت های قبل اغاز شده و این دولت به ثمر رسیده است ‪،‬‬ ‫از این نظر نباید در پی به نام کردن این کارها باشیم‪ ،‬زیرا همه این‬ ‫پروژه ها و خدمات به نام نظام جمهوری اسالمی نوشته می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما هم برای دریافت نظرات مردم‪ ،‬هم برای اطالع رسانی‬ ‫هم برای جمع نظرات نخبگان نیاز به رسانه داریم که یکی از‬ ‫مهم ترین ارکان حکمرانی است‪ .‬عملکرد رسانه و اثراتی که امروز‬ ‫رسانه در حکمرانی‪ ،‬رضایت بخشی مردم‪ ،‬تصمیم سازی و ‪...‬دارد‬ ‫را نمی توان نادیده گرفت‪ .‬اما به دلیل نگاه تمرکزگرا هم حوزه‬ ‫تصمیمات در استان تضعیف می شود و هم در نگاه رسانه ای توان‬ ‫جلب نظر به مسائل استان انگونه که باید وجود ندارد‪.‬‬ ‫مرتضوی ادامه داد‪ :‬برخی تغییر تحوالت استان ناظر به گزارشات‬ ‫حوزه بازرسی و نظارت است‪ ،‬در سال گذشته نزدیک به ‪ ۶۰‬جلسه‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع در استان برگزار شده که ‪۱۵۳۷‬‬ ‫مصوبه داشته که ‪ ۳۳‬درصد مربوط به حوزه بانکی و مابقی مربوط‬ ‫به بخش های تامین اجتماعی‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و ‪...‬بوده است و این‬ ‫یعنی در این ستاد مسائل استان یک به یک طرح موضوع و رفع‬ ‫می شود‪ ،‬در سال گذشته ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۱۰۷‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫بانکی در استان اعطا شده است‪ .‬نسبت منابع به مصارف استان‬ ‫پیش از این دولت ‪ ۵۳‬درصد بوده و در این دولت به بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد رسیده است‪ ،‬یعنی بخش عمده منابع استان در اصفهان‬ ‫هزینه می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬استان اصفهان سه دوره تمدنی پایتخت کشور‬ ‫بوده و یک سری از مظاهر تمدنی در استان ما وجود دارد این‬ ‫مظاهر و ان پیشینه هویتی و تاریخی‪ ،‬حساسیت هایی را نسبت‬ ‫به اصفهان برانگیخته است‪.‬اصفهان سال گذشته در کشور ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درامد ایجاد کرده‪ ،‬اما انچه از کشور برای اداره استان‬ ‫دریافت می شود چندین برابر است‪ .‬برای مجموعه های مختلف در‬ ‫اداره استان هزینه های زیادی می شود‪ ،‬لذا باید به این موضوع توجه‬ ‫داشت که علی رغم اینکه به لحاظ درامدی رتبه دوم کشور بعد از‬ ‫تهران هستیم‪ ،‬در تامین منابع و مصارف هم در کشور هم رتبه‬ ‫داریم و عایدی ما در استان زیاد است‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با اشاره به اینکه درحوزه ابرسانی به استان‪ ،‬با‬ ‫موافقت‪ ،‬حمایت و تسهیل رئیس جمهور توانستیم مجوز یک مسیر‬ ‫مجزا برای انتقال اب از دریای جنوب به استان اصفهان را اخذ‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر یک شرکت توانمند و هشت پیمانکار‬ ‫در این طرح مهم در حال فعالیت هستند و سرعت کار چندین‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در عین وجود بحث های کارشناسی ارتباط خوبی با‬ ‫وزارت نیرو و مجموعه دولت داریم‪ .‬اعتبارات خط انتقال اب‬ ‫از دریا از پشتیبانی بنگاه های اقتصادی استان تامین می شود‪،‬‬ ‫زیرا اساسا این پروژه با تامین مالی ملی نیست‪ ،‬بلکه از طریق‬ ‫بنگاه های استان تامین می شود و در مقابل حمایت ها و تسهیالتی‬ ‫به انها برای بهبود اقتصاد اعطا می شود‪ .‬در ابتدا گفته شد که‬ ‫پروژه ‪ ۹‬ساله به نتیجه می رسد‪ ،‬اما تالش می کنیم که در همین‬ ‫دولت این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫مرتضوی تصریح کرد‪ :‬تهران در سال گذشته ‪ ۷۲‬روز هوای پاک‬ ‫و اصفهان ‪ ۱‬روز هوای پاک داشت و به این معنا اصفهان ‪ ۷۲‬برابر‬ ‫الوده تر از تهران بود‪ ،‬لذا پیگیری این موضوع باعث تشکیل ستاد‬ ‫ملی الودگی هوا در استان شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫گوناگون‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1187‬‬ ‫گوناگون‬ ‫چیپس و پفک با بدنتان چه می کند؟‬ ‫هر رژیم غذایی متعادلی می تواند شامل تنقالت در‬ ‫حد اعتدال هم بشود؛ اما زیاده روی کردن در مصرف‬ ‫هله هوله های ناسالم واقعاً به شما اسیب می زند‪.‬‬ ‫اگر مثل خیلی های دیگر عادت دارید چیپس و پفک‬ ‫بخورید و زیاده روی هم می کنید پس عجیب نیست‬ ‫تغییرات نامطلوبی در فرم بدنی تان ایجاد شود و دچار‬ ‫مشکالتی در سالمتی تان شوید‪ ،‬خصوصاً اگر هر روز‬ ‫خوراکی های چرب و شور می خورید‪.‬‬ ‫ چیپس زیاد فشار خونتان را باال می برد‬ ‫ِ‬ ‫هیچ کس دوست ندارد دچار فشارخون باال شود‪ ،‬چون‬ ‫می دانیم که چه پیامدهایی برای سالمتی دارد‪ ،‬مثل‬ ‫بیماری های قلبی و سکته مغزی‪ .‬اگر عادت دارید‬ ‫اغلب چیپس بخورید پس در معرض فشارخون باال‬ ‫هستید؛ چون چیپس میزان زیادی سدیم در هر وعده‬ ‫دارد‪ .‬نمک و سدیم موجود در چیپس در مقایسه‬ ‫با غذاهای دیگر‪ ،‬به میزان قابل توجهی سطح سدیم‬ ‫بدنتان را نامتعادل می کند و خیلی سریع به شما‬ ‫اسیب می زند‪.‬‬ ‫ چیپس سرطان زاست‬ ‫شاید هرگز فکر نمی کردید خوراکی موردعالقه تان‬ ‫می تواند شما را در معرض ابتال به سرطان قرار دهد‪.‬‬ ‫ماده ای شیمیایی به نام اکریالمید که در غذاهای‬ ‫فراوری شده وجود دارد دارای اثرات کارسینوژنیک‬ ‫است و می تواند منجر به انواع سرطان ها شود‪ .‬این‬ ‫خبر بدی برای دوستداران چیپس است‪ :‬چیپس‬ ‫سیب زمینی دارای مقدار بسیار زیادی اکریالمید است‬ ‫و کسانی که زیاد چیپس می خورند مستقیماً این ماده‬ ‫شیمیایی را وارد بدن خود می کنند‪ .‬شاید تصور کنید‬ ‫چیپس مث ً‬ ‫ال در مقایسه با نیکوتین سیگار چندان‬ ‫سرطان زا نیست‪ ،‬اما خودتان را فریب ندهید! هم سیگار‬ ‫و هم چیپس سیب زمینی کارسینوژن هستند و خطری‬ ‫بسیار جدی برای سالمتی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫ چیپساحتمالبیماریقلبیراافزایشمی دهد‬ ‫همیشه شنیده اید که غذاهای چرب و فراوری شده‬ ‫اسیب های جدی به قلب می زنند و چیپس هم از این‬ ‫قاعده مستثنی نیست‪ .‬اگر عادت دارید اغلب با خوردن‬ ‫چیپس خودتان را سرگرم کنید پس باید خودتان را‬ ‫برای مواجهه با بیماری های قلبی و عروقی هم اماده‬ ‫کنید؛ چون اکریالمیدهای موجود در چیپس شما را‬ ‫به سمت بیماری های قلبی و عروقی می برند‪.‬‬ ‫ چیپس احتمال سکته مغزی را افزایش می دهد‬ ‫اگر اهل خوردن چیپس هستید پس نگرانی های شما‬ ‫باید فراتر از اکریالمیدها باشد‪ ،‬چون چیپس پُر از‬ ‫کلسترول است و اگر سابقه سکته مغزی در خانواده‬ ‫داشته باشید پس خیلی جدی تر باید از افراط در‬ ‫خوردن چیپس پرهیز کنید‪ .‬اگر این توصیه ها را جدی‬ ‫نگیرید و زیاد چیپس بخورید احتماالً در اینده دچار‬ ‫انوریسم مغزی خواهید شد‪ .‬تجمع چربی باقیمانده از‬ ‫غذاهای پُرچرب و کلسترول دار باعث انسداد عروق‬ ‫شده و می تواند مستقیماً موجب سکته مغزی شود‪.‬‬ ‫ چیپس احتمال دارد شما را نابارور کند‬ ‫چربی های ترانس موجود در چیپس فقط برای قلب‬ ‫و مغزتان خطرناک نیست؛ این چربی ها می توانند‬ ‫به موارد دیگری در سالمتی تان نیز اسیب بزنند‪.‬‬ ‫دانشمندان همچنان در حال مطالعه در مورد اثرات‬ ‫بلندمدت مصرف چربی های ترانس بر سالمتی‬ ‫هستند؛ اما اطالعات کشف شده تا کنون نشان‬ ‫می دهد مصرف زیاد چیپس می تواند احتمال ناباروری‬ ‫را در زنان افزایش دهد‪.‬‬ ‫ چیپس افزایش وزن شدید به دنبال دارد‬ ‫عجیب نیست که با خوردن چیپس دچار افزایش‬ ‫وزن شوید؛ زیرا چیپس دارای کالری های بی ارزشی‬ ‫است و به راحتی می توانید در دام پُرخوری چیپس‬ ‫بیفتید‪ .‬نمک موجود در چیپس باعث می شود نتوانید‬ ‫در برابر خوردن ِ بیشتر ان مقاومت کنید و بدون‬ ‫اینکه بدانید پُرخوری خواهید کرد‪ .‬مصرف این همه‬ ‫چربی و نمک در نهایت مقدار زیاد کالری بدون ارزش‬ ‫غذایی وارد بدنتان می کند که صددرصد تالش هایتان‬ ‫برای کاهش وزن و رسیدن به وزن ایده ال را از بین‬ ‫خواهد برد‪.‬‬ ‫ زیاد چیپس خوردن شما را افسرده می کند‬ ‫عوارض زیاد چیپس خوردن فقط مربوط به سالمت‬ ‫جسمی تان نیست و خوب است بدانید در معرض‬ ‫مشکالت روحی و روانی نیز قرار خواهید گرفت و‬ ‫عامل ان نیز مقدار زیاد چربی های ترانس موجود در‬ ‫چیپس است‪ .‬مطالعات نشان می دهند مصرف زیاد‬ ‫چیپس احتمال افسردگی را بیشتر می کند‪ .‬پس اگر‬ ‫فکر می کنید وقتی بی حوصله اید می توانید با خوردن‬ ‫یک بسته چیپس حالتان را بهتر کنید کام ً‬ ‫ال در‬ ‫اشتباهید‪.‬‬ ‫ و اما پفک!‬ ‫ایا پفک هم برای سالمتی مضر است؟ جواب کوتاه‬ ‫اینکه‪ ،‬بله پفک برایتان بد است؛ چون هیچ ارزش‬ ‫غذایی ندارد و پُر از ترکیبات مصنوعی و بسیار فراوری‬ ‫شده است‪ .‬پفک‪ ،‬تُرد و خوشمزه است و طعم پنیر‬ ‫می دهد و از محصوالت حجیم شده ذرت است که در‬ ‫واقع هیچ ارزش غذایی ندارد‪ .‬یک وعده پفک (تقریباً‬ ‫‪ ۲۱‬تکه پفک) دارای ‪ ۱۵۰‬کالری و ‪ ۱۰‬گرم چربی‬ ‫است؛ اما باز هم ارزش غذایی ان صفر است‪ .‬ضمناً‬ ‫پفک بسیار فراوری شده بوده و دارای طعم دهنده ها و‬ ‫رنگ های مصنوعی است‪.‬‬ ‫سدیم زیاد پفک هم دردسرساز است‪ .‬هر وعده پفک‬ ‫بیشتر از ‪ ۲۵۰‬میلی گرم سدیم دارد که تقریباً ‪۱۰‬‬ ‫درصد از سدیمی است که یک فرد بزرگسال باید در‬ ‫روز مصرف کند‪ .‬درست مثل سایر تنقالت ناسالم‪ ،‬اگر‬ ‫در خوردن پفک زیاده روی کنید این میزان مواد مضر‬ ‫به طرز شگفت انگیزی بیشتر خواهد شد‪ .‬خوردن پفک‬ ‫شما را در معرض بیماری های قلبی‪ ،‬فشارخون باال‪،‬‬ ‫کلسترول باال و برخی از سرطان ها قرار می دهد‪ .‬پفک‬ ‫در حالی با طعم پنیر فریبتان می دهد که ناسالم است‬ ‫و هیچ یک از ارزش های غذایی پنیر طبیعی را ندارد‪.‬‬ ‫ عوارض کوتاه مدت پفک برای سالمتی‬ ‫‪ .‬نفخ ‪ .‬تهوع ‪ .‬کسالت و بی انرژی بودن ‪ .‬بیش فعالی‬ ‫(خصوصاً در کودکان) چیپس و پفک با بدنتان چه‬ ‫می کند؟ عوارض بلندمدت پفک برای سالمتی ‪.‬‬ ‫بیماری قلبی ‪ .‬چاقی ‪ .‬انواعی از سرطان ‪ .‬فشارخون‬ ‫باال‬ ‫ چرا نمی توانیم در برابر خوردن چیپس و‬ ‫پفک مقاومت کنیم؟‬ ‫همه می دانیم که چقدر سخت است چیپس و پفک‬ ‫نخوریم و تجربه اش را داشته ایم که نتوانسته ایم در‬ ‫برابر تمایلمان به بیشتر خوردن از این خوراکی ها‬ ‫کوتاه بیاییم‪ .‬پفک و چیپس بسیار اعتیاداورند و‬ ‫دلیلش هم نمک و چربی موجود در انهاست که باعث‬ ‫لذت انی مغزمان می شود‪.‬‬ ‫ کالم اخر‬ ‫به گزارش وب گاه تبیان‪ ،‬غذاهای بسیار فراوری شده‬ ‫ترکیبی از چربی و سدیم و کربوهیدرات ها به صورتی‬ ‫هستند که در شما میل به بیشتر خوردن ایجاد کنند‬ ‫و به سختی بتوانید در برابرشان مقاومت کنید‪ .‬اما در‬ ‫خوردن غذاهایی که کم فراوری شده اند یا طبیعی اند‬ ‫معموالً پُرخوری نمی کنید‪ .‬پس بهتر است وسوسه‬ ‫خوردن چیپس و پفک و ک ً‬ ‫ال تنقالت فراوری شده‬ ‫را با روش های زیر کنترل کنید‪:‬‬ ‫‪ .‬تدریجاً خوراکی های بسیار فراوری شده را با انواع کمتر‬ ‫فراوری شده و طبیعی جایگزین کنید‪ . .‬تنقالت ناسالم‬ ‫را کمتر در دسترس خود قرار دهید‪ ،‬مث ً‬ ‫ال وقتی به‬ ‫فروشگاه می روید این خوراکی ها را نخرید یا خیلی کم‬ ‫بخرید‪ . .‬تنقالت سالم و طبیعی را در دسترس خود قرار‬ ‫دهید تا هر وقت احساس گرسنگی یا میل به تنقالت‬ ‫داشتید راحت و فوری سراغ این خوراکی های سالم‬ ‫بروید‪ . .‬گاهی واقعاً تمایلتان به هله هوله خوردن ریشه‬ ‫در حوصله سر رفتگی یا استرستان دارد‪ ،‬پس کمی‬ ‫مکث کرده و از خودتان در مورد احساس واقعی تان‬ ‫سوال کنید‪.‬‬ ‫طرح و منبع ‪ :‬روزنامه اترک‬ ‫جدولسودوکو‬ ‫داستانکوتاه‬ ‫کشتی در طوفان شکست و غرق شد ‪.‬‬ ‫فقط دو مرد توانستند به سوی جزیره ی‬ ‫کوچک بی اب و علفی شنا کنند و نجات‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫دو نجات یافته دیدند هیچ نمی توانند‬ ‫بکنند‪ ،‬با خود گفتند بهتر است از خدا کمک‬ ‫بخواهیم‪.‬‬ ‫بنابراین دست به دعا شدند و برای این‬ ‫که ببینند دعای کدام بهتر مستجاب می‬ ‫شود به گوشه ای از جزیره رفتند‪...‬‬ ‫نخست‪ ،‬از خدا غذا خواستند ‪.‬فردا مرد‬ ‫اول‪ ،‬درختی یافت و میوه ای بر ان‪ ،‬ان را‬ ‫خ��ورد ‪ .‬اما مرد دوم چیزی ب��رای خوردن‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫هفتهبعد‪،‬مرداولازخداهمسروهمدم‬ ‫خواست‪ ،‬فردا کشتی دیگری غرق شد‪ ،‬زنی‬ ‫نجات یافت وبه مرد رسید‪ .‬در سمت دیگر‪،‬‬ ‫مرد دوم هیچ کس را نداشت‪.‬‬ ‫م��رد اول از خ��دا خ��ان��ه‪ ،‬لباس و غ��ذای‬ ‫بیشتری خواست‪ ،‬فردا‪ ،‬به صورتی معجزه‬ ‫اسا‪ ،‬تمام چیزهایی که خواسته بود به او‬ ‫رسید‪ .‬مرد دوم هنوز هیچ نداشت‪.‬‬ ‫دس���ت اخ���ر‪ ،‬م���رد اول از خ���دا کشتی‬ ‫خواست تا او همسرش را با خود ببرد ‪ .‬فردا‬ ‫کشتی ای امد و درسمت او لنگر انداخت‪،‬‬ ‫مرد خواست به همراه همسرش از جزیره‬ ‫جدول‬ ‫شماره ‪233‬‬ ‫دو همسفر‬ ‫برود و مرد دوم را همانجا رها کند‪!..‬‬ ‫پ��ی��ش خ���ود گ��ف��ت‪ ،‬م���رد دی��گ��ر حتما‬ ‫شایستگی نعمت های الهی را ن��دارد‪ ،‬چرا‬ ‫که درخواستهای او پاسخ داده نشد‪ ،‬پس‬ ‫همینجابماندبهتراست!‬ ‫زم�����ان ح��رک��ت ک��ش��ت��ی‪ ،‬ن���دای���ی از او‬ ‫پرسید‪«:‬چرا همسفر خ��ود را در جزیره‬ ‫رها می کنی؟» مرد پاسخ داد‪«:‬ای��ن همه‬ ‫نعمت هایی که به دست اورده ام همه‬ ‫مال خودم است و خودم درخواست کرده‬ ‫ام‪.‬درخواست های همسفرم که پذیرفته‬ ‫نشد‪.‬پس چه بهتر که همینجا بماند»‬ ‫ان ندا گفت‪:‬اشتباه می کنی! تو مدیون‬ ‫او هستی‪..‬هنگامی که تنها خواسته او را‬ ‫اجابت کردم‪ ،‬این نعمات به تو رسید‪...‬‬ ‫مردباتعجبپرسید‪«:‬مگراوچهخواست‬ ‫کهمنبایدمدیونشباشم؟»‬ ‫و ان ندا پاسخ داد‪«:‬از من خواست که‬ ‫تمام دعاهای تو را مستجاب کنم!!‪»..‬‬ ‫(نکته اخالقی‪:‬شاید داشته هایمان را‬ ‫مدیون کسانی باشیم که برای خود هیچ‬ ‫نمی خواستند و "فقط برای ما" دعا می‬ ‫کردند‪...‬ممکناستهمهموفقیتوثروت‬ ‫و هرچیز دیگر که داری��م را مدیون ان دو‬ ‫فرشتهایباشیمکهمارابزرگکردند‪..‬بدون‬ ‫هیچتوقعی!‬ ‫چرا در زندگی مشترک احساس اضطراب و ناامنی می کنیم؟‬ ‫خیلی چیزها می توانند باعث ایجاد اضطراب در روابط شوند‬ ‫اما به گفته یک متخصص روانشناسی‪ ،‬اضطراب اغلب ریشه‬ ‫در اتفاقاتی دارد که در دوران کودکی برای شما اتفاق افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اضطراب رابطه به احساس شک‪ ،‬ناامنی‪ ،‬نگرانی بی وقفه و‬ ‫نیاز به اطمینان دائمی اشاره دارد که گاهی در طول رابطه‬ ‫زوجین رخ می دهد و تجربه ان لزوماً به معنای قرار داشتن‬ ‫در یک رابطه بد نیست‪ .‬داشتن سطحی از اضطراب در‬ ‫مورد روابط کام ً‬ ‫ال طبیعی است‪ .‬با این حال‪ ،‬اضطراب رابطه‬ ‫زمانی به یک مشکل تبدیل می شود که به اندازه کافی‬ ‫شدید باشد یا به اندازه ای طول بکشد که مانع رشد رابطه‬ ‫شود یا بر سایر بخش های زندگی تاثیر بگذارد‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی ممکن است متوجه شوید که دائماً سواالتی درباره‬ ‫خود‪ ،‬شریک زندگی و رابطه تان در ذهنتان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نگرانی و سواالتی مثل اینکه «همسرم منو دوست داره؟!»‪،‬‬ ‫« نکنه بهم خیانت کنه»‪ « ،‬نکنه به اجبار خانواده اش‬ ‫باهام ازدواج کرده!»‪« ،‬یعنی اونم وقتی ازم دوره به اندازه‬ ‫من نگران من میشه؟!» و‪...‬؛ به گفته دکتر رضا ناظری‪،‬‬ ‫روانشناس خانواده چنین اضطراب هایی در رابطه ممکن‬ ‫است ریشه در دلبستگی های اولیه دوران کودکی داشته‬ ‫باشد و اغلب نشانه ای از سبک دل بستگی ناایمن است‪.‬‬ ‫ دعوای والدین جلوی کودک می تواند منشا‬ ‫اضطراب در بزرگ سالی باشد‬ ‫وقتی متوجه می شوید که دائماً امنیت رابطه خود یا عمق‬ ‫احساسات شریک زندگی خود را زیر سوال می برید‪ ،‬گاهی‬ ‫اوقات می توانید این را در رابط ه والدینتان با یکدیگر یا رابطه‬ ‫خود با والدینتان‪ ،‬ریشه یابی کنید‪ .‬دکتر ناظری دراین باره‬ ‫به خبرنگار ایرنا زندگی می گوید‪« :‬یک کودک قبل از اینکه‬ ‫زبان باز کند‪ ،‬اولین چیزی که از محیط پیرامون خود‬ ‫دریافت می کند‪ ،‬هیجان است لذا وقتی والدین سر هم داد‬ ‫می زنند و کودک سه ماهه از خواب می پرد یا دو نفر جلوی‬ ‫کودک باهم دعوا می کنند یا وضعیت محیطی کودک‬ ‫مناسب نیست و‪...‬همه این ها باعث می شود که اضطراب‬ ‫در ذهن و روان کودک شکل بگیرد‪».‬‬ ‫ناظری در رابطه با علت ایجاد اضطراب در چنین شرایطی‬ ‫توضیح می دهد‪« :‬کودک در وضعیت های متشنج به نقطه ‬ ‫ترس می رسد‪ .‬وقتی کودک به این باور می رسد که من‬ ‫از پس خودم بر نمیام و این مادر و پدرم هستند که از‬ ‫من مراقبت می کنند و من را از اسیب ها و مشکالت در‬ ‫امان نگه می دارند‪ ،‬در چنین شرایطی دعوای والدین یا‬ ‫دعوای دیگران با والدین باعث ایجاد هیجان ترس در‬ ‫کودک می شود‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬وقتی هیجان ترس در ذهن کودک‬ ‫شکل می گیرد‪ ،‬ناخوداگاه مابقی قدم های زندگی او بر پایه‬ ‫ترس طی می شود؛ بنابراین کودکی که والدینش را بهترین‬ ‫جدول و سرگرمی‬ ‫‪VOL.16,NO.1187‬‬ ‫‪APRIL.08.2023‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مراقبت کننده می داند‪ ،‬با دعوای والدین احساس می کند‬ ‫که امنیت و بقایش تحت الشعاع قرار می گیرد لذا در این‬ ‫شرایط چار اضطرار و اضطراب می شود‪».‬‬ ‫ روابط سرد والدین تاثیر عمیقی بر رشد روانی‬ ‫کودک دارد‬ ‫تحقیقات نشان داده کودکانی که روابط سرد و بی عاطفه‬ ‫والدین را تجربه می کنند‪ ،‬احساس بی ارزشی کرده و‬ ‫این مسئله تاثیر عمیقی بر رشد روانی کودک دارد‪ .‬این‬ ‫دسته کودکان احساس رهاشدگی و افسردگی می کنند‬ ‫و به راحتی ناامید و ناراحت می شوند‪ .‬همچنین تحقیقات‬ ‫نشان داده که بی توجهی والدین می تواند مغز را تغییر دهد‬ ‫و منجر به اختالالت تجزیه ای مانند اختالل اضطراب‪،‬‬ ‫اختالل بیش فعالی‪ ،‬افسردگی و اختالل حافظه شود‪.‬‬ ‫ناظری می گوید بی مهری والدین در بزرگ سالی کودک‬ ‫تاثیرگذار است‪« :‬وقتی نیازهای عاطفی کودک در دوران‬ ‫کودکی او تامین نمی شود‪ ،‬او ناخوداگاه در بزرگ سالی به‬ ‫دنبال کسانی می رود که نیازهای عاطفی او را تامین کنند‪».‬‬ ‫این روانشناس ادامه می دهد‪« :‬فرد در بزرگ سالی برای رفع‬ ‫محرومیت های عاطفی خود ممکن است ناخوداگاه جذب‬ ‫افرادی با شخصیت نمایشی شود؛ کسانی که خودشان‬ ‫را خیلی خوب‪ ،‬مهربان و بامحبت نشان می دهند اما در‬ ‫عمل هیچ کدام این ها نیستند؛ بنابراین‪ ،‬کودک ناخوداگاه‬ ‫جذب فردی می شود که مثل پدر یا مادرش ادم های سرد‬ ‫و بی عاطفه هستند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬این مسئله باعث حس‬ ‫بی اعتمادی در فرد شده و درنهایت منجر به اضطراب و‬ ‫نگرانی شود‪».‬‬ ‫ دروغ گفتن والدین به کودک باعث بدبینی او در‬ ‫بزرگ سالی می شود‬ ‫ناظری می گوید‪« :‬وقتی کودک ناخوداگاه متوجه‬ ‫پنهان کاری و دروغ یکی از والدین می شود‪ ،‬این مسئله‬ ‫برای همیشه در ذهن کودک ثبت می شود و تحت هیچ‬ ‫شرایطی از بین نمی رود لذا وقتی کودک بزرگ می شود‬ ‫وزندگی مشترک را اغاز می کند با کوچک ترین اتفاقی‬ ‫ممکن است دچار شک و بدبینی شود‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬کافی است این فرد تماس بگیرد و‬ ‫همسرش گوشی را دیر جواب دهد‪ ،‬ناخوداگاه دروغ والدین‬ ‫در کودکی به ذهنش می اید و با خود می گوید والد من که‬ ‫خدای روی زمین من بود‪ ،‬دروغ گفت! نکند همسرم هم‬ ‫همین کار را انجام دهد؛ بنابراین دوباره اضطراب دوران‬ ‫کودکی در فرد تقویت می شود‪».‬‬ ‫ خطای والدین بر کودک تاثیر منفی می گذارد‬ ‫ناظری خطای یکی از والدین را از دیگر عوامل ایجاد‬ ‫اضطراب رابطه می داند و می گوید‪« :‬خیانت یکی از والدین‬ ‫و برمال شدن ان توسط والد دیگر می تواند باعث اضطراب‬ ‫در کودک شود‪ .‬چنین کودکی وقتی در بزرگ سالی وارد‬ ‫رابطه می شود ناخوداگاه اضطراب رابطه را تجربه می کند‬ ‫و مدام از خود می پرسد‪ " :‬نکنه همسر من هم دست به‬ ‫خیانت بزنه!" بنابراین‪ ،‬این اضطراب برای همیشه در کودک‬ ‫می ماند و در زندگی خودش ادامه پیدا می کند‪».‬‬ ‫ سه مدل دلسبتگی مادر به کودک در اینده او‬ ‫تاثیرگذار است‬ ‫ناظری بهترین نوع دلسبتگی را دل بستگی امن می داند و‬ ‫دراین باره می گوید‪« :‬نوع رابطه مادر با کودک بالفاصله پس‬ ‫از تولد بسیار تاثیرگذار است‪ .‬اگر مادر کودک را در اغوش‬ ‫گرفت‪ ،‬نوازش کرد‪ ،‬به او شیر داد‪ ،‬چشم در چشم او دوخت و‬ ‫به او عشق ورزید‪ ،‬دل بستگی امنی در کودک شکل می گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬این کودک زمانی که می خواهد به مدرسه برود‬ ‫شجاعانه وارد مدرسه می شود‪ ،‬با همساالن به راحتی ارتباط‬ ‫برقرار می کند‪ ،‬در انتخاب رشته‪ ،‬شغل و همسر نیز احساس‬ ‫امنیت دارد و بهترین انتخاب را انجام می دهد‪».‬‬ ‫این روانشناس شکل دوم رابطه مادر با کودک را دل بستگی‬ ‫اضطرابی می داند و می گوید‪« :‬گاهی مادر در رابطه‬ ‫با کودک بی توجه است؛ مث ً‬ ‫ال مادر هنگام شیر دادن به‬ ‫کودک به افق خیره می شود و به نگرانی های خودش فکر‬ ‫می کند‪ .‬درواقع مادر نیازهای فیزیولوژیکی کودک را تامین‬ ‫می کند اما او را از نیازهای عاطفی خود محروم می کند‪،‬‬ ‫اینجاست که دل بستگی اضطرابی در کودک شکل می گیرد‬ ‫و ناخوداگاه کودک در بزرگ سالی دچار اضطراب می شود و‬ ‫در تمام مراحل زندگی اضطراب در او موج می زند‪».‬‬ ‫ناظری نوع سوم دل بستگی را دل بستگی اجتنابی‬ ‫دانست و افزود‪« :‬در دل بستگی اجتنابی‪ ،‬مادر متناسب‬ ‫با نیازهای خود به کودک توجه می کند و هرزمانی که‬ ‫حالش خوب است به کودک توجه نشان می دهد‪ .‬این‬ ‫کودکان در بزرگ سالی‪ ،‬اجتنابی عمل می کنند و وقتی‬ ‫وارد رابطه می شوند یک زمانی بهترین رابطه را ایجاد‬ ‫می کنند و یک زمانی با همان سرعتی که امدند‪ ،‬از رابطه‬ ‫غیب می شوند؛ این افراد حتی در شغل و حرفه شان نیز‬ ‫همین طور عمل می کنند‪».‬‬ ‫ براورده نشدن انتظارات در زندگی مشترک‬ ‫زمینه ساز اضطراب است‬ ‫به گفته ناظری‪ ،‬ترس ها و اضطراب های دوران کودکی تنها‬ ‫دلیل اضطراب رابطه نیست؛ گاهی با ورود در یک رابطه‬ ‫عاطفی‪ ،‬فرد احساس می کند نیازها‪ ،‬خواسته ها‪ ،‬تعهدات‬ ‫و قول های داده شده عملی نمی شود‪ ،‬اینجاست که سطح‬ ‫اضطراب فرد باال و امنیت فرد پایین می رود‪.‬‬ ‫این روانشناس تاکید می کند‪« :‬اضطراب می تواند مانعی در‬ ‫روابط باشد و به طور بالقوه منجر به عدم اعتماد و صمیمیت‬ ‫شود؛ ازاین رو‪ ،‬الزم است تا با راهکارهای مناسبی که در‬ ‫اینده به ان ها اشاره می کنم به مقابله با اضطراب پرداخته و‬ ‫کیفیت زندگی تان را بهبود ببخشید‪».‬‬ ‫جدول‬ ‫جدول کلماتمتقاطع‬ ‫شماره‪253‬‬ ‫وصیتنامهشهدا‬ ‫نام‪ :‬مرتضی‬ ‫نام خانوادگی‪:‬اسماعیل پور‬ ‫بسم رب الشهداء و الصدیقین‬ ‫وصیتنامهمرتضیاسماعیلپور‬ ‫با سالم بر شما حزب ا‪ ،...‬امت گوش به‬ ‫فرمان امام‪ ،‬مبادا! امام را تنها بگذارید‪،‬‬ ‫اگ��ر چنین ش��ود اس�لام را تنها [‪ ]...‬در‬ ‫سخنان امام تفکر کنید شرق و غرب و‬ ‫عوامل مزدور [‪ ]...‬را بهتر بشناسید‪.‬‬ ‫مبادا! انقالب [‪ ]...‬اسالم نشود‪ ،‬مبادا!‬ ‫جوسازی م��زدوران در مورد یاران امام در‬ ‫جامعه جا پیدا کند‪.‬‬ ‫مبادا! قدس ازاد نگردد [‪ ]...‬با اینکه‬ ‫کلید فتح قدس در کربالست در رهی راهی‬ ‫شدم که راه کربال در انجاست‪.‬‬ ‫پ��در ج��ان! راه��م اگاهانه ب��ود و هدفم‬ ‫مشخص‪ ،‬خداحافظ‪ .‬م��ادر ج��ان سالم‪،‬‬ ‫جواب سالم فرزندت را با سر [‪ ]...‬مبادا!‬ ‫گریه ات کفار و منافقین و بدخواهان‬ ‫را خوشحال کند‪ .‬نه م��ادر ج��ان‪ ،‬لباس‬ ‫خونینم را نگهدار و [‪ ]...‬کوچکم بزرگ‬ ‫ش��دن��د ب��ه ان��ه��ا ن��ش��ان ب���ده‪ .‬م���ادر ج��ان!‬ ‫به همه تبریک بگو به ب���رادران از همه‬ ‫نزدیکترم‪ ،‬برای [‪ ۱]...‬و پاسداران انقالب‬ ‫تبریکبگو‪.‬‬ ‫برادرانم سالم‪ ،‬مبادا! سالحم زمین‬ ‫بماند‪ .‬خواهرم سالم‪ .‬به جای لباس‬ ‫ع���زا ل��ب��اس ش����ادی ب���پ���وش‪ .‬م��ب��ادا!‬ ‫اطاعت از ولی ام��ر‪ ،‬ولی فقیه و عارف‬ ‫توانا [را] فراموش [‪ ]...‬به خدا توکل‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫برادران و خواهران! به یاد جنگ باشید‪.‬‬ ‫و در اخر این شعار کوبنده منافقین و کفار‬ ‫را [‪ ]...‬فریاد زنید‪.‬‬ ‫خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی خمینی را‬ ‫نگهدار‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمه ا‪ ...‬و برکاته‬ ‫‪ ::‬افقی‬ ‫‪ .1‬مدرسه فنی ‪ -‬غذای مطبوع‬ ‫‪ .2‬نامی زنانه به معنای کوکب ‪ -‬زینت ناخن ‪ -‬مادر ترک‬ ‫ پنج اذری‬‫‪ .3‬از حروف فرنگی ‪ -‬باالپوش مردانه ‪ -‬بدنما ‪ -‬از طعم ها‬ ‫‪ .4‬لقب حضرت فاطمه ‪ -‬چین و چروک پوست ‪ -‬یار مهره‬ ‫‪ .5‬افزایش حجم برنج –حرمت شکنی ‪ -‬سرشانه خیاطی‬ ‫ نوعی پرتقال‬‫‪ .6‬خاتون ‪ -‬الهه زیبایی یونان باستان ‪ -‬اهسته خودمانی‬ ‫‪ .7‬قسمتی از پیراهن ‪ -‬عدد بهم زدنی ‪ -‬نان ماشینی‬ ‫‪ .8‬نوعی حلوا ‪ -‬ظرفی در اشپزخانه ‪ -‬گل بسر جالیز ‪ -‬ام الخبائث‬ ‫‪ .9‬پارچه ای نفیس و مرغوب ‪ -‬راز نهفته ‪ -‬الک پشتهای معروف‬ ‫‪ .10‬پارچه فروش ‪ -‬همسر مرد ‪ -‬تاالر پذیرایی‬ ‫‪ .11‬زینت روی ‪ -‬درخت قالی ‪ -‬گل نومیدی ‪ -‬فرمان ماشین‬ ‫‪ .12‬نان ابگوشتی ‪ -‬گیاه سرشوی – پوشاک‬ ‫‪ .13‬برکت سفره ‪ -‬گنجه ‪ -‬رود ارام ‪ -‬دانه انگور‬ ‫‪ .14‬مایع حیات ‪ -‬فلز چهره ‪ -‬از لوازم حمام ‪ -‬قهوه خانه‬ ‫‪ .15‬نوشابه لیمو ‪ -‬روسری زنان‬ ‫‪ ::‬عمودی‬ ‫‪ .1‬همسر دوم پیامبر کعبه ‪ -‬دایی ‪ -‬پارچه نخی شبیه کرباس‬ ‫‪ .2‬پارچه ای از الیاف پنبه ‪ -‬جانور بد بو ‪ -‬موطالیی ‪ -‬حرف نداری‬ ‫‪ .3‬لخت و عریان ‪ -‬پیرایه – اراستن‬ ‫‪ .4‬از هفت سین ها ‪ -‬الهه خورشید در ایران باستان‬ ‫ شفا بخش کمیاب‬‫‪ .5‬از سبزیجات خوراکی ‪ -‬دختر و پسر بعد از عقد ‪ -‬حرف خوردنی‬ ‫‪ .6‬بچه دزد معروف ‪ -‬نوعی یقه ‪ -‬میوه خوب ‪ -‬پایه و اساس‬ ‫ حرف ندا‬‫‪ .7‬کرشمه ‪ -‬دود از ان برمی خیزد – هویج‬ ‫‪ .8‬نوعی ابنبات ‪ -‬شمای فرانسوی ‪ -‬جهت و طرف ‪ -‬ابزار فالگیری‬ ‫‪ .9‬بالکن ‪ -‬پولی که برای معاش میدهند ‪ -‬بشقاب بزرگ‬ ‫‪ .10‬عالمت مفعول بی واسطه ‪ -‬باالی فرنگی ‪ -‬قدم یکپا ‪ -‬سرسرا‬ ‫ اجاق شیرینی پزی‬‫‪ .11‬دخترعرب ‪ -‬ظرف ابخوری – زنبیل‬ ‫‪ .12‬همراه پشتک ‪ -‬بیماری تورم ‪ -‬رگهای پا ‪ -‬گیرنده امواج رادیو‬ ‫‪ .13‬پولی که بر سر عروس و داماد میریزند ‪ -‬میوه کال ‪ -‬اثر پا‬ ‫‪ .14‬چاشنی غذا ‪-‬طالی قالبی ‪ -‬با شکوه – ازرم‬ ‫‪ .15‬سیاره بزرگ ‪ -‬دیگ دهان گشاد ‪ -‬نانوا‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1187‬‬ ‫‪APRIL.08.2023‬‬ ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫شنبه‬ ‫‪19‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1187‬‬ ‫واکنش شرکت ملی پخش فراورده‬ ‫هاینفتیدربارهقیمتبنزین‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تاکید کرد که نه‬ ‫دولت و نه مجلس هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬علی اکبر نژادعلی درباره اخرین گمانه زنی ها برای‬ ‫افزایش قیمت بنزین گفت‪ :‬افزایش قیمت بنزین باید در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬مطرح شود که این اتفاق نیفتاده است و بر همین اساس‪ ،‬نه‬ ‫دولت و نه مجلس‪ ،‬اص ً‬ ‫ال برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند و‬ ‫تا کنون هم هیچ مصوبه ای و ابالغیه ای و قانونی در این ارتباط صادر‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫نژاد علی خاطرنشان کرد‪ :‬اص ً‬ ‫ال صحبتی هم در ارتباط با افزایش قیمت‬ ‫بنزین مطرح نبوده و من تعجب می کنم که این مباحث‪ ،‬چطور در‬ ‫فضای مجازی برای تشویش اذهان عمومی گسترش پیدا می کند؟‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تاکید بر اینکه‬ ‫اگر موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح باشد حتماً با مردم در میان‬ ‫گذاشته خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما معتقد به اطالع رسانی شفاف به‬ ‫مردم هستیم‪.‬‬ ‫نژاد علی از مردم خواست‪ ،‬مصرف بنزین را به صورت ویژه‪ ،‬مدیریت‬ ‫کنند تا استفاده بی رویه سوخت در کشور کاهش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اشاره به الزام قانون‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۲‬برای استفاده از کارت های سوخت شخصی تاکید کرد‪:‬‬ ‫از مردم می خواهیم فقط با کارت های سوخت شخصی خودشان‪ ،‬برای‬ ‫سوختگیری اقدام کنند‪.‬‬ ‫نژاد علی تصریح کرد‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به دنبال‬ ‫فرهنگ سازی استفاده از کارت های سوخت شخصی است و مردم‬ ‫هم اطمینان داشته باشند که به میزان مورد نیاز‪ ،‬سهمیه و اعتبار در‬ ‫درون کارت های هوشمند سوختشان موجود است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم در صورت مشاهده تخلف در جایگاه ها با شماره‬ ‫‪ ۰۹۶۲۷‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫چطور برای معامالت مسکن کد‬ ‫رهگیری بگیریم؟‬ ‫اگر قصد خرید‪ ،‬فروش یا اجاره مسکن یا هر نوع ملک دیگری را‬ ‫دارید باید از مشاور امالک بخواهید قراردادتان را در سامانه امالک و‬ ‫مستغالت ثبت و کد رهگیری ارایه کند‪ .‬کد رهگیری امنیت معامله‬ ‫را باال می برد‪ ،‬رایگان و الزامی است و اگر واسطه ی ملکی از ارایه ان‬ ‫خودداری کرد می توانید به اتحادیه مشاوران امالک شکایت کنید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۸۷‬با هدف ایجاد امنیت قراردادهای‬ ‫مسکن و به طور کلی قولنامه های ملکی‪ ،‬سامانه ای تحت عنوان‬ ‫«سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور» به نشانی‬ ‫‪ WWW.IRANAMLAAK.IR‬با هدف ارایه کد رهگیری‬ ‫راه اندازی شد‪ .‬این سامانه ابتدا در اذرماه سال ‪ ۱۳۸۷‬به صورت‬ ‫پایلوت از منطقه شمیرانات اغاز و سپس به تمامی نقاط کشور‬ ‫گسترش پیدا کرد‪.‬‬ ‫ایا کد رهگیری الزامی است؟‬ ‫کد رهگیری هنگام عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده باید از‬ ‫سوی مشاوران امالک ارایه شود‪ .‬این سیستم با هدف شفاف سازی‬ ‫اطالعات معامالت امالک و مستغالت کشور و در راستای ساماندهی‬ ‫امور مسکن‪ ،‬به صورت یکپارچه با سایر سیستم های این حوزه‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ارایه کد رهگیری از سوی مشاوران امالک الزامی‬ ‫است‪ .‬متعاملین می توانند ان را از بنگاه معامالت ملکی مطالبه‬ ‫کنند و در هنگام ثبت سند به دفاتر اسناد رسمی بدهند‪ .‬ثبت‬ ‫هرگونه معامله اعم از بیع‪ ،‬اجاره‪ ،‬وکالت‪ ،‬هبه‪ ،‬صلح و غیره بدون کد‬ ‫رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است‪.‬‬ ‫افراد می توانند با استعالم قرارداد امالک از طریق کد ملی و کد‬ ‫رهگیری‪ ،‬استعالم بدهی به شهرداری‪ ،‬مالیات یا وام بانکی برای‬ ‫ملک مورد نظر را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ایا کد رهگیری هزینه دارد؟‬ ‫کد رهگیری هیچگونه هزینه ای ندارد و مشاوران امالک موظفند‬ ‫ان را به صورت رایگان در اختیار متعاملین قرار دهند‪ .‬مشاوران‬ ‫امالک صرفا مجاز هستند حق الزحمه یا کمیسیون خود را از طرفین‬ ‫قرارداد بگیرند‪ .‬کمیسیون امالک در شهرهای مختلف‪ ،‬متفاوت است‬ ‫و در شهر تهران ‪ ۲۵‬صدم درصد از هریک از طرفین است‪.‬‬ ‫چرا دفاتر امالک بابت کد رهگیری پول می گیرند؟‬ ‫مشاوران امالک بابت هر قراردادی که ثبت می کنند باید ‪ ۹‬درصد‬ ‫مبلغ کمیسیون را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور‬ ‫مالیاتی بپردازند‪ .‬از ان جا که مالک دولت برای دریافت مالیات از‬ ‫قرارداد‪ ،‬ثبت قرارداد است پس از دریافت کد رهگیری‪ ،‬معامله قابل‬ ‫شناسایی می شود و مشاوران می بایست ‪ ۹‬درصد مالیات را بپردازند‪.‬‬ ‫به همین دلیل بعضی مشاوران به طرفین معامله می گویند که این‬ ‫‪ ۹‬درصد را باید شما پرداخت کنید‪ .‬در حالی که این رقم در تعهد‬ ‫مشاوران امالک است‪.‬‬ ‫چرا برخی بنگاه ها کد رهگیری نمی دهند؟‬ ‫عدم ارایه کد رهگیری دالیل مختلفی دارد که ممکن است یکی از‬ ‫ان دالیل‪ ،‬نداشتن جواز واسطه ی ملکی باشد‪ .‬هم چنین شاید به‬ ‫دلیل تخلف‪ ،‬دسترسی مشاوران امالک به سامانه کد رهگیری از‬ ‫سوی اتحادیه مسدود شده باشد‪.‬‬ ‫اگر مشاور امالک کد رهگیری نداد چه کنیم؟‬ ‫شهروندان در هر شهر می توانند شکایات خود را در زمینه های‬ ‫مختلف شامل دریافت کمیسیون باالتر از نرخ مصوب یا عدم ارایه‬ ‫کد رهگیری از سوی مشاور امالک به اتحادیه شهر خود گزارش‬ ‫دهند‪ .‬شماره تلفن شکایات در تهران ‪ ۷۳۳۴‬است‪ .‬کمیسیون حل‬ ‫اختالف مستقر در اتحادیه امالک برابر قانون نظام صنفی به طور‬ ‫دائم تخلفات صنفی را رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫مصوبه دستمزد ‪ ۱۴۰۲‬قانونی‬ ‫است‬ ‫عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی‬ ‫بودن مصوبه دستمزد ‪ ۱۴۰۲‬گفت‪ :‬اگر تورم از‬ ‫پیش بینی ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم‬ ‫حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه‬ ‫شورای عالی کار مجددا ً تشکیل می شود و نسبت‬ ‫به اصالح این دستمزد اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫مخالفت دولت با قیمت های شورای رقابت‪ /‬افزایش قیمت خودرو منتفی است؟‬ ‫شورای رقابت باالخره از میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی رونمایی کرده اما حاال دولت می گوید این میزان افزایش قیمت نامتعارف است و ازاین شورا‬ ‫خواسته در قیمت های اعالمی تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫به گزارش اترک به نقل از تجارت نیوز‪ ،‬بعد از چند هفته‬ ‫تایید و تکذیب‪ ،‬شورای رقابت اواخر هفته گذشته از میزان‬ ‫افزایش قیمت خودروهای داخلی پرده برداشت و اعالم کرد‬ ‫محصوالت سایپا ‪ 35‬درصد و محصوالت ایران خودرو کمتر از‬ ‫‪ 35‬درصد افزایش قیمت خواهد داشت‪.‬‬ ‫این شورا جدول ریز قیمت هر کدام از خودروها و میزان‬ ‫افزایش قیمت انها را اعالم نکرد ه و این مسئولیت را به وزارت‬ ‫صمت سپرد ه و حتی اعالم کرده که وزارت صمت اجازه دارد‬ ‫قیمت های اعالمی این شورا را تغییر ده د مشروط به اینکه‬ ‫قیمت را پایین تر اعالم کند‪.‬‬ ‫خ به این سوال که ایا وزارت‬ ‫سخنگوی شورای رقابت در پاس ‬ ‫صمت حق دارد در مجوز شورای رقابت دست ببرد‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده که وزارت صمت این مجوز را دارد؛ منتهی نمی تواند‬ ‫قیمت خودرو را از سقف مدنظر باالتر ببرد و می تواند قیمت‬ ‫را پایین تر اعالم کند‪.‬‬ ‫قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین می کند یا دولت؟‬ ‫گفته های سخنگوی شورای رقابت نشان می دهد اخرین‬ ‫نهاد تصمیم گیرنده درباره قیمت خودرو‪ ،‬وزارت صمت است‬ ‫و اجازه دارد قیمت خودروها را کمتر از میزان پیشنهادی‬ ‫شورای رقابت افزایش دهد‪ .‬اما مشخص نیست که اگر چنین‬ ‫مجوزی وجود دارد چرا معاون اول رئیس جمهور مجددا از این‬ ‫شورا درخواست کاهش قیمت را دارد؟‬ ‫چراکه محمد مخبر در نامه ای به رئیس شورای رقابت از این‬ ‫شورا درخواست تجدیدنظر در قیمت خودرو را کرد‪ .‬مخبر در‬ ‫این نامه اعالم کرده که قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه‬ ‫شده در جلسه اخیر شورای رقابت‪ ،‬افزایشی غیرمتعارف است‬ ‫که اثار تورمی دارد‪.‬‬ ‫مخبر تاکید کرده که اصالح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی‬ ‫مناسب نیست و از شورای رقابت خواسته تا در تعامل با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در‬ ‫قیمت گذاری مذکور اقدام شود‪ .‬اما مشخص نیست که چرا‬ ‫این کاهش قیمت در وزارت صمت رخ نداده و مخبر مجددا‬ ‫ماجرا را به شورای رقابت حواله داده است‪.‬‬ ‫واکنش شورای رقابت به نامه مخبر‬ ‫نامه مخبر با واکنش شورای رقابت مواجه شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در‬ ‫مصوبه افزایش قیمت خودرو گفت‪ :‬دخالت دستوری در قیمت‬ ‫خودرو نتیجه مثبت ندارد‪.‬‬ ‫اسماعیل شجاعی در گفتگو با تسنیم گفت‪ :‬شورای رقابت‬ ‫یک نهاد فراقوه ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین‬ ‫دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن‬ ‫دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدالل انها چیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه‬ ‫باید واکنش الزم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت‬ ‫داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬شورای رقابت سقف قیمت ها را براساس‬ ‫دستورالعمل اعالم کرده اما اجرای ان متوجه چارجوب ها و‬ ‫سیاست گذاری وزارت صمت است‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه البته دخالت های‬ ‫دستوری در قیمت ها نتیجه مثبت نداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬شورای‬ ‫رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را‬ ‫برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش‬ ‫عرضه خود عامل تورم زا است‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫تاثیر خبر افزایش قیمت بر بازار خودرو‬ ‫این مساله از این نظر حایز اهمیت است که صرف اعالم خبر‬ ‫افزایش قیمت کارخانه ای خودرو تنها طی یک روز سبب‬ ‫افزایش قیمت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیونی قیمت خودروها در بازار‬ ‫ازاد شده است و روند افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫این در حالی است که بهتر بود دولت و شورای رقابت قبل‬ ‫از رسانه ای کردن مساله افزایش قیمت خودرو‪ ،‬بر سر میزان‬ ‫افزایش قیمت به توافق نسبی می رسیدند و پس از ان بازار‬ ‫را در جریان تصمیم خود و میزان افزایش قیمت خودرو قرار‬ ‫می دادند‪ .‬اما حاال با وجود اینکه قیمت های جدید اعالم نشده‬ ‫موج افزایش قیمت ها از چندی قبل اغاز شده است‪.‬‬ ‫این خبر از یک سو سبب افزایش قیمت خودرو شده و از‬ ‫طرف دیگر بازار خرید و فروش خودرو در شب عید را هم‬ ‫از رونق انداخت‪ .‬چراکه بسیاری از فروشندگان منتظر اعالم‬ ‫مصوبه شورا رقابت بودن د از معامله خودداری کردند‪ .‬اما زمزمه‬ ‫افزایش قیمت کارخانه ای خودرو‪ ،‬قیمت های بازار ازاد را تحت‬ ‫تاثیر قرار داد ه است‪.‬‬ ‫افزایش دوباره قیمت خودرو در بازار‬ ‫نکته دیگر این است که قیمت خودرو از اسفند تاکنون که‬ ‫زمزمه افزایش قیمت خودرو مطرح شده مدام در حال افزایش‬ ‫است‪ .‬یعنی در این حالت بازار دو بار دچار افزایش قیمت‬ ‫می شود‪ .‬یکبار در حالت انتظار برای اعالم قیمت های جدید و‬ ‫دیگری پس از اعالم قیمت های جدید‪.‬‬ ‫حاال به نظر می رسد که نامه مخبر هم احتماال روند اعالم‬ ‫قیمت های جدید را مجددا به تاخیر می اندازد و هر موج‬ ‫ی جدیدی‪ ،‬افزایش قیمت تازه ای در بازار ایجا د می کند‪.‬‬ ‫خبر ‬ ‫ط فعال بای د منتظر ماند و دید اختالف شورای رقابت‬ ‫در شرای ‬ ‫و دولت بر سر میزان افزایش قیمت خودرو به چه نتیجه ای‬ ‫می رسد‪ .‬اما تنها نکته مشخص این ماجر ا این است که قیمت‬ ‫خودرو حتما بیشتر می شود‪ .‬اما بحث بر سر میزان این افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫شورای رقابت نحوه قیمت گذاری جدید خودرو را‬ ‫شفاف اعالم کند‬ ‫همچنین رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس‬ ‫یازدهم گفت‪ :‬شورای رقابت باید نحوه قیمت گذاری جدید‬ ‫خودروهای داخلی را شفاف اعالم کند به عبارتی منطق حاکم‬ ‫بر فرمول قیمت گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید‬ ‫برای مردم کامال شفاف و مشخص شود‪.‬‬ ‫مهدی عسگری درباره افزایش کارخانه ای قیمت خودرو‬ ‫از سوی شورای رقابت‪ ،‬گفت‪ :‬شورای رقابت باید نحوه‬ ‫قیمت گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعالم کند به‬ ‫عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت گذاری خودروها توسط‬ ‫شورای رقابت باید برای مردم کامال شفاف و مشخص شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬اشتهارد و فردیس در مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬هرچند گفته می شود طی مدت زمانی که از‬ ‫اخرین قیمت گذاری خودروهای داخلی گذشته ‪ ،‬تورم افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬در عین حال باید به دو نکته توجه کرد؛ این‬ ‫روشی که برای قیمت گذاری خودروهای داخلی استفاده‬ ‫می شود مبنی بر اینکه خودروهای خارجی مشابه را در‬ ‫نظر گرفته و قیمت انها را به دالر سنجیده و تبدیل به ریال‬ ‫می کنند و در نهایت بر این اساس قیمت خودروی داخلی‬ ‫براورد می شود‪ ،‬چند اشکال دارد‪.‬‬ ‫چرا با وجود ریالی بودن بخشی از هزینه های تولید‬ ‫قیمت خودرو با نرخ جهانی سنجیده می شود؟‬ ‫وی در تشریح ایرادات وارد شده به روش مذکور‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫نخستین ایراد این است که در شرایطی که برخی هزینه های‬ ‫تولید خودروهای داخلی مانند حقوق کارگران ریالی است یا‬ ‫بخش قابل توجهی از مواد اولیه موردنیاز نیز از داخل تامین‬ ‫می شود چرا باید قیمت خودروهای داخلی با نرخ های جهانی‬ ‫سنجیده شود و در فرمول قیمت گذاری خودرو متغیری به نام‬ ‫دالر وجود داشته باشد؟‬ ‫رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم در‬ ‫تشریح دومین نکته‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هنگامی که قیمت خودرو‬ ‫افزایش می یابد ما فقط به شرکت های خودروساز حمله‬ ‫می کنیم و به ان ها می تازیم درصورتی که باید با نگاه جامع‪،‬‬ ‫ریشه مشکالت را بیابیم‪ ،‬هرچند ضعف های خودروسازان را‬ ‫انکار نمی کنیم که ساختار انها در جای خود نیاز به اصالح‬ ‫جدی دارد اما اگر به دنبال حل مشکل هستیم باید ریشه ای‬ ‫ان را درمان کنیم نه اینکه فقط به معلول بپردازیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ 70‬درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو شامل فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫الومینیوم‪ ،‬چدن و‪ ...‬با وجود اینکه از داخل تامین می شود اما‬ ‫با دالر قیمت گذاری می شود‪ ،‬در واقع با رشد نرخ دالر‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه نیز با تورم روبه رو می شود در نتیجه قیمت تمام شده‬ ‫خودرو افزایش می یابد‪.‬‬ ‫عسگری با بیان اینکه باید این موضوع به صورت ریشه ای‬ ‫حل شود‪ ،‬چه دلیلی دارد موادی که در داخل تولید می شود‬ ‫با نرخ دالر و به طور مثال براساس بورس لندن قیمت گذاری‬ ‫شود؟ تصریح کرد‪ :‬نکته مهم دیگر این است که پس از‬ ‫کشف قیمت پایه ی این محصوالت با روش فوق‪ ،‬این مواد‬ ‫اولیه در بورس کاال نیز عرضه می شود و دوباره وارد میدان‬ ‫رقابت از نظر قیمت خواهد شد این موضوع موجب شده‬ ‫که در برخی موارد‪ ،‬قیمت این محصوالت باالتر از بهای‬ ‫منطقه ای ان به خودروساز فروخته شود‪ ،‬با حل این موضوع‬ ‫از یک سو قیمت خودرو منطقی می شود و از سوی دیگر‬ ‫وابستگی ان به دالر و نوسانات پیاپی حاصل از ان کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫اگر قرار است قیمت خودرو به اصطالح خودروسازان منطقی‬ ‫شود بایدمردم بتوانند نیاز خود را از خودروسازان تامین کنند‬ ‫وی با بیان اینکه در صورتی که قیمت خودرو منطقی شود‪،‬‬ ‫خودروسازان هر روز ادعا نمی کنند که با زیان انباشته روبه‬ ‫رو هستند و تولید برای ان ها صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر قرار است قیمت خودرو به اصطالح انها منطقی شود‬ ‫باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند نیاز خود را از‬ ‫خودروسازان به طور کامل تامین کنند نه اینکه افزایش قیمت‬ ‫خودرو در کارخانه مانند فنری عمل کند و قیمت خودرو در‬ ‫بازار ازاد را افزایش دهد و مصرف کننده واقعی دچار فشار‬ ‫مضاعف شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد‪ :‬حداقل‬ ‫شروط اینکه قیمت خودرو واقعی شود اوال شفافیت و منطقی‬ ‫بودن فرمول قیمت گذاری و دوم اینکه خودروساز به میزان‬ ‫نیاز عرضه داشته باشد و بتواند به لحاظ کمیت و کیفیت نیاز‬ ‫حقیقی بازار را تامین کند تا مصرف کننده با قیمت کاذب بازار‬ ‫ازاد مواجه نشود‪/.‬‬ ‫بعضی از مردم نان را هم قسطی می خرند‬ ‫علی رضایی می گوید‪ :‬االن مردم بسیار ناراضی و در فشار‬ ‫هستند و دیگر با چه زبانی این را بگویند؟ خانواده ها رنج بیکاری‬ ‫فرزندانشان را دارند و دولت مدام می گوید که شغل ایجاد‬ ‫می کنیم و به سمت تولید و اشتغال می رویم‪ .‬پس کو؟ متاسفانه‬ ‫در حال حاضر بعضی مردم نان را هم قسطی می خرند‪.‬‬ ‫علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به‬ ‫وضعیت اقتصادی ایران به رویداد‪ ۲۴‬می گوید‪ :‬بعضی وقت ها‬ ‫ایده ال صحبت می کنیم و گاهی اوقات واقعیت ها را می گوییم؛‬ ‫گاهی هم بر اساس داشته ها و وضع جیب مان حرف می زنیم‪.‬‬ ‫سالی که گذشت به لحاظ اقتصادی و معیشتی‪ ،‬سال بسیار‬ ‫سختی برای مردم بود‪ .‬ما با امید زندگی می کنیم و ناامید‬ ‫کردن مردم درست نیست‪ .‬نمی توانیم بگوییم وضعیت خوب‬ ‫نیست و از کمبود ها حرف بزنیم‪ ،‬فقط می گوییم امیدواریم‬ ‫که شرایط بهتر شود‪ .‬امیدواریم سال ‪ ،۱۴۰۲‬دورنمای اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬بهتر از گذشته باشد‪ .‬سال اینده قطعاً کسری بودجه‬ ‫خواهیم داشت‪ ،‬ولی بازهم امید داریم وضعیت بهتر شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید‪ :‬دولت و مجلس‬ ‫باید با هم بنشینند و جلسه بگذارند و فقط حرف نزنند‪،‬‬ ‫بلکه راهکار های کارشناسی ارائه بدهند‪ .‬با این راهکار ها از‬ ‫بن بست ها و ایست های ایجاد شده می توانیم عبور کنیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر موانع و معضالتی داریم که در اقتصاد ما مشکل‬ ‫ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫رضایی می گوید‪ :‬باید همه بنشینیم و با همدلی و تفاهم و ارائه‬ ‫راهکار‪ ،‬کار هایی بکنیم تا مشکالت حل شوند؛ ولی ساختار‬ ‫اقتصاد ما همین است‪ .‬از طرفی مسئله تحریم ها را داریم و از‬ ‫طرفی سوء مدیریت ها را می بینیم‪ .‬حتماً دولت و مجلس باید‬ ‫به صورت دوطرفه‪ ،‬به حرف هم گوش بدهند‪.‬‬ ‫نماینده کنگاور می گوید‪ :‬در مورد برخورد مجلس و دولت‪،‬‬ ‫اسمش را رودربایسی یا تعامل بگذاریم‪ ،‬هرچه که باشد‪ ،‬هست‬ ‫و واقعیت دارد‪ ،‬ولی معتقدم که هیچ وقت این اندازه تعامل بین‬ ‫این دو قوه نبوده است‪ .‬مجلس دوست دارد دولت در ارائه‬ ‫برنامه های اقتصادی و در پیشبرد اهداف اقتصادی بلندمدت‬ ‫خود موفق باشد‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬در دولت اقای روحانی هم‪ ،‬انتقادات و فشار زیاد‬ ‫بود و ایراد زیاد گرفته می شد‪ ،‬ولی باز هم دولت و مجلس با‬ ‫یکدیگر همراهی می کردند‪ .‬دولت باید بداند که مردم از این‬ ‫وضعیت اقتصادی خوشحال نیستند و ناراضی اند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید‪ :‬ما ناچاریم این‬ ‫روند اقتصادی موجود را تغییر دهیم‪ ،‬چون مردم نمی توانند‬ ‫این حجم از فشار را تحمل کنند و قدرت تاب اوری مردم هم‪،‬‬ ‫اندازه ای دارد‪ .‬مردم ایران یکی از بهترین مردم دنیا هستند‬ ‫که در همه مقاطع حساس‪ ،‬یار و یاور نظام‪ ،‬انقالب و رهبری‬ ‫بوده و هستند و در اینده هم خواهند بود‪.‬‬ ‫نماینده کنگاور می گوید‪ :‬وقتی پای مسائل اصلی انقالب و‬ ‫نظام وسط باشد‪ ،‬مردم باز هم مشارکت خواهند کرد و پای‬ ‫صندوق ها می ایند و در انتخابات اینده هم شرکت می کنند‪،‬‬ ‫ولی نباید از این خوب بودن مردم سوءاستفاده کنیم‪ .‬صبر‬ ‫مردم حدی دارد و صبرشان در حال طاق شدن است‪.‬‬ ‫رضایی می گوید‪ :‬چند روز پیش به هفت‪ ،‬هشت روستا‬ ‫در حوزه انتخابیه خودم سر زدم و دیدم مردم به شدت از‬ ‫وضعیت اقتصادی ناراضی هستند و می گویند که دخل و‬ ‫خرجشان با هم نمی خواند و میزان کردن این دخل و خرج‪،‬‬ ‫وظیفه دولت است‪ .‬دولت فقط به کمیته امداد‪ ،‬سازمان‬ ‫بهزیستی و ایثارگران و کارمندان دولت رسیدگی می کند در‬ ‫حالی که ‪ ۸۵‬میلیون جمعیت داریم که بیشتر این جمعیت‬ ‫داخل این گروه ها نیستند و این چهار گروه نصف جمعیت‬ ‫ایران هم نمی شوند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬االن باالی ‪ ۵۰‬درصد جامعه مشکل اساسی در‬ ‫حوزه اقتصادی دارند و فقط ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد مردم‪ ،‬وضع شان‬ ‫خوب است و بیشتر مردم تحت پوشش ان چهار دستگاه‬ ‫حمایتی نیستند‪ .‬االن فشار زیادی روی طبقه متوسط و‬ ‫ضعیف است و حقیقتاً جای نگرانی دارد‪.‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه می گوید‪ :‬اگر دولت‬ ‫کار خوب و به جایی انجام دهد‪ ،‬هم رضایت مردم جلب‬ ‫می شود و هم ان ها به نظام عالقمند می شوند و هم بیشتر‬ ‫پشت نظام قرار می گیرند و در انتخابات شرکت می کنند‪.‬‬ ‫حتی به نظرم‪ ،‬اعتراضات هم کمتر می شود‪ .‬البته ما به‬ ‫اعتراضات‪ ،‬چالش های اجتماعی می گوییم که یواش یواش‬ ‫تبدیل به چالش های امنیتی می شوند و نباید اجازه دهیم‬ ‫شکاف ها تبدیل به گسل شوند‪ .‬االن مردم بسیار ناراضی و‬ ‫در فشار هستند و دیگر با چه زبانی این را بگویند؟ خانواده ها‬ ‫رنج بیکاری فرزندانشان را دارند و دولت مدام وعده می دهد‬ ‫می گوید که شغل ایجاد می کنیم و به سمت تولید و اشتغال‬ ‫می رویم‪ .‬پس کو؟ متاسفانه در حال حاضر بعضی از مردم نان‬ ‫را هم قسطی می خرند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬علی خدایی عضو شورای عالی کار در مصاحبه با‬ ‫رادیو درمورد تطابق تورم و دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شورای عالی کار یک شورای سه جانبه است که اعضای ان‬ ‫نمایندگان دولت‪ ،‬نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شورا طبق ماده ‪ 41‬قانون کار موظف است که باتوجه ‬ ‫به نرخ تورم و تامین هزینه های یک خانوار‪ ،‬حداقل دستمزد و حقوق‬ ‫کارگران را تعیین کند‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا‬ ‫و به صورت سه جانبه تشکیل شد و هزینه های خانوار را بررسی کرد‬ ‫گفت‪ :‬امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش های‬ ‫متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت‬ ‫‪ 11‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان است‪ ،‬گروه دولتی روی عدد ‪12‬‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که‬ ‫گروه کارگری ارائه داده بود ‪ 14‬میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه‬ ‫گروه روی ‪ 13‬میلیون و ‪ 90‬هزار تومان تاکید کردند‪.‬‬ ‫خدایی تصریح کرد‪ :‬وقتی هزینه های یک خانوار توسط خود کارگروه‬ ‫مزد شورای عالی کار ‪ 13‬میلیون و ‪ 90‬هزار تومان تعیین می شود؛ اما‬ ‫ن تومانی با حق بیمه تعیین می شود‬ ‫نهایتاً حداقل دستمزد ‪ 8‬میلیو ‬ ‫مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه "شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه های‬ ‫زندگی مخصوص امسال نیست و در طول سال های گذشته به وجود‬ ‫امده است" گفت‪ :‬در طول این سال ها تالش شده است که این شکاف‬ ‫پر شود؛ برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته‬ ‫به ‪ 71‬درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین شده ‪ 71‬درصد از‬ ‫هزینه های یک خانوار را پوشش می داد؛ اما االن با همان معیارها در‬ ‫شروع سال به زیر ‪ 60‬درصد رسیدیم‪.‬‬ ‫خدایی‪ ،‬اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست‬ ‫و ابراز کرد‪ :‬میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری‬ ‫نبود و گروه کارگری به ان اعتراض داشت؛ اما طبق قانون‪ ،‬گروه‬ ‫کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی کار یاداور شد‪ :‬طبق صحبت هایی که در شورا شده‬ ‫است اگر تورم از پیش بینی ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق‬ ‫برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجددا ً‬ ‫تشکیل می شود و نسبت به اصالح این دستمزد اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫زار ع پور‪:‬‬ ‫فعال تصمیمی برای افزایش‬ ‫تعرفه تلفن همراه اتخاذ‬ ‫نشده است‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬با تاکید به اتصال متقابل‬ ‫پلتفرم های داخلی؛ گفت‪ :‬طرحی با عنوان ادغام پیام رسان های‬ ‫داخلی نداریم؛ قرار بر این است که تمام پلتفرم های داخلی به‬ ‫صورت متقابل به یکدیگر متصل شوند‪.‬‬ ‫عیسی زارع پور در گفت و گو با خانه ملت‪ ،‬در مورد صحت و سقم‬ ‫ادغام پیام رسان های داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬طرحی با عنوان ادغام پیام‬ ‫رسان های داخلی نداریم؛ قرار بر این است که تمام پلتفرم های‬ ‫داخلی به صورت متقابل به یکدیگر متصل شوند‪ ،‬مثل اینکه شما‬ ‫یکی از مشترکان ایرانسل باشید می توانید به رایتل و یا همراه اول‬ ‫تماس برقرار کنید‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬با تاکید به اتصال متقابل‬ ‫پلتفرم های داخلی؛ اظهار کرد‪ :‬پیام رسان های داخلی به یکدیگر‬ ‫متصل می شوند به فرض مثال شخصی که از برنامه پیام رسان‬ ‫داخلی "بله" استفاده می کند‪ ،‬می تواند به واسطه همان پیام رسان‬ ‫به کاربری که عضو پلتفرم فارسی دیگری همچون "ایتا" است پیام‬ ‫ارسال کند و یا کسی که در سکوی"ایتا" عضو است به کاربرانی‬ ‫که از سایر پیام رسان ها همچون سروش پالس و ای گپ استفاده‬ ‫می کنند پیغام ارسال کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شد‪ :‬با اتصال متقابل پیام رسان ها کاربران‬ ‫می توانند پلتفرم های داخلی مورد عالقه خود را نصب کرده و‬ ‫با ارسال پیام به سایر پیام رسان های داخلی دیگر ارتباط برقرار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫زارع پور اتصال پیام رسان های داخلی را از ضرورت ها و الزامات‬ ‫شبکه های اجتماعی داخلی دانست و اظهار کرد‪ :‬با نصب یک‬ ‫پیام رسان داخلی می توان با سایر پلتفرم های داخلی ارتباط‬ ‫برقرار کرد همین مسئله منجر به تقویت پیام رسان های داخلی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو کابینه دولت سیزدهم در مورد افزایش تعرفه هزینه تلفن‬ ‫همراه به خانه ملت‪ ،‬گفت‪ :‬فعال تصمیمی در این راستا اتخاذ‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬در مورد برداشته شدن فیلتر‬ ‫از پیام رسانه های خارجی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فیلترینگ شبکه های‬ ‫اجتماعی در اختیار وزارت ارتباطات نیست که بخواهد ان را‬ ‫بردارد‪/ .‬‬ صفحه 5 ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1187‬‬ ‫اخرین وضعیت تعیین‬ ‫تعرفه های پزشکی ‪۱۴۰۲‬‬ ‫هشداری تازه درباره تداوم روند‬ ‫فعلیگرمایشزمین‬ ‫ه جدید‪ ،‬پیش بینی‬ ‫بر اساس داده های یک مطالع ‬ ‫می شود که اگر انتشار گازهای گلخانه ای به شدت‬ ‫ادامه یابد‪ ،‬تا پایان قرن ساالنه تقریبا ‪ ۱۲۳‬نفر‬ ‫از هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در مناطقی از شمال افریقا و‬ ‫خاورمیانه جان خود را در حوادث مرتبط با گرمای‬ ‫شدید از دست خواهند داد‪.‬‬ ‫به گزارش اترک از ایسنا‪ ،‬داده های این مطالعه در نشریه «لنست؛‬ ‫سالمت سیاره» منتشر شده است‪.‬‬ ‫ بینی اماری حدودا ‪ ۶۰‬برابر ارقام فعلی‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬این پیش ِ‬ ‫و خیلی بیش از پیش بینی ها بر اساس سناریوهای مشابه در سایر‬ ‫مناطق جهان است‪ .‬با این حال این گزارش که از جمله با کمک‬ ‫کارشناسان در «دانشگاه بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن» انجام‬ ‫شده‪ ،‬می گوید که اگر میزان گرمایش زمین در حد دو درجه بماند‪،‬‬ ‫امکان جلوگیری از ‪ ۸۰‬درصد مرگ و میرها بر اثر گرمای شدید‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫منظور از این رقم‪ ،‬افزایش دو درجه ای میانگین دمای زمین نسبت‬ ‫به شروع عصر صنعتی است‪ .‬دمای زمین از زمان شروع ثبت رکوردها‬ ‫‪ ۱.۱‬درجه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این یافته ها در حالی منتشر می شود که کنفرانس بعدی اقلیمی‬ ‫سازمان ملل در ماه نوامبر در دوبی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫شمال افریقا و خاورمیانه یکی از مناطق اسیب پذیر جهان در برابر‬ ‫تغییر اقلیم هستند و دانشمندان هشدار می دهند که افزایش دما تا‬ ‫پایان قرن بسیاری مناطق ان را غیرقابل سکونت خواهد کرد‪.‬‬ ‫نویسندگان این گزارش می گویند که هم اکنون نیازی بسیار فوری‬ ‫برای توافق جهانی بر سر سیاست های تخفیف و تطبیق با تغییر اقلیم‬ ‫وجود دارد تا از بدترین عوارض گرمایش جلوگیری شود‪.‬‬ ‫"شاکور حاجت"‪ ،‬نویسنده اصلی این مقاله و استاد «بهداشت محیطی»‬ ‫در دانشگاه بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن گفت‪ :‬براساس مطالعه‬ ‫ما گرمایش زمین باید در حد دو درجه سانتیگراد مهار شود تا بتوانیم‬ ‫از اثار فاجعه بار ان برای سالمتی بشر پرهیز کنیم‪ .‬حتی با اقدامات‬ ‫بیشتر‪ ،‬برخی کشورهای منطقه باید راه هایی غیر از نصب کولر برای‬ ‫حفاظت از شهروندان خود در برابر گرمای شدید پیدا کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه تقویت سیستم های بهداشتی و هماهنگی بهتر‬ ‫میان کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه در رسیدگی به عوارض‬ ‫بهداشتی تغییر اقلیم‪ ،‬نقش کلیدی خواهد داشت‪ .‬با نزدیک شدن‬ ‫زمان برگزاری کنفرانس کوپ ‪ ،۲۸‬باید درباره چگونگی راه های بهتر‬ ‫همکاری میان کشورهای منطقه برای تقویت تاب اوری در برابر تغییر‬ ‫اقلیم بحث کنیم‪.‬‬ ‫سال گذشته هم مطالعه ای توسط بخش مطالعات شیمی موسسه‬ ‫«ماکس پالنک» المان نشان داد که منطقه خاورمیانه و شرق‬ ‫مدیترانه به یک نقطه حاد از نظر تغییر اقلیم بدل شده است به طوری‬ ‫که میزان رشد دمای میانگین ان در سال های اخیر تقریبا دو برابر‬ ‫میانگین جهانی است‪.‬‬ ‫براساس ان مطالعه‪ ،‬کشورهای این منطقه که جمعیت ان از ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون نفر بیشتر است از سال ‪ ۱۹۸۱‬به بعد هر دهه ‪ ۰.۴۵‬درجه‬ ‫سانتیگراد گرمتر شده اند‪ .‬میانگین رشد دما در این مدت در جهان در‬ ‫هر دهه ‪ ۰.۲۷‬درجه بوده است‪.‬‬ ‫ضرورت تامین اعتبار برای رفع‬ ‫نقاط پرتصادف در جاده ها‬ ‫رئیس پلیس راهور فراجا بر ضرورت تامین اعتبار برای رفع نقاط‬ ‫حادثه خیز در جاده های کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬سردار سید کمال هادیانفر در گفت وگویی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به وجود ‪ ٨٨٧‬نقطه پر تصادف در جاده های کشور گفت‪ :‬نقاط‬ ‫حادثه خیز دیگری هم در جاده های کشور وجود دارد‪ ،‬اما این تعداد‬ ‫به عنوان نقاط پرتصادف تر و دارای اولویت برای ایمن سازی در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایمن سازی این‬ ‫نقاط الزم است‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد نقاط حادثه خیز در قانون هم امده‬ ‫که این موضوع تکلیف وزارت راه‪ ،‬شهرداری ها و وزارت کشور است‬ ‫و در این میان تنها پلیس شتاب دهنده است و تکلیف قانونی ندارد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد‪ :‬اما وقتی تصادفات را تحلیل‬ ‫می کنیم می بینیم که درصد زیادی از تصادفات ما همچنان در‬ ‫نقاط حادثه خیز رخ می دهد که باید جلوی این تکرار را بگیریم و از‬ ‫این رو پیگیر ایمن سازی این نقاط هستیم‪.‬‬ ‫هادیانفر با بیان اینکه این موارد در جلسات متعددی بررسی شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه شورای عالی ترافیک با حضور رئیس جمهور‪،‬‬ ‫در جلسه با معاونان رییس جمهور و وزرا و‪ ...‬بر این موضوع تاکید‬ ‫شد‪ .‬یکی از مصوبات ما رفع نقاط حادثه خیز در طول دو سال‬ ‫بود که البته مواردی مانند کمبود منابع مالی برای رفع این نقاط‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بعضی از نقاط حادثه خیز و پر تصادف نیازمند‬ ‫تغییر هندسی و فیزیکی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این موارد هزینه زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬اما بعضی نقاط نیازمند اشکارسازی است که هزینه انها کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور فراجا تاکید کرد که الزم است منابع مالی برای‬ ‫نقاط حادثه خیز زودتر از سوی دولت تامین شود‪.‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1187‬‬ ‫‪APRIL.08.2023‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بررسی بیش از ‪ ۵۴‬میلیون سند رتبه بندی معلمان‪ /‬رسیدگی فوری به اعتراضات‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش در دیدار با تشکل های فرهنگیان گفت‪ :‬حکمرانی در اموزش و پروش با مشارکت معلمان و خانواده ها و شنیدن صدای‬ ‫انها به سرمنزل مقصود می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬رضا مراد صحرایی با تبریک ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان و ارزوی توفیق قبولی عبادت ها و نیایش ها در این‬ ‫ماه مبارک و تبریک میالد امام حسن مجتبی (ع) اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اولین جلسه خود را برای درک بیشتر مسائل اموزش‬ ‫و پرورش و معلمان به تشکل های فرهنگیان اختصاص داده‬ ‫ام‪ ،‬زیرا می دانم تشکل ها با کف مدرسه و معلمان ارتباط‬ ‫نزدیکی دارند‪.‬‬ ‫وی ضمن تشکر از تالشهای دکتر نوری وزیر پیشین اموزش‬ ‫و پرورش که در یک سال و نیم گذشته زحمتهای زیادی برای‬ ‫نظام تعلیم و تربیت کشیدند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از افتخاراتم‬ ‫تحصیل در دانشسرای تربیت معلم و خدمت به عنوان معلم‬ ‫در نظام تعلیم و تربیت کشور است و سطوح مختلف معلمی را‬ ‫طی کرده ام‪ ،‬به همین دلیل اموزش و پرورش را به خوبی می‬ ‫شناسم و اموزش و پرورش را دوست دارم و به دلیل همین‬ ‫شناخت و دوست داشتن بود که مسئولیت سرپرستی وزارت‬ ‫اموزش و پرورش را با مشکالت بزرگی که این دستگاه عظیم‬ ‫پیش رو دارد‪ ،‬پذیرفتم‪.‬‬ ‫باید دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه تعلیم و‬ ‫تربیت بیان شود‬ ‫هر مصیبت و بالیی است و در جایی دیگر می فرمایند درد بی‬ ‫درمان جهل است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بسیاری از مشکالت ما ناشی‬ ‫از جهل است‪ ،‬معلمان مسئولیت رسالت و اگاهی مردم را‬ ‫برعهده دارند‪ ،‬لذا معلمان مسئولیت و جایگاه خاصی دارند‪،‬‬ ‫زیرا معلم بر جهل نور می تاباند و به همین علت پیکان همه‬ ‫حمالت دشمنان به سمت مدرسه است‪.‬‬ ‫مشکالت نظام و تعلیم و تربیت باید از نگاه مدرسه‬ ‫بررسی شود‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش با بیان این که مدرسه و‬ ‫معلم جایگاه ویژه ای در حکمرانی اموزش و پرورش دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حکمرانی اموزش و پرورش فقط از خیابان سپهبد قرنی‬ ‫تهران میسر نمی شود‪ ،‬حکمرانی با خرد جمعی به نتیجه می‬ ‫رسد‪ .‬حکمرانی در اموزش و پروش بدون مشارکت معلمان‬ ‫و خانواده ها و شنیدن صدای انها به سرمنزل مقصود نمی‬ ‫رسد‪ .‬باید مشکالت نظام تعلیم و تربیت از نگاه مدرسه بررسی‬ ‫شود و از جایگاه مدرسه برای ان راه حل ارایه شود‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫معلمان همراهی نکنند‪ ،‬هیچ برنامه ای قابلیت اجرایی سازی‬ ‫پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫اغاز هر برنامه تحولی باید از مدرسه باشد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۵۴‬میلیون سند در حوزه رتبه بندی‬ ‫معلمان بررسی شد که این مقدار سند امار بسیار زیادی است‬ ‫و نشان از کار بزرگی است که در اجرای قانون رتبه بندی‬ ‫معلمان انجام شد‪.‬‬ ‫هدف در بررسی اعتراضات رتبه بندی کمک به‬ ‫معلمان از طریق مسیرهای قانونی است‬ ‫وی با تبیین سیاست های وزارت اموزش و پرورش در مورد‬ ‫رتبه بندی معلمان در سه مسیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رسیدگی به‬ ‫اعتراضات معلمان درباره رتبه های اعالم شده یکی از‬ ‫برنامه های اموزش و پرورش است که در این مسیر نیز هدف‪،‬‬ ‫کمک به معلمان در کسب رتبه های خود البته بر اساس‬ ‫قانون خواهد بود‪.‬‬ ‫صحرایی ادامه داد‪ :‬کارگروه نظارت تشکیل خواهد شد تا‬ ‫ویژگی های متعارف رتبه ها مشخص شود و با هدف صحت‬ ‫سنجی و اعتبار بخشی‪ ،‬رتبه ها سنجیده خواهد شد تا کیفیت‬ ‫رتبه بندی افزایش یابد‪.‬‬ ‫برای ایجاد تحول باید معلمان همزمان با توسعه‬ ‫فناوری‪ ،‬به روز شوند‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش تصریح کرد‪ :‬هدف اصلی‬ ‫یکی از افتخاراتم تحصیل در دانشسرای تربیت معلم و خدمت به عنوان معلم در نظام تعلیم و تربیت کشور است و سطوح مختلف معلمی‬ ‫را طی کرده ام‪ ،‬به همین دلیل اموزش و پرورش را به خوبی می شناسم و اموزش و پرورش را دوست دارم و به دلیل همین شناخت و دوست‬ ‫داشتن بود که مسئولیت سرپرستی وزارت اموزش و پرورش را با مشکالت بزرگی که این دستگاه عظیم پیش رو دارد‪ ،‬پذیرفتم‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش با بیان اینکه دستگاه‬ ‫تعلیم و تربیت یکی از بزرگترین دستگاه های کشور است‬ ‫و کسی که عهده دار این دستگاه را بر عهده می گیرد‪،‬‬ ‫مسئولیت بسیار سنگینی خواهد داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از وظایف تشکلها امید دادن است‪ .‬بن مایع و ذات انقالب‪،‬‬ ‫امید دادن است و مادامامی که انسان امید داشته است‬ ‫به خواسته های خود خواهد رسید‪ .‬رابطه بین امکانات و‬ ‫پیشرفت‪ ،‬یک به یک نیست اما رابطه بین امید و پیشرفت‬ ‫یک به یک است‪ ،‬لذا اموزش و پرورش ما به امید نیاز‬ ‫دارد‪ .‬ممکن است‪ ،‬جایی امکانات باشد‪ ،‬اما بدون امید با‬ ‫وجود امکانات نیز به خواسته ها نخواهیم رسید‪ ،‬لذا امید‬ ‫مهمترین نکته ای است که باید بر ان تاکید نماییم و در‬ ‫این راستا باید دستاوردهای انقالب در حوزه تعلیم و‬ ‫تربیت بیان شود‪.‬‬ ‫باید شان معلم حفظ شود و مسایل معیشتی انان‬ ‫را حل کنیم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬معلمی مسئولیت سنگینی است و دارای جایگاه‬ ‫ویژه ای است‪ ،‬نباید شان معلم به فهم دیگران مرتبط شود‪،‬‬ ‫شان معلم مربوط به ماموریت معلم است‪ ،‬لذا نباید شان معلم‬ ‫به حقوق و دریافتی معلم متصل شود‪ ،‬بنابراین باید به عنوان‬ ‫متولی نظام تعلیم و تربیت شان معلمان را حفظ و مسایل‬ ‫معیشتی انان را حل کنیم و باید رسالت خود را ایجاد و ارتقای‬ ‫شان معلم بدانیم‪.‬‬ ‫معلم بر جهل و تاریکی‪ ،‬نور اگاهی می تاباند‬ ‫صحرایی با بیان اینکه امام علی (ع) می فرمایند‪ ،‬جهل ریشه‬ ‫اجتماعی‬ ‫صحرایی تصریح کرد‪ :‬نظام پیشرفت هر کشور در مدرسه‬ ‫شکل می گیرد و بر این اساس باید مدارسی را طراحی‬ ‫نماییم که پیشرفت کشور را رقم می زند‪ .‬وزیری خوب است‬ ‫که اموزش و پرورش را به مساله اول ان کشور تبدیل نماید‬ ‫و هر کشوری که مساله اول ان اموزش و پرورش باشد‪،‬‬ ‫پیشرفت خواهد یافت‪ ،‬زیرا بذر پیشرفت در مدرسه کاشته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در مورد اجرایی سازی سند تحول بیان کرد‪ :‬مدرسه‬ ‫قرارگاه تحول است‪ ،‬لذا اجرایی سازی سند تحول باید‬ ‫مستقیما از داخل مدرسه شروع شود‪ .‬به دلیل این که برنامه‬ ‫های تحولی اموزش و پرورش از ستاد و ادارات شروع می‬ ‫شود‪ ،‬معلمان از برنامه ها بی اطالع هستند و بر این اساس‬ ‫اغاز هر برنامه تحولی باید از مدرسه باشد‪.‬‬ ‫یکی از مسایل فوری و جاری اموزش و پرورش‬ ‫رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی است‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش با اشاره به این که یکی از‬ ‫مسایل فوری و جاری اموزش و پرورش رتبه بندی معلمان‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت گذشته به دلیل مشکالتی که رتبه‬ ‫بندی داشت و امروز ما با ان مواجه هستیم‪ ،‬رتبه بندی‬ ‫معلمان را به مدت ‪ ۳‬سال اجرایی نکرد‪ ،‬اما وجود اعضای‬ ‫جوان در شورای معاونان وزارت اموزش و پرورش در دولت‬ ‫سیزدهم باعث شد تا همت کافی برای اجرای رتبه بندی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۴‬میلیون سند مربوط به رتبه بندی‬ ‫معلمان بررسی شد‬ ‫رتبه بندی بهبود کیفیت مدارس است‪ ،‬لذا باید مسیر رشد‬ ‫معلم را ترسیم کنیم‪ ،‬اموزش های خاصی برای توسعه‬ ‫شایستگی های معلمی باید برگزار شود و معلم باید دایم به‬ ‫روز شود‪ .‬دانش اموزان ما تغییرات بسیاری را تجربه می کنند‪،‬‬ ‫لذا باید برای به روز اوری معلمان در راستای هدایت نسل‬ ‫تالش کنیم و تا زمانی که این کارها را انجام ندهیم‪ ،‬تحول‬ ‫اتفاق نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که تشکل ها در تدوین برنامه هفتم توسعه‪ ،‬به‬ ‫اموزش و پرورش کمک کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه های جاری‬ ‫نباید با سندهای باالدستی ابالغی نظام به اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫مغایرت داشته باشد‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش اظهار کرد‪ :‬اگر با هم کار‬ ‫کنیم‪ ،‬تکثیر می شویم و باید اصلی ترین دغدغه ما نظام تعلیم‬ ‫و تربیت باشد‪ ،‬به ویژه به کودکان و نوجوانان که در دوره ای‬ ‫زندگی می کنند که سرعت تغییرات زیاد است‪ ،‬لذا باید به‬ ‫ان ها کمک کنیم که در این دنیای به سرعت در حال تغییر‬ ‫مسیر رشد صحیح خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت اموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬شایان ذکر است‪ ،‬در این دیدار نمایندگانی از‬ ‫تشکل های؛ کانون تربیت اسالمی‪ ،‬جامعه اسالمی فرهنگیان‪،‬‬ ‫جمعیت اسالمی فرهنگیان‪ ،‬جمعیت فرهنگیان جوان‪ ،‬هیئت‬ ‫هم اندیشی بسیج فرهنگیان‪ ،‬جمعیت فرهنگیان جهادی‪،‬‬ ‫کانون فرهنگیان شاهد و ایثارگر‪ ،‬کانون مدارس اسالمی‪،‬‬ ‫جمعیت معلمان و فرهیختگان‪ ،‬گروه معلمان فکور‪ ،‬کنگره‬ ‫معلمان انقالب اسالمی حضور داشتند‪.‬‬ ‫کدام عالئم نشان دهنده نارسایی کلیه است؟‬ ‫کلیه ها بهترین اعضای بدن برای از بین بردن مواد زائد‪،‬‬ ‫مایعات اضافی‪ ،‬تنظیم نمک‪ ،‬پتاسیم‪ ،‬سطح اسید و فشار‬ ‫خون هستند‪ ،‬اما بروز نارسایی در این ارگان حیاتی بدن‬ ‫می تواند عوارض سختی به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬نشانه های ابتال به بیماری های کلیوی‬ ‫معموال بسیار ظریف است و تا زمانی که به مرحله جدی‬ ‫نرسیده باشد‪ ،‬شاید خود را نشان ندهد‪.‬‬ ‫برخی از عالئم هشدار دهنده وجود دارند که نشان‬ ‫می دهند نارسایی کلیه اتفاق افتاده است‪:‬‬ ‫_ افزایش وزن و تورم‪ :‬کلیه ها مواد زائد بدن را از طریق‬ ‫ادرار دفع می کنند و هنگامی که عملکرد انها کند شده و‬ ‫به درستی صورت نگیرد‪ ،‬این مایعات در بدن تجمع یافته‬ ‫و می تواند منجر به تورم مداوم در بافت ها شود‪.‬‬ ‫_ احساس خستگی‪ :‬بخشی از عملکرد کلیه ها مربوط به‬ ‫تنظیم سطح هموگلوبین افراد می شود‪ .‬بنابراین اگر کلیه ها‬ ‫به خوبی کار نکنند‪ ،‬فرد دچار کم خونی و در نتیجه افت‬ ‫انرژی شده و دائما احساس خستگی و خواب الودگی می کند‪.‬‬ ‫_ کاهش اشتها‪ :‬این مشکل می تواند زمانی رخ دهد که‬ ‫مواد زائد کلیه به بقیه اندام ها مانند معده و مغز برود و انها‬ ‫را دچار مشکل کند‪.‬‬ ‫_ افزایش فشار خون‪ :‬هنگامی که کلیه ها اسیب می بینند‪،‬‬ ‫نمی توانند به طور موثر فشار خون را کنترل کنند‪ .‬فشار‬ ‫ناشی از جریان خون‪ ،‬به رگ ها نیرو وارد کرده و موجب‬ ‫کشیدگی دیواره ان ها می شود و در راستای این مشکل‪،‬‬ ‫عروق کلیه هم دچار زخم و اسیب دیدگی می شوند‪.‬‬ ‫_ تپش قلب‪ :‬اسیب کلیه ها موجب تجمع پتاسیم در بدن‬ ‫می شود و این مشکل در نهایت سبب افزایش ضربان قلب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بنابر اعالم دفتر اموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫بهترین راه برای محافظت از کلیه ها حفظ قند و فشار‬ ‫خون است‪ .‬فشار خون باال و دیابت مجرمان اصلی و‬ ‫مسئول دو سوم از موارد ابتال به نارسایی کلیوی هستند‪.‬‬ ‫شما همچنین باید معاینات پزشکی ساالنه از جمله‬ ‫بررسی های کامل خون را در نظر داشته باشید‪ .‬اگر سطح‬ ‫کراتینین مولکولی بیش از حد باال باشد‪ ،‬ازمایش خون‬ ‫اضافه‪ ،‬ازمایش ادرار و حتی اسکن از کلیه ها ممکن است‬ ‫پیشنهاد شود‪.‬‬ ‫معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از عدم‬ ‫تعیین به موقع تعرفه های پزشکی سال ‪ ،۱۴۰۲‬گفت‪ :‬پیشنهادمان‬ ‫این است که هیات وزیران افزایش ‪ ۴۰‬درصدی تعرفه ها را که مصوب‬ ‫شورای عالی بیمه سالمت است‪ ،‬مصوب کنند‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬دکتر علی ساالری در گفت وگویی‪ ،‬درباره اخرین‬ ‫وضعیت تعیین تعرفه های پزشکی سال ‪ ،۱۴۰۲‬گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه سالمت‪ ۶۰ ،‬درصد افزایش‬ ‫گلوبال و کلی تعرف ه خدمات پزشکی بود‪ .‬زیرا گزارشاتی داشتیم مبنی‬ ‫بر اینکه تورم باالی ‪ ۵۰‬درصد بوده و این موضوع را مردم در حوزه های‬ ‫مختلف لمس کردند‪ .‬حال باید توجه کرد که بخش فنی حوزه سالمت‬ ‫وسیله محور است و وسایل نیز به قیمت ارز وابسته اند که امسال هم‬ ‫ارز افزایش قیمت باالیی داشته است‪ .‬در عین حال در زمینه اجاره بها‬ ‫و خرید مطب‪ ،‬افزایش هزینه داشتیم که این افزایش هزینه ها در‬ ‫حوزه سالمت بیش از متوسط تورم بوده است و بر همین اساس‬ ‫سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش گلوبال تعرفه های پزشکی به‬ ‫میزان ‪ ۶۰‬درصد را ارائه داد‪.‬‬ ‫موافقت شورای عالی بیمه سالمت با افزایش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫تعرفه های خدمات پزشکی‬ ‫وی افزود‪ :‬منتها این پیشنهاد در شورای عالی بیمه سالمت تعدیل‬ ‫شد و به افزایش ‪ ۴۰‬درصدی رسید و اکثر بیمه ها هم افزایش گلوبال‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی تعرفه های خدمات پزشکی را پذیرفتند‪ .‬علی رغم اینکه‬ ‫بیمه ها خریدار خدمت هستند و سازمان نظام پزشکی فروشنده‬ ‫خدمات است و می توان گفت که ترکیب فروشنده خدمت نسبت‬ ‫به خریدار خدمت در شورای عالی بیمه یک به هشت بوده‪ ،‬اما حتی‬ ‫خریداران خدمت هم معترف بودند که افزایش کمتر از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫تعرفه های پزشکی‪ ،‬باعث می شود که کمیت و کیفیت خدمات سالمت‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫ساالری همچنین گفت‪ :‬در نهایت پیشنهاد افزایش گلوبال ‪۴۰‬‬ ‫درصدی تعرفه ها در شورای عالی بیمه تصویب و در ابان ماه سال‬ ‫قبل به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد‪ .‬در این بخش تخلفی اتفاق‬ ‫افتاد؛ اوال رقم تعرفه طبق قانون باید تا قبل از سال جدید اعالم شود‪.‬‬ ‫زیرا تمامی مراکز و مطب ها دارند با قیمت ها و هزینه های جدید کار‬ ‫می کنند‪ .‬با حقوق پرسنلی‪ ،‬اجاره و ‪ ...‬جدید کار می کنند‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫بیش از چهار ماه بحث تعیین افزایش تعرفه نگه داشته شده و از‬ ‫طرف دیگر شنیده ها حاکی از این است که سازمان برنامه و بودجه‬ ‫افزایش ‪ ۴۰‬درصدی تعرفه ها را به ‪ ۳۰‬درصد تقلیل داده و به هیات‬ ‫وزیران ارسال کرده است‪ .‬چرا عدد اعالم شده از سوی ‪ ۹‬سازمان و‬ ‫نهاد در شورای عالی بیمه را‪ ۱۰‬درصد کم کرده و به هیات وزیران‬ ‫ارسال می کنند؟‬ ‫ساالری تاکید کرد‪ :‬دولت وظیفه دارد به عنوان اساسی ترین و‬ ‫پایه ترین حقوق شهروندی‪ ،‬سالمت مردم را تامین و نگرانی ها را در‬ ‫حوزه سالمت رفع کند‪ .‬بر این اساس پیشنهاد ما این است که سهم‬ ‫سالمت از تولید ناخالص ملی‪ ،‬سهم هر ایرانی را از درامد کلی کشور‬ ‫در بخش سالمت افزایش داده‪ ،‬بیمه ها را تقویت کرده و پرداختی‬ ‫بیمه ها را به ارائه دهندگان خدمات سالمت بهتر کنند تا پرداخت از‬ ‫جیب مردم در حوزه سالمت ثابت بماند‪.‬‬ ‫انتقاد سازمان نظام پزشکی به افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫تعرفه های پزشکی‬ ‫وی با بیان اینکه افزایش ‪ ۲۵‬درصدی تعرفه ها غیرمنطقی بوده و‬ ‫سازمان نظام پزشکی قطعا نسبت به ان منتقد است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫دولت برای این موضوع چاره جویی کرده چون می تواند منجر به‬ ‫افزایش تورم پنهان در حوزه سالمت شود‪ ،‬در عین حال باید به فوریت‬ ‫در زمینه تعرفه های پزشکی تصمیم گیری کرد؛ چراکه در حال حاضر‬ ‫همکاران ما دارند به نرخ سال ‪ ،۱۴۰۱‬ارائه خدمت می کنند که واقعا‬ ‫دشوار است و بعد از ان هم اشفتگی نرخ گذاری و هرج و مرج رخ داده‬ ‫و در نهایت باعث می شود که وحدت رویه و نظم این حوزه از بین‬ ‫برود‪ .‬بنابراین پیشنهاد ما این است که هیات وزیران همان ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫مصوب شورای عالی بیمه سالمت را مصوب کنند‪.‬‬ ‫ساالری گفت‪ :‬اگر افزایش مناسب و بر اساس واقعیت را برای‬ ‫تعرفه های پزشکی در نظر نگیرند‪ ،‬انگیزه ها کم می شود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر می پرسیم که چرا مهاجرت پزشکان زیاد شده‪ ،‬چرا صندلی های‬ ‫تخصص و فوق تخصص خالی مانده است و ‪ ...‬همین موارد علت این‬ ‫اتفاقات است‪ .‬در عین حال عدم افزایش مناسب تعرفه های پزشکی‬ ‫منجر به افزایش تورم پنهان در این حوزه می شود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫وقتی به پزشکی بابت عمل جراحی اپاندیس در بیمارستان دولتی‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان داده می شود‪ ،‬ممکن است که این چنین ارقامی‬ ‫باعث بی انگیزگی پزشک برای ارایه خدمت شود‪ ،‬دیر به محل کار‬ ‫اید و به موقع سر عمل حاضر نشود یا اینکه پول زیرمیزی بگیرد‬ ‫و پرداخت ها به طرق دیگر انجام شود‪ .‬بنابراین اراده و انگیزه ارائه‬ ‫خدمت از بین می رود‪.‬‬ ‫تا پایان امسال مددجوی بدون‬ ‫مسکن در روستاها نخواهیم‬ ‫داشت‬ ‫رئیس کمیته امداد گفت‪ :‬تا پایان سال جاری ‪ ۱۰۰‬هزار مددجو‬ ‫ضمن خودکفایی و توانمندسازی‪ ،‬از چرخه حمایت کمیته امداد‬ ‫خارج می شوند‪ .‬به گزارش اترک‪ ،‬سیدمرتضی بختیاری در همایش‬ ‫سراسری مدیران کمیته امداد با تبریک بهار قران‪ ،‬ماه مبارک رمضان‬ ‫و تقدیر از خدمات ارائه شده به جامعه هدف توسط امدادگران افزود‪:‬‬ ‫در سال «مهار تورم و رشد تولید» نیازمند ورود جهادی برای حل‬ ‫مسائل هستیم‪ .‬وی با اشاره به همکاری مطلوب بنیاد مستضعفان‬ ‫با کمیته امداد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشارکت بنیاد مستضعفان به ویژه در‬ ‫تامین جهیزیه نوعروسان تحت حمایت و لوازم ضروری زندگی‬ ‫مددجویان قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد با بیان اینکه مسکن یکی از ابعاد مهم توانمندی‬ ‫مددجویان است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تا پایان سال ‪ ۱۴۰۲‬مددجوی‬ ‫بدون مسکن در روستاها نخواهیم داشت اما در خصوص ضمانت‬ ‫وام ودیعه مسکن مددجویان و همچنین تامین مسکن مددجویان‬ ‫شهری نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه هستیم‪.‬‬ ‫بختیاری بر تعیین سهم تولیدات مددجویان در تولید ناخالص‬ ‫کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬تا پایان سال جاری ‪ ۱۰۰‬هزار خانواده‬ ‫مددجو ضمن خودکفایی و توانمندسازی‪ ،‬از چرخه حمایت کمیته‬ ‫امداد خارج می شوند‪ .‬وی خواستار استفاده از ظرفیت همه نهادها و‬ ‫دستگاه های دولتی در مهارت اموزی جامعه هدف به ویژه نوجوانان‬ ‫و جوانان مستعد شد و اضافه کرد‪ :‬نیازمند برنامه ریزی دقیق برای‬ ‫نخبگان تحت حمایت به ویژه در حوزه اشتغال هستیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد بر فعال شدن مراکز مشاوره و ضرورت ورود‬ ‫فرهنگی و تربیتی در خصوص خانواده های تحت حمایت تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬جلوگیری از ترک تحصیل دانش اموزان خط قرمز کمیته‬ ‫امداد است که باید با جدیت دنبال شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1187‬‬ ‫‪APRIL.08.2023‬‬ ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫شنبه‬ ‫‪19‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1187‬‬ ‫روز قدس‪ ،‬رژیم صهیونیستی را‬ ‫متوقفکرد‬ ‫امام جمعه بجنورد گفت‪ :‬باید با مطالعه نهج البالغه و قدم گذاشتن‬ ‫در مسیر امام علی (ع) حرمت این امام عظیم الشان را نگه داریم‪.‬‬ ‫مرضیه طاهری‪ :‬به گزارش اترک‪ ،‬حجت االسالم رضا نوری در ایین‬ ‫سیاسی عبادی نماز جمعه که در مصالی امام خمینی (ره) بجنورد‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حضرت علی (ع) الگوی بزرگی برای مسلمانان‬ ‫و پیروان اهل بیت است که در هیچ دین و ایینی پیدا نمی شود و‬ ‫فردی به عنوان پیرو یک پیامبر همانند ایشان در هیچ تاریخی وجود‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فهم و درک علی (ع) و خضوع و خشوع او ویژه بود و‬ ‫نهایت عظمت او برای ما قابل درک نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬زمانی که شبهه‬ ‫ای ایجاد می شد‪ ،‬علی (ع) فصل الخطاب بود و علم و دانش از سراسر‬ ‫وجود او سرازیر بود‪ .‬ایشان هرزمان شروع به صحبت می کرد علم و‬ ‫دانش او همه اصحاب را متعجب میکرد و در عین حال دلبسته دنیا‬ ‫نبود و در عبادت و علم و بالغت و شجاعت‪ ،‬بی همتا بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اگر قران را مجسم کنیم‪ ،‬می شود علی (ع)‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬علی (ع) الگوی عملی قران است‪ .‬کتابی که در ان تحریفی وارد‬ ‫نشده و کلمه به کلمه ان از سوی خداوند نازل شده و ان قران با همه‬ ‫ایاتش در وجود موالی متقیان علی (ع) متجلی شده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم نوری گفت‪ :‬باید حرمت چنین شخصیتی را نگه داشت‪.‬‬ ‫حرمت نگه داشتن علی (ع) نیز به مطالعه نهج البالغه و الگو گیری از‬ ‫ایشان و قدم در مسیر قدم او گذاشتن است‪.‬‬ ‫زمان ما است و‬ ‫امام جمعه بجنورد بیان کرد‪ :‬رهبر انقالب نیز علی‬ ‫ِ‬ ‫باید قدر این نعمت را بدانیم و ایشان را احترام کنیم‪ .‬ایشان مسیر‬ ‫را برای مردم و مسئوالن در همه حوزه ها را روشن می کنند و رهبر‬ ‫همه ما هستند‪.‬‬ ‫وی به روز قدس نیز اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬تا قبل از انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫رژیم شاهنشاهی از رژیم صهیونیستی حمایت می کرد اما با وقوع‬ ‫انقالب اسالمی و پیروزی ان بر طاغوت‪ ،‬امام خمینی (ره) مسیر را‬ ‫تغییر داد و ملت مسلمان را در برابر رژیم صهیونیستی بسیج کرد و‬ ‫جمعه اخر ماه مبارک رمضان را روز قدس نامید تا همه مردم به‬ ‫خیابان بیایند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه روز قدس صرفاً برای مردم ایران نبود و در نقاط‬ ‫مختلف مورد تبعیت قرار گرفت و فضا را برای رژیم صهیونیستی تغییر‬ ‫داد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این روز سبب شد در نهایت حرکت یهودیان ُکند شود‬ ‫و مقاومت در کشور فلسطین اشغالی شکل گرفت؛ مبارزه فلسطینیان‬ ‫با صهیونیست ها با حمایت مردم ایران و دنیا ادامه یافت و به جایی‬ ‫رسید که رژیم صهیونیستی مجبور شد کرانه باختری و غزه را به خود‬ ‫فلسطینی ها واگذار کند و از جنوب لبنان عقب نشینی کند‪.‬‬ ‫نوری با بیان اینکه رژیم صهیونیستی اکنون در حالت ضعف شدید‬ ‫قرار دارد و اسرائیلی ها نه فقط با فلسطینی ها بلکه با خودشان نیز‬ ‫درگیر هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬احزاب درون اسرائیل به جان هم افتاده اند‬ ‫و راهپیمایی های چند صد هزار نفره خود یهودیان و صهیونیست ها‬ ‫بر علیه حکومتشان شکل گرفته و دچار بحران و تزلزل شده و ثباتی‬ ‫در ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مهاجرت معکوس از اسرائیل شروع شده است و بسیاری‬ ‫از ان ها به دالیل مختلف از جمله حرکات حماس و خیزش های‬ ‫مسلمانان‪ ،‬در حال خروج از اسرائیل هستند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تاکید کرد‪ :‬این رژیم صهیونیستی‬ ‫را نظام استکباری کاشت تا در درون کشورهای اسالمی نفاق‪ ،‬اختالف‬ ‫و دو دستگی ایجاد کند و کشورهای اسالمی تضعیف شوند و در ان‬ ‫ها جاسوسی کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اما امروز شکست ان ها در همه صحنه ها اشکار شده‬ ‫است‪ .‬امریکا به دنبال این بود که قدرت های نوظهور را تضعیف کرده‬ ‫و جنگ ایجاد کند تا قدرتی در برابر امریکا قرار نگیرد؛ باالتر از همه‬ ‫نیز خواست ایران را تضعیف کند تا در برابر امریکا نایستد و سبب‬ ‫بسیج شدن کشورهای دیگر در مقابل امریکا نشود‪ .‬چرا که اگر ایران‬ ‫در برابر امریکا بایستد‪ ،‬سایر کشورها نیز این فرهنگ را دنبال کرده و‬ ‫همراه می شوند؛ جبهه مقاومت ایجاد می شود و مسلمانان به وحدت‬ ‫می رسند و مشکل برای امریکا بیشتر می شود‪.‬‬ ‫احداث ‪ 12‬خانه بهداشت در‬ ‫روستاهای شهرستان های‬ ‫اسفراین ‪ ،‬بام و صفی اباد‬ ‫نماینده مردم شریف شهرستان های اسفراین‪ ،‬بام و صفی اباد از‬ ‫احداث ‪ 12‬خانه بهداشت طی سال گذشته در روستاها خبر داد‪.‬‬ ‫جواد نادری‪ :‬به گزارش اترک‪ ،‬دکترامان اله حسین پور بر ضرورت‬ ‫تسریع در راه اندازی خانه های بهداشت و مرکز جامع سالمت در‬ ‫روستاها تاکید کرد و افزود‪ 2325 :‬خانوار روستایی از برکات اجرای‬ ‫این طرح بهره مند شدند‪.‬‬ ‫وی روستاهای بهره مند از این طرح را گورپان‪ ،‬ادکان‪ ،‬سارمران‪،‬‬ ‫ایرج‪ ،‬زنفت‪ ،‬دهنه اجاق‪ ،‬نوده بام‪ ،‬کالته رضا‪ ،‬سرخ قلعه‪ ،‬اقچ‪ ،‬اسپید‬ ‫و بام عنوان کرد‪ .‬رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به تمهیدات‬ ‫و برنامه ریزی الزم جهت احداث مراکز بهداشتی و درمانی روستایی‬ ‫گفت‪ :‬بررسی ها انجام شده و عملیات اجرایی روستاهای فاقد خانه‬ ‫بهداشت نیز در حال برنامه ریزی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون بیش از ‪ 10‬مرکز درمانی توسط دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی درشهرستان های زیر مجموع درحال فعالیت و خدمت رسانی‬ ‫هستند اظهار کرد‪ :‬در تالشیم تا با افزایش تعداد این مراکز زمینه‬ ‫رفاه سالمت عموم شهروندان را تامین کنیم‪ .‬وی همچنین با اشاره‬ ‫به مکاتبات و پیگیری های صورت گرفت برای تجهیز ‪ ،‬گسترش و‬ ‫بهسازی بیمارستان شهرستان اسفراین نیز یاد اور شد‪ :‬دستگاه رادیو‬ ‫گرافی ‪ MRI ،‬وسایر تجهیزات پزشکی ویژه مراکز درمانی شهرستان‬ ‫اسفراین اختصاص یافته است که به زودی راه اندازی می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پروژه تجهیز و گسترش ازمایشگاه بیمارستان نیز‬ ‫درحال انجام است گفت‪ :‬در سفر ریاست جمهور به استان بیش از ‪81‬‬ ‫میلیارد تومان برای دانشکده علوم پزشکی شهرستان اختصاص یافت‬ ‫که ‪ 9‬میلیارد تومان ان جذب شده است و اکنون از طریق وزارت‬ ‫بهداشت در حال پیگیری جذب تمامی این اعتبار می باشیم‪.‬‬ ‫جذب ‪ 746‬اعتبار دولتی توسط‬ ‫شهرداری بجنورد‬ ‫شهردار بجنورد گفت‪ :‬این نهاد در سال گذشته‬ ‫‪ ۷۴۶‬میلیارد ریال اعتبار دولتی جذب کرد که این‬ ‫رقم در سال های اخیر بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫نگاهی به طبیعت بکر خراسان شمالی‪ /‬گشتی از باباامان تا اسپیدان‬ ‫ظرفیت های گردشگری خراسان شمالی یکی از نگین های گمشده ای است که اگر به درستی معرفی شوند‪ ،‬می توانند در حلقه گردشگری ایران جای خود‬ ‫را پیدا کنند‪.‬‬ ‫فاطمه رختیانی‪ :‬به گزارش اترک به نقل از مهر‪ ،‬در جای جای‬ ‫ایران پهناور مناطقی وجود دارند که دست افرینش جایی را‬ ‫به زیبایی انها نیافریده اما به دالیلی ناشناخته مانده و حدیث‬ ‫زیبایی و ارامش انها کمتر به گوش مردم رسیده است‪.‬‬ ‫خراسان شمالی یکی از این نگین های گمشده ای است که اگر‬ ‫به درستی معرفی شود‪ ،‬می تواند در حلقه گردشگری ایران جای‬ ‫خود را پیدا کند‪ .‬این استان زیبا که از سویی قدمگاه زائران‬ ‫علی بن موسی الرضاست و از سوی دیگر در مسیر مسافران‬ ‫شمال کشور است‪ ،‬طبیعت بی نظیری دارد‪ .‬همچنین عالوه بر‬ ‫جاذبه های بکر طبیعی‪ ،‬روستاهای چشم نواز این استان با اب و‬ ‫هوای خوشی که دارند برای هر طبیعت دوستی فرصتی مغتنم‬ ‫است تا چند صباحی را در این روستاها بگذراند‪.‬‬ ‫جاذبه های طبیعی خاطره انگیز خراسان شمالی‬ ‫جنگل های انبوه و حفاظت شده قورخود در شهرستان مانه و‬ ‫سملقان‪ ،‬پارک ملی سالوک و ساریگل در شهرستان اسفراین‪،‬‬ ‫منطقه حفاظت شده گلیل سرانی شیروان و پناهگاه حیات وحش‬ ‫میاندشت در جاجرم از مناطق دیدنی استان به شمار می روند‪.‬‬ ‫همچنین مناطق کوهستانی خراسان شمالی نظیر دره های‬ ‫سرسبز‪ ،‬رودهای پراب‪ ،‬دریاچه پشت سدها و ابشارهای‬ ‫فراوان چون ایزی‪ ،‬حمید‪ ،‬به یار‪ ،‬اوغاز کهنه‪ ،‬اسطرخی و‬ ‫دره هایی چون کاستان‪ ،‬بازخانه‪ ،‬درکش‪ ،‬هاور‪ ،‬روئین‪ ،‬گلیان‪،‬‬ ‫زوارم‪ ،‬استاد و خسرویه‪ ،‬پارک جنگلی گوئینیک‪ ،‬غارهایی‬ ‫چون به یدک‪ ،‬گسک‪ ،‬درق‪ ،‬پوستین دوز‪ ،‬گنج کوه و … تنها‬ ‫چند نمونه از صدها جاذبه مناطق کوهستانی استان محسوب‬ ‫می شوند‪ .‬افزون بر این الزم به یاداوری است که این مناطق‬ ‫کوهستانی در خراسان شمالی برای ورزش های زمستانی و‬ ‫کوهنوردی‪ ،‬صخره نوردی و… هم بسیار مناسب هستند‪.‬‬ ‫خراسان شمالی را سرزمین هزاران چشمه نیز می نامند‪ ،‬وجود‬ ‫چشمه های فراوان اب معدنی یکی از ظرفیت های گردشگری‬ ‫این استان به شمار می رود که از جمله این چشمه ها می توان‬ ‫به اب معدنی ایوب پیغمبر در گیفان‪ ،‬اب معدنی بش قارداش‬ ‫در بجنورد‪ ،‬مختومی در شیروان‪ ،‬مهمانک در مانه و سملقان‬ ‫و حاج سست در اسفراین اشاره کرد‪.‬‬ ‫یامان داغی و جنگل های هاور‬ ‫منطقه نمونه یامان داغی در جنوب و جنوب غربی و جنوب‬ ‫شرق روستای هدف و منطقه نمونه درکش و روستای هاور‬ ‫در شرق واقع است‪ .‬منطقه به لحاظ اقلیمی کوهستانی با اب‬ ‫و هوای معتدل در تابستان و سرد در زمستان ها بوده و فاقد‬ ‫جمعیت ساکن است‪ .‬بعضی از جاذبه های گردشگری منطقه‬ ‫عبارتند جنگل های هیرکانی که تنها بازمانده این گونه منحصر‬ ‫به فرد در شرق کشور با پوشش غالب بلوط‪ ،‬مازو‪ ،‬بلند مازو‪،‬‬ ‫راش‪ ،‬کرو و… است‪ .‬کوهستان مرتفع با قلل متعدد و قله قوالی‬ ‫با ارتفاع ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬متر‪ ،‬یامان داغی و… چشمه سارها‪،‬‬ ‫دره ها و مناطق ییالقی گولک‪ ،‬نرگزلی‪ ،‬کشگربه‪ ،‬ترناولی‪...‬‬ ‫دره های سرسبز و انبوه ناله خونی‪ ،‬خالدار‪ ،‬زو‪ ...‬و چشمه‬ ‫گولک‪ ،‬چشمه بید روزخانه کندرزو و… از جمله جاذبه ها‬ ‫و پتانسیل های گردشگری بالقوه منطقه است که در زمینه‬ ‫گردشگری کوهستان‪ ،‬صخره نوردی‪ ،‬گردشگری ورزشی و غیره‬ ‫قابلیت سرمایه گذاری و جذب گردشگران را دارد‪.‬‬ ‫منطقه نمونه گردشگری ُقرخود‬ ‫منطقه نمونه گردشگری قرخود بخشی از گستره وسیع منطقه‬ ‫ُقرخود است و مشتمل بر جنگل ها‪ ،‬ارتفاعات و پوشش گیاهی‬ ‫منتهی به پارک ملی گلستان می باشد‪ .‬مساحت ان بیش از ‪۴۳‬‬ ‫هزار هکتار است و از نظر دسترسی منطقه نمونه ُقرخود‪ ،‬مسیر‬ ‫قاضی‪-‬زرد‪-‬کاستانبهفاصلهتقریبی‪ ۴۱‬کیلومترتنهاراهدسترسی‬ ‫ماشین رو است‪ .‬روستای کاستان نیز تنها روستای منطقه نمونه‬ ‫است‪ .‬از مهم ترین جاذبه های طبیعت منطقه می توان به قله قور با‬ ‫ارتفاع ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۹۴‬متر پوشش جنگلی متراکم و انبوه‪ ،‬دره زوی‬ ‫جنان‪ ،‬چشمه زوی جنان‪ ،‬ابشار کزوی جنان‪ ،‬غارهای طبیعی به نام‬ ‫دو دهنه و منطقه حفاظت شده قورخود اشاره کرد‪ .‬این منطقه با‬ ‫تنوع وحوش‪ ،‬زیستگاه خرس قهوه ای کم نظیری است‪.‬‬ ‫روستای گردشگری استاد‬ ‫این روستا در ‪ ۳۰‬کیلومتری جنوب غرب شهر فاروج واقع‬ ‫شده است‪ .‬روستای استاد اب و هوای معتدل کوهستانی‬ ‫دارد و از جاذبه های ان عالوه بر چشم اندازهای طبیعی زیبا‬ ‫می توان به اثار کهنی همچون تخت حصار‪ ،‬قلعه کهنه‪ ،‬مسجد‬ ‫جامع‪ ،‬حمام قدیمی و بنای امامزاده اولیا اشاره کرد‪.‬‬ ‫در استاد صنایع دستی مختلف از جمله قالی بافی رواج دارد‪.‬‬ ‫ورزش محلی کشتی با چوخه‪ ،‬انواع غذاها و نان محلی‪ ،‬مراسم‬ ‫محلی جشن نوروز و سیزده بدر‪ ،‬تعزیه خوانی و… به این‬ ‫روستا چهره منحصر به فردی بخشیده است‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫پارک های ملی سالوک و ساریگل‬ ‫پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک با وسعتی حدود ‪۱۷‬‬ ‫هزار هکتار در شمال غربی شهرستان اسفراین قرار گرفته و فاصله‬ ‫ان تا مرکز استان خراسان شمالی ‪ ۳۰‬کیلومتر است‪ .‬پارک ملی‬ ‫و منطقه حفاظت شده سالوک تنوع جانوری خوبی دارد و یکی از‬ ‫مهم ترین مناطق حفاظت شده ایران از نظر زندگی جانوری است‪.‬‬ ‫شرایط توپوگرافی دشتی کوهستانی منطقه باعث شده است که‬ ‫این منطقه یکی از متنوع ترین زیستگاه های گونه های وحشی‬ ‫ایران به شمار اید‪ .‬قسمت شمالی پارک سالوک کوهستانی و‬ ‫زیست بوم حیوانات گوناگون کوه زی و قسمت جنوبی ان نیز‬ ‫مناسب زیست حیوانات دشت زی است‪ .‬همچنین در کف‬ ‫دره های این پارک گونه های درختی و درختچه ای مانند زرشک‪،‬‬ ‫بید‪ ،‬انجیر و گردو و در مناطق مرتفع گونه های ارس به صورت‬ ‫پراکنده و انبوه دیده می شود‪.‬‬ ‫منطقه ساریگل نیز با وسعتی معادل ‪ ۲۸‬هزار هکتار در شرق‬ ‫شهرستان اسفراین واقع شده است‪ .‬این پارک در فاصله ‪۸‬‬ ‫کیلومتری اسفراین و ‪ ۹۰‬کیلومتری مرکز استان قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬پارک ملی و منطقه حفاظت شده ساریگل با توجه‬ ‫به ناهمواری و منابع اب نسبتاً فراوان‪ ،‬به ویژه در خانواده‬ ‫پرندگان‪ ،‬تنوع جانوری قابل توجهی دارد‪ .‬پستانداران این‬ ‫زیست بوم نیز اگر چه جزو گونه های استثنایی محسوب‬ ‫نمی شوند‪ ،‬اما تنوع نسبتاً خوبی دارند‪ .‬از جمله مهم ترین‬ ‫پستانداران و پرندگان ساریگل می توان به پلنگ‪ ،‬کفتار‪،‬‬ ‫گرگ‪ ،‬روباه‪ ،‬گربه وحشی‪ ،‬قوچ اوریال‪ ،‬بز‪ ،‬اهو و کبک اشاره‬ ‫کرد‪ .‬همچنین این منطقه حفاظت شده با بیش از ‪ ۲۰۰‬گونه‬ ‫گیاهی از تنوع خوبی برخوردار است که قسمت عمده گیاهان‬ ‫منطقه را گونه های گلدار تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫روئین‪ ،‬بهشتی کوچک در خراسان شمالی‬ ‫این روستا در ‪ ۲۷‬کیلومتری شمال اسفراین واقع شده و اب‬ ‫و هوای معتدل کوهستانی با زمستان های سرد و پر برف و‬ ‫تابستان های معتدل دارد‪ .‬اب فراوان باغ های این روستا را پر‬ ‫رونق ساخته به طوری که هیچ فصلی از سال از محصوالت‬ ‫باغی بی بهره نبوده است‪ .‬از جمله محصوالت این روستا‬ ‫سیب‪ ،‬گالبی‪ ،‬گردو‪ ،‬انگور‪ ،‬هلو و زردالو می باشد‪.‬‬ ‫در این روستا خانه ها به طرز بسیار زیبایی به صورت پلکانی بر‬ ‫روی یکدیگر ساخته شده اند به طوری که پشت بام منزل یکی‬ ‫حیاط خانه دیگری است‪ .‬همچنین روستا طبیعتی سرسبز‪،‬‬ ‫ارتفاعات بلند‪ ،‬رودخانه دائمی‪ ،‬درخت های چنار قدیمی دارد‬ ‫که به ان چهره منحصر به فردی بخشیده است‪ .‬مقبره مال‬ ‫عارف روئینی و امامزاده اسحاق در این روستا قرار دارد‪ .‬هنر‬ ‫زنان روستا چادر شب بافی‪ ،‬چتائی بافی‪ ،‬حوله و دستمال‬ ‫است‪ .‬سوغات محلی این روستا چادر شب‪ ،‬حوله پارچه ای‪،‬‬ ‫گردو‪ ،‬عسل‪ ،‬تولیدات دامی و باغی است … این روستا جز‬ ‫روستای هدف گردشگری خراسان شمالی محسوب می شود‪.‬‬ ‫منطقه نمونه گردشگری اسطرخی‬ ‫یکی از روستاهای زیبای خراسان شمالی روستای اسطرخی‬ ‫از توابع دهستان گلیان در ‪ ۲۸‬کیلومتری جنوب شهر شیروان‬ ‫است‪ .‬این روستا در حاشیه دره ای کوهستانی شکل گرفته‬ ‫و طبیعتی بسیار زیبا و سرسبز دارد‪ .‬در کف دره اسطرخی‬ ‫رودخان ه ای جاری است که از چندین چشمه تغذیه می شود‬ ‫و پس از طی مسیری در یک نقطه ابشاری به ارتفاع حدود‬ ‫‪ ۲۰‬متر را تشکیل می دهد که منظره بس دلنوازی دارد‪.‬‬ ‫اهالی منطقه این ابشار را «ابشار شارشار» می نامند‪ .‬در‬ ‫تابستان این نقطه هوایی خنک و دلنشین دارد و از همین‬ ‫رو تعداد زیادی از گردشگران را به خود جلب می کند‪ .‬از‬ ‫جاذبه های طبیعی دیگر در این منطقه می توان به یک سرو‬ ‫کوهی کهنسال و تنومند در حد فاصل چشمه و ابشار اشاره‬ ‫کرد که محیط تنه ان به ‪ ۵‬متر می رسد‪.‬‬ ‫بابا امان‬ ‫تفرجگاه معروف «بابا امان» در ‪ ۱۰‬کیلومتری شمال شرقی‬ ‫بجنورد و در حاشیه جاده اصلی بجنورد به مشهد واقع شده‬ ‫است‪ .‬این گردشگاه با پارک جنگلی و استخرهای دیدنی اش‬ ‫همواره مسافران بسیاری را برای رفع خستگی به خود جذب‬ ‫کرده است‪ .‬در بابا امان چشمه ای وجود دارد که از دل صخره‬ ‫می جوشد و اب ان به استخرهایی می ریزد که با اختالف‬ ‫سطح ساخته شده تا ابشارهای مصنوعی تولید کند‪ .‬هوای‬ ‫لطیف و شب های دل انگیز و زیبای بابا امان هر گردشگری را‬ ‫به سوی خود جذب می کند‪.‬‬ ‫سپری کردن یک شب یا میل کردن یک وعده غذایی در میان‬ ‫درختان بلند بابا امان و ابشارهای متعدد این منطقه‪ ،‬می تواند‬ ‫خاطره خوشایندی را برای شما به ارمغان داشته باشد‪.‬‬ ‫ابشار ‪ ۲۵‬متری بجنورد‬ ‫روستای حمید در ‪ ۷‬کیلومتری شرق بجنورد واقع شده است‪.‬‬ ‫در جنوب روستا‪ ،‬دره تنگ با صخره های عظیم قرار دارد و‬ ‫در انتهای دره به فاصله حدود ‪ ۲‬کیلومتر از روستای حمید‪،‬‬ ‫ابشاری به ارتفاع ‪ ۲۵‬متر دیده می شود‪ .‬اب ابشار از روستای‬ ‫ابچور سرچشمه می گیرد‪.‬‬ ‫روستا و ابشار حمید همواره به عنوان مکانی تفریحی مورد‬ ‫توجه ورزشکاران کوهنورد و خانواده ها بوده است‪.‬‬ ‫اسپیدان‪ ،‬ماسوله ی خراسان‬ ‫روستای توریستی اسپیدان در ‪ ۴۵‬کیلومتری جنوب شرقی‬ ‫بجنورد واقع شده است‪ .‬این روستا بافت مسکونی جالب‬ ‫توجهی دارد و خانه ها به صورت پلکانی در دامنه کوه ساخته‬ ‫شده اند‪ .‬از جاذبه های روستا به ابشار هنرور‪ ،‬ابشار بارگاه‪،‬‬ ‫غار خزانه هنرور‪ ،‬مقبره شیخ محمد رضا ربانی معروف به‬ ‫حاج اخوند‪ ،‬ارامگاه امامزاده محمد بن باقر بن موسی بن‬ ‫جعفر می توان اشاره کرد‪ .‬صنایع دستی این روستا فرش های‬ ‫دست باف‪ ،‬صنایع چوبی‪ ،‬صنایع سفالی‪ ،‬قالی بافی و چادر‬ ‫شب بافی است‪ .‬از ورزش های رایج محلی کشتی با چوخه‪،‬‬ ‫تسمه تسمه‪ ،‬درنا‪ ،‬ریسمان کشی و پشتک را می توان نام‬ ‫برد‪ .‬غذاهای سنتی اسپیدان از جمله فتیر مس که‪ ،‬اش پلو‪،‬‬ ‫قورمه‪ ،‬کاچی‪ ،‬اش قلیه‪ ،‬طرفداران زیادی دارد‪.‬‬ ‫موسیقی محلی شامل قشمه و دوتار‪ ،‬مراسم محلی از‬ ‫جمله مراسم روز اول عید نوروز که نزدیک امامزاده نذری‬ ‫می دهند و مراسم روز سیزده بدر که به ابشار هنرور می روند‬ ‫از ویژگی های برجسته اسپیدان قلمداد می شوند‪ .‬سوغات‬ ‫اسفیدان کشمش‪ ،‬بادام و گردو است‪ .‬این روستا جزو روستای‬ ‫هدف گردشگری استان خراسان شمالی محسوب می شود‪.‬‬ ‫روستای زوارم‬ ‫شهرستان شیروان یکی از شهرستان های تاریخی استان‬ ‫خراسان شمالی محسوب می شود که در منطقه ای خوش‬ ‫اب و هوا قرار دارد‪ .‬شیروان از شهرستان های مرتفع استان‬ ‫خراسان شمالی به شمار می اید که در دره رود مرزی اترک ما‬ ‫بین کوه های کپه داغ و االداغ جای گرفته است‪ .‬اب و هوای‬ ‫مطلوب به همراه موقعیت جغرافیایی ان‪ ،‬باعث شده اند که‬ ‫این منطقه از طبیعتی خاص و با شکوه برخوردار باشد‪ .‬در این‬ ‫شهرستان جاذبه های طبیعی رنگارنگی دیده می شود که یکی‬ ‫از انها روستای زوارم به حساب می اید‪ .‬روستای زوارم در میان‬ ‫دره ای قرار گرفته و دور تا دور ان را تپه های بلند احاطه کرده‬ ‫است‪ .‬برخی از خانه های این روستا در دامنه تپه ها قرار دارند و‬ ‫ساختاری پلکانی را برای ان ای جاده کرده اند‪ .‬اعتمادالسطنه‬ ‫در سفرنامه خود از این روستا نام برده است و در مورد ان این‬ ‫چنین می نویسد‪« :‬در مسیر از دهکده ای معتبر عبور کردیم‪،‬‬ ‫این دهکده ‪ ۴۰۰‬خانوار سکنه دارد و دارای اب وهوای خوبی‬ ‫است»‪ .‬اعتمادالسطنه از این روستا با نام دره ارم یاد می کند‬ ‫که هنوز بسیاری از مردم اینجا را با همین نام می شناسند‪.‬‬ ‫در این روستا هم اثار تاریخی و هم جاذبه های طبیعی زیادی‬ ‫دیده می شود‪ ،‬که سبب شده اند این روستا به منطقه ای‬ ‫گردشگری تبدیل شود‪.‬‬ ‫این رودخانه در روستا جریان دارد که می توان گفت از دالیل‬ ‫اصلی به وجود امدن طبیعتی این چنین زیبا در روستا است‬ ‫و از کوه های جهان ارغیان موسوم به تخت میرزا سرچشمه‬ ‫می گیرد‪ .‬رودخانه زوارم تا شیراباد‪ ،‬ورقی‪ ،‬عبداباد و توده ادامه‬ ‫دارد و در نهایت به رودخانه اترک می ریزد و در مسیر خود‬ ‫باغات اطراف و زمین های کشاورزی را ابیاری می کند‪.‬‬ ‫روستای دشت‬ ‫از جنگل گلستان که عبور کنیم به روستایی تحت عنوان‬ ‫دشت می رسیم‪ .‬این روستا یکی از روستاهای خوش اب و هوا‬ ‫و ییالقی شهرستان جاجرم می باشد که در ‪ ۱۵۰‬کیلومتری‬ ‫این شهرستان واقع شده است‪ .‬این روستا به دلیل اینکه در‬ ‫مسیر عبور زوار از قسمت شمالی کشور به مشهد می باشد‬ ‫یکی از روستاهای پر گردشگر می باشد و در این روستا انواع‬ ‫خدمات رفاهی از طرف مرمان این شهرستان ارائه می شود‪.‬‬ ‫دشت که به یکی از قطب های تولید تخمه افتابگردان در‬ ‫استان خراسان شمالی معروف شده‪ ،‬ساالنه بیش از هزار تُن‬ ‫تخمه اجیلی و روغنی را روانه بازارهای هدف می کند‪.‬‬ ‫از صنایع دستی زنان روستایی گلیم بافی‪ ،‬چادرشب بافی‪،‬‬ ‫قالی بافی و منجوق دوزی است که هرسال در بازارچه نوروزی‬ ‫برخی از ان ها را به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫از مراسم شاخص این روستا می توان به اطعام نذری حلیم در‬ ‫روز عاشورا‪ ،‬جشن افتابگردان‪ ،‬جشن گندم و جشنواره بومی‬ ‫و محلی فروردین ماه در طول سال اشاره کرد‪.‬‬ ‫تردد بیش از ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۶۸۲‬هزار وسایل نقلیه در محورهای مواصالتی خراسان شمالی‬ ‫تردد ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۶۸۲‬هزار و ‪ ۵۴۹‬وسیله نقلیه طی‬ ‫اجرای طرح نوروزی ‪ ۲۴( ۱۴۰۲‬اسفند سال گذشته تا ‪۱۵‬‬ ‫فروردین امسال) در محورهای مواصالتی خراسان شمالی‬ ‫توسط ‪ ۵۱‬ترددشمار ثبت شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان‪ ،‬مدیرکل با اشاره به کاهش ‪ ۵‬درصدی‬ ‫ترافیک جاده ای نسبت بهمدت مشابه سال قبل‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این بازه زمانی‪ ،‬تردد ورودی استان ‪ ۷۵۹‬هزار و ‪ ۷۸۹‬وسیله‬ ‫نقلیه و تردد خروجی ‪ ۷۵۴‬هزار و ‪ ۶۸‬وسیله نقلیه بوده که‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ‪ ۰.۵‬درصد‬ ‫و ‪ ۲‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫محمد مشتری‪ ،‬متوسط تردد بین استانی روزانه از ابتدای‬ ‫این طرح را ‪ ۷۲‬هزار و ‪ ۸۸‬وسیله نقلیه برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫محورهای دارای بیشترین تردد در روز ‪ ۱۵‬فروردین‪،‬‬ ‫شیروان ‪ -‬بجنورد (بجنورد) و بجنورد ‪ -‬شیروان (بجنورد)‬ ‫بوده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬از ابتدای اجرای طرح‬ ‫نوروزی‪ ،‬سهم وسایل نقلیه غیربومی در استان نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۵‬درصدافزایش یافته است‪.‬‬ ‫جواد حمیدی راوری اظهار کرد‪ :‬سال ‪ ۱۴۰۰‬تنها ‪ ۵۵‬میلیارد و ‪۶۵۴‬‬ ‫میلیون ریال اعتبار دولتی در شهرداری بجنورد جذب شده بود که در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬این رقم ‪ ۹۳‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به افزایش درامدهای‬ ‫شهرداری بجنورد افزود‪ :‬بودجه شهرداری بجنورد در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نسبت به سال ماقبل ‪ ۵۴‬درصد افزایش داشت که پارسال عالوه‬ ‫بر تحقق بودجه‪ ،‬درامدها ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال مازاد بر بودجه افزایش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫شهردار بجنورد افزود‪ :‬بودجه شهرداری مرکز استان در سال گذشته‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سال جاری تالش داریم تا با افزایش درامدها‪ ،‬اقدماتی‬ ‫مناسب برای بهبود وضعیت ساکنان در بافت فرسوده شهر و مولد‬ ‫سازی انجام شود‪.‬‬ ‫حمیدی‪ ،‬ارتقای درجه شهرداری بجنورد از ‪ ۱۰‬به ‪ ۱۱‬را از دیگر‬ ‫اقدامات مهم در سال گذشته عنوان کرد و گفت‪ :‬با ارتقای درجه‬ ‫شهرداری‪ ،‬امکان ارتقای ساختار در این نهاد ایجاد و هچنین امکان‬ ‫جذب مناب دولتی و ملی برای شهرداری تسهیل شده است‪.‬‬ ‫شهردار بجنورد با بیان اینکه اکنون شهرداری از حمایت های مالی‬ ‫بیشتری برخوردار می شود تصریح کرد‪ :‬شهرداری بجنورد تنها یک‬ ‫درجه با شهرداری کالن شهرها فاصله دارد‪.‬‬ ‫دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز خراسان شمالی با کارکنان‬ ‫رضا علی ابادی‪ :‬به گزارش اترک‪ ،‬مهندس سیدمحمود هاشمی‬ ‫مدیرعامل به همراه معاون بهره برداری‪ ،‬رئیس بهره برداری‬ ‫شهرستانهای استان و رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان پس از‬ ‫تعطیالت نوروزی ‪ ۱۴۰۲‬با حضور در ادارات گاز شهرستانهای استان‬ ‫‪ ،‬سال جدید را به کارکنان تبریک گفتند و ارزوی قبولی طاعات و‬ ‫عبادات داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان شمالی در این ایین دید و بازدید‬ ‫با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ‪ ۱۴۰۲‬با‬ ‫عنوان "مهار تورم‪ ،‬رشد تولید" گفت‪ :‬تمامی فعالیت های شرکت گاز‬ ‫استان می بایست در راستای تحقق شعار سال و بیانات مقام معظم‬ ‫رهبری بوده و با برنامه ریزیهای مدون از ابتدای سال جاری‪ ،‬با سرعت‬ ‫و کیفیت بسیار باال در دستور کار شرکت گاز استان قرار گرفته است ‪.‬‬ ‫مهندس هاشمی سرمایه های انسانی را مهم ترین دارایی یک سازمان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬باید به نیازهای کارکنان به عنوان سرمایه های‬ ‫انسانی توجه ویژه داشت و در جهت ارتقای سطح رفاه انان برنامه‬ ‫ریزی مدون و منظمی را تدوین کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار داشت‪ :‬امیدواریم در سال ‪ ۱۴۰۲‬در زمینه خدمات‬ ‫رسانی مطلوب به مردم شریف استان موفق بوده و با کار و پشتکار‬ ‫مضاعف شما همکاران این شرکت به اهداف خود در زمینه تامین رفاه‬ ‫و رضایت مشترکین دست یابیم‪.‬‬ ‫وی در انتها از تالش های بی نظیر کارکنان خدوم شرکت گاز استان‬ ‫در بحران افت فشار گاز سال گذشته تقدیر کرد‪.‬‬ ‫در پایان این دیدار کارکنان قدرشناس اداره گاز شهرستان اسفراین‬ ‫از حمایت های بی مانند مدیرعامل شرکت گاز استان با اهدا لوح‬ ‫تقدیر تشکر کردند‪.‬‬ ‫برگزاری اولین جلسه کارگروه‬ ‫مدیریت پسماند استان‬ ‫خراسان شمالی در سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان در محل استانداری‬ ‫خراسان شمالی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با‬ ‫حضور اعضای عضو کارگروه برگزار گردید‪.‬‬ ‫حسین شکاری‪ :‬در این جلسه مدیر کل حفاظت محیط زیست‬ ‫خراسان شمالی ضمن تبریک عید طبیعت و بهار قران‪ ،‬به مهمترین‬ ‫موضوعات و چالش های حوزه پسماند در استان اشاره نموده و‬ ‫خواستار حل این چالش ها توسط دستگاههای متولی شد‬ ‫وی با توجه به فرصتهای داده شده به برخی از دستگاهها در سنوات‬ ‫قبل جهت برون رفت از این مشکالت گفت‪ :‬دستگاه های مسئول‬ ‫برای حل معظالتی مانند زباله گاه بابا موسی زمان زیادی نداشته‬ ‫و در حقیقت شهرداری و دیگر دستگاههای متولی در وقت اضافه‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫وضعیت ایستگاه میانی زباله‪ ،‬مدیریت پسماندهای پزشکی‪ ،‬احداث‬ ‫و راه اندازی کارخانه کمپوست و دفن گاه بجنورد‪ ،‬تسریع درانجام‬ ‫طرح جامع مدیریت پسماند استان و موضوع کاهش تولید پسماند‬ ‫و ساماندهی تفکیک زباله از مبداء از مهمترین مباحث مطرح شده‬ ‫توسط مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در اولین جلسه کارگروه‬ ‫مدیریت پسماند استان بود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز در این جلسه با اشاره به‬ ‫کندی اجرای برخی از پروژه های حوزه پسماند در استان موضوع‬ ‫مدیریت محیط زیست شهری را یکی از اولویتهای اصلی وزارت کشور‬ ‫برشمرده که می بایست شهرداران سراسر استان مخصوصاً شهرهای‬ ‫بزرگ استان به ان توجه ویژه داشته و برای ان برنامه داشته باشند‪.‬‬ ‫مهندس رشیدی همچنین از دستگاههای متولی در مبحث پسماند‬ ‫خواست تا با بهره گیری از تجربیات و اقدامات انجام شده در استانهای‬ ‫مجاور و همچنین اغنا سازی و اموزش و فرهنگ سازی‪ ،‬اعتماد‬ ‫اجتماعی مردم را در موضوعات پسماند بدست اورده تا امکان حل‬ ‫مشکالت این حوزه سریعتر فراهم اورده شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬محمد شکاری‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬مرضیه طاهری بازخانه‬ ‫طراح و صفحه ارا‪ :‬رضا علی ابادی‬ ‫مسئول روابط عمومی‪ :‬حسین شکاری‬ ‫دبیر سرویس اقتصادی‪ :‬فاطمه رختیانی‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫‪WWW.ATRAKDAILY.IR‬‬ ‫شنبه | ‪ 19‬فروردین ماه | ‪1402‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫تهران‬ ‫تلفن‪058-32260391 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬چاپخانه کارگر‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬بلوار استقالل شمالی‬ ‫نبش چهارراه ارتش‪ ،‬ساختمان نیکان طبقه چهارم‬ ‫‪WWW.ATRAKDAILY.IR‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره‪1187‬‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‪12:06 :‬‬ ‫درسی از امام‬ ‫‪Lesson from Imam‬‬ ‫امام حسن مجتبی(ع) فرمودند‪:‬‬ ‫کس‬ ‫ى که رد دلش هوایى جز خشنودى خدا خطور نکند‪ ،‬من ضمانت مى‏کنم که‬ ‫خداوند دعایش را مستجاب کند‪.‬‬ ‫شعر روز‬ ‫‪Poetry Day‬‬ ‫عمری ست مرا تیره و کاری ست هن راست‬ ‫شکر ازید را که انچه اسباب بالست‬ ‫خیام‬ ‫نم‬ ‫ما را ز کس دگر ی باید خواست‬ ‫بین الملل ‪8‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1187 APRIL.08.2022‬‬ ‫ ‬ ‫غروب افتاب‪18:31 :‬‬ ‫مح‬ ‫نت همه افزوده و راحت کم و کاست‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‪18:49 :‬‬ ‫ ‬ ‫اذان صبح فردا‪04:13 :‬‬ ‫طلوع افتاب‪05:41 :‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ژئوپلیتیک منطقه؛ ایران و عربستان‬ ‫محمد مسجدجامعی‬ ‫در زمینه سیاست خارجی ک ً‬ ‫ال در این منطقه‬ ‫به ویژه در منطقه عربی هم سیاست های‬ ‫حاکمیتی و هم توده مردم و تحصیلکردگان‬ ‫و نخبگان در شرائط متفاوتی قرار گرفته اند که با ده سال گذشته‬ ‫و قبل از او متفاوت است‪ .‬و این مطمئنا در ارزیابی عربستان در‬ ‫انجایی که به منطقه به ویژه منطقه عربی مربوط است خیلی‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫چنانکه گفته شد‪ ،‬موضوع صحبت "ژئوپلیتیک منطقه؛ ایران‬ ‫و عربستان" است که دنباله جلسه "عربستان و شیخ نشین ها؛‬ ‫وضعیت جدید و موقعیت اینده"است‪ .‬در جلسه گذشته نکات مهم‬ ‫در مورد وضعیتی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس‬ ‫در ان قرار دارند به طور خالصه بیان شد و اینکه بدون فهم درست‬ ‫موقعیت جدید بسیاری از مسائل از جمله همین مسئله رابطه‬ ‫ایران و عربستان خیلی قابل تحلیل نیست‪ .‬به هر حال در این‬ ‫جلسه سعی می شود اهم نکات را خدمت عزیزان عرض کنم و‬ ‫با کمال میل در خدمت شما هستم برای بخشی که مربوط به‬ ‫سواالت است‪.‬‬ ‫به طور خالصه قبال به نکته ای اشاره کنم که احتماال در جریان‬ ‫هستید‪ ،‬داستان برقراری رابطه از اخبار خیلی مهم و تعجب برانگیز‬ ‫بود‪ ،‬هم برای رسانه های منطقه و هم برای رسانه های اروپایی و‬ ‫امریکایی‪ .‬کمتر کسی احتمال این موضوع را می داد‪ .‬انچه تعجب را‬ ‫بیشتر کرد این بود که چین واسطه این ابتکار بود که ان مقداری‬ ‫که به فرنگی ها مربوط می شود‪ ،‬عموما و بلکه ک ً‬ ‫ال از این جریان‬ ‫خیلی ازرده شده بودند چراکه این کار توسط چین و با پادرمیانی‬ ‫چین انجام شد‪ .‬تا انجا که فرصت باشد‪ ،‬در مورد چین صحبت‬ ‫خواهم کرد‪ .‬داستان تا انجا که به ایران مربوط است تعجب انگیز‬ ‫نیست‪ ،‬از سال ها قبل هم در دولت قبلی و هم در دولت کنونی‬ ‫همیشه مقامات ایرانی در مورد برقراری رابطه صحبت می کردند و‬ ‫بر ان تاکید داشتند‪ .‬ولی طرف مقابل استقبال نکرده و حتی بی‬ ‫اعتنایی می کرد‪ .‬اینکه در شرائط موجود با ان موافقت کردند‪ ،‬قابل‬ ‫تامل است‪ .‬و این نشان دهنده شرائط جدیدی است که براساس ان‬ ‫چنین تصمیمی گرفته شد یعنی طرف عربستانی‪ .‬این یک اشاره‬ ‫کوتاه و بعد به ان می پردازیم‪.‬‬ ‫عنوان ژئوپلتیک منطقه است‪ ،‬من دو سه تا نکته در مورد منطقه‬ ‫خدمت تان عرض کنم‪ .‬اوال اینکه محدوده این منطقه در حال‬ ‫حاضر چیست؟ و چه کشورهایی را دربرمی گیرد؟ اینجا دو سه تا‬ ‫نکته مطرح است‪ :‬یکی از معیارهایی که منطقه را تعریف می کند‬ ‫منطق تحولی مخصوصا منطق تحوالت سیاسی یکسان و یا مشابه‬ ‫است‪ .‬حاال چه در امریکای التین باشد چه در افریقای سیاه باشد‬ ‫و یا اسیای دور‪ .‬اگر این نکته را در نظر بگیریم و همچنین در هم‬ ‫تنیدگی تحوالت و تاثیر و تاثّرات متقابل را لحاظ کنیم‪ ،‬اجماال‬ ‫می توان گفت که خاورمیانه عربی و شمال افریقا و ایران و در‬ ‫حال حاضر ترکیه و حتی افغانستان و بلکه پاکستان کشورهایی‬ ‫هستند که در یک منطقه قرار دارند‪ ،‬با توجه به مجموع نکاتی که‬ ‫گفته شد‪ .‬به هرحال و به طور خیلی خالصه منظور از منطقه ای‬ ‫که در اینجا می گوییم این محدوده است‪ .‬حال مهم این است که‬ ‫این منطقه در حال حاضر چه ویژگی هایی دارد؟ نکته اول که کم‬ ‫و بیش برای اولین بار است که در تاریخ معاصر اتفاق می افتد این‬ ‫است که در طی سال های اخیر این منطقه به اعتباری "توسعه‬ ‫محور" شده است‪ .‬یک توضیح مختصر‪ :‬به طور کلی کشورهای‬ ‫اسیای دور در حال حاضر و صرفنظر از کشورهایی همچون چین‬ ‫و کره جنوبی‪ ،‬توسعه محور هستند‪ ،‬همچون ویتنام و تایلند و‬ ‫حتی فیلیپین‪ ،‬کامبوج و الئوس‪ .‬حرف اول شان در تصمیم سازی و‬ ‫مدیریت این است که ما می باید توسعه پیدا کنیم‪ .‬در نتیجه هم‬ ‫ن و هم حرف احزاب شان همه‬ ‫ت و هم حرف نخبگا ‬ ‫حرف حاکمی ‬ ‫بر محور توسعه است‪ .‬توسعه اقتصادی‪ ،‬توسعه صنعتی و توسعه‬ ‫زیرساختی‪ .‬ان گفتگوی حاکم "توسعه مدار" است‪ .‬شما این را در‬ ‫حال حاضر در افریقای سیاه هم می بینید در امریکای التین هم‬ ‫می بینید ولی از همه قوی تر در اسیای دور است‪ .‬این دیالوگ در‬ ‫این منطقه ای که ما هستیم وجود نداشت یا خیلی کم فروغ بود‬ ‫به جز در ترکیه‪ .‬یعنی برای کشورهای این منطق ه توسعه در معنی‬ ‫اسیای دوری‪ ،‬مسئله اول نبود؛ ولی کم و بیش در حال حاضر از‬ ‫کشورهای بزرگش همچون مصر گرفته تا کشور نسبتا کوچکی‬ ‫مانند اردن‪ ،‬اصال حرف و هدف شان توسعه است‪ .‬کشورهای همین‬ ‫حوزه خلیج فارس و یا خود عربستان نیز مسئله شان توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تجاری‪ ،‬صنعتی و مسائل زیرساختی است‪.‬‬ ‫نکته دوم در مورد ویژگی ها این است که به دالئل مختلف این‬ ‫منطقه در معنی وسیع کلمه که حتی افغانستان را هم شامل‬ ‫می شود‪ ،‬تبدیل به محلی شده برای رقابت سه قدرت بزرگ که‬ ‫عبارت است از امریکا و البته متحدانش و چین و تا اندازه ای روسیه‪.‬‬ ‫ما هیچ زمانی در این منطقه چنین رقابتی نداشتیم‪ .‬این جریان‬ ‫نسبتاً جدیدی است که جنگ اوکراین موجب تشدید ان شده‬ ‫است که البته توضیح مفصلی می طلبد‪ .‬از نتایج ان به احتمال‬ ‫فراوان کاهش نفوذ غرب و به ویژه امریکا در این منطقه است؛‬ ‫و این جریان ادامه خواهد یافت‪ .‬حال اینکه چرا در حال کاهش‬ ‫است منهای پیشروی چین‪ ،‬این است که غربی ها در حال حاضر‬ ‫تاوان زیاده خواهی ها و ژست های استعمارگرانه خود را می پردازند‪،‬‬ ‫کسانی که مایل بودند همه مسائل را امالء کنند‪ .‬اگر بخواهم مثال‬ ‫بزنم خیلی مفصل می شود‪ ،‬فرض کنید رابطه کنونی الجزایر و یا‬ ‫حتی مراکش با فرانسه‪ ،‬نمونه بسیار خوبی است‪ .‬این رابطه که در‬ ‫حال حاضر متش ّنج است خیلی ریشه در تصمیمات و سیاست های‬ ‫موجود ندارد بخش قابل توجه ان مربوط به زیاده خواهی های‬ ‫گذشته است‪ .‬این حالت را خیلی خوب در رابطه عربستان و امریکا‬ ‫می بینید‪ .‬یعنی این اوقات تلخی ها و این کم اعتمادی متقابلی که‬ ‫بین این دو در حال حاضر وجود دارد‪ ،‬مخصوصا در دولت بایدن‪،‬‬ ‫ناشی از اشتباهات گذشته است و این طبیعتاً زمینه مناسبی برای‬ ‫نفوذ چین و تا اندازه ای روسیه را فراهم می کند‪.‬‬ ‫نکته سوم این است که در این منطقه احزاب اسالمی که تا ده سال‬ ‫پیشتر بسیار بانفوذ بودند‪ ،‬خیلی کم فروغ شده اند‪ .‬از شمال افریقا گرفته‬ ‫تا خاورمیانه عربی و مناطق دیگر‪ .‬در این مناطق احزاب اسالمی در‬ ‫مقایسه با قبل کم فروغ شده اند‪ .‬دو استثناءهست که یکی غزه و کرانه‬ ‫باختری است‪ ،‬و یکی تا حدودی ترکیه‪ .‬وگرنه در بقیه قسمت ها احزاب‬ ‫اسالمی کم فروغ اند حاال ممکن است در مورد افغانستان و طالبان‬ ‫کسی سوال کند که ان یک داستان دیگری است‪.‬‬ ‫نکته چهارم این است که ما در این منطقه دقیقا با یک چین جدید‬ ‫مواجه هستیم و این چین جدید به نوعی است که جا پای مفصلی‬ ‫باز کرده و در اینده به مراتب بیشتر خواهد شد‪ .‬یعنی چین در این‬ ‫منطقه نفوذش به مراتب از انچه که در حال حاضر هست بیشتر‬ ‫خواهد شد‪ .‬حال اینکه چرا این گونه اتفاق خواهد افتاد و چین به‬ ‫اصطالح نفوذ فزاینده پیدا خواهد کرد؟ احتماال در بخش پرسش و‬ ‫پاسخ بدان بپردازیم‪ .‬اما به طور خیلی خالصه فقط به دو تا عامل‬ ‫اشاره می کنم‪ :‬خاصیت چینی ها این است که کم حرف می زنند‬ ‫و بیشتر عمل می کنند‪ .‬راستش فرنگی ها عموماً اینجور نیستند‪.‬‬ ‫فرض کنید شما حجم قول هایی را که فرانسه چه در دوران ماکرون‬ ‫و قبل ماکرون به کشورهای حوزه استعماری خودش به ویژه در‬ ‫غرب افریقا داده اگر نگاه کنید که مرتب می گفتند این کارها را‬ ‫انجام می دهیم و چنین و چنان خواهیم کرد‪ ،‬مسئله روشن خواهد‬ ‫شد‪ .‬حاال منهای ان خصوصیت های برتری جویانه شان‪ .‬به واقع‬ ‫خیلی حرف زده ولی خیلی کم عمل کرده است‪ .‬حال اینکه کم‬ ‫عمل کرده چون اراده اش را نداشته و یا توانش را‪ ،‬حرف دیگری‬ ‫است و واقع این است که در حال حاضر شرائط به نوعی است که‬ ‫خیلی توانش را ندارند و نه اینکه اراده اش را ندارند‪ .‬یعنی باالخره‬ ‫جامعه شان پیر شده است‪ ،‬در مقایسه با جامعه ای مانند چین که‬ ‫شاداب و جوان و پرانرژی است‪ .‬نتیجه این می شود که قول زیاد‬ ‫می دهد و حرف زیاد می زند ولی کم عمل می کند‪ .‬چین به عکس‬ ‫است و حداقل چین موجود‪ ،‬کم حرف می زند و الحق زیاد عمل‬ ‫می کند‪ .‬پروژه هایی که اینها در افریقا و در حتی امریکای التین و‬ ‫در خود پاکستان انجام داده اند و سامان داده اند‪ ،‬اصال قابل مقایسه‬ ‫با پروژه هایی که غربی ها انجام می دهند نیست و البته به مراتب‬ ‫ارزان تر و با تسهیالت به مراتب قابل قبول تر‪.‬‬ ‫نکته دوم در مورد چین که چین را برای کشورهای منطقه خیلی‬ ‫مطلوب می کند‪ ،‬این است که چین به تعبیر خودمانی «نق» نمی زند‪.‬‬ ‫یعنی نسبت به فرض کنید مسائلی مانند حقوق بشر یا مسائلی‬ ‫مانند اینکه چگونه این کمک های مالی و یا قرض ها و اعتبارات را‬ ‫هزینه کنید‪ ،‬یا اصال چگونه می باید برنامه توسعه ای تان را تنظیم‬ ‫کنید تا اینکه ما کمک کنیم‪ ،‬اصوال یک چنین مسائلی را ندارد‪.‬‬ ‫یعنی نظام حاکم را به رسمیت می شناسد و در چارچوب قرارداد‬ ‫و تعهدات متقابل با انها جلو می رود و لذا چنین حالتی برای عموم‬ ‫کشورهای این منطقه مطلوب ترین حالت است‪ .‬چون این منطقه‬ ‫علیرغم اینکه تمایل به توسعه اقتصادی و صنعتی دارد‪ ،‬ولی تمایلی‬ ‫به توسعه سیاسی و اجتماعی ندارد‪ .‬مسائل مشارکتی‪ ،‬مسائل ازادی‬ ‫بیان‪ ،‬مسائل ازادی احزاب و امثال اینها در این منطقه در مجموع‬ ‫در مقایسه با مناطق دیگر در دنیا رقیق تر است و کم جان تر است‬ ‫و گاهی اصال وجود ندارد‪ .‬با توجه به اینکه منطقه تمایل به توسعه‬ ‫اقتصادی و صنعتی دارد و هیچ تمایلی به توسعه سیاسی اجتماعی‬ ‫ندارد مثل حالتی که شما االن در تونس می بینید در تونس عمال‬ ‫این اقای سعید یک نوع دیکتاتوری را اعمال می کند و مورد حمایت‬ ‫خیلی از کشورهای منطقه هم هست و در راس شان عربستان و‬ ‫امارات‪ .‬این به چه معنی است؟ این است که می خواهد توسعه‬ ‫پیدا بکند ولی نه اینکه توسعه سیاسی و اجتماعی یا حقوق بشری‪.‬‬ ‫طبیعی است که برای کشورهایی که چنین ایده ال هایی دارند‬ ‫انتخاب مطلوب به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی و صنعتی و یا قدرت‬ ‫بزرگ سیاسی کشوری مانند چین باشد‪ .‬روسیه نمی تواند چون‬ ‫روسیه توان اقتصادی و صنعتی ندارد ولی چین دارد و در نتیجه‬ ‫اینکه خدمت تان گفتم در اینده چین به مراتب نفوذ بیشتری خواهد‬ ‫داشت اجماال به این دالئل است و البته به دالئل بیشتر‪ .‬و ا ّما موضوع‬ ‫ایران و عربستان و رابطه دو جانبه‪.‬‬ ‫اصل این موضوع که باالخره این رابطه بعد از مدت ها دارد تجدید‬ ‫می شود‪ ،‬در حد رسمی خود این مسئله مهمی است‪ .‬اما باید‬ ‫مقداری هم واقع بین بود‪ .‬این نیست که تجدید رابطه به معنی حل‬ ‫همه مسائلی است که بین این دو کشور وجود دارد‪ .‬به اعتباری‬ ‫ژئوپلیتیکمان این دو واحد بزرگ به عنوان دو کشور عربستان با‬ ‫بیش از دو میلیون کیلومتر مربع و ایران با بیش از یک میلیون‬ ‫و ششصد هزار متر مربع و با توجه به همه مسائلی که مربوط به‬ ‫واقعیت این دو کشور هست‪ ،‬اصوالً در مسالمت امیزترین حالت‬ ‫هم دو نوع منافع و مصالح دارند‪ .‬البته این به این معنی نیست که‬ ‫تفاوت منافع و مصالح منجر به تعارض بشود‪ .‬فرض کنید المان و‬ ‫فرانسه هم دو نوع منافع مخصوصا در زمینه های تجاری و صنعتی‬ ‫منافع متفاوتی دارند ولی می توانند با هم کنار بیایند‪.‬‬ ‫برگردم به اصل موضوع لذا اینکه یک چنین حادثه خوبی اتفاق افتاده‪،‬‬ ‫این بسیار مثبت است و خیلی خوب است اما به معنی این نیست که‬ ‫همه مسائل به دلیل این رابطه حل خواهد شد یا در کوتاه مدت حل‬ ‫خواهد شد‪ .‬البته قابل انکار نیست که رابطه این دو در حالت قابل‬ ‫اعتمادتر و قابل احترام تری قرار گرفته است و ان مسائلی که قبال وجود‬ ‫داشت خیلی بعید است که در اینده نزدیک اتفاق بیافتد‪ .‬لذا مسئله‬ ‫مهمی است و گام بزرگی است اما به معنی این نیست که همه مسائل‬ ‫در چارچوب صرف این برقراری رابطه حل شود و یا کم رنگ شود‪.‬‬ ‫برگردم به عربستان و اینکه چگونه است‪ .‬الزم است بدانیم عربستان‬ ‫در حال حاضر چگونه است؟ خیلی مهم است درک عربستان دقیقا‬ ‫امروز‪ .‬چون عربستان خیلی در طی سال های اخیر مخصوصا بعد‬ ‫امدن سلمان و پسرش تحوالت خیلی زیادی را از سر گذرانیده و‬ ‫مقاطع مختلفی داشته که ان یک بحث دیگری است‪ .‬حاال اینکه‬ ‫عربستان موجود در حال حاضر چگونه هست؟ در دو بخش داخلی‬ ‫و خارجی مطرح خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ا ّما بعد داخلی؛ اوال این کشور کشوری است جوان‪ ،‬به این معنی‬ ‫که درصد بزرگی از جمعیت جوان و نوجوان هستند‪ .‬مهم جوان و‬ ‫نوجوان بودنش نیست‪ ،‬بلکه این گروه وسیع و این طیف وسیع از‬ ‫جمعیت عمدتا در فضای مجازی زندگی می کنند و عمیقا تحت‬ ‫تاثیر فضای مجازی هستند حال این فضای مجازی اعم از اینکه‬ ‫منشا داخلی و سعودی داشته باشد یا منشا عربی یا منشا فراعربی‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسیله اعالم میداردسند کمپانی ‪ ،‬سند مالکیت خودروی سواری پژو ‪ 206SD _ TU5‬مدل ‪1392‬به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی ‪ ۷۷۶‬ن ‪ ۸۳‬ایران‬ ‫‪ ۱۷‬و شماره موتور‪ 160B0055967‬و شماره شاسی ‪ NAAP41FD2DJ639686‬بنام زهرا رحمتی حیدرلو کدملی ‪۲۷۵۵۸۸۹۸۱۰‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪ /‬ارومیه‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسیله اعالم میدارد سند مالکیت موتورسیکلت همپا مدل ‪۱۳۹۰‬به رنگ نقره ای و شماره انتظامی ‪ ۸۹۵۱۵‬ایران ‪ ۳۷۵‬و شماره موتور‪156FMI125NBF248935‬‬ ‫و شماره تنه ‪ 125C9004347‬بنام اکبر احفاء کدملی ‪۱۶۸۹۸۹۳۳۹۷‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ /‬ارومیه‬ ‫داشته باشد یعنی بین المللی‪ ،‬باالخره با این فضا و به نوع های‬ ‫مختلف اشنا هستند‪ .‬البته این هم نکته ای هست که معموال این‬ ‫طبقه وسیع با کدام بخش از فضای مجازی تعامل می کند که‬ ‫همیشه بخش قابل توجهی از ان اتفاقا مثبت نیست‪ .‬به هرصورت‬ ‫یکی این است که این کشور کشور جوانی است به اعتبار جمعیتی‪.‬‬ ‫اینکه سی سال پیشتر هم کشوری جوان بود ولی ان کشور جوان‬ ‫و ان جوان ها در فضای داخلی عربستان تنفس می کردند و زندگی‬ ‫می کردند‪ .‬حتی بیست سال پیشتر در فضای داخلی تنفس‬ ‫می کردند‪ .‬ولی در حال حاضر این گروه در فضای کامال متفاوتی‬ ‫زندگی می کنند و تنفس می کنند‪ .‬نکته دوم این هست که در‬ ‫عربستان خاندان حاکم و افراد موثر در خاندان حاکم اعم از اینکه‬ ‫جوان باشند مانند محمد بن سلمان یا سالخورده باشند‪ ،‬مانند‬ ‫ترکی بن فیصل یا خود سلمان‪ ،‬این طبقه یعنی خاندان حاکم‬ ‫که در سیاست تاثیرگذارند و تصمیم سازان در عربستان کنونی‬ ‫هستند‪ ،‬اینها فضای ذهنی شان برای مدیریت جامعه با گذشته‬ ‫کامال متفاوت شده است‪ .‬پس ما شاهد پیدایش یک گروهی در‬ ‫خاندان حاکم هستیم که قدرت را در دست دارند بعضی سالخورده‬ ‫و بعضی جوان هستند ولی کم و بیش ایده مشترکی دارند و این‬ ‫ایده با ایده های دوران عبداهلل و فهد و قبل از فهد کامال فرق‬ ‫می کند‪ .‬اتفاقا این نخبگان عربستان هم که خارج از خاندان هستند‬ ‫انها هم عموما با این گروه از نخبگان خاندان که تصوری متفاوت‬ ‫با گذشته دارند‪ ،‬همراه هستند‪ .‬بنابراین هم در خاندان و هم در‬ ‫نخبگان جامعه ما شاهد یک تغییر بزرگ فکری هستیم و یک‬ ‫تغییر بزرگ در کیفیت رهبری‪.‬‬ ‫نکته سوم در مورد عربستان این هست که به دالئل مختلف سیطره‬ ‫دینی بسیار محدود شده است‪ .‬سیطره دینی وهابی سلفی که تا‬ ‫کم و بیش اواخر دوران عبداهلل حاکمیت داشت‪ .‬این بسیار ضعیف‬ ‫شده و بسیار بی رمق شده است‪ .‬این معنی زیادی دارد چون در‬ ‫عربستان این محدود شدن به اصطالح دین به معنی یک نوع‬ ‫تعدیل شدن عرف اجتماعی و حتی عرف خانوادگی هم هست‪.‬‬ ‫یعنی این نیست که شخصیت های دینی و یا اینکه سازمان های‬ ‫دینی مورد کم اعتنایی طبقه حاکم هستند این به هر صورت‬ ‫انعکاس دارد در واقعیت جمعی‪ ،‬اجتماعی و حتی در حد خانوادگی‪.‬‬ ‫نکته چهارم در مورد عربستان موجود تمایل زیاد به توسعه است‪.‬‬ ‫عرض کردم کل منطقه ما برای اولین بار یکی از اولویت هایش‬ ‫توسعه شده است‪ ،‬تقریبا در کل منطقه‪ .‬اما در عربستان این‬ ‫تمایل به توسعه به مراتب از گذشته بیشتر است‪ .‬در گذشته برنامه‬ ‫توسعه ای در عربستان بیشتر صرف رفاه زندگی می شد‪ ،‬این به‬ ‫معنی انتقادی و منفی انگارانه نیست‪ ،‬ا ّما عم ً‬ ‫ال سیاست حاکم‬ ‫مصرفی کردن جامعه بود تا مر ّفه شود‪ .‬بودجه ها صرف ارائه خدمات‬ ‫می شد‪ ،‬خدمات به معنی اینکه جاده باشد ماشین باشد ماشین‬ ‫مدرن باشد وسائل منزل خوب باشد حاال وسائل مختلفی که در‬ ‫منزل هست‪ ،‬لباس بهتر باشد‪ .‬قب ً‬ ‫ال توسعه عمدتا به این معنی بود‪.‬‬ ‫یعنی ارائه خدمات و انچه که زندگی مرفه تری را موجب می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر در ذهن طبقه حاکم وقتی می گویند توسعه‪،‬‬ ‫زیرساخت های الزم برای یک جامعۀ توسعه یافته یک جامعۀ‬ ‫فرهیخته یک جامعۀ صنعتی شده و مخصوصا یک جامعۀ مجهز‬ ‫به تکنولوژی جدید از هوش مصنوعی گرفته تا شهرهای مدرن‬ ‫مصرف کننده انرژی پاک و غیر هیدروکربنی است‪ ،‬حاال برسند یا‬ ‫نرسند حرف دیگری است‪ .‬انچه که در حال حاضر در ذهن شان‬ ‫است توسعه به این معنی است نه به ان معنی فرض کنید دهه‬ ‫شصت و هفتاد و هشتاد که هدف ایجاد یک زندگی مرفه بود‪.‬‬ ‫و باالخره مطلب پنجم این است که طبقه حاکم تالش دارد و این‬ ‫تالش اش خیلی هم در حال حاضر جدی است و ان این است که‬ ‫از سعودی بودن و از عربستانی بودن یک تعریف جدید هویتی‬ ‫را عرضه کند‪ .‬یعنی شاهد یک نوع ناسیونالیسم جدیدی هستیم‬ ‫که براساس ان هویت عربستانی باید تعریف شود و انها هم در‬ ‫تالش اند که ان را تعریف کنند‪ .‬بنابراین عربستان جدید به معنی‬ ‫عربستان موجود در انجایی که به واقعیت های داخلی اش مربوط‬ ‫است چنین است‪ .‬ان مقدار که به واقعیت های داخلی مربوط‬ ‫می شود این پنج شاخصه را دارد البته مسائل دیگری هم هست که‬ ‫در اینجا این پنج ویژگی را ذکر کردم‪ .‬یک بار دیگر تکرار می کنم‪:‬‬ ‫مسئله جوانان فضای مجازی‪ ،‬مسئله حاکمیت جدید و نخبگان‬ ‫که چه تصوراتی دارند‪ ،‬مسئله محدودیت برای سازمان های دینی‪،‬‬ ‫مسئله چهارم تمایل به توسعه زیرساخت ها‪ ،‬و باالخره مسئله پنجم‬ ‫هویت عربستانی و ناسیونالیسم سعودی‪.‬‬ ‫در زمینه خارجی به طور خیلی خالصه انچه که در حال حاضر‬ ‫براساس شواهد و قرائن و بعضا گفته های خودشان می توانیم‬ ‫دریافت بکنیم این است که اوال یک ارزیابی جدیدی از خودشان‬ ‫در چارچوب سیاست خارجی و یک ارزیابی جدیدی از خودشان‬ ‫و از منطقه و از جهان موجود‪ ،‬دارند‪ .‬این را به دلیل کمبود وقت‬ ‫توضیح نمی دهم‪ .‬مسئله دوم این که این تعریف جدید از منطقه و‬ ‫از جهان مخصوصا بعد از ترامپ و امدن بایدن اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫یعنی تا اواخر دوره ترامپ تحول بزرگی روی نداد‪ .‬بایدن شخصاً‬ ‫با اینها در دوران مبارزات انتخاباتی اش و حتی بعد از ان تا همین‬ ‫اواخر مشکل داشت و این مشکل اتفاقا مورد انتقاد محافظه کارها‬ ‫و مخصوصا پمپئو هم قرار داشت‪ .‬این رویکرد بایدن نسبت به‬ ‫عربستان اجماالً یک تجدیدنظر در معنی خود بودن و تعریف و‬ ‫نقشی که باید در منطقه و جهان داشته باشند‪ ،‬ایجاد کرد‪ .‬انچه‬ ‫که این جریان را تشدید کرد‪ ،‬جنگ اوکراین بود‪ .‬جنگ اوکراین‬ ‫به دالئل خیلی فراوان و پیچیده اهمیت و اعتبار کشورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس را هم در نزد روس ها و متعاقب با ان در نزد چینی ها‬ ‫و هم در نزد امریکایی ها و غربی ها به شدت باال برد‪ .‬شاید هیچ‬ ‫طی سال های دهه های اخیر یعنی‬ ‫جریان و هیچ حادثه ای در ّ‬ ‫بعد جنگ دوم این مقدار در ارزیابی جدید کشورهایی مانند‬ ‫امارات‪ ،‬مانند عربستان و حتی به عنوانی قطر در مورد اهمیت‬ ‫خودشان و موقعیت خودشان و اینده خودشان‪ ،‬تاثیرگذار نبود‪.‬‬ ‫لذا این کشورها چنانچه عرض کردم در زمینه خارجی و سیاست‬ ‫خارجی عمال تحت تاثیر این جریان ها قرار گرفتند‪ .‬جریان دیگری‬ ‫که در این بین تاثیرگذار است به احتمال زیاد البته دلیل خیلی‬ ‫واضحی برای این جریان وجود ندارد این است که هیچ کسی تصور‬ ‫نمی کرد با توجه به این رای باالیی که ناتانیاهو اورد و خبرویتی‬ ‫که او در سیاست داخلی و سیاست خارجی اسرائیل داشت‪ ،‬یک‬ ‫مرتبه با چنین بحرانی که مواجه شود‪ ،‬و به احتمال زیاد این عدم‬ ‫موفقیت ناتانیاهو به احتمال فراوان در تجدیدنظر در مورد مسائل‬ ‫منطقه به ویژه در مورد عربستان تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫باالخره مسئله دیگری که به این ارزیابی جدید خیلی کمک کرد‬ ‫رشد فوق العاده سریع چین بود‪ .‬چین واقعیت اش این نیست که‬ ‫فقط یک کارخانه بزرگ است و شریک اول تجاری عموم کشورهای‬ ‫منطقه است‪ ،‬مسئله این است که چین به ویژه در زمینه تکنولوژی‬ ‫جدید و پیشرفته و مخصوصا تکنولوژی هایی که مربوط به فضای‬ ‫سایبری می شود فوق العاده رشد کرده و براساس براورد موسسات‬ ‫معتبر بی طرف در عموم زمینه ها از امریکا جلوتر است‪ .‬لذا چین و‬ ‫رشد فوق العاده چین و اینکه یک جانشین خوبی برای غرب و امریکا‬ ‫می تواند باشد برای عربستان در تجدید نظرش نسبت به خودش و‬ ‫منطقه و جهان که به احتمال قریب به یقین تاثیرگذار بوده است‪ .‬و‬ ‫باالخره مسئله روسیه هست مخصوصا بعد از داستان اوکراین‪.‬‬ ‫و باالخره نکته اخر این است که در زمینه سیاست خارجی ک ً‬ ‫ال در‬ ‫این منطقه به ویژه در منطقه عربی هم سیاست های حاکمیتی و‬ ‫هم توده مردم و تحصیلکردگان و نخبگان در شرائط متفاوتی قرار‬ ‫گرفته اند که با ده سال گذشته و قبل از او متفاوت است‪ .‬و این‬ ‫مطمئنا در ارزیابی عربستان در انجایی که به منطقه به ویژه منطقه‬ ‫عربی مربوط است خیلی تاثیرگذار است‪ .‬به نظرم بیش از چهل و‬ ‫مقرر صحبت کردم می خواستم در مورد ارزیابی انها از‬ ‫پنج دقیقه ّ‬ ‫ایران صحبت کنم که چون خیلی مفصل می شود از ان می گذریم‬ ‫و اینکه رابطه دو جانبه ایران و عربستان چه نتایجی برای منطقه‬ ‫دارد‪ ،‬دیگر اجازه بدهید از این بگذرم چون خیلی طول می کشد‪.‬‬ ‫*یادداشت حاضر خالصه ای است از متن سخنان دکتر محمد‬ ‫مسجدجامعی که در نشست علمی موسسه مرام با کالب‬ ‫علوم سیاسی‪ ،‬با حضور اساتید و کارشناسان مسائل منطقه و‬ ‫دانش اموختگان علوم سیاسی‪ ،‬ایراد شد‪ .‬این نشست با عنوان‬ ‫«ژئوپلیتیک منطقه؛ ایران وعربستان» برگزار شد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای محمد علی باقری فرزند محمد رضا به شماره ملی ‪ 0638264006‬صادره اسفراین باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه ‪ 7‬اسفراین منضم به‬ ‫تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی هستند سند مالکیت ششدانگ اپارتمان پالک ‪ 2777‬فرعی از ‪ 1036‬فرعی‬ ‫‪ 73‬اصلی قریه حسین به ادرس اسفراین‪ ،‬خیابان شهید شجیعی روبه روی نانوایی که متعلق به مورث ایشان می باشد بعلت نامعلوم مفقود گردیده است‪ .‬با بررسی دفتر‬ ‫امالک معلوم شد نسبت به ششدانگ مورد ثبت فوق به نام متقاضی المثنی ذیل دفتر الکترونیک شماره ‪ 139920307116003636‬بنام متقاضی صادر و دفتر سند امالک‬ ‫بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا طبق ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی میشود تا هرکسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده یا مدعی وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید‪.‬‬ ‫بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد‬ ‫تاریخ انتشار‪1402/01/19 :‬‬ ‫محمد حسین پیروج – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫شناسه اگهی‪1476079 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160307004001826‬مورخه ‪ 1401/11/23‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی فاضلی فرزند رضا به شماره شناسنامه ‪ 0670390471‬و‬ ‫به شماره ملی ‪ 0670390471‬صادره از بجنورد نسبت به ششدانگ در یک قطعه باغ به مساحت ‪ 2399/68‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -11‬اصلی موسوم‬ ‫به اسالم اباد حوزه ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای رضا فاضلی موضوع پرونده ‪ 1401114407004000059‬محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/20 :‬‬ ‫نظر به اینکه تعدادی از ورثه مرحومه عذرا باقری به نام های راضیه بی بی‪ -‬مرضیه سادات‪ -‬زینب سادات شهرت همگی عصمتی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده‬ ‫دفترخانه ‪ 7‬اسفراین منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اند سند مالکیت منزل پالک ‪ 231‬فرعی از ‪35‬‬ ‫فرعی از ‪ 63‬اصلی قریه کریم واقع در بخش پنج بجنورد حوزه ثبتی شهرستان اسفراین به ادرس اسفراین‪ ،‬امام رضا ‪ 15‬نبش کوچه شهید افراسیابی که متعلق به مورث‬ ‫ایشان می باشد بعلت نامعلوم مفقود گردیده است‪ .‬با بررسی دفتر امالک معلوم شد نسبت به ششدانگ مورد ثبت فوق ذیل دفتر الکترونیک شماره ‪139620307116000250‬‬ ‫بنام عذرا باقری فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه ‪ 11‬صادر و برابر گواهی حصر وراثت شماره ‪ 1397/12/12 – 979975896101666‬شورای حل اخالف اسفراین مالک فوت‬ ‫ورثه ‪ -1‬راضیه بی بی ‪-2‬مرضیه سادات ‪ -3‬زینب سادات ‪-4‬سید احد شهرت همگی عصمتی فرزندان متوفیه می باشند و دفتر سند امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا‬ ‫طبق ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی میشود تا هرکسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد‬ ‫بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است چنانچه در ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1402/01/19 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1467045 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1474743 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫محمد حسین پیروج – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اترک

روزنامه اترک 1194

روزنامه اترک 1194

شماره : 1194
تاریخ : 1402/01/29
روزنامه اترک 1192

روزنامه اترک 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1402/01/27
روزنامه اترک 1191

روزنامه اترک 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1402/01/26
روزنامه اترک 1190

روزنامه اترک 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1402/01/22
روزنامه اترک 1189

روزنامه اترک 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1402/01/21
روزنامه اترک 1188

روزنامه اترک 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1402/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!