روزنامه اترک شماره 1185 - مگ لند

روزنامه اترک شماره 1185

روزنامه اترک شماره 1185

روزنامه اترک شماره 1185

‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬فروردین ‪1402‬‬ ‫‪APRIL.04.2023‬‬ ‫‪13‬رمضان ‪1443‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1185‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1185‬‬ ‫قیمت ‪ 4000‬تومان‬ ‫با ما در ارتباط باشید‬ ‫‪ATRAKDAILY.IR‬‬ ‫‪058-32260391‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪AT R A K D A I LY N E W S PA P E R‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫جامعه را دو قطبی‬ ‫نکنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫محمدخان‪ ،‬اوای بلند‬ ‫وزیـر امـوزش و پـرورش‬ ‫پــــــــــر‬ ‫بی حجابی و سیاست‬ ‫غربت و جدایی‬ ‫دکتراسماعیلحسینپور‬ ‫کارشناسفرهنگی‬ ‫در خنکای نسیم وزان از دل سپیداران‬ ‫و در کنار زالل چشمۀ جوشیده از دل‬ ‫روستای "اوالشان" محمدخان (مت خان)‬ ‫یوسف زاده در خانۀ کاهگلی و باصفای‬ ‫"حجی محمد اوالشی" ‪ ،‬چشم بر زاللی‬ ‫زندگی گشود‪ .‬الالیی مادر و طنین صدای‬ ‫پدر‪ ،‬نغمۀ شیرین زندگی او بود‪ .‬او هم نفس‬ ‫درختان ابادی بود و با قامت ان درختان قد‬ ‫می کشید‪.‬‬ ‫هنوز دو سال بیشتر نداشت که پدر‬ ‫اسمان نشین شد و سوگ سترگ پدر‪،‬‬ ‫محمدخان را به ماتم نشاند‪ .‬اندوه پدر‪ ،‬بی‬ ‫تابش کرده بود که سرو سایه گستر وجود‬ ‫مادر‪ ،‬او را جان و توان بخشید‪ .‬او در مکتب‬ ‫پر مهر مادر‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاله‪ -‬حسن رحمانی‪ ،‬کارشناس مسائل سیاسی‬ ‫در پی فوت مهسا امینی در ساختمان گشت ارشاد‪ ،‬کشور ما‬ ‫شاهد شروع اعتراضات اجتماعی گسترده ای در داخل بود و‬ ‫پس از فروکش کردن تظاهرات خیابانی‪ ،‬شاهد نوعی تقابل و‬ ‫نافرمانی مدنی شهروندان نسبت به حکومت به دلیل مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬رانت‪ ،‬فساد‪ ،‬تورم‪ ،‬بیکاری و مشکالت اجتماعی مثل‬ ‫باال رفتن سن ازدواج‪ ،‬افزایش طالق‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دالر در سال ‪ ۱۴۰۲‬به کدام سو‬ ‫خواهدرفت؟‬ ‫جواد نادری مقدم‪ :‬قیمت ارز در حالی در کانال پنجاه هزار‬ ‫تومانی قرار دارد که در اخرین ماه سال گذشته قیت دالر در‬ ‫رکوردشکنی بی سابقه به محدوده شصت هزار تومان نزدیک‬ ‫شد‪ .‬مانور دولت بر مساله برقراری رابطه ایران و عربستان و‬ ‫همچنین اعالم وصول مطالبات از عراق در اخرین ماه سال‬ ‫گذشته سبب شد بهای ارز کاهشی‪...‬‬ ‫مهـــر‪ :‬عکس‬ ‫«همان دختر کم حجاب‬ ‫دختر من است‪ ،‬دختر ما و‬ ‫شماست‪ ،‬نه که دختر خاص‬ ‫من و شما باشد‪ ،‬اما جامعه‬ ‫ماست‪ ،‬جامعه ما خانواده‬ ‫ماست‪ ،‬این ها مردم ما‬ ‫هستند‪ ،‬بچه های ما هستند‪،‬‬ ‫اگر کسی راه افتاد رفت بین‬ ‫مردم‪ ،‬جذب کرد‪ ،‬این درست‬ ‫است‪ ،‬باید بیفتیم دنبال این»‪،‬‬ ‫این جمالت بخشی از سخنان‬ ‫سردار دل ها حاج قاسم‬ ‫سلیمانی است‪ .‬از همین‬ ‫چند جمله می توان دریافت‬ ‫که نهادینه کردن حجاب‪ ،‬با‬ ‫استفاده از قوه قهریه میسر‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬بلکه این امر‬ ‫یک موضوع فرهنگی است و‬ ‫ف موجود در‬ ‫کوتاهی و اجحا ‬ ‫زمینه های فرهنگی و دینی‬ ‫موجب بروز شرایط فعلی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عفاف و حجاب یکی از‬ ‫مسائلی است که در جوامع‬ ‫اسالمی همواره حائز اهمیت‬ ‫بوده است‪ .‬خداوند در ایه ‪۵۹‬‬ ‫سوره احزاب صراحت ًا به بحث‬ ‫پوشش و حجاب اشاره کرده و‬ ‫می فرماید‪...‬‬ ‫تعرفه خدمات مهندسی‬ ‫چه خواهد شد‬ ‫اترک‪:‬درپیاستعفاییوسفنوریازوزارتاموزشوپرورش‪،‬رییسجمهورباپذیرشایناستعفابرایوزارتاموزشو‬ ‫پرورشسرپرستانتخابکرد‪.‬‬ ‫پس از تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه‪ ۱۴۰۱‬فرهنگیان‪ ،‬رییس جمهور به معاون اول خود دستور داد تا علت این‬ ‫اتفاقمشخصشود‪.‬‬ ‫مخبر‪،‬معاوناولرییسجمهورنیزپسازبررسیموضوعاعالمکردکهوزارتاموزشوپرورشمقصربودهاست‪.‬‬ ‫دهمفروردیناعالمشدکهبامسئوالنمقصردرتاخیرپرداختحقوقفرهنگیاندرسطحمدیرانعالیاموزشوپرورش‬ ‫برخوردخواهدشد‪.‬‬ ‫یوسف نوری که بنا به گفته دکتر وحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس‪ ،‬در زمان پرداخت حقوق اسفند ماه‪1401‬‬ ‫فرهنگیاندرسفرکربالحضورداشت‪،‬دالیلاینمشکلایجادرایکادارهکلزیرمجموعهخودعنوانکردهبود‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ‬ ‫سرکار خانم تاتاویک هوهانیسیان فرزند رودیک بشماره ملی ‪۲۷۴۲۸۴۵۸۱۱‬‬ ‫بدینوسیله طبق نامه شماره اگهی ‪ ۱۴۰۲۳۵۴۶۰۰۰۰۰۰۲۵۴۶‬شعبه ‪ ۲‬دادگاه خانواده شهرستان ارومیه ‪ ،‬درخصوص دعوی میشل نظرپور به طرفیت شما‬ ‫مبنی بر تنفیذ طالق در تاریخ ‪ 01/03/1402‬ساعت ‪ ۹‬برای اخذ توضیح ( در صورت عدم امکان حضور با ارسال الیحه یا اعالم وکیل ) جهت رسیدگی در‬ ‫شعبه ‪ ۲‬دادگاه خانواده شهرستان ارومیه حاضر شوید ( عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود )‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسیله اعالم میداردسند کمپانی خودروی سواری دنا ‪ MT_DENA+EF7‬مدل ‪ ۱۴۰۰‬به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی ‪ ۸۲۴‬ه ‪ ۶۶‬ایران ‪ ۱۷‬و شماره‬ ‫موتور ‪ 147H0572531‬و شماره شاسی ‪ NAAW21HU7ME349256‬بنام میرمظفر سلیمی کدملی ‪ ۲۷۵۱۳۷۶۲۹۰‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‬ ‫باشد‪ /‬ارومیه‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160307004007125‬مورخه ‪ 1401/10/19‬هیات اول موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یوسف یاسری فرزند رمضان به شماره شناسنامه ‪ 192‬و به شماره ملی ‪ 5249438032‬صادره‬ ‫از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 4933.37‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -35‬فرعی از ‪-4‬اصلی موسوم به اسفیدان حوزه ثبتی‬ ‫مانه و سملقان بخش ‪ 4‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای رمضان پیغله موضوع پرونده ‪ 1400114407004000087‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1467793 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160307004001970‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رمضان جهانی منفرد فرزند قربان به شماره شناسنامه ‪ 1456‬و به شماره ملی ‪5249098886‬‬ ‫صادره از بجنورد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 2747.16‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -161‬فرعی از ‪-4‬اصلی موسوم به بیار حوزه ثبتی مانه‬ ‫و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای رمضان ولد میرزامحمد موضوع پرونده ‪ 1400114407004000125‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1467774 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160307004001718‬مورخه ‪ 1401/10/19‬هیات اول موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یوسف یاسری فرزند رمضان به شماره شناسنامه ‪ 192‬و به شماره ملی ‪ 5249438032‬صادره‬ ‫از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 10861.48‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -35‬فرعی از ‪-4‬اصلی موسوم به اسفیدان حوزه ثبتی‬ ‫مانه و سملقان بخش ‪ 4‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای رمضان پیغله موضوع پرونده ‪ 1400114407004000086‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫نظر به اینکه اقای عیسی اراسته با کد ملی ‪ 0681264144‬به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده که صحت هویت و امضای شاهد توسط دفتر اسناد رسمی ‪ 4‬اشخانه‬ ‫مورد تائید قرار گرفته لذا مشارالیه منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت به شماره‬ ‫چاپی ‪ 377918‬پالک ‪ 3628‬فرعی از شماره ‪ - 4‬اصلی واقع در اراضی ثبتی اشخانه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک مانه و سملقان که متعلق به وی می باشد به علت جابجایی‬ ‫مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل دفتر الکترونیک شماره ‪ 139720307004001143‬به نام وی ثبت وسند صادر و تسلیم شده‪ .‬لذا به‬ ‫استناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم‬ ‫نماید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و‬ ‫تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد ‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1467794 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1472405 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫مهدی بادلی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ صفحه 1 ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1185‬‬ ‫سیاهکلی‪ :‬اقایرئیسیبدانند‬ ‫بهترینمشاورایشانمجلساست‬ ‫‪ ۸۶‬درصد بعد از انقالب متولد‬ ‫شده اند یعنی چه؟‬ ‫یادداشت روز‬ ‫روزنامه نگار‪ ،‬فروزان اصف نخعی‬ ‫نویسنده در یادداشت حاضر با توجه به‬ ‫هشدار کارشناسان‪ ،‬تهدیدات موجود را‬ ‫در چارچوب کنش گرانی که قابل تقلیل‬ ‫به ساختار سیاسی موجود نیستند تحلیل می کند‪.‬‬ ‫هشدارهای ناظران سیاسی در باره شیوه برخورد با دختران و‬ ‫حجاب انان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عباس عبدی نوشت‪ :‬نیروهایی هستند که می خواهند اتش تنور‬ ‫جامعه را روشن و نان خود را در ان بپزند و تحت عنوان جعلی‬ ‫مبارزه با هنجارشکنی و دفاع از ارزش ها‪ ،‬حکومت را دوباره وارد‬ ‫چالش خطرناکی علیه مردم و زنان کنند‪ .‬از ما گفتن بود‪ .‬خود‬ ‫دانید‪.‬‬ ‫محمد فاضلی جامعه شناس هم نوشت‪ :‬پلمب کردن واحدهای‬ ‫تجاری به بهانه حجاب‪ ،‬بریدن نان مردم است‪ .‬اصال فرض که‬ ‫حجاب اصل اسالم و ایمان است اما نان را که ببرید مسلم و‬ ‫مومنی باقی نمی گذارید و جز تخم کینه نمی کارید‪ .‬وظیفه‬ ‫حکمران تسهیل کسب و کار مردم است نه بریدن نان شان؛ کسی‬ ‫نان تان را نبریده که دردش را بدانید‪.‬‬ ‫فاضلی پیش از این امار زیر را نیز اعالم کرده بود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فقط ‪ ۱۴‬درصد جمعیت کشور قبل از انقالب به دنیا امده اند‪.‬‬ ‫‪ ۸۶ -۲‬درصد جمعیت کشور پس از انقالب به دنیا امده اند‪.‬‬ ‫‪-۳‬مردان پنج برابر زنان شاغل هستند! نرخ بیکاری زنان ‪۱۳‬‬ ‫درصد‪ ،‬نرخ بیکاری مردان ‪ ۷.۲‬درصد‪.‬‬ ‫‪-۴‬به موارد باال می توان به میزان تصرف صندلی های دانشگاه ها‬ ‫توسط دختران نیز اشاره کرد که کمتر زمانی از ‪ ۶۰‬درصد‪،‬‬ ‫پایین تر امده است‪.‬‬ ‫هشدار عبدی و فاضلی حاکی از ان است که جامعه به تدریج وارد‬ ‫استانه هایی از چالش های خطرناک و جدید می شود‪ .‬امار فاضلی‬ ‫نیز ماهیت چالش مذکور را نشان می دهد‪ .‬به عبارت دیگر ‪۸۶‬‬ ‫درصد جمعیت‪ ،‬از حادثه عظیم دهه ‪ ۵۰‬یعنی انقالب اسالمی سال‬ ‫‪ ۵۷‬دور شده‪ ،‬و شکاف های نسلی می تواند نسبت میان متولدان‬ ‫جدید را با نمایندگان نظام رسمی دچار تغییر اساسی کند‪ .‬این‬ ‫تغییر اساسی به ویژه با بحران دستاورد‪ ،‬منتهی به نتیجه گیری هایی‬ ‫خالف دیدگاه های گروه های تندرو و همچنین نظام رسمی‬ ‫می شود‪ .‬فارغ از این که هدف تندروها از اتخاذ راه کارهای ایجاد‬ ‫تشنج‪ ،‬پنهان سازی ناکارامدی دولت‪ ،‬و ایجاد ناامیدی مردم نسبت‬ ‫به مشارکت در انتخابات اینده و تصرف مجدد ان با مشارکت‬ ‫حداقلی شهروندان به شمار می رود‪ ،‬اما بر اساس همان امار‪ ،‬نرخ‬ ‫بیکاری زنان تقریبا دو برابر نرخ بیکاری مردان است‪ .‬اهمیت‬ ‫نرخ بیکاری زنان‪ ،‬در ناتوانی اصول گرایان تندرو در حل مسایل‬ ‫معیشتی مردم و اقتصاد کشور است‪ .‬ناکارامدی در این حوزه باعث‬ ‫کاهش ازدواج شده‪ ،‬و درعمل نهاد خانواده در معرض خطر قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در عمل‪ ،‬تشکیل زندگی مشترک برای دختران فاقد‬ ‫شغل‪ ،‬به کاهش امکان تشکیل زندگی مشترک می انجامد؛ تورم‪،‬‬ ‫مخارج زندگی‪ ،‬و افزایش افسار گسیخته قیمت ها در عمل اجازه‬ ‫نمی دهد تنها یکی از زوجه دارای شغل باشد‪.‬‬ ‫اقتصاد اصول گرایان تندرو‪ ،‬عالوه بر تهدید نظام خانواده‪ ،‬سبک‬ ‫زندگی را نیز تغییر بنیادی داده است‪ .‬ضربه بر پیکر نهاد خانواده از‬ ‫یک سو‪ ،‬همچنین ضربه بر پیکر سبک زندگی‪ ،‬در کنار ناکارامدی‬ ‫مسئوالن در حوزه اقتصاد‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬بهداشت و درمان و‬ ‫‪ ...‬جنبش پس از درگذشت مهسا امینی‪ ،‬دیدگاه نظام رسمی و‬ ‫حاکم را با کثیری از فاعالن مختار و کنش گر به عنوان ناراضیان‬ ‫جدید روبه رو کرده است که نه در مرحله نظر در چارچوب ساختار‬ ‫رسمی قابل تفسیر هستند و نه درعمل ساختار رسمی قادر خواهد‬ ‫بود رفتار انان را در چارچوب خود تقلیل بدهد‪ .‬کاهش شدید‬ ‫مشروعیت سیاسی‪ ،‬پی امد چنین وضعیتی است‪ .‬زیرا ساختار‬ ‫رسمی قادر نیست همه ابعاد اصلی ساحت های زیست فردی را که‬ ‫تا پیش از این به طور عمیقی تحت تاثیر هنجارهای مورد پذیرش‬ ‫خود قرار می داد‪ ،‬از این پس تحت کنترل خود دربیاورد‪ ،‬به ویژه‬ ‫در حوزه هایی که جامعه به سوی چالش با ارزش های مسلط و‬ ‫رسمی سوق یافته است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬تحلیل رفتارهای سیاسی جامعه‪ ،‬از حوزه‬ ‫نظریه های تبیین گر فرایندهای طوالنی مدت خارج شده‪ ،‬به‬ ‫نظریه های توضیح دهنده کنش گر سیاسی به عنوان فاعل خودمختار‬ ‫در حوزه کوتاه و میان مدت منتقل می شود‪ .‬امواج تغییرات سریع‬ ‫در جوامع منجر به تغییر رویکرد علم جامعه شناسی‪ ،‬به تغییرات‬ ‫نیز شده است‪ .‬برخی استادان حوزه تاریخ مطرح می کنند که‬ ‫«جامعه شناسی تاریخی جدید یا جامعه شناسی نسل‪ ،‬سخنش‬ ‫این نیست که یک جامعه شناس پدیده تاریخی را چگونه مطالعه‬ ‫کند‪ ،‬بلکه سخن اش این است که چگونه عنصر تصادف و فاعل‬ ‫مختار کنش گر را نمی توانیم به سطح مناسبات ساختاری تقلیل‬ ‫بدهیم‪ ».‬ترجمه دقیق تر چنین نظریه ای ناظر به سرعت تغییرات‪،‬‬ ‫و کاهش سلطه ساختار و محاصره ان توسط فاعالن مختار و‬ ‫کنش گر است‪ .‬محاصره مذکور اگر با مواجهه عقالنی از سوی نظام‬ ‫سیاسی همراه نباشد‪ ،‬می تواند به سرعت تبدیل به فاجعه شود‪.‬‬ ‫عدم ورود نظم تحلیلی مذکور به شیوه تحلیل جنبش اجتماعی‬ ‫پاییز گذشته در نظم تحلیلی اصول گرایان تندرو‪ ،‬شیوه های جدید‬ ‫امر به معروف را به حوزه جامعه کشانده است‪ .‬شیوه هایی که‬ ‫می تواند نه تنها تندروها بلکه همه کسانی که به هر دلیلی به‬ ‫نوعی از اصالح وضع موجود دفاع می کنند‪ ،‬منزوی کرده‪ ،‬و فضای‬ ‫«گریز وعبور» از وضع موجود را تقویت کند‪ .‬خبرانالین‬ ‫‪VOL.16,NO.1185‬‬ ‫‪APRIL.04.2023‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بی حجابی و سیاست‬ ‫مقاله‪ -‬حسن رحمانی‪ ،‬کارشناس مسائل سیاسی‬ ‫در پی فوت مهسا امینی در ساختمان گشت ارشاد‪ ،‬کشور ما شاهد شروع اعتراضات اجتماعی گسترده ای در داخل بود و پس از فروکش کردن تظاهرات‬ ‫خیابانی‪ ،‬شاهد نوعی تقابل و نافرمانی مدنی شهروندان نسبت به حکومت به دلیل مشکالت اقتصادی‪ ،‬رانت‪ ،‬فساد‪ ،‬تورم‪ ،‬بیکاری و مشکالت اجتماعی‬ ‫مثل باال رفتن سن ازدواج‪ ،‬افزایش طالق‪ ،‬مهاجرت نخبگان و سرخوردگی از شنیده نشدن صدای منتقدان و مشکالت فرهنگی همچون سختگیری ها در بحث‬ ‫حجاب و وضع قوانین سخت پس از حوادث اخیر‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫بسیاری از صاحب نظران‪ ،‬تغییرات سیاسی را پیامد تغییرات‬ ‫فرهنگی می دانند و به همین دلیل تغییر نظام ارزشی در‬ ‫جامعه در کنار نافرمانی های مدنی‪ ،‬مشروعیت حکومت ها‬ ‫را کم کرده و منجر به بازتولید نظامات اجتماعی مبتنی‬ ‫بر تغییرات ارزشی می شوند‪ .‬شاید به همین خاطر است‬ ‫که مقبولیت و پذیرش اجتماعی حکومت ها تا حد زیادی‬ ‫به درک یا احساس رضایت عمومی از حکومت برمی گردد‪.‬‬ ‫(پرهام‪.)1398،‬‬ ‫قانون حجاب که در ان دولت اسالمی‪ ،‬وظیفه حفظ و ترویج‬ ‫حجاب را برعهده گرفته مصوب اسفند ‪ 1358‬می باشد‪ .‬در‬ ‫قانون مصوب ‪ 13‬دی ‪ 1384‬شورای عالی انقالب فرهنگی‪،‬‬ ‫‪ 15‬نهاد مکلف به گسترش عفاف و حجاب شده اند و گاهی‬ ‫پیچیدگی کار نیز ناشی از تزاحم کار و مسئولیت همین‬ ‫نهادهاست‪ .‬می توان نقطه صفر کشف حجاب را توسط زنی‬ ‫بنام صدیقه دولت ابادی در سال ‪ 1306‬دانست که یک سال‬ ‫بعد یعنی در سال ‪ 1307‬رضاشاه دستور تغییر لباس ایرانیان‬ ‫در ادارات و مدارس و نظام را داد(قائمی نیک‪.)1401،‬‬ ‫امروزه باید توجه داشت که در حقوق شهروندی‪ ،‬بی حجابی‬ ‫به تنهایی‪ ،‬ماهیت مجرمانه ندارد و به همین دلیل‪ ،‬مقابله‬ ‫کیفری با ان نادرست و پیامدهای مختلفی دارد‪ .‬پس بهتر‬ ‫است نظام تقنینی و قضایی کشور به این مسئله به چشم‬ ‫یک اسیب اجتماعی همچون فقر و طالق و اعتیاد نگاه کند‪.‬‬ ‫قانون از حجاب تعریفی نداده و حد ان را مشخص نکرده‬ ‫و با ذکر اصطالح حجاب شرعی‪ ،‬همان حد تعیین شده در‬ ‫فقه را الزامی ساخته که به قول یکی از اصالح طلبان اگر این‬ ‫حد مالک برخورد حکومت باشد باید بیش از ‪ 20‬میلیون‬ ‫نفر از زنان کشور را بی حجاب دانست و با انان برخورد کرد‬ ‫حتی با کارکنان دولت و صداوسیما و زنان و فرزندان خیلی‬ ‫از مسئولین کشور! ادامه این برخوردها برای خود حکومت‬ ‫عواقبی مانند دین گریزی جوانان‪ ،‬دشمن شمردن هواداران‬ ‫نظام که موافق این گونه برخوردهای قهری نیستند‪ ،‬افزایش‬ ‫جمعیت کیفری و پرونده های قضایی‪ ،‬اختالفات بیشتر مردم‬ ‫با حکومت و کشیده شدن ناکارامدی های دیگر حکومت به‬ ‫ذهن مخاطبان عام و خاصش را در پی دارد‪.‬‬ ‫ازنظر حقوق بشر جهانی هم منع حجاب و یا بی حجابی‬ ‫و اجبار شهروندان به رفتار مغایر با باورهای مذهبی انان‬ ‫با حق دین داری در ماده ‪ 18‬اعالمیه جهانی حقوق بشر‬ ‫مغایرت دارد‪« :‬هر کس حق دارد که از ازادی فکر‪ ،‬وجدان و‬ ‫متضمن ازادی اظهار عقیده و‬ ‫مذهب بهره مند شود‪ .‬این حق‬ ‫ّ‬ ‫ایمان می باشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای‬ ‫مراسم دینی است‪ .‬هر کس می تواند از این حقوق به طور‬ ‫خصوصی یا عمومی برخوردار شود»(هدایت نیا و همکاران‪،‬‬ ‫‪.)1401‬‬ ‫از منظر تغییر نسلی نیز می توان به این موضوع نگاه‬ ‫کرد و سه عامل گسست نسلی را نام برد مثل اینکه نسل‬ ‫گذشته (نسل حاکم) خواستار انطباق کامل و انکار تفاوت‬ ‫نسلی است و دیدگاهی مطلق گرا نسبت به جهان دارند و‬ ‫محافظه کار هستند‪ .‬خود خصوصیات نسل جوان و جدید‬ ‫مثل به چالش کشیدن ارزش های اجتماعی‪ ،‬دینی و نهادی‬ ‫موجود هم باعث دامن زده شدن به این موضوع می شود‪ .‬از‬ ‫همه مهم تر که مختص عصر جدید می باشد یعنی گسترش‬ ‫تجدد و مدرنیته و انقالب ارتباطات و فضای مجازی هم‬ ‫در این عرصه بشدت مهم هستند‪ .‬البته این تفاوت و‬ ‫تغییر نسلی با مشکالت اقتصادی که حکومت باید از ان ها‬ ‫جلوگیری می کرد نیز در ارتباط زیادی می باشد‪.‬‬ ‫طبق گزارش های رسمی دولت‪ ،‬بیکاری فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی در ایران ‪ 10‬برابر بیکاری غیر دانشگاهیان است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ازدواج در سنین باال و افزایش خصوصی سازی‬ ‫و ناامنی شغلی باعث ناامیدی و سرخوردگی از تغییر وضع‬ ‫موجود‪ ،‬خودکشی‪ ،‬مهاجرت و افزایش فقر و مشکالت‬ ‫اجتماعی دیگر مثل ازدواج سفید می شود که همگی باعث‬ ‫پیدایش مشکالت اجتماعی و انومی و اشفتگی جوانان‬ ‫می شود (ازاد ارمکی‪.)1391 ،‬‬ ‫از بابت تاثیرات جهانی و ارتباطات گسترده شهروندان‬ ‫از طریق فضای مجازی که بسیاری از جوانان‪ ،‬امروزه با‬ ‫این فرهنگ بزرگ می شوند می توان به این نکته اشاره‬ ‫کرد که مشخصه اصلی لیبرالیسم اخالقی که در جهان‪،‬‬ ‫هرروز بیشتر موردپذیرش واقع می شود نفع شخصی و‬ ‫نسبیت گرایی شدید ان است که اساساً هرگونه هنجار‬ ‫غالب را به چالش می کشد و بر اراده ازاد سوژه در انتخاب‬ ‫ارزش های رفتاری اش تاکید دارد‪ .‬چون بر اساس لیبرالیسم‬ ‫کلی اخالقی وجود ندارد و با جدا کردن‬ ‫اخالقی‪ ،‬هیچ قانون ِ‬ ‫عرصه عمومی از عرصه خصوصی و منع دخالت دولت در‬ ‫عرصه خصوصی‪ ،‬ازادی بسیاری را برای انتخاب شیوه های‬ ‫متفاوت زندگی برای سوژه فراهم می کند‪ .‬در این نظریه‪،‬‬ ‫کمیت ان ترجیح می یابد مثل به چالش‬ ‫کیفیت زندگی بر ّ‬ ‫کشیدن دین و ازدواج و خانواده و سیاست و همین باعث به‬ ‫کمی و نسبتاً ثابت است‬ ‫چالش کشیدن س ّنت که یک امر ّ‬ ‫می شود و در ان بازاندیشی صورت می گیرد‪ .‬به تعبیر انتونی‬ ‫تجدد است و این تضاد با فرایند‬ ‫گیدنز‪ ،‬تضاد با س ّنت‪ ،‬معادل ّ‬ ‫بازاندیشی حاصل می شود و تایید عملکردها به دالیل گفتار‬ ‫است و نه مراجع س ّنتی ان(ازاد ارمکی‪.)1391 ،‬‬ ‫اما از جهت داخلی و درون کشوری و سیاست امروز در‬ ‫ایران‪ ،‬چیزی که باید به ان اشاره کرد این است که نظام‬ ‫سیاسی مستقر در کشور باوجود پیشرفت هایی که در‬ ‫عرصه های نظامی و موشکی و نانو داشته‪ ،‬در سازگاری‬ ‫با واقعیات موجود و پیشرفت اقتصادی و رفع مشکالت‬ ‫تورم‪ ،‬فساد‬ ‫اجتماعی مخصوصاً مشکالت اقتصادی مثل ّ‬ ‫و رانت گسترده در دستگاه بروکراسی و بیکاری قشر‬ ‫تحصیل کرده که مهم ترین مانع ازدواج جوانان و ناتوانی انان‬ ‫در دستیابی به حداقل های زندگی روزمره است عملکرد‬ ‫غیرقابل قبولی داشته است‪.‬‬ ‫به طوری که در یک سال اخیر نرخ فقر مطلق از ‪ %27‬به‬ ‫‪ %37‬و نرخ رشد اقتصادی در یک دهه اخیر تقریباً صفر بوده‬ ‫است‪ .‬همین دو فاکتور به خوبی گویای روشنی بر ناکارامدی‬ ‫مدیران و دستگاه سیاسی کشور می باشد‪ .‬در بحث ازادی‬ ‫بیان و مطبوعات و تجمعات که در یکی از اصول قانون‬ ‫اساسی و نه یک قانون عادی به صراحت ذکرشده ولی‬ ‫انگار این اپشن هم مثل خیلی اپشن های دیگر‪ ،‬مختص‬ ‫طرفداران دولت می باشد و نه مخالفان وضع موجود که‬ ‫از ناکارامدی دستگاه سیاسی کشور به ستوه امده اند‪ .‬از‬ ‫پرونده هسته ای و برجامی و تقابل در سیاست خارجی که‬ ‫منشا اصلی تحریم ها و تورم و عقب افتادگی کشور از فضای‬ ‫تجاری و علمی بین المللی و دست به دامن روسیه و چین‬ ‫شدن هم که دیگر بگذریم!‬ ‫مشکل اصلی کشور به نظر نویسنده‪ ،‬بی توجهی به‬ ‫خواست اکثریت مردم و توجه به خواست اقلیتی محدود‬ ‫و محافظه کار و سخت گیر و تبعیض در ا ِعمال قانون و‬ ‫سلیقه ای برخورد کردن است‪ .‬نمونه ای از ریای سیاسی در‬ ‫برخورد با بی حجابی را می توان در تعلیق بعضی مجریان‬ ‫صداوسیما و در عوض بی حجابی بدون عواقب خیلی از زنان‬ ‫و دختران مسئوالن در داخل یا خارج از کشور دانست‪ .‬یا‬ ‫در بُعد اقتصادی می توان به نظریه لُنگ یمنی به شخصی‬ ‫مثل اقای والیتی اشاره کرد که بیش از ‪ 38‬شغل داشته‬ ‫و دارد ولی از بزرگ ترین طرفداران اقتصاد مقاومتی البته‬ ‫برای مردم می باشد! یا یکی دیگر از سران کشور که زور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ِ‬ ‫خدمت پیچاندن نسخه اقتصاد مقاومتی‬ ‫و حنجره شان در‬ ‫برای مردم کشور است ولی خریدهایش را از کشور همسایه‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫بیشتر کسانی که دم از اقتصاد مقاومتی و برخورد‬ ‫سخت گیرانه باحجاب می زنند به نحوی حقوق ماهیانه‬ ‫نجومی شان از بیت المال تامین می شود و زندگی لوکس در‬ ‫باال شهر دارند و فرزندانشان در خارج از کشور‪ ،‬تحصیل‬ ‫یا زندگی می کنند ولی تئوری های فالکت بارشان را برای‬ ‫مردم می پیچند که به نان شب محتاج اند و برای خرید یک‬ ‫ّارابه مرگ مثل پراید و یک خانه محقر باید چندین سال‬ ‫کار کنند‪ .‬همان ها که تا همین اواخر دولت روحانی‪َ ،‬دم‬ ‫از شفافیت ارای نمایندگان می زدند ولی تا چند روز پیش‪،‬‬ ‫نتوانسته بودند طرح شفافیت ارای خودشان را تصویب‬ ‫کنند‪ .‬ولی ایا شفافیت‪ ،‬شامل حال مجالس دیگر مثل‬ ‫مجلس خبرگان رهبری و دیگر نهادهای نظامی و سیاسی‬ ‫نمی شود؟‬ ‫مردم از ریای سیاستمدارانی به ستوه امده اند که‬ ‫بهترین زندگی و باالترین دستمزد را از بیت المال همین‬ ‫مردم می گیرند ولی برای مردم نسخه فقر و انزوا و فالکت‬ ‫می پیچند‪ .‬ایا انان که دم از حجاب می زنند و به خاطر‬ ‫ان سرکوب گسترده راه می اندازند در مقابل بی حجابی‬ ‫زنان و دختران مسئوالن کشور هم سینه چاک می دهند؟‬ ‫یا در مقابل ان زنان زباله گردی که لقمه نان شبشان‬ ‫را در سطل های زباله جستجو می کنند جوابی دارند؟ یا‬ ‫وقتی در هرسال شاهد چندین اختالس و فساد هستیم‬ ‫انان مثل برخورد با مسئله حجاب‪ ،‬حیدر حیدر کنان‪،‬‬ ‫به دولت انقالبی شان بابت این همه ناکارامدی حمله‬ ‫می کنند؟ وقتی جوانان‪ ،‬این دورویی سیاسی را می بینند‬ ‫که سیاستمداران‪ ،‬رفتار و نحوه و میزان برخوردشان را بر‬ ‫اساس خودی و غیرخودی تنظیم کرده اند مثل برخوردی‬ ‫که با مسببان اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی باید‬ ‫صورت می گرفت ولی صورت نگرفت به ستوه می ایند‬ ‫و از نداشتن حداقل های زندگی‪ ،‬چاره ای جز افسردگی‬ ‫یا مهاجرت و خودکشی ندارند چون می دانند در این‬ ‫سیستم قرار نیست تغییری اساسی در برقراری حقوق و‬ ‫ازادی هایشان رخ دهد‪.‬‬ ‫چیزی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شاهدش‬ ‫بودیم‪ .‬انگار همیشه این مردم هستند که باید خودشان را با‬ ‫حکومت تطبیق دهند نه اینکه حکومت که خود را الاقل در‬ ‫ظاهر‪ ،‬نماینده مردم می داند خودش را با مردم تطبیق دهد‪.‬‬ ‫ریشه اصلی مشکالت نیز همین مفاسد و دوگانگی و تبعیض‬ ‫در برخورد با موضوعات مختلف و تغییرناپذیری سیاست‬ ‫حاکم در برابر تغییرات و خواست اجتماعی اکثریت مردم و‬ ‫در خدمت اقلیتی مستبد و متحجر بودن می باشد‪ .‬به زودی‬ ‫باید دولت بین اقلیت طرفدارش و تن دادن به خواست‬ ‫برحق اکثریت‪ ،‬یکی را انتخاب کند‪.‬‬ ‫نمونه ای بد از امربه معروف که این روزها در فضای مجازی‬ ‫انعکاس زیادی داشته برخورد یک جوان با بدحجابی یک‬ ‫مادر و دختر در مشهد می باشد که سطل ماست را روی‬ ‫سر این دو زن ان هم به دلیل بدحجابی‪ ،‬خالی می کند‪ .‬در‬ ‫کجای شروط امربه معروف و نهی از منکر گفته شده که یک‬ ‫شهروند عادی حق ا ِعمال خشونت علیه یک شهروند دیگر‬ ‫را دارد؟ ایا این نتیجه سال ها تفکر منحط و سخت گیرانه‬ ‫در برخورد با مخالفان حکومت در موضوعات مشابه دیگر‬ ‫نمی باشد؟ باید حکومت بین ماندن و رفتن‪ ،‬بین برگرداندن‬ ‫مشروعیتش و تن دادن به خواست اکثریت و نادیده گرفتن‬ ‫اقلیت محافظه کار و غیرقابل تغییر هوادارانش یکی را‬ ‫برگزیند‪.‬‬ ‫خسارتی که وزارت صمت به مردم‪ ،‬معدن و صنعت ما زده اصال قابل‬ ‫قیاس نیست‪ .‬امارهایی که اقای وزیر صمت می دهند امارهای نادرستی‬ ‫است و اقای رئیس جمهور باید عنایت کنند و به امارهای اقای وزیر‬ ‫توجه نکنند‪.‬این امارها ساختگی و غلط است که به دولت داده می شود‪.‬‬ ‫به نقل از خبرانالین‪ ،‬اواخر اذر سال گذشته بود که رتبه بندی معلمان‬ ‫به تصویب رسید‪ .‬وزیر اموزش و پرورش هم به معلمان نوید افزایش‬ ‫حقوق داد؛ اما ان زمان نوری نمی دانست که پشت این خبر ُمفرح‪،‬‬ ‫اندوهی‪ ،‬شب عی ِد معلمان را فرا خواهد گرفت و خود وی نیز قربانی‬ ‫این اندوه خواهد شد‪ .‬چرا که علی رغم وعده و وعیدها در مورد موعد‬ ‫پرداخت‪ ،‬وعده ها محقق نشد‪ ،‬یوسف نوری که خواهان چنین چیزی‬ ‫نبود‪ ،‬ضمن عذرخواهی از فرهنگیان وعده ساعات پایانی روز را داد‬ ‫که ان نیز سرانجامی نداشت که البته نمی توان نقش بی بدیل سازمان‬ ‫برنامه را نیز در این بین کتمان کرد‪ .‬هرچه بود بعد از گزارش مخبر‪،‬‬ ‫امروز نوری تن به استعفا داد و رئیسی هم با کمال میل پذیرفت و‬ ‫دکتر رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت‬ ‫به عنوان سرپرست وزارت اموزش و پرورش انتخاب کرد‪ .‬ازخود‬ ‫گذشتگی وزیر مستعفی ستودنی است ولی ایا این عبرتی برای سایر‬ ‫وزرای ناکار امد رئیسی خواهد بود؟ سوال اساسی این که چرا رئیسی‬ ‫علی رغم وعده های خود در مورد ترمیم کابینه و انتقادهای نمایندگان‬ ‫و سیاسیون به کابینه در پی برکناری برخی وزرای بی تجربه خود‬ ‫نیست‪« .‬خبرانالین» در گفت و گو با لطف اهلل سیاهکلی عضو‬ ‫کمیسیون صنایع مجلس یازدهم به این موضوع پرداخته است‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پروش پیش دستی کردند و قبل از این که‬ ‫در مدار استیضاح قرار بگیرند استعفا دادند‪ ،‬چرا برخی وزرای‬ ‫ناکارامد دیگر رئیسی مجاب به این موضوع نمی شوند و استعفا‬ ‫نمی دهند؟‬ ‫اوال این که خود وزیر درخواست استعفا کرده اند‪ ،‬قابل تقدیر است و من‬ ‫از اقای نوری تشکر می کنم‪ .‬ایشان وزیر خوبی بود و بیش از حد با دولت‬ ‫همکاری می کرد‪ .‬به نظر من باید دونفر درخواست استعفا می کردند که‬ ‫اقای نوری پیش قدم شدند‪ .‬نفر دوم که باید قبل از ایشان به عنوان نفر‬ ‫اول استعفا می کرد‪ ،‬اقای میرکاظمی بود‪ .‬اگر قرار بر استعفا باشد باید هر‬ ‫دوی اینها استعفا می دادند‪ .‬بیشترین مقصر این داستان اقای میرکاظمی‬ ‫است‪ ،‬میرکاظمی در دادن بودجه ها به استان ها ضعیف عمل کرده است‪،‬‬ ‫سال تمام شد و ما هنوز چیزی گیرمان نیامده است‪ .‬واقعا سازمان‬ ‫مدیریت تعطیل است‪ .‬اقای نوری به دلیل همکاری خوب خود با دولت و‬ ‫برای این که سرو صدایی در نیاید و دست دولت رو نشود‪ ،‬مالحظه دولت‬ ‫را کرد و اسیب دید‪ .‬در اصل باید سازمان مدیریت محاکمه می شد و در‬ ‫کنار ان اقای نوری‪ .‬در مجموع کار اقای نوری خوب بود و بنده از ایشان‬ ‫تشکر می کنم ضمن این که از کاری که برای معلمان صورت گرفت و‬ ‫درعید جمع زیادی از معلمان خسارت دیدند و دچار مشکل شدند از‬ ‫همه معلمان پوزش می خواهم‪ .‬ان ها اینده سازان ما هستند و نبایدبرای‬ ‫ان ها این اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫بهتر نیست این امر به برخی وزرای ناکارامد و ضعیف‬ ‫رئیسی نیز تسری پیداکند؟‬ ‫شرایط در بعضی از وزارتخانه ها مساعد نیست‪ ،‬مثال در مورد وزارت‬ ‫صمت که من بر ان اشراف دارم باید بگویم این وزارتخانه به مراتب‬ ‫اصال با وزارت اموزش و پرورش قابل قیاس نیست‪ .‬خسارتی که وزارت‬ ‫صمت به مردم‪ ،‬معدن و صنعت ما زده اصال قابل قیاس نیست‪.‬‬ ‫امارهایی که اقای وزیر صمت می دهند امارهای نادرستی است و‬ ‫اقای رئیس جمهور باید عنایت کنند و به امارهای اقای وزیر توجه‬ ‫نکنند‪ .‬این امارها ساختگی و غلط است که به دولت داده می شود‪ .‬ما‬ ‫در صنعت هستیم و به جاهای مختلف می رویم و می بینیم‪ .‬این امارها‬ ‫اگر درست باشد باید در زندگی مردم تاثیر بگذارد و بخش بازرگانی‬ ‫وزارت صمت کال تعطیل است و هیچ حضوری در بازار ندارند؛ نه روی‬ ‫قیمت ها و نه روی کیفیت کنترل ندارند‪ .‬در باب معدن هم همین طور‪.‬‬ ‫من در استیضاح ایشان هم گفتم کدام معدن احیا شده است؟ صنعت‬ ‫مس می تواند کشور ما را اداره کند و نیازی به نفت‪ ،‬گاز و امثالهم‬ ‫نداریم؛ فقط مس‪ .‬دنیا به سمت الکترونیک شدن است و به مس نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬مس دومین فلز گرانیها بعد از طالست‪ .‬ما معدن مس و رشته‬ ‫کوه های مس را از شمال غربی تا جنوب غربی داریم ‪.‬‬ ‫برای ترمیم کابینه بجز استیضاح چه راه کاری پیشنهاد‬ ‫می کنید؟‬ ‫به نظر من قبل از این که بقیه وزارتخانه ها هم دچار چنین مشکلی‬ ‫شوند‪ ،‬از اقای رئیسی و دولت خواهش می کنم که در مورد‬ ‫وزارتخانه هایی که ضعیف هستند از مجلس امار بگیرد‪ .‬مجلس واقعا‬ ‫در این مدت سر همکاری با دولت‪ ،‬حیثیت خود را دچار بحران کرده‬ ‫است‪ ،‬ضمن این که من از همکاران خودمان در مجلس هم گله دارم‪.‬‬ ‫ما نباید انقدر با تعارف کشور را اداره کنیم و نباید انقدر مماشات‬ ‫کنیم؛ همکاری یک حدی دارد‪ .‬همکاری به معنای این است که با‬ ‫هم تفرقه نداشته باشیم‪ ،‬نه این که چشم مان را بر ضعف ها و مشکالت‬ ‫بپوشانیم‪ .‬این دیگر همکاری نیست و اداره کردن کشور با تعارف است‬ ‫و نمی شود برای حفظ دوستی به مردم و کشور خسارت بزنیم‪ .‬دولت‬ ‫نیاز به بازسازی دارد و حتما باید تعدادی از وزرای دولت عوض شوند‬ ‫و اقای رئیسی هم بدانند بهترین مشاور ایشان مجلس است‪ .‬همه نقد‬ ‫ما بخاظر کمک به اقای رئیسی است‪.‬اقای رئیسی انسان وارسته و‬ ‫بااخالص و دلسوز کشور هستند‪ .‬اما کابینه ایشان همراه او نیستند‪،‬‬ ‫نه این که همراه نیستند بلکه بلد نیستند و تجربه ندارند‪ .‬نقطه قوت‬ ‫رئیس جمهور است که بتواند نقاط ضعف را بر طرف کند‪.‬‬ ‫یعنی شما فکر می کنید وزرایی مثل اقای فاطمی امین یا‬ ‫اقای خاندوزی که از دوستان اقای رئیسی هستند به حرف ایشان‬ ‫جهت دادن استعفا گوش خواهند داد و مجاب به اینکار می شوند؟‬ ‫در باب وزیر صمت باید بگویم ایشان به شدت به پست وابسته هستند و‬ ‫بعید است ان را از دست بدهد‪ .‬چون با کارهایی که ما در مجلس کردیم‬ ‫و ایشان به مجلس امد و فضا را دید باید همان موقع استعفا می داد‪.‬باید‬ ‫از اینها پست را گرفت چون این ها پست را به راحتی از دست نمی دهند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001538‬مورخه ‪ 1401/09/14‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حیدر اکبری فرزند علی به شماره شناسنامه ‪ 1260‬و به شماره ملی ‪5249604048‬‬ ‫صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 8500.54‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ 17‬فرعی از ‪ -41‬اصلی موسوم به کالنتر حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 4‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای غالم رضا فرحدل موضوع پرونده ‪ 1401114407004000013‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001553‬مورخه ‪ 1401/09/15‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حیدر اکبری فرزند علی به شماره شناسنامه ‪ 1260‬و به شماره ملی ‪5249604048‬‬ ‫صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 3644.9‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ 12‬فرعی از ‪ -41‬اصلی موسوم به کالنتر حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 4‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای غالم رضا فرحدل موضوع پرونده ‪ 1401114407004000011‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1470731 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1470734 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1185‬‬ ‫‪APRIL.04.2023‬‬ ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫استان ها‬ ‫سهشنبه‬ ‫‪15‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1185‬‬ ‫سخنگویسفرهایدریاییسازمانبنادرو‬ ‫دریانوردیاعالمکرد؛‬ ‫استان اردبیل دارای ظرفیت های‬ ‫مهم گردشگری در سطح‬ ‫بین المللی است‬ ‫ثبت بیش از پنج میلیون‬ ‫سفردریایی در کشور از‬ ‫‪۲۴‬اسفندماه تا ‪۹‬فروردین‬ ‫اترک‪ /‬سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت‪:‬‬ ‫از ‪۲۴‬اسفندماه پارسال تا پایان نهمین روز از فروردین‪ ،‬بیش از پنج‬ ‫میلیون سفر دریایی در قالب مسافری و گردشگری در کشور ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نادر پسنده در حاشیه بازدید از بنادر و مراکز گردشگری مرکز استان‬ ‫پیرامون اخرین وضعیت ترددهای دریایی در بنادر کشور و استان‬ ‫هرمزگان به عنوان مهم ترین گستره دریایی ایران افزود‪ :‬براساس‬ ‫گزارش های دریافتی برای سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار سفر دریایی در‬ ‫هرمزگان‪ ،‬تاکنون حدود ‪ ۲۵‬هزار شناور مسافری و ‪ ۴۸‬هزار شناور‬ ‫تفریحی تردد داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جابجایی بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو در مسیرهای‬ ‫دریایی هرمزگان بیان کرد‪ :‬در این مدت میزان تردد خودرویی به‬ ‫جزایر خلیج فارس ‪ ۹‬درصد و سفرهای دریایی و گردشگری نیز حدود‬ ‫پنج درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه با تالش همه همکاران و تعاملی که بین ارگان های‬ ‫دریایی وجود دارد و تیم های امداد و نجاتی که در منطقه مستقر‬ ‫هستند تا به امروز هیچ گونه خسارت جانی نداشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬استان هرمزگان قطب مسافری و گردشگری کشور در حوزه‬ ‫دریایی است و تمامی سفرهای دریایی خودرویی که با استفاده از‬ ‫لندینگ کرافت ها شکل می گیرد‪ ،‬مربوط به این استان است‪.‬‬ ‫پسنده ابراز کرد‪ :‬سفر لذت بخش در واقع سفری است که به سالمت‬ ‫و ایمن برگزار شود و این ایمنی تنها با تالش همکاران سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی و تعامل و همکاری مردم و مالکان شناورها محقق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن‬ ‫ارزومندی ادامه سفرهای شاد و ایمن برای مسافران و گردشگران‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم مردم با خاطرات خوبی از دریای خلیج فارس به‬ ‫خانه هایشان برگردند‪.‬‬ ‫انجام نخستین عمل موفقیت‬ ‫امیز جراحی پیوند کبد در‬ ‫چهارمحال وبختیاری و غرب کشور‬ ‫اترک‪ /‬مصیبی دهکردی‪ :‬فوق تخصص جراحی پیوند کبد و کلیه‬ ‫چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬در اولین روز های بهار ‪ ،۱۴۰۲‬برای‬ ‫نخستین بار عمل جراحی پیوند کبد در غرب کشور در بیمارستان‬ ‫ایت اهلل کاشانی (ره) شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری با موفقیت‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫دکتر رسول رحیمی در تشریح این خبر اظهار داشت‪ :‬با پیگیری های‬ ‫مستمر و مداوم دکتر خالدی فر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهرکرد ودکتر محمدرضا خسروی معاونت محترم درمان برای اخذ‬ ‫مجوز از وزارت بهداشت و راه اندازی بخش پیوند کبد در بیمارستان‬ ‫ایت اهلل کاشانی (ره) شهرکرد‪ ،‬برای نخستین بار عمل جراحی پیوند‬ ‫کبد در استان چهارمحال وبختیاری و غرب کشور با موفقیت انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با همکاری و تالش شبانه روزی پرسنل واحد فراهم اوری‬ ‫اعضا پیوندی دانشگاه و تیم دلسوز و اموزش دیده فوق تخصصی‬ ‫پرستاری‪ ،‬بیهوشی و اتاق عمل بیمارستان کاشانی شهرکرد و نهایت‬ ‫ایثار و واال منشی خانواده بزرگوار اهدا کننده عضو طی یک عمل‬ ‫سنگین ‪ ۱۲‬ساعته کبد اهداکننده بیمار مرگ مغزی پس از جدا‬ ‫سازی و اماده نمودن کبد جهت پیوند به مرد ‪ ۴۶‬ساله اهل استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری که در مرحله انتهایی نارسایی کبد قرار داشت‬ ‫و برای ادامه حیات نیازمند به پیوند اورژانسی کبد بود پیوند زده شد‬ ‫و از مرگ حتمی نجات یافت‪.‬‬ ‫دکتر رحیمی اضافه کرد‪ :‬هم اکنون گیرنده کبد با حال عمومی خوب‬ ‫و سالمت کامل در بخش ‪ ICU‬بیمارستان ایت اهلل کاشانی (ره)‬ ‫شهرکرد تحت مراقبت است و طی روز های اینده مرخص می شود‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از ایثارگری و سخاوتمندی خانواده بیمار مرگ مغزی‬ ‫برای اهدای عضو گفت‪ :‬پیوند کبد جزو سخت ترین و پیچیده ترین‬ ‫جراحی ها محسوب می شود و تعداد محدودی از استان های کشور از‬ ‫امکانات‪ ،‬تجهیزات و توانایی انجام پیوند کبد بهره مند هستند‪.‬‬ ‫فوق تخصص جراحی پیوند کبد و کلیه چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫قبل از این بخش پیوند کلیه در این بیمارستان فعال بود و با راه‬ ‫اندازی بخش پیوند کبد در بیمارستان ایت اهلل کاشانی (ره) شهرکرد‬ ‫امکان رشد و پیشرفت در حوزه پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهرکرد افزایش یافته است‪ .‬دکتر رحیمی با اشاره صف طوالنی‬ ‫بیمارانی که در انتظار پیوند کبد هستند گفت‪ :‬هم دسترسی بیماران‬ ‫استان به دریافت خدمات سایر مراکز کشور سخت است و هم تعداد‬ ‫زیادی از بیماران در لیست انتظار قبل از رسیدن نوبت پیوند به دلیل‬ ‫کم بودن اعضای اهدایی متاسفانه فوت می کنند‪ ،‬چون روش درمانی‬ ‫جایگزین وجود نداردو تنها راه درمان برای بیمارانی که در مراحل‬ ‫پایانی نارسایی کبد هستند‪ ،‬پیوند کبد می باشد بنابراین فرهنگ‬ ‫سازی برای اهدای عضو و ایثار و کمک به همنوع از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی از کلیه پرسنل فراهم اوری عضو پرسنل پرستاری ‪ -‬اتاق عمل‬ ‫و بیهوشی و همکاری صمیمانه دکتر محسن شیرانی فوق تخصص‬ ‫بیهوشی پیوند کبد بیمارستان ایت اهلل کاشانی (ره) شهرکرد که در‬ ‫انجام این عمل نقش افرین بودند قدردانی کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ :‬بخش پیوند کبد بیمارستان ایت اهلل کاشانی (ره)‬ ‫شهرکرد به عنوان تنها بخش پیوند در غرب کشور اواخر سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫افتتاح گردید وبه امکانات و نیروی انسانی متخصص و فوق تخصص‬ ‫با توانمندی های خاص علمی مجهز و اماده خدمت به مردم عزیز‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اترک‪ /‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی استان اردبیل از اجرای طرح های‬ ‫متعدد گردشگری برای تبدیل به یکی از مقاصد‬ ‫گردشگری در سطح بین المللی خبر داد‪.‬‬ ‫کارنامه روشن پارس جنوبی؛ از گازرسانی در زمستانی سرد تا تالش برای ایرانی شدن‬ ‫اترک‪ /‬مجتمع گاز پارس جنوبی در سالی که گذشت‪ ،‬ضمن پیشروی در داخلی سازی تجهیزات و میدان دادن به فعالیت دانش بینان جوانان ایرانی‪ ،‬توانست‬ ‫با برداشت و انتقال حداکثری گاز‪ ،‬ازمون دشوار زمستان سرد ‪ ۱۴۰۱‬را با موفقیت از سر بگذراند‪.‬‬ ‫مرضیه طاهری بازخانه‪ :‬احداث مجتمع گازی پارس جنوبی از‬ ‫سال ‪ ۷۷‬در جنوب بوشهر کلید خورد و اکنون پاالیشگاه های‬ ‫‪ ۱۳‬گانه ان با پیشی گرفتن از قطر در برداشت از این میدان‬ ‫مشترک‪ ۷۰ ،‬درصد از گاز کشور را تولید می کند و یکی از‬ ‫قطب های گازی جهان است‪.‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰‬میلیارد مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫در پاالیشگاه های پارس جنوبی فراورش شده‪ ،‬روزانه ‪۵۷۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب گاز در این مجتمع تولید می شود‪۸۰۰ ،‬‬ ‫هزار بشکه میعانات گازی از این میدان مشترک برداشت‬ ‫و ‪ ۹۵‬هزار نیروی انسانی را به صورت ثابت و شناور شاغل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گفته وزیر نفت تاکنون ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر در پارس جنوبی‬ ‫سرمایه گذاری شده و بیش از ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر درامد برای‬ ‫کشور در پی داشته است؛ امروز این مجتمع در پس سرمایه‬ ‫گذاری مثمر ‪ ۲۰‬سال اخیر‪ ،‬با تامین نیاز خانگی و صنعتی‬ ‫داخل به گاز و صادرات و ارزاوری فراورده های گازی نقش‬ ‫موثر و روشنی در استقالل اقتصادی کشور ایفا کرده است‪.‬‬ ‫افزایش تولید و داخلی سازی شمار باالیی از تجهیزات این‬ ‫مجتمع گازی خبرهای خوشی بود که در یکسال اخیر از‬ ‫مسووالن مجتمع گاز پارس جنوبی به گوش رسید و پایان‬ ‫خوش خبرهای گازی امسال نیز افتتاح ایرانی ترین فاز ان بود‬ ‫که در سفر رئیس جمهور و هیات دولت سیزدهم به استان‬ ‫بوشهر رقم خورد‪.‬‬ ‫رتبه نخست پارس جنوبی در ایرانی کردن صنعت‬ ‫گاز کشور‬ ‫پاالیشگاه های سیزده گانه پارس جنوبی با ثبت بیشترین‬ ‫میزان استفاده از قطعات و تجهیزات سازندگان داخلی‪،‬‬ ‫توانست رتبه نخست کشور را در میان زیر مجموعه های‬ ‫وزارت نفت به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫مهندسی معکوس نیروی انسانی متخصص پارس جنوبی و‬ ‫میدان دادن به دانش بنیان های کشور سبب شده تا بسیاری‬ ‫از قطعات اساسی این مجتمع راهبردی ایران ساخت شود‪.‬‬ ‫با اعالم معاون وزیر نفت در امور مهندسی‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫این مجموعه در استفاده از اقالم راهبردی و کلیدی ساخت‬ ‫بار اول و شرکت های دانش بنیان بین شرکت های زیرمجموعه‬ ‫وزارت نفت رتبه برتر را در سال ‪ ۱۴۰۱‬را کسب کرد‪.‬‬ ‫کسب رتبه نخست استفاده از اقالم راهبردی ساخت بار اول‬ ‫و دانش بنیان به گفته وحیدرضا زیدی فرد نشانه "حمایت‬ ‫تمام قد" این مجتمع از جوانان خالق و نواور در شرکت های‬ ‫دانش بنیان و تولیدکنندگان ایرانی است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مجتمع گاز پارس جنوبی به مرکز خالقیت و نواوری‬ ‫در سطح وزارت نفت تبدیل شده و شرکت های فناور و‬ ‫دانش بنیان می توانند با شناسایی نیازهای مهم و راهبردی‬ ‫این مجتمع عظیم مسیر شکوفایی و پیشرفت خود را هموارتر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در یکسالی که گذشت پارک علم و فناوری خلیج فارس با‬ ‫همراهی پارس جنوبی ‪ ۶‬نمایشگاه دانش بنیان صنعت نفت‬ ‫و گاز در عسلویه برپا کرد که به گفته ابوالحسن رزمی نیا ‪،‬‬ ‫ِرئیس این پارک علم و فناوری بیش از ‪ ۶۰۰‬شرکت دانش‬ ‫خبــر‬ ‫بنیان و سازنده تجهیزات داخلی از سراسر کشور در این‬ ‫نمایشگاه ها حضور یافتند‪.‬‬ ‫عالوه براین مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد که‬ ‫با تالش متخصصان و کارکنان کارگاه مرکزی این مجموعه‬ ‫در سال «تولید‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اشتغال افرین» موفق به داخلی‬ ‫سازی و مهندسی معکوس نزدیک به یکهزار و ‪ ۱۴۰۰‬قطعه و‬ ‫تجهیزات شده اند که پیش از این وارداتی بوده است‪.‬‬ ‫احمد باهوش معتقد است که فراهم سازی شرایط توسعه‬ ‫ساخت داخل مجموعه ای از مزیت ها را برای کشور به ارمغان‬ ‫می اورد که سلسله وار به یکدیگر متصل هستند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬توجه به توان کارکنان خالق‪ ،‬نواور و مبتکر و‬ ‫منابع ارزشمند درون مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬تحقق تولید‬ ‫پایدار و داخلی سازی قطعات و تجهیزات را تسهیل کرده و این‬ ‫مسیر با قوت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫افزایش تولید و گذر از زمستان سرد‬ ‫سرمای زمستان گذشته را اگر نگوییم بی سابقه‪ ،‬به سبب‬ ‫منفی شدن دمای ‪ ۲۷‬استان کشور و ثبت دمای منفی ‪۲۸‬‬ ‫درجه در برخی استان ها و تداوم ان می توان کم سابقه خواند؛‬ ‫این شرایط جوی ازمون دشواری برای تامین نیاز کشور به‬ ‫گاز بود که با کمترین قطعی ممکن سپری شد و در راس ان‬ ‫می توان عملکرد مجتمع پارس جنوبی را موفقیت امیز دانست‬ ‫چرا که به گفته مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی " ارتش‬ ‫سیزده گانه" این مجتمع به همراه پاالیشگاههای فجرجم و‬ ‫پارسیان بیش از ‪ ۸۰‬درصد گاز مورد نیاز کشور را در روزهای‬ ‫سرد سال تامین کردند‪.‬‬ ‫انطور که احمد باهوش گفت‪ :‬پاالیشگاه های مجتمع گاز‬ ‫پارس جنوبی با تولید پایدار و مستمر گاز بیش از سقف تعهد‬ ‫توانست در این زمستان به نوعی پیروزی برسد‪.‬‬ ‫همزمان با ورود موج سرما و افزایش مصرف گاز در کشور‪،‬‬ ‫برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب رسید تا تزریق گاز به شبکه با کمترین‬ ‫خلل ممکن انجام شود‪.‬‬ ‫انطور که مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت‪:‬‬ ‫پاالیشگاه های سیزده گانه مجتمع گاز پارس جنوبی تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬بیش از ‪ ۲۲۱‬هزار و ‪ ۱۷۱‬میلیون متر مکعب گاز‬ ‫از سکوهای میدان گازی دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پارسال بیش از ‪ ۱۹۰‬هزار و ‪ ۵۰۹‬میلیون متر‬ ‫مکعب گاز شیرین به خط سراسری تزریق شده است که‬ ‫نسبت به سال پیش از ان سه درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین به گفته باهوش در این سال تولید گاز مایع روند‬ ‫رو به رشدی داشته و افزایش ‪ ۲۲‬درصدی را نسبت به سال‬ ‫گذشته تجربه کرده است‪.‬‬ ‫اما تولیدات ارزشمند و ارزش افرین پارس جنوبی به گاز و‬ ‫فراورده های گازی محدود نمی شود بلکه معاون مجتمع گاز‬ ‫پارس جنوبی از تولید بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۴۷‬هزار مگاوات‬ ‫برق در نیروگاه بعثت این مجتمع در سال گذشته خبر داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسین شمشیری با بیان اینکه در این سال تولید پایدار برق‬ ‫در پاالیشگاه های سایت ‪ ۱‬و ‪ ۲‬مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫حاصل شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجتمع پارس جنوبی با تکیه بر توان‬ ‫و دانش بومی کارکنان خالق خود توانسته است در همه‬ ‫حوزه های عملیاتی عملکرد خوبی را در سال ‪ ۱۴۰۱‬ثبت‬ ‫کند و این دستاوردها نشان دهنده پویایی و نواوری در این‬ ‫مجموعه بزرگ گازی کشور است‪.‬‬ ‫شتاب گیری حرکت پارس جنوبی به سوی خاموشی‬ ‫فلرهای االینده‬ ‫در سالی که گذشت گام های موثری نیز برای حل چالش‬ ‫دیرینه فلرسوزی برداشته شده است که یکی از انها اعطای‬ ‫مجوز ماده ‪ ۱۱‬از سوی وزارت نفت برای کاهش مشعل سوزی‬ ‫در پاالیشگاه های این مجتمع است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی این مجوزهای‬ ‫راهبردی که از سوی وزیر نفت و شرکت ملی گاز صادر شده‬ ‫توانسته مسیر را برای تولید پایدار و مستمر گاز فراهم کند و‬ ‫افقی روشن برای سال های اینده رقم بزند‪.‬‬ ‫باهوش کاهش فلر سوزی در پاالیشگاه دهم پارس جنوبی را‬ ‫خیره کننده دانست و گفت‪ :‬این کاهش هدایت گاز به سمت‬ ‫مشعل ها حاصل تجهیزات حیاتی در سطح پاالیشگاه از سوی‬ ‫نیروهای متخصص این مجتمع بوده است‪.‬‬ ‫خبر خوش دیگری که در این زمینه از سوی مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی گاز ایران اعالم شد این بود که تا یک سال اینده‬ ‫‪ ۲‬پروژه در پاالیشگاه های مجتمع پارس جنوبی نهایی خواهد‬ ‫شد که از سوزانده شدن دست کم یک میلیارد مترمکعب گاز‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی درباره دیگر اقدامات‬ ‫مجتمع گاز پارس جنوبی در حمایت از محیط زیست منطقه‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬مجتمع گاز پارس جنوبی از سال ‪ ۹۰‬پروژه ‬ ‫بزرگ احیای جنگل های حرا را در پارک ملی دریایی نایبند‬ ‫اغاز کرد و نشان «شرکت حامی حرا» گرفت‪.‬‬ ‫به گفته باهوش تاکنون مساحتی نزدیک به ‪ ۳۰‬هکتار‬ ‫از مناطق جزر و مدی پارک ملی دریایی نایبند و سواحل‬ ‫شهرستان های بوشهر‪ ،‬دلوار‪ ،‬دیر و کنگان در قالب این طرح‬ ‫به زیر پوشش درختان حرا رفته است‪.‬‬ ‫فازها پارس جنوبی یک گام تا تکمیل‬ ‫‪ ۱۱‬اسفندماه گذشته بود که در سفر رئیس جمهور به‬ ‫عسلویه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی به عنوان اخرین فاز خشکی‬ ‫و ایرانی ترین پاالیشگاه این منطقه به بهره برداری رسید؛‬ ‫پروژه ای که به گفته وزیر نفت ‪ ۲.۷‬میلیارد دالر برای ساخت‬ ‫ان سرمایه گذاری شده و براساس براوردهای کارشناسان‪،‬‬ ‫این سرمایه در کمتر از یکسال با تولید محصوالت بازخواهد‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫با این افتتاح ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور‬ ‫افزوده می شود و روزانه ‪ ۷۵‬هزار بشکه میعانات گازی‪ ،‬ساالنه‬ ‫یک میلیون تن گازمایع و یک میلیون تن اتان و روزانه ‪۴۰۰‬‬ ‫تن گوگرد نیز از این پاالیشگاه تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫انطور که جواد اوجی در ایین افتتاحیه این پاالیشگاه گازی‬ ‫خبر داد فاز یازده پارس جنوبی به عنوان طرح پایانی پارس‬ ‫جنوبی در دریا نیز بهار امسال بهره برداری می شود تا پرونده‬ ‫توسعه ای پارس جنوبی بسته شود‪/.‬ایرنا‬ ‫بمنظور پایداری تامین و توزیع فراورده نفتی در کشور انجام شد‪:‬‬ ‫امکان بارگیری روزانه شش و نیم میلیون لیتر فراورده از انبار نفت شهید باهنر بندرعباس‬ ‫اترک‪/‬کرمی‪ :‬بمنظور تسهیل در سوخترسانی و تسریع در‬ ‫ارسال فراورده به اقصی نقاط کشور‪ ،‬بارگیری نفتکش از‬ ‫انبار نفت شهید باهنر بندرعباس اغاز شد‬ ‫با توجه به گستردگی سفرهای هموطنان در نوروز امسال و‬ ‫افزایش مصرف انواع فراورده در کشور با تدابیر اتخاذ شده‬ ‫در مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬ارسال انواع فراورده های نفتی از انبار‬ ‫نفت شهید باهنر بندرعباس اغاز شد‪.‬‬ ‫احمد ساالری فر مدیر هرمزگان گفت‪ :‬پس از بررسی‬ ‫های الزم و دستور مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی کشور‪ ،‬مقرر شد از ظرفیت ها و قابلیت‬ ‫های انبار نفت شهید باهنر که تاکنون در حوزه انبارش‬ ‫فراورده و عملیات دریایی بهره برداری می شد‪ ،‬استفاده‬ ‫حداکثری شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در مدت کوتاه و با برنامه ریزی‬ ‫فوری بازوهای بارگیری انبار نفت شهید باهنر عملیاتی‬ ‫شد و اکنون تمامی فراورده مورد نیاز هرمزگان و استان‬ ‫های همجوار مانند فارس‪ ،‬جنوب کرمان و یزد از این انبار‬ ‫بارگیری و ارسال می شود‪.‬‬ ‫مدیر پخش فراورده های نفتی هرمزگان ادامه داد‪ :‬در‬ ‫اثر یک کار جمعی توسط واحد های تخصصی‪ :‬خدمات‬ ‫مهندسی‪ ،‬تامین و توزیع‪ ،‬عملیات انبار و حراست اکنون‬ ‫روزانه بیش از شش میلیون و ‪ 500‬هزار لیتر فراورده از‬ ‫مبدا انبار نفت شهید باهنر بندرعباس به مقاصد مختلف‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫احمد ساالری فر گفت‪ :‬با این رویکرد ضریب اطمینان‬ ‫و پایداری بیشتری در امر توزیع فراورده حاصل و در‬ ‫سوخترسانی به مجاری عرضه هرمزگان نیز تسهیل و‬ ‫تسریع شده است‪.‬‬ ‫مدیر منطقه هرمزگان در پایان افزود‪ :‬از دیگر مزایای زیر‬ ‫ساخت ایجاد شده‪ ،‬این است که در صورت بروز هرگونه‬ ‫وقفه در بارگیری انبار نفت شهید رجایی‪ ،‬در کوتاهترین‬ ‫زمان ارسال فراورده از طریق انبار باهنر با ظرفیت ‪120‬‬ ‫میلیون لیتر فراورده جایگزین و عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫صنعت گاز استان اذربایجان شرقی پیشرو در صیانت از محیط زیست‬ ‫کاشت ‪ 2‬هزار و ‪ 400‬اصله درخت در ایستگاه های گازرسانی‬ ‫اترک‪/‬محمدپور‪ :‬مدیرعامل شرکت گاز استان اذربایجان‬ ‫شرقی گفت‪ :‬این شرکت با اتخاذ راهبردهای سازمانی مبتنی‬ ‫بر فرهنگ تعالی سبز و همچنین حوزه مسئولیت های‬ ‫اجتماعی در صیانت از محیط زیست پیشرو است‪.‬‬ ‫نادر کمالی در توضیح عملکرد اجرایی در حوزه صیانت از‬ ‫محیط زیست افزود‪ :‬حفظ محیط زیست یکی از رویکردهای‬ ‫مهم مسوولیت های اجتماعی سازمان می باشد که در سال‬ ‫جاری با اجرای سه پروژه پژوهشی مهم و تدوین برنامه های‬ ‫عملیاتی مدون در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدام مهم شرکت در ارزیابی شاخص های‬ ‫زیست محیطی تمامی ادارات زیرمجموعه تصریح کرد‪ :‬امسال‬ ‫بر اساس این ارزیابی مهم و با تعیین نقاط قوت وضعف‬ ‫عملکردی توسط اساتید و مشاورین علمی تالش شده با‬ ‫مدیریت ریسک ها‪ ،‬بکارگیری فرایندهای دوستدار محیط‬ ‫زیست و اقدامات اصالحی در منابع طبیعی استان حفظ شود‪.‬‬ ‫کمالی درخصوص برنامه های اجرایی در سال جاری اظهار‬ ‫داشت‪ :‬درختکاری در ایستگاه های تقلیل فشار گاز تبریز ‪،‬‬ ‫جلفا‪ ،‬هوراند و خدافرین به تعداد ‪ 2400‬اصله‪ ،‬رسیدگی مستمر‬ ‫به فضای سبز ایستگاه ها و ادارات ‪ ،‬پیگیری کاهش انتشار گاز‬ ‫در بخش مشترکین جزء از طریق نصب اتصاالت مفصلی به‬ ‫تعداد ‪ 36000‬عدد‪ ،‬احداث تصفیه خانه فاضالب بی هوازی‬ ‫ورزقان‪ ،‬خاروانا ‪ ،‬باسمنج و صوفیان و انعقاد قرارداد کشکسرای‬ ‫و بناب مرند و یامچی‪ ،‬کاهش ‪ 10‬درصدی مصرف کاغذ در‬ ‫مقایسه با سال ‪،1400‬اخذ گواهینامه پسماند در راستای اجرای‬ ‫ایین نامه مدیریت سبز در تمامی ادارات مجموعه‪ ،‬اجرای پروژه‬ ‫مدیریت کربن و عملیاتی سازی نتایج مربوطه و‪ ..‬گوشه ای از‬ ‫فعالیت های زیست محیطی شرکت گاز استان بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد‪ :‬این شرکت‬ ‫ضمن حفظ و صیانت از محیط زیست و رعایت اصول ایمنی‬ ‫و بهداشت و همچنین کاهش ضایعات در انجام ماموریت ها‬ ‫سازمانی و جایگزینی گاز طبیعی در واحدهای صنعتی استان‬ ‫توانسته در توزیع انرژی پاک و سازگار با محیط زیست پیشتاز‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫حسن محمدی ادیب‪ ،‬با اشاره به ظرفیت های متعدد فرهنگی‪،‬‬ ‫طبیعی و گردشگری استان اردبیل گفت‪ :‬این استان به عنوان یکی‬ ‫از قطب های گردشگری کشور شناخته می شود و با توجه به اجرای‬ ‫طرح های مختلف گردشگری انتظار می رود در اینده ای نزدیک به‬ ‫عنوان یکی از مقاصد گردشگری بین المللی تبدیل شود‪.‬‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل‬ ‫مدیرکل میرا ‬ ‫با اشاره به روند رو به رشد حضور گردشگران خارجی در استان‬ ‫اردبیل‪ ،‬افزود‪ :‬شاهد افزایش عالقمندی سرمایه گذاران خارجی به‬ ‫ویژه سرمایه گذارانی از کشورهای عربی برای سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫گردشگری استان اردبیل هستیم و اداره کل میراث فرهنگی با طراحی‬ ‫بسته های سرمایه گذاری اماده حمایت از عالقمندان به سرمایه گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬استان اردبیل با وجود چشمه های اب گرم و سرد‬ ‫معدنی و تاثیر درمانی انها بهترین ظرفیت را برای توسعه گردشگری‬ ‫سالمت دارد و با سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه و معرفی‬ ‫ظرفیت های موجود می تواند در سطح بین المللی مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫محمدی ادیب ادامه داد‪ :‬اردبیل با جاذبه های متنوع در حوزه‬ ‫جاذبه های طبیعی‪ ،‬میراث فرهنگی و جاذبه های انسان ساخت مثل‬ ‫پل های معلق می تواند میزبان شایسته ای برای سلیقه های مختلف‬ ‫گردشگری باشد و ما امیدواریم استان اردبیل و قابلیت های گردشگری‬ ‫ان را ان گونه که هست؛ معرفی کنیم‪.‬‬ ‫مدیر سد زاینده رود‪:‬‬ ‫ذخیره سد زاینده رود‪ ۴۱۵‬میلیون‬ ‫مترمکعباست‬ ‫اترک‪ /‬مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات سد زاینده رود از‬ ‫افزایش ذخیره سد زاینده رود به ‪ ۴۱۵‬میلیون مترمکعب خبرداد‪.‬‬ ‫سید مجتبی موسوی نائینی با اشاره به اینکه ذخیره سد زاینده رود تا‬ ‫سیزدهم فروردین ماه به ‪ ۴۱۵‬میلیون مترمکعب رسیده است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ورودی به سد روز گذشته ‪ ۷۳‬متر مکعب بر ثانیه و خروجی از‬ ‫ان ‪ ۵۹‬مترمکعب بر ثانیه بوده است‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۵۲۷‬میلیون مترمکعب اب به سد از ابتدای سال ابی‬ ‫وی با اشاره به وضعیت ابگیری سد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ورودی اب به سد زاینده رود‬ ‫از ابتدای سال ابی (مهرماه ‪ )۱۴۰۱‬تا چهارم فروردین ماه ‪ ۱۴۰۲‬در‬ ‫مجموع ‪ ۵۲۷‬میلیون مترمکعب بوده است در حالی که این سد در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۴۰۶‬میلیون مترمکعب‪ ،‬طی ‪ ۱۰‬سال اخیر ان ‪۴۱۱‬‬ ‫میلیون مترمکعب و در بلندمدت (‪ ۵۱‬ساله) ‪ ۵۰۹‬میلیون مترمکعب‬ ‫ورودی داشت‪ .‬مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات سد زاینده رود با‬ ‫بیان اینکه ورودی به سد زاینده رود از ابتدای سال ابی تاکنون در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۰‬درصد افزایش دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مقایسه‬ ‫ورودی اب به سد زاینده رود در سال ابی کنونی با مشابه بلند مدت حاکی‬ ‫از افزایش چهار درصدی ورودی اب به این سد است‪.‬‬ ‫موسوی نائینی افزود‪ :‬حجم اب خروجی از این سد مخزنی نیز از‬ ‫ابتدای سال ابی تاکنون ‪ ۲۸۶‬میلیون مترمکعب است در حالی که‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۲۳‬میلیون مترمکعب و در مشابه‬ ‫بلندمدت ‪ ۵۳۶‬میلیون مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۷‬درصدی خروجی از سد نسبت به بلند مدت‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬خروجی از سد زاینده رود امسال نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ ۱۲‬درصد و در مقایسه با حجم خروجی در بلند مدت ‪ ۴۷‬درصد‬ ‫کاهش نشان می دهد‪ .‬موسوی نائینی با بیان اینکه ذخیره سد زاینده‬ ‫رود سیزدهم فروردین سال گذشته ‪ ۳۰۸‬میلیون مترمکعب و در بلند‬ ‫مدت مشابه ‪ ۷۵۸‬میلیون مترمکعب بوده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ذخیره‬ ‫کنونی سد زاینده رود در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫افزایش و نسبت به بلند مدت ‪ ۴۵‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۶۶‬درصد از ظرفیت سد زاینده رود خالی است‬ ‫مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود با بیان‬ ‫اینکه اکنون ‪ ۳۴‬درصد از ظرفیت سد زاینده رود پُر است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۶۶‬درصد سد خالی است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۸‬درصدی بارش در سرشاخه اصلی حوضه‬ ‫زاینده رود‬ ‫بارش های امسال در کوهرنگ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۲۰‬درصد و نسبت به بلندمدت این منطقه حدود ‪ ۱۸‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ‪ ۲۳۹‬میلیون‬ ‫مترمکعب به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای مرکز کشور و تامین‬ ‫کننده اب اشامیدنی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬کشاورزی و صنعت در منطقه‬ ‫مرکزی ایران است‪ .‬این سد قوسی شکل که سال ‪ ۱۳۴۹‬به بهره برداری‬ ‫رسید در ‪ ۱۱۰‬کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان ایالم خبر داد‪:‬‬ ‫راه اندازی بیش از ‪ 80‬اشپزخانه‬ ‫تهیه و توزیع غذا در بین نیازمندان‬ ‫در ماه رمضان‬ ‫اترک‪/‬سجادی‪ :‬مدیرکل کمیته امداد استان ایالم با تشریح برنامه های‬ ‫این نهاد در ماه مبارک رمضان از راه اندازی بیش از ‪ 80‬اشپزخانه‬ ‫تهیه و توزیع غذا در بین نیازمندان با همکاری خیرین و مراکز‬ ‫نیکوکاری خبر داد‪.‬‬ ‫رضا طاهری بیان کرد‪ :‬عالوه بر طبخ و توزیع غذای گرم تهیه‬ ‫سبدهای معیشتی با مشارکت خیرین و نیز مراکز نیکوکاری از جمله‬ ‫دیگر برنامه های کمیته امداد در ماه مبارک رمضان است که در توزیع‬ ‫این سبدهای معیشتی مددجویان مناطق روستایی ‪،‬خانواده های با‬ ‫سرپرست زن ‪ ،‬دارای بیمار ‪ ،‬سالمندان و خانواده های پرجمعیت در‬ ‫اولویت خواهند بود‪.‬‬ ‫طاهری حامی یابی برای ایتام و فرزندان محسنین و نیازمند را از از‬ ‫طریق کمپین « من هم یک حامی ام» را از دیگر برنامه های کمیته‬ ‫امداد برشمرد و گفت‪ :‬هم اکنون ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬کودک نیازمند در‬ ‫استان با توجه به مشکالت عدیده ی اقتصادی در انتظار حمایت‬ ‫حامیان نیکوکار هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫گوناگون‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1185‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1185‬‬ ‫‪APRIL.04.2023‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گوناگون‬ ‫افسردگی پس از تعطیالت را جدی بگیرید‬ ‫اگرچه تحقیقات نشان داده است که تعطیالت به بهبود خلق وخو‪،‬‬ ‫کاهش استرس روانی و افزایش رضایت از زندگی کمک کند‪ ،‬اما این‬ ‫اثرات مثبت ممکن است در هفته اول پس از تعطیالت ناپدید شوند‬ ‫و افراد را با سندرم پس از تعطیالت مواجه کند‪.‬‬ ‫مطالعات متعدد نشان داده اند که تعطیالت استرس را کاهش‬ ‫می دهد و حس خوشحالی‪ ،‬انرژی و شادابی را تقویت می کند اما‬ ‫بسیاری از محققان به نتیجه شگفت انگیزی دست یافته اند که شادی‬ ‫تعطیالت معموالً دوام ندارد و وقتی تعطیالت به پایان می رسد‪،‬‬ ‫افراد در عرض چند روز‪ ،‬نه تنها به سطح اولیه شادی بازمی گردند‬ ‫بلکه گاهی ممکن است دچار افسردگی‪ ،‬غم و اندوه و ناامیدی شوند‪.‬‬ ‫افسردگی پس از تعطیالت چیست؟‬ ‫پس از تعطیالت‪ ،‬بازگشت به روال روزمره می تواند باعث ناراحتی‪،‬‬ ‫اضطراب و افسردگی شود‪ .‬افسردگی پس از تعطیالت دارای عالئم‬ ‫مشخصی از اضطراب یا اختالل خلقی است‪ ،‬ازجمله تحریک پذیری‪،‬‬ ‫بی خوابی‪ ،‬مشکل در تمرکز و نداشتن انرژی کافی‪ .‬اما برخالف‬ ‫افسردگی بالینی‪ ،‬پریشانی پس از تعطیالت کوتاه مدت است‪ .‬عالئم‬ ‫ممکن است تا ‪ ۲‬هفته پس از تعطیالت ادامه داشته باشد و در‬ ‫زندگی روزمره فرد ازجمله روابط شخصی و عملکرد کار یا تحصیل‪،‬‬ ‫اختالل ایجاد کند‪.‬‬ ‫اگرچه احساس غم و اندوه یا افسردگی بعد از تعطیالت غیرمعمول‬ ‫نیست ‪ -‬اما توجه به مدت زمان ماندگاری این احساسات ضروری‬ ‫است چراکه افسردگی بعد از تعطیالت ممکن است در صورت تداوم‬ ‫به یک بیماری جدی روانی تبدیل شود‪.‬‬ ‫چه زمانی غم و اندوه پس از تعطیالت را باید جدی گرفت؟‬ ‫عالئم افسردگی بعد از تعطیالت ‪ -‬ازجمله احساس غمگینی یا‬ ‫اضطراب مدام‪ ،‬احساس ناامیدی یا بدبینی‪ ،‬احساس گناه‪-‬بی‬ ‫ارزشی یا درماندگی‪ ،‬از دست دادن عالقه به فعالیت های لذت بخش‪،‬‬ ‫خستگی یا کمبود انرژی‪ ،‬مشکل در تمرکز‪ ،‬تغییر در الگوی خواب‪،‬‬ ‫تغییر اشتها‪ ،‬تغییر وزن و افکار یا اعمال خودکشی‪ -‬می تواند شبیه‬ ‫عالئم افسردگی بالینی باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬تجربه برخی از این موارد‬ ‫تقریباً روزانه و در بیشتر ساعات روز‪ ،‬به مدت ‪ ۲‬هفته یا بیشتر‬ ‫می تواند نشان دهنده افسردگی جدی باشد زیرا افسردگی بعد از‬ ‫تعطیالت کوتاه تر خواهد بود و برای زندگی روزمره مضر نخواهد بود‪.‬‬ ‫به طورکلی‪ ،‬افسردگی بعد از تعطیالت برای مدت کوتاهی مانند ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬هفته دوام می اورد‪ .‬چنانچه افسردگی پس از تعطیالت بیش از‬ ‫یک ماه باقی ماند‪ ،‬باید به پزشک مراجعه شود‪.‬‬ ‫چرا برخی افراد دچار افسردگی پس از تعطیالت می شوند؟‬ ‫تحقیقات نسبتاً کمی در مورد این موضوع وجود دارد اما اتفاق نظر‬ ‫کارشناسان بر این است که کاهش ادرنالین‪ ،‬عامل اصلی افسردگی‬ ‫پس از تعطیالت است‪ .‬درواقع‪ ،‬قطع ناگهانی هورمون های استرس‬ ‫پس از یک رویداد مهم مثل مراسم عروسی‪ ،‬یک کار ضرب االجلی‬ ‫مهم یا تعطیالت‪ ،‬می تواند تاثیر عمیقی بر سالمت بیولوژیکی و روانی‬ ‫ما داشته باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬با شروع تعطیالت ناخوداگاه تغییراتی درروند زندگی‬ ‫ایجاد می شود که این تغییرات می تواند منجر به افسردگی پس از‬ ‫تعطیالت شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تعطیالت برای برخی افراد هزینه بر‬ ‫است؛ همین مسئله باعث می شود که این افراد بعد از تعطیالت‬ ‫دچار فشار مالی شده و بالطبع استرس مضاعفی را تجربه کنند‪.‬‬ ‫تغییر رژیم غذایی در تعطیالت می تواند مقصر دیگری بر افسردگی‬ ‫پس از تعطیالت باشد‪ .‬بسیاری از ما در طول تعطیالت بیش از‬ ‫زمان های دیگر از غذاهای ناسالم استفاده می کنیم‪ .‬تحقیقات نشان‬ ‫می دهد که غذاهای ناسالم و پرخوری به سرعت منجر به افسردگی‬ ‫می شود‪ .‬همچنین خواب ناکافی در سفر‪ ،‬تماشای فیلم های اخر‬ ‫شب و بیدار ماندن های شبانه به طور قابل توجهی در برنامه خواب‬ ‫اختالل ایجاد می کند و این مسئله با پایان تعطیالت می تواند منجر‬ ‫به بروز افسردگی شود‪.‬‬ ‫چگونه بر افسردگی پس از تعطیالت غلبه کنیم؟‬ ‫اگر افسردگی پس از تعطیالت را تجربه می کنید ‪ -‬یا می خواهید از‬ ‫وقوع ان ها در اینده جلوگیری کنید ‪ -‬برخی از مداخالت اساسی در‬ ‫سبک زندگی می توانند به شما کمک کنند‪ .‬در اینجا چندراه برای‬ ‫رهایی از افسردگی پس از تعطیالت وجود دارد‪:‬‬ ‫خود مراقبتی را تمرین کنید‬ ‫کمی وقت بگذارید تا احساس خود را تجزیه وتحلیل کنید و راه هایی‬ ‫برای بهبود خلق وخوی خود پیدا کنید‪ .‬کارهایی را انجام دهید که‬ ‫احساس بهتری به شما می دهد‪ .‬پس از چند روز پرخوری و اختالل‬ ‫خواب‪ ،‬بدن شما نیاز به مراقبت از خود دارد‪ .‬خواب باکیفیت‪ ،‬ورزش‬ ‫منظم و رژیم غذایی غنی از مواد مغذی – سنگ بنای سبک زندگی‬ ‫سالم برای تقویت خلق وخو و مدیریت عالئم افسردگی است که‬ ‫توسط متخصصان توصیه می شود‪.‬‬ ‫زمانی را برای تفریح برنامه ریزی کنید‬ ‫بازگشت به سرگرمی کمتر و کار بیشتر ممکن است بعد از تعطیالت‬ ‫شما را افسرده کند‪ .‬بااین حال‪ ،‬می توانید با اختصاص دادن ساعاتی‬ ‫سرگرم کننده در اخر هفته خود‪ ،‬حس شادی را تجربه کنید و با‬ ‫این روش‪ ،‬افسردگی پس از تعطیالت را رفع و حتی از بروز ان‬ ‫پیشگیری کنید‪.‬‬ ‫به طبیعت بروید‬ ‫مطالعات نشان داده است که بیشتر مردم بیش از ‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫عمر خود را در داخل خانه سپری می کنند‪ .‬تحقیقات نشان می دهد‬ ‫هنگامی که افراد زمانی را در طبیعت می گذرانند‪ ،‬خلق وخوی ان ها‬ ‫بهبودیافته و سطح استرس کاهش می یابد‪ .‬درواقع‪ ،‬گردش های‬ ‫کوتاه منظم در طبیعت ممکن است همان اثر ارامش بخش یک‬ ‫تعطیالت خوب را داشته باشد‪.‬‬ ‫دیدوبازدید و ارتباط با دوستان و اقوام را قطع نکنید‬ ‫تنهایی ناگهانی می تواند باعث ایجاد احساس انزوا و افسردگی شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬برای پیشگیری و رفع افسردگی پس از تعطیالت به یک باره‬ ‫دیدوبازدید با دوستان و اقوام را قطع نکنید‪ .‬خوشبختانه هم زمانی‬ ‫ماه رمضان با شروع فصل بهار فرصت خوبی برای انجام صله رحم و‬ ‫گشت وگذار از افطار تا سحر را فراهم کرده است که با بهره مندی‬ ‫از این فرصت می توانید از افسردگی پس از تعطیالت رهایی یابید‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که افسردگی پس از تعطیالت واقعی است و‬ ‫می تواند زندگی شما را به طورجدی مختل کند‪ .‬ممکن است بتوانید‬ ‫با ایجاد چند تغییر در سبک زندگی (که در باال به ان ها اشاره شد)‪،‬‬ ‫عالئم افسردگی را در خود کاهش دهید‪ .‬چنانچه راهکارهای فوق‬ ‫تاثیری در کاهش عالئم شما نداشت‪ ،‬الزم است به یک متخصص‬ ‫سالمت روان مراجعه کنید تا با روش هایی ازجمله دارودرمانی یا‬ ‫گفتاردرمانی عالئم افسردگی را کاهش دهید‪.‬‬ ‫جدول و سرگرمی‬ ‫طرح و منبع ‪ :‬روزنامه اترک‬ ‫جدولسودوکو‬ ‫داستانکوتاه‬ ‫دو همسفر‬ ‫کشتی در طوفان شکست و غرق شد ‪.‬‬ ‫فقط دو مرد توانستند به سوی جزیره ی‬ ‫کوچک بی اب و علفی شنا کنند و نجات‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫دو نجات یافته دیدند هیچ نمی توانند‬ ‫بکنند‪ ،‬با خود گفتند بهتر است از خدا کمک‬ ‫بخواهیم‪.‬‬ ‫بنابراین دست به دعا شدند و برای این‬ ‫که ببینند دعای کدام بهتر مستجاب می‬ ‫شود به گوشه ای از جزیره رفتند‪...‬‬ ‫نخست‪ ،‬از خدا غذا خواستند ‪.‬فردا مرد‬ ‫اول‪ ،‬درختی یافت و میوه ای بر ان‪ ،‬ان را‬ ‫خ��ورد ‪ .‬اما مرد دوم چیزی ب��رای خوردن‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫هفتهبعد‪،‬مرداولازخداهمسروهمدم‬ ‫خواست‪ ،‬فردا کشتی دیگری غرق شد‪ ،‬زنی‬ ‫نجات یافت وبه مرد رسید‪ .‬در سمت دیگر‪،‬‬ ‫مرد دوم هیچ کس را نداشت‪.‬‬ ‫م��رد اول از خ��دا خ��ان��ه‪ ،‬لباس و غ��ذای‬ ‫بیشتری خواست‪ ،‬فردا‪ ،‬به صورتی معجزه‬ ‫اسا‪ ،‬تمام چیزهایی که خواسته بود به او‬ ‫رسید‪ .‬مرد دوم هنوز هیچ نداشت‪.‬‬ ‫دس���ت اخ���ر‪ ،‬م���رد اول از خ���دا کشتی‬ ‫خواست تا او همسرش را با خود ببرد ‪ .‬فردا‬ ‫کشتی ای امد و درسمت او لنگر انداخت‪،‬‬ ‫مرد خواست به همراه همسرش از جزیره‬ ‫برود و مرد دوم را همانجا رها کند‪!..‬‬ ‫پ��ی��ش خ���ود گ��ف��ت‪ ،‬م���رد دی��گ��ر حتما‬ ‫شایستگی نعمت های الهی را ن��دارد‪ ،‬چرا‬ ‫که درخواستهای او پاسخ داده نشد‪ ،‬پس‬ ‫همینجابماندبهتراست!‬ ‫زم�����ان ح��رک��ت ک��ش��ت��ی‪ ،‬ن���دای���ی از او‬ ‫پرسید‪«:‬چرا همسفر خ��ود را در جزیره‬ ‫رها می کنی؟» مرد پاسخ داد‪«:‬ای��ن همه‬ ‫نعمت هایی که به دست اورده ام همه‬ ‫مال خودم است و خودم درخواست کرده‬ ‫ام‪.‬درخواست های همسفرم که پذیرفته‬ ‫نشد‪.‬پس چه بهتر که همینجا بماند»‬ ‫ان ندا گفت‪:‬اشتباه می کنی! تو مدیون‬ ‫او هستی‪..‬هنگامی که تنها خواسته او را‬ ‫اجابت کردم‪ ،‬این نعمات به تو رسید‪...‬‬ ‫مردباتعجبپرسید‪«:‬مگراوچهخواست‬ ‫کهمنبایدمدیونشباشم؟»‬ ‫و ان ندا پاسخ داد‪«:‬از من خواست که‬ ‫تمام دعاهای تو را مستجاب کنم!!‪»..‬‬ ‫(نکته اخالقی‪:‬شاید داشته هایمان را‬ ‫مدیون کسانی باشیم که برای خود هیچ‬ ‫نمی خواستند و "فقط برای ما" دعا می‬ ‫کردند‪...‬ممکناستهمهموفقیتوثروت‬ ‫و هرچیز دیگر که داری��م را مدیون ان دو‬ ‫فرشتهایباشیمکهمارابزرگکردند‪..‬بدون‬ ‫هیچتوقعی!‬ ‫جدول‬ ‫شماره ‪231‬‬ ‫پژوهشی جدید‪:‬‬ ‫‪ 8000‬قدم پیاده روی یک یا دو بار در هفته‬ ‫می تواند ریسک مرگ را کاهش دهد‬ ‫محققان می گویند اگر هر هفته یک یا دو بار حدود ‪8000‬‬ ‫قدم پیاده روی کنید‪ ،‬ریسک مرگ زودهنگام برای شما پایین‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫به گزارش دیجیاتو؛محققان پیش تر متوجه شده بودند که‬ ‫ورزش کردن می تواند به کاهش ریسک مرگ ومیر کمک کند‪.‬‬ ‫حاال مطالعه ای تازه نشان می دهد که اگر هر هفته حتی فقط‬ ‫یک یا دو روز ‪ 8000‬قدم معادل ‪ 6.4‬کیلومتر پیاده روی کنید‪،‬‬ ‫احتماالً ریسک مرگ زودهنگام برای شما به طرز قابل توجهی‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دانشمندان دانشگاه کیوتو و دانشگاه کالیفرنیا‪ ،‬لس انجلس در‬ ‫مقاله ای با بررسی اطالعات تقریباً ‪ 3100‬بزرگسال امریکایی‬ ‫دریافته اند که پیاده روی به تعداد یک یا دو بار در هفته هر‬ ‫دفعه حدود ‪ 8000‬قدم می تواند در یک بازه زمانی ‪ 10‬ساله‬ ‫ریسک مرگ را در مقایسه با افرادی که این مقدار پیاده راه‬ ‫نمی روند‪ 14.9 ،‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫اگر تعداد دفعات پیاده روی به سه تا هفت روز در هفته برسد‪،‬‬ ‫نرخ مرگ ومیر ‪ 16.5‬درصد کمتر می شود‪ .‬محققان همچنین‬ ‫می گویند که اثر این فعالیت برای افراد ‪ 65‬ساله و مسن تر‬ ‫می تواند بیشتر از جوان ترها باشد‪.‬‬ ‫دانشمندان در این مقاله می گویند‪« :‬تعداد روزهایی که در هر‬ ‫هفته ‪ 8000‬قدم یا بیشتر پیاده روی می کنید‪ ،‬با کاهش ریسک‬ ‫مرگ ومیر بر اثر بیماری های قلبی‪-‬عروقی و غیره در ارتباط‬ ‫است‪ .‬این یافته ها نشان می دهد که افراد احتماالً می توانند‬ ‫صرفاً با چندبار پیاده روی در هفته‪ ،‬وضعیت سالمتی خود را‬ ‫بهبود ببخشند‪».‬‬ ‫پژوهشگران در این مطالعه به بررسی اطالعات افراد در‬ ‫بازه زمانی سا ل های ‪ 2005‬تا ‪ 2006‬پرداختند و ‪10‬‬ ‫سال بعد اثر این فعالیت های فیزیکی را بررسی کردند‪.‬‬ ‫از میان ‪ 3100‬نمونه‪ 632 ،‬نفر حتی در یک روز ‪8000‬‬ ‫قدم فعالیت نداشتند‪ 532 ،‬نفر یک الی دو روز در هفته‬ ‫‪ 8000‬قدم یا بیشتر پیاد ه روی می کردند‪ ،‬و ‪ 1937‬نفر‬ ‫سه الی هفت روز در هفته ‪ 8000‬قدم یا بیشتر راه‬ ‫می رفتند‪.‬‬ ‫داده های کلینیک ‪ MAYO‬نشان می دهد که امریکایی ها‬ ‫به طور متوسط هر روز ‪ 3000‬تا ‪ 4000‬قدم پیاده روی می کنند‪.‬‬ ‫گفته می شود که راه رفتن برای انجام فعالیت های معمولی هم‬ ‫می تواند موجب کاهش ریسک بیماری های قلبی‪ ،‬چاقی‪،‬‬ ‫پرفشاری خون و افسردگی شود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫جدول کلماتمتقاطع‬ ‫شماره‪251‬‬ ‫وصیتنامهشهدا‬ ‫نام‪ :‬مرتضی‬ ‫نام خانوادگی‪:‬اسماعیل پور‬ ‫بسم رب الشهداء و الصدیقین‬ ‫وصیتنامهمرتضیاسماعیلپور‬ ‫با سالم بر شما حزب ا‪ ،...‬امت گوش‬ ‫ب��ه ف��رم��ان ام���ام‪ ،‬م��ب��ادا! ام���ام را تنها‬ ‫بگذارید‪ ،‬اگر چنین شود اسالم را تنها‬ ‫[‪ ]...‬در سخنان امام تفکر کنید شرق‬ ‫و غ��رب و ع��وام��ل م���زدور [‪ ]...‬را بهتر‬ ‫بشناسید‪.‬‬ ‫مبادا! انقالب [‪ ]...‬اسالم نشود‪ ،‬مبادا!‬ ‫جوسازی م��زدوران در مورد یاران امام در‬ ‫جامعه جا پیدا کند‪.‬‬ ‫مبادا! قدس ازاد نگردد [‪ ]...‬با اینکه‬ ‫کلید فتح قدس در کربالست در رهی راهی‬ ‫شدم که راه کربال در انجاست‪.‬‬ ‫پ��در ج��ان! راه��م اگاهانه ب��ود و هدفم‬ ‫مشخص‪ ،‬خداحافظ‪ .‬م��ادر ج��ان سالم‪،‬‬ ‫جواب سالم فرزندت را با سر [‪ ]...‬مبادا!‬ ‫گریه ات کفار و منافقین و بدخواهان‬ ‫را خوشحال کند‪ .‬نه م��ادر ج��ان‪ ،‬لباس‬ ‫خونینم را نگهدار و [‪ ]...‬کوچکم بزرگ‬ ‫ش��دن��د ب��ه ان��ه��ا ن��ش��ان ب���ده‪ .‬م���ادر ج��ان!‬ ‫به همه تبریک بگو به ب���رادران از همه‬ ‫نزدیکترم‪ ،‬برای [‪ ۱]...‬و پاسداران انقالب‬ ‫تبریکبگو‪.‬‬ ‫برادرانم سالم‪ ،‬مبادا! سالحم زمین‬ ‫بماند‪ .‬خواهرم سالم‪ .‬به جای لباس‬ ‫ع���زا ل��ب��اس ش����ادی ب���پ���وش‪ .‬م��ب��ادا!‬ ‫اطاعت از ولی ام��ر‪ ،‬ولی فقیه و عارف‬ ‫توانا [را] فراموش [‪ ]...‬به خدا توکل‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫برادران و خواهران! به یاد جنگ باشید‪.‬‬ ‫و در اخر این شعار کوبنده منافقین و کفار‬ ‫را [‪ ]...‬فریاد زنید‪.‬‬ ‫خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی خمینی را‬ ‫نگهدار‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمه ا‪ ...‬و برکاته‬ ‫‪ ::‬افقی‬ ‫‪ .1‬مدرسه فنی ‪ -‬غذای مطبوع‬ ‫‪ .2‬نامی زنانه به معنای کوکب ‪ -‬زینت ناخن ‪ -‬مادر ترک‬ ‫ پنج اذری‬‫‪ .3‬از حروف فرنگی ‪ -‬باالپوش مردانه ‪ -‬بدنما ‪ -‬از طعم ها‬ ‫‪ .4‬لقب حضرت فاطمه ‪ -‬چین و چروک پوست ‪ -‬یار مهره‬ ‫‪ .5‬افزایش حجم برنج –حرمت شکنی ‪ -‬سرشانه خیاطی‬ ‫ نوعی پرتقال‬‫‪ .6‬خاتون ‪ -‬الهه زیبایی یونان باستان ‪ -‬اهسته خودمانی‬ ‫‪ .7‬قسمتی از پیراهن ‪ -‬عدد بهم زدنی ‪ -‬نان ماشینی‬ ‫‪ .8‬نوعی حلوا ‪ -‬ظرفی در اشپزخانه ‪ -‬گل بسر جالیز ‪ -‬ام الخبائث‬ ‫‪ .9‬پارچه ای نفیس و مرغوب ‪ -‬راز نهفته ‪ -‬الک پشتهای معروف‬ ‫‪ .10‬پارچه فروش ‪ -‬همسر مرد ‪ -‬تاالر پذیرایی‬ ‫‪ .11‬زینت روی ‪ -‬درخت قالی ‪ -‬گل نومیدی ‪ -‬فرمان ماشین‬ ‫‪ .12‬نان ابگوشتی ‪ -‬گیاه سرشوی – پوشاک‬ ‫‪ .13‬برکت سفره ‪ -‬گنجه ‪ -‬رود ارام ‪ -‬دانه انگور‬ ‫‪ .14‬مایع حیات ‪ -‬فلز چهره ‪ -‬از لوازم حمام ‪ -‬قهوه خانه‬ ‫‪ .15‬نوشابه لیمو ‪ -‬روسری زنان‬ ‫‪ ::‬عمودی‬ ‫‪ .1‬همسر دوم پیامبر کعبه ‪ -‬دایی ‪ -‬پارچه نخی شبیه کرباس‬ ‫‪ .2‬پارچه ای از الیاف پنبه ‪ -‬جانور بد بو ‪ -‬موطالیی ‪ -‬حرف نداری‬ ‫‪ .3‬لخت و عریان ‪ -‬پیرایه – اراستن‬ ‫‪ .4‬از هفت سین ها ‪ -‬الهه خورشید در ایران باستان‬ ‫ شفا بخش کمیاب‬‫‪ .5‬از سبزیجات خوراکی ‪ -‬دختر و پسر بعد از عقد ‪ -‬حرف خوردنی‬ ‫‪ .6‬بچه دزد معروف ‪ -‬نوعی یقه ‪ -‬میوه خوب ‪ -‬پایه و اساس‬ ‫ حرف ندا‬‫‪ .7‬کرشمه ‪ -‬دود از ان برمی خیزد – هویج‬ ‫‪ .8‬نوعی ابنبات ‪ -‬شمای فرانسوی ‪ -‬جهت و طرف ‪ -‬ابزار فالگیری‬ ‫‪ .9‬بالکن ‪ -‬پولی که برای معاش میدهند ‪ -‬بشقاب بزرگ‬ ‫‪ .10‬عالمت مفعول بی واسطه ‪ -‬باالی فرنگی ‪ -‬قدم یکپا ‪ -‬سرسرا‬ ‫ اجاق شیرینی پزی‬‫‪ .11‬دخترعرب ‪ -‬ظرف ابخوری – زنبیل‬ ‫‪ .12‬همراه پشتک ‪ -‬بیماری تورم ‪ -‬رگهای پا ‪ -‬گیرنده امواج رادیو‬ ‫‪ .13‬پولی که بر سر عروس و داماد میریزند ‪ -‬میوه کال ‪ -‬اثر پا‬ ‫‪ .14‬چاشنی غذا ‪-‬طالی قالبی ‪ -‬با شکوه – ازرم‬ ‫‪ .15‬سیاره بزرگ ‪ -‬دیگ دهان گشاد ‪ -‬نانوا‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1185‬‬ ‫‪APRIL.04.2023‬‬ ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سهشنبه‬ ‫‪15‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1185‬‬ ‫دالر در سال‪ ۱۴۰۲‬به کدام سو‬ ‫خواهدرفت؟‬ ‫جواد نادری مقدم‪ :‬قیمت ارز در حالی در کانال پنجاه هزار تومانی‬ ‫قرار دارد که در اخرین ماه سال گذشته قیت دالر در رکوردشکنی‬ ‫بی سابقه به محدوده شصت هزار تومان نزدیک شد‪ .‬مانور دولت‬ ‫بر مساله برقراری رابطه ایران و عربستان و همچنین اعالم وصول‬ ‫مطالبات از عراق در اخرین ماه سال گذشته سبب شد بهای ارز‬ ‫کاهشی تا کف کانال چهل هزار تومان را تجربه کند و در محدوده ‪۴۴‬‬ ‫هزار تومان قرار گیرد‪.‬‬ ‫تکیه مقامات دولتی بر تاثیر رابطه ایران و عربستان و ازاد شدن مسیر‬ ‫ورود درهم به ایران در حدی بود که حتی رییس اتاق ایران و چین‬ ‫نیز در توییتی خریداران ارز را ترغیب به فروش ارز کرد و نوشت‪« :‬رفقا‬ ‫هرچه دالر ذخیره کردید بریزید بازار‪ ،‬یکی از توافقات پکن سرازیر‬ ‫شدن درهم از طرف اماراته که از یکشنبه کلید می خوره‪».‬‬ ‫یکشنبه موعود اما از راه نرسیده است‪ .‬دالر سال ‪ ۱۴۰۲‬را با نرخ های‬ ‫باالتر از پنجاه هزار تومان اغاز کرد و حاال نیز بهای ارز در حال پیشروی‬ ‫است و چشم اندازی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد‪ .‬وابستگی اقتصاد‬ ‫ایران به دالر در سال های اخیر به واسطه تحریم افزایشی قابل توجه را‬ ‫تجربه کرده است‪ .‬از سال ‪ ۱۳۹۷‬با خروج ترامپ از برجام‪ ،‬اقتصاد ایران با‬ ‫شوک ارزی مواجه گردید‪ .‬فاصله کوتاه شوک پیشین با شوک ارزی رخ‬ ‫داده ‪ ،‬تبعات افزایش نرخ ارز را برای اقتصاد ایران افزایش داد‪.‬‬ ‫در فاصله سال های ‪ ۱۳۹۷‬تا کنون نرخ ارز در دوره های متعددی‬ ‫دستخوش افزایش شده است‪ .‬در حالی که دولت سیزدهم وعده کاهش‬ ‫نرخ ارز را مطرح کرده و رییسی‪ ،‬رییس جمهوری نیز بر این نکته تاکید‬ ‫داشت که سیاست دولتش بر کاهش نرخ تورم استوار است‪ ،‬قیمت ارز‬ ‫دستخوش افزایشی قابل توجه شده است‪ .‬در سال گذشته‪ ،‬در فروردین‬ ‫ماه نرخ ارز در محدوده بیست و پنج هزار تومان قرار داشت اما در حال‬ ‫حاضر بهای دالر به محدوده ‪ ۵۴‬هزار تومان و بیشتر رسیده است‪.‬‬ ‫این اتفاق در حالی رخ داد که دولت سال گذشته با هدف افزایش‬ ‫اثرپذیری یارانه نقدی و همچنین مدیریت قیمت ارز نسبت به حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اقدام کرد‪.‬‬ ‫دالر به کدام سو می رود؟‬ ‫هر چند پیش بینی نرخ ارز به صورت دقیق امکان پذیر نیست اما‬ ‫رویه های سیاسی حاکم از یک سو و سیاست های اقتصادی از سوی‬ ‫دیگر چشم انداز نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی را روشن می کند‪.‬‬ ‫کسری بودجه یکی از مشکالت مهمی است که زمینه را برای افزایش‬ ‫نرخ تورم مهیا می کند‪ .‬به عبارت دیگر کسری بودجه همواره موتور‬ ‫نرخ تورم را در اقتصاد روشن نگه می دارد‪ .‬از سوی دیگر متغیرهای‬ ‫اقتصادی چون حجم نقدینگی و فرار سرمایه در کنار تبعات ناشی از‬ ‫تحریم که به نفت و گاز نیر تسری یافته و شکل ارتباط بانکی ایران‬ ‫و عدم نقد شدن مطالبات ایران از کشورهای دیگر چون عراق و کره‬ ‫جنوبی و ‪ ...‬همگی سبب شده است افزایش نرخ ارز محتمل باشد‪.‬‬ ‫سهراب اشرفی کارشناس بازار ارز معتقد است نرخ ارز بستگی زیادی‬ ‫به وضعیت برجام و ‪ FATF‬دارد و برای بهتر شدن شرایط و تقویت‬ ‫قدرت ریال‪ ،‬باید این دو مساله را حل کرد‪ .‬در غیر این صورت شرایط از‬ ‫چیزی که اکنون مشاهده میکنیم هم بدتر خواهد شد‪ .‬او با پیش بینی‬ ‫چند سناریو برای نرخ ارز در سال جاری می گوید‪ :‬اگر برجام احیا شود و‬ ‫تیم اقتصادی قوی داشتیم باشیم‪ ،‬احتمال دارد حتی نرخ ارز به ‪۲۰‬هزار‬ ‫تومان هم برسد‪ .‬اگر برجام احیا شود ولی تیم اقتصادی فعلی بر سرکار‬ ‫باشد‪ ،‬نرخ ارز روی ‪ ۵۰‬الی ‪۶۰‬هزار تومان خواهد بود‪ .‬اگر برجام احیا‬ ‫نشود ولی تیم اقتصادی قوی داشته باشیم‪ ،‬دالر باز هم روی ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان خواهد بود‪ .‬اما در صورت عدم احیای برجام و نیز با تیم اقتصادی‬ ‫فعلی‪ ،‬نمی توان سقفی برای دالر متصور شد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر جواد صالحی اصفهانی معتقد است بالتکلیفی در مساله‬ ‫هسته ای تبعات منفی غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد ایران در بردارد‬ ‫و اگر حتی منتفی شدن مذاکرات هسته ای به صراحت اعالم شود‪،‬‬ ‫تبعات منفی کمتری برای اقتصاد ایران در برخواهد داشت‪ .‬مرتضی‬ ‫ایمانی راد‪ ،‬تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است که پیش بینی نرخ ارز‬ ‫به صورت دقیق ممکن نیست‪ .‬وی گفت‪ :‬بازار کوچک اسکناس ارز‬ ‫ایران که هر چند بسیار کوچک است اما اهمیت بسیار باالیی دارد‪.‬‬ ‫وی می گوید نرخ دالر اتفاقا در این بازار از محل تالقی عرضه و تقاضا به‬ ‫دست می اید و تاثیرش در همه بخش های اقتصادی روشن است‪ .‬وی با‬ ‫ارائه تحیلی از ضعیت اقتصاد ایران در سال ‪ ۱۴۰۲‬گفت‪ :‬مجموعه عوامل‬ ‫اقتصادی نیز بر این نرخ اثر می گذارد و یکی از فاکتورهای مهم در تعیین‬ ‫این نرخ تورم نیست‪ ،‬بلکه حجم نقدینگی موجود در بازار ایران است‬ ‫و این حجم نقدینگی از دو عنصر پول و شبه پول تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪6‬‬ ‫یارانه اب و برق پرمصرف ها قطع‬ ‫می شود؟‬ ‫بر اساس اعالم وزیر نیرو تاکنون باید یارانه اب و‬ ‫برق مشترکانی که مصارف انها چندین برابر الگوی‬ ‫مصرف است‪ ،‬قطع شود ولی با این وجود هنوز‬ ‫پابرجاست‪.‬‬ ‫تعرفه خدمات مهندسی چه خواهد شد‬ ‫اترک‪ :‬در کشور ما رسم بر این است که با نو شدن سال‪ ،‬قیمت ها هم رخت و لباس نو بر تن می کنند و به اصطالح "به روز" می شوند‪ .‬ساخت و ساز مسکن‬ ‫هم از این قاعده مستثنی نیست و با افزایش تمام قیمتهای موثر در ساخت مسکن‪ ،‬قیمت تمام شده این کاالی پرتقاضا هم باالتر خواهد رفت‪ .‬مهندسان‬ ‫شاغل در بخش تولید مسکن که تشکل شناخته شده ای به نام "سازمان نظام مهندسی" را دارند هم منتظر اعالم افزایش قیمت هزیته تمام شده و به تبع‬ ‫ان‪ ،‬افزایش تعرفه خذمات مهندسی هستند‪.‬‬ ‫در زلزله اخیر ترکیه شاهد بودیم که عدم اجرای صحیح‬ ‫قانون در بخش ساخت و ساز‪ ،‬چه فاجعه ای را رقم زد‪.‬‬ ‫در کشور ما علی رغم عملکرد بسیار خوب مهندسان در‬ ‫بخش ساخت مسکن شهری و روستایی که نمود عینی ان‬ ‫در زلزله بندرعباس را همگان شاهد بودند‪ ،‬اقبال وزارت راه‬ ‫و شهرسازی بعنوان متولی اصلی بخش مسکن به معیشت‬ ‫مهندسان متاسفانه کمرنگ بوده است‪ .‬اگر چه حرکت‬ ‫هایی مانند قانون بیمه تامین اجتماعی مهندسان شاغل در‬ ‫سازمان نظام مهندسی امید بخش بوده است‪ ،‬اما نکاتی هم‬ ‫در این بخش هست که توجه به انها اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫بعنوان مثال مقایسه رقم دستمزد مهندسان در ایران‬ ‫با سایر کشورها که در سخنرانی معاون سابق مسکن و‬ ‫ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مراسم روز مهندس‬ ‫در شهر گرگان عنوان شد قابل توجه است‪ .‬در مراسم‬ ‫یاد شده دستمزد مهندسان شاغل در بخش ساختمان در‬ ‫ایران با کشورهای دیگر را مقایسه شد و از پایین بودن ان‬ ‫سخن به میان امد‪ .‬به گفته دکتر مظاهری هزینه خدمات‬ ‫مهندسی در ایران ‪ 2‬درصد قیمت نهایی ساختمان است‬ ‫که در مقایسه با کشورهای همسایه که این رقم به ‪ 5‬تا‬ ‫‪ 7‬درصد می رسد‪ ،‬بسیار پایین است‪ .‬به نقل از معاون‬ ‫سابق مسکن وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬رقم تعرفه خدمات‬ ‫مهندسی در کشورهای اروپایی حدود ‪ 10‬درصد است و در‬ ‫برخی از کشورهای امریکای شمالی به ‪ 12‬درصد قیمت‬ ‫نهایی برای ساختمان می رسد که این رقم حرفه ای است‪.‬‬ ‫برابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ضوابط‬ ‫منبعث از ان‪ ،‬مطابق بند ‪ 2-17‬مبحث دوم مقررات‬ ‫ملی ساختمان‪ ،‬هزینه های ساخت هر مترمربع زیربنای‬ ‫ساختمان در پایان هر سال توسط شورای مرکزی‪ ،‬بر اساس‬ ‫شاخص های تعدیل اعالم شده توسط سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور و به روز رسانی اعداد جدول هزینه های‬ ‫ساخت سال ‪ ،1384‬اعالم می گردد‪.‬‬ ‫در همین راستا شواری مرکزی نظام مهندسی ساختمان در‬ ‫اسفند ماه سال گذشته نسبت به اعالم جدول هزینه های‬ ‫واقعی ساخت به وزارت راه و شهرسازی اقدام نمود که اعداد‬ ‫این جدول که با واقعیت های روز نیز مطابقت دارد‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ 150‬درصدی تعرفه خدمات مهندسی در سال ‪ 1402‬را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫لیکن به نظر می رسد علی رغم وجود صراحت قانونی‪،‬‬ ‫روش فوق در سالهای اخیر مورد پذیرش و مبنای اعالم‬ ‫تعرفه خدمات مهندسی نبوده است و هرساله وزارت راه و‬ ‫شهرسازی بنا به سایر مالحظات و بصورت سلیقه ای نسبت‬ ‫به اعالم جدول هزینه های ساخت و درصد افزایش تعرفه‬ ‫خدمات مهندسی اقدام می کند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در پایان سال ‪ ،1400‬برابر مکاتبه انجام شده‬ ‫توسط وزارت راه و شهرسازی با شورای مرکزی سازمان‬ ‫نظام مهندسی ساختمان و مطابق با اعالم نظر وزیر وقت‪ ،‬با‬ ‫اعمال جدول هزینه ساخت مطابق پروژه های طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن و معادل ان افزایش حدود ‪ 54‬درصدی تعرفه‬ ‫خدمات مهندسی موافقت گردید‪.‬‬ ‫اما بر خالف رویه های سالهالی قبل و با اعالم مستقیم دفتر‬ ‫توسعه مهندسی ساختمان‪ ،‬افزایش تعرفه خدمات مهندسی‬ ‫بصورت دستوری و مقطوع ‪ 30‬درصد اعالم شد‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫اختیارات هیات های ‪ 4‬نفره استان ها جهت افزایش حداکثر‬ ‫‪ 25‬درصدی تعرفه نیز لغو گردید‪.‬‬ ‫حال در اغازین روزهای سال ‪ 1402‬شنیده ها از وزارت راه‬ ‫و شهرسازی نشان از ان دارد که مدیران وزارت خانه قصد‬ ‫دارند بار دیگر علی رغم روش قانونی ذکر شده و همچنین‬ ‫افزایش چندین برابری هزینه های سایر خدمات فعال در‬ ‫بخش ساختمان‪ ،‬افزایش دستمزد کارگری در سال ‪1402‬‬ ‫را مالک افزایش تعرفه خدمات مهندسی قرار داده و همانند‬ ‫سال گذشته‪ ،‬افزایش حدود ‪ 30‬درصد را مالک باالبردن این‬ ‫تعرفه اعالم نمایند‪.‬‬ ‫در همین راستا مقایسه امار افزایش خدمات مهندسی با‬ ‫سایر شاخص های در بخش خدمات هم تراز نتایج قابل‬ ‫توجه و معنی داری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مطابق اعداد جدول مقایسه ای ارائه شده که به استناد‬ ‫امار رسمی منتشر شده توسط وزارت کار و بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی تهیه شده است‪ ،‬میانگین‬ ‫افزایش تعرفه خدمات مهندسی از سال ‪ 1396‬تا‬ ‫‪ 1401‬حدودا ‪ 28‬درصد می باشد‪ .‬در حالیکه متوسط‬ ‫افزایش دستمزد کارگران و همچنین نرخ تورم رسمی‬ ‫کشور در این بازه زمانی حدودا ‪ 38‬درصد می باشد‬ ‫که اختالف حدود ‪ 8‬درصد در میانگین سالیانه در این‬ ‫بازه مشهوداست‪.‬‬ ‫همچنین افزایش دستمزد کارگران و نرخ تورم اعالمی‬ ‫بانک مرکزی از سال ‪ 1396‬تا پایان ‪ 1401‬بیش از ‪6.2‬‬ ‫برابر می باشد‪ ،‬در صورتیکه این افزایش در تعرفه خدمات‬ ‫مهندسی حدودا ‪ 4‬برابر می باشد که نشان از عقب‬ ‫ماندگی بیش از ‪ 2‬برابری در شش سال اخیر دارد ‪ .‬این‬ ‫در حالیست که عقب ماندگی دستمزد کارگری در مقایسه‬ ‫با سایر شاخص ها از جمله افزایش قیمت مسکن‪ ،‬حاکی‬ ‫از عقب ماندگی دستمزد خدمات این بخش در مقایسه با‬ ‫تورم موجود در جامعه دارد‪.‬‬ ‫لذا به نظر می رسد چنانچه دستگاههای تصمیم گیرنده‬ ‫در این موضوع قصد دارند افزایش تعرفه خدمات مهندسی‬ ‫را به سایر متغیر ها از جمله افزایش دستمزد کارگری و‬ ‫غیره گره بزنند‪ ،‬حداقل انتظار جامعه مهندسی کشور این‬ ‫است که این موضوع مستند به امار و اطالعات دقیق و در‬ ‫نظر گرفتن عقب ماندگی تعرفه خدمات در سالهای گذشته‬ ‫باشد که با لحاظ افزایش ‪ 27‬درصدی دستمزد کارگری در‬ ‫سال ‪ ،1402‬باید منجر به افزایش دو برابری تعرفه خدمات‬ ‫مهندسی بشود‪.‬‬ ‫رضا علی ابادی‪ :‬به گزارش تجارت نیوز‪ ،‬میزان پاداش صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب و برق از سوی وزارت نیرو اعالم شد‪ .‬وزیر نیرو گفت‪:‬‬ ‫در سال گذشته بخش قابل توجهی از قبوض مشترکان برق شامل‬ ‫پاداش صرفه جویی و بخشی نیز بستانکار شدند‪ ،‬به عبارتی بالغ بر‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان پاداش صرفه جویی به مشترکان برق ارائه شد‬ ‫و این نوید را می دهم در تابستان پیش رو پاداش صرفه جویی بسیار‬ ‫بیشتر از گذشته باشد‪.‬‬ ‫علی اکبر محرابیان با بیان اینکه مدیریت مصرف اب و برق بدون مشارکت‬ ‫یکایک هموطنان بی معنا و بی ثمر خواهد بود‪ ،‬اضالع مدیریت مصرف‬ ‫مردم هستند و بی تردید در صورت همراهی ملت شریف ایران نتایج خوبی‬ ‫حاصل خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سند تحول دولت را مهمترین سندی عنوان‬ ‫کرد که وزارت نیرو به صورت جدی در صدد تحقق ان است‪ ،‬این سند در‬ ‫بخش های مختلف احکام متعددی دارد‪ ،‬قوانین بودجه برشی از این سند‬ ‫تحول است‪ ،‬همچنین برنامه هفتم توسعه اجرای عملیاتی سند تحول‬ ‫خواهد بود‪ ،‬به عبارت دیگر سند تحول میثاقی بین اعضای دولت و مردم‬ ‫خواهد بود تا بتوانیم تعهدات خود را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫وضعیت خاموشی برق در سال ‪1402‬‬ ‫محرابیان درباره چند و چون تامین برق تابستان امسال گفت‪ :‬برای‬ ‫تامین برق تابستان ‪ ،۱۴۰۲‬نگرانی های جدی وجود دارد چراکه ناترازی ها‬ ‫همچنان ادامه دارد و طبیعتا برای برطرف کردن ان‪ ،‬باید سال ها تالش‬ ‫کرد‪ ،‬این در شرایطی است که کمتر از نیمی از نیروگاه های پیش بینی‬ ‫شده بر اساس برنامه ششم به بهره برداری رسیده اند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به پیش بینی ‪ ۱۴۰‬اقدام برای تابستان ‪،۱۴۰۲‬‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای مهرماه سال گذشته این برنامه ها اغاز شد؛ بخشی‬ ‫از این اقدامات در راه اندازی نیروگاه های جدید‪ ،‬رفع محدودیت های‬ ‫نیروگاه های موجود‪ ،‬توسعه و اصالح شبکه‪ ،‬ایجاد پست‪ ،‬احداث‬ ‫خطوط جدید خالصه می شود‪ .‬اما در کنار این اقدامات‪ ،‬بهره مندی‬ ‫از روش های نوین مدیریت مصرف به صورت جدی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫یارانه اب و برق مصارف باالتر از الگوی مصرف حذف می شود‬ ‫محرابیان با بیان این مطلب که در سال ‪ ۱۴۰۲‬طرح ها و پروژه های زیادی‬ ‫در صنعت اب و برق به مرحله بهره برداری می رسد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬قانون‬ ‫مکلف کرده است مشترکانی که مصارف ان ها چندبرابر الگوی مصرف‬ ‫است‪ ،‬باید تفاوتی برای ان ها قائل شد‪ ،‬بر اساس قانون باید یارانه این دسته‬ ‫از مشترکان حذف شود اما اکنون این یارانه همچنان باقی است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد که امروز هزینه تامین و انشعاب برق در برخوردارترین‬ ‫و محروم ترین نقاط کشور یکسان است؛ این هزینه در برخی از‬ ‫ساختمان های الچکری کم تر از بهای فروش یک سانتی متر ان‬ ‫ساختمان است‪ .‬وزیر نیرو در این زمینه تاکید کرد‪ :‬باید مصارف در‬ ‫حد الگو شامل یارانه شود و باالتر از ان بر اساس انتخاب خود افراد‬ ‫و مشترکان باشد‪ .‬به طوری که یارانه مصارف باالتر از الگو حذف شود‪.‬‬ ‫ وی در پایان درباره در خصوص دستاوردهای وزارت نیرو در سال‬ ‫گذشته خاطرنشان کرد‪ :‬تالش شد اجرای بسیاری از پروژه های صنعت‬ ‫اب و برق سرعت یابد‪ ،‬بر این اساس برخی به مرحله بهره برداری‬ ‫رسید و برخی نیز به بهره برداری می رسند‪ ،‬از جمله پروژه های موثر‬ ‫وزارت نیرو که با بازتاب های بین المللی نیز همراه بود می توان به‬ ‫اجرای پروژه انتقال اب به دریاچه ارومیه اشاره کرد‪.‬‬ ‫"جدول مقایسه افزایش تعرفه خدمات نظام مهندسی با دستمزد کارگران و نرخ تورم"‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001985‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1006.84‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬فرعی از ‪-4‬اصلی موسوم‬ ‫به بیار حوزه ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000122‬محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001957‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری بیگان فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 6134.50‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬اصلی موسوم به بیار حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000119‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469451 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469462 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001985‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1006.84‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬فرعی از ‪-4‬اصلی موسوم‬ ‫به بیار حوزه ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000122‬محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001961‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری بیگان فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 8466.20‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬اصلی موسوم به بیار حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000126‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469451 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469468 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ صفحه 5 ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬فروردینماه ‪1402‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1185‬‬ ‫یمافیاهایاروپاییوافغانستانیبرایفروشگیاه«افدرا»جهتتولیدشیشه‬ ‫هشداریوروپل؛احتمالدرگیر ‬ ‫در حالی یک سال از فرمان طالبان مبنی ممنوعیت بر کاشت خشخاش و خرید و فروش‪ ،‬واردات و صادرات موادی همچون هروئین و شیشه در افغانستان می گذرد که طبق امارهای اعالم شده‪ ،‬کشت مواد مخدر در‬ ‫افغانستان نسبت به سال گذشته ‪ ۳۲‬درصد افزایش یافته و گردش مالی و درامد دهقان های افغانستانی که طی سال های قبل حدود ‪ ۴۳۰‬میلیون دالر بوده با صدور این فرمان برای کشاورزان با افزایش سه برابری‪ ،‬به‬ ‫حدود یک میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده‬ ‫و قطب جهانی در تولید و عرضه شیشه شناخته می شود؛ به گفته‬ ‫مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۰۱‬که نیروهای‬ ‫امریکا وارد افغانستان شده و طالبان را به تثبیت رساندند میزان‬ ‫تولید مواد مخدر در کشور افغانستان به حدود ‪ ۲۰۰‬تن رسید و‬ ‫در حدود سال ‪ ۲۰۱۴‬و بعد از خروج نیروهای طالبان از کشور‬ ‫افغانستان میزان تولید مواد مخدر در این کشور به ‪ ۶۴۰۰‬تن‬ ‫افزایش یافت و حدود ‪ ۳۲‬برابر بر تولید مخدر در این کشور‬ ‫افزوده شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬نیز براساس براوردهای اولیه اعالم کردند‬ ‫تولید سال (‪ )۱۳۹۶‬تریاک در افغانستان حدود ‪ ۹۰۰۰‬تن‬ ‫بوده که نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫از سویی کشت و تولید مواد مخدر از جمله شیشه در افغانستان‬ ‫به قدری باال بوده که سال ‪ ۱۳۹۸‬سردار اسکندر مومنی‪ -‬دبیرکل‬ ‫ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬طی دو دهه گذشته سطح زیر کشت‪ ،‬تولید و بهره وری مواد‬ ‫مخدر در افغانستان افزایش قابل توجهی یافته است و از طرفی‬ ‫در دو سال اخیر شاهد افزایش البراتوارها در ان کشور برای تولید‬ ‫مواد صنعتی به ویژه شیشه هستیم‪.‬‬ ‫اما فروردین ماه سال گذشته بود که گویی حکومت افغانستان‬ ‫درخصوص تولید مواد مخدر تصمیم به تغییر رویکرد خود گرفت‬ ‫و علی رغم تولید باالی مواد مخدر در این کشور طی سالیان‬ ‫گذشته رهبر طالبان با صدور یک فرمان تازه‪ ،‬کاشت خشخاش‬ ‫را در سراسر این کشور ممنوع اعالم کرد و هشدار داد که تخلف‬ ‫از این فرمان‪ ،‬پیگرد و مجازات خواهد داشت‪ .‬بر اساس فرمان‬ ‫مال هبت اهلل اخوندزاده‪ ،‬به تمام مردم خبر داده شد که از تاریخ‬ ‫صدور این فرمان کاشت خشخاش در تمام کشور ممنوع است‬ ‫و هیچ کس نمی تواند از ان تخلف کند‪ .‬همچنین در این فرمان‬ ‫امده بود که در سراسر کشور استفاده و انتقال‪ ،‬خرید و فروش‪،‬‬ ‫واردات و صادرات و کارخانه های تولید هرگونه مواد نشئه اور‬ ‫مثل شراب‪ ،‬هروئین‪ ،‬شیشه‪ ،‬چرس و…‪ ،‬به طور جدی ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫در واکنش به این فرمان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از‬ ‫کاهش کشت استقبال کرد و گفت‪ :‬این ممنوعیت باید شامل همه‬ ‫انواع تولید مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی در افغانستان‬ ‫شود‪ .‬دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر این که باید‬ ‫راهبردهای جدیدی برای این تحول منطقه ای جدید اتخاذ‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در ابان ‪ ۱۴۰۰‬یک کارگاه تخصصی برای تحوالت‬ ‫افغانستان و تاثیر ان بر موضوع مواد مخدر تشکیل دادیم؛ دو‬ ‫جلسه ستاد را به این موضوع اختصاص دادیم و مجموعه اقداماتی‬ ‫که ایران باید صورت دهد و راهبردهایی که اتخاذ و سناریوهای‬ ‫موجود‪ ،‬تدوین و برای رییس جمهوری ارسال شد و با دستور‬ ‫ایشان به همه دستگاه های مربوطه ابالغ شد‪.‬‬ ‫با این وجود کمتر از یکسال بعد از صدور این فرمان گویی‬ ‫طالبان به وعده خود عمل نکرد و اظهاراتی درخصوص افزایش‬ ‫‪ ۱۶‬درصدی سطح زیر کشت «تریاک» در افغانستان با روی کار‬ ‫امدن طالبان و رشد فزاینده تولید مخدرهای صنعتی و شیشه‬ ‫در افغانستان بر سر زبان ها امد و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد‬ ‫مخدر در دی ماه سال ‪ ۱۴۰۱‬در این باره گفت‪ :‬علی رغم اینکه‬ ‫طالبان اعالم کرده که کشت را کاهش می دهد و ممنوع کرده اما‬ ‫براساس اعالم رسمی سازمان ملل‪ ،‬سطح زیرکشت مواد مخدر در‬ ‫افغانستان حدود ‪ ۱۶‬درصد افزایش داشته و این نشان می دهد که‬ ‫باید تالشهایمان را گسترده تر کنیم‪ .‬نکته دیگر افزایش فزاینده‬ ‫تولید مواد مخدر صنعتی و شیشه در افغانستان است که در یک‬ ‫دهه گذشته افزایش قابل توجهی داشته و تولید ان به بیش از‬ ‫‪ ۵‬برابر رسیده و نه تنها ایران بلکه همه دنیا را در معرض خطر‬ ‫جدی قرار داده است‪.‬‬ ‫طبق اظهارات مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر مطابق‬ ‫امارها در سال ‪ ۲۲۳ ،۲۰۲۲‬هزار هکتار از زمین های کشاورزی‬ ‫افغانستان زیر کشت خشخاش بوده است و ‪ ۷۶‬درصد این کشت‬ ‫نیز در استان هایی است که نزدیک مرزهای کشور ما قرار دارند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش سازمان ملل‪ ،‬کشاورزان افغانستان کشت‬ ‫خشخاش و تولید مواد مخدر را به عنوان پایه اقتصادی خود‬ ‫می دانند و با توجه به مشکالت اقتصادی مردم این کشور و ناتوانی‬ ‫جامعه جهانی در برطرف کردن این مشکالت‪ ،‬کشت و تولید مواد‬ ‫مخدر در افغانستان بدون وقفه ادامه دارد‪.‬‬ ‫در این راستا سردار مسعود زاهدیان‪ -‬معاون مقابله با عرضه‬ ‫و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر که طی سنوات‬ ‫گذشته نیز به عنوان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در‬ ‫این حوزه فعالیت داشته درباره چرایی عمل نکردن طالبان به‬ ‫وعده خود‪ ،‬تولید مواد مخدر سنتی و صنعتی‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫شیشه در افغانستان طی چهار سال اخیر و احتمال مخاطرات‬ ‫امنیتی و درگیری میان گروه های مافیایی اروپایی و افغانستانی‬ ‫برای فروش شیشه‪ ،‬تغییرات نرخ قیمت مواد مخدر‪ ،‬اقدام ایران‬ ‫برای تربیت سگ های موادیاب و مخدر‪ ،‬تولید دستگاه های‬ ‫ایکس ری و اشکارساز مواد مخدر و بادی اسکنرها و مبارزه‬ ‫با پولشویی توضیح داده است که مشروح این گفت وگو را در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫زاهدیان‪ ،‬مواد مخدر را یکی از اصلی ترین موضوعاتی می داند که‬ ‫باید در کشور به ان توجه کرد‪ ،‬زیرا از نظر جغرافیایی همسایگی‬ ‫ایران با کشور افغانستان این تهدید را به عنوان یک تهدید‬ ‫دائمی برای ما ایجاد می کند و بر این اساس باید توجه ما مطابق‬ ‫سناریوی تولید مواد مخدر و همچنین انتقال ان از طریق ایران‬ ‫به کشورهای مقصد که غالبا کشورهای اروپایی هستند‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۲‬درصدی کشت مواد مخدر نسبت به سال‬ ‫قبل توسط طالبان‬ ‫چرا طالبان به وعده خود عمل نکرد؟‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬علی رغم اینکه دستورالعملی که طالبان در‬ ‫ابتدای سال صادر و ممنوعیت کشت را اعالم کردند و این امر به‬ ‫عنوان یک فرمان حکومتی مطرح بود اما شاهد افزایش حدود ‪۳۲‬‬ ‫درصدی کشت نسبت به سال قبل هستیم‪.‬‬ ‫معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫در پاسخ به این سوال که چرا طالبان علی رغم فرمان خود تولید‬ ‫مواد مخدر در افغانستان را افزایش داده است؟ اینطور توضیح‬ ‫می دهد که موضع طالبان بیشتر سیاسی بوده است؛ حکومت‬ ‫طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشده و یکی از مطالبات‬ ‫جامعه بین المللی این است که تولید مواد مخدر در افغانستان‬ ‫کاهش پیدا کند؛ به نظر فتوای صادر شده از سوی طالبان بیشتر‬ ‫به دلیل جلب رضایت جامعه بین المللی و حمایت گرفتن برای به‬ ‫رسمیت شناخته شدن خودشان بوده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر او درباره چرایی عمل نکردن طالبان به وعده خود‬ ‫را به این دلیل می داند که شاید طالبان بعد از دوره ای که کشت‬ ‫انجام شده بود این فرمان را اعالم کردند زیرا اقتصاد افغانستان به‬ ‫مواد مخدر پیوند خورده و کشاورز و زارعین افغان محل درامدی‬ ‫جز این موضوع ندارند‪.‬‬ ‫زاهدیان با بیان اینکه گرچه در بخش هایی از استان های افغانستان‪،‬‬ ‫طالبان حکم فرمایی می کند اما حاکمیت منسجمی در افغانستان‬ ‫ی در این کشور‬ ‫وجود ندارد و تبعیت پذیری از فرامین هسته مرکز ‬ ‫کامل نیست‪ ،‬چه بسا در موضوع مواد مخدر تعدادی از افرادی که‬ ‫از دولت های محلی انجا هستند خودشان مواد مخدر را تولید و‬ ‫قاچاق می کنند‪ ،‬می افزاید‪ :‬امروز افغانستان نه تولید مشخصی دارد‬ ‫و نه استخراج خوبی از منابع زیرزمینی انجام می دهد و همه این‬ ‫موارد موجب شده به اقتصاد مواد مخدر توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫تولید مواد مخدر و افزایش درامد کشاورزان‬ ‫افغانستانی به یک میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫وی با بیان اینکه گردش مالی مواد مخدر در بین کشاورزان‬ ‫افغانستان‪ ،‬بخشی از هزینه های مردم را تامین می کند‪ ،‬یاداور‬ ‫می شود‪ :‬فرمان صادر شده از سوی طالبان مبنی بر محدودیت‬ ‫کشت مواد مخدر یک اتفاق را در افغانستان رقم زد و ان این بود‬ ‫که گردش مالی و درامد دهقان های افغان که طی سال های قبل‬ ‫حدود ‪ ۴۳۰‬میلیون دالر بود با صدور این فرمان برای کشاورزان‬ ‫سه برابر شد و به حدود یک میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر رسید؛‬ ‫این موضوع خود باعث خواهد شد طی سال اتی و سال های پیش‬ ‫رو شاهد این باشیم که گرایش بیشتری به سمت کشت گیاهان‬ ‫مخدر در افغانستان شکل گیرد‪ ،‬زیرا به دلیل اینکه درامدها‬ ‫افزایش می یابد؛ توجه کشاورزانی که محصوالت دیگری کشت‬ ‫می کنند به این سمت تغییر خواهد کرد که درامد کشت گیاهان‬ ‫مخدر بیشتر است‪.‬‬ ‫معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه طالبان‬ ‫خالف فتوای صادر شده خود عمل کرد ایا این موضوع موجب‬ ‫عدم اعتماد جامعه بین المللی به انها نخواهد شد؟ تصریح می کند‪:‬‬ ‫یکی از موضوعات همین است‪ ،‬اما طالبان هم ان حاکمیت جامع‬ ‫و کامل را در نقاط مختلف کشورش ندارد که بخواهد نظارت‬ ‫الزم برای پیشگیری از کشت گیاهان مواد مخدر را داشته باشد؛‬ ‫بالطبع باتوجه به شرایط مختلفی که دست در دست هم داده‬ ‫امروز شاهد وضعیتی هستیم که سطح زیرکشت افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬به گونه ای که براساس گزارش سازمان ملل حدود ‪۲۳۳‬‬ ‫هزار هکتار در سال گذشته بوده است که موجب تولید ‪۶۲۰۰‬‬ ‫تن تریاک شده است‪ ،‬البته این گزارش هم گزارش کاملی نیست‪،‬‬ ‫زیرا در بخش هایی از نقاط ناامن نتوانسته اند امارگیری دقیقی‬ ‫انجام دهند و مطمئنا تولید مواد مخدر توسط افغانستان بیش‬ ‫از این رقم است‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۰‬تن شیشه در ایران طی سال ‪ ۲۰۲۰‬که منشاء‬ ‫انها افغانستان بوده است‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وجود اشپزخانه های تولید شیشه در افغانستان‬ ‫و همچنین افزایش بی رویه تولید مواد صنعتی به ویژه "شیشه"‬ ‫در دهه اخیر با حمایت مستقیم امریکا در افغانستان از جمله‬ ‫مسائلی بوده که بارها مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر در‬ ‫این باره ابراز نگرانی کرده اند‪ .‬سردار زاهدیان نیز معضل جدیدی‬ ‫که در افغانستان شاهد ان هستیم را شکل گیری کارگاه های‬ ‫تولید مت امفتامین (شیشه) می داند و می گوید‪ :‬در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫کشفیات شیشه در ایران ‪ ۳۰‬تن بوده است که منشاء همه انها‬ ‫کشور افغانستان بوده است‪.‬‬ ‫کشف و کاشت گیاه افدرا در افغانستان جهت تولید شیشه‬ ‫ی گروه های مافیایی‬ ‫هشدار یوروپل در خصوص درگیر ‬ ‫اروپایی و افغانستانی برای فروش گیاه «افدرا» جهت تولید‬ ‫شیشه‬ ‫وی درباره تولید شیشه در کشورهای دیگر توضیح می دهد که‬ ‫در اسیای جنوب شرقی و اروپا نیز شیشه تولید می شود اما تولید‬ ‫شیشه طی سه الی چهار سال اخیر در افغانستان شدت گرفته و‬ ‫علت ان نیز بی قانونی حاکم بر این کشور و همچنین دسترسی به‬ ‫گیاهی به نام «افدرا» است که در استان های مختلف افغانستان به‬ ‫صورت خودرو استحصال می شده و اخیرا کشت می شوند‪.‬‬ ‫به گفته معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬گیاه افدرا از قبل در این کشور وجود داشته اما‬ ‫تقویت و کشف شده است به این معنی که جدیدا به این موضوع‬ ‫رسیدند که از این گیاه می تواند متامفتامین به دست اورده و از‬ ‫ان شیشه تولید کنند‪.‬‬ ‫بنابر اظهارات زاهدیان کارگاه های شکل گرفته در این منطقه‬ ‫نیز به افزایش تولید شیشه کمک کرده و درامد سرشاری از این‬ ‫محل ایجاد شده است؛ به طوریکه در اخرین گزارش منعکس‬ ‫شده‪ ،‬یوروپل احساس خطر و اعالم کرده کشت گیاه افدرا و‬ ‫تولید مت امفتامین ها در افغانستان به عنوان یک تهدید محسوب‬ ‫می شود و باتوجه به قیمت پایین ان‪ ،‬ممکن است درگیری هایی‬ ‫برای فروش این محصول بین گروه های مافیایی در اروپا و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫افغانستان شکل گیرد؛ حتی بروز مخاطرات امنیتی هم پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی درباره این گیاه بیشتر می گوید‪ :‬افدرا ماده ای گیاهی‬ ‫است که در افغانستان به وسیله اسیدها و مواد پیش ساز به‬ ‫متامفتامین تبدیل می شود‪ .‬البته پیش سازهای مورد استفاده‬ ‫غالبا در کشورهای صنعتی تولید و به صورت قاچاق و غیرمجاز‬ ‫به افغانستان حمل شده و انجا مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫برای تولید شیشه از مواد شیمیایی به جز مواد گیاهی هم‬ ‫استفاده می شود‪ .‬به عبارتی دیگر افدرین موردنیاز یا به صورت‬ ‫پیش ساز از کارخانجات تولید مواد شیمیایی خریداری و مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد یا از داروهایی که افدرین و سودو افدرین‬ ‫دارند به عنوان پایه استفاده و افدرین ان جدا و به شیشه‬ ‫تبدیل می شود‪.‬‬ ‫از گران شدن مواد مخدر سنتی تا افزایش تولید‬ ‫مواد صنعتی در افغانستان‬ ‫معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫در این میان از گران شدن مواد مخدر سنتی و افزایش تولید‬ ‫مواد صنعتی در افغانستان و کاهش قیمت این مواد خبر می دهد‬ ‫و می گوید که این موضوعات تهدید جدیدی برای ما ایجاد کرده‬ ‫و ان این است که مصرف کنندگان مواد سنتی به سمت مصرف‬ ‫مواد صنعتی هدایت می شوند و مافیای مواد مخدر نمی خواهد‬ ‫بازار فروش خود را از دست بدهد‪.‬‬ ‫زاهدیان با اشاره به علت افزایش قیمت مواد مخدر سنتی‬ ‫می گوید‪ :‬زمانی که درامد کشاورز افغانستانی سه برابر شده است‬ ‫یعنی قیمت تریاک در افغانستان سه برابر شده است‪ .‬کاری که‬ ‫طالبان کردند موجب ایجاد ترس در خریداران و فروشندگان‬ ‫مواد شد که ممکن است تولید کاهش یابد و بالطبع قاچاقچیان‬ ‫بخشی از این مواد را انبار کردند‪ .‬قیمت مواد افزایش پیدا کرده و‬ ‫حجم محموالت برای انتقال نیز کوچک و همچنین ریسک پذیری‬ ‫قاچاقچیان نیز زیاد شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به روند افزایشی قیمت مواد صنعتی یاداور می شود‬ ‫که به دلیل اینکه تولید مواد صنعتی زیاد شده افزایش قیمت‬ ‫ان ملموس نیست اما قیمت مواد سنتی با افزایش سه برابری‬ ‫همراه بوده که این افزایش هم ملموس بوده است‪ .‬افزایش قیمت‬ ‫مواد سنتی موجب افازایش ناخالصی مواد عرضه شده از سوی‬ ‫خرده فورشان و بروز تهدیدات جسمی ناشی از ناخالصی ها بین‬ ‫مصرف کنندگان می شود و می تواند مرگ و میر معتادان را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تغییر جاسازها و نوع انتقال موادمخدر‬ ‫تاثیرات منفی کاهش و افزایش تولید مواد مخدر‬ ‫معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬در این میان تعداد گروه هایی که ضربه‬ ‫خوردند بیشتر و میزان کشفیات کمتر شده و همچنین نوع‬ ‫جاسازی ها و شکل انتقال مواد مخدر نیز متفاوت شده است‪.‬‬ ‫زاهدیان می گوید‪ :‬ما تالش می کنیم ورود مواد مخدر به کشور‬ ‫را مهار کنیم؛ بحث مواد مخدر یک عامل خارجی دارد‪ .‬ممکن‬ ‫است تصمیماتی در افغانستان اتخاذ شود که موجب افزایش یا‬ ‫کاهش تولید مواد مخدر شود که در هر دو صورت بر ایران تاثیر‬ ‫مستقیمی دارد؛ تولید و قاچاق مواد مخدر چه کاهش و چه‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬معموال تاثیرات ان منفی است‪.‬‬ ‫سناریوی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مقابله با‬ ‫عرضه و پیشگیری از اعتیاد در ایران‬ ‫وی باتوجه به افزایش تولیدات مواد مخدر و رویکرد طالبان‬ ‫نسبت به تولید مواد مخدر‪ ،‬درباره سناریوی ستاد برای مقابله‬ ‫با عرضه و پیشگیری از اعتیاد در ایران‪ ،‬می گوید‪ :‬سناریو دائمی‬ ‫ایران مقابله با ورود مواد مخدر به کشور و برخورد با باندها‬ ‫و سرشبکه های قاچاق مواد مخدر است؛ این دستور کاری‬ ‫همیشگی برای ایران است زیرا اگر امروز در افغانستان جلوی‬ ‫مواد مخدر را بگیریم اما دلیل نمی شود که از پاکستان این‬ ‫مواد وارد کشور نشود‪ .‬هیچ تضمینی وجود ندارد که این مواد از‬ ‫طریق دریا یا از طریق هوایی وارد کشور نشود‪ .‬بالطبع اولویت‬ ‫ما شناسایی و اشراف اطالعاتی بر مناطق مرزی و کنترل این‬ ‫شبکه ها از مبداء تولید و قاچاق است‪.‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1185‬‬ ‫‪APRIL.04.2023‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تجمیع گواهینامه های رانندگی‬ ‫در یک کارت‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از تجمیع گواهینامه های‬ ‫رانندگی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬سردار سید کمال هادیانفر در گفت وگویی‪ ،‬در‬ ‫این باره اظهار کرد ‪ :‬از مدتی قبل تمامی گواهینامه های رانندگی در‬ ‫یک کارت تجمیع شده است‪ .‬بر این اساس دیگر اینطور نیست که‬ ‫یک گواهینامه برای موتور‪ ،‬یک گواهینامه برای خودرو و ‪ ...‬صادر‬ ‫شود و اطالعات تمام گواهینامه های رانندگی پشت همان یک کارت‬ ‫گواهینامه درج خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اطالعات مربوط به تمام گواهینامه های افراد در بانک‬ ‫اطالعاتی پلیس موجود است‪ ،‬گفت ‪ :‬بر این اساس مثال اگر فردی‬ ‫گواهینامه پایه دو و سه و گواهینامه موتور داشته باشد‪ ،‬اطالعات‬ ‫مربوط به ان و تاریخ اولین صدور گواهینامه در جدول پشت کارت‬ ‫درج خواهد شد‪.‬‬ ‫هادیانفر درباره افرادی که ممکن است یک گواهینامه را دریافت‬ ‫کرده و مدتی بعد مثال گواهینامه موتورسیکلت نیز دریافت کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما اطالعات این افراد را در اختیار داریم و زمانی که گواهینامه‬ ‫موتورسیکلت فرد صادر شود‪ ،‬ما این اطالعات را روی همان گواهینامه‬ ‫فرد وارد می کنیم‪.‬‬ ‫به گفته رئیس پلیس راهور فراجا عالوه بر این موارد از طریق‬ ‫کدتصویری (‪ )QR‬که روی گواهینامه ها نصب شده‪ ،‬امکان دسترسی‬ ‫به تمام سوابق رانندگی صاحب گواهینامه و ‪ ...‬وجود دارد‪ .‬البته این‬ ‫اطالعات فقط از طریق دست افزارهای پلیس قابل مشاهده شد و‬ ‫دسترسی به ان برای دیگران ممکن نخواهد بود‪.‬‬ ‫دالر در سال ‪ ۱۴۰۲‬به کدام سو‬ ‫خواهد رفت؟‬ ‫این استاد دانشگاه می گوید‪ :‬پول پرقدرت قابلیت تبدیل سریع به‬ ‫دالر را دارد‪ ،‬پول البته تنها اسکناس و مسکوکات نیست بلکه تمام‬ ‫سپرده ها‪ ،‬چک های صادره‪ ،‬چک پول و ‪ ...‬را تشکیل می دهد و شبه‬ ‫پول نیز سپرده های بلندمدت و نقدینگی وارد شده به صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری و ‪ ...‬را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت سال ‪ ۱۳۹۶‬گفت‪ :‬در این سال ‪ ۸۸‬درصد از‬ ‫حجم نقدینگی ایران شبه پول و ‪ ۱۲‬درصد پول بود‪ .‬این بدان معنا‬ ‫بود که مردم چندان تمایلی به شکار فرصت نداشتند و پول خودشان‬ ‫را سپرده گذاری بلندمدت کرده بودند اما در طول زمان اگر بررسی‬ ‫کنید‪ ،‬می بینید پس اندازها به حساب جاری و سپرده های کوتاه مدت‬ ‫منتقل شده تا سریع قابلیت تبدیل را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حجم پول در اقتصاد مرتب در حال افزایش است و این‬ ‫رویه احساس ناامنی دارد چرا که تغییرات قیمتی سیگنال منفی به مردم‬ ‫می دهد‪.‬به گفته وی حجم پول از حدود ‪ ۱۲‬درصد به ‪ ۳۸‬درصد افزایش‬ ‫یافته و این مهمترین عامل اقتصادی برای اثرگذاری در نرخ دالر است پس‬ ‫تا زمانی که درصد پول پایین نیاید‪ ،‬چشم انداز نرخ دالر افزایشی است و‬ ‫این عامل اتفاقا در نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت‪ .‬ایمانی راد با اشاره به‬ ‫افزایش نرخ تورم گفت‪ :‬اگر درصد پول در همین محدوده باقی بماند یا‬ ‫حتی افزایش یابد‪ ،‬روند قیمت دالر نیز افزایشی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی حجم نقدینگی را وحشتناک دانست و گفت‪ :‬اگر این نقدینگی‬ ‫ازسوی بانک مرکزی مدیریت نشود‪ ،‬فشار بر قیمت ارز باال خواهد‬ ‫بود‪ .‬خبرانالین‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001961‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری بیگان فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 8466.20‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬اصلی موسوم به بیار حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000126‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001965‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری بیگان فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 21655‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬اصلی موسوم به بیار حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000127‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469468 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469472 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001955‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری بیگان فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 3390.24‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬اصلی موسوم به بیار حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000121‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001954‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری بیگان فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 5539.46‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬اصلی موسوم به بیار حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000125‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469469 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469476 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1185‬‬ ‫‪APRIL.04.2023‬‬ ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سهشنبه‬ ‫‪15‬فروردینماه‪1402‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪1185‬‬ ‫جامعهرادوقطبینکنیم‬ ‫بازگشت ‪17‬واحد تولیدی‬ ‫به چرخه تولید‬ ‫سرمقاله‬ ‫«همان دختر کم حجاب دختر من است‪ ،‬دختر ما و شماست‪ ،‬نه که‬ ‫دختر خاص من و شما باشد‪ ،‬اما جامعه ماست‪ ،‬جامعه ما خانواده‬ ‫ماست‪ ،‬این ها مردم ما هستند‪ ،‬بچه های ما هستند‪ ،‬اگر کسی راه‬ ‫افتاد رفت بین مردم‪ ،‬جذب کرد‪ ،‬این درست است‪ ،‬باید بیفتیم دنبال‬ ‫این»‪ ،‬این جمالت بخشی از سخنان سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی‬ ‫است‪ .‬از همین چند جمله می توان دریافت که نهادینه کردن حجاب‪،‬‬ ‫با استفاده از قوه قهریه میسر نخواهد شد‪ ،‬بلکه این امر یک موضوع‬ ‫ف موجود در زمینه های فرهنگی و‬ ‫فرهنگی است و کوتاهی و اجحا ‬ ‫دینی موجب بروز شرایط فعلی شده است‪.‬‬ ‫عفاف و حجاب یکی از مسائلی است که در جوامع اسالمی همواره‬ ‫حائز اهمیت بوده است‪ .‬خداوند در ایه ‪ ۵۹‬سوره احزاب صراحتاً به‬ ‫بحث پوشش و حجاب اشاره کرده و می فرماید «یَا اَیُّ َها ال َّنب ُِّی ُق ْل‬ ‫ک َو ب َ َنات َ‬ ‫اِلَ ْز َواجِ َ‬ ‫ِین َعلَ ْی ِه َّن م ِْن َجلاَ ب ِی ِب ِه َّن َذل َِک‬ ‫ِین یُ ْدن َ‬ ‫ِک َو ن َِسا ِء ال ْ ُم ْو ِمن َ‬ ‫اَ ْدن َی اَ ْن یُ ْع َر ْف َن َفلاَ یُ ْو َذیْ َن» یعنی ای پیغمبر گرامی با زنان و دختران‬ ‫خود و زنان مومنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند که این کار‬ ‫حریت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت‬ ‫برای اینکه ان ها به عفّت و ّ‬ ‫هوس رانان ازار نکشند بسیار نزدیک تر است‪.‬‬ ‫به مقوله حجاب از ابعاد مختلفی می توان نگریست‪ ،‬اما نکته واضح و‬ ‫مبرهن این است که برای اصالح وضعیت عفاف و حجاب در جامعه‪،‬‬ ‫نیازمند فعالیت های بنیادین جهت تقویت پایه های اعتقادی هستیم‪،‬‬ ‫اجبار و تهدید در این مسیر پر فراز و نشیب کارساز نیست‪ ،‬کما اینکه‬ ‫پیش از این نیز شاهد بوده ایم که این قبیل رفتارها تاثیر معکوس‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫طی روزهای گذشته یکی از مسائل داغ فضای رسانه ای کشور بحث‬ ‫برخورد با افراد بد بحجاب بوده که واکنش های زیادی را در بین مردم‬ ‫داشته است‪ .‬برخی مسئوالن به ویژه مسئوالن قضایی طی مصاحبه‬ ‫هایی از پیشنهاد و دستور عدم ارائه خدمات در دستگاه های دولتی‬ ‫و اصناف به افراد بی حجاب خبر میدهند که خود نوعی دو قطبی‬ ‫سازی در جامعه است‪.‬‬ ‫دوقطبی کردن جامعه با خانم های باحجاب و بدحجاب‬ ‫خطرناک است‬ ‫امام جمعه قزوین در تیر ماه سال گذشته گفته بود‪ :‬اینکه بگوییم‬ ‫خانم های باحجاب یک طرف و بدحجاب ها طرف مقابل هستند‪ ،‬یعنی‬ ‫جامعه را دوقطبی کرده ایم و این خیلی خطرناک است و موجب‬ ‫تخریب امیدهای اینده و قرار دادن بچه های خودمان در مقابل‬ ‫یکدیگر شده و مشکلی را اصالح نخواهد کرد‪ .‬وقتی شما کرامت افراد‬ ‫را حفظ و با ان ها تعامل و گفت وگو کردید انان خودبه خود یک قدم‬ ‫به سمت حقایق ارزشی نزدیک خواهند شد‪.‬‬ ‫وی عنوان می کند‪ :‬همچنین الزم است جذب حداکثری در حوزه‬ ‫عفاف و حجاب که مورد تاکید رهبر معظم انقالب است را مدنظر قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬باید جذب حداکثری را با گفت وگو‪ ،‬تعامل موثر‪ ،‬دلسوزی و‬ ‫محبت داشته باشیم‪ ،‬این عناصر در کنار هم معجزه می کنند‪.‬‬ ‫درست است که حجاب یک مقوله فرهنگی و مردمی است ولی با زور‬ ‫و اجبار در این زمینه نه تنها راه به جایی نخواهیم برد بلکه نتیجه‬ ‫عکس خواهیم گرفت و به نوعی پاس گل به دشمن داده ایم‪ .‬پس‬ ‫الزم است تا مسئوالن به خود بیاییند و استفاده از قوه قهریه را برای‬ ‫این امر کنار بگذارند چون همانطور که گفته شد یکی از تاکتیک های‬ ‫دشمن در این جنگ روانی‪ ،‬دقیقا همین برخورد فیزیکی با خانم‬ ‫های بدحجاب است تا همان مسئله را بزرگ کرده تا با دو قطبی‬ ‫کردن مردم و جامعه‪ ،‬برعلیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی‪،‬‬ ‫از احیا و جلوگیری از تعطیلی ‪ ۱۷‬واحد تولیدی‬ ‫استان در سال ‪ ۱۴۰۱‬خبر داد‪.‬‬ ‫جانمایی بیمارستان فوق تخصصی زنان و کودکان بجنورد‬ ‫منتظر تصمیم شورای شهر ماند‬ ‫جانمایی نخستین بیمارستان ‪ ۳۲۰‬تختخوابی و فوق تخصصی زنان و کودکان در مرکز خراسان شمالی‪ ،‬منتظر تصمیم اعضای شورای شهر بجنورد ماند‪.‬‬ ‫فاطمه رختیانی‪ :‬به گزارش اترک به نقل از ایسنا‪ ،‬صد و‬ ‫یکمین جلسه رسمی اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد‬ ‫روز گذشته با حضور تمامی اعضا برگزار شد کهمهمترین‬ ‫موضوع مطرح شده در این جلسه جانمایی بیمارستان ‪۳۲۰‬‬ ‫تختخوابی فوق تخصصی زنان و کودکان در بجنورد بود‪.‬‬ ‫این موضوع به دنبال اعتبار ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی از محل‬ ‫اعتبارات دولتی وزارت بهداشت و تاکیدات استاندار خراسان‬ ‫شمالی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫پیگیری برای جانمایی این بیمارستان در سال گذشته‬ ‫نیز مطرح بود که شهرداری طی نامه ای به دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اعالم کرد زمینی با وسعت مورد نیاز برای ساخت‬ ‫این بیمارستان در مرکز شهر ندارد لذا باید مکانی دیگر‬ ‫برای احداث ان جانمایی شود یا از ظرفیت سایر دستگاه‬ ‫های دولتی استفاده شود‪.‬‬ ‫نیازمند نگاه ویژه به زنان هستیم‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد در خصوص این موضوع‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بجنورد نیازمند نگاه ویژه به حوزه زنان‬ ‫هستیم و ساخت بیمارستان فوق تخصصی زنان و کودکان‬ ‫را به فال نیک گرفته و بادقت برای جانمایی ان‪ ،‬عمل‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫جمشید عین بیگی گفت‪ :‬بدین منظور باید در جانمایی‬ ‫این بیمارستان نگاه های کارشناسی و پدافند غیر عامل را‬ ‫رعایت کنیم و مکانی که بیشتر به نفع مردم است انتخاب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه اعضای این جلسه با این موضوع موافق‬ ‫هستند صرفاً باید کار کارشناسی برای جانمایی ان انجام‬ ‫شود تا انچه به نفع مردم است اتفاق بیفتد و شاهد تکرار‬ ‫تجربیات تلخ گذشته نباشیم‪.‬‬ ‫شهربازی تبدیل به بیمارستان شود‬ ‫سید محسن موسوی رئیس مرکز اموزش و پژوهش‬ ‫شورای اسالمی شهر بجنورد به عنوان مخالف جانمایی این‬ ‫بیمارستان در محدوده گلستان شهر و موافق با جانمایی ان‬ ‫در شهربازی بجنورد گفت‪ :‬اگر شرایط مختلف را بررسی‬ ‫کنیم متوجه خواهیم شد که شهربازی بجنورد بهترین مکان‬ ‫برای ساخت بیمارستان ‪ ۳۲۰‬تختخوابی فوق تخصصی زنان‬ ‫و کودکان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ساخت این بیمارستان نیازمند زیرساخت های‬ ‫تاسیساتی است‪ ،‬جنس خاک اهمیت دارد و دسترسی به‬ ‫ان نیز باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تجربه ساخت بیمارستان امام حسن‬ ‫(ع) در فاصله ای دور از شهر بجنورد‪ ،‬یک تجربه تلخ به‬ ‫حساب می اید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیمارستان فوق تخصصی زنان و‬ ‫کودکان مربوط به قشری از جامعه است که اسیب پذیری‬ ‫بیشتری دارند لذا فاصله این بیمارستان از شهر بسیار مورد‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫موسوی با تاکید بر اینکه گلستان شهر به لحاظ سیل خیزی‬ ‫موقعیت مناسبی نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید این موضوع را در‬ ‫نظر بگیریم که صرفاً تا پایان فروردین ماه برای تعیین‬ ‫تکلیف این موضوع فرصت باقی مانده است؛ همچنین تجربه‬ ‫ساخت این مراکز درمانی در فضای سبز شهری را می توانیم‬ ‫در سایر شهرها از جمله پارک ملت مشهد ببینیم‪.‬‬ ‫نه به ان شوری شور‪ ،‬نه به این بی نمکی‬ ‫علی اربابی نائب رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد نیز‬ ‫در موافقت با احداث این بیمارستان در گلستان شهر و‬ ‫مخالفت با احداث ان در شهربازی بجنورد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫صورتی که بیمارستان ‪ ۳۲۰‬تختخوابی در شهربازی بجنورد‬ ‫ساخته شود و زمین ان بدین منظور اختصاص یابد‪ ،‬چیزی‬ ‫از شهربازی بجنورد باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بیشتر مراکز درمانی بجنورد در مرکز و‬ ‫جنوب شهر قرار دارد و در شمال شهر چنین مراکزی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬بعضی از ان ها نیز قرار است ساخته شود که حداقل‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬سال طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به لحاظ پدافند غیرعامل و دسترسی‬ ‫های مردم‪ ،‬ساخت این بیمارستان در محدوده گلستان‬ ‫شهر می توانند گزینه بهتری نسبت به شهربازی بجنورد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر این بیمارستان در مرکز شهر و یا‬ ‫شهربازی بجنورد ساخته شود گره ترافیکی هسته مرکزی‬ ‫شهر و خیابان های اطراف را بیش از پیش کور می کند و‬ ‫مشکالت ترافیکی شهر نیز دو چندان می شود‪.‬‬ ‫اربابی تصریح کرد‪ :‬در وضعیت فعلی به دنبال راه حل برای‬ ‫باز کردن گره ترافیکی در شهر بجنورد هستیم و احداث‬ ‫این بیمارستان در شهربازی مشکالت عدیده ای را به وجود‬ ‫خواهد اورد‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد برای رسیدن بیماران یا‬ ‫نیروهای امدادی نیز مشکالتی به وجود می اید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ساخت بیمارستان امام حسن (ع) در ان‬ ‫فاصله دور‪ ،‬نادرست بود اما ساخت ان بیمارستان در وسط‬ ‫شهر و در دل ترافیک نیز اشتباه است‪ .‬به قول معروف نه به‬ ‫ان شوری شور‪ ،‬نه به این بی نمکی!‬ ‫زمین به این وسعت نداریم‪ /‬شهربازی سند ندارد‬ ‫موسوی مسئول امالک شهرداری بجنورد نیز در این جلسه‬ ‫گفت‪ :‬مشکل اول این است که شهربازی بجنورد سند‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫رسمی ندارد و واگذاری ان برای ساخت بیمارستان چالش‬ ‫های خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تجربیات گذشته برای تغییر کاربری در‬ ‫شهربازی بجنورد نشان داده است که این محل خط قرمز‬ ‫مردم است و مردم موافق این موضوع نیستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ساخت این بیمارستان در بجنورد نیازمند‬ ‫فضایی به وسعت ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬هکتار است که چنین فضایی در‬ ‫درون شهر در اختیار شهرداری نیست‪.‬‬ ‫به کمیسیون ارجاع شود‬ ‫یوسف مغروری رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و سرمایه‬ ‫گذاری شورای اسالمی شهر نیز در این خصوص گفت‪ :‬ابتدا‬ ‫باید به این موضوع توجه کنیم که جانمایی این موضوع و‬ ‫در دستور کار قرار گرفتن ان نیازمند ارسال الیحه ای از‬ ‫سوی شهرداری است و صرف اینکه نامه ای یا تاکیدی از‬ ‫استانداری شده است برای مطرح شدن ان در صحن علنی‬ ‫کفایت نمی کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر فرض اینکه الیحه ان نیز از سوی شهرداری‬ ‫ارسال شد؛ این موضوع باید به صورت کارشناسی شده و‬ ‫در کمیسیون تخصصی یا تلفیقی بررسی شود که البته از‬ ‫انجایی که محدودیت زمانی وجود دارد می توانیم به سرعت‬ ‫ان را در دستور کار کمیسیون ها قرار دهیم تا به نتیجه‬ ‫درست برسیم‪.‬‬ ‫زمین های مختلف سنجیده شود‬ ‫اعظم السادات افشین فر رئیس کمیته بانوان و خانواده‬ ‫شورای اسالمی شهر بجنورد نیز در این خصوص بیان کرد‪:‬‬ ‫برای این موضوع باید زمین های در اختیار شهرداری را در‬ ‫نقاط مختلف شهر ببینیم تا شاید بتوانیم حتی در نقاط‬ ‫مختلف به سمت تملک امالک شخصی نیز حرکت کنیم و‬ ‫فضای مناسب برای احداث این بیمارستان و دسترسی بهتر‬ ‫مردم به ان ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته باید الیحه این موضوع نیز از سوی‬ ‫شهرداری به شورای شهر ارسال شود‪ .‬همچنین نیازمند‬ ‫همکاری سایر دستگاه ها نیز هستیم تا نهایتاً بهترین تصمیم‬ ‫برای مردم شهر گرفته شود‪.‬‬ ‫ارجاع به کمیسیون‬ ‫به گزارش اترک پس از اعالم نظر های مختلف‪ ،‬قرار‬ ‫شد موضوع جانمایی زمین برای احداث بیمارستان فوق‬ ‫تخصصی ‪ ۳۲۰‬تختخوابی زنان و کودکان بجنورد به‬ ‫کمیسیون تلفیقی عمران‪ ،‬معماری و شهرسازی و کمیسیون‬ ‫خدمات و زیست شهری ارجاع و در اسرع زمان نسبت به‬ ‫ان تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫حسین شکاری‪ :‬به گزارش اترک به نقل از روابط عمومی دادگستری‬ ‫استان خراسان شمالی حجت االسالم والمسلمین براتی زاده‪ ،‬ضمن‬ ‫تشریح عملکرد ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫دادگستری کل استان در سال گذشته‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این واحدها در‬ ‫حوزه های صنعتی و کشاورزی فعالیت داشتند که با ورود دستگاه‬ ‫قضایی از طریق دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬مشکالت مبتال به انان از طرق مختلف از جمله از طریق‬ ‫انجام مکاتبات متعدد و پیگیری های مستمر و تشکیل جلسات‬ ‫متعدد کارشناسی با حضور دستگاه های ذی ربط و همچنین انجام‬ ‫بازدیدهای میدانی در سطوح مختلف بررسی شد که خوشبختانه با‬ ‫رفع موانع فراروی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دو واحد تولیدی‬ ‫احیا و از تعطیلی ‪ 15‬واحد تولیدی دیگر جلوگیری شد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خاطرنشان کرد‪ :‬در نتیجه‬ ‫این اقدامات و پیگیری های صورت گرفته تعداد ‪ 105‬نفر از‬ ‫کارگران واحدهای تولیدی مذکور مجددا ً به کار بازگشتند و از‬ ‫خطر بیکاری رهایی یافتند‪.‬‬ ‫براتی زاده اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ 1401‬مجموعاً تعداد ‪ 66‬جلسه‬ ‫در قالب جلسات اصلی ستاد استانی و ذیل کمیته های فرعی و‬ ‫همچنین از طریق دبیرخانه ستاد استانی با ‪ 72‬دستور کار برگزار‬ ‫شد که این نشست ها در مجموع ‪ 67‬مصوبه در پی داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید مضاعف بر ضرورت برقراری ارتباط مستقیم با سرمایه‬ ‫گذاران و تولیدکنندگان استان‪ ،‬به بازدید میدانی از ‪ 31‬واحد‬ ‫تولیدی استان طی سال گذشته اشاره و تصریح کرد‪ :‬قطعاً حضور‬ ‫مقامات قضایی و مدیران اجرایی در کنار تولیدکنندگان به ویژه از‬ ‫طریق انجام روند بازدیدهای میدانی می تواند عالوه بر تقویت انگیزه‬ ‫های کار و فعالیت‪ ،‬به طور ملموس و محسوس به شناسایی دقیق‬ ‫مشکالت موجود و تداوم روند پیگیری های الزم در جهت رفع موانع‬ ‫پیش رو و حصول نتیجه مطلوب کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫دادگستری کل استان گفت‪:‬در این مدت‪ ،‬تعداد ‪ 427‬نفر از سرمایه‬ ‫گذاران و فعاالن بخش تولید با حوزه ریاست ستاد استانی اجرای‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی دیدار و مسائل و مشکالت خود را‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫براتی زاده بیان کرد‪ :‬به موجب تقاضاهای واصله به دبیرخانه ستاد‬ ‫استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان‪،‬‬ ‫تعداد ‪ 58‬فقره پرونده حمایتی نیز در دبیرخانه این ستاد تشکیل‬ ‫و متعاقب بررسی های صورت گرفته و پس از اتخاذ تصمیمات‬ ‫مقتضی‪ 37 ،‬فقره از پرونده های مطروحه مختومه شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به منظور رفع مشکالت واحدهای تولیدی در سال ‪1401‬‬ ‫تعداد ‪ 467‬فقره مکاتبه نیز توسط دبیرخانه ستاد انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001956‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری بیگان فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1869.20‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬اصلی موسوم به بیار حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000120‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001969‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری بیگان فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 11190.10‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬اصلی موسوم به بیار حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000118‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469481 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469487 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001971‬مورخه ‪ 1401/12/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان علی صبوری بیگان فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 32‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 5249415172‬صادره از مانه و سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 2158.1‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -4‬اصلی موسوم به بیار حوزه‬ ‫ثبتی مانه و سملقان بخش ‪ 3‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن صبوری بیگان موضوع پرونده ‪ 1401114407004000117‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401603070040001539‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حیدر اکبری فرزند علی به شماره شناسنامه ‪ 1260‬و به شماره ملی ‪ 5249604048‬صادره از مانه و‬ ‫سملقان نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪ 7159.27‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ 15‬فرعی از ‪ -41‬اصلی موسوم به کالنتر حوزه ثبتی مانه و سملقان بخش‬ ‫‪ 4‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای غالم رضا فرحدل موضوع پرونده ‪ 1401114407004000012‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/15 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1469485 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1470730 :‬‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ ‫مهدی بادلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان‬ صفحه 7 ‫روزنامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬محمد شکاری‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬مرضیه طاهری بازخانه‬ ‫طراح و صفحه ارا‪ :‬رضا علی ابادی‬ ‫مسئول روابط عمومی‪ :‬حسین شکاری‬ ‫دبیر سرویس اقتصادی‪ :‬فاطمه رختیانی‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪ATRAK DAILY NEWSPAPER‬‬ ‫‪WWW.ATRAKDAILY.IR‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 15‬فروردین ماه | ‪1402‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫تهران‬ ‫تلفن‪058-32260391 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬چاپخانه کارگر‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬بلوار استقالل شمالی‬ ‫نبش چهارراه ارتش‪ ،‬ساختمان نیکان طبقه چهارم‬ ‫‪WWW.ATRAKDAILY.IR‬‬ ‫سال شانزدهم ‪ -‬شماره‪1185‬‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‪12:07 :‬‬ ‫درسی از امام‬ ‫شعر روز‬ ‫‪Lesson from Imam‬‬ ‫‪Poetry Day‬‬ ‫این کهنه رباط را که عالم انم است‬ ‫پیامبراکرم(ص) فرمودند‪:‬‬ ‫سخ‬ ‫بخ جس‬ ‫خواب‪ ،‬ارام ش م است‪ ،‬ن گفتن اسایش روح است و‬ ‫عق‬ ‫سکوت‪ ،‬سبب راحتى ل است‪.‬‬ ‫زبمی ست که واماندۀ صد جمشید است‬ ‫خیام‬ ‫صب‬ ‫وارامگه ابلق ح و شام است‬ ‫قصری ست که تکیه گاه صد بهرام است‬ ‫اجتماعی ‪8‬‬ ‫‪VOL.16,NO.1185 APRIL.04.2022‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‪18:46 :‬‬ ‫ ‬ ‫غروب افتاب‪18:28 :‬‬ ‫ ‬ ‫اذان صبح فردا‪04:20 :‬‬ ‫طلوع افتاب‪05:47 :‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫اخبـــــــار‬ ‫تداوم روند افزایشی کرونا تا پایان‬ ‫فروردین ماه‪ /‬انتظار افزایش‬ ‫موارد بستری و فوتی‬ ‫معاون فنی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت‬ ‫با اشاره به تداوم روند افزایشی کرونا تا پایان فروردین ماه در‬ ‫عین حال بر تزریق نوبت های یاداور واکسن کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬دکتر بابک عشرتی در گفت وگویی‪ ،‬درباره‬ ‫اخرین وضعیت کرونا در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬ما از قبل هم انتظار‬ ‫افزایش موارد بیماری‪ ،‬پس از تعطیالت نوروز را داشتیم که‬ ‫این اتفاق هم به وقوع پیوست‪ .‬به دنبال افزایش مبتالیان به‬ ‫بیماری ابتدا تعداد افرادی که در بیمارستان بستری می شوند‬ ‫و سپس تعداد فوتی های ناشی از کرونا افزایش می یابد و‬ ‫شواهد هم نشان می دهد این روند افزایشی کرونا به احتمال‬ ‫زیاد تا اخر فروردین ادامه یابد‪.‬‬ ‫عشرتی ادامه داد‪ :‬عمده مواردی که درحال حاضر به واسطه‬ ‫ابتال به کرونا در بیمارستان بستری می شوند گروه سالمندان‬ ‫یا کسانی هستند که بیماری زمینه ای دارند و یا نوبت یاداور‬ ‫واکسن های کرونا را تزریق نکرده اند‪.‬‬ ‫او در خصوص عالئم فعلی بروز کرونا در افراد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫شروع عالئم مانند گذشته با ابریزش بینی‪ ،‬تب و لرز‪ ،‬گلودرد‬ ‫و ‪ ...‬است‪ .‬در صورتی که فرد مشکل زمینه ای داشته باشد‬ ‫ممکن است این عالئم تشدید شود و به دنبال ان درگیری ریه‬ ‫و تنگی نفس اتفاق افتد‪ .‬وی در پاسخ به سوالی درخصوص‬ ‫اینکه ایا عفونت چشمی هم جزء عالئم جدید ابتال به کرونا‬ ‫است یا خیر؟‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برخی از ویروس های تنفسی مانند‬ ‫سرماخوردگی و‪ ...‬عالوه بر عالئم ذکر شده‪ ،‬عالئم چشمی هم‬ ‫دارند‪ .‬در شرایط فعلی ما تنها با یک ویروس کرونا سر و کار‬ ‫نداریم‪ ،‬ممکن است عالئم چشمی مربوط به کسانی باشد که‬ ‫با سایر ویروس ها درگیر شده باشند‪.‬‬ ‫این اپیدمیولوژیست با تاکید بر اینکه کرونا دیگر جزئی از زندگی‬ ‫بشر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬توصیه کلی ما این است که کسانی که‬ ‫به بیماری مبتال می شوند و عالمت دارند تا ‪ ۵‬روز بعد از بهبود‬ ‫عالئم حتما در منزل بمانند چون این کار سبب می شود از‬ ‫گردش بیماری در سطح جامعه جلوگیری شود‪ .‬این مسئله در‬ ‫مورد دانش اموزان اهمیت بیشتری دارد؛ چون معموال کودکان‬ ‫عالئم سبک تری دارند اما انتقال بیماری از سمت انها خیلی‬ ‫سریع تر اتفاق می افتد‪ .‬وی با اشاره به لزوم تزریق نوبت های‬ ‫یاداور واکسن کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬بالغین و بویژه کسانی که بیماری‬ ‫زمینه ای دارند حتما باید واکسن تزریق کنند‪.‬‬ ‫معاونفنیمرکزمدیریتبیماری هایواگیروزارتبهداشت‪،‬گفت‪:‬‬ ‫کرونا یک بیماری ویروسی است و اکثر مبتالیان به ان نیز نیازی به‬ ‫ی بیوتیک ندارند؛ از این رو مردم نباید از پزشک خود‬ ‫مصرف انت ‬ ‫درخواست تجویز انتی بیوتیک داشته باشند؛ زیرا سبب افزایش‬ ‫مقاومتانتی بیوتیکیمی شودوانهممشکالتخودرادارد‪.‬‬ ‫بچه ها چطور شاد می شوند؟‬ ‫یک روانشناس با اشاره به اینکه برخی والدین تصور می‬ ‫کنند هرچقدر اسباب بازی های متنوع تر و گرانتری‬ ‫برای بچه ها بخرند انها بیشتر شاد می شوند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اینکه والدین صرفا به خرید اسباب بازی گران قیمت‬ ‫و متنوع برای بچه ها اکتفا کنند فقط از سر باز کردن‬ ‫مسئولیت والد گری انها در قبال بچه ها محسوب می‬ ‫شود چراکه اساسا هرچقدر پدر و مادر وقت بیشتری با‬ ‫فرزندان بگذرانند انها خوشحال تر خواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش اترک‪ ،‬گوهریسنا انزانی در گفت وگویی‪،‬‬ ‫همزمان با روز جهانی شادی با بیان اینکه کودکان به‬ ‫بازی کردن برای تجربه حس شادی نیاز دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درست است که در بسیاری از مواقع کودکان برای‬ ‫تجربه این حس شادی نیاز به داشتن اسباب بازی دارند‬ ‫اما مهم تر ان است که والدین نسبت به اینکه چطور‬ ‫بچه ها را با اسباب بازیهای مناسب شاد کنند‪ ،‬اگاه‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی در این رابطه توضیح داد‪ :‬بسیاری اوقات والدین بر‬ ‫اساس ارزوهایی که از دوران بچگی خود دارند اقدام به‬ ‫خرید بی مهابای اسباب بازی برای بچه ها می کنند و‬ ‫این بی مهابا خرید کردن باعث می شود اسباب بازیها‬ ‫مطابق با سلیقه والدین و نه کودکان باشد‪.‬‬ ‫به زعم این روانشناس‪ ،‬اسباب بازی مناسب برای‬ ‫کودکان باید منجر به رشد فکری و شناختی انها شده‬ ‫و تمرکز بچه ها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫انزانی با بیان اینکه گاهی برخی اسباب بازی های به‬ ‫ظاهر گران قیمت و متنوع نه تنها به رشد بچه ها‬ ‫کمک نمی کند بلکه تمرکز انها را نیز کاهش می دهد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر معموال کودکانی که دارای‬ ‫اسباب بازیهای زیادی هستند از بازی کردن و خالقیت‬ ‫لذت نمی برند چراکه هرچه اسباب بازی کودکان کمتر‬ ‫باشد خالقیت کودک بیشتر شده و هیجانات بیشتری‬ ‫را تجربه می کند‪.‬‬ ‫اسباب بازیهای قدیمی را پنهان کنید و پس از‬ ‫مدتی به بچه ها نشان دهید‬ ‫وی با تاکید بر اینکه والدین باید متناسب با فضای‬ ‫خانوادگی خود اقدام به خرید اسباب بازی کنند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬حتی گاهی پنهان کردن اسباب بازیهای قدیمی‬ ‫و نشان دادن انها پس از چند ماه می تواند برای بچه‬ ‫ها هیجان انگیز باشد و کودکان با دیدن این اسباب‬ ‫بازی ها به همان اندازه خوشحال شوند که روز اول این‬ ‫اسباب بازیها را دیده اند‪.‬‬ ‫این روانشناس در ادامه به بیان تکنیک هایی برای‬ ‫مناقصه احداث دیوار ساحلی ‪ -‬مرحله اول‪ .‬نوبت اول‬ ‫رضا ناصری ‪ -‬شهردار غالمان‬ ‫شاد کردن کودکان پرداخت و توصیه کرد‪ :‬بازیها و‬ ‫فعالیتهای ساده ای نظیر خمیر بازی‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫ساده با چوب بستنی‪ ،‬تماشا کردن فیلم و سریال و‬ ‫انیمیشن متناسب با سن کودک‪ ،‬انجام بازی های‬ ‫فکری و حرکتی‪ ،‬شرکت در نمایش بازی کردن تئاتر‬ ‫و قرار گرفتن کودک در نقشهای متفاوت نظیر دکتر‪،‬‬ ‫مهندس و‪ ،..‬انجام ورزش های ساده نظیر توپ بازی‪،‬‬ ‫درست کردن کاردستی با مقوا و کاغذ رنگی و حتی‬ ‫وسایل ساده ای نظیر حبوبات و کاموا‪ ،‬بادکنک بازی و‬ ‫کشیدن تصاویر روی بادکنک‪ ،‬ساخت نقاب با مقوا و‬ ‫بازی با ان‪ ،‬نقاشی کردن روی کاغذ‪ ،‬خانه سازی کردن‬ ‫با وسایل ساده و به طور کلی استفاده از وسایل دور ریز‬ ‫برای بازی باعث خوشحالی بچه ها می شود‪.‬‬ ‫انزانی معتقد است که کودکان از عشق و محبت بی قید‬ ‫و شرط والدین به انها و نیز صمیمت و عشق پدر و مادر‬ ‫به یکدیگر خوشحال می شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برای داشتن کودکی شاد ابتدا باید والدین‬ ‫خود را دوست داشته و برای رشد و پیشرفت خود در‬ ‫زندگی اهداف متنوعی داشته باشند و این اهداف را‬ ‫عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫این روانشناس تاکید کرد‪ :‬مادر و پدر شاد و هدفمند‬ ‫باشید که عشق بی قید و شرط به کودک خود می‬ ‫ورزند و در عین حال رابطه شاد و مهربانانه توام با‬ ‫حمایت با خود دارند می توانند انتظار داشتن فرزند‬ ‫شاد هم داشته باشند چراکه کودک مشاهده گر ما‬ ‫شادی را از والدین می اموزد‪.‬‬ ‫انزانی در پایان سخنان خود خطاب به والدین خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬والدین ممکن است این روزها استرس های‬ ‫متفاوتی را تجربه کنند و از این رو خیلی شاد نباشند‬ ‫اما اولین وظیفه والدین شاد کردن خودشان است‪ .‬اگر‬ ‫والدین شاد و اگاه باشند و مراحل رشدی بچه ها را‬ ‫بشناسند و بدانند که بچه ها از چیزهای ساده لذت‬ ‫می برند‪ ،‬می توانند فرزند خود را خوشحال کنند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر نباید فراموش کرد که امکان شادی برای‬ ‫بچه هایی که والدین انها افسرردگی‪ ،‬اضطراب و ترس‬ ‫ی کنند وجود ندارد‪ .‬بنابراین ابتدا باید‬ ‫شدید را تجربه م ‬ ‫خود والدین شاد باشند تا کودکانی شاد داشته باشند‪.‬‬ ‫اثر‪:‬امیرسهیلی‬ ‫محمدخان‪ ،‬اوای بلند غربت و جدایی‬ ‫یادداشت روز‬ ‫شهرداری غالمان از توابع استان خراسان شمالی در نظر دارد نسبت به احداث دیوار ساحلی باسنگ الشه با مالت ماسه سیمان – خاکبرداری پی به طول ‪288‬متر و عرض‬ ‫‪1.6‬متر و ارتفاع‪1‬متر‪ -‬پرکردن پی با سنگ الشه غرفات در مالت ماسه سیمان با عیار‪1‬به‪5‬به طول‪ 288‬متر و عرض‪1.6‬متر و ارتفاع ‪ 1‬متر‪ -‬نمای سنگی با سنگ الشه موزاییکی‬ ‫به همراه بند کشی با ارتفاع متوسط‪3.6‬متر و طول‪ 288‬متر و عرض متوسط‪1‬متر و درناژپشت دیوار ساحلی با قلوه سنگ اجرای زهکشی الزم با لوله های زهکشی در دیوارهای‬ ‫ساحلی در نفطه ابتدایی‪512242‬و‪ 4211941‬و انتهای ‪5512229‬و‪ 4211882‬در الین دوم ‪512234‬و‪ 4211972‬و انتهایی ‪512229‬و‪ 4211911‬در تقاطع خیابان شهید رجایی غربی‬ ‫شهر غالمان از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات زیر نسبت به اعالم قیمت خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری غالمان به نشانی استان خراسان شمالی‪ -‬شهرستان راز و جرگالن ‪ -‬شهر غالمان‪ -‬خیابان شهیدرجایی غربی شهرداری غالمان‬ ‫کدپستی‪94391-16741‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه ‪ -1-2 :‬احداث دیوار ساحلی باسنگ الشه با مالت ماسه سیمان – خاکبرداری پی به طول ‪288‬متر و عرض ‪1.6‬متر و ارتفاع ‪1‬متر‪ -‬پرکردن پی با‬ ‫سنگ الشه غرفات در مالت ماسه سیمان با عیار ‪1‬به‪ 5‬به طول ‪ 288‬متر و عرض ‪1.6‬متر و ارتفاع ‪ 1‬متر‪ -‬نمای سنگی با سنگ الشه موزاییکی به همراه بند کشی با ارتفاع‬ ‫متوسط‪3.6‬متر و طول ‪ 288‬متر و عرض متوسط ‪1‬متر و درناژپشت دیوار ساحلی با قلوه سنگ اجرای زهکشی الزم با لوله های زهکشی در دیوارهای ساحلی در نفطه‬ ‫ابتدایی‪512242‬و‪ 4211941‬و انتهای ‪5512229‬و‪ 4211882‬در الین دوم ‪512234‬و‪ 4211972‬و انتهاییی ‪512229‬و‪ 4211911‬در تقاطع خیابان شهید رجایی غربی شهر غالمان‬ ‫‪ -2-2‬مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت ‪ 1402/01/24:‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬نوع و تضمین شرکت در مناقصه‪850 :‬میلیون ریال ضمانت نامه بانکی معتبر‬ ‫‪-4‬چنانچه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و تحویل کاال نگردند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیان محترم باید جهت شرکت در مناقصه و خرید اسناد مبلغ ‪ 10.000.000‬ریال به شماره حساب ‪ 0113194147002‬بنام شهرداری غالمان نزد بانک ملی واریز و‬ ‫فیش ان را ضمیمه اسناد مناقصه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط فوق پیشنهادات خود را حداکثر ‪ 10‬روز ‪،‬روز پنجشنبه تاریخ ‪ 1402/01/24‬در سه پاکت الک و مهر شده ( پاکت الف‪ "،‬تضمین‬ ‫بانکی" پاکت ب‪ "،‬پیشنهاد فنی و بازرگانی ومدارک ممهور شده شرکت"پاکت ج" پیشنهاد قیمت ")به نشانی دبیرخانه شهرداری غالمان موضوع بند ‪1‬این مناقصه ارسال و‬ ‫رسید دریافت نماید ‪( .‬الزم به ذکر است صرفا شرکتهای با رتبه راه مجاز به شرکت در مناقصه می باشند‪).‬‬ ‫‪-7‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات دولت یا با شماره تلفن ‪0582543506‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫کاریکاتور‬ ‫دکتر اسماعیل حسین پور‬ ‫در خنکای نسیم وزان از دل سپیداران و در کنار زالل‬ ‫چشمۀ جوشیده از دل روستای "اوالشان" محمدخان‬ ‫(مت خان) یوسف زاده در خانۀ کاهگلی و باصفای‬ ‫"حجی محمد اوالشی" ‪ ،‬چشم بر زاللی زندگی گشود‪ .‬الالیی مادر و طنین‬ ‫صدای پدر‪ ،‬نغمۀ شیرین زندگی او بود‪ .‬او هم نفس درختان ابادی بود و با‬ ‫قامت ان درختان قد می کشید‪.‬‬ ‫هنوز دو سال بیشتر نداشت که پدر اسمان نشین شد و سوگ سترگ‬ ‫پدر‪ ،‬محمدخان را به ماتم نشاند‪ .‬اندوه پدر‪ ،‬بی تابش کرده بود که‬ ‫سرو سایه گستر وجود مادر‪ ،‬او را جان و توان بخشید‪ .‬او در مکتب‬ ‫پر مهر مادر‪ ،‬درس ها اموخت و برای درس اموزی بیشتر هر روز راهی‬ ‫دبستان"رودکی اوغاز" می شد‪ .‬همان دبستان تاریخ سازی که اگر نبود‬ ‫شاید ما مردم امروز"استاد کلیم اهلل توحدی"‪" ،‬استاد باباصفر مرادی"‪،‬‬ ‫"استاد هاشم صادقی" و بسیاری چون انها را به عنوان سند افتخارمان‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫محمدخان یوسف زاده هر روز در دبستان "رودکی" ترانه بر لب داشت؛ گویی‬ ‫هم نوا با رودکی‪«:‬بوی جوی مولیان‪ »...‬را زمزمه می کرد و مشق شیرین مهر‬ ‫می نوشت‪ .‬هنوز ترنم ترانه های ُکردی لبان این کودک "اوالشی" را به باغی‬ ‫پرشکوفه تبدیل کرده بود که مادر هم‪ ،‬اوای اسمانی "ارجعی الی ربک" را‬ ‫شنید و عرش نشین شد‪.‬‬ ‫سوگ مادر‪ ،‬در کنار اندوه دیرین پدر‪ ،‬متخان را دل شکسته تر کرد و این‬ ‫اندوه ها‪ ،‬حزن انگیزی صدایش را بیشتر کرد‪ .‬وقتی لب به ترانه خوانی می گشود‬ ‫گویی غربت یک قرن غم را روایت می کرد‪ .‬اتشی از ترانه هایش زبانه می کشید‬ ‫که صدها خرمن صبر را خاکستر می کرد‪ .‬ان سان که هنوز با گذشت بیش‬ ‫از نیم قرن‪ ،‬ترانۀ پرشکوه"پری جان" دلت را می لرزاند‪ .‬بی تاب و بی قرارت‬ ‫می کند‪ .‬دلت را لبریز غیرت و افتخار می کند‪.‬‬ ‫محمدخان که کارمند اموزش و پرروش بود؛ در سال ‪ 1347‬به دعوت‬ ‫شادروان "استاد هاشم صادقی" راهی ایستگاه رادیو مشهد شد‪ .‬او ترانۀ "پری‬ ‫جان" را با همراهی قوشمۀ "عبدالعلی عاشق قهرمانلو" اجرا کرد‪ .‬شاهکاری‬ ‫که از ان سال تاکنون در دل ها هنگامه ها به پا کرده است و مردم هنوز هم‬ ‫از ان ترانۀ لبریز پاکی و پاکدامنی باالبلندتر می شوند و به تبار و دیارشان‬ ‫مباهات می کنند‪.‬‬ ‫حاال‪ ،‬همان مرد بهار دل که عمری برای دل مردمش ترانه خواند؛ همان عاشق‬ ‫کوه‪ ،‬رود و چشمه‪ ،‬همان فرزند "اوالشان" که بر بلندشاخۀ هنر اشیان داشت‬ ‫و ترانه های بسیاری از او به یادگار مانده است؛ در نخستین روزهای بهار و‬ ‫در ‪ 85‬سالگی‪ ،‬ترانۀ غربت را غریبانه سرود و با ترنم صدایش غریبانه کوچید‪.‬‬ ‫او رفت و غم بی او بودن‪ ،‬دل شکسته ترمان می کند‪ .‬هنوز ترنم"شیرین داگ‬ ‫دره های زیبای خراسان ما‪ ،‬ترانۀ‬ ‫ه ر" او در گوش ما است‪ .‬او رفت؛ ولی هنوز ّ‬ ‫پراندوه "پری جان" او را بر لب دارند که‪:‬‬ ‫دل ی منی پر مه لوول ه‬ ‫پ ه ری برن ه زه رب ه زووره‬ ‫کاری پ ه ری ی هین وه توول ه‬ ‫دلم بسیار ملول است‬ ‫پری را به زور ربوده اند‬ ‫کارش به درازا کشیده است‬ ‫مفقودی‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسیله اعالم میداردسند کمپانی خودروی سواری پژو ‪ ۴۰۵GLX_XU7‬مدل ‪ ۱۳۹۴‬به رنگ نقره ای و شماره انتظامی ‪ ۴۹۲‬ه ‪ ۱۶‬ایران ‪ ۱۷‬و شماره موتور‬ ‫‪124K0574137‬و شماره شاسی ‪ NAAM11CA3ER103360‬بنام حمید کلشی نژاد کدملی ‪ ۶۳۸۹۸۷۲۶۰۷‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ /‬ارومیه‬ ‫بدینوسیله اعالم میداردسند مالکیت خودروی کشاورزی تراکتور ‪ ITM‬مدل ‪ ۱۳۹۲‬به رنگ قرمز روغنی و شماره انتظامی ‪ ۱۵۹‬ک ‪ ۱۳‬ایران ‪ ۱۷‬و شماره موتور‬ ‫‪ LFW07166A‬و شماره شاسی ‪ N3HKTAA2CDEN16513‬بنام یداله رضایی انهر کدملی ‪ ۲۷۵۲۴۸۶۸۰۴‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ /‬ارومیه‬ ‫مفقودی‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسیله اعالم میداردسند کمپانی خودروی سواری پژو ‪ GLXI ۴۰۵‬مدل ‪ ۱۳۸۹‬به رنگ نقره ای و شماره انتظامی ‪ ۵۶۴‬م ‪ ۷۹‬ایران ‪ ۱۷‬و شماره موتور‬ ‫‪ ۱۲۴۸۹۰۸۵۴۸۵‬و شماره شاسی ‪ NAAM01CA7AE210190‬بنام عزیز باقرزاده کدملی ‪ ۲۷۴۰۷۲۵۹۲۲‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ /‬ارومیه‬ ‫بدینوسیله اعالم میداردسند کمپانی ‪ ،‬سند مالکیت ‪ ،‬کارت موتور و کارت سوخت موتورسیکلت هدی مدل ‪ ۱۳۹۹‬به شماره انتظامی ‪ ۹۱۶۸۸‬ایران ‪ ۱۷‬و شماره موتور‬ ‫‪ KF18FEJGG51108‬وشمارهشاسی‪ N2DEMHGFLL2H03694‬بنامسراجحاجیزادهعلیکانیکدملی‪ ۲۸۵۱۱۱۷۹۱۲‬مفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد‪/‬ارومیه‬ ‫مفقودی‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسیله اعالم میداردسند کمپانی ‪ ،‬سند مالکیت خودروی سواری سورن ‪ EF7 +‬مدل ‪ 1401‬به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی ‪ ۷۹۶‬ه ‪ ۹۵‬ایران ‪ ۱۷‬و شماره‬ ‫موتور ‪ 147H0664642‬و شماره شاسی ‪ NAACS1HE4NF237102‬بنام سلیمان غیور کدملی ‪ ۲۷۴۰۰۰۰۷۷۴‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ /‬ارومیه‬ ‫بدینوسیله اعالم میداردسند کمپانی ‪ ،‬سند مالکیت ‪ ،‬کارت موتور و کارت سوخت موتورسیکلت هدی مدل ‪ ۱۳۹۹‬به شماره انتظامی ‪ ۹۱۶۸۹‬ایران ‪ ۱۷‬و شماره موتور‬ ‫‪ KF18FEJGG53181‬وشمارهشاسی‪ N2DEMHGFLL2H03695‬بنامسراجحاجیزادهعلیکانیکدملی‪ ۲۸۵۱۱۱۷۹۱۲‬مفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد‪/‬ارومیه‬ ‫مفقودی‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسیله اعالم میداردسند کمپانی ‪ ،‬سند مالکیت ‪ ،‬کارت خودروی سواری پراید مدل ‪ ۱۳۸۱‬به رنگ یشمی و شماره انتظامی ‪ ۲۴۸‬ص ‪ ۸۲‬ایران ‪ ۱۷‬و شماره موتور‬ ‫‪ 00325708‬و شماره شاسی ‪ S1412281790592‬بنام فریبا معظم بوینی یوغونلو کدملی ‪ ۲۷۵۰۸۸۶۴۱۴‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ /‬ارومیه‬ ‫کارت سبز خودرو سواری سمند تیپ ‪ - +SOREN EFV‬رنگ سفید‪ -‬مدل ‪ 1401‬به شماره موتور ‪ 147H0637049‬و شماره شاسی ‪NAACS1HEXNF157870‬‬ ‫و شماره پالک‪ 82‬ن ‪ 469‬ایران ‪ 45‬متعلق به اقای محمد رضا قادری نسب گروه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسیله اعالم میداردسند کمپانی ‪ ،‬سند مالکیت خودروی سواری سپند پی کی مدل ‪ ۱۳۸۲‬به رنگ کرم سیر متالیک و شماره انتظامی ‪ ۸۸۵‬م ‪ ۲۸‬ایران ‪ ۱۷‬و‬ ‫شماره موتور ‪ M13521871‬و شماره شاسی ‪ PSU68H2015419‬بنام حجت زاهدی کدملی ‪ ۲۷۴۰۵۸۳۰۵۲‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ /‬ارومیه‬ ‫گواهینامه موقت پایان تحصیالت مقطع کارشناسی به شماره ‪ 528‬مورخ ‪ 30/06/91‬در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) صادره از دانشگاه دولتی بجنورد متعلق‬ ‫به خانم طاهره شکوهی نیا با کدملی ‪ 0670073970‬مفقود گردیده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اترک

روزنامه اترک 1194

روزنامه اترک 1194

شماره : 1194
تاریخ : 1402/01/29
روزنامه اترک 1192

روزنامه اترک 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1402/01/27
روزنامه اترک 1191

روزنامه اترک 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1402/01/26
روزنامه اترک 1190

روزنامه اترک 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1402/01/22
روزنامه اترک 1189

روزنامه اترک 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1402/01/21
روزنامه اترک 1188

روزنامه اترک 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1402/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!