دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 43 - مگ لند
0

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 43

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 43

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 43

‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻗــﻮﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯿﮑﲌ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ - 1400‬ﺷﻤﺎره ‪ 4 - 43‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ 200 -‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ‬ ‫و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دارد‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ روی ﺳﮑﻮ ﺑﺮوﯾﻢ‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻓﻠﮏ اﻓﻼﮐﯽ رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﺷﻬـﺮدار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣــﺮدم‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫رﯾﯿﺲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک‪:‬‬ ‫اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اراﺋﻪ‬ ‫ﮐﺎرت واﮐﺴﻦ ﺷﻮد‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﺮوژه ‪ 58‬ﻣﺘﺮی ‪،‬‬ ‫اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫و اﺣﺪاث ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان‬ ‫از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮد‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای‬ ‫اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ‬ ‫و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮدی( و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‬ ‫‪2000003482000002‬ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ‬ ‫ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ )ﺳـﺘﺎد( ﺑﻪ ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ و ﻻزم اﺳــﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان ﻣﺤﺘﺮم در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ‪ ،‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀـﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد‪1400/5/17 :‬‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد‪ :‬ﺗﺎ ﻣﻮرخ ‪1400/5/20‬‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ‪ :‬ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﻣﻮرخ ‪1400/6/6‬‬ ‫زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪1400/6/7‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮاورد اوﻟﯿﻪ ‪ 80.376.637.500 :‬رﯾﺎل‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) ﺻﺮﻓﺎً ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی (‪ 4.018.831.875‬رﯾﺎل‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‬ ‫اراک ‪ -‬ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺖ اﻟﻪ ﻏﻔﺎری ﺗﻘﺎﻃﻊ اﯾﺖ اﻟﻪ ﺳﻌﯿﺪی اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪086-3405586 :‬‬ صفحه 1 ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ و اﺻﻼح ﻣﻮ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد!‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری روس زﺑﺎن ﻧﻮوﺳﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻـﻼح ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﻮ و رﯾﺶ زدن را در وﻻﯾﺖ »ﻫﻠﻤﻨﺪ« در ﺟﻨﻮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن دﻫﻪ ﻧﻮد ﻓﺮق دارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻧﯽ از وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺸــﺴــﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اراﯾﺸــﮕﺮان ﻣﺮداﻧﻪ در‬ ‫ﺷﻬﺮ»ﻟﺸـﮑﺮﮔﺎه« ﻣﺮﮐﺰ وﻻﯾﺖ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮی ﻣﺮدان را اﺻﻼح ﻧﮑﻨﻨﺪ و‬ ‫رﯾﺶ اﻧﻬﺎ را ﻧﺘﺮاﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬ ‫در اراﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ 1400‬ﺷﻤﺎره ‪43‬‬ ‫ﺧﺑـــر‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری ازﻣﻮن‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـــﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی از ازﻣﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﺧﺒﺮداد ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﻦ رﯾﺎﺣﯽ ﻧﺴﺐ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺪرک‪153‬ﻧﻔﺮ از ﺣﺎﺋﺰﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺗﻐﯿﺮ اﺷــــﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر‪،‬ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داوﻃﻠﺒﺎن‬ ‫و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳــﻮاﺑﻖ ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر‪ ،‬اﻋﺰام ﺷـﺪﻧﺪﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ‪142‬ﻧﻔﺮ‬ ‫از داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪه داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫رﯾﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺸـــﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻣﺼــــﺎﺣﺒﻪ‪،‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـــﯿﻠﯽ‪،‬وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری‪،‬ﺗﺨﺼـــﺺ‬ ‫وﻣﻬﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ رواﻧﺸــﻨﺎﺧﺘﯽ دواﻃﻠﺒﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ارﺳﺎل ﺷﺪه‬ ‫و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺷــــــﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ‪35‬ﻧﻔﺮ از‬ ‫ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ در ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اواﺧﺮ اﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﯾﺎﺣﯽ ﻧﺴـــــﺐ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ازﻣﻮن‪ ،‬ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ‪ 35‬ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در رده‬ ‫ﻫﺎی ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺑﺮق ‪،‬ﮐﺎرﺷـﻨﺎس در ﺣﻮزه ﻫﺎی‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣــــــــﯽ‪،‬راﯾﺎﻧﻪ ‪،‬اﻣﻮر ﻣﺎﻟـــــــــﯽ‪،‬اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺸــــــــــﺘﺮﮐﯿﻦ‪،‬ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ‪،‬اﻧﺒﺎر و ﺗﺪارﮐﺎت‪،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫‪GIS،،‬ﻋﻤﺮان و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری و ﺗﮑﻨﺴـﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﯿﺴـﺮ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ‪:‬‬ ‫ﻗــﻮﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اراک ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن‬ ‫را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد‬ ‫در ﭘﯽ اﻧﺘﺸــﺎر ﮔﺴـــﺘﺮده ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اراک در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼـــــﻮص‬ ‫وﺿــﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ دور از ﺷـــﺎن وﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﻬﺎ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن را‬ ‫ﭘﺮرو ﮐﺮده و اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷـﮑﺮﮔﺰاری ﻣﻌﺘﺮض ﻫﻢ ﺷـﺪه اﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اراک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﺸــﺎن داد و در ﺗﻮﺋﯿﺘﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸـــﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ ‪»:‬‬ ‫اﺧﯿﺮاً ﺷـــــــــﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از زﺑﺎن ﺑﻨﺪه درﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ و‬ ‫زﺣﻤﺖﮐﺶ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻗﻮﯾﺎً ان را‬ ‫ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ؛ در ﻃﻮل دورهﻫﺎی ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺣﺎﻣﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﭘﯿﮕﯿﺮ رﻓﻊ ﻣﺸــﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ اﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ‪«.‬‬ ‫واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫اﻏﺎز ﺷﺪ‬ ‫واﮐﺴـﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ‪ )19‬ﮐﺮوﻧﺎ( ﮐﺎرﮔﺮان وﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﯾﺮان ) اﯾﺮاﻟﮑﻮ ( اﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ واﮐﺴــــــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺸــﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻـــــﻨﻌﺘﯽ در ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﺣﻔﻆ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺸــــﺎن و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻧﺮژی اﯾﺮاﻟﮑﻮ )‪ ، )HSEE‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴـﺖ‬ ‫ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴــــــﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ‪ ،19‬وﯾﮋه ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﯾﺮان در ﻣﺤﻞ ﺳـﺎﻟﻦ ورزﺷـﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﺗﯿﻢ از ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 24‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز‬ ‫از ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8:30‬اﻟﯽ ‪ 17‬اﻏﺎز ﺷﺪ‪.‬‬ ‫واﮐﺴـﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﺮاﻟﮑﻮ ﭘﺲ از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ داﻧﺸـﮕﺎه‬ ‫ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اراک در اواﺧﺮ ﺗﯿﺮ‬ ‫ﻣﺎه ﺳـــﺎل ﺟﺎری و ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اراک در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 20‬ﺷـﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ان ﻧﯿﺰ ﺗﺎ روز ‪ 29‬ﺷﻬﺮﯾﻮر اداﻣﻪ دارد‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﺮاﻟﮑﻮ از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮاﻧﺴـﺖ‬ ‫دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻋﻼوه‬ ‫ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺪ در ﺻـﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻣﺎﺳﮏ و ﻣﻮاد‬ ‫ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ‪ ،‬ﺷﺴـﺘﺸـﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن‬ ‫اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﺗﺮ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ و وﺳﺎﯾﻞ‬ ‫ﻧﻘﻠﯿﻪ‪ ،‬ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳــﺎﻟﻦ ﻫﺎی ورزﺷــﯽ‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا در واﺣﺪﻫﺎ و‬ ‫ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬اﻃﻼعرﺳــــــﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در‬ ‫ﺧﺼـﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ و ﻣﯿﻬﻤﺎن‬ ‫ﺳﺮای ﺷﺮﮐﺖ و ‪ ...‬در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼـــــﻮص ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﯾﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی و‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺷﻬﺮ اراک و اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و‬ ‫ﮔﺴـﺘﺮده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ان ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﺼــﺎص‬ ‫ﮐﻤﮏ ‪ 20‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎم ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷـﺮﮐﺖ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﯾﺮان از‬ ‫اﺑﺘﺪای ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن‪ ،‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺷـﺮﮐﺖ را ﺑﺪون‬ ‫وﻗﻔﻪ اداﻣﻪ داده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک‪:‬‬ ‫اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺎرت واﮐﺴﻦ ﺷﻮد‬ ‫رﯾﯿﺲ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻋﺪه ای ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸـــﺮوط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺎرت‬ ‫واﮐﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن ﺳﻮم ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﺟﻠﺴــــــﻪ ﺳﺘﺎد‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮار ﺷﺪن ﭘﯿﮏ ﺷﺸـﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬از ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺗﻘﺎﺿـﺎ‬ ‫دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ در اواﺧﺮ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴــــﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﯾﻢ و ﻣﺮاﺳﻢ ارﺑﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﭘﯿﺶ روﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴـﺖ ﮐﺮوﻧﺎ از زاﺋﺮﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷــﻮد‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ رﻓﺖ و اﻣﺪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳـــﺖ و‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﺤﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﺼـــﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺳـﻔﺮﻫﺎ و رﻓﺖ و اﻣﺪﻫﺎ ﻣﺠﺪدا در وﺿــﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ و ﺳـﺎوه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن در وﺿــﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻔﺖ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن ﺗﺼـــــــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش‬ ‫ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺤﻼت و ﺳـﺎوه‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ‬ ‫رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﺷــــــﻬﺮ ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﻧﺪارد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫درﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از وﺿﯿﻌﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺎرج ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن ﺑﺎ اﺷــــــﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران‪ ،‬اﻓﺰود‪29 :‬‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪاد در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺴــﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴــﺖ‪،‬‬ ‫درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣﺤﻼت ﺗﻌﻄﯿﻞ‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد دارد‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻼک ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ اﺳــﺖ و ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﯾﻦ رﻓﺖ و اﻣﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دراﯾﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳــﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺻــﻮرت‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷـﻮد و روال ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﺎل‬ ‫ﭘﯿﺸﺮوی اﺳﺖ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬در ﺑﺤﺚ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﺎﮐﻨﻮن در رﻧﺞ‬ ‫ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻی ‪ 18‬ﺳﺎل‪ 68,15 ،‬درﺻﺪ ﯾﮏ دوز واﮐﺴـــــــﻦ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ‪ 32‬درﺻـــــﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﻧﯿﺰ دو دوز‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ‪ 724‬ﻫـﺰار و ‪ 919‬اﻓــﺮاد‬ ‫ﺑﺎﻻی ‪ 18‬ﺳﺎل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸــــﮕﺎه‬ ‫ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ ‪ 493‬ﻫﺰار و ‪ 181‬ﻧﻔﺮ ﯾﮏ دوز و ‪ 231‬ﻫﺰار و‬ ‫‪ 738‬ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ دو دوز ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ داﻧﺸـــــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬در اﻓﺮاد‬ ‫ﺑﺎﻻی ‪ 80‬ﺳـﺎل‪ 85 ،‬درﺻـﺪ ﻧﻮﺑﺖ اول و ‪ 81‬درﺻــﺪ ﻧﯿﺰ دو‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و در واﻗﻊ ‪ 15‬درﺻـﺪ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی‬ ‫‪ 80‬ﺳﺎل واﮐﺴــﻦ ﻧﺰده اﻧﺪ‪ 75 ،‬ﺗﺎ ‪ 79‬ﺳﺎل‪ 91 ،‬درﺻﺪ‪ 70 ،‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 75‬ﺳﺎل ‪ 94‬درﺻﺪ‪ 65 ،‬ﺗﺎ ‪ 69‬ﺳﺎل؛ ‪ 97‬درﺻﺪ‪ 60 ،‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 64‬ﺳﺎل؛ ‪ 96‬درﺻﺪ‪ 55 ،‬ﺗﺎ ‪ 59‬ﺳﺎل‪ 94 ،‬درﺻـﺪ و ‪50‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ 55‬ﺳﺎل؛ ‪ 88‬درﺻﺪ و ‪ 45‬ﺗﺎ ‪ 50‬ﺳـﺎل؛ ‪ 76‬درﺻـﺪ‪،‬‬ ‫‪ 40‬ﺗﺎ ‪ 45‬ﺳﺎل؛ ‪ 65‬درﺻﺪ‪ 35 ،‬ﺗﺎ ‪ 40‬ﺳﺎل؛ ‪ 54‬درﺻﺪ واﮐﺴﻦ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻋﺪه ای ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫واﮐﺴــﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺴــﺌﻠﻪ را اﺟﺒﺎری ﮐﺮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬از ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺷـــﻮﻧﺪ و ﻻزم‬ ‫اﺳــﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرت‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﮐﺎرت واﮐﺴــﻦ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه در ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و‬ ‫ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷــﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﮑﻪ ﺳـــﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ‪ 50‬درﺻــﺪ ﻣﻮارد‬ ‫ﻓﻮﺗﯽ ﺳـــﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷـــﺘﻨﺪ و ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ‬ ‫واﮐﺴــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﺗﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل از‬ ‫واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬در ﺳﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳـﮓ ﻫﺎی وﻟﮕﺮد ﺑﺎﻻ‬ ‫رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴـــــﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﺪان ﺳﺮداران‪ ،‬ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼـﺮ در ﺷﺐ و ﺣﺘﯽ اﺑﺘﺪای ﺻﺒﺢ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮدد ﺳﮓ ﻫﺎی وﻟﮕﺮد ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ ،‬در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎر‬ ‫ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻮاﺟﻬﻪ‬ ‫ﺟﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﮕﺮ‬ ‫درﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸــﮕﺎه‬ ‫ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷـﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ 4967 :‬ﻣﻮرد ﻣﺜﺒﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷـﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺎ ‪ 17‬درﺻــﺪ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ‪ 4104‬ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ‪ 17‬درﺻﺪی‪ ،‬ﺷﻤﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﺳـﺮﭘﺎﯾﯽ از‬ ‫‪ 4514‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ‪ 3746‬رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴـﺘﺮی از‬ ‫‪ 453‬ﺑﻪ ‪ 358‬ﻧﻔــــــﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﮐﺎﻫﺶ ‪21‬‬ ‫درﺻﺪی ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮی در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ‪ 10‬درﺻـﺪی ﻣﻮارد ﻓﻮﺗﯽ از‬ ‫‪ 68‬ﻧﻔﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ‪ 1400‬ﺑﻪ ‪ 61‬ﻧﻔﺮ در ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫اول ﻣﻬﺮﻣﺎه‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬از اذرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری ‪ 214‬ﻫﺰار و ‪ 162‬رﭘﯿﺪ ﺗﺴـﺖ در اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ‪ 41515‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 19‬درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ صفحه 2 ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﭙﮑﻮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه‪ ،‬در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻼش‪ ،‬ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ‬ ‫از ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ‪ ،‬ﺷـﺎﻫﺪ ﻋﻘﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﭙﮑﻮ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راﻫﺴﺎزی‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ‪.‬وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ‬ ‫و اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﭙﮑﻮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﻋﻘﺪ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ و رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﭙﮑﻮ و ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻻزم‬ ‫از ﺳﻮی ﻫﭙﮑﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن‪ ،‬اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وارد دور ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ‪ 40‬ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳـﺖ اﯾﻦ ﺳـﺮاﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎر ﻣﺠﺪد در‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ 1400‬ﺷﻤﺎره ‪43‬‬ ‫ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دارد‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ روی ﺳﮑﻮ ﺑﺮوﯾﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬در ﻧﺸﺴـﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن اراک ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر اﺣﻤﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺎن و ازاد ﺧﺎﻧﯽ‬ ‫دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ‪ ،‬ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﺸـــﻢ اﻧﺪاز ﭘﯿﺶ رو و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺣﻀــــﻮر در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﺸﺴـﺖ اﺣﻤﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺻﻌﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﺸــﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در ‪ 2‬ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ دراﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ و در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺻــﻌﻮد ﺗﯿﻢ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن اراک ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺎدر‬ ‫ﻓﻨﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪:‬اﻓﺘﺨﺎر ﺻــﻌﻮد ﺑﻪ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﮐﺸـﻮر ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ اول ﺳﺎل ‪98‬‬ ‫ﻧﺼﯿﺐ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎل ‪ 99‬را‬ ‫ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن اﺳﺘﺎن ﻃﯽ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴـــﺌﻮﻻن ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺣﻀﻮر در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫اﻣﺴﺎل و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪی ﻣﻌﯿﻦ در اداﻣﻪ از ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن‪،‬اداره ﮐﻞ ورزش و‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﺳـﺘﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪:‬ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷــــﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺎرس ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه اﻣﯿﻦ‪ ،‬ﮔﻞ ﺑﺎغ‬ ‫ﺑﺎﺑﮏ ﻣﺤﻼت‪ ،‬ﺷـــــﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ و‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻬﻦ رﯾﻞ اراک ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاف اﻋﺰام ﺗﯿﻢ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺖ‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻤـﺮﯾﻦ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ‪ 400‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ان را ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﺳﺖ ﯾﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺎﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم دراز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫از اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪،‬ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳــﺘﯽ و ﮔﺮدﺷــﮕﺮی‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی درﺧﻮاﺳــﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳـﮑﺎن و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺗﯿﻢ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن اراک‬ ‫در ﺳـﺎﯾﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ اورد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳـﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻫﺎی اﻋﺰام و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸــﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴــﺘﺎن و‬ ‫ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن روی داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴــــﯿﻞ ﺑﺴـــــﯿﺎر ﺧﻮب ﺷﻬﺮ اراک در رﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن‪،‬ﺣﻀـــﻮر اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻮاﻧﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن‬ ‫در اراک ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴـﺖ ﺧﺒﺮی و ﻃﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼـﺎﺻﯽ ﺑﯿﺪاری‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺳــــﺮﻣﺮﺑﯽ و ﮔﯿﻠﯽ ﺳــــﺮﭘﺮﺳـــــﺖ‬ ‫ﺗﯿﻢ‪،‬ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﯿﻢ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻟﯿﮓ اراﺋﻪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﯿﻠﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﮔﻔﺖ ‪:‬اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت از اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺸﺖ ﺗﯿﻢ و ﻃﯽ ‪ 14‬ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸـﺖ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪:‬در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﻬﻤﺎن ﺷـﻬﺮﺑﺎﺑﮏ در اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﮔﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ‪ 4‬ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫اﺳﮑﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ ﺷـﻬﺪای‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮداد ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪:‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﻧﯿﺴــــﺖ و ﺣﺘﯽ از داﺷﺘﻦ اب ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴــــﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮﺗﻔﻊ‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺳــﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺗﯿﻢ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن اراک اﺿـــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪:‬ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ و‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ورزش ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺸـﺎن را در اﯾﻦ راه‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ درک ﺷﺮاﯾﻂ ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن‬ ‫را ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎ دارد از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺮان ﺗﺸــﮑﺮ و‬ ‫ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ‪.‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ‬ ‫ﺗﯿﻢ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪:‬ﺗﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد‪،‬ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ روی ﺳﮑﻮ‬ ‫ﺑﺮوﯾﻢ و دل ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اراک را ﺷﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻮل ﺗﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺧﺎﻃﺮ روی اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﻨﺎرﻣﺎن ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻠﯽ‬ ‫ﭘﻮﺷﺎن ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن و دارای رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺘﻘﯽ‪ 33،‬ﺳﺎل‪،‬اﻫﻞ رﺷﺖ و دارای رﺗﺒﻪ ‪ 6‬ﮐﺸﻮری‪.‬‬‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ‪ 29،‬ﺳﺎل‪،‬اﻫﻞ زﻧﺠﺎن‪،‬رﺗﺒﻪ ‪ 1‬دوﺑﻞ ﮐﺸﻮر‬‫ارﻣﯿﻦ زﮐﯽ راده‪ 27،‬ﺳﺎل‪،‬اﻫﻞ ﺗﻬﺮان‪،‬رﺗﺒﻪ ‪ 5‬ﮐﺸﻮر‬‫ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ‪ 16،‬ﺳﺎل‪،‬اﻫﻞ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪،‬رﺗﺒﻪ ‪ 2‬ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر‬‫‪.‬ﻣﻬﺪی ﺑﻨﺪی‪ 20،‬ﺳﺎل‪،‬اﻫﻞ اراک‪،‬رﺗﺒﻪ ‪ 64‬ﮐﺸﻮر‬‫ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪی‪ 2 3 ،‬ﺳﺎل‪،‬اﻫﻞ اراک‪،‬ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴـــﺎﺑﻘﺎت‬‫داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر‬ ‫اﺣﻤﺪ رﺋﻮﻓﯽ‪ 17،‬ﺳﺎل‪،‬اﻫﻞ اراک‪،‬ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺎن‬‫ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺗﯽ ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ از ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺣﻀـﻮر ﺗﻤﺎﺷﮕﺮان اراﮐﯽ‬ ‫ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﮐـﺮوﻧﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐــﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﻤﺎن را ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای‬ ‫اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬای زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ‪2000003482000007‬ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪﮔﺮان‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﺎزﮔﺸـﺎﺋﯽ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪﮔﺮان ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ‪ ،‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد‪1400/07/03 :‬‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد‪ :‬ﺗﺎروز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ‪ 1400/07/07‬ﺳﺎﻋﺖ ‪19:00‬‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ‪ :‬روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 1400/07/17‬ﺳﺎﻋﺖ ‪19:00‬‬ ‫زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪1400/07/18‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮاورد اوﻟﯿﻪ ‪ 24.325.425.000 :‬رﯾﺎل‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) ﺻﺮﻓﺎً ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی (‪ 1.216.271.250‬رﯾﺎل‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‬ ‫اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺖ اﻟﻪ ﻏﻔﺎری ﺗﻘﺎﻃﻊ اﯾﺖ اﻟﻪ ﺳﻌﯿﺪی اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪086-340558644:‬‬ صفحه 3 ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ 1400‬ﺷﻤﺎره ‪43‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻓﻠﮏ اﻓﻼﮐﯽ رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫ﺷﻬـﺮدار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣــﺮدم‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ ‪ :‬اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪی‬ ‫ﻃﺮاح و ﺻﻔﺤﻪ ارا ‪:‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺎدی‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﺮوژه ‪ 58‬ﻣﺘﺮی ‪ ،‬اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم و اﺣﺪاث ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان‬ ‫از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮد‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ ‪bidari.markazi@gmail.com :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪32219051 - 32215787 :‬‬ ‫ﻓﺎﮐﺲ ‪32221519 :‬‬ ‫‪@bidarimarkazi‬‬ ‫‪@bidari.markazi‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ‪33250091‬‬ ‫ﺧﺒـــﺮ‬ ‫ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﯾﺜﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷــــــــﺖ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس‪،‬‬ ‫اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸـﮑﺴــﻮت ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﯾﺜﺎﮔﺮان‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﻓﺰود‬ ‫‪ :‬ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﺸــﺘﺮﮐﺎن ﺟﺰء ﺑﺎ روﺣﯿﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﮐﻪ‬ ‫در وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳــﻨﻞ اﯾﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ وﺟﻮد دارد‬ ‫‪،‬ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ اﻣﺮوز‬ ‫ﮐﺸــــــﻮر در ﺻﻨﻌﺖ اب و ﺑﺮق‪ ،‬ﻣﺮﻫﻮن و واﻣﺪار‬ ‫اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺷﻬﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ازﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ در‬ ‫ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ از ﮐﺸـــــﻮر دﻓﺎع‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺰت و ﺳﻌﺎدت اﻓﺮﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﭙﺎه روحاﷲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﯽﺷـﮏ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳـﻪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﻠﺖ ﺷــﺮﯾﻒ‬ ‫اﯾﺮان در ﻃﻮل ﻫﺸـﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ‬ ‫رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﻋــﺮاق ﺑــﺮگ زرﯾﻨـــﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرک ﻣﻠﺖ‬ ‫اﯾﺮان ﺧﻮش ﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺸﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺴــﮕﺮی اﻓﺰود ‪ :‬ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷــﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان در ﺧﻠﻖ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﻤﺎﺳــــﻪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳــــﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و‬ ‫ﻣﺴـــﺌﻮﻻن ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺴـــﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و‬ ‫ﺷـــــــــﻬﺎدت را ﻫﻤﻪ دورانﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷـﺖ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺟﻬﺖ ﺗﺪام ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬وی اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ‪:‬‬ ‫ﻫﺮ اﻧﺴـــﺎﻧﯽ در ﺑﻌﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت دارد و ﻗﻄﻌﺎً در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺳـﻼﻣﯽ‬ ‫ﻧﯿـﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗـﺮﺑﯿﺖ ﻓـﺮزﻧﺪان و در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی را ﺗﺴـــﺮی‬ ‫ﺑﺨﺸﯿﻢ ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﻫﺪای‬ ‫ﻟﻮح ﺳﭙﺎس از اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک در دوره ﭘﻨﺠﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﻣﯿﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺷﻮراﻫﺎ در ﮐﺸـﻮر و‬ ‫ﻋﺪم ﺑﺎور ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻮراﻫﺎ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اوﻟﯿﻦ ﻣﺸــﮑﻞ ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن از زﻣﺎن ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺸــﮑﯿﻞ‬ ‫اوﻟﯿﻦ دوره ﺷـﻮراﻫﺎی ﺷـﻬﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳـﺎل ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺎ‬ ‫ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺗﺪاﺧﻞ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﻦ ﺷﻮراﻫﺎ‬ ‫و ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳــــــﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﯾﻢ و ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺎ ﺷﻮراﻫﺎ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻓﻠﮏ اﻓﻼﮐﯽ اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻮراﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺴـــــﯿﻮن ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪،‬اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬ﻋﻤﺮاﻧﯽ‬ ‫و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻬﺮ در ﺧﺎرج از ﺷﻮراﻫﺎ و در ﺑﺴــﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺪون‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷــﻮرا ﺷـــﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻓﻠﮏ اﻓﻼﮐﯽ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪﺑﺎره ﺷــﻬﺮدار‬ ‫اراک در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺸــــﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ اراک ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸـــﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺷﻮراﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ در ﮐﺸـﻮر ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫دارد وﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸـــﺮوﻃﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮر اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ‬ ‫ﻃﯽ ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮐﻪ از اﻏﺎز ان ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﯾﮑﺴـــﺎن ﻧﺒﻮده و‬ ‫ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را ﺑﺮای‬ ‫ﺷﻮراﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳـﺎﺳـﯽ‬ ‫اﯾﺮان ﺷﻮراﻫﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ارﮐﺎن ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی واداره ﮐﺸـــﻮر‬ ‫اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﻃﺮق ﺷـﻮراﻫﺎ ﺑﻪ وﺳــﯿﻠﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺎ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه اوﻟﯿﻦ دوره ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷﺪ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﯿﺎرات و دﺧﺎﻟﺖ اﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﺷــــﻬﺮ در ﺣﺪ و‬ ‫ﺷﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺒﻮد‪.‬‬ ‫* ﺷﻬﺮدار ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻧﻪ‬ ‫ﺷﻮرا‬ ‫ﻓﻠﮏ اﻓﻼﮐﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺗﺮﯾﺶ و‬ ‫ژاﭘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﻋﻀــــﺎی ﺷﻮرا ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﻬﺮدار واﻣﺪار ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ در ﻣﻮاردی ﺑﺎج و اﺟﺎزه‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ در وﻇﺎﯾﻔﺶ را دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻫﻤﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ادوار اراک درﺻﺪد ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ‬ ‫اراک ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﺴـــــﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس اﻣﺎر و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮرا در ﻫﻤﻪ‬ ‫ادوار ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺳـﺒﻖ ﺷــﻮرای ﺷــﻬﺮ اراک ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸـﻮر از ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب‬ ‫اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺑﻌﻀــــﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ در‬ ‫ﮐﺸﻮر در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﺮار داﺷﺖ از ﻃﺮﻓﯽ در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﯿﻞ ﺑﺴـــــﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و‬ ‫ﺑﺪﻧﺒﺎل ان در اواﺳﻂ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ و در ﺷﺮوع‬ ‫ﮐﺎر ﺷـﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺷـﻬﺮداری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﻪ روزی ﭘﻞ ﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ‪،‬ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪی ‪ ،‬ورزش‬ ‫و ﻣﻘﺎوﻣﺖ روزی ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳــﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺑﻮد وﻟﯽ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﺪ در دوره ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه‬ ‫ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳـــﯿﺪ و اوﻟﯿﻦ ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان در اراک اﺣﺪاث و راه‬ ‫اﻧﺪازی ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺷــــــﻬﺮداری اراک ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﻣﺸـــﻤﻮل ﺟﺮاﯾﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﺪت‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﺷـــﻬﺮداری ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ‬ ‫دراﯾﺖ ﺷﻮرا اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪ‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﺮوژه‬ ‫‪ 58‬ﻣﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ‪ 16‬ﺳــﺎل ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان‬ ‫ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻼک ﺷـﺎن ﺳـﻠﺐ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺪون ان ﮐﻪ ﻃﺮح ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪی در ﺟﻬﺖ ﺷـﺮوع اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺮوژه ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺷـﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ارای‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻇﯿﻔﻪ داﺷـﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ و‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم اراک ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻃـﺮح ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫را اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻓﻠﮏ اﻓﻼﮐﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺷـــــﻮرای ﭘﻨﺠﻢ اراک ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫اﻋﻀﺎی ان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﺪا ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻓﺮاﮐﺴــﯿﻮن‬ ‫اﻣﯿﺪ ﺷﻮرا در ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ و ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺷﻬﺮی ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻋﻀـــــﺎی‬ ‫ﻓﺮاﮐﺴــﯿﻮن اﻗﻠﯿﺖ ﺷﻮرا ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﻀـــﻮ ﺷﻮرا ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ رای و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻧﻬﺎ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اورد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﻬﺮ اراک اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻬﺮدارﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳــﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳــﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ‬ ‫اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری‬ ‫ﺷﻬﺮدار ﺧﻮد ﻧﻤﻮد و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻬﺮدار‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﺷـﻬﺮداری ﺑﻌﻨﻮان ﺳـﺮﭘﺮﺳـﺖ و‬ ‫ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ در راس ﺷﻬﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ اراک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺷـﻬﺮدار ﺑﻮده‬ ‫اﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن‪ ،‬ﺗﺎﺟﺮان‪ ،‬ﺷﺎﻟﯽ ﺑﯿﮓ‪ ،‬ﺷﻔﯿﻌﯽ‬ ‫و ﻣﺠﺪدا ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن‪ .‬وی ﺷـﺮح داد‪ :‬ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن در ﺷـﺮوع ودر ﻣﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﮏ اﻓﻼﮐﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻬﺮداران ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه‬ ‫ﮐﺸـﻮری ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬داود ﺗﺎﺟﺮان ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در‬ ‫ﮐﺸــﻮر ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮدار اراک در دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر‬ ‫ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻮرا اﯾﺸـــﺎن را ﺑﺮﮐﻨﺎر‬ ‫ﻧﮑﺮد ﺑﻌﺪ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اﺟﺒﺎری اﯾﺸـــﺎن ﺷﺎﻟﯽ ﺑﯿﮓ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮدار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﺘﺨﺐ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺸـــﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرا و ﺑﻌﻀــﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی‬ ‫دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺘﯿﻀــﺎح و ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺎر دوم‬ ‫ﺳـﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺷـﻬﺮداری اراک را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺷــﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬وی اﻓﺰود‪:‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﭘﺴــﺖ ﻫﺎ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و‬ ‫اﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﺛﺮات ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺸـﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫و ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﻪ‬ ‫اﺧﺮت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬از ﻫﻤﻪ ﮐﺴـــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫دوره ﺷـﻮراﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ‬ ‫در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﻮراﻫﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار را اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﺷﻮراﻫﺎ داﻧﺴــــــﺖ و از ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮراﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ﻣﺸـــﻮرت ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ و‬ ‫ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺎﻓﯿﻪ را در اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻬﺮدار ﺑﺒﺎزﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎل‪ ،‬ﺷﻮرا در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿـﻌﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬وی ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ دوره ﺷﺸﻢ ﺷﻮرای اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک را‬ ‫ﺟﺪﯾﺖ در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻋﯿﺎن ﺷﻬﺮداری اﻋﻼم‬ ‫ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﺳــــﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ در ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺷـﻔﺎف ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻬﺎﺗﺮﻫﺎ و ﻫﺮ اﻧﭽﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﻔﺎف و ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﻮدن ان ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻮ اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﮔﺮدد ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ اﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸـﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳـﺎﻟﻢ ﺳـﺎزی ﺷـﻬﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬وی اﻓﺰود‪:‬‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداری اراک ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﭽﻪ‬ ‫ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳــﺎل از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدم اﻓﺮادی ﺳــﺎﻟﻢ و‬ ‫دﻟﺴﻮز و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻀـﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﻮﺻﯿﻪ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﻦ وﺣﺪت روﯾﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷـﻮرا و ﺳـﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼـــــﻮرت ﻫﯿﭻ ﭘﺮوژه‬ ‫ﺑﺰرگ و ﻣﻔﯿﺪی در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﯾﺎوران ﻣﻌﺮوف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼــﺮف ﺑﻬﯿﻨــﻪ اب و ﺑﺮق‬ ‫ﯾﺎوران ﻣﻌﺮوف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼــﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اب و ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ‪،‬ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ‬ ‫ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀـﻮر ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ‪ ،‬ﺳﭙﺎه اﺳﺘﺎن و دﺑﯿﺮان‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺴـــﯿﺞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﯿﺮو‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اب و ﺑﺮق را‬ ‫از وﻇﺎﯾﻒ ﺗﮏ ﺗﮏ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻃﻼب ﺑﺮﺷﻤﺮده و اﻇﻬﺎرﮐﺮد‪:‬‬ ‫اب و ﺑﺮق از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ ‪،‬ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ‬ ‫اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ای ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷـﺘﻪ و در ﺳـﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده اﺳـﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷـﺎﻫﺪ‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ‪ ،‬دﺑﯿﺮ ﺷـﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ اب و ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺿـﻤﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﻗﺪام‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺑﺴﯿﺞ ﻃﻼب و روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺳﺘﺎن‬ ‫در ﻗﺮار دادن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼــﺮف اب و ﺑﺮق در‬ ‫ﺳﺮﻓﺼـﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ‪،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼـﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫اب و ﺑﺮق در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷـــــــﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﺴـــﻠﻬﺎی اﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫اﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﮑﻨﯿﻢ‬ ‫وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اب در ﻗـﺮان و رواﯾﺎت و اﻣﻮزه‬ ‫ﻫﺎی دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف را از وﻇﺎﯾﻒ‬ ‫ﺧﻄﯿﺮ ﻃﻼب و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود‪ :‬ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫در داﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎدران ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻋﺰﯾـﺰان ﻣـﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼـﺮف ‪ ،‬اﻟﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺴﻞ اﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﺣﺎﺿـﺮ در‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼـــﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اب و ﺑﺮق و‬ ‫ﻃﻼب و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ‪#‬ﯾﺎوران_ﻣﻌﺮوف ﺑﺮﮔـﺰار‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﻫﺪاﯾﺎ و ﻟﻮح ﯾﺎدﺑﻮی اﻫﺪا ﺷﺪ‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های دو هفته نامه بیداری مرکزی

دو هفته نامه بیداری مرکزی 42

دو هفته نامه بیداری مرکزی 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/04/15
دو هفته نامه بیداری مرکزی 40

دو هفته نامه بیداری مرکزی 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/07/18
دو هفته نامه بیداری مرکزی 39

دو هفته نامه بیداری مرکزی 39

شماره : 39
تاریخ : 1398/11/20
دو هفته نامه بیداری مرکزی 38

دو هفته نامه بیداری مرکزی 38

شماره : 38
تاریخ : 1398/11/03
دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

شماره : 37
تاریخ : 1398/10/29
دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

شماره : 37
تاریخ : 1398/10/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!