دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 42 - مگ لند
0

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 42

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 42

دو هفته نامه بیداری مرکزی شماره 42

‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻫﻮاز ‪:‬‬ ‫رﺿﺎ روﯾﮕﺮی‪:‬‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪ‬ ‫ﮐ م را ﺷﮑﺴﺘﻪ‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 15‬ﺗﯿﺮﻣﺎه ‪ - 1400‬ﺷﻤﺎره ‪ 4 - 41‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ 200 -‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺷﻬﺮدار اراک ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﻣﻪ ﻣﺸﺨ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮو ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﻣﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﱪﻧﮕﺎران ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق‬ ‫ﭘﺮوژه ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎی ‪ 840‬روز در ‪ 180‬روز‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﻔﺮش ﺧﺒﺮ داد؛‬ ‫ﺣﺎﻻ وﻗﺖ ﮐﻤﮏ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ اﺳﺖ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫‪ 15‬درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺗﻔﺮش‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن‬ ‫در ﺻﺤﻦ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک ‪:‬‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫از ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ‬ ‫را ﻧﺪارﯾﻢ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور اﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫اﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮑﺒﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀـﺎ اﺣﺪ از ﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺷﺸــــﺪاﻧﮓ ﭘﻼک ‪ 0‬ﻓﺮﻋﯽ از ‪ 3871‬اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ دو اراک ﺑﻪ ﻧﺎم اﻗﺎی ﺣﺴـــــﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دﻓﺘﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‬ ‫‪ 139920305001009512‬ﺻﺎدر و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ‪ 120‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدر ‪ ،‬ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد‬ ‫ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ‬ ‫‪ 10‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﻀـــﺎ ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل‬ ‫واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ ﺳـﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻـﺪور ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮑﺒﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸـﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀـﺎ اﺣﺪ از ﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﭘﻼک ‪ 4‬ﻓﺮﻋﯽ از ‪ 4186‬اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ اراک ذﯾﻞ ﺛﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﻤﺎره ‪139520305001001853‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺻﺎدر و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه‪،‬‬ ‫ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸــﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ‪ 10‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴـــﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت‬ ‫اﻧﺘﻘﻀﺎ ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪی ﻣﺪﯾﺮواﺣﺪ ﺛﺒﺘﯽ ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ اراک‬ صفحه 1 ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻄﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿ‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ز ﻟﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‪:‬‬ ‫در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻄﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﻮه زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ‬ ‫ﺟﻬﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺰان ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷـﺪه ﻃﯽ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻤﺎم ﻗﺮن ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺪود ‪ 5 0‬درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ‪ ،‬ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﭘﺲ‬ ‫از ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ؛ ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 15‬ﺗﯿﺮﻣﺎه ‪ 1400‬ﺷﻤﺎره ‪41‬‬ ‫ﺧﺑـــر‬ ‫ﻣﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﱪﻧﮕﺎران‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘـــــــﺎﻧﺪار اﺳﺘــﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق‬ ‫ﺟﻨﺎب اﻗﺎی اﻗﺎ زاده‬ ‫ﺣﺎﻻ وﻗﺖ ﮐﻤﮏ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ اﺳﺖ‬ ‫در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﻌﻀــــﻞ ﺑﺰرگ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯽ ﺑﺮﻗﯿﻬﺎ و ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ‬ ‫داﺋﻢ ان ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و دوﻟﺖ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﯾﺎری ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮔﺬر از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿـﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﯽ رﺳﺪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺮف و ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﮑﺮر ﺑﺮق در ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸــــــﻮر‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺪاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳـﺖ زﯾﺮا ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای‬ ‫از ﺑﺮق ﻣﺼـﺮﻓﯽ اراک و اﺳﺘﺎن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﮐﺸـﻮر‬ ‫ﻫﻤﭽﻮن اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﻧﻮرد ﻟﻮﻟﻪ‬ ‫ﺻﻔﺎ و ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺎوه و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی اراک و ‪ ...‬ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺼــﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮق در ﻣﺼــــﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴــــﺎس ﭼﻮن‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼـــﺮف ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﯽ اﯾﺪ ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷـــــﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت در ﺑﺨﺸـﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ‪ .‬ﻣﺸـــــﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه در ﺣﻮزه‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳـﺖ و ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺻﺪﻣﻪ وارد ﺳـﺎزد و اﮔﺮ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی‬ ‫ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ از ﺑﺮوز ﻣﺴـــــــﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪی‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫واﻗﻌﺎ در ﻓﻀــﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸــﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸــﮑﻼت‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫و ﮔﺮﻣﺎی ﺷـﺪﯾﺪ ﻫﻮا و ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه اﺳــﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷـــــﺎﻫﺪ‬ ‫ﻫﺴـــــــﺘﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دوراﻧﺪﯾﺸـــﯽ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﺼـــﺮف ﺧﻮد و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و‬ ‫ﻣﺼـﺎرف ﻋﺎدی اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻼت را از ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ اراﻣﺶ از ﺑﺮوز ﺗﻨﺸـــﻬﺎی ﺑﯿﺸـــﺘﺮ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷــــــﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻨﺪه در ﻓﻀﺎﯾﯽ ارام ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن در ﺻﺤﻦ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک ‪:‬‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ را ﻧﺪارﯾﻢ‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دوﺷـﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ‬ ‫ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﺻﺤﻦ رﺳـﻤﯽ ﺷـﻮرا ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ اﻓﺰوده ﻧﺸﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ‪ 250‬ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ‬ ‫در اﺳـﺘﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﮔﺮدی ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و از‬ ‫‪ 28‬اﺳـﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳـﺎل ‪ 99‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اوری ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻧﻤﻮدﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ‪ 220‬ﻧﻔﺮ از ان ﻫﺎ را ﺳـــــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﮑﺎن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ و‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری اﻧﻬﺎ را در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎده ‪ 16‬ﻧﺪارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮏ ﺣﺴـﯿﻨﯽ اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺸــﻮر ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﺸـﻮر را‪،‬راه اﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ در‬ ‫ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﯾﺎداور ﺷﺪ ‪ :‬ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺘﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن دﺳـﺘﮕﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻻزم از ﺳﻮی ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮدد از و ﺑﻪ ﴲﺮﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﳩﻮل‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﺟﺮﯾﻤﻪ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر اﺳﺘﺎن از ﺗﺸــــﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺮددﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴــﯿﻨﯽ درﺧﺼــﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮدد ﺑﻪ‬ ‫ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ‪ :‬ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ‪ 190‬ﺷﻬﺮ ﮐﺸـﻮر وارد وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎرﻧﺠﯽ و‬ ‫ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ‪ ،‬ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬ ‫را ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬ﺳـــﻔﺮ از ﺷــــﻬﺮﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ دارای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺿﺎ روﯾﮕﺮی‪:‬‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪ‬ ‫ﻫﯿﭽﮑﺲ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺎﻟﯽ از ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬اﻧﮕﺎر ﻧﻪ‬ ‫اﻧﮕﺎر اﺻﻼ ﻣﻦ وﺟﻮد دارم‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ‪،‬رﺿــﺎ روﯾﮕﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺧﺮﯾﻦ وﺿـــﻌﯿﺖ‬ ‫ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪام و ﻣﺮﯾﺾ و وﺿـﻊ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑـﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارم‪ .‬ﻓﯿـﺰﯾﻮﺗـﺮاﭘـﯽ و ﻫـﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ و‬ ‫ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی روزﻣـﺮه زﻧﺪﮔـﯽ ﺗﻮان ﻣﻦ را ﮔــﺮﻓﺘﻪ و روزﻫﺎی‬ ‫ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ‪.‬‬ ‫وی در ﻫﻤﯿﻦ راﺳــﺘﺎ اﻓﺰود ‪ :‬ﻫﯿﭽﮑﺲ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺎﻟﯽ از‬ ‫ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر اﺻﻼ ﻣﻦ وﺟﻮد دارم و ﻫﻨﻮز‬ ‫ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸـﻢ ‪ .‬ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ از ﻣﻦ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺸــــــﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ راه رﺳﯿﺪهام ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫اﻓﺘﺎدهام و ﮐﺴـﯽ ﺧﺒﺮی از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺑﺮای‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ‬ ‫ﻋﻨﺒﯿﻪ را در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴـــﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻻزم را روی‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪه‪ ،‬اﻧﺠﺎم و ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ از‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻤﺎم‬ ‫دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﺠﺎﻫﺮی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ اﻣﺎ‬ ‫ﺑﻀــــــﺎﻋﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ‪ 6‬ﻣﺎه از اﻧﻬﺎ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻠـﯿﺲ ﻣـﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫‪،‬ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀــﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪو ﻫﯿﭻ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﻧﯿﺴـــــــــﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏ ﺗﻤﺎم‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮرا و ﺷﻬﺮداری ﻫﺴـــﺘﯿﻢ و ﻣﺎ‬ ‫ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺣﻮزه ﺷـﻬﺮی و ﺷــﻬﺮداری ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺣﻮزه‬ ‫اﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ داﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷـﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ اﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ در ﺻــــﻮرت‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری ﺳـﺎﯾﺮ دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ‪،‬ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﺘﺎدان اﻧﻬﺎ را ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳــﺘﺎ‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﺷﻬﺮدار اراک ‪،‬اﻗﺎی ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺗﻌﺪادی‬ ‫از ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری‬ ‫ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در ﺧﺼــﻮص ﺑﺮﺧﻮرد و ﺟﻤﻊ‬ ‫اوری ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺧﺮده ﻓﺮوش و ﻣﻌﻀـــﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از‬ ‫ان‪ ،‬ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک راه اﻧﺪازی ﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰش را ﺑﺮ‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺮار‬ ‫داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﻖ اﻣﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 120‬درﺻـﺪی‬ ‫ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮده و رﺷﺪ ‪ 100‬درﺻﺪی ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫از وﺟﻮد ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ را داﺷﺘﻪ اﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮏ ﺣﺴــــــﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎدان ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﮔﺮ اراده ﮐﻨﺪ ﻇـﺮف‬ ‫‪ 3‬اﻟﯽ ‪ 4‬ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺳــﻄﺢ ﺷــﻬﺮ اراک را ﺟﻤﻊ‬ ‫اوری ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟـﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻇــﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻓــﯽ ﺑــﺮای‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﺘﺎدان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد راه ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ‪ :‬در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻀــﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش و‬ ‫ﺣﻀـﻮر در ﻣﺤﻼت ﺳﻌﯽ در اﻣﻮزش‪ ،‬ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﺳـﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﯿﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه از ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺑـﯽ را ﺑﻪ اﺟـﺮا‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺳــﺎل ‪ 99‬ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 5789‬دﺳــﺘﮕﯿﺮی‬ ‫ﺧﺮده ﻓﺮوﺷــﺎن ﻣﻮادﻣﺨﺪر را ﮐﻪ اﮐﺜﺮا از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷــﯿﻪ ای‬ ‫ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺮم ﺧﯿﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ ‪ ،‬داﺷﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی در ﺧﺼــﻮص ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸــﻮر ﺑﯿﺎن‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸـﻮر ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ‬ ‫ﺗﺮدد وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻬﺮان ﺟﺰء ﺷــﻬﺮﻫﺎی‬ ‫ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻟﺬا ﺧﺮوج از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻤﺘﯽ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع و دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮده و ﻣﺸـــﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ان ﺷﺎﷲ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و‬ ‫ﺟﺎدارد از ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺮدد‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ‪ ،‬ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﮐ م را ﺷﮑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮏ و ﻣﺮدم ﺧﻮﺑﻢ زﺣﻤﺖ ﮐﺸـﯿﺪم‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫در اﺧﺮ اﯾﻦ وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﻦ اﺳــﺖ‪ .‬ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ارزﺷــﯽ و‬ ‫ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎزی ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺴــــﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدم را ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳـﺮﯾﺎل »ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺷـﺐ« ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ انﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت‬ ‫ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻫﻢ ﻧﺪارم‪ .‬ﻣﺎهﻫﺎ اﺳــــﺖ اﺟﺎره‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و ﺻــﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪام ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد و واﻗﻌﺎ‬ ‫ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ دردم را ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ‪ .‬ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺟﺴــــﻤﯽ و ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻫﻔﺘﻪای ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر روز ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ان را ﻧﺪارم‪.‬‬ ‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﮐﺮد‪ :‬در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب ﮔﺬﺷــــــﺘﻪ ﺑﺎ‬ ‫دوﺳـﺘﺎن را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﻢ ‪ .‬زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮی داﺷــﺘﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﺸــﻖ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ‬ ‫اﻻن ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت واﮐﺴــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪:‬‬ ‫روزاﻧﻪ اﺧﺒﺎری ﻣـﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐــﺮوﻧﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣــﯽﮐﻨﻢ و از اﯾﻦ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺷﺎﻫﺪ ان ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﻧﺎراﺣﺘﻢ ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻻن ﺧﯿﻠﯽ از دوﺳـــﺘﺎن و‬ ‫ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را از دﺳـﺖ دادﯾﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮی‬ ‫ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ‪ .‬ﻣﻦ واﮐﺴــــﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺰدم و‬ ‫ﻧﻤﯽداﻧﻢ در ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ‪.‬‬ ‫رﺿﺎ روﯾﮕﺮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﻣﯿﺪوارم ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫و دوﺳـﺘﺎن از ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷـﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارم درﯾﻎ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳـــــﺮﯾﺎلﻫﺎی »ﻣﺨﺘﺎرﻧﺎﻣﻪ«‪،‬‬ ‫»ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ«‪» ،‬ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺸـﺮوﻃﻪ«‪ ،‬ﺳﺮود‬ ‫»اﯾﺮان اﯾﺮان« و ‪ ...‬را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻣـﺮدم اﻧﺠﺎم دادم‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺸــﮑﻞ دارم و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﻻ‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﮔﺎﻫﯽ ارزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎش ﺑﺎزﯾﮕﺮی را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﭼﺎر ﻧﻤﯽﺷﺪم‪.‬‬ صفحه 2 ‫درﮔﯿﺮی ‪ ۲۹‬اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫اﯾﺮان در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺖ اﺳﺖ‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر‪:‬‬ ‫از ‪ 31‬اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ‪ 29‬اﺳﺘﺎن در ﺧﻄﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﻮوﻻن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﻃﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮان‬ ‫در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ روﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﻮد‪ ،‬ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺰرگ زﯾﺴـﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 15‬ﺗﯿﺮﻣﺎه ‪ 1400‬ﺷﻤﺎره ‪41‬‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ‪:‬‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﻨﺪم ﮐﺎران وﻇﯿﻔﻪ اﺻ ﻣﺎﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 400‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ در ﺧﺼﻮص ارد در اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳـــــــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﺸـﺴــﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﻣﺴــﺎل‬ ‫ﺷﻮرای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼــــــﻮﻻت‬ ‫ﮐﺸـــﺎورزی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی ان ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀـــﻤﯿﻨﯽ‬ ‫ﮔﻨﺪم ﻫﺴــﺖ ﮐﻪ اﻋﻀـــﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﺘﺸـــﮑﻞ از‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ‪،‬ﮐﺸــﺎورزان ﺧﺒﺮه ‪،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از‬ ‫ﺻﻨﻒ ﮐﺸـﺎورزی ‪،‬وزارت اﻗﺘﺼــﺎد ‪،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ان ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺎﺋﯿﺪ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﻮﺑﺎت‬ ‫اﯾﻦ ﺷـﻮرا در ﺳــﺎل ﺟﺎری‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺻــﺪدرﺻــﺪی ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺗﻀــﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم از ‪ 2500‬ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارد ﮐﺎﻣﻞ در اﺳـﺘﺎن ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ‬ ‫ﻧﺎن ﻫﺎی ﺗﯿﺮه و ﺳﺒﻮس دار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن‬ ‫اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﺰود ‪ :‬اداره ﮐﻞ‬ ‫ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸــــﻮر‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم و ارد و ﻧﺎن را‬ ‫ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد‪ ،‬ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اداره در اﺳـﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم و ﺗﻮزﯾﻊ ارد و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎن اﺳـﺖ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻄﯿﻢ‬ ‫ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳــﺎﺳــﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ ‪،‬ﺷــﮑﺮ و روﻏﻦ از دﯾﮕﺮ‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼــــﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫دارد‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬در راﺳﺘﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﯽ‪ ،‬ﺣﺴـــﺎﺳﯿﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی‬ ‫زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳــﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود‬ ‫‪ 90‬ﻫﺰار ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن دارﯾﻢ و ﻃﺒﻖ اﻣﺎر ‪50‬‬ ‫درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﻨﺪمﮐﺎر ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ‪ :‬ﮔﻨﺪم ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺎﻻی ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ارد و ﻧﺎن اﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺼـﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻻی ﻧﺎن در ﮐﺸــﻮر در زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت‬ ‫ﮐﺸــﺎورزی ﺧﺒﺮداد ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺼــﻮﺑﺎت ﺷﻮرای‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺤﺚ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ ‪،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮای‬ ‫ﮔﻨﺪم ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ‪ 12‬درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺑﻌﺪی ‪،‬زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺴــﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺎن داﺷــﺖ ‪:‬ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﺗﻀــﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم در ﺳﻄﺢ ﮐﺸــﻮر از ﻓﺮوردﯾﻦ اﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن اﺑﺎن ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد‪ .‬در اﺳــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از‬ ‫اﺑﺘﺪای ﺧﺮداد اﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ ،‬دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺸـﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀــــﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ‪ 32‬ﻣﺮﮐﺰ در‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ اﻣﺎده ﻫﺴــــــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ‪ 130‬ﻧﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﺎﻇﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ و‬ ‫اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ اﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬اداره ﻏﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮ اﺳــﺎس ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼـﯽ در ﺣﺎل‬ ‫رخ دادن ﻫﺴـﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸــﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖ‬ ‫ﻧﺪارﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳـــﺎﻻﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ‬ ‫در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ‪ 861‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و اﻣﺴـــﺎل ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ‪ 75‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل ‪ 75‬درﺻـﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸـﺖ ﮔﻨﺪم اﺑﯽ‬ ‫‪ 46‬ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و ﮔﻨﺪم دﯾﻢ ‪ 200‬ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﺳـــــﺖ‬ ‫ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬اﻣﺴــــﺎل ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی و‬ ‫ﺧﺸـﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ‪ 50‬درﺻــﺪ از ﮔﻨﺪم ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ‬ ‫وزﻧﯽ ﺑﻪ روش دﯾﻢ ﻫﺴـﺖ و واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪی ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ دارد ‪،‬ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀــــﻤﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ در ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ‬ ‫ﮔﻨﺪم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی ‪22‬ﻫﺰار ﮔﻨﺪﻣﮑﺎر در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ‪،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷـﺎزﻧﺪ ‪،‬ﺧﻨﺪاب و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺮدﺳــﯿﺮ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی‬ ‫اﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﻬﺎ وارد ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ‪،‬ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫را داﺷـﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﺳـﺘﺎن ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزم را اﯾﺠﺎد‬ ‫ﮐﺮده اﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳـــــﺘﺎن از ﺣﺪود دو ﻫﺰار‬ ‫ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و اذﻋﺎن داﺷـﺖ ‪ :‬ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ‬ ‫‪ 1 5‬ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻫﺎ اﺧﺘﺼــﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در‬ ‫ﺣﻮزه ارد و ﻧﺎن ﯾﺎراﻧﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻫﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‬ ‫ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴــﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ‪ 5500‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷـــﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ‪ 665‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺪم‬ ‫ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ‪ 900‬و ‪ 2700‬ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش ﻣﯽ رود‪ .‬ﺳـﺎل‬ ‫ﮐﺬﺷـﺘﻪ ‪ 400‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺳـﺘﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻـﻮرت‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋه ای در ﺧﺼــﻮص ﺑﺤﺚ ارد و ﻧﺎن ﺧﺒﺮ‬ ‫داد و اﻓﺰود‪ :‬در اﺳﺘﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﺶ از ‪ 95‬درﺻـﺪ ﻧﺎن‬ ‫ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺴـﺎﺋﻞ‬ ‫ﺧﺎص و ﺻﻨﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـــﺎﺋﻞ‬ ‫اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺶ از ‪ 7‬دوره‬ ‫اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﯿﺶ از ‪ 300‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی در ﺧﺼﻮص واردات ﮔﻨﺪم ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ‪:‬ﻣﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ واردات ﮔﻨﺪم را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺴـــﺎل‬ ‫‪ 1 5‬ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن وارد ﺷــﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﻫﺎ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن ﻧﺰول ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻨﺪم ﺻﺎدر ﺷﺪه از اﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ‪ 300‬ﻫﺰارﺗﻦ‬ ‫ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ‪ 12‬اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳــﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ‪:‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ‪،‬ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ارد ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﺒﻮس را در ارد‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ وﺳـﺒﻮس ﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای در اﺳـﺘﺎن راه اﻧﺪازی‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارد ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﺒﻮﺳـﯽ از‬ ‫ﮔﻨﺪم و ارد ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎل ﮔﺴـــــﺘﺮش اﯾﻦ ﻧﺎن در‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸـﻮر ﻫﺴـﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎن ﻫﺎی ﺗﯿﺮه و ﺳـﺒﻮس دار‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﻧﺎن در‬ ‫اﺳﺘﺎن از اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در‬ ‫ﺣﻮزه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ‪ 8‬ﻫﺰارﺗﻦ ﺷـﮑﺮ و‬ ‫‪ 4100‬ﺗﻦ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ در اﺳـﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬در ﺳـﺎل‬ ‫ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ‪ 1500‬ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀــــــﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ‪ :‬اداره ﻏﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ‬ ‫ارﺷﺪ اﺳـﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺣﺪود ‪ 850‬ﻫﺰار‬ ‫ﺗﻦ اﺳﺖ‪11.‬ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارد ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ اﺳـﺘﺎن وﺟﻮد دارد‬ ‫ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎن اﺳﺖ‬ ‫و ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻫﻮاز ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﻣﻪ ﻣﺸﺨ‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﯽ ﯾﻮﺳــﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻫﻮاز و ﺑﺎوی در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ در‬ ‫ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ‪ ،‬در ﺧﺼــﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫در ﮐﺸــــﻮر و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ از اﺑﺘﻼ و اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﺛﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳـــﻔﺎﻧﻪ اﻻن‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺳـﭙﺮی ﺷـﺪن ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳـﺎل و ﻧﯿﻢ ﻫﻨﻮز در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ‪ ،‬ﺳـﯿﺎﺳـﺖ دوﻟﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه رﯾﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳــﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎﺳــﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎ و ﺷـــﺎﺧﺺ‬ ‫ﻣﺸــﺨﺼــﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﺎم ﻧﻮروز ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺮاﻣﯽرﺳـﺪ ﯾﮑﺒﺎره ﻫﻤﻪ ﺳــﻔﺮﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳــﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر را ازاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻈﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮروز ﮐﺴـــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ از ان ﺳﻮ‬ ‫ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺷﻬﯿﺪ دادن ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﺳـﺖ و‬ ‫ﻫﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ان ﻏﺎﻓﻞ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دراﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ و راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ان ﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴـﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان روزﻣﺰد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺸـــــﺖ انﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫دراﻣﺪ روزاﻧﻪ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺸـــﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻫﻮاز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه‬ ‫واﮐﺴــــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ‪ :‬در ﺣﻮزه واﮐﺴـــــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن‬ ‫ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺤﺚ واردات ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ان ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺷﻮد و ان واﮐﺴــﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺴــﺖﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺷﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه و اﻻن ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﺳـﺖ و ﻋﻮارض و‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮو ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫دوران ﻧﻘﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘﻤﺎ‬ ‫واردات ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫اﻟﺤﻤﺪﷲ ﻣﺎ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ‬ ‫را دارﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺤﺚ واﮐﺴــــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸـــــﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺻﻒﻫﺎی‬ ‫ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و اﻓﺮاد ﭘﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸـــﻢ و ﭼﺮاغ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪای دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺖ انﻫﺎ ﻫﺴـــﺘﯿﻢ اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻀـﻮر دارﻧﺪ و ﻣﺎ‬ ‫در ﺑﺤﺚ واﮐﺴﻦ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﯾﻮﺳـﻔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ‬ ‫ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻣﯽروﯾﻢ دو ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴـﻦ را‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﻻن ان‬ ‫ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ‬ ‫ﻋﺰﯾﺰان اﮐﻨﻮن ﻣﺴـــــﺘﺎﺻﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺧﺎﺻـﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ‪ .‬ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰﯾﺰان ﺗﻼش‬ ‫ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑﺮای واﮐﺴـﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺻﻮرت داده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎترﺳـﺎﻧﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ در ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺪوﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ‬ ‫واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﮐﺴــﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳـﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐﻪ‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل انﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺻﻨﻮف‪ ،‬ﺑﺎزارﯾﺎن‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﯾﻒ‪ ،‬ﮐﺴــﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم‪ ،‬راﻧﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ .‬و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ‬ ‫ﻋﺪدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 40‬ﺗﺎ ‪ 45‬ﻫﺰار ﺑﺎﺷـﮕﺎه ورزﺷـﯽ و اﺳــﺘﺨﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و وزارت ورزش و‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل انﻫﺎ ﻧﺪارد ‪ .‬اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺸــﺎن‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ را ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی‬ ‫ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ‪ 1400‬ﺷﻤﺎره ‪41‬‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺷﻬﺮدار اراک ‪:‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﭘﺮوژه ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ‪ ۸۴۰‬روز در ‪ ۱۸۰‬روز‬ ‫ﺑﻪ ﲠﺮه ﺑﺮداری رﺳﺪ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری اراک‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ ‪ :‬اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪی‬ ‫ﻃﺮاح و ﺻﻔﺤﻪ ارا ‪:‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺎدی‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫در اراک در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮک ﻫﺠﺮت‪ ،‬ﺷـﻬﺮک ﺑﻌﺜﺖ‪ ،‬ﺷــﻬﺮک‬ ‫ﺟﻮادﯾﻪ و اﻟﻐﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺪان ﺷـﻮرا در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر وﯾﮋه ﻗﺮار‬ ‫دارد ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﯽ ار ﺗﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳـــــــﻔﺮ‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ‬ ‫‪ 5‬دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ ‪bidari.markazi@gmail.com :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪32219051 - 32215787 :‬‬ ‫ﻓﺎﮐﺲ ‪32221519 :‬‬ ‫‪@bidarimarkazi‬‬ ‫‪@bidari.markazi‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ‪33250091‬‬ ‫ﺧﺒـــﺮ‬ ‫ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﻔﺮش ﺧﺒﺮ داد؛‬ ‫‪ ۱۵‬درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺗﻔﺮش‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮو واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﻔﺮش ﮔﻔﺖ‪ 15 :‬درﺻــــــــﺪ ﻣﺮدم اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ واﮐﺴـﯿﻨﻪ‬ ‫ﺷـــﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﺳـــﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف واﮐﺴـــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪،‬‬ ‫درﻣﺎن و اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ دارد‪.‬‬ ‫»ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺣﺎجﻋﻠﯽﺑﯿﮕﯽ« روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و‬ ‫ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬اﻓـﺰود ‪ :‬اﻏﻠﺐ ﺗـﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺗﻔـﺮش‬ ‫ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻫﺰار و ‪ 100‬ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد‬ ‫واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش دوز ﻧﺨﺴﺖ واﮐﺴﻦ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 300‬ﻧﻔﺮ ﻧﯿـﺰ در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش دوز دوم واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﮐﺮدهاﻧﺪ و روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 100‬ﻧﻔـﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ واﮐﺴــــــــﯿﻨﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﻔﺮش ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ‬ ‫از ﻫﺸــــﺖ درﺻﺪ از ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ واﮐﺴــــﯿﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 15‬درﺻﺪ ﻣﺮدم واﮐﺴــــﻦ اﯾﻦ وﯾﺮوس را‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳـﺮﻋﺖ‬ ‫در واﮐﺴـﯿﻨﺎﺳﯿﻮن رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴــﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ﺣﺎجﻋﻠﯽﺑﯿﮕﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﮐﺴـﯿﻨﺎﺳﯿﻮن‬ ‫در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﻔﺮش ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺪاوم و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑﻪ‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدم ازدﺣﺎم ﺧﺎﺻـﯽ در‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از رﯾﻞ ﮔﺬاری ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺘﻦ رﯾﺰی در ﯾﮏ ﭘﺮوژه در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز‬ ‫‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ‪ 3000‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮای ﻋﺮﺷــﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺎوﻣﺖ اراک‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣـﺮﮐــﺰی ‪،‬در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺘﻦ رﯾــﺰی ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر رﺳﻤﯽ ‪5‬‬ ‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﺮ اراک ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر اﯾﺖاﻟﻪ‬ ‫دری ﻧﺠﻒ اﺑﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳـــــﺘﺎن‪،‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار و اﻋﻀــﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫اﺟﺮا ﺷﺪ ‪،‬ﺷﻬﺮدار اراک در ﺧﺼـﻮص اﻫﻤﯿﺖ اﺣﺪاث‬ ‫ﭘـﺮوژه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻊ‬ ‫ﺷﺪن در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﭘﺮﺗﺮددﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﮐﻼﻧﺸــﻬﺮ اراک اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﯾﮏ ﮔـﺮه ﺗـﺮاﻓﯿﮑـﯽ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟـﺮای ﭘـﺮوژه و‬ ‫ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺮ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﻞﻫﺎی‬ ‫ﺷـــﻬﯿﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری‪ ،‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﺪان ورزش )ازادﮔﺎن(‪ ،‬روﮔﺬر ﺑﻠﻮار‬ ‫ﻗﺪس و ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ و‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴـﻄﺢ ﺻﯿﺪی در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷـــــﺘﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺪان‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﯿﺪان‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده از رﯾﻨﮓ ﺷﻬﺮی‬ ‫ﺿﺮوری ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اراک ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ در ‪ 840‬روز ﺗﻮﺳــﻂ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﺟﺮا ﺷــﻮد اﻣﺎ در اﻗﺪاﻣﯽ‬ ‫ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ روزﺷﻤﺎر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ‪ 180‬روز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ‪ :‬ﺑﺴــﯿﺎری از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮح ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﻮد در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﺳـﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ در‬ ‫ﯾﮏ روز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــﻬﺮی‬ ‫اراک ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ رﮐﻮرد ﮐﺸـــﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﯽ اﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﺠﺎد ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﯽ ار ﺗﯽ‬ ‫در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻼﻧﺸــﻬﺮ‬ ‫اراک در اﯾﯿﻦ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﺳــــــــــﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﻏﯿﺮﻫﻤﺴـﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻫﺮﺟﺎ اﺗﺤﺎد‪ ،‬وﺣﺪت و ﻫﻤﺪﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــــــﻄﺢ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ اراک در اﯾﻦ راﺳــﺘﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ و ﺳــﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﯿﺶ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀــﯽ ﺳﻮراﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺳﻄﺢ ﺧﻮدﺑﺎوری و‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ اوج ﻻزم رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره ﮐﻪ ﺑﻌﻀــــﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 5‬ﺗﺎ ‪ 10‬ﺳﺎل‬ ‫ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ﺗﺼـﺮﯾﺢ‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬در اﺟﺮای ﺑﺴـﯿﺎری از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اراک رﯾﻠﯽ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺷـﺪه ﮐﻪ اﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ان ﺧﺎرج ﺷــﻮﻧﺪ ﭼﻮن اﻓﮑﺎر‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺬﯾﺮای ﺗﻌﻠﻞ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺷﻮرای ﺷﺸـﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﺪه را‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﺟﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺷـﻬﺮی از ﺳـﺎلﻫﺎی‬ ‫ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻞ ﺳـﻨﺠﺎن در ﺷـﺎن و زﯾﺒﻨﺪه ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ‬ ‫ﻧﯿﺴــﺖ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻃﺮح ﻫﺎ در ﻣﺪت ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮراﻧﻪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﭘﻞ‬ ‫ورودی ﺷــﻬﺮ در ﺳــﻨﺠﺎن را ﺑﻪ ﺷـــﻮرا دﻋﻮت ﮐﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ‬ ‫ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻧﺸـﺪه اﻧﺪ و‬ ‫در ﺷﻮرا ﺣﻀـــﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪار درﺧﻮاﺳﺖ دارم ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺗﺬﮐﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دوره ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اراک را‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ ‪:‬اﻋﻀــﺎی ﺷﻮرای‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اراک در دوره ﺷﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫وﯾﮋه در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ و رﺳـﺎﻧﺪن ان ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی در ﺣﺪ واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣـﺮﮐـﺰی ‪،‬اﯾﺖ اﷲ دری ﻧﺠﻒ‬ ‫اﺑﺎدی روز ﯾﮑﺸـــــﻨﺒﻪ در اﯾﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺘﻦ رﯾﺰی‬ ‫ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اراک ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬دﺷﻤﻨﺎن از ﻣﺎهﻫﺎی‬ ‫ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﺷـــﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺣﻀـــﻮر ﻣﻠﺖ ﻓﻬﯿﻢ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻮﻃﺌﻪ‬ ‫انﻫﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﺸﻢ از ﺗﺠﺎرب دوره ﻗﺒﻞ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬اﺳــﺘﺎﻧﺪار در اﯾﯿﻦ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﺳــﻪ‬ ‫ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴـﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اراک ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ اراک روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﻮد را ﻣــــﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺠﺎرب اﯾﻦ‬ ‫دوره ﻧﯿﺰ اﺳـــــــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود‪ :‬ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ در‬ ‫ﯾﮏ روز‪ ،‬رﮐﻮرد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در اراک اﺳﺖ و اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت‬ ‫و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺗﻮﺳـﻌﻪ در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻣـﯽﮐﻨﺪ‪ .‬وی ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد‪ :‬دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣـﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهﻫﺎ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‪ ،‬دﻟﺴــــــﻮزاﻧﻪ و‬ ‫ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋ ﺑﻪ ﻗﺸـــــﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﮐﺸﻮر ‪:‬‬ ‫درﺧﺼﻮص اﻣﺤﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﲊﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﯾﺪ ﺗ‬ ‫اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣـﺮﺑﻮﻃﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬واردات‬ ‫ﻣﺎﯾﻨﺮ ان ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪:‬‬ ‫اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣـﺮﺑﻮﻃﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬واردات‬ ‫ﻣﺎﯾﻨﺮ ان ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ‪ ،‬ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﮐﺎﻇﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ درﺑﺎره واردات ﯾﺎ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎق دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﺮ اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ‪ :‬ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺑﺎره‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان اﺑﻼغ‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻮز ﺑﺮق‪ ،‬ﺻـﻨﻌﺖ‬ ‫و ‪ ...‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﻣﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎﯾﻨﺮ وارداﺗﯽ دارﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴـــــــﻮب‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮق ﺳـــﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اﻓﺰود ‪ :‬ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻃﺒﻖ ان ﻣﺼــﻮﺑﻪ ذﯾﻞ‬ ‫ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮔﻤـﺮک ﻟﻮازم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗـﺮی ﺗﻌﺪادی ﻣﺎﯾﻨـﺮ‬ ‫ﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد‬ ‫وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و از ان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻇﻢ ﭘﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻓﺰود‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻗﺎﭼﺎق را ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ ‪ .‬ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﯿﺰان واردات ﻣﺎﯾﻨﺮ‬ ‫اﺣﺼـﺎ ﺷﺪ‪ .‬وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺷــــــﺪ واردات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮداﻇﻬﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺷﺎﻣﻞ ان ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﺧﻮداﻇﻬﺎری‬ ‫ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴـﺌﻮل ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬واردات ﻣﺎﯾﻨﺮ ان ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ 60 :‬ﻫﺰار ﻣﺎﯾﻨﺮ در ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره اﻣﺤﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های دو هفته نامه بیداری مرکزی

دو هفته نامه بیداری مرکزی 43

دو هفته نامه بیداری مرکزی 43

شماره : 43
تاریخ : 1400/07/06
دو هفته نامه بیداری مرکزی 40

دو هفته نامه بیداری مرکزی 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/07/18
دو هفته نامه بیداری مرکزی 39

دو هفته نامه بیداری مرکزی 39

شماره : 39
تاریخ : 1398/11/20
دو هفته نامه بیداری مرکزی 38

دو هفته نامه بیداری مرکزی 38

شماره : 38
تاریخ : 1398/11/03
دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

شماره : 37
تاریخ : 1398/10/29
دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

دو هفته نامه بیداری مرکزی 37

شماره : 37
تاریخ : 1398/10/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!