روزنامه راه مردم شماره 4105 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4105

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4105

روزنامه راه مردم شماره 4105

‫عضوکمیسیونصنایعمجلستاکیدکرد‪:‬‬ ‫طبقفرمولجدیدشورایرقابت؛‬ ‫صنعتپتروشیمی‬ ‫‪ 2‬نیازمندحمایتبیشتراست‬ ‫خودرو چقدر ارزان می شود؟‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬صنعت پتروشیمی را برای اقتصاد کشور بسیار‬ ‫مهم توصیف کرد و گفت‪ :‬اگر توجه الزم‪...‬‬ ‫وقتیاظهارات‬ ‫ابوالفضلپورعرب‬ ‫حاشیه ساز شد!‬ ‫‪2‬‬ ‫کــــوچکارگرانمهاجر‬ ‫معضل جدید بازار مسکن!‬ ‫بخش ســاخت و ســاز فقط همین را کم داشت که با‬ ‫کاهش نیروی انسانی مواجه شود تا معجون تلفیق شده‬ ‫‪8‬‬ ‫در حالی که ابوالفضل پورعرب بازیگر سینمای ایران در برنامه اخیر «هفت» گفته است از افت قدرت خرید متقاضیان‪ ،‬افزایش قیمت مصالح و‬ ‫رکود معامالتی کامل شود؛ به هر ترتیب ‪...‬‬ ‫که «من از دهه ‪ ۷۰‬وارد سینما شده ام اما یک‪...‬‬ ‫مالیاتبرتراکنش هایبانکی‬ ‫طــرحینامـوفقکه‬ ‫به نظام مالیاتی نرسید!‬ ‫ســال هاست که مجلس به دنبال وضع مالیات بر تراکنش ها با رقم های کالن است‪ ،‬اما فعال در نظام مالیاتی‬ ‫جایی برای درامدزایی پیدا نکرده است‪.‬حدود یک ماه پیش بود که مجلس شورای اسالمی جهت جبران کسری‬ ‫بودجه چند راهکار ارائه داد؛ از قضا موضوع گزارش ما نیز‪ ،‬یکی از بند های این گزارش بود‪.‬با وضع عوارض بر‬ ‫انواع تراکنش های بانکی در کنار کسب درامد برای دولت‪ ،‬جریان مالی طبق شماره حساب ها‪ ،‬کد های ملی و‬ ‫اشخاص حقوقی برای نهاد های مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد و یکی از لوازم اصلی برای‬ ‫برخورد با فرار مالیاتی‪ ،‬قاچاق و ‪ ...‬فراهم می شــود‪ .‬البته از انجایی که از تراکنش های کارت به کارت و خرد‪،‬‬ ‫کارمزد دریافت می شــود این عوارض صرفا بر ســه نوع تراکنش پایا‪ ،‬ساتنا و چکاوک اعمال می شود‪ .‬درامد‬ ‫ایجاد شده از این محل برای دولت حداقل ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان خواهد بود‪.‬مالیات بر تراکنش های بانکی؛‬ ‫یکی از راهکارهایی بود که در مجلس مطرح شــد اما گویا برخی از مســئوالن از این قانون تفاسیر متفاوتی‬ ‫داشتند‪ .‬تا حدی که یک هفته بعد از ان نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد کرد‪ :‬برای‬ ‫تراکنش های بانکی بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تومان در کشــور یک در هزار مالیات در نظر گرفته شــود‪.‬پیمان ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بــا توجه به کاهش نرخ ارز‪ ،‬قیمت خودرو از کارخانه تا حاشــیه بازار همچنان تفاوت‬ ‫چشمگیری دارد‪.‬چند وقتی است که قیمت خودرو روند نزولی‪...‬‬ ‫‪ ۴۹۵‬نفر بستری شدند‬ ‫‪ ۶۹‬فوتی جدید کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫سونامیبهنامتحقیقوتفحص‬ ‫‪/‬سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته ‪ ۶۹‬نفر از مبتالیان به‬ ‫کرونا جان باختند‪ ،‬گفت‪ :‬با این حساب مجموع جانباختگان‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4105‬‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫گ نموده ‪،‬خوشبختانه بودند شرکت هایی که با تکیه بر توانمندی های داخلی ؛ بهره مندی از علم و تکنولوژی روز دنیا و تالش جهت بومی‬ ‫در حالیکه تحریم های متفاوت دشمن طی این سالها عرصه را بر بنگاه های تولیدی و صادراتی تن ‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫سازی و خود کفایی ‪ ،‬با اراده ایی پوالدین در شرایط سخت اقتصادی با تولیدات و صادرات برای کشور ارز اوری قابل توجه ایی را به همراه داشته و توانسته اند‪...‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫درحالی دولت حذف دالر‪ ۴۲۰۰‬کاالهای اساســی را از ســال گذشــته کلید زد و ارز دولتی حــدود ‪۲۰‬کاال را هم حذف‬ ‫کرد‪،‬که االن بحث حذف ارز دولتی نهاده های دام مطرح اســت که تاثیر مســتقیم در قیمت مرغ‪ ،‬گوشــت و تخم‬ ‫مرغ دارد‪.‬موضوع حــذف ارز ‪ 4200‬تومانی واردات برخی کاالهای اساســی که این روزها زیاد درباره ان شــنیده‬ ‫ایم‪ ،‬هر چند در ظاهر از ســوی کمیســون تلفیق مجلس شورای اســامی در الیحه بودجه ‪ 1400‬مطرح است‪ ،‬ولی از‬ ‫سال گذشته توســط دولت کلید خورد و پیگیری شد‪ ،‬به گونه ای ارز ‪ 4200‬تومانی در ســال گذشته به بیش از ‪ 25‬قلم‬ ‫کاال اختصاص می یافــت که دولت به صورت چراغ خاموش تــا االن ارز ‪ 4200‬حدود ‪ 20‬قلم کاالی اساســی را حذف‬ ‫کرده اســت و در حال حاضر حدود ‪ 5‬الی ‪ 6‬قلم کاال این ارز یارانه ای را دریافت می کنند‪ .‬شــواهد امر هم نشان می‬ ‫دهد که دولــت در حال حاضر به دنبال حــذف ارز ‪ 4200‬برای واردات برخی اقالم دیگر از جمله روغن هم هســت‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫یارانه کم یا زیاد می شود؟ ‪ /‬چکش کاری های نهایی مجلس و دولت بر بودجه‬ ‫یارانه که به عنوان عضو اصلی ردیف های بودجه به شمار می اید‪ ،‬این روز ها توسط مجلس در حال تغییر‬ ‫و تحوالت زیادی قرار گرفته است‪.‬شاید یکی از مهم ترین محور های مهم در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬بعد از حذف ارز‬ ‫ترجیحی و تک نرخی کردن ان و همچنین تعیین درامدهای نفتی‪ ،‬موضوع یارانه ها باشد که با مصوبات‬ ‫اخیر کمیسیون تلفیق بازار ان بیش از پیش داغ شده است‪.‬یکسان سازی در تخصیص مبلغ یارانه به اقشار‬ ‫مختلف همواره مورد بحث بوده که حاال خبر دو سقفی شدن یارانه ها در خالل بررسی های کمیسیون‬ ‫تلفیق بودجه ‪ ۱۴۰۰‬به گوش می رســد‪ .‬پای افزایش یارانه ها که به میان امد‪ ،‬دوسقفی شدن پرداخت‬ ‫یارانه ها هم مطرح شد و دیگر قرار نیست همه یکسان یارانه دریافت کنند‪ .‬شاید تفکیک یاره بگیران اقدام‬ ‫مثبتی باشد‪ ،‬اما مشخص شدن محل تامین افزایش مبلغ یارانه ها از بحث های پر چالشی بوده که در‬ ‫این زمینه مطرح است‪...‬‬ ‫واکنش فعاالن مرغ و تخم مرغ به حذف دالر‪۴۲۰۰‬‬ ‫موافقان‪:‬گرانمی شودولیمردممجبورندبخرند‬ ‫مخالفان‪:‬مرغهممثلگوشتازسفرهمی پرد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫فراخوان مزایده عمومی‬ ‫شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به عملیات تفکیک در مبدا و پردازش در مقصد پسماندهای‬ ‫خشک و دفن پسماندها ‪ ,‬از طریق برگزاری فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط در قالب قرارداد اجاره اقدام نماید ‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت‬ ‫به عمل می اید مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه‬ ‫و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید‪.‬الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی‬ ‫‪،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫موضوع پروژه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مدت‬ ‫قرارداد‬ ‫حجم‬ ‫متوسط‬ ‫عملیات به صورت‬ ‫ماهیانه‬ ‫( کیلو گرم)‬ ‫مبلغ پایه اجاره بها‬ ‫به صورت ماهیانه‬ ‫( ریال )‬ ‫مبلغ‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫در‬ ‫فراخوان ( ریال )‬ ‫‪99‬‬ ‫نخ‬ ‫م س‬ ‫یک جاز تی‬ ‫بان م تا ی ک ن ن‬ ‫‪ r‬حام ک ش تاب مای‬ ‫ص‬ ‫‪ i.i‬ی ا ش ت شگ‬ ‫‪ s‬یا درا م هرا اه‬ ‫ن‬ ‫‪ .b‬ر م ت به‬ ‫ای م‬ ‫‪w‬‬ ‫‪ w‬هرب را ن‬ ‫ن‬ ‫‪ w‬ان‬ ‫عملیات تفکیک در‬ ‫‪Tehran Virtual Book Fair‬‬ ‫مبدا و پردازش در‬ ‫مقصد پسماندهای‬ ‫خشک و دفن‬ ‫پسماندها‬ ‫‪۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۱‬‬ ‫‪/۱‬یک سال‬ ‫‪۹6/۰۰۰‬‬ ‫‪۱/۵۰۵/8۵۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬تاریخ فروش اسناد‪ :‬کلیه متقاضیان میتوانندحداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه مورخه ‪ 1399/11/05‬از‬ ‫طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) اسناد فراخوان را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلت تحویل پاکت (ارائه اسناد فیزیکی پاکت الف الزامی است ‪ : ) .‬تا ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخه‬ ‫‪ 1399/11/18‬از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت‬ ‫‪ -3‬تاریخ بازگشایی پیشنهادها‪ :‬راس ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخ ‪1399/11/19‬‬ ‫‪ -4‬مکان بازگشایی‪ :‬شهرداری مرکزی بوشهرروبروی میدان شهرداری‪.‬‬ ‫‪ -5‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه مزایده ازاد است‪.‬‬ ‫‪ -7‬ضمن ًا متن اگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به ادرس‪ www.Bushehr.ir:‬درج گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -8‬در صورتیکه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه درج اگهی در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان میباشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری‬ صفحه 1 ‫یک شنبه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4105‬‬ ‫خبر‬ ‫واکنش فعاالن مرغ و تخم مرغ به حذف دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫موافقان‪:‬گرانمی شودولیمردممجبورندبخرند‬ ‫مخالفان‪:‬مرغ هم مثل گوشت از سفره می پرد‬ ‫درحالی دولت حذف دالر‪ ۴۲۰۰‬کاالهای اساســی را از سال گذشته کلید زد و ارز دولتی حدود ‪۲۰‬کاال‬ ‫را هم حذف کرد‪،‬که االن بحث حذف ارز دولتی نهاده های دام مطرح است که تاثیر مستقیم در قیمت‬ ‫مرغ‪ ،‬گوشت و تخم مرغ دارد‪.‬نظر فعاالن مرغ و تخم مرغ را در این باره جویا شدیم‪.‬‬ ‫موضوع حذف ارز ‪ 4200‬تومانی واردات برخی کاالهای اساســی که این روزها زیاد درباره ان شــنیده‬ ‫ایم‪ ،‬هر چند در ظاهر از ســوی کمیسون تلفیق مجلس شورای اسالمی در الیحه بودجه ‪ 1400‬مطرح‬ ‫اســت‪ ،‬ولی از سال گذشته توسط دولت کلید خورد و پیگیری شــد‪ ،‬به گونه ای ارز ‪ 4200‬تومانی در‬ ‫ســال گذشته به بیش از ‪ 25‬قلم کاال اختصاص می یافت که دولت به صورت چراغ خاموش تا االن ارز‬ ‫‪ 4200‬حدود ‪ 20‬قلم کاالی اساســی را حذف کرده است و در حال حاضر حدود ‪ 5‬الی ‪ 6‬قلم کاال این‬ ‫ارز یارانه ای را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫شــواهد امر هم نشــان می دهد که دولت در حال حاضر به دنبال حذف ارز ‪ 4200‬برای واردات برخی‬ ‫اقالم دیگر از جمله روغن هم هست‪.‬‬ ‫یکی از اقالمی که طی ســال جاری دولت در مقطعی با توقف اختصاص ارز یارانه ای به ان کاال چراغ‬ ‫خاموش حذف ارز ‪ 4200‬این کاال را عملی کرده است‪ ،‬مرغ و تخم مرغ بود که قیمت مرغ در ان مقطع‬ ‫به حدود ‪ 40‬هزار تومان و تخم مرغ به شانه ای حدود ‪ 50‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫حال که بحث حذف ارز یارانه ای این چند قلم کاال از جمله نهاده های دامی مطرح است‪ ،‬سراغ برخی‬ ‫مسئوالن تشکل ها و اتحادیه های مربوط به مرغ و تخم مرغ رفتیم تا نظر انها را درباره حذف ارز ‪4200‬‬ ‫و تاثیراتی که می تواند بر بازار این محصوالت داشته باشد‪ ،‬جویا شویم‪.‬‬ ‫پرویز فروغی دبیر کانون مرغ داران گوشــتی کشور در این باره اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر واردات نهاده‬ ‫های دامی با ارز ‪ 4200‬تومانی به نام ما ولی به کام عده ای دیگر است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در صورتی که ارز دولتی برداشته شود تکلیف تولید کنندگان مشخص می شود‬ ‫افزود‪ :‬اگر نهاده ها به هر قیمت وارد شــود‪ ،‬قیمت مرغ نیز بر اساس ان تعیین خواهد شد و بحث های‬ ‫ما با سازمان حمایت برای تعیین قیمت مرغ تمام می شود‪.‬‬ ‫دبیر کانون مرغ داران گوشتی کشور ادامه داد‪ :‬البته این شرایط باعث کمبود نقدینگی مرغداران خواهد‬ ‫شد و الزم است که بانک ها و دولت به مرغداران برای افزایش و تامین نقدینگی کمک کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تک نرخی شــدن ارز در اقتصاد ایران‪ ،‬تصمیم درســتی اســت که باید بسیار زودتر از‬ ‫این اجرا می شد‪.‬‬ ‫فروغی درباره اینکه این تصمیم ممکن است به کاهش قدرت خرید مردم منجرشود گفت‪ :‬مردم چطور‬ ‫گوشت بیش از ‪ 100‬هزار تومان را می خرند مرغ را نیز می توانند بخرند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در ابتدا ممکن است بازار به افزایش قیمت مرغ واکنش نشان دهد و میزان مصرف ان‬ ‫در میان مردم کاهش یابد اما به هر حال باید پروتیئن مورد نیاز مردم تامین گردد‪.‬‬ ‫فروغی گفت‪ :‬حذف ارز دولتی برای واردات نهاده های دامی ممکن است باعث کاهش فروش مرغداران‬ ‫شــود اما با توجه به اینکه این نرخ ارز عمال به شــکل درستی به دست مرغداران نمی رسید حذف ان‬ ‫قابل قبول است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬نهاده های وارداتی با ارز دولتی دست دالالن قرار دارد و سود ان را این دسته سوء‬ ‫استفاده کنندگان می برند اما به نام صنعت مرغ تمام می شود‪.‬‬ ‫دبیر کانون مرغ داران گوشتی کشور در واکنش به اینکه با ارز ‪ 17500‬تومانی قیمت یک کیلوگرم مرغ‬ ‫چقدر خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز این رقم محاسبه نشده اســت؛ اما باید توجه داشت که در حال حاضر‬ ‫نیز تنها بخشــی از نهاده های دامی با ارز دولتی تامین می شــود و مابقی هزینه های تولید به صورت‬ ‫ازاد تامین می شود‪.‬‬ ‫رخالف اقای فروغی که مخالفت چندانی با حذف ارز ‪ 4200‬نداشــت‪ ،‬کمالی سروســتانی‪ ،‬مشاور عالی‬ ‫اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم نظر دیگری‬ ‫دربــاره حذف ارز ‪ 4200‬نهاده های دامی دارد و می گویــد‪ :‬حذف دالر ‪ 4200‬تاثیرات عمیقی خواهد‬ ‫داشت و قیمت دان سه برابر یعنی ‪ 9‬هزار تومان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دان یا خوراک دام اماده شــامل کنجاله ســویا‪ ،‬ذرت و مواد دیگری اســت که در جیره مرغ‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سید فرزاد طالکش دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وقتی می گویند که قیمت با ‪ 17500‬تومان تک نرخی شــود به معنی ان اســت که دوباره نرخ‬ ‫دولتی برای ارز در نظر گرفته شده و دوباره چند نرخی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که نرخ ارز دولتی حتی ‪ 100‬تومان نیز با بازار ازاد تفاوت داشــته باشد به معنی‬ ‫ایجاد رانت برای برخی افراد است‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ادامه داد‪ :‬بارها به مجلس‬ ‫شــورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف کانون نامه زده شده که با وجود انکه حذف‬ ‫ارز دولتی به صنعت طیور کشور لطمه وارد می کند اما موافق ازاد شدن ارز هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬حذف ارز دولتی برای واردات نهاده های دامــی میزان نقدینگی تولید کنندگان را‬ ‫کاهش می دهد اما با این وجود معتقدیم که نرخ نهاده ها باید ازاد شــود و نرخ دولتی و حتی نیمایی‬ ‫به ان اختصاص نیابد‪.‬‬ ‫طالکش در واکنش به اینکه‪ ،‬افزایش هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده تخم مرغ‪ ،‬مصرف‬ ‫ان را کاهش می دهد و این موضوع به ضرر خود تولید کننده نیز هســت؛ اظهار داشــت‪ :‬من نیز نگران‬ ‫کاهش مصرف تخم مرغ با گرانی ان بودم اما با گرانی اخیر این محصول در بازار‪ ،‬مشــاهده شــد که‬ ‫مصرف تخم مرغ با قیمت شانه ای ‪ 50‬هزار تومان نیز کاهش نیافت زیرا مردم چیزی ارزان تر از تخم‬ ‫مرغ برای خرید پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی همه چیز گران می شــود مرغ و تخم مرغ نیز به نســبت گران خواهد شد و مردم نیز‬ ‫خود را با افزایش قیمت این محصوالت تطبیق خواهند داد‪.‬‬ ‫ایــن مقام صنفی گفت‪ :‬دولت برای ‪ 5‬دهک اول ‪ 100‬هزار تومان در نظر گرفته اســت که بابت همین‬ ‫یارانه تولید مرغ و تخم مرغ است‪.‬‬ ‫کوچ کارگران مهاجر‪ ،‬معضل جدید بازار مسکن!‬ ‫بخش ساخت و ساز فقط همین را کم داشت که با کاهش نیروی انسانی مواجه شود تا معجون تلفیق شده‬ ‫از افت قدرت خرید متقاضیان‪ ،‬افزایش قیمت مصالح و رکود معامالتی کامل شود؛ به هر ترتیب سازندگان‬ ‫می گویند که با رشد قیمت ارز‪ ،‬بسیاری از کارگران مهاجر که عموما افغان بودند‪ ،‬ایران را ترک کرده اند و‬ ‫به همین خاطر دستمزدها تا ‪ ۱۲۰‬درصد باال رفته است‪ .‬بازار مسکن به دلیل رشد بیش از ‪ ۳۰۰‬درصدی‬ ‫قیمتها که طی ســه سال گذشــته اتفاق افتاده در رکود مطلق قرار دارد و این در حالی است که افزایش‬ ‫هزینه های تولید مســکن و نوسان قیمت مصالح ســاختمانی به معضلی برای ساخت و ساز تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬در این زمینه بارها جلساتی بین نمایندگان مجلس و وزیر صمت برای چاره اندیشی برگزار شده اما‬ ‫ظاهرا نتیجه نداده است‪ .‬قرار است رزم حسینی باز هم برای توضیح درباره رشد قیمت مصالح ساختمانی‬ ‫به کمیسیون عمران برود‪ .‬این خبر را محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران ـ مجلس اعالم‬ ‫کرده است‪.‬با اینکه قیمت سیمان درب کارخانه حدود ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان فروخته می شود‪ ،‬در فرایند‬ ‫عرضه ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬هزار تومان می شود‪ .‬نمایندگان مجلس می گویند برخی مصالح ساختمانی تا به دست‬ ‫مصرف کننده برسد مشمول ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش قیمت می شود؛ سودی که همه اش به جیب واسطه ها‬ ‫می رود‪ .‬مکانیزم عرضه مصالح در بورس هم چندان کارامد نیست‪ .‬در بورس باید قیمت تمام شده برای‬ ‫بخش مصرفی کاهش یابد و دســت واسطه ها کوتاه شود اما در مقام عمل این اتفاق نیفتاده است‪.‬بخش‬ ‫ســاخت و ساز با مشکالت دیگری هم دست و پنجه نرم می کند؛ از کاهش شدید توان خرید متقاضیان‬ ‫گرفته تا کمبود نیروی انســانی‪ .‬ســازندگان بیان می کنند که بعد از رشــد نرخ ارز‪ ،‬بسیاری از کارگران‬ ‫مهاجر افغان ایران را ترک کرده اند و بخش ســاختمان با کمبود نیروی انســانی مواجه شده و در نتیجه‬ ‫دســتمزدها باال رفته است‪.‬فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می گوید‪ :‬بعد از رشد نرخ ارز و‬ ‫کوچ اتباع خارجی‪ ،‬دستمزدها در بخش ساخت و ساز تا ‪ ۱۲۰‬درصد رشد نشان می دهد‪ .‬دستمزد کارگر‬ ‫در شهرســتانها که تا یک ســال قبل ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار تومان بود به ‪ ۱۵۰‬هزار تومان رسیده و نرخ دستمزد‬ ‫اســکلت کارها که قبال متری ‪ ۸۰‬هزار تومان بود حاال متری ‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار تومان شــده است‪.‬فروش‬ ‫نرفتن اپارتمانهای نوســاز که از رکود بازار مسکن نشات می گیرد نیز تزریق نقدینگی به حوزه ساخت و‬ ‫ساز را دچار مشکل کرده است‪ .‬البته بررسی ها نشان می دهد که ساخت و ساز در شهرستانها هنوز از رمق‬ ‫نیفتاده اما در تهران کمتر پروژه مســکونی دیده می شود‪ .‬افزایش شدید قیمت زمین در تهران از عوامل‬ ‫رکود ساختمانی است‪ .‬مطابق اعالم مرکز امار از تابستان ‪ ۱۳۹۹‬قیمت هر متر زمین کلنگی در تهران ‪۳۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۹۳‬هزار تومان بوده که نسبت به بهار امسال ‪ ۳۶‬درصد و در مقایسه با تابستان سال گذشته‬ ‫‪ ۸۶‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬روند رو به رشد قیمت مصالح ساختمانی در شرایطی گلوی بازار مسکن را‬ ‫می فشارد که این بازار در کما قرار دارد‪ .‬اذرماه امسال فقط ‪ ۲۵۰۰‬فقره خرید و فروش مسکن در تهران‬ ‫به ثبت رسید که در مقایسه با تعداد واحدهای مسکونی تقریبا صفر شده و نسبت به میانگین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫هزار فقره خرید و فروش معمول به حدود یک پنجم رسیده است‪ .‬بررسیهای غیررسمی حاکی از ان است‬ ‫که در دی ماه تعداد معامالت در پایتخت تقریبا به اندازه اذرماه بوده و خریداران واقعی کماکان در انتظار‬ ‫افت بیشتر قیمتها هستند‪ .‬این در حالی است که از نیمه ابان ماه به بعد قیمتهای پیشنهادی تا ‪ ۲۲‬درصد‬ ‫و نرخ قطعی ‪ ۱.۱‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫ســال هاســت که مجلس به دنبال وضع‬ ‫مالیات بــر تراکنش ها بــا رقم های کالن‬ ‫است‪ ،‬اما فعال در نظام مالیاتی جایی برای‬ ‫درامدزایی پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫حدود یک ماه پیش بود که مجلس شورای‬ ‫اســامی جهت جبران کسری بودجه چند‬ ‫راهکار ارائه داد؛ از قضا موضوع گزارش ما‬ ‫نیز‪ ،‬یکی از بند های این گزارش بود‪.‬‬ ‫با وضع عوارض بر انواع تراکنش های بانکی‬ ‫در کنار کســب درامد برای دولت‪ ،‬جریان‬ ‫مالی طبق شــماره حسا ب ها‪ ،‬کد های ملی‬ ‫و اشــخاص حقوقی برای نهاد های مرتبط‬ ‫مانند ســازمان امور مالیاتی شفاف خواهد‬ ‫شــد و یکی از لوازم اصلی برای برخورد با‬ ‫فرار مالیاتی‪ ،‬قاچاق و ‪ ...‬فراهم می شــود‪.‬‬ ‫البته از انجایــی که از تراکنش های کارت‬ ‫به کارت و خرد‪ ،‬کارمزد دریافت می شــود‬ ‫این عوارض صرفا بر سه نوع تراکنش پایا‪،‬‬ ‫ســاتنا و چکاوک اعمال می شــود‪ .‬درامد‬ ‫ایجاد شده از این محل برای دولت حداقل‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫مالیات بــر تراکنــش های بانکــی؛ یکی‬ ‫از راهکارهایــی بــود کــه در مجلــس‬ ‫مطرح شــد امــا گویا برخی از مســئوالن‬ ‫از ایــن قانــون تفاســیر متفاوتــی‬ ‫داشــتند‪ .‬تا حدی که یــک هفته بعد از‬ ‫ان نائب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس پیشــنهاد کرد‪ :‬برای تراکنش های‬ ‫بانکی بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تومان در کشور‬ ‫یک در هزار مالیات در نظر گرفته شــود‪.‬‬ ‫پیمــان مولــوی دبیــر انجمــن‬ ‫اقتصاددانــان ایــران‪ ،‬در خصــوص‬ ‫پیشــنهاد اخذ مالیــات از تراکنش های‬ ‫بانکــی برای جبران کســری بودجه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فلســفه مالیات در دنیا و کشورهای‬ ‫توســعه یافته قابل مقایسه با کشورهای در‬ ‫حال توســعه نیســت‪ .‬مالیات از تراکنش‬ ‫هــای بانکــی به معنــای اخــذ مالیات از‬ ‫حســاب قشــرهای مختلف جامعه است‪.‬‬ ‫بنــگاه های اقتصــادی مالیــات بر درامد‬ ‫دارند‪ ،‬چرا بایــد برای تراکنش های بانکی‬ ‫هم مالیات بدهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکتی که حوزه فعالیت ان‬ ‫تراکنش های بانکی و در حال پیشرفت در‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫اقتصــاد دیجیتال اســت‪ ،‬چگونه می تواند‬ ‫مالیات پرداخــت کند؟دولت هر زمانی که‬ ‫با کســری بودجه مواجه می شــود‪ ,‬به فکر‬ ‫افزایــش درامد می افتد‪ .‬البتــه باید توجه‬ ‫داشت که این مسئله در کشور ناخوشایند‬ ‫است‪.‬‬ ‫مولوی تصریح کرد‪ :‬مشــکل مالیات بحث‬ ‫هزینه ها و مصارف در کشــور است‪ .‬اولین‬ ‫مشــکلی که مالیات بر تراکنش های بانکی‬ ‫ایجاد می کند عدم شــفافیت و غیر واقعی‬ ‫شدن اقتصاد است‪.‬‬ ‫دبیر انجمــن اقتصاددانان ایران بیان کرد‪:‬‬ ‫مــا در اقتصــاد دیجیتــال دو بخش مهم‬ ‫به نام های هســته و کلیــت اقتصاد داریم‪.‬‬ ‫کلیت اقتصــاد در تولیــد ناخالص داخلی‬ ‫‪ ۶.۵‬درصد اســت‪ .‬این عدد در امریکا ‪۲۲‬‬ ‫درصد و متوسط جهانی این شاخص ‪۱۲.۵‬‬ ‫درصد اســت؛ بنابراین وقتی طرحی ارائه‬ ‫می شــود نباید تنها هدف ان کسب درامد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مولــوی بیان کرد‪ :‬در اقتصاد منحنی تحت‬ ‫عنــوان «‪ »SWOT‬وجود دارد که نقاط‬ ‫قوت و ضعــف‪ ،‬تحدید و فرصت طرح های‬ ‫اقتصادی را نشــان می دهد؛ بنابراین باید‬ ‫بررســی شــود که ایا این طرح قابل اجرا‬ ‫شدن اســت و اگر تصویب شود می تواند‬ ‫کسری بودجه را جبران کند‪.‬‬ ‫حجت اهلل فرزانی کارشناس امور بانکی در‬ ‫گفت و گو بــا خبرنگار بانک و بیمه گروه‬ ‫اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬در این‬ ‫خصوص اظهار کرد‪ :‬مدتی قبل در کشــور‬ ‫قبرس قانونــی مبنی بر مالیات از تراکنش‬ ‫هــای بانکی وضع شــد که بــا اعتراضات‬ ‫سراسری مردم این کشــور مواجه شده و‬ ‫در نهایت لغو شد‪.‬‬ ‫یوســف کاووســی کارشــناس مســائل‬ ‫اقتصــادی و مدیرکل اســبق بازرســی و‬ ‫حسابرســی داخلی بانک مرکــزی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کشــورهای دیگر مالیات بر تراکنش‬ ‫با سیســتمی متفاوت تر از کشور ما دارند‪.‬‬ ‫کشــورهای دیگر مالیات بر تولید ندارند؛‬ ‫بلکــه مالیات بر مصــرف دارند‪ .‬یعنی همه‬ ‫زنجیــره مالیاتی قطع شــده و در انتها از‬ ‫مصرف کننده مالیات گرفته می شــود‪.‬‬ ‫مالیاتبرتراکنش هایبانکی‬ ‫طرحیناموفقکهبهنظاممالیاتینرسید!‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درکشــور های دیگر محل‬ ‫خرج مالیات مشــخص است‪ .‬اما در کشور‬ ‫ما چنان سیستمی وجود ندارد که مالیات‬ ‫بر تراکنش به راحتی مشخص شود‪ .‬کشور‬ ‫کانــادا مالیات بر تراکنش دارد‪ ،‬اما هر ‪۱۵‬‬ ‫روز یکبار در ایــن قانون بازنگری می کند‪.‬‬ ‫به طور مثال هر فرد با یک حقوق مشخص‪،‬‬ ‫مبلغ بــه خصوصی مالیــات می دهد و در‬ ‫سراســر این کشور‪ ،‬عدد مالیات هر فرد با‬ ‫فرد دیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫کاووســی بیــان کــرد‪ :‬در کشــور مــا‬ ‫میــزان مالیــات بــرای همــه افــراد در‬ ‫قشــرهای مختلف یکســان اســت‪ .‬زمانی‬ ‫کــه یارانــه به حســاب افــراد واریز می‬ ‫شــود‪ ،‬یک تراکنــش بانکی انجام شــده؛‬ ‫بنابراین افراد بایــد بابت یارانه خود نیز‬ ‫مالیات دهند‪.‬‬ ‫میــاد منصفــی از دیگــر کارشناســان‬ ‫اقتصــادی‪ -‬حقوقی بانــک مرکزی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کشــورهای دیگر مالیات بر تراکنش‬ ‫هــای بانکی وجود دارد اما این کشــورها‬ ‫به دنبال جبران کســری بودجه از طریق‬ ‫مالیات بــر تراکنش های بانکی نیســتند‪.‬‬ ‫بلکــه ایــن کشــورها‪ ،‬جهــت مبــارزه با‬ ‫پولشــویی اقدام به این کار می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ســال ‪ ۲۰۰۵‬بــه بعد‬ ‫قوانین ســخت گیرانــه ای در امریکا برای‬ ‫مالیــات بر تراکنش های بانکی وضع شــد‬ ‫تــا از این طریــق بتوانند بحــث مبازره با‬ ‫پولشــویی و تروریسم را تامین کنند‪.‬‬ ‫جانجــان کارشــناس مســائل اقتصادی‪،‬‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار کرد‪ :‬بیشــتر‬ ‫کشــورهای پیشــرفته مالیات بر تراکنش‬ ‫هــای بانکــی دارند‪.‬امــا نــوع مالیــات‬ ‫ان هــا باکشــور مــا متفاوت اســت‪ .‬به‬ ‫طــور مثــال مالیات بــر تراکنــش های‬ ‫بانکی چند در هزار است‪.‬‬ ‫بــا این تفاســیر مالیات بــر تراکنش های‬ ‫بانکــی در کشــور های دیگر هــم وجود‬ ‫دارد‪ .‬امــا ان چیــزی کــه در کشــور ما‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬نیســت! کشــورهای دیگر‬ ‫قوانین مالیات برتراکنــش های بانکی را‬ ‫بر مبنای مبارزه با پولشــویی و تروریسم‬ ‫وضع کرده اند؛ در حالی که در کشــور ما‬ ‫بســیاری از نمایندگان مجلــس و دولتی‬ ‫ها به فکر درامد و جبران کســری بودجه‬ ‫از طریــق مالیات برتراکنش هــای بانکی‬ ‫هســتند! البته ناگفته نماند که سیســتم‬ ‫بســیار فرســوده مالیاتی کشــور نیز یکی‬ ‫از ضعف های این روزهای اقتصاد کشــور‬ ‫است که باید با اصالح نظام مالیاتی کشور‬ ‫درمان شود‪.‬‬ ‫یارانه کم یا زیاد می شود؟ ‪ /‬چکش کاری های نهایی مجلس و دولت بر بودجه‬ ‫یارانــه کــه به عنــوان عضــو اصلی‬ ‫ردیف های بودجه به شــمار می اید‪،‬‬ ‫این روز ها توســط مجلــس در حال‬ ‫تغییر و تحوالت زیــادی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــاید یکی از مهم تریــن محور های‬ ‫مهم در بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬بعد از حذف‬ ‫ارز ترجیحــی و تک نرخی کردن ان‬ ‫و همچنین تعیین درامدهای نفتی‪،‬‬ ‫موضوع یارانه ها باشــد که با مصوبات‬ ‫اخیر کمیسیون تلفیق بازار ان بیش‬ ‫از پیش داغ شده است‪.‬‬ ‫یکســان ســازی در تخصیص مبلغ‬ ‫یارانه به اقشــار مختلف همواره مورد‬ ‫بحــث بوده که حاال خبر دو ســقفی‬ ‫شــدن یارانه ها در خالل بررسی های‬ ‫کمیســیون تلفیــق بودجــه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به گــوش می رســد‪ .‬پــای افزایش‬ ‫یارانه هــا که به میان امد‪ ،‬دوســقفی‬ ‫شــدن پرداخت یارانه هــا هم مطرح‬ ‫شــد و دیگر قرار نیست همه یکسان‬ ‫یارانه دریافت کنند‪ .‬شــاید تفکیک‬ ‫یاره بگیران اقدام مثبتی باشــد‪ ،‬اما‬ ‫مشخص شــدن محل تامین افزایش‬ ‫مبلغ یارانه ها از بحث های پر چالشی‬ ‫بوده که در این زمینه مطرح است‪.‬‬ ‫البته ناگفته نماند موضوع حذف ســه‬ ‫دهک باالی جامعه سالهاســت مطرح‬ ‫شده که به دالیل نامعلوم یا به عبارت‬ ‫بهتر ســهل انــگاری دولت و مجلس‬ ‫هیچ وقت اجرایی نشده است‪ .‬قانونی‬ ‫که اجرایی شدن ان کمک زیادی به‬ ‫از بین رفتن شــکاف طبقاتی کرده و‬ ‫توزیع عادالنه ثــروت و منابع را در‬ ‫جامعه محقق می کند‪.‬‬ ‫اخیرا بــا تصمیم کمیســیون تلفیق‬ ‫بودجــه مجلــس مبنی بــر تفکیک‬ ‫یارانــه بگیــران‪ ،‬یا باید فهرســتی‬ ‫جداگانه برای تفکیــک یارانه بگیران‬ ‫تعریف شود که یارانه نقدی کمتری‪،‬‬ ‫نســبت به مددجویان بهزیســتی و‬ ‫کمیته امداد و البته یارانه بیشــتری‬ ‫نســبت بــه افــراد عــادی خواهند‬ ‫گرفت یــا اینکــه این افــراد هم به‬ ‫فهرســت مددجویان اضافه خواهند‬ ‫شد‪.‬ســخنگوی کمیســیون تلفیــق‬ ‫بودجه در این باره مــی گوید‪ :‬یارانه‬ ‫نقدی در دو ســقف پرداخت خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬به این صورت کــه ‪ ۵۸‬میلیون‬ ‫نفر یک مبلــغ و از ‪ ۵۸‬میلیون نفر تا‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون نفر مبلــغ کمتری یارانه‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫برخی نماینــدگان معتقدنــد نباید‬ ‫همه مردم یارانه دریافت کنند‪ .‬قانون‬ ‫هدفمنــدی یارانه ها با هدف کمک به‬ ‫اقشــار کم درامد جامعــه به تصویب‬ ‫رســید‪ ،‬اما متاســفانه این قانون به‬ ‫خوبی اجرایی نشــد نباید همه مردم‬ ‫یارانه دریافت کنند و الزم اســت که‬ ‫یارانــه دهک های باالی جامعه حذف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمدرضــا یــزدی زاده تحلیلگــر و‬ ‫کارشــناس مسائل اقتصادی در گفت‬ ‫و گــو با خبرنــگار اقتصــاد و انرژی‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬درباره‬ ‫افزایــش یارانه هــا در بودجه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اظهــار کرد‪ :‬در رابطه با یارانه‬ ‫وارداتی کاال های اساســی این عنوان‬ ‫بــه تنهایــی انقدر تناقض بــا منافع‬ ‫کشور را نشــان می دهد که نیازی به‬ ‫اعتراض به حذف ندارد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اگر یارانــه را به کاالی‬ ‫اساســی تخصیص می دهیم و اعتقاد‬ ‫داریم که ان کاال نیاز اساســی است‬ ‫قطعا تخصیص یارانه و ارز ارزان برای‬ ‫واردات ان کاال و در نتیجــه ضربــه‬ ‫زدن بــه تولید داخلی کاری متناقض‬ ‫با اهداف و سیاست های توسعه کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر کاالیی اساســی است که باید به‬ ‫ســمت تولید ان برویم یــا اگر قرار‬ ‫است تولید کننده باشیم‪ ،‬نمی توان از‬ ‫تولید کننده توقع تولید داشــت و در‬ ‫مقابل دولت با تخصیص ارز دولتی و‬ ‫ارزان قیمت دیگــران وارد کنند و با‬ ‫تولید کننده رقابت کنند‪.‬‬ ‫یــزدی زاده تصریح کــرد‪ :‬اینکه در‬ ‫تولید کاال های اساســی به جایگاهی‬ ‫دســت نیافته ایم‪ ،‬اینکه رهبر انقالب‬ ‫در مــورد نهاده های دامــی و امنیت‬ ‫غذایــی را مطرح می کنند ناشــی از‬ ‫دغدغه ایشــان از وضعیت نابسامان و‬ ‫حمایت های افراطی که صورت گرفته‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬نمی توان انتظار داشــت که‬ ‫به کاالیی ارز ترجیحی تخصیص داده‬ ‫شــود و همــان کاال در داخل تولید‬ ‫شــود‪ .‬در این رابطه هدفی که مطرح‬ ‫می شــود حمایت از حقــوق مصرف‬ ‫کننده است‪ .‬در رابطه با تولید داخلی‬ ‫کشور امکان کنترل سیستم توزیع را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫او همچنیــن ادامــه داد‪ :‬فرایند غلط‬ ‫دسترســی به محصوالت کشــاورزی‬ ‫مصــداق بــارز در این زمینه اســت‪.‬‬ ‫کشاورز به اصطالح سر زمین محصول‬ ‫خــود را کیلویی دو هــزار تومان به‬ ‫فروش می رســاند‪ ،‬اما دست مصرف‬ ‫کننده به مبلغ باالیی می رسد‪.‬‬ ‫عضوکمیسیونصنایعمجلستاکیدکرد‪:‬‬ ‫صنعتپتروشیمینیازمندحمایتبیشتراست‬ ‫عضــو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس‪،‬‬ ‫صنعت پتروشــیمی را برای اقتصاد کشور بسیار‬ ‫مهم توصیف کــرد و گفت‪ :‬اگر توجه الزم را به‬ ‫این بخش از اقتصاد نفتی می شــد و نسبت به‬ ‫توســعه انها توجه بیشتری داشــتیم‪ ،‬امروزه به‬ ‫واســطه همین پتروشــیمی ها می توانستیم به‬ ‫تحریمهای امریکا لبخند بزنیم زیرا پتروشــیمی‬ ‫انقــدر ظرفیت دارنــد که می توانــد نیازهای‬ ‫اقتصادی کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫روح اهلل جانــی عباســپور با تاکیــد بر اینکه‬ ‫یکی از مزیت های بزرگ کشــور‪ ،‬داشتن ذخایر‬ ‫نفت و گاز اســت گفت‪ :‬به تبع این همه ذخایر‬ ‫خدادادی‪ ،‬بخشــهای دیگری نیز فعال می شود‬ ‫که بهترین این ظرفیت ها صنعت پتروشــیمی‬ ‫اســت‪ .‬وی با یــاداوری اینکه ایــران به دلیل‬ ‫داشــتن ذخایر مهم نفت و گاز‪ ،‬توانســته توجه‬ ‫خوبی به صنعت پتروشــیمی داشته باشد گفت‪:‬‬ ‫اکنون در بین کشورهای جهان از جایگاه خوبی‬ ‫برخوردار هستیم‪ ،‬اما قرار نیست در همین رتبه‬ ‫درجــا بزنیم بلکه باید گســترش می دادیم که‬ ‫متاسفانه این مهم صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫نماینــده بویین زهرا بدترین چالش کشــور در‬ ‫شــرایط کنونی را توجه به خام فروشی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬خام فروشــی ضربات جبــران ناپذیری‬ ‫به اقتصاد کشــور وارد کرده زیرا نه تنها ذخایر‬ ‫کشــور را از دســت داده ایم بلکه ارزش افزوده‬ ‫ماندگاری ایجاد نکرده ایم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه اگر بتوانیم در زمینه نفت‬ ‫و گاز به جای خام فروشی‪ ،‬فراورده تولید کنیم‬ ‫اقتصاد شــکوفایی خواهیم داشــت گفت‪ :‬چون‬ ‫اقتصاد ما بر نفت تاکید ویژه ای دارد‪ ،‬نباید این‬ ‫ظرفیــت را نادیده بگیریم‪ ،‬بنابراین می توانیم با‬ ‫تولید فراورده های پتروشــیمی رونق خوبی در‬ ‫اقتصاد ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫عباســپور با اعالم اینکه محصوالت پتروشیمی‬ ‫عالوه بر اینکه می تواند بر توسعه تجارت ایران‬ ‫تاثیر چشــمگیری داشته باشد بر دیپلماسی نیز‬ ‫می تواند بسیار تاثیر گذار باشد گفت‪ :‬تجارت و‬ ‫سیاست الزم و ملزوم همدیگر هستند‪ .‬وقتی به‬ ‫واسطه پتروشیمی با کشوری که به این فراورده‬ ‫هــا نیاز دارد‪ ،‬ارتباط برقــرار کرده و می توانیم‬ ‫رونق تجاری بین دو کشور ایجاد کنیم و همان‬ ‫کشورهایی که فراورده های پتروشیمی از ایران‬ ‫می خرند‪ ،‬رابطه خوبی با ایران خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بــر اینکه اگر پتروشــیمی خوب‬ ‫مدیریت شــود‪ ،‬یکــی از مهمتریــن مولفه ها‬ ‫برای ارز اوری کشــور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون که‬ ‫در حــوزه ارزی مشــکالت بســیاری داریــم و‬ ‫تحریم ها باعث شــده توان مبادله ارزی نداشته‬ ‫باشــیم و فروش نفت خام نیز به مشکل خورده‬ ‫است‪ ،‬به واســطه فروش محصوالت پتروشیمی‬ ‫می توانیم به این چالشــها سروســامان بدهیم‬ ‫و تحریم را دور بزنیم‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون صنایع بــا تاکید بــر اینکه‬ ‫پتروشــیمی مانع ارزی بری هم می شود گفت‪:‬‬ ‫در داخــل نیز نیازهای بســیاری به محصوالت‬ ‫داریم کــه مهمترین انها در حوزه کشــاورزی‬ ‫اســت‪ .‬امروزه ناچار به واردات کود هســتیم و‬ ‫نه تنها از این بابت ارز بســیاری از کشور خارج‬ ‫می شــود‪ ،‬بلکــه بحران های جــدی در زمینه‬ ‫کشــاورزی ایجاد کــرده اســت‪ .‬در نتیجه اگر‬ ‫بتوانیم پتروشــیمی ها را انقدر گسترش بدهیم‬ ‫کــه نیازهای داخل را تامیــن و تولید کنند‪ ،‬به‬ ‫خواسته خود دســت می یابیم و نگران تجارت‬ ‫با خارج برای تامین نیازهای خود نخواهیم بود‪.‬‬ ‫عباسپور تاکید کرد‪ :‬نباید فراموش کنیم که در‬ ‫گذشــته بخش بزرگی از محصوالت پتروشیمی‬ ‫را وارد مــی کردیم که امروز به واســطه رونق‬ ‫و گســترش پتروشــیمی ها‪ ،‬توانسته ایم به این‬ ‫وابســتگی ها پایان بدهیم‪ .‬بنابر این نباید درجا‬ ‫بزنیم و مســووالن باید به فکر گسترش صنعت‬ ‫پتروشیمی باشند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫از سوی بانک پارسیان صورت گرفت‪:‬‬ ‫تامین مالی‪ ۴۰۰‬میلیون دالری در پروژه ملی پاالیش گاز بید بلند‬ ‫در مراســم اغاز بهره برداری از طرح عظیم‬ ‫پاالیشــگاه گاز بیدبلند‪ ،‬از تالش بانک ها و‬ ‫بانک پارســیان در تامین مالــی این پروژه‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک پارســیان‪ ،‬در‬ ‫این پــروژه ‪ ۴/۳‬میلیارد دالر هزینه شــده‬ ‫اســت که از ایــن رقم‪ ،‬مبلــغ ‪ ۲/۲‬میلیارد‬ ‫دالر ان از محــل منابــع صندوق توســعه‬ ‫ملی و با عاملیت ســندیکای بانک ها تامین‬ ‫شده است و ســهم بانک پارسیان از تامین‬ ‫مالــی ‪ ۲/۲‬میلیارد دالری صــورت گرفته‬ ‫توســط بانک های عامــل‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫بوده اســت تامین مالی که منجر به اجرای‬ ‫موفق طرح توســط پیمانکاران‪ ،‬مهندسان و‬ ‫مدیران و کارگران ایرانی شــد و ســاالنه‬ ‫‪ ۷۱۰‬میلیــون دالر بــه ظرفیــت صادراتی‬ ‫ایران خواهد افــزود و میزان فروش ان در‬ ‫داخل کشــور نیز ‪ ۵/۱‬میلیارد دالر براورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت؛ پاالیشــگاهی که مدیرعامل‬ ‫شــرکت ملی گاز ان را تحقق رویای ‪۱۱۰‬‬ ‫ســاله صنعت نفت می داند‪ ،‬قرار اســت که‬ ‫پرونــده فلرهــای گازی در ایــران را برای‬ ‫همیشــه ببندد و از اثرات زیســت محیطی‬ ‫ان جلوگیری کند‪ .‬فلرهای گازی که حسن‬ ‫روحانــی رئیس جمهــوری ان را از دغدغه‬ ‫های رهبــری اعالم کرده و مــی گویند‪« :‬‬ ‫ایــن افتتاح مهــم که بــرای ان بالغ بر ‪۳‬‬ ‫میلیــارد دالر هزینه شــده تمــام فلرهای‬ ‫گازی را کــه در هوا می ســوخت را جمع‬ ‫اوری مــی کند و االیندگی محیط زیســت‬ ‫را کاهــش می دهد کــه صرفه جویی ارزی‬ ‫باالیــی را دارد‪ .‬بــه خاطــر دارم در همان‬ ‫روزهای نخست که به عنوان رییس جمهور‬ ‫دولت یازدهم انتخاب شــده بــودم یکی از‬ ‫نکاتــی که رهبری ان را مــورد تاکید قرار‬ ‫دادند همین مســاله فلرهای گازی بود و در‬ ‫ان روز به ایشــان اعالم کردم که برای این‬ ‫مشــکل طرحی داریم که با افتتاح ان این‬ ‫مشکل تقریبا رفع خواهد شد‪» .‬‬ ‫شماره‪4105‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫ابانماه‬ ‫بهمن‬ ‫سهشنبه‬ ‫یک‬ ‫‪4030‬‬ ‫شنبه‪225‬‬ ‫گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه کارگران‬ ‫در نه ماهه نخست سال ‪۹۹‬‬ ‫گزارش تســهیالت اعطایــی بانک رفاه کارگران در نه ماهه نخســت‬ ‫ســال جاری در بخش های مختلف اقتصــادی‪ ،‬بنگاه های کوچک و‬ ‫متوســط‪،‬ضمانتنامه های صادره ریالی‪ ،‬قرض الحسنه اعطایی ازدواج‬ ‫و تهیه جهیزیه‪ ،‬اشــتغالزایی منتشر شد‪.‬به نقل از روابط عمومی بانک‬ ‫رفاه کارگران‪ ،‬این بانک در نه ماهه ابتدای ســال ‪ ،۹۹‬بالغ بر ‪۱,۸۷۹‬‬ ‫میلیارد ریال تســهیالت از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و‬ ‫متوســط پرداخت کرده است‪.‬همچنین بانک رفاه کارگران در نه ماهه‬ ‫نخســت ســال جاری‪ ،‬در بخش های اب و کشــاورزی‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬مسکن و ساختمان‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫بازرگانی و متفرقه بیش از ‪ ۴۷۱,۳۲۶‬میلیارد ریال تســهیالت اعطا کرده اســت‪.‬این بانک در نه ماهه‬ ‫ابتدای سال ‪ ،۹۹‬تعداد ‪ ۹.۴۸۲‬فقره تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی‪ ،‬اشتغال زایی و کارفرمایان‬ ‫طرح های مددجویی به مبلغ بیش از ‪ ۳,۲۵۵‬میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره)‪ ،‬سازمان بهزیستی و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعاملپست بانکایران‪:‬‬ ‫در استان یزد صورت گرفت‪:‬‬ ‫توجهبهخواسته هایمشتریانبسیارمهموحیاتیاست‬ ‫دکتربهزاد شــیری مدیرعامل پســت بانک‬ ‫ایران در چهارمین جلســه هیات عامل این‬ ‫بانک اظهار داشــت‪ :‬توجه به خواســته های‬ ‫مشــتریان و همســویی با ترجیحــات انها‪،‬‬ ‫برای جــذب و نگهداری مشــتریان وفادار‬ ‫بسیار مهم وحیاتی است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط پست بانک‪ ،‬وی در چهارمین‬ ‫جلســه هیات عامل این بانک‪ ،‬با قدردانی از‬ ‫نظرســنجی انجام شــده در زمینه خدمات‬ ‫بانکــداری دیجیتالی با تاکید بر گســترش‬ ‫بانکداری دیجیتالی در ســطح روســتاها و‬ ‫مناطــق کم برخوردار به عنــوان بزر گ ترین‬ ‫بانکداری خرد کشــور گفت‪ :‬راهبرد ما باید‬ ‫توســعه دسترســی به ابزارهای الکترونیکی‬ ‫به ویژه در مناطق روســتایی و کم برخوردار‬ ‫بــرای ارائه خدمات انالین و غیرحضوری به‬ ‫مشتریان باشد‪ .‬در ادامه‪ ،‬شیری بر ضرورت‬ ‫اســتمرار نظرســنجی های اســتاندارد از‬ ‫خدمات ارائه شده به مشــتریان با همکاری‬ ‫ادارات کل روابــط عمومــی و بازاریابــی و‬ ‫همچنین مدیریت شــعب استان ها و مناطق‬ ‫تهران تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پســت بانک ایــران تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد بانکــداری الکترونیکی متمرکز‬ ‫بر دســتگا ه های خودپرداز اســت که البته‬ ‫مشــتریان تمایل به استفاده از ابزارهای در‬ ‫دســتر س تر از قبیل همراه بانک و اینترنت‬ ‫بانــک نیز دارنــد که باید ارائــه خدمات از‬ ‫طریق درگاه های نوین تقویت شود‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬مهنــدس بهمنــی عضو‬ ‫حمایت‪۴۴‬میلیاردیبانککشاورزیازراه اندازی‬ ‫گلخانهپرورشسبزیوصیفی‬ ‫هیا ت مدیره‪ ،‬ســید اصغــر جلیلی نیا معاون‬ ‫مالی و سرمایه گذاری‪ ،‬مهدی عسکری زاده‬ ‫معاون توســعه سرمایه انســانی و پشتیبانی‬ ‫و ســید رحمان حســین پــور رئیس اداره‬ ‫کل روابــط در خصوص قرارداد پشــتیبانی‬ ‫خودپردازهای باجه های بانکی‪ ،‬پیاده سازی‬ ‫سامانه پیچک‪ ،‬دســتورالعمل فروش اموال‬ ‫تملیکــی و گــزارش نظرســنجی در زمینه‬ ‫خدمــات بانکداری دیجیتال توضیحات الزم‬ ‫را ارائه کردند‪.‬‬ ‫حرکتبهسمتبانکداریدیجیتالبانکتوسعهصادراتازمسیربانکداریباز‬ ‫مدیر فنــاوری اطالعــات و ارتباطات بانک‬ ‫توســعه صادرات ایران و مدیرعامل شرکت‬ ‫توســعه فناوری اطالعات ارمان در خصوص‬ ‫محورهــای عملیاتــی بانک جهــت اتصال‬ ‫مکانیــزه بــازار پول و ســرمایه بر بســتر‬ ‫بانکداری باز گفتگو کردند‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومی بانک توســعه‬ ‫صادرات ایــران و به نقــل از پایگاه خبری‬ ‫عصر بانک‪ ،‬هفته گذشــته علی صالح ابادی‪،‬‬ ‫مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران از‬ ‫اتصال مکانیزه بازار پول و ســرمایه بر بستر‬ ‫بانکداری بــاز این بانک خبــر داد و اعالم‬ ‫کــرد که بانک توســعه صــادرات در حوزه‬ ‫بانکداری بــاز‪ ،‬اقدامات مهمــی را انجام و‬ ‫ان را از راهبرد ی تریــن محورهای عملیاتی‬ ‫خود قــرار داده اســت‪ .‬به همیــن بهانه و‬ ‫برای اشــنایی بیشتر با “شــاهین”‪ ،‬پلتفرم‬ ‫بانکداری باز بانک توسعه صادرات و “هما”‪،‬‬ ‫پلتفــرم بانکــداری دیجیتال ایــن بانک‪ ،‬با‬ ‫عشــرت عدالت‪ ،‬مدیر فنــاوری اطالعات و‬ ‫ارتباطــات این بانک و حمیدرضا توســلی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توسعه فناوری اطالعات‬ ‫ارمان (شرکت تابعه این بانک) گفت وگویی‬ ‫انجــام دادیم که شــما را بــه خواندن ان‬ ‫دعوت می کنیم‪.‬‬ ‫مدیر فناوری اطالعات بانک توسعه صادرات‬ ‫در ابتــدای صحبت هــای خود با اشــاره به‬ ‫روند رو به رشــد امار کاربــران اینترنت و‬ ‫تلفن همــراه گفت‪ :‬تعــداد کاربرانی که از‬ ‫اینترنــت اســتفاده می کنند بــه حدود ‪۸‬‬ ‫میلیارد نفر و اســتفاده کننــدگان از تلفن‬ ‫همراه هوشــمند به بیــش از ‪ ۵‬میلیارد نفر‬ ‫رسیده اســت‪ .‬همچنین حدود ‪ ۳.۵‬میلیارد‬ ‫نفر از شــبکه های اجتماعــی و ‪ ۳.۲‬میلیارد‬ ‫نفــر از اپلیکیشــن های موبایلی اســتفاده‬ ‫می کنند‪.‬این امار نشان دهند ه حرکت رو به‬ ‫رشد دنیا به ســمت استفاده از فناور ی های‬ ‫دیجیتال و خصوصا ابزارها و اپلیکیشن های‬ ‫هوشــمند اســت‪ .‬در بانک ها نیز این روند‬ ‫حاکم بوده و طی ســا ل های گذشته بانک ها‬ ‫ســعی کرده اند تا استراتژی کالن خود را از‬ ‫مد ل های کســب وکاری مبتنی بر تجهیز و‬ ‫تخصیــص منابع به ســوی مد ل های مبتنی‬ ‫بر ارائه کسب وکارها و خدمات نوین مبتنی‬ ‫بر فناور ی های دیجیتال مالی ســوق دهند‪.‬‬ ‫مدیــر فنــاوری اطالعــات بانک توســعه‬ ‫صــادرات‪ ،‬با تاکید بر اینکــه هدف بانک ها‬ ‫ارائه خدمات مبتنی بــر بانکداری دیجیتال‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬یکپارچه ســازی تراکنش ها‬ ‫و اســتفاده از تجربه کاربری مشــتریان در‬ ‫تدوین خدمــات از اهداف راهبردی بانک ها‬ ‫از جمله بانک توســعه صادرات است‪ .‬سال‬ ‫‪ ،۹۷‬وزارت اقتصاد بانک ها را مکلف به تهیه‬ ‫سند تحول دیجیتال کرد و در همین راستا‬ ‫بانک توسعه صادرات نیز برای گام برداشتن‬ ‫به ســمت اجــرای بانکــداری دیجیتال و‬ ‫پیاده ســازی تحول دیجیتال ‪ ،‬تالش خود را‬ ‫اغاز کرد و در اولین گام تغییر استراتژی و‬ ‫راهبردهای کالن را در دستور کار خود قرار‬ ‫داد‪ .‬بنابراین با همکاری کارشناســان خبره‬ ‫بانک و مشــاوران مطلع‪ ،‬ابتدا بانک ســطح‬ ‫بلوغ تحــول دیجیتالی خــود را با توجه به‬ ‫نقاط ضعف و قــوت‪ ،‬فرصت ها و تهدیدهای‬ ‫وضعیــت فعلی‪ ،‬شناســایی وضعیت مطلوب‬ ‫بر اســاس معیارهای متعدد از جمله اسناد‬ ‫باال دســتی و نظــرات راهبــردی مدیران‬ ‫ارشــد بانک مورد ارزیابی قرارداد و نقشــه‬ ‫راه تحــول دیجیتــال را بــا دقــت تدوین‬ ‫کرد‪ .‬از مهم ترین راهبردهای تدوین شــده‬ ‫در ایــن نقشــه راه می تــوان به ” توســعه‬ ‫محصــوالت و خدمــات متنــوع دیجیتالی‬ ‫مالی و غیرمالی‪ ،‬همکاری بین سازمان های‬ ‫مختلف در اکوسیســتم صادرات کشــور و‬ ‫اســتفاده حداکثری از ظرفیــت فین تک ها‪،‬‬ ‫اســتار ت ا پ ها و پلتفرم های دیجیتال اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عدالــت با تاکید بر اینکــه اجرای بانکداری‬ ‫بــاز که یکــی از مهمترین انــواع بانکداری‬ ‫دیجیتــال می باشــد‪ ،‬مهم تریــن راهبــرد‬ ‫بانــک توســعه صــادرات اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫رویکــرد ‪MVT (Minimum Vable‬‬ ‫‪ )Transformation‬که به معنی تحقق‬ ‫حداقل تحول است‪ ،‬به عنوان رویکرد اصلی‬ ‫در اجرای این حوزه به صــورت عملیاتی و‬ ‫ســریع در نظر گرفته شــد و در نهایت به‬ ‫عنوان راهکار اجرایی مصوب شد‪.‬‬ ‫در ادامه مدیرعامل شــرکت توسعه فناوری‬ ‫اطالعــات ارمان نیز به تشــریح تال ش های‬ ‫این شــرکت بــرای پیاده ســازی خدمات‬ ‫دیجیتــال و تســهیل اجــرای بانکــداری‬ ‫باز‪ ،‬در بانک توســعه صــادرات پرداخت و‬ ‫توضیح داد‪ :‬باتوجــه به اینکه ‪ Core‬بانک‬ ‫توســعه صادرات توســط شــرکت خدمات‬ ‫انفورماتیک راه اندازی شــده بــود‪ ،‬پلتفرم‬ ‫“شــاهین” مــورد توجه ویژه قــرار گرفت‪.‬‬ ‫زیــرا از پتانســیل های زیربنایی متناســب‬ ‫نسبت به ســایر پلتفرم ها برخوردار بود‪ .‬در‬ ‫واقع چندمحــوراز جملــه محورهای فنی‪،‬‬ ‫زیرســاختی‪ ،‬رویکرد مدیریتی و امنیتی را‬ ‫مــورد ارزیابی قرار دادیــم‪ .‬همچنین چون‬ ‫پلتفرم “شــاهین” از تنوع ‪API‬به نســبت‬ ‫خوبی برخودار اســت‪ ،‬توسعه دهنده ‪API‬‬ ‫و‪ Core‬که شــرکت خدمــات انفورماتیک‬ ‫اســت‪ ،‬می تواند تعاملی بهتر با بانک توسعه‬ ‫صادرات برقرار کند‪.‬‬ ‫توســلی بــا تاکید بــر اینکــه پلتفرم های‬ ‫بانکــداری بــاز اکثرا خدمــات اصلی بانک‬ ‫(مربوط به انتقال وجه‪ ،‬مانده گیری‪ ،‬ســاتنا‪،‬‬ ‫پایــا و …) را ارائــه و در ایــن خصــوص‬ ‫خدمات خود را توســعه می دهنــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک توســعه صادرات به دالیل مختلفی با‬ ‫سایر بانک های کشور متفاوت است‪.‬‬ ‫با اســتفاده از تسهیالت بانک کشاورزی‪ ،‬شــرکت اکسیر الماس سبز‬ ‫ایســاتیس با سطح زیرکشت ‪ ۴۴‬هزار مترمربع در شاهدیه استان یزد‬ ‫احداث شده است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان یزد‪ ،‬این‬ ‫گلخانه یکی از هزاران گلخانه ی پرورش ســبزی و صیفی است که با‬ ‫حمایت ‪ ۴۴‬میلیارد ریالی بانک کشــاورزی در استان یزد احداث شده‬ ‫است و به تولید خیار سبز‪ ،‬فلفل دلمه ای و گوجه گلخانه ای می پردازد ‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬با بهره برداری از این پروژه ساالنه‪ ۱۳۲۰‬تن محصوالت سبزی و صیفی تولید و‬ ‫زمینه اشتغال برای ‪ ۳۰‬نفر به صورت مستقیم و ‪ ۴۰‬نفر به صورت غیر مستقیم در منطقه فراهم شده‬ ‫است ‪.‬این گزارش می افزاید‪ :‬کل سرمایه گذاری برای راه اندازی این پروژه ‪ ۶۰‬میلیارد ریال بوده است‬ ‫که از این مبلغ ‪ ۴۴‬میلیارد ریال ان از محل تسهیالت بانک کشاورزی تامین شده است‪.‬‬ ‫مشاوره حضوری بخش اعتباری بانک ملی ایران به‬ ‫فعاالناقتصادی‬ ‫عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری شــرکتی‬ ‫بانک ملی ایران به همراه کارشناسان اعتباری‪ ،‬به صورت‬ ‫حضوری پاســخگوی تولیدکننــدگان و فعاالن اقتصادی‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این جلســات‬ ‫در راســتای حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی‬ ‫داخلی و رفع مشــکالت احتمالی در مســیر تولیدکنندگان‪ ،‬روزهای چهارشــنبه از‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند به منظور هماهنگی برای دریافت وقت جلسه حضوری با شماره‬ ‫تلفن ‪ ۰۲۱ -۶۰۹۹۲۰۱۵‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تقسیمسودبینسهامدارانبیمهاتکاییامین‬ ‫‪ ۸۵‬درصد ســود قابل تقسیم بین سهامداران در مجمع عمومی عادی‬ ‫سالیانه شرکت بیمه اتکایی امین توزیع شد‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومــی بیمه اتکایی امیــن‪ ،‬مجمع عمومی عادی‬ ‫سالیانه بیمه اتکایی امین (ســهامی عام) در مورخ ‪۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰‬‬ ‫ســاعت ‪ ۱۴‬در محل سالن همایش های بین المللی جزیره کیش و با‬ ‫حضور ‪ ۸۱.۴۶‬درصد از سهامداران‪ ،‬جناب اقای حق وردیلو مدیر کل‬ ‫محترم نظارت مالی بیمه مرکزی ج‪ .‬ا‪ .‬ا‪ ،‬به نمایندگی از بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫اقای رادفر به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب اقای‬ ‫جعفریان نماینده محترم سازمان حسابرسی تشکیل گردید‪.‬‬ ‫پس از رای گیری جناب اقای تاجدار به عنوان رئیس جلسه‪ ،‬اقایان شریفی و جوان به عنوان ناظرین‬ ‫جلسه و اقای اخوان به عنوان منشی به اتفاق ارا انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫ســپس گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش سازمان حسابرسی شرکت قرائت گردید و مدیرعامل در‬ ‫پاســخ به ســئواالت نماینده محترم بیمه مرکزی گزارشی از عملکرد فنی و مالی شرکت ارائه و عنوان‬ ‫نمود که شــرکت توانست در سال مالی ‪ ۱۳۹۹‬با انتخاب ریســک های مناسب و مشارکت در ریسک‬ ‫های ملی‪ ،‬حق بیمه قبولی خود را با رشــد ‪ ۳۴‬درصدی نسبت به سال مالی قبل محقق نماید‪ ،‬که این‬ ‫میزان رشــد متناسب با رشد حق بیمه صنعت بوده است‪ .‬همچنین شرکت نسبت خسارت قابل قبولی‬ ‫معادل ‪ ۴۲‬درصد را داشته است‪.‬‬ ‫بیمه اتکایی امین هماهنگی کاملی با معاونت محترم اتکایی بیمه مرکزی داشته و در پذیرش ریسک و‬ ‫قراردادهایی که بیمه مرکزی در ان بعنوان لیدر حضور دارد‪ ،‬مشارکت می نماید‪ .‬همچنین شرکت بیمه‬ ‫اتکایی امین از پشتوانه قوی ذخایر خسارت های معوق برخوردار بوده و با تائید هیات مدیره و براساس‬ ‫مجوز دریافتی از بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪ .‬ا‪ ، .‬ذخیره خسارت معوق سال مالی منتهی به ‪ ۱۳۹۹ / ۰۶ / ۳۱‬که‬ ‫بر اساس خسارتهای معوق به روز شده محاسبه گردیده است و با احتساب ‪ IBNR‬به میزان ‪ %۳۵‬که‬ ‫باالترین احتساب ‪ IBNR‬در کل صنعت بیمه می باشد را در حساب های خود لحاظ نماید‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد که با ریســک پذیری فنی و هماهنگی با بیمه مرکزی و ســهامداران بزرگ‬ ‫بیمه ای شرکت و ذخائر شرکت که دارای بهترین وضعیت در کل صنعت بیمه کشور (ذخیره خسارت‬ ‫معوق نزدیک به ســه برابر حق بیمه قبولی شرکت) می باشد‪ ،‬سال اینده نیز این شرکت بتواند رشد و‬ ‫شکوفایی بیشتری داشته باشد‪ .‬این شرکت توانست با انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری‪ ،‬بدون ایجاد‬ ‫شــرکت های زیرمجموعه و با بکارگیری حداقل نیروهای انسانی (تعداد پرسنل در پایان سال ‪ ۱۸‬نفر‬ ‫با میانگین ســنی ‪ ۳۸‬سال) بهترین بازدهی سرمایه گذاری به میزان ‪ %۲۹‬را از تاریخ تاسیس تاکنون‬ ‫بدست اورد‪ .‬شایان ذکر است سود خالص شرکت ‪( %۱۱۷‬معادل ‪ ۱،۰۷۰،۰۴۲‬میلیون ریال) نسبت به‬ ‫سال مالی قبل افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫نوب‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه تامین نماید‪:‬‬ ‫شماره تقاضا و مناقصه‬ ‫شرح مختصر اقالم درخواستی‬ ‫تقاضای شماره ‪ R4-9940174 -AH‬مناقصه شماره ‪R4-99/09‬‬ ‫‪ABB ADVANT CONTROLLER‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫پس از اتمام مرحله ارزیابی صالحیت‪ ،‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان ‪ 320/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین شماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مورخ ‪ 94/09/22‬هیات وزیران می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬در صورت ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت وجه نقد‪ ،‬مبلغ نقدی می بایست به شماره حساب ‪ 0111112424007‬بانک ملی شعبه عسلویه کد ‪ 7725‬بنام پاالیشگاه چهارم‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واریز و فیش واریزی ارائه شود‪.‬‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه‬ ‫تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهادها‬ ‫حدنصاب الزم برای بازگشایی پاکت مناقصه‬ ‫ادرس و تلفن مناقصه گزار‬ ‫‪ 6/400/000/000‬ریال‬ ‫‪1400/01/23‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکت های فنی‬ ‫‪1400/03/20‬‬ ‫‪1400/02/19‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکت های مالی‬ ‫‪1400/04/24‬‬ ‫حدنصاب الزم جهت بازگشایی پاکت د حداقل ‪ 3‬فقره پاکت وجهت بازگشایی قیمت حداقل ‪ 2‬پاکت ج الزم است ‪.‬‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬شهرستان عسلویه‪ ،‬شهر نخل تقی‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ ،‬خیابان ‪1‬بوشهر‪ ،‬میدان پتروشیمی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬پاالیشگاه چهارم (فازهای ‪)8،7،6‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وبگاه– ‪ WWW.SPGC.IR - WWW.TENDER.BAZRASI.IR‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 07731316468‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شماره مجوز‪1399 ،6260 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4105‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4105‬‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو در واکنش به شرط پرداخت حق خدمات پس از فروش برای خودروهای سنگین وارداتی اعالم کرد‪:‬‬ ‫طبق فرمول جدید شورای رقابت؛‬ ‫خودرو چقدر ارزان می شود؟‬ ‫رانت‪ ۳۰۰‬میلیون تومان خدمات در کارکرده های اروپایی‬ ‫چرا برخی شــرکت های خودروسازی قطعه‬ ‫خودروهایــی را کــه پیش تــر با ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫ضمانــت به فــروش رســانده اند‪ ،‬بــه بهانه‬ ‫تحریم ها به خریــداران واگذار نمی کنند؛ اما‬ ‫برای خودروهــای کارکرده اروپایی به دنبال‬ ‫خدمــات پس از فــروش هســتند؟ به نظر‬ ‫می رســد این بهانه ای اســت تا از خریداران‬ ‫این خودروها‪ ،‬پول دریافت کنند‬ ‫حــاال کــه قرار اســت بعــد از چند ســال‬ ‫فرســودگی شــدید در نــاوگان خودروهای‬ ‫تجــاری‪ ،‬مدل هــای کارکــرده اروپایی به‬ ‫کمک این بخش بیایند و با جایگزین شــدن‬ ‫به جــای خودروهــای قدیمــی‪ ،‬بهبود حال‬ ‫ناوگان را به ارمغان بیاورند‪ ،‬به نظر می رســد‬ ‫وضعیت نامشــخص خدمــات پس از فروش‬ ‫این خودروها در کشــور‪ ،‬وقفه ای برای خرید‬ ‫ان ها ایجــاد کند‪ .‬برخی تجاری ســازان که‬ ‫قــرار بود براســاس توافق های انجام شــده‪،‬‬ ‫ارائه خدمــات به این خودروهــا را برعهده‬ ‫بگیرند‪ ،‬حــاال مدعی دریافــت مبالغ حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومان برای پرداخت‬ ‫خدمات به این خودروها شــده اند؛ رقمی که‬ ‫بعید است خریداران این خودروها نسبت به‬ ‫پرداخت ان موافقت کنند‪.‬‬ ‫فربــد زاوه در ایــن زمینــه معتقد اســت‪:‬‬ ‫«در شــرایطی که برخی خودروســازان در‬ ‫ســایه تحریم ها امــکان پرداخت خدمات به‬ ‫خودروهــای فروخته شــده خــود را ندارند‪،‬‬ ‫توان تضمیــن خدمات این محصوالت را هم‬ ‫نخواهند داشت‪».‬‬ ‫این کارشــناس و فعال بــازار خودرو بر این‬ ‫باور است باید شروط خدمات پس از فروش‬ ‫و کارکرد سه ساله این خودروها حذف شود‪.‬‬ ‫زاوه درخصــوص مبلغ هنگفت اعالم شــده‬ ‫ازســوی خودروســازان برای ارائه خدمات‬ ‫پس از فروش خودروهای تجاری به روزنامه‬ ‫«دنیای خودرو» گفت‪« :‬بایــد از افرادی که‬ ‫قرار اســت این خودروها را خریداری کنند‪،‬‬ ‫ســوال شود که ایا در شــرایط فعلی کشور‪،‬‬ ‫حاضــر به پرداخت چنیــن هزینه هایی بابت‬ ‫دریافت خدمات پس از فروش از شرکت های‬ ‫داخلی هستند‪ ،‬یا خیر؟»‬ ‫این کارشــناس و فعال بازار خودرو کشــور‬ ‫این اقدام را مشــکل افرین دانســت و اظهار‬ ‫کرد‪« :‬چرا برخی شــرکت های خودروسازی‬ ‫قطعــه خودروهایــی را که پیش تــر با ‪۱۰‬‬ ‫سال ضمانت به فروش رســانده اند‪ ،‬به بهانه‬ ‫تحریم ها به خریــداران واگذار نمی کنند؛ اما‬ ‫برای خودروهــای کارکرده اروپایی به دنبال‬ ‫خدمات پس از فروش هستند؟»‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ « :‬به نظــر می رســد این‬ ‫بهانه ای اســت تا از خریداران این خودروها‪،‬‬ ‫پــول دریافت کننــد‪ .‬متقاضیانــی که این‬ ‫خودروهــا را می خرنــد‪ ،‬ســرمایه خــود را‬ ‫برای کار و درامد بیشــتر هزینه می کنند و‬ ‫اگــر از خدمات پس از فــروش ان مطمئن‬ ‫نباشــد‪ ،‬حاضر به هزینه کرد برای خرید این‬ ‫خودروها نیستند‪ .‬اصوال افراد این کامیون ها‬ ‫را برای کسب درامد خریداری می کنند‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬درحال حاضــر در ایــن طرح‪،‬‬ ‫اکثر خریــداران محصوالتی مانند رنو و ولوو‬ ‫را خریــداری می کنند‪ ،‬نه بــه این دلیل که‬ ‫این خودروها در کشــور مــا خدمات پس از‬ ‫فروش خوبــی دارند‪ ،‬چون قطعات مورد نیاز‬ ‫این خودروهــا در کشــورهایی مانند ترکیه‬ ‫به راحتی تامین می شود‪».‬‬ ‫زاوه درخصوص وجود رانت در ارائه خدمات‬ ‫گفت‪« :‬شــرط ارائه خدمــات پس از فروش‬ ‫به کامیون های کارکرده توســط شرکت هایی‬ ‫که در ایفای تعهــدات قبلی خود مانده اند و‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-139960313054001284‬‬ ‫برابــر ارا صــادره بــه شــماره هــای‬ ‫‪ 1399/09/29‬و ‪ 1277‬و ‪ 1399/09/24- 139960313054001278‬و‬ ‫‪ 1399/09/29-139960313054001285‬و ‪-139960313054001155‬‬ ‫‪ 1399/07/28‬و ‪ 1399/10/02-139960313054001292‬و‪1177‬و‬ ‫و‬ ‫و‪1264‬‬ ‫‪1399/07/29-139960313054001178‬‬ ‫و‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪ 1399/07/28-139960313054001154‬و‪1263‬و ‪ 1261‬و ‪ 1256‬و ‪1257‬‬ ‫و ‪ 1258‬و ‪ 1399/09/18-139960313054001265‬و‪ 1257‬و‪ 1258‬و‬ ‫‪ 1399/09/12-139960313054001256‬و ‪-139960313054001180‬‬ ‫‪ 1399/08/07‬صــادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان شوط تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضی محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضی وملک مورد تقاضا بشرح‬ ‫زیــر به منظور اطالع عمــوم در در دو نوبت در روزنامه محلی و هــم دو نوبت در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشــاربه فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی فوق اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪..‬‬ ‫مقدار ‪ 6290‬ســهم مشــاع از ‪ 80160‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪-1‬‬ ‫مزروعــی و باغ به مســاحت ششــدانگ ‪ 80160‬مترمربع از پــالک ‪ -98‬اصلی قریه مال‬ ‫احمد از حوزه ثبتی شهرستان شوط بنام خانم مهسا احمدی فرزند بهروز ش ش‪ 0‬صادره‬ ‫شوط و کدملی ‪ 6400000844‬از مورد مالکیت مصیب حسین پور‬ ‫مقدار ‪ 4329‬ســهم مشــاع از ‪ 80160‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪-2‬‬ ‫مزروعــی و باغ به مســاحت ششــدانگ ‪ 80160‬مترمربع از پــالک ‪ -98‬اصلی قریه مال‬ ‫احمد از حوزه ثبتی شهرســتان شــوط بنام اقای بهروز احمدی فرزند جالل ش ش‪2476‬‬ ‫صادره شوط و کدملی ‪ 6409465754‬از مورد مالکیت احمد احمدی تیمورابادی‬ ‫مقدار ‪ 3265‬ســهم مشــاع از ‪ 80160‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪-3‬‬ ‫مزروعــی و باغ به مســاحت ششــدانگ ‪ 80160‬مترمربع از پــالک ‪ -98‬اصلی قریه مال‬ ‫احمد از حوزه ثبتی شهرستان شوط بنام بابک حسین زاده فرزند اسالم ش ش‪ 0‬صادره‬ ‫ماکو و کدملی ‪ 2820029337‬از مورد مالکیت احمد احمدی تیمورابادی‬ ‫مقدار ‪ 1709‬ســهم مشــاع از ‪ 10750‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪-4‬‬ ‫مزروعی به مســاحت ششدانگ ‪ 10750‬مترمربع از پالک ‪ -356‬اصلی قریه کندال از‬ ‫حوزه ثبتی شهرســتان شوط بنام فیروز ابراهیمی فرزندابراهیم ش ش‪ 8‬صادره شوط و‬ ‫کدملی ‪ 4929874181‬از مورد مالکیت اروجعلی احمدزاده‬ ‫مقدار ‪ 2715‬ســهم مشــاع از ‪ 85500‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪-5‬‬ ‫مزروعــی و بــاغ به مســاحت ششــدانگ ‪ 85500‬مترمربع از پــالک ‪ -353‬اصلی قریه‬ ‫اغدونلو از حوزه ثبتی شهرســتان شــوط بنام رضا حبیب پور شــوطی فرزنداسماعیل ش‬ ‫ش‪ 2082‬صادره شوط و کدملی ‪ 6409460821‬از مورد مالکیت سلیمان جباری‬ ‫مقدار ‪ 2143‬ســهم مشــاع از ‪ 87800‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪-6‬‬ ‫مزروعی به مســاحت ششدانگ ‪ 87800‬مترمربع از پالک ‪ -358‬اصلی قریه تیموراباد‬ ‫از حوزه ثبتی شوط بنام علی عیسی زادگان فرزندحسین ش ش‪ 6650‬صادره چالدران و‬ ‫کدملی ‪ 2919075985‬از مورد مالکیت حسن جعفرزاده‬ ‫مقدار ‪ 30200‬سهم مشــاع از ‪ 85500‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪-7‬‬ ‫مزروعی به مســاحت ششدانگ ‪ 85500‬مترمربع از پالک ‪ -353‬اصلی قریه اغدونلوو‬ ‫مقدار ‪ 7995‬سهم مشاع از ‪ 85500‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫ششــدانگ ‪ 85500‬مترمربع از پالک ‪ -353‬اصلی قریه اغدونلو و مقدار ‪7905‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 20000‬ســهم ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی به مســاحت ششــدانگ‬ ‫‪ 20000‬مترمربع از پالک ‪ -353‬اصلی قریه اغدونل حوزه ثبتی شــوط بنام حســن علی‬ ‫زاده فرزنــد ابراهیــم اژدر ش ش‪ 1‬صــادره شــوط و کدملــی ‪ 6409867281‬از مورد‬ ‫مالکیت سلیمان جباری‬ ‫مقدار ‪ 2715‬ســهم مشــاع از ‪ 85500‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪-8‬‬ ‫مزروعی‪-‬بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ ‪ 85500‬مترمربــع از پــالک ‪ -353‬اصلی قریه‬ ‫اغدونلو از حوزه ثبتی شــوط بنام حســین حســن زاده فرزندعلی ش ش‪ 0‬صادره شــوط‬ ‫کدملی ‪ 6400156410‬مورد مالکیت سلیمان جباری‬ ‫‪-9‬مقدار ‪ 1239‬ســهم مشاع از ‪ 31280‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مســاحت ششــدانگ ‪ 31280‬مترمربع از پالک ‪ 123‬فرعی از ‪ -96‬اصلی قریه خوک‬ ‫و‪ 1500‬ســهم مشــاع از ‪ 31280‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫ششــدانگ ‪ 31280‬مترمربع از پالک فرعی از ‪ -96‬اصلی قریه خوک حوزه ثبتی شــوط‬ ‫مشــکالتی را برای متقاضیان ایجاد کرده اند‪،‬‬ ‫رانت اشــکاری اســت که همه به راحتی از‬ ‫کنار ان عبور می کنند‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬قیمــت مدل هــای صفــر‬ ‫کیلومتر ایــن خودروها در خــارج از ایران‬ ‫برای خرید انبوه‪۷۰ ،‬هزار یورو اســت که با‬ ‫قیمت های امروزی حدود ‪۱.۵‬میلیارد تومان‬ ‫می شــود‪ .‬یعنی خریداران بایــد ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫قیمت این خــودرو را برای دریافت خدمات‬ ‫پس از فروش پرداخت کنند و نه گارانتی‪».‬‬ ‫این کارشــناس بازار خودرو کشور‪ ،‬خدمات‬ ‫پس از فــروش برای این خودروها و دریافت‬ ‫هزینه هــای گــزاف را رانت خوانــد و بیان‬ ‫کــرد‪« :‬ناوگانی هــم کــه درحال حاضر در‬ ‫کشــور تردد می کند‪ ،‬به دلیــل نبود قطعه‬ ‫در نمایندگی هــای اصلــی‪ ،‬امــکان دریافت‬ ‫خدمات پس از فروش شرکت اصلی را ندارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن دلیلی بــرای پرداخت هزینه ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومانــی به منظور دریافت‬ ‫خدمــات پس از فروش از ســوی خریداران‬ ‫وجود نــدارد‪».‬وی با مثبــت ارزیابی کردن‬ ‫واردات خودروهای کارکــرده اروپایی اظهار‬ ‫کرد‪« :‬باید شرط کارکرد سه سال و خدمات‬ ‫برای این خودروها برداشته شود تا این طرح‬ ‫کارایی خود را نشان دهد‪».‬‬ ‫زاوه تصریح کرد‪« :‬در کشــوری که متوسط‬ ‫عمر نــاوگان به هــزاران دلیــل هرگز زیر‬ ‫‪ ۲۰‬ســال نیامده اســت‪ ،‬شــرط سه ســال‬ ‫کارکــرد بــرای واردات مدل هــای اروپایی‬ ‫معنایی ندارد‪ ».‬وی با اشــاره به قیمت های‬ ‫فعلــی خودروهای تجاری در کشــور گفت‪ :‬‬ ‫«برخی مدل های چینی در کشــور با قیمتی‬ ‫معــادل ‪۱۲۰‬هزار دالر به فروش می رســد‪،‬‬ ‫درصورتی کــه این خودروهــا در چین تنها‬ ‫‪۴۵‬هزار دالر قیمت دارند‪».‬‬ ‫بنام یوســف یعقوبی فرزند عباس ش ش‪ 1982‬صادره شــوط و کدملی ‪6409459823‬‬ ‫از مورد مالکیت محمد مهرالی‬ ‫مقدار ‪ 2076‬ســهم مشــاع از ‪ 208230‬سهم ششــدانگ یک قطعه باغ‬ ‫‪-10‬‬ ‫به مســاحت ششــدانگ ‪ 208230‬مترمربع از پالک ‪ 238‬فرعــی از ‪ -102‬اصلی قریه‬ ‫احمداباد (گدای) حوزه ثبتی شوط بنام رحیم قدسی فرزند علیرضا ش ش‪ 3807‬صادره‬ ‫شوط و کدملی ‪ 6409478097‬از مورد مالکیت عباس دانشپور‬ ‫مقدار ‪ 6046‬ســهم مشاع از‪ 412753‬ســهم ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪-11‬‬ ‫مزروعی به مساحت ششدانگ ‪ 412753‬مترمربع از پالک فرعی از ‪ -102‬اصلی قریه‬ ‫گــدای حوزه ثبتی شــوط بنام بهــزاد خادم برمکــی فرزند نقدعلــی ش ش‪ 703‬صادره‬ ‫پلدشت کدملی ‪ 4929595444‬از مورد مالکیت نقدعلی خادم برمکی‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ششدانگ ‪ 3610‬مترمربع از پالک‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪ 356‬اصلی قریه کندال حوزه ثبتی شوط بنام محمدباقر حسین زاده فرزند حسین ش‬ ‫ش‪ 387‬صادره شوط کدملی ‪ 6409530714‬از مورد مالکیت حسین حسین زاده‬ ‫مقدار ‪9367/50‬ســهم مشــاع از‪ 46693‬ســهم ششــدانگ یک قطعه‬ ‫‪-13‬‬ ‫باغ به مســاحت ششــدانگ ‪ 46693‬مترمربع از پالک فرعی از ‪ -96‬اصلی قریه خوک‬ ‫حــوزه ثبتی شــوط بنام ســعید رنجــی فرزند ابراهیــم خلیل ش ش‪18‬صــادره از مرند‬ ‫کدملی‪ 1582575185‬از مورد مالکیت یحیی قلی نژاد‬ ‫مقدار ‪ 3309‬ســهم مشاع از‪199500‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪-14‬‬ ‫مزروعی به مساحت ششدانگ ‪199500‬مترمربع از پالک فرعی از ‪ -98‬اصلی قریه مال‬ ‫احمد حوزه ثبتی شــوط بنام حســین حیدرزاده فرزند بایرام علی ش ش‪ 706‬صادره از‬ ‫پلدشت کدملی‪ 4929508045‬از مورد مالکیت موسی حبیب زاده‬ ‫مقدار ‪ 4672‬ســهم مشــاع از‪ 26800‬سهم ششــدانگ یک قطعه باغ به‬ ‫‪-15‬‬ ‫مســاحت ششــدانگ ‪ 26800‬مترمربع از پالک فرعی از ‪ -94‬اصلی قریه عظیم کندی‬ ‫حوزه ثبتی شوط بنام ابراهیم خلیل اکبری اصل هاسونی فرزند عباس ش ش‪ 10‬صادره‬ ‫از ماکوکدملی ‪ 2830781295‬از مورد مالکیت یوسف رحیم پور‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/10/ 20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/11/ 05 :‬‬ ‫علیزاده‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960301024002539‬هیــات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد‬ ‫خاکپور فرزند محمد ابراهیم بشــماره شناسنامه ‪ 375‬صادره از در ششدانگ یک‬ ‫قطعــه زمیــن با بنای احداثی در ان به مســاحت ‪ 42‬مترمربع پالک ‪ 6168‬فرعی از‬ ‫‪ 123‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬خریداری از مالک رســمی طبق ســند انتقال قطعی‬ ‫‪ 55243‬مــورخ ‪ 99/4/29‬دفترخانــه ‪ 20‬ری محرز گردیده اســت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رســید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت اول‪ -99/10/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - 99/11/5 :‬م الف‪998/‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری‬ ‫اصالحیه‬ ‫در اگهــی موضــوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی متعلق به اقای حامد حامدی نیا در تاریخ‬ ‫هــای ‪ 1399/10/ 16‬نوبــت اول و‪ 1399/10/30‬نوبت دوم در روزنامه راه مردم به‬ ‫شماره های ‪ 4090‬و ‪ 4101‬اشتباها عدد ‪2354‬سهم مشاع ‪ 2345‬سهم مشاع چاپ شده‬ ‫که ‪ 2354‬سهم مشاع صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه این کــه گفته می شــود‬ ‫کارکرد ایــن خودروهــا باالســت‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬افرادی که می گوینــد این خودروها‬ ‫به دلیل کارکردهای باال و داشــتن سابقه سه‬ ‫شیفت کاری در یک روز‪ ،‬به کار مردم ایران‬ ‫نمی اینــد و مردم را با ضرر مواجه می کنند ‪،‬‬ ‫بهتر اســت تصمیم گیــری در این خصوص‬ ‫را بــه خریــداران واگذار کننــد‪ .‬متقاضیان‬ ‫خودروهای سنــــــــگین بهتر می دانند که‬ ‫ضرر می کنند یا نه‪».‬‬ ‫وی عنوان کرد‪« :‬برای کارکرد مناســب عدد‬ ‫مشــخصی وجود ندارد و سالمت یک خودرو‬ ‫ســنگین کامال به رفتار راننــده بازمی گردد‪.‬‬ ‫اکثــر خودروهایــی هــم کــه در این طرح‬ ‫وارد کشــور خواهد شد‪ ،‬از ســامت خوبی‬ ‫برخوردارند و حدود یک میلیون کیلومتر کار‬ ‫کرده اند‪».‬‬ ‫زاوه در توضیح عملکرد خودروهای ســنگین‬ ‫گفت‪« :‬یک یا دو میلیون کیلومتر برای یک‬ ‫خودرو ســنگین عدد قابل توجهی نیســت‪.‬‬ ‫در واقــع دلیل این که یــک خریدار از خرید‬ ‫خودرو ‪۱۰‬ســاله هراس دارد‪ ،‬این است که‬ ‫در بحث تامین قطعه یدکی ان ها با مشــکل‬ ‫مواجه می شــود و قطعات ایــن خودروها به‬ ‫کشور وارد نمی شود‪».‬‬ ‫وی در پایــان تصریح کــرد‪« :‬اگر قطعات و‬ ‫الستیک به موقع و با قیمت مناسب به کشور‬ ‫برســد‪ ،‬خودروها با مشکل مواجه نمی شوند‪.‬‬ ‫اما حتی گازوئیل مناســب این خودروها نیز‬ ‫هنوز در کشــور وجود ندارد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫الســتیک این خودروها با قیمت ‪۲۵‬میلیون‬ ‫تومان عرضــه می شــود‪ ،‬درحالی که قیمت‬ ‫واقعی ان ‪۶‬میلیون تومان است‪ .‬حتی قیمت‬ ‫الستیک ایرانی در خرده فروشی های کشور‪،‬‬ ‫بیشتر از مدل های میشلن در اروپاست‪».‬‬ ‫سایه زیان بر سر‬ ‫صنایع باالدستی خودرو‬ ‫خودروسازان باید بتوانند بدون انتقال‬ ‫زیــان به صنایع دیگر راه فرار از زیان‬ ‫انباشــته ‪ 100‬هــزار میلیاردتومانی‬ ‫خــود را پیدا کنند اگــر فوالد دچار‬ ‫چنین بحرانی شود با توجه به گستره‬ ‫بزرگ بــازار این کارخانه هــا‪ ،‬قطعا‬ ‫زیانی چندین برابر زیان خودروسازان‬ ‫در انتظــار بنگاه های اقتصادی بخش‬ ‫فوالد است‬ ‫به عقیده بســیاری از کارشناسان‪ ،‬هر‬ ‫تهدید خارجی برای صنعت می تواند‬ ‫یک فرصت باشد؛ البته برخی فعاالن‬ ‫اقتصادی نیز معتقدند با تغییر دولت‬ ‫امریکا و کنار گذاشــتن سیاست های‬ ‫انزواگرایانــه ترامپ‪ ،‬شــرایط به نفع‬ ‫صنعت کشــور تغییــر خواهد کرد و‬ ‫باید پیشبرد اهداف ملی در سیاست‬ ‫خارجی به عنــوان یک ظرفیت تلقی‬ ‫شده و درامدهای حاصل از ان برای‬ ‫توســعه صنایع زیرســاختی کشور‬ ‫سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫فردیــن اقابزرگــی‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫کارگــزاری بانک رفاه و کارشــناس‬ ‫بازار ســرمایه ضمن اشــاره به بیانات‬ ‫مقام معظم رهبــری درخصوص قابل‬ ‫اعتماد نبودن سیاســیون امریکایی‬ ‫گفت‪« :‬اگــر امریکا از مواضع ترامپی‬ ‫خود عقب نشینی کند‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫جذب سرمایه به کشور دست خواهد‬ ‫داد و دولــت می توانــد بســیاری از‬ ‫طرح هــای نیمه تمام را تامین بودجه‬ ‫کند و البته اگر جو بایدن نیز مســیر‬ ‫روســای جمهــور گذشــته را پیش‬ ‫بــا توجه بــه کاهش نــرخ ارز‪ ،‬قیمت خودرو از کارخانه تا حاشــیه بــازار همچنان تفاوت‬ ‫چشمگیری دارد‪.‬‬ ‫چند وقتی است که قیمت خودرو روند نزولی به خود گرفته است و انطور که مشخص است‬ ‫شــاهد کاهش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار هســتیم‪ .‬اما کماکان قیمت‬ ‫این محصول نسبت به اردیبهشت ماه امسال گران است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬در اردیبهشــت ماه امســال حدود ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان بود که اکنون به قیمت‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون تومان رسیده است‪ .‬همان اردیبهشتی که وعده دادند با برگزاری قرعه کشی ها‬ ‫قرار است‪ ،‬قیمت ها کاهشی شود‪.‬‬ ‫شیوا رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار که اردیبهشت ماه امسال برگزار شد‪،‬‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬تالشمان بر این است که تولید کننده خودرو سود منطقی داشته باشد و به مصرف‬ ‫کننده هم به قیمت واقعی برسد‪.‬‬ ‫در اردیبهشــت ماه که این طرح اجرا شــد‪ ،‬پراید ‪ ۷۰‬میلیون تومــان‪ ۲۰۶ ،‬تیپ ‪۱۶۰ ،۲‬‬ ‫میلیون تومان و و ســاینا ‪ ۹۰‬میلیون تومان بود‪ ،‬بعد از برگزاری قرعه کشی ها ‪ ۲۰۶‬به ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬پراید به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان و ســاینا به ‪ ۱۲۷‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫نه تنها قیمت خودرو کاهش پیدا نکرد‪ ،‬بلکه قیمت کارخانه هم دنبال روی ان افزایشی شد‬ ‫و اکنون ایران خودرو پژو ‪ ۲۰۶‬را ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان می فروشــد‪ ،‬اما همین خودرو در بازار‬ ‫ازاد ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان خرید و فروش می شــود که خود این نشــان دهنده تفاوت قیمت‬ ‫بین کارخانه تا حاشیه بازار است‪.‬‬ ‫کارشناسان خودرو معتقد هستند که قرعه کشی قرار بود تقاضا را کم کند‪ ،‬اما اکنون باعث‬ ‫تحریک ان شده است‪ .‬ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬روشی مانند قرعه‬ ‫کشی متاسفانه به جای اینکه باعث کنترل تقاضا در بازار شود‪ ،‬باعث تحریک ان شده است‪.‬‬ ‫این بازار نیاز به برنامه ریزی های دیگری دارد که نیاز است مسئوالن به این بازار ورود کنند‪.‬‬ ‫علی قاسمیان کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از موضوعات و مسائلی که در چند سال‬ ‫اخیر در صنعت خودرو مطرح بوده‪ ،‬اختالف قیمت خودرو از درب کارخانه تا حاشــیه بازار‬ ‫اســت‪ .‬این موضوع دالیل متفاوتی دارد که دلیل ان عدم تناسب بین عرضه و تقاضا است‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬عرضه خودرو در چند ســال اخیر از تقاضا بســیار کمتر بوده و عطش بازار به‬ ‫خرید خودرو موجب افزایش قیمت شــده اســت‪ .‬بنابراین‪ ،‬تا مادامی که این مشــکل حل‬ ‫نشــود‪ ،‬به نظر می رسد این موضوع یعنی اختالف قیمت خودرو بین کارخانه و حاشیه بازار‬ ‫باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫ین کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬باید برای این مشــکل به صورت ریشه ای راه حلی‬ ‫در نظر گرفته شــود و فکری به حال ان کرد‪ .‬به نظر می رســد راه حل این مشکل تناسب‬ ‫کردن بین عرضه و تقاضا باشــد‪ ،‬چه از طریق تولید داخل چه از طریق واردات‪ ،‬باید به این‬ ‫عطش پاسخ داد‪.‬‬ ‫قاســمیان بیان کرد‪ :‬بدیهی است که اگر تناســب تولید و عرضه با تقاضا انجام شود‪ ،‬شاهد‬ ‫اتفاقات مثبتی در بازار خواهیم بود چرا که موجب ایجاد اشــتغال‪ ،‬عدم خروج ارز و داخلی‬ ‫ســازی می شــود که در هر صورت باید فکری به ان شود‪ .‬در بسیاری از کشورهای دنیا به‬ ‫دلیل عرضه بیش از تقاضا‪ ،‬خودروســازان مجبور می شــوند خودرو را با سود صفر درصد با‬ ‫اقســاط بلند مدت تحویل دهند تا تولید را حفظ کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ریشه ای ترین راه حل برای این مشکل ایجاد یک تناسب بین عرضه و تقاضاست‪.‬‬ ‫بنابراین این موضوعاتی که اخیرا مطرح می شود مانند عرضه خودرو در بورس‪ ،‬اما واگرهایی‬ ‫دارد‪ .‬برخی اعتقاد دارند با عرضه خودرو در بورس اختالف قیمت بین کارخانه و حاشــیه‬ ‫بازار کم می شــود اما به نظر صحیح نیســت‪ ،‬چرا که حالت مزایده ای که در بورس وجود‬ ‫دارد و فضای احساســی که ایجاد می شود‪ ،‬به این عطش دامن زند و شرایط را از قبل بدتر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت خودرو افزود‪ :‬البته تنهــا تفاوتی که موضوع عرضه خودرو در بورس‬ ‫دارد‪ ،‬این اســت که سود ناشــی از اختالف قیمت درب کارخانه تا حاشــیه بازار‪ ،‬به جای‬ ‫اینکه به جیب دالالن برود‪ ،‬به ســمت کارخانه ســرازیر می شود که این کار منشا مشکالت‬ ‫و مفسده های دیگری خواهد بود‪.‬‬ ‫قاســمیان گفت‪ :‬بنابراین ریشــه ای ترین راه حل برای اینکه اختالف قیمت تا کارخانه را‬ ‫حذف کنیم‪ ،‬ایجاد تناســب صحیح بین عرضه و تقاضا اســت و اینگونه عطش مشتری کم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حال با وجود اینکه بســیاری خودرو خود را تحویل گرفته اند‪ ،‬اما برخی هم هنوز خودرو را‬ ‫تحویل نگرفته اند‪ ،‬یکی از خریداران خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬از ســال گذشــته خودرو ‪ ۲۰۶‬ثبت نام‬ ‫کــرده ام‪ ،‬اما تاکنون این خودرو را تحویل نگرفته ام و حتی دعوتنامه ای دریافت نکرده ام‪.‬‬ ‫در این ‪ ۹‬ماه فرمول محاســبه قیمت خودرو تغییرات زیادی داشت و نه تنها ان قانون ‪۱۰‬‬ ‫درصد اجرا نشــد‪ ،‬بلکه فرمول افزایش قیمت کارخانه که هر ‪ ۳‬ماه یکبار بود تغییر کرد‪.‬‬ ‫شــیوا رئیس شــورای رقابت گفت‪ :‬مدتی است مســائل مختلف در خصوص خودرو مطرح‬ ‫می شــود و هر فردی نظرات جداگانه ای دارد‪ .‬شــورای رقابت هیچ سخنگویی ندارد به جزء‬ ‫رییس شورا که مسئول است‪.‬‬ ‫بگیــرد‪ ،‬چیــزی از دســت نمی رود‪.‬‬ ‫چراکه دولت روی بد ســکه را هم در‬ ‫نظر گرفته است و باید امادگی ان را‬ ‫داشته باشد‪».‬‬ ‫وی بــا بیــان این که صنایــع بزرگ‬ ‫همچون خودرو نوســاناتی را تجربه‬ ‫کرده انــد کــه نتیجــه تحریم هــا و‬ ‫سیاســت گذاری های داخلی اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬برای کنترل بــازار خودرو‪،‬‬ ‫بهترین پیشــنهاد ایجاد شفافیت در‬ ‫این بازار اســت که بایــد مورد توجه‬ ‫مســئوالن امر قرار بگیرد‪ ».‬مشروح‬ ‫گفت وگوی روزنامه «دنیای خودرو» با‬ ‫این کارشــناس اقتصادی را در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫به نظر شما کاربردی ترین روش برای‬ ‫کاهش التهابات بازار خودرو چیست؟‬ ‫به عقیــده بنده‪ ،‬بهترین و تنها راهکار‬ ‫کاهش تنش ها در بازار خودرو عرضه‬ ‫خودرو در بورس است؛ به رغم ان که‬ ‫هیــچ نمونــه خارجی و تاییدشــده‬ ‫اقتصــادی در عرصــه بین المللــی‬ ‫برای ایــن راهکار وجود نــدارد‪ ،‬اما‬ ‫بورس کاال می تواند گره از بســیاری‬ ‫مشــکالت صنعت و بازار خودرو باز‬ ‫کنــد‪ .‬در این روش اگــر زمانی نیاز‬ ‫به بازرسی و ارزیابی فروش محصوالت‬ ‫کارخانه های خودروســازی باشــد‪،‬‬ ‫به اســانی و با روش های معمول بازار‬ ‫سرمایه این امر امکان پذیر خواهد بود‬ ‫و دیگر شــایعاتی مانند این که «یک‬ ‫فرد ‪ ۱۸۰۰‬دســتگاه خودرو ثبت نام‬ ‫کرده اســت‪ ،‬درحالی که افراد عادی‬ ‫در ســایت های فروش امکان ثبت نام‬ ‫ندارند‪ ،‬به گوش نخواهد خورد‪.‬‬ ‫ایــا عرضــه خودرو در بــورس کاال‬ ‫می توانــد از توزیــع رانــت در بازار‬ ‫محصوالت خودروســازان جلوگیری‬ ‫کند؟‬ ‫بهتریــن روش ممکــن بــرای برای‬ ‫جلوگیــری از توزیــع رانــت‪ ،‬عرضه‬ ‫محصــوالت شــرکت های خودرویی‬ ‫در بــورس کاالســت‪ .‬در این روش‬ ‫رانــت در اختیار خریــداران خاص‬ ‫قــرار نمی گیرد و فروشــنده نیز در‬ ‫واگذاری محصوالت باید طبق اصول‬ ‫بــازار ســرمایه رفتار کنــد‪ .‬هرچند‬ ‫همان طــور کــه گفتــم درخصوص‬ ‫خودرو هیچ گونه تجربه جهانی برای‬ ‫عرضــه محصوالت در بازار ســرمایه‬ ‫وجــود ندارد؛ اما ایــن روش به دلیل‬ ‫توانایی کنار زدن دســت واســطه ها‬ ‫نوســانات بازار را کنترل می کند‪ .‬در‬ ‫بازارهای مشابه مانند اتی سکه‪ ،‬اتی‬ ‫زعفــران و حتی بــازار فیزیکی مس‬ ‫شــاهد عملکرد موفق بازار ســرمایه‬ ‫بوده ایم‪ .‬درخصوص فــروش خودرو‬ ‫در بــورس کاال نیــز معتقــدم اگر‬ ‫روش تجربه شده در بازار را الگو قرار‬ ‫دهیــم‪ ،‬قیمت خودرو نیز می تواند به‬ ‫ ثبات معناداری برسد‪.‬‬ ‫ایا حمایت های دولت می تواند زیان‬ ‫خودروسازان را جبران کند؟‬ ‫هرچــه دخالت های دولتــی در امر‬ ‫قیمت گذاری محصــوالت بنگاه های‬ ‫اقتصــادی کمتــر باشــد‪ ،‬از میزان‬ ‫زیان دهی کاسته می شود‪ .‬دلیل عمده‬ ‫زیان انباشته خودروسازان شیوه های‬ ‫مدیریتــی و قیمت گذاری محصوالت‬ ‫انان در خــارج از کارخانه هاســت؛‬ ‫درحالی کــه قیمت گــذاری یــک‬ ‫کاال متکــی به قیمــت تمام شــده‬ ‫و حاشیه سود ان و نیز میزان تقاضا‬ ‫و عرضه است‪.‬‬ ‫فــوالد همــواره به عنــوان صنایع‬ ‫باالدســتی مورد توجه صنعت خودرو‬ ‫بوده و با توجه به ابراز نظر مســئوالن‬ ‫درخصــوص قیمت گــذاری دولتــی‬ ‫برخــی محصوالت فــوالدی‪ ،‬ایا این‬ ‫امر دومینوی زیان را به سوی صنایع‬ ‫باالدستی به حرکت در نمی اورد؟‬ ‫قطعــا اگر اقای وزیــر باب موضوعی‬ ‫را درخصــوص یک محصــول بنگاه‬ ‫اقتصادی باز کنــد‪ ،‬به تمام کاالهای‬ ‫ان صنعــت کشــیده می شــود و‬ ‫دومینــوی زیــان به ســوی صنایع‬ ‫باالدســتی به حرکت درخواهد امد‪.‬‬ ‫نتیجــه ای کــه در صنعت خــودرو‬ ‫شــاهد بودیــم‪ ،‬یــک زیــان عظیم‬ ‫اســت که حتی برخی دولت ها توان‬ ‫تحمل ان را ندارند‪.‬‬ ‫اما خودروســازان باید بتوانند بدون‬ ‫انتقال زیــان به صنایع دیگر‪ ،‬راه فرار‬ ‫از زیان انباشــته ‪ 100‬هــزار میلیارد‬ ‫تومانی خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫نباید به جــای توقــف قیمت گذاری‬ ‫دستوری در صنعت خودرو این رویه را‬ ‫به صنایع باالدستی مانند فوالد تعمیم‬ ‫دهیم‪ .‬اگر فوالد دچار چنین بحرانی‬ ‫شود‪ ،‬با توجه به گستره بزرگ بازار این‬ ‫کارخانه ها قطعا زیانــی چندین برابر‬ ‫زیــان خودروســازان درانتظــار‬ ‫بنگاه هــای اقتصادی بخــش فوالد‬ ‫اســت‪ .‬دولت اگــر می خواهد کنترل‬ ‫بــازار را در دســت بگیــرد‪ ،‬نباید‬ ‫اشتباهاتی را که در سال ‪ ۹۸‬با توزیع‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مرتکب شده است‪،‬‬ ‫مجددا به صنایع تحمیل کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4105‬‬ ‫‪ ۶۹‬فوتی جدید کرونا در کشور‪ ۴۹۵ /‬تن بستری شدند‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته ‪ ۶۹‬نفر از مبتالیان به کرونا جان باختند‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫این حساب مجموع جانباختگان این بیماری به ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۲۹۴‬تن رسید‪ .‬دکتر سیما سادات الری‪ ،‬گفت‪ ۴ :‬بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۶ ،‬هزار و ‪ ۲۰۷‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد‬ ‫که ‪ ۴۹۵‬نفر از انها بستری شدند‪.‬به گفته وی‪ ،‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به یک میلیون و ‪ ۳۶۷‬هزار و ‪۳۲‬‬ ‫نفر رسید‪.‬وی افزود‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۶۹ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند و مجموع‬ ‫جان باختگان این بیماری به ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۲۹۴‬نفر رسید‪.‬الری ادامه داد‪ :‬خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ‪ ۱۵۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۷۵‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند‪ .‬همچنین ‪ ۴۱۰۶‬نفر از بیماران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند‪.‬به گفته سخنگوی وزارت بهداشت‪ :‬تا کنون ‪ ۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬هزار و ‪ ۲۸۱‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬وی افزود‪ :‬بر اساس اخرین تحلیل ها‪۱۸ ،‬‬ ‫شهرستان کشور در وضعیت نارنجی‪ ۱۵۴ ،‬شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۲۷۶‬شهرستان در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بهــادری ‪ -‬اصفهــان‪-‬در حالیکــه تحریــم های‬ ‫متفاوت دشــمن طی این ســالها عرصه را بر بنگاه‬ ‫گ نموده ‪،‬خوشــبختانه‬ ‫های تولیدی و صادراتی تن ‬ ‫بودند شــرکت هایی که با تکیه بر توانمندی های‬ ‫داخلــی ؛ بهره مندی از علــم و تکنولوژی روز دنیا‬ ‫و تالش جهت بومی ســازی و خود کفایی ‪ ،‬با اراده‬ ‫ایی پوالدین در شرایط سخت اقتصادی با تولیدات‬ ‫و صادرات برای کشور ارز اوری قابل توجه ایی را به‬ ‫همراه داشــته و توانسته اند در جبران کمبودهای‬ ‫ناشــی از فروش نفت ؛نقش بســزایی را ایفا کنند‪.‬‬ ‫اما تعدادی از شرکت های ملی و موفق که شاید به‬ ‫اندازه انگشــتان دو دست هم نباشند ؛ توانستند به‬ ‫لطف پروردگار و رهنمودهای مقام معظم رهبری و‬ ‫با اگاهی از نیازهای کشــور و همین طور دسیسه‬ ‫های دشــمن‪ ،‬تهدیدها را با تعهد و تعصب انقالبی‬ ‫تبدیل به فرصت کنند‪.‬‬ ‫ترامــپ بــا تحریم کردن شــرکت هــای بزرگ و‬ ‫بنگاههای مادر به خیال خام خود پاشــنه اشــیل‬ ‫کشــور را هدف قرار داد اما هر بــار با خبر رکورد‬ ‫شــکنی ها ‪ ،‬توسعه ســازی و بومی سازی با سدی‬ ‫محکم و مقاوم روبرو شد ‪.‬‬ ‫این روزها در حالی که چند صباحی به پایان دولت‬ ‫یازدهم باقی نمانده و جامعه نیازمند اتحاد و همدلی‬ ‫بیشتر است طرح تحقیق و تفحص از شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به عنوان یکی از موفق ترین صنایع کشــور‪.‬‬ ‫در تولید و طرح توسعه ؛از طرف یکی از نمایندگان‬ ‫اصفهان در مجلس شــورای اسالمی طرح تحییق و‬ ‫تفحص و متاسفانه با گویشی که برازنده فردی به‬ ‫عنوان نماینده شهری که پایتخت تمدن و فرهنگ‬ ‫اسالمی و ایرانی است ؛ ن ّبود؛ مطرح گردید‪.‬‬ ‫و این در حالی است که مجلس یازدهم در هفت ماه‬ ‫اغاز به کار خود با مطرح کردن تعداد قابل توجهی‬ ‫طرح تحقیق و تفحص ؛ بدون شک اماری ماندگاری‬ ‫از خود به جا گذاشته است ‪.‬‬ ‫زنــان و مردانــی کاندید نمایندگی مــردم که در‬ ‫انتخابات اســفند مــاه ‪ ۹۸‬با بنرهــای چند متری‬ ‫شعارشان حمایت از مردم و رفع مشکالت اقتصادی‬ ‫و توجه به بیکاری جوانان بود و بر همین مبنا رای‬ ‫اعتماد کسب کردند حال تمام وقت خود رابه روی‬ ‫موضوعاتی متمرکز نموده اند که نه گره از مشکالت‬ ‫مردم میگشاید و نه گره از مشکالت دولت‪.‬‬ ‫بدون شــک تحقیق و تفحص حق قانونی مجلس‬ ‫اســت و این اتفاق می تواند برای تمامی شــرکت‬ ‫های بزرگ چون پلی اکریل ‪ ،‬شســتا ‪ ،‬بنیاد شهید‬ ‫؛ بنیاد جانبازان و‪ ..‬که ابهامات بسیاری را در ذهن‬ ‫هموطنان به وجود اورده نقطه قوت باشد‪.‬‬ ‫طرح تحقیــق و تفحص فوالد مبارکه با ‪ ۱۹۸‬رای‬ ‫موافق نمایندگان محترم به تصویب رسید ‪.‬‬ ‫جمعــی از خبرنگاران اســتان اصفهــان به دلیل‬ ‫احســاس مســئولیت و رســالت خود در راستای‬ ‫شفاف ســازی و به منظور بررسی اهداف و خواسته‬ ‫های نمایندگان از این طرح و ردودن شــائبه های‬ ‫سیاسی و اغراض شخصی از طرح ان در تاریخ دوم‬ ‫بهمن ماه سالجاری در ســالن جلسات نمایندگان‬ ‫مجلس اصفهان با حجت االســام میرزایی یکی از‬ ‫دســت اندرکاران این طرح دیــدار و به گفت و گو‬ ‫پرداختند تا ضمن شــنیدن ســخنان وی سواالت‬ ‫خود را مطرح نمایند‪.‬‬ ‫حجت االســام میرزایی در ابتدای ســخنان خود‬ ‫با اشــاره به جایگاه فوالد مبارکه بعنوان مجموعه‬ ‫ای اســتراتژیک با چندین هزار پرســنل‪ ،‬و ایجاد‬ ‫فرصت های اشتغالزایی و ســرمایه گذاری‪ ،‬کارگاه‬ ‫ها و شرکت های زیرمجموعه متعدد‪ ،‬تامین کننده‬ ‫نیاز فوالد کشــور با مجموعه دانشی برتر در تولید‬ ‫فوالد در خاورمیانه گفت؛ هر تنشی کوچک در این‬ ‫مجموعــه می تواند عواقب ســختی برای صنعت و‬ ‫تولید در کشور به همراه داشته باشد‪ ،‬و در سخنان‬ ‫خود تاکید بر کناره گیری مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان داشت‪.‬‬ ‫حجت االسالم حسین میرزایی‪ ،‬نماینده مردم ورزنه‬ ‫در حوزه اصفهان گفت‪ :‬از اســفند ســال گذشته‪،‬‬ ‫بعنــوان نماینــدگان منتخب مــردم اصفهان در‬ ‫مجلس یازدهم‪ ،‬گزارش هایی درباره مسائلی که در‬ ‫مجموعه فــوالد مبارکه اصفهان می گذرد‪ ،‬دریافت‬ ‫کردیم ولی بدون مســتندات قابــل اتکا در محاکم‬ ‫قضایی نمی توانستیم اقدامی یکطرفانه انجام دهیم‪.‬‬ ‫تا اینکه با گذشت زمان‪ ،‬دستیابی به این مستندات‬ ‫ایرج حریرچی معاون کل وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ‪:‬‬ ‫ایرانتولیدکننده‬ ‫بزرگ واکسن در دنیا‬ ‫می شود‬ ‫معاون کل وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی گفت‪ :‬کشور ایران‬ ‫تولید کننده بزرگ واکسن در دنیا‬ ‫می شــود ولی این به معنای رعایت‬ ‫نکردن دســتورالعمل های بهداشتی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫حریرچی در ســتاد پیشــگیری و‬ ‫مقابله با کرونا استان قزوین‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬با توجه به وضعیت کرونا‬ ‫در سطح اســتان های کشور‪ ،‬الزم‬ ‫است رعایت این دســتورالعمل ها‬ ‫و اقدامات پیشــگیرانه همچنان در‬ ‫دستور کار باشد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه در ‪ ۱۰۰‬ســال‬ ‫اخیــر هیچ پدیده ای مانند بیماری‬ ‫کرونا کشورها را درگیر خود نکرده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این ویــروس تمامی‬ ‫شهرستان‬ ‫سونامیبهنامتحقیقوتفحص‬ ‫بویژه در زمانی که بنده بعنوان نماینده کمیســیون‬ ‫فرهنگی وارد کمیســیون اصل ‪ 90‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی شدم‪ ،‬فراهم گردید‪.‬‬ ‫وی با بیان انکه واســطه هــای مختلفی برای حل‬ ‫و فصــل موضوع وارد گفتگو شــدند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ما‬ ‫چیزی از فــوالد مبارکه نمی خواهیم و اگر تخلفی‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬باید پاســخگو باشند‪ .‬هرچند که در‬ ‫این مسیر‪ ،‬مســتندات محکمه پسند و موارد نقض‬ ‫قانون برای ما اشکار شد و در گفتگو با قضات عالی‬ ‫رتبــه‪ ،‬نظر مثبت انها در مــورد مصداق تخلف نیز‬ ‫مطرح گردید‪.‬‬ ‫وی اذعان داشــت میخواســتیم ایــن روند بدون‬ ‫هیجان و در فضایی که مشــکالت تشــدید نشود‪،‬‬ ‫دنبال شــود و به مدیرعامل فوالد مبارکه هشــدار‬ ‫برای اســتعفا به دور از تنش برای مردم و کارکنان‬ ‫مجموعه فــوالد را دادیم‪ .‬زیرا فوالد مبارکه بعنوان‬ ‫مجموعه ای استراتژیک با چندین هزارنفر پرسنل‪،‬‬ ‫تعداد باالی کارگاه ها و شــرکت های زیرمجموعه‪،‬‬ ‫هولدینگی با گردش مالی و سود سالیانه میلیاردی‪،‬‬ ‫اگــر بخواهد تنش کوچکــی را تجربه کند‪ ،‬عواقب‬ ‫سخت و احتماال غیرقابل جبرانی نیز متوجه صنعت‬ ‫و تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫میرزایی در ادامه توضیح داد‪ :‬تصمیم کمیســیون‬ ‫اجتماعــی مجلس بــرای تشــکیل جلســاتی با‬ ‫وزیرصمــت اتخاذ شــد ولی وزیر‪ ،‬بــه دلیل عدم ‬ ‫برنامه ریزی قبلی برای حضور در جلســه و یا این‬ ‫که حضور را به مصلحت خویش نمی دانســت‪ ،‬در‬ ‫مجلس حاضر نشدند‪.‬‬ ‫به همین دلیل شکایت عدم حضور وزیرصمت در‬ ‫کمیسیون اصل ‪ 90‬بعنوان مقتدرترین نهاد نظارتی‬ ‫مجلس که وظیفه رســیدگی به عملکرد مسئوالن‬ ‫از رئیــس جمهور تا قوه قضائیه و نهادهایی در رده‬ ‫پایین تر را دارد‪ ،‬مطرح گردید‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اصل ‪90‬مجلس شورای اسالمی در‬ ‫اشــاره به گقتگوی خود با مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهــان‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه برخــی از عزل و‬ ‫نصب ها در مجموعه فوالد تحت فشــار وزارتخانه‬ ‫بوده است‪ ،‬اما مدیرعامل می توانست پذیرای حرف‬ ‫اشتباه نباشد ‪.‬‬ ‫حســین میرزایی‪ ،‬تعامالت رسانه ای فوالد مبارکه‬ ‫را نیز محکوم بــه جانبداری و همراهی در تخلفات‬ ‫این مجموعه کرد و در مقابل درخواســت رسانه ها‬ ‫برای ارائه مســتنداتی شفاف‪ ،‬گفت‪ :‬الزم نیست که‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه درمورد همه مستنداتی که‬ ‫ما داریم‪ ،‬مطلع گردد‪ .‬اما مســتنداتی داریم که در‬ ‫دادگاه ارائه خواهیم داد‪.‬‬ ‫در این هنگام‪ ،‬پرسش خبرنگاران در مورد تخلفات‬ ‫اشکار و پنهانی که در الیه ها و شاخه های مختلف‬ ‫جامعه رخ مــی دهد‪ ،‬تخلفات نمایندگان مجلس و‬ ‫اختــاس ها‪ ،‬موارد نقض قانون مربوط به اگهی در‬ ‫روزنامــه ها‪ ،‬ازجمله ثبت اگهی هــای قوه قضائیه‬ ‫در ســامانه قضایی که تخلفی اشکار است و رئیس‬ ‫قوه قضائیه اذعان به این موارد داشته است‪ ،‬مطرح‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫اعتــراض اصحاب رســانه به موارد فــوق‪ ،‬اینگونه‬ ‫مطرح شــد که اولویت تحقیــق و تفحص مجلس‪،‬‬ ‫پلی اکریل بود‪ ،‬چه شد که در این برهه با توجه به‬ ‫مشــکالت عدیده در عرصه تولید‪ ،‬زمانی که فوالد‬ ‫مبارکه بعنوان یک شــرکت پیشرو در بومی سازی‪،‬‬ ‫بارسنگین تامین نیاز داخل و ارزاوری برای دولت‪،‬‬ ‫مســئولیت های سنگین اجتماعی و اشتغالزایی و‪...‬‬ ‫کشــورهای جهان را در زمینه های‬ ‫مختلــف اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫فرهنگی تحت تاثیر قرار داده است‬ ‫و امیدواریم این پدیده را با اتحاد و‬ ‫همدلی از بین ببریم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه دنبال شــیوع این‬ ‫ویــروس‪ ،‬بســیاری از کشــورهای‬ ‫جهان‪ ،‬رشــد اقتصــادی منفی را‬ ‫تجربه کرده اند ولی خوشــبختانه‬ ‫ایران در ســال ‪ ۹۹‬رشد اقتصادی‬ ‫منفی را تجربه نکرد‪.‬‬ ‫این مســوول با اشــاره به وضعیت‬ ‫اســتان قزوین بعد از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬با توجــه بــه خصوصیات‬ ‫ویــژه ای که این اســتان در زمینه‬ ‫ترکیب ســنی جمعیــت و میزان‬ ‫مراودات با ســایر اســتان ها داشت‬ ‫می توانست به یک اســتان گرفتار‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫حریرچــی اضافــه کــرد‪ :‬عملکرد‬ ‫اســتات قزویــن در زمینــه کرونا‬ ‫بســیار موفــق بــوده و در دو ماه‬ ‫اخیر این موفقیت بســیار ملموس‬ ‫را باوجود تحریم های ظالمانه به دوش می کشــد‪،‬‬ ‫متهم به تخلف می شود و اغماض نسبت به تخلفات‬ ‫در دیگر بخش ها صورت می گیرد؟ چرا این کار از‬ ‫طریق مجمع نمایندگان پیگیری نمی شود؟‬ ‫خبرنــگار دیگــری در بازتاب به پیشــداوری این‬ ‫نماینده مجلس نســبت به رســانه ها گفت‪ :‬اینکه‬ ‫ایا رسانه ها تحت مدیریت مالی نهادی مثل فوالد‬ ‫مبارکه قرار گرفته اند‪ ،‬باید اثبات گردد‪ .‬ضمن انکه‬ ‫الزم است مجلس‪ ،‬مبانی قانونی حمایت از رسانه ها‬ ‫را درنظر بگیرد تا مانع از تخلف در این زمینه شود‪.‬‬ ‫خبرنگار دیگــری‪ ،‬ایجاد روال قانونــی در فعالیت‬ ‫رســانه ها در زمان مدیریت عظیمیان را یاداور شد‬ ‫و گفــت‪ :‬نظام نامه ای مدون و ارزش افرین بعنوان‬ ‫ســازوکار رســانه ها توســط مدیریت فعلی فوالد‬ ‫مبارکه تعیین گردیده و اکنون بیش از ‪200‬رسانه‬ ‫در ارزیابی منصفانه ایــن مجموعه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ضمن انکه حجم قرارداد با رســانه ها در این دوره‬ ‫بسیار کمتر از سالهای گذشته است‪.‬‬ ‫در ادامــه پرســش خبرنگاران از حجت االســام‬ ‫میرزایــی‪ ،‬خصوصی شــدن بیــش از ‪51‬درصدی‬ ‫مجموعه فوالد مبارکه مطرح شــد و اینکه ایا حق‬ ‫تحقیــق و تفحــص در یک شــرکت خصوصی در‬ ‫چارچوب وظایف نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫می گنجد؟‬ ‫نکته مهم در پرسش های خبرنگاران‪ ،‬درباره چالش‬ ‫هــا و دغدغه هایی بود که بعنوان شــعار تبلیغاتی‬ ‫نماینــدگان در هنــگام انتخابات مطرح می شــد‪،‬‬ ‫ازجمله مســائل عدیده زیســت محیطــی‪ ،‬حقابه‬ ‫مردم اصفهان از رودخانه زاینده رود‪ ،‬کشــاورزانی‬ ‫که در انتظار پیگیری این وعده ها هســتند و اینکه‬ ‫حیات اصفهان درگرو جاری بــودن اب در زاینده‬ ‫رود اســت‪ .‬اما همه این موارد مســکوت مانده و به‬ ‫غیر از اقداماتی که فــوالد مبارکه در برنامه ریزی‬ ‫خود برای اســتفاده از پســاب‪ ،‬اجرای طرح های‬ ‫بازچرخانــی اب و مبالغــی که برای پــروژه های‬ ‫ابرســانی اصفهــان و ســد تنظیمــی کوهرنگ ‪3‬‬ ‫پرداخت نموده اســت‪ ،‬ایــا نمایندگان مجلس در‬ ‫مــورد عملکرد ایالتــی وزیر نیرو و مــوارد فوق‪،‬‬ ‫تحقیق و تفحص داشته اند؟‬ ‫خبرنــگار دیگری بــه تعهد و امضــای نمایندگان‬ ‫مجلس به مــواردی به غیر از مردم اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نماینــدگان باید مدافع منافع ملی باشــند‪.‬‬ ‫در طول ســالهای گذشــته‪ ،‬عملکــرد نمایندگان‬ ‫را دیــده ایم‪ ،‬عــدم اجرای درســت قوانین‪ ،‬باعث‬ ‫ســقوط بســیاری از تولیدکنندگان شــده است‪.‬‬ ‫اکنون کــه بر عــزل مدیرعامــل فــوالد مبارکه‬ ‫متمرکــز شــده اید‪ ،‬ایــا بدنبال تغییــر مدیریت‪،‬‬ ‫مشکالت حل می شود؟‬ ‫تحقیق و تفحــص از رئیس بانــک مرکزی درباره‬ ‫نوسان نرخ ارز‪ ،‬میلیاردها یورویی که به بهانه خرید‬ ‫واکســن کرونا در بانک های خارجی بلوکه شــد‪،‬‬ ‫اصفهان ســتیزی در سطح مجلس و اینکه نماینده‬ ‫ای در لباس روحانیــت از اصفهان در صحن علنی‬ ‫مجلس‪ ،‬به موضوعات خانوادگی اشخاص وارد شود‬ ‫حیثیت مدیری را خدشه دار می سازد‪ ،‬ایا اسیبی‬ ‫برای منافع ملی نیست؟‬ ‫تخلفات اشــکار و گسترده خودروســازان و قطعه‬ ‫ســازان که از سال ‪ 93‬همچنان مســکوت مانده‪،‬‬ ‫ولی چرا موضوع فوالد مبارکه جنجالی شده است‪،‬‬ ‫از دیگر موضوعات مطرح توســط رسانه ها در این‬ ‫جلسه بود‪.‬‬ ‫تر شــده اســت‪.‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫برخالف تصــور اولیــه در مواقعی‬ ‫که در همــه گیری ها روند بیماری‬ ‫نزولی می شود اقدامات سیستم های‬ ‫کنترلی و پیشــگیرانه باید افزایش‬ ‫یابد و این اصل مهم رعایت نشــود‬ ‫در اینــده با مشــکل رو به رو می‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه قرنطینه در‬ ‫شــرایط موجــود از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اســت‪ ،‬افزود‪ :‬باید نسبت‬ ‫به کســانی که موضوع قرنطینه را‬ ‫جــدی نمی گیرنــد و باعث تهدید‬ ‫و افزایــش ابتال می شــود برخورد‬ ‫قانونی شود‪.‬‬ ‫این مســوول با اشــاره بــه اینکه‬ ‫قرنطینه باید بــه صورت متمرکز و‬ ‫جدی انجام شود‪ ،‬گفت‪ ۷۰ :‬درصد‬ ‫کســانی که نســبت بــه قرنطینه‬ ‫خود اظهاری کــرده اند بیش از ‪۲‬‬ ‫کیلومتــر از محــل قرنطینه خارج‬ ‫شــده اند که بســیار نگران کننده‬ ‫اســت و باید نســبت به ان اهتمام‬ ‫‪7‬‬ ‫حجت االســام میرزایی در پاســخ به موارد فوق‪،‬‬ ‫ورود به شــرکت هــای خصوصی و حــق تحقیق‬ ‫و تفحــص را منــدرج در ایین نامــه های مجلس‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬مجلس شــورای اسالمی در هر‬ ‫موضوعــی که صالح بداند‪ ،‬می توانــد ورود کند و‬ ‫تحقیــق و تفحص نماید‪ .‬وی گفت‪ :‬شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان‪ ،‬خصوصی محض نیســت و دولت‬ ‫در ان ســهام دارد و تحقیــق در مورد اینکه فوالد‬ ‫مبارکه بیش از ‪50‬درصد از سهامش خصوصی است‬ ‫یا دولتی‪ ،‬الزم است‪.‬‬ ‫میرزایی در مــورد حق ورود مجلس در مقایســه‬ ‫با قوه قضائیــه گفت‪ :‬الزمه برخورد قــوه قضائیه‪،‬‬ ‫داشتن قانون اســت ولی دست مجلس در برخورد‬ ‫با مدیران بازتر است‪ .‬زیرا مجلس بصورت مدیریتی‬ ‫برخورد مــی کند‪ .‬نمایندگان مجلــس می توانند‬ ‫عملکرد یک مدیر را بررســی و براین اساس‪ ،‬حکم‬ ‫به ماندن یا عزل او نماینــد‪ .‬بدون انکه عملکرد او‬ ‫در دادگاهی ثبت بشود یا نشود‪ .‬وی با اظهار انکه‬ ‫از امضــا کنندگان تحقیق و تفحص درباره وضعیت‬ ‫خودروسازان‪ ،‬استانداری اصفهان و موارد دیگر بوده‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بحث بر سر مجموعه فوالد مبارکه‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه درباره عملکرد مدیری است که به این‬ ‫مجموعه اسیب می زند‪.‬‬ ‫وی با تایید اصفهان ســتیزی در سطح حاکمیتی و‬ ‫موضع گیری علیه اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مســئله اب‬ ‫و زاینــده رود را نباید کم اهمیت شــمرد‪ .‬زیرا اگر‬ ‫جریان اب در اصفهان قطع شود‪ ،‬دلیلی برای ماندن‬ ‫در این استان وجود ندارد‪.‬‬ ‫نماینده حوزه اســتان اصفهان در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی با انتقاد از حاکم شدن مدیران غیراصفهانی‬ ‫در نهادهای این استان‪ ،‬در حالیکه توانایی اصفهان‬ ‫مربــوط به مدیریت اصفهانی ها اســت‪ ،‬انتســاب‬ ‫مدیران غیراصفهانی را اسیب به استان دانست‪ .‬وی‬ ‫اخذ مالیات های سنگین و سختگیری در تخصیص‬ ‫بودجــه به اصفهــان را نگران کننده برای اســتان‬ ‫اصفهان اعالم کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام میرزایی در اشاره به موضوع فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬از احــداث کارخانه های با ظرفیت باال در‬ ‫کنار معادن ســنگ اهن کرمان توســط یک گروه‬ ‫فوالدی خبرداد و گفت‪ :‬در چندســال اینده‪ ،‬تمام‬ ‫ســنگ معادن در کرمان مصرف می شــود و فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان و ذوب اهن با س به زمین خواهند‬ ‫خورند‪ .‬لذا‪ ،‬عزل مدیریت فعلی فوالد مبارکه بعنوان‬ ‫یک بازنشسته‪ ،‬تنها راه زنده ماندن این مجموعه در‬ ‫اصفهان است‪ .‬همانگونه که ســبحانی‪ ،‬عنوان مرد‬ ‫شــماره یک فوالد کشــور را در کارنامه خود دارد‬ ‫ولی باتوجه به قانون منع بکارگیری بازنشســتگان‪،‬‬ ‫برکنار شد‪.‬‬ ‫وی خاموش بــودن تعدادی از کــوره ها در فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان که در هفته های گذشــته به لحاظ‬ ‫مدیریت مصــرف گاز بود را دلیل بــر بی کفایتی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه دانست‪ .‬این درحالی است‬ ‫کــه مدیرعامل فوالد مبارکه چندی پیش در جمع‬ ‫رســانه ها دغدغه خود را به نصف رساندن سهمیه‬ ‫گاز ایــن مجموعه و موجب زیان بــه تولید عنوان‬ ‫کرد (باتوجه به اینکه در فوالد مبارکه بدلیل احیای‬ ‫مســتقیم‪ ،‬صرفا از گاز طبیعی استفاده می شود و‬ ‫امکان ســوخت جایگزین وجود ندارد)‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان این موضوع‬ ‫را تایید کرد‪.‬‬ ‫میرزایــی‪ ،‬در مورد مدیریت مصرف گاز در کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬کمبود گاز در کشــور وجود نــدارد‪ .‬بلکه‬ ‫براســاس تولید گازهــای گلخانــه ای و تعهد به‬ ‫کنوانسیون پاریس‪ ،‬علیرغم وفور گاز و منابع‪ ،‬سوئ‬ ‫مدیریت ها در کشــور باعث مشکالتی در مصرف‬ ‫گاز می شود!‬ ‫عضوکمیســیون اصــل‪90‬در مجلــس‪ ،‬در تاییــد‬ ‫اعتراض رســانه ها بــه نحوه بیان مســائل فوالد‬ ‫مبارکه در مجلس توســط یک نماینده‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از ایجاد تنش در این موضوع را ضروری دانســت و‬ ‫گفت و ما معصوم نیستیم و واارد شدن به مسائل‬ ‫شــخصی را بنده به جناب الرگانی تذکر دادم (که‬ ‫با توجه به شــلوغی مجلس موضوع از دستشان در‬ ‫رفــت! همچنین‪ ،‬تحقیق و تفحص در فوالد مبارکه‬ ‫را بــه نفع این مجموعه اعالم کرد و افزود‪ :‬در زمان‬ ‫مناســب‪ ،‬اســنادی را ارائه می دهیم تا رســانه ها‬ ‫منتشر نمایند‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4105‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت ابفا از تصفیه خانه‬ ‫فاضالبشهرهرسین‬ ‫مهندس شــهبازی معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شــرکت ابفا استان کرمانشاه از تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شهر هرسین بازدید بعمل اورد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ابفا استان کرمانشاه‪ ،‬مهندس شهبازی معاون بهره برداری و توسعه فاضالب‬ ‫این شــرکت از نزدیک از روند پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه فاضالب شهر هرسین بازدید بعمل اورد و‬ ‫چالش ها و مشکالت موجود این پروژه را مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫به گفته مهندس شــهبازی این تصفیه خانه پس از ســال ها تعطیلی موقت امسال با توجه به پیگیری‬ ‫های مدیرعامل شرکت و همت و تالش پرسنل معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت شروع به‬ ‫پیشــرفت فیزیکی کرده و انشــااهلل در اینده ای بسیار نزدیک و تا قبل پایان سال جاری وارد مدار بهره‬ ‫برداری شده و مراسم افتتاحیه ان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫با همت اتاق بازرگانی و اتاق اصناف کرمانشاه؛ ازاد سازی ده نفر از زندانیان‬ ‫کرمانشاه‬ ‫بمناســبت فرا رســیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر و در راستای اجرایی شدن برنامه های مدون کارگروه‬ ‫اصناف و بازرگانان اســتان کرمانشاه‪،‬یکی از برنامه های اساسی این کمیته که با همت اتاق بازرگانی و‬ ‫اتاق اصناف کرمانشاه به انجام خواهد رسید ازاد سازی ده نفر از زندانیان و بازگشت انها از ندامتگاه به‬ ‫کانون گرم خانواده خواهد بود‪ .‬هدف از این اقدام خداپسندانه به یمن چهل و دومین سالگرد پیروزی‬ ‫شکوهمند انقالب اسالمی ارمغان شادی برای خانواده های چشم به راه زندانیان عنوان گردید‪.‬‬ ‫تقدیر از مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان در حوزه فرهنگ ایثار‪،‬جهاد و‬ ‫شهادت‬ ‫بهادری ‪ //‬از ســوی امور ایثارگران اســتانداری‪ ،‬بنیادشــهید و امور ایثارگران اســتان از هاشم امینی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهان به دلیل ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت و اقدامات‬ ‫جهادگونه در راستای خدمات رسانی به مردم تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫دکتر یزدی مشاور امور ایثارگران استانداری در این مراسم با اشاره به ضرورت خدمات رسانی بی وقفه‬ ‫به مردم گفت‪ :‬خدمت رســانی به مردم یکی از توفیقاتی اســت که خداوند نصیب انسان های خالص و‬ ‫متعهد می نماید که در این خصوص در دین اسالم احادیث و روایات زیادی نقل شده است ‪.‬‬ ‫وی حل مشــکالت مردم را مصداق بارز لطف خداوند برشــمرد و تصریح کرد‪ :‬لطف و رحمت خداوند‬ ‫شــامل افرادی شده که توفیق حل مشکالت مردم را دارند بنابراین مسوالن باید قدر فرصت خدمت به‬ ‫مردم را غمینت شمارند و بی وقفه در راستای حل مشکالت مردم گام بردارند‪.‬‬ ‫مشاور امور ایثارگران استانداری‪ ،‬سقایی را یکی از توفیقات فعاالن در صنعت ابفا دانست و اظهارداشت‪:‬‬ ‫فعاالن صنعت ابفا که فرصت سقایی برای انها مهیا شده باید بی وقفه در زمینه خدمت رسانی به مردم‬ ‫تالش کنند والبته مهندس هاشــم امینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان بعنوان یکی از مدیران‬ ‫متعهد و مسولیت پذیر توانسته به خوبی خدمات پایدار به مردم در سطح استان ارائه دهد‪.‬‬ ‫در ادامه مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه ‪ 12‬درصد شاغالن شرکت ایثارگر‬ ‫هستند اظهارداشت‪ :‬فعاالن صنعت ابفا شبانه روزی و بی وقفه در راستای خدمت رسانی پایدار به مردم‬ ‫فعالیت می کنند که این مهم نشانگر ایثار و تعهد فعاالن در این صنعت می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اقدامات جهادگونه کارکنان ابفا در زمینه ارائه خدمات شبانه روزی به بیش از ‪5‬‬ ‫میلیون نفر در استان‪ ،‬به نوعی می توان گفت همه کارکنان ابفا ایثارگر به شمار می ایند‪.‬‬ ‫هاشم امینی با اشاره به تامین اب شرب مردم در سطح استان خاطر نشان ساخت‪ :‬هم اکنون اب شرب‬ ‫بیش از ‪ 5‬میلیون نفر در بیش از ‪ 100‬شــهر و بیش از هزار روســتا در سطح استان بی وقفه تامین می‬ ‫شود‪ .‬همچنین فاضالب بیش از ‪ 2‬میلیون نفر در سطح استان به صورت بهداشتی جمع اوری و تصفیه‬ ‫می شود که این همه در راستای ارائه خدمات پایدار در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــرکت ابفا اســتان اصفهان روزتولد اقاابوالفضل العباس (ع) را به عنوان روز ســقا‬ ‫نامگذاری نموده اســت اعالم کرد‪ :‬شرکت ابفا در راســتای قدردانی از تالشهای ایثارگران حدود ‪140‬‬ ‫واحد مســکونی در شهرک شهید کشــوری را به منظور تامین مسکن ایثارگران شرکت‪ ،‬در دستور کار‬ ‫قرار داده است‪ .‬همچنین اقداماتی در زمینه رفع مشکالت اشتغال‪ ،‬معیشت و سالمت ایثارگران مدنظر‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ابفا استان اصفهان ترویج فرهنگ شــهادت و ایثار را در جامعه بسیار مهم دانست‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬شــرکت ابفا به منظور گرامیداشــت یاد و خاطره ‪ 130‬خانواده شهید شرکت ابفا استان‬ ‫اصفهان تا کنون ‪ 2‬یادواره برگزار نموده و مقرر گردیده اســت که ســومین یادواره شهدا در سال اینده‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫مهندس ابوترابی‪ :‬استفاده از ظرفیت طنز برای فرهنگ سازی‬ ‫مدیرروابط عمومی ابفای استان قزوین استفاده از ظرفیت طنز برای فرهنگ سازی در فضای مجازی را‬ ‫بستری مناسب و اثر بخش عنوان نمود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان قزوین‪ ،‬سید محمد حسین ابوترابی اظهارداشت‪،‬‬ ‫درراستای فرهنگ سازی مصارف اب و اگاهی بخشی مردم بیان غیر مستقیم مطالب‪ ،‬خصوصا درقالب‬ ‫هنرمی باشد که یکی از قالبهای هنری اثر بخش‪،‬طنزپردازی است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی افزود‪ :‬در سال جاری تعداد ‪ ۱۰‬کلیپ طنز برای انتشار در فضای مجازی ساخته شد‬ ‫که در پیج اینستاگرام پیام تلنگر به صورت گسترده منتشر شد‪.‬‬ ‫مهنــدس ابوترابی فعالیتهای صورت گرفته در این بخــش را موضوعاتی قبیل چگونگی مصرف اب در‬ ‫واحدهای اپارتمانی‪ ،‬وسواســی ومصرف بــی رویه اب‪ ،‬تعارضات اجتماعی بر ســراب‪ ،‬نصب پمپ در‬ ‫ساختمانها وخانه تکانی از جمله موضوعاتی بوده است که در قالب کلیپ طنز ساخته شده است‪.‬‬ ‫در ایین انعقاد دو تفاهم نامه فی مابین بانک تجارت ایران و ذوب اهن اصفهان عنوان شد‪:‬‬ ‫بانک تجارت شریک راهبردی ذوب اهن اصفهان برای ارتقاء تولید‬ ‫بهــادری ‪//‬ایین انعقاد دو تفاهم نامه (ارزی و ریالی) فی مابین بانک تجارت ایران و ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫یکــم بهمن ماه بــا حضور رضا دولت ابادی مدیرعامل این بانک و منصــور یزدی زاده مدیرعامل ذوب‬ ‫اهن در حضور جمعی از مسئولین این دو سازمان مبادله شد‪.‬رضا دولت ابادی در حاشیه این ایین‪ ،‬در‬ ‫مصاحبه با خبرنگار ما گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور جایگاه خاصی‬ ‫در ابعاد مختلف دارد و توانســته با صادرات محصوالت خود که منطبق با اخرین اســتانداردهای روز‬ ‫دنیا است‪ ،‬ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و این موضوع دستاورد بزرگی به ویژه در دوران‬ ‫تحریم به شــمار می رود‪.‬وی افزود‪ :‬بازدید بســیاری خوبی از بخش های مختلف کارخانه امروز انجام‬ ‫گرفــت و ما به عنوان بانک تجارت امادگی خود را برای همــکاری با این مجتمع عظیم صنعتی اعالم‬ ‫می کنیم‪.‬مدیرعامل بانک تجارت ایران خاطرنشــان کرد‪ :‬بانک ها مشاوران خوبی برای تولید کنندگان‬ ‫محســوب می شوند و لذا می توان از طریق تعامالت دو ســویه در زمینه های مختلف همکاری های‬ ‫مناسب و نتایج ســودمندی گرفت ‪.‬منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان نیز گفت‪ :‬وارد ‪56‬‬ ‫سالگی ذوب اهن اصفهان شدیم و این تفاهم نامه که نزدیک به روز بیست و سوم دی ماه سالروز انعقاد‬ ‫قرارداد کارخانه‪ ،‬تبادل شــد را به فال نیک می گیریم‪.‬وی افزود‪ :‬هر انچه در چرخه تولید نیاز داریم به‬ ‫ســرمایه در گردش باز می گردد و بانک ها ارکان بســیار موثری در این راستا محسوب می شوند‪.‬مدیر‬ ‫عامل شــرکت اظهار داشت‪ :‬ذوب اهن اصفهان نخســتین تولید کننده مقاطع ساختمانی کشور و تنها‬ ‫تولید کننده ریل در غرب اسیا به شما می رود و هم اکنون این محصول دارای ارزش افزوده باال در پنج‬ ‫محور راه اهن کشور مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫استاندارکرمانشاه‪:‬‬ ‫محدودیت و ممنوعیت های کرونایی دوباره اعمال می شود! ‪ /‬اگر توصیه‬ ‫های بهداشتی رعایت نشود‪ ،‬وارد پیک چهارم می شویم‬ ‫ویــژه ای به خــرج داد‪.‬معاون کل‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی به تفاوت قرنطینه و ایزوله‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬قرنطینه برای‬ ‫کســی است که تســت انها مثبت‬ ‫شــده ولی ایزوله برای کسی است‬ ‫که تماس نزدیــک دارد ‪ ،‬هر چند‬ ‫شــرایط و مدت قرنطینه انها برابر‬ ‫است و باید به صورت یکسان با انها‬ ‫برخورد کرد‪.‬‬ ‫استاندار کرمانشاه گفت‪ :‬بعد از پیک سوم شاهد سیر نزولی امار مبتالیان و فوتی ها بودیم‪ ،‬اما افزایش‬ ‫تعداد بســتری ها در هفته گذشته بسیار نگران کننده اســت و احتمال دارد وارد پیک چهارم بیماری‬ ‫کرونا شویم که بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری کرمانشاه؛ «هوشنگ بازوند» در حاشیه نشست ستاد ملی‬ ‫کرونا که به ریاست دکتر روحانی و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد به روند افزایشی تعداد بستری‬ ‫های استان اشاره کرد و تاکید کرد‪ :‬متاسفانه امار بستری ها از ‪ 130‬نفر به ‪ 170‬نفر رسیده است و در‬ ‫اگر توصیه های بهداشــتی رعایت نشود خسارات زیادی ایجاد می شود و عالوه بر جان مردم‪ ،‬متاسفانه‬ ‫مشکالت معیشتی هم ایجاد می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4105‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫وقتی اظهارات ابوالفضل پورعرب حاشیه ساز شد!‬ ‫در حالی که ابوالفضل پورعرب بازیگر ســینمای ایران در برنامه اخیر «هفت»‬ ‫گفته اســت که «من از دهه ‪ ۷۰‬وارد سینما شــده ام اما یک عکس از من در‬ ‫موزه سینما نیست‪ ».‬این اظهارات واکنش غیر رسمی موزه سینما را به همراه‬ ‫داشته اســت و این موزه در خبری که امروز منتشر کرده است‪ ،‬تاکید داشته‬ ‫اســت که»ماکت «ابوالفضل پورعرب» بازیگر ســینمای ایران از دهه ‪ ۷۰‬در‬ ‫بخش نام اوران موزه ســینمای ایران در معــرض دید برای عموم عالقمندان‬ ‫قرار گرفته است‪».‬‬ ‫ان طور که روابط عمومی موزه ســینما بدون اشــاره مستقیم به برنامه اخیر‬ ‫«هفت» اعالم کرده است‪« :‬ابوافضل پورعرب» بازیگر سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون‬ ‫در سلسله گفتگوهای تاریخ شفاهی موزه سینما حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫تاریخ شفاهی«ابوالفضل پورعرب» که شــامل دوران کودکی‪ ،‬نوجوانی‪ ،‬نحوه‬ ‫اشنایی و ورود به ســینما و خاطرات نقش افرینی ها در سریال ها و فیلم های‬ ‫ســینمایی است‪ ،‬در گفتگو با هوشنگ گلمکانی ‪ ۱۴‬دی ماه ‪ ۱۳۹۹‬ضبط شد‪.‬‬ ‫ماکت «ابوالفضل پورعرب» بازیگر ســینمای ایــران از دهه ‪ ۷۰‬در بخش نام‬ ‫اوران موزه ســینمای ایران در معرض دید برای عموم عالقمندان قرار گرفته‬ ‫اســت‪.‬پورعرب فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشسرای هنر‬ ‫است‪ .‬نخستین کار حرفه ای این هنرمند در ســینما دستیار کارگردانی فیلم‬ ‫«دزد و نویســنده» در ســال ‪ ۱۳۶۴‬است و در ســال ‪ ۱۳۶۹‬با بازی در فیلم‬ ‫«عروس» به شکل حرفه ای وارد سینما شــد و به عنوان چهره اول فیلم های‬ ‫دهــه ‪ ۷۰‬نقش های زیادی بازی کرد‪.‬وی برای فیلم «مردی شــبیه باران» در‬ ‫پانزدهمین دوره شــنواره یفلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش‬ ‫اول مرد و همچنین برای فیلم «عروس» در جشــنواره بین المللی فیلم پیونگ‬ ‫یانگ برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد شده است‪.‬‬ ‫عــروس‪ ،‬قربانی‪ ،‬نرگس‪ ،‬اواز تهران‪ ،‬مهاجران‪ ،‬دو روی ســکه‪ ،‬نیش‪ ،‬چهره‪،‬‬ ‫بهشــت پنهان‪ ،‬در کمال خونسردی‪ ،‬بی قرار‪ ،‬مردی شــبیه باران‪ ،‬غریبانه‪،‬‬ ‫حماســه قهرمان‪ ،‬جوانی‪ ،‬مردی از جنس بلور‪ ،‬دست های الوده‪ ،‬تو را دوست‬ ‫دارم‪ ،‬عشق کافی نیست‪ ،‬مجنون لیلی‪ ،‬ســایه های موازی‪ ،‬به وقت خماری‪،‬‬ ‫روزهای بی قراری‪ ،‬شرم‪ ،‬مسافر‪ ،‬تنهاترین ســردار‪ ،‬زیرزمین‪ ،‬انتهای جاده‪،‬‬ ‫شهرزاد و ‪ ...‬از جمله فیلم ها و ســریال هایی است که پورعرب در ان نقش‬ ‫افرینی داشته است‪.‬‬ ‫گفتگوهای تاریخ شــفاهی موزه ســینمای ایران با هدف شــناخت بیشتر‬ ‫عالقمندان ازســینما به ویژه جوانان و نسل های اینده با تاریخ و رویدادهای‬ ‫ســینمای ایران و اشنایی و بهره مندی از ســیر زندگی هنری پیشکسوتان‬ ‫و هنرمندان شــاخص تهیه می شــود و تاکنون تعداد زیادی از هنرمندان‬ ‫جلوی دوربین موزه ســینمای ایران قرار گرفته اند و تاریخ شفاهی «ابوالفضل‬ ‫پورعرب» به صورت تصویری به زودی منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫این بازیگر سینما امســال با فیلم «غیبت موجه » در سی و نهمین جشنواره‬ ‫فیلم فجر حضور دارد‪.‬این بازیگر ســینما امســال با فیلم «غیبت موجه » در‬ ‫سی و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد‪.‬‬ ‫ابوالفضل پورعرب شــامگاه گذشته در برنامه «هفت» حاضر شد و در سخنانی‬ ‫که متن ان در کانال این برنامه منتشر شده است‪ ،‬گفته است‪:‬‬ ‫«سوپراستار و هالیوود شوخی اســت‪ .‬واژه ی سلبریتی مضحک است و برای‬ ‫کســانی استفاده می شود که درست نیست‪ .‬من ســی سال شمال رفتم شنا‬ ‫نکردم که مبادا در حال شــنا کردن کســی از من عکس بگیرد‪ .‬خیلی چیزها‬ ‫بــه خیلی چیزها نمی خــورد‪ .‬همه فیلم های ما فاخر اســت‪ .‬هنرمندان هم‬ ‫همینگونه است‪ .‬جایی رد می شدم‪ ،‬دیدم نوشتند «پورعرب» دستگیر شد با‬ ‫دست بند عکس گذاشته بودند که برای یک فیلم بود‪ ،‬به همین راحتی با یک‬ ‫تیتر ابروی هنرمند می رود‪ .‬کسی به سمت بازیگران درجه دو و سه نمی رود‪.‬‬ ‫دولت باید به این افراد کمک کند‪.‬‬ ‫ســندیکاها اصال چگونه تشکیل می شــود ؟ چرا باید یک ادمی که چندین‬ ‫سال در سینما و تلویزیون کار کرده است چون سنش باال رفته‪ ،‬کنار گذاشته‬ ‫شود؟ به نظر شما دیگر لبخندی وجود خواهد داشت؟‬ ‫بازیگر به دنبال احترام و ادب اســت‪ .‬جایزه «پیونیانگ» من گم می شــود و‬ ‫به من تحویل داده نشــده خوب باید به چه کســی گفت؟ کسی که دستمزد‬ ‫باال می گیرد مثل من قربانی میشــود‪ ،‬قاعدتا من از خوب زندگی کردن بچه‬ ‫ها خوشحال می شوم‪ .‬یک سری شــایعه ها باعث افزایش دستمزد می شود‪.‬‬ ‫کاش این باال رفتن دســتمزدها باعث ســاختن زندگی بازیگرها شود‪ .‬بودجه‬ ‫های فیلم ها از قبل تقســیم شده است این سخت است نه دستمزد بازیگرها‪.‬‬ ‫ظهور و بروز بازیگرها جدید زیاد نبوده ان چند نفر هم انقدر اذیت می شوند‬ ‫که باعث از بین رفتن ان ها می شــود‪ .‬بچه ها باید یک ســری مالحظاتی در‬ ‫فضای مجازی داشته باشند‪ .‬وقتی کســی در ‪ ۲۵‬سالگی استار می شود باید‬ ‫معلم داشــته باشــد تا به بیراهه نرود‪ .‬دروغ های ما در دنیای مجازی است‪.‬‬ ‫من وقتی با شــهاب حســینی کار می کردم‪ ،‬لذت می بردم از بازیگری‪ .‬نوید‬ ‫محمــدزاده وقتی بازی می کند‪ ،‬در واقع فکر مــی کند و بازی می کند و می‬ ‫توان به او گفت باریکال‪ .‬اما کاش از این ســرمایه ها مراقبت کنیم‪ .‬من این دو‬ ‫را ســرمایه میدانم ولی کاش بقیه هم قدر این افراد را بدانند‪ .‬برخی از این ها‬ ‫برای فروش فقط اســتفاده می شوند‪ .‬باید بشینیم با هم صحبت کنیم ‪ .‬من از‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬وارد ســینما شدم ولی یک عکس از من در موزه سینما نیست‪ .‬من تا‬ ‫کی سوار موتور شم و بروم خواستگاری باید نسل جدید وارد شوند‪».‬‬ ‫پرسش ها و انتقادهایی درباره نمایشگاه مجازی کتاب‬ ‫از اظهارنظرهایی که در مدت چند ماه یا بعضا چند روز تغییر پیدا کردند‪ ،‬می رســیم به گله ها‪ ،‬پرســش ها و انتقادها درباره نخســتین نمایشگاه مجازی کتاب تهران؛‬ ‫صداهایی که نگران اند در هیاهوی برگزاری این رویداد گم شوند‪.‬‬ ‫نمایشــگاه مجازی کتاب که حاال ســومین روز از برگزاری اش را هم پشت سر گذاشــته‪ ،‬چند ماه پیش فقط یک پیشنهاد پرحاشیه بود؛ پیشنهادی که توسط هومان‬ ‫حسن پور‪ ،‬رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به برگزاری اینترنتی المپیک تشبیه شد؛ او که البته حاال معتقد است «نمایشگاه مجازی کتاب یک رویداد جدید‬ ‫ملی اســت که با فروش همراه شــده و این اتفاق برای اولین بار در جهان صورت رخ می دهد»‪ ،‬گفته بود که اگر توانســتند المپیک را اینترنتی برگزار کنند‪ ،‬می توانند‬ ‫نمایشگاه کتاب را هم به طور عادالنه اینترنتی برگزار کنند‪.‬‬ ‫به نظر علی رغم برگزاری مجازی نمایشــگاه کتاب تهران اما ان گفته هومان حســن پور چندان هم دور از واقعیت نبوده اســت؛ برگزاری درست و بی دردسر نمایشگاه‬ ‫مجازی کتاب که با شعار جبران خسارت های کرونایی ناشران پا به میدان گذاشت‪ ،‬خیلی هم کار اسانی نیست و گویا بیش از این جای کار داشته است‪.‬‬ ‫«افتضااااااااااااااااح‪ ،‬هر مرحله ای توی سایت از جست وجو بگیر تا ثبت نام و خرید بعد از چندین بار خطا دادن و معطلی زیاد انجام می شه‪ ،‬بعضیا هم اصال انجام نمی شه»‪،‬‬ ‫«باید تمدیدش کنند امروز که اصال نمی شــد کاری انجام داد»‪« ،‬ســام ‪ .‬کامال درسته مدت هاست منتظرم این نمایشگاه باز بشه ولی متاسفانه روز اول افتضاح بود»‪،‬‬ ‫«سرعتش واقعا کمه» و ‪...‬؛ این ها نخستین واکنش های مخاطبان ایسنا به وضعیت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب است؛ واکنش هایی که در پی گزارش «گشتی در‬ ‫نمایشگاه مجازی کتاب تهران و حاشیه هایش» که ساعاتی پیش از اغاز این رویداد به بررسی وضعیت پلتفرم ایجادشده پرداخته بود‪ ،‬ارایه شد‪.‬‬ ‫اما در همین جا کمی به عقب بازمی گردیم‪ .‬نمایشــگاه مجازی کتاب برای چه کســانی طراحی شده است؟ یا چه کسانی به نمایشگاه مجازی کتاب می ایند و امده اند؟‬ ‫ایا شاهد همه ان جمعیتی که باعث کند شدن حرکت در راهروهای نمایشگاه حضوری می شدند در نمایشگاه مجازی کتاب هم هستیم؟‬ ‫همه می دانیم که نمایشگاه کتاب تهران به تعبیر عده زیادی برخالف دیگر نمایشگاه های بین المللی کتاب دنیا یک فروشگاه بود‪ ،‬که البته چه بسا تفریحگاه خوبی هم‬ ‫بود‪ .‬کودکان‪ ،‬نوجوانان‪ ،‬دانش اموزان‪ ،‬دانشجویان و عده زیادی از افرادی که خودشان را به نمایشگاه فیزیکی کتاب می رساندند‪ ،‬لزوما مخاطب حرفه ای کتاب نبودند‪.‬‬ ‫چرا کامبیز روشن روان مدت هاست موسیقی فیلم نساخته؟‬ ‫کامبیز روشــن روان در پاســخ به این پرســش که‬ ‫«چــرا موســیقی فیلم در کشــور همانند ســابق‬ ‫ماندگار نیســت؟» می گوید‪ :‬امــروزه بخش بزرگی‬ ‫از موســیقی های فیلم و ســریال‪ ،‬افکت های صوتی‬ ‫مشابهی هســتند که به سبب تکرار زیاد و نامربوط‪،‬‬ ‫دلزدگــی ایجــاد می کنند؛ این در حالی اســت که‬ ‫پیشــترها موســیقی متن فیلم ها‪ ،‬هویت منحصر به‬ ‫فرد خود را داشتند‪.‬‬ ‫روشــن روان که قبال در حوزه موســیقی فیلم پرکار‬ ‫بود‪ ،‬چند ســالی اســت که فعالیت خاصی در این‬ ‫زمینــه ندارد‪ .‬بــه همین جهت علت ایــن امر را از‬ ‫او جویا شــدیم‪ .‬او به ایســنا توضیــح داد‪ :‬من یکی‬ ‫از پرکارترین اهنگســازان فیلــم در دهه های ‪۶۰‬‬ ‫و ‪ ۷۰‬بــودم؛ زمانی که موســیقی فیلم اثری هنری‬ ‫به حســاب می امد که هم در بــاال بردن جنبه های‬ ‫دراماتیکــی فیلم ها نقش بســزایی ایفا می کرد‪ ،‬هم‬ ‫اثــری هنری به حســاب می امد و قابلیت شــنیده‬ ‫شــدن و اجرای صحنه ای جدای از فیلم را داشــت‪.‬‬ ‫اهنگسازان موســیقی فیلم در ان زمان اکثرا دارای‬ ‫تحصیالت اکادمیک موســیقی بودند و می توانستند‬ ‫موســیقی خود را به صورت پارتیتور بنویسند که در‬ ‫نتیجه امکان ماندگاری انها و در صورت نیاز اجرای‬ ‫صحنه ای ممکن بود‪.‬او ادامه داد‪ :‬از نیمه دهه ‪ ۷۰‬با‬ ‫ورود سینتی ســایزرها‪ ،‬سمپلرها و بانک های صوتی‬ ‫که مرتبا پیشــرفته تر و کیفیت شنیداری بهتری را‬ ‫عرضه می کردند‪ ،‬از یک طرف شمار زیادی از جوانان‬ ‫بااستعداد وارد سینما شدند که عالقه و توانایی کار با‬ ‫این ابزار را داشته ولی از دانش موسیقی و اهنگسازی‬ ‫اگاهی چندان نداشتند‪ .‬انها می توانستند بدون نیاز‬ ‫به نوازنده ها با کمترین هزینه موسیقی فیلم بسازند‬ ‫که البته خوشایند تهیه کنندگان فیلم بود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر گروهی از نوازندگان که اجرای موســیقی های‬ ‫متن فیلم را انجام می دادند‪ ،‬بیکار شدند‪.‬‬ ‫روشــن روان در ادامه صحبت هایش تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫دگرگونی باعث شد تا از یک طرف‪ ،‬اهنگسازانی که‬ ‫موســیقی خود را اکوســتیک و با اجرای نوازندگان‬ ‫ضبــط می کردنــد و طبعــا هزینه بیشــتری برای‬ ‫ســازندگان فیلم داشت‪ ،‬به مرور حضورشان در فیلم‬ ‫به عنوان اهنگســاز کمرنگ تر شــود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫موســیقی فیلم به تدریج کیفیــت هنری خود را از‬ ‫دســت داد و تبدیل به نوعی موســیقی کلیشــه ای‬ ‫از جنس موســیقی پاپ شــد‪ .‬از ســوی دیگر تهیه‬ ‫کنندگان و کارگردان هایــی که فقط فروش هر چه‬ ‫بیشتر گیشه برایشــان مهم بود به تولید فیلم هایی‬ ‫پرداختند که عــاری از خالقیت و نگاه هنری بود و‬ ‫نیاز به همان موســیقی های ماشینی داشت‪ .‬از این‬ ‫رو زمینه برای حذف کارگردان های خوب و متفکر‪،‬‬ ‫ اهنگســازان تحصیلکرده و نوازندگان اســتودیویی‬ ‫فراهم شــد‪ .‬ناگفته نماند که در همان سال ها بودند‬ ‫اهنگسازان خوبی که با استفاده از مولدهای صوتی‪،‬‬ ‫موسیقی های مناسب و تاثیرگذاری هم ساختند‪.‬‬ ‫این اهنگساز بیان کرد‪ :‬با توجه به موارد گفته شده‬ ‫از ابتــدای دهه ‪ ۸۰‬تصمیم گرفتــم حضور کمتری‬ ‫در موسیقی فیلم داشــته باشم؛ مگر این که فیلمی‬ ‫ساخته شــود که نیاز به موسیقی اکوستیکی داشته‬ ‫باشــد و کارگردان ان با شــناختی که قاعدتا باید‬ ‫از اهنگســازان و شــیوه موسیقی نویســی و سابقه‬ ‫کاری انها داشــته باشــد‪ ،‬اهنگســاز مناسب ان را‬ ‫انتخــاب و به کار دعوت کند‪ .‬به باور من اهنگســاز‬ ‫نباید با البی گری و شــیوه های گوناگون‪ ،‬خود را به‬ ‫کارگــردان‪ ،‬تهیه کننده و فیلــم تحمیل کند‪ ،‬بلکه‬ ‫باید از طرف کارگردان با اگاهی تمام انتخاب شــود‪.‬‬ ‫روشــن روان در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا مبنی بر‬ ‫اینکه چرا موسیقی فیلم همانند گذشته با مخاطب‬ ‫ارتباط برقرار نمی کند؟ اظهار کرد‪ :‬کامال مشــخص‬ ‫اســت؛ هنگامی که موســیقی متن نتوانــد ارتباط‬ ‫منطقــی با فیلم برقرار کنــد و توانایی کمک به باال‬ ‫بردن کشــش های دراماتیکی فیلم را نداشته باشد‬ ‫و ساختار موســیقی ضعیفی داشته باشد‪ ،‬نمی توان‬ ‫توقع داشت موســیقی تاثیر مثبتی در فیلم داشته‬ ‫باشــد و در حافظه مردم باقی بمانــد‪.‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫امروزه بخش بزرگی از موسیقی های فیلم و سریال‪،‬‬ ‫افکت های صوتی مشابهی هستند که به سبب تکرار‬ ‫زیاد و نامربــوط در فیلم ها‪ ،‬دلزدگی ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫امروزه می توان بخش هایی از موســیقی های متن را‬ ‫روی فیلم های دیگری گذاشت‪ ،‬بدون اینکه مشکلی‬ ‫بــرای فیلم یا بیننده ایجاد کند؛ فرضا بیننده بگوید‬ ‫موســیقی متعلق به فیلم دیگری است‪ .‬در حالی که‬ ‫سابق بر این موســیقی متن فیلم ها هویت منحصر‬ ‫بــه فرد خود را داشــتند که به طــور کامل با فیلم‬ ‫منطبــق و درامیخته بودند‪ .‬از ایــن رو فرضا امروز‬ ‫اگر شــما قسمتی از موسیقی ســریال «امیرکبیر»‬ ‫یا «گل هــای داوودی» را بشــنوید‪ ،‬فــورا تصاویر‬ ‫ان فیلم هــا جلــوی چشــمانتان نقــش می بندند‪.‬‬ ‫هــر چند که این موســیقی ها ســی و اندی ســال‬ ‫پیش ساخته شده اند‪.‬‬ ‫کما این که در روزهای گذشته هم شاهد طنزنوشته های بسیاری در فضای مجازی بودیم‪ .‬بخشی از افرادی که به‬ ‫نمایشــگاه کتاب تهران می امدند حتی اکنون نمی دانند نشــانی نمایشگاه مجازی کتاب تهران چیست‪ ،‬چون به‬ ‫طنز یا جد‪ ،‬به قول خودشــان نه خبری از سیب زمینی سرخ کرده است‪ ،‬نه ساندویچ کثیف‪ ،‬نه گرفتن اشانتیون‪،‬‬ ‫نه چرخیدن در راهروها و نه نشستن روی چمن های محوطه مصال!‬ ‫گذشــته از این‪ ،‬در پرس وجویی که از اقشــار مختلف درباره مراجعه به نمایشگاه مجازی کتاب داشتیم‪ ،‬عده ای‬ ‫گفتند که هنوز هم رفتن به کتابفروشی ها و خرید حضوری را ترجیح می دهند‪ ،‬عده ای دیگر هم معتقد بودند که‬ ‫خرید از سایت های فروش کتاب همانند قبل بهتر از نمایشگاه است‪ ،‬این درحالی بود که عده قابل توجهی حتی از‬ ‫در‬ ‫برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب خبر هم نداشتند‪ ،‬هرچند که دست اندرکاران این رویداد گفته بودند برای اطالع رسانی‬ ‫ا یــا‬ ‫این باره در تالش اند و حتی بنرهایی را هم در نقاط مختلف شهر نصب کرده اند‪ .‬گرچه جای سوال دارد که در روزهای قرنطینه‬ ‫تبلیغات در فضای شهری می تواند مثل گذشته کاربردی باشد؟‬ ‫پس تا این جا می توان نتیجه گرفت افرادی که به نمایشگاه مجازی کتاب مراجعه می کنند‪ ،‬تا حد زیادی مخاطب جدی کتاب هستند و به قولی امده اند برای کتاب و‬ ‫خرید کتاب؛ از این رو تا حد امکان باید از کوتاهی ای که ســبب اختالل در ارتباط انان با این رویداد و خریدشــان می شود جلوگیری شود‪ .‬اما نتیجه چه بود؟ اختالل‬ ‫در دسترسی به نمایشگاه کتاب!‬ ‫نمایشــگاهی که کاربران با نوشــتن «تنها چیزی که باعث می شه کمی به این زندگی امیدوار بشــم و روحیه م عوض بشه نمایشگاه کتاب بهمن ماهه‪ »...‬انتظارش را‬ ‫می کشیدند‪ ،‬به «سایت نمایشگاه مجازی کتاب یه جوری اذیت می کنه که می خوام بی خیال خرید کتاب بشم» یا «فکرشم نمی کردم گشتن تو نمایشگاه کتاب مجازی‬ ‫از گشتن تو نمایشگاه کتاب حقیقی بیشتر طول بکشه!» رسید‪.‬‬ ‫حراج میراث مان به صدا درامده‪/‬لزوم ایجاد سازمان باستان شناسی در کشور‬ ‫خطر‬ ‫زنگ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫«غفلت از ایجاد یک ساختار قویِ علمی و اجرایی‬ ‫در میان برخی کشورها که با صرف میلیاردها دالر‬ ‫برای خودشان تاریخ می سازند‪ ،‬زنگ خط ِر «بر باد‬ ‫رفتــن تمام این ذخایر ملی و ســرمایه های پایدار‬ ‫این نســل و نســل های اینده کشور» را قوی تر به‬ ‫صدا دراورده است‪».‬‬ ‫محوطه های تاریخی شناســایی شــده و نشده ی‬ ‫زیادی در نقاط مختلف کشــور در طول سال های‬ ‫گذشــته اســیب های جبران ناپذیــری را به خود‬ ‫دیده اند که نمونه هایش در طول سال های گذشته‬ ‫کم نبوده اند‪ .‬چه محوطه های تاریخی که به دنبال‬ ‫طرح های ســد ســازی و عمرانی دیگر بــا انجام‬ ‫عملیات هــای نصفــه و نیمه کاوش ِ نجات بخشــی‬ ‫شدند تا دست کم تمدن و یافته هایشان نجات پیدا‬ ‫کند از «ســیوند» و «سیمره» گرفته تا «چم شیر»‬ ‫و «پیغام چــای» و «کوچری» چه محوطه هایی که‬ ‫ساخت و ســاز در عرصه و حریم شــان چیزی از‬ ‫ان ها باقی نگذاشته مانند «مافین اباد» اسالمشهر؛‬ ‫یا محوطه هایی که قربانی مردمان نادانسته شده و‬ ‫چوب حراج به پیکرشــان خورده مانند «جیرفت ِ»‬ ‫ســال ها قبل و «بیت مشــحوت ِ» ایــن روزها که‬ ‫هــر بارندگی هجــوم بیشــتری از قاچاقچیان را‬ ‫به ان ســو می کشــاند و حتی محوطه هایی مانند‬ ‫«چگاســفلی»‪« ،‬جوبجی»‪« ،‬ارجان»‪« ،‬شــوش»‪،‬‬ ‫«چغامیــش» و «چغاگاوانــه» کــه مدیریت های‬ ‫شهری برای شان داســتان های جدیدی ساختند و‬ ‫به نا ِم توسعه امان شان را بریده اند‪.‬‬ ‫و حاال همان شده که مدت هاست باستان شناسان‬ ‫به زبان هــای مختلــف و با راهکارهــای متفاوت‬ ‫تالش می کنند تا دســت کم ارزش کارشــان را نه‬ ‫تنها به متولیان شــهری و دولتی که به مردم نیز‬ ‫بفهمانند چه با نامه های سرگشــاده ای که تا کنون‬ ‫بــه مســووالن مختلف دولتی نوشــته اند و چه به‬ ‫متولیــان میراث فرهنگی و از لزوم توجه به میراث‬ ‫فرهنگی و محوطه های تاریخی سخن گفته اند‪.‬‬ ‫این بار علی اصغر نــوروزی ‪ -‬دانش اموخته کتری‬ ‫باســتان شناســی و عضو هیئت علمی پژوهشکده‬ ‫باستان شناســی ‪ -‬از متولیان میــراث فرهنگی و‬ ‫باستان شناسی کشور در خواست ایجا ِد «سازمان‬ ‫باستان شناســی» را جدای از تشکیالت مرتبط با‬ ‫پژوهشــگاه میراث فرهنگی دارد تا شــاید این بار‬ ‫بتوان نقش موثرتری برای باستان شناســی کشور‬ ‫و محوطه های تاریخی بازی کرد‪.‬‬ ‫ایــن باستان شــناس در گفت وگو با ایســنا ایجاد‬ ‫«ســازمان باستانشناســی» را نیازی اساسی برای‬ ‫اینده کشــور می داند و با بیــان این که ایران در‬ ‫قلــب خــاور میانــه و در مرکز هاللی اســت که‬ ‫گهــواره و بســتر تکامل فکری و تکنیکی انســان‬ ‫هوشمند شــناخته می شــود‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬این‬ ‫منطقه زادگاه تمدن و خاســتگاه اولین حکومت ها‬ ‫و امپراطوری هاست‪ .‬از ســوی دیگر گوشه و کنار‬ ‫ایران پر از اثار و شــواهد باستانی است که روایت‬ ‫کننده حرکت انســان از گذاشتن نخستین خشت‬ ‫خــام بر خاک تا بناهای شــگفت انگیز مختلف در‬ ‫کشور است‪.‬این باستان شناس با بیان این که ایران‬ ‫را «بهشــت باستان شناســی» نامیده اند‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫یکی از مهمترین دل مشــغولی های انسان معاصر‬ ‫داســتان امدن و شدن تبارش در‬ ‫دانستن درباره‬ ‫ِ‬ ‫تاریخ اســت‪ ،‬اتفاقــی که در دهه های گذشــته و‬ ‫در اوج جریان های سیاســی برای مدتی دستاویز‬ ‫برخی گروه ها بود‪.‬‬ ‫او باستان شناســی را مصــداق «قــل ســیرو فی‬ ‫االرض ‪ »...‬و شــناخت انسان از طریق مطالعه اثار‬ ‫انســان از ادم تا خاتم می دانــد و تاکید می کند‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫رســالت ان و‬ ‫شناســاندن درســت این علــم و‬ ‫فوایــد فراوانش و حمایت و هدایــت ان می تواند‬ ‫متضمن فواید و منافع فراوانی برای کشــور باشد‬ ‫که از ان غفلت شــده اســت‪.‬به اعتقا ِد وی نقش‬ ‫تاریخ ســازی‪ ،‬فرهنگ ســازی‪ ،‬هــوش و ذکاوت‬ ‫ایرانیــان در دوره هــای پیش و پس از اســام به‬ ‫ایران‬ ‫اســتناد میلیون ها اثر باستانی در جغرافیای‬ ‫ِ‬ ‫فرهنگی غیر قابل انکار است‪.‬‬ ‫او همچنیــن با تاکیــد بر این که فــارغ از اوضاع‬ ‫نابســامان گشــت و گذار و ســیر و ســیاحت و‬ ‫جســتجو و پژوهشــی که در دوران کرونا جهان‬ ‫را در خــود گرفتــه‪ ،‬شــناختن و دیــدن مظاهر‬ ‫حرکــت بشــر از اغاز تــا فرجام عالقــه و ارمان‬ ‫بســیاری از انسان هاســت‪ ،‬می افزاید‪ :‬ان بستری‬ ‫بــزرگ و گنج و معدنی تمام ناشــدنی برای ایران‬ ‫و همســایگانی مانند عراق و ترکیه و مصر و حتی‬ ‫یمن فراهم کرده اســت‪.‬این دانش اموخته دکتری‬ ‫باستان شناســی این اتفاق را برای رونق بخشیدن‬ ‫بــه شناســایی‪ ،‬کاوش و بازســازی مظاهر مادی‬ ‫میــراث فرهنگی مانند تپه ها و محوطه ها و بناهای‬ ‫تاریخی و مظاهر معنوی و ناملموس ان می داند و‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬ایین ها و اعتقادات و اداب و رسوم‬ ‫و سنت های به یادگار مانده ی گذشتگان می توانند‬ ‫باغی بســازند که از ثمره ی ان نیز مردمان گوشه‬ ‫وکنار کشــور و هم پژوهشگران و باستان شناسان‬ ‫و در کل اقتصاد و معیشــت علم و فرهنگ و هنر‬ ‫کشوربه انتفاعی پایدار دست یابند‪.‬‬ ‫نــوروزی با تاکید بر این که در کنار خســارت های‬ ‫بی شــمار همه گیری جهانی کرونــا اکنون زمان‬ ‫مناسبی برای ایســتادن‪ ،‬مطالعه و اسیب شناسی‬ ‫گذشــته و تدویــن هوشــمندانه شــیونامه هایی‬ ‫بــرای حرکت در اینده و دوره پســا کروناســت‪،‬‬ ‫ادامه می دهــد‪ :‬از این منظر در مقابــل کوه بلند‬ ‫ســرمایه های باســتان شناسی کشــور باید گفت‬ ‫کــه کمتــر از ‪ ۱۰۰‬نفر باستان شــناس متخصص‬ ‫کــه نیمی در پژوهشــگاه میــراث فرهنگی جمع‬ ‫اورده شــدند و نیم دیگر به عنــوان بازمانده های‬ ‫از ســاختار پیشــین ســازمان میراث فرهنگی در‬ ‫تمام اســتان های کشور در ســمت های نا مربوط‬ ‫و پراکنده قرار دارند‪.‬وی با اشــاره به این که شاید‬ ‫باور ان برای دیگران ســخت باشد که در ساختار‬ ‫اداری هیچ یــک از ادارات کل میــراث فرهنگی‬ ‫اســتان ها یک معاونــت‪ ،‬بخش و دفتــری به نام‬ ‫باستان شناســی وجود ندارد‪ ،‬اضافــه می کند‪ :‬در‬ ‫طــرف مقابل حدود ‪ ۵۰‬گروه باستان شناســی در‬ ‫دانشــگاه های کشــور چند صد باستان شــناس از‬ ‫مقاطع کاردانی تا دکتری فارغ التحصیل شــده یا‬ ‫مشــغول به تحصیل هســتند‪ .‬در واقع سرمایه ی‬ ‫انســانی عظیمی برای ســاماندهی باستان شناسی‬ ‫کشــور در اختیار گذاشــته اند که متاسفانه تقریبا‬ ‫همه بیکار مانده اند‪.‬‬ ‫او شناخت‪ ،‬نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی‬ ‫را امــروزه یــک مطالبه عمومی می دانــد و تاکید‬ ‫می کند‪ :‬هر چند در یکی دو ســال اخیر حفاظت‬ ‫از میــراث فرهنگی قــدری تحت الشــعاع رکود‬ ‫اقتصــادی و گرفتاری هــای ناشــی از تحریم ها و‬ ‫بیماری ها بوده و به ظاهر کم رنگ شــده است‪ ،‬اما‬ ‫اگر در دو دهه پیش ما (میراث فرهنگی) از مردم‬ ‫توقع ارزش گذاشــتن به میراث فرهنگی شهرشان‬ ‫را داشــتیم و بــا ابــزار مختلــف ان را امــوزش‬ ‫می دادیم و ترویج می کردیم‪ ،‬امروز مردم نیز از ما‬ ‫ارزش گــذاری‪ ،‬صیانت‪ ،‬نگهداری و معرفی در خور‬ ‫اثار تاریخی شهر و روستایشان را طلب می کردند‪،‬‬ ‫غافل از این که در ســاختار وزارت میراث فرهنگی‬ ‫در تمام استان های کشــور چیزی با نام «باستان‬ ‫شناسی» وجود ندارد!‬ ‫بــه اعتقــاد وی امــروز باستان شناســان وظیفه‬ ‫خــود می داننــد تا گوشــزد کنند که تشــکیالت‬ ‫باستان شناســی فراگیــری در کشــور چــه برای‬ ‫نگهداری و حفاظت فعالیت اداری و پاســخگویی‬ ‫اداری و عمرانــی کشــور و چــه بــرای مطالعه‪،‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬معرفی و بهره بــرداری علمی و اقتصادی‬ ‫از این دریای بیکران وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که ساختار فعلی وزارت میراث‬ ‫فرهنگــی در این حوزه با وجــود همه تالش های‬ ‫انجام شــده‪ ،‬در حــال حاضر بضاعت ســاختاری‬ ‫حفــظ و بهره بــرداری از میلیون ها اثــر تاریخی‬ ‫کشــور را ندارد‪ ،‬می گوید‪ :‬به دوش کشــیدن بار‬ ‫کالن سه حوزه عظیم میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی نیازمنــد بازنگری اساســی در‬ ‫ســاختار این وزارتخانه است‪ ،‬همان طور که تمام‬ ‫توان پژوهشکده باستان شناسی فقط از بُعد علمی‬ ‫(و نــه اداری و اجرایــی) در یک شــرایط ایده ال‬ ‫فنی استانی مانند خوزستان‬ ‫کفاف نیازمندی های ِ‬ ‫را هم نمی دهد‪.‬این عضو هیات علمی پژوهشــکده‬ ‫باستان شناســی کشــور؛ تاســیس «ســازمان‬ ‫باستان شناســی کشــور» در زیــر مجموعه این‬ ‫وزارتخانه را برای تحقق دو هدف اساســی‪ ،‬بسیار‬ ‫حیاتی می داند و می گوید‪ :‬فراهم کردن بســتری‬ ‫برای اســتفاده از این توانمنــدی عظیم ملی برای‬ ‫جذب گردشــگران و توسعه صنعت توریسم کشور‬ ‫بــه عنوان جایگزینی جدی بــرای نفت در اقتصاد‬ ‫کشــور و ایجاد میلیون ها فرصت شغلی از یکسو و‬ ‫همچنین برای شناسایی‪ ،‬کاوش و معرفی فیزیکی‬ ‫ایــن ثروت در قالــب موزه ها و ســایت موزه ها و‬ ‫محوطه هــای ملــی و جهانی و معرفــی علمی و‬ ‫پژوهشــی این داشــته ها به صورت کتاب‪ ،‬مقاله و‬ ‫ســمینار از ســوی دیگر یکی از نیازهای اساسی‬ ‫کشــور اســت ‪.‬نوروزی با تاکید بر این که غفلت از‬ ‫ایجاد یک ســاختار قویِ علمی و اجرایی در میان‬ ‫تازه کشــورهای کوچکی که با صــرف میلیاردها‬ ‫دالر برای خودشان اثار باســتانی می سازند و اگر‬ ‫دست شان برسد از دست اندازی و مصادره و دامن‬ ‫زدن بــه تاراج مواریث ملی همســایگان نیز ابایی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬زنگ خطــر «بر باد رفتن‬ ‫تمام این ذخایــر ملی و ســرمایه های پایدار این‬ ‫نســل و نسل های اینده کشــور» به صدا در امده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4141

روزنامه راه مردم 4141

شماره : 4141
تاریخ : 1399/12/19
روزنامه راه مردم 4140

روزنامه راه مردم 4140

شماره : 4140
تاریخ : 1399/12/18
روزنامه راه مردم 4139

روزنامه راه مردم 4139

شماره : 4139
تاریخ : 1399/12/17
روزنامه راه مردم 4138

روزنامه راه مردم 4138

شماره : 4138
تاریخ : 1399/12/16
روزنامه راه مردم 4137

روزنامه راه مردم 4137

شماره : 4137
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه راه مردم 4136

روزنامه راه مردم 4136

شماره : 4136
تاریخ : 1399/12/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!