روزنامه راه مردم شماره 4245 - مگ لند
0

روزنامه راه مردم شماره 4245

روزنامه راه مردم شماره 4245

روزنامه راه مردم شماره 4245

‫کشور در ماه های اینده با کمبود شدید دام و گوشت مواجه می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئوالن از خواب بیدار شوند‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به کشتار گسترده بره ها‪ ،‬گفت‪ :‬بین سه تا‬ ‫‪ 6‬ماه اینده با کمبود شدید در حوزه عرضه‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گالیهرهبرانقالبازرعایت نشدن ‬ ‫توصیه هایمتعددقبلیدرباره ‬ ‫اب خوزستان و فاضالب اهواز‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مشکالت مردم خوزستان افزودند‪ :‬اکنون که دستگاههای‬ ‫دولتی و غیردولتی مشغول به کار شدند‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫خوزستان‬ ‫حلمشکلاب‬ ‫با کلید زدن یک بحران جدید؟!‬ ‫شنیده ها حاکی از ان است که مسئوالن برای حل مقطعی مشکل اب خوزستان اقدام‬ ‫به ازادسازی بیش از برنامه اب سدها بویژه‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫شنبه ‪ 2‬مرداد ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4245‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫دبیرانجمنقطعه سازانخبرداد‪:‬‬ ‫وزیرصمتبایدبرایگرانیافسارگسیختهسیمانتوضیحدهد‬ ‫ردپای دالالن در گرانی ‪140‬هزار خودرو ناقص در پارکینگ دو خودروساز‬ ‫مصـــالح ساختمانی‬ ‫صنعت خودرو و قطعه این روزها با چالش نقدینگی مواجه هستند‪ ،‬چالشی که به گفته ان ها ناشی از قیمت گذاری اشتباه خودروها رخ داده است‪ .‬درحال حاضر به گفته مدیران صنعت خودرو؛ تیراژ تولید توسط دو خودروساز روزانه ‪4‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو است‪.‬صنعت خودرو و قطعه این روزها با چالش نقدینگی مواجه هستند‪ ،‬چالشی که به گفته ان ها ناشی از قیمت گذاری اشتباه خودروها رخ داده است‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بازار سیمان در قبضه‪ ۳۰‬نفر!‬ ‫سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رد پای دالالن و واسطه ها در گرانی اخیر نهاده های ساختمانی‬ ‫دیده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در اثر تداوم کمبود عرضه و گرانی مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فوالد بسیاری از‬ ‫کارگاه های ساخت وساز تعطیل خواهند شد و دود این گرانی به چشم مردم می رود‪.‬عبدالجالل ایری‪ ، ،‬با اشاره به‬ ‫افزایش بی ضابطه و افسارگسیخته قیمت مصالح ساختمانی‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه تعطیلی کارخانجات سیمان جهت‬ ‫تامین برق کشور موجب رونق بازار کاذب و عدم کنترل قیمت سیمان شده است‪ ،‬کمبود عرضه سیمان در بازار‪،‬‬ ‫و افزایش تقاضای در این فصل از سال که همیشه با مصرف باالی سیمان مواجه هستیم‪ ،‬تعادل عرضه و تقاضا را‬ ‫در بازار بر هم زده است به نحوی که در بازار قیمت هر پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی سیمان از ‪ ۴۴‬هزار تومان به بیش از ‪۷۰‬‬ ‫هزار تومان رسیده است‪.‬این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با تاکید بر اینکه کاهش فعالیت واحدهای‬ ‫تولیدکننده سیمان و فوالد تقاضای کاذب در بازار به دلیل بار روانی ناشی از تعطیلی این واحدها را افزایش ‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫حذف تدریجی ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ارزجهانگیری‪،‬نمکیبر‬ ‫رویزخمشکافطبقاتی‬ ‫کمیسیونصنایع‪،‬گرانیافسارگسیختهکاالهایاساسیرابررسیمی کند‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع‬ ‫افزایش قیمت کاالهای اساســی ورود کرده و با دعوت از مســئوالن وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت دالیل‬ ‫نابسامانی بازار را جویا خواهد شد چراکه وضعیت کنونی بازار پذیرفتنی نیست‪.‬بهزاد رحیمی با انتقاد از گرانی‬ ‫افسارگسیخته کاالهای اساســی‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدای امسال رئیس جمهور با تاکید بر کنترل و جدیت در عدم‬ ‫افزایش قیمت ها‪ ،‬اعالم کرد که گرانی کاالها به ویژه اقالم ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫تد‬ ‫نوب‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص )‬ ‫وم‬ ‫شماره ‪0001219936364 DT1‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی از میان تولید کنندگان دارای تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره قلم‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تعداد‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪ 1‬الی ‪18‬‬ ‫قطعات یدکی نیسان پیکاب‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪01- 21- 46 – 9936364‬‬ ‫لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج اگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نسبت به استخراج و تکمیل‬ ‫« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب» و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت کمتر از بیست برابر‬ ‫نصاب معامالت متوسط ) به ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫مزایده و مناقصه‬ ‫مدیریت تدارکات و امورکاال‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪/‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 609/200/000‬ریال می باشند‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫ادرس پستی‪ :‬اهواز–کوی فدائیان اسالم(نیوساید) – خیابان شهریور– مجتمع تدارکات و امور کاال–ساختمان ‪ – 102‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی –‬ ‫‪ 61138‬تلفن‪061 - 341 -25435 :‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فنی و مقادیر کاال ‪:‬‬ ‫‪WWW. IETS. MPORG. IR‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪/‬‬ ‫واحد خریدهای عمومی اتاق ‪ 12‬کد پستی ‪-54579‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی‪ ،‬متعاقب ًا به مناقصه گرانی که‬ ‫صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ 1164535‬م الف‪ 1 -‬نوبت اول ‪ ، 1400/4/28‬نوبت دوم ‪1400/5/2‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫نوب‬ ‫تد‬ ‫وم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ ‫(اگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران )‬ ‫(شماره فراخوان ‪)1400 -1‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی خرید خدمات مشاوره (طراحی و نظارت) نسبت به شناسایی‬ ‫مشاوران واجد شرایط و دارای صالحیت گروه انرژی‪ ،‬تخصص انتقال نیرو دارای پایه ‪ 1‬و ‪ 2‬و توزیع نیرو پایه ‪ ( 1‬بابت خدمات مشاوره خدمات‬ ‫مشاوره طراحی و نظارت) که توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور احراز صالحیت شده اند (ظرفیت کار‪ ،‬مبلغ مجاز) طی ضوابط‪ ،‬از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ارزیابی کیفی نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای‬ ‫صالحیت‪ ،‬ارسال درخواست پیشنهاد‪ ،‬ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‬ ‫نشانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند‪ .‬بدینوسیله از کلیه مشاورانی که دارای تخصص و تجربه کافی در این زمینه را دارند دعوت‬ ‫می شود اظهارنامه ارزیابی کیفی خود را به همراه مدارک امتیازاور جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی‪ ،‬اسکن و به همراه مابقی مدارک از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪-1‬مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان‪:‬‬ ‫متقاضیان می توانند در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/05/02‬لغایت ‪ 1400/05/06‬به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪-2‬مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان‪:‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد انتخاب فراخوان تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و مهلت ان تا ساعت ‪ 11‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/05/17‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-3‬سایر شرایط و الزامات‪:‬‬ ‫الف‪ :‬حداقل امتیاز قابل قبول ‪ 60‬می باشد‪.‬‬ ‫ب‪-‬تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی کیفی مشاوران پیوست اسناد فراخوان الزامی است‪.‬‬ ‫پ‪ -‬مدارک مورد نیاز مانند تصویر اساسنامه‪ ،‬اظهارنامه ثبت شرکت‪ ،‬اگهی تاسیس و اخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور می بایست به‬ ‫همراه فرم ارزیابی تکمیل شده‪ ،‬رزومه‪ ،‬سوابق کاری مرتبط با موضوع و سایر مستندات ضمن تایید با مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز جهت ارزیابی‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫ت‪ -‬پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط جهت شرکت در فراخوان دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ث‪ -‬شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می تواند تا یک سال اینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید‪.‬‬ ‫‪ -4‬شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در رد یا قبول هر یک یا تمام اسناد ارزیابی ارائه شده توسط شرکت کنندگان مختار است‪.‬‬ ‫‪-5‬به مدارک و اسنادی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-6‬ضمنا این اگهی از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی ‪www.Tavanir.org.ir‬‬ ‫و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫قابل دسترسی می باشد و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 017-32684412‬تماس و به شماره تلفن ‪ 017-32627430‬فاکس نمائید‪.‬‬ ‫‪-7‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در فرم ارزیابی کیفی مندرج است‪.‬‬ ‫‪-8‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز سه شنبه‪1400/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم روز شنبه‪1400/05/02:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ ‫گالیهرهبرانقالبازرعایت نشدنتوصیه هایمتعددقبلیدرباره ‬ ‫اب خوزستان و فاضالب اهواز‬ ‫رهبر انقالب اســامی با اشــاره به مشکالت مردم‬ ‫خوزســتان افزودند‪ :‬اکنون که دستگاههای دولتی و‬ ‫غیردولتی مشــغول به کار شدند‪ ،‬و همچنین دولت‬ ‫بعدی که بر ســر کار خواهد امد‪ ،‬کارها را به صورت‬ ‫جدی دنبال کنند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی پیش از ظهر امروز پس‬ ‫از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت با تشکر‬ ‫از مجاهدتهای مجموعه های بهداشــت و درمان در‬ ‫مقابله با بیماری و بخصوص از زحمات دانشــمندان‬ ‫و محققان در تولید واکسن داخلی‪ ،‬بر لزوم استمرار‬ ‫رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی تا توقف شیوع‬ ‫بیماری تاکید کردند و در ادامه با اشاره به مشکالت‬ ‫عمیقاً درداورد مردم وفادار اســتان خوزســتان در‬ ‫زمینه اب‪ ،‬مسئوالن دستگاههای دولتی و غیردولتی‬ ‫را موظــف کردند به صــورت جدی رســیدگی به‬ ‫مشکالت و مسائل مردم خوزستان را دنبال کنند‪.‬‬ ‫حضرت ایــت اهلل خامنه ای اختالل ایجاد شــده در‬ ‫دسترسی مردم به واکسن را عمدتاً ناشی از بدقولی‬ ‫فروشــندگان خارجی واکسن خواندند و گفتند‪ :‬این‬ ‫مســئله یک بار دیگر به مردم و مســئوالن کشــور‬ ‫یــاداوری کرد که تکیــه به دیگــران موجب بروز‬ ‫مشــکالت می شــود بنابراین بایــد بتوانیم در همه‬ ‫مسائل روی پای خود بایستیم‪.‬‬ ‫ایشــان افزودند‪ :‬البته در کنار تولید داخل ناگزیر از‬ ‫تولید خارجی مطمئن نیز استفاده می کنیم اما باید‬ ‫بــا تمرکز و تالش بر روی تولید داخل جلوی منتظر‬ ‫و معطــل ماندن مردم را گرفت و امیدواریم با توجه‬ ‫مسئوالن‪ ،‬توزیع واکسن به اسانی و روانی کامل در‬ ‫بین مردم انجام شود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به جهش های‬ ‫پی در پــی ویروس و باقی ماندن خطرات ان‪ ،‬مردم‬ ‫را بــه اســتمرار رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫فراخواندنــد و گفتند‪ :‬طوالنی شــدن قضیه بیماری‬ ‫نباید موجب کاهش حساسیت ها شود و در همه جا‬ ‫از جمله مراســم های گوناگون مذهبی و غیرمذهبی‬ ‫نیز بایــد اصل را بــر رعایت کامل شــیوه نامه های‬ ‫توصیه شــده از طرف مســئولین مانند ماســک و‬ ‫فاصله گذاری قرار داد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشان کردند‪ :‬اگر مردم برای یک دوره‪،‬‬ ‫زحمت رعایــت کامل شــیوه نامه ها را قبول کنند‪،‬‬ ‫بیماری ریشه کن یا حداقل شیوع ان و ادامه خطرات‬ ‫جانی و خسارات مالی متوقف می شود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خطاب به مسئوالن تاکید‬ ‫کردند‪ :‬دستگاههای دولتی به صورت جدی از تولید‬ ‫واکســن های داخلی پشــتیبانی کنند تا این کار به‬ ‫بهترین وجه انجام شود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در بخش دیگری از سخنانشــان به‬ ‫مشــکالت مردم خوزستان اشــاره کردند و گفتند‪:‬‬ ‫در روزهای اخیر یکــی از نگرانی های واقعاً درداور‪،‬‬ ‫مسئله اب خوزستان و مشکالت مردم بود‪.‬‬ ‫ایشــان با گالیه از رعایت نشدن توصیه های متعدد‬ ‫قبلی درباره اب خوزســتان و فاضالب اهواز افزودند‪:‬‬ ‫اگر ان توصیه ها مورد توجه قرار می گرفت مســلماً‬ ‫این وضع ایجاد نمی شــد که مردم وفادار خوزستان‬ ‫را با وجود این همه امکانات و استعدادهای طبیعی و‬ ‫کارخانجات در استان‪ ،‬ناراضی و ناراحت کند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند‪ :‬مردم‬ ‫ناراحتــی خود را بروز دادند امــا هیچ گله ای از انها‬ ‫نمی توان داشــت چراکه مســئله اب ان هم در ان‬ ‫اب وهوای گرم خوزستان مسئله کوچکی نیست‪.‬‬ ‫ایشان با اشــاره به حضور وفادارانه و فداکارانه مردم‬ ‫خوزســتان در خط مقدم مشکالت هشت سال دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬گفتند‪ :‬این مردم نباید دچار مشکالت باشند‬ ‫و اگر به در وقت خود به کار مردم رسیدگی می شد‪،‬‬ ‫این وضعیت ایجاد نمی شد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی افزودند‪ :‬اکنون که دستگاههای‬ ‫دولتی و غیردولتی مشغول به کار شدند‪ ،‬و همچنین‬ ‫دولت بعدی که بر ســر کار خواهد امد‪ ،‬کارها را به‬ ‫صورت جدی دنبال کنند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنــه ای همچنین مــردم را به‬ ‫مراقبــت در مقابــل توطئه هــای دشــمن توصیه‬ ‫کردند و گفتند‪ :‬دشــمن به دنبال ان اســت که از‬ ‫هــر چیز علیــه انقالب و کشــور و مصالــح مردم‬ ‫اســتفاده کند بنابراین باید مراقبت شود که بهانه ای‬ ‫به دست ان داده نشود‪.‬‬ ‫شمخانی‪:‬سهمخوزستانازشرکت هاینفتیفخرفروشیمدیرانبودهاست‬ ‫دبیر شــورای عالــی امنیــت ملی گفت‪:‬‬ ‫تاکنــون ســهم مــردم خوزســتان از‬ ‫شــرکت های نفتی فخر فروشــی مدیران‬ ‫و کارکنان غیربومی و پروازی و حســرت‬ ‫بوده اســت‪ .‬علی شــمخانی دبیر شورای‬ ‫عالی امنیت ملی با اشــاره به مشــکالت‬ ‫استان مردم اســتان خوزستان در صفحه‬ ‫توئیتر خود‪ ،‬نوشــت‪ :‬احســاس تبعیض‬ ‫دردناک تــر از خشکســالی و بی ابــی‬ ‫اســت‪ .‬تاکنون ســهم مردم خوزستان از‬ ‫شــرکت های نفتی و واحد هــای صنعتی‬ ‫بــزرگ اســتان‪ ،‬فخر فروشــی مدیران و‬ ‫کارکنــان غیربومی و پروازی و حســرت‬ ‫بوده اســت‪ .‬ثروت خوزستان سرمایه ملی‬ ‫اســت و برای حفــظ ان‪ ،‬ابادانی و رفاه‬ ‫مردمانش اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4245‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫‪1616‬مرداد‬ ‫شنبه‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫دودوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫باحضور تیم ارزیابی مالی استانداری تهران‬ ‫عملکرد مالی شهرداری باقرشهر ارزیابی شد‬ ‫ارزیابی دوره ای عملکرد مالی شــهرداری باقرشــهر با حضور تیم ارزیابی اســتانداری تهران‬ ‫مورد بررســی قرار گرفت ‪ .‬محمود نوروزی معاون اداری مالی شــهرداری باقرشــهر با اعالم‬ ‫ایــن خبــر افزود‪ :‬این ارزیابی ها در چهارچوب سیاســت های اداره کل دفاتر امور شــهری و‬ ‫شــوراهای استانداری تهران در جهت نظارتهای ســالیانه برگزار شده و شهرداری باقرشهر از‬ ‫جمله شهرداری های شهرستان های استان تهران است که به طور منظم ساالنه‪ ،‬مورد ارزیابی‬ ‫عملکرد مالی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫معاون مالی اداری شــهرداری باقرشهر در ادامه گفت‪ :‬پیشرفت و بالندگی سازمان ها در گرو‬ ‫برنامــه ریزی‪ ،‬منطبق بر واقعیات و عمل در چهارچوب هدف گذاری ها ‪ ،‬کنترل مســتمر و‬ ‫بازخورد گیری منظم و پیوسته از واحدهای عمل کننده است‪.‬‬ ‫نوروزی افزود‪ :‬به همین منظور مجموعه مدیریت ارشــد شــهرداری باقرشــهر همواره بهبود‬ ‫مســتمر عملکرد سازمان را سرلوحه کار خود قرار داده که هدف نهایی ان عملکرد مطلوب و‬ ‫در نتیجه رضایت ارباب رجوع و شهروندان فهیم باقرشهر است‪.‬‬ ‫نوروزی به بهره مندی شــهرداری از اخرین نرم افزارهای مالی و اداری اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫تمامی مناقصات شــهرداری با استفاده از سامانه های مورد تایید استانداری برگزار می شود و‬ ‫شهرداری باقرشهر از جمله معدود شهرداریهای استان تهران است که به طور منظم و ساالنه‬ ‫عملکرد واحدهای مالی و درامدی خود را ارزیابی می کند تا به اصالح روند جاری امور و بهبود‬ ‫فرایندها دست یابد‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهار امیدواری کرد‪ :‬امیدواریم در ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان موفق‬ ‫نموده و خدمتگزار خوب و الیقی برای شــهروندان فهیم باقرشهر باشیم و این امر با توجه به‬ ‫پتانســیل عظیم و در خود توجه منابع انسانی و در ســایه همدلی و همراهی کارکنان قطعا‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫دهبانی صابر مدیر منطقه یک خبر داد‪:‬‬ ‫اتمام پروژه پوشش سقف تاالر همایش های بین المللی و قرانی‬ ‫اجرای تاالر همایش های بین المللی و قرانی در سال ‪ 83‬طی سفری که مقام معظم رهبری‬ ‫به شهر همدان داشتند به تصویب رسید و پس از انجام مطالعات جانمایی و طراحی در سال‬ ‫‪ 85‬عملیات اجرایی ان اغاز شد‪ ،‬این پروژه در سال ‪ 95‬به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫طی سالیان اخیر با توجه به عدم پوشش سقف تاالر همایش های بین المللی و قرانی امکان‬ ‫اســتفاده از تاالر اصلی این مرکز که مســاحتی سه هزار و پانصد متر مربعی و ظرفیت هزار و‬ ‫چهارصد صندلی داشت میســر نبود‪ ،‬حال پس از انکه شهرداری منطقه یک از سال گذشته‬ ‫عملیات پوشــش ســقف تاالر را اغاز کرد هم اکنون شــاهد اتمام عملیات اجرایی این پروژه‬ ‫هســتیم‪ ،‬در همین رابطه گفت و گویی را با مســعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک ترتیب‬ ‫دادیم که با هم میخوانیم‪:‬‬ ‫مدیــر منطقه یک با بیان اینکه یکی از مشــکالتی که در اجرای همایش های های بزرگ در‬ ‫شــهر همدان بسیار به چشم می اید عدم وجود ســالن همایشی مناسب است عنوان کرد با‬ ‫توجــه به مطالعات و براوردهایی که بر روی تاالر همایش هــای بین المللی و قرانی صورت‬ ‫پذیرفت بنا شد تا گنبد اصلی این تاالر که ارتفاعی ‪ 65‬متری دارد به عنوان یک المان شهری‬ ‫باقی بماند و در زیر این گنبد بافت میانی فضاکاری با ارتفاع ‪ 15‬متر احداث شود‪.‬‬ ‫دهبانی صابر گفت بافت میانی این تاالر از نوع خرپای فضا کار است که در گنبد اصلی نیز به‬ ‫کار رفته است و جنس پوششی ان کلزیپ می باشد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه پوشش سقف این تاالر طی مراحل مختلفی صورت پذیرفت عنوان کرد‬ ‫در ابتدا پوشش گالوانیزه به صورت کامل برروی سقف میانی صورت پذیرفت سپس با استفاده‬ ‫از الیه های رطوبت گیر و پشــم سنگ عملیات عایق کاری ان به طور کامل اجرا گردید و در‬ ‫نهایت نیز با استفاده از پوشش الومینیومی شاهد مسقف شدن کامل این تاالر شدیم‪.‬‬ ‫دهبانی صابر گفت اعتباری که برای این پروژه در بودجه شــهرداری منطقه یک لحاظ گردید‬ ‫برابر ‪ 110‬میلیارد ریال اســت و هم اکنون نیز براوردهای الزم جهت طراحی دکوراســیون و‬ ‫تاسیســات داخلی این سالن همایش در حال انجام اســت تا در کمترین زمان ممکن شاهد‬ ‫تکمیل و تجهیز ان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بیان نمود‪:‬‬ ‫اقدامات این اداره کل در حوزه امور ایثارگران و دیگر برنامه های فرهنگی‬ ‫نمایشی و تکلیف اداری نیست و صرفا دلی و اعتقادی انجام می گیرد‬ ‫دکتــر محمودی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان در جلســه‬ ‫توانمندســازی و رسیدگی به مشکالت ایثارگران ضمن بیان اینکه شاکله اصلی این اداره کل‬ ‫از ایثارگران تشــکیل شده اســت گفت‪ :‬از برنامه های این اداره در حوزه ترویج فرهنگ ایثار‬ ‫و شــهادت‪ ،‬می توان به دیدار با خانواده های معظم شــهدا و تجلیل از صبر و مجاهدت این‬ ‫عزیزان اشاره نمود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بیان نمود‪ :‬اقدامات این اداره کل در حوزه امور‬ ‫ایثارگران و دیگر برنامه های فرهنگی نمایشــی و تکلیف اداری نیست و صرفا دلی و اعتقادی‬ ‫انجام می گیرد‪.‬‬ ‫در سال گذشته برای نخستین بار با همکاری انجمن نابینایان استان همدان‪ ،‬شورای معاونین‬ ‫این اداره کل با حضور در منزل خانواده های ایثارگر نابینا از انها تقدیر به عمل امد‬ ‫محمودی در ادامه پیشــنهاد کرد‪ :‬این اداره کل امادگی دارد تا دوره های اموزشی اشنایی با‬ ‫بورس‪ ،‬کسب و کار‪ ،‬سرمایه گذاری و مهارت های زندگی را که پیشتر برای گروههای مختلف‬ ‫برگزار کرده است را برای همکاران ایثارگر و فرزندان ایشان برگزار نماید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۳‬با همکاری اداره کل اموزش و پرورش اســتان همدان و با حضور‬ ‫شــورای معاونین‪ ،‬در ابتدای ماه مهر هر ســال با نواختن زنگ مدارس شروع سالتحصیلی را‬ ‫به دانــش اموزان تبریک گفته و وظایف ایــن اداره کل را در حوزه های مختلف اقتصادی و‬ ‫سرمایه گذاری معرفی و انان را در زمینه های مختلف انتخاب شغلی با ارائه مشاوره راهنمایی‬ ‫کردیــم‪ .‬محمودی در ادامه صحبت های خود افزود‪ :‬تمایل داریم تا فرزندان ایثاگران را نیز با‬ ‫بازار هدف و انتخاب صحیح رشته تحصیلی نیز اشنا کنیم تا بتوانیم قدمی هر چند ناچیز در‬ ‫موفقیت این عزیزان برداریم‪.‬‬ ‫اصلی ترین دلیل مراجعه به مرکز مشاوره بهزیستی‬ ‫ایالم مشکالت خانوادگی است‬ ‫ایالم‪ -‬خبرنگارراه مردم ‪ -‬معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان ایالم گفت‪:‬‬ ‫مشــکالت خانوادگی عمده ترین و مهمترین علت مراجعان و تماس گیرندگان با مرکز مشــاوره ‪۱۴۸۰‬‬ ‫بهزیســتی ایالم است‪.‬فروزان افسرده در حاشیه بازدید از تور رسانه ای مرکز مشاوره ‪ ۱۴۸۰‬بهزیستی‬ ‫افزود‪ :‬ارایه خدمات مشــاوره بیشــتر در زمینه مشــکالت خانوادگی‪ ،‬بالینی‪ ،‬فردی شــامل اضطراب‪،‬‬ ‫افسردگی‪ ،‬شغلی‪ ،‬پیش از ازدواج‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬طالق و مشکالت ازدواج است‪.‬‬ ‫وی با ذکر اینکه در ســه ماهه نخست امســال یک هزار و ‪ ۴۰۰‬تماس با صدای مشاور بهزیستی ایالم‬ ‫انجام شــده ادامه داد‪ :‬سال گذشته تعداد تماس گیرندگان با مجتمع صدای مشاوره بیش از هفت هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مورد بود که از این تعداد یک هزار و ‪ ۶۳‬نفر مرد و مابقی نیز زن بوده اند‪.‬‬ ‫معاون توســعه پیشگیری و درمان اعتباد سازمان بهزیستی اســتان ایالم گفت‪ :‬همچنین سال گذشته‬ ‫علیرغم شــیوع کرونا و لزوم رعایت محدودیت ها و فواصل اجتماعی تعداد مراجعان به مجتمع مشاوره‬ ‫حضوری ‪ ۸٠۴‬نفر بوده که از این تعداد ‪ ۲۷۷‬نفر مرد و ‪ ۵۲۷‬نفر نیز زن بوده اند‪.‬‬ ‫به گفته افســرده‪ ،‬مرکز صدای مشاوره از ســاعت ‪ ۸‬صبح تا ساعت ‪ ۲۴‬در سه شیفت کاری به تماس‬ ‫گیرندگان در زمینه های مختلف خدمت مشاوره ای ارایه خواهد داد‪.‬وی همچنین به فعالیت خط ملی‬ ‫اعتیاد با شماره ‪ ۰۹۶۲۸‬اشاره کرد و گفت‪ :‬عموم مردم می توانند با این خط تماس گرفته و از خدمات‬ ‫مشاوره پیشگیری‪ ،‬درمان و کاهش اسیب های ناشی از معضل اعتیاد استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫یوسفی با اشاره به افزایش‪ ۳‬هزار و‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی منابع در بودجه‪ ۱۴۰۰‬خوزستان مطرح کرد‬ ‫دولتمصوباتوتصمیماتمجلسبرای ‬ ‫رفع مشکالت خوزستان را اجرا نکرده است‬ ‫نماینده مردم اهواز‪ ،‬بــاوی‪ ،‬حمیدیه‬ ‫و کارون در مجلــس افزایش ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی بودجه‪ ،‬تخصیص‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون یــورو و اختصاص ‪۱۷۵۰‬‬ ‫میلیــارد تومان برای فاضالب اهواز را‬ ‫از جمله اقدامات مجلس یازدهم برای‬ ‫رفع مشکالت خوزستان برشمرد‪.‬‬ ‫مجتبــی یوســفی دربــاره اقدامــات‬ ‫مجلــس یازدهم برای رفع مشــکالت‬ ‫استان خوزستان‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که به‬ ‫دلیل بی توجهی به اختصاص اعتبارات‬ ‫موردنیــاز بــه برخــی اســتا ن های‬ ‫کشــور مانند خوزســتان‪ ،‬سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و‪ ،...‬این اســتا ن ها در‬ ‫حوز ه هــای اساســی و زیرســاختی‬ ‫همانند اب شــرب با مشــکل روبه رو‬ ‫شد ه اند‪ ،‬مجلس در قانون بودجه سال‬ ‫‪ 1400‬تالش کرد به استا ن های کمتر‬ ‫برخودار توجه ویژه کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز‪ ،‬بــاوی‪ ،‬حمیدیه‬ ‫و کارون در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫بــا بیــان اینکــه مجلــس دو وظیفه‬ ‫قانونگــذاری و نظــارت دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجلس یازدهــم در تبصره ‪ 14‬قانون‬ ‫بودجه ســال ‪ 1400‬تصویب کرد که‬ ‫‪ 19‬هزار میلیــارد تومان برای اصالح‬ ‫ســاختارهایی که منجر به محرومیت‬ ‫در برخــی اســتا ن ها شــده در نظــر‬ ‫گرفته شــود که براساس شاخص ها از‬ ‫ایــن اعتبار ‪ 1260‬میلیــارد تومان به‬ ‫استان خوزســتان اختصاص پیدا کرد‬ ‫تا در حوز ه هایی مانند راه روســتایی‪،‬‬ ‫اب و فاضالب و احداث شــبکه ابی و‬ ‫رفع تنش ابی هزینه شود‪.‬‬ ‫وی افزایــش اعتبــارات اســتان‬ ‫به دنبال صعود قیمت هر پاکت ســیمان به‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومــان‪ ،‬پروژه های اقدام‬ ‫ملی مسکن دچار اختالل شده و سازندگان‬ ‫امیدوارنــد بــا وصل شــدن برق شــبانه‬ ‫کارخانجات سیمان و تحقق وعده ارزانی تا‬ ‫دو ســه هفته اینده کارها را از سر بگیرند؛‬ ‫در عین حــال تولیدکنندگان ســیمان از‬ ‫چنبــره زدن ‪ ۳۰‬نفر در بــازار محصوالت‬ ‫خود ســخن می گویند‪.‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫قطعــی بــرق کارخانجــات‪ ،‬کاهش عرضه‬ ‫ســیمان و افزایش قیمت از حدود ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫تومان به ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان به شــکل‬ ‫تعطیلی بســیاری از کارگاه های ساختمانی‬ ‫بخش خصوصی و طرح اقدام ملی مســکن‬ ‫بروز پیدا کرد‪ .‬محمود محمودزاده ـ معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی ـ در گفت وگو با ایسنا‬ ‫گفــت که به هر حال افزایش روزهای اخیر‬ ‫قیمت ســیمان و فوالد در ســرعت اجرای‬ ‫پروژه های مسکن ملی تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫وزارتخانه های نیرو و صمت توافق کرده اند‬ ‫خوزســتان از ‪ 2‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫بــه ‪ 5‬هزار و ‪ 500‬میلیــارد تومان را‬ ‫یکــی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم‬ ‫در قانون بودجه سال ‪ 1400‬برشمرد‬ ‫و اضافــه کــرد‪ :‬مقام معظــم رهبری‬ ‫بــا اختصــاص ‪ 100‬میلیــون یــورو‬ ‫بــرای رفع مشــکالت مربوط به اب و‬ ‫فاضالب اهــواز موافقت کــرده بودند‬ ‫که متاســفانه به دلیل تاخیر در انجام‬ ‫تکالیــف قانونی توســط وزارت نیرو و‬ ‫ســازمان برنامه و بودجــه‪ ،‬این اعتبار‬ ‫جذب نشــد و تنهــا ‪ 50‬میلیون یورو‬ ‫برای سال گذشته اختصاص پیدا کرد‬ ‫کــه در واقع تا پیش از اغــاز فعالیت‬ ‫مجلس یازدهــم تنها ‪ 10‬میلیون یورو‬ ‫از این اعتبار پرداخت شــده بود که با‬ ‫پیگیری مجلس یازدهــم ‪ 50‬میلیون‬ ‫یورو به صورت کامــل اختصاص پیدا‬ ‫کرد اما متاســفانه ‪ 50‬میلیون یوروی‬ ‫باقــی مانده بعدی بــه دلیل تاخیر در‬ ‫اجرا تخصیص پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم‬ ‫بــا بیان اینکــه ‪ 1750‬میلیارد تومان‬ ‫در ســال ‪ 1400‬برای فاضالب اهواز‬ ‫اختصــاص پیــدا کــرد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫شهرســتا ن های جدیدالتاسیس مانند‬ ‫کوت عبداهلل‪ ،‬حمیدیه و ‪ ...‬متاســفانه‬ ‫ردیف مجزایــی برای موضوعاتی مانند‬ ‫فاضالب نداشــتند به همیــن دلیل با‬ ‫مشکالتی مانند شــبکه فاضالب روبه‬ ‫رو بودند که برای نخســتین بار برای‬ ‫‪ 4‬شهرســتان ردیف خاص ایجاد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه مجلس با اشــاره‬ ‫به اینکــه اعتبــارات مناســبی برای‬ ‫بهبــود وضعیت را ه‪‎‬های روســتایی در‬ ‫استان خوزســتان‪ ،‬در مجلس یازدهم‬ ‫اختصاص داده شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫حوزه شــیالت‪ ،‬اشتغال و اجرای طرح‬ ‫‪ 550‬هــزار هکتاری به منظور حمایت‬ ‫از کشــاورزی نیز اعتبارات خاصی در‬ ‫سال جاری توســط مجلس پیش بینی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬از ابتــدای مجلس‬ ‫یازدهــم هــم افزایی مناســبی میان‬ ‫نماینــدگان برای انجــام تکالیف ملی‬ ‫شــکل گرفــت مانند نظــارت میدانی‬ ‫رئیس مجلس از اســتان خوزستان و‬ ‫پیگیر ی های پــس از ان‪ ،‬بازدید ‪12‬‬ ‫نماینــده از غیزانیــه‪ ،‬بازدیــد ‪ 3‬نفر‬ ‫از نماینــدگان بــه منظــور پیگیری‬ ‫موضوعــات صنفــی ماننــد هفت تپه‬ ‫کــه این اقدامات موجب شــد‪ ،‬تمامی‬ ‫نماینــدگان بــا اختصــاص بودجه به‬ ‫اســتا ن های محروم مانند خوزســتان‬ ‫همراهی کنند‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلــس‬ ‫نظــارت میدانی نمایندگان از اســتان‬ ‫خوزســتان را فتح باب مناسبی برای‬ ‫رفع مشــکالت توصیف کــرد و ادامه‬ ‫بازار سیمان در قبضه‪ ۳۰‬نفر!‬ ‫برق شــبانه کارخانجات از ساعت ‪ ۲۴‬تا ‪۸‬‬ ‫صبح وصل شــود و کارخانه های سیمان در‬ ‫شــب با ‪ ۱۰۰‬درصد و در روز با ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫توان کار کنند‪ .‬این مساله امیدواری را برای‬ ‫کاهــش قیمتها ایجاد کــرد‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫ســیمان هم وعده داد‪ :‬از لحظه ای که برق‬ ‫کارخانجات به صورت مستمر وصل و تولید‬ ‫سیمان شروع شــود حداکثر فاصله بین دو‬ ‫الی ســه هفته زمان می برد تا قیمت تعادل‬ ‫پیدا کند و به قیمت های قبلی باز گردد‪.‬‬ ‫رضــا جمارانیان بــا تقســیم بندی قیمت‬ ‫سیمان به قبل و بعد از قطع برق گفت‪« :‬در‬ ‫زمستان ‪ ۱۳۹۹‬قیمت هر پاکت سیمان ‪۵۰‬‬ ‫کیلویی طبق مصوبه ‪ ۱۶‬هزار تومان بود که‬ ‫با همین نرخ از درب کارخانه به بازار بورس‬ ‫می رســید‪ .‬اما به دلیل انکــه عوامل توزیع‬ ‫و واســطه ها ان را می خریدند تا به مصرف‬ ‫کننده می رســید به ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومان‬ ‫افزایش پیدا می کرد»‪ .‬این عدد ما را به یک‬ ‫مبلغ ‪ ۶۰۰۰‬میلیارد تومانیمی رساند که به‬ ‫جیب دالالن روانه شــد‪.‬با اینکه سیمان در‬ ‫بــورس کاال عرضه می شــود و همه افراد‬ ‫دارای کــد بورســی می توانند دســت کم‬ ‫‪ ۱۰‬تــن خریداری کنند‪ ،‬بــه دلیل ماهیت‬ ‫ســیمان هنوز قیمت گذاری سنتی سیمان‬ ‫در بازار وجود دارد‪ .‬هم اکنون ‪ ۴۴‬شــرکت‬ ‫سیمانی در بورس کاال پذیرش شده اند که‬ ‫این تعداد ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت تولید سیمان‬ ‫کشــور را در اختیار دارنــد‪ .‬اما بنا به گفته‬ ‫ســیدجواد جهرمی ـ معــاون بورس کاال ـ‬ ‫منافــع ‪ ۳۰‬درصد باقی مانــده به اندازه ای‬ ‫اســت که نمی خواهند وارد بورس شــوند‪.‬‬ ‫بنابراین توافق شــده ســایر شــرکتها طی‬ ‫هفته های اینده در بورس پذیرش شــوند‬ ‫امــا وزارت صمت همراهی نکــرده؛ چون‬ ‫بخشــی از وزارتخانه مخالف و بخشی دیگر‬ ‫موافق عرضه ســیمان در بورس هســتند‪.‬‬ ‫در حال حاضر حــدود ‪ ۳۰۰۰‬نفر کد برای‬ ‫خرید ســیمان دریافت و ‪ ۱۴۰۰‬نفر خرید‬ ‫کرده انــد‪ .‬ســازمان بــورس موافقت کرده‬ ‫داد‪ :‬هرچند مجلــس یازدهم اقدامات‬ ‫بســیاری برای رفع مشــکالت مذکور‬ ‫انجــام داد امــا ای کاش دولــت نیز‬ ‫توجــه ویژه بــه تخصیــص اعتبارات‬ ‫مصــوب در حــوزه اب‪ ،‬فاضــاب و‬ ‫زیرســاخت ها داشت در حالیکه دولت‬ ‫به این مصوبات توجهی نکرد‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تصمیمات اخذ شــده در‬ ‫بازدیــد میدانــی رئیــس مجلــس از‬ ‫استان خوزســتان تصمیمات مناسبی‬ ‫بود اما عملی نشــد زیرا اجرا با دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫یوســفی دربــاره توجــه به اســتان‬ ‫خوزســتان در برنامه هفتم توســعه‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬هفته گذشــته نمایندگان‬ ‫اســتان خوزستان جلســه ای با رئیس‬ ‫و معاونان مرکــز پژوهش های مجلس‬ ‫داشــتیم در ایــن نشســت ماموریتی‬ ‫بــه مرکز پژوهش ها ســپرده شــد تا‬ ‫اقدامــات کارشناســی موردنیاز جهت‬ ‫محرومیت زدایــی اســتا ن هایی مانند‬ ‫خوزســتان در بودجه ‪ 1401‬و برنامه‬ ‫هفتم توســعه را احصا کنند‪.‬‬ ‫هــر فردی که کد بورســی در اختیار دارد‬ ‫می تواند حداقل ‪ ۱۰‬تن ســیمان خریداری‬ ‫کنــد که از هفته های اینــده اعالم خواهد‬ ‫شد تا مشتریان برای خرید سیمان مشکل‬ ‫نداشته باشــند‪ .‬البته خرید باید در سامانه‬ ‫جامع تجارت و ســامانه انبار رصد شود تا‬ ‫فردی که خریــد انجام داده کاال را به کجا‬ ‫بــرده و در زنجیره چه اتفاقــی برای کاال‬ ‫افتاده اســت‪.‬این موضوع که تا چه حد باید‬ ‫به برگشت قیمت سیمان به نرخهای قبل از‬ ‫قطعی های برق امیدوار باشیم یک موضوع‬ ‫است اما وجود دالالن و واسطه ها هنوز این‬ ‫بخــش را ازار می دهد؛ تــا جایی که رضا‬ ‫جمارانیان ـ رئیــس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫صنعت سیمان ـ دو شب قبل در یک برنامه‬ ‫تلویزیونی از وجود‪ ۳۰‬نفر واســطه سیمان‬ ‫که مصــرف کننده و تولیدکننــده را نابود‬ ‫کرده اند صحبت کرد‪ .‬به گفته جماران‪ ،‬این‬ ‫عده بیش از ‪ ۱۵‬سال است که بازار سیمان‬ ‫را در دست دارند‪.‬‬ ‫وزیرصمتبایدبرایگرانیافسارگسیختهسیمانتوضیحدهد‬ ‫ردپایدالالندرگرانیمصالحساختمانی‬ ‫ســخنگوی کمیســیون عمــران‬ ‫مجلــس با بیــان اینکــه رد پای‬ ‫دالالن و واســطه ها در گرانــی‬ ‫اخیر نهاده های ســاختمانی دیده‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در اثر تداوم کمبود‬ ‫عرضه و گرانی مصالح ســاختمانی‬ ‫به ویژه ســیمان و فوالد بسیاری‬ ‫از کارگاه های ساخت وساز تعطیل‬ ‫خواهند شــد و دود این گرانی به‬ ‫چشم مردم می رود‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایری‪ ، ،‬با اشــاره به‬ ‫افزایش بی ضابطه و افسارگسیخته‬ ‫قیمت مصالح ســاختمانی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه تعطیلــی کارخانجات‬ ‫ســیمان جهت تامین برق کشور‬ ‫موجــب رونق بــازار کاذب و عدم‬ ‫کنترل قیمت ســیمان شده است‪،‬‬ ‫کمبود عرضه ســیمان در بازار‪ ،‬و‬ ‫افزایش تقاضــای در این فصل از‬ ‫سال که همیشــه با مصرف باالی‬ ‫ســیمان مواجه هســتیم‪ ،‬تعادل‬ ‫عرضــه و تقاضــا را در بازار بر هم‬ ‫زده اســت به نحوی کــه در بازار‬ ‫قیمــت هــر پاکــت ‪ ۵۰‬کیلویی‬ ‫سیمان از ‪ ۴۴‬هزار تومان به بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مــردم در مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬بــا تاکید بر‬ ‫اینکــه کاهش فعالیــت واحدهای‬ ‫تولیدکننــده ســیمان و فــوالد‬ ‫تقاضــای کاذب در بــازار به دلیل‬ ‫بار روانــی ناشــی از تعطیلی این‬ ‫واحدهــا را افزایش داده اســت‪،‬‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬تقاضــای کاذب در‬ ‫بازار مصالح ســاختمانی و نگرانی‬ ‫انبوه ســازان از کمبود سیمان در‬ ‫ســایه خالء نظارتی دستگاه های‬ ‫متولی و فعالیت گسترده دالالن و‬ ‫سودارگران موجب گرانی سیمان و‬ ‫فوالد شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رد پای دالالن و‬ ‫واسطه ها در گرانی اخیر نهاده های‬ ‫ســاختمانی دیده می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بارها جلســاتی بین وزرای‬ ‫دولت و نماینــدگان مجلس برای‬ ‫جلوگیری از فعالیت ســوداگران و‬ ‫قطع دست دالالن برگزار شده اما‬ ‫متاســفانه نتیجه بخش نبوده‪ ،‬گویا‬ ‫متولیان امر هیچ همت و اراده ای‬ ‫بــرای کاهــش و کنتــرل قیمت‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون عمــران‬ ‫مجلس شورای اســامی با تاکید‬ ‫بر اینکــه تبعــات افزایش قیمت‬ ‫مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان‬ ‫و میلگــرد در افزایش قیمت تمام‬ ‫شــده ساخت وســاز بروز خواهد‬ ‫کرد خاطرنشان کرد‪ :‬در اثر تداوم‬ ‫کمبــود عرضــه و گرانــی مصالح‬ ‫ســاختمانی بــه ویژه ســیمان و‬ ‫فــوالد بســیاری از کارگاه هــای‬ ‫ساخت وســاز تعطیــل خواهنــد‬ ‫شــد و دود این گرانی به چشــم‬ ‫مــردم می رود‪ .‬لذا در کمیســیون‬ ‫عمــران مجلــس در اولین فرصت‬ ‫وزیــر صمت را برای پاســخگویی‬ ‫در خصوص علــل افزایش قیمت‬ ‫مصالح ســاختمانی و عدم تحقق‬ ‫وعده های ایشــان برای جلوگیری‬ ‫از فعالیــت دالالن و واســطه ها‬ ‫احضار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهــی موضــوع ماده ‪ 3‬قانــون و ماده ‪ 13‬ائین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 1400/04/09 -140060316014000501‬هیات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫محمد شــیرخانی قیماسی فرزند عزیز خان بشــماره شناسنامه ‪ 3240072637‬صادره از‬ ‫کرمانشــاه در ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت ‪173/70‬مترمربع در قسمتی از‬ ‫پــالک ‪ 1965‬فرعی از ‪ 123‬اصلی بخش ســه حومه کرمانشــاه بــه ادرس میدان جمهوری‬ ‫اســالمی بلوار قصرشــیرین کوچه جانســپار پالک ‪ 49‬که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نســبت به ملک مورد نیاز تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمی زهرا اشــجاری به متقاضی‬ ‫داشــته و تصرفــات متقاضی نســبت به مورد تقاضا احــراز گردیده به منظــور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روزاگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور‬ ‫ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است‬ ‫در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر‬ ‫خواهدشد‪/885.‬م الف‪12/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/5/2:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/5/17 :‬‬ ‫سعید سلیم فر ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫یارانه گندم کاران در جیب دالالن و واردکنندگان؛‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات گندم هزینه شد‬ ‫عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬واردات‬ ‫گندم ارز بر اســت و ســال گذشــته برای واردات‬ ‫‪ ۳‬میلیــون تن گندم بــا تخصیــص ارز ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪۲۰۰‬تومانــی حدود ‪ ۱۶‬هزار میلیــارد تومان یارانه‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی و محیط زیســت مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫در خصوص میزان خریــد تضمینی گندم و نیاز به‬ ‫واردات این محصول‪ ،‬گفــت‪ :‬گندم غذای اصلی را‬ ‫تشــکیل می دهد و یکی از محصوالت استراتژیک‬ ‫و اساسی محسوب می شــود‪ ،‬می توان گفت کشت‬ ‫گندم رکن اصلی کشاورزی است‪.‬‬ ‫نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس شــورای‬ ‫اســامی با اشاره به اینکه در شــرایطی که میزان‬ ‫بارندگی طبیعی بود نیاز به گندم در داخل کشــور‬ ‫تامین می شــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در برخی از سال ها حجم‬ ‫برداشــت گندم به ‪ 12‬میلیون تن می رســد اما به‬ ‫واسطه خشکسالی و میزان بارندگی در سال جاری‬ ‫برداشت این محصول ‪50‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشــاورزی قبل‬ ‫از اغاز فصل برداشــت پیش بینی خرید ‪ 8‬میلیون‬ ‫تن گندم در ســال زراعی جاری را داشت اما میزان‬ ‫تولید و خرید تضمینی بسیار پایین تر از این میزان‬ ‫اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در اســتان کردستان به عنوان‬ ‫یکی از استان های غله خیز تنها ‪ 60‬درصد از پیش‬ ‫بینــی دولت در زمینه خرید تضمینی گندم محقق‬ ‫شد و این کاهش میزان خرید در سراسر کشور نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم یکی‬ ‫از دالیل کاهش میزان خرید تضمینی گندم است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت مکلف بود بر اساس قانون اصالح قانون‬ ‫تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی قیمت‬ ‫گندم را در ســال زراعی جاری اصالح کند اما این‬ ‫اتفاق در خصوص این محصول اســتراتژیک اعمال‬ ‫نشــد و تنها هزار تومان در ازای هــر کیلوگرم به‬ ‫عنوان مشوق در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫اوســطی با تاکید بــر اینکه مجلس و کمیســیون‬ ‫کشــاورزی خواستار محاســبه هزینه تولید و سود‬ ‫متعــارف به عنوان مبنای قیمت گذاری محصوالت‬ ‫استراتژیک هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس سود متعارف‬ ‫و محاســبه هزینه تولید باید قیمت خرید تضمینی‬ ‫هــر کیلوگرم گندم بیش از ‪ 7‬هــزار تومان تعیین‬ ‫می شــد‪ .‬قیمت فعلی باعث شده تا گندم به سمت‬ ‫قاچاق‪ ،‬احتکار و مصارف غیر انسانی هدایت شود و‬ ‫به واردات بیشتر نیازمند شویم‪.‬‬ ‫نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس شــورای‬ ‫اســامی با بیان اینکه واردات گندم ارز بر است و‬ ‫ســال گذشــته برای واردات ‪ 3‬میلیون تن گندم با‬ ‫تخصیــص ارز ‪ 4‬هزار و ‪200‬تومانی حدود ‪ 16‬هزار‬ ‫میلیارد تومان یارانه پرداخت شد‪ ،‬گفت‪ :‬واردات ‪6‬‬ ‫میلیون تن گندم مورد نیاز کشــور به ارقام نجومی‬ ‫نیاز دارد که در شــرایط فعلــی ارزی به مصلحت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و‬ ‫محیط زیســت مجلس شورای اســامی در پایان‬ ‫با اشــاره به اینکه دولت در ســال زراعی جاری در‬ ‫زمینه تعیین قیمت و تامیــن نهاده های مورد نیاز‬ ‫کشت این محصول اســتراتژیک مانند کود‪ ،‬سم و‬ ‫بذر به درستی عمل نکرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬منابعی که باید‬ ‫در راســتای حمایت از کشاورزان گندم کار داخلی‬ ‫هزینه شود با تعیین قیمت نامناسب و غیرمنطقی‬ ‫به جیب دالالن‪ ،‬واردکنندگان و کشاورزان خارجی‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4245‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫‪1616‬مرداد‬ ‫شنبه‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫دودوشنبه‬ ‫رحیمی با انتقاد از تداوم گرانی؛‬ ‫کمیسیونصنایع‪،‬گرانیافسارگسیختهکاالهایاساسیرابررسیمی کند‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیســیون صنایع و معادن مجلس می گوید کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‬ ‫موضــوع افزایش قیمت کاالهای اساســی ورود کرده و با دعوت از مســئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دالیل نابسامانی بازار را جویا خواهد شد چراکه وضعیت کنونی بازار پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫بهزاد رحیمی با انتقاد از گرانی افسارگســیخته کاالهای اساسی‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدای امسال رئیس جمهور‬ ‫بــا تاکید بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت ها‪ ،‬اعالم کرد که گرانی کاالها به ویژه اقالم ضروری‬ ‫مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیســت حال انکه با وجود گذشت چهار ماه از امسال‪ ،‬قیمت مرغ‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫شکر‪ ،‬موادشوینده و نان که قوت اصلی مردم است‪ ،‬گران شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ســقز و بانه در مجلس شــورای اســامی افزود‪ :‬تداوم افزایش قیمت کاالهای اساسی از‬ ‫ابتدای سال ‪ ،1400‬موجب کوچک شدن هرچه بیشتر سفره های مردم شده حال انکه نرخ ارز از ثبات‬ ‫نسبی برخوردار بوده و گرانی کاالها توجیه و بهانه خاصی ندارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بــازار را رها کرده اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هر روز بر‬ ‫سرعت قطار گرانی افزوده می شود درحالیکه بسیاری از مردم به دلیل شیوع بیماری کرونا‪ ،‬با مشکالت‬ ‫اقتصادی شدیدی مواجه هستند و این وضعیت موجب شده که بسیاری از کاالها از سبد خرید خانوار‬ ‫حذف شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد‪ :‬کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫به موضوع افزایش قیمت کاالهای اساسی ورود می کند و با دعوت از مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دالیل نابسامانی بازار را جویا خواهد شد چراکه وضعیت کنونی بازار پذیرفتنی نیست‪/.‬‬ ‫یارانه گندم کاران در جیب دالالن و واردکنندگان؛‬ ‫کشور در ماه های اینده با کمبود شدید دام و گوشت مواجه می شود‬ ‫طرحی برای برداشتن باری از دوش کولبران‬ ‫مسئوالن از خواب بیدار شوند‬ ‫عضو هیات رئیسه مجلس شــورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫نمایندگان طرحی برای ساماندهی اوضاع کولبران‬ ‫در اســتان هاى مرزى ارائه کرده انــد که امیدواریم‬ ‫هر چه ســریع تر در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد‬ ‫سروسامان دادن کولبران و کاهش مرگ و میر انها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫محمد رشــیدی در مورد ساماندهی کولبران گفت‪:‬‬ ‫حوادث تلخی هر از چند گاهی در خصوص کولبران‬ ‫رخ می دهد گاهی به قیمت جان انها تمام می شود‪،‬‬ ‫عبور از مناطق صعب العبور در فصل ســرد ســال‬ ‫از میــان برف و باران و ناامنی مســیرها در گرمای‬ ‫تابســتان برای لقمه ای نان حالل انها را در حاشیه‬ ‫تمام نبایدها قرار می دهد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه مجلس شــورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫دکتر قالیباف رئیس مجلس بارها به بهبود شــرایط‬ ‫کولبران شــهرهای مرزی ســفارش کرده است؛ به‬ ‫همین منظور نماینــدگان اذربایجان غربی طرحی‬ ‫بــرای ســاماندهی اوضاع کولبران در اســتان هاى‬ ‫مرزى ارائه کرده اند که امیدواریم هر چه ســریع تر‬ ‫در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد سروسامان دادن‬ ‫کولبران و کاهش مرگ و میر انها باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شد‪ :‬سر و سامان دادن کولبران‬ ‫کار چندان مشــکلی برای دولت نبود هر چند این‬ ‫دولت رو به پایان اســت اما امیدواریم دولت جدید‬ ‫ایــن موضوع را مورد توجه قــرار دهد‪ .‬قبل از تمام‬ ‫امــا و اگرها بایــد بپذیریم که کولبــران قاچاقچی‬ ‫نیســتند و این برچسب را بر پیشــانی انها نزنیم‪.‬‬ ‫اصوال اصطالح قاچاقچی به افرادی اطالق می شــود‬ ‫که حجم بســیاری از کاال را به صورت غیر مجاز از‬ ‫مرزها عبور می دهند‪.‬‬ ‫رشــد بیکاری در اســتان های مرزی منجر شده تا‬ ‫برخی از افراد به کولبری روی بیاورند و به ســختی‬ ‫نان بخورند که گاهی ایــن نان به قیمت جان انها‬ ‫تمام می شودرشــیدی تاکید کرد‪ :‬رشد بیکاری در‬ ‫اســتان های مرزی منجر شــده تا برخی از افراد به‬ ‫کولبری روی بیاورند و به ســختی نان بخورند که‬ ‫گاهی این نان به قیمت جان انها تمام می شود‪ .‬اگر‬ ‫دولت با دادن مجوز در چارچوب مشخصی کولبران‬ ‫را ساماندهی کند بدون شک شاهد کاهش مشکالت‬ ‫این گروه از افراد خواهیم بود‪ .‬با ساماندهی کولبران‬ ‫مانع رشد غیرقانونی تعداد کولبران خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نماینــدگان شــهرهای مرزی‬ ‫ســاماندهی کولبران را در قالب طرح و پیشــنهاد‬ ‫از دولــت مطالبه گری کرده انــد‪ ،‬دولت باید هر چه‬ ‫سریع تر چنین اقدامی را انجام می داد که متاسفانه‬ ‫تاکنــون صورت نگرفته اســت‪ .‬مجلــس امادگی‬ ‫پذیرش هرگونه طرح حمایتی در جهت سروسامان‬ ‫دادن و حمایت از کولبران را دارد‪ .‬اتفاقات ناگواری‬ ‫که در فصول ســرد و گرم ســال شاهد ان هستیم‬ ‫گاهى به قیمت جان انها تمام مى شود و برای کشور‬ ‫هزینه امنیتی دارد‪.‬‬ ‫رشــیدی تاکید کرد‪ :‬ورود کاالهای خارجی اصوال‬ ‫از مجــاری قانونی بــا هزینه هنگفت وارد کشــور‬ ‫می شــوند؛ در صورتی که بازارچه های محلی اگر با‬ ‫ســرمایه گذارى دولت ساماندهی شوند بدون شک‬ ‫باعث رونق اقتصادی در شهرهای کوچک و کاهش‬ ‫نرخ بیکاری خواهیم بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمانشــاه در پایان خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم در دولت جدید عزم جدی برای ساماندهی‬ ‫کولبران وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫حذف تدریجی ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ارزجهانگیری‪،‬نمکیبررویزخمشکافطبقاتی‬ ‫شــکاف طبقاتــی در حالی به دلیل سیاســت های غلط‬ ‫دولت بــه ثبت عدد ‪ ۰.۴۰‬و به باالترین نرخ ‪ ۱۶‬ســال‬ ‫اخیر رســیده است که بر اساس برنامه ششم توسعه این‬ ‫نرخ باید به ‪ ۰.۳۴‬کاهش می یافت‪.‬‬ ‫شــکاف طبقاتی در حالی به دلیل سیاســت های غلط‬ ‫دولــت به ثبت عــدد ‪ ۰.۴۰‬به باالترین نرخ ‪ ۱۶‬ســال‬ ‫اخیر رسیده که بر اســاس برنامه ششم توسعه این نرخ‬ ‫باید به ‪ ۰.۳۴‬کاهش می یافت‪ .‬شــکاف طبقاتی در طول‬ ‫دولت یازدهم و دوازدهم در حالی تشــدید شده که رد‬ ‫پای سیاســت های غلط و انفعال وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی به عنوان ســکاندار اقتصادی دولت در ان بسیار‬ ‫چشمگیر است‪ .‬از یک ســو سیاست های حمایتی برای‬ ‫بهبود این شــاخص به انجام نرســید و از ســوی دیگر‬ ‫سیاست های غلط در ســایر بخش ها و بی عملی وزارت‬ ‫اقتصــاد بخصوص در حوزه اصالح نظام مالیاتی منجر به‬ ‫بدتر شدن این شاخص شد‪.‬‬ ‫معنای عدالت‪ ،‬مفهومی مورد اختالف در بین بســیاری‬ ‫از صاحب نظران اســت‪ .‬عدالت اقتصــادی را می توان به‬ ‫معنای در دســترس قرار دادن فرصت هــای اولیه برابر‬ ‫برای افراد دانست‪ .‬اندازه گرفتن عدالت در اقتصاد بسیار‬ ‫ســخت خواهد بود اما می توان نشانه هایی از بی عدالتی‬ ‫را در اقتصاد مشــاهده کرد و کشــورها را با توجه به ان‬ ‫با هم مقایسه کرد‪.‬‬ ‫یکی از راه های ســنجش وضعیت توزیع درامد‪ ،‬استفاده‬ ‫شــاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک‬ ‫است؛ عدد صفر اشاره به برابری کامل در توزیع درامدها‬ ‫و عدد یک‪ ،‬حاکــی از نابرابری کامل در توزیع درامدها‬ ‫یا مخارج اســتیکی از این نشانه های بی عدالتی می تواند‬ ‫توزیــع ناهمگن درامــد و وجود اختــاف طبقاتی در‬ ‫بهره مندی از دارایی ها در اقتصاد باشد‪ .‬به این معنی که‬ ‫تفاوت دهک های مختلــف درامدی با هم به چه میزان‬ ‫اســت‪ .‬قطعاً هرچه این تفاوت درامدها باالتر رود شاهد‬ ‫بی عدالتی بیشتری در یک اقتصاد خواهیم بود‪ .‬برای به‬ ‫دســت اوردن این تفاوت ها در بیــن دهک های مختلف‬ ‫درامدی‪ ،‬معروف ترین و پرکاربردترین شــاخص‪ ،‬ضریب‬ ‫جینی است‪.‬‬ ‫ضریب جینی یا همان شــاخص تعیین نابرابری و شکاف‬ ‫طبقاتی‪ ،‬عاملی اســت که فهم ما از یک اقتصاد را بیشتر‬ ‫کــرده و وجود رفاه را در هر اقتصادی روشــن می کند‪.‬‬ ‫در واقع ضریب جینی اســت که درکی از میزان تبعیض‬ ‫در هر جامعه را به مــا می دهد‪ .‬بنابراین یکی از راه های‬ ‫ســنجش وضعیت توزیع درامد‪ ،‬استفاده شاخص ضریب‬ ‫جینی اســت که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر‬ ‫اشــاره به برابری کامل در توزیــع درامدها و عدد یک‪،‬‬ ‫حاکــی از نابرابری کامل در توزیــع درامدها یا مخارج‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش مرکز امار اگرچه از اواســط دهه ‪۸۰‬‬ ‫تا ســال ‪ ۱۳۹۲‬ضریب جینــی به طور مســتمر رو به‬ ‫کاهش بوده و توزیع درامد به ســمت عادالنه تر شــدن‬ ‫حرکت کــرده بود اما از ابتدای دولــت یازدهم تاکنون‬ ‫هر ســال ضریب جینی باالتر رفته کــه بیانگر افزایش‬ ‫نابرابری درامدی و شــکاف طبقاتی میان اقشار مختلف‬ ‫جامعه اســت‪ .‬سال ‪ ۹۲‬در ابتدای دولت یازدهم شاخص‬ ‫ضریب جینی ‪ ۰.۳۶‬بــود که پایین ترین رقم در دو دهه‬ ‫اخیر محســوب می شــد؛ اما به دلیل سیاست های غلط‬ ‫اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ‪۹۷‬‬ ‫به حدود ‪ ۰.۴۰‬رســید‪ .‬البته این شاخص در سال ‪ ۹۸‬با‬ ‫اندکی بهبود به ‪ ۰.۳۹‬رســید اما به عقیده بســیاری از‬ ‫کارشناســان اقتصادی‪ ،‬با توجه به سیاست های دولت و‬ ‫وضعیت شــاخص های کالن اقتصادی‪ ،‬بویژه نرخ تورم‪،‬‬ ‫احتماالً در ســال ‪ ۹۹‬نیز شــاهد تشدید شکاف طبقاتی‬ ‫بوده ایــم‪ .‬که نشــان می دهد حرکت اقتصاد کشــور به‬ ‫ســمت بهینه نبوده اســت و وزارت اقتصــاد به عنوان‬ ‫ســکاندار اقتصادی دولت نتوانســته مجموع سیاســت‬ ‫گذاری اقتصــادی دولت را به ســمت بازتوزیع عادالنه‬ ‫درامدها هدایت کنــد و در این حوزه دچار قصور و کم‬ ‫کاری جدی بوده است‪.‬‬ ‫حســین سرابادانی تفرشــی‪ ،‬پژوهشگر هســته عدالت‬ ‫پژوهی مرکز رشــد دانشــگاه امام صادق (ع) در گفتگو‬ ‫با خبرنگار مهر گفــت‪ :‬وقتی ضریب جینی افزایش پیدا‬ ‫می کند یعنی ســه حالت رخ داده است‪ .‬اول اینکه سهم‬ ‫دهک هــای فقیر کاهش و ســهم دهک هــای ثروتمند‬ ‫افزایــش پیدا کرده اســت‪ .‬دوم ســهم دهک های اول‬ ‫کاهــش ولی دهک های باال ثابت باشــد‪ .‬و ســوم اینکه‬ ‫شــرایط فقرا ثابت ولــی ثروتمندان ثروتمندتر شــدند‪.‬‬ ‫متاســفانه امار نشان می دهد در اقتصاد ایران حالت اول‬ ‫رخ داده یعنی ســهم بیســت درصد فقر جامعه در این‬ ‫ســال ها همواره کاهشی و ســهم بیست درصد ثروتمند‬ ‫همواره افزایشی بوده و متاســفانه این بدترین حالت از‬ ‫حاالت ضریب جینی است‪.‬‬ ‫وقتی فاصله طبقاتی میــان دهک های مختلف درامدی‬ ‫رشد می کند‪ ،‬یعنی ســرعت رشد بهره مندی دهک های‬ ‫پردرامد از دارایی ها و درامدهای کشــور بسیار بیشتر از‬ ‫بهره مندی دهک های کم درامد است‪.‬‬ ‫بهترین مقدار عددی ضریب جینی طی شش دهه اخیر‬ ‫(پایین ترین نرخ) در ســال ‪ ۹۲‬با عدد ‪ ۰.۳۶‬ثبت شــده‬ ‫است که متاســفانه با رشد بسیار چشمگیر در سال ‪۹۷‬‬ ‫به حدود ‪ ۰.۴۰‬رســیده اســتبنابراین از انجا که منجر‬ ‫به تمرکز و انباشــت دارایی ها و ثروت ها را در دســتان‬ ‫اقلیتی در جامعه می شــود‪ ،‬انهــا را ذی نفع ایجاد تورم‬ ‫می کنــد و این اختیار را برای انهــا فراهم می کند که با‬ ‫هدایت ثروت خود به ســمت بازارهای مختلف منجر به‬ ‫جهش های مکرر بــا دوره های تناوب پایین در بازارهای‬ ‫مختلــف از جمله بازار پول (در نرخ های بهره)‪ ،‬بازار ارز‪،‬‬ ‫بازار کاال و خدمات؛ بازار سرمایه‪ ،‬بازار دارایی های بادوام‬ ‫مثل خودرو و مسکن و … شوند‪.‬‬ ‫از طرفــی به دلیل تغییر ماهیــت بازار کاالهای مصرفی‬ ‫مثل خودرو و مســکن به کاالی ســرمایه ای و از طرف‬ ‫دیگر همانطور که پیشتر گفته شد به دلیل انکه اقلیتی‬ ‫ذی نفع ایجاد تورم می شــوند‪ ،‬مقاومــت این اقلیت که‬ ‫صاحبان ســرمایه و نقدینگی هســتند و ســود خود را‬ ‫در انباشــت دارایــی می بینند‪ ،‬مانع هدایــت نقدینگی‬ ‫به ســمت بخش واقعی اقتصاد کــه خاصیت ضدتورمی‬ ‫دارد می شــود‪ ،‬بنابراین رکود و بیکاری توســعه یافته و‬ ‫فعالیت در بخش های ســفته بازانه اقتصاد‪ ،‬جای فعالیت‬ ‫در بخش های واقعی اقتصاد را می گیرد و خروج سرمایه‬ ‫از اقتصاد کشور رخ می دهد‪.‬‬ ‫بخش های مهمتر چالش های و تهدیدات اتی در رشــد‬ ‫ضریب جینی بــروز تنش های اجتماعــی و امنیتی در‬ ‫کشور است که می تواند امنیت ملی را نشانه بگیرد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اصــاح نظام مالیاتی به عنوان ســهل الوصل ترین و‬ ‫مناسب ترین راهکار در اختیار دولت‬ ‫مالیات عالوه بر انکــه از مهمترین منابع تامین مخارج‬ ‫دولت اســت‪ ،‬یکی از ابزارهای سیاستی موثر در تعدیل‬ ‫نابرابری درامد است‪ .‬ناهمسان بودن بخش های مختلف‬ ‫در مکانیزم های کسب درامد در اقتصاد موجب می شود‬ ‫که شناســایی پایه مالیات بر درامد بسیار مشکل باشد‪.‬‬ ‫در بخش هــای عمومــی به دلیــل معین بودن شــیوه‬ ‫پرداخــت‪ ،‬درامدهای افراد مشــخص و قابــل مالیات‬ ‫ستانی اســت‪ .‬اما در بســیاری از بخش های غیررسمی‬ ‫بــا وجود جریان هــای درامدی باال ماننــد فعالیت های‬ ‫ســفته بازی‪ ،‬امکان شناســایی درامدهای افراد وجود‬ ‫ندارد‪ .‬این مشــاغل با فعالیت های ســفته بازی موجب‬ ‫ایجاد تورم در اقتصاد کل کشــور می شوند که سود این‬ ‫تورم نصیب خودشــان و فشار اقتصادی ان‪ ،‬گریبان گیر‬ ‫دهک های پایین جامعه می شــود‪ .‬در چنین شــرایطی‬ ‫بزرگترین جریان های درامدی از مالیات فارغ هســتند‬ ‫که با اعمال مالیات بر مجموع درامد به صورت تصاعدی‬ ‫مبتنی بر میزان درامد افــراد و رصد دقیق نظام بانکی‬ ‫از تراکنش های بانکی و حــذف تراکنش های بی هویت‬ ‫(ماننــد انچه در ‪ ۳.۸‬میلیون دســتگاه ‪ pos‬بی هویت‬ ‫می گذرد) به راحتی قابل شناســایی و مالیات ســتانی‬ ‫است‪ .‬کارشناســان معتقدند با اعمال این روش می توان‬ ‫از فرار مالیاتــی تا حتی ‪ ۱۵۰‬هزار میلیــارد تومان که‬ ‫رقمــی معادل ‪ ۷۵‬درصد درامدهای مســتقیم نفتی در‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬است‪ ،‬جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫متاســفانه امار نشــان می دهد در اقتصاد ایران ســهم‬ ‫بیســت درصد فقر جامعه در این سال ها همواره کاهشی‬ ‫و ســهم بیســت درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و‬ ‫متاســفانه این بدترین حالت از حــاالت ضریب جینی‬ ‫اســتاعمال مالیات بر عایدی ســرمایه‪ ،‬مالیات بر زمین‪،‬‬ ‫مالیــات بر خانه های خالی‪ ،‬مالیــات بر خانه های اضافی‬ ‫نیــز از جمله مواردی اســت که اگر به درســتی اعمال‬ ‫شــوند‪ ،‬می توانند مانند ســالهای نه چندان دور در دهه‬ ‫‪ ،۷۰‬مسکن و زمین و دارایی هایی مثل خودرو و ارز و ‪...‬‬ ‫را از کاالی ســرمایه ای و انباشت انها را برای دهک های‬ ‫پردرامــد از صرفه اقتصادی خارج کنند و حتی منجر به‬ ‫تعدیل قیمتها برای مصرف کنندگان واقعی و به تبع ان‬ ‫کاهش اختالف طبقاتی ناشــی از انباشــت دارایی ها در‬ ‫دستان اقلیت جامعه شوند‪.‬‬ ‫ادامه سیاســت ارز ترجیحی‪ ،‬می تواند منجر به افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۴۷‬هــزار میلیارد تومانی پایه پولی شــود‪ ،‬در‬ ‫حالی که حذف تدریجــی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و بازتوزیع‬ ‫منابــع حاصل از ان به ســمت دهک های کــم درامد‬ ‫می تواند اثر چشــمگیری از کاهــش فاصله طبقاتی ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تجربه جهانی نیز نشــان می دهد مهمترین سازوکارهای‬ ‫در دسترس برای کاهش نابرابری های درامدی استفاده‬ ‫بهینــه از ابزارهای مالیاتی اســت‪ .‬بــرای مثال ضریب‬ ‫جینی در ســوئد پیش از اخذ مالیات هــا معادل ‪۰/۴۳‬‬ ‫بوده که نشان دهنده نابرابری قابل مالحظه درامد است‪.‬‬ ‫اما دولت این کشــور توانســته با بهره گیری مناسب از‬ ‫ابزارهای مالیاتی‪ ،‬ان را به ‪ ۰.۲۵‬برســاند که از کمترین‬ ‫اعداد ضریب جینی در جهان است‪.‬‬ ‫تاســفانه انفعال و کــم کاری وزارت اقتصــاد در حوزه‬ ‫اصالح نظام مالیاتی کشــور طی ســالهای گذشته بویژه‬ ‫در دوره وزارت فرهاد دژپســند در وزارت اقتصاد بسیار‬ ‫مشــهود اســت؛ چه انکه وزارت اقتصاد و شخص اقای‬ ‫وزیر به دفعات وعده انجــام اصالحات مالیاتی را مطرح‬ ‫کرد اما این وعده ها شاید بدلیل برخی تعارض منافع ها‪،‬‬ ‫هرگز عملی نشد‪.‬‬ ‫طبق مطالعات دفتر اقتصاد کالن ســازمان برنامه بودجه‬ ‫سوبســیدهای اشــکار و پنهان در نظام اقتصادی کشور‬ ‫حدود ‪ ۹۰۰‬هــزار میلیارد تومان اســت و طبق براورد‬ ‫اژانس بین المللی انرژی ایران در رتبه نخســت اعطای‬ ‫این سوبسیدهای پنهان اســت‪ ،‬که از این میزان حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬هــزار میلیارد تومان سوبســیدهای پنهان (عمدتاً‬ ‫روی قیمت ســوخت و حامل های انرژی و ‪ ...‬عدم النفع‬ ‫دولت و بخش عمومی کشور است‬ ‫از طرفــی طبــق همیــن مطالعــات ســهم دهک کم‬ ‫درامد کشــور از کل سوبســیدهای پنهــان یک هفتم‬ ‫دهــک پردرامد‪ ،‬و همین نســبت بــرای بنزین حدود‬ ‫یک بیســتم اســت‪ .‬در حالی که اساســاً سوبســیدها‬ ‫بایــد بــه اقشــار کم درامــد اصابــت کنــد در حالی‬ ‫که اکنون برعکس است‪.‬‬ ‫در حالــی کــه با اصالح نظــام تعرفه گــذاری و توزیع‬ ‫یارانه های پنهان و واقعی ســازی تدریجی نرخ خدمات‬ ‫مربوطه به اقشــار پردرامــد و بازتوزیع منابع حاصله در‬ ‫راســتای توسعه و اشــتغال و محرومیت زدایی از اقشار‬ ‫کم درامد‪ ،‬می توان ضریــب جینی را به طرز ملموس و‬ ‫پایداری کاهش داد‬ ‫یکی از چالشــی ترین سیاســت های اجرا شده در دولت‬ ‫تدبیــر و امیــد‪ ،‬تخصیص ارز ترجیحی بــرای کاالهای‬ ‫اساسی است‪ .‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که با نام ارز جهانگیری‬ ‫در اذهان نقش بســته‪ ،‬از ابتدا مورد مخالفت بســیاری‬ ‫از اقتصاددانــان قــرار گرفت‪ .‬یکی از دالیــل مخلفت با‬ ‫این سیاســت‪ ،‬ایجاد فشــار برای اقشــار ضعیف جامعه‬ ‫بوده اســت‪ .‬به گفته مســئولین ذی ربــط‪ ،‬هدف دولت‬ ‫از تخصیــص ارز ترجیحــی‪ ،‬حمایــت از مصرف کننده‬ ‫به خصــوص دهک های پایین درامــدی از طریق کنترل‬ ‫قیمت مواد غذایی اساســی اســت‪ .‬اما در میدان عمل‬ ‫دولت موفق به پیاده ســازی برنامه هــای خویش نبوده‬ ‫و تامین مالی این سیاســت (یعنی پرداخت مابه تفاوت‬ ‫ریالی قیمــت ارز ازاد و نیمایی بــا ارز ترجیحی جهت‬ ‫تخصیص به کاالهای اساســی)‪ ،‬افزایش کسری بودجه‪،‬‬ ‫پایه پولی و نقدینگی را رقم زده که از اصلی ترین دالیل‬ ‫تورم در کشــور است و این امر زندگی دهک های پایین‬ ‫درامدی را متاثر خواهد کرد‪.‬‬ ‫براســاس گزارش مرکــز پژوهش های مجلس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬حــذف ارز ترجیحی کاالهای اساســی منجر‬ ‫بــه افزایش شــاخص قیمت مصرف کننــده تا حدود ‪۶‬‬ ‫درصد خواهد شــد‪ .‬این درحالی اســت ادامه سیاســت‬ ‫ارز ترجیحــی‪ ،‬می توانــد منجر به افزایــش بیش از ‪۴۷‬‬ ‫هــزار میلیارد تومانی پایه پولی شــود‪ ،‬کــه تورم ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصــدی را به همراه خواهد داشــت‪ .‬در حالی که‬ ‫حــذف تدریجــی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و بازتوزیع منابع‬ ‫حاصل از ان به ســمت دهک های کــم درامد می تواند‬ ‫اثر چشمگیری از کاهش فاصله طبقاتی ایفا کند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه موجبات به صرفه شــدن تولید کاالهای اساســی‬ ‫در کشــور و رونــق در این حوزه را هــم فراهم خواهد‬ ‫اورد و ســرمایه گذاری در تولید کاالهای اساســی را به‬ ‫طرز چشمگیری توسعه خواهد داد و از رانت گسترده و‬ ‫خروج سرمایه ای که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای کشور به بار‬ ‫اورده است جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫کســری بودجه یکی از معضالت قدیمــی اقتصاد ایران‬ ‫اســت کــه مهمتر از ایجــاد ان‪ ،‬روش هــای تامین ان‬ ‫اســت که می تواند ابعاد جــدی از معضالت اقتصادی و‬ ‫اجتماعی را همراه خود داشــته باشــد‪ .‬کاهش کسری‬ ‫بودجــه دولت ها با دو روش کاهش هزینه ها و یا افزایش‬ ‫درامدهــا قابل تصور اســت‪ .‬با نگاهی بــه واقعیت های‬ ‫اقتصادی درمی یابیــم که کاهش هزینه ها برای ایران‪ ،‬با‬ ‫مقاومت هایی مواجه اســت‪ .‬از این رو ســاده ترین و البته‬ ‫بدترین راه تامین کسری بودجه دولت ها‪« ،‬استقراض از‬ ‫بانک مرکزی» است‪ .‬بنا به مشاهدات اقتصادی‪ ،‬افزایش‬ ‫حجــم نقدینگی ناشــی از پولی کردن کســر بودجه به‬ ‫افزایش تــورم‪ ،‬کاهش ارزش پول و افــت قدرت خرید‬ ‫افراد منتهی می شود‪.‬‬ ‫اثرگذاری مخرب پولی کردن کســر بودجه بر شــکاف‬ ‫طبقاتی جنبه دیگری از ابعاد شرعی این موضوع بشمار‬ ‫می اید‪ .‬انگونه که بیان شــد‪ ،‬پولی کردن کسری بودجه‬ ‫غالباً به تورم منتهی خواهد شــد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تجربه نشان می دهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر‬ ‫توزیع درامدها برجای می گذارد‪.‬‬ ‫بدیهی اســت فشــار ســنگین ایــن رویــداد بر دوش‬ ‫صاحبــان درامد ثابت و نیمه ثابــت همچون کارمندان‬ ‫و کارگران بیشــتر احســاس می شــود‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫گرچــه تورم‪ ،‬ضرر خود را به همه می رســاند‪ ،‬اما طبقه‬ ‫مرفه جامعه تا حدی از زیــان کاهش قدرت خرید پول‬ ‫مصــون می ماننــد‪ .‬بنابراین حضور یک دولت مســتقل‬ ‫که به دنبال جبران کســری بودجه خــود با روش های‬ ‫غیراقتصــادی نباشــد می توانــد در کاهــش نابرابری‬ ‫درامدی تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به کشتار گسترده بره ها‪ ،‬گفت‪ :‬بین سه تا ‪ 6‬ماه اینده با‬ ‫کمبود شدید در حوزه عرضه دام و گوشت مواجه می شویم‪.‬‬ ‫مجتبی عالی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه سراســری دامداران کشور با اشاره به کشتار گسترده بره ها و دام های‬ ‫مولد در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬خشکسالی منجر به فقر شدید مراتع و کمبود علوفه شده و این مساله در کنار‬ ‫گرانی نهاده های دامی‪ ،‬تامین خوراک برای دام ها را بسیار دشوار کرده است‪.‬‬ ‫وی قیمت تمام شــده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده را برای دامداران ‪ ٨٠‬هزار تومان عنوان‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬در حال حاضر حداکثر قیمتی که گوســفند را از دامــداران می خرند‪ ،‬کیلویی ‪ ۵٠‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫عالی با اشــاره به اینکه کشتار گســترده بره ها منجر به این شده که عرضه دام در حال حاضر مناسب‬ ‫باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬در سه تا شش ماه اینده ما در این زمینه به مشکل برمی خوریم و با کمبود شدید مواجه‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی درباره اینکه چه راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی وجود دارد؟‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دولتمردان باید از خواب بیدار شوند‪ ،‬هم اکنون دولت روزهای اخر خود را سپری می کند و کسی‬ ‫کاری انجام نمی دهد و همه چیز را به دولت بعد حواله می کنند‪.‬‬ ‫عالی درباره اینکه ایا فکر می کنید دولت بعد بتواند همه چالش های موجود را ساماندهی کند؟‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این کار بســیار دشواری است که انجام ان به راحتی امکان پذیر نیست مگر انکه همه دست به دست‬ ‫هم بدهند و اراده کنند که از این وضعیت خارج شــویم در این صورت احتماالً بتوانیم شرایط فعلی را‬ ‫پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شرایط به گونه ای شده که دیگر باید برای نجات کشور کاری کرد‪ ،‬وضعیت بد اقتصادی‬ ‫گریبــان تولیدکنندگان و مردم را گرفته و همه باید بــا هم برای برون رفت از وضعیت فعلی همکاری‬ ‫کنند‪ ،‬در غیر این صورت عواقب سنگینی در انتظار همه ما خواهد بود‪.‬‬ ‫حل مشکل اب خوزستان با کلید زدن یک بحران جدید؟!‬ ‫شــنیده ها حاکی از ان است که مســئوالن برای حل مقطعی مشکل اب خوزستان اقدام به ازادسازی‬ ‫بیش از برنامه اب ســدها بویژه اب ســد کرخه کرده اند که می تواند بحران تازه ای در ماه های اینده‬ ‫رقم بزند‪.‬‬ ‫شــنیده ها حاکی از ان اســت که مسئوالن برای حل مقطعی مشکل اب خوزستان اقدام به ازادسازی‬ ‫بیش از برنامه اب سدها بویژه اب سد کرخه کرده اند‪ .‬به گونه ای که اکنون بیش از دو و نیم برابر برنامه‬ ‫مصوب‪ ،‬اب در حال ازادسازی است و این مساله با توجه به موجودی اب پشت سدها‪ ،‬می تواند بحران‬ ‫تازه ای را طی ماههای پیش رو ایجاد کند‪.‬‬ ‫با توجه به خشکســالی امسال و پیش بینی ها مبنی بر شــروع بارندگی ها از اذرماه‪ ،‬برنامه ریزی برای‬ ‫ازادســازی اب سدها به گونه ای بود که اب پشت ســدها تا اذرماه کفاف مصارف ضروری را بدهد اما‬ ‫ســوءمدیریت و بی تدبیری در مدیریت شرایط بویژه عدم کنترل مصارف غیرمجاز موجب شد حق ابه‬ ‫تعیین شــده برای بخش های مختلف به ذینفعان نرســد و نارضایتی های اخیر در استان خوزستان را‬ ‫کلید زد‪ .‬اکنون مسئوالن برای حل مقطعی مشکل‪ ،‬دو و نیم برابر میزان برنامه ریزی‪ ،‬در حال ازادسازی‬ ‫اب از ســد کرخه هســتند و این مســاله می تواند ذخیره اب پشت این سد را بســیار زودتر از شروع‬ ‫بارندگی های امسال (اذرماه) به صفر رسانده و بحران تازه ای را رقم بزند‪.‬‬ ‫مدتی اســت چالش کم ابی استان خوزســتان به یک بحران تبدیل شده و مشکالت متعددی را برای‬ ‫ســاکنان استان ایجاد کرده است؛ بحرانی که معیشــت نزدیک به ‪ ۱۵۰۰‬روستا را درگیر کرده و حتی‬ ‫برخی روستاها برای تامین اب شرب هم با مشکل مواجه شده اند‪ .‬هرچند هنوز هم بحران در روستاهای‬ ‫پایین دســت اســتان جریان دارد ولی با بهبودی اوضاع بایستی مسائل را به طور دقیق تری کارشناسی‬ ‫کرد تا اوالً راهکارهای بلندمدت و کوتاه مدت رفع بحران های ابی اســتخراج شــود و ثانیاً اشــتباهات‬ ‫گذشته‪ ،‬در اینده تکرار نشود‪.‬‬ ‫به طور کلی وضعیت حکمرانی اب کشــور در شرایط خوبی نیست‪ .‬بازدهی ابیاری در ایران ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫تخمین زده شــده که بیســت درصد پایین تر از کشــور هند و تقریباً نصف کشــور لیبی است‪ .‬میزان‬ ‫هدررفت در بخش کشــاورزی حدودا ً ‪ ۶۷‬میلیارد مترمکعب اســت که این رقــم ‪ ۴۵‬برابر کل مصرف‬ ‫صنایع کشور است‪ .‬همچنین میزان هدررفت اب از طریق تبخیر سطحی هم سه برابر میانگین جهانی‬ ‫است‪ .‬این ارقام و امارهای تاسف برانگیز نشان می دهد در این سال ها عزمی برای شکل گیری حکمرانی‬ ‫صحیح میان مسئولین وجود نداشته است‪.‬‬ ‫اصالح فوری ســاختارهای فعلی و ایجاد یک نظام حکمرانی بهینه‪ ،‬برای کشور ایران که تحت شرایط‬ ‫خاص اقلیمی‪ ،‬دوره های ســیل و خشکسالی ان بسیار کوتاه شــده است و بارش های ان در یک سال‬ ‫اخیر ‪ ۴۰‬درصد کمتر از متوسط پنجاه سال اخیر است الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫در این میان باید شاخص عادالنه بودن را نیز در نظر گرفت‪ .‬بحثی که نقش ان در شکل گیری اتفاقات‬ ‫اخیر مغفول ماند‪ .‬ســاختار ناعادالنه توزیع یعنی در شرایطی که در روستاهای پایین دست خوزستان‪،‬‬ ‫از جمله روســتاهای حمیدیه و اطراف‪ ،‬برای تامین اب شــرب خود به مشــکل خورده اند و روزانه اب‬ ‫خریداری می کنند‪ ،‬در باالدست استان نزدیک به ‪ ۴۰‬هزار هکتار برنج کاشته شده است‪.‬‬ ‫به گفته قاســم تقی زاده خامســی‪ ،‬معاون اب و ابفای وزیر نیرو در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو‬ ‫ســیما‪ ،‬محصوالت کشاورزی با نیاز ابی باال مثل شلتوک در خوزستان ‪ ۳.۵‬میلیارد متر مکعب اب نیاز‬ ‫دارد که حدودا ً دو و نیم برابر مصرف صنعتی کشور است‪.‬به طور کلی مصرف عمده ابی در کشور مربوط‬ ‫به بخش کشــاورزی با ‪ ۹۲‬درصد است‪ .‬مصرف خانگی با ‪ ۱.۵‬درصد و مصرف صنعتی با ‪ ۶.۵‬درصد در‬ ‫رتبه های بعدی قرار دارند‪ .‬هرچند اصالح الگوی مصرف این دو بخش هم اهمیت دارد ولی تا زمانی که‬ ‫بخش کشاورزی اصالح نشود گویی هیچ اقدام اساسی انجام نشده است‪.‬‬ ‫هرچند این روزها عمده تمرکز مردم‪ ،‬برخیرسانه های محلی و حتی نمایندگان بر روی بخش صنعتی و‬ ‫با تکیه بر پروژه های انتقال اب بود‪ ،‬ولی باید توجه داشت این پروژه ها اوالً مربوط به همان ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫بخش صنعتی بوده اســت که نسبت به بخش کشاورزی ناچیز است و ثانیاً پروژه های انتقال اب بسیار‬ ‫محدودتر از ان هستند که بتوانند تنش ابی ایجاد کنند‪ .‬در واقع حجم انتقال اب از سرشاخه رودهای‬ ‫دز و کارون اســتان خوزستان توسط ‪ ۳‬تونل کوهرنگ و تونل بهشت اباد در سال های ترسالی از ‪۷۸۰‬‬ ‫میلیــون متر مکعب در ســال فراتر نمی رود که کمتر از ‪ ۳‬درصد دو رودخانه دز و کارون در شــرایط‬ ‫ترســالی است و ثالثاً عمده مشکالت خوزســتان مربوط به غرب استان و تاالب هورالعظیم است که از‬ ‫طریق پایاب کرخه تامین می شود و بر روی این سر هیچ تونل انتقال ابی تعریف نشده است‪.‬‬ ‫در پی همین ادرس های غلط و در شرایط فشار رسانه ها‪ ،‬دستگاه های مربوط اقدام به اتخاذ تصمیم های‬ ‫ضرب االجلــی و غیرکارشناســی می کنند که تبعات به مراتب بدتــری دارد‪ .‬یکی از تصمیماتی که در‬ ‫روزهای اخیر گرفته شد و از ان به عنوان راه نات هورالعظیم نام برده شد‪ ،‬دوبرابر کردن دبی خروجی‬ ‫سد کرخه است‪.‬این در حالی است که سد کرخه به عنوان بزرگترین سد مخزنی کشور با ظرفیت ‪۵.۹‬‬ ‫میلیــارد متر مکعب تنها ‪ ۰.۷۶‬میلیارد متر مکعب ذخیره قابل اســتفاده دارد و ‪ ۸۷‬درصد از ظرفیت‬ ‫این ســد خالی و غیر قابل استفاده است‪.‬به گفته محمد عنایتی‪ ،‬کارشناس مسائل حوزه نیرو‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه تا پایان شــهریورماه سال جاری نســبت به متوسط پنجاه سال اخیر‪ ۴۰ ،‬درصد کمبود بارش‬ ‫خواهیم داشــت‪ ،‬در صورت صحت پیش بینی های هواشناسی شاهد فرابحران در پاییز امسال خواهیم‬ ‫بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این کار اصرار بر اشتباهاتی است که وضعیت را به اینجا رسانده و امیدواریم این کار‬ ‫با اتخاذ تصمیم های کارشناسی گرفته شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4245‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫‪1616‬مرداد‬ ‫شنبه‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سهدودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫گزیده هاینفتیهفته‬ ‫اغــاز صادرات نفت از دریای عمان و ثبت ‪ ۳۱‬تیرماه به عنوان یک روز تاریخی در‬ ‫صنعــت نفت ایران‪ ،‬توافق اوپک پالس در نوزدهمین نشســت و پیش بینی درامد‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد دالری صنعت پتروشــیمی در سال ‪ ۱۴۰۰‬را می توانید در گزیده های‬ ‫نفتی این هفته بخوانید‪.‬‬ ‫یک روز تاریخی در جاســک‪ ۳۱ :‬تیرمــاه به عنوان یــک روز تاریخی در صنعت‬ ‫نفت ایران ثبت شــد؛ روزی که برای نخســتین بار در تاریخ بیش از ‪ ۱۱۰‬ســاله‬ ‫نفــت ایران عملیات صادرات نفت از ســواحل مکران در دریای عمان اغاز شــد‪.‬‬ ‫بیــژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در ایین بهره برداری رســمی از خط لوله انتقال نفت خام‬ ‫گوره ‪ -‬جاسک با اعالم اینکه با بهره برداری از این خط لوله مسیر رفت و برگشت‬ ‫مشــتریان نفت کشــور حدود هزار مایل دریایی کوتاه تر می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫این طرح ملی جلوه های کم نظیری از ســاخت داخل و در هم شکســتن تحریم ها‬ ‫به نمایش گذاشــته شده اســت‪ .‬تورج دهقانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت متن هم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬راهبردی ترین‪ ،‬ایرانی ترین و ســریع ترین مگاپروژه صنعت نفت در در دوران‬ ‫حدود دوســاله رویارویی با بی رحمانه ترین جنگ اقتصادی اجرا شده است‪ .‬محمد‬ ‫مشــکین فام‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز عنوان کرد‪ :‬پایانه جاسک در‬ ‫اینده تجارت انرژی کشــور نقش کلیدی دارد و ســرانجام حسن روحانی‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهــوری در این ایین گفت‪ :‬طــرح ‪ ۲‬میلیارد دالری گوره ‪ -‬جاســک اهمیت‬ ‫باالیی در صنعت نفت دارد‪ ،‬ما توانســتیم از اتکا به تک اســکله ای که تنها پایانه‬ ‫نفتی خارک بود خارج شویم‪.‬‬ ‫اوپک پالس و نشستی دیگر‪ :‬نوزدهمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان‬ ‫عضو و غیرعضو ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به ائتالف‬ ‫اوپک پالس ‪ ۲۷‬تیرماه و پس از شکســت هجدهمین نشســت این ائتالف به دلیل‬ ‫مخالفت امارات برگزار شــد‪ .‬اعضای اوپک پالس در این نشست نسبتا کوتاه ضمن‬ ‫موافقــت با تغییر خط پایه تولید پنج کشــور از مه ‪ ۲۰۲۲‬با افزایش عرضه روزانه‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار بشــکه برای هر ماه تا دسامبر ‪ ۲۰۲۲‬موافقت کردند‪ .‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نفت پس از پایان این نشســت با اعالم اینکه پس از تصمیم نشســت امروز اوپک‬ ‫پالس قیمت نفت روندی افزایشــی نخواهد داشت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قیمت باالی نفت‬ ‫در بلندمدت به ســود تولیدکنندگان اوپک پالس نیســت‪ .‬مقرر شــد بیستمین‬ ‫نشست اوپک پالس یکم ســپتامبر ‪( ۲۰۲۱‬دهم شهریورماه ‪ )۱۴۰۰‬برگزار شود‪.‬‬ ‫قیمــت نفت پس از ایــن تصمیم اوپک پالس روند کاهشــی گرفت و به زیر ‪۷۰‬‬ ‫دالر رفت‪.‬‬ ‫سایر اخبار‪ :‬فراورش ‪ ۱۸۳‬میلیارد مترمکعب گاز در پاالیشگاه های پارس جنوبی‪،‬‬ ‫درامد ‪ ۲۰‬میلیارد دالری صنعت پتروشــیمی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و بهره برداری از ‪۶‬‬ ‫طرح پتروشــیمی تا پایان ‪ ۱۴۰۰‬از دیگر اخبار صنعت نفت در هفته جاری بود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد هفته‪« :‬دیروز تا امرو ِز صادرات نفت از جاســک» و «سهمیه های جدید‬ ‫اوپک پالس‪ ،‬ایران و چند نکته» عنوان دو گزارشــی است که به ترتیب به بررسی‬ ‫تاریخی موضوع صادرات نفت ایران از دریای عمان و ســهمیه نفت ایران با توجه‬ ‫به اخرین تصمیم اوپک پالس پرداخته اند و خواندن انها پیشــنهاد می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬صادرات نفت ایران از اتکا به تک پایانه خارک خارج شد‬ ‫رئیس جمهــوری گفت‪ :‬طــرح ‪ ۲‬میلیارد دالری‬ ‫گوره ‪ -‬جاســک اهمیت باالیــی در صنعت نفت‬ ‫دارد‪ ،‬ما توانســتیم از اتکا به تک اســکله ای که‬ ‫تنها پایانه نفتی خارک بود خارج شویم‪.‬‬ ‫دکتر حسن روحانی‪( ،‬پنجشنبه‪ ۳۱ ،‬تیرماه) در‬ ‫ایین بهره برداری از طــرح ملی خط لوله انتقال‬ ‫نفت گوره ‪ -‬جاســک‪ ،‬با بیان اینکه امروز‪ ،‬روزی‬ ‫تاریخی برای ملت ایران اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بی تردید‬ ‫اهمیت این طرح با گذشــت زمــان برای مردم‬ ‫روشن و مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این طــرح‪ ،‬اقدام بــزرگ ملی برای‬ ‫صــادرات نفت بــا هدف ایجــاد پایانــه جدید‬ ‫صادراتی اســت که اهمیت باالیی در این صنعت‬ ‫دارد‪ ،‬افتتاح امروز بســیار حائز اهمیت اســت و‬ ‫شــاید بگوییم بزرگ ترین افتتاح دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم‪ ،‬امروز اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری با تاکید بــر اینکه افتتاح امروز‬ ‫نســبت به اینده ایران بســیار با اهمیت است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دشمن در زمان جنگ اقتصادی در‬ ‫دو جبهه نفت و صادرات نفت و دیگری در بانک‬ ‫و نقل و انتقال پول در حال جنگ با ما بود‪ ،‬البته‬ ‫تحریم های زیادی برای ما ایجاد کرد‪ ،‬اما این دو‬ ‫نمونه (نفت و بانک) اهمیتی بسیار دارد‪.‬‬ ‫روحانی اعالم کرد‪ :‬تصورشــان این بود که وقتی‬ ‫بتواننــد صنعت و صادرات نفــت را مختل کنند‬ ‫و ان را به صفر برســانند ایران دیگر اســتفاده‬ ‫از ارز برایــش غیرممکن اســت‪ ،‬اما در مدت ‪۴‬‬ ‫ماه نخســت امسال بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر بانک‬ ‫مرکزی ارز تامین کرده که این نشــانه شکست‬ ‫دشمن است‪.‬‬ ‫وی به موضــوع تحریم نیز اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫دولــت در زمینه تحریم نیز همه کارهای الزم را‬ ‫برای رفع ان انجام داده اســت‪ ،‬ما همه کارها را‬ ‫در این زمینه انجام دادیــم و اگر قانون مجلس‬ ‫شــورای اســامی جلو ما را نگرفته بود تحریم‬ ‫برداشته شده بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬طرح ‪ ۲‬میلیارد دالری‬ ‫امروز اهمیت بسیاری برای صنعت نفت دارد زیرا‬ ‫ما توانستیم از اتکا به تک اسکله ای که تنها پایانه‬ ‫نفتی ما خارک بود خارج شــویم‪ ،‬بمباران اسکله‬ ‫تی در خارک در ســال ‪ ۶۴‬شد صادرات نفت ما‬ ‫را قطع کــرد‪ ،‬اما امروز ایران هر وقت الزم بداند‬ ‫صــادارت نفت را از دریای عمــان انجام خواهد‬ ‫داد‪.‬روحانــی گفت‪ :‬یک نفتکــش اگر بخواهد از‬ ‫پایانه نفتی خارک بارگیری کند زمان طوالنی تر‬ ‫خواهد بود‪ ،‬خلیج فارس مسائل و مشکالت خود‬ ‫را دارد‪ ،‬اما زمان و مســائل راهبــردی برای ما‬ ‫اهمیــت دارد‪ ،‬از ایــن رو وقتی بــه مقام معظم‬ ‫رهبری اعالم کردم کــه چنین طرحی در حال‬ ‫اجرا داریم ایشان گفتند این طرح راهبردی ترین‬ ‫طرح ایران می شــودوی با بیان اینکه طرح گوره‬ ‫ جاســک افتخاری برای وزارت نفت و شرکت‬‫ملی نفت ایران است‪ ،‬افزود‪ :‬امروز در تاریخ ثبت‬ ‫می شود که در تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬نفت ایران از دریای‬ ‫عمان صادر شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬ما در اجرایی کردن‬ ‫این طرح در جنگ اقتصادی قرار گرفتیم‪ ،‬نوع و‬ ‫ســایز لوله ای که ما در این طرح احتیاج داشتیم‬ ‫خــاص و ‪ ۴۲‬اینچ بود که باید از خارج کشــور‬ ‫خریداری می کردیم‪ ،‬تحریم هــم موانعی ایجاد‬ ‫کرد‪ ،‬اما همین تحریم سبب شد این طرح ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد ملی و ایرانی باشــد‪ ،‬از ورق تا لوله گرفته‬ ‫تا شــیراالت و پمپ های ان و بقیه ملزومات ان‬ ‫امروز صادرات نفت از جاسک‬ ‫دیروز تا‬ ‫ِ‬ ‫فکر اولیه تنوع بخشی به پایانه های صادرات نفت‬ ‫به دهۀ ‪ ۶۰‬و سال های جنگ تحمیلی برمی گردد‪.‬‬ ‫در کتاب «اوج دفاع؛ کارنامه و خاطرات هاشمی‬ ‫رفســنجانی سال ‪ »۱۳۶۵‬در روزنگار ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫امده است‪« :‬عصر اقای (غالمرضا) اقازاده (وزیر‬ ‫نفت) امــد و برای مواضع ما در جلســه اوپک‬ ‫مشورت کرد‪ .‬قرار شد اگر بتوانند‪ ،‬قبل از جلسه‬ ‫از صادرکننــدگان نفت مبنی بر امادگی کاهش‬ ‫تولید امضا بگیرند‪ .‬ادعا داشــت که وضع کارها‬ ‫رو به بهبودی اســت‪ .‬قرار شد در بندر جاسک‬ ‫هــم برای کم کردن اســیب پذیری مرکز صدور‬ ‫نفت‪ ،‬شبیه جزیره سیری درست شود‪ ».‬ایت اهلل‬ ‫هاشمی از ‪ ۲۹‬خرداد همین سال چنین روایت‬ ‫کرده اســت‪« :‬فرمانده نیــروی دریایی (ارتش)‬ ‫امد‪ .‬گزارش حفاظت از نفتکش ها را داد و راجع‬ ‫به حفاظت از جزیره سیری و انتقال مراکز صدور‬ ‫نفت به جاسک صحبت کردیم‪ ».‬دو سال بعد‪ ،‬در‬ ‫خاطرات ‪ ۳۱‬اردیبهشت ‪ ۱۳۶۷‬مرحوم هاشمی‬ ‫امده اســت‪« :‬وزیر نفت امد‪ .‬برای سفر جنوب‬ ‫خلیج فــارس و اندونزی مشــورت کرد و خبر‬ ‫ازمایش موتور موشک سوخت مایع و پرتاب ان‬ ‫توسط کارشناســان نفت را داد و درباره انتقال‬ ‫ترمینال نفتی الرک به جاسک مذاکره شد‪».‬این‬ ‫هدف در ســال های جنگ به نتیجه نمی رسد‪،‬‬ ‫چنان کــه ایت اهلل رفســنجانی در خاطرات ‪۲۵‬‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۷۱‬خود نوشــته اســت‪« :‬با ماشــین‬ ‫رفتیم به محل افتتاح طــرح محرم در نزدیکی‬ ‫اهرم‪ .‬طرح مهمی اســت‪ .‬در اصل این خط لوله‬ ‫از زمــان جنگ برای انتقال نفت از منطقه گوره‬ ‫تا جاسک طراحی شــده بود؛ چون کشتی های‬ ‫حامــل نفت را در دریا می زدند‪ ،‬مجبور شــدیم‬ ‫کــه امنیت نفت صادراتی را تامین کنیم‪ .‬تا این‬ ‫منطقه رسیده بود که جنگ تمام شد و طرح هم‬ ‫متوقف شد و اکنون برای انتقال اب به سواحل‬ ‫اســتان اســتفاده شــده و به همه روستاها اب‬ ‫می دهد‪».‬علی شمس اردکانی هم درباره سابقه‬ ‫طرح احداث پایانه نفتی جاســک می گوید‪« :‬در‬ ‫ســال های اغاز جنگ در هیئت های نمایندگی‬ ‫ایران در نشست های اوپک‪ ،‬به عنوان کارشناس‬ ‫امور بین المللی انرژی و دیپلمات ارشد ایران در‬ ‫منطقــه خلیج فارس شــرکت و تحرکات صدام‬ ‫و یارانــش را در منطقه رصــد می کردم‪ .‬به ویژه‬ ‫پس از ازادسازی خرمشــهر و افزایش حمالت‬ ‫به نفتکش ها‪ ،‬لزوم وصول به ســواحل اقیانوس‬ ‫هند در دریای مکران جدی تر می نمود‪ .‬من که‬ ‫به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران از کویت‬ ‫شــاهد و نگران موقعیت ایــران در بازار جهانی‬ ‫نفــت بودم‪ ،‬از ســال ‪ ۱۳۶۴‬به عنوان مســئول‬ ‫دیپلماسی نفتی‪/‬انرژی در دفتر مطالعات وزارت‬ ‫امور خارجه لزوم احــداث پایانه نفتی ایران در‬ ‫ســواحل مکران را پیگیر بــودم‪ .‬چندان که در‬ ‫بردن پیــام رئیس جمهوری وقــت ایران (مقام‬ ‫معظــم رهبری) برای مرحوم ســلطان قابوس‪،‬‬ ‫به ویژه درمورد شــرارت های مشــترک امریکا‪،‬‬ ‫صــدام و متحــدان عــرب او‪ ،‬علیــه تجهیزات‬ ‫نفتی ایــران می باید مطرح می کردم‪ .‬ســلطان‬ ‫قابوس ضمن ابراز همدردی و قول همکاری در‬ ‫ساخت داخل و ایرانی هستند‪.‬‬ ‫روحانی با اشــاره به اینکه ده ها پیمانکار در این‬ ‫پروژه فعال بودند‪ ،‬اعالم کــرد‪ :‬این کار عظیم و‬ ‫بزرگ به دســت فرزندان ایرانی انجام شده است‬ ‫که افتخــار دیگری برای ماس‪ ،‬ســاحل مکران‬ ‫به عنــوان ثروتی ملی و جاســک یک مرکز مهم‬ ‫دریایی برای ما به شــمار اید‪ ،‬امروز زمینه برای‬ ‫ســرمایه گذاری داخلی و خارجی در ان منطقه‬ ‫اماده اســت‪.‬وی گفــت‪ :‬جنوب ایران همیشــه‬ ‫میزبان چنیــن بهره برداری هایی در بخش نفت‬ ‫و گاز بوده است‪ ،‬دیار خوزستان در جنگ هشت‬ ‫ســاله ایســتاده و دفاع کــرد و مردمی دارد که‬ ‫همیشه در صحنه هســتند‪ ،‬اما دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم برای مردم این منطقه کارهای بسیاری‬ ‫انجــام داد چه برای اب و فاضــاب و چه برای‬ ‫محصوالت کشــاورزی و کانال کشــی و زه کشی‬ ‫زمین های ان منطقه‪ ،‬همه برای این ســرزمین‬ ‫تالش کرده اند‪ ،‬البته در این ســال خشکســالی‬ ‫مردم را ازار می دهــد‪ .‬همه تالش خود را انجام‬ ‫می دهیم تا مشــکالت این منطقه هرچه سریع تر‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش دادن تشنجات منطقه ای‪ ،‬امادگی خود را‬ ‫برای استفاده ایران از امکانات عمان اعالم کرد‪.‬‬ ‫ایشــان به ویژه از برنامه هایش در مناطق صحار‬ ‫و َدقوم در شمال مســقط برای احداث پایانه و‬ ‫انبارهای نفتی سخن گفت‪ .‬در پی ارائه طرح های‬ ‫پایانه در سواحل ایرانی در دریای مکران‪ ،‬به ویژه‬ ‫در نزدیکی پایگاه دریایی جاسک‪ ،‬برای حفاظت‬ ‫بیشــتر‪ ،‬مرحوم هاشمی رفسنجانی و وزیر نفت‬ ‫وقت‪ ،‬اقای مهندس سیدمحمد غرضی‪ ،‬به تهیه‬ ‫طــرح خط لوله و اجرای ان اهتمام ورزیدند‪ .‬در‬ ‫این طرح قرار شــده بود که خط لوله ای با قطر‬ ‫یک ونیم متر در امتداد ســواحل ایران در خلیج‬ ‫فارس احداث شــود و پس از عبــور از منطقه‬ ‫بندرعباس و میناب به منطقه جاسک برسد و در‬ ‫جاسک پایانه مناسب برای تحویل نفت خام به‬ ‫نفتکش های اقیانوس پیما احداث شود‪ .‬عملیات‬ ‫اجرایی خط اغاز شــد و به یاد عملیات نظامی‬ ‫محرم علیه متجاوزیــن‪ ،‬این خط لوله «محرم»‬ ‫نامیده شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت‬ ‫اعالم کرد‬ ‫انتقالهواییقلباهدایی‬ ‫از رشت به تهران‬ ‫رییــس مرکــز مدیریــت پیونــد و درمان‬ ‫بیماری هــای وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫اموزش پزشــکی گفت‪ :‬عملیات پیوند قلب‬ ‫از طریق انتقال هوایی با موفقیت از رشــت‬ ‫به تهران انجام شد‪.‬‬ ‫دکتر مهدی شــادنوش گفــت‪ :‬صبح دیروز‬ ‫اهــدای قلب قهرمان ‪ ۳۴‬ســاله اهل شــهر‬ ‫رشت که به علت تصادف دچار مرگ مغزی‬ ‫شــده بود با رضایت خانواده به گیرنده ‪۴۹‬‬ ‫ســاله در تهران که در نوبــت انتظار پیوند‬ ‫اعضا بود صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عمــل برداشــت عضــو در‬ ‫بیمارســتان پور سینا رشــت انجام و قلب‬ ‫اهدایی از طریق انتقال هوایی به بیمارستان‬ ‫امام خمینی (ره) تهران منتقل شــد‪.‬‬ ‫شــادنوش ادامه داد‪ :‬با همــکاری تیم های‬ ‫پیونــد و واحدهای فراهم اوری دانشــگاه‬ ‫های علوم پزشــکی رشــت و تهــران‪ ،‬فرد‬ ‫گیرنده و دهنده قلب شناســایی و با کمک‬ ‫ســازمان اورژانس کشــور و هوانیروز قلب‬ ‫اهدایی با جت به تهران انتقال داده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن عضــو در بیمارســتان‬ ‫امــام خمینــی (ره) بــا موفقیــت بــه‬ ‫بیمــاری فــردی ‪ ۴۹‬پیوند شــده و حیات‬ ‫دوباره ای به او بخشید‪.‬‬ ‫شــادنوش گفت‪ :‬با این اقدام خداپســندانه‬ ‫و رضایت خانواده پیونــد قلب این عزیز در‬ ‫بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام و‬ ‫کبد و کلیه ها در رشــت پیوند شد تا نجات‬ ‫بخش جان دیگر هموطنانمان باشــند‪.‬‬ ‫بنابراعــام وبــدا‪ ،‬وی در پایــان تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬با تمام شــرایط ســخت و دشــوار‬ ‫روزهــای کرونــا‪ ،‬با تــاش شــبانه روزی‬ ‫همکارانــم‪ ،‬عملیــات پیوند عضــو با دقت‬ ‫و بــا رعایت تمــام پروتکل های بهداشــتی‬ ‫انجام می شــود تــا زندگی را بــه بیماران‬ ‫نیازمند و رنجور بازگردانیم‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫اشنایی با واکسن های موجود در ایران‬ ‫پس از گذشت بیش از یک ســال از شیوع پاندمی‬ ‫کرونــا‪ ،‬این بحــران جهانی همچنــان در صدر پر‬ ‫بازدیدترین اخبار ایران قرار دارد و تمام جنبه های‬ ‫زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده اســت و‬ ‫طبق اخرین امار منتشر شده رسمی بیش از ‪۱۹۲‬‬ ‫میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتال شــدند که‬ ‫از ایــن تعداد بیش از چهــار میلون نفر قربانی این‬ ‫ویروس شدند‪.‬‬ ‫از همــان ابتدای شــیوع این ویــروس در جهان‪،‬‬ ‫شــرکت های داروســازی بزرگی در دنیا به دنبال‬ ‫ســاخت واکســن برای مقابله با این ویروس بودند‬ ‫تا بتواننــد با این کار جایگاه ویژه ای در دنیا از نظر‬ ‫اقتصادی و سیاســی کســب کرده و جهــان را به‬ ‫شرایط ایمنی و پایداری قبل از این بحران‪ ،‬برسانند‪.‬‬ ‫دکتر محمدســعید رضایی‪ ،‬پزشک و پژوهشگر در‬ ‫حوزه علم ســنجی و اخالق پژوهشــی در نشست‬ ‫تخصصی مجازی ایســنا با موضــوع «کروناویروس‬ ‫و واکسیناســیون» اظهار کــرد‪ :‬در چند روز اخیر‬ ‫سرعت واکسیناسیون در ایران‪ ،‬نسبت به هفته های‬ ‫قبل‪ ،‬بیشــتر شــده و ما از تزریق روزانه ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫دز واکســن به تزریق روزانه بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار دز‬ ‫واکسن رسیدیم‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه واکســن های ایرانی زیادی در‬ ‫حال بررسی هســتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طبق گزارشی‬ ‫که از سازمان غذاودارو منتشر شده ‪ ۱۴‬واکسن در‬ ‫فازهای مطالعاتی مختلف‪ ،‬در حال بررسی هستند‬ ‫اما شنیده ها حاکی از ان است که تعداد واکسن ها‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬مورد است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه رونمایــی خط تولید واکســن‬ ‫اسپوتنیک روسیه در ایران‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬اسپوتنیک‬ ‫اولین واکســنی است که شرکت های ایرانی پس از‬ ‫اتمام فاز ‪ ۳‬مطالعاتی به دنبال تولید ان هســتند و‬ ‫در چند روز گذشــته شــرکت داروسازی اکتوور از‬ ‫خط تولید ان در ایران‪ ،‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫ایــن پزشــک عمومی با بیــان اینکه تعــدادی از‬ ‫واکسن های ایرانی در فاز مطالعات بالینی هستند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬واکســن برکت یکی از واکســن های‬ ‫ایرانی مبتنی بر ویروس های غیرفعال اســت که در‬ ‫فاز سوم مطالعاتی‪ ،‬مجوز مصرف اضطراری دریافت‬ ‫کرده و در دو دز تزریق خواهد شد‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬طبق اخریــن اطالعات تا تاریخ‬ ‫‪ ۲۴‬تیرمــاه تمام ‪ ۲۰‬هزار نفری که باید در این فاز‬ ‫مطالعاتی شــرکت می کردند‪ ،‬دو دز واکسن خود را‬ ‫دریافــت کردند و از این به بعد باید منتظر گزارش‬ ‫بی خطری و ایمنی واکسن باشیم‪.‬‬ ‫وی در ر ابطــه با واکســن ســوبرانا‪ ۲-‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این واکسن پروژه مشــترک انستیتو پاستور و یک‬ ‫شرکت کوبایی است که فاز پیش بالینی این واکسن‬ ‫در کوبــا انجام شــده و در فــاز اول و دوم بالینی‪،‬‬ ‫هزارنفر و در فاز ســوم بالینی ‪ ۴۴‬هزار نفر در کوبا‬ ‫واکسینه شدند همچنین در فاز سوم بالینی واکسن‬ ‫ســوبرانا‪ ۲-‬به ‪ ۲۴‬هزار نفر در ایران‪ ،‬تزریق شــده‬ ‫است اما هنوز تزریق گسترده این واکسن در ایران‪،‬‬ ‫مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســوبرانا ‪ ۲-‬یک واکسن سه دزی‬ ‫اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاثیرگذاری این واکســن پس از‬ ‫تزریق دو دز ‪ ۶۵‬درصد است که پس از دریافت دز‬ ‫ســوم به ‪ ۹۱.۲‬درصد خواهد رسید اما در رابطه با‬ ‫تاثیرگذاری این واکســن بر واریانت بتا که در کوبا‬ ‫نیز شایع شد‪ ،‬نداریم و فقط دز گزارش های خبری‬ ‫مطرح شده که این واکسن بر واریانت بتا تاثیرگذتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضایــی در رابطــه با واکســن هایی کــه در فاز‬ ‫مطالعات بالینی قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬واکسن سینوژن‬ ‫استرالیایی مه فاز دوم مطالعاتی ان در ایران انجام‬ ‫شده‪ ،‬واکسن انستیتو راضی‪ ،‬واکسن فخراء (وزارت‬ ‫دفاع) و واکسن نورا (دانشگاه بقیه اهلل) واکسن هایی‬ ‫هستند که در فاز مطالعاتی انسانی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دو واکســن دیگــر نیز فاز مطالعاتی‬ ‫حیوانی خود را به اتمام رسانده و منتظر دریافت کد‬ ‫اخالق هستند و پروژه های دیگری از تولید واکسن‬ ‫در ایران نیز وجود دارد که اطالعات زیادی از ان ها‬ ‫منتشر نشــده است‪.‬رضایی در رابطه با واکسن های‬ ‫خارجی موجــود در ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســینوفارم‬ ‫واکســنی اســت که بیشــترین تزریق را در ایران‬ ‫داشته‪ ،‬مطالعات بالینی ان در مجالت معتبر چاپ‬ ‫شــده و تاییدیه ســازمان جهانی بهداشت را دارد‪،‬‬ ‫اســپوتنیک روســیه نیز یکی دیگر از واکسن های‬ ‫موجود در ایران است که به جهت تحریک سیستم‬ ‫ایمنی‪ ،‬دو دز ان با یکدیگر متفاوت اســت و نباید‬ ‫جابه جا تزریق شود‪ ،‬استرازنکا از دیگر واکسن های‬ ‫موجود در ایران اســت که تولید مشترک انگلستان‬ ‫و ســوئد اســت که بیشترین شــفافیت را در بین‬ ‫واکسن های موجود دارد اما هنوز موفق به دریافت‬ ‫مجوز از ســازمان بهداشت جهانی و اژانس دارویی‬ ‫اروپا نشــده است و اخرین واکسن خارجی موجود‬ ‫محمولهپانسمانبیماران‪ EB‬درانبارهایوزارتبهداشتاست‬ ‫کرونا جان ‪ ۲۱۰‬بیمار دیگر را هم گرفت‬ ‫شناسایی ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۸۱۴‬بیمار جدید طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫بنابــر اعالم مرکز اطالع رســانی وزارت بهداشــت‪ ۱( ،‬مردادماه ‪ )۱۴۰۰‬و بر اســاس معیارهای قطعی‬ ‫تشــخیصی‪ ۲۱ ،‬هزار و ‪ ۸۱۴‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشــور شناسایی شد و متاسفانه ‪۲۱۰‬‬ ‫بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬تا کنون ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۴۴۶‬هزار و ‪۵۱۰‬‬ ‫نفر ُدز اول واکســن کرونا و دو میلیون و ‪ ۳۵۳‬هزار و ‪ ۹۷۶‬نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع‬ ‫واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار و ‪ُ ۴۸۶‬دز رسید‪.‬‬ ‫در عین حال در اطالعیه شــماره ‪ ۱۱‬مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت در خصوص‬ ‫برنامه ملی واکسیناســیون کووید‪ ۱۹‬تاکید شــده اســت که «نظر به ارتقای ظرفیت واکسیناســیون‬ ‫روزانه در سراســر کشور و فراهمی واکســن مورد نیاز برای تکمیل واکسیناسیون گروه های اعالم شده‬ ‫و با توجه به دریافت واکســن در بخش قابل توجهی از هموطنان ثبت نام شــده‪ ،‬مســتدعی اســت به‬ ‫منظور تداوم روند روزهای اخیر و پیشــگیری از کندشــدن فرایند واکسیناســیون‪ ،‬افراد تحت شمول‬ ‫در گروه های ســنی اعالم شده در اولین فرصت ممکن نســبت به ثبت نام در سامانه واکسن به نشانی‬ ‫اینترنتی ‪ salamat.gov.ir‬و اخذ نوبت اقدام کنند‪».‬‬ ‫همچنین بر اســاس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت‪ ،‬از دیروز تا امروز (‪۱‬‬ ‫مردادماه ‪ )۱۴۰۰‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۲۱ ،‬هزار و ‪ ۸۱۴‬بیمار جدید مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور شناسایی شد که ‪ ۲۴۳۲‬نفر از انان بستری شدند‪.‬‬ ‫بر این اساس مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به سه میلیون و ‪ ۶۴۵‬هزار و ‪ ۶۵۴‬نفر رسید‪.‬‬ ‫متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ۲۱۰ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند و مجموع‬ ‫جانباختگان این بیماری به ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۲۷۳‬نفر رسید‪.‬‬ ‫خوشــبختانه تا کنون ســه میلیون و ‪ ۲۲۰‬هزار و ‪ ۴۴۵‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستان ها‬ ‫ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۴۶۹۶‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار و ‪ ۴۹۹‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۲۳۲‬شهر کشور در وضعیت قرمز‪ ۱۱۷ ،‬شهر در وضعیت نارنجی و ‪ ۹۹‬شهر در وضعیت‬ ‫زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫روایت هایی از واردات ناکام واکسن کرونا‬ ‫دقیق توزیع شــود تا ضمن پیشگیری از هر گونه‬ ‫سوء اســتفاده به سهولت در دســترس بیماران‬ ‫مبتال قــرار گیــرد و این عزیزان در دسترســی‬ ‫دچار مشــکل نشوند‪ ،‬لذا پانســمان ها به اندازه‬ ‫نیــاز ماهانه توســط مرکز مدیریــت بیماریهای‬ ‫معاونــت درمان اعالم و حواله ان از ســوی اداره‬ ‫کل تجهیــزات پزشــکی صادر و دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی ایران پانسمان را به تناسب نیاز بیماران‬ ‫در اختیار خانه ‪ EB‬قرار می دهد‪.‬‬ ‫دراین راســتا تا تیرماه سال جاری ‪ ۹۷۵۳۶‬عدد‬ ‫پانســمان تحویل خانه ‪ EB‬شــده است‪ ،‬براین‬ ‫اســاس تمام اطالعات پانســمان های وارد شده‪،‬‬ ‫موجودی انبارها و تعــداد تحویلی به خانه ‪EB‬‬ ‫ثبت شده و بطور شفاف قابل رصد و پایش است؛‬ ‫بنابراین موضوع مفقودی پانســمانها به هیچ وجه‬ ‫صحت نداشــته و منطقی هم نمی باشــد و طرح‬ ‫ایــن موضوع تنها باعث نگرانی خانواده ها خواهد‬ ‫شــد‪.‬این گزارش مــی افزاید‪ :‬همچنیــن تامین‬ ‫پانســمان مورد نیاز بیماران ‪ EB‬تا پایان امسال‬ ‫پیــش بینی شــده و در حال حاضــر از ‪ ۱۲‬قلم‬ ‫پانســمان مورد نیاز بیماران ‪ ،‬موجودی تعدادی‬ ‫به مدت بیش از یک ســال و معدودی از انواع ان‬ ‫به مدت ‪ ۶‬ماه تامین شــده است که برنامه ریزی‬ ‫بــرای تامین انها نیز به صورت فراخوان توســط‬ ‫اداره کل تجهیزات پزشکی در حال انجام است‪.‬‬ ‫لذا هیچ مشکلی در تامین این پانسمان ها وجود‬ ‫نداشــته و به خانواده های بیماران پروانه ای این‬ ‫اطمینــان را می دهد که هیچ دغدغه نســبت به‬ ‫تامین پانسمان نداشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش وبدا‪ ،‬شــایان ذکر اســت ادعاهای غیر‬ ‫مســتند که موجب نگرانی خانواده های بیماران‬ ‫در تامین دارو و ملزومات شــود‪ ،‬مصداق تشویش‬ ‫اذهان عمومی بوده و از ســوی وزارت بهداشــت‬ ‫قابل پیگیری حقوقی است‪.‬‬ ‫درباره هپاتیت‪ B‬چه می دانید؟‬ ‫عفونت ‪ HBV‬یک مشــکل جهانی در حوزه بهداشت عمومی است که به‬ ‫علت سیاست های واکسیناســیون و مهاجرت‪ ،‬با تغییرات اپیدمیولوژیک‬ ‫همراه اســت‪ .‬این ویروس باعث التهاب کبد می شــود‪ .‬کبد عضوی است‬ ‫که در مقابله بــا عفونت ها‪ ،‬متوقف کردن خونریزی‪ ،‬پاکســازی خون از‬ ‫ســموم و داروها و ذخیره کردن انرژی در بدن نقش مهمی دارد‪.‬‬ ‫بیمــاری هپاتیت بــه التهاب کبد گفته می شــود کــه فعالیت های ان‬ ‫را مختــل می ســازد‪ .‬عمده راه هــای انتقال ویروس هپاتیت ‪ B‬شــامل‬ ‫خون الوده‪ ،‬ارتباط جنســی‪ ،‬انتقال از مادر به فرزند اســت‪ .‬این ویروس‬ ‫می توانــد باعث هر دو نوع عفونت حاد و مزمن شــود‪ .‬این ویروس یکی‬ ‫از علل اصلی بیماری مزمن کبدی اســت که می تواند به سیروز‪ ،‬سرطان‬ ‫کبد و مرگ منجر شود‪.‬‬ ‫دوره کمــون بیماری ‪ ۳۰‬تا ‪ ۱۸۰‬روز اســت و تشــخیص قطعی با انجام‬ ‫در ایران بهارات است که قرار بود ‪ ۵۰۰‬هزار دز وارد‬ ‫ایران شــود اما فقط ‪ ۱۲۵‬هزار دز از ان وارد ایران‬ ‫شد زیرا به دلیل شرایط نامناسب هند‪ ،‬دادستان ان‬ ‫کشور اجازه خروج محموله های واکسن را نداد و بر‬ ‫اســاس اخرین مقاله منتشر شده این واکسن‪۶۵ ،‬‬ ‫درصد بر واریانت دلتا تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی در رابطــه با عدم تمایل مردم به واکســن های‬ ‫ایرانــی‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬طبق مطالعاتــی که وزارت‬ ‫بهداشــت در قســمتی از تهران انجام و نتایج ان‬ ‫را منتشــر کــرده ‪ ۶۰‬درصد مردم ایــران‪ ،‬تمایلی‬ ‫به دریافت واکســن ایرانی ندارند و دلیل این عدم‬ ‫تمایــل را عدم شــفافیت در رونــد مطالعات این‬ ‫واکسن ها اعالم کردند‪.‬‬ ‫این پزشــک ادامــه داد‪ :‬ما تا االن یــک گزارش از‬ ‫عوارض واکسیناســیون در ایران نداشــتیم و حتی‬ ‫یک پلتفرم ســاده برای نشــان دادن امــار روزانه‬ ‫واکسیناســیون در ایران‪ ،‬طراحی نشــده است در‬ ‫صورتیکه این موارد می تواند به شــفافیت و اعتماد‬ ‫بیشتر مردم به واکسن ها کمک کند و تمایل مردم‬ ‫به واکسیناسیون بیشتر شود‪.‬‬ ‫یک روانپزشــک گفت‪ :‬کروناویــروس بر اختالالت‬ ‫روانی در افراد تاثیرگذار بــوده و منجر به افزایش‬ ‫خشــونت خانگی‪ ،‬اختالالت خانوادگی‪ ،‬اختالالت‬ ‫حافظه و استرس در مردم‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫دکتر لیال زواره در این نشست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مقاالت و‬ ‫مطالعات متعددی در رابطه با تاثیر کروناویروس بر‬ ‫اختالالت روانی در افراد‪ ،‬منتشر شده اما نمی دانیم‬ ‫بــا ادامه پاندمی این اختالالت تا کجا پیش خواهد‬ ‫رفت‪.‬زواره تصریح کرد‪ :‬افزایش خشــونت خانگی‪،‬‬ ‫اختالالت خانوادگی‪ ،‬اختالالت حافظه و اســترس‬ ‫از مشــکالتی اســت که در این ایام برای افراد به‬ ‫وجود امده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای حل مشــکالت روانی و استرس‬ ‫افراد باید در زمینه این بیماری و واکسیناســیون‪،‬‬ ‫شفافیت وجود داشته باشــد و از فضای ناامنی که‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬دوری کرد‪.‬‬ ‫زواره خاطرنشــان کرد‪ :‬در حال حاضر بهترین کار‬ ‫واکسیناسیون جمعی مردم اســت اما ابهاماتی در‬ ‫این زمینه وجود دارد که باید رفع شود‪.‬‬ ‫یــک متخصــص داخلی گفــت‪ :‬در پیــک پنجم‬ ‫کروناویــروس بــا واریانت دلتا هســتیم و در این‬ ‫پیک اغلب مراجعه کنندگان دارای عالئم گوارشــی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫مفقودیپانسمانهاصحتندارد‬ ‫براســاس اعالم سازمان غذا و دارو‪ ،‬تمام محموله‬ ‫های پانســمان تامین شــده بیمــاران ‪ EB‬در‬ ‫انبارهــای وزارت بهداشــت موجود اســت و به‬ ‫منظور مدیریت بهینه توزیع‪ ،‬پانســمان مورد نیاز‬ ‫به تناسب تعداد بیماران به صورت ماهانه تحویل‬ ‫خانه ‪ EB‬می شود‪.‬‬ ‫در اطالعیــه این ســازمان امده اســت‪ :‬نظر به‬ ‫امتناع شــرکت ســوئدی تولیدکننده پانســمان‬ ‫بیمــاران ‪ EB‬به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه‬ ‫علیــه مــردم و بیمــاران ایرانی‪ ،‬علیرغــم تمام‬ ‫محدودیت هــا در تامین این نوع پانســمان ها‪ ،‬با‬ ‫تالش وزارت بهداشــت یک محموله شــامل ‪۱۲‬‬ ‫قلم پانســمان با همکاری ســازمان یونیسف در‬ ‫فروردین ‪ ۹۹‬تحویل وزارت بهداشت (انبار هیات‬ ‫امنا صرفه جویی ارزی) شد‪.‬‬ ‫براین اســاس تمامی پانســمان هــای محموله‬ ‫اهدایی سازمان یونیســف وارد انبار هیات امنای‬ ‫ارزی شــد و به منظور توزیع مناســب‪ ،‬اداره کل‬ ‫تجهیزات پزشــکی بر اســاس میزان نیاز ماهانه‬ ‫بیماران اعالمی توســط مرکــز مدیریت پیوند و‬ ‫درمان بیماری هــای معاونت درمــان‪ ،‬اقدام به‬ ‫صدور حواله توزیــع به هیات امنای صرفه جویی‬ ‫ارزی در معالجه بیماران کرده و طبق حواله های‬ ‫صادره به مدت ‪ ۴‬ماه مستقیما تحویل خانه ‪EB‬‬ ‫شــد‪ .‬همچنین مقرر شد پانسمان های مورد نیاز‬ ‫بیماران در مراحل بعدی مطابق روال گذشــته و‬ ‫متناســب با نیاز بیماران از طریق دانشگاه ایران‬ ‫به خانه ‪ EB‬تحویل شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه عرضه این کاالی پزشکی اساسی‬ ‫بصورت یارانــه ای تامین و برای مصرف کنندگان‬ ‫رایگان می باشــد لذا باید بــا مدیریت صحیح و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4245‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪1622‬مرداد‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دودوشنبه‬ ‫سه‬ ‫تســت های ازمایشگاهی ممکن است‪ .‬می توان با واکسیناسیون و مشاوره‬ ‫به موقع از مزمن شــدن و انتقــال این بیماری پیشــگیری کرد‪ .‬علیرغم‬ ‫اینکه واکسیناســیون هپاتیت ‪ B‬مهم ترین راه پیشــگیری از ابتال است‬ ‫ولی فقط ‪ ۴۲‬درصد کودکان در جهان در بدو تولد به واکســن دسترسی‬ ‫دارند‪.‬هپاتیت هــای ویروســی یکــی از اصلی ترین چالش های ســامتی‬ ‫در جهان هســتند که برای مقابله با ان‪ ،‬نیاز به پاســخ ســریع اســت‪.‬‬ ‫هپاتیت هــای ‪ B‬و‪ C‬برای مدت های مدید در سراســر جهان به عنوان‬ ‫قاتــل خاموش مطــرح بودند‪.‬این دو ویروس علت اصلــی بیماری مزمن‬ ‫کبدی هســتند که می توانند به سیروز‪ ،‬سرطان کبد و مرگ منجر شوند‪.‬‬ ‫چنانچه پاســخ مناسب و سریع برای این بیماری وجود نداشته باشد در‬ ‫‪ ۴۰‬یا ‪ ۵۰‬ســال پیش رو‪ ،‬پیش بینی می شــود که این بیماری بار زیادی‬ ‫به اقتصاد ســامت جهان تحمیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫تعدادی از تشــکل های خصوصی گردشگری از سال گذشــته تالش هایی را برای واردات واکسن کرونا اغاز کرده اند‪ .‬مورد مصرف این واردات‪ ،‬واکسینه شدن‬ ‫فعاالن گردشگری و مسافران اعالم شده‪ ،‬اما این تالش ها تا کنون ناکام و بدون نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫در روزهایی که تب سفر به ارمنستان برای واکسیناسیون داغ شده بود و تصاویری از ازدحام جمعیت در مرز زمینی و خیابان خوابی مسافران ایرانی در شهر‬ ‫ایروان‪ ،‬پایتخت ارمنســتان منتشر شد‪ ،‬بحث بر ســر این که جزایر ایران می توانستند مشابه ارمنستان مقصد گردشگری واکسن باشند‪ ،‬دوباره باال گرفت‪ .‬از‬ ‫حدود یک سال پیش تجار و فعاالن گردشگری در جزیره کیش از وزارت بهداشت درخواست مجوز برای واردات واکسن داشته اند‪ ،‬اما به در بسته خورده اند‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬روند کند واردات واکسن و تزریق ان در ایران‪ ،‬شرکت های خصوصی زیادی را داوطلب واردات واکسن کرونا کرده است‪ .‬اتاق بازرگانی ایران برای‬ ‫واردات شش میلیون ُدز واکسن کرونا پیش قدم شده بود که در اردیبهشت ماه امسال مسعود خوانساری ـ رییس اتاق بازرگانی تهران ـ گفت‪ :‬فرصت خریدن‬ ‫و وارد کردن شش میلیون ُدز واکسن کرونا از طریق بخش خصوصی از دست رفته است‪.‬‬ ‫ســازمان غذا و دارو نیز چندی پیش از موفق نبودن بخش خصوصی در واردات واکســن کرونا با وجود صدور ‪ ۳۸‬مجوز ســخن گفت و اولتیماتوم داد که‬ ‫به زودی مجوزها لغو می شود‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬با توجه به وضعیت صنعت گردشــگری و ان چه «اولویت ندادن به شــاغالن ان برای واکسینه شــدن با وجود دو سال زمین گیری و بی کاری»‬ ‫عنوان می شود‪ ،‬یکی از تشکل های خصوصی گردشگری نامه ای را منتشر کرد مبنی بر درخواست مجوز از وزارت بهداشت برای واردات ‪ ۱۰‬میلیون ُدز واکسن‬ ‫کووید از روســیه برای مصرف فعاالن گردشــگری و مسافرانی که قصد خروج از ایران را دارند یا خارجی هایی که به ایران سفر می کنند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬دو‬ ‫تشکل مرتبط با حوزه گردشگری سالمت نیز اقداماتی را برای واردات واکسن اغاز کرده بودند‪.‬‬ ‫اما سرانجام این پیگیری ها چه بوده است؟ چرا شهروندان ایرانی برای دریافت واکسن همچنان سرگردان کشورهای دیگر هستند؟ با وجود این حجم داوطلب‬ ‫و متقاضی واردات واکســن در بخش خصوصی‪ ،‬مواضع وزارت بهداشــت در ارتباط با ورود فعاالن حوزه سفر و گردشگری به این فرایند چیست و با توجه به‬ ‫نیاز کشــور‪ ،‬شــرایط را برای بخش خصوصی چگونه تسهیل کرده است؟ این سوال ها در نشستی رسانه ای در بستر مجازی‪ ،‬با اعضای تشکل های گردشگری‬ ‫سالمت و دیگر فعاالن گردشگری که در ارتباط با تهیه واکسن تا کنون اقداماتی را انجام داده اند‪ ،‬به بحث گذاشته شد‪.‬‬ ‫مهدی عباســی ـ کارشناس گردشــگری و تحلیل گر بازار گردشگری ترکیه ـ درباره تجربیات و طرح های کشورهایی مثل ترکیه‪ ،‬قبرس‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫یونان‪ ،‬ژاپن و روسیه در ارتباط با گردشگری در دوران کرونا و رویکرد ان ها به واکسیناسیون مسافران و گردشگری‪ ،‬توضیحاتی داد و تاکید کرد که برخالف‬ ‫ان چه برخی از مسووالن و تشکل های خصوصی در داخل ایران می گویند‪ ،‬ترکیه درحال حاضر مسافران خارجی را واکسینه نمی کند و مجوز ان را فعال صادر‬ ‫نکرده اســت‪ .‬اما طبق اماری که در این کشــور منتشر شده تا کنون ‪ ۶۲‬میلیون ُدز واکسن به مردم ترکیه تزریق شده است‪ ،‬چون در این کشور گردشگری‬ ‫حرف اول را می زند و دولت ترکیه قصد دارد به مقصدی امن تبدیل شود و گردشگران را سریع تر بازگرداند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬ترکیه به جای ان که به نفت و انرژی های دیگر چشــم داشــته باشد‪ ،‬از گردشگری تامین درامد می کند‪ .‬برای همین در شش روز گذشته این‬ ‫کشــور با وجود ویروس کرونا‪ ،‬رکورد گردشگری خود را شکســته است‪ .‬فقط یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر وارد انتالیا شده اند‪ .‬این کشور به تدریج به حالت‬ ‫عادی برمی گردد‪.‬محمد جهانگیری ـ رییس انجمن خدمات بین المللی گردشگری سالمت ـ درباره اخرین اقداماتی که این تشکل برای واردات واکسن کووید‬ ‫به ایران داشــته و همچنین در پاسخ به این ســوال که ایا بخش خصوص گردشگری می تواند در حوزه واردات واکسن اقدام کند؟ گفت‪ :‬واردات واکسن در‬ ‫ایران بیش از ان چیزی که ما فکر می کنیم‪ ،‬پیچیده شــده اســت‪ .‬ورود بخش خصوصی گردشگری به این حوزه را در اتاق ایران و حتی با هیات نمایندگان‬ ‫و ارکان مختلف مطرح کردیم‪ .‬واردات واکســن واقعا امکان پذیر نبود‪ ،‬ســوای بروکراسی در صدور مجوز و نامه نگاری ها‪ ،‬مشکل تامین ارز و ناهماهنگی بین‬ ‫وزارت بهداشت و سایر بخش ها برای صدور مجوز‪ ،‬از جمله دالیل ان است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬زمانی که واردات واکســن توســط بخش خصوصی را پیگیری کردیم‪ ،‬اولین توصیه این بود با کشورهایی که وارد فاز مطالعاتی می شوند صحبت‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬چون اگر بخش خصوصی برای این کار اقدام نکند‪ ،‬قطعا دولت با توجه به اولویت هایی که دارد توان و بودجه تامین نیاز بخش ما را ندارد‪.‬‬ ‫واکســن را فقط به دولت ایران می فروشــند‪ .‬مثال اگر روســیه دو میلیون دز واکســن به ایران تعهد داده بود‪ ،‬به بخش خصوصی یک میلیون دز می فروشد‬ ‫و یــک میلیــون دز هم به دولت ایران می دهد‪ ،‬یعنی کشــورها باالتر از ان چه به دولت ایران تعهد داده اند‪ ،‬واکســن مازاد بــه بخش خصوصی ایران عرضه‬ ‫نمی کنندجهانگیری درباره نتایج این پیگیری ها توضیح داد‪ :‬از ابتدای همه گیری کووید ما روی بعضی از مســائل متمرکز شــده ایم‪ .‬البته که اقدامات خوبی‬ ‫هم در راستای تولید واکسن شده است‪ ،‬اما در بعضی امور متمرکز نشده ایم‪ .‬می گوییم کشور ما محل تست واکسن دیگران نیست‪ ،‬به این دلیل است که در‬ ‫فازهای تولید واکسن های دیگر مشارکت نداشته ایم‪ .‬واردات هم چالش های خاص خود را داشت‪.‬‬ ‫او درباره موضع وزارت بهداشت درباره ورود بخش خصوصی گردشگری به واردات واکسن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وزارت بهداشت برای واردات اجازه داده‪ ،‬ولی مشروط‬ ‫است‪ .‬بخش خصوصی گردشگری هم یکی از این گروه ها است که می تواند واردات داشته باشد‪ ،‬مشکلی از این جهت ندارد‪ .‬البته روی زمان و مباحث حرف‬ ‫است‪ ،‬اما وزارت بهداشت در این مورد استثنائی قائل نشده است‪ .‬حتی اتاق بازرگانی ایران هم وارد شد‪ ،‬ولی تا کنون موفق نشده است‪.‬‬ ‫رییس انجمن خدمات بین المللی گردشــگری ســامت درباره موانع پیش روی واردات واکسن بخش خصوصی که تشکل های گردشگری نیز برای ان اقدام‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر بروکراســی ای که وجود دارد‪ ،‬ناتوانی و موانع در دیپلماســی‪ ،‬تامین ارز و بازار تولید واکســن هم مساله بوده است‪ .‬بعضی کشورها‬ ‫واکسن را فقط به دولت ها می دادند و وقتی هم که از این مرحله عبور کردیم و بخش خصوصی می توانست واردات داشته باشد‪ ،‬دیگر سخت شده بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ترکیه برنامه ریزی ها به صورت سیســتماتیک و با مداخله و کمک وزارت گردشــگری انجام شده است‪ .‬البته که در کشور ما نیز از ابتدای کووید‪،‬‬ ‫تنها ویزایی که صادر شد‪ ،‬به حوزه گردشگری سالمت مربوط می شد‪ ،‬اما در این حوزه گام عملی ای را غیر از چند مکاتبه و درخواست از سوی وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در ستاد ملی کرونا شاهد نبودیم‪ .‬به ان مکاتبات نمی توان اقدام عملی گفت‪.‬‬ ‫مصطفی سروی ـ عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران ـ با اشاره به اقداماتی که از طریق شرکتی خصوصی برای واردات واکسن انجام شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واکســن کرونا یک فرادارو اســت‪ .‬شرکت ها و کشورهایی که مستقیما واکسن را تولید می کنند ان را فقط به دولت ها می فروشند‪ .‬وزارت بهداشت حدود ‪۳۶‬‬ ‫مجوز به بخش خصوصی داده است‪ ،‬از جمله اتاق بازرگانی ایران‪ .‬از طرفی‪ ،‬درحال حاضر تنها کشوری که بخش خصوصی ان برای خرید واکسن اقدام کرده‪،‬‬ ‫ایران است‪ ،‬چون تامین واکسن در وظیفه دولت ها تعریف شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪4245‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫‪ 7‬مرداد‬ ‫شنبه ‪2‬‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سالسال‬ ‫‪13991400‬‬ ‫اسفندماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سه‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه سازان خبر داد‪:‬‬ ‫‪140‬هزار خودرو ناقص در پارکینگ دو خودروساز‬ ‫عضوهیات علمیگروهاقتصاددانشگاهتربیتمدرسعنوانکرد‪:‬‬ ‫افزایشتمرکزخودروسازانبرمحصوالتکم تیراژوکمترزیان ده‬ ‫بســیاری از کارشناســان ایــن حــوزه‬ ‫معتقدنــد در دو ســال گذشــته نــرخ‬ ‫ارز تعیین کننــده قیمــت محصــوالت‬ ‫خودرویــی در بــازار بود‪ ،‬حــال ا ن که‬ ‫در ســال جدید به نظر می رسد خودرو‬ ‫تبعیتــی از ارز ندارد و کاهش انتظارات‬ ‫تورمی نیز قادر بــه معجز ه گری در این‬ ‫بازار نیست‪.‬‬ ‫بازارهای ســکه و ارز ایــن روزها ثبات‬ ‫بیشــتری را به نسبت بازارهای مسکن و‬ ‫خودرو تجربه می کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫کــه به روزهای پایانــی دولت دوازدهم‬ ‫نزدیک می شــویم‪ ،‬اما دولت دوم حسن‬ ‫روحانی در مصاف با تحریم ها نتوانســت‬ ‫درخصوص مهار تورم افسارگسیخته در‬ ‫بســیاری از کاالها ازجمله خودرو موفق‬ ‫عمل کند‪ .‬بســیاری از کارشناسان این‬ ‫حــوزه معتقدند در دو ســال گذشــته‬ ‫نرخ ارز تعیین کننــده قیمت محصوالت‬ ‫خودرویی در بازار بــود‪ ،‬حال ا ن که در‬ ‫ســال جدید بــه نظر می رســد خودرو‬ ‫تبعیتــی از ارز ندارد و کاهش انتظارات‬ ‫تورمی نیز قادر بــه معجز ه گری در این‬ ‫بازار نیست‪.‬‬ ‫علــی قنبــری‪ ،‬اقتصــاددان و عضــو‬ ‫هیا ت علمــی گــروه اقتصــاد دانشــگاه‬ ‫تربیت مدرس با اشــاره به نحوه عرضه‬ ‫محصــوالت خودروســازان بــه بــازار‬ ‫گفت‪« :‬شــیوه عرضه خودرو از ســوی‬ ‫تولیدکننده پیــش از اعمال تحریم های‬ ‫بین المللی نیــز جوابگوی نیاز متقاضیان‬ ‫خودرو در بازار نبود‪ .‬به این معنا که اگر‬ ‫خودروســاز تولید محصولی را خواسته‬ ‫یا ناخواســته کاهش می داد‪ ،‬قیمت ان‬ ‫خودرو در بازار رونــد صعودی به خود‬ ‫می گرفت‪ .‬این در شرایطی است که اگر‬ ‫تیراژ همان محصــول افزایش می یافت‪،‬‬ ‫قیمــت ان نیــز در بــازار در همان پله‬ ‫ثابت می شــد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نوع عرضه‬ ‫از ســوی خودروساز و همچنین تقاضای‬ ‫موجود در بــازار را می تــوان به عنوان‬ ‫عامــل تعیین کننده قیمــت خودرو در‬ ‫بازار در نظر گرفت‪».‬‬ ‫به رغم بازگشــت نســبی ثبات به دیگر‬ ‫بازارهــای مالــی‪ ،‬چرا صنعــت خودرو‬ ‫همچنان بر موج بی ثباتی شــناور است؟‬ ‫همان طور که شاهدیم هم تولیدکننده از‬ ‫وضعیت بازار خودرو ناراضی است و هم‬ ‫مصر ف کننده تــوان پرداخت هزینه های‬ ‫تحمیل شــده بــه صنعــت خــودرو را‬ ‫نــدارد‪ .‬قیمــت تمام شــده محصوالت‬ ‫خودروسازان بیش از ارزش واقعی ا ن ها‬ ‫در بازار اســت‪ .‬به دلیل افزایش نرخ ارز‬ ‫و بــاال رفتــن قیمت خرید مــواد اولیه‬ ‫تولید‪ ،‬شرکت های خودروسازی به ناچار‬ ‫درخواســت افزایش قیمــت محصوالت‬ ‫خود را دارند‪ .‬درحالی که دالر با کاهش‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی در ســال گذشته نتوانست‬ ‫تاثیرات بحــران ایجادشــده را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬صور ت های مالی این بنگا ه ها طی‬ ‫سه سال گذشــته بیانگر رشد بی سابقه‬ ‫زیان دهــی محصــوالت پرتیراژ اســت‪.‬‬ ‫البته شــورای رقابت در این ســه سال‬ ‫بــرای جلب رضایت مشــتریان‪ ،‬از زیان‬ ‫تولید این محصوالت چشم پوشــی کرد‬ ‫و خودروســاز را مجبور به عرضه خودرو‬ ‫با قیمتــی زیر هزینه هــای تولید کرده‬ ‫اســت‪ .‬حال در شــرایطی که زیان دهی‬ ‫خودروســازان با بی تفاوتی سیاست گزار‬ ‫و شورای رقابت روبه رو شده‪ ،‬خودروساز‬ ‫به ناچار خــود قد م هایی را برای کاهش‬ ‫زیان تولید برداشــته اســت‪ .‬اولین قدم‬ ‫همان طــور کــه عنوان شــد‪ ،‬تمرکز بر‬ ‫تولید محصوالت کم تیــراژ با زیان دهی‬ ‫کمتر اســت‪.‬راهکار خودروسازان برای‬ ‫کاهش زیــان انباشــته تحمیلی به این‬ ‫صنعت تا چه میزان موفق بوده اســت؟‬ ‫با توجــه بــه امارهای منتشرشــده از‬ ‫بــازار خــودرو‪ ،‬محصــوالت کم تیــراژ‬ ‫خودروســازان از ابتــدای ســال جاری‬ ‫تاکنــون رشــد زیــر ‪5‬درصــدی را در‬ ‫قیمت ها به خود دید ه اند‪ .‬حال ان که بر‬ ‫قیمت پرتیراژها ‪8.5‬درصد اضافه شــده‬ ‫اســت‪ .‬بنابراین تغییر جهــت تولید در‬ ‫شرکت های خودروســاز اگرچه از زیان‬ ‫این شرکت ها کاســته است‪ ،‬اما بازار را‬ ‫در بخــش خودروهای پرتیراژ با رشــد‬ ‫قیمت مواجه می کند‪.‬‬ ‫به نظر شــما بــازار خــودرو باتوجه به‬ ‫دریافــت سوبســیدهای دولتی و اعمال‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری محصوالت از‬ ‫سوی شــورای رقابت‪ ،‬همچنان شرایط‬ ‫مناسبی برای حضور سوداگران دارد؟‬ ‫بــازار کنونــی خــودرو کــه برخالف‬ ‫دیگــر بازارها در تالطم قیمتی به ســر‬ ‫می برد‪ ،‬این بار حتــی با افزایش عرضه‬ ‫خــودرو‪ ،‬رونــد صعــودی در قیمت ها‬ ‫به خــود گرفتــه اســت‪.‬هرچند برخی‬ ‫مخالفــان خودروســازان‪ ،‬از این روش‬ ‫به نام مدیریت بازار توســط خودروســاز‬ ‫نام می برند‪ ،‬اما ان چه مشــخص است‪،‬‬ ‫با شــیوه قیمت گذاری دستوری ظاهرا‬ ‫چــاره دیگری برای جبــران ضرر برای‬ ‫خودروســاز باقــی نمانده و چــاره کار‬ ‫نیز تجدیدنظــر در این نوع فعالیت های‬ ‫دســتوری اســت‪.‬تبعات رویکرد جدید‬ ‫عرضه خودرو در بازار چیست؟‬ ‫شــرکت های خودروســاز تمــام هم و‬ ‫غــم خــود را روی عرضــه محصوالتی‬ ‫قــرار داده انــد که در وهلــه اول زیانی‬ ‫از ناحیــه تولید و عرضــه متوجه ان ها‬ ‫نشــود و در وهلــه بعــد‪ ،‬بتوانند درپی‬ ‫عرضه ایــن محصوالت‪ ،‬ســودی نیز از‬ ‫فروش محصوالت به دست اورند‪.‬تمرکز‬ ‫شــرکت های خودروســاز در طر ح های‬ ‫فروش فوق العاده بــر عرضه محصوالتی‬ ‫که عنوان کم تیراژ را یدک می کشــند‪،‬‬ ‫هرچند توانسته ســرعت حرکت ماشین‬ ‫تولیــد زیــان خودروســازان را کاهش‬ ‫دهــد‪ ،‬اما این مســاله تبعاتی را متوجه‬ ‫بازار کرده است‪.‬‬ ‫همان طور که عنوان شــد‪ ،‬شــرکت های‬ ‫خودروساز همچنان تحت فشار سیاست‬ ‫قیمت گذاری دســتوری قــرار دارند و‬ ‫برای این که خود را از زیر این فشــار تا‬ ‫حدودی خــارج کنند‪ ،‬عرضه محصوالت‬ ‫پرتیــراژ را که به طبــع روی ان ها زیان‬ ‫بیشــتری نیز متحمل می شــدند‪ ،‬تقریبا‬ ‫متوقف کرد ه اند‪.‬‬ ‫درحا ل حاضــر شــاهدیم محصــوالت‬ ‫پرتیــراژ به دلیل تقاضــای باال و توقف‬ ‫عرضه شرکت های خودروساز طی چهار‬ ‫ماهی که از سال جاری گذشته با جهش‬ ‫قیمــت روبــه رو بود ه اند‪ .‬به نظر شــما‬ ‫صعود ی شــدن نمودار قیمت پرتیراژها‬ ‫در بازار خــودرو تا کجــا ادامه خواهد‬ ‫داشــت؟تغییر رویکرد خودروسازان در‬ ‫عرضه محصوالت خود ســبب شده است‬ ‫عالوه بر بازار‪ ،‬کف قیمت ها در کارخانه‬ ‫هم تغییــر کند‪ .‬صعود ی شــدن نمودار‬ ‫قیمت پرتیراژها در شــرایطی است که‬ ‫از یــک طرف نــرخ ارز‪ ،‬نوســان کمی‬ ‫را تجربــه می کند و از طــرف دیگر به‬ ‫دلیل خروج تقاضای ســرمایه ای از بازار‬ ‫پیش بینی می شــد قیمت این خودروها‬ ‫نیــز به نوعی به ثبات برســند‪.‬البته این‬ ‫همه اتفاقی نیســت که در بازار خودرو‬ ‫افتاده اســت‪ .‬باال امــدن کف قیمت در‬ ‫بازار‪ ،‬تاثیر خود را بر قیمت محصوالتی‬ ‫که عنــوان کم تیراژ دارند نیز گذاشــته‬ ‫شــده و قیمت این محصــوالت هم در‬ ‫بازار به رغم محدودیت تقاضا برای ا ن ها‬ ‫و همچنین عرضه توســط خودروسازان‬ ‫تــا حدودی از رشــد قیمــت پرتیراژها‬ ‫تاثیــر پذیرفته و نمودار قیمت ان ها نیز‬ ‫صعودی شده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو و قطعه این روزها با چالش نقدینگی مواجه هســتند‪ ،‬چالشــی که به گفته ان ها ناشی از‬ ‫قیمت گذاری اشتباه خودروها رخ داده اســت‪ .‬درحال حاضر به گفته مدیران صنعت خودرو؛ تیراژ تولید‬ ‫توسط دو خودروساز روزانه ‪4‬هزار دستگاه خودرو است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو و قطعه این روزها با چالش نقدینگی مواجه هســتند‪ ،‬چالشــی که به گفته ان ها ناشی از‬ ‫قیمت گذاری اشتباه خودروها رخ داده اســت‪ .‬درحال حاضر به گفته مدیران صنعت خودرو؛ تیراژ تولید‬ ‫توسط دو خودروساز روزانه ‪4‬هزار دستگاه خودرو است‪ .‬اما همچنان نبود برخی قطعات های تک سبب‬ ‫شــده است تعداد خودروهای ناقص دوخودروســاز به بیش از ‪130‬هزار دستگاه خودرو برسد‪ .‬مشکالت‬ ‫مربوط به نبود برخی قطعات و همچنین چالش نقدینگی باعث شــده اســت بسیاری از این روند متاثر‬ ‫شــود‪ .‬به گفته دبیر انجمن قطعه سازان‪ ،‬بســیاری از واحدهای کوچک قطعه سازی در لبه ورشکستگی‬ ‫حرکت می کنند و امکان از دســت رفتن اشــتغال باالیی در کشور وجود دارد‪ .‬در همین زمینه با مازیار‬ ‫بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن قطعه سازان به گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫اهم مشــکالت حال حاضر صنایع قطعه ســازی کشور چیســت و چه تاثیری بر وضعیت صنعت خودرو‬ ‫گذاشته است؟‬ ‫خودروسازان درحال حاضر روزانه ‪4‬هزار دستگاه خودرو تولید می کنند‪ .‬اما برای تامین قطعات های تک‬ ‫و قطعات وارداتی با منشــا خارجی کماکان با مشــکل مواجه هستیم‪ .‬این قطعات هم در زمینه واردات‬ ‫با مشــکل مواجه هســتند و هم در زمینه تامین ارز‪ .‬بنابراین کسری خودروســازان افزایش پیدا کرده‬ ‫و درمجموع تعداد خودروهای ناقص خودروســازان به ‪ 130‬تا ‪ 140‬هزار دســتگاه رســیده است‪ .‬این‬ ‫خودروها باید تکمیل و عرضه شــوند‪ .‬قطعه سازی به جز بخشی که مربوط به قطعات های تک و وابسته‬ ‫به واردات اســت‪ ،‬همچنان تولید را ادامه می دهد و ظرفیت حفظ کرده‪ ،‬هرچند ظرفیت ســاالنه ما در‬ ‫قطعه سازی بیش از ‪2‬میلیون دســتگاه است اما درحال حاضر حدود یک میلیون دستگاه از این ظرفیت‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫چرا خودروسازان به رغم ناقص بودن قطعات اما همچنان تولید را ادامه می دهند؟‬ ‫این جزو سواالت انجمن هم هست و جواب خودروسازان این است وقتی تیراژ تولید خودرو کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬متاســفانه فضای منفی در بازار به وجود می اید و قیمت خودرو به طور کاذب افزایشی می شود‪.‬‬ ‫گرچــه این خودروها فاکتور نشــده اند و به بیرون از کارخانه عرضه نمی شــوند‪ ،‬اما گزارش های کدال‬ ‫بر قیمت تاثیرگذار هســتند و فضای روانی بازار را ارام می کند‪ .‬بازار ما به طور کلی و به دلیل شــرایط‬ ‫سیاسی‪ -‬اقتصادی در تالطم به سر می برد و یک بازار هیجانی است‪ ،‬بنابراین خودروسازان برای این که‬ ‫شــرایط و جو را مثبت نگه دارند‪ ،‬چنین اقدامی را انجام می دهند‪ .‬نقطه سربه ســر تولید خودروسازان‬ ‫روزانه حدود ‪2‬هزار دســتگاه اســت و تولید کمتر از این رقم در روز باعث می شــود هزینه های سربار‬ ‫سرشــکن نشود‪ .‬پس با این کار هم از نظر علوم حســابداری‪ ،‬قیمت ها را کنترل کرده و هم جو بازار را‬ ‫ارام می کنند‪.‬‬ ‫در مورد میزان بدهی خودروسازان صحبت های متفاوتی می شود‪ .‬رقم صحیح این بدهی چقدر است؟‬ ‫میزان بدهی‪ ،‬عددی است که مورد وثوق خودروسازان و انجمن صنفی به عنوان تنها نهاد مرجع اماری‬ ‫کشور در بحث قطعه سازی باشد؛ این رقم بین ‪ 36‬تا ‪ 40‬هزار میلیارد تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫ایا پرداختی ازسوی خودروسازان انجام می شود؟‬ ‫وضع نقدینگی به شدت بحرانی است؛ هر دو خودروساز داخلی در تامین و پرداخت مطالبت خودروسازان‬ ‫به مشکل برخورده اند‪ .‬دلیل عمده این است که هرچه زیان انباشته ماهانه افزایش می یابد‪ ،‬اعداد کالنی‬ ‫از خزانه این خودروســازان خارج می شــود که قابل جبران نیست‪ .‬خودروســازان هرچه به سمت جلو‬ ‫حرکت می کنند‪ ،‬نقدینگی ان ها به رغم باال نگه داشــتن تیراژ‪ ،‬به سمت منفی سیر می کند‪ ،‬به خصوص‬ ‫شــرکت های قطعه ساز کوچک بسیار تحت فشار هستند‪ .‬شرکت های قطعه سازی بزرگ به دلیل جایگاه‬ ‫و ســابقه ای که دارند‪ ،‬از روابط و امکانات بانکی و تامین مالی از منابع مختلف اســتفاده می کنند‪ ،‬اما‬ ‫شرکت های کوچک با توجه به شرایط خاص و بحران هایی که دارند‪ ،‬به شدت تحت فشار هستند‪ .‬انجمن‬ ‫قصد دارد هم اندیشــی و نشســتی برای قطعه ســازان کوچک برگزار کند تا مشکالت خود را با مدیران‬ ‫خودروسازی مطرح کنند و از تالطم ان ها کاسته شود‪.‬‬ ‫چه تعدادی قطعه ساز تعطیل یا ورشکست شده اند؟‬ ‫هنوز در امارهای رســمی تعطیلی اعالم نشده است اما این قطعه سازان لب تیغ حرکت می کنند‪ .‬حدود‬ ‫‪ 500‬تا ‪ 600‬قطعه ساز کوچک در کشور داریم که با گردش مالی کم کار کرده و تنها ‪20‬درصد از حجم‬ ‫قطعات را تامین می کنند‪80 .‬درصد قطعات توســط ‪20‬درصد شرکت های بزرگ تامین می شود‪ .‬این در‬ ‫ن از تولید اما سهم باالیی از اشتغال را در اختیار‬ ‫حالی اســت که شرکت های کوچک به رغم ســهم پایی ‬ ‫دارند که بســیار حائز اهمیت است‪ .‬برخی از این شرکت ها جزو کارافرینان هستند که اگر شرایط برای‬ ‫ان ها فراهم می شــد‪ ،‬می توانستند به شرکت های بزرگ تبدیل شوند‪ .‬باید از این شرکت ها حمایت شود‬ ‫تا به زنجیره تامین بازگردند‪.‬‬ ‫ایا قطعاتی که درحال حاضر با کمبود ان ها مواجه هستیم‪ ،‬جزو قطعات های تک است؟‬ ‫بیشــتر قطعات های تک به ویژه الکترونیکی ها‪ ،‬با مشــکل جهانی روبه رو هســتند و چندان هم ارتباط‬ ‫مستقیمی با تحریم ها ندارد‪ .‬متاسفانه تولیدکنندگان قطعات الکترونیکی در دنیا هم بسیار انگشت شمار‬ ‫و محدود هســتند‪ .‬قیمت های این قطعات در چند ماه گذشــته ‪ 4‬تا ‪ 5‬برابر شده است که بخشی از ان ‬ ‫مربوط به شــرایط کرونا بود و ســفارش ها و تولید عقب افتاده و بازار تشنه قطعات بود‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫افزایــش جهانــی نرخ مواد اولیه برای تولید این قطعات اتفاق افتاد و بیشــترین اثــر را بر این قطعات‬ ‫گذاشت‪ .‬درحال حاضر تامین قطعات بردهای الکتریکی با مشکل مواجه است‪.‬‬ ‫درخصوص قیمت گذاری هم مذاکراتی انجام شده است؟‬ ‫طی چند جلســه کمیسیون تشکیل شــد که موارد را مطرح کردیم‪ ،‬اما نمایندگان مجلس به شدت از‬ ‫صنعت قطعه کشــور دلگیر هستند‪ .‬هیچ جای دنیا این طور نیست که برای قرعه کشی و دریافت خودرو‬ ‫یک ســال قبل پول پرداخت بدهی و بعد از یک ســال خودرویی را با تکنولوژی سه دهه قبل دریافت‬ ‫کنی‪ .‬مشــکالت کیفی کماکان در خودروها وجود دارد و امکانات خودروها قدیمی است‪ .‬هرچند رشد‬ ‫قیمت خودرو از نرخ تورم عقب تر بود‪ ،‬اما حقیقت این اســت که رشــد دســتمزد مردم در ســه سال‬ ‫گذشــته به شدت پایین بوده و همین باعث شده اســت توان خرید مردم کاهش پیدا کند‪ .‬مردم هم با‬ ‫شناختی که از خودروسازان دارند و با فضایی که ایجاد شده‪ ،‬انتظار دارند قیمت خودرو به درامد ان ها‬ ‫نزدیک تر باشــد‪ .‬اما به دلیل مشــکالتی ازجمله قیمت گذاری مواد اولیه براساس نرخ جهانی‪ ،‬این اتفاق‬ ‫نمی افتــد‪ .‬تنها راهکار خروج از این وضعیت‪ ،‬اصالح قیمت اســت‪ .‬به هرحال این انتظار وجود دارد که‬ ‫با توجه به فضای خودکفایی که ایجادشــده قیمت خودرو نزدیک تر به درامد مردم باشد‪ .‬حرف ما این‬ ‫است که خودروهایی که قیمت کمتری دارد‪ ،‬با حداقل سود قیمت گذاری شوند و خودروهایی که ‪400‬‬ ‫میلیون تومان قیمت داشــته و در بازار هم رقیب خارجی دارد‪ ،‬توسط خودروسازان قیمت گذاری شود‪.‬‬ ‫ضمن این که ما کماکان با ازادســازی واردات خودرو موافق هســتیم و معتقدیم می تواند فشار روانی بر‬ ‫خودروسازان را کاهش دهد‪.‬‬ ‫تا پایان سال سه محصول جدید سایپا وارد بازار می شود‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا از عرضه سه محصول جدید تا‬ ‫پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و گفت‪ :‬اریا به عنوان نخســتین کراس‬ ‫اوور کامال ایرانی در نیمه دوم امسال با گیربکس اتوماتیک‪ ،‬طراحی‬ ‫بســیار زیبا و امکانات و اســتانداردهای به روز به تولید انبوه خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ســیدجواد ســلیمانی در مجمع عمومی عادی ســالیانه سایپا برای‬ ‫سال منتهی به ‪ ۳۰‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬اظهار کرد‪ :‬امیدوار هستیم خودرو‬ ‫شــاهین با گیربکس اتوماتیک را نیز در پاییز امسال تولید و به بازار‬ ‫عرضه کنیم‪.‬‬ ‫ســلیمانی ادامه داد‪ :‬عالوه بر این دو محصول‪ ،‬خودرو اطلس نیز که‬ ‫یک محصول کراس برپایه خودروهای ســاینا و کوییک است‪ ،‬تولید‬ ‫می شــود و جایگزین محصول تیبا خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا با اشــاره به اینکه یکسال از‬ ‫توقــف تولید خودرو پراید مــی گذرد‪ ،‬افزود‪ :‬پرایــد به عنوان یک‬ ‫خودرو با تکنولوژی قدیمی نماد شــرکت سایپا شده بود و تهدیدها‬ ‫و تخریــب هایی برای برند ســایپا و حتی صنعــت خودرو به دنبال‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ســلیمانی اظهار کرد‪ :‬منتقدان داخلی و رسانه های خارج از کشور‬ ‫نیز ســطح ایمنی و تکنولوژی پراید را دســتاویزی برای زیر سوال‬ ‫بردن خودروسازی کشور قرار داده بودند؛ از این رو توقف تولید این‬ ‫خودرو یکی از نخســتین برنامه هایی بود که در ســایپا در دســتور‬ ‫کار قرار دادیم‪.‬‬ ‫وی بــه زیان ده بــودن تولید خودرو پراید نیز اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫با توجه به قیمت گذاری دســتوری‪ ،‬تولید هر دســتگاه پراید از نظر‬ ‫مالی نیز برای سایپا ضرر به همراه داشت به شکلی که گزارش های‬ ‫مالی نشــان می دهد اگر تولید پراید ادامه پیدا می کرد در یکسال‬ ‫گذشــته ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد زیان بیشتر برای سایپا به همراه داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســایپا با بیان اینکه پراید ســهم قابــل توجهی از تیراژ‬ ‫تولید این خودروســاز را به خود اختصــاص داده بود‪ ،‬گفت‪ :‬نگرانی‬ ‫هایی برای توقف تولید وجود داشت اما با تالش مدیران‪ ،‬کارکنان و‬ ‫زنجیره تامین ســایپا در کمتر از دو ماه محصوالت جدید جایگزین‬ ‫پراید شــدند و در پایان ســال‪ ۹۹‬نیز شــاهد بودیم که سایپا بدون‬ ‫پراید نســبت به سال ‪ ۹۸‬افزایش تولید نیز داشت‪.‬‬ ‫ســیدجواد ســلیمانی در ادامه بــه تولید و عرضــه محصول جدید‬ ‫شــاهین نیز اشاره کرد و افزود‪ :‬در ســال های گذشته خودروهایی‬ ‫به عنوان محصول داخلی تولید و عرضه شــد اما بیشــتر انها نتیجه‬ ‫تغییر اندکــی در طراحی یا امکانات خودروهــای غیرایرانی بود اما‬ ‫شاهین محصولی اســت که از صفر تا صد طراحی و تولید ان کامال‬ ‫داخلی و متعلق به گروه خودروســازی سایپا است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــاهین با تکنولوژی به روز و اســتانداردهایی که امکان‬ ‫عرضه ان به بازارهای صادراتــی را فراهم کرده‪ ،‬تولید و با کمترین‬ ‫ایراد و اســتقبال قابل توجه به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا در گزارش خود به سهامداران‬ ‫از رفع مشــکالت در حوزه تولید خودروهای تجاری در شرکت های‬ ‫زامیاد و ســایپادیزل خبر داد و افزود‪ :‬تولید وانت زامیاد که همه ان‬ ‫را با نام نیســان ابی می شناسند نیز تا پایان سال متوقف و محصول‬ ‫پادراپــاس با توان فنی و امکانات به روز جایگزین ان خواهد شــد‪.‬‬ ‫همچنین پــروژه تولید اتوبوس های برقــی و دیزلی نیز در این دو‬ ‫شــرکت اغاز و قراردادهای خوبی نیز در راســتای ان منعقد شده و‬ ‫به زودی توان تولید خودروهای تجاری ســایپا نیز احیا خواهد شد‪.‬‬ ‫ســلیمانی در بخش حساب های مالی ســایپا نیز اظهار کرد‪ :‬در سه‬ ‫ماه نخست سال‪ ۹۹‬ســایپا از زیان خارج و به سود عملیاتی نزدیک‬ ‫شد اما افزایش قابل توجه نرخ ارز و نهاده های تولید در کنار قیمت‬ ‫گذاری دســتوری برنامه ریزی های ما را بهم ریخت و مجددا زیان‬ ‫ده شــدیم‪.‬مدیرعامل ســایپا گفت‪ :‬با تالش هــای صورت گرفته در‬ ‫بخش های مالی و کاهش قابل توجه تعهدات ناشی از اجرای برنامه‬ ‫های دقیق در حوزه فروش‪ ،‬در ســه ماه نخست امسال نیز زیان ده‬ ‫نبوده ایم و اگر شــاخص های اقتصادی تغییر نکند‪ ،‬امسال از زیان‬ ‫خارج خواهیم شد‪.‬‬ ‫ســلیمانی در تشــریح بیشــتر تالش ها برای کاهش تعهدات اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ابتدای ســال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۵۴۰‬هزار تعهد در سایپا داشتیم‬ ‫اما ایــن عدد در حال حاضر به ‪ ۱۷۰‬هزار تعهد رســیده که معادل‬ ‫چهار ماه تولید اســت‪ .‬ضمن اینکه تعداد تعهــدات معوق نیز کمی‬ ‫بیش از ‪ ۳‬هزار دســتگاه است و امیدواریم به زودی‪ ،‬صفر شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســایپا ادامه داد‪ :‬تا پایان چهارماه نخســت ســال‪ ،‬هیچ‬ ‫تعهدی برای ســال ‪ ۱۴۰۱‬ایجاد نکــرده ایم که از نظر انضباط مالی‬ ‫امتیاز ویژه ای برای ما به حســاب می اید‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬مجمع عمومی عادی سالیانه سایپا برای سال منتهی‬ ‫به ‪ ۳۰‬اســفند ‪ ۹۹‬با حضور بیش از ‪ ۷۳‬درصد سهامداران صبح روز‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۳۱‬تیرماه برگزار شــد و صورت های مالــی به تصویب‬ ‫اعضا رسید‪.‬‬ ‫در این مجمع‪ ،‬سهامداران عملکرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره‬ ‫گروه خودروســازی سایپا به ویژه در حوزه توسعه سبد محصوالت را‬ ‫با توجه به شــرایط سخت ناشی از تحریم ها و کرونا مطلوب ارزیابی‬ ‫کرده و خواســتار پیگیری هیــات مدیره برای رفع مشــکل قیمت‬ ‫گذاری دستوری و زیان های ناشی از ان شدند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای کردستان در دیدار با کمپین مطالبه اب شرب مطلوب مردم سنندج‪:‬‬ ‫صیانتازمنابعاباستاننیازمندهمتجمعیاست‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیــر عامل شــرکت اب منطقه ای کردســتان با‬ ‫اعضای کمپیــن مطالبه اب شــرب مطلوب مردم‬ ‫سنندج در راستای صیانت و حفاظت از منابع اب‪،‬‬ ‫دیدار کرد‬ ‫به گــزارش روابط عمومی شــرکت اب منطقه ای‬ ‫کردستان مهندس ارش اریانژاد در دیدار با اعضای‬ ‫کمپین مردم نهاد مطالبه اب شــرب مطلوب مردم‬ ‫ســنندج گفت‪ :‬این شــرکت همواره با سازمانها و‬ ‫اداراتی که متولی صیانــت و حفاظت از منابع اب‬ ‫استان هستند همکاری خوب و مستمری داشته و‬ ‫در این راســتا نیازمند همراهی و تعامل سازمانهای‬ ‫مردم نهاد نیز هســتیم چرا که ایــن نهادها از دل‬ ‫مردم برخاســته و نســبت به اب و خاک اســتان‬ ‫احساس تعهد و مسئولیت می نمایند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای کردستان در ادامه‬ ‫به رفتار حرفه ای و صادقانه مدیران استان خصوصاً‬ ‫در حــوزه اب تاکید کرد و افزود‪ :‬اگر چنانچه مدیر‬ ‫یک ســازمان در ارائه امار و اطالعات شفاف سازی‬ ‫نمایــد اعتماد متقابــل بوجود می ایــد و مردم با‬ ‫مسئولین همراه خواهند شد و با توجه به حساسیت‬ ‫موضــوع اب و بحران خشکســالی پیــش رو؛ این‬ ‫شــرکت پذیرای هر نوع انتقاد و پیشنهاد سازنده از‬ ‫سوی مردم است‪.‬وی در خصوص سازه های حاشیه‬ ‫رودخانه ها اظهار کرد‪ :‬ســاخت و سازهای حاشیه‬ ‫رودخانه های استان دارای مجوز این شرکت نیست‬ ‫و قبال به صــورت مکتوب به کلیه ارگانهای مرتبط‬ ‫ابــاغ گردیده که هر گونه خرید و فروش زمینهای‬ ‫حاشــیه رودخانه ها ممنوع و غیرقانونی اســت و با‬ ‫متخلفیــن برخــورد قانونی می گــردد؛ همچنین‬ ‫پیشــنهاد می شود شــهروندان در صورتی که قصد‬ ‫خرید زمین در این مناطق را دارند حتما قبل از هر‬ ‫اقدامی نسبت به استعالم از شرکت اب منطقه ای و‬ ‫ادارات تابعــه‪ ،‬اقدام نمایند‪.‬مهندس اریانژاد از عدم‬ ‫انتقال اب به خارج اســتان خبــر داد و گفت‪ :‬هر‬ ‫چند در جلســات و گزارشات متعدد به این موضوع‬ ‫اشاره شده اما مجدد تاکید می کنم که هیچ انتقال‬ ‫ابی به استان های همجوار یا کشورهای همسایه از‬ ‫کردستان‪ ،‬صورت نمی پذیرد‪.‬مدیر عامل شرکت اب‬ ‫منطقه ای کردستان در خصوص تغذیه گرایی سدها‬ ‫نیز عنوان کرد‪ :‬مســاله تغذیهگرایی سدها در تمام‬ ‫دنیا امری بدیهی اســت و در حال حاضر اب شرب‬ ‫شهرستان های قروه و دهگالن از منابع زیرزمینی و‬ ‫سایر شهرستان های استان از محل اب های سطحی‬ ‫و ســدها تامین می شود که این شرکت در راستای‬ ‫صیانت و حفاظــت از منابع اب‪ ،‬اقــدام به اجرای‬ ‫طرح احیاء و تعادل بخشــی نموده که بخشی از این‬ ‫طرح شــامل نصب کنتورهای هوشمند‪ ،‬برخورد با‬ ‫متخلفین بخش اب‪ ،‬انســداد چاه هــای غیرمجاز‪،‬‬ ‫فعالیت شبانه روزی اکیپهای گشت و بازرسی‪ ،‬رفع‬ ‫تصرفــات رودخانه ها‪ ،‬اجرای طرح تغذیه مصنوعی‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی و اطالع رسانی و موارد دیگر است‪ ،‬به‬ ‫نحوی که طی سنوات گذشته شرکت اب منطقه ای‬ ‫کردستان در اجرای این طرح در سطح کشور رتبه‬ ‫اول را در میان شرکتهای اب منطقه ای کسب کرده‬ ‫و انصافا مراجع قضائــی و انتظامی‪ ،‬با مجموعه اب‬ ‫منطقه ای تعامل و همکاری خوبی داشته اند‪.‬‬ ‫وی در خاتمه از مجموعه کمپین مطالبه اب شرب‬ ‫مطلوب مردم ســنندج تشــکر کرد و افزود‪ :‬نظر به‬ ‫اینکه این کمپیــن و نهادهای همســو و مردمی‪،‬‬ ‫معتمــد و زبان گویــای مردم هســتند انتظار می‬ ‫رود با روشــن گری و تنویر افکار عمومی نسبت به‬ ‫مطالبات به حق مردم اســتان اقــدام نمایند و این‬ ‫شرکت نیز در این راستا نهایت همکاری و همراهی‬ ‫را بکار خواهد برد‪.‬‬ ‫نشســت تخصصی» بررسی رســالت و منزلت زن‬ ‫مسلمان» با حضور دکتر افتخاری دبیر کل اتحادیه‬ ‫جهانی زنان مسلمان به میزبانی شهرداری باقرشهر‬ ‫برگزار شد‬ ‫مراسم گرامی داشت هفته عفاف و حجاب به همت‬ ‫معاونت فرهنگی اجتماعی شــهرداری باقرشــهر با‬ ‫همکاری کمیســیون امور بانوان این شهرداری و با‬ ‫حضور دکتر الله افتخاری دبیر کل اتحادیه جهانی‬ ‫زنان مســلمان ‪ ،‬نمایندگان برخی از دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و نهادهای انقالبی و ســازمانهای ذیربط‬ ‫و کارشناســان بانوان شــاغل در ادارات باقرشــهر‬ ‫و کهریزک در ســالن جلسات شــهید حاج قاسم‬ ‫سلیمانی برگزار شد ‪.‬‬ ‫امیــر محبی معاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری‬ ‫باقرشــهر‪ ،‬ضمن گرامیداشت هفته عفاف و حجاب‬ ‫گفــت‪ :‬عفاف و حجاب یکی از دســتاوردهای مهم‬ ‫انقالب اســامی اســت و با رعایت ان‪ ،‬انســان ها‬ ‫میتوانند به جایگاه رفیع دست یابند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای دســتیابی به جامعه سالم ‪ ،‬قانون‬ ‫عفــاف و حجاب که در اســام به ان سفارشــات‬ ‫زیادی شده اجرا می شود تا با رعایت ان‪ ،‬موجبات‬ ‫محافظت از عفت عمومی پدیدار گشته و استحکام‬ ‫خانواده و ارتقا جایگاه ان در جامعه را شــامل می‬ ‫شــود ‪.‬محبی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری‬ ‫باقرشــهر با توجه به عضویت سرکار خانم افتخاری‬ ‫در کمیته پایش و بررســی توســعه فرهنگ قرانی‬ ‫کشــور و کمیته بستر ســازی انس با قران شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی ‪ ،‬گزارشــی از اقدامات قرانی‬ ‫شــهرداری باقرشهر ارائه نمود و افزود‪ :‬بحمداهلل در‬ ‫دوره پنجم مدیریت شــهری با اهتمام ویژه شهردار‬ ‫باقرشهر ‪ ،‬دارالقران عطر فاطمی شهرداری در فضایی‬ ‫مناسب احداث شده است‪.‬وی افزود‪ :‬به منظور بهره‬ ‫برداری مناســب از این مجموعه‪ ،‬طی بازدیدی که‬ ‫توسط خادم القران حاج عباس سلیمی انجام شده ‪،‬‬ ‫تعامالتی با شورای توسعه فرهنگ قرانی شهرستان‬ ‫و دستگاههایی نظیر اداره تبلیغات اسالمی صورت‬ ‫گرفته که منجر به تنظیم تفاهمنامه قرانی ‪ ۳‬جانبه‬ ‫‪ ،‬فــی مابیــن ادارات اموزش و پرورش‪ ،‬ســازمان‬ ‫تبلیغات و شــهرداری شده که بحول قوه الهی برابر‬ ‫برنامه ریزی انجام شده در صورت فراهم شدن بستر‬ ‫کار ‪ ،‬در دهه والیت و امامت بصورت رسمی فعالیت‬ ‫این مرکز اغاز خواهد شــد‪.‬محبی امادگی مجموعه‬ ‫شــهری باقرشــهر را برای ایجاد هیات اندیشه روز‬ ‫قرانی باقرشــهر به منظور تقویت خانه های قرانی‪،‬‬ ‫برگزاری کرســی های تالوت و تفسیر و‪ . . .‬اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬برابر مصوبات شــورای توســعه قرانی‬ ‫شهرســتان برگزاری دوره های استعداد سنجی و‬ ‫اموزش تخصصی قــران ویژه دانش اموزان منطقه‬ ‫را از دیگر برنامه های قرانی شــهرداری باقرشــهر‬ ‫میباشد‪ .‬که درصورت صدور مجوز از سوی شورای‬ ‫اسالمی شهر در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫محبی در ادامه‪ ،‬خانم دکتر افتخاری را چهره توانای‬ ‫معارف قرانی و شــخصیتی مخلص‪ ،‬تالشــگر و اثر‬ ‫گذار دانستند که با حضور در ادوار گذشته مجلس‬ ‫اقدامات موثری در پیشــبرد اهــداف نظام مقدس‬ ‫جمهوری اســامی داشته و در کمیسیون فرهنگی‬ ‫‪ ،‬قران و عترت و فراکســیون هــای دفاع مقدس ‪،‬‬ ‫زنان و خانواده ‪ ،‬بســیج و فرزندان شــاهد از خود‬ ‫به یادگار گذاشــته اند و از هیچ کوششــی در این‬ ‫مسیر دریغ نکرده اند‪ .‬در پایان این مراسم از بانوان‬ ‫نمونه و منتخب برخی دســتگاه هــای اجرائی و‬ ‫نهادهای انقالبی و همچنین خانم دکتر حنیفه پور‬ ‫؛ یکی از چهره های علمی و پژوهشــی شــهرداری‬ ‫باقرشــهر که بــه تازگی موفق به کســب مدرک‬ ‫دکتری تخصصی در رشته مهندسی منابع طبیعی‬ ‫بیابان زدایی از پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی‬ ‫دانشــگاه تهران شده اســت‪ ،‬با اهدای لوح سپاس‬ ‫و هدایایی تجلیل شد ‪.‬‬ ‫نشستتخصصی«بررسیرسالتومنزلتزنمسلمان»درشهرداریباقرشهر‬ ‫رئیسدادگستریاستانایالم‪:‬‬ ‫سرانه رسیدگی به پرونده های قضایی در ایالم‪ ۱۳۰‬درصد رشد داشته است‬ ‫ایالم‪ -‬خبرنــگارراه مردم ‪-‬دهقانی بــا بیان اینکه‬ ‫ســرانه رســیدگی به پرونده های قضایی به نسبت‬ ‫تعداد قاضی در استان افزایش ‪ ۱۳۰‬درصدی داشته‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬یک هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از اراضی ملی‬ ‫اســتان در نتیجه پیگیری های دستگاه قضایی در‬ ‫اســتان به بیت المال بازگردانده شده است‪.‬رئیس‬ ‫کل دادگستری ایالم‪ ،‬در دیدار رئیس قوه قضائیه با‬ ‫قضات و کارکنان دادگستری این استان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در اجــرای ارای صــادره هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ‪ ،‬ذیال اســامی افرادی کــه با ارائه‬ ‫قولنامــه و مدارک و مســتندات الزم به دبیرخانه هیات مذکور و مســتقر در‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک سقز تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت مورد تقاضای ابتیاعی و‬ ‫متصرفی خود را نموده اند ‪ ،‬مستندا به ماده ‪ 3‬قانون فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شــود ‪ ،‬چنانچه از تاریخ انتشــار اولین نوبت این اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل ظرف مدت ‪ 2‬ماه اعتراضی واصل شود معترض بایستی ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت مبادرت به تقدیم دادخواســت به مرجع‬ ‫ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت اسناد تسلیم‬ ‫نمایــد که در این صورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و‬ ‫در غیــر اینصورت چنانچه ذینفع ‪ ،‬گواهی عدم تقدیم دادخواســت را از مرجع صالح اخذ‬ ‫و تقدیم دارد ‪ ،‬اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی بر اســاس رای هیات حل اختالف‬ ‫اقدامات الزم را درخصوص ادامه عملیات ثبتی معمول می دارد ‪ .‬در هر حال صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫خانم مریم یوسفیششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از‬ ‫‪.1‬‬ ‫پالک ‪ 101‬فرعی از ‪ -1741‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 90/40‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد حسن امینی از محل مالکیت عبداله امینی‬ ‫خانم ســهیال سعیدی مقدار ‪ 12‬شعیر مشــاع از ‪ 96‬شعیر عرصه و اعیان‬ ‫‪.2‬‬ ‫یکباب مغازه قسمتی از پالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪18/28‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬ابتیاعی از ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امام (ره) از محل مالکیت ســیف اله‬ ‫دارایی‬ ‫خانم نیال حسن زاده ینگی کندمقدار ‪ 28‬شعیر مشاع از ‪ 96‬شعیر عرصه‬ ‫‪.3‬‬ ‫و اعیان یکباب مغازه قسمتی از پالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت‬ ‫‪ 18/28‬مترمربع‪،‬ابتیاعی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از محل مالکیت سیف‬ ‫اله دارایی‬ ‫اقای فرزاد حســن زاده ینگی کندمقدار ‪ 56‬شــعیر مشــاع از ‪ 96‬شعیر‬ ‫‪.4‬‬ ‫عرصــه و اعیــان یکباب مغازه قســمتی از پالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک ســقز‬ ‫به مســاحت ‪ 18/28‬مترمربع‪،‬ابتیاعی از ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از محل‬ ‫مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫خانم ســهیال سعیدی مقدار ‪ 12‬شعیر مشــاع از ‪ 96‬شعیر عرصه و اعیان‬ ‫‪.5‬‬ ‫یکباب مغازه قسمتی از پالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪18/85‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬ابتیاعی از علی دارایی از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫خانم نیال حسن زاده ینگی کندمقدار ‪ 28‬شعیر مشاع از ‪ 96‬شعیر عرصه‬ ‫‪.6‬‬ ‫و اعیان یکباب مغازه قسمتی از پالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت‬ ‫‪ 18/85‬مترمربع‪،‬ابتیاعی از علی دارایی از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫اقای فرزاد حســن زاده ینگی کندمقدار ‪ 56‬شــعیر مشــاع از ‪ 96‬شعیر‬ ‫‪.7‬‬ ‫عرصه و اعیان یکباب مغازه قســمتی از پالک ‪ - 1744‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 18/85‬مترمربع‪،‬ابتیاعی از علی دارایی از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫اقای عبداله علی زاده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی‬ ‫‪.8‬‬ ‫از پــالک ‪ - 1744‬اصلــی واقــع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 186/25‬مترمربع‪،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از سیف اله دارایی‬ ‫اقای عمر ربیعی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از‬ ‫‪.9‬‬ ‫پالک ‪ - 1834‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 119‬مترمربع‪،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از فاطمه اله قلی‬ ‫خانم رعنا با همت ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از‬ ‫‪.10‬‬ ‫پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 103/80‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از حسن خالدی‬ ‫اقای محمد حسن پورششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی‬ ‫‪.11‬‬ ‫از پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 102/45‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد محمدمرادی از محل مالکیت رحیم محمدمرادی‬ ‫اقای محمد خسروی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.12‬‬ ‫پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 149/29‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از علی رضائی از محل مالکیت مهدی رضائی‬ ‫اقــای زاهد رحیمــی زاده ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان‬ ‫‪.13‬‬ ‫قســمتی از پالک یــک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو ســقز بــه مســاحت ‪167‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از محمد قرنی از محل مالکیت محمدکریم قرنی‬ ‫خانم ســیده مریم حســینی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان‬ ‫‪.14‬‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 127‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪، 120/21‬‬ ‫مع الواسطه ابتیاعی از عبدالقادر و اسماعیل و ابراهیم کشاورز‬ ‫اقای خلیل همتی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از‬ ‫‪.15‬‬ ‫پالک ‪ 591‬فرعی از ‪ 123‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪89/92‬‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از وراث حسن اسالمی‬ ‫خانم ژیال کاکازاده ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.16‬‬ ‫پالک ‪ 6502‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقزبه مساحت ‪ 112/65‬مترمربع‪،‬مع‬ ‫الواسطع ابتیاعی از ازاد حسینی از محل مالکیت عبدالرحمن حسینی وصاحبه عفیفه سرا‬ ‫اقای عزیز علیمرادی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی‬ ‫‪.17‬‬ ‫از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 95‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای جلیل درفش ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.18‬‬ ‫پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 69/15‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای مصطفی صادق زاده مقدار ســه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و‬ ‫‪.19‬‬ ‫اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز‬ ‫به مساحت ‪ 101/27‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫خانم مریم گلنازی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.20‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 101/27‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫خانم اهو دست خوان ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی‬ ‫‪.21‬‬ ‫از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 130‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از عثمان فتح اله زاده‬ ‫اقای محمود نظامی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.22‬‬ ‫پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪150‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫با همدلی‪ ،‬تالش و کوشــش قضات و همه کارکنان‬ ‫دادگســتری استان‪ ،‬ایالم در بســیاری از ایتم ها‬ ‫با همکاری و تعامل اعضای شــورای قضات استان‬ ‫رتبه خوبی در کشور دارد‪.‬علی دهقانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫الواسطه ابتیاعی از محمد رحیم ساکت‬ ‫خانم عذار غفوری ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.23‬‬ ‫پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 71/70‬مترمربع ‪،‬‬ ‫مع الواسطه ابتیاعی از محمد رحیم ساکت‬ ‫اقای عباس چوپانی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.24‬‬ ‫پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪257/05‬مترمربع ‪،‬‬ ‫مع الواسطه ابتیاعی از محمد امین رحیم پور‬ ‫اقای عبداله کردپور ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.25‬‬ ‫پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 109/40‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد امین رحیم پور‬ ‫اقای محمد رســتمی قپالنتو مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و‬ ‫‪.26‬‬ ‫اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو‬ ‫سقز به مساحت ‪158/15‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد و ابراهیم و اسماعیل‬ ‫ولی زاده‬ ‫اقای محمد حســین براخاصی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه‬ ‫‪.27‬‬ ‫و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو‬ ‫سقز به مساحت ‪158/15‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمد و ابراهیم و اسماعیل‬ ‫ولی زاده‬ ‫اقــای اســماعیل علی خاصه ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان‬ ‫‪.28‬‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪80/21‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عزیز عزیزپور از محل مالکیت مصطفی عزیزپور‬ ‫اقای غفور هاشمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از پالک‬ ‫‪.29‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 99‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از امنه مروتی از محل مالکیت محمد امین مروتی‬ ‫اقای فرهاد رهبری ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.30‬‬ ‫پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 132/50‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از احمد مروتی از محل مالکیت محمد امین مروتی‬ ‫اقای ابراهیم شــاه محمدی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و‬ ‫‪.31‬‬ ‫اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو‬ ‫سقز به مساحت ‪ 144‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبدالرحمان صالحی‬ ‫اقای امید شــاه محمدی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و‬ ‫‪.32‬‬ ‫اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو‬ ‫سقز به مساحت ‪ 144‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبدالرحمان صالحی‬ ‫خانم شــیما رزاقی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.33‬‬ ‫پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 112/68‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از احمد شرافتی‬ ‫اقای سیف الدین مهلتی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از‬ ‫‪.34‬‬ ‫پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 84/20‬مترمربع ‪،‬‬ ‫مع الواسطه ابتیاعی از محمدصالح شرافتی از محل مالکیت احمد شرافتی‬ ‫اقای انور اولی زاده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.35‬‬ ‫پالک ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به مساحت ‪ 153/30‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطع‬ ‫ابتیاعی از اسداهلل عبد‬ ‫اقــای صالح الدیــن جاللی ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان‬ ‫‪.36‬‬ ‫قسمتی از پالک ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار سقز به مساحت ‪ 238/43‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطع ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫اقای عبداله میرزائی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی‬ ‫‪.37‬‬ ‫از پالک ‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به مساحت ‪ 216‬مترمربع ‪،‬‬ ‫مع الواسطع ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫اقای عارف گاللی زاده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی‬ ‫‪.38‬‬ ‫از پــالک ‪ 159‬فرعــی از ‪ - 23‬اصلــی واقــع در بخش چهار ســقز به مســاحت ‪214/84‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطع ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫اقای اســماعیل بقائی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.39‬‬ ‫یکبــاب خانه قســمتی از پــالک ‪ 159‬فرعــی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 225/30‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطع ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫خانم پروین گلباغیان مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.40‬‬ ‫یکبــاب خانه قســمتی از پــالک ‪ 159‬فرعــی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 225/30‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطع ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫م‪/‬الف ‪38‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول شنبه ‪1400/04/19‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه ‪1400/05/2‬‬ ‫کامران تاب‪ -‬رییس اداره ثبت سقز‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه اول ‪ 1400‬اداره ثبت اسناد و امالک سقز‬ ‫به موجب ماده ‪ 59‬ایین نامه قانون ثبت امالکی که در ‪ 3‬ماهه اول ســال ‪ 1400‬در‬ ‫حوزه ثبتی این اداره درخواست ثبت گردیده بشرح ذیل جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪.‬‬ ‫برابــر مواد ‪ 16‬و ‪ 17‬ایین قانون ثبت کســانی که نســبت به امــالک فوق اعتراض‬ ‫دارنــد میتواننــد اعتراض خود را از تاریخ انتشــار نوبت اول اگهی ظــرف مدت ‪ 90‬روز‬ ‫به ثبت محل تســلیم نماینــد و چنانچه بین تقاضا کنندگان و اشــخاص ثالث قبال دعوایی‬ ‫در دادگســتری اقامه شــده باشد گواهی طرح دعوی را از مرجع قضایی اخذ به این اداره‬ ‫تســلیم نمایند واال حق انان ساقط خواهد شد ‪.‬ضمنا متذکر میگردد مطابق ماده ‪ 86‬ایین‬ ‫نامــه قانون ثبت معترض میبایســتی ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به ثبت‬ ‫اقدام و گواهی طرح دعوی را به این اداره تســلیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت‬ ‫میتوانــد با مراجعه بــه دادگاه و اخذ گواهی عدم طرح دعوی اعتــراض از ناحیه معترض‬ ‫تقاضای ادامه عملیات ثبتی نموده و اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض‪ .‬عملیات ثبتی‬ ‫را برابر مقررات ادامه خواهد داد‪.‬این اگهی در دو نوبت به فاصله سی روز یکبار منتشر‬ ‫و اعتــراض به حدود حقوق ارتفاقــی از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت ‪30‬‬ ‫روز پذیرفته خواهد شد‬ ‫‪ -1‬شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در بخش ‪ 1‬ســقز به مســاحت ‪/23‬‬ ‫‪ 21151‬متر مربع تحت پالک ثبت شــده ‪ -2227‬اصلی بخش ‪ 1‬مالکیت اقای رضا نمکی‬ ‫قره ناو‬ ‫تاریــخ چاپ انتشــار نوبــت اول‪1400/5/2 :‬و تاریخ انتشــار نوبت دوم دوشــنبه‬ ‫‪ 1400/6/1‬م الف ‪44‬‬ ‫اداره ثبت سقز ‪ -‬کامران تاب‬ ‫کار و تالش در مجموعه دادگســتری استان ایالم‬ ‫در راســتای کاهش زمان رسیدگی به پرونده های‬ ‫قضایی جاری اســت و در این راســتای نیز از دوره‬ ‫دوم سال ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬بیش از ‪۵۳‬‬ ‫درصــد درصد پرونده های قضایی اســتان کاهش‬ ‫پیدا کرده اســت‪.‬وی با بیان اینکه با فعالیت های‬ ‫دادگســتری استان در ســال های اخیر از تضییع‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیــارد ریال از حقوق بیت المال‬ ‫جلوگیری شــده اســت‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬بازگرداندن‬ ‫محــدوده باند فــرودگاه ایالم به مالــکان اصلی و‬ ‫همچنین مدرسه ای در محدوده مرکزی شهر ایالم‬ ‫تنهــا ‪ ۲‬نمونه از فعالیت هــای صورت گرفته برای‬ ‫جلوگیری از حقوق بیت المال در استان ایالم بوده‬ ‫اســت‪.‬رئیس کل دادگستری ایالم با اشاره به اینکه‬ ‫سال گذشته یک هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از اراضی ملی‬ ‫اســتان در نتیجه پیگیری های دستگاه قضایی در‬ ‫اســتان به بیت المال بازگردانده شــد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از برنامه های اجرا شــده در اســتان تکمیل طرح‬ ‫کاداستر است که تاکنون این برنامه در سطحی به‬ ‫گســتره ‪ ۷۳۰‬هزار هکتار معادل ‪ ۸۰‬درصد اراضی‬ ‫انجام گرفته است و ‪ ۲۰‬درصد باقیمانده نیز امسال‬ ‫به پایان خواهد رسید‪.‬دهقانی با بیان اینکه در سال‬ ‫گذشــته ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۹۹۵‬پرونده یکتــا قضایی به‬ ‫دستگاه قضایی استان وارد شده است که این میزان‬ ‫کاهش ‪ ۴‬درصدی نسبت به سال ‪ ۹۸‬داشته است‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬تالش می شــود که روند رســیدگی به‬ ‫پرونده ها در سطح دادگاه های استان کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تعطیلی واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی از رویکردهای دادگستری استان‬ ‫بوده و در این راستا ‪ ۵۶‬واحد تولیدی سال گذشته‬ ‫به چرخه فعالیت بازگشته است‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫‪4245‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬ماه‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬مرداد‬ ‫شنبه ‪2‬‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز بهره برداری از ‪ 14‬پروژه بزرگ شیالتکشور؛ با دستور رییس جمهور‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران از اغاز بهره برداری از ‪ 14‬پروژه بزرگ شیل‬ ‫ات کشور با دســتور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی و با حضور استاندار هرمزگان‪ ،‬مدیر کل‬ ‫شیالت هرمزگان‪ ،‬معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت ایران و جمعی از مسئولین خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــیالت هرمزگان‪ ،‬معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان شیالت‬ ‫ایــران با بیان اینکه ‪ 14‬پروژه ی گوناگون شــیالتی بــا ‪ 597‬میلیارد تومان ســرمایه گذاری امروز به‬ ‫بهره برداری رسید ‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با بهره برداری از انها‪ ،‬برای یکهزار و ‪ 192‬نفـر اشتغال ایجاد خواهد شد‬ ‫و ‪ 5000‬تُن به تولـیدات کشور افزوده می شود‪.‬‬ ‫دکتر نبی ا‪ ...‬خون میرزایی اضافه کرد‪ :‬با اجرای این پروژه ها‪ ،‬تعداد‪ 80‬میلیون قطعه نـوزاد انواع ابزیان‬ ‫(ماهی و میگو) نیز تولید خواهد شد و یک اسکله صیادی نیز به بهره برداری خواهد رسـید‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به افتتاح ‪ 9‬پروژه بزرگ شــیالتی در اســتان هرمزگان با سرمایه گذاری بالغ بر ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ 58‬میلیارد ریال ‪ ،‬گفت‪ :‬همزمان با پروژه های اســتان هرمزگان‪،‬پنج پروژه بزرگ شــیالتی در استان‬ ‫های قزوین‪ ،‬بوشهر‪،‬سیستان و بلوچستان با اشتغالزایی بالغ بر ‪۲۹۱‬نفر و با سرمایه گذاری ‪۵۹۷‬میلیارد‬ ‫تومان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫نبی ا‪ ...‬خون میرزایی با اشاره به اینکه صنعت شیالت کشور‪ ،‬در ‪ 4‬دهه ی عمر پربرکت نظام جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬به رشدی پیوسته و شتابان در سرمایه گذاری‪ ،‬تولید‪ ،‬اشتغال‪ ،‬صادرات و ارزاوری دست یافته‬ ‫است ‪ ،‬توضیح داد ‪ :‬خوشبختانه تولیدات شـــیالتی کشـور از ‪ 320‬هزار تُن در سال ‪ 1357‬به بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ 222‬هزار تُن (‪ )1/222/000‬تُن در سال ‪ 1399‬رسیده است‪.‬‬ ‫نبی ا‪ ...‬خون میرازیی ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ســازمان شــیالت ایران‪ ،‬با توجه به ضرورت اســتفاده ی بهینه از‬ ‫منابع اب های شیرین داخلی و ظرفیت های سرزمینی‪ ،‬توسعه ی ابزی پروری داخلی‪ ،‬ساحلی و دریایی‪،‬‬ ‫بهره برداری پایدار و مســئوالنه از ذخایر ابزیان‪ ،‬افزایش بهره وری در استفاده از منابع و نهاده ها‪ ،‬توسعه‬ ‫و تقویــت زنجیره های ارزش افـــزا‪ ،‬ترویج ابزی مصرفی‪ ،‬توســعه ی بازارهای هــدف صادراتی‪ ،‬افزایش‬ ‫ارزاوری‪ ،‬رشد تراز تجاری‪ ،‬بومی سازی ســاخت تجهیزات و سامانه های پرورش ماهی در دریا‪ ،‬افزایش‬ ‫سطح خودکفایی تخم چشم زده ی ماهی قزل اال و توسعه ی صـــید فـــراساحل را به عنوان مهم ترین‬ ‫رویـکردهای کاری خود برگزیده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه در هشت ساله ی خدمت دولت تدبیر‬ ‫و امید‪ ،‬سرمایه گذاری ساالنه در بخش شیالت از ‪ 6‬هزار و ‪ 600‬میلیارد ریال در سال ‪ 1392‬به سـاالنه‬ ‫‪130‬هزار میلیارد ریال در سال ‪ 1399‬رسید که افزایـــش نزدیک به صد در صدی را نشان می دهد‪،‬‬ ‫مطرح کرد ‪ :‬اینک میزان کل سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش شـــیالت از محل بودجه دولتی و‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی به ‪ 867‬هزار میـلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید و اشاره به اینکه در سال گذشته میانگین تولید میگو در مزارع برق دار پرورش میگو‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 6‬تُن در هکتار و در مزارع بی بهره از نیروی برق‪ 3/5 ،‬تُن در هکتار بوده است و سهم باالیی از مزارع‬ ‫پرورش میگوی کشور از نیـــروی برق بی بهره هســتند ‪،‬از مقام ریاست جمهوری خواست تا دستورات‬ ‫الزم مبنی برق رسانی به مزارع پرورش میگوی کشور و پشتیبانی از تولید و تکمیل اقدامات شایسته ی‬ ‫وزارت محترم نیرو دستورات الزم را ایفاء کنند‪.‬‬ ‫اســتاندار هرمزگان در ادامه این مراســم با بیان اینکه هرمزگان خوشبختانه گام های موفقی به سوی‬ ‫تحقق و بهره برداری از ظرفیت های شیالتی خود برداشته است ‪ ،‬تشریح کرد ‪ :‬هرمزگان با حرکت در‬ ‫مســیر زیر کِشت بردن ظرفیت ‪50‬هزار هکتاری پرورش میگو خود می تواند به اشتغال ‪25‬هزار نفری‬ ‫و ارز اوری بالغ بر یک میلیارد دالر تنها از طریق صادرات میگوی پرورشی دست یابد‪.‬‬ ‫دکتر فریدون همتی اضافه کرد‪:‬استان هرمزگان با برخورداری از ‪ 113‬هزار تُن ظرفیت پرورش ماهی در‬ ‫دریا(قفس) و ظرفیت تولید فعلی‪ ،‬بی شک قطب تولید ماهی در قفس های دریایی است‪.‬‬ ‫‪.‬اســتاندار هرمزگان با اشــاره به پیشرفت های چشمگیر حوزه شــیالت در استان هرمزگان گفت‪ :‬برق‬ ‫رســانی به مزارع پرورش میگو و برق دار کردن انها یکی از مشــکالت پیش روی این صنعت است که‬ ‫امید است با تالش ها و پیگیری های صورت گرفته شاهد رفع این مانع و شکوفایی بیش از پیش تولید‬ ‫در این صنعت باشیم‪.‬وی در رابطه با بهره برداری پروژه شاخص شیالتی ـ مجتمع پرورش میگوی شر‬ ‫کت جنوب تدارک کیش ‪،‬گفت‪ :‬این مجتمع با پیگیری و تالش شبانه روزی مجموعه بخش خصوصی‪،‬‬ ‫استانداری‪،‬شــیالت هرمزگان و کشــور و همچنین همه ی ارکان و اعضای شوراهای اداری و توسعه و‬ ‫برنامه ریزی استان طی دوسال اخیر و پس از حدود ‪18‬سال رکود پروژه به بهره برداری رسید که یقینا‬ ‫افتخاری بزرگ برای همه تالش کنندگان تحقق این مهم است‪.‬‬ ‫در ادامه مدیر کل شــیالت هرمزگان در گفت و گو با خبرنگاران ‪ ،‬بیان داشــت ‪:‬اســتان هرمزگان با‬ ‫برخورداری از رتبه اول تولید ابزیان پرورشــی دریایی(ماهی و میگو)‪،‬رتبه اول صادرات ابزیان کشور و‬ ‫همچنین رتبه اول صید و صیادی کشــور توانســته بالغ بر ‪ 25‬درصد تولیدات شیالتی کل کشور را به‬ ‫خود اختصاص دهد که این مهم به معنای اختصاص ســهم بزرگی از اشتغال‪،‬تامین امنیت غذایی و ارز‬ ‫اوری کشور به هرمزگان است‪.‬‬ ‫دکتر عبدالرســول دریایی در ادامه به تشــریح پروژه های افتتاح شــده شــیالت هرمزگان در این روز‬ ‫پرداخت و گفت‪:‬مجتمع پرورش میگوی شــرکت جنوب تدارک کیــش در بندر لنگه به عنوان یکی از‬ ‫بزرگترین زنجیره های پرورش میگوی کشــور‪ ،‬در زمینی به وســعت ‪1860‬هکتار و با ســرمایه گذاری‬ ‫بخــش خصوصی و دولتی بالغ بر ‪ 465‬میلیارد تومان برای تولیــد ‪ 3500‬تُن میگو و کارافرینی برای‬ ‫‪ 500‬نفر در این منطقه ی ســاحلی راه اندازی شــده است که امروز‪ ،‬فاز نخست ان در زمینی به وسعت‬ ‫‪ 540‬هکتار با ســرمایه گذاری ‪142‬میلیارد تومانی برای تولید ‪1500‬تُن میگو و کارافرینی برای ‪270‬‬ ‫نفر در این منطقه ی ســاحلی‪ ،‬به بهره برداری رسید‪.‬وی پروژه پرورش میگو ‪ ۵۴۱‬هکتاری شرکت جام‬ ‫عه سازان ســاحل جنوب در بندر عباس از دیگر پروژه های افتتاح شده در این روز خواند و ادامه داد‬ ‫‪ :‬این پروژه با میزان اشتغال زایی بالغ بر ‪ 270‬نفر و سرمایه گذاری صورت گرفته برای این پروژه بالغ‬ ‫بر ‪ 139‬میلیارد تومان ‪،‬که مبلغ ‪ 4‬میلیارد تومان ان از محل اعتبارات دولتی و مابقی توسط بخش خ‬ ‫صوصی انجام شده است و بالغ بر ‪ 1750‬تُن به تولیدات شیالتی استان می افزاید‪.‬‬ ‫دریایــی با معرفــی پروژه پرورش میگــو ‪ ۳۳۰‬هکتاری شهرزاد کیوانی ســیرمندی در بندرعباس به‬ ‫عنــوان یکی دیگر از پروژه های افتتاح شــده شــیالت هرمزگان در این روز‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬این پروژه‬ ‫ســرمایه گذاری بالغ بر ‪ 82‬میلیارد تومان برای بالغ بر‪  ‬نفر اشتغال مستقیم ‪ 165‬و همچنین بیش از‬ ‫یکهزار تُن میگو به تولیدات استان می افزاید‪.‬‬ ‫مدیر کل شــیالت هرمزگان ‪ ،‬افــزود‪ :‬پروژه تکمیل بندر صیادی چیرویه در بندر لنگه اســتان هر‬ ‫مزگان پــس از ‪ 15‬سال رکود‪ ،‬در وســعتی حدود ‪ ۱۹‬هکتار با طول موج شــکن ‪ 240‬متر ‪1350 ،‬‬ ‫متر دایک حفاظتی و اســکله بتنی بطول ‪ 90‬متــر و ‪ 1800‬مترمربع عرشــه با ‪ 1050‬متر مربــع‬ ‫سایبان صیادی و ساخت ‪ 600‬متر مربع ساختمانهای پشتیبانی با بروزترین سیستم اتش نشانی به ط‬ ‫ول خط ‪ 700‬متر و بالغ بر ‪ 36‬میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی شیالت استان هرمزگا‬ ‫ن به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060310001001582‬مورخــه‬ ‫‪ 1400/4/1‬کــه در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی منطقه یک ســاری تصرفات مالکانه اقای ‪ /‬خانم حســینعلی‬ ‫اســدی فرزند طهماســب نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مشتمل بر ساختمان به مســاحت ‪ 299/97‬مترمربع قسمتی از‬ ‫پالک ‪ 3313‬اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ســاری خریداری‬ ‫از مالک رســمی با کســر ســهم وقف محرز گردیده است لذا به‬ ‫منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است‬ ‫در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق‬ ‫مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت‬ ‫اول ‪ ، 1400/4/19‬تاریخ انتشــار نوبت دوم ‪- 1400/5/02‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1157529‬‬ ‫مهدی داودی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساری‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضیو ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 8004053‬برابــر کالســه ‪99/3305‬‬ ‫تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض مالکیت متقاضی اقای ‪ /‬خانــم علی محمودی‬ ‫تهرانی به کدملی ‪ 889733311‬صادره از قزوین فرزند موسی‬ ‫ششــدانگ یک قطعه زمین مشــجر و محصور مشــتمل بر انباری‬ ‫به مســاحت ‪ 460/77‬مترمربع دارای پالک ‪ 461‬فرعی از پالک‬ ‫‪ 51‬اصلــی بخــش ‪ 3‬واقع در قریه تشــکون خریداری شــده از‬ ‫مالک رســمی لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولین اگهــی به مدت دو ماه اعتــراض خود را‬ ‫بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظــرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیــم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و‬ ‫عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1400/5/2‬تاریخ انتشار نوبت‬ ‫دوم ‪ - 1400/5/16‬شناسه اگهی ‪1168266‬‬ ‫هادی مال حسینی ‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 24‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4245‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر ‬ ‫پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده ‬ ‫مدیرهنری‪ :‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫االن زمان توجه به کنسرت خیابانی است‬ ‫علیرضا نیکنام ـ مدیرعامل انجمن موسیقی ایران ـ شرایط فعلی را فرصتی‬ ‫مناسب برای توجه به کنسرت های خیابانی دانست و از پیگیری ان در مذاکره‬ ‫با دفتر موسیقی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایــران‪ ،‬دهمین گفت وگوی برخط‬ ‫«اهنگ» از ســری الیوهای حوزه موسیقی خانه هنرمندان ایران با موضوع‬ ‫«بررسی کنســرت های انالین در دوران پاندمی کرونا» چهارشنبه‪ ۳۰ ،‬تیر‬ ‫با حضور علی نیکنام مدیرعامل انجمن موســیقی ایران‪ ،‬نوشــین پاسدار‬ ‫اهنگساز و نوازنده عود و سما بابایی مجری کارشناس در صفحه اینستاگرام‬ ‫خانه هنرمندان ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫سما بابایی در ابتدای این الیو عنوان کرد که سابقه کنسرت های انالین تنها‬ ‫به دوران کرونا برنمی گردد و چند سال قبل علیرضا قربانی برای اولین بار در‬ ‫سامانه ای اجرای یک کنسرت انالین را برعهده داشت اما این روند به دالیلی‬ ‫ادامه نیافت‪.‬وی سپس از نوشین پاسدار نوازنده عود و اهنگساز البوم «چله‬ ‫نشین» به خوانندگی حسین علیشاپور دعوت کرد تا درباره این اثر توضیح‬ ‫دهد‪.‬پاســدار توضیح داد‪ :‬این البوم در اسفند ‪ ۹۹‬منتشر شد و خوشبختانه‬ ‫اســتقبال خوبی از ان صورت گرفت‪« .‬چله نشین» برای ساز عود و خواننده‬ ‫اوازی تنظیم شده است و عود نقش اصلی و محوریت در کار داشت‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که چرا ایام کرونا را برای انتشار این البوم انتخاب‬ ‫کرده اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اولین قطعه البوم در ابان ‪ ۹۸‬پیش از کرونا‪ ،‬ساخته‬ ‫شد اما از اواخر ان سال که وارد دوران قرنطینه شدیم‪ ،‬چند ماهی استودیو‬ ‫و کارمان تعطیل شــد و بعد از ان در سال ‪ ۹۹‬به این فکر بودم که باید البوم‬ ‫باالخره گرداوری شــود و به هدفی که چند ســالی در سر داشتم‪ ،‬تحقق‬ ‫ببخشم‪ .‬خوشبختانه با همراهی دوستان البوم نهایی و منتشر شد‪ .‬به لطف‬ ‫همکارانم در این البوم و حسین علیشاپور البوم به مرحله ای رسید که بتوانم‬ ‫هم خودم را باور کنم و هم یک اثر با محوریت ساز عود گرداوری و ارائه شود‪.‬‬ ‫نوشین پاســدار درباره علت اقبال کمتر از ساز عود توسط نوازندگان پاسخ‬ ‫داد‪ :‬اساتیدی نظیر استاد منصور نریمان از ‪ ۵۰‬سال پیش اهنگ سازی برای‬ ‫ساز عود را شــروع کرده اند‪ .‬وقتی من در هنرستان موسیقی این ساز را فرا‬ ‫می گرفتم سازندگان و نوازندگان عود تعدادشان کم بود و به مرور اساتیدی‬ ‫نظیر حسین بهروزی نیا و محمد فیروزی فعالیت بیشتری در دهه ‪ ۷۰‬درباره‬ ‫این ساز داشتند و در دهه ‪ ۸۰‬رفته رفته جوانان به این ساز عالقه مند شدند‪.‬‬ ‫صدای عود بســیار درونی و ارام بخش اســت و ارتباط قلبی و احساسی با‬ ‫مخاطب و نوازنده برقرار می کند‪ .‬ســاز بســیار تاثیرگذاری است و در همه‬ ‫دنیا نوازندگان ماهری ان را می نوازند و با توجه به سابقه چند هزار ساله اش‬ ‫می تواند دوباره احیا شود و در ارکستر حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫نوازنده و اهنگساز البوم «چله نشین» درباره وضعیت فعلی موسیقی اصیل‬ ‫ایرانی ادامه داد‪ :‬این نوع موســیقی در حال حاضر فرم و شــکل به روزتری‬ ‫گرفته اســت‪ .‬در بیش از ‪ ۲۰۰‬سال اخیر نغماتی ثبت و جمع اوری شده است‬ ‫که هر یک از ما در نسل های جدید سعی کرده ایم به نوعی از ان ها بهره برده‬ ‫و موسیقی اصیل ایرانی را معرفی کنیم‪ .‬حال اینکه ضربی شنیدن موسیقی‬ ‫بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است‪ ،‬به نظرم یک مساله سلیقه ای است‪.‬‬ ‫ســما بابایی درباره تفاوت های برگزاری موســیقی انالین با کنسرت های‬ ‫حضوری از مهمان برنامه پرســید و پاســدار عنوان کرد‪ :‬من در دو دوره از‬ ‫کنسرت های انالین حضور داشــتم که باید از بنیاد رودکی برای این منظور‬ ‫ســرانجام پس از گذشت چهار ماه از پخش «خورشید» در سینماها‪ ،‬اکران‬ ‫انالین اخرین ســاخته مجید مجیدی در پلتفرم های اینترنتی اغاز شد‪.‬‬ ‫«خورشــید» محصول ســال ‪ ۱۳۹۸‬و بهترین فیلم سی وهشــتمین دوره‬ ‫جشــنواره فجر به کارگردانی مجید مجیدی و تهیه کنندگی مشــترک او با‬ ‫امیر بنان است که سال گذشته در هفتاد و هفتمین دوره جشنواره ونیز هم‬ ‫در بخش اصلی مســابقه حضور داشت و موفق به کسب جایزه شد‪.‬‬ ‫«خورشــید» که فیلمنامه اش توســط مجیدی و نیما جاویدی نوشته شده‬ ‫است‪ ،‬یکی از پنج فیلم اکران نوروزی بود که از اواخر اسفندماه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫روی پرده ســینماها رفت و با توجه به تعطیلی های هر از گاهی ســینماها‬ ‫در پــی موج های چندگانه کرونا و بی رغبتی دیگــر فیلم ها برای اکران‪ ،‬به‬ ‫همراه چهار فیلم دیگر بیشــتر از موعد مرســوم برای اکران نوروزی روی‬ ‫پرده ماندند‪.‬‬ ‫اواخر فروردیــن ماه یکی از پلتفرم های اینترنتــی تبلیغ اکران انالین این‬ ‫فیلــم را در صفحه خود بدون تاریخ مشــخص و با عنــوان «بزودی» درج‬ ‫کــرد‪ .‬البته این تبلیغ خیلی زود و پس از انتشــار خبر‪ ،‬بخاطر ادامه اکران‬ ‫تشــکر کنم‪ .‬به نظرم دوره جالبی بود و اگرچه شور و هیجان تماشاگران را‬ ‫به این شیوه حس نمی کنیم اما با توجه به شرایط امروز کنسرت های انالین‬ ‫حداقل توانســتند هنرمندان را دور هم جمع کنند تا از فضای موسیقی دور‬ ‫نباشیم‪ .‬اگر همین اجراها نباشــد‪ ،‬دیدن اجرای هنرمندان در کنار شنیدن‬ ‫موسیقی‪ ،‬لذت از این هنر را برایمان رقم نمی زند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که کنســرت های انالین به امری روزمره در زندگی انسان ها‬ ‫تبدیل شــود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در دنیای امروز می توانیم از اپلیکیشن ها‬ ‫برای عرضه هنر هنرمندان اســتفاده و کم کم به این شیوه عادت کنیم‪ .‬به‬ ‫نظرم نتیجه اســتفاده از فضای مجازی و انالین برای هنر نیز در همین مدت‬ ‫درگیری با کرونا بد نبوده است‪.‬‬ ‫در ادامه پاســدار درباره تاثیر کرونا بر زندگــی فردی و حرفه ای هنرمندان‬ ‫موســیقی توضیح داد‪ :‬برگزاری کالس های اموزشــی انالیــن فاصله بین‬ ‫هنرجویان و اســاتید موسیقی را دور کرده اســت‪ .‬در کوک کردن سازها و‬ ‫جریان اموزش و نحوه دقیق ان دچار مشــکل شده ایم و هنوز درگیر ان در‬ ‫اموزشگاه ها هســتیم‪ .‬امیدوارم اوضاع بهبود یابد و فرایندی ایجاد شود تا‬ ‫به تدریج کنســرت ها به صورت حضوری با تعداد کمتر تماشاگران و رعایت‬ ‫اصول بهداشتی به جریان بیفتد‪.‬‬ ‫سوال بعدی به فرهنگ سازی خرید بلیت کنسرت انالین مرتبط بود؛ پاسدار‬ ‫در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی را برای حمایت از موسیقی توسط‬ ‫مردم پیشنهاد می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬موزیسین ها برای ارتقای خود و کارشان هزینه‬ ‫کرده اند و از نظر مالی هم باید تامین شــوند‪ .‬کاش می شد در شرایط سخت‬ ‫کرونا از ان ها به نحوی حمایت کرد‪.‬‬ ‫وداع اجباری منوچهر هادی با «گیسو»‬ ‫به بهانه اکران انالین «خورشید» مجید مجیدی‬ ‫سینمایی فیلم حذف شد و حاال پس از چند ماه‪ ،‬اکران انالین «خورشید»‬ ‫از شب گذشته ‪ ۳۱‬تیرماه اغاز شده است‪.‬‬ ‫با وجود اینکه در هفته های اخیر فیلم های جدیدی راهی اکران شده اند‪ ،‬اما‬ ‫«خورشــید» و دیگر فیلم های نوروزی همچنان در برخی سینماهای تهران‬ ‫و شهرســتان ها روی پرده هســتند چرا که استقبال از سینما در چند وقت‬ ‫گذشته نسبت به ماه های ابتدایی سال بیشتر شده است‪.‬‬ ‫براســاس امار ســامانه مدیریت فــروش و اکران ســینما (ســمفا) فیلم‬ ‫«خورشــید» تا پایان تیرماه نزدیک به یــک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش داشته است‪.‬‬ ‫«خورشــید» فیلمی در ژانر خانوادگی‪ -‬درام و با رده بندی باالی ‪ ۱۷‬سال‬ ‫معرفی شــده که نماینده ســینمای ایران در اسکار ‪ ۲۰۲۰‬بود و روایتی از‬ ‫زندگــی چند نوجوان اســت که در تالش برای کمک بــه خانواده و تامین‬ ‫نیازهای زندگی هستند‪.‬‬ ‫علی نصیریان‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬طناز طباطبایی‪ ،‬روح اهلل زمانی‪ ،‬شــمیال شیرزاد‬ ‫و ابوالفضل شیرزاد از جمله بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫منوچهر هادی در حالی از پایان همکاری با «گیســو» یا «عاشــقانه ‪ »۲‬خبر می‬ ‫دهد که به اذعان خود این کارگردان‪ ،‬هنوز قصه این ســریال به پایان نرســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منوچهر هادی‪ ،‬با انتشــار متنی در فضــای مجازی‪ ،‬از پایان اجباری فصل دو از‬ ‫ســریال «عاشقانه» که با عنوان «گیسو» عرضه می شــود‪ ،‬خبر داده و در عین‬ ‫اعالم کرده که قصه این سریال به پایان نرسیده است‪.‬‬ ‫این کارگردان ســینما و تلویزیون‪ ،‬در توضیح این تصمیم خطاب به مخاطبان و‬ ‫منتقدان نوشت‪:‬‬ ‫«ممنون از کامنت ها و نقدهای درست و گاهی غلط و نامحترم شما‪.‬‬ ‫یک قســمت دیگر به پایان اجباری فصل دو می رسیم و قصه به اتمام نرسیده و‬ ‫اگر قرار به ادامه ساخت «عاشقانه» باشد‪ ،‬قطعا بنده نخواهم بود و مسوولیت کل‬ ‫کار را چه خوب چه بد‪ ،‬تا پایان فصل دو شخصاً به عهده می گیرم‪ .‬از همه عوامل‬ ‫فیلم که صمیمانه در کنارم بودند‪ ،‬تشکر می کنم‪ .‬جناب کبیری و ‪»...‬‬ ‫خرداد ماه امســال هومن کبیری‪ ،‬تهیه کننده سریال «گیسو» یا همان «عاشقانه‬ ‫‪ »۲‬از همکاری اجباری خود با منوچهر هادی به عنوان کارگردان این ســریال و‬ ‫چالش های پیش رو برای ادامه این همکاری گفته بود‪.‬‬ ‫او از کیفیت سریال «دل»‪ ،‬دیگر ساخته منوچهر هادی در شبکه نمایش خانگی‬ ‫هم انتقاد کرده و تصریح کرده بود که در عمل انجام شــده قرار گرفته و مجبور‬ ‫به انتخاب منوچهر هادی شده است‪.‬ساخت سریال های عاشقانه‪ ،‬دل و گیسو در‬ ‫کارنامه کاری هادی دیده می شود که دو سریال اخر با انتقادهایی از سوی برخی‬ ‫بازیگران و منتقدان همراه بوده است‪.‬‬ ‫هادی برای تلویزیون هم ســریال هایی چون «دلدادگان» و «خوب بد زشت» را‬ ‫در ســال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۳‬ساخته است‪« .‬دلدادگان» با بازی مسعود رایگان‪ ،‬ارش‬ ‫مجیدی و پانته ا بهرام در قســمت های پایانی با حواشــی بسیار همراه شد‪ .‬در‬ ‫نهایت بهرام حاضر به ادامه همکاری و رفتن مقابل دوربین برای ضبط قســمت‬ ‫اخر نشد و علت این تصمیم هم به مسائل مالی نسبت داده شد‪.‬‬ ‫ســریال «دل» دیگر ســاخته منوچهر هادی هم پس از پایــان‪ ،‬با انتقاد صریح‬ ‫ســعید راد مواجه شــد که از بــازی در این ســریال ابراز پشــیمانی کرده بود‪.‬‬ ‫منوچهــر هادی هم در پاســخ بــه اظهارات ســعید راد گفته بــود‪ ...« :‬با تمام‬ ‫وجودم و همه تالشــم ســریال دل را ســاخته ام و پای کارم چه خوب چه بد‬ ‫ایســتاده ام‪ .‬از همه کسانی که به هر دلیلی با ســریال دل ارتباط برقرار نکردند‬ ‫هم عذر خواهی می کنم‪».‬‬ ‫مالحظه ای درباره بیان مفاهیم بزرگساالنه برای بچه ها‬ ‫نامه ای به کودکان خوزستان‬ ‫انجمن نویســندگان کودک و نوجــوان در حمایت از‬ ‫مردم خوزستان نامه ای را خطاب به کودکان این استان‬ ‫منتشر کرد‪.‬در نامه این انجمن امده است‪:‬‬ ‫به نام پروردگار کودکی‬ ‫تن‬ ‫خوزســتان قهرمان ســام‪،‬‬ ‫بچه های‬ ‫فرزندان پاره ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ایران عزیز سالم!‬ ‫می خواهیم به رسم نامه های قدیم برای شما بنویسیم‪،‬‬ ‫به رسم روزهایی برای تان نامه بنویسیم که از هر شهر و‬ ‫روستای میهن پهناورمان‪ ،‬هم میهنان برای رزمنده های‬ ‫جبهه هــا در خوزســتان و دیگر مرزهای کشــور نامه‬ ‫می نوشــتند و با ان ها ســخن می گفتند‪.‬می خواهیم به‬ ‫رســم نامه های قدیــم بگوییم نامه های تان رســید‪ ،‬ما‬ ‫هم صدای تان را شــنیدیم و راســتش اگر از احوال ما‬ ‫جویا باشید‪ ،‬در این خشکســالی وقتی صدای تشنگی‬ ‫خوزســتان یعنی پاره تن میهن مان را شنیدیم‪ ،‬وقتی‬ ‫تصویــر رودهای بی اب را دیدیــم‪ ،‬وقتی عکس و فیلم‬ ‫تــاالب خشــکیده هورالعظیم را تماشــا کردیم‪ ،‬وقتی‬ ‫رنج کشــیدن گاومیش ها را از خشکی تاالب ها دیدیم‪،‬‬ ‫وقتی خبــر احتمال از بین رفتن نخل ها را شــنیدیم‪،‬‬ ‫وقتــی‪ ،...‬وقتــی‪ ...‬دیگــر حال مان خوب نیســت‪ .‬در‬ ‫بخش های دیگری از این نامه می خوانیم‪:‬‬ ‫حال مــان خــوب نیســت و می خواهیــم بگوییم ما‬ ‫نویســندگان حوز ه کــودک و نوجوان کشــور نیز‪ ،‬از‬ ‫هرجای ایران عزیز باشــیم با شــما همدردیم‪ .‬هرچند‬ ‫ممکن اســت ظاهرا ً برای چنین روزهای ســختی‪ ،‬کار‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫چندانی از دست ما برنیاید‪ ،‬ولی می خواهیم بگوییم ما‬ ‫نیز همراه شــماییم و هم صدا با شما از مسئوالن کشور‬ ‫می خواهیم راه چاره ای فوری برای حل مشــکل بی ابی‬ ‫خوزســتان بیابند و حل این مســئله مهم و حیاتی را‬ ‫بــه اینده های ناپیــدا وانگذارند‪ .‬ما نیز همراه شــما از‬ ‫مسئوالن کشور می خواهیم در کنار اندیشیدن راه چاره ‬ ‫فوری برای بی ابی خوزســتان‪ ،‬از تجربه های این همه‬ ‫رویارویی درست و منطقی با‬ ‫سال درس بگیرند و برای‬ ‫ِ‬ ‫معضل بی ابی و کم ابی همه کشــور برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫بچه های خوزســتان عزیز‪ ،‬ما هم مثل شــما حال مان‬ ‫خوب نیســت؛ اما می خواهیم همدلی های مان را به یاد‬ ‫هــم بیاوریم و به همدیگر بگوییم مــردم ایران عزیز و‬ ‫خوزســتان قهرمان‪ ،‬در طول هزاران سال نشان داده اند‬ ‫دل از میهن شــان نمی برند و دســت از سرزمین شان‬ ‫نمی کشــند‪ .‬می خواهیم بگوییم به تعبیر شاعر‪ ،‬تسلیم‬ ‫بادهــای ناموافق نخواهیم شــد؛ بلکه هنگامی که الزم‬ ‫باشــد خود باد می شــویم و باز هم کشــتی مان را در‬ ‫دریای خروشــان زندگی پیش می بریــم‪ :‬تجری الریاح‬ ‫کما تجری ســفینتنا‪ /‬نحن الریاح ونحن البحر والسفن‪/‬‬ ‫فاقصد الی قمم االشــیاء تدرکها‪ /..‬تجــری الریاح کما‬ ‫رادت لهــا الســفن (بادهــا می وزنــد و در جنبش اند‪،‬‬ ‫همچنان کــه کشــتی ِ مــا در حرکت اســت‪ /‬ما خود‪،‬‬ ‫بادهاییم و ما خود‪ ،‬دریاییم و کشــتی‪ /‬قله ها را در نظر‬ ‫بگیرید که بدان ها می رســید‪ /...‬بادها چنان می وزند که‬ ‫کشتی ها می خواهند)‪.‬‬ ‫مجید راستی با بیان این که یک سری از مفاهیم گروه‬ ‫ســنی ندارند‪ ،‬می گوید‪ :‬ما نباید فهم و درک بچه ها‬ ‫را برای گفتن مفاهیمی که گروه ســنی ندارد‪ ،‬ندید‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان درباره مفاهیم‬ ‫بزرگســاالنه در ادبیات کودک و نوجوان اظهار کرد‪:‬‬ ‫مفاهیم مختلف هســتند؛ کســی که می خواهد به‬ ‫دانشگاه برود و فلســفه بخواند‪ ،‬معموال جوان است‪.‬‬ ‫چــرا می خواهد فلســفه بخواند‪ ،‬زیــرا می خواهد با‬ ‫مفاهیمی اشنا شــود که با ان ها اشنا نبوده است‪.‬‬ ‫پس می توان گفت زمان اشنا شدنش با این مفاهیم‪،‬‬ ‫با رفتن به دانشــگاه معنا پیدا می کند‪ .‬اگر بخواهید‬ ‫این مفاهیم را برای کودک بگویید قطعا او نمی فهمد‪.‬‬ ‫در عین حال ما مفاهیمی داریم که برای همه است‬ ‫و همیشه در زندگی انسان ها هم به روز‪ ،‬هم کاربردی‬ ‫و هم الزم است مانند دوست داشتن‪ ،‬مهربان بودن‪،‬‬ ‫خوش اخالق بــودن و‪ . ...‬این ها مفاهیمی هســتند‬ ‫بدون گروه سنی که برای همه معنا دارند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مثال کتاب «شــازده کوچولــو» الیه های‬ ‫مختلفی دارد‪ ،‬ان چه یــک ادم بزرگ تحصیل کرده‬ ‫اشــنا به ادبیات می تواند از ایــن کتاب درک کند‪،‬‬ ‫یک ادم معمولــی نمی تواند‪ ،‬پس گروه ســنی هم‬ ‫تعیین کننده نیست‪ .‬یک مفهوم در الیه های مختلف‬ ‫پیگیری اعزام زائران ایرانی به عراق در محرم و صفر‬ ‫رییس ســازمان حج و زیارت گفت‪ :‬اعزام محــدود و هوایی زائران ایرانی‬ ‫به عراق برای ماه های محرم و صفر‪ ،‬با توجه به موافقت مشــروط وزارت‬ ‫بهداشت و مذاکره با طرف عراقی درحال پیگیری است‪.‬‬ ‫علی رضا رشــیدیان با بیــان این که معــاون وزیر بهداشــت در نامه ای‬ ‫هفت ماده ای به ســازمان حج و زیارت اعالم کرده که با رعایت این مواد‬ ‫با اعزام هوایی زائران به عتبات عالیات موافقت شــده است‪ ،‬افزود‪ :‬هفته‬ ‫گذشــته و قبل از مراسم عرفه‪ ،‬معاون ســازمان حج و زیارت در سفر به‬ ‫عراق با وزیر گردشــگری این کشور مذاکراتی درباره کلیات تفاهم نامه ای‬ ‫که تهیه شــده است‪ ،‬انجام داد‪ ،‬اما با توجه به تعطیلی ‪ ۱۰‬روزه در عراق‬ ‫قرار شد مذاکرات مربوط به اعزام زائران ایرانی پس از پایان این تعطیالت‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه در زمانی که اعزام زائران به صورت رسمی تعطیل‬ ‫شده اســت‪ ،‬برخی به صورت غیرمجاز با ویزاهای غیرزیارتی به این سفر‬ ‫می روند که هزینه های بسیاری را به زائران تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫رییس ســازمان حج و زیارت گفت‪ :‬اگر امکان از ســرگیری اعزام زائران‬ ‫عتبات عالیات با رعایت شــیوه نامه های بهداشت فراهم شود‪ ،‬هزینه های‬ ‫زائران هم کاهش می یابد‪.‬رشــیدیان که در یک برنامه تلویزیونی ســخن‬ ‫می گفت‪ ،‬درباره افراد در نوبت ســفر حج تمتع و عمره مفرده‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر حدود یک میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار نفر در نوبت حج تمتع و پنج‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر در نوبت عمره قرار دارند‪ .‬بنابراین فعال نام نویسی‬ ‫جدید برای حج و عمره انجام نمی شود‪.‬‬ ‫رشیدیان با اشــاره مذاکره با عربستان و شروطی که ایران برای برگشت‬ ‫به عمره گذاشته اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امیدواریم بعد از برگزاری مراسم حج‬ ‫تمتع‪ ،‬طرف سعودی حج عمره را راه اندازی کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالفتاح نواب ـ نماینده ولی فقیه در امور حج‬ ‫و زیارت ـ که در این گفت وگو حضور داشت‪ ،‬با انتقاد از رویه عربستان در‬ ‫برگزاری حج محدود‪ ،‬درباره از سرگیری اعزام زائران ایرانی به عمره گفت‪:‬‬ ‫با توجه به این که کشور میزبان پیام مثبتی مبنی بر پذیرش زائران ایرانی‬ ‫برای عمره داده‪ ،‬امید اســت این سفر دوباره برقرار شود‪ ،‬اما این موضوع‬ ‫بســتگی به تصمیم گیری مسووالن کشور دارد‪ .‬به هر حال سازمان حج و‬ ‫زیارت اماده برگزاری ان است‪.‬‬ ‫به سواد‪ ،‬درک و اشنایی یک ادم با موضوع بستگی‬ ‫دارد‪ .‬مفاهیمی را که گروه سنی نمی شناسد و برای‬ ‫همه و برای هر ســن و ســالی الزم است‪ ،‬می توان‬ ‫به شــکل های مختلف گفت‪ ،‬اگر در ادبیات کودک‬ ‫بیاید برای کودک اســت و در ادبیات بزرگسال بیاید‬ ‫برای بزرگســال‪ .‬راســتی درباره این که ممکن است‬ ‫نویســنده ای پیام خود را در قالــب ادبیات کودک‬ ‫عرضــه کنــد‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬اگر مفاهیمی باشــد که‬ ‫نویســنده از ابتدا مخاطب خــود را تعیین کرده که‬ ‫بزرگســال اســت و موضوع ان ها را می خواهد برای‬ ‫بچه ها بگوید باید ببینیم نویســنده چقدر اشــتباه‬ ‫می کند‪ .‬زمانی که می خواهید با هم ســن و سال های‬ ‫خود صحبت کنید‪ ،‬ایا با یک کودک پنج ساله حرف‬ ‫می زنید؟ درباره مصداق های مفاهیمی هم که گروه‬ ‫سنی نمی شناسد باید سطح درک مخاطب را در نظر‬ ‫بگیرید و از واژه هایی اســتفاده کنیــد که در حوزه‬ ‫دایره واژگانی کودکان و افراد نابلد نسبت به موضوع‬ ‫بگنجند‪ .‬او با تاکید بر استفاده از زبان کودکی برای‬ ‫مفاهیم بدون گروه ســنی‪ ،‬افزود‪ :‬جنگ و دوستی و‬ ‫صلح مفاهیم فراگیر اســت‪ .‬مگر بچه های کوچک با‬ ‫هم دعوا نمی کنند؟ مگر اسباب بازی های شان اسیب‬ ‫نمی بیند؟ این ها هم جنگ اســت‪ .‬شــکل جنگ در‬ ‫دنیای بچه هــا با دنیای ادم بزرگ هــا فرق می کند‪.‬‬ ‫بنابراین مهم است که زبان کودک را برای مفاهیمی‬ ‫که گروه ســنی نمی شناسد به کار ببریم و مستقیما‬ ‫نگوییــم مهربان باش‪ ،‬دوســتت را اذیــت نکن و با‬ ‫او بــازی کن‪ .‬اگر همه این ها را هم با نگاه فلســفی‬ ‫بگویید‪ ،‬مفهوم تان تغییــر نخواهد کرد اما واژه هایی‬ ‫به کار می برند‪ ،‬می بردند و خواهند برد که در سطح‬ ‫بچه ها نیســت‪ .‬ما نباید فهــم و درک بچه ها را برای‬ ‫گفتن مفاهیمی که گروه سنی ندارند‪ ،‬ندید بگیریم‪.‬‬ ‫اگر مسئله ای ایدئولوژیک یا سیاسی است که در حد‬ ‫درک کودک نیست‪ ،‬طبیعی است که نباید بگوییم‪.‬‬ ‫می تــوان به یک بیمار هر دارویــی را داد؟ نه‪ .‬همه‬ ‫داروهــا مفیدند اما در جایی که پاســخ ان بیماری‬ ‫باشند‪.‬مجید راســتی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫ببینیم کاربرد واژه ها در وهله اول باید به چه شــکل‬ ‫باشــد تا کودک ارتباط برقرار کند و بعد مفهوم مهم‬ ‫اســت‪ .‬ما اول مفاهیم بــزرگ را انتخاب می کنیم و‬ ‫با خــود می گوییم‪ ،‬با هر زبان حرف مــان را بزنیم‬ ‫مخاطب خوشش می اید‪ ،‬چون مفهوم ارزشمند است‬ ‫در حالی که باید زبان ساده باشد و اگر مفهوم ساده‬ ‫نشــود‪ ،‬نباید گفت‪ .‬اگر مفاهیمــی را که برای همه‬ ‫گروه های ســنی اســت با توجه به زبان ان ها به کار‬ ‫ببریم‪ ،‬هیچ اشــکالی ندارد امــا این که بگوییم این‬ ‫حرف بزرگساالنه اســت باید ببینیم جایگاهش در‬ ‫دســته بندی ها کجاســت و بعد ببینیم باید بگوییم‬ ‫یا نگوییــم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬برای یک نویســنده توانا‬ ‫فقط شــناخت مخاطب کافی نیست‪ ،‬باید زبانش را‬ ‫بشناســد‪ ،‬فهمش را بشناســد و نیازهایش را بداند‪.‬‬ ‫خیلی چیزها هســت که نویسنده باید در نظر بگیرد‬ ‫و مفهوم را ساده کند‪ .‬نویسنده توانا حداقل ها را دارد‬ ‫و قصه می نویسد و می داند چگونه موضوع را بگوید‪.‬‬ ‫اما باید توجه داشت که حرف نویسنده مهم است یا‬ ‫درک شــنونده از حرف نویسنده‪ .‬اگر کودک قصه ای‬ ‫را با هر مفهومی خواند و فهمید و فهمش را توانست‬ ‫به شکلی بروز دهد‪ ،‬نشان می دهد هم موضوع و پیام‬ ‫قابل درک بوده و هم زبان درســتی به کار رفته‪ ،‬اما‬ ‫اگر مات و گیج نــگاه کند و یا با قصه ارتباط برقرار‬ ‫نکند می بینیم هم زبان مشکل دارد و هم مفهوم‪.‬‬ ‫او بــا بیان این کــه چند کتاب اماده نشــر دارد که‬ ‫با توجه اوضاع نشــر مشــخص نیســت چه زمانی‬ ‫منتشــر شــوند‪ ،‬درباره اخرین کتاب خــود گفت‪:‬‬ ‫«قصه تــازه مرغابی ها و الک پشــت ها» در محراب‬ ‫قلم اوایل امســال منتشــر شــد‪ .‬این کتــاب نگاه‬ ‫دیگــری به قصه «الک پشــت و مرغابی ها» اســت‬ ‫که قصــه اش را همه بزرگ ترهــا می دانند و پیامی‬ ‫دارد که گروه ســنی مشــخصی ندارد و هرکســی‬ ‫از ان پیامی را متوجه می شود‪.‬‬ ‫دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در جمع اصحاب رسانه؛‬ ‫چرا از غرب‪ ،‬سگ پروری را ترویج می دهیم؟ ‬ ‫فرزنداوری در تهاجم جدی قرارگرفته است‬ ‫این تهاجم جدی از ســوی فرهنگ غربی برای ما‬ ‫الگو شده و نمونه ای از این نمادها‪ ،‬ترویج فرهنگ‬ ‫سگ پروری است‪.‬‬ ‫به گــزارش راه مــردم‪ ،‬دکتر ســید محمد صالح‬ ‫هاشــمی گلپایگانی در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬در‬ ‫رابطه بــا ناهنجاری های فرهنگــی‪ ،‬جنگ زدگی‬ ‫تهاجم های غربی‪ ،‬ما را با بحران های بســیار جدی‬ ‫مواجه کرده است‪.‬‬ ‫وی بــه موضوع فرزند پروری اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اخیــرا در فضای رســانه ای صحبتی شــد که به‬ ‫حریم خانواده ها و به ســاختار هســته های اولیه‬ ‫اجتمــاع ما بر می گــردد و ان موضوع فرزنداوری‬ ‫اســت که در تهاجم جدی قرار گرفته اســت و از‬ ‫ســوی فرهنگ غربی برای ما الگو شده و نمونه ای‬ ‫از این نمادها‪ ،‬ترویج فرهنگ سگ پروری است‪.‬‬ ‫دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به‬ ‫موضوع اخیر رســانه ای درباره سگ پروری اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ســگ پروری فرهنگ معاویه است و‬ ‫معاویه غربی امروز ارتباطــی عاطفی بین خانواده‬ ‫و ســگ ایجاد کرده تا خالء های عاطفی افراد را با‬ ‫این برنامه پرکند‪.‬‬ ‫هاشمی گلپایگانی تصریح کرد‪ :‬سوال ما این است‬ ‫چرا ســگ؟ ســگ نماد فرهنگ غرب اســت و به‬ ‫غلــط اینها را به نماد حمایــت از حیوانات قلمداد‬ ‫می کنند که اینطور نیست‪ .‬امروزه بسیاری از مرغ‬ ‫و اجزای مــرغ را قربانی می کنند که به ســگ ها‬ ‫بدهند پس چــرا انجمن حمایت از مرغ درســت‬ ‫نمی شــود چرا فقط به گرانی گوشــت گوســفند‬ ‫اعتراض می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در فرهنــگ اســامی و‬ ‫ایرانی ســگ نمــاد وفــاداری و نگهبانــی از گله‬ ‫اســت‪ .‬خیس بودن سگ نجاســت می اورد‪ .‬سگ‬ ‫از دیــد اســام نجــس اســت و متاســفانه صدا‬ ‫وســیما هم گاهی کم کاری کرده است‪ .‬الگوی ما‬ ‫فرهنگ بی هویتی غرب شــده اســت‪ .‬چرا از غرب‬ ‫فرهنــگ نظــم‪ ،‬کارکردن مفید و غیــره را ترویج‬ ‫ندهیــم؟ چــرا امروزه بــه فرهنگ ســگ پروری‬ ‫از غرب روی اورده ایم؟‬ ‫این مســئول به کم کاری برخی مسئولین در این‬ ‫زمینه اشــاره کرد و گفــت‪ :‬متاســفانه کم کاری‬ ‫مســئولین و نهادهــا و شــعاردادن های صــرف‪،‬‬ ‫ســبب می شــود مردم بــی اعتماد شوند‪.‬کســی‬ ‫کــه به فکــر دین فرزنــدش هســت نمی تواند او‬ ‫را با سگ تربیت کند‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد امر بــه معــروف و نهــی از منکر‬ ‫کشــور در پایــان تصریح کرد‪ :‬این امــور نیازمند‬ ‫فرهنگ سازی است و ســتاد امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر‪ ،‬تشــکل های مردمــی مطالبه گر خصوصا‬ ‫فرهنگ ســازان باالی صدهزارنفر را تشــکیل داده‬ ‫اســت که نیازهای به حق و قانونی خودشــان را‬ ‫از مســئولین طلب کنند و مسئول ساماندهی این‬ ‫حرکت مردمی با ستاد است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
روزنامه راه مردم 4243

روزنامه راه مردم 4243

شماره : 4243
تاریخ : 1400/04/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!