روزنامه راه مردم شماره 4244 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4244

روزنامه راه مردم شماره 4244

روزنامه راه مردم شماره 4244

‫‪2‬‬ ‫مالیاتجدیدخودرو‬ ‫چگونهمحاسبهمی شود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫چراتولیدکنندگانباید‬ ‫بهدلیلمسائلسیاسی‬ ‫در ضرر باشند؟‬ ‫طبق طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه که تا شهریور ماه قرار است به صحن‬ ‫علنی رود‪ ،‬سود حاصل از فروش خودرو طی‪...‬‬ ‫ســخنگوی انجمن فراورده های لبنی گفت‪ :‬قرار بود از ابتدای سال قیمت شیرخام و‬ ‫محصوالت لبنی به دلیل همین افزایش هزینه ها‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کرونا به جان‬ ‫«خندوانه»افتاد‬ ‫برخی از عوامل «خندوانه» در ساعات اخیر از ابتالی عده ای از دست اندرکاران تولید‬ ‫این مجموعه به کرونا خبر داده اند‪ .‬هنوز تصمیم‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تدابیربیمارستانمسیحدانشوری‬ ‫همزمانباافزایشمراجعه‬ ‫بیمارانکروناییپیکپنجم‬ ‫رییس بیمارستان مسیح دانشوری ضمن اعالم تدابیر این بیمارستان با توجه به افزایش‬ ‫مراجعات کرونایی در پیک پنجم کرونا‪...‬‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬تن مـوز‬ ‫بالتکلیف ماند!‬ ‫پاسکاری واردات موز‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫پنج شنبه ‪ 31‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4244‬‬ ‫‪ 4‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫هجوممسافرانبهاتوبوس هایبین شهری‬ ‫کرونای دلتا‪ ،‬مسافر جدید جاده های ایران‬ ‫بعد از انکه معاون گمرک ایران از وزارت صمت خواست تا تکلیف واردات موز و شرط ورود در قبال صادرات‬ ‫سیب را مشخص کند‪ ،‬این وزارتخانه با بیان برخی توضیحات به نوعی گفته که در حال حاضر تاکیدی بر این‬ ‫شرط ندارد ولی باید بخش های دیگر از جمله وزارت کشاورزی در این رابطه تعیین تکلیف کند‪ ،‬جریانی که نحوه‬ ‫واردات این کاال و حجم باالی رسیده به گمرک را بالتکلیف گذاشته است‪ .‬ماجرای واردات موز از سال گذشته‬ ‫پیچیده شد؛ زمانی که تاکید بر این بود واردات این کاال ممنوع و ثبت سفارش و تامین ارز ان صورت نگیرد‬ ‫و تنها شرط واردات ان در مقابل صادرات سیب تعیین شد‪.‬در اواخر سال گذشته با به هم ریختن بازار موز و‬ ‫افزایــش قیمــت ان تا حــدود ‪ ۷۰‬هزار تومــان و بالتکلیفی کانتینرهــای که به گمرک می رســیدند‪... ،‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫جیببریاینترنتیبهسبکالکچریپسندها‬ ‫برخی از فروشگاه های اینترنتی اقدام به عرضه محصوالت مختلف غذایی ان هم بدون رعایت نرخ نامه مصوب‬ ‫می کنند‪ .‬با گسترش فضای مجازی و تبدیل شدن زندگی انسان از فضای حقیقی به این فضا‪ ،‬شاهد این هستیم‬ ‫که بسیاری از فعالیت ها توسط نرم افزار ها وبرنامه های مجازی در حال انجام است‪.‬یکی از اقداماتی که این روز ها‬ ‫به سرعت در حال گسترش است‪ ،‬فعالیت کسب کار های انالین است که شیوع کرونا اگر چه دلیل برای تقاضای‬ ‫بیشتر است اما صرفه جویی در وقت و مدرنیزه شدن برخی در فضای تجمالتی هم مزید ‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫‪4244‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهم شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪ 31‬تیر‬ ‫شنبه ‪16‬‬ ‫دوپنج‬ ‫خبر‬ ‫هجوممسافرانبهاتوبوس هایبین شهری‬ ‫کرونای دلتا‪ ،‬مسافر جدید جاده های ایران‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان تهران گفت‪ :‬مردم در این روزهــا با توجه به اینکه‬ ‫نمی توانند با وســیله نقلیه شخصی خود ســفر کنند به اتوبوس ها و دیگر وســایل حمل ونقل عمومی‬ ‫بین شــهری هجوم اوردند‪ .‬در این میان تخلف هایی از ســوی برخی رانندگان و شرکت ها صورت گرفته‬ ‫که با ان ها برخورد قاطع خواهد شد‪.‬‬ ‫حیدر نوروزی درباره اخرین وضعیت اجرای مصوبات و پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫درباره ممنوعیت های تردد بین شــهری و ســفرهای جاده ای با وسایل حمل و نقل عمومی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از لحظه ای که ســتاد ملی مقابله با کرونا ممنوعیت های جدید را ابالغ کرد‪ ،‬در ســطح استان و به همه‬ ‫شهرســتان ها اعالم اماده باش کامل کردیم و بر این اساس همه ورودی و خروجی های استان تهران را‬ ‫با کمک راهداران کنترل می کنیم که البته متولی اصلی ان پلیس راه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین تیم های نظارت در پایانه های چهارگانه استان تهران مستقر شده و بر اجرای دقیق‬ ‫و درســت پروتکل ها در حوزه حمل ونقل عمومی جاده ای نظارت می کنند‪ .‬اما همواره در ایام تعطیالت‬ ‫و به ویژه در روزهایی که خودورهای شــخصی حق ورود و خروج ندارند‪ ،‬بیشترین فشار به حمل و نقل‬ ‫عمومی وارد می شــود‪ .‬در همین راستا بر اجرای درســت پروتکل های بهداشتی از محدودیت پذیرش‬ ‫مســافر تا ارائه بسته های بهداشتی به مسافران و غیره نظارت کردیم و ناظران بدون اعمال این ضوابط‬ ‫اجازه خروج هیچ وسیله نقلیه ای را از ترمینال ها ندادند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان تهران ادامه داد‪ :‬از دو روز گذشــته تا کنون حجم‬ ‫عظیمی از مســافران به لحاظ جلوگیری از تردد ســواری های شخصی به اتوبوس ها هجوم اوردند و در‬ ‫این شــرایط برخی رانندگان و شرکت های حمل و نقل تخلفاتی در زمینه پذیرش مسافر داشتند که با‬ ‫ان ها برخورد شــده و تا کنون بیش از یکصد پرونده در این زمینه تشکیل شده است‪ .‬چرا که بر اساس‬ ‫پروتکل های بهداشتی اعالم شــده در اتوبوس های بین شهری تنها یک بلیت باید در هر ردیف فروخته‬ ‫شــود و فاصله گذاری اجتماعی باید به گونه ای باشــد که حداکثر ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت اتوبوس های بین‬ ‫شهری پر شود‪.‬‬ ‫نوروزی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ‪ ۷۸۰۰‬شکایت را از شرکت های حمل ونقل جاده ای پیگیری‬ ‫کرده و به نتیجه رســاندیم‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬با وجود ابالغ این پروتکل ها شــاهد بودیم که برخی از رانندگان‬ ‫اتوبوس در خارج از محوطه پایانه مســافری‪ ،‬بیش از ظرفیت مجاز اعالم شده از سوی ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا مســافر ســوار کردند‪ .‬با این تخلفات در داخل پایانه برخورد کردیم و جلوی ان را گرفتیم اما‬ ‫اگــر ایــن تخلف در خارج از پایانه ها صــورت گیرد باید پلیس راه با ان برخــورد کند‪ .‬با این وجود در‬ ‫خروجی های تهران پرســنل سازمان راهداری در حال نظارت بر اتوبوس های بین شهری برای جلوگیری‬ ‫از بروز این تخلف هستند‪.‬وی با بیان اینکه تخلفات ثبت شده در قالب یکصد پرونده در کمیسیون ماده‬ ‫‪ ۱۲‬مورد بررســی قرار خواهد گرفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با راننده و شــرکت متخلف برخورد می کنیم و اجازه‬ ‫نخواهیم داد که پروتکلی زیر پا گذاشته شود‪ .‬بر اساس ارزریابی های صورت گرفته روزانه حدود ‪۵۰۰۰‬‬ ‫اتوبوس در استان تهران تردد می کنند و اکثرا ان ها در این دو روز حداکثر ظرفیت ‪ ۷۰‬درصدی خود را‬ ‫تکمیل کردند‪ .‬در حالت کلی روند اجرای پروتکل های بهداشــتی رضایتمند است و هم اکنون وضعیت‬ ‫در ترمینال های جنوب‪ ،‬غرب و بیهقی نسبتا ارام شده و در پایانه مسافری شرق تهران همچنان قدری‬ ‫ازدحام وجود دارد اما به زودی پیک رفت مســافران تمام می شود و در روزهای پایانی ممنوعیت شاهد‬ ‫پیک بازگشت مسافران هستیم‪.‬‬ ‫وضعیت قیمت برنج‪ ،‬گوشت و شکر‬ ‫امار منتشر شــده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) نشان می دهد که از بین انواع برنج‪،‬‬ ‫ گوشت و شکر که وضعیت قیمت ان ها در خرداد ماه امسال منتشر شده‪ ،‬قیمت تمام کاالها بین ‪ ۳۷‬تا‬ ‫‪ ۱۰۵‬درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته و بیشترین افزایش قیمت مربوط به مرغ بوده‬ ‫که قیمت ان بیش از دو برابر شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این امار بیشترین افزایش قیمت در خرداد امسال مربوط به گوشت مرغ تازه بوده که قیمت‬ ‫ان با ‪ ۱۰۵.۶‬درصد افزایش از حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در خرداد ســال ‪ ۱۳۹۹‬به نزدیک ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است‪ .‬البته اخیرا قیمت این محصول به بیش از ‪ ۳۵‬هزار تومان‬ ‫هم رسیده و این در حالی است که نرخ مصوب مرغ ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫اواخر سال گذشــته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف های طوالنی برای‬ ‫دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شــرایط کرونایی شــد‪ .‬این در حالی اســت که نهاده های دام و‬ ‫طیورهمچنان ارز دولتی دریافت می کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد‪ .‬اما‬ ‫در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با‬ ‫گرانفروشی را دارد‪ ،‬مســئوالن وزارت صنعت معدن تجارت (صمت) می گویند قرارگاه ساماندهی مرغ‬ ‫مســئول تامین و توزیع این کاالست؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد‬ ‫اظهارنظر کند‪ .‬از طرف دیگر گزارش هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده است‪.‬‬ ‫بعد از مرغ‪ ،‬قیمت برنج تایلندی بیشــترین افزایش را داشته که قیمت ان در این مدت با ‪ ۹۰.۹‬درصد‬ ‫افزایش به حدود ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان رسیده است‪ .‬قیمت برنج پاکستانی نیز با ‪ ۵۱.۴‬درصد افزایش‬ ‫به ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان رسیده است‪.‬اما افزایش قیمت در برنج های داخلی کمتر بوده است؛ به طوری‬ ‫کــه قیمت برنج طارم اعال و داخلی هاشــمی درجه یک در این مدت بــه ترتیب ‪ ۴۰.۷‬و ‪ ۳۹.۹‬درصد‬ ‫افزایش داشته و در خرداد امسال به حدود ‪ ۳۶‬هزار تومان و ‪ ۳۵‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫البتــه اینده بازار برنج در هاله ای از ابهام قرار دارد چراکه اواخــر خرداد ماه دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫برنج از طرح موضوع کاهش حذف دوره ممنوعیت واردات فصلی برنج خبر داده بود و گفته بود که علت‬ ‫طرح ان ذخیره کم برنج خارجی است و با توجه به اینکه واردکنندگان نیز تمایلی به واردات برنج برای‬ ‫دوره ممنوعیت ندارند‪ ،‬ممکن است کشور با کمبود برنج خارجی مواجه شود‪.‬‬ ‫امسال ممنوعیت فصلی از ابتدای مردادماه تا پایان ابان ماه اعمال خواهد شد و طبق اعالم وزارت صمت‪،‬‬ ‫تنها برنج هایی که قبل از ‪ ۳۱‬تیرماه دارای قبض انبار و اعالمیه ورود و همچنین ثبت ســفارش باشــند‬ ‫امکان اظهار و ترخیص دارند و خارج از ان به بعد از ممنوعیت می رسد‪ .‬اما در تازه ترین مکاتبه گمرک‬ ‫ایــران با وزارت صمت وضعیت واردات برنج و ذخایر ان با توجه بــه اعمال ممنوعیت فصلی واردات و‬ ‫بالتکلیفی کشتی های حامل برنج برای ورود به ایران مورد تاکید قرار گرفته و خواستار بازنگری در تاریخ‬ ‫ممنوعیــت فصلی واردات این کاال جهت جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت ان در ماه های اتی‬ ‫شده است‪.‬اما در اصل رتبه سوم بیشترین افزایش قیمت به شکر می رسد که قیمت ان در خردادامسال‬ ‫‪ ۸۴.۶‬درصد نســبت به ماه مشابه سال ‪ ۱۳۹۹‬افزایش یافته است؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم شکر‬ ‫سفید از ‪ ۷۰۰۰‬تومان در خرداد سال قبل به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان در ماه مشابه امسال رسیده است‪.‬‬ ‫البته مشاهدات میدانی نشان می دهد قیمت شکر نیز در بسته های ‪ ۹۰۰‬گرمی در مغازه ها به ‪ ۱۵‬تا ‪۱۸‬‬ ‫هزار تومان رسیده است‪ .‬در این رابطه معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫اخیرا علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت‬ ‫که با توجه به اینکه شــکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می شــود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی‬ ‫نیست‪ .‬در این میان قیمت هرکیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ‪ ۵۱.۷‬و ‪ ۳۷.۴‬درصدافزایش در خرداد‬ ‫امسال به حدود ‪ ۱۱۶‬هزار تومان و ‪ ۱۲۸‬هزار تومان رسیده است‪ .‬قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و‬ ‫گوساله در ماه مشابه سال ‪ ۱۳۹۹‬به ترتیب حدود ‪ ۷۷‬و ‪ ۹۳‬هزار تومان بوده است‪.‬‬ ‫بر این اســاس کمترین کاهش قیمت در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به گوشت‬ ‫گوسفندی بوده است‪.‬‬ ‫چرا تولیدکنندگان باید به دلیل مسائل سیاسی در ضرر باشند؟‬ ‫سخنگوی انجمن فراورده های لبنی گفت‪ :‬قرار بود از ابتدای سال قیمت شیرخام و محصوالت لبنی به‬ ‫دلیل همین افزایش هزینه ها اصالح شود‪ .‬ولی انقدر امروز و فردا شد که در نهایت اعالم کردند رییس‬ ‫جمهور موافق افزایش قیمت ها نیســت‪ .‬ســازمان ها و ارگان هایی که مســئول رسیدگی به مشکالت‬ ‫صنایع هســتند باید باتوجه به شــعار سال اقدام به حل مشــکالت می کردند ولی این اتفاق نیوفتاد و‬ ‫ســوال اینجاست که چرا باید چندین ماه از سال بگذرد و زنجیره تولید کنندگان فقط به دلیل مسائل‬ ‫سیاسی در ضرر باشند؟وی تصریح کرد‪ :‬به نظر می رسد که این دولت قصد دارد اصالح قیمت شیرخام‬ ‫و محصوالت لبنی را به دولت بعد موکول کند و این زمان فقط و فقط به ضرر صنایع و در نهایت مصرف‬ ‫کنندگان خواهد بود‪.‬محمدرضا بنی طبا در پاسخ به این سوال که ایا در صورت عدم قیمت گذاری بر‬ ‫روی محصوالت لبنی‪ ،‬شــرکت ها به صورت مستقل بر روی محصوالت قیمت گذاری می کنند؟ گفت‪:‬‬ ‫طبق قانون تجارت عمل خواهیم کرد‪ .‬در محاکم قضایی نیز حق با تولیدکننده اســت‪ ،‬زیرا مســئوالن‬ ‫می توانستند در مقاطعی تصمیم گیری کنند ولی نکردند و تولیدکننده به ضرر افتاده است‪ .‬در نتیجه‬ ‫تولیدکننده شــیرخام را با قیمت توافقی با دامدار خریــداری می کند و از ان طرف هم هر میزانی که‬ ‫هزینه های تولید افزایش داشته باشد‪ ،‬بر روی محصوالت اعمال می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی این شــرایط باعث می شود شرکت ها برای عرضه بیشتر محصوالت با قیمت های مناسب‬ ‫با یکدیگر رقابت کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫پاسکاری واردات موز‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬تنموز‪،‬بالتکلیفماند!‬ ‫بعد از انکه معاون گمرک ایران از وزارت‬ ‫صمت خواســت تا تکلیف واردات موز و‬ ‫شــرط ورود در قبال صادرات ســیب را‬ ‫مشــخص کند‪ ،‬این وزارتخانــه با بیان‬ ‫برخی توضیحات بــه نوعی گفته که در‬ ‫حال حاضر تاکیدی بر این شــرط ندارد‬ ‫ ولی باید بخش های دیگر از جمله وزارت‬ ‫کشــاورزی در این رابطه تعیین تکلیف‬ ‫کنــد‪ ،‬جریانی کــه نحــوه واردات این‬ ‫کاال و حجم باالی رســیده به گمرک را‬ ‫بالتکلیف گذاشته است‪.‬‬ ‫ماجرای واردات موز از ســال گذشــته‬ ‫پیچیده شد؛ زمانی که تاکید بر این بود‬ ‫واردات این کاال ممنوع و ثبت سفارش و‬ ‫تامین ارز ان صورت نگیرد و تنها شرط‬ ‫واردات ان در مقابــل صادرات ســیب‬ ‫تعیین شد‪.‬‬ ‫در اواخر ســال گذشته با به هم ریختن‬ ‫بازار موز و افزایــش قیمت ان تا حدود‬ ‫‪ ۷۰‬هزار تومان و بالتکلیفی کانتینرهای‬ ‫که به گمرک می رسیدند‪ ،‬گمرک ایران‬ ‫اعالم کرد که واردات این کاال ازاد شده‬ ‫است و با تصویب ستاد تنظیم بازار قرار‬ ‫شد تا هر نوع واردات موز صرفا در قبال‬ ‫صادرات سیب انجام شود‪.‬‬ ‫اما طی روزهای اخیــر نامه معاون فنی‬ ‫گمــرک به وزارت صمت نشــان داد که‬ ‫با وجود شرط تعیین شده برای واردات‬ ‫مــوز‪ ،‬ناهماهنگی هایــی در این رابطه‬ ‫وجود داشــته و واردات بــا تایید ثبت‬ ‫ســفارش از سوی وزارت صمت و تامین‬ ‫منشا ارز از بانک مرکزی در حالی صورت‬ ‫می گیرد کــه صادرات ســیب در قبال‬ ‫این واردات صورت نگرفته اســت و این‬ ‫موضوع موجب ابهاماتی برای گمرک در‬ ‫ترخیــص کاال بود‪ ،‬از این رو معاون فنی‬ ‫گمرک از معاون بازرگانی داخلی وزارت‬ ‫صمت خواسته بود تا موضوع را پیگیری‬ ‫و تکلیف ان را مشــخص کند و اگر قرار‬ ‫اســت که این شرط رعایت نشود مصوبه‬ ‫مربوطه اصالح شود‪.‬‬ ‫پیگیری اخرین وضعیت جریان واردات‬ ‫موز نشان می دهد که انچه اخیرا معاون‬ ‫بازرگانی داخلی وزارت صمت در پاســخ‬ ‫به اســتعالم گمرک اعالم کرده باز هم‬ ‫تکلیف را به طور واضح مشــخص نکرده‬ ‫اســت اما به نوعی گفته که این معاونت‬ ‫منعی بــرای واردات موز بدون صادرات‬ ‫سیب ندارد‪.‬‬ ‫قبادی در مکاتبه خــود با ارونقی اعالم‬ ‫کــرده کــه در زمانی که مصوبه ســتاد‬ ‫تنظیم بازار در ‪ ۲۴‬دی ماه ‪ ۱۳۹۹‬صادر‬ ‫شد در راستای تشویق صادرات سیب و‬ ‫از ســویی تنظیم بازار موز در پایان سال‬ ‫بوده است که این تصمیم هم در نهایت‬ ‫موجب افزایش صادرات ســیب و تعدیل‬ ‫بازار موز شده است‪.‬‬ ‫وی گفته که در حال حاضر زمان عرضه‬ ‫ســیب درختی ســپری شــده و از این‬ ‫مصوبه هم گذشته است‪ .‬بنابراین فرایند‬ ‫تجارت صادرات سیب درختی و واردات‬ ‫موز باید مطابق مقررات جاری صادرات‬ ‫و وارداتی که از ســوی دفتــر مقررات‬ ‫صــادرات و واردات وزارت صمت تعیین‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫اعــام معاون بازرگانــی داخلی وزارت‬ ‫صمت مبنی بر اینکه از نظر این معاونت‬ ‫واردات مــوز بــا مکانیزم هــا و مقررات‬ ‫ابالغی صادرات و واردات بالمانع اســت‪،‬‬ ‫به عبارتی نشان می دهد که از نظر انها‬ ‫بدون صادرات ســیب نیز امکان واردات‬ ‫مــوز وجود دارد‪ .‬با این حــال قبادی از‬ ‫گمرک خواســته که باز در این رابطه از‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی کســب تکلیف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این بالتکلیفی در شــرایطی وجود دارد‬ ‫که معاون فنی گمرک ایران می گوید در‬ ‫حال حاضر بیش از ‪ ۳۰۰۰‬تن موز که در‬ ‫گمرکات وجود دارد و یا در حال رسیدن‬ ‫به گمرک است وضعیت مشخصی ندارد‬ ‫چرا کــه در مقابــل ورود ان صادراتی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫بــه گفته وی با ایــن وجود چون ثبت‬ ‫سفارش دارند و منشــا ارزش ان تایید‬ ‫شــده و از تخفیف اســتفاده نکرده اند ‪،‬‬ ‫گمرک نســبت به ترخیص کاال جهت‬ ‫ممانعــت از فســادپذیری کاال اقــدام‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در مجموع انچه که در رابطه با شــرایط‬ ‫واردات موز بین ســازمان های مربوطه‬ ‫مبادلــه شــده نشــان از نظــر مثبت‬ ‫وزارت صمــت بــرای واردات موز حتی‬ ‫بــدون صــادرات ســیب دارد و اکنون‬ ‫تاکیــدی بــر اینکه حتما بایــد واردات‬ ‫در مقابل صادرات ســیب باشــد نیست‬ ‫ولی اینکه در این شــرایط وزارت جهاد‬ ‫چــه تصمیمــی گرفته و گمــرک برای‬ ‫ان اقــدام می کند موضوعی اســت که‬ ‫در ابهام قرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت که بررســی امار‬ ‫گمــرک ایران نشــان می دهــد که در‬ ‫سال گذشته در ســال حدود ‪۸۸۴‬هزار‬ ‫و ‪۷۹۸‬تن سیب به ارزش ‪۳۲۶‬میلیون و‬ ‫‪۶۶۸‬هزار و ‪۱۳۴‬دالر‪ ،‬به ‪ ۲۷‬کشور صادر‬ ‫شده است‪ .‬در بهار امسال نیز ‪۲۰۷‬هزار‬ ‫و ‪۲۵۷‬تن ســیب به ارزش ‪۶۲‬میلیون و‬ ‫‪۵۸۷‬هزار و ‪۴۳۴‬دالر صادر شده است‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا واردات موز نیز در ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬بیش از ‪۳۷۵‬هــزار و ‪۴۰۳‬تن‬ ‫موز بــه ارزش ‪۲۵۵‬میلیون و ‪۳۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۹۴‬دالر از هشــت کشور وارد ایران‬ ‫شــد‪ .‬در ســه ماهه ابتدایی سال جاری‬ ‫هــم ‪۱۳۶‬هزار و ‪۱۳۳‬تــن موز به ارزش‬ ‫‪۹۲‬میلیــون و ‪۸۷۷‬هــزار و ‪۹۱۲‬دالر‬ ‫به کشــور وارد شــده اســت‪ .‬اما اینکه‬ ‫در ایــن امــار‪ ،‬چــه میــزان از واردات‬ ‫مــوز در قبال صــادرات ســیب بوده‪،‬‬ ‫مشخص نشده است‪.‬‬ ‫جیببریاینترنتیبهسبکالکچریپسندها‬ ‫برخی از فروشــگاه های اینترنتی اقدام به عرضه‬ ‫محصوالت مختلف غذایــی ان هم بدون رعایت‬ ‫نرخ نامه مصوب می کنند‪.‬‬ ‫با گسترش فضای مجازی و تبدیل شدن زندگی‬ ‫انســان از فضای حقیقی به این فضا‪ ،‬شاهد این‬ ‫هســتیم که بســیاری از فعالیت ها توســط نرم‬ ‫افزار ها وبرنامه های مجازی در حال انجام است‪.‬‬ ‫یکــی از اقداماتی که این روز ها به ســرعت در‬ ‫حال گســترش اســت‪ ،‬فعالیت کســب کار های‬ ‫انالین اســت که شیوع کرونا اگر چه دلیل برای‬ ‫تقاضای بیشــتر اســت اما صرفه جویی در وقت‬ ‫و مدرنیزه شــدن برخی در فضای تجمالتی هم‬ ‫مزید بر علت شده است تا فروشگاه های اینترنتی‬ ‫رونق بیشــتری بگیرند و این در حالی است که‬ ‫فضای عرضه نسبت به خرید حضوری امن و قابل‬ ‫اعتماد نیست‪.‬‬ ‫به تعبیر برخی ها‪ ،‬امــروز خرید اینترنتی خرید‬ ‫زمانه ما اســت؛ خریــدی که تمامــا به صورت‬ ‫الکترونیکی انجام می شود و از خرید های سنتی‬ ‫که روزگاری افــراد با هزار بدبختــی خود را به‬ ‫مراکز خرید می رســاندند و بعد از گشتن و پیدا‬ ‫کردن محصول دلخواه خود و بعد از چانه زدن با‬ ‫فروشنده بر ســر قیمت ان‪ ،‬باالخره پس از چند‬ ‫ســاعت می توانســتند به انچه که می خواستند‪،‬‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫در حال حاضر کمبود وقت وهزینه بر بودن خرید‬ ‫به روش ســنتی افراد را وا داشــته تا به ســمت‬ ‫خرید های انالین سوق پیدا کنند‪ ،‬اما در کشورما‬ ‫این نوع از خرید یک کار نوپا اســت و رفته رفته‬ ‫این عمل در حال گسترش است‪.‬‬ ‫با وجود اسان شــدن خرید به واسطه گسترش‬ ‫فروشگاه های اینترنتی‪ ،‬اما در برخی مواقع شاهد‬ ‫گران فروشــی و افزایش قیمت غیــر قانونی در‬ ‫برخی از اقالم هســتیم‪ .‬با جست و جو در برخی‬ ‫از فروشگاه های اینترنتی به خوبی تفاوت فاحش‬ ‫قیمت کاال ها در این فضا با فضای حقیقی مشهود‬ ‫اســت؛ به عنوان مثال در حال حاضر قیمت نان‬ ‫بربــری در بازار و در بهترین حالت ‪ ۲‬هزار تومان‬ ‫است‪ ،‬اما در فروشگاه های اینترنتی این محصول‬ ‫با قیمت ‪ ۵‬هزار تومان در حال عرضه است‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر اینکه مبلغی بابت حــق پیک نیز بر این نرخ‬ ‫افزود می شــود و در مجموع برای تهیه یک نان‬ ‫بربری حدود ‪ ۲۵‬هزار تومان باید هزینه شود‪.‬‬ ‫این موضوع برای ســایر اقالم از جمله گوشــت‪،‬‬ ‫مــرغ‪ ،‬میوه‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬شــیرینی و ‪ ...‬نیز صادق‬ ‫اســت و شــاهد تخلفات گران فروشی در حوزه‬ ‫فروشگاه های اینترنتی هستیم‪.‬‬ ‫طبق قانون تا زمانی کــه تعداد دارندگان پروانه‬ ‫یــک صنف برای تشــکیل اتحادیه به حد نصاب‬ ‫نرسد‪ ،‬اتاق اصناف استان ها مسئولیت ان ها را بر‬ ‫عهده دارند‪ ،‬از این رو در حال حاضر اتاق اصناف‬ ‫مســئول مجوزدهی و نظارت بر فروشــگاه های‬ ‫اینترنتی است‪.‬اخیرا بحثی با این عنوان که مرکز‬ ‫مجوزدهی بــه فروشــگاه های اینترنتی نامعلوم‬ ‫است‪ ،‬مطرح شده و گفته می شود که طبق قانون‬ ‫فروشگاه های اینترنتی برای فعالیت خود باید از‬ ‫ســازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز بگیرند‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که طبق قانون اصنافی که کمتر از‬ ‫حد نصاب تشــکیل یک اتحادیه باشند‪ ،‬تا زمان‬ ‫تشــکیل اتحادیه اتاق اصناف استان ها مسئولیت‬ ‫ان را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای‬ ‫و فروشــگاه های مجازی بر عهده کدام ســازمان‬ ‫اســت؟به منظور نظارت بر عملکرد شرکت های‬ ‫بازاریابی شبکه ای و فروشگاه های مجازی از حیث‬ ‫مقررات قانون نظام صنفی‪ ،‬کمیته ای متشــکل‬ ‫از نماینــدگان مرکز اصنــاف و بازرگانان ایران‪،‬‬ ‫مرکز توســعه تجارت الکترونیکی‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫اطالعات‪ ،‬ارتباطات و فنــاوری اطالعات‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬اتــاق اصناف ایــران و اتحادیه صنفی‬ ‫مربوط تشکیل می شود‪.‬‬ ‫این کمیته دارای دبیرخانه ای اســت که در مرکز‬ ‫اصناف و بازرگانان ایران مستقرشده و مسئولیت‬ ‫هماهنگــی و انجام مکتوبــات موردنیاز را دارد‪،‬‬ ‫لذا این کمیته طبق ایین نامه مصوب‪ ،‬بررســی‬ ‫عملکرد فروشــگاه های مجازی و شــرکت های‬ ‫بازاریابی شــبکه ای را به طور کامل دارا اســت و‬ ‫در صورت مواجهه با تخلفات اقدام به رسیدگی و‬ ‫اعالم ان به مراجع مربوطه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ناصــر مدیحی طامه رئیس گشــت مشــترک‬ ‫تعزیرات حکومتی تهران در گفت وگو با باشــگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره فعالیت فروشــگاه های‬ ‫مجــازی و تخلفــات این مراکــز در بحث گران‬ ‫فروشــی و اینکه گشت تعزیرات حکومتی نسبت‬ ‫به ایــن موارد ورود خواهد کرد یــا خیر؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ورود تعزیرات به هر تخلفی که در واحد های‬ ‫صنفی انجام می شود‪ ،‬منوط به اعالم گزارش های‬ ‫مردمی است‪.‬‬ ‫مالیاتجدیدخودروچگونهمحاسبهمی شود؟‬ ‫طبق طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی‬ ‫ســرمایه که تا شــهریور ماه قرار است به‬ ‫صحن علنی رود‪ ،‬ســود حاصل از فروش‬ ‫خــودرو طــی مدتی نگهداری مشــمول‬ ‫مالیات می شــود‪ .‬مالیات دیگــر خودرو‬ ‫مربوط به خودروهای لوکس با ارزش بیش‬ ‫از یک میلیارد تومان است که تا بهمن ماه‬ ‫باید اخذ شــود و مالیات بر نقل وانتقال و‬ ‫شــماره گذاری خودروهای تولید داخل و‬ ‫وارداتی نیز به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫مالیات بر عایدی ســرمایه طرح مجلس‬ ‫اســت که مدتــی از تصویــب کلیات ان‬ ‫می گذرد و اجرای کامل ان به دولت بعدی‬ ‫می رســد؛ به گونه ای کــه پورابراهیمی ‪-‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ‪ -‬گفته‬ ‫که ظرف یک ماه اینده تالش خواهیم کرد‬ ‫تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صاحب نظــران و متخصصــان را در مورد‬ ‫بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع اوری‬ ‫و جمــع بندی کنیم و تا اواخر شــهریور‬ ‫ماه نیز گزارش رســمی و نهایی ان را در‬ ‫کمیســیون اقتصادی تصویب و به صحن‬ ‫علنی ارائه کنیم‪.‬‬ ‫در ایــن طرح‪ ،‬اگر فــردی خودرو بخرد و‬ ‫ســپس اقدام به فروش ان کنــد‪ ،‬باید از‬ ‫محل سود این معامله طبق مدت نگهداری‬ ‫ان ســرمایه‪ ،‬بخشــی را به عنوان مالیات‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه در‬ ‫بازار خودرو براساس مدت زمان نگهداری‪،‬‬ ‫در ســال اول ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬ســال دوم ‪۲۰‬‬ ‫درصد و سال سوم ‪ ۱۰‬درصد است‪.‬‬ ‫نگهداری خودرو خریداری شــده از سال‬ ‫چهارم به بعد معاف از مالیات می شود‪.‬‬ ‫بــه عنوان مثال‪ ،‬اگــر خودرویی به ارزش‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون تومان خریده و پس از یک‬ ‫ســال ان به قیمــت ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‬ ‫فروخته شــود‪ ،‬ســودی که از این فروش‬ ‫حاصل شــده معادل ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اســت که مالیات ان براســاس یک سال‬ ‫نگهداری ‪ ۳۰‬درصد محاســبه می شود و‬ ‫باید ‪ ۳۰‬میلیون تومان مالیات بپردازید‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬به جز مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫طبــق بودجه ســالجاری بایــد صاحبان‬ ‫خودروهای لوکس کــه ارزش ان ها بیش‬ ‫از یــک میلیــارد تومان باشــد‪ ،‬تا بهمن‬ ‫سال جاری مالیات بپردازند‪.‬‬ ‫طبق قانون‪ ،‬تمام مالکان انواع خودروهای‬ ‫ســواری و وانت دو کابین دارای شــماره‬ ‫انتظامی شــخصی به نام خود و فرزندان‬ ‫کمتر از ‪ ۱۸‬ســال و محجور تحت تکفل‬ ‫که در پایان هر سال مجموع ارزش ان ها‬ ‫بیش از یک میلیارد تومان باشــد به شرح‬ ‫زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو هستند‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬تــا ‪ ۱.۵‬میلیارد نســبت به مازاد یک‬ ‫میلیارد تومان؛ یک درصد‬ ‫‪ -۲‬تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد ‪۱.۵‬‬ ‫میلیارد تومان؛ دو درصد‬ ‫‪ - ۳‬تا مبلغ ‪ ۴.۵‬میلیارد نســبت به مازاد‬ ‫سه میلیارد تومان؛ سه درصد‬ ‫‪ -۴‬نســبت به مــازاد ‪ ۴.۵‬میلیارد تومان؛‬ ‫چهار درصد‬ ‫اشــنایی با مالیات نقل وانتقال و شــماره‬ ‫گذاری خودرو‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬انواع خودروهای داخلی و‬ ‫وارداتی به استثناء ماشین های راهسازی‪،‬‬ ‫کارگاهی‪ ،‬معدنی و کشاورزی و شناورها‪،‬‬ ‫مشمول مالیات نقل و انتقال هستند‪.‬‬ ‫در ایــن زمینه‪ ،‬مبنای محاســبه مالیات‬ ‫نقل وانتقال برای خودروهای تولید داخل‬ ‫بهای فــروش ان ها و بــرای خودروهای‬ ‫وارداتــی‪ ،‬مجموع ارزش گمرکی و حقوق‬ ‫ورودی ان ها مبنای محاســبه این مالیات‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه برایــن‪ ،‬انواع خودروهای ســبک‪،‬‬ ‫ســنگین و موتورســیکلت‪ ،‬براساس رتبه‬ ‫انــرژی انها که بــه تایید ســازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران رســیده است‪ ،‬طبق نرخ‬ ‫های مربوطه مشــمول مالیات و عوارض‬ ‫سبز می شوند که اســاس ماخذ مالیات و‬ ‫عوارض موضوع این مــاده‪ ،‬قیمت فروش‬ ‫کارخانــه در مــورد تولیــدات داخلی و‬ ‫مجموع ارزش گمرکــی و حقوق ورودی‬ ‫برای خودروهای وارداتی است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۱۳‬فوتی کرونا در شبانه روز‬ ‫گذشته در کشور‬ ‫شناسایی‪ ۲۷۳۷۹‬بیمارجدید‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت‬ ‫طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته در کشــور‬ ‫متاسفانه ‪ ۲۱۳‬بیمار مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫جان خــود را به دلیل ایــن بیماری از‬ ‫دســت دادند و با این حســاب مجموع‬ ‫جانباختگان ایــن بیماری به ‪ ۸۷‬هزار و‬ ‫‪ ۸۳۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع‬ ‫رسانی وزارت بهداشت‪،‬از دیروز تا امروز‬ ‫‪ ۳۰‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬و بر اساس معیارهای‬ ‫قطعی تشخیصی‪ ۲۷ ،‬هزار و ‪ ۳۷۹‬بیمار‬ ‫جدیــد مبتال بــه کووید‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫شناســایی شد که دو هزار و ‪ ۷۵۵‬نفر از‬ ‫انها بستری شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشــور به‬ ‫ســه میلیون و ‪ ۶۰۳‬هــزار و ‪ ۵۲۷‬نفر‬ ‫رسید‪.‬متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشته‪ ۲۱۳ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود‬ ‫را از دست دادند و مجموع جان باختگان‬ ‫این بیماری به ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۸۳۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫خوشــبختانه تا کنون سه میلیون ‪۱۸۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۶‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و‬ ‫یا از بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫چهار هــزار و ‪ ۵۱۸‬نفر از بیماران مبتال‬ ‫به کوویــد‪ ۱۹‬در بخش هــای مراقبت‬ ‫های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار‬ ‫دارند‪.‬تا کنــون ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۲۶۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۴۹‬ازمایش تشــخیص کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۲۳۲‬شــهر کشــور‬ ‫در وضعیــت قرمــز‪ ۱۱۷ ،‬شــهر در‬ ‫وضعیت نارنجی‪ ۹۹ ،‬شــهر در وضعیت‬ ‫زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫قبلوبعدازواکسیناسیونعلیهکروناکدامموادغذاییرابیشتربخوریم؟‬ ‫تغذیــه یکــی از موارد مهــم قبــل و بعد از‬ ‫واکسیناســیون علیه کروناســت که باید ان را‬ ‫مورد توجــه قرار داد و پرســید قبل و بعد از‬ ‫تزریق واکسن کرونا چه مواد غذایی را مصرف‬ ‫کنیم؟‪.‬بنابــر اعالم دفتر بهبــود تغذیه جامعه‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬یکی از مــوارد تغذیه ای که‬ ‫قبــل و بعد از واکسیناســیون علیه کرونا باید‬ ‫رعایــت کنیــد‪ ،‬مصرف اب و مایعــات فراوان‬ ‫اســت‪ .‬مقدار زیادی اب و مایعات بنوشــید‪.‬‬ ‫تامیــن اب بدن به میــزان کافی قبل و بعد از‬ ‫تزریق واکســن کووید‪ ۱۹ -‬بسیار مهم است‪.‬‬ ‫مصرف مایعــات کافی نه تنها ســبب عملکرد‬ ‫بهتر بدن در شــرایط واکسیناسیون می شود‪،‬‬ ‫بلکه از افت فشــار خون در افرادی که معموال‬ ‫ترس از امپول و یا واکسن دارند نیز جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫افــرادی کــه مبتال بــه بیماری هــای قلبی‪-‬‬ ‫عروقی‪ ،‬فشــار خون باال یا بیماری های ریوی‬ ‫هستند در خصوص میزان مصرف مایعات باید‬ ‫با پزشــک خود مشــورت کنند‪ .‬مــواد غذایی‬ ‫ابدار مانند میوه ها‪ ،‬ســبزی ها‪ ،‬انواع ســوپ‬ ‫و ابگوشــت عالوه برکمک به تامین اب بدن‪،‬‬ ‫سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت می کنند‪ .‬به‬ ‫ویژه در صورت ایجاد تب بعد از واکسیناسیون‪،‬‬ ‫توصیه می شــود مایعات و غذاهــای ابدار به‬ ‫میزان فراوان نوشیده و میل شود‪.‬‬ ‫توجه کنید که نوشــیدنی های شــیرین مانند‬ ‫اب میوه هایی که دارای قند افزوده هستند و‬ ‫شربت های خیلی شیرین‪ ،‬نوشابه های گازدار‬ ‫و بطور کلی همه نوشیدنی های خیلی شیرین‬ ‫موجب تضعیف سیســتم ایمنــی و اختالل در‬ ‫عملکرد ان می شــوند‪ .‬بهترین نوشــیدنی اب‬ ‫اســت‪ .‬مصرف اب میوه تــازه و طبیعی‪ ،‬دوغ‬ ‫کــم نمک و بدون گاز‪ ،‬شــربت هــای خانگی‬ ‫کم شــیرین نیز برای تامین اب بدن مناســب‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬مــواد غذایی ضد التهاب اســت؛ رعایت‬ ‫طوالنی مدت یک رژیم غذایی ســالم‪ ،‬پاســخ‬ ‫ایمنی بدن را بهبود می بخشــد و به ما کمک‬ ‫کنــد تا عالوه بر مبــارزه بهتر بــا عفونت ها‪،‬‬ ‫پاسخ ایمنی قوی تری به واکسیناسیون داشته‬ ‫باشیم‪ .‬مصرف بیشــتر غذاهای تازه و طبیعی‬ ‫مانند میوه ها‪ ،‬ســبزی هــا‪ ،‬ماهی های چرب‪،‬‬ ‫اجیــل و مغز دانه ها به کارکرد بهتر سیســتم‬ ‫ایمنی کمک مــی کند‪ .‬زیــرا التهاب کمتری‬ ‫در بــدن ایجاد می کند‪ .‬مصــرف غذاهای ضد‬ ‫التهاب قبل و پس از تزریق واکســن می تواند‬ ‫کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫اضافه کردن چاشنی هایی مثل زنجبیل‪ ،‬نعناع‬ ‫فلفلی‪ ،‬دارچین‪ ،‬فلفل‪ ،‬زرد چوبه‪ ،‬ســیر و پیاز‬ ‫در تهیــه غذا بــه دلیل خاصیت ضــد التهابی‬ ‫توصیه می شود‪ .‬زردچوبه را می توان به چای‬ ‫نیــز اضافه کرد‪ .‬همچنیــن ماهی نوعی غذای‬ ‫ضــد التهاب محســوب می شــود‪ .‬ماهی های‬ ‫چرب مانند ماهی ازاد‪ ،‬ســاردین‪ ،‬شاه ماهی‪،‬‬ ‫قــزل اال‪ ،‬کپور و روغن کبد ماهی بیشــترین‬ ‫امگا ‪ ۳‬را بعنوان عامل ضد التهابی دارند‪.‬‬ ‫همچنین اجیل و انــوع مغزها و دانه ها مانند‬ ‫بــادام‪ ،‬گردو‪ ،‬پســته‪ ،‬فندق‪ ،‬بــادام زمینی و‬ ‫کنجد‪ ،‬روغن کنجد و روغن زیتون نیز از مواد‬ ‫غذایی ضد التهاب محسوب می شوند‪.‬‬ ‫سوم‪ ،‬مصرف بیشتر سبزی ها و میوه ها است‪.‬‬ ‫بطــور کلی مصرف روزانه ســه تا پنج واحد از‬ ‫گروه ســبزی هــا و ‪ ۲‬تا چهار واحــد از گروه‬ ‫میوه ها‪ ،‬انتی اکسیدان ها شامل روی‪ ،‬سلنیم‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬و ویتامین ‪ C‬را که برای عملکرد‬ ‫بهتر سیســتم ایمنی الزم هستند را تامین می‬ ‫کند‪ .‬مصرف کافی ســبزی‪ ،‬ساالد و میوه قبل‬ ‫و پس از واکسیناســیون همــراه با وعده های‬ ‫حریرچی‪:‬‬ ‫غذایی و در میان وعده ها توصیه می شــود‪.‬‬ ‫چهارم‪ ،‬مصــرف منابع غذایی پروتئینی مصرف‬ ‫روزانه مقادیر کافی از منابع غذایی پروتئین و‬ ‫جایگزین های ان شــامل انواع حبوبات‪ ،‬تخم‬ ‫مرغ‪ ،‬انواع گوشــت بویژه گوشــت سفید مرغ‪،‬‬ ‫ماهی نیز برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی‬ ‫بدن توصیه می شــود‪ .‬منابع غذایی پروتئینی‬ ‫حاوی ریز مغذی هایی مانند روی و ســلنیوم‬ ‫هســتند که با خاصیــت انتی اکســیدانی به‬ ‫تقویت سیســتم ایمنی بدن کمک می کنند‪.‬‬ ‫همچنین شــیر و لبنیات شامل ماست‪ ،‬پنیر و‬ ‫کشــک نیز عالوه بر تامین کلسیم و فسفر‪ ،‬از‬ ‫منابع تامین پروتئین نیز می باشند‪.‬‬ ‫پنجــم‪ ،‬مکمــل ویتامیــن ‪D‬؛ ویتامیــن ‪D‬‬ ‫تنهــا ویتامینــی اســت که به مقــدار الزم از‬ ‫منابــع غذایی تامین نمی شــود و براســاس‬ ‫دســتورالعمل های وزارت بهداشت‪ ،‬الزم است‬ ‫ماهانه یک عــدد مکمل ‪ ۵۰‬هزارواحدی برای‬ ‫تقویت سیســتم ایمنی بدن‪ ،‬به جز در مادران‬ ‫باردار که دوز روزانــه ‪ ۱۰۰۰‬واحدی دریافت‬ ‫مــی کنند مصرف شــود‪ .‬ســایر ویتامین ها و‬ ‫امالح معدنی مورد نیاز بدن با رعایت تعادل و‬ ‫تنوع در برنامه غذایی و اســتفاده از گروه های‬ ‫غذایی اصلی شــامل گروه نان و غالت‪ ،‬بویژه‬ ‫ســبوس دار‪ ،‬گروه میوه ها‪ ،‬گروه ســبزی ها‪،‬‬ ‫گروه شــیر و لبنیات‪ ،‬گروه گوشت و تخم مرغ‬ ‫و حبوبات تامین می شــود و نیازی به استفاده‬ ‫از مکمل های ویتامینی نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تدابیربیمارستانمسیحدانشوریهمزمان‬ ‫با افزایش مراجعه بیماران کرونایی پیک پنجم‬ ‫رییس بیمارســتان مسیح دانشــوری ضمن اعالم تدابیر این بیمارســتان با توجه به افزایش مراجعات‬ ‫کرونایــی در پیــک پنجم کرونا‪ ،‬گفــت‪ :‬بیماران باید چــه در مراجعه اولیه و چه بیمــاران ارجاعی از‬ ‫بیمارســتان های دیگر حتما تحت درمان قرار گیرند و هیچ بیماری به دلیل نداشــتن بیمه و یا هزینه‬ ‫از درمان محروم نشود‪.‬‬ ‫جلســه فوق العاده شورای علمی بیمارستان مسیح دانشوری همزمان با موج پنجم و با افزایش مراجعه‬ ‫بیماران به اورژانس کرونای این مرکز به ریاست دکتر والیتی و با حضور معاونین و مسئولین بخش های‬ ‫مختلف بیمارستان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشســت فوق العاده‪ ،‬بررســی و بســیج تمامی امکانات و تجهیزات مرکــز جهت ارائه خدمات‬ ‫حداکثری درمانی به هموطنان در دســتور کار قرار گرفت‪ .‬راهکارهای ارائه خدمات بیشتر و متناسب با‬ ‫شــرایط جدید که به دلیل افزایش سه برابری مراجعه کنندگان طی هفته اخیر در پیک پنجم کرونا از‬ ‫حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد در این نشست مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این نشســت علی اکبر والیتی رییس بیمارســتان مسیح دانشوری ضمن تاکید بر حضور فعال کلیه‬ ‫کادر پزشــکی و پرستاران جهت پاســخگویی ســریع و به موقع به بیماران‪ ،‬بهره برداری حداکثری از‬ ‫امکانــات موجود‪ ،‬در خدمات دهی و درمان را مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬بیماران باید چه در مراجعه‬ ‫اولیه و چه بیماران ارجاعی از بیمارســتان های دیگر حتمــا تحت درمان قرار گیرند و هیچ بیماری به‬ ‫دلیل نداشتن بیمه و یا هزینه از درمان محروم نشود‪.‬‬ ‫والیتی تصریح کرد‪ :‬از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون بیمارستان مسیح دانشوری با جدیت در خط مقدم‬ ‫مبارزه با این ویروس حضور داشته و اقدام و تالش کرد و در حال حاضر هم باید با تمام توان و همراهی‬ ‫کادر درمانی بر این مهم تمرکز داشــته باشــد که حتی االمکان هیچ مراجعه کننده ای از هر نوع و از هر‬ ‫شدتی بدون دریافت خدمات درمانی بیمارستان را ترک نکند و دست اندرکاران اهتمام الزم به منظور‬ ‫پذیرش و در صورت لزوم بستری هر چه بیشتر مراجعه کنندگان را در نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی بیمارســتان مســیح دانشوری‪ ،‬وی با تقدیر از تالش های مدافعان سالمت در‬ ‫سراسر کشور و به ویژه همکاران بیمارستان مسیح دانشوری که دلسوزانه و مجدانه‪ ،‬مقاومت‪ ،‬ایستادگی‬ ‫و مجاهدت کردند‪ ،‬اظهار امیدواری کرد هر چه زودتر ســامت و ارامش با از بین رفتن این ویروس به‬ ‫جامعه بازگردد‪.‬‬ ‫واکسن کرونا برای کودکان ضروری نیست‬ ‫کمیته مشــترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا اعالم کرد که تزریق واکسن کرونا به همه کودکان‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬ســاله را ضروری نمی داند‪ .‬این نهاد تخصصی مشــاور وزارت بهداشت انگلیسی توصیه کرده‬ ‫اســت به کودکانی که در این بازه سنی قرار دارند‪ ،‬تنها درصورتی واکسن کرونا تزریق شود که به دلیل‬ ‫ابتــا به بیماری زمینه ای در گروه های پرخطر کرونا قرار می گیرند و یا با فردی از گروه های در معرض‬ ‫خطر و اسیب پذیر زندگی می کنند‪.‬‬ ‫اسکای نیوز در گزارش تازه ای منتشر کرد‪ :‬علت این تصمیم‪ ،‬نبود شواهد کافی برای اثبات مزایای بیشتر‬ ‫واکسن کرونا در مقابل خطرهای ناشی از ان برای کودکان‪ ،‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫ادام فین‪ ،‬متخصص کودکان در دانشــگاه بریستول و عضو کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی‬ ‫بریتانیا‪ ،‬گفت‪ :‬علت این موضوع ان اســت که کرونا در کودکان نســبت به بزرگســاالن سرایت پذیری‬ ‫کمتــری دارد و خطر ابتالی انان به بیماری حاد کووید‪ ۱۹-‬بســیار پایین اســت‪.‬به گفته او برخالف‬ ‫ویروس های دیگر مانند انفلوانزا‪ ،‬ویروس عامل کووید‪ ،۱۹-‬کودکان را کمتر از بزرگساالن الوده می کند‪،‬‬ ‫ان ها در موارد کمتری بیمار می شوند و خطر بیماری برایشان فوق العاده پایین است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در مورد واکسن عذرخواه مردم هستیم ‪ /‬در پذیرش بیماران مشکل جدی داریم‬ ‫معــاون کل وزارت بهداشــت‬ ‫ضمن تشــریح وضعیت کرونا‬ ‫در کشــور در عیــن حال به‬ ‫علت مشــکالتی کــه در تهیه‬ ‫واکســن کرونــا وجــود دارد‬ ‫و رونــد واکسیناســیون را با‬ ‫تاخیــر مواجه کرده اســت از‬ ‫مردم عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫دکتر ایــرج حریرچی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درســت اســت که روز ســه‬ ‫شــنبه ( ‪ ۲۹‬تیرمــاه) ‪۴۲۴‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4244‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫فروردین‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شنبه ‪31‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫دوپنج‬ ‫سه‬ ‫هــزار واکســن کرونــا تزریق‬ ‫شده اســت و درســت است‬ ‫که تعــداد ُد ز تزریقی ما به ‪۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۴۲‬هزار رســیده‬ ‫است و درســت است که تمام‬ ‫تالش ها برای واردات واکسن‬ ‫انجــام شــده اســت و برای‬ ‫تامیــن واکســن های داخلی‬ ‫اقدامــات خوبی صورت گرفته‬ ‫اســت امــا انتظــارات مردم‬ ‫ایــن اســت که در چنــد ماه‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060310456003631‬مورخ ‪1400/3/26‬‬ ‫کــه در هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 2‬ســاری‬ ‫تصرفــات مالکانه ســید حســین رحمانی دازمیــری فرزند ســید اقا جان‬ ‫بشــماره ملی ‪ 2093004801‬نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با‬ ‫بنــای احداثی بمســاحت ‪ 631/80‬مترمربع قســمتی از پالک ‪ 315‬فرعی‬ ‫از ‪ 20‬اصلــی واقــع در قریه دازمیر کنده بخش ‪ 5‬ثبت ســاری خریداری‬ ‫بالالواسطه از سید اقا جان مالک رسمی ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت‬ ‫به صدور ســند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیــن اگهی بمدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم پس از‬ ‫اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/4/16‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/4/31‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1160737‬‬ ‫حسن یوسفی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســهیل نظری ســلطان احمــدی دارای ش ش ‪ 2840049376‬به شــرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪/0000472‬ح‪ 1‬از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شادروان ساغی ایازی برگشادی ش ش ‪387‬در تاریخ‬ ‫‪99/12/7‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه انمرحوم منحصر است به‬ ‫‪-1‬اذر عالی زاد فرزند اسمعیل ش ش ‪ 214‬ت ت ‪ 1333‬مادر متوفی‬ ‫‪-2‬لطیف نظری ســلطان احمدی فرزند همت ش ش ‪ 1153‬ت ت ‪ 1338‬همسر‬ ‫متوفی‬ ‫‪-3‬ســهیل نظری ســلطان احمدی فرزند لطیــف ش ش ‪ 2840049376‬ت ت‬ ‫‪ 1368‬پسر متوفی‬ ‫‪-4‬امیــد نظری ســلطان احمدی فرزنــد لطیــف ش ش ‪ 2840109761‬ت ت‬ ‫‪ 1370‬پسر متوفی‬ ‫اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک مرتبه اگهی می نماید تا‬ ‫هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین‬ ‫اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سلماس‪ -‬جوان قره باغ‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫ســند کمپانــی (کارخانه) ســواری پــژو پارس مــدل ‪ 1388‬به شــماره انتظامی‬ ‫‪714‬ق‪52‬ایــران‪ 37‬به شــماره موتور موتور‪12488255224‬به شــماره شاســی‬ ‫‪ NAAN01CA2AE261021‬به نام دانشــیار جمالی کاپک مفقود شــده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط میباشد‪ /.‬سلماس‬ ‫اخیر واکسیناســیون عمومی‬ ‫وســیع تری صــورت گیرد که‬ ‫متاســفانه موفق نشــدیم و از‬ ‫مردم عزیز فــارغ از اینکه چه‬ ‫میزان قصــور و تقصیر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬صمیمانــه از طرف همه‬ ‫کســانی که در این سیســتم‬ ‫در نظــام کار می کننــد‪ ،‬عذر‬ ‫خواهی می کنم‪ ،‬گرچه شــاید‬ ‫برخی این عذرخواهی را قبول‬ ‫نداشــته باشــند ولی واقعیت‬ ‫اســت که عذرخواه و هم درد‬ ‫مردم هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه مردم‬ ‫بعــد از ‪ ۱۷‬مــاه مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا از مشــکالت اقتصادی‬ ‫و معیشــتی خسته شــد ه اند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در واقع حالت عدم‬ ‫همکاری و نافرمانی محسوس‬ ‫و نامحسوســی فارغ از ســن‪،‬‬ ‫جنــس‪ ،‬گرایشــات و‪ ...‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬متاســفانه میزان تحرک‬ ‫و تما س هــای ما بــا یکدیگر‬ ‫نســبت به ســا ل های قبل از‬ ‫کرونا افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ادار ه هــا تعطیــل می شــود و‬ ‫قضای این رفــت و امد جای‬ ‫دیگری به جا اورده می شــود‪.‬‬ ‫از طرفــی میــزان پوشــش و‬ ‫اســتفاده از ماســک در بین‬ ‫مــردم کمتــر از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن در دوره‬ ‫انتقال دولت قــرار داریم و تا‬ ‫دولت بعدی بیاید یکســری از‬ ‫این پنجره‪ ،‬ســوء اســتفاد ه ها‬ ‫و برداشــت هایی در رعایــت‬ ‫مقررات می کنند‪.‬وی با اشــاره‬ ‫به اینکــه در اوج گیری فعلی‬ ‫نسبت به مو ج های قبلی‪ ،‬مرگ‬ ‫و میرمان کمتر اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکــی از علت های اصلی‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬مجهز شــدن‬ ‫بیمارســتان ها به اکســیژن‪،‬‬ ‫گســترش تخت هــای ‪ICU‬‬ ‫و تجربــه کادر درمان اســت‬ ‫که باعث شــد شــدت شیوع‬ ‫بیماری کرونــا در پیک پنجم‬ ‫کمتر باشــد امــا در واقعیت‬ ‫مشــکل جــدی در پذیــرش‬ ‫بیماران داریــم و تمام تالش‬ ‫را می کنیم کسی منتظر تخت‬ ‫نماند اما اینکــه عینا عملیاتی‬ ‫شود‪ ،‬کار مشکلی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا بــا تمــام‬ ‫خصوصیــات اپیدمیولوژیــک‬ ‫یک اوج گیری و صعود مجدد‬ ‫مواجه هســتیم که اسم ان را‬ ‫پیک پنجــم می گذاریم؛ برای‬ ‫نخســتین بار در تعداد موارد‬ ‫سرپایی رکورد زدیم‪ ،‬دیروز (‬ ‫‪ ۲۹‬تیر) ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۴۴۴‬ابتال‬ ‫به کرونــا و تســت مثبت در‬ ‫کشور شناسایی شد و ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۶‬مورد بســتری جدید تست‬ ‫مثبت و ‪ ۲۵۰‬فوتی داشــتیم‪.‬‬ ‫ویروس دلتا بالشــک در تمام‬ ‫استا ن های کشور موجود و در‬ ‫حال گردش اســت‪ .‬خاصیت‬ ‫اصلی ایــن ویروس ســرایت‬ ‫پذیری بیشــتر است و به تبع‬ ‫ان تعــداد بســتری و مرگ و‬ ‫میر را هم افزایش می دهد‪.‬‬ ‫حریرچــی که در یــک برنامه‬ ‫تلویزیونــی صحبــت می کرد‪،‬‬ ‫در خاتمه تاکیــد کرد‪ :‬تعداد‬ ‫شــهرهای قرمز کــه به تعداد‬ ‫یک رقمی نزدیک شده بود از‬ ‫قسمت جنوبی با ورود ویروس‬ ‫دلتا باالتر رفت و ویروس تمام‬ ‫کشــور را گرفته اســت؛ البته‬ ‫خوشــبختانه غرب و شــمال‬ ‫غرب کشــور مقــداری مصون‬ ‫است ولی در حال حاضر ‪۱۶۹‬‬ ‫شهر قرمز در کشور داریم‪.‬‬ ‫دالیل روانشناختی اضافه وزن و چاقی در پاندمی کووید ‪۱۹‬‬ ‫یک روانشــناس با اشــاره به مطالعات برخی محققین در خصوص افزایش اضافه وزن و چاقی در دوران پاندمی کووید ‪ ،۱۹‬گفت‪ :‬یک مطالعه انجام شده در‬ ‫برزیل نشــان می دهد که قرنطینه‪ ،‬عادات غذایی ناســالم و مشکالت مربوط به خُ لق و به زیســتی روانشناختی در دوران پاندمی کووید ‪ ۱۹‬با اضافه وزن و‬ ‫چاقی در این دوران در ارتباط است‪.‬‬ ‫دکتر پیمان دوســتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروزه ما می دانیم که اســترس می تواند نقش زیادی در پرخوری‪ ،‬کم تحرکی یا میزان قندی که بدن ازاد می کند‪ ،‬داشته‬ ‫باشــد‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬زمانی که هیجانات ناخوشایندی مثل اضطراب به سراغ ما می ایند‪ ،‬بیشتر قصد داریم به هر شکلی از دست انها خالص شویم‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬تحقیقات نشــان می دهند هرچقدر بیشــتر بخواهیم از دست هیجانات ناخوشــایندمان فرار و از انها اجتناب کنیم؛ اگرچه ممکن است در کوتاه مدت‬ ‫موفق شویم اما در بلند مدت بر شدت این هیجانات اضافه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این روانشناس با بیان اینکه بعضی افراد برای رهایی از هیجانات خود به پرخوری و در برخی مواقع خوردن غذاهای چرب یا شیرین روی می اورند‪ ،‬درباره‬ ‫دالیل این رفتار توضیح داد‪ :‬این امر به دالیل مختلفی روی می دهد‪ ،‬اما یکی از احتمال هایی که امروزه مطرح می شــود مربوط به «تاریخچه تکاملی» ما‬ ‫اســت‪ .‬در گذشــته هنگامی که اجداد ما در یک موقعیت جنگ یا گریز قرار می گرفتند‪ ،‬انواعی از هیجانات به عنوان بخشی از سیستم محافظتی فعال می‬ ‫شــدند؛ به طوری که می توان از اضطراب به عنوان یک سیســتم هشدار دهنده‪ ،‬خشم به عنوان یک سیستم دفاعی‪ ،‬ترس به عنوان یک سیستم بازدارنده و‬ ‫‪ ...‬یاد کرد‪ .‬پس از پایان موقعیت جنگ یا گریز‪ ،‬نیاکان ما برای تامین انرژی از دست رفته طی جنگ یا گریز‪ ،‬به خوردن روی می اوردند‪.‬‬ ‫وی معتقد است که به نظر می رسد امروزه نیز بدن ما به همان شکل در زمان نیاکانمان عمل می کند و در هنگام تجربه یک موقعیت تنش زا‪ ،‬بدن مانند‬ ‫حالت جنگ یا گریز عمل کرده و تمایل به مصرف مواد غذایی بیشتر برای تامین انرژی خود دارد‪.‬‬ ‫دوستی افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬می توان گفت یکی از چالش های اساسی بسیاری از ما این است که چرا به هنگام رژیم های سخت غذایی‪ ،‬یا بعد از یک دوره‬ ‫رژیم‪ ،‬تمایل زیادی به خوردن پیدا می کنیم‪ .‬احتماال بازهم پاسخ را باید در تکامل ما انسان ها جستجو کرد‪ .‬انسان های بدوی به طور سریع و مستمر به مواد‬ ‫غذایی دسترســی نداشــته اند‪ .‬انها مجبور بودند به محض اینکه به یک منبع غذایی دسترسی پیدا می کردند‪ ،‬تا جای ممکن خود را سیر می کردند‪ ،‬چرا که‬ ‫ممکن بود به این زودی دوباره به مواد غذایی دسترسی پیدا نکنند‪.‬‬ ‫به گفته این روانشناس‪ ،‬به نظر می رسد مغز انسان امروزی به شیوه متفاوتی از نیاکان ما عمل نمی کند‪ .‬با اینکه ما می دانیم به راحتی می توان به مواد غذایی‬ ‫مورد نیاز دسترسی پیدا کرد‪ ،‬اما به محض پایان یک برنامه محرومیت غذایی‪ ،‬مغز به شیوه اجدادمان رفتار می کند و تمایل زیادی به پرخوری پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫وی «شرم از تصویر هیکل « را از جمله مشکالت شایع افراد دارای اضافه وزن یا چاقی دانست و ادامه داد‪ :‬البته جای تعجبی هم وجود ندارد‪ .‬تمسخری که‬ ‫این افراد تجربه می کنند‪ ،‬بسیار ناخوشایند است‪ .‬با این حال‪ ،‬هیچ چیز خنده داری در این باره وجود ندارد‪ ،‬اما برخی فکر می کنند با تمسخر کردن می توانند‬ ‫برای فرد انگیزه درست کنند تا وزن خود را کاهش دهد‪ .‬برخی نیز خودشان این تمسخر را برای خودشان ایجاد می کنند و اینگونه می خواهند ایجاد انگیزه‬ ‫کنند‪ .‬باید بگویم این سرزنش یا تمسخر هیچ کمکی به ما نمی کند و تا زمانی که حداقل خودمان دست از این سرزنش و تمسخر برای خودمان بر نداریم‪،‬‬ ‫نمی توانیم در مســیر تغییر عادات و ســبک زندگی قدم بگذاریم چراکه انواع شیوه های خود سرزنشی و خود تمسخری برای انگیزه دادن جهت کاهش وزن‪،‬‬ ‫مانند این است که دستان خود را با طناب ببندیم و بخواهیم بنویسیم‪.‬‬ ‫دوستی در پایان در مورد راهکارهای مقابله با مشکالت روانشناختی پرخوری‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬روان شناسان می توانند راهکارهایی برای روبرو شدن کارامد با‬ ‫استرس و سبک زندگی جدید را به شما پیشنهاد داده و با عضویت شما در گروه های حمایتی‪ ،‬به متعهدانه دنبال کردن فعالیت هایتان کمک کنند‪ .‬همچنین‬ ‫روان شناسان ممکن است موانع روانی احتمالی که موجب می شود شما به خاطر انها نتوانید برنامه زندگی جدیدی دنبال کنید را شناسایی و کمک کنند تا‬ ‫بتوانید بر این موانع غلبه کنید‪ .‬از سوی دیگر اما ما متوجه شده ایم که داشتن حمایت های اجتماعی می تواند تعهد ما را در دنبال کردن اهداف مان افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬لذا داشتن افرادی در کنارمان که بتوانیم گزارشی از پیشرفت های خود به انها دهیم‪ ،‬می تواند به ما در طی کردن این چالش کمک کند‪.‬‬ ‫واکسن کرونا برای کودکان ضروری نیست‬ ‫کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا اعالم کرد که تزریق واکسن کرونا به همه کودکان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬ساله را ضروری نمی داند‪.‬‬ ‫این نهاد تخصصی مشــاور وزارت بهداشــت انگلیســی توصیه کرده است به کودکانی که در این بازه ســنی قرار دارند‪ ،‬تنها درصورتی واکسن کرونا تزریق‬ ‫شود که به دلیل ابتال به بیماری زمینه ای در گروه های پرخطر کرونا قرار می گیرند و یا با فردی از گروه های در معرض خطر و اسیب پذیر زندگی می کنند‪.‬‬ ‫اسکای نیوز در گزارش تازه ای منتشر کرد‪ :‬علت این تصمیم‪ ،‬نبود شواهد کافی برای اثبات مزایای بیشتر واکسن کرونا در مقابل خطرهای ناشی از ان برای‬ ‫کودکان‪ ،‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫ادام فین‪ ،‬متخصص کودکان در دانشگاه بریستول و عضو کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا‪ ،‬گفت‪ :‬علت این موضوع ان است که کرونا در‬ ‫کودکان نسبت به بزرگساالن سرایت پذیری کمتری دارد و خطر ابتالی انان به بیماری حاد کووید‪ ۱۹-‬بسیار پایین است‪.‬‬ ‫بــه گفته او برخالف ویروس های دیگر مانند انفلوانزا‪ ،‬ویروس عامل کووید‪ ،۱۹-‬کودکان را کمتر از بزرگســاالن الوده می کند‪ ،‬ان ها در موارد کمتری بیمار‬ ‫می شوند و خطر بیماری برایشان فوق العاده پایین است‪.‬‬ ‫این متخصص در پاســخ به ســوالی در رابطه با واکسیناسیون کودکان با هدف جلوگیری از انتقال گسترده ویروس کرونا از طریق انان به دیگران‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫واکسیناسیون برای خود کودکان فایده ای نداشته باشد‪ ،‬نمی توانیم فقط به خاطر منفعتی که این کار برای بزرگساالن دارد‪ ،‬به کودکان هم واکسن بزنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایندیپندنت‪ ،‬ندیم زهاوی‪ ،‬مسئول برنامه واکسیناسیون کرونا در دولت انگلیس نیز چند روز پیش در مجلس عوام این کشور اعالم کرد که بنا به‬ ‫توصیه کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا‪ ،‬کودکان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬ساله تنها درصورت ابتال به مشکالتی ازجمله اختالالت عصبی شدید‪ ،‬سندرم‬ ‫داون‪ ،‬ناتوانی شــدید چندگانه در یادگیری و یا ضعف سیســتم ایمنی بدن‪ ،‬باید واکســن کرونا دریافت کنند‪ .‬همچنین اگر کودکان این بازه سنی با کسی‬ ‫زندگی می کنند که به ضعف سیستم ایمنی دچار است‪ ،‬می توانند واکسن دریافت کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 11‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 31‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 22‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫هانیه توسلی‪ :‬تمام سکانس هایم در «زخم کاری» تکه تکه شد‬ ‫شماره ‪4244‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫هانیه توســلی در ویدئویی که در صفحه اینســتاگرام خود‬ ‫منتشــر کرده‪ ،‬درباره داستان سریال زخم کاری گفته است‪:‬‬ ‫این سریال درباره طمع اســت‪ .‬طمع ادم هایی است که همه‬ ‫انها به لحاظ اخالقی مشــکالتی دارند و حاال باید ببینیم که‬ ‫تبعات ان چه می شود‪.‬اما سانسور تا این حد برای من عجیب‬ ‫است‪.‬‬ ‫هانیه توســلی درباره سانسور با بخش هایی از بازی اش در‬ ‫سریال «زخم کاری» با بیان اینکه سانسور تا این حد برایش‬ ‫عجیب است‪ ،‬گفت‪ :‬تمام سکانس های من تکه تکه شد‪ ،‬برخی‬ ‫عکس العمل ها در ســکانس ها عجیب است چون جاهایی من‬ ‫می خندم و سوال اســت برای مخاطب که چرا خندید چون‬ ‫برخی قسمت ها حذف شده اســت‪ .‬قسمت هایی درامده که‬ ‫بازی ما هم اسیب دیده‪ .‬سانسور تا این حد برای من عجیب‬ ‫اســت‪ ،‬ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مردم همه چیز را‬ ‫می داننــد و می بینند‪ ،‬حتی در فیلم هایی که خودشــان در‬ ‫اینســتاگرام منتشر می کنند خشونت یک قمه کشی را نشان‬ ‫می دهند‪ ،‬ما با مشکالت وحشتناکی درگیریم و فکر نمی کنم‬ ‫سانسور راه حل ترویج خشونت و یا هر چیز دیگری باشد‪.‬‬ ‫این بازیگر در این باره افزوده اســت‪ :‬چیــزی که ما اجازه‬ ‫داریم در سریال هایمان نشــان دهیم یک صدم چیزی است‬ ‫که در جامعه می بینیم‪ ،‬در صورتی که هر چه ادم به واقعیت‬ ‫نزدیک تر شــود می تواند کاربرد و اثر بهتری داشــته باشد‪،‬‬ ‫چون ما االن داریم راجع به ادم هایی قصه ای تعریف می کنیم‬ ‫که همــه انها به لحاظ اخالقی مشــکالتی دارند و حاال باید‬ ‫ببینیم که تبعات ان چه می شــود‪ .‬نمی دانم؛ امیدوارم فضا‬ ‫کمی بازتر شــود‪.‬بازیگر نقش منصوره در سریال زخم کاری‬ ‫درباره داســتان این ســریال گفت‪ :‬طمع چیزی است که ما‬ ‫امروز در زندگی همه مــان در جامعه و در کل دنیا می بینیم‪،‬‬ ‫مصرف گرایی دیگر ته نــدارد‪ .‬دیدید قدیمی ها می گویند که‬ ‫قدیم ها چقدر بهتر بود‪ ،‬به دلیــل اینکه طمع این قدر حاکم‬ ‫بر روح و روان ما نبود‪ ،‬شــبکه های اجتماعی و اطالعات زیاد‬ ‫باعث شــده است که بشر بیشتر و بیشــتر بخواهد و مالک‬ ‫سنبل این حالت در جامعه ی ماست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قسمت جدید سریال «زخم کاری» در روز‬ ‫جمعه ـ ‪ ۲۵‬تیر ماه ـ پخش نشــد‪ .‬محمدحسین مهدویان‪،‬‬ ‫کارگردان ســریال‪ ،‬اعتراض به سانســورهای اعالم شده از‬ ‫تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی‪ ،‬انتخاب شما کدام است؟‬ ‫از زمانی که ســریال سازی در شــبکه نمایش خانگی در اواخر دهه ‪ ۸۰‬و اوایل‬ ‫دهــه ‪ ۹۰‬بــا تولید و پخش مجموعــه هایی چون «قلب یخــی» و «قهوه تلخ»‬ ‫بــه طور جدی تری اعــام موجودیت کرد و برخی از کارگردان های شــناخته‬ ‫شــده تلویزیــون به این عرصه کوچ کردند‪ ،‬تا امروز که انواع و اقســام ســریال‬ ‫هــا با کارگردان ها و بازیگران سرشــناس ســینما و تلویزیون به صورت هفتگی‬ ‫در پلتفرم ها پخش می شــود‪ ،‬همواره این پرســش مطرح بوده که ایا شــبکه‬ ‫نمایــش خانگی را مــی توان رقیب و حتــی تهدیدی جدی بــرای تلویزیون و‬ ‫داشته هایش فرض کرد یا به راســتی انطور که مدیران صداوسیما زمانی گمان‬ ‫می کردنــد‪ ،‬مخاطب میلیونــی تلویزیون را هنوز هم نمی تــوان با هیچ مدیوم‬ ‫دیگری مقایسه کرد‪.‬‬ ‫«تلویزیون یا شــبکه نمایش خانگی؟»؛ پرسشــی که پس از گذشــت دو دهه از‬ ‫اغاز ساخت سریال های شــبکه نمایش خانگی با همه فراز و نشیب هایش حاال‬ ‫چالش برانگیزتر به نظر می رســد‪ .‬در این ســال ها تلویزیون با تکیه بر پرنفوذ‬ ‫بودنش که البته ماهیت ذاتی این رســانه در تمام دنیاســت‪ ،‬به خیال داشــتن‬ ‫مخاطبی میلیونی‪ ،‬تالش چندانــی در جهت ارتقاء و درنوردیدن مرزهای جدید‬ ‫انجام نداده و در عوض شــبکه نمایش خانگی شــاید به واســطه نوپا بودن یا با‬ ‫انگیــزه های مالی تهیه کنندگان خصوصی‪ ،‬هر روز در جهت ارائه کارهای جدید‬ ‫سوی سازمان زیرمجموعه صداوسیما ـ ساترا ـ را علت این‬ ‫تصمیم عنوان کرده بود‪ .‬او گفته بود‪« ،‬از ‪ ۱۲‬مورد سانســور‬ ‫قسمت هفتم سریال زخم کاری که قسمت مهم و جذابی هم‬ ‫هست‪ ۱۰ ،‬موردش را انجام دادیم و در دو مورد دیگر به خاطر‬ ‫جلوگیری از اســیب جدی به داســتان‪ ،‬تصمیم به تعدیل‬ ‫صحنه ها گرفتیم‪ .‬با این حال ســاز و کار سانســور ساترا دو‬ ‫موردی که تعدیل شد را نپذیرفت و بدون دلیلی قانع کننده‬ ‫اصرار به حذف کاملشان دارد‪».‬‬ ‫از دیگر ســو‪ ،‬علی ســعد‪ ،‬معاون کاربــران و تنظیم گری‬ ‫اجتماعی ســاترا اعالم کرده بود‪« ،‬موارد اصالحی از اواسط‬ ‫هفته به پلتفرم اعالم شده که زمان کافی برای انجام انها در‬ ‫اختیار عوامل بوده است‪».‬‬ ‫مناقشه بر ســر عرضه قسمت جدید سریال «زخم کاری» تا‬ ‫روز شــنبه و برگزاری جلسه مشــترک میان نمایندگانی از‬ ‫تولیدکنندگان و ســاترا ادامه داشت و در نهایت دوشنبه ـ‬ ‫‪ ۲۸‬تیر ماه از سوی ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر‬ ‫فراگیر (ساترا) اعالم شــده که پخش این سریال از امشب‬ ‫بالمانع است‪.‬‬ ‫ماجرای کاریکاتور ترامپیسم اکونومیست چیست؟‬ ‫گام برمی دارد‪.‬حوزه تولید و پخش ســریال در شبکه نمایش خانگی اگرچه این‬ ‫روزها بــه باور فعاالن این حوزه با ســدی به نام «ســاترا» و مواجهه با نظارت‬ ‫و پخش های معمول در صداوســیما مواجه اســت که تالشی در جهت همسان‬ ‫ســازی دو حوزه تلقی می شــود‪ ،‬اما می تــوان گفت همین جنجــال ها نیز به‬ ‫بحث برانگیزتر شــدن این حوزه و در نهایت کمک بــه مارکتینگ ان انجامیده‬ ‫است‪.‬شــاید این روزها خلوت شــدن خیابان ها به منظور تماشــای یک سریال‪،‬‬ ‫دیگر در حد یک رویا باشــد؛ چراکه نه این تلویزیون ان تلویزیون ســابق است‬ ‫و نه این مخاطب ان مخاطب ســابق! در ســال های اخیر ابزار و تکنولوژی های‬ ‫ســرگرم کننده بســیاری در مقابل تلویزیون قد علم کــرده‪ ،‬به طوری که اغلب‪،‬‬ ‫یک انســان امروزی و مدرن به ندرت فرصت می کند در طول یک شــبانه روز‬ ‫به انواع مختلف رســانه های در دسترسش اعم از انالین و غیرانالین سری بزند؛‬ ‫این تنوع و گســتردگی سبب می شود تا مخاطب به راحتی دست به انتخاب بزند‬ ‫و در این انتخاب دســتش هم حسابی باز باشــد؛ این مسئله ای است که شرایط‬ ‫را برای رســانه های قدیمی تری مثل تلویزیون دشــوار می کند‪ .‬با این همه هنوز‬ ‫هم می توان باور داشــت جعبه جادویی که زمانی نه چندان دور‪ ،‬بهترین وسیله‬ ‫ســرگرمی خانگی محسوب می شد‪ ،‬هنوز هم به واســطه ارزان و سهل الوصول‬ ‫بودنش و البته با کمی تالش بیشــتر‪ ،‬مــی تواند جعبه جادو باقی بماند‪.‬‬ ‫نوجوانان در امریکا اشــاره داشته و اورده اســت‪ :‬در اوایل ماه مه‪ ،‬از وزارت غذا‬ ‫و دارو در ایالت تنســی امریکا انتظار می رفت که نخســتین واکسن کوویدـ ‪۱۹‬‬ ‫را هر چه زودتر برای نوجوانان تهیه کند‪ .‬در همین راســتا میشــل فیسکوس ـ‬ ‫مدیرسابق ایمن سازی در وزارت بهداشت تنسی ـ سواالتی را از توزیع کنندگان‬ ‫واکســن پرسید؛ اینکه به عنوان مثال ایا کودکان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬ساله می توانند بدون‬ ‫رضایت والدین واکســینه شوند؟ همچنین دکتر فیسکوس در این رابطه به مقام‬ ‫ایالتی مسئول واکسیناســیون‪ ،‬نامه ای رسمی را ارسال کرد‪.‬بر اساس قانون ‪۳۴‬‬ ‫ساله دادگاه عالی تنسی‪ ،‬هر کودک ‪ ۱۴‬ساله معقولی می توانست به دلخواه خود‬ ‫واکســن درخواست کند که البته انچه بعدا رخ داد بر اساس گفته فیسکوس می‬ ‫توانست عجیب توصیف شود‪ ،‬زیرا با قوانین وضع شده همخوانی نداشت‪.‬یادداشت‬ ‫او که بعدا در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد‪ ،‬توسط محافظه کاران‬ ‫عصبانی و وزارت بهداشــت تنسی‪ ،‬بالفاصله به اتهام دسیسه چینی برای نابودی‬ ‫خانواده ها و از بین بردن کودکان‪ ،‬توقیف شد؛ البته با مغتنم شمردن این فرصت‪،‬‬ ‫مجلس جمهوری خواه تنســی‪ ،‬مقامات بهداشت عمومی این ایالت را احضار کرد‬ ‫تا توضیح دهند که چرا جوانان بی گناه را به این روش مذموم هدف قرار می دهند‬ ‫که در نهایت قانونگذار خواستار انحالل دپارتمان سالمت شد‪.‬‬ ‫هفته نامه خبری و بین المللی «اکونومیســت» با انتشــار کاریکاتوری از ترامپ و‬ ‫طرح موضوع مناقشــه برانگیز واکسیناسیون نوجوانان در امریکا‪ ،‬به این موضوع‬ ‫اشــاره کرده است که به تازگی برنامه واکسیناســیون این گروه سنی در امریکا‬ ‫متوقف شــده و در این ارتباط محافظه کاران‪ ،‬انگشــت اشاره انتقاد را به سمت‬ ‫پوپولیسم جمهوری خواهان گرفته اند‪.‬‬ ‫نشریه اکونومیست که به زبان انگلیسی در لندن ویرایش و منتشر می شود‪ ،‬در‬ ‫این کاریکاتور با اشاره به مواضع ضد ترامپیسم در بین محافظه کاران‪ ،‬فیلی را به‬ ‫تصویر کشیده است که نماد جمهوری خواهان در این کشور است‪.‬‬ ‫فیل معرف جمهوری خواهان‪ ،‬نخستین بار در یکی از روزنامه های‬ ‫گفته می شود ِ‬ ‫ایلینــوی امریکا و در طول کمپیــن انتخاباتی ابراهام لینکلن در ســال ‪۱۸۶۰‬‬ ‫میالدی منتشــر شد و احتماال نمادی از مقاومت است؛ هرچند که مناقشاتی هم‬ ‫در این زمینه وجود دارد‪.‬کاریکاتور اکونومیست در واکنش به اتفاقات اخیر امریکا‬ ‫در حوزه واکسیناسیون‪ ،‬ترامپ را در حال تزریق واکسنی با عبارت «ترامپیسم»‬ ‫به یک فیل نشان می دهد‪ ،‬که بر روی لباس او عبارت «نه به واکسن» به چشم‬ ‫مــی خورد‪ .‬این فیل همچنین کاله قرمز معروف گلف ترامپ را بر ســر دارد‪.‬این‬ ‫نشــریه در توضیح کاریکاتوری که منتشر کرده‪ ،‬به مناقشه بر سر واکسیناسیون‬ ‫انتخاب لباس مجلسی برای ورزشکاران المپیک!‬ ‫کرونا به جان «خندوانه» افتاد‬ ‫برخی از عوامل «خندوانه» در ساعات اخیر‬ ‫از ابتالی عده ای از دست اندرکاران تولید‬ ‫این مجموعه بــه کرونا خبر داده اند‪ .‬هنوز‬ ‫تصمیم رسمی درباره ادامه وضعیت گرفته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫محمد بحرانی‪ ،‬صداپیشه «جناب خان» با‬ ‫انتشــار ویدئویی که محوریت ان مشکالت‬ ‫مردم خوزستان اســت‪ ،‬از ابتالی دوتن از‬ ‫همکارانش در «خندوانه» به ویروس کرونا‬ ‫خبر داده است‪.‬‬ ‫بحرانــی در این ویدئو اعــام می کند که‬ ‫حامد ذبیحی و مهدی برقعی‪ ،‬دو عروسک‬ ‫گردان «جناب خان» به کرونا مبتال شــده‬ ‫اند و علت غیبت عروســک جناب خان در‬ ‫برنامه «خندوانه» هم همین مســاله بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین علــی صبــوری از کمدین های‬ ‫برنامــه «خندوانــه» در ســالهای اخیر‪ ،‬با‬ ‫انتشــار مطالبی در پیج شــخصی اش در‬ ‫اینستاگرام از ابتالی رامبد جوان به ویروس‬ ‫کرونا خبر داده است‪.‬‬ ‫بر اساس انچه اعالم شده‪ ،‬تیم «خندوانه»‬ ‫تالش می کند تولیــد و پخش این برنامه‬ ‫ضبطی بــه دلیــل ابتالی برخــی عوامل‬ ‫به کرونا متوقف نشــود‪ .‬ضمــن اینکه در‬ ‫اخرین قســمتی که شــامگاه گذشته سه‬ ‫شــنبه‪ ۲۹ ،‬تیر ماه روی انتن رفت و گویا‬ ‫ضبط ان یک هفته قبل انجام شــده است‪،‬‬ ‫رامبد جوان مقابل دوربین این برنامه و در‬ ‫مسابقه ادابازی حاضر شد و با برخی دیگر‬ ‫از هنرمندان از جمله شهاب عباسی‪ ،‬ارش‬ ‫ظلی پور به رقابت پرداخت‪.‬‬ ‫یک طــراح لباس و مــدرس دانشــگاه درباره‬ ‫طراحــی لباس هــای کاروان اعزامــی ایران به‬ ‫مســابقات المپیک‪ ،‬با بیان اینکه «این لباس ها‬ ‫در هوا طراحی شده اند»‪ ،‬معتقد است‪ :‬ورزشکار‬ ‫باید با لباســش حــرف بزند‪ .‬ورزشــکار باید با‬ ‫لباســش ازادی عملش را به همه نشــان دهد‪.‬‬ ‫این لباس ها مجلسی بودند و هیچ ازادی عملی‬ ‫به ورزشکاران نمی دادند‪.‬‬ ‫لیدا فتحی در‪ ،‬در پاســخ به اینکه چرا در اغلب‬ ‫دوره ها‪ ،‬طراحــی لبــاس کاروان اعزامی ایران‬ ‫به المپیــک با حواشــی و انتقادهایــی همراه‬ ‫می شــود؟ تصریح می کند‪ :‬متاســفانه هنوز بند‬ ‫«پ»هایی وجــود دارند که کســانی از طریق‬ ‫روابــط یا ضوابطــی انتخاب می شــوند و بدون‬ ‫هیچ شــناختی نســبت به ان رشته‪ ،‬یک لباس‬ ‫را طراحی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه می دهــد‪ :‬مــا در کشــوری زندگی‬ ‫می کنیم کــه ســابقه مکتب خانه داشــته ایم‪.‬‬ ‫مکاتــب ما نشــان دهنــده این اســت که هنر‬ ‫ایران و هنرمندان مــا در دوران هایی در جهان‬ ‫حــرف اول را می زدند‪ .‬اگــر در دوران صفوی‬ ‫صادرکننــده پارچــه بوده ایم‪ ،‬اگــر در دوران‬ ‫ســلجوقی با نقوشــمان با دنیا حرف می زدیم‪،‬‬ ‫نشــان دهنده تبادل نظر هنرمندان با همدیگر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این طراح لباس ســپس ادامــه می دهد‪ :‬امروز‬ ‫تبدیل به جامعه و فرهنگی شــدیم که حتی به‬ ‫سیستم اکادمیک خودمان اعتماد نداریم و این‬ ‫من مدرس این رشــته‪ ،‬مواقعی که‬ ‫باعث شــده ِ‬ ‫تاریخ و هنــر را می خوانم‪ ،‬به خــودم می بالم‬ ‫که در چه فرهنگــی زندگی می کنم‪ ،‬ولی وقتی‬ ‫برخــورد برخی سیاســتمداران و یا افرادی که‬ ‫تصمیــم گیرنده اند را در ایــن جریان می بینم‪،‬‬ ‫دچــار خودباختگی می شــوم‪ .‬در ایــن دو راه‬ ‫مانده ام که بــه خوم ببالم؟ به هنــرم ببالم؟ یا‬ ‫دچار خودباختگی شــوم‪ .‬طراحی لباس ورزشی‬ ‫جزو مشاغل است و این عنوان در دانشگاه های‬ ‫مــا تدریس می شــود‪ .‬نیــازی به حــرف نو یا‬ ‫خالقیت هم نیست‪ .‬چرا کشورهای دیگر در امر‬ ‫طراحی لباس موفق بوده اند‪ ،‬چون با هنر زمان‬ ‫خودشــان پیش می روند‪ .‬االن در دنیا مینیمال‬ ‫ارت حــرف اول را می زند‪ .‬کــم گوی و گزیده‬ ‫گوی چون ُدر‪ .‬نیازی ندارد فریاد بزنی متفاوتی‪.‬‬ ‫فتحــی با اشــاره به طراحــی لبــاس کاروان‬ ‫اعزامی ایــران به المپیک توکیــو گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که لباس ها را دیــدم اولین چیزی که در ذهنم‬ ‫خطور کرد لباس های بیمارســتانی بود‪ .‬کســی‬ ‫کــه این لباس هــا را طراحی کرده اســت اصال‬ ‫مبانی رنگ را نمی شــناخته اســت‪ .‬چه کســی‬ ‫گفته لباس ورزشکار باید پایین تر از زانو باشد؟‬ ‫اینهــا قوانین من دراوردی اســت‪ .‬ورزشــکار‬ ‫باید با لباســش حــرف بزند‪ .‬ورزشــکار باید با‬ ‫لباســش ازادی عملش را به همه نشــان دهد‪.‬‬ ‫این لباس ها مجلسی بودند و هیچ ازادی عملی‬ ‫بــه ورزشــکاران نمی دادند‪ .‬ما هنوز شــناخت‬ ‫نداریم که لباس یک ورزشــکار چه مشخصاتی‬ ‫باید داشته باشــد‪ .‬این لباس ها در هوا طراحی‬ ‫شــده اند‪ .‬به جای اینکه ارزش پرچم در کار باال‬ ‫برده شــود‪ ،‬ارزشــش پایین اورده شده‪ .‬طراح‬ ‫انقــدر بی اعتماد بــوده که نقطــه تاکید را هم‬ ‫روی مقنعه و هم روی شــانه کار کرده اســت‬ ‫و ایــن یعنی بی اهمیت کردن ان عنصر بصری‪.‬‬ ‫فتحی با بیان اینکه عنصر اصلی یک ورزشــکار‬ ‫تحرک اســت‪ ،‬گفت‪ :‬طراحی لبــاس المپیک‪،‬‬ ‫با چه عنصری تحرک ورزشــکار را نشــان داده‬ ‫اســت؟ ما در قرون اولیه هجــری‪ ،‬مکتب های‬ ‫متعددی داشــته ایم که در این مکتب ها تمامی‬ ‫هنرمندان با هــم همفکری می کردند‪ .‬هیچکس‬ ‫تک گویی نمی کرد‪ .‬اگر به نقشــی می رســیدند‪،‬‬ ‫ان نقــش با همه اثار هنری‪ ،‬خودش را نشــان‬ ‫می داد‪ .‬ولی ما متاســفانه تک گویی می کنیم و‬ ‫در مواقع حســاس ابروی ملی ما و کل پیشینه‬ ‫عملکر د یکساله شهر داری د ور اهک سا ل ‪1 399‬‬ ‫شرح‬ ‫فرهنگی ما با یک حرکت اشــتباه زیر سوال می‬ ‫رود‪.‬‬ ‫ایــن مدرس دانشــگاه عنصر غلــط در طراحی‬ ‫لبــاس کاروان المپیک را اســتفاده از رنگ ابی‬ ‫عنوان کرد و گفــت‪ :‬اگر پرچم می خواهد حرف‬ ‫بزنــد دلیلی ندارد رنگ دیگــری را قالب کنیم‪.‬‬ ‫از طرفی پرچــم نباید انقدر زیــاد حرف بزند‪.‬‬ ‫چرا می خواهیم فریــاد بزنیم ما از ایرانیم‪ .‬اگر‬ ‫حجاب نماد ایران اســت‪ ،‬چه دلیلی دارد ان را‬ ‫هم زیر ســوال ببریم‪ .‬اگر حجاب زیباســت ان‬ ‫را زیبا نشــان دهیــم‪ .‬اینها امدنــد و با عناصر‬ ‫بصری که همه به هم کمک می کنند کار زشت‬ ‫دیده شود‪ ،‬کل طراحی لباس ایران را زیر سول‬ ‫بردند‪ .‬کســی از بیرون نمی دانــد که طراحان‬ ‫لباس در ایران در این امر مشــارکت نداشته اند‪.‬‬ ‫متاســفانه ما از هر چه می خوریم‪ ،‬بی اعتمادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬هنر ایران انقدر جای حرف‬ ‫دارد کــه اگر همان ها را تــاش کنیم زنده نگه‬ ‫داریم‪ ،‬خیلی جلو می افتیــم‪ .‬ایرانیان در قرون‬ ‫اولیه هجری هنرشان مینیمال ارت بوده است‪.‬‬ ‫امــا ما همانی که بوده ایــم را قبول نداریم و به‬ ‫دنبــال تقلیدیم‪ ،‬بــه همین دلیــل موفق نمی‬ ‫شویم و درجا می زنیم‪.‬‬ ‫واحد ارقام به ریال‬ ‫منابع‬ ‫ردیف‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫مصارف‬ ‫مصوب‬ ‫عملکرد‬ ‫ردیف‬ ‫شرح‬ ‫درامدها‬ ‫مصوب‬ ‫عملکرد‬ ‫ماموریت ها‬ ‫‪001111‬‬ ‫درامدهای ناشی از عوارض عمومی‬ ‫‪86/111/111/111‬‬ ‫‪90/423/789/789‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کالبدی و شهرسازی‬ ‫‪08/782/111/111‬‬ ‫‪28/216/028/448‬‬ ‫‪021111‬‬ ‫درامدهای ناشی از عوارض اختصاصی‬ ‫‪911/111/111‬‬ ‫‪410/196/467‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محیط زیست و خدمات شهری‬ ‫‪24/623/911/111‬‬ ‫‪44/991/464/419‬‬ ‫‪041111‬‬ ‫بهای خدمات و درامدهای موسسات‬ ‫‪311/111/111‬‬ ‫‪428/401/198‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ایمنی و مدیریت بحران‬ ‫‪0/899/111/111‬‬ ‫‪0/693/668/816‬‬ ‫درامدهای حاصله از وجوه و اموال‬ ‫‪391/111/111‬‬ ‫‪292/117/491‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حمل و نقل و ترافیک‬ ‫‪7/092/111/111‬‬ ‫‪04/814/902/766‬‬ ‫انتفاعی شهرداری‬ ‫‪031111‬‬ ‫شهرداری‬ ‫‪091111‬‬ ‫کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی‬ ‫‪2/111/111/111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خدمات مدیریت‬ ‫‪06/363/111/111‬‬ ‫‪09/868/098/139‬‬ ‫‪081111‬‬ ‫اعانات و هدایا و دارائی ها‬ ‫‪891/111/111‬‬ ‫‪329 /111/111‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪3/722/911/111‬‬ ‫‪9/416/489/192‬‬ ‫‪011111‬‬ ‫جمع کل درامدها‬ ‫‪92/111/111/111‬‬ ‫‪92/890/434/962‬‬ ‫جمع کل ماموریت ها‬ ‫‪99/111/111/111‬‬ ‫‪76/340/841/448‬‬ ‫‪211111‬‬ ‫جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی‬ ‫‪4/111/111/111‬‬ ‫‪08/188/818/111‬‬ ‫تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرمایه ای‬ ‫‪411111‬‬ ‫جمع کل منابع حاصل از واگذاری داریی ها‬ ‫سنواتی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99/111/111/111‬‬ ‫‪66/909/737/962‬‬ ‫جمع کل مصارف شهرداری‬ ‫منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری‬ ‫‪99/111/111/111‬‬ ‫‪66/909/737/962‬‬ ‫مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری‬ ‫‪99/111/111/111‬‬ ‫کسری درامد بر هزینه سال جاری (کل بودجه تلفیقی )‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7/904/861/993‬‬ ‫مازاد درامد برهزینه سال جاری( کل بودجه تلفیقی )‬ ‫‪1‬‬ ‫جمع کل منابع شهرداری‬ ‫‪99/111/111/111‬‬ ‫‪76/340/841/448‬‬ ‫‪76/340/841/448‬‬ ‫‪1‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4243

روزنامه راه مردم 4243

شماره : 4243
تاریخ : 1400/04/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!