روزنامه راه مردم شماره 4242 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4242

روزنامه راه مردم شماره 4242

روزنامه راه مردم شماره 4242

‫کرونافعالیتخیاطانرانصفکرد‬ ‫پروندهتخلفاتگسترده‬ ‫وزارت نیرو در اقتصاد برق‬ ‫‪ 2‬به قوه قضاییه ارسال می شود‬ ‫ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تخلفات وزارت نیرو در زمینه‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر ‪...‬‬ ‫حسینی کیامطرحکرد‬ ‫‪2‬‬ ‫انحصار بازار خودرو باید از بین برود‬ ‫نائب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس می گویدبــا واردات خودرو به صورت‬ ‫محدود و مشروط بر ایجاد خطوط تولید ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مزون هایبدونتابلومجوزندارند‬ ‫رئیــس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران بــا انتقاد از اعمال محدودیت های بدون‬ ‫حمایت در موج جدید کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬با ‪...‬‬ ‫در کنار یارانه‪ ،‬فساد نیز‬ ‫موضوع دیگری است که‬ ‫‪ 2‬نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید‪ :‬دولت سیزدهم برای بازگرداندن ارامشی نسبی به‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬باید الاقل برای شش معضل‪...‬‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4242‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫رئیساتاقبازرگانیایران‪:‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید با هدف خروج بانک ها از بنگاهداری تصویب شد‬ ‫تالشبانک هـــابرایحفظ‬ ‫اموالمنقولبرخـالفقانون‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫نبودمدیریتصحیح‪،‬عاملاصلیبحراناقتصاد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت اینده باید تالش کند با اصالح ساختارها‪ ،‬تکلیف رابطه سیاست و اقتصاد را روشن کند‪ .‬این ساده اندیشی است که همه اتفاقات و مشکالت اقتصادی کشور را فقط و فقط به عملکرد رئیس جمهوری‬ ‫منتسب کنیم‪ .‬غالمحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬بخش مهمی از صحبت های خود را خطاب به رئیس جمهوری منتخب که بناست ظرف هفته هایک‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس گفت‪ :‬تا زمانی که انگیزه های مادی وجود دارد‪ ،‬بانک ها نیز‬ ‫برای حفظ دارایی های خود تالش می کنند‪ ،‬رسیدگی و نظارت بر اجرای قانون واگذاری اموال مازاد بانک ها بر‬ ‫عهده بانک مرکزی است‪.‬جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‪ ،‬با تاکید براینکه قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اردیبهشت ماه ‪ 94‬با هدف خروج بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری از بنگاهداری در مجلس تصویب شد‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که حفظ و نگهداری اموال و دارایی های منقول در‬ ‫کشور مقرون به صرفه است پس بانک ها هم برای فروش مقاومت نشان می دهند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬براین اساس‬ ‫قانون مالیات بر عایدی سرمایه با همین دیدگاه در مجلس پیگیری می شود تا دیگر انگیزه ای برای نگهداری این‬ ‫سرمایه ها وجود نداشته باشد‪ ،‬متاسفانه به موجب اطالعات ارائه شده بسیاری از خانه های خالی به بانک ها تعلق‬ ‫دارد و باید واگذار شوند‪.‬قادری تصریح کرد‪ :‬تا زمانی که انگیزه های مادی وجود دارد‪ ،‬طبعا بانک ها نیز تالش‬ ‫می کنند تا دارایی های خود را نگاه دارند و رســیدگی به این موضوع و نظارت بر اجرای قانون واگذاری اموال‬ ‫مازاد بانک ها بر عهده بانک مرکزی است و باید در صورت تعلل از سوی بانک ها با انها برخورد قانونی الزم‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫تحلیلیازوضعیتمعیشتیحقوق بگیراندرمقابلتورموکاهشارزشریال‬ ‫دولتبهمعیشت‬ ‫کارگرانوبازنشستگانضربهزد‬ ‫ابهام در پرداخت‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان وام ساخت مسکن‬ ‫در حالی سهم بخش مسکن از تسهیالت بانکی ‪ ۳‬ماهه نخست امسال رقم ناچیز ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان بود که‬ ‫بر اساس قانون بودجه سال جاری‪ ۳۶۰ ،‬هزار میلیارد تومان وام مسکن باید پرداخت شود‪ .‬بر اساس جزء ‪ ۱۰‬بند‬ ‫الف تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه سال ‪ ،۱۴۰۰‬می بایست بانک مرکزی بانک های تجاری‪ ،‬تخصصی‪ ،‬دولتی‪ ،‬خصوصی‬ ‫و موسسات اعتباری را مکلف کند که برای ساخت و نوسازی ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی روستایی و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی شهری مبلغ ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان با مجموع دوران‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه‪3‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصدبیکارانکشور‪،‬فارغالتحصیلدانشگاهیهستند‬ ‫شرکت پاالیش نفت کرمانشاه ‪:‬‬ ‫انجام تعمیرات اساسی با باالترین استانداردهای ایمنی‬ ‫بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع‬ ‫جمعیت بیکار کشــور» نشــان می دهد که در بهار‬ ‫امســال ‪ ۴۰.۳‬درصد بیکاران کشــور فارغ التحصیل‬ ‫دانشگاهی بوده اند‪.‬‬ ‫بررسی تازه ترین امار مربوط به وضعیت نیروی کار‬ ‫مربوط به بهار ســال ‪ ۱۴۰۰‬که از ســوی مرکز امار‬ ‫ایران ارائه شده نشان می دهد که ‪ ۹۲۴‬هزار و ‪۳۹۴‬‬ ‫نفر از جمعیت فارغ التحصیالن کشور‪ ،‬بیکار هستند؛‬ ‫یعنــی در بهار امســال ‪ ۱۳.۴‬درصد از کل جمعیت‬ ‫فعال فارغ التحصیل اموزش عالی‪ ،‬بیکار بوده اند‪.‬‬ ‫این نرخ همچنین در بین زنان بیش از مردان اســت‬ ‫به طوری کــه ‪ ۴۴۹‬هزار و ‪ ۴۱۲‬نفر از این جمعیت‬ ‫را مــردان و ‪ ۴۷۴‬هزار و ‪ ۹۸۲‬نفــر را زنان به خود‬ ‫اختصاص می دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری‬ ‫فارغ التحصیالن گروه مردان ‪ ۹.۴‬درصد و گروه زنان‬ ‫‪ ۲۲.۴‬درصد است‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری فارغ التحصیالن در گروه مردان در بهار‬ ‫ســال جاری نســبت به بهار ســال ‪ ۰.۹ ،۹۹‬درصد‬ ‫کاهش و در گروه زنان ‪ ۲.۲‬درصد افزایش را نشــان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫همچنین در حــال حاضر ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۹۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۴‬نفر بیکار در کشــور داریم که بررســی سهم‬ ‫«جمعیت بیــکار تحصیلکــرده از مجموع جمعیت‬ ‫بیکار کشــور» حاکی از ان اســت که ‪ ۴۰.۳‬درصد‬ ‫بیکاران کشــور‪ ،‬در گــروه فارغ التحصیالن اموزش‬ ‫عالی قرار دارند که این ســهم در بهار سال ‪۳۶ ،۹۹‬‬ ‫درصد بود‪.‬‬ ‫البته ســهم «جمعیت شــاغل فارغ التحصیل از کل‬ ‫شاغالن» با رشد مواجه بوده به طوری که این سهم‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد افزایش داشــته اســت؛ اما نسبت رشد‬ ‫جمعیت بیکار فارغ التحصیل همچنان طی سال های‬ ‫گذشــته بیش از رشد جمعیت شاغل فارغ التحصیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫کسریقطعاتالکترونیک؛دلیلوجود‪ ۱۱۰‬هزاردستگاهخودرویناقص‬ ‫تهران‪ -‬ایرنــا‪ -‬رییس انجمن صنایــع همگن نیرو‬ ‫محرکه و قطعه ســازان خودروی کشور گفت‪ :‬اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۰‬هزار دستگاه خودروی ناقص و تجاری‬ ‫نشده در کف پارکینگ خودروسازان وجود دارد که‬ ‫عمده کســری انها مربوط به قطعــات الکترونیکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫«محمدرضا نجفی منش» (یکشــنبه) افزود‪ :‬تامین‬ ‫برخــی از این قطعات از جمله قطعات «هایتک» (با‬ ‫فناوری باال)‪ ،‬میکروچیپ ها و ریز تراشــه ها به دلیل‬ ‫پاندمی کرونــا به یک معضل جهانی تبدیل شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی بیان داشــت‪ :‬برخی دیگر از قطعات‬ ‫وارد شده و در گمرک مانده اند‪ ،‬اما قطعه سازان توان‬ ‫ترخیص ندارند که این موضوع ناشی از عدم پرداخت‬ ‫به موقع مطالبات شان از سوی خودروسازان است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به مطالبات ‪ ۶۰‬هــزار میلیارد تومانی‬ ‫زنجیره تامین از خودروسازان تصریح کرد‪ :‬تنها ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان از ایــن رقم معوقه های بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬روزه اســت؛ ایــن روزها خودروســازان توان‬ ‫پرداخت به موقــع مطالبات قطعه ســازان را ندارند‬ ‫و بــه همین دلیل صنعت قطعه ســازی در وضعیت‬ ‫نامساعدی به سر می برد‪.‬‬ ‫نجفی منش تاکید کرد‪ :‬قطعه ســازان توان دور زدن‬ ‫تحریم هــا را دارند‪ ،‬اما باید مطالبات شــان همراه با‬ ‫تعدیل در نرخ مواد اولیه و قراردادهایشــان پرداخت‬ ‫شود که در شرایط فعلی و با این نحوه قیمت گذاری‪،‬‬ ‫خودروساز توان این کار را ندارد‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن صنایع همگــن نیــرو محرکه و‬ ‫قطعه سازان خودروی کشور خواســتار تغییر شیوه‬ ‫قیمت گذاری خودرو توســط شــورای رقابت شد و‬ ‫افزود‪ :‬تا زمانی که شیوه کنونی قیمت گذاری وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تولید بیشــتر خودروســازان با زیان بیشتری‬ ‫همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد که بررسی های این انجمن‬ ‫حاکی از ان است که از محل اختالف قیمت بازاری‬ ‫و کارخانه ای خودروها‪ ،‬ســالیانه بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان نصیب افرادی که در قرعه کشــی ها‬ ‫برنده می شوند‪ ،‬خواهد شد‪.‬‬ ‫نجفی منــش در ادامه درخصــوص تاثیر قطعی های‬ ‫برق در هفته های گذشــته بر قطعه ســازان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطع برق اثار مخربی بر تولید قطعه سازان خودروی‬ ‫کشور که بیشتر انها در جاده قدیم و جاده مخصوص‬ ‫کرج مستقر هستند‪ ،‬به دنبال داشته است‪ .‬در برخی‬ ‫موارد قطعی بدون اعالم قبلی برق سبب باقی ماندن‬ ‫قطعات داخل کوره ها و از بین رفتن انها شده است‪.‬‬ ‫کاهــش‬ ‫بیان داشــت‪:‬‬ ‫وی‬ ‫تولیــد در حال حاضر متاثــر از قطعی برق در بین‬ ‫فوالدسازان اســت و این موضوع باعث کاهش تولید‬ ‫قطعات وابســته به فوالد و افزایش قیمت انها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی گفت‪ :‬تاکنون تحت شــرایط کمبود‬ ‫و قطعی برق‪ ،‬فقط یکی از خودروسازان بزرگ اعالم‬ ‫کرده که به تعطیالت می رود که بهترین فرصت برای‬ ‫تکمیل خودروهای ناقص است‪.‬‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫ول‬ ‫مدیر روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شرکت پاالیش نفت کرمانشاه از موفقیت‬ ‫این شرکت در انجام تعمیرات اساسی‬ ‫(اورهال)با تالش شبانه روزی پرسنل‬ ‫شرکت و رعایت باالترین استاندارهای‬ ‫ایمنی‪،‬بدون هیچ گونه خسارتی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محمدرضا امامی نیا در این باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شرکت پاالیش نفت کرمانشاه در‬ ‫مدت یک سال طی دو مرحله موفق به‬ ‫انجام تعمیرات اساسی شده است‪.‬در این‬ ‫تعمیرات با توجه به شیوع بیماری کرونا‬ ‫در کشور و همچنین لزوم انجام تعمیرات‬ ‫اساسی‪ ،‬همه تمهیدات الزم برای اجرای‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی از جمله‬ ‫معاینه سالمت نیروهای دست اندرکار‬ ‫تعمیرات‪ ،‬توزیع وسایل بهداشت فردی‪،‬‬ ‫ضد عفونی مداوم وسایل حمل و نقل و‬ ‫اماکن عمومی مانند رستوران‪ ،‬نمازخانه‪،‬‬ ‫سرویس های بهداشتی نیروهای تعمیرات‬ ‫در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعمیرات اساسی واحدهای‬ ‫پاالیشی یک فعالیت مهم‪ ،‬تخصصی‪،‬‬ ‫حساس و با اهمیت است که با هدف تضمین‬ ‫استمرار عملیات تولید فراوردههای نفتی‬ ‫با کیفیت مناسب و همچنین صیانت از‬ ‫تاسیسات و تجهیزات و کاهش ضریب‬ ‫خطرپذیری واحدهای پاالیشگاه بصورت‬ ‫دورهای انجام میشود‪.‬‬ ‫ایشان تصریح کرد‪:‬دست اندرکاران این‬ ‫تعمیرات ‪700‬نفر بودند که از این تعداد‬ ‫‪450‬نفر از نیروهای داخلی پاالیشگاه‬ ‫حضور داشتند و در حدود ‪250‬نفر نیز از‬ ‫نیروهای خارج از پاالیشگاه برای انجام‬ ‫تعمیرات با اجرای کامل معاینات سالمت‬ ‫و انجام ازمایشات پزشکی و طب صنعتی‬ ‫جذب شدند‪.‬‬ ‫امامی نیا گفت‪:‬انجام هر دو مرحله اورهال‬ ‫شرکت پاالیش نفت کرمانشاه با اتکا‬ ‫به توان مهندسین و کارکنان تالشگر‬ ‫پاالیشگاه کرمانشاه انجام گرفت‪.‬با‬ ‫توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور‬ ‫جلوگیری از تراکم نفرات و ورود نیروهای‬ ‫غیر بومی به داخل شرکت‪،‬مقرر شد‬ ‫مرحله اول در اردیبهشت ماه سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫که دو قسمت از فعالیتهای خیلی مهم‬ ‫تعمیرات اساسی و بالغ بر ‪ 50‬درصد حجم‬ ‫کل تعمیرات اساسی بود توسط نیروهای‬ ‫داخلی شرکت به انجام برسد و مابقی‬ ‫تعمیرات نیز در سال ‪ ۱400‬اقدام شود‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شرکت پاالیش نفت کرمانشاه بیان کرد‪:‬‬ ‫با انجام این دو مرحله از تعمیرات اساسی‬ ‫در پاالیشگاه کرمانشاه‪ ،‬ضمن احیا و‬ ‫بازسازی کلیه دستگاههای عملیاتی‬ ‫ظرفیت تولید این شرکت ‪ 25‬درصد‬ ‫افزایش یافته است که این مهم نیز نشان‬ ‫از دوراندیشی مدیریت شرکت دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این دو مرحله از انجام‬ ‫تعمیرات اساسی (که مرحله اول ان‪،‬‬ ‫اردیبهشت سال گذشته و مرحله‬ ‫دوم خرداد سالجاری صورت گرفت)‬ ‫اقدامات الزم از قبیل احیای کاتالیست‬ ‫برای افزایش اکتان‪ ،‬سرامیک فایبر و‬ ‫تعویض ‪ tube sheet‬و ‪ ۳2‬عدد ‪tube‬‬ ‫‪ convection‬کوره ‪، ۱0۱‬بازرسی‪ ،‬شستشو‬ ‫و چک مبدلها‪،‬تعویض قسمتهایی از الین‬ ‫فلر و ناکودرام‪،‬کوک سوزی واحدهای‬ ‫یونیفاینر‪ ،‬بازرسی و ترمیم عایقکاری‬ ‫کوره ها‪ ،‬بازرسی فنی کلیه ظروف‪ ،‬برج‬ ‫ها‪ ،‬مبدل ها‪ ،‬بویلرها و ‪...‬در تعمیرات‬ ‫اساسی صورت گرفت‪.‬در این اورهال‬ ‫برای اولین بار سرامیک فایبر نمودن‬ ‫کوره انجام شده است که موجب افزایش‬ ‫راندمان کوره و کاهش تلفات گرمایی ان‬ ‫می شود که پوسیدگی ورقه های کوره را‬ ‫به شدت کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از نگاه‬ ‫ویژه هیات مدیره به موضوع تولید مستمر‬ ‫و تالش دلسوزانه کلیه پرسنل شرکت‬ ‫پاالیش نفت کرمانشاه در انجام این دو‬ ‫مرحله از تعمیرات اساسی موفق‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نگاه مدیریت بخش خصوصی به حوزه‬ ‫تولید و انجام به موقع تعمیرات اساسی‬ ‫همواره با اعتماد به توان مهندسین و‬ ‫کارکنان متعهد و تالشگر شرکت بوده‬ ‫است‪.‬با همین دیدگاه مثبت‪ ،‬شرکت‬ ‫پاالیش نفت کرمانشاه هم اکنون پس‬ ‫از پنج سال از زمان واگذاری به بخش‬ ‫خصوصی و در دوران سخت ترین‬ ‫تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی با‬ ‫وجود همه موانع و مشکالت موجود‪،‬عالوه‬ ‫بر رضایتمندی پرسنل و ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار(مستقیم و غیر مستقیم)در اوج‬ ‫اقتدار تولیدی خود با ظرفیت ‪ 25‬هزار‬ ‫بشکه در روز شامل ‪ 5‬فراورده اصلی و ‪۹‬‬ ‫فراورده ویژه می باشد‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫شماره ‪0001219936364 DT1‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص )‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی از میان تولید کنندگان دارای تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره قلم‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تعداد‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪ 1‬الی ‪18‬‬ ‫قطعات یدکی نیسان پیکاب‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪01- 21- 46 – 9936364‬‬ ‫لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج اگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نسبت به استخراج و تکمیل‬ ‫« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب» و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت کمتر از بیست برابر‬ ‫نصاب معامالت متوسط ) به ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫مزایده و مناقصه‬ ‫مدیریت تدارکات و امورکاال‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪/‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 609/200/000‬ریال می باشند‪.‬‬ ‫ادرس پستی‪ :‬اهواز–کوی فدائیان اسالم(نیوساید) – خیابان شهریور– مجتمع تدارکات و امور کاال–ساختمان ‪ – 102‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی – واحد خریدهای عمومی اتاق ‪ 12‬کد پستی ‪-54579‬‬ ‫‪ 61138‬تلفن‪061 - 341 -25435 :‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فنی و مقادیر کاال ‪:‬‬ ‫‪WWW. IETS. MPORG. IR‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی‪ ،‬متعاقب ًا به مناقصه گرانی که‬ ‫صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ 1164535‬م الف‪ 1 -‬نوبت اول ‪ ، 1400/4/28‬نوبت دوم ‪1400/5/2‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫‪ 2816‬تیر‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دودو‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫تحلیلیازوضعیتمعیشتیحقوق بگیراندرمقابلتورموکاهشارزشریال‬ ‫تالش بانک ها برای حفظ اموال منقول برخالف قانون‬ ‫قانون رفع موانع تولید با هدف خروج بانک ها از بنگاهداری تصویب شد‬ ‫عضو کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاســبات مجلس گفت‪ :‬تا زمانی که انگیزه های مادی وجود دارد‪،‬‬ ‫بانک هــا نیز برای حفظ دارایی های خود تالش می کنند‪ ،‬رســیدگی و نظارت بر اجرای قانون واگذاری‬ ‫اموال مازاد بانک ها بر عهده بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‪ ،‬با تاکید براینکه قانون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اردیبهشت ماه ‪ 94‬با هدف خروج بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫از بنگاهداری در مجلس تصویب شــد‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که حفظ و نگهداری اموال و دارایی های منقول در‬ ‫کشور مقرون به صرفه است پس بانک ها هم برای فروش مقاومت نشان می دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براین اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه با همین دیدگاه در مجلس پیگیری می شود‬ ‫تا دیگر انگیزه ای برای نگهداری این ســرمایه ها وجود نداشته باشد‪ ،‬متاسفانه به موجب اطالعات ارائه‬ ‫شده بسیاری از خانه های خالی به بانک ها تعلق دارد و باید واگذار شوند‪.‬‬ ‫قــادری تصریح کــرد‪ :‬تا زمانی که انگیزه های مــادی وجود دارد‪ ،‬طبعا بانک ها نیــز تالش می کنند تا‬ ‫دارایی های خود را نگاه دارند و رســیدگی به این موضوع و نظارت بر اجرای قانون واگذاری اموال مازاد‬ ‫بانک ها بر عهده بانک مرکزی اســت و باید در صورت تعلل از سوی بانک ها با انها برخورد قانونی الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاســبات مجلس تاکید کرد‪ :‬تشــخیص مازاد بودن اموال بر عهده‬ ‫شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین این اموال و رسیدگی‬ ‫به انها اقدام کنند‪ ،‬متاسفانه برخی قوانین در کشور از ضمانت اجرایی الزم برخوردار نیستند و باید این‬ ‫موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد‪/.‬‬ ‫پرونده تخلفات گسترده وزارت نیرو‬ ‫در اقتصاد برق به قوه قضاییه ارسال می شود‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تخلفات وزارت نیرو در زمینه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و تجدید ناپذیر کامال اشــکار اســت‪ ،‬گفت‪ :‬پرونده تخلفات گسترده وزارت نیرو در اقتصاد برق‪ ،‬پس از‬ ‫نهایی شدن و با موافقت نمایندگان به قوه قضائیه ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫غالمرضا مرحباء ‪ ،‬در تشــریح نشست یک شــنبه (‪ 27‬تیر ماه) کمیســیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬دســتور کار ابتدایی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با بررسی تقاضای اعمال ماده‬ ‫(‪ )234‬ایین نامه داخلی مجلس شــورای اســامی در خصوص اثار گســترده اقتصادی نقض قوانین و‬ ‫مقررات صنعت برق و اتخاذ تصمیم برای ارسال موضوع به قوه قضاییه بود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی افزود‪ :‬بر اســاس ماده( ‪ )234‬ایین نامه داخلی مجلس‬ ‫تخلفات منجر به ناکارامدی اقتصاد برق‪ ،‬خاموشی های اخیر‪ ،‬کاستی ها و تخلفات منجر به بروز مشکالت‬ ‫فعلی‪ ،‬مورد بررســی قرار گرفت‪ .‬طبق گزارش تهیه شده ‪ 14‬مورد تخلف در صنعت برق محرز شده که‬ ‫دســتگاه های مختلف اعم از وزارت نیرو‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬ســازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و سازمان‬ ‫محیط زیست مرتکب شدند و برایند انها به وضعیت فعلی منجر شده که هم صنایع اسیب دیدند و هم‬ ‫شهروندان ارامش خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بــر اینکه تخلفات وزارت نیــرو در زمینه انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر و قصور مســئوالن کامال اشکار است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به عنوان مثال در زمینه‬ ‫انرژی های تجدید پذیر به دلیل تغییر مداوم قوانین بستر الزم برای تولیدکنندگان در این زمینه فراهم‬ ‫نشده و هرگونه امکان فعالیت را از انها سلب کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تخلفات مسئوالن در خصوص انرژی های تجدید ناپذیر‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دولت باید بر اساس‬ ‫اســتاندارد مشــخصی‪ ،‬برق تولیدی نیروگاه های خصوصی را به صورت تضمینی خریداری می کرد‪ ،‬اما‬ ‫در حــال حاضر مبلغی که وزارت نیرو به این تولیدکننده ها پرداخت می کند‪ ،‬حدود ‪ 20‬درصد هزینه ها‬ ‫بــود که تمام هزینه های انها را پوشــش نمی داد‪ ،‬از این رو تولید انــرژی نیروگاه های خصوصی کاهش‬ ‫پیدا کرده اســت‪ .‬همچنین در خصوص نیروگاه هایی که با انرژی گاز فعالیت می کنند نیز باید با نصب‬ ‫توربین در خروجی گازها بویلری که تبدیل به ســیکل ترکییبی می شوند‪ ،‬اقدام به صرفه جویی کرده و‬ ‫به همان میزان یارانه و تســهیالتی دریافت کنند اما متاسفانه اقدامی در این خصوص انجام نشده و در‬ ‫نتیجه تولید کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مرحبا با اشاره به عدم رسیدگی و اصالح شبکه های فرسوده توزیع برق‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مجموعه ناکارامدی‬ ‫ها باعث شــد اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس گزارش تخلفات مذکور را بر اساس ماده ‪ 234‬ایین‬ ‫نامه داخلی مجلس به صحن علنی فرســتاده تا با رای نمایندگان برای بررســی بیشــتر به قوه قضاییه‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای افزود‪ :‬در ادامه جلسه‪ ،‬اقتصاد برق براساس ماده (‪ ) 45‬ایین نامه‬ ‫داخلی مجلس شــورای اسالمی مورد بررسی و اسیب شناســی قرار گرفت همچنین موضوع رسیدگی‬ ‫به شاخص‍ ‪‎‬های اقتصادی هنگام انتقال قدرت از دولت مستقر به دولت منتخب طبق ماده ‪ 45‬ایین نامه‬ ‫داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس گزارشی بسیار خوبی‬ ‫ارائه کرد که مقرر شد با همکاری مرکز امار ایران گزارش ها جمع بندی و اصالحاتی در ان اعمال شود‬ ‫تا در صحن علنی قرائت و به اطالع مردم برسد‪/.‬‬ ‫حسینی کیامطرحکرد‬ ‫انحصار بازار خودرو باید از بین برود‬ ‫نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گویدبا واردات خودرو به صورت محدود و مشروط بر‬ ‫ایجاد خطوط تولید جدید‪ ،‬تکنولوژی و دانش فنی به کشور منتقل شده و انحصار بازار از بین می رود‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا منوعیت واردات خودرو و نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را از جمله دالیل‬ ‫گرانی چهارچرخ ها برشــمرد و گفت‪ :‬کیفیت نامطلوب خودروهای تولیــدی‪ ،‬ناکافی بودن تیراژ تولید‪،‬‬ ‫احتکار و نبود نظارت بر عملکرد خودروســازان دســت به دست هم داده و اشفتگی کنونی بازار را رقم‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬پیش بینی می شود در شرایط فعلی و برای کنترل‬ ‫بازار خودرو با واردات خودرو براساس مقررات‪ ،‬حتی به صورت محدودو ‪ ،ckd‬قیمت خودرو بین ‪ 30‬تا‬ ‫‪ 40‬درصد کاهش یابد زیرا در وهله نخست انحصار بازار خودرو از بین می رود و از سوی دیگر بار روانی‬ ‫این اقدام تاثیر مثبتی بر قیمت خودرو خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واردات خودرو‪ ،‬خودروســازان را در معرض رقابت قرار می دهد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پشت پرده‬ ‫صنعت خودرو مافیایی هایی شــکل گرفته اســت که تالش می کنند از واردات حتی براســاس مقررات‬ ‫جلوگیری شــود تا به صورت مافیایی خودروهایی با بدترین کیفیت و بیشترین قیمت به مردم تحمیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد‪ :‬با واردات خودرو به صورت محدود و مشــروط بر ایجاد‬ ‫خطوط تولید جدید‪ ،‬تکنولوژی و دانش فنی به کشور منتقل شده و انحصار بازار از بین می رود‪.‬‬ ‫حسینی کیا با اشاره به ضرورت ساماندهی نقدینگی موجود در جامعه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر سیل‬ ‫نقدینگی موجود در جامعه هر روز به سمت یکی از بازارها روانه می شود‪.‬‬ ‫نائب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس با اشــاره به نبود نظارت بر بازار‪ ،‬افزود‪ :‬دولت از کنترل‬ ‫بازار کاالها‪ ،‬شانه خالی می کند و این موضوع موجب نابسامانی قیمت ها شده است‪/.‬‬ ‫پورابراهیمیخبرداد‬ ‫دولت بیش از‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان به نیروگاه های بخش خصوصی بدهکار است‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس از تدوین گزارش ماده ‪ ۲۳۴‬قانون ائین نامه داخلی مجلس درباره‬ ‫تخلفات وزارت نیرو خبر داد و گفت‪ :‬قیمت گذاری دستوری‪ ،‬عدم صدور مجوزهای صادراتی برای بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬پرداخت نکردن تعهدات نیروگاه های بخش خصوصی کشور از جمله این تخلفات است‪.‬‬ ‫محمدرضــا پور ابراهیمــی داورانی از تدوین گزارش ماده ‪ 234‬قانون ائیــن نامه داخلی مجلس درباره‬ ‫تخلفــات وزارت نیرو خبــر داد و گفت‪ :‬با توجه به اتفاقاتی که در ماه هــای اخیر در حوزه برق رخ داد‬ ‫و موجب قطعی برق و کمبود میزان برق تولیدی نســبت به مصرف خانگی و صنعتی شــد و همچنین‬ ‫گزارش های متعدد ارائه شــده از ســوی بخش خصوصی که بیش از ‪ ۵۰‬درصد برق کشــور را تامین‬ ‫می کنند‪ ،‬کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش ماده ‪ ۲۳۴‬ایین نامه قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای‬ ‫اسالمی را تدوین و در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه این گزارش درباره تخلقات وزارت‬ ‫نیرو در ســال های اخیر مبنی بر عدم اجرای احکام قانون برنامه ششــم توســعه و سایر قوانین است‪،‬‬ ‫قیمت گذاری دســتوری‪ ،‬عدم صدور مجوزهای صادراتی برای بخش خصوصی‪ ،‬پرداخت نکردن تعهدات‬ ‫نیروگاه های بخش خصوصی کشور و را از جمله این تخلفات دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گزارش ماده ‪ 234‬قانون ائین نامه داخلی مجلس درباره تخلفات وزارت نیرو پس از بررسی‬ ‫و تصویب در کمیســیون اقتصادی‪ ،‬برای تصویب به صحن علنی مجلس ارســال می شود که در صورت‬ ‫موافقت نمایندگان با این گزارش پروند تخلفات وزارت نیرو به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫دولتبهمعیشتکارگرانوبازنشستگانضربهزد‬ ‫یک کارشناس اقتصادی معتقد است‪ :‬در ‪ ۱۶‬سال‬ ‫اخیر سیاست های دولت ها همواره تورم زا و موجب‬ ‫کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت تر شدن‬ ‫معیشــت مردم به ویژه ســبب کاهش درامد قشر‬ ‫عظیمی از کارکنان‪ ،‬کارگران و بازنشســتگان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امین دلیری‪ ،‬با اشــاره به اینکه در اغلب کشــورها‬ ‫وقتی مجبور به اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی‬ ‫پیش روی خود دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می شوند‪ ،‬دو ســناریو ِ‬ ‫این کشورها یا باید دست به افزایش حقوق کارکنان‬ ‫بزنند و حداقل برابر افزایش نرخ تورم قدرت خرید‬ ‫این قشر اسیب پذیر را حفظ نمایند‪ ،‬یا این قشر را‬ ‫در برابر اسیبهای ناشی از اثرات تعدیل اقتصادی و‬ ‫اثار زیانبار ان رها کنند و نســبت به پیامدهای ان‬ ‫بی توجه باشند‪ ،‬در این صورت باید شاهد نارضایتی‬ ‫و مقاومتهای منفی این گروه دربرابر ارایه خدمات‬ ‫به مردم باشــند‪ ،‬ضمن اینکه سناریوی دوم زمینه‬ ‫فســاد را در برابــر ارایه خدمات به مــردم فراهم‬ ‫می کند‪ ،‬دامن زدن به اعتصابات و مناقشات صنفی‬ ‫هزینه مضاعفی است که بعضاً به دولتها به تحمیل‬ ‫می شــود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بهترین و مناسب ترین راه‪،‬‬ ‫افزایش حقوق این قشــر اســیب پذیر است که در‬ ‫مقابل سیاستهای تعدیل در کشورهایی که مبادرت‬ ‫به انجام اصالحات اقتصــادی می کنند‪ ،‬باید انجام‬ ‫گردد تا از اثار سیاستهای تعدیل که با افزایش نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید‪،‬‬ ‫از فشــار سیاست های تعدیل اقتصادی بر این قشر‬ ‫اسیب پذیر جامعه بکاهند‪.‬‬ ‫در ‪ 42‬ســال گذشــته به ویژه در ‪ 16‬ســال اخیر‬ ‫سیاســتهای دولتها همواره تورم زا و موجب کاهش‬ ‫ارزش پول ملی و منتهی به سخت تر شدن معیشت‬ ‫مردم به ویژه ســبب کاهش درامد قشر عظیمی از‬ ‫کارکنان‪ ،‬کارگران و بازنشســتگان شده است‪ .‬اگر‬ ‫به دقت مزد واقعی دریافتی قشــر حقوق بگیر را در‬ ‫این دوره با توجه به شــاخص هزینه زندگی و نرخ‬ ‫تورم اندازه گیری کنیم‪ ،‬مشــاهده می شــود میزان‬ ‫حقــوق واقعــی (‪ )real wage‬دریافتی هنوز با‬ ‫مزد اســمی (‪ )money wage‬پرداختی فاصله‬ ‫زیادی دارد‪ .‬براساس ماده ‪ 150‬قانون برنامه توسعه‬ ‫و ماده ‪ 125‬قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب‬ ‫‪ 1386‬و بند ‪ 24‬قانون بودجه ســال ‪ 1387‬دولت‬ ‫موظف شــده بود حقوق شاغلین و بازنشستگان را‬ ‫به میزان نرخ تورم افزایش دهد و به این ترتیب در‬ ‫صورت افزایش حقوق کارکنان نسبت به نرخ تورم‪،‬‬ ‫صرفاً قدرت خرید انان نســبت به سال قبل حفظ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایــش درامدی کــه برای حقوق بگیــران ثابت‬ ‫بــا این فرمــول در نظر گرفته می شــود کمتر به‬ ‫پس انداز خانوارها منتهــی می گردد ولی در عمل‬ ‫دولتها هرســاله نه تنها به مراتب کمتر از نرخ تورم‪،‬‬ ‫حقوق ســالیانه کارکنان را برابر نرخ تورم افزایش‬ ‫داده است‪ ،‬بلکه افزایشهای سالیانه حقوق کارکنان‬ ‫شاغل و بازنشســتگان به مراتب کمتر از نرخ تورم‬ ‫بوده است‪ .‬افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت‬ ‫و کارگران و همسان سازی حقوق بازنشستگان در‬ ‫سال ‪ 99‬اقدام دیرهنگامی بوده است که دولت برای‬ ‫جبران قســمتی از حقوق مکتسبه کارکنان که در‬ ‫سالهای گذشته از ان غفلت شده است‪ ،‬در اجرای‬ ‫ماده ‪ 30‬و ماده ‪ 12‬قانون برنامه ششــم به منظور‬ ‫افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح درامد کارکنان‬ ‫کشــوری و لشکری و کارگران و بازنشستگان برای‬ ‫این طیف عظیم جامعه انجام داده اســت‪.‬به تبع ان‬ ‫بازنشستگان که ضربه پذیر از نظر کاهش درامدی‬ ‫بر اثر افزایش نرخهای تورم لجام گســیخته کاهش‬ ‫قــدرت خریــد در ســالهای اخیر قــرار گرفتند‪،‬‬ ‫استحقاق بیشتری برای ترمیم حقوق خود داشتند‬ ‫و دولت در اقدام ســال گذشته توانست تا اندازه ای‬ ‫از بار فشار هزینه سرسام اور این قشر اسیب دیده‬ ‫بکاهد‪.‬این کارشــناس اقتصادی معتقد اســت اگر‬ ‫دولت الیحه ای برای دایمی کردن همسان ســازی‬ ‫حقوق بازنشستگان به مجلس شورای اسالمی ارایه‬ ‫کرده اســت‪ ،‬نباید مورد نقد برخــی از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی به دلیل تورم زایی بودن ان‬ ‫قرار گیرد و انان از در مخالفت وارد شــوند‪ ،‬زیرا در‬ ‫شرایط فعلی‪ ،‬بالیی را که بر سر این قشر اسیب پذیر‬ ‫امده اســت‪ ،‬به طریق دیگر نمی توان جبران نمود‪.‬‬ ‫باید به خاطر بســپاریم‪ ،‬نخبگان و کارکنان قبلی و‬ ‫فعلی کشور سرانجام این مسیر بازنشستگی را طی‬ ‫خواهند کرد‪ .‬وقتی درامدهای ناشی از اضافه کار و‬ ‫پاداشهای موردی و دیگر درامدهای خارج از حقوق‬ ‫و مزایای ثابت قطع می شود‪ ،‬با تورم سرسام اور که‬ ‫قدرت خریــد انان را تا حد دوســوم کاهش داده‬ ‫اســت‪ ،‬باید بدانیم چه مصیبتی برای امرار معاش‬ ‫خانواده های انان به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫کرونافعالیتخیاطانرانصفکرد‪/‬مزون هایبدونتابلومجوزندارند‬ ‫رئیــس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران با‬ ‫انتقاد از اعمال محدودیت هــای بدون حمایت‬ ‫در مــوج جدید کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬با شــیوع ویروس‬ ‫کرونا وضعیت سفارشی دوزان بسیار بد است و‬ ‫خیلی از انها هم بیکار شــده اند و سری دوزان‬ ‫هم که شاید وضع بهتری داشته باشند راندمان‬ ‫کارشان ‪ ۵۰‬درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫حبیب طهماسبی نیک‪ ،‬از لطمه شدید خیاطان‬ ‫از شــیوع ویروس کرونا خبــر داد و گفت‪ :‬کار‬ ‫خیاطان تقریباً نیمه تعطیل شــده است‪ .‬چراکه‬ ‫مردم به فکر ســامتی خود هستند و کمتر به‬ ‫بازار مراجعــه می کنند و از طرف دیگر به دلیل‬ ‫مشکالت معیشتی اولویت نیازهای اولیه اعم از‬ ‫خوراکی و بخش سالمت است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به فعالیت ‪ ۴۰۰۰‬عضو در اتحادیه‬ ‫خیاطان تهــران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این شــرایط‬ ‫وضعیت سفارشــی دوزان بســیار بدتر اســت‬ ‫و حتــی می تــوان گفت حداکثر بــا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫ظرفیــت فعالیت می کنند و خیلــی از انها هم‬ ‫بیکار شده اند‪ .‬ســری دوزان هم که شاید وضع‬ ‫بهتری داشته باشند راندمان کارشان ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افت داشته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه با اشــاره‬ ‫بــه محدودیت های فعلی اصنــاف به دلیل موج‬ ‫پنجــم کرونا گفت‪ :‬دولــت از اصناف توقع دارد‬ ‫واحدهــای خــود را تعطیل کنند‪ ،‬امــا به ازای‬ ‫روزهــای تعطیل هم از انهــا مالیات می گیرند‬ ‫و بیمه های اجتماعی‪ ،‬دارایی و ســایر بخش ها‬ ‫هیچ کمکی به مردم نمی کنند‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫دولت ســر موقع هزینه ها را دریافت می کند‪،‬‬ ‫امــا نه خدمــات را به موقع ارائــه می کند و نه‬ ‫کوچکترین حمایتی از مشاغل اسیب دیده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‬ ‫مزون هــا‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬اگر واحــدی در تابلوی‬ ‫خود از نام مزون اســتفاده کرده باشد مشکلی‬ ‫نیســت‪ .‬چرا که هر واحد دارای پروانه می تواند‬ ‫هــر نامی از جمله خیاطی یــا مزون برای خود‬ ‫اســتفاده کنــد‪ .‬اما بســیاری از ایــن مزون ها‬ ‫پروانه کســب ندارنــد‪ ،‬به صــورت زیرزمینی‬ ‫فعالیــت می کننــد و پول هــای کالن هــم از‬ ‫مشتری های اختصاصی خود دریافت می کنند و‬ ‫هیچ تابلویی هم ندارند‪.‬‬ ‫جالب اســت بدانیــم‪ ،‬بودجه ســالیانه دولت که‬ ‫هرســاله به اقتصاد کشور تزریق می شود‪ ،‬به نسبت‬ ‫تزریق پــول از طریق بودجه و تولید ناخالص ملی‪،‬‬ ‫به ترتیب فقط حدود ‪ 30‬درصد و ‪ 6‬درصد از طریق‬ ‫مالیــات به خزانه برمی گردد‪ ،‬درحالی که این ارقام‬ ‫در کشورهای توسعه یافته به ترتیب باالی ‪ 80‬درصد‬ ‫و ‪ 30‬درصد است‪ .‬این ارقام در ایران نشان می دهد‬ ‫بازتوزیع درامد در جامعه بسیار نامناسب است‪ .‬در‬ ‫صورت ادامه این روند‪ ،‬شــکاف درامدی بین غنی‬ ‫و فقیر هرســاله بیشــتر خواهد شــد‪ ،‬قشرهای با‬ ‫درامدهای متوسط و فقیر جامعه با کاهش درامدی‬ ‫بیشــتری مواجه خواهند شــد و فرصت طلبان و‬ ‫ثروتمندان بر ثروت خود بیشتر خواهند افزود‪ ،‬این‬ ‫پدیده شوم اقتصادی را کمتر می توان در کشورهای‬ ‫دنیا سراغ گرفت‪.‬‬ ‫افزایــش چنددرصــدی مالیات ســالیانه‪ ،‬هرگز‬ ‫نمی تواند جبران کند حداقل شــش برابری افزایش‬ ‫درامدی طبقه برخــوردار و مرفه جامعه را که در‬ ‫شرایط اشفتگی و به هم ریختگی اقتصاد حداقل در‬ ‫این سه چهار سال اخیر به یمن تصمیمات مدیران‬ ‫ارشــد اقتصادی و با بالیی که بر ســر ارز و ارزش‬ ‫پول ملی امد و ســود حاصل از این اشفته بازار به‬ ‫جیب عده قلیلی رفت‪ ،‬و نباید به این افزایش ناچیز‬ ‫درامدهای مالیاتی مباهات کرد‪.‬‬ ‫باید متناســب بــا این افزایش درامــد‪ ،‬حداقل به‬ ‫همان نســبت درامدهای وصولی مالیاتی افزایش‬ ‫می یافــت‪ .‬از این بحث بگذریم‪ ،‬گفتنی ها بســیار‬ ‫اســت ولی مجــال گفتگوی در ایــن مبحث مهم‬ ‫در زمان حاضر نیست‪ ،‬شــاید مجالی دیگر فراهم‬ ‫شود به این مســئله مهم بپردازیم‪.‬تقریباً وضعیت‬ ‫افزایش قیمت کاالها به ویژه در این دوســه سا ل‬ ‫اخیر به طریقی که این استاد محترم دانشگاه اشاره‬ ‫کردند‪ ،‬افزایش یافته اســت و حداقل سه الی شش‬ ‫برابر کاالهــای مصرفی مردم فقــط در این مدت‬ ‫کوتاه افزایش قیمت داشته است ولی رشد متوسط‬ ‫افزایش حقوق کارکنان دولت در ســال ‪ 99‬حدود‬ ‫‪ 45‬درصد و در سال ‪ 1400‬نیز این رشد ‪ 25‬درصد‬ ‫و حداکثر افزایش تا سقف دو و نیم میلیون تومان‬ ‫بوده است‪ .‬هنوز شکاف درامدی زیادی وجود دارد‬ ‫که قدرت خرید حقوق بگیران ثابت نسبت به قدرت‬ ‫خرید ســال پایه ‪ 95‬که شاخص کل نرخ تورم در‬ ‫اردیبهشــت ماه ‪ 1400‬به عدد ‪ 308‬رسیده است‪،‬‬ ‫تطبیق داده شــود‪ .‬اگر بخواهیم بــا زبان امار این‬ ‫مصیبت را بازگو کنیم‪ ،‬عمق فاجعه بیشتر خودش‬ ‫را نشان خواهد داد‪ :‬طبق گزارش مرکز امار ایران‪،‬‬ ‫شاخص تورم (‪ )1395 = 100‬در اردیبهشت سال‬ ‫‪ 1400‬به عدد ‪ 308‬بالغ شــد‪ .‬تورم نقطه به نقطه‬ ‫به ‪ 47‬درصد و در سال ‪ 99‬به عدد ‪ 253‬رسید‪ ،‬به‬ ‫این ترتیب تورم ســالیانه در ســال ‪ 99‬بالغ بر ‪36‬‬ ‫درصد شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر نرخ تــورم نقطه بــه نقطه گروه‬ ‫خوراکی را درنظر بگیریم‪ ،‬نرخ تورم سالیانه بسیار‬ ‫باالتر اســت‪ ،‬به عنوان مثال تورم نقطه ای کاالهای‬ ‫ضروری مردم که به طور ماهیانه در ســبد کاالهای‬ ‫مصرفی خانوار با توجه به ضریب اهمیت نسبی انها‬ ‫در هزینه خانوار‪ ،‬بسیار باالتر است‪ ،‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫محاسبه نقطه به نقطه این کاالها در اردیبهشت ماه‬ ‫‪ 1400‬نسبت به ماه مشابه سال گذشته بدین شرح‬ ‫است‪ :‬خوراکی و اشــامیدنی ها ‪ 62‬درصد‪ ،‬گوشت‬ ‫قرمــز و مرغ ‪ 73‬درصد‪ ،‬ماهی ‪ 73‬درصد‪ ،‬شــیر و‬ ‫تخم مــرغ ‪ 75‬درصد‪ ،‬روغن ‪ 109‬درصد‪ ،‬شــکر و‬ ‫شــیرینی جات ‪ 70‬درصد‪ ،‬چای و قهوه ‪ 78‬درصد‪،‬‬ ‫دخانیات ‪ 47‬درصد‪ ،‬پوشــاک و کفش ‪ 55‬درصد‪،‬‬ ‫اجــاره ‪ 29‬درصد‪ ،‬حمل ونقــل ‪ 47‬درصد و تفریح‬ ‫و فرهنگ ‪ 57‬درصد بوده اســت‪ .‬مشاهده می شود‬ ‫شــاخص تورم این کاالها به مراتب باالتر از شاخص‬ ‫کل تورم سالیانه است‪.‬‬ ‫همان طــور که قب ً‬ ‫ال اشــاره گردید‪ ،‬شــاخص کل‬ ‫قیمت کاال و خدمات در سال ‪ 99‬بالغ بر ‪ 254‬بود‬ ‫و شــاخص کل تورم نیز در ســال ‪ 99‬بالغ بر ‪36‬‬ ‫درصد نســبت به سال ‪ 98‬افزایش یافت‪ ،‬در حالی‬ ‫که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ‪ 98‬به میزان‬ ‫‪ 52‬درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رسید‪،‬‬ ‫این ارقام خیز تورم شتابان را نشان می دهد‪ ،‬با این‬ ‫شــاخص های تورم باال‪ ،‬هنوز حقوق ازدســت رفته‬ ‫کارکنان جبران نشــده اســت که باعث سروصدا‬ ‫کردن عده ای را فراهم کرده اســت‪ .‬ایا واقعاً زمان‬ ‫مصیبتی که بر قشــر مزدبگیر بر اثر سیاست های‬ ‫اقتصــادی دولت وارد شــده اســت‪ ،‬این جماعت‬ ‫منتقد کجا بودند تا جلوی سیاســت های تورم زای‬ ‫دولت را بگیرند تا دولت مجبور شود پس از تاخیر‬ ‫چندین ساله‪ ،‬شاهد حداقل افزایش و همسان سازی‬ ‫حقوق کارکنان دولت اعم از شاغلین و بازنشستگان‬ ‫باشد؟!‬ ‫دولت بیش از‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بهنیروگاه هایبخشخصوصیبدهکاراست‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس از تدوین‬ ‫گزارش ماده ‪ ۲۳۴‬قانون ائین نامه داخلی مجلس‬ ‫درباره تخلفــات وزارت نیرو خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫قیمت گذاری دســتوری‪ ،‬عدم صدور مجوزهای‬ ‫صادراتی برای بخش خصوصی‪ ،‬پرداخت نکردن‬ ‫تعهدات نیروگاه های بخش خصوصی کشــور از‬ ‫جمله این تخلفات است‪.‬‬ ‫محمدرضا پــور ابراهیمــی داورانــی از تدوین‬ ‫گزارش مــاده ‪ 234‬قانــون ائین نامــه داخلی‬ ‫مجلــس دربــاره تخلفــات وزارت نیــرو خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬بــا توجه به اتفاقاتی که در ماه های‬ ‫اخیــر در حــوزه بــرق رخ داد و موجب قطعی‬ ‫بــرق و کمبود میــزان برق تولیدی نســبت به‬ ‫مصــرف خانگــی و صنعتــی شــد و همچنین‬ ‫گزارش های متعدد ارائه شــده از ســوی بخش‬ ‫خصوصــی که بیش از ‪ ۵۰‬درصد برق کشــور را‬ ‫تامیــن می کنند‪ ،‬کمیســیون اقتصادی مجلس‬ ‫گزارش مــاده ‪ ۲۳۴‬ایین نامه قانــون ایین نامه‬ ‫داخلی مجلس شــورای اســامی را تدوین و در‬ ‫دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه این گزارش درباره تخلقات‬ ‫وزارت نیــرو در ســال های اخیــر مبنی بر عدم‬ ‫اجرای احــکام قانون برنامه ششــم توســعه و‬ ‫ســایر قوانین است‪ ،‬قیمت گذاری دستوری‪ ،‬عدم‬ ‫صدور مجوزهای صادراتی برای بخش خصوصی‪،‬‬ ‫پرداخت نکــردن تعهــدات نیروگاه های بخش‬ ‫خصوصی کشور و را از جمله این تخلفات دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گزارش مــاده ‪ 234‬قانون ائین نامه‬ ‫داخلی مجلس درباره تخلفات وزارت نیرو پس از‬ ‫بررســی و تصویب در کمیسیون اقتصادی‪ ،‬برای‬ ‫تصویب به صحن علنی مجلس ارســال می شود‬ ‫کــه در صورت موافقت نمایندگان با این گزارش‬ ‫پرونــد تخلفات وزارت نیرو به دســتگاه قضایی‬ ‫ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشــاره به‬ ‫ســوء مدیریت‪ ،‬عدم اجــرای قوانین و مقررات و‬ ‫عدم توازن در تولیــد برق در وزارت نیرو‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬براساس گزارشات رســیده‪ ،‬دولت بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار میلیارد تومان بــه نیروگاه های بخش‬ ‫خصوصی بدهکار است که مدت هاست پرداخت‬ ‫نشــده‪ ،‬با تداوم این روند امــکان ادامه فعالیت‬ ‫بخش خصوصی در حوزه تولید برق امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در سال های گذشته بسیاری از افراد با استفاده از رانت یا برخی فرصت ها‪ ،‬به نفع شخصی خود‪ ،‬قوانین را دور زده و سود به دست اورده اند‬ ‫در کنار یارانه‪ ،‬فساد نیز موضوع دیگری است که نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید‪ :‬دولت سیزدهم‬ ‫برای بازگرداندن ارامشــی نسبی به اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫باید الاقل برای شــش معضل مهم و جدی راهکار‬ ‫پیــدا کند‪.‬عباس ارگون‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخســتین و‬ ‫احتماال یکــی از مهم ترین معضالتــی که اقتصاد‬ ‫ایران با ان رو به روست‪ ،‬نرخ رشد اقتصادی کشور‬ ‫است‪ .‬براوردها نشان می دهد که رشد اقتصادی ما‬ ‫در طول تمام این ســال ها یا منفــی یا نزدیک به‬ ‫صفر بوده است و اگر بناست اقتصادی از معضالت‬ ‫امروز عبور کرده و به سمت پیشرفت حرکت کند‪،‬‬ ‫چاره ای جز برنامه ریزی برای رشد اقتصادی مثبت‬ ‫و جبران گذشــته ندارد‪.‬وی از تورم به عنوان یکی‬ ‫دیگــر از معضالت جدی اقتصاد ایــران یاد کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬یکی از اصلی ترین نتایج تورم عدم ثبات در‬ ‫اقتصاد اســت و با توجه بــه تغییر دائمی قیمت ها‬ ‫چه مردم و چه فعــاالن اقتصادی عمال نمی توانند‬ ‫راهی برای تحلیل اینده پیدا کنند‪ .‬باال بودن تورم‬ ‫و رشد ســریع نقدینگی همچنین در دیگر بازارها‬ ‫نیز خود را نشان می دهد‪.‬عضو اتاق بازرگانی تهران‬ ‫با اشاره به اشــکاالت جدی نظام پرداخت یارانه و‬ ‫نابرابری اقتصادی تشــریح کرد‪ :‬برخالف انچه که‬ ‫در ذات هدف پرداخــت یارانه قرار دارد که همان‪،‬‬ ‫حمایت از اقشــار کم درامــد و نزدیک کردن انها‬ ‫به سطح رفاه اســت‪ ،‬در ایران نحوه پرداخت یارانه‬ ‫به گونه ای اســت که عمال پولدارها بیشــتر از ان‬ ‫اســتفاده می کنند‪ .‬یارانه پنهانی که هرسال دولت‬ ‫به انرژی و سوخت می دهد در اختیار اقشاری قرار‬ ‫می گیرد که در خانه خود بیشترین مصرف انرژی را‬ ‫دارند و بیشترین خودرو شخصی را سوار می شوند‬ ‫و عمال فــردی که خانه و خودرو نــدارد از ان بی‬ ‫بهره اســت‪.‬ارگون ادامه داد‪ :‬در کنار یارانه‪ ،‬فساد‬ ‫نیز موضوع دیگری اســت که نابرابری اقتصادی را‬ ‫تشدید کرده است‪ .‬در سال های گذشته بسیاری از‬ ‫افراد با اســتفاده از رانت یا برخی فرصت ها‪ ،‬به نفع‬ ‫شــخصی خود‪ ،‬قوانین را دور زده و سود به دست‬ ‫اورده اند و برای برخورد با انها باید یک نگاه جدی‬ ‫و برنامه کالن در نظر گرفته شود‪.‬وی از تحریم های‬ ‫بین المللی نیز یاد کرد و افزود‪ :‬هرچند بســیاری‬ ‫می گویند کــه معضل مهم اقتصاد ایران مســائل‬ ‫داخلی اســت اما در این تردیــدی وجود ندارد که‬ ‫ما تا زمانی که تکلیف خــود را با اقتصاد جهانی و‬ ‫تحریم ها روشــن نکنیم‪ ،‬دســتیابی به بسیاری از‬ ‫این اهداف ممکن نخواهد بود‪ .‬سرنوشــت برجام و‬ ‫تحریم ها تا حد زیادی مســیری که در ســال های‬ ‫پیش رو طــی خواهیم کرد را مشــخص می کند‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه معضل نرخ‬ ‫ارز باید در دل برخی از عوامل باال پیگیری شــود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬در این تردیدی وجود ندارد که نرخ ارز‬ ‫تا حدی نمایان کننده جایگاه اقتصادی هر کشور و‬ ‫ارزش پول ملی ان است ولی ما باید در نظر داشته‬ ‫باشــیم که این نرخ تحت تاثیر دو عامل قرار دارد‪.‬‬ ‫نخست نرخ تورم است‪ .‬ما نمی توانیم انتظار داشته‬ ‫باشیم که نرخ تورم در ایران ‪ ۴۰‬درصد باشد اما ارز‬ ‫ثابت بماند‪ .‬در سال های قبل دولت ها اصرار بر ثابت‬ ‫نگه داشتن نرخ ارز داشتند‬ ‫که علت بخشــی از جهش‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد وامالک ابادان‬ ‫نظــر به اینکه پالک ذیل تاکنون تحدید نگردیده اســت در اجــرای تبصره ماده‬ ‫چند ســاله اخیر رها شدن‬ ‫‪ 13‬قانون هیات حل اختالف مســتقر در اداره در اجرای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫همین فنر بود‪.‬ارگون اضافه‬ ‫اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی بعلت تصرفات مفــروزی متقاضی در پالک‬ ‫بحث‬ ‫کــرد‪ :‬موضــوع دوم‬ ‫مربوطــه رابرابر ارا صادره تایید نموده اســت ولذا به اســتناد ماده قانونی وتبصره‬ ‫ماده ‪ 13‬ماده قانونی مذکور تحدید حدود اختصاصی انجام می گیرد ‪.‬‬ ‫تحریم هاســت‪ .‬وقتی ارز به‬ ‫بخش ‪5‬ابادان‬ ‫کشــور نمی اید نمی توانیم‬ ‫(قسمتی ازپالک ‪ -75‬ندا خوا فرزند اسفندیار ششدانگ یکباب ساختمان واقع‬ ‫انتظار داشــته باشــیم که‬ ‫در بخش ‪ 5‬ابادان با استناد رای ‪140060317003000645‬مورخ ‪1400/4/15‬‬ ‫هئیت حل اختالف ابادان)‬ ‫ارزان شود‪ .‬از این رو به نظر‬ ‫‪1400/5/20‬‬ ‫می رسد اگر نرخ تورم کاهش‬ ‫تحدیــد حدود پــالک فوق در ســاعت ‪ 8/30‬صبــح در محل بعمــل خواهد امد‬ ‫یافته و تحریم ها کنار بروند‬ ‫بدینوســیله از مالکین ومجاورین ودارندگان حقوق ارتفاعی دعوت بعمل می اید که‬ ‫در وقت مقرر در محل اداره ثبت اســناد وامالک ابادان حضور بهم رســانید چنانچه‬ ‫می تــوان در دولــت اینده‬ ‫مالــک یا نماینــده قانونی انها در موعد مقرر حضور نداشــته باشــند عملیات تحدید‬ ‫به کاهش نــرخ ارز امیدوار‬ ‫حدود اظهار شــده از طرف مجاورین انجام خواهد شــد اعتــراض مجاورین به حدود‬ ‫بود اما در غیــر این صورت‬ ‫وحقــوق ارتفاعی با توجه به ماده ‪ 20‬اصالحی قانون ثبت ظرف مدت ‪ 30‬روز پس از‬ ‫تنظیم صورتمجلس تحدید حدود پذیرفته خواهد شد ‪.‬‬ ‫همچنان شــرایط پیچیده‬ ‫تاریخ انتشار ‪1400/4/28 :‬‬ ‫خواهــد مانــد‪ .‬البتــه نرخ‬ ‫م‪.‬الف ‪1 /133 :‬‬ ‫جودکی ‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک ابادان‬ ‫ارز تنها به ایــن موضوعات‬ ‫محــدود نمی شــود و از‬ ‫سیاســت های بانک مرکزی گرفتــه تا چند نرخی‬ ‫یــا تک نرخــی کــردن دالر و بســیاری دیگر از‬ ‫عوامــل اینــده را تعیین خواهند کــرد اما به نظر‬ ‫می رسد دولت رییســی در همان روزها و ماه های‬ ‫ابتدایــی باید برای این چند معضــل مهم اقتصاد‬ ‫ایران برنامه جدی ارائه کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫رئیساتاقبازرگانیایران‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نبودمدیریتصحیح‪،‬عاملاصلیبحراناقتصاد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایــران می گوید دولت اینده‬ ‫باید تالش کند با اصالح ســاختارها‪ ،‬تکلیف رابطه‬ ‫سیاست و اقتصاد را روشن کند‪ .‬این ساده اندیشی‬ ‫است که همه اتفاقات و مشکالت اقتصادی کشور‬ ‫را فقط و فقط به عملکرد رئیس جمهوری منتسب‬ ‫کنیم‪ .‬غالمحســین شــافعی در نشســت هیئت‬ ‫نماینــدگان اتاق بازرگانی ایــران‪ ،‬بخش مهمی از‬ ‫صحبت هــای خود را خطاب بــه رئیس جمهوری‬ ‫منتخب که بناست ظرف هفته های اینده کار خود‬ ‫را اغاز کند‪ ،‬ایراد کرد‪.‬‬ ‫او که در هفته های گذشته نیز بارها از لزوم برنامه‬ ‫ریزی کالن برای تغییر در سیاســت های راهبردی‬ ‫اقتصادی کشور ســخن گفته بود‪ ،‬بار دیگر تاکید‬ ‫کرد کــه همه معضــات اقتصاد ایــران لزوما به‬ ‫عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمی شود‪.‬‬ ‫رئیــس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد‪ :‬شــروع به‬ ‫کار هــر دولت جدیدی‪ ،‬بارقه هــای امید به تغییر‬ ‫در جهت حل مشکالت ازجمله مشکالت اقتصادی‬ ‫را در دل مــردم و فعاالن اقتصادی پدید می اورد‪،‬‬ ‫اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت های پیشــین‬ ‫نشــان می دهد کــه به رغم گرایش هــای مختلف‬ ‫جناحــی و فکری در هر یک از دولت ها و زحمات‬ ‫فراوانی که مسئوالن کشــور متقبل می شوند‪ ،‬در‬ ‫عمل گرفتاری ها و مشــکالت اساســی کشور حل‬ ‫نشده اســت و با گذشــت زمان به تعداد انها نیز‬ ‫افزوده شده است‪ .‬بازخوانی تجارب تاریخی کشور‬ ‫در سیاســت گذاری برای بهبــود وضعیت اقتصاد‬ ‫نشــان می دهد مهم تریــن عامــل توضیح دهنده‬ ‫توفیــق کم در مســائل‪ ،‬غفلــت از رعایت منطق‬ ‫علمــی در سیاســت گذاری ها ازجملــه در حوزه‬ ‫مســائل اقتصادی بــوده است‪.‬شــافعی خطاب به‬ ‫رئیســی رئیس جمهوری منتخب کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نه خواســت اقای احمدی نژاد بود که کشور‬ ‫را با میانگین رشــد اقتصادی حدود ‪ ۴.۵‬درصدی‬ ‫تحویل بگیرد و با میانگین رشــد ‪ ۳.۳‬درصدی در‬ ‫طــول دوره خود تحویل بدهد‪ .‬نه خواســت اقای‬ ‫احمدی نژاد بود که کشور را با تورم ‪ ۱۵‬درصدی و‬ ‫نرخ دالر ‪ ۸۵۰‬تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی و نرخ دالر ‪ 3500‬تومانی تحویل دهد‬ ‫و نه خواســت اقای روحانی بود که زمان تحویل‬ ‫کشــور نرخ تورم ‪ ۴۲‬درصد و نرخ دالر حدود ‪۲۵‬‬ ‫هزار تومان باشــد‪ .‬این ساده اندیشی است که همه‬ ‫این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص‬ ‫یا یک تیم منتسب کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬واقعیت ان است که اگر افراد دیگری‬ ‫کــه هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ســاختار‬ ‫تخصیص منابع موجود با ســنت های غلط تحکیم‬ ‫شده در ان بنشینند‪ ،‬وضعیت بهبود نخواهد یافت‪.‬‬ ‫به نظر می رســد مسائل اقتصادی در ایران بیش از‬ ‫انکه به هنر مدیریت مربوط باشد‪ ،‬به میزان مقید‬ ‫بودن به اموزه های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و‬ ‫سیاست مربوط است‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانی ایران بــار دیگر خطاب به‬ ‫رئیس دولــت ســیزدهم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کشــور به‬ ‫لحــاظ رشــد اقتصادی‪ ،‬تــورم‪ ،‬توزیــع درامد و‬ ‫فقر‪ ،‬ســرمایه گذاری‪ ،‬کســری بودجــه و ناترازی‬ ‫منابــع و مصــارف بانکی و نظام بازنشســتگی در‬ ‫وضعیت نامناســبی اســت‪ .‬بــه این اینهــا اضافه‬ ‫کنید مسائلی که کشــور در منابع پایه مانند اب‪،‬‬ ‫خاک‪ ،‬محیط زیســت و انرژی با ان روبروســت‪ .‬از‬ ‫همه این ها مهم تر‪ ،‬تنزل ســرمایه اجتماعی و امید‬ ‫به اینده مطلوب در کشــور است‪ .‬اعتماد مردم و‬ ‫همراهی انها با دولت برای حل مســائل و امید به‬ ‫اینده شرط کافی برای اجرای اصالحات ساختاری‬ ‫است که متاسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد‪.‬‬ ‫شــافعی با بیان اینکه برون رفت از شــرایط فعلی‬ ‫دو راهکار دارد‪ ،‬تشــریح کــرد‪ :‬اول تعیین تکلیف‬ ‫رابطــه اقتصــاد و سیاســت در ســطح داخلی و‬ ‫بین المللــی و دوم افزایش رشــد اقتصــادی‪ .‬اگر‬ ‫اقتصاد اولویت اول کشــور است‪ ،‬سیاست داخلی‬ ‫و سیاســت خارجی باید در خدمت دســتیابی به‬ ‫اهداف چنین اولویتی تنظیم شود‪ .‬واضح است که‬ ‫برای رفع بی ثباتی در اقتصاد کالن کشور و بهبود‬ ‫وضعیت معیشــتی مردم‪ ،‬تنها رفع تحریم ها و رفع‬ ‫اختالف با کشــورهای منطقه و قدرت های جهانی‬ ‫کافی نیســت؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط‬ ‫تحریمی‪ ،‬رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به‬ ‫وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عملکــرد اقتصــاد کشــور به طور‬ ‫مستقیم و غیرمســتقیم از تحریم ها تاثیر پذیرفته‬ ‫اســت و بخش زیادی از انرژی مسئوالن تراز اول‬ ‫کشــور به جــای فرصت افرینی برای اســتفاده از‬ ‫مزیت های کشور در عرصه بین المللی و منطقه ای‬ ‫صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشــور و به اصطالح‬ ‫دور زدن تحریم هــا شــده اســت‪ .‬تصمیم گیری‬ ‫درست درباره این موضوع یکی از ازمون های مهم‬ ‫پیش روی دولت جدید اســت‪ .‬حل مسائل کشور‬ ‫از کم ابــی و حــال ناخوش هورالعظیــم گرفته تا‬ ‫بی برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا‬ ‫گرفته تا تامین ســرمایه در گــردش برای تولید‪،‬‬ ‫نیازمند بازیابی تــوان برنامه ریزی و توان اجرایی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ابهاماتپیامک هایبانکیوپاسخمسئوالن‬ ‫درحالیکه برخی از مشــتریان بانک ها پیامکی برای‬ ‫اعالم رضایت خود برای تداوم ســرویس پیامک ها‬ ‫دریافــت نکردند‪ ،‬دبیر شــورای هماهنگی بانک ها‬ ‫می گوید که این افراد در زمان درخواست برای بهره‬ ‫مندی از این سرویس اشتراک همه ساله را انتخاب‬ ‫کرده اند و یا به دلیل مشــکالتی چون قطعی برق‪،‬‬ ‫اختــال ارتباطی‪ ،‬خاموش بــودن تلفن همراه و ‪...‬‬ ‫پیامک موردنظر را دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫یکی از خدماتی که بانک ها به مشتریان خود ارائه‬ ‫می کنند‪ ،‬ســرویس پیامکی ان هاســت تا افراد از‬ ‫تراکنش ها و مانده حساب خود مطلع شوند‪.‬‬ ‫در ایــن بین‪ ،‬مشــتریان برای بهره منــدی از این‬ ‫خدمت به بانک ها درخواســت می دهند و در بازده‬ ‫شــش ماهه یا یکساله هزینه این سرویس بانکی از‬ ‫حساب ان ها کسر می شود‪.‬‬ ‫درحالیکه مســئوالن بانک های دولتی و خصوصی‬ ‫اعالم می کنند که هزینه ســرویس پیامکی در این‬ ‫بانک ها حداکثر ‪ ۱۵‬هزار تومان اســت‪ ،‬در مواردی‬ ‫دیده شده اســت که بیشــتر از این مبلغ دریافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اکنون یکی از مشتریان بانک ها از اینکه بانکی بدون‬ ‫اطالع مجدد به او با ارسال پیامک و اعالم رضایت‪،‬‬ ‫از حسابش برای ســرویس پیامکی کسر می شود‪،‬‬ ‫گالیه می کند‪.‬‬ ‫از انجا که بانک ها وظیفه دارند تا با ارســال پیامک‬ ‫به مشتریان اعالم کنند که ایا تمایل به ادامه بهره‬ ‫مندی از این سرویس بانکی دارند یا خیر؟ علیرضا‬ ‫دبیر شــورای هماهنگی بانک هــای دولتی و نیمه‬ ‫دولتی در گفت وگو با ایســنا به بیان توضیحاتی در‬ ‫این زمینه پرداخت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اشتراک سرویس پیامکی بانک ها ‪ ۶‬ماهه‬ ‫یا یک ســاله از حســاب افراد کسر می شود که اگر‬ ‫شما اشتراک یکســاله را در زمان ثبت درخواست‬ ‫برای بهره منــدی از این ســرویس انتخاب کرده‬ ‫باشــید‪ ،‬برای شــما پیامکی مبنی بر اعالم رضایت‬ ‫خود برای تداوم این سرویس ارسال می شود‪.‬‬ ‫قیطاســی افزود‪ :‬اما اگر شــما درخواست اشتراک‬ ‫همه ســاله را برای بهره مندی از این خدمت بانکی‬ ‫انتخاب کرده باشــید‪ ،‬پیامکی دریافت نمی کنید و‬ ‫به صورت خودکار این ســرویس برای شما مجدد‬ ‫فعال می شود‪.‬‬ ‫دبیر شــورای هماهنگی بانک هــا ادامه داد‪ :‬عموما‬ ‫پیامک برای اعالم رضایت مشتریان به منظور تداوم‬ ‫ارائه این خدمت‪ ،‬ارســال می شود که در مورد ذکر‬ ‫شده ممکن است که به دلیل خاموش بودن گوشی‬ ‫همــراه‪ ،‬اختالل ارتباطی‪ ،‬قطعی بــرق و ‪ ...‬پیامک‬ ‫ارسال نشده یا ان فرد اشتراک همه ساله را انتخاب‬ ‫کرده باشد‪.‬‬ ‫در ادامــه وی بیان کرد که ایــن افراد می توانند به‬ ‫صورت حضــوری‪ ،‬تلفنی و ‪ ...‬انصــراف خود برای‬ ‫دریافت پیامک های بانکی را اعالم کنند‪.‬‬ ‫چرا سرمایه کارافرینان از بانک و ملک سر در نمی اورد؟‬ ‫یک فعال کارگری می گوید‪ :‬کارافرینان می توانند‬ ‫بدون دغدغه ســرمایه های خود را در گوشه بانکها‬ ‫سپرده گذاری کنند و سودش را بگیرند ولی با جان‬ ‫و دل ســرمایه و ایده خود را در داخل کشور به کار‬ ‫می گیرند تا به اشــتغال کشــور کمک کنند لذا از‬ ‫هرگونه طرح تشــویقی که باعث حفظ سرمایه ها‬ ‫در داخل کشــور و راه اندازی بنگاه های تولیدی و‬ ‫اشتغال کارگران شود‪ ،‬استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫رحمت اهلل پورموســی با اشــاره به تصویب الیحه‬ ‫سیاست های تشویق و حمایت از کارافرینان پیشرو‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬طبعاً اجرای این الیحه به دولت جدید‬ ‫خواهد رفت و باید دید پس از روی کار امدن دولت‬ ‫جدیــد‪ ،‬نحوه همراهی در قبــال این الیحه چگونه‬ ‫خواهــد بود و در اجــرای ان چه سیاســت هایی‬ ‫اتخاذ خواهد شــد ولی انچه مســلم است در تمام‬ ‫کشورهای دنیا از کار افرین حمایت بسیاری صورت‬ ‫می گیرد چــرا که با حمایت از کارافرینان در واقع‬ ‫نرخ بیکاری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کارافرین کسی است که سرمایه اش‬ ‫را به کار می گیرد و اشــتغالزایی می کند ولی وقتی‬ ‫مورد حمایت قرار نگیرد‪ ،‬ســرمایه اش را از دست‬ ‫می دهد و اشــتغال و فرصت های شغلی جدید هم‬ ‫بــه وجود نمی اید لذا باید تا جایی که می توانیم از‬ ‫کارافرینان حمایت کنیم‪.‬‬ ‫به گفته این فعال حوزه کار‪ ،‬کارافرینان می توانند‬ ‫بی دغدغه ســرمایه های خود را در گوشــه بانکها‬ ‫سپرده گذاری کنند و سودش را بگیرند یا در بخش‬ ‫ملک و و مسکن سرمایه گذاری کنند و بیشتر سود‬ ‫کننــد ولی با جان و دل ســرمایه و ایده خود را در‬ ‫داخل کشــور به کار می گیرند بنابر این الزم است‬ ‫بســتر حضور و فعالیتهای نواورانه انها در کشــور‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫پورموسی با بیان اینکه اگر افراد کارافرین در کشور‬ ‫حمایت نبینند دلســرد می شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫هرگونه طرح تشــویقی که باعث شــود کارافرین‬ ‫ســرمایه های خود را در داخل کشور نگهدارد و در‬ ‫جهت راه اندازی بنگاه تولیدی بکار گیرد‪ ،‬استقبال‬ ‫می کنیم چون با این کار شــغل در کشور به وجود‬ ‫می اید و از محل ایجاد اشــتغال‪ ،‬کارگران هم سر‬ ‫کار می روند‪.‬‬ ‫عاملاصلیبروزحمالتسایبریبهدستگاه هایدولتیچیست؟‬ ‫کم توجهــی به الزامات امنیتی ابالغ شــده از قبیل‬ ‫طرح امن ســازی زیرســاخت های حیاتی در قبال‬ ‫حمالت ســایبری و هشــدارهای مرکــز مدیریت‬ ‫راهبردی افتا‪ ،‬علت اصلی بروز حمالت ســایبری به‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه اهن بوده است‪.‬‬ ‫دو اختالل در حوزه بازرگانی شرکت راه اهن و وزارت‬ ‫راه و شهرســازی در روزهای جمعه و شنبه گذشته‬ ‫رخ داد‪ .‬بــا توجه به حمالت ســایبری اخیر‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬فایل بدافزاری کشــف و نمونه برداری شده و‬ ‫مرکز ماهر پیکربندی نادرست‪ ،‬عدم به روزرسانی به‬ ‫موقع و عدم اعمال سیاست های صحیح امنیتی را از‬ ‫دالیل اصلی ضعف در شبکه های کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫در این راســتا کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی‬ ‫افتــا نیز اعــام کردنــد عملکرد ضعیــف برخی‬ ‫دســتگاه های دارای زیرســاخت های حیاتــی در‬ ‫اجرای الزامات امنیتی ابالغ شــده و کم توجهی به‬ ‫هشــدارهای افتا‪ ،‬انها را در برابر حمالت سایبری‪،‬‬ ‫کم دفــاع و یا سیســتم امنیت ســایبری انان را‬ ‫سســت می کند و دو حمله اخیــر نیز از این قاعده‬ ‫مستثنی نبوده است‪ .‬این بی توجهی ها موجب شده‬ ‫اســت تا برخی ســازمان ها‪ ،‬اینترنت و اینترانت را‬ ‫همچنان با هم و در یک سیســتم اســتفاده کنند‪،‬‬ ‫بر دسترســی های از راه دور خود کنترل مناســبی‬ ‫نداشــته باشند و اسیب پذیری های اعالم شده را به‬ ‫موقع به روزرسانی نکنند‪.‬‬ ‫یک کارشــناس بازار مسکن گفت‪ :‬دولت برای مهار‬ ‫تورم مجبور است به بازارهای ارز و طال ثبات بدهد‪،‬‬ ‫بخشــهای تولیدی هم که دچار رکود هستند و در‬ ‫این میان بازارهای جذاب‪ ،‬مســکن و بورس خواهد‬ ‫بــود که دولت اینده باید به بــورس رونق بدهد تا‬ ‫سرمایه های سرگردان به مسکن حمله نکند‪.‬‬ ‫حســن محتشــم اظهار کرد‪ :‬مســکن با توجه به‬ ‫افزایش حدود ‪ ۴۵۰‬درصدی قیمت در ســه ســال‬ ‫اخیر‪ ،‬هم اکنون به ثبات نســبی رسیده که انتظار‬ ‫داریم همین روند تا دولــت اینده ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫دلیل اینکــه بازار مقــداری تعدیل شــده خروج‬ ‫کارشناسان امنیت سایبری افتا یاداور شدند نتایج‬ ‫بررسی ها نشــان می دهد که مهاجمان توانسته اند‬ ‫به برخی از مدیریت سیســتم ها‪ ،‬دسترسی یافته و‬ ‫موجب اختالل در عملکرد عادی انها شــوند‪ .‬نفوذ‬ ‫به ســامانه های وزارت راه و شهرســازی و شرکت‬ ‫راه اهن‪ ،‬حداقل یک ماه قبل از مشــخص شــدن‬ ‫حمله ســایبری‪ ،‬رخ داده است و مهاجمان از هفته‬ ‫دوم تیرماه برنامه حمله ســایبری و ابزارهای خود‬ ‫را کامــا اماده کرده بودند و اطالعات خارج شــده‬ ‫از اعالمیه حمله سایبری‪ ،‬گواه ان است که هکرها‬ ‫ان را‪ ،‬حدود هفت روز قبل از حادثه سایبری اماده‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫بر اساس نظر کارشناســان افتا‪ ،‬مهاجمان سایبری‬ ‫در هــر دو حمله ســایبری‪ ،‬تنظیمات لود شــدن‬ ‫سیســتم ها و کلمات عبور کاربران را یا حذف و یا‬ ‫تغییر داده بودند‪ ،‬سیستم قربانی را قفل‪ ،‬برای خود‬ ‫دسترســی مدیرسیستم (‪ )Admin‬ایجاد و حالت‬ ‫بازیابی را در برخی سیستم ها غیرفعال کرده بودند‪.‬‬ ‫به دلیل زمان بر بودن تخریب دیتاها‪ ،‬مهاجمان به‬ ‫تخریب برخی از ســاختارهای دیتا بسنده کرده اند‪.‬‬ ‫مهاجم یا مهاجمان سایبری در صورتیکه در حمله‬ ‫سایبری خود‪ ،‬کنترل سیستم را بدست گیرند‪ ،‬همه‬ ‫زیرســاخت های ‪ IT‬را تخریب می کنند و بیشترین‬ ‫ضربه را وارد می کنند که خوشــبختانه در حمالت‬ ‫اخیر به دالیل مختلف از جمله منفک بودن ســرور‬ ‫اصلی این اتفاق نیفتاده اســت و ســرورهای فرعی‬ ‫خسارت دیده‪ ،‬سریع جایگزین شدند‪.‬‬ ‫کارشناســان امنیت ســایبری مرکز افتا‪ ،‬همچنین‬ ‫اعــام کردند رعایــت نکردن مســائل امنیتی در‬ ‫دورکاری هــا‪ ،‬سیســتم های ناقص‪ ،‬ســهل انگاری‬ ‫پرســنل فاوا در نگهداری رمزهای عبور تجهیزات‪،‬‬ ‫بروز نکردن ضدویروس ها‪ ،‬ســرمایه گذاری ناکافی‬ ‫برای افزایش امنیت سایبری و پیکربندی نامناسب‬ ‫از دیگر دالیل بروز این دو حادثه سایبری بوده است‪.‬‬ ‫مهاجم یا مهاجمان ســایبری از اسیب پذیری های‬ ‫خطرناکی که در سیستم های عامل ویندوز کشف و‬ ‫از طریق مرکز افتا به دستگاه های دارای زیر ساخت‬ ‫حیاتی کشور برای ترمیم انها در کوتاهترین زمان‪،‬‬ ‫اطالع رسانی دقیق شده بود‪ ،‬در برخی فرایند نفوذ‪،‬‬ ‫بهره برداری کرده اند‪.‬‬ ‫تغییر امتیازات و دسترسی های موجود در سیستم و‬ ‫ارتباط با سرور از راه دور از دیگر اقدامات مهاجمان‬ ‫سایبری به سیســتم های وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫شرکت راه اهن بوده است‪ .‬مرکز مدیریت راهبردی‬ ‫افتا برای جلوگیری از بروز حمالت سایبری مشابه‬ ‫این دو حادثه اخیر‪ ،‬از همه سازمان های زیرساختی‬ ‫می خواهــد تا در اولین فرصــت و با اولویتی خاص‬ ‫تمهیــدات امنیتــی را بــروی ‪،Firmware‬‬ ‫پورت های مدیریتی ســرورها و تجهیزات ‪ ILO‬و‬ ‫‪ IPMI‬سیستم های خود اعمال کنند‪.‬‬ ‫ایا در دولت اینده بازار جذاب داریم؟‬ ‫سرمایه گذاران و دالالن است‪ .‬فعاالن چون تصویر‬ ‫روشنی از برنامه های دولتی اینده در بخش مسکن‬ ‫ندارند دســت از خرید و فروش برداشته اند و اندک‬ ‫معامالت از نوع مصرفی و بیشــتر در جنوب تهران‬ ‫انجام می شــود‪.‬وی افزود‪ :‬سال گذشته کمتر کسی‬ ‫تصــور می کرد که با توجه به شــیوع ویروس کرونا‬ ‫قیمت مسکن در تهران ‪ ۹۴‬درصد افزایش پیدا کند‬ ‫اما این اتفــاق افتاد‪ .‬یکی از دالیلــش این بود که‬ ‫بورس دچار ریزش شد‪ ،‬مردم سرمایه های خود را از‬ ‫این بخش خارج کردند و به خرید مسکن اختصاص‬ ‫دادند‪ .‬تولید هم از جمله تولید مســکن‪ ،‬مشکالت‬ ‫خود را دارد و چالشــهای متعــددی مثل مالیات‪،‬‬ ‫بیمه‪ ،‬عوارض‪ ،‬افزایش هزینه ها و غیره در بخشهای‬ ‫تولیدی وجود دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری‬ ‫در بخشهای تولیدی انجام نمی شود‪.‬این کارشناس‬ ‫بازار مسکن تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر نیز اگر دولت‬ ‫فکری برای نقدینگی لجام گســیخته و سرمایه های‬ ‫سرگران نکند احتمال حمله ان به هر بازاری وجود‬ ‫دارد‪ .‬معتقدم فقط دو بازار اســت که قابلیت جذب‬ ‫ســرمایه ها در ان هست که بورس و مسکن خواهد‬ ‫بود‪ .‬دولت می داند که رشد قیمت ارز منجر به تورم‬ ‫عمومی می شود و به همین دلیل ان را در محدوده‬ ‫لــزوم اجرای دقیق مدیریت مخاطرات ســایبری و‬ ‫همچنین رصد مســتمر اســیب پذیرهای و وصله‬ ‫فوری انها و جمع اوری و پایش الگ و رویدادهای‬ ‫امنیتی مربوط به ســامانه ها و تجهیــزات از دیگر‬ ‫وظایــف کارشناســان‪ ،‬متخصصــان و مدیران ‪IT‬‬ ‫سازمان های دارای زیر ساخت برشمرده شده است‪.‬‬ ‫به روزرسانی مستمر انتی ویروس سرور و کالینت ها‪،‬‬ ‫محدودســازی دسترســی خدمات پرکاربرد بدون‬ ‫نیاز به ارتباطات بین المللی‪ ،‬جداســازی شبکه های‬ ‫سامانه های زیرساختی از سایر شبکه های غیرقابل‬ ‫اعتماد مانند اینترنت‪ ،‬از دیگر اقدامات پیشــگیرانه‬ ‫برای مقابله با حمالت سایبری برشمرده شده است‪.‬‬ ‫کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا‪ ،‬همچنین‬ ‫تغییر مســتمر و دقیق گذرواژه همه حســاب های‬ ‫کاربری دارای سطح دسترســی باال در سامانه ها و‬ ‫تجهیزات شبکه‪ ،‬بازبینی دسترسی سطح ادمین های‬ ‫شــبکه‪ ،‬غیرفعال ســازی پورت های بالاستفاده و‬ ‫ســرویس های غیرضروری‪ ،‬مسدودسازی دسترسی‬ ‫از راه دور بــرای مدیریت تجهیزات و ســامانه های‬ ‫حیاتــی را از اقدام های پیشــگیرانه بــرای نفوذ به‬ ‫سیستم های سازمانی برمی شــمارند‪ .‬کارشناسان‪،‬‬ ‫متخصصــان و مدیران ‪ IT‬ســازمان های دارای زیر‬ ‫ســاخت موظفند‪ ،‬از دیتاهای ســازمان خود‪ ،‬بطور‬ ‫منظم نسخه های پشتیبان تهیه و انها را در محلی‬ ‫امن و مجزا نگهداری کنند‪.‬‬ ‫مشــخصی ثابت نگه می دارد‪ .‬طال هم از دالر تاثیر‬ ‫می گیرد و قیمت ان باال نمی رود‪.‬محتشم‪ ،‬افزایش‬ ‫ســاخت و ســاز همزمان با کنترل فضای داللی در‬ ‫بازار مسکن را ضروری دانســت و گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫قیمت نهاده های ساختمانی مرتبا افزایش می یابد‬ ‫و در حال حاضر ســیمان حدود به پاکتی ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬این نوسانات قطعا اثرات تورمی‬ ‫در بازار مسکن می گذارد؛ چرا که سازندگان انتظار‬ ‫سود دارند‪ .‬البته رشد قیمت نهاده ها ممکن است به‬ ‫این زودی ها بر قیمتهای بازار مســکن تاثیر نگذارد‬ ‫اما نهایتا اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫‪ 2816‬تیر‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دودو‬ ‫نرخ جدید نان اعالم شد‬ ‫اتحادیه نانوایان سنتی تهران نرخ مصوب انواع نان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫ر اساس ابالغیه اتحادیه نانوایان سنتی تهران نرخ مصوب انواع نان به گندم یارانه ای(نوع یک) در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بربری با وزن چانه خمیر‪ ۶۰۰‬گرم‪ ۱۸۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون سنتی با وزن چانه ‪ ۲۵۰‬گرم‪ ۹۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ‪ ۲۲۰‬گرم‪ ۷۰۰ :‬تومان‬ ‫لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ‪ ۱۶۰‬گرم‪ ۵۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون خراسانی با وزن چانه ‪ ۳۰۰‬گرم‪ ۱۰۰۰ :‬تومان‬ ‫لواش اتوماتیک هر کیلو‪ ۵۰۰۰ :‬تومان‬ ‫همچنین قیمت انواع نان یارانه ای نوع ‪( ۲‬گندم ‪ ۹۰۰‬تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است‪:‬‬ ‫بربری با وزن چانه ‪ ۶۰۰‬گرم‪ ۲۵۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون سنتی با وزن چانه ‪ ۲۵۰‬گرم‪ ۱۲۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ‪ ۲۲۰‬گرم‪ ۱۰۰۰ :‬تومان‬ ‫لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ‪ ۱۶۰‬گرم‪ ۶۵۰ :‬تومان‬ ‫سنگک با وزن چانه ‪ ۶۵۰‬گرم‪ ۳۰۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون خراسانی با وزن چانه ‪ ۲۰۰‬گرم‪ ۱۵۰۰ :‬تومان‬ ‫لواش اتوماتیک هر کیلوگرم‪ ۶۰۰۰:‬تومان‬ ‫یک نگاه جالب؛ مقدار ناچیز «کل پول» به «کل دارایی» مردم‬ ‫«پول» در تمام اطوار و با تمام ابهتش‪ ،‬و با تمام مناقشــات جهانی و مبنایی که طی سده های متمادی‬ ‫حولش شکل گرفته‪ ،‬و با تمام چالش ها و فرصت هایی که ایجاد می کند‪ ،‬بخش کوچکی از دارایی ماست‪.‬‬ ‫مهمترین و بدون مناقشــه ترین کارکرد پول شــاید‪« ،‬ابزار خوب مبادله بودن» ان است‪ .‬این کارکرد‪،‬‬ ‫برخــاف دو کارکرد دیگر‪ ،‬یعنی شــمارندگی و ارزش ذاتی‪ ،‬با امدن پول های جدید زیر ســوال قرار‬ ‫نگرفت‪ ،‬ضعیف نشــد و از بین نرفت‪ .‬حتی دربارۀ کریپتوکارنســی ها هم‪ ،‬که هنوز مبنا و اساس خلق‬ ‫ارزش در انها بشــدت مبهم اســت هم‪ ،‬این «ابزار مبادله بودن» پابرجاست‪ .‬اما یک نکتۀ جالب وجود‬ ‫دارد که شاید تا به حال دقت نکرده باشید‪ :‬مقدار کل پول در دست مردم درصد ناچیزی از کل دارایی‬ ‫انهاست! بیایید یک نگاه دقیقتر به این موضوع داشته باشیم‪.‬‬ ‫مطابق سامانۀ اماری «داده نما»ی شهرداری تهران تعداد منازل شهر تهران‪ ،‬چیزی حدود ‪ 2.9‬میلیون‬ ‫واحد است‪ .‬این البته تنها امار اپارتمان ها و سایر واحدهای مسکونی است و واحدهای تجاری و اداری‬ ‫و زمین و ســایر مســتغالت از این دایره خارج اســت‪ .‬اخرین گزارش بانک مرکزی از گزارش تحوالت‬ ‫بازار معامالت مسکن شهر تهران {اینــــــــجا}‪ ،‬متوسط قیمت هر مترمربع مسکونی در شهر تهران‬ ‫را حدود ‪ 30‬میلیون تومان اعالم می کند‪.‬‬ ‫اگر میانگین متراژ واحدها را برای ســهولت محاسبات‪ ،‬عدد رند ‪ 100‬مترمربع در نظر بگیریم‪ ،‬مجموع‬ ‫ارزش اپارتمان های مسکونی شهر تهران برابر ‪ 8700‬همت خواهد بود‪:‬‬ ‫‪ 2.9‬میلیــون واحد * ‪ 100‬مترمربــع * هرمترمربع ‪30‬میلیون تومــان = ‪ 8.7‬میلیون میلیارد تومان‬ ‫(اصطالحاً ‪ 8700‬همت)‬ ‫اما میزان کل نقدینگی کشور در حال حاضر چیزی حدود ‪ 3500‬همت است‪.‬‬ ‫ایــن یعنی اگــر کل نقدینۀ در اختیار مردم (پول و شــبه پول) را بدهیم‪ ،‬فقط کمتــر از ‪40‬درصد از‬ ‫واحدهای مســکونی شــهر تهران قابل خریداری اســت؛ ضمن اینکه واحدهای شهر تهران فقط واحد‬ ‫مســکونی نیست‪ ،‬همۀ کشــور (با حدود ‪ 25‬میلیون واحد) فقط تهران نیســت‪ ،‬و ضمناً همۀ اجناس‬ ‫مورد مبادله‪ ،‬فقط مســکن نیســت!! و البته یک نکتۀ دیگر اینکه پول یک بار مصرف و فقط برای یک‬ ‫بار خریدن نیســت!! (یعنی در یک ماه ممکن اســت یک پول چند نوبت برای مبادالت مختلف دست‬ ‫به دست بشود)‪.‬‬ ‫به این ترتیب اگر نســبت کل نقدینه را با کل کاال و خدمات کشــور بســنجیم‪ ،‬عددی ناچیز به دست‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫این محاســبه‪ ،‬بخوبی یک مفهوم را برای ما روشــن می کند‪« :‬پول» در تمام اطوار و با تمام ابهتش‪ ،‬و‬ ‫با تمام مناقشــات جهانی و مبنایی که طی ســده های متمادی حولش شکل گرفته‪ ،‬و با تمام چالش ها‬ ‫و فرصت هایی که ایجاد می کند‪ ،‬بخش کوچکی از دارایی ماســت‪ ،‬که تنها برای یکی از شــئون جزئی‬ ‫اقتصادی (در مقایسه با کل حجم دارایی) به کار می رود‪ .‬سبد فرصت هایی که با اتکا به دارایی ها فعال‬ ‫می شوند‪ ،‬بسیار وسیعتر و متنوع تر از فرصت هایی است که با فرصت پول شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫ابهام در پرداخت ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان وام ساخت مسکن‬ ‫در حالی سهم بخش مسکن از تسهیالت بانکی ‪ ۳‬ماهه نخست امسال رقم ناچیز ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بود که بر اساس قانون بودجه سال جاری‪ ۳۶۰ ،‬هزار میلیارد تومان وام مسکن باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫بر اســاس جزء ‪ ۱۰‬بند الف تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬می بایست بانک مرکزی بانک های‬ ‫تجاری‪ ،‬تخصصی‪ ،‬دولتی‪ ،‬خصوصی و موسسات اعتباری را مکلف کند که برای ساخت و نوسازی ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار واحد مســکونی روســتایی و ‪ ۸۰۰‬هزار واحد مسکونی شــهری مبلغ ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان با‬ ‫مجموع دوران مشــارکت مدنی (مشارکت ساخت و سهم الشرکه بانک در دوره ساخت و ساز) و سپس‬ ‫فروش اقساطی تا ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬تسهیالت بانکی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫متن این بند از قانون بودجه سال جاری به شرح زیر است‪:‬‬ ‫در سال ‪ ١٤٠٠‬کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مســکن روستایی و شــهری در شهرهای کمتر از ‪ ۲۵‬هزار نفر جمعیت و ‪ ۸۰۰‬هزار واحد مسکن‬ ‫شــهری (با اولویت محالت و مناطق محروم) نســبت به پرداخت ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان تســهیالت‬ ‫ساخت مســکن معادل ‪ ۲۰‬درصد تسهیالت نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام نمایند‪ .‬سهمیه هر‬ ‫بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود‪.‬‬ ‫مجموع دوران مشــارکت ســاخت و فروش اقســاطی این تسهیالت بیست سال اســت و پس از دوره‬ ‫مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات ان به متقاضی واجد شرایط منتقل می شود‪ .‬این تسهیالت‬ ‫با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی‬ ‫پرداخت می شود‪.‬بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم‬ ‫مردم قرار دهد‪ .‬در صورتی که یک بانک یا موسســه اعتباری غیربانکی از پرداخت ســهمیه تسهیالت‬ ‫تعیین شــده توســط بانک مرکزی خودداری نماید‪ ،‬بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام‬ ‫نشــده نســبت به افزایش سپرده قانونی ان بانک یا موسســه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر‬ ‫بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیالت ساخت مسکن اقدام نماید‪ .‬حداقل‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از منابع مذکور باید به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد‪ .‬در صورت نبود‬ ‫متقاضی واجد شرایط برای جذب‪ ،‬مابقی می تواند به سایر مشموالن تعلق گیرد‪.‬‬ ‫بدعهدی وزیر جهاد در جلوگیری از خام مصرفی نهاده های دامی‬ ‫یک اســتاد دانشــگاه گفت‪ :‬یکــی از اصلی ترین وعده های وزیــر جهاد کشــاورزی جلوگیری از خام‬ ‫فروشــی(مصرفی) نهاده های دامی بود اما متاســفانه طی این مدت ما تغییری در این زمینه مشاهده‬ ‫نکردیم‪.‬مجتبی زاغری‪ ،‬اســتاد دانشــگاه تهران با بیان اینکه حدود ‪ ۷۰‬درصد هزینه تمام شده تولید‬ ‫محصوالت پروتئینی مربوط به خوراک است‪ ،‬گفت‪ :‬از نظر علمی می توان گفت که طی ‪ ۸‬سال گذشته‪،‬‬ ‫اقدام یا تحقیقی از سوی مسئوالن انجام نگرفته که بتواند هزینه این ‪ ۷۰‬درصد را کم کند‪.‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نه تنها اقدامی در این حوزه انجام نگرفته بلکه تا حدودی هزینه ها افزایش هم یافته است‪ ،‬به ویژه‬ ‫در حوزه واردات با افزایش هزینه بیشــتری مواجه بوده ایم‪.‬زاغری با اشــاره به اینکه یکی از اصلی ترین‬ ‫وعده های وزیر جهاد کشــاورزی جلوگیری از خام فروشــی (خام مصرفی) نهاده های دامی بوده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬متاســفانه طی این مدت ما تغییری در این زمینه مشــاهده نکردیم و تولید برخی کارخانجات‬ ‫خوراک حتی کمتر نیز شــده اســت‪.‬عضو انجمن صنایع خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیــان ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫یکــی از مزایای تولید دان در کارخانجات خوراک این اســت که افت و ضایعات کمتری در این زمینه‬ ‫خواهیم داشــت‪.‬زاغری اضافه کرد‪ :‬در تمام کشورهای توســعه یافته نیز تولید خوراک در کارخانجات‬ ‫انجام می شــود و ســهم تولید در مزارع بسیار کم است‪ ،‬البته این کشورها کارخانجات تولید خوراک را‬ ‫اولویت بندی کرده اند و ان دســته از کارخانجات که بازده کمی داشــتند‪ ،‬حذف شدند‪ .‬بنابراین تعداد‬ ‫کارخانجات در این کشــورها کم و بازدهی انها زیاد اســت که می توان گفت یکی از دالیل ارزان بودن‬ ‫قیمت دان در این کشــورها‪ ،‬همین مساله اســت‪ .‬زمانی که نهاده در کارخانه خوراک فراوری می شود‪،‬‬ ‫حرارت باالیی می بیند که همین مســاله منجر به از بین رفتن باکتری هایی می شــود که در ان وجود‬ ‫دارد اما در مزارع پرورش دامداری و مرغداری چنین امکانی وجود ندارد و ممکن اســت باکتری وارد‬ ‫بدن دام و طیور شود و ایجاد بیماری کند‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫‪281616‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سهدودودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت‪:‬‬ ‫مشموالن ایثارگر برای تبدیل وضعیت با محدودیت سمت روبه رو نیستند‬ ‫معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی وزارت نفت گفت‪ :‬با تمهیدات‬ ‫اندیشید ه شــده‪ ،‬مشــموالن ایثارگر کــه طبق قانون در حــال طی مراحل‬ ‫تبدیل وضعیت هســتند‪ ،‬نباید با محدودیت ســمت روبه رو شــوند‪.‬‬ ‫فرزیــن مینــو با بیان ایــن مطلب افزود‪ :‬بر اســاس دســتورعملی که به‬ ‫چهار شــرکت اصلی ابالغ شــده اســت‪ ،‬در صورت محدودیت سمت‪ ،‬باید‬ ‫از طریق ایجاد ســمت موقت و در ســقف ســازمان فرایند تبدیل وضعیت‬ ‫را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬ایــن فرایند اگرچه بــا توجه به تعداد زیاد مشــموالن‬ ‫و ســیر طبیعــی احــراز مدارک و دیگــر مراحل کار زما ن بر اســت‪ ،‬اما با‬ ‫تاکیدهای ویژه در ســطح چهار شــرکت اصلی با جدیــت در حال پیگیری‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی وزارت نفــت همچنین اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬ان دســته از کارکنان قراردادی مــدت موقت کــه ازمو ن ها را با‬ ‫موفقیت پشــت ســر گذاشــته اند‪ ،‬به زودی دعوت بــه مصاحبــه تخصصی‬ ‫می شو ند ‪.‬‬ ‫مینــو گفت‪ :‬از حدود ‪ ۳۴‬هزار نفــر کارکنان قراردادی مدت موقت صنعت‬ ‫نفــت حدود ‪ ۱۷۰۰‬نفر در ازمو ن ها پذیرفته شــد ه اند‪.‬‬ ‫وی دربــاره وضع طــرح طبقه بندی مشــاغل کارکنان پیمانــکار نیز گفت‪:‬‬ ‫ایــن طرح تاکنون بــرای بیش از ‪ ۸۵‬درصــد کارکنان پیمانکار مشــمول‬ ‫اجرایی شــده و بیمــه تکمیلی نیز برای بیش از ‪ ۹۰‬درصــد این کارکنان‬ ‫برقرار شده است‪.‬‬ ‫مینــو تصریــح کرد‪ :‬با توجــه به تعــدد پیما ن ها در ســطح صنعت نفت و‬ ‫فعالیــت بیش از ‪ ۱۰۶‬هزار نفــر نیروی پیمانکار‪ ،‬انجــام کامل این فرایند‬ ‫توســط شــرکت های اصلی کمی زما ن بر شــده و بــراورد می کنیم در دو‬ ‫ماه اینده به طور کامل عملیاتی شــود‪.‬‬ ‫معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی وزارت نفت درباره مشــکالت‬ ‫حقوق و دســتمزد کارکنان رســمی صنعت نفت نیز عنوان کرد‪ :‬تمهیدات‬ ‫الزم به منظــور اجــرای بخشــنامه هیئت دولــت از طریــق هماهنگی این‬ ‫معاونــت با مدیریت های منابع انســانی و مدیریت های مالی چهار شــرکت‬ ‫اصلی درنظر گرفته شــده اســت و در پایان این ماه اجرایی می شود‪.‬‬ ‫مینو درباره پرداخت حق ســنوات کارگران رســمی صنعت نفت نیز اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بر اســاس رای دیــوان عدالت اداری‪ ،‬در پرداخت حق ســنوات این‬ ‫کارکنان همه عوامل حقوق و مزد محاســبه می شــود‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬تا پیــش از اطالعیه تدویــن و هماهنگی مقررات‬ ‫اداری و اســتخدامی‪ ،‬پرداخت پاداش (حق) ســنوات کارکنان تابع قانون‬ ‫کار و تامین اجتماعی شــامل کارگران رســمی در زمان بازنشســتگی تنها‬ ‫به ازای هر ســال خدمت اخرین مزد مبنا تا ‪ ۳۰‬ســال خدمت بوده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫طرح ملی انتقال نفت گوره ‪ -‬جاسک‬ ‫به بهره برداریرسمیمی رسد‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشــاره به‬ ‫اینکه تزریق نفت در مسیر طرح راهبردی انتقال‬ ‫نفت گوره ‪ -‬جاسک انجام شده و نفت در اخرین‬ ‫مراحل رسیدن به جاسک است‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح‬ ‫عظیم در روزهای اینده با حضور رئیس جمهوری‬ ‫به بهره برداری رسمی می رسد‪.‬‬ ‫بــه نقل از شــرکت ملــی نفت ایران‪ ،‬مســعود‬ ‫کرباســیان با بیــان اینکه مراحــل راه اندازی و‬ ‫بهره برداری از طرح ملی گوره ‪ -‬جاســک به نحو‬ ‫مطلــوب در شــرف انجام اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫هم اکنــون حدود دو ماه اســت کــه تلمبه خانه‬ ‫شــماره ‪ ۲‬و دیگر بخش های عملیاتی در وضعی‬ ‫پایدار بــرای انتقال نفت به پایانه جاســک قرار‬ ‫دارند و تزریق و انتقــال نفت به خط در وضعی‬ ‫پایدار انجام می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نفــت به زودی به پایانه انتهایی‬ ‫ایــن طرح می رســد و در پایانه جاســک نیز با‬ ‫اقدام های انجام شــده‪ ،‬امادگی بــرای دریافت و‬ ‫ســپس بارگیری نخســتین محموله و صادرات‬ ‫نفت وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت ایــران از همه‬ ‫ارکان شــرکت ملی نفت ایران‪ ،‬شرکت مهندسی‬ ‫و توســعه نفت و شــرکت نفت و گاز پارس که‬ ‫هــر دو بخش خشــکی و دریایی این طرح را در‬ ‫کمترین زمان ممکن و در شرایط سخت تحریم‬ ‫و به ویژه شــیوع ویروس کرونا به ثمر رساندند و‬ ‫به بهترین نحو اماده کردند و شرکت های ایرانی‬ ‫مشــارکت کننده طرح که بیش از ‪ ۲۵۰‬شرکت‬ ‫توانمند داخلی را شامل می شود‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت تاکید کرد‪ :‬تجهیزات مورد نیاز‬ ‫این طرح با اســتفاده از توان ایرانی ساخته شده‬ ‫و بیش از ‪ ۹۱‬درصد از انها کام ً‬ ‫ال ســاخت ایران‬ ‫هســتند؛ از جمله پمپ های استفاده شده در این‬ ‫طرح بــه کل ایرانی بوده و ایــن پمپ ها اکنون‬ ‫عملیاتی هســتند و پس از چنــد مرحله ازمون‬ ‫در این مرحلــه وضع پایداری دارنــد؛ تختال و‬ ‫ورق تــرش‪ ،‬خطوط لوله انتقال نفت‪ ،‬شــیرهای‬ ‫‪ ۴۲‬اینچ‪ ،‬خطوط و تاسیســات مورد نیاز برق و‬ ‫پوشــش خاص لوله ها در برابــر خوردگی نیز از‬ ‫دیگر موارد هستند‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬انتقال نفــت خام گوره‬ ‫به جاســک‪ ،‬طرحی ملی و راهبردی است که با‬ ‫قیمت باالی نفت در بلندمدت به سود اعضای اوپک پالس نیست‬ ‫وزیر نفت با اعالم اینکه پس از تصمیم نشســت‬ ‫امروز اوپک پالس قیمت نفت روندی افزایشــی‬ ‫نخواهد داشــت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قیمت باالی نفت‬ ‫در بلندمدت به سود تولیدکنندگان اوپک پالس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه (یکشنبه‪ ۲۷ ،‬تیرماه) پس از پایان‬ ‫نوزدهمین نشســت اوپک پــاس اظهار کرد‪:‬‬ ‫اعضای اوپک پالس تصمیم گرفتند تا دســامبر‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬هر ماه تولید این ائتالف روزانه ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫بشکه تا رسیدن به رقم تولید اوریل ‪ ۲۰۲۰‬که‬ ‫مبنای کاهش تولید بود‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی مباحث مطرح شــده از ســوی امــارات را‬ ‫مربوط به تقســیم ســهمیه و خــط پایه تولید‬ ‫دانســت و با بیــان اینکــه افزون بــر امارات‬ ‫خط پایــه تولیــد بعضــی دیگر از کشــورها‬ ‫هــم تغییــر کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬مقرر شــد ظرف‬ ‫‪ ۱۵‬ماه ازســوی اوپک پالس روزانه ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار بشــکه نفت به بازار افزوده شود و‬ ‫نشست ها برای بررســی بازار نفت هم به صورت‬ ‫خبر‬ ‫ماهانه برگزار می شود‪.‬‬ ‫وزیــر نفت تاکید کــرد‪ :‬در همــه این بحث ها‬ ‫بازگشــت ایران به بازار پدیده مهم و تاثیرگذار‬ ‫خواهــد بود و هر وقت این اتفــاق بیفتد اوپک‬ ‫پالس نمی تواند برگشت ایران را نادیده بگیرد‪.‬‬ ‫زنگنه درباره نتیجه نشســت و تاثیر ان بر بازار‬ ‫نفت گفت‪ :‬قاعدتا قیمت ها به سمت باال نخواهد‬ ‫رفت و نبــود توازن بین عرضــه و تقاضا اتفاق‬ ‫نخواهد افتاد و وضع اطمینان بخشی برای اینده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اثار مثبتی که در رشد‬ ‫اقتصاد جهانی شــاهدیم ضرورت داشــت مقار‬ ‫کاهــش تولید اوپک پالس به بازار برگردد تا در‬ ‫بازار نفت کمبود عرضه نباشد‪.‬‬ ‫وزیر نفــت تصریح کرد‪ :‬قیمت بــاالی نفت در‬ ‫کوتاه مدت ســبب خوشــحالی اســت‪ ،‬اما در‬ ‫بلندمدت به دلیل اقتصادی شــدن اســتفاده از‬ ‫ت گران خبر‬ ‫انرژی هــای جایگزین و انواع نفــ ‬ ‫خوبی نیست‪.‬‬ ‫اغازشمارشمعکوسبرای‬ ‫بهره برداری از یک طرح ملی‬ ‫ثبترکوردیتازهدرتولیدوصادراتپتروشیمیامیرکبیر‬ ‫پتروشــیمی امیرکبیر در ســه‬ ‫ماه نخســت ‪ ۱۴۰۰‬افــزون بر‬ ‫ثبــت رکورد تازه تولید و فروش‬ ‫صادراتی‪ ،‬رشــد ‪ ۳۱۲‬درصدی‬ ‫ســود خالص را در کارنامه خود‬ ‫ثبت کرد‪.‬‬ ‫شــرکت پتروشیمی امیرکبیر با‬ ‫انتشــار گزارش عملکرد شرکت‬ ‫در ســه مــاه نخســت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اعالم کــرد‪ :‬براســاس گزارش‬ ‫صورت های مالــی میان دوره ای‬ ‫ســه ماه منتهی بــه خردادماه‬ ‫امسال‪ ،‬ســود خالص اعالم شده‬ ‫پتروشــیمی امیرکبیر ‪۱۰،۷۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــوده کــه در‬ ‫مقایســه با مدت مشابه پارسال‬ ‫( ‪۲،۶۱۰‬میلیــارد ریــال) ‪۳۱۲‬‬ ‫درصد افزایش داشــته و ســود‬ ‫خالــص در ازای هر ســهم نیز‬ ‫برابر با ‪ ۲،۹۸۶‬ریال ثبت شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پتروشــیمی امیرکبیر همچنین‬ ‫در بخش فروش در این سه ماه‬ ‫‪ ۵۷،۲۹۹‬میلیــارد ریال درامد‬ ‫داشــته است که این رقم نسبت‬ ‫به مدت مشــابه پارسال افزایش‬ ‫‪ ۱۹۴‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫محصوالت پلیمری پتروشــیمی‬ ‫امیرکبیــر که بیشــترین ارزش‬ ‫افــزوده و درامــد را ایجــاد‬ ‫می کنند با فروش ‪ ۱۶۶،۵۹۰‬تن‬ ‫افزون بر تحقــق ‪ ۱۱۲‬درصدی‬ ‫نسبت به برنامه پیش بینی شده‪،‬‬ ‫‪ ۶‬درصد نیز نســبت بــه دوره‬ ‫مشــابه پارســال روند افزایشی‬ ‫داشته اســت و باالترین رکورد‬ ‫فروش پلیمری طی دوره مشابه‬ ‫در همه ســال های گذشته را به‬ ‫دست اورده اند‪.‬‬ ‫فــروش صادراتــی محصوالت‬ ‫پتروشــیمی امیرکبیــر نیــز‬ ‫‪ ۱۰۴،۹۸۵‬تن افــزون بر تحقق‬ ‫‪ ۱۴۳‬درصدی نســبت به برنامه‬ ‫پیش بینی شــده‪ ۲۲ ،‬درصد نیز‬ ‫نسبت به دوره مشــابه پارسال‬ ‫روند افزایشی داشته و باالترین‬ ‫رکــورد فــروش صادراتی طی‬ ‫دوره مــورد بررســی در همــه‬ ‫سال های گذشته را داشته است‪.‬‬ ‫پتروشــیمی امیرکبیــر با ثبت‬ ‫تولیــد ‪ ۴۲۷،۸۴۲‬تــن انــواع‬ ‫محصول نســبت به دوره مشابه‬ ‫پارسال ‪ ۱۳‬درصد روند افزایشی‬ ‫داشــته و شــایان ذکر است که‬ ‫ایــن واحدها با تولیــد این تناژ‬ ‫موفق شــده اند باالترین رکورد‬ ‫تولید محصوالت پلیمری در سه‬ ‫ماه نخســت ســال را طی دوره‬ ‫مود بررســی در همه سال های‬ ‫گذشته را ثبت کنند‪.‬‬ ‫واحدهای پلیمری شــرکت که‬ ‫بیشترین ارزش افزوده و درامد‬ ‫شــرکت را ایجــاد می کننــد با‬ ‫تولید ‪ ۱۹۲،۶۱۹‬تــن افزون بر‬ ‫افزایــش ‪ ۳۰‬درصدی نســبت‬ ‫به برنامه پیش بینی شــده‪۲۵ ،‬‬ ‫درصد نســبت به دوره مشــابه‬ ‫پارســال روند افزایشی را نشان‬ ‫می دهند‪ .‬ایــن واحدها با تولید‬ ‫این تناژ موفق شده اند باالترین‬ ‫رکورد تولید محصوالت پلیمری‬ ‫در ســه ماه نخست سال را طی‬ ‫دوره مــورد بررســی در همــه‬ ‫سال های گذشته ثبت کنند‪.‬‬ ‫براســاس این گــزارش‪ ،‬واحد‬ ‫پلی اتیلــن ســنگین (‪)HD‬‬ ‫پتروشــیمی امیرکبیــر با تولید‬ ‫‪ ۳۹،۴۴۵‬تــن افــزون بر محقق‬ ‫کــردن ‪ ۱۰۰‬درصــد برنامــه‬ ‫پیش بینــی شــده‪ ۲۵ ،‬درصــد‬ ‫بیشــتر از برنامه تولید داشــته‬ ‫اســت که عالوه بر افزایش ‪۱۴‬‬ ‫درصــدی تناژ تولید نســبت به‬ ‫دوره مشــابه پارســال توانسته‬ ‫نســبت به دوره مشابه سال های‬ ‫گذشته بیشــترین رقم تولید و‬ ‫رکــورد تازه طــی دوره را برای‬ ‫نخستین بار ثبت کند‪.‬‬ ‫واحــد پلی اتیلــن ســبک‬ ‫(‪ )LDPE‬با تولیــد ‪۷۶،۹۵۴‬‬ ‫تن تولید افزون بر محقق کردن‬ ‫‪ ۱۳۲‬درصــد برنامــه پیش بینی‬ ‫شده توانسته رشد ‪ ۷۴‬درصدی‬ ‫تناژ تولید نسبت به دوره مشابه‬ ‫پارسال را داشته باشد که نسبت‬ ‫به دوره مشابه سال های گذشته‬ ‫بیشــترین رقم تولیــد و رکورد‬ ‫طی این دوره را برای نخســتین‬ ‫بار ثبت کرده است‪.‬‬ ‫پتروشــیمی امیرکبیر با دریافت‬ ‫‪ ۳۳۳،۵۰۱‬تــن انــواع خوراک‬ ‫گازی و مایــع توانســته‪۱۱۷ ،‬‬ ‫درصــد برنامه پیش بینی شــده‬ ‫خــود را محقــق کنــد کــه با‬ ‫مشــاهده روند دریافت خوراک‬ ‫طــی دوره های مشــابه در بازه‬ ‫زمانی سال های ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رکورد باالترین مقدار دریافت را‬ ‫ثبت کرده است‪ ۵۲.‬درصد سهام‬ ‫پتروشــیمی امیرکبیر متعلق به‬ ‫هلدینگ توسعه ســرمایه رفاه؛‬ ‫زیر مجموعه بانک رفاه کارگران‬ ‫و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت‬ ‫ایران اعالم کرد‪ :‬بــا توجه به تکمیل طرح‬ ‫راهبردی و ملــی انتقال نفــت خام گوره‬ ‫به جاســک‪ ،‬طی روزهای اینده نخســتین‬ ‫محموله نفت خام از پایانه جاســک صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رضا دهقان‪ ،‬با بیان اینکه عملیات ارســال‬ ‫نفــت خام از مبدا گوره در اخرین روزهای‬ ‫اردیبهشــت ماه امسال اغاز شد‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫محموله نفت خام اکنون در چندکیلومتری‬ ‫پایانه جاسک قرار دارد و به زودی با به پایان‬ ‫رساندن مســیر حدود یک هزار کیلومتری‬ ‫خــط لوله و رســیدن به پایانه جاســک و‬ ‫اغاز صادرات‪ ،‬هدف متنوع ســازی مبادی‬ ‫صادراتی نفت خام کشور محقق می شود‪.‬‬ ‫وی ظرفیت صادراتی پایانه جاســک را در‬ ‫این مرحله ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه نفت خام اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت‬ ‫ایران با اشاره به سهم بیش از ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫ســاخت داخل در اجرای ایــن طرح ملی‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بهره منــدی حداکثری از توان‬ ‫شــرکت های ایرانی در بخش های مختلف‬ ‫اجرای این طرح اعــم از احداث خط لوله‪،‬‬ ‫ســاخت پمپ ها‪ ،‬بخش ساحلی و‪ ،...‬ان هم‬ ‫در اوج اعمال فشــارهای ناشــی از تحریم‬ ‫بر صنعت نفت و پیشــبرد حجم فشرده ای‬ ‫از فعالیت هــا هم زمــان بــا همه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬بیش از پیــش حمیت و‬ ‫توانمندی دســت اندرکاران این طرح اعم‬ ‫از کارشناســان و متخصصــان و کارکنان‬ ‫در ســطح وزارت نفت‪ ،‬شــرکت ملی نفت‬ ‫ایران‪ ،‬شــرکت های ایرانی طرف قرارداد و‬ ‫ســازمان ها و ارگان هایی را که برای به ثمر‬ ‫رســاندن این طرح ملی از هیچ همکاری و‬ ‫تالشی دریغ نکردند به اثبات رساند‪.‬‬ ‫بر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬طــرح ملی و‬ ‫راهبردی انتقال نفت خام گوره به جاسک‬ ‫با حمایــت دولت و راهبری شــرکت ملی‬ ‫نفت ایــران و با هدف ایجاد ظرفیت انتقال‬ ‫یک میلیــون بشــکه نفت خــام در روز‪،‬‬ ‫ذخیره سازی و صادرات ان از طریق پایانه‬ ‫جدید جاســک‪ ،‬تضمین استمرار صادرات‬ ‫نفــت خــام‪ ،‬تمرکززدایــی از پایانه هــای‬ ‫صادراتی و متنوع سازی ان و توسعه پایدار‬ ‫و اشــتغال زایی در ســواحل مکــران اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حمایت دولت و راهبری شــرکت ملی نفت ایران‬ ‫و با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه‬ ‫نفت خام در روز‪ ،‬ذخیره ســازی و صادرات ان از‬ ‫طریق پایانه جدید جاســک‪ ،‬تضمین اســتمرار‬ ‫صادرات نفــت خام‪ ،‬تمرکززدایــی از پایانه های‬ ‫صادراتی و متنوع ســازی ان و توســعه پایدار و‬ ‫اشتغال زایی در سواحل مکران اجرا می شود‪.‬‬ ‫طرح خــط لوله انتقــال نفت خــام از گوره به‬ ‫جاســک از منطقه گــوره از توابع شهرســتان‬ ‫گناوه در استان بوشهر اغاز می شود و با عبور از‬ ‫خبر‬ ‫استان های بوشهر‪ ،‬فارس و هرمزگان‪ ،‬در جاسک‬ ‫به پایانه و تاسیســات دریایی صادرات و واردات‬ ‫نفــت خام و در اینــده‪ ،‬فراورده های نفتی ختم‬ ‫می شــود‪ .‬این طرح با ظرفیت انتقال روزانه یک‬ ‫میلیون بشــکه نفت خام متشکل از ساخت یک‬ ‫خط لولــه ‪ ۴۲‬اینچی به طــول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر‬ ‫به همراه ســاخت پنج تلمبه خانه‪ ،‬دو ایســتگاه‬ ‫توپکرانــی و پایانــه و ‪ ۲۰‬مخــزن ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫بشــکه ای به ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون بشــکه نفت و‬ ‫تاسیسات دریایی برای صادرات نفت خام است‪.‬‬ ‫تولید نفت اوپک پالس ماهانه‪ ۴۰۰‬هزار بشک ه در روز افزایش می یابد‬ ‫‪ ۲۳‬کشــور عضــو ســازمان کشــورهای‬ ‫صادرکننده نفــت (اوپــک ) و متحدانش‬ ‫(ائتالف اوپک پالس) ضمن موافقت با تغییر‬ ‫خط پایه تولید پنج کشــور از مه ‪ ۲۰۲۲‬و‬ ‫افزایش عرضه روزانه ‪ ۴۰۰‬هزار بشکه برای‬ ‫هر ماه تا دسامبر ‪ ۲۰۲۲‬موافقت کردند‪.‬‬ ‫براســاس تصمیم (یکشــنبه‪ ۲۷ ،‬تیرماه)‬ ‫نشســت وزیران نفت و انرژی اوپک پالس‪،‬‬ ‫مجمــوع عرضه نفت کشــورهای عضو این‬ ‫ائتالف از یکم اوت ‪ ۲۰۲۱‬تا دسامبر ‪۲۰۲۲‬‬ ‫هر مــاه ‪ ۴۰۰‬هزار بشــکه در روز افزایش‬ ‫می یابد و این افزایش تولید به شرایط بازار‬ ‫بستگی خواهد داشت‪.‬‬ ‫اوپک و متحدانش در قالــب ائتالف اوپک‬ ‫پالس از ماه مه ســال ‪ ۲۰۲۰‬در واکنش به‬ ‫فروپاشــی تقاضا در بحبوحه شیوع ویروس‬ ‫همه گیــری جهانی کوویــد‪ ۱۹ -‬روزانه ‪۹‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هزار بشــکه از عرضه نفت‬ ‫خود کاســتند و مقرر شــده بود این توافق‬ ‫اوریل ‪ ۲۰۲۲‬پایان یابد‪.‬‬ ‫توافق کاهــش تولید اوپک پالس پایان ماه‬ ‫ژوئیــه (تیرمــاه ‪ -‬مردادمــاه) ‪ ۲۰۲۱‬به ‪۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه در روز می رسد‪.‬‬ ‫اعضــای اوپک پــاس همچنیــن موافقت‬ ‫خود را با تغییر خط پایه تولید پنج کشــور‬ ‫کویت‪ ،‬عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬عربســتان و روسیه از‬ ‫مــه ‪ ۲۰۲۲‬اعالم کردند‪ ،‬افزایش تولید پنج‬ ‫کشور یادشــده با تغییر خط پایه تولید در‬ ‫مجموع یــک میلیون و ‪ ۶۳۰‬هزار بشــکه‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اعضــای ایــن ائتــاف تصمیــم گرفتند‬ ‫بیستمین نشست مشترک اوپک و غیراوپک‬ ‫(اوپک پالس) در یکم سپتامبر ‪۱۰( ۲۰۲۱‬‬ ‫شهریورماه ‪ )۱۴۰۰‬برگزار شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همیاری مهندسی و توسعه گاز به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان‬ ‫پیمانکاران پروژه های صنعت گاز در پی بارش روز گذشــته در اســتان سیستان و بلوچستان و جاری‬ ‫شدن سیل در شهرستان قصرقند‪ ،‬با ماشین االت سنگین به یاری مردم شتافتند‪.‬‬ ‫ه نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬با توجه به اعالم شــرایط اضطراری با پیش بینی بارش شدید باران و‬ ‫جاری شــدن سیل‪ ،‬با هماهنگی انجام شده میان پیمانکار قطعه سوم پروژه خط لوله ایرانشهر ‪ -‬چابهار‬ ‫و فرمانداری شهرســتان قصرقند و بخشــداری تلنگ‪ ،‬با به کارگیری ‪ ۹‬دســتگاه ماشین االت سنگین‬ ‫راهسازی در عرصه مسئولیت اجتماعی و خدمت رسانی به جامعه پیرامونی پروژه ها‪ ،‬نقش افرینی شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬با استقرار یک دستگاه بلدوزر به منظور ساخت و احیای سدهای خاکی سیل بند‬ ‫در حاشــیه بســتر رودخانه کاجو همچنین در اختیار قرار دادن یک دســتگاه جرثقیل و یک دستگاه‬ ‫تریلر برای جابجایی تیرهای برق و نصب در محدوده روستای شارک و شیخ کلک از امکانات لجستیکی‬ ‫پیمانکاران برای کمک به بازسازی زیرساخت های این منطقه استفاده شد‪.‬‬ ‫همچنین به منظور احیا و باز کردن راه های روستایی در نزدیمی مسیر پروژه با بهره گیری از ماشین االت‬ ‫زیر نظر پیمانکار مانند لودر‪ ،‬بیل مکانیکی و کمپرسی‪ ،‬ترمیم و احیای جاده روستایی چب به روستای‬ ‫کهن و بازگشــایی مسیر دسترســی محلی در گردنه بیچند انجام شد و این اقدام ها همچنان در حال‬ ‫انجام است‪.‬نیروهای مســتقر در محل بحران‪ ،‬افزون بر انجام اقدام های فوق و گره گشایی از مسیرهای‬ ‫تردد مردم و بازســازی زیرســاخت ها در اقدامی انسانی به کمک خانواده قصرقندی گرفتار در سیالب‬ ‫رودخانه پاسک شتافتند و سه کودک یک خانواده که در امواج سیل محاصره شده بودند را سالم نجات‬ ‫داده و به اغوش خانواده بازگرداندند‪.‬‬ ‫با سرمایه گذاری‪ ۵۵‬میلیون یورویی‬ ‫بیدبلند خلیج فارس ماده اولیه سوخت سوپرجت را تامین می کند‬ ‫شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس برای صیانت حداکثری از محیط زیست‪ ،‬با سرمایه گذاری ‪۵۵‬‬ ‫میلیون یورویی در پروژه شیرین سازی بوتان پالس‪ ،‬ترکیبات گوگردی این محصول راهبردی را به مرز‬ ‫صفر نزدیک و مواد اولیه تولید سوخت سوپرجت را تامین می کند‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس‪ ،‬این شــرکت به منظور صیانت از محیط زیســت و‬ ‫اســتفاده حداکثری از ظرفیت محصوالت و ســرانجام ایجاد ارزش افزوده مضاعف‪ ،‬با ‪ ۵۵‬میلیون یورو‬ ‫ســرمایه گذاری و اجرای پروژه شیرین ســازی محصول بوتان پالس‪ ،‬گامی اساســی برای جلوگیری از‬ ‫خام فروشی این محصول ارزشمند برداشته است‪.‬‬ ‫محمود امین نژاد‪ ،‬مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فــارس با تاکید بر اینکه همه مراحل‬ ‫طراحی و اجرای این واحد با تکیه بر توان کارشناســان و سازندگان داخلی راهبری شده است‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬با بهره برداری از این طرح دوست دار محیط زیست می توان نیاز بخشی از مواد اولیه تولید سوخت‬ ‫سوپر جت و صنایع هوایی کشور را تامین کرد‪.‬‬ ‫بیانیه نوزدهمین نشست وزارتی اوپک پالس‬ ‫نوزدهمین نشســت وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس امروز (یکشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬تیردادماه) با انتشــار بیانیه ای بر اهمیت ادامه تالش ها برای حفظ توازن بازار نفت تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به نقل از دبیرخانه ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک)‪ ،‬نوزدهمین نشســت‬ ‫وزیــران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک و غیر اوپک (‪ )ONOMM‬امروز‬ ‫(یکشــنبه‪ ۲۷ ،‬تیرماه) به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد‪.‬وزیران نفت و انرژی ائتالف اوپک‬ ‫پالس در نوزدهمین نشســت خود به بررسی تقویت مداوم بنیان های بازار‪ ،‬نشانه های روشن‬ ‫بهبود تقاضای نفت و کاهش ذخیره ســازی های نفت خام کشــورهای عضو ســازمان توسعه‬ ‫و همکاری های اقتصادی (اوئی ســی دی) در پی بهبود شــرایط اقتصادی بیشتر نقاط جهان‬ ‫به دلیل تســریع در برنامه های واکسیناســیون پرداختند‪.‬در این نشست همچنین از عملکرد‬ ‫مثبت کشورهای شرکت کننده در توافقنامه همکاری (‪ )DoC‬استقبال شد‪ ،‬مجموع پایبندی‬ ‫اعضا (از جمله مکزیک) به کاهش تولید نفت در ماه ژوئن ‪ ۱۱۳‬درصد اعالم شــد که بیانگر‬ ‫روند پایبندی باالی کشورهای شرکت کننده در این توافقنامه است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاحهشتادویکمینمرکزتجمیعی‬ ‫واکسیناسیونپایتختدرمنطقه‪۶‬‬ ‫هشــتاد و یکمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون‬ ‫در منطقــه ‪ ۶‬تهــران با هــدف تســریع روند‬ ‫واکسیناسیون در پایتخت افتتاح شد‪.‬‬ ‫دکتــر علیرضا زالی فرمانــده عملیات مدیریت‬ ‫بیماری کرونا در کالنشــهر تهران امروز یکشنبه‬ ‫در مراســم افتتاحیه مرکز واکسیناسیون دژبان‬ ‫خودرویی که با حضور امیر حبیب اهلل ســیاری‬ ‫معــاون هماهنگ کننده ارتش راه اندازی شــد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروز با افتتاح هشتاد و یکمین مرکز‬ ‫تجمیعی واکسیناســیون‪ ،‬شاهد تجلی مسئولیت‬ ‫پذیری اجتماعی و مردم دوستی ارتش جمهوری‬ ‫اســامی ایران هستیم‪.‬وی با بیان اینکه بهترین‬ ‫راه حل برای کاهش ازدحام مراجعان راه اندازی‬ ‫مراکز تجمیعی واکسیناسیون است‪ ،‬از تالش های‬ ‫ارتش برای همگامی و همراهی با کادر بهداشت و‬ ‫درمان قدردانی کرد‪.‬زالی با بیان اینکه دیروز ‪۴۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬واکســن به شهروندان استان تهران‬ ‫تزریق شده است‪ ،‬بر ضرورت استفاده از ظرفیت‬ ‫های ســایر نهادها از جمله نیروهای مسلح برای‬ ‫فرایند واکسیناسیون اســتان تهران تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اســامی همه‬ ‫امکانات خود را برای گسترش مراکز تجمیعی در‬ ‫اختیار قرار خواهد داد‪ ،‬نگاه ســامت محور امیر‬ ‫حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش‬ ‫را یک خصلت اجتماعی ممتاز توصیف کرد‪.‬بنابر‬ ‫اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید‬ ‫بهشــتی‪ ،‬زالی همچنین با بیان اینکه این مرکز‬ ‫تجمیعی در منطقه تحت پوشــش دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی ایران راه اندازی شــده است‪ ،‬از تالش‬ ‫های همکاران در این دانشگاه برای ارایه خدمت‬ ‫به هموطنان قدردانی کــرد‪.‬در بخش دیگری از‬ ‫این مراســم امیر ســیاری نیز اظهار کرد‪ :‬ارتش‬ ‫در دوران شــیوع کرونا تمــام امکانات خود را از‬ ‫جمله نیروی انســانی‪ ،‬بیمارستان ها و نقاهتگاه‬ ‫ها در خدمت نظام بهداشــت و درمان کشور قرار‬ ‫داده اســت‪.‬وی همچنین با بیان اینکه در هشت‬ ‫ســال دفاع مقدس که ارتش در خط مقدم قرار‬ ‫داشــت‪ ،‬بهداشــت و درمان کشــور تمام قد به‬ ‫پشتیبانی پرداختند گفت‪ :‬امروز در مقابل کرونا‬ ‫نیز نیروهای بهداشت و درمان در خط مقدم قرار‬ ‫دارند و ارتش افتخار پشتیبانی از انان را دارد‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫دبیرکمیتهعلمیکشوریکروناهشدارداد‬ ‫مبتالیان کرونا ‪ /‬عروسی های‪ ۲۰۰‬نفره در دل «دلتا»‬ ‫افزایش سریع تعداد‬ ‫ِ‬ ‫دبیر کمیته علمی کشــوری کووید ‪ ۱۹‬با اشاره به‬ ‫وضعیت شــیوع و ابتال به کرونای دلتا در کشــور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر به نمودار بیماری در کشــور نگاه کنیم‪،‬‬ ‫می بینیم که یک افزایش بسیار سریع و رو به باال را‬ ‫در زمینه افزایش تعداد مبتالیان داریم‪.‬‬ ‫دکتر عاطفه عابدینی‪ ،‬با اشــاره به وضعیت شیوع‬ ‫کرونا در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬در حــال حاضر طبق امار‬ ‫ثبت شــده وزارت بهداشت‪ ،‬با افزایش تعداد موارد‬ ‫مثبت بیماری‪ ،‬متاسفانه افزایش مبتالیان و مرگ و‬ ‫میر را هم داریم‪ .‬به هر حال اغاز شیوع ویروس دلتا‬ ‫از جنوب کشور و استان های جنوبی مانند سیستان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬کرمــان‪ ،‬هرمزگان و بوشــهر بود و‬ ‫اکنون هم شاهدیم که بیشترین میزان درگیری را‬ ‫در این استان ها داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته متاسفانه از انجایی که هنوز علی رغم‬ ‫همه توصیه ها باز هم مردم گوش نمی کنند و هنوز‬ ‫رفت و امدها ادامه دارد‪ ،‬تقریبا می توان گفت که با‬ ‫وجود تعداد زیاد شهرهای قرمز و با توجه به نتایج‬ ‫ازمایش های ویروسی‪ ،‬به نظر می اید که موتاسیون‬ ‫غالب در کشور‪ ،‬موتاسیون دلتا است‪.‬‬ ‫عابدینی با بیان اینکه خاصیت موتاسیون دلتا این‬ ‫است که سرایت پذیری ان بسیار سریع است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر همین اساس اگر به نمودار بیماری در کشور نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬می بینیم که یک افزایش بســیار سریع و رو‬ ‫به باال را در زمینه افزایش تعداد مبتالیان داریم‪.‬‬ ‫وی درباره مهمترین عوامل انتشــار کرونای دلتا در‬ ‫کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از این عوامــل رفت و امدهای‬ ‫بین استانی اســت‪ .‬از طرفی واقعیت این است که‬ ‫شاید مرزهای شــرق کشــور را به موقع نبستیم‪.‬‬ ‫از طــرف دیگر مردم دیگر پروتکل های بهداشــتی‬ ‫را رعایــت نمی کنند‪ .‬در حالــی که در پیک دوم و‬ ‫ســوم همکاری مردم بیشــتر بود و در فروردین و‬ ‫اردیبهشــت توانســتیم چند هفته ای مراکز خرید‬ ‫بــزرگ را ببندیم‪ ،‬بــازار ها را ببندیــم و جاهای‬ ‫مختلفی را کنترل کردیــم‪ .‬در حال حاضر ن ه تنها‬ ‫نمی توانیم این موارد را کنترل کنیم‪ ،‬بلکه مردم هم‬ ‫دیگر همراهــی نمی کنند‪ .‬حتی می بینیم که مردم‬ ‫حتی ماسک زدن را هم خیلی رعایت نمی کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قبال یک ترســی از کرونا وجود داشت و‬ ‫شــاید اکنون این ترس ریخته است یا مردم خسته‬ ‫شــده اند‪ .‬به هر حــال قبول داریم که مشــکالت‬ ‫اقتصادی هم وجود دارد‪ ،‬اما واقعیت این اســت که‬ ‫میزان رعایت بســیار کاهش یافته است‪ .‬به طوری‬ ‫که حتــی می بینیم که عروســی های ‪ ۲۰۰‬نفره و‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفره دارد در این شرایط برگزار می شود‪.‬‬ ‫نه سختگیری می شود و نه مردم رعایت می کنند‬ ‫عابدینی ادامه داد‪ :‬این در حالی اســت که حتی در‬ ‫کشــورهایی که واکسیناسیون شان بهتر از ما انجام‬ ‫شده باشد‪ ،‬در حال حاضر نسبت به تجمع در مراکز‬ ‫ســر بسته‪ ،‬واقعا ممنوع اســت و درباره ان هشدار‬ ‫داده شــده اســت‪ .‬زیرا در حال حاضر موتاسیون‬ ‫دلتــا‪ ،‬در باالی ‪ ۱۰۰‬کشــور دارد به ویروس غالب‬ ‫بدل می شــود و بر همین اساس در جاهایی هم که‬ ‫بیماری کنترل شــده‪ ،‬میزان مــرگ و میر و مبتال‬ ‫کاهش یافته بود‪ ،‬اکنون که دلتا وارد شــده‪ ،‬ان ها‬ ‫هم پروتکل ها را علی رغم واکسیناســیون پیشنهاد‬ ‫کردند و با ســختگیری اعمال می شود‪ ،‬اما در ایران‬ ‫نه سختگیری می شود و نه مردم رعایت می کنند و‬ ‫این واقعا دردسر درست کرده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون تهــران را ببینیــد‪ .‬واقعا در‬ ‫تهران تخت های بســتری هــر روز دارد پر و خالی‬ ‫می شود‪ .‬البته یکســری ترخیصی داریم‪ ،‬اما تعداد‬ ‫بســتری هایمان واقعا دارد زیاد می شــود‪ .‬در عین‬ ‫حال علی رغم اینکه در تهران مراکز سرپایی تزریق‬ ‫داروی رمدســیویر را داریم و این مراکز به صورت‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته کار می کنند‪ ،‬اما باز هم تعداد تخت های‬ ‫بســتری خالی در حــال کاهش اســت‪ .‬البته این‬ ‫خاصیت موتاســیون دلتا اســت‪ .‬صحنه هایی که از‬ ‫هند می دیدیم هم بر همین اســاس بود‪ .‬یک تعداد‬ ‫بســیار زیادی با تماســی کوچک می توانند درگیر‬ ‫شــوند‪ .‬فقط کافی است که یک صحبت کوچک با‬ ‫یک فرد مبتال به کرونا بدون ماســک داشته باشید‬ ‫و بــه راحتی این بیمــاری را می گیرید‪ .‬حاال ما در‬ ‫شــرایطی با این ویروس درگیر شدیم که مردم ما‬ ‫هم تقریبا دیگر رعایت نمی کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬در حال حاضر مشــکل اصلی‬ ‫ما استان های کرمان و هرمزگان است‪ .‬البته اکنون‬ ‫امار بســتری تهران هم خیلی سریع دارد افزایش‬ ‫می یابد و بر اســاس نمــودار تهران هم یک جهش‬ ‫سریعی در افزایش مراجعین و بستری ها پیدا کرده‬ ‫اســت که البته این رفتار از ویــروس دلتا برایمان‬ ‫عجیب نیســت‪ .‬زیرا این اتفــاق رخ می دهد‪ .‬با این‬ ‫دهان شویه رابالفاصلهپس از مسواک زدن استفادهنکنید‬ ‫در تمیز کردن دندان‪ ،‬کار ممکن اســت از‬ ‫محکم کاری عیب کند و اگر از ان دســته‬ ‫افرادی هستید که بالفاصله بعد از مسواک‬ ‫زدن و نــخ دنــدان کشــیدن از محلول‬ ‫دهان شــویه هم اســتفاده می کنید‪ ،‬بهتر‬ ‫است این عادت را کنار بگذارید‪.‬‬ ‫انا پترســون‪ ،‬دندان پزشــک انگلیسی در‬ ‫این باره می گوید‪ :‬اســتفاده از دهان شویه‬ ‫بالفاصلــه پــس از مســواک زدن‪ ،‬فواید‬ ‫خمیردندان را از بین برده و می تواند منجر‬ ‫به پوسیدگی دندان شود‪.‬‬ ‫ایــن دندان پزشــک توضیــح می دهد که‬ ‫شستشــوی دهان با دهان شویه بالفاصله‬ ‫پــس از مســواک زدن‪ ،‬می تواند برخی از‬ ‫محافظت هایــی را کــه خمیردندان برای‬ ‫دندان ایجاد می کند‪ ،‬از بین ببرد‪.‬‬ ‫دکتــر پترســون در توضیح ایــن مطلب‬ ‫می گویــد‪ :‬خمیردندان حــاوی مقداری‬ ‫فلور‪ ،‬یک ماده معدنی طبیعی اســت که‬ ‫از پوســیدگی دنــدان جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫دهان شویه ها نسبت به خمیردندان میزان‬ ‫بسیار کمتری فلور دارند که برای محافظت‬ ‫از دندان هــا در برابر مــواد قندی‪ ،‬کافی‬ ‫نیســت‪ .‬وقتی بالفاصله پس از مســواک‬ ‫زدن از دهان شــویه اســتفاده می کنیــد‪،‬‬ ‫فلــور با غلظت پایین ت ِر دهان شــویه‪ ،‬الیه‬ ‫محافظتی که توســط فلورایــد با غلظت‬ ‫‪5‬‬ ‫حال متاسفانه همچنان جشن ها‪ ،‬مهمانی ها و مراکز‬ ‫خریــد و‪ ...‬باز هســتند و هیچ کــدام از پروتکل ها‬ ‫حتی در استان هایی که مشکل داریم در این مراکز‬ ‫رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫عابدینــی ادامه داد‪ :‬ما هنوز بر روی نمودار افزایش‬ ‫یافته قرار داریم و به نظر می اید که اگر روی همین‬ ‫منــوال عدم رعایت ها پیش رویــم‪ ،‬علی رغم اینکه‬ ‫در هفته اخیر ســرعت واکسیناسیون ما بسیار زیاد‬ ‫شــده و روزانه دســت کم حدود ‪ ۲۵۰‬هزار نفر را‬ ‫واکســینه می کنیم‪ ،‬اما با عدم رعایت پروتکل ها از‬ ‫ســوی مردم‪ ،‬به نظر می اید کــه همچنان افزایش‬ ‫درگیری را در یکی دو هفته اینده خواهیم داشــت‬ ‫و متاســفانه به دنبال ان قطعا افزیش مرگ و میر‬ ‫هم خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬چنــد موضوعی که در پیــک چهارم و‬ ‫پنجم داشــتیم که خدا را شکر هنوز مورتالیتی مان‬ ‫(مرگ و میر) را خیلی افزایش نداده‪ ،‬این است که‬ ‫اوال اســتفاده از داروهای ضدویروس برای بیماران‬ ‫خیلی زودتر اغاز می شــوند‪ .‬زیرا در کلینیک های‬ ‫سرپایی مردم بدون اینکه بستری شوند‪ ،‬می توانند‬ ‫داروی ضد ویــروس دریافت کنند‪ .‬بنابراین درمان‬ ‫اولیه بیماری خیلی به کاهش کشندگی ان کمک‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫عابدینی ادامه داد‪ :‬همچنیــن مراکز درمانی هنوز‬ ‫دارند ســرویس خوبی به مردم می دهند و علی رغم‬ ‫اینکه تخت ها پر است‪ ،‬اما باعث نمی شود که مردم‬ ‫پشت در بیمارستان بمانند‪.‬‬ ‫شــاید مقداری معطل شــوند امــا در نهایت در‬ ‫مراکز ســرپایی رفــع نیــاز می شــوند‪ .‬از طرفی‬ ‫درمان هــا هم مقــداری متفــاوت شــده و کادر‬ ‫درمــان تجربه بیشــتری در درمــان کووید پیدا‬ ‫کردنــد و درمان های ضدویروســی در دســترس‬ ‫تر شــده اســت‪ .‬در حالی که در پیــک اول و دوم‬ ‫هیچ درمان ضدویروســی نداشتیم و دارویی مانند‬ ‫رمدســیویر هم در ایران نبــود که اکنون به تولید‬ ‫داخلی رسیده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خوشــبختانه به نظر می اید که ما نباید‬ ‫امار مرگ و میر زیادی داشته باشیم‪ .‬مداخالتی که‬ ‫به این صورت در روند درمان بیماری انجام شــده‪،‬‬ ‫ان شــاءاهلل باعث می شود که میزان مرگ و میرمان‬ ‫نسبت به قبل باالتر نخواهد رفت‪.‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫‪281622‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دودودو‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫بررسی اخرین وضعیت تولید و توزیع واکسن کرونا در کمیسیون بهداشت‬ ‫ســخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از بررسی اخرین وضعیت‬ ‫تولید و توزیع واکســن کرونا در کشور در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد‪.‬‬ ‫زهرا شــیخی‪ ،‬در توضیح جلسه امروز کمیســیون بهداشت و درمان مجلس گفت‪ :‬در این‬ ‫جلســه گزارش مســئول کمیته دارو و غــذا در خصوص اخرین وضعیــت تولید و توزیع‬ ‫واکسن کرونا در کشور مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬طبــق گزارش اقای روح االمینی رئیس کمیتــه وعده های مکرر و عمل‬ ‫نشــده باعث بی اعتمــادی مردم و ایجاد توقع شــده به طوری که علی رغم پیشــرفت و‬ ‫اقدامات خوب صورت گرفته تالش تولید کنندگان داخلی را زیر ســوال برده است‪.‬‬ ‫شــیخی اضافه کرد‪ :‬بازدیدهای سرزده و نشست ها با شــرکت های تولیدکننده همچون‬ ‫برکت‪ ،‬رازی‪ ،‬پاســتور‪ ،‬فخرا‪ ،‬نور و ســیناژن حکایت از ان دارد که شرکت برکت تا پایان‬ ‫ســال برنامه تولید‪ ،‬تجهیز خطوط و براورد میزان تولید در اینده را در دســتور کار دارد‪.‬‬ ‫همچنین علیرغــم تالش های صورت گرفته در زمینه تولید واکســن ‪ ،‬این اقدامات برای‬ ‫مردم رضایت بخش نبوده و مردم راضی نیســتند‪ ،‬لذا باید ســاختار توزیع و جمع اوری‬ ‫اطالعات مربوط به عوارض جانبی زیرســاخت ها تقویت شــده تا با تامین واکســن دچار‬ ‫مشکل در توزیع و تزریق نشویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بدعهدی خارجی ها در تامین واکســن نیز برای مردم ملموس و قابل قبول‬ ‫نیســت و ما به نمایندگی مردم به مســئوالن مربوطه تذکر مــی دهیم که وعده های بی‬ ‫اســاس و خوش بینانه به مردم ندهند و بیش از این به اعتماد عمومی خدشه وارد نکنند‪،‬‬ ‫البته وجود یک نهاد هماهنگ کننده و تســهیل گر در ســطح عالــی می تواند هماهنگی و‬ ‫هم افزایی بین واکســن ســازها را ایجاد کرده و موانع و مشکالت قانونی و ساختاری را به‬ ‫حداقل برســاند زیرا در حال حاضر شــرکت های تولیدکننده واکسن به صورت جزیره ای‬ ‫فعالیت می کنند و به دلیل احســاس رقابت حتی مشکالت و موانع کار را بیان نمی کنند‬ ‫که همین ناهماهنگی و انســجام پایین روند کار را کند کرده است‪.‬‬ ‫شــیخی همچنین گفت‪ :‬عالوه بر این موضوع کمیســیون بهداشــت از درخواســت اقای‬ ‫حاجــی دلیگانی در مورد اعمال ماده ‪ ۲۳۴‬ائین نامه داخلی مجلس مبنی بر اجرای ناقص‬ ‫جــزء «یک» بند (ج) تبصره ‪ ۱۷‬قانون بودجه ‪ ۱۳۹۹‬در خصوص حذف انواع دفترچه های‬ ‫کاغذی بیمه را با حضور مدیران عامل ســازمان تامین اجتماعی و ســازمان بیمه سالمت‬ ‫ایران مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبق گزارش تعدادی از نمایندگان طی یک ســال گذشــته بیمه ســامت و‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی کار را به خوبی پیش برده اند؛ اکثر اعضاء بر این باورند که باید‬ ‫در زمان باقی مانده از دولت به انها فرصت داد تا کار را به ســرانجام برســانند و ایرادات‬ ‫کار را رفع کنند‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیسیون بهداشــت و درمان به بررسی استفســاریه تبصره( ‪ ) 1‬ماده (‪۱۰۳‬‬ ‫) قانون مدیریت خدمات کشــوری اشــاره و اظهار کرد‪ :‬کمیســیون بهداشــت به عنوان‬ ‫کمیســیون فرعی این موضوع را از دستور کار خود خارج کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت که در این جلســه موضوع افزایش ‪ 32‬درصدی مشــارکت پزشکان در‬ ‫هشــتمین دوره انتخابات نظام پزشــکی مطرح شــدو از تالش های کمیته هیات نظارت‬ ‫تقدیر و تشکر صورت گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مرکز واکسیناسیون خودرویی کرونا با حضور دریادار سیاری افتتاح شد‬ ‫یک مرکز واکسیناسیون خودرویی کرونا در استان تهران توسط ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور امیر دریادار سیاری و دکتر زالی فرمانده ستاد مبارزه‬ ‫با کرونا تهران افتتاح شد‪.‬‬ ‫ه نقل از ارتش‪ ،‬پس از اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر ضرورت ایجاد مراکز جدید واکسیناسیون خصوصا در استان تهران‪ ،‬ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران یک مرکز تزریق واکســن در محل دژبان ارتش ایجاد کرد تا گروه های هدف با حضور در این مرکز به صورت خودرویی واکســینه شــوند و از شــدت‬ ‫شلوغی در مراکز دیگر جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این مرکز امروز (یکشــنبه) با حضور امیر دریادار ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش‪ ،‬دکتر زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا استان تهران و جمعی دیگر‬ ‫از مسئوالن و فرماندهان ارتش رسما افتتاح شد و از همین امروز نیز کار تزریق واکسن به گروه های هدف را اغاز کرد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬مدتی اســت که واکسیناســیون گروه های هدف علیه ویروس کرونا در کشــور اغاز شــده و با ورود واکســن های داخلی به چرخه‬ ‫واکسیناســیون در کنار واکســن های وارداتی‪ ،‬روند واکسیناسیون سرعت گرفته اســت‪ .‬با این حال‪ ،‬اخیرا مراکز تزریق واکسن کرونا در برخی از استان ها از‬ ‫جمله تهران به دلیل ازدحام مردم بســیار شــلوغ شده است‪ .‬در همین راســتا و برای جلوگیری از ایجاد چالش در ادامه روند واکسیناسیون در کشور برای‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا و مردم‪ ،‬ارتش جمهوری اســامی ایران یکبار دیگر پای کار امده و به منظور جلوگیری از ایجاد شلوغی و ازدحام مردم‪ ،‬یک مرکز‬ ‫تزریق واکسن در محل دژبان ارتش راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫باالت ِر خمیردندان ایجادشده بود را شسته‬ ‫و از بین می برد‪.‬‬ ‫راهنمای ســازمان خدمات بهداشت ملی‬ ‫بریتانیــا (‪ )NHS‬هــم گفته هــای این‬ ‫دندان پزشــک را تائید می کند و بر اساس‬ ‫ان‪ ،‬اســتفاده از دهان شــویه حاوی فلور‬ ‫می تواند از پوســیدگی دنــدان جلوگیری‬ ‫کند‪ ،‬اما پس از مســواک زدن مســتقیما‬ ‫از دهان شــویه حتی نوع حــاوی فلور ان‬ ‫اســتفاده نکنید‪ ،‬چرا که دهان شویه‪ ،‬فلور‬ ‫بــا غلظت بــاال را که خمیردنــدان روی‬ ‫دندان های شــما بــه جاگذاشــته‪ ،‬پاک‬ ‫می ‪‎‬کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایندیپندنت‪ ،‬ســازمان بهداشت‬ ‫عمومی بریتانیا توصیه می کند که بهترین‬ ‫زمان برای اســتفاده از دهان شــویه ها در‬ ‫نوبت هــای مختلف در طــول روز یا پس‬ ‫از غذا خوردن اســت‪ .‬هر چیزی که شما‬ ‫می خورید حاوی نوعی از قند اســت‪ .‬این‬ ‫قند در دهان شما اسیدی می شود و ‪PH‬‬ ‫را پایین می اورد‪.‬‬ ‫خمیردنــدان ‪ PH‬را افزایش خواهد داد و‬ ‫بنابراین استفاده زیاد از ان برای دندان ها‬ ‫خطرناک اســت چرا که محیط اســیدی‬ ‫به بافت دندان ها اســیب مــی زند‪ .‬پس‬ ‫بهترین راه بــرای مراقبت از دندان ها پس‬ ‫از غذا یا میان وعده های غذایی استفاده از‬ ‫دهان شویه به جای خمیردندان است‪.‬‬ ‫با این حال این نظرات مخالفانی هم دارد‬ ‫که می گویند هیچ شاهدی بر این ادعا که‬ ‫دهان شــویه ها‪ ،‬فلورایــد خمیردندان را از‬ ‫روی دندان ها پاک می کنند وجود ندارد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد‬ ‫تداوم روند افزایشی بیماری کرونا در کشور‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬با گسترش سویه های جدید ویروس کووید ‪ ۱۹‬در اغلب استان های کشور و کاهش چشمگیر در میزان عمل‬ ‫به توصیه های بهداشتی‪ ،‬شاهد تداوم روند افزایشی این بیماری در کشور هستیم‪.‬‬ ‫دکتر ســیما ســادات الری درباره اخرین وضعیت بیماری کووید ‪ ۱۹‬در کشور بیان کرد‪ :‬در هفته ای که گذشت تعداد بیماران سرپایی کرونا‬ ‫مثبت در کشور با افزایش حدود ‪ ۲۵‬درصدی مواجه بوده است‪ .‬همچنین در این هفته با افزایش حدود ‪ ۳۵‬درصدی در تعداد بیماران بستری‬ ‫مثبت و افزایش ‪ ۱۸.۵‬درصدی در تعداد بیماران فوت شده کووید ‪ ۱۹‬بودیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در هفته گذشــته استان های ایالم‪ ،‬کرمان‪ ،‬یزد‪ ،‬مازندران و هرمزگان به ترتیب دارای باالترین میزان بروز موارد بستری مثبت‬ ‫در کشور بودند‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت گفت‪ :‬همچنین استان های سیستان و بلوچستان‪ ،‬یزد‪ ،‬هرمزگان و البرز به ترتیب دارای باالترین میزان بروز موارد مرگ‬ ‫و میر ناشی از کووید‪ ۱۹‬بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاهش میزان عمل به توصیه های بهداشتی در کشور در حال حاضر در طول ماه های اخیر بی سابقه بوده و هم اکنون به ‪ ۴۸‬درصد‬ ‫رســیده و استان های گیالن‪ ،‬البرز‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان‪ ،‬فارس‪ ،‬هرمزگان و سیســتان و بلوچستان دارای پایین ترین میزان عمل به دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی در کشور هستند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت‪ ،‬الری اظهار کرد‪ :‬امیدواریم با همکاری جدی دستگاه های اجرایی در اعمال محدودیت ها و تقویت‬ ‫همکاری مردم کشورمان با پرسنل نظام سالمت در عمل به توصیه های موکد بهداشتی شاهد توقف روند رو به رشد بیماری در کشور باشیم‪.‬‬ ‫کروناباتعارفشکستنمی خورد‬ ‫ایســنا‪/‬مرکزی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی اســتاندار مرکزی گفت‪:‬‬ ‫دســتگاه های نظارتی‪ ،‬دادســتانی و بازرســی باید ورود کرده و با عوامل‬ ‫متخلف در حوزه پروتکل های بهداشتی برخورد الزم را انجام دهند چراکه‬ ‫این بیماری را نمی توان با تعارف مدیریت کرد و شکســت داد‪.‬‬ ‫بهــروز اکرمی روز یکشــنبه ‪ ۲۷‬تیر در ســتاد مدیریت کرونا در اســتان‬ ‫مرکزی اظهار کرد‪ :‬به دنبال بازدید صورت گرفته در روز گذشــته متاسفانه‬ ‫دریافتیم که اراک رها شــده چراکه بیش از ‪ ۹۰‬درصد میوه فروشــان‪۸۰ ،‬‬ ‫درصد واحدهــای صنفی و برخی واحدهای دیگر به هیچ وجه از ماســک‬ ‫اســتفاده نکرده بودند که نشان می دهد بازرسی ها موثر نیست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در زمینه مدیریت بیماری کرونا نیازمنــد مدیریت معطوف به‬ ‫نتیجه هســتیم و نتیجه اقدامات باید به طور ملموس قابل مشــاهده باشد‪،‬‬ ‫امار به تنهایی اهمیت ندارد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی اســتاندار مرکــزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫وانت بارهای ســطح شــهر اراک روزانه حداقل با ‪ ۲۰‬نفر به طور مســتقیم‬ ‫در ارتبــاط هســتند که باید این افــراد فعال در این حوزه کنترل شــوند‪.‬‬ ‫صنوف نیز باید مکلف به اســتفاده از ماسک شــوند که در این زمینه اتاق‬ ‫اصناف باید ورود جدی داشــته باشد‪ ،‬همچنین تاکسی ها باید سوار کردن‬ ‫ســه مســافر را رعایت کنند در غیر این صورت برخورد الزم با انها صورت‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اکرمی با تاکید بر ورود دســتگاه هــای نظارتی به این عرصه ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این شــرایط دستگاه های نظارتی‪ ،‬دادستانی و بازرسی باید ورود کرده و با‬ ‫عوامــل متخلف برخورد الزم را انجام دهند چراکه این بیماری را نمی توان‬ ‫با تعارف مدیریت کرد و شکســت داد‪ .‬اگر چشممان را ببندیم شاهد مرگ‬ ‫همشهری هایمان خواهیم بود‪.‬‬ ‫فرماندار اراک‪ ،‬حســین بختیاری نیز که در این نشســت به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانســی حضور داشــت‪ ،‬درخصوص مراسم در مســجد کرهرود اراک‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پس از اعالم اخطارهای الزم حدود سه هفته است که برگزاری‬ ‫مراسم در این مسجد تعطیل شده و برای مسجد حصار نیز پرونده الزم در‬ ‫دادســتانی تشکیل و موارد الزم در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــهربازی الله تا پیش از قرمز شــدن وضعیت شهر‪ ،‬قانونا‬ ‫منعــی برای فعالیت نــدارد‪ ،‬اما فعالیت منوط به رعایت پروتکل ها اســت‬ ‫که مرکز بهداشــت باید در صورت عدم رعایــت پروتکل ها اقدامات قانونی‬ ‫الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫عباســی‪ ،‬مدیرکل تبلیغات اسالمی استان مرکزی نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۷۰‬مسجد در شهر اراک وجود دارد که طبق مصوبه جلسه گذشته منعی‬ ‫برای فعالیت انها وجود نداشــته و تنها الزام به رعایت پروتکل ها در حین‬ ‫برگزاری مراسمات بوده است‪.‬وی با اشاره به برگزاری دعای عرفه و مراسم‬ ‫اعیــاد عید قربان تا غدیر اضافه کرد‪ :‬تدارکات الزم برای برگزاری مراســم‬ ‫اعیاد قربان تا غدیر صوت گرفته تا در صورت تایید ســتاد کرونا این مراسم‬ ‫ها برگزار شــود‪ ،‬اما ممکن است ســاعت منع تردد برای شرکت کنندگان‬ ‫در این مراســمات مشکالتی را ایجاد کند که تقاضا داریم ستاد در این یک‬ ‫دهه همکاری الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫ســعید بیاتیــان‪ ،‬شــهردار اراک نیــز اضافه کــرد‪ :‬افزایش نرخ تاکســی‬ ‫اعمال شــده در ســال جــاری رقم قابــل مالحظه ای نبــوده و رانندگان‬ ‫مشــکالتی از جمله افزایش هزینه ها و کاهش مســافر دارند‪ ،‬اما با وجود‬ ‫تمــام این مشــکالت مقرر شــده که راننــدگان در ردیف عقب ماشــین‬ ‫تنهــا دو مســافر را ســوار کننــد و در صورت مشــاهده تخلــف برخورد‬ ‫الزم نیز صورت بگیرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪4207‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫‪28167‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دودو‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫افزایش قیمت خودرو این بار نتوانست خریداران را به بازار بکشاند‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫از خودروهای اقتصادی تا محصوالت اپشنال و مدل های به روز‬ ‫برنامه ریزیسایپابرایپاسخگوییبهسالئقمختلفمشتریان‬ ‫بازار یخ زده در روزهای داغ تابستان‬ ‫بــازار خودرو با نزدیک شــدن به روزهــای پایانی‬ ‫نخستین ماه از تابستان و از سویی تعطیالت کرونایی‬ ‫نمایشگاه داران خودرو و مراکز شماره گذاری پالک‬ ‫درحالی رکــود ســنگینی را تجربــه می کند که‬ ‫برخالف انتظار‪ ،‬این جریــان با روند تدریجی و رو‬ ‫به رشد قیمت ها همراه شده است‪.‬‬ ‫‪،‬بــازار خودرو با نزدیک شــدن به روزهــای پایانی‬ ‫نخستین ماه از تابستان و از سویی تعطیالت کرونایی‬ ‫نمایشگاه داران خودرو و مراکز شماره گذاری پالک‬ ‫درحالی رکــود ســنگینی را تجربــه می کند که‬ ‫برخالف انتظار‪ ،‬این جریــان با روند تدریجی و رو‬ ‫به رشد قیمت ها همراه شده است‪.‬‬ ‫بازار خودرو اگرچه مدت هاســت همراه با تحوالت‬ ‫بازار ارز‪ ،‬چشــم انتظار تغییرات قیمتی بوده‪ ،‬با این‬ ‫حــال انتظــار طوالنی بازار‪ ،‬رکود شــدید حاکم و‬ ‫اغاز محدودیت های جدیــد کرونایی در هفته های‬ ‫اخیر نه تنها مانع از تثبیت قیمت ها در بازار نشــد‪،‬‬ ‫بلکــه از نگاه برخــی فعاالن و کارشناســان بازار‪،‬‬ ‫نوســانات و رشــد تدریجی نرخ ارز عامل افزایش‬ ‫قیمت خودروهــای داخلی و خارجی در این روزها‬ ‫شده اســت‪ .‬البته بررسی جدول قیمت ها و جریان‬ ‫معامالت نشــان می دهد در دو هفته اخیر با وجود‬ ‫افزایش قیمــت خودرو‪ ،‬وضعیــت خرید و فروش‬ ‫در بازار خودرو تغییر چندانی نداشــته و معامالت‬ ‫به حداقل رسیده است‪ .‬شرایطی که حاکی از انتظار‬ ‫خریداران و ابهام نســبت به اینــده قیمتی در بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫درهمین ارتبــاط فعاالن بازار خــودرو هم زمان با‬ ‫تعطیلــی مراکــز خرید و فروش و شــماره گذاری‬ ‫خودرو به متقاضیــان توصیه می کنند به قیمت های‬ ‫غیــر واقعی که در فضای مجازی اعالم می شــود‪،‬‬ ‫اطمینــان نکننــد و از هرگونه معاملــه و خرید از‬ ‫بازارهای غیررســمی تا بازگشــایی نمایشگاه ها و‬ ‫مراکز تعویض و شماره گذاری پالک اجتناب کنند‪.‬‬ ‫با ایــن حال در بازار راکد خریــد و فروش خودرو‬ ‫به نظر می رسد اعالم قیمت های غیرواقعی در فضای‬ ‫مجــازی و افزایش نرخ ارز‪ ،‬ســبب نگرانی مردم از‬ ‫تغییرات قیمتی برخی خودروها در روزهای اتی و‬ ‫نهایتا رشد بیش تر قیمت خودرو نسبت به روزهای‬ ‫گذشته شده است‪.‬‬ ‫درشــرایط فعلی که بــازار ازاد شــرایط مطلوبی‬ ‫ندارد‪ ،‬متاســفانه درزمینه قیمت گذاری خودروها‬ ‫در کارخانــه نیز چنــدان موفق عمل نمی شــود‪.‬‬ ‫قیمت گــذاری خودروهای داخلی طی ســال‪‎‬های‬ ‫اخیر با بحث‪‎‬ها و چالش هــای فراوانی مواجه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگرچــه فرمول هــای قیمت گــذاری و روش های‬ ‫مختلف از سوی نهادهای دولتی متعدد (از سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا‬ ‫شورای رقابت و ســتاد تنظیم بازار) که هر یک در‬ ‫مقطعی از زمان مسئولیت تعیین قیمت را برعهده‬ ‫داشــتند امتحان شده اســت‪ ،‬اما التهاب و امواج‬ ‫گرانی روزافزون بازار خودرو گواه ان است که هنوز‬ ‫نتایج مطلوبی از هیچ یک از روش های قیمت گذاری‬ ‫مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می رســد بررسی رویکرد ازادسازی‬ ‫قیمت بــه دور از هرگونه قیمت‪‎‬گذاری دســتوری‬ ‫که مدت‪‎‬هاست از ســوی بسیاری از کارشناسان و‬ ‫فعاالن صنعت خودرو توصیه می شود‪ ،‬ضرورت دارد‪.‬‬ ‫باید درنظر داشــت که تعییــن قیمت در بازار ازاد‬ ‫به گونه ای که متضمن حداکثر رفاه تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنندگان و حداقل کاهش رفاه کلی باشد‪،‬‬ ‫نیاز به شــرایطی دارد‪ .‬به عالوه‪ ،‬شرایط بازار رقابتی‬ ‫بایــد در همــه بازارهای مرتبط بــا صنعت خودرو‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫براین اساس بررســی بازار قیمت ها نشان می دهد‬ ‫قیمــت پرایــد ‪ 111‬با تداوم رشــد بهــا به ‪138‬‬ ‫میلیون تومــان رســیده اســت‪ .‬همچنیــن پراید‬ ‫‪ 151‬مــدل ‪ 1400‬حــدود ‪ 144‬میلیون تومــان‬ ‫قیمت خورده اســت‪ .‬درعین حــال در بازار کنونی‬ ‫هردســتگاه تیبا صندوقدار‪ ،‬تیبا ‪ 2‬و هاچ بک‪ ،‬ساینا‬ ‫و کوئیــک دنده ای به ترتیــب ‪ 141 ،140 ،134‬و‬ ‫‪ 155‬میلیون تومان قیمت گذاری شده اند‪.‬‬ ‫همچنیــن درحــال حاضــر درگــروه محصوالت‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬ســمند ‪ LX‬مــدل ‪ ،1400‬پژو ‪405‬‬ ‫جی ال ایکس‪ ،‬پژوپارس‪ ،‬پژو ‪ 206‬تیپ ‪ ،2‬پژو ‪206‬‬ ‫تیپ ‪ 5‬و پــژو ‪ 207‬اتوماتیــک به ترتیب به قیمت‬ ‫‪ 267 ،217 ،252 ،207 ،213‬و ‪ 385‬میلیون تومان‬ ‫معامله می شود‪.‬‬ ‫درهمین حال یکی از کارشناســان بازار خودرو با‬ ‫توجه به نوســان قیمت ها معتقد اســت از ابتدای‬ ‫امســال اغلب خریــداران و فروشــندگان با توجه‬ ‫به جریــان مذاکرات و تحوالت بازار ارز صرفا قیمت‬ ‫خــودرو را رصد می کنند و عمال تمایلی برای ورود‬ ‫به بازار خرید و فروش ندارند‪.‬‬ ‫به گفتــه وی اگرچه در بــازار کنونی خودرو قدرت‬ ‫چانه زنی خریداران بیش تر از فروشــندگان شــده‬ ‫است‪ ،‬اما همچنان نامشخص بودن وضعیت قیمت‬ ‫ارز و مذاکرات از ســویی و افزایــش نرخ تورم در‬ ‫سال جاری سبب شــده است عالوه بر رکود تقاضا‪،‬‬ ‫خریداران و فروشندگان در اوضاع فعلی بازار دچار‬ ‫نوعی سردرگمی شوند‪.‬‬ ‫بیس اویل گروه ‪ ۳‬به باال فقط برای ساخت روغن‬ ‫موتورنیست!‬ ‫از ســازندگان اصلــی تجهیزات فنــی (‪)OEM‬‬ ‫نیازمندی هایی را برای تولید روغن اعالم می کنند‬ ‫که به پنج دسته تقسیم می شود‪.‬‬ ‫روغــن خــوب بایــد دارای گرانروی متناســب با‬ ‫ســرعت ‪ ،‬جنس و عمال کاربرد چرخ دنده باشــد‬ ‫تا فیلم روانکاری تشکیل شــده روی ان حفظ شود‪.‬‬ ‫امــا در عین حال نباید ســبب از بین رفتن انرژی‬ ‫چرخ دنده ها شود‪.‬‬ ‫مواد افزودنی ضداکسیداسیون کمک بسیار شایانی‬ ‫به افزایــش پایــداری اکسیداســیون روغن دنده‬ ‫می کنند‪ .‬اما در عین حال نباید از پایداری در برابر‬ ‫اکسیداسیون روغن پایه نیز غافل شویم‪ .‬زیرا هرچه‬ ‫روغن پایه مقاومت بیشتری داشته باشد‪ ،‬عمر مواد‬ ‫افزودنی نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫روغن های ســنتتیک در مقایســه بــا روغن های‬ ‫معدنی مقاومت حرارتــی باالتری دارند‪ .‬این عامل‬ ‫ســبب می شــود عمر این روغن ها‪ ،‬به خصوص در‬ ‫چرخ دنده هایی که با ســرعت حرکــت می کنند و‬ ‫مستعد افزایش دما هستند‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫وجود ادتیو ‪ EP‬یکی از الزامات روغن دنده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مواد باعث از صدمات و فرســایش جلوگیری‬ ‫می کنند‪.‬یکــی از وظایــف اصلــی روغن دنــده‬ ‫جداپذیری سریع اب از روغن است‪ .‬البته در برخی‬ ‫کاربردها الزم است از روغن هایی استفاده شود که‬ ‫در حضور اب امولسیون تشکیل بدهند و اب را به‬ ‫خود جذب کنند تا وارد سیستم نشود‪.‬‬ ‫به دنبال تنوع بــاالی چرخ دنده های مدرن‪ ،‬کارکرد‬ ‫ان ها نیــز تغییر کرده اســت‪ ،‬بنابرایــن نیازمند‬ ‫روغن هایــی هســتند که در شــرایط ســخت تر‪،‬‬ ‫مقاومت بیشــتری از خود نشــان دهند‪ .‬استفاده‬ ‫از روغن های پایــه ســنتتیک باعث می شــود نوع‬ ‫موادافزودنــی و مقــدار ان درمقایســه با تولیــد‬ ‫روغن های دنــده ای که از روغن هــای پایه معدنی‬ ‫اســتفاده می کنند متفاوت بــوده و در عین حال‬ ‫کارکرد مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫به طــور معمــول روغن های ســنتتیک روانکاری‬ ‫بهتری دارند‪،‬با تشــکیل فیلم روانکاری مناسب از‬ ‫دنده های چرخ دنده بیشــتر محافظت می کنند و‬ ‫همچنین ســبب کاهش ذرات فرسایشی و افزایش‬ ‫طــول عمر چرخ دنده ها می شــوند‪ .‬یکــی دیگر از‬ ‫ویژگی روغن های سنتتیک بهبود شاخص گرانروی‬ ‫اســت‪ ،‬بدین معنی کــه پایداری روغــن در برابر‬ ‫تغییرات دما بهتر می شــود که عالوه بر کاهش نیاز‬ ‫به مواد افزودنــی‪ ،‬راندمان بهتــری را برای چرخ‬ ‫دنده ها به همراه دارد‪.‬‬ ‫در نهایــت باید به مقاومت بــاالی این روغن ها در‬ ‫برابر اکسیداســیون و حرارت باال اشــاره کرد‪ .‬این‬ ‫ویژگی ســبب می شــود روغن تمایــل کمتری به‬ ‫اکسیداسیون و تخریب حرارتی داشته باشد‪ .‬البته‬ ‫مشــکالت ناشــی از افزایش دما کمتــر برای این‬ ‫روغن ها رخ می دهد کــه از ان جمله انها می توان‬ ‫به کاهش رسوبات و تشکیل لجن کمتر اشاره کرد‪.‬‬ ‫این ویژگی ها ســبب افزایش طول عمر روغن های‬ ‫دنده و ساعت کارکرد ان ها می شود‪.‬‬ ‫رســید که حقوق مصرف کنندگان را در این بخش‬ ‫پررنگ تر کرد؛ نخست ان که در سال ‪ 1386‬قانون‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان خودرو به تصویب رسید‬ ‫و بعد از ان در ســال ‪ 1388‬قانون عام حمایت از‬ ‫مصرف کنندگان به تصویب مجلس شورای اسالمی‬ ‫رسید‪ .‬مشابه این قوانین تقریبا به اشکال گوناگون‬ ‫در اکثر کشورها تعریف شده و به مرحله اجرا رسیده‬ ‫اســت؛ قوانینی که روح حاکم بــر ان ها حمایت از‬ ‫مصرف کننــدگان به خصوص در بخش هایی اســت‬ ‫که رقابت کمتری را شــاهد هستند‪ .‬در این میان‬ ‫به نظر می رســد جــای خالی قانونی کــه به طور‬ ‫ویژه به مصرف کننده نهایی خودروهای ســنگین و‬ ‫نیمه سنگین بپردازد‪ ،‬احساس می شود؛ قوانینی که‬ ‫بتواند بر کیفیت مدل های تولید داخل‪ ،‬مونتاژی و‬ ‫وارداتی و مباحث مربوط به خدمات پس از فروش‬ ‫هر یک از ان ها نظارت درستی را حاکم کند‪.‬‬ ‫هرچنــد که وزارت صنایع وقت از همان اوایل دهه‬ ‫‪ 70‬قواعــد و ضوابطــی را برای استانداردســازی‪،‬‬ ‫ارتقای ســطح کیفی خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫و نظارت هــای دوره ای بران تدویــن کرده بود‪ ،‬اما‬ ‫بعد از تصویــب قوانین فوق الذکر ایــن وزارتخانه ‬ ‫مسئول اجرای قوانین و نظارت دوره ای بر عملکرد‬ ‫عرضه کنندگان خودرو شــد‪.‬بنابراین می توان گفت‬ ‫ان چــه به عنوان نقــد از وزارت صمت درخصوص‬ ‫چرایی انجام نظارت هــای دوره ای بر خدمات پس‬ ‫از فروش مطرح می شــود‪ ،‬در ید تصمیم گیری این‬ ‫وزاتخانه نیســت و شاید به جرات بتوان گفت خود‬ ‫یک دســتاورد ملی محسوب می شود‪ .‬چراکه قانون‬ ‫حمایــت از مصرف کنندگان خــودرو جزو معدود‬ ‫قوانین کشــور اســت که میزان اجرای ان جزء به‬ ‫جزء بررســی می شــود‪ .‬با این حال اما با نگاهی به‬ ‫وضعیــت فعلی می توان دریافت باز هم خودروهای‬ ‫تجاری از قلم افتادند و نظارت چندانی بر عملکرد‬ ‫تولیدکننــدگان و حتی محصــوالت وارداتی انجام‬ ‫نشده اســت‪ .‬در ســایه تحریم ها‪ ،‬این خودروهای‬ ‫تجــاری بودند که بیشــترین اســیب را در بخش‬ ‫تولید‪ ،‬واردات‪ ،‬قیمت نهایی و تامین قطعه متحمل‬ ‫شدند و متاسفانه هیچ ارگان و وزارتخانه ای نسبت‬ ‫به وضعیت ان ها پاســخگو نبوده است‪.‬درخصوص‬ ‫چگونگــی اجرای ایــن نظارت ها و مــدل ارزیابی‬ ‫خدمــات پس از فروش شــرکت های عرضه کننده‬ ‫خــودرو نیز می توان گفت؛ از بدو پیدایش این الگو‬ ‫تاکنون مســیر بهبود نســبتا خوب و متناسبی را‬ ‫با نیازهــای روز مصرف کنندگان و عرضه کنندگان‬ ‫البتــه تنهــا در بخش ســواری طی کرده اســت‪،‬‬ ‫تــا جایی که بعــد از چهار مرحلــه ویرایش نهایتا‬ ‫به عنوان استاندارد ملی نیز مصوب شد‪ .‬مدل اولیه‬ ‫ارزیابی خدمات پس از فــروش صنعت خودرو در‬ ‫اواســط دهه هفتــاد با تمرکز بر توانمندســازها و‬ ‫امکانات و قابلیت های فیزیکی شکل گرفت که طی‬ ‫ان بــا توجه به نیازهای وقــت حوزه خدمات پس‬ ‫از فــروش خودرو‪ ،‬محوریت اصلی ارزیابی ها بر پایه‬ ‫استانداردسازی فیزیکی و استقرار زیرساخت هایی‬ ‫چون نیروی انســانی متخصص و تعدد و شــرایط‬ ‫ان ها‪ ،‬قابلیت های شرکت های ارائه دهنده خدمات‬ ‫و امکانــات و تجهیــزات تعمیرگاهی ان ها شــکل‬ ‫گرفــت‪ .‬در تحول تکاملی دوم‪ ،‬بــا توجه به این که‬ ‫صرفــا توانمندســازها و زیرســاخت های فیزیکی‬ ‫قابلیت تامین رضایت مشــتریان را نداشت‪ ،‬نتایج‬ ‫و شــاخص های عملکــردی‪ ،‬شــامل بازخوردهای‬ ‫دریافتی از سوی مشتریان و همچنین خروجی های‬ ‫ادراکی و عملکردی شــرکت ها به این مدل اضافه‬ ‫شــد که این موضوع تمرکز بیشتر عرضه کنندگان‬ ‫به مبحث رضایت مندی مشتریان و همچنین نتایج‬ ‫شاخص های کلیدی عملکرد را به دنبال داشت‪ .‬در‬ ‫دوره ســوم تحول تکاملی ایــن مدل‪ ،‬ضمن حفظ‬ ‫و بهبــود معیارهای مورد بررســی در ادوار قبلی‪،‬‬ ‫توجه ویژه ای بر طراحی و پیاده ســازی فرایندهای‬ ‫مرتبط با حقوق مصرف کنندگان خودرو (بر اساس‬ ‫قوانیــن مصوب) و پایش اثربخشــی این فرایندها‬ ‫معطوف شــد که ارزیابــی وضعیت خدمات پس از‬ ‫فروش صنعــت خودرو همچنان مطابق همین الگو‬ ‫در دست اجراست‪ .‬در دوره تکاملی چهارم عالوه بر‬ ‫معیارهای معطوف به رضایت مشتریان‪ ،‬موضوعات‬ ‫مرتبط با وفاداری و حفظ و نگهداشــت مشتریان‬ ‫در شــبکه مجاز خدمــات پس از فــروش مطرح‬ ‫شــد و شــاخص هایی نظیر مقبولیت شبکه از نگاه‬ ‫مصرف کنندگان به مدل اضافه شد‪.‬‬ ‫روغن دنده هایی که از روغن پایه‬ ‫سطحباالاستفادهمی کنند‬ ‫با توجه به گســتردگی خودروها و صنایع مختلف‬ ‫شــاهد تنوع چرخ دنده ها (گیربکس) هســتیم‪ .‬از‬ ‫تولید سیمان تا حرکت خودروها و موتورسیکلت ها‬ ‫به این چرخ دنده ها وابسته است‪.‬‬ ‫با توجه به گســتردگی خودروها و صنایع مختلف‬ ‫شــاهد تنوع چرخ دنده ها (گیربکس) هســتیم‪ .‬از‬ ‫تولید سیمان تا حرکت خودروها و موتورسیکلت ها‬ ‫به این چرخ دنده ها وابســته است‪ .‬البته این تفاوت‬ ‫ناشــی از متغیرهــای مختلفی از قبیل ســرعت‪،‬‬ ‫میزان بار‪ ،‬جنس‪ ،‬کاربرد و‪ ...‬اســت‪ .‬اولین کار برای‬ ‫انتخاب یــک روغن دنده خوب‪ ،‬بهره گیری از روغن‬ ‫پایه مناســب برای تولید روغن اســت‪ .‬بســیاری‬ ‫عقب ماندگی خدمات پس از فروش در حوزه‬ ‫خودروهای «تجاری» نسبت به «سواری»‬ ‫خال قانونی در حمایت از مالکان‬ ‫خودروهایکاروتجاری‬ ‫خدمــات پــس از فــروش در حــوزه کاالهــای‬ ‫مصرفــی بادوام ازجملــه خودرو و لــوازم خانگی‬ ‫همواره جزو دغدغه های اصلــی مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫عرضه کننــدگان‪ ،‬سیاســت گذاران و نهادهــای‬ ‫قانون گذار و ناظر بوده است‪.‬خدمات پس از فروش‬ ‫در حوزه کاالهای مصرفی بــادوام ازجمله خودرو‬ ‫و لــوازم خانگی همــواره جــزو دغدغه های اصلی‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬عرضه کنندگان‪ ،‬سیاســت گذاران‬ ‫و نهادهای قانون گذار و ناظر بوده اســت‪ .‬از همین‬ ‫رو‪ ،‬از اوایل دهه هفتاد کــه تولید و عرضه خودرو‬ ‫در مســیر رشــد قرار گرفت‪ ،‬به مرور موضوعاتی‬ ‫نظیر استانداردســازی خدمــات‪ ،‬رقابت در بخش‬ ‫خدمات‪ ،‬نظارت بــر کیفیت ارائه خدمات و قوانین‬ ‫ناظر بر حقــوق مصرف کنندگان مطرح شــد و با‬ ‫تصویب دو قانون به شــکلی جدی تر در دســتور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬خودروهای تجاری نیز به واســطه‬ ‫ان که سرمایه مالکان محسوب می شوند و به دلیل‬ ‫اهمیتی که در صنعــت حمل ونقل دارند‪ ،‬نه تنها از‬ ‫این قاعده مســتثنا نبوده اند‪ ،‬بلکه باید به موضوع‬ ‫خدمات پس از فروش این خودروها نگاه ویژه تری‬ ‫داشــت‪.‬دو قانون در سال های ‪ 86‬و ‪ 88‬به تصویب‬ ‫امادگیزنجیرهتامینبرایتولیدتاراباپنجستارهکیفی‬ ‫با اغاز تولید انبــوه محصول تارا‪ ،‬عمق‬ ‫خودکفایــی ‪۷۵‬درصــدی قطعات این‬ ‫خودرو در زنجیــره تامین گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو محقق شد‪.‬‬ ‫‪،‬برنامه ریــزی تعمیــق خودکفایــی و‬ ‫تضمیــن کیفیــت و ســاخت و تولیــد‬ ‫خــودروی تارا در شــرکت ســاپکو و‬ ‫زنجیره تامین ان منجربــه تولید انبوه‬ ‫تارا دستی در تیرماه و تارا اتوماتیک از‬ ‫شهریور امسال شد‪.‬‬ ‫بــه منظور تحقــق اهداف و سیاســت‬ ‫های گــروه صنعتــی ایران خــودرو و‬ ‫اجرایی ســازی سیاســت هــای کالن‬ ‫اقتصاد مقاومتــی و جهش تولید‪ ،‬تولید‬ ‫انبــوه خودروی تارا بــا ‪۷۵‬درصد عمق‬ ‫خودکفایــی قطعــات و مجموعه های‬ ‫ان از تیرماه اغاز شــده و برنامه تولید‬ ‫خــودروی اتوماتیک تارا نیز از امســال‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد قطعات خــودروی تارا در‬ ‫سیســتم تضمین کیفیــت پیمانکاران‬ ‫(‪ )SQA+‬ارزیابــی و فراینــد تضمین‬ ‫کیفیت ان انجام شده است‪.‬‬ ‫تارا‪ ،‬نخســتین محصــول ایران خودرو‬ ‫اســت که تمامی قطعات ان بر اســاس‬ ‫روش تضمیــن کیفیــت پیمانــکاران‬ ‫(‪ )SQA+‬مــورد ارزیابی قــرار گرفته‬ ‫و تیم ارزیابی کیفیت شــرکت ســاپکو‪،‬‬ ‫ظرفیــت ســنجی تامیــن مــواد اولیه‬ ‫و تامیــن قطعــات ایــن محصــول را‬ ‫تحت پایش مســتمر قرار داده اســت؛‬ ‫ارزیابــی روند کیفــی ‪ ۱۲۰‬قطعه ویژه‬ ‫تــارای اتوماتیک نیز بر اســاس همین‬ ‫سیســتم در شرکت ســاپکو دنبال می‬ ‫شــود و فراهم ســازی تمامی الزامات‬ ‫نــرم افــزاری‪ ،‬کالیبراســیون و صحه‬ ‫گذاری این محصول بــا همکاری مرکز‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬طراحــی و تکوین محصول‬ ‫ایران خودرو در حال انجام است‪.‬‬ ‫بــرای تولیــد خــودروی پنج ســتاره‬ ‫تارا‪۱۳۹ ،‬ســازنده اعم از شــرکت های‬ ‫زیرمجموعه گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫و ســازندگان قطعــات و مجموعه های‬ ‫خودرو همکاری خواهند داشت‪.‬‬ ‫برنامه ریز ی های گســترده ای به منظور‬ ‫داخلی سازی محور عقب این خودرو تا‬ ‫انتهای سال ‪ ۱۴۰۰‬صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مجموعه اکســل این خــودرو از جمله‬ ‫قطعــات مهم و های تــک این محصول‬ ‫اســت که در داخلی سازی اکسل عقب‬ ‫این خودرو‪ ،‬شــرکت های محورســازان‬ ‫ایران خــودرو‪ ،‬قالب های صنعتی ایران‬ ‫خودرو و ماشــین ابزار ایــران خودرو‬ ‫همکاری داشته اند‪.‬‬ ‫بر اســاس گــزارش های ارایه شــده‬ ‫از مدیریــت پــروژه تــارا در ســاپکو‪،‬‬ ‫اســتحکام ورق های بدنه این محصول‬ ‫از مهم ترین ویژگــی های این محصول‬ ‫اســت‪ .‬با عرضه خودروی تارا اتوماتیک‬ ‫به مصرف کنندگان این محصول و بهره‬ ‫مندی ان از تمامی امکانات خودروهای‬ ‫جدید و به روز دنیا نظیر سیســتم نور‬ ‫و روشــنایی خودکار در شــب‪ ،‬سیستم‬ ‫روشــن کردن خودرو بدون کلید (کی‬ ‫لــس)‪ ،‬صندلی های برقــی‪ ،‬اینه های‬ ‫تاشــو‪ ،‬سنســور نور و باران‪ ،‬سیســتم‬ ‫پایــداری‪ ،‬ســانروف‪ ،‬سیســتم کــروز‬ ‫کنترل و ســایر امکانات ایمنی و رفاهی‬ ‫و همچنین اســتحکام باالی ورق های‬ ‫بدنه‪ ،‬این خودرو در ســطح پنج ستاره‬ ‫کیفیت در بازار محصوالت ایران خودرو‬ ‫خواهد درخشید‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به عملکرد مدیران سایپا و نقش‬ ‫این شــرکت در افزایش و رونق تولید اظهار کرد‪« :‬معتقدم مدیران ســایپا در ســال های‬ ‫اخیر بســیار خوب درخشــیدند و با برنامه ریزی های دقیق توانستند سطح صنعت خودرو‬ ‫را ارتقا دهند‪».‬‬ ‫تنوع محصوالت ســایپا در جشــنواره پیش فروش اخیر این گروه خودروسازی در مقایسه‬ ‫بــا پیش فروش های ســال های قبل نشــان دهنده افزایش مدل ها در ســبد محصول این‬ ‫خودروساز است‪ ،‬به طوری که اگر مشتری در این جشنواره متقاضی خرید خودرویی مدرن‬ ‫و نســبتا لوکس باشد‪ ،‬می تواند «شاهین» را برگزیند‪ ،‬اگر در پی خودرویی باشد که ضمن‬ ‫برخورداری از قیمت متناســب با کیفیت‪ ،‬اپشــن ها و امکانات بیش تری داشته و از چهره‬ ‫به روزتری نیز برخوردار باشــد‪ ،‬می تواند به سراغ «کوییک اس»‪« ،‬ساینا اس» و «کوییک‬ ‫ار» دورنگ برود که در فهرســت فروش سایپا قرار دارند‪ .‬همچنین در این طرح «کوییک‬ ‫دنده ای» و «ســاینا دنده ای» هم حضور دارند که خودروهایی اقتصادی محسوب می شوند‬ ‫و کیفیت قابل قبولی نیز دارند‪ .‬غیر از این خودروها‪ ،‬محصوالت کاروتجاری ســبک نیز در‬ ‫لیست فروش سایپا هستند که از وانت «سایپا ‪ »151‬گرفته تا «نیسان تک سوز اپشنال»‪،‬‬ ‫«نیسان دوگانه ســوز اپشنال»‪« ،‬نیسان دیزل» و «پادرا پالس» را شامل می شود‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که سبد محصول ســایپا خودروهای اقتصادی تری همچون «تیبا» و «تیبا‪»2‬‬ ‫نیــز حضور دارند و خودروهای جدیدی مانند هاچ بــک «اطلس» و کراس اوور «اریا» نیز‬ ‫به زودی به این سبد اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬نایب رئیس کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلس با اشــاره به عملکرد‬ ‫مدیران ســایپا و نقش این شــرکت در افزایش و رونق تولید اظهار کرد‪« :‬معتقدم مدیران‬ ‫سایپا در سال های اخیر بسیار خوب درخشیدند و با برنامه ریزی های دقیق توانستند سطح‬ ‫صنعت خودرو را ارتقا دهند‪ ».‬حجت االسالم والمســلمین محمد موحد افزود‪« :‬خودروهای‬ ‫جدیدی که از سوی ســایپا تولید و روانه بازار می شوند‪ ،‬نشان از عزم مدیران این شرکت‬ ‫برای رونق تولید و ایجاد اشــتغال در کشــور دارد‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬به دلیل مزایا و فواید‬ ‫زیاد صنعت خودرو برای اقتصاد کشــور باید این صنعــت مورد توجه ویژه قرار گیرد و از‬ ‫همه کســانی که در این عرصه فعالیت دارند‪ ،‬حمایت شــود‪ ».‬نماینده کهگیلویه و بهمئی‬ ‫در مجلس شــورای اســامی با تاکید بر ضرورت حمایت از صنعت خودرو کشــور گفت‪:‬‬ ‫«سیاســت مجلس حمایت از صنعت خودرو اســت‪ ».‬وی با بیان این که هر کشــوری که‬ ‫صنعت خودرو دارد‪ ،‬باید از ان حمایت کند‪ ،‬افزود‪« :‬خودروســازی یک صنعت مادر است‬ ‫و موجب تقویت صنایع دیگر و اشــتغال پایدار در کشــور می شود‪ ».‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫قضایــی و حقوقی مجلــس افزود‪« :‬باید از تولیدات داخلی حمایت شــود تــا بتوانیم در‬ ‫اقتصاد مقاومتی موفق عمل کنیم‪ ».‬وی با اشــاره به وضعیت اقتصادی کشــور گفت‪« :‬ما‬ ‫دارای قدرت و شــرایط خاصی هستیم و باید به تولیدات داخلی به خصوص صنعت خودرو‬ ‫توجه ویژه ای داشــته باشــیم‪ ».‬حجت االســام موحد تصریح کرد‪« :‬داخلی سازی صنعت‬ ‫خودرو یک ضرورت اســت و باید با تمام توان در جهت توســعه و اشتغال این صنعت گام‬ ‫برداشت‪».‬‬ ‫همان طور که در هفته پیش اعالم شــد؛ گروه خودروســازی سایپا در سه ماه نخست سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬بــا تولید ‪۱۱۰‬هزار و ‪ ۵۵۸‬دســتگاه خودرو‪ ،‬رشــد ‪ 14.1‬درصدی را نســبت به‬ ‫مدت مشــابه ســال گذشته ثبت کرد‪ .‬ســایپا در حالی توانسته اســت در مدت طی شده‬ ‫ســال جاری این تعداد خودرو تولید کند که در مدت زمان مشــابه ســال گذشته‪ ،‬تعداد‬ ‫‪۹۶‬هزار و ‪ ۹۲۵‬دســتگاه خــودرو تولید کرده بود‪ .‬این گروه همچنین در مدت طی شــده‬ ‫ســال جاری تعداد ‪۱۲۰‬هزار دستگاه خودرو را به مشــتریان خود تحویل داده که نسبت‬ ‫به مدت مشــابه ســال گذشته که ‪۹۳‬هزار دستگاه خودرو به مشــتریان تحویل شده بود‪،‬‬ ‫رشــد حدود ‪۳۰‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬درخشــش و موفقیت گروه خودروسازی سایپا‬ ‫در زمینــه تولیــد و تحویل خودرو به مشــتریان با وجود مشــکالت ناشــی از تحریم ها و‬ ‫محدودیت هــا در زمینــه نقل وانتقال بانکی‪ ،‬افزایش نرخ ارز‪ ،‬مشــکالت تامین مواد اولیه‬ ‫و قطعــات مــورد نیاز تولید و همچنین ادامه همه گیری بیماری کرونا به دســت امده که‬ ‫حاکــی از همت‪ ،‬تــاش و برنامه ریزی این گروه برای رشــد تولید ملی در ســال تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته تحویل خودروهای فروخته شده در ســال ‪ 98‬تا مهرماه سال ‪ 99‬طول‬ ‫کشــید که به منزله ‪ 7‬ماه تاخیر در تحویل خودروها به دلیل مشــکالت ناشی از تحریم ها‬ ‫بــود‪ .‬اما در ســال جاری با برنامه ریزی هــای مدون در حوزه تولیــد و فروش‪ ،‬به جز یک‬ ‫محصــول؛ تمــام خودروهای ســال ‪ 99‬تا خردادمــاه تخصیص یافته و فاکتور شــده اند‪.‬‬ ‫مهم ترین دلیلی که باعث شــد تاخیر در تحویل خودروها در ســال ‪ 98‬به اوج خود برسد‬ ‫و ســال ‪ 99‬هم ادامه پیدا کند‪ ،‬شــرایط سخت و دشوار تحریم بود‪ .‬اما گروه خودروسازی‬ ‫ســایپا موفق شــد خردادماه سال جاری به تمام تعهدات ســال ‪ 99‬خود عمل کند و تنها‬ ‫یــک مدل خودرو باقی مانده که ان هم به علت مشــکالت موجود در رنگ امیزی خودرو‬ ‫معوق شــده است‪ .‬تخصیص خودروهای ســایپا روند رو به بهبودی در پیش گرفته و این‬ ‫گروه خودروســازی توانسته است برخی خودروهای تعهدشده خردادماه سال جاری مانند‬ ‫تیبــا‪ 2‬را به روز به مردم تحویل دهد که نشــان دهنده برنامه ریزی موفق ســایپا در تامین‬ ‫قطعات‪ ،‬تولید محصوالت و عرضه خودروهاســت‪ .‬می توان گفت؛ شــرایط ناشی از تحریم‬ ‫و تالش بــرای بی اثر کردن این اقدام ظالمانه‪ ،‬منتج به دســتاوردهایی در صنعت خودرو‬ ‫به ویژه گروه خودروســازی سایپا شــد که به تولد سایپای نوین انجامید‪ .‬زیرا از یک سو در‬ ‫زمان تحریم خودرو پراید از خط تولید خارج شد و از سوی دیگر‪ ،‬خودرو شاهین طراحی‬ ‫و عرضه شــد و عالوه بر ان خودروهای کوییک اس و ساینا اس هم وارد بازار شدند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫معاوننیرویانسانیوسازماندهیشرکتفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زیباسازیمحیط هایصنعتیباتوجهبهشاخص هایطبکارانجاممی شود‬ ‫معاون نیروی انســانی شــرکت فوالد مبارکه به‬ ‫همــراه جمعی از مدیران‪ ،‬از قســمت های ناحیه‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری مداوم بازدید کردند‪.‬‬ ‫در این بازدید‪ ،‬ایرج ترابی‪ ،‬معاون نیروی انســانی‬ ‫و سازماندهی شرکت‪ ،‬سهم کارکنان را در زمینه‬ ‫اراســتگی محیط کار‪ ،‬قابل توجه دانست و افزود‪:‬‬ ‫درصورتی کــه محیط کار شــرکت را مانند خانه‬ ‫خود تلقی کنیم و نســبت به نظــم و ترتیب ان‬ ‫حساسیت نشان دهیم‪ ،‬اراستگی فضای کار به طور‬ ‫طبیعی تامین خواهد شــد‪ .‬در همین خصوص از‬ ‫ســوی این معاونت‪ ،‬عالوه بــر فعالیت های جاری‬ ‫در بخش زیباســازی محیط های عمومی شرکت‪،‬‬ ‫بهینه سازی و زیباســازی اتاق های کنترل نواحی‬ ‫تولیدی نیز در دســت پیگیری است‪ .‬همان گونه‬ ‫حجت االســام و المســلمین علیرضا احمدی در‬ ‫یادداشــتی نوشت‪ :‬تم مشترک هر گروهی به منزله‬ ‫وجه اشــتراک و یا معیارهای بنیادگرایانه گروه یا‬ ‫ایدئولوگ ساختاری گروهی گروه یا فرقه محسوب‬ ‫می شود که مانند نخ تسبیح تمام دانه های تسبیح‬ ‫را به یک دیگر پیوند می دهد‪.‬‬ ‫طالبان نیز با داعش تم ‪ ،‬ایدئولوژی مشترک دارند‬ ‫که همگی خالصه می شــود به تفسیر انها از اسالم‬ ‫‪،‬انکار سفت و سخت و مطلق هر گونه ابداع از دوران‬ ‫پیامبر به بعد ســت ‪.‬انها استدالل می کنند که هر‬ ‫گونه انحراف از مفاهیم و احکام پیوریتنی ( تقدس‬ ‫مابانه ) که دیگران از تفســیر قــران و حدیث به‬ ‫دست می اورند کفر امیز و باید کنار گذاشته شود ‪.‬‬ ‫داعــش به اصالــت مفاهیمی کــه از دوران پیامبر‬ ‫رســیده باور دارنــد و هر گونه تغییــر در احکام و‬ ‫فرامین اســامی را کفر می شمارند ‪.‬انها معتقدند‬ ‫همان فرامینی که از ســوی پیامبر اعالم شده باید‬ ‫که در فعالیت های زیباســازی محیط کار‪ ،‬مقوله‬ ‫بهینه ســازی نیز مســتتر خواهد بود‪ ،‬زیباسازی‬ ‫محیط های صنعتی نیز با توجه به شــاخص های‬ ‫طب کار و ارتقای ان انجام خواهد گرفت‬ ‫معاون نیروی انســانی و ســازماندهی با اشاره به‬ ‫لزوم توجه به حوزه نیروی انســانی شرکت و نیز‬ ‫چالش هــای پیــش روی کارکنان گفــت‪ :‬تاکید‬ ‫همیشــگی ارکان اصلی شرکت بر تکریم و حفظ‬ ‫نیروی انســانی به عنوان ســرمایه اصلی شرکت‬ ‫بوده و این رویه از دیرباز در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫جاری بوده اســت و بازخورد این نگاه را به خوبی‬ ‫می تــوان در رویکــرد‪ ،‬برنامه ریــزی و اقدام های‬ ‫شرکت یافت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بی توجهــی به موضوع هــای مرتبط‬ ‫بــا حوزه نیــروی انســانی در طول زمــان تمام‬ ‫سازمان ها را با چالش و اسیب همراه خواهد کرد‬ ‫و اگر مدیران سازمان برای رفع ان قدم برندارند‪،‬‬ ‫تحقق اهداف ســازمانی با خلل های جبران ناپذیر‬ ‫مواجه خواهد شد؛ ازاین رو معاونت نیروی انسانی‬ ‫که متولــی توجه ویژه به کارکنان اســت‪ ،‬بر ان‬ ‫است تا رســیدگی به مشکالت و مسائل کارکنان‬ ‫را در صــدر برنامه های اجرایــی خود قرار دهد و‬ ‫با به کارگیری تمــام ظرفیت های در اختیار خود‬ ‫و البته منطبق بر اســتانداردها و رویه های جاری‬ ‫سازمانی‪ ،‬رضایت شغلی همکاران را فراهم نماید‪.‬‬ ‫ترابی در خصوص لزوم توجه بیشــتر به ســختی‬ ‫شــرایط محیــط کار گفــت‪ :‬موضــوع جبــران‬ ‫خدمات کارکنان و توجه ســازمان به سرمایه های‬ ‫طالبان و پیوند مبارک با داعش‬ ‫مبنای پذیرش قرار گیرد ‪.‬بنابراین سلفی ‪ /‬تکفیری‬ ‫ها براین باورند که شیعیان ‪ ،‬صوفیان و هرکس و هر‬ ‫گروهی که انطباقی با تفســیر انها از اسالم نداشته‬ ‫باشد باید از صفحه روزگار محو شود ‪.‬‬ ‫از این رو ‪ ،‬داعش با این استدالل که تمام اقداماتش‬ ‫در راستای احیای اســام ‪ ،‬بازگشت به شکل ناب‬ ‫اسالم ‪ ،‬متحد ساختن مســلمانان جهان زیر بیرق‬ ‫اســام واقعی و بنابراین توسل به کرامت و عظمت‬ ‫مردمان تحت امرش است در عین حال که فرامین‬ ‫الهــی را دنبال مــی کند مدعی مشــروعیت برای‬ ‫خشونت های خویش ست ‪.‬‬ ‫ماهیت داعش در دو جمله‬ ‫اول اینکه ‪،‬حامیان داعشــی هنوز با اسامه بن الدن‬ ‫با عنوان شــیخ اســامه اشــاره می کنند که لقبی‬ ‫محترمانه ست ‪.‬بن الدن تروریسم خود را سازمانی‬ ‫منعطف و به عنوان یک شــبکه پراکنده جغرافیایی‬ ‫از هسته های مستقل می دانست ولی داعش الزام‬ ‫جلسه تنش اب و برق‬ ‫ضیاء اباد برگزار شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی بخشداری ضــیــــاءابــــاد در جلسه تنش‬ ‫اب و برق که به ریاست ارش رحمانی بخشدار ضــیــــاءابــــــاد و با‬ ‫حضور طاهرخانی رئیس اداره ابفا شهرســتان تاکســتان ‪ ،‬رئیس و نائب‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر ‪،‬فرماندهی نیروی انتظامی‪ ،‬ریاست اداره ابفا و‬ ‫برق شهر و عضو منتخب ششمین دوره شورای اسالمی در سالن جلسات‬ ‫سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بخشداری ضــیــــاءابــــاد برگزار‬ ‫شد به موضوعات مدیریت برق و اب در بحران کمبود اب پرداخته شد ‪.‬‬ ‫ارش رحمانی در این جلسه ضمن دعوت از مردم فهیم بخش به مدیریت‬ ‫مصرف بهینه انرژی و اب خواســتار همکاری ویژه مردم در این خصوص‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫ارش رحمانی در این جلسه از بحران برق در تامین اب اشامیدنی مردم‬ ‫گفت و عنوان کرد متاســفانه به دلیل فراهم نبود زیرســاخت مناســب‬ ‫اماکن عدم قطع برق چاهای اب شــرب شهر امکان پذیر نیست و همین‬ ‫امر باعث خالی شدن مخازن اب شرب در زمان قطع برق می شود ‪.‬‬ ‫می دارد که ســرزمین مشروع باقی بماند و ساختار‬ ‫ان برای حکومت کردن از باال به پایین ست ‪.‬‬ ‫دومین جمله را باید خالصه کرد به دیدگاه داعش‬ ‫که تعهدی کامال مدنظر برای بازگرداندن تمدن به‬ ‫محیــط قانونی قرن هفتم و در نهایت رســیدن به‬ ‫اخرالزمان می باشد ‪ ،‬انها به شکل رمز وار و با ایما‬ ‫و اشــاره صحبت می کنند که برای غیرمسلمانان‬ ‫گنگ و غریب می نماید امــا به احادیث و متون و‬ ‫سنت های صدر اسالم توسل می جویند ‪.‬‬ ‫مولفه های داعش‬ ‫اولین مولفه داعش سرســپردگی و ریشه های ان‬ ‫به مرجع خود بن الدن ســت ‪.‬چنان که ابومصعب‬ ‫الزرقاوی در ان ویدئو در مورد القاعده می گوید‬ ‫دومین مولفه در دســت داعش مفهوم سرزمین که‬ ‫به عنوان دولت اسالمی نامیده می شود که جامعه‬ ‫خویش را در ان سرزمین می سازد ‪.‬‬ ‫ســومین مولفه موعودگرایی داعش ست که ظرف‬ ‫انســانی خود محدود به حقــوق و مزایا و اعطای‬ ‫امتیــازات نیســت و در یک نظــام جامع جبران‬ ‫خدمــت باید عالوه بر پرداخت هــای مالی‪ ،‬جنبه‬ ‫رضایتمنــدی زندگی شــغلی نیــز لحاظ گردد و‬ ‫از طریق ایجاد شــرایط مناســب در محیط کار‬ ‫(به لحاظ شــاخص های زیباشــناختی‪ ،‬ارگونومی‬ ‫و طــب کار و تامیــن رفاهیــات) تا حــد امکان‬ ‫ســختی ها و تنش هــای محیط هــای صنعتــی‬ ‫را به حداقل رساند‪.‬‬ ‫وی در پایــان ایــن بازدید ضمن ابراز تشــکر و‬ ‫قدردانــی از زحمــات صادقانه کارکنــان نواحی‬ ‫تولیــدی در ارتبــاط بــا تحقق اهــداف و تولید‬ ‫محصوالت جدید‪ ،‬لزوم رعایت ضوابط بهداشــتی‬ ‫جهت کنترل بیماری کرونا را یاداور شد‪.‬‬ ‫یک سال از دولت اســامی حضور و ظهور مهدی‬ ‫را پیش بینی می کردند انها ‪ ۱۲‬خلیفه را مشــروع‬ ‫می دانند که ابوبکر البغدادی را هشــتمین انها می‬ ‫دانستند انها دابق را مرکز ظهور می دانند‬ ‫چهارمین مولفه مبارزه تا ســر حد جان با دشمنان‬ ‫ایدئولوژی چه داخلی چه خارجی می باشد ‪.‬‬ ‫سیاســت ‪ ،‬عملکرد نظامی ‪ ،‬رسانه ای طالبان تم‬ ‫مشــترکی با القاعــده دارند ان هم بــا حاکمیت‬ ‫شــورای نظامــی و مشــورتی طالبــان و در اخر‬ ‫همپیمانی با طالبان‪ ،‬هم کاســه شــدن با داعش و‬ ‫دولت اســامی ضد مدرنیته ست و خالفت ایشان‬ ‫ملبســین به‬ ‫گر چه کمتــر از خالفت دیکتاتوری ّ‬ ‫دیانــت ‪،‬خونخواران خــون در شیشــه کن مردم‬ ‫مثل قذافــی ‪ ،‬اخــوان ‪ ،‬مبارک و‪....‬نیســت لیک‬ ‫باید احتیاط را شــرط عقــل و همراهش کرد تا از‬ ‫داعشــیزه کردن شــرق ایران بکاهیم و بر تقدس‬ ‫مابی مهر بطالن بزنیم‪.‬‬ ‫در همین خصوص در جلســه تنش اب و برق مصوب شــد یک ژنراتور‬ ‫دیزلی جهت تامین برق برای یکی از چاه های اب شــرب شهر ‪،‬در نظر‬ ‫گرفته شــود ارش رحمانی به تخلف چندین ســاله یک اداره دولتی در‬ ‫حوزه اب در شهر پرداخته و این امر را غیر قابل پذیرش دانست و خاطر‬ ‫نشــان شد برخورد جدی با متخلفان حوزه اب در دستور کار قرار گرفته‬ ‫و در این خصوص مقرر گردید شناسایی ‪ ،‬جمع اوری انشعابات غیر مجاز‬ ‫در سطح شهر و روستاهای بخش ضــیــــاءابــــاد توسط ابفابه فوریت‬ ‫اقدام گردد‪.‬از دیگر مصوبات جلسه تنش اب و برق ضــیــــاءابــــــاد‬ ‫رســیدگی به وضعیت موجود شرکت های مســتقر در شهرک صنعتی‬ ‫حیدریه ضــیــــاءابــــــاد بود که بنا شد شرکت های فعال در صورت‬ ‫اســتفاده از پمپ های فشــار اب باید از مخازن جمع اوری اب استفاده‬ ‫کنند و از متصل شــدن مستقیم پمپ های مذکور به خطوط انتقال اب‬ ‫خودداری کنند که در صورت مشاهده برخورد قانونی میشود ‪.‬‬ ‫در حوزه روستایی نیز در خصوص تعویض لوله خیابان اصلی روستاهای‬ ‫شــنین و اورنه‪ ،‬جمع اوری انشــعابات غیرمجاز روستای قرمزاباد ‪ ،‬رفع‬ ‫مشکل سرریز مخزن اب روستای ساج ‪ ،‬پاکسازی لوله متصل به چشمه‬ ‫اب روستای اورنه و… تصمیم گیری جدی بعمل امد‪.‬‬ ‫کرمانشــاه ‪ -‬مدیرکل ســازمان تامیــن اجتماعی‬ ‫استان کرمانشاه پرداخت حق بیمه دوران سربازی‬ ‫را منجر به افزایش ســوابق بیمه ای بیمه شــدگان‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬این حق بیمه معادل هفت درصد‬ ‫دستمزد است و بیمه شدگان میتوانند در ‪ ۱۲‬قسط‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫«ایمان بیوس»در نشســت خبری که به مناسبت‬ ‫هفتــه تامین اجتماعــی برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیمه شدگان پرداخت حق بیمه سربازی و بسیاری از‬ ‫خدمات دیگر تامین اجتماعی را می توانند به صورت‬ ‫غیرحضوری و با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی‬ ‫تامین اجتماعی به نشانی ‪eservices.tamin.‬‬ ‫‪ ir‬انجام دهند‪.‬‬ ‫هفت هزار و ‪ ۷۴۴‬کرمانشــاهی بیمه بیکاری کرونا‬ ‫دریافت کردند‬ ‫وی با اشــاره به اینکه با بیمه زنــان خانوار و بیمه‬ ‫دانشجویان می توان عالوه بر دریافت خدمات بیمه‬ ‫ای از دفترچــه و خدمات بیمه ای همســر‪ ،‬پدر و‬ ‫مادر هم اســتفاده کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این افراد می توانند‬ ‫در ســنین پایین بیمه شوند و در زمان مناسبی از‬ ‫خدمات بازنشستگی اســتفاده کنند که استفاده از‬ ‫ایــن خدمات هم به صورت غیرحضوری امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیوس تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران استان‬ ‫را ‪ ۵۸‬هزار نفر اعالم کرد و یاداور شــد‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته پنج هزار نفر و در ســه ماهه سال جاری‬ ‫عقد ‪ ۷۲۰‬روز ســابقه بیمه داشته باشند‪ ،‬با مراجعه‬ ‫به پایگاه خدمات الکترونیک تامین اجتماعی و ثبت‬ ‫نــام می توانند معادل یک ماه حقوق را از ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعی به عنوان هدیــه ازدواج دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کمک هزینه تدفین برای یــک هزار و ‪ ۳۹۱‬نفر با‬ ‫مبلــغ ‪ ۲‬میلیارد تومان‪ ،‬کمک هزینه بارداری برای‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفر با مبلغ شــش میلیارد تومان‪،‬‬ ‫کمک هزینه درمان و بیماری برای بیش از ‪ ۹‬هزار‬ ‫نفر با مبلغ ‪ ۱۶‬میلیارد تومان و کمک هزینه ســفر‬ ‫درمانی بــرای ‪ ۴۳۵‬کرمانشــاهی از دیگر خدمات‬ ‫اداره کل تامین اجتماعی استان بود که اقای بیوس‬ ‫به انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫ایجادمحیطایمندرجوارپاالیشگاهگازسرخونیکوظیفهاصلیاست‬ ‫امنیت و ارامش ساکنین همجوار پاالیشگاه گاز سرخون مهم و اساسی است‬ ‫به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت پاالیش گاز‬ ‫سرخون و قشم‪ ،‬محمدحسین نوروزی مدیرعامل این‬ ‫شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی و احترام‬ ‫به کرامت انســانی در جامعه‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت و سالمت‬ ‫ساکنین روستاهای همجوار پاالیشگاه گاز سرخون در‬ ‫حوزه های مختلف بعنوان یکی از اولویت های اصلی‬ ‫این مجموعه می باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه تولید پایدار گاز بعنوان‬ ‫سرمایه ملی و حیاتی انرژی‪ ،‬گفت‪ :‬بایستی همواره با‬ ‫جلوگیــری از تجاوز تاسیســات و عوامل زیان اور به‬ ‫محیط های اطراف پاالیشگاه گاز سرخون‪ ،‬و با اطالع‬ ‫رسانی مناسب از طریق راه های مختلف مخابراتی و‬ ‫الکترونیکی بدون مراجعه افراد ‪ ،‬امنیت و اسایش مردم‬ ‫ساکن در روستاهای همجوار این شرکت را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫نوروزی بیان کرد‪ :‬با اجرای دستورالعمل های ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشت ‪ ،‬محیط زیست و برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫با موضوعات مختلف و همچنین ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی بعنوان ارزش های ســازمانی‪ ،‬با همکاری و‬ ‫تعامل با شورای شــهر و دهیاری روستاهای مربوطه‬ ‫ایمنی مردم ساکن در این مناطق تامین می شود‪.‬‬ ‫ایشان اظهار داشت‪ :‬از انجایی که گاز جایگاه خاصی‬ ‫در ســبد انرژی کشــور دارد و بدون شک این نعمت‬ ‫الهی باتوجه به فراورده های مختلفی که از ان حاصل‬ ‫می شــود و کاربردهای متنوع و فراونی دارد امروز به‬ ‫عنوان محور توسعه کشور محسوب شده و مسئولین‬ ‫این شرکت در کنار تولید همچنان با همدلی و اتحاد‬ ‫مسئولین روســتاهای همجوار‪ ،‬اقدامات و فعالیتهای‬ ‫مناســبی در حوزه های مختلف اموزشــی‪ ،‬درمانی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی را بمنظور‬ ‫ایجاد منطقه ای امن و اســایش برای زندگی اهالی‬ ‫ساکن در جوار تاسیسات انجام داده اند‪.‬‬ ‫ثبت نام و ارائه خدمات غیر حضوری‬ ‫مختلف در منوی «مخابرات من»در‬ ‫وب سایت شرکت مخابرات ایران‬ ‫های خود را ثبت کرده و ســپس از طریق‬ ‫منوی دسترسی ” مشاهده ریز هزینه های‬ ‫قبض “‪ ،‬ضمن مشــاهده تمــام جزئیات و‬ ‫کارکرد قبــوض‪ ،‬در صورت تمایل اقدام به‬ ‫چاپ ان نمایند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امکان مشاهده و پرداخت قبض‬ ‫تلفن ثابــت‪ ،‬خدمات تلفــن ثابت‪ ،‬خالصه‬ ‫کارکرد‪-‬ریــز مکالمــات‪ ،‬تســت ســرعت‬ ‫اینترنــت‪ ،‬مشــاهده وضعیــت ســرویس‬ ‫اینترنــت و خریــد ســرویس اینترنــت‬ ‫پرســرعت به راحتی برای تمام مشــتریان‬ ‫میسر است‪.‬‬ ‫دیانت در خصوص پرداخت صورت حساب‬ ‫تجمیعــی نیز اظهار داشــت‪ :‬با اســتفاده‬ ‫از ســامانه مخابرات من‪ ،‬امــکان پرداخت‬ ‫قبــض (میــان دوره و پایــا ن دوره و قبض‬ ‫تجمیعــی)‪ ،‬مشــاهده ریزهزینه های قبض‪،‬‬ ‫دریافــت گروهی ریزهزینه هــای قبوض و‬ ‫مدیریت درخواست تلفن ثابت (درخواست‬ ‫تلفن ثابــت از طریق پرتــال و پیگیری تا‬ ‫حصول نتیجه) وجود دارد‪.‬‬ ‫مســئول اداره روابط عمومــی و ارتباطات‬ ‫منطقه هرمزگان در خصوص امکانات ویژه‬ ‫ای کــه ســامانه مخابرات مــن در اختیار‬ ‫مشــتریان می گذارد افزود‪ :‬خدمات تلفن‬ ‫ثابــت (ســرویس های ویژه شــامل‪ :‬انتظار‬ ‫مکالمه‪ ،‬مکالمه کنفرانســی‪ ،‬شــمار ه گیری‬ ‫ســریع‪ ،‬قطع و وصــل تلفن‪ ،‬درخواســت‬ ‫تغییــر ادرس مکاتبات‪ ،‬باز و بســته کردن‬ ‫صفر دوم‪ ،‬درخواســت کشف مزاحم‪ ،‬اعالم‬ ‫و عــدم اعــام بــه ‪ ،)۱۱۸‬ســرویس های‬ ‫ارزش افــزوده‪ ،‬تاریخچــه پرداخت قبض‪،‬‬ ‫درخواســت ریزمکالمــات‪ ،‬خالصه کارکرد‬ ‫و مدیریت درخواســت های اینترنت نیز از‬ ‫دیگرامکاناتی کــه درگاه «مخابرات من»‬ ‫در اختیار مشــتریان قرار می دهد‪.‬‬ ‫محســن دیانت مســئول روابــط عمومی‬ ‫مخابــرات با بیــان اینکه مشــتریان می‬ ‫تواننــد در وب ســایت شــرکت مخابرات‬ ‫ایــران بــه ادرس ‪ www.tci.ir‬ثبت نام‬ ‫و از امکانــات غیر حضــوری مختلف منوی‬ ‫«مخابرات مــن» اســتفاده نمایند ‪،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مشــتریان بــا ورود به قســمت‬ ‫افزودن شــماره تلفن های جدید‪ ،‬شــماره‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای بیش از ‪ 36‬هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در خراسان رضوی‪300/‬‬ ‫کیلومتر شبکه جدید در سه ماه اول امسال اجرا شد‬ ‫مشــهد‪ -‬رضا جانگداز‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان این مطلب که خراسان رضوی با‬ ‫‪ 36‬هزار و ‪ 493‬کیلومتر شــبکه گازرســانی دارای بیشترین میزان شبکه گازرسانی در کشور‬ ‫است گفت‪ :‬از این میزان شبکه‪ 25  ‬هزار و ‪ 136‬کیلومتر معادل ‪ 70‬درصد برای گازرسانی به‬ ‫روستاها و ‪ 11‬هزار و ‪ 357‬کیلومتر(‪ 30‬درصد) هم شبکه شهری است‪.‬‬ ‫حســن افتخاری در ادامه این مطلب افزود‪ :‬در ســه ماه ابتدایی امســال ‪ 300‬کیلومتر شبکه‬ ‫گازرسانی جدید در استان اجرا شد که ‪ 26‬کیلومتر ان شبکه شهری و ‪ 274‬کیلومتر روستایی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا پایان خرداد ماه ‪ 79  ،1400‬شــهر و ‪ 2467‬روستا با یک میلیون و ‪  932‬خانوار‬ ‫شهری و روستایی در خراسان رضوی از نعمت گاز بهره مند شدند و عملیات اجرایی گازرسانی‬ ‫در ‪ 188‬روستای دیگر هم در حال اجرا است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد‪ :‬روستاهای باقی مانده واجدشرایط فاقد گاز‬ ‫در استان‪ ،‬دارای عبورگاه های سخت و صعب العبور بوده و از نظر اجرای شبکه های گازرسانی‬ ‫و مسائل فنی و ایمنی نیازمند زمان و بررسی بیشتری است‪.‬‬ ‫افتخاری تصریــح کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ 99.9‬درصد جمعیت شــهری و ‪ 95.4‬درصد جمعیت‬ ‫روســتایی استان تحت پوشــش گاز طبیعی قرار دارند‪ .‬با اتمام طرح های گازرسانی در حال‬ ‫اجرا در بخش روستایی ضریب نفوذ گازطبیعی این بخش هم به باالی ‪ 99‬درصد ارتقا خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه خبرداد ‪:‬‬ ‫پزشک خانواده ونظام ارجاع شهری در‪ 4‬شهرستان راه اندازی شده است ‪.‬‬ ‫امیدقادری درگفت وگوباســیمای مرکزکرمانشاه وبااشــاره به اینکه استان کرمانشاه پایلوت‬ ‫پزشــک خانواده ونظام ارجاع شــهری اســت ‪ ،‬گفت‪ :‬پزشــک خانواده ونظام ارجاع شهری‬ ‫درصندوق بیمه سالمت همگانی در‪ 4‬شهرستان ‪ :‬صحنه‪ ،‬پاوه‪ ،‬سنقروهرسین راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد ‪ :‬دراین طرح باعقدقردادهمکاری باپزشــکان بخش خصوص این شهرستانها‪،‬‬ ‫بیمه شــدگان این صندوق باانتساب پزشــک خانواده ورعایت سیستم ارجاع و تنهاباپرداخت‬ ‫‪6‬هزارتومان می توانندازخدمات درمانی بخش خصوصی بهرمندمی شوند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به مزایای این طرح گفت ‪ :‬تاپیش ازاجرای این طرح بیمه شدگان صندوق بیمه‬ ‫ســامت همگانی تنهاخدمات را ازبخش دولتی دریافــت می کردندکه بااجرای این طرح می‬ ‫توانند ازخدمات بخش خصوصی نیزبهره مندشوند‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت افزود‪:‬هزینه های درمانی بیمه شــدگان تحت پوشش صندوق بیمه‬ ‫سالمت همگانی بشرط رعایت سیستم ارجاع بصورت بیمه ای ودرغیراین صورت ازادمحاسبه‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درتالش هستیم تاپایان هفته جاری درشهرستانهای‪ :‬سرپل ذهاب‪ ،‬اسالم ابادغرب‬ ‫وکنگاور نیز این طرح را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری بین شهرداری کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشکی امضا شد؛‬ ‫مدیرکلتامیناجتماعیکرمانشاه‪:‬حقبیمهسربازیراقسطیپرداختکنید‬ ‫هم هزار نفر به مســتمری بگیران تامین اجتماعی‬ ‫اضافه شــدند و این در حالی اســت که در ســال‬ ‫گذشته و امســال هم در مجموع خانواده ‪ ۳۱۷‬نفر‬ ‫که بر اثر کرونا فوت کردند تحت حمایت های تامین ‬ ‫اجتماعی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرکل ســازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه‬ ‫با اشــاره به اینکه در سال گذشــته به هفت هزار‬ ‫و ‪ ۷۴۴‬نفــر بیمــه بیــکاری کرونا بــه مبلغ ‪۴۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومــان پرداخت کردیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬برای یک هزار و ‪ ۳۳۰‬مورد‬ ‫مبلغ ســه میلیارد تومان هــم کمک هزینه ازدواج‬ ‫پرداخت کردیم‪.‬‬ ‫انچنان که بیوس می گوید افرادی که قبل از تاریخ‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫‪281622‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫سهدودو‬ ‫پنج‬ ‫شــهرداری کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشــکی در راســتای همکاری دو جانبه در زمینه ی‬ ‫«اجتماعی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬فرهنگی و اگاه سازی» تفاهم نامه همکاری امضا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛‬ ‫تفاهم نامه ای میان شــهرداری کرمانشــاه به عنوان نهادی خدماتی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی و‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع ارتقای فرهنگ اهدای عضو و تعالی اموزش همگانی‬ ‫در شــهرداری منعقد و به امضا سعید طلوعی شــهردار و بهنام روندی مسئول بیماری های‬ ‫خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسید‪.‬‬ ‫بــر پایه این گزارش؛ همکاری در طراحی و تهیه محتوایــی اموزش‪ ،‬همایش های عمومی و‬ ‫تخصصی‪ ،‬برگزاری دوره های اموزش همگانی از جمله اهداف این تفاهم نامه همکاری است‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت؛ همکاری در زمینه اموزش کالس ها‪ ،‬دوره های تخصصی و صدور کارت‬ ‫اهداء عضو‪ ،‬ایجاد تعامل میان دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری کرمانشاه در زمینه ویژه نامه‬ ‫های علمی و انتشار دیجیتال اثار‪ ،‬استفاده از ظرفیت های طرفین در بحث اموزش عمومی و‬ ‫همگانی و برگزاری نشست ها از سایر اهداف این تعامالت پیش رو است‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری با سه دانشگاه بزرگ استان‬ ‫تفاهم نامه همکاری چهار جانبه پارک علم و فناوری با دانشــگاه شــهرکرد‪ ،‬دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی شــهرکرد و دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهرکرد به منظور ایجاد و گسترش همکاری‬ ‫های چند جانبه فنی و تخصصی با موضوع ایجاد بســتر مناســب برای جذب و تجاری سازی‬ ‫ایده های حوزه زیســت فناوری‪ ،‬هدایت و راهبری دانشــجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی با‬ ‫رویکرد تکمیل زیســت بوم مذکور‪ ،‬شناسایی صاحبان ایده و فناوری در حوزه زیست فناوری‬ ‫و هدایت و کمک به انها جهت تجاری ســازی با هدف ارتقا اکوسیســتم نواوری و فناوری در‬ ‫حوزه زیســت فناوری‪ ،‬رفع نیازهای فناورانه صنعت و جامعه در حوزه زیست فناوری‪ ،‬برنامه‬ ‫ریزی مشترک به منظور سیاست گذاری و جهت دهی حوزه زیست فناوری در راستای ایجاد‬ ‫اشــتغال پایدار و ظرفیت سازی استانی که با تجمع ظرفیت های طرفین قابل تامین و مرتفع‬ ‫سازی‪ ،‬با حضور اســماعیل پیرعلی رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری‪ ،‬سعید‬ ‫کریمی رییس دانشگاه شــهرکرد‪ ،‬محسن مبینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد‪،‬‬ ‫مهربان صادقی معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد و ابراهیم رحیمی‬ ‫رییس دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهرکرد امضا شد‪.‬‬ ‫تامین محل فعالیت و تجهیزات موردنیاز هسته ها و واحدهای فناور واجد شرایط با محوریت‬ ‫پارک‪ ،‬همکاری دانشگاه هادر تســهیل فرایند استفاده هسته ها و واحدهای فناور مستقر در‬ ‫پارک و مراکز رشد از تجهیزات ازمایشگاهی موجود‪ ،‬همکاری و ظرفیت سازی جهت حمایت‬ ‫از ایده ها و نواوری ها و پایان نامه های محصول و خدمات محور در قالب طرح “جوانه رویش‬ ‫“‪ ،‬جذب و هدایت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در رشته های علوم پایه‪ ،‬زیست فناوری‪،‬‬ ‫پیراپزشکی و سایر رشــته های مرتبط به سمت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی‪ ،‬جذب‬ ‫و هدایت پایان نامه های مقاطع تحصیالت تکمیلی حوزه زیســت فناوری قابل تجاری سازی‬ ‫ســمت پارک و مراکز رشد اســتان‪ ،‬تعریف پروزه های فی مابین به منظور نیل گسترده تر به‬ ‫هداف تفاهم نامه از مهمترین محورهای این تفاهم نامه چندجانبه است‪.‬‬ ‫مدت این تفاهم نامه ‪ 3‬سال است و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است‪.‬‬ ‫جوالن تانکرهای ابرسان در اصفهان‬ ‫توزیع ‪ 1/8../...‬لیتر اب به صورت سیار بین شهروندان و روستاییان‬ ‫بیش از یک میلیون و ‪ 800‬هزار لیتر اب در هفته گذشــته از طریق ابرسانی سیار در استان‬ ‫اصفهان توزیع شــد‪ .‬مدیر ســامانه ارتباط با مشتریان شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با توجه به گرمای شــدید هوا در هفته گذشــته و قطع اب برخی از نقاط شبکه‬ ‫توزیــع‪ ،‬از تاریخ ‪ 19‬تــا ‪ 25‬تیر ماه جاری‪ ،‬اب مورد نیاز مردم با اعزام ‪ 227‬تانکر ابرســانی‬ ‫سیار به ظرفیت های ‪ 6‬تا ‪ 27‬هزار لیتر در مناطق ‪ 6‬گانه شهر اصفهان‪ ،‬فالورجان‪ ،‬نجف اباد‪،‬‬ ‫برخوار‪ ،‬شــاهین شهر‪ ،‬نایین‪ ،‬چادگان‪ ،‬سمیرم‪ ،‬اردســتان‪ ،‬زیار و تعدادی از روستاهای تابعه‬ ‫تامین شــد‪ .‬عباس عباسی خاک با اشاره به میانگین دمای ‪ 40‬درجه ای هفته گذشته گفت‪:‬‬ ‫در دمای ‪ 42‬درجه روز ‪ 19‬تیرماه جاری‪ 73 ،‬درصد از تماس ها با شماره ‪(122‬سامانه ارتباط‬ ‫با مشتریان ابفا) مربوط به افت فشار و قطعی اب بوده است‪ ،‬در حالی که ‪ 25‬تیرماه که دمای‬ ‫هوا به ‪ 37‬درجه ســانتی گراد کاهش یافت‪ ،‬تماس های مربوط به قطعی اب ‪ 62‬درصد کل‬ ‫تماس ها را شامل می شده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 8‬ذی لحجه ‪1442‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 19‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4242‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫اجحاف در حق مجری های باسابقه تلویزیون‬ ‫مســعود روشــن پژوه ـ مجری قدیمی تلویزیون ـ که اخیرا در برنامه‬ ‫«مثبت صباهنگ» رادیو صبا مشــغول اجراست‪ ،‬درباره به کار گرفتن‬ ‫بازیگران و فوتبالیســت ها در تلویزیون به عنوان مجری و به تبع ان‬ ‫منزوی شدن مجریان باســابقه‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬من تلویزیون را به دلیل‬ ‫وام گرفتن از موفقیت برخی هنرمندان و فوتبالیســت ها و وارد کردن‬ ‫ان ها در فضای تلویزیون به دلیل شهرتشان نمی بخشم‪».‬‬ ‫مسعود روشن پژوه که یکی از مجریان باسابقه رادیو و تلویزیون است‬ ‫و به مدت ‪ ۱۲‬ســال اجرای برنامه ای با نام «مسابقه محله» را بر عهده‬ ‫داشت‪ ،‬اخیرا با اجرای برنامه در رادیو از تلویزیون فاصله گرفته است‪.‬‬ ‫این مجری در رابطــه با تجربه اجرا در فضای رادیو‪ ،‬به ایســنا گفت‪:‬‬ ‫«رادیو فضای مناسبی برای خیلی از فعالیت هایی است که شاید نشود‬ ‫در قالب کارهای تلویزیونی انجام داد‪».‬‬ ‫او با اشــاره به این نکته که رادیو فاقد منابع تصویری است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬در اجرای رادیویی شما باید منابع تصویری را به گونه ای در کالم‬ ‫و اجرای خود لحاظ کنید‪».‬‬ ‫به گفته این مجری‪ ،‬اجرا در رادیو انرژی مضاعفی را طلب می کند که در‬ ‫نهایت فضای جالبی را می سازد‪.‬‬ ‫روشن پژوه در پاسخ به این پرسش که علت کمرنگ شدن حضور او در‬ ‫تلویزیون چیســت؟ اظهار کرد‪« :‬نمی توانم در این زمینه نظر بدهم که‬ ‫تلویزیون چه سیاســتی را دنبال می کند‪ ».‬این مجری در ادامه با اشاره‬ ‫به ایــن نکته که فضای مجازی تبدیل به رقیبی برای تلویزیون شــده‬ ‫است و بخشی از کارهای تلویزیون به فضای مجازی واگذار شده است‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬تلویزیون نمی تواند در مقابل فضای مجازی برنامه بسازد‪».‬‬ ‫به اعتقاد او بخشی از علت این امر که چرا تلویزیون نمی تواند در مقابل‬ ‫فضای مجازی برنامه بسازد‪ ،‬به محیط ازادتر فضای مجازی بازمی گردد‪.‬‬ ‫به گفته مسعود روشن پژوه «برخی از حرف ها هستند که گفتن ان ها در‬ ‫فضای مجازی منعی ندارد؛ در حالی که اگر همان سخنان در تلویزیون و‬ ‫در مقابل دوربین زده شوند‪ ،‬ممنوعیت شامل ان ها می شود»؛ بنابراین‬ ‫به گفته این مجری «دلیلی ندارد زمانی که مخاطب می تواند این حرف ها‬ ‫را بدون سانســور در فضای مجازی دنبال کند‪ ،‬با وجود ممنوعیت های‬ ‫موجود در تلویزیون به دنبال ان باشــد‪ .‬از ان جهت که مخاطب انچه‬ ‫را که در فضای مجازی بدون ممنوعیت گفته می شود را دنبال می کند‪،‬‬ ‫فضای مجازی رقیبی جدی در مقابل تلویزیون محسوب می شود‪».‬‬ ‫این مجری رادیو و تلویزیون در ادامه با اشاره به شیوع کرونا به عنوان‬ ‫دلیل اصلی وقفه در ســاخت «مســابقه محله»‪ ،‬گفت‪« :‬به دنبال بحث‬ ‫کرونا و عدم حضــور بچه ها به دلیل رعایــت فاصله گذاری اجتماعی‪،‬‬ ‫ساخت برنامه دچار وقفه شده است‪».‬‬ ‫او کــه برنامه «مثبــت صباهنگ» را با موضوع پخش موســیقی های‬ ‫درخواســتی در رادیو اجرا می کند‪ ،‬همچنین در پاسخ به این پرسش‬ ‫کــه با توجه به جایگاه ویژه پخش موســیقی در رادیو‪ ،‬می توان از این‬ ‫طریق انرژی مثبت به مردم تزریق کرد‪ ،‬بر این باور است‪« :‬گوش دادن‬ ‫به موسیقی همیشه برای انسان ها در همه زمینه های موسیقیایی حس‬ ‫«اما»ی بزرگ مقابل نمایشگاه ملی صنایع دستی‬ ‫خبرهای رســیده از وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪ ،‬حاکی‬ ‫از امادگی برای برگزاری ســی وپنجمین نمایشــگاه ملی صنایع دستی است؛ با‬ ‫ایــن همه‪ ،‬برگزاری این رویــداد همچنان با یک «اما»ی بــزرگ به نام کرونا‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫شیوع کرونا باعث شد تا سال گذشته نمایشگاه ملی صنایع دستی برگزار نشود‪،‬‬ ‫اما عبدالحســین کفیری‪ ،‬مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری ســازی صنایع دستی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی چنین عنوان می کند که در‬ ‫نظر دارند ســی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی را امسال برگزار کنند‪.‬‬ ‫توجــه به اهمیت حوزه صنایع دســتی و حمایت هرچه بیشــتر از هنرمندان و‬ ‫فعاالن این حوزه علت این تصمیم عنوان شده است‪.‬‬ ‫با این همه برگزاری نمایشــگاه منوط به یک تصمیم مهم و ان هم صدور مجوز‬ ‫از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا است‪ .‬مجوزی که در حال حاضر و با توجه به‬ ‫شــرایط فعلی کرونا در کشور‪ ،‬امری غیرممکن به نظر می رسد‪.‬‬ ‫هرچند نماینده وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی رعایت تمامی‬ ‫پروتکل ها به شرط صدور مجوز ستاد ملی مقابله کرونا را وعده داده است و از‬ ‫طرفی پیکر بی جان صنایع دســتی در روزهای کرونایی‪ ،‬به گواه کارشناسان و‬ ‫خوبی داشته است‪».‬‬ ‫او در عین حال تاکید کرد‪« :‬اینکه صرفا با پخش کردن یک موسیقی در‬ ‫رادیو‪ ،‬شــما بخواهید جامعه ای را شاد کنید دور از انتظار است؛ چراکه‬ ‫چنین شادی ای لحظه ای است‪».‬‬ ‫روشن پژوه همچنین با اشاره به لزوم ساخت برنامه های طنز در شرایط‬ ‫نامساعد اقتصادی و شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬برنامه سازی در این زمینه‬ ‫را ضعیف دانســت و گفت‪« :‬در شــرایط موجود که رقبای تلویزیونی و‬ ‫رادیویی زیاد شــده اند‪ ،‬برنامه ریزی و برنامه نویسی خیلی سخت شده‬ ‫است‪».‬‬ ‫این مجری با تاکید بر اینکه باید سیاســتی اتخاذ شــود تا از رقبا در‬ ‫زمینه ســاخت برنامه عقب نیفتیم‪ ،‬با اشــاره به سریال های طنزی که‬ ‫با هزینه های هنگفت ساخته می شــوند‪ ،‬این سریال ها را دارای تبعات‬ ‫نامطلوبی دانست و اظهار کرد‪« :‬برخی از این سریال ها به قدری فضای‬ ‫ارمانی ای را ترسیم می کنند که مخاطبانی که به تماشای ان می پردازند‬ ‫با این سوال مواجه می شوند که ایا می توان این چنین زندگی کرد؟»‬ ‫مجری برنامه مســابقه مجله در نهایت با اشــاره به اینکه هر رسانه ای‬ ‫به دنبال جذب مخاطب اســت‪ ،‬گفت‪« :‬من تلویزیــون را به دلیل وام‬ ‫گرفتن از موفقیت برخی هنرمندان و فوتبالیســت ها که ان ها را وارد‬ ‫فضای تلویزیون کرده است‪ ،‬نمی بخشــم‪ ».‬این مجری ضمن اشاره به‬ ‫غیرتخصصی بودن این اتفاق‪ ،‬ان را اجحاف در حق افرادی دانست که‬ ‫سال ها در تلویزیون فعالیت می کردند‪.‬‬ ‫اعتراض کارگردان مستند باشگاه «استقالل» در پی پخش یک برنامه از ماهواره‬ ‫فعاالن این حوزه‪ ،‬نیاز به تنفســی دوباره دارد‪ .‬اما اینکه برگزاری نمایشگاه ملی‬ ‫صنایع دســتی در پیک جدید بیماری‪ ،‬می تواند به منزله نفســی دوباره تلقی‬ ‫شــود یا همین حیات اندک را هم از عرصه صنایع دستی بگیرد‪ ،‬پرسشی است‬ ‫که در صدور مجوز از سوی ستاد مقابله با کرونا و برگزاری نمایشگاه‪ ،‬می توان‬ ‫نتایج ان را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری ســازی صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی‪ ،‬اعالم کرده اســت که «بر اساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام شــده‪ ،‬همزمان با برگزاری بیســت و نهمین نمایشگاه فرش دستباف‪ ،‬از‬ ‫یکم الی هفتم شــهریور امسال‪ ،‬ســی وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی نیز‬ ‫در محل دائمی نمایشــگاه های بین­ المللی تهران برگزار می شود‪».‬‬ ‫او اضافه کرده اســت‪« :‬این نمایشــگاه با حضور هنرمنــدان‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫فعاالن صنایع دســتی سراسر کشور و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (به‬ ‫شــرط صدور مجوز ســتاد ملی مقابله کرونا) برگزار می شود و در همین راستا‬ ‫سالن های شــماره ‪ ۸‬و ‪ ۹‬مختص شــرکت ­ها و برندهای مطرح صنایع دستی و‬ ‫ســالن­ های شــماره ‪ ۱۰-۱۱‬و ‪ ۲۵‬به منظور حضور هنرمندان و تولیدکنندگان‬ ‫استان های مختلف کشور در نظر گرفته شده است‪».‬‬ ‫کارگردان مستند «ابی به رنگ اسمان» درباره باشگاه استقالل نسبت به استفاده‬ ‫بی اجازه از اثرش در برنامه ای در یک شبکه ماهواره ای گله کرد‪.‬‬ ‫امیر رفیعی‪ ،‬نوشــت‪« :‬جمعه گذشــته‪ ،‬شــبکه ماهواره ای «ایران اینترنشنال»‬ ‫مســتندی از زنده یاد پرویز خسروانی در برنامه ای با نام «میراث ماندگار» پخش‬ ‫کرد که بیشــتر محتوای ان برگرفته از فیلم ها‪ ،‬روزنامه ها و مصاحبه های «ابی به‬ ‫رنگ اســمان» و حتی «من ناصر حجازی هستم » بود ولی در تیتراژ نام عوامل‬ ‫دیگری به چشم می امد‪ ،‬حال بماند که با کمی دقت به متن شان‪ ،‬کپی از نوشته‬ ‫زنده یاد خشــایار الوند نویسنده اثر مربوط به تاریخ باشگاه استقالل نیز به خوبی‬ ‫دیده می شد‪.‬اینجانب امیر رفیعی نه فقط به عنوان کارگردان که به عنوان تهیه‬ ‫کننده و مالک مشــترک اثار فوق تعجب کردم که چطور این شبکه بی توجه به‬ ‫حقــوق مادی و معنوی فیلم هایم و بدون کســب هیچ اجازه ای حتی یک تماس‬ ‫تلفنی و فقط با ذکر نام دو مستند مورد اشاره در بخش منبع کارشان ان هم گذرا‬ ‫اقدام به چنین انتشــاری کرده اســت در حالی که ظاهرا ان ها به خوبی بایستی‬ ‫قوانیــن مربوط به کپی رایت را بدانند‪.‬برای «ابی به رنگ اســمان» و «من ناصر‬ ‫حجازی هســتم » هر کدام به تنهایی ســال ها بدون حمایــت هیچ ارگانی وقت‬ ‫قبل انقالب‪ ،‬زحمت زیادی به‬ ‫گذاشته شده‪ ،‬تهیه منابع ارشیوی ان به خصوص ِ‬ ‫خود دیده و کار کماکان تحت قرارداد جاهای بســیاری برای پخش چه داخل و‬ ‫چه خارج از کشور است‪.‬‬ ‫بایســتی در این جا مثالی بزنم‪ ،‬شــاید اگر بخواهم فیلمی مستند پیرامون یک‬ ‫تاریخ به فرض تاریخ ســینما بسازم‪ ،‬می ایم و با ذکر منبع فقط چند پالن یا یک‬ ‫ســکانس از فیلمی دیگر را استفاده می کنم اما نمی ایم از محتوای یک فیلم بی‬ ‫کم و کاســت کاری کوتاه بســازم به نام کار جدید با عواملی دیگر که اگر چنین‬ ‫کنم این عمل مثل این می ماند یک فیلم سینمایی یا مستند از شخص دیگری را‬ ‫کوتاه کرده ام و ان را نیز به نام خودم ثبت نموده ام در حالی که مالک ان نیســتم‬ ‫و بی شــک چنین اقدامی بگذریم‪.‬بحث اهمیت به ارشــیو نیز بماند به فرصتی‬ ‫دیگر که خود این شــبکه قطع به یقین نســبت به ان وسواس دارد و به راحتی‬ ‫تصاویرش را در اختیار احدی نمی گذارد ولی می اید و بی اجازه از ارشیو کارهایم‬ ‫فارغ از بحث محتوا بهره می برد!‬ ‫در این جا بایســتی بگویم که بدون تردید هوادار استقالل یا هر فرد عالقه مند به‬ ‫«ابی به رنگ اسمان» و «من ناصر حجازی هستم » نیز راضی نیست با یک اثر‬ ‫مستقل که در ایران ساخته شده و با سپری کردن سختی ها در معرض دید عموم‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬این چنین رفتار شود‪.‬‬ ‫رویافروشی در ارمنستان‬ ‫«تصاویری که از مســافران ایرانی در خیابان های ارمنســتان منتشر شده است‪،‬‬ ‫متاسفانه واقعیت دارد‪ .‬درباره ارمنستان رویافروشی شد‪».‬‬ ‫این هــا اظهارات کیوان بیانی‪ ،‬مدیر یک اژانس گردشــگری در تهران اســت که‬ ‫خودش هم تور ارمنســتان را این روزها اجرا کرده و درباره موج سفر ایرانی ها که‬ ‫به خاطر تزریق واکســن در ارمنستان راه افتاده است‪ ،‬به ایسنا می گوید‪ :‬استقبال‬ ‫از تورهای ارمنســتان با تبلیغاتی که درباره تزریق رایگان واکســن شد‪ ،‬یک باره‬ ‫افزایش پیدا کرد‪ ،‬اما چون زیرساخت در مرز و داخل کشور ارمنستان پاسخگوی‬ ‫این حجم از تقاضا نبود‪ ،‬بیشتر مســافران به ویژه در هفته های گذشته با مشکل‬ ‫مواجه شدند‪ .‬مردم به دنبال رویای واکسن به ارمنستان رفتند‪ ،‬اما با واقعیت های‬ ‫دیگری روبه رو شدند‪.‬‬ ‫او منظورش از رویافروشــی در ارمنســتان را این طور تشــریح می کند‪ :‬بعضی از‬ ‫مجریان تور که غیرمجاز هم هســتند‪ ،‬درباره ارمنســتان واقعیت ها را نگفتند و‬ ‫رویافروشــی کردند‪ ،‬برای همین در مرز با ان ازدحام جمعیت روبه رو شدیم و یا‬ ‫در خیابان های ایروان (پایتخت ارمنســتان) مردم شــب را صبح کردند‪ .‬ازدحام‬ ‫جمعیت در مرز‪ ،‬تاخیرهای طوالنی را ســبب شد‪ ،‬مرز نوردوز زیرساخت ندارد و‬ ‫نمی تواند پاسخگوی این حجم از تقاضا باشد‪ .‬در واقع هیچ یک از مرزهای زمینی‬ ‫چنین زیرســاختی ندارد‪ .‬گمرک ایران از ســفر ‪ ۱۴‬هــزار ایرانی از مرز هوایی و‬ ‫زمینی ســخن گفته‪ ،‬درحالی که گزارش ها و مشاهدات همکاران ما اماری بیشتر‬ ‫از این عدد را نشان می دهد‪ ،‬شاید عدد میلیونی باشد‪.‬‬ ‫بیانی می افزاید‪ :‬ایروان مثل استانبول شهر بزرگ و پیشرفته ای نیست و نمی تواند‬ ‫پاســخگوی این تعداد گردشــگر باشــد‪ .‬ان طور که همکارانم گزارش دادند یک‬ ‫روزهایی اتاق خالی برای مســافران پیدا نمی شد‪ .‬متاسفانه بعضی از مسافران هم‬ ‫گرفتار دالل ها و شیادها شدند‪ .‬برای همین بدون جا و مکان ماندند و بعد هم ان‬ ‫ایرانی در خیابان مانده منتشر شد‪.‬‬ ‫تصاویر از مسافران‬ ‫ِ‬ ‫یک روزهایی در شــهر ایروان اتاق خالی برای مســافران پیدا نمی شــد‪ .‬بعضی‬ ‫از مســافران هم گرفتار دالل ها و شیادها شــدند‪ .‬برای همین بدون جا و مکان‬ ‫ایرانی در خیابان مانده منتشــر شداین‬ ‫ماندند و بعد هم ان تصاویر از مســافران‬ ‫ِ‬ ‫مدیر اژانس مســافرتی می گوید‪ :‬کل جمعیت ارمنستان کمتر از سه ونیم میلیون‬ ‫نفر است‪ ،‬فرض کنید یک ســوم جمعیت این کشور مسافر خارجی داشته باشد‪،‬‬ ‫امکانات چطور می تواند پاسخگو باشد؟ من عکسی از میدان اصلی و بزرگ ایروان‬ ‫دیدم که مملو از جمعیتی شــده بود که برای تزریق واکســن امده بودند‪ .‬برای‬ ‫همین معتقدم درباره ارمنســتان رویافروشی شد‪ ،‬هجمه ای پدید امد و بعد هم‬ ‫ان تصاویر را از مســافران ایرانی مشاهده کردیم‪ .‬البته که به خاطر بی تدبیری و‬ ‫بی توجهی ها این اتفاق افتاده است‪ .‬حقیقت درباره سفر ارمنستان به قدری عریان‬ ‫است که اصال لزومی ندارد انگشت اتهام را به سمت شخص یا دستگاهی بگیریم‬ ‫و او را نشان دهیم‪.‬‬ ‫بیانــی در ادامه با بیان این که تب تور ارمنســتان درحال فروکش اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند‪ :‬ارمنســتان هیچ وقــت مقصد یا انتخاب اول ایرانی ها برای ســفر نبوده‬ ‫اســت‪ .‬وقتی جایگزینی نباشد‪ ،‬مردم هم سراغ ارمنستان می روند‪ .‬در واقع تزریق‬ ‫رایگان واکســن در این کشــور‪ ،‬این حجم از ایرانی ها را به ارمنستان کشاند‪ ،‬اما‬ ‫حاال که قانون ‪ ۱۰‬روز اقامت در این کشــور برای مســافران خارجی الزامی شده‬ ‫اســت‪ ،‬پیش بینی می کنیم به تدریج از تعداد سفرها کاسته شود که البته از حاال‬ ‫شــاهد ان هستیم‪ .‬میزان تقاضا برای سفر به ارمنستان در این هفته بسیار کمتر‬ ‫از هفته های گذشته بود‪.‬‬ ‫این مدیر اژانس گردشــگری همچنین می گوید‪ :‬با توجه به وضعیت اقتصادی و‬ ‫معیشتی مردم‪ ،‬سفر اتوبوسی به ارمنستان بیشترین متقاضی را داشته که قیمت‬ ‫ان حدود ســه و نیم میلیون تومان بوده اســت‪ .‬البته درحال حاضر امکان سفر‬ ‫مســتقیم با اتوبوس به ارمنستان وجود ندارد و مسافر از مرز پیاده می گذرد و ان‬ ‫طرف هم با اتوبوس دیگری ادامه می دهد‪ .‬قرار شده در اینده نزدیک اجازه تردد‬ ‫به اتوبوس ها از مرز داده شــود‪ .‬سفرهای هوایی هم متقاضی دارد‪ ،‬قبال پروازها به‬ ‫خاطر کووید متوقف شــده بود که حاال هواپیمایی ارمنستان دوباره کارش را در‬ ‫مسیر ایران شروع کرده است‪.‬‬ ‫بابــک نعمت پور‪ ،‬راهنمای رســمی ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری نیز که این روزها مســافران ایرانی را در ســفر ارمنستان به عنوان‬ ‫راهنمای تور‪ ،‬همراهی می کند‪ ،‬پرده ای دیگر از این ســفرها را کنار می کشد و به‬ ‫ایســنا می گوید‪ ۱۷ :‬تیرماه توری زمینی را به مقصد ارمنستان اجرا کردم‪ .‬شاید‬ ‫شلوغ ترین روز مرز بود‪ ۲۴ .‬ساعت معطل ماندیم‪ .‬ازدحام و صف طوالنی به علت‬ ‫کنترل تســت های کووید مسافران بود‪ .‬فقط دو مامور در مرز مستقر شده بودند‬ ‫که کفاف ان همه جمعیت را نمی داد‪ .‬بســیاری از مســافران ساعت های طوالنی‬ ‫روی پل مرزی که از رود ارس گذر کرده‪ ،‬معطل ماندند‪ .‬کار بیشــتر مسافران راه‬ ‫نیافتاد و خیلی ها مجبور شدند شب را در مرز بگذرانند‪.‬‬ ‫او هم تایید دارد که مرز زمینی ارمنستان زیرساخت مناسبی برای جمعیت زیاد‬ ‫ندارد‪.‬نعمت پور می گوید‪ :‬برخورد نامناســبی را در مرز شــاهد نبودیم‪ ،‬فقط مرز‬ ‫شلوغ بود و تدبیری برای این حجم از مراجعه کننده نسنجیده بودند‪.‬‬ ‫این راهنمای گردشــگری ادامه می دهد‪ :‬در شــهر ایروان حدود پنج مرکز اجازه‬ ‫تزریق واکسن به مسافران خارجی را داشتند که در هر مرکز‪ ،‬روزانه به ‪ ۱۰‬تبعه‬ ‫خارجی واکســن تزریق می شد‪ .‬ابتدا اسم افرا ِد در صف را می نوشتند و چهار پنج‬ ‫روز بعد وقت واکســن می دادند‪ .‬در این مراکز اولویت با شهروندان ارمنستان بود‬ ‫و مازاد روزانه واکســن را به مسافران خارجی تزریق می کردند که سهمیه ان هم‬ ‫مشخص بود‪ .‬یک مرکز هم بود که سهمیه بیشتری داشت و روزانه بین ‪ ۵۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫نفر را واکســینه می کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬خیلی از مسافران نتوانستند واکسن بزنند و‬ ‫به کشور برگشتند‪ ،‬چون مدت سفر و تورشان تمام شده بود‪.‬‬ ‫افرادی هســتند در اطراف مراکز تزریق واکسن در شــهر ایروان که برای هر ُدز‬ ‫واکســن ‪ ۱۰۰‬دالر می گیرند و مسافران را به روستاهای اطراف این شهر می برند‬ ‫تا انجا واکسینه شونداو می گوید‪ :‬این حجم تقاضا عامل دالل بازی هایی هم شده‬ ‫است‪ .‬افرادی هستند که از هر نفر برای هر ُدز واکسن ‪ ۱۰۰‬دالر می گیرند و ان ها‬ ‫را به روستاهای اطراف ایروان می برند تا ان جا واکسینه شوند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬واقعیت درباره سفر ارمنستان به مردم گفته نشده است‪ ،‬فقط تبلیغ‬ ‫کردند که واکســن رایگان تزریق می شود‪ .‬دیگر همکارانم تعریف می کردند که تا‬ ‫قبل از ‪ ۱۷‬تیرماه ـ پیش از افزایش تقاضا در ایران برای ســفر به این کشــور ـ‬ ‫چادرهای زیادی در سطح شهر ایروان برای تزریق واکسن برپا شده بود‪ ،‬شاید به‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬ایســتگاه می رسید‪ ،‬اما وقتی جمعیت مسافر زیاد شد‪ ،‬همه ان چادرها‬ ‫را جمع کردند و چهار پنج مرکز را به مســافران خارجی اختصاص دادند‪ .‬ساعت‬ ‫کار این مراکز هم از چهار عصر تا هشــت شــب بود‪ .‬سهمیه هم که محدود بود‪.‬‬ ‫خیلی ها تا ایروان امدند‪ ،‬اما نوبت واکسن به ان ها نرسید‪.‬او درباره تصاویری که از‬ ‫خیابان خوابی مســافران ایرانی منتشر شد‪ ،‬نیز توضیح می دهد‪ :‬این طور نبوده که‬ ‫اتاق خالی اصال پیدا نشود‪ .‬از همکارانم شنیدم بعضی از اژانس ها زیر تعهدات شان‬ ‫زدند و تعدادی از مســافران خدمات نگرفتند‪ .‬این راهنما به افزایش هزینه های‬ ‫تورهای ارمنستان همزمان با افزایش تبلیغات واکسن رایگان و تقاضا برای سفر به‬ ‫این کشــور‪ ،‬اشاره و بیان می کند‪ :‬طبق اطالعاتی که دارم هزینه خوراک و اقامت‬ ‫در ارمنستان که تغییری نکرده است‪ ،‬اما در ایران هزینه اتوبوس و بلیت هواپیما‬ ‫با توجه به افزایش تقاضا گران شده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬جایزه ای که سینمای ایران از کن برد‬ ‫با کسب جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره امسال‬ ‫کن‪ ،‬مجموع جوایز ســینمای ایــران از این رویداد‬ ‫سینمایی به عدد ‪ ۴۰‬رسید‪.‬‬ ‫هفتاد و چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم کن‬ ‫در حالی بــه کار خود پایان داد که ســاخته جدید‬ ‫و فارســی زبان اصغر فرهادی با عنــوان «قهرمان»‬ ‫توانست جایزه بزرگ هیات داوران را برای نخستین‬ ‫بار برای ســینمای ایران به ارمغان بیاورد تا پس از‬ ‫نخل طالی عباس کیارستمی با «طعم گیالس» در‬ ‫سال ‪ ،۱۹۹۷‬جایزه بزرگ هیات داوران که مهم ترین‬ ‫عنوان پس از نخل طالست نیز به ویترین افتخارات‬ ‫سینمای ایران از این رویداد سینمایی اضافه شود‪.‬‬ ‫اصغــر فرهادی پس از موفقیت با فیلم «جدایی» که‬ ‫اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره برلین پشت‬ ‫سرگذاشــت و جایزه خرس طالی بهترین فیلم و در‬ ‫ادامه اسکار بهترین فیلم خارجی را کسب کرد‪ ،‬تمام‬ ‫اثارش را در جشــنواره کن رونمایی کرده و به نوعی‬ ‫به چهره محبوب کن تبدیل شــده اســت‪ .‬حضوری‬ ‫که با فیلم «گذشــته» در سال ‪ ۲۰۱۳‬اغاز شد و در‬ ‫نهایت جایزه بهترین بازیگر زن را برای «برنیس بژو»‬ ‫فرانسوی به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫فیلم بعدی فرهــادی در کن «فروشــنده» بود که‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬دو جایزه بهتریــن فیلمنامه (اصغر‬ ‫فرهــادی) و بازیگر مرد (شــهاب حســینی) را به‬ ‫خــود اختصاص داد و دومین اســکار بهترین فیلم‬ ‫غیرانگلیســی زبان را نیز برای او به همراه داشــت‪،‬‬ ‫اما فیلم اســپانیایی زبان «همه می دانند» در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬موفق به کسب جایزه ای از کن نشد‪.‬‬ ‫سینمای ایران با احتساب جایزه بزرگ هیات داوران‬ ‫که با فیلم «قهرمان» کســب کرد‪ ،‬شــمار مجموع‬ ‫جوایز خود را در طول شش دهه حضور در جشنواره‬ ‫کن به عدد ‪ ۴۰‬رساند‪ .‬در زیر مروری بر این جایزه ها‬ ‫و دریافت کننده های ان خواهیم داشــت‪:‬اولین دوره‬ ‫جشــنواره فیلم کن در روز ‪ ۳۰‬شهریور ‪ ۱۳۲۵‬اغاز‬ ‫شد و اولین حضور ســینمای ایران با فیلم «کورش‬ ‫کبیر» ســاخته مصطفی فرزانه در بخش مســابقه‬ ‫فیلم های کوتاه در ســال ‪ ۱۳۴۰‬شــکل گرفت‪ .‬اما‬ ‫اولین جایزه ســینمای ایران در کن با فیلم «طلوع‬ ‫فجر» ســاخته مرحوم احمد فاروقی قاجار در بخش‬ ‫مســابقه فیلم های کوتاه و دریافت «جایزه شــورای‬ ‫عالی تکنیک» در سال ‪ ۱۳۴۳‬رقم خورد‪.‬‬ ‫پس از ‪ ۲۸‬ســال‪ ،‬جایزه بعدی ســینمای ایران در‬ ‫جشــنواره کن و توســط عباس کیارستمی دریافت‬ ‫شد‪ .‬فیلم سینمایی «زندگی و دیگر هیچ» در بخش‬ ‫نوعــی نگاه به نمایش درامد و اولین جایزه «بهترین‬ ‫فیلم» این بخش و نیز «جایزه روسلینی» را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫جعفر پناهی در ســال ‪ ۱۳۷۴‬و بــا فیلم «بادکنک‬ ‫ســفید» به پدیده جشــنواره کن تبدیل شد و سه‬ ‫جایــزه «دوربین طالیــی»‪« ،‬فیپرشــی» و جایزه‬ ‫«بهترین فیلــم بخش پانــزده روز کارگردان های»‬ ‫کن را دریافت کرد اما دو ســال بعد در سال ‪۱۳۷۶‬‬ ‫مهم ترین جایزه ســینمای ایران در تاریخ جشنواره‬ ‫کن نصیب ســینمای ایران شــد و فیلم ســینمایی‬ ‫«طعم گیالس» ســاخته عباس کیارســتمی نخل‬ ‫طالی جشــنواره را به طور مشــترک با فیلم «مار‬ ‫ماهی» ســاخته «شــوهی ایمامورا» از ژاپن دریافت‬ ‫داشت‪.‬ســمیرا مخملباف در ســال ‪ ۱۳۷۹‬و با فیلم‬ ‫ســینمایی «تخته ســیاه» موفق به دریافت «جایزه‬ ‫داوران» بخش مســابقه شد و در همان سال‪ ،‬حسن‬ ‫یکتاپنــاه با فیلم «جمعه» کــه در بخش نوعی نگاه‬ ‫بــه نمایش درامــده بود جایــزه «دوربین طالیی»‬ ‫جشنواره کن را به طور مشترک با فیلم «زمانی برای‬ ‫مستی اسب ها» ســاخته بهمن قبادی دریافت کرد‬ ‫کــه این دومی در بخش پانــزده روز کارگردان ها به‬ ‫نمایش درامده و دو جایزه «هنر و تجربه» این بخش‬ ‫و جایزه «فیپرشی» را نیز به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫محســن مخملباف در ســال ‪ ۱۳۸۰‬با فیلم «سفر‬ ‫قندهار» در بخش مسابقه جشنواره کن حضور یافته‬ ‫و جایزه جنبی «کلیسای جهانی» را دریافت می کند‪.‬‬ ‫رضا میرکریمــی نیز با فیلم «زیر نــور ماه» جایزه‬ ‫بهتریــن فیلم بخــش هفته منتقدان جشــنواره را‬ ‫دریافت می کند‪ .‬در ســال ‪ ،۱۳۸۲‬سمیرا مخملباف‬ ‫با فیلم «پنج عصر» دو «جایزه هیات داوران» بخش‬ ‫مســابقه رســمی و جایزه جنبی «کلیسای جهانی»‬ ‫و جعفر پناهی با فیلم «طالی ســرخ» جایزه هیات‬ ‫داوران بخش نوعی نگاه را دریافت می کند‪.‬‬ ‫محســن امیر یوســفی با اولین ســاخته بلند خود‪،‬‬ ‫«خواب تلخ» تقدیرنامه هیات داوران دوربین طالیی‬ ‫و جایــزه «نگاه جوان» بخش پانزده روز کارگردان ها‬ ‫را در ســال ‪ ۱۳۸۳‬می گیرد‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۸۶‬فیلم‬ ‫«پرسپولیس» ساخته مشــترک مرجانه ساتراپی و‬ ‫ن پارونو به عنوان محصول امریکا و فرانســه‬ ‫ونســا ‬ ‫در بخش مســابقه جشــنواره کن به نمایش درامده‬ ‫و جایــزه داوران را دریافت می کند‪.‬بهمن قبادی در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۸‬با فیلم ســینمایی «کسی از گربه های‬ ‫ایرانی خبر نداره!» در بخش نوعی نگاه حضور یافت‬ ‫و جایزه ویژه این بخش و «جایزه فرانســوا شالیه»‬ ‫را بــه خود اختصاص می دهد‪.‬عباس کیارســتمی با‬ ‫فیلم فرانسوی‪/‬ایتالیایی «کپی برابر اصل» در بخش‬ ‫مســابقه کن ‪ ۱۳۸۹‬حضور یافته و «ژولیت بینوش»‬ ‫جایزه بهترین بازیگــر زن را برای بازی در این فیلم‬ ‫دریافت کرد‪.‬در ســال ‪ ۱۳۹۰‬سه جایزه کن نصیب‬ ‫ســینماگران ایرانی می شــود‪ .‬جعفــر پناهی جایزه‬ ‫«کالســکه طالیی» بخش پانزده روز کارگردان ها را‬ ‫دریافت داشــته و محمد رسول اف با فیلم «به امید‬ ‫دیدار» جایزه بهتریــن کارگردانی بخش نوعی نگاه‬ ‫و «جایزه فرانســوا شــالیه» را دریافت می کند‪.‬سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬نیز ‪ ۴‬جایزه به فیلم های ســینماگران ایرانی‬ ‫اختصاص داده می شــود‪ .‬اصغر فرهــادی که با فیلم‬ ‫«گذشــته» در بخش مســابقه حضور داشت‪ ،‬جایزه‬ ‫بهتریــن بازیگر زن را با بازی «برنیس بژو » و جایزه‬ ‫«کلیســای جهانی» را دریافت می کند‪.‬محمد رسول‬ ‫اف با فیلم «دســت نوشته ها نمی سوزند» نیز جایزه‬ ‫«فیپرشــی» را در بخش نوعی نگاه گرفته و اناهیتا‬ ‫قزوینــی زاده نیز با فیلم کوتاه «ســوزن»‪ ،‬محصول‬ ‫امریکا‪ ،‬جایزه بهترین فیلم بخش سینه فونداسیون‬ ‫را به خود اختصاص داد‪.‬در ســال ‪ ۱۳۹۴‬فیلم بلند‬ ‫سینمایی «ناهید» ســاخته اول ایدا پناهنده جایزه‬ ‫«اینده روشــن» در بخش نوعی نگاه را گرفت و در‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۵‬فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی‬ ‫دو جایزه در بخش اصلــی‪ ،‬جایزه بهترین فیلم نامه‬ ‫و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای شــهاب حسینی‬ ‫به ارمغان اورد‪ .‬اما علــی احمدی با فیلم کوتاه «در‬ ‫تپه ها» محصول انگلســتان جایزه دوم بخش سینه‬ ‫فونداســیون را دریافت کــرد و ایــدا پناهنده نیز‬ ‫جایزه جنبی «زنان در حرکت» را در طی مراســمی‬ ‫دریافت داشت‪.‬جعفر پناهی در سال ‪ ۱۳۹۷‬توانست‬ ‫«‪۳‬رخ» جایزه بهتریــن فیلمنامه کن را به‬ ‫ب فیلــم ُ‬ ‫خود اختصاص دهد و علی عباســی فیلمساز ایرانی‬ ‫تبــار نیز با فیلم «مرز» جایــزه بهترین فیلم بخش‬ ‫نوعی نگاه کن را به خود اختصاص داد‪ .‬از ‪ ۴۰‬جایزه‬ ‫دریافتی ســینماگران ایرانی‪ ۳۹ ،‬جایزه در سال های‬ ‫بعد از انقالب و یک جایزه در پیش از انقالب نصیب‬ ‫سینمای ایران شده اســت‪ .‬در این میان‪ ۳۳ ،‬جایزه‬ ‫به مردان ســینماگر ایرانی و ‪ ۷‬جایزه به سینماگران‬ ‫زن ایرانی اعطا شــده که بیست درصد کل جوایز را‬ ‫شامل می شــود با این توضیح که دو جایزه دریافتی‬ ‫ســینماگران مرد ایرانی را دو زن بازیگر غیرایرانی‪،‬‬ ‫یعنــی «ژولیت بینوش» و «برنیس بــژو» گرفته اند‪.‬‬ ‫شش فیلم محصول کشــورهای غیر ایرانی و توسط‬ ‫کارگردان های ایرانی در جشنواره کن جایزه دریافت‬ ‫کرده اند‪ .‬بخش رسمی جشــنواره کن شامل بخش‬ ‫مســابقه فیلم های بلند و کوتاه و نوعی نگاه تاکنون‬ ‫‪ ۲۴‬جایزه به سینماگران ایرانی اعطا کرده که شامل‬ ‫‪ ۱۰‬جایزه مســابقه فیلم های بلنــد‪ ۱ ،‬جایزه بخش‬ ‫فیلم های کوتاه‪ ۲ ،‬جایزه بخش ســینه فونداسیون‪،‬‬ ‫‪ ۷‬جایزه بخش نوعی نگاه و ‪ ۳‬جایزه دوربین طالیی‬ ‫بوده که این اخری در مراسم اختتامیه رسمی داده‬ ‫می شــود اما همه فیلم های بلند اول کارگردان ها در‬ ‫همه بخش های کن را شــامل می شــود که اولین را‬ ‫جعفر پناهی گرفت و پس از وی حســن یکتاپناه و‬ ‫بهمن قبادی ان را به طور مشترک گرفتند و محسن‬ ‫امیر یوسفی اما تقدیرنامه ان را دریافت کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!