هفته نامه بازار کار شماره 1219 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1219

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1219

هفته نامه بازار کار شماره 1219

‫استخدام‬ ‫جذبنیرویامریهسربازیدر بخشهایمختلف‬ ‫استخدام سراســری شرکت های مدیریت تولید برق‬ ‫تمدید اســتخدام ‪ 334‬نفر مامور انتظامات و نگهبان‬ ‫استخدام در یک مجتمع پتروشیمی در بندر ماهشهر‬ ‫‪12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13 -1442‬فوریه ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫ادامه استخدام پتروشیمی شازند‬ ‫استخدام گروه صنعتی ایلیا استیل در مشاغل مختلف‬ ‫اخرین فرصت های شغلی برای کارجویان و ثبت نام بیمه بیکاری‬ ‫در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ‪66710081‬‬ ‫نیروی یگان‬ ‫حفاظت میراث‬ ‫ده برابر می شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫جذب پرستار‬ ‫و کمک پرستار‬ ‫در کیش و تهران‬ ‫صفحه ‪12‬‬ ‫توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ؛‬ ‫مجوز استخدام ‪ 12‬هزار و ‪ 400‬نفر در شهرداری های سراسر کشور صادرشد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی ؛‬ ‫‪3‬‬ ‫جهاد دانشگاهی حلقه واسط ایجاد ‪ 81‬هزار‬ ‫فرصت شغلی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی‬ ‫‪5‬‬ ‫جزییات استخدام ‪ 55‬هزار معلم در اموزش و پرورش‬ ‫‪2‬‬ ‫نشست تخصصی‬ ‫اشتغال در ورزش‬ ‫برگزار می شود‬ ‫‪12‬‬ ‫هشدار‬ ‫شرکت ملی مناطق‬ ‫نفت خیر جنوب‬ ‫‪12‬‬ ‫به کارگیری‬ ‫نیروی شرکتی‬ ‫در بخش اداری‬ ‫تخلف است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سهم ‪ 85‬درصدی بانوان‬ ‫از تولید صنایع دستی کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی‬ ‫از افراد با شرایط ذیل به صورت نیروی امریه دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد ‪ ،‬دکتری در رشته های علوم زیستی‪ ،‬بیوانفورماتیک و سایر رشته های مرتبط‬ ‫جهت فعالیت در حوزه تحقیقات ژنتیک سرطان‬ ‫از واجدین شرایط دعوت به عمل می اید تا رزومه خود را به ادرس ایمیل ذیل با قید «امریه»‬ ‫در عنوان ایمیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cancergeneticsgroup@gmail.com‬‬ ‫عکس‪:‬تزئینی ‪ -‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫نیروهای ایثارگر شرکتی و قراردادی‬ ‫برای تبدیل وضعیت نیاز به ازمون ندارند‬ ‫ازمون‬ ‫استخدامی‬ ‫ا تش نشانی‬ ‫برگزار می شود‬ صفحه 1 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب‪ 13-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1219‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار‪:‬‬ ‫کالف سردرگم بیمه بیکاری‬ ‫س ــال گذش ــته درچنی ــن ایام ــی ب ــا اولی ــن زنگ ه ــای خط ــری ک ــه براث ــر ش ــیوع کرون ــا ب ــه‬ ‫ص ــدا درام ــد ش ــرایط و ی ــژه ای درجه ــت حف ــظ س ــامت م ــردم و جلوگی ــری از ش ــیوع و ی ــروس‬ ‫کرون ــا درکش ــور اع ــام ش ــد ک ــه باع ــث گردیدبس ــیاری از ام ــور دچ ــار تغیی ــر و تح ــول گ ــردد و‬ ‫درجاهایی ک ــه الزم اس ــت ش ــیوه های جدی ــدی ب ــرای انج ــام انچ ــه ب ــه زندگ ــی روزم ــره م ــردم‬ ‫مر بــوط اســت پیــش گرفتــه شــود ‪ .‬درایــن میــان بســیاری از کارهــا بــا تدبیــر و تدبــر مســئوالن و‬ ‫خدمتگــزاران دســتگاه هــای مختلــف بــا شــیوه هــای جدیــد اجــرا گردیــده و باعــث شــدند تــا‬ ‫خلل ــی در ام ــور ج ــاری ب ــه وج ــود نیاید‪،‬ام ــا متاس ــفانه درای ــن می ــان در بخش های ــی حس ــاس‬ ‫راه های ــی پی ــش گرفت ــه ش ــده اس ــت ک ــه تاکن ــون باع ــث فش ــار مضاع ــف ن ــه تنه ــا ب ــر م ــردم‬ ‫بلکــه برنظــام اداری کشــور شــده اســت ‪.‬‬ ‫قطع ــا دام ــن زدن ب ــه بی ــکاری و ایج ــاد تنگناه ــای اقتص ــادی یک ــی از مش ــکالت اصل ــی‬ ‫ایجــاد شــده در اثــر شــیوع ویــروس کرونــا بــوده و چاره اندیشــی بــرای رفــع ایــن بحــران وظیفــه اصلــی‬ ‫دس ــتگاهی مث ــل وزارت تع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــت و چنی ــن انتظ ــار ب ــوده اس ــت‬ ‫ک ــه ای ــن وزارتخان ــه ن ــه تنه ــا ب ــه معیش ــت مردم ــی ک ــه ازای ــن جر ی ــان دچ ــار بح ــران‬ ‫ش ــده اند توج ــه کن ــد بلک ــه ب ــا برنامه ر ی ــزی جل ــو ا ث ــار منف ــی پیامد ه ــای ش ــرایط‬ ‫نامس ــاعدفعلی و بع ــدی را بگی ــرد‪ ،‬ام ــا چنی ــن نش ــده اس ــت !‬ ‫متاس ــفانه وزارت تع ــاون کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــه بهان ــه ش ــرایط کرونای ــی‪ ،‬سیس ــتم‬ ‫بیمــه بیــکاری را کــه محصــول ســال ها تجربــه کارکنــان زحمتکــش ان وزارتخانــه ومجموع ههــای‬ ‫فع ــال و کارشناس ــان درح ــوزه ب ــازارکار ب ــود تغیی ــر داده و سیستـ ــم جدی ــدی را بن ــا نه ـ ــاده ک ــه‬ ‫تازم ــان کن ـ ــونی ج ــز از بی ــن رفت ــن سرمـ ــایه ه ـ ـ ــای مل ــی‪ ،‬ضـ ـ ــرر و ز یـ ـ ــان م ــردم و افزای ــش‬ ‫کار و زحمــت کارکنــان دربخــش هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع در وزارت تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫ادارات تابع ــه و همچنی ــن س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی دس ــتاوردی را نداش ــته اس ــت و برخ ــی از‬ ‫مدی ــران ارش ــد ان وزارتخان ــه نی ــز نارضایت ــی خ ــود را ازای ــن باب ــت اع ــام ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫اری‪ ،‬اندکــی از مدیــران در وزارت کاربــدون اینــده نگــری ‪ ،‬ایــام کرونایــی را فرصتــی مغتنــم‬ ‫ب ــرای ح ــذف کار یابی ه ــا دانس ــتند و حاض ــر ش ــدند حت ــی ب ــه قیم ــت ورود اف ــراد فاق ــد‬ ‫صالحی ــت ب ــه ای ــن ح ــوزه ‪ ،‬سیس ــتم ثبت ن ــام بی ــکاری را ک ــه مبتن ــی ب ــر ایی ــن نام ــه ه ــای‬ ‫موج ــود ایج ــاد ش ــده ب ــود تغیی ــر دهن ــد و ت ــا ام ــروز ج ــز اف ــزودن مش ــکلی برمش ــکالت م ــردم‬ ‫ثم ــری نداش ــته ان ــد ‪.‬‬ ‫نگاه ــی ب ــه س ــیر تح ــول اس ــتفاده از ای ــن زیرس ــامانه ها نش ــان می ده ــد ک ــه دس ــت ان ــدرکاران‬ ‫انه ــا ن ــه تنه ــا صالحی ــت علم ــی بلک ــه تجرب ــه الزم ب ــرای این ــکار را نداش ــته اند‪ ،‬به همین دلی ــل‬ ‫ب ــه مش ــکل ب ــر می خورن ــد و ب ــا تغیی ــرات مداوم ــی ک ــه ناچارن ــد به وج ــود اورن ــد کار ب ــران را‬ ‫ه ــر روز ب ــا تغیی ــری جدی ــد رو ب ــرو م ــی کنن ــد ‪ ،‬ا م ــروز کارگ ــران وزحمت کش ــانی ک ــه ب ــا‬ ‫دنی ــای فن ــاوری اطالع ــات کمت ــر س ــر و کار داش ــته اند ناچارن ــد به ــای ب ــی تجربگی ه ــا‬ ‫را بپرداز ن ــد ‪.‬‬ ‫براس ــاس برخ ــی ام ــار تاکن ــون بی ــش از س ــه میلی ــون نف ــر درای ــن س ــامانه ثبت ن ــام کرده ان ــد‬ ‫ک ــه پرون ــده قر ی ــب ب ــه نیم ــی از انه ــا هن ــوز درجر ی ــان اس ــت ‪ ،‬هن ــوز تکلی ــف تع ــداد ز ی ــادی‬ ‫از کس ــانی ک ــه از اس ــفند ‪ 98‬تاکن ــون بی ــکار مانده ان ــد مش ــخص نش ــده اس ــت ‪ ،‬اطالعات ــی‬ ‫درایــن ســامانه جمــع شــده کــه قابــل پــردازش و تحلیــل نیســت و نمی توانــد مبنــای تصمیم گیــری و‬ ‫برنامه ری ــزی درکش ــور درجه ــت ح ــل بح ــران بی ــکاری قرارگی ــرد و ‪...‬‬ ‫درم ــورد بیم ــه بی ــکاری باره ــا س ــخن گفت ــه ش ــده ام ــا ک ــو گ ــوش ش ــنوا؟ ب ــه هرح ــال‬ ‫سیســتم هــای نظــارت و بازرســی بایــد قبــل ازاینکــه دیرشــود بــه ایــن مســئله ورود پیــدا کننــد ‪.‬‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫توسعه اقتصاد خالق به کاهش بیکاری کمک می کند ‬ ‫مع ــاون فرهنگ ــی اجتماع ــی وزارت تع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی گف ــت ‪:‬‬ ‫توس ــعه اقتص ــاد خ ــاق و ب ــازار خدم ــات خ ــاق م ــی توان ــد ب ــه کاه ــش چال ــش ه ــای‬ ‫جهان ــی‪ ،‬مانن ــد بی ــکاری و فق ــر کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از وزارت کار‪ ،‬همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر‪ ،‬معاونــت‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و پــارک ملــی علــوم و فنــاوری‬ ‫نــرم و صنایــع فرهنگــی تفاهــم نامــه همــکاری امضــا کردنــد‪.‬‬ ‫ابراهی ــم صادق ــی ف ــر‪ ،‬در ائی ــن امض ــای ای ــن تفاه ــم نام ــه اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫موضــوع اقتصــاد خــاق‪ ،‬صنایــع خــاق و فرهنگــی در عصــر حاضــر بــه عنــوان موتــور‬ ‫محرک رشــد و توســعه در کشــورهای توســعه یافته و در حال توســعه مطرح شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬موض ــوع اقتص ــاد خ ــاق در خ ــرداد ‪ ۱۳۹۴‬در جلس ــه هی ــات دول ــت‬ ‫مط ــرح ش ــد و رئی ــس جمه ــوری ب ــا تا کی ــد ب ــر توس ــعه اقتص ــاد توج ــه ب ــه‬ ‫خصوصی ــات درون زا‪ ،‬ب ــرون گ ــرا ب ــودن‪ ،‬اش ــتغالزایی و تولی ــد ث ــروت مل ــی ان را‬ ‫گام ــی ب ــزرگ در راس ــتای اقتص ــاد مقاومت ــی عن ــوان ک ــرد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در اذر ‪ ١٣٩٤‬ایــن طــرح در وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫مط ــرح و در اردیبهش ــت ‪ ۱۳۹۶‬در معاون ــت فرهنگ ــی اجتماع ــی‪ ،‬کارگ ــروه‬ ‫صنای ــع خ ــاق و فرهنگ ــی تش ــکیل ش ــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪ :‬در همیــن‬ ‫راســتا‪ ،‬سلســلهنشس ـت هایمســتمر‪،‬جلســاتهــماندیشــیو رویدادهــایاســتارتاپــی‬ ‫مختلــفدر حــوزهصنایــعخــاقو فرهنگیو صنایعوابســتهانباهــدفپیونــد عرصه های‬ ‫مهارت ــی‪ ،‬کارافرین ــی و خل ــق ن ــواوری و فناور ی ه ــای فرهنگ ــی برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫صادقــی فــر بــا بیــان اینکــه پــارک ملــی علــوم و فناور ی هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی‬ ‫می توان ــد حلق ــه اتص ــال ح ــوزه صنای ــع فرهنگ ــی و خ ــاق ب ــرای تربی ــت و صیان ــت از‬ ‫طبق ــه خ ــاق و ب ــازار کار در ای ــن عرص ــه باش ــد اف ــزود‪ :‬انعق ــاد ای ــن تفاه ــم نام ــه‪ ،‬منش ــا‬ ‫همکار ی ه ــای موث ــر می ــان پ ــارک مل ــی عل ــوم و فن ــاوری ن ــرم و صنای ــع فرهنگ ــی و‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــت‪.‬‬ ‫معــاونفرهنگــیاجتماعــیوزارتتعــاون‪ ،‬کار و رفــاهاجتماعــی گفت‪:‬اقتصــادخالق‬ ‫بـــا تمرکـــز بـــر فعالیت هـــای متنـــوع و مرتبـــط بـــا خالقیـــت و نبـــوغ انس ــانی‬ ‫درص ــدد اس ــت ت ــا ی ــک بخ ــش اقتص ــادی توانمن ــد و فراگی ــر در دنی ــا ش ــکل ده ــد و‬ ‫بســـیاری از محدودیت هـــا و چالش هـــای شـــیوه های قبلـــی را پشـــت ســـر بگ ــذارد‪.‬‬ ‫صادقــی فــر تصریــح کــرد‪ :‬می توانیــم از ظرفیــت عظیــم ایــن حــوزه اســتفاده کنیــم‬ ‫چــرا کــه کشــور مــا بــه دلیــل تنــوع چشــم گیــر فرهنگــی و نیــروی جــوان خــاق قابلیــت‬ ‫ایجــاد اقتصــاد خــاق و فرهنگــی را دارد‪.‬‬ ‫از دست معاون علمی و فناوری رییس جمهوری‬ ‫اعطای پروانه فعالیت ‪ ۵‬استارتاپ‬ ‫در حوزه کارگزاری بیمه‬ ‫پنــج اســتارتاپ فعــال در حــوزه کارگــزاری بیمــه انالیــن‬ ‫پروانــه فعالیــت خــود را از دســت معــاون علمــی و فنــاوری‬ ‫رییس جمه ــوری و ریی ــس س ــازمان بیم ــه مرک ــزی‬ ‫دریاف ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫مراس ــم اعط ــای پروان ــه اس ــتارتاپ های کارگ ــزاری رس ــمی‬ ‫انالی ــن بیم ــه ب ــا حض ــور س ــورنا س ــتاری مع ــاون علم ــی و‬ ‫فن ــاوری رئی ــس جمه ــوری‪ ،‬علیرض ــا س ــلیمانی امی ــری‬ ‫رئی ــس کل بیم ــه مرک ــزی و جمع ــی از اس ــتارتاپ های فع ــال‬ ‫در ح ــوزه خدم ــات بیم ــه برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫س ــورنا س ــتاری مع ــاون علم ــی وفن ــاوری ریی ــس جمه ــوری‬ ‫در ای ــن مراس ــم ب ــا بی ــان اینک ــه تح ــول اساس ــی در ح ــوزه‬ ‫بیم ــه ب ــه کم ــک اس ــتارتاپ ها رخ داده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫باهم ــکاری نزدی ــک بیم ــه مرک ــزی و معاون ــت علم ــی و‬ ‫فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری تحول ــی ج ــدی و ارزش ــمند‬ ‫در ح ــوزه خدم ــات بیم ــه و ب ــا کم ــک اس ــتارتاپ ه ــا محق ــق‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ب ــا بی ــان اینک ــه توس ــعه‪ ،‬مفهوم ــی فرهنگ ــی‬ ‫و مس ــتلزم ترو ی ــج و هم ــکاری تمام ــی بخش ه ــا ب ــرای‬ ‫حمای ــت ش ــرکت های دانش بنی ــان و خ ــاق اس ــت‪،‬‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬در روزه ــای نخس ــت تص ــور می کردی ــم مفه ــوم‬ ‫توس ــعه و تح ــول س ــخت اف ــزاری اس ــت‪ ،‬ام ــا دی ــری‬ ‫نپایی ــد ک ــه دریافتی ــم ک ــه توس ــعه ام ــری نرم اف ــزاری اس ــت‪.‬‬ ‫ضرورت های ــی مانن ــد حمای ــت از کاالی ای ــران س ــاخت‪،‬‬ ‫حمای ــت از کارافری ــن داخل ــی ش ــرکت ه ــای خ ــاق و‬ ‫اهمی ــت بخش ــیدن ب ــه دارایی ه ــای فک ــری‪ ،‬ضرورت ــی‬ ‫فرهنگ ــی اس ــت و بای ــد فرزندانم ــان را ب ــا فرهنگ س ــازی و‬ ‫ترو ی ــج‪ ،‬ب ــه ن ــواوری و اقتص ــاد دانش بنی ــان‪ ،‬توج ــه دهی ــم‪.‬‬ ‫همچنی ــن غالمرض ــا س ــلیمانی امی ــری مدیرعام ــل‬ ‫س ــازمان بیم ــه مرک ــزی ب ــا بی ــان اینک ــه در س ــال های اخی ــر‬ ‫تح ــوالت مثبت ــی در اس ــتفاده از فناور ی ه ــای نوی ــن ب ــرای‬ ‫دریافــت خدمــات بیمــه صــورت گرفتــه اســت بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‬ ‫در راســتای ســاماندهی و نظــارت بــر فعالیــت اســتارتاپ هــای‬ ‫بیمـ ـه ای‪ ،‬تقو ی ــت و توس ــعه ش ــبکه ف ــروش و نی ــز تهی ــه‬ ‫پیش نو ی ــس مق ــررات ب ــرای فعالی ــت ه ــای اس ــتارتاپی‪،‬‬ ‫گام ه ــای مثبت ــی برداش ــته ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه حمای ــت از فعالی ــت اس ــتارتاپ ه ــای‬ ‫کارگ ــزاری رس ــمی بیم ــه ب ــه ص ــورت برخ ــط گف ــت‪ :‬تع ــداد‬ ‫قاب ــل توجه ــی کارگ ــزاری بیم ــه در کش ــور فعالی ــت می کن ــد‬ ‫ک ــه ام ــکان مقایس ــه می ــان قیمت ه ــا و خدمـــات بـــرای‬ ‫مش ــتریان‪ ،‬بازاریاب ــی و ف ــروش انالی ــن نماین ــدگان را فراه ــم‬ ‫می کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــلیمانی امی ــری ب ــا تاکی ــد براینک ــه تس ــهیالتی ب ــرای‬ ‫کارگ ــزاران اس ــتارتاپی بیم ــه در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬تس ــهیل ش ــرایط ورود ب ــه عرص ــه اس ــتارتاپ ه ــای‬ ‫بیم ــه زمین ــه را ب ــرای خدم ــات برخ ــط فراه ــم خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫رییــس کل بیمــه مرکــزی‪ ،‬بــا اشــاره بــه صــدور پنــج پروانــه‬ ‫فعالی ــت ب ــرای کارگزار ی ه ــای انالی ــن بیمـــه گفـــت‪:‬‬ ‫پروان ــه کارگ ــزاری بیم ــه برخ ــط ارائ ــه ش ــد ک ــه از ای ــن می ــان‬ ‫‪ ۲۰‬تقاض ــا ب ــه دلی ــل حائ ــز ش ــرایط نب ــودن از چرخ ــه بررس ــی‬ ‫خ ــارج ش ــدند‪ .‬از می ــان ‪ ۸۰‬تقاض ــای باقیمان ــده ‪ ۱۴‬م ــورد‬ ‫تاییدیه ه ــای اولی ــه را دریاف ــت کردن ــد و هش ــت تقاض ــا در‬ ‫مرحلــه رفــع نواقــص پرونــده هســتند‪ ،‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫ک ــه ام ــروز ‪ ۵‬کارگ ــزاری انالی ــن بیم ــه پروان ــه ه ــای فعالی ــت‬ ‫خ ــود را دریاف ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫همزمان با افتتاح دومین شعبه خبرگزاری سیناپرس در استان فارس؛ ‬ ‫پارک علوم وفناوری های نرم وصنایع فرهنگی‬ ‫جهاددانشگاهی شعبه فارس افتتاح شد‬ ‫سردار رحمت اللهی ‪:‬‬ ‫نیروی یگان حفاظت میراث ‪۱۰‬برابر شود‬ ‫اف ــزودن نی ــرو ب ــه ی ــگان حفاظ ــت‬ ‫مس ــتلزم ای ــن اس ــت ک ــه اف ــرادی را‬ ‫اس ــتخدام کنی ــم ا م ــا سیا سـ ـت های‬ ‫دو ل ــت ب ــر پا ی ــه تو س ــعه س ــاختار ادار ی‬ ‫ا س ــتوار نیس ــت‪ .‬بنابرا ی ــن با ی ــد ب ــر‬ ‫نی ــرو ی و ظرفیت ه ــای موج ــود تکی ــه و از‬ ‫ش ــیوه های مناسـ ـب تری اس ــتفاده کنی ــم‪.‬‬ ‫ســردار رحمــت اللهــی در گفــت و گــو بــا مهر‬ ‫ضم ــن اع ــام مطل ــب ف ــوق گف ــت ‪ :‬همیش ــه‬ ‫نی ــرو ی انس ــانی ز ی ــاد ح ــال مش ــکالت‬ ‫نیس ــت‪ .‬ا گ ــر تع ــداد نیروه ــای م ــا ‪ ۱۰‬براب ــر نیروه ــای فعل ــی باش ــد ب ــاز ه ــم جرایم ــی‬ ‫همچ ــون حف ــاری غیرمج ــاز رخ خواه ــد داد‪ .‬بای ــد از ظرفی ــت اجتماع ــی در ای ــن زمین ــه‬ ‫بیش ــتر اس ــتفاده ش ــود و مش ــارکت پذ ی ــری انه ــا را افزای ــش دهی ــم‪ .‬ابتکارا ت ــی داش ــته ایم‪،‬‬ ‫ن ــرم اف ــزار می ــراث ب ــان را مط ــرح و ا کن ــون در ح ــال به ــره ب ــرداری از ان هس ــتیم‪ .‬ای ــن‬ ‫ن ــرم اف ــزار قابلی ــت مستندس ــازی ا ث ــار و مقایس ــه ب ــا وضعی ــت قب ــل را دارد‪ .‬ه ــر کس ــی‬ ‫می توان ــد در ای ــن زمین ــه ب ــه م ــا کم ــک کن ــد و می ت ــوان ان را در اختی ــار عم ــوم م ــردم‬ ‫ق ــرار داد‪.‬‬ ‫ویافــزود‪:‬مامــورانمــادر رابطــهبــاوظایــفخــاصخودشــاناز دانــشعمومیو تخصصیبرخــوردار‬ ‫هســتندامــوزشتخصصــیایــنافــرادبــاهمــکاریدانشــگاهعلــومانتظامــیانجــامشــدهاســت‪ .‬انتظــار‬ ‫ندار یــم کــه ایــن افــراد باســتان شــناس باشــند امــا ســطح ا گاهــی انهــا خــوب اســت تعــداد ز یــادی‬ ‫از ای ــن نیروه ــا م ــدارک تحصیل ــی ب ــاالی لیس ــانس دارن ــد‪ .‬چن ــد نف ــر نی ــز در مقط ــع دکت ــرا‬ ‫هس ــتند و مقاله ه ــای خوب ــی داش ــته اند‪ .‬همی ــت انه ــا ه ــم خ ــوب اس ــت‪ ،‬ش ــاید مصداق ــی‬ ‫برخ ــوردی داش ــته باش ــید ول ــی هم ــه انه ــا ای ــن ط ــور نیس ــتند‪.‬‬ ‫وی درم ــورد گالی ــه نیروه ــا از پرداخ ــت دیرهن ــگام حق ــوق گف ــت ‪ :‬هی ــچ نی ــروی یگان ــی‬ ‫ندار ی ــم ک ــه حق ــوق دریاف ــت نک ــرده باش ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل اشتغال اتباع خارجی‪:‬‬ ‫ریی ــس جهاددانش ــگاهی‬ ‫اس ــتان ف ــارس عن ــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫انعــکاس اخبــار و مطالــب علمــی‬ ‫فرهنگ ــی ب ــه منظ ــور توس ــعه عل ــم وفن ــاوری از جمل ــه اه ــداف راه ان ــدازی خبرگ ــزاری‬ ‫س ــیناپرس اس ــت‪.‬‬ ‫یه ــای ن ــرم و صنای ــع‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از س ــیناپرس‪ ،‬پ ــارک مل ــی عل ــوم و فناور ‬ ‫خ ــاق فرهنگ ــی جهاددانش ــگاهی ف ــارس ب ــا حض ــور ا ی ــت ا‪ ...‬دژ کام نماین ــده و ل ــی فقی ــه‬ ‫در ف ــارس وا م ــام جمع ــه ش ــیراز‪ ،‬دکت ــر محمدحس ــین ایما ن ــی خو ش ــخو ر یی ــس‬ ‫پ ــارک مل ــی عل ــوم وفناور ی ه ــای ن ــرم و صنای ــع فرهنگ ــی و دکت ــر مظاهربابای ــی ریی ــس‬ ‫جهاددانش ــگاهی ف ــارس افتت ــاح ش ــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی علــوم وفنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی در ایــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫صنعــت کشــور را هــر قــدر ورق بزنیــم چیــزی بــه نــام بخــش فرهنــگ پیــدا نمی کنیــم وایــن‬ ‫یعنــی بخــش فرهنــگ مولــد نیســت‪.‬‬ ‫دکت ــر ایمان ــی خوش ــخو ب ــا بی ــان این ک ــه ای ــا در دیگ ــر کش ــورها ه ــم وضعی ــت همینط ــور‬ ‫اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در ای ــن ب ــاره ا گ ــر اماره ــا را ببینی ــد تعج ــب می کنی ــد‪ .‬م ــا مناب ــع فرهنگ ــی‬ ‫غن ــی دار ی ــم‪ ،‬مث ــل نفت ــی ک ــه ز ی ــر زمی ــن ا س ــت‪ ،‬ا م ــا دلی ــل ع ــدم به ــره ور ی از‬ ‫منا ب ــع فرهنگ ــی مو ج ــود ع ــدم ب ــاور ان ا س ــت‪.‬‬ ‫وی عن ــوان ک ــرد‪ :‬م ــن ب ــه روس ــتاها و ش ــهرهای بس ــیاری در کش ــور س ــفر ک ــرده ام‪ ،‬در‬ ‫ای ــن مناط ــق صنایع ــی ن ــاب و قاب ــل توج ــه را دی ــده ام؛ ش ــاید هنرهای ــی ک ــه ارزش ــش از ط ــا‬ ‫خیل ــی بیش ــتر اس ــت ام ــا توجه ــی ب ــه ان ه ــا نمی ش ــود‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی علــوم و فناور ‬ ‫یهــای نــرم وصنایــع فرهنگــی تصر یــح کــرد‪ :‬هــدف مــا از‬ ‫یهــای نــرم وصنایــع فرهنگــی از جملــه پــارک اســتان فــارس‬ ‫راه انــدازی پــارک ملــی علــوم و فناور ‬ ‫ایــن اســت کــه بخــش فرهنــگ مــا در کشــور تبدیــل بــه بخشــی مولــد شــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــرایط س ــخت ناش ــی از تحریم ه ــا گف ــت‪ :‬م ــا روزی ک ــه بای ــد ب ــه‬ ‫درامده ــای کن ــار نف ــت فک ــر می کردی ــم چ ــاره ای نیاندیش ــیدیم وح ــاال بای ــد ب ــا توج ــه ب ــه‬ ‫مناب ــع غن ــی فرهنگ ــی کاری کنی ــم‪.‬‬ ‫در اسفندماه‬ ‫‪ ۸۶‬درصد مهاجرین از افغانستان‬ ‫برای کسب و کار وارد ایران شده اند‬ ‫مدی ــرکل اش ــتغال اتب ــاع خارج ــی‬ ‫وزارت کار گف ــت‪ :‬اعتب ــار پروان ــه کار‬ ‫هم ــه اتب ــاع خارج ــی ب ــدون نی ــاز ب ــه‬ ‫مراجع ــه حض ــوری ب ــه ط ــور خ ــودکار ت ــا‬ ‫پای ــان بهم ــن امس ــال تمدی ــد م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‪،‬‬ ‫محس ــن ابراهیم ــی اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫اعتب ــار پروان ــه کار هم ــه اتب ــاع خارج ــی‬ ‫ب ــدون نی ــاز ب ــه مراجع ــه حض ــوری‬ ‫به ط ــور خ ــودکار ت ــا پا ی ــان بهم ــن‬ ‫امس ــال تمد ی ــد می ش ــود‪ .‬ه ــدف از‬ ‫ا ی ــن ط ــرح رعا ی ــت د س ــتورالعمل ها‬ ‫و پروتکل ه ــای بهدا ش ــتی و قط ــع زنجی ــره کرونا س ــت‪.‬‬ ‫مدی ــرکل اش ــتغال اتب ــاع خارج ــی وزارت کار اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه دس ــتور مع ــاون‬ ‫اقتص ــادی رئی ــس جمه ــور‪ ،‬مبن ــی ب ــر تمدی ــد خ ــودکار اعتب ــار هم ــه مجوزه ــای ص ــادره از‬ ‫س ــوی دول ــت‪ ،‬پروان ــه کار اتب ــاع خارج ــی نی ــز ک ــه اعتب ــار ان از تار ی ــخ اول اذر م ــاه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫منقض ــی می ش ــود ب ــدون نیاز ب ــه مراجع ــه‪ ،‬ت ــا پای ــان بهم ــن امس ــال تمدی ــد خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫و ی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه ‪ ۸۶‬درص ــد مهاجر ی ــن از افغانس ــتان ب ــرای کس ــب و کار‬ ‫وارد کش ــور ش ــده ان ــد‪ ،‬گف ــت‪ ۶۰ :‬درص ــد انه ــا در صنع ــت س ــاختمان و مابق ــی در‬ ‫بخش ه ــای کش ــاورزی‪ ،‬خدم ــات و تولی ــد اش ــتغال دارن ــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــا جوانانــی دار یــم کــه در حــوزه ایــده پــردازی فرهنگــی بســیار مطلوب انــد‬ ‫و حمایــت از ایــن نخبــگان مهــم اســت‪ .‬در حــال حاضــر در حوزه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫فرهن ــگ‪ ،‬دی ــن ورس ــانه دارای ظرفیت ه ــای مطلوب ــی هس ــتیم‪ .‬ب ــه ط ــور مث ــال "راهنم ــای‬ ‫ت ــور جاذبه ه ــای دین ــی" ندار ی ــم وبای ــد در حوزه ه ــای ای ــن چنی ــن فعالی ــت کنی ــم‪.‬‬ ‫دکت ــر ایمان ــی خوش ــخو ب ــا اش ــاره ب ــه دیگ ــر فعالیت ه ــای جهاددانش ــگاهی در کش ــور‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬صنای ــع کوچ ــک خانگ ــی ب ــا ام ــوزش مه ــارت ب ــه زن ــان سرپرس ــت خانـــوار در‬ ‫جهاددانش ــگاهی توس ــعه می یاب ــد‪.‬‬ ‫در ای ــن راس ــتا نی ــز ب ــا کمیت ــه ام ــداد ق ــرار داد بزرگ ــی بس ــته و ام ــوزش زن ــان سرپرس ــت‬ ‫خانــوار مســتمری بگیــر بــه منظــور اشــتغالزایی در کشــور و از جملــه فــارس اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫ریی ــس جهاددانش ــگاهی ف ــارس گف ــت‪ :‬مهم تری ــن ه ــدف راه ان ــدازی ایـــن پـــارک‬ ‫بح ــث ظرفی ــت س ــازی ب ــرای اش ــتغال دانش بنی ــان ف ــارغ التحصی ــان رشـــته های‬ ‫عل ــوم انس ــانی‪ ،‬گردش ــگری و هن ــری اس ــت‪.‬‬ ‫دکت ــر باباب ــی اف ــزود‪ :‬توس ــعه زیرس ــاخت ها و ارتق ــای توس ــعه کارافرین ــی فرهنگـــی و‬ ‫حمای ــت از فعالیت ه ــای دان ــش بنی ــان خ ــاق‪ ،‬ایج ــاد تعام ــل موث ــر می ــان اندیش ــمندان‬ ‫و محقق ــان در حوزه ه ــای فرهنگ ــی و جل ــب حمای ــت س ــرمایه گ ــذاران داخل ــی و خارج ــی‬ ‫ب ــرای توس ــعه صنای ــع فرهنگ ــی و خ ــاق از ماموریت ه ــای ای ــن پ ــارک اس ــت‪.‬‬ ‫وی عن ــوان ک ــرد‪ :‬حوزه ه ــای مختلف ــی مث ــل تبلیغ ــات معم ــاری‪ ،‬اش ــیای هنـــری‪،‬‬ ‫عتیق ــه ج ــات‪ ،‬صنای ــع دس ــتی‪ ،‬فیل ــم و ویدئ ــو‪ ،‬موس ــیقی‪ ،‬هنره ــای نمایش ــی‪ ،‬انتش ــارات‬ ‫یه ــای ویدیوی ــی و کامپیوت ــری از محورهای ــی هس ــتند ک ــه در ای ــن‬ ‫رادی ــو تلویزی ــون و باز ‬ ‫پ ــارک می توان ــد فع ــال باش ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر بابای ــی همچنی ــن در ب ــاره راه ان ــدازی خبرگ ــزاری عل ــم و فرهن ــگ (س ــیناپرس)‬ ‫اس ــتان ف ــارس به عن ــوان زیرمجموع ــه ای ــن پ ــارک نی ــز عن ــوان ک ــرد‪ :‬انع ــکاس اخبـــار و‬ ‫مطال ــب علم ــی فرهنگ ــی به منظ ــور توس ــعه عل ــم و فن ــاوری ازجمل ــه اه ــداف راه ان ــدازی‬ ‫ای ــن خبرگ ــزاری اس ــت‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون استخدامی ا تش نشانی‬ ‫مدی ــر عام ــل س ــازمان اتش نش ــانی و خدم ــات ایمن ــی‬ ‫ش ــهردار ی ته ــران گف ــت‪ :‬برنامه ر ی ــزی کرد ی ــم ک ــه‬ ‫در ا س ــفند س ــال ج ــاری ازم ــون اس ــتخدامی جدی ــد‬ ‫را برگ ــزار کنی ــم‪ ،‬ت ــاش می کنی ــم ک ــه حداکث ــر ت ــا پای ــان‬ ‫اردیبهشــت یــا نهایتــا خــردادمــاهاســامینهایــیرا اعــام کنیــم‪.‬‬ ‫مه ــدی داوری در گفت و گ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬در خص ــوص‬ ‫ش ــرایط اتش نش ــانانی ک ــه در ازم ــون اس ــتخدامی ‪٩٨‬‬ ‫پذیرفت ــه ش ــده بودن ــد گف ــت‪ :‬اف ــرادی ک ــه در دوره گذش ــته‬ ‫ک ــه در ازم ــون اس ــتخدامی س ــال ‪ ٩٨‬ش ــرکت ک ــرده بودن ــد‬ ‫در ح ــال گذران ــدن دوره اموزش ــی هس ــتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اتفاقــی افتــاد کــه چنــد نفــر از داوطلبــان‬ ‫شــکایتی انجــام دادنــد کــه تــا مراحــل بررســی ان در مراجــع‬ ‫قضای ــی پیگی ــری ش ــد مراح ــل ورود پذیرفته ش ــدگان‬ ‫متوق ــف ش ــده ب ــود‪.‬‬ ‫داوری گفــت‪ :‬پــس از اینکــه مشــکلی کــه پیــش امــده‬ ‫بــود حــل شــد‪ ،‬توقــف ایــن کار هــم رفــع شــد و کار را دو بــاره‬ ‫شــروع کردیــم‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص زمان ــی ک ــه ب ــرای برگ ــزاری ازم ــون‬ ‫دوره جدیــد ســال ‪ ٩٩‬در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫برنامه ر ی ــزی کردی ــم ک ــه در اس ــفند س ــال ج ــاری ازمـــون‬ ‫اس ــتخدامی را برگ ــزار کنی ــم‪ ،‬ت ــاش می کنیـــم کـــه تـــا‬ ‫حداکث ــر پای ــان اردیبهش ــت ی ــا نهایت ــا خ ــرداد م ــاه اس ــامی‬ ‫نهای ــی را اع ــام کنی ــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ان کــه وضعیــت ایــن افــراد مشــخص‬ ‫شــود در گــروه ‪ ۵٠‬نفــره وارد سیســتم اموزشــی خواهنــد شــد‬ ‫و ‪ ۴۵‬روز پــس از ان ‪ ۵٠‬نفــر بعــد وارد خواهنــد شــد‪ .‬البتــه‬ ‫دوره اموزش ــی ج ــزو اس ــتخدام محس ــوب می ش ــود ک ــه‬ ‫ح ــدود س ــه م ــاه ه ــم ب ــه ط ــول می انجام ــد و گاه ــی بن ــا‬ ‫ب ــه ش ــرایط فش ــرده تر ی ــا طوالنی ت ــر خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫معاون پرستاری وزیر بهداشت خبرداد ‪:‬‬ ‫استخدام ‪ 17‬هزار و ‪ 500‬پرستار جدید‬ ‫معــاون پرســتاری وز یــر بهداشــت گفــت‪ :‬در دو ســال گذشــته در ســالهای ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار پرســتار در وزارت بهداشــت اســتخدام شــدند و در ازمــون وزارت بهداشــت در ‪ ۲۴‬بهمــن‬ ‫نیــز ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬پرســتار دیگــر اســتخدام و در اســفند مــاه بکارگیــری مــی شــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش «فرهیخت ــگان»‪ ،‬مر ی ــم حضرت ــی در نشس ــت خب ــری انالی ــن از مح ــل‬ ‫وزارت بهداش ــت گف ــت‪ :‬س ــال ‪ ۹۹‬س ــال بس ــیار س ــختی را پش ــت س ــر گذاش ــتیم ام ــا‬ ‫دســتاوردهای خوبــی داشــتیم و توانســتیم بــه نتایــج بزرگــی برســیم‪ .‬یکــی از انهــا قانون تعرفه گــذاری‬ ‫خدم ــات پرس ــتاری ب ــود ک ــه س ــال‪ ۸۶‬تصوی ــب ش ــده ب ــود و ب ــا پی ــام رهب ــر معظ ــم انق ــاب در‬ ‫روز پر س ــتار ج ــان ت ــازه گر ف ــت و ب ــرای ا ج ــرای ان ت ــاش م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــرای اج ــرای ای ــن قان ــون س ــه کار الزم اس ــت یک ــی تعیی ــن مناب ــع مال ــی‪،‬‬ ‫دوم نح ــوه تعر ف ــه گ ــذار ی و خر ی ــد خد م ــت و ب ــاز توز ی ــع ان ب ــا د ســـتور وزیـــر‬ ‫بهدا ش ــت ا ب ــاغ ش ــد و معاو ن ــت پر س ــتار ی ب ــه ج ــد پیگی ــری م ــی ش ــود ب ــا کم ــک‬ ‫بقی ــه معاو ن ــان‪ ،‬د س ــتگا ه های و س ــازمان نظ ــام پر س ــتار ی بتوانی ــم ا ی ــن قانـــون را‬ ‫ا ج ــرا کنی ــم‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫جزییات استخدام ‪ ۵۵‬هزار معلم‬ ‫در اموزش و پرورش‬ ‫رییــس کمیتــه امــوزش و پــرورش مجلــس شــورای اســامی؛ از‬ ‫اســتخدام ‪ ۵۵‬هــزار معلــم در وزارت امــوزش و پــرورش خبــر داد‪.‬‬ ‫مهـــدی اســـماعیلی؛ دربـــاره جـــذب و اســـتخدام س ــهمیه‬ ‫دوم وزارت ام ــوزش و پ ــرورش ؛ اظه ــار داش ــت‪ :‬هش ــتاد ه ــزار نف ــر‬ ‫از س ــال ‪ ۷۹‬ت ــا س ــال ‪ ۹۱‬در ام ــوزش پ ــرورش مش ــغول ب ــه خدم ــت‬ ‫بودن ــد ک ــه در قال ــب ‪ ۴‬گ ــروه از معلم ــان و ب ــر اس ــاس قان ــون؛ نی ــاز‬ ‫ب ــه تعیی ــن تکلی ــف و اس ــتخدام داش ــتند ک ــه در س ــهمیه اول‬ ‫‪ ۲۵‬ه ــزار نف ــر ج ــذب ش ــدند‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬جــذب ‪ ۳۰‬هــزار نفــر نیــز در دســتور کار قــرار دارد‬ ‫ک ــه ب ــزودی اس ــتخدام خواهن ــد ش ــد؛ ب ــه ای ــن ترتی ــب تع ــداد ای ــن‬ ‫اف ــراد یعن ــی ‪ ۵۵‬ه ــزار نف ــر در قال ــب نیرو ه ــای خدم ــات خر ی ــد‬ ‫خدمــت؛ حــق التدریــس؛ پیــش دبســتانی و نهضــت ســواداموزی‬ ‫ج ــذب بدن ــه ام ــوزش و پ ــرورش می ش ــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ ۲۵ :‬هــزار نفــر دیگــر نیــز تــا پایــان برنامــه ششــم‬ ‫توســعه اســتخدام خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رییـــس کمیتـــه امـــوزش و پـــرورش مجلـــس ا ب ــراز‬ ‫امیـــدوار ی کـــرد‪ :‬اســـتخدام معلمـــان هـــم کـــه در تما م ــی‬ ‫ســـطوح از ســـال ‪ ۹۱‬تـــا ‪ ۹۸‬در مجموعـــه امـــوزش و پ ــرورش‬ ‫فعـــال هســـتند (حـــدود یکصـــد هـــزار نفـــر) در دســـتور کار‬ ‫کمیس ــیون ام ــوزش و تحقیق ــات مجل ــس ق ــرار دارد ت ــا س ــاز و کار‬ ‫قانونـــی بـــرای ان هـــا ایجـــاد شـــود‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫متفکر ازاد‪:‬‬ ‫طرح تامین نیروی انسانی‬ ‫اموزش و پرورش با ‪ 72‬امضا‬ ‫تقدیم هیات رئیسه شد‬ ‫عضـــو کمیســـیون امـــوزش‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری مجل ــس‬ ‫از تقدیـــم «طـــرح تامیـــن نیـــرو ی انســـانی امـــوزش و پـــرورش»‬ ‫ب ــا ‪ ۷۲‬امض ــا ب ــه هی ــات رئیس ــه مجل ــس خب ــر داد و گف ــت‪ :‬ای ــن‬ ‫ط ــرح ب ــه پش ــتوانه و ب ــا ه ــم نظ ــری تمام ــی اعض ــای کمیس ــیون‬ ‫ام ــوزش تدوی ــن ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫روح الـــه متفکـــرازاد در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار خبرگ ــزاری‬ ‫خان ــه مل ــت ب ــا اش ــاره ب ــه ان ــواع گس ــترده هم ــکار ی معلم ــان ب ــا‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ضــرورت ســاماندهی‬ ‫نیــروی انســانی در امــوزش و پــرورش و فشــاری کــه بــه نماینــدگان‬ ‫درب ــاره ض ــرورت اس ــتخدام معلم ــان وارد ب ــود‪ ،‬طرح ــی جام ــع در‬ ‫ای ــن راس ــتا تنظی ــم ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫طرح مجلس با سیاستگذاری شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫هم راستا است‬ ‫نماین ــده م ــردم تبری ــز‪ ،‬اذرش ــهر و اس ــکو در مجل ــس یازده ــم‪،‬‬ ‫طـــرح مذکـــور را منطبـــق بـــا سیاســـتگذار ی های شـــورای عال ــی‬ ‫انقـــاب فرهنگـــی دانســـت و گفـــت‪ :‬بـــر اســـاس ایـــن ط ــرح‪،‬‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش مکل ــف اس ــت ظ ــرف ‪ 5‬س ــال نیروه ــای م ــورد‬ ‫نیــاز خــود را بــا جزئیــات احصــا کنــد و ســازمان امــور اســتخدامی‬ ‫نی ــز موظ ــف ب ــه فراه ــم ک ــردن ش ــرایط ب ــرای بس ــتر اس ــتخدامی‬ ‫ای ــن نیروه ــا اس ــت‪.‬‬ ‫عضـــو کمیســـیون امـــوزش‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری مجل ــس‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬ب ــر اس ــاس فرمایش ــات مق ــام معظ ــم رهب ــری در ای ــن‬ ‫طــرح تا کیــد شــده کــه دانشــگاه فرهنگیــان و دانشــگاه شــهید رجایــی‬ ‫بــه عنــوان تنهــا مبــادی ورود معلــم بــه امــوزش و پــرورش اســت‪.‬‬ ‫حداقل ‪ 60‬درصد از نیروهای مورد نیاز باید‬ ‫از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب شوند‬ ‫ویافــزود‪:‬همچنیــندر ایــنطــرحامــدهاســت کــهحداقــل‪ 60‬درصد‬ ‫نیروه ــای ام ــوزش و پ ــرورش بای ــد از مس ــیر دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫ب ــا ط ــی دوره ‪ 4‬س ــاله تامی ــن ش ــوند و مابق ــی نیروه ــا نی ــز از طر ی ــق‬ ‫ازمـــون ذیـــل مـــاده ‪ 28‬اساســـنامه دانشـــگاه فرهنگیـــان ج ــذب‬ ‫می شـــوند و بایـــد یـــک دوره یکســـاله در دانشـــگاه فرهنگی ــان و‬ ‫ش ــهید رجای ــی ببینن ــد‪ .‬اس ــتفاده از عب ــارت «حداق ــل» ب ــه ای ــن‬ ‫دلی ــل ب ــوده ک ــه مطل ــوب م ــا ج ــذب ‪ 100‬درص ــدی نیروه ــا از طری ــق‬ ‫دوره ‪ 4‬س ــاله اس ــت‪.‬‬ ‫معلمان شاغل در اموزش و پرورش ضریب دریافت می کنند‬ ‫عضـــو هیـــات رئیســـه مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه هم ــه‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان از جمل ــه اف ــراد ت ــازه ف ــارغ التحصی ــل ش ــده در‬ ‫رشــته های مختلــف نیــز حــق شــرکت در ایــن ازمــون اســتخدامی‬ ‫ذیـــل مـــاده ‪ 28‬را دارنـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت ک ــه‬ ‫معلمـــان فعلـــی شـــاغل در امـــوزش و پـــرورش در ازمـــون مذک ــور‬ ‫ب ــه تع ــداد س ــنوات فع ــال در ام ــوزش و پ ــرورش ضری ــب خواهن ــد‬ ‫داشــت تــا تجربــه ایــن عزیــزان در ایــن رقابــت بــه ان ‪‎‬هــا در قبولــی‬ ‫ازم ــون کم ــک کن ــد‪ .‬همچنی ــن س ــن معلم ــان در ای ــن قان ــون ت ــا‬ ‫س ــقف ‪ 45‬س ــال دی ــده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫متفکــرازاد بــه عنــوان طــراح ایــن طــرح یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن در‬ ‫تبصــره ایــن طــرح نســبت بــه هرگونــه بــه کارگیــری از مبــادی دیگــری‬ ‫غی ــر از ای ــن قان ــون ج ــرم ان ــگاری ش ــده ت ــا دیگ ــر ب ــه کارگیری ه ــای‬ ‫غیرمتعــارف در امــوزش و پــرورش ادامــه نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫عضـــو کمیســـیون امـــوزش‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری مجل ــس‬ ‫تا کیـــد کـــرد‪ :‬در ایـــن طـــرح‪ ،‬عـــددی بـــرای امـــوزش و پ ــرورش‬ ‫تعیی ــن نش ــده اس ــت و ام ــوزش و پ ــرورش بای ــد ب ــر اس ــاس نی ــاز‬ ‫خـــود نیـــرو جـــذب کنـــد و دیگـــر اجـــازه عقـــد قرارداده ــای‬ ‫خـــارج از ایـــن ضوابـــط بـــا معلمـــان را نخواهـــد داش ــت‪.‬‬ صفحه 2 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13 -1442‬فوریه ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫بندپی‪:‬‬ ‫عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬گفـت‪ :‬هـر سـاله ‪ ۳‬درصـد از‬ ‫جامعـه معلـوالن می توانـد در اسـتخدام دولتـی پذیرفتـه شـوند؛ ا گـر سـازمانی از ایـن قانـون‬ ‫سـر بـاز زدنـد کسـی نمی توانـد سـازمان و نهـاد مربوطـه را بازخواسـت کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از ایلنـا‪ ،‬محمدعلـی محسـنی بندپـی در مـورد قوانیـن حمایتـی‬ ‫تصو یـب شـده در خصـوص معلـوالن گفـت‪ :‬قوانینـی در حـوزه معلـوالن تصو یـب امـا بـه مرحله‬ ‫اجرایـی شـدن نرسـید‪ ،‬در حـال حاضـر مشـکل مـا تعـداد مـواد قانونـی حمایـت از معلـوالن‬ ‫نیسـت بلکـه اراده ای بـرای اجـرای قانـون جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫نماینـده چالـوس‪ ،‬نوشـهر و کالردشـت در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬در ادامه بـه خانه ملت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬از جزئیـات قانـون تصو یـب شـده در جهـت حمایـت معلـوالن م ‬ ‫یتـوان بـه قانون اسـتخدامی‬ ‫اشـاره کـرده کـه بارهـا از تربیون های متفاوت اعالم شـده که هرسـاله ‪ ۳‬درصـد از جامعـه معلوالن‬ ‫می توانـد در اسـتخدام دولتـی پذیرفتـه شـوند؛ ا گـر سـازمانی از ایـن قانـون سـر بـاز زدنـد کسـی‬ ‫نمی توانـد سـازمان و نهـاد مربوطـه را بازخواسـت کنـد؛ حتـی در ایـن قانـون عنـوان شـده کـه‬ ‫معلـوالن می تواننـد در سـمت اپرا تـوری اسـتخدام شـده و بـه کار مشـغول شـوند؛ در حـال‬ ‫حاضـر بـا مکانیـزه شـدن گردونـه اپرا تـوری سـازمان ها و ادارات خـود بـه خـود باعـث خـروج‬ ‫معلـوالن از چرخـه اسـتخدامی اپرا تـوری شـده اند‪.‬‬ ‫بندپـی ادامـه داد‪ :‬تمـام تلاش نماینـدگان در مجلـس بـر این اسـت که سـریع تر فرا کسـیون‬ ‫معلـوالن شـکل گرفتـه تـا مشـکالت ایـن گـروه در مجلس مورد بررسـی قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫◄‬ ‫مجوز استخدام ‪ 12‬هزار و ‪ 400‬نفر در‬ ‫شهرداری های سراسر کشور صادرشد‬ ‫توسط سازمان امور اداری وا ستخدامی کشور ؛‬ ‫انتقاد از خروج معلوالن از چرخه استخدام‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫مدیر توسعه سازمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد‬ ‫برگزاری ازمون های شغلی و عمومی‬ ‫تا پایان سال‬ ‫مدیر توسـعه سـازمان و تحول اداری دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی از برگزاری‬ ‫مجـدد ‪ ۹۲‬ازمـون شـغلی و عمومـی تا پایان سـال خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬سـید جـواد امامـی زاده ضمـن اعلام ایـن خبـر گفـت‪ :‬از ابتـدای سـال ‪۹۹‬‬ ‫تا کنـون پنـج ازمـون بهبـود مدیریـت و ‪ ۸۷‬ازمـون شـغلی‪ ،‬عمومـی ‪ ،‬بهبـود مدیریـت و‬ ‫توجیهـی بـدو خدمـت بـه صـورت غیرحضوری برگزار شـده اسـت که از اواخـر بهمن ماه تا‬ ‫پایـان سـال ایـن ‪ ۹۲‬ازمـون مجـددا تکـرار می شـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی ایـن ازمون هـا بـا همـکاری معاونت هـای امـور بهداشـتی‪ ،‬درمـان‪ ،‬غـذا و دارو‪،‬‬ ‫اموزشـــی و مدیر یت هـــای گز ینـش‪ ،‬امــــار و فنـــــاور ی اطالعــــات و ارتباطـات‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر توسـعه سـازمان و تحـول اداری دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی‬ ‫ً‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه درخواسـت همـکاران دانشـگاه مجـددا دسترسـی الزم بـرای‬ ‫شـرکت کارکنـان واجـد شـرایط در ازمون هـای مذکـور فراهـم شـده اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس امامـی زاده در ادامـه گفـت‪ :‬متقاضیانـی کـه در ازمون هـای قبلـی‬ ‫شـرکت نکـرده و یـا موفـق بـه کسـب نمـره قبولـی نشـدند می تواننـد بـرای شـرکت در ازمـون‬ ‫بـه سـامانه ‪ azmoon.sbmu.ac.ir‬مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬منابـع اموزشـی دوره هـای مذکـور در سـامانه ازمون هـای الکترونیکـی‬ ‫امـوزش کارکنـان واجـد شـرایط در قسـمت کتابخانه دیجیتـال قابـل دسترسـی اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی شهیدبهشـتی‪ ،‬مهندس امامی زاده یاداور‬ ‫شـد‪ :‬متقاضیـان بـرای اطلاع از فهرسـت و جزییـات ازمون هـای در حـال اجـرا اعـم از تاریـخ و‬ ‫شـرایط مخاطبـان می تواننـد بـه سـامانه امـوزش کارکنـان بـه نشـانی ‪training.sbmu.ac.ir‬‬ ‫مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫جمال ــی ن ــژاد‪ ،‬ریی ــس س ــازمان ش ــهرداری ه ــا‬ ‫و دهی ــاری ه ــای کش ــور گف ــت‪ :‬در اس ــتانه‬ ‫س ــالروز پی ــروزی انق ــاب اس ــامی مج ــوز‬ ‫بکارگی ــری ‪ ۱۲‬ه ــزار و ‪ ۴۰۰‬نف ــر نی ــروی ق ــرارداد‬ ‫کار معی ــن در ش ــهرداری ه ــای سراس ــر کش ــور‬ ‫توس ــط س ــازمان ام ــور اداری و اس ــتخدامی‬ ‫کش ــور ص ــادر ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از وزارت‬ ‫کشــور‪ ،‬مهــدی جمالــی نــژاد بــا بیــان خبــر فــوق‬ ‫اف ــزود‪ :‬ای ــن اق ــدام از برنام ــه ه ــای وزارت کش ــور‬ ‫و س ــازمان ش ــهردار ی ها و دهیار ی ه ــای‬ ‫کش ــور ب ــه منظ ــور پا س ــخگوئی ب ــه‬ ‫نیاز ه ــای نی ــرو ی انس ــانی ق ــراردادی در‬ ‫ش ــهردار ی ها ص ــورت پذیرفت ــه ا س ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در ح ــال‬ ‫حاض ــر در ش ــهردار ی های کش ــور ب ــه اس ــتثنای‬ ‫◄‬ ‫ش ــهرداری ته ــران ‪ ۱۲۵‬ه ــزار پس ــت س ــازمانی‬ ‫وج ــود دارد‪ ،‬ب ــه منظ ــور ایج ــاد انگی ــزش و‬ ‫ســاماندهی نیروهــای انســانی فعــال و توانمنــد‬ ‫در شــهرداریها‪ ،‬جلســات متعــددی در ســطوح‬ ‫مدیریت ــی و کارشناس ــی ب ــا س ــازمان اداری و‬ ‫اس ــتخدامی کش ــور‪ ،‬تش ــکیل ک ــه در نهای ــت‬ ‫پ ــس از س ــال ها انتظ ــار مج ــوز بکارگی ــری‬ ‫نی ــروی ق ــراردادی در ش ــهردار ی های کش ــور‬ ‫ص ــادر گردی ــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۸‬نحوه‬ ‫بکارگی ــری نی ــروی ق ــراردادی در ش ــهردار ی ها‬ ‫توس ــط وز ی ــر محت ــرم کش ــور اب ــاغ گردی ــد ک ــه‬ ‫هی ــات تخصص ــی دی ــوان عدال ــت اداری نی ــز‬ ‫بخش ــنامه ی ــاد ش ــده را بص ــورت اخ ــذ مج ــوز‬ ‫س ــازمان اداری اس ــتخدامی تایی ــد نمودن ــد‪،‬‬ ‫ل ــذا انش ــااهلل اقدام ــات الزم ب ــر اس ــاس مف ــاد‬ ‫سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫کلیات طرح ساماندهی استخدام‬ ‫کارکنان دولت در کمیسیون‬ ‫اجتماعی تصویب شد‬ ‫سخنگوی کمیسیوناجتماعیمجلساز تصویب کلیاتطرحساماندهی‬ ‫استخدام کارکنان دولت خبر داد و گفت‪ :‬براساس این مصوبه افرادی که قبل از‬ ‫سال‪ ۹۷‬در دستگاه های اجرایی مشغول به کار شده اند بدون تشریفات اداری در‬ ‫قالبرسمیو پیمانیاستخدامخواهندشد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار از خانه ملت‪ ،‬علی بابایی کارنامی در توضیح دستور‬ ‫کار جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬طرح‬ ‫ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسه امروز کمیسیون بررسی و‬ ‫کلیات ان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود‪ :‬این طرح در قالب ‪ ۶‬ماده و‬ ‫‪ ۱۲‬تبصره ارائه شده بود که در این جلسه ماده یک و دو تبصره ان نیز بررسی شد‬ ‫و به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گفته بابایی کارنامی شمولیت این طرح براساس ماده ‪ ۲۹‬قانون مدیریت‬ ‫خدمات کشوری و ماده ‪ ۵‬احکام اجرایی قانون برنامه ششم توسعه است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬از تاریخ الزم االجرا شدن این طرح همه نیروهای‬ ‫دستگاه های اجرایی مشمول ماده ‪ ۲۹‬قانون مدیریت خدمات کشوری که‬ ‫بخش ــنامه ابالغ ــی و دس ــتورالعمل ه ــای‬ ‫س ــازمان ش ــهردار ی ها و دهیار ی ه ــای کش ــور‬ ‫بــه مــرور و مرحلــه بــه مرحلــه انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جمال ــی ن ــژاد همچنی ــن گف ــت‪ :‬ضمن ــا‬ ‫افزای ــش حق ــوق و مزای ــای کارکن ــان ش ــهرداریها‬ ‫ک ــه در دو نوب ــت در س ــال های ‪ ۹۸‬و‪ ۹۹‬پ ــس‬ ‫از ‪ ۱۳‬س ــال انج ــام ش ــده اس ــت از اقدام ــات‬ ‫اساس ــی دیگ ــری م ــی باش ــد ک ــه در راس ــتای‬ ‫حمای ــت از خدم ــات ارزش ــمند نی ــروی‬ ‫انس ــانی ش ــهرداریها ص ــورت پذیرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ریی ــس س ــازمان ش ــهرداری ه ــا و دهی ــاری‬ ‫هــای کشــور اضافــه کــرد‪ :‬شــیوه نامــه پرداخــت‬ ‫حقــوق و مزایــای کارکنــان قــراردادی فعلــی نیــز‬ ‫ب ــه س ــازمان اداری و اس ــتخدامی پیش ــنهاد‬ ‫شــده اســت کــه پــس از تاییــد مراتــب بــه کلیــه‬ ‫ش ــهرداریهای کش ــور اب ــاغ خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫قبل از سال ‪ ۹۷‬مشغول به کار شده اند بدون تشریفات اداری در‬ ‫قالب رسمی و پیمانی جذب خواهند شد‪.‬‬ ‫طبقمصوبهمجلس؛‬ ‫نیروهای ایثارگر شرکتی و قراردادی‬ ‫برای تبدیل وضعیت نیاز به ازمون ندارند‬ ‫اف ــرادی م ــی ش ــود ک ــه از کارکن ــان ش ــرکت های ــی م ــی باش ــند ک ــه ش ــرکت‬ ‫ط ــرف ق ــرارداد ب ــا دس ــتگاه هس ــتند ی ــا بای ــد در دس ــتگاه اس ــتخدام کنن ــد؟‬ ‫ایــا شــامل افــرادی مــی شــود از کارکنــان طــرف قــرارداد شــرکت هــا از جملــه‬ ‫خصوص ــی م ــی باش ــند ک ــه ان ش ــرکت ه ــا ط ــرف ق ــرارداد ب ــا دس ــتگاه‬ ‫هســتند؟ ایــا بایــد دســتگاه ان افــراد را نیــز اســتخدام کنــد یــا دســتگاه بایــد‬ ‫ان افــراد را نیــز کــه رابطــه مســتقیم بــا دســتگاه ندارنــد را اســتخدام نماینــد‪.‬‬ ‫در پاس ــخ ب ــه ای ــن بخ ــش نی ــز ام ــده اس ــت «بل ــه»‪.‬‬ ‫در م ــاده ‪ ۲۱‬قان ــون جام ــع خدم ــات رس ــانی ب ــه ایثارگ ــران ام ــده‬ ‫اس ــت ک ــه کلی ــه دس ــتگاه ه ــای موض ــوع م ــاده (‪ )۲‬ای ــن قان ــون مکل ــف‬ ‫ان ــد حداق ــل بیس ــت و پن ــج درص ــد از نیازه ــای اس ــتخدامی و تامی ــن‬ ‫نیروه ــای م ــورد نی ــاز خ ــود را ک ــه وف ــق ضواب ــط و مجوزه ــای مر ب ــوط و‬ ‫جایگزین ــی نیروه ــای خروج ــی خ ــود اخ ــذ می نمای ــد ب ــه خانواده ه ــای‬ ‫ش ــاهد‪ ،‬جانب ــازان و ازادگان‪ ،‬همس ــر و فرزن ــدان ش ــهدا و جانب ــازان‬ ‫بیس ــت و پن ــج درص ــد و باال ت ــر‪ ،‬فرزن ــدان و همس ــران ازادگان ی ــک س ــال‬ ‫و ب ــاالی ی ــک س ــال اس ــارت‪ ،‬اس ــرا و خواه ــر و ب ــرادر ش ــاهد اختص ــاص‬ ‫دهن ــد و پن ــج درص ــد س ــهمیه اس ــتخدامی را نی ــز ب ــه رزمن ــدگان ب ــا‬ ‫س ــابقه حداق ــل ش ــش م ــاه حض ــور داوطلبان ــه در جبهه ه ــا و همس ــر و‬ ‫فرزن ــدان ان ــان و فرزن ــدان جانب ــازان ز ی ــر بیس ــت و پن ــج درص ــد و ازادگان‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس مص ــوب کردن ــد ک ــه نیروه ــای ایثارگ ــر ش ــرکتی‪،‬‬ ‫ق ــراردادی ی ــا پیمان ــی ب ــرای تبدی ــل وضعی ــت نی ــاز ب ــه ازم ــون و اس ــتفاده از‬ ‫س ــهمیه ندارن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری شبســتان ‪ ،‬نماینــدگان مجلــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی در ادام ــه جلس ــه علن ــی صب ــح دوش ــنبه ‪ 20‬بهم ــن ب ــا ط ــرح‬ ‫استفس ــاریه م ــاده ‪ 2١‬قان ــون جام ــع خدم ــات رس ــانی ب ــه ایثارگ ــران موافق ــت‬ ‫کردن ــد‪.‬‬ ‫طب ــق ای ــن استفس ــاریه وضعی ــت اس ــتخدامی نیروه ــای ایثارگ ــر ش ــرکتی‬ ‫ق ــراردادی ی ــا پیمان ــی تعیی ــن تکلی ــف م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫در ای ــن ط ــرح استفس ــاریه ام ــده اس ــت ک ــه ای ــا مش ــموالن موض ــوع قان ــون‬ ‫جام ــع خدم ــات رس ــانی ب ــه ایثارگ ــران مص ــوب ‪ ١٣86/٤/٣‬ب ــا اصالح ــات‬ ‫الحاق ــی بع ــدی قب ــل و بع ــد ان و حی ــن اج ــرای قان ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی و فرهنگ ــی جمه ــوری اس ــامی ای ــران ب ــه ص ــورت‬ ‫ش ــرکتی‪ ،‬ق ــراردادی و پیمان ــی در دس ــتگاه ه ــای موض ــوع م ــاده ‪ 2‬قان ــون‬ ‫جام ــع خدم ــات رس ــانی ب ــه ایثارگ ــران ب ــه کار گرفت ــه ش ــده ان ــد و ی ــا م ــی‬ ‫شــوند بــرای تبدیــل وضعیــت نیــاز بــه ازمــون و اســتفاده از ســهمیه دارنــد؟‬ ‫در ج ــواب استفس ــاریه ام ــده اس ــت «خی ــر»‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن استفســاریه مطــرح شــده اســت کــه ایــا شــامل‬ ‫کمت ــر از یـ ـک س ــال اس ــارت اختص ــاص دهن ــد‪.‬‬ ‫تبصـــره‪۱‬ـ ان دســـته از فرزنـــدان شـــاهد‪ ،‬جانبـــازان از کارافتـــاده کل ــی‪،‬‬ ‫ازادگان از کارافتــاده کلــی و فرزنــدان انــان کــه عــاوه بــر ســهمیه اســتخدامی‬ ‫ای ــن م ــاده ب ــا کس ــب ح ــد نص ــاب قبول ــی و امتی ــازات الزم در ازمون ه ــای‬ ‫اس ــتخدامی پذیرفت ــه ش ــوند‪ ،‬می توانن ــد همانن ــد س ــایر فرزن ــدان ش ــاهد‪،‬‬ ‫جانبـــازان و ازادگان از شـــرط معافیـــت حداقـــل معـــدل و حداکثـــر س ــن‬ ‫بهره منـــد گردنـــد‪.‬‬ ‫تبصـــره‪۲‬ـ کلیـــه دســـتگاه های مشـــمول ایـــن قانـــون موظفنـــد پـــس از‬ ‫بازنشســـتگی یکـــی از ایثارگـــران از محـــل ســـهمیه اســـتخدامی خـــود ب ــا‬ ‫رعایـــت شـــرایط عمومـــی اســـتخدام یکـــی از فرزنـــدان شـــهید‪ ،‬جانب ــازان‬ ‫بیس ــت و پن ــج درص ــد و باالت ــر‪ ،‬ازاده‪ ،‬اس ــیر و مفقوداالث ــر را در ان دس ــتگاه‬ ‫اســـتخدام نماینـــد‪.‬‬ ‫تبص ــره‪۳‬ـ کس ــب حداق ــل هش ــتاد درص ــد ح ــد نص ــاب ازم ــون علم ــی‬ ‫اخریـــن نفـــر پذیرفتـــه شـــده بـــرای مشـــموالن متقاضـــی اســـتخدام در‬ ‫ادارات امـــوزش و پـــرورش و علـــوم تحقیقـــات و فنـــاوری الزامـــی اس ــت‪.‬‬ ‫شرکت بازرگانی جواهری فعال در عرضه محصوالت‬ ‫خانگی برندهای معتبر داخلی و خارجی‪ ،‬جهت تکمیل‬ ‫کادر نیروی انسانی خود در عنوان شغلی و با شرایط‬ ‫ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناسفروش‪:‬اقا‪/‬خانم‪ 10،‬نفر‪ ،‬حداکثر سن‪ 45‬سال‪ ،‬حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‪ ،‬حداقل دارای‪ 1‬سال تجربه در زمینه فروش لوازم خانگی‬ ‫‪ +‬توانمند در مدیریت فشار و استرس‬ ‫‪ +‬توانایی انجام مسافرت به سراسر کشور‬ ‫مهارت های رفتاری مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫دارای فن بیان قوی‬ ‫دارای توان ارتباط گیری موثر و مفید‬ ‫عالقمند به یادگیری ‪ ،‬توسعه فردی و سازمانی‬ ‫منظم و متعهد‬ ‫خالق و پیگیر‬ ‫دارای انعطاف پذیری در کار و رفتار سازمانی‬ ‫توانمند در مذاکره تاثیرگذار‬ ‫مزایا ‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫اضافه کار‬ ‫بیمه‬ ‫پورسانت‬ ‫عالقمندان می توانند درخواست شغلی و رزومه خود را به ادرس ایمیل ‪ M.jeddi1991@gmail.com :‬و یا‬ ‫شماره واتساپ‬ ‫‪09391978767‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک مجتمع پتروشیمی خصوصی بزرگ و در حال توسعه‪ ،‬به منظور تکمیل جایگاه های شغلی خویش‪ ،‬در محدوده بندر ماهشهر در استان خوزستان دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫فوق لیسانس رشته مکانیک گرایش طراحی جامدات‬ ‫سابقه کار حداقل ‪ 5‬سال در عناوین شغلی مرتبط و مشابه‬ ‫در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫اشنایی کامل با نقشه کشی صنعتی‪ ،‬مهندسی معکوس‪ ،‬طراحی تجهیزات‬ ‫مکانیکی و تسلط بر نرم افزارهای نقشه کشی‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‬ ‫(متناسب با سوابق و توانایی ها)‬ ‫همراه با مزایای انگیزشی‬ ‫سرپرست واحد ایمنی‬ ‫کارشناس فرایند‬ ‫(یوتیلیتی)‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن بین ‪ 35‬تا ‪ 45‬سال‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس رشته های مهندسی شیمی گرایش‬ ‫ایمنی‪/HSE /‬ایمنی‬ ‫سابقه کار حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار در عناوین شغلی مرتبط و مشابه‬ ‫دارای سوابق مرتبط در کلیه فرایند های ‪ HSE‬در مجتمع های شیمیایی‬ ‫و پتروشیمیایی بهره برداری شده‬ ‫تسلط بر فرایندهای تجزیه و تحلیل مخاطرات و ریسک های مرتبط و‬ ‫اشنایی با روش های نوین انجام اقدامات پیشگیرانه مرتبط با انها‬ ‫تسلط بر قوانین ملی و منطقه ای و استانداردهای ملی و بین المللی حوزه‬ ‫ایمنی و اتش نشانی‪ ،‬تسلط بر استانداردهای مرتبط با ایمنی فرایند‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن بین ‪ 35‬تا ‪ 45‬سال‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس رشته مهندسی شیمی‬ ‫سابقه کار حداقل ‪ 5‬سال در عناوین شغلی مرتبط و مشابه‬ ‫تسلط بر انجام عملیات پیش راه اندازی‪ ،‬راه اندازی و راهبری سیستم های‬ ‫فرایندی یوتیلیتی‪ ،‬اشنایی با اصول طراحی و شبیه سازی فرایندها‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‬ ‫(متناسب با سوابق و توانایی ها)‬ ‫همراه با مزایای انگیزشی‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‬ ‫(متناسب با سوابق و توانایی ها)‬ ‫همراه با مزایای انگیزشی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس تضمین‬ ‫کیفیت‬ ‫تکنسین نگهداری و‬ ‫تعمیرات‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫و کنترل پروژه‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس رشته های مهندسی صنایع‬ ‫سابقه کار حداقل ‪ 5‬سال در عناوین شغلی مرتبط و مشابه‬ ‫اشنایی با استانداردهای مدیریتی ‪،iso 9001 iso 14001 iso 45001‬‬ ‫استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژی‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‬ ‫(متناسب با سوابق و توانایی ها)‬ ‫همراه با مزایای انگیزشی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سنبین ‪ 25‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫کاردانی و کارشناسی کلیه گرایش های رشته مهندسی مکانیک‬ ‫سابقه کار حداقل ‪ 5‬سال در عناوین شغلی مرتبط و مشابه‬ ‫تسلط بر نقشه خوانی‪ ،‬تعمیر و نگهداری انواع پمپ های سانتریفیوژ‬ ‫تسلط و شناخت قطعات استاندارد (بیرینگ ها‪ ،‬اورینگ ها ‪)...،‬‬ ‫تسلط بر انجام عملیات هم راستاسازی تجهیزات دوار‬ ‫توانایی انجام کار با ابزار تخصصی مکانیک‬ ‫تسلط بر تعمیرات گیربکس های صنعتی و امادگی جسمی مطلوب جهت‬ ‫انجام فعالیت های مورد نظر‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬سن بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی صنایع‬ ‫سابقه کار حداقل ‪ 5‬سال در عناوین شغلی مرتبط و مشابه‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای اکسل‪ MSP ،‬و پریماورا‬ ‫تسلط بر مکانیسم های استخراج ‪ WBS‬های پروژه ها‬ ‫تسلط بر فرایند برنامه ریزی‪ ،‬زمان بندی و کنترل پروژه های مختلف‬ ‫صنعتی و عمرانی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‪ ‬‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment.oilgas@gmail.com‬‬ ‫ادرس محدوده بندر ماهشهر‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‬ ‫(متناسب با سوابق و توانایی ها)‬ ‫همراه با مزایای انگیزشی‬ ‫حقوق و مزایا توافقی‬ ‫(متناسب با سوابق و توانایی ها)‬ ‫همراه با مزایای انگیزشی‬ صفحه 3 ‫مشاغل خانگی‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13 -1442‬فوریه ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از بین جوانان عالقه مند‬ ‫پلیس یزد استخدام می کند‬ ‫پلیس یزد از بین جوانان عاقه مند استخدام می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد‪ ،‬فرماندهی انتظامی استان یزد به منظور تامین نیروی‬ ‫مورد نیاز خود از بین جوانان عاقه مند ( مرد) در مقطع درجه داری دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پلیس یزد استخدام می کند‬ ‫عاقه مندان باید دارای شرایط عمومی حداقل سن ‪ ۱۸‬سال و حدا کثر سن ‪ ۲۵‬سال‪،‬‬ ‫حداقل قد ‪ ۱۷۰‬سانتیمتر (قد کمتر با شرایط خاص بامانع است)‪ ،‬حداقل معدل دیپلم ‪۱۴‬‬ ‫(معدل کمتر با شرایط خاص بامانع است) باشند‪.‬‬ ‫دارندگان مدرک فوق دیپلم در صورت تمایل می توانند با ارائه مدرک دیپلم در مقطع درجه داری‬ ‫استخدام شوند‪.‬‬ ‫عاقه مندان جهت ثبت نام به ادرس یزد‪،‬خیابان سلمان فارسی‪،‬نرسیده به چهار راه اموزش و‬ ‫پرورش ناحیه دو ‪،‬کوچه ‪ ۳۰‬رضا ‪ ،‬اداره گزینش و استخدام نیروی انتظامی استان یزد مراجعه نمایند‬ ‫و یا جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن های ‪-۰۳۵ - ۳۶۲۳۰۰۴۷‬و‪ ۰۳۵- ۲۱۸۲۶۱۱۰‬تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫یک کارشناس اقتصاد عنوان کرد‬ ‫توسعه مشاغل خانگی؛‬ ‫راهکاری برای اشتغال بیکاران‬ ‫دارای مهارت‬ ‫یـک کارشـناس اقتصـاد گفـت‪ :‬توسـعه مشـاغل خانگـی‪ ،‬راهـکاری بـرای اشـتغال بیـکاران‬ ‫دارای مهـارت اسـت‪.‬‬ ‫تهـای ایجـاد مشـاغل خانگـی‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫فرشـته بدیهـی در گفت وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬بـا اشـاره بـه مزی ‬ ‫مشـاغل خانگـی روز بـه روز در حـال گسـترش بـوده و شـمار فعـاالن ایـن عرصـه کارافرینـی‪ ،‬رونـد‬ ‫صعـودی پیـدا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬کسـب و کارهـای خانگـی‪ ،‬مزایـای بسـیاری بـرای فعـاالن ایـن حـوزه دارد؛ بـرای مثـال‬ ‫در مشـاغل خانگـی‪ ،‬رئیـس مسـتقیم وجـود نـدارد و هزینـه تمـام شـده کار و فعالیـت روزانـه‬ ‫کاهـش می یابـد و حتـی مشـاغل خانگـی‪ ،‬حامـی محیط زیسـت و توسـعه پایـدار اسـت‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس اقتصـاد ادامـه داد‪ :‬در مشـاغل خانگـی‪ ،‬امـکان پاسـخ گویی بـه تعداد بیشـتری از‬ ‫مخاطبـان و مشـتریان در طـول روز وجـود دارد و درامدزایـی در برخـی از مشـاغل خانگـی‪ ،‬د ههـا برابـر‬ ‫بیشـتر از مشـاغل غیرخانگی سـنتی اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهـی بـا بیـان اینکـه بهـره وری منابـع انسـانی در مشـاغل خانگـی‪ ،‬معمـوال کمتـر از مشـاغل‬ ‫غیرخانگی نیسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر کسـب و کارهای خانگی به عنوان راهی کم هزینه‬ ‫بـرای تامیـن معیشـت پایـدار مـورد توجـه قـرار گرفتـ ه اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد مشـاغل خانگـی امـکان مشـارکت اعضـای خانـوار بـرای انجـام یـک فعالیـت‬ ‫اقتصـادی مشـترک بـوده و یکـی از زمین ههـای افزایـش مشـارکت مـردم در اقتصـاد و از جملـه‬ ‫راهکارهای مناسـب برای توسـعه اشـتغال های خرد و متوسـط به ویژه برای بیکارانی اسـت که دارای‬ ‫مهـارت کافـی در انجـام برخـی از کارهـا هسـتند‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس اقتصـاد یـاداور شـد‪ :‬بـا شـکل گیری یـک شـغل خانگـی کارافرینـی مبتنـی بـر علم‬ ‫اشـتغال اثربخـش دانش اموختـگان امـوزش عالی‪ ،‬تولید ثروت و اشـتغال‪ ،‬تحقـق اقتصاد مقاومتی و‬ ‫خودکفایـی اقتصـادی فراهم م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫قاسم پور مطرح کرد‪:‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۵۰۰‬نفر از فعاالن‬ ‫حوزه مشاغل خانگی در البرز‬ ‫برای هدایت شغلی‬ ‫مدیـر دفتـر تجـاری سـازی فنـاوری و اشـتغال دانـش اموختـگان جهـاد دانشـگاهی البـرز گفـت‪:‬‬ ‫در ادامـه فـاز دوم ایـن طـرح‪ ،‬تمـام متقاضیـان شناسـایی شـده‪ ،‬بـه مشـاوران حـوزه کسـب و کار‬ ‫نهـا بـه صـورت اصولـی پیـش بـرود‪.‬‬ ‫معرفـی می شـوند تـا هدایـت شـغلی و کسـب و کاری ا ‬ ‫ابوالحسن قاسم پور در گفتگو با ایسنا‪ ،‬در خصوص اخرین وضعیت طرح توسعه مشاغل خانگی‬ ‫نکـه فـاز نخسـت ایـن طـرح جنبـه مطالعاتـی داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در نخسـتین‬ ‫در البـرز‪ ،‬بـا بیـان ای ‬ ‫تهـا و مزیت های توسـعه مشـاغل خانگی مورد بررسـی‬ ‫گام فـاز اول ایـن طـرح ملـی‪ ،‬شناسـایی فرص ‬ ‫و پژوهـش قـرار گرفـت‪ .‬در انتهـا نیـز نتایـج بـه دسـت امـده بـا همـکاری نخبـگان حـوزه کسـب و کار و‬ ‫همراهـی مسـئوالن و دسـتگاه های اجرایـی اسـتان البـرز‪ ،‬بررسـی و جمع بندی شـد‪.‬‬ ‫قاسـم پور ضمـن تشـریح اهـداف فـاز دوم ایـن طـرح‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬فـاز دوم ایـن طـرح از ابـان مـاه‬ ‫امسـال بـا هـدف شناسـایی متقاضیـان راه انـدازی و توسـعه کسـب و کارهـای مشـاغل خانگـی‬ ‫اغاز شـده اسـت‪ .‬برای این منظور سـامانه ای اختصاصی درنظر گرفته شـده بود که عاقه مندان در‬ ‫تنـام کننـد امـا از ‪ ۲۵۰۰‬سـهمی کـه بـرای البرز در نظر گرفته شـده بود‪ ،‬فقط نزدیـک به ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫انجـا ثب ‬ ‫تنـام کردند‪.‬‬ ‫در ایـن سـامانه ثب ‬ ‫وی افـزود‪ :‬البتـه جهاددانشـگاهی بـا همـکاری دیگـر دسـتگاه های اجرایـی اسـتان‪ ،‬موفـق بـه‬ ‫شناسـایی دیگـر فعـاالن حـوزه مشـاغل خانگـی شـدند و تـا پایـان دی مـاه‪ ۲۵۰۰ ،‬نفـر در ایـن عرصـه‪،‬‬ ‫شناسـایی و بـه سـامانه معرفـی شـده اند‪ .‬در واقـع فـاز دوم ایـن طـرح بـا هـدف ارزیابـی‪ ،‬پایـش و‬ ‫استعدادسـنجی افـراد‪ ،‬عملیاتـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫قاسـم پور بـا اشـاره بـه اهمیـت مشـاوره اصولـی در زمینـه کسـب و کار‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در ادامـه‬ ‫یشـوند تـا‬ ‫فـاز دوم‪ ،‬تمـام متقاضیـان شناسـایی شـده‪ ،‬بـه مشـاوران حـوزه کسـب و کار معرفـی م ‬ ‫نهـا بـه صـورت اصولـی پیش برود‪ .‬تا کنون بیـش از هزار نفر ضمن‬ ‫هدایـت شـغلی و کسـب و کاری ا ‬ ‫ایـن طـرح ارزیابـی و پایـش شـده اند و بخـش مشـاوره نیز با تعدادی از ثبت نام کنندگان اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫هدف اصلی اتصال متقاضیان به بازار کار است‬ ‫ایـن مسـئول اسـتانی طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬پـس از مشـاوره‪،‬‬ ‫شبـرد اهـداف کسـب و‬ ‫یشـوند و معلومـات فنـی الزم بـرای پی ‬ ‫متقاضیـان وارد بخـش امـوزش م ‬ ‫کارشـان را بـا همراهـی کارشناسـان حوز ههـای مختلـف و پیشـران های ایـن طـرح‪ ،‬فـرا می گیرنـد‪.‬‬ ‫نکـه فضـای فیزیکـی الزم بـرای تحقـق اهـداف ایـن طـرح نیـز در‬ ‫قاسـم پور در پایـان بـا بیـان ای ‬ ‫دسـترس قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـه طـور کلـی هـدف و غایـت اصلـی ایـن طـرح‪ ،‬ایجـاد کانـال‬ ‫ارتباطـی بیـن متقاضیـان و بـازار کار بـوده اسـت کـه بـه ایـن منظـور تعـدادی از افـراد بـه‬ ‫سـایت های فـروش مجـازی مطـرح کشـور معرفـی شـدند‪ .‬همچنیـن بـا همـکاری شـهرداری کـرج و‬ ‫سـازمان مدیریت مشـاغل شـهرداری‪ ،‬تعدادی از غرفه های بازارچه سـیب در منطقه گلشـهر کرج به‬ ‫ایـن طـرح اختصـاص داده شـد کـه از هفتـه اینده ایـن امکان وجود دارد کـه متقاضیان فعالیت خود‬ ‫را در ایـن بسـتر اغـاز کننـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ طـرح توسـعه مشـاغل خانگـی بـه عنـوان یـک طـرح ملـی بـا مدیر یـت و کارفرمایـی‬ ‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـا همـکاری جهـاد دانشـگاهی بـه عنـوان مجری طرح در سراسـر‬ ‫کشـور در حـال انجام اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس جهاددانشـگاهی واحـد همـدان بـا بیـان اینکـه‬ ‫قالیبافـی‪ ،‬مینـا کاری و چـرم دوزی از رشـته ها و‬ ‫ظرفیت هایـی اسـت کـه در اسـتان از سـابقه تاریخی باالیی‬ ‫برخـوردار اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بایـد موانـع پیـش روی کسـب و‬ ‫ُ‬ ‫کارهـای خـرد و خانگـی از میـان برداشـته شـود‪.‬‬ ‫علـی کانترنیـا در دیـدار بـا معـاون فرهنگـی اجتماعـی‬ ‫شـهرداری همـدان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬اشـتغال یکـی از مباحـث‬ ‫مهـم و پردغدغـه در کشـور اسـت کـه در همیـن راسـتا واحـد‬ ‫اشـتغال جهاددانشـگاهی همـدان از سـال هـای دور در ایـن‬ ‫مجموعـه شـکل گرفتـه و متناسـب بـا نیازهـای روز جامعـه‬ ‫مجـری طـرح هـا و پـروژه هـای مختلفـی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اینکه طرح توسـعه مشـاغل خانگی یکی‬ ‫از طـرح هـای ملـی در حـوزه اشـتغال اسـت‪ ،‬اضافه کـرد‪ :‬این‬ ‫طـرح بـا هـدف اشـتغالزایی بـرای ‪ ۵۴‬نفـر در سـطح کشـور بـا‬ ‫کارفرمایـی وزارت کار و مجـری گـری جهاددانشـگاهی در‬ ‫‪ ۳۱‬اسـتان در حـال انجـام و اجراسـت‪.‬‬ ‫رئیـس جهاددانشـگاهی واحـد همـدان با اشـاره به اینکه‬ ‫سـهم اسـتان همـدان در ایـن طـرح ‪ ۲۱۰۰‬نفر اسـت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در ایـن طـرح همـدان در کنـار اسـتان هـای بزرگـی همچـون‬ ‫اذربایجـان شـرقی‪ ،‬اصفهـان و ‪ ...‬قـرار دارد کـه ایـن نشـان‬ ‫از وجـود ظرفیـت هـای خـوب و خـاص اسـتان در حـوزه‬ ‫مشـاغل خانگـی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه قالیبافـی‪ ،‬مینـاکاری و چـرم دوزی‬ ‫از رشـته هـا و ظرفیـت هایـی اسـت کـه شـاید در بسـیاری از‬ ‫نقـاط کشـور وجـود داشـته باشـد‪ ،‬امـا در اسـتان همـدان از‬ ‫سـابقه تاریخـی باالیـی برخـوردار اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫بایـد موانـع پیـش روی کسـب و کارهـای خـرد و خانگـی از‬ ‫میـان برداشـته شـود و در صـورت تحقـق ایـن مهـم مـا شـاهد‬ ‫تولیداتـی بـا هزینـه کـم و منسـجم در سـطح کشـور‬ ‫خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫کانترنیـا بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن طـرح در سـه فـاز‬ ‫انجـام مـی شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬در فـاز نخسـت ظرفیـت هـای هـر‬ ‫اسـتان در حـوزه مشـاغل خانگـی شناسـایی مـی شـود‪ ،‬فـاز‬ ‫دوم نیـز امـوزش متقاضیـان اسـت کـه طی ان افراد توسـط فرد‬ ‫پیشـرانان(کارافرینان موفـق) توانمنـد مـی شـوند و در نهایـت‬ ‫اتصـال بـه بـازار که فاز سـوم طرح اسـت؛ اتفـاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫مدیـر اجرایـی مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور‬ ‫جهـاد دانشـگاهی هرمـزگان و مدیـر اجرایـی طـرح‬ ‫توسـعه مشـاغل خانگـی هرمـزگان گفـت‪ :‬تـا کنـون‬ ‫در طـرح توسـعه مشـاغل خانگـی هرمـزگان ‪ ۵‬هـزار و‬ ‫تنـام کرده انـد کـه از ایـن تعداد‬ ‫‪ ۸۵۵‬نفرمتقاضـی ثب ‬ ‫بـا ‪ ۴‬هـزار و ‪ ۲۹۷‬نفـر تمـاس تلفنـی جهـت راسـتی‬ ‫ازمایـی و همچنیـن مشـاوره و شناسـایی متقاضیـان‬ ‫ً‬ ‫انجا مشـده و در ایـن راسـتا تقریبـا بیـش از نیمـی از‬ ‫متقاضیـان راسـتی ازمایـی شـده اند‪.‬‬ ‫صدیقـه مظفـر در گفـت و گـو با ایسـنا‪ ،‬با اشـاره به‬ ‫روند پیشـرفت طرح توسـعه مشـاغل خانگی هرمزگان‬ ‫از اغـاز تـا امـروز‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬طـرح توسـعه مشـاغل‬ ‫خانگـی از شـهریور سـال جـاری و بـا تشـکیل جلسـه‬ ‫معارفـه و معرفـی طـرح در اسـتانداری و همچنیـن‬ ‫شـورای اشـتغال اغـاز شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اقدامـات انجـام شـده برای متقاضیان‬ ‫امـاده کـردن بسـتر و اطاع رسـانی عمومـی طـرح‪،‬‬ ‫تشـکیل کارگـروه تخصصـی مرتبـط بـا دبیرخانـه‬ ‫اسـتانی طـرح‪ ،‬تشـکیل شـورای علمـی طـرح در‬ ‫استان‪ ،‬تشکیل جلسات علمی و راهبردی استانی‪،‬‬ ‫برگـزاری جلسـات بـا کارفرمـا و ناظـر اسـتانی‪ ،‬برگزاری‬ ‫جلسـات بـا پیشـرانان ملـی و اسـتانی جهـت توجیـه‬ ‫تهـا‪ ،‬اغـاز مرحلـه ارزیابـی‬ ‫طـرح‪ ،‬شناسـایی مزی ‬ ‫و اطاع رسـانی اولیـه بـه متقاضیـان‪ ،‬ایجـاد بسـتر‬ ‫توجیهی طرح برای متقاضیان‪ ،‬مشـاوره متقاضیان و‬ ‫اغـاز تمـاس تلفنـی بـا متقاضیان طرح جهت راسـتی‬ ‫ازمایی‪ ،‬جلسـه با دسـتگاه ای اجرایی مرتبط با طرح‬ ‫و معرفـی طـرح در کارگـروه اشـتغال اسـتان در حضـور‬ ‫مقامـات و مدیـران اسـتانی انجـام شـد‪.‬‬ ‫مدیـر اجرایـی طـرح ملی مشـاغلی با اشـاره به امار‬ ‫بـاالی متقاضیـان اظهار کـرد‪ :‬تاکنون در طرح توسـعه‬ ‫مشـاغل خانگـی هرمزگان ‪ ۵‬هـزار و ‪۸۵۵‬نفرمتقاضی‬ ‫تنـام کرده انـد کـه از ایـن تعـداد با‪ ۴‬هـزار و ‪۲۹۷‬نفر‬ ‫ثب ‬ ‫تمـاس تلفنـی جهـت راسـتی ازمایـی و همچنیـن‬ ‫مشـاوره و شناسـایی متقاضیـان انجا مشـده و در‬ ‫ً‬ ‫ایـن راسـتا تقریبـا بیـش از نیمـی از متقاضیان راسـتی‬ ‫ازمایـی شـده اند‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه فعالی ‬ ‫انجا مشـده گفـت‪ :‬تشـکیل شـورای علمـی طـرح در‬ ‫اسـتان و برگـزاری جلسـات ان‪ ،‬برگـزاری جلسـات بـا‬ ‫کارفرما و ناظر اسـتانی‪ ،‬برگزاری جلسـات با پیشـرانان‬ ‫ملـی و اسـتانی‪ ،‬انعقـاد تفاهم نامـه بـا پیشـرانان‪،‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی همدان‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫موانع پیش روی کسب و کارهای خرد‬ ‫و خانگی برداشته شود‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف اصلـی ایـن طـرح اتصـال‬ ‫افـراد بـه بـازار کار اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬در طـرح ملـی توسـعه‬ ‫مشـاغل خانگـی بـه افـراد کمـک مـی شـود تـا بتواننـد‬ ‫محصـوالت خـود را از طریق سـایت هـای ملی و بین المللی‬ ‫جهاددانشـگاهی همچـون چیـگل‪ ،‬کار بـن‪ ،‬رابیـن و ‪...‬‬ ‫تبلیـغ کـرده و بـه فـروش برسـانند‪.‬‬ ‫رئیـس جهاددانشـگاهی واحـد همـدان ضمـن ابـراز‬ ‫خرسـندی از همـکاری مشـترک ایـن دو مجموعـه با یکدیگر‬ ‫گفـت‪ :‬شـهرداری همـدان بـا فعالیـت هـای خـوب خـود در‬ ‫حـوزه کسـب و کار مـی توانـد در کنـار جهاددانشـگاهی‬ ‫گام های مهم و موثری در راستای ایجاد مشاغل پایدار بردارد‪.‬‬ ‫معـاون فرهنگـی شـهرداری همـدان نیـز با اشـاره به اینکه‬ ‫سـازمان فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی یکـی از سـازمان های‬ ‫یـازده گانـه شـهرداری اسـت کـه در حـوزه هـای مختلـف‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی فعالیـت دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫فرهنگسـراهای شـهرداری همگـی تحـت نظـارت معاونـت‬ ‫فرهنگـی هسـتند بـه طوریکـه فرهنگسـرای «والیـت» یکـی از‬ ‫فرهنگسـراهای شـهر همدان است که در سـال ‪ ۹۷‬با رویکرد‬ ‫اشـتغال و کسـب و کار بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫روح اهلل وجدی هو یـدا ادامـه داد‪ :‬انچـه بـرای ایـن‬ ‫فرهنگسـرا تعر یـف شـده فعالیـت در حـوزه کسـب و کارهای‬ ‫ُ‬ ‫خـرد و خانگـی و ایجـاد زنجیـره های اشـتغال خانگی اسـت‬ ‫توسط جهاددانشگاهی استان صورت گرفت‬ ‫ثبت نام بیش از ‪ ۵‬هزار نفر در طرح‬ ‫توسعه مشاغل خانگی هرمزگان‬ ‫تهـا‪ ،‬شناسـایی و دسـته بندی‬ ‫شناسـایی مزی ‬ ‫جامعـه هـدف طـرح‪ ،‬اغـاز مرحلـه ارزیابـی و‬ ‫اطاع رسـانی اولیـه بـه متقاضیـان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مظفـر ابـراز کـرد‪ :‬فـاز یـک مطالعـات و بررسـی‬ ‫شـرایط اسـتان بـه لحـاظ فرهنگـی و وضعیـت‬ ‫اشـتغال بـوده کـه در ایـن فـاز نشسـت های‬ ‫تخصصـی نماینـدگان جهـاد دانشـگاهی در ‪۱۳‬‬ ‫شهرسـتان اسـتان هرمـزگان بـا پیشـران ها و مدیـران‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط بـا طـرح ماننـد اداره‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬کمیتـه ا مـداد و‬ ‫بهز یسـتی بر گـزار شـده اسـت‪ .‬مدیـر اجرایـی طـرح‬ ‫توسـعه مشـاغل خانگی هرمزگان گفـت‪ :‬اموزش های‬ ‫عمومـی در شهرسـتان های بسـتک و خمیـر بـه اتمـام‬ ‫شهـا عمومـی در مرحلـه اغاز یـن‬ ‫رسـیده و اموز ‬ ‫شهـای عمومـی در سـیریک‪ ،‬بندرلنگـه و قشـم‬ ‫اموز ‬ ‫هسـتیم کـه تـا یایـان سـال ‪ ۹۹‬بـه اتمـام می رسـد‪.‬‬ ‫مظفرابـراز کـرد‪ :‬شـروع فـاز ‪ ۲‬اجـرای طـرح شـامل‬ ‫برنامه ر یـزی بـرای متقاضیـان‪ ،‬تائیـد مـکان امـوزش‪،‬‬ ‫تهیـه مـواد اولیـه جهـت امـوزش و اجـرا‪ ،‬امـوزش‬ ‫متقاضیـان در رشـته شـغل های موردنظـر و مه متـر‬ ‫از همـه بحـث اتصـال افـراد بـه بـازار کـه پـس از‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اموزش های تخصص و توانمندسـازی اجرا م ‬ ‫بـه گفتـ ه مدیـر اجرایـی طرح ملی توسـعه مشـاغل‬ ‫خانگـی در اسـتان هرمـزگان در فـاز شناسـایی‬ ‫تهـا در اسـتان هرمـزگان در رسـته مشـاغلی‬ ‫مزی ‬ ‫سهـای محلـی‪ ،‬رودوزی‬ ‫شـامل خیاطـی‪ ،‬لبا ‬ ‫سـنتی‪ ،‬نـوار بافـی‪ ،‬ویرایشـگر متـون‪ ،‬مترجم(کتـاب‬ ‫و مقاله)‪،‬برنامه نو یـس‪ ،‬انیماتـور‪ ،‬تولیدکننـده و‬ ‫بسـته بند محصـوالت زراعـی باغـی و گلخانـه ای‪،‬‬ ‫تولیدکننـده محصـوالت زراعـی‪ ،‬گیاهـان زینتـی‪،‬‬ ‫قـارچ‪ ،‬نهـال در گلخان ههـای کوچک خانگـی بافنده‬ ‫الیـاف چوبی(حصیربافـی)‪ ،‬تولیدکننـده و بسـته بند‬ ‫ترشـی جـات‪ ،‬احصـاء و دسـته بندی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬تمامـی مراحـل بـا حساسـیت‬ ‫توسـط کارشناسـان و اعضـای سـتاد و دبیرخانـه‬ ‫طـرح توسـعه ملـی مشـاغل خانگـی مسـتقر در‬ ‫جهـاد دانشـگاهی اسـتان هرمـزگان پیگیـری و‬ ‫اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی کردستان‪:‬‬ ‫اشتغال بانوان اولویت سیاست های حمایتی بازار کار‬ ‫در دولت تدبیر و امید است‬ ‫مدیـر کل تعـاون‪،‬کار و رفـاه اجتماعـی کردسـتان‬ ‫در دوازدهمیـن جلسـه شـورای برنامه ر یـزی و توسـعه‬ ‫اسـتان کـه بـه ریاسـت اسـتاندار کردسـتان و بـا حضـور‬ ‫ابتـکار معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیـس جمهـور در‬ ‫محـل سـالن جلسـات اسـتانداری برگـزار شـد بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکـه یکـی از جامعـه هـای هدف کـه در این دولت‬ ‫مـورد حمایـت و یـژه بـوده جامعـه بانـوان اسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫کرد‪ :‬با تا کید اسـتاندار کردسـتان بیشـتر سیاست های‬ ‫حمایتی فعال بازار کار به بانوان اختصاص داده شده‬ ‫و امارهـا هـم نشـان از عـزم جـدی بـر ایـن مسـئله اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی کردسـتان‪ ،‬برهـان صلواتـی بـا اشـاره‬ ‫بـه سیاسـت هـای فعـال بـازار کار در خصـوص‬ ‫بانـوان‪ ،‬گفـت‪ :‬در بحـث کارورزی فـارغ التحصیلان‬ ‫دانشـگاهی از ‪ ١5٩5‬نفـر کارورز کـه قـرارداد منعقد کرده‬ ‫انـد‪ ١0٩٣‬نفـر ازبانـوان بودنـد‪.‬‬ ‫صلواتـی اظهارکـرد‪ :‬در طرح یارانه دسـتمزد از ‪5٩٩0‬‬ ‫قـرارداد منعقـده ‪ ٣0١‬نفـر از بانـوان و دربحـث معافیـت‬ ‫بیمـه کارفرمایـی نیـز از ‪ ٤27‬نفـر‪ ٣08 ،‬نفـر از بانـوان‬ ‫بوده انـد؛ همچنیـن دربحـث تسـهیات مشـاغل‬ ‫خانگـی نیـز از سـال ‪ ٩0‬الـی ‪ ٩8‬از ‪ 88‬میلیـارد تومـان‬ ‫تسـهیات مشـاغلخانگی ‪ 7٣‬میلیـارد تومـان بـه‬ ‫بانـوان اختصـاص یافتـه اسـت یعنـی از ‪ ١885٤‬پرونده‬ ‫‪١56٤٩‬پرونـده مر بـوط بـه بانـوان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪،‬کار و رفـاه اجتماعـی کردسـتان‬ ‫بـا بیـان اینکـه در سـال جـار ی ‪ 22١‬پرو نـده بـه‬ ‫مبلـغ ‪ ٣‬میلیـارد و ‪ 600‬میلیـون تومـان تسـهیات‬ ‫مشـاغل خانگـی پرداخـت شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬از ایـن‬ ‫تعـداد ‪ ١8٤‬پرونـده بـه مبلـغ ‪٣‬میلیـارد تومـان بـه بانـوان‬ ‫پرداخـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫صلواتی همچنین در خصوص طرح پیاده سـازی‬ ‫الگـوی توسـعه مشـاغل خانگـی بـا بیـان ایـن کـه ایـن‬ ‫طـرح بـا هماهنگـی جهاددانشـگاهی و بـه صـورت‬ ‫پایلـوت در اسـتان کردسـتان اجـرا شـده اظهارکـرد‪:‬‬ ‫تنـام شـده اند‬ ‫تعـداد افـراد مشـمول ایـن طـرح کـه ثب ‬ ‫‪ 260٤‬نفـر بـوده کـه از ایـن تعـداد ‪ 2١76‬نفـر ازبانـوان‬ ‫کردسـتانی در قالب ‪ 7٤‬شـرکت پشـتیبان سـاماندهی‪،‬‬ ‫شهـای الزم بـه بـازارکار وصـل شـده اند‪.‬‬ ‫و ضمـن اموز ‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی کردسـتان با‬ ‫اشـاره بـه تاکیـدات اسـتاندار کردسـتان در خصـوص‬ ‫اطلـس زنـان کارافریـن وشـاخص اسـتان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫پیشـنهاد تالیـف اطلـس زنـان کارافریـن و شـاخص بـه‬ ‫وزارت کار داده شـده و در حـال تدو یـن ایـن اطلـس‬ ‫هسـتیم همچنیـن زنان سرپرسـت خانـوار و کارافرینان‬ ‫موفـق را درقالـب ایـن اطلـس معرفـی خواهیـم کـرد و‬ ‫ایـن می توانـد الگویـی برای سـایر اسـتان های کشـور نیز‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫کـه طـی ایـن چنـد سـال برنامـه هـای مختلفـی در ان انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـوله هایی در سـطح شـهر برای توسـعه بیشـتر‬ ‫ایـن فرهنگسـرا در حـال احـداث بـوده و ایـن مجموعـه در‬ ‫حـوزه کسـب و کار بـه دنبـال امـوزش و تسـهیل گـری اسـت‪.‬‬ ‫وی اشـاره ای بـه واحدهـای فعـال فرهنگسـرای والیـت‬ ‫داشـت و بیـان کـرد‪ :‬کلینیـک کسـب و کار بـا رویکـرد ارائـه‬ ‫مشـاوره و فعالیـت خوشـه هـای مینـاکاری و قالیبافـی‪،‬‬ ‫واحـد کاریابـی‪ ،‬مدرسـه کسـب و کار و کتابخانـه عمومـی‬ ‫و تخصصـی کسـب و کار از بخـش هـای مختلـف ایـن‬ ‫مجموعهاسـت‪.‬‬ ‫معـاون فرهنگـی شـهرداری همـدان بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫مینـا کاری از خوشـه هـای فعـال در ایـن فرهنگسراسـت‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬بـرای فعـاالن حـوزه مینـا کاری هفـت کارگاه‬ ‫درنظر گرفته شـده اسـت که در ان مشـغول به کار هسـتند‪،‬‬ ‫تعاونـی مینـا کاری نیـز بـه زودی راه انـدازی خواهدشـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه برگـزاری دوره هـای اموزشـی‬ ‫چـرم دوزی و قالیبافـی نیـز در ایـن فرهنگسـرا در حـال‬ ‫انجـام اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬همـه اقدامـات ایـن مجموعـه بـا‬ ‫پیوسـت هـای فرهنگـی و ورزشـی در حـال انجـام اسـت‬ ‫کـه سـاخت سـوله هـای ورزشـی و کتابخانـه شـاهدی‬ ‫بـر ایـن ادعـا اسـت‪.‬‬ ‫وجدی هویـدا خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن مجموعـه در حـال‬ ‫حاضـر مجـری طـرح هـای مختلفـی اسـت کـه از ایـن میـان‬ ‫مـی تـوان بـه راه انـدازی اسـتودیو مجازی بـا تهیه کلیپ های‬ ‫سـه دقیقـه ای از کارافریـن هـای موفـق در راسـتای ایجـاد‬ ‫انگیزه اشاره کرد‪ .‬در ضمن این مجموعه افزودن خوشه های‬ ‫خیاطـی‪ ،‬خشـک کـن هـای میـوه و چند رشـته دیگر خانگی‬ ‫را نیـز در دسـتور کار خـود دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه موضـوع مهـم روز‪ ،‬اشـتغالزایی و‬ ‫راه انـدازی کسـب و کار بـرای جوانـان اسـت‪ ،‬مطـرح کـرد‪:‬‬ ‫جهاددانشـگاهی بـا ظرفیـت بـاالی خـود در حـوزه هـای‬ ‫مختلـف و اقدامـات خـوب خـود در حـوزه مشـاغل خانگـی‬ ‫مـی توانـد بـا همـکاری شـهرداری گام هـای موثـری در ایـن‬ ‫حـوزه بـردارد‪.‬‬ ‫با حضور نیروهای این نهاد در استان صورت می گیرد‬ ‫توسعه کارافرینی در قم‬ ‫با همکاری جهاددانشگاهی‬ ‫راه هـای توسـعه فعالیـت هـای مرتبـط بـه کارافرینی در اسـتان قـم در دیدار‬ ‫رئیـس کانـون کارافرینـی قـم بـا رئیـس جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان بررسـی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمـد حسـین طاهایـی رئیـس کانـون کارافرینـی اسـتان قـم بـا حضـور در‬ ‫جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان قـم بـا دکتـر محمـد حیـدر ی‪ ،‬رئیـس‪،‬‬ ‫علـی حسـینی معـاون فرهنگـی و لیلا ناصرپـور معـاون امـوزش ایـن مجموعـه‬ ‫دیـدار و گفتگـو کـرد‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار دکتـر حیـدری بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای توسـعه ای‬ ‫جهاددانشـگاهی در بخـش هـای مختلـف گفـت‪ :‬جهاددانشـگاهی نهـادی‬ ‫برخاسـته از بطن انقاب اسلامی اسـت و در این سـالها نیز با عزم جوانان مومن‬ ‫و متدیـن و انقابـی و متخصـص سـعی کـرده اسـت در راسـتای رفـع خاهـای‬ ‫جـدی کشـور در عرصـه هـای مختلـف گام بـردارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬توسـعه خدمـات علمـی و اموزشـی و درمانـی و پژوهشـی در‬ ‫اسـتان قـم و حرکـت جـدی و افتخارامیـز در زمینـه جلوگیـری از کـوچ بیمـاران‬ ‫مرتبـط بـه نابـاروری و درمـان انهـا در اسـتان و جـذب هـزاران بیمـار سلامت از‬ ‫اسـتان هـا و کشـورهای مختلف جهـان به مرکز فوق تخصصی درمـان ناباروری‬ ‫جهاددانشـگاهی نشـان دهنـده ظرفیـت هـای عالـی ایـن نهـاد انقابـی اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه ناصرپـور نیـز بـا اشـاره بـه بخش های پژوهشـی جهاددانشـگاهی در‬ ‫زمینـه سـلول هـای بنیـادی و دسـتاوردهای جدیـد در زمینـه هـای نویـن درمـان‬ ‫نابـاروری و ازمایشـی امادگـی ایـن مجموعـه را در زمینه همـکاری های مرتبط به‬ ‫سـرمایه گـذاری پژوهشـی و علمـی اعلام کرد‪.‬‬ ‫علـی حسـینی نیـز در ایـن نشسـت بـا بیـان دسـتاورهای فرهنگـی و اموزشـی‬ ‫و بسترسـازی امـوزش مجـازی در اسـتان از همـکاری جـدی ایـن نهـاد بـا مرا کـز‬ ‫مختلـف مرتبـط بـا کارافرینـی در اسـتان خبـرداد‪.‬‬ ‫طاهایـی نیـز در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای کارافرینـی در‬ ‫اسـتان قـم بـر لـزوم توسـعه فعالیتهـای مرتبـط بـه مشـاغل خانگـی و‪ ...‬تا کیـد‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان‪:‬‬ ‫‪ ۳۵۱‬نفر از زنان توانمند هرمزگان در‬ ‫پست های مدیریت فعالیت دارند‬ ‫مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری هرمـزگان گفت‪ ۳۵۱ :‬نفـر از زنان‬ ‫توانمنـد اسـتان در پسـت هـای مدیریـت حرفـه ای در حـال فعالیـت هسـتند و‬ ‫‪۴۸.۷‬درصـد انتصابـات در اسـتان را زنـان کسـب کـرده انـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار مهـر‪ ،‬مریـم یگانـه در دیـدار جمعـی از مدیـران زن بـا‬ ‫حجت االسلام محمـد عبـادی زاده نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان هرمـزگان‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه پیگیـری مباحـث و اجـرای سیاسـت های اباغـی مقام‬ ‫معظم رهبری و سیاسـت های کلی خانواده و شـاخص های عدالت جنسـیتی‬ ‫مـاده ‪ ۱۰۱‬و ‪ ۱۰۲‬قانـون برنامـه ششـم توسـعه‪ ،‬در بحـث انتصابـات مدیـران زن در‬ ‫اسـتان هرمـزگان بـا نـگاه حمایتـی و جامـع اقـای دکتـر همتـی اسـتاندار محتـرم‬ ‫نسـبت بـه قشـر زنـان و اعتمـاد ایشـان نسـبت بـه کار و مدیریـت بانـوان‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۳۵۱‬نفر از زنان توانمند استان در پست های مدیریت حرفه ای در حال‬ ‫فعالیـت هسـتند و ‪ ۴۸.۷‬درصـد انتصابـات در اسـتان را زنـان کسـب کرده اند‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری هرمـزگان افـزود‪ :‬در بحث جذب‬ ‫ً‬ ‫اعتبـارات تسـهیات بـرای اشـتغال زایی زنـان تقریبـا ‪ ۶۰۸‬درصـد جـذب‬ ‫اعتبـارات را نسـبت بـه سـال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬در اسـتان در راسـتای ایجـاد فرصـت‬ ‫اشـتغال پایـدار و کسـب و کار بـرای قشـر زنـان در اسـتان شـاهد بودیـم‪.‬‬ ‫یگانـه تصریـح کـرد‪ :‬البتـه بـا پیگیری هـای جـدی کـه در حـوزه معاونـت‬ ‫اقتصـادی اسـتانداری در راسـتای جـذب اعتبـارات بیشـتر بـرای ایجـاد‬ ‫فرصت های شـغلی و افزایش نرخ اشـتغال در بین اقشـار مختلف به خصوص‬ ‫اعضـای خانواده هـای اسـتان بـا توجـه بـه ظرفیـت و پتانسـیل بـاالی حـوزه زنـان‬ ‫در بخش هـای صنایـع دسـتی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬صنایـع تبدیلـی‪ ،‬دریایـی و غیـره‬ ‫در دسـت اجـرا اسـت انتظـار مـی رود در بخش هـای مختلـف همچـون سـنوات‬ ‫گذشـته بـا حمایـت مسـئولین اسـتان شـاهد رشـد چشـمگیری باشـیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم با توجه به سیاست های‬ ‫کلـی و خانـواده مباحـث اصلـی مطـرح در طـرح کاهـش اسـیب های اجتماعـی‬ ‫در قالـب طـرح تـاب اوری اجتماعـی و توسـعه مشـاغل خانگـی در حـال اجـرا‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 4 ‫مشاغل خانگی‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13 -1442‬فوریه ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کسب و کارهای خانگی راهکار مهم برای اشتغال زنان محسوب‬ ‫می شوند‬ ‫معاون اموزشی جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه برای ایجاد‬ ‫و توسعه مشاغل خانگی باید متناسب با هر استان و منطقه‬ ‫فعالیت های مشاغل خانگی را شناسایی و اولویت بندی کنیم‬ ‫و براساس ان عمل کنیم تصریح کرد‪ :‬مشاغل خانگی فرصت‬ ‫بی نظیری است که زنان می توانند ضمن رسیدگی به مسئولیت های‬ ‫خود‪ ،‬از ان بهره برده و به فعالیت کارافرینی بپردازند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تحقیقات نشان داده است که توسعه کسب و‬ ‫کارهای کوچک و متوسط و خرد رمز توسعه اقتصادی دهه اینده‬ ‫است‪ .‬این بدان معناست که ایجاد کسب و کارهای کوچک‪،‬‬ ‫نقش اساسی در توسعه جوامع دارد‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی به سابقه تصویب قانون‬ ‫مشاغل خانگی پرداخت و افزود‪ :‬تا سال ‪ ۸۸‬قانونی به نام‬ ‫قانون توسعه مشاغل خانگی در کشور وجود نداشت اما به استناد‬ ‫اصول ‪ ۲۸‬و ‪ ۴۳‬قانون اساسی و باتوجه به سند چشم انداز‪ ،‬قانونی در‬ ‫مجلس شورای اسامی برای حمایت از کسب و کارهای خانگی‬ ‫تصویب شد که براساس این قانون منظور از مشاغل خانگی ان‬ ‫دست از شغل هایی است که از سوی شاغلین در فضای مسکونی‬ ‫برنامه ریزی و اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تنوع عمل در حوزه مشاغل خانگی زیاد است‬ ‫و در این حوزه ممکن است افراد در داخل خانه خود به صورت‬ ‫کارمزدی برای تولیدگران و کارفرمایان کار کنند و به ازای هر کاری که‬ ‫می کنند نیز پول دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی با اشاره به برخی از مزایای کسب‬ ‫و کارهای خانگی گفت‪ :‬ازادی و استقال عمل‪ ،‬انعطاف پذیری‬ ‫ساعات کاری‪ ،‬ایجاد تعادل بین کار و زندگی‪ ،‬هزینه اندک در ایجاد‬ ‫کسب و کار خانگی‪ ،‬پایین بودن میزان ریسک این کسب و کارها‪،‬‬ ‫پاره وقت بودن این مشاغل‪ ،‬پرداختن به تربیت فرزندان صالح برای‬ ‫جامعه تناسب با ویژگی های جسمی افراد کم توان‪ ،‬احتمال موفقیت‬ ‫بیشتر‪ ،‬تناسب با اقشار مختلف‪ ،‬احساس راحتی بیشتر و باالبردن‬ ‫کیفیت زندگی از جمله مزایای این مشاغل است‪.‬‬ ‫بسیای از برندهای جهانی از طریق مشاغل خانگی ایجاد می شود‬ ‫وی با اشاره به تجارب برخی کسب و کارهای موفق در جهان‬ ‫بیان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۵۶‬کشور جهان در زمینه مشاغل خرد و کوچک‬ ‫خانگی فعالیت نظام مند دارند و بسیای از برندها در جهان از‬ ‫طریق این شغل ها ایجاد می شود‪ .‬از زمان تصویب قانون حمایت از‬ ‫مشاغل خانگی یکی از اهداف این قانون بهبود وضعیت اقتصادی‪،‬‬ ‫افزایش استقال مالی و پس انداز‪ ،‬افزایش ا گاهی اقتصادی و توان‬ ‫ریسک پذیری و نواوری بوده است‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی افزود‪ :‬از قدیم االیام تاکنون زمانی که از مشاغل‬ ‫خانگی سخن به میان می امد‪ ،‬ذهن بسیاری از افراد به سراغ‬ ‫مشاغلی همچون دام پروری‪ ،‬خیاطی و ‪ ...‬می رفت؛ در صورتی که‬ ‫جایگاه مشاغل خانگی در عصر فناوری اطاعات بسیار زیاد شده‬ ‫و مشاغل خانگی عاوه بر مشاغل سنتی‪ ،‬براساس فناوری اطاعات‬ ‫بحث های جدی را پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی ادامه داد‪ :‬بازاریابی دیجیتال‬ ‫مارکتینگ‪ ،‬حوزه مترجمی و ویراستاری‪ ،‬مدیریت شبکه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تولید محتوای ویدیویی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬کشاورزی هوشمند‪،‬‬ ‫طراحی و گرافیک‪ ،‬بازار سرمایه داخلی و خارجی از جمله مواردی‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی تشریح کرد‪:‬‬ ‫جهاد دانشگاهی حلقه واسط ایجاد ‪ 81‬هزار‬ ‫فرصت شغلی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی‬ ‫اشاره؛‬ ‫وبینار«توانمندسازی در حوزه کشاورزی و صنایع روستایی» با تاکید بر «فرصت های مشاغل خرد خانگی‬ ‫در اقتصاد خانواده» با حضور اساتید بین المللی و با سحنرانی دکتر محمد صادق بیجندی معاون‬ ‫اموزشی جهاد دانشگاهی‪ ،‬دکتر پریچهر سلطانی دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایر معاونت زنان و خانواده‬ ‫ریاست جمهوری و دکتر فریبا سیدان عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد‪ .‬معاون اموزشی‬ ‫جهاددانشگاهی در این وبینار در سخنرانی خود با عنوان «فرصت های مشاغل خرد خانگی در اقتصاد‬ ‫است که مشاغل خانگی را پوشش می دهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به الگوی نوین توسعه کسب و کارهای خانگی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت تعاون در سال ‪ ۹۵‬الگویی را به عنوان الگوی نوین توسعه به‬ ‫تصویب ستاد ساماندهی مشاغل خانگی رساند و پیاده سازی ان را‬ ‫نیز به جهاددانشگاهی سپرد‪ .‬اتفاقی که در این زمینه رخ داد‪ ،‬توجه به‬ ‫تمام زوایای مشاغل خانگی بود‪ .‬در قالب این الگو چهار طرح ملی‬ ‫برای ایجاد و توسعه ‪ ۸۱‬هزار و ‪ ۱۰۰‬فرصت شغلی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی با اشاره به اینکه امروزه در فضای کسب و کار به‬ ‫خوبی از نهادهای توسعه ای و واسطه ای و دانش بنیان در طرح های‬ ‫کان استفاده نمی کنیم افزود‪ :‬در جهاد دانشگاهی به عنوان یک‬ ‫نهاد واسط توسعه ای برای تقویت معیشت خانوارهای کم درامد‪،‬‬ ‫کمک به کاهش نرخ بیکاری زنان‪ ،‬افزایش نرخ مشارکت اقتصادی‬ ‫زنان سرپرست خانوار‪ ،‬کمک به وضعیت اقتصادی مردم‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار‪ ،‬توجه بیش از پیش به‬ ‫مشاغل نوین و ‪ ...‬تاش می کنیم‪.‬‬ ‫اشتغال خوبی در حوزه مشاغل خانگی ایجاد شده است‬ ‫دکتر بیجندی با بیان اینکه از ابتدای طرح تا انتهای ان به بحث‬ ‫مشاوره متقاضیان در طول طرح می پردازیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫در کل کشور ‪ ۱۰۰‬مزیت مبتنی بر نیازهای ملی و استانی شناسایی‬ ‫خانواده» به بررسی مزایا و فرصت های توسعه مشاغل خانگی پرداخت و یاداور شد؛ جهاد دانشگـــــاهی‬ ‫به عنوان یک نهاد واسط با حمایت و همکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مجری این طرح است‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی در این وبیناری که با موضوع «توانمندسازی در حوزه کشاورزی و صنایع‬ ‫روستایی» برگزار شد از پیگیری ایجاد و توسعه تعداد ‪ ۸۱‬هزار و ‪ ۱۰۰‬فرصت شغلی در قالب الگوی نوین‬ ‫توسعه مشاغل خانگی از سوی این نهاد انقابی خبر داد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 89‬هزارنفر‬ ‫واجــد شـ ـ ـ ــرایط در‬ ‫رشته های مشاغل‬ ‫خانگی مورد ارزیابی‬ ‫قرار گرفتند‬ ‫کرده ایم که برای این تعداد ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۶۸۱‬نفر ثبت نام کردند‪،‬‬ ‫اما متقاضیان واجد شرایط ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۱۰۶‬نفر بودند که ‪ ۸۶۳۴۷‬نفر‬ ‫ارزیابیشدند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی با بیان اینکه تاکنون نیز اموزش‬ ‫و توانمندسازی برای ‪ ۳۱‬هزار نفر انجام شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نکته مهم برای ما در این زمینه‪ ،‬ایجاد برند و ایجاد شبکه است که‬ ‫با همت همه نهادهای اجرایی در این طرح توانستیم تا ‪ ۱۴۶‬برند و‬ ‫‪ ۱۸۵‬شبکه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته بعدی موضوع ایجاد فرصت شغلی است که در این‬ ‫راستا برای ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۸۷۶‬نفر شغل ایجاد شده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫ایجادفروشگاه هایمجازینیزموضوعمهمدیگریاست کهتوانستیم‬ ‫تعداد هزار و ‪ ۷۸۱‬فروشگاه مجازی در بستر مکان بازارها ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫لزوم حمایت از اشتغال و کارافرینی زنان روستایی‬ ‫پریچهر سلطانی دبیر کارگروه زنان روستایی عشایر در معاونت زنان‬ ‫و خانواده ریاست جمهوری‪ ،‬نیز طی سخنانی در رابطه با موضوع‬ ‫«بیان واقعیت های مسائل زنان روستایی» اظهار کرد‪ :‬مهمترین‬ ‫مسئله در مورد زنان روستایی و عشایر کشور عدم استقال مالی‬ ‫ایشان است و این مسئله که بانوان روستایی و عشایر هنوز نمی توانند‬ ‫برای دریافت تسهیات اقدام و تضامین بانکی را تامین کنند و این‬ ‫مسئله نیز باعث کاهش درامد و معیشت ان ها خواهد شد‪.‬‬ ‫سلطانیافزود‪:‬یکیاز ضرورت هایجدیامروز‪،‬حوزهزنانروستایی‬ ‫و عشایر این است که بانک ها و مسئوالن امور مالی تصمیم بگیرند‬ ‫یک گروه صنعتی در شهر صنعتی رشت (استان گیالن) جهت تکمیل کادر خود به افراد با شرایط ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس‬ ‫فیکسچر و ابزار‬ ‫اقا‪ ،‬داشتن حداقل ‪ 2‬سال سابقه مرتبط‪ ، ‬توانایی نقشه خوانی و طراحی فیکسچروابزاربا نرم افزارکتیا‬ ‫تسلط به استاندارد های فنی و تلرانس های هندسی (‪)GD&T‬‬ ‫اشنایی با دستگاه های ماشین کاری ‪،‬تراش‪،‬فرز‪ CNC،‬وتنظیمات فنی‬ ‫حداالمکان دارای سابقه کاری دراین زمینه باشد)‪ ،‬توانایی مستند سازی‪،‬بایگانی مدارک‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫اقا‪ ،‬دارای کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع‪ ،‬زمان سنجی و ظرفیت سنجی نیروی انسانی و ماشین االت‬ ‫اشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه‪ ،‬گزارشات پیشرفت و تاخیرات‬ ‫اشنایی با الزامات خودروسازان در ممیزی و ارزیابی ها‪،‬توانایی مدیریت جلسات و مذاکره و ارائه گزارشات مدیریتی‬ ‫‪3‬‬ ‫تکنسین مکانیک و‬ ‫تاسیسات‬ ‫‪4‬‬ ‫انباردار‬ ‫اقا‪ ،‬فوق دیپلم به باال‪ ،‬در رشته های مرتبط‪ ،‬اشنایی با اصول انبار داری‬ ‫اشنایی با نرم افزار های انبار داری(همکاران سیستم )‪ ،‬اشنایی به فرایند انبار‪ ،‬تسلط به اکسل‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫اقا‪ ،‬فوق دیپلم به باال‪ ،‬در رشته های مرتبط‪ ،‬اشنا با مفاهیم اکتیو شبکه‬ ‫مسلط به میکروتیک‪ ،‬ماکروسافت‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار‬ ‫اقا‪ ،‬دارا تحصیالت حداقل فوق دیپلم و باالتر‪ ،‬در رشته تحصیلی مکانیک و رشته های مرتبط‬ ‫دارای یک سال سابقه کار کارگاهی در واحد تاسیسات مکانیکی‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای ‪ Office‬و ‪AutoCAD‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با قید عنوان شغلی به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrsearchfp@gmail.com‬‬ ‫مجموعه سابیر بین الملل در تهران جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس بازرگانی قراردادها‬ ‫مهندسی مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬صنایع‪ ،‬حقوق‪ ،‬حداقل ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫امور پیمان رسیدگی‪ ،‬تدوین و پیگیری انعقاد قراردادها و صورت‬ ‫وضعیت‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬استعالم قیمت و تامین تجهیزات و‬ ‫تاسیسات برقی و مکانیکی‬ ‫منظور از بازرگانی تامین تجهیزات از خارج از کشور و فرایند‬ ‫ترخیص و حمل خارجی نمی باشد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی‬ ‫اعالم شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪cv@sairint.com‬‬ ‫شرکت کامپیوتری علم و صنعت نوید در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار‪ :‬چند نفر‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار – ‪)IT‬‬ ‫اشنا به پایگاه داده ها ‪( SQL Server‬نصب‪ ،‬بک اپ گیری و بازیابی دیتا‪ ،‬اجرای کوئری های ساده)‬ ‫اشنا به سخت افزار و مفاهیم شبکه ‪ ،Network+‬توانایی برقراری ارتباط با مشتریان‪ ،‬انضباط‪ ،‬صبر و حوصله‪ ،‬پیگیر در انجام امور محوله‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪support@elmosanat.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی قطعات خودرویی واقع در شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز برای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس برق اتوماسیون‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت تقطیر پاالیش فرایند سهند در زمینه‬ ‫فعالیت های نفتی و صنایع وابسته‬ ‫برای تکمیل کادر اداری‬ ‫دفتر تهران خود از میان افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫نیروی بازاریابی و فروش‪:‬اشنا به امور اداری و دفتری‬ ‫بازاریابی‪،‬فروش‪ ،‬تنطیم انواع قراردادهای نفتی و مهندسی‬ ‫دفترداری‪ ،‬اولویت کاری با سابقه کاری‬ ‫حقوق بر اساس سوابق و رزومه کاری‬ ‫محل کار‪ :‬تهران‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم‬ ‫شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@tpfsahand.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫که به چه شکل می توانند به موضوع تضامین مالی زنان روستایی و‬ ‫عشایر ورود کرده و امکاناتی را در اختیار ایشان قرار دهند‪.‬‬ ‫سلطانی ادامه داد‪ :‬از جمله ضروریات امروز جامعه بانوان‬ ‫روستایی و عشایر این است که ردیف اموزشی خاصی برای ایشان‬ ‫درنظر گرفته شود و اموزش مهارت های زندگی و کسب و کار برای‬ ‫توان افزایی بیشتر به ایشان ارائه شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی سال های گذشته تسهیات چهار درصدی دولت‬ ‫به روستاها اختصاص داده شده است اما زنان روستایی و عشایری‬ ‫به دلیل ناا گاهی و بی اطاعی نمی توانند از ان بهره مند شده و‬ ‫ان چنان که عدالت جنسیتی حکم می کند‪ ،‬به ان دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫سلطانیبیان کرد‪:‬نکتهمهمدیگر‪،‬فروشمحصوالتزنانروستایی‬ ‫است‪ .‬امروز زنان روستایی ما تولیدات زیادی در حوزه های مختلف‬ ‫دارند اما جایی برای عرضه ان ها ندارند‪ .‬در این زمینه باید در مراکز‬ ‫استان ها به ویژه در تهران نمایشگاه دائمی فروش محصوالت زنان‬ ‫روستایی ایجاد شود که شهرداری تهران نقش عمده ای در این رابطه‬ ‫ایفا می کند و می تواند با این فضا را در مراکز میوه و تره بار ایجاد کند‪.‬‬ ‫توانمند سازی زنان بسیار مهم است‬ ‫در ادامه‪ ،‬فریبا سیدان عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)‬ ‫نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه زنان از عوامل مهم توسعه هستند‬ ‫که باید در برنامه ریزی های توسعه در نظر گرفته شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توانمندسازی و تواناسازی برای زنان روستایی موضوع بسیار مهمی‬ ‫است که در پنج مرحله رفاه‪ ،‬دسترسی‪ ،‬ا گاهی‪ ،‬مشارکت و کنترل‬ ‫انجاممی شود‪.‬‬ ‫سیدان بابیان این که یکی از مشکات بانوان روستایی‬ ‫نداشتن پوشش بیمه های مختلف است‪ ،‬افزود‪ :‬ایجاد این‬ ‫پوشش ها و ارائه حمایت های قانونی از مشاغل بانون‪ ،‬در تداوم‬ ‫مشارکت ان ها بسیار تاثیرگذار است‪ .‬ارائه خدمات درمانی و‬ ‫اجتماعی برای بهبود وضعیت زنان‪ ،‬اموزش بانوان روستایی در‬ ‫حوزه های مختلف و اختصاص بیمه کار به ایشان نیز تاثیر مهمی در‬ ‫افزایش مشارکت زنان روستایی و عشایر دارد‪.‬‬ ‫سیدان با اشاره به این که افزایش سطح سواد و دستیابی به اموزش‬ ‫از طریق برگزاری دوره های نهضت سواداموزی‪ ،‬از نکات مهمی است‬ ‫که باید بدان توجه شود‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری دوره های اموزشی بانوان‪،‬‬ ‫گسترشفعالیت هایفنی‪،‬حرفه ای‪،‬اموزشمهارت هایاقتصادی‪،‬‬ ‫برگزاری کاس های تدبیر در منزل و راهکارهای مدیریتی منزل نیز از‬ ‫موارد مهم در حوزه مشارکت زنان روستایی است‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در پایان گفت‪ :‬به رسمیت‬ ‫شناختن فعالیت بانوان و تخصیص برنامه های فرهنگی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توانمندسازی بانوان بااستعداد به جای پرداختن‬ ‫به موضوعات طایفه ای‪ ،‬افزایش دسترسی بانوان به اعتبارات‬ ‫خرد‪ ،‬استفاده از سیاست های تشویقی همچون حذف مالیات‪،‬‬ ‫اعظای وام مناسب‪ ،‬همیاری و اسیب شناسی تشکل های بانوان‪،‬‬ ‫تشکیل گروه های خودیار زنان‪ ،‬بازاریابی صحیح برای ارائه مطلوب‬ ‫محصوالت بانوان روستایی همانند تشکیل تعاونی های زنان‬ ‫روستایی‪ ،‬ایجاد بانک اطاعاتی زنان روستایی و ‪ ...‬از جمله مواردی‬ ‫است که در میزان مشارکت بانوان روستایی نقش موثری دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکنا‪ ،‬وبینار توانمندسازی زنان‪ ،‬به منظور تبادل تجربه‬ ‫و هم افزایی در مورد توانمندسازی زنان‪ ،‬به همت پژوهشکده زنان‬ ‫دانشگاه الزهرا(س) و با همکاری مراکز اجرایی‪ ،‬دانشگاهی‪ ،‬ملی و‬ ‫بین المللی طی یک هفته تا ‪ ۲۲‬بهمن ماه برگزار شد‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫تعمیرکار لیفتراک دیزل و برقی‬ ‫دیپلم یا فوق دیپلم اتومکانیک‬ ‫‪3‬‬ ‫تراشکار ماهر‬ ‫—‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس مهندسی مکانیک‬ ‫ساخت و تولید یا طراحی جامدات‪ ،‬مسلط به نقشه کشی و نرم افزارهای مرتبط اتوکد‪ ،‬کتیا‬ ‫اشنایی با فرایند تکوین و طرحریزی کیفیت (‪ SQA‬و …)‪ ،‬اشنایی با طراحی قطعات و تجهیزات مکانیکی‬ ‫اشنا به ‪ PLC‬های زیمنس و نقشه خوانی برق و پست های فشار قوی‬ ‫شهرهای مورد نیاز‪ :‬کرج – گلشهر – مهرشهر – ماهدشت – اشتهارد – بوئین زهرا‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪Bahareh.Abasi@Behnoor.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسین مشاور توسعه صنعت برق در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس برق قدرت‬ ‫یک نفر‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی‪ ،‬با معدل باال‪ ،‬برای دفتر تهران‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪eidcomail2@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت انفورماتیک و دانش بنیان در تهران استخدام مینماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس و کارشناس ارشد فروش‬ ‫روابط عمومی قوی و روحیه کار گروهی‪ ،‬تسلط بر کار با اینترنت تسلط کامل بر نرم افزارهای افیس و تایپ‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار‪ ‬‬ ‫مسلط به دیتابیس و ‪ query‬زدن‪ ،‬قدرت تعامل ارتباط قوی با مشتری‬ ‫توانایی برگزاری جلسات‪ ،‬اشنایی با ویندوز فرم در سی شارپ‬ ‫‪3‬‬ ‫برنامه نویسی دات نت‬ ‫سی شارپ مسلط به دیتابیس و کوئری‪ ،‬برای توسعه و نگهداشت‪ 3 ،‬سال سابقه کاری و رزومه مرتبط‬ ‫‪4‬‬ ‫برنامه نویس ورد پرس‬ ‫تسلط کامل بر وردپرس‪ ،‬تسلط به ‪ JQuery , CSS , HTML ، PHP‬برای شخصی سازی قالب های وردپرس‬ ‫(درج عنوان شغلی در اگهی الزامیست‪).‬‬ ‫تقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪hryasan@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک هلدینگ در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس واحد امور شرکتها‪ :‬فارغ التحصیل در رشته های مالی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مدیریت و علوم اقتصادی‬ ‫اشنا با برنامه راهکاران سیستم‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال تجربه کاری در شغل مورد نظر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@behsazcom.ir‬‬ صفحه 5 ‫منابع انسانی‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13 -1442‬فوریه ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور‪:‬‬ ‫از ط ــرف م ــردم ا س ــت یعن ــی از م ــردم س ــوال م ــی ش ــود ک ــه‬ ‫نظ ــام ادار ی چق ــدر س ــالم اس ــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۶‬یــک نظرســنجی انجــام دادیــم‬ ‫و ادراک فس ــاد را م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار دادی ــم ‪ .‬برنامهه ــای خو ب ــی‬ ‫را در نظــام اداری پیــش بینــی کــرده ایــم ولــی مســئولیت مبــارزه‬ ‫بــا فســاد ‪ ،‬ســتاد هماهنگــی مقابلــه بــا فســاد اســت‪.‬‬ ‫*تشــری� اخری� وضعیت ازمون اســت�دامی‬ ‫انص ــاری ب ــا اش ــاره ب ــه اخری ــن وضعی ــت ازم ــون اس ــتخدامی‬ ‫گف ــت‪ :‬امس ــال ازم ــون هش ــتم را ب ــا ی ــک ف ــراز و نش ــیبی ب ــه دلی ــل‬ ‫ً‬ ‫کرونـــا برگـــزار کردیـــم ‪ ،‬نهایتـــا در اذرمـــاه ازمـــون اســـتخدامی را‬ ‫برگ ــزار کردی ــم و در یازده ــم بهم ــن نتای ــج اع ــام ش ــد و از ح ــدود‬ ‫‪ ۳۸‬ه ــزار ظرفیت ــی ک ــه م ــا ب ــرای ازم ــون اع ــام ک ــرده بودی ــم س ــه‬ ‫برابـــر ایـــن ظرفیـــت را بـــه عنـــوان پذیرفتـــه شـــده مقدمات ــی‬ ‫اعـــام کردیـــم‪ .‬مصاحبـــه چارچـــوب دارد مـــا خودمـــان در‬ ‫س ــازمان اداری و اس ــتخدامی‪ ،‬تع ــداد کم ــی اس ــتخدام دار ی ــم‬ ‫‪ .‬مصاحب ــه را س ــازمان انج ــام نمیده ــد بلک ــه ی ــک مجموع ــه‬ ‫ای از بی ــرون س ــازمان مصاحب ــه را انج ــام میده ــد‪ ۷۰ .‬درص ــد‬ ‫نمــره نهایــی مربــوط بــه ازمــون و ‪ ۳۰‬درصــد مربــوط بــه مصاحبــه‬ ‫اس ــت‪ .‬امیدواری ــم دس ــتگاهها بتوانن ــد ت ــا قب ــل از پای ــان س ــال‬ ‫مراح ــل مصاحب ــه را انج ــام دهن ــد ‪،‬ت ــا بتوانی ــم از ابت ــدای س ــال‬ ‫این ــده نیروه ــا را ب ــه کار بگیری ــم‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـازمان اداری و اســـتخدامی بـــا اشـــاره بـــه پ ــروژه‬ ‫ســـامانه ملـــی خدمـــات گفـــت‪ :‬مســـئولیت ایـــن ســـامانه ب ــا‬ ‫س ــازمان ام ــور اداری و اس ــتخدامی اس ــت‪،‬لذا ب ــا ادرس م ــردم‬ ‫دات ای ار تعری ــف ش ــده اس ــت‪ ،‬ح ــدود ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬خدمــت‬ ‫دســـتگاههای اجرایـــی بـــه مـــردم ارائـــه مـــی دهنـــد از ای ــن‬ ‫میـــزان خدمـــت ‪ ۳۰۰۷‬خدمـــت قابلیـــت الکترونیکـــی ش ــدن‬ ‫را دارنـــد‪ ،‬تـــا پایـــان شـــهریور مـــاه ‪ ۲۲۷۰‬خدمـــت بـــه ص ــورت‬ ‫الکترونیک ــی درام ــد و در دس ــتگاه ه ــای مختل ــف انج ــام ش ــد‪.‬‬ ‫وی اظهـــار کـــرد‪ :‬در ســـامانه ملـــی خدمـــات دولـــت‪ ،‬ه ــر‬ ‫دس ــتگاهی ک ــه خدمت ــی را ارائ ــه میده ــد ب ــه ای ــن س ــامانه لین ــک‬ ‫میش ــود و م ــردم میتوانن ــد ب ــرای دریاف ــت خدم ــت ب ــه ای ــن س ــامانه‬ ‫مراجع ــه کنن ــد ‪ ،‬در ای ــن س ــامانه م ــی ت ــوان خدم ــت را س ــفارش داد‪.‬‬ ‫انصـــاری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اگـــر یـــک دســـتگاه نی ــروی‬ ‫ش ــرکتی را در مش ــاغل اداری ب ــه کار بگی ــرد تخل ــف ک ــرده اس ــت‬ ‫گفـــت‪ :‬مـــا بـــا شـــرکت قـــراردادی‪ ،‬بـــرای یـــک کار بـــا حجم ــی‬ ‫ً‬ ‫مش ــخص ق ــرارداد میبندی ــم و عمدت ــا در ح ــوزه های ــی اس ــت ک ــه‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای ان میتوانی ــم نی ــرو اس ــتخدام کنی ــم‪ ،‬مث ــا حفاظ ــت را ب ــا‬ ‫ی ــک ش ــرکت ق ــرارداد میبندی ــم و کاره ــای تای ــپ و تکثی ــر را ب ــا‬ ‫ی ــک ش ــرکت ق ــرارداد میبندی ــم‪ ،‬ای ــن ن ــوع کاره ــا را دس ــتگاهها‬ ‫میتوانن ــد ب ــا ش ــرکت ه ــای خدمات ــی ط ــرف ق ــرارداد ش ــوند‪.‬‬ ‫ایـــن مقـــام مســـئول در پایـــان گفـــت‪ :‬در قانـــون مدیر ی ــت‬ ‫خدم ــات کش ــوری گفت ــه ش ــده ک ــه برخ ــی از کاره ــا‪ ،‬کاره ــای‬ ‫مس ــتمر اس ــت و بای ــد ب ــرای ان نی ــرو اس ــتخدام کنی ــم ام ــا ب ــرای‬ ‫مشـــاغلی کـــه نیـــاز بـــه فـــارغ التحصیـــل دانشـــگاهی ندار ی ــم‬ ‫نیـــرو ی شـــرکتی بـــه کار میگیریـــم‪ ۱۰ .‬درصـــد کارکنـــان م ــا‬ ‫کار معیـــن هســـتند‪.‬‬ ‫به کارگیری نیروی شرکتی در بخش اداری تخلف است‬ ‫◄ ر�ی� � ـ ــازمان اداری و ا�ت�ـ ــدامی �شـ ــور �ا ��ور در ی� برنامه خ�ری‬ ‫�ه �وا�ت م�ت�� در زمینه خروج نیرو از د�تگاه های دو�تی‪ ،‬فرایند ا�ت�دام نیروها‬ ‫در هشتمی� ازمون ا�ت�دام د�تگاه های دو�تی‪ ،‬اص�ح �اختار دو�ت از من�ر‬ ‫نیروی ان�انی‪ ،‬دور�اری �ارمندان‪ ،‬نحوه �ه �ارگیری نیرو های شر��ی و ‪� ...‬ا��‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫جمشید ان�اری در ا�� برنامه خ�ری �ه برر�ی �م��رد �ازمان امور اداری‬ ‫و ا�ت�دامی از دو�ت ا���رونی� تا ��مت ن�ام اداری �رداخت و ت�ر�� �رد‪:‬‬ ‫نزدی� �ه ‪ ۱۷۰‬هزار نفر از نیروی ان�انی دو�ت را �ا خروجی ��ی�ی و �نترل ورودی‬ ‫جدید �� �رده ا��‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور گف ــت‪ :‬نزدی ــک‬ ‫ب ــه ‪ ۱۷۰‬ه ــزار نف ــر از نی ــروی انس ــانی دول ــت را ب ــا خروج ــی‬ ‫طبیع ــی و کنت ــرل ورودی ک ــم ک ــرده ای ــم‪.‬‬ ‫جمشــید انصــاری در برنامــه خبــری بــه بررســی عملکــرد ســازمان‬ ‫ام ــور اداری و اس ــتخدامی از دول ــت الکترونی ــک ت ــا س ــامت نظ ــام‬ ‫اداری پرداخ ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫اینک ــه در دوران کرون ــا ب ــرای س ــبک ک ــردن حض ــور کارکن ــان و‬ ‫در راس ــتای کاه ــش ت ــردد‪ ،‬دس ــتور دورکاری را دنب ــال کردی ــم‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬در دس ــتگاههای س ــتادی بخ ــش قاب ــل توجه ــی از کار ه ــا‬ ‫ب ــا تغیی ــر مواج ــه ش ــده اس ــت‪ ،‬دس ــتگاههای اجرای ــی خدم ــات‬ ‫مس ــتقیمی را ب ــه م ــردم ارائ ــه میدهن ــد‪.‬‬ ‫و ی اظه ــار ک ــرد‪ :‬پژوهش ــی را از فروردی ــن م ــاه ت ــا اب ــان‬ ‫م ــاه در س ــازمان اداری و اس ــتخدامی انج ــام دادی ــم‪ ،‬در ای ــن‬ ‫م ــدت در ‪ ۸۹‬دس ــتگاه اجرای ــی کش ــور وضعی ــت دورکاری‬ ‫کارکن ــان را م ــورد بررس ــی ق ــرار دادی ــم ک ــه ح ــدود ی ــک میلی ــون‬ ‫و ‪ ۱۸۰‬ه ــزار کارمن ــد دول ــت و مدی ــران م ــا در ای ــن پژوه ــش‬ ‫م ــورد نظ ــر س ــنجی ق ــرار گرفتن ــد و م ــا نتای ــج جالب ــی را ب ــه‬ ‫دس ــت اوردی ــم‪.‬‬ ‫*رضایت ‪ ٧٥‬درصدی از شــرای� دورکاری‬ ‫انصــاری افــزود‪ :‬از منظــر مدیــران و از منظــر کارکنانــی کــه دور کاری‬ ‫انج ــام میدادن ــد نتای ــج ب ــه دس ــت ام ــده حا ک ــی از ان اس ــت ک ــه‬ ‫ً‬ ‫تقریبــا حــدود ‪ ۷۵‬درصــد از مدیــران مــا از نتیجــه دور کاری کارکنــان‬ ‫خ ــود راض ــی بودن ــد و ب ــه تعبی ــر انه ــا دورکاری کارکن ــان ب ــه می ــزان‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد موجــب شــده تــا کار هــا انجــام شــود و ‪۲۵‬درصــد کار هــا‬ ‫ب ــه س ــرعت انج ــام نش ــده اس ــت‪ .‬در بی ــن کارکن ــان‪ ،‬رضایتمن ــدی از‬ ‫دورکاری بیش ــتر ب ــوده اس ــت و ح ــدود‪ ۷۹‬درص ــد از کارکن ــان دورکار از‬ ‫ای ــن موض ــوع اب ــراز رضای ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور گفــت‪ :‬دور کاری‬ ‫اف ــراد در ش ــرایط کرونای ــی ب ــه ای ــن دلی ــل نیس ــت ک ــه ب ــه ای ــن‬ ‫اف ــراد در س ــازمان ه ــا نی ــازی نیس ــت بلک ــه ش ــرایط کاری انه ــا‬ ‫ام ــکان دورکاری را دارد‪.‬‬ ‫انصــاری تصر یــح کــرد‪ ۱۲ :‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد از کارکنــان در شــرایط‬ ‫کرونای ــی دورکار ش ــده ان ــد‪.‬از ‪ ۸۹‬دس ــتگاه س ــازمانی ک ــه ام ــکان‬ ‫دورکاری داش ــته ان ــد ‪ ۹‬دس ــتگاه اص ــا دورکاری نکردهان ــد‪.‬‬ ‫وی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬چارچ ــوب دورکاری مخت ــص دوران کرون ــا‬ ‫نیس ــت و س ــازمانهایی ک ــه زیرس ــاخت دورکاری داش ــته باش ــند‬ ‫بع ــد از ش ــرایط کرونای ــی ه ــم ام ــکان دورکاری دارن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از خبر گ ــزار ی ف ــارس‪،‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور در بی ــان‬ ‫اینک ــه‪ ۳۰‬درص ــد از پس ــت ه ــای س ــازمانی در دول ــت بای ــد‬ ‫چاب ــک س ــازی ش ــوند‪ ،‬گف ــت‪ :‬اص ــاح س ــاختار دول ــت از‬ ‫منظ ــر نی ــروی انس ــانی‪ ،‬پس ــتهای س ــازمانی‪ ،‬چابکس ــازی و‬ ‫ً‬ ‫کوچکس ــازی دول ــت تقریب ــا از ح ــدود ده ــه ‪ ۷۰‬در دس ــتور کار‬ ‫دول ــت ه ــای مختل ــف ب ــوده اس ــت‪ .‬دول ــت یازده ــم و دوازده ــم‬ ‫در ط ــول دو برنام ــه اص ــاح اداری ای ــن موض ــوع را ب ــه عن ــوان‬ ‫یکــی از محورهــای برنامــه اصاحــات اداری در دســتور کار خــود‬ ‫ق ـ ــرار داده اس ــت و تک ـ ــالیف روشن ـ ــی در ق ــانـ ـ ــون بـ ــرن ــامـ ـ ــه‬ ‫شش ــم توس ــعه مجل ــس ب ــر عه ــده دول ــت گذاش ــته ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫*‪ ١٧0‬ه�ار ن�ر از نیروی انســانی دولت کم شــد‬ ‫انص ــاری ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه چی ــزی نزدی ــک ب ــه ‪ ۱۷۰‬ه ــزار نف ــر از‬ ‫نی ــرو ی انس ــانی دول ــت را ک ــم ک ــرده ای ــم اف ــزود‪ :‬روش کاس ــتن‬ ‫از نیروه ــا خروج ــی طبیع ــی و کنت ــرل ورودی ب ــوده اس ــت یعن ــی‬ ‫م ــا هی ــچ برنام ــهای ب ــرای اخ ــراج کارکن ــان و ی ــا بازخری ــد انه ــا‬ ‫ندار ی ــم‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ح ــدود ‪ ۳۰‬درص ــد‬ ‫رش ــد اقتص ــادی بای ــد از مح ــل به ــرهوری باش ــد عن ــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫رویهه ــا و دس ــتورالعملها ب ــه گون ــه ای تنظی ــم ش ــده ت ــا‬ ‫دس ــتگاهها بتوانن ــد ب ــه ارتق ــاء به ــرهوری ح ــوزه مس ــئولیت‬ ‫خودش ــان نظ ــارت و در جه ــت ارتق ــاء به ــرهوری ت ــاش کنن ــد‪.‬‬ ‫ر�ی� �ازمان اداری و ا�ت�دامی �شور �ا اشاره �ه این�ه در دوران �رونا برای‬ ‫��� �ردن ��ور �ار�نان و در را�تای �اهش تردد‪ ،‬د�تور دور�اری را دن�ال �رد��‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در د�تگاههای �تادی ��ش قابل توج�ی از �ارها �ا ت�ییر مواجه شده ا�ت‪،‬‬ ‫د�تگاههای اجرا�ی خدمات م�ت�یمی را �ه مردم ارا�ه میدهند‪.‬‬ ‫وی ا��ار �رد‪�� :‬وهشی را از فرورد�� ماه تا ا�ان ماه در �ازمان اداری و‬ ‫ا�ت�دامی ان�ام داد��‪ ،‬در ا�� مدت در ‪ ۸۹‬د�تگاه اجرا�ی �شور و��یت‬ ‫دور�اری �ار�نان را مورد برر�ی قرار داد�� �ه �دود ی� می�یون و ‪ ۱۸۰‬هزار �ارمند‬ ‫دو�ت و مد�ران ما در ا�� ��وهش مورد ن�ر �ن�ی قرار گرفتند و ما نتا�� جا��ی‬ ‫را �ه د�ت اورد��‪.‬‬ ‫*‪ ٤0‬درصد مردم از عملکرد سازمانهای دولتی رضایت ندارند‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬م ــردم ب ــه دس ــتگاههای اجرای ــی‬ ‫رضایتمن ــدی بیش ــتری را نش ــان داده ان ــد‪ ،‬ل ــذا دس ــتگاههایی‬ ‫ک ــه بیش ــتر م ــورد مراجع ــه م ــردم ق ــرار میگیرن ــد ‪ ،‬انهای ــی هس ــتند‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫کــه اساســا خدمــات بــه مــردم ارائــه میدهنــد مثــا دانشــگاه هــا‬ ‫محــل ارائــه خدمــات بــه مــردم نیســت‪ .‬دانشــجوها و اســاتید بــا‬ ‫دانش ــگاهها در ارتب ــاط هس ــتند ول ــی م ــردم ب ــه بیمارس ــتان ه ــا‬ ‫مراجع ــه میکن ــد و از انه ــا خدم ــات دریاف ــت میکنن ــد ‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان اداری و اس ــتخدامی گف ــت‪ :‬قب ــل از‬ ‫جش ــنواره ش ــهید رجای ــی از می ــزان رضایتمن ــدی م ــردم در‬ ‫‪ ۲۴‬دس ــتگاه اجرای ــی نظرس ــنجی ب ــه عم ــل ام ــد و می ــزان‬ ‫رضایتمن ــدی ح ــدود ‪ ۶۰‬درص ــد ب ــه ص ــورت میانگی ــن ب ــود‪.‬‬ ‫تکلی ــف ب ــرای تم ــام دس ــتگاهها مش ــخص ش ــده ام ــا عم ــل فق ــط‬ ‫از ســوی دســتگاه دولــت اســت کــه اطاعاتــش را در ایــن ســامانه‬ ‫بارگ ــزاری ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫انص ــاری گف ــت‪ :‬طب ــق قان ــون ه ــر دس ــتگاهی بایـــد یـــک‬ ‫ایک ــون تح ــت عن ــوان مش ــاهده حق ــوق و مزای ــا بگ ــذارد ایـــن‬ ‫ســامانه بــه لحــاظ مســائل امنیتــی نبایــد در اختیــار همــه قــرار بگیرد‪.‬‬ ‫س ــامانه ط ــوری طراح ــی ش ــده ک ــه حق ــوق و مزای ــای کل کش ــور را‬ ‫در اختی ــار دس ــتگاههای نظارت ــی ق ــرار میده ــد ه ــر دس ــتگاهی‬ ‫بای ــد اطاع ــات حق ــوق و مزای ــای خ ــود را در س ــایت بگ ــذارد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه م ــا ی ــک نظ ــام ارزیاب ــی اف ــراد واج ــد‬ ‫شــرایط مدیر یــت دار یــم افــزود‪ :‬یعنــی کلیــه کســانی کــه میخواهنــد‬ ‫بــه مشــاغل مدیریتــی منصــوب شــوند‪ ،‬بایــد در کانونهــای ارزیابــی‬ ‫ک ــه خ ــارج از دس ــتگاهها هس ــتند ارزیاب ــی الزم را انج ــام دهنـــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت پذیرفتــه شــدگان در برخــی از حوزههــا امــوزش هایــی را‬ ‫ببیننــد‪ ،‬لــذا ابتــدا بایــد امــوزش هــای الزم را دریافــت کننــد و ســپس‬ ‫در بانــکاطاعاتــیدســتگاه گنجانــدهشــوند‪،‬همه کارکنــانحــقدارند‬ ‫تــا ارتقــای شــغلی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان ام ــور اداری و اس ــتخدامی تصری ــح ک ــرد‪ :‬م ــا‬ ‫ای ــن ح ــق را ب ــه هم ــه کارمن ــدان م ــی دهی ــم ت ــا ا گ ــر فک ــر م ــی کنن ــد‬ ‫توانای ــی مدیریت ــی دارن ــد ‪،‬م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار بگیرن ــد‪ .‬در بان ــک‬ ‫ً‬ ‫اطاعات ــی م ــا ا گ ــر مث ــا ‪ ۵۰‬پس ــت مدیریت ــی دار ی ــم ممکـــن‬ ‫اس ــت ‪ ۱۰۰‬نف ــر اف ــراد ارز یاب ــی ش ــده و تایی ــد ش ــده وجـــود‬ ‫داش ــته باش ــد‪ ،‬م ــا در انتص ــاب ه ــا فراخ ــوان میدهیـــم‪.‬‬ ‫*م�ارزه با فســاد اداری ســرلوحه کار ماست‬ ‫انص ــاری اف ــزود‪ :‬جمه ــوری اس ــامی ای ــران در ذات خـــود‬ ‫مب ــارزه ب ــا فس ــاد را در هم ــه زمین ــه ه ــا ب ــه وی ــژه در نظ ــام اداری‬ ‫داش ــته اس ــت‪ .‬بح ــث فس ــاد در نظ ــام اداری دو وجـــه دارد‬ ‫یک ــی ان چی ــزی ک ــه ب ــه عن ــوان فس ــاد وج ــود دارد و دیگ ــری ان‬ ‫ً‬ ‫چیــزی اســت کــه معمــوال انــدازه گیــری مــی شــود‪ .‬ادراک فســاد‬ ‫�دود ‪ ١٧0‬هزار نیرو از‬ ‫�دنه دو�ت خار� شده اند‬ ‫*تشــکیل می� خدمت تمرکزی برای کم� به مردم اســت‬ ‫انصاری افزود‪ :‬میز خدمت با اهداف دیگری تنظیم شده است‪،‬‬ ‫مردم در راهروهای ادارات به قسمت های مختلف مراجعه میکنند‬ ‫و در بسی ــاری از موارد خ ـ ــدمت مورد نیـ ــاز را در ی ـ ــافت نمی کنند‪،‬‬ ‫میز خدمت تمرکزی برای ارائه خدمت است‪ ،‬لذا خدمت‬ ‫گیرنده نباید در محیط اداره سرگردان شود و در نهایت نتواند‬ ‫سرویس مورد نیاز را دریافت کند ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فروردیــن ســال ‪ ۹۶‬ســامانه حقــوق و مزایــا را بــه صــورت‬ ‫ازمایش ــی زی ــر ب ــار بردی ــم و بعده ــا ب ــه تدر ی ــج دس ــتگاهها اطاع ــات‬ ‫حق ــوق و مزای ــای کارمندانش ــان را در انج ــا پی ــش بین ــی کردن ــد ‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی کاویان قطعه قدس در زمینه قطعات خودرو‬ ‫جهت تکمیل کادر سایت خود در شهر قدس در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫ناهار‪ ،‬سرویس در شهر قدس‪ ،‬بیمه‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫ناهار‪ ،‬سرویس در شهر قدس‪ ،‬بیمه‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫ناهار‪ ،‬سرویس در شهر قدس‪ ،‬بیمه‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫ناهار‪ ،‬سرویس در شهر قدس‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج حقوق درخواستی به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪a.mikaili@gkav.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهران طﺐ در تهران‬ ‫جهت تکمیل کادر خدمات پس از فروش خود از واجدین‬ ‫شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فنی برق و الکترونیک‬ ‫اقا‪ ،‬دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی برق و الکترونیک‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ﻏیر پزشکی‪ ،‬مجرد‬ ‫ترجیحا دارای سابقه کار مفید در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی‬ ‫ترجیحا مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫اشنا به نقشه خوانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی‬ ‫ضمنا خاطر نشان میگردد پرسنل مورد نظر ماموریت شهرستان‬ ‫خواهند داشت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در‬ ‫اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪Hosseini@mehranteb.com‬‬ ‫شرکت ارشیا اورنگ در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پروژه های معدنی‬ ‫معدن‪ ،‬مواد‪ ،‬شیمی و سایر رشته های مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار اجرایی مرتبط‬ ‫اشنایی به زبان انگلیسی در حد خوب‬ ‫اشنایی نسبی با پروسههای پایه فراوری مواد معدنی ﻏیرفلزی‬ ‫قابلبت امکان سنجی‪ ،‬تحلیل اقتصادی‪ ،‬مقایسه نقاط قوت و ضعف‬ ‫معادن بر اساس مشخصات معدن و هزینه های پروژه مربوطه‬ ‫تجربه قبلی در خصوﺹ مواد معدنی نظیر بوکسیت‪ ،‬فلورین‪،‬‬ ‫کرومیت و … مزیت به شمار میرود‪.‬‬ ‫اشنایی نسبی با مفاهیم مدیریت پروژه‬ ‫مهارت ارتباطی باال‪ ،‬انجام کار تیمی؛ سالمت اخالقی ‪ ،‬صداقت و شفافیت‬ ‫مطالعه و تحقیق در زمینه کانی ها با روش مناسب و ارزشیابی معدن‬ ‫جستجوی معادن مناسب جهت پروژه های تعریف شده‬ ‫همکاری در طراحی محصوالت مناسب جهت بازارهای متفاوت‬ ‫با همکاری تیم فروش‪ ،‬همکاری در احداﺙ کارخانجات فراوری و‬ ‫پیشبرد پروژه های مربوطه‪ ،‬بررسی‪ ،‬اعالم نظر بر میزان اقتصاد‬ ‫بودن پروژه های تعریف شده‪ ،‬مشارکت در جلسات برون سازمانی‬ ‫و ارائه گزارشات‪ ،‬کنترل‪ ،‬پیگیری و نظارت بر پیشرفت پروژه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم‬ ‫شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@arshiaorang.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت وارداتی اقتصاد پژوهان اسیا‬ ‫در زمینه خوراک دام و طیور و ابزیان‬ ‫در تهران جهت تکمیل کادر فنی و پشتیبانی خود از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مسﺌول فنی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬دکترا یا کارشناس ارشد تغذیه طیور‬ ‫مسلط به امور جیره نویسی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه فعالیت مرتبط‬ ‫دارای تعهد کاری و مسﺌولیت پذیری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی‬ ‫اعالم شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام‬ ‫ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪resume.tehran.office@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت هوشمندسازی ساختمان در تهران جهت تکمیل‬ ‫کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫همکار فنی فارﻍ التحصیل برق‪-‬قدرت‪ :‬با سابقه مرتبط‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه و میزان حقوق درخواستی‬ ‫خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪esresume1399@gmail.com‬‬ ‫شرکت صنایع یکتا تهویه اروند جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع‬ ‫(کد شغل‪)10114 :‬‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار مرتبط‪ 2‬سال ‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬مهندسی صنایع‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ MSP‬و کلیه نرم افزارهای افیس‬ ‫مسلط به دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه ‪،‬اشنایی با مباحﺚ برنامه ریزی مهندسی‬ ‫مسلط به امور فرایند نویسی و مستندسازی‬ ‫دارای سرویس‬ ‫ایاب و ذهاب‬ ‫کارشناس تکنولوژی‬ ‫ساخت‬ ‫(کد شغل‪)10121 :‬‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار مرتبط ‪ 2‬سال‪ ،‬کارشناسی یا کارشناسی ارشد‬ ‫مکانیک طراحی کاربردی یا ساخت تولید‬ ‫مهندسی معکوس و طراحی و اصالﺡ ماشین االت و نصب و راه اندازی و رفع‬ ‫مشکالت ماشین االت‪ ،‬اشنایی به پروسه های ساخت و تولید قطعات صنعتی‬ ‫تسلط بر ‪Solidworks ،AutoCad‬‬ ‫دارای سرویس‬ ‫ایاب و ذهاب‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار مرتبط ‪ 5‬سال‪ ،‬کارشناسی یا کارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی مکانیک و صنایع‪ ،‬تسلط به موضوعات شاخص های عملکردی و محاسبه ان‬ ‫اشنایی با مفاهیم تکوین محصول‪ ،‬تسلط بر موضوعات کنترل اماری‬ ‫اشنایی به عملکرد ماشین االت تولیدی کارخانه‬ ‫اشنایی به عملکرد ابزارهای تولیدی‪ ،‬اشنایی با موضوعات هیدرولیک و پنوماتیک‬ ‫برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی امور نگهداری و تعمیرات کارخانه‬ ‫توانایی سازماندهی گروه های کاری و تعیین نوع و شیوه ارتباطات‬ ‫توانایی برقراری ارتباط هدفمند با جریانات اثرگذار بر نت‬ ‫(کنترل سفارشات‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬پیمانکاران فنی و ‪)...‬‬ ‫توانایی تصمیم سازی بر اساس اطالعات‪ ،‬تحلیل و بهبود مستمر‬ ‫تسلط به ‪Minitab- Microsoft Project- Statistica‬‬ ‫دارای سرویس‬ ‫ایاب و ذهاب‬ ‫سرپرست نگهداری و‬ ‫تعمیرات‬ ‫(کد شغل‪)60102 :‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫درج کد شغلی در موضوع (‪ )Subject‬الزامی است و به درخواست های بدون درج کد شغلی مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪hrm1995yta@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی مهندسین سامان تهویه ایرانیان‬ ‫در شهرک صنعتی شمس اباد جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫تهران جهت استخدام انباردار از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫انباردار‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سابقه بیش از ‪ 5‬سال در کارخانه های‬ ‫صنعتی و تولیدی‪ ،‬اشنا به سیستم و نرم افزارهای انبارداری‬ ‫سرویس از رباط کریم‪ ،‬پرند‪ ،‬اسالمشهر و حسن اباد فشافویه‬ ‫حقوق توافقی‪ ،‬بیمه‪ ،‬عیدی و سنوات‪ ،‬پاداش عملکرد‪ ،‬ارزاق‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪stihvac@yahoo.com‬‬ ‫شرکت تامین و فناوری ایده ال‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫طراﺡ وﺏ سایت‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به ‪ photoshop-corel‬و ‪WordPress‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪saranfathi40@gmail.com‬‬ صفحه 6 ‫صنایع دستی‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13 -1442‬فوریه ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست توانمندسازی زنان مطرح شد؛‬ ‫سهم ‪ 85‬درصدی بانوان از تولید صنایع دستی کشور‬ ‫در نش� ــت توانمند� ــازی زن ــان در � ــوزه صنا� ــع د� ــتی‪ ،‬هنر ه ــای � ــنتی‬ ‫و گردش ــگری ب ــر ا� ــ� مو� ــوع � ــه بی ــش از ‪ ۸۵‬درص ــد تو�ید�نن ــدگان صنا� ــع د� ــتی‬ ‫را زن ــان تش ــ�یل می دهن ــد و نی ــز ن� ــش زن ــان در ترو� ــ� فرهن ــگ ا� ــتفاده از ن� ــوش و‬ ‫نماد ه ــای ا�ران ــی و م� ــرف صنا� ــع د� ــتی و همچنی ــ� ث� ــت م� ــدا و منش ــا تو�ی ــد ا ث ــر و‬ ‫مح� ــول و در � ــی ان ای� ــاد و تو� ــ�ه اش ــت�ال در منا� ــق م�ت� ــ�‪ ،‬تا �ی ــد و بی ــان ش ــد‪:‬‬ ‫ام ــوزش صنا� ــع د� ــتی � ــه زن ــان در ی ــ� ن� ــام اموزش ــی ن ــواور‪ ،‬موث ــر‪ ،‬من�ط ــ� و �وی ــا‪،‬‬ ‫خود� ــاوری و � ــزت نف ــ� ان ــان را ت�وی ــت خواه ــد � ــرد‪.‬‬ ‫در اغاز ویدا توحدی‪ ،‬مدیرکل دفتر توسعه و ترویج صنای ‬ ‫ع‬ ‫دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫انواع شاخه های حفظ حقوق فکری و معنوی هنرمندان و‬ ‫صنعتگران صنایع دستی به ویژه زنان کارافرین و مبتکر‪،‬‬ ‫شامل ثبت خاقیت و ابتکارات‪ ،‬ثبت دانش سنتی‪،‬‬ ‫ثبت نشانه جغرافیایی ویژه تشکل های مرتبط و ثبت‬ ‫طرح های صنعتی می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به تعدد‬ ‫باالی تشکل ها و مجامع فعال در صنایع دستی‪ ،‬نشانه های‬ ‫جغرافیایی رایج و متعددی در سطح ملی و سازمان جهانی‬ ‫مالکیت معنوی ثبت شده است‪.‬‬ ‫تقسیم بندی قلمرو میراث ناملموس‬ ‫توحدی ادامه داد‪ :‬بر طبق تعاریف کنوانسیون میراث‬ ‫فرهنگی ناملموس؛ دانش سنتی و اعمال مرتبط با طبیعت‬ ‫و کیهان‪ ،‬فعالیت های جمعی‪ ،‬ایین ها و جشن ها‪،‬‬ ‫بیان و سنت های شفاهی و سنت های مرتبط با صنایع دستی در‬ ‫زمره این تقسیم بندی قرار می گیرند و حمایت از این اثار‬ ‫می تواند شامل برندسازی و اطمینان بخشی به مصرف کنندگان‬ ‫محصوالت ایرانی در بازار های ملی و بین المللی‪ ،‬افزایش‬ ‫ارزش افزوده برای تولیدکنندگان در بازار های داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬جلوگیری از فله فروشی و ایجاد انگیزه و تشویق‬ ‫برای بسته بندی محصوالت صنایع دستی باشد و نیز‬ ‫جلوگیری از سوءاستفاده از شهرت و جایگاه تجاری‬ ‫محصوالت بومی و منطقه ای که دامنه شمول ان تمامی‬ ‫محصوالت صنایع دستی است در سازمان ثبت اسناد و‬ ‫اما ک کشور به ثبت ملی اسامی مبدا رسیده اند‪.‬‬ ‫نقش ‪ ٧٥‬درصد زنان در تولید صنایع دستی‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه و ترویج صنایع دستی وزارت میراث‬ ‫فرهنگی و گردشگری در ادامه با اشاره به برخی ویژگی های‬ ‫مرتبط با حضور زنان در حوزه صنایع دستی‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله‬ ‫این نقش افرینی ها می توان به سهم ‪ ۷۵‬درصدی زنان در‬ ‫میان تولیدکنندگان صنایع دستی‪ ،‬نقش انان در صادرات‬ ‫صنایع دستی و حفاظت از تولیدات‪ ،‬ایجاد اشتغال با‬ ‫کمترینسرمایهاولیهو حضور درصدباالیفارغالتحصیان دختر‬ ‫� ــه گ ــزارش خ�رگ ــزاری ای�ن ــا‪ ،‬در را� ــتای برگ ــزاری ��� ــ�ه وبینار ه ــای‬ ‫توانمند� ــازی زن ــان در ا�� ــاد م�ت� ــ� از � ــوی ��وهش ــ�ده ز ن ــان دانش ــگاه ا�ز ه ــرا(س)‬ ‫و � ــا هم ــ�اری مرا � ــز اجرا� ــی‪ ،‬دانش ــگاهی‪ ،‬م� ــی و بی� ا�م�� ــی‪ ،‬نش� ــت توانمند� ــازی‬ ‫زن ــان در � ــوزه صنا� ــع د� ــتی‪ ،‬هنر ه ــای � ــنتی و گرد ش ــگری � ــه ص ــورت ب ــر خ ــط بر گ ــزار‬ ‫ش ــد و � ــی ان م� ــئو�ن و ف� ــا�ن �ر ص ــه گردش ــگری و ا � ــاتید ا � ــ� �یط ــه � ــه � ــ�نرانی‬ ‫�رداختن ــد‪.‬‬ ‫در حوزه صنایع دستی‪ ،‬امکان فراهم ساختن اشتغالزایی و‬ ‫کارافرینی خاقانه در سطح وسیع و نقش غیرقابل انکارشان‬ ‫در ترویج هویت ملی و صیانت از محیط زیست و احترام به‬ ‫ان در داخل و خارج از کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫هنرمندان برای ورود به بازار سردرگم هستند‬ ‫زهرا رهایی‪ ،‬دبیر کارگروه اشتغال و کارافرینی معاونت‬ ‫امور خانواده و زنان ریاست جمهوری نیز به عنوان سخنران‬ ‫بعدی این نشست به موضوع نقش زنان در ایجاد ارزش پایدار‬ ‫در بازار صنایع دستی پرداخت و اظهار کرد‪ :‬اقتصاد و هنر‬ ‫در یک باالنس قرار ندارند‪ ،‬به همین دلیلی وقتی هنرمند‬ ‫وارد بازار می شود دچار سردرگمی است‪ .‬مسئله دیگر حول‬ ‫ارزش گذاری بر روی اثار هنری است که گروهی معتقدند باید‬ ‫براساسارزش هایاجتماعیو تاریخی‪،‬قیمت گذاریانجامشود‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرسش که نقش زنان در این فرایند ها‬ ‫چیست؟ با اشاره به برخی ارزش های جهانی ادامه داد‪:‬‬ ‫کاال های صنایع دستی که از سه دسته سنتی و تزئینی‪،‬‬ ‫کاربردی و تجاری خارج نیستند‪ ،‬هر یک می توانند با‬ ‫توجه به عرصه های مختلف اقتصادی‪ ،‬زیست محیطی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬زیباشناختی و هنر متعالی و جامعه محلی نحوه‬ ‫قیمت گذاری و چگونگی مبادله در بازار را مشخص کنند‪.‬‬ ‫این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با تا کید‬ ‫بر لزوم توانمندساز ی با نگاه بین رشته ای‪ ،‬گفت‪ :‬نیازمند‬ ‫اتاق فکری با تفکرات و دانش های متفاوت هستیم‪ .‬اگر‬ ‫می خواهیم بحران بازار برطرف شود‪ ،‬باید شکاف های هنر و‬ ‫چگونگی ارزش گذاری ان را از بین ببریم و قیمت بازار تصحیح‬ ‫شود‪ .‬نقش زنان در ایجاد ارزش ها و ارزش گذاری بسیار مهم‬ ‫است؛ زنان عامل تولید هستند و نیز ارزش افرینی می کنند و از‬ ‫طرفی مقیاس ارزش افرینی ان ها چابک است‪ .‬جمعیت زنان‬ ‫نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و می توانیم از زاویه نگاه‬ ‫ایجاد ارزش پایدار به کمک این جمعیت‪ ،‬به تقویت اقتصاد‬ ‫جوامع محلی کمک کنیم‪ .‬مهمترین عوامل ارزش گذاری‬ ‫صنایع دستی در جوامع محلی‪ ،‬زنان هستند‪ ،‬ان گونه که حتی‬ ‫داستان هایی که سینه به سینه نقل شده و امروز گنجینه هایی‬ ‫در اختیار ماست‪ ،‬به واسطه اکثریت زنان اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫شواهد امروز نیز نشان می دهد تقویت کسب و کار های‬ ‫خانوادگی و انتقال ارزش ها به واسطه کار ها و فعالیت هایی که‬ ‫زنان عهده دار ان ها بوده اند بیشتر بوده است‪ .‬‬ ‫نقش اموزش در توسعه صنایع فرهنگی‬ ‫مهین سهرابی‪ ،‬عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)‬ ‫نیز در این نشست درباره نقش اموزش در توسعه صنایع‬ ‫دستی گفت‪ :‬اموزش نقش مهمی در توسعه نظام دانایی‬ ‫داشته و توسعه نظام دانایی‪ ،‬سهم به سزایی در توسعه هر‬ ‫کشور دارد و در این موضوع سهم زنان‪ ،‬که جمعیت کثیری از‬ ‫جامعه اند‪ ،‬بسیار زیاد است‪ .‬نظام دانایی متکی و نیازمند‬ ‫به دانش است که شامل دو نوع دانش رسمی و غیررسمی‬ ‫می شود‪ .‬دانش رسمی دانشی است که دانش اموزان در‬ ‫کاس با استفاده از برنامه درسی رسمی به دست می اورند و‬ ‫دانشغیررسمیدانشیاست کهافرادبومیو محلیدر محیط های‬ ‫خانه و اجتماع با استفاده از شبکه های غیررسمی‬ ‫خویشاوندی و روابط اجتماعی می اموزند‪.‬‬ ‫سهرابی ادامه داد‪ :‬دانش امروزی فقط به دانش رسمی و‬ ‫مدرن محدود نمی شود‪ ،‬زیرا جوامع انسانی دارای مجموعه‬ ‫نظریه ها‪ ،‬عقاید‪ ،‬فعالیت ها‪ ،‬تجربه ها و فناور ی هایی هستند‬ ‫که موسسات علمی رسمی و مدرن در به وجود امدن ان نقشی‬ ‫نداشته اند‪ ،‬این سیستم از دانش به عنوان دانش غیررسمی‬ ‫شناخته می شود و دانش صنایع دستی از این نوع است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬دانش غیررسمی به عنوان دانش بومی در نظر‬ ‫گرفته می شودو بهاینمعناست کهمنحصربهیکزمینهفرهنگی‬ ‫خاص است و از طریق فرایند جامعه پذیری خانوار منتقل می شود‬ ‫و نیاز به تعامل چشمگیر در بین اعضای خانواده دارد‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) همچنین درباره‬ ‫اموزش صنایع دستی و ارتباط ان با توانمندسازی زنان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنایع دستی در زمره صنایع فرهنگی و خاق است و هر یک‬ ‫از صنایع فرهنگی و خاق می تواند بعدی از سرمایه فرهنگی‬ ‫باشد‪ ،‬لذا اموزش ان منجر به حفظ و توسعه سرمایه فرهنگی‬ ‫ملل می شود‪.‬‬ ‫نمی توان از جایگاه‬ ‫زنان در صنا�ع د�تی‬ ‫صح�ت و ن�ش بی �د�ل ان ها را‬ ‫ان�ار �رد‪ .‬در همه ��ش های ا��‬ ‫�وزه �ه ا�تمال زیاد‪ ،‬زنان ما‬ ‫��انداران اص�ی �وزه‬ ‫صنا�ع د�تی ا�ران‬ ‫خواهند بود‬ ‫بیش از ‪ ۸۵‬درصد تولیدکنندگان صنایع دستی را زنان‬ ‫تشکیل می دهند‬ ‫پویا محمودیان‪ ،‬معاون صنایع دستی وزارت میراث‬ ‫فرهنگی نیز در پایان این نشست به ایراد سخن پرداخت‬ ‫و درباره نقش زنان در جهانی شدن اظهار کرد‪ :‬نمی توان‬ ‫از جایگاه زنان در صنایع دستی صحبت و نقش بی بدیل‬ ‫ان ها را انکار کرد‪ .‬در همه بخش های این حوزه به احتمال‬ ‫زیاد‪ ،‬زنان ما سکانداران اصلی حوزه صنایع دستی ایران‬ ‫خواهند بود که برای همه کسانی که در این مرز و بوم زندگی‬ ‫می کنند این جایگاه مایه مباهات است‪.‬‬ ‫محمودیان با تا کید بر اینکه بیش از ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫تولیدکنندگان صنایع دستی را زنان تشکیل می دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از این رو می تواند شاهد تحولی شگرف در صنایع دستی بود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دانش بنیان و صنعتی فعال در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی در شهر مشهد‬ ‫جهت تکمیل منابع انسانی خود نیاز به تخصص های زیر دارد‪:‬‬ ‫شرکت مشاوران معماری هفت فضا‬ ‫واقع در خراسان رضوی جهت توسعه ی فعالیت خود در داخل و خارج از کشور با شرایط زیر نیرو می پذیرد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس دیجیتال مارکتینگ‬ ‫خانم‪ ،‬اشنا به ‪WordPress/ Photoshop‬‬ ‫مهارت تولید و انتشار محتوا‪ ،‬اشنایی کامل به شبکه های اجتماعی و عکاسی‬ ‫اشنایی با زبان انگلیسی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫خالقیت و ابتکار عمل‪ ،‬پشتکار و روابط عمومی باال‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس بازاریابی و فروش‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬مهارت مذاکره و روابط عمومی باال‪ ،‬اشنایی با زبان انگلیسی‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬انگیزه باال و روحیه کار تیمی‬ ‫‪3‬‬ ‫مسﺌول دفتر و کارشناس واحد اداری‬ ‫خانم‪ ،‬مهارت برنامه ریزی و پیگیری امور داخلی‪ ،‬اشنایی با ‪ICDL‬‬ ‫اشنایی با فنون مسول دفتری‪ ،‬اشنایی با حسابداری و امور بایگانی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را تا پایان بهمن ماه به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و‬ ‫کنترل پروژه‬ ‫مسلط به نرم افزار های کنترل پروژه ‪ ،MSP‬مسلط به گزارش نویسی و ارایه گزارش‬ ‫مرتب پیشرفت پروژه‪،‬حداقل سه سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به اکسل‪ ،‬مهندسی صنایع‬ ‫دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫کارشناس واحد ‪R&D‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت روئین صنعت دقیق یک شرکت در زمینه تولید‬ ‫قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی صفادشت تهران‬ ‫برای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫یک شرکت در زمینه ساخت تجهیزات صنعتی واقع در یکی از‬ ‫شهرک های صنعتی شمال شهر اصفهان به تخصص های زیر نیاز دارد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫پرسکاری‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫کاری یا بازنشسته‬ ‫‪2‬‬ ‫تراشکار یا فرزکار‪ ‬‬ ‫اشنا به قالبهای سمبه‬ ‫ماتریس با حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫‪3‬‬ ‫اپراتور وایرکات‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪4‬‬ ‫جوشکار برق و ‪co2‬‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫توضیحات بیشتر‪:‬مزایا‪:‬‬ ‫حقوق بر اساس توانمندی شما‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‪،‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی (ناهار به علت کرونا در حال حاضر کنسل‬ ‫گردیده است)‪ ،‬ساعت کاری ‪ 7‬صبح الی ‪ 19‬با احتساب اضافه کاری‬ ‫ساعت تماس ‪ 9‬الی ‪ ،۱7‬پیامک پاسخ داده نمی شود‬ ‫شهرهای مورد نیاز‪ :‬صفادشت‪ ،‬مالرد‪ ،‬اندیشه‪ ،‬مارلیک‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪roeensanat.qc@gmail.com‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی استراتژیک‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به برنامه ریزی استراتژیک‪ ،‬اشنا با‬ ‫مدیریت پروژه‪ ،‬دارای روحیه یادگیرنده‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫مهندسی صنایع از دانشگاههای دولتی معتبر‪ ،‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫تکمیلی‪ ،‬اضافه کاری‪ ،‬سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫کارشناس تعالی و مدیریت فرایندها‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای توانایی تحلیل فرایندها با نرم‬ ‫افزارهای ‪ visual paradaigm‬و ‪ ،bizagi modeler‬اشنایی‬ ‫با هوش کسب و کار و نرم افزار ‪ ،power bi‬اشنایی با الزامات‬ ‫استانداردهای ‪ IMS‬و معیارهای مدل تعالی ‪ EFQM‬و تدوین‬ ‫اظهارنامه‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع‪ ،‬حداقل دو‬ ‫سال سابقه کاری مرتبط‪ ،‬حداقل سن ‪ 25‬و حداکثر ‪ ،35‬حقوق‬ ‫ثابت‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬اضافه کار‪،‬سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬ذکر عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامی است و به‬ ‫ایمیل های فاقد موضوع ترتیب اثر داده نخواهد شد‪:‬‬ ‫‪hr-jazb@outlook.com‬‬ ‫اشنا با مباحﺚ مدیریت فرایندهای کسب و کار ‪BPM‬‬ ‫توانایی مدلسازی فرایندها با ‪ ،BPMN‬تسلط بر استاندارد ‪ISO9001‬‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای ‪ BPM‬مانند ویژوال پارادایم و یا ‪BPMS‬‬ ‫اشنا با مفاهیم مدیریت استراتژیک‪ ،‬مدیریت دانش‪ ،‬مدیریت ریسک‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬مهندسی صنایع‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‪ ‬‬ ‫تسلط به نرم افزار ‪ ،solidworks‬اشنا به ماشین االت و روشهای تولید‬ ‫اشنا به تلرانس های هندسی و ابعادی‪ ،‬اشنایی با قطعات استاندارد‪ ،‬مهندس مکانیک‬ ‫کارشناس واحد ‪R&D‬‬ ‫اشنا به مسائل تکنیکال و کاربری با نرم افزارها و سخت افزارهای‬ ‫مانیتورینگ و مدیریت پروژه‪ ،‬اشنا با فرایندهای تولیدی و قطعات صنعتی‬ ‫اشنا با استانداردهای صنایع نفت و گاز‪ ،‬تسلط بر مهارتهای هفتگانه ‪ICDL‬‬ ‫توانایی در گزارش نویسی و مدیریت اسناد و مدارک پروژه ها‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار‪ ،‬مهندسی صنایع یا مهندس مکانیک‬ ‫‪5‬‬ ‫تکنسین برق‬ ‫اشنا به برق ماشین االت صنعتی و تابلوهای برق‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال کار مفید و مرتبط‪ ،‬دیپلم برق‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫مسلط به الزامات استاندارد ایزو‪ ،9001‬مسلط به نیازمندی های واحد تضمین کیفیت‬ ‫مسلط به ممیزی داخلی‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای ‪ ،Office‬حداقل سه سال سابقه کار کامال‬ ‫مرتبط و مستمر‪ ،‬اشنا به زبان انگلیسی‪ ،‬مهندسی صنایع یا سایر رشته ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪haftfaza@gmail.com‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫این تحوالت حتی در نواحی روستایی به واسطه حضور پررنگ‬ ‫و درایت زنان ما چشمگیر بوده و می توان ان ها را به عنوان‬ ‫شاخص های سرنوشت ساز در این زمینه در نظر گرفت‪ .‬همین‬ ‫شاخص‪ ،‬یار ی گر ثبت جهانی صنایع دستی کشورمان‬ ‫بوده است که به واسطه همکاری و تعامل بی دریغ این قشر‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫ویافزود‪ :‬کشور مابادارابودن‪ ۱۱‬شهرو سهروستایصنایعدستی‪،‬‬ ‫در رتبه اول جهان قرار دارد و به لحاظ ثبت روستا ها و شهر های‬ ‫جهانی با فاصله کمی نسبت به کشور دوم یعنی چین قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬این عرصه‪ ،‬یکی از اقتصاد های پر شتاب و با‬ ‫رشد سریع در جهان اینده است‪ .‬اگر به هر سه نوع اقتصاد‬ ‫تجربه‪ ،‬اقتصاد هنر و دیجیتال نظر کنیم‪ ،‬خواهیم دید زنان‬ ‫ما با توانمندی هایشان در راس هر سه عرصه ایستاده اند‪ .‬این‬ ‫زنان حاضر شدند منافع اقتصادی خود را نادیده بگیرند‪ ،‬اما‬ ‫باید بایستند و شاهد ثبت روستا ها و شهر های صنایع دستی‬ ‫باشند‪ .‬یکی از بارزترین ویژگی های زنان ما در حوزه ثبت‬ ‫شهر ها و روستا های صنایع دستی‪ ،‬توانمندی انان در کار تیمی‬ ‫و داشتن انگیزه فراوان و خودباوری و اعتماد به نفس باالست‪.‬‬ ‫محمودیان با اشاره به نقش زنان در جهانی شدن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توانمندی این قشر در فرایند یادگیری و نیز اموزش دادن یکی‬ ‫از مهمترین جنبه های این عرصه بوده است؛ اموزش برای باال‬ ‫بردن سطح توانمندی ها و همچنین صبر و توان این زنان که‬ ‫در سطح باالیی است‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ks t20123@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام شرکت پخش سایه سمن در استان اذربایجان شرقی‬ ‫کارشناس برنامه ریزی فروش‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬توانائی تهیه گزارش های دوره ای فروش و پخش و تعریف و بررسی شاخص های عملکردی فروش و پخش‪ ،‬توانائی‬ ‫تبدیل داده های سازمان به اطالعات جهت تصمیم گیری مدیران ارشد‪ ،‬توانائی پایش رفتار مشتریان و تعریف اقدامات اصالحی جهت حفظ و‬ ‫بهبود ارتباط مشتریان با سازمان‪ ،‬توانائی تهیه و محاسبه طرﺡ های انگیزشی برای پرسنل فروش و پخش‪ ،‬توانائی تحلیل فرایندهای فروش و‬ ‫پخش در سازمان و ارائه طرﺡ های بهبود‪ ،‬تسلط کامل به نرم افزار اکسل‪ ،‬توانایی در تحلیل اطالعات و ارائه گزارشهای مدیریتی‪،‬‬ ‫تسلط نسبی به فرایندهای فروش و پخش‪ ،‬ترجیحا مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا رشته های مرتبط‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬‬ ‫سن ‪ 22‬الی ‪ 35‬سال‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬وام‪ ،‬پاداش‪ ،‬سرویس ایاب ذهاب‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪hr@sayesaman.com‬‬ صفحه 7 ‫اطالع رسانی و اشتغال‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام یک شرکت تولیدی و صنعتی‬ ‫یک شرکت تولیدی و صنعتی در پردیس (تهران) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫کارشناس ارشد و یا کارشناسی مدیریت منابع انسانی‪ ،‬دولتی و رشته های مرتبط‬ ‫دارای حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط در حوزه منابع انسانی‪،‬تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫تسلط کامل به مجموعه افیس‪،‬داشتن مدارک اموزشی مرتبط با حوزه منابع انسانی مزیت به شمار می اید‬ ‫اشنایی بر فرایندهای توسعه ای منابع انسانی (انگیزش و نگهداشت‪ ،‬رشد و توسعه‪ ،‬مدیریت عملکرد‪،‬‬ ‫طبقه بندی مشاﻏل و …)‪ ،‬تسلط بر تهیه گزارش های سازمانی با استفاده از نرم افزارهای گزارش سازی‬ ‫اشنایی فرایندهای نیازسنجی‪ ،‬طراحی و اجرای برنامه های اموزشی کارکنان‬ ‫اشنایی بر فرایندهای جذب و استخدام‪ ،‬مصاحبه‪ ،‬امور پرسنلی‬ ‫طراحی طرﺡ های انگیزشی و افزایش بازدهی و عملکرد کارکنان‬ ‫همکاری و راهبری در طراحی ‪ KPI‬ها و برنامه های سرمایه انسانی‬ ‫برگزاری جلسات همسوسازی فرایندهای منابع انسانی و استراتژی و تهیه برنامه های مدون منابع انسانی‬ ‫همکاری در نیازسنجی اموزش و انجام فرایندهای ان‬ ‫همکاری در نیازسنجی استخدامی منطبق با برنامه های منابع انسانی‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست اداری و کارگزینی‬ ‫کارشناس ارشد و یا کارشناسی مدیریت دولتی و رشته های مرتبط‬ ‫دارای حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار مرتبط در اداری و کارگزینی‬ ‫تسلط کامل به مجموعه افیس‪ ،‬بررسی کارکرد کارکنان‬ ‫بررسی و ارسال کارکرد ماهانه کارکنان برای پرداخت حقوق به واحد مالی‬ ‫نظارت بر ورود و خروج و تقویم های کارکنان تعریف شیفت در تقویم کاری پرسنل شیفتی‬ ‫همکاری با واحدها برای تهیه گزارشات اداری درخواستی و انجام مکاتبات در این رابطه با نظارت مدیر‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬انجام امور مربوط به استخدام ها و عقد قرار دادها و نظارت بر نحوه عقد قراردادها‬ ‫انجام امور استخدامی کارکنان جدید‪ ،‬شرکت در جلسات دعاوی اداره کار‬ ‫تسلط کامل به امور بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬قانون کار و دعاوی کارکنان‬ ‫تسلط بر تهیه گزارش های سازمانی با استفاده از نرم افزارهای گزارش سازی‬ ‫تسلط کامل بر قراردادهای پرسنلی‪ ،‬سازمانی و پیمانکار‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست حسابداری‬ ‫کارشناسی ارشد یا کارشناسی حسابداری‪ ،‬مدیریت مالی‪ 6 ،‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫تسلط کامل به افیس و گزارش های اکسلی‪ ،‬کنترل حساب مشتریان وانجام تعـدیالت الزم‪.‬‬ ‫پیگیری تسویه حساب با بدهکاران‪ ،‬همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی‪.‬‬ ‫کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرﺡ وظایف پرسنل حسابداری‪.‬‬ ‫کنترل صحت مدارک ضمیمه اسناد حسابداری‪ ،‬کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها‪.‬‬ ‫صحت سرفصل (کد) ارتیکل های اسناد حسابداری صادره‪ ،.‬کنترل گردش و مانده حساب ها‪.‬‬ ‫هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت به منظور شفاف سازی و رفع ابهام از حساب ها و اسناد و ارتقاء‬ ‫کیفی‪  ‬گزارشات ارائه شده توسط انها‪ ،‬ارائه گزارش و اعالم به موقع هرگونه محدودیت در انجام امور‬ ‫محوله و یا هرگونه نقطه ضعف در روشهای اجرائی‪ ،‬به همراه پیشنهادات اصالحی به مدیر مالی‪ ،‬تسلط‬ ‫کامل به قوانین و اصول حسابداری‪ ،‬تسلط کامل به تهیه گزارش های حسابداری و داده پردازی در اکسل‬ ‫ردیف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس انبار‬ ‫بررسی و کنترل برگه های دریافتی به منظور حصول اطمینان از کامل بودن مطالب‬ ‫تحویل مواد‪ ،‬ضایعات‪ ،‬محصوالت و لوازم یدکی مورد نیاز و اخذ انها بر اساس برگ درخواست کاال‬ ‫بایگانی اوراق و نسخه ها ی مربوطه و ارسال نسخه های الزم به‪  ‬واحد درخواست کننده‬ ‫رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و ‪ 5S‬در انبار‬ ‫رسید نمودن کاال وارده و شمارش اقالم و چک کردن با مدارک مربوط کاالی وارده به انبار‬ ‫نگهداری موجودی کاال و شارژ انبار‪ ،‬ارائه گزارش موجودی انبار مواد اولیه‪ ،‬تولیدی و سایر بصورت روزانه‬ ‫درخواست مواد اولیه بر اساس اعالم نیاز واحد فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫رعایت سیستم چیدمان مواد و محصوالت در انبار‬ ‫کلیه مسﺌولیت ها و انجام وظایف محوله از طرف مدیر ارشد و مربوطه‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫سن ‪ ،35-25‬رشته برق و الکترونیک‪ ،‬رشته تحصیلی کارشناسی برق و الکترونیک‬ ‫مستند سازی‪ ،‬پیگیری موارد فنی مربوطه به پرژو ها‪ ،‬جمع اوری دستوالعمل های فنی و‬ ‫ساخت دیتابیس‪ ،‬اشنایی با مدارات الکترونیک‪-‬اشنایی با قطعات الکترونیک‬ ‫نرم افزارهایی که بایستی کارجو اشنایی داشته باشد‪Microsoft Excel ،‬‬ ‫‪Microsoft Powerpoint، Microsoft Access، Microsoft Word‬‬ ‫مسﺌولیت پذیری باال‪ ،‬توانایی انجام کار گروهی‬ ‫کارشناس سیستم ها و‬ ‫روش ها‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت خصوصی پیشرو فعال در صنعت انرژی شامل نفت و گاز و تولید انرژی‪ ،‬که دارای رشد قابل توجهی در سال­های اخیر بوده است‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر برای شغل کارشناس اداری دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهارت کامل استفاده از نرم افزارهای عمومی ‪office‬‬ ‫برقراری ارتباط موثر‪ ،‬کار تیمی‬ ‫مسﺌولیت پذیری و پاسخگویی‬ ‫نتیجه گرایی‪ ،‬توانایی کار کردن به طور مستقل‬ ‫مهارت سازماندهی و توجه به جزییات‬ ‫مهارت تحلیل و حل مساله‬ ‫️از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫محل کار‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ظفر‬ ‫‪Tep.rcrtmnt@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بین المللی تسهیلگران اژمان ابادیس جهت تکمیل بخش فنی خود در استان فارس‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس فرانت اند‪:‬اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به ‪ ،HTML, CSS‬مسلط به ‪ ،Boots trap‬اشنایی با ‪SASS‬‬ ‫داشتن حداقل ‪ 2‬سال تجربه کاری الزامیست‪ ،.‬خالق و ایده پرداز‪ ،‬داشتن نمونه کار‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬رعایت اصول امانتداری و صداقت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@grholdings.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاﺏ) در زمینه تولیدی – بازرگانی در تهران‬ ‫جهت تکمیل کادر نیروی انسانی به افراد با شرایط ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫دارای حداقل سه سال سابقه کاری‪،‬مسلط به اصول حسابداری‬ ‫تنظیم اسناد مالی به منظور تنظیم اظهار نامه­ مالیات عملکرد‬ ‫مسلط به ارائه تراز مالی و کلیه ی امور مربوط­ی مالی‪،‬حقوق توافقی‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫مسلط در طراحی مدار و سیستم های الکترونیکی‬ ‫مسلط به طراحی ‪ PCB‬با نرم افزار ‪)DXP) Altium‬‬ ‫مسلط به برنامه نویسی میکروکنترلرهای ‪ ARM‬و ‪AVR‬‬ ‫اشنایی کامل به قطعات الکترونیکی ( ‪ DIP‬و ‪،)SMD‬با حقوق توافقی‬ ‫کارشناس فروش (خانم)‬ ‫دارایحداقلمدرکتحصیلیکاردانی‪،‬اشناباکامپیوترونرمافزارهای ورد و اکسل‬ ‫مهندسی صنایع‪،‬مدیریت بازرگانی‪ ،‬کسب و کار و رشته های مرتبط – کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال در سمت مشابه‪ ،‬سن بین ‪ 25‬تا ‪ ،30‬پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت‬ ‫تدوین و به روز رسانی نقش های فرایندی سازمان‪ ،‬تدوین فرایندها و روش های اجرایی‬ ‫عارضه یابی و‪،‬ارائه راهکار و کنترل اجرای فرایندهای سازمان‬ ‫پایش شاخص ها و اهداف فرایندها و راهنمایی واحدها جهت بهبود‬ ‫کنترل و اجرای پیشنهادات و مصوبات جلسات مطابق زمانبندی‬ ‫شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصت های فرایندی با همکاری واحدهای مرتبط‬ ‫اشنایی با استانداردهای مدیریت کیفیت ‪ 9001‬و اشنایی با ممیزی داخلی‬ ‫اشنایی با فرایندهای سازمان های تولیدی ‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬مهارت تفکر سیستمی‬ ‫اشنایی با مباحﺚ فرایندهای چابک‪ ،‬تسلط کامل به اصول مدلسازی فرایند‬ ‫تسلط به اصول تهیه مستندات(روش های اجرایی ‪ ،‬دستورالعمل و …)‬ ‫اشنایی و تسلط نسبی به استاندارد ‪BPMN2‬‬ ‫مزایا‪ :‬سرویس ایاﺏ و ذهاﺏ به پردیس‪ -‬شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:15‬الی ‪-17:15‬‬ ‫(ساکنین شرق تهران در الویت هستند)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در اگهی درخواست خود را‬ ‫جهت استخدام ثبت نمایند‬ ‫‪hr.apply.1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس اداری‬ ‫گزارش دهی به مدیر توسعه سازمانی‪،‬تمام وقت‬ ‫لیسانس‪ ،‬فوق لیسانس مدیریت کلیه گرایش ها‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫تسلط به سیستم حضور و ﻏیاب دنیای پردازش‬ ‫اشنا با سیستم کارگزینی همکاران سیستم‬ ‫مسلط بر قوانین کار‪ ،‬تامین اجتماعی و مالیات‬ ‫تسلط بر قوانین حضور و ﻏیاب (شب کاری‪ ،‬نوبت کاری‪ ،‬پایه سنوات‪،‬‬ ‫بیمه ی تکمیلی‪ ،‬قراردادهای پرسنلی و تسویه حساب)‬ ‫اشنا با فرایندهای منابع انسانی (جذب و استخدام‪ ،‬اموزش و‪)...‬‬ ‫اشنا با اتوماسیون اداری چارگون‬ ‫شرایط احراز‬ ‫دارای حداقل سن ‪ 27‬سال و حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫دارای روابط عمومی و فن بیان قوی‪ ،‬دارای قدرت تصمیم گیری و ابتکار‬ ‫با حقوق ثابت و پورسانت‬ ‫کارشناس خرید و کارپرداز (اقا)‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط با اخذ گواهی از محل کار قبلی‬ ‫دارای گواهینامه موتور سیکلت و موتور سیکلت‬ ‫دارای روابط عمومی و فن بیان قوی‪ ،‬دارای قدرت تصمیم گیری و ابتکار‬ ‫با حقوق ثابت ‪ +‬بیمه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در‬ ‫اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪employee1@sahabcompany.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدامکارشناسبازرگانیپتروشیمیدرتهران‬ ‫از واجدین شرایط ذیل جهت کار در تهران دعوت به همکاری می نماییم‪:‬‬ ‫کارشناس بازرگانی پتروشیمی‪ :‬اشنایی با محصوالت پتروشیمی‪ ،‬دارای سابقه فعالیت در زمینه صادرات محصوالت پتروشیمی‬ ‫اشنایی با بازرگانی خارجی‪ ،‬متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪samagos tar@gmail.com‬‬ ‫استخدام گروه صنعتی پاپک پارسیان‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬حداقل کاردانی‪،‬‬ ‫داشتن تحصیالت در رشته های مهندسی و صنعتی مزیت محسوب‬ ‫می گردد‪ ،‬حداکثر ‪ 40‬سال سن‪ ،‬اشنایی با امور ثبت سفارش‪ ،‬مسلط به‬ ‫مکاتبات بازرگانی خارجی‪ ،‬اشنا با شرکت های حمل و امور مربوطه‪،‬‬ ‫اشنایی کامل با مکالمه زبان انگلیسی ( مکالمات تلفنی و حضوری)‪،‬‬ ‫توانایی انجام مذاکرات بازرگانی‪ ،‬تسلط به زبانهای المانی و ترکی‬ ‫استانبولی عالوه بر انگلیسی مزیت محسوب می گردد‪.‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول همکاری و پرداخت منظم و به موقع‬ ‫حقوق ‪ ،‬حق کارکنان بوده و مزیت محسوب نمی گردد‪ ،‬بیمه تکمیلی‪،‬‬ ‫رفاهیات‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ 3 ،‬نفر‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حداقل‬ ‫کاردانی‪ ،‬داشتن تحصیالت در رشته های مهندسی و صنعتی مزیت‬ ‫محسوب می گردد‪ ،‬حداکثر ‪ 40‬سال سن‪ ،‬اشنا با مدلهای فروش‪،‬‬ ‫قدرت مذاکره و فن بیان بسیار باال‪ ،‬قدرت تجزیه و تحلیل بازار هدف‬ ‫بر اساس سیاست های شرکت‪ ،‬توانایی شناخت موثر رقبای فعال و‬ ‫قدرت کشف و شناخت قیمت های روز بازار و محصوالت مشابه‪،‬‬ ‫جستجو و شناسایی مشتریان بالقوه از طریق منابع رایج نظیر اینترنت‬ ‫و نمایشگاه (دریافت و جمع اوری اطالعات مشتریان بالقوه) برقراری‬ ‫تماس با مشتریان بالقوه و شناسایی نیازهای مشتری‪ ،‬توانایی سنجش‬ ‫و تهیه پایگاه داده هایی از مشکالت مشتریان‪ ،‬ارتباط مستمر با مشتری‬ ‫جهت ایجاد پروژه های جدید و پیگیری پروژه های جاری و پرونده های‬ ‫فروش‪ ،‬ارائه گزارش های مستمر به مدیر فروش در زمینه فروش و‬ ‫تحلیل و پیش بینی بازار‪ ،‬تسلط به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری‬ ‫(‪ ،)Crm‬اشنایی کافی با زبان انگلیسی‪ ،‬توانایی برقراری ارتباط خوب‪،‬‬ ‫مسﺌولیت پذیری بسیار باال و تعامل عالی با دیگران‪ ،‬توانایی انجام کار‬ ‫گروهی‪ ،‬انضباط کاری باال‪ ،‬مسلط به ‪ Word ,Excel‬جهت ارائه‬ ‫گزارشات مربوطه‪ ،‬دارای روحیه تیمی ‪ -‬مسﺌولیت پذیری‪ ،‬پیگیری‬ ‫موثر و خالق‪ ،‬دارای روابط عمومی باال با ظاهری بسیار اراسته‪ ،‬امکان‬ ‫انجام ماموریت های درون شهری‪ ،‬استانی و بین المللی‪ ،‬بیمه تامین‬ ‫اجتماعی از روز اول همکاری و پرداخت منظم و به موقع حقوق ‪ ،‬حق‬ ‫کارکنان بوده و مزیت محسوب نمی گردد‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬رفاهیات‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪hrtalent@papkogroup.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسی پویا طرﺡ ژوبین فعال در زمینه صدا و‬ ‫تصویر‪ ،‬نور حرفه ای و معماری داخلی جهت تکمیل کادر خود در استان ‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت در حوزه کشاورزی‪ ،‬دامپروری‬ ‫و ابزی پروری‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫کارمند امور اداری و مهندسی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مهندس کامپیوتر یا مهندس برق (الکترونیک‪ ،‬مخابرات‪ ،‬قدرت‪ ،‬کنترل)‬ ‫مسلط به نرم افزار افیس (‪)World, Excel‬‬ ‫اشنایی عمومی با نرم افزار اتوکد دو بعدی‬ ‫جهت امور اداری و مهندسی‬ ‫دوره ازمایشی با حقوق پایه به همراه بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@joobin-co.ir‬‬ ‫‪mehran_alimiri@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنعتی معدنی در تهران جهت تکمیل کادر‬ ‫دفتر تهران خود به یک نفر کارشناس مهندسی صنایع‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫شرایط‪ :‬با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪cvresume98@gmail.com‬‬ ‫به کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار و مسلط به ایتم های ساختمانی و‬ ‫تاسیسات با مدرک کارشناسی عمران یا صنایع جهت همکاری‬ ‫در تهران نیازمندیم‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪mika.viracq@gmail.com‬‬ ‫تمام وقت‪ ،‬اقا‪،‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‪،‬‬ ‫دارای کارت پایان خدمت‪ ،‬ساکن تهران‪ ،‬مسلط به مفاهیم‬ ‫برنامه ریزی و کنترل پروژه‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای افیس‪،‬‬ ‫توانمندی در تهیه گزارشات دوره ای و تحلیلی‪،‬‬ ‫اشنایی با بودجه ریزی و بودجه بندی عملیاتی‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ صفحه 8 ‫اطالع رسانی و اشتغال‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنعتی ایلیا استیل از تولید کنندگان لوازم خانگی و اشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در دفتر مرکزی و کارخانه در استان تهران دعوت به همکاری مینماید ‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‪ ،‬پنج سال سابقه کاری مرتبط در‬ ‫برندهای معتبر لوازم خانگی و اشپزخانه‬ ‫مسلط به اصول سرپرستی‬ ‫مسلط فنون مذاکره و ارتباط با مشتری‬ ‫مسلط به فرایندهای انبار و توزیع‬ ‫ساعت کار‪ 9 :‬صبح الی ‪ 21:00‬تمامی روزهای هفته(یک روز‬ ‫در هفته تعطیل به ﻏیر از پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل)‬ ‫حداقل لیسانس‪ ، ‬محل کار‪ :‬خیابان شریعتی‪ -‬دوراهی قلهک‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫روز اول همکاری‬ ‫ناهار‬ ‫‪Jobtalent9810@gmail.com‬‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬پنج سال سابقه کاری مرتبط در‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫برندهای معتبر لوازم خانگی و اشپزخانه‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫مسلط به فنون مذاکره و ارتباط با مشتری‬ ‫کارشناس فروش فروشگاه‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫منظم و اراسته ‪ ،‬خوشرو و خوش برخورد‬ ‫کد شغلی‪AD02 :‬‬ ‫روز اول همکاری‬ ‫ساعت کار‪ 9 :‬صبح الی ‪ 21:00‬تمامی روزهای هفته( یک روز‬ ‫ناهار‬ ‫در هفته تعطیل به ﻏیر از پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل)‬ ‫حداقل فوق دیپلم‪ ، ‬محل کار‪ :‬خیابان شریعتی‪ -‬دوراهی قلهک‬ ‫‪Jobtalent9810@gmail.com‬‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر سن ‪ 38‬سال‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای ‪adobe‬‬ ‫( فتوشاپ ‪ ،‬ایالستریتور ‪ ،‬ایندیزاین )‬ ‫مسلط به امور چاپ و بسته بندی‬ ‫خالق و ایده پرداز‪ ،‬پنج سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداقل لیسانس مرتبط‪ ،‬محل کار‪ :‬دفتر مرکزی تهران‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫روز اول همکاری‪ ،‬ناهار‬ ‫‪Jobtalent9810@gmail.com‬‬ ‫خانم‪ ،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزار های مرتبط به حوزه خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬مسلط به اکسل و تهیه گزارشات مدیریتی‬ ‫مسلط به اصول سرپرستی‪ ،‬پنج سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداقل لیسانس‪ ،‬محل کار‪  :‬کارخانه شهرک صنعتی پرند‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫روز اول همکاری‪ ،‬ناهار‬ ‫پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫جهت پرسنل مستقر در کارخانه‬ ‫‪estekhdami982@gmail.com‬‬ ‫خانم‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬اشنایی با کامپیوتر‬ ‫یکسال سابقه کار‪ ،‬ساکن رباط کریم ‪ ،‬پرند ‪،‬اسالمشهر و حومه‬ ‫حداقل فوق دیپلم‪ ،‬محل کار‪  :‬کارخانه شهرک صنعتی پرند‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫روز اول همکاری‪ ،‬ناهار‬ ‫پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫جهت پرسنل مستقر در کارخانه‬ ‫‪estekhdami982@gmail.com‬‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر سن ‪ 38‬سال‬ ‫اشنایی با تحلیل داده ‪ ،‬ترسیم فرایند و تهیه داشبوردهای مدیریتی‬ ‫مسلط به اکسل‪ ،‬ساکن شرق و جنوب شرق تهران ‪،‬رباط‬ ‫کریم ‪ ،‬پرند ‪ ،‬اسالمشهر و حومه‬ ‫حداقل لیسانس مهندسی صنایع ‪ /‬مدیریت صنعتی‬ ‫محل کار‪  :‬کارخانه شهرک صنعتی پرند‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫روز اول همکاری‪ ،‬ناهار‬ ‫پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫جهت پرسنل مستقر در کارخانه‬ ‫‪Jobtalent9810@gmail.com‬‬ ‫سرپرست فروشگاه‬ ‫کد شغلی‪AD01 :‬‬ ‫کارشناس طراحی و‬ ‫گرافیک‬ ‫کد شغلی‪AD03 :‬‬ ‫سرپرست کال سنتر‬ ‫کد شغلی‪AD04 :‬‬ ‫کال سنتر‬ ‫کد شغلی‪AD05 :‬‬ ‫کارشناس سیستم ها و‬ ‫استراتژی‬ ‫کد شغلی‪AD06 :‬‬ ‫راه ارتباطی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫کد شغلی‪AD07 :‬‬ ‫خانم‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬اشنایی با نرم افزارهای مالی‬ ‫مسلط به اکسل‪ ،‬سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ساکن رباط کریم ‪ ،‬پرند ‪ ،‬اسالمشهر و حومه‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬حداقل لیسانس حسابداری‪ ‬‬ ‫محل کار‪ :‬کارخانه شهرک صنعتی پرند‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫روز اول همکاری‪ ،‬ناهار‬ ‫پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫جهت پرسنل مستقر در کارخانه‬ ‫‪estekhdami982@gmail.com‬‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫‪  ‬اقا‪ ،‬حداکثر سن ‪ 38‬سال‪ ،‬سه سال سابقه کارمرتبط‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫اشنایی با تحلیل داده ‪ ،‬زمان سنجی ‪ ،‬برنامه ریزی عملیات و‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫تهیه گزارشات مدیریتی‬ ‫ساکن شرق و جنوبشرق تهران ‪،‬رباط کریم ‪ ،‬پرند ‪،‬‬ ‫روز اول همکاری‪ ،‬ناهار‬ ‫اسالمشهر ‪،‬کرج و حومه‪ ،‬حداقل لیسانس مهندسی صنایع‪  ‬پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫جهت پرسنل مستقر در کارخانه‬ ‫محل کار‪  :‬کارخانه شهرک صنعتی پرند‬ ‫کارشناس ‪R&D‬‬ ‫کد شغلی‪AD08 :‬‬ ‫کارشناس فنی تعمیرات و‬ ‫نگهداری‬ ‫کد شغلی‪AD09 :‬‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫شش سال سابقه کارمرتبط‬ ‫مسلط به فرایندهای دستگاههای هیدرولیکی‪،‬پنوماتیکی و‬ ‫فیکسچر‪ ،‬اشنایی با تاسیسات و پایپینگ‬ ‫ساکن رباط کریم ‪ ،‬پرند ‪ ،‬اسالمشهر و حومه‬ ‫حداقل لیسانس فنی‪ ،‬محل کار‪ :‬کارخانه شهرک صنعتی پرند‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫روز اول همکاری‪ ،‬ناهار‬ ‫پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫جهت پرسنل مستقر در کارخانه‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر سن ‪ 38‬سال‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫سه سال سابقه کارمرتبط‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫اشنایی به فرایندهای دستگاههای هیدرولیکی‪،‬پنوماتیکی و‬ ‫روز اول همکاری‬ ‫فیکسچر‪ ،‬اشنایی با تاسیسات و پایپینگ‬ ‫ناهار‬ ‫ساکن رباط کریم ‪ ،‬پرند ‪ ،‬اسالمشهر و حومه‬ ‫پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫حداقل فوق دیپلم فنی‪ ،‬محل کار‪ :‬کارخانه شهرک صنعتی پرند‬ ‫جهت پرسنل مستقر در کارخانه‬ ‫تکنسین تعمیرات و‬ ‫نگهداری‬ ‫کد شغلی‪AD10 :‬‬ ‫کارشناس طراحی محصول‬ ‫کد شغلی‪AD11 :‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫راه ارتباطی‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر سن ‪ 38‬سال‬ ‫پنج سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به نرم افزار‬ ‫سالید ورک یا کتیا‪ ،‬خالق و پرتالش‬ ‫توانایی انجام کار در محیط های پویا و چالشی‬ ‫ساکن شرق و جنوب شرق تهران ‪،‬رباط کریم ‪ ،‬پرند ‪،‬‬ ‫اسالمشهر و حومه‪ ،‬حداقل لیسانس مکانیک‬ ‫محل کار‪ :‬کارخانه شهرک صنعتی پرند‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدای‬ ‫ماه بدون تاخیر‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از‬ ‫روز اول همکاری‪ ،‬ناهار‬ ‫پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫جهت پرسنل مستقر در کارخانه‬ ‫‪estekhdami982@gmail.com‬‬ ‫‪estekhdami982@gmail.com‬‬ ‫‪estekhdami982@gmail.com‬‬ ‫‪estekhdami982@gmail.com‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل مندرج در هر ردیف ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر کد شغلی مربوطه در موضوع ایمیل الزامی میباشد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی‬ ‫در نظر دارد؛ در راستای تکمیل منابع انسانی مورد نیاز فعالیت های برون سپاری شده برای مراقبت و حفاظت اماکن و تاسیسات اﺏ و فاضالﺏ با موضوع خدمات حفاظت و نگهبانی به عنوان مامور انتظامات و نگهبان از طریق برگزاری ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه و گزینش در قالﺐ قرارداد فعالیت های برون سپاری از‬ ‫بین متقاضیان حائز شرایط مندرج در اگهی پذیرش‪ ،‬دعوت به همکاری نماید‪ .‬داوطلبان می توانند جهت اگاهی از شرایط ثبت نام و کسﺐ اطالعات بیشتر به وﺏ سایت مرکز اموزش های تخصصی شهید عباسپور به ادرس ‪ http://sbu.ac.ir/ATC‬قسمت ازمونهای استخدامی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫موارد مندرج در وب سایت مرکز اموزش های تخصصی شهید عباسپور‪:‬‬ ‫‪ - 1‬شرایط عمومی برای شرکت در ازمون‪:‬‬ ‫‪ - 1 - 1‬متدین به دین مبین اسالم‬ ‫‪ - 1 - 2‬متعهد و معتقد به نظام جمهوری اسالمی‬ ‫‪ - 1 - 3‬دارا بودن ملیت ایرانی‬ ‫‪ - 1 - 4‬دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و نداشتن معافیت پزشکی و‬ ‫معافیت از رزم ( نوع معافیت از خدمت‪ ،‬مغایر با تواناییهای شغلی مورد نیاز نباشد‪).‬‬ ‫‪ - 1 - 5‬عدم همکاری و عضویت در گروههای ﻏیرقانونی‬ ‫‪ - 1 - 6‬عدم تعهد خدمت در دستگاه ها‪ ،‬موسسات و شرکت های دولتی و ﻏیردولتی‬ ‫‪ - 1 - 7‬فقدان سوء پیشینه جزایی و کیفری‬ ‫‪ - 1 - 8‬برخورداری از سالمت کامل جسمی و روانی‪ ،‬سالمتی دیداری‪ ،‬شنیداری و‬ ‫گفتاری‪ ،‬نداشتن بیماری خاﺹ‪ ،‬نداشتن معلولیت‪ ،‬عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر‪.‬‬ ‫* نداشتن مشکل بینایی‪ ،‬شنوایی و یا حوادثی که منجر به استفاده از پالتین در اعضای‬ ‫بدن شده باشد‪.‬‬ ‫* تبصره‪ :‬کارت پایان خدمت یا معافیت می باید تا تاریخ برگزاری ازمون صادر شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شرایط اختصاصی برای شرکت در ازمون‪:‬‬ ‫‪ - 2 - 1‬حداقل سن ‪ 22‬سال (متولدین بعد از ‪ ) 77 / 01 / 01‬و حداکثر سن ‪ 28‬سال‬ ‫(متولدین بعد از ‪.) 71 / 01 / 01‬‬ ‫* تبصره‪ :‬در خصوﺹ افرادی که دارای سابقه بیمه پردازی در شرکت های پیمانکاری‬ ‫اب و فاضالب می باشند با لحاظ سابقه‪ ،‬حداکثر سن‪ 38‬سال (متولدین بعد از‪) 61/ 01/ 01‬‬ ‫در صورت داشتن بیمه پردازی می باشد‪ ( .‬ارایه این گواهی با ارسال سایر مدارک الزامی‬ ‫می باشد)‪.‬‬ ‫‪ - 2 - 2‬جنسیت مرد (ترجیح ًا متاهل)‬ ‫‪ - 2 - 3‬مقطع تحصیلی دیپلم تمامی رشته های تحصیلی و فوق دیپلم در یکی‬ ‫از رشته های تحصیلی الکترونیک‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬مکانیک‪ ،‬حفاظت فیزیکی و رشته های‬ ‫مرتبط با این فعالیت‪.‬‬ ‫* ارسال مدرک تحصیلی یا گواهی فراﻏت از تحصیل که معدل کل حتم ًا در ان قید‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫* تبصره‪ :‬حداکثر مدرک تحصیلی مورد پذیرش در طول خدمت فوق دیپلم می باشد و‬ ‫پذیرش مدارک تحصیلی باالتر در طول خدمت امکان پذیر نبوده و امتیازی بابت مدرک‬ ‫تحصیلی باالتر تعلق نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ - 2 - 4‬حداقل قد ‪ 175‬سانتی متر و داشتن تناسب قد و وزن با توجه به جدول استاندارد‬ ‫مربوطه الزامی است‪.‬‬ ‫‪ - 2 - 5‬نیروی انسانی به کار گرفته شده صرف ًا برای انجام شغل نگهبانی است و هرگونه‬ ‫جابجایی در مشاﻏل دیگر ممنوع است‪.‬‬ ‫*هرگونهتغییرنوعقراردادنیروهایبه کارگیریشدهدرقالبقراردادهایفعالیتهایبرون‬ ‫سپارشده ﻏیرممکن و مشمولین صرفا از جمعی کارکنان موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی‬ ‫تلقی شده و هیچگونه ارتباط استخدامی با شرکت های اب و فاضالب نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ - 2 - 6‬فقط داوطلبان بومی روستاها و شهرها و شهرستانهای مربوطه در استان تهران‬ ‫مجاز به شرکت در این ازمون می باشند‪.‬‬ ‫افرادی که دارای ویژگی زیر باشند‪ ،‬داوطلﺐ بومی روستا یا شهرستان محل خدمت‬ ‫تلقی می گردند‪.‬‬ ‫* در شناسنامه شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر و یا پدر یا مادر وی با شهرستان‬ ‫مورد تقاضا یکی باشد یا اینکه مدرک تحصیلی اخذ شده ایشان از یکی از شهرستانهای‬ ‫استان تهران باشد‪.‬‬ ‫*تبصره‪ :‬مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب اخرین تقسیمات کشوری‬ ‫اعالم شده توسط وزارت کشور می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خالف واقع بودن اطالعات ارائه شده از سوی‬ ‫فرد متقاضی مسجل گردد از ادامه فرایند پذیرش ایشان ممانعت به عمل خواهد امد و‬ ‫موضوع به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ - 3 - 1‬تکمیل و ارسال فرم ثبت نام (به طور دقیق و خوانا ) که در سایت دانشگاه‬ ‫می باشد‬ ‫‪ - 3 - 2‬واریز مبلغ هشتصد هزار ( ‪ ) 800,000‬ریال به عنوان هزینه شرکت در ازمون‬ ‫به شماره حساب ( ‪ ) 2175049001001‬مرکز برگزار کننده ازمون به نام درامدهای‬ ‫اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه صنعت اب و برق‬ ‫کد ( ‪) 527‬‬ ‫‪ - 3 - 3‬دو قطعه عکس ‪ 3 * 4‬جدید‬ ‫‪ - 3 - 4‬تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو)‬ ‫‪ - 3 - 5‬تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو)‬ ‫‪ - 3 - 6‬تصویر اخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراﻏت از تحصیل که معدل کل‬ ‫حتم ًا دران قید شده باشد‪.‬‬ ‫*تبصره‪ :‬مدرک تحصیلی یا گواهی فراﻏت از تحصیل می بایست تا زمان ثبت نام‬ ‫صادر شده باشد‪.‬‬ ‫‪ - 3 - 7‬ارسال اصل فیش واریزی به بانک به همراه سایر مدارک الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬سایر نکات‪:‬‬ ‫‪ - 4 - 1‬زمان و محل برگزاری ازمون از طریق وب سایت مرکز اموزش های تخصصی‬ ‫شهید عباسپور به ادرس ‪ http://sbu.ac.ir/ATC‬به اطالع داوطلبان خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ - 4 - 2‬داوطلبان واجد شرایط می بایست مدارک الزم را تا حداکثر زمان تمدید شده‪،‬‬ ‫پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399 / 11 / 30‬با پست ویژه به ادرس‪ ،‬تهران‬ ‫صندوق پستی ‪ 16765 – 1719‬و کد پستی ‪ 16589 - 53571‬پردیس فنی و مهندسی‬ ‫شهید عباسپور‪ ،‬مرکز اموزش های تخصصی ( ازمون جذب نگهبانان ) ارسال نمایند‪.‬‬ ‫* شایان ذکر است این مهلت قابل تمدید نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ - 4 - 3‬مبلغ واریزی و مدارک ارسالی برای ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی‬ ‫شود به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 4 - 4‬سواالت ازمون کتبی شامل‪:‬‬ ‫الف‪ -‬هوش و توانمندی های عمومی‬ ‫ب‪ -‬معارف اسالمی‬ ‫پ‪ -‬زبان و ادبیات فارسی‬ ‫ت‪ -‬اطالعات عمومی و دانش اجتماعی‬ ‫ﺙ‪ -‬اشنایی با کلیات حفاظت فیزیکی انتظامات (موجود در سایت)‬ ‫* فقط برای اشنایی با کلیات حفاظت فیزیکی و انتظامات منبع معرفی گردیده‬ ‫که داوطلبان گرامی می توانند مستند مربوطه را از سایت مرکز دانلود نموده و‬ ‫برای ازمون مطالعه نمایند و برای بقیه موارد منبعی معرفی نگردیده و مطالعه‬ ‫ازاد است‪.‬‬ ‫جدول پذیرش‬ صفحه 9 ‫اطالع رسانی و اشتغال‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استارت اپ بیمه داد در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫یک شرکت دانش بنیان واقع در کمالشهر استان البرز برای تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫تکنسین تاسیسات‬ ‫با سابقه کار مرتبط‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به برق صنعتی و برق ساختمان‪ ،‬لوله کشی ساختمان و امور فنی‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬گرایش ساخت و تولید‬ ‫مسلط به فرایندهای ساخت ‪،‬نقشه کشی‪ catia،‬و ‪inventor‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کاردان یا کارشناس مکانیک یا فیزیک‬ ‫اقا‪ ،‬با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس‪ ،‬جهت اپراتوری دستگاه‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارمند فروش‬ ‫‪1‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Rayanfanavar2018@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دانش بنیان سامان کنترل طاها در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫حسابدار‬ ‫مسلط به نرم افزار حسابداری سپیدار‪ ،‬حقوق و دستمزد‪،‬‬ ‫ارزش افزوده و خرید فروش فصلی‬ ‫با سابقه کاری حداقل دو سال‪ ،‬بصورت تمام وقت‪،‬‬ ‫دارای سرویس جهت ایاب و ذهاب‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫اشنا به نرم افزار ‪ ،AVR- FPGA – Altium‬دارای حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫تمام وقت‪ ،‬دارای سرویس جهت ایاب و ذهاب‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬اشنا به نرم افزار کنترل پروژه‪،‬‬ ‫اشنا به زمان سنجی و طرﺡ ریزی‪ ،‬اشنا به برنامه ریزی تولید‪ ،‬داشتن روحیه کار تیمی‪،‬‬ ‫دارای سرویس جهت ایاب و ذهاب‬ ‫‪4‬‬ ‫مسﺌول خرید‬ ‫با سابقه کاری حداقل دو سال‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای سرویس جهت ایاب و ذهاب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪elec@tahacontrol.com‬‬ ‫سن بین ‪ 35-25‬سال‪ ،‬کارشناسی ( ترجیحا نرم افزار‪ ،‬علوم کامپیوتر ‪)it،‬‬ ‫دارای اطالعات الزم برای امور فروش در زمینه سایت‬ ‫دارای فن بیان قوی و اشنا با روشهای مذاکره حضوری و تلفنی و ترﻏیب مشتری‬ ‫مسلط به فروش حرفه ای شرکتی و سازمانی مسلط به اصول و فنون و مهارت مذاکره و متقاعد سازی‬ ‫دارای روحیه مثبت نگر و پیگیر‬ ‫توجه ‪ :‬فعالیت قبلی در فروش طراحی سایت و اپلیکیشن و نرم افزارهای سفارشی و خدمات مرتبط‬ ‫مزیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫توجه ‪ :‬گذراندن دوره های تخصصی فروش و ‪ MBA‬مزیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫کلیه مزایای قانونی و بیمه‪ .‬کمیسیون پاداش عملکرد‪ .‬امکان ارتقای شغلی حضور در‬ ‫تیمی حرفه ای و با تجربه‬ ‫سن بین ‪ 35-25‬سال‪ ،‬کارشناسی (افراد دارای لیسانس بیمه در اولویت هستند)‬ ‫وظایف و مسﺌولیت ها پاسخگویی به سﺌواالت مشتریان و کاربران سیستم نرم افزاری‪.‬‬ ‫ارتباط موثر و به لحظه با مشتریان از طریق سیستم تیکتینگ و تلفنی‪.‬‬ ‫امکان پاسخگویی در ساعت خارج از ساعت کاری و ایام تعطیل (به طور محدود)‪.‬‬ ‫دقت و توجه به جزئیات و توان حل مسﺌله‪ .‬توانایی تصمیم گیری سریع و اشنا به اصول مشتری مداری‪.‬‬ ‫توانایی کار تیمی‪ ،‬عالقمند به یادگیری و مسﺌولیت پذیر‪ .‬مزایای شغلی‪ :‬حضور در تیمی حرفه ای‬ ‫و با تجربه کلیه مزایای قانونی و بیمه‪ .‬پاداش عملکرد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪job@bimedad.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت راهگاه گرم ایرانیان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در‬ ‫تهران‪ ،‬اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نماید‪:‬‬ ‫مهندس برق الکترونیک‬ ‫شهرهای مورد نیاز‪ :‬شرق تهران‪ ،‬پردیس‪ ،‬بومهن‪ ،‬جاجرود‪ ،‬دماوند‪ ،‬رودهن‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫پشتیبان بیمه‬ ‫شرایط احراز‬ ‫خانم‪ ،‬اشنا به نرم افزار (‪،Altium Designer (DXP‬‬ ‫اشنا به برنامه نویسی ‪ ،++C‬طراحی بردهای الکترونیکی(‪)PCB‬‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫�ا م�وز ر�می از وزارت ت�اون‪� ،‬ار و رفاه اجتما�ی‬ ‫■ استخدام نیروی خدمات‬ ‫خدماتی‬ ‫سن حداکثر ‪ 35‬سال‪ ،‬حداقل دیپلم‬ ‫دارای گواهی عدم سوء پیشینه‬ ‫دارای گواهی عدم اعتیاد‬ ‫ادرس محل کار‪ :‬نقاط مختلف تهران‬ ‫‪-------------------‬‬‫■ تکنسین فنی برای تعمیر دستگاههای پول‬ ‫شمار در بانکها‬ ‫توانایی انجام امور فنی و تعمیرات‬ ‫( در صورت لزوم اموزش دارد)‪ ،‬حداقل دیپلم‬ ‫دارای وسیله نقلیه‬ ‫‪-------------------‬‬‫■ یک شرکت جهت امور کابل کشی شبکه‬ ‫در بانکها از افراد با شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫دارای توانایی کار کابل کشی ( اموزش دارد)‬ ‫ساعت کار‪ :‬ساعت کار بانکی‬ ‫‪-------------------‬‬‫■ یک کارخانه برای تامین نیرو‬ ‫در خط تولید‬ ‫با شرایط ویژه دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫کارگرخطتولید‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر ‪ ۳۵‬سال سن‬ ‫دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی‬ ‫محدوده کار‪ :‬بزرگراه فتح _دارای سرویس و غذا‬ ‫ساعات کار‪ :‬بصورت ‪ 3‬شیفت‬ ‫‪ -1‬ساعت ‪ 7‬الی ‪15‬‬ ‫‪ -2‬ساعت ‪ 15‬الی ‪23‬‬ ‫‪ -3‬ساعت ‪ 23‬الی ‪ 7‬صبح‬ ‫همه نیروها در شیفت قرار می گیرند و شیفتها‬ ‫بصورت هفتگی تعویض می شود‬ ‫حدود حقوق باالی ‪ ۳‬میلیون‬ ‫‪-------------------‬‬‫■ یک داروسازی‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫خدماتی‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ ،‬حداقل دیپلمه‬ ‫دارای ظاهر مرتب‪ ،‬محدوده کار‪ :‬ولیعصر‬ ‫ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪ -16‬پنج شنبه ها تعطیل‬ ‫( امکان اضافه کار دارد)‬ ‫نگهبان‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ ،‬دارای جای خواب‬ ‫مجرد‪ ،‬دارای ظاهر مرتب‬ ‫‪-------------------‬‬‫■ یک مجموعه بزرگ تولیدی و صنعتی‬ ‫دعوت به همکاری می کند؛‬ ‫کارشناساموزشوتوسعهمنابعانسانی‬ ‫اقا‪،‬کارشناسی و یا ارشد صنایع یا مدیریت‬ ‫اشنا به مفاهیم و فرایندهای اموزش سازمانی‬ ‫مسلط به نیازسنجی‪ ،‬برنامه ریزی و تدوین‬ ‫تقویم های اموزشی‬ ‫اجرا‪ ،‬ارزیابی و تعیین اثر بخشی دوره های اموزشی‬ ‫دارای روابط عمومی قوی‬ ‫توانایی و تجربه تولید محتوای اموزشی‬ ‫مسلط به مجموعه ‪Office‬‬ ‫اشنایی با اموزش الکترونیکی‬ ‫محل کار غرب تهران‬ ‫‪--------------------‬‬ ‫■دعوتبههمکاریبرایجذبدرامورحقوقی‬ ‫و قراردادهای یک پژوهشگاه وابسته به دولت‬ ‫حداقل شرایط مورد نیاز به صورت زیر می باشد‪:‬‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته‬ ‫حقوق عمومی و یا خصوصی‬ ‫(اولویت با رشته حقوق عمومی)‬ ‫حداکثرسن‪ ۳۵‬سال‪،‬حداقلمعدلمدرکتحصیلی‪۱۷‬‬ ‫دارا بودن کارت پایان خدمت برای اقایان‪،‬‬ ‫افرادی که دارای سوابق کاری مفید و مرتبط‬ ‫می باشند در اولویت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪-------------------‬‬‫■ استخدام مسئول دفتر‬ ‫خانم‪ ،‬دارای سابقه کار دفتری‪ ،‬مسلط به افیس‬ ‫ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪17‬‬ ‫‪--------------------‬‬ ‫■ استخدام حسابدار در شرکت فعال در‬ ‫حوزه نفت و پتروشیمی‬ ‫اقا ‪/‬خانم‪ ،‬دارای کارشناسی حسابداری‬ ‫دارای حداقل‪ 5‬سال سابقه کار در مجموعه های بزرگ‬ ‫محدوده کار‪ :‬خیابان شهید بهشتی‬ ‫‪-------------------‬‬‫■ استخدام نیروی مسلط به زبان عربی‬ ‫در یک خودروسازی‬ ‫مسلط به زبان عربی‪ ،‬اقا ‪ /‬خانم‬ ‫توانایی کامل صحبت کردن به زبان عربی‬ ‫محدوده کار‪ :‬جاده کرج ( سرویس دارد)‬ ‫استخدام نیروی ویزیتور‪ ،‬بازاریاب‪،‬‬ ‫کارشناس فروش و مدیر فروش‬ ‫سن حداکثر ‪ 40‬سال‪ ،‬حداقل دیپلم‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ ،‬دارای روابط عمومی باال‬ ‫ادرس محل کار‪ :‬نقاط مختلف تهران‬ ‫‪--------------------‬‬ ‫■ استخدام کارگر انبار‪ ،‬مدیر انبار‪ ،‬مسئول‬ ‫دفتر‪ ،‬کارشناس کامپیوتر و مدیر بازرگانی‬ ‫سن حداکثر ‪ 40‬سال‪ ،‬حداقل دیپلم‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ ،‬ادرس محل کار‪ :‬خیابان سعدی‬ ‫‪-------------------‬‬‫■ استخدام در شرکت بین المللی‬ ‫کارشناس ‪ ،CRM‬تاسیسات‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫الکترونیک‪ ، IT ،‬سن حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫خانم و اقا‬ ‫ادرس محل کار‪ :‬میدان ارژانتین‬ ‫‪-------------------‬‬‫کارگر انبار‬ ‫سن حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫ادرس محل کار‪ :‬اتوبان ازادگان‬ ‫‪-------------------‬‬‫مسئول دفتر اقا اشنا به امور مناقصه‬ ‫حداقل کارشناسی ترجیحا مدیریت بازرگانی‬ ‫ادرس محل کار‪ :‬خیابان بهشتی‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪:‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ ٢۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار‬ ‫به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫برنامه نویسی میکرو کنترلر ها‪ ،‬نمونه سازی و تولید‬ ‫ساعات کاری‪ 8:00 :‬صبح تا ‪ 17:00‬بعد از ظهر با یک ساعت زمان‬ ‫ناهار و استراحت‪ ،‬تمام وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪elc.dpt@ihco.co‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نقش طرﺡ بنا در بلوار شریعتی بابلسر‬ ‫(مازندران)‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫افسر ایمنی‬ ‫اقا‪1 ،‬نفر‪ ،‬ساکن بابلسر‪ ،‬دارای صالحیت‬ ‫دارای مدارک ‪ ،HSE‬اگاه به منطقه و مسﺌولیت‬ ‫ساعت کاری از شنبه تا ‪5‬شنبه ‪ 8‬تا ‪18‬‬ ‫بیمه از روز اول کاری‪ ،‬حقوق توافقی‪ ،‬پروژه مسکونی‬ ‫واقع در بلوار شریعتی بابلسر ‪ ،‬به متراژ ‪ 2500 :‬متر مربع‬ ‫تعداد طبقات ‪ :‬حدوداً ‪ 20‬طبقه‪ ،‬مرحله عملیاتی ‪ :‬اجرای سازه نگهبان‬ ‫کارفرمای پروژه ‪ :‬بانک پاسارگاد‪ ،‬استان مورد نیاز‪ :‬مازندران‬ ‫شهر مورد نیاز‪ :‬بابلسر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده‬ ‫در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪naghshtarhbana2017@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت اریا سنجش اسیا واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر‬ ‫خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫برنامه نویس حرفه ای میکروکنترلر ‪ARM‬‬ ‫اقا‪ 1 ،‬نفر‪ ،‬حداقل لیسانس برق‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫تسلط به برنامه نویسی‪ ‬میکرو کنترلر ‪ARM‬‬ ‫با حقوق ‪ 40,000,000‬ریال و بیمه‬ ‫استان مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده‬ ‫در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪asa-co@is tt.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ن تهران‬ ‫شرکت ستیغ فراافق جهت تکمیل کادر خود در استا ‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متخصص و کارشناس فنی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬چهار نفر‬ ‫جهت فعالیت در پروژه بزرگ سرویس ارزش افزوده اپراتور‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر ‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعات و نرم افزار‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‪ ،‬اشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫موقعیت شغلی ‪ :‬تهران‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@icimobile.ir‬‬ صفحه 10 ‫اطالع رسانی و اشتغال‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت خدماتی و گردشگری در جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اشپز‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداکثر ‪ 45‬سال‪ ،‬سابقه کار مرتبط‬ ‫دارای سالمت کامل جسمانی‬ ‫اشنا به رعایت پروتکل های بهداشتی در امور اشپزی و نظافت‬ ‫ساکن مشهد و حومه‪ ،‬مسلط به امور مهمانداری و خدمات‬ ‫حقوق ‪ 3,5‬میلیون تومان‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫همراه با وعده ﻏذایی‬ ‫کمک اشپز‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬سابقه کار مرتبط‪ ،‬عالقمند به اشپزی‬ ‫حقوق توافقی پس از بررسی‬ ‫رزومه و مصاحبه حضوری‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫همراه با وعده ﻏذایی‬ ‫نیروی تشریفات و‬ ‫پذیرایی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ 10 ،‬نفر‪ ،‬دیپلم‪ ،‬پایان خدمت برای اقایان‬ ‫سن بین ‪ 20‬تا ‪ ،35‬ساکن شهر مشهد‬ ‫عالقمند به کار در محیط تاالر و رستوران‪ ،‬قابلیت تعامل با افراد‬ ‫اشنا به اصول خدمات و ایین پذیرایی و تشریفات‬ ‫حقوق طبق قانون کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫همراه با وعده ﻏذایی‬ ‫لباس فرم‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداکثر ‪ 30‬سال‪ ،‬سابقه کار مرتبط‬ ‫اشنایی با کامپیوتر‪ ،‬مسلط به نرم افزار ویندوز‬ ‫شبکه های اجتماعی و تنظیمات شبکه‪ ،‬تنظیم قرارداد با رستوران ‪ ،‬تاالر ‪ ،‬سالن همایش‬ ‫ساکن مشهد و حومه‪ ،‬مسلط به امور مهمانداری و خدمات‬ ‫بصورت توافقی پس از بررسی‬ ‫رزومه و مصاحبه حضوری‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫لباس فرم‬ ‫همراه با وعده ﻏذایی‬ ‫صندوقدار‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬حداقل لیسانس‪ ،‬سابقه کار صندوقداری‬ ‫سن ‪ 25‬تا ‪ 35‬سال‪ ،‬ظاهر اراسته ‪ .‬فن بیان قوی‪ ،‬اشنایی با کامپیوتر در اولویت‬ ‫اشنایی با امور مالی و حسابداری مزیت محسوب میشود‬ ‫حقوق طبق قانون کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫لباس فرم‬ ‫همراه با وعده ﻏذایی‬ ‫انباردار‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای حداقل ‪ 1‬سال سابقه انبارداری‬ ‫حداقل مدرک فوق دیپلم‪ ،‬اشنایی با کامپیوتر و اکسل و اصول انبارداری تحت ایزو‪،‬‬ ‫‪ 5S ، Lifo ،Fifo‬کدینگ و ابزار شناسی و ‪ ،...‬توانایی کارگروهی‬ ‫چابک و فعال‪ ،‬دارای حسن خلق‪ ،‬قابلیت تعامل با افراد مختلف‬ ‫طبق قانون کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫همراه با وعده ﻏذایی‬ ‫لباس فرم‬ ‫تاسیسات‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬دارای مدرک کاردانی یا دیپلم فنی‬ ‫دارای ‪ 3‬سال سابقه کار فنی‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫حقوق توافقی پس از بررسی‬ ‫رزومه و مصاحبه حضوری‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫همراه با وعده ﻏذایی‬ ‫برقکار صنعتی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬دارای مدرک کاردانی یا دیپلم فنی‬ ‫دارای ‪ 3‬سال سابقه کار فنی‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫حقوق توافقی پس از بررسی‬ ‫رزومه و مصاحبه حضوری‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫همراه با وعده ﻏذایی‬ ‫کافی شاپ کار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬دیپلم به باال‪ ،‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه کاری‪ ،‬تهیه و سرو قهوه ویژه و انواع ابمیوه ها و‬ ‫نوشیدنیهای گرم و سرد‬ ‫حقوق بصورت ساعتی و توافقی‬ ‫پس از بررسی رزومه و مصاحبه‬ ‫حضوری‪ ،‬همراه با وعده های ﻏذایی‬ ‫خدمات‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ 3 ،‬نفر‪ ،‬دیپلم به باال‪ ،‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه کاری‪ ،‬فردی منظم‪ ،‬منضبط‪ ،‬متعهد‪ ،‬فعال‪ ،‬پاکیزه‬ ‫انجام امور مربوط به نظافت و ابدارخانه‬ ‫اشنا به اصول نظافت و خدمات و ایین پذیرایی و تشریفات‬ ‫حقوق بصورت ساعتی و توافقی‬ ‫پس از بررسی رزومه و مصاحبه‬ ‫حضوری‬ ‫همراه با وعده های ﻏذایی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجموعه کوین لوکالی در تهران جهت تکمیل کادر خود از‬ ‫یک شرکت دارویی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‬ ‫واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس فول استک‬ ‫کارشناس ‪IPQC‬‬ ‫مسلط به ‪ ،React JS‬مسلط به ‪Node Js‬‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬ساکن کرج‪ ،‬کارشناسی شیمی یا بیوشیمی‬ ‫حداقل یک سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط‪  ‬بر دیتابیس های ‪ SQL‬و ‪ ،NoSQL‬اشنایی با ‪Git‬‬ ‫اشنایی با تکنولوژی های فرانت اند‪ ،‬اشنا با ‪Design Pattern‬‬ ‫منظم و مسﺌولیت پذیر‪ ،‬فعال و پویا‬ ‫اشنایی با داکر‪ ،‬اشنایی با ‪PWA‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند و در قسمت ‪ subject‬عنوان شغلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪majidtaban@yahoo.com‬‬ ‫اشنایی با کریپتوکارنسی مزیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده‬ ‫را درج نمایند‪.‬‬ ‫در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪cv.darou.2020@gmail.com‬‬ ‫‪azizvazifehdell@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنایع تولیدی تهویه و تبرید تیسان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران ‪ ،‬شهرک صنعتی شمس اباد از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫مونتاژ کار قالب‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫دارای حداقل مدرک دیپلم در رشته های ساخت و تولید‪،‬‬ ‫تراشکاری ماشین ابزار و سایر رشته های مرتبط‬ ‫مسلط به نقشه خوانی ‪ ،‬پولیش کاری و مونتاژ قالب های‬ ‫سنبه ماتریس‪ ،‬اشنا به ماشین های های ‪ CNC‬و ابزار دقیق‪،‬‬ ‫حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬مزایا‪ ،‬بیمه‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫سرویس از منطقه های سه راه ادران و‬ ‫رباط کریم‬ ‫اپراتور فرز و تراش ‪cnc‬‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬تسلط کامل به برنامه نویسی ‪CNC‬‬ ‫مسلط به نرم افزار پاور میل‪ ،‬مسلط به فرز و تراش ‪manual‬‬ ‫اشنا به ابزار و مواد‪ ،‬سابقه کار فرزکاری ‪ 3‬سال‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬مزایا‪ ،‬بیمه‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫سرویس از منطقه های سه راه ادران و‬ ‫رباط کریم‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به ‪solidworks‬‬ ‫اشنا به ماشین االت صنعتی و شیت متال‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬مزایا‪ ،‬بیمه‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫سرویس از منطقه های سه راه ادران و‬ ‫رباط کریم‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و‬ ‫کنترل تولید‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬ترجیحا مهندسی صنایع‪ /‬مدیریت‬ ‫مسلط به مفاهیم برنامه ریزی و کنترل تولید و برونسپاری تولید‬ ‫و پیاده سازی دقیق ان در سطح تولید‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ MS-Project‬و سایر نرم افزارهای افیس‬ ‫جهت تهیه گزارشها‪ ،‬مسلط به اصول حفظ و نگهداری مستندات پروژه‬ ‫دارای حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬مزایا‪ ،‬بیمه‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫سرویس از منطقه های سه راه ادران و‬ ‫رباط کریم‬ ‫برقکار صنعتی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به ‪ ، PLC‬ساخت ومونتاژ تابلو سه فاز و‬ ‫تک فاز‪ -‬کابل کشی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬مزایا‪ ،‬بیمه‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫سرویس از منطقه های سه راه ادران و‬ ‫رباط کریم‬ ‫مونتاژ کار چیلر و فن کویل‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای حداقل مدرک دیپلم فنی‬ ‫مسلط به نقشه خوانی و ابزار دقیق‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مونتاژ در خط تولید چیلر و فن کویل‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬مزایا‪ ،‬بیمه‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫سرویس از منطقه های سه راه ادران و‬ ‫رباط کریم‬ ‫جوشکار مس و نقره‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای حداقل مدرک دیپلم فنی‬ ‫مسلط به جوشکاری کویل های مسی با سیم جوش مس و نقره‬ ‫مسلط به نقشه خوانی و ابزار دقیق‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار کویل سازی‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬مزایا‪ ،‬بیمه‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫سرویس از منطقه های سه راه ادران و‬ ‫رباط کریم‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در شهرک صنعتی لیا (قزوین) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارگر تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫‪3‬‬ ‫کارگر انبار‬ ‫‪ ۱‬نفر‪ ،‬اقا‪ ،‬فوق دیپلم به باال‪ ،‬سابقه کار حداقل یک سال‪ ،‬صنایع‪ /‬برق‪ /‬مکانیک‬ ‫محل سکونت‪ :‬ساکن الوند ‪-‬قزوین‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ ،‬مسﺌولیت پذیر و دقیق‬ ‫دارای کارت پایان خدمت‬ ‫‪ ۲‬نفر‪ ،‬اقا‪ ،‬دیپلم‪ ،‬محل سکونت‪ :‬ساکن الوند ‪-‬قزوین‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫مسﺌولیت پذیر و دقیق‪ ،‬دارای کارت پایان خدمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت موتوژن جهت تکمیل کادر خود در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬فوق لیسانس برق الکترونیک ‪ -‬برق قدرت‪ ،‬فارغ التحصیل دانشگاه سراسری با معدل باالی ‪16‬‬ ‫تسلط بر طراحی مدارات الکترونیکی‪ ،‬اشنایی کامل با میکروکنترلرها‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای ‪MATLAB-ALTUM DESIGNER-OR CAD-PS CAD‬‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬فوق لیسانس برق گرایش ماشینهای الکتریکی‪ ،‬فارغ التحصیل دانشگاه سراسری با معدل باالی ‪16‬‬ ‫تسلط بر طراحی انواع الکتروموتورها‪ ،‬تسلط بر نرم افزارهای ‪FLUX-ANSYS MAXWELL-‬‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫اقا‪،‬تمام وقت‪ ،‬فوق لیسانس مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی‪ ،‬فارغ التحصیل دانشگاه سراسری با معدل باالی‪16‬‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی ‪SOLID WORKS-ABAQUS-CATIA-ANSYS-‬‬ ‫کارشناس مهندسی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی‪ ،‬فارغ التحصیل دانشگاه سراسری با معدل باالی ‪16‬‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای ‪solidwork-autocad-office‬‬ ‫کارشناس مهندسی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی برق گرایش قدرت‪ ،‬فارغ التحصیل دانشگاه سراسری با معدل باالی ‪16‬‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای ‪motorcad-ansys maxwell-office‬‬ ‫‪MOTORCAD-MATLAB SIMULINK-FLUX MOTOR‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی‬ ‫فارغ التحصیل دانشگاه سراسری با معدل باالی ‪ ،16‬اشنایی با روشهای برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای تسطیح منابع و نرم افزارهای تخصصی مرتبط‬ ‫قابلیت طراحی و ارائه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی‪ ،‬اشنایی با استانداردهای ایزو‬ ‫اشنایی با سیستمهای کانبان‪ ،‬قابلیت تهیه ‪ BOM‬و لی اوت کارخانه‬ ‫کنترلر‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی برق‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیک‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی شیمی گرایش پلیمر‪ ،‬فارغ التحصیل دانشگاه سراسری با معدل باالی ‪15‬‬ ‫دانشگاه ازاد و ﻏیرانتفاعی با معدل باالی ‪17‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بهین کوره چینان پردیس جهت تکمیل کادر خود از استان فارس جهت کار در یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مهندسی مکانیک (جامدات)‪ ،‬مسلط به علم و اصول نقشه کشی صنعتی و نرم افزارهای طراحی‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬دارای کارت پایان خدمت‪ ،‬محل فعالیت ‪ :‬یزد‪ ،‬شهرک صنعتی زارچ‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪behinkoreh.co@gmail.com‬‬ ‫‪ 3‬نفر‪ ،‬اقا‪ ،‬دیپلم‪ ،‬محل سکونت‪ :‬ساکن الوند ‪-‬قزوین‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن ‪،‬‬ ‫مسﺌولیت پذیر و دقیق‪ ،‬دارای کارت پایان خدمت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Pasargadpolymers.jazb@gmail.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪tisungroup@gmail.com‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪  hr@motogen.com‬‬ صفحه 11 ‫‪ 29‬بهمن روز اقتصادمقاومتی و کارافرینی را گرامی می داریم‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن ‪ 1-1399‬رجب ‪ 13 -1442‬فوریه ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1219‬‬ ‫جذب کارشناس پرستاری و‬ ‫کمک پرستاری در بیمارستان کیش‬ ‫بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصــی کیــش از طریــق ازمــون جــذب‪ ،‬نیــروی‬ ‫پرســتار مــرد بــا حداکثــر ســن ‪ ٣5‬ســال اســتخدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی و ام ــور بی ــن المل ــل س ــازمان منطق ــه ازاد کی ــش ای ــن‬ ‫بیمارس ــتان تخصص ــی و ف ــوق تخصص ــی ب ــا ه ــدف تکمی ــل کادر پرس ــتاری ای ــن‬ ‫مرکـــز درمانـــی ‪ ،‬پنجشـــنبه ‪ ٣0‬بهمـــن ســـاعت ‪٩‬صبـــح در ســـالن ابـــن ســـینا مرکـــز‬ ‫همای ــش ه ــای بی ــن الملل ــی کی ــش ازم ــون ج ــذب نی ــروی پرس ــتاری و بیهوش ــی‬ ‫برگ ــزار م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫متقاضی ــان م ــی توانن ــد از ‪ 22‬بهم ــن ب ــرای ن ــام نویس ــی ب ــه س ــایت بیمارس ــتان‬ ‫کیـــش بـــه ادرس ‪ kishhospitalfz.com‬مراجعـــه کـــرده و پـــس از تکمیـــل فـــرم در‬ ‫قســـمت خدمـــات الکترونیـــک _دعـــوت بـــه همـــکاری ‪ ،‬در ایـــن ازمـــون شـــرکت‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫ش ــرایط عموم ــی اس ــتخدام در ای ــن مجموعه‪،‬اعتق ــاد ب ــه دی ــن مبی ــن اس ــام ی ــا‬ ‫یکــی از ادیــان شــناخته شــده در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ســامت‬ ‫جســـمانی و روانی‪،‬عـــدم اعتیـــاد بـــه دخانیـــات و مـــواد مخـــدر‪ ،‬نداشـــتن ســـابقه‬ ‫محکومی ــت جزایی‪،‬ع ــدم ممنوعی ــت اس ــتخدام در دس ــتگاه های اجرای ــی از س ــوی‬ ‫اراء مراج ــع قضای ــی و ذیص ــاح اع ــام ش ــده اس ــت‪.‬داوطلبان اس ــتخدام نبای ــد‬ ‫ج ــزء نیروه ــای بازخری ــد خدم ــت و همچنی ــن بازنشس ــته دس ــتگاههای اجرای ــی‬ ‫باش ــند‪ ،‬همچنی ــن گذران ــدن دوره خدم ــت ی ــا داش ــتن کارت معافی ــت قانون ــی نی ــز‬ ‫الزام ــی اس ــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت اصــل مــدرک تحصیلــی مربوطــه (پایــان طــرح – مــدرک پرســتاری و‬ ‫بیهوشــی)اصل کارت ملــی و شناســنامه واصــل کارت پایــان خدمــت بــه همــراه یــک‬ ‫قطعــه عکــس‪ ٣×٤‬مــدارک مــورد نیــاز بــرای اســتخدام مــی باشــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام پرستار‬ ‫در بیمارستان دانشگاه ازاد‬ ‫◄ حوادث‬ ‫توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی‬ ‫نشست تخصصی اشتغال در ورزش برگزار می شود‬ ‫پژوهشـــگاه تربیت بدنـــی و علـــوم‬ ‫ورزشـــی بـــا همـــکاری مرکـــز مطالعـــات و‬ ‫پژوهش هـــای راهبـــردی وزارت ورزش‬ ‫نشســـت تخصصـــی اشـــتغال در ورزش را‬ ‫به صـــورت مجـــازی برگـــزار می کنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری خبرانالیـــن؛‬ ‫پژوهشــگاه تربیت بدنــی و علــوم ورزشــی بــا‬ ‫هم ــکاری مرک ــز مطالع ــات و پژوهش ه ــای‬ ‫راهبــردی وزارت ورزش نشســت تخصصی‬ ‫اشـــتغال در ورزش را به صـــورت مجـــازی‬ ‫برگـــزار می کنـــد‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی پژوهش ــگاه‬ ‫علــوم ورزشــی نشســت تخصصــی اشــتغال‬ ‫در ورزش ب ــه س ــفارش ش ــورای هماهنگ ــی‬ ‫مراکـــز امـــوزش و پژوهـــش ورزش کشـــور‬ ‫بـــا همـــکاری پژوهشـــگاه تربیت بدنـــی‬ ‫و علـــوم ورزشـــی و مرکـــز مطالعـــات و‬ ‫پژوهش هـــای راهبـــردی وزارت ورزش‬ ‫و جوانـــان در تار یـــخ ‪ 25‬بهمن مـــاه‬ ‫ســـال جـــار ی از ســـاعت ‪ ١٤‬الـــی ‪١6‬‬ ‫برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫در ای ــن نشس ــت موضوعات ــی همچ ــون‪:‬‬ ‫مشـــاغل ورزشـــی و شـــاغلین ورزش در‬ ‫ایـــران و جهـــان‪ ،‬فرصت هـــای شـــغلی‬ ‫ورزش ایـــران‪ ،‬زمینه هـــا و عوامـــل موثـــر بـــر‬ ‫توســـعه مشـــاغل ورزشـــی‪ ،‬راهبردهـــای‬ ‫توســـعه مشـــاغل ورزشـــی و الگـــوی‬ ‫تقســـیم کار ملـــی جهـــت توســـعه مشـــاغل‬ ‫ورزشـــی ارائـــه خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش‪ ،‬دکتـــر‬ ‫محمدحســـین رضـــوی عضـــو هیـــات‬ ‫علمـــی دانشـــگاه مازنـــدران و مجـــری‬ ‫«طـــرح طراحـــی نظـــام اشـــتغال‬ ‫دانش اموخت ــگان تربیت بدن ــی ب ــا رویک ــرد‬ ‫خصوصی ســـازی» و دکتـــر محمدحســـین‬ ‫قربانـــی عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــگاه‬ ‫علـــوم ورزشـــی و مجـــری « طـــرح طراحـــی‬ ‫الگ ــوی توس ــعه مش ــاغل ورزش ــی در ای ــران»‬ ‫بـــا توجـــه بـــه فعالیت هـــای پژوهشـــی‬ ‫بس ــیار ارزش ــمندی ک ــه درزمین ـ ٔـه اش ــتغال‬ ‫و ب ــه س ــفارش پژوهش ــگاه انج ــام داده ان ــد‬ ‫ســـخنرانی خواهنـــد کـــرد‪.‬‬ ‫همچنین مهندسامیرحسینالاسحاق‬ ‫مدیـــرکل طرح هـــای ملـــی فراگیـــر جوانـــان‬ ‫وزارت ورزش و دکتـــر محمدرضـــا برومنـــد‬ ‫نماینـــده دانشـــگاه بهشـــتی و مســـئول‬ ‫کارگ ــروه اش ــتغال ش ــورای هماهنگ ــی مرا ک ــز‬ ‫امـــوزش و پژوهـــش ورزش کشـــور از دیگـــر‬ ‫ســـخنران ایـــن نشســـت خواهنـــد بـــود‪.‬‬ ‫شـــایان ذکر اســـت در ایـــن نشســـت‬ ‫روس ــا و مدی ــران گروه ه ــای دانش ــکده های‬ ‫عل ــوم ورزش ــی دانش ــگاه های سراس ــر کش ــور‬ ‫حض ــور خواهن ــد داش ــت ت ــا ب ــا تبادل نظ ــر‬ ‫اعض ــا ش ــورای هماهنگ ــی مراک ــز ام ــوزش‬ ‫و پژوه ــش ورزش کش ــور ب ــا ی ــک هم فک ــری‬ ‫ملـــی و اقـــدام ملـــی در خصـــوص‬ ‫مشـــکالت فارغ التحصیـــان تربیت بدنـــی‬ ‫و عل ــوم ورزش ــی درزمین ـ ٔـه اش ــتغال بح ــث و‬ ‫گفتگ ــو و زمین ــه را ب ــرای اش ــتغال ای ــن قش ــر‬ ‫از جوانـــان فراهـــم ســـازند‪.‬‬ ‫حضـــور در ایـــن نشســـت مجـــازی‬ ‫از طریـــق لینـــک ((‪https://session.‬‬ ‫‪ ssrc.ac.ir/eshteghal‬بـــا اســـتفاده از‬ ‫نرم افـــزار ادوبـــی کانکـــت) بـــرای عمـــوم‬ ‫عالقه منـــدان ازاد و رایـــگان اســـت‪.‬‬ ‫برای سال اینده‪:‬‬ ‫اغاز فرایند ثبت نام مشمولین متقاضی‬ ‫امریه سربازی در قوه قضاییه‬ ‫فراینـــد ثبت نـــام مشـــمولین متقاضـــی‬ ‫امریـــه ســـربازی در قـــوه قضاییـــه؛ اعزامـــی‬ ‫اردیبهشـــت مـــاه ســـال ‪ ۱۴۰۰‬اغـــاز شـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش گ ــروه اجتماع ــی خبرگ ــزاری‬ ‫دانش ــجو‪ ،‬بناب ــر اع ــام اداره کل ام ــور اداری‬ ‫و کارگزین ــی کارکن ــان اداری ق ــوه قضایی ــه‪،‬‬ ‫در ح ــال حاض ــر فق ــط مش ــمولین اعزام ــی‬ ‫اردیبهشـــت مـــاه مجـــاز بـــه ثبـــت نـــام‬ ‫هســـتند و زمـــان ثبـــت نـــام مشـــمولین‬ ‫متقاض ــی امری ــه اعزام ــی ‪ ١٤00/۰۲/0١‬از روز‬ ‫‪ ٩٩/۱۱/١٩‬اغ ــاز ش ــد و در روز پن ــج ش ــنبه‬ ‫مـــورخ ‪ ٩٩/۱۱/٣0‬پایـــان می پذیـــرد‪.‬‬ ‫مشمــولینی کــــــهدارایمــــدرکتحصیلی‬ ‫ح ــوزوی می باش ــند‪ ،‬مطاب ــق ش ــرایط من ــدرج‬ ‫مجــاز بــه ثبــت نــام هســتند‪.‬‬ ‫در رشته های مختلف‬ ‫جذب نیروی امریه‬ ‫در موسسه اموزش عالی علمی کاربردی‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫موسســه امــوزش علمــی کاربــردی جهــاد‬ ‫دانشـــگاهی از میـــان فارغ التحصیـــان‬ ‫کـــارشنــاسی ارشــــــد‪ ،‬نیـــــــروی امــــریــــــــه‬ ‫می پذیـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬موسســـه امـــوزش‬ ‫عال ــی علم ــی کارب ــردی جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫در نظـــر دارد مقطـــع کارشناســـی ارشـــد ‪،‬‬ ‫تع ــدادی نی ــروی داوطل ــب در قال ــب امری ــه‬ ‫ج ــذب کن ــد‪.‬‬ ‫بنابـــر اعـــام روابـــط عمومـــی موسســـه‬ ‫امـــوزش عالـــی علمـــی کاربـــردی‬ ‫جهاددانشگاهی‪،‬عالقهمندانفارغالتحصیل‬ ‫کارشناســـی ارشـــد رشـــته های مهندســـی‬ ‫کامپیوتـــر ( گرایش هـــای مختلـــف )‪،‬‬ ‫برنامه ریـــزی اموزشـــی‪ ،‬مدیریـــت مالـــی‬ ‫مدیریـــت اموزشـــی‪ ،‬مدیریـــت کســـب و‬ ‫کار‪ ،‬مدیری ــت ام ــوزش عال ــی‪ ،‬کارافرین ــی‪،‬‬ ‫مدیریـــت امـــور فرهنگـــی‪ ،‬برنامه ریـــزی‬ ‫درســـی‪ ،‬برنامه ریـــزی امـــور فرهنگـــی‬ ‫می تواننـــد مـــدارک خـــود رابـــه ادرس‬ ‫‪http://iastjd.ac.ir/?p=2102‬‬ ‫ارســـال کننـــد‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ازاد اس ــامی ته ــران در نظ ــر دارد ب ــه منظ ــور تکمی ــل‬ ‫کادر پرســـتاری بیمارســـتان های تابعـــه خـــود از طریـــق مصاحبـــه بـــه صـــورت‬ ‫ق ــرارداد کارمعی ــن‪ ،‬پرس ــتار ج ــذب کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش روز س ــه ش ــنبه ایرن ــا از دانش ــگاه ازاد‪ ،‬دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی‬ ‫ازاد اســامی تهــران در نظــر دارد بــه منظــور تکمیــل کادر پرســتاری بیمارســتان هــای‬ ‫تابع ــه خ ــود (بیمارس ــتان ه ــای بوعل ــی‪ ،‬امیرالمومنی ــن(ع) و فرهیخت ــگان) تع ــداد‬ ‫‪ ۱۰۴‬نفــر از پرســتاران واجــد شــرایط را بــرای بخــش هــای ویــژه ‪ ICU،CCU،NICU‬و‬ ‫همچنی ــن بخ ــش ه ــای پیون ــد‪ ،‬جراح ــی و داخل ــی از طری ــق مصاحب ــه ب ــه ص ــورت‬ ‫قــرارداد کارمعیــن بــا حقــوق و مزایــای منطبــق بــا طــرح ارتقــای بهــره وری مبتنــی بــر‬ ‫عملک ــرد پرس ــتاران و ایج ــاد ف ــوق الع ــاده وی ــژه پرس ــتاری و نی ــز پرداخ ــت ‪ ۴‬درص ــد‬ ‫ســختی کار بــه پرســتاران‪ ،‬جــذب کنــد‪.‬‬ ‫واجدی ــن ش ــرایط ب ــرای ثب ــت ن ــام در وق ــت اداری از ‪ ۲۱‬بهم ــن م ــاه ب ــه م ــدت‬ ‫‪ ۱۵‬روز کاری بــه اداره کارگزینــی ســتاد مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی ازاد اســامی‬ ‫تهــران واقــع در دو راهــی قلهــک خیابــان شــهید پابرجــا بلــوار اینــه ســاختمان گل یــخ‬ ‫مراجعــه و یــا از طریــق ســایت دانشــگاه بــه ادرس ‪ iautmu.ac.ir‬ثبــت نــام کننــد‪ .‬انتخــاب‬ ‫محــل کار بــا صــاح دیــد دانشــگاه تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫ارائــه مــدرک تحصیلــی‪ ،‬کپــی شناســنامه و کارت ملــی و ســوابق کاری و دوره هــای‬ ‫طــی شــده در روز مصاحبــهالزامــیو حداکثــرســنبــرایشــرکت کننــدگان‪ ۴۰‬ســالاســت‪.‬‬ ‫ارائ ــه کارت پای ــان خدم ــت ب ــرای متقاضی ــان م ــرد‪ ،‬ارائ ــه گواه ــی پای ــان ط ــرح‪،‬‬ ‫دارا بــودن مــدرک تحصیلــی کارشناســی و یــا باالتــر بــا ســابقه مفیــد و مرتبــط و دارا‬ ‫ب ــودن پن ــج س ــال س ــابقه کار در بخ ــش م ــورد تقاض ــا الزام ــی اس ــت‪.‬‬ ‫پرســـتارانی کـــه دوره هـــای ویـــژه بخـــش هـــای ‪ ،ICU،CCU،NICU‬پیونـــد‪،‬‬ ‫جراح ــی و داخل ــی را گذرانده ان ــد‪ ،‬در ص ــورت ارائ ــه گواه ــی مربوط ــه در اولوی ــت‬ ‫جـــذب قـــرار خواهنـــد داشـــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تاری ــخ مصاحب ــه پ ــس از پای ــان ثب ــت ن ــام متعاقب ــا اط ــاع رس ــانی م ــی ش ــود و‬ ‫برگزی ــدگان پ ــس از ط ــی دوره ه ــای تکمیل ــی و در ص ــورت موفقی ــت‪ ،‬وارد مرحل ــه‬ ‫ج ــذب نهای ــی خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫چهاردهمین مرحله جذب نیروهای امریه اغاز می شود‬ ‫ب ــر اس ــاس اع ــام وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات‪ ،‬چهاردهمی ــن مرحل ــه ج ــذب نیروه ــای امری ــه ای ــن وزارتخان ــه از ‪ 2‬ت ــا ‪ ٩‬اس ــفندماه‬ ‫انج ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز رواب ــط عموم ــی و اطالع رس ــانی وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات‪ ،‬چهاردهمی ــن مرحل ــه فراین ــد ج ــذب نیروه ــای امری ــه‬ ‫از س ــاعت ‪ ۱۰‬صب ــح دوم اس ــفندماه س ــال ج ــاری اغ ــاز و ت ــا نه ــم اس ــفندماه ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس همیــن گــزارش‪ ،‬فارغ التحصیــان کشــور در خوش ـه های تخصیصــی ســتاد کل نیروهــای مســلح در ســطح تهــران و مراکــز اســتان ها‬ ‫ب ــر اس ــاس ج ــدول پیوس ــت کش ــور می توانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــامانه ج ــذب امری ــه وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات نس ــبت ب ــه‬ ‫ثبت ن ــام اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫از میان فار غ التحصیالن؛‬ ‫دانشگاه صنعتی نوشیروانی‬ ‫سرباز امریه جذب می کند‬ ‫دانشـــگاه صنعتـــی نوشـــیروانی بابـــل‬ ‫در نظـــر دارد از میـــان دانش اموختـــگان‬ ‫تحصیــات تکمیلــی مشــمول قانــون نظــام‬ ‫وظیفـــه عمومـــی واجـــد شـــرایط‪ ،‬بعـــد از‬ ‫انج ــام مصاحب ــه تخصص ــی نی ــروی امری ــه‬ ‫س ــرباز ج ــذب کن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار دانشـــگاه‬ ‫خبرگـــزاری دانشـــجو‪ ،‬معاونـــت پژوهـــش‬ ‫و فنـــاوری (مرکـــز کارافرینـــی و ارتبـــاط بـــا‬ ‫صنعـــت) دانشـــگاه صنعتـــی نوشـــیروانی‬ ‫بابــل در نظــر دارد از میــان دانش اموختــگان‬ ‫تحصیــات تکمیلــی مشــمول قانــون نظــام‬ ‫وظیفـــه عمومـــی واجـــد شـــرایط‪ ،‬بعـــد از‬ ‫انجـــام مصـــــاحبه تخصصـــی نیـــــروی‬ ‫امریـــه ســـرباز جـــذب کنـــد‪.‬‬ ‫فـــارغ التحصیـــل کارشناســـی‬ ‫ارشـــد و دکتـــری رشـــته های مهندســـی‬ ‫کامپیوتـــر‪ ،‬صنایـــع و مهندســـی بـــرق‪،‬‬ ‫مهندســـی مکانیـــک‪ ،‬مهندســـی مـــواد‪،‬‬ ‫مهندســـی عمـــران و مهندســـی شـــیمی‬ ‫می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت‬ ‫‪ http://amriye.msrt.ir‬نســـبت بـــه‬ ‫ثبت نـــام اقـــدام کننـــد‪.‬‬ ‫دستگیری دو نفر کالهبردار‬ ‫مجازی‬ ‫فرمانده انتظامی اذربایجان غربی گفت‪:‬افرادی که به واسطه ارسال‬ ‫پیامک های تمدید اگهی اقدام به کالهبرداری از شهروندان از طریق‬ ‫صفحات فیشینگ می کردند ‪،‬به دست قانون سپرده شدند‪.‬‬ ‫به گزارش برنا از اذربایجان غربی‪ ،‬سردار مسعود خرم نیا‪ ،‬در تشریح‬ ‫این خبر گفت‪ :‬در پی وصول چندین فقره شکایت مردمی مبنی بر‬ ‫برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان‪ ،‬موضوع به صورت ویژه در‬ ‫دست کارشناسان پلیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬با بررسی های کارشناسی صورت گرفته مشخص‬ ‫شد که به این افراد پیامک جعلی منتسب به سایت دیوار با مضمون‬ ‫اتمام مدت زمان ا گهی و درخواست تمدید ان ارسال شده بود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اذربایجان غربی تصریح کرد‪ :‬در این کالهبرداری‬ ‫در قبال تمدید ا گهی‪ ،‬پس از درخواست مبلغ ناچیز‪ ،‬کاربران جهت‬ ‫پرداخت وجه به لینک های جعلی پرداخت هدایت شده و اطالعات‬ ‫حساب انها به سرقت می رفت‪.‬‬ ‫خرم نیا افزود‪ :‬با اقدامات پلیسی‪ ،‬در این راستا ‪۲‬نفر شناسایی و در‬ ‫تحقیقات و بررسی های به عمل امده مشخص شد اطالعات بیش از‬ ‫سه هزار کارت بانکی توسط این افراد به سرقت رفته است‪.‬‬ ‫اطالعیه روابط عمومی شرکت ملی‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫در خصوص ا گهی های‬ ‫استخدام اخیر‬ ‫ً‬ ‫در حال حاضر اساسا مقرر نیست که هیچ گونه استخدامی از هر نوعی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مستقیما توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت پذیرد؛ بلکه‬ ‫شرکت های پیمانکار طرح‪ ۲۸‬مخزن‪ ،‬به صورت تدریجی و به میزان مورد نیاز خود‪،‬‬ ‫در طول مدت اجرای پروژه های این طرح اقدام به جذب نیرو خواهند کرد‪.‬‬ ‫به اطالع عموم شهروندان محترم به ویژه جوانان عزیز جویای کار در استان‬ ‫ً‬ ‫خوزستان می رساند که اخیرا برخی کاریابی ها‪ ،‬اقدام به انتشار ا گهی هایی با‬ ‫عناوین استخدام ‪ ۱۰‬هزار نیرو در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نموده اند‬ ‫که در این خصوص موارد زیر به ا گاهی می رسد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -۱‬در حال حاضر اساسا مقرر نیست که هیچ گونه استخدامی از هر نوعی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مستقیما توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت پذیرد؛ بلکه‬ ‫شرکت های پیمانکار طرح ‪ ۲۸‬مخزن‪ ،‬به صورت تدریجی و به میزان مورد نیاز‬ ‫خود‪ ،‬در طول مدت اجرای پروژه های این طرح اقدام به جذب نیرو خواهند کرد‬ ‫ً‬ ‫که البته قطعا فرصت اشتغال مغتنم و قابل توجهی را برای جوانان کاردان و‬ ‫کارشناس بومی استان های مربوطه و به ویژه خوزستان فراهم خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در طول مدت اجرای پروژه های طرح یادشده که قریب دو سال‬ ‫خواهد بود‪ ،‬شرکت های پیمانکار مجری طرح‪ ،‬به تناسب پیشرفت کار و‬ ‫حسب ضرورت هر بخش از فعالیت های پروژه ها‪ ،‬نیاز های خود در زمینه‬ ‫نیروی انسانی را به ادارات کل کار استان ها و یا موسسات کاریابی رسمی‪،‬‬ ‫اعالم خواهند نمود تا از ان طریق نسبت به معرفی نیروی کار ذی صالح به‬ ‫پیمانکاران متقاضی اقدام گردد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از کلیه کاریابی های محترم انتظار می رود‪ ،‬صرفا پس از اعالم نیاز‬ ‫شرکت های پیمانکار طرح‪ ،‬اقدام به معرفی نیروی بومی واجد شرایط و‬ ‫ذی صالح به ایشان ‪-‬و البته با بیان شفاف نام شرکت پیمانکار مربوطه به‬ ‫فرد متقاضی کار‪ -‬نمایند‪.‬‬ ‫‪-۴‬هر گونهاطالعیهاستخدامنیروی کار در شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صرفا از طریق اعالم رسمی در پایگاه اطالع رسانی این شرکت و نیز پایگاه های‬ ‫اطالع رسانی وزارت نفت و شرکت های تابع ان‪ ،‬قابل استناد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ضرورت دارد متقاضیان محترم کار‪ ،‬نسبت به هرگونه ارسال مدارک و‬ ‫یا پرداخت وجه هوشیار بوده و مراتب را از مجاری رسمی (از جمله پایگاه های‬ ‫اطالع رسانی شرکت های پیمانکار طرح ‪ ۲۸‬مخزن) راستی ازمایی نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬بدیهی است شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‪ ،‬هیچگونه‬ ‫مسئولیتی در قبال ا گهی های غیرمعتبر منتشر شده در منابع غیررسمی با‬ ‫مضمون استخدام یا موارد دیگر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در اطالعیه ای؛‬ ‫دانشگاه صنعتی سهند تبریز از‬ ‫بین دانش اموختگان کارشناسی‬ ‫ارشد سرباز امریه می پذیرد‬ ‫دانش ــگاه صنعت ــی س ــهند تبری ــز ب ــا ه ــدف ب ــه کارگی ــری نیرو ه ــای‬ ‫متخصـــص از مشـــموالن واجـــد شـــرایط از بیـــن دانش اموختـــگان‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬س ــرباز امری ــه می پذی ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری دانش ــجو‪ ،‬دانش ــگاه صنعت ــی س ــهند تبری ــز‬ ‫ب ــا ه ــدف ب ــه کارگی ــری نیرو ه ــای متخص ــص از مش ــموالن واج ــد‬ ‫ش ــرایط از بی ــن دانش اموخت ــگان کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬س ــرباز امری ــه‬ ‫می پذیـــرد‪.‬‬ ‫برایـــن اســـاس یـــک نفـــر در رشـــته های مهندســـی نفـــت یـــا‬ ‫مهندســـی شـــیمی بـــا ســـابقه کافـــی در کنتـــرل پروژه هـــای فنـــی و‬ ‫مهندســـی بـــا مـــدرک کارشناســـی ارشـــد‪ ،‬یـــک نفـــر در رشـــته های‬ ‫مهندس ــی مکانی ــک جام ــدات ی ــا مهندس ــی پزش ــکی بیومکانی ــک‬ ‫بـــا مـــدرک کارشناســـی ارشـــد ســـرباز امیریـــه پذیـــرش می شـــود‪.‬‬ ‫متقاضی ــان مش ــمول وظیف ــه می توانن ــد جه ــت کس ــب اطالع ــات‬ ‫بیش ــتر در س ــاعات اداری ب ــا اداره ارتب ــاط ب ــا صنع ــت دانش ــگاه ب ــا‬ ‫ش ــماره تلف ــن ‪ ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۲۰‬تم ــاس حاص ــل کنن ــد‪.‬‬ صفحه 12 ‫کشاورزی‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ارتباط مستقیم اتحادیه با کشاورزان‬ ‫محمدتق ــی نجم اب ــادی‪ ،‬رئی ــس اتحادی ــه تهی ــه و توزی ــع‬ ‫کننـــدگان مـــواد اولیـــه کشـــاورزی و باغبانـــی و بهداشـــتی‬ ‫گفـــت‪« :‬اقـــام مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه بـــا قـــوت الیمـــوت‬ ‫مــردم ســروکار دارد‪ .‬از طــرف دیگــر هــم تولیــد داخــل داریــم‬ ‫و ه ــم واردات‪ .‬در ای ــن ش ــرایط تصمیم گی ــری بای ــد ب ــا تکی ــه ب ــر‬ ‫کار کارشناســی انجــام شــود‪ .‬در رده بــاالی کارشناســی‪ ،‬کار‬ ‫کارشناس ــی انج ــام می ش ــود ام ــا بای ــد بیش ــتر از این ه ــا ب ــا‬ ‫اهال ــی صنف ــی و اتحادیه ه ــا مش ــورت ش ــود‪ .‬واردکنن ــده‪،‬‬ ‫نمونـ ـه ای از محص ــول مدنظ ــر خ ــود را ب ــه س ــازمان مربوط ــه‬ ‫عرضـــه می کنـــد و بعـــد از کشـــت و ازمـــون ان محصـــول‬ ‫در یـــک یـــا دو نوبـــت‪ ،‬اجـــازه ورود داده می شـــود‪ .‬ایـــن در‬ ‫حال ــی اس ــت ک ــه صنف ــی مث ــل م ــا ب ــه ص ــورت مس ــتقیم‬ ‫ب ــا م ــردم و کش ــاورزان در ارتب ــاط و تعام ــل اس ــت؛ بنابرای ــن‬ ‫بایــد حتمــا بــا انهــا مشــورت شــود‪ .‬بــه خصــوص در ارتبــاط‬ ‫ب ــا س ــموم ک ــه رک ــن اصل ــی هس ــتند بای ــد از نظ ــر و دان ــش‬ ‫کارشناســـان اتحادیـــه اســـتفاده شـــود‪ .‬کارشناســـان مـــا‬ ‫هم ــان تولیدکنن ــدگان و واردکنن ــدگان هس ــتند‪ .‬در ارتب ــاط‬ ‫بـــا قیمـــت هـــم‪ ،‬اتحادیـــه بـــه خوبـــی از وضعیـــت بـــازار‬ ‫مطل ــع اس ــت و می دانی ــم چ ــه قیمت ــی جل ــوی اجح ــاف ب ــه‬ ‫کشـــاورز را می گیـــرد»‪.‬‬ ‫پتانسیل مناطق سنجیده شود‬ ‫ایـــن نگرانـــی وجـــود دارد کـــه افزایـــش شـــدید قیمـــت‬ ‫ســـموم ممکـــن اســـت حجـــم برداشـــت محصـــوالت‬ ‫کشـــاورزی را (بـــه خصـــوص گنـــدم) در ســـال جـــاری بـــه‬ ‫طـــور محسوســـی کاهـــش دهـــد‪ .‬رئیـــس اتحادیـــه تهیـــه‬ ‫و توزیـــع کننـــدگان مـــواد اولیـــه کشـــاورزی و باغبانـــی و‬ ‫بهداش ــتی در ای ــن ب ــاره ب ــه خبرن ــگار گس ــترش نیوز گف ــت‪:‬‬ ‫«متولـــی گنـــدم‪ ،‬جـــو و ذرت؛ وزارت جهـــاد کشـــاورزی و‬ ‫س ــازمان های تابع ــه ان اس ــت‪ .‬متاس ــفانه جه ــاد کش ــاورزی‬ ‫توزیــع کــود را بــه یــک یــا دو شــرکت واگــذار می کننــد و ایــن‬ ‫ممکــن اســت بــه رانــت منجــر شــود‪ .‬بــه اعتقــاد مــن وزارت‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی ب ــه روی ــه خ ــود در س ــال های دور بازگ ــردد‬ ‫یعنـــی بـــر واردات و توزیـــع نظـــارت کنـــد‪ .‬از طـــرف دیگـــر‬ ‫[ظرفیت هـــای] مناطـــق مختلـــف را بررســـی و مشـــخص‬ ‫کن ــد‪ .‬ب ــرای مث ــال ببینن ــد ک ــه دش ــت قزوی ــن در رابط ــه ب ــا‬ ‫محصــوالت مهــم و موردنیــاز مملکــت یعنــی گنــدم و جــو؛‬ ‫چـــه پتانســـیل هایی دارد‪.‬؟»‪.‬‬ ‫دولت به جای توزیع‪،‬‬ ‫نظارت کند‬ ‫محمدتقـــی نجم ابـــادی اظهـــار داشـــت‪« :‬جهـــاد‬ ‫کشـــاورزی علـــم و دانـــش و گســـتردگی ســـازمانی را در‬ ‫اختیــار دارد و مدیریــت واردات هــم کــه بــه عهــده خــودش‬ ‫اس ــت‪ .‬اگ ــر چنی ــن نش ــود امس ــال ب ــدون ش ــک در زمین ــه‬ ‫برداشـــت گنـــدم بـــا مشـــکل روبـــرو می شـــویم‪ .‬دولـــت بـــه‬ ‫ن ــوع س ــمپاش داش ــته باش ــید‪ .‬قب ــا ب ــا ‪ ۱۰۰‬میلی ــون توم ــان‬ ‫می ش ــد ش ــروع ب ــه کار ک ــرد ول ــی ح ــاال ش ــرایط تغیی ــر ک ــرده‬ ‫و بس ــیار س ــخت ش ــده اس ــت‪ .‬ش ــروع ب ــا س ــرمایه ک ــم ه ــم‬ ‫باع ــث می ش ــود ک ــه س ــود چندان ــی عای ــد ف ــرد نش ــود»‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی مطرح کرد‪:‬‬ ‫استخدامزوریمهندسان کشاورزی‬ ‫◄ محمدتق ــی نجم اب ــادی م ــی گوی ــد؛ صاح ــب فروش ــگاه م ــواد اولی ــه کش ــاورزی و‬ ‫باغبانــی بایــد یــک مهنــدس کشــاورزی را اســتخدام کنــد امــا ایــن کار توجیــه اقتصــادی‬ ‫ن ــدارد‪ .‬از ط ــرف دیگ ــر مش ــکل ب ــه پرداخ ــت حق ــوق مح ــدود نمی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از گس ــترش نی ــوز‪ ،‬س ــم‪ ،‬ک ــود و دیگ ــر م ــواد‪،‬‬ ‫ابزار ه ــا و ا ق ــالم مر ب ــوط ب ــه کش ــاورزی و با غ ــداری؛ اهمیت ــی حیا ت ــی در اقتص ــاد‬ ‫جــای توز یــع بــه نظــارت رو اورد و از خــرد جمعــی اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫نبایــد اجــازه داد کــه قیمــت ســیب زمینــی در زمیــن زراعــی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬و در ب ــازار ‪ ۱۰‬ه ــزار توم ــان باش ــد‪ .‬وقت ــی م ــا ‪ ۵۰۰‬ه ــزار ت ــن‬ ‫مـــازاد تولیـــد ســـیب زمینی داریـــم جهـــاد کشـــاورزی بایـــد‬ ‫محاس ــبه کن ــد‪ ،‬چ ــه مق ــدار ان بای ــد انب ــار ش ــود و ام ــکان‬ ‫صــادرات چــه مقــدار ان وجــود دارد؛ نــه اینکــه در صــادرات‬ ‫را بــه صــورت کامــل بــاز نگــه داریــم‪ .‬در ایــن شــرایط بــازار بــه‬ ‫دس ــت دالل می افت ــد و انه ــا ه ــم ب ــه نی ــاز داخ ــل توجه ــی‬ ‫ندارن ــد»‪.‬‬ ‫کمبود را نمی توان انکار کرد‬ ‫وی در بخ ــش بع ــدی س ــخنان خ ــود گف ــت‪« :‬در ای ــن‬ ‫حــوزه کمبودهــای زیــادی وجــود دارد‪ .‬گرانــی ارز؛ قــدرت‬ ‫و امنی ــت غذا ی ــی کش ــورمان دار ن ــد‪ .‬در ح ــال حا ض ــر فع ــاالن ا ی ــن بخ ــش‬ ‫در چ ــه وضعیت ــی ب ــه س ــر می بر ن ــد؟ ب ــرای برر س ــی بیش ــتر ا ی ــن مو ض ــو ع ب ــا‬ ‫رئی ــس اتحاد ی ــه تهی ــه و توز ی ــع کنن ــدگان م ــواد اولی ــه کش ــاورزی و باغبا ن ــی و‬ ‫بهدا ش ــتی ب ــه گفتگ ــو نشس ــتیم‪ .‬انچ ــه می خوانی ــد گفتگ ــوی گس ــتر ش نیوز‬ ‫ب ــا ا ق ــای نج ــم ا ب ــادی ا س ــت‪.‬‬ ‫خری ــد تولیدکنن ــدگان و واردکننـــــــ ــدگان را کاه ــش داده‬ ‫اســت‪ .‬طبیعــی اســت کــه وقتــی قیمــت ارز ‪ ۵‬برابــر شــود تــوان‬ ‫تولیـــد و واردات یک پنجـــم می شـــود‪ .‬بـــه هـــر حـــال‬ ‫ایـــن قبیـــل مشـــکالت‪ ،‬از جنـــس اقتصـــادی هســـتند‬ ‫و نبایـــد انهـــا را سیاســـی کـــرد‪ .‬سیاســـی کـــردن مســـائل‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬هی ــچ فای ــده ای ن ــدارد بنابرای ــن بای ــد مناف ــع‬ ‫عمومــی را مــا ک قــرار داد‪ .‬ا گــر از خــرد جمعــی اســتفاده‬ ‫شـــود همـــه ایـــن مشـــکالت را می تـــوان حـــل کـــرد‪.‬‬ ‫توجـــه بیشـــتر بـــه کار کارشناســـی و اســـتفاده از تجربـــه‬ ‫بخش ه ــای مث ــل اتحادیه ه ــا موج ــب کم ــک ب ــه دول ــت‬ ‫می شـــود‪ .‬دولـــت و مدیـــران اگـــر خـــود را از ایـــن کمـــک‬ ‫بهره من ــد کنن ــد می توانن ــد س ــمت و س ــوی جدی ــدی ب ــه‬ ‫تفک ــرات خ ــود بدهن ــد و انه ــا را اص ــاح کنن ــد»‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مشکلی به نام پروانه صالحیت فنی‬ ‫نجم ابـــادی در تشـــریح بیشـــتر ایـــن موضـــوع گفـــت‪:‬‬ ‫«هنـــوز در ارتبـــاط بـــا ایـــن موضـــوع‪ ،‬بـــا ســـازمان حفـــظ‬ ‫نباتــات و نظــام مهندســی درگیــری داریــم‪ .‬مشــکلی بــه ایــن‬ ‫کوچک ــی همچن ــان ح ــل نمی ش ــود‪ .‬ای ــن در حال ــی اس ــت‬ ‫ک ــه راه ــکار ارائ ــه کرده ای ــم‪ .‬اتحادی ــه پیش ــنهاد ک ــرده ک ــه‬ ‫بخشـــی از هزینه هـــای مرتبـــط را تقبـــل کنـــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬قب ــل از س ــال ‪ ۹۲‬فروش ــگاه دارانی ک ــه بی ــش‬ ‫از ‪ ۱۰‬س ــال س ــابقه کار داش ــتند بع ــد از ش ــرکت و موفقی ــت‬ ‫در ازمــون‪ ،‬پروانــه صالحیــت فنــی دریافــت می کردنــد ولــی‬ ‫اکن ــون ب ــه ای ــن روی ــه پای ــان داده ان ــد‪ .‬صاح ــب فروش ــگاه‬ ‫بایـــد یـــک مهنـــدس کشـــاورزی را اســـتخدام کنـــد امـــا‬ ‫ایـــن کار توجیـــه اقتصـــادی نـــدارد‪ .‬مشـــکل بـــه تامیـــن‬ ‫حقـــوق محـــدود نمی شـــود‪ .‬شـــخص اســـتخدام شـــده‬ ‫بعض ــا‪ ،‬لیس ــت تم ــام مش ــتریان را در اختی ــار می گی ــرد و ب ــه‬ ‫هم ــکاری خ ــود پای ــان می ده ــد‪ .‬ب ــه ای ــن ترتی ــب صاح ــب‬ ‫فروشـــگاه بالتکلیـــف می مانـــد و مشـــتریانش را هـــم از‬ ‫دس ــت می ده ــد‪ .‬اعض ــای صن ــف ب ــه ش ــدت از ای ــن روی ــه‬ ‫ناراض ــی هس ــتند»‪.‬‬ ‫تعداد کاالها بسیار زیاد است‬ ‫ایــا ورود بــه حــوزه تهیــه و فــروش مــواد اولیــه کشــاورزی و‬ ‫باغبان ــی توجی ــه اقتص ــادی دارد؟ محمدتق ــی نجم اب ــادی‬ ‫در پاســـخ ایـــن ســـوال گفـــت‪« :‬بـــه وضعیـــت کشـــاورزی‬ ‫مملکـــت و همـــه ابعـــاد ان بســـتگی دارد‪ .‬در ســـال های‬ ‫دور همـــه کشـــاورزان و باغبانـــان بـــرای تامیـــن نیـــاز خـــود‬ ‫بـــه تهـــران مراجعـــه می کردنـــد‪ .‬تعـــداد فروشـــگاه ها در‬ ‫شهرس ــتان ها بس ــیار ک ــم ب ــود ول ــی االن این ط ــور نیس ــت‪.‬‬ ‫ب ــازار زمان ــی کش ــش پی ــدا می کن ــد ک ــه موان ــع گفته ش ــده‬ ‫رفـــع شـــود و مشـــکالت پیش پاافتـــاده ای مثـــل پروانـــه‬ ‫صالحی ــت فن ــی ح ــل ش ــود‪ .‬نمی ت ــوان گف ــت ک ــه دقیق ــا ب ــه‬ ‫چ ــه مق ــدار س ــرمایه نی ــاز اس ــت چ ــون تع ــداد کااله ــا بس ــیار‬ ‫زی ــاد و متن ــوع اس ــت‪ .‬ب ــرای مث ــال بای ــد چندی ــن و چن ــد‬ ‫هزینه را تقبل می کنیم‬ ‫نجم اب ــادی در ادام ــه گف ــت‪« :‬فروش ــگاه داری ک ــه ‪ ۴۰‬س ــال‬ ‫تجربـــه کاری دارد بســـیار بیشـــتر از فارغ التحصیـــان‬ ‫تــازه کار‪ ،‬دانــش و تجربــه اندوختــه اســت‪ .‬فارغ التحصیــان‬ ‫بی تجرب ــه در عم ــل‪ ،‬ابع ــاد مختل ــف کار را از باتجربه ه ــای‬ ‫صنـــف یـــاد می گیرنـــد‪ .‬اگـــر واقعـــا بـــه فکـــر مهندســـان‬ ‫کشـــاورزی هســـتیم بایـــد روش بهتـــری در پیـــش گرفتـــه‬ ‫شـــود‪ .‬اوال بایـــد ترتیبـــی اتخـــاذ شـــود کـــه بـــرای خـــود کار‬ ‫کننـــد و دومـــا اطمینـــان حاصـــل شـــود کـــه بهـــره وری و‬ ‫راندم ــان کاری الزم را دارن ــد‪ .‬ی ــا می ت ــوان مث ــل گذش ــته ها‪،‬‬ ‫دو یـــا ســـه مهنـــدس را بـــه فروشـــگاه دار معرفـــی کـــرد تـــا‬ ‫کارام ــوزی کنن ــد‪ ،‬ب ــه ط ــور مس ــتقیم ب ــا س ــموم و کوده ــا‪،‬‬ ‫افت هـــا‪ ،‬شـــیوه رایزنـــی و مشـــورت دهی فروشـــگاه دار بـــا‬ ‫کشــاورز و باغــدار و ‪ ...‬اشــنا شــوند‪ .‬حتــی پیشــنهاد کردیــم‬ ‫ک ــه اتحادی ــه‪ ،‬متقاضی ــان دریاف ــت پروان ــه را معرف ــی کن ــد‪،‬‬ ‫خـــود اتحادیـــه هزینه هـــای برگـــزاری کالس هـــا را متقبـــل‬ ‫ش ــود و فق ــط ب ــه م ــا م ــدرس داده ش ــود ت ــا در پای ــان دوره‪،‬‬ ‫ازمون ــی برگ ــزار ش ــود و کس ــانی ک ــه در ازم ــون موف ــق ش ــدند‬ ‫پروان ــه صالحی ــت فن ــی دریاف ــت کنن ــد‪ .‬ب ــه ای ــن ترتی ــب‬ ‫انهای ــی ک ــه از عه ــده ازم ــون برنیاین ــد خ ــود ب ــه خ ــود مجب ــور‬ ‫می شـــوند مهندســـی کشـــاورزی اســـتخدام کننـــد»‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بسته بندی به بند واقع در یزد جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی‬ ‫از افراد ساکن در قزوین و حومه که دارای خالقیت و پشتکار باال و عالقه مند به یادگیری مستمر می باشند جهت امور زیر‬ ‫به صورت تمام وقت استخدام می نماید‪:‬‬ ‫استخدام طراح برد الکترونیکی و برنامه نویس میکروکنترلر ‪ST‬‬ ‫طراحی‪ ،‬برنامه نویسی و راه اندازی بردهای الکترونیکی در حوزه‬ ‫ابزار دقیق شامل مراحل زیر‪:‬‬ ‫طراحی مدارات دیجیتالی و انالوگ در‬ ‫نرم افزار ‪Altium Designer‬‬ ‫برنامه نویسی میکروکنترلر های ‪ST‬‬ ‫راه اندازی‪ ،‬تست و ایرادیابی‬ ‫تحویل پروژه و خدمات نرم افزاری‬ ‫سن کمتر از ‪ 30‬سال‬ ‫ساکن شهر قزوین (یا امکان تردد با وسیله شخصی)‬ ‫حضور ‪ 5‬روز در هفته در دفتر شرکت‬ ‫امکان مسافرت به شهرهای نزدیک جهت تحویل دستگاه‬ ‫حقوق توافقی‪،‬دارای پاداش ماهیانه (درصدی از پروژه های تحویل شده)‬ ‫دارای بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬دارای حق ماموریت‪ ،‬نهار رایگان‬ ‫محیط کار در مرکز رشد دانشگاه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@intellico.ir‬‬ ‫مدیر منابع انسانی‬ ‫اجرای کلیه فرایندهای مدیریت منابع انسانی (جذب و استخدام‪ ،‬تجزیه‬ ‫و تحلیل شغل و گریدینگ شغل و مشاغل‪ ،‬حقوق و‪..‬‬ ‫مزایا و جبران خدمات‪ ،‬اموزش و توسعه‪ ،‬ارزیابی عملکرد‪،‬‬ ‫جانشین پروری و …)؛‬ ‫تدوین سیاست ها‪،‬ائین نامه ها و مقررات سازمانی و نظارت‬ ‫بر اجرای صحیح انها؛‬ ‫بکارگیری تکنیکهای مصاحبه رفتاری‪ ،‬زبان بدن و تحلیل شخصیتی؛‬ ‫اجرا و تجزیه و تحلیل نظرسنجی در زمینه نگرش های منابع انسانی‬ ‫و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت؛ لیسانس و فوق لیسانس ترجیح ًا در‬ ‫گرایش مدیریت منابع انسانی؛حداقل ‪ 5‬سال تجربه‪ ‬مدیریتی؛‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی در زمینه های‬ ‫استخدام‪ ،‬جبران خدمات‪ ،‬جانشین پروری و‪..‬‬ ‫داشتن تفکر سیستمی‪ ،‬روابط عمومی قوی و توانایی حل مسئله؛‬ ‫تسلطبرقوانینکار‪،‬طبقهبندیمشاغل‪،‬تامیناجتماعیودستورالعملهایوابسته‬ ‫امادگی انجام ماموریت های برون شهری‬ ‫حقوق و مزایا توافقی می باشد‪.‬‬ ‫ایاب ذهاب ‪ ،‬بیمه تکمیل درمان و سایر مزایا جانبی را شامل می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را‬ ‫(حداکثر تا تاریخ ‪)99/11/21‬به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اولویت استخدام با متقاضیانی است که رزومه های خود را حداکثر تا‬ ‫تاریخ ‪ 99/11/21‬به این واحد ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hryazd.bco@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی در تهران جهت تکمیل کادر خود به کارشناس‪ ،‬کارشناس ارشد و دکترای رشته های معدن‬ ‫(اکتشاف و استخراج و فراوری)‪ ،‬زمین شناسی‪ ،‬مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬عمران‪ ،‬صنایع و کنترل پروژه (تعمیرات و نگهداری)‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید و اشنا به نرم افزارهای تخصصی و زبان انگلیسی نیازمند است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪info.jobmine60@gmail.com‬‬ صفحه 13 ‫اخبار نظام وظیفه‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سرباز امریه فناور در شرکت های دانش بنیان‬ ‫امیر رحیمی پور در گفت وگو با ایلنا اعالم کرد‪:‬‬ ‫بخشش اضافه خدمت‬ ‫ضوابط‬ ‫ِ‬ ‫سنواتی کارکنان وظیفه‬ ‫رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح ضوابط بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان‬ ‫وظیفه در نیروهای مسلح را اعالم کرد‪.‬‬ ‫«امیر غالمرضا رحیمی پور» رییس اداره سرمایه انسانی‬ ‫سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با ایلنا درباره‬ ‫ضوابط بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه در‬ ‫نیروهای مسلح گفت‪ :‬براساس تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۵۸‬قانون‬ ‫خدمت وظیفه عمومی مشموالن غایبی که به خدمت‬ ‫سربازی اعزام می شوند‪ ،‬در صورتی که در حین خدمت‬ ‫حسن اخالق‪ ،‬رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خودشان‬ ‫نشان دهند یا در مناطق جنگی‪ ،‬امنیتی و عملیاتی ابراز شجاعت و فداکاری کنند‪ ،‬به طوری‬ ‫که مراتب مورد گواهی فرماندهان و مسئوالن جایگاه های سرتیپی و باالتر قرار بگیرد‪ ،‬تمام یا‬ ‫بخشی از مدت اضافه خدمت سنواتی انان مورد بخشش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس این ضوابط‪ ،‬مصادیق اخالق و رفتار‪ ،‬حسن انجام وظیفه و شرایط‬ ‫خاص طی دستورالعملی که به تمام سازمان های نیروی های مسلح ابالغ شده است‪ ،‬کارکنان‬ ‫وظیفه دارای غیبت سنواتی‪ 3‬یا‪ 6‬ماه می توانند با مراجعه به نیروی انسانی یگان ها از نحوه برخورداری‬ ‫از مقررات بخشش ا گاه شوند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برخی از مصادیقی‬ ‫که موجب استفاده از بخشش حین خدمت می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خدمت کارکنان وظیفه چه‬ ‫بومی و یا غیربومی در منطقه امنیتی درگیر با حداقل ‪ ۶‬ماه خدمت به صورت پیوسته و یا ‪ ۸‬ماه‬ ‫به طور متناوب و کارکنان وظیفه غیربومی در منطقه امنیتی غیردرگیر و عملیاتی با حداقل ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫خدمت و کارکنان وظیفه غیر بومی در منطقه محروم و بد اب و هوا با حداقل ‪ ۱۲‬ماه خدمت در‬ ‫منطقه از مصادیق بخشش حین خدمت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خدمت در مشاغل سخت و زیان اور مانند امور حفاظت فیزیکی‪ ،‬دژبانی‪،‬‬ ‫رانندگی در مناطق کم برخوردار و ‪ ...‬از دیگر مصادیق این ضوابط است‪ .‬همچنین کارکنان‬ ‫وظیفه شاغل در مناطق عادی که حداقل یک سال در یگان پاسداری خدمت کرده باشند‪،‬‬ ‫می توانند از بخشش حین خدمت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد‪ :‬کارکنان وظیفه‬ ‫که به واسطه شغل عموما در معرض شرایط جوی سرما و گرما و یا به اصطالح در محیط خارج‬ ‫از ساختمان ها خدمت کرده باشند و همچنین افرادی که دارای شرایط خاص هستند مانند‬ ‫کارکنان وظیفه یتیم‪ ،‬فرزندان ایثارگران‪ ،‬کارکنان وظیفه متاهل‪ ،‬پدر در حبس مشروط به عدم‬ ‫محکومیت امنیتی‪ ،‬فوت اعضای درجه یک خانواده در طول خدمت‪ ،‬کارکنان وظیفه تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی نیز از این قانون بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫امیر رحیمی پور خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین حسن نگهداری اموال در اختیار کارکنان وظیفه‬ ‫مانند رانندگان و کارکنان وظیفه ای که در عین رعایت نظم و انضباط در قبل از خدمت و در‬ ‫حین خدمت موفق به ثبت ابتکار منجر به تولید محصول له علمی مهم و معتبر نیز شده باشند‬ ‫از این قانون بهره مند می شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬کارکنان وظیفه حافظ حداقل یک جزء قران‪ ،‬حافظ حداقل یک پنجم‬ ‫نهج البالغه‪ ،‬صحیفه سجادیه و اصول کافی و همچنین سرباز نمونه در جشنواره های‬ ‫سازمانی و نیروی مانند جشنواره حضرت علی اکبر (ع) در گرامیداشت روز سرباز‪ ،‬همچنین‬ ‫نفر برتر دوره های اموزش رزم مقدماتی تخصصی مهارت اموزی‪ ،‬نفرات اول تا دهم مسابقات‬ ‫فرهنگی ورزشی علوم قرانی و علمی که در سطح سازمان های نیروهای مسلح برگزار می شود‬ ‫و نفرات اول تا سوم مسابقات فرهنگی ورزشی علوم قرانی و علمی در سطح یگانی استانی و‬ ‫نیروی شده باشند‪ ،‬از بخشش حین خدمت بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از میان فار غ التحصیالن؛‬ ‫افزایش سهمیه سرباز امریه فناور با موافقت رهبری‬ ‫افزای ــش س ــهمیه س ــرباز امر ی ــه فن ــاور ب ــا موافق ــت‬ ‫رهبریس ــهمیه به کارگی ــری دان ــش اموخت ــگان برت ــر‬ ‫فنــاور بــه عنــوان ســرباز امر یــه فنــاور در شــرکت های‬ ‫دانش بنی ــان ب ــا موافق ــت فرمان ــده معظ ــم کل ق ــوا‬ ‫افزای ــش یاف ــت‪.‬‬ ‫مجم ــع تش ــکل ه ــای دان ــش بنی ــان ای ــران از‬ ‫ابت ــدای س ــال ج ــاری در نامـ ـه ای محض ــر فرمان ــده‬ ‫معظ ــم کل ق ــوا درخواس ــت افزای ــش س ــهمیه‬ ‫نخب ــگان فن ــاور ب ــه عن ــوان س ـ ـ ـ ــرباز امر ی ــه جه ــت‬ ‫ب ــه کارگی ــری در شرک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت های دانش بنی ــان را‬ ‫مط ــرح ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا از رواب ــط عموم ــی مجم ــع‬ ‫تش ــکل های دانش بنی ــان‪ ،‬ب ــا توج ــه ب ــه فعالی ــت‬ ‫بی ــش از پن ــج ه ــزار ش ــرکت دانش بنی ــان و رون ــد‬ ‫رو ب ــه افزای ــش انه ــا و س ــهمیه ان ــدک تخصی ــص‬ ‫یافت ــه ب ــه نخب ــگان ب ــرای امر ی ــه س ــربازی ک ــه منج ــر‬ ‫ب ــه اعم ــال س ــخت گی ــری ه ــای ز ی ــادی از س ــوی‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‬ ‫ش ــده ب ــود و ب ــه منظ ــور اس ــتفاده موث ــر از ظرفی ــت‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان ممت ــاز و نخب ــگان دانش ــگاهی‪،‬‬ ‫مجم ــع تش ــکل ه ــای دان ــش بنی ــان‪ ،‬در نامـ ـه ای‬ ‫محضــر فرمانــده معظــم کل قــوا درخواســت افزایــش‬ ‫س ــهمیه نخب ــگان فن ــاور ب ــه عن ــوان س ــرباز امر ی ــه‬ ‫جه ــت ب ــه کارگی ــری در ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫را ارای ــه ک ــرد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬معاونــت نیــروی انســانی‬ ‫س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح در خص ــوص افزای ــش‬ ‫س ــهمیه دان ــش اموخت ــگان برت ــر فن ــاور (پ ــروژه‬ ‫جایگزیــن خدمــت) و ســرباز فنــاور (مامــور) جهــت‬ ‫ب ــه کارگی ــری در ش ــرکت های دانش بنی ــان پ ــس از‬ ‫بررس ــی ب ــه هم ــراه پیش ــنهاداتی ب ــه محض ــر فرمان ــده‬ ‫معظ ــم کل ق ــوا تقدی ــم ک ــرد ک ــه تصو ی ــب ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه موج ــب ای ــن مصوب ــه س ــاالنه در س ــقف‬ ‫تع ــداد ‪ ۲۰۰‬نف ــر دان ــش اموخت ــه برت ــر فن ــاور م ــورد‬ ‫تایی ــد بنی ــاد مل ــی نخب ــگان کش ــور جه ــت انج ــام‬ ‫ط ــرح ه ــای تحقیقات ــی فناوران ــه (پ ــروژه جایگزی ــن‬ ‫خدم ــت) در چارچ ــوب سیاسـ ـت های کل ــی‬ ‫نظ ــام و نقش ــه جام ــع علم ــی داج ــا و ب ــر اس ــاس‬ ‫معیارهای ــی ب ــا نظ ــارت معاون ــت علم ــی و فن ــاوری‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری ب ــه ش ــرکت ه ــای دانش بنی ــان‬ ‫معرف ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫معیاره ــای ش ــرکت های دان ــش بنی ــان و‬ ‫اولویت ه ــای به کارگی ــری ش ــامل‪ :‬هم ــکار بخ ــش‬ ‫دفاع ــی و دارای پروان ــه س ــمتا‪ ،‬دارای س ــطح‬ ‫فن ــاوری برت ــر‪ ،‬دارای ت ــوان تولی ــدی محص ــوالت‬ ‫دانش بنی ــان گلوگاه ــی و تحریم ــی‪ ،‬دارای قابلی ــت‬ ‫رف ــع گل ــوگاه فناوران ــه کش ــور و مج ــری پ ــروژه ه ــای‬ ‫الو ی ــت دار مل ــی و اقتص ــادی کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن تصو ی ــب ش ــد‪ :‬س ــاالنه در س ــقف‬ ‫‪ ۷۵۰‬نف ــر از کارکن ــان وظیف ــه دارای تحصی ــات‬ ‫حداق ــل کارشناس ــی ک ــه ب ــا تایی ــد معاون ــت علم ــی‬ ‫و فن ــاوری‪ ،‬ج ــزو اعض ــای کلی ــدی و بنیان گ ــذار‬ ‫ش ــرکت های دان ــش بنی ــان محس ــوب ش ــده و‬ ‫براس ــاس معیاره ــای ش ــفاف و عادالن ــه انتخ ــاب‬ ‫می ش ــوند‪ ،‬ب ــه عن ــوان س ــرباز فن ــاور و ب ــه ص ــورت‬ ‫مام ــور (امر ی ــه) و ب ــه نظ ــارت دفت ــر سیاســت گذاری‬ ‫و نظ ــارت راهب ــردی حفاظ ــت اطالع ــات نیروه ــای‬ ‫مس ــلح جه ــت خدم ــت (خدم ــت در عرص ــه‬ ‫فعالیت ه ــای فناوران ــه) در ش ــرکت های دان ــش‬ ‫بنی ــان ب ــا اولو ی ــت ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫هم ــکار بخ ــش دفاع ــی ب ــه معاون ــت علم ــی و‬ ‫فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری اختص ــاص یابن ــد‪.‬‬ ‫ویژه دانش اموختگان تحصیالت تکمیلی؛‬ ‫فراخوان پذیرش سرباز امریه در دانشگاه زابل‬ ‫منتشر شد‬ ‫دانش ــگاه زاب ــل ب ــا ه ــدف ب ــه کارگی ــری‬ ‫نیرو ه ــای متخص ــص از مش ــموالن واج ــد ش ــرایط از‬ ‫بی ــن دانش اموخت ــگان کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری‬ ‫س ــرباز امر ی ــه می پذی ــرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار دانشـگاه خبرگـزاری‬ ‫دانشـجو‪ ،‬معاونـت پژوهش و فناوری دانشـگاه زابل‬ ‫بـا هـدف بـه کارگیـری نیرو هـای متخصـص جهـت‬ ‫بهـره بـرداری از خدمات انـان در ارتباط با صنعت‪،‬‬ ‫امـور پژوهشـی و کار در ازمایشـگاه ها‪ ،‬از مشـموالن‬ ‫واجـد شـرایط از بیـن دانش اموختـگان کارشناسـی‬ ‫ارشـد و دکتـری‪ ،‬سـرباز امر یـه می پذیـرد‪.‬‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس رش ــته های م ــورد نیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز‬ ‫دانشــگاه زابــل‪ )۱ :‬رشــته کامپیوتــر‪ ،‬مهــارت نــرم افــزار‪،‬‬ ‫س ــخت اف ــزار‪ ،‬ش ــبکه ‪ )۲‬رش ــته عل ــوم ازمایش ــگاهی‪،‬‬ ‫مهــارت کار در ازمایشــگاه ‪ )۳‬رشــته علــوم باغبانــی‪،‬‬ ‫مه ــارت کار در گلخان ــه اس ــت‪.‬‬ ‫متقاضی ــان مش ــمول وظیف ــه ک ــه تمای ــل ب ــه‬ ‫گذران ــدن دوره س ــربازی خ ــود در قال ــب نی ــروی‬ ‫امر ی ــه در دانش ــگاه را دارن ــد ت ــا ‪ ۲۴‬بهمن م ــاه‬ ‫فرص ــت دارن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه ادرس الکترونیک ــی‬ ‫‪ www.Amriye.msrt.ir‬نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دانشگاه زنجان برای امریه‬ ‫سربازی فراخوان داد‬ ‫دانشـــگاه زنجـــان از میـــان فـــارغ التحصیـــان کارشناســـی ارش ــد و‬ ‫دکتـــری دانشـــگاه های مختلـــف کشـــور‪ ،‬ســـرباز امریـــه جـــذب می کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار دانش ــگاه خبرگ ــزاری دانش ــجو‪ ،‬دانش ــگاه زنج ــان‬ ‫فراخـــوان جـــذب ســـرباز امریـــه از میـــان دانـــش اموختـــگان کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد و دکت ــری را منتش ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫فـــارغ التحصیالنـــی کـــه تاریـــخ اعـــزام انـــان از اول اردیبهشـــت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اع ــام ش ــده می توانن ــد م ــدارک تحصیل ــی خ ــود را ب ــرای ای ــن دانش ــگاه‬ ‫ارس ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت‪ ،‬مهل ــت ارس ــال م ــدارک ت ــا ‪ ۲۴‬بهم ــن اع ــام اس ــت‬ ‫و عالقه منــدان از طریــق ادرس ‪ /http://amriye.msrt.ir‬بایــد نســبت بــه‬ ‫ثبــت نــام در ایــن فراخــوان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫جهت تامین نیروی انسانی متخصص؛‬ ‫جــذب نیروی امریه در مرکز ملی‬ ‫ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران‬ ‫مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران وابسـته به جهاددانشـگاهی‪،‬‬ ‫جهـت تامیـن نیـروی انسـانی متخصـص‪ ،‬اقـدام بـه جـذب نیـروی امر یـه بـا‬ ‫مـدرک کارشناسـی ارشـد بـرای سـال ‪ ۱۴۰۰‬نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخای ــر‬ ‫ژنتیک ــی و زیس ــتی ای ــران وابس ــته ب ــه جهاددانش ــگاهی‪ ،‬ای ــن مرک ــز جه ــت‬ ‫تامی ــن نی ــروی انس ــانی متخص ــص‪ ،‬اق ــدام ب ــه ج ــذب نی ــروی امر ی ــه ب ــا‬ ‫مــدرک کارشناســی ارشــد بــرای ســال ‪ 1400‬در رشــته های ژنتیــک‪ ،‬پــرورش‬ ‫دام و طی ــور‪ ،‬ژنتی ــک و اص ــاح ن ــژاد دام‪ ،‬بیوش ــیمی‪ ،‬س ــلولی‪ -‬مولکول ــی‪،‬‬ ‫میکروبیول ــوژی‪ ،‬بیوتکنول ــوژی پزش ــکی‪ ،‬دامپزش ــکی و س ــایر رش ــته های‬ ‫عل ــوم زیس ــتی به غی ــراز گیاه ــی نم ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت تاریـــخ اعـــزام بایـــد اول اردیبهشـــت ماه یـــا اول‬ ‫تیرمـــاه ‪ 1400‬و بومـــی اســـتان تهـــران باشـــد‪.‬‬ ‫از واجدی ــن ش ــرایط دع ــوت ب ــه عم ــل می ای ــد رزوم ــه خ ــود را حداکث ــر‬ ‫ت ــا پای ــان بهمن م ــاه س ــال ج ــاری ب ــه ادرس ایمی ــل ‪ info@ibrc.ir‬ارس ــال‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ صفحه 14 ‫دانش بنیان‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئی ــس دانش ــکده هوافض ــای دانش ــگاه امیرکبی ــر از ب ــی توجه ــی ب ــه جای ــگاه‬ ‫شــغلی فــارغ التحصیــان رشــته «هــوا فضــا» در کشــور انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر بســیاری از فــارغ التحصیــان ایــن رشــته بــه دنبــال مهاجــرت و اشــتغال در‬ ‫کشــورهای دیگــر هســتند و جــای تاســف دارد کــه ســرمایه هــای انســانی مــا توســط‬ ‫دیگ ــران به ــره ب ــرداری م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا ه ــدف ای ــن رش ــته فراه ــم ک ــردن ش ــرایطی اس ــت ک ــه دان ــش‬ ‫اموخت ــه ان بتوان ــد در زمین ــه طراح ــی‪ ،‬س ــاخت و ازمای ــش صنای ــع هوافضای ــی‬ ‫فعالیــت کنــد‪ .‬مهندســی هوافضــا علمــی بیــن رشــته ای اســت کــه در ان بســیاری‬ ‫از ش ــاخه های عل ــوم از جمل ــه متال ــورژی‪ ،‬کامپیوت ــر‪ ،‬مکانی ــک و الکترونی ــک م ــورد‬ ‫اس ــتفاده ق ــرار می گیرن ــد‪ .‬همچنی ــن ه ــدف تربی ــت کارش ــناس در صنای ــع هواپیم ــا‬ ‫و هلیکوپترس ــازی و ف ــردی اش ــنا ب ــه مقدم ــات و اص ــول مهندس ــی هوافض ــا اس ــت‪.‬‬ ‫ط ــول متوس ــط دوره ‪ ۴‬س ــال اس ــت‪ .‬دانش ــجویان موظفن ــد ‪ ۳‬واح ــد پ ــروژه بگیرن ــد و‬ ‫‪ ۲‬تابس ــتان در دفات ــر مهندس ــی صنای ــع مر ب ــوط کارام ــوزی کنن ــد‪ .‬فارغ التحصی ــان‬ ‫کادر م ــورد نی ــاز محاس ــبات‪ ،‬طراح ــی‪ ،‬تحقیق ــات و س ــاخت صنای ــع مختل ــف‬ ‫هواپیمای ــی‪ ،‬هلیکوپترس ــازی‪ ،‬موش ــکی و صنای ــع دیگ ــر را تامی ــن می کنن ــد‪.‬‬ ‫برخ ــاف س ــایر رش ــته ها مث ــل مهندس ــی ب ــرق و عم ــران‪ ،‬رش ــته هوافض ــا در‬ ‫مقط ــع کارشناس ــی از اول ب ــدون گرای ــش اس ــت‪ ،‬دانش ــجویان ای ــن رش ــته از ب ــدو‬ ‫ورود ب ــه دانش ــگاه اموزه ه ــای بس ــیاری را ی ــاد می گیرن ــد ک ــه همی ــن مطال ــب اموخت ــه‬ ‫ش ــده ب ــه ان ه ــا کم ــک می کن ــد‪ ،‬بتوانن ــد در ترم ه ــای پایان ــی تحصیلی ش ــان‬ ‫موضــوع یــا گرایــش مناســبی را انتخــاب کــرده و بــه دنبــال ان موضــوع پــروژه پایانــی‬ ‫دوره کارشناس ــی خ ــود را تعیی ــن کنن ــد‪.‬‬ ‫دروس ای ــن مجموع ــه ش ــامل دروس عموم ــی‪ ،‬پای ــه‪ ،‬اصل ــی‪ ،‬تخصص ــی‪،‬‬ ‫کارگاه ــی و کارام ــوزی اس ــت و زمینه های ــی چ ــون ایرودینامی ــک‪ ،‬س ــازه هوای ــی‪،‬‬ ‫مکانی ــک پ ــرواز و جلوبرنده ه ــا را در ب ــر می گی ــرد‪ .‬پایه ه ــای اصل ــی الزم ب ــرای‬ ‫تحصی ــل در ای ــن رش ــته ریاضی ــات‪ ،‬فیز ی ــک و ز ب ــان خارج ــی اس ــت‪ .‬ب ــرای‬ ‫فارغ التحصی ــان ای ــن رش ــته ام ــکان ورود ب ــه دوره کارشناس ــی ارش ــد مهندس ــی‬ ‫هوافض ــا وج ــود دارد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه صنایــع هوافضــا در دنیــا یکــی از پیشــروترین زمینه هــای‬ ‫تحقیقات ــی اس ــت و هم ــواره موجب ــات ترق ــی و جه ــش در س ــایر رش ــته های عل ــوم‬ ‫و مهندس ــی را فراه ــم س ــاخته و در ای ــن راس ــتا بودجه ه ــای عظی ــم نظام ــی و‬ ‫غیرنظام ــی را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت‪ ،‬موضوعات ــی از قبی ــل طراح ــی و‬ ‫س ــاخت هلیکوپت ــر‪ ،‬هواپیم ــای ب ــدون سرنش ــین‪ ،‬ب ــدون موت ــور‪ ،‬عم ــود پ ــرواز و ی ــا‬ ‫جنگنــده از یــک طــرف و ســاخت پایگاههــای فضایــی‪ ،‬مســافرت بــه کــرات دیگــر‬ ‫و جن ــگ س ــتارگان از ط ــرف دیگ ــر جامعی ــت و حساس ــیت ای ــن رش ــته را بی ــش از‬ ‫پی ــش روش ــن می س ــازد‪.‬‬ ‫مهندس ــی هوافض ــا مجموعـ ـه ای از عل ــوم و توانایی ه ــای علم ــی و عمل ــی در‬ ‫زمین ــه تحلی ــل‪ ،‬طراح ــی و س ــاخت وس ــایل پرن ــده نظی ــر هواپیماه ــا‪ ،‬چرخ بال ه ــا‪،‬‬ ‫گالیدره ــا‪ ،‬موش ـک ها و ماهوار هه ــا اس ــت‪ .‬ای ــن رش ــته ب ــر چه ــار پای ــه ایرودینامی ــک ‪، ۱‬‬ ‫جلوبرندگ ــی ‪ ، ۲‬مکانی ــک پ ــرواز ‪ ۳‬و س ــازه های هوافضای ــی اس ــتوار اس ــت‪.‬‬ ‫دانشجویان هوافضا چگونه پذیرش می شوند؟‬ ‫دکت ــر محم ــود مان ــی ریی ــس دانش ــکده ه ــوا فض ــای دانش ــگاه امیرکبی ــر در‬ ‫گف ــت و گ ــو ب ــا ایس ــنا ب ــه تش ــریح جزئی ــات پذی ــرش دانش ــجویان و وضعی ــت‬ ‫اموزش ــی دانش ــجویان رش ــته هوافض ــا در ای ــران اش ــاره و تا کی ــد ک ــرد‪ :‬رش ــته‬ ‫هوافض ــا ب ــرای دوره کارشناس ــی در دانش ــگاه ه ــای م ــا گرایش ــی ن ــدارد‪ .‬در نهای ــت‬ ‫دانش ــجویان ب ــا عن ــوان مهن ــدس هوافض ــا ف ــارغ التحصی ــل م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه تصر یـح کـرد‪ :‬در دوره کارشناسـی ارشـد‪ ،‬ایـن رشـته در هفـت‬ ‫گرایـش ائرودینامیـک‪ ،‬جلـو برندگـی‪ ،‬سـازه‪ ،‬مکانیـک پـرواز‪ ،‬سـوانح هوائـی و‬ ‫صالحیـت پـرواز‪ ،‬فنـاوری فضائـی و فنـاوری ماهـواره دانشـجو پذیـرش مـی کنـد‪.‬‬ ‫فنـاوری فضائـی بیشـتر متمرکـز بـر ایـن اسـت کـه ماهـواره را در فضـا قـرار دهـد و‬ ‫جزئیات پذیرش دانشجو و مشکالت رشته هوافضا از زبان رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر‪:‬‬ ‫از بی توجهی به جایگاه شغلی فار غ التحصیالن «هوا فضا»‬ ‫تا بهره برداری سرمایه های انسانی توسط دیگران‬ ‫رش ــته مهندس ــی ه ــوا فض ــا ب ــه عن ــوان یک ــی از ش ــاخه های‬ ‫مهندس ــی مکانی ــک ب ــرای نخس ــتین ب ــار در س ــال ‪ ۱۳۶۶‬وارد دانش ــگاه‬ ‫ه ــای ای ــران ش ــد و دانش ــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر (پل ــی تکنی ــک ته ــران)‬ ‫اولیــن دوره کارشناســی ایــن رشــته را راه انــدازی کــرد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫مهندس ــی هوافض ــا ش ــاخه ای از مهندس ــی مکانی ــک اس ــت و ش ــباهت‬ ‫زیــادی بــا ان دارد‪ ،‬رفتــه رفتــه ایــن رشــته بــه دانشــگاه هــای دیگــر کشــور‬ ‫فنـاوری ماهـواره بـه خـود ماهـواره اختصـاص دارد و دانشـجویان بـا خـود ماهـواره‬ ‫سـر و کار دارنـد و نحـوه طراحـی‪ ،‬سـاخت و ازمـودن ان را امـوزش مـی بیننـد‪.‬‬ ‫مان ــی خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر فن ــاوری ماه ــواره در دانش ــگاه‬ ‫صنعتــی امیرکبیــر بــه صــورت یــک گرایــش بیــن رشــته ای بــا همــکاری دانشــکده هــای بــرق‬ ‫و هوافض ــا ارائ ــه م ــی ش ــود ک ــه جنب ــه ه ــای هوافضائ ــی ان توس ــط دانش ــجویان‬ ‫پذیرفت ــه ش ــده از طر ی ــق هوافض ــا و جنب ــه ه ــای برق ــی ان توس ــط دانش ــجویان‬ ‫پذیرفت ــه ش ــده از طر ی ــق ب ــرق پوش ــش داده م ــی ش ــود‪ .‬خوش ــبختانه ای ــن الگ ــوی‬ ‫موفق ــی از هم ــکاری ه ــای بی ــن رش ــته اس ــت‪ .‬وزارت عل ــوم در ح ــال بازنگ ــری‬ ‫گرایــش هــای هوافضــا اســت و تــاش بــر ایــن اســت کــه مقولــه هائــی ماننــد مهــارت‬ ‫افزائ ــی و کارافرین ــی در س ــیالبس دروس لح ــاظ گ ــردد ت ــا ف ــارغ التحصی ــان در‬ ‫نیــز راه پیــدا کــرد و هــر ســاله دانشــگاه های مختلفــی از طریــق کنکــور‬ ‫اق ــدام ب ــه پذی ــرش دانش ــجو در ای ــن رش ــته م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫هوافض ــا در واق ــع مجموعـ ـه ای از عل ــوم و توانمندی ه ــای علم ــی‬ ‫اس ــت ک ــه در زمین ــه طراح ــی‪ ،‬انالی ــز و س ــاخت وس ــایل پرن ــده هوای ــی‬ ‫مانن ــد هواپیم ــا‪ ،‬بالگ ــرد‪ ،‬گالیدره ــا‪ ،‬موش ـک ها و وس ــایل پرن ــده فضای ــی‬ ‫مث ــل ش ــاتل ها‪ ،‬ماهواره ه ــا و فضاپیماه ــا م ــورد اس ــتفاده ق ــرار می گی ــرد‬ ‫فرص ــت ه ــای ش ــغلی کارائ ــی بهت ــری داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــکده مهندس ــی هوافض ــای دانش ــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر در رابط ــه‬ ‫ب ــا گرای ــش اویونی ــک ه ــم چنی ــن اظه ــار ک ــرد‪ :‬ای ــن گرای ــش قب ــا در وزارت عل ــوم‬ ‫تعری ــف و اج ــرا ش ــده ب ــود لیک ــن دانش ــکده هوافض ــا و دانش ــکده ب ــرق در ی ــک‬ ‫هم ــکاری مش ــترک اق ــدام ب ــه بازنگ ــری ان نم ــوده و ب ــه عن ــوان ی ــک گرای ــش بی ــن‬ ‫رش ــته ای اج ــرا خواه ــد ش ــد‪ .‬ای ــن گرای ــش در زمین ــه هوائ ــی و فضائ ــی کارب ــرد‬ ‫فراوان ــی دارد‪.‬‬ ‫دکت ــر مان ــی ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه امیدوار ی ــم ای ــن گرای ــش ب ــا فرم ــت جدی ــد ت ــا‬ ‫ســال اینــده راه انــدازی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬یــک ســری مصوباتــی در ایــن رشــته هســت‬ ‫ک ــه بای ــد ی ــک س ــری مصوبات ــی در وزارت عل ــوم تصو ی ــب ش ــود‪ .‬البت ــه کنک ــور ای ــن‬ ‫رش ــته در ص ــورت کس ــب مج ــوز س ــال این ــده برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬تصمیـــم وزارت علـــوم بـــرای پذیـــرش دانشـــجویان‬ ‫دکت ــری ای ــن رش ــته ای ــن اس ــت ک ــه انه ــا را در ی ــک گرای ــش پذی ــرش کن ــد‪ .‬یعن ــی‬ ‫تمـــام دانشـــجویان دوره دکتـــری بـــا عنـــوان هوافضـــا فـــارغ التحصیـــل شـــوند‪.‬‬ ‫اگ ــر چ ــه تخص ــص ای ــن اف ــراد در یک ــی از گرای ــش ه ــا ذک ــر خواه ــد ش ــد‪ .‬یعن ــی‬ ‫دانش ــجوی کارشناس ــی ارش ــد ب ــرای دکت ــری در هم ــان گرای ــش تخصص ــی خ ــود‬ ‫تحصی ــل خ ــود را ادام ــه م ــی ده ــد‪ .‬ام ــا دانش ــجو ب ــا عن ــوان دکت ــرای هوافض ــا‬ ‫ف ــارغ التحصی ــل م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه امیرکبیـــر خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬همانطـــور ک ــه‬ ‫عن ــوان ش ــد در س ــطح کارشناس ــی چه ــار دانش ــگاه ش ــامل دانش ــگاه صنعت ــی‬ ‫امیرکبیـــر‪ ،‬دانشـــگاه اصفهـــان‪ ،‬دانشـــگاه صنعتـــی خواجـــه نصیـــر و دانش ــگاه‬ ‫صنعت ــی ش ــریف دانش ــجوی هوافض ــا پذی ــرش م ــی کنن ــد‪ .‬از بی ــن دانش ــگاه ه ــای‬ ‫غی ــر دولت ــی نی ــز واح ــد عل ــوم و تحقیق ــات دانش ــگاه ازاد دانش ــجوی کارشناس ــی‬ ‫پذی ــرش م ــی کن ــد‪ .‬ام ــا در س ــطح کارشناس ــی ارش ــد برخ ــی از دانش ــگاه ه ــای‬ ‫فن ــی دولت ــی نظی ــر عل ــم و صنع ــت‪ ،‬تربی ــت م ــدرس‪ ،‬صنعت ــی ش ــیراز و صنعت ــی‬ ‫اصفه ــان و دانش ــگاه اصفه ــان در ای ــن رش ــته دانش ــجو پذی ــرش م ــی کنن ــد‪ .‬در‬ ‫دوره دکت ــری چ ــون ی ــک کار تخصص ــی اس ــت و نی ــاز ب ــه اج ــرای رس ــاله اس ــت‬ ‫در نتیج ــه ظرفی ــت پذی ــرش دانش ــجو در دانش ــگاه بس ــتگی ب ــه ظرفی ــت و عال ق ــه‬ ‫اســـتاد و دانشـــجو دارد‪.‬‬ ‫دکتـــر مانـــی بـــا تا کیـــد بـــر اینکـــه ســـالیانه کمتـــر از ‪ ۳۰۰‬دانشـــجو در رش ــته‬ ‫هوافض ــا ب ــرای دوره کارشناس ــی پذی ــرش م ــی ش ــوند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ای ــن تع ــداد ب ــرای‬ ‫گرای ــش ه ــای کارشناس ــی ارش ــد ح ــدود ‪ ۳۵۰‬نف ــر اس ــت‪ .‬ب ــرای دکت ــرا نی ــز ظرفی ــت‬ ‫پذی ــرش بس ــتگی ب ــه هم ــکاری اس ــاتید دارد ک ــه البت ــه ام ــار ان کمت ــر از پذی ــرش‬ ‫در دوره ارش ــد اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــکده هوافض ــای دانش ــگاه امیرکبی ــر همچنی ــن خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫تقاض ــا ب ــرای تحصی ــل در رش ــته هوافض ــا در س ــطح کارشناس ــی خ ــوب اس ــت و‬ ‫دانش ــجویان ب ــا رتب ــه ه ــای س ــه رقم ــی ای ــن رش ــته را انتخ ــاب م ــی کنن ــد‪ .‬بناب ــر ای ــن‬ ‫تقاضــای خوبــی بــرای ادامــه فعالیــت ایــن رشــته وجــود دارد و میــزان تــرک تحصیــل‬ ‫و انص ــراف از تحصی ــل در ای ــن رش ــته نی ــز همانن ــد س ــایر رش ــته ه ــا م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫دکتر مانی در خصوص وضعیت فارغ التحصیالن دانشجویان هوافضا نیز‬ ‫گفت‪ :‬فارغ التحصیالن این رشته در مراکزی که در حوزه هوافضا فعالیت می‬ ‫کنند و همچنین در صنایعی که خدمات این رشته قابل بهره برداری است‬ ‫مثل نیروگاه ها مشغول به کار می شوند‪ .‬اگر چه وضعیت اشتغال برای دانش‬ ‫اموختگان رشته های فنی رضایت بخش نیست شاید بتوان گفت که شرایط‬ ‫اشتغال این دانشجویان کمی بهتر از سایر رشته ها می باشد‪.‬‬ ‫وی در پایـــان بـــا بیـــان اینکـــه متاســـفانه بســـیاری از فـــارغ التحصیـــان ب ــه‬ ‫دنب ــال مهاج ــرت و اش ــتغال در کش ــورهای دیگ ــر هس ــتند و ای ــن ج ــای تاس ــف‬ ‫دارد کــه نخبــگان مــا بعــد از فــارغ التحصیلــی کشــور را تــرک مــی کننــد و ســرمایه هــای‬ ‫انس ــانی م ــا توس ــط دیگ ــران به ــره ب ــرداری م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا؛ ب ــا وج ــود اینک ــه رش ــته مهندس ــی» ه ــوا فض ــا» ب ــه عن ــوان‬ ‫رشـــته اول علمـــی ایـــران در نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور معرفـــی شـــده و رتب ــه‬ ‫ه ــای برت ــر گ ــروه ریاض ــی و فیزی ــک ای ــن رش ــته را ب ــه عن ــوان انتخ ــاب اول رش ــته‬ ‫دانشـــگاهی خـــود قـــرار مـــی دهنـــد و همچنیـــن علـــی رغـــم رشـــد و پیشـــرفت‬ ‫چش ــمگیر صنای ــع هوافض ــا در ای ــران و نی ــاز ج ــدی ب ــه حض ــور متخصصی ــن ای ــن‬ ‫ح ــوزه در صنای ــع نظام ــی و غیرنظام ــی؛ همچن ــان بس ــیاری از دانش ــجویان بع ــد‬ ‫از فـــارغ التحصیلـــی بـــرای ورود بـــه بـــازار کار چشـــم بـــه صنایـــع خار ج ــی‬ ‫دوخت ــه ان ــد‪ .‬درحال ــی ک ــه الزم اس ــت مس ــئوالن ب ــرای این ــده ف ــارغ التحصی ــان‬ ‫ای ــن رشـــته مهـــم و تاثیرگـــذار تمهیداتـــی بیندیشـــند تـــا عـــاوه بـــر جلوگیـــری از‬ ‫خ ــروج س ــرمایه ه ــای انس ــانی از کش ــور‪ ،‬ش ــاهد اقب ــال بی ــش از پی ــش دانش ــجویان‬ ‫ب ــه ای ــن رش ــته ه ــا باش ــیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنایع فوالد کاوه تیکمه داش واقع در استان اذربایجان شرقی‬ ‫به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر فنی‬ ‫اقا (حداکثر سن ‪ 45‬سال)‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مکانیک ترجیح ًا‪  ‬گرایش ساخت و تولید‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های برق قدرت و الکترونیک‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در سمت مدیر فنی در کارخانه های فوالدی (خط نورد )‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا کفالت دائم‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس نقشه کشی‬ ‫صنعتی‬ ‫خانم‪/‬اقا (حداکثر سن ‪ 40‬سال)‬ ‫دارای مدرک تحصیلی نقشه کشی و طراحی صنعتی – مکانیک مسلط به نرم افزارهای – ‪Catia‬‬ ‫‪ ،Solidworks‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬دارای کارت پایان خدمت یا کفالت دائم‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫اقا (حداکثر سن ‪ 40‬سال)‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مکانیک‪  ‬ترجیح ًا گرایش ساخت و تولید‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬دارای کارت پایان خدمت یا کفالت دائم‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪seydi.behruz@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا تولید کننده قطعات خودرو در ایران‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر فروش‬ ‫اقا‬ ‫کارشناس بازاریابی‪ ‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫کارشناس فروش‪ ‬‬ ‫اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫کارشناس ارشد صادرات‬ ‫اقا‬ ‫مدیر ‪IT‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫مدیر تامین و بازرگانی‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫کارشناس ‪ IT‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫مسلط به نرم افزار و سخت افزار‪ ‬‬ ‫کارشناس خرید خارجی‪ ‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫مسئول دفتر مدیریت‪ ‬‬ ‫خانم‬ ‫کارشناس خرید داخلی‬ ‫اقا‬ ‫تحصیلدار‪ ‬‬ ‫اقا‬ ‫مدیر عملیات‪ ‬‬ ‫اقا‪ ،‬مسلط به عملیات مونتاژ‪ ،‬بسته بندی‪،‬‬ ‫انبارش‪ ،‬لجستیک‬ ‫نیروی خدماتی‬ ‫اقا‬ ‫مدیر بازاریابی‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@amirnia.com‬‬ صفحه 15 ‫‪ 22‬بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی مبارک باد‬ ‫شنبه‪ 18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫ا گهی استخدام فار غ التحصیالن ممتاز‬ ‫دانشگاه های برتر در صنعت برق حرارتی‬ ‫شـــرکت مـــادر تخصصـــی تولیـــد نیـــروی بـــرق حرارتـــی در نظـــر دارد بخشـــی از‬ ‫نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز خ ــود در ش ــرکت های وابس ــته غیردولت ــی (نیروگاه ه ــا) را‬ ‫از بی ــن فارغ التحصی ــان ممت ــاز دانش ــگاه های برت ــر‪ ،‬مطاب ــق ضواب ــط و مق ــررات و از‬ ‫طری ــق مصاحب ــه تخصص ــی تامی ــن کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــرق نی ــوز‪ ،‬ش ــرکت م ــادر تخصص ــی تولی ــد نی ــروی ب ــرق حرارت ــی‬ ‫در نظ ــر دارد بخش ــی از نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز خ ــود در ش ــرکت های وابس ــته‬ ‫غیردولتـــی (نیروگاه هـــا) را از بیـــن فارغ التحصیـــان ممتـــاز دانشـــگاه های برتـــر‪،‬‬ ‫مطابـــق ضوابـــط و مقـــررات و از طریـــق مصاحبـــه تخصصـــی تامیـــن کنـــد‪.‬‬ ‫پی ــرو اب ــاغ دس ــتورالعمل نیازس ــنجی‪ ،‬تامی ــن و س ــاماندهی نی ــروی انس ــانی در‬ ‫شـــرکت های وابســـته وزارت نیـــرو‪ ،‬شـــرکت مـــادر تخصصـــی تولیـــد نیـــروی بـــرق‬ ‫حرارت ــی در نظ ــر دارد بخش ــی از نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز خ ــود در ش ــرکت های‬ ‫وابس ــته غی ــر دولت ــی (نیروگاه ه ــا) را از بی ــن فارغ التحصی ــان ممت ــاز دانش ــگاه های‬ ‫برت ــر‪ ،‬مطاب ــق ضواب ــط و مق ــررات و از طری ــق مصاحب ــه تخصص ــی تامی ــن کن ــد‪.‬‬ ‫عالقه منـــدان جهـــت کســـب اطالعـــات بیشـــتر و ثبت نـــام می تواننـــد بـــه‬ ‫ادرس ‪ http://hr.tpph.ir/SitePages/Employment.aspx‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫پذیرفته شدگان مرحله اول ازمون‬ ‫استخدامی وزارت کشور از ‪ ۲۰‬بهمن ماه‬ ‫نسبت به تحویل مدارک خود اقدام کنند‬ ‫روشــن ضمیــر مدیــرکل منابــع انســانی‬ ‫وزارت کشـــــــــــــــــــــور اعــــــــــــــــــام کـــرد‪:‬‬ ‫پذیرفتــه شــدگان مرحلــه اول هشــتمین‬ ‫ازم ــون فراگی ــر دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی‬ ‫بـــرای اســـتخدام در وزارت کشـــور‪،‬‬ ‫فرمانـــداری هـــا و بخشــــــــــــداری هـــا از‬ ‫‪ ۲۰‬بهمــن مــاه و بــر اســاس نوبــت بنــدی‬ ‫کـــه از طریـــق ســـایت وزارت کشـــور و‬ ‫اس ــتانداری ه ــای سراس ــر کش ــور اع ــام‬ ‫مـــی شـــود‪ ،‬جهـــت تحویـــل مـــدارک‬ ‫خ ــود اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫به نقل از وزارت کشور‪ ،‬اکبر روشن ضمیر مدیرکل منابع انسانی وزارت کشور با‬ ‫اشاره به اعالم نتایج ازمون استخدامی سال جاری گفت‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در مراجعه حضوری داوطلبان پذیرفته شده مرحله‬ ‫اول هشتمین ازمون فراگیر دستگاه های اجرایی برای استخدام در وزارت کشور‬ ‫(فرمانداری ها و بخشداری ها) و تحویل مدارک‪ ،‬برابر هماهنگی های بعمل امده‪،‬‬ ‫اخذ مدارک برای ستاد وزارت کشور و استانداری ها از روز دوشنبه مورخ ‪ ۲۰‬بهمن‬ ‫ماه و براساس نوبت بندی افراد که از طریق پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور به‬ ‫ادرس ‪ www.moi.ir‬واستانداری های سراسر کشور اعالم می شود‪ ،‬انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رییس مرکز روابط عمومی وزارت کار خبر داد‪:‬‬ ‫پایان داوری نخستین دوره جشنواره ملی‬ ‫کاریکاتور « کارا »‬ ‫رییس مرکز روابط عمومی و اطالع‬ ‫رسانی وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫از پایان داوری نخستین دوره جشنواره ملی‬ ‫کاریکاتور « کارا» خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از مرکز روابط‬ ‫عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی ‪ ،‬حامد شمس با اعالم‬ ‫این خبر اظهار کرد‪ :‬داوری نخستین دوره‬ ‫جشنواره ملی کاریکاتور کارا به پایان رسید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیــات داوران متشــکل‬ ‫از احمــد عربانــی‪ ،‬جــواد علیــزاده و علــی‬ ‫درخشــی بــا بررســی ‪ ۱۹۶‬اثــر رســیده‬ ‫بــه دبیرخانــه جشــنواره کــه متعلــق بــه‬ ‫‪۱۰۸‬هنرمنــد بــود ‪ ۶۵‬اثــر را واجــد شــرکت در نمایشــگاه و انتشــار در کتــاب جشــنواره اعــام‬ ‫کرد نــد‪.‬‬ ‫شمس با بیان این که در این مرحله ‪ ۱۲‬اثر به مرحله دوم داوری راه یافتند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پس از بررسی های صورت گرفته در پایان ‪ ۷‬اثر نیز به بخش پایانی داوری راه می یابند‪.‬‬ ‫رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد‪:‬‬ ‫برگزیدگان نخستین دوره جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور روز ‪ ۲۹‬بهمن در مراسم «تجلیل‬ ‫از برگزیدگان ملی سیزدهمین جشنواره کارافرینان برتر ‪ « 1398‬معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫نخستین دوره جشنواره ملی کاریکاتور « کارا» با موضوع کارافرینی با ‪ ۷‬عنوان محوری از‬ ‫سوی وزارت تعاون‪ ٬‬کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود‪.‬‬ ‫◄ حوادث‬ ‫در راستای کاهش جعل مدرک؛‬ ‫الکترونیکی شدن مدارک دانش اموختگان‬ ‫‪ ۸۰‬دانشگاه کلید خورد‬ ‫رئیـــس ســــــــــــــــــــــــــازمان امـــور‬ ‫دانشـــــــــــــــجویان گفـــــــــــــــــــت‪ :‬بـــه‬ ‫‪ ۸۰‬دانشـــگاه کـــه خـــود مـــدارک‬ ‫فــارغ التحصیــان را صــادر مــی کننــد‬ ‫اعــام شــده کــه بــرای الکترونیکــی‬ ‫شـــدن مـــــــــــــــدارک وارد سیســـتم‬ ‫(ســـامانه سجــــــــــاد ســـازمان امـــور‬ ‫دانشـــجویان ) شـــوند‪.‬‬ ‫مجتبـــی صدیقـــی در گفتگـــو‬ ‫بـــا خبرنـــگار مهـــر دربـــاره اخریـــن‬ ‫وضعیــــــت الکترونیکـــی شـــدن‬ ‫مـــدارک دانشـــــــــــــگاهی گفـــت‪:‬‬ ‫مـــدارک فـــارغ التحصیــــــــــــــــــان موسســـات‬ ‫امـــوزش عالـــی غیـــر دولتـــی و غیـــر انتفاعـــی و‬ ‫دانشـــگاه های وابســـته بـــه دســـتگاه ها کـــه‬ ‫توســـط ســـازمان امـــور دانشـــجویان پیگیـــری‬ ‫می ش ــد‪ ،‬هم ــه ب ــه «کیوارک ــد» مجه ــز ش ــده و ب ــا‬ ‫هم ــان ک ــد می ش ــود م ــدرک دان ــش اموخت ــگان‬ ‫را جســـتجو کـــرد و بـــه اصالـــت مـــدرک و‬ ‫محتـــوای ان ا گاهـــی یافـــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــه ‪ ۸۰‬دانش ــگاهی ه ــم ک ــه‬ ‫خـــود مـــدارک فـــارغ التحصیـــان را صـــادر‬ ‫می کننـــد اعـــام شـــده کـــه وارد ایـــن سیســـتم‬ ‫(ســـامانه ســـجاد ســـازمان امـــور دانشـــجویان)‬ ‫شـــوند کـــه بـــه تدریـــج در حـــال وارد شـــدن‬ ‫هس ــتند‪ ،‬دانش ــگاه ها ه ــر مدرک ــی ک ــه ص ــادر‬ ‫می کننـــد براســـاس «کیوارکـــدی» اســـت کـــه‬ ‫از سیســـتم مرکـــزی دریافـــت کرده انـــد و در‬ ‫دانشـــنامه ها پیـــش بینـــی می شـــود‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان ام ــور دانش ــجویان اف ــزود‪ :‬در‬ ‫واق ــع در ای ــن روش‪ ،‬م ــدارک دان ــش اموخت ــگان‬ ‫توس ــط دانش ــگاه ها در س ــامانه س ــجاد س ــازمان‬ ‫امـــور دانشـــجویان بارگـــذاری شـــده و پـــس از‬ ‫بررس ــی نح ــوه ورود متقاض ــی ب ــه ام ــوزش عال ــی‬ ‫و نم ــرات و س ــنوات تحصیل ــی‪ ،‬ب ــا‬ ‫اختص ــاص ک ــد کی ــوار‪ ،‬دانش ــنامه‬ ‫ارس ــالی تایی ــد می ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬پـــس از ورود‬ ‫مـــدارک دانشـــگاه ها بـــه سیســـتم‬ ‫مرک ــزی ب ــه تدری ــج ب ــه مدارک ــی ک ــه‬ ‫ً‬ ‫قبـــا صـــادر شـــده بـــاز می گردیـــم و‬ ‫ان مـــدارک کـــم کـــم روی سیســـتم‬ ‫بارگ ــزاری می ش ــود ت ــا مدارک ــی ک ــه‬ ‫چندی ــن س ــال پی ــش ص ــادر ش ــده‬ ‫در سیس ــتم قاب ــل دسترس ــی باش ــد‪.‬‬ ‫صدیقــی ادامــه داد‪ :‬فکــر می کنــم‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــا ای ــن امکان ــی ک ــه ب ــرای دس ــتگاه ها‬ ‫و نهادهـــا کـــه می خواهنـــد از خدمـــت افـــراد‬ ‫اس ــتفاده کنن ــد فراه ــم ش ــده اس ــت‪ ،‬مش ــکلی‬ ‫دیگــر وجــود نــدارد کــه از ایــن طریــق بــه مــدارک‬ ‫صـــادره مطمئـــن شـــده و بـــا ارامـــش خاطـــر از‬ ‫ای ــن م ــدرک اس ــتفاده کنن ــد و دیگ ــر بهانـ ـه ای‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن روش عــاوه بــر صرفــه‬ ‫جویـــی در وقـــت و هزینـــه و کاهـــش مصـــرف‬ ‫کاغـــذ‪ ،‬امـــکان جعـــل مـــدارک نیـــز بـــه میـــزان‬ ‫زی ــادی کاه ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫در رابطه با پذیرفته شدگان؛‬ ‫اطالعیه سازمان ثبت اسناد درباره‬ ‫پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت‬ ‫ازمون استخدام نیروی پیمانی‬ ‫اداره کل منابـع انسـانی و پشـتیبانی‬ ‫سـازمان ثبـت اسـناد و املا ک کشـور در‬ ‫رابطـه بـا پذیرفتـه شـدگان چنـد برابـر ظرفیـت‬ ‫ازمـون اسـتخدامی نیـروی انسـانی ایـن سـازمان‬ ‫اطالعیـه ای صـادر کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان‪ ،‬اداره‬ ‫کل منابـع انسـانی و پشـتیبانی سـازمان ثبـت‬ ‫اسـناد و املا ک کشـور در رابطـه با زمـان تحویل‬ ‫مـدارک پذیرفتـه شـدگان چنـد برابـر ظرفیـت‬ ‫ازمـون اسـتخدامی نیـروی انسـانی ایـن سـازمان‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۹‬اطالعیـه ای صـادر کـرد‪.‬‬ ‫متن این اطالعیه بدین شرح است‪:‬‬ ‫پذیرفتـه شـدگان چنـد برابـر ظرفیـت ازمـون‬ ‫اسـتخدام نیـروی پیمانـی سـازمان ثبـت‬ ‫اسـنادو املا ک کشـور‪ ،‬از تاریـخ ‪۱۸‬‏‪۱۱/‬‏‪۹۹/‬‬ ‫لغایـت ‪۲۷‬‏‪۱۱/‬‏‪ ۹۹/‬از سـاعت ‪۳۰‬‏‪ ۸/‬لغایـت‬ ‫‪( ۱۴‬در رو ز هـای غیـر تعطیـل)‪ ،‬مهلـت دارنـد‬ ‫ضمـن رعایـت دسـتورالعمل هـای بهداشـتی‪،‬‬ ‫بـا در دسـت داشـتن مـدارک ذیـل‪ ،‬بـه اداره کل‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک اسـتان محـل سـکونت‪،‬‬ ‫مراجعـه و مـدارک موردنیـاز را بـه واحـد امـور‬ ‫اداری ثبـت اسـتان تحویـل دهنـد‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم مراجعـه در مهلـت مذکـور‪،‬‬ ‫مراتـب بعنـوان انصـراف از مراحـل اسـتخدام‬ ‫محسـوب خواهـد شـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در راسـتای مسـاعدت بـا‬ ‫پذیرفته شدگان ازمون و جلوگیری از تردد ان ها‬ ‫بیـن اسـتان ها‪ ،‬مقـرر شـده هریـک از پذیرفتـه‬ ‫شـدگان ازمـون بـه جـای مراجعـه بـه اداره کل‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک اسـتان مـورد تقاضـا بـرای‬ ‫اسـتخدام‪ ،‬بـه اداره کل ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫اسـتان محـل سـکونت فعلـی مراجعـه نماینـد‪.‬‬ ‫بعنـوان مثـال فـردی که سـاکن اسـتان مازندران‬ ‫اسـت و بـرای اسـتخدام در اسـتان تهـران‬ ‫پذیرفتـه شـده اسـت‪ ،‬بـرای تحویـل مـدارک و‬ ‫مسـتندات مـورد نیـاز‪ ،‬در مهلـت مقـرر‪ ،‬بـه اداره‬ ‫کل ثبـت اسـتان مازنـدران مراجعـه کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا پـس از بررسـی مـدارک و مسـتندات‬ ‫ارائـه شـده‪ ،‬تاریـخ و زمـان برگـزاری مصاحبـه‬ ‫تخصصـی از افـرادی کـه مـدارک ان هـا منطبـق‬ ‫بـا مفـاد ا گهـی اسـتخدام بـوده‪ ،‬اطلاع رسـانی‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫‏‪-‬مدارک موردنیاز‬ ‫‪۱‬‏‪-‬اصل شناسنامه با ‪ ۲‬نسخه کپی از کلیه‬ ‫صفحات‬ ‫‪۲‬‏‪ -‬کارتملیبا‪ ۲‬نسخه کپیاز دو طرف کارت‬ ‫‪۳‬‏‪ -‬اصـل کارت پایـان خدمـت یـا معافیـت‬ ‫قانونـی (اقایـان) بـا ‪ ۲‬نسـخه کپـی از دو طـرف‬ ‫کارت‬ ‫‪۴‬‏‪ -‬اصـل مـدرک تحصیلـی کـه در زمـان‬ ‫ثبـت نـام در ازمـون‪ ،‬بـر اسـاس ان مـدرک ثبـت‬ ‫نـام نمـوده انـد بـا ‪ ۲‬نسـخه کپـی‬ ‫‪۵‬‏‪ -‬عکس ‪ ۳*۴‬سه قطعه‬ ‫‪۶‬‏‪-‬بـرای اسـتفاده از اولویـت بومـی از طریـق‬ ‫سـکونت‪ ،‬الزم اسـت فـرم استشـهاد محلـی از‬ ‫اداره کل ثبـت اسـناد و املا ک اسـتان محـل‬ ‫سـکونت اخـذ و پـس از تکمیـل و ممهـور بـه مهر‬ ‫نیـروی انتظامـی (پاسـگاه یـا کالنتـری محـل)‬ ‫ارائـه گـردد‪( .‬تکمیل این فرم توسـط متقاضیان‬ ‫اسـتخدام در مراکـز اسـتان ها الزم نیسـت)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا داوطلبـان بومـی شهرسـتانی کـه‬ ‫دارای سـوابق تحصیلـی در مقاطـع ابتدایـی‪،‬‬ ‫راهنمایـی‪ ،‬یـا دبیرسـتان در شهرسـتان مـورد‬ ‫تقاضـا هسـتند‪ ،‬بـا تاییـد اداره امـوزش و‬ ‫پـرورش شهرسـتان مربوطـه‪ ،‬مـدت تحصیـل را‬ ‫می تواننـد بـه عنـوان تمـام یـا قسـمتی از سـابقه‬ ‫‪۱۰‬سـال سـکونت بـه شـرط ارائـه استشـهاد‬ ‫محلـی مبنـی بـر تاییـد سـاکن بـودن فعلـی فـرد‬ ‫در شهرسـتان مـورد تقاضا‪ ،‬مال ک محاسـبه قرار‬ ‫دهنـد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬بـرای اضافـه شـدن بـه حداکثـر سـن‪،‬‬ ‫داوطلبانـی کـه بـه صـورت غیررسـمی و‬ ‫تمـام وقـت در وزارتخانه هـا و موسسـات و‬ ‫شـرکت های دولتـی‪ ،‬بانک هـا و شـرکت های‬ ‫تحـت پوشـش ان هـا‪ ،‬شـرکت های بیمه هـای‬ ‫دولتی‪ ،‬شهردار ی ها و موسسات و شرکت های‬ ‫دولتـی کـه شـمول قانـون بـر ان هـا مسـتلزم ذکـر‬ ‫نـام اسـت‪ ،‬موسسـات و شـرکت های ملـی و‬ ‫مصـادره شـده کـه بـه نحـوی از بودجـه و کمـک‬ ‫دولـت اسـتفاده می کننـد‪ ،‬نهاد هـای انقلاب‬ ‫اسلامی و شـرکت های تحـت پوشـش ان هـا‬ ‫از تاریـخ ‪۲۲‬‏‪۱۱/‬‏‪ ۱۳۵۷/‬بـه خدمـت اشـتغال‬ ‫داشـته انـد‪ ،‬مـدارک و مسـتندات مربوطـه را‬ ‫ارائـه نماینـد‪.‬‬ ‫‪۸‬‏‪ -‬معرفـی نامـه صـادره از بنیـاد شـهید و‬ ‫امـور ایثارگـران اسـتان بـرای ایثارگـران‬ ‫‪۹‬‏‪-‬معرفـی نامـه از طـرف اداره کل بهزیسـتی‬ ‫اسـتان بـرای متقاضیـان اسـتخدام بـر اسـاس‬ ‫سـهمیه معلولیـن‬ ‫اعالم نتایج اولیه هشتمین ازمون استخدامی کشور؛ ‬ ‫‪ 21‬نفر در سازمان امور عشایر ایران‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫نتایـج اولیـه هشـتمین ازمون اسـتخدامی متمرکز‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی کشـور ‪ ۱۱‬بهمـن مـاه اعلام‬ ‫شـد‪ .‬تعـداد ‪ 21‬نفـر در سـازمان امـور عشـایر ایـران‬ ‫اسـتخدام مـی شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـ ــ ـ ـ ـ ــزارش بـازارکار بـه نق ـ ـ ـ ــل از پا یـگاه‬ ‫ا طلاع ر سـانی سـازمان ا مـور عشـایر ا یـران‪،‬‬ ‫رئیـس روا بـط عمو مـی و ا مـور بیـن الملـل سـازمان‬ ‫ا مـور عشـایر ا یـران از جـذب و ا سـتخدام ‪ 21‬نفـر‬ ‫در ا یـن سـازمان از طر یـق از مـون ا سـتخدامی‬ ‫د سـتگاه هـای اجرا یـی در سـال ‪ 99‬خبـر داد‬ ‫و گفـت‪ :‬سـازمان سـنجش کشـور نتا یـج اولیـه‬ ‫هشـتمین از مـون ا سـتخدامی د سـتگا ه های‬ ‫اجرا یـی کشـور کـه ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬دی مـاه ‪ ۹۹‬بر گـزار‬ ‫شـده بـود را اعلام کـرد‪.‬‬ ‫علیرضا رحیمی افزود‪ :‬این نتایج از سـاعت ‪ ۲۰‬روز‬ ‫شـنبه ‪ ۱۱‬بهمـن مـاه بـر روی سـایت سـازمان سـنجش‬ ‫اموزش کشـور به نشـانی ‪ www.sanjesh.org‬قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬اطالعیـه هـای مر بـوط بـه‬ ‫اسـتخدام و جـذب نیـرو در سـازمان امـور عشـایر‬ ‫از سـوی مدیر یـت امـور اداری‪ ،‬رفـاه و پشـتیبانی‬ ‫سـازمان و از طر یـق وب سـایت سـازمان بـه نشـانی‬ ‫‪ www.ashayer.ir‬اطلاع رسـانی مـی شـود‪.‬‬ ‫گــــریم پرستار ج ـ ــوان‬ ‫برای دستبرد به حساب بانکی‬ ‫پرستار خانگی که کینه پیرزن صاحبخانه را به دل گرفته بود‪ ،‬بعد از‬ ‫سرقت کارت بانکی او خودش را شبیه او گریم کرد تا از حساب بانکی او‬ ‫‪ 50‬میلیون تومان برداشت کند‪.‬‬ ‫به گزارش شفا انالین چند روز قبل زن جوانی به پلیس رفت و از سرقت‬ ‫خانه مادرش خبر داد‪ .‬وی گفت‪ :‬مادرم پیرزنی است که به تنهایی زندگی‬ ‫می کند‪ ،‬هر روز با او تماس می گیرم‪.‬‬ ‫پریروز هر چه به مادرم زنگ زدم جواب نداد‪ .‬با خودم گفتم شاید‬ ‫بیرون رفته و خانه نیست‪ .‬صبح امروز دوباره به مادرم زنگ زدم اما باز‬ ‫هم جواب نداد و همین مساله باعث نگرانی ام شد‪ ،‬خودم رابه خانه اش‬ ‫رساندم و با ورود به خانه مادرم با بدن نیمه جانش مواجه شدم‪ .‬او‬ ‫را به بیمارستان رسانده و تحت درمان قرار گرفت اما هنوز بی هوش‬ ‫است‪ .‬از خانه مادرم‪ ،‬دالرها‪ ،‬وسایل عتیقه‪ ،‬طال و کارت عابر بانکش‬ ‫به سرقت رفته است‪.‬‬ ‫با شکایت زن جوان‪ ،‬پرونده ای در دادسرای ویژه سرقت تشکیل‬ ‫و تحقیقات اغاز شد‪ .‬پیرزن که فرنگیس نام دارد‪ 3 ،‬روز به خاطر‬ ‫مسمومیت بی هوش بود اما وقتی به هوش امد اطالعاتی در اختیار‬ ‫تیم تحقیق قرار داد که انها را به سارق اصلی رساند‪.‬‬ ‫فرنگیس گفت‪ :‬به خاطر تنهایی و کرونا‪ ،‬بچه هایم تصمیم گرفتند‬ ‫پرستاری را استخدام کنند تا برای خرید کمتر از خانه خارج شوم و‬ ‫کارهایم را او انجام دهد‪ .‬مدتی از حضور پرستار‪ ،‬به نام مینو گذشته بود‬ ‫که انگشتر عتیقه ام گم شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬من که تصور می کردم انگشتر را مینو دزدیده است به‬ ‫او تهمت زدم و از او خواستم خانه ام را ترک کند و به عبارتی او را اخراج‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫مینو خیلی التماس کرد که او را اخراج نکنم‪ ،‬می گفت در این‬ ‫سرقت نقشی نداشته است اما حرف هایش را باور نکردم‪ .‬هر چند‪،‬‬ ‫چند روز بعد انگشترم را پیدا کردم اما دیگر به مینو حرفی نزدم‪ .‬تا اینکه‬ ‫او یک روز تماس گرفت و گفت برای بردن وسایلش و تسویه حساب‬ ‫به خانه ام می اید‪.‬‬ ‫مـــن هـــم قبـــول کـــردم وقتـــی ان روز مینـــو وارد خانـــه ام شـــد کم ــی‬ ‫صحب ــت کردی ــم و بع ــد او برای ــم چ ــای ریخ ــت‪ ،‬بع ــد از نوش ــیدن چ ــای‬ ‫از هـــوش رفتـــم و درنهایـــت در بیمارســـتان بـــه هـــوش امـــدم‪ .‬بـــه ج ــز‬ ‫پرس ــتارم کس ــی ان موق ــع در خان ــه نب ــود و ش ــک ن ــدارم ک ــه او س ــرقت را‬ ‫انجـــام داده اســـت‪.‬‬ ‫در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد که فردای روز سرقت و زمانی‬ ‫که فرنگیس در کما به سر می برد‪ ،‬زنی با مشخصات فرنگیس و کارت‬ ‫شناسایی او به بانک رفته و با نام او از حساب بانکی اش ‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫برداشت کرده است‪.‬‬ ‫ماموران پلیس تحقیقات را برای دستگیری زن جوان ادامه دادند‬ ‫اما بررسی ها نشان می داد که مینو خانه اش را ترک کرده است‪ .‬در ادامه‬ ‫بررسی ها مشخص شد که زن جوان در خانه پدری اش مخفی شده و‬ ‫با هماهنگی های قضایی وی بازداشت شد‪.‬زن جوان که مدارک را‬ ‫علیه خود می دید به ناچار به سرقت از خانه پیرزن به خاطر انتقامگیری‬ ‫اعتراف کرد‪ .‬سپس برای ادامه تحقیقات در اختیار کارا گاهان اداره ا گاهی‬ ‫قرار داده شد‪.‬‬ ‫گفت و گو با پرستار خانگی‬ ‫■ چرا تصمیم به سرقت گرفتی؟‬ ‫کینه فرنگیس را به دل گرفته بودم‪ .‬در مدتی که پرستار خانه اش‬ ‫بودم هر کاری از دستم برمی امد برایش انجام دادم اما او در عوض به‬ ‫من تهمت سرقت زد‪ .‬حقوقم را بموقع نمی داد و مدام اذیتم می کرد اما‬ ‫چون نیاز مالی داشتم هیچ حرفی نمی زدم و درنهایت هم با بهانه سرقت‬ ‫مرا اخراج کرد‪ .‬من انگشترش را ندزدیده بودم اما برای انتقام تصمیم به‬ ‫سرقت گرفتم‪.‬‬ ‫■ روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟‬ ‫من مدتی قبل با مرد جوانی به نام کوروش اشنا شده بودم‪ .‬او گریمور‬ ‫بود و در ترکیه دوره های گریم را دیده بود‪ .‬از بد روزگار وقتی به ایران‬ ‫می اید‪ ،‬در یک درگیری که مربوط به دوستانش بوده مجروح و بعد هم‬ ‫دستگیر شد‪ .‬در واقع بی گناه سابقه دار شده بود‪ .‬روزی که تصمیم‬ ‫داشتم نقشه سرقت را اجرا کنم از او خواستم مرا به مقابل خانه پیرزن‬ ‫ببرد اما او از نقشه سرقت من بی خبر بود‪ .‬بعد از سرقت با کارت عابر بانک‪،‬‬ ‫دالرها و طالها و مقداری از عتیقه های پیرزن از خانه بیرون امده و با‬ ‫کوروش انجا را ترک کردم‪.‬‬ ‫■ چطـــور توانســـتی ‪ 50‬میلیـــون تومـــان را از حســـاب‬ ‫پیـــرزن برداشـــت کنـــی؟‬ ‫خودم را گریم کردم‪ .‬از کوروش خواستم مرا شبیه یک پیرزن گریم کند‬ ‫تا دوستانم مرا نشناسند‪ .‬او هم که از همه جا بی خبر بود‪ ،‬مرا گریم کرد‬ ‫و من هم با کاله گیس و گریم درحالی که عینکی به چشم داشتم وارد‬ ‫بانک شدم‪ .‬کارمند بانک ان روز سرش شلوغ بود و دقت نکرد من هم با‬ ‫استفاده از کارت ملی که از خانه پیرزن برداشته بودم ‪ 50‬میلیون تومان از‬ ‫حسابش پول برداشت کردم‪.‬‬ ‫■ بعد از سرقت ها چه کردی؟‬ ‫خانه ای که در ان مستاجر بودم‪ ،‬را دوستم اجاره کرده بود‪ .‬برای همین‬ ‫مدرکی از من در دست صاحب خانه نبود‪ ،‬وقتی هم سرقت را انجام دادم‪،‬‬ ‫انجا را ترک کردم و به خانه پدر ی ام برگشتم‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1223

هفته نامه بازار کار 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1399/12/23
هفته نامه بازار کار 1222

هفته نامه بازار کار 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1399/12/16
هفته نامه بازار کار 1221

هفته نامه بازار کار 1221

شماره : 1221
تاریخ : 1399/12/09
هفته نامه بازار کار 1220

هفته نامه بازار کار 1220

شماره : 1220
تاریخ : 1399/12/02
هفته نامه بازار کار 1218

هفته نامه بازار کار 1218

شماره : 1218
تاریخ : 1399/11/18
هفته نامه بازار کار 1217

هفته نامه بازار کار 1217

شماره : 1217
تاریخ : 1399/11/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!