هفته نامه بازار کار شماره 1218 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1218

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1218

هفته نامه بازار کار شماره 1218

‫استخدام‬ ‫اخرینخبرهایخدمتسربازیوجذبامریه‬ ‫استخدام در دو شرکت فعال در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫استخدام در شرکت بازرگانی جواهری‬ ‫دعوت به همکاری در پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی‬ ‫دعوت به همکاری نیروی سیکل به عنوان راننده و مکانیک‬ ‫استخدام ‪ 164‬نفر در شرکت مادرتخصصی تولیدی نیروی برق حرارتی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ‪66710081‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬بهمن ‪23-1399‬جمادی الثانی ‪ 6-1442‬فوریه ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1218‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی تشریح کرد؛‬ ‫جزئیات تبدیل وضعیت و استخدام ‪ 30‬هزار نفر در اموزش و پرورش‬ ‫ازمون ویراستاران و مترجمان برگزار می شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪9‬‬ ‫جزئیات استخدام فرزندان شهدا و جانبازان ‪ ۷۰‬درصد و باالتر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫دنیای مشاغل‬ ‫پس از کرونا‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای طرح های توسعه مشاغل‬ ‫خانگی و صنایع خالق برای اشتغال‬ ‫دانش اموختگان‬ ‫‪ 16‬استخدام فار غ التحصیالن ممتاز در صنعت برق حرارتی‬ ‫‪13‬‬ ‫استخدام زوری‬ ‫مهندسان کشاورزی؟!‬ ‫‪10‬‬ ‫رزومه نویسی برای‬ ‫متخصصان فناوری اطالعات‬ ‫امیدروحانی‪:‬‬ ‫هویت من‬ ‫مجموعه ای است‬ ‫از نوشتن درباره‬ ‫فیلم ها ‪ ،‬بازی در‬ ‫سینماوپزشکی‬ ‫‪11‬‬ ‫شرکت بازرگانی جواهری فعال در عرضه محصوالت‬ ‫خانگی برندهای معتبر داخلی و خارجی‪ ،‬جهت تکمیل‬ ‫کادر نیروی انسانی خود در عنوان شغلی و با شرایط‬ ‫ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناسفروش‪:‬اقا‪/‬خانم‪ 10،‬نفر‪ ،‬حداکثر سن‪ 45‬سال‪ ،‬حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‪ ،‬حداقل دارای‪ 1‬سال تجربه در زمینه فروش لوازم خانگی‬ ‫مهارت های رفتاری مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪ +‬دارای فن بیان قوی‬ ‫‪ +‬دارای توان ارتباط گیری موثر و مفید‬ ‫‪ +‬عالقمند به یادگیری ‪ ،‬توسعه فردی و سازمانی‬ ‫‪ +‬منظم و متعهد‬ ‫‪ +‬خالق و پیگیر‬ ‫‪ +‬دارای انعطاف پذیری در کار و رفتار سازمانی‬ ‫‪ +‬توانمند در مذاکره تاثیرگذار‬ ‫‪ +‬توانمند در مدیریت فشار و استرس‬ ‫‪ +‬توانایی انجام مسافرت به سراسر کشور‬ ‫مزایا ‪:‬‬ ‫‪ +‬حقوق ثابت‬ ‫‪ +‬اضافه کار‬ ‫‪ +‬بیمه‬ ‫‪ +‬پورسانت‬ ‫عالقمندان می توانند درخواست شغلی و رزومه خود را به ادرس ایمیل ‪ M.jeddi1991@gmail.com :‬و یا‬ ‫شماره واتساپ ‪ 09391978767‬ارسال نمایند‪.‬‬ صفحه 1 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرداد؛‬ ‫جزئیات تبدیل وضعیت و استخدام ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫نفر در اموزش و پرورش‬ ‫اموزشـیاران و معلمـان حـق التدر یـس از نظـر میـزان سـابقه ای کـه در امـوزش و پـرورش‬ ‫دارنـد‪ ،‬میـزان فعالیتـی کـه کـرده انـد و مـدرک تحصیلـی امتیـازات متفاوتـی را کسـب‬ ‫مـی کنند‪.‬‬ ‫وز یـر امـوزش و پـرورش جزئیـات تبدیـل وضعیـت و اسـتخدام ‪ ۳۰‬هـزار نفـر در ایـن‬ ‫وزارتخانـه را اعلام کـرد‪.‬‬ ‫محسـن حاجـی میرزایـی بـا بیـان اینکـه بر اسـاس قانـون تبدیـل وضعیـت‪ ،‬وزارت اموزش‬ ‫و پـرورش موظـف شـده بـود کـه ‪ ۸۸‬هـزار نفـر از اموزشـیاران و امـوزش دهنـدگان نهضـت‬ ‫سـواداموزی‪ ،‬حـق التدریسـی هـا و مربیـان پیـش دبسـتانی را کـه تـا قبـل از سـال ‪ ۹۱‬و ‪۹۲‬‬ ‫همـکاری شـان را اغـاز کـرده بودنـد را بـه اسـتخدام در بیـاورد افزود‪ :‬چند شـرط وجود داشـت‬ ‫کـه یکـی از انهـا جـذب بـا توجـه بـه میـزان ردیـف تخصیصـی و اعتبـار بودجـه بـود‪ .‬موظـف‬ ‫هسـتیم تـا پایـان برنامـه ششـم توسـعه ایـن ‪ ۸۸‬هـزار نفـر را اسـتخدام کنیـم‪ .‬ایـن افـراد بایـد‬ ‫یـک سـال در دانشـگاه فرهنگیـان دوره ببیننـد و پـس از موفقیـت بـه اسـتخدام نایـل شـوند‪.‬‬ ‫وز یـر امـوزش و پـرورش بـا اشـاره بـه اینکـه از ایـن تعـداد ‪ ۲۵‬هـزار و ‪ ۷۰۰‬نفـر را در سـال ‪۹۸‬‬ ‫شناسـایی کردیـم و سـهمیه هـا را بـه اسـتان هـا و شهرسـتان هـا اختصـاص دادیـم و همـه‬ ‫افـراد را بـه دانشـگاه فرهنگیـان جهـت طـی دوره یـک سـاله معرفـی کردیـم گفـت‪ ۳۰ :‬هـزار‬ ‫ردیـف جـذب جدیـد نیـز گرفتیـم کـه بـه تناسـب سـابقه و امتیـاز ایـن هـا هـم بیـن اسـتان هـا‬ ‫و شهرسـتان هـا توز یـع خواهـد شـد و بالفاصلـه دوره اموزشـی یـک سـاله شـان در دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان اغـاز خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی افزود‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬هزار نفر دیگر باقی می ماند که در تالشـیم برای ان ها هم‬ ‫ردیـف اسـتخدامی بگیر یـم‪ ،‬ز یـرا بایـد تـا اخـر سـال اینـده تمـام ایـن افـراد را اسـتخدام کنیـم‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه همـه ایـن ‪ ۸۸‬هـزار نفـر قطعـا اسـتخدام خواهنـد شـد‪ ،‬ز یـرا قانـون‬ ‫تعهـد ایجـاد کـرده و مـا ملـزم بـه اجـرای قانـون هسـتیم‪ .‬هنـوز تـا پایان سـال ‪ ۱۴۰۰‬باقـی مانده و‬ ‫امیـد اسـت در سـال اینـده همـه ایـن افـراد را تعییـن تکلیـف کرده باشـیم‪.‬‬ ‫وی دربـاره اینکـه ایـن امتیـازات شـامل چـه مـواردی بـوده اسـت؟ گفـت‪ :‬اموزشـیاران و‬ ‫معلمـان حـق التدر یـس از نظـر میـزان سـابقه ای کـه در اموزش و پـرورش دارند‪ ،‬میـزان فعالیتی‬ ‫کـه کـرده انـد و مـدرک تحصیلـی امتیـازات متفاوتی را کسـب مـی کنند و به ترتیـب از باالترین‬ ‫امتیـاز مرتـب مـی شـوند تـا پاییـن تریـن امتیـازات و انهـا کـه باالتریـن امتیازهـا را داشـته باشـند‬ ‫جـذب مـی شـوند‪ .‬مراقبـت مـی کنیـم حقـوق همـکاران بـه طـور کامـل رعایـت شـود‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه اینکـه ‪ ۲۵‬هـزار نفـر مرحلـه اول در چـه وضعیتـی قـرار دارنـد؟ گفـت‪:‬‬ ‫کسـانی کـه در سـال ‪ ۹۸‬معرفـی شـده انـد بـه دلیـل اینکـه مشـکالتی در قانـون پیـش امـد و‬ ‫اصالحاتـی پیـش بینـی شـد و بـرای شـورای نگهبـان رفـت تـا تاییـد شـود‪ ،‬لـذا مراحـل انجـام‬ ‫قطعیـت قانـون طـول کشـید؛ علاوه بـر ایـن موظـف بودیـم از ایـن جمعیـت‪ ،‬از اموزشـیاران‬ ‫ازمـون بگیر یـم کـه بـه علـت کرونـا با تاخیر برگزار شـد‪ .‬عملا این اقدامات تا ماه گذشـته طول‬ ‫کشـید و اکنون در بهمن ماه به دانشـگاه فرهنگیان برای طی دوره یک سـاله معرفی شـدند‪.‬‬ ‫یک نماینده مجلس پاسخ داد؛‬ ‫تکلیف معلمان حق التدریسی که استخدام‬ ‫نشدند چیست؟‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف اسـتخدامی‬ ‫حـدود ‪ ۶۰‬هـزار نفـر از معلمـان حق التدر یـس کـه جـزو سـهمیه اسـتخدامی امسـال نیسـتند‪،‬‬ ‫توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اقتصادانالیـن بـه نقـل از تسـنیم‪ ،‬قاسـم احمـدی الشـکی در بـاره تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت اسـتخدامی معلمـان حـق التدریسـی کـه امسـال بـرای دوره های اموزشـی‬ ‫بـه دانشـگاه فرهنگیـان معرفـی نشـدند‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬مجمـوع معلمـان حـق التدر یـس‬ ‫‪ 88‬هـزار نفـر اسـت کـه بـرای امسـال مجـوز اسـتخدام ‪ 25‬هـزار و ‪ 497‬نفـر را از سـازمان اداری‬ ‫و اسـتخدامی دریافـت کردیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـهمیه های اسـتان ها مشـخص شـده اسـت و براسـاس امتیـازات کسـب‬ ‫شـده معلمـان را تقسـیم بنـدی می کننـد همچنین دوره های اموزشـی دانشـگاه فرهنگیان به‬ ‫صـورت مجـازی اغـاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬تعدادی از معلمان حق التدریس‬ ‫هنـوز تعییـن تکلیـف نشـده اند‪ ،‬ایـن گـروه که تعدادشـان حدود ‪ 60‬هزار نفر اسـت بایـد تا پایان‬ ‫برنامه ششـم توسـعه یعنی پایان سـال ‪ 1400‬اسـتخدام شـوند‪ ( ،‬البته ممکن اسـت برنامه ششم‬ ‫ً‬ ‫توسـعه یک سـال دیگر هم تمدید شـود) این گروه قطعا جذب خواهند شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه نامـ ه دیگـری را به منظور دریافت مجوز اسـتخدام مجدد تا پایان سـال‬ ‫خطـاب بـه اقـای انصـاری رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی نوشـتیم تـا بتوانیـم امسـال‬ ‫‪ 30‬هـزار نفـر را جـذب کنیـم‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬مقـرر شـد وز یـر اموزش و پـرورش نیز ارتباطـی با رئیس‬ ‫جمهـور بـرای حـل مشـکالت ایـن گـروه داشـته باشـد همچنیـن وز یـر بـه واحـد منابـع انسـانی‬ ‫وزارتخانـه دسـتور داده اسـت نامـه ای را امـاده کننـد و بـه ایـن معلمـان داده شـود تـا مطمئـن‬ ‫شـوند تـا پایـان سـال ‪ 1400‬اسـتخدام خواهنـد شـد؛ طبـق قانـون معلمـان حـق التدر یـس بایـد‬ ‫اسـتخدام شـوند و تـا پایـان سـال ‪ 1400‬و حتـی دولـت بعـد ایـن اتفـاق بایـد بیفتـد‪.‬‬ ‫معاون پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران تشریح کرد ‪:‬‬ ‫اخرین وضعیت حقوق اعضای هیئت علمی‬ ‫معاون پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران درباره اخرین وضعیت از حقوق اعضای‬ ‫هیئت علمی و عواقب ناشی از ان در اینده توضیح داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار مهدی پور فتح‪ ،‬معاون پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران درباره‬ ‫حقوق اعضای هیئت علمی ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر استادیار پایه یک که در سنین‬ ‫‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬سالگی وارد فعالیت های دانشگاهی می شود حدود ‪ ۵‬الی ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫دستمزد می گیرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در کشورمان استاد پایه یک دانشگاهی که با سن ‪ ۷۰‬سال به این درجه می رسد‬ ‫معموال ‪ ۱۹‬میلیون تومان حقوق دریافت می کند که این میزان در مقایسه با دستمزد یک استاد‬ ‫دانشگاه در کشور های اطرافمان بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫پور فتح با بیان اینکه در کشور امارات یک استاد پایه یک حقوق بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار دالر‬ ‫دریافت می کند‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬در کشور جمهوری اذربایجان هم مانند امارات استادان با پایه‬ ‫یک حقوقی بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار دالر دریافت می کنند‪ .‬در عراق این میزان از ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬هزار دالر به‬ ‫باالست و در کشور افغانستان هم حداقل ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬هزار دالر استاد پایه یک حقوق دارد‪ ،‬اما در‬ ‫ایران حقوق استادان در مقایسه با دیگر کشورها پایه یک بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با کاهش دستمزد ها تقاضای افراد خبره و به نوعی نخبه برای تدریس هم کم می شود‬ ‫و برخی از اعضای هئیت علمی جوان تر که مسائل مالی برایشان حائز اهمیت است به‬ ‫کشور های دیگر مهاجرت می کنند‪.‬‬ ‫معاون پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران تا کید کرد‪ :‬اعضای هیئت علمی باید‬ ‫زمان زیادی برای اموزش و پژوهش صرف کنند‪ ،‬در حالی که در قبال ان حقوق بسیار کمی‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬یک استاد وظایف زیادی دارد برای مثال عالوه بر تدریس باید نظارت بر‬ ‫کار پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد و ویراستاری مقاالت علمی را هم انجام دهد‬ ‫که توجه به تمامی این موارد زمان زیادی را از او می گیرد‪.‬‬ ‫پور فتح اضافه کرد‪ :‬دستمزد کم اعضای هیئت علمی در دراز مدت باعث می شود تا‬ ‫افراد دیگر به این حیطه وارد نشوند و این موضوع به عنوان یک افت بزرگ نتایج منفی برای‬ ‫اموزش عالی کشور به دنبال داشته باشد‪ .‬یکی از عواقب دستمزد کم اعضای هیئت علمی‬ ‫این است که افراد به جای تحصیل در رشته های تکنولوژی وارد رشته های تجربی می شوند‬ ‫تا درامد بیشتری کسب کنند‪.‬‬ ‫تدوین هفت برنامه اشتغال زایی برای‬ ‫شهرهای ایران‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت‪ :‬دولــت بــرای ایجــاد اشــتغال و توســعه‬ ‫زیرس ــاخت ه ــا در ش ــهرها اق ــدام ب ــه تدو ی ــن هف ــت برنام ــه ک ــرده ک ــه مبح ــث‬ ‫بازافرین ــی ش ــهری یک ــی از ای ــن برنام ــه ه ــا اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار مه ــر‪ ،‬محمدباق ــر نوبخ ــت در مراس ــم اغ ــاز عملی ــات‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫وضعیت استخدامی کارکنان دولت بزودی‬ ‫تعیین تکلیف می شود‬ ‫نایـب رئیـس کمیسـیون اجتماعـی مجلـس گفـت‪:‬‬ ‫طـرح سـاماندهی اسـتخدام کارکنـان دولـت بـزودی در‬ ‫دسـتور کار جلسـه علنـی مجلـس قـرار خواهـد گرفـت تـا‬ ‫بـه کارگیـری و جـذب افـراد ضابطه منـد شـود‪.‬‬ ‫عباس گودرزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار‬ ‫خبرگزاری صداوسیما؛ با اشاره به پایان بررسی طرح‬ ‫ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس اظهار داشت‪ :‬تعیین تکلیف‬ ‫استخدام نیرو های انسانی که به شکل های مختلف‬ ‫مانند رسمی‪ ،‬پیمانی‪ ،‬قراردادی‪ ،‬حجمی و شرکتی‬ ‫در ارگان ها و سازمان ها مشغول فعالیت هستند؛ طرح‬ ‫یکی از مسائل مهم کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بروجـرد در مجلـس بـا تاکیـد بـر نبـود‬ ‫عدالـت در پرداخـت حقـوق و مزایـا بـه کارکنـان دولـت‬ ‫افـزود‪ :‬کارکنانـی کـه یـک میـزان سـاعت و فعالیـت در‬ ‫نتیجه ازمون استخدامی شرکت کار و تامین سازمان تامین اجتماعی اعالم شد‪.‬‬ ‫اعتمادانالین| نتیجه ازمون استخدامی شرکت کار و تامین سازمان تامین اجتماعی‬ ‫اعالم شد‪ .‬ازمون استخدامی شرکت کار و تامین سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ‪ 2‬ابان ماه‬ ‫سال جاری در استان بوشهر با حضور ‪ 522‬نفر برگزار شد‪.‬‬ ‫داوطلب ــان ب ــه منظ ــور اط ــاع از نتیج ــه ازم ــون‪ ،‬م ــی توانن ــد ب ــا داش ــتن ک ــد رهگی ــری ب ــه‬ ‫پروفای ــل خ ــود در س ــایت مرک ــز ازم ــون جهاددانش ــگاهی ب ــه ادرس ‪ hrtc.ir‬مراجع ــه و نتیج ــه‬ ‫ازم ــون را مالحظ ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫یـک سـازمان دولتـی دارنـد؛ اما متاسـفانه بـه دلیل وجود‬ ‫قـرار داد هـای جز یـره ای از حقـوق و مزایـای یکسـان‬ ‫برخـوردار نیسـتند و فاصلـه و تبعیـض ز یـادی در ایـن‬ ‫بخـش وجـود دارد کـه موجب کاهش در انگیزه کارکنان‬ ‫و کیفیـت بخشـی و تعهـد ان هـا نسـبت بـه مسـئولیتی‬ ‫کـه بـه ان هـا وا گـذار شـده؛ خواهـد شـد‪.‬‬ ‫گـــودرزی ادام ــه داد‪ :‬ط ــرح س ــاماندهی اس ــتخدام‬ ‫کارکنـــان دول ــت در واق ــع راه ــی ب ــرای ح ــل رف ــع‬ ‫تبعی ــض می ــان دریاف ــت حق ــوق نی ــروی انس ــانی اس ــت‬ ‫تـــا در بخ ــش اس ــتخدام؛ نظ ــام عادالن ــه ب ــر توز ی ــع‬ ‫فرصت هـــای ش ــغلی ب ــر اس ــاس عدال ــت بی ــن هم ــه‬ ‫افـــراد حا ک ــم باش ــد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬در قال ــب ط ــرح س ــاماندهی اس ــتخدام‬ ‫کارکن ــان دول ــت اس ــتخدام ضابطه من ــد و از ای ــن پ ــس‬ ‫بــه کارگیــری هــر نیرو یــی در هــر نهــاد و ارگانــی بــر اســاس‬ ‫ازم ــون اس ــتخدامی خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫نایبرییس کمیسـیوناجتماعیمجلسبابیاناینکه‬ ‫کارکنـان دولـت امـروز از محـل منابـع عمومـی دولـت‬ ‫حقـوق دریافـت می کننـد‪ ،‬امـا ایـن وضعیتشـان‬ ‫ناپایـدار و بی ثبـات اسـت یـاد اور شـد‪ :‬در ابتـدا بدنبـال‬ ‫سـاماندهی افـرادی هسـتیم کـه در دسـتگاه های دولتـی‬ ‫بـه شـکل مختلـف مشـغول بـه کار هسـتند و بـه بعـد بـا‬ ‫سـاز و کار مشـخص اسـتخدام را قانونمنـد می کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا طـرح ایـن سـوال که شـاید برخی افـراد بگویند‬ ‫قانـون در ایـن زمینـه وجود دارد افزود‪ :‬قانون داریم؛ اما در‬ ‫بخش هـای دولتـی منافـذی وجـود دارد کـه بایـد جلـوی‬ ‫ان هـا را ببندیـم؛ بطـور نمونـه در مـاده ‪ ۳۲‬و ‪ ۱۷‬در قانـون‬ ‫خدمـات کشـوری نیـاز بـه اصالحاتـی دارد؛ ایـن طـرح‬ ‫یکـی از مطالبـات مهـم کارکنـان دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫بـوده و کلیـات ان در صحـن مجلس اعالم وصول شـده‬ ‫اسـت و در کمیسـیون اجتماعـی نیـز تصو یـب شـده و‬ ‫جـزو دسـتور کار هـای اصلی ما در کمیسـیون اجتماعی‬ ‫به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫*متن کامل خبر درسایت بازارکار‬ ‫امار اشتغال ‪ ۱۴‬رشته در مقاطع کارشناسی‪ ،‬ارشد و دکتری اعالم شد‬ ‫مدیـــر کل دفتـــر ارتبـــاط بـــا‬ ‫صنعـــت و جامعـــه وزارت علـــوم‬ ‫اف ــزود‪ :‬خ ــط مشـ ـی ها و رو یکرده ــای‬ ‫حا ک ــم ب ــر نظ ــام ام ــوزش عال ــی کش ــور‬ ‫ً‬ ‫و ضـــرورت توجـــه بیشـــتر مســـلما بـــه‬ ‫نیازه ــای ب ــازار کار و توانمندی ه ــای‬ ‫شـــغلی دانـــش اموختـــگان نقـــش‬ ‫مهمـــی در ایـــن موضــــــــــــــــــــــــــــــوع‬ ‫خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــــــــــــــــــــــــــــــزارش «خبرنامـــه‬ ‫دانش ــجویان ای ــران»؛ ب ــه نق ــل از مه ــر‪،‬‬ ‫محمدس ــعید س ــیف مدی ــر کل دفت ــر‬ ‫ارتب ــاط ب ــا صنع ــت و جامع ــه وزارت‬ ‫علـــوم بـــا تا کیـــد بـــر ضـــرورت پایـــش‬ ‫وضعیـــت اشـــتغال فارغ التحصیـــان‬ ‫دانش ــگاه ها گف ــت‪ :‬در ح ــال حاض ــر‬ ‫و ب ــا توج ــه ب ــه فض ــای کس ــب و کار‪،‬‬ ‫تحـــوالت امـــوزش عالـــی و رشـــد و‬ ‫توس ــعه کم ــی موسس ــات دانش ــگاهی‬ ‫در چنـــد دهـــه اخیـــر شـــاهد وجـــود‬ ‫چالش هـــای متعـــددی در زمینـــه‬ ‫اشـــتغال نیـــرو ی کار دانـــش اموختـــه‬ ‫هســـتیم‪ .‬از یکســـو نـــرخ بـــاالی‬ ‫بیـــکاری در ســـال های اخیـــر‪،‬‬ ‫افزای ــش نیروه ــای دانش ــگاهی بی ــکار‬ ‫را در برداشـــته و از ســـوی دیگـــر‬ ‫معضـــات اجتماعـــی و اقتصـــادی‬ ‫دیگـــری را نیـــز بـــرای جامعـــه بـــه‬ ‫دنبـــال داشـــته اســـت‪.‬‬ ‫مدیـــر کل دفتـــر ارتبـــاط بـــا‬ ‫صنعـــت و جامعـــه وزارت علـــوم‬ ‫اف ــزود‪ :‬خ ــط مشـ ـی ها و رو یکرده ــای‬ ‫حا ک ــم ب ــر نظ ــام ام ــوزش عال ــی کش ــور‬ ‫ً‬ ‫و ضـــرورت توجـــه بیشـــتر مســـلما بـــه‬ ‫نیازه ــای ب ــازار کار و توانمند ی ه ــای‬ ‫شـــغلی دانـــش اموختـــگان نقـــش‬ ‫مهمـــی در ایـــن موضـــوع خواهـــد‬ ‫داشـــت‪ .‬بـــر همیـــن اســـاس پایـــش‬ ‫وضعی ــت اش ــتغال دان ــش اموخت ــگان‬ ‫یکـــی از مهمتریـــن نیازهایـــی‬ ‫اســـت کـــه در برنامه ریز ی هـــای‬ ‫علمـــی‪ ،‬اقتصـــادی‪ ،‬اجتماعـــی و‬ ‫توس ــعه پای ــدار کش ــور حائ ــز اهمی ــت‬ ‫اســـت و بـــه جـــرات می تـــوان گفـــت‬ ‫برنامه هـــای اتـــی بـــدون توجـــه بـــه‬ ‫نیازهـــای اقتصـــادی و تقاضاهـــای‬ ‫اجتـــــــــــــــماعی نمی توانـــد بهـــر ه وری‬ ‫مناســـبی در کشـــور ایجـــاد کنـــد‪.‬‬ ‫و ی در ادامـــه خاطرنشـــــــــــــــــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬ب ــر اســــــــــــــ ــاس می ــزان اش ــتغال‬ ‫پذیـــری دانـــش اموختگــــــــــــــــــان‬ ‫هـــر دانشگـــــــــــــــــاه‪ ،‬پژوهشگـــــــــــــــاه‬ ‫و موسســـه امـــوزش عالـــی‪ ،‬خـــود‬ ‫می توانـــد در هـــدف گذار ی هـــای‬ ‫تخصصـــی ان موسســـه نقـــــــــــــــش‬ ‫تعیی ــن کنن ــده ای داش ــته باش ــد؛ ب ــه‬ ‫عبـــارت دیگـــر بـــا پایـــش وضعیـــت‬ ‫اشتــــــــــــــــــــغال دانـــش اموختـــگان‬ ‫می تـــوان اطالعـــات مفیـــدی از بـــازار‬ ‫کس ــب و کار ب ــه دس ــت اورد و ع ــاوه‬ ‫ب ــر بهب ــود برنامه ه ــا‪ ،‬ب ــا مش ــاور ه های‬ ‫شـــغلی دانشـــجویان را بـــه ســـوی‬ ‫بـــازار کار مناســـب هدایـــت کـــرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش مجلس از تفاوت حقوق‬ ‫اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم و‬ ‫علوم پزشکی انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬جلسه ‪ ٢۶٢‬هیات عالی‬ ‫جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز اموزشی به‬ ‫ریاست دکتر محمدعلی کی نژاد رئیس هیات عالی جذب‬ ‫اعضای هیات علمی در محل دبیرخانه شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫استاندار همدان‪:‬‬ ‫نصف نفر هم برای استخدام‬ ‫معرفی نکرده ام‬ ‫نشس ــت خب ــری اس ــتاندار هم ــدان ب ــه بهان ــه ده ــه مب ــارک‬ ‫فجـــر در فضایـــی دوســـتانه برگـــزار شـــد؛ جلســـه ای ک ــه ب ــا‬ ‫گالیه هایـــی همـــراه بـــود امـــا هنـــگام مطـــرح شـــدن موض ــوع‬ ‫اســتخدامی ها اســتاندار قســم خــورد کــه ســفارش هیــچ کســی‬ ‫را بـــرای اســـتخدام نکـــرده اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری تســـنیم درایـــن نشســـت یک ــی‬ ‫از خبرنـــگاران در مـــورد اســـتفاده از نیروهـــای غیربوم ــی در‬ ‫مجموعه هـــای بـــزرگ اقتصـــادی پرســـید کـــه اســـتاندار در‬ ‫پاســخش گفــت‪« :‬افــرادی کــه ایــن شــایعات را مطــرح می کننــد‬ ‫تــا پیــش از ایــن مدعــی بودنــد کــه مــا در اشــتغال زایی کوتاهــی‬ ‫کرده ایـــم و جـــای شـــکرش باقـــی اســـت کـــه حـــاال می گوین ــد‬ ‫فرصت هـــای شـــغلی بـــه افـــراد غیـــر بومـــی داده شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫اســـتاندار همـــدان مطـــرح کـــرد‪« :‬خـــدا را شـــاهد می گی ــرم‬ ‫ک ــه حت ــی نص ــف نف ــر ه ــم ب ــرای اس ــتخدام در مجموعه ه ــای‬ ‫اقتصـــادی اســـتان معرفـــی نکـــرده و بـــه شـــایعات و ح ــرف و‬ ‫حدیث ه ــا ه ــم اهمی ــت نمی ده ــم‪ .‬اس ــتاندار همدان ــم و ب ــرای‬ ‫ای ــن اس ــتان کار می کن ــم‪ .‬کارم تولی ــد ش ــغل اس ــت و ب ــه بخ ــش‬ ‫خصوص ــی ه ــم گفتـ ـه ام ک ــه نیروه ــای بوم ــی را اس ــتخدام کن ــد‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫استاندار هرمزگان در دیدار با خانواده های معظم شاهد و ایثارگر‬ ‫پیگیری مجوز استخدام‬ ‫برای فرزندان شاهد هرمزگان‬ ‫در وزارت نفت‬ ‫■■■‬ ‫کارکنان پارس جنوبی‬ ‫به حقوق و وضعیت استخدام‬ ‫خود اعتراض کردند‬ ‫کارکن ــان منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی ان ــرژی پ ــارس در اعت ــراض‬ ‫بـــه وضعیـــت اســـتخدامی و حقـــوق خـــود بـــه ایـــن ســـازمان‬ ‫مراجع ــه ک ــرده و خواس ــتار تبدی ــل وضعی ــت و همس ــان س ــازی‬ ‫حق ــوق ش ــان ش ــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار‪ ،‬کارکنــان منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫انــرژی پــارس بــا مراجعــه بــه ســاختمان ایــن ســازمان‪ ،‬اعتــراض‬ ‫خـــود را نســـبت بـــه وضعیـــت اســـتخدامی کارکنـــان ق ــراداد‬ ‫معی ــن و می ــزان حق ــوق دریافت ــی اع ــام کردن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن اف ــراد ب ــا در دس ــت داش ــتن ی ــک بن ــر مطالب ــات خ ــود‬ ‫را مط ــرح کردن ــد ک ــه ح ــذف م ــدت موق ــت و تبدی ــل وضعی ــت و‬ ‫همســان ســازی حقوق(مطابــق تبصــره ‪ ۳‬مــاده ‪ ۲۹‬برنامــه ششــم)‬ ‫از جمل ــه انه ــا ب ــود‪.‬‬ ‫پرداخـــت ایتم هـــای کارمنـــدان وزارت نفـــت (مطاب ــق‬ ‫ابالغی ــه وزی ــر نف ــت) و اج ــرای بن ــد سیاســت های کل ــی نظ ــام‬ ‫اداری ابالغیـــه مقـــام معظـــم رهبـــری از دیگـــر مطالبـــات ای ــن‬ ‫اف ــراد ب ــود‪.‬‬ ‫انتقاد رئیس کمیسیون اموزش مجلس از‬ ‫تفاوت حقوق اعضای هیات علمی‬ ‫علیرضا منادی سفیدان در مورد نحوه اجرای مصوبه‬ ‫امایش اموزش عالی گفت‪ :‬مصوبه امایش اموزش عالی‬ ‫که در شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده‬ ‫است مصوبه بسیار خوبی است اما در اجرای ان خطا‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اجرای امایش اموزش عالی مشکالت‬ ‫و مقاومت هایی وجود دارد‪ ،‬همچنین در مجلس شورای‬ ‫اسالمی نیز مخالفت هایی با این مصوبه وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس در‬ ‫ادامه ضمن انتقاد از تفاوت حقوق اعضای هیات علمی‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫اســـتاندار هرمـــزگان در دیـــدار بـــا خانـــواده هـــای معظ ــم‬ ‫شـــاهد و ایثارگـــر از پیگیـــری بـــرای اخـــذ مجـــوز اســـتخدام‬ ‫فرزن ــدان ش ــاهد و ایثارگ ــر هرم ــزگان در واحده ــای زیرمجموع ــه‬ ‫وزارت نفـــت خبـــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از ایرن ــا‪ ،‬فری ــدون همت ــی در از‬ ‫ده ــه مب ــارک فج ــر ب ــا خان ــواده ش ــهید غالمحس ــین پرخی ــده و‬ ‫جانب ــاز حس ــین رییس ــی دی ــدار ک ــرد‪.‬‬ ‫وی در حاش ــیه ای ــن دیداره ــا ب ــا اش ــاره ب ــه انج ــام پیگی ــری‬ ‫در خص ــوص رف ــع مش ــکالت خان ــواده ه ــای معظ ــم ش ــاهد و‬ ‫ایثارگ ــر‪ ،‬گف ــت‪ :‬ط ــی رایزن ــی ب ــا وزی ــر نف ــت‪ ،‬پیگی ــری الزم ب ــه‬ ‫منظ ــور اخ ــذ مج ــوز اس ــتخدام ب ــرای فرزن ــدان خان ــواده ه ــای‬ ‫معظـــم شـــاهد هرمـــزگان در واحدهـــای زیرمجموعـــه ای ــن‬ ‫وزارتخانـــه صـــورت گرفتـــه اســـت‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫■■■‬ ‫نتایج ازمون استخدامی تامین اجتماعی‬ ‫اعالم شد‬ ‫اجرای ــی مجموع ــه هف ــت ب ــاغ س ــنندج اظه ــار ک ــرد‪ :‬ای ــن مجموع ــه ب ــا‬ ‫سیاسـ ـت های کل ــی و برنام هه ــای دول ــت هماهنگ ــی و همپوش ــانی الزم را دارد و‬ ‫می توان ــد در کن ــار ارتق ــای مباح ــث فرهنگ ــی و بازافرین ــی ش ــهری‪ ،‬اش ــتغال زای ــی‬ ‫را ب ــه دنب ــال داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا فراهم کردن زیرسـاخت های شـهری عالوه بـر کاهش دغدغه های‬ ‫شـهروندان زمینـه بـرای توسـعه اشـتغال و سـرمایه گـذاری هـم فراهـم می شـود لـذا در‬ ‫ایـن راسـتا برنامه هـای تعر یـف شـده دولـت بـرای هـر اسـتان چنـد بعـدی اسـت و در‬ ‫کنـار دیگـر اهـداف مبحـث اشـتغال نیز دنبال می شـود‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور اع ــام ک ــرد‪ :‬دول ــت ب ــرای ه ــر ش ــهر‪،‬‬ ‫هفــت طــرح را پیگیــری می کنــد کــه بازافرینــی شــهری از جملــه ایــن طــرح هاســت‬ ‫و از ش ــهرهایی ک ــه چنی ــن طرح های ــی را دارن ــد انتظ ــار ارائ ــه ط ــرح عملیات ــی دار ی ــم‬ ‫چـــرا کـــه اعتبـــار الزم در صـــورت ارائـــه برنامـــه مشـــخص و تدویـــن ش ــده‬ ‫تخصیـــص داده می شـــود‪.‬‬ ‫نوبخ ــت اف ــزود‪ :‬در چن ــد س ــال گذش ــته تبص ــره ‪ ۱۸‬را در قال ــب الیح ــه بودج ــه‬ ‫ارائــه کرده ایــم کــه تبصــره ویــژه ای اســت و بــا کمــک گرفتــن از تبصــره ‪ ۱۴‬منابعــی‬ ‫ب ــرای اش ــتغال اختص ــاص یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫دانشگاه های علوم و علوم پزشکی تا کید کرد‪ ۳۰ :‬هزار‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم حقوقی‬ ‫کمتر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬که انتظار می رود این روند به منظور‬ ‫جلوگیری از مهاجرت اعضای هیات علمی از کشور به‬ ‫دلیل مسائل مالی اصالح شود‪.‬‬ ‫وی با تا کید مجدد بر لزوم رفع تبعیض حقوق اعضای‬ ‫هیات علمی دانشگاه های علوم با اعضای هیات علمی‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی بر افزایش حقوق اعضای هیات‬ ‫علمی دانشگاه ازاد اسالمی نیز تا کید کرد‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫طر ح های نیمه تمام صنعتی یزد‬ ‫برای ‪ ۳۴‬هزار نفر شغل ایجاد‬ ‫می کند‬ ‫رئیـــس ســـازمان صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت اســـتان ی ــزد‬ ‫گف ــت‪ :‬تکمی ــل طرح ه ــای نیم ــه تم ــام صنعت ــی و معدن ــی در‬ ‫اس ــتان ی ــزد ب ــرای ‪ ۳۴‬ه ــزار نف ــر ش ــغل ایج ــاد خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ارانیوز‪:‬محمدرض ــا علم ــدار ی ــزدی در مراس ــم‬ ‫بهره ب ــرداری از ی ــک واح ــد تولی ــدی در شهرس ــتان اردکان در‬ ‫جم ــع خبرن ــگاران اظه ــار داش ــت‪ :‬در اس ــتان ی ــزد یک ه ــزار‬ ‫و ‪ ۱۹‬طـــرح نیمـــه تمـــام صنعتـــی و معدنـــی بـــا پیش ــرفت‬ ‫فیزیکـــی بـــاالی ‪ ۶۰‬درصـــد وجـــود دارد کـــه تـــا امـــروز بی ــش‬ ‫از ‪ ۱۳‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــرای انه ــا س ــرمایه گذاری ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬با راه اندازی این طرح های نیمه تمام‪ ،‬برای‬ ‫‪ ۳۴‬هزار نفر اشتغالزایی ایجاد می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫از سوی هیات دولت؛‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫جزئیاتفراینداستخدامفرزندان‬ ‫شهدا و جانبازان ‪ ۷۰‬درصد اعالم شد‬ ‫از سوی رئیس بنیاد شهید؛‬ ‫میزان عیدی کارکنان دولت‬ ‫تعیین شد‬ ‫هیـــات دولـــت بـــه ریاســـت رییـــس جمهـــوری میـــزان و پـــاداش پایـــان ســـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫(عیـــدی) کارمنـــدان دولـــت را ‪ ۱۵‬میلیـــون ریـــال تعییـــن کـــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪ ،‬در جلس ــه هی ــات دول ــت ب ــه ریاس ــت حج ــت االس ــام والمس ــلمین‬ ‫حس ــن روحان ــی ریی ــس جمه ــوری‪ ،‬می ــزان و ضواب ــط پرداخ ــت پ ــاداش پای ــان س ــال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫(عی ــدی) کارکن ــان و بازنشس ــتگان دول ــت تعیی ــن ش ــد‪.‬‬ ‫براس ــاس تصمی ــم هی ــات وزی ــران‪ ،‬ب ــه دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی‪ ،‬نیروه ــای مس ــلح‪ ،‬وزارت‬ ‫اطالع ــات و س ــازمان ان ــرژی اتم ــی ای ــران (ب ــه اس ــتثنای کارگ ــران ش ــاغل در کارگاه ه ــای‬ ‫مش ــمول قان ــون کار) اج ــازه داده ش ــد ب ــه کارمن ــدان خ ــود (اع ــم از رس ــمی‪ ،‬ثاب ــت‪ ،‬پیمان ــی‪،‬‬ ‫خری ــد خدم ــت‪ ،‬ق ــراردادی و موق ــت) و اعض ــای هی ــات علم ــی دانش ــگاه­ ه ــا و موسس ــات‬ ‫ام ــوزش عال ــی و تحقیقات ــی و قض ــات ک ــه بط ــور تم ــام وق ــت اش ــتغال ب ــه کار دارن ــد‪ ،‬مبل ــغ‬ ‫ثاب ــت ‪ ۱۵‬میلی ــون ری ــال ب ــه نس ــبت م ــدت خدم ــت تم ــام وق ــت در س ــال ‪ ۱۳۹۹‬ب ــه عن ــوان‬ ‫پــاداش اخــر ســال (عیــدی) در بهمــن مــاه ســال جــاری از محــل بودجــه مصــوب دســتگاه هــای‬ ‫اجرای ــی پرداخ ــت نماین ــد‪.‬‬ ‫پرداخ ــت پ ــاداش اخ ــر س ــال (عی ــدی) ب ــه کارکن ــان خری ــد خدم ــت‪ ،‬ق ــراردادی و موق ــت‬ ‫بــه نســبت خدمــات تمــام وقــت انــان در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــوده و در هــر حــال میــزان عیــدی ایــن‬ ‫گونــه افــراد از ‪ ۵۰‬درصــد رقــم مذکــور کمتــر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫ع ــاوه ب ــر ای ــن‪ ،‬می ــزان پرداخ ــت پ ــاداش اخ ــر س ــال (عی ــدی) بازنشس ــتگان‪ ،‬مس ــتمری‬ ‫بگیـــران‪ ،‬حقـــوق وظیفـــه از کارافتادگـــی‪ ،‬حقـــوق وظیفـــه وراث مســـتخدمین متوفـــای‬ ‫مش ــمول صن ــدوق بازنشس ــتگی کش ــوری‪ ،‬س ــارمان تامی ــن اجتماع ــی نیروه ــای مس ــلح و‬ ‫ســایر صنــدوق هــای بازنشســتگی و نیــز شــهدا و جانبــازان از کار افتــاده کلــی نیــز بــه مبلــغ‬ ‫ثاب ــت ‪ ۱۵‬میلی ــون ری ــال حس ــب م ــورد از مح ــل بودج ــه مص ــوب صن ــدوق بازنشس ــتگی ی ــا‬ ‫دس ــتگاه اجرای ــی ذیرب ــط قاب ــل پرداخ ــت اس ــت‪.‬‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت خدمـــت نیمـــه وقـــت بانـــوان از لحـــاظ اجـــرای ایـــن تصویب­نامـــه‪،‬‬ ‫تم ــام وق ــت محس ــوب می ­ش ــود و معلم ــان ح ـق­ التدری ــس نی ــز نس ــبت ب ــه س ــاعات تدری ــس‬ ‫مش ــمول ای ــن تصویب­نام ــه خواهن ــد ب ــود‪.‬‬ ‫همچنی ــن ش ــرکت ه ــای دولت ــی موظفن ــد از پرداخ ــت ه ــر مبلغ ــی تح ــت عن ــوان عی ــدی‬ ‫ی ــا عناوی ــن مش ــابه ع ــاوه ب ــر مبل ــغ مذک ــور ب ــه مدی ــران و اعض ــای هی ــات مدی ــره خ ــودداری‬ ‫کنن ــد و س ــازمان حسابرس ــی ی ــا حسابرس ــان قانون ــی ش ــرکت ها نی ــز مکلفن ــد نظ ــارت الزم در‬ ‫ای ــن خص ــوص را اعم ــال و م ــوارد خ ــاف را گ ــزارش کنن ــد‪.‬‬ ‫طبققانونتاپایانبرنامهششمتوسعهفرزندانشهدا‬ ‫و جانبازان‪ ۷۰‬درصدبایداستخدامشوندو تاپایانبرنامه‬ ‫ششمیکسالو نیمدیگرباقیماندهاست‪.‬‬ ‫به گزارشبازارکار‪،‬سعیداوحدیرئیسبنیادشهید‬ ‫وامورایثارگران گفت‪:‬بهفرمودهحضرتامامخمینی (ره)‬ ‫«بنیاد شهید افضل نهادها است» و قداست دارد؛‬ ‫که این قداست برگرفته از جامعه هدف بنیاد است‬ ‫لذا ما هم که در بنیاد فرصت خدمت پیدا کرده ایم‬ ‫باید تمام تالش و همتمان را در راه خدمت به این‬ ‫جامعه مقدس بگذاریم‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور با اشاره به فعالیت های‬ ‫انجام شده در بنیاد در دوره جدید‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫دوره سعی کردیم تمرکز فعالیت ها در مرکز را کم‬ ‫کنیم و به استان ها توجه بیشتری داشته باشیم؛ در‬ ‫همین راستا طی ‪ 9‬ماه گذشته‪ 28 ،‬سفر استانی‬ ‫داشتیم و در این سفرها ضمن پیگیری موضوع‬ ‫زمین‪ ،‬مسکن‪ ،‬اشتغال و مسائل بیمه‪ ،‬دارو‪ ،‬درمان و‪...‬‬ ‫ایثارگران‪ ،‬سعی کردیم با خانواده های معظم شهدا‪،‬‬ ‫جانبازان و ازادگان هر استان هم دیدار و گفت وگو‬ ‫کنیم و مطالبات و درخواست ان ها را بشنویم و‬ ‫بررسی کنیم‪.‬‬ ‫اوحدی در پاسخ به درخواست یکی از‬ ‫جانبازان حاضر در نشست درباره استخدام و‬ ‫اشتغال فرزندان جانبازان‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬طبق قانون‬ ‫تا پایان برنامه ششم توسعه باید فرزندان شهدا‬ ‫و جانبازان ‪ 70‬درصد استخدام شوند که پایان‬ ‫ً‬ ‫برنامه ششم یک سال و نیم دیگر است و معموال‬ ‫ً‬ ‫یک سال هم تمدید می شود‪ ،‬یعنی حدودا دو سال‬ ‫◄‬ ‫دیگر اما مکاتباتی با رئیس جمهور انجام داده و از‬ ‫ایشان خواستیم تا پایان دولت این استخدام ها‬ ‫اتفاق بیفتد که ایشان نیز دستور استخدام ‪ 12‬هزار نفر‬ ‫از این عزیزان را صادر کردند و در جلسه ای که‬ ‫با معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد دستور‬ ‫استخدام همه فرزندان شهدا و جانبازان ‪ 70‬درصد‬ ‫تا پایان امسال صادر شد که دستور بسیار بزرگی‬ ‫بود و تا به حال سابقه دستور استخدام این میزان‬ ‫فرزند شهید و جانباز را در هیچ دولتی نداشتیم‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر طوالنی و سخت بودن فرایند‬ ‫استخدام این تعداد از متقاضیان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای این کار ابتدا باید سازمان امور استخدامی کشور‬ ‫پست های خالی را از همه دستگاه ها استعالم و‬ ‫پست های جدید را اعالم می کرد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و‬ ‫امور ایثارگران نیز مدارک تحصیلی فرزندان شهدا‬ ‫و جانبازان مورد نظر و تعداد محصلین هر رشته‬ ‫را از طریق سامانه سجایا جمع اوری می کرد که‬ ‫کار سنگینی بود و تالش شبانه روزی عزیزان را‬ ‫به همراه داشت اما این فهرست تهیه شد و در‬ ‫نهایت در جلسه ای که دو روز قبل در سازمان امور‬ ‫استخدامی کشور برگزار شد؛ به جمع بندی قطعی‬ ‫درباره استخدام این عزیزان رسیدند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور درباره شرایط و چگونگی‬ ‫استخدام فرزندان شاهد و ایثارگر گفت‪ :‬مطابق‬ ‫اعالم رییس سازمان امور استخدامی کشور برای‬ ‫فرزندان شهدا و جانبازان ‪ 70‬درصد که مدرک‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس دارند مشکلی وجود ندارد‬ ‫اما برای افراد با مدرک دیپلم فقط در پست های‬ ‫خاصی امکان استخدام وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق مصوبه‪ ،‬دولت امکان استخدام‬ ‫افراد با مدرک دیپلم وجود ندارد و از طرفی دستور‬ ‫است که همه این عزیزان استخدام شوند‪ ،‬لذا برای‬ ‫افراد با مدرک دیپلم استثنا قائل شده اند‪ .‬چرا که‬ ‫ً‬ ‫معموال در وزارتخانه ها پست برای مدرک دیپلم‬ ‫ً‬ ‫نداریم اما چند مجموعه که معموال افراد دیپلم را‬ ‫هم استخدام می کنند‪ ،‬قول مساعدت داده اند که‬ ‫افراد دیپلم هم استخدام شوند‪.‬‬ ‫اوحدی درباره تاریخ برگزاری ازمون استخدامی‬ ‫فرزندان شاهد و ایثارگر هم عنوان کرد‪ :‬مجلس مصوب‬ ‫کرده است که هر استخدامی در کشور باید از‬ ‫طریق ازمون صورت بگیرد اما این ازمون برای‬ ‫عموم نیست‪ ،‬بلکه فقط بین خود فرزندان شهدا‬ ‫و جانبازان ‪ 70‬درصد برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجا که ازمون های کشور را‬ ‫سازمان سنجش برگزار می کند‪ ،‬با این سازمان‬ ‫رایزنی هایی شده و تا کید ما این است که تا قبل‬ ‫از شروع سال جدید شاهد برگزاری این ازمون‬ ‫استخدامی باشیم‪ .‬مطمئن باشید که حداکثر‬ ‫تا پایان سال فرزندان شما استخدام می شوند؛‬ ‫البته این حق خانواده های شاهد و ایثارگر است و‬ ‫چیزی نیست که خدای نکرده کسی بخواهد سر این‬ ‫عزیزان منتی بگذارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان اورژانس کشور خبر داد‬ ‫جذب ‪ ۵٣00‬نیرو در اورژانس در ازمون ‪ ۲۴‬بهمن‬ ‫رییس سـازمان اورژانس کشـور از جذب حدود‬ ‫‪ ۵3٠٠‬نفـر نیـرو در ازمـون ‪ ۲۴‬بهمـن ماه خبر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از ایس ـ ـ ـ ـ ـ ــنا‪،‬‬ ‫دکت ــر پیرحس ــین کولیون ــد در نشس ــت خب ــری ک ــه‬ ‫ب ــه مناس ــبت چه ــل و دومی ــن س ــالگرد پی ــروزی‬ ‫انقــاب اســامی برگــزار شــد در خصــوص فعالیــت‬ ‫ه ــای س ــازمان اورژان ــس کش ــور در س ــال گذش ــته‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬در ای ــن م ــدت تع ــداد بالگرده ــا ب ــه‬ ‫‪ ۴٧‬فرون ــد افزای ــش یاف ــت و ب ــرای ‪ ١٠٠٠‬موتورالن ــس‬ ‫ق ــرار داد بس ــتیم ک ــه ب ــه زودی ب ــه ن ــاوگان اضاف ــه‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ 2٠ ،‬دس ــتگاه اتوب ــوس امبوالن ــس را‬ ‫ه ــم ب ــا ش ــرکت ای ــران خ ــودرو دی ــزل ق ــرارداد منعق ــد‬ ‫ً‬ ‫کردی ــم ک ــه ط ــی روزه ــای این ــده رس ــما اع ــام و ت ــا‬ ‫س ــه ی ــا چه ــار م ــاه این ــده ب ــه ن ــاوگان اضاف ــه خواه ــد‬ ‫شــد‪ .‬بــرای خر یــد امبوالنــس هــای دیگــر هــم پیگیــر‬ ‫هس ــتیم ت ــا خدماتم ــان گس ــترده ت ــر ش ــود‪.‬‬ ‫کولیونــد بــا اشــاره بــه حضــور خانــم هــا در میــان‬ ‫دانشــجویان فور یــت هــای پزشــکی گفــت‪ :‬جــذب‬ ‫پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی برای نوبت صبح و عصر‪ ،‬اقا و خانم دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫رادیولوژیست‬ ‫رادیولوژی‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫پرستار‬ ‫کارشناسی‬ ‫پرستاری‬ ‫کارشناس و کمک‬ ‫کارشناس مدارک پزشکی‬ ‫پزشکی‪ ،‬پیراپزشکی‪ ،‬زیست شناسی‬ ‫( گرایش علوم پزشکی)‬ ‫فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس‪ ،‬فوق لیسانس‬ ‫تایپیست‬ ‫علوم انسانی‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬مدیریت‬ ‫فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس‬ ‫توضیحات‪ :‬حداکثر سن برای فوق دیپلم و لیسانس ‪ 30‬سال‪ ،‬فوق لیسانس ‪ 35‬سال‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری و درخواست خود را به ادرس‬ ‫ایمیل ‪ hr@ibcrc.ir‬ارسال و یا جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با شماره ‪ 88679403‬تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫یک مجموعه فرهنگی از دانشجویان رشته های خبرنگاری‪ ،‬علوم اجتماعی ‪ ،‬علوم ارتباطات اجتماعی و‪ ‬رشته های مشابه‬ ‫در مقاطع کاردانی و‪ ‬کارشناسی جهت ‪ ‬تولید و‪ ‬تحلیل خبر ‪ ،‬تهیه گزارش و‪ ‬مصاحبه ‪ ،‬رصد رویدادهای فضای مجازی و‪ ‬سایت ها در دفتــر‬ ‫تهران دعوت به همکاری می نماید‪ :  .‬‬ ‫مهارت های مورد نیاز‪:‬‬ ‫○ دارای توانمندی در تحلیل محتوای رسانه ای و‪ ‬خبری‪ ‬‬ ‫○ تسلط به خبرنویسی‪ -‬تهیه گزارش و‪ ‬مصاحبه‬ ‫○ شناخت و‪ ‬تسلط به شبکه های اجتماعی ‪ ،‬فضای مجازی و‪ ‬سایت های خبری‪ ○  ‬مسلط به کار با نرم افزارهای افیس‬ ‫○ خالق‪ ،‬منعطف‪ ،‬متعهد‪ ،‬انتقادپذیر و‪ ‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫شرایط ‪  :‬یک ماه کار ازمایشی همراه با حقوق و‪ ‬در صورت حسن انجام کار قرارداد منعقد می گردد‪.‬‬ ‫عالقمندان لطفا رزومه و‪ ‬سوابق کامل کاری خود را به ادرس ایمیل ‪ hmoradpour1356@gmail.com :‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫نی ــروی خان ــم در ای ــن دانش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــگاه ه ـ ـ ـ ـ ـ ــا‬ ‫اق ــدام بزرگ ــی ب ــود ک ــه در ح ــال حاض ــر ‪ 3٠‬درص ــد‬ ‫ظرفی ــت دانش ــگاه ه ــای فور ی ــت ه ــای پزش ــکی‬ ‫را خان ــم ه ــا تش ــکیل دادن ــد ک ــه ای ــن اولی ــن گ ــروه‬ ‫اورژان ــس بان ــوان اس ــت و ب ــه ظرفی ــت م ــا اضاف ــه‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬ج ــذب نی ــروی انس ــانی ب ــا تقریب ــا‬ ‫تع ــداد ‪ ۵3٠٠‬نف ــر در ازمون ــی ک ــه ‪ 2۴‬بهم ــن برگ ــزار‬ ‫م ــی ش ــود نی ــز در فعالی ــت ه ــای اورژان ــس ق ــرار‬ ‫گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫کی نژاد اعالم کرد‪:‬‬ ‫روند شکایت متقاضیان‬ ‫جذب هیات علمی از‬ ‫دانشگاه ها‬ ‫رئی ــس هی ــات عال ــی ج ــذب ش ــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی‬ ‫رون ــد ش ــکایت متقاضی ــان ج ــذب هی ــات علم ــی ک ــه در دانش ــگاه ها‬ ‫پذی ــرش نمی ش ــوند را تش ــریح ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬جلس ــه ‪ 2۶2‬هیـــات عالـــی جـــذب‬ ‫اعض ــای هی ــات علم ــی دانش ــگاه ها و مراکـــز اموزشـــی بـــه ریاســـت‬ ‫محمدعل ــی کی ن ــژاد رئی ــس هی ــات عال ــی ج ــذب اعضـــــــــــــــــــــــــ ــای‬ ‫هی ــات علم ــی در مح ــل دبیرخان ــه ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی ب ــه‬ ‫ص ــورت حض ــوری و مج ــازی برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫محمــد علــی کی نــژاد در ابتــدای جلســه بــه ارائــه توضیحاتــی دربــاره‬ ‫رون ــد ش ــکایت متقاضی ــان ج ــذب هی ــات علم ــی ک ــه در دانش ــگاه ها‬ ‫پذی ــرش نمی ش ــوند‪ ،‬پرداخ ــت و خاطرنشـــان کـــــــــــــــــرد‪ :‬فـــرد شـــا کی‬ ‫می توان ــد از ‪ ۳‬مس ــیر م ــاده ‪ ،۲۰‬م ــاده ‪ ۲۱‬و م ــاده ‪ ۱۶‬دس ــتورالعمل نح ــوه‬ ‫رس ــیدگی ب ــه ش ــکایات‪ ،‬اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه متقاض ــی در ابت ــدا می توان ــد ب ــر اســـــــــــــــــــ ــاس‬ ‫م ــاده ‪ ۲۰‬دس ــتورالعمل نح ــوه رس ــیدگی بـــه شـــکایات بـــه دانشـــگاه‬ ‫اعت ــراض کن ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ا گ ــر دانش ــگاه پـــس از بررســـی‪ ،‬اعتـــراض را‬ ‫پذیرف ــت‪ ،‬حک ــم پذی ــرش ص ــادر می شـــود‪ .‬در غیـــر ایـــن صـــورت‬ ‫متقاض ــی بای ــد از طری ــق م ــاده ‪ ۲۱‬اق ــدام کنـــد‪.‬‬ ‫رئی ــس هی ــات عال ــی ج ــذب ادام ــه داد‪ :‬اگـــر متقاضـــی از طریـــق‬ ‫م ــاده ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬ج ــذب نش ــد‪ ،‬می توان ــد مج ــدد اعت ــراض کن ــد ک ــه ای ــن‬ ‫اعتــراض از هیــات مرکــزی جــذب بــه هیــات عالــی جــذب ارســال و در‬ ‫کمیتــه ‪ ۵‬نفــره هیــات عالــی جــذب بررســی می شــود و بعــد از موافقــت‬ ‫هیــات عالــی جــذب‪ ،‬متقاضــی بایــد فــرم خــود اظهــاری و شــخصیتی‬ ‫را تکمی ــل کن ــد‪.‬‬ ‫کی ن ــژاد ب ــه م ــاده ‪ ۱۶‬دس ــتورالعمل نحـــوه رســـیدگی بـــه شـــکایات‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تــا کنــون بــرای جــذب هیــات علمــی از ایــن مــاده‬ ‫اســتفاده نشــده اســت چــرا کــه همــواره تا کیــد بــر ایــن بــوده کــه جــذب‪،‬‬ ‫توس ــط دانش ــگاه ها و هی ــات مرک ــزی ج ــذب انج ــام ش ــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫مشاغل خانگی‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد‪:‬‬ ‫اعطای تسهیالت ویژه مشاغل خانگی‬ ‫در استان سمنان‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از اعطای تسهیات ویژه مشاغل خانگی‬ ‫برای ایجاد فرصت های شغلی جدید در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫اسماعیل غنیان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬فرصت های شغلی جدید ناشی از اجرای‬ ‫برنامه های اشتغالزایی استان در حوزه های مختلف از جمله اعطای تسهیات اشتغال روستایی‬ ‫و عشایری‪ ،‬تسهیات مشاغل خانگی‪ ،‬طرح کارورزی‪ ،‬مشوق های بیمه ای‪ ،‬فعالیتهای تولیدی‪،‬‬ ‫خدماتی‪ ،‬پیمانکاری‪ ،‬کشاورزی و همچنین اشتغال بخش دولتی و ‪ ....‬ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از ثبت اطاعات تعداد ‪۷‬هزار و ‪۹۴۰‬نفر شغل جدید در استان سمنان در سامانه ملی‬ ‫رصد اشتغال استان سمنان خبر داد‪.‬‬ ‫غنیان در این خصوص تا کید کرد‪ :‬دستگاه های اجرایی استان در سالجاری ایجاد ده هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬فرصت شغلی جدید را دربخشهای مختلف هدف گزاری نمودند که تا کنون حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫این تعهد عملیاتی و تعداد هفت هزار و ‪ ۹۴۰‬شغل جدید ایجاد گردیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیشترین سهم ایجاد اشتغال استان متعلق به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫جهادکشاورزی و کمیته امداد است و در بین شهرستان های استان نیز شهرستان شاهرود‪ ،‬سمنان‬ ‫و دامغان در صدر شهرستان ها در ایجاد اشتغال قرار دارند‪.‬‬ ‫طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و مجری‬ ‫گری جهاد دانشگاهی با هدف مداخله هدفمند در مسیر ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک‬ ‫و خرد و همچنین امر توانمندسازی صاحبان‪ ،‬مجریان مشاغل خانگی در ‪ ۳۱‬استان کشور در حال‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫فرماندار خانمیرزا‪:‬‬ ‫تکمیل زنجیره تولید و مصرف‪،‬‬ ‫الزمه اجرای موفق طرح مشاغل خانگی‬ ‫توسط جهاد دانشگاهی است‬ ‫فرماندار خانمیرزاایجادزنجیرهتولیدو مصرف‪،‬ایجادنمایشگاه‪‎‬هایصنایعدستی‪،‬برگزاریدوره های‬ ‫اموزشی و حمایت های مستمر را الزمه اجرای موفق طرح مشاغل خانگی توسط جهاد دانشگاهی دانست‪.‬‬ ‫یوسف مرادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در خصوص تشریح طرح ملی توسعه مشاغل خانگی توسط‬ ‫جهاد دانشگاهی بر ضرورت حمایت از مشاغل خانگی تاکید کرد و گفت‪ :‬رونق مشاغل خانگی‬ ‫اشتغال زایی‪ ،‬کاهش نرخ بیکاری و باال رفتن سطح رفاه عمومی را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی شرایط اقتصادی کشور و وجود تحریم ها را یاداور شد و افزود‪ :‬مشاغل خانگی می تواند در‬ ‫تولید وهمچنین براورده شدن نیازهای اقتصادی خانواده ها نقش مهمی را ایفا کند به خصوص در‬ ‫بحث تولید صنایع دستی می تواند کمک هزینه ای برای خانواده ها باشد‪.‬‬ ‫فرماندار خانمیرزا ضرورت فرهنگ سازی در راستای استقبال از مشاغل خانگی را یاداور شد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬چنانچه زنجیره تولید و مصرف تشکیل و تکمیل شود و فعاالن عرصه اشتغال خانگی‬ ‫مورد حمایت قرار بگیرند به طور قطع استقبال گسترده ای از این طرح ملی خواهد شد‪.‬‬ ‫مرادی با اشاره به عاقه بانوان به درامدزایی بر لزوم حمایت از انان در راستای اجرای موفق این طرح‬ ‫توسط جهاد دانشگاهی تاکید کرد و افزود‪ :‬بانوان بازوی کمکی اقتصاد خانواده هستند که با حمایت و‬ ‫تشویق انان می توان در راستای تحقق اهداف طرح توسعه مشاغل خانگی از این ظرفیت استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ایجاد چرخه تولید و مصرف‪ ،‬ایجاد نمایشگاه‪‎‬های صنایع دستی‪ ،‬برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی و حمایت های مستمر را الزمه اجرای موفق این طرح دانست‪.‬‬ ‫مرادی کاهش نرخ بیکاری‪ ،‬جلوگیری از اسیب های اجتماعی‪ ،‬باال رفتن سطح رفاه مردم‪ ،‬باال‬ ‫رفتن میزان تولید و ایجاد در امد برای خانواده ها را از نتایج اجرای این طرح برشمرد‪.‬‬ ‫معـاون اموزشـی جهـاد دانشـگاهی از اغـاز همـکاری‬ ‫مشـترک جهاد دانشـگاهی با منطقه ازاد انزلی در حوزه های‬ ‫پژوهشـی‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬اشـتغال و کارافرینـی در اینـده نزدیـک‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫دکتـر محمـد صـادق بیجنـدی در جریان سـفر به گیان‬ ‫در دیـدار بـا رییـس منطقـه ازاد انزلـی بـه بررسـی زمینه هـای‬ ‫همـکاری مشـترک جهاددانشـگاهی در حوزه هـای‬ ‫پژوهشـی‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬اشـتغال و کارافرینـی پرداخـت‪.‬‬ ‫وی در خصـوص نتایـج ایـن نشسـت در گفت وگـو‬ ‫بـا ایسـنا اظهـار کـرد‪ :‬پـس از بازدیـد اخیـر ریاسـت جهـاد‬ ‫دانشـگاهی از منطقـه ازاد انزلـی و بررسـی فرصت هـا و‬ ‫زمینه هـای همـکاری مشـترک مقـرر شـده بـود ایـن موضـوع‬ ‫بـه صـورت تخصصـی توسـط حوزه هـای مختلـف مـورد‬ ‫بررسـی و کار کارشناسـی قـرار گرفتـه و فراینـد اقدامـات‬ ‫اجرایـی و عملیاتـی شـدن فعالیت هـا پیگیـری شـود‪.‬‬ ‫وی تصر یـح کـرد‪ :‬در ایـن راسـتا هیاتـی از حـوزه امـوزش‬ ‫جهـاد دانشـگاهی بـه همـراه ریاسـت و معـاون اموزشـی‬ ‫سـازمان جهـاد دانشـگاهی اسـتان گیلان در نشسـت بـا‬ ‫ریاسـت سـازمان منطقـه ازاد انزلـی زمینه هـای مشـترک‬ ‫همـکاری و نحـوه اجرایـی شـدن ان را مـورد بحـث و بررسـی‬ ‫قـرار داده و مقـرر شـد همزمـان بـا دهه فجر توافـق نامه مربوط‬ ‫مبادلـه و در کمتریـن زمـان ممکـن همـکاری در حوزه هـای‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬اشتغال و کارافرینی با سه افق کوتاه مدت‪،‬‬ ‫میـان مـدت و بلنـد مـدت اجرایـی شـود‪.‬‬ ‫معـاون اموزشـی جهـاد دانشـگاهی در ایـن سـفر دو روزه‬ ‫همچنیـن از مرکـز امـوزش علمی کاربردی بنـدر انزلی و مرکز‬ ‫اموزش هـای تخصصـی و مهارتـی کوتـاه مـدت سـازمان‬ ‫جهـاد دانشـگاهی در بندرانزلـی بازدیـد و بـا همـکاران در‬ ‫خصـوص برنامه هـا و مشـکات دوران کرونـا و برنامه هـای‬ ‫پسـا کرونـا پرداخـت‪.‬‬ ‫ویدر خصوصپیشبینیوضعیتنظاماموزش کشور در‬ ‫دوران پسـا کرونـا گفـت‪ :‬قطعـا دوران پسـا کرونـا ویژگی هـای‬ ‫خـاص بـه خـود را دارد و ا گـر بـرای ان اماده نباشـیم کلیه زیر‬ ‫نظام هـای اموزشـی در سـطح کشـور اسـیب جـدی خواهند‬ ‫دید‪.‬‬ ‫بیجنـدی ادامـه داد‪ :‬اسـاتید‪ ،‬معلمـان‪ ،‬دانشـجویان‪،‬‬ ‫دانـش امـوزان‪ ،‬فراگیـران و خانواده هـای انـان بـا درک‬ ‫شـرایط بحـران ناشـی از شـیوع کرونـا برخـی کمبودهـا‬ ‫و مشـکات را پذیرفتـه و سـعی می کننـد بـه نحـوی بـا‬ ‫مرا کـز اموزشـی همـکاری و همراهـی الزم را داشـته باشـند‬ ‫امـا قطعـا تاثیـر بیـش از یکسـال امـوزش غیـر حضـوری در‬ ‫نگـرش مجر یـان و مخاطبـان اثـر جـدی خواهـد داشـت و‬ ‫ا گـر ز یـر نظام هـای مختلـف نظـام اموزشـی با ایـن تغییرات‬ ‫خـود را همـراه نکننـد حـوزه امـوزش کشـور بـا مشـکات‬ ‫جـدی مواجـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫در ایــن ســفر بیجنــدی همچنیــن از خانــه ملــی حصیــر‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد را بیشتر بشناسید‬ ‫استفاده از مزایای صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫کشاورزان برای مشاغل خانگی در زنجان فراهم شد‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی زنجان گفت‪ :‬به منظور حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی‬ ‫استفاده از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر در استان فراهم شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار به نقل از اداره تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی زنجان‪ ،‬محمدرضا یوسفی با بیان اینکه‬ ‫توسعه مشاغل خانگی در استان توسط اداره کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫منظور حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی استفاده از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪،‬‬ ‫روستاییان و عشایر فراهم شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۳۳۵‬رشته مصوب مشاغل خانگی تعداد ‪ ۱۴۹‬رشته مشمول بیمه اجتماعی‬ ‫کشاورزان‪ ،‬روستائیان و عشایر شده است و افراد بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۵۰‬سال سن که دارای مجوز فعالیت‬ ‫مشاغل خانگی در ‪ ۱۴۹‬رشته مورد نظر رشته های مرتبط با بخش کشاورزی‪ ،‬فرش‪ ،‬صنعت و‬ ‫خدمات و صنایع دستی و همچنین رشته های فرهنگ و هنری‪ ،‬در روستاها‪ ،‬مناطق عشایری و‬ ‫شهرهای زیر ‪ ۲۰‬هزار نفر می باشند می توانند از مزایا بیمه های اجتماعی نظیر مستمری بازنشستگی‪،‬‬ ‫پیری‪ ،‬فوت و از کار افتادگی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی زنجان گفت‪ :‬متقاضیان جهت ثبت نام و عضویت در صندوق‬ ‫بهسامانهصندوقبیمهاجتماعی کشاورزان‪،‬روستاییانو عشایربهادرس‪ www.roostaa.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫یوسفی تا کید کرد‪ :‬براساس طرح ملی توسعه مشاغل خانگی برای پنج هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر در استان‬ ‫اشتغالزایی محقق شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از شهریور ماه سالجاری طرح توسعه مشاغل خانگی در زنجان اغاز شد و ثبت‬ ‫نام در استان هم بسیار خوب بود‪،‬افزود‪ :‬در سال جهش تولید برای توسعه مشاغل خانگی در استان‬ ‫تسهیات خوبی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ای ــران در روس ــتای فش ــتکه بخ ــش خم ــام بازدی ــد و از‬ ‫نزدی ــک ب ــا یک ــی از اقدام ــات و فعالیت ه ــای تی ــم اجرای ــی‬ ‫ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی در اس ــتان گی ــان‬ ‫بازدی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫پیاده سازی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی‬ ‫در ‪ 31‬استان کشور‬ ‫مع ــاون اموزش ــی جه ــاد دانش ــگاهی ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫جهاددانش ــگاهی ب ــه عن ــوان ی ــک نه ــاد دان ــش بنی ــان‬ ‫و تس ــهیلگر در ح ــال حاض ــر ب ــه عن ــوان مج ــری یک ــی‬ ‫از بزرگتر ی ــن طرح ه ــای وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی در زمین ــه مش ــاغل خانگ ــی اس ــت‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ای ــن ط ــرح ه ــم اکن ــون در ‪ 31‬اس ــتان کش ــور توس ــط‬ ‫واحده ــای س ــازمانی جه ــاد دانش ــگاهی و ب ــا نظ ــارت‬ ‫عالی ــه وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی در ح ــال‬ ‫پی ــاده س ــازی و اجراس ــت‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص نح ــوه اج ــرای ای ــن ط ــرح در اس ــتان‬ ‫گیـــان اف ــزود‪ :‬اس ــتان گی ــان در ط ــرح توانمندس ــازی‬ ‫اقتص ــادی زن ــان سرپرس ــت خان ــوار و ط ــرح مل ــی توس ــعه‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی تاکن ــون اقدام ــات پژوهش ــی‪ ،‬مطالعات ــی‪،‬‬ ‫اموزش ــی‪ ،‬مش ــاوره ای بس ــیار خوب ــی ب ــا هم ــکاری‬ ‫س ــازمان های و دس ــتگاه های اجرای ــی انج ــام داده اس ــت‪.‬‬ ‫شبکه های مختلف کسب و کارهای خانگی‬ ‫نقش اساسی در رونق اقتصادی دارد‬ ‫بیجن ــدی یک ــی از ن ــکات برجســـته ایـــن طـــرح در‬ ‫اســتان گیــان را همراهــی و همــکاری کلیــه دســتگاه های‬ ‫ذی ر ب ــط دانس ــته و اب ــراز امی ــدواری ک ــرد ب ــا ه ــم اندیش ــی‪،‬‬ ‫همکف ــری‪ ،‬خ ــرد جمع ــی و بهره منـــدی از تجـــارب‬ ‫مختل ــف در گذش ــته و ح ــال بت ــوان بـــه ایجـــاد تشـــکیل‬ ‫زنجیره ه ــای ارزش در ح ــوزه تامی ــن‪ ،‬تولیـــد و بازاریابـــی و‬ ‫ف ــروش محص ــوالت مش ــاغل خانگ ــی و پای ــدار س ــازی انه ــا‬ ‫کم ــک ک ــرد‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن ب ــه نق ــش ش ــبکه های مختل ــف کس ــب‬ ‫و کاره ــای خانگ ــی در رون ــق اقتص ــادی خانواده ه ــا اش ــاره‬ ‫و ان را یک ــی دیگ ــراز اه ــداف اصل ــی طـــرح ملـــی توســـعه‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی دانس ــت‪.‬‬ ‫توسعه مشاغل خانگی نیازمند هم افزایی میان‬ ‫دستگاه های متولی است‬ ‫بیجن ــدی ایج ــاد مش ــاغل خانگـــی و توســـعه ان را‬ ‫نیازمن ــد هماهنگ ــی و هم افزای ــی میـــان دســـتگاه های‬ ‫متول ــی برش ــمرد و اف ــزود‪ :‬دس ــتگاه های مختلـــف اعـــم‬ ‫از دولت ــی و بخ ــش خصوص ــی در راس ــتای تحق ــق کام ــل‬ ‫ط ــرح بای ــد ب ــا پرهی ــز از بخش ــی نگ ــری ب ــا ه ــم افزای ــی در‬ ‫توسعه و مهارت افزایی‬ ‫مشاغل خانگی راهی برای‬ ‫پایداری کسب و کارهای خانگی‬ ‫مشاغل خانگی مناسب زنان استان‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی زنجان‪:‬‬ ‫اغاز همکاری مشترک جهاد دانشگاهی‬ ‫با منطقه ازاد انزلی‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی استان اردبیل خبر داد‬ ‫مدیرکل امور عشایر استان مطرح کرد‬ ‫مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬مشاغل خانگی مناسب زنان با توجه به‬ ‫فرهنگ استان کارهای اشپزی‪ ،‬هنری دستی‪ ،‬نمد دوزی‪ ،‬ارایشگری‪ ،‬خیاطی‪ ،‬بافتنی‪ ،‬قالی بافی‪،‬‬ ‫پرورش گیاهان دارویی و رانندگی است‪.‬‬ ‫«فضل اهلل اذرفر» در گفت وگو با خبرنگار ایسنا افزود‪ :‬دخیل کردن مشاغل خانگی در اقتصاد‬ ‫کشور و اموزش نیروهای مستعد در مشاغل خانگی می تواند در توسعه مشاغل خانگی استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد موثر باشند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬تدابیری اندیشیده شود که قوانین و مقرراتی اتخاذ و به عنوان یک قانون الزم االجرا‬ ‫در زمینه مشاغل خانگی باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد‪ :‬اموزش و توانمندسازی‪،‬‬ ‫حمایت از پشتیبانها‪ ،‬ایجاد شبکه کسب و کار‪ ،‬توجه به بازاریابی و فروش محصوالت و اعطای‬ ‫تسهیات جهت حمایت از توسعه مشاغل خانگی در استان اهمیت زیادی دارند‪.‬‬ ‫اذرفر تصریح کرد‪ :‬تولیدات دامی‪ ،‬شیات‪ ،‬صنایع تبدیلی‪ ،‬تکمیلی کشاورزی‪ ،‬عشایری‪،‬‬ ‫تولیدات گیاهان دارویی‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬فعالیت های فرهنگی هنری‪ ،‬فرش دستباف و تولیدی‬ ‫صنعت و خدمات مهمترین فرصت ها و ظرفیت های مشاغل خانگی در استان هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه ظرفیت ها و زمینه های بومی اعم از کشاورزی‪ ،‬عشایری‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گیاهان دارویی ظرفیت و زمینه قابلیت توسعه بازار در سطح ملی و منطقه را دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد‪ :‬اشنا نداشتن با مشاغل‬ ‫خانگی و درامد نداشتن از این راه از نقاط ضعف متقاضیان راه اندازی کسب و کار خانگی است‪.‬‬ ‫اذر فر تصریح کرد‪ :‬حمایت نشدن از سوی مسئولین‪ ،‬فراهم نبودن محیط و فضای کار و اشنا نبودن‬ ‫به مشاغل مربوطه از مهمترین مشکات توسعه مشاغل خانگی در استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫هستند‪ .‬طرح مشاغل خانگی در توسعه مشاغل خانگی بسیار تاثیرگذار و مثبت بود و جهت‬ ‫توانمندسازی در استان مفید است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬مشاغل خانگی مناسب فارغ التحصیان و دانش اموختگان دانشگاه ها مربوط‬ ‫به رشته های تحصیلی صنایع دستی‪ ،‬صنایع تبدیلی‪ ،‬تکمیلی در بخش کشاورزی و در رشته های‬ ‫فرهنگی و هنری رسته بندی می شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد اظهارکرد‪ :‬مشاغل خانگی مناسب زنان با‬ ‫توجه به فرهنگ استان کارهای اشپزی‪ ،‬هنری دستی‪ ،‬نمد دوزی‪ ،‬ارایشگری‪ ،‬خیاطی‪ ،‬بافتنی‪،‬‬ ‫قالی بافی‪ ،‬پرورش گیاهان دارویی و رانندگی است‪.‬‬ ‫اذر فر بیان کرد‪ :‬پیشنهاد می شود برای الگوی جدیدی توسعه مشاغل خانگی و نقاط ضعف‬ ‫شناسایی و الگوی جدید توسعه کسب و کار خانگی اجرا شود‪.‬‬ ‫معاون اموزشی این نهاد خبر داد‬ ‫در راستای اجرای بهینه طرح ملی توسعه‬ ‫مشاغل خانگی‪ ،‬معاون اموزشی جهاددانشگاهی‬ ‫اردبیل به همراه مسئول دبیرخانه این طرح در‬ ‫استان از کارگاه فرش بافی واقع در روستای بنفشه‬ ‫شهرستان اردبیل بازدید کردند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی استان اردبیل‬ ‫در این بازدید از فعالیت های دبیرخانه طرح ملی‬ ‫توسعه مشاغل خانگی استان گفت‪ :‬این طرح با‬ ‫توانمندسازی و مهارت افزایی به پایداری کسب و‬ ‫کارهای خانگی کمک می کند‪.‬‬ ‫بهرنگ کوهی‪ ،‬سهم استان اردبیل از این طرح‬ ‫را ‪ 2‬هزار نفر اعام کرد و افزود‪ :‬اجرای این طرح که‬ ‫نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اشتغال استان‬ ‫خواهد داشت به همت جهاددانشگاهی و با‬ ‫همراهی متولیان امر به صورت بهینه در سطح استان‬ ‫اردبیل در حال اجرا است‪.‬‬ ‫مسئول دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل‬ ‫استان اردبیل هم در این بازدید از ثبت نام بیش از‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 800‬نفر از استان در این طرح خبر داد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬در حال حاضر مرحله ارزیابی اطاعات‬ ‫ثبت نام کنندگان در حال انجام است و بعد از‬ ‫پایان ان مرحله برگزاری دوره های مهارت افزایی‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫میثم ضارب نیا با اشاره به مزایای طرح مذکور‬ ‫برای پیشران ها و کارافرینان حوزه مشاغل خانگی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تعامل سازنده بین دبیرخانه‬ ‫طرح ملی توسعه مشاغل خانگی‪ ،‬پیشران ها و‬ ‫عاقه مندان این حوزه روزهای درخشان را در اینده‬ ‫رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تعاونی ارتا تسنیم سبان و‬ ‫فعال حوزه فرش بافی نیز در این بازدید ضمن اعام‬ ‫امادگی برای همکاری در اجرای طرح ملی توسعه‬ ‫مشاغل خانگی در حوزه اموزش فرش بافی گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ 50‬نفر از زنان خانه دار در‬ ‫محله نیار اردبیل‪ ،‬روستای گرمه چشمه نمین‬ ‫و روستاهای بنفشه درق‪ ،‬عموقین و سلطان اباد‬ ‫شهرستان اردبیل در حوزه فرش بافی با شرکت ارتا‬ ‫تسنیم سبان همکاری و از این طریق به اقتصاد‬ ‫خانواده شان کمک می کنند‪.‬‬ ‫ژ ی ــا یوس ــفی ب ــا بی ــان اینک ــه راه ان ــدازی‬ ‫فروش ــگاه های اینترنت ــی گام موث ــری جه ــت‬ ‫شناس ــاندن محص ــوالت ای ــن ش ــرکت در اس ــتان‬ ‫و کش ــور ب ــوده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن فروش ــگاه ها‬ ‫توانســته اســت بــه فــروش مســتقیم محصــوالت ایــن‬ ‫ش ــرکت کم ــک ش ــایانی کن ــد‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی واحد این استان اعالم کرد ‪:‬‬ ‫ظرفیت استان قزوین درمشاغل خانگی ‪ ۱۵۰۰‬نفر است‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی قزوین گفت‪ :‬امروز در‬ ‫حوزه طراحی لباس ضعف جدی داریم که باید‬ ‫مورد توجه قرار بگیرد‪ ،‬برخی از دانشگاه ها در این‬ ‫حوزه وارد شدند اما به صورت جدی پای کار نیامدند‬ ‫و فعالیت هایشان در دانشگاه خاصه شده است‬ ‫این در حالی است که بسیاری از کارافرینان و‬ ‫فروشندگان حوزه پوشاک از ضعف در طراحی لباس‬ ‫ایرانی و اسامی گایه دارند‪.‬‬ ‫فرشاد پیله چی در اولین رویداد شتاب مجازی‬ ‫روبان که در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان‬ ‫قزوین برگزار شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رویداد روبان فعالیتی‬ ‫نواورانه در حوزه طراحی لباس است‪ ،‬در طراحی‬ ‫لباس موارد مختلفی دارای اهمیت است که‬ ‫مهم ترین ان اصالت و نواوری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز در حوزه طراحی لباس ضعف‬ ‫جدی داریم که باید موردتوجه قرار بگیرد برخی از‬ ‫دانشگاه ها در این حوزه وارد شدند اما به صورت‬ ‫جدی پای کار نیامدند و فعالیت هایشان در دانشگاه‬ ‫خاصه شده است این در حالی است که بسیاری از‬ ‫کارافرینان و فروشندگان حوزه پوشاک از ضعف در‬ ‫طراحی لباس ایرانی و اسامی گایه دارند‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی واحد قزوین اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی اشتغال موضوع مهمی است و اغلب‬ ‫جوانان به دنبال کار هستند و شاهد بیکاری جوانان‬ ‫هستیم این در حالی است که با احصاء نیازهای‬ ‫موجود در بازار به راحتی می توان شغل ایجاد کرد‪ ،‬از‬ ‫طرفی ایجاد اشتغال در حوزه لباس انفرادی نیست و‬ ‫اشتغال به صورت گروهی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر به پوشاک زنان موجود در بازار‬ ‫نگاهی بیندازیم مانتوی مناسب و فاخر در شان زن‬ ‫ایرانی خیلی کم است بنابراین اگر کار مناسبی در‬ ‫این حوزه انجام دهیم مشتری ان در بازار وجود دارد‪،‬‬ ‫هر جا که ضعفی وجود دارد ریشه ان در فرهنگ‬ ‫جامعه است لذا با فرهنگ سازی می توانیم تغییراتی‬ ‫در این حوزه ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫پیله چ ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬م ــا از لح ــاظ تهاج ــم‬ ‫فرهنگ ــی در ای ــن ح ــوزه نی ــز م ــورد تهدی ــد ق ــرار گرفتی ــم‬ ‫و مصرف کنن ــدگان گاه ــی لباس ه ــای موج ــود در‬ ‫ً‬ ‫ب ــازار ک ــه بعض ــا ممک ــن اس ــت مناس ــب نباش ــد را‬ ‫خر ی ــداری می کنن ــد درحالی ک ــه ا گ ــر لب ــاس مناس ــبی‬ ‫وج ــود داش ــته باش ــد به طورقط ــع لباس ه ــای مناس ــب‬ ‫را انتخ ــاب خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر بر طراحی لباس تمرکز کنیم‬ ‫و با درنظر گرفتن ظرفیت های الزم به عنوان کار‬ ‫گزین‪ ،‬فاخر و درامدزا به ان نگاه کنیم می توان به‬ ‫اینده این حوزه امید داشت‪ ،‬مرکز علمی کاربردی‬ ‫جهاد دانشگاهی قزوین در این حوزه چندین مقام‬ ‫کشوری به دست اورده است که نشان می دهد‬ ‫کیفیت کار باال است و اساتید و دانشجویان این‬ ‫مرکز خاق هستند‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی واحد قزوین تا کید کرد‪:‬‬ ‫موضوع طراحی لباس موضوع مهمی است و می توان‬ ‫در بخش ملی ان را به یک مطالبه تبدیل کنیم و با‬ ‫بسترسازی فرهنگی موفقیت خوبی می توان در این‬ ‫حوزه کسب کرد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬جهاد دانشگاهی قزوین در سال های اخیر تمرکز‬ ‫خود را بر روی تجار ی سازی قرار داده است‪ ،‬در‬ ‫همین راستا مرکز نواوری و شتاب دهی محصوالت‬ ‫با نام «منش» توسط جهاد دانشگاهی قزوین باهدف‬ ‫ایجاد درگاهی برای تعامل نخبگان‪ ،‬مبتکران و‬ ‫متخصصان ایجادشده است‪ ،‬این مرکز مشاوره های‬ ‫بازاریابی ارائه می دهد و در بخش های مختلف‬ ‫تعامل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫پیله چ ــی ی ــاداور ش ــد‪ :‬در س ــال های اخی ــر‬ ‫بس ــیار ش ــاهدیم ک ــه تولی ــد عل ــم اتف ــاق می افت ــد ام ــا‬ ‫تجار ی س ــازی ب ــه می ــزان کاف ــی وج ــود ن ــدارد‪ ،‬در ای ــن‬ ‫می ــان جه ــاد دانش ــگاهی می توان ــد به عن ــوان نه ــادی‬ ‫واس ــطه ای و توس ــعه ای ورود پی ــدا کن ــد‪ ،‬درزمین ـ ٔـه‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی نی ــز جه ــاد دانش ــگاهی ب ــه م ــدت‬ ‫‪ ۴‬ســال اســت کــه ورود پیداکــرده اســت امــا طــرح امســال‬ ‫ت اس ــت‪.‬‬ ‫نس ــبت ب ــه س ــال های گذش ــته متف ــاو ‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬امس ــال ‪ ۵۴‬ه ــزار نف ــر در س ــطح کش ــور‬ ‫در ط ــرح توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی ش ــرکت کردن ــد؛‬ ‫ظرفی ــت اس ــتان قزو ی ــن ‪ ۱۵۰۰‬نف ــر اس ــت‪ ،‬امس ــال‬ ‫اف ــراد ع ــاوه ب ــر دریاف ــت تس ــهیات ب ــه پیش ــران های‬ ‫حوزه ه ــای مختل ــف متص ــل می ش ــوند‪ ،‬درواق ــع‬ ‫ه ــر ف ــردی ک ــه وارد ای ــن ط ــرح ش ــود ب ــرای او اش ــتغال‬ ‫پای ــدار ایج ــاد خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫کن ــار ه ــم باش ــند‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی جهاددانش ــگاهی ب ــه نق ــش و اهمیــت‬ ‫امـــوزش و مشـــاوره های عمومـــی و تخصصـــی در ای ــن‬ ‫طـــرح اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬طـــرح ملـــی توســـعه مش ــاغل‬ ‫خانگ ــی مبتن ــی ب ــر الگ ــوی نوی ــن توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫بـــا بهره گیـــری از تجربیـــات داخـــل کشـــور در گذش ــته و‬ ‫نمونه ه ــای موف ــق خ ــارج از کش ــور و ب ــر اس ــاس فرصت ه ــا‬ ‫و مزیت ه ــای محل ــی و منطق ـه ای پی ــاده س ــازی می ش ــود‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص فازهــــــــــ ــای اج ــرای ای ــن ط ــرح پ ــس‬ ‫از انجـــام مطالعـــات و پژوهش هــــــــــــــای الزم گف ــت‪ :‬در‬ ‫ای ــن ط ــرح متقاضی ــان پ ــس از ثبـــــــــــ ــت ن ــام در س ــامانه‬ ‫‪ inhb.ir‬ارزیاب ــی‪ ،‬ت ــوان س ــنجی و اس ــتعداد س ــنجی ش ــده‬ ‫و براســـاس ایـــن ارزیابی هـــا‪ ،‬اموزش هـــا و مشـــاوره های‬ ‫رایــگان مــورد نیــاز نظیــر اشــنایی بــا کســب و کار‪ ،‬اشــنایی‬ ‫بــا مفاهیــم بــازار‪ ،‬اشــنایی بــا کیفیــت محصــول‪ ،‬اشــنایی‬ ‫ب ــا برندین ــگ‪ ،‬اس ــتاندارد س ــازی محص ــوالت‪ ،‬کار تیم ــی‬ ‫و مفاهی ــم ش ــبکه س ــازی توس ــط جه ــاد دانشــــــــــــ ـ ــگاهی‬ ‫ارائ ــه می ش ــود‬ ‫مع ــاون اموزش ــی جه ــاد دانش ــگاهی در پای ــان ب ــا تاکی ــد‬ ‫ب ــر جای ــگاه و نق ــش ام ــوزش و مش ــاوره در ارتق ــا کیفی ــت و‬ ‫کمیـــت محصـــوالت مشـــاغل خانگـــی گفـــت‪ :‬ام ــوزش  و‬ ‫مش ــاوره در ط ــرح توس ــعه مل ــی مش ــاغل خانگ ــی مبتن ــی ب ــر‬ ‫تغیی ــر ن ــگاه و نگ ــرش ب ــه ای ــن ح ــوزه اس ــت و امی ــد دار ی ــم‬ ‫ب ــا هم ــت هم ــه مدی ــران دس ــتگاه های اجرای ــی ب ــه نق ــش‬ ‫و جای ــگاه ای ــن ح ــوزه در اقتص ــاد مل ــی و اقتص ــاد خان ــواده‬ ‫بی ــش از پی ــش دس ــت پی ــدا کنی ــم‪.‬‬ ‫مهن ــدس میرمس ــلم رهب ــر هاش ــمی‪ ،‬مع ــاون اموزش ــی‬ ‫س ــازمان جهاددانش ــگاهی اس ــتان گی ــان نی ــز در حاش ــیه‬ ‫ای ــن بازدی ــد ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه برندس ــازی راه ح ــل توس ــعه‬ ‫مشــاغل خانگــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ســازمان جهاددانشــگاهی‬ ‫اســـتان بـــا برنامـــه مناســـب و همـــکاری پیشـــران ها‪ ،‬ب ــه‬ ‫دنب ــال ان اس ــت ت ــا ه ــر ی ــک از مش ــاغل و مزی ــت اس ــتان را‬ ‫ب ــه س ــمت شبکه س ــازی و برندس ــازی س ــوق ده ــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه براســـاس الگـــوی طـــرح توس ــعه‬ ‫مشـــاغل خانگـــی بـــا انجـــام مطالعـــات‪ ،‬ســـاماندهی‪،‬‬ ‫بررســـی‪ ،‬استعدادســـنجی و توانمندســـازی قـــرار اس ــت‬ ‫بـــرای بیـــش از ‪ ۵۴‬هـــزار نفـــر از متقاضیـــان مش ــاغل‬ ‫خانگــــــــی در ‪ ۳۱‬اســـتان کشـــور زمینـــه ایجـــاد اش ــتغال‬ ‫فراه ــم ش ــود و س ــهم گی ــان در ای ــن راس ــتا ‪ ۲۱۰۰‬نف ــر اس ــت‬ ‫ی ــاداور ش ــد‪ :‬اج ــرای ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫فرص ــت مناس ــبی ب ــرای اش ــتغال‪ ،‬توانمندس ــازی و معرف ــی‬ ‫ظرفیت هـــای تولیـــدی اســـتان اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون اموزشـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی اس ــتان‬ ‫گیـــان در پایـــان خواســـتار همراهـــی و هـــم افزایـــی کلی ــه‬ ‫دســـتگاه های متولـــی جهـــت صـــدور مجـــوز مش ــاغل‬ ‫خانگـــی و توانمندســـاری بـــازار بالقـــوه اســـتانی ش ــد‪.‬‬ ‫یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان‪:‬‬ ‫در توسعه مشاغل خانگی نیازمند‬ ‫اطالعات و اموزش هستیم‬ ‫یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان با تاکید بر اینکه در حوزه‬ ‫توسعه مشاغل خانگی در وهله نخست‪ ،‬نیازمند سرمایه و سرمایه گذاری و‬ ‫همچنین دریافت تسهیات با درصد پایین هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید توجه داشت‬ ‫به خصوص در ابتدای راه فعالیت مشاغل خانگی دستمزد باالیی ندارد و‬ ‫سوداوری ان در درازمدت است‪.‬‬ ‫اعظم ریحان پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در حوزه مشاغل خانگی‬ ‫و با یک تیم تقریبا ثابت ‪ ۶۰‬نفری در زمینه چرم مشغول فعالیت است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫سال ‪ ۸۲‬در حوزه صنایع دستی مجوز فعالیت دریافت کردم‪ ،‬اما از سال ‪ ۹۱‬به بعد‬ ‫به صورت گروهی و عمده در حوزه تولید و اموزش مشاغل خانگی در بخش‬ ‫چرم و دوخت کیف و کفش فعالیت دارم‪.‬‬ ‫وی با اعتقاد بر اینکه در حوزه مشاغل خانگی اگر تنها محدود به یک‬ ‫شهر و استان باشیم شاید جای فعالیت نباشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فعالیت در‬ ‫حوزه مشاغل خانگی باید به صورت کشوری و سفارش ها برای استان های‬ ‫مختلف باشد‪ ،‬از سوی دیگر می توان در نمایشگاه های مختلف و حتی بین‬ ‫المللی حضور داشت‪.‬‬ ‫این فعال در حوزه مشاغل خانگی در خصوص شرایط فعالیت و حمایت‬ ‫از مشاغل خانگی در اصفهان و کشور‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگرچه در این زمینه‬ ‫بسیاری از نهادها و دستگاه ها تمایل به همکاری دارند‪ ،‬اما در عمل حمایتی‬ ‫زیادی صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه البته با شیوع کرونا‪ ،‬جهاد دانشگاهی اقدام به برپایی‬ ‫بازارچه های اینترنتی و صنایع دستی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬البته دستگاه های دیگر‬ ‫می توانند در حوزه فروش محصوالت تولیدی مشاغل خانگی به این بخش‬ ‫کمک کنند تا دالالن بازار را در دست نگیرند‪.‬‬ ‫ریحــان پــور بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــوزه توســعه مشــاغل خانگــی در وهلــه‬ ‫نخســت‪ ،‬نیازمنــد ســرمایه و ســرمایه گــذاری و همچنیــن دریافــت تســهیات بــا‬ ‫درصــد پاییــن هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬ا گــر دولــت بــه نوعــی در زمینــه ارائــه تســهیات‬ ‫بــه گونــه ای عمــل مــی کــرد تــا بتوانیــم مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را تهیــه کنیــم‪،‬‬ ‫بیشــتر مــی توانســتیم فعالیــت کنــم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خوشبختانه اصفهان ظرفیت باالیی در حوزه توسعه‬ ‫مشاغل خانگی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز ظرفیت های بسیاری برای ورود به‬ ‫حوزه مشاغل خانگی وجود دارد‪ ،‬اما این دسته از فعالیت ها نیازمند حمایت‬ ‫است‪ ،‬البته طی یک سال گذشته افراد در حوزه های مختلف به سمت‬ ‫توسعه مشاغل خانگی رفته اند‪.‬‬ ‫ای ــن فع ــال در ح ــوزه مش ــاغل خانگ ــی ب ــا اش ــاره ب ــه نقط ــه ضع ــف ه ــای‬ ‫پی ــش روی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬برخ ــی اف ــراد از ابت ــدا راه‬ ‫خــود را بــه درســتی انتخــاب نمــی کننــد و بــدون هیــچ شــناختی از ایــن حــوزه‬ ‫و ب ــدون اش ــنایی از بازاریای ــی‪ ،‬تولی ــد‪ ،‬توز ی ــع و پخ ــش تولیداتش ــان‪ ،‬در میان ــه‬ ‫راه ناموف ــق از دور خ ــارج م ــی ش ــوند‪ ،‬در حالیک ــه ای ــن ح ــوزه در وهل ــه نخس ــت‬ ‫نیازمن ــد اطاع ــات‪ ،‬ام ــوزش و تجرب ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نداشتن اطاعات‪ ،‬نااشنایی از بازار مشاغل خانگی‬ ‫موجب می شود که افراد در ادامه راه ناامید شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید توجه‬ ‫داشت به خصوص در ابتدای راه فعالیت مشاغل خانگی دستمزد باالیی‬ ‫ندارد و سوداوری ان در درازمدت است‪ ،‬البته برخی فعالیت از حوزه های‬ ‫مشاغل خانگی در کوتاه مدت به سود اوری می رسند‪.‬‬ ‫ریحان پور در خصوص طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که طی یک‬ ‫سال گذشته توسط جهاد دانشگاهی و وزارت تعاون در حال اجرا است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه جهاد دانشگاهی به پیشبرد این طرح کمک کرده و‬ ‫شاید اصفهان جزو پیشروترین استان ها در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل‬ ‫خانگی در کشور است‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد‪ :‬جهاد دانشگاهی اصفهان به دنبال این طرح‬ ‫اقدام به راه اندازی سه بازارچه مجازی برای فروش کرده است‪ ،‬همچنین هر‬ ‫چند هفته یک بار جلساتی پیرامون برندسازی‪ ،‬بازاریابی و ‪ ...‬برگزار و اموزش های‬ ‫الزم را در حوزه مشاغل خانگی ارائه می دهد‪.‬‬ ‫این فعال در حوزه مشاغل خانگی با بیان اینکه در حوزه مشاغلی خانگی‬ ‫در اصفهان‪ ،‬جهاد دانشگاهی حرفه هایی را پیشنهاد داده است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫حرفه ها با حمایت استانداری است و با توجه به اینکه افراد در این بخش ها‬ ‫ثبت نام می کنند‪ ،‬می توانند با ا گاهی و اطاعات بهتر وارد حوزه مشاغل‬ ‫خانگی شوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫بانوان‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای طرح های توسعه مشاغل خانگی‬ ‫و صنایع خالق برای اشتغال دانش اموختگان‬ ‫◄ به گزارش بازارکار‪ ،‬مهندس ثریا شارقی دراین گفت وگو با اشاره به تالش های خود در‬ ‫استانداری تهران گفت‪ :‬از همه ظرفیت های دستگاه های استانی نظیر پارک های علم و فناوری‪،‬‬ ‫استانداری تهران و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی نیز در زمینه توسعه مشاغل هنری‬ ‫و خانگی ‪ ،‬خالق و نو برای اشتغال و توانمندی سازی دانش اموختگان زن استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫وی ب ــه س ــهم زن ــان از تولی ــد و کارافرین ــی در اس ــتان ته ــران اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬زن ــان نق ــش‬ ‫مهم ــی در تولی ــد و کارافرین ــی اس ــتان ته ــران دارن ــد و س ــهم انه ــا از تولی ــد و بن ــگاه ه ــای تولی ــدی‬ ‫‪ 25‬درص ــد اس ــت‪.‬‬ ‫مدی ــرکل ام ــور بان ــوان و خان ــواده اس ــتاندار ته ــران ب ــا تبری ــک ف ــرا رس ــیدن روز زن و مق ــام م ــادر ب ــا‬ ‫تاکی ــد ب ــر اهمی ــت حض ــور زن ــان در عرص ــه ه ــای مختل ــف بوی ــژه تولی ــد و اش ــتغال خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫هم ــه ت ــاش م ــا از طری ــق اس ــتانداری ته ــران ای ــن اس ــت ک ــه مش ــکالت و موان ــع کارافرین ــی‬ ‫اشــتغال و کارافرینــی زنــان در زمینــه هــای مختلــف امــوزش‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬بیمــه‪ ،‬اعطــای تســهیالت‬ ‫و تولی ــد و ص ــادرات مرتف ــع و برط ــرف گ ــردد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل ام ــور بان ــوان و خان ــواده اس ــتاندار ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه ل ــزوم حمای ــت از زن ــان‬ ‫سرپرســت خانــوار گفــت‪ :‬امــار باالیــی از زنــان سرپرســت خانــوار در اســتان تهــران وجــود دارد کــه‬ ‫همــکاری بــا دســتگاه هــای مختلــف‬ ‫بــرای حمایــت از توانمندســازی زنــان‬ ‫و ی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ب ــرای اش ــتغال زن ــان و جوان ــان‬ ‫بای ــد هم ــه دس ــتگاه ه ــا هم ــکاری ج ــدی داش ــته باش ــند‬ ‫افـــزود‪ :‬خوشـــبختانه بـــا همـــکاری شـــهرداری و ســـایر‬ ‫دس ــتگاه ه ــای ذیرب ــط ‪ 29‬خان ــه محل ــه ب ــرای حمای ــت‬ ‫از کارافرینـــی و اشـــتغال زنـــان شـــکل گرفتـــه اســـت کـــه‬ ‫نقـــش مهمـــی در توســـعه مشـــاغل خانگـــی‪ ،‬فـــروش‬ ‫محصـــوالت و بازار یابـــی دارنـــد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل ام ــور بان ــوان و خان ــواده اس ــتاندار ته ــران ب ــه‬ ‫دســـتاوردهای دولـــت تدبیـــر و امیـــد در زمینـــه احـــراز‬ ‫پس ــت ه ــای مدیریت ــی ب ــرای زن ــان اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪:‬‬ ‫اســـتان تهـــران بیـــش از ‪ 25‬پســـت مدیریتـــی در ســـطح‬ ‫مدیـــرکل را بـــه زنـــان ســـپرده و همچنیـــن ســـهم قابـــل‬ ‫توجه ــی از پس ــت ه ــای مدی ــران میان ــی و پایی ــن دس ــتی‬ ‫بـــه زنـــان اختصـــاص دارد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل ام ــور بان ــوان و خان ــواده اس ــتاندار ته ــران ب ــر‬ ‫نقـــش کارافرینـــان و ّ‬ ‫خیریـــن در اشـــتغال اشـــاره کـــرد‬ ‫و عنـــوان کـــرد‪ :‬در یـــک ســـال اخیـــر در مجموعـــه امـــور‬ ‫بان ــوان اس ــتانداری ته ــران مطالع ــات میدان ــی مناس ــبی در‬ ‫م ــورد بان ــوان کارافری ــن و سرپرس ــت خان ــوار انج ــام ش ــده‪،‬‬ ‫در واقـــع در ســـطح اســـتان تهـــران بـــه جهـــت بهبـــود کار‬ ‫‪ 50‬هــزار زن سرپرســت خانــوار در اســتان تهــران تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بیــش از‬ ‫‪ 13‬هــزار نفــر نیزتحــت پوشــش بهزیســتی هســتند و بســیاری از ایــن افــراد نیــز در صــف‬ ‫ورود ب ــه نهاده ــای حمایت ــی ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫مهن ــدس ثری ــا ش ــارقی ب ــا تصری ــح اینک ــه موض ــوع اش ــتغال ب ــرای هم ــه جامع ــه‬ ‫بوی ــژه زن ــان بس ــیار مه ــم اس ــت اف ــزود‪ :‬از هم ــه ط ــرح ه ــا از جمل ــه ط ــرح مل ــی توس ــعه‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی و ط ــرح توانمندس ــازی اقتص ــادی زن ــان سرپرس ــت خان ــوار حمای ــت‬ ‫م ــی کنی ــم و ت ــاش داری ــم در قال ــب برگ ــزاری نمایش ــگاه ه ــا و ارائ ــه تولی ــدات و ف ــروش‬ ‫و بازاریاب ــی امکان ــات ش ــهری و ش ــهرداری ه ــا را نی ــز در ای ــن زمین ــه ه ــا ب ــه خدم ــت بگیری ــم ک ــه در‬ ‫ای ــن زمین ــه هم ــکاری ه ــای خوب ــی ب ــا مناط ــق مختل ــف ش ــهرداری ته ــران و س ــایر شهرس ــتان ه ــا‬ ‫ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتاندار تهــران بــه همــکاری بــا پــارک علــوم و فنــاوری هــای نــرم‬ ‫و صنایــع خــاق جهــاد دانشــگاهی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا همــکاری ایــن پــارک فنــاوری‪ ،‬اســتانداری‬ ‫تهــران و ســازمان میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی نیــز در زمینــه توســعه مشــاغل هنــری‪ ،‬خــاق و نــو‬ ‫ب ــرای دان ــش اموخت ــگان زن ت ــاش م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫ب ــرای بان ــوان ظرفی ــت و پتانس ــیل های خوب ــی دار ی ــم ک ــه‬ ‫بای ــد از انه ــا اس ــتفاده مطل ــوب ک ــرد‪.‬‬ ‫شـــارقی بـــا بیـــان اینکـــه وظیفـــه مـــا تســـهیل مســـیر‬ ‫اش ــتغالزایی ای ــن اف ــراد اس ــت تصری ــح ک ــرد‪ :‬دول ــت در کن ــار‬ ‫فراه ــم ک ــردن تس ــهیات ب ــرای بان ــوان کارافری ــن می توان ــد‬ ‫از همه طرح ها از جمله‬ ‫طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و‬ ‫طرح توانمندسازی اقتصادی زنان‬ ‫سرپرست خانوار حمایت می کنیم‬ ‫بـــا کاهـــش بروکراســـی های اداری‪،‬کاهـــش چالش هـــا و‬ ‫برداش ــتن موان ــع پی ــش پ ــای کارافرین ــان نق ــش موث ــری در‬ ‫تســـریع اشـــتغال بانـــوان داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫و ی بـــه مشـــکات و چالـــش هـــای اشـــتغال زنـــان‬ ‫اشـــاره کـــرد و تصریـــح کـــرد‪ :‬مشـــکل اصلـــی در ایـــن‬ ‫زمین ــه بح ــث ف ــروش اس ــت‪ ،‬ک ــه در ای ــن راس ــتا فراه ــم‬ ‫کـــردن شـــرایط فـــروش داخلـــی و حتـــی صـــادرات‬ ‫می توانـــد انگیـــزه افـــراد را بـــرای تولیـــد صنایـــع دســـتی و‬ ‫کارهـــای هنـــری بـــاال ببـــرد‪.‬‬ ‫توانمند ســازی مهار تــی‬ ‫و اشــتغال ز نــان در ندامتــگاه هــا‬ ‫مدیـــرکل زنـــان و خانـــواده اســـتانداری تهـــران‪،‬‬ ‫توانمندســـازی زنـــان و توجـــه بـــه مشـــاغل خانگـــی در‬ ‫ندامت ــگاه ه ــا و ارائ ــه ام ــوزش ه ــای مهارت ــی فن ــی و حرف ــه ای‬ ‫را عامـــل ضـــروری بـــرای پیشـــگیری از اســـیب هـــای‬ ‫اجتماعـــی پیـــش رو ی انـــان بعـــد از خـــروج از زنـــدان‬ ‫دانســـت‪.‬‬ ‫شــارقی در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت توانمند ســازی‬ ‫زنـــان در ندامتـــگاه هـــا تا کیـــد کـــرد‪ :‬بســـیاری از زنـــان‬ ‫زندانــی‪ ،‬پــس از خــروج از ندامتــگاه‪ ،‬بــدون هیــچ برنامــه ای وارد‬ ‫جامعـــه مـــی شـــوند و در شـــرایطی کـــه بســـیاری از انهـــا‬ ‫سرپرســـت خانـــواده نیـــز هســـتند‪ ،‬نمـــی تواننـــد زندگـــی‬ ‫خـــود و خانـــواده شـــان را اداره کننـــد‪ .‬بنابرایـــن بســـیار‬ ‫ض ــروری اس ــت ک ــه در زمان ــی ک ــه در ندامت ــگاه هس ــتند‪،‬‬ ‫بتوانن ــد در زمین ــه ه ــای ش ــغلی و کس ــب مه ــارت ه ــای‬ ‫ورود بــه مشــاغل خانگــی مــورد عاقــه خــود مهــارت پیــدا‬ ‫کنن ــد ت ــا در این ــده ب ــا ایج ــاد اش ــتغال ب ــرای خ ــود و حت ــی‬ ‫ُ‬ ‫اعض ــای خان ــواده ش ــان از اس ــیب ه ــای ج ــدی ای ک ــه‬ ‫ای ــن خان ــواده ه ــا را تهدی ــد م ــی کن ــد در ام ــان بمانن ــد‪.‬‬ ‫و ی بـــا اشـــاره بـــه مشـــکا تی نظیـــر کمبـــود مربـــی‬ ‫امـــوزش فنـــی و حرفـــه ای در ندامتـــگاه هـــا گفـــت‪ :‬در‬ ‫جلســـه مشـــترکی کـــه بـــا موضـــوع بررســـی مشـــکات‬ ‫اموزشـــی و توانمندســـازی زنـــان در ندامتـــگاه هـــا و بـــا‬ ‫حضــور مدیــران کل زنــدان هــا و فنــی و حرفــه ای اســتان‬ ‫برگ ــزار ش ــد و مق ــرر ش ــد اداره کل فن ــی حرف ــه ای اس ــتان‬ ‫ب ــا اع ــام فراخ ــوان ب ــرای مرب ــی ه ــای م ــورد تایی ــد فن ــی و‬ ‫حرف ــه ای داوطل ــب ب ــرای کار در ندامت ــگاه و همچنی ــن‬ ‫اســـتفاده از مربیـــان بازنشســـته‪ ،‬مشـــکل کمبـــود مربـــی‬ ‫در زندانهـــا را حـــل کنـــد‪.‬‬ ‫مشکل اصلی‬ ‫در حوزه کارافرینی زنان‬ ‫بحث بازاریابی‪ ،‬فروش‬ ‫و صادرات است‬ ‫مدیــرکل زنــان و خانــواده اســتانداری تهــران در‬ ‫ادامــه حمایــت از اشــتغالزایی بــرای زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار و اســیب دیــدگان اجتماعــی را بســیار ضــروری‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر طــرح هــای مناســبی‬ ‫بــرای حمایــت از ایــن افــراد بــه ویــژه بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنایع لفاف زرین جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رشته های مرتبط‪ ،‬مسلط بر زبان انگلیسی‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 25‬و حداکثر ‪ 38‬سال سن‬ ‫ساکن غرب تهران و یا استان البرز‬ ‫تسلط بر فرایندها و اقدامات خرید خارجی‬ ‫اشنایی با اسناد تجاری خارجی و فرایند ترخیص کاال‬ ‫تسلط بر ثبت سفارش و فرایند تخصیص ارز‬ ‫تسلط کامل بر نگارش و مکالمه زبان انگلیسی‬ ‫دارای روحیه کار تیمی‪ -‬فعال و پرانرژی‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬فن بیان و قدرت مذاکره‬ ‫حقوق ثابت (براساس نظام رتبه بندی)‬ ‫تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی از زمان شروع بکار‬ ‫پرداخت کارانه براساس عملکرد‪ ،‬ارائه ناهار سازمانی‬ ‫پرداخت منظم و بدون تاخیر حقوق‬ ‫اضافه کار‪ ،‬پرداخت هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫ارائه خدمات پزشکی‪ ،‬امنیت باالی شغلی‬ ‫اموزش تخصصی رایگان‬ ‫کارشناس نرم افزار‬ ‫تهران‪ -‬شهرک استقالل‬ ‫داشتن ‪ 3‬سال تجربه مرتبط‪ ،‬حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫رشته های کامپیوتر‪ ،‬فناوری اطالعات‬ ‫حداکثر ‪ 38‬سال سن ‪ ،‬ترجیحا ساکن غرب استان تهران و استان البرز‬ ‫اشنایی کافی با ‪ ،T-Sql‬اشنایی کامل با ‪JavaScript‬‬ ‫اشنایی کافی با ‪SharePoint‬‬ ‫منظم و مسئولیت پذیر‪ ،‬دقیق و ریزبین‪،‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫حقوق ثابت (براساس نظام رتبه بندی)‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی از زمان شروع بکار‬ ‫پرداخت کارانه براساس عملکرد‬ ‫ارائه ناهار سازمانی‪ ،‬پرداخت منظم و بدون تاخیر حقوق‬ ‫اضافه کار‪،‬پرداخت هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫ارائه خدمات پزشکی‪ ،‬امنیت باالی شغلی‪ ،‬اموزش تخصصی رایگان‬ ‫اقتصــادی نامناســب برخــی خانــواده هــا در ایــن روزهــای‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬بــر‬ ‫اســاس تفاهــم نامــه هایــی کــه بــا بانــک هــا منعقــد شــده‪،‬‬ ‫تســهیات کــم بهــره مختلفــی هماهنــگ کــرده ایــم کــه‬ ‫در اختیــار ایــن افــراد قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شـارقی در پایـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬در نظـر دار یـم بـا‬ ‫هماهنگـی کارافرینـان بخـش خصوصـی بـرای امـوزش و‬ ‫اشـتغال زنـان در ندامتـگاه هـا نیـز برنامـه ریـزی کنیـم‪.‬‬ ‫و ی در پای ــان ای ــن مصاحب ــه ب ــا اش ــاره ب ــه وظای ــف‬ ‫دفترامـــور بانـــوان و خانـــواده اســـتاندار ی تهـــران‬ ‫گفـــت‪ :‬ارتبـــاط مســـتمر بـــا دفتـــر امـــور بانـــوان وزارت‬ ‫کشـــور و ر یاســـت جمهـــور ی‪ ،‬نظـــارت بـــر مطالعـــه و‬ ‫بررســــــــــــــــــــی قوانیـــن و مقـــررات مربـــــــــــوط بـــه زنـــان‬ ‫بـــه منظـــور یافتـــن راهـــکار مناســــــــــــــــــــــــــب بـــرای‬ ‫رف ــع اس ــیب ه ــای اجتماع ــی ‪ ،‬فرهنگ ــی و اقتص ــادی‬ ‫زنـــان ( نماینـــدگان مجلـــس فرا کســـیون زنـــان)‪،‬‬ ‫نظـــارت بـــر فراهـــم اوردن زمینـــه هـــای اموزشــــــــــــــــی‬ ‫زنـــان در زمینـــه هـــای مختلـــف‪ ،‬نظـــارت و حمایـــت‬ ‫از تشـــکل هـــای غیردولتـــی زنـــان در ســـطح اســـتان‬ ‫تهـــران و تشـــکیل اتـــاق فکـــر بـــا حضـــور مشـــاوران و‬ ‫متخصصیـــن حـــوزه زنـــان و خانـــواده در خصـــوص‬ ‫مســـائل مبتـــا بـــه زنـــان و خانـــواده هـــا از جملـــه‬ ‫وظایـــف اســـت کـــه توســـط اراده کل امـــور بانـــوان‬ ‫اســـتاندار ی تهـــران دنبـــال مـــی شـــود‪.‬‬ ‫گفــت و گــو‪ :‬امیرعلــی بینــام‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید‬ ‫تهران‪ -‬شهرک استقالل‬ ‫داشتن حداقل ‪ 2‬سال تجربه مرتبط‪ ،‬حداقل کارشناسی‬ ‫رشته مهندسی صنایع‪ ،‬ساکن غرب استان تهران و استان البرز‬ ‫اشنایی با روش های کنترل موجودی‪ ،‬سفارش گذاری مواد‪،‬‬ ‫کنترل مصرف خطوط تولید‪ ،‬اشنایی با مفاهیم و فرایندهای‬ ‫برنامه ریزی و کنترل تولید‪ ،‬اشنایی با مفاهیم ‪ MRP/ ERP‬و‬ ‫زنجیره تامین‪ ،‬اشنایی با روش های تغذیه خطوط تولیدی‪ ،‬جابجایی و‬ ‫انبارش مواد‪ ،‬اشنایی کافی با ‪ Microsoft office‬بویژه‬ ‫تسلط بر ‪ ،excel‬مهارت گزارش نویسی‪ ،‬دارای ذهنیت تحلیلی‪،‬‬ ‫پیگیر و مسئولیت پذیر‪ ،‬حقوق ثابت (براساس نظام رتبه بندی)‬ ‫تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی از زمان شروع بکار‬ ‫پرداخت کارانه براساس عملکرد‪ ،‬ارائه ناهار سازمانی‬ ‫پرداخت منظم و بدون تاخیر حقوق‪ ،‬اضافه کار‬ ‫پرداخت هزینه ایاب و ذهاب‪ ،‬ارائه خدمات پزشکی‬ ‫امنیت باالی شغلی‪ ،‬اموزش تخصصی رایگان‬ ‫کارگر خط تولید‪ /‬اقا‬ ‫تهران‪ -‬شهرک استقالل‬ ‫داشتن حداقل ‪ 1‬سال تجربه خط تولید‬ ‫حداقل دیپلم (داشتن مدرک تحصیلی باالتر اولویت جذب است)‬ ‫حداقل ‪ 20‬و حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ ،‬ساکن غرب تهران و یا استان البرز‬ ‫دارای سالمت و فیزیک جسمانی مناسب‬ ‫توانایی کار کردن در شیفت های ‪ 12‬ساعته‬ ‫عدم حساسیت به بوی رنگ و تینر‪ ،‬حالل و ‪...‬‬ ‫توانایی کار در شیفت شب به صورت گردشی‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی از زمان شروع بکار‬ ‫پرداخت کارانه‪ ،‬ارائه ناهار و شام‬ ‫پرداخت منظم و بدون تاخیر حقوق‬ ‫اضافه کار‪ ،‬پرداخت هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫ارائه خدمات پزشکی‪ ،‬صندوق وام‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫تهران‪ -‬شهرک استقالل‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال تجربه مرتبط‬ ‫کارشناسی رشته های مدیریت بازرگانی‪ ،‬بازاریابی بین الملل و سایر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را الزاما با درج‬ ‫عنوان شغلی در قسمت ‪ subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪slzhr@slz.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام کارشناس مهندسی صنایع در یک شرکت داروسازی در غرب تهران‬ ‫اقا‪،‬حداکثر ‪ ۳۵‬سال‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع‪،‬حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار ترجیح ًا در شرکتهای دارویی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را ظرف مدت ‪3‬روز با ذکر عنوان شغلی به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume99@iran.ir‬‬ ‫یک مجتمع پتروشیمی خصوصی‪ ،‬به منظور تکمیل جایگاه های شغلی خویش مشروح در ذیل‪ ،‬در استان خوزستان ‪ ،‬‬ ‫محدوده بندر ماهشهر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس استانداردهای مدیریتی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن ‪ ‬بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫لیسانس و‪ ‬فوق لیسانس رشته مهندسی صنایع‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در عناوین شغلی مرتبط و‪ ‬مشابه‬ ‫اشنایی با استانداردهای مدیریتی ‪iso 9001 iso 14001 iso‬‬ ‫‪ ،45001‬استقرار و‪ ‬پیاده سازی مدیریت دانش و‪ ‬برنامه ریزی‬ ‫استراتژی‪ ،‬حقوق و‪ ‬مزایا توافقی (متناسب با سوابق و‪ ‬توانایی ها)‬ ‫مزایای انگیزشی‬ ‫رئیس عملیات کاال و‪ ‬انبار‬ ‫اق ا ‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن بین ‪ 35‬تا ‪ 45‬سال‬ ‫لیسانس و‪ ‬فوق لیسانس رشته های مهندسی صنایع‪ ،‬مدیریت و‪ ‬‬ ‫سایر رشته های مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار در عناوین شغلی مرتبط و‪ ‬مشابه‬ ‫تسلط کامل بر فرایندهای برنامه ریزی و‪ ‬تامین‪ ،‬دریافت و‪ ‬صدور کاال‬ ‫و‪ ‬کلیه فرایندهای انبار داری‬ ‫توانایی برنامه ریزی امور اجرایی نیروهای زیر مجموعه و‪ ‬عملیات‬ ‫لجستیک کاال و‪ ‬محصول‬ ‫شناخت کافی از قطعات و‪ ‬تجهیزات صنعتی مکانیک‪ ،‬برق و‪ ‬ابزاردقیق‬ ‫تسلط بر فرایندهای کدینگ‪ ،‬طبقه بندی و‪ ‬سفارشات کاال‬ ‫توانایی کنترل‪ ،‬نظارت و‪ ‬برنامه ریزی بر روی کلیه انبارها و‪ ‬ارائه‬ ‫گزارشات مدیریتی‬ ‫اشنایی کامل با نرم افزارهای مکانیزه در حوزه انبار‬ ‫حقوق و‪ ‬مزایا توافقی (متناسب با سوابق و‪ ‬توانایی ها) مزایای انگیزشی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتکیمیاژنایرساتولیدکنندهمحصوالتارایشیوبهداشتی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ‪ ، IT‬اقا‬ ‫تمام وقت‪ ،‬لیسانس فناوری اطالعات‪ ،‬سخت افزار‪ ،‬کامپیوتر‬ ‫دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‪،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به سرورهای ویندوزی‪ ،‬اشنا به ‪Database‬‬ ‫اشنا به سانترال و دوربین مدار بسته‬ ‫ساعت کاری‪ :‬شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 08:30‬لغایت ‪17:30‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫«عنوان شغلی» در موضوع ایمیل‪ ،‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv@ginagen.com‬‬ ‫کارشناس امور حسابداری مقیم‬ ‫اقا ‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن بین ‪ 30‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫لیسانس و‪ ‬فوق لیسانس رشته حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در عناوین شغلی مرتبط و‪ ‬مشابه‬ ‫مسلط به فرایندهای جاری حسابداری از جمله تنخواه گردانی‪ ،‬ثبت‬ ‫سند‪ ،‬خزانه داری و‪ ،... ‬دارای قدرت بیان و‪ ‬روابط عمومی باال‬ ‫توانایی برقراری ارتباط موثر دارای ظاهر اراسته‬ ‫مسلط بر اصول و‪ ‬فنون مذاکره‬ ‫حقوق و‪ ‬مزایا‪ :‬توافقی (متناسب با سوابق و‪ ‬توانایی ها)‬ ‫مزایای انگیزشی‬ ‫کارپرداز خرید‬ ‫اقا ‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫دیپلم‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در عناوین شغلی مرتبط و‪ ‬مشابه‬ ‫اشنا به فعالیت های کارپردازی اشنا به کامپیوتر‬ ‫اشنا به منطقه و‪ ‬بازار منطقه‪ ،‬دارای گواهینامه رانندگی حداقل پایه ‪2‬‬ ‫دارای قدرت بیان و‪ ‬روابط عمومی باال‬ ‫توانایی برقراری ارتباط موثر دارای ظاهر اراسته‬ ‫تسلط بر اصول و‪ ‬فنون مذاکره‬ ‫حقوق و‪ ‬مزایا‪ :‬توافقی (متناسب با سوابق و‪ ‬توانایی ها)‬ ‫مزایای انگیزشی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪petrohrms@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت عظیم ارسیس فوالد در نظر دارد در راستای گسترش‬ ‫شرکت در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش و بازاریابی‪/‬خانم‬ ‫با سابقه کار‪ ،‬بیمه‪ ،‬پورسانت‪ ،‬پاداش‬ ‫حقوق عالی با توجه به سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس تولید محتوا ‪/‬خانم‬ ‫اشنا به فتوشاپ‪ ،‬اشنایی به افتر افکت یا ویرایش سطحی ویدئو کلیپ ها‬ ‫امتیاز اضافه محسوب می شود‪.‬‬ ‫حقوق و مزایای عالی با توجه به سابقه کار‪ ،‬بیمه‬ ‫طراح گرافیست‪/‬خانم‬ ‫اشنا به فتوشاپ‪ ،‬اشنایی به افتر افکت یا ویرایش سطحی ویدئو کلیپ ها‬ ‫امتیاز اضافه محسوب می شود‪.‬‬ ‫حقوق و مزایای عالی با توجه به سابقه کار‪ ،‬بیمه‬ ‫کارپرداز ‪ /‬اقا‬ ‫حقوق و مزایای عالی با توجه به سابقه کار‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@arsisfoolad.com‬‬ صفحه 5 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پترو انرژی خلیج فارس جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬رشته مهندسی صنایع‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪MSP‬‬ ‫مسلط به کنترل پروژه و پروژه های تولیدی‬ ‫اشنایی با مدیریت پروژه‪ ،‬اشنا به مکاتبات و مراودات اداری‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مرکز تغذیه و رژیم درمانی جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫فایل پی دی اف و یا ورد به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪gpeasia@gmail.com‬‬ ‫‪job202040@yahoo.com‬‬ ‫شرکت مهشیر جهت تکمیل کادر خود در شهرک صنعتی‬ ‫شمس اباد در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفی‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬ترجیحا دارای مدرک صنایع یا مکانیک‬ ‫سن حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫فقط ساکن اسالمشهر و رباط کریم‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬سرویس‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪mahshir_iran@yahoo.com‬‬ ‫استان تهران از کارمند خانم واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫کارشناس تغذیه‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬پاره وقت‪ ،‬کاراموزی‬ ‫دارای شماره نظام پزشکی‪ ،‬انجام امور اداری و برنامه تغذیه‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ ،16‬حقوق ثابت‪ ،‬محیط استریل‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به صورت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت کیان تجارت اژیراک جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار صنعتی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫بیمه تامین‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬قراداد شغلی‬ ‫پرداخت به موقع حقوق‪ ،‬محیط مدرن‪ ،‬منظم و بهداشتی‬ ‫دسترسی اسان به مترو و بی ار تی‬ ‫کار تیمی (همکاری با گروه مالی)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hrm@kiantejaratco.com‬‬ ‫شرکت رهپویان صنعت پروفیل اسپادانا‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬پاره وقت‪ ،‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‬ ‫اشنا به نرم افزار هلو و حسابداری پخش و فروش‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪farshad.motlaq@gmail.com‬‬ ‫ادرس محدوده شهرک صنعتی چهاردانگه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بسیم رویان طب در تهران جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫اشنا به تعمیرات و سرویس دستگاه های پزشکی‬ ‫جهت اعزام به شهرستان ها‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده‬ ‫در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@basimroyan.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی مبنا کارت اریا‪،‬‬ ‫جهت تکمیل نیروی انسانی خود‬ ‫سرپرست فروش در امور قراردادهای خدمات پس از فروش‬ ‫استخدام میکند‪.‬عالقهمندان میتوانند رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫‪co-contract@mca.co.ir‬‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ابزار االت صنعتی اروا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس گرافیک‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫تمام وقت‪ ،‬شناخت از مبانی هنرهای تجسمی‪ ،‬اشنایی با طراحی پیشرفته‬ ‫اشنایی و شناخت رنگ ها‪،‬ترکیب بندی و کمپوزسیون ‪ ،‬تعادل و تقارن‬ ‫توانمندی در ایده پردازی ‪ ،‬توانمندی در طراحی شخصیت ها یا‬ ‫طراحی ایده ها‪ ،‬توانمند در اجرای تفکیکی پروژه های مرتبط‬ ‫توانایی تولید محتوای گرافیکی به منظور اطالع رسانی و معرفی‬ ‫محصوالت‬ ‫تسلط یا شناخت بر نرم افزارهایی نظیر ‪ illustrator‬و‬ ‫‪ Photoshop‬و ‪ Afterefact‬و ‪ 3Dmax‬و ‪Corel‬‬ ‫داشتن ذهنی خالق برای ایجاد محتوای جذاب‪ ،‬برقراری تعامل سازنده‬ ‫با سایر اعضای تیم‬ ‫حق صبحانه و نهار پرداخت میشود‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫پاداش افزایش تولید‬ ‫پرداخت حقوق به صورت منظم‬ ‫مزایای قانون کار‬ ‫سرپرست امور عاملین‬ ‫فروش و نمایندگان‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در زمینه نمایندگیهای خدمات مشتریان‬ ‫تسلط بر اصول و فرایندهای فروش نمایندگان‬ ‫امکان ماموریت رفتن و حضور در عاملیت ها و نمایندگی ها‪ ،‬توانایی جذب‪،‬‬ ‫پیگیری‪ ،‬برنامه ریزی و کنترل عملیات فروش نمایندگان‬ ‫تسلط بر انواع مدل های فروش‬ ‫ارائه گزارش های تحلیلی از تیم فروش و بازار عاملین و نمایندگان‬ ‫اشنایی با اصول و مدل ها و مفاهیم بازاریابی‬ ‫مهارت های رفتاری‬ ‫استراتژی محوری (تفکر راهبردی)‬ ‫ارتباطات‪ ،‬تاثیر گذاری ‪ /‬مذاکره‬ ‫تعهد و انگیزه خدمت‪ ،‬حل مسئله و تصمیم گیری‬ ‫مسئولیت پذیری و پاسخگویی‬ ‫کار تیمی (روحیه مشارکتی)‬ ‫مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)‬ ‫حق صبحانه و نهار‬ ‫پرداخت میشود‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫پاداش افزایش تولید‬ ‫پرداخت حقوق به صورت منظم‬ ‫مزایای قانون کار‬ ‫سرپرست فروش شعب‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫امکان ماموریت رفتن و حضور در شعبات در صورت الزم‬ ‫اشنایی کامل به هدفگذاری تنظیم پیشنهادها و قراردادهای فروش‬ ‫سرپرستی افراد زیر مجموعه‪،‬دارای سابقه و مسلط به مدیریت فروش‬ ‫اشنا با کانال های مختلف فروش فیزیکی‬ ‫توانایی ایجاد و تحلیل کمپین های تبلیغاتی‬ ‫توانمند در بررسی و تحلیل دقیق بازار و رقبا‬ ‫توانمند در برنامه ریزی‪ ،‬هدف گذاری‪ ،‬تجزیه و تحلیل امارهای فروش‬ ‫اشنا با فرایند ها و روش های روز دنیا در خصوص خرده فروشی فیزیکی‬ ‫توانایی اموزش‪ ،‬هدایت و کنترل افراد زیر مجموعه‬ ‫توانمند در تدوین و پیاده سازی استراتژی فروش‬ ‫اشنایی با مفاهیم بازاریابی دیجیتال‬ ‫مهارت های رفتاری‪،‬استراتژی محوری (تفکر راهبردی)‬ ‫ارتباطات‪،‬تاثیر گذاری ‪ /‬مذاکره‪،‬تعهد و انگیزه خدمت‬ ‫حل مسئله و تصمیم گیری‪،‬مسئولیت پذیری و پاسخگویی‬ ‫کار تیمی (روحیه مشارکتی)‪،‬مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)‬ ‫حق صبحانه و نهار پرداخت میشود‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫پاداش افزایش تولید‬ ‫پرداخت حقوق به صورت منظم‬ ‫مزایای قانون کار‬ ‫کارشناس فروش و‬ ‫بازاریابی حضوری (میدانی)‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬تمام وقت‬ ‫شناسایی و جمع اوری اطالعات مشتریان فعلی‪،‬بالقوه و از دست‬ ‫رفته‪،‬طبقه بندی و ثبت ان ها مطابق با الگوی شرکت‬ ‫ایجاد رابطه (حضوری) با مشتریان فعلی در مورد خرید و ترغیب ان ها‬ ‫به افزایش خرید و کسب رضایت ان ها و – مکتوب کردن گزارشات‬ ‫مذاکرات صورت گرفته‬ ‫ایجاد رابطه (حضوری) با مشتریان از دست رفته و کشف علت عدم‬ ‫خرید ان ها و حل مسایل فی مابین و تالش جهت بازگرداندن ان ها‬ ‫ایجاد رابطه (حضوری ) با مشتریان بالقوه و مذاکره با ان ها و ترغیب‬ ‫ان ها به شروع همکاری و خرید از محصوالت شرکت‬ ‫برنامه ریزی و انجام بازدید از محل فعالیت مشتریان و کنترل ان ها و‬ ‫ارایه گزارشات مربوط‪،‬شناسایی و انالیز رقبا (محصول‪،‬قیمت‪،‬توزیع و تبلیغات)‬ ‫ارائه گزارشات بازاریابی و فروش منظم و گزارشات خاص به صالح‬ ‫دید مدیریت‪،‬همکاری در فعالیت های ترغیبی و ترفیعی شرکت‬ ‫همکاری و هماهنگی با تامین کنندگان و باربری (در صورت لزوم )‬ ‫جهت ارسال بار برای مشتریان‪،‬تسلط حداکثری بر روی محصوالت‬ ‫شرکت و همکاری در اموزش سایر نیرو ها (در صورت لزوم)‬ ‫رعایت شئونات اداری و همکاری همه جانبه در جهت ایجاد محیط‬ ‫کاری مناسب در راستای اهداف شرکت‬ ‫حق صبحانه و نهار پرداخت میشود‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫پاداش افزایش تولید‬ ‫پرداخت حقوق به صورت منظم‬ ‫مزایای قانون کار‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدیر مالی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫تالش در جهت تحقق خطمشی و اهداف تعیینشده توسط مدیریت عامل‬ ‫پیشنهاد راهکارهای بهبود به مسئول مافوق و مدیرت عامل جهت‬ ‫تحقق اهداف شرکت‬ ‫پیشبینی‪ ،‬طرحریزی و ارائه برنامه بودجه شرکت بر اساس برنامهها‬ ‫ودرخواستهای اعالمشده از سایر واحدها‪.‬‬ ‫مشارکت در برنامهریزی و ارائه پیشنهادهای و سیاستهای مالی و‬ ‫نظارت برحسن اجرای انها‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم خطمشیها‪ ،‬دستورالعملها‪ ،‬روشها و رویههای مالی و‬ ‫تهیه و طراحی فرمهای موردنیاز‪ ،‬بهمنظور ایجاد هماهنگی در انجام‬ ‫امورمالی واحدهای مختلف‪.‬‬ ‫برنامهریزی جهت تامین منابع مالی موردنیاز واحدها و اعمال مدیریت بر انها‪.‬‬ ‫نگهداری سوابق و مدارک مالی‪ ،‬کنترل فعالیتهای مالی‪.‬‬ ‫حسابداری حقوق و دستمزد‪ ،‬امور مالیاتی بهصورت منظم‬ ‫همکاری در امکانسنجی مالی طرحها‬ ‫پیشبینی و طرحریزی بلندمدت وجوه الزم برای سرمایهگذاری‬ ‫درطرحها با هماهنگی مدیرعامل‪.‬‬ ‫بررسی نرخ بازگشت سرمایه برای پروژههای سرمایهگذاری شده‪.‬‬ ‫تدوین قیمت تمامشده محصوالت و خدمات و ارائه گزارش‬ ‫ان به مدیریت عامل‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت مالی پروژههای شرکت شامل مبالغ دریافتی از و‬ ‫اظهارنظر بر انها و تحلیل مغایرتها‪.‬‬ ‫اعمال نظارت و کنترل به منظور حسن اجرای‬ ‫قوانین‪،‬مقررات‪،‬دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحدهای مختلف‪.‬‬ ‫طبقهبندی حسابها و درصورت نیاز‪ ،‬طبقهبندی گروه کاالها و کدینگ‬ ‫مربوط به موجودیها و انبار‬ ‫بهکارگیری سیستمهای نرمافزاری مالی جهت انجام امور مالی‪.‬‬ ‫پیگیری مبالغ وصول مطالبات از طرفهای قرارداد‪.‬‬ ‫نظارت و کنترل بهمنظور حفظ و نگهداری اموال و داراییهای شرکت‪.‬‬ ‫تجزیهوتحلیل ترازنامه و سود و زیان و هزینههای واحدهای مختلف‪.‬‬ ‫برنامهریزی وکنترل اقالم بهمنظور مدیریت داراییها وسرمایه‬ ‫درگردش شرکت و برنامهریزی جهت تامین اعتبار موردنیاز واحدهای‬ ‫مختلف بر اساس برنامه بودجه ‪.‬‬ ‫مشارکت در فرایند امکاسنجی اقتصادی برای درخواستهای مشتریان‬ ‫با توجه صالحدید مدیریت عامل‪.‬‬ ‫تنظیم گزارشهای مالی بر اساس نیاز سازمان و ارائه به مدیریت‪.‬‬ ‫برنامهریزی بهمنظور حسابرسی در پایان سال مالی با صالحدید مسئول مافوق‪.‬‬ ‫بررسی و تطبیق وضعیت مالی فعالیتهای برنامهریزیشده‬ ‫وتجزیهوتحلیل انحرافات‪.‬‬ ‫ارتباط با سایر سازمانها و نهادهای ذی صالح در خصوص مسائل مالی‪.‬‬ ‫انجام سایر امور محوله از طرف مدیرعامل‬ ‫حق صبحانه و نهار پرداخت میشود‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫پاداش افزایش تولید‬ ‫پرداخت حقوق به صورت منظم‬ ‫مزایای قانون کار‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس فروش تلفنی‬ ‫کارشناس روابط عمومی‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫فروش‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫همکاری در برنامه ریزی و تهیه طرح های جامع بمنظور ایجاد‬ ‫تغییرات الزم در روشهای عملیاتی در حوزه فروش و تطبیق انها با‬ ‫تغییرات حاصله در توقعات و محدودیت های درونی و برونی شرکت ‪.‬‬ ‫انجام اقدامات مربوط به سازماندهی و به روز نگهداری بانک اطالعات‬ ‫مشتریان برای برقراری سیستم ‪ CRM‬در شرکت‪.‬‬ ‫انجام اقدامات مربوط به بررسی ومطالعه گزارشهای تحقیقات بازار به‬ ‫منظور دریافت نظرات مشتریان درباره محصوالت شرکت ‪.‬‬ ‫انجام اقدامات الزم جهت تعیین اهداف عملیاتی برای واحدهای فروش‬ ‫بر اساس شرایط تامین کنندگان و سیاستهای مدیریتی ابالغ شده‪.‬‬ ‫هماهنگی و پیگیری دریافت ریز برنامه ها و اهداف تعیین شده تا‬ ‫سطح ویزیتورها از واحدها‪.‬‬ ‫دریافت و بررسی گزارش فروش فروشندگان و مقایسه با برنامه و‬ ‫تعیین انحرافات و مغایرتها با برنامه و ارائه گزارش به مافوق‪.‬‬ ‫دریافت گزارش فروش واحدها و تجزیه و تحلیل فروش ‪ ،‬بررسی‬ ‫روندها و شرایط منطقه ای و بازنگری در هدف گذاری واحدها ‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی فروش از قبیل هدف گذاریها ‪ ،‬روند‬ ‫تغییرات ‪ ،‬انحرافات از برنامه و مغایرتها ‪ ،‬ورودی و خروجی کاال و‬ ‫نظایر ان جهت ارائه به مافوق‪.‬‬ ‫بررسی سفارشات صادر شده و انجام اصالحات مورد نیاز ‪.‬‬ ‫مشارکت و همفکری در سیاست گذاری و بکار گیری مکانیزم های‬ ‫انگیزشی و تشویقی فروش مانند تبلیغات ‪ ،‬اشانتیون و‪ ...‬تهیه و تنظیم‬ ‫ساختار پورسانت و گزارشات مربوط به ان ارسال ایمیل ها و کارهای‬ ‫مربوط به پرسنل فروش انجام هماهنگی های درون سازمانی از جمله‬ ‫واحد های مختلف فروش‪ ،‬مالی‪ ،‬تامین و توزیع و‪ ......‬اعالم لیست‬ ‫قیمت محصوالت تعیین شده توسط مدیریت بین واحد‬ ‫فروش و سایر واحد ها‬ ‫‪ ‬از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر ردیف شغلی در ارسال رزومه الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫‪HR@ArvaTools.com‬‬ ‫حق صبحانه و نهار پرداخت میشود‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫پاداش افزایش تولید‬ ‫پرداخت حقوق به صورت منظم‬ ‫مزایای قانون کار‬ ‫کارشناس ‪CRM‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫انجام مکالمات تلفنی که طبق نیازهای شرکت برابر ماموریت شغلی‬ ‫می باشد‪ ،‬خواندن دستورالعمل هایی که در خصوص محصول یا‬ ‫خدمت توضیح اطالعات می دهند و ترغیب مشتریان بالقوه به خرید‬ ‫ان کاال یا خدمت‪ ،‬تماس با شرکت ها یا اشخاص با تلفن جهت‬ ‫ترغیب ان ها به فروش یک محصول یا خدمت‬ ‫توضیح در خصوص محصول یا خدمت و قیمت ان و پاسخ به سواالت مشتریان‬ ‫بدست اوردن اطالعات مشتریان از جمله نام ان ها‪ ،‬ادرس و شیوه‬ ‫پرداخت ان ها‪ ،‬ذخیره سازی اطالعاتی از جمله نام‪ ،‬ادرس‪ ،‬خرید ها و‬ ‫واکنش افرادی که با ان ها تماس گرفته شده است‬ ‫تطبیق دادن خریداران جهت تعیین هدف بهتری برای فروش‬ ‫اختصاصی به افراد( ‪ customize‬کردن تارگت فروش)‬ ‫بدست اوردن دیتابیس از مشتریان بالقوه سازمان از منابعی مثل‬ ‫دفترچه های تلفن‪ ،‬سازمان های فروشنده دیتابیس و لیست فروش‬ ‫سایر سازمان ها‪ ،‬پاسخ کامل به تماس هایی که از سوی مشتریان‬ ‫بالقوه‪ ،‬که از طریق تبلیغات با محصول اشنا شده اند‪ ،‬گرفته می شود‬ ‫حفظ اطالعات مربوط به تماس ها‪ ،‬خرید ها و سفارش ها‬ ‫فن بیان ‪ :‬صحبت کردن با دیگران به نحوی که اطالعات را به‬ ‫صورت مناسب به ان ها منتقل نماید ‪.‬‬ ‫ترغیب کردن‪ :‬توانایی ترغیب کردن دیگران به اینکه رفتار یا‬ ‫ذهنیتشان تغییر کند‪.‬‬ ‫گوش دادن موثر‪ :‬توجه دقیق به تمام حرف هایی که مردم می زنند‪،‬‬ ‫پرسش سواالت مناسب و قطع نکردن بی موقع صحبت‪.‬‬ ‫هوش اجتماعی‪ :‬اگاه بودن نسبت به واکنش های افراد و علت واکنش‬ ‫ها در موقعیت های متفاوت‬ ‫درک مطلب‪ :‬فهمیدن جمله های نوشته شده در متون کاری‬ ‫حق صبحانه و نهار پرداخت میشود‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫پاداش افزایش تولید‬ ‫پرداخت حقوق به صورت منظم‬ ‫مزایای قانون کار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫نوشتن مطلب و فراهم کردن اطالعات برای رسانه ها و شبکه های‬ ‫اجتماعی شرکت‪ ،‬شناسایی گروه های اصلی مشتریان و مخاطبان و‬ ‫یافتن بهترین‪ ،‬راه دسترسی به انها‬ ‫پاسخ به نیازهای اطالعاتی رسانه ها یا انتخاب یک سخنگوی مناسب‬ ‫یا منبع اطالعاتی قابل اطمینان جهت معرفی به نمایندگان‬ ‫رسانه برای اطالع رسانی‪ ،‬کمک به مشتریان برای داشتن ارتباط موثر‬ ‫با عموم ( خارج سازمان)‪ ،‬توسعه و حفظ تصویر مناسبی از شرکت بین‬ ‫عموم و شناساندن نشان ها و لوگو های مورد استفاده به عموم افراد‬ ‫جامعه و شرکت ها و سازمان های مخاطب‬ ‫اماده کردن متن سخنرانی های مدیران ارشد شرکت جهت پوشش رسانه ای‬ ‫ارزیابی برنامه های تبلیغاتی و تعیین میزان انطباق انها با اهداف و‬ ‫خط مشی بخش روابط عمومی‪ ،‬دانش و مهارت مورد نیاز برای شغل‬ ‫کارشناس روابط عمومی‪ ،‬مهارت های نوشتاری عالی به منظور بیان‬ ‫کامل و صحیح دیدگاه ها و نظرات و انتقال اهداف و برنامه های‬ ‫شرکت به رسانه ها و مطبوعات‪ ،‬اعتماد به نفس و توان ارائه عالی‬ ‫مطالب به منظور تاثیر مناسب در هنگام سخنرانی در همایش ها و‬ ‫میزگردهای رسانه ای‪ ،‬مهارت های ارتباطی عالی‬ ‫خالقیت و ابتکار به منظور یافتن بهترین راهکار معرفی شرکت و‬ ‫محصوالت به جامعه و بازار هدف و توان پاسخ گویی به نمایندگان‬ ‫رسانه در زمان مورد نظر‪ ،‬مهارت های سازماندهی و برنامه ریزی و‬ ‫مدیریت زمان‪ ،‬توانایی کار تیمی و کار با انواع مشتریان‬ ‫انعطاف پذیری و توان انجام چندکار – مدیران روابط عمومی عمدتا‬ ‫چندین برنامه را به صورت موازی در حال اجرا دارند و باید توانایی‬ ‫مدیریت همزان انها را داشته باشند‬ ‫توانایی تحمل فشار کاری زیاد در زمان های شلوغ کاری‬ ‫منعطف بودن در برخورد با انتقادها – زیرا رسانه ها به دقت حرفها و‬ ‫رفتار مدیران ارشد و مدیران روابط عمومی شرکت ها و سازمان ها را‬ ‫زیر نظر دارند و نیاز است در پاسخ به انتقادها و گالیه ها با سیاست و‬ ‫کیاست عمل کند‪ ،‬دقت و توجه به جزئیات – به منظور امکان ارتباط‬ ‫مناسب و موثر با رسانه ها و مشتریان‪ ،‬عالقه مندی به رسانه‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫تدوین برنامه جذب‪ ،‬حفظ و توسعه روابط با مشتری‬ ‫اعمال شیوههای رفتاری خاص و سفارشی در برابر مشتریان استراتژیک‬ ‫بررسی وضعیت موجود‪ ،‬شناسایی و توسعه کانالهای ارتباط با مشتری‬ ‫مستند سازی و بهبود فرایندهای مرتبط‬ ‫کمک در تدوین دستورالعملهای اجرایی در حوزه ی ارتباط با مشتریان‬ ‫طراحی و عملیاتی کردن سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان‬ ‫شناسایی وضعیت موجود سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان‬ ‫تحلیل نیازهای جدید سازمان و به روز رسانی سیستم مدیریت ارتباط‬ ‫با مشتری‪ ،‬پیشنهاد راهکارهای جدید در حوزه سیستمهای مدیریت‬ ‫ارتباط با مشتریان‪ ،‬ارزیابی رضایت و وفاداری مشتری‬ ‫تدوین اهداف سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان‬ ‫دریافت و تحلیل نیازهای جدید نرم افزار ‪CRM‬‬ ‫برگزاری جلسات با مدیران و کارشناسان واحدهای مربوطه‬ ‫ارائه گزارشهای پیشرفت پروژه و عملکرد سیستمها به مدیر مربوطه‬ ‫دارای روابط عمومی خوب‪ ،‬عالقمندی به یادگیری‬ ‫مهارت برقراری ارتباط موثر و روحیه کار تیمی‬ ‫مهارت سازماندهی و توجه به جزئیات‬ ‫مهارت تحلیل و حل مساله‪ ،‬پیگیری‪ ،‬صبر و مسئولیت پذیری‬ ‫حق صبحانه و نهار پرداخت میشود‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫پاداش افزایش تولید‬ ‫پرداخت حقوق به صورت منظم‬ ‫مزایای قانون کار‬ ‫حق صبحانه و نهار پرداخت میشود‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫پاداش افزایش تولید‬ ‫پرداخت حقوق به صورت منظم‬ ‫مزایای قانون کار‬ صفحه 6 ‫صنایع فرهنگی‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫زودبازده بودن صنایع فرهنگی‬ ‫دکتـ ـ ـ ـ ـ ــر حمی ـ ـ ـ ـ ــدرضا طیبی رییس‬ ‫جهاد دانشگاهی در این مراسم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما در جهاددانشگاهی یکی از وظایف‬ ‫خودمان را این می دانیم که تولید علم به‬ ‫ویژه فناوری در همه حوزه های مختلف‬ ‫فنی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬پزشکی و علوم انسانی‬ ‫و اجتماعی را داشته باشیم و مشکلی هم‬ ‫نداریم که خودمان را به صدر روز دنیا برسانیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما صنایع فرهنگی و صنایع نرم فرهنگی متعلق‬ ‫به بوم این کشور است و ریشه در تاریخ این مملکت دارد در‬ ‫قبل و بعد اسام هم اگر نواقصی داریم در این زیست بوم خیلی‬ ‫زود می توانیم این نواقص را برطرف کنیم و تردید نداریم و‬ ‫مصرف کنندگان هم مردم کشور خودمان هستند و هم مردم دنیا‬ ‫که معموال به صنایع فرهنگی سایر کشورها عاقه دارند‪.‬‬ ‫دکتر طیبی اظهار کرد‪ :‬هر مسافری که به کشور ما می اید حتما‬ ‫دنبال خرید صنایع برقی و الکترونیکی نیست‪ .‬اما به دنبال این است‬ ‫که از صنایع فرهنگی ان کشور خرید کند و به عنوان سوغات با خود‬ ‫ببرد‪ .‬بنابراین صنایع فرهنگی صنعتی است که خیلی زود به بازدهی‬ ‫می رسد و می توان تحولی در اقتصاد و اشتغال کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫صنایع فرهنگی؛ زودبازده‪ ،‬اشتغالزا‬ ‫و ثروت افرین‬ ‫در مراســم افتتاحی ـه ی نخســتین نمایشــگاه «فنــاوری و صنایــع فرهنگــی» کــه بــا شــعار پیــش به ســوی اینــده ای روشــن در محــل دانشــگاه علــم و فرهنــگ برگــزار شــد بــر زود بــازده‬ ‫بــودن صنایــع فرهنگــی و نقــش ان در ایجــاد تحــول اقتصــادی و اشــتغال کشــور تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار‪ ،‬نخس ــتین نمایش ــگاه «فن ــاوری و صنای ــع فرهنگ ــی» ب ــا ش ــعار پی ــش به س ــوی این ــده ای روش ــن ب ــا حض ــور دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی‪ ،‬دکت ــر س ــید‬ ‫س ــعید رض ــا عامل ــی دبی ــر ش ــورای عال ــی انق ــالب فرهنگ ــی و دکت ــر اش ــرف بروج ــردی ریی ــس س ــازمان اس ــناد و کتابخان ــه مل ــی ای ــران‪ ،‬دکت ــر عبدالحمی ــد احم ــدی مع ــاون فرهنگ ــی و توس ــعه‬ ‫ورزش همگان ــی وزارت ورزش و جوان ــان‪ ،‬پروی ــز کرم ــی دبی ــر س ــتاد توس ــعه فرهن ــگ عل ــم‪ ،‬فن ــاوری و اقتص ــاد دانش بنی ــان معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری در پ ــارک مل ــی عل ــوم و‬ ‫فناوری ه ــای ن ــرم و صنای ــع فرهنگ ــی واق ــع در دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ جهاددانش ــگاهی افتت ــاح ش ــد‪.‬‬ ‫به سرزمین‪ ،‬احساس افتخار کردن به‬ ‫داشته ها و تقویت بودن و امید به زندگی‬ ‫از درونهنرو زبانهنربهوجودمی اید که‬ ‫مااین هارادر صنایعفرهنگی‪ ،‬نقاشی‪،‬‬ ‫فرش و ‪ ...‬پیدا می کنیم و این ها‬ ‫همه جلوه های هنر است‪ ،‬اما گاهی‬ ‫هنر با همان ظرافت های اجتماعی‬ ‫تبدیل به یک رفتار هنرمندانه در‬ ‫جامعه می شود و زیبایی شناسی‬ ‫به زیبا گویی و زیبا رفتار کردن‬ ‫تبدیل می شود‪ .‬در اینجا هنر جلوه‬ ‫بومی تری پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گفته دبیر شورای عالی انقاب‬ ‫فرهنگی؛ در هنر عنصر هویت پررنگ تر‬ ‫است و این عرصه دارای خاستگاه‬ ‫است‪ .‬خاستگاه ان می تواند از درون‬ ‫یک جامعه و تاریخ تمدنی یک کشور‬ ‫باشد که هنر در اینجا ایجاد هویت‬ ‫من هویتی می سازد و ما خود را در‬ ‫می کند؛ هویت در بعد فردی یک ِ‬ ‫مقایسه با دیگری تشخیص می دهیم‪ ،‬اما یک جنبه اجتماعی نیز‬ ‫دارد که به معنای با هم بودن است و افراد را به هم گره می زند‪.‬‬ ‫حجت االسام والمسلمین عاملی با اشاره به لزوم به کارگیری‬ ‫ظرفیت جامعه هنری در شناسایی و بازنمایی نمادهای شهری‬ ‫و نمادهای ملی‪ ،‬گفت‪ :‬یک زمانی حدود ‪ ۷۹۰۰‬پرسشنامه در‬ ‫مناطق مختلف توزیع و نتایج ان جمع اوری شد و این پرسش‬ ‫مطرح بود که نماد شهر شما چیست؟ پاسخ ها مبهم بود‪ ،‬چرا‬ ‫که ان چیزی که به عنوان عنصر همگانی باید در نمادهای‬ ‫شهری وجود داشته باشد را به دست نیاورده ایم‪ .‬برای مثال‬ ‫مردم در تهران می گویند نماد شهر برج میاد است‪ ،‬اما ایا این‬ ‫المان می تواند ارتباط مشترکی با عناصر ایرانی و اسامی داشته‬ ‫باشد؟ نمادها از درون زمانه بیرون می ایند و به گفته یکی از‬ ‫متخصصان این عرصه که در خارج از کشور است‪ ،‬المان هایی‬ ‫همچـ ـ ــون حرم حضرت امام (ره) باید نماد شهرمان باشد‪ ،‬ولی‬ ‫متاسفانه این اتفاق نیفتاده است‪ .‬نقش هنر در نمادساز ی ها با توجه‬ ‫به تاش ان برای ایجاد دل بستگی و عشق‪ ،‬حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر ثروت ساز و ثروت افرین است‬ ‫دبی ــر س ــتاد توس ــعه فرهن ــگ عل ــم‪،‬‬ ‫فن ــاوری و اقتص ــاد دانش بنی ــان معاون ــت‬ ‫علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری نی ــز‬ ‫در ای ــن مراس ــم ط ــی س ــخنانی بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫س ــال ها در وزارت ارش ــاد و رس ــانه های‬ ‫مختل ــف به عن ــوان فع ــال فرهنگ ــی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی‪-‬بازرگانی ژرف صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد عالقه مند‬ ‫و واجد شرایط به شرخ ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫منشی‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی مرتبط‪ ،‬سابقه کار حداقل دو سال‪ ،‬توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی‪ ،‬توانایی کار در شبکه های اجتماعی‪ ،‬دارای ضامن معتبر‪ ،‬محل کار‪ :‬تهران‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫کمک انباردار‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل دیپلم‪ ،‬سابقه کار حداقل دو سال‪ ،‬توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫سالمت کامل جسمانی‪ ،‬دارای ضامن معتبر‪ ،‬محل کار‪ :‬شهرک احمداباد کهریزک‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از ایستگاه‬ ‫مترو کهریزک‬ ‫کارگر تولید‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل دیپلم‪ ،‬سابقه کار حداقل دو سال‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬محل کار‪ :‬شهرک احمداباد کهریزک‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از ایستگاه‬ ‫مترو کهریزک‬ ‫تکنسین کنترل کیفیت‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل کاردانی‪ ،‬ترجیح ًا رشته های مکانیک و فنی مهندسی‪ ،‬سابقه کار حداقل دو سال‬ ‫توانایی کار با نرم افزارهای ‪ ،office‬اشنایی با قطعات خودرو‪ ،‬محل کار‪ :‬شهرک احمداباد‪-‬کهریزک‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از ایستگاه‬ ‫مترو کهریزک‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی مکانیک‪ ،‬سابقه کار حداقل دو سال‪ ،‬توانایی کار با نرم افزارهای طراحی و نقشه کشی‬ ‫توانایی کار با نرم افزارهای ‪ ،office‬محل کار‪ :‬شهرک احمداباد‪-‬کهریزک‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از ایستگاه‬ ‫مترو کهریزک‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪zharfsanat2@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مرکز نواوری دانشگاهی نفت و‪ ‬گاز پترو پاال توس‬ ‫در استان خوزستان شهر اهواز‬ ‫مهندس شیمی اقا‪ ،‬خانم‬ ‫تمام وقت‪ ،‬پاره وقت‪ ،‬پروژه ای‪ ،‬کاراموزی‪ ،‬دورکاری‪،‬اشنا به یکی از‬ ‫نرم افزارهای شبیه ساز از جمله اسپن پالس‪ ،‬هایسیس‪ ،‬پرو مکس‪ ،‬کامسول‬ ‫اشنا به شیرین سازی و طراحی فرایند و غشا و جذب سطحی‬ ‫اشنایی کامل به ‪ ،ICDL‬احساس مسئولیت و وظیفه شناسی‬ ‫داشتن روحیه کار تیمی و انتقاد پذیر‬ ‫رشته های دانشگاهی مورد نظر‪ :‬کاتالیست‪ ،‬طراحی فرایند‪،‬‬ ‫جدا سازی ‪ ،‬نانو‪ ،‬بایو‪ ،‬ترمکسینتتیک‪ ،‬شبیه سازی ‪ ،‬کنترل‪،‬در‬ ‫صورت نداشتن سابقه کار‪ ،‬همکاری به صورت کاراموزی شروع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تمامی شرایط زیر طبق شرایط شما امکان پذیر است‪:‬‬ ‫دورکاری (در صورت احراز بهره وری)‬ ‫افراد دارای تجربه کار در پتروشیمی و پاالیشگاه در اولویت هستند‪.‬‬ ‫اولویت جذب با مقاطع ارشد و دکتری می باشد‪.‬‬ ‫ساعت کار ‪ :‬از ‪ 9‬تا ‪ 17‬و پنجشنبه و جمعه تعطیل‬ ‫بیمه و حقوق با کلیه مزایا‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪info@petropala.com‬‬ ‫کارک ــرده ام‪ ،‬و دریافتـ ـه ام یک چی ــزی‬ ‫به غل ــط در کش ــور م ــا جاافتـــاده و‬ ‫ای ــن موض ــوع اس ــت ک ــه فرهنـــگ و‬ ‫هن ــر‪ ،‬هزینه ب ــر اس ــت و خرج تراش ــی‬ ‫دارد‪ .‬ای ــن گ ــزاره اش ــتباه اســـت‪،‬‬ ‫فرهن ــگ و هن ــر ثروت افری ــن اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن رویک ــرد حاص ــل کار امثـــال‬ ‫بنــده اســت کــه وقتــی در مســوولیت‬ ‫ق ــرار می گیرن ــد و نمی توانن ــد تصوی ــر‬ ‫روش ــنی را ب ــه جامع ــه مخاطـــب‬ ‫ارای ــه کنن ــد‪ ،‬چنی ــن تعابیـــری را‬ ‫اس ــتعمال می کنن ــد‪ .‬ا گ ــر در کنـــار‬ ‫ه ــر کارخان ــه‪ ،‬ی ــک مرک ــز و واحـــد‬ ‫فن ــاوری و ن ــواوری ایج ــاد ش ــود و در‬ ‫اس ــتان ها خانه ه ــای خ ــاق کـــه‬ ‫تامین کنن ــده زنجی ــره ای ــده ت ــا تولی ــد‬ ‫محص ــول فرهنگ ــی هس ــتند‪ ،‬ش ــکل‬ ‫بگی ــرد‪ ،‬اقتص ــاد فرهنگ ــی ب ــه هم ــت‬ ‫همی ــن جوان ــان خ ــاق و اس ــتارتاپ ها ب ــر س ــر زبان ه ــا می افت ــد‪.‬‬ ‫امیدوار ی ــم ازاین پ ــس بنده ــای دس ـت وپاگیر اختص ــاص بودج ــه‬ ‫ب ــه س ــاختارهای اس ــتارتاپی نداش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫پرو ی ــز کرم ــی ب ــا ط ــرح ای ــن پرس ـش ها ک ــه چ ــرا نبای ــد فرهن ــگ‬ ‫هف ــت ت ــا هش ــت ه ــزار س ــاله م ــا ان گون ــه ک ــه هس ــت نش ــان داده‬ ‫ش ــود و چ ــرا نمی توانی ــم واقعی ــات ملم ــوس فرهن ــگ ایرانـــی‬ ‫اس ــامی را ب ــه دنی ــا نش ــان دهی ــم؟ ادام ــه داد‪ :‬ای ــن اتفـــاق‬ ‫نمی افت ــد‪ ،‬مگ ــر اینک ــه دول ــت در بودج ــه نق ــش ش ــرکت های‬ ‫فن ــاور و اس ــتارتاپ ها را لح ــاظ کن ــد‪ .‬در معاون ــت علمـــی‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری‪ ،‬بخ ــش و ی ــژه ای ب ــه توس ــعه زیســـت بوم‬ ‫صنای ــع فرهنگ ــی و خ ــاق در کن ــار ش ــرکت های دانش بنیـــان‬ ‫اختص ــاص پی ــدا ک ــرده و ای ــن خب ــر را می ده ــم ک ــه طـــی هفتـــه‬ ‫عکس‪ :‬محمود بیات‬ ‫لزوم استفاده از ظرفیت های هنری کشور‬ ‫حجت االساموالمسلمینسیدرضاعاملی‬ ‫در این مراسم با تاکید بر استفـ ـ ـ ـ ـ ــاده از‬ ‫ظرفیت های هنری در کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫نگاه های متفاوتی نسبت به هنر در جهان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به نظر بنده که عمری طوالنی را‬ ‫در موضوع جهانی شدن و فضای مجازی‬ ‫صرف کرده ام؛ اسام نگاه جهانی دارد و‬ ‫اساسا مرجع و مبدا اصلی جهانی شدن دین بوده است‪ .‬خطابات‬ ‫در ادیان الهی جهانی بوده است‪ ،‬همان گونه که در قران کریم بارها‬ ‫و بارها خطابات جهانی را مشاهده می کنیم؛ فقط ‪ ۶۵‬بار واژه امت‬ ‫به صورت مفرد و جمع در قران امده است‪ ،‬لذا نگاه دین‪ ،‬نگاهی‬ ‫جهانی است‪ .‬هنر نیز زبان جهانی دارد و ملت های جهان را با‬ ‫سلیقه های متفاوت با هم پیوند می زند‪ .‬بازنمایی تمدن اسامی‬ ‫و ایرانی به وسیله هنر مورد پذیرش جهان است و امروز کسانی‬ ‫که تحت تاثیر اسام هراسی‪ ،‬ایران هراسی و شیعه هراسی تصویر‬ ‫سیاهی از ایران نشان داده اند‪ ،‬وقتی وارد این سرزمین می شوند‪ ،‬در‬ ‫مواجهه با واقعیت دچار شوک می شوند‪.‬‬ ‫حجت االسام والمسلمین عاملی با تاکید بر اینکه ایران‪،‬‬ ‫مردمی روشن بین‪ ،‬ا گاه و ارام دارد که از باهم بودن لذت می برند‬ ‫و دوست دارند حرف خوب بشنوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر هنر را در کنار‬ ‫عناصر سازنده اجتماعی ببینیم‪ ،‬نقش تقویت کنندگی دارد‪.‬‬ ‫در نظام شهروندی‪ ،‬پایه های هرم‪ ،‬عناصر حقوقی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اجتماعی است‪ .‬عنصر دیگر که تقویت کننده است‪ ،‬به حساب‬ ‫اوردن دیگرانی غیر از نظام های حقوقی است و ان هم صدا دادن‬ ‫به گروه هایی است که در کنار قرار دارند و صدایی ندارند؛ صدا دادن به‬ ‫حاشیه نشین ها در زمره عناصر بنیادین نظام شه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروندی‬ ‫است‪ .‬اما در انچه ارتباط زیادی با هنر پیدا می کند‪ ،‬عنصر‬ ‫تعلق اجتماعی است؛ تعلق اجتماعی و احساس افتخار کردن‬ ‫در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه «فناوری و صنایع فرهنگی» مطرح شد‪:‬‬ ‫این ــده ش ــاهد خب ــری خ ــوب و مس ــرت بخش در زمین ــه حمای ــت از‬ ‫شــرکت های خــاق خواهیــم بــود کــه بــه ســهم خــود تــاش کرده انــد‬ ‫بـــه وظایفشـــان عمـــل کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه دبیـــر ســـتاد توســـعه فرهنـــگ علـــم‪ ،‬فنـــاوری و‬ ‫اقتصـــاد دانش بنیـــان؛ هنـــوز در کشـــور مـــا زیســـت بوم صنای ــع‬ ‫ً‬ ‫فرهنگ ــی و خ ــاق ش ــکل نگرفت ــه و کاره ــا غالب ــا هنرمندمح ــور و‬ ‫فردمح ــور اس ــت‪ .‬اگ ــر ای ــن زیسـ ـت بوم در دل خانه ه ــای خ ــاق‬ ‫ش ــکل بگی ــرد و ج ــای خ ــود را پی ــدا کن ــد‪ ،‬ب ــه اینج ــا می رس ــیم‬ ‫ک ــه از ‪ ۲۷۰۰‬میلی ــارد دالر گ ــردش مال ــی صنای ــع خ ــاق در دنی ــا‬ ‫ســهمی نصیــب کشــورمان شــود‪ .‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه هــر‬ ‫چق ــدر در ح ــوزه فناور ی ه ــای روز دنی ــا فعالی ــت کنی ــم‪ ،‬ب ــا س ــایر‬ ‫کشـــورها مقایســـه می شـــویم‪ ،‬ایـــن در حالـــی اســـت کـــه برخ ــی‬ ‫کشــورها بــه معرفــی و ارائــه صنایــع فرهنگــی متعلــق بــه کشــور مــا‬ ‫بـــا قدمت هـــای تاریخـــی طوالنـــی می پردازنـــد‪.‬‬ ‫پروی ــز کرم ــی در پای ــان گف ــت‪ :‬امیدواری ــم در اینــده ای نزدی ــک‬ ‫ه ــر اس ــتانی ی ــک خان ــه خ ــاق متناس ــب ب ــا ش ــرایط فرهنگ ــی‬ ‫بوم ــی منطق ــه خ ــود داش ــته باش ــد و ای ــن عب ــارت ج ــا افت ــاده در‬ ‫ذهنیت ه ــا ک ــه فرهن ــگ هزینه ب ــر اس ــت‪ ،‬ب ــا ای ــن عب ــارت ک ــه‬ ‫صنای ــع فرهنگ ــی ثروت افری ــن اس ــت‪ ،‬جایگزی ــن ش ــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولید لوازم خانگی‬ ‫جی اصفهان جهت تکمیل کادر‬ ‫واقع در شهرک صنعتی ِ‬ ‫خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫اپراتور مونتاژ‪ ،‬پرس‪ ،‬تزریق‪ ،‬رنگ‬ ‫تکنسین نگهداری و تعمیرات (اقا)‬ ‫بازرس کنترل کیفیت‬ ‫کارشناس بهره وری و سیستمها و روشها‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫کارشناس مطالعات بازار‪ /‬کارشناس خرید‬ ‫کارپرداز (اقا)‪ /‬سرپرست تولید‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را از طریق ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hrm.es tekhdam.aelco@gmail.com‬‬ ‫شرکت تالونگ جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن حداکثر ‪ 40‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی حداقل لیسانس حسابداری‬ ‫سابقه کاری ‪ 7‬سال مرتبط‬ ‫ساکن تهران‬ ‫اشنائی با قوانین ‪:‬مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی‬ ‫حقوق و دستمزد‪ ،‬بهای تمام شده‬ ‫انبار و حسابداری عمومی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@telavang.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فروشگاه های زنجیره ای گندم (گروه صنعتی گلرنگ)‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مزایا‬ ‫تکنسین تعمیر و نگهداری‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬فوق دیپلم برق‪ ،‬تاسیسات و رشته های فنی مشابه‬ ‫دارای حداقل دو سال سابقه کار فنی‬ ‫اشنایی فنی با تاسیسات برودتی (یخچالهای فروشگاهی) مزیت به حساب می اید‬ ‫داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت الزامی است‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬پاداش بهره وری‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫بسته های رفاهی‬ ‫کاردان انبارگردانی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل فوق دیپلم حسابداری و رشته های مرتبط‪ ،‬دارای حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫سابقه کار انبارگردانی‪ ،‬برخورداری از تجربه انبارگردانی فروشگاه های زنجیره ای مزیت‬ ‫به حساب می اید‬ ‫داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت الزامی است‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬پاداش بهره وری‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫بسته های رفاهی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پترو نرم افزار شریف در تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫توسعه دهنده ارشد ‪NET.‬‬ ‫تسلط کامل به ‪ASP .Net Core‬‬ ‫تسلط کامل بر چرخه تولید نرم افزار‬ ‫توانایی کار کردن با ابزارهای مختلف سورس کنترل و مدیریت‬ ‫پروژه شامل ‪ Git‬و ‪Azure‬‬ ‫اشنایی با مفاهیم کدنویسی تمیز و اصول ‪SOLID‬‬ ‫حداقل یک سال (برنامه نویس) یا پنج سال (برنامه نویس ارشد) سابقه کار‬ ‫تجربه در پیاده سازی نرم افزارهای با حجم باالی تراکنش و‬ ‫مدیریت منابع بهینه (برای برنامه نویس ارشد)‬ ‫موارد زیر امتیاز محسوب می گردد‪:‬‬ ‫تجربه کاری در ‪ Oracle‬و ‪PL SQL‬‬ ‫اشنایی و تجربه کار در جاوا – اسپرینگ بوت‬ ‫تسلط در فرایند مدیریت پروژه و تعریف کار در ‪Azure‬‬ ‫اشنایی با برنامه نویسی و طراحی ‪client side‬‬ ‫اشنایی با مفاهیم ‪ code generation‬و توانایی در یادگیری‬ ‫سریع به منظور تغییر و دیباگ کدهای تولید شده در قالب خاص‬ ‫حقوق توافقی – بیمه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده‬ ‫در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪aliasgharnrz@gmail.com‬‬ ‫انتقال هنر از حاشیه به متن زندگی مردم‬ ‫همچنیـــن محمدحســـین ایمان ــی‬ ‫ خوشـــخو رییـــس پـــارک علـــوم و‬ ‫فناور ی هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگ ــی‬ ‫نی ــز در س ــخنانی کوت ــاه گف ــت‪ :‬فرهن ــگ‬ ‫بـــه مثابـــه منبـــع مولـــد و درامـــدزا در‬ ‫کشـــور اســـت‪ ،‬ایـــن نـــگاه از ســـخنان‬ ‫مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم وجـــود دارد‬ ‫و ایـــن موضـــوع در معاونـــت علمـــی ر یاســـت جمهـــوری و‬ ‫وزارت علـــوم‪ ،‬بـــا حرکت هـــای حســـاب شـــده مـــورد توج ــه‬ ‫ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ .‬نزدی ــک ب ــه س ــه س ــال از عم ــر پ ــارک عل ــوم‬ ‫و فناور ی هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی‬ ‫می گـــذرد و ایـــن پـــارک اولیـــن و تنهاتریـــن پـــارک تخصص ــی‬ ‫صنای ــع ن ــرم فرهنگ ــی اس ــت ک ــه جهاددانش ــگاهی ب ــا ایج ــاد‬ ‫ان بــار دیگــر ثابــت کــرد بــه ســراغ ان چیــزی رفتــه کــه در کشــور‬ ‫م ــورد توج ــه نب ــوده اس ــت‪ .‬ر یاس ــت جهاددانش ــگاهی از ش ــروع‬ ‫ایـــن طـــرح از ان حمایـــت کرده انـــد و اکنـــون توانســـته ایم ب ــه‬ ‫جایـــگاه خوبـــی دســـت یابیـــم و یقینـــا ســـال اینـــده شـــاهد‬ ‫موفقیت هـــای بیشـــتری خواهیـــم بـــود و هنـــر از حاشـــیه ب ــه‬ ‫متـــن زندگـــی مـــردم خواهـــد امـــد‪.‬‬ ‫در پایـــان نمایشـــگاه محصـــوالت مرتبـــط بـــا ســـینما‪،‬‬ ‫انیمیشـــن‪ ،‬تصویرســـازی و مجسمه ســـازی و نمایـــش اث ــار‬ ‫هنرمنـــدان نامـــی در عرصه هـــای دیگـــر صنایع دســـتی و ارای ــه‬ ‫محصــوالت شــرکت های مســتقر و مرتبــط بــا تولیــد محتــوا و نشــر‬ ‫بـــا شـــعار پیـــش به ســـوی اینـــده ای روشـــن افتتـــاح شـــد‪.‬‬ ‫ایـــن نمایشـــگاه تـــا ‪ 22‬بهمـــن مـــاه در ســـطحی محـــدود‬ ‫بـــه لحـــاظ بازدیـــد عمـــوم در دانشـــگاه علـــم و فرهن ــگ‬ ‫جهاددانشــگاهی برگــزار دایــر خواهــد بــود و اغلــب بازدیدکنندگان‬ ‫ً‬ ‫عمدتـــا مســـووالن کشـــوری هســـتند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@gandomcs.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مدیریت و خدمات ساختمانی دیرمان ارا پارس‬ ‫فعال در حوزه پیمانکاری و پروژه ای جهت تکمیل کادر خود در استان ‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به امور قراردادها ‪ /‬کنترل پروژه‪ /‬بازار یابی‪ /‬امور‬ ‫دفتری و مدیریتی‪ ،‬دارای روحیه تیمی باال و پرانگیزه و دارای‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬ترجیحا عدد سنی بین ‪ 40‬تا ‪ 50‬سال‬ ‫دارای سابقه کاری مدیریتی پروژه‪ ،‬مدیر عامل‪ ،‬قائم مقام مدیر عامل‬ ‫ساعت کاری‪ :‬شنبه تا ‪ 4‬شنبه ‪ 9‬الی ‪17‬‬ ‫حقوق شصت میلیون ریال‪ ،‬مزایا توافقی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪pooya_h62@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صادراتی جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫تسلط کامل به زبان فرانسه یا عربی‬ ‫ترجیحا حداقل دو سال سابقه کار مرتبط با فروش و صادرات و‬ ‫اشنا به امور کشتیرانی و لجستیک‬ ‫مسلط به اکسل و نرم افزارهای کامپیوتری‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬حق ماموریت و اضافه کاری‬ ‫پاداش‪ ،‬بیمه از روز اول کاری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment.nnc@gmail.com‬‬ صفحه 7 ‫اجتماعی‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کارگران مشاغل خدماتی‬ ‫دی ــدگان کرون ــا محس ــوب می ش ــوند‪ .‬البت ــه ان ه ــا در ط ــول ماه ه ــای گذش ــته‬ ‫توانس ــتند ب ــا اس ــتانداردهای جدی ــد وضعی ــت را ت ــا ح ــد زی ــاد ب ــه قب ــل از کرون ــا‬ ‫بازگردانن ــد‪ .‬ام ــا کاه ــش محدودیت ه ــا متخصص ــان بهداش ــت ده ــان و دن ــدان را‬ ‫می توانــد امیدوارتــر کنــد‪ .‬چــون یکــی از مشــاغلی کــه بــه دلیــل خطــرات مســتقیم‪،‬‬ ‫در مع ــرض تعطیل ــی ق ــرار گرف ــت دندانپزش ــکی ها بودن ــد‪ .‬بس ــیاری از مطب ه ــای‬ ‫دندانپزشـــکی در ماه هـــای ابتدایـــی همه گیـــری موقتـــا تعطیـــل شـــدند و البت ــه‬ ‫بس ــیاری از ان ه ــا وضعی ــت س ــرویس ده ــی خ ــود را ک ــم و کمت ــر کرده ان ــد‪ ،‬چ ــرا ک ــه‬ ‫هنــگام بازگشــایی جــز مســائل دیگــر نگرانــی اصلــی از بابــت تجهیــزات حفاظــت‬ ‫ش ــخصی و م ــورد اس ــتفاده پزش ــکی ب ــود! ع ــاوه ب ــر این ک ــه زم ــان بیش ــتری ب ــرای‬ ‫ص ــرف تجهی ــزات استریل س ــازی در فضاه ــای درمان ــی نی ــاز دارن ــد‪ .‬بس ــیاری از‬ ‫مطب ه ــای دندانپزش ــکی ب ــا افزای ــش اقدام ــات ایمن ــی ب ــرای جلوگی ــری از ش ــیوع‬ ‫کرونـــا‪ ،‬در حـــال حاضـــر بـــاز هســـتند کـــه بـــه نظـــر می رســـد در صـــورت رعای ــت‬ ‫پروتکل ه ــا و البت ــه رس ــیدن واکس ــن ای ــن س ــرعت چندی ــن براب ــر ش ــود‪.‬‬ ‫که ــای غ ــذا‪،‬‬ ‫ای ــن گ ــروه ش ــامل طی ــف گس ــترده ای از مش ــاغل مانن ــد پی ‬ ‫نگهبان ــان و س ــرایداران هس ــتند ک ــه ش ــامل کاره ــای در مح ــل ی ــا تعام ــات‬ ‫حض ــوری اس ــت‪ .‬تعطیل ــی موق ــت مش ــاغل‪ ،‬انج ــام بس ــیاری از وظای ــف ش ــغلی را‬ ‫ب ــرای بس ــیاری از ای ــن کارگ ــران غیرممک ــن ک ــرده اس ــت‪ .‬از دس ــت دادن چنی ــن‬ ‫مش ــاغلی در برخ ــی از زمینه ه ــا می توان ــد خصوص ــا کارگ ــران مس ــن را تح ــت تاثی ــر‬ ‫ق ــرار ده ــد‪ .‬همچنی ــن افزای ــش ز ی ــاد تع ــداد اف ــراد ش ــاغل در خان ــه در س ــال ج ــاری‬ ‫منج ــر ب ــه اف ــت ش ــدید تقاض ــا ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫البت ــه در بس ــیاری از م ــوارد‪ ،‬بیم ــاری کرون ــا مس ــئولیت های جدی ــدی را ب ــه‬ ‫مام ــوران حراس ــت و نگهبان ــی اضاف ــه می کن ــد‪ .‬ب ــه عن ــوان مث ــال‪ ،‬بس ــیاری از‬ ‫نیروه ــای حراس ــت و انتظام ــات در ح ــال حاض ــر مس ــئول بررس ــی دم ــای ب ــدن‬ ‫کارمنــدان پیــش از ورود بــه محیــط کار هســتند‪ .‬همچنیــن در برخــی فروشــگاه ها‪،‬‬ ‫ای ــن اف ــراد مراقبن ــد ت ــا هم ــه ماس ــک بزنن ــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مشــاغلی کــه در ایــن وضعیــت اســیب فــراوان دیــد‪ ،‬پرســتاران‬ ‫خانگ ــی خصوص ــا کس ــانی بودن ــد ک ــه از ک ــودکان مراقب ــت می کنن ــد‪ .‬ب ــا حض ــور‬ ‫والدین ــی ک ــه در من ــزل ب ــه دورکاری می پرداختن ــد و بچه های ــی ک ــه مدرس ــه‬ ‫نمی رفتن ــد‪ ،‬تقاض ــای کمت ــری ب ــرای پرس ــتار بچ ــه وج ــود دارد‪ .‬البت ــه بخش ــی‬ ‫از پرس ــتاران می توانس ــتند ب ــه عن ــوان مر ب ــی و معل ــم خدم ــت کنن ــد ک ــه ای ــن‬ ‫مش ــاغل نی ــز همگ ــی ب ــا ش ــیوع کرون ــا ب ــه مح ــاق رف ــت‪ ،‬ام ــا بازگش ــت والدی ــن ب ــه‬ ‫ش ــغل های حض ــوری‪ ،‬امی ــدواری را ب ــرای اس ــتخدام پرس ــتار بچ ـ ـ ـ ـ ــه افزای ــش‬ ‫داده اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن کس ــانی ک ــه در م ــدارس و مرا ک ــز اموزش ــی کار می کردن ــد و پ ــس‬ ‫از تعطیل ــی ای ــن مرا ک ــز روزه ــای ناامیدکنن ــده ای را س ــپری کردن ــد‪ ،‬می توانن ـ ـ ــد‬ ‫امی ــدوار باش ــند ک ــه پ ــس از رف ــع محدودیت ه ــا ب ــه س ــرعت ب ــه کار بازگردن ــد‪.‬‬ ‫کارمندان دفتری یا اداری‬ ‫هم ــه کس ــانی ک ــه در مش ــاغل اداری ی ــک دفت ــر کار می کنن ــد‪ ،‬ق ــادر ب ــه انج ــام‬ ‫کار خ ــود از راه دور نیس ــتند‪ .‬بس ــیاری از اف ــرادی ک ــه کار دفت ــری انج ــام می دادن ــد‬ ‫ب ــا ای ــن مش ــکل مواج ــه ش ــدند‪ .‬ب ــرای همی ــن کاه ــش محدودیت ه ــا می توان ــد ای ــن‬ ‫بخ ــش را ه ــم امی ــدوار کن ــد‪.‬‬ ‫دنیای مشاغل پس از کرونا‬ ‫هنر و سینما‬ ‫طب ــق ام ــار بان ــک مرک ــزی مرا ک ــز و مجتمع ه ــای فرهنگ ــی‪ ،‬اموزش ــی‪ ،‬هن ــری‬ ‫و رس ــانه ای در رتب ــه ده ــم کس ــب و کاره ــای ز ی ــان دی ــده از کرون ــا هس ــتند‪.‬‬ ‫وقت ــی س ــالن های نمای ــش تعطی ــل هس ــتند‪ ،‬ب ــه معن ــای تعطیل ــی بخ ــش بزرگ ــی‬ ‫از ای ــن صنع ــت اس ــت‪ .‬زی ــرا اقدام ــات احتیاط ــی ب ــرای ایمن ــی ب ــه ای ــن معن ــا‬ ‫اس ــت ک ــه ش ــما نمی توانی ــد باز یگ ــران و اعض ــای ز ی ــادی را در صحن ــه داش ــته‬ ‫باش ــید‪ .‬فق ــط در هالی ــوود بی ــش از ‪۱۸۷‬ه ــزار ش ــغل در س ــال گذش ــته از دس ــت‬ ‫رفت ــه اس ــت‪ .‬البت ــه ب ــا تالش های ــی ک ــه ش ــده ای ــن صنع ــت از م ــوج تعطیل ــی‬ ‫دائم ــی در ام ــان مان ــده و ب ــه ه ــر ش ــکلی‪ ،‬گ ــروه تولی ــد کار خ ــود را پی ــش ب ــرده‬ ‫اس ــت‪ .‬ام ــا مث ــا کس ــانی ک ــه در پردیس ه ــای س ــینمایی کار می کنن ــد (مانن ــد‬ ‫فروش ــندگان بلی ــط‪ ،‬کس ــانی ک ــه ب ــا اج ــاره کانت ــر ی ــا ف ــروش تنق ــات پی ــش از‬ ‫ورود ب ــه س ــالن گ ــذران زندگ ــی می کنن ــد و همچنی ــن کارگ ــران) تاثی ــر ز ی ــادی‬ ‫از ای ــن مس ــاله می پذیرن ــد‪ .‬اتفاق ــی ک ــه ح ــاال بع ــد از ی ــک س ــال بن ــا ب ــه دس ــتور‬ ‫مقام ــات در ح ــال رف ــع ش ــدن اس ــت‪ .‬بازگش ــتی ک ــه البت ــه ت ــا رس ــیدن ب ــه زم ــان‬ ‫طالی ــی فاصل ــه ز ی ــادی دارد‪.‬‬ ‫کارمندان فروش‬ ‫ب ــرای جلوگی ــری از ش ــیوع و ی ــروس کرون ــا‪ ،‬بس ــیاری از فروش ــگاه ها و‬ ‫نمایش ــگاه های غیرض ــروری ب ــه ط ــور موق ــت تعطی ــل ش ــدند‪ .‬ف ــروش هم ــواره‬ ‫یک ــی از مش ــاغلی ب ــوده ک ــه تقریب ــا همیش ــه قاب ــل دس ــترس ب ــود و درام ــد ز ی ــادی‬ ‫ب ــه هم ــراه داش ــت‪ .‬بخش ــی از ای ــن کارمن ــدان ف ــروش در نمایش ــگاه های برگ ــزار‬ ‫ش ــده در ط ــول س ــال مش ــغول فعالی ــت بودن ــد ک ــه ب ــا تعطی ــل ش ــدن نمایش ــگاه ها‬ ‫(بخصــوص نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران در ماههــای گذشــته) ایــن مشــاغل بــه‬ ‫کل ــی از دس ــت رف ــت‪ .‬ام ــا ح ــاال ب ــا توج ــه ب ــه نی ــاز ف ــوری در صنای ــع مختل ــف ب ــه‬ ‫فــروش و بازیابــی تــوان از دســت رفتــه در صنعــت‪ ،‬کارمنــدان فــروش هــم در صــف‬ ‫بازگش ــت ب ــه کار ق ــرار گرفته ان ــد‪.‬‬ ‫◄ بیم ــاری کرون ــا خس ــارات اقتص ــادی زی ــادی ایج ــاد ک ــرده‪ ،‬ام ــا ای ــن‬ ‫اس ــیب ب ــه ط ــور مس ــاوی احس ــاس نش ــده و مث ــال کارگران ــی ک ــه خدم ــات‬ ‫غیرحض ــوری ارائ ــه می دهن ــد‪ ،‬بیش ــترین اخ ــراج و کاه ــش حق ــوق را‬ ‫متحم ــل ش ــده اند‪ .‬برخ ــی از صنای ــع مانن ــد رس ــتوران ها ب ــه دلی ــل س ــاعات‬ ‫انعطاف پذی ــر‪ ،‬معم ــوال ج ــذاب هس ــتند و ب ــه ه ــر ش ــکل کار خ ــود را ادام ــه‬ ‫می دهن ــد‪ .‬ح ــال‪ ،‬ب ــا گس ــترش تزری ــق وا کس ــن و همچنی ــن رعای ــت‬ ‫پروتکل ه ــای بهداش ــتی‪ ،‬بس ــیاری از مش ــاغل می توانن ــد در س ــال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫ب ــه وض ــع ع ــادی خ ــود بازگردن ــد‪.‬‬ ‫بیماری کرونا خسارات اقتصادی زیادی ایجاد کرده‪ ،‬اما این اسیب به‬ ‫مشاغل حمل ونقل‬ ‫س ــال گذش ــته ک ــه م ــدارس ب ــه یادگی ــری از راه دور روی اوردن ــد‪ ،‬تاثی ــر ف ــوری ان‬ ‫ب ــر دانش ام ــوزان‪ ،‬خانواده ه ــا و معلم ــان اش ــکار ش ــد‪ .‬ام ــا یک ــی از بدتری ــن تاثی ــرات‬ ‫ب ــر کس ــانی ب ــود ک ــه ب ــه کار حم ــل و نق ــل دانش ام ــوزان م ــدارس مش ــغول بودن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن اف ــراد ک ــه اغل ــب ه ــم در س ــنین بازنشس ــتگی ب ــه س ــر می برن ــد از بزرگتری ــن‬ ‫زیان دی ــدگان کرون ــا و تعطیل ــی م ــدارس بودن ــد‪ .‬طب ــق ام ــار بان ــک مرک ــزی حم ــل‬ ‫و نق ــل عموم ــی مس ــافر ب ــرون ش ــهری اع ــم از هوای ــی‪ ،‬ج ــاده ای‪ ،‬ریل ــی و دریای ــی‪،‬‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی مســافر درون شــهری‪ ،‬دفاتــر خدمــات مســافرتی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و زیارت ــی ج ــزو مش ــاغلی بودن ــد ک ــه از کرون ــا متاث ــر ش ــده‪ ،‬ام ــا در ص ــورت برط ــرف‬ ‫ش ــدن محدودیت ه ــا می توانن ــد ب ــه س ــرعت ب ــه وضعی ــت قبل ــی (و چ ــه بس ــا بهت ــر)‬ ‫بازگردن ــد‪.‬‬ ‫مشاغل تولیدی پوشاک و کفش‬ ‫ای ــن مش ــاغل معم ــوال اف ــراد را مل ــزم ب ــه کار در کن ــار یکدیگ ــر می کن ــد و ای ــن‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنعتی تندر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با سابقه کار‬ ‫دارای مدرک لیسانس یا باالتر در رشته حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مدیریت مالی در شرکت های تولیدی و هتلداری‬ ‫تسلط کامل به اصول استاندارد حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی‬ ‫تسلط کامل به مدیریت سیستماتیک مالی‪ ‬‬ ‫اشنایی به نرم افزارهای مرتبط مالی‬ ‫حقوق توافقی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪tondar.shahab1@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ایزو‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬تمام وقت‪ ،‬رشته صنایع و مکانیک‬ ‫منظم و منضبط‪ ،‬روابط عمومی باال‪ ،‬مسلط به قوانین ‪ISO‬‬ ‫تسلط کامل به تکنیکال فایل‪ ،‬مسلط به افیس و تایپ‬ ‫دارای ‪ 3‬سال سابقه در زمینه ایزو و تضمین کیفیت‬ ‫قدرت بیان عالی و توانایی مدیریت جلسات‬ ‫ترجیحا ساکن شرق تهران‪ ،‬حقوق مکفی‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪factory466@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی دارویی در شهرک غرب تهران‬ ‫جهت تکمیل کادر بازرگانی از واجدین شرایط ذیل دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫خانم – متعهد‪ ،‬دارای سابقه کاری مفید در زمینه مرتبط‬ ‫به صورت تمام وقت‪ ،‬با حداقل ‪ 3‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار در‬ ‫خصوص بازرگانی‪ ،‬اشنا بودن به امور مرتبط به ان‬ ‫اشنا‪ ‬به زبان انگلیسی‪ ،‬اشنا به افیس‪ ،‬اشنا به امور بانکی‬ ‫محدوده سعادت اباد و شهرک غرب‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده‬ ‫در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪rezaeinas taran32@gmail.com‬‬ ‫گروه هتل های بین المللی اسپیناس‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین تاسیسات‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل مدرک دیپلم‬ ‫دارای توانایی کار در شیفت های مختلف ( صبح ‪ ،‬عصر‪ ،‬شب)‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫دارای سابقه کاری مرتبط حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫افرادی که سابقه کار در هتل دارند در اولویت می باشند‬ ‫حقوق و مزایای عالی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از اولین روز شروع رسمی کار‬ ‫بیمه تکمیلی‪ ،‬یونیفرم‪ ،‬غذا‪ ،‬امنیت شغلی باال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.p@espinashotels.com‬‬ ‫طور مساوی احساس نشده و مثال کارگرانی که خدمات غیرحضوری ارائه‬ ‫می دهند‪ ،‬بیشترین اخراج و کاهش حقوق را متحمل شده اند‪ .‬برخی از‬ ‫صنایع مانند رستوران ها به دلیل ساعات انعطاف پذیر‪ ،‬معموال جذاب‬ ‫هستند و به هر شکل کار خود را ادامه می دهند‪ .‬حال‪ ،‬با گسترش تزریق‬ ‫وا کسن و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬بسیاری از مشاغل‬ ‫می توانند در سال ‪ ۲۰۲۱‬به وضع عادی خود بازگردند‪.‬‬ ‫« مردم ساالری انالین « در این گزارش به مشاغلی پرداخته که‬ ‫بیشترین اسیب را از کرونا دیده اند و برخی از انها را که شانس های‬ ‫بیشتری برای بازگشت به بازار دارند بررسی کرده است‪.‬‬ ‫یــک مانــع قابــل توجــه اســت‪ .‬خصوصــا در بخــش تولیــد و توز یــع پوشــاک و تولیــد‬ ‫و توز ی ــع کی ــف و کف ــش ک ــه در لیس ــت مش ــاغل اس ــیب دی ــده بان ــک مرک ــزی ه ــم‬ ‫ق ــرار گرفتن ــد‪ .‬یک ــی از مهم تری ــن دالی ــل اس ــیب دی ــدن ای ــن مش ــاغل ک ــم ش ــدن‬ ‫مهمانی هــا‪ ،‬عروســی و دیــد و بازدیــد بــود و اتفاقــا همیــن دلیــل باعــث می شــود بــه‬ ‫س ــرعت بتوانن ــد ب ــه نقط ــه قبل ــی بازگردن ــد‪.‬‬ ‫کارگران نصب‪ ،‬تعمیر و نگهداری‬ ‫وقت ــی ش ــرکت ها تعطی ــل هس ــتند‪ ،‬ای ــن کارگ ــران نی ــز از ش ــغل خ ــود منف ــک‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬از انجــا کــه کارگــران در ایــن زمین ههــا بایــد بــرای تعمیــر دســتگاه های‬ ‫مکانیکــی و الکترونیکــی خــراب در محــل شــرکت ها حضــور پیــدا کننــد‪ ،‬بســیاری از‬ ‫انه ــا فرصت ه ــای ش ــغلی خ ــود را باالجب ــار از دس ــت می دهن ــد‪.‬‬ ‫کارکنان مراقبت های بهداشتی‬ ‫س ــایت بان ــک مرک ــزی می گو ی ــد موسس ــاتی ک ــه در حوز هه ــای درمان ــی و‬ ‫تش ــخیصی اع ــم از ازمایش ــگاهی و پاراکلینیک ــی فع ــال هس ــتند‪ ،‬ج ــزو اس ــیب‬ ‫کارشناس انفورماتیک ‪IT‬‬ ‫اقا‪ ،‬سن بین ‪ 25‬تا ‪30‬‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬پوشش و ظاهر اراسته و مناسب‬ ‫منظم و مسئولیت پذیر‪ ،‬ساکن غرب تهران‪ ،‬شهر قدس یا استان البرز‬ ‫کارت پایان خدمت یا معافیت‪ ،‬عدم اعتیاد‪ ،‬عدم سوء پیشینه‪ ،‬عدم استعمال دخانیات‬ ‫لیسانس مرتبط‪ ،‬تسلط به نرم افزار های پشتیبان گیری‬ ‫تسلط به مفاهیم شبکه و امنیت شبکه و فایروال‬ ‫تسلط به سیستم عامل ویندوز ( کالینت ها و سرورها )‬ ‫تسلط به راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی ایمیل سرور‬ ‫اشنایی با سخت افزار و نرم افزار‪ ،‬اشنایی با هاستینگ و دامین‬ ‫اشنایی با ‪Mikrotik ,Cisco‬‬ ‫توانایی نصب سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی و رفع مشکالت‬ ‫سیستمی کاربران‪ ،‬توانایی اسمبل و عیب یابی سیستم‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬عیدی‪ ،‬سنوات و سایر مزایای قانونی‬ ‫بیمه تکمیلی‪ ،‬سبد ارزاق‬ ‫تمام وقت شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:30‬تا ‪ –  16:30‬پنجشنبه تا ‪12‬‬ ‫شهرهای مورد نیاز‪ :‬تهران – شهر قدس – کرج‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده‬ ‫در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪apply@persiajonoub.net‬‬ ‫باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی‬ ‫ب ــه ازای ه ــر تابل ــوی خام ــوش در اس ــتخرهای تعطی ــل و مجتمع ه ــای ورزش ــی‪،‬‬ ‫کارگ ــران و کارمندان ــی هس ــتند ک ــه منتظرن ــد ای ــن مراک ــز ه ــر چ ــه زودت ــر ب ــاز ش ــوند‪.‬‬ ‫ه ــر چن ــد ای ــن تعطیل ــی انق ــدر ط ــول کش ــیده ک ــه عم ــا ش ــاید بس ــیاری از انه ــا‬ ‫مش ــاغل دیگ ــری ب ــرای خ ــود دس ــت و پ ــا ک ــرده باش ــند‪ .‬ام ــا باش ــگاه های ورزش ــی‬ ‫هـــم همچـــون دیگـــر تفریحـــات‪ ،‬جـــزو اولیـــن محل هـــای خوشـــگذرانی ویـــروس‬ ‫کرون ــا بودن ــد ک ــه ح ــاال ه ــر چ ــه زودت ــر رس ــیدن واکس ــن و البت ــه دس ــتورالعمل های‬ ‫بهداش ــتی ب ــرای ای ــن صن ــف ه ــم می توان ــد امیدوارکنن ــده باش ــد‪.‬‬ ‫امید به پایان کرونا‬ ‫بســـیاری از مشـــاغلی کـــه در ایـــن گـــزارش ذکـــر شـــد و البتـــه مشـــاغلی ک ــه‬ ‫وج ــود دارد و در ای ــن لیس ــت ذک ــر نش ــد‪ ،‬در ماهه ــای اخی ــر ب ــه ش ــکل ک ــج دار و‬ ‫مری ــز ب ــه کار خ ــود ادام ــه داده ان ــد‪ .‬ام ــا در بس ــیاری از م ــوارد ای ــن ادام ــه دادن ‪ ،‬فق ــط‬ ‫در ش ــکل بازگش ــایی اتف ــاق افت ــاده و کیس ــت ک ــه ندان ــد از میلیون ه ــا بیم ــه ش ــده‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی (ب ــه عن ــوان یک ــی از مع ــدود صندو ق ه ــای بازنشس ــتگی) فق ــط‬ ‫حــدود یــک تــا دو میلیــون نفــر از بیمــه بیــکاری اســتفاده کرده انــد‪ .‬امــا تجربــه ایــن‬ ‫ی ــک س ــال نش ــان داد بس ــیاری از مش ــاغل می توانن ــد ب ــا ایج ــاد یکس ــری اس ــتاندارد‬ ‫جدی ــد‪ ،‬حت ــی پی ــش از رس ــیدن واکس ــن ه ــم ب ــه کار بازگردن ــد‪ .‬اس ــتانداردهایی‬ ‫ک ــه حت ــی در ص ــورت رس ــیدن واکس ــن اس ــتاندارد و تاثیرگ ــذاری ص ــد در ص ــدی‪،‬‬ ‫می توانــد بــه عنــوان اســتانداردهایی باالتــر بــرای رعایــت بهداشــت‪ ،‬بــرای همیشــه‬ ‫در بس ــیاری از مش ــاغل م ــورد اس ــتفاده ق ــرار بگی ــرد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬موسی حسن وند‪ -‬مردم ساالری انالین‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهرمینا الکترونیک با برند”‪ ”DENAY‬پیش رو در زمینه صوتی‪،‬تصویری و خانگی به منظور تغییر استراتژی در ساختار شرکت ‪،‬‬ ‫با در نظر داشتن برنامه های راهبردی و ایجاد فرصت شغلی در محیطی پویا در استان تهران از افراد مستعد و با انگیزه و واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫حسابداری صنعتی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس حسابداری‬ ‫حسابداری صنعتی و بهای تمام شده‬ ‫تهیه و تدوین فرایندهای اجرایی صنعتی‬ ‫تهیه و تدوین مراکز خدماتی ‪ ،‬تولیدی ‪ ،‬اداری و تشکیالتی‬ ‫تهیه و تدوین مبانی تسهیم ‪ ،‬تسهیم ثانویه هزین ها‬ ‫تهیه و تدوین جدول زمانسجی هر واحد محصول‬ ‫تهیه جدول محاسبه بهای تمام شده‬ ‫انجام خدمت سربازی‪ ،‬عدم استعمال دخانیات‬ ‫حقوق و مزایای بسیار مناسب‬ ‫اعمال بیمه تامین اجتماعی از ابتدای قرارداد‬ ‫اعمال بیمه درمان تکمیلی‬ ‫پرداخت هزینه ناهاری‬ ‫پرداخت عیدی و سنوات و پاداش اخر سالی‬ ‫برقراری اموزش و کالسهای اموزشی رایگان‬ ‫و به عهده شرکت‬ ‫محیطی پویا و قابل رشد‬ ‫کارشناس فروش لوازم‬ ‫خانگی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس و فوق دیپلم بازرگانی ‪ ،‬مدیریت کسب‬ ‫و کار‪ ،‬توانایی انجام ماموریت به مدت ‪ 10‬الی ‪ 12‬روز در استان‪،‬‬ ‫عدم استعمال دخانیات‬ ‫انجام خدمت سربازی‬ ‫سابقه کار در زمینه فروش (لوازم خانگی )‬ ‫قدرت متقاعد سازی‬ ‫حقوق ومزایای مناسب‪ ،‬برقراری پورسانت بسیار مناسب‬ ‫اعمال بیمه تامین اجتماعی از ابتدای قرارداد‬ ‫اعمال بیمه درمان تکمیلی‬ ‫پرداخت هزینه ناهاری‬ ‫پرداخت عیدی و سنوات و پاداش اخر سالی‬ ‫برقراری اموزش و کالسهای اموزشی رایگان و به عهده‬ ‫شرکت‪ ،‬محیطی پویا و قابل رشد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@denay.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی در زمینه تجهیزات انتقال مواد و دستگاههای معدنی‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود در دفتر استان تهران از افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل با ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫اشنا به نرم افزارهای ‪ CRM‬و ‪office‬‬ ‫وقت شناس و متعهد‪ ،‬داشتن ضامن معتبر‬ ‫با حقوق و مزایای کامل‬ ‫بیمه‬ ‫کارشناس سئو‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به ‪ SEO Technical‬و تولید محتوا‬ ‫داشتن تبحر به الگوریتم های ‪SEO‬‬ ‫مسلط به ‪ Google Analytics‬و ‪Web Master Tools‬‬ ‫مسلط به ‪ ،search Console‬وقت شناس و متعهد‪ ،‬داشتن ضامن معتبر‬ ‫بیمه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب واقع در کیلومتر ‪ 20‬جاده مخصوص کرج برای تکمیل کادر خود از استانهای تهران و البرز دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مراکز مربوط به گردشگری و تاالرهای عروسی‬ ‫بـــه گفتـــه رئیـــس اتحادیـــه تـــاالرداران‪ ،‬تقریبـــا همـــه اعضـــای ایـــن صن ــف‬ ‫در دوران کرونـــا ورشکســـت شـــدند! واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه پـــس از تثبی ــت‬ ‫همه گی ــری اولی ــن مش ــاغلی ک ــه تعطی ــل ش ــدند‪ ،‬همی ــن تاالره ــا بودن ــد‪ .‬ه ــر چن ــد‬ ‫ک ــه ام ــروز پ ــس از کاه ــش م ــوارد م ــرگ و می ــر توانس ــته اند ب ــه ب ــازار بازگردن ــد‪ ،‬ام ــا‬ ‫هن ــوز ه ــم ت ــا رس ــیدن واکس ــن و دوران طالی ــی تاالره ــا فاصل ــه زی ــاد وج ــود دارد‪.‬‬ ‫ام ــا عق ــب افت ــادن ه ــزاران جش ــن عروس ــی و جشـ ـن های مش ــابه می توان ــد ج ــای‬ ‫امی ــدواری ب ــرای ای ــن صن ــف داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sadidmashinaflak@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فنی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در شهر کاشان استان اصفهان اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس بازرسی‪ :‬اقا‪ ،‬فقط شهر کاشان‪ ،‬کارشناسی مهندسی صنایع‪ ،‬مکانیک‪ ،‬پلیمر‪ ،‬شیمی‪ ،‬متالوژی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬استفاده از بیمه تکمیلی‪ ،‬استان مورد نیاز‪ :‬اصفهان‪ ،‬شهر مورد نیاز‪ :‬کاشان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را به ادرس ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪PCH-SEC@FAHAMEH.COM‬‬ صفحه 8 ‫مشاغل خانگی‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تعریف وزارت کار از شغل خانگی‬ ‫اگ ــر درب ــاره ش ــغل ویراس ــتاری و مترجم ــی بخواهی ــد بدانی ــد بای ــد بگوی ــم‬ ‫بعض ــی ش ــغلها هس ــتند ک ــه نی ــاز چندان ــی ب ــه تکاپ ــوی زی ــاد ندارن ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫شــغل محــل کار خاصــی نمــی خواهــد و مــی تــوان ان را در منــزل و یــا خوابــگاه‬ ‫و ‪ ...‬انجــام داد‪ .‬افــرادی کــه در ایــن زمینــه توانمنــد باشــند مــی تواننــد درامــد‬ ‫خوب ــی داش ــته باش ــند‪« .‬ویراس ــتاری» و » مترجم ــی« از ان دس ــته ش ــغلهایی‬ ‫اســت کــه نیــاز بــه ابــزار انچنانــی نــدارد و بــا یــک رایانــه و از خانــه می تــوان ان را‬ ‫انجــام دهیــد؛ امــا بــرای ایــن کار بیشــتر از هــر شــغلی بایــد تمرکــز داشــته باشــید‬ ‫و بیش ــتر از ه ــر ش ــغلی بای ــد توانمن ــد ش ــوید‪.‬‬ ‫مطابــق قانــون ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی‪ ،‬مشــاغل خانگــی‬ ‫شـــامل ان دســـته از فعالیت هایـــی اســـت کـــه توســـط عضـــو یـــا اعضـــای‬ ‫خانـــواده در فضـــای مســـکونی در قالـــب یـــک طـــرح کســـب و کار بـــدون‬ ‫مزاحم ــت و ایج ــاد اخ ــال در ارام ــش واحده ــای مس ــکونی هم ج ــوار ش ــکل‬ ‫می گیــرد و منجــر بــه تولیــد و یــا کاالی قابــل عرضــه بــه بــازار خــارج از محیــط‬ ‫مس ــکونی می گ ــردد‪ .‬ب ــر اس ــاس مصوب ــات س ــتاد س ــاماندهی و حمای ــت از‬ ‫مشــاغل خانگــی‪ ،‬رســته های مشــاغل خانگــی در حوزه هــای صنایــع دســتی‪،‬‬ ‫فـــرش کشـــاورزی‪ ،‬دامپـــروری‪ ،‬شـــیالت‪ ،‬خدمـــات‪ ،‬تولیـــدی صنعـــت و‬ ‫فنــاوری اطالعــات (‪ )IT‬می باشــد و بــر همیــن اســاس انــواع مشــاغل خانگــی‬ ‫در هریــک از زیــر بخش هــا ارائــه گردیــده کــه فهرســت و همچنیــن اطالعــات‬ ‫هــر یــک از مشــاغل مذکــوردر ســایت وزارت کار و امــور اجتماعــی بــه نشــانی‬ ‫‪ www.irimlsa.ir‬قس ــمت مش ــاغل خانگ ــی موج ــود می باش ــد‪.‬‬ ‫مشاغل خانگی در خدمت ویراستاری و مترجمی‬ ‫مهنــدس ســیروس دشــتی مدیــر هماهنگــی طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگی‬ ‫گف ــت ‪:‬ب ــا توج ــه ب ــه ثب ــت ن ــام متقاضی ــان در عناوی ــن ش ــغلی ویراس ــتاری و‬ ‫مترجم ــی و تضمی ــن اش ــتغال انه ــا در ب ــازار کار‪ ،‬نی ــاز ب ــه پیش ــرانهایی اس ــت‬ ‫ک ــه بتوانن ــد ب ــه ای ــن اف ــراد بط ــور مس ــتمرکار ارج ــاع دهن ــد‪ .‬در ای ــن راس ــتا مرک ــز‬ ‫اطالعــات علمــی جهاددانشــگاهی ( ‪ )SID‬بنــا بــه وظایــف و مســئولیت هــای‬ ‫خــود در زمین ــه مستندســازی اطالع ــات علم ــی و برخــورداری از بان ــک هــای‬ ‫اطالعاتــی در موضوعــات مختلــف علمــی و امــکان توســعه انهــا ‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫پیشــران ملــی در زمینــه مشــاغل خانگــی حــوزه ویراســتاری مترجمــی اعــام‬ ‫امادگ ــی ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫دکتــر فاطمــه عظیــم زاده رییــس مرکــز اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬ظرفیــت جدیــدی در طــرح ملــی مشــاغل خانگــی ایجــاد‬ ‫ش ــده اس ــت ک ــه از طری ــق ان ویراس ــتاران و مترجم ــان می توانن ــد ع ــاوه ب ــر‬ ‫توس ــعه فعالی ــت خ ــود از مزای ــای ای ــن ط ــرح از جمل ــه توانمندس ــازی‪ ،‬اتص ــال‬ ‫ب ــه ب ــازار‪ ،‬کس ــب اطالع ــات در خص ــوص جدیدتری ــن متده ــای اطالعات ــی‬ ‫و‪ ...‬بهره منـــد شـــده و در نهایـــت زمینـــه اشـــتغال و کســـب درامـــد خـــود را‬ ‫فراه ــم کنن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬ویراس ــتاری» ب ــه فراین ــد انتخ ــاب و اماده س ــازی محص ــوالت‬ ‫نوشـــتاری‪ ،‬دیـــداری‪ ،‬تصویـــری‪ ،‬شـــنیداری و رســـانه ای بـــرای انتقـــال‬ ‫اطالعـــات اطـــاق می شـــود کـــه در ایـــن فراینـــد تصحیـــح‪ ،‬تلخیـــص‬ ‫(خالصه س ــازی)‪ ،‬س ــاماندهی و بس ــیاری از تغیی ــرات دیگ ــر ب ــه قص ــد تولی ــد‬ ‫اثـــری منســـجم‪ ،‬یک دســـت‪ ،‬درســـت‪ ،‬دقیـــق و کامـــل لحـــاظ می شـــود‪.‬‬ ‫ازمون ویراستاران و مترجمان برگزار می شود‬ ‫عظیـــم زاده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ازمـــون ویراســـتاران و مترجمـــان توســـط‬ ‫پای ــگاه مرک ــز اطالع ــات علم ــی جه ــاد دانش ــگاهی برگ ــزار م ــی ش ــود گف ــت‪:‬‬ ‫در قالب طرح توسعه مشاغل خانگی‬ ‫ازمون ویراستاران و مترجمان برگزار می شود‬ ‫ط ــر ح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی ازس ــال ‪ 1397‬ب ــه ص ــورت (‬ ‫پایل ــوت) توس ــط وزارت تع ــاون و کار و رف ــاه اجتماع ــی و ب ــا هم ــکاری‬ ‫جهاددانش ــگاهی ب ــرای ‪ 20‬هزارنف ــر در ‪ 9‬اس ــتان اغ ــاز ش ــد‪ .‬همچنی ــن‬ ‫پ ــس از اج ــرای موفقی ــت امی ــز ط ــر ح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی ب ــرای‬ ‫‪ 54300‬نف ــر در ‪ 31‬در ح ــال اج ــرا اس ــت ‪ .‬در ح ــال حاض ــر تع ــداد ‪335‬‬ ‫رش ــته درح ــوزه مش ــاغل خانگ ــی‪ ،‬وج ــود دارد ک ــه در راس ــتای توج ــه و‬ ‫ای ــن مرک ــز ب ــا ه ــدف تروی ــج و اش ــاعه اطالع ــات علم ــی‪ ،‬گس ــترش و ارتق ــای‬ ‫خدم ــات اط ــاع رس ــانی ب ــه محقق ــان‪ ،‬س ــرعت بخش ــیدن ب ــه کاوش ه ــای‬ ‫علمــی و دســتیابی اســان محققــان بــه اخریــن منابــع اطالعاتــی منتشــر شــده‬ ‫ً‬ ‫در نشــریات و دســتاوردهای پژوهشــی و نهایتــا افزایــش اثربخشــی تحقیقــات‬ ‫در کش ــور‪ ،‬در ‪ 16‬م ــرداد س ــال ‪ 1383‬راه ان ــدازی گردی ــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه دلیــل توانمنــدی هــای ایــن مرکــز در زمینــه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫در حــوزه ویراســتاری و مترجمــی‪ ،‬جهــاد دانشــگاهی بحــث مشــاغل خانگــی را از‬ ‫طریــق ایــن مرکــز دنبــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫عظیـــم زاده افـــزود» همـــواره ایـــن پایـــگاه ســـعی نمـــوده اســـت کـــه منابـــع‬ ‫علمـــی را بـــا دو ویژگـــی «جامعیـــت و روزامـــدی» بـــه همـــراه ســـرویس ها و‬ ‫خدم ــات وی ــژه و کارام ــد در جه ــت اش ــاعه فرهن ــگ تحقی ــق و پژوه ــش ب ــه‬ ‫صــورت دسترســی ازاد (‪ )Open Access‬در اختیــار محققــان و دانش پژوهــان‬ ‫قـــرار دهـــد و همچنیـــن در راســـتای توســـعه فعالیـــت هـــای خـــود بحـــث‬ ‫توانمنـــد ســـازی مترجمـــان و ویراســـتان را نیـــز در قالـــب مشـــاغل خانگـــی‬ ‫حمای ــت از مش ــاغل فرهنگ ــی و هن ــری‪ ،‬مانن ــد انیما ت ــور‪ ،‬تولی ــد محت ــوا‪،‬‬ ‫برنام ــه نویس ــی ‪ ،‬ویراس ــتاری و مترجم ــی نی ــز ب ــه ای ــن بخ ــش اضاف ــه ش ــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن رشــته هــا مــی توانــد بــه اشــتغال فــارغ التحصیــان و دانــش اموختــگان‬ ‫رش ــته ه ــای هن ــری‪ ،‬زب ــان و ادبی ــات فارس ــی و زب ــان انگلیس ــی کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫در ای ــن گ ــزارش ب ــه چن ــد و چ ــون توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی در دو رش ــته‬ ‫ویراس ــتاری و مترجم ــی م ــی پردازی ــم ‪.‬‬ ‫دنب ــال م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز اطالع ــات علم ــی جه ــاد دانش ــگاهی اف ــزود‪ :‬اهمی ــت ای ــن‬ ‫مقول ــه‪ ،‬جهاددانش ــگاهی را ب ــر ان داش ــت ت ــا در ادام ــه رس ــالت خ ــود‪،‬‬ ‫در راس ــتای رس ــیدن ف ــرد ب ــه موقعی ــت ش ــغلی برت ــر در ب ــازار کار رش ــته‬ ‫«ویراس ــتاری» و «مترجم ــی» کم ــک کنن ــده ب ــوده و ب ــه عن ــوان تس ــهیل گر‬ ‫در ح ــوزه مش ــاغل خانگ ــی‪ ،‬ضم ــن ارائ ــه خدم ــات توانمندس ــازی‪ ،‬فرصت ــی‬ ‫را ایج ــاد کن ــد ت ــا ویراس ــتاران و مترجم ــان عالقه من ــد صاحب ف ــن در ای ــن‬ ‫زمینــه‪ ،‬کســب و کار خــود را در خانه شــان راه انــدازی کــرده و از طر یــق اتصــال‬ ‫ب ــه برنده ــا و پش ــتیبانان مل ــی و اس ــتانی محص ــوالت (کاال و خدم ــات) خ ــود‬ ‫را ب ــه ف ــروش برس ــانند‪.‬‬ ‫وی در ب ــاره ای ــن ط ــرح توضی ــح داد‪ :‬ویراس ــتاری حرفــه ای ذات ــی و طبیع ــی‬ ‫نب ــوده و ب ــرای ای ــن ک ــه ف ــرد بتوان ــد در جای ــگاه ی ــک ویراس ــتار و ی ــا مترج ــم‬ ‫خــوب قــرار گیــرد بایــد توانمنــد شــود‪ .‬در ایــن زمینــه امــوزش و برگــزاری دوره هــای‬ ‫توانمندس ــازی اهمی ــت دارد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرایط مورد نظر برای عالقمندان به حضور در ازمون‬ ‫دکترعظی ــم زاده گف ــت‪ :‬در ای ــن ازم ــون ع ــاوه بـــر کســـانی کـــه دارای‬ ‫تحصی ــات دانش ــگاهی هس ــتند‪ ،‬دارن ــدگان مه ــارت ه ــای مرتب ــط ب ــا رش ــته‬ ‫ویراس ــتاری و مترجم ــی و همچنی ــن اف ــرادی ک ــه دارای س ــابقه کار تجرب ــی‬ ‫هس ــتند نی ــز م ــی توانن ــد ثب ــت ن ــام نماین ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬پ ــس از اتم ــام زم ــان ثب ــت ن ــام از متقاضی ــان واج ــد ش ــرایط ‪،‬‬ ‫زمــان برگــزاری زمــان ازمــون اعــام مــی شــود و برگــزاری ازمــون سراســری تســتی‬ ‫و تش ــریحی در ی ــک روز خواه ــد‪.‬‬ ‫ویراستاری و مترجمی برای دانشجویان‬ ‫مهــری اســدی مدیراجرایــی طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی نیــز در ایــن‬ ‫زمین ــه گف ــت‪« :‬ویراس ــتاری» ب ــه عن ــوان حرف ـه ای ب ــا مزای ــای مال ــی مناس ــب‪،‬‬ ‫از جمل ــه مش ــاغلی اس ــت ک ــه نی ــاز ب ــه م ــکان و زم ــان خاص ــی نداش ــته و ب ــه‬ ‫دلیــل گســتره وســیعی کــه در بــر می گیــرد‪ ،‬بــه عنــوان یــک رســته شــغلی پــرکار‬ ‫معرف ــی ش ــده اس ــت؛ هم چنی ــن ویراس ــتاری ب ــا ورود ب ــه فازه ــای جدی ــدی از‬ ‫جمل ــه ویراس ــتاری ادبی ــات ک ــودک‪ ،‬ویراس ــتاری بازافرین ــی کت ــب تاریخ ــی‪،‬‬ ‫ویراس ــتاری ب ــا گرای ــش تولی ــد محت ــوا از مت ــون خارج ــی‪ ،‬ویراس ــتاری خب ــری‬ ‫و ویراس ــتاری پیش ــران س ــایت و ‪ ...‬ه ــم س ــو ب ــا نی ــاز روز در ح ــال بازافرین ــی و‬ ‫تغیی ــر ماهی ــت اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــا ای ــن ک ــه ای ــن در ازم ــون مترجم ــان و ویراس ــتان ک ــه توس ــط‬ ‫مرک ــز اطالع ــات علم ــی ‪ 1047‬مترج ــم توانمن ــد م ــی ش ــوند گف ــت‪ :‬همچنی ــن‬ ‫‪ 2996‬نفــر نیــز در رشــته ویراســتاری حضــور دارنــد و مــی تواننــد توانمنــد شــده‬ ‫و در قال ــب مش ــاغل خانگ ــی پذیرفت ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــر ای ــن اس ــاس در ش ــرایط کنونـــی بـــا توجـــه بـــه گســـترش‬ ‫فعالیت ه ــای ف ــردی و اجتماع ــی و هم چنیـــن غفلـــت از مطالعـــه در‬ ‫خص ــوص دس ــتور ز ب ــان توس ــط اقش ــار مختل ــف ب ــه وی ــژه قش ــر تحصیل ک ــرده‪،‬‬ ‫م ــی ت ــوان اع ــام ک ــرد ک ــه نی ــاز ب ــه حض ــور «ویراس ــتار» و همچنی ــن مترج ــم در‬ ‫زمینه ه ــای تدو ی ــن اث ــار علم ــی‪ ،‬هن ــری‪ ،‬پژوهش ــی‪ ،‬ترجم ــه و تطبی ــق ان ب ــا‬ ‫نی ــاز و ز ب ــان معی ــار روز‪ ،‬بی ــش از پی ــش احس ــاس م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫اس ــدی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬فرصت ــی ایج ــاد شـــده تـــا زمینـــه ای بـــرای‬ ‫فارغ التحصی ــان ج ــوان ک ــه هن ــوز وارد ب ــازار کار نشـــده انـــد نیـــز فراهـــم‬ ‫ک ــرد ت ــا ع ــاوه ب ــر داش ــته های علم ــی و تجر ب ــی خ ــود توانمندس ــازی ش ــده‬ ‫و ب ــا تکی ــه ب ــه تحصی ــات دانش ــگاهی‪ ،‬مهارت هـــای الزم در خصـــوص‬ ‫فعالی ــت و حض ــور در عرص ــه کار و اش ــتغال در اختیـــار انـــان قـــرار داده‬ ‫ ش ــود و پای ــگاه اطالع ــات علم ــی جهاددانشـــگاهی (‪ )SID‬پشـــتیبان‬ ‫عالقه من ــدان و متقاضی ــان «ویراس ــتاری» و «مترجمـــی» در طـــرح توســـعه‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ع ــاوه ب ــر ای ــن مه ــم‪ ،‬هم ــگام ب ــا گس ــترش مش ــاغل اینترنت ــی‪،‬‬ ‫مترجم ــان و ویراس ــتارانی ک ــه ب ــه ح ــوزه فن ــاوری و اینترنـــت عالقـــه دارنـــد‬ ‫می توانن ــد ب ــا راه ان ــدازی ی ــک س ــایت ویراس ــتاری فعالی ــت مس ــتقلی ب ــرای‬ ‫خــود شــروع کننــد‪ ،‬ایــن امــکان نیــز بــرای انــان فراهــم می شــود کــه نســبت بــه‬ ‫هم ــکاری ب ــا س ــایر س ــایت هایی ک ــه فعالی ــت خ ــود را ب ــه ص ــورت اینترنت ــی و‬ ‫دورکاری انجــام می دهنــد اقــدام کننــد و در واقــع اتصــال بــه بــازار بــرای انــان‬ ‫بی ــش از ه ــر زم ــان فراه ــم گ ــردد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬ویراس ــتاران می توانن ــد در ص ــورت گس ــترش کار خ ــود‪ ،‬ب ــا‬ ‫ته ــای موج ــود در ط ــرح مشـــاغل خانگـــی‪ ،‬کار خـــود را‬ ‫اس ــتفاده از ظرفی ‬ ‫توس ــعه داده و ویراس ــتاران دیگ ــری را نی ــز اس ــتخدام کنن ــد‪.‬‬ ‫گزارش ‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مای کریپتو جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت ساختمانی در مازندران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫نقشه کش معماری‬ ‫حرفه ای‪ ،‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‪،‬کارشناسی ارشد‪ ،‬مسلط به نرم افزار ‪exel‬‬ ‫و ‪ ،ms project‬مسلط به برگزاری جلسات‪،‬روحیه انجام کارهای تیمی و …‬ ‫شهرهای مورد نیاز‪ :‬قائمشهر‪ ،‬ساری‪ ،‬بابل‬ ‫‪2‬‬ ‫نقشه کش سازه‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‪ ،‬مدیریت ساخت‬ ‫کارشناسی ارشد‪ ،‬مسلط به نرم افزار ‪ exel‬و ‪،ms project‬‬ ‫مسلط به برگزاری جلسات‪ ،‬روحیه انجام کارهای تیمی و …‬ ‫شهرهای مورد نیاز‪ :‬قائمشهر‪ ،‬ساری‪ ،‬بابل‬ ‫‪3‬‬ ‫طراح مکانیک‪ ‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‪ ،‬کارشناسی ارشد‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ exel‬و ‪ ،ms project‬مسلط به برگزاری جلسات‬ ‫روحیه انجام کارهای تیمی و …‪ ،‬شهرهای مورد نیاز‪ :‬قائمشهر‪ ،‬ساری‪ ،‬بابل‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه ی خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند ‪ .‬همکاران ما بعد از بررسی با گزینه های تایید شده‬ ‫جهت مصاحبه تماس حاصل می نمایند‪.‬‬ ‫‪fanni.houtan@gmail.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس سئو‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنایی با ارزها کریپتو‪ ،‬سابقه کار مرتبط حداقل ‪ 1‬سال‬ ‫سن ‪ 27‬تا ‪ ،29‬حداقل مدرک لیسانس یا مدارک فنی مرتبط‪ ،‬حقوق ثابت و بیمه‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس دیجیتال مارکتینگ‬ ‫‪3‬‬ ‫برنامه نویس فول استک‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس ارتباط با مشتری‬ ‫‪5‬‬ ‫برنامه نویس اندروید و ‪ios‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به اصول دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬سابقه کار مرتبط حداقل ‪ 2‬سال‪،‬‬ ‫سن ‪ 27‬تا ‪ ،30‬حداقل مدرک لیسانس یا مدرک فنی مرتبط‪ ،‬حقوق ثابت و بیمه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به کار با ‪ react native‬و ‪ react‬و ‪php‬‬ ‫سابقه کار مرتبط حداقل ‪ 3‬سال‪ ،‬سن ‪ 27‬تا ‪30‬‬ ‫حداقل مدرک لیسانس یا مدرک دوره های فنی معتبر‪ ،‬حقوق ثابت و بیمه‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به زبان انگلیسی‪ ،‬سابقه کار مرتبط حداقل ‪ 1‬سال‬ ‫سن ‪ 27‬تا ‪ 30‬سال‪ ،‬حداقل مدرک لیسانس‪ ،‬حقوق ثابت و بیمه‬ ‫اقا‪/‬خانم‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬برنامه نویس اندروید و ‪ios‬‬ ‫مسلط به برنامه نویسی برای کلیه پلتفرم های اندروید و ‪ios‬‬ ‫سابقه کار مرتبط حداقل ‪ 2‬سال‪ ،‬حداقل مدرک لیسانس‪ ،‬حقوق ثابت و بیمه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬برنامه نویسی دسکتاپ‬ ‫مسلط به برنامه نویسی جهت ساخت و توسعه نسخه دسکتاپ صرافی‬ ‫برنامه نویس ‪c#‬‬ ‫سبقه کار مرتبط حداقل ‪ 2‬سال‪ ،‬حداقل مدرک لیسانس‪ ،‬حقوق ثابت و بیمه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪info@mycryp.co‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت کدبانو (دلپذیر) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان البرز از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی یا ‪MBA‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫حداقل لیسانس حسابداری‪ ،‬تسلط به حسابداری صنعتی و حسابرسی‬ ‫تسلط به قوانین مالیاتی‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫فوق لیسانس صنایع غذایی (دانشگاه معتبر)‪ ،‬اقا‪ ،‬ساکن کرج و حومه‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫اشنایی با سیستم تعمیرات و نگهداری (‪ )PM‬ماشین االت صنعتی‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس صنایع ‪/‬مکانیک‪ ،‬اقا‪ ،‬ساکن کرج‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس اداری و اموزش‬ ‫سابقه کاری در زمینه اموزش در واحد منابع انسانی‬ ‫لیسانس مدیریت‪ ،‬امار و رشته های مرتبط‪ ،‬خانم‪ ،‬ساکن کرج‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@kadbanooco.com‬‬ ‫یک شرکت داروسازی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس حسابدار صنعتی‬ ‫اقا‪ ،‬حسابداری یا مدیریت صنعتی‬ ‫کارشناسی ارشد‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫مسلط به حسابداری صنعتی‪ ،‬بهای تمام شده‬ ‫و‪ ‬حسابداری مدیریت‬ ‫مسلط به سایر مباحث حسابداری و‪ ‬قوانین‬ ‫و‪ ‬مقررات مربوطه‬ ‫استان مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫کارشناس ارشد فرموالسیون‬ ‫اقا یا خانم‪ ،‬داروسازی‬ ‫دکترا‪ ،‬سن ‪ 25‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به فرموالسیون دارویی‪ ،‬مستندات‬ ‫فرموالسیون‪ ،‬فارماکوپه های دارویی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و‪ ‬مجموعه افیس‬ ‫استان مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫اقا‪ ،‬حسابداری یا مدیریت صنعتی‬ ‫کارشناسی‪ ،‬سن ‪ 25‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای حسابداری‬ ‫دارای ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به مجموعه افیس‪ ،‬استان مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫کارشناس تبلیغات‬ ‫اقا یا خانم‪ ،‬تبلیغات‪ ،‬گرافیک یا مدیریت‬ ‫کارشناسی ارشد یا کارشناسی‬ ‫سن ‪ 25‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به تدوین و‪ ‬انیمیشن و‪ ‬نرم افزارهای طراحی‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫استان مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫کارشناس ارشد تحقیق و توسعه‬ ‫اقا‪ ،‬شیمی تجزیه‪ ،‬دکترا یا ارشد‬ ‫سن ‪ 25‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به کار با دستگاه های ابزار دقیق‬ ‫و‪ ،HPLC ‬کار با فارماکوپه ها‬ ‫مسلط به مجموعه افیس و‪ ‬زبان انگلیسی‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫استان مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫کارمند بازاریابی‬ ‫اقا یا خانم‪ ،‬مدیریت یا صنایع‬ ‫کارشناسی ارشد یا کارشناسی‪ ،‬سن ‪ 25‬تا ‪ 30‬سال‬ ‫توانایی برنامه ریزی‪ ،‬اشنا به اصول بازاریابی‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫استان مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫تعمیرکار ماهر (تکنسین مکانیک)‬ ‫اقا‪ ،‬مکانیک‪ /‬ماشین ابزار‪ /‬برق‬ ‫کاردانی یا دیپلم‪ ،‬سن ‪ 25‬تا ‪ 28‬سال‬ ‫مسلط به تعمیرات دستگاه ها و‪ ‬ماشین االت‬ ‫صنایع بویژه غذایی و‪ ‬دارویی‬ ‫اشنا با اصول تعمیرات و‪ ‬نگهداری‬ ‫دارای مهارت تعمیرات فنی و‪ ‬تاسیساتی‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫استان مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫– ردیف و‪ ‬عنوان شغلی در موضوع ایمیل ثبت گردد‪.‬‬ ‫– رزومه ها حتما باید حاوی مشخصات کامل‬ ‫فردی‪،‬سوابق کاری و‪ ‬تحصیلی و‪ ‬همچنین ادرس‬ ‫محل سکونت و‪ ‬تلفن تماس باشد‪.‬‬ ‫– به رزومه های ناقص و‪ ‬غیر مرتبط ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫– رزومه ها باید بصورت فایل ‪ WORD‬یا‬ ‫‪ PDF‬ارسال گردد‪ .‬‬ ‫‪hr@goldaruco.com‬‬ صفحه 9 ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با ؛‬ ‫رزومه نویسی برای متخصصان فناوری اطالعات‬ ‫امروزه واقعیت صنعت اشتغال به این صورت است که رزومه های زیادی برای تصدی مشاغل پردرامد فرستاده می شود‪ .‬این بدان معناست که متقاضیان موقعیت های‬ ‫شغلی باید بتوانند رزومه ای تهیه کنند که قابلیت هایشان را به خوبی در معرض دید کارفرماها قرار دهد‪ .‬در واقع برای به روز بودن و ساخت رزومه مناسب‪ ،‬الزم است تحقیقات‬ ‫و برنامه ریزی های قابل توجهی ترتیب دهید‪ .‬یک رزومه ی خوب و دارای قالب بندی‪ ،‬کارفرمایان را تحت تاثیر قرارمی دهد و فرصت های مصاحبه ی شغلی را برای شما به ارمغان‬ ‫می اورد‪ .‬در این مطلب چند نکته برای رزومه نویسی متخصصان فناوری اطالعات گفته شده است‪:‬‬ ‫به سرعت ان ها را تحت تاثیر قرار دهید‬ ‫تــاش کنیــد در طــول ‪ ۱۰-۱۵‬ثانیـه ی ابتدایــی‪ ،‬کارفرمــای خــود را تحت تاثیــر‬ ‫قــرار دهیــد‪ .‬مطمئــن شــوید کــه رزوم ـه ی شــما در اولیــن گام «تاثیرگــذار» باشــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه بیش تــر کارفرمایــان‪ ،‬فقــط نیمــی از صفح ـه ی اول‬ ‫رزومــه را مطالعــه می کننــد و ســپس تصمیــم می گیرنــد کــه می خواهنــد ان‬ ‫را ادامــه بدهنــد یــا خیــر‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬همیشــه بایــد دســتاوردهایتان را در‬ ‫باالتریــن قســمت بنویســید‪.‬‬ ‫شرح مختصری بنویسید‬ ‫بــرای برجســته کــردن مهارت هایتــان‪ ،‬خالص ـه ی کوتاهــی‬ ‫از تجربیــات شــغلی خــود را در حــدود ‪ ۳‬تــا ‪ ۴‬خــط بنویســید‪،‬‬ ‫بــدون این کــه جزئیــات مر بــوط بــه وظایفتــان را قیــد کنیــد‪ .‬بــر‬ ‫روی موفقیت هــای خــاص تا کیــد کــرده و در رزومـه ی خــود نمــای‬ ‫کاملــی از شــغلتان را ارائــه دهیــد‪ .‬الزم اســت کارفرمایتــان در مــورد‬ ‫مســئولیت های شــغلی روزانــه و تاثیــری کــه ایــن فعالی ‬ ‫تهــا بــر رشــد‬ ‫کلــی بخــش یــا شــرکت شــما دارنــد‪ ،‬مطلــع باشــند‪.‬‬ ‫از اشتباهات رایج رزومه نویسی پرهیز کنید‬ ‫ایــا قصــد دار یــد در یــک شــرکت برتــر ‪ IT‬مشــغول به کار شــوید؟ اشــنایی بــا روش هــای‬ ‫برتــر رزومه نویســی به تنهایــی کافــی نیســت‪ .‬بلکــه بایــد بتوانیــد اشــتباهات رایــج رزومـه ی‬ ‫خــود را تشــخیص داده و از ان هــا دوری کنیــد‪ .‬یــک اشــتباه رایــج‪ ،‬اســتفاده ی نادرســت‬ ‫از کلمــات و توضیــح دادن بیــش از حــد اســت‪ .‬رزومــه نوعــی ارتبــاط شــغلی اســت و‬ ‫بایــد بــه طــور مختصــر و بــه ســبک تلگرافــی نوشــته شــود‪.‬‬ ‫مهارت های فنی خود را برجسته کنید‬ ‫پــس از ارا ئ ـه ی یــک خال صـ ـ ـ ـ ـ ـه ی ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتاه با یــد بخشــی‬ ‫را اضا فــه کنیــد کــه مهارت هــای شــما در حــوزه ی فنــاوری‬ ‫اطالعــات را به روشــنی مشــخص می کنــد‪ .‬جنبه هــای‬ ‫مختلــف ‪ IT‬ماننــد سیســتم عامل هــا‪ ،‬زبان هــای کامپیوتــر‪،‬‬ ‫نرم افــزار و شــبکه های کامپیوتــری بایــد در رزوم ـه ی شــما‬ ‫قیــد شــود‪ .‬همچنیــن الزم اســت جزئیــات امــوزش ‪ IT‬خــود‬ ‫را به دقــت وارد کنیــد‪.‬‬ ‫از فونت مناسب و لیست های گلوله ای استفاده کنید‬ ‫فقــط از یــک فونــت اســتفاده کنیــد و موفقیت هــای خــود را بــا عنوان بندی هــای‬ ‫مخصــوص برجســته کنیــد‪ .‬مطمئــن شــوید کــه رزوم ـه ای براســاس معیارهــای‬ ‫کارفرمایتــان تهیــه کرده ایــد‪ .‬بــه جــای پاراگراف هــای طوالنــی از لیس ـت های‬ ‫گلول ـه ای بــرای ذکــر نــکات اصلــی اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن گلوله هــا از نظــر بصــری‬ ‫جــذاب هســتند و همچنیــن خوانــدن مطالــب را اســان تر می کننــد‪ .‬تا کیــد‬ ‫بــر جزئیــات پراهمیــت بــدون اســتفاده از کلمــات ز یــاد از ترفندهــای حــوزه ی‬ ‫کس ـب وکار اســت‪.‬‬ ‫نوع مناسب رزومه را انتخاب کنید‬ ‫ســه نــوع رزومــه در صنعــت موجــود اســت؛ ا گــر دارای ســابقه ی اســتخدام عالــی‬ ‫یمــدت هســتید‪ ،‬بایــد رزوم ـه ی «کرونولوجیــکال» (‪)chronological‬‬ ‫و اشــتغال طوالن ‬ ‫یــا «ترتیــب زمانــی معکــوس» را انتخــاب کنید‪.‬همــان طــور کــه ایــن اصطــاح نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬یــک رزوم ـه ی مهارتــی و عملکــردی (‪ )functional‬بیش تــر تجرب ـه و‬ ‫مهارت هــای شــما را برجســتهس می کنــد و اغلــب توســط افــرادی کــه بــه طــور دائــم‬ ‫شــغل خــود را تغییــر می دهنــد اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫تمرکز بر روی کلمات کلیدی‬ ‫کلمــات کلیــدی بســیار قابل توجــه هســتند و شــما بایــد رزومـه ی خــود را بــا اضافــه کــردن‬ ‫کلمــات کلیــدی مناسـب سفارشــی کنیــد‪ ،‬ز یــرا ممکــن اســت یــک اژانــس اســتخدام خــوب‬ ‫بــه دنبــال ان هــا باشــد‪.‬‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مهندسبرقومکانیکگرایش‬ ‫■ استخدام مهندس برق و یا تجهیزات_‬ ‫دارای خودرو پرشیا یا ‪ 405‬یا سمند مدل ‪ 96‬به بعد‬ ‫یک شرکت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫دارای بیمه و مزایا‬ ‫مهندسبرقیا تجهیزاتپزشکی‬ ‫حقوق حدود ‪ 5‬میلیون‪ ،‬محدوده کار‪ :‬خیابان خیام‬ ‫اقا‪/‬خانم ‪ ،‬دارای سابقه کار بازرگانی‬ ‫نصب و راه اندازی دستگاههای پزشکی‬ ‫■ یک هلدینگ مخابرات‬ ‫یک داروسازی برای انجام امور انبار از افراد با‬ ‫پزشکی و نرم افزار‬ ‫دعوت به همکاری می کند؛‬ ‫موجه ار لحاظ پوشش و بیان‪ ،‬ساعت کاری ‪ 6‬الی ‪18‬‬ ‫(ترجیحا گرایش خودرو)‪ ،‬اقا‪ -‬خانم‬ ‫هزینه طرح ترافیک پرداخته می شود‬ ‫کارشناسبازرگانی‬ ‫‪--------------------‬‬ ‫اقا ‪ -‬خانم‬ ‫‪-------------------‬‬‫■ کارشناس نرم افزار‬ ‫اقا ‪ -‬خانم‬ ‫به روز رسانی سایت و نصب نرم افزارهای الزم‬ ‫کارشناسبخش‪NOC‬‬ ‫■ مسئول انبار‬ ‫ساعت کار‪ 8.30 :‬الی ‪ 16.30‬پنج شنبه ها تعطیل‬ ‫کاردان و یا کارشناس در رشته های ‪ ، IT‬برق ‪،‬‬ ‫‪--------------------‬‬ ‫داکثر ‪ 30‬سال سن‪ ،‬اقا‪ -‬خانم‬ ‫محدوده کار‪ :‬شریعتی‬ ‫الکترونیک ‪ ،‬مخابرات و کامپیوتر‬ ‫■ یک شرکت در حوزه مخابرات و ‪IT‬‬ ‫حقوق پایه ‪ 4‬میلیون‬ ‫همکاری می کند؛‬ ‫اضافه کاری دارد)‬ ‫دو نفر تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به‬ ‫محدوده کار‪ :‬امیراباد‬ ‫موجه ار لحاظ پوشش و بیان‬ ‫دارای گواهینامه و موتور‪ ،‬بیمه از روز اول‬ ‫حداکثر سن ‪ 38‬سال‪ ،‬حقوق حدود ‪ 4‬میلیون‬ ‫محدوده کار‪ :‬توانیر و پاسداران‬ ‫‪-------------------‬‬‫■ راننده مدیر عامل‬ ‫( برای رفت و برگشت به اداره)‬ ‫ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪ ( 17‬پنج شنبه تعطیل است امکان‬ ‫‪--------------------‬‬ ‫■ استخدام مهندس برق و مکانیک‬ ‫و کارشناس بازرگانی در مجموعه‬ ‫خودروسازی‬ ‫مسئولانبار‬ ‫اقا‪ ،‬ترجیحا دارای سابقه انبارداری‬ ‫مسلط به اکسل‬ ‫محدوده کار‪ :‬مرکز شهر تهران‬ ‫( ترجیحا در صنعت خودروسازی)‬ ‫جهت تامین نیرو با شرایط ذیل دعوت‬ ‫پشتیبان تلفنی مشکالت فنی و مونیتورینگ‬ ‫از افراد با شرایط ذیل دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫محدوده کار‪ :‬جاده کرج (سرویس دارد)‬ ‫شرایط ذیل دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫به همکاری می کند‪:‬‬ ‫■ یک داروسازی برای انجام امور انبار‬ ‫■ استخدام نیروی دفتری و اداری‪ ،‬خانم‬ ‫مسلط به افیس ‪ ،‬دارای سابقه کار دفتری‬ ‫محدوده کار‪ :‬شریعتی‪ ،‬چمران‪ ،‬پاتریس و ‪...‬‬ ‫‪--------------------‬‬ ‫اقا‪ ،‬ترجیحا دارای سابقه انبارداری‬ ‫‪--------------------‬‬ ‫■ استخدام نیروی مسلط به زبان عربی‬ ‫مسلط به اکسل‬ ‫محدوده کار‪ :‬مرکز شهر تهران‬ ‫در یک خودروسازی‬ ‫کارشناسمسلطبهزبانعربی‬ ‫اقا ‪ -‬خانم‬ ‫دعوت به همکاری از نیروی پستچی با شرایط ذیل‪:‬‬ ‫ترجیحا دارای سابقه کار بازرگانی‬ ‫روابط عمومی عالی‬ ‫‪--------------------‬‬ ‫توانایی در شهر شناسی ‪ -‬دارای ظاهر مناسب و‬ ‫حداکثر مدرک دیپلم‪ ،‬اقا‬ ‫حقوق وزارت کار‪+‬کارانه‬ ‫(دریافتی بین ‪2.۵‬تا‪ ۴‬میلیون تومان ‪.‬در صورت داشتن‬ ‫موتور حقوق تا ‪ 7‬میلیون باال می رود)‬ ‫عیدی و سنوات و بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی‬ ‫‪--------------------‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫محدوده کار‪ :‬جاده کرج ( سرویس دارد)‬ ‫■ استخدام حسابدار‬ ‫در شرکت فعال در حوزه نفت و پتروشیمی‬ ‫اقا‬ ‫کارشناسیحسابداری‬ ‫دارای حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کاری حسابداری‬ ‫در مجموعه های بزرگ‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪:‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ ٢۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار‬ ‫به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنعتی معدنی دعوت به همکاری می نماید ‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬کارمند حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬بصورت اقماری در استان یزد‬ ‫متقاضیان با ذکر عنوان شغلی مورد نظر رزومه خود را از طریق‬ ‫ایمیل به ادرس زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪ cvresume98@gmail.com‬‬ صفحه 10 ‫هنری‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫امید روحانی‪:‬‬ ‫هویت من مجموعهای است از‬ ‫نوشتندربارهفیلمها‪،‬بازیدرسینماوپزشکی‬ ‫صریح و رک صحبت می کند و همین صراحت کالم گفت وگو را جذاب می کند‪ .‬اصال همین شیوه بیان‪ ،‬او را میان منتقدان سینما مطرح کرده است‪ .‬البته که از طنازی های‬ ‫او در نقش افرینی هایش هم نمی شود ساده گذشت‪ .‬همه اینها را که کنار بگذاریم به شغل و تخصص اصلی این بازیگر و منتقد سینما می رسیم؛ پزشکی‪.‬‬ ‫به گزارش همشهری انالین ‪ ،‬امید روحانی هر سه این کارها را با جدیت دنبال کرده و این روزها با وجود محدودیت های ناشی از کرونا فعال و اکتیو بین بیمارستان و‬ ‫لوکیشن های فیلمبرداری در رفت وامد است تا در هر دو میدان برای هموطنانش موثر واقع شود‪ .‬با ما همراه باشید تا بخش هایی از گفت وگوی این هنرمند ‪ ۵۹‬ساله را بخوانیم‪.‬‬ ‫« سوال اول را از سر کنجکاوی می پرسیم‪ .‬در این روزها که تلفن همراه جزو الینفک زندگی هر فردی شده‪ ،‬سخت نیست که تلفن همراه ندارید؟ از تجــــربه دنیای‬ ‫بدون تلفن همراه برایمان بگویید‪.‬‬ ‫به دالیل متعدد موبایل ندارم‪ .‬او ًال می خواهم ارامش داشته باشم‪ .‬موبایل تنها فایده ای که دارد این است که خیلی زود می توانند شما را پیدا کنند و من نمی خواهم مرا‬ ‫راحت پیدا کنند‪ ،‬ارامشم را به هم زده و به من استرس بدهند‪ .‬تلفن همراه با فواید و محاسنی که قطعا دارد‪ ،‬مهم ترین مشکلی که دارد این است که استرس می دهد‪ .‬انچه من‬ ‫بین رفقا می بینم این است که بیش از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد تماس ها زائد هستند؛ در واقع به گونه ای است که نیاز مبرم به تلفن موبایل نیست و می شود با تلفن ثابت صحبت کرد‪.‬‬ ‫البته در طول یک ماه ممکن است یک یا ‪ ۲‬بار به ارتباط با تلفن همراه مجبور باشم‪ .‬همان یکی دو بار هم با کمک دوستان و موبایل همسر این کار را انجام می دهم‪ .‬دلیل‬ ‫دوم این است که من چندین نوع زندگی و مشغله دارم و باید روی کارم به خوبی تمرکز کنم‪ .‬یکی از تخصص های من بیهوش کردن کودکان است‪ .‬تصور کنید حین بیهوشـــــــــــی‬ ‫بچه یک ساله موبایل زنگ می زند‪ .‬حتی همین که بگویم بعدا تماس بگیرید‪ ،‬ممکن است خللی در کار من ایجاد کند و این‪ ،‬خود بازی با جان مردم است‪ .‬دلیل سوم هم این است که نیازی به‬ ‫داشتن ان احساس نمی کنم‪ .‬اصال چه نیازی به موبایل هست؟ مثال در یک صحنه نمایش فاصله ‪ ۲‬دستیار فقط ‪ ۲‬اتاق است‪ .‬دستیار دوم به دستیار سوم می خواهد بگوید فالن کار را انجام بده‪.‬‬ ‫بعد با موبایل تماس می گیرد‪ .‬خب داد هم بزنند صدایشان به هم می رسد! ‪۹۰‬درصد تلفن های موبایلی که من می بینم دوستانم انجام می دهند‪ ،‬زائدند‪ .‬الحمدهلل سالمتی ام را مدیون این هستم که‬ ‫تسلیم موبایل نشده ام‪ .‬از این به بعد هم قصد ندارم تسلیم شوم‪».‬‬ ‫من ‪ ۱۴‬ساله بودم که نخستین بار تلفن را دیدم‪ .‬من برای نسلی هستم که تلفن برایش مهم ترین عامل تکنولوژی بوده است‪ .‬االن بچه یک ساله با موبایل اشناست‪ .‬گاهی در کار می بینم‪ .‬بچه یک ساله را‬ ‫می خواهم انژیوکت بزنم و بیهوش کنم‪ ،‬برای ارام کردنش‪ ،‬موبایل برایش روشن می کنند‪ .‬نسل جدید فرق می کند‪ ،‬شما نیاز مبرم دارید به موبایل‪ .‬بدون موبایل نمی توانید زندگی کنید‪ .‬عوارضش‬ ‫را هم می کشید‪ ،‬پدرتان هم درمی اید‪ ،‬چاره ای هم ندارید‪ .‬من در این سن و سال حاضر نیستم به مشکالت موبایل تن بدهم‪.‬‬ ‫■ از فضـای مجـازی چطـور؟ از ایـن فضـا هـم دور‬ ‫هسـتید؟‬ ‫بـا کامپیوتـر به اینترنت وصل هسـتم‪ .‬اینها فوایـدی دارند و‬ ‫از فوایدشـان اسـتفاده می کنیـم امـا دچار مضراتش نمی شـویم‪.‬‬ ‫مطلقـا در فضـای اجتماعـی نمـی روم و مخالـف فعالیـت در‬ ‫اینسـتاگرام هسـتم؛ به مـن چه ارتباطـی دارد کـه بخواهم وارد‬ ‫مسـائل خصوصی مـردم در فضای مجازی شـوم؟ کـه بخواهم‬ ‫فحاشـی کنـم یا نظـر بدهـم؟ مطلقا بـا اینسـتاگرام کاری ندارم‬ ‫و در کل در هیـچ فضـای اجتماعی نیسـتم‪.‬‬ ‫■ شـما پزشـک هسـتید و به عنـوان یکـی از مدافعـان‬ ‫سلامت هنـوز سـرکار می رویـد؛ بـا کرونـا چـه می کنیـد؟‬ ‫بلـه متخصـص بیهوشـی کـودکان هسـتم و بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی بـه کارم ادامـه می دهـم‪ .‬بـا ‪۲‬ماسـک و‬ ‫سـپر حفاظتـی کـه بـه ان شـیلد می گوینـد‪ ،‬گان یعنـی همـان‬ ‫لبـاس مخصـوص‪ ،‬دسـتکش و کاله زندگـی می کنـم‪.‬‬ ‫■ اگر اشـتباه نکنم شـما تنهـا بازیگری در ایران هسـتید‬ ‫کـه کار پزشـکی و بازیگـری را توامـان انجـام می دهیـد؛‬ ‫سـخت نیست؟‬ ‫کار مـن در «زیرخاکـی ‪ »۲‬شـروع نشـده اسـت‪ .‬یک سـریال‬ ‫بـرای سـال بعد بـا اقای سـیروس مقـدم قـرارداد دارم و تعداد‬ ‫دیگـری کـه قرار اسـت بـازی کنم‪.‬‬ ‫بلـه مـن تنهـا کسـی هسـتم کـه ایـن دو کار بازیگـری و‬ ‫پزشـکی را همـراه بـا یـک کار سـوم کـه بعدها خواهـم گفت‪،‬‬ ‫بـا هـم جلـو می بـرم‪ .‬بنابرایـن بـا برنامه ریـزی خـاص خـودم‬ ‫اینهـا را تنظیـم می کنـم‪.‬‬ ‫■ بیـن رشـته تحصیلی تـان پزشـکی و تخصص تـان‬ ‫بیهوشـی‪ ،‬نقـد فیلـم و بازیگـری‪ ،‬خودتـان فکـر می کنیـد‬ ‫هویـت واقعی تـان کـدام یـک از اینهاسـت؟‬ ‫هیـچ کـدام؛ کاش هیچ کـدام از اینهـا نبـود و در خانـه‬ ‫می نشسـتم قهـوه ام را می خـوردم و بـه موسـیقی مـورد عالقه ام‬ ‫گـوش مـی دادم‪ .‬سـفر می رفتـم و از دیدنی هـای دنیـا لـذت‬ ‫می بـردم‪ .‬هویـت هـر ادمـی مجموعـه ای اسـت از کارهایـی که‬ ‫می کنـد؛ مـن مجموعـه ای از همـه اینهـا هسـتم‪ .‬البته بـه تازگی‬ ‫‪۲‬فعالیـت دیگـر را هـم انجـام داده ام کـه بعـدا از انهـا خواهـم‬ ‫گفـت‪ .‬بنابرایـن هویـت مـن مجموعـه ای اسـت از نوشـتن من‬ ‫درباره فیلم های سـینمایی‪ ،‬حضور و بازی در سـینما و پزشـکی‬ ‫در چنـد رشـته‪ .‬ایـن هویت من اسـت بـا همه شـلوغ بازی هایم‪.‬‬ ‫از درون تلاش می کنـم کـه از ایـن کارهـا لـذت ببـرم‪.‬‬ ‫■ بـا امـدن کرونـا در حـوزه بازیگـری کارتـان کمتـر‬ ‫نشد ه ؟‬ ‫برعکـس خیلـی هـم سـرم شـلوغ اسـت و درگیر چنـد کار‬ ‫بـا هـم هسـتم کـه بـا برنامه ریـزی انجـام می دهـم‪ .‬هرگـز در‬ ‫تاریـخ تولیـد سـینمای ایـران‪ ،‬ایـن میـزان تولید سـریال ندیده‬ ‫بـودم‪ .‬دسـت اندرکاران ایـن حـوزه دریافته انـد اگـر می خواهند‬ ‫در ایـن روزهـای کرونایـی بـرای کاهـش مرگ ومیـر‪ ،‬مـردم را‬ ‫در خانـه بنشـانند باید برای انهـا خوراک فرهنگـی تولید کنند‪.‬‬ ‫‪۲‬نـوع خوراک فرهنگی در ایران مرسـوم اسـت‪ :‬یکـی از طریق‬ ‫شـبکه نمایـش خانگـی‪ ،‬دیگـری هـم تلویزیـون‪ .‬تلویزیـون با‬ ‫توجـه بـه عقب ماندگـی ای کـه پیـدا کـرده بـود االن به شـدت‬ ‫عقب ماندگـی خـود را جبـران می کنـد‪ .‬من هم در چند سـریال‬ ‫جدیـد ان ازجملـه «بـا خانمان» بازی کـردم‪ .‬در نمایش خانگی‬ ‫هـم چنـد فیلـم ازجمله «خوب بـد جلف‪ »۳‬بازی کـرده و چند‬ ‫سـریال دیگـر هم مثـل «بچه مهنـدس ‪ »۴‬بـرای کار دارم‪ .‬هنوز‬ ‫■ کرونـا تمـام مناسـبات جهانـی را برهم ریختـه و‬ ‫بسـیاری از فعالیت هـای اجتماعـی محـدود شـده اسـت‪.‬‬ ‫هنرمنـدان زیـادی متضـرر شـده اند؛ به ویـژه در عرصـه‬ ‫تئاتـر‪ .‬به نظرتـان راه برون رفتـی مثـل تله تئاتـر بـرای ایـن‬ ‫هنـر می تـوان پیشـنهاد داد؟‬ ‫نـه‪ ،‬تلـه تئاتـر‪ ،‬تئاتـر نیسـت‪ .‬تئاتـر تنهـا هنـر باقیمانـده از‬ ‫‪ ۷‬هنـر قدیمـی اسـت‪ .‬در تعریـف قدیـم می گفتنـد کـه ‪ ۷‬هنـر‬ ‫داریـم‪ .‬در تعریـف جدیـد هنرهـا به ‪۲‬گروه تقسـیم می شـوند‪:‬‬ ‫هنرهـای قابـل تکثیـر و هنرهـای غیرقابـل تکثیـر‪ .‬هنرهـای‬ ‫تکثیـری مثـل ادبیـات و سـینما بـا کمک چـاپ قابـل تکثیرند‪.‬‬ ‫امـا هنرهـای غیرقابـل تکثیر اینگونه نیسـتند‪ .‬تنها هنـر غیرقابل‬ ‫تکثیـر کـه بـا حضـور جمعـی شـکل می گیـرد‪ ،‬تئاتـر اسـت‪.‬‬ ‫بـرای همیـن هـم تئاتـر‪ ،‬هنـری اسـت کـه رژیم هـای توتالیتـر‬ ‫بـا ان مخالفـت می کننـد چـون عـده محـدودی در یک سـالن‪،‬‬ ‫یـک نمایـش را می بیننـد کـه ممکـن اسـت جهانی را بـه اتش‬ ‫بکشـد‪ .‬تئاتر بیشـترین لطمـه را از کرونا خورد و مشـکوکم که‬ ‫بـه ایـن زودی هـا پا بگیـرد‪ .‬حداقل بایـد این دوران تمام شـود‬ ‫یـا یـک ایمنـی جمعی شـکل بگیـرد یا یکـی دو سـال بگذرد‪.‬‬ ‫اگـر دوسـتان چینـی و دیگـر کشـورها ویـروس جدیـدی را‬ ‫بیـرون ندهنـد و کرونـای جدیدی شـکل نگیرد‪ ،‬ممکن اسـت‬ ‫بعـد از ‪ ۳-۴‬سـال تئاتـر‪ ،‬خـودش را با نسـل جدید احیـا کند‪.‬‬ ‫■ وضعیت سینما را در این روزهای کرونایی چطور می بینید؟‬ ‫چندیـن بـار در تاریـخ سـینما ایـن تغییـرات رخ داده اسـت‪.‬‬ ‫زمانـی فیلم هـای صامـت بـود و در سـینمای صامـت‪ ،‬صـدا‬ ‫وجـود نداشـت‪ .‬نوابغـی امدنـد و ان را شـکل دادنـد و بـه‬ ‫باالتریـن قـدرت خـود رسـید‪ .‬و روزی دیگـر صـدا امـد و‬ ‫صـدا همه چیـز را عـوض کـرد‪ .‬و در ان زمـان بیـش از ‪ ۸۰‬تـا‬ ‫‪ ۹۰‬درصـد بـزرگان سـینمای صامـت نتوانسـتند دوام بیاورنـد‪.‬‬ ‫بلـد نبودنـد با صـدا کار کننـد‪ ،‬صدا بـا خـودش ضرورت ها و‬ ‫اسـتعدادهای تازه اورد‪ .‬کمدی صامت با درخشـش سـتارگانی‬ ‫حتـی لـورل هـاردی کنـار رفـت و شـکل جدیـدی از کمـدی‬ ‫شـکل گرفـت‪ .‬وقتـی رنـگ بـه سـینما امـد‪ ،‬سـینمای سـیاه و‬ ‫سـفید بـه یـک فـرم بـدل شـد‪ .‬ایـن اتفاقـات حـاال در شـیوه‬ ‫نمایـش افتـاده اسـت‪ .‬شـیوه نمایـش فیلـم بایـد تغییـر شـکل‬ ‫بدهـد‪ .‬بنابرایـن وقتـی بـه شـیوه نمایـش جدید می رود‪ ،‬شـیوه‬ ‫قبـل لطمه هـای شـدید می خـورد‪ .‬تغییر شـیوه نمایـش‪ ،‬بر فرم‬ ‫اثـر می گـذارد و اجتناب ناپذیـر اسـت‪ .‬سـریال های تلویزیونـی‬ ‫خودشـان را بـا ایـن فـرم و قالـب وفـق داده انـد و حـاال بـه‬ ‫اوج پختگـی رسـیده اند و اگـر خـود را با شـرایط وفـق ندهند‬ ‫محکـوم بـه تعویـض روش هسـتند‪.‬‬ ‫■ برسـیم به جشـنواره فجر امسال که بسـیار متفاوت از‬ ‫همیشـه برگـزار خواهد شـد‪ .‬شـما موافق برپایی جشـنواره‬ ‫بـه این شـکل بودید؟‬ ‫به نظـر مـن کار اشـتباهی بـود‪ .‬جشـنواره یعنـی حواشـی؛‬ ‫یعنـی فـرش قرمـز و لباس هـای عجیـب و غریـب‪ .‬عکاس هـا‬ ‫هـم عکـس بیندازنـد و مصاحبه هـای خبـری‪ .‬غیـر از ایـن‬ ‫جشـنواره معنـی نـدارد‪ .‬امیـدوار بودیـم اگـر جشـنواره برپـا‬ ‫می شـود‪ ،‬همـه فیلم هـا را به صـورت انالیـن بـه مـردم نشـان‬ ‫دهنـد کـه به خاطر دانلودهـای غیرقانونـی ترسـیدند و حق هم‬ ‫دارنـد‪ .‬بایـد راهـی پیـدا کنیـم کـه درصـورت اکـران انالیـن‪،‬‬ ‫تهیه کننـده ضـرر نکـرده و مبلـغ صـرف شـده بـرای سـاخت‬ ‫فیلـم جبـران شـود‪ .‬در ایـران چـون دزدی راحت تریـن شـیوه‬ ‫نمایـش اثـار هنـری اسـت‪ ،‬اکـران انالیـن جـواب نمی دهـد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فنی و مهندسی مارون مکانیک در زمینه پروژه های نفت و گاز از استان های تهران – فارس – البرز و بوشهر استخدام مینماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫لیسانس مهندسی مکانیک‪ /‬عمران‪ /‬مرتبط‬ ‫دارای تجربه کار در طراحی پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی و انجام محاسبات‬ ‫دارای سابقه کار مدیریت در پروژه های نفت‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 15‬سال‪ ،‬محل اشتغال تهران میباشد‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس طراح لوله‬ ‫کشی‬ ‫لیسانس مهندسی مکانیک‬ ‫دارای تجربه کار در طراحی پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬انجام محاسبات‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی و نرم افزارهای طراحی و کدها و استانداردها‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 6‬سال‪ ،‬محل اشتغال تهران میباشد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪dcc‬‬ ‫لیسانس‪ ،‬دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫مسلط به کنترل اسناد و چرخه توزیع مدارک مهندسی بین کارفرما و کارشناسان فنی و سازندگان‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 4‬سال‪ ،‬محل اشتغال تهران میباشد‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس طراح ابزار‬ ‫دقیق‬ ‫لیسانس مهندسی برق‬ ‫دارای تجربه کار در طراحی سیستمهای کنترل و ابزار دقیق در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬تسلط کامل به استاندارها و نرم افزارهای مربوطه‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 6‬سال‪ ،‬محل اشتغال تهران میباشد‬ ‫‪10‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫لیسانس‪ ،‬سابقه کار در مینه امور اداری‪ ،‬مسلط به امور اداری ‪ office‬و اتوماسیون‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 3‬سال‪ ،‬محل اشتغال تهران میباشد‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندس طراح سازه‬ ‫‪ /‬سیویل‬ ‫لیسانس مهندسی عمران‪ ،‬دارای تجربه کار در طراحی سازه در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫تسلط به نرم افزار های طراحی و تحلیل‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 6‬سال‪ ،‬محل اشتغال تهران میباشد‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس کاال‪/‬‬ ‫تدارکات‬ ‫تلیسانس مهندسی صنایع‪/‬مکانیک‪/‬عمران‪ /‬مرتبط‬ ‫دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫اشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و مکانیکی‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 5‬سال‪ ،‬محل اشتغال تهران میباشد‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس طراح سازه‬ ‫‪ /‬سیویل‬ ‫لیسانس مهندسی عمران‬ ‫دارای تجربه کار در طراحی سازه در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫تسلط‪  ‬کامل بر طراحی ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 6‬سال‪ ،‬محل اشتغال تهران میباشد‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس کاال‪/‬‬ ‫تدارکات‬ ‫لیسانس مهندسی صنایع‪/‬مکانیک‪/‬عمران‪ /‬مرتبط‬ ‫دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫تسلط به فرایند خرید ‪،‬اشنایی با سازندگان‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 5‬سال‪ ،‬محل اشتغال تهران میباشد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دارویی واقع در شهرک غرب تهران‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیر داخلی (مسئول دفتر‪-‬منشی مدیر عامل )‬ ‫با حقوق‪ ،‬بیمه و مزایا‪ ،‬حداقل سه سال سابقه کار‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال و مجرد‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای افیس‬ ‫توانایی نگارش نامه های اداری و انجام امور بایگانی‬ ‫و پیگیری امور محوله‬ ‫دارا بودن روابط عمومی باال و قدرت هماهنگی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده‬ ‫در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪rezaeinas taran32@gmail.com‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫ردیف‬ ‫مهندسی صنایع ‪ /‬مرتبط‬ ‫دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫مسلط به برنامه زمان بندی ‪/msp/p6/cbs /wbs‬صورت وضعیت‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪5‬سال‪ ،‬محل اشتغال تهران میباشد‬ ‫‪15‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫لیسانس مهندسی مکانیک‪ /‬عمران‪ /‬مرتبط‬ ‫دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های خطوط لوله و تملبه خانه نفت‬ ‫اشنایی با کد ها‪ ،‬استاندار های و بازرسی مبانی طراحی‪ ،‬مهندسی و اجرا و مدیریت‪  ‬پروژه‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 15‬سال‪ ،‬محل اشتغال بندرعباس میباشد‬ ‫سرپرست دفتر فنی‬ ‫لیسانس مهندسی مکانیک‪ /‬عمران‪ /‬مرتبط‬ ‫دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫اشنایی با کد ها‪ ،‬استاندار های و بازرسی مبانی طراحی‪ ،‬مهندسی و اجرا کارگاه‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 7‬سال‪ ،‬محل اشتغال بندرعباس میباشد‬ ‫کارشناس پایپینگ‬ ‫لیسانس مهندسی مکانیک ‪ /‬مرتبط‬ ‫دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫تسلط به استاندار ها‪ ،‬مبانی طراحی و تهیه تست پکیچ ها و جوینت هیستتوری و‬ ‫‪ ،as-built‬حداقل تجربه مرتبط ‪ 5‬سال‪ ،‬محل اشتغال بندرعباس میباشد‬ ‫کارشناس سیویل‬ ‫و سازه‬ ‫لیسانس مهندسی عمران‪ ،‬دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫مسلط به فهرست بها ابنیه و ساختمان‬ ‫پیمان ‪ ،‬تاخیرات ‪ ،‬صورت جلسه ‪ ،‬بخش نمه ها ی سازمان برنامه و بئدجه‬ ‫ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 5‬سال‪ ،‬محل اشتغال بندرعباس میباشد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مشاور فعال در زمینه مطالعات سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی‬ ‫واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس ارشد مطالعات بازار‬ ‫کارشناسی ارشد رشته های توسعه اقتصاد‪ ،‬علوم اقتصادی و مهندسی‬ ‫صنایع‪ ،‬با ‪ 7‬سال سابقه کار‪ ،‬تسلط بر نرم افزارهای ‪comfar ، Excel‬‬ ‫‪ ، powerpoint‬و سایر نرم افزارهای تحلیلی و ارائه گزارش‪ ،‬تسلط بر‬ ‫تحقیق بازار‪ ،‬زمینه های توسعه کسب و کار در حوزه مهندسی و صنعت‬ ‫ساخت و ساز‪ ،‬تدوین گزارش تحلیلی و امکان سنجی پروژه‪ ،‬تدوین مدل‬ ‫مالی و تعیین وضعیت بازدهی پروژه‪ ،‬اشنایی با مفاهیم اقتصاد پروژه های‬ ‫سرمایه گذاری در صنعت ساختمان‪ ،‬توانمندی تنظیم گزارش های‬ ‫اماری و گرافیکی از مطالعات‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪info@noandishan.co‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس ابزار دقیق‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫شرایط احراز‬ ‫لیسانس مهندسی برق‪ ،‬دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫اشنایی کامل با مدارک ابزار دقیق و استاندار های ‪ iec‬و‪isa،api  ‬‬ ‫اشنایی با تجهیزا ابزار دقیق ‪ ،‬برق ‪as-built‬‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 5‬سال‪ ،‬محل اشتغال بندرعباس میباشد‬ ‫لیسانس مهندسی صنایع‬ ‫دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫مسلط به برنامه زمان بندی ‪msp/p6/cbs‬‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 5‬سال‪ ،‬محل اشتغال بندرعباس میباشد‬ ‫مسئول ‪hse‬‬ ‫لیسانس مهندسی ایمنی ‪ /‬مرتبط‬ ‫دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫تسلط به ‪ ،hse paln‬دستورالعمل های ایمنی شرکت ملی نفت و تهیه گزارشات‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 5‬سال‪ ،‬محل اشتغال بندرعباس میباشد‬ ‫کارشناس ‪qc‬‬ ‫لیسانس مهندسی مواد ‪ /‬متالوژی ‪ /‬مرتبط‬ ‫دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫مسلط به دستورالعمل های بازرسی ‪ ،‬رادیوگرافی‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪ 5‬سال‪ ،‬محل اشتغال بندرعباس میباشد‬ ‫مسئول انبار‬ ‫لیسانس‪ ،‬دارای تجربه کار مرتبط در پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫دارای سابقه کار در واحد انبار شرکت ها پیمانکاری خصوصی‬ ‫سابقه مشارکت در مکانیزه نمودن سیستم های انبار‬ ‫تسلط به ماژول های انبار و اموال‪excel‬‬ ‫حداقل تجربه مرتبط ‪3‬سال‪ ،‬محل اشتغال بندرعباس میباشد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫(درج سمت درخواستی در موضوع ایمیل الزامی میباشد)‪.‬‬ ‫‪MarunMechanic.Company@Gmail.Com‬‬ ‫یک شرکت با سابقه و‪ ‬فعال در حوزه تاسیسات و‪ ‬سیستم های‬ ‫کولینگ جهت تکمیل کادر کارشناسی خود از تهران با شرایط‬ ‫زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس پروژه‬ ‫دارای مدرک کارشناسی یا کارشناس ارشد‪ ،‬مهندسی صنایع ‪ ،‬‬ ‫عمران –‪ ‬مکانیک یا شاخه های مدیریت‪ ،‬تسلط کامل بر مجموعه‬ ‫‪ office‬اشنایی کامل با زبان انگلیسی‪ ،‬دارای روابط عمومی باال‪،‬‬ ‫اشنایی با فرایند تامین و‪ ‬بازرگانی خارجی‪ ،‬پیگیر ‪ ،‬منظم و‪ ‬دقیق‪،‬‬ ‫ترجیح ًا دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را‬ ‫(با ذکر عنوان شغلی) به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪jobvacancy.sic@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بنیاد ملی بازی های رایانه ای در تهران جهت تکمیل کادر‬ ‫خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫اقا و خانم‪ ،‬مدیریت صنعتی و یا مهندسی صنایع‪، ،‬لیسانس یا‬ ‫فوق لیسانس‪ ،‬توانمندی نرم افزاری‪ :‬مسلط به یکی از نرم افزارهای‬ ‫کنترل پروژه و همچنین‪ ،‬مجموعه افیس‪ ،‬تمام وقت و یا ساعتی‬ ‫(‪ 150‬ساعت در ماه)‪ /‬ویژگی های متمایز کننده‪ :‬فعال و پرانرژی‪،‬‬ ‫عالقه مند به تعامل و همکاری با دیگران‪ ،‬متخلق به اداب اسالمی‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل (لطفا حداقل حقوق مورد انتظار و نوع‬ ‫همکاری درخواستی (تمام وقت و یا ساعتی) در رزومه ذکر شود‪:).‬‬ ‫‪ircgplanning@gmail.com‬‬ صفحه 11 ‫دانشگاهی‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گفتگو با تنی چند از اساتید حوزه و دانشگاه مطرح شد؛‬ ‫افزایش امار فار غ التحصیالن بیکارهشداری جدی است‬ ‫لزوم توجه به مهارت افزایی دانشــجویان‬ ‫حج ــت االس ــام و المس ــلمین س ــعید فراهان ــی ف ــرد‪ ،‬عض ــو‬ ‫هیئ ــت علم ــی دانش ــگاه ق ــم ب ــا تا کی ــد ب ــر ای ــن ک ــه بای ــد قب ــل‬ ‫از ه ــر چی ــز اهتم ــام خاص ــی نس ــبت ب ــه تقو ی ــت ام ــوزش ه ــای‬ ‫کارافرین ــی و مه ــارت افزای ــی در س ــطح دانش ــگاه ه ــا و مرا ک ــز‬ ‫ام ــوزش عال ــی ص ــورت گی ــرد‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬متاس ــفانه‬ ‫در وضعی ــت فعل ــی و بناب ــر اماره ــای موج ــود‪ ،‬بخ ــش قاب ــل‬ ‫توجه ــی از دان ــش اموخت ــگان در کش ــور م ــا ب ــا معض ــل پی ــدا‬ ‫نک ــردن ش ــغل مناس ــب رو ب ــرو هس ــتند و همی ــن مس ــاله نی ــز‬ ‫البت ــه ب ــر ام ــار بی ــکاران کش ــور اف ــزوده اس ــت‪.‬‬ ‫و ی گف ــت‪ :‬ب ــه عقی ــده بن ــده ه ــر چن ــد ک ــه دو ل ــت‬ ‫م ــی بایس ــت بس ــترهای ایج ــاد ش ــغل ب ــرای ای ــن اف ــراد را مهی ــا‬ ‫کن ــد‪ ،‬ام ــا در عی ــن ح ــال خ ــود دانش ــگاه ه ــا و مرا ک ــز ام ــوزش‬ ‫عال ــی نی ــز بای ــد ش ــرایطی را فراه ــم کنن ــد ک ــه وقت ــی ی ــک نف ــر‬ ‫از دانش ــگاه ف ــارغ التحصی ــل م ــی ش ــود‪ ،‬در یافت ــن ش ــغل‬ ‫مناس ــب ب ــا تحصی ــات خ ــود ب ــه مش ــکل ج ــدی برنخ ــورد ک ــه‬ ‫ا گ ــر ا ی ــن کار ص ــورت بگی ــرد‪ ،‬ان ش ــاءاهلل زمین ــه رضایتمن ــدی‬ ‫و افزا ی ــش نش ــاط نس ــل ج ــوان ت ــا ح ــدود ز ی ــادی فرا ه ــم‬ ‫م ــی گ ــردد‪.‬‬ ‫جمعیـــت فـــارغ التحصیـــان بیـــکار کشـــور‪ ،‬حقیقتـــا نگ ــران‬ ‫کنن ــده ا س ــت‪ ،‬اب ــراز داش ــت‪ :‬م ــا ب ــه لط ــف اله ــی در مس ــیر‬ ‫رش ــد و توس ــعه کش ــور‪ ،‬ظرفی ــت بس ــیار خوب ــی چ ــون نخب ــگان‬ ‫جـــوان و مســـتعد را دار یـــم امـــا بایـــد بتوانیـــم از ایـــن تـــوان و‬ ‫قابلیـــت‪ ،‬حدا کثـــر اســـتفاده را در مســـیر اهـــداف نظ ــام‬ ‫و انقـــاب بکنیـــم و الزمـــه ایـــن کار هـــم ایـــن اســـت ک ــه‬ ‫کس ــب و کاره ــای بخ ــش خصوص ــی و تعاون ــی و ب ــه خصــوص‬ ‫ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان را توس ــعه دهی ــم ت ــا هم ــه متک ــی‬ ‫ب ــه دول ــت نباش ــند‪.‬‬ ‫و ی همچنیـــن بـــر لـــزوم تقو یـــت ز یرســـاخت ه ــای‬ ‫تولیـــد و اشـــتغال در کشـــور بـــه منظـــور کاهـــش ا م ــار‬ ‫بیـــکار ی فـــارغ التحصیـــان دانشـــگاهی تا کیـــد ک ــرد و‬ ‫ً‬ ‫گف ــت‪ :‬حقیقت ــا ا گ ــر در پ ـ ِـی رهای ــی اقتص ــاد کش ــور از ش ــرایط‬ ‫فعلـــی و بـــه ویـــژه عبـــور از معضـــل بیـــکاری نســـل ج ــوان‬ ‫هس ــتیم‪ ،‬چ ــاره ای ندار ی ــم ج ــز ت ــاش ب ــرای تحق ــق اقتص ــاد‬ ‫مقاومت ــی و ا ی ــن ک ــه در ا ی ــن راس ــتا از ظرفی ــت ب ــاالی نس ــل‬ ‫جـــوان دانـــش اموختـــه و مســـتعد و کاربلـــد اســـتفاده کنی ــم‪.‬‬ ‫ایـــن مـــدرس دانشـــگاه خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬از ســـوی دیگ ــر‬ ‫الزم اســـت کـــه ارتبـــاط صنعـــت و دانشـــگاه را قـــوی ک ــرده‬ ‫و موانـــع موجـــود در ایـــن خصـــوص را رفـــع کنیـــم چـــرا ک ــه‬ ‫بـــا تقویـــت ارتبـــاط علـــم و صنعـــت مـــی توانیـــم گام ه ــای‬ ‫اســـتوار ی در جهـــت رشـــد و پیشـــرفت کشـــورمان بردار ی ــم‪.‬‬ ‫◄ اشاره ‪:‬‬ ‫تنـی چند از اسـاتید حـوزه و دانشـگاه بـا تاکید بر‬ ‫این کـه تحقـق همه جانبـه اقتصـاد مقاومتی‪ ،‬نسـخه‬ ‫علاج معضـل بیـکاری نسـل جـوان اسـت‪ ،‬تصریـح‬ ‫کردنـد‪ :‬افزایـش امـار فـارغ التحصیلان بیـکار در‬ ‫کشـور‪ ،‬هشـداری جـدی بـرای مسـئوالن اسـت کـه‬ ‫بایـد بـرای متوقـف کـردن ان‪ ،‬چـاره اندیشـی کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری حـوزه‪ ،‬همیـن چنـد وقت‬ ‫پیـش بود که مدیرکل دفتر سیاسـت گذاری و اشـتغال‬ ‫وزارت کار بـا بیـان این که‪ 40‬درصـد جمعیت بیکاران‬ ‫کشـور را فارغ التحصیلان دانشـگاه ها تشـکیل مـی‬ ‫دهنـد‪ ،‬اعالم داشـت‪ :‬بر اسـاس امـار‪ ،‬سـاالنه حدود‬ ‫‪ 5‬درصـد بـه جمعیـت بیـکاران فارغ التحصیـل اضافه‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫ان چـه ورای ایـن امارهـا بایـد مـورد توجـه قـرار‬ ‫گیـرد‪ ،‬ضـرورت افزایـش حساسـیت و پیگیـری‬ ‫مسـئوالن و نیز نهادهای اموزشـی و دانشـگاه ها برای‬ ‫چـاره اندیشـی در خصوص ایـن معضل رو بـه تصاعد‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫در همیـن رابطـه بـا تنـی چنـد از اسـاتید حـوزه و‬ ‫دانشـگاه گفتگویـی انجـام داده و نظـرات و دیـدگاه‬ ‫های انـان را در خصـوص راهکارهای پیشـنهادی انها‬ ‫بـرای کاهـش امـار بیـکاری فـارغ التحصیلان بیکار‬ ‫جویـا شـده ایـم کـه مشـروح ان در ادامـه مـی اید؛‬ ‫شــاخصه مهمی برای توفیق‬ ‫در اقتصاد مقاومتی‬ ‫عض ــو انجم ــن اقتص ــاد اس ــامی ح ــوزه علمی ــه ق ــم‬ ‫ً‬ ‫همچنی ــن اف ــزود‪ :‬اساس ــا یک ــی از ش ــاخصه ه ــای مه ــم‬ ‫موفقی ــت کش ــور در عرص ــه اقتص ــاد مقاومت ــی‪ ،‬به ــره گی ــری‬ ‫حدا کث ــری از ت ــوان و ظرفی ــت نیروه ــای تحصی ــل ک ــرده و‬ ‫دان ــش اموخت ــه اس ــت و البت ــه ای ــن مه ــم در س ــایه توج ــه ب ــه‬ ‫ارتق ــای س ــطح مه ــارت ان ه ــا میس ــر خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫و ی بی ــان داش ــت‪ :‬موت ــور محرک ــه اقتص ــاد کش ــور و حرک ــت‬ ‫در مس ــیر رش ــد و پیش ــرفت‪ ،‬ب ــدون ش ــک نس ــل جوان ــی‬ ‫هس ــتند ک ــه در عی ــن برخ ــورداری از تحصی ــات م ــورد نظ ــر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خ ــاق و ای ــده پ ــرداز و کارافر ی ــن باش ــند و صرف ــا متک ــی ب ــه‬ ‫دول ــت ب ــرای یافت ــن ش ــغل و کس ــب و کار نباش ــند‪.‬‬ ‫جذب دانشــجو باید متناسب‬ ‫با نیازهای کشــور باشد‬ ‫دکت ــر ق ــدرت ا‪ ...‬باق ــری‪ ،‬عض ــو هیئ ــت علم ــی پردی ــس‬ ‫دانش ــگاه ته ــران ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه ع ــدم تناس ــب در ج ــذب‬ ‫دانش ــجو ب ــر اس ــاس نیازه ــای روز جامع ــه‪ ،‬زمین ــه تش ــدید‬ ‫معض ــل بی ــکاری ف ــارغ التحصی ــان دانش ــگاهی را باع ــث‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬در وضعی ــت فعل ــی ش ــاهد هس ــتیم ک ــه‬ ‫در بس ــیاری از رش ــته ه ــای تحصیل ــی حت ــی در ش ــهرهای‬ ‫کوچ ــک‪ ،‬اق ــدام ب ــه ج ــذب دانش ــجو م ــی ش ــود و متاس ــفانه در‬ ‫خیل ــی از م ــوارد‪ ،‬ان ط ــور ک ــه بای ــد و ش ــاید پذ ی ــرش دانش ــجو‬ ‫متناس ــب ب ــا نیازه ــا و اولو ی ــت ه ــای کش ــور نیس ــت و ل ــذا‬ ‫بس ــیاری از ای ــن دانش ــجویان بع ــد از فراغ ــت از تحصی ــل‬ ‫نم ــی توانن ــد ش ــغل مناس ــب ب ــا تحصی ــات خ ــود را پی ــدا‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫و ی ا ف ــزود‪ :‬مش ــکل بع ــدی ا ی ــن ا س ــت ک ــه خیل ــی از‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان‪ ،‬هدفش ــان پذی ــرش در نهاده ــا و ارگان ه ــای‬ ‫دولت ــی اس ــت و ح ــال ان ک ــه م ــا بای ــد ت ــاش کنی ــم ک ــه ب ــه‬ ‫تدر ی ــج ای ــن ن ــگاه و رو یک ــرد تغیی ــر پی ــدا کن ــد و کار کس ــی‬ ‫ارزش ــمند باش ــد ک ــه خ ــودش کارافر ی ــن باش ــد ن ــه ای ــن ک ــه‬ ‫نگاه ــش ب ــه ج ــذب در بدن ــه دول ــت باش ــد‪.‬‬ ‫و ی گف ــت‪ :‬ب ــه ه ــر ح ــال نم ــی ت ــوان منک ــر ش ــد ک ــه جم ــع‬ ‫قاب ــل توجه ــی از نس ــل ج ــوان پ ــس از تحصی ــات متوس ــطه ب ــا‬ ‫س ــختی ه ــای ف ــراوان و عب ــور از کنک ــور و س ــایر س ــختی ه ــا‬ ‫و مش ــکالت دوران تحصی ــل در دانش ــگاه‪ ،‬توق ــع دارن ــد ک ــه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫سرپرست مهندسی بخش برق و مخابرات ‪ /‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫تمام وقت‪ ،‬با مدرک کارشناسی یا باالتر و سابقه کار مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 15‬سال سابقه مرتبط مسلط به طراحی سیستم های مرتبط با برق و مخابرات پروژه های صنعتی در حوزه های نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروشیمی و‪ ،...‬مسلط به نرم افزارهای مرتبط با محاسبات روشنایی نظیر ‪ Dialux‬و تحلیل شبکه ‪ETAP‬‬ ‫توانایی و تسلط در تولید مدارک مهندسی نظیر مشخصات فنی‪ ،‬دیتا شیت ها‪ ،‬دیاگرام ها و ‪...‬‬ ‫توانایی و تسلط در بررسی اسناد فنی سازندگان‪ ،‬تهیه ‪ ITP/QCP‬و مدارک مرتبط با فرایند مهندسی خرید‬ ‫مهندس طراح سیستم های برق و مخابرات‪ /‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫تمام وقت‪ ،‬با مدرک کارشناسی یا باالتر و سابقه کار مرتبط‬ ‫با ‪ 7‬تا ‪ 10‬سال سابقه مرتبط مسلط به طراحی سیستم های مرتبط با برق و مخابرات پروژه های صنعتی در‬ ‫حوزه های نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و‪...‬‬ ‫مسلط به نرم افزارهای مرتبط با محاسبات روشنایی نظیر ‪ Dialux‬و تحلیل شبکه ‪ETAP‬‬ ‫توانایی و تسلط در تولید مدارک مهندسی نظیر مشخصات فنی‪ ،‬دیتا شیت ها‪ ،‬دیاگرام ها و ‪...‬‬ ‫توانایی و تسلط در بررسی اسناد فنی سازندگان‪ ،‬تهیه ‪ ITP/QCP‬و مدارک مرتبط با فرایند مهندسی خرید‬ ‫ارسال رزومه‪Resume.epceng@gmail.com :‬‬ ‫تمام وقت‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد کامپیوتر‬ ‫سخت افزار‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫اشنایی با مدیریت هزینه و ریسک‬ ‫کارشناس سیستم ها و روش ها‬ ‫داشتن مدرک ‪ MCSE‬و ‪ CCNA‬الزامی است‪ ،‬توانایی کار گروهی‬ ‫کارشناس نرم افزار (کد شغلی ‪ /) IT 2‬اقا‬ ‫‪ 8‬سال سابقه مرتبط‬ ‫تمام وقت‪ ،‬مهندسی صنایع یا رشته های مرتبط‬ ‫تمام وقت‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار‬ ‫اشنایی با فرایندهای گردش کار در شرکت های ساختمانی‬ ‫تسلط کامل به زبان برنامه نویسی ‪ASP.net , HTML-CSS‬‬ ‫اکشن پلن ‪)ACTION PLAN‬‬ ‫مسلط به ‪ ،Share point‬توانایی کار گروهی‬ ‫استانداردهای ‪ 45000‬و ‪ 14001‬و ‪90001‬‬ ‫‪, MS-SQL‬‬ ‫سابقه ممیزی داخلی (برنامه ریزی و انجام ممیزی داخلی و ارائه‬ ‫اشنایی با استانداردهای ایزو ‪ 21500‬و ‪ 10006‬و ‪IMS‬‬ ‫نام فایل رزومه ارسالی می بایست نام و نام خانوادگی متقاضی باشد‬ ‫کارشناس‪( PMO‬کد شغلی ‪ /)PMO3‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫بیمه تکمیلی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬حقوق و مزایای توافقی‬ ‫با حداقل ‪ 5‬تا ‪ 8‬سال سابقه مرتبط در برنامه ریزی پروژه های‬ ‫ارسال رزومه با درج عنوان شغلی به ادرس ایمیل شرکت‪:‬‬ ‫تمام وقت‪ ،‬رشته تحصیلی صنایع یا مدیریت پروژه‬ ‫ساختمانی‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای ‪ MSP‬و ‪OFFICE‬‬ ‫شرکت اسان پردازتوسن (اپسان) با همکاری دو شرکت مطرح صنعت بانکداری‪ ،‬شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن) و‬ ‫شرکت اسان پرداخت پرشین (اپ) تاسیس شده است‪ .‬هدف این مجموعه ایجاد زیرساخت یکپارچه مناسب جهت ارائه انواع خدمات هوشمند مبتنی‬ ‫بر اعتبار و همچنین ایجاد بستر مناسب مصرف اعتبار در قالب عقد قرارداد با پذیرندگان خرد و کالن در سطح کشور است‪.‬‬ ‫این شرکت برای تکمیل نیروی انسانی خود در ‪ 4‬عنوان شغلی دعوت به همکاری می کند‪ .‬موقعیت های شغلی این مجموعه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫درک دقیق تست و چارچوب های ازمون‬ ‫کارشناس عملیات و پشتیبانی‪ :‬مدرک لیسانس یکی از‬ ‫قادر به نوشتن کدهای قابل ازمایش و تمیز‬ ‫رشته های اقتصاد‪ ،‬حسابداری یا بانکداری‬ ‫قادر به شرکت در بررسی کد (‪)Code Review‬‬ ‫اشنایی با اصول حسابداری ‪ 1‬و ‪ ،2‬اشنایی با مفاهیم بانکداری‬ ‫درک عمیق از الگوهای طراحی و معماری سیستم‬ ‫توانایی کار گروهی و تعامل موثر‬ ‫درک دقیق سیستم های توزیع شده‬ ‫عالقه مند به یادگیری حوزه نرم افزار های بانکی‪ ،‬کارشناسی‬ ‫اشنایی با الگوی طراحی سیستم های توزیع شده و مشبک‪ ،‬کارشناسی‬ ‫برنامه نویس‪ :‬اشنا به چارچوب ‪ASP.Net Core‬‬ ‫سابقه کار مرتبط سه تا هفت سال‬ ‫درک خوب از مفاهیم ‪RESTful API‬‬ ‫نیروی فروش در حوزه فروش سازمانی (‪ :)B2B‬دارای تجربه‬ ‫اشنا با مفاهیم ‪ ،Design Pattern‬توانایی نوشتن کد قابل نگهداری‬ ‫در حوزه فروش‪ ،‬اشنا با مفاهیم اصول و فنون مذاکره‪ ،‬روحیه کار تیمی‪،‬‬ ‫توانایی شرکت در بررسی و ‪ review‬کد به صورت ‪peer-to-peer‬‬ ‫اشنایی با گزارش نویسی‪ ،‬اشنا به استراتژی و فنون مارکتینگ‬ ‫مشتاق به یادگیری‪ ،‬کارشناسی‬ ‫توانایی بررسی رضایت مشتریان‪ ،‬کارشناسی‬ ‫برنامه نویس ارشد‪ :‬درک عمیق چارچوب ‪ASP.NET Core‬‬ ‫سابقه کار مرتبط‪ :‬سه تا هفت سال‬ ‫درک خوب از استانداردهای ‪( HTTP‬به عنوان مثال‬ ‫عالقه مندان می توانند رزومه ها را به ادرس ایمیل‬ ‫‪authentication flows, authorization flows,‬‬ ‫‪www.Job@apsan.co‬‬ ‫‪ streaming‬و غیره)‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫دانش عمیق ‪ API‬های ‪RESTful‬‬ ‫مسلط به رویه های کنترل اسناد مهندسی‬ ‫(کد شغلی ‪/ )PMO4‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫منبع ‪:‬سایت حوزه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس سخت افزار (کد شغلی ‪ / ) IT 1‬اقا‬ ‫اماری که حقیقتاً نگران کننده اســت‬ ‫دکت ــر مه ــدی اس ــامی‪ ،‬عض ــو هیئ ــت علم ــی پژوهشـــگاه‬ ‫امــام صــادق(ع) بــا اشــاره بــه ایــن کــه رشــد ســاالنه ‪ ۵‬درصــدی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر واحد طراحی و مهندسی خود در دفتر استان تهران‬ ‫شرکت صبا نفت در استان تهران دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫پ ــس از ف ــارغ التحصیل ــی دارای ش ــغل مناس ــب ان هـــم بـــا‬ ‫حق ــوق ب ــاال باش ــند و ح ــال ان ک ــه واقعی ــت ه ــای اقتص ــادی‬ ‫و اجتماع ــی کش ــور‪ ،‬چی ــز دیگ ــری م ــی گو ی ــد‪.‬‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی؛‬ ‫نســخه عالج معضل بیکاری‬ ‫و ی گفــت‪ :‬اقتصــاد مقاومتــی ا گــر محقــق گــردد‪ ،‬در‬ ‫ســایه ان کشــور بــا اســتفاده صحیــح از همــه ظرفیــت هــای‬ ‫انســانی و طبیعــی بــه باالتریــن نــرخ رشــد دســت یافتــه و در‬ ‫ایــن مســیر کمتریــن اســیب را از اقتصــاد جهانــی مــی بینــد؛‬ ‫البتــه ایــن مســاله بــه صــرف شــعار و حــرف محقــق نمــی شــود بلکــه‬ ‫نیازمنــد ایــن اســت کــه مســئوالن و مدیــران در راســتای‬ ‫تحقــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬مــرد عمــل باشــند‪.‬‬ ‫اســـامی همچنیـــن در خاتمـــه افـــزود‪ :‬البتـــه بـــی ش ــک‬ ‫تحقـــق اهـــداف مدنظـــر در اقتصـــاد مقاومتـــی چـــه در‬ ‫بیـــن مـــردم و چـــه مســـئوالن مســـتلزم جدیـــت‪ ،‬پیگی ــری‪،‬‬ ‫مجا ه ــدت و نی ــز فرهن ــگ س ــازی اس ــت و ای ــن ک ــه در برا ب ــر‬ ‫ُ‬ ‫مشـــکالت و ســـختی هـــا‪ ،‬خســـته و ناا میـــد نشـــده و در ر ف ــع‬ ‫مش ــکالت‪ ،‬ضم ــن دا ش ــتن ع ــزم و اراده و پش ــتکار عال ــی ب ــه‬ ‫فض ــل اله ــی هم ــواره امی ــدوار باش ــیم و بدانی ــم ک ــه ا گ ــر ت ــاش‬ ‫و ا س ــتقامت دا ش ــته باش ــیم‪ ،‬خ ــدای متع ــال نی ــز م ــا را ی ــار ی‬ ‫خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫هزینه ناهار و ایاب وذهاب‬ ‫‪hrm@sabanaft.com‬‬ ‫ادرس سایت استخدام شرکت متانول کاوه جهت ذخیره مشخصات در بانک اطالعاتی و ثبت رزومه و مشخصات الزم‪:‬‬ ‫‪ kmc.ethanolkaveh.com‬ادرس ایمیل واحد منابع انسانی‪info.methanolkaveh@gmail.com‬‬ صفحه 12 ‫کشاورزی‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ارتباط مستقیم اتحادیه با کشاورزان‬ ‫محمدتق ــی نجم اب ــادی‪ ،‬رئی ــس اتحادی ــه تهی ــه و توزی ــع‬ ‫کننـــدگان مـــواد اولیـــه کشـــاورزی و باغبانـــی و بهداشـــتی‬ ‫گفـــت‪« :‬اقـــام مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه بـــا قـــوت الیمـــوت‬ ‫مــردم ســروکار دارد‪ .‬از طــرف دیگــر هــم تولیــد داخــل داریــم‬ ‫و ه ــم واردات‪ .‬در ای ــن ش ــرایط تصمیم گی ــری بای ــد ب ــا تکی ــه ب ــر‬ ‫کار کارشناســی انجــام شــود‪ .‬در رده بــاالی کارشناســی‪ ،‬کار‬ ‫کارشناس ــی انج ــام می ش ــود ام ــا بای ــد بیش ــتر از این ه ــا ب ــا‬ ‫اهال ــی صنف ــی و اتحادیه ه ــا مش ــورت ش ــود‪ .‬واردکنن ــده‪،‬‬ ‫نمونـ ـه ای از محص ــول مدنظ ــر خ ــود را ب ــه س ــازمان مربوط ــه‬ ‫عرضـــه می کنـــد و بعـــد از کشـــت و ازمـــون ان محصـــول‬ ‫در یـــک یـــا دو نوبـــت‪ ،‬اجـــازه ورود داده می شـــود‪ .‬ایـــن در‬ ‫حال ــی اس ــت ک ــه صنف ــی مث ــل م ــا ب ــه ص ــورت مس ــتقیم‬ ‫ب ــا م ــردم و کش ــاورزان در ارتب ــاط و تعام ــل اس ــت؛ بنابرای ــن‬ ‫بایــد حتمــا بــا انهــا مشــورت شــود‪ .‬بــه خصــوص در ارتبــاط‬ ‫ب ــا س ــموم ک ــه رک ــن اصل ــی هس ــتند بای ــد از نظ ــر و دان ــش‬ ‫کارشناســـان اتحادیـــه اســـتفاده شـــود‪ .‬کارشناســـان مـــا‬ ‫هم ــان تولیدکنن ــدگان و واردکنن ــدگان هس ــتند‪ .‬در ارتب ــاط‬ ‫بـــا قیمـــت هـــم‪ ،‬اتحادیـــه بـــه خوبـــی از وضعیـــت بـــازار‬ ‫مطل ــع اس ــت و می دانی ــم چ ــه قیمت ــی جل ــوی اجح ــاف ب ــه‬ ‫کشـــاورز را می گیـــرد»‪.‬‬ ‫پتانسیل مناطق سنجیده شود‬ ‫ایـــن نگرانـــی وجـــود دارد کـــه افزایـــش شـــدید قیمـــت‬ ‫ســـموم ممکـــن اســـت حجـــم برداشـــت محصـــوالت‬ ‫کشـــاورزی را (بـــه خصـــوص گنـــدم) در ســـال جـــاری بـــه‬ ‫طـــور محسوســـی کاهـــش دهـــد‪ .‬رئیـــس اتحادیـــه تهیـــه‬ ‫و توزیـــع کننـــدگان مـــواد اولیـــه کشـــاورزی و باغبانـــی و‬ ‫بهداش ــتی در ای ــن ب ــاره ب ــه خبرن ــگار گس ــترش نیوز گف ــت‪:‬‬ ‫«متولـــی گنـــدم‪ ،‬جـــو و ذرت؛ وزارت جهـــاد کشـــاورزی و‬ ‫س ــازمان های تابع ــه ان اس ــت‪ .‬متاس ــفانه جه ــاد کش ــاورزی‬ ‫توزیــع کــود را بــه یــک یــا دو شــرکت واگــذار می کننــد و ایــن‬ ‫ممکــن اســت بــه رانــت منجــر شــود‪ .‬بــه اعتقــاد مــن وزارت‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی ب ــه روی ــه خ ــود در س ــال های دور بازگ ــردد‬ ‫یعنـــی بـــر واردات و توزیـــع نظـــارت کنـــد‪ .‬از طـــرف دیگـــر‬ ‫[ظرفیت هـــای] مناطـــق مختلـــف را بررســـی و مشـــخص‬ ‫کن ــد‪ .‬ب ــرای مث ــال ببینن ــد ک ــه دش ــت قزوی ــن در رابط ــه ب ــا‬ ‫محصــوالت مهــم و موردنیــاز مملکــت یعنــی گنــدم و جــو؛‬ ‫چـــه پتانســـیل هایی دارد‪.‬؟»‪.‬‬ ‫دولت به جای توزیع‪،‬‬ ‫نظارت کند‬ ‫محمدتقـــی نجم ابـــادی اظهـــار داشـــت‪« :‬جهـــاد‬ ‫کشـــاورزی علـــم و دانـــش و گســـتردگی ســـازمانی را در‬ ‫اختیــار دارد و مدیریــت واردات هــم کــه بــه عهــده خــودش‬ ‫اس ــت‪ .‬اگ ــر چنی ــن نش ــود امس ــال ب ــدون ش ــک در زمین ــه‬ ‫برداشـــت گنـــدم بـــا مشـــکل روبـــرو می شـــویم‪ .‬دولـــت بـــه‬ ‫ن ــوع س ــمپاش داش ــته باش ــید‪ .‬قب ــا ب ــا ‪ ۱۰۰‬میلی ــون توم ــان‬ ‫می ش ــد ش ــروع ب ــه کار ک ــرد ول ــی ح ــاال ش ــرایط تغیی ــر ک ــرده‬ ‫و بس ــیار س ــخت ش ــده اس ــت‪ .‬ش ــروع ب ــا س ــرمایه ک ــم ه ــم‬ ‫باع ــث می ش ــود ک ــه س ــود چندان ــی عای ــد ف ــرد نش ــود»‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی مطرح کرد‪:‬‬ ‫استخدامزوریمهندسان کشاورزی‬ ‫◄ محمدتق ــی نجم اب ــادی م ــی گوی ــد؛ صاح ــب فروش ــگاه م ــواد اولی ــه کش ــاورزی و‬ ‫باغبانــی بایــد یــک مهنــدس کشــاورزی را اســتخدام کنــد امــا ایــن کار توجیــه اقتصــادی‬ ‫ن ــدارد‪ .‬از ط ــرف دیگ ــر مش ــکل ب ــه پرداخ ــت حق ــوق مح ــدود نمی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از گس ــترش نی ــوز‪ ،‬س ــم‪ ،‬ک ــود و دیگ ــر م ــواد‪،‬‬ ‫ابزار ه ــا و ا ق ــالم مر ب ــوط ب ــه کش ــاورزی و با غ ــداری؛ اهمیت ــی حیا ت ــی در اقتص ــاد‬ ‫جــای توز یــع بــه نظــارت رو اورد و از خــرد جمعــی اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫نبایــد اجــازه داد کــه قیمــت ســیب زمینــی در زمیــن زراعــی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬و در ب ــازار ‪ ۱۰‬ه ــزار توم ــان باش ــد‪ .‬وقت ــی م ــا ‪ ۵۰۰‬ه ــزار ت ــن‬ ‫مـــازاد تولیـــد ســـیب زمینی داریـــم جهـــاد کشـــاورزی بایـــد‬ ‫محاس ــبه کن ــد‪ ،‬چ ــه مق ــدار ان بای ــد انب ــار ش ــود و ام ــکان‬ ‫صــادرات چــه مقــدار ان وجــود دارد؛ نــه اینکــه در صــادرات‬ ‫را بــه صــورت کامــل بــاز نگــه داریــم‪ .‬در ایــن شــرایط بــازار بــه‬ ‫دس ــت دالل می افت ــد و انه ــا ه ــم ب ــه نی ــاز داخ ــل توجه ــی‬ ‫ندارن ــد»‪.‬‬ ‫کمبود را نمی توان انکار کرد‬ ‫وی در بخ ــش بع ــدی س ــخنان خ ــود گف ــت‪« :‬در ای ــن‬ ‫حــوزه کمبودهــای زیــادی وجــود دارد‪ .‬گرانــی ارز؛ قــدرت‬ ‫و امنی ــت غذا ی ــی کش ــورمان دار ن ــد‪ .‬در ح ــال حا ض ــر فع ــاالن ا ی ــن بخ ــش‬ ‫در چ ــه وضعیت ــی ب ــه س ــر می بر ن ــد؟ ب ــرای برر س ــی بیش ــتر ا ی ــن مو ض ــو ع ب ــا‬ ‫رئی ــس اتحاد ی ــه تهی ــه و توز ی ــع کنن ــدگان م ــواد اولی ــه کش ــاورزی و باغبا ن ــی و‬ ‫بهدا ش ــتی ب ــه گفتگ ــو نشس ــتیم‪ .‬انچ ــه می خوانی ــد گفتگ ــوی گس ــتر ش نیوز‬ ‫ب ــا ا ق ــای نج ــم ا ب ــادی ا س ــت‪.‬‬ ‫خری ــد تولیدکنن ــدگان و واردکننـــــــ ــدگان را کاه ــش داده‬ ‫اســت‪ .‬طبیعــی اســت کــه وقتــی قیمــت ارز ‪ ۵‬برابــر شــود تــوان‬ ‫تولیـــد و واردات یک پنجـــم می شـــود‪ .‬بـــه هـــر حـــال‬ ‫ایـــن قبیـــل مشـــکالت‪ ،‬از جنـــس اقتصـــادی هســـتند‬ ‫و نبایـــد انهـــا را سیاســـی کـــرد‪ .‬سیاســـی کـــردن مســـائل‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬هی ــچ فای ــده ای ن ــدارد بنابرای ــن بای ــد مناف ــع‬ ‫عمومــی را مــا ک قــرار داد‪ .‬ا گــر از خــرد جمعــی اســتفاده‬ ‫شـــود همـــه ایـــن مشـــکالت را می تـــوان حـــل کـــرد‪.‬‬ ‫توجـــه بیشـــتر بـــه کار کارشناســـی و اســـتفاده از تجربـــه‬ ‫بخش ه ــای مث ــل اتحادیه ه ــا موج ــب کم ــک ب ــه دول ــت‬ ‫می شـــود‪ .‬دولـــت و مدیـــران اگـــر خـــود را از ایـــن کمـــک‬ ‫بهره من ــد کنن ــد می توانن ــد س ــمت و س ــوی جدی ــدی ب ــه‬ ‫تفک ــرات خ ــود بدهن ــد و انه ــا را اص ــاح کنن ــد»‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مشکلی به نام پروانه صالحیت فنی‬ ‫نجم ابـــادی در تشـــریح بیشـــتر ایـــن موضـــوع گفـــت‪:‬‬ ‫«هنـــوز در ارتبـــاط بـــا ایـــن موضـــوع‪ ،‬بـــا ســـازمان حفـــظ‬ ‫نباتــات و نظــام مهندســی درگیــری داریــم‪ .‬مشــکلی بــه ایــن‬ ‫کوچک ــی همچن ــان ح ــل نمی ش ــود‪ .‬ای ــن در حال ــی اس ــت‬ ‫ک ــه راه ــکار ارائ ــه کرده ای ــم‪ .‬اتحادی ــه پیش ــنهاد ک ــرده ک ــه‬ ‫بخشـــی از هزینه هـــای مرتبـــط را تقبـــل کنـــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬قب ــل از س ــال ‪ ۹۲‬فروش ــگاه دارانی ک ــه بی ــش‬ ‫از ‪ ۱۰‬س ــال س ــابقه کار داش ــتند بع ــد از ش ــرکت و موفقی ــت‬ ‫در ازمــون‪ ،‬پروانــه صالحیــت فنــی دریافــت می کردنــد ولــی‬ ‫اکن ــون ب ــه ای ــن روی ــه پای ــان داده ان ــد‪ .‬صاح ــب فروش ــگاه‬ ‫بایـــد یـــک مهنـــدس کشـــاورزی را اســـتخدام کنـــد امـــا‬ ‫ایـــن کار توجیـــه اقتصـــادی نـــدارد‪ .‬مشـــکل بـــه تامیـــن‬ ‫حقـــوق محـــدود نمی شـــود‪ .‬شـــخص اســـتخدام شـــده‬ ‫بعض ــا‪ ،‬لیس ــت تم ــام مش ــتریان را در اختی ــار می گی ــرد و ب ــه‬ ‫هم ــکاری خ ــود پای ــان می ده ــد‪ .‬ب ــه ای ــن ترتی ــب صاح ــب‬ ‫فروشـــگاه بالتکلیـــف می مانـــد و مشـــتریانش را هـــم از‬ ‫دس ــت می ده ــد‪ .‬اعض ــای صن ــف ب ــه ش ــدت از ای ــن روی ــه‬ ‫ناراض ــی هس ــتند»‪.‬‬ ‫تعداد کاالها بسیار زیاد است‬ ‫ایــا ورود بــه حــوزه تهیــه و فــروش مــواد اولیــه کشــاورزی و‬ ‫باغبان ــی توجی ــه اقتص ــادی دارد؟ محمدتق ــی نجم اب ــادی‬ ‫در پاســـخ ایـــن ســـوال گفـــت‪« :‬بـــه وضعیـــت کشـــاورزی‬ ‫مملکـــت و همـــه ابعـــاد ان بســـتگی دارد‪ .‬در ســـال های‬ ‫دور همـــه کشـــاورزان و باغبانـــان بـــرای تامیـــن نیـــاز خـــود‬ ‫بـــه تهـــران مراجعـــه می کردنـــد‪ .‬تعـــداد فروشـــگاه ها در‬ ‫شهرس ــتان ها بس ــیار ک ــم ب ــود ول ــی االن این ط ــور نیس ــت‪.‬‬ ‫ب ــازار زمان ــی کش ــش پی ــدا می کن ــد ک ــه موان ــع گفته ش ــده‬ ‫رفـــع شـــود و مشـــکالت پیش پاافتـــاده ای مثـــل پروانـــه‬ ‫صالحی ــت فن ــی ح ــل ش ــود‪ .‬نمی ت ــوان گف ــت ک ــه دقیق ــا ب ــه‬ ‫چ ــه مق ــدار س ــرمایه نی ــاز اس ــت چ ــون تع ــداد کااله ــا بس ــیار‬ ‫زی ــاد و متن ــوع اس ــت‪ .‬ب ــرای مث ــال بای ــد چندی ــن و چن ــد‬ ‫هزینه را تقبل می کنیم‬ ‫نجم اب ــادی در ادام ــه گف ــت‪« :‬فروش ــگاه داری ک ــه ‪ ۴۰‬س ــال‬ ‫تجربـــه کاری دارد بســـیار بیشـــتر از فارغ التحصیـــان‬ ‫تــازه کار‪ ،‬دانــش و تجربــه اندوختــه اســت‪ .‬فارغ التحصیــان‬ ‫بی تجرب ــه در عم ــل‪ ،‬ابع ــاد مختل ــف کار را از باتجربه ه ــای‬ ‫صنـــف یـــاد می گیرنـــد‪ .‬اگـــر واقعـــا بـــه فکـــر مهندســـان‬ ‫کشـــاورزی هســـتیم بایـــد روش بهتـــری در پیـــش گرفتـــه‬ ‫شـــود‪ .‬اوال بایـــد ترتیبـــی اتخـــاذ شـــود کـــه بـــرای خـــود کار‬ ‫کننـــد و دومـــا اطمینـــان حاصـــل شـــود کـــه بهـــره وری و‬ ‫راندم ــان کاری الزم را دارن ــد‪ .‬ی ــا می ت ــوان مث ــل گذش ــته ها‪،‬‬ ‫دو یـــا ســـه مهنـــدس را بـــه فروشـــگاه دار معرفـــی کـــرد تـــا‬ ‫کارام ــوزی کنن ــد‪ ،‬ب ــه ط ــور مس ــتقیم ب ــا س ــموم و کوده ــا‪،‬‬ ‫افت هـــا‪ ،‬شـــیوه رایزنـــی و مشـــورت دهی فروشـــگاه دار بـــا‬ ‫کشــاورز و باغــدار و ‪ ...‬اشــنا شــوند‪ .‬حتــی پیشــنهاد کردیــم‬ ‫ک ــه اتحادی ــه‪ ،‬متقاضی ــان دریاف ــت پروان ــه را معرف ــی کن ــد‪،‬‬ ‫خـــود اتحادیـــه هزینه هـــای برگـــزاری کالس هـــا را متقبـــل‬ ‫ش ــود و فق ــط ب ــه م ــا م ــدرس داده ش ــود ت ــا در پای ــان دوره‪،‬‬ ‫ازمون ــی برگ ــزار ش ــود و کس ــانی ک ــه در ازم ــون موف ــق ش ــدند‬ ‫پروان ــه صالحی ــت فن ــی دریاف ــت کنن ــد‪ .‬ب ــه ای ــن ترتی ــب‬ ‫انهای ــی ک ــه از عه ــده ازم ــون برنیاین ــد خ ــود ب ــه خ ــود مجب ــور‬ ‫می شـــوند مهندســـی کشـــاورزی اســـتخدام کننـــد»‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بسته بندی به بند واقع در یزد جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی‬ ‫از افراد ساکن در قزوین و حومه که دارای خالقیت و پشتکار باال و عالقه مند به یادگیری مستمر می باشند جهت امور زیر‬ ‫به صورت تمام وقت استخدام می نماید‪:‬‬ ‫استخدام طراح برد الکترونیکی و برنامه نویس میکروکنترلر ‪ST‬‬ ‫طراحی‪ ،‬برنامه نویسی و راه اندازی بردهای الکترونیکی در حوزه‬ ‫ابزار دقیق شامل مراحل زیر‪:‬‬ ‫طراحی مدارات دیجیتالی و انالوگ در‬ ‫نرم افزار ‪Altium Designer‬‬ ‫برنامه نویسی میکروکنترلر های ‪ST‬‬ ‫راه اندازی‪ ،‬تست و ایرادیابی‬ ‫تحویل پروژه و خدمات نرم افزاری‬ ‫سن کمتر از ‪ 30‬سال‬ ‫ساکن شهر قزوین (یا امکان تردد با وسیله شخصی)‬ ‫حضور ‪ 5‬روز در هفته در دفتر شرکت‬ ‫امکان مسافرت به شهرهای نزدیک جهت تحویل دستگاه‬ ‫حقوق توافقی‪،‬دارای پاداش ماهیانه (درصدی از پروژه های تحویل شده)‬ ‫دارای بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬دارای حق ماموریت‪ ،‬نهار رایگان‬ ‫محیط کار در مرکز رشد دانشگاه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@intellico.ir‬‬ ‫مدیر منابع انسانی‬ ‫اجرای کلیه فرایندهای مدیریت منابع انسانی (جذب و استخدام‪ ،‬تجزیه‬ ‫و تحلیل شغل و گریدینگ شغل و مشاغل‪ ،‬حقوق و‪..‬‬ ‫مزایا و جبران خدمات‪ ،‬اموزش و توسعه‪ ،‬ارزیابی عملکرد‪،‬‬ ‫جانشین پروری و …)؛‬ ‫تدوین سیاست ها‪،‬ائین نامه ها و مقررات سازمانی و نظارت‬ ‫بر اجرای صحیح انها؛‬ ‫بکارگیری تکنیکهای مصاحبه رفتاری‪ ،‬زبان بدن و تحلیل شخصیتی؛‬ ‫اجرا و تجزیه و تحلیل نظرسنجی در زمینه نگرش های منابع انسانی‬ ‫و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت؛ لیسانس و فوق لیسانس ترجیح ًا در‬ ‫گرایش مدیریت منابع انسانی؛حداقل ‪ 5‬سال تجربه‪ ‬مدیریتی؛‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی در زمینه های‬ ‫استخدام‪ ،‬جبران خدمات‪ ،‬جانشین پروری و‪..‬‬ ‫داشتن تفکر سیستمی‪ ،‬روابط عمومی قوی و توانایی حل مسئله؛‬ ‫تسلطبرقوانینکار‪،‬طبقهبندیمشاغل‪،‬تامیناجتماعیودستورالعملهایوابسته‬ ‫امادگی انجام ماموریت های برون شهری‬ ‫حقوق و مزایا توافقی می باشد‪.‬‬ ‫ایاب ذهاب ‪ ،‬بیمه تکمیل درمان و سایر مزایا جانبی را شامل می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را‬ ‫(حداکثر تا تاریخ ‪)99/11/21‬به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اولویت استخدام با متقاضیانی است که رزومه های خود را حداکثر تا‬ ‫تاریخ ‪ 99/11/21‬به این واحد ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hryazd.bco@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی در تهران جهت تکمیل کادر خود به کارشناس‪ ،‬کارشناس ارشد و دکترای رشته های معدن‬ ‫(اکتشاف و استخراج و فراوری)‪ ،‬زمین شناسی‪ ،‬مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬عمران‪ ،‬صنایع و کنترل پروژه (تعمیرات و نگهداری)‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید و اشنا به نرم افزارهای تخصصی و زبان انگلیسی نیازمند است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪info.jobmine60@gmail.com‬‬ صفحه 13 ‫اخبار نظام وظیفه‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سرباز امریه فناور در شرکت های دانش بنیان‬ ‫امیر رحیمی پور در گفت وگو با ایلنا اعالم کرد‪:‬‬ ‫بخشش اضافه خدمت‬ ‫ضوابط‬ ‫ِ‬ ‫سنواتی کارکنان وظیفه‬ ‫رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح ضوابط بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان‬ ‫وظیفه در نیروهای مسلح را اعالم کرد‪.‬‬ ‫«امیر غالمرضا رحیمی پور» رییس اداره سرمایه انسانی‬ ‫سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با ایلنا درباره‬ ‫ضوابط بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه در‬ ‫نیروهای مسلح گفت‪ :‬براساس تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۵۸‬قانون‬ ‫خدمت وظیفه عمومی مشموالن غایبی که به خدمت‬ ‫سربازی اعزام می شوند‪ ،‬در صورتی که در حین خدمت‬ ‫حسن اخالق‪ ،‬رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خودشان‬ ‫نشان دهند یا در مناطق جنگی‪ ،‬امنیتی و عملیاتی ابراز شجاعت و فداکاری کنند‪ ،‬به طوری‬ ‫که مراتب مورد گواهی فرماندهان و مسئوالن جایگاه های سرتیپی و باالتر قرار بگیرد‪ ،‬تمام یا‬ ‫بخشی از مدت اضافه خدمت سنواتی انان مورد بخشش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس این ضوابط‪ ،‬مصادیق اخالق و رفتار‪ ،‬حسن انجام وظیفه و شرایط‬ ‫خاص طی دستورالعملی که به تمام سازمان های نیروی های مسلح ابالغ شده است‪ ،‬کارکنان‬ ‫وظیفه دارای غیبت سنواتی‪ 3‬یا‪ 6‬ماه می توانند با مراجعه به نیروی انسانی یگان ها از نحوه برخورداری‬ ‫از مقررات بخشش ا گاه شوند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برخی از مصادیقی‬ ‫که موجب استفاده از بخشش حین خدمت می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خدمت کارکنان وظیفه چه‬ ‫بومی و یا غیربومی در منطقه امنیتی درگیر با حداقل ‪ ۶‬ماه خدمت به صورت پیوسته و یا ‪ ۸‬ماه‬ ‫به طور متناوب و کارکنان وظیفه غیربومی در منطقه امنیتی غیردرگیر و عملیاتی با حداقل ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫خدمت و کارکنان وظیفه غیر بومی در منطقه محروم و بد اب و هوا با حداقل ‪ ۱۲‬ماه خدمت در‬ ‫منطقه از مصادیق بخشش حین خدمت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خدمت در مشاغل سخت و زیان اور مانند امور حفاظت فیزیکی‪ ،‬دژبانی‪،‬‬ ‫رانندگی در مناطق کم برخوردار و ‪ ...‬از دیگر مصادیق این ضوابط است‪ .‬همچنین کارکنان‬ ‫وظیفه شاغل در مناطق عادی که حداقل یک سال در یگان پاسداری خدمت کرده باشند‪،‬‬ ‫می توانند از بخشش حین خدمت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد‪ :‬کارکنان وظیفه‬ ‫که به واسطه شغل عموما در معرض شرایط جوی سرما و گرما و یا به اصطالح در محیط خارج‬ ‫از ساختمان ها خدمت کرده باشند و همچنین افرادی که دارای شرایط خاص هستند مانند‬ ‫کارکنان وظیفه یتیم‪ ،‬فرزندان ایثارگران‪ ،‬کارکنان وظیفه متاهل‪ ،‬پدر در حبس مشروط به عدم‬ ‫محکومیت امنیتی‪ ،‬فوت اعضای درجه یک خانواده در طول خدمت‪ ،‬کارکنان وظیفه تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی نیز از این قانون بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫امیر رحیمی پور خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین حسن نگهداری اموال در اختیار کارکنان وظیفه‬ ‫مانند رانندگان و کارکنان وظیفه ای که در عین رعایت نظم و انضباط در قبل از خدمت و در‬ ‫حین خدمت موفق به ثبت ابتکار منجر به تولید محصول له علمی مهم و معتبر نیز شده باشند‬ ‫از این قانون بهره مند می شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬کارکنان وظیفه حافظ حداقل یک جزء قران‪ ،‬حافظ حداقل یک پنجم‬ ‫نهج البالغه‪ ،‬صحیفه سجادیه و اصول کافی و همچنین سرباز نمونه در جشنواره های‬ ‫سازمانی و نیروی مانند جشنواره حضرت علی اکبر (ع) در گرامیداشت روز سرباز‪ ،‬همچنین‬ ‫نفر برتر دوره های اموزش رزم مقدماتی تخصصی مهارت اموزی‪ ،‬نفرات اول تا دهم مسابقات‬ ‫فرهنگی ورزشی علوم قرانی و علمی که در سطح سازمان های نیروهای مسلح برگزار می شود‬ ‫و نفرات اول تا سوم مسابقات فرهنگی ورزشی علوم قرانی و علمی در سطح یگانی استانی و‬ ‫نیروی شده باشند‪ ،‬از بخشش حین خدمت بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از میان فار غ التحصیالن؛‬ ‫افزایش سهمیه سرباز امریه فناور با موافقت رهبری‬ ‫افزای ــش س ــهمیه س ــرباز امر ی ــه فن ــاور ب ــا موافق ــت‬ ‫رهبریس ــهمیه به کارگی ــری دان ــش اموخت ــگان برت ــر‬ ‫فنــاور بــه عنــوان ســرباز امر یــه فنــاور در شــرکت های‬ ‫دانش بنی ــان ب ــا موافق ــت فرمان ــده معظ ــم کل ق ــوا‬ ‫افزای ــش یاف ــت‪.‬‬ ‫مجم ــع تش ــکل ه ــای دان ــش بنی ــان ای ــران از‬ ‫ابت ــدای س ــال ج ــاری در نامـ ـه ای محض ــر فرمان ــده‬ ‫معظ ــم کل ق ــوا درخواس ــت افزای ــش س ــهمیه‬ ‫نخب ــگان فن ــاور ب ــه عن ــوان س ـ ـ ـ ــرباز امر ی ــه جه ــت‬ ‫ب ــه کارگی ــری در شرک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت های دانش بنی ــان را‬ ‫مط ــرح ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا از رواب ــط عموم ــی مجم ــع‬ ‫تش ــکل های دانش بنی ــان‪ ،‬ب ــا توج ــه ب ــه فعالی ــت‬ ‫بی ــش از پن ــج ه ــزار ش ــرکت دانش بنی ــان و رون ــد‬ ‫رو ب ــه افزای ــش انه ــا و س ــهمیه ان ــدک تخصی ــص‬ ‫یافت ــه ب ــه نخب ــگان ب ــرای امر ی ــه س ــربازی ک ــه منج ــر‬ ‫ب ــه اعم ــال س ــخت گی ــری ه ــای ز ی ــادی از س ــوی‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‬ ‫ش ــده ب ــود و ب ــه منظ ــور اس ــتفاده موث ــر از ظرفی ــت‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان ممت ــاز و نخب ــگان دانش ــگاهی‪،‬‬ ‫مجم ــع تش ــکل ه ــای دان ــش بنی ــان‪ ،‬در نامـ ـه ای‬ ‫محضــر فرمانــده معظــم کل قــوا درخواســت افزایــش‬ ‫س ــهمیه نخب ــگان فن ــاور ب ــه عن ــوان س ــرباز امر ی ــه‬ ‫جه ــت ب ــه کارگی ــری در ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫را ارای ــه ک ــرد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬معاونــت نیــروی انســانی‬ ‫س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح در خص ــوص افزای ــش‬ ‫س ــهمیه دان ــش اموخت ــگان برت ــر فن ــاور (پ ــروژه‬ ‫جایگزیــن خدمــت) و ســرباز فنــاور (مامــور) جهــت‬ ‫ب ــه کارگی ــری در ش ــرکت های دانش بنی ــان پ ــس از‬ ‫بررس ــی ب ــه هم ــراه پیش ــنهاداتی ب ــه محض ــر فرمان ــده‬ ‫معظ ــم کل ق ــوا تقدی ــم ک ــرد ک ــه تصو ی ــب ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه موج ــب ای ــن مصوب ــه س ــاالنه در س ــقف‬ ‫تع ــداد ‪ ۲۰۰‬نف ــر دان ــش اموخت ــه برت ــر فن ــاور م ــورد‬ ‫تایی ــد بنی ــاد مل ــی نخب ــگان کش ــور جه ــت انج ــام‬ ‫ط ــرح ه ــای تحقیقات ــی فناوران ــه (پ ــروژه جایگزی ــن‬ ‫خدم ــت) در چارچ ــوب سیاسـ ـت های کل ــی‬ ‫نظ ــام و نقش ــه جام ــع علم ــی داج ــا و ب ــر اس ــاس‬ ‫معیارهای ــی ب ــا نظ ــارت معاون ــت علم ــی و فن ــاوری‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری ب ــه ش ــرکت ه ــای دانش بنی ــان‬ ‫معرف ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫معیاره ــای ش ــرکت های دان ــش بنی ــان و‬ ‫اولویت ه ــای به کارگی ــری ش ــامل‪ :‬هم ــکار بخ ــش‬ ‫دفاع ــی و دارای پروان ــه س ــمتا‪ ،‬دارای س ــطح‬ ‫فن ــاوری برت ــر‪ ،‬دارای ت ــوان تولی ــدی محص ــوالت‬ ‫دانش بنی ــان گلوگاه ــی و تحریم ــی‪ ،‬دارای قابلی ــت‬ ‫رف ــع گل ــوگاه فناوران ــه کش ــور و مج ــری پ ــروژه ه ــای‬ ‫الو ی ــت دار مل ــی و اقتص ــادی کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن تصو ی ــب ش ــد‪ :‬س ــاالنه در س ــقف‬ ‫‪ ۷۵۰‬نف ــر از کارکن ــان وظیف ــه دارای تحصی ــات‬ ‫حداق ــل کارشناس ــی ک ــه ب ــا تایی ــد معاون ــت علم ــی‬ ‫و فن ــاوری‪ ،‬ج ــزو اعض ــای کلی ــدی و بنیان گ ــذار‬ ‫ش ــرکت های دان ــش بنی ــان محس ــوب ش ــده و‬ ‫براس ــاس معیاره ــای ش ــفاف و عادالن ــه انتخ ــاب‬ ‫می ش ــوند‪ ،‬ب ــه عن ــوان س ــرباز فن ــاور و ب ــه ص ــورت‬ ‫مام ــور (امر ی ــه) و ب ــه نظ ــارت دفت ــر سیاســت گذاری‬ ‫و نظ ــارت راهب ــردی حفاظ ــت اطالع ــات نیروه ــای‬ ‫مس ــلح جه ــت خدم ــت (خدم ــت در عرص ــه‬ ‫فعالیت ه ــای فناوران ــه) در ش ــرکت های دان ــش‬ ‫بنی ــان ب ــا اولو ی ــت ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫هم ــکار بخ ــش دفاع ــی ب ــه معاون ــت علم ــی و‬ ‫فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری اختص ــاص یابن ــد‪.‬‬ ‫ویژه دانش اموختگان تحصیالت تکمیلی؛‬ ‫فراخوان پذیرش سرباز امریه در دانشگاه زابل‬ ‫منتشر شد‬ ‫دانش ــگاه زاب ــل ب ــا ه ــدف ب ــه کارگی ــری‬ ‫نیرو ه ــای متخص ــص از مش ــموالن واج ــد ش ــرایط از‬ ‫بی ــن دانش اموخت ــگان کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری‬ ‫س ــرباز امر ی ــه می پذی ــرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار دانشـگاه خبرگـزاری‬ ‫دانشـجو‪ ،‬معاونـت پژوهش و فناوری دانشـگاه زابل‬ ‫بـا هـدف بـه کارگیـری نیرو هـای متخصـص جهـت‬ ‫بهـره بـرداری از خدمات انـان در ارتباط با صنعت‪،‬‬ ‫امـور پژوهشـی و کار در ازمایشـگاه ها‪ ،‬از مشـموالن‬ ‫واجـد شـرایط از بیـن دانش اموختـگان کارشناسـی‬ ‫ارشـد و دکتـری‪ ،‬سـرباز امر یـه می پذیـرد‪.‬‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس رش ــته های م ــورد نیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز‬ ‫دانشــگاه زابــل‪ )۱ :‬رشــته کامپیوتــر‪ ،‬مهــارت نــرم افــزار‪،‬‬ ‫س ــخت اف ــزار‪ ،‬ش ــبکه ‪ )۲‬رش ــته عل ــوم ازمایش ــگاهی‪،‬‬ ‫مهــارت کار در ازمایشــگاه ‪ )۳‬رشــته علــوم باغبانــی‪،‬‬ ‫مه ــارت کار در گلخان ــه اس ــت‪.‬‬ ‫متقاضی ــان مش ــمول وظیف ــه ک ــه تمای ــل ب ــه‬ ‫گذران ــدن دوره س ــربازی خ ــود در قال ــب نی ــروی‬ ‫امر ی ــه در دانش ــگاه را دارن ــد ت ــا ‪ ۲۴‬بهمن م ــاه‬ ‫فرص ــت دارن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه ادرس الکترونیک ــی‬ ‫‪ www.Amriye.msrt.ir‬نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دانشگاه زنجان برای امریه‬ ‫سربازی فراخوان داد‬ ‫دانشـــگاه زنجـــان از میـــان فـــارغ التحصیـــان کارشناســـی ارش ــد و‬ ‫دکتـــری دانشـــگاه های مختلـــف کشـــور‪ ،‬ســـرباز امریـــه جـــذب می کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار دانش ــگاه خبرگ ــزاری دانش ــجو‪ ،‬دانش ــگاه زنج ــان‬ ‫فراخـــوان جـــذب ســـرباز امریـــه از میـــان دانـــش اموختـــگان کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد و دکت ــری را منتش ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫فـــارغ التحصیالنـــی کـــه تاریـــخ اعـــزام انـــان از اول اردیبهشـــت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اع ــام ش ــده می توانن ــد م ــدارک تحصیل ــی خ ــود را ب ــرای ای ــن دانش ــگاه‬ ‫ارس ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت‪ ،‬مهل ــت ارس ــال م ــدارک ت ــا ‪ ۲۴‬بهم ــن اع ــام اس ــت‬ ‫و عالقه منــدان از طریــق ادرس ‪ /http://amriye.msrt.ir‬بایــد نســبت بــه‬ ‫ثبــت نــام در ایــن فراخــوان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫جهت تامین نیروی انسانی متخصص؛‬ ‫جــذب نیروی امریه در مرکز ملی‬ ‫ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران‬ ‫مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران وابسـته به جهاددانشـگاهی‪،‬‬ ‫جهـت تامیـن نیـروی انسـانی متخصـص‪ ،‬اقـدام بـه جـذب نیـروی امر یـه بـا‬ ‫مـدرک کارشناسـی ارشـد بـرای سـال ‪ ۱۴۰۰‬نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخای ــر‬ ‫ژنتیک ــی و زیس ــتی ای ــران وابس ــته ب ــه جهاددانش ــگاهی‪ ،‬ای ــن مرک ــز جه ــت‬ ‫تامی ــن نی ــروی انس ــانی متخص ــص‪ ،‬اق ــدام ب ــه ج ــذب نی ــروی امر ی ــه ب ــا‬ ‫مــدرک کارشناســی ارشــد بــرای ســال ‪ 1400‬در رشــته های ژنتیــک‪ ،‬پــرورش‬ ‫دام و طی ــور‪ ،‬ژنتی ــک و اص ــاح ن ــژاد دام‪ ،‬بیوش ــیمی‪ ،‬س ــلولی‪ -‬مولکول ــی‪،‬‬ ‫میکروبیول ــوژی‪ ،‬بیوتکنول ــوژی پزش ــکی‪ ،‬دامپزش ــکی و س ــایر رش ــته های‬ ‫عل ــوم زیس ــتی به غی ــراز گیاه ــی نم ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت تاریـــخ اعـــزام بایـــد اول اردیبهشـــت ماه یـــا اول‬ ‫تیرمـــاه ‪ 1400‬و بومـــی اســـتان تهـــران باشـــد‪.‬‬ ‫از واجدی ــن ش ــرایط دع ــوت ب ــه عم ــل می ای ــد رزوم ــه خ ــود را حداکث ــر‬ ‫ت ــا پای ــان بهمن م ــاه س ــال ج ــاری ب ــه ادرس ایمی ــل ‪ info@ibrc.ir‬ارس ــال‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ صفحه 14 ‫دانش بنیان‬ ‫شنبه‪18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئی ــس دانش ــکده هوافض ــای دانش ــگاه امیرکبی ــر از ب ــی توجه ــی ب ــه جای ــگاه‬ ‫شــغلی فــارغ التحصیــان رشــته «هــوا فضــا» در کشــور انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر بســیاری از فــارغ التحصیــان ایــن رشــته بــه دنبــال مهاجــرت و اشــتغال در‬ ‫کشــورهای دیگــر هســتند و جــای تاســف دارد کــه ســرمایه هــای انســانی مــا توســط‬ ‫دیگ ــران به ــره ب ــرداری م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا ه ــدف ای ــن رش ــته فراه ــم ک ــردن ش ــرایطی اس ــت ک ــه دان ــش‬ ‫اموخت ــه ان بتوان ــد در زمین ــه طراح ــی‪ ،‬س ــاخت و ازمای ــش صنای ــع هوافضای ــی‬ ‫فعالیــت کنــد‪ .‬مهندســی هوافضــا علمــی بیــن رشــته ای اســت کــه در ان بســیاری‬ ‫از ش ــاخه های عل ــوم از جمل ــه متال ــورژی‪ ،‬کامپیوت ــر‪ ،‬مکانی ــک و الکترونی ــک م ــورد‬ ‫اس ــتفاده ق ــرار می گیرن ــد‪ .‬همچنی ــن ه ــدف تربی ــت کارش ــناس در صنای ــع هواپیم ــا‬ ‫و هلیکوپترس ــازی و ف ــردی اش ــنا ب ــه مقدم ــات و اص ــول مهندس ــی هوافض ــا اس ــت‪.‬‬ ‫ط ــول متوس ــط دوره ‪ ۴‬س ــال اس ــت‪ .‬دانش ــجویان موظفن ــد ‪ ۳‬واح ــد پ ــروژه بگیرن ــد و‬ ‫‪ ۲‬تابس ــتان در دفات ــر مهندس ــی صنای ــع مر ب ــوط کارام ــوزی کنن ــد‪ .‬فارغ التحصی ــان‬ ‫کادر م ــورد نی ــاز محاس ــبات‪ ،‬طراح ــی‪ ،‬تحقیق ــات و س ــاخت صنای ــع مختل ــف‬ ‫هواپیمای ــی‪ ،‬هلیکوپترس ــازی‪ ،‬موش ــکی و صنای ــع دیگ ــر را تامی ــن می کنن ــد‪.‬‬ ‫برخ ــاف س ــایر رش ــته ها مث ــل مهندس ــی ب ــرق و عم ــران‪ ،‬رش ــته هوافض ــا در‬ ‫مقط ــع کارشناس ــی از اول ب ــدون گرای ــش اس ــت‪ ،‬دانش ــجویان ای ــن رش ــته از ب ــدو‬ ‫ورود ب ــه دانش ــگاه اموزه ه ــای بس ــیاری را ی ــاد می گیرن ــد ک ــه همی ــن مطال ــب اموخت ــه‬ ‫ش ــده ب ــه ان ه ــا کم ــک می کن ــد‪ ،‬بتوانن ــد در ترم ه ــای پایان ــی تحصیلی ش ــان‬ ‫موضــوع یــا گرایــش مناســبی را انتخــاب کــرده و بــه دنبــال ان موضــوع پــروژه پایانــی‬ ‫دوره کارشناس ــی خ ــود را تعیی ــن کنن ــد‪.‬‬ ‫دروس ای ــن مجموع ــه ش ــامل دروس عموم ــی‪ ،‬پای ــه‪ ،‬اصل ــی‪ ،‬تخصص ــی‪،‬‬ ‫کارگاه ــی و کارام ــوزی اس ــت و زمینه های ــی چ ــون ایرودینامی ــک‪ ،‬س ــازه هوای ــی‪،‬‬ ‫مکانی ــک پ ــرواز و جلوبرنده ه ــا را در ب ــر می گی ــرد‪ .‬پایه ه ــای اصل ــی الزم ب ــرای‬ ‫تحصی ــل در ای ــن رش ــته ریاضی ــات‪ ،‬فیز ی ــک و ز ب ــان خارج ــی اس ــت‪ .‬ب ــرای‬ ‫فارغ التحصی ــان ای ــن رش ــته ام ــکان ورود ب ــه دوره کارشناس ــی ارش ــد مهندس ــی‬ ‫هوافض ــا وج ــود دارد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه صنایــع هوافضــا در دنیــا یکــی از پیشــروترین زمینه هــای‬ ‫تحقیقات ــی اس ــت و هم ــواره موجب ــات ترق ــی و جه ــش در س ــایر رش ــته های عل ــوم‬ ‫و مهندس ــی را فراه ــم س ــاخته و در ای ــن راس ــتا بودجه ه ــای عظی ــم نظام ــی و‬ ‫غیرنظام ــی را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت‪ ،‬موضوعات ــی از قبی ــل طراح ــی و‬ ‫س ــاخت هلیکوپت ــر‪ ،‬هواپیم ــای ب ــدون سرنش ــین‪ ،‬ب ــدون موت ــور‪ ،‬عم ــود پ ــرواز و ی ــا‬ ‫جنگنــده از یــک طــرف و ســاخت پایگاههــای فضایــی‪ ،‬مســافرت بــه کــرات دیگــر‬ ‫و جن ــگ س ــتارگان از ط ــرف دیگ ــر جامعی ــت و حساس ــیت ای ــن رش ــته را بی ــش از‬ ‫پی ــش روش ــن می س ــازد‪.‬‬ ‫مهندس ــی هوافض ــا مجموعـ ـه ای از عل ــوم و توانایی ه ــای علم ــی و عمل ــی در‬ ‫زمین ــه تحلی ــل‪ ،‬طراح ــی و س ــاخت وس ــایل پرن ــده نظی ــر هواپیماه ــا‪ ،‬چرخ بال ه ــا‪،‬‬ ‫گالیدره ــا‪ ،‬موش ـک ها و ماهوار هه ــا اس ــت‪ .‬ای ــن رش ــته ب ــر چه ــار پای ــه ایرودینامی ــک ‪، ۱‬‬ ‫جلوبرندگ ــی ‪ ، ۲‬مکانی ــک پ ــرواز ‪ ۳‬و س ــازه های هوافضای ــی اس ــتوار اس ــت‪.‬‬ ‫دانشجویان هوافضا چگونه پذیرش می شوند؟‬ ‫دکت ــر محم ــود مان ــی ریی ــس دانش ــکده ه ــوا فض ــای دانش ــگاه امیرکبی ــر در‬ ‫گف ــت و گ ــو ب ــا ایس ــنا ب ــه تش ــریح جزئی ــات پذی ــرش دانش ــجویان و وضعی ــت‬ ‫اموزش ــی دانش ــجویان رش ــته هوافض ــا در ای ــران اش ــاره و تا کی ــد ک ــرد‪ :‬رش ــته‬ ‫هوافض ــا ب ــرای دوره کارشناس ــی در دانش ــگاه ه ــای م ــا گرایش ــی ن ــدارد‪ .‬در نهای ــت‬ ‫دانش ــجویان ب ــا عن ــوان مهن ــدس هوافض ــا ف ــارغ التحصی ــل م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه تصر یـح کـرد‪ :‬در دوره کارشناسـی ارشـد‪ ،‬ایـن رشـته در هفـت‬ ‫گرایـش ائرودینامیـک‪ ،‬جلـو برندگـی‪ ،‬سـازه‪ ،‬مکانیـک پـرواز‪ ،‬سـوانح هوائـی و‬ ‫صالحیـت پـرواز‪ ،‬فنـاوری فضائـی و فنـاوری ماهـواره دانشـجو پذیـرش مـی کنـد‪.‬‬ ‫فنـاوری فضائـی بیشـتر متمرکـز بـر ایـن اسـت کـه ماهـواره را در فضـا قـرار دهـد و‬ ‫جزئیات پذیرش دانشجو و مشکالت رشته هوافضا از زبان رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر‪:‬‬ ‫از بی توجهی به جایگاه شغلی فار غ التحصیالن «هوا فضا»‬ ‫تا بهره برداری سرمایه های انسانی توسط دیگران‬ ‫رش ــته مهندس ــی ه ــوا فض ــا ب ــه عن ــوان یک ــی از ش ــاخه های‬ ‫مهندس ــی مکانی ــک ب ــرای نخس ــتین ب ــار در س ــال ‪ ۱۳۶۶‬وارد دانش ــگاه‬ ‫ه ــای ای ــران ش ــد و دانش ــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر (پل ــی تکنی ــک ته ــران)‬ ‫اولیــن دوره کارشناســی ایــن رشــته را راه انــدازی کــرد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫مهندس ــی هوافض ــا ش ــاخه ای از مهندس ــی مکانی ــک اس ــت و ش ــباهت‬ ‫زیــادی بــا ان دارد‪ ،‬رفتــه رفتــه ایــن رشــته بــه دانشــگاه هــای دیگــر کشــور‬ ‫فنـاوری ماهـواره بـه خـود ماهـواره اختصـاص دارد و دانشـجویان بـا خـود ماهـواره‬ ‫سـر و کار دارنـد و نحـوه طراحـی‪ ،‬سـاخت و ازمـودن ان را امـوزش مـی بیننـد‪.‬‬ ‫مان ــی خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر فن ــاوری ماه ــواره در دانش ــگاه‬ ‫صنعتــی امیرکبیــر بــه صــورت یــک گرایــش بیــن رشــته ای بــا همــکاری دانشــکده هــای بــرق‬ ‫و هوافض ــا ارائ ــه م ــی ش ــود ک ــه جنب ــه ه ــای هوافضائ ــی ان توس ــط دانش ــجویان‬ ‫پذیرفت ــه ش ــده از طر ی ــق هوافض ــا و جنب ــه ه ــای برق ــی ان توس ــط دانش ــجویان‬ ‫پذیرفت ــه ش ــده از طر ی ــق ب ــرق پوش ــش داده م ــی ش ــود‪ .‬خوش ــبختانه ای ــن الگ ــوی‬ ‫موفق ــی از هم ــکاری ه ــای بی ــن رش ــته اس ــت‪ .‬وزارت عل ــوم در ح ــال بازنگ ــری‬ ‫گرایــش هــای هوافضــا اســت و تــاش بــر ایــن اســت کــه مقولــه هائــی ماننــد مهــارت‬ ‫افزائ ــی و کارافرین ــی در س ــیالبس دروس لح ــاظ گ ــردد ت ــا ف ــارغ التحصی ــان در‬ ‫نیــز راه پیــدا کــرد و هــر ســاله دانشــگاه های مختلفــی از طریــق کنکــور‬ ‫اق ــدام ب ــه پذی ــرش دانش ــجو در ای ــن رش ــته م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫هوافض ــا در واق ــع مجموعـ ـه ای از عل ــوم و توانمندی ه ــای علم ــی‬ ‫اس ــت ک ــه در زمین ــه طراح ــی‪ ،‬انالی ــز و س ــاخت وس ــایل پرن ــده هوای ــی‬ ‫مانن ــد هواپیم ــا‪ ،‬بالگ ــرد‪ ،‬گالیدره ــا‪ ،‬موش ـک ها و وس ــایل پرن ــده فضای ــی‬ ‫مث ــل ش ــاتل ها‪ ،‬ماهواره ه ــا و فضاپیماه ــا م ــورد اس ــتفاده ق ــرار می گی ــرد‬ ‫فرص ــت ه ــای ش ــغلی کارائ ــی بهت ــری داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــکده مهندس ــی هوافض ــای دانش ــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر در رابط ــه‬ ‫ب ــا گرای ــش اویونی ــک ه ــم چنی ــن اظه ــار ک ــرد‪ :‬ای ــن گرای ــش قب ــا در وزارت عل ــوم‬ ‫تعری ــف و اج ــرا ش ــده ب ــود لیک ــن دانش ــکده هوافض ــا و دانش ــکده ب ــرق در ی ــک‬ ‫هم ــکاری مش ــترک اق ــدام ب ــه بازنگ ــری ان نم ــوده و ب ــه عن ــوان ی ــک گرای ــش بی ــن‬ ‫رش ــته ای اج ــرا خواه ــد ش ــد‪ .‬ای ــن گرای ــش در زمین ــه هوائ ــی و فضائ ــی کارب ــرد‬ ‫فراوان ــی دارد‪.‬‬ ‫دکت ــر مان ــی ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه امیدوار ی ــم ای ــن گرای ــش ب ــا فرم ــت جدی ــد ت ــا‬ ‫ســال اینــده راه انــدازی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬یــک ســری مصوباتــی در ایــن رشــته هســت‬ ‫ک ــه بای ــد ی ــک س ــری مصوبات ــی در وزارت عل ــوم تصو ی ــب ش ــود‪ .‬البت ــه کنک ــور ای ــن‬ ‫رش ــته در ص ــورت کس ــب مج ــوز س ــال این ــده برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬تصمیـــم وزارت علـــوم بـــرای پذیـــرش دانشـــجویان‬ ‫دکت ــری ای ــن رش ــته ای ــن اس ــت ک ــه انه ــا را در ی ــک گرای ــش پذی ــرش کن ــد‪ .‬یعن ــی‬ ‫تمـــام دانشـــجویان دوره دکتـــری بـــا عنـــوان هوافضـــا فـــارغ التحصیـــل شـــوند‪.‬‬ ‫اگ ــر چ ــه تخص ــص ای ــن اف ــراد در یک ــی از گرای ــش ه ــا ذک ــر خواه ــد ش ــد‪ .‬یعن ــی‬ ‫دانش ــجوی کارشناس ــی ارش ــد ب ــرای دکت ــری در هم ــان گرای ــش تخصص ــی خ ــود‬ ‫تحصی ــل خ ــود را ادام ــه م ــی ده ــد‪ .‬ام ــا دانش ــجو ب ــا عن ــوان دکت ــرای هوافض ــا‬ ‫ف ــارغ التحصی ــل م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه امیرکبیـــر خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬همانطـــور ک ــه‬ ‫عن ــوان ش ــد در س ــطح کارشناس ــی چه ــار دانش ــگاه ش ــامل دانش ــگاه صنعت ــی‬ ‫امیرکبیـــر‪ ،‬دانشـــگاه اصفهـــان‪ ،‬دانشـــگاه صنعتـــی خواجـــه نصیـــر و دانش ــگاه‬ ‫صنعت ــی ش ــریف دانش ــجوی هوافض ــا پذی ــرش م ــی کنن ــد‪ .‬از بی ــن دانش ــگاه ه ــای‬ ‫غی ــر دولت ــی نی ــز واح ــد عل ــوم و تحقیق ــات دانش ــگاه ازاد دانش ــجوی کارشناس ــی‬ ‫پذی ــرش م ــی کن ــد‪ .‬ام ــا در س ــطح کارشناس ــی ارش ــد برخ ــی از دانش ــگاه ه ــای‬ ‫فن ــی دولت ــی نظی ــر عل ــم و صنع ــت‪ ،‬تربی ــت م ــدرس‪ ،‬صنعت ــی ش ــیراز و صنعت ــی‬ ‫اصفه ــان و دانش ــگاه اصفه ــان در ای ــن رش ــته دانش ــجو پذی ــرش م ــی کنن ــد‪ .‬در‬ ‫دوره دکت ــری چ ــون ی ــک کار تخصص ــی اس ــت و نی ــاز ب ــه اج ــرای رس ــاله اس ــت‬ ‫در نتیج ــه ظرفی ــت پذی ــرش دانش ــجو در دانش ــگاه بس ــتگی ب ــه ظرفی ــت و عال ق ــه‬ ‫اســـتاد و دانشـــجو دارد‪.‬‬ ‫دکتـــر مانـــی بـــا تا کیـــد بـــر اینکـــه ســـالیانه کمتـــر از ‪ ۳۰۰‬دانشـــجو در رش ــته‬ ‫هوافض ــا ب ــرای دوره کارشناس ــی پذی ــرش م ــی ش ــوند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ای ــن تع ــداد ب ــرای‬ ‫گرای ــش ه ــای کارشناس ــی ارش ــد ح ــدود ‪ ۳۵۰‬نف ــر اس ــت‪ .‬ب ــرای دکت ــرا نی ــز ظرفی ــت‬ ‫پذی ــرش بس ــتگی ب ــه هم ــکاری اس ــاتید دارد ک ــه البت ــه ام ــار ان کمت ــر از پذی ــرش‬ ‫در دوره ارش ــد اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــکده هوافض ــای دانش ــگاه امیرکبی ــر همچنی ــن خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫تقاض ــا ب ــرای تحصی ــل در رش ــته هوافض ــا در س ــطح کارشناس ــی خ ــوب اس ــت و‬ ‫دانش ــجویان ب ــا رتب ــه ه ــای س ــه رقم ــی ای ــن رش ــته را انتخ ــاب م ــی کنن ــد‪ .‬بناب ــر ای ــن‬ ‫تقاضــای خوبــی بــرای ادامــه فعالیــت ایــن رشــته وجــود دارد و میــزان تــرک تحصیــل‬ ‫و انص ــراف از تحصی ــل در ای ــن رش ــته نی ــز همانن ــد س ــایر رش ــته ه ــا م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫دکتر مانی در خصوص وضعیت فارغ التحصیالن دانشجویان هوافضا نیز‬ ‫گفت‪ :‬فارغ التحصیالن این رشته در مراکزی که در حوزه هوافضا فعالیت می‬ ‫کنند و همچنین در صنایعی که خدمات این رشته قابل بهره برداری است‬ ‫مثل نیروگاه ها مشغول به کار می شوند‪ .‬اگر چه وضعیت اشتغال برای دانش‬ ‫اموختگان رشته های فنی رضایت بخش نیست شاید بتوان گفت که شرایط‬ ‫اشتغال این دانشجویان کمی بهتر از سایر رشته ها می باشد‪.‬‬ ‫وی در پایـــان بـــا بیـــان اینکـــه متاســـفانه بســـیاری از فـــارغ التحصیـــان ب ــه‬ ‫دنب ــال مهاج ــرت و اش ــتغال در کش ــورهای دیگ ــر هس ــتند و ای ــن ج ــای تاس ــف‬ ‫دارد کــه نخبــگان مــا بعــد از فــارغ التحصیلــی کشــور را تــرک مــی کننــد و ســرمایه هــای‬ ‫انس ــانی م ــا توس ــط دیگ ــران به ــره ب ــرداری م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا؛ ب ــا وج ــود اینک ــه رش ــته مهندس ــی» ه ــوا فض ــا» ب ــه عن ــوان‬ ‫رشـــته اول علمـــی ایـــران در نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور معرفـــی شـــده و رتب ــه‬ ‫ه ــای برت ــر گ ــروه ریاض ــی و فیزی ــک ای ــن رش ــته را ب ــه عن ــوان انتخ ــاب اول رش ــته‬ ‫دانشـــگاهی خـــود قـــرار مـــی دهنـــد و همچنیـــن علـــی رغـــم رشـــد و پیشـــرفت‬ ‫چش ــمگیر صنای ــع هوافض ــا در ای ــران و نی ــاز ج ــدی ب ــه حض ــور متخصصی ــن ای ــن‬ ‫ح ــوزه در صنای ــع نظام ــی و غیرنظام ــی؛ همچن ــان بس ــیاری از دانش ــجویان بع ــد‬ ‫از فـــارغ التحصیلـــی بـــرای ورود بـــه بـــازار کار چشـــم بـــه صنایـــع خار ج ــی‬ ‫دوخت ــه ان ــد‪ .‬درحال ــی ک ــه الزم اس ــت مس ــئوالن ب ــرای این ــده ف ــارغ التحصی ــان‬ ‫ای ــن رشـــته مهـــم و تاثیرگـــذار تمهیداتـــی بیندیشـــند تـــا عـــاوه بـــر جلوگیـــری از‬ ‫خ ــروج س ــرمایه ه ــای انس ــانی از کش ــور‪ ،‬ش ــاهد اقب ــال بی ــش از پی ــش دانش ــجویان‬ ‫ب ــه ای ــن رش ــته ه ــا باش ــیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنایع فوالد کاوه تیکمه داش واقع در استان اذربایجان شرقی‬ ‫به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر فنی‬ ‫اقا (حداکثر سن ‪ 45‬سال)‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مکانیک ترجیح ًا‪  ‬گرایش ساخت و تولید‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های برق قدرت و الکترونیک‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در سمت مدیر فنی در کارخانه های فوالدی (خط نورد )‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا کفالت دائم‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس نقشه کشی‬ ‫صنعتی‬ ‫خانم‪/‬اقا (حداکثر سن ‪ 40‬سال)‬ ‫دارای مدرک تحصیلی نقشه کشی و طراحی صنعتی – مکانیک مسلط به نرم افزارهای – ‪Catia‬‬ ‫‪ ،Solidworks‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬دارای کارت پایان خدمت یا کفالت دائم‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫اقا (حداکثر سن ‪ 40‬سال)‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مکانیک‪  ‬ترجیح ًا گرایش ساخت و تولید‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬دارای کارت پایان خدمت یا کفالت دائم‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪seydi.behruz@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا تولید کننده قطعات خودرو در ایران‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر فروش‬ ‫اقا‬ ‫کارشناس بازاریابی‪ ‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫کارشناس فروش‪ ‬‬ ‫اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫کارشناس ارشد صادرات‬ ‫اقا‬ ‫مدیر ‪IT‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫مدیر تامین و بازرگانی‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫کارشناس ‪ IT‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫مسلط به نرم افزار و سخت افزار‪ ‬‬ ‫کارشناس خرید خارجی‪ ‬‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫مسئول دفتر مدیریت‪ ‬‬ ‫خانم‬ ‫کارشناس خرید داخلی‬ ‫اقا‬ ‫تحصیلدار‪ ‬‬ ‫اقا‬ ‫مدیر عملیات‪ ‬‬ ‫اقا‪ ،‬مسلط به عملیات مونتاژ‪ ،‬بسته بندی‪،‬‬ ‫انبارش‪ ،‬لجستیک‬ ‫نیروی خدماتی‬ ‫اقا‬ ‫مدیر بازاریابی‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@amirnia.com‬‬ صفحه 15 ‫‪ 22‬بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی مبارک باد‬ ‫شنبه‪ 18‬بهمن‪23-1399‬جمادی الثانی‪ 6-1442‬فوریه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1218‬‬ ‫ا گهی استخدام فار غ التحصیالن ممتاز‬ ‫دانشگاه های برتر در صنعت برق حرارتی‬ ‫شـــرکت مـــادر تخصصـــی تولیـــد نیـــروی بـــرق حرارتـــی در نظـــر دارد بخشـــی از‬ ‫نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز خ ــود در ش ــرکت های وابس ــته غیردولت ــی (نیروگاه ه ــا) را‬ ‫از بی ــن فارغ التحصی ــان ممت ــاز دانش ــگاه های برت ــر‪ ،‬مطاب ــق ضواب ــط و مق ــررات و از‬ ‫طری ــق مصاحب ــه تخصص ــی تامی ــن کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــرق نی ــوز‪ ،‬ش ــرکت م ــادر تخصص ــی تولی ــد نی ــروی ب ــرق حرارت ــی‬ ‫در نظ ــر دارد بخش ــی از نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز خ ــود در ش ــرکت های وابس ــته‬ ‫غیردولتـــی (نیروگاه هـــا) را از بیـــن فارغ التحصیـــان ممتـــاز دانشـــگاه های برتـــر‪،‬‬ ‫مطابـــق ضوابـــط و مقـــررات و از طریـــق مصاحبـــه تخصصـــی تامیـــن کنـــد‪.‬‬ ‫پی ــرو اب ــاغ دس ــتورالعمل نیازس ــنجی‪ ،‬تامی ــن و س ــاماندهی نی ــروی انس ــانی در‬ ‫شـــرکت های وابســـته وزارت نیـــرو‪ ،‬شـــرکت مـــادر تخصصـــی تولیـــد نیـــروی بـــرق‬ ‫حرارت ــی در نظ ــر دارد بخش ــی از نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز خ ــود در ش ــرکت های‬ ‫وابس ــته غی ــر دولت ــی (نیروگاه ه ــا) را از بی ــن فارغ التحصی ــان ممت ــاز دانش ــگاه های‬ ‫برت ــر‪ ،‬مطاب ــق ضواب ــط و مق ــررات و از طری ــق مصاحب ــه تخصص ــی تامی ــن کن ــد‪.‬‬ ‫عالقه منـــدان جهـــت کســـب اطالعـــات بیشـــتر و ثبت نـــام می تواننـــد بـــه‬ ‫ادرس ‪ http://hr.tpph.ir/SitePages/Employment.aspx‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫پذیرفته شدگان مرحله اول ازمون‬ ‫استخدامی وزارت کشور از ‪ ۲۰‬بهمن ماه‬ ‫نسبت به تحویل مدارک خود اقدام کنند‬ ‫روشــن ضمیــر مدیــرکل منابــع انســانی‬ ‫وزارت کشـــــــــــــــــــــور اعــــــــــــــــــام کـــرد‪:‬‬ ‫پذیرفتــه شــدگان مرحلــه اول هشــتمین‬ ‫ازم ــون فراگی ــر دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی‬ ‫بـــرای اســـتخدام در وزارت کشـــور‪،‬‬ ‫فرمانـــداری هـــا و بخشــــــــــــداری هـــا از‬ ‫‪ ۲۰‬بهمــن مــاه و بــر اســاس نوبــت بنــدی‬ ‫کـــه از طریـــق ســـایت وزارت کشـــور و‬ ‫اس ــتانداری ه ــای سراس ــر کش ــور اع ــام‬ ‫مـــی شـــود‪ ،‬جهـــت تحویـــل مـــدارک‬ ‫خ ــود اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫به نقل از وزارت کشور‪ ،‬اکبر روشن ضمیر مدیرکل منابع انسانی وزارت کشور با‬ ‫اشاره به اعالم نتایج ازمون استخدامی سال جاری گفت‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در مراجعه حضوری داوطلبان پذیرفته شده مرحله‬ ‫اول هشتمین ازمون فراگیر دستگاه های اجرایی برای استخدام در وزارت کشور‬ ‫(فرمانداری ها و بخشداری ها) و تحویل مدارک‪ ،‬برابر هماهنگی های بعمل امده‪،‬‬ ‫اخذ مدارک برای ستاد وزارت کشور و استانداری ها از روز دوشنبه مورخ ‪ ۲۰‬بهمن‬ ‫ماه و براساس نوبت بندی افراد که از طریق پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور به‬ ‫ادرس ‪ www.moi.ir‬واستانداری های سراسر کشور اعالم می شود‪ ،‬انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رییس مرکز روابط عمومی وزارت کار خبر داد‪:‬‬ ‫پایان داوری نخستین دوره جشنواره ملی‬ ‫کاریکاتور « کارا »‬ ‫رییس مرکز روابط عمومی و اطالع‬ ‫رسانی وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫از پایان داوری نخستین دوره جشنواره ملی‬ ‫کاریکاتور « کارا» خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از مرکز روابط‬ ‫عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی ‪ ،‬حامد شمس با اعالم‬ ‫این خبر اظهار کرد‪ :‬داوری نخستین دوره‬ ‫جشنواره ملی کاریکاتور کارا به پایان رسید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیــات داوران متشــکل‬ ‫از احمــد عربانــی‪ ،‬جــواد علیــزاده و علــی‬ ‫درخشــی بــا بررســی ‪ ۱۹۶‬اثــر رســیده‬ ‫بــه دبیرخانــه جشــنواره کــه متعلــق بــه‬ ‫‪۱۰۸‬هنرمنــد بــود ‪ ۶۵‬اثــر را واجــد شــرکت در نمایشــگاه و انتشــار در کتــاب جشــنواره اعــام‬ ‫کرد نــد‪.‬‬ ‫شمس با بیان این که در این مرحله ‪ ۱۲‬اثر به مرحله دوم داوری راه یافتند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پس از بررسی های صورت گرفته در پایان ‪ ۷‬اثر نیز به بخش پایانی داوری راه می یابند‪.‬‬ ‫رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد‪:‬‬ ‫برگزیدگان نخستین دوره جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور روز ‪ ۲۹‬بهمن در مراسم «تجلیل‬ ‫از برگزیدگان ملی سیزدهمین جشنواره کارافرینان برتر ‪ « 1398‬معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫نخستین دوره جشنواره ملی کاریکاتور « کارا» با موضوع کارافرینی با ‪ ۷‬عنوان محوری از‬ ‫سوی وزارت تعاون‪ ٬‬کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود‪.‬‬ ‫◄ حوادث‬ ‫در راستای کاهش جعل مدرک؛‬ ‫الکترونیکی شدن مدارک دانش اموختگان‬ ‫‪ ۸۰‬دانشگاه کلید خورد‬ ‫رئیـــس ســــــــــــــــــــــــــازمان امـــور‬ ‫دانشـــــــــــــــجویان گفـــــــــــــــــــت‪ :‬بـــه‬ ‫‪ ۸۰‬دانشـــگاه کـــه خـــود مـــدارک‬ ‫فــارغ التحصیــان را صــادر مــی کننــد‬ ‫اعــام شــده کــه بــرای الکترونیکــی‬ ‫شـــدن مـــــــــــــــدارک وارد سیســـتم‬ ‫(ســـامانه سجــــــــــاد ســـازمان امـــور‬ ‫دانشـــجویان ) شـــوند‪.‬‬ ‫مجتبـــی صدیقـــی در گفتگـــو‬ ‫بـــا خبرنـــگار مهـــر دربـــاره اخریـــن‬ ‫وضعیــــــت الکترونیکـــی شـــدن‬ ‫مـــدارک دانشـــــــــــــگاهی گفـــت‪:‬‬ ‫مـــدارک فـــارغ التحصیــــــــــــــــــان موسســـات‬ ‫امـــوزش عالـــی غیـــر دولتـــی و غیـــر انتفاعـــی و‬ ‫دانشـــگاه های وابســـته بـــه دســـتگاه ها کـــه‬ ‫توســـط ســـازمان امـــور دانشـــجویان پیگیـــری‬ ‫می ش ــد‪ ،‬هم ــه ب ــه «کیوارک ــد» مجه ــز ش ــده و ب ــا‬ ‫هم ــان ک ــد می ش ــود م ــدرک دان ــش اموخت ــگان‬ ‫را جســـتجو کـــرد و بـــه اصالـــت مـــدرک و‬ ‫محتـــوای ان ا گاهـــی یافـــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــه ‪ ۸۰‬دانش ــگاهی ه ــم ک ــه‬ ‫خـــود مـــدارک فـــارغ التحصیـــان را صـــادر‬ ‫می کننـــد اعـــام شـــده کـــه وارد ایـــن سیســـتم‬ ‫(ســـامانه ســـجاد ســـازمان امـــور دانشـــجویان)‬ ‫شـــوند کـــه بـــه تدریـــج در حـــال وارد شـــدن‬ ‫هس ــتند‪ ،‬دانش ــگاه ها ه ــر مدرک ــی ک ــه ص ــادر‬ ‫می کننـــد براســـاس «کیوارکـــدی» اســـت کـــه‬ ‫از سیســـتم مرکـــزی دریافـــت کرده انـــد و در‬ ‫دانشـــنامه ها پیـــش بینـــی می شـــود‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان ام ــور دانش ــجویان اف ــزود‪ :‬در‬ ‫واق ــع در ای ــن روش‪ ،‬م ــدارک دان ــش اموخت ــگان‬ ‫توس ــط دانش ــگاه ها در س ــامانه س ــجاد س ــازمان‬ ‫امـــور دانشـــجویان بارگـــذاری شـــده و پـــس از‬ ‫بررس ــی نح ــوه ورود متقاض ــی ب ــه ام ــوزش عال ــی‬ ‫و نم ــرات و س ــنوات تحصیل ــی‪ ،‬ب ــا‬ ‫اختص ــاص ک ــد کی ــوار‪ ،‬دانش ــنامه‬ ‫ارس ــالی تایی ــد می ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬پـــس از ورود‬ ‫مـــدارک دانشـــگاه ها بـــه سیســـتم‬ ‫مرک ــزی ب ــه تدری ــج ب ــه مدارک ــی ک ــه‬ ‫ً‬ ‫قبـــا صـــادر شـــده بـــاز می گردیـــم و‬ ‫ان مـــدارک کـــم کـــم روی سیســـتم‬ ‫بارگ ــزاری می ش ــود ت ــا مدارک ــی ک ــه‬ ‫چندی ــن س ــال پی ــش ص ــادر ش ــده‬ ‫در سیس ــتم قاب ــل دسترس ــی باش ــد‪.‬‬ ‫صدیقــی ادامــه داد‪ :‬فکــر می کنــم‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــا ای ــن امکان ــی ک ــه ب ــرای دس ــتگاه ها‬ ‫و نهادهـــا کـــه می خواهنـــد از خدمـــت افـــراد‬ ‫اس ــتفاده کنن ــد فراه ــم ش ــده اس ــت‪ ،‬مش ــکلی‬ ‫دیگــر وجــود نــدارد کــه از ایــن طریــق بــه مــدارک‬ ‫صـــادره مطمئـــن شـــده و بـــا ارامـــش خاطـــر از‬ ‫ای ــن م ــدرک اس ــتفاده کنن ــد و دیگ ــر بهانـ ـه ای‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن روش عــاوه بــر صرفــه‬ ‫جویـــی در وقـــت و هزینـــه و کاهـــش مصـــرف‬ ‫کاغـــذ‪ ،‬امـــکان جعـــل مـــدارک نیـــز بـــه میـــزان‬ ‫زی ــادی کاه ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫در رابطه با پذیرفته شدگان؛‬ ‫اطالعیه سازمان ثبت اسناد درباره‬ ‫پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت‬ ‫ازمون استخدام نیروی پیمانی‬ ‫اداره کل منابـع انسـانی و پشـتیبانی‬ ‫سـازمان ثبـت اسـناد و املا ک کشـور در‬ ‫رابطـه بـا پذیرفتـه شـدگان چنـد برابـر ظرفیـت‬ ‫ازمـون اسـتخدامی نیـروی انسـانی ایـن سـازمان‬ ‫اطالعیـه ای صـادر کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان‪ ،‬اداره‬ ‫کل منابـع انسـانی و پشـتیبانی سـازمان ثبـت‬ ‫اسـناد و املا ک کشـور در رابطـه با زمـان تحویل‬ ‫مـدارک پذیرفتـه شـدگان چنـد برابـر ظرفیـت‬ ‫ازمـون اسـتخدامی نیـروی انسـانی ایـن سـازمان‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۹‬اطالعیـه ای صـادر کـرد‪.‬‬ ‫متن این اطالعیه بدین شرح است‪:‬‬ ‫پذیرفتـه شـدگان چنـد برابـر ظرفیـت ازمـون‬ ‫اسـتخدام نیـروی پیمانـی سـازمان ثبـت‬ ‫اسـنادو املا ک کشـور‪ ،‬از تاریـخ ‪۱۸‬‏‪۱۱/‬‏‪۹۹/‬‬ ‫لغایـت ‪۲۷‬‏‪۱۱/‬‏‪ ۹۹/‬از سـاعت ‪۳۰‬‏‪ ۸/‬لغایـت‬ ‫‪( ۱۴‬در رو ز هـای غیـر تعطیـل)‪ ،‬مهلـت دارنـد‬ ‫ضمـن رعایـت دسـتورالعمل هـای بهداشـتی‪،‬‬ ‫بـا در دسـت داشـتن مـدارک ذیـل‪ ،‬بـه اداره کل‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک اسـتان محـل سـکونت‪،‬‬ ‫مراجعـه و مـدارک موردنیـاز را بـه واحـد امـور‬ ‫اداری ثبـت اسـتان تحویـل دهنـد‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم مراجعـه در مهلـت مذکـور‪،‬‬ ‫مراتـب بعنـوان انصـراف از مراحـل اسـتخدام‬ ‫محسـوب خواهـد شـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در راسـتای مسـاعدت بـا‬ ‫پذیرفته شدگان ازمون و جلوگیری از تردد ان ها‬ ‫بیـن اسـتان ها‪ ،‬مقـرر شـده هریـک از پذیرفتـه‬ ‫شـدگان ازمـون بـه جـای مراجعـه بـه اداره کل‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک اسـتان مـورد تقاضـا بـرای‬ ‫اسـتخدام‪ ،‬بـه اداره کل ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫اسـتان محـل سـکونت فعلـی مراجعـه نماینـد‪.‬‬ ‫بعنـوان مثـال فـردی که سـاکن اسـتان مازندران‬ ‫اسـت و بـرای اسـتخدام در اسـتان تهـران‬ ‫پذیرفتـه شـده اسـت‪ ،‬بـرای تحویـل مـدارک و‬ ‫مسـتندات مـورد نیـاز‪ ،‬در مهلـت مقـرر‪ ،‬بـه اداره‬ ‫کل ثبـت اسـتان مازنـدران مراجعـه کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا پـس از بررسـی مـدارک و مسـتندات‬ ‫ارائـه شـده‪ ،‬تاریـخ و زمـان برگـزاری مصاحبـه‬ ‫تخصصـی از افـرادی کـه مـدارک ان هـا منطبـق‬ ‫بـا مفـاد ا گهـی اسـتخدام بـوده‪ ،‬اطلاع رسـانی‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫‏‪-‬مدارک موردنیاز‬ ‫‪۱‬‏‪-‬اصل شناسنامه با ‪ ۲‬نسخه کپی از کلیه‬ ‫صفحات‬ ‫‪۲‬‏‪ -‬کارتملیبا‪ ۲‬نسخه کپیاز دو طرف کارت‬ ‫‪۳‬‏‪ -‬اصـل کارت پایـان خدمـت یـا معافیـت‬ ‫قانونـی (اقایـان) بـا ‪ ۲‬نسـخه کپـی از دو طـرف‬ ‫کارت‬ ‫‪۴‬‏‪ -‬اصـل مـدرک تحصیلـی کـه در زمـان‬ ‫ثبـت نـام در ازمـون‪ ،‬بـر اسـاس ان مـدرک ثبـت‬ ‫نـام نمـوده انـد بـا ‪ ۲‬نسـخه کپـی‬ ‫‪۵‬‏‪ -‬عکس ‪ ۳*۴‬سه قطعه‬ ‫‪۶‬‏‪-‬بـرای اسـتفاده از اولویـت بومـی از طریـق‬ ‫سـکونت‪ ،‬الزم اسـت فـرم استشـهاد محلـی از‬ ‫اداره کل ثبـت اسـناد و املا ک اسـتان محـل‬ ‫سـکونت اخـذ و پـس از تکمیـل و ممهـور بـه مهر‬ ‫نیـروی انتظامـی (پاسـگاه یـا کالنتـری محـل)‬ ‫ارائـه گـردد‪( .‬تکمیل این فرم توسـط متقاضیان‬ ‫اسـتخدام در مراکـز اسـتان ها الزم نیسـت)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا داوطلبـان بومـی شهرسـتانی کـه‬ ‫دارای سـوابق تحصیلـی در مقاطـع ابتدایـی‪،‬‬ ‫راهنمایـی‪ ،‬یـا دبیرسـتان در شهرسـتان مـورد‬ ‫تقاضـا هسـتند‪ ،‬بـا تاییـد اداره امـوزش و‬ ‫پـرورش شهرسـتان مربوطـه‪ ،‬مـدت تحصیـل را‬ ‫می تواننـد بـه عنـوان تمـام یـا قسـمتی از سـابقه‬ ‫‪۱۰‬سـال سـکونت بـه شـرط ارائـه استشـهاد‬ ‫محلـی مبنـی بـر تاییـد سـاکن بـودن فعلـی فـرد‬ ‫در شهرسـتان مـورد تقاضا‪ ،‬مال ک محاسـبه قرار‬ ‫دهنـد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬بـرای اضافـه شـدن بـه حداکثـر سـن‪،‬‬ ‫داوطلبانـی کـه بـه صـورت غیررسـمی و‬ ‫تمـام وقـت در وزارتخانه هـا و موسسـات و‬ ‫شـرکت های دولتـی‪ ،‬بانک هـا و شـرکت های‬ ‫تحـت پوشـش ان هـا‪ ،‬شـرکت های بیمه هـای‬ ‫دولتی‪ ،‬شهردار ی ها و موسسات و شرکت های‬ ‫دولتـی کـه شـمول قانـون بـر ان هـا مسـتلزم ذکـر‬ ‫نـام اسـت‪ ،‬موسسـات و شـرکت های ملـی و‬ ‫مصـادره شـده کـه بـه نحـوی از بودجـه و کمـک‬ ‫دولـت اسـتفاده می کننـد‪ ،‬نهاد هـای انقلاب‬ ‫اسلامی و شـرکت های تحـت پوشـش ان هـا‬ ‫از تاریـخ ‪۲۲‬‏‪۱۱/‬‏‪ ۱۳۵۷/‬بـه خدمـت اشـتغال‬ ‫داشـته انـد‪ ،‬مـدارک و مسـتندات مربوطـه را‬ ‫ارائـه نماینـد‪.‬‬ ‫‪۸‬‏‪ -‬معرفـی نامـه صـادره از بنیـاد شـهید و‬ ‫امـور ایثارگـران اسـتان بـرای ایثارگـران‬ ‫‪۹‬‏‪-‬معرفـی نامـه از طـرف اداره کل بهزیسـتی‬ ‫اسـتان بـرای متقاضیـان اسـتخدام بـر اسـاس‬ ‫سـهمیه معلولیـن‬ ‫اعالم نتایج اولیه هشتمین ازمون استخدامی کشور؛ ‬ ‫‪ 21‬نفر در سازمان امور عشایر ایران‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫نتایـج اولیـه هشـتمین ازمون اسـتخدامی متمرکز‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی کشـور ‪ ۱۱‬بهمـن مـاه اعلام‬ ‫شـد‪ .‬تعـداد ‪ 21‬نفـر در سـازمان امـور عشـایر ایـران‬ ‫اسـتخدام مـی شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـ ــ ـ ـ ـ ــزارش بـازارکار بـه نق ـ ـ ـ ــل از پا یـگاه‬ ‫ا طلاع ر سـانی سـازمان ا مـور عشـایر ا یـران‪،‬‬ ‫رئیـس روا بـط عمو مـی و ا مـور بیـن الملـل سـازمان‬ ‫ا مـور عشـایر ا یـران از جـذب و ا سـتخدام ‪ 21‬نفـر‬ ‫در ا یـن سـازمان از طر یـق از مـون ا سـتخدامی‬ ‫د سـتگاه هـای اجرا یـی در سـال ‪ 99‬خبـر داد‬ ‫و گفـت‪ :‬سـازمان سـنجش کشـور نتا یـج اولیـه‬ ‫هشـتمین از مـون ا سـتخدامی د سـتگا ه های‬ ‫اجرا یـی کشـور کـه ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬دی مـاه ‪ ۹۹‬بر گـزار‬ ‫شـده بـود را اعلام کـرد‪.‬‬ ‫علیرضا رحیمی افزود‪ :‬این نتایج از سـاعت ‪ ۲۰‬روز‬ ‫شـنبه ‪ ۱۱‬بهمـن مـاه بـر روی سـایت سـازمان سـنجش‬ ‫اموزش کشـور به نشـانی ‪ www.sanjesh.org‬قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬اطالعیـه هـای مر بـوط بـه‬ ‫اسـتخدام و جـذب نیـرو در سـازمان امـور عشـایر‬ ‫از سـوی مدیر یـت امـور اداری‪ ،‬رفـاه و پشـتیبانی‬ ‫سـازمان و از طر یـق وب سـایت سـازمان بـه نشـانی‬ ‫‪ www.ashayer.ir‬اطلاع رسـانی مـی شـود‪.‬‬ ‫گــــریم پرستار ج ـ ــوان‬ ‫برای دستبرد به حساب بانکی‬ ‫پرستار خانگی که کینه پیرزن صاحبخانه را به دل گرفته بود‪ ،‬بعد از‬ ‫سرقت کارت بانکی او خودش را شبیه او گریم کرد تا از حساب بانکی او‬ ‫‪ 50‬میلیون تومان برداشت کند‪.‬‬ ‫به گزارش شفا انالین چند روز قبل زن جوانی به پلیس رفت و از سرقت‬ ‫خانه مادرش خبر داد‪ .‬وی گفت‪ :‬مادرم پیرزنی است که به تنهایی زندگی‬ ‫می کند‪ ،‬هر روز با او تماس می گیرم‪.‬‬ ‫پریروز هر چه به مادرم زنگ زدم جواب نداد‪ .‬با خودم گفتم شاید‬ ‫بیرون رفته و خانه نیست‪ .‬صبح امروز دوباره به مادرم زنگ زدم اما باز‬ ‫هم جواب نداد و همین مساله باعث نگرانی ام شد‪ ،‬خودم رابه خانه اش‬ ‫رساندم و با ورود به خانه مادرم با بدن نیمه جانش مواجه شدم‪ .‬او‬ ‫را به بیمارستان رسانده و تحت درمان قرار گرفت اما هنوز بی هوش‬ ‫است‪ .‬از خانه مادرم‪ ،‬دالرها‪ ،‬وسایل عتیقه‪ ،‬طال و کارت عابر بانکش‬ ‫به سرقت رفته است‪.‬‬ ‫با شکایت زن جوان‪ ،‬پرونده ای در دادسرای ویژه سرقت تشکیل‬ ‫و تحقیقات اغاز شد‪ .‬پیرزن که فرنگیس نام دارد‪ 3 ،‬روز به خاطر‬ ‫مسمومیت بی هوش بود اما وقتی به هوش امد اطالعاتی در اختیار‬ ‫تیم تحقیق قرار داد که انها را به سارق اصلی رساند‪.‬‬ ‫فرنگیس گفت‪ :‬به خاطر تنهایی و کرونا‪ ،‬بچه هایم تصمیم گرفتند‬ ‫پرستاری را استخدام کنند تا برای خرید کمتر از خانه خارج شوم و‬ ‫کارهایم را او انجام دهد‪ .‬مدتی از حضور پرستار‪ ،‬به نام مینو گذشته بود‬ ‫که انگشتر عتیقه ام گم شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬من که تصور می کردم انگشتر را مینو دزدیده است به‬ ‫او تهمت زدم و از او خواستم خانه ام را ترک کند و به عبارتی او را اخراج‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫مینو خیلی التماس کرد که او را اخراج نکنم‪ ،‬می گفت در این‬ ‫سرقت نقشی نداشته است اما حرف هایش را باور نکردم‪ .‬هر چند‪،‬‬ ‫چند روز بعد انگشترم را پیدا کردم اما دیگر به مینو حرفی نزدم‪ .‬تا اینکه‬ ‫او یک روز تماس گرفت و گفت برای بردن وسایلش و تسویه حساب‬ ‫به خانه ام می اید‪.‬‬ ‫مـــن هـــم قبـــول کـــردم وقتـــی ان روز مینـــو وارد خانـــه ام شـــد کم ــی‬ ‫صحب ــت کردی ــم و بع ــد او برای ــم چ ــای ریخ ــت‪ ،‬بع ــد از نوش ــیدن چ ــای‬ ‫از هـــوش رفتـــم و درنهایـــت در بیمارســـتان بـــه هـــوش امـــدم‪ .‬بـــه ج ــز‬ ‫پرس ــتارم کس ــی ان موق ــع در خان ــه نب ــود و ش ــک ن ــدارم ک ــه او س ــرقت را‬ ‫انجـــام داده اســـت‪.‬‬ ‫در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد که فردای روز سرقت و زمانی‬ ‫که فرنگیس در کما به سر می برد‪ ،‬زنی با مشخصات فرنگیس و کارت‬ ‫شناسایی او به بانک رفته و با نام او از حساب بانکی اش ‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫برداشت کرده است‪.‬‬ ‫ماموران پلیس تحقیقات را برای دستگیری زن جوان ادامه دادند‬ ‫اما بررسی ها نشان می داد که مینو خانه اش را ترک کرده است‪ .‬در ادامه‬ ‫بررسی ها مشخص شد که زن جوان در خانه پدری اش مخفی شده و‬ ‫با هماهنگی های قضایی وی بازداشت شد‪.‬زن جوان که مدارک را‬ ‫علیه خود می دید به ناچار به سرقت از خانه پیرزن به خاطر انتقامگیری‬ ‫اعتراف کرد‪ .‬سپس برای ادامه تحقیقات در اختیار کارا گاهان اداره ا گاهی‬ ‫قرار داده شد‪.‬‬ ‫گفت و گو با پرستار خانگی‬ ‫■ چرا تصمیم به سرقت گرفتی؟‬ ‫کینه فرنگیس را به دل گرفته بودم‪ .‬در مدتی که پرستار خانه اش‬ ‫بودم هر کاری از دستم برمی امد برایش انجام دادم اما او در عوض به‬ ‫من تهمت سرقت زد‪ .‬حقوقم را بموقع نمی داد و مدام اذیتم می کرد اما‬ ‫چون نیاز مالی داشتم هیچ حرفی نمی زدم و درنهایت هم با بهانه سرقت‬ ‫مرا اخراج کرد‪ .‬من انگشترش را ندزدیده بودم اما برای انتقام تصمیم به‬ ‫سرقت گرفتم‪.‬‬ ‫■ روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟‬ ‫من مدتی قبل با مرد جوانی به نام کوروش اشنا شده بودم‪ .‬او گریمور‬ ‫بود و در ترکیه دوره های گریم را دیده بود‪ .‬از بد روزگار وقتی به ایران‬ ‫می اید‪ ،‬در یک درگیری که مربوط به دوستانش بوده مجروح و بعد هم‬ ‫دستگیر شد‪ .‬در واقع بی گناه سابقه دار شده بود‪ .‬روزی که تصمیم‬ ‫داشتم نقشه سرقت را اجرا کنم از او خواستم مرا به مقابل خانه پیرزن‬ ‫ببرد اما او از نقشه سرقت من بی خبر بود‪ .‬بعد از سرقت با کارت عابر بانک‪،‬‬ ‫دالرها و طالها و مقداری از عتیقه های پیرزن از خانه بیرون امده و با‬ ‫کوروش انجا را ترک کردم‪.‬‬ ‫■ چطـــور توانســـتی ‪ 50‬میلیـــون تومـــان را از حســـاب‬ ‫پیـــرزن برداشـــت کنـــی؟‬ ‫خودم را گریم کردم‪ .‬از کوروش خواستم مرا شبیه یک پیرزن گریم کند‬ ‫تا دوستانم مرا نشناسند‪ .‬او هم که از همه جا بی خبر بود‪ ،‬مرا گریم کرد‬ ‫و من هم با کاله گیس و گریم درحالی که عینکی به چشم داشتم وارد‬ ‫بانک شدم‪ .‬کارمند بانک ان روز سرش شلوغ بود و دقت نکرد من هم با‬ ‫استفاده از کارت ملی که از خانه پیرزن برداشته بودم ‪ 50‬میلیون تومان از‬ ‫حسابش پول برداشت کردم‪.‬‬ ‫■ بعد از سرقت ها چه کردی؟‬ ‫خانه ای که در ان مستاجر بودم‪ ،‬را دوستم اجاره کرده بود‪ .‬برای همین‬ ‫مدرکی از من در دست صاحب خانه نبود‪ ،‬وقتی هم سرقت را انجام دادم‪،‬‬ ‫انجا را ترک کردم و به خانه پدر ی ام برگشتم‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1223

هفته نامه بازار کار 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1399/12/23
هفته نامه بازار کار 1222

هفته نامه بازار کار 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1399/12/16
هفته نامه بازار کار 1221

هفته نامه بازار کار 1221

شماره : 1221
تاریخ : 1399/12/09
هفته نامه بازار کار 1220

هفته نامه بازار کار 1220

شماره : 1220
تاریخ : 1399/12/02
هفته نامه بازار کار 1219

هفته نامه بازار کار 1219

شماره : 1219
تاریخ : 1399/11/25
هفته نامه بازار کار 1217

هفته نامه بازار کار 1217

شماره : 1217
تاریخ : 1399/11/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!