هفته نامه بازار کار شماره 1217 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1217

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1217

هفته نامه بازار کار شماره 1217

‫استخدام‬ ‫اخرینخبرهایخدمتسربازیوجذبامریه‬ ‫در جهت توسعه اشتغال صورت می گیرد‬ ‫همکاری‬ ‫جهاددانشگاهی و‬ ‫بسیج سازندگی‬ ‫صفحه ‪12‬‬ ‫استخدام در سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به ریاست جمهوری‬ ‫استخدام شرکت فوالد شرق کاوه در استان خراسان رضوی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫دعوت به همکاری در جهاددانشگاهی مشهد‬ ‫بیژن زنگنه ‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت پتروشیمی مروارید عسلویه‬ ‫نخبگان در تارنمای‬ ‫وزارت نفت‬ ‫ثبت نام کنند‬ ‫ادامه استخدام در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 11‬بهمن ‪ 16 -1399‬جمادی الثانی ‪ 30 -1442‬ژانویه ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1217‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ‪66710081‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی این وزارتخانه تشریح کرد‬ ‫جزئیات برگزاری ازمون استخدامی وزارت بهداشت‬ ‫نحوه اعالم نتیجه ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫از جذب ‪ 25‬هزار خدمتگزار تا تعیین تکلیف مطالبات معلمان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫انصراف از رشته پزشکی‬ ‫و ورود به دنیای خلبانی‬ ‫صفحه ‪11‬‬ ‫تداوم ثبت نام متقاضیان شرکت‬ ‫در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی‬ ‫افزایش ‪ 25‬درصدی حقوق بازنشستگان در سال ‪1400‬‬ ‫اینده اشتغال‬ ‫با مهارت اموزی‬ ‫گره خورده است‬ ‫‪ 12‬برگزاری ازمون استخدامی فرزندان ایثارگران تا پایان بهمن‬ ‫‪7‬‬ ‫شبکه سازی چیست‬ ‫و تاثیر ان در یافتن شغل مناسب‬ ‫‪12‬‬ ‫کالهبرداری از طریق ا گهی‬ ‫استخدام کار در منزل‬ ‫ردیف‬ ‫مدرک و رشته تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫کامپیوتر‬ ‫مرد‬ ‫یک نفر‬ ‫‪۲‬‬ ‫حسابداری‬ ‫مرد‬ ‫یک نفر‬ ‫‪5‬‬ صفحه 1 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫بیژن زنگنه ‪:‬‬ ‫‪۲۵‬هزار نفر از معلمان‬ ‫حق التدریس استخدام می شوند‬ ‫نخبگان در تارنمای وزارت نفت ثبت نام کنند‬ ‫امس ــال ‪ ۲۵‬ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬نف ــر از معلم ــان حق التدری ــس در کش ــور تبدی ــل وضعی ــت‬ ‫می شـــوند‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش تســـنیم‪ ،‬وزیـــر امـــوزش و پـــرورش گفـــت‪ :‬شـــرایط تبدیـــل وضعیـــت‬ ‫هم ــکاران ح ــق التدری ــس کام ــا روش ــن اس ــت‪ ،‬اب ــاغ ش ــده و مراح ــل اجرای ــی ان در‬ ‫ح ــال انج ــام اس ــت‪ .‬ب ــر اس ــاس می ــزان س ــهمیه ای ک ــه امس ــال دریاف ــت کردی ــم ‪ 25‬ه ــزار‬ ‫و ‪ 500‬نفــر از همــکاران حــق التدریــس در کشــور بــه ترتیــب امتیازاتــی کــه کســب کردنــد‬ ‫تبدی ــل وضعی ــت م ــی ش ــوند و بقی ــه نی ــز ب ــرای تبدی ــل وضعی ــت در س ــالهای بع ــد در‬ ‫نوب ــت ق ــرار می گیرن ــد‪.‬‬ ‫وز ی ــر نف ــت گف ــت‪ :‬هم ــواره س ــعی کرده ای ــم از نخب ــگان در وزارت نف ــت‬ ‫اس ــتفاده کنی ــم‪ ،‬ام ــا اس ــتخدام رس ــمی ندار ی ــم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش بولت ــن نی ــوز‪ ،‬بی ــژن زنگن ــه وز ی ــر نف ــت در حاش ــیه نمایش ــگاه‬ ‫صنع ــت نف ــت در پاس ــخ ب ــه س ــوال خبرن ــگار باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان در‬ ‫خص ــوص برگ ــزاری ازم ــون اس ــتخدامی در وزارت نف ــت گف ــت‪ :‬اس ــتخدام‬ ‫رس ــمی در وزارت نف ــت ندار ی ــم و هم ــواره س ــعی کرده ای ــم ک ــه از ظرفی ــت‬ ‫در مطالعه پیش بینی عرضه و تقاضای پزشک بررسی شد‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫هشدار کمبود پزشک در سال های ا تی‬ ‫مدارس کشور هفت هزار مربی‬ ‫مراقب سالمت کم دارد‬ ‫بـــه گـــزارش اداره اطـــاع رســـانی و روابـــط عمومـــی و بـــه نقـــل از خبرگـــزاری ایرنـــا؛‬ ‫محم ــد محس ــن محمدبیگ ــی ‪ ،‬در حاش ــیه برگ ــزاری نشس ــت ه ــم اندیش ــی مش ــترک‬ ‫دفتـــر ســـامت و تندرســـتی اســـتان قزویـــن در جمـــع خبرنـــگاران‪ ،‬افـــزود‪ :‬براســـاس‬ ‫اس ــتانداردها ب ــه ازای ه ــر ‪ ۷۵۰‬دان ــش ام ــوز بای ــد ی ــک مراق ــب س ــامت داش ــته باش ــیم‬ ‫درحالیک ــه تنه ــا هف ــت ه ــزار مرب ــی مراق ــب س ــامت داری ــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر ســامت و تندرســتی وزارت امــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫هف ــت ه ــزار مرب ــی مراق ــب س ــامت در م ــدارس کمب ــود داری ــم ک ــه تنه ــا ‪ ۵۰‬درص ــد ای ــن‬ ‫نیــاز تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه کمب ــود مراق ــب س ــامت یک ــی از مش ــکالت اساس ــی در بخ ــش‬ ‫نی ــروی انس ــانی اس ــت‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬در س ــال های اخی ــر تع ــداد زی ــادی از مربی ــان‬ ‫س ــامت بازنشس ــته ش ــدند و نی ــاز مب ــرم اس ــت ت ــا دول ــت ردی ــف اس ــتخدامی ب ــرای‬ ‫مربی ــان بهداش ــت در اختی ــار ام ــوزش و پ ــرورش ق ــرار ده ــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش و پررش اعالم کرد ‪:‬‬ ‫جزئیات استخدام‬ ‫معلمان حق التدریس در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مع ــاون وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش از در نظ ــر گرفت ــن ردی ــف اس ــتخدامی ب ــرای هم ــه‬ ‫نیروهـــای حق التدریـــس مشـــمول قانـــون تبصـــره ‪ ۱۰‬مـــاده ‪ ۱۷‬خبـــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ش ــهرارانیوز‪ ،‬مع ــاون وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش گف ــت‪ :‬ت ــا پای ــان ‪ ۱۴۰۰‬ب ــرای‬ ‫هم ــه نیرو ه ــای مش ــمول قان ــون تبص ــره ‪ ۱۰‬م ــاده ‪ ۱۷‬ردی ــف اس ــتخدامی گرفت ــه می ش ــود‪.‬‬ ‫قاس ــم احمدی الش ــکی در نشس ــت ب ــا مدی ــران ام ــوزش و پ ــرورش اس ــتان گلس ــتان‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬ح ــدود ‪ ۸۸‬ه ــزار نی ــروی ح ــق التدری ــس در بدن ــه ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫فع ــال هس ــتند ک ــه ت ــا کن ــون ب ــرای ‪ ۲۵‬ه ــزار و ‪ ۴۹۷‬نف ــر ردی ــف اس ــتخدامی گرفت ــه و ب ــه‬ ‫دانش ــگاه فرهنگی ــان معرف ــی ش ــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬باقــی ایــن افــراد نگــران نباشــند‪ ،‬در جلســه دو شــب قبــل بــا وزیــر امــوزش‬ ‫و پ ــرورش‪ ،‬وی از مکاتب ــه ب ــا رئیس جمه ــور در ای ــن زمین ــه خب ــر داد‪ .‬ای ــن نیرو ه ــا نگ ــران‬ ‫نباشــند و تــا پایــان ‪ ۱۴۰۰‬بــرای همــه انــان ردیــف اســتخدامی گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور اعالم کرد‬ ‫نحوه اعالم نتیجه ازمون استخدامی‬ ‫دستگاه های اجرایی‬ ‫نتیجــه اولیــه هشــتمین ازمــون‬ ‫اســتخدامی دســتگاه هــای اجرایــی کشــور‬ ‫روز شــنبه ‪ ۱۱‬بهمــن مــاه در درگاه ســازمان‬ ‫ســنجش امــوزش کشــور منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـازمان سـنجش امـوزش‬ ‫کشـور‪ ،‬بـر اسـاس اطالعیـه سـازمان اداری‬ ‫و اسـتخدامی کشـور‪ ،‬نتیجـه اولیـه ازمـون‬ ‫متقاضیـان دسـتگاه هـای اجرایـی کشـور‬ ‫ازجملـه وزارت امـوزش و پـرورش‪ ،‬بانـک‬ ‫توسـعه تعـاون‪ ،‬پسـت بانـک ایـران‪ ،‬حـوزه‬ ‫هنـری سـازمان تبلیغـات اسلامی‪ ،‬سـازمان‬ ‫امـور عشـایر ایـران‪ ،‬سـازمان انتقـال خـون‬ ‫ایـران‪ ،‬سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور‪ ،‬سـازمان بهزیسـتی کشـور‪ ،‬سـازمان پزشـکی قانونـی کشـور‪،‬‬ ‫سـازمان ثبـت اسـناد و املا ک کشـور تـا سـاعت ‪ ۲۰‬روز شـنبه ‪ ۱۱‬بهمـن مـاه بـر روی درگاه سـازمان‬ ‫ سـنجش امـوزش کشـور بـه نشـانی ‪ www.sanjesh.org‬قـرار مـی گیـرد‪.‬‬ ‫سازمان حسابرسی‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬سازمان دامپزشکی کشور‪ ،‬سازمان‬ ‫فرهنگ و ارتباطات اسالمی‪ ،‬سازمان قضایی نیروهای مسلح‪ ،‬سازمان ملی استاندارد‪ ،‬سازمان‬ ‫هواشناسی کشور‪ ،‬شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی (به کارگیری قراردادی)‪،‬‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس کشور‪ ،‬مرکز اموزش مدیریت دولتی‪،‬‬ ‫سازمان ملی بهره وری ایران‪ ،‬سازمان اداری و استخدامی کشور‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان و‬ ‫دستگاه های مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان شامل‪:‬‬ ‫اداره کل تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل استاندارد و‬ ‫تحقیقات صنعتی استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل امور عشایر استان سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬اداره کل انتقال خون استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل اوقاف و امور خیریه‬ ‫استان سیستان و بلوچستان از دیگر دستگاه هایی هستند که نتیجه اولیه ازمون استخدامی‬ ‫‪ ۱۱‬بهمن اعالم می شود‪.‬‬ ‫از دیگر دستگاه هایی که نتایج متقاضیان ازمون استخدامی انها اعالم می شود‪ ،‬اداره کل‬ ‫بهزیستی استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل جهاد کشاورزی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ -‬جنوب‪ ،‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل زندان‬ ‫ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل شیالت استان سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان و استانداری استان سیستان و‬ ‫بلوچستان است‪.‬‬ ‫متقاضیان هر یک از دستگاه های اجرایی پس از دریافت نتیجه ازمون‪ ،‬در صورتی که بر‬ ‫اساس نتیجه مندرج در کارنامه ازمون جزو معرفی شدگان برای مرحله بررسی مدارک باشند‪،‬‬ ‫باید برای اطالع از اطالعیه و اقدامات بعدی در روز چهارشنبه ‪ ۱۵‬بهمن ماه به ادرس درگاه اینترنتی‬ ‫دستگاه مورد نظر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫متقاضیان معرفی شده برای مرحله بررسی مدارک که متقاضی استفاده از بند مربوط به‬ ‫احراز سابقه ‪ ۱۰‬سال سکونت هستند‪ ،‬جهت تایید اطالعات خود اظهاری مبنی بر بومی‬ ‫شهرستانی‪ ،‬الزامی است فرم استشهاد محلی را تکمیل کنند و پس از تایید از مرجع مربوطه در‬ ‫هنگام مراجعه به دستگاه اجرایی در زمان بررسی مدارک‪ ،‬به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫در صورت ارایه نشدن مدارک بومی شهرستانی‪ ،‬امتیاز بومی لغو شده و از نمره مکتسبه‬ ‫کسر می شود‪ .‬همچنین وضعیت متقاضی بر اساس نمره مکتسبه جدید در رقابت با سایر‬ ‫متقاضیان مال ک عمل قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مراجعه نکردن متقاضی در مهلت تعیین شده بر اساس اطالعیه اعالم شده توسط دستگاه‬ ‫اجرایی برای بررسی مدارک به منزله انصراف متقاضی از سایر مراحل استخدام تلقی می شود‪.‬‬ ‫ به گزارش ایرنا‪ ،‬هشتمین ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی روزهای ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬دی ماه‬ ‫برای جذب این ازمون برای جذب و استخدام ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۱۸۴‬نفر برگزار شد‪.‬‬ ‫نخبـــگان اســـتفاده کنیـــم‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬همی ــن نمایش ــگاه اس ــت نش ــان دهنده ای ــن اس ــت ک ــه م ــا از ظرفی ــت‬ ‫نخب ــگان اس ــتفاده می کنی ــم‪ ،‬ام ــا ام ــکان اس ــتخدام رس ــمی نداری ــم‪.‬‬ ‫وزیـــر نفـــت تصریـــح کـــرد‪ :‬ان دســـته از نخبـــگان کـــه تقاضـــای فعالی ــت در‬ ‫وزارت نفــت را دارنــد‪ ،‬می تواننــد در تارنمــای ایــن وزارت خانــه ثبــت نــام کننــد تــا‬ ‫ب ــه وس ــیله ق ــرارداد م ــدت موق ــت ج ــذب ش ــوند‪.‬‬ ‫نتایــج یــک مطالعــه نشــان داد کــه تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلـــی‪ ،‬ســـاختار ســـنی و تعـــداد تخت هـــای‬ ‫بیمارســـتانی بـــر تقاضـــای پزشـــک در ایـــران تاثیـــر‬ ‫می گ ــذارد‪ .‬ب ــا توج ــه ب ــه پیش بین ــی عرض ــه و تقاض ــای‬ ‫پزشـــک‪ ،‬در ســـال های ‪ 1397‬تـــا ‪ ،1410‬بـــا کمبـــود‬ ‫پزشـــک روبـــرو خواهیـــم بـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬پزشـــکان بـــه عنـــوان منابـــع‬ ‫و ســـرمایه های انســـانی‪ ،‬از اجـــزای اصلـــی ارائـــه‬ ‫خدم ــات س ــامت هس ــتند‪ .‬ع ــدم تع ــادل در عرض ــه‬ ‫و تقاضـــای ان هـــا بـــه طـــور مســـتقیم بـــر وضعیـــت‬ ‫س ــامت و اقتص ــاد جامع ــه تاثیرگ ــذار اس ــت و ایج ــاد‬ ‫تعـــادل در عرضـــه و تقاضـــای پزشـــکان‪ ،‬نیـــاز بـــه‬ ‫سیاســـت گذاری مناســـب دارد‪.‬‬ ‫بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ایـــن موضـــوع «مهـــدی‬ ‫ش ــهرکی» و «س ــیمین ق ــادری»؛ پژوهش ــگران دانش ــکده‬ ‫مدیری ــت و عل ــوم انس ــانی دانش ــگاه دریان ــوردی و عل ــوم‬ ‫دریایــی چابهــار‪ ،‬در مطالعـه ای بــه بررســی ایــن موضــوع‬ ‫پرداختن ــد ک ــه ای ــا ای ــران در این ــده ب ــا کمب ــود و ی ــا م ــازاد‬ ‫پزش ــک رو بـ ـه رو خواه ــد ش ــد؟‬ ‫پژوهشــگران بــرای بررســی ایــن موضــوع از داده هــای‬ ‫مرک ــز ام ــار ای ــران‪ ،‬داده ه ــای بان ــک جهان ــی و داده ه ــای‬ ‫پزشـــک و تخ ــت بیمارس ــتان از س ــالنامه های ام ــاری‬ ‫س ــال های مختل ــف مرک ــز ام ــار ای ــران اس ــتفاده کردن ــد‪.‬‬ ‫بررســـی های ای ــن پژوه ــش نش ــان داد ک ــه س ــرانه‬ ‫تولی ــد ناخال ــص داخل ــی و وقفه ه ــای ان‪ ،‬ب ــر تقاض ــای‬ ‫پزش ــک در ای ــران موث ــر اس ــت‪ .‬ب ــه دلی ــل طوالن ــی ب ــودن‬ ‫دوره هـــای ام ــوزش پزش ــکی و هزین ــه ب ــاالی ان ه ــا و‬ ‫همچنی ــن فن ــاوری و تخص ــص م ــورد نی ــاز‪ ،‬کش ــورهای‬ ‫ب ــا درام ــد باال ت ــر ب ــه لح ــاظ مال ــی‪ ،‬راحت ت ــر می توانن ــد‬ ‫ظرفی ــت پذی ــرش پزش ــک را در دانش ــگاه های پزش ــکی‬ ‫افزایــش دهنــد‪ .‬بنابرایــن افزایــش ســرانه تولیــد ناخالــص‬ ‫داخل ــی در ای ــران ک ــه کش ــوری ب ــا درام ــد متوس ــط ب ــه‬ ‫باالس ــت می توان ــد منج ــر ب ــه افزای ــش ظرفی ــت پذی ــرش‬ ‫پزش ــکی ش ــود‪.‬‬ ‫بـــه گفت ــه پژوهش ــگران ای ــن مطالع ــه؛ بای ــد در‬ ‫نظـــر داش ــت ک ــه افزای ــش پزش ــک هم ــواره تح ــت‬ ‫سیاس ـت های دول ــت ب ــوده اس ــت‪ .‬ا گ ــر افزای ــش عرض ــه‬ ‫پزش ــک ب ــر اس ــاس می ــزان تقاض ــا نباش ــد‪ ،‬منج ــر ب ــه‬ ‫ات ــاف مناب ــع مل ــی و پدی ــده ف ــرار مغزه ــا خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن ب ــر اس ــاس یافته ه ــای ای ــن مطالع ــه؛‬ ‫متغیــر ســاختار ســنی و تعــداد تخت هــای بیمارســتانی‬ ‫نی ــز عوام ــل مهم ــی در تعیی ــن تع ــداد پزش ــک هس ــتند‪.‬‬ ‫طب ــق بررسـ ـی ها؛ تصمیم گی ــری ب ــرای اح ــداث‬ ‫بیمارس ــتان و افزای ــش تخت ه ــای بیمارس ــتانی‪ ،‬منج ــر‬ ‫ب ــه تصمیم گی ــری مناس ــب ب ــرای افزای ــش تقاض ــای‬ ‫پزش ــک ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫طبــق بررس ـی های پژوهشــگران ایــن مطالعــه؛ ایــران‬ ‫در س ــال های ات ــی ب ــا کمب ــود پزش ــک مواج ــه اس ــت و‬ ‫ب ــرای مواجه ــه ب ــا ای ــن کمب ــود راهکاره ــای متفاوت ــی‬ ‫وج ــود دارد‪.‬‬ ‫ای ــن محقق ــان معتقدن ــد ک ــه راهکارهای ــی مث ــل‬ ‫افزای ــش تع ــداد دانش ــجویان پزش ــکی‪ ،‬اس ــتخدام‬ ‫پزش ــکانی ک ــه در خ ــارج از کش ــور ام ــوزش دیده ان ــد و‬ ‫افزای ــش مش ــوق هایی ب ــرای جلوگی ــری از مهاج ــرت‬ ‫پزش ــکان‪ ،‬سیاس ـت هایی هس ــتند ک ــه می توانن ــد مان ــع‬ ‫از ای ــن کمب ــود ش ــوند‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی این وزارتخانه تشریح کرد‬ ‫جزئیات برگزاری ازمون استخدامی‬ ‫وزارت بهداشت‬ ‫معـــاون توســـعه مدیریـــت‪ ،‬منابـــع و برنامـــه ریـــزی‬ ‫وزارت بهداشـــت گفـــت‪ :‬ازمـــون اســـتخدامی وزارت‬ ‫بهداشـــت ‪ ۲۴‬بهمـــن مـــاه برگـــزار مـــی شـــود و کلیـــه‬ ‫مراحـــل ازمـــون طبـــق برنامـــه زمـــان بنـــدی‪ ،‬در حـــال‬ ‫انجـــام اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مفـــدا‪ ،‬ســـید کامـــل تقـــوی نـــژاد بـــا‬ ‫بیـــان ایـــن مطلـــب‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬بـــرای تصـــدی‬ ‫‪ ۳۸‬هـــزار و ‪ ۹۵۳‬پســـت در ازمـــون بهمـــن مـــاه‪۲۱۹ ،‬‬ ‫ه ــزار نف ــر ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد ب ــه عب ــارت دیگ ــر از ه ــر‬ ‫‪ ۵‬نفـــر ثبـــت نـــام کننـــده‪ ،‬یـــک نفـــر اســـتخدام‬ ‫مـــی شـــود‪ .‬در مشـــاغل درمانـــی کـــه قـــرار اســـت ‪۱۹‬‬ ‫هـــزار و ‪ ۲۳۹‬نفـــر اســـتخدام شـــوند‪ ۷۸ ،‬هـــزار نفـــر و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیری ــت‪ ،‬مناب ــع و برنام ــه ری ــزی‬ ‫وزارت بهداش ــت خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در بخ ــش فور ی ــت‬ ‫ه ــای پزش ــکی ‪ ۵‬ه ــزار و ‪ ۲۰۰‬نف ــر اس ــتخدام م ــی ش ــوند‬ ‫ک ــه در ای ــن بخ ــش‪ ،‬ح ــدود ‪ ۱۰‬ه ــزار نف ــر ش ــرکت ک ــرده‬ ‫ان ــد‪ .‬ب ــرای مش ــاغل بهداش ــتی ک ــه ق ــرار اس ــت ‪ ۱۱‬ه ــزار‬ ‫و ‪ ۶۵۶‬نفـــر بکارگیـــری شـــوند‪ ۸۴ ،‬هـــزار نفـــر شـــرکت‬ ‫ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫تقـــوی نـــژاد یـــاداور شـــد‪ ۲۰۰ :‬نفـــر در ســـازمان‬ ‫انتق ــال خ ــون اس ــتخدام م ــی ش ــوند ک ــه در ای ــن بخ ــش‬ ‫ی ــک ه ــزار و ‪ ۲۰۰‬نف ــر ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد‪ .‬همچنی ــن‬ ‫بـــرای مش ــاغل عموم ــی ک ــه دو ه ــزار و ‪ ۹۷۸‬نف ــر‬ ‫اس ــتخدام م ــی ش ــوند‪ ،‬نزدی ــک ب ــه ‪ ۴۶‬ه ــزار نف ــر ن ــام‬ ‫نویســـی ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت‪ ،‬مناب ــع و برنام ــه ر ی ــزی‬ ‫وزارت بهداشــت افــزود‪ :‬بــا مســئوالن ســازمان ســنجش‬ ‫تفاه ــم کردی ــم ک ــه نتای ــج ای ــن ازم ــون حداکث ــر ی ــک م ــاه‬ ‫بعــد از برگــزاری ازمــون‪ ،‬اعــام شــود و پــس از ان مراحــل‬ ‫اداری در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن انجــام خواهــد شــد‬ ‫و ب ــه ی ــاری خداون ــد در اولی ــن م ــاه ه ــای س ــال این ــده‪،‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۴۰‬ه ــزار نی ــروی ت ــازه نف ــس در ح ــوزه س ــامت‬ ‫مش ــغول ب ــکار م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫بـــه گ ــزارش مف ــدا‪ ،‬س ــید کام ــل تق ــوی ن ــژاد ب ــا‬ ‫بیـــان ایـــن مطل ــب‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــرای تص ــدی‬ ‫‪ ۳۸‬هـــزار و ‪ ۹۵۳‬پس ــت در ازم ــون بهم ــن م ــاه‪۲۱۹ ،‬‬ ‫ه ــزار نف ــر ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد ب ــه عب ــارت دیگ ــر از ه ــر‬ ‫‪ ۵‬نفـــر ثب ــت ن ــام کنن ــده‪ ،‬ی ــک نف ــر ا س ــتخدام‬ ‫م ــی ش ــود‪ .‬در مش ــاغل درمان ــی ک ــه ق ــرار اس ــت ‪۱۹‬‬ ‫هـــزار و ‪ ۲۳۹‬نف ــر اس ــتخدام ش ــوند‪ ۷۸ ،‬ه ــزار نف ــر و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت‪ ،‬مناب ــع و برنام ــه ر ی ــزی‬ ‫وزارت بهداش ــت خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در بخ ــش‬ ‫فور ی ــت ه ــای پزش ــکی ‪ ۵‬ه ــزار و ‪ ۲۰۰‬نف ــر اس ــتخدام‬ ‫م ــی ش ــوند ک ــه در ای ــن بخ ــش‪ ،‬ح ــدود ‪ ۱۰‬ه ــزار نف ــر‬ ‫ش ــرکت ک ــرده ان ــد‪ .‬ب ــرای مش ــاغل بهداش ــتی ک ــه ق ــرار‬ ‫اس ــت ‪ ۱۱‬ه ــزار و ‪ ۶۵۶‬نف ــر بکارگی ــری ش ــوند‪ ۸۴ ،‬ه ــزار‬ ‫نف ــر ش ــرکت ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫تقــوی نــژاد یــاداور شــد‪ ۲۰۰ :‬نفــر در ســازمان انتقــال‬ ‫خ ــون اس ــتخدام م ــی ش ــوند ک ــه در ای ــن بخ ــش ی ــک‬ ‫ه ــزار و ‪ ۲۰۰‬نف ــر ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد‪ .‬همچنی ــن ب ــرای‬ ‫مش ــاغل عموم ــی ک ــه دو ه ــزار و ‪ ۹۷۸‬نف ــر ا س ــتخدام‬ ‫م ــی ش ــوند‪ ،‬نزد ی ــک ب ــه ‪ ۴۶‬ه ــزار نف ــر ن ــام نویس ــی‬ ‫ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت‪ ،‬مناب ــع و برنام ــه ر ی ــزی‬ ‫وزارت بهداشــت افــزود‪ :‬بــا مســئوالن ســازمان ســنجش‬ ‫تفاه ــم کردی ــم ک ــه نتای ــج ای ــن ازم ــون حداکث ــر ی ــک م ــاه‬ ‫بعــد از برگــزاری ازمــون‪ ،‬اعــام شــود و پــس از ان مراحــل‬ ‫اداری در کوتــاه تر یــن زمــان ممکــن انجــام خواهــد شــد‬ ‫و ب ــه ی ــاری خداون ــد در اولی ــن م ــاه ه ــای س ــال این ــده‪،‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۴۰‬ه ــزار نی ــروی ت ــازه نف ــس در ح ــوزه س ــامت‬ ‫مش ــغول ب ــکار م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫نایب رییس مجلس‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار نیرو در بخش درمان‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫نایـــب رییـــس اول مجلـــس شـــورای اســـامی‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــرای س ــال این ــده ‪ ۲۰‬ه ــزار نی ــروی م ــورد نی ــاز‬ ‫در بخش هـــای مختلـــف بهداشـــت و درمـــان کشـــور‬ ‫اســـتخدام می شـــوند‪.‬‬ ‫دکتـــر س ــید امیرحس ــین قا ضـ ـی زاده هاش ــمی‬ ‫در حاشـــیه س ــفر ب ــه مهر ی ــز ی ــزد در گف ــت و گ ــو ب ــا‬ ‫خبرن ــگار ایر ن ــا ا ف ــزود‪ :‬ب ــه خا ط ــر مش ــکالت ج ــدی‬ ‫کـــه در بخ ــش درم ــان و ج ــود دارد ازم ــون طب ــق‬ ‫مق ــررات بر گ ــزار و نی ــرو ی م ــورد نی ــاز انس ــانی ج ــذب‬ ‫می شـــو د ‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه گس ــترش مرا ک ــز دولت ــی بخ ــش‬ ‫درم ــان در کش ــور ب ــه اهمی ــت ج ــذب نی ــروی انس ــانی‬ ‫اش ــاره ک ــرد و ادام ــه داد‪ :‬ای ــن عم ــل از هم ــان ابت ــدای‬ ‫س ــال جدی ــد ص ــورت می گی ــرد ت ــا رون ــد کار اس ــتخدام‬ ‫انه ــا ب ــه ص ــورت ج ــدی ب ــر اس ــاس قان ــون پیگی ــری‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫اتصال به بازارهای بین المللی‬ ‫راه نجات اشتغال است‬ ‫معـــاون توســـعه کارافرینـــی و اشـــتغال وزارت‬ ‫تعـــاون‪،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی در بازدیـــد از طـــرح‬ ‫هـــای اشـــتغالزایی و پـــروژه هـــای وابســـته دســـتگاه‬ ‫ه ــای تابع ــه شهرس ــتان ف ــردوس گف ــت‪ :‬الزم ــه ایج ــاد‬ ‫اشــتغال پایــدار‪ ،‬اتصــال زنجیــره تولیــد بــه بــازار فــروش‬ ‫بیـــن المللـــی اســـت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه اط ــاع رس ــانی دول ــت ب ــه نق ــل‬ ‫از اداره کل تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی خراســـان‬ ‫جنوبـــی‪ ،‬عیســـی منصـــوری از طـــرح پـــرورش مـــرغ‬ ‫تخم گــذار ‪ 30‬هــزار قطعــه ای بــا ایجــاد اشــتغال ‪ 7‬نفــر بــه‬ ‫ص ــورت مس ــتقیم ‪ ،‬ش ــرکت تعاون ــی صنای ــع معدن ــی‬ ‫کش ــاورزی کوهس ــتان بازدی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص بررس ــی و مش ــکالت ای ــن‬ ‫واحدهـــا گف ــت‪ :‬ام ــروز توانس ــتیم از نزدی ــک ب ــا‬ ‫مشـــکالت و موان ــع تولی ــد و اش ــتغال ای ــن واحده ــا‬ ‫اشـــنا ش ــویم ‪.‬‬ ‫معـــاون توس ــعه کارافرین ــی و اش ــتغال وزارت کار‬ ‫بی ــان ک ــرد‪ :‬بــرای رفــع ایــن مشــکالت بــه طــور کلــی بــا‬ ‫اعط ــای تس ــهیالت م ــی ت ــوان گام موث ــری برداش ــت‪.‬‬ ‫منص ــوری در ادام ــه از ش ــرکت توس ــعه کش ــاورزی‬ ‫ارغ ــوان بازدی ــد کرد‪.‬بازدی ــد از کارگاه گوهرتراش ــی و ‬ ‫گوهرشناس ــی از دیگ ــر ط ــرح های ــی ب ــود ک ــه توس ــط‬ ‫مع ــاون توس ــعه کارافرین ــی و اش ــتغال وزارت کار‬ ‫ارزیاب ــی و بررس ــی ش ــد‪.‬‬ ‫در ای ــن کارگاه س ــاالنه ‪۲۲۰‬نف ــر ام ــوزش م ــی بینن ــد‬ ‫و حرف ــه ام ــوزان ب ــه ص ــورت مش ــاغل خانگ ــی در‬ ‫شهرس ــتان ش ــروع ب ــه فعالی ــت م ــی کننـــد‪.‬‬ ‫منص ــوری بی ــان ک ــرد‪ :‬ای ــن کارگاه بای ــد زنجی ــره‬ ‫تولی ــد و ف ــروش را تکمی ــل کن ــد و در قال ــب صنای ــع‬ ‫خ ــاق و ارتق ــا تکنول ــوژی تولی ــد داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت‬ ‫و منابع انسانی خبر داد‪:‬‬ ‫سالمت روان مدیران‪،‬‬ ‫کارکنان و خانواده های وزارت کار‬ ‫سنجیده می شود‬ ‫غالمرضا پناه گفت‪ :‬جهت سنجش سالمت روان کارکنان‪،‬‬ ‫مدیران و به طور کلی جامعه کار و تولید کلینیک مخصوص‬ ‫روانشناسی در این وزارتخانه تشکیل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش برنا؛ غالمرضا پناه‪ ،‬معاون توسعه مدیریت و‬ ‫منابع انسانی در جلسه امضای تفاهم نامه بین وزارت کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران گفت‪ :‬وزارت‬ ‫کار اولین وزارتخانه ای در کشور است که چنین کاری را در حوزه‬ ‫منابع انسانی انجام می دهد و این باعث افتخار ماست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برخی از وزارتخانه ها درمانگاه هایی برای رسیدگی به‬ ‫امور جسمی کارمندان و کارکنان خود دارند اما متاسفانه هیچگاه به‬ ‫سالمت روح و روان همکاران خود نپرداختیم درصورتی که حتی در‬ ‫یک تیم فوتبال هم یک مشاوره و روانشناس حضور دارد که به بازیکنان‬ ‫خدمات مشاوره ارائه می دهد تا با امادگی بازی کنند و بهترین نتیجه‬ ‫را کسب کنند اما متاسفانه در وزارت خانه ها اینگونه نیست‪.‬‬ ‫پناه تصریح کرد‪ :‬یک کارمند هم در محیط کار هم در جامعه و‬ ‫هم خانواده روابطی دارد که می تواند برای او دغدغه ذهنی ایجاد کند‬ ‫بنابراین ما در مدیریت توسعه و منابع انسانی از ابتدای سال جلسات‬ ‫متعددی برگزار کردیم تا بتوانیم مسیر درست را انتخاب کنیم و به این‬ ‫نتیجه برسیم با چه دستگاه هایی باید همکاری کنیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬درنهایت جلسات به این جمع بندی رسیدیم که‬ ‫کلینیک صنعتی و سازمانی ایجاد کنیم تا خدمات روانشناسی‬ ‫و سالمت روان به همکاران خود ارائه دهیم اما حتما در این مسیر‬ ‫نقاط ضعف و قوتی خواهیم داشت که دوست داریم سازمان‬ ‫نظام روانشناسی کنار ما قرار بگیرد و انها را به ما گوشزد کند تا‬ ‫بهترین نوع خدمات به همکاران این وزارتخانه ارائه شود‪.‬‬ ‫پناه افزود‪ :‬در برنامه خود داریم تا در این کلینیک وضعیت‬ ‫سالمت روان مدیری که می خواهد در این منصب قرار بگیرد‪ ،‬مورد‬ ‫سنجش قرار گیرد چرا که یک مدیر باید از سالمت روان برخوردار‬ ‫باشد و در مقابل مشکالت و سختی ها تاب اوری داشته باشد‬ ‫بنابراین این کلینیک در این مسیر می تواند به ما کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪:‬ممکناستمتوجهشویمهمکار مابهدلیلمشکالت‬ ‫خانوادگی دچار اختالالت روانی شده که برای این موضوع هم برنامه ریزی‬ ‫کردیمتابهخانوادهانهامشاورهدهیمو انهاراتحتدرمانقرار دهیم‪.‬‬ ‫پناه تاکید کرد‪ :‬ما در گزینش افراد فقط درمورد مسائل دینی‬ ‫سوال میپرسیم این درحالیست که باید سالمت روان هم مورد‬ ‫سنجش قرار دهیم تا متوجه شویم فردی که استخدام می کنیم‬ ‫دارای سالمت روان است یا خیر بنابراین در این کلینیک به این‬ ‫موضوع هم خواهیم پرداخت تا به طور کلی بین کارکنان وزارتخانه‬ ‫غربالگری صورت گیرد که اگر این اتفاق رخ دهد بر توسعه و‬ ‫تعالی نیروی انسانی اثرگذار است و هم پویایی و نشاط را افزایش‬ ‫می دهد و هم در هزینه های درمانی صرفه جویی می کند‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫با پیگیری صندوق بازنشستگی و موافقت سازمان‬ ‫برنامه و بودجه صورت گرفت؛‬ ‫اغاز صدور احکام بازنشستگان‬ ‫غیرهیات علمی دانشگاه ها‬ ‫مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت‪ :‬علت تاخیر‬ ‫صدور احکام برای بازنشستگان غیرهیات علمی دانشگاه ها‪ ،‬در‬ ‫کنار نواقص اطالعات حقوق شاغلین همطراز‪ ،‬افزایش شاغلین در‬ ‫سال جاری بود که مقرر شد افزایش مورد اشاره برای بازنشستگان‬ ‫غیرهیات علمی دانشگاه ها نیز منظور شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل از اداره کل‬ ‫روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری‪،‬‬ ‫اکبــر شــیرمحمدی‪ ،‬بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت‪ :‬بــا پیگیــری‬ ‫صنــدوق و اعمــال تغییــرات حقــوق شــاغلین‪ ،‬ان تعــداد از افــرادی‬ ‫کــه پیــش از اعمــال ایــن تغییــرات در چارچــوب متناســب ســازی‬ ‫ً‬ ‫حقــوق‪ ،‬بــا کاهــش حقــوق مواجــه می شــدند‪ ،‬ایــن مشــکل عمــا‬ ‫برطــرف شــده و ایــن عزیــزان از مزایــای متناســب ســازی بهــره منــد‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین با رفع موانع قانونی موجود در صدور‬ ‫احکاماعضایغیرهیاتعلمیدانشگاهفنیو حرفهای‪،‬روندمحاسبه‬ ‫حقوق و صدور احکام این عزیزان اغاز شده است‪.‬‬ ‫شیرمحمدی همچنین توضیح داد‪ :‬طبق دستورالعمل های‬ ‫اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان که توسط‬ ‫سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی در مورد اعضای‬ ‫غیرهیات علمی دانشگاه ها به صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫ابالغ شده بود و هماهنگی های صورت گرفته با مسئولین امور اداری‬ ‫دانشگاه ها مقرر شده که محاسبات حقوق بازنشستگان بر‬ ‫مبنای ‪۹۰‬درصد حقوق شاغلین جهت اعمال در سیستم احکام‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ارائه اطالعات حاصله مشخص شد که بخشی‬ ‫از بازنشستگان غیرهیات علمی دانشگاه ها بر اساس محاسبه‬ ‫حقوق شاغلین هم طراز‪ ،‬با کاهش دریافتی مواجه می شوند‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ب ــه دنب ــال ای ــن مس ــاله‪ ،‬ب ــا هماهنگـــی‬ ‫انج ــام ش ــده و در جلس ــه (‪۵‬بهم ــن م ــاه) ک ــه ب ــا حض ــور مدی ــرکل‬ ‫ام ــور اداری دانش ــگاه فن ــی و حرفــه ای و نماین ــدگان بازنشس ــتگان‬ ‫غیرهی ــات علم ــی دانش ــگاه فن ــی و حرفـ ـه ای در اداره کل فنـــی‬ ‫صن ــدوق برگ ــزار ش ــد‪ ،‬موض ــوع م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت و بـــا‬ ‫تعییــن ســازوکار اجرایــی الزم بــرای صــدور احــکام مابقــی کارکنــان‬ ‫و همی ــن ط ــور مدی ــرا بازنشس ــته دانش ــگاه ب ــا رعای ــت افزای ــش م ــورد‬ ‫نظ ــر عملیات ــی ش ــود‪.‬‬ ‫شیرمحمدی گفت‪ :‬در جلسه ای که ششم بهمن گذشته‬ ‫در سازمان برنامه و بودجه به همین منظور برگزار شد‪ ،‬موافقت‬ ‫مسئولین سازمان برنامه و بودجه برای اعمال افزایش متناسب با‬ ‫شاغلین و رفع موانع قانونی ان حاصل شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بر این اساس فرایند صدور احکام برای اعضای‬ ‫غیرهیات علمی اغاز شده و نسبت به صدور احکام کلیه‬ ‫مشمولین اقدام می شود‪ .‬بدیهی است که حقوق معوقه این گروه‬ ‫از بازنشستگان از ابتدای مهرماه ‪ ۹۹‬محاسبه و با حقوق ماه جاری‬ ‫به حساب این عزیزان واریز خواهد شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫هر هزار هکتار به یک محیط بان‬ ‫نیاز دارد‬ ‫س ــرهنگ محب ــت خان ــی گف ــت‪ :‬ب ــر‬ ‫اس ــاس اس ــتاندارد های جهان ــی ه ــر ه ــزار‬ ‫هکت ــار در مناط ــق تح ــت حفاظ ــت نی ــاز‬ ‫ب ــه ی ــک محی ــط ب ــان دارد و م ــا از ای ــن‬ ‫اس ــتاندارد بس ــیار عق ــب هس ــتیم‪.‬‬ ‫جمشــید محبــت خانــی فرمانــده یــگان‬ ‫حفاظ ــت محی ــط زیس ــت در گفت وگ ــو‬ ‫ب ــا خبرن ــگار ح ــوزه محی ــط زیس ــت گ ــروه‬ ‫اجتماع ــی باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان‪،‬‬ ‫در بــاره مشــکالت پیــش روی محیــط بانــان‬ ‫ایــران اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس اســتاندارد های‬ ‫جهان ــی ه ــر ه ــزار هکت ــار ی ــک محی ــط ب ــان‬ ‫نی ــاز دارد و م ــا از ای ــن اس ــتاندارد بس ــیار عق ــب هس ــتیم مقایس ــه تع ــداد نیرو ه ــا و مس ــاحت م ــورد‬ ‫حفاظــت مــا بــا اســتاندارد جهانــی نشــان می دهــد در کشــور مــا هــر محیــط بــان کار ‪ ۱۲‬محیــط بــان را‬ ‫انج ــام می ده ــد‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬یعن ــی ب ــر اس ــاس ای ــن اس ــتاندارد م ــا ب ــرای ه ــر ‪ ۱۲‬هکت ــار در کش ــور ی ــک محی ــط ب ــان‬ ‫دار ی ــم‪ ،‬انتظ ــار اس ــت بتوانی ــم ب ــا افزای ــش اس ــتخدام س ــالیانه وضعی ــت را بهت ــر کنی ــم‪.‬‬ ‫فرمان ــده ی ــگان حفاظ ــت محی ــط زیس ــت گف ــت‪ :‬تجهی ــزات اولی ــه کار محی ــط بان ــان و س ــپس‬ ‫حق ــوق ان ه ــا ب ــا مش ــکالتی روبروس ــت و ش ــکاف گس ــترده ای در ای ــن م ــوارد حا ک ــم اس ــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محبــت خانــی تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان محیــط زیســت بــا رایزنی هایــی کــه بــا ســازمان اداری‬ ‫و اس ــتخدامی ک ــرده اس ــت مق ــرر ش ــده ک ــه در ده س ــال متوال ــی بتوانی ــم س ــاالنه ح ــدود ‪ ۲۴۰‬نف ــر‬ ‫محی ــط ب ــان اس ــتخدام کنی ــم ب ــه ای ــن ترتی ــب در ‪ ۱۰‬س ــال ح ــدود ‪ ۲۵۰۰‬ورودی جدی ــد خواهی ــم‬ ‫داش ــت و تع ــدادی ه ــم بازنشس ــته خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫او تش ــریح ک ــرد‪ :‬البت ــه ب ــاز ه ــم انتظ ــار مــی رود ک ــه ب ــا بهب ــودی در ای ــن زمین ــه بتوانی ــم حداق ــل‬ ‫س ــاالنه ‪ ۵۰۰‬نف ــر را اس ــتخدام کنی ــم ت ــا ب ــه ح ــدود ‪ ۸‬ه ــزار نی ــروی محیط ب ــان دس ــت یابی ــم‪.‬‬ ‫باامضای یک تفاهم نامه صورت می گیرد‪:‬‬ ‫همکاری جهاددانشگاهیوبسیجسازندگی‬ ‫درجهتتوسعهاشتغالدرکشور‬ ‫تفاهم نامههمکاریجهاددانشگاهیوبسیجسازندگی‬ ‫با هدف ایجاد و توسعه همکار ی های مشترک در‬ ‫تمام زمینه های علمی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬پژوهشی و فرهنگی‬ ‫بین این دو نهاد منعقد شد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش حـــوزه دانشـــگاهی گـــروه علمـــی‬ ‫پزش ــکی باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان‪ ،‬مراس ــم امض ــای‬ ‫تفاهم نامـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی و ســـازمان‬ ‫بس ــیج س ــازندگی ب ــا حض ــور حمیدرض ــا طیب ــی رئی ــس‬ ‫جهاددانشـــگاهی و ســـرتیپ دوم پاســـدار محمـــد‬ ‫زهرایـــی رئیـــس ســـازمان بســـیج ســـازندگی در ســـالن‬ ‫جلس ــات ای ــن نه ــاد برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫طیبی در ابتدای این مراسم اظهار کرد‪:‬‬ ‫فکر می کنم مجموعه ی توانمندی هایی که در‬ ‫جهاددانشگاهی و در حوزه های مختلف داریم‪،‬‬ ‫گستره ی جغرافیایی فعالیت این نهاد و همچنین‬ ‫توانمندی هایی که در بسیج سازندگی وجود دارد و‬ ‫گستره جغرافیایی فعالیت این مجموعه و مهم تر از‬ ‫ان ها روحیه جهادی و همفکری که بین دو سازمان‬ ‫نسبت به توسعه کشور وجود دارد‪ ،‬همه این ها اگر در‬ ‫کنار یکدیگر قرار بگیرند یقینا می توانند هم افزایی‬ ‫بسیار زیاد و خوبی در برنامه های توسعه و پیشرفت‬ ‫کشورمان داشته باشند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر این که فکر می کنیم کشور هیچ مشکلی‬ ‫در زمینه پیشرفت و توسعه علمی و فناورانه و فرهنگی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما پیشرفتی را می خواهیم که سعادت دنیا‬ ‫و اخرت را برای مردم تامین کند و فکر می کنیم و این کار‬ ‫شدنی است و همیشه سعی کردیم در حد معقول و با‬ ‫توانمندی هایخودالگوساز ی هایخوبیراانجامدهیم‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی تصریح کرد‪ :‬یقینا‬ ‫همکاری دو سازمان و هم افزایی که ایجاد می شود‬ ‫می تواند کمک بسیار گسترده تری در خدمت به‬ ‫توسعه و پیشرفت کشور براساس ارمان ها و شعار های‬ ‫انقالب اسالمی ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادامه سرتیپ دوم پاسدار محمد زهرایی با‬ ‫اشاره به این چند فصل مشترک بین دو سازمان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اول اینکه هر دو سازمان مولود‬ ‫انقالب هستند‪ .‬دوم این که هر دو سازمان بر مبنای‬ ‫یک تفکر شکل گرفته نه یک تشکل‪ ،‬یعنی این که‬ ‫هم جهاددانشگاهی ماحصل یک تفکر است و هم‬ ‫بسیج سازندگی‪ .‬در این تفکر هم یک واژه مشترکی‬ ‫به نام جهاد وجود دارد‪ .‬شما جهاد علمی و ما جهاد‬ ‫انسانی داریم‪ .‬سومین فصل مشترک خروجی کار ما‬ ‫و شماست و هر دو تالش داریم فناوری انقالب را‬ ‫به عنوان دستاوردمان داشته باشیم‪ ،‬شما فناوری‬ ‫علمی و پژوهشی و ما فناوری انسانی و فرهنگی‪.‬‬ ‫استخدام ‪ ۵۳‬هزار نفر‬ ‫در حوزه بهداشت‬ ‫ریی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایطی ک ــه کش ــور ب ــه واس ــطه‬ ‫ش ــیوع و ی ــروس هم ــه گی ــر کرون ــا درگی ــر ان ش ــده‪ ،‬اعتب ــارات وزارت بهداش ــت و درم ــان در الیح ــه‬ ‫بودج ــه س ــال ‪ ،۱۴۰۰‬از دو براب ــر ه ــم بیش ــتر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار محم ــد باق ــر نوبخ ــت ریی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور اف ــزود‪ :‬ب ــه‬ ‫عل ــت ایج ــاد تخت ه ــای بیمارس ــتانی جدی ــد و اح ــداث بیمارس ــتان ط ــی س ــالهای گذش ــته‬ ‫نیازمنــد کادر درمــان جدیــد هســتیم لــذا مجــوز ‪ ۵۳‬هــزار اســتخدام در ایــن خصــوص داده شــده و‬ ‫بودج ــه م ــورد نی ــاز ای ــن می ــزان اس ــتخدام نی ــز در الیج ــه بودج ــه ‪ ۱۴۰۰‬دی ــده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امیدوار یــم بــا توجــه بــه موضوعــات لحــاظ شــده در الیحــه بودجــه ‪ ،۱۴۰۰‬ســال اینــده‬ ‫شــاهد ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بیــش از پیــش بــه مــردم باشــیم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت ســامت مــردم بــرای دولــت‪،‬‬ ‫نخس ــتین اق ــدام در دول ــت یازده ــم اج ــرای ط ــرح تح ــول س ــامت ب ــود ک ــه در دول ــت دوازده ــم نی ــز‬ ‫ایــن طــرح اســتمرار یافــت تــا پرداخــت هزینــه درمــان از جیــب مــردم بــه حداقــل برســد و اکنــون نیــز‬ ‫موضــوع ســامت در دســتور کار دولــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫این ها باعث می شود که ما بتوانیم کار های مشترک‬ ‫زیادی را با یکدیگرانجام دهیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج سازندگی دربخشی از‬ ‫سخنان خود با تاکید بر لزوم قرارگیری در کنار‬ ‫مجموعه هایی مانند جهاددانشگاهی برای‬ ‫تامین عقبه علمی پژوهشی طرح ها و پروژه های‬ ‫سازندگی‪ ،‬گفت‪ :‬محور دیگر ذیل برنامه همکاری با‬ ‫جهاددانشگاهی‪ ،‬محرومیت زدایی از مناطق مختلف‬ ‫کشور است و در واقع امایش و مطالعات تطبیقی برای‬ ‫پایدارسازی مردم در روستا ها و مناطق کشور با رویکرد‬ ‫اشتغال زایی در دستور کار این همکاری قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫زمینه اقدامات فناورانه انسانی و توسعه اشتغال در‬ ‫حوزه هایی که مردم احساس نیاز می کنند‪ ،‬کار علمی و‬ ‫پژوهشی انجام نشده‪ ،‬اما با همکاری با جهاددانشگاهی‬ ‫می توان به این عرصه ورود کرد‪ .‬امید است این تفاهم نامه‬ ‫فتح بابی برای توسعه عقبه علمی پژوهشی فعالیت ها‬ ‫و طرح های بسیج سازندگی باشد‪.‬‬ ‫در بخشی از این مراسم محمد صادق بیجندی‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی تصریح کرد‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی با ایجاد سازمانی به نام سازمان‬ ‫همیاری اشتغال دانش اموختگان یعنی با یک‬ ‫نگاه اینده پژوهانه به موضوع نگاه کرده و بیشترین‬ ‫منابع علمی در حوزه اشتغال و کارافرینی توسط‬ ‫این مجموعه تولید شده و بیشترین تربیت مدرس‬ ‫کارافرینی در کشور با همکاری دستگاه های ذیربط را‬ ‫انجام داده است و در ‪ ۲‬دهه قبل بیش از ‪ ۱۵۰۰‬مربی‬ ‫کارافرین برای کل کشور تربیت کرده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬حدود چهار سال قبل با یک کار مشترک‬ ‫بین بخشی و بینی حوز هه ای از مهر ‪ ۹۶‬ابتدا در ‪ ۹‬استان‬ ‫به صورت پایلوت و تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار طرح‬ ‫توسعه مشاغل خانگی را برای ‪ ۲۰‬هزار نفر و در ادامه برای‬ ‫‪ ۶۲‬هزار نفر سرپرست خانوار در ‪ ۲۴‬استان ذیل همان‬ ‫الگویاولیهباموفقیتبهسرانجامرساندیمو درحالحاضر‬ ‫نیز در کل کشور این طرح در حال اجرا است‪.‬‬ ‫در ادامهمراسم تفاهم نامههمکاریجهاددانشگاهی‬ ‫و بسـیج سـازندگی بـا هـدف ایجـاد و توسـعه‬ ‫همکار ی هـای مشـترک در تمـام زمینه هـای علمـی‪،‬‬ ‫اموزشـی‪ ،‬پژوهشـی و فرهنگـی بـا در نظـر گرفتـن‬ ‫امکانـات دو طـرف بیـن حمیدرضـا طیبـی و سـرتیپ‬ ‫دوم پاسـدار محمـد زهرایـی منعقـد شـد‪.‬‬ ‫موضوع این تفاهم نامه و مشارکت در زمینه‬ ‫فعالیت های گوناگون که طرفین قادر به انجام ان ها‬ ‫باشند نظیر فعالیت اموزشی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اشتغال و کارافرینی‪ ،‬خدمات مشاوره ای و ‪ ،...‬برگزاری‬ ‫همایش ها‪،‬سمینارها‪،‬وبینار هاو کارگاه هایتخصصی‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نظارت و پایش پروژه های پژوهشی‪،‬‬ ‫اموزشی و اشتغال و کارافرینی با به کارگیری امکانات‪،‬‬ ‫تسهیالت و خدمات دو طرف‪ ،‬افزایش تعامالت بین‬ ‫بخشی و توسعه کمی و کیفی همکار ی های علمی و‬ ‫بنیادی مانند تالیف‪ ،‬ترجمه‪ ،‬چاپ‪ ،‬نگارش و انتشار‬ ‫کتب و مقاالت علمی‪ ،‬اموزشی و پژوهشی مشترک و‬ ‫اجرای دوره های علمی کاربردی و اموزش عالی است‪.‬‬ ‫شناسایی و تعیین نیاز های اموزشی و توانمندسازی‬ ‫نیروی انسانی فعال موردنیاز در حوزه های مختلف‬ ‫موضوع تفاهم نامه‪ ،‬برنامه ریزی و اجرای دوره های‬ ‫اموزشی‪ ،‬پروژه ها و طرح های پژوهشی و فرهنگی مشترک‬ ‫در حوزه های مورد توافق‪ ،‬همکاری و مشارکت در تهیه‬ ‫شناسنامه شغلی‪ ،‬تدوین الگو ها و استاندارد های‬ ‫اموزشی‪ ،‬نیازسنجی اموزشی‪ ،‬طراحی نظام جامع‬ ‫اموزشی برای کارکنان سازندگی و بسیجیان و اعضای‬ ‫گروه های جهادی و توسعه مهارت های تخصصی و‬ ‫علمی در حوزه فعالیت سازندگی و محرومیت زدایی‪،‬‬ ‫همکاری و مشارکت در تدوین و اجرای برنامه های‬ ‫توانمندسازی‪ ،‬اشتغال و کارافرینی و دوره های اموزشی‬ ‫عمومی و تخصصی پیشرفته به منظور ارتقای مهارت‬ ‫پرسنل وکارکنان و اعضای خانواده سازمان بسیج‬ ‫و نیرو های بسیجی و اعضای گروه های جهادی و‬ ‫مرتبطین با بسیج به صورت حضوری‪ ،‬الکترونیکی‬ ‫و مجازی و فراهم کردن امکان استفاده از منابع‪،‬‬ ‫توانمندی ها تجهیزات و فضا های اموزشی و امکانات‬ ‫طرفین در زمینه تهیه‪ ،‬تدوین و ترجمه متون و منابع‬ ‫اموزشی‪ ،‬تولید محتوا و سرفصل ها و اجرای برنامه های‬ ‫اموزشی (مشترک) و اموزشی تخصصی ویژه بسیج‬ ‫سازندگی و همچنین نشر و توزیع کتب تخصصی‬ ‫موردنیاز انان بخشی از محور های همکاری عنوان شده‬ ‫در این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫*متن کامل خبر‬ ‫در سایت باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫حقوق بازنشستگان لشگری‬ ‫وکشوری در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از افزایش ‪ ۲۵‬درصدی حقوق‬ ‫کارمنداندولتو همچنینبازنشستگانلشگریوکشوریدر سال‪۱۴۰۰‬خبرداد‪.‬‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با ایرنا در خصوص جزئیات‬ ‫افزایش حقوق جامعه بازنشستگان لشگری وکشوری در سال‪ ۱۴۰۰‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫براساس الیحه بودجه شرایط سال ‪ ۹۹‬برای جامعه بازنشستگان ثابت و‬ ‫تصمیمی مبتنی بر ایجاد تغییرات اتخاذ نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما به منظور افزایش مبلغ این اعتبار دیدگاه های متعددی‬ ‫از جانب نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح شد؛ دیدگاه نخست‬ ‫افزودن یک عدد ثابت برای شاغالن و بازنشستگان در سال ‪ ۱۴۰۰‬بود‪.‬‬ ‫حاجی دلیگانی ادامه داد‪ :‬براساس این دیدگاه‪ ،‬برای هر مستمری بگیر‬ ‫دولت (شاغالن و بازنشستگان) یک عدد (از یک میلیون تا یک میلیون‬ ‫و‪ ۳۰۰‬هزار تومان) درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دیدگاه دوم نیز به مانند سال ‪ ۹۸‬بر افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی‬ ‫برای این جمعیت تا کید می کرد؛ که با گذاشتن ‪ ۱۰‬درصد از منابع به‬ ‫تناسب و به صورت پلکانی توسط دولت به این کارمندان و بازنشستگان‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اما در نهایت دیدگاه سوم (افزایش ‪ ۲۵‬درصدی حقوق‬ ‫کارمندان دولت وبازنشستگان لشگری وکشوری) رای اورد و مصوب شد‬ ‫که برای جامعه بازنشستگان و همچنین شاغالن این اعتبار در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مطابــق بــا تبصــره ‪ ۱۲‬الیحه بودجــه ســال ‪ ۹۹‬افزایش ضریب‬ ‫حقــوق گروه هــای مختلــف حقوق بگیــر در دســتگاه های اجرایــی موضــوع‬ ‫مــاده (‪ )۲۹‬قانــون برنامــه ششــم توســعه وهمچنیــن نیروهــای مســلح‪ ،‬وزارت‬ ‫اطالعــات و ســازمان انــرژی اتمــی‪( ،‬بــه اســتثنای مشــموالن قانــون کار ایران)‬ ‫از قبیــل کارکنــان کشــوری ولشــکری‪ ،‬اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها‬ ‫و موسســات امــوزش عالــی وپژوهشــی و قضــات و افزایــش حقــوق‬ ‫بازنشســتگان‪ ،‬وظیفه بگیــران و مشــترکان صندو ق هــای بازنشســتگی بــه‬ ‫میــزان ‪ ۲۵‬درصــد اســت کــه ضریــب ریالــی ان بــه طــور جداگانــه توســط‬ ‫دولــت تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‪ ‬فوالد شرق کاوه (سهامی خاص) بعنوان یکی شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان (هلدینگ شرکت گسترش معدنی صنایع‪ ‬کاوه پارس) در راستای توسعه و اشتغال پایدار در‪ ‬استان خراسان رضوی از میان اقایان متقاضی بومی این استان‬ ‫‪ ‬واجد شرایط در ردیف های شغلی زیر ازطریق ازمون کتبی و مصاحبه جهت استخدام در این شرکت‪ ،‬دعوت به همکاری می نماید‪ .‬به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می اید که با توجه به جدول استخدامی زیر‪ ،‬با توجه به شرایط مندرج در اطالعیه های ازمون‪ ،‬و اطمینان از احراز شرایط‬ ‫ثبت نام نسبت به انتخاب گروه شغلی و ثبت نام در این ازمون اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ ‬زمان بندی ازمون استخدامی‪ :  ‬مهلت ثبت نام ‪ 6  :‬بهمن ماه ‪ 1399‬لغایت‪ 17 ‬بهمن ماه ‪ ،1399‬نحوه ثبت نام و دریافت کارت ورود به ازمون ‪ :‬کلیه مراحل ثبت نام و شرکت در ازمون در همین صفحه درج می گردد‪ ،.‬زمان برگزاری ازمون ‪ 24 :‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫ردیف های استخدامی شرکت فوالد شرق کاوه‬ ‫حوزه کاری‬ ‫عنوان شغل‬ ‫رشته های‬ ‫تحصیلی‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫سابقه‬ ‫مدیریت‪ ‬‬ ‫کارشناس امور‬ ‫حقوقی و قراردادها‪ ‬‬ ‫حقوق‪ ‬‬ ‫لیسانس‪ ‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫رئیس تولید کنسانتره‪ ‬‬ ‫‪ ‬مسوول شیفت‬ ‫حراست و انتظامات‬ ‫مدیریت دولتی‪-‬‬ ‫روانشناسی‪-‬علوم‬ ‫ارتباطات‪ ‬‬ ‫دیپلم‪ ‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫سرپرست شیفت تولید‪ ‬‬ ‫متالوژی‪-‬برق‪-‬‬ ‫مکانیک‪ ‬‬ ‫‪ ‬مامور حفاظت و‬ ‫انتظامات‬ ‫‪ ‬دیپلم‪ ‬‬ ‫دیپلم‪ ‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫تکنسین تولید‪ ‬‬ ‫کاردان فنی (مکانیک‬ ‫‪ /‬متالوژی)‪ ‬‬ ‫‪ ‬لیسانس‬ ‫‪ ‬رئیس خرید‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫‪  ‬مدیریت صنعتی‬‫صنایع ‪ -‬مدیریت‬‫اجرایی‪ ‬‬ ‫‪ ‬لیسانس‬ ‫‪3 ‬‬ ‫‪ ‬رئیس خدمات فنی و‬ ‫مهندسی‬ ‫حراست و انتظامات‬ ‫بازرگانی‪  ‬‬ ‫کیفیت‪ ‬‬ ‫توسعه منابع انسانی و‬ ‫امور اجتماعی‬ ‫حوزه‬ ‫کاری‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫رشته های‬ ‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬ ‫تحصیلی‬ ‫سابقه‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫ مهندسی برق‬‫‪-‬متالوژی‪-‬معدن‪ ‬‬ ‫‪ ‬لیسانس‬ ‫‪3 ‬‬ ‫لیسانس‪ ‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪1 ‬‬ ‫حوزه کاری‬ ‫عنوان شغل‬ ‫رشته های‬ ‫تحصیلی‬ ‫کارشناس استراتژی‬ ‫و تعالی‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫رئیس امور اداری‬ ‫مدیریت دولتی‪-‬مدیریت‬ ‫صنعتی‪-‬روانشناسی‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫لیسلنس‬ ‫لیسانس‬ ‫سابقه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ‬کاشناس فنی‬ ‫مکانیک‪/‬برق‪ /‬ابزار‬ ‫دقیق‬ ‫لیسانس‪ ‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫کارشناس توسعه‬ ‫منابع انسانی و امور‬ ‫اجتماعی‬ ‫مدیریت دولتی‪-‬مدیریت‬ ‫صنعتی‪-‬روانشناسی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ‬رئیس بازرگانی‪  ‬و‬ ‫فروش‬ ‫مدیریت بازرگانی ‪-‬‬ ‫مدیریت اجرایی‪ ‬‬ ‫‪ ‬لیسانس‬ ‫‪ 3‬‬ ‫کارشناس فنی و‬ ‫مهندسی‪ ‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫مکانیک‪/‬برق‪ /‬ابزار‬ ‫دقیق‪ ‬‬ ‫لیسانس‪ ‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫سرپرست خدمات‬ ‫عمومی‬ ‫گرایش مدیریت‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس خرید‪ ‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫‪  ‬مدیریت صنعتی‬‫صنایع ‪ -‬مدیریت‬‫اجرایی‪ ‬‬ ‫‪ ‬لیسانس‬ ‫‪ 3‬‬ ‫سرپرست شیفت برق و‬ ‫ابزار دقیق‪ ‬‬ ‫مهندسی برق و ابزار‬ ‫دقیق‪/‬الکتروتکنیک‪ ‬‬ ‫لیسانس‪ ‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫کارشناس بازاریابی‬ ‫و فروش‪ ‬‬ ‫مدیریت بازرگانی ‪-‬‬ ‫مدیریت اجرایی‪ ‬‬ ‫لیسانس‪ ‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫کارپرداز‪ ‬‬ ‫بازرگانی‪ -‬مالی‪ ‬‬ ‫‪ ‬دیپلم‬ ‫‪ 1‬‬ ‫توسعه منابع انسانی و‬ ‫امور اجتماعی‬ ‫کارگر امور عمومی‬ ‫‪ ‬‬ ‫دیپلم‬ ‫تکنسین برق و ابزار‬ ‫دقیق‪ ‬‬ ‫‪ ‬کاردان فنی (برق‪/‬‬ ‫ابزار دقیق)‬ ‫‪ ‬دیپلم‬ ‫‪ 1‬‬ ‫رئیس ‪HSAEQ‬‬ ‫‪          ‬‬ ‫حوزه‬ ‫کاری‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫و انبارها‬ ‫‪-‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫رشته های‬ ‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬ ‫تحصیلی‬ ‫رئیس برنامه ریزی‬ ‫وکنترل تولید‬ ‫مهندسی صنایع‪،‬‬ ‫مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫مدیریت اجرایی‪،‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫و کنترل تولید‬ ‫مهندسی صنایع‪،‬‬ ‫مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫مدیریت اجرایی‪،‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫لیسانس‬ ‫رئیس کنترل موجودی‬ ‫و سفارشات‬ ‫مهندسی صنایع‪،‬‬ ‫مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫مدیریت اجرایی‪،‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناس واحد دریافت‬ ‫مهندسی صنایع‪،‬‬ ‫مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫مدیریت اجرایی‪،‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی صنایع‪،‬‬ ‫مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫مدیریت اجرایی‪،‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫لیسانس‬ ‫رئیس انبارها‬ ‫سابقه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندسی‪  ‬بهداشت‬ ‫حرفه ای‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئول انبار محصول‬ ‫ریاضی‪-‬فنی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ‬سرپرست شیفت‬ ‫مکانیک و تاسیسات‬ ‫مهندسی مکانیک‪ ‬‬ ‫‪ ‬لیسانس‬ ‫‪ 3‬‬ ‫بازرس ایمنی راننده و‬ ‫اتش نشان‬ ‫کاردان بهداشت‬ ‫حرفه ای‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪1‬‬ ‫مسئول انبار قطعات و‬ ‫ملزومات‬ ‫ریاضی‪-‬فنی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪1‬‬ ‫کارمند بازاریابی و‬ ‫فروش‪ ‬‬ ‫بازرگانی‪ -‬مالی‪ ‬‬ ‫دیپلم‪ ‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫تکنسین فنی (مکانیک‪/‬‬ ‫تاسیسات)‪ ‬‬ ‫کاردان فنی (برق‪/‬‬ ‫مکانیک) ‪ ‬‬ ‫دیپلم‪ ‬‬ ‫‪1 ‬‬ ‫کارشناس تضمین‬ ‫کیفیت‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫انباردار‬ ‫ریاضی‪-‬فنی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس برنامه ریزی و‬ ‫لجستیک بازرگانی‪ ‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫‪  ‬مدیریت صنعتی‬‫صنایع ‪ -‬مدیریت‬‫اجرایی‪ ‬‬ ‫لیسانس‪ ‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫سرپرست تکنولوژی‬ ‫تولید و مهندسی‪ ‬‬ ‫مهندسی‬ ‫مکانیک‪-‬مهندسی‬ ‫معدن‪-‬مهندسی‬ ‫ساخت و تولید و‬ ‫مهندسی برق ‪ ‬‬ ‫بهداشتیار‬ ‫بهیار‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪1‬‬ ‫لیسانس‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫صنعتی و اعتبارات‬ ‫حسابداری‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس بازرگانی و‬ ‫لجستیک‪ ‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫‪  ‬مدیریت صنعتی‬‫صنایع ‪ -‬مدیریت‬‫اجرایی‪ ‬‬ ‫لیسانس‪ ‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫کارشناس تکنولوژی‬ ‫تولید و مهندسی ‪ ‬‬ ‫‪ ‬مهندسی‬ ‫مکانیک‪-‬مهندسی‬ ‫معدن‪-‬مهندسی‬ ‫ساخت و تولید و‬ ‫مهندسی برق‬ ‫‪ ‬لیسانس‬ ‫‪ 3‬‬ ‫رئیس ازمایشگاه‪ ‬‬ ‫شیمی ‪-‬متالوژی‬ ‫‪-‬معدن‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تکنسین تکنولوژی‬ ‫تولید و مهندسی‬ ‫کاردان فنی‬ ‫دیپلم‪ ‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫کارشناس کنترل‬ ‫کیفی‪ ‬‬ ‫شیمی ‪-‬متالوژی‬ ‫‪-‬معدن‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫کارشناس تولید‬ ‫مهندسی متالوژی‪-‬‬ ‫مهندسی معدن‬ ‫‪ ‬لیسانس‬ ‫‪ 3‬‬ ‫کنترلر تولید‬ ‫شیمی ‪-‬متالوژی‬ ‫‪-‬معدن‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رئیس امور معادن‬ ‫مهندسی معدن‬ ‫لیسانس‪ ‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫مسئول دبیرخانه‬ ‫مدیریت‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس امور معادن‬ ‫مهندسی معدن‬ ‫لیسانس‪ ‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫بهره برداری‪ ‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫مندسی کامپیوتر (نرم‬ ‫افزار ‪ -‬سخت افزار)‬ ‫سرپرست ‪ ICT‬و‬ ‫توسعه سیستم ها‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس ‪ ICT‬و‬ ‫توسعه سیستم ها‬ ‫مندسی کامپیوتر (نرم‬ ‫افزار ‪ -‬سخت افزار)‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس مالی و‬ ‫اقتصادی‬ ‫حسابداری‬ ‫لیسانس‬ ‫مسئول خزانه داری‬ ‫‪ ‬مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام‬ ‫‪ .۱‬تکمیل فرم اطالعات فردی‪ ،‬سوابق تحصیلی‪ ،‬شغلی و مهارتی‬ ‫‪ .۲ ‬اسکن تصویر مدرک تحصیلی‬ ‫‪ .۳‬اسکن عکس پرسنلی ‪۳*۴‬‬ ‫‪ .۴‬اسکن صفحه اول شناسنامه (سایر صفحات حین مصاحبه حضوری دریافت می گردد‪).‬‬ ‫‪ .۵‬اسکن تصویر کارت ملی‬ ‫‪ .۶‬کارت پایان خدمت برای اقایان ( پس از پذیرش در ازمون و هنگام مصاحبه تخصصی دریافت‬ ‫می گردد‪).‬‬ ‫‪ .۷‬مدارک استفاده از سهمیه خانواده معزز شهدا‪ ،‬ایثارگران‪ ،‬جانبازان‪ ،‬مفقوداالثر و ‪( ...‬پس از پذیرش‬ ‫در ازمون و هنگام مصاحبه تخصصی دریافت می گردد‪).‬‬ ‫‪ .۸‬تصویرگواهی معلولیت (در صورت دارا بودن پس از پذیرش در ازمون و هنگام مصاحبه تخصصی‬ ‫دریافت می گردد‪).‬‬ ‫حسابداری‬ ‫لیسانس‬ ‫مالی و‬ ‫اقتصادی و‬ ‫سرمایه‬ ‫مسئول امور سهام‬ ‫حسابداری‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس حسابداری مالی‬ ‫حسابداری‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیش از اقدام به ثبت نام الزم است نخست تمامی اطالعیه ها و ضوابط ثبت نام بررسی شده و‬ ‫از احراز شرایط شرکت در ازمون اطمینان حاصل نمایید‪ .‬همچنین پیشنهاد می شود پیش از اقدام‬ ‫به ثبت نام‪ ،‬مدارک هویتی خود شامل عکس پرسنلی‪ ،‬صفحه اول شناسنامه‪ ،‬کارت ملی و مدارک ‬ ‫تحصیلی را با حجم ‪ 100kb‬اماده نمایید تا جهت بارگذاری در سایت اماده باشند‪.‬‬ ‫پشتیبانی ثبت نام‪:‬‬ ‫‪۰۲۱-88371146‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪:‬‬ ‫‪ http://www.sinainst.com‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ صفحه 3 ‫مشاغل خانگی‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫فرماندار‪:‬‬ ‫فوالد شادگان اولویت استخدام را به‬ ‫نیروهای بومی اختصاص دهد‬ ‫سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر جذب نیروی بومی در شرکت فوالد این شهرستان‬ ‫گفت‪ :‬جذب نیروی بومی در واحدهای تولیدی‪ ،‬فوالد و سازمان های شادگان به عنوان مطالب ه‬ ‫مردم از سوی کارفرمایان‪ ،‬صاحبان صنایع و ادارات در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا امیــد صبری پــور در نشســت شــورای اشــتغال شهرســتان شــادگان بــا اشــاره‬ ‫ب ــه ل ــزوم توج ــه بی ــش از پی ــش ب ــه جوان ــان بوم ــی ای ــن شهرس ــتان اظه ــار داش ــت‪ :‬اس ــتفاده از‬ ‫ظرفی ــت جوان ــان در عرصه ه ــای گونا گ ــون ب ــه عن ــوان س ــرمایه های اصل ــی و مل ــی کش ــور بس ــیار‬ ‫اهمی ــت دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بحث اشتغال و استخدام حق تقدم با نیروهای جوان بومی شهرستان است‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت های بسیار مطلوب شادگان‪ ،‬در راستای برطرف کردن دغدغه های‬ ‫جوانان‪ ،‬باید اقدامات مقتضی و مورد نیاز در دستور کار دستگاه های اجرایی و صنایع‬ ‫بخصوص شرکت فوالد شادگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ازمون استخدامی‬ ‫ذوب اهن اصفهان برگزار شد‬ ‫ازمون استخدامی ذوب اهن اصفهان‪ ،‬هفته اول بهمن ماه ‪ ۹۹‬در محل دانشگاه اصفهان‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این ازمون استخدامی ‪ ۹۸۶۲‬داوطلب مشارکت داشتند که تعداد‪ ۵۰۹‬نفر به‬ ‫استخدام ذوب اهن اصفهان درخواهند امد‪.‬‬ ‫یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان گفــت‪ :‬ازمــون اســتخدامی شــرکت بــا نهایــت‬ ‫دقــت و امانــت برگــزار شــده و هــدف ان اســتخدام بهتریــن نیروهــا بــا در نظــر گرفتــن ضرایــب‬ ‫الزم و بومــی گزینــی اســت‪.‬‬ ‫احمـد اکبـری معـاون سـرمایه هـای انسـانی و توسـعه مدیر یـت ذوب اهـن اصفهـان نیـز بـا‬ ‫اشـاره به اهمیت و نقش نیروی انسـانی در شـرکت گفت‪ :‬جذب نیروی جدید در هر سـازمانی‬ ‫بـه منزلـه تزر یـق خـون در پیکـر یـک موجـود زنـده اسـت‪ .‬در اسـتخدام جدیـد که تمـام مراحل ان‬ ‫از ثبـت نـام تـا ازمـون و مصاحبـه توسـط دانشـگاه اصفهـان انجـام مـی گیـرد ‪ ۹۸۶۲‬نفـر ثبـت نـام‬ ‫نمودنـد‪ .‬بعـد از ازمـون نیـز یـک و نیـم برابـر افـراد مـورد نیـاز بـر اسـاس رتبـه ازمـون جهـت بررسـی بـه‬ ‫طـب کار ذوب اهـن اصفهـان معرفـی مـی شـوند و پـس از تایید طـب کار و گذراندن اموزش های‬ ‫الزم بـه صـورت قـراردادی جـذب خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاددانشگاهی اذربایجان شرقی خبر داد‬ ‫تداوم ثبت نام از متقاضیان شرکت در طرح ملی‬ ‫توسعه مشاغل خانگی‬ ‫رئیــس ســازمان جهاددانشــگاهی‬ ‫اذربایجــان شــرقی از تــداوم ثبــت نــام‬ ‫از متقاضیــان شــرکت در طــرح ملــی‬ ‫توســعه مشــاغل خانگــی در اســتان‬ ‫کــه از ششــم شــهریور مــاه اغــاز شــده‪،‬‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ 2957‬نفــر‬ ‫از اذربایجــان شــرقی در ایــن ط ـ ـ ـ ـ ــرح‬ ‫ثبــت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫دکتــر جعفــر محســنی در گفت وگــو‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن طــرح‬ ‫پــس از ثبــت نــام در فــاز دوم‪ ،‬بــه‬ ‫ارزیابــی‪ ،‬استعدادســنجی‪ ،‬مشــاوره و‬ ‫توانمندســازی متقاضیــان پرداختــه‬ ‫مــی شــود و افــراد بعــد از گذرانــدن‬ ‫دوره هــای امــوزش عمومــی و تخصصــی بــه‬ ‫پیشــران ها و بــازار کار متصــل می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون در خص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص بیــش از‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬نفــر از متقاضیــان‪ ،‬تماس هــای اولیــه و ارزیابــی‬ ‫و استعدادســنجی انجــام شــده و ارائــه مشــاوره بــرای‬ ‫متقاضیــان و پیشــران های طــرح نیــز در حــال انجــام‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص طــرح ملــی توســعه مشــاغلی‬ ‫خانگــی کــه بــا همــکاری اداره کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی و ســازمان جهاددانشــگاهی‬ ‫اســتان اجــرا می شــود‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬زنــان خان ـه دار‪،‬‬ ‫دانش اموختــگان دانشــگاه ها‪ ،‬جوانــان و ســایر‬ ‫فعــاالن اســتان از جملــه گروه هــای هــدف ایــن‬ ‫طــرح هســتند؛ بــرای ثبــت نــام در طــرح ملــی توســعه‬ ‫مشــاغل خانگــی نیــاز بــه مهــارت خاصــی نبــوده و‬ ‫اموزش هــای کار بــردی‪ ،‬افــراد را در جهــت کســب‬ ‫مهارت هــا و رســاندن محصوالتشــان بــه بــازار‪،‬‬ ‫هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫محســنی بــا بیــان اینکــه کلیــه هــم اســتانی های‬ ‫واجــد شــرایط می تواننــد نســبت بــه ثبــت نــام در‬ ‫طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی اقــدام کننــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬عالقه منــدان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ادرس‬ ‫اینترنتــی ‪ www.inhb.ir‬نســبت بــه ثبت نــام در‬ ‫طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی ثبــت نــام کــرده‬ ‫و شــغل مــورد نیازشــان را انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متقاضیــان پــس از‬ ‫کســب اموزش هــا بــا اتصــال بــه پیشــران ها و ایجــاد‬ ‫بازارچه هــا و نمایشــگاه ها بــه ســمت خــود اشــتغالی‬ ‫حرکــت می کننــد‪.‬‬ ‫محســنی بــا اشــاره بــه اینکــه متقاضیــان پــس‬ ‫از کســب توانمنــدی الزم‪ ،‬رهــا نخواهنــد شــد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن افــراد تــا زمــان بــه فــروش رســیدن‬ ‫محصــول‪ ،‬حمایــت می شــوند‪ ،‬محصــوالت تولیــد‬ ‫شــده در ســامانه های خر یــد و فــروش اینترنتــی کــه‬ ‫بــه روز هســتند‪ ،‬تبلیــغ شــده و قابــل‬ ‫فــروش حتــی بــه مشــتریان خارجــی‬ ‫نیــز هســتند‪ ،‬از ایــن رو نگــران ورود‬ ‫تولیدکننــدگان بــه بــازار و بــه مشــکل‬ ‫برخوردنشــان در فــروش محصــوالت‬ ‫نیســتیم‪.‬‬ ‫وی متذکــر شــد‪ :‬حمایت هــا تــا‬ ‫توانمندســازی و اشــتغال پایــدار ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت‪ ،‬ســپس می تــوان از‬ ‫تســهیالت هشــت میلیــارد تومانــی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده بــرای توســعه ی‬ ‫مشــاغل خانگــی‪ ،‬بهره منــد شــد‪.‬‬ ‫محســنی افــزود‪ :‬جلســات در‬ ‫شهرســتان های مرنــد‪ ،‬مراغــه‪ ،‬اهــر‪،‬‬ ‫بســتان ابــاد و ســراب در فرماندار ی هــا بــا حضــور‬ ‫پیشــران ها و دســتگاه هــای اجرایــی برگــزار شــده و‬ ‫در شهرســتان بنــاب و مرنــد نیــز اقدامــات جهــت‬ ‫اشــتغال متقاضیــان در حوزه هــای خیاطــی و فــرش‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬تاکنــون در قالــب ایــن طــرح‬ ‫در رشــته هــای خیــاط لبــاس ‪ 488‬نفــر‪ ،‬قالیبــاف‬ ‫‪ 386‬نفــر‪ ،‬بافنــده ســنتی ‪ 208‬نفــر‪ ،‬ویرایشــگر متــن‬ ‫‪ 209‬نفــر‪ ،‬تولیــدات چرمــی ‪149‬نفــر‪ ،‬تابلــو فــرش ‪147‬‬ ‫نفــر‪ ،‬ملحفــه دوز ‪ 138‬نفــر‪ ،‬عروســک ســاز ‪ 125‬نفــر‪،‬‬ ‫مترجــم ‪ 111‬نفــر‪ ،‬تولیدکننــده شــیره انگــور ‪108‬نفــر‪،‬‬ ‫تولیدکننــده عرقیــات گیاهــی ‪ 104‬نفــر‪ ،‬برنامــه‬ ‫نو یــس ‪ 88‬نفــر‪ ،‬گرافیســت ‪ 43‬نفــر‪ ،‬ســفالگری ‪34‬‬ ‫نفــر‪ ،‬حکا کــی روی فلــز ‪ 33‬نفــر‪ ،‬کیــف ســازی ‪28‬‬ ‫نفــر‪ ،‬رودوزی ســنتی ‪ 28‬نفــر‪ ،‬گلیــم بــاف ‪ 22‬نفــر و‬ ‫انیماتــور ‪ 16‬نفــر در ایــن طــرح در ســطح اس ـ ـ ـ ــتان‬ ‫ثبــت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد‪:‬‬ ‫‪ ۶۶‬نجاتگر یزد واجد شرایط ازمون‬ ‫درجه ایثار شدند‬ ‫مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان یزد گفت‪ ۶۶ :‬نفر از نجاتگران دارای درجه نجاتگر یکم‬ ‫این جمعیت واجد شرایط شرکت در ازمون درجه ایثار شدند‪.‬‬ ‫دکتر «محسن حرازی زاده یزدی» با اشاره به برگزاری ازمون درجه ایثار اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی های الزم جهت برگزاری ازمون درجه ایثار برای نجاتگران جمعیت هالل احمر استان‬ ‫که پرونده انها در کمیته کشوری جذب نیرو تایید شده و مجاز به شرکت در ازمون امادگی‬ ‫جسمانی و مهارتی ایثار گردیده اند انجام شده است‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬دارا بودن درجه نجاتگر یکم‪ ،‬سپری شدن حداقل دوسال از صدور درجه نجاتگر یکم‪،‬‬ ‫کسب امتیاز الزم برای ارتقای درجه ایثار و دارا بودن نمره قبولی در ازمون جسمانی و مهارتی از‬ ‫جمله شرایط شرکت در ازمون ایثار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان با اشاره به موارد ازمون ایثار نیز عنوان کرد‪ :‬موارد‬ ‫ازمون شامل دو بخش امادگی جسمانی نظیر کوپر‪ ،‬دراز و نشست‪ ،‬انعطاف نیم تنه به جلو‪،‬‬ ‫دوی ‪ ۴۵‬متر‪ ،‬پرش طول در جا‪ ،‬فشار موازی‪ ،‬پرش جفت دو طرف‪ ،‬دوی مارپیچ و معلق‬ ‫ماندن و دیگر ایتم ان ازمون مهارتی از جمله کمک های اولیه‪ ،‬جستجو و نجات در جاده‪،‬‬ ‫جستجو و نجات در اوار‪ ،‬جستجو و نجات در کوهستان‪ ،‬جستجو و نجات در محیط های‬ ‫ابی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬روزهای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬بهمن سال جاری این ازمون در یزد برگزار می شود و تیم داوری‬ ‫جهت برگزاری این ازمون از سازمان امدادونجات به استان اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫معاون بهداشت و درمان انتظامی استان ایالم خبر داد؛‬ ‫فراخوان استخدام داروساز در بهداری‬ ‫انتظامی استان ایالم‬ ‫سرهنگ پورکریم از فراخوان ویژه استخدام داروساز از بین بانوان و اقایان در بهداری‬ ‫انتظامی استان ایالم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایالم ؛ سرهنگ لقمان‬ ‫پورکریم معاون بهداشت و درمان انتظامی استان ایالم ‪ ،‬گفت‪ :‬نیروی انتظامی در نظر دارد‬ ‫از بین افرادی که دارای مدرک دکتری در رشته داروسازی بوده و عالقمند به خدمت در ناجا‬ ‫هستند استخدام به عمل اورد ‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬عالقمندان می توانند در رو ز های اداری با مراجعه به درمانگاه ناجا واقع در‬ ‫میدان شهید کشوری شهر ایالم در این طرح ثبت نام کنند ‪.‬‬ ‫مع ــاون بهداش ــت و درم ــان انتظام ــی اس ــتان ای ــام ‪ ،‬مط ــرح ک ــرد‪ :‬تنه ــا دارن ــدگان م ــدرک‬ ‫دکت ــری داروس ــازی جه ــت ثب ــت ن ــام ‪ ،‬ب ــه مرک ــز مراجع ــه ک ــرده و س ــایر رش ــته های پزش ــکی از‬ ‫مراجع ــه ب ــه درمان ــگاه جه ــت ثب ــت ن ــام خ ــودداری کنن ــد ‪.‬‬ ‫این استخدام از بین بانوان و اقایان خواهد بود ‪.‬‬ ‫جذب فار غ التحصیالن‬ ‫نخبه در صنعت برق فارس‬ ‫معــاون منابــع انســانی شــرکت توز یــع نیــروی بــرق اســتان فــارس از صــدور مجــوز اســتخدام‬ ‫فــارغ التحصیــان نخبــه دانشــگاه ها در ایــن صنعــت خبــر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از شـیراز‪ ،‬رضـا انـوار گفـت‪ :‬وزارت‬ ‫نیـرو بـر اسـاس دسـتورالعمل نیازسـنجی‪ ،‬تامیـن و سـاماندهی نیـروی انسـانی مجـوز بکارگیـری و‬ ‫جـذب فـارغ التحصیلان ممتـاز دانشـگاه ها را صـادر کـرده اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬توز یـع بـرق فـارس هـم بر اسـاس این ظرفیت قانونی مجوز به کارگیری دو فارغ التحصیل‬ ‫رتبـه اول دانشـگاه در رشـته های مـورد نظـر را اخـذ کـرده و مقدمـات دریافـت مجوز هـای دیگـر‬ ‫بـرای مـدت زمـان باقیمانـده امسـال را از شـرکت توانیـر انجـام داده اسـت‪.‬‬ ‫معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس کارکنان را به عنوان منابع و‬ ‫سرمایه های مهم هرسازمان توصیف و اضافه کرد‪ :‬در صورتی که در انتخاب و جذب ان ها‬ ‫معیار های مناسبی هم‪ ،‬چون توانمندی‪ ،‬تخصص و نواوری مد نظر قرار گیرد این افراد می توانند‬ ‫درجهت تحقق استراتژی سازمان نقش مهمی ایفا کنند‪.‬‬ ‫انوار تصریح کرد‪ :‬سعی داریم برای سال جدید نیز حداکثر استفاده را از این فرصت قانونی‬ ‫به منظور استفاده از فارغ التحصیالن رتبه ممتاز دانشگاه ها داشته باشیم تا بتوانیم همچون‬ ‫گذشته جایگاه خود را در بین شرکت های توزیع نیروی برق کشور ازلحاظ نیروی انسانی کارامد‬ ‫و خالق حفظ کنیم‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۵‬میلیارد تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫به متقاضیان در لرستان‬ ‫مدیرکلتعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعیلرستان گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵‬میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی در‬ ‫لرستان به ‪ ۲۰۰‬طرح پرداخت شده است‪.‬‬ ‫علی اشتاب در رابطه با پرداخت تسهیالت‬ ‫جهت ایجاد مشاغل خانگی در لرستان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در بحث مشاغل خانگی برای سال ‪ ۹۹‬مبلغ‬ ‫شش میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان به استان لرستان‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ب ــا هم ــکاری دس ــتگاه های‬ ‫اجرای ــی ک ــه مج ــوز ص ــادر می کنن ــد توانس ــتیم‬ ‫‪ ۳۵۸‬ط ــرح مس ــتقل و پش ــتیبان را ب ــرای دریاف ــت‬ ‫که ــای عام ــل اس ــتان معرف ــی‬ ‫تس ــهیالت ب ــه بان ‬ ‫کنیــم کــه تاکنــون ‪ ۵‬میلیــارد تومــان بــه تعــداد ‪ ۲۰۰‬طــرح‬ ‫و اش ــتغال ‪ ۷۰۰‬نف ــر پرداخ ــت ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی لرستان‬ ‫با بیان اینکه تسهیالت مابقی طرح ها نیز از سوی‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل‬ ‫گفت‪ :‬با هماهنگی های الزم تسهیالت کم بهره از‬ ‫سوی دستگاه های اجرایی متولی برای اشتغال‬ ‫بانوان اردبیلی اختصاص یافت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان از اردبیل‪ ،‬فریبا محمدلو‪ ،‬مدیرکل‬ ‫امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل امروز در‬ ‫نشست با مسئوالن جهاد دانشگاهی واحد استان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬بانوان اردبیلی به خوبی توانسته اند در‬ ‫مشاغل خانگی ورود پیدا کنند و فعالیت دفتر امور‬ ‫بانوان و خانواده استانداری اردبیل نیز بر برنامه های‬ ‫حمایتی ‪ ،‬پرورش و افزایش بانوان توانمند و متخصص‬ ‫در حوزه های فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫سایر بخش ها متمرکز شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این دفتر به منظور توانمندسازی‬ ‫و اشتغال بانوان تفاهم نامه های متعددی را با‬ ‫واحدهای تولیدی منعقد کرده تا زنان سرپرست‬ ‫خانوار و بدسرپرستی که به این دفتر مراجعه‬ ‫می کنند‪ ،‬را ساماندهی و زمینه اشتغال انها را در‬ ‫این واحدها فراهم کند‪.‬‬ ‫محمدلو ایجاد بازارچه های محلی را از‬ ‫برنامه های این دفتر در راستای توانمندسازی‬ ‫اقتصادی زنان سرپرست خانوار دانست و گفت‪:‬‬ ‫در هفته زن امسال با رعایت دستورالعمل بهداشتی‬ ‫بانک ها در حال پرداخت است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اکثر‬ ‫طرح های مذکور در قالب طرح الگوی نوین توسعه‬ ‫ً‬ ‫مشاغل خانگی است که تقریبا برای این نوع طرح ها‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد پرداختی داشته ایم‪.‬‬ ‫اشتاب با اشاره به اینکه طرح های الگوی نوین‬ ‫توسعه مشاغل خانگی با همکاری و هماهنگی‬ ‫جهاددانشگاهی پرداخت می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پیش از این یک تفاهم نامه در راستای اموزش و‬ ‫توانمندسازی‪،‬اتصالاینمشاغلبهبازارباجهاددانشگاهی‬ ‫منعقد شده است و اکثر این طرح ها به ویژه‬ ‫طرح های پشتیبان با همکاری جهاد دانشگاهی‬ ‫انجام می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫قرض الحسنه است و کارمزد ان چهار درصد است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از زمینه های مشارکت مردم در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬کسب وکار مشاغل خانگی است که زمینه‬ ‫اشتغال افراد بیکار‪ ،‬زنان سرپرست خانوار و خانه دار‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی لرستان در‬ ‫رابطه با ثبت نام متقاضیان جدید‪ ،‬افزود‪ :‬سامانه‬ ‫مشاغل خانگی باز است و افراد متقاضی می توانند‬ ‫ثبت نام کنند و در نوبت قرار گیرند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموربانوان این استان خبرداد‪:‬‬ ‫اختصاص تسهیالت کم بهره برای‬ ‫اشتغال بانوان اردبیلی‬ ‫نمایشگاهی از تولیدات بانوان در حوزه مشاغل خانگی‬ ‫استان در فضای باز برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل‬ ‫افزود‪ :‬اولین مرکز توانمندسازی و نمایشگاه دایمی‬ ‫را نیز با همکاری شهرداری اردبیل و با هدف ایجاد‬ ‫بستر الزم برای ارائه خدمات اموزشی‪ ،‬مهارت افزایی‬ ‫و عرضه محصوالت غذایی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫پوشاک بانوان راه اندازی کردیم که به یقین این امر‬ ‫در بهبود معیشت زنان موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫او همچنین طرح ملی توسعه مشاغل خانگی‬ ‫با ایجاد استقالل مالی و بهبود معیشت خانواده ها‬ ‫را عمل موثری در کاهش بخشی از اسیب های‬ ‫اجتماعی دانست‪.‬‬ ‫محمدلو یکی از علت های بروز اسیب های‬ ‫اجتماعی را در جامعه مشکالت اقتصادی دانست‬ ‫و افزود‪ :‬با توجه به وضعیت و تحریم های ظالمانه‬ ‫اقتصادی کشور و در راستای خودکفایی الزم است‬ ‫از توانمندی بانوان در تولید محصوالت مورد نیاز‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه با اجرای طرح ملی توسعه‬ ‫مشاغل خانگی‪ ،‬جایگاه و سهم کسب و کارهای‬ ‫خانگی در بازار ارتقاء می یابد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫گسترش سهم بانوان در بازار می تواند به بهبود و‬ ‫رونق اقتصاد و کاهش وابستگی کشور کمک کند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل‬ ‫با اشاره به اقدامات و نقش موثر جهاد دانشگاهی‬ ‫در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان در اردبیل‪،‬‬ ‫گفت‪:‬طرحتوانمندسازیاقتصادیزنانسرپرستخانوار‬ ‫که به کارفرمایی معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫ریاست جمهوری و با نظارت وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی توسط جهاد دانشگاهی در‬ ‫اردبیل اجرا شد یکی از برنامه های مهم استان بود‬ ‫که ساماندهی بخشی از زنان خود سرپرست و‬ ‫بدسرپرست را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گیالن‬ ‫افتتاح دبیرخانه طرح توسعه مشاغل خانگی‬ ‫دبیرخان ــه ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫در س ــازمان جه ــاد دانش ــگاهی اس ــتان گی ــان‬ ‫ب ــا حض ــور علی ــزاده مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬رنجک ــش مدی ــرکل ج ــذب و حمای ــت‬ ‫از س ــرمایه گذاری اس ــتانداری گی ــان‪ ،‬رئی ــس‬ ‫س ــازمان جه ــاد دانش ــگاهی و مع ــاون اموزش ــی‬ ‫جهاددانش ــگاهی افتت ــاح ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار رکن ــا رش ــت ‪ ،‬علی ــزاده‬ ‫در حاش ــیه افتتاحی ــه دبیرخان ــه ط ــرح توس ــعه‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی در جه ــاد دانش ــگاهی گی ــان‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬اج ــرای ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل‬ ‫خانگ ــی نق ــاط ق ــوت فراوان ــی‪ ،‬نظی ــر شناس ــایی‬ ‫ته ــای اس ــتان دارد‪.‬وی‬ ‫فرصت ه ــا و مزی ‬ ‫اف ــزود‪ :‬ب ــه منظ ــور اج ــرای و پی ــاده س ــازی ای ــن‬ ‫ط ــرح‪ ،‬جه ــاد دانش ــگاهی ب ــه عن ــوان ی ــک نه ــاد‬ ‫توس ــعه ای‪ ،‬واس ــطه ای و تس ــهیلگر مکل ــف ب ــه‬ ‫شناس ــایی‪ ،‬توانمندس ــازی (ام ــوزش و مش ــاوره)‬ ‫اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی و پایدارس ــازی‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی ب ــا اتص ــال ب ــه ب ــازار ب ــا بهره من ــدی‬ ‫از ش ــبکه های افق ــی و عم ــودی اس ــت‪.‬مدیرکل‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان گی ــان‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬مطالع ــات و بررسـ ـی ها بیان گ ــر‬ ‫ان اس ــت ک ــه اج ــرای مش ــاغل خانگ ــی براس ــاس‬ ‫الگوهــای گذشــته بــا مشــکالت و موانــع ز یــادی نظیــر‬ ‫ک ــم توجه ــی ب ــه توس ــعه فعالیت ه ــای ش ــبکه ای‪،‬‬ ‫راهنمای ــی‪ ،‬مش ــاوره و ارزیاب ــی متقاضی ــان‪ ،‬تن ــوع‬ ‫ش ــیوه های اموزش ــی‪ ،‬اتص ــال ب ــه ب ــازار‪ ،‬توس ــعه‬ ‫رش ــته های نوی ــن‪ ،‬توج ــه ب ــه مزیت ه ــای نس ــبی‬ ‫و رقابت ــی‪ ،‬هدفمن ــدی حمایت ه ــا‪ ،‬در فراین ــد‬ ‫فعل ــی مش ــاغل خانگ ــی مواج ــه اس ــت‪ .‬ب ــه همی ــن‬ ‫دالی ــل در الگ ــوی جدی ــد نواق ــص و حلقه ه ــای‬ ‫مفق ــوده شناس ــایی و م ــورد بازنگ ــری ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫علی ــزاده درهمی ــن راس ــتا اف ــزود‪ :‬مطالع ــات موج ــود‬ ‫نش ــان می ده ــد ک ــه مش ــاغل خانگ ــی در کم ــک ب ــه‬ ‫افزای ــش ت ــوان اقتص ــادی خانواره ــا بوی ــژه اقش ــار ک ــم‬ ‫درام ــد موث ــر اس ــت‬ ‫مدیرکارافرینی اداره کل کاراستان یزد خبر داد ‪:‬‬ ‫ثبت نام ‪ 1817‬نفر‬ ‫در طرح ملی توســعه مشاغل‬ ‫خانگی در استان یزد‬ ‫ایــن طــرح توســط جهــاد دانشــگاهی از بهمــن ســال ‪ 98‬وارد فــاز مطالعاتــی شــده‬ ‫کــه تاکنــون تعــداد ‪ 1817‬نفــر در مشــاغلی همچــون فــراوری کننــده و بســته بنــدی‪،‬‬ ‫خی ــاط لب ــاس‪ ،‬بافن ــده تابل ــو ف ــرش‪ ،‬س ــازنده ز ی ــوراالت س ــنتی و قالیبـــاف‬ ‫بیش ــترین رش ــته ه ــای ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری برن ــا ؛ « فریب ــا ایـــت الله ــی» مدی ــر کارافرینـــی و‬ ‫اش ــتغال اداره کل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا اش ــاره ب ــه تصو ی ــب ط ــرح‬ ‫ملــی توســعه مشــاغل خانگــی در ســال ‪ 96‬گفــت‪ :‬بــه منظــور اجــرا و پیــاده ســازی‬ ‫ای ــن ط ــرح‪ ،‬جه ــا د دانش ــگاهی ب ــه عن ــوان ی ــک نه ــاد توس ــعه ای‪ ،‬واس ــطه ای‬ ‫و تس ــهیلگر مکل ــف ب ــه شناس ــایی‪ ،‬توانمندس ــازی (ام ــوزش و مشـــاوره)‬ ‫اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی و پایدارس ــازی مش ــاغل خانگ ــی گردیـــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬جه ــاد دانش ــگاهی ب ــا اس ــتفاده از کارشناس ــان خ ــود در سراس ــر‬ ‫کش ــور ب ــا به ــره من ــدی از ظرفی ــت ه ــای تمام ــی س ــازمان ه ــای دولت ــی و غی ــر‬ ‫دولت ــی حلقه ه ــای مفق ــوده طرح ه ــای مش ــابه قبل ــی را شناس ــایی و نق ــش و‬ ‫جای ــگاه مش ــاغل خانگ ــی در اقتص ــاد کش ــور را توس ــعه م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫وی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را ســاماندهی‪ ،‬بررســی‪ ،‬استعدادســنجی و‬ ‫توانمندســازی متقاضیــان راه انــدازی مشــاغل خانگــی عنوان و خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫براســاس الگــوی طــرح توســعه مشــاغل خانگــی توانمندســازی ‪ 54‬هــزار و ‪ 300‬نفــر‬ ‫از متقاضیــان در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه ســهم اســتان یــزد از ایــن تعــداد ‪ 1800‬نفر‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کارافرینــی و اشــتغال ایــن اداره کل از پایــان مرحلــه اول طــرح در‬ ‫اســتان خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح توســط جهــاد دانشــگاهی از بهمــن‬ ‫ســال ‪ 98‬وارد فــاز مطالعاتــی شــده کــه تاکنــون تعــداد ‪ 1817‬نفــر در مشــاغلی‬ ‫همچــون فــراوری کننــده و بســته بنــدی‪ ،‬خیــاط لبــاس‪ ،‬بافنــده تابلــو فــرش‪،‬‬ ‫ســازنده ز یــوراالت ســنتی و قالیبــاف بیشــترین رشــته هــای ثبــت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬امیدوار یــم بــا تــاش و توجــه ویــژه بــه‬ ‫اجــرای ایــن طــرح شــعار «هــر ایرانــی یــک مهــارت‪ ،‬هــر منطقــه یــک مزیــت»‬ ‫تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه بــا حضــور فاطمــه ســعادتجو سرپرســت ســازمان جهــاد‬ ‫دانشــگاهی و فریبــا ایــت اللهــی مدیرکارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی اســتان از زحمــات کارشناســان اشــتغال شهرســتان هــای ایــن‬ ‫اداره کل در طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی تقدیــر بعمــل امــد‪.‬‬ ‫مدیرکل کارستان کردستان ‪:‬‬ ‫‪ 200‬کردستانی‬ ‫با اســتفاده از مشاغل خانگی‬ ‫صاحب شغل شدند‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی کردســتان گفــت‪ :‬امســال ‪۲۰۰‬‬ ‫کردســتانی بــا اســتفاده از تســهیالت مشــاغل خانگــی مصــوب دولتــی توانســتند‬ ‫بــرای خــود شــغل ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫بره ــان صلوات ــی روز دوش ــنبه گذش ــته در گف ــت و گ ــو ب ــا خبرن ــگار ایرن ــا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امســال ســهم ایــن اســتان از طــرح تســهیالت مشــاغل خانگــی‬ ‫‪ ۶‬میلی ــارد توم ــان س ــهم دارد ک ــه ت ــا کن ــون چه ــار میلی ــارد و ‪ ۷۰۰‬میلی ــون توم ــان‬ ‫از ای ــن می ــزان ب ــرای ایج ــاد اش ــتغال ‪ ۴۲۰‬نف ــر ب ــه بانک هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای عام ــل معرف ــی‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تــا کنــون بانک هــای عامــل ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫تســهیالت پرداخــت شــده کــه بــا اســتفاده از ایــن میــزان ‪ ۲۰۰‬متقاضــی بــرای‬ ‫خــود موفــق بــه ایجــاد اشــتغال شــده اند‪.‬‬ ‫صلواتــی بــا اشــاره بــه انجــام فراینــد ثبــت نــام متقاضیــان در طــرح ملــی‬ ‫حهــای حمایتــی دولــت افــزود‪:‬‬ ‫توســعه مشــاغل خانگــی بــه عنــوان یکــی از طر ‬ ‫ایــن اســتان ســهم ‪ ۴۰۰‬نفــری از اجــرای ایــن طــرح در ســال جــاری دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اداره کل بــا همــکاری جهــاد دانشــگاهی طــی چنــد‬ ‫ســال گذشــته موفــق شــد در ســه مرحلــه از برگــزاری طــرح ملــی توســعه مشــاغل‬ ‫خانگــی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۷‬نفــر را بــا اســتفاده از مزایــای ایــن طــرح صاحــب شــغل‬ ‫کــرده و وارد بــازار کار کنــد‪.‬‬ ‫ام ــروزه کس ــب و کاره ــای خانگ ــی ب ــه عن ــوان راه ــکاری مه ــم ب ــرای ایج ــاد‬ ‫اش ــتغال و درام ــد در سراس ــر جه ــان محس ــوب می ش ــوند و قابلی ــت انجـــام‬ ‫ایــن نــوع کســب و کار در منــزل ســبب ایجــاد مزایــای بســیاری بــرای شــاغلین‬ ‫ان ه ــا م ــی ش ــود‪ ،‬ک ــه از جمل ــه م ــی ت ــوان ب ــه ایج ــاد ت ــوازن بی ــن مس ــوولیت‬ ‫خانوادگــی زنــان و اشــتغال انــان‪ ،‬حــذف هزینــه هــای مر بــوط بــه خر یــد‪ ،‬رهــن و‬ ‫اجــاره کارگاه و ایــاب و ذهــاب‪ ،‬اســتفاده از نیــروی کار ســایر اعضــای خانــواده‬ ‫اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫متقاضیــان مشــاغل خانگــی الزم اســت متناســب بــا نــوع فعالیــت مــورد‬ ‫شهــای مســتقل‪ ،‬تحــت پوشــش و پشــتیبان انجــام‬ ‫نظــر خــود در یکــی از بخ ‬ ‫دهنــد و بایــد از مهــارت و تخصــص کافــی جهــت انجــام شــغل خانگــی مــورد‬ ‫نظــر برخــوردار باشــند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان ایالم‪:‬‬ ‫الگوی نوین توسعه‬ ‫مشــاغل خانگی یک دگردیسی‬ ‫خالقانه در حوزه‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان ای ــام گف ــت‪ :‬الگ ــوی نوی ــن‬ ‫توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی ی ــک دگردیس ــی خالقان ــه در ح ــوزه اش ــتغال اس ــت و‬ ‫جهاددانش ــگاهی در ای ــن عرص ــه عالمان ــه ورود ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫«ش ــکراله ش ــیرخانی» در گف ــت و گ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬در دوره ه ــای‬ ‫گذش ــته رویک ــرد م ــا ب ــه ح ــوزه مش ــاغل خانگ ــی و ب ــه ط ــور کل ــی ب ــه بح ــث‬ ‫ً‬ ‫اش ــتغال زای ــی تزر ی ــق مناب ــع مال ــی ب ــوده اس ــت ک ــه البت ــه گاه ــا چ ــاره ای ه ــم‬ ‫نب ــوده اس ــت و ای ــن مس ــئله زاده¬ی ش ــرایط علم ــی‪ ،‬اقتص ــادی‪ ،‬اجتمای ــی و‬ ‫تجرب ــه ان ــدک م ــا در ای ــن ح ــوزه ب ــوده اس ــت و ای ــن رویک ــرد متاس ــفانه نتیج ــه‬ ‫ً‬ ‫م ــورد انتظ ــار را ب ــرای م ــا ب ــه ارمغ ــان نی ــاورده و بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مش ــکالتی را ه ــم‬ ‫ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــا خوشــبختانه بــا انباشــت تجربــه ای کــه در نتیجــه مطالعــه‬ ‫تجربیــات کشــورهای پیشــروتر در حــوزه طــرح هــای اشــتغالزایی‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫ً‬ ‫ه ــای پایل ــوت و همچنی ــن ازم ــون و خطاهای ــی ک ــه بعض ــا ناگزی ــر از ان ب ــوده‬ ‫ای ــم‪ ،‬ام ــروز ب ــه ی ــک رویک ــرد جدی ــد در ح ــوزه اشت ـ ـ ـ ـ ـ ــغال نائ ــل ام ــده ای ــم ک ــه‬ ‫مــی تــوان تجلــی ان را در الگــوی نویــن طــرح توســعه مشــاغل خانگــی مشــاهده‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان ای ــام تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ای ــن‬ ‫ط ــرح عص ــاره تجربی ــات دوره ه ــای گذش ــته و می ت ــوان گف ــت اخریـــن‬ ‫راه ــکاری اس ــت ک ــه ت ــا ب ــه ام ــروز دار ی ــم تجرب ــه م ــی کنی ــم و میپ ت ــوان ب ــرای‬ ‫ح ــل معض ــل بی ــکاری از ان به ــره ب ــرد‪.‬‬ ‫ش ــیرخانی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬ای ــن ط ــرح در ایت ــدا در ‪ 9‬اس ــتان بص ــورت پایل ــوت‬ ‫اجــرا شــده اســت کــه توفیــق نســبی حاصــل شــده اســت و در حــال حاضــر در‬ ‫کل کش ــور ب ــا هم ــکاری جه ــاد دانش ــگاهی در ح ــال اجراس ــت و امیدواری ــم ب ــا‬ ‫هم ــت و هم ــکاری هم ــه دس ــتگاها نتای ــج مطل ــوب حاص ــل ش ــده و بتوانی ــم‬ ‫ای ــن رویک ــرد را در س ــایر ط ــرح ه ــای اش ــتغالزایی نی ــز اج ــرا کنی ــم‪.‬‬ صفحه 4 ‫مشاغل‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در وبینار «مشاغل اینده و اینده مشاغل» مطرح شد‪:‬‬ ‫اینده اشتغال با مهارت اموزی‬ ‫گره خورده است‬ ‫وبینـار «مشـاغل اینـده و اینـده مشـاغل»ویژه معاونـان و مدیـران محتـرم مراکز اموزشـی جهاددانشـگاهی با حضور دکتـر محمد صـادق بیجندی معاون اموزشـی‬ ‫جهاددانشـگاهی ‪ ،‬دکتـر سـهیل دادخـواه سرپرسـت اداره کل نظـارت و گسـترش مراکـز اموزشـی و دکتر نـواب پور دکتـرای مدیریت توسـعه‪ ،‬به عنوان مـدرس این‬ ‫وبینـار و جمعـی از صاحـب نظـران ایـن حـوزه روز شـنبه چهارم بهمـن ماه برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ابتـدای ایـن وبینـار ‪،‬دکتر بیجندی معاون اموزشـی جهاد‬ ‫دانشـگاهی گفـت‪ :‬امـروز امـوزش کشـور در همـه زیر نظام ها‬ ‫نیـاز بـه پوسـت اندازی و تغییـر و تحـول جـدی در همـه ی‬ ‫سـاختارها و فرایندهـا دارد‪ ،‬امیدواریـم تهدیـد کرونا بـا برنامه‬ ‫ریـزی مناسـب فرصت هـای زیـادی را در حـوزه امـوزش‬ ‫کشـور در همـه زیرنظام هـای اموزشـی ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در همیـن راسـتا جهاددانشـگاهی نیـز در حـال‬ ‫تهیـه الگویـی جدیـد و مدلـی اینـده نگـر بـرای خدمـات‬ ‫اموزشـی بـه جامعـه بـرای دوران پسـاکرونا مـی باشـد‪.‬‬ ‫در ادامه دکتر سهیل دادخواهسرپرست اداره کل نظارت و‬ ‫گسترش مراکز اموزشی‪ ،‬با بیان مطالبی در خصوص ضروت‬ ‫توجه به اینده و تاثیر ان بر اموزش‪ ،‬هدف از برگزاری این‬ ‫وبینار را اشنایی مدیران و کارکنان حوزه اموزش با تغییر و‬ ‫تحوالت جهان و تاثیر ان بر اموزش های مهارتی به منظور‬ ‫امادگی جهت تطبیق با شرایط و محیط عنوان نمود‪.‬‬ ‫خوشه های شغلی‬ ‫درادامـه ایـن وبینـار‪ ،‬دکتـر رامیـن نواب پـور در موضوعات‬ ‫مختلـف از جملـه «تحـوالت صنعتـی»‪« ،‬خوشـه هـای حرفـه‬ ‫ای نوظهـور «‪« ،‬فرصـت هـای شـغلی در بـازار کار نوظهـور»‪،‬‬ ‫«اولویـت هـای مهـارت امـوزی «‪« ،‬مهـارت هـای کلیـدی بـر‬ ‫اسـاس خوشـه های حرفـه ای» و «حرفه های اینده» براسـاس‬ ‫گزارشـات مختلـف از جمله گزارش مجمع جهانـی اقتصاد در‬ ‫سـال ‪ ،2019‬در ایـن وبینـار بـه ایـراد سـخن پرداخت‪.‬‬ ‫وی کـه دارای سـالها سـابقه تحصیـل و فعالیـت در المـان‬ ‫اسـت در ایـن وبینـار گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه پدیـده ای ماننـد‬ ‫پاندمیک کووید ‪ ،۱۹‬پیشـرفت بسـتر دیجیتال در کشـور شـکل‬ ‫فزاینـده ای بـه خود گرفته اسـت‪.‬همچنین سـطح فناوری هایی‬ ‫کـه در کشـور مـا اسـتفاده مـی شـود بشـدت بـاال رفته اسـت‪.‬‬ ‫انچـه کـه امـروزه مـا مشـاهده مـی کنیـم ‪ ،‬برپایـه پیشـرفت‬ ‫صنعتـی اسـت‪ .‬ایـن پیشـرفت از انقالب صنعتی شـروع شـده‬ ‫اسـت و تا کنـون ادامـه دارد‪.‬‬ ‫در نقطـه کنونـی ‪ ،‬مـا بـه مرحلـه ای رسـیدیم کـه دیگـر‬ ‫بحـث جایگزینـی انسـان با ماشـین مطرح نیسـت بلکه مسـئله‬ ‫مـورد بحـث همـکاری و تعامـل بیـن انسـان و ماشـین اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه بررسـی پیشـران هـای انقلاب صنعتـی چهـارم‬ ‫ اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬پیشـران هـای انقلاب صنعتـی چهـارم‪،‬‬ ‫فناوری هایـی هسـتند کـه پایـه و بسـتر خوشـه هـای حرفه ای‬ ‫امـروز هسـتند‪ .‬مباحثـی ماننـد اینترنـت اشـیا‪ ،‬شـبیه سـازی ‪،‬‬ ‫واقعیـت افـزوده و ادغـام هـای عمـودی و افقـی؛ زمانـی کـه‬ ‫یـک شـرکت‪ ،‬شـرکت هـای هم تـراز خـود را تحـت مالکیت‬ ‫خـود در مـی اورد ‪ ،‬ادغـام افقـی صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬در‬ ‫سـمت مقابـل اگـر شـرکتی در سـطوح دیگـر زنجیـره ارزش‬ ‫اقـدام بـه ادغـام کنـد ‪ ،‬ادغـام عمـودی صـورت گرفته اسـت ‪.‬‬ ‫بـرای مثـال اگر شـرکت اسـتارباکس کـه در زمینه تولیـد قهوه‬ ‫فعالیـت مـی کنـد ‪ ،‬مزرعـه کشـت دانـه قهـوه را خریـداری‬ ‫کنـد ادغـام عمـودی صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬در ایـن فرایند ها‬ ‫متخصصینـی کـه بتواننـد برنـد هـا ‪ ،‬شـرکت هـا و کسـب و‬ ‫کار هـا را ارزش گـذاری بکننـد بسـیار اهمیت خواهند داشـت‪.‬‬ ‫در حـوزه ادغـام و تملیـک و تغییـر مدیریـت مباحـث مالـی‬ ‫‪،‬سـرمایه گـذاری ‪ ،‬نحـوه ادغـام و ‪...‬بسـیار اهمیـت دارنـد و‬ ‫متخصصینـی کـه در ایـن حـوزه هـا فعالیت مـی کننـد امروزه‬ ‫نقـش بسـیار مهمـی را در بـازار جهانـی ایفـا مـی کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫مثـال نشـان دهنـده این اسـت کـه چگونـه یک فنـاوری جدید‬ ‫مـی توانـد مشـاغل جدیـدی را بـه وجـود بیـاورد و انهـا را‬ ‫پـرورش دهـد‪ .‬متاسـفانه ایـن گونه مشـاغل هنوز در کشـور ما‬ ‫موردتوجـه قـرار نگرفتـه انـد و برجسـته نشـده انـد‪.‬‬ ‫مسئله سفارشی سازی محصوالت بسیار مهم است‬ ‫دکتـر نـواب پـور در ادامـه بـه موضـوع سفارشـی سـازی‬ ‫محصـوالت اشـاره کـرد و تصریح کرد‪ :‬یکی از مسـائل بسـیار‬ ‫مهمـی کـه در تجـارت و بازاریابـی امـروز دنیـا مـورد توجـه‬ ‫قرار گرفتـه و تولیـد کننـدگان بـزرگ محصـول در دنیـا بـه ان‬ ‫اهمیـت می دهند ‪ ،‬مسـئله سفارشـی سـازی محصوالت اسـت‪.‬‬ ‫بـرای مثـال وقتـی یـک شـامپو تولیـد مـی شـود ‪ ،‬نحـوه ارائه‬ ‫و تولیـد ان بسـته بـه ویژگـی هـای مشـتریان مختلـف تغییـر‬ ‫مـی کند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬هـدف سفارشـی سـازی ایجـاد رابطـه تنگاتنگ‬ ‫بـا مشـتریان و کـم کـردن هـر چـه بیشـتر فاصلـه بیـن سـلیقه‬ ‫تولیـد کننـده و مشـتری اسـت‪ .‬ایـن فراینـد نـه تنهـا در تولید‬ ‫محصـول بلکـه در ارائه محصول بـه بازار و همچنیـن تبلیغات‬ ‫ان صـورت مـی گیـرد ‪.‬‬ ‫حـال مسـئله اصلـی کـه بایـد بـه ان‬ ‫توجـه کـرد ‪ ،‬ایـن اسـت کـه ایـن فراینـد‬ ‫و فعالیـت هـای سفارشـی سـازی ‪،‬‬ ‫همگـی بصـورت دیجیتـال و با اسـتفاده‬ ‫از ابزار هـای داده کاوی انجـام می شـود‪.‬‬ ‫در ایـن مسـئله دیگـر مـا شـاهد ارائـه‬ ‫خدمـات‪ ،‬تبلیغـات و تولیـدات به صورت‬ ‫فیزیکـی نیسـتیم و همه انها بـه صورت دیجیتـال رخ می دهد‪.‬‬ ‫ایـن تاثیـری اسـت کـه فنـاوری هـای انقلاب صنعتـی پنجـم‬ ‫روی بـازار هـای جهانـی گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫مهارت های‬ ‫فنی و مهارت های‬ ‫نرم بیشترین نقش را در‬ ‫بازارکار اینده دنیا‬ ‫ایفا می کنند‬ ‫خوشه های مهارتی‬ ‫ایـن مـدرس در ادامـه ایـن وبینـار کـه بـا حضـور مدیـران‬ ‫و کارشناسـان اموزشـی جهـاد دانشـگاهی برگـزار شـد بـه‬ ‫خوشـه های مهارتـی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در دنیـای امـروز‬ ‫مهـارت هـای کسـب و کار ماننـد بازاریابـی‪ ،‬مدیریـت پروژه‪،‬‬ ‫بودجـه و توسـعه کسـب و کار‪ ،‬مهـارت هـای نـرم شـامل‬ ‫رهبـری‪ ،‬ارتباطـات‪ ،‬مذاکـره‪ ،‬تفکـر خلاق حـل مسـاله‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در زمینه تولید فرش ماشینی واقع‬ ‫در جنوب اصفهان‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬استان ‪ ‬اصفهان‪ ‬از‪ ‬‬ ‫افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫اقا‪،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬زیر‪ 30 ‬سال‪ ‬سن‪ ،‬دارای‪ ‬کارت‪ ‬پایان‪ ‬خدمت‪ ‬یا‪ ‬معافیت‪ ‬‬ ‫غیر‪ ‬پزشکی‪ ،‬فوق‪ ‬دیپلم‪ ‬به‪ ‬باال‪ ‬در‪ ‬رشته‪ ‬مکانیک‪ ‬گرایش‪ ‬تاسیسات‪ ، ‬‬ ‫سیاالت‪ ، ‬حرارت‪ ‬و‪ ‬برودت‪ ‬و‪ ‬سایر‪ ‬رشته‪ ‬و‪ ‬گرایش‪ ‬های‪ ‬مرتبط‪ ‬فنی‪ ،‬‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬مباحث‪ ‬تصفیه‪ ‬اب‪ ،)RO ,UF( ‬سالمت‪ ‬کامل‪ ‬جسمی‪ ،‬‬ ‫با‪ ‬انگیزه‪ ‬و‪ ‬مستعد‪ ‬پیشرفت‪ ،‬توان‪ ‬انجام‪ ‬کارهای‪ ‬تیمی‪ , ‬و‪ ‬کار‪ ‬در‪ ‬‬ ‫شیفت‪،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬مباحث‪ ‬استانداردهای‪ ‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬کیفیت‪،‬‬ ‫‪ ‬ترجیحا‪ ‬ساکن‪ ‬جنوب‪ ‬یا‪ ‬شرق‪ ‬اصفهان‪ ،‬بیمه‪،‬حقوق‪ ‬توافقی‪،‬‬ ‫‪ ‬سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬‬ ‫ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪cv.hr1982@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت دانش بنیان و صنعتی فعال در حوزه نفت‪،‬‬ ‫‪ks t20123@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فعال در زمینه پتروشیمی در استان تهران‬ ‫مهندس پایپینگ ‪ -‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫تمام‪ ‬وقت‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪PDMS ‬‬ ‫با‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬مرتبط‪ ،‬حقوق‪ ‬توافقی‪ ،‬بیمه‬ ‫مهندس فرایند‪ -‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫تمام‪ ‬وقت‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬تصفیه‪ ‬اب‪ ‬صنعتی‬ ‫‪ ‬با‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬مرتبط‪ ،‬حقوق‪ ‬توافقی‪ ،‬بیمه‬ ‫کارشناس بازاریابی و مناقصات‪ -‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫تمام‪ ‬وقت‪ ،‬با‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬مرتبط‪  ،‬حقوق‪ ‬توافقی‪ ،‬بیمه‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪:‬‬ ‫‪es tekhdam.pco@gmail.com‬‬ ‫استخدام شرکت تولیدی فراورده های صنعتی چرب‬ ‫شیمی‪ ،‬فعال در صنایع روغن در استان تهران‬ ‫مهندس مکانیک‪ ،‬اقا‬ ‫تمام‪ ‬وقت‪ ،‬اشنا‪ ‬با‪ ‬کار‪ ‬پمپ‪ ‬ها‪ ،‬اجکتورها‪ ،‬دیگ‪ ‬بخار‪ ‬و‪ ‬روغن‪ ‬داغ‬ ‫ساکنین‪ ‬ورامین‪ ‬و‪ ‬حومه‪( ‬قرچک‪ ،‬پیشوا‪ ‬و‪ ‬پاکدشت)‬ ‫‪ ‬دارا‪ ‬بودن‪ ‬سابقه‪ ‬کاری‪ ‬مفید‪ ‬و‪ ‬مرتبط‪ ‬شغلی‪( ‬حداقل‪ 1 ‬سال)‬ ‫مهندس شیمی‪ ،‬اقا‬ ‫‪ ‬تمام‪ ‬وقت‪،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬فرایند‪ ‬تولید‪ ‬و‪ ‬نقشه‪ ‬های‪ ‬تولید‬ ‫ساکنین‪ ‬ورامین‪ ‬و‪ ‬حومه‪( ‬قرچک‪ ،‬پیشوا‪ ‬و‪ ‬پاکدشت)‬ ‫دارا‪ ‬بودن‪ ‬سابقه‪ ‬کاری‪ ‬مفید‪ ‬و‪ ‬مرتبط‪ ‬شغلی‪( ‬حداقل‪ 1 ‬سال)‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪:‬‬ ‫‪info@charbchimie.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره ‪ ۲‬اهواز‬ ‫(جاده‪ ‬اندیمشک)‪ ‬در‪ ‬استان ‪ ‬خوزستان‪ ‬‬ ‫مهندس مکانیک یا ساخت و تولید‪ -‬خانم‬ ‫تمام‪ ‬وقت‪ ،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬اتوکد‪( ‬ساکن‪ ‬اهواز‪ ‬باشد‪) ‬‬ ‫‪ ‬ساعت‪ ‬کار‪ 7:30 ‬الی‪ 16:15 ‬و‪ ‬پنجشنبه‪ ‬ها‪ 7:30 ‬الی‪13:00 ‬‬ ‫‪ ‬حقوق‪ ‬و‪ ‬مزایا‪ ‬و‪ ‬بیمه‪ ‬طبق‪ ‬قانون‪ ‬اداره‪ ‬کار‪ ‬می‪ ‬باشد‬ ‫‪ ‬سرویس‪ ‬رفت‪ ‬و‪ ‬برگشت‪ ‬دارد‬ ‫مهندس صنایع ‪-‬خانم‬ ‫تمام‪ ‬وقت‪،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬کنترل‪ ‬کیفیت‪ ‬و‪( QC ‬ساکن‪ ‬اهواز‪ ‬باشد‪) ‬‬ ‫‪  ‬ساعت‪ ‬کار‪ 7:30 ‬الی‪ 16:15 ‬و‪ ‬پنجشنبه‪ ‬ها‪ 7:30 ‬الی‪13:00 ‬‬ ‫حقوق‪ ‬و‪ ‬مزایا‪ ‬و‪ ‬بیمه‪ ‬طبق‪ ‬قانون‪ ‬اداره‪ ‬کار‪ ‬می‪ ‬باشد‬ ‫سرویس‪ ‬رفت‪ ‬و‪ ‬برگشت‪ ‬دارد‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪:‬‬ ‫‪behsaznasrco@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت مهندسی مشاور‬ ‫جهت‪ ‬انجام‪ ‬پروژه‪ ‬ای‪ ‬در‪ ‬اطراف‪ ‬شیراز‪ ‬در‪ ‬تخصص‪ ‬های‪ ‬زیر‬ ‫‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مهندس عمران‪ ‬به‪ ‬عنوان‪ ‬ناظر‪ ‬مقیم‪ ‬سازه‪ ‬‬ ‫با‪ ‬حداقل‪ ۱۵ ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‬ ‫‪ -۲‬مهندس معمار‪ ‬به‪ ‬عنوان‪ ‬ناظر‪ ‬معماری‬ ‫‪ ‬با‪ ‬حداقل‪ ۲۰ ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‬ ‫‪ -3‬ناظر مقیم تاسیسات مکانیکی‪ ‬با‪ ‬حداقل‪ ۱۵ ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‬ ‫‪ -4‬ناظر مقیم تاسیسات برقی‪ ‬با‪ ‬حداقل‪ ۱۵ ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬‬ ‫در‪ ‬صورت‪ ‬تمایل‪ ‬به‪ ‬همکاری؛‪ ‬مشخصات‪ ‬و‪ ‬رزومه‪ ‬کاری‪ ‬و‬ ‫‪ ‬شماره‪ ‬تماس‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬فرمایید‪.‬‬ ‫‪arehan20@ymail.com‬‬ ‫گاز و پتروشیمی در‪ ‬شهر‪ ‬مشهد‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬منابع‪ ‬انسانی‪ ‬خود‪ ‬‬ ‫نیاز‪ ‬به‪ ‬تخصص‪ ‬های‪ ‬زیر‪ ‬دارد‪:‬‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬الزامات‪ ‬استاندارد‪ ‬ایزو‪ ،9001‬مسلط‪ ‬به‪ ‬نیازمندی‪ ‬های‪ ‬‬ ‫واحد‪ ‬تضمین‪ ‬کیفیت‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬ممیزی‪ ‬داخلی‪ ،‬مسلط‪ ‬به‬ ‫‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ،Office ‬حداقل‪ ‬سه‪ ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬کامال‪ ‬مرتبط‪ ‬و‪ ‬‬ ‫مستمر‪ ،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬زبان‪ ‬انگلیسی‪،‬مهندسی‪ ‬صنایع‪ ‬یا‪ ‬سایر‪ ‬رشته‪ ‬ها‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪:‬‬ ‫مهارت هـای تخصصـی صنعـت بسـیار اهمیـت دارنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬همچنیـن مستندسـازی در رایانش ابـری‪ ،‬تولید‬ ‫فیلـم‪ ،‬فـروش و تولیـد محتـوا در بازاریابی اینده یـا انکولوژی‬ ‫پرتـوی در مراقبـت ها از مشـاغل بسـیار مهم هسـتند‪.‬‬ ‫همچنیـن مهـارت هـای فنـی پایـه شـامل‪ :‬سـواد رایانـه ای‪،‬‬ ‫طراحـی وب‪ ،‬بازاریابـی انالیـن‪ ،‬رسـانه هـای اجتماعـی‪،‬‬ ‫ارتباطـات‪ ،‬تهیـه پیـش نویـس‪ ،‬نـرم افـزار هـای طراحـی‪،‬‬ ‫مهندسـی‪ ،‬نـرم افـزار های پزشـکی‪ ،‬و نـرم افزارهـای بالینی از‬ ‫خوشـه های شـغلی مهم و تاثیرگذار در اینده مشـاغل هسـتند‪.‬‬ ‫نـواب پـور بـا اشـاره بـه اهمیـت مهـارت هـای فناورانـه‬ ‫سـاختار شـکن توضیـح داد‪ :‬ایـن مهـارت هـا مهـارت هایـی‬ ‫هسـتند کـه افـراد را قـادر می سـازند فنـاوری هایـی را به کار‬ ‫ببرنـد و طراحـی کننـد کـه بـه طـرز چشـمگیری بـر مدلهـا و‬ ‫بـازارکار طی سـالهای اینده اثـر می گذارندکه شـامل ‪:‬پردازش‬ ‫طبیعـی زبـان‪ ،‬اتوماسـیون‪ ،‬رایانـش ابـری و امنیـت سـایبری‪.‬‬ ‫اینده مشاغل‬ ‫نـواب پـور در ادامـه این وبینـار گفت‪ :‬مهارت هـای فنی و‬ ‫مهـارت هـای نرم بیشـترین نقـش را در بازارکار اینـده دنیا ایفا‬ ‫مـی کننـد و بایـد نتیجه بگیریـم که اینده اشـتغال بـا مهارت و‬ ‫مهـارت اموزی گره خورده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـــا تصریـــح اینکـــه ‪ 96‬شـــغل کلیـــدی بیشـــترین‬ ‫نقـــش را در اینـــده بـــازارکار دارنـــد افـــزود‪ :‬ایـــن مشـــاغل‬ ‫در ح ــوزه مش ــاغل نوظه ــور هس ــتند ک ــه ب ــه بخش ــی از ان‬ ‫هـــا اشـــاره شـــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه این ــده ب ــازارکار از ان مش ــاغل‬ ‫نوظهـــور اســـت افـــزود‪ :‬تـــا ســـال ‪ 2022‬بیـــش از شـــش‬ ‫میلیـــون و صـــد هـــزار شـــغل در حـــوزه مشـــاغل نوظهـــور‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک کارخانه چاپ در جاده مخصوص کرج‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬‬ ‫در‪ ‬تهران‪ ‬به‪ ‬افراد‪ ‬با‪ ‬شرایط‪ ‬ذیل‪ ‬نیازمند‪ ‬است‪:‬‬ ‫مهندس صنایع‪:‬اشنا‪ ‬به‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬تولید‪ ‬و‪ ‬سفارشات‪ ‬با‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مفید‪ ،‬‬ ‫شهرهای‪ ‬موردنیاز‪ :‬تهران‪ – ‬کرج‪ – ‬شهریار‪ ،‬ارسال‪ ‬رزومه‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪m.ara.joboffer@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی‪ ‬برای‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬‬ ‫استان‪ ‬البرز‪ ‬از‪ ‬واجدین‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫کارشناس تعمیرات و نگهداری (‪ ،)PM‬ماشیناالتصنعتی‬ ‫لیسانس‪ ‬یا‪ ‬فوق‪ ‬لیسانس‪ ‬صنایع‪-‬مکانیک‪ ،‬اقا‪ ،‬ساکن‪ :‬کرج‪ ‬و‪ ‬حومه‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪info@kadbanooco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دانش بنیان ریزپردازان مدار سبز‪ ،‬سازنده‬ ‫تجهیزات الکترونیک با کاربرد خانگی و صنعتی‬ ‫کارشناس فروش برای گسترش بازار‬ ‫تمام‪ ‬وقت‪ ،‬معرفی‪ ‬محصول‪ ‬به‪ ‬بیزینس های‪ ‬دیگر‪ ‬برای‪ ‬گسترش‪ ‬‬ ‫شبکه‪ ‬و‪ ‬همکاران‪ ‬فروش‪( ‬عمده‪ ‬فروش‪ ‬به‪ ‬صورت‪ b2b ‬می باشد‪ ،).‬‬ ‫تعامل‪ ‬مستمر‪ ‬با‪ ‬مشتریان‪ ‬فعلی‪ ‬و‪ ‬جدید‪ ‬و‪ ‬پیگیری‪ ‬درخواست های‪ ‬انها‪  ،‬‬ ‫پیاده‪ ‬سازی‪ ،CRM ‬انجام‪ ‬تعامل‪ ‬مستمر‪ ‬و‪ ‬کامل‪ ‬با‪ ‬تمام‪ ‬ارکان‪ ‬‬ ‫سازمان‪ ‬از‪ ‬جمله‪ ‬مدیریت‪ ‬و‪ ‬واحدهای‪ ‬مالی‪، ‬فروش‪، ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬‬ ‫و‪ ،...‬ارائه‪ ‬گزارش‪ ‬مستمر‪ ‬عملکرد‪ ،‬برخورداری‪ ‬از‪ ‬انگیزه‪ ‬و‪ ‬عزم‪ ‬‬ ‫فراوان‪ ‬برای‪ ‬موفقیت‪ ‬در‪ ‬فروش‪ ،‬کارت‪ ‬پایان‪ ‬خدمت‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬معافیت‪ ‬‬ ‫دائم‪ ‬برای‪ ‬اقایان‪ ،‬دارای‪ ‬روحیه‪ ‬همکاری‪ ‬تیمی‪ ‬باال‪ ،‬منظم‪ ‬و‪ ‬متعهد‪ ‬‬ ‫به‪ ‬کار‪ ،‬توانمند‪ ‬در‪ ‬مذاکره‪ ‬و‪ ‬دارای‪ ‬روابط‪ ‬عمومی‪ ‬باال‪ ،‬ترجیحا‪ ‬‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬گرافیکی‪ ،‬داشتن‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬اهمیت‪ ‬زیادی‪ ‬ندارد‪ ،‬‬ ‫عالقه‪ ‬جدی‪ ‬به‪ ‬کار‪ ‬فروش‪ ‬و‪ ‬داشتن‪ ‬خالقیت‪ ‬و‪ ‬روحیه‪ ‬پیگیری‪ ‬‬ ‫اولویت‪ ‬دارند‪ ،‬اگاهی‪ ‬از‪ ‬تکنیکهای‪ ‬مذاکره‪ ‬و‪ ‬جذب‪ ‬مشتری‪ ‬و‪ ‬قدرت‪ ‬‬ ‫بیان‪ ‬مسیر‪ ‬پیشرفت‪ ‬را‪ ‬بسیار‪ ‬هموار‪ ‬می کند‪ .‬‬ ‫محیط‪ ‬کار‪ ‬پویا‪ ،‬همکارهای‪ ‬حرفه ای‪ ‬و‪ ‬صمیمی‪ ،‬امکان‪ ‬رشد‪ ‬فردی‪ ‬‬ ‫و‪ ‬حرفه ای‪ ،‬بیمه‪ ،‬مزایا‪ ،‬پاداش‪ ‬و‪ ‬کارانه‪ ،‬امنیت‪ ‬شغلی‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪:‬‬ ‫‪info@rms-electronics.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه ی بازرسی کاالی پروژه های‬ ‫‪ EPC‬نفت و گاز‪ ،‬از کارشناسان بازرسی فنی‪ ‬در‪ ‬حیطه‪ ‬‬ ‫بازرسی‪ ‬کاال‪( ‬انواع‪ ‬شیر‪،‬اتصاالت‪،‬لوله‪،‬تجهیزات‪ ‬و‪ )... ‬با‪ ‬سابقه‪ 4 ‬سال‪  ‬‬ ‫دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪  :‬محل‪ ‬کار‪ :‬تهران‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪ ‬به‪:‬‬ ‫‪Inspectioncv2020@gmail.com‬‬ ‫خواهـــد بـــود کـــه در بخـــش خوشـــه هـــای شـــغلی بـــه‬ ‫ان هـــا اشـــاره شـــد‪.‬‬ ‫نـــواب پـــور افـــزود‪ :‬پیشـــنهاد مـــن ایـــن اســـت کـــه‬ ‫فرصـــت هـــای شـــغلی در بـــازار کار نوظهـــور در ایـــران‬ ‫م ــورد توج ــه ق ــرار بگی ــرد و دانش ــگاه ه ــا و ام ــوزش ه ــا‬ ‫بـــه ایـــن ســـو برونـــد‪.‬‬ ‫ای ــن متخص ــص ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه عوام ــل دیجیت ــال‬ ‫و انســـان محـــرک ‪،‬خوشـــه هـــای حرفـــه ای در اینـــده‬ ‫هســـتند افـــزود‪ :‬مهارتهـــای کســـب و کار ماننـــد بازاریابـــی‪،‬‬ ‫مدیریـــت پـــروژه‪ ،‬بودجـــه ریـــزی و توســـعه کســـب و کار‪،‬‬ ‫مهـــارت هـــای نـــرم شـــامل رهبـــری‪ ،‬ارتباطـــات‪ ،‬مذاکـــره‪،‬‬ ‫تفکـــر خـــاق حـــل مســـاله‪ ،‬مهـــارت هـــای تخصصـــی‬ ‫صنعـــت در ایـــن حـــوزه بســـیار اهمیـــت دارنـــد‪.‬‬ ‫دکتـــر نـــواب پـــور بـــه بحـــث اهمیـــت امـــوزش هـــای‬ ‫اش ــاره ک ــردو اف ــزود‪ :‬در ام ــوزش ه ــا ای ــن موض ــوع مه ــم‬ ‫اس ــت ام ــوزش ه ــا ب ــه چ ــه س ــمتی پی ــش برودک ــه باع ــث‬ ‫ایج ــاد مه ــارت ام ــوزی و کس ــب مه ــارت باش ــد ‪.‬‬ ‫در کشـــوری مثـــل المـــان تخصـــص و مهـــارت مهـــم‬ ‫اســـت‪ ،‬بســـیاری از رزومـــه هـــا از ســـوی جوینـــدگان کار‬ ‫ایران ــی ب ــه ب ــازارکار الم ــان ارس ــال م ــی گ ــردد ک ــه کمت ــر‬ ‫در ان هـــا بـــه مهـــارت توجـــه شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی درپای ــان گف ــت ‪:‬در ب ــازارکار الم ــان ب ــه دنب ــال ای ــن‬ ‫هســـتند کـــه چـــه نـــوع تخصـــص هـــا و مهـــارت هایـــی‬ ‫را بـــرای بـــازارکار اینـــده مشـــاغل تربیـــت و امـــاده کننـــد‪.‬‬ ‫گزارش ‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام ترام چاپ سپاهان‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬حداکثر‪ 30 ‬سال‪ ‬سن‪ ‬‬ ‫‪ ‬حداقل‪ ‬لیسانس‪ ‬رشته‪ ‬مهندسی‪ ‬صنایع‪ ،‬‬ ‫‪ ‬حداقل‪ 2 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬تولید‪ ‬در‪ ‬شرکت‪ ‬های‪ ‬‬ ‫تولیدی‪  ،‬تسلط‪ ‬کامل‪ ‬بر‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬اکسل‪  ،‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬تحلیل‪ ‬داده‪ ‬ها‪ ‬و‪ ‬‬ ‫گزارش‪ ‬نویسی‪ ‬با‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬اکسل‪  ،‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬مفاهیم‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬‬ ‫تولید‪ ،‬توانایی‪ ‬دسته‪ ‬بندی‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬تولیدی‪ ‬و‪ ‬انواع‬ ‫‪ ‬نظام‪ ‬های‪ ‬تولیدی‪ ،‬توانایی‪ ‬کامل‪ ‬در‪ ‬تهیه‪ ‬و‪ ‬تنظیم‪ ‬امار‪ ‬و‪ ‬گزارشات‪ ‬‬ ‫تحلیلی‪ ‬و‪ ‬تخصصی‪ ‬مرتبط‪ ،‬توانایی‪ ‬و‪ ‬مهارت‪ ‬در‪ ‬انجام‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬‬ ‫و‪ ‬کنترل‪ ‬ساخت‪ ‬و‪ ‬سفارشات‪ ‬و‪ ‬امور‪ ‬مهندسی‪ ‬صنایع‪ ،‬اشنایی‪ ‬کافی‪ ‬‬ ‫با‪ ‬فرایند‪ ‬تولید‪ ‬بر‪ ‬مبنای‪ ‬سفارش‪ ،‬اشنایی‪ ‬کافی‪ ‬به‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬‬ ‫مواد‪ ،‬همکاری‪ ‬در‪ ‬یکی‪ ‬از‪ ‬مدرن‪ ‬ترین‪ ‬و‪ ‬پیشرو‪ ‬ترین‪ ‬شرکت‪ ‬های‪ ‬‬ ‫کشور‪ ،‬بیمه‪ ‬تکمیلی‪ ،‬سرویس‪ ‬رفت‪ ‬و‪ ‬برگشت‪ ‬از‪ ‬نقاط‪ ‬مختلف‪ ‬شهر‪ ‬اصفهان‬ ‫ضمن‪ ‬مطالعه‪ ‬دقیق‪ ‬اگهی‪ ،‬در‪ ‬صورت‪ ‬داشتن‪ ‬توانمندی‪ ‬های‪ ‬اعالم‪ ‬‬ ‫شده‪ ،‬ضمن‪ ‬درج‪ ‬عنوان‪ ‬شغل‪ ‬در‪ ‬موضوع‪ ‬ایمیل‪ ،‬لطفا‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬‬ ‫برای‪ ‬ما‪ ‬ارسال‪ ‬نمایید‪:‬‬ ‫‪hrm.jobapp@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فارا تجارت جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خودر‪ ‬استان‪ ‬خراسان‪ ‬‬ ‫رضوی‪ ،‬مشهد‪ ‬از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫لیسانس‪ ‬مرتبط‪ 5،‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬صادرات‪  ‬محصوالت‪ ‬‬ ‫غذایی‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬زبان‪ ‬انگلیسی‪ ،‬داشتن‪ ‬مدرک‪ ‬بین‪ ‬المللی‪ ‬معتبر‪ ،‬‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬سایر‪ ‬زبان‪ ‬های‪ ‬خارجی‪ ‬مزیت‪ ‬محسوب‪ ‬میشود‬ ‫کارشناس ‪R&D‬‬ ‫لیسانس‪ ‬مهندسی‪ ‬صنایع‪ 3 ،‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‪ ،‬تسلط‪ ‬به‪ ‬‬ ‫مباحث‪ ‬مطالعات‪ ‬بازار‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬تهیه‪ ‬طرح‪ ‬توجیهی‪ ‬مالی‪ ،FS ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬تهیه‪ ،Business Plan ‬مسلط‪ ‬به‪ ‬تهیه‪ ،Business ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬زبان‪ ‬انگلیسی‬ ‫متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬می‪ ‬توانند‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬با‪ ‬ذکر‪ ‬عنوان‪ ‬شغلی‪ ‬‬ ‫به‪ ‬ایمیل‪ ‬اعالم‪ ‬شده‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪:‬‬ ‫‪job@tara-tejarat.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ MSP ‬و‪ ‬گزارش‪ ‬پروژه‪ ‬جهت‪ ‬همکاری‪ ‬در‬ ‫‪ ‬جنوب‪ ‬غرب‪ ‬تهران‪ ‬نیازمندیم‪.‬‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪:‬‬ ‫‪kgs.employ@gmail.com‬‬ صفحه 5 ‫زنان‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫خود را نگاه و بررسی که کردم گفتم اگر به ان چیزی که می خواهم برسم‬ ‫قابلیتی را که باید ندارم و از رشته پزشکی در دانشگاه انصراف‬ ‫دادم که نهایتا با شغل و رشته خلبانی اشنا شدم‪.‬‬ ‫از حادثه سقوط هواپیمای تهران‪ -‬یاسوج در کوه دنا می گوید و‬ ‫بیان می کند؛ در هر حادثه ای یک نفر مقصر است و در سوانح‬ ‫هوایی نهایتا خلبان که فوت می کند و نمی تواند از خود‬ ‫دفاع نماید‪ ،‬مقصر می شود‪ .‬هواپیماهای ما جز ابتدایی ترین‬ ‫هواپیماهای دنیاست و بیشتر انها فرسوده هستند‪ ،‬کشورهای‬ ‫خارجی به ما می گویند خلبانان ایرانی با توجه به هواپیماهایی‬ ‫که اموزش می بینند در صورتی که خلبان هواپیماهای ما شوند‬ ‫بهترین خلبانان هستند‪.‬‬ ‫برخی ها گفتند علت حادثه پرواز» تهران‪ -‬یاسوج» خراب بودن‬ ‫«وی او ار» فرودگاه یاسوج بوده و برخی گفتند نامساعد بودن هوا‬ ‫اما مساعد نبودن هوا پذیرفتنی نیست چراکه استاندارد حرکت‬ ‫هواپیماها ‪ ۱۵۰۰‬فیت باالتر از بلندترین نقطه است که هواپیماها‬ ‫در ایران در ارتفاع‪۲‬هزار پا حرکت می کنند‪ ،‬خلبان پرواز تهران‪ -‬یاسوج‬ ‫باتجربه و مسن بوده و خلبان مقصر نبود‪ .‬یکی از سختی های‬ ‫کار خلبان اینست که باید در ثانیه تصمیم گیری کند و در این‬ ‫حادثه اگر جای خلبان بودم سریع در فرودگاه الترنیت می نشستم‬ ‫(فرود اضطراری در فرودگاه دیگر)و اصال به سمت فرودگاه یاسوج‬ ‫نمی امدم‪.‬‬ ‫گفت و گو با نخستین بانوی خلبانی کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت روز زن‬ ‫انصراف از رشته پزشکی‬ ‫تا ورود به دنیای خلبانی‬ ‫■ اخرین ارزوی شما چیست؟‬ ‫اخرین ارزویم ایسنت که خلبان هواپیمای بویینگ ‪ ۷۴۷‬یا‬ ‫هواپیمای ‪ ۷۷۷‬شوم‪ .‬حدود ‪ ۲۰‬خلبان خانم در ایران وجود دارد‪،‬‬ ‫بهعنواننخستینخلباناستانکهگیلویهوبویراحمدمردمبهمناحترام‬ ‫می گذارند و خوشحالند که یک خانم از استان شان خلبان شد‬ ‫و حتی برخی ها برای خلبان شدن دخترشان از من راهنمایی و‬ ‫مشاوره می خواهند‪.‬‬ ‫بلند پرواز بود تا انجا که پزشکی را رها کرده و یکی از ‪ ۲۰‬خلبان‬ ‫زن ایران و نخستین بانوی خلبان استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫شده و حاال بزرگترین ارزویش هدایت هواپیمای بویینگ ‪۷۴۷‬‬ ‫در ایران است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬پرواز داشته و از اسمان های یزد‪ ،‬رفسنجان و ‪. . .‬‬ ‫گذشته است اما گالیه مند از بها ندادن به زنان خلبان در کشور‬ ‫می گوید که اگر این روند ادامه یابد‪ ،‬کشور را به مقصد امارات‬ ‫ترک خواهد کرد و این حرفه را در کشور دیگری دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫«زهرا اسکندری» نخستین خلبان زن استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد است که اول مهر ماه ‪ ۹۷‬در رشته خلبانی دانشگاه‬ ‫بوتیاماهان کرمان پذیرفته شد‪.‬‬ ‫این خانم ‪ ۲۲‬ساله مجرد اهل شهر یاسوج است‪ ،‬تا حاال بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬پرواز به شهرهای مختلف از جمله رفسنجان‪ ،‬سیرجان‪،‬‬ ‫یزد و شیراز انجام داده اما تاکنون به زادگاهش شهر یاسوج پروازی‬ ‫نداشته که امیدوار است شرایط انجام پروازهای فرودگاه یاسوج‬ ‫برایش فراهم شود‪.‬‬ ‫«زهرا اسکندری» از خلبانان جوان استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد در خصوص زندگی خلبانی اش‪ ،‬در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار ایسنا توضیحاتی جالب و لذت بخشی داده که شاید‬ ‫بهتر باشد از زبان خودش بخوانیم‪.‬‬ ‫خودشرااینگونهمعرفیمی کند؛زهرااسکندریهستم‪ ۲۲‬ساله و‬ ‫مجرد(متولد ‪ ۱۹‬تیرماه ‪ ) ۷۷‬مهر ماه سال ‪ ۹۷‬در رشته خلبانی‬ ‫دانشگاه بوتیاماهان کرمان پذیرفته شدم و هم اکنون در حال طی‬ ‫مراحل اخر تحصیل خود هستم‪.‬‬ ‫در کودکی وقتی کسی از من سوال می کرد که می خواهید در‬ ‫اینده چکاره شوید در پاسخ می گفتم می خواهم پزشک شوم‪،‬‬ ‫هیچ وقت فکر نمی کردم خانم ها هم بتوانند خلبان شوند و مثل‬ ‫یک ارزوی دست نیافتنی به این شغل فکر می کردم تا اینکه‬ ‫اطالعاتم بیشتر شد و تالش کردم که خلبان شوم‪.‬‬ ‫عالقه و عشق خلبانی از مهرماه سال ‪ ۹۷‬شروع شد البته با‬ ‫راهنمایی یکی از فامیل مان به سمت این شغل امده ام و پس‬ ‫از تالشی که داشتم نتیجه مثبتی گرفتم و موفق شدم به عرصه‬ ‫خلبانی وارد شوم‪.‬‬ ‫او می گوید؛ از بچگی بلند پرواز و همیشه دنبال یک شغل‬ ‫خاصی که کسی نتواند انجامش دهد‪ ،‬بودم و خلبانی شغلی‬ ‫است که برای انجام یک پرواز تا خلبان اجازه ندهد پرواز انجام‬ ‫نمی شود‪ .‬شغل خلبانی پر مخاطره است و با اطالع از این‬ ‫موضوع خلبانی را انتخاب کرده ام و هر چه ارزوهای بزرگتر و‬ ‫دست نیافتنی تر باشد مخاطرات بیشتری را به جان می خری‬ ‫که به لذتش می ارزد‪.‬‬ ‫در دوران رویایی کودکی همه پزشکی دوست دارند و من هم‬ ‫رشته پزشکی بودم اما وقتی که قیمت دالر افزایش یافت مسیر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫■ تاکنون چند پرواز انجام دادید؟‬ ‫تاکنون ‪ ۱۱۵‬پرواز به شهرهای مختلف از جمله رفسنجان‪،‬‬ ‫سیرجان‪ ،‬یزد و شیراز داشته ام اما تا حاال به شهر یاسوج پرواز‬ ‫نداشته ام‪ .‬اسمان همه جای ایران قشنگ و با حال است اما‬ ‫اسمان باالی دریای خلیج فارس بهتر از سایر جاهاست‪.‬‬ ‫هدایت هواپیما شباهت نزدیکی نسبت به کشتی دارد اما از‬ ‫شباهت هواپیما به قطار اطالعی ندارم‪.‬‬ ‫■ شرایط خلبان شدن چیست؟‬ ‫یک خلبان باید از همه نظر سالم باشد‪ ،‬عینک هم استفاده کند‬ ‫اشکالی ندارد اما پس از مدتی باید عمل جراحی انجام دهد‪،‬‬ ‫یک خلبان تا سن ‪ ۶۵ ،۶۰‬سالگی می تواند پرواز داشته باشد‪.‬‬ ‫خلبانان زن دنیا پنج درصد کل خلبانان را تشکیل می دهند و‬ ‫این امار در ایران کمتر است‪ .‬در دانشگاه ما حدود ‪ 600‬دانشجوی‬ ‫خلبان دارد که از این تعداد ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬خلبان خانم هستند‪.‬‬ ‫«نشاط جهاندار»‪ ،‬از خلبانان خانم موفق کشور است‬ ‫همچنین کاپیتان دلیران نیز خلبان موفق است که به نظر می رسد‬ ‫علت موفقیت ش فروتنی اش است‪.‬‬ ‫■ موقعی که پرواز دارید خانواده ات چطور با استرس‬ ‫خود راه می ایند؟‬ ‫یک مجموعه فعال در حوزه واردات و تولید‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی و صنعتی‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬اقدام‪ ‬به‪ ‬جذب‪ ‬نیرو‪ ‬با‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫مهندس الکترونیک‪ :‬اشنا‪ ‬به‪ ‬تعمیرات‪ ‬و‪ ‬عیب‪ ‬یابی‪ ‬بردها‪ ‬و‬ ‫‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬الکترونیک‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪  ،‬بیمه‪ ،‬در‪ ‬صورت‪ ‬تمایل‪ ‬به‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫همکاری‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ادرس‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایید‪.‬‬ ‫‪eng.electronic.r2@clmail.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اپراتور تولید‬ ‫اقا‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬رده‪ ‬سنی‪ 20 :‬تا‪ 30 ‬سال‬ ‫وضعیت‪ ‬ت ُاهل‪ :‬ترجیحا‪ ‬متاهل‪ ‬و‪ ‬بومی‪  ،‬دارای‪ ‬کارت‪ ‬پایان‪ ‬خدمت‬ ‫حداقل‪ 2 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‪  ،‬حداقل‪ ‬دیپلم‬ ‫رشته‪ ‬های‪ ‬تحصیلی‪ :‬ترجیحا‪ ‬فنی‪ ‬و‪ ‬حرفه‪ ‬ای‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬تجهیزات‪ ‬دستگاهی‪ ،‬دقت‪ ،‬سرعت‪ ‬عمل‬ ‫توانایی‪ ‬کار‪ ‬شیفتی‪ ‬چرخشی‪ ،‬توانایی‪ ‬یادگیری‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬در‬ ‫‪ ‬محدوده‪ ‬های‪ ‬مشخص‬ ‫سرپرست میکس‬ ‫اقا‪  ،‬تمام‪ ‬وقت‪  ،‬حداکثر‪ 35 ‬سال‪ ‬سن‪  ،‬دارای‪ ‬کارت‪ ‬پایان‪ ‬خدمت‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی‪ ‬ارشد‪  ،‬مهندسی‪ ‬پلیمر‪،‬مهندسی‪ ‬شیمی‪،‬شیمی‬ ‫اشنایی‪ ‬کافی‪ ‬با‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪office ‬‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬فرایندهای‪ ‬پلیمری‪ ،‬شناخت‪ ‬مواد‪ ‬اولیه‬ ‫دارا‪ ‬بودن‪ ‬مهارت‪ ‬های‪ ‬ارتباطی‪ ‬موثر‪ ‬در‪ ‬سطح‪ ‬سازمانی‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬در‬ ‫‪ ‬محدوده‪ ‬های‪ ‬مشخص‬ ‫تکنسین‪ ‬برق‬ ‫اقا‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪ 25  ،‬تا‪ 30‬سال‪ ‬سن‪  ،‬ترجیحا‪ ‬مجرد‪ ‬و‪ ‬بومی‬ ‫میزان‪ ‬سابقه‪ 1 ‬سال‪  ،‬کارشناسی‪ ‬و‪ ‬فوق‪ ‬دیپلم‪  ،‬برق‪ ‬صنعتی‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬برق‪ ،‬دارای‪ ‬روحیه‪ ‬کار‪ ‬گروهی‪ ،‬مسئولیت‪ ‬پذیر‪ ‬و‪ ‬پیگیر‬ ‫دقت‪ ‬باال‪ ،‬صبور‪ ‬و‪ ‬با‪ ‬تمرکز‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬در‪ ‬‬ ‫محدوده‪ ‬های‪ ‬مشخص‬ ‫کارگر‪ ‬ساده‪ ‬بارگیری‬ ‫اقا‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬حداکثر‪ 35 ‬سال‪ ‬سن‪  ،‬سیکل‪ ،‬دارای‪ ‬سالمت‪ ‬جسمانی‪ ‬و‪ ‬توانایی‪ ‬کار‪ ‬‬ ‫بصورت‪ ‬شیفتی‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬در‪ ‬‬ ‫محدوده‪ ‬های‪ ‬مشخص‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪ ‬‬ ‫‪hr.mbyp@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫■ ایا تبعیض بین خلبانان خانم و اقا وجود دارد؟‬ ‫بله تبعیض وجود دارد البته عملکرد بانوان خلبان بهتر‬ ‫است اما در کشور کمتر به خلبانان زن بهاء داده می شود مثال‬ ‫در استخدام زن یا مرد بودن یک مال ک است و در صورتی نمره‬ ‫یک خلبان زن با یک خلبان مرد یکی باشد‪ ،‬خلبان مرد را‬ ‫انتخاب می کنند‪ ،‬در دانشگاه ما بهترین دانشجویان خلبانی‬ ‫خانم هستند البته اخیرا وضعیت بهاء دادن به زنان خلبان بهتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پرواز با هواپیمای بوئینگ بهتر از سایر هواپیماهاست‪.‬‬ ‫کمبود هواپیما‪ ،‬بیکار بودن برخی خلبانان‪ ،‬و کم بودن حقوق‬ ‫خلبانان از جمله مسایل و مشکالت خلبانان در کشور است‪.‬‬ ‫هواپیماهایی در دنیا ساخته شده که سانحه هوایی برای انها‬ ‫پیش نمی اید چراکه خیلی پیشرفته و به روز هستند‪.‬‬ ‫■ چه توصیه ای به عالقمندان به خلبانی دارید؟‬ ‫به کسانی کهمیخواهندخلبانشوندتوصیهمی کنماگرمیخواهند‬ ‫برای رشته خلبانی که گرانترین رشته است‪ ،‬خرج کنند باید‬ ‫تالش کنند تا بتوانند با سواد باشند و جبران کنند چراکه‬ ‫خلبانان باسواد بیکار نمی مانند‪.‬‬ ‫هزینه اموزش خلبانی حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان بوده چراکه‬ ‫یک کار خاص است و البته شاید االن این میزان به یک میلیارد‬ ‫تومان هم برسد‪ .‬وسایل‪ ،‬تجهیزات و هواپیماهای اموزش خلبانی‬ ‫در ایران به اندازه کافی نیست‪ .‬طول تحصیل خلبانی سه سال‬ ‫است اما بستگی به تعداد پروازهای خریده شده دانشجو خلبان‬ ‫دارد‪ .‬هزینه تحصیل در رشته خلبانی ام را پدرم که دارای کار ازاد‬ ‫هست با فروش امال ک مان تامین کرد‪.‬‬ ‫شرکت مخازن طبی ابادیس جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬استان‪ ‬تهران‪ ‬از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪ :‬اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬حسابداری‪ ‬انبار‪ ‬و‪ ‬انبارداری‪ ،‬اشنا‪ ‬با‪ ‬امور‪ ‬بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‬ ‫اولویت‪ ‬با‪ ‬کسانی‪ ‬است‪ ‬که‪ ‬محل‪ ‬زندگی‪ ‬ان‪ ‬ها‪ ‬شمس‪ ‬اباد‪ ،‬حسن‪ ‬اباد‪ ،‬اسالمشهر‪ ‬و‪ ...‬باشد‪.‬‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪. ‬‬ ‫‪abadismed.med@gmail.com‬‬ ‫ادرس‪ ‬محل‪ ‬خدمت‪ :‬شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬شمس‪ ‬اباد‬ ‫■ داستان ریختن اب سرد روی شما چه بود؟‬ ‫ریختن اب سرد روی خلبانی که می خواهند برای اولین بار‬ ‫پرواز کنند یک رسم قدیمی هست که توسط استاد خلبان انجام‬ ‫می شود تا غرور دانشجویان خلبانی بریزد و مغرور نباشند‪ .‬در ان‬ ‫لحظه که سطل اب سرد روی من ریخته شد احساس خوبی‬ ‫داشتم و خیلی خوشحال بودم چراکه این همه تالش کردم تا به‬ ‫همان لحظه ریختن اب سرد برسم‪.‬‬ ‫علی اسکندری‪ ،‬پدر نخستین خلبان زن استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد نیز در ادامه به خبرنگار ایسنا می گوید؛ دارای شغل‬ ‫ازاد هستم و دو فرزند دارم که هر دو دختر هستند‪ ،‬در واقع بخاطر‬ ‫داشتن چنین دخترانی سرمایه دارترین مرد دنیا هستم‪ ،‬یکی زهرا‬ ‫که خلبان هستند و غزل هم که یک سال از زهرا کوچکتر است‬ ‫رشته حقوق در حال تحصیل می باشد‪.‬‬ ‫بخشی از امال ک خود از جمله زمین و خودروام را فروختم تا‬ ‫بتوانم هزینه تحصیل زهرا دختر خلبانم را تامین کنم اما بدلیل‬ ‫بها ندادن به خلبانان خانم اینده روشنی برای شغل دخترم نمی بینم‬ ‫البته با تغییر نگاه مدیریتی امکان پذیر است‪ .‬ایران اسالمی‬ ‫دشمنان زیادی دارد اما نباید وقتی از خارج کشور تحریم هستیم‬ ‫دچار خود تحریمی شویم‪.‬‬ ‫بعنوان پدر نخستین خلبان خانم استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد خیلی خوشحال هستم که توانستم برای شکستن‬ ‫تابوی»خانم ها نمی توانند» قدمی مثبت بردارم‪.‬‬ ‫او به پدران و مادران پیشنهاد می دهد؛ که هر چه دارند برای‬ ‫انچه فرزندان شان عالقه و دوست دارند هزینه‪ ،‬حمایت و کمک‬ ‫کنند و در صورتی که پشتیبان فرزندان خود باشند‪ ،‬فرزندان شان‬ ‫می توانند جایگاه باال و خوبی به دست اورند‪.‬‬ ‫ارزویم‪ ،‬سربلندی کشورم ایران است و دعا می کنم که این‬ ‫بیماری ویروسی(کروناویروس) از سر دنیا کم شود‪.‬‬ ‫■ شـــیرین ترین و تلخ تریـــن خاطـــره دوران‬ ‫خلبانـــی ات چیســـت؟‬ ‫برنامه دارم که سطح پرواز خود را بعنوان خلبان در ایران باال‬ ‫ببرم و پس از ان در صورتی که در ایران بها داده‬ ‫نشود به کشور امارات متحده بروم‬ ‫اما در صورتی که بهاء داده شود‬ ‫و شان خلبانی حفظ شود در‬ ‫ایران می مانم و به مردم کشورم‬ ‫خدمت می کنم‪ .‬در صورتی‬ ‫که از بنده خواسته شود که‬ ‫پرواز فرودگاه یاسوج را انجام دهم‬ ‫با افتخار اماده هستم که به مردم‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه پروژه های ‪ EPC‬نفت و گاز‪،‬‬ ‫‪ ‬از‪ ‬کارشناسان‪ ‬زیر‪ ‬با‪ ‬سابقه‪ ۸ ‬تا‪ 12 ‬سال‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬ی‪ ‬مهندسی‪ ‬و‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫طراحی‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫کارشناس ابزار دقیق‪ ،‬اشنا‪ ‬با‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬کنترل‪ ‬و‪ ‬مخابرات‪ .‬‬ ‫کارشناس‪ ‬سازه‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬طراحی‪ ‬انواع‪ ‬سازه‪ ‬های‪ ‬معمول‪ ‬صنعت‪ ‬نفت‪ ‬و‪ ‬گاز‪  .‬‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪ ‬به‪job.resume20@gmail.com  :‬‬ ‫موقعی که پرواز دارم قبل از پرواز با پدرم تماس تلفنی دارم‬ ‫و معموال استرس خود را بروز نمی دهند اما مادرم زیاد استرس‬ ‫دارند و تنها برایم دعا می کنند‪ .‬البته با پشتوانه دعای پدر و‬ ‫مادرم بخصوص مادرم پروازها را انجام می دهم‪.‬‬ ‫مجرد هستم و در صورتی که خواستگارم خلبان باشد و‬ ‫معیارها و مال ک های مدنظرم را داشته باشد مشکلی برای ازدواج‬ ‫با خلبان را ندارم اما ای کاش خواستگارم خلبان نباشد‪.‬‬ ‫پرواز در اسمان با پرواز در فضا تفاوت دارد‪ ،‬طوری سرعت‬ ‫هواپیما بررسی می شود که نباید هواپیما نزدیک سرعت صوت‬ ‫شود بنابراین سرعت پرواز در فضا باالتر از سرعت صوت است و‬ ‫هیجان بیشتری دارد‪.‬‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد بخصوص شهر زادگاهم یاسوج‬ ‫خدمت کنم و به فرودگاه یاسوج پرواز داشته باشم‪.‬‬ ‫شیرین ترین خاطره ام وقتی است که برای پرواز می روم یعنی‬ ‫از لحظه ای که به فرودگاه می روم‪ ،‬هوا خراب است‪ ،‬تاخیر پرواز‪،‬‬ ‫انتظار و دیدن شهرها از باال‪ ،‬برج های بزرگ را به اندازه یک نقطه‬ ‫دیدن شیرین ترین خاطره ام است‪.‬‬ ‫تلخ ترین خاطره دوران خلبانی ام فوت چند نفر از هم‬ ‫دانشگاهی هایم در پی یک تصادف رانندگی بوده است‪.‬‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه پروژه های ‪ EPC‬نفت و گاز‪،‬‬ ‫از‪ ‬کارشناسان‪ ‬زیر‪ ‬با‪ ‬سابقه‪ 5 ‬تا‪ ۸ ‬سال‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬مهندسی‪ ‬و‪ ‬طراحی‪ ‬‬ ‫دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫کارشناس ابزار دقیق ‪ :‬اشنا‪ ‬به‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬کنترل‪ ‬و‪ ‬مخابرات‪.‬‬ ‫کارشناس سازه ‪ :‬مسلط‪ ‬به‪ ‬طراحی‪ ‬انواع‪ ‬سازه‪ ‬های‪ ‬معمول‪ ‬‬ ‫صنعت‪ ‬نفت‪ ‬و‪ ‬گاز‬ ‫کارشناس پایپینگ‪ :‬مسلط‪ ‬به‪ ‬طراحی‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬لوله‪ ‬کشی‬ ‫‪ ‬در‪ ‬صنعت‪ ‬نفت‪ ‬و‪ ‬گاز‪.‬‬ ‫کارشناس خط لوله‪ :‬مسلط‪ ‬به‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬طراحی‪ ‬خط‪ ‬لوله‪ ‬‬ ‫در‪ ‬صنعت‪ ‬نفت‪ ‬و‪ ‬گاز‪.‬‬ ‫کارشناس پایپینگ و خط لوله‪ :‬مسلط‪ ‬به‪ ‬طراحی‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬‬ ‫لوله‪ ‬کشی‪ ‬و‪ ‬خط‪ ‬لوله‪ ‬در‪ ‬صنعت‪ ‬نفت‪ ‬و‪ ‬گاز‪.‬‬ ‫محل‪ ‬کار‪ ‬واقع‪ ‬در‪ ‬شهر‪ ‬تهران‪ ‬می‪ ‬باشد‪ .‬‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪ ‬به‪:‬‬ ‫‪Job.resume20@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به دو نفر مهندس برق با تجربه‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬نصب‪ ‬و‪ ‬بازاریابی‪ ‬خانه‪ ‬هوشمند‪ ‬نیازمندیم‪ . ‬‬ ‫عالقمندان‪ ‬رزومه‪ ‬کاری‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬صندوق‪ ‬پست‪ ‬الکترونیکی‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫زیر‪ ‬ارسال‪ ‬کنند‪:‬‬ ‫‪z.gomar@aryoit.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در حوزه صنعت فوالد‬ ‫‪ ‬‬ ‫برای‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬اداری‪ ‬خود‪ ‬استخدام‪ ‬می‪ ‬کند‪.‬‬ ‫«محدوده‪ ‬پارک‪ ‬فناوری‪ ‬پردیس‪ ‬و‪ ‬تهران‪ ‬خیابان‪ ‬جمهوری»‬ ‫تمام‪ ‬وقت‪ ،‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬برندسازی‪ ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬مفاهیم‪ ‬تجارت‪ ‬الکترونیک‪ ،‬مدیریت‪ ‬برنامه‪ ‬های‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫و‪ ‬پیشنهاد‪ ‬جذب‪ ‬مشتری‪ ‬و‪ ‬راه‪ ‬کارهای‪ ‬بازاریابی‬ ‫طراحی‪ ‬استراتژی‪ ‬های‪ ‬مارکتینگ‪ ‬و‪ ‬تدوین‪ ‬کمپین‪ ‬های‪ ‬بازاریابی‪ ‬‬ ‫و‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬انالین‪ ‬و‪ ‬افالین‪ ،‬ایمیل‪ ‬مارکتینگ‪ ،‬سئو‪ ،‬شبکه‪ ‬های‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اجتماعی‪ ‬و‪ ‬تبلیغات‪ ‬انالین‬ ‫تکنیک‪ ‬های‪ ‬تحلیل‪ ‬و‪ ‬ارزیابی‪ ‬کمپین‪ ‬های‪ ‬تبلیغاتی‪ ‬برای‪ ‬شناسایی‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نقاط‪ ‬قوت‪ ‬و‪ ‬فرصت‪ ‬های‪ ‬موجود‪ ،‬اصول‪ ‬و‪ ‬استانداردهای‪ ‬تولید‪ ‬محتوا‬ ‫‪ ‬‬ ‫انالیز‪ ‬رقبای‪ ‬بازار‪ ،‬مطالعات‪ ‬امکان‪ ‬سنجی‪ ‬و‪ ‬ارائه‪ ‬سناریو‬ ‫‪ ‬‬ ‫ابزارهای‪ ‬گزارش‪ ‬گیری‪ ‬مارکتینگ‪( ‬اکسل‪ ،‬گوگل‪ ‬انالیتیکس‪ ‬و‪)... ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تعیین‪ ‬اهداف‪ ‬استراتژیک‪ ‬بلندمدت‪ ‬سازمان‬ ‫‪ ‬‬ ‫ساخت‪ ‬مکانیزم‪ ‬های‪ ‬ارتباط‪ ‬با‪ ‬مشتریان‪ ‬کلیدی‬ ‫فردی‪ ‬با‪ ‬روابط‪ ‬اجتماعی‪ ‬باال‪ ،‬خالق‪ ‬و‪ ‬نواور‪ ،‬منضبط‪ ‬و‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬مسئولیت‪ ‬پذیر‪ ‬و‪ ‬پاسخگو‬ ‫متقاضیان‪ ‬روزمه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ادرس‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‬ ‫‪info@digis teel.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسین مشاور در پروژه های صنعتی‪-‬معدنی‬ ‫جهت‪ ‬انجام‪ ‬امور برنامه ریزی و کنترل پروژه‪ ‬‬ ‫در‪ ‬دفتر‪ ‬مرکزی‪ ‬واقع‪ ‬در‪ ‬تهران‬ ‫‪ ‬نیاز‪ ‬به‪ ‬یک‪ ‬نفر‪ ‬نیرو‪( ‬اقا‪ ‬یا‪ ‬خانم)‪ ، ‬با‪ ‬حداقل‪ ‬مدرک‪ ‬تحصیلی‪ ‬‬ ‫مهندسی‪ ‬صنایع‪ ، ‬دارای‪ ‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کاری‪ ‬مرتبط‪ ‬دارد‬ ‫‪ ‬از‪ ‬افرادی‪ ‬که‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬فوق‪ ‬و‪ ‬توانایی های‪ ‬ذیل‪ ‬می باشند‬ ‫‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می گردد‪ .‬‬ ‫‪-1‬تسلط‪ ‬کامل‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزار ‪ P6‬و‪ ‬برنامه ریزی‪ ‬و‪ ‬زمان بندی‪ ‬پروژه‪ ‬‬ ‫و‪ ‬ارائه‪ ‬برنامه‪ ‬جبرانی‪ ‬‬ ‫‪-2‬محاسبه‪ ‬پیشرفت‪ ‬پروژه‪PMS ‬‬ ‫‪ -3‬تهیه‪ ‬و‪ ‬بروزرسانی‪ ‬بانک های‪ ‬اطالعاتی‪ ‬مورد‪ ‬نیاز‪ ‬پروژه‪ ‬‬ ‫‪ -4‬مسلط‪ ‬به‪ ‬امور‪ DCC ‬و‪ ‬ارشیو‪ ‬مدارک‬ ‫‪ -5‬مسلط‪ ‬به‪ ‬مجموعه‪ ‬نرم افزارهای‪ OFFICE ‬‬ ‫‪ -6‬شرکت‪ ‬در‪ ‬جلسات‪ ‬و‪ ‬تهیه‪ ‬صورتجلسات‪ ‬‬ ‫‪ -7‬تهیه‪ ‬و‪ ‬بررسی‪ ‬گزارش های‪ ‬دوره ای‪ ‬‬ ‫‪ -۸‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬دیسیپلین های‪ ‬مهندسی‪ ‬و‪ ‬مدارک‪ ‬فنی‪)MDR( ‬‬ ‫‪ -9‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬رویه های‪ ‬گردش‪ ‬مدارک‪ ‬و‪ ‬مکاتبات‪ ‬پروژه‬ ‫حقوق‪ :‬توافقی‪ ‬‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪: ‬‬ ‫‪Resume.eng1399@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در شرکت سفیر ابی ارام‬ ‫به‪ ‬دنبال‪ ‬جذب‪« ‬کارشناس مرکز تماس»‪ ‬هستیم‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬از‪ ‬کلیه‪ ‬عالقه‪ ‬مندان‪ ‬با‪ ‬شرایط‪ ‬ذیل‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬میگردد‪:‬‬ ‫•‪ ‬پیگیر‪ ‬و‪ ‬صبور‪ ‬در‪ ‬برابر‪ ‬مشتریان‪ ‬‬ ‫•‪ ‬دارای‪ ‬فن‪ ‬بیان‪ ‬و‪ ‬روابط‪ ‬عمومی‪ ‬‬ ‫•‪ ‬داشتن‪ ‬روحیه‪ ‬کار‪ ‬تیمی‪ ‬و‪ ‬انعطاف‪ ‬پذیر‪ ‬‬ ‫•‪ ‬اشنا‪ ‬با‪ ‬اصول‪ ‬فروش‪ ،‬مشتری‪ ‬مداری‪ ‬و‪ ‬مهارت‪ ‬های‪ ‬ارتباطی‬ ‫•‪ ‬اشنا‪ ‬به‪ ‬مجموعه‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪Office ‬‬ ‫واجدین‪ ‬شرایط‪ ‬لطفا‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ادرس‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪:‬‬ ‫‪HR@abcallcenter.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت‪ ‬برای‪ ‬انجام‪ ‬پروژه‪ ‬های‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬جنوب‪ ‬کشور‪ ‬نیاز‪ ‬به‪ ‬‬ ‫کارشناس ابزاردقیق ژئوتکنیکی‪ ‬دارد‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ترجیحا‪ ‬رشته‪ ‬تحصیلی‪ ‬مکانیک‪ ‬سنگ‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬اتوکد‪ ‬و‪Office ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ارسال‪ ‬رزومه‪ ‬به‪ ‬ادرس‪ :‬‬ ‫‪esnew97@gmail.com‬‬ صفحه 6 ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شبکه سازی چیست و تاثیر ان در یافتن شغل مناسب‬ ‫◄ مه ــارت و دان ــش کاف ــی ب ــه م ــا کم ــک می کن ــد ت ــا بتوانی ــم ش ــغل‬ ‫موردنظ ــر خودم ــان را پی ــدا کنی ــم؛ ام ــا اف ــرادی ه ــم ک ــه ب ــا انه ــا در‬ ‫ارتبــاط هســتیم می تواننــد نقــش موثــری در پیــدا کــردن شــغل مناســب‬ ‫ایفــا کنن ــد‪ .‬ای ــن اف ــراد هم ــان گره ه ــای ش ــبکه هس ــتند ک ــه گس ــتردگی‬ ‫انه ــا نق ــش بس ــیاری پررنگ ــی در اس ــتخدام خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫‪ -1‬شـ ـ ـ ـ ـ ــبکه ارتباط ــی متناس ـ ـ ـ ـ ــب ب ــا‬ ‫خودت ــان ایج ــاد کنی ــد‬ ‫تناســـب داشـــتن یکـــی از موضوعـــات‬ ‫مهمـــی اســـــــــــت کـــه بایـــد بـــه ان توجـــه‬ ‫کنی ــم‪ .‬ش ــبکه ای ارتباط ــی ش ــما‬ ‫گاه ــی اوق ــات اش ــنایی ب ــا ف ــردی خ ــاص‪ ،‬توصی ــه ی ــا حت ــی ذ ک ــر‬ ‫ن ــام ش ــخصی ک ــه قب ــا ب ــا وی در ش ــرکتی مش ــغول فعالی ــت بوده ای ــد‬ ‫می توان ــد راه را ب ــرای اس ــتخدام در مجموع ــه و ش ــرکت جدی ــد ب ــه‬ ‫راحت ــی ب ــاز کن ــد‪ .‬ش ــبکه را می ت ــوان مجم ــوع اف ــرادی در نظ ــر گرف ــت‬ ‫یشــود‬ ‫کــه بــا انهــا در ارتبــاط هســتید و هرچنــد ایــن مفهــوم بــه کار محــدود نم ‬ ‫بای ــد متناس ــب ب ــا خودت ــان باش ــد‪ .‬بی ش ــک‬ ‫شـــبکه ارتباطـــی افـــراد درو ن گـــرا بـــا افـــراد‬ ‫برو ن گـــرا متفـــاوت اســـت‪ .‬در شـــبکه ســـازی‬ ‫بـــه ایـــن موضوعـــات بایـــد توجـــه داشـــته‬ ‫باشـــید‪ .‬در برقـــراری ارتبـــاط بـــا دیگـــران‬ ‫راح ــت ب ــودن و اعتم ــاد ب ــه نف ــس ب ــاال نی ــز‬ ‫بس ــیار اهمی ــت دارد و می توان ــد‬ ‫عام ــل مهم ــی در امت ــداد‬ ‫کار باشـــد‪.‬‬ ‫ســــــــــــــعی‬ ‫کنیـــــــــــــــد‬ ‫ام ــا تمرک ــز م ــا در ای ــن مطل ــب بیش ــتر روی کس ــب و کار متمرک ــز اس ــت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن تعریــف هرچــه شــبکه ارتباطــی فــرد قــوی تــر و گســترده تــر‬ ‫باش ــد‪ ،‬می توان ــد نق ــش موثرت ــری در اس ــتخدام وی در موقعی ــت م ــورد‬ ‫نظ ــر داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫ب ــرای ایج ــاد ش ــبکه ارتباط ــی قدرتمن ــد ه ــم می ت ــوان رویکرده ــای‬ ‫شـناخت درسـتی از سـبک شـخصی خودتـان‬ ‫داشـته باشـید تـا بتوانیـد در ایجـاد شـبکه‬ ‫ارتباطـی بـا دیگـران بـه شـکل موفقیت امیـزی‬ ‫وارد عمـل شـوید‪.‬‬ ‫‪ -2‬قوانی ــن ایج ــاد ش ــبکه حرفـ ـه ای را‬ ‫ی ــاد بگیر ی ــد‬ ‫دو قانــون مهــم در شــبکه ســازی مطــرح می شــود‬ ‫ک ــه بس ــیار اهمی ــت دارد‪:‬‬ ‫اول اینک ــه هیـ ـچ گاه ب ــه ص ــورت مس ــتقیم‬ ‫درخواس ــت مصاحب ــه نکنی ــد‪ .‬می توانی ــد ب ــه‬ ‫ج ــای چنی ــن درخواس ــتی‪ ،‬س ــواالت دیگ ــری‬ ‫ماننـــد شـــرایط کاری‪ ،‬فرهنـــگ ســـازمانی‬ ‫و کارمنـــدان مجموعـــه را مطـــرح کنیـــد و در‬ ‫م ــورد تجربی ــات خ ــود در هم ــان زمین ــه کاری‬ ‫بگوییـــد‪.‬‬ ‫دوم اینکـــه در شـــبکه ارتباطـــی خـــود‬ ‫درخواس ــت اس ــتخدام خ ــود را مط ــرح نکنی ــد‪.‬‬ ‫برخـــی از افـــراد در شـــبکه ارتباطـــی شـــما‬ ‫ممکـــن اســـت جدیـــد یـــا قدیمـــی باشـــند‪.‬‬ ‫بـــه جـــای طـــرح موضـــوع اینکـــه جویـــای کار‬ ‫هســـتید‪ ،‬در مـــورد نقـــش و توانمندی هـــای‬ ‫خـــود در بـــازار بگوییـــد‪ .‬بدیـــن شـــکل‬ ‫فرصت ه ــای بالق ــوه ای ب ــرای اس ــتخدام ش ــما‬ ‫فراهـــم می شـــود‪.‬‬ ‫‪ -3‬ب ــه ص ــورت موث ــر از ش ــبکه های‬ ‫اجتماع ــی کم ــک بگیر ی ــد‬ ‫شـــبکه های اجتماعـــی گزینـــه خوبـــی‬ ‫ب ــرای ش ــبکه س ــازی اس ــت‪ .‬اگ ــر جو ی ــای کار‬ ‫هســـتید‪ ،‬می توانیـــد از لینکدیـــن‪ ،‬توییتـــر‬ ‫و بســـیاری دیگـــر از شـــبکه های اجتماعـــی‬ ‫کمـــک بگیریـــد‪.‬‬ ‫ارتبــاط نزدیــک و مالقــات حضــوری را در پیــش گرفــت و هــم می تــوان‬ ‫از پتانس ــیل های فض ــای مج ــازی کم ــک گرف ــت‪ .‬در ادام ــه مطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب‬ ‫‪ ۷‬راهــکار کاربــردی بــرای شــبکه ســازی قدرتمنــد ارائــه شــده اســت کــه‬ ‫می توان ــد راه را ب ــرای پی ــدا ک ــردن ش ــغل مناس ــب و اس ــتخدام ش ــدن‬ ‫ب ــاز کن ــد‪.‬‬ ‫در لینکدیـــن می توانیـــد شـــروع کننـــده‬ ‫ارتبـــاط بـــا دیگـــران باشـــید‪ .‬در شـــغل های‬ ‫مختلـــف و شـــرکت ها متنـــوع لینکدیـــن‬ ‫می توانی ــد ارتباط ــات خوب ــی را برق ــرار کنی ــد‪.‬‬ ‫تـــا زمانـــی کـــه از شـــما خواســـته نشـــده در‬ ‫لینکدیـــن رزومـــه ارســـال نکنیـــد‪ .‬در توییتـــر‬ ‫نیـــز می توانیـــد بـــا شـــرکت ها و افـــراد موثـــر‬ ‫ارتب ــاط برق ــرار کنی ــد و ش ــبکه ارتباط ــی خ ــود‬ ‫را گســـترش دهیـــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ش ــبکه س ــازی را در مح ــل کار خ ــود‬ ‫تمری ــن کنی ــد‬ ‫همـــکاران فعلـــی شـــما نیـــز بخشـــی از‬ ‫شـــبکه ارتباطـــی شـــما هســـتند و می توانیـــد‬ ‫ب ــا برق ــراری ارتب ــاط موث ــر ب ــا انه ــا‪ ،‬ش ــبکه خ ــود‬ ‫را توســـعه دهیـــد‪ .‬معلـــوم نیســـت دو ســـال‬ ‫دیگ ــر هم ــکاران م ــا در ک ــدام ش ــرکت مش ــغول‬ ‫فعالیـــت باشـــند‪ .‬برقـــراری ارتبـــاط موثـــر بـــا‬ ‫هم ــکاران فعل ــی ه ــم ب ــه بهب ــود رواب ــط کاری‬ ‫فعلـــی شـــما کمـــک می کنـــد و هـــم در اینـــده‬ ‫ممکـــن اســـت درهـــای جدیـــدی را بـــه روی‬ ‫ش ــما ب ــاز کنن ــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیشــنهاد کمــک بدهیــد‬ ‫شـــبکه ارتباطـــی شـــما قـــرار نیســـت یـــک‬ ‫طرفـــه باشـــد‪ ،‬پـــس شـــما نیـــز اگـــر می توانیـــد‬ ‫بای ــد ب ــه بقی ــه کم ــک کنی ــد‪ .‬ه ــر زم ــان برایت ــان‬ ‫مق ــدور ب ــود ب ــدون چشمداش ــت ب ــه دیگ ــران‬ ‫در شـــبکه ارتباطـــی خـــود کمـــک کنیـــد‪.‬‬ ‫ایـــن کمـــک شـــما جایـــی باالخـــره پاســـخ‬ ‫داده می شـــود و شـــاید روزی نیـــز دیگـــران بـــه‬ ‫همیـــن شـــکل بـــه شـــما کمـــک کننـــد‪.‬‬ ‫کم ــک ک ــردن ب ــه دیگ ــران باع ــث می ش ــوند‬ ‫رواب ــط پایدارت ــری ایج ــاد کنی ــد ک ــه ب ــه نف ــع‬ ‫همـــه اســـت‪ .‬اگـــر دیگـــران هـــم بـــه شـــما‬ ‫کمـــک کردنـــد‪ ،‬ایـــن موضـــوع را فرامـــوش‬ ‫نکنیـــد ودر جایـــی ان را جبـــران کنیـــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ثبات قدم داشــته باشــید‬ ‫شـــاید بـــرای برخـــی افـــراد کار ســـاده ای‬ ‫نباش ــد از ناحی ــه ام ــن خ ــود خ ــارج ش ــوند و‬ ‫ب ــا دیگ ــران رابط ــه برق ــرار کنن ــد؛ ام ــا نتای ــج‬ ‫کاری ک ــه انج ــام می دهی ــد باع ــث می ش ــود‬ ‫ان را پش ــت گ ــوش نیندازی ــد‪ .‬س ــعی کنی ــد‬ ‫ب ــا ش ــبکه ارتباط ــی خ ــود ب ــه ص ــورت منظ ــم‬ ‫ارتب ــاط داش ــته باش ــید‪.‬‬ ‫‪ -7‬پیگیــری کنیــد‬ ‫یکـــی از راهکارهـــای ســـاده کـــه‬ ‫منجـــر بـــه موفقیـــت بیشـــتر شـــما در هـــر‬ ‫کاری می شـــود‪ ،‬پیگیـــری اســـت‪ .‬ا گـــر‬ ‫بـــرای شـــخصی در لینکدیـــن پیامـــی‬ ‫فرســـتاد ه اید‪ ،‬از پیگیـــری ان هـــراش‬ ‫نداش ــته باش ــید‪ .‬ا گ ــر الزم اس ــت در ش ــبکه‬ ‫ارتباطـــی پســـتی بگذار یـــد یـــا موضوعـــی را‬ ‫پیگیـــری کنیـــد‪ ،‬حتمـــا ایـــن کار را انجـــام‬ ‫دهیـــد و کار را نیمـــه رهـــا نکنیـــد تـــا بـــه‬ ‫نتیجـــه برســـد‪.‬‬ ‫فرام ــوش نکنی ــد ک ــه ش ــبکه س ــازی یک ــی‬ ‫از مهمتریـــن تکنیک هـــای جســـتجوی‬ ‫شـــغل اســـت کـــه کمـــک می کنـــد در‬ ‫جایـــگاه شـــغلی درســـتی قـــرار بگیریـــد؛‬ ‫بنابرای ــن حتم ــا س ــعی در ایج ــاد و گس ــترش‬ ‫ش ــبکه ب ــر اس ــاس کس ــب و کار مدنظرت ــان‬ ‫باشـــید‪.‬‬ ‫تینا پورشــاهید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فناوران اطالعات خبره‪ ،‬تولیدکننده نرم افزارهای صنعت بیمه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر‪ ‬پروژه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 6 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ،‬مهندسی‪ ‬صنایع‪ ‬گرایش‪ ‬تحلیل‪ ‬سیستم‪ ‬ها‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ،‬مدیریت‪ ‬کیفیت‪ ،‬زمان‪ ‬و‪ ‬هزینه‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬مدیریت‪ ‬ارتباطات‪ ‬و‪ ‬منابع‪ ‬انسانی‬ ‫اشنا‪ ‬با‪ ‬اصول‪ ‬مدیریت‪ ‬ریسک‪ ،‬داشتن‪ ‬سابقه‪ ‬مدیریت‪ ‬پروژه‪ ‬های‪ ‬نرم‪ ‬افزاری‪ ‬موفق‪ ‬با‪ ‬تعداد‪ ‬بین‪ 10 ‬تا‪ 20 ‬نفر‬ ‫ادمین‪ ‬دیتابیس‪ ‬و‪ ‬سرور‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪  ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ،‬تسلط‪ ‬به‪ ،TSQL ‬مسلط‪ ‬به‪ ‬مانیتورینگ‪ ‬سرور‬ ‫پشتیبانی‪ ،API ‬اشنا‪ ‬به‪ ،performance tuning ‬شیفت‪ ‬کاری‪ ‬شبانه‬ ‫مدیر‪ ‬محصول‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪  ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ،‬مهندسی‪ ‬صنایع‪ ‬گرایش‪ ‬تحلیل‪ ‬سیستم‪ ‬ها‬ ‫دارای‪ ‬توانایی‪ ‬و‪ ‬سابقه‪ ‬مکفی‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬تحلیل‪ ‬و‪ ‬طراحی‪ ‬قوانین‪ ‬و‪ ‬فرایند‪ ‬ها‪ ،‬سابقه‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬برنامه‪ ‬نویسی‬ ‫توانایی‪ ‬جمع‪ ‬اوری‪ ‬و‪ ‬تحلیل‪ ‬نیازمندی‪ ‬های‪ ‬مشتری‪ ،‬توانایی‪ ‬مدیریت‪ ‬جلسات‪ ‬جمع‪ ‬اوری‪ ‬نیاز‪ ‬با‪ ‬مشتری‬ ‫توانایی‪ ‬مستند‪ ‬کردن‪ ‬کامل‪ ‬نیازهای‪ ‬کشف‪ ‬شده‪ ‬با‪ ‬تمام‪ ‬جزییات‪ ،‬توانایی‪ ‬طراحی‪ ‬دیتا‪ ‬مدل‬ ‫پشتیبان‪ ‬نرم‪ ‬افزار‬ ‫اقا‪/‬خانم‪  ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪  ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ، ‬مسلط‪ ‬به‪SQL SERVER ‬‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ،C# ‬دارای‪ ‬توان‪ ‬تعاملی‪ ‬و‪ ‬برخورد‪ ‬مناسب‬ ‫مدیر‪ ‬ادمین‪ ‬و‪ ‬سرور‪ ‬‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ،‬مهندسی‪ ‬فناوری‪ ‬اطالعات‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬مفاهیم‪ ‬امنیت‪ ‬و‪ ‬شبکه‪ ‬و‪ ‬زیر‪ ‬ساخت‬ ‫توانایی‪ ‬کار‪ ‬با‪Sql Server administrator ،Firewall ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬تکنیک‪ ‬های‪ ‬مانیتورینگ‪ ‬و‪ Performance Optimization ‬در‪SQL Server ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ،Always on‬سابقه‪ ‬فعالیت‪ ‬در‪ ‬شرکت‪ ‬های‪ ‬نرم‪ ‬افزاری‬ ‫‪ ‬کارشناس‪ ‬کنترل‪ ‬پروژه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ،‬مهندسی‪ ‬صنایع‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬مفاهیم‪ ‬کنترل‪ ‬پروژه‪.‬‬ ‫اشنا‪ ‬به‪ ‬فرایند‪ ‬تولید‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬ابزار‪ ‬گزارش‪ ‬سازی‪ ،‬توانایی‪ ‬تهیه‪ ‬گزارش‬ ‫اشنایی‪ ‬نسبی‪ ‬با‪ ،BPMN ‬دارای‪ ‬تعامل‪ ‬مناسب‪ ‬دارای‪ ‬پشتکار‬ ‫تحلیل‪ ‬گر‪ ‬سیستم‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ، ‬توان‪ ‬مهندسی‪ ‬معکوس‪ ‬از‪ C# ‬و‪SQLServer ‬‬ ‫دارای‪ ‬سابقه‪ ‬کافی‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬طراحی‪ ‬و‪ ‬برنامه‪ ‬نویسی‬ ‫کارشناس‪ ‬تست‪ ‬نرم‪ ‬افزار‬ ‫تحلیل‪ ‬گر‪ ‬کسب‪ ‬و‪ ‬کار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪  ،‬حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ، ‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ،‬مهندسی‪ ‬صنایع‪ ‬گرایش‪ ‬تحلیل‪ ‬سیستم‪ ‬ها‬ ‫دارای‪ ‬توانایی‪ ‬و‪ ‬سابقه‪ ‬مکفی‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬تحلیل‪ ‬قوانین‪ ‬و‪ ‬فرایندها‪ ،‬سابقه‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬برنامه‪ ‬نویسی‬ ‫خانم‪  ،‬حداقل‪ ‬یک‪ ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪  ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ،‬مهندسی‪ ‬صنایع‪ ،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬فرایند‪ ‬تولید‪ ‬و‪ ‬تست‪ ‬نرم‪ ‬افزار‬ ‫دارای‪ ‬دقت‪ ‬و‪ ‬هوش‪ ‬باال‪ ،‬اطمینان‪ ‬از‪ ‬تطابق‪ ‬بخش‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬با‪ ‬نیازمندی‪ ‬های‪ ‬تعریف‪ ‬شده‬ ‫مهارت‪ ‬زمان‪ ‬بندی‪ ‬و‪ ‬اولویت‪ ‬بندی‪ ‬کارها‪ ،‬مهارت‪ ‬های‪ ‬ارتباط‪ ‬اثربخش‪ ‬کالمی‪ ‬و‪ ‬نوشتاری‬ ‫دارای‪ ‬روحیه‪ ‬کار‪ ‬تیمی‪ ،‬مسئولیت‪ ‬پذیر‪ ،‬منظم‪ ‬و‪ ‬خالق‪ ،‬عالقه‪ ‬مندی‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ‬تست‪ ‬نرم‪ ‬افزار‬ ‫کارشناس‪DBA ‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪  ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬طراحی‪ ‬بانک‪ ‬اطالعاتی‪ ‬مبتنی‪ ‬بر‪ ‬قواعد‪ ‬نرمال‪ ‬سازی‪ ‬و‪ ‬افزایش‪ ‬کارایی‬ ‫تسلط‪ ‬به‪ ‬مدیریت‪ ‬و‪ ‬نگهداری‪ ‬بانک‪ ‬اطالعاتی‪ ‬در‪ ،SQL Server ‬مسلط‪ ‬به‪ ‬زبان‪TSQL ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ Query Execution plan , Query Optimization ‬در‪SQL Server ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬تکنیک‪ ‬های‪ ‬مانیتورینگ‪ ‬و‪ Performance Optimization ‬در‪SQL Server ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬مفاهیم‪ ‬ارائه‪ ‬شده‪ ‬در‪ ‬نسخه‪ ‬های‪ ‬جدید‪SQL Server ‬‬ ‫کارشناس‪ ‬مهندسی‪ ‬فروش‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ‬مهندسی‪ ‬فناوری‪ ‬اطالعات‪ ‬مهندسی‪ ‬صنایع‬ ‫‪( ‬امتیاز‪ ‬مثبت‪ ‬برای‪ ‬تحصیالت‪ ‬تکمیلی‪ ‬در‪ ‬رشته های‪ ‬مدیریتی)‪ ،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬مفاهیم‪ ‬بازاریابی‪ ،‬فروش‪ ‬و‪ ‬توسعه‪ ‬کسب وکار‬ ‫دارای‪ ‬توانایی‪ ‬مذاکره‪ ،‬تحلیل‪ ‬و‪ ‬مهارت‪ ‬نگارش‪ ‬و‪ ‬ارائه‪ ‬مطالب‪ ‬فنی‪ ‬و‪ ‬تجاری‬ ‫ترجیحا‪ ‬دارای‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ‬نرم افزاری‪ ‬مالی‪( ‬بیمه‪ ،‬بانک‪ ‬و‪ ‬بورس)‬ ‫برنامه‪ ‬نویس‪ ‬ارشد‪ C# ‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪  ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ، ‬تسلط‪ ‬کامل‪ ‬بر‪ ،C# ‬تسلط‪ ‬کامل‪ ‬بر‪ ‬مفاهیم‪OOP ‬‬ ‫تسلط‪ ‬کامل‪ ‬بر‪ ‬معماری‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ،‬تسلط‪ ‬کامل‪ ‬بر‪ SQL ‬و‪ ‬طراحی‪ ‬دیتامدل‪ ،‬توانایی‪ ‬تقسیم‪ ‬وظایف‪ ‬ما‪ ‬بین‪ ‬سایر‪ ‬همکاران‬ ‫توانایی‪ ‬انجام‪ ‬کار‪ ‬تیمی‬ ‫کارشناس‪ ‬حقوق‪ ‬و‪ ‬دستمزد‬ ‫برنامه‪ ‬نویس‪ ‬ویندوز‪ C# ‬‬ ‫(دورکاری)‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪  ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬‬ ‫از‪ ‬عالقه‪ ‬مندان‪ ‬حوزه‪ ‬ی‪ ‬برنامه‪ ‬نویسی‪ ‬ویندوز‪ ‬در‪ ‬تهران‪ ‬و‪ ‬سایر‪ ‬نقاط‪ ‬کشور‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬میشود‪:‬‬ ‫تسلط‪ ‬به‪ ،C# ‬تسلط‪ ‬به‪ ،SQL SERVER ‬تسلط‪ ‬به‪ ‬مفاهیم‪ ،OOP ‬توانایی‪ ‬انجام‪ ‬کار‪ ‬تیمی‬ ‫توانایی‪ ‬کشف‪ ‬خطا‪ ،‬توانایی‪ ‬طراحی‪ ‬دیتا‪ ‬مدل‪)ERD( ‬‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ،‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬قوانین‪ ‬بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬قانون‪ ‬کار‪ ‬و‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‬ ‫تسلط‪ ‬بر‪ ‬فرایندهای‪ ‬پرسنلی‪ ،‬حضوروغیاب‪ ‬و‪ ‬حقوق‪ ‬و‪ ‬دستمزد‪ ‬سیستم‪ ‬چارگون‬ ‫تسلط‪ ‬بر‪ ‬ماژول‪ ‬جبران‪ ‬خدمات‪( ‬شامل‪ ‬صدور‪ ‬حکم‪ ،‬شب کاری‪ ،‬نوبت کاری‪ ،‬پایه‪ ‬سنوات‪ ،‬معوقات‪ ،‬بیمه ی‪ ‬تکمیلی‪ ،‬‬ ‫قراردادهای‪ ‬پرسنلی‪ ‬و‪ ‬تسویه حساب)‪ ،‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬محاسبه‪ ،‬ثبت‪ ،‬ذخیره‪ ،‬بازخرید‪ ‬سنوات‪ ‬و‪ ‬مرخصی‪ ‬کارکنان‬ ‫تسلط‪ ‬بر‪ ‬مجموعه ی‪ ‬نرم افزاری‪ ‬افیس‬ ‫برنامه‪ ‬نویس‪ ‬وب‪C# ‬‬ ‫‪( ‬دورکاری)‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ‬نرم‪ ‬افزار‬ ‫از‪ ‬عالقه‪ ‬مندان‪ ‬حوزه‪ ‬ی‪ ‬برنامه‪ ‬نویسی‪ ‬ویندوز‪ ‬در‪ ‬تهران‪ ‬و‪ ‬سایر‪ ‬نقاط‪ ‬کشور‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬میشود‪:‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ .Net Core ‬و‪ ،C# ‬مسلط‪ ‬به ‪ ،)ES5, ES6) JavaScript‬مسلط‪ ‬به‪Typescript ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ،Angular 2+ ‬مسلط‪ ‬به‪ )HTML (Sass, Less ‬و‪ ،CSS‬داشتن‪ ‬تجربه‪ ‬کاری‪ ‬در‪ ‬استفاده‪ ‬از‪ API ‬های‪ ‬‬ ‫مبتنی‪ ‬بر‪ ،REST ‬اشنایی‪ ‬با‪TFS ‬‬ ‫برنامه نویس‪SQL ‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪  ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ،‬مهندسی‪ ‬کامپیوتر‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ،‬تسلط‪ ‬کامل‪ ‬بر‪T-SQL ‬‬ ‫تسلط‪ ‬به‪ ‬مباحث‪ Performance Tuning ‬در‪ ،Query ‬تسلط‪ ‬به‪ ‬یکی‪ ‬از‪ ‬ابزارهای‪ ‬گزارش‪ ‬سازی‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬مباحث‪ ،Data Warehousing، ETL ‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬یکی‪ ‬از‪ ‬زبانهای‪ ‬برنامه‪ ‬نویسی‬ ‫برنامه‪ ‬نویس‬ ‫)‪C# (Junior‬‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬فارغ‪ ‬التحصیالن‪ ‬در‪ ‬رشته‪ ‬ی‪ ‬مهندسی‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬و‪ ‬مهندسی‪ ‬صنایع‪ ،‬عالقه‪ ‬مند‪ ‬به‪ ‬حوزه‪ ‬ی‪ ‬برنامه‪ ‬نویسی‪ ‬‬ ‫فارغ‪ ‬التحصیل‪ ‬از‪ ‬دانشگاه‪ ‬سراسری‪ ،‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬مفاهیم‪ ‬پایگاه داده‪ ،SQL ‬اشنایی‪ ‬به‪ ‬زبان‪ ‬برنامه‪ ‬نویسی‪C# ‬‬ ‫دارا‪ ‬بودن‪ ‬دقت‪ ،‬روحیه‪ ‬کار‪ ‬تیمی‪ ،‬احساس‪ ‬مسئولیت‪ ،‬توانایی‪ ‬یادگیری‪ ‬مفاهیم‪ ‬الزم‬ ‫بازه‪ ‬سنی‪ 22 ‬الی‪ ،2۸ ‬استخدام‪ ‬بصورت‪ ‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬دورکاری‪ ،‬همراه‪ ‬با‪ ‬بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪ ‬و‪ ‬بیمه‪ ‬تکمیلی‬ ‫نیروهای‪ ‬انتخاب‪ ‬شده‪ ‬تحت‪ ‬اموزش‪ ‬های‪ ‬الزم‪ ‬قرار‪ ‬خواهند‪ ‬گرفت‬ ‫داشتن‪ ‬کارت‪ ‬پایان‪ ‬خدمت‪ ‬یا‪ ‬معافیت‪ ‬دائم‪ ‬برای‪ ‬اقایان‪ ‬الزامیست‬ ‫کارشناس‪ ‬اداری‬ ‫اقا‪/‬خانم‪  ،‬حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ،‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬قانون‪ ‬کار‪ ‬و‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪ ،‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬فرایندهای‪ ‬پرسنلی‪ ‬و‪ ‬اتوماسیون‪ ‬‬ ‫سیستم‪ ‬چارگون‪ ،‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬مکاتبات‪ ‬اداری‪ ،‬امور‪ ‬بایگانی‪ ‬و‪ ‬طبقه‪ ‬بندی‪ ‬اسناد‬ ‫تسلط‪ ‬بر‪ ‬امور‪ ‬کارگزینی‪ ،‬ثبت‪ ،‬نگهداری‪ ‬و‪ ‬بروزرسانی‪ ‬اطالعات‪ ‬کارکنان‬ ‫تسلط‪ ‬بر‪ ‬مجموعه ی‪ ‬نرم افزاری‪ ‬افیس‪ ،‬تهیه‪ ،‬تنظیم‪ ‬و‪ ‬اجرای‪ ‬ایین‪ ‬نامه‪ ‬ها‪ ‬و‪ ‬بخشنامه‪ ‬های‪ ‬اداری‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ،‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬مفاهیم‪ ‬و‪ ‬نرم افزارهای‪ ‬کنترل‪ ‬پروژه‬ ‫تسلط‪ ‬بر‪ ‬مفاهیم‪ ‬تدوین‪ ،‬استقرار‪ ،‬مهندسی‪ ‬مجدد‪ ‬و‪ ‬عارضه یابی‪ ‬فرایندها‬ ‫تسلط‪ ‬بر‪ ‬اصول‪ ‬مدیریت‪ ‬و‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬استراتژیک‪ ‬و‪ ‬مفاهیم‪ ‬سیستم های‪ ‬پویا‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬مفاهیم‪ ‬مالی‪ ،‬اقتصادی‪ ‬و‪ ‬فرایند‪ ‬بودجه‪ ‬ریزی‪ ‬شرکتی‬ ‫کارشناس‪ ‬تحقیقات‪ ‬و‪ ‬برنامه‪ ‬‬ ‫توان مندی‪ ‬انجام‪ ‬طرح های‪ ‬مطالعاتی‪ ‬و‪ ‬زمینه‪ ‬تجربی‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ‬تفسیر‪ ‬داده‪ ‬اکتشافی‪ ‬و‪ ‬مصورسازی‪ ‬داده‪ ‬ها‬ ‫ریزی‬ ‫تسلط‪ ‬بر‪ Excel ‬به صورت‪ ‬پیشرفته‬ ‫تجربه‪ ‬حضور‪ ‬در‪ ‬شرکت های‪ ‬ارائه‪ ‬دهنده‪ ‬خدمات‪ ‬بیمه‪ ‬ای‪ ‬با‪ ‬اولویت‪ ‬باال‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬سایر‪ ‬شرکت‪ ‬های‪ ‬ارائه‪ ‬دهنده‪ ‬خدمات‪ ‬نرم‪ ‬افزاری‬ ‫داشتن‪ ‬زمینه‪ ‬تجربی‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ‬پروژه‪ ‬های‪ ‬چابک‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬الزاما‪ ‬با‪ ‬درج‪ ‬عنوان‪ ‬شغلی‪ ‬درخواستی‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫تا‪ ‬پایان‪ ‬دوران‪ ‬کرونا‪ ‬تمامی‪ ‬مصاحبه‪ ‬ها‪ ‬غیرحضوری‪ ‬بوده‪ ‬و‪ ‬کار‪ ‬بصورت‪ ‬دور‪ ‬کاری‪ ‬انجام‪ ‬میگردد‪.‬‬ ‫‪job98@iraneit.com‬‬ صفحه 7 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫داﻧﺸــگﺎه ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــکﯽ هرمزگان‪  ‬ﺑــﻪ‪ ‬ﻣﻨﻈــﻮر‪ ‬ﮐﻤــﮏ‪ ‬ﺑــﻪ‪ ‬ﺗــﺎﻣﯿﻦ‪ ‬ﻧﯿــﺮوی‪ ‬اﻧﺴــﺎﻧی‪ ‬ﻣﺘﻌﻬــﺪ‪ ‬و‪ ‬ﻣﺘﺨﺼــﺺ‪ ‬‬ ‫ﻫﯿــﺎت‪ ‬ﻋﻠﻤــی‪ ‬ﻣــﻮرد‪ ‬ﻧﯿــﺎز‪ ‬ﺧــﻮد‪ ‬از‪ ‬بین‪  ‬ﻓــﺎرغ‪ ‬اﻟﺘﺤﺼــﯿﻼن‪ ‬مقطع ‪  Ph.D‬رشته‪ ‬فیزیوتراپی‪ ‬ﻓﺮاﺧــﻮان‪ ‬ﺟــﺬب‪ ‬ﻫﯿــﺎت‪ ‬ﻋﻠﻤــی‬ ‫‪ ‬را‪ ‬ﺑﻪ‪ ‬ﺷﺮح‪ ‬ذﯾﻞ‪ ‬ﺑﺮﮔﺰار‪ ‬ﻣی‪ ‬ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﻟف) ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪:‬‬ ‫ﺗﺪﯾﻦ‪ ‬ﺑﻪ‪ ‬دﯾﻦ‪ ‬ﻣﺒﯿﻦ‪ ‬اﺳﻼم‪ ‬ﯾﺎ‪ ‬ﯾﮑی‪ ‬از‪ ‬ادﯾﺎن‪ ‬رﺳﻤی‪ ‬ﮐﺸﻮر‪ ‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‪ ‬ﺟﻤﻬﻮری‪ ‬اﺳﻼﻣی‪ ‬اﯾﺮان‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد‪ ‬ﺑﻪ‪ ‬ﻣﺒﺎﻧی‪ ‬ﻧﻈﺎم‪ ‬ﻣﻘﺪس‪ ‬ﺟﻤﻬﻮری‪ ‬اﺳﻼﻣی‪ ‬و‪ ‬ﻗﺎﻧﻮن‪ ‬اﺳﺎﺳی‪ ‬‬ ‫نداﺷﺘﻦ‪ ‬ﻣﻨﻊ‪ ‬ﻗﺎﻧﻮﻧی‪ ‬از‪ ‬ﻧﻈﺮ‪ ‬ﻧﻈﺎم‪ ‬وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫ﺗﺼــﻮﯾب‪ ‬ﻫﯿــﺎت‪  ‬اﺟﺮاﯾــی‪ ‬ﺟــﺬب‪ ‬داﻧﺸــﮕﺎه‪ ‬‬ ‫ب) ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ‬ ‫دارا‪ ‬ﺑــﻮدن‪ ‬ﻣــﺪرک‪ ‬دﮐﺘــﺮای‪ ‬ﺗﺨﺼﺼــی )‪ )Ph.D‬در‪ ‬رشته‪ ‬فیزیوتراپی‪ ‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‪ ‬اﻓﺮاد‪ ‬ﻣﺸﻐﻮل‪ ‬ﺑﻪ‪ ‬ﺗﺤﺼﯿﻞ‪ ‬در‪ ‬ﻓﺮاﺧﻮان‪ ‬ﻣﻤﻨﻮع‪ ‬ﻣی‪ ‬ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ج) ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‪:‬‬ ‫ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‪ ‬ﺗﮑﻤﯿﻞ‪ ‬ﺷﺪه‪ ‬ﺗﻮﺳﻂ‪ ‬ﻣﺘﻘﺎﺿی‪( ‬درﯾﺎﻓﺖ‪ ‬ﻓﺮم‪ ‬ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‪ ‬ﺗﻤﺎﻣی‪ ‬ﺻﻔﺤﺎت‪ ‬ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫تصویر‪ ‬دو‪ ‬ﻃﺮف‪ ‬ﮐﺎرت‪ ‬ﻣﻠی‪ ‬‬ ‫تصویر‪  ‬ﮐﺎرت‪ ‬ﭘﺎﯾﺎن‪ ‬ﺧﺪﻣﺖ‪ ‬ﯾﺎمعافیت‪ ‬‬ ‫ﻋﮑﺲ‪ 3*4 ‬ﺟﺪﯾﺪ‪ 4(  ‬ﻗﻄﻌﻪ)‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‪ ‬اﺧﺮﯾﻦ‪ ‬ﻣﺪرک‪ ‬تحصیلی‪ ‬‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‪ ‬اﺧﺮﯾﻦ‪ ‬ﺣﮑﻢ‪ ‬ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨی‪( ‬در‪ ‬ﺻﻮرت‪ ‬داﺷﺘﻦ‪ ‬راﺑﻄﻪ‪ ‬اﺳﺘﺨﺪاﻣی)‬ ‫اراﺋــﻪ‪ ‬ﻣﻮاﻓﻘــﺖ‪ ‬ﻣﺤــﻞ‪ ‬ﺧــﺪﻣﺖ‪  ‬ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻮرﺳــﯿﻪ‪ ‬ﻫــﺎ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻬــﺪﯾﻦ‪ ‬‬ ‫ﺳــﺎﯾﺮ‪ ‬داﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬معاونت‪ ‬درمان‪( ‬در‪ ‬صورت‪ ‬درﺧﻮاﺳﺖ‪ ‬اﻧﺘﻘﺎل‪ ‬ﺗﻌﻬﺪات)‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ ‬ﻋﻠﻤی‪ )CV) ‬ﺑﻪ‪ ‬ﻫﻤﺮاه‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪات‪ ‬اﻣﻮزﺷی‪ ‬و‪ ‬ﭘژوﻫﺸی‪ ‬و‪ ‬اﺟﺮاﯾی‪ ‬ذﮐﺮ‪ ‬‬ ‫ﺷﺪه‪ ‬در‪CV ‬‬ ‫ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬم‪:‬‬ ‫داوﻃﻠﺒــﺎن‪ ‬ﻣﺤﺘــﺮم‪ ‬اﺑﺘــﺪا‪ ‬ﺑــﺎ‪ ‬ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ‪ ‬اﮔﻬــی‪ ‬ﻣــﺬﮐﻮر‪ ‬ﮐﻠﯿــﻪ‪ ‬ﻣــﺪراک‪  ‬را‪ ‬‬ ‫ﺑــﺮ‪ ‬اﺳــﺎس‪ ‬ﻓــﺮم‪ ‬اﻣﺘﯿــﺎزدﻫی‪ ‬ﻓﺮاﺧــﻮان‪ ‬ﻣﺘﻌﻬــﺪﯾﻦ‪ ‬ﺧــﺪﻣﺖ‪(  ‬درﯾﺎﻓــﺖ‪ ‬‬ ‫ﻓــﺮم‪ ‬اﻣﺘﯿــﺎزدﻫی)‪ ‬در‪ ‬ﯾــﮏ‪ ‬ﭘﻮﺷــﻪ‪ ‬ﻗــﺮار‪ ‬داده‪ ‬و‪ ‬ﺗــﺎ‪ ‬ﺗــﺎرﯾﺦ‪ 99/11/15  ‬‬ ‫ﺟﻬــﺖ‪ ‬ﺑﺮرﺳــی‪ ‬ﺑــﻪ‪ ‬ادرس‪ :‬بندرعباس‪ ‬ﺑﻠــﻮار‪ ‬جمهوری‪ ‬اسالمی‪ -‬ضلع‪ ‬شرقی‪ ‬‬ ‫بیمارستان‪ ‬شهید‪ ‬محمدی –معاونت‪ ‬اموزشی‪ ‬دانشگاه‪– ‬دبیر‪ ‬خانه‪ ‬جذب‪ ‬هیات‪ ‬علمی‪ - ‬‬ ‫ﮐــﺪ‪ ‬ﭘﺴــﺘی‪ 7919915519 ‬ارﺳــﺎل‪ ‬ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ‪  .‬ﺗﻠﻔــﻦتماس‪07633335009 -‬‬ ‫بعداز‪ ‬ﺗﺎرﯾﺦ‪ ‬اﻋﻼم‪ ‬ﺷﺪه‪ ‬ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ‪ ‬ﻣﺪرﮐی‪ ‬ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‪ ‬ﻧﺨﻮاﻫﺪ‪ ‬ﺷد‬ ‫چنانچه‪ ‬در‪ ‬هر‪ ‬یک‪ ‬از‪ ‬مراحل‪ ‬پذیرش‪ ‬ﯾــﺎ‪ ‬ﭘــﺲ‪ ‬از‪ ‬ان‪ ‬ﺧــﻼف‪ ‬اﻃﻼﻋــﺎت‪ ‬‬ ‫اﻋــﻼم‪ ‬ﺷــﺪه‪ ‬ﺗﻮﺳــﻂ‪ ‬ﻣﺘﻘﺎﺿــی‪ ‬ﻣﺤــﺮز‪ ‬ﺷــﻮد‪ ‬ﭘﺬﯾﺮش‪ ‬ﻓﺮد‪ ‬ﻟﻐﻮ‪ ‬ﺧﻮاﻫﺪ‪ ‬ﺷﺪ‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط جهت دریافت فرم پرسشنامه و کسب اطالعات‬ ‫بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.hums.ac.ir‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫فراخوان جذب نیروی متصدی امور دفتری و کاردان‪ /‬کارشناس فناوری اطالعات سالمت در بیمارستان شهید سلیمانی شهر قدس‬ ‫بدینوسیله‪ ‬به‪ ‬اطالع‪ ‬می‪ ‬رساند‪ ‬با‪ ‬عنایت‪ ‬به‪ ‬اینکه‪ ‬در‪ ‬نظر‪ ‬است‪ ‬به‪ ‬منظور‪ ‬تامین‪ ‬نیروی‪ ‬انسانی‪ ‬بیمارستان‪ ‬شهید‪ ‬سلیمانی‪ ‬شهر‪ ‬قدس‪ ‬نسبت‪ ‬به‪ ‬جذب‪ ‬نیروی‪ ‬‬ ‫متصدی‪ ‬امور‪ ‬دفتری‪ ،‬کارشناس‪ ‬فناوری‪ ‬اطالعات‪ ‬سالمت‪ ‬و‪ ‬کاردان‪ ‬فناوری‪ ‬اطالعات‪ ‬سالمت‪ ‬اقدام‪ ‬گردد‪ ،‬از‪ ‬متقاضیان‪ ‬اشتغال‪ ‬در‪ ‬مرکز‪ ‬یاد‪ ‬شده‪ ‬که‪ ‬دارای‪ ‬شرایط‪ ‬‬ ‫ذیل‪ ‬هستند‪ ،‬دعوت‪ ‬می‪ ‬شود‪ ‬در‪ ‬صورت‪ ‬تمایل‪ ‬فرم‪ ‬موجود‪ ‬در‪ ‬سایت‪ ‬را‪ ‬تکمیل‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫مهارت ها‬ ‫توضیحات‬ ‫کارشناس‪ ‬فناوری‪ ‬‬ ‫اطالعات‪ ‬سالمت‬ ‫کارشناسی‪ ‬رشته‪ ‬های‪ ‬مدارک‪ ‬پزشکی‪ / ‬فناوری‪ ‬‬ ‫اطالعات‪ ‬سالمت‬ ‫دارای‪ ‬مدرک‪ICDL ‬‬ ‫–‪ ‬دارای‪ ‬حداکثر‪ ۳۰ ‬سال‪ ‬سن‬ ‫–‪ ‬اقایان‪ ‬می بایست‪ ‬دارای‪ ‬کارت‬ ‫‪ ‬پایان‪ ‬خدمت‪ ‬یا‪ ‬معافیت‪ ‬دائم‪ ‬باشند‪.‬‬ ‫کاردان‪ ‬فناوری‪ ‬اطالعات‪ ‬‬ ‫سالمت‬ ‫کاردانی‪ ‬رشته‪ ‬مدارک‪ ‬پزشکی‬ ‫دارای‪ ‬مدرک‪ICDL ‬‬ ‫–‪ ‬دارای‪ ‬حداکثر‪ ۳۰ ‬سال‪ ‬سن‬ ‫–‪ ‬اقایان‪ ‬می بایست‪ ‬دارای‪ ‬کارت‪ ‬‬ ‫پایان‪ ‬خدمت‪ ‬یا‪ ‬معافیت‪ ‬دائم‪ ‬باشند‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫دیپلم‪ /‬کاردانی‪ /‬کارشناسی‬ ‫ترجیحا‪ ‬در‪ ‬رشته‪ ‬های‪ ‬مدیریت‪ ‬دولتی‪ /‬مدیریت‪ ‬‬ ‫دارای‪ ‬مدرک‪ICDL ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مالی‪/‬‬ ‫حسابداری‪ /‬اقتصاد‪ /‬علوم‪ ‬اجتماعی‪ /‬مدیریت‪ ‬امور‪ ‬‬ ‫دفتری‬ ‫–‪ ‬دارای‪ ‬حداکثر‪ ۳۰ ‬سال‪ ‬سن‬ ‫–‪ ‬اقایان‪ ‬می بایست‪ ‬دارای‪ ‬کارت‬ ‫‪ ‬پایان‪ ‬خدمت‪ ‬یا‪ ‬معافیت‪ ‬دائم‪ ‬باشند‪.‬‬ ‫متصدی‪ ‬امور‪ ‬دفتری‬ ‫عالقمندان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ /https://hcod.iums.ac.ir/dform/937/957 :‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان‪ ‬از بین متقاضیان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته شیمی‪ -‬گرایش شیمی الی فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های معتبر کشور و ترجیحا دارای سوابق کاری مفید وموثر و متعهد و عالقه مند به فعالیت در ازمایشگاه و اشنا به روشهای دستگاهی دعوت به‬ ‫همکاریمی نماید‪.‬‬ ‫داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این اطالعیه می توانند مدارک موردنیاز و فرم درخواست همکاری را در قالب یک فایل‪ PDF‬از طریق پست الکترونیکی ‪ kargozini@of.iut.ac.ir‬حداکثر تا تاریخ ‪ ۱399/۱۱/۲5‬ارسال نمایند و با شماره تلفن‪339۱۲9۰7‬‬ ‫اقای یوسفیان تماس و از ارسال کامل مدارک مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند‪ .‬به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از تاریخ مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬زمان ازمون تخصصی و یا مصاحبه تخصصی متعاقباً به افراد متقاضی از طریق تماس تلفنی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫ز‪ -‬عدم‪ ‬محکومیت‪ ‬به‪ ‬محرومیت‪ ‬از‪ ‬خدمات‪ ‬دائمی‪ ‬دولتی‪ ‬بر‪ ‬اساس‪ ‬رای‪ ‬قطعی‪ ‬صادره‪ ‬از‪ ‬سوی‪  ‬مدارک موردنیاز‪:‬‬ ‫الف‪ ) ‬تکمیل‪ ‬برگ‪ ‬تقاضای‪ ‬همکاری‪( ‬یک‪ ‬قطعه‪ ‬عکس‪ ‬روی‪ ‬ان‪ ‬الصاق‪ ‬گردد)‪.‬‬ ‫الف‪ -‬تابعیت‪ ‬جمهوری‪ ‬اسالمی‪ ‬ایران‪ ‬و‪ ‬عدم‪ ‬تغییر‪ ‬یا‪ ‬کسب‪ ‬تابعیت‪ ‬مضاعف‪ ‬در‪ ‬طول‪ ‬دوران‪ ‬خدمت‪ .‬مراجع‪ ‬ذیصالح‪.‬‬ ‫ب)‪ ‬تصویر‪ ‬مدرک‪ ‬تحصیلی‪ ‬دانشگاهی‪( ‬معدل‪ ‬در‪ ‬ان‪ ‬ذکر‪ ‬شده‪ ‬باشد‪ ‬ویا‪ ‬توسط‪ ‬واحد‪ ‬دانشگاهی‪ ‬‬ ‫ح‪ -‬عدم‪ ‬اعتیاد‪ ‬و‪ ‬اشتهار‪ ‬به‪ ‬خرید‪ ‬و‪ ‬فروش‪ ‬مواد‪ ‬مخدر‪ ،‬مشروبات‪ ‬الکلی‪ ‬و‪ ‬نظایر‪ ‬ان‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التزام‪ ‬عملی‪ ‬به‪ ‬قانون‪ ‬اساسی‪ ‬جمهوری‪ ‬اسالمی‪ ‬ایران‪ ‬و‪ ‬اعتقاد‪ ‬به‪ ‬والیت‪ ‬فقیه‪.‬‬ ‫مربوطه‪ ‬تائید‪ ‬شده‪ ‬باشد)‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اعتقاد‪ ‬و‪ ‬التزام‪ ‬عملی‪ ‬به‪ ‬دین‪ ‬مبین‪ ‬اسالم‪ ‬یا‪ ‬یکی‪ ‬از‪ ‬ادیان‪ ‬پذیرفته‪ ‬شده‪ ‬در‪ ‬قانون‪ ‬اساسی‪  ‬ط‪ -‬دارا‪ ‬بودن‪ ‬مدرک‪ ‬پایان‪ ‬خدمت‪ ‬وظیفه‪ ‬عمومی‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬معافیت‪ ‬قانونی‪ ‬برای‪ ‬ااقایان‪.‬‬ ‫ج)‪ ‬تصویر‪ ‬تمام‪ ‬صفحات‪ ‬شناسنامه‬ ‫ی‪ -‬برخورداری‪ ‬از‪ ‬سالمت‪ ‬و‪ ‬توانایی‪ ‬جسمانی‪ ‬و‪ ‬روانی‪ ‬متناسب‪ ‬با‪ ‬خدمت‪ ‬مورد‪ ‬نظر‪.‬‬ ‫جمهوری‪ ‬اسالمی‪ ‬ایران‪.‬‬ ‫ل‪ -‬دارا‪ ‬بودن‪ ‬حداکثر‪ 35 ‬سال‪ ‬سن‪ ‬تا‪ ‬تاریخ‪( 1399/11/25 ‬مدت‪ ‬خدمت‪ ‬سربازی‪ ‬و‪ ‬مدت‪  ‬سوابق‪  ‬د)‪ ‬کارت‪ ‬پایان‪ ‬خدمت‪ ‬وظیفه‪ ‬عمومی‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬معافیت‪ ‬قانونی‪ ‬دائم‪.‬‬ ‫د‪ -‬عدم‪ ‬سابقه‪ ‬عضویت‪ ‬یا‪ ‬وابستگی‪ ‬به‪ ‬گروههای‪ ‬سیاسی‪ ‬معارض‪ ‬با‪ ‬نظام‪ ‬اسالمی‪ ‬ایران‪.‬‬ ‫هـ‪ ) ‬تائیدیه‪ ‬سوابق‪ ‬تجربی‪ ‬از‪ ‬شرکت‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬سازمانهای‪ ‬محل‪ ‬خدمت‪.‬‬ ‫ه‪ -‬عدم‪ ‬اشتهار‪ ‬به‪ ‬فسق‪ ‬و‪ ‬فجور‪ ‬و‪ ‬عمل‪ ‬به‪ ‬مناهی‪ ‬اخالقی‪ ‬و‪ ‬اعمال‪ ‬و‪ ‬رفتار‪ ‬خالف‪ ‬حیثیت‪ ‬و‪ ‬شرافت‪  ‬خدمت‪ ‬قراردادی‪ ‬در‪ ‬سایر‪ ‬دستگاه‪ ‬های‪ ‬دولتی‪ ‬به‪ ‬حداکثر‪ ‬سن‪ ‬اضافه‪ ‬می‪ ‬شود)‬ ‫و)‪  ‬رزومه‪ ‬سوابق‪ ‬تحصیلی‪ ، ‬علمی‪ ، ‬تحقیقاتی‪ ، ‬شغلی‪ ‬و‪......... ‬حداکثر‪ ‬در‪ ‬دو‪ ‬صفحه‪. ‬‬ ‫شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫و‪ ‬شئون‪ ‬شغلی‪.‬‬ ‫داوطلبان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬جهت‪ ‬دریافت‪ ‬برگ‪ ‬درخواست‪ ‬همکاری‪ ‬و‪ ‬ثبت‪ ‬نام‪ ‬به‪ ‬ادرس‪ ‬اینترنتی‪ : ‬‬ ‫‪ -1‬موفقیت‪ ‬در‪ ‬ازمون‪ ‬کتبی‪ ‬تخصصی‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬مصاحبه‪ ‬تخصصی‪( ‬حسب‪ ‬نیاز)‪ ‬و‪ ‬طی‪ ‬مراحل‪ ‬گزینش‪.‬‬ ‫و‪ -‬نداشتن‪ ‬سوء‪ ‬پیشینه‪ ‬کیفری‪ ‬موثر‪.‬‬ ‫‪ https://news.iut.ac.ir/content‬مراجعه‪ ‬نمایند‪ . ‬‬ ‫‪ -2‬افردی‪ ‬که‪ ‬دارای‪ ‬معدل‪ ‬باالتر‪ ‬وسوابق‪ ‬کاری‪ ‬مفید‪ ‬وموثری‪ ‬باشند‪ ‬در‪ ‬اولویت‪ ‬جذب‪ ‬قرار‪ ‬دارند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سرما تجهیز عالی صنعت نوین در‪ ‬زمینه‪ ‬تولید‪ ‬یخچال‪ ‬های‪ ‬فروشگاهی‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬استان‪ ‬البرز‪ ‬و‪ ‬استان‪ ‬تهران‪ ‬‬ ‫از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫انباردار‬ ‫اقا‪  ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬ترجیح ًا‪ ‬کارشناسی‪ ‬مدیریت‪ ‬صنعتی‪/‬صنایع‪ ‬و‪ ‬رشته‪ ‬های‪ ‬مرتبط‬ ‫تسلط‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬انبارداری‪ ،‬تسلط‪ ‬به‪ ‬کنترل‪ ‬موجودی‪ ،‬دارای‪ ‬روحیه‪ ‬کار‪ ‬تیمی‬ ‫دارای‪ ‬حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ‬های‪ ‬مرتبط‪ ‬و‪ ‬سرپرستی‬ ‫حداکثر‪ ‬سن‪ 35 ‬سال‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫کارشناس‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪( ‬تولید‪ ‬‬ ‫و‪ ‬مواد)‬ ‫اقا‪/‬خانم‪  ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬کارشناسی‪ ‬مهندسی‪ ‬صنایع‪/‬مدیریت‪ ‬صنعتی‬ ‫توانایی‪ ‬برقراری‪ ‬ارتباط‪ ‬موثر‪ ‬در‪ ‬سازمان‪ ،‬خالقیت‪ ‬و‪ ‬مهارت‪ ‬حل‪ ‬مسئله‬ ‫دارای‪ ‬روحیه‪ ‬گروهی‪ ،‬توانایی‪ ‬پیگیری‪ ‬مسائل‪ ،‬توانایی‪ ‬در‪ ‬باالنس‪ ‬خط‪ ‬تولید‬ ‫توانایی‪ ‬تهیه‪ ‬گزارش‪ ‬اماری‪ ‬و‪ ‬علل‪ ‬داده‪ ‬ها‬ ‫تسلط‪ ‬به‪ MRP ‬و‪ ERP ‬و‪ ‬مجموعه‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪OFFICE ‬‬ ‫تسلط‪ ‬به‪ ‬فرایندهای‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬تولید‪ ‬و‪ ‬کنترل‪ ‬موجودی‬ ‫تسلط‪ ‬به‪ ‬زمان‪ ‬سنجی‪ ‬و‪ ‬ظرفیت‪ ‬سنجی‪ ،‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کاری‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫کارشناس‪ ‬طراحی‪( ‬مهندسی)‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪  ،‬تمام‪ ‬وقت‪  ،‬کارشناسی‪ ‬یا‪ ‬کارشناسی‪ ‬ارشد‪ ‬طراحی‪ ‬صنعتی‪ ‬و‪ ‬مهندسی‪ ‬‬ ‫مکانیک‪ ‬جامدات‪ ،‬تسلط‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬های‪ AUTOCAD ,CATIA ‬و‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬های‪ ‬مشابه‬ ‫دانش‪ ‬و‪ ‬تجربه‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬طراحی‪ ‬پروژه‪ ‬و‪ ‬توسعه‪ ‬محصول‬ ‫دانش‪ ‬و‪ ‬تخصص‪ ‬های‪ ‬پایه‪ ‬ای‪ ،‬اشنایی‪ ‬کامل‪ ‬با‪ ‬فرایند‪ ‬تکوین‪ ‬محصوالت‪ ‬و‪ ‬طراحی‪ ‬‬ ‫محصوالت‪ ‬جدیدو‪ ‬فعلی‪ ،‬براورد‪ BOM ‬محصول‪ ،‬مهندسی‪ ‬معکوس‬ ‫نمونه‪ ‬سازی‪ ‬محصوالت‪ ‬جدید‪ ‬جهت‪ ‬تجاری‪ ‬سازی‬ ‫ازمایش‪ ‬و‪ ‬تست‪ ‬فنی‪ ‬محصوالت‪ ،‬حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کاری‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫کارشناس‪ ‬کنترل‪ ‬کیفیت‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬کارشناسی‪ ‬مهندسی‪ ‬صنایع‪/‬مکانیک‬ ‫اشنایی‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزارها‪ ‬و‪ ‬تکنیک‪ ‬های‪ ‬مهندسی‪ ‬کیفیت‪ MSA ‬و‪ FMEA ‬و‪ ‬تهیه‪ ‬‬ ‫برنامه‪ ‬کنترل‪ ‬قطعات‪ ،‬اشنایی‪ ‬کامل‪ ‬به‪ ‬فرایند‪ ‬کنترل‪ ‬کیفیت‪ ‬در‪ ‬کارخانه‬ ‫توانایی‪ ‬کنترل‪ ‬باال‪ ‬و‪ ‬توانمند‪ ‬و‪ ‬بسیار‪ ‬فعال‪ ،‬تسلط‪ ‬به‪ ‬ابزار‪ ‬های‪ ‬مهندسی‪ ‬کیفیت‬ ‫کنترل‪ ‬فراینداماری‪،‬تجزیه‪ ‬و‪ ‬تحلیل‪ ‬سیستم‪،‬اندازه‪ ‬گیری‪ ‬و‪ ‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬کیفیت‬ ‫تسلط‪ ‬به‪ ‬تهیه‪ ‬بازنگری‪ ‬و‪ ‬به‪ ‬روزاوری‪ ‬مستندات‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬فرایند‪ ‬تولید‪ ‬دستگاههای‪ ‬برودتی‪ ،‬توانایی‪ ‬نظارت‪ ‬و‪ ‬بازرسی‬ ‫توانایی‪ ‬نقشه‪ ‬خوانی‪ ‬کامل‪ ،‬ارائه‪ ‬گزارشهای‪ ‬تحلیل‪ ‬و‪ ‬تصمیم‪ ‬ساز‬ ‫اشنا‪ ‬به‪ ‬استانداردهای‪ ،ISO9OO0 ‬مسلط‪ ‬به‪ ‬ابزار‪ ‬های‪ ‬کنترل‪ ‬کیفی‪ ‬و‪ ‬کنترل‪ ‬کیفیت‪ ‬اماری‬ ‫حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫کارشناس‪ ‬تضمین‪ ‬کیفیت‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬ترجیح ًا‪ ‬مهندسی‪ ‬صنایع‬ ‫تسلط‪ ‬بر ‪ ISO9001‬و‪ 2015‬و‪ ‬استانداردهای‪ ‬صنایع‪ ‬برودتی‬ ‫نظارت‪ ‬بر‪ ‬مدیریت‪ ‬کیفیت‪ ‬در‪ ‬راستای‪ ‬بهبود‪ ‬مستمر‬ ‫نظارت‪ ‬و‪ ‬اجرای‪ ‬تدوین‪ ‬نظامنامه‪ ‬کیفیت‪ ‬و‪ ‬روشهای‪ ‬اجرایی‪ ‬مطابق‪ ‬استانداردهای‪ ‬ایزو‪ ‬‬ ‫و‪ ‬الزاماتخاص‪ ‬مشتری‪ ،‬استقرار‪ ‬و‪ ‬پایش‪ ‬سیستم‪ ‬مدیریت‪ ‬کیفیت‬ ‫حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫برنامه‪ ‬نویس‬ ‫اقا‪/‬خانم‪  ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬حداقل‪ ‬کارشناسی‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ C# ‬و‪ ‬پایگاه‪ ‬داده‬ ‫دارای‪ ‬روحیه‪ ‬کار‪ ‬تیمی‪ ‬و‪ ‬روابط‪ ‬عمومی‪ ‬باال‪ ،‬مدیریت‪ ‬زمان‪ ‬و‪ ‬قابلیت‪ ‬کار‪ ‬گروهی‬ ‫حداکثر‪ ‬سن‪ 35 ‬سال‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪. ‬‬ ‫‪hrm@aleesanat.com‬‬ ‫یک‪ ‬شرکت‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬استان‪ ‬تهران‪ ‬از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس‪ ‬ارشد‪ ‬‬ ‫خرید‪ ‬داخلی‬ ‫اقا‪/،‬خانم‪،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬کارشناسی‪ ‬ارشد‪ /‬کارشناسی‪ ‬مدیریت‪ ‬بازرگانی‬ ‫حداقل‪ 7 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کاری‪ ،‬دارای‪ ‬مهارت‪ ‬اصول‪ ‬رفتار‪ ‬سازمانی‪( ‬بیان‪ ،‬رفتار‪،‬پوشش)‬ ‫تجربه‪ ‬خرید‪ ‬از‪ ‬بازار‪ ،‬شناسایی‪ ‬و‪ ‬ارزشیابی‪ ‬تامین‪ ‬کنندگان‪ ‬داخلی‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬استاندارد‪ ‬های‪ ‬شناسایی‪ ‬و‪ ‬ارزیابی‪ ‬تامین‪ ‬کنندگان‪ ،‬سرعت‪ ‬عمل‪ ‬در‪ ‬اجرای‪ ‬‬ ‫فرایند‪ ‬خریدف‪ ‬قدرت‪ ‬چانه‪ ‬زنی‪ ‬و‪ ‬مسلط‪ ‬به‪ ‬اصول‪ ‬و‪ ‬فنون‪ ‬مذاکره‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ICDL ‬‬ ‫دقیق‪ ‬و‪ ‬منظم‪ ‬در‪ ‬فرایند‪ ‬گزارش‪ ‬دهی‬ ‫حقوق‪ ‬مکفی‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪ ‬و‪ ‬تکمیلی‬ ‫پرداخت‪ ‬به‪ ‬موقع‪ ‬حقوق‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬و‪ ‬‬ ‫سایر‪ ‬مزایا‬ ‫کارشناس‪ ‬ارشد‪ ‬مالی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬کارشناسی‪ ‬ارشد‪ /‬کارشناسی‪ ‬رشته‪ ‬های‪ ‬حسابداری‬ ‫حداقل‪ 7 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کاری‪ ‬مرتبط‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬حسابداری‪ ‬مالی‪ ،‬مالیاتی‪ ‬و‪ ‬صنعتی‬ ‫دارای‪ ‬مهارت‪ ‬اصول‪ ‬رفتار‪ ‬سازمانی‪( ‬بیان‪ ،‬رفتار‪،‬پوشش)‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬فرایند‪ ‬های‪ ‬اجرایی‪ ‬مرتبط‪ ‬‬ ‫با‪ ‬واحد‪ ‬مالی‪ ،‬انبار‪ ،‬فروش‪ ،‬خرید‪ ،‬صدور‪ ‬و‪ ‬کنترل‪ ‬اسناد‪ ‬مالی‪ ،‬دقت‪ ‬و‪ ‬پاسخگویی‪ ‬صحیح‪ ‬در‪ ‬انجام‪ ‬‬ ‫مسئولیت‪ ‬های‪ ‬محوله‪ ،‬ترجیحا‪ ‬اشنا‪ ‬به‪ ‬برنامه‪ ‬همکاران‪ ‬سیستم‬ ‫حقوق‪ ‬مکفی‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪ ‬و‪ ‬تکمیلی‬ ‫پرداخت‪ ‬به‪ ‬موقع‪ ‬حقوق‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬و‪ ‬‬ ‫سایر‪ ‬مزایا‬ ‫کارشناس‪ ‬مالی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬کارشناسی‪ ‬رشته‪ ‬های‪ ‬حسابداری‪ ،‬حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کاری‪ ‬مرتبط‬ ‫دارای‪ ‬مهارت‪ ‬اصول‪ ‬رفتار‪ ‬سازمانی‪( ‬بیان‪ ،‬رفتار‪،‬پوشش)‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬شاخه‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬حسابداری‪ ‬و‪ ‬فرایند‪ ‬های‪ ‬اجرایی‪ ‬مرتبط‪ ‬با‪ ‬واحد‪ ‬مالی‪ ،‬انبار‪ ،‬‬ ‫فروش‪ ،‬خرید‪ ‬در‪ ‬راستای‪ ‬شناسایی‪ ‬و‪ ‬تفکیک‪ ‬ثبت‪ ‬و‪ ‬صدور‪ ‬اسناد‪ ‬مالی‪ ،‬دقت‪ ‬و‪ ‬پاسخگویی‪ ‬صحیح‪ ‬در‪ ‬‬ ‫انجام‪ ‬مسئولیت‪ ‬های‪ ‬محوله‪ ،‬ترجیحا‪ ‬اشنا‪ ‬به‪ ‬برنامه‪ ‬همکاران‪ ‬سیستم‬ ‫حقوق‪ ‬مکفی‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪ ‬و‪ ‬تکمیلی‬ ‫پرداخت‪ ‬به‪ ‬موقع‪ ‬حقوق‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬و‬ ‫‪ ‬سایر‪ ‬مزایا‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪Kara_employment@yahoo.com‬‬ ‫ادرس‪ ‬شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬شمس‪ ‬اباد‪ 5( ‬کیلومتر‪ ‬بعد‪ ‬از‪ ‬فرودگاه‪ ‬امام‪ ‬خمینی)‪ ‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فراورده های شیری پاژن‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬استان‪ ‬تهران‪ ‬از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارگر‪ ‬ساده‬ ‫اقا‪ ،‬اشتغال‪ ‬در‪ ‬واحد‪ ‬سردخانه‬ ‫ساکنین‪ ‬محدوده‪ ‬اسالمشهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬رباط‪ ‬کریم‪ ‬و‪ ‬پرند‪ ‬در‪ ‬اولویت‪ ‬میباشند‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫اضافه‪ ‬کار‪ ،‬پاداش‬ ‫کارگر‪ ‬ساده‬ ‫اقا‪ ،‬اشتغال‪ ‬در‪ ‬واحد‪ ‬تولید‬ ‫ساکنین‪ ‬محدوده‪ ‬اسالمشهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬رباط‪ ‬کریم‪ ‬و‪ ‬پرند‪ ‬در‪ ‬اولویت‪ ‬میباشند‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫اضافه‪ ‬کار‪ ،‬پاداش‬ ‫سرپرست‪ ‬واحد‪ ‬فروش‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬دارای‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‬ ‫ساکنین‪ ‬محدوده‪ ‬اسالمشهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬رباط‪ ‬کریم‪ ‬و‪ ‬پرند‪ ‬در‪ ‬اولویت‪ ‬میباشند‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫کارانه‪ ،‬پاداش‬ ‫سوپروایزر‪ ‬واحد‪ ‬فروش‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬دارای‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‬ ‫ساکنین‪ ‬محدوده‪ ‬اسالمشهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬رباط‪ ‬کریم‪ ‬و‪ ‬پرند‪ ‬در‪ ‬اولویت‪ ‬میباشند‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫اضافه‪ ‬کار‪ ،‬پاداش‬ ‫کارمند‪ ‬واحد‪ ‬فروش‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬راهکاران‪ ‬سیستم‪ ‬مزیت‪ ‬محسوب‪ ‬میشود‬ ‫ساکنین‪ ‬محدوده‪ ‬اسالمشهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬رباط‪ ‬کریم‪ ‬و‪ ‬پرند‪ ‬در‪ ‬اولویت‪ ‬میباشند‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫اضافه‪ ‬کار‪ ،‬پاداش‬ ‫کارمند‪ ‬واحد‪ ‬ترابری‬ ‫اقا‪ ،‬دارای‪ ‬گواهینامه‪ ‬پایه‪ ‬دو‪ ، ‬مسلط‪ ‬به‪ ‬کامپیوتر‪ ،‬افیس‪ ‬و‪ ‬نامه‪ ‬نگاری‪ ‬‬ ‫ساعت‪ ‬کاری‪ 0۸:00 :‬صبح‪ ‬الی‪ 17 ‬عصر‬ ‫ساکنین‪ ‬محدوده‪ ‬اسالمشهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬رباط‪ ‬کریم‪ ‬و‪ ‬پرند‪ ‬در‪ ‬اولویت‪ ‬میباشند‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‪ ‬‬ ‫پاداش‪ ‬‬ ‫بیمه‪ ‬‬ ‫راننده‪ ‬ایسوزو‪ 6 ‬تن‬ ‫اقا‪ ،‬پایه‪ 2 ‬با‪ ‬دو‪ ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ،‬ساکنین‪ ‬محدوده‪ ‬اسالمشهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬رباط‪ ‬کریم‪ ‬و‪ ‬پرند‪ ‬در‪ ‬اولویت‪ ‬میباشند‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‪ ، ‬پورسانت‪ ، ‬بیمه‬ ‫ویزیتور‪ ‬لبنیات‪ ‬پخش‪ ‬گرم‬ ‫اقا‪/،‬خانم‪ ،‬با‪ ‬دو‪ ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‬ ‫ساکنین‪ ‬محدوده‪ ‬اسالمشهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬رباط‪ ‬کریم‪ ‬و‪ ‬پرند‪ ‬در‪ ‬اولویت‪ ‬میباشند‬ ‫حقوق‪ ‬ثابت‪ ، ‬پورسانت‪ ‬‬ ‫بیمه‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪. ‬‬ ‫‪resume.pajan@gmail.com‬‬ صفحه 8 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری سال ‪۹۹‬‬ ‫سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری در نظر دارد تا با توجه به مجوزهای اخذ شده‪ ،‬به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز در عناوین شغلی ذیل به صورت قراردادی‪ ،‬ازمون استخدامی را برگزار نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند درصورت داشتن شرایط اعالم شده در دفترچه ازمون موجود در سایت سازمان سنجش به ادرس ‪ www.sanjesh.org :‬برای شرکت در این ازمون ثبت نام نمایند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مصنوعات فلزی سنگین فعال در زمینه ساخت تجهیزات‬ ‫ثابت نفت و گاز در شهرک صنعتی شمس اباد‪ ‬‬ ‫تهران‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬از‪ ‬واجدین‪ ‬شرایط‪ ‬ذیل‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه‬ ‫یکنفر‪ ،‬حداقل‪ ‬لیسانس‪ ‬صنایع‪ ،‬حداکثر‪ ‬سن‪ 35 ‬سال‬ ‫حداقل‪ 2 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ،‬‬ ‫‪ ‬اشنا‪ ‬با ‪ MSP‬و ‪ P6‬و‪ ‬مسلط‪ ‬به ‪Office‬‬ ‫حقوق‪ ‬ماهیانه‪ ،‬بیمه‬ ‫سرویس‪( ‬تهران‪ ،‬اسالمشهر‪ ،‬پرند‪ ،‬رباط‪ ‬کریم‪ ،‬حسن‪ ‬اباد‪ ‬فشافویه)‬ ‫متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬می‪ ‬توانند‪ ‬از‪ ‬طریق‪ ‬راه‪ ‬ارتباطی‪ ‬اعالم‪ ‬شده‪ ‬در‬ ‫‪ ‬اگهی‪ ‬درخواست‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬جهت‪ ‬استخدام‪ ‬ثبت‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی‪ ‬برای‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬پرسنلی‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬‬ ‫اصفهان‪ ‬از‪ ‬افراد‪ ‬متخصص‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪resume.mfs.info@gmail.com‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس‪ ‬صنایع‬ ‫شرایط احراز‬ ‫یک شرکت مشاور‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ‬پروژه‪ ‬های‪ ‬نیروگاهی‪ ‬به‪ ‬فارغ‪ ‬التحصیالن‪ ‬رشته‪ ‬های‪ ‬زیر‪ ‬از‪ ‬دانشگاههای‪ ‬معتبر‪ ‬دولتی‪ ‬با‪ ‬امکان‪ ‬سکونت‪ ‬در‪ ‬تهران‪ ‬‬ ‫نیازمند‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬ذیل‪ ‬میباشد‪:‬‬ ‫گرایش‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬و‪ ‬کنترل‪ ‬تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس‪ ‬انبار‬ ‫—‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس‪ ‬مکانیک‬ ‫گرایش‪ ‬طراحی‪ ‬جامدات‬ ‫‪1‬‬ ‫فوق‪ ‬لیسانس‪ ‬مهندسی‪ ‬مکانیک‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬تحلیل‪ ‬تنش‪ ‬با‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬های‪ ‬مربوطه )‪)Abaqus/ANsys‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس‪ ‬خرید‬ ‫—‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس‪ ‬سیستم‪ ‬اطالعاتی‪/‬‬ ‫فناوری‪ ‬اطالعات‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫فوق‪ ‬لیسانس‪ ‬مهندسی‪ ‬برق(قدرت)‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪)Digsilent/ETAP) ‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس‪ ‬کنترل‪ ‬کیفیت‬ ‫—‬ ‫‪3‬‬ ‫فوق‪ ‬لیسانس‪ ‬مهندسی‪ ‬شیمی‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزار ‪ASPEN‬‬ ‫متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬می‪ ‬توانند‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬اعالم‬ ‫‪ ‬شده‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm.employ.aii@gmail.com‬‬ ‫متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬می‪ ‬توانند‪ ‬رزومه‪ ‬و‪ ‬سوابق‪ ‬کاری‪ ‬و‪ ‬تحصیلی‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬اعالم‪ ‬شده‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪tavestekhdam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ارتباطات دوربرد‪ ،‬فعال‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬ارائه‪ ‬خدمات‪ ‬اینترنت‪ ‬وایرلس‪ ‬و‪ ‬پهنای‪ ‬باند‪ ‬سازمانی‪ ‬در‪ ‬شیراز‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬پرسنلی‪ ‬خود‬ ‫‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬های‪ ‬کاری‪ ‬زیر‪ ،‬نیروی‪ ‬متخصص‪ ‬استخدام‪ ‬می‪ ‬نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس‪ ‬فروش‬ ‫ترجیحا‪ ‬دارای‪ ‬مدرک‪ ‬کامپیوتر‪ IT ،‬و‪ ‬یا‪ ‬سایر‪ ‬رشته‪ ‬های‪ ‬مرتبط‪ ،‬اشنایی‪ ‬به‪ ‬فنون‪ ‬مذاکره‪ ‬و‪ ‬مهارت‪ ‬های‪ ‬فروش‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫دارای‪ ‬روحیه‪ ‬کار‪ ‬تیمی‪ ،‬فن‪ ‬بیان‪ ‬قوی‪ ‬و‪ ‬جدیت‪ ‬در‪ ‬پیگیری‪ ‬امور‪ ،‬مسئولیت‪ ‬پذیر‪ ،‬منظم‪ ‬و‪ ‬پاسخگو‬ ‫*سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‪ ‬در‪ ‬شرکت‪ ‬های‪ ‬ارائه‪ ‬دهنده‪ ‬اینترنت‪ ‬مزیت‪ ‬محسوب‪ ‬می‪ ‬شود*‬ ‫‪2‬‬ ‫متخصص‪ ‬تولید‪ ‬محتوا‬ ‫خالق‪ ،‬دارای‪ ‬اخالق‪ ‬حرفه‪ ‬ای‪ ‬و‪ ‬روحیه‪ ‬کار‪ ‬تیمی‪ ،‬دارای‪ ‬مهارت‪ ‬ارتباط‪ ،‬توانایی‪ ‬نگارش‪ ‬متن‪ ‬روان‪ ‬و‪ ‬جذاب‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نگارش‪ ‬مکاتبات‪ ‬اداری‪ ،‬تولید‪ ‬محتوای‪ ‬متن‪ ‬اختصاصی‪( ‬ایده‪ ‬تا‪ ‬انتشار)‪ ‬برای‪ ‬شبکه‪ ‬های‪ ‬مجازی‬ ‫‪ ‬‬ ‫همچنین‪ ‬داشتن‪ ‬مهارت‪ ‬های‪ ‬زیر‪ ‬امتیاز‪ ‬محسوب‪ ‬می‪ ‬شود‪:‬‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬مفاهیم‪ ‬دیجیتال‪ ‬مارکتینگ‪ ‬و‪ ‬تولید‪ ‬محتوا‪ ،‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬سئو‬ ‫متقاضیان‪ ‬محترم‪ ‬میتوانند‪ ‬رزومه‪ ‬کاری‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬درج‪ ‬شده‪ ‬در‪ ‬اگهی‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪sale@dourbord.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫واقع‪ ‬در‪ ‬شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬شهید‪ ‬رجایی‪ ‬تبریز‪ ‬از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫یک واحد تولیدی (قطعات خودرو)‬ ‫ِ‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارمند‪ ‬امور‪ ‬اداری‪( ‬منشی)‬ ‫خانم‪ ‬یا‪ ‬اقا‪  ،‬لیسانس‪ ‬رشته‪ ‬مرتبط‪ ،‬تسلط‪ ‬کامل‪ ‬به‪ ‬زبان‪ ‬فارسی‪ ‬و‪ ‬انگلیسی‪،‬‬ ‫‪ ‬تسلط‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬های‪ ‬افیس‬ ‫‪2‬‬ ‫نیروی‪ ‬کنترل‪ ‬کیفی‬ ‫‪ ‬اقا‪ ‬یا‪ ‬خانم‪ ،‬حداکثر‪ ‬سن‪ 35 ‬سال‬ ‫‪ ‬‬ ‫لیسانس‪ ‬یا‪ ‬فوق‪ ‬دیپلم‪ ‬ساخت‪ ‬و‪ ‬تولید‪ ، ‬مکانیک‪ ، ‬قالب‪ ‬سازی‪ ‬‬ ‫و‪ ‬یا‪ ‬رشته‪ ‬های‪ ‬مرتبط‬ ‫متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬می‪ ‬توانند‪ ‬از‪ ‬طریق‪ ‬راه‪ ‬ارتباطی‪ ‬اعالم‪ ‬شده‪ ‬در‪ ‬اگهی‪ ‬درخواست‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬جهت‪ ‬استخدام‪ ‬ثبت‪ ‬نمایند‪ .‬‬ ‫‪fanavaran_2012@yahoo.com‬‬ ‫صنایع غذایی ‪ ۱33‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬تولید‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬شیراز‪ ‬از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬مینماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدیر‪ ‬تولید‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫(دارای‪ ‬سابقه‪ ‬کار)‪ ،‬حداقل‪ ‬مدرک‪ ‬لیسانس‪ ‬صنایع‪ ،‬مکانیک‪ ‬و‪ ‬رشته‪ ‬های‪ ‬مرتبط‬ ‫‪ ‬‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬مباحث‪ ‬تولید‪ ‬و‪ ‬عملیات‪ ،‬اشنایی‪ ‬‬ ‫با‪ ‬ماشین‪ ‬االت‪ ‬صنعتی‪-4‬مهارت‪ ‬در‪ ‬مدیریت‪ ‬منابع‪ ‬انسانی‪ ‬و‪ ‬کار‪ ‬تیمی‬ ‫‪ ‬‬ ‫تصمیم‪ ‬گیری‪ ‬درست‪ ‬درباره‪ ‬چگونگی‪ ‬استفاده‪ ‬درست‪ ‬از‪ ‬نیروی‪ ‬کار‪ ‬و‪ ‬تجهیزات‬ ‫‪ ‬‬ ‫نظارت‪ ‬و‪ ‬رعایت‪ ‬استانداردهای‪ ‬روند‪ ‬تولید‪ ،‬ارائه‪ ‬راه‪ ‬کارهای‪ ‬موثر‪ ‬برای‪ ‬تولید‪ ‬بهینه‬ ‫رفع‪ ‬هر‪ ‬گونه‪ ‬مشکل‪ ‬تولیدی‪ ‬در‪ ‬صورت‪ ‬بروز‪ ،‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬و‪ ‬کنترل‪ ‬فرایند‪ ‬تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر‪ ‬ارشد‪ ‬مالی‬ ‫‪ ‬‬ ‫اشنا‪ ‬به‪ ‬سیستم‪ ‬های‪ ‬مالی‪ ،‬با‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬حسابداری‪ ‬صنعتی‬ ‫فعال‪ ،‬با‪ ‬انگیزه‪ ‬و‪ ‬مسئولیت‪ ‬پذیر‪ ،‬توانایی‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬جهت‪ ‬کنترل‪ ‬و‪ ‬بهینه‪ ‬سازی‪ ‬هزینه‪ ‬ها‬ ‫‪3‬‬ ‫انباردار‪ ‬‬ ‫اقا‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬فعال‪ ،‬با‪ ‬انگیزه‪ ‬و‪ ‬مسئولیت‪ ‬پذیر‬ ‫‪4‬‬ ‫حسابدار‪ ‬صنعتی‬ ‫‪ ‬حسابداری‪ ،‬با‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ،‬با‪ ‬انگیزه‪ ،‬مسئولیت‪ ‬پذیر‬ ‫‪1‬‬ ‫متقاضیان‪ ‬محترم‪ ‬میتوانند‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬درج‪ ‬شده‪ ‬در‪ ‬اگهی‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪zarindaneh133aseman@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت کامپیوتری‪ ‬با‪ ‬سابقه‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬فنی‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬شیراز‪ ‬استخدام‪ ‬مینماید‪:‬‬ ‫کارشناس شبکه‪ :‬یک‪ ‬نفر‪ ،‬با‪ ‬حداقل‪ ‬مدرک‪ ‬کارشناسی‪ ‬کامپیوتر‪ -1 ،‬مدرک‪ NETWORK +‬از‪ ‬مراجع‪ ‬معتبر‬ ‫‪ -2‬ترجیحا‪ ‬دوره‪ ‬های ‪ ،CCNA، MCSA‬میکروتیک‪AUTOCAD ، PLC ،‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -3 ‬مسلط‪ ‬به‪ ‬برنامه‪ ‬های ‪ ،OFFICE‬ساعت‪ ‬کاری‪ ‬شرکت‪ ‬از‪۸ ‬صبح‪ ‬الی‪4 ‬بعداز‪ ‬ظهر‪ ‬می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫دستمزد‪ ‬با‪ ‬شرایط‪ ‬اداره‪ ‬کار‪ ‬و‪ ‬مازاد‪ ‬به‪ ‬صورت‪ ‬توافقی‪ ‬ماموریت‪ ‬به‪ ‬شهرستان‪ ‬نیز‪ ‬جزو‪ ‬شرایط‪ ‬و‪ ‬وظایف‪ ‬کار‪ ‬می‪ ‬باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان‪ ‬محترم‪ ‬میتوانند‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬درج‪ ‬شده‪ ‬در‪ ‬اگهی‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪Rezomeh1393@gmail.com‬‬ صفحه 9 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت شرق رایا (دانش بنیان)‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ‬تولید‪ ‬و‪ ‬استقرار‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬یکپارچه‪ ‬سازمانی‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ‬های‪ ‬اداری‪ ،‬مالی‪ ‬و‪ ‬مدیریت‪ ‬منابع‪ ‬‬ ‫سازمانی‪ ،)ERP( ‬مدیریت‪ ‬زنجیره‪ ‬تامین‪ )SCM( ‬و‪ ‬مدیریت‪ ‬ارتباط‪ ‬با‪ ‬مشتریان‪ )CRM( ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬فنی‪ ‬‬ ‫خود‪ ‬در‪ ‬استان‪ ‬خراسان‪ ‬رضوی‪ ،‬مشهد‪ ‬از‪ ‬میان‪ ‬فارغ‪ ‬التحصیالن‪ ‬دانشگاه‪ ‬های‪ ‬معتبر‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬های‪ ‬زیر‪ ‬بصورت‪ ‬تمام‪ ‬وقت‪ ‬نیرو‪ ‬می‪ ‬پذیرد‪.‬‬ ‫پدیده شیمی جم‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬از‪ ‬استان‪ ‬های‪ ‬تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬زنجان‪ ‬و‪ ‬قزوین‪ ‬جهت‪ ‬کار‪ ‬در‪ ‬شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬نواوران‪ ‬زنجان‪ ‬‬ ‫از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪.‬‬ ‫عنوان‪ ‬شغلی‬ ‫شرایط‪ ‬احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس‪ ‬فنی‪ ‬مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬کارشناسی‪ ‬مکانیک‪( ‬سیاالت‪ ‬و‪ ‬جامدات)‪ ،‬حداکثر‪ 40 ‬سال‬ ‫حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬مرتبط‪،‬اشنایی‪ ‬با‪Catia، Solid Work، PDMS، Auto CAD ، ICDL ‬‬ ‫محل‪ ‬اموزش‪ ‬در‪ ‬اشتهارد‪،‬مقیم‪ ‬زنجان‪ ‬یا‪ ‬امکان‪ ‬استقرار‪ ‬در‪ ‬زنجان‬ ‫فرد‪ ‬متقاضی‪ ‬طی‪ ‬مرحله‪ ‬ازمایشی‪ ‬و‪ ‬اموزشی‪ ( ‬اموزش‪ ‬رایگان‪ ) ‬مستقر‪ ‬در‪ ‬اشتهارد‪ ‬می‪ ‬باشد‪ ‬و‬ ‫‪ ‬سپس‪ ‬جهت‪ ‬انجام‪ ‬کار‪ ‬به‪ ‬زنجان‪ ‬اعزام‪ ‬میشوند‪.‬‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪،‬بیمه‪ ‬تکمیلی‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫طی‪ ‬دوره‪ ‬ازمایشی‪ ‬دارای‪ ‬سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬‬ ‫ذهاب‪ ‬از‪ ‬کرج‪ ‬و‪ ‬اشتهارد‬ ‫سایر‪ ‬مزایای‪ ‬رفاهی‬ ‫کارشناس‪ ‬برق‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪،‬بیمه‪ ‬تکمیلی‬ ‫اقا‪،‬کارشناسی‪ ‬برق‪( ‬برق‪ ‬قدرت‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬ابزار‪ ‬دقیق)‪،‬حداکثر‪ 40 ‬سال‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫‪ 3‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‪،‬اشنایی‪ ‬با‪Catia، Solid Work، PDMS، Auto CAD ، ICDL ‬‬ ‫طی‪ ‬دوره‪ ‬ازمایشی‪ ‬دارای‪ ‬سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬‬ ‫اشنا‪ ‬به‪ plc ‬و‪ ‬سیستم‪ ‬توزین‪،‬مقیم‪ ‬زنجان‪ ‬یا‪ ‬امکان‪ ‬استقرار‪ ‬در‪ ‬زنجان‬ ‫ذهاب‪ ‬از‪ ‬کرج‪ ‬و‪ ‬اشتهارد‬ ‫فرد‪ ‬متقاضی‪ ‬طی‪ ‬مرحله‪ ‬ازمایشی‪ ‬و‪ ‬اموزشی‪ ( ‬اموزش‪ ‬رایگان‪ ) ‬مستقر‪ ‬در‪ ‬اشتهارد‪ ‬می‪ ‬باشد‪ ‬و‪ ‬سپس‪ ‬‬ ‫سایر‪ ‬مزایای‪ ‬رفاهی‬ ‫جهت‪ ‬انجام‪ ‬کار‪ ‬به‪ ‬زنجان‪ ‬اعزام‪ ‬میشوند‪.‬‬ ‫‪ ‬کارشناس‪ ‬فرایند‬ ‫اقا‪،‬حداکثر‪ 35 ‬سال‬ ‫کارشناسی‪ ‬مهندسی‪ ‬شیمی‪/ ‬کارشناسی‪ ‬ارشد‪ ‬گرایش‪ ‬پدیده‪ ‬های‪ ‬انتقال‪ ‬و‪ ‬فرایندهای‪ ‬جداسازی‪ ‬‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‬ ‫گرایش‪ ‬طراحی‪ ‬فرایندهای‪ ‬صنعت‪ ‬نفت‪( ‬فارغ‪ ‬التحصیل‪ ‬دانشگاه‪ ‬های‪ ‬برتر)‬‫بیمه‪ ‬تکمیلی‬ ‫توانایی‪ ‬انجام‪ ‬شبکاری‪ / ‬انکال‪ ‬بودن‪ ‬شب‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬اصول‪ ‬طراحی‪ ‬فرایندهای‪ ‬مهندسی‪ ‬شیمی‪ ‬و‪ ‬تجهیزات‪ ‬مربوطه‬ ‫طی‪ ‬دوره‪ ‬ازمایشی‪ ‬دارای‪ ‬سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬‬ ‫اشنایی‪ ‬به‪ ‬کار‪ ‬با‪ ‬برج‪ ‬تقطیر‪ ‬و‪ ‬ابزار‪ ‬دقیق‪ ‬و‪ ‬دیگ‪ ‬بخار‪،‬اشنا‪ ‬به‪HYSYS, ICDL ‬‬ ‫ذهاب‪ ‬از‪ ‬کرج‪ ‬و‪ ‬اشتهارد‬ ‫مقیم‪ ‬زنجان‪ ‬یا‪ ‬امکان‪ ‬استقرار‪ ‬در‪ ‬زنجان‬ ‫سایر‪ ‬مزایای‪ ‬رفاهی‬ ‫فرد‪ ‬متقاضی‪ ‬طی‪ ‬مرحله‪ ‬ازمایشی‪ ‬و‪ ‬اموزشی‪ ( ‬اموزش‪ ‬رایگان‪ ) ‬مستقر‪ ‬در‪ ‬اشتهارد‪ ‬می‪ ‬باشد‪ ‬و‪ ‬سپس‪ ‬‬ ‫جهت‪ ‬انجام‪ ‬کار‪ ‬به‪ ‬زنجان‪ ‬اعزام‪ ‬میشوند‪.‬‬ ‫کارشناس‪ ‬کنترل‪ ‬پروژه‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر‪ 40 ‬سال‪ ،‬کارشناسی‪ ‬مهندسی‪ ‬صنایع‬ ‫‪ 5‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬و‪ ‬کنترل‪ ‬پروژه‪ ‬در‪ ‬پروژه‪ ‬های‪ ‬عمرانی‬ ‫تسلط‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬کنترل‪ ‬پروژه‪ )MSP( ‬و‪ ‬اکسل‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬مفاهیم‪ ‬مدیریت‪ ‬پروژه‪ )PMBOK( ‬و‪ ‬مدیریت‪ ‬ادعا‪ ‬در‪ ‬پروژه‪ ‬های‪ ‬عمرانی‬ ‫مهارت‪ ‬تدوین‪ ‬گزارش‪ ‬از‪ ‬پیشرفت‪ ‬و‪ ‬هزینه‪ ‬های‪ ‬پروژه‬ ‫مهارت‪ ‬تدوین‪ ‬گانت‪ ‬چارت‪ ‬و‪ ‬برنامه‪ ‬اجرایی‪ ‬پروژه‬ ‫مقیم‪ ‬زنجان‪ ‬یا‪ ‬امکان‪ ‬استقرار‪ ‬در‪ ‬زنجان‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‬ ‫بیمه‪ ‬تکمیلی‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫سایر‪ ‬مزایای‪ ‬رفاهی‬ ‫کارشناس‪ ‬دفتر‪ ‬فنی‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر‪ 40 ‬سال‪،‬کارشناسی‪ ‬مهندسی‪ ‬عمران‬ ‫‪ 5‬سال‪ ‬سابقه‪ ‬کارشناس‪ ‬دفتر‪ ‬فنی‪ ‬در‪ ‬پروژه‪ ‬های‪ ‬صنعتی‪ ‬و‪ ‬ساختمانی‬ ‫تسلط‪ ‬بر‪ ‬متره‪ ‬و‪ ‬براورد‪ ‬متریال‪،‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬اصول‪ ‬قرارداد‪،‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬تهیه‪ ‬و‪ ‬بررسی‪ ‬صورت‪ ‬وضعیت‬ ‫اشنایی‪ ‬با‪ ‬فهرست‪ ‬بها‪ ،‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬مدیریت‪ ‬ادعا‪ ،‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬مکاتبات‪ ‬اداری‪ ،‬مستندسازی‪ ‬و‪ ‬بایگانی‬ ‫تسلط‪ ‬بر‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪autocad- word- excel ‬‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‬ ‫بیمه‪ ‬تکمیلی‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‬ ‫سایر‪ ‬مزایای‪ ‬رفاهی‬ ‫حراست‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل‪ ‬فوق‪ ‬دیپلم‪ ،‬حداکثر‪ 35 ‬سال‪،‬سابقه‪ ‬کار‪:‬حداقل‪2 ‬سال‬ ‫توانایی‪ ‬انجام‪ ‬شبکاری‪ ‬و‪ ‬نوبت‪ ‬کاری‪ ،‬مقیم‪ ‬زنجان‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪،‬بیمه‪ ‬تکمیلی‬ ‫صبحانه‪ ‬و‪ ‬ناهار‪،‬سایر‪ ‬مزایای‪ ‬رفاهی‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬همراه‪ ‬با‪ ‬عنوان‪ ‬شغلی‪ ‬مورد‪ ‬نظر‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.padidehshimijam@gmail.com‬‬ ‫ادرس‪ ‬محل‪ ‬کار‪ :‬شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬نواوران‪ ‬زنجان‪ ‬‬ ‫عنوان‪ ‬شغلی‬ ‫مزایا‬ ‫شرایط‪ ‬احراز‬ ‫برنامه‪ ‬نویس‪ ‬وب‪ ‬‬ ‫‪Backend Developer ‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ 4 ،‬نفر‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬برنامه‪ ‬نویسی‪ ‬تحت‪ ‬وب‪ )ASP.NET & C# & MVC( ‬‬ ‫و‪ ‬توسعه‪ ‬در‪ ‬فضای‪ .net framework ‬یا‪.net core ‬‬ ‫ارائه‪ ‬اموزش‪ ‬های‪ ‬مورد‪ ‬نیاز‪ ‬و‪ ‬ایجاد‪ ‬مهارت‪ ‬و‪ ‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬تحلیل‪ ‬‬ ‫اشنایی‪ ‬در‪ ‬زمینه‪ ‬مفاهیم‪ ‬شبکه‪ ،‬وب‪ ‬سرویس‪ ‬و ‪ REST API‬مزیت‪ ‬به‪ ‬حساب‪ ‬می‪ ‬اید‬ ‫سیستم‪ ‬های‪ ‬اطالعاتی‪ ،‬حقوق‪ ‬و‪ ‬مزایای‪ ‬مناسب‬ ‫مسلط‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزار‪ ‬مدیریت‪ ‬پایگاه‪ ‬داده‪ ‬ها ‪ MS SQL Server‬و ‪Entity‬‬ ‫نظام‪ ‬کارانه‪ ‬و‪ ‬بهره‪ ‬وری‪ ،‬رعایت‪ ‬کلیه‪ ‬مزایای‪ ‬قانونی‪ ‬شامل‪ ‬‬ ‫‪ ،Framework‬مسلط‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬عالقمند‪ ‬به‪ ‬تحلیل‪ ‬سیستم‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ‬های‪ ‬مالی‪ ،‬تولید‪ ،‬‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪ ،‬عیدی‪ ‬و‪ ‬سنوات‬ ‫زنجیره‪ ‬تامین‪ ‬و‪ ‬مدیریت‪ ‬ارتباط‪ ‬با‪ ‬مشتریان‪ ،‬وظایف‪ ‬عمده‪:‬‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬رفت‪ ‬و‪ ‬برگشت‪ ‬به‪ ‬محل‪ ‬شرکت‪ ‬‬ ‫کدنویسی‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬یکپارچه‪ ‬سازمانی‪ ‬رایا‪ ‬با‪ ‬رویکرد‪ ‬به‪ ‬بهبودکاربری‪ ‬و‪ ‬فنی‬ ‫(شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬توس)‬ ‫انالیز‪ ‬و‪ ‬طراحی‪ ‬پایگاه‪ ‬داده‪ ‬ها‪ ،‬مشارکت‪ ‬در‪ ‬تحلیل‪ ‬نیازهای‪ ‬مشتریان‪ ‬و‪ ‬سیستم‪ ‬ها‬ ‫انجام‪ ‬فرایند‪ ‬تست‪ ‬و‪ ‬عیب‪ ‬یابی‪ ،‬پایبندی‪ ‬به‪ ‬زمانبندی‪ ‬ها‪ ‬و‪ ‬تعهد‪ ‬در‪ ‬کار‪ ‬تیمی‬ ‫برنامه‪ ‬نویس‪ ‬وب‬ ‫‪Frontend Developer ‬‬ ‫ارائه‪ ‬اموزش‪ ‬های‪ ‬مورد‪ ‬نیاز‪ ‬و‪ ‬ایجاد‪ ‬مهارت‪ ‬و‪ ‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬تحلیل‪ ‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬مفاهیم‪ )UX/UI( ‬و‪ ‬زبان‪ ‬های‪HTML ,CSS ‬‬ ‫سیستم‪ ‬های‪ ‬اطالعاتی‪ ،‬حقوق‪ ‬و‪ ‬مزایای‪ ‬مناسب‬ ‫‪,Bootstrap ,Javascript‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬پلتفرم‪ ‬های ‪ VUEJS Cordova‬و‪ ‬دیتابیس‪ ‬‬ ‫نظام‪ ‬کارانه‪ ‬و‪ ‬بهره‪ ‬وری‬ ‫های‪ ‬کالینت‪ ‬بیس )‪ )Sqlite‬مزیت‪ ‬به‪ ‬حساب‪ ‬می‪ ‬اید‬ ‫رعایت‪ ‬کلیه‪ ‬مزایای‪ ‬قانونی‪ ‬شامل‪ ‬بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪ ،‬‬ ‫مسلط‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬عالقمند‪ ‬به‪ ‬تحلیل‪ ‬سیستم‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ‬های‪ ‬مالی‪ ،‬تولید‪ ،‬زنجیره‪ ‬تامین‪ ‬و‪ ‬‬ ‫عیدی‪ ‬و‪ ‬سنوات‬ ‫مدیریت‪ ‬ارتباط‪ ‬با‪ ‬مشتریان‪ ،‬کدنویسی‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬یکپارچه‪ ‬سازمانی‪ ‬رایا‪ ‬با‪ ‬رویکرد‪ ‬به‪ ‬‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬رفت‪ ‬و‪ ‬برگشت‪ ‬به‪ ‬محل‪ ‬شرکت‪ ‬‬ ‫بهبود‪ ‬تجربه‪ ‬کاربری )‪ ،)UX/UI‬مشارکت‪ ‬در‪ ‬تحلیل‪ ‬نیازهای‪ ‬مشتریان‪ ‬و‪ ‬سیستمها‬ ‫(شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬توس)‬ ‫انجام‪ ‬فرایند‪ ‬تست‪ ‬و‪ ‬عیب‪ ‬یابی‪ ،‬پایبندی‪ ‬به‪ ‬زمانبندیها‪ ‬و‪ ‬تعهد‪ ‬در‪ ‬کار‪ ‬تیمی‬ ‫کارشناس‪ ‬پشتیبانی‬ ‫کارشناس‪ ‬امور‪ ‬اداری‪ ‬و‪ ‬دفتری‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ 4  ،‬نفر‪ ،‬اشنا‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬عالقمند‪ ‬به‪ ‬کار‪ ‬و‪ ‬فراگیری‪ ‬اصول‪ ‬حسابداری‪ ‬مالی‪ ،‬‬ ‫حسابداری‪ ‬صنعتی‪ ‬و‪ ‬مفاهیم‪ ‬مربوط‪ ‬به‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬تولید‬ ‫اموزش‪ ‬های‪ ‬الزم‪ ‬جهت‪ ‬فراگیری‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬یکپارچه‪ ‬رایا‪ ‬و‪ ‬فرایندهای‪ ‬مربوط‪ ‬به‪ ‬‬ ‫خدمات‪ ‬و‪ ‬استقرار‪ ‬سیستم‪ ‬ها‪ ‬ارائه‪ ‬خواهد‪ ‬گردید‬ ‫اموزش‪ ‬و‪ ‬استقرار‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬یکپارچه‪ ‬را‪ ‬یا‪ ‬بصورت‪ ‬حضوری‪ ‬در‪ ‬محل‪ ‬کارفرما‬ ‫پشتیبانی‪ ‬حضوری‪ ‬و‪ ‬غیرحضوری‪( ‬انالین)‪ ‬از‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬رایا‬ ‫پاسخگویی‪ ‬به‪ ‬مشتریان‪ ‬در‪ ‬قبال‪ ‬خطاها‪ ،‬مشکالت‪ ‬و‪ ‬درخواست‪ ‬خدمات‬ ‫ارائه‪ ‬اموزش‪ ‬های‪ ‬مورد‪ ‬نیاز‪ ‬و‪ ‬ایجاد‪ ‬مهارت‪ ‬و‪ ‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬تحلیل‪ ‬‬ ‫سیستم‪ ‬های‪ ‬اطالعاتی‪ ،‬حقوق‪ ‬و‪ ‬مزایای‪ ‬مناسب‬ ‫نظام‪ ‬کارانه‪ ‬و‪ ‬بهره‪ ‬وری‬ ‫رعایت‪ ‬کلیه‪ ‬مزایای‪ ‬قانونی‪ ‬شامل‪ ‬بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪ ،‬‬ ‫عیدی‪ ‬و‪ ‬سنوات‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬رفت‪ ‬و‪ ‬برگشت‪ ‬به‪ ‬محل‪ ‬شرکت‪ ‬‬ ‫(شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬توس)‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬ترجیحا‪ ‬دارای‪ ‬لیسانس‪ ‬کامیپوتر‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬مرتبط‪ ‬با‪ ‬امور‪ ‬اداری‬ ‫روابط‪ ‬عمومی‪ ‬باال‪ ،‬سرعت‪ ‬و‪ ‬دقت‪ ‬عمل‪ ‬باال‪ ،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬اتوماسیون‪ ‬اداری‬ ‫اشنا‪ ‬به‪ ‬مجموعه‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬افیس‪،‬اشنا‪ ‬و‪ ‬یا‪ ‬عالقمند‪ ‬به‪ ‬بازرایابی‬ ‫پاسخگویی‪ ‬به‪ ‬تماس‪ ‬ها‪ ،‬بایگانی‪ ‬مدارک‪ ‬اداری‪ ،‬تنظیم‪ ‬قراردادها‪ ‬و‪ ‬پیگیری‪ ‬وصول‪ ‬مطالبات‬ ‫پیگیری‪ ‬پرونده‪ ‬های‪ ‬بازاریابی‬ ‫ارائه‪ ‬اموزش‪ ‬های‪ ‬مورد‪ ‬نیاز‪ ‬و‪ ‬ایجاد‪ ‬مهارت‪ ‬و‪ ‬تسلط‪ ‬بر‪ ‬تحلیل‪ ‬‬ ‫سیستم‪ ‬های‪ ‬اطالعاتی‪ ،‬حقوق‪ ‬و‪ ‬مزایای‪ ‬مناسب‬ ‫نظام‪ ‬کارانه‪ ‬و‪ ‬بهره‪ ‬وری‪ ،‬رعایت‪ ‬کلیه‪ ‬مزایای‪ ‬قانونی‪ ‬شامل‪ ‬‬ ‫بیمه‪ ‬تامین‪ ‬اجتماعی‪ ،‬عیدی‪ ‬و‪ ‬سنوات‬ ‫سرویس‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ‬رفت‪ ‬و‪ ‬برگشت‪ ‬به‪ ‬محل‪ ‬شرکت‪ ‬‬ ‫(شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬توس)‪ ‬‬ ‫جهت‪ ‬پیوستن‪ ‬به‪ ‬شرکت‪ ‬شرق‪ ‬رایا‪ ‬ضروری‪ ‬است‪ ‬که‪ ‬روزمه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬با‪ ‬درج‪ ‬عنوان‪ ‬شغلی‪ ‬به‪ ‬ادرس‪ ‬ایمیل‪ ‬شرکت‪ ‬ارسال‪ ‬فرمایید‪ ‬تا‪ ‬در‪ ‬فرایند‪ ‬جذب‪ ‬لحاظ‪ ‬گردد‪.‬‬ ‫‪hr@sharghraya.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬استان‪ ‬اذربایجان‪ ‬شرقی ‪ ‬از‪ ‬اقایان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬با‪ ‬حقوق‪ ‬توافقی‪ ‬و‪ ‬باالتر‪ ‬از‪ ‬قانون‪ ‬کار‪  ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪.‬‬ ‫عنوان‪ ‬شغلی‬ ‫شرایط‪ ‬احراز‬ ‫عنوان‪ ‬شغلی‬ ‫شرایط‪ ‬احراز‬ ‫‪ ‬اپراتور‪ CNC ‬تراش‪ ‬و‪ ‬فرز‬ ‫اقا‪ ،‬با‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪، ‬حداقل‪ ‬دیپلم‬ ‫کارشناس‪ ‬مکانیک‪ ‬‬ ‫اقا‪ ،‬با‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ، ‬حداقل‪ ‬لیسانس‪ -‬رشته‪ ‬مکانیک‬ ‫کارشناس‪ ‬ابزار‪ ‬سازی‬ ‫اقا‪ ،‬با‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪، ‬حداقل‪ ‬لیسانس‪ ‬مکانیک‬ ‫کارشناس‪ ‬تضمین‪ ‬کیفیت‬ ‫اقا‪ ،‬با‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪،‬ترجیحا‪ ‬لیسانس‪ ‬صنایع‬ ‫اپراتور‪ ‬مونتاژ‪ ‬و‪ ‬بسته‪ ‬بندی‪ ‬‬ ‫اقا‪ ،‬با‪ 2 ‬سال‪ ‬سابقه‪، ‬حداقل‪ ‬دیپلم‬ ‫کارشناس‪ ‬برنامه‪ ‬ریزی‪ ‬و‪ ‬کنترل‪ ‬تولید‪ ‬‬ ‫اقا‪،‬با‪ 3 ‬سال‪ ‬سابقه‪، ‬حداقل‪ ‬لیسانس‬ ‫کارشناس‪ ‬بازرگانی‪ ، ‬خرید‪ ‬و‪ ‬امور‪ ‬پیمانکاران‬ ‫اقا‪ ،‬با‪ 5 ‬سال‪ ‬سابقه‪ ، ‬حداقل‪ ‬لیسانس‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪aksco85@yahoo.com        . ‬‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫■ استخدام در گروه خودروسازی‬ ‫کاردانوکارشناسمکانیک‬ ‫( ترجیحا گرایش خودرو)‪ ،‬برق و الکترونیک‬ ‫اقا‪ -‬خانم‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫محدوده کار جاده کرج ( دارای سرویس)‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ استخدام صندوقدار‬ ‫خانم‪ ،‬اشنا به کار با کامپیوتر‬ ‫ساعت کار‪ 9 :‬الی ‪17.30‬‬ ‫محدوده کار‪ :‬انقالب‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ استخدام در شرکت بین المللی‬ ‫کاردان و کارشناس برق‬ ‫(برق ساختمان ‪ ،‬برق صنعتی )‪ ،‬مکانیک و کامپیوتر‪،‬‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ استخدام در شرکت فعال‬ ‫در حوزه نفت و گاز‬ ‫مسئولدفتر‬ ‫اقا‪ ،‬اشنا به فرایند مناقصات و مسلط به افیس‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫محدوده کار‪ :‬خیابان شهید بهشتی‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ استخدام کارشناس بازرگانی‬ ‫مسلط به امور مناقصات‪ ،‬اقا‪ -‬خانم‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫محدوده کار‪ :‬خیابان شهید بهشتی‬ ‫‪----------------------‬‬ ‫■ استخدام انباردار برای یک داروسازی‬ ‫اقا‪ ،‬مسلط به یکی از نرم افزارهای انبار‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال سن‬ ‫محدوده کار‪ :‬مرکز تهران‬ ‫‪----------------------‬‬ ‫■ استخدام تحصیلدار‪ ،‬حراست‪ ،‬نگهبان‬ ‫و نیروی خدماتی برای شرکتها و‬ ‫مجموعه های مختلف‬ ‫‪----------------------‬‬ ‫■ استخدام کارشناس منابع انسانی‬ ‫خانم‪ ،‬اقا‬ ‫دارای مدرک تحصیلی و سابقه مرتبط‬ ‫محدوده کار‪ :‬میرداماد‬ ‫‪----------------------‬‬ ‫■ استخدام کارشناس کامپیوتر و فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫ترجیحا خانم‬ ‫تسلط به امور به روز رسانی سایت و تولید محتوا‬ ‫محدوده کار‪ :‬سعدی و ارژانتین‬ ‫‪----------------------‬‬ ‫■ استخدام نیروی دفتری‬ ‫اقا‪ -‬خانم ‪ ،‬مسلط به افیس‬ ‫دارای سابقه کاری دفتری‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ استخدام در شرکت داروسازی‬ ‫حسابدار‪ ،‬خانم ‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال با سابقه کار مرتبط‬ ‫■ انباردار‬ ‫اقا‪ ،‬با ‪ 3 – ۲‬سال سابقه کار مرتبط و دارای کارت‬ ‫پایان خدمت‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ کارگر انبار‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل دیپلم‪ ،‬دارای کارت پایان خدمت‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ راننده خودرو وموتور سوار‬ ‫جهت پخش و توزیع کاال‪ ،‬خانم و اقا‬ ‫دارای وسیله نقلیه‬ ‫حقوق حدود ‪ 5‬میلیون تومان و مابقی‬ ‫به صورت درصدی ‪ ،‬محدوده کار‪ :‬شرق تهران‬ ‫بیمه ‪ +‬اضافه کار ‪ +‬هزینه نهار‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ پشتیبان دستگاه کارت خوان سراسر تهران‬ ‫دارای وسیله نقلیه‬ ‫حقوق ثابت ‪ 3‬میلیون تومان ‪ +‬پورسانت ‪ +‬بیمه ‪+‬‬ ‫بیمه تکمیلی ‪ +‬نهار ‪ +‬ایاب و ذهاب ‪ +‬هزینه بنزین‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ مدیر و کارشناس فروش‬ ‫اقا و خانم ‪ ،‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫مناطق مختلف تهران ‪ ،‬حقوق توافقی ‪ +‬بیمه‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ برند در زمینه پوشاک‬ ‫استخدام می نماید‬ ‫بسته بند‪ ،‬چیدمان‪ ،‬کنترل کیفیت و ‪ ...‬اقا و خانم‬ ‫ساعت کار ‪ 9‬صبح الی ‪ 9‬شب‬ ‫محدوده کار‪ :‬پونک‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب و نهار‬ ‫حقوق ‪ +‬بیمه‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ مهندس صنایع‬ ‫گرایش انبار‪ ،‬لجستیک و کنترل پروژه ‪-‬‬ ‫خانم و اقا ‪ ،‬مناطق مختلف تهران‬ ‫‪---------------------‬‬‫■ استخدام در شرکت مخابراتی‬ ‫کاردان یا کارشناس الکترونیک برق‬ ‫‪ it‬کامپیوتر مخابرات ‪ict‬‬ ‫خانم و اقا‪ ،‬پشتیبانی تلفنی فنی و مانیتورینگ ‪noc‬‬ ‫محل کار‪ :‬کارگر شمالی‬ ‫حقوق ‪ +‬اضافه کار‪ +‬بیمه ‪ +‬بیمه تکمیلی ‪ +‬نهار‬ ‫ساعت کار ‪ 8‬تا ‪ 17‬پنجشنبه تعطیل‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪:‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ ٢۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار‬ ‫به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ صفحه 10 ‫اموزش و پرورش‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫■ یکی از موضوعاتی که برخی فرهنگیان نسبت به ان‬ ‫گالیه دارند‪ ،‬حذف تفاوت تطبیق است‬ ‫■ خیلی جاها اصرار و تاکید دارم اگر فرهنگیان می خواهند‬ ‫موضوعی را پیگیری و دنبال کنند قطعا انطباق این خواسته را‬ ‫با قانون و اینکه ایا محق پیگیری این موضوع هستند‪ ،‬کامل‬ ‫بررسی کنند‪.‬‬ ‫بحث تفاوت تطبیق به سال ‪ 88‬بر می گردد؛ زمانی که قانون‬ ‫مدیریت خدمات کشوری اجرا شد‪ .‬قبل از ان‪ ،‬قانون استخدام‬ ‫کشوری را داشتیم‪ .‬بعد از اینکه قانون استخدام کشوری تبدیل‬ ‫به قانون مدیریت خدمات کشوری شد یک تغییراتی در دریافتی‬ ‫افراد ایجاد شد‪ .‬ان موقع شورای توسعه مدیریت مصوبه ای را‬ ‫گذراند که افرادی که در اثر قانون مدیریت خدمات کشوری‪،‬‬ ‫حقوقشان کاهش پیدا می کند‪ ،‬این میزان کاهش در قالب تفاوت‬ ‫تطبیق به انها داده شود تا اینکه حقوقشان افزایش پیدا کند تا‬ ‫این میزان تفاوت تطبیق مستهلک بشود و از حکم‪ ،‬خارج شود‪.‬‬ ‫ان موقع اشتباهی که معاونت توسعه مدیریت ریاست‬ ‫جمهوری کرد‪ ،‬این بود که امد برای کارکنان جدیداالستخدام‬ ‫در سال های ‪ 88‬و ‪ 89‬این حق را برقرار کرد و بعد از ان برای‬ ‫بعدی ها برقرار نکرد گفت که اینها جدیداالستخدام هستند‪.‬‬ ‫بعدا دیوان عدالت اداری مغایرت قانونی این مصوبه را برای‬ ‫سال های ‪ 88‬و ‪ 89‬اعالم کرد یعنی چیزی بود که از اساس نباید‬ ‫پرداخت می شد‪ .‬یک تصمیم اشتباهی بود که فقط این دو سال‬ ‫را شامل می شد و برای بقیه شامل نمی شد‪.‬‬ ‫■ زمانـی کـه دیـوان عدالـت اداری گفـت کـه نبایـد‬ ‫اتفـاق بیفتـد؟‬ ‫■ چند سال بعد این اتفاق افتاد‪ .‬از زمانی که به ما دیوان‬ ‫عدالت اعالم کرد و غیرقانونی بودن ان را متوجه شدیم‪ ،‬مکلف‬ ‫شدیم که اجرای این را قطع کنیم که قطع کردیم‪.‬‬ ‫■ چه زمانی بود؟‬ ‫■ برای سختی کار فکر کنم سال ‪ 96‬بود‪.‬‬ ‫■ تا ان موقع پرداخت می شد؟‬ ‫■ ما برای سختی کار مجوز گرفتیم و قطع نکردیم‪ .‬ببینید ما‬ ‫با دو دسته تصمیمات مواجه بودیم‪ .‬یکی اینکه در زمان خودش‬ ‫مغایر با قانون بود و ما برایش یک مجوزی را گرفتیم و توانستیم‬ ‫مجوز قانونی برقرار کنیم مثل فوق العاده سختی کار که از هیچ‬ ‫فرهنگی کم نشد و مشکلی هم ایجاد نشد‪.‬‬ ‫اما بعضی از مصوبات غیرقانونی هستند که هیچ قانونی انها‬ ‫را حمایت نمی کند و اگر بخواهیم انها را اجرا کنیم‪ ،‬باید یک‬ ‫قانون مصوب مجلس بگیریم چرا که قانون و مقررات موجود‬ ‫هیچکدام انها را حمایت نمی کند‪.‬‬ ‫دو تا پرونده در این زمینه داریم که یکی بحث تفاوت تطبیق‬ ‫و دیگری طبقه تشویقی است‪ .‬بحث ما این است که با یک‬ ‫سری مغایرت های قانونی مواجه شدیم که نهادهای نظارتی‪،‬‬ ‫غیرقانونی بودن ان را به ما اعالم کردند و وقتی غیرقانونی‬ ‫اعالم شده است دیگر مجوزی برای ادامه پرداخت نداشتیم که‬ ‫در خصوص مواردی که اعالم شد‪ ،‬جلوی پرداخت را گرفتیم‪.‬‬ ‫با دیوان محاسبات در راه حل رایزنی هستیم و با نظر مثبت قول‬ ‫همکاری داده اند و ان شاءاهلل در قالب ضوابط و قوانین فعلی‪،‬‬ ‫به یکجایی برسانیم‪.‬‬ ‫■ درباره سنوات ارفاقی معلمان استثنایی چه کردید؟‬ ‫■ از زمان ابالغ قانون مدیریت خدمات کشوری تا اینکه‬ ‫برقرار شد‪ ،‬گپی ایجاد شد که این گپ را باید جبران کنیم چون‬ ‫یک مبلغ سنگینی هست و برای همه نمی توانیم اعمال کنیم‪.‬‬ ‫هر کدام از کارکنان زحمتکش اموزش و پرورش استثنایی که‬ ‫به دوره بازنشستگی در سال می رسند‪ ،‬همان را مدیریت می‬ ‫کنیم تا بازنشستگی انها با مشکل مواجه نشود‪ .‬البته تاکنون‬ ‫هیچکس به خاطر عدم پرداخت این موضوع‪ ،‬بازنشستگی اش‬ ‫به تعویق نیفتاده است‪ .‬سال به سال داریم این موضوع را با‬ ‫سازمان بازنشستگی حل می کنیم‪.‬‬ ‫برای سرباز معلمان‪ ،‬خرید خدمات و معلمان‬ ‫مدارس غیردولتی هیچ تعهد استخدامی نداریم‬ ‫■ درخواست استخدام در اموزش و پرورش از سوی‬ ‫نیروهای نهضت بعد از سال ‪ ،92‬معلمان مدارس غیردولتی و‬ ‫سرباز معلمان است؟ ایا امکان استخدام دارند؟‬ ‫■ برای سرباز معلمان‪ ،‬نیروهای خرید خدمات و برای‬ ‫معلمان مدارس غیردولتی هیچ تعهد استخدامی نداریم و هیچ‬ ‫قانون الزام اوری هم در این زمینه نداریم‪ .‬نه تعهد داریم و‬ ‫نه قانونی که تکلیفی را برای ما مشخص کرده باشد‪ .‬تکلیف‬ ‫قانونی ما در خصوص سه دسته شامل حق التدریس های قبل‬ ‫از ‪ ،91‬مربیان پیش دبستانی قبل از ‪ 91‬و اموزشیاران و اموزش‬ ‫دهندگان قبل از ‪ 92‬است‪.‬‬ ‫تکلیف قانونی ما برای این سه دسته است که تا سال ‪1400‬‬ ‫باید انجام شود‪ .‬در این خصوص مصوبات مجلس برای ما‬ ‫مالک است که مشخص کرده است که چطور باید انجام بگیرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 25‬هزار نفر را امسال جذب می شوند که وارد فرایند‬ ‫تبدیل وضعیت شدند‪.‬‬ ‫■ ان گروه های دیگر نمی توانند در ازمون استخدامی‬ ‫سهمیه داشته باشند؟ ‬ ‫جزئیات استخدام جدید در اموزش و پرورش‬ ‫از جذب ‪ 2۵‬هزار خدمتگزار و سرایدار‬ ‫تا تعیین تکلیف مطالبات معلمان‬ ‫مع ــاون برنامه ری ــزی و توس ــعه مناب ــع وزارت ام ــوزش و پ ــرورش گف ــت‪ :‬ب ــرای س ــرباز معلم ــان‪ ،‬نیروه ــای خری ــد خدم ــات و معلم ــان م ــدارس غیردولت ــی هی ــچ‬ ‫تعهـــد اســـتخدامی نداریـــم امـــا ســـوابق موثـــر تدریـــس بـــرای انهـــا یـــک امتیـــاز محســـوب می شـــود‪ .‬بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس در ایـــن گفـــت و گـــو مســـائل‬ ‫مرب ــوط ب ــه اس ــتخدام نیروه ــای خری ــد خدم ــت‪ ،‬اس ــتخدام و کم ــی حق ــوق معلم ــان م ــدارس غی ــر دولت ــی‪ ،‬بازنشس ــتگی فرهنگی ــان و همچنی ــن نح ــوه و ش ــرایط اس ــتخدام‬ ‫‪ 25‬ه ــزار خدمتگ ــزار و س ــرایدار بررس ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش به سواالت ما پاسخ می گوید‪.‬‬ ‫■ مثل بقیه افراد باید در ازمون استخدامی شرکت کنند‪ ،‬اگر‬ ‫حد نصاب علمی را اوردند و برای مصاحبه امدند‪ ،‬سوابق موثر‬ ‫تدریس برای انها یک امتیاز محسوب می شود اما سهمیه نیست‪.‬‬ ‫■ روی سقف سنی نمی اید؟‬ ‫■ برای این گروه‪ ،‬اخیرا در سیاست های کلی جذب نیرو‬ ‫که شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب کرد‪ ،‬گفتیم که اگر‬ ‫این افراد در ازمون شرکت کنند و حد نصاب را بیاورند‪ ،‬مدت‬ ‫دوران تدریسشان را از حداکثر سنشان کم می کنیم‪.‬‬ ‫شده است ‪ 80‬درصد نیاز محاسبه شده ما برای ‪ 1400‬است به‬ ‫ویژه در حوزه های فعالیتی که باید اجرا کنیم‪ .‬این را هم به‬ ‫صورت گزارش کامل به کمیسیون اموزش و تحقیقات و هم‬ ‫به کمیسیون تلفیق دادیم‪ .‬ان شاءاهلل عددهایی که رسم است در‬ ‫فرایند تلفیق بودجه به سرجمع بودجه اموزش و پرورش اضافه شود‪،‬‬ ‫در جاهای که مورد تاکید و نیازمان است‪ ،‬بیاوریم‪.‬‬ ‫■ امسال اموزش و پرورش چقدر کسری بودجه دارد؟‬ ‫■ ‪ 17‬هزار میلیارد تومان است‪ 12 .‬هزار میلیارد تومان بر‬ ‫اساس قوانین و مقررات موجود قابل تامین است و ‪ 5‬هزار‬ ‫میلیارد تومان را باید رایزنی کنیم‪.‬‬ ‫■ پس این احتمال وجود دارد که با ‪ 5‬هزار میلیارد تومان‬ ‫کسری به سال بعد بروید؟‬ ‫■ نه کمتر است‪ .‬شاید کمتر از هزار میلیارد تومان است‬ ‫چون همیشه دولت کمک کرده است و در توزیع اعتبار اسفند‪،‬‬ ‫کسری ما را جبران کرده است‪.‬‬ ‫بحث افت رتبه را نداریم‬ ‫■ در بحث رتبه بندی معلمان‪ ،‬امکان اینکه رتبه معلمان‬ ‫پایین تر بیاید‪ ،‬هست؟‬ ‫■ در الیحه رتبه بندی بحث افت رتبه را نداریم‪ .‬الیحه رتبه بندی‬ ‫را به دولت ارائه کردیم و انجا در حال بررسی است تا پس از‬ ‫تصویب به مجلس ارائه شود؛ تاکنون هر معلم که رتبه بندی‬ ‫شده است‪ ،‬ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری است و‬ ‫امتیازات ان داده شده است‪ .‬برای رتبه بندی حرفه ای یک‬ ‫نظام جدید تعریف کردیم که روی ان سوار می شود یعنی همه‬ ‫افراد برای ان رتبه حرفه ای که قانون می شود و قطعیت دارد‪،‬‬ ‫ارزیابی می شوند و بر اساس ان در یکی از رتبه ها قرار گیرند‪.‬‬ ‫■ اگـر کسـی نتوانـد گواهـی صالحیت هـای حرفه ای‬ ‫را دریافـت کنـد‪ ،‬چـه اتفاقی مـی افتد؟‬ ‫■ انجـا در اییـن نامـه اجرایـی توضیـح داده می شـود‪ .‬اگر‬ ‫مجلـس رتبه بنـدی را تصویـب کنـد از یـک فروردیـن ‪1400‬‬ ‫اجـرا می شـود البتـه اگـر بتوانیـم رتبـه بنـدی را بـه مجلـس‬ ‫برسـانیم‪ .‬در سیاسـت های شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی‪،‬‬ ‫پیش بینی شـده اسـت کـه شـرط کار در حرفه معلمی‪ ،‬داشـتن‬ ‫گواهینامـه صالحیـت حرفـه ای اسـت‪ .‬هـم انهایـی کـه کار‬ ‫می کننـد و هـم معلمـان جدیـد اسـت‪.‬‬ ‫ما باید از این طریق یکبار کیفیت تدریس را محک بزنیم‬ ‫و برای بعضی ها که دچار مشکل می شوند‪ ،‬برنامه داشتیم که‬ ‫بتوانند تحت پوشش قرار بگیرند‪.‬‬ ‫پیگیری برای پرداخت به موقع حقوق معلمان‬ ‫خرید خدمات‬ ‫■ معلمان خرید خدمات‪ ،‬می گویند حقوقی که می گیرند‬ ‫کم است و سالی یکبار همین حقوق را دریافت می کنند‪ ،‬چرا‬ ‫این روند وجود دارد؟‬ ‫■ این مشکل وجود داشت چون ما قراردادمان با موسس‬ ‫مدرسه غیردولتی است و موسس است که این نیروها را جذب‬ ‫و به کارگیری می کند‪ .‬این مشکل تا سال تحصیلی گذشته وجود‬ ‫داشت و وقتی دیدیم که این موضوع عمومیت پیدا می کند و‬ ‫خیلی از موسسین این کار را انجام می دهند‪ .‬در دستورالعملی‬ ‫که برای سال تحصیلی ‪1400‬ـ‪ 99‬ابالغ کردیم‪ ،‬پیش بینی هایی‬ ‫داشتیم و این مشکل را حل کردیم‪.‬‬ ‫از موسسان خواستیم که به صورت منظم و بر اساس‬ ‫تخصیص هایی که دریافت می کنند حقوق معلمان را پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬در گذشته موسسان اول می امدند اجاره مدرسه و‬ ‫هزینه های باالسری خودشان را کم می کردند و هر چه می ماند‬ ‫به معلم می دادند ولی ما تاکید کردیم که اصال نباید این اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬اول حقوق معلم را بدهند و بعد هزینه های دیگر را تامین‬ ‫کنند‪ .‬تاکیدمان این است که یک موسس مدرسه غیردولتی وقتی‬ ‫می اید و وارد قرارداد با اموزش و پرورش می شود باید این‬ ‫توانایی را داشته باشد که بعضی از هزینه های مالی را پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫اینجور نیست که از جیب معلم و کسی که به کارگیری کرده‬ ‫است‪ ،‬برداشت کند‪.‬‬ ‫خواهش می کنم اگر هر معلم خرید خدماتی دید که این‬ ‫اتفاق می افتد به امور اداری وزارت اموزش و پرورش منعکس‬ ‫کسری ‪ 5‬تا ‪ ۱7‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫■ وضعیت بودجه ‪ 1400‬اموزش و پرورش چطور است؟‬ ‫■ ببینیـــد بودجـــه امـــوزش و پـــرورش نســـبت بـــه‬ ‫س ــال قب ــل ‪ 72‬درص ــد رش ــد دارد‪ 13.7 .‬درص ــد از بودج ــه‬ ‫عمومـــی کشـــور را هـــم شـــامل مـــی شـــود‪.‬‬ ‫■ عنوان می شود افزایش بودجه در بند واو است‪.‬‬ ‫■ هم در بند واو و هم سایر است ولی عددی که پیش بینی‬ ‫کند تا سریعا اکیپ بازرسی مان را بفرستیم و با موسسی که این‬ ‫کار را انجام می دهد‪ ،‬برخورد کنیم‪.‬‬ ‫■ یعنی هم باید حقوق ماهیانه پرداخت شود و هم بر‬ ‫اساس وزارت کار باشد؟‬ ‫■ بر اساس تخصیص دریافتی باشد‪ .‬برخی تخصیص ها‬ ‫دو ماهانه می شود‪.‬‬ ‫■ دو ماه یکبار کجا‪ ،‬سالی یکبار کجا؟‬ ‫■ االن بند (هـ) تبصره ‪ 12‬به صورت کامل اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫در این بند گفته شده است‪ :‬هر پرداختی که ماهیت حقوق دارد‬ ‫حکم هزینه اجتناب ناپذیر است و باید ماهانه پرداخت شود‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر دولـت در تخصیـص هایی که مـا پیگیری‬ ‫می کنیـم‪ ،‬بـرای حـق التدریس و سـرباز معلم ایـن کار را می کند‬ ‫ولـی خریـد خدمـات را قـرارداد محسـوب می کند نـه حقوق‬ ‫معلم ‪.‬‬ ‫رایزنی های خیلی گسترده را هم داشتیم و عنوان کردیم که‬ ‫درست است قرارداد است ولی به جیب افراد پرداخت می شود‪.‬‬ ‫امیدواریم امسال بتوانیم زمان تخصیص اعتبارات را به حداقل‬ ‫برسانیم و ان شاءا‪ ...‬مشکلی در این زمینه نباشد‪.‬‬ ‫■ برخی نیروهای سرایدار و خدماتی که در اموزش و‬ ‫پرورش جذب شدند‪ ،‬ادامه تحصیل دادند اما عنوان می کنند‬ ‫که امکان تبدیل وضعیت انها نیست‪ ،‬چرا اینگونه است؟‬ ‫■ اینکه یک نفر را به عنوان نیروی خدماتی جذب کنیم و‬ ‫او ادامه تحصیل دهد و وارد حرفه معلمی شود‪ ،‬مغایر و متضاد‬ ‫با جایگاه اموزش و حرفه معلمی است‪ .‬افراد وقتی بر اساس‬ ‫نیاز وارد کار دولتی می شوند اگر بخواهند از این طریق وارد‬ ‫حرفه دیگر شوند‪ ،‬نمی توانیم برنامه ریزی نیروی انسانی مان را‬ ‫به صورت دقیق انجام دهیم‪.‬‬ ‫باالخره این افراد شرایط کاری را می دانستند و در این‬ ‫حیطه جذب شدند اما اینکه بیایند و با ارتقای مدرک تحصیلی‬ ‫خودشان بتوانند حیطه شغلی خودشان را عوض کنند چیزی‬ ‫نیست که بشود‪.‬‬ ‫■ خب شاید توانمندی داشته باشند؟‬ ‫اگـر رسـته ایـن افـراد را تغییـر دهیم‪ ،‬نیـاز خودمـان را چه‬ ‫کنیـم‪ .‬بـه صـورت مشـخص مجـوز بـرای جـذب نیروهـای‬ ‫خدماتـی بـوده اسـت کـه ایـن افـراد جـذب شـدند و از ان‬ ‫طـرف‪ ،‬افـرادی را به صورت سـالیانه از طریـق کنکور و ازمون‬ ‫اسـتخدامی جـذب مـی کنیـم‪ .‬االن خیلـی نیـاز نداریـم کـه به‬ ‫جـای جـذب نیـرو‪ ،‬تبدیـل وضعیـت کنیـم و خیلـی صحبـت‬ ‫دوسـتان توجیـه نـدارد‪ .‬باالخـره وقتـی انها بـا دولت قـرارداد‬ ‫بسـتند بـرای ایـن کار مشـخص قـرارداد بسـتند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫انباردار‬ ‫کارشناس‪ ‬کنترل‪ ‬کیفی‬ ‫اقا‪  ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬دارای‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‪( ‬حداقل‪ ‬دو‪ ‬سال)‪ ،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬سیستمی‪ ‬و‪ ‬اتوماسیون‬ ‫دارای‪ ‬روحیه‪ ‬تیمی‪ ‬و‪ ‬پیگیر‪ ،‬اشنا‪ ‬به‪ ‬انبارگردانی‪ ‬های‪ ‬سیستم‪ ‬مالی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪  ،‬تمام‪ ‬وقت‪ ،‬دارای‪ ‬مدرک‪ ‬حداقل‪ ‬کارشناسی‪ ‬شیمی‪ ،‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬مرتبط‬ ‫مزایا‬ ‫حقوق‪ ‬و‪ ‬بیمه‪ ‬و‪ ‬مزایا‪ ‬مطابق‪ ‬‬ ‫کارشناس‪ ‬فروش‪ ‬و‪ ‬بازاریابی‬ ‫اقا‪ ،‬جهت‪ ‬بازاریابی‪ ‬در‪ ‬سازمانهای‪ ‬دولتی‪ ‬و‪ ‬خصوصی‪، ‬ترجیحا‪ ‬اشنا‪ ‬به‪ ‬صنایع‪ ‬چوب‪ MFD( ‬و‪ ‬میز‪ ‬و‪ ‬پارتیشن‪ ‬اداری)‪ ‬‬ ‫ترجیحا‪ ‬لیسانس‪ ‬بازرگانی‪ ‬یا‪ ،MBA ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬‬ ‫مدیر‪ ‬فروش‬ ‫اقا‪ ،‬جهت‪ ‬بازاریابی‪ ‬در‪ ‬سازمانهای‪ ‬دولتی‪ ‬و‪ ‬خصوصی‪، ‬ترجیحا‪ ‬اشنا‪ ‬به‪ ‬صنایع‪ ‬چوب‪ MFD( ‬و‪ ‬میز‪ ‬و‪ ‬پارتیشن‪ ‬اداری)‪ ‬‬ ‫ترجیحا‪ ‬لیسانس‪ ‬بازرگانی‪ ‬یا‪ ،MBA ‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬حداقل‪ 5 ‬سال‪ ‬‬ ‫کارمند‪ ‬فروش‬ ‫خانم‪ ،‬مسلط‪ ‬به‪ ‬پشتیبانی‪ ‬فروش‪ ‬و‪ ‬خدمات‪ ‬پس‪ ‬از‪ ‬فروش‪ ‬و‪ ‬ثبت‪ ‬اسناد‪ ‬و‪ ‬نرم‪ ‬افزارهای‪ ‬مرتبط‬ ‫ترجیحا‪ ‬لیسانس‪ ‬مدیریت‪ - ‬حسابداری‪ - ‬بازرگانی‪ ،‬سابقه‪ ‬کار‪ ‬حداقل‪ 2 ‬سال‪ ،‬محل‪ ‬کار‪ : ‬شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬صفادشت‬ ‫مسئول‪ ‬کنترل‪ ‬کیفی‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬ترجیحا‪ ‬اشنا‪ ‬به‪ ‬صنایع‪ ‬چوب‪ ، ‬اولویت‪ ‬با‪ ‬افراد‪ ‬دارای‪ ‬دانش‪ ‬مستند‪ ‬سازی‪ ‬و‪ ‬پیاده‪ ‬سازی‪ ‬ایزو‬ ‫سابقه‪ ‬کار‪ ‬حداقل‪ 3 ‬سال‪ ‬مرتبط‪ ،‬لیسانس‪ ‬صنایع‪ ‬یا‪ ‬مدیریت‪ ‬صنعتی‪ ،‬محل‪ ‬کار‪ : ‬شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬صفادشت‪ ‬‬ ‫وزارت‪ ‬کار‬ ‫حقوق‪ ‬و‪ ‬بیمه‪ ‬و‪ ‬مزایا‪ ‬مطابق‪ ‬‬ ‫فعال‪ ‬در‪ ‬حوزه‪ ،QC ‬روحیه‪ ‬تیمی‪ ‬و‪ ‬پیگیر‬ ‫شرکت اپادانا فرامین تجارت‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬استان‪ ‬های‪ ‬تهران‪ ‬و‪ ‬البرز‪ ‬از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪.‬‬ ‫عنوان‪ ‬شغلی‬ ‫روزهای‪ ‬کاری‪ :‬شنبه‪ ‬تا‪ ‬چهارشنبه‪ ‬از‪ ‬ساعت‪ ۸:00 ‬الی‪ 16:30 ‬و‪ ‬پنجشنبه‪ ‬از‪ ‬ساعت‪ ۸:00 ‬الی‪13:00 ‬‬ ‫روزهای‪ ‬کاری‪ :‬شنبه‪ ‬تا‪ ‬چهارشنبه‪ ‬از‪ ‬ساعت‪ ۸:00 ‬الی‪ 16:30 ‬و‪ ‬پنجشنبه‪ ‬از‪ ‬ساعت‪ ۸:00 ‬الی‪13:00 ‬‬ ‫وزارت‪ ‬کار‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪. ‬‬ ‫‪hrm@diacopars.com‬‬ ‫شرکتمهندسیبازرگانیبهینهسازانهوشمندساختمانبهسا‬ ‫جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬در‪  ‬استان ‪ ‬تهران‪  ‬از‪  ‬افراد‪ ‬واجد‪  ‬شرایط‪  ‬زیر‪ ‬‬ ‫دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می نماید‪.‬‬ ‫مدیر مالی‪ :‬اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام‪ ‬وقت‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬‬ ‫ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪s_hashemi@behssa.com‬‬ ‫■ امسال چه تعداد فرهنگیان به سن بازنشستگی رسیدند‬ ‫و چه تعداد ادامه خدمت دادند؟‬ ‫■ بر اساس اماری که داریم‪ ،‬افرادی که به سن بازنشستگی‬ ‫رسیده بودند و می توانستند درخواست بازنشستگی بدهند‪،‬‬ ‫حدود ‪ 35‬هزار نفر بودند که کمتر از ‪ 17‬هزار نفر به شکل‬ ‫قطعی بازنشسته شدند و مابقی ترجیح دادند که به خدمت خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫■ برای سال اینده چقدر بازنشسته دارید؟‬ ‫■ کسـانی کـه به سـن بازنشسـتگی می رسـند‪ ،‬حـدودا ‪63‬‬ ‫هـزار نفـر هسـتند کـه بر اسـاس امار مـا‪ ،‬فکـر می کنیـم کمتر‬ ‫از ‪ 30‬درصـد بازنشسـته قطعی می شـوند‪ .‬همانطور که امسـال‬ ‫اتفـاق افتاد‪.‬‬ ‫■ پـاداش پایـان خدمـت بازنشسـتگی چـه زمانـی‬ ‫پرداخـت می شـود؟‬ ‫■ ایـن ‪ 17‬هـزار نفـر در یـک مهـر قطعـی شـده اسـت‬ ‫کـه بازنشسـته شـده انـد‪ 4 ،3 .‬هـزار نفـر هـم تـا پایـان سـال‬ ‫بازنشسـته می شـوند؛ یـک صحبتـی بـا سـازمان برنامـه کردیم‬ ‫کـه اگـر تعـداد بازنشسـته هـا کـم باشـند و مقـدورات بـرای‬ ‫دولـت فراهـم باشـد‪ ،‬قبـل از پایـان امسـال‪ ،‬پـاداش انهـا را‬ ‫بگیریـم ولـی اگر ایـن اتفـاق نیفتـد‪ ،‬در نیمه اول سـال ‪،1400‬‬ ‫یکبـاره بـه انهـا پرداخـت می کنیـم‪.‬‬ ‫■ هر کدام چقدر پاداش می گیرند؟‬ ‫■ بـه طـور متوسـط ‪ 160‬میلیـون تومان پاداشـی اسـت که‬ ‫پرداخـت مـی شـود‪ .‬هـم پـاداش ‪ 190‬میلیونـی و هـم پـاداش‬ ‫‪ 100‬میلیـون تومانـی داریم‪.‬‬ ‫■ یکسـری از بازنشسـتگان خیلـی سـال هـای پیـش‬ ‫امـوزش و پـرورش مـی گویند کـه از امـوزش و پرورش‬ ‫طلـب داریـم؟ ایـن طلـب چیسـت و چـه میزان اسـت؟‬ ‫■ عمـده طلـب در امـوزش و پـرورش در دو طبقـه کلـی‬ ‫اسـت‪ .‬یکـی کمـک هزینـه مهدکـودک و دیگری کمـک هزینه‬ ‫ازدواج و فـوت اسـت و بـاالی ‪ 99.9‬درصـد طلـب هـای‬ ‫خودمـان را پرداخـت کردیـم‪ .‬ولـی ایـن دو طلـب عمـده از‬ ‫سـال هـای قبـل باقـی مانده اسـت‪ .‬در بحـث مهدکـودک‪ ،‬اوال‬ ‫پرداخـت هزینـه مهدکودک به روز و سـاالنه پرداخت می شـود‬ ‫کـه مطالبـه جدیـد ایجـاد نشـود و بـرای سـال هـای قبـل هم‬ ‫یـک علی الحسـابی پرداخت کردیـم‪ ،‬مابقـی ان را داریم تامین‬ ‫اعتبـار مـی کنیـم کـه پرداخـت کنیم‪.‬‬ ‫■ چه میزان است؟‬ ‫■ در مجموع حدود ‪ 840‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫■ برای چند سال پیش است؟‬ ‫■ عمدتـا از سـال هـای ‪ 86 ،85‬بـه ایـن طرف اسـت‪ .‬یک‬ ‫ایتـم دیگـر کـه از ایـن بابـت شـرمنده فرهنگیان شـدیم کمک‬ ‫هزینـه ازدواج و فوت اسـت‪.‬‬ ‫ایـن را بـه شـدت داریـم تلاش مـی کنیـم‪ .‬از هـر فرصتی‬ ‫اسـتفاده مـی کنیم کـه یک جـوری بتوانیـم تامین اعتبـار کنیم‪.‬‬ ‫هزینـه هـا رت احصا کردیم‪ ،‬در سـامانه بدهی هـای دولت ثبت‬ ‫کردیـم و تاییدیـه را گرفتیـم فقـط منتظـر منبـع تامیـن اعتبـار‬ ‫هسـتیم کـه ان شـاءاهلل بتوانیم ایـن را پرداخـت کنیم‪.‬‬ ‫■ عدد ازدواج و فوت چقدر است؟‬ ‫■ عدد ازدواج و فوت به خاطرم نیست اما دنبال ان هستیم‬ ‫که بتوانیم تامین اعتبار کرده و پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫شرایط‪ ‬احراز‬ ‫شرایط احراز‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪ 63‬هزار فرهنگی سال اینده‬ ‫به سن بازنشستگی می رسند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت رنگسازی دیاکو‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬در‪ ‬استان ‪ ‬تهران‪ ‬از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫■ در حــال حاضــر برخــی از ایــن افــراد فوق لیســانس‬ ‫هــم گرفته انــد و حتــی کار خدماتــی هــم نکردنــد و کار‬ ‫اداری انجــام می دادنــد‪.‬‬ ‫■ استفاده از نیروی خدماتی در مشاغل اداری غیرقانونی‬ ‫است و جرم محسوب می شود‪ .‬با هر مدیر یا مدیرکل که این‬ ‫کار را کرده باشد‪ ،‬برخورد قانونی می شود و حتی به هیات های‬ ‫تخلف اداری معرفی می شود‪ .‬این کار کامال غیرقانونی است‪.‬‬ ‫چون این فرد برای یک شغل مشخص به کارگیری شده است‪.‬‬ ‫االن مجوزی هم برای این کار ندایم‪ .‬اگر بخواهیم رسته‬ ‫خدماتی را به رسته اموزشی‪ ،‬دبیر و معلمی تغییر بدهیم‪ ،‬یک‬ ‫مجوزهایی را باید بدهند که قطعا این کار را نمی کنند چون با‬ ‫هیچ قانون و منطقی جور نیست‪.‬‬ ‫■ االن امـوزش و پـرورش کسـری نیـروی خدماتـی و‬ ‫سـرایدار دارد؟‬ ‫■ بله‬ ‫■ چقدر؟‬ ‫■ االن داریم مستنداتی را اماده می کنیم و مجوزهایی را در‬ ‫بودجه سال ‪ 1400‬می گیریم که ان شاءاهلل بتوانیم یک تعدادی را‬ ‫برای ‪ 1400‬از طریق ماده ‪ 17‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬ ‫جذب کنیم‪.‬‬ ‫■ چند نفر کسر بودجه دارید؟‬ ‫■ ‪ 40‬هـزار نفـر بـه مـا اعلام شـده اسـت کـه امیدواریـم‬ ‫بتوانیـم ‪ 25‬هـزار نفـر را در سـال ‪ 1400‬جـذب کنیـم‪ .‬معموال‬ ‫‪ 70‬درصـد خدمتگـزار و ‪ 30‬درصـد سـرایدار اسـت البتـه امار‬ ‫دقیق نـدارم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت حمل و نقل بین الملل سایبان دریا در تهران‪ ‬‬ ‫جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬کادر‪ ‬خود‪ ‬از‪ ‬واجدین‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫نیروی کریری ‪ /‬نیروی فورواردری ‪ /‬نیروی بازاریابی‬ ‫نیروی‪ ‬مجرب‪ ‬و‪ ‬کارازموده‬ ‫متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬می‪ ‬توانند‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬‬ ‫اعالم‪ ‬شده‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪info@sd.jsgtco.ir‬‬ ‫از‪ ‬متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬خواهشمندیم‪ ‬رزومه‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬به‪ ‬ایمیل‪ ‬زیر‪ ‬ارسال‪ ‬نمایند‪ .‬‬ ‫‪hmirzaee@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جی اصفهان‪ ‬جهت‪ ‬تکمیل‪ ‬سرمایه‪ ‬های‪ ‬انسانی‪ ‬خود‪ ‬از‪ ‬افراد‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬زیر‪ ‬دعوت‪ ‬به‪ ‬همکاری‪ ‬می‪ ‬نماید‪:‬‬ ‫یک شرکت واقع در‪ ‬شهرک صنعتی ِ‬ ‫کارشناس برق‪ :‬خانم‪ ‬و‪ ‬اقا‪ ،‬حداقل‪ ‬لیسانس‪ ‬برق‪ ،‬مسلط‪ ‬به ‪ ،EPLAN‬دفتر‪ ‬فنی‪ ‬با‪ ‬محیط‪ ‬سالم‪ ‬و‪ ‬دوستانه‪ ،‬حداقل‪ ‬سابقه‪ ‬کار‪ 2 ‬سال‪ ،‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬‬ ‫تجهیزات‪ ‬الکتریکی‪ ،‬اشنایی‪ ‬با‪ ‬مدارات‪ ، ‬فرمان‪ ‬و‪ ‬قدرت‪ ،‬طراحی‪ ‬مدار‪ ‬فرمان‪ ‬و‪ ‬قدرت‪ ،‬عالقه‪ ‬مند‪ ‬به‪ ‬محیط‪ ‬صنعتی‪ ،‬مسئولیت پذیری‪ ‬باال‪ ‬و‪ ‬پیگری‪ ‬مستمر‬ ‫منظم‪ ‬و‪ ‬دقیق‪ ‬در‪ ‬کار‪ ،‬پویا‪ ‬و‪ ‬پر‪ ‬انرژی‪ ،‬محیط‪ ‬سالم‪ ‬و‪ ‬مطمئن‪ ،‬حقوق‪ ‬و‪ ‬مزایا‪ ‬طبق‪ ‬اداره‪ ‬کار‪ ‬و‪ ‬اضافه‪ ‬کاری‪ ،‬بیمه‪ ‬تکمیلی‪ ،‬سرویس‪ ‬رفت‪ ‬و‪ ‬برگشت‪ ،‬‬ ‫‪ 15‬روز‪ ‬ازمایشی‪ ،‬اموزش‪ ‬حین‪ ‬انجام‪ ‬کار‪ ،‬پرداخت‪ ‬به‪ ‬موقع‪ ،‬حقوق‪ ‬و‪ ‬مزایا‪ ،‬شهرک‪ ‬صنعتی‪ ‬جی‪ ،‬استان‪ ‬و‪ ‬شهر‪ ‬مورد‪ ‬نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫متقاضیان‪ ‬واجد‪ ‬شرایط‪ ‬می‪ ‬توانند‪ ‬از‪ ‬طریق‪ ‬راه‪ ‬ارتباطی‪ ‬اعالم‪ ‬شده‪ ‬در‪ ‬اگهی‪ ‬درخواست‪ ‬خود‪ ‬را‪ ‬جهت‪ ‬استخدام‪ ‬ثبت‪ ‬نمایند‪.‬‬ ‫‪HR.K1995@YAHOO.COM‬‬ صفحه 11 ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 16-1399‬جمادی الثانی‪ 30-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1217‬‬ ‫ضریب اختصاصی برای جوانان بومی‬ ‫در ازمون های استخدامی‬ ‫مســئول امــور صنایــع نماینــده مجلــس در بنــدر ماهشــهر از اختصــاص ضر یــب ‪ ۴/۱‬بــرای‬ ‫جوانــان بومــی در ازمــون اســتخدامی پتروشــیمی بنــدر امــام خبــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش گ ــروه اس ــتان های باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از اه ــواز‪ ،‬علیرض ــا احم ــدی‬ ‫مســئول امــور صنایــع نماینــده مجلــس در بندرماهشــهر گفــت‪ :‬بــه منظــور جــذب حداکثــری‬ ‫نیرو ه ــای بوم ــی ب ــرای ازم ــون اس ــتخدامی پتروش ــیمی بن ــدر ام ــام‪ ،‬ضر ی ــب اختصاص ــی در‬ ‫نظ ــر گرفت ــه ش ــد‪.‬‬ ‫او ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن اق ــدام در جه ــت حمای ــت از جوان ــان منطق ــه و م ــردم بوم ــی انج ــام‬ ‫ش ــده‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــرای اولی ــن ب ــار در س ــطح کش ــور ضر ی ــب اختصاص ــی ‪ ۴/۱‬ب ــرای محلی ه ــا در‬ ‫ای ــن ازم ــون اس ــتخدامی ب ــه ثب ــت می رس ــد‪.‬‬ ‫احم ــدی بی ــان ک ــرد‪ :‬اعت ــراض برخ ــی از رس ــانه ها مبن ــی ب ــر برگ ــزاری اس ــتخدام کام ــال‬ ‫بومــی گرچــه «دلســوزانه» اســت‪ ،‬امــا امــکان پذیــر نیســت‪ ،‬ز یــرا ظرفیــت در ازمون هــای مشــابه‬ ‫تنه ــا ‪ ۱۰۰‬ت ــن ب ــوده‪ ،‬در حال ــی ک ــه پذی ــرش در ای ــن اس ــتخدامی ‪ ۳۵۰‬ت ــن اس ــت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مدیرعامل این سازمان تشریح کرد‪:‬‬ ‫چرایی تاخیر در انتشار فرم استخدامی‬ ‫ا تش نشانی‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫برنامه های خوبی برای استخدام نیروی جوان و متخصص‬ ‫درسال اینده خواهیم داشت‬ ‫سـال اینـده هـم برنامـه هایـی بـرای‬ ‫اسـتخدام نیروی جـوان و متخصص در‬ ‫ناجـا خواهیـم داشـت گفـت ‪ :‬از همیـن‬ ‫جـا بـه تمامـی جوانـان مومـن‪ ،‬متعهـد و‬ ‫متخصـص عزیـز مـی گو یـم کـه‪ ،‬نیـروی‬ ‫انتظامـی یکـی از بهتریـن دسـتگاه هـا‬ ‫بـرای خدمـت رسـانی بـه مـردم شـریف‪،‬‬ ‫شـهید پـرور و والیتمـدار اسـت و هـر‬ ‫کـدام از ایـن عزیـزان کـه عالقمنـد بـه‬ ‫خدمـت در ناجـا باشـند مـی تواننـد بـه‬ ‫مرا کـز گزینـش ناجـا در سراسـر کشـور‬ ‫مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫بر اساس دستورالعملی که از سوی‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح به ما ابالغ‬ ‫شده هرساله جوانان متعهد‪ ،‬مومن و‬ ‫دارای تخصص در تمامی رشته های‬ ‫مختلف جذب ناجا می شوند که‬ ‫امسال هم تعداد قابل توجهی از این‬ ‫عزیزان جذب این نیرو شدند‪.‬‬ ‫سردار اشتریفرماندهنیرویانتظامی‪،‬‬ ‫در حاشـیه بازدیـد از فرماندهـی‬ ‫انتظامـی شهرسـتان کاشـان در جمـع‬ ‫خبرنـگاران ضمـن اعلالم مطلـب فـوق‬ ‫درجمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه‬ ‫شرایط جذب نیروهای وظیفه امریه در‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران اعالم شد‬ ‫شــرایط جــذب نیروهــای وظیفــه امر یــه در بنیــاد‬ ‫شــهید و امــور ایثارگــران اعــالم شــد‬ ‫‪-1‬مــدت خدمــت ســربازان امر یــه برابــر بخشــنامه‬ ‫ســتاد کل نیروهــای مســلح ‪ 24‬مــاه مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-2‬کلیــه مقــررات ســتاد کل نیروهــای مســلح در‬ ‫خصــوص نیروهــای وظیفــه در مــورد ســربازان امر یــه‬ ‫نیــز قابــل اجــرا مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-3‬عــدم پذیــرش در ایــن نهــاد در صــورت‬ ‫درخواســت همزمــان در ســازمان هــای دیگــر‪.‬‬ ‫‪ -4‬نیروهــای وظیفــه دیپلــم بــا هــر رشــته‬ ‫تحصیلــی مجــاز مــی باشــند‪.‬‬ ‫‪-5‬شــرایط اولی ـه­ نیروهــای وظیفــه لیســانس و‬ ‫باال تــر‪ ،‬بایــد فــارغ التحصیلــی در یکــی از رشــته هــای‬ ‫ذیــل باشــد‪:‬‬ ‫فیزیوتراپی‪ ،‬کاردرمانی‪،‬مددکاری‪،‬اعضایمصنوعی‪،‬‬ ‫بهداشــت حرفــه ای‪ ،‬روانشناســی‪ ،‬حقــوق‪ ،‬فقــه و‬ ‫حقــوق اســالمی‪ ،‬بــرق‪ ،‬عمــران و نقشــه بــرداری‪،‬‬ ‫رایانــه و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬علــوم اقتصــادی‪،‬‬ ‫مدیر یــت‪ ،‬حســابداری و معمــاری‪.‬‬ ‫‪-6‬شــرایط ثانو یــه پذیــرش نیروهــای وظیفــه‬ ‫لیســانس و باال تــر بایــد یکــی از شــرایط ذیــل باشــد‪:‬‬ ‫خان ــواده ه ــای ش ــهداء‪ ،‬جانب ــازان و ایثارگ ــران‪،‬‬ ‫متاهلی ــن‪ ،‬اف ــراد تح ــت پوش ــش کمیت ــه ام ــداد‪،‬‬ ‫بهزیس ــتی‪ ،‬مع ــاف از رزم و فعالیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بس ــیج‬ ‫م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫‪-7‬برگــه اعــزام کلیــه نیروهــای متقاضــی پذیــرش‬ ‫در صــورت داشــتن شــرایط بایــد بــا هماهنگــی ایــن‬ ‫مرکــز و بــدون غیبــت اخــذ گــردد‪.‬‬ ‫‪-8‬کلیــه درخواســت کننــدگان حداقــل ‪ 2‬الــی‬ ‫‪ 3‬مــاه پیــش از تار یــخ اعــزام در مرحلــه اول فــرم‬ ‫درخواســت همــکاری بــه صــورت طــرح خدمــت‬ ‫ســربازی را تکمیــل کــرده و بــه ایــن مرکــز فکــس‬ ‫نماینــد و در مرحلــه بعــد متقاضیــان در اســتان تهــران‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی‬ ‫تبعات غیبت اولیه مشموالن‬ ‫غایب اعالم شد‬ ‫مدیــر عامــل ســازمان اتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران چرایــی تاخیــر‬ ‫در انتشــار فرمهایاســتخدامیاتشنشــانی را اعــالم کــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایمن ــا‪ ،‬مه ــدی داوری در خص ــوص چرای ــی ع ــدم انتش ــار فرم ه ــای‬ ‫اس ــتخدامی ات ــش نش ــانی ب ــه رغ ــم اع ــالم قبل ــی‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬ای ــن تاخی ــر ب ــه عل ــت وج ــود‬ ‫مش ــکل فن ــی در س ــایت ب ــود؛ متاس ــفانه در اخری ــن مراح ــل ب ــا ی ــک مش ــکل فن ــی برخ ــورد‬ ‫کردیــم؛ ایــن انتشــار بــا چنــد روز تاخیــر مواجــه شــده و امیدوار یــم در هفتــه اینــده ایــن فــرم‬ ‫را از طری ــق س ــایت و روزنامه ه ــا منتش ــر کنی ــم‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل س ــازمان ات ــش نش ــانی ته ــران اظه ــار ک ــرد‪ :‬ای ــن تاخی ــر ب ــه دلی ــل مش ــکل‬ ‫ً‬ ‫اداری یــا منــع قانونــی نبــوده اســت‪ ،‬صرفــا یــک مشــکل فنــی اســت کــه در حــال برطــرف کــردن‬ ‫ان هس ــتیم‪.‬‬ ‫داوری اظه ــار ک ــرد‪ :‬در ای ــن مرحل ــه ‪ 100‬نف ــر م ــرد و ‪ 1۶‬نف ــر زن ج ــذب خواهن ــد ش ــد ک ــه‬ ‫البت ــه ای ــن فراین ــد در این ــده ه ــم ادام ــه دار خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫ا گهی استخدام‬ ‫فار غ التحصیالن ممتاز دانشگاه های‬ ‫برتر در صنعت برق حرارتی‬ ‫ش ــرکت م ــادر تخصص ــی‬ ‫تولی ــد نی ــروی ب ــرق حرارت ــی در نظ ــر دارد‬ ‫بخش ــی از نی ــروی انس ــانی م ــورد‬ ‫نی ــاز خ ــود در ش ــرکت های وابس ــته‬ ‫غیردولت ــی (نیروگاه ه ــا) را از‬ ‫بی ــن فارغ التحصی ــالن ممت ــاز‬ ‫دانش ــگاه های برت ــر‪ ،‬مطاب ــق ضواب ــط‬ ‫و مق ــررات و از طری ــق مصاحب ــه‬ ‫تخصص ــی تامی ــن کن ــد‪.‬‬ ‫به گ ــزارش پای ــگاه اطالع رس ــانی‬ ‫وزارت نی ــرو (پ ــاون)‪ ،‬پی ــرو اب ــالغ‬ ‫دس ــتورالعمل نیازس ــنجی‪ ،‬تامی ــن‬ ‫و س ــاماندهی نی ــروی انس ــانی در ش ــرکت های وابس ــته وزارت نی ــرو‪ ،‬ش ــرکت م ــادر‬ ‫تخصص ــی تولی ــد نی ــروی ب ــرق حرارت ــی در نظ ــر دارد بخش ــی از نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز‬ ‫خ ــود در ش ــرکت های وابس ــته غی ــر دولت ــی (نیروگاه ه ــا) را از بی ــن فارغ التحصی ــالن ممت ــاز‬ ‫دانش ــگاه های برت ــر‪ ،‬مطاب ــق ضواب ــط و مق ــررات و از طری ــق مصاحب ــه تخصص ــی تامی ــن‬ ‫کن ــد‪.‬‬ ‫عالقه من ــدان جه ــت کس ــب اطالع ــات بیش ــتر و ثبت ن ــام می توانن ــد ب ــه ادرس‬ ‫‪ http://hr.tpph.ir/SitePages/Employment.aspx‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫◄ حوادث‬ ‫رئیـس سـازمان وظیفـه عمومـی گفت‪ :‬مشـموالن‬ ‫غایبـی کـه تاکنـون بـرای تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫خدمـت خـود اقـدام نکـرده انـد بـا محرومیت هـای‬ ‫اجتماعـی مواجـه می شـوند‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه‬ ‫عمومی ناجا اظهار کرد‪ :‬برابر ماده ‪ ۵۸‬قانون خدمت‬ ‫وظیفه عمومی مشموالن در صورت عدم ارسال به‬ ‫موقع مدارک برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی‬ ‫و یا عدم مراجعه به موقع در تاریخ اعزام مشخص‬ ‫شده غایب محسوب می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مشـموالنی کـه مـدت غیبـت‬ ‫ازم ــون اس ــتخدامی فرزن ــدان ش ــهدا و جانب ــازان‬ ‫ب ــاالی ‪ ۷۰‬درص ــد ت ــا پای ــان بهم ــن م ــاه امس ــال‬ ‫برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه‬ ‫خبرنـگاران جـوان از سـاری ‪ ،‬اوحـدی رییـس بنیـاد‬ ‫شـهید و امـور ایثارگـران کشـور در سـاری گفـت‪:‬‬ ‫براسـاس دسـتور رییـس جمهـور و براسـاس بنـد ج‬ ‫مـاده ‪ ۸۷‬احـکام برنامـه ششـم توسـعه همـه فرزنـدان‬ ‫شـهدا و جانبـازان بـاالی ‪ ۷۰‬درصـد بایـد اسـتخدام‬ ‫اولیـه انـان از یـک روز تـا سـه مـاه باشـد‪ ،‬سـه مـاه‬ ‫اضافـه خدمـت و چنانچـه مـدت غیبـت اولیـه انـان‬ ‫بیشـتر از سـه مـاه باشـد بـه ‪ ۶‬مـاه اضافـه خدمـت‬ ‫تنبیـه می شـوند و همچنیـن مشـموالنی کـه مـدت‬ ‫غیبـت اولیـه انـان بیـش از یـک سـال باشـد‪ ،‬علالوه‬ ‫بـر ‪ ۶‬مـاه اضافـه خدمـت‪ ،‬سـرباز فـراری نیز محسـوب‬ ‫شـده و بـه مراجـع قضائـی معرفـی می شـوند‪.‬‬ ‫محرومیت اجتماعی مشموالن غایب‬ ‫سـردار مهـری بیـان داشـت‪ :‬مشـموالن غایبـی‬ ‫کـه تاکنـون بـرای تعییـن تکلیـف وضعیـت خدمتـی‬ ‫خـود اقـدام نکـرده انـد‪ ،‬علالوه بـر محرومیت هـای‬ ‫بــه صــورت حضــوری بــه دفتــر اداره امــور مشــمولین‬ ‫در ســتاد مرکــز و در دیگــر اســتان هــا بــه رئیــس‬ ‫حراســت مربوطــه اســتان جهــت گزینــش اولیــه‬ ‫مراجعــه مــی نماینــد‪ .‬مشــموالن عــالوه بــر مرحلــه‬ ‫فــوق مــی بایســتی از طریــق هســته مرکــزی گزینــش‬ ‫مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و ســپس‬ ‫بکارگیــری شــوند (در صــورت رد صالحیــت در‬ ‫هــر مرحلــه توســط هســته مرکــزی گزینــش امــکان‬ ‫جــذب وجــود نخواهــد داشــت‪).‬‬ ‫‪-9‬درخواســت کننــدگان هرگونــه وابســتگی‬ ‫ســببی و نســبی بــا کارمنــدان بنیــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫تلفن مستقیم و دورنگار‪021-88939671 :‬‬ ‫*الزم بــه ذکــر اســت شــرایط ذکــر شــده بــه صــورت‬ ‫کلــی بــوده و قوانیــن و مقــررات کامــل و جامــع تــر جهــت‬ ‫گذرانــدن خدمــت ســربازان در بنیــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران پــس از مراجعــه حضــوری بــه ســمع و نظــر‬ ‫مشــمول وظیفــه خواهــد رســید‪.‬‬ ‫اجتماعـی مـاده ‪ ۱۰‬قانـون خدمـت وظیفـه عمومـی‬ ‫از جملـه دریافـت تسـهیالت بانکـی‪ ،‬اسـتخدام‬ ‫بـه هـر صـورت (رسـمی‪ ،‬پیمانـی‪ ،‬روزمـزد و خر یـد‬ ‫خدمـت)‪ ،‬اخـذ پروانـه کسـب‪ ،‬بـا محرومیت هایـی‬ ‫از جملـه عـدم امـکان ادامـه تحصیـل در مقاطـع‬ ‫تحصیلـی باال تـر‪ ،‬عـدم برخـورداری از معافیـت‬ ‫کفالـت‪ ،‬کسـر خدمـت ایثارگـری‪ ،‬ممنوعیـت خـروج‬ ‫از کشـور و ‪ ...‬مواجـه می شـوند‪ ،‬بنابرایـن مشـموالن‬ ‫می بایسـت قبـل از اتمـام فرجـه قانونـی‪ ،‬وضعیـت‬ ‫خدمتـی خـود را از طریـق دفاتـر خدمـات الکترونیک‬ ‫پلیـس‪ ۱۰+‬مشـخص کننـد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام ارش ــد انتظام ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫مش ــموالن و خانواده ه ــای ان ــان ب ــرای کس ــب‬ ‫اطالعــاتبیشــترمی تواننــداز طریــقپایــگاهاطــالعرســانی‬ ‫ســازمانبهنشــانی‪،www.vazifeh.police.ir‬ســامانه تلفن‬ ‫گو ی ــا ب ــه ش ــماره ‪ ۰۹۶۴۸۰‬و ی ــا کان ــال س ــازمان در‬ ‫پی ــام رس ــان س ــروش ب ــه نش ــانی ‪@khabaresarbazi‬‬ ‫از اخری ــن اخب ــار مربوط ــه مطل ــع ش ــوند‪.‬‬ ‫رییس بنیاد شهید خبرداد ‪:‬‬ ‫برگزاری ازمون استخدامی فرزندان‬ ‫ایثارگران تا پایان ماه‬ ‫شـوند و دولـت مکلـف بـه اجـرای ان شـده اسـت‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه ایـن ازمـون اسـتخدامی حداکثر‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن ازمـون‬ ‫تـا پایـان بهمـن برگـزار م ‬ ‫خواستگاری مرد شیاد برای‬ ‫خالی کردن حساب دخترهای جوان‬ ‫رئیس پایگاه سوم پلیس ا گاهی تهران بزرگ از دستگیری مرد شیادی که‬ ‫با ترفند خواستگاری از دختران جوان تهرانی ‪ ۴‬میلیارد ریال کالهبرداری‬ ‫کرده بود‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬سرهنگ کارا گاه‬ ‫قاسم دستخال بیان داشت‪ :‬چندین پرونده مشابه در پایگاه سوم پلیس‬ ‫ا گاهی تهران با موضوع کالهبرداری با ترفند خواستگاری تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی عنوان داشت‪ :‬شاکیان که زنان جوان بودند در اظهارات مشابهی‬ ‫عنوان کردند‪ ،‬سوار بر خودروی جک مشکی رنگ مرد جوان شده اند که‬ ‫راننده خودرو فردی شیک پوش و چرب زبانی و مدعی بوده کارخانه دار‬ ‫است با مطرح کردن خواستگاری چندین مالقات با وی داشته اند و در‬ ‫نهایت با اعتماد به وی‪ ،‬این خانم ها کارت های عابر بانک و طال های خود‬ ‫را در اختیار مرد جوان قرار دادند که دیگر متهم با دریافت این اموال‪ ،‬دیگر‬ ‫پاسخگوی تماس تلفنی مال باختگان نبوده است‪.‬‬ ‫رئیس پایگاه سوم پلیس ا گاهی تهران ابراز داشت‪ :‬متهم در شیوه دیگری‬ ‫به بهانه پرداخت وام و یا استخدام مال باختگان مبالغی را از دختران جوان دریافت‬ ‫اختصاصـی بیـن فرزنـدان ایثارگـر و شـاهد اسـت‬ ‫کـه ا گـر بـرای یـک کـد اسـتخدامی سـه نفـر ثبـت نـام‬ ‫بکننـد رقابـت بیـن ایـن افـراد خواهـد بـود‬ ‫و با ارسال رسید های بانکی جعلی مدعی شده است که مبلغ وام به‬ ‫حسابشان واریز و هنگامی که مال باختگان به بانک مراجعه کرده اند متوجه‬ ‫کالهبرداری شده اند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی توضیح داد‪ :‬در تحقیقات میدانی مسیر های تردد‬ ‫خودروی متهم و محل های برداشت وجوه مورد بررسی های پلیس قرار گرفت‬ ‫و در نهایت کارا گاهان موفق شدند چهره ای از متهم را به دست بیاورند که‬ ‫در رصد های اطالعاتی مشخص شد که متهم از مجرمان سابقه دار بوده و‬ ‫پیش تر روانه زندان شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مخفیگاه متهم در شرق تهران شناسایی و با دستور‬ ‫قضائی وی در مخفیگاهش دستگیرشد‪ ،‬افزود‪ :‬متهم در پایگاه سوم پلیس‬ ‫ا گاهی به ‪ ۲۵‬فقره کالهبرداری معترف شد و اظهار داشت که طال های‬ ‫کالهبرداری شده را به ‪ ۲‬مالخر فروخته است‪.‬‬ ‫رئیس پایگاه سوم پلیس ا گاهی تهران با بیان اینکه کارا گاهان هر ‪ ۲‬مالخر‬ ‫اموال سرقتی را دستگیر کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬کارا گاهان ارزش ریالی اموال سرقتی‬ ‫و طال ها را ‪ ۴‬میلیارد ریال اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫سرهنگ دستخال در پایان گفت‪ :‬با توجه به دستگیری متهم و اعتراف‬ ‫صریح وی به جرم خود‪ ،‬بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ‪ ۳۴‬تهران با توجه‬ ‫به گسترده بودن جرایم این متهم دستور انتشار تصویر بدون پوشش سامان‬ ‫را صادر و از کسانی که در دام فریبکارانه وی گرفتار شده اند خواست به‬ ‫دادسرای ناحیه ‪ ۳۴‬یا پایگاه سوم پلیس ا گاهی تهران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ سید مصطفی مرتضوی هشدار داد‪:‬‬ ‫کالهبرداری از طریق‬ ‫ا گهی استخدام کار در منزل‬ ‫رئیس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص کالهبرداری از طریق‬ ‫ا گهی بسته بندی محصوالت در منزل در سایت دیوار به شهروندان‬ ‫هشدار داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری موج اصفهان‪ ،‬سرهنگ سید مصطفی مرتضوی‬ ‫گفت‪ :‬فردی که با درج ا گهی استخدام کار در منزل در سایت دیوار از‬ ‫افراد متقاضی کالهبرداری می کرد‪ ،‬شناسایی و دستگیر شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬با ارائه مرجوعه قضائی توسط خانم جوان به این‬ ‫پلیس مبنی اینکه با مشاهده ا گهی استخدام کار در منزل با ا گهی‬ ‫دهنده تماس و مبلغ ‪ 3‬میلیون ریال بابت تامین مواد اولیه و دستگاه‬ ‫بسته بندی پرداخت و پس از ان پاسخگوی تماس نبوده است‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی افزود‪ :‬بنا به اظهار شاکی پس از جلب اعتماد و‬ ‫ارائه پیشنهادات فریبنده مبلغ دریافتی بابت تهیه مواد اولیه و دستگاه‬ ‫بسته بندی از وی اخذ و قرار بود پس از تولید محصول در حقوق اولین‬ ‫ماه به وی عودت داده شود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتای اصفهان ادامه داد‪ :‬با اقدامات فنی و تخصصی‬ ‫کارشناسان‪ ،‬متهم شناسایی و ضمن اقرار به جرم خود اظهار داشت که‬ ‫با هدف کسب منافع مالی اقدام به انتشار ا گهی های جعلی کار در‬ ‫منزل جهت بسته بندی محصوالت کردم و به این ترتیب پس از دریافت‬ ‫مبالغی از متقاضیان‪ ،‬تلفن همراه خود را از دسترس خارج می کردم‪.‬‬ ‫سرهنگ مرتضوی به شهروندان و بخصوص افراد جویای کار توصیه‬ ‫کرد‪ :‬شهروندان مراقب ا گهی ها و تبلیغاتی که بر روی سایت هایی‬ ‫نظیر شیپور و دیوار و یا شبکه های اجتماعی منتشر می شود باشند‪،‬‬ ‫سایت های تبلیغاتی انجام معامله را در بستر فیزیکى بر عهده خریدار‬ ‫و فروشنده واگذار کرده اند‪ ،‬بنابراین شهروندان باید پس از رویت کاال یا‬ ‫خدمات و احراز هویت هر یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهى را‬ ‫به صورت رو در رو و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند تا گرفتار‬ ‫کالهبرداران نشوند‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫کالهبرداری تاجر خشکبار‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهران بزرگ از دستگیری‬ ‫کالهبرداری که با ترفند فروش خشکبار ‪ ۱۰‬میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود‪،‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ داود معظمی گودرزی رییس پلیس فضای تولید و تبادل‬ ‫اطالعات تهران بزرگ گفت‪ :‬مرد جوانی به پلیس فتا مراجعه و اظهار‬ ‫کرد‪ ،‬با سرمایه ای که به دست اورده قصد داشته یک کسب و کار بزرگ‬ ‫راه بیندازد و برای همین در فضای مجازی به جست وجوی مشاغل‬ ‫مختلف پرداخته که در این حین با شخصی که مدعی بوده از افراد‬ ‫مطرح و تاجر خشکبار است‪ ،‬اشنا شده است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬شاکی در ادامه گفت که پس از گذشت مدتی‬ ‫درخصوص نحوه تجارت خشکبار‪ ،‬با وعده هایی که وی مدعی بود‪ ،‬به‬ ‫این شغل راغب شده و خرید و فروش خشکبار را مناسب برای تجارت‬ ‫دیده و تصمیم گرفته مبالغی را به حساب وی واریز کند تا با خرید عمده‬ ‫خشکبار و توزیع ان به صورت خرد بتواند سرمایه ای را در گردش مالی قرار‬ ‫دهد‪ .‬بدین ترتیب در چندین مرحله مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد ریال به حسابی که‬ ‫وی اعالم داشته‪ ،‬واریز کرده‪ ،‬ولی پس از واریز وجه دیگر پاسخی از وی‬ ‫دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫رییس پلیس فتا ابراز داشت‪ :‬با دریافت شکایت بررسی موضوع در‬ ‫دستور کار تیمی از مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و کارا گاهان این‬ ‫پلیس موفق شدند در رصد های اطالعاتی هویت و مخفیگاه متهم را در‬ ‫یکی از استان های همجوار شهر تهران شناسایی کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ گودرزی توضیح داد‪ :‬با اخذ نیابت قضائی‪ ،‬تیمی از‬ ‫کارا گاهان به مخفیگاه متهم اعزام و موفق شدند وی را در مخفیگاهش‬ ‫دستگیر و به پلیس فتا تهران انتقال دهند‪.‬‬ ‫رییس پلیس فتا تهران با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیسی‬ ‫به جرم ارتکابی اعتراف و برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی‬ ‫شد به کاربران فضای مجازی تاکید کرد‪ :‬معامالت خود را در فضای‬ ‫حقیقی انجام دهید و بدون دریافت کاال از پرداخت وجه تحت هر‬ ‫عنوانی از قبیل پیش پرداخت‪ ،‬بیعانه‪ ،‬تضمین قرارداد و حسن عمل و‬ ‫‪ ...‬خودداری کنید‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫کالهبردار میلیاردی‬ ‫در خوزستان به دام افتاد‬ ‫جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان گفت‪ :‬یک کالهبردار‬ ‫ارگان های دولتی که با وعده کار کسب درامد می کرد در شهرستان دشت‬ ‫ازادگان شناسایی و دستگیر شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ یدالــه امیــری در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت تعــدادی از شــهروندان دشــت‬ ‫ازادگان مبنــی بــر دریافــت مبالغــی توســط فــردی بــه عنــوان بیعانــه کار در‬ ‫ارگان هــای دولتــی‪ ،‬شناســایی و دســتگیری ایــن کالهبــردار در دســتور کار‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران پلیس ا گاهی استان با کار اطالعاتی و بررسی های‬ ‫صورت گرفته متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی در‬ ‫مخفیگاهش دستگیر کردند‪.‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی خوزســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫بازجویی هــای فنــی پلیــس و مقابلــه بــا مســتندات موجــود بــه کالهبــرداری‬ ‫از ‪ ۱۵‬نفــر از اهالــی شهرســتان دشــت ازادگان بــه مبلــغ ‪ ۱۵‬میلیــارد ر یــال‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســـرهنگ امیـــری از شـــهروندان خواســـت پیـــش از واریـــز هرگون ــه‬ ‫وج ــه ی ــا ارائ ــه اطالع ــات هویت ــی‪ ،‬از صح ــت و س ــقم ش ــرکت ی ــا س ــازمان‬ ‫اســـتخدام کننـــده اطمینـــان حاصـــل کننـــد‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1223

هفته نامه بازار کار 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1399/12/23
هفته نامه بازار کار 1222

هفته نامه بازار کار 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1399/12/16
هفته نامه بازار کار 1221

هفته نامه بازار کار 1221

شماره : 1221
تاریخ : 1399/12/09
هفته نامه بازار کار 1220

هفته نامه بازار کار 1220

شماره : 1220
تاریخ : 1399/12/02
هفته نامه بازار کار 1219

هفته نامه بازار کار 1219

شماره : 1219
تاریخ : 1399/11/25
هفته نامه بازار کار 1218

هفته نامه بازار کار 1218

شماره : 1218
تاریخ : 1399/11/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!