هفته نامه بازار کار شماره 1216 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1216

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1216

هفته نامه بازار کار شماره 1216

‫اغاز بیست و یکمین سال انتشار هفته نامه بازارکار‬ ‫استخدام‬ ‫اســتخدام ‪ 150‬نفر دیپلم تا فوق لیسانس در شرکت گلریزان نواور‬ ‫شرکت مهندسی چینه سازه بیهق استخدام می کند‬ ‫شرکت پارس میامی کویر در عناورین شغلی مختلف استخدام می کند‬ ‫استخدام ‪ 334‬نفر نگهبان و مامور انتظامات در استان تهران‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن ‪9-1399‬جمادی الثانی ‪23 -1442‬ژانویه ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1216‬‬ ‫استخدام کادر فنی در یک شرکت در شهر بندر عباس‬ ‫مجوز استخدام ‪ 5‬هزار نیروی پلیس زندان صادر شد‬ ‫اخرین فرصت های شغلی برای کارجویان و ثبت نام بیمه بیکاری‬ ‫در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ‪66710081‬‬ ‫حاجی میرزایی تشریح کرد‬ ‫برنامه ها و مسیر استخدام معلمان‬ ‫در اموزش و پرورش‬ ‫جهاددانشگاهی برگزار می کند‪:‬‬ ‫ازمون تامین نیروی انسانی‬ ‫شرکت شیر پاستوریزه‬ ‫پگاه اصفهان‬ ‫‪3‬‬ ‫بانک رفاه کارگران‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫می کند‬ ‫معاون این وزارتخانه خبر داد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫جزئیات استخدام نیروی انسانی‬ ‫در وزارت بهداشت‬ ‫چالش ها و فرصت های‬ ‫کاریابی ها‬ ‫در بازار کار کشور ‬ ‫‪8‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ‪ 1400‬مطرح کرد؛‬ ‫برنامه افزایش حقوق کارکنان دولت و تبدیل قصه مربی‬ ‫کیک بوکسینگی‬ ‫وضعیت استخدامی ایثارگران در سال اینده‬ ‫که مکانیک شد‬ ‫جهاد دانشگاهی قطب توسعه کسب وکار‬ ‫‪2‬‬ ‫خانگی کشور است‬ ‫پارک های علم و فناوری‪ ،‬ناجی امروز جوانان بیکار‬ ‫‪10‬‬ ‫هشدار وزارت کار در مورد‬ ‫ا گهی های جعلی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یک مجموعه فرهنگی از دانشجویان رشته های خبرنگاری‪ ،‬علوم اجتماعی ‪ ،‬علوم ارتباطات اجتماعی و‪ ‬رشته های مشابه‬ ‫در مقاطع کاردانی و‪ ‬کارشناسی جهت ‪ ‬تولید و‪ ‬تحلیل خبر ‪ ،‬تهیه گزارش و‪ ‬مصاحبه ‪ ،‬رصد رویدادهای فضای مجازی و‪ ‬سایت ها در دفتــر‬ ‫تهران دعوت به همکاری می نماید‪ :  .‬‬ ‫مهارت های مورد نیاز‪:‬‬ ‫○ دارای توانمندی در تحلیل محتوای رسانه ای و‪ ‬خبری‪ ‬‬ ‫○ تسلط به خبرنویسی‪ -‬تهیه گزارش و‪ ‬مصاحبه‬ ‫○ شناخت و‪ ‬تسلط به شبکه های اجتماعی ‪ ،‬فضای مجازی و‪ ‬سایت های خبری‪ ○  ‬مسلط به کار با نرم افزارهای افیس‬ ‫○ خالق‪ ،‬منعطف‪ ،‬متعهد‪ ،‬انتقادپذیر و‪ ‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫شرایط ‪  :‬یک ماه کار ازمایشی همراه با حقوق و‪ ‬در صورت حسن انجام کار قرارداد منعقد می گردد‪.‬‬ ‫عالقمندان لطفا رزومه و‪ ‬سوابق کامل کاری خود را به ادرس ایمیل ‪ vahid3969@gmail.com :‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫بهترین شغل های‬ ‫پردرامد در‬ ‫سال ‪2021‬‬ ‫عالقه به بازیگری کار‬ ‫دست دختر جوان‬ ‫اصفهانی داد‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫کارکنان شوراهای‬ ‫حل اختالف‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 1 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‬ ‫حاجی میرزایی تشریح کرد ‪:‬‬ ‫ورود هب دهه سوم‬ ‫بازارکار این هفته سراغازی است بر دهه سوم انتشار ان‪ .‬در دو دهه ای که گذشت‬ ‫در عرصه اطالع رسانی بازارکار و همچنین اشتغال تحوالت مختلف صورت گرفت‪.‬‬ ‫اگر چه موضوع اشتغال بعنوان یکی از اصلی ترین مسائل اجتماعی همواره مورد‬ ‫توجه رسانه ها بود‪ ،‬اما انتشار نشریه تخصصی در این مورد گام بزرگی بود که جهادگران‬ ‫دانشگاهی برای حل یک معضل اجتماعی کشور به صورت تخصصی برداشتند و در‬ ‫این زمینه پیشگام گردیدند‪ .‬در مسیری که طی شد به رغم فراز و نشیب های مختلف‪،‬‬ ‫اصلی ترین حامیان انتشار هفته نامه خوانندگان ان و به ویژه فعاالن حوزه کار و اشتغال‬ ‫بوده اند که همواره مدیون و سپاسگزار انها بوده ایم ‪.‬اینک در استانه سومین دهه و درشرایط‬ ‫خاص اجتماعی که همه شاهد ان بوده و هستیم توجه به نکاتی چند را ضروری می دانیم ‪.‬‬ ‫به رغم اینکه گروهی با وجود رسانه ها ی مختلف در فضای مجازی دیگر به‬ ‫نشریات مکتوب نگاهی مثبت ندارند ‪ ،‬اعتقاد داریم که تاثیر و نقش نشریات مکتوب‬ ‫و تاثیرگذاری ان بی بدیل است‪ .‬تاکنون درفضای مجازی چه درقالب شبکه ها و چه‬ ‫تارگاه های مختلف فعالیت های مختلفی صورت گرفته اما کماکان نشریات می توانند‬ ‫منبع مطمئن و مسئولی برای انعکاس مسائل مشترک اجتماعی باشند و تاثیر خود را‬ ‫باقی بگذارند ‪ .‬متاسفانه درفضای مجازی افات مختلفی وجود دارد که تاثیرات منفی‬ ‫اجتماعی دارند اما نشریات بنا به تفاوت های فاحشی که با این گروه از رسانه ها دارند از‬ ‫افات اجتماعی به دور می مانند و نقش فرهنگی بهتری ایفا می کنند ‪.‬‬ ‫امیدمان این است که کماکان در همان راهی قدم برداریم که مورد رضایت خدای‬ ‫بزرگ است و بر همان اصولی تکیه داشته باشیم که از ارزشهای واالی انقالب اسالمی و‬ ‫مولود ان جهاددانشگاهی سرچشمه گرفته و اعتالی ایران عزیز را نوید می دهند ‪ ،‬در این‬ ‫راه نیز از همه عزیزان کماکان امید همراهی داریم‪.‬‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫برنامه ها و مسیر استخدام معلمان‬ ‫در اموزش وپرورش‬ ‫وز یــر امــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬بــرای ســامان دهــی نیروهــای امــوزش و پــرورش‬ ‫ق ــدم ه ــای بلن ــدی برداش ــتیم و اقدام ــات انج ــام ش ــده در ط ــول س ــال گذش ــته‬ ‫و امس ــال نس ــبت ب ــه س ــال ه ــای گذش ــته ب ــی س ــابقه اس ــت‪ .‬امس ــال ش ــرایط‬ ‫اس ــتخدام ب ــرای بی ــش از ‪ ۷۳‬ه ــزار نف ــر در کش ــور فراه ــم ش ــده اس ــت ک ــه چنی ــن‬ ‫اقدام ــی را در ‪ ۱۰‬س ــال گذش ــته نداش ــتیم‪.‬‬ ‫محســن حاجــی میرزایــی در اییــن افتتــاح پنــج مدرســه روســتایی در خرمشــهر‬ ‫و ش ــادگان ک ــه دوم بهم ــن م ــاه انج ــام ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬مدرس ــه جای ــگاه رفی ــع و‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ‪ 1400‬مطرح کرد؛‬ ‫برنامه افزایش حقوق کارکنان دولت و تبدیل‬ ‫وضعیت استخدامی ایثارگران در سال اینده‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫نحوه استخدام معلمان حق التدریسی اعالم شد‬ ‫وزارت اموزش و پرورش نحوه برگزاری دوره مهارت اموزی و استخدام ‪ ٢٥‬هزار و ‪ ٥٠٠‬معلم‬ ‫حق التدریسی‪ ،‬اموزشیاران نهضت سواداموزی‪ ،‬مربیان پیش دبستانی و خرید خدمات‬ ‫اموزشی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت اموزش وپرورش‪ ،‬در اجرای قانون‬ ‫الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و اموزشیاران‬ ‫نهضت سواداموزی در وزارت اموزش وپرورش مصوب ‪ ۱۳‬شهریور ‪۱۳۹۷‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی و ایین نامه های اجرایی مربوط (الحاقات بعدی)‪ ،‬اطالعیه نحوه برگزاری دوره‬ ‫مهارت اموزی و استخدام معلمین حق التدریسی‪ ،‬اموزشیاران نهضت سواداموزی‪ ،‬مربیان‬ ‫پیش دبستانی و خرید خدمات اموزشی اعالم شد‪.‬‬ ‫این اطالعیه مربوط به مشمولین قانون مزبور که به استناد مجوز شماره ‪۷۱۱۰۴۱‬مورخ‬ ‫‪ ۸‬اسفند ‪۱۳۹۸‬سازمان اداری و استخدامی کشور برای تبدیل وضعیت ‪۲۵‬هزار و ‪۵۰۰‬نفر از‬ ‫مشمولین که از سوی ادرارت کل اموزش وپرورش استان ها جهت گذراندن دوره یک ساله‬ ‫مهارت اموزی به دانشگاه ها معرفی شده اند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫بر اساس این اطالعیه مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری اموزش و پرورش؛ اسامی‬ ‫ص یافته(موضوع مجوز‬ ‫مشمولین قانون‪ ،‬با کسب امتیاز الزم و در سقف ردیف های تخصی ‬ ‫شماره‪۷۱۱۰۴۱‬مورخ‪ ۶‬اسفند ‪ ۱۳۹۸‬سازمان اداری­و استخدامی کشور) که از سوی اداره کل‬ ‫اموز ­‬ ‫ش وپرورش استان سهمیه خدمتی مورد تایید قرارگرفته از طریق مرکز برنام ­ه ریزی منابع‬ ‫انسانی و امور اداری به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی ارسال شده‬ ‫است‪ .‬معرفی شدگان این مرحله می توانند جهت گذراندن دوره یک ساله مهار ­‬ ‫ت اموزی‪،‬‬ ‫طبق ایی ­‬ ‫ن نامه اجرایی بند (‪ )۳‬قانون مزبور مصوب جلسه ‪ ۱۷‬شهریور ‪ ۱۳۹۸‬هیات وزیران‬ ‫به شماره ابالغی ‪/۷۹۷۹۵‬ت‪۵۶۶۱۰‬هـ مورخ ‪ ۳۰‬شهریور ‪ ۱۳۹٨‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫طبق این اطالعیه افراد مشمول استخدام در این مرحله می­باید قبل ازجذب و تبدیل‬ ‫وضعیت‪ ،‬تاییدیه گزینش را کسب کنند‪ .‬نحوه انجام مراحل گزینش مطابق قوانین و مقررات‬ ‫ً‬ ‫مربوط‪ ،‬متعاقبا از طریق دبیرخانه هیات مرکزی گزینش به افراد مشمول قانون اعالم می شود‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به ضوابط عمومی استخدام‪ ،‬اخذگواهی صحت مزاج (ازمایشات‬ ‫و معاینات بدو استخدام) و عدم سوءپیشنه از مرجع مربوط قبل از پایان پودمان اول‬ ‫اموزشی(حداکثرتا مورخ ‪ ۳۰‬اردیبهشت ‪ ،)۱۴۰۰‬الزامی است‪.‬‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش‬ ‫مدرک تحصیلی دوم افراد فعال در مدارس از اول‬ ‫بهمن ماه اعمال می شود‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش با ارسال دستورالعملی به استان ها‪،‬‬ ‫از اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که در مدارس فعالیت دارند‪ ،‬از اول بهمن ماه‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬معاونت برنامه ریزی‬ ‫و توسعه منابع‪ ،‬در اجرای قانون تنظیم برخی مقررات مالی‪ ،‬اداری و پشتیبانی وزارت اموزش‬ ‫و پرورش‪،‬مصوبمجلسشورایاسالمیو براساسبخشنامهسازمانمدیریتو برنامهریزی کشور‪،‬‬ ‫به استان ها اعالم کرد‪ :‬اثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی‬ ‫ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی تنها برای یک مقطع تحصیلی باالتر با‬ ‫رعایت شرایط اعالم شده قابل احتساب خواهد بود‪.‬‬ ‫بر این اساس مدرک تحصیلی دوم افرادی که در مدارس فعالیت دارند‪ ،‬از اول بهمن‬ ‫ماه ‪ ۹۹‬اعمال می شود‪.‬‬ ‫در اجرای تبصره مذکور‪ ،‬اثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک‬ ‫تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی تنها برای دو مقطع تحصیلی‬ ‫باالتر؛ دیپلم به فوق دیپلم و لیسانس‪ ،‬لیسانس به فوق لیسانس و دکتری و همچنین‬ ‫کارشناسی ارشد به دکتری با رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و پیش بینی‬ ‫مدرک تحصیلی در شرایط احراز پست مورد تصدی قابل احتساب است‪.‬‬ ‫اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذینفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در‬ ‫بودجه های سنواتی است و مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیرکل اموزش و‬ ‫پرورش استان ها است‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مجلـس گفـت‪ :‬ایـن کمیسـیون پیشـنهاد دولـت بـرای‬ ‫افزایـش ‪ ۲۵‬درصـدی حقـوق و مزایـای کارکنـان دولـت را‬ ‫تصو یـب کـرد اما سـقف پرداخت حقـوق را ‪ ۱۵‬برابر حداقل‬ ‫حقـوق یعنـی ‪ ۳۳‬میلیـون تومـان در نظـر گرفـت یعنـی‬ ‫نماینـدگان میـزان افزایـش حقوق هـا را از ‪ ۲۱‬برابـر بـه ‪ ۱۵‬برابـر‬ ‫حداقـل حقـوق کاهـش دادنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت‪ ،‬رحیـم‬ ‫زارع سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه سـال ‪1400‬‬ ‫مجلـس در نشسـت خبـری امروز (پنجشـنبه‪ 2 ،‬بهمن ماه)‬ ‫در تشـریح مصوبـات ایـن کمیسـیون گفـت‪ :‬کمیسـیون‬ ‫تلفیـق پیشـنهاد دولـت بـرای افزایـش ‪ 25‬درصـدی حقـوق‬ ‫و مزایـای کارکنـان دولـت را بـرای سـال اینـده تصو یـب کـرد‬ ‫امـا سـقف پرداخـت حقـوق را ‪ 15‬برابـر حداقـل حقوق یعنی‬ ‫‪ 33‬میلیـون تومـان تعییـن کـرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬برایـن اسـاس نماینـدگان میـزان افزایـش‬ ‫حقوق هـا را از ‪ 21‬برابـر بـه ‪ 15‬برابـر حداقـل حقـوق کاهـش‬ ‫دادنـد‪ ،‬البتـه کارانـه پزشـکان مشـمول ایـن بنـد نیسـت‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه سـال ‪1400‬‬ ‫بـا بیـان اینکـه سـقف پـاداش بازنشسـتگی ‪ 475‬میلیـون‬ ‫تومـان تعییـن شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬سـقف معافیـت مالیاتـی‬ ‫حقـوق کارکنـان دولـت بـه اسـتثناء اعضـای هیـات علمی‬ ‫و قضـات ‪ 4‬میلیـون تومـان تعییـن شـد‪.‬‬ ‫زارع بـا اشـاره بـه نحـوه دریافـت مالیـات از حقـوق هـا‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬از حقـوق بیـن ‪ 4‬تـا ‪ 8‬میلیـون تومـان ‪ 10‬درصـد‪،‬‬ ‫حقـوق بیـن ‪ 8‬تـا ‪ 12‬میلیـون تومـان ‪ 15‬درصـد‪ ،‬حقـوق ‪12‬‬ ‫تـا ‪ 18‬میلیـون تومـان ‪ 20‬درصـد‪ ،‬حقـوق ‪ 18‬تـا ‪ 24‬میلیـون‬ ‫تومـان ‪ 25‬درصـد‪ ،‬حقـوق ‪ 24‬تـا ‪ 32‬میلیـون تومـان ‪30‬‬ ‫درصـد مالیـات اخـذ خواهـد شـد و مـازاد بـر ‪ 32‬میلیـون‬ ‫تومـان حقـوق هـم بایـد ‪ 35‬درصـد مالیـات پرداخـت کنـد‪.‬‬ ‫زارع گفـت‪ :‬همچنیـن براسـاس مصوبـه این کمیسـیون‬ ‫تسـهیالتی بـرای حـوزه اشـتغال بـا محور یـت کشـاورزی‬ ‫در نظـر گرفتـه شـد و وزارت امـور اقتصـاد و دارایـی بایـد بـا‬ ‫محور یـت کشـاورزی و امنیـت غذایـی‪ ،‬سـاخت مسـکن‪،‬‬ ‫توسـعه صنایـع‪ ،‬حمـل و نقـل‪ ،‬حمایـت از شـرکت هـای‬ ‫دانـش بنیـان و تکمیـل زیرسـاخت هـای شـهرک هـای‬ ‫صنعتـی اقدامـات الزم را در سـال ‪ 1400‬انجـام دهـد‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه سـال‬ ‫‪ 1400‬بـا اشـاره بـه مصوبـات کمیسـیون تلفیـق بودجـه در‬ ‫بحـث ایثارگـران هـم گفـت‪ :‬دولـت موظـف شـد‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی کلیـه افـراد پیمانـی‪،‬‬ ‫انجـام کار معیـن‪ ،‬کارگـری‪ ،‬شـرکتی و روزمزد بـا طی مراحل‬ ‫گزینـش بـدون الـزام بـه داشـتن شـرط سـنی‪ ،‬تحصیـل و‬ ‫ازمـون فرزنـدان ایثارگـران اقـدام کـرده و انهـا را اسـتخدام‬ ‫رسـمی کنـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه بیکاری و اشتغال وزارت تعاون خبر داد‪:‬‬ ‫ثبت درخواست بیمه بیکاری ‪ ۲۰۹‬هزار نفر‬ ‫از ابتدای خردادماه‬ ‫مدیــرکل پایــداری اشــتغال و بیمــه بیــکاری وزارت‬ ‫تعــاون گفــت‪ :‬تعــداد ‪ ۲۰۸‬هــزار و ‪ ۹۹۹‬نفــر از متقاضیانــی‬ ‫کــه از ایــن تار یــخ بیــکار شــدند یــا بیــکاری انهــا اســتمرار‬ ‫داشــته در ســامانه بیمــه بیــکاری ثبت نــام و درخواســت‬ ‫‪ ۱۵۹‬هــزار و ‪ ۳۹۵‬نفــر رســیدگی شــده و ‪ ۹۷‬هــزار و ‪ ۵۲۷‬نفــر‬ ‫مقــرری دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬یک ــی از تبع ــات مه ــم ش ــیوع‬ ‫بیم ــاری کرون ــا بی ــکاری ب ــود ک ــه ب ــه دلی ــل اعم ــال‬ ‫محدودیت ه ــای ت ــردد و تعطیل ــی کس ــب و کاره ــا‬ ‫مش ــکالت بی ش ــماری را ب ــرای نی ــروی کار کش ــور ب ــه‬ ‫وجـــود اورده اســـت‪.‬‬ ‫دولــت بــرای حمایــت از معیشــت کســانی کــه بــه‬ ‫ناچــار در دوره شــیوع کرونــا کار خــود را از دســت داده انــد‪،‬‬ ‫پنــج هــزار میلیــارد تومــان در نظــر گرفــت کــه بــا تزر یــق بــه‬ ‫صنــدوق بیــکاری‪ ،‬صــرف حمایــت از کســانی خواهــد شــد‬ ‫کــه بــا تعطیلــی مشــاغل در اپیدمــی کرونــا از ادامــه کار‬ ‫بازماند ه ا نــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای همیــن منظــور ســامانه ای بــه ادرس‬ ‫‪ bimebikari.mcls.gov.ir‬راه انــدازی شــد تــا افــراد‪،‬‬ ‫درخواســت خــود را در ان ثبــت کننــد‪ .‬پــس از انجــام‬ ‫پایش هــای الزم مشــموالن شناســایی و پرداخــت بیمــه‬ ‫بیــکاری بــرای ســه مــاه (اســفند‪ ،‬فروردیــن و اردیبهشــت)‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای خردادمــاه رســیدگی بــه درخواســت‬ ‫متقاضیــان طبــق قانــون بیمــه بیــکاری انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه بیــکاری و اشــتغال وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی در بــاره اخریــن امــار پرداخــت بیمــه‬ ‫بیــکاری کرونــا بــه ایرنــا‪ ،‬گفــت‪ :‬از ابتــدای اســفندماه بــه‬ ‫واســطه شــیوع بیمــاری کرونــا کســب و کارهــا تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫«مســعود بابایــی» گفــت‪ :‬براســاس مصوبــه ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬مقــرر شــد بــرای بــازه زمانــی اســفند‪،‬‬ ‫فروردیــن و اردیبهشــت بیمــه بیــکاری پرداخــت شــود و‬ ‫پــس از اعــام ایــن ســتاد ‪ ۸۴۰‬هــزار نفــر در ســامانه بیمــه‬ ‫بیــکاری بــه ادرس ‪ prkar.mcls.gov.ir‬ثبــت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برایــن اســاس از ابتــدای اســفندماه تــا‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهشــت مــاه ‪ ۷۳۰‬هــزار نفــر مشــمول قانــون کار‪،‬‬ ‫بیــکار شــدند و جــزو واجدیــن شــرایط دریافــت بیمــه‬ ‫بیــکاری شناســایی شــدند کــه معــادل یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۸۴‬هــزار نفــر مــاه می شــدند یعنــی ممکــن بــود فــردی تنهــا‬ ‫یــک مــاه بیمــه بیــکاری دریافــت کنــد و یــا بالعکــس فــردی‬ ‫ســه مــاه مقــرری بیمــه بیــکاری دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه بیــکاری وزارت تعــاون اظهارداشــت‪:‬‬ ‫از محــل یــک میلیــارد یورو یــی کــه بــه دســتور رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب از صنــدوق توســعه ملــی برداشــت شــد حــدود هــزار‬ ‫و ‪ ۳۷۸‬میلیــارد تومــان بــار مالــی بــرای دولــت داشــت‪ .‬بــه‬ ‫ایــن صــورت کــه یــک هــزار و ‪ ۲۲‬میلیــارد تومــان بــه بیــکاران‬ ‫پرداخــت شــد و ‪ ۳۵۵‬میلیــارد تومــان هزینــه بیمــه ایــام‬ ‫بیــکاری شــد تــا ایــن مــدت جــزو ســابقه کار و بیمـه ای افــراد‬ ‫محاســبه شــود‪.‬‬ ‫وی در بــاره میــزان پرداختــی بیمــه بیــکاری کرونــا بــه‬ ‫مشــموالن گفــت‪ :‬بــه دلیــل محدودیــت منابــع و ر یــزش‬ ‫بــاالی نیــروی کار در ماه هــای ابتدایــی شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونــا میــزان پرداختــی مقــرری بیــکاری ‪ ۵۵‬درصــد حداقــل‬ ‫دســتمزد افــراد بیــن ‪ ۸۲۵‬هــزار تومــان تــا یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزر تومــان و متناســب بــه تعــداد افــراد تحــت تکفــل‬ ‫متفــاوت بــود‪.‬‬ ‫بابایــی اظهارداشــت‪ :‬از ابتــدای خردادمــاه ‪ ۲۰۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۹۹‬نفــر کــه از متقاضیانــی کــه بیــکاری انــان اســتمرار‬ ‫داشــته یــا در ایــن تار یــخ بیــکار شــدند در ســامانه بیمــه‬ ‫بیــکاری ثبــت نــام کردنــد کــه تــا کنــون درخواســت‬ ‫‪ ۱۵۹‬هــزار و ‪ ۳۹۵‬نفــر رســیده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد ‪ ۹۷‬هــزار و ‪ ۵۲۷‬نفــر مقــرری بیمــه‬ ‫بیــکاری خردادمــاه را دریافــت کردنــد و درخواســت‬ ‫‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۵۵۷‬نفــر نیــز در کمیتــه دو نفــره تاییــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه بیــکاری وزارت تعــاون بــا بیــان اینکــه‬ ‫از ابتــدای خردادمــاه رســیدگی بــه درخواســت متقاضیــان‬ ‫بیمــه بیــکاری مطابــق مــاده ‪ ۶‬قانــون بیمــه بیــکاری اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬طبــق مــاده ‪ ۶‬قانــون بیمــه بیــکاری افــراد یــک مــاه‬ ‫فرصــت دارنــد درخواســت دریافــت مقــرری بیمــه بیــکاری‬ ‫را ثبــت کننــد و احــراز هو یــت شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون شــرایطی فراهــم شــده اســت تــا‬ ‫احــراز هو یــت افــراد بــه صــورت الکترونیکــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫*بــازارکار‪ -‬شــیوه ثبــت نــام بیمــه بیــکاری درحــال‬ ‫حاضــر توســط بســیاری از دســت انــدرکاران بــازارکار بــه‬ ‫و یــژه کارکنــان ایــن وزارتخانــه درســطح کشــور و همچنیــن‬ ‫ســایر فعــاالن حــوزه بــازارکار مــورد انتقــاد مــی باشــد امــا‬ ‫منتهــی ظاهــرا مــرغ یــک پــا دارد و مســئوالن محتــرم ایــن‬ ‫وزارتخانــه درحــوزه روابــط کار قصــد توجــه بــه افــکار عمومــی‬ ‫ورفــع مشــکالت فنــی و غیــر فنــی موجــود را ندارنــد‬ ‫براساس گزارش مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت کار ؛‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع اموزش و پرورش‬ ‫بیشترین رشد درامد سالیانه کارگران‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬بوده است‬ ‫ابالغ بخشنامه استخدام پذیرفته شدگان نهایی‬ ‫دانشگاه های تربیت معلم‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع اموزش و پرورش بخشنامه استخدام پذیرفته شدگان‬ ‫نهایی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را جهت اجرا به ادارات کل اموزش وپرورش‬ ‫استان ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت اموزش وپرورش‪ ،‬معاونت برنامه ریزی‬ ‫و توسعه منابع این وزارتخانه بر اساس مجوز سازمان امور اداری و استخدامی‪ ،‬فهرست‬ ‫پذیرفته شدگان نهایی رشته های موردنیاز وزارت اموزش وپرورش در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در ازمون سراسری سال ‪ ۱۳۹۹‬را ارسال و در اختیار‬ ‫ادارات کل اموزش و پرورش استان ها قرارداد‪.‬‬ ‫بر این اساس ادارات کل اموزش وپرورش استان ها موظف هستند بر اساس قانون‬ ‫متعهدین خدمت سال ‪ ۱۳۶۹‬مجلس شورای اسالمی ضمن اخذ تعهد محضری‪ ،‬نسبت‬ ‫به تشکیل پرونده استخدامی و کنترل اطالعات افراد در سامانه اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و‬ ‫پرورش درباره امکان افزایش ظرفیت استخدامی معلمان اظهار داشت‪ :‬برای جذب‬ ‫معلمان از روش جذب ماده ‪ ۲۸‬یا دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری باید از مجوزهای‬ ‫سازمان استخدامی و اداری پیروی کنیم؛ یعنی بر اساس قانون نمی توان بیشتر از تعداد‬ ‫مشخص مجوزها نیرو جذب کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬قبول داریم که در برخی از مناطق کمبود در جذب نیرو وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫باید تفاوت معناداری که در میانگین کشوری برخی استان ها وجود دارد‪ ،‬تامین شود و بعد‬ ‫به استان های برخوردار رسید‪.‬‬ ‫این ــده س ــاز اس ــت ک ــه دان ــش ام ــوزان در ان تعلی ــم م ــی بینن ــد و راه زندگ ــی را م ــی‬ ‫یابن ــد و این ــده خ ــود را رق ــم م ــی زنن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬وی همچنیــن تصر یــح کــرد‪ :‬دولــت بــرای توســعه فضاهــای‬ ‫اموزش ــی ق ــدم ه ــای بزرگ ــی برداش ــته اس ــت‪ .‬اعتب ــارات ح ــوزه نوس ــازی م ــدارس در‬ ‫ط ــول چن ــد س ــال گذش ــته بی ــش از چه ــار براب ــر افزای ــش یافت ــه اس ــت‪ .‬همچنی ــن‬ ‫حمای ــت دول ــت از خیری ــن از ‪ ۸۰۰‬میلی ــارد توم ــان ب ــه ‪ ۲‬ه ــزار و ‪ ۳۰۰‬میلی ــارد توم ــان‬ ‫افزای ــش داده اس ــت ت ــا ای ــن نقیص ــه مه ــم جب ــران ش ــود و ای ــن کاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتی ه ــا‬ ‫رف ــع ش ــوند‪.‬‬ ‫وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش در خص ــوص اس ــتخدام معلم ــان ح ــق التدریس ــی‪،‬‬ ‫بی ــان ک ــرد‪ :‬ب ــرای س ــامان ده ــی نیروه ــای ام ــوزش و پ ــرورش ق ــدم ه ــای بلن ــدی‬ ‫برداش ــتیم‪ .‬اقدام ــات انج ــام ش ــده در ط ــول س ــال گذش ــته و امس ــال نس ــبت ب ــه‬ ‫س ــال ه ــای گذش ــته ب ــی س ــابقه اس ــت‪ .‬امس ــال ش ــرایط اس ــتخدام ب ــرای بی ــش‬ ‫از ‪ ۷۳‬ه ــزار نف ــر در کش ــور فراه ــم ش ــده اس ــت ک ــه چنی ــن اقدام ــی را در ‪ ۱۰‬س ــال‬ ‫گذشـــته نداشـــتیم‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدام نیروه ــای ح ــق التدریس ــی‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫طب ــق قان ــون هم ــه اف ــراد ک ــه واج ــد ش ــرایط هس ــتند ت ــا پای ــان برنام ــه شش ــم توس ــعه‬ ‫اســـتخدام خواهنـــد شـــد امـــا بـــر اســـاس رویه هـــای قانونـــی هـــر ســـال از مح ــل‬ ‫س ــهمیه ه ــای اس ــتخدامی‪ ،‬بخش ــی از ای ــن معلم ــان ب ــه کارگی ــری خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫حاجــی میرزایــی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر از ایــن معلمــان اســتخدام‬ ‫مــی شــوند و مابقــی در ســال اینــده اســتخدام خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬مس ــیر اس ــتخدام اف ــرادی ک ــه واج ــد ش ــرایط نیس ــتند‪ ،‬تنه ــا از‬ ‫طریـــق شـــرکت در کنکـــور و قبولـــی در دانشـــگاه فرهنگیـــان و بـــرای افـــراد دارای‬ ‫مـــدرک کارشناســـی از طریـــق شـــرکت و قبولـــی ازمـــون مـــاده ‪ ،۲۸‬امـــکان پذی ــر‬ ‫خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫طبـق اخریـن داده های اماری‪ ،‬متوسـط درامد سـالیانه‬ ‫کارگـران در سـال ‪ ۹۲‬برابـر ‪ ۱۳‬میلیـون و ‪ ۶۰۰‬هـزار تومـان بـود‬ ‫کـه تـا سـال ‪ ۹۸‬بـه ‪ ۳۴‬میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هـزار تومـان رسـید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز امـار و اطالعـات راهبـردی وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اخریـن وضعیـت درامـدی‬ ‫گروه هـای مختلـف شـغلی در ‪ ۶‬سـال گذشـته را منتشـر‬ ‫کـرد‪ .‬طبـق ایـن گـزارش متوسـط درامـد سـالیانه خانـوار‬ ‫شـهری در ابتـدای شـروع بـه کار دولـت تدبیـر و امیـد (سـال‬ ‫‪ )۹۲‬برابـر ‪ ۲۰‬میلیـون ‪ ۵۰۰‬هـزار تومـان بـود کـه ایـن رقـم در‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬بـا ‪ ۱۶۳‬درصـد رشـد ‪ ۵۴‬میلیـون تومـان شـد‪.‬‬ ‫براسـاس ایـن امـار بیشـترین رشـد درامـد مر بـوط بـه‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬اسـت و در ایـن سـال حقـوق سرپرسـتان خانـوار‬ ‫نسـبت به سـال قبل از ان (‪ ۲۴.۴ )۹۷‬درصد افزایش یافته‬ ‫و معـادل ‪ ۵۴‬میلیـون تومـان بـود‪.‬‬ ‫در بیـن سـال های ‪ ۹۲‬تـا ‪ ۹۸‬دسـتمزد کارگـران نیـز‬ ‫رشـد کـرده اسـت‪ .‬در سـال ‪ ۹۲‬حقـوق کارگـران ماهانـه‬ ‫یـک میلیـون و ‪ ۱۳۳‬هـزار تومـان بـود (سـالیانه ‪ ۱۳‬میلیـون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هـزار تومـان)‪ .‬حقـوق کارگـران سـاده در بیـن سـال های‬ ‫‪ ۹۲‬تـا ‪ ۹۸‬هـر سـال رشـد کـرده اسـت‪ ،‬بـه ایـن صـورت کـه‬ ‫در سـال نخسـت شـروع بـه کار دولـت دسـتمزد کارگـران‬ ‫سـاده ‪ ۲۲.۱‬درصـد افزایـش یافـت و به رقـم ‪ ۱۶‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هـزار تومـان رسـید‪.‬‬ ‫بیشـترین افزایـش درامـد کارگـران سـاده مر بـوط به سـال‬ ‫افزایـش درامـد در سـال ‪ ۹۸‬نسـبت بـه ‪ ۹۷‬بـود کـه رشـد‬ ‫‪ ۳۰.۲‬درصـدی را ثبـت کـرد و متوسـط درامـد سـالیانه ایـن‬ ‫قشـر از جامعه ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان شـد و هر کارگر‬ ‫سـاده به طـور میانگیـن ماهیانـه ‪ ۲‬میلیـون و ‪ ۸۷۵‬هـزار‬ ‫تومـان حقـوق می گرفـت‪ .‬ایـن اعـداد نشـان مـی دهـد در‬ ‫مجمـوع از سـال ‪ ۹۲‬تـا سـال ‪ ،۹۸‬حقـوق کارگـران رشـدی‬ ‫‪ ۱۵۳‬درصـدی را تجربـه کـرده اسـت‪.‬‬ ‫براسـاس ایـن گـزارش ‪ ۶.۱‬درصـد از کارگـران حقـوق‬ ‫بگیـر عمومـی‪ ۵۲.۲ ،‬درصـد حقـوق بگیـر خصوصـی‪،‬‬ ‫‪ ۰.۶۸‬درصـد مشـاغل ازاد کشـاورزی و ‪ ۹.۳‬درصـد‬ ‫کارگـر ازاد غیرکشـاورز هسـتند‪ .‬البتـه در بیـن کارگـران‬ ‫‪ ۳۱.۹‬درصـد نیـز از منابـع متفرقـه درامـد کسـب می کننـد‪.‬‬ ‫بنابراین کسـب درامد از مشـاغل حقوق بگیری خصوصی‬ ‫اصلی تریـن منابـع درامـدی ایـن گـروه از خانـوار اسـت‪.‬‬ ‫در دو دهـه گذشـته بـه دلیـل افزایـش نیافتـن مـزد‬ ‫متناسـب بـا تـورم‪ ،‬یـک شـکافی میـان مـزد و تـورم و‬ ‫هزینه هـای زندگـی ایجـاد شـده و مشـکالت زیـادی بـرای‬ ‫طبقـات کارگـری و کارفرمایـی بـه وجـود امـده اسـت‪.‬‬ ‫در دولـت تدبیـر و امیـد حـق مسـکن کارگـران‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬درصـد افزایـش یافتـه و از رقـم ‪ ۲۰‬هـزار تومـان در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۴‬بـه مبلـغ ‪ ۳۰۰‬هـزار تومـان در سـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وزارت کار ابالغ کرد ‪:‬‬ ‫دستورالعمل اجرایی طرح‬ ‫مشوق بیمه ای کارفرمایان‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در راستای تحرک‬ ‫بیشتر بازار کار‪ ،‬کاهش اثار منفی کرونا و تشویق کارفرمایان‬ ‫بنگاههای خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جدید‬ ‫و فارغ التحصیالن دانشگاهی‪ ،‬دستورالعمل اجرایی طرح‬ ‫مشوق بیمه ای کارفرمایان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سایت موسسه کار و تامین اجتماعی ‪ ،‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در راستای تحرک بیشتر بازار کار‪،‬‬ ‫کاهش اثار منفی کرونا و تشویق کارفرمایان بنگاه های‬ ‫خصوصیو تعاونیبهجذبنیروی کار جدیدو فارغالتحصیالن‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه ای‬ ‫کارفرمایان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ط ــرح مش ــوق بیم ــه کارفرمای ــی ب ــا ه ــدف تح ــرک بخش ــی‬ ‫ب ــه ب ــازار کار‪ ،‬حمای ــت از کارافرین ــان و صاحب ــان کس ــب و‬ ‫کاره ــای اس ــیب دی ــده از ش ــیوع کرون ــا و ترغی ــب کارفرمای ــان‬ ‫کارگاه هـــای تولیـــدی و خدماتـــی بـــه اســـتفاده از نی ــروی‬ ‫کار جدیـــد دانشـــگاهی از ســـوی وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی اب ــاغ ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه موج ــب ای ــن ط ــرح تم ــام کارگاه ه ــای خصوص ــی و‬ ‫تعاون ــی فع ــال و کارگاه ه ــای دارای مج ــوز فعالی ــت از مراج ــع‬ ‫رس ــمی کش ــور‪ ،‬تح ــت پوش ــش ط ــرح مش ــوق بیمــه ای س ــهم‬ ‫کارفرم ــا ق ــرار می گیرن ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن س ــن بکارگی ــری فارغ التحصی ــان ب ــه ‪ ۳۸‬س ــال‬ ‫افزای ــش یافت ـه ک ــه م ــدت زم ــان خدم ــت نظ ــام وظیف ــه نی ــز ب ــه‬ ‫حداکث ــر س ــن اف ــراد ذک ــور اضاف ــه خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح ســهمیه ‪ ۸۱۰‬نفــر اشــتغال بــه اســتان تهــران‬ ‫اختص ــاص یافت ــه و ب ــر اس ــاس ش ــیوه نامه اجرای ــی ط ــرح‪ ،‬ب ــه‬ ‫منظ ــور کاه ــش مراجع ــه اف ــراد و نماین ــدگان کارفرمای ــان ب ــه‬ ‫ادارات تامی ــن اجتماع ــی در اس ــتانها‪ ،‬س ــهم بیم ــه کارفرم ــا‬ ‫ک ــه مع ــادل ‪ ۲۳‬درص ــد اس ــت‪ ،‬ب ــه حس ــاب ش ــخص کارفرم ــا‬ ‫واری ــز می ش ــود‪.‬‬ ‫بـــا توجـــه بـــه دســـتورالعمل اجرایـــی طـــرح کـــه اص ــاح‬ ‫و ابـــاغ شـــده‪ ،‬کارفرمایـــان کلیـــه کارگاههـــا و بنگاهه ــای‬ ‫اقتصـــادی بخـــش خصوصـــی و تعاونـــی کـــه نیـــروی کار‬ ‫جدیـــد و مـــورد نیـــاز خـــود را از میـــان فارغ التحصی ــان‬ ‫دانش ــگاهی دارای م ــدرک تحصیل ــی کارشناس ــی و باال ت ــر در‬ ‫تمــام رشــته هــای تحصیلــی بــه کار گیرنــد‪ ،‬وجــه حــق بیمــه‬ ‫س ــهم کارفرم ــا ب ــه اضاف ــه ‪ ۳‬درص ــد س ــهم بیم ــه بی ــکاری ک ــه‬ ‫جمعــا ‪ ۲۳‬درصــد حداقــل مــزد تعییــن شــده از ســوی شــورای‬ ‫عالــی کار مــی شــود را بابــت نیــروی جــذب شــده تــا دو ســال‬ ‫دریافــت مــی کننــد و ایــن وجــه ماهانــه توســط وزارت کار بــه‬ ‫حس ــاب انه ــا واری ــز م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ع ــدم محدودی ــت ظرفی ــت پذی ــرش نی ــروی کار جدی ــد‪،‬‬ ‫پرداخـــت مســـتقیم وجـــه مشـــوق از ســـوی وزارت کار ب ــه‬ ‫حســـاب کارفرمـــا‪ ،‬امـــکان بهره منـــدی واحدهـــای اس ــیب‬ ‫دی ــده از کرون ــا از مزای ــای ط ــرح‪ ،‬ب ــه کارگی ــری مج ــدد نی ــروی‬ ‫بی ــکار ش ــده قبل ــی و ام ــکان اس ــتفاده از بیم ــه بی ــکاری‬ ‫در ط ــرح مش ــوق بیم ــه ای کارفرمای ــان‪ ،‬نیروه ــای جدی ــد‬ ‫نبایـــد جایگزیـــن نیروهـــای قبلـــی کارفرمـــا شـــوند و م ــا ک‬ ‫جدیــد بــودن نیروهــای جــذب شــده‪ ،‬افزایــش نیروهــا نســبت‬ ‫ب ــه لیس ــت بیم ــه دو م ــاه قب ــل از ثب ــت ن ــام کارفرم ــا اس ــت‪.‬بر‬ ‫اس ــاس ش ــیوه نامه اجرای ــی ط ــرح مش ــوق بیم ــه کارفرمای ــی‪،‬‬ ‫در صورتـــی کـــه کارفرمـــا نیـــروی کار جدیـــد را از میــــــــ ـ ـ ـ ــان‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان ی ــا دان ــش اموخت ــگان دانش ــگاهی دارای‬ ‫گواهــی دوره کارورزی جــذب کنــد‪ ،‬در چارچــوب اییــن نامــه‬ ‫اجرای ــی م ــاده ‪ ۷۱‬قان ــون برنام ــه شش ــم ب ــه م ــدت ‪ ۲‬س ــال از‬ ‫مزایــای معافیــت حــق بیمــه ســهم کارفرمــا بهــره منــد خواهــد‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫کارشناس ــان تاکی ــد دارن ــد ک ــه ب ــا ای ــن ط ــرح‪ ،‬کارفرمای ــان‬ ‫م ــی توانن ــد ب ــه ه ــر می ــزان نی ــروی کار جدی ــد م ــورد نیازش ــان‬ ‫را بـــدون محدودیـــت از بیـــن فـــارغ التحصیـــان بـــا م ــدرک‬ ‫کارشناس ــی ب ــه ب ــاال ج ــذب کنن ــد و از ای ــن طری ــق در تح ــرک‬ ‫بـــازار کار و کاهـــش امـــار دانـــش اموختـــگان بیکــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار‬ ‫اثرگ ــذار باش ــند‪.‬‬ ‫در طـــرح مشـــوق بیمـــه ای کارفرمایـــان‪ ،‬نیـــروی کار‬ ‫جدی ــد بای ــد دس ــتکم م ــدرک تحصیل ــی کارشناس ــی و س ــن‬ ‫کمت ــر از ‪ ۳۸‬س ــال داش ــته و حداکث ــر س ــابقه بیم ــه پ ــردازی‬ ‫تامیـــن اجتماعـــی او کمتـــر از ‪ ۳۶‬مـــاه باشـــد‪ .‬نکتـــه مه ــم‬ ‫ای ــن ک ــه نیروه ــای جدی ــد‪ ،‬نبای ــد جایگزی ــن نیروه ــای قبل ــی‬ ‫کارفرم ــا ش ــوند و م ــا ک جدی ــد ب ــودن نیروه ــای ج ــذب ش ــده‬ ‫نی ــز‪ ،‬افزای ــش نیروه ــا نس ــبت ب ــه لیس ــت بیم ــه دو م ــاه قب ــل از‬ ‫ثب ــت ن ــام کارفرم ــا اس ــت‪ .‬داش ــتن مج ــوز فعالی ــت از مراج ــع‬ ‫رســمی کشــور و کدبیمــه کارگاهــی نیــز از شــروط برخــورداری‬ ‫کارفرمای ــان از مزای ــای ط ــرح مش ــوق بیم ــه ای اس ــت‪.‬‬ ‫کارفرمای ــان و ف ــارغ التحصی ــان م ــی توانن ــد ب ــا مراجع ــه‬ ‫بـــه نشـــانی ‪ https://moshavegh.mcls.gov.ir‬مراح ــل‬ ‫ثب ــت ن ــام اولی ــه را دنب ــال کنن ــد و پ ــس از بارگ ــذاری ق ــرارداد‬ ‫منعقــده کــه الزم اســت بــر پایــه حداقــل مــزد مصــوب شــورای‬ ‫عال ــی کار باش ــد و ب ــا در نظ ــر گرفت ــن تاری ــخ ش ــروع ق ــرارداد‬ ‫از ‪ ۱/۹/۱۳۹۹‬اق ــدام ک ــرده و از معافی ــت ‪ ۲۴‬ماه ــه بهره من ــد‬ ‫ش ــوند‪ .‬متقاضی ــان همچنی ــن م ــی توانن ــد جه ــت اس ــتفاده از‬ ‫ای ــن ط ــرح ب ــا واح ــد اش ــتغال اداره کار مح ــل س ــکونت خ ــود‬ ‫تم ــاس حاص ــل کنن ــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد؛‬ ‫حمایت از حادثه دیده ناشی از کار بدون‬ ‫توجه به سابقه پرداخت حق بیمه‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی اع ــام ک ــرد ک ــه در ح ــوادث ناش ــی از کار‪ ،‬تعه ــدات س ــازمان‬ ‫تامین اجتماع ــی ش ــامل درم ــان‪ ،‬غرام ــت دس ــتمزد و ‪ ...‬مش ــروط ب ــه داش ــتن س ــابقه پرداخ ــت‬ ‫ح ــق بیم ــه نیس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار مه ــر‪ ،‬ب ــه اس ــتناد م ــاده ‪ ٦0‬قان ــون تامین اجتماع ــی‪ ،‬ح ــوادث ناش ــی‬ ‫از کار‪ ،‬حوادث ــی اس ــت ک ــه در حی ــن انج ــام وظیف ــه و ب ــه س ــبب ان ب ــرای بیمه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده‬ ‫اتف ــاق می افت ــد‪.‬‬ ‫مقصــود از حیــن انجــام وظیفــه‪ ،‬تمــام اوقاتــی اســت کــه بیمه شــده در کارگاه یــا موسســات‬ ‫وابس ــته ی ــا س ــاختمان ها و محوط ــه ان مش ــغول کار باش ــد و ی ــا ب ــه دس ــتور کارفرم ــا در خ ــارج از‬ ‫محوطــه کارگاه عهــده دار انجــام ماموریتــی باشــد‪.‬‬ ‫زمــان هــای مراجعــه بــه درمانــگاه یــا بیمارســتان و یــا بــرای معالجــات درمانــی و توانبخشــی‬ ‫و اوق ــات رف ــت و برگش ــت بیمه ش ــده از من ــزل ب ــه کارگاه ج ــزو اوق ــات انج ــام وظیف ــه محس ــوب‬ ‫می ش ــود‪ ،‬مش ــروط ب ــر اینک ــه حادث ــه در زم ــان ع ــادی رف ــت و برگش ــت ب ــه کارگاه اتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق‬ ‫افت ــاده باش ــد‪.‬‬ ‫حادث ـه ای ک ــه ب ــرای بیمه ش ــده حی ــن اق ــدام ب ــرای نج ــات س ــایر بیمه ش ــدگان و مس ــاعدت‬ ‫ب ــه ان ــان اتف ــاق می افت ــد‪ ،‬حادث ــه ناش ــی از کار محس ــوب می ش ــود‪.‬‬ ‫در مجم ــوع در ح ــوادث ناش ــی از کار‪ ،‬تعه ــدات س ــازمان تامین اجتماع ــی ش ــامل درم ــان‪،‬‬ ‫غرام ــت دس ــتمزد و برق ــراری مس ــتمری های بازمان ــدگان‪ ،‬از کارافتادگ ــی کل ــی و جزئ ــی‪،‬‬ ‫غرام ــت مقط ــوع نق ــص عض ــو و غی ــره مش ــروط ب ــه داش ــتن س ــابقه پرداخ ــت ح ــق بیم ــه نیس ــت‬ ‫و ب ــدون توج ــه ب ــه س ــوابق بیمـ ـه ای بیمه ش ــده‪ ،‬مزای ــای قانون ــی ارائ ــه می ش ــود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه‬ ‫جزییات برگزاری مرحله شفاهی‬ ‫ازمون های مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی‬ ‫و مشاوران خانواده قوه قضاییه‬ ‫سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مرک ــز وکال‪ ،‬کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده ق ــوه قضایی ــه جزیی ــات مرحل ــه‬ ‫ش ــفاهی ازم ــون ه ــای ای ــن مرک ــز در س ــال ‪ ۱۳۹۹‬را اع ــام ک ــرد‪ .‬ب ــر ای ــن اس ــاس‪ ،‬پذیرفت ــه‬ ‫ش ــدگان مرحل ــه کتب ــی ازم ــون ه ــای وکال ــت‪ ،‬کارش ــناس رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬از روز ش ــنبه ‪ ۱۳۹۳ /۱۰ /۲۷‬ت ــا پای ــان روز جمع ــه‪ ۱۳۹۹/۱۱/10‬فرص ــت دارن ــد از‬ ‫طر ی ــق ادرس اینترنت ــی ‪ http://jazb.judiciarybar.ir‬و ی ــا در س ــایت مرک ــز‪ ،‬من ــو س ــامانه‬ ‫ه ــای ج ــذب ‪ ۹۹‬قاب ــل دسترس ــی اس ــت اطالع ــات م ــورد نی ــاز را تکمی ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس اطالعی ــه منتش ــر ش ــده از س ــوی ای ــن مرک ــز درص ــورت ایج ــاد محدودیت ه ــای‬ ‫ً‬ ‫کرونای ــی ی ــا مالحض ــات اجرای ــی دیگ ــر ممک ــن اس ــت پیش ــرفت کار لزوم ــا در چارچ ــوب‬ ‫برنام ــه انج ــام نش ــود‪.‬‬ ‫عالوه برای ــن‪ ،‬قبول ــی در ازم ــون ش ــفاهی ب ــه منزل ــه تایی ــد نهای ــی نیس ــت و تایی ــد‬ ‫صالحی ــت نهای ــی داوطل ــب پ ــس از انج ــام اس ــتعالمات قانون ــی و س ــایر مراح ــل ذک ــر ش ــده‬ ‫در قوانی ــن و ایین نامه ه ــا ص ــورت می گی ــرد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫رییس جهاددانشگاهی با اشاره به موفقیت در ساخت پیچیده ترین قسمت قطارملی خبرداد ؛‬ ‫ده ها هزار فرصت شغلی با ساخت واگن های مورد نیاز‬ ‫مترو درکشور ایجاد می شود‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه‬ ‫بازدیدهـای مسـووالن از سیسـتم رانـش‬ ‫واگن هـای متـرو در پـروژه قطـار ملـی گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫بازدیدهـا باهـدف اطمینـان دادن بـه انهـا بـرای‬ ‫موفقیت امیـز بـودن سـاخت داخـل پیچیده ترین‬ ‫قسـمت ایـن قطارهـا در جهاددانشـگاهی اسـت‬ ‫کـه هـم اکنـون سیسـتم رانـش ساخته شـده‬ ‫در حـال نصـب در قطـار متـرو ملـی بـوده کـه‬ ‫امیدواریـم برنامه ریـزی شـود تـا سـاخت داخـل‬ ‫و انبـوه واگن هـا بـا تامیـن منابـع موردنیـاز پـس از‬ ‫راه انـدازی موفقیت امیـز‪ ،‬اغـاز شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬دکتـر حمیدرضـا طیبـی بـا‬ ‫اشـاره به بازدید هایی که در روزهای گذشـته با‬ ‫حضـور مسـووالن کشـوری از پـروژه مهـم سیسـتم‬ ‫رانـش واگن هـای متـرو در واحـد علـم و صنعـت‬ ‫برگـزار شـد گفـت‪ :‬اجـرای پـروژه قطارملـی‬ ‫مهم تریـن پـروژه کشـور بـا ایـن حجـم از سـاخت‬ ‫داخـل و بـا فنـاوری پیشـرفته بومـی خواهـد‬ ‫بـود‪ ،‬لـذا بـا حضـور در ایـن بازدیدهـا و تشـریح‬ ‫توانمندی هـای جهاددانشـگاهی بـه سـهم خـود‬ ‫تلاش کـردم تـا پـروژه قطـار ملـی بـا موفقیـت بـه‬ ‫سـرانجام رسـیده و سـاخت داخـل و تولیـد انبـوه‬ ‫ان هرچـه سـریع تر اغـاز شـود‪.‬‬ ‫نیاز به ‪ ۱۰‬هزار وا گن با گسترش خطوط مترو‬ ‫با اشتغال زایی چند ده هزار نفری‬ ‫وی بابیـان اینکـه کشـورمان در حال احداث‬ ‫خطـوط متـرو در ‪ ۹‬کالن شـهر (تهـران‪ ،‬مشـهد‪،‬‬ ‫اصفهـان‪ ،‬شـیراز‪ ،‬تبر یـز‪ ،‬قـم‪ ،‬اهـواز‪ ،‬کـرج و‬ ‫کرمانشـاه) اسـت و هم چنیـن تصویب شـده‬ ‫تـا بـرای شـهرهایی کـه جمعیـت ان بـه بـاالی‬ ‫یک میلیـون نفـر اسـت‪ ،‬خطـوط متـرو ایجاد شـود‬ ‫گفـت‪ :‬بـرای راه انـدازی ایـن خطـوط بـه هـزاران‬ ‫واگـن متـرو نیـاز بـوده کـه برخـی ایـن نیـاز را بـه‬ ‫‪ ۱۰‬هـزار وا گـن بـراورد می کننـد‪.‬‬ ‫دکتـر طیبـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه تصـور‬ ‫کنیـد ا گـر ایـن واگن هـا و تجهیـزات پیشـرفته‬ ‫به کاررفتـه در انهـا مثـل بدنـه‪ ،‬شاسـی و یـا بـوژی؛‬ ‫سیسـتم رانـش و یـا حرکـت‪ ،‬ترمزهـا‪ ،‬درب هـا‪،‬‬ ‫سیسـتم های تهو یـه‪ ،‬کلیـه دکوراسـیون داخلـی‬ ‫و سـایر اجـزاء سـاخت داخـل شـود چـه حجـم‬ ‫عظیمـی از محصـوالت سـاخت داخـل در‬ ‫کشـور تولیـد می شـود؟ گفـت‪ :‬سـاخت داخـل‬ ‫ایـن تجهیـزات‪ ،‬بهره بـرداری از قطارهـای‬ ‫متـرو‪ ،‬بازسـازی و تعمیـر و نگهـداری انهـا‪،‬‬ ‫به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم اشـتغال چنـد‬ ‫ده هزارنفـری بـرای جوانـان کشـور در رده هـای‬ ‫مختلـف تحصیلـی و مهارتـی ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫کشـورهای همسـایه و سایر کشورها نیز یا صاحب‬ ‫خطـوط متـرو بـوده و یـا ب هسـرعت به دنبـال ایجـاد‬ ‫ان هسـتند افـزود‪ :‬جهاددانشـگاهی بااطلاع از‬ ‫اسـتراتژی توسـعه خطـوط متـرو و شـروع متـروی‬ ‫تهـران و بـا اتـکاء بـه تجربیـات ارزشـمند خـود‬ ‫در تولیـد فنـاوری مختلـف در حوز ههـای بـرق‬ ‫و مکانیـک‪ ،‬طراحـی و سـاخت پیشـرفته ترین‬ ‫بخـش واگ ‬ ‫نهـای متـرو به نام سیسـتم کامل رانش‬ ‫نهـای متـرو (‪ )Full ProPulsion System‬را از‬ ‫واگ ‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۳‬در دسـتور کار خـود قـرار داد‪.‬‬ ‫*متـن کامـل خبـر درسـایت بـازارکار موجـود‬ ‫ا سـت‬ ‫◄‬ ‫جزئیاتازموناستخدامیشرکت‬ ‫شیر پاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫مدیر مرکز ازمون جهاد دانشگاهی تشریح کرد‪:‬‬ ‫ازمون استخدامی شرکت شیر پاستوریزه پگاه‬ ‫اصفهان نیمه اول اسفندماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیر مرکز ازمون جهاد دانشگاهی با اعالم این خبر‬ ‫به بازارکار گفت‪:‬شرکت شیر پگاه اصفهان جذب و‬ ‫استخدام ‪ 57‬نفر نیروی جدید را در مقاطع دیپلم‪،‬‬ ‫فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس و فوق لیسانس از طریق ازمون‬ ‫کتبی و مصاحبه و از همه استان ها دنبال می کند‪.‬‬ ‫احمد عبدی پور با اشاره به اینکه ثبت نام این‬ ‫ازمون از اول بهمن اغاز شده گفت‪ :‬مهلت ثبت نام‬ ‫تا ‪ 15‬بهمن ماه ‪ 99‬می باشد‪.‬‬ ‫وی درباره شرایط اختصاصی برای شرکت‬ ‫کنندگان گفت‪ :‬حداکثر سن تا تاریخ اول بهمن‬ ‫‪ 99‬تاریخ شروع ثبت نام (برای مقاطع دیپلم و‬ ‫فوق دیپلم ‪ ، 2٧‬مقطع کارشناسی ‪ 30‬و مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد ‪ 33‬سال تمام می باشد که البته‬ ‫سابقه کار مفید و مرتبط با رشته شغلی مورد تقاضا‪،‬‬ ‫می تواند حداکثر سن را به میزان سابقه کاری تا ‪٧‬‬ ‫سال افزایش دهد‪( .‬ارائه گواهی از محل کار قبلی‬ ‫همراه با سوابق بیمه ای الزامی است)‬ ‫همچنین عالوه بر سابقه کاری‪ ،‬میزان خدمت‬ ‫سربازی حداکثر تا سقف ‪ 24‬ماه نیز به سقف سنی‬ ‫اضافهمیشود‪.‬‬ ‫زمان توزیع کارت ورود به ازمون نیز ‪ 27‬بهمن ماه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫عالقمندان برای اطالعات بیشتر به سایت‬ ‫ازمون جهاد دانشگاهی به نشانی ‪www.hrtc.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫◄‬ ‫در اذر؛‬ ‫امور کار و تامین اجتماعی‬ ‫و اداری در صدر‬ ‫بیشترین پرونده های‬ ‫دیوان عدالت اداری‬ ‫بررســی موضوعــی پرونده هــای ورودی بــه دیــوان عدالــت‬ ‫اداری در اذر مــاه امســال نشــان می دهــد بیشــترین موضوعــات‬ ‫مــورد شــکایت مــردم دربــاره «کار و تامیــن اجتماعــی» و «امــور اداری‪،‬‬ ‫اســتخدامی و فرهنگــی» و بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی دیــوان عدالــت‬ ‫اداری‪ ،‬از ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۹۴۸‬پرونــده وارده بــه شــعب بــدوی دیــوان‬ ‫عدالــت اداری در اذرمــاه ســال جــاری‪ ،‬بالــغ بــر ‪ ۴۵‬درصــد بــه‬ ‫«امــور کار و تامیــن اجتماعــی» و ‪ ۳۳‬درصــد بــه «امــور اداری‪،‬‬ ‫اســتخدامی و فرهنگــی» اختصــاص داشــته اســت‪.‬‬ ‫بـــه ایـــن ترتیـــب «امـــور کار و تامیـــن اجتماعـــی» بـــا‬ ‫‪ ۶۲۷۵‬پرونـــده و «امـــور اداری‪ ،‬اســـتخدامی و فرهنگـــی» بـــا‬ ‫‪ ۴۶۳۰‬پرونـــده‪ ،‬بیشـــترین شـــکایات مردمـــی بـــه شـــعب بـــدوی‬ ‫دیـــوان عدالـــت اداری را در اذرمـــاه ســـال جـــاری بـــه خـــود‬ ‫اختصـــاص دادنـــد‪.‬‬ ‫طــی دوره مــورد اشــاره‪ ۳۰۴۳ ،‬پرونــده نیــز در زمینــه‬ ‫«امــور اقتصــادی‪ ،‬اراضــی و شهرســازی» در شــعب بــدوی دیــوان‬ ‫عدالــت اداری تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بررســی نشــان می دهــد موضوعــات مرتبــط بــا کار و‬ ‫تامیــن اجتماعــی و امــور اداری و اســتخدامی از طرفــی بیشــترین‬ ‫دغدغــه مردمــی را بــه خــود اختصــاص داده و از طــرف دیگــر‬ ‫دســتگاه های متولــی ایــن موضوعــات نیازمنــد اصــاح رویــه‬ ‫بــرای پیشــگیری از شــکل گیری شــکایات مردمــی هســتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫اخبار استان‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان‪:‬‬ ‫استخدام نیرو از طریق فراخوان عمومی در‬ ‫خدمات جهاددانشگاهی کردستان‬ ‫به دولت موثر بوده است‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت‪ :‬جهاددانشگاهی باتوجه به‬ ‫رسالتی که دارد در طول دوران توانسته است خدمات ارزنده و موثری به دولت و کشور ارائه بدهد‪.‬‬ ‫بهرام نصرالهی زاده در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان ضمن تبریک به‬ ‫مناسبت انتصاب رئیس این نهاد علمی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جهاددانشگاهی یک نهاد علمی است‬ ‫که توانسته است در سطح کشور خدمات ارزنده ای به کشور ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی استان کردستان توانایی خوبی در زمینه پژوهش های‬ ‫علمی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در چند سال گذشته طرح های پژوهشی دولت در استان توسط این‬ ‫نهاد انجام شده که کامال مطلوب و علمی بوده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان به ورود جهاددانشگاهی به بحث‬ ‫توت فرنگی اشاره کرد و گفت‪ :‬استان کردستان قطب اصلی تولید توت فرنگی در ایران است و‬ ‫بر این اساس مراکز علمی دیگری در استان فعالیت تحقیقاتی را در این زمینه انجام می دهند‪.‬‬ ‫نصرالهی زاده تصریح کرد‪ :‬حوزه های علمی که در این راستا فعالیت می کنند می توانند‬ ‫برای پیشبرد اهداف خود در این زمینه هم افزایی علمی داشته باشند و در کنار انها ما نیز از‬ ‫انها حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای پروژه های پژوهشی توسط جهاددانشگاهی کردستان‬ ‫کامال اثر بخش و مفید است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در چند سال گذشته طرح های پژوهشی‬ ‫مختلف دولت در استان کردستان توسط جهاددانشگاهی انجام شده است که همه انها‬ ‫مطلوب و قابل دفاع بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به طرح کلینیک روستایی اشاره کرد و افزود‪ :‬این طرح توسط مراکز تحقیقاتی‬ ‫دیگر استان ها انجام می شود ولی در کنار این مهم جهاددانشگاهی استان کردستان باتوجه به‬ ‫اینکه تجربه انجام طرح مشاغل خانگی را دارد می تواند در این زمینه به این طرح کمک کند‪.‬‬ ‫نصرالهی زاده در پایان با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی یک نهاد علمی است‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫دولت تا انجایی که بتواند از جهاددانشگاهی و طرح های علمی که انجام می دهد حمایت می کند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست اکبر اسدی رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی از لحاظ علمی توانایی های زیادی دارد که توانسته است خدمات مفیدی‬ ‫در حوزه های مختلف ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت باید از توانایی های جهاددانشگاهی استفاده کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل هایی که دارد می تواند در جامعه اثر بخشی‬ ‫باالیی داشته باشد‪.‬‬ ‫اسدی در ادامه با بیان اینکه استان کردستان زمانی در مسیر رشد و توسعه قرار می گیرد که‬ ‫همگرایی و هم افزایی در ان مشاهده شود‪ ،‬افزود‪ :‬جهاددانشگاهی همیشه برای کشور دارای‬ ‫خیر و برکت بوده و بر همین اساس برای فعالیت بیشتر نیازمند حمایت های بیشتر است‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان گفت‪ :‬جهاددانشگاهی باتوجه به تخصص و‬ ‫تعهدی که دارد با کمترین هزینه بیشترین راندمان را برای کشور داشته است‪.‬‬ ‫اسدی با تاکید بر این مهم که توجه به جهاددانشگاهی یک سرمایه گذاری است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی چون با نگاه و روحیه جهادی فعالیت می کند برای رشد و توسعه همه جانبه‬ ‫در جامعه با کمترین هزینه تالش می کند‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان در پایان یاداور شد‪ :‬استان کردستان دارای‬ ‫ظرفیت های خوب برای فعالیت می باشد و جهاددانشگاهی هم با توجه به توانمندی هایش‬ ‫در حوزه های پژوهشی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬فرهنگی و اشتغال و کارافرینی اماده همکاری با مسئولین‬ ‫استان در جهت رشد و توسعه استان می باشد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان ها‪:‬‬ ‫مجوز استخدام پنج هزار‬ ‫نیروی پلیس زندان اخذ شده است‬ ‫فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان ها گفت‪ :‬مجوز استخدام پنج هزار نفر نیروی پلیس‬ ‫زندان اخذ شده که امور اداری ان اغاز گردیده و به زودی شرایط ان به اطالع متقاضیان خواهد‬ ‫رسید تا عالقمندان واجد شرایط جذب و در دوره های اموزشی شرکت نمایند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل زندان های استان تهران‪ ،‬سرهنگ برفر در ایین تکریم‬ ‫و معارفه فرمانده یگان حفاظت زندان های استان تهران اظهار داشت‪ :‬راه اندازی سیستم‬ ‫دادرسی الکترونیک در صرفه جویی هزینه های مالی و نیروی انسانی کمک شایان توجهی به‬ ‫این مجموعه نموده که جای قدردانی از ریاست سازمان زندانها‪ ،‬مدیر کل زندان های استان‬ ‫تهران و همکارانشان دارد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان ها گفت‪ :‬انچه امروز در بخش برنامه ریزی یگان‬ ‫انتظامی زندان های این استان شاهد هستیم‪ ،‬بسیار چشمگیر بوده‪ ،‬فضای مناسبی در شان‬ ‫سربازان وظیفه ایجاد شده و با افتخار می توانیم ان را به عنوان یگان نمونه کشوری معرفی کنیم‪.‬‬ ‫سرهنگ برفر تا کید کرد‪ :‬نگهداری زندانیان با جرایم و شخصیت های مختلف در‬ ‫یک مجموعه به نام زندان و برنامه ریزی برای امور انان از قبیل تامین امنیت‪ ،‬رفاه‪ ،‬اموزش و‬ ‫بهداشت و درمان امر اسانی نیست و مدیر کل زندان های استان تهران با شایستگی و درایت‬ ‫توانسته است در انسجام و ساماندهی این مجموعه موفق عمل نماید‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬مجوز استخدام پنج هزار نفر نیروی پلیس زندان اخذ شده که امور اداری‬ ‫ان اغاز گردیده و به زودی شرایط ان به اطالع متقاضیان خواهد رسید تا عالقمندان واجد‬ ‫شرایط جذب و در دوره های اموزشی شرکت نمایند‪.‬‬ ‫سرهنگ برفر ادامه داد‪ :‬موضوع اعزام زندانی با توجه به بعد مسافت و تعداد جمعیت‬ ‫کیفری در تهران سخت بوده‪ ،‬می توانست تهدیدات و اسیب های جدی به دنبال داشته باشد‬ ‫ولی راه اندازی سیستم دادرسی الکترونیک در صرف هزینه های مالی و نیروی انسانی کمک‬ ‫شایان توجهی به این مجموعه نموده که جای قدردانی از ریاست سازمان زندانها‪ ،‬مدیر کل‬ ‫زندان های استان تهران و همکارانشان دارد‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬مدیر کل زندان های استان تهران نیز در این ایین گفت‪ :‬طی اولین برنامه‬ ‫اجرا شده در تیرماه سال گذشته‪ ،‬تمام اسایشگاه ها و غذاخوری های سربازان وظیفه به طور‬ ‫کامل بازسازی گردید‪ ،‬زیرا این سربازان امانت های خانواده هایشان هستند و باید فضای یگان‬ ‫در شان انان باشد‪.‬‬ ‫سیدحشمت اله حیات الغیب تصریح نمود‪ :‬اگر در زندان امنیت نباشد‪ ،‬اجرای برنامه های‬ ‫اصالحی و تربیتی میسر نخواهد بود و این امنیت تا حد زیادی توسط نیروهای یگان انتظامی‬ ‫زندان ها فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی در این ایین گفت‪ :‬توجه به وضعیت اموزشی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬رفاهی و معیشتی سربازان‬ ‫وظیفه به عنوان جوانان کم تجربه ای که مرحله مهمی از زندگی و دوران مقدس خدمتش را‬ ‫می گذرانند‪ ،‬از اولویت های مهم برنامه های تحولی اداره کل زندان های استان تهران بوده‪،‬‬ ‫در حال حاضر با تجهیز این اسایشگاه ها رضایت خدمتی بین انان تا حد زیادی ارتقاء یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر کل زندان های استان تهران در ادامه اظهار داشت‪ :‬این استان‪ ،‬به دلیل جمعیت‬ ‫کیفری بیشتر‪ ،‬با تعداد باالتری از امار اعزام و بدرقه به مراکز قضایی‪ ،‬درمانی و دیگر مراکز روبرو‬ ‫بوده‪ ،‬اما با ایجاد زیرساختهای الزم از سوی مراجع قضایی و اجرای دادرسی الکترونیک‪،‬‬ ‫بخش اعظم اعزام و بدرقه به دادگاه ها و دادسراها کاهش یافته و در اینده نزدیک‪ ،‬به جز موارد‬ ‫بسیار معدود‪ ،‬تمام جلسات قضایی در خود زندان ها برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حیات الغیب همچنین گفت‪ :‬در حال حاضر با تالش شبانه روزی کارکنان استان‪،‬‬ ‫‪ 52‬سیستم دادرسی الکترونیک در زندان ها فعال هستند که طی مدت کوتاه راه اندازی‪،‬‬ ‫بیش از شش هزار پرونده قضایی رسیدگی شده و به زودی ‪ 20‬سیستم دیگر به این حوزه افزوده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این خبر می افزاید‪ :‬در پایان مراسم‪ ،‬فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان ها‪ ،‬ضمن تقدیر‬ ‫از زحمات سرهنگ یداله هنرمند طی تصدی فرماندهی یگان حفاظت اداره کل زندان های‬ ‫ً‬ ‫استان تهران‪ ،‬سرهنگ رضا فرحناکی را رسما به عنوان فرمانده جدید معرفی کرد‪.‬‬ ‫در حکم سرهنگ رضا فرحناکی امده است‪ :‬امید داریم با پیروی از ولی فقیه و رعایت‬ ‫سلسله مراتب فرماندهی‪ ،‬همواره تقوای الهی را نصب العین خویش قرار داده‪ ،‬با درایت و‬ ‫هوشیاری نسبت به تهیه طرح های حفاظتی مورد نیاز و ساماندهی نیروهای تحت امر و ارائه‬ ‫خط مشی ها و اجرای تدابیر ابالغی اقدام و راهکارهای مناسب را برای پیشبرد مطلوب امور‬ ‫ارائه و گام های موثری به منظور ارتقاء کیفیت وضعیت موجود بردارید‪.‬‬ ‫استاندار قم‪:‬‬ ‫دبیر طرح توسعه مشاغل خانگی در استان بوشهر‬ ‫نرخ بیکاری قم تک رقمی شد‬ ‫اســتاندار قــم گفــت‪ :‬نــرخ بیــکاری‬ ‫ق ــم از ‪ ۱۳‬درص ــد در ابت ــدای س ــال‬ ‫ج ــاری ب ــه ‪ ۸‬درص ــد رس ــیده و انتظ ــار‬ ‫مـ ـی رود بع ــد از مه ــار بیم ــاری کرون ــا‬ ‫ای ــن رق ــم ب ــه س ــمت وضعی ــت بهت ــری‬ ‫ب ــرود‪.‬‬ ‫به ــرام سرمس ــت در دی ــدار ب ــا‬ ‫غالمرض ــا پن ــاه معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون توس ــعه‬ ‫مدیر ی ــت و مناب ــع وزارت تع ــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در قال ــب‬ ‫برنام ــه ه ــای جه ــش تولی ــد اج ـ ـ ـ ـ ــازه‬ ‫نم ــی دهی ــم هی ــچ واح ــد تولی ــدی در‬ ‫ق ــم تعطی ــل ش ــود‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬حف ــظ اش ــتغال موج ــود و ایج ــاد‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫اس ــتاندار ق ــم ی ــاداور ش ــد‪ :‬ن ــرخ‬ ‫بی ــکاری تحصی ــل کنن ــدگان در ق ــم‬ ‫ازار دهن ــده اس ــت و ت ــاش م ــی کنی ــم‬ ‫ای ــن معض ــل را در قال ــب برنام ــه مل ــی‬ ‫مه ــارت و س ــند اش ــتغال ت ــا ح ــدی‬ ‫کاه ــش دهی ــم‪.‬‬ ‫سرمس ــت اب ــراز ک ــرد‪ :‬ب ــا‬ ‫سیاسـ ـت های انج ــام ش ــده در ق ــم‬ ‫می ــزان مش ــکالت مر ب ــوط ب ــه ح ــوزه‬ ‫کارگ ــری مانن ــد اعتصاب ــات و س ــایر‬ ‫مس ــایل بس ــیار ناچیزت ــر از ش ــهرهای‬ ‫دیگ ــر ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ظرفیــت هــای جدیــد اشــتغال اولویت هــای اصلــی‬ ‫ق ــم در مس ــاله رون ــق تولی ــد و اقتص ــاد مقاومت ــی‬ ‫رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های استان تهران‪:‬‬ ‫وزارت کار برای حمایت از کاریابی ها‬ ‫باید برنامه مدون داشته باشد‬ ‫رئی ــس انجم ــن صنف ــی دفات ــر مش ــاوره ش ــغلی‬ ‫و کاریابی ه ــای اس ــتان ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫در کش ــورمان مفه ــوم واقع ــی از بخ ــش خصوص ــی‬ ‫ش ــکل نگرفت ــه اس ــت تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬وزارت کار‬ ‫ب ــرای حمای ــت از کاریاب ــی ه ــا بای ــد برنام ــه م ــدون‬ ‫داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫لیلـی دانشـمندی در گفتگـو بـا بازارکار بـا انتقاد‬ ‫از شـکل گیـری نهادهـای مـوازی از ایـن مرا کـز بـه‬ ‫عنـوان تهدیـد بـرای بخـش خصوصـی واقعـی نـام‬ ‫بـرد و خاطرنشـان کـرد‪ :‬نبـود مفهـوم واقعـی از بخـش‬ ‫خصوصـی‪ ،‬مـوازی کاری بـا بدنـه دولـت از سـوی‬ ‫خصولتـی هـا و عـدم رعایـت دسـتورالعمل هـای‬ ‫مصـوب از مشـکالت مرا کـز کاریابـی و مشـاوره‬ ‫شـغلی در کشـور اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن صنفـی دفاتـر مشـاوره شـغلی و‬ ‫کاریابی هـای اسـتان تهـران یکـی دیگـر از مشـکالت‬ ‫را نبـود سیسـتم نظارتـی از سـوی نهادهـای حقوقـی‬ ‫و نظارتـی عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬ا گـر نظـارت هـای‬ ‫قانونـی وجـود داشـته باشـد برخـی مرا کـز خصولتـی‬ ‫بـه خـود اجـازه نمـی دهنـد بـا کاریابـی هـا رقابـت‬ ‫نابرابـر داشـته باشـند‪.‬‬ ‫دانشـمندی بـا اشـاره بـه رقابـت نابرابـر‬ ‫کاریابی هـا بـا سـایر مرا کـز مـوازی و همچنیـن عـدم‬ ‫حمایـت وزارت کار از ایـن کاریابـی هـا گفـت‪:‬‬ ‫رقابـت مرا کـز خصوصـی کاریابـی بـا مرا کـز مـوازی به‬ ‫سـان رقابـت ماهـی هـای کوچک با کوسـه ماهی ها‬ ‫در پهنـه اقیانـوس اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مقـام صنفـی در امـور کاریابـی هـا بـا اشـاره‬ ‫بـه اییـن نامـه هـا و مقـررات مربوط بـه مرا کـز کاریابی‬ ‫هـا یـاداور شـد‪ :‬علاوه بـر برخـی مقـاوت هـا در زمینه‬ ‫حمایـت واقعـی از کاریابـی هـا بحـث و چالـش‬ ‫روانسـازی قوانیـن و اییـن نامـه هـا نیـز از مشـکالت‬ ‫مرا کـز کاریابـی اسـت کـه لـزوم توجـه بـه انهـا بـه‬ ‫شـدت احسـاس مـی شـود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه مصوبـه هیئت وز یـران‬ ‫در رابطـه بـا خصوصی سـازی گفـت‪ :‬در مـاده ‪۱۳۸‬‬ ‫ایـن مصوبـه تا کیـد شـده کـه امـور قابل وا گـذاری‬ ‫وزارت کار بـه بخـش خصوصـی ز یـر نظـر ایـن‬ ‫وزارتخانـه همچـون مرا کـز اشـتغال کاریابی هـا‬ ‫وا گـذار شـود‪.‬‬ ‫دانش ــمندی در ادام ــه ب ــه عملک ــرد کاریابی ه ــا‬ ‫در ح ــوزه بیم ــه بی ــکاری پرداخ ــت و گف ــت‪:‬‬ ‫بخ ــش خصوص ــی ب ــا هزین ــه خ ــود و ب ــا طراح ــی‬ ‫نرم اف ــزاری پرونده ه ــای کاغ ــذی بیم ــه بی ــکاری را‬ ‫ک ــه در ادارات کار خ ــاک می خ ــورد را به ص ــورت‬ ‫الکترونیک ــی دراورد ک ــه هرلحظ ــه می ت ــوان ام ــار و‬ ‫ارق ــام و ان را اس ــتخراج ک ــرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه مصوبـه سـازمان برنامه وبودجـه‬ ‫پیرامـون خر یـد خدمـات امـور بیمـه بیـکاری کـه‬ ‫در ان به صراحـت ذکرشـده اسـت خر یـد خدمـات‬ ‫کاریابـی بالمانـع اسـت عنـوان کـرد‪ :‬وا گـذاری‬ ‫قـرارداد کار و امـور بیمـه بیـکاری بـه دفاتر پیشـخوان‬ ‫برخلاف مقـررات اسـت و این گونـه امـور را نمی تـوان‬ ‫بـه ایـن دفاتـر وا گـذار کـرد‪ ،‬ز یـرا فعالیـت کاریابـی‬ ‫قابل وا گـذاری در هیـچ حـوزه دیگـری نیسـت و‬ ‫فعالیـت تخصصـی اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت اعالم کرد ‪:‬‬ ‫ایجاد ‪ ۱۵۰‬شغل مستقیم‬ ‫در فوالد پارس هفت تپه‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد پارس هفت تپه گفت‪:‬‬ ‫فوالد پارس هفت تپه در شهرک صنعتی شهرستان‬ ‫شوش دانیال(ع) برای ‪ ۱۵۰‬نفر شغل ایجاد کرده‬ ‫است و همچنین به مناسبت هفته هوای پاک‬ ‫سامانه کنترل الودگی هوای این کارخانه افتتاح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزاش خبرنگار ایلنا‪ ،‬برزو صالحی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬فوالد یک صنعت مادر است و وجود ان‬ ‫برای توسعه صنعتی شهرستان الزم بود که به لطف‬ ‫خداوند و تالش سهامداران و مدیران به مرحله‬ ‫اجرایی رسید‪.‬‬ ‫وی درخصوص روند تولید‪ ،‬محدودیت ها و‬ ‫چالش های موجود گفت‪ :‬بحمدا… همکاران ما در‬ ‫سنگر تولید و در سالی که به سال «جهش تولید»‬ ‫نامیده شده توانسته اند با تالش و کوشش وصف‬ ‫ناپذیر تولید شمش فوالدی را با وجود مشکالت و‬ ‫محدودیت های عدیده مطابق برنامه پیش بینی‬ ‫شده انجام دهند و با توکل به قدرت الیزال الهی و‬ ‫تالش بی وقفه به این روند ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد پارس هفت تپه‬ ‫درپاسخ به این سوال که نیروی انسانی سازمان‬ ‫نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف و برنامه های‬ ‫شرکت دارند‪ ،‬دیدگاه و انتظارات شما از نیروی‬ ‫انسانی چیست؟ گفت‪ :‬در مورد نیروی انسانی‬ ‫شرکت باید بگویم فوالد پارس هفت تپه مثل‬ ‫سایر کارخانجات بدون نیروی انسانی‪ ،‬جنگلی‬ ‫از اهن االت بیش نیست و از همین جهت است‬ ‫که نیروی انسانی را امروزه سرمایه های انسانی‬ ‫می نامند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار داشت‪ :‬اگر در حال حاضر‬ ‫شرکت فوالد پارس هفت تپه به این نقطه از تولید‬ ‫ساالنه تقریبا ‪۱۰۰‬هزار تن شمش فوالدی رسیده‬ ‫است‪ ،‬چیزی نیست جز ایمان به کار و تالش‬ ‫و کوشش کارکنانی که منافع و موفقیت های‬ ‫شرکت را از منافع و موفقیت های فردی خود‬ ‫جدا نمی دانند و هر انچه در توان دارند را برای‬ ‫سربلندی شرکت که به ان تعلق دارند در طبق‬ ‫اخالص می گذارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد پارس هفت تپه درباره‬ ‫اشتغال زایی نیروی بومی توسط این شرکت گفت‪:‬‬ ‫فوالد پارس هفت تپه تا امروز برای ‪ ۶۰۰‬نفر به صورت‬ ‫غیرمستقیم و ‪ ۱۵۰‬نفر به طور مستقیم از شهرستان‬ ‫شوش دانیال(ع) اشتغالزایی کرده است‪.‬‬ ‫صالحی در ادامه افزود‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از استخدامی ها با مدرک دیپلم‪ ،‬فوق دیپلم و‬ ‫لیسانس بومی شهرستان شوش دانیال(ع) هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان‬ ‫عقد قرارداد مشاغل ازاد و بیمه اختیاری‬ ‫در زنجان غیرحضوری شد‬ ‫مدی ــرکل تامی ــن اجتماع ــی اس ــتان زنج ــان‬ ‫گف ــت‪ :‬صاحب ــان ح ــرف و مش ــاغل ازاد می توانن ــد‬ ‫ب ــا مطالع ــه ش ــرایط قانون ــی در س ــامانه خدم ــات‬ ‫الکترونیک ــی تامی ــن اجتماع ــی ن ــوع بیم ــه م ــورد‬ ‫نظ ــر خ ــود را انتخ ــاب کنن ــد و ضم ــن عق ــد ق ــرارداد‬ ‫ب ــه ص ــورت غیرحض ــوری پرداخ ــت را نی ــز انج ــام‬ ‫دهن ــد‪.‬‬ ‫مســعود علیــاری در گفــت و گــو با خبرنــگار ایرنا‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬صاحبــان حــرف و مشــاغل ازاد مــی تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســامانه خدمــات الکترونیکــی بــه نشــانی‬ ‫‪ http:// es.tamin.ir‬نــوع بیمــه مــورد نظــر خــود را‬ ‫انتخــاب کــرده و ضمــن عقــد قــرارداد بــه صــورت‬ ‫غیرحضــوری پرداخــت حــق بیمــه را نیــز بــه ســادگی‬ ‫و ســهولت انجــام دهنــد و نیــازی بــه اخــذ فیــش‬ ‫و مراجعــه بــه بانــک یــا دســتگاه هــای خــود پــرداز‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن فرایندهــا اســتفاده‬ ‫از کاغــذ بــه صــورت کامــل حــذف و مراتــب نیــز از‬ ‫طریــق پیامــک بــه بیمــه شــده اعــام شــده و تمامــی‬ ‫فرایندهــای اجرایــی بــه طــور هوشــمند و بــدون نیــاز‬ ‫بــه مراجعــه حضــوری بیمــه شــده انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مســوول ادامــه داد‪ :‬مهلــت بیمــه شــده بــرای‬ ‫پرداخــت حــق بیمــه وفــق مقــررات حداکثــر ‪ ۳۰‬روز‬ ‫از تار یــخ عقــد قــرارداد اســت و بــه محــض پرداخــت‬ ‫حــق بیمــه و تاییــد وصــول ان توســط بانــک عامــل‪،‬‬ ‫ســابقه پرداخــت حــق بیمــه مربــوط ایجــاد و امــکان‬ ‫بهرمنــدی از خدمــات درمانــی نیــز بــه صــورت انــی‬ ‫وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در صورتــی کــه متقاضــی‬ ‫پــس از انعقــاد قــرارداد و قبــل از پرداخــت حــق بیمــه‬ ‫خواهــان تغییــر دســتمزد مبنــای پرداخــت حــق بیمــه‬ ‫باشــد‪ ،‬امــکان اصــاح دســتمزد بــا رعایــت شــرایط‬ ‫مقــرر فراهــم بــوده و بــه همیــن منظــور پــس از ورود‬ ‫مبلــغ حــق بیمــه ماهانــه جدیــد الزم اســت بــا کلیــک‬ ‫بــر روی کلیــد ویرایــش قــرار داد‪ ،‬نســبت بــه بــروز‬ ‫رســانی قــرارداد اقــدام شــود‪.‬‬ ‫علی ــاری اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه فراین ــد تعر ی ــف‬ ‫ش ــده‪ ،‬بیم ــه ش ــدگانی ک ــه فاق ــد ش ــرایط معافی ــت از‬ ‫انجــام معاینــات پزشــکی بــوده‪ ،‬بیــاد بــا ارائــه تعهــد‬ ‫سیس ــتمی مبن ــی ب ــر انج ــام معاین ــات ب ــدو بیم ــه‬ ‫پ ــردازی در موع ــد مق ــرر و پی ــش از انعق ــاد ق ــرارداد و‬ ‫پرداخ ــت ح ــق بیم ــه‪ ،‬حداکث ــر ظ ــرف م ــدت ‪ ۲‬م ــاه‬ ‫از تار ی ــخ عق ــد ق ــرارداد ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــامانه مز ب ــور‬ ‫نســبت بــه دریافــت فــرم معرفــی و انجــام معاینــات‬ ‫پزش ــکی مربوط ــه اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــر همیــن اســاس سیســتم بــه‬ ‫طــور هوشــمند نســبت بــه صــدور بــرگ پرداخــت‬ ‫حــق بیمــه حداکثــر بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه از تار یــخ انعقــاد‬ ‫قــرارداد اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا معرفــی و راه انــدازی‬ ‫خدمــات طــرح ‪ ۳۰۷۰‬ایــن مهــم در راســتای بهینــه‬ ‫ســازی فرایندهــا بــا رویکــرد کاهــش مراجعــات‪،‬‬ ‫افزایــش رضایتمنــدی بیمــه شــدگان و توســعه‬ ‫خدمــات دیجیتــال انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اغاز فاز دوم طرح توسعه‬ ‫مشــاغل خانگی در بوشهر‬ ‫دبیر طرح توسعه مشاغل خانگی در استان بوشهر از اغاز فاز دوم‬ ‫اجرای عملی طرح توسعه مشاغل خانگی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر‪ ،‬سیده الهام مختاری در گفتگو‬ ‫با خبرنگاران از اغاز فاز دوم اجرای عملی طرح توسعه مشاغل خانگی‬ ‫خبر داد و با اشاره به انجام مراحل مربوط به فاز اول طرح توسعه مشاغل‬ ‫خانگی در چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر اظهار داشت‪ :‬تا االن‬ ‫در شهرستان های ّ‬ ‫دیر ‪ ۷۰‬نفر‪ ،‬کنگان ‪ ۹۳‬نفر‪ ،‬عسلویه ‪ ۸۲‬و جم ‪ ۱۵۹‬نفر‬ ‫متقاضی طرح هستند‪.‬‬ ‫دبیر طرح توسعه مشاغل خانگی در استان بوشهر اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح مذکور در هر شهرستان از طریق انعقاد تفاهم نامه با پیشران ها و‬ ‫پشتیبان ها با جهاد دانشگاهی در هر شهرستان وارد مرحله اموزش‪،‬‬ ‫توانمندسازی و مشاوره خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارشناس افزود‪ :‬قرار است با همکاری پیشران ها کار بر اساس‬ ‫فرمت ها‪ ،‬اصالح و ویرایش اطالعات و پروفایل سامانه ای‪ ،‬مشاوره‬ ‫تخصصی شغلی‪ ،‬و استعدادسنجی برای تک تک متقاضیان انجام شود‬ ‫و با توجه به شرایط کرونایی و ابعاد زمانی پیش بینی های الزم صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫دبیر طرح توسعه مشاغل خانگی در استان بوشهر تا کید کرد‪ :‬موضوع‬ ‫اصلی این است که بیشتر جامعه هدف ما زنان خانه دار هستند که‬ ‫کارهای مشاوره تخصصی‪ ،‬ایجاد انگیزه و مشاوره شغلی جهت ایجاد‬ ‫یک شغل پایدار را در این مرحله خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مختاری خاطرنشان کرد‪ :‬زنان در طرح توسعه مشاغل خانگی از‬ ‫فواید این طرح بهره مند شده و می توانند با خوداشتغالی و اشتغال زایی‬ ‫به درامد رسیده و خودکفا باشند‪.‬‬ ‫گفتنی است طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان بوشهر‬ ‫با سهمیه هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر برای ایجاد اشتغال پایدار و اتصال به بازار‬ ‫متقاضیان از اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬اغاز به کار کرده است‪.‬‬ ‫فرماندار مطرح کرد‬ ‫کمبود جدی فضای اموزشی‬ ‫و بیــش از ‪ ۴۷۰‬معلم‬ ‫در خرمشهر‬ ‫فرماندار خرمشهر با بیان اینکه در نسبت دانش اموزان به فضای‬ ‫اموزشی‪ ،‬با کمبود جدی مواجه هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬این دانش اموزان توسط‬ ‫یک هزار و ‪ ۱۸۵‬معلم تحت تعلیم و تربیت قرار دارند که ‪ ۴۷۱‬معلم‪،‬‬ ‫کمبود داریم‪.‬‬ ‫محمد حیدری در ایین افتتاح پنج مدرسه روستایی در خرمشهر‬ ‫و شادگان که با حضور وزیر اموزش و پرورش انجام شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬هزار دانش اموز خرمشهری در ‪ ۲۴۵‬مدرسه و در یک هزار و‬ ‫‪ ۵۴۶‬کالس‪ ،‬سازمان دهی شده اند‪ .‬تجزیه و تحلیل این امار داللت بر‬ ‫کمبودهای شدید است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬با وجود پراکندگی جغرافیای مدارس و‬ ‫مراکز اموزشی توانستیم به رسالت خود در عرصه تعلیم و تربیت عمل‬ ‫کنیم و موجبات سرافرازی جمهوری اسالمی و اطمینان خاطر اولیا را‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫فرماندار خرمشهر با بیان اینکه با توجه به مرزی بودن خرمشهر‪،‬‬ ‫مشکالت و چالش های جدی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در نسبت دانش اموزان به‬ ‫فضای اموزشی‪ ،‬با کمبود جدی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫حیدری ادامه داد‪ :‬این دانش اموزان توسط یک هزار و ‪ ۱۸۵‬معلم‬ ‫تحت تعلیم و تربیت قرار دارند که ‪ ۴۷۱‬معلم‪ ،‬کمبود داریم‪ .‬این مساله‬ ‫موجب شده فشار مضاعفی بر معلمان وارد شود‪ .‬انتظار می رود این‬ ‫کمبود معلم برطرف شود تا نظام اموزشی تقویت و بخشی از جوانان‬ ‫استخدام شوند‪.‬‬ ‫وی در خصوص چالش سیستم اموزش و پرورش خرمشهر گفت‪:‬‬ ‫بحث تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی یکی از این چالش ها‬ ‫است‪ .‬در خرمشهر ‪ ۲۸۱‬نیروی حق التدریسی در انتظار تغییر وضعیت‬ ‫هستند اما تنها سهمیه استخدام ‪ ۵۹‬نفر داده شده است که باید در این‬ ‫زمینه تجدید نظر شود‪.‬‬ ‫طی فراخوانی اعالم شد‬ ‫نیروی انتظامی‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫استخدام می کند‬ ‫نی ــروی انتظام ــی کهگیلوی ــه و بویراحم ــد در مقط ــع تحصیل ــی‬ ‫دیپل ــم ی ــا پی ــش دانش ــگاهی در کلی ــه رش ــته ه ــای نظ ــری و فن ــی و‬ ‫کار و دان ــش اس ــتخدام م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار بـــه نقـــل از بویرنیـــوز‪ ،‬نیـــروی انتظامـــی‬ ‫کهگیلویـــه و بویراحمـــد در همـــه رشـــته هـــای دیپلـــم یـــا پیـــش‬ ‫دانش ــگاهی در کلی ــه رش ــته ه ــای نظ ــری و فن ــی و کار و دان ــش از‬ ‫داوطلبـــان بومـــی اســـتخدام مـــی کنـــد‪.‬‬ ‫براس ــاس فراخ ــوان اع ــام ش ــده؛ حداکث ــر س ــن داوطلب ــان ‪19‬‬ ‫س ــال م ــی باش ــد؛ ب ــه حداکث ــر س ــن داوطلب ــان دارن ــده کارت پای ــان‬ ‫خدمـــت ســـربازی و نیـــز بـــه فرزنـــدان و خانـــواده هـــای شـــهدا و‬ ‫جانبــازان‪ ،‬بســیجیان‪ ،‬پلیــس افتخــاری‪ ،‬دارنــدگان المپیــاد هــای‬ ‫علم ــی و قهرمان ــان ورزش ــی دو س ــال اضاف ــه م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ثبـــت نـــام ایـــن فراخـــوان از روز شـــنبه ‪ 4‬بهمـــن اغـــاز و تـــا‬ ‫چهارشـــنبه ‪ 8‬بهمـــن مـــاه ‪ 99‬ادامـــه خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫عالقمن ــدان جه ــت کس ــب اطالع ــات بیش ــتر م ــی توانن ــد ب ــه‬ ‫ســـایت ‪ www.boyernews.com‬مراجعـــه نماینـــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارش بازدید از اجرای پروژه مشترک وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و برنامه توسعه ملل متحد‬ ‫‪ UNDP‬با همکاری جهاد دانشگاهی در شهرستان مالرد و صفادشت؛‬ ‫طرحی برای توانمندسازی و احیای‬ ‫کسب و کارهای متاثر از کووید‪19-‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫◄ صبح یک روز زمستانی در حالی‬ ‫برای تهیه گزارش عازم شهرستان مالرد و صفادشت‬ ‫می شویم که چند ماهی از اغاز اجرای طرحی می گذرد که برای‬ ‫«توانمندسازی و احیای کسب و کارهای متاثر از کووید‪ »19-‬در منطقه مالرد و‬ ‫صفادشت کلید خورده است‪ .‬شهرستان مالرد و صفادشت با مساحت ‪ ۹۳۰‬کیلومترمربع‬ ‫و جمعیتی بالغ بر ‪ ۴۰۰‬هزار نفر یکی از شانزده شهرستان استان تهران است‪ .‬در قالب این طر ح که با‬ ‫همکاری جهاد دانشگاهی و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و با حمایت ‪ UNDP‬در ایران و در منطقه مالرد و‬ ‫صفادشت اجرا می شود‪ ،‬بیش از ‪ 1700‬شغل و کسب و کار متاثر از کووید‪ 19-‬حمایت یا احیاء می شوند‪ .‬اجرای این طر ح‬ ‫از انجا اهمیت پیدا می کند که این دو شهرستان با وجود اینکه سالها از شهرستان شدن ان ها می گذرد اما با اسیب ها و مشکالت‬ ‫فراوان بویژه در زمینه اشتغال و بیکاری مواجه هستند و مطالعات میدانی طر ح نیز حا کی از ان است که چالش های مربوط به کسب و کار و‬ ‫درامد در اینجا زیاد است و شهرستان با اسیب های فراوان ناشی از نبود فرصت های شغلی برای زنان و جوانان مواجه است؛ مشکالتی که با وقوع بحران‬ ‫کووید‪ 19-‬تشدید شده و کسب و کارهای انها را با چالش های متعدد دیگری نیز مواجه نموده است‪ .‬درصدد هستیم بازدید خود را در قالب گزارشی که به همراه‬ ‫نمایندگان و کارشناسان ‪ ،UNDP‬جهاد دانشگاهی و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت به خوانندگان و مخاطبان این طر ح برسانیم‪.‬‬ ‫بازدید از کارگاه تولید شال و روسری‬ ‫در نخسـتین گام بازدید‪ ،‬به منطقه سراسـیاب مالرد می رویم‪.‬‬ ‫اقـای مـازن قرض الدیـن‪ ،‬معـاون برنامـه توسـعه ملـل متحـد در‬ ‫ایـران‪ ،‬دکتـر محمـد صـادق بیجنـدی‪ ،‬معـاون اموزشـی جهـاد‬ ‫دانشـگاهی‪ ،‬اقـای محسـن سـلیمانی و دکتـر ارغـوان فرزیـن از‬ ‫بخـش برنامه ریـزی برنامـه توسـعه ملـل متحـد‪ ،‬مهنـدس مهنـاز‬ ‫امامدادی رئیس دبیرخانه مشـاغل خانگی کشـور‪ ،‬فریبا حسـن زاده‬ ‫مدیـر اداره کار ملارد و صفادشـت و جمعـی از مدیـران میدانـی‬ ‫اجـرای پـروژه‪ ،‬بازدیدکننـدگان گام اول هسـتند‪.‬‬ ‫گرچه هوا بسیار سرد و گزنده است اما ورود به زیر زمین محل‬ ‫بازدید و صحبت های دلنشین یک بانوی کارافرین و جوان خیلی‬ ‫زود سرما و سوز را از یاد می برد و دلگرمی تحسین برانگیزی همه‬ ‫جمع را در بر می گیرد؛ ا کرم قربانی مسئول این کارگاه تولید‬ ‫روسری و شال با اشاره به اینکه در این کارگاه چهار نفر به صورت‬ ‫ثابت مشغول کار هستند به تشرح چگونگی تاثیر مخرب همه‬ ‫گیری کووید‪ 19-‬بر کسب و کار اشاره نموده و می گوید‪« :‬تا قبل‬ ‫از کرونا حدود ‪ 200‬نفر با کارگاه در قالب فعاالن خانگی همکاری‬ ‫داشتند اما با وقوع کرونا این تعداد به یک سوم کاهش یافته‬ ‫است‪ ».‬او با استقبال از تالش های جهاد دانشگاهی و دست‬ ‫اندرکاران طرح احیای مشاغل و توانمندسازی انها می گوید‪:‬‬ ‫«کارگاه تولیدی خود را که قبل از ان چند صد متر بود تعطیل‬ ‫کردیم و حتی تجهیزات خود را به حراج گذاشتیم تا با فروش‬ ‫ان ها پول طلبکاران را بدهیم و بعد از ماه ها و به مدد این طرح‬ ‫بار دیگر با اجاره زیرزمینی به احیای دوباره کار همت کرده ایم‬ ‫و امیدواریم در سایه حمایت ها‪ ،‬اموزش ها و مشاوره هایی که‬ ‫دریافت کردیم بتوانیم بر شرایط کرونا غلبه کنیم و بار دیگر به‬ ‫شرایط ایده ال برگردیم‪».‬‬ ‫وی که به همراه برادر اموزگار خود ولی اله قربانی در این‬ ‫کارگاه فعالیت دارد نیاز اصلی خود را تجهیزات‪ ،‬برند سازی و‬ ‫حذف واسطه ها عنوان می کند و می گوید‪« :‬همه کار و کاسبی‬ ‫ما با شیوع کرونا در شب عید دچار مشکل شد‪ ،‬خوشبختانه بعد‬ ‫از چند ماه در قالب این طرح وارد دوره های اموزشی و کالس های‬ ‫کسب و کار جهاد دانشگاهی شدیم‪ .‬جهاد دانشگاهی در قالب‬ ‫این طرح در اموزش‪ ،‬تواتنمندسازی‪ ،‬برندسازی و شبکه سازی‬ ‫و ‪ ...‬ما را همراهی و حمایت می کند‪».‬‬ ‫در حین بازدید مسئوالن سواالت و همچنین پیشنهادات‬ ‫سازنده خود را برای بهبود و احیای کسب و کار خانم قربانی‬ ‫مطرح کردند؛ انها بر نواوری‪ ،‬طراحی‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬توجه به‬ ‫ایده های نو و همچنین بسته بندی مناسب و بازارپسند تاکید‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫این بانوی جوان و پرتالش با اشاره بر حضور موثر خود در‬ ‫دوره های اموزشی و مشاوره جهاد دانشگاهی تصریح نمود‪:‬‬ ‫درصورت حمایت برای خرید تجهیزات و دستگاه های دوخت‬ ‫و برش با انگیزه برای افزایش نیروهای همکار به ‪ 150‬تا ‪ 200‬نفر‬ ‫تالش می کنیم‪.‬‬ ‫بازدیدکنندگانازارادهوانگیزهاینبانویکارافرینچنانبهوجدمیایند‬ ‫و گوییباوجودشرایطسختاجرایپروتکل هایبهداشتی کسیحاضر‬ ‫نیستمحلبازدیدراترکنماید‪.‬‬ ‫بازدید کارگاه تولیدی جعبه های تزئینی و کادوئی‬ ‫مقصد بعدی روز دوشنبه ‪ 15‬دی ماه‪ ،‬بازدید از کارگاه تولیدی‬ ‫جعبه های کادوئی و بسته بندی بود‪ .‬امیرحسین سلیمی نیز یکی‬ ‫از کسانی است که کسب و کار نوپایش از شرایط کرونا متاثر‬ ‫شده است‪ .‬وی که به همراه همسرش خانم شکوه بشیری در این‬ ‫واحد فعال است با اشاره به اینکه حجم تولید انها می تواند ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 15‬نفر را شاغل نماید می گوید‪« :‬ما در این کارگاه انواع جعبه ها‬ ‫و کارتن های تزئینی و بسته بندی را تولید می کنیم و به بسته بندی‬ ‫کاالهای مختلف می پردازیم‪».‬‬ ‫سلیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه نفر در این کارگاه‬ ‫همکاری دارند گفت‪« :‬از تجربیات کارافرینانه و اموزش های‬ ‫کاربردی جهاد دانشگاهی استفاده می کنیم تا بتوانیم از مرحله‬ ‫کرونا عبور کنیم و کسب و کار خود را گسترش دهیم‪».‬‬ ‫در این کارگاه استفاده از جعبه های کادوئی برای عروسک ها‬ ‫و همچنین استفاده از کارتن های بسته بندی برای کادوهای‬ ‫مختلف از جمله خوراکی و سوغاتی مورد توجه بازدید کنندگان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫از ورشکستگی در سراسیاب تا تولید پوشاک در مرکز نواوری‬ ‫از سراسـیاب تـا صفادشـت مسـیر زیـادی نسـیت امـا حضـ ــور در‬ ‫مـ ــرکز نـواوری و شتاب ــدهی کـه تـ ــوسط جه ـــاد دانشـگاهی‬ ‫واحـد عالمه طباطبایـی راه انـدازی شـده توجـه همه تیـم بازدید کننده‬ ‫را بـه خـود جلـب کـرده بـود‪ .‬در ایـن سـاختمان نوسـاز دو واحـد‬ ‫تولیـد پوشـاک و عروسک سـازی مسـتقر اسـت کـه حسـن پوراحمـد‬ ‫سرشـبکه واحـد پوشـاک بـا اشـاره بـه ورشکسـتی خـود در طـول مـاه هـای‬ ‫گذشـته گفـت‪ :‬کرونـا شـرایط سـختی را برایمـان رقـم زد بـه گونه ای‬ ‫کـه واحـد تولیـدی مـا در سراسـیاب بـه تعطیلـی کشـیده شـد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اشنایی قبلی که از فعالیت های اموزشی و‬ ‫کارافرینی جهاد دانشگاهی داشتم طرح و پروپوزالی که به ریاست‬ ‫این مجموعه‪ ،‬خانم دکتر موسوی ارائه کردیم و با مشورت ها و‬ ‫همچنین کالس ها و دوره های اموزشی جهاد دانشگاهی تصمیم‬ ‫گرفتیم در این مرکز نواوری مستقر شویم و با دیگر افراد عالقمند و‬ ‫فعال در حوزه پوشاک تصمیم به راه اندازی این کارگاه با حمایت‬ ‫جهاد دانشگاهی در مرکز نواوری نمودیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در این ایده و طرح با ‪ 150‬تا ‪ 200‬نفر‬ ‫شبکه همکاری تشکیل داده افزود‪“ :‬با توجه به ارتباط مناسبی‬ ‫که با بازار بزرگ تهران و همچنین بازارهای محلی داریم و با‬ ‫اموزش ها و مشاوره هایی که از جهاد دانشگاهی و در قالب طرح‬ ‫حمایت از کسب و کارهای اسیب دیده از کرونا دریافت کردیم‬ ‫می توانیم اینده خوبی را برای خود متصور باشیم‪».‬‬ ‫اقای سلیمانی از ‪ UNDP‬در این کارگاه بر اموزش اعضای‬ ‫شبکه ها و پیشران ها در محل صفادشت‪ ،‬مالرد و سراسیاب‬ ‫و بویژه افراد روستایی تاکید کرد‪ .‬همچنین خانم دکتر فرزین‬ ‫طراحی یک برند مشترک با الگو گیری از تولیدات و یا افتخارات‬ ‫محلی را مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫خانم دکتر مهناز امدادی از وزارت کار نیز که در این بازدید ها‬ ‫با دقت و نکته سنجی حضور داشت پیشنهاد داد‪ ،‬تولیدات در‬ ‫بخش های مختلف بویژه پوشاک به سوی «استـ ــاندارد سـازی»‬ ‫و با برند مشترک پیش برود تا بتواند هم در عرصه استانی و‬ ‫ملی و هم در بازارهای جهانی به نام و برند قابل قبول دست یابد‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه مشاغل خانگی کشور با تقدیر از تالش های‬ ‫جهاد دانشگاهی افزود‪ :‬ما به این نتیجه رسیده ایم که همه چیز‬ ‫پول و وام نیست بلکه اموزش ها‪ ،‬مشاوره ها‪ ،‬توجه و استفاده از‬ ‫ایده های نو‪ ،‬توجه به بازارهای هدف و ‪ ...‬بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫بازدید از مرکز نواوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی‬ ‫بازدید از مرکز نواوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی در صفادشت‬ ‫شهرستان مالرد یکی دیگر از برنامه های تیم بازدید کننده بود‪.‬‬ ‫ایجاد مراکز نواوری و شتابدهی از ابتکارات جهاد دانشگاهی در‬ ‫راستای حمایت از تیم ها و افراد کارافرین در راستای توسعه‬ ‫کارافرینی است‪ .‬تیم بازدید کننده در این مرکز از کارگاه اموزش‬ ‫و تولید عروسک سازی بازدید کردند‪ .‬در این کارگاه حدود ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 25‬زن و دختر عالقمند به رشته عروسک دوزی و عروسک سازی‬ ‫حضور داشتند و بنفشه طاهری مربی و مدرس توانمند دوره‪،‬‬ ‫اموزش و تولید عروسک برای بانوان منطقه محروم مالرد و‬ ‫صفادشت را برعهده داشت‪.‬‬ ‫بنفشه طاهری با اشاره به اینکه دوره اموزشی عروسک سازی و‬ ‫عروسک دوزی از دوره های خوب جهاد دانشگاهی در صفادشت‬ ‫به شمار می رود گفت‪« :‬هم دوره های عروسک طرفداران زیادی‬ ‫دارد و هم عروسک های تولیدی با فروش خوبی مواجه هستند‪».‬‬ ‫فراوری و تولید میوه خشک کسب و کاری پرثمر‬ ‫تیم بازدید کننده برنامه یک روزه خود را با بازدید از کارگاه‬ ‫فراوری و تولید میوه خشک در جاده صفاددشت مالرد به پایان‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫کارگاهی که انواع مختلف میوه ها را فراوری‪ ،‬خشک و به‬ ‫بازارهای هدف ارائه می دهد‪ .‬در این طرح‪ ،‬خانواده ها می توانند‬ ‫در برش و ارائه محصوالت مختلف به چرخه کسب و کار ورود‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫اقای مهرپویان مدیر این کارگاه از مذاکره با فروشگاه های‬ ‫بزرگ برای فروش محصوالت خود سخن گفت و تاکید کرد‪« :‬یکی‬ ‫از مهمترین اهداف ما از فراوری و تولید محصوالت میوه خشک‬ ‫صادرات این محصوالت به کشورهای مختلف دنیاست که از بازار‬ ‫خوبی نیز برخوردار است‪».‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫جمع بندی و جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان ‪ UNDP‬با‬ ‫دست اندرکاران و مدیران اجرایی طرح در مرکز علمی و کاربردی‬ ‫جهاد دانشگاهی برگزار شد‪.‬‬ ‫اقای قرض الدین‪ ،‬معاون‪ UNDP،‬در این بازدید به بازارکار گفت‪:‬‬ ‫«این بازدید فرصت خیلی خوبی بود تا شرایط و نحوه کار های انجام‬ ‫شده‪ ،‬افرادی که کسب و کارهایشان اسیب دیده بودند و کارافرینانی‬ ‫که از پروژه بهره مند شده اند را از نزدیک ببینیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت های مختلف‪ UNDP‬گفت‪« :‬این‬ ‫سازمان در حوزه های مختلف محیط زیست‪ ،‬بهداشت و سالمت‪،‬‬ ‫اقتصــادی و اجتمــاعی فعالیت می کند و در اینده فعــالیت هــای‬ ‫دیگری بویژه در حوزه دیجیتالی شدن کسب و کارها را دنبال‬ ‫خواهد کرد‪».‬‬ ‫وی از همکاری ‪ UNDP‬با سایر دستگاه ها خبر داد و‬ ‫اعالم کرد‪« :‬در صورت وجود نیاز‪ ،‬تقاضا و تامین منابع‪،‬‬ ‫پروژه هـای دیگری در حـوزه کسب و کارهـا و مسائل‬ ‫اقتصادی و اجتماعی در اینده برنامه ریزی می شوند‪».‬‬ ‫وی احساس تعلق خاطر و مالکیت در جوامع‬ ‫محلی‪ ،‬طراحی خوب و منابع کافی را از عوامل موفقیت‬ ‫طرح ها عنوان کرد و گفت‪« :‬باید از همه ظرفیت ها‬ ‫برای موفقیت در این مسیر استفاده کنیم‪».‬‬ ‫اقای محسن سلیمانی از بخش برنامه ریزی‬ ‫‪ UNDP‬نیز در پایان این بازدید به بازارکار گفت‪:‬‬ ‫«طرح توانمندسازی و احیای کسب و کارهای‬ ‫متاثر از کرونا طرح خوبی بود که با وزارت کار و همکاری‬ ‫جهاد دانشگاهی اجرا شد؛ در این طرح سه محور‬ ‫اصلی را شامل می شود که شامل حمایت از مشاغل اسیب‬ ‫دیده و ارایه حمایت های اجتماعی از خانوارهای اسیب‬ ‫دیده و همچنین ارائه بسته های بهداشتی در منطقه‬ ‫برای مواجهه مناسب با شیوع بیماری می باشد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬در این طرح ‪ 1700‬شغل اسیب دیده‪،‬‬ ‫مورد حمایت قرار می گیرد که بخشی از این هدف‬ ‫محقق شده و بخش دیگر هم در ادامه اجرای پروژه‬ ‫محقق می شود‪».‬‬ ‫دکتر محمد صادق بیجندی معاون اموزشی و‬ ‫مدیر اجرایی این پروژه در این نشست بر شناسایی‬ ‫و حمایت از ‪ 1700‬کسب و کار اسیب دیده از کرونا‬ ‫در منطقه مالرد و صفادشت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫جهاد دانشگاهی با همه امکانات خود در استان‬ ‫تهران تالش کرد این طرح با همه ظرفیت های علمی‪،‬‬ ‫اجرایی و با همکاری خوب مردم و مسئوالن محلی‬ ‫اعم از فرمانداری‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬ادارات کار و ‪ ...‬اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی بر ارائه اموزش ها و مشاوره ها و ایجاد شبکه ها و‬ ‫تعامل با کسب و کارهای مختلف در راستای موفقیت و‬ ‫احیای کسب و کار تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این نشست مهندس سیروس دشتی‪ ،‬دکتر سیده‬ ‫مهری موسوی‪ ،‬دکتر صادقه ائینه وند ‪ ،‬مهندس‬ ‫علیرضا ثالثی و حسین مرادپور به ارائه گزارش های‬ ‫تکمیلی درباره طرح پرداختند و به سواالت تیم‬ ‫بازدیدکننده از پروژه پاسخ دادند‪.‬‬ ‫البته ناگفته نماند که بخش بعدی بازدیدها‬ ‫نیز در اینده نزدیک با حضور کارشناسان ‪UNDP‬‬ ‫و کارشناسان و مدیران وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی برگزار و دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در حومه کرج از واجدین شرایط مرد با حداکثر ‪ 33‬سال سن و‪ ‬فارغ التحصیل‬ ‫از دانشگاه های معتبر و‪ ‬دارا بودن کارت پایان خدمت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را به ادرس ایمیل ‪ resume1393@chmail.ir :‬‬ ‫‪ ‬حداکثر دو هفته پس از تاریخ درج این اگهی ارسال نمایند‪ .‬الزم به ذکر است اولویت استخدام ردیف های ‪ 1‬الی ‪ 9‬‬ ‫با ساکن کرج و‪ ‬حومه ان می باشد و‪ ‬فقط رشته مدیریت بازرگانی با ساکنین تهران می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرایش‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫فیزیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫‪2‬‬ ‫فوتونیک‬ ‫__‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫صنایع‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫فوق لیسانس ‪ /‬لیسانس‬ ‫‪4‬‬ ‫کامپیوتر و فناوری اطالعات‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫فوق لیسانس ‪ /‬لیسانس‬ ‫‪5‬‬ ‫مکانیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫فوق لیسانس‪ /‬لیسانس‬ ‫‪6‬‬ ‫متالورژی‬ ‫صنعتی ‪ /‬استخراجی ‪ /‬شناسایی مواد‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیریت‬ ‫دولتی ‪ /‬اجرایی ‪ /‬منابع انسانی‬ ‫فوق لیسانس ‪ /‬لیسانس‬ ‫‪8‬‬ ‫شیمی‬ ‫الکتروشیمی‬ ‫فوق لیسانس ‪ /‬لیسانس‬ ‫‪9‬‬ ‫بهداشت محیط‬ ‫بهداشت محیط‬ ‫فوق لیسانس ‪ /‬لیسانس‬ ‫‪10‬‬ ‫مدیریت‬ ‫بازرگانی‬ ‫فوق لیسانس ‪ /‬لیسانس‬ ‫شرکت سیلندر امید فردا تولید کننده کپسول های‬ ‫اکسیژن و اتش نشانی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی سفیدرود رشت جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫خود در نظر دارد تا افراد دارای مشخصات ذیل را از طریق‬ ‫مصاحبه جذب نماید‪:‬‬ ‫سرپرست برنامه ریزی تولید‬ ‫اقا‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬دارای مدرک لیسانس صنایع‪،‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 30‬سال سن‪ ،‬به صورت تمام وقت‪ ،‬مسلط به امور‬ ‫برنامه ریزی تولید‪ ،‬مسلط به مدیریت انبارها‪ ،‬مسلط به نرم افزار‬ ‫‪ ،office‬توانمند در راهبرد تولید‪ ،‬استان مورد نیاز‪ :‬گیالن‪،‬‬ ‫شهر مورد نیاز‪ :‬رشت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه عکس دار خود را به‬ ‫ادرس ایمیل اعالم شده ارسال نمایند تا پس از بررسی اولیه‬ ‫دعوت به مصاحبه شوند‪:‬‬ ‫‪hrm.ofcco@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس اداری و منابع انسانی‬ ‫هلدینگ مالی بانکی‪ ،‬شهرستان‪ :‬تهران‬ ‫داشتن حداقل مدرک کارشناسی (ترجیح ًا دانشگاه دولتی)‬ ‫گواهینامه های حرفه ای‬ ‫اشنا با قوانین و مقررات حوزه منابع انسانی‪ ،‬توانایی تنظیم و‬ ‫ویرایش ایین نامه های پرسنلی‪ ،‬اشنایی با مکاتبات اداری‬ ‫توانایی کار گروهی‪ ،‬دارای پشتکار‪ ،‬پیگیر و توانایی پیشبرد اهداف‬ ‫سازمانی‪ ،‬اشنایی کلی با مفاهیم مالی‬ ‫حداقل‪ 3‬سال سابقه کار مفید مرتبط در حوزه منابع انسانی و اداری‬ ‫لطفا رزومه خود را عنوان «کارشناس اداری و منابع انسانی» به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫‪sgf.jobs@gmail.com‬‬ صفحه 5 ‫حقوقی‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫قضــات محتــرم پــس از قطــع همــکاری بــا دســتگاه قضــا و‬ ‫ملبــس شــدن بــه ردای وکالــت‪ ،‬بــه ســابقه قضــاوت خــود بــه حــق‬ ‫بالیــده و از بــاب تفاخــر‪ ،‬عبــارت ” بــا ســابقه قضایــی” را روی‬ ‫کارت ویز یــت‪ ،‬تابلــوی دفتــر و ســربرگهای خــود درج می کننــد‪.‬‬ ‫همیــن کــه ایــن عبــارت بــه کار گرفتــه شــود‪ ،‬عــدم تعــادل را در دو‬ ‫حــوزه در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ عــالوه بــر کســانی کــه بــا داشــتن دانشــنامه حقــوق قضایــی و‬ ‫گذرانــدن ازمــون ورودی بــه شــغل شــریف وکالــت مشــغول خواهنــد‬ ‫شــد‪ ،‬مــاده ‪ 8‬الیحــه قانونــی اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری‬ ‫افــراد دیگــری را نیــز حائــز دریافــت پروانــه وکالــت می دانــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش «تابنــاک» ایــن مــاده بیــان می دارد‪:‬بــه اشــخاص‬ ‫ز یــر پروانــه وکالــت درجــه اول از طــرف کانــون وکالء داده می شــود‪:‬‬ ‫ الف ‪ -‬به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال‬ ‫متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و الاقل پنج سال ریاست یا‬ ‫عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صالحیت قضایی از انها‬ ‫از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬کس ــانی ک ــه دارای دانش ــنامه لیس ــانس ب ــوده و‬ ‫‪۵‬س ــال س ــابقه خدم ــات قضای ــی داش ــته باش ــند و س ــلب‬ ‫صالحی ــت قضای ــی از ط ــرف دادگاه عال ــی انتظام ــی از انه ــا‬ ‫نش ــده باش ــد‪.‬‬ ‫طبــق بنــد ‪ ٨‬الیحه و اصالحات‬ ‫بعدی ان‪ ،‬قضات و اســاتید‬ ‫دانشــگاه از جمله کســانی هستند‬ ‫کــه می تواننــد بدون ازمون وکالت‪،‬‬ ‫وارد این حوزه شــده‬ ‫و وکالــت کنند‬ ‫ج ‪ -‬نمایندگان هر یک از مجلسین که عالوه از عضویت‬ ‫کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و‬ ‫یا حداقل بیست سال در دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد‬ ‫انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط ان که از تاریخ تصویب‬ ‫این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدو ر پروانه نمایند‪.‬‬ ‫ تبصــره ‪ -‬کســانی کــه دارای دانشــنامه لیســانس بــوده و دو‬ ‫ســال ســابقه خدمــت قضایــی داشــته باشــند از انجــام دوره‬ ‫کارامــوزی معــاف می باشــند‪ .‬ولــی در این مــورد مــدت انتظــار‬ ‫خدمــت از لحــاظ اخــذ پروانــه وکالــت جــزء خدمــت محســوب‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫در ‪ 11/0۴/1373‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬طی ماده‬ ‫واحده ای‪ ،‬ماده ‪ 8‬الیحه قانونی فوق را به این شرح اصالح نمود‪:‬‬ ‫مــاده واحــده ‪ -‬مــاده ‪ 8‬الیحــه قانونــی اســتقالل کانــون وکالی‬ ‫دادگســتری بــه شــرح ز یــر اصــالح می شــود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بند ج ماده مزبور به شرح زیر اصالح می گردد‪:‬‬ ‫ج ‪ -‬نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بــا گذرانــدن‬ ‫‪ -۴‬احتمال تضییع حقوق موکل‬ ‫فردی که ایام جوانی و نشاط و شور جسمانی و قسمت اعظم‬ ‫عمر خود را مصروف در دستگاه قضا نموده‪ ،‬توان دوندگی های‬ ‫معمول وکالت را نخواهد داشت و در مقایسه با یک وکیل جوان‬ ‫و تازه نفس‪ ،‬رغبتی به پیگیری امور مربوط به پرونده ی موکل و‬ ‫مراجعه به مجتمع های قضایی و باال و پایین رفتن از پله های‬ ‫ادارات شبه قضایی و مراجع انتظامی نخواهد داشت و به همین‬ ‫دلیل چه بسا مدارک و ادله ای که قابلیت تجمیع به نفع موکل‬ ‫را داشته‪ ،‬تحصیل نشده و روال دادرسی به نفع موکل پیش‬ ‫نرفته و در نهایت نه تنها موکل به حقوق حقه ی خود نایل نشده‬ ‫مقابل‬ ‫بلکه مبلغی هم بعنوان حق الوکاله پرداخت نموده و در‬ ‫ِ‬ ‫اعتراض‪ ،‬این عبارت اشنا را خواهد شنید که «ما شرط در فعل‬ ‫داریم نه شرط در حصول نتیجه»‬ ‫بــه نظــر نگارنــده‪ ،‬اشــتغال اســاتید دانشــگاه و اعضــاء هیئــت‬ ‫علمــی نیــز بــه شــغلی غیــر از مشــاغل اموزشــی و تحقیقاتــی و‬ ‫پژوهشــی بــه صــورت عــام‪ ،‬و وکالــت بصــورت خــاص‪ ،‬موجــب‬ ‫ً‬ ‫مفســده ی احتمالــی اســت و گریــز از خطــر احتمالــی هــم عقــال‬ ‫ً‬ ‫واجــب اســت‪ .‬مخصوصــا اگــر بیــن اســتاد دانشــگاه و قضــاوت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بــه نحــوی از انحــاء تعاملــی هــم ایجــاد شــود‪ .‬مثــال رابطــه اســتاد‬ ‫و شــاگردی بیــن قاضــی عزیــزی کــه در حــال ادامــه تحصیــل‬ ‫اســت بــا اســتاد دانشــگاهی کــه از بــد حادثــه وکیــل دادگســتری‬ ‫چه دالیلی‬ ‫برای منع‬ ‫اشتغال قضات‬ ‫به وکالت وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫یـک دوره کامــل نمایندگــی کــه دارای لیســانس قضایــی یــا گواهــی‬ ‫پایــان تحصیــالت ســطوح عالیــه از حوزه علمیــه قــم و ‪ ۵‬ســال‬ ‫ســابقه کار قضایــی در محا کــم باشــند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بند زیر به عنوان بند د به ماده مزبور الحاق می گردد‪:‬‬ ‫ د ‪ -‬کلیــه کســانی کــه دارای لیســانس حقــوق قضایــی یــا‬ ‫گواهــی پایــان تحصیــالت ســطوح عالیــه ازحــوزه علمیــه قــم‬ ‫بــا حداقــل ‪ ۵‬ســال ســابقه کار متوالــی یــا ‪ ۱۰‬ســال متناوب در‬ ‫ســمتهای حقوقــی در دســتگاه های دولتــی و وابســته بــه دولــت‬ ‫و نهادهــا و نیروهــای مســلح باشــند و بعــد از اجــرای ایــن قانــون بــا‬ ‫داشــتن ســی سال ســابقه خدمــت بازنشســته شــوند بــدون رعایــت‬ ‫شــرط ســن بــا انجــام نصــف مــدت مقــرر کارامــوزی‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تبصــره مــاده مز بــور بــه تبصــره ‪ ۱‬اصــالح و یــک تبصــره بــه‬ ‫عنــوان تبصــره ‪ ۲‬بــه شــرح ز یــر بــه ان الحــاق گــردد‪:‬‬ ‫ تبصره ‪ - ۲‬کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه‬ ‫کاراموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید‪.‬‬ ‫طبــق بنــد ‪ 8‬الیحــه و اصالحــات بعــدی ان‪ ،‬قضــات و اســاتید‬ ‫دانشــگاه از جملــه کســانی هســتند کــه می تواننــد بــدون ازمــون‬ ‫وکالــت‪ ،‬وارد ایــن حــوزه شــده و وکالــت کننــد‪.‬‬ ‫قضــاوت شــغل شــریفی اســت‪ ،‬امــا اشــتغال قضــات شــریف‬ ‫از جهــات بســیاری موجــب اختــالل در شــغل وکالــت خواهــد شــد‬ ‫ً‬ ‫کــه ذیــال بــه انهــا خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫‪ -1‬تاثیر شغل سابق بر شغل الحق‬ ‫قضــات محتــرم پــس از قطــع همــکاری بــا دســتگاه قضــا و‬ ‫ملبــس شــدن بــه ردای وکالــت‪ ،‬بــه ســابقه قضــاوت خــود بــه حــق‬ ‫بالیــده و از بــاب تفاخــر‪ ،‬عبــارت ” بــا ســابقه قضایــی” را روی‬ ‫کارت ویز یــت‪ ،‬تابلــوی دفتــر و ســربرگهای خــود درج می کننــد‪.‬‬ ‫همیــن کــه ایــن عبــارت بــه کار گرفتــه شــود‪ ،‬عــدم تعــادل را در دو‬ ‫حــوزه در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫الــف ) مراجعــه مــوکل‪ :‬عامــه مــردم بــه صــرف اینکــه وکیـ ِـل بــا‬ ‫ســابقه قضــاوت ( بــه زعــم عمــوم ) بــه واســطه اشــنایی بــا ســایر‬ ‫قضــات بهتــر می توانــد گــره قضایــی انهــا را بگشــاید ناخــودا گاه‬ ‫بــه ســمت او ســوق پیــدا خواهنــد کــرد‪ ،‬حتــی ا گــر وکیــل فعلــی و‬ ‫ـابق‪ ،‬از رانــت ســوابق قضایــی خــود در رونــد دادرســی‬ ‫قاضــی سـ ِ‬ ‫اســتفاده نکنــد؛ از ایــن حیــث تعــادل شــغلی و رقابتــی بیــن وکیـ ِـل‬ ‫بــا ســابقه قضایــی و وکیـ ِـل بــدون ســابقه قضایــی مختــل شــده و‬ ‫کفــه ی تــرازو بــه ســمت قاضــی ســابق بــه ز یــر کشــیده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ب) دادرسـی عادالنـه‪ :‬در دادرسـی بـا اصلـی مواجهیـم بنـام‬ ‫اصـل تناظر‪.‬اصـل تناظـر بـه ایـن معناسـت کـه نسـبت بـه طرفیـن‬ ‫مخاصمـه‪ ،‬الزم اسـت تـا امـکان رسـیدگی عادالنـه قضایـی‬ ‫فراهم شـود تـا یکـی از طرفیـن در موقعیـت برتـری نسـبت بـه‬ ‫دیگـری قـرار نگیـرد‪ .‬ناگفتـه پیداسـت وکیلـی کـه چنـدی پیش در‬ ‫دسـتگاه قضـا مشـغول بـه قضـاوت بـوده‪ ،‬دوسـتان و اشـنایانی در‬ ‫ایـن دسـتگاه دارد کـه می تواننـد موثـر در نتیجـه دادرسـی شـوند‪.‬‬ ‫هرچنــد قضــات شــریف و پاکدســت کــه بــه هیــچ وجــه‬ ‫قابل نفــوذ و توصیــه نیســتند بســیارند‪ ،‬ولــی بــه هرحــال ادمــی‬ ‫ممکــن الخطاســت و ا گــر یــک مــورد هــم رفاقــت ســابق موجــب‬ ‫تغییــر نحــوه رســیدگی یــا تغییــر در اخــذ تصمیــم شــود‪ ،‬موجــب‬ ‫اختــالل در رونــد دادرســی عادالنــه خواهــد شــد و موجــب‬ ‫شکســت وکیـ ِـل مقابلــی اســت کــه ســابقه قضــاوت نداشــته اســت‬ ‫و ایــن یعنــی مخــدوش شــدن اصــل تناظــر در دادرســی‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تاثیر بر فراوانی وکیل در جامعه‬ ‫اشــتغال قضــات بازنشســته یــا منفــک شــده از دســتگاه قضــا‬ ‫بــه شــغل وکالــت‪ ،‬تعــداد وکالی حــوزه قضایــی را دســتخوش‬ ‫تغییــر کــرده و در میــزان ســهمیه ان حــوزه در ازمــون ســال بعــد‬ ‫موثــر خواهــد بــود؛ بدیــن نحــو کــه قضــات محتــرم نــه تنهــا بــدون‬ ‫ازمــون وارد حــوزه وکالــت می‪-‬شــوند بلکــه میــزان پذیــرش و تعــداد‬ ‫ورودیهــای وکالــت از بیــن فــارغ التحصیــالن جــوان و جویــای نــام‬ ‫را نیــز تحــت الشــعاع قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تزلزل امنیت شغلی وکالیی که مشغول بکار هستند‬ ‫وقتــی عامــه مــردم‪ ،‬همانطــور کــه پیشــتر بــه ان پرداختــه شــد‬ ‫بیــن وکیـ ِـل بــا ســابقه قضایــی و وکیــل بــدون ســابقه قضایــی‪ ،‬اولــی‬ ‫را انتخــاب کننــد‪ ،‬بــه صــورت مســتقیم موجــب بــروز خســارت‬ ‫مــادی و بــه خطــر افتــادن امنیــت شــغلی و اقتصــادی وکیــل دوم‬ ‫خواهــد شــد؛ ان هــم در شــرایطی کــه وکال تحــت فشــار مخــارج و‬ ‫هزینــه هــای نجومــی اجــاره دفتــر‪ ،‬ملزومــات ادارای‪ ،‬مالیــات و…‪.‬‬ ‫مــی باشــند‪.‬‬ ‫وظیفه متولیان امر این است که فضای رقابتی در شرایط‬ ‫ً‬ ‫یکسان را برای شغل وکالت فراهم کنند تا در این فضا صرفا‬ ‫محک انتخاب وکیل باشد و نه میزان رابطه‪.‬‬ ‫اطالعات علمی‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫شاید گفته شود میزان اطالعات وکیلی که سابقا قضاوت‬ ‫می کرده بالطبع بیشتر از وکالی دیگر است که باید گفت هرچند‬ ‫وکالی بسیاری سراغ داریم که برخی قضات در بسیاری از مواقع‬ ‫و در خالل دادرسی یا حتی صدور رای از انها در حل مشکالت‬ ‫عدیده استمداد می طلبند ولی در حالت معمول و عادی‪،‬‬ ‫دانش قاضی سابق و وکیل فعلی به واسطه میزان تجربه در زمان‬ ‫تصدی قضاوت است نه مطالعات حقوقی‪.‬‬ ‫و چــه زیباســت ا گــر ایــن تجربــه را در قالــب امــوزش ضمــن‬ ‫خدمــت بــه قضــات جــوان و ســایر کارکنــان دســتگاه قضــا‪ ،‬یــا‬ ‫تدر یــس در مراجــع دانشــگاهی و امــوزش عالــی بــه نســل جوانتــر‬ ‫منتقــل نمــوده و موحــب اعتــالی ســطح علمــی و حقوقــی جامعــه‬ ‫ً‬ ‫شــود و واقعــا حیــف اســت کــه ایــن حجــم از تجربــه حقوقــی بــه‬ ‫جــای ارائــه بــه نســل جــوان‪ ،‬در محا کــم و در تقابــل بــا همیــن نســل‬ ‫جــوان و وکیــل امــروزی بــه هــدر رود‪.‬‬ ‫اشــتغال اســاتید دانشگاه و اعضاء‬ ‫هیئــت علمــی نیز به شــغلی غیر از‬ ‫مشــاغل اموزشــی و تحقیقاتی و‬ ‫پژوهشــی به صورت عام‪ ،‬و وکالت‬ ‫بصورت خاص‪ ،‬موجب مفســده ی‬ ‫احتمالی است‬ ‫نیــز هســت‪ .‬اینجــا نا گفتــه پیداســت وضعیــت پرونــده ی وکیــل‬ ‫و نمــره ی پایــان تــرم و پایــان نامــه طــرف مقابــل بــه چــه صــورت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فلــذا بهتــر اســت بــا وضــع قانونــی مبنــی بــر منــع اشــتغال بــه‬ ‫وکالــت قضــات محتــرم مــوارد زیــر را بــرای جامعــه بــه ارمغــان‬ ‫ِ‬ ‫بیاوریــم‪:‬‬ ‫‪ -1‬ایجــاد رغبــت بــه اشــتغال وکالــت بیــن داوطلبــان جــوان و‬ ‫رقابــت بیــن انهــا‬ ‫‪ -2‬تامین امنیت شغلی و امنیت اقتصادی وکال‬ ‫‪ -3‬تامیــن و تضمیــن دادرســی عادالنــه در محاکــم و رعایــت‬ ‫اصــل تناظــر‬ ‫‪ -۴‬انتقــال تجربیــات قضــات مجــرب و مبــرز بــه قضــات‬ ‫جــوان بصــورت امــوزش ضمــن خدمــت‬ ‫‪ -۵‬به کار گیری قضات با تجربه در مراجع پژوهشتی و در‬ ‫رابطــه بــا رونــد تقنیــن و اســتفاده از نظریــات مشــورتی انهــا در‬ ‫قانونگــذاری هــای حقوقــی‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫■ استخدام چرخکار صنعتی‪ ،‬وسط کار و بسته بند‬ ‫خانم و اقا‬ ‫محدوده کار کهریزک (سرویس دارد)‬ ‫ساعت کار ‪ 7‬الی ‪( ۱5‬اضافه کاری دارد)‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫■ استخدام فروشنده موبایل‬ ‫اقا ‪ ،‬محدوده کار تجریش ‪ ،‬ساعت کار ‪ 10‬الی ‪۱۹‬‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫■ استخدام در مجموعه تولید کننده بین المللی‬ ‫تزریقکارپالستیک‬ ‫اقا ‪ ،‬حداقل دیپلم ‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫محدوده کار در جاده مخصوص (سرویس دارد)‬ ‫ساعت کار ‪ 7:30‬الی ‪17:30‬‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫■ کارشناس امور مشتریان ‪crm‬‬ ‫خانم و اقا ‪ ،‬داشتن قدرت بیان خوب و بدون لهجه‬ ‫محدوده کار ارژانتین‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫■ مهندس مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬محدوده کار جاده مخصوص (سرویس دارد)‬ ‫‪------------------------------------------‬‬ ‫■ کارگر انبار‬ ‫دیپلم حداکثر ‪ 35‬سال سن ‪ ،‬محدوده کار پل ازادگان‬ ‫مهندس‪ IT‬یا نرم افزار‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن ‪ ،‬محدوده کار ارژانتین‬ ‫دیپلم و کاردان برق‬ ‫اقا ‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫محدوده محل کار جاده مخصوص (سرویس دارد)‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫■ استخدام در شرکت پست بین المللی‬ ‫تحصیلدار‬ ‫حداکثر ‪ 4۰‬سال سن ‪ ،‬ساعت کار ‪ ۸‬الی ‪ 17:30‬پنجشنبه تعطیل‬ ‫خدمات‬ ‫اقا و خانم ‪ ،‬حداکثر ‪ 4۰‬سال سن‪ ،‬محدوده کار مترو شهید بهشتی‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫■ استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت فعال‬ ‫درحوزهتجهیزاتنفتی‬ ‫خانم و اقا ‪ ،‬مسلط به امور مذاکرات‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬ثبت سفارش و واردات‬ ‫کاال و خرید اولیه ‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی ‪ ،‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫محدوده کار شهرک غرب‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫■ استخدامحسابداردرشرکتتولیدکننده‬ ‫خانم و اقا ‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن ‪ ،‬دارای سابقه حسابداری‬ ‫محدوده کار پاسداران‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫■ استخدامکارشناسصنایعدرشرکتتولیدکننده‬ ‫ترجیحا خانم ‪ ،‬دارای دانش سیستمی ‪ ،‬سابقه کار الزامی نیست‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاههای دولتی الویت دارند‬ ‫محدوده کار پاسداران‬ ‫ترجیحا نیروی فنی ‪ ،‬دارای مزایای قانونی و نهار و اضافه کار‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫■ استخدام مهندس صنایع غذایی‬ ‫ترجیحاً خانم ‪ ،‬دارای گواهی نامه های مرتبط با تولید مواد غذایی‬ ‫محدوده کار شهرک صنعتی عباس اباد (سرویس دارد)‬ ‫‪------------------------------------------‬‬ ‫ساعت کار ‪ ۸‬الی ‪( ۱۷‬پنجشنبه تعطیل)‬ ‫خانم ‪ ،‬حداکثر ‪ 3۰‬سال سن ‪ ،‬مسلط به سئو و وردپرس‬ ‫■ استخدام مسئول دفتر‬ ‫■ استخدامادمینفضایمجازی‬ ‫ساعت کار ‪ ۹‬الی ‪17‬‬ ‫محدوده کار خیابان بهشتی‬ ‫‪------------------------------------------‬‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫خانم ‪ ،‬مسلط به افیس‪ ،‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫محدوده کار‪ :‬خیابان فاطمی‪ ،‬ستارخان‪ ،‬پاسداران‬ ‫‪------------------------------------------‬‬ ‫■ استخدام فروشنده در تولید کننده معتبر محصوالت لبنی‬ ‫■ استخدامنیرویخدماتبرایبیمارستاندولتی‬ ‫اقا ‪ ،‬حداکثر ‪ 3۰‬سال سن ‪ ،‬دیپلمه ‪ ،‬ترجیحاً دارای سابقه کار خدماتی‬ ‫اقا ‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن ‪ ،‬حداقل دیپلم‬ ‫‪------------------------------------------‬‬ ‫‪------------------------------------------‬‬ ‫خانم‪ ،‬اشنایی باال به زبان انگلیسی‪ ،‬محدوده کار هفتم تیر و قیطریه‬ ‫اقا ‪ ،‬حداکثر ‪ 40‬سال سن‬ ‫‪------------------------------------------‬‬ ‫دارای شیفت چرخشی ‪ ،‬مزایای ویژه (صبحانه‪ ،‬نهار‪ ،‬شام)‬ ‫محدوده کار مرکز شهر تهران‬ ‫■ استخدامنیرویدفتری‬ ‫دارای سابقه کار دفتری‬ ‫■ استخدام کارگر ساده در کارخانه تولیدی صنعتی‬ ‫اقا ‪ ،‬حداکثر ‪ 4۰‬سال سن ‪ ،‬حداقل دارای مدرک دیپلم‬ ‫محدوده دفتر مصاحبه تهرانپارس‬ ‫■ استخدام اپراتور خط تولید در کارخانه تولید فوالد‬ ‫دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی‬ ‫محدوده کار جاده مخصوص (سرویس دارد)‬ ‫محدوده کار جاده قدیم (سرویس دارد)‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ ٢۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ صفحه 6 ‫دانش بنیان‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معـــاون توســـعه صنـــدوق نـــواوری در خصـــوص بهـــره‬ ‫منـــدی زنـــان از خدمـــات صنـــدوق در زمینـــه طـــرح هـــا و‬ ‫ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان در س ــال ‪ ۹۹‬اف ــزود‪ :‬در ح ــوزه‬ ‫تس ــهیالت کرون ــای صن ــدوق ن ــواوری و ش ــکوفایی از بی ــن‬ ‫‪ ۹۷۲‬درخواســـت ‪ ۷۷‬شـــرکت بـــا مدیرعاملـــی زنـــان بـــود‪.‬‬ ‫همچنی ــن در بخ ــش خدم ــات توانمندس ــازی نی ــز از ‪ ۵‬ه ــزار‬ ‫و ‪ ۳۵۱‬درخواســـت سراســـر کشـــور ‪ ۱۷۵‬درصـــد ان توســـط‬ ‫ش ــرکت دان ــش بنی ــان ب ــا مدی ــر عام ــل زن ــان ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ملک ــی ف ــر تصری ــح ک ــرد‪ :‬در مجم ــوع ‪ ۵۹۹‬ش ــرکت دان ــش‬ ‫بنیـــان (‪۱۱‬درصـــد) بـــا مدیرعاملـــی زن در حـــال فعالیـــت‬ ‫اســـت‪ .‬در بخـــش تســـهیالت نیـــز از ‪ ۲‬هـــزار و ‪۵۸۳‬‬ ‫درخواســـت‪ ۳۸۴ ،‬درخواســـت مربـــوط بـــه شـــرکت هـــای‬ ‫دانـــش بنیـــان بـــا مدیـــر عاملـــی زنـــان بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬پی ــش از ش ــیوع کرون ــا در صن ــدوق‬ ‫نـــواوری و شـــکوفایی رویدادهـــای اســـتارتاپی حضـــوری‬ ‫برگ ــزار م ــی ش ــد ک ــه ه ــم زم ــان پخ ــش انالی ــن ان نی ــز ص ــورت‬ ‫م ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫ملکــی فــر گفــت‪ :‬در طراحــی ایــن رویدادهــا اســاس برنامــه‬ ‫بــر حضــور افــراد طراحــی شــده بــود و بــه شهرســتان هــا توجــه‬ ‫چندانــی نمــی شــد‪.‬‬ ‫تسهیالت با نرخ ‪ ۸ ،۴‬و ‪ ۱۶‬درصد به شرکت های دانش‬ ‫بنیان برای نمونه سازی‪ ،‬سرمایه در گردش‪ ،‬تولید صنعتی‪،‬‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬لیزینک و استصناع ارایه می شود‪.‬‬ ‫وی تصر یــح کــرد‪ :‬صنــدوق در ارایــه خدمــات خــود هیــچ‬ ‫تفاوتــی بیــن شــرکت هــای کوچــک و بــزرگ‪ ،‬شــرکت هــای‬ ‫نو پــا تولیــدی و صنعتــی و در کل شــرکت هــا بــه هــر شــکل و‬ ‫شــمایلی کــه باشــند‪ ،‬قایــل نمــی شــود‪ .‬در بخــش ضمانــت‬ ‫نامــه هــا صنــدوق نــواوری شــکوفایی بــا ســود و زیــان در‬ ‫ســرمایه گــذاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان شــریک مــی‬ ‫شــود؛ بــدون اینکــه از انهــا ضمانــت نامــه و وثیقــه دریافــت‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫معاون توسعه صندوق نواوری‪:‬‬ ‫‪ 600‬شرکت دانش بنیان را زنان مدیریت می کنند‬ ‫انعقاد ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫قرارداد با صنایع بزرگ کشور‬ ‫ملک ــی ف ــر در خص ــوص رویدادهـــای ارایـــه نیازهـــای‬ ‫فناوران ــه صن ــدوق اظه ــار داشـــت‪ :‬ســـال گذشـــته از‬ ‫س ــوی صن ــدوق ن ــواوری و ش ــکوفایی ‪ ۱۴‬روی ــداد ب ــزرگ در‬ ‫خص ــوص نیازه ــای فناوران ــه صنع ــت ب ــا دان ــش بنی ــان ه ــا‬ ‫انج ــام ش ــد ک ــه حاص ــل ان انعق ــاد ‪ ۵‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان‬ ‫ق ــرارداد ب ــا صنای ــع ب ــزرگ کشـــور بـــود‪.‬‬ ‫تسهیالت با نرخ‬ ‫‪ ۸ ،۴‬و ‪ ۱۶‬درصد به شرکت های‬ ‫دانش بنیان برای نمونه سازی‪،‬‬ ‫سرمایه در گردش‪ ،‬تولید صنعتی‪،‬‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬لیزینک و استصناع‬ ‫ارایه می شود‬ ‫وضع اشتغال زنان‬ ‫در بخش صنعت‬ ‫مناسب نیست‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪ :‬بـــا شـــیوع کرونـــا و برگـــزاری رویدادهـــای‬ ‫مجــازی بیــش از پیــش بــه بخــش انالیــن رویــداد توجــه شــد‬ ‫و در ح ــال حاض ــر در رویداده ــای مج ــازی صن ــدوق ش ــاهد‬ ‫حض ــور اف ــراد بس ــیاری از شهرس ــتان ها ب ــه ص ــورت انالی ــن‬ ‫هس ــتیم‪.‬‬ ‫معـــاون توســـعه صنـــدوق نـــواوری دربـــاره تاریخچـــه‬ ‫تشـــکیل ایـــن صنـــدوق گفـــت‪ :‬صنـــدوق نـــواوری و‬ ‫شـــکوفایی بـــر اســـاس قانـــون دانـــش بنیـــان هـــا در ســـال‬ ‫‪ ۸۹‬توس ــط مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــه تصوی ــب رس ــید و‬ ‫براس ــاس ان صن ــدوق ن ــواوی و ش ــکوفایی ب ــه منظ ــور تامی ــن‬ ‫مالـــی شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان و توســـعه شـــرکت های‬ ‫دانـــش بنیـــان در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬بـــر اســـاس قانـــون شـــرکت هـــای دانـــش‬ ‫بنیـــان معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری‬ ‫مع ــاون توس ــعه صن ــدوق ن ــواوری و ش ــکوفایی گف ــت‪ :‬از بی ــن بی ــش از ‪ ۵‬ه ــزار ش ــرکت‬ ‫دانش بنیــان فعــال در کشــور‪ ،‬در مجمــوع ‪ ۵۹۹‬شــرکت دانــش بنیــان (‪۱۱‬درصــد) بــا مدیرعاملــی‬ ‫زن ــان در ح ــال فعالی ــت هس ــتند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار‪ ،‬س ــیاوش ملک ــی ف ــر در نخس ــتین روی ــداد زن ــان‪ ،‬مالکی ــت فک ــری و‬ ‫زیس ــت ب ــوم ن ــواوری (ش ــکوفا) ک ــه ب ــه ص ــورت انالی ــن و حض ــوری ب ــه هم ــت صن ــدوق ن ــواوری‬ ‫و ش ــکوفایی برگ ــزاری ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬نیم ــی از جمعی ــت نی ــروی کار جامع ــه را زن ــان تش ــکیل‬ ‫بعـــد از احـــراز صالحیـــت شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان‪،‬‬ ‫کار تامی ــن مال ــی ای ــن ش ــرکت ه ــا را ب ــه صن ــدوق ن ــواوری‬ ‫و شـــکوفایی محـــول کـــرده اســـت‪ .‬قانـــون شـــرکت هـــای‬ ‫دان ــش بنی ــان و اساس ــنامه صن ــدوق ن ــواوری و ش ــکوفایی‬ ‫در س ــال ‪ ۸۹‬مص ــوب ش ــد و در س ــال ‪ ۹۲‬ب ــه اج ــرا درام ــد و‬ ‫می دهن ــد‪ ،‬ام ــا در بخ ــش صنع ــت وض ــع اش ــتغال زن ــان خ ــوب نیس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برگــزاری ایــن رویــداد بــه نمایــان شــدن دســتاوردهای زنــان در حــوزه فنــاوری و‬ ‫نــواوری کمــک مــی کنــد‪ .‬امیــد اســت بــا برگــزاری ایــن رویدادهــا دســتاوردها بیشــتر دیــده شــود‬ ‫و موجبــات تقویــت انهــا را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر اساس امار سازمان جهانی مالکت فکری در سال ‪ ۲۰۱۹‬در بخش مالکیت‬ ‫فکری در حال حاضر بیش از ‪ ۸۱‬درصد در دست مردان و ‪ 19‬درصد‪ ،‬مربوط به زنان است‪.‬‬ ‫اکنــون براســاس ان بیــش از ‪ ۵‬هــزار شــرکت فنــاور در کشــور‬ ‫فع ــال هس ــتند‪.‬‬ ‫ملک ــی ف ــر اف ــزود‪ :‬در ح ــال حاض ــر بیش ــترین ش ــرکت ه ــا‬ ‫در تهـــران متمرکـــز هســـتند و تعدادش ــان در ح ــال افزای ــش‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫معاون توسعه صندوق نواوری و شکوفایی درخصوص‬ ‫خدمات صندوق به دانش بنیان ها گفت‪ :‬خدمات‬ ‫صندوق در چهار بخش تسهیالت مالی‪ ،‬ضمانت نامه‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و توانمندسازی (کمک بالعوض) به شرکت‬ ‫های دانش بنیان ارائه می شود‪ .‬در بخش تسهیالت‪،‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه صن ــدوق نـــواوری وشـــکوفایی گفـــت‪:‬‬ ‫در ای ــن رو ی ــداد دو روزه ش ــکوفا ‪ ۲۰‬نیـــاز فناورانـــه در حـــوزه‬ ‫اب و ب ــرق و ان ــرژی ارای ــه ش ــد‪ .‬همچنیـــن نمایشـــگاهی از‬ ‫دس ــتاوردهای ش ــرکت های دانـــش بنیـــان بـــا محوریـــت‬ ‫زنــان بــا حضــور ‪ ۱۰‬شــرکت دانــش بنیــان برگــزار شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫رو ی ــداد‪ ،‬دوش ــنبه ه ــای اس ــتارتاپی ب ــرای ج ــذب مش ــارکت‬ ‫س ــرمایه گ ــذاران در ط ــرح هـــای اســـتارتاپی بـــا حضـــور‬ ‫‪۷‬اس ــتارتاپ ارائ ــه خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر ‪ ۲‬اس ــتارتاپ ح ــوزه‬ ‫فضای ــی ش ــرکت کنن ــده در دوشـــنبه هـــای اســـتارتاپی‬ ‫توانس ــتند بی ــش از ‪ ۴‬میلی ــارد س ــرمایه گ ــذار ج ــذب کنن ــد‪.‬‬ ‫در رو ی ــداد ش ــکوفا ‪ ۲۰۲‬نف ــر ثبـــت نـــام کردنـــد کـــه از ایـــن‬ ‫تع ــداد ‪ ۹۵‬نف ــر دان ــش بنی ــان و ‪ ۱۰۷‬نف ــر غی ــر دان ــش بنی ــان‬ ‫ش ــرکت کردن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت گلریزان نواور به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود (‪150‬نفر) در شهرک صنعتی شمس اباد واقع در کیلومتر ‪ 35‬جاده تهران‪ -‬قم‪ ،‬از افراد متخصص‪ ،‬متعهد‬ ‫و با انگیزه از طریق برگزاری ازمون کتبی (عمومی و تخصصی)‪ ،‬مصاحبه و سنجش سالمت به صورت قرارداد کار مدت معین و پیمانکاری با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫الف‪ -‬شرایط عمومی‬ ‫متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور‬ ‫متعهد و معتقد به نظام جمهوری اسالمی‬ ‫دارا بودن ملیت ایرانی‬ ‫دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت (نوع معافیت ‪ ،‬مغایر با توانایی‏های شغلی مورد نیاز نباشد)‬ ‫عدم همکاری و عضویت در گروه های غیر قانونی‬ ‫عدم تعهد خدمت در دستگاه ها‪ ،‬موسسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی‬ ‫فقدان سوء پیشینه کیفری‬ ‫ب‪ -‬شرایط اختصاصی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی مورد نیاز‬ ‫مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫حداکثر‬ ‫سن‬ ‫دانش و مهارت مورد نیاز‬ ‫‪12‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫لیسانس مهندسی شیمی ‪/‬‬ ‫مواد سرامیک‪ /‬مهندسی صنایع‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫‪35‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪13‬‬ ‫کارشناس کیفی‬ ‫لیسانس مهندسی شیمی ‪/‬‬ ‫مواد سرامیک‪ /‬مهندسی صنایع‬ ‫‪7‬‬ ‫مرد‬ ‫‪35‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪14‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫لیسانس مهندسی مکانیک‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫‪35‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناس اداری‪ /‬منابع‬ ‫انسانی‬ ‫لیسانس مدیریت‪ /‬تمام گرایش ها‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪30‬‬ ‫اشنا به نرم افزارهای کارگزینی و اداری‬ ‫و حضور و غیاب‪ /‬مسلط به ورد و اکسل‪/‬‬ ‫اشنا به امورات مناقصه‪ /‬قراردادها‬ ‫کارمند دبیرخانه‬ ‫لیسانس علوم اجتماعی‪ /‬مدیریت‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪30‬‬ ‫مسلط به افیس‪ /‬اشنا به اتوماسیون‬ ‫اداری‪ /‬اشنا به امورات مناقصه ومزایده و‬ ‫قراردادها‬ ‫دیپلم‪ /‬فوق دیپلم‬ ‫‪6‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪30‬‬ ‫روابط عمومی باال‪ /‬توانایی جسمی باال‪/‬‬ ‫منضبط‪ /‬مسئولیت پذیری‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫‪30‬‬ ‫مسلط به اکسل‪ /‬اشنا به نرم افزار‬ ‫همکاران و سیستم‬ ‫مرد‬ ‫‪30‬‬ ‫اشنا به اتوماسیون اداری‪ /‬روابط عمومی باال‬ ‫‪30‬‬ ‫اشنا به اتوماسیون اداری‪ /‬مسلط به‬ ‫اکسل پیشرفته‬ ‫اشنا به اتوماسیون اداری‪ /‬مسلط به‬ ‫اکسل پیشرفته‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی مورد نیاز‬ ‫مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫حداکثر‬ ‫سن‬ ‫دانش و مهارت مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارگر فنی‬ ‫دیپلم فنی و حرفه ای ‪ -‬کارودانش‬ ‫‪6‬‬ ‫مرد‬ ‫‪40‬‬ ‫توانایی جسمی باال‪/‬منضبط‪ /‬با مسئولیت‬ ‫‪2‬‬ ‫کارگر شیشه خرده‬ ‫دیپلم فنی و حرفه ای ‪ -‬کارودانش‬ ‫‪10‬‬ ‫مرد‬ ‫‪40‬‬ ‫توانایی جسمی باال‪/‬منضبط‪ /‬با مسئولیت‬ ‫‪3‬‬ ‫تکنسین کوره و بچ پلنت‬ ‫فوق دیپلم‪/‬مهندسی مواد‬ ‫‪9‬‬ ‫مرد‬ ‫‪40‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تکنسین ای اس‬ ‫فوق دیپلم برق‪ /‬مکانیک‬ ‫‪22‬‬ ‫مرد‬ ‫‪40‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪17‬‬ ‫نگهبان‬ ‫‪5‬‬ ‫تکنسین بهره برداری‬ ‫فوق دیپلم برق‪ /‬مکانیک‬ ‫‪34‬‬ ‫مرد‬ ‫‪40‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪18‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫لیسانس حسابداری‪ /‬مدیریت مالی‬ ‫‪19‬‬ ‫انبار‬ ‫دیپلم‪/‬فوق دیپلم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تکنسین تعمیرات ای اس‬ ‫فوق دیپلم مکانیک‬ ‫‪12‬‬ ‫مرد‬ ‫‪38‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪20‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫کارشناسی مهندسی صنایع‪/‬‬ ‫مدیریت صنعتی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪21‬‬ ‫کارشناس تدارکات داخلی‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع‪/‬‬ ‫مدیریت صنعتی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تکنسین برق‬ ‫فوق دیپلم برق‪ /‬دقیق ابزار‬ ‫‪12‬‬ ‫مرد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪22‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫فوق لیسانس‪ /‬لیسانس مدیریت‬ ‫بازرگانی‪MBA/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪30‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و عربی‪/‬اشنا‬ ‫به ترخیص کاال و امورات گمرکی‬ ‫‪8‬‬ ‫تکنسین تاسیسات‬ ‫فوق دیپلم مکانیک‪ /‬تاسیسات‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫‪35‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪23‬‬ ‫کارشناس صادرات‬ ‫فوق لیسانس‪ /‬لیسانس مدیریت‬ ‫بازرگانی‪MBA/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪30‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و عربی‪/‬‬ ‫اشنا به بازاریابی‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس طراحی و‬ ‫ساخت‬ ‫فوق دیپلم‪ /‬لیسانس نقشه کش‬ ‫صنعتی‪/‬مهندس مکانیک‬ ‫‪/‬مهندس صنایع‬ ‫مرد‬ ‫‪35‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪24‬‬ ‫فروش داخلی‬ ‫فوق لیسانس‪/‬لیسانس مدیریت‬ ‫بازرگانی‪ /‬اقتصاد بازرگانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪30‬‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی‪ /‬بازاریابی و‬ ‫جذب مشتری‬ ‫‪10‬‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫فوق دیپلم مکانیک‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫‪35‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪11‬‬ ‫تکنسین قالبسازی‬ ‫فوق دیپلم‪/‬لیسانس‬ ‫مهندسی مواد‪ /‬مکانیک‬ ‫‪9‬‬ ‫مرد‬ ‫‪35‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫‪4‬‬ ‫اشنایی به محیط های تولیدی و صنعتی‪/‬‬ ‫زبان انگلیسی‪/‬اشنا به کامپیوتر‪/‬اشنا به‬ ‫اتوماسیون صنعتی‬ ‫•نوع همکاری قرارداد کار مدت معین و پیمانکاری و از نظر بیمه و بازنشستگی تابع قوانین سازمان تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫•داوطلبین از روز شنبه مورخ ‪ 1399 /11 /04‬تا تاریخ ‪ 99 /11 /12‬فرصت خواهند داشت با مراجعه به تارنمای‬ ‫‪ noavar.iran-azmoon.ir‬نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تمامی مراحل استخدامی و نتایج ان‪ ،‬صرف ًا از طریق سیستم ارسال پیام کوتاه یا تماس تلفنی به داوطلبان واجد شرایط اعالم خواهد‬ ‫شد‪ .‬لذا خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری خودداری فرمائید‪.‬‬ ‫در صورتی که این شرکت در هریک از مراحل استخدام متوجه عدم صحت اطالعات ثبت شده در سایت توسط داوطلب یا عدم تطبیق‬ ‫هریک از شرایط اعالمی خود در اگهی‪ ،‬با شرایط واقعی داوطلب گردد‪ ،‬از ادامه فرایند جذب ممانعت نموده و مــوضــوع همکاری‬ ‫کن لم یکن تلقی می گردد‪.‬‬ ‫شرکت گلریزان نواور‬ صفحه 7 ‫کاریابی‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫■ ابتدا بفرمایید چه نقش و جایگاهی برای کاریابی ها قائل هستید‬ ‫و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در برنامه های خود تا چه حد روی‬ ‫توان این کاریابی ها حساب می کند؟ و چه برنامه هایی برای حمایت‬ ‫از موسسات کاریابی دارید؟‬ ‫ابتدا از نشریه وزین بازار کار تشکر می کنم که این فرصت را در‬ ‫اختیار ما قرار داد تا درباره موضوع مهم کاریابی ها و مشکالت این‬ ‫صنف به گفتگو بنشینم‪ .‬موسسات کاریابی در دنیا نقش مهمی را‬ ‫در بازارکار بازی می کنند‪ .‬در کشورهای توسعه یافته بالغ بر ‪ 50‬درصد‬ ‫نیروی کار مورد از طریق کاریابی ها جذب می شوند‪ ،‬این میزان در‬ ‫کشور ما ‪ 20‬تا ‪ 25‬درصد است‪ .‬بنابراین ضرورت دارد کاریابی ها با‬ ‫تغییر رویکرد‪ ،‬نقش موثرتری در بازار کار کشور ایفا نمایند‪.‬‬ ‫در همه جای دنیا موسسات کاریابی تکیه گاه خوبی برای دولت‬ ‫ها هستند‪ ،‬اما در شرایط کرونا از جمله در کشور ما که اقتصاد کالن‬ ‫کشور متاثر از کروناست‪ ،‬به تبع ان اکثر بخش ها از جمله کاریابی ها‬ ‫نیز اسیب دیدند‪ .‬ما تالش کردیم در ‪ 850‬زیر رسته که ذیل ‪ 14‬رسته‬ ‫مصوب ستاد کرونا مورد توجه قرار گرفت‪ ،‬موسسات مشاوره شغلی‬ ‫و کاریابی را نیز لحاظ کنیم تا بتوانند از حمایت های مصوب برای‬ ‫شرایط کرونا استفاده کنند‪.‬‬ ‫به استناد تصمیمات متخذه از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫و کارگروه مبارزه با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫زیررسته فعالیت های مجتمع های اموزش و اشتغال و کاریابی ها‬ ‫جزو کسب و کارهای بیشتر اسیب دیده از ویروس کرونا انتخاب‬ ‫گردیده اند‪.‬‬ ‫براساس مصوبه مذکور و هماهنگی به عمل امده با کانون انجمن های‬ ‫صنفی دفاتر کاریابی غیردولتی کشور‪ ،‬زمینه حمایت و پشتیبانی از‬ ‫دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در قالب بهره مندی این دفاتر‬ ‫از تسهیالت بانکی فراهم گردید‪ .‬با توجه به اطالع¬ رسانی صورت‬ ‫پذیرفته‪ ،‬در مجموع بیش از‪ 150‬دفتر کاریابی با تعداد اشتغال ‪ 545‬نفر‬ ‫در سامانه کارا ثبت نام نمودند‪ .‬از این تعداد تا کنون ‪ 99‬دفتر کاریابی‬ ‫با تعداد اشتغال ‪ 382‬نفری موفق به دریافت تسهیالت به مبلــــــــــــغ‬ ‫‪ 59‬میلیارد ریال گردیده اند‪.‬‬ ‫در این زمینه شاید بد نیست اشاره کنم که سازمان بین المللی‬ ‫کار در این شرایط بسته های فعال بازار کار را برای مقابله با اسیب‬ ‫های ناشی از کرونا پیشنهاد می کند تا این کسب و کارها از اسیب‬ ‫های جدی مصون بمانند‪.‬‬ ‫معاونت توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کـــــــــــــــــار و‬ ‫رفاه اجتماعی در همین راستا برنامه های خود را دنبال نموده و ضمن‬ ‫حمایت از کاریابی ها‪ ،‬در تالش است از موسسات کاریابی به عنوان‬ ‫بازوی خود برای پیشبرد اهداف خود استفاده نماید‪ .‬سازمان بین‬ ‫المللی کار معتقد است نقش کاریابی های خصوصی در حمایت‬ ‫از بازار کار و صیانت از اشتغال بسیار مهم است و تا کید می کند که‬ ‫این موسسات باید نقش مهم و موثر خود را در بازار کار ایفا نمایند‪.‬‬ ‫بنابراین به طور کلی سیاست معاونت توسعه کارافرینی و اشتغال‬ ‫این وزارتخانه نیز این است که از موسسات کاریابی خصوصی هم‬ ‫حمایت کند و هم از توان ان ها به نحو شایسته در توسعه سیاست‬ ‫های فعال بازار کار بهره برداری نماید‪ .‬اعتقاد ما این است که‬ ‫موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‪ ،‬تسهیل کننده ارتباط کارجو و‬ ‫کارفرما هستند و کاریابی ها در استخدام و اشتغال نیروهای مهارت‬ ‫دیده می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند‪.‬‬ ‫در گفتگوی بازار کار با مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار بررسی شد‪:‬‬ ‫چالش ها و فرصت های کاریابی ها‬ ‫در بازار کار کشور ‬ ‫گفت و گو‪ :‬امیر علی بینام‬ ‫◄ اشاره؛‬ ‫موسســات مشــاوره شــغلی و کاریابــی نقــش مهمــی در بــازارکار و ســاماندهی نیــروی کار کشــورها ایفــا مــی کننــد‪ .‬براســاس بررس ـی ها‬ ‫‪ 75‬ت ــا ‪ 80‬درص ــد تامی ــن نی ــرو در کش ــورهای توس ــعه یافت ــه از طری ــق مراک ــز کاریاب ــی ص ــورت م ــی گی ــرد و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه‬ ‫س ــهم کاریاب ــی ه ــای فع ــال در کش ــور بس ــیار پایی ــن ت ــر از متوس ــط جهان ــی اس ــت‪ .‬ب ــرای تبیی ــن نق ــش مراک ــز کاریاب ــی در توس ــعه‬ ‫ب ــازارکار کش ــور و همچنی ــن چال ــش ه ــا و فرص ــت ه ــای کاریاب ــی ه ــا ب ــا دکت ــر حس ــین محم ــودی س ــفیدکوهی ب ــه گفتگ ــو نشس ــتیم‬ ‫ک ــه تقدی ــم م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫■ در حال حاضر چه تعداد نیروی کار فعال در کشور وجود دارد و‬ ‫امار نیروهای رسمی و غیررسمی چگونه و به چه میزان است؟‬ ‫براساس براوردهای امار حدود ‪ 25‬الی ‪ 27‬میلیون نیروی کار‬ ‫فعال در کشور وجود دارد که از شاغلین حدود ‪ 17‬میلیون نفر شاغالن‬ ‫رسمی (دارای کد کارگاه و بیمه) هستند و حدود ‪ 5‬الی ‪ 7‬میلیون‬ ‫نفر نیز شاغل غیررسمی هستند که دارای کد کارگاه و بیمه نیستند‪.‬‬ ‫شاغلین گروه غیررسمی مشکالت زیادی دارند و این گروه از بحران ها‬ ‫و مشکالت مثل کووید ‪ 19‬بیشترین اسیب را می بینند‪.‬‬ ‫در این زمینه باید اشاره کنم بخش مهمی از اصناف که بیش از‬ ‫سه میلیون و چهار هزار واحد صنفی را شامل می شود بیمه و بخش‬ ‫زیادی بیمه نیستند و به عبارت دیگر در حیطه مشاغل غیررسمی‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬هدف ما در راستای بسته های حمایتی این است که‬ ‫این مشاغل غیررسمی شناسایی و مورد حمایت قرار بگیرند‪ .‬اتفاقا‬ ‫این افراد نیاز به حمایت دارند و باید ساز و کارهای حمایتی را برای‬ ‫حمایت از این افراد به کار بگیریم‪.‬‬ ‫ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در کشورهای توسعه‬ ‫یافته امار مربوط به اشتغال رسمی بسیار بیشتر از غیررسمی است‬ ‫ً‬ ‫و این میزان در کشورهای در حال توسعه متفاوت و بعضا برعکس‬ ‫است‪.‬‬ ‫■ چه تعداد کاریابی در کشور فعال است و چند کاریابی در شرایط‬ ‫کرونایی دچار مشکل و یا تعطیل شده اند؟‬ ‫‪ 820‬موسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی در کشور در حال‬ ‫حاضر مشغول فعالیت هستند که شرایط کرونایی مثل همه بخش ها‬ ‫بر فعالیت این مراکز نیز تاثیر گذاشته است‪ .‬در سال جاری‪ ،‬حدود ‪50‬‬ ‫مرکز کاریابی به دالیل گونا گون همچون غیر فعال بودن کسب و کارها‪،‬‬ ‫تخلفات و یا کم کاری و ‪ ...‬تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫■ نقش کاریابی ها را در بازار کار چطور می بینید؟‬ ‫در ادبیات اقتصاد بازار کار‪ ،‬سیاست های مختلفی به منظور‬ ‫دستیابی دولت ها به اشتغال در سطح کوتاه مدت و بلند مدت در‬ ‫نظر گرفته می شودکه با توجه به گستردگی این سیاست ها‪ ،‬به طور‬ ‫معمول انها را به چهار دسته مختلف سیاست های کال ن اقتصادی‬ ‫موثر بر رشد اشتغال‪ ،‬سیاست های فعال بازار کار‪ ،‬سیاست های‬ ‫تنظیمی بازار کار و سیاست های منفعل بازار کار تقسیم می گردد که‬ ‫مهم ترین سیاست دولت ها در کوتاه مدت و میان مدت در بازار کار‪،‬‬ ‫سیاست های فعال بازار کار است که این سیاست ها به طور مستقیم‬ ‫و غیر مستقیم به ایجاد و بهبود کارکرد در بازار کار توجه داشته و از‬ ‫این طریق زمینه های ال زم را برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای‬ ‫نیروی کار و به تبع ان کاهش نرخ بیکاری را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫بر همین اساس وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی در جهت اطالع رسانی‬ ‫شغلی و کمک به جستجوی شغل (که از موثرترین و پویاترین‬ ‫سیاست های فعال بازار کار است) در قالب دفاتر مشاوره شغلی و‬ ‫کاریابی های غیردولتی مبادرت به جستجوی شغل و ارائه خدمات‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنعتی ویتانا جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان قزوین‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس ساخت و تولید‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫حداقل لیسانس مکانیک جامدات‪ ،‬ساخت و تولید‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداقل سن ‪ 24‬سال حداکثر ‪ 34‬سال‪ ،‬نقشه کشی ‪ solid‬و نقشه خوانی‬ ‫نصب خط تولید و پروژه‪ ،‬اشنایی با زبان انگلیسی‪ ،‬محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫کارشناس برق‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل لیسانس برق صنعتی‪-‬الکترونیک‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداقل سن ‪ 24‬سال حداکثر ‪ 34‬سال‪ ،‬برنامه نویسی ‪ plc‬و طراحی تابلو‪ ،‬اتوماسیون کردن خطوط‬ ‫اشنایی با زبان انگلیسی‪ ،‬محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬کاردانی‪/‬کارشناسی مکانیک خودرو‪-‬جامدات‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬‬ ‫حداقل سن ‪ 23‬سال حداکثر ‪ 32‬سال‪ ،‬توانایی کار با نرم افزار ‪solid‬‬ ‫نصب انواع گیربکس ها و ساخت و تنظیم انواع کانوایرها‪ ،‬تعمیر و راه اندازی دستگاه ها‬ ‫جوشکاری‪ ،‬اشنایی با زبان انگلیسی‪ ،‬محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫تکنسین برق‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کاردانی‪/‬کارشناسی برق صنعتی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداقل سن ‪ 23‬سال حداکثر ‪ 32‬سال‪ ،‬ساخت تابلو برق‪ ،‬نصب و راه اندازی درایوها ‪ ،‬کابل کشی‪،‬‬ ‫نصب سینی و طراحی تابلو‪ ،‬اشنایی با زبان انگلیسی‪ ،‬محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫تراشکار ماهر‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل دیپلم‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حداقل سن ‪ 25‬سال حداکثر ‪ 40‬سال‬ ‫ساخت قطعات طبق نقشه‪ ،‬تراشکاری‪ ،‬فرزکاری‪ ،‬سنگ زنی‪ ،‬محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫کارگر فنی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دیپلم‪/‬فوق دیپلم مکانیک‪ ،‬جوشکاری‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداقل سن ‪ 22‬سال حداکثر ‪ 32‬سال‪ ،‬جوشکاری‪ ،‬سوراخ کاری‬ ‫قالویزکاری‪ ،‬سنگ زنی و برش کاری‪ ،‬محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‪ ‬عنوان شغلی در قسمت ‪ subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫در قسمت ‪ subject‬حتما عنوان شغل درخواستی درج گردد در غیر اینصورت به ایمیل ارسالی ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪mb.officialmbey@gmail.com‬‬ ‫اشتغال از جمله راهنمایی و مشاوره شغلی‪ ،‬ثبت نام از جویندگان‬ ‫کار‪ ،‬کسب فرصت های شغلی و به کارگماری افراد جویای کار به‬ ‫جامعه هدف می نماید‪.‬‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬با ورود نیروهای جوان به بازار کار‪ ،‬مسئله‬ ‫اشتغال جوانان بیش از پیش اهمیت و ضرورت یافته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬کارجوها به منظور یافتن شغل مورد نظر خود‪ ،‬به روش ها و‬ ‫شیوه های مختلفی متوسل می شوند‪ .‬به منظور ایجاد بستر مناسب‬ ‫و برقراری ارتباط میان کارفرمایان و کارجویان‪ ،‬موسسات کاریابی پا به‬ ‫عرصه وجود گذاشته اند‪ .‬این مراکز به عنوان یکی از ابزارهای کاربردی‬ ‫و راهگشا‪ ،‬با ورود به بازار کار و شناسایی فرصت های اشتغال‪ ،‬عالوه‬ ‫بر تسهیل نمودن مسیر یافتن شغل‪ ،‬به افراد در این زمینه کمک شایانی‬ ‫می نمایند‪ .‬بر اساس قوانین و مقررات موجود‪ ،‬وزارت کار‪ ،‬مکلف‬ ‫است به منظور شناسایی و ارائه فرصت های کاری‪ ،‬از طریق مراکز‬ ‫کاریابی با هدف اشتغال کارجویان‪ ،‬از انها ثبت نام به عمل اورد‪ .‬بر‬ ‫این اساس مراکز و موسسات کاریابی در ایجاد اشتغال و یافتن شغل‬ ‫مناسب برای افراد نقش برجسته و بارزی را بر عهده دارند‪ .‬ذکر این‬ ‫نکته ضروری به نظر می رسد که در بازار کار به علت وجود گرایش های‬ ‫متفاوت و عوامل ناهمگون‪ ،‬کسب اطالعات و ا گاهی از فرصت های‬ ‫اشتغال نیازمند صرف زمان و هزینه می باشد‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫و به منظور ایجاد تعادل در این بازار و ارائه فرصت های مناسب به‬ ‫منظور یافتن شغل‪ ،‬وجود مراکز کاریابی بسیار موثر و تاثیرگذار قلمداد‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫در این اینجا ذکر چند نکته مهم است‪ .‬بازار کار ایران برای‬ ‫کاریابی ها فضای فعالیت خوبی دارد‪ .‬دفاتر کاریابی باید نیازهای‬ ‫بازار کار را به صورت مستمر شناسایی و رصد نمایند و توان خود را‬ ‫برای جذب نیروی مورد نیاز بازار کار به کار بگیرند‪ .‬یکی از موارد مهم‬ ‫این است که سیستم جامع اطالعات بازار کار که در سیاست های‬ ‫کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده باید راه اندازی‬ ‫شود و همچنین باید کاریابی ها متناسب با شرایط و تحوالت بازار‬ ‫کار‪ ،‬خدمات خود را با نیازها تطبیق بدهند‪.‬‬ ‫کاریابی ها باید بتوانند شکاف ناشی از سیطره و نفوذ فناوری و‬ ‫دیجیتالی را تشخیص دهند‪ .‬کاریابی ها به عنوان بازوی فعال بازار کار‬ ‫کشور باید خود را با نیازهای اصلی این حوزه هماهنگ کنند‪ .‬ما در‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار‬ ‫بازار کار را به صورت ازمایشی راه اندازی کردیم؛ در این سامانه‬ ‫اطالعات شغلی همه شاغالن و جویندگان کار و کسب وکارها درج‬ ‫می شود و به گونه ای است که امکان سیاست گذاری و برنامه ریزی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬ما در تالش هستیم کاریابی ها بتوانند در این سامانه‬ ‫نقش افرین باشد‪.‬‬ ‫خروجی ها و سرویس هایی که در این سامانه پیش بینی شده‬ ‫است می تواند فرصتی طالیی برای نقش افرینی کاریابی ها در ایفای‬ ‫فعالیت های کلیدی جستجوی شغل (‪ )Job searching‬و یافتن فرد‬ ‫مناسب برای کارفرما (‪ )Job matching‬به وجود اورد‪.‬‬ ‫■ انچه که ما از صحبت های شما استنباط می کنیم حمایت و نقش‬ ‫افرینی کاریابی ها در نظام بازار کار کشور است‪ ،‬اما واقعیت چیز دیگری است‬ ‫و کاریابی ها از وضعیت کنونی رضایت دارند؛ لطفا شفاف بفرمایید ایا وزارت کار‬ ‫در صدد حمایت از کاریابی هاست یا نه؟ به عنوان مثال در بحث بیمه‬ ‫بیکاری که توسط کاریابی ها به خوبی انجام می شد در حال حاضر این کار‬ ‫به دفاتر پیشخوان واگذار شده‪ ،‬در حالی که این مراکز با ماموریت های متعدد‬ ‫امکان انجام ماموریت تخصصی کاریابی ها را ندارند؟‬ ‫واگذاری امور غیرحاکمتی بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی‬ ‫از دیگر اولویت های کاری این دفتر است‪ .‬در راستای اجرای اصل ‪44‬‬ ‫قانون اساسی و پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای‬ ‫کلی اشتغال‪ ،‬فرایند واگذاری برخی از امور غیرحاکمیتی مربوط به بیمه‬ ‫بیکاری به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی داخلی به‬ ‫منظور افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع‪ ،‬توسعه اشتغال مجدد‬ ‫مقرری بگیران‪ ،‬سرعت بخشیدن به خروج مقرری بگیران از صندوق‬ ‫بیمه بیکاری‪ ،‬کاهش هزینه های صندوق بیمه بیکاری و تقویت نقش‬ ‫مراکز کاریابی در بازار کار در دستور کار این دفتر قرار گرفت‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪13‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‪ ‬شرکت ساخت تابلوهای برق‬ ‫‪ ‬جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پروژه‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬مهندس برق‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mohamadi@he-saba.com‬‬ ‫شرکت فوالد صنعت صانعی در تهران جهت تکمیل کادر‬ ‫خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫تحصیلدار‬ ‫اقا‪ /‬یک نفر‪ ،‬محدوده نیاوران سه‬ ‫راه یاسر‪ ،‬مسلط به امور بانکی‪،‬‬ ‫دارای گواهینامه‪ ،‬حداکثر سن‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پایکو در شیراز در صنعت نفت و گاز کشور‬ ‫جهت تکمیل نیروی انسانی خود در‪ ‬استان فارس‪ ‬از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی در صنعت نفت و گاز‬ ‫خانم‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬با سن حدود ‪ 25‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به بازرگانی قطعات و تجهیزات صنعت نفت و گاز کشور‬ ‫از جمله تجهیزات پایپینگ‪ ،‬سیلینگ‪ ،‬ابزار دقیق ‪ ،‬مکانیکال و‬ ‫الکتریکال‪ ،‬اسکان در شیراز‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر و افیس و داشتن مدرک‬ ‫لیسانس مرتبط و سابقه کار از حداقل شرایط است و در روز‬ ‫مصاحبه این شرایط فرد بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‪ ،‬کارانه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪petroemp87@gmail.com‬‬ ‫منشی شرکت‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪ Word‬و ‪)Excel‬‬ ‫منشی کارخانه‬ ‫‪3‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مونتاژکار قطعات الکترونیکی‬ ‫جهت (‪ ،)SMD،Dip‬با سابقه کار مرتبط‬ ‫‪2‬‬ ‫نیروی کارامد با مدرک کارشناسی (ترجیح ًا فیزیک)‪ ‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مونتاژکار‪ ‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندس برق کنترل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جهت اپراتوری خط تولید‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪minis terial@fss t.co‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت اراپوش گستر در حوزه تولیدات شیمیایی در‪ ‬استان قزوین‪ ‬جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس ثبت اسناد انبار‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬مسلط به نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫لیسانس حسابداری‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول کاری‬ ‫بیمه تکمیل از روز اول کاری‬ ‫خانم‪ 1 ،‬سال سابقه کار‪ ،‬تحصیالت مرتبط‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول کاری‬ ‫بیمه تکمیل از روز اول کاری‬ ‫مدیر تحقیق و توسعه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬کارشناسی به باال رشته مکانیک‬ ‫اشنایی با شرکت های صنایع تولیدی شیمیایی اولویت دارد‬ ‫اشنایی با نقشه کشی‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول کاری‬ ‫بیمه تکمیل از روز اول کاری‬ ‫کارشناس ابزار دقیق‬ ‫اقا‪ ،‬لیسانس برق الکترونیک یا ابزار دقیق‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول کاری‬ ‫بیمه تکمیل از روز اول کاری‬ ‫کارشناس ایمنی و بهداشت‬ ‫(رشته مکانیک یا الکترونیک) جهت خط تولید‬ ‫مهندس برق یا کامپیوتر‪ ‬‬ ‫مسلط به برنامه نویسی پردازنده های‪ DSP، ARM‬و‬ ‫مهندس برق الکترونیک‬ ‫مسلط به طراحی مدارات انالوگ و دیجیتال‬ ‫مسلط به کنترلرهای ‪ PID‬و کنترل صنعتی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Rayanfanavar2018@gmail.com‬‬ ‫‪FPGA‬‬ ‫یک نفر‪ ،‬محدوده اتوبان فتح‪ ،‬شیر‬ ‫پاستوریزه‪،‬مسلط به امور اداری‬ ‫مسلط به کامپیوتر‬ ‫(‪ Word‬و ‪)Excel‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی تحقیقاتی واقع در کمالشهر استان البرز جهت تکمیل کادر فنی مهندسی خود‪،‬نیاز به تخصص های ذیل دارد‪:‬‬ ‫یک نفر‪ ،‬محدوده نیاوران‬ ‫سه راه یاسر‪ ،‬مسلط به امور اداری‬ ‫مسلط به کامپیوتر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪es tekhdam.ag.1399@gmail.com‬‬ صفحه 8 ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ لطفا» خودتان را به طور کامل معرفی کنید؟‬ ‫■ مـــن ژیـــا قهرمانیـــه متولـــد ‪ ۱۳۶۹‬در تبریـــز هســـتم‪ ۲ ،‬خواهـــر و‬ ‫‪ ۲‬بــرادر دارم و از بچگــی رفتــارم خیلــی پســرانه بــود و بــا یکــی از برادرانــم کــه‬ ‫ی ــک س ــال اخت ــاف س ــنی دارم فق ــط ب ــازی ه ــای پس ــرانه انج ــام م ــی دادم؛‬ ‫از هم ــان دوران خردس ــالی هنره ــای رزم ــی را ش ــروع ک ــردم و نماین ــده کی ــک‬ ‫بوکس ــینگ بی ــن الملل ــی ب ــودم ت ــا ای ــن ورزش را ب ــه ش ــمال غ ــرب کش ــور اوردم‪.‬‬ ‫روم یــا دربــاره ماشــین هــای خــاص مثــا دو موتــوره کــه هــم بنزینــی و هــم‬ ‫هیبری ــدی هس ــتند‪ ،‬مطالع ــه م ــی کن ــم و در ح ــال یادگی ــری زب ــان انگلیس ــی‬ ‫ه ــم هس ــتم و همچنی ــن ب ــه انیمیش ــین ه ــای اموزش ــی ماش ــین ن ــگاه م ــی کن ــم‬ ‫ک ــه ای ــن انیمیش ــین ه ــا باع ــث م ــی ش ــود ک ــه ذهن ــم ب ــاز ش ــود و راح ــت ت ــر‬ ‫مباح ــث برای ــم تفهی ــم ش ــود‪.‬‬ ‫◄ وا کنش خانواده به کارتان چست؟‬ ‫■ م ــادرم در ابت ــدا خیل ــی ناراح ــت ب ــود و وقت ــی دس ــت ه ــای س ــیاهم را‬ ‫م ــی دی ــد گری ــه م ــی ک ــرد ام ــا پ ــدرم از اول ب ــه ای ــن فک ــر م ــی ک ــرد ک ــه دخت ــرم‬ ‫کاری را ش ــروع ک ــرده و ان را ب ــه انته ــا م ــی رس ــاند و موف ــق م ــی ش ــود و االن ه ــر‬ ‫دو از کارم راض ــی هس ــتند‪.‬‬ ‫◄ هنرهای رزمی را تا کجا ادامه دادید؟‬ ‫■ مــن بــه عنــوان اســتاد و مربــی همیشــه همــراه و همپــای شــاگردانم بــودم‬ ‫و بــا انهــا کار مــی کــردم‪ ،‬امــا بعدهــا چــون ورزش رینکــی و اســیبش زیــاد بــود‬ ‫و م ــن ه ــم اس ــیب دی ــده ب ــودم و نی ــز هی ــچ حمایت ــی ه ــم نش ــد‪ ،‬از ای ــن ورزش‬ ‫کمــی فاصلــه گرفتــم‪.‬‬ ‫◄ چطور به سمت مکانیکی کشیده شدید؟‬ ‫■ بع ــد از اس ــیب دیدگ ــی در ورزش‪ ،‬خواس ــتم دنب ــال عالق ــه ام ب ــروم‪،‬‬ ‫ب ــه همی ــن دلی ــل بع ــد از مدت ــی تحقی ــق‪ ،‬فهمی ــدم ک ــه در ش ــهر جدی ــد س ــهند‬ ‫ام ــداد خودروی ــی وج ــود ن ــدارد و ب ــه دلی ــل مس ــیر س ــرباالیی و س ــرازیری ای ــن‬ ‫ش ــهر ب ــه خص ــوص در فص ــل س ــرما و زمس ــتان اگ ــر ماش ــینی خ ــراب ش ــود و‬ ‫خانــواده هــم در ماشــین باشــد‪ ،‬بایــد چندیــن ســاعت منتظــر مــی ماندنــد تــا‬ ‫از تبریــز امدادخــودرو برســد؛ بــه همیــن دلیــل ابتــدا بــه فکــر ایــن افتــادم تــا هــم‬ ‫ب ــرای خ ــودم ش ــغلی ایج ــاد کن ــم و ه ــم ب ــرای دیگ ــران و اق ــدام ب ــه دریاف ــت‬ ‫مج ــوز ب ــرای تاس ــیس ش ــرکت امدادخ ــودرو ک ــردم ک ــه بع ــد از دوندگ ــی ه ــای‬ ‫زی ــاد ب ــه س ــازمان حم ــل و نق ــل‪ ،‬در نهای ــت بع ــد از ‪ ۱۸‬م ــاه مج ــوز گرفت ــم و‬ ‫شــرکت را ثبــت کــردم و در حــال حاضــر ‪ ۹‬نفــر امدادگــر و یــک نفــر مکانیــک‬ ‫س ــیار در ش ــرکت کار م ــی کنن ــد و خیل ــی ه ــم فع ــال هس ــتیم‪.‬‬ ‫◄ چطور شد خودتان دست به کار شده و مکانیک شدید؟‬ ‫■ بع ــد از کاره ــای ش ــرکت ام ــداد خ ــودرو‪ ،‬چ ــون اه ــل پش ــت میزنش ــینی‬ ‫نبــودم و از بچگــی هــم بــه مکانیکــی عالقــه داشــتم بــه دنبــال عالقــه اصلــی‬ ‫ام در کن ــار کار ام ــداد خ ــودرو یعن ــی مکانیک ــی رفت ــم و ح ــدود ‪ ۲‬س ــال اس ــت‬ ‫ک ــه کارم را ش ــروع ک ــرده ام؛ البت ــه بع ــد از چن ــد نوب ــت س ــراغ تعمی ــرگاه رفت ــن‬ ‫و ج ــواب رد ش ــنیدن‪ ،‬کارم را در یک ــی از تعمی ــرگاه ه ــای تبری ــز ش ــروع ک ــردم‪.‬‬ ‫◄ ایا خانواده با مکانیک شدن شما موافق بودند؟‬ ‫■ در ابتــدای شــروع کارم بــه خانــواده چیــزی نگفتــم و چــون هدفــم بــود‪،‬‬ ‫کار را ش ــروع ک ــردم؛ ه ــر چن ــد م ــی گوین ــد ه ــدف را نم ــی گوین ــد ت ــا ب ــه ه ــدف‬ ‫برس ــند ت ــا موفقی ــت را نش ــان دهن ــد‪ ،‬م ــن ه ــم ب ــه هی ــچ ک ــس نگفت ــم و کارم‬ ‫را در تعمیرگاه ــی در دروازه ته ــران ش ــروع ک ــردم‪ ،‬بع ــد ب ــه دلی ــل ازدواج وقف ــه‬ ‫ای در کارم ایج ــاد ش ــد و بع ــد از دو م ــاه ای ــن ب ــار ب ــه تعمی ــرگاه کنون ــی ام ــدم‬ ‫و از وقت ــی ب ــه ای ــن تعمی ــرگاه ام ــدم پیش ــرفتم خیل ــی زی ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫◄ چگون ــه وارد ای ــن کار ک ــه ب ــه عن ــوان کار مردان ــه ش ــناخته‬ ‫م ــی ش ــود‪ ،‬ش ــدید؟‬ ‫■ م ــا ب ــه ای ــن کار مردان ــه ن ــگاه م ــی کنی ــم وگرن ــه انس ــان اراده کن ــد ه ــر‬ ‫کاری را مــی توانــد بــه نحــو احســن انجــام دهــد و ربطــی بــه جنســیت نــدارد‬ ‫و هــم اکنــون نیــز در ایــن تعمیــرگاه دوره هــای اموزشــی را بــه صــورت تئــوری و‬ ‫پای صحبت بانوی تبریزی‪:‬‬ ‫قصه مربی کیک بوکسینگی‬ ‫که مکانیک شد‬ ‫◄ «ژیال قهرمانیه» نخستین بانوی مکانیک تبریزی در منطقه شمال‬ ‫غرب کشور است که از روی عالقه به این شغل روی اورده تا از این طریق‬ ‫عالوه بر امرار معاش‪ ،‬اهداف و ارزوهای خود را نیز پیگیری کند‪.‬‬ ‫ای ــن بان ــوی مکانی ــک ‪ ۳۰‬س ــاله‪ ،‬دارای م ــدرک تحصیل ــی ف ــوق دیپل ــم رایان ــه‬ ‫◄ چ ــه خاط ــرات ش ــیرین و تلخ ــی از کار‬ ‫مکانیک ــی داری ــد؟‬ ‫■ در ایـــن کار خاطـــرات تلخـــی نـــدارم و‬ ‫لحظـــه لحظـــه ایـــن کار برایـــم شـــیرین اســـت؛‬ ‫یکـــی از خاطـــرات شـــیرینم ایـــن اســـت کـــه‬ ‫مشــتری هــای خانمــی کــه بــه تعمیــرگاه مــی اینــد‬ ‫و مــی بیننــد کــه مــن اینجــا کار مــی کنــم مشــتاق‬ ‫مــی شــوند کــه انهــا هــم بیاینــد و امــوزش ببیننــد و‬ ‫اینجــا کار کننــد‪ .‬یــا خانمــی کــه همســرش صبــح‬ ‫س ــر کار م ــی رود و ش ــب برم ــی گ ــردد و فرصت ــی‬ ‫ن ــدارد ت ــا ماش ــینش را ب ــرای تعمی ــر بی ــاورد‪ ،‬ب ــودن‬ ‫مـــن در اینجـــا باعـــث مـــی شـــود کـــه راحت تـــر‬ ‫یکی از هدف هایم این است که‬ ‫در اینده یک تعمیرگاه اختصاصی‬ ‫برای خانم ها داشته باشم‬ ‫تا خانم های کارافرینی که اراده‬ ‫می کنند کاری را شروع کنند‬ ‫روی پای خود بایستند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در صنعت ‪ FMCG‬در نظر دارد جهت تکمیل‬ ‫تیم کارشناسی برنامه ریزی خود اقدام به‬ ‫جذب کارشناس با شرح زیر نماید ‪:‬‬ ‫کارشناس توسعه ‪:BI‬‬ ‫لیسانس‪ ،‬فوق لیسانس صنایع‪ ،‬امار‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‪،‬‬ ‫مسلط به اکسل و ‪ Power BI‬یا ‪Qlikview‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫لیسانس صنایع‪ ،‬امار‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬مسلط به اکسل‪،‬‬ ‫اشنا با ‪ Power BI‬یا ‪Qlikview‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل (لطف ًا ردیف شغلی مورد نظر را در عنوان‬ ‫ایمیل ذکر نمایید)‪:‬‬ ‫یک شرکت تولیدی در زمینه تجهیزات پزشکی جهت‬ ‫کادر کارخانه خود در کاشان به مهندس صنایع‬ ‫با شرایط زیر نیازمند است‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬تمام وقت‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی صنایع (گرایش تولیدصنعتی و تحلیل سیستم ها)‪،‬‬ ‫اشنا به مباحث مربوط به برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها‬ ‫و نرم افزارهای انبار‪ ،‬اشنا به تجزیه و تحلیل روش ها و سیستم ها‬ ‫و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ‪ ،ISO13485‬مسلط بر نرم افزار‬ ‫افیس خصوصا اکسل‪ ،‬اشنای با نرم افزارهای ‪،msp , minitab‬‬ ‫دارای کارت پایان خدمت برای اقایان‪ ،‬ساکنین کاشان و اطراف در‬ ‫اولویت (داری سرویس ایاب و ذهاب)‬ ‫جهت ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫‪fazlolahsodaie@yahoo.com‬‬ ‫◄ وا کنش مشتریان با شما؟‬ ‫■ واکنـــش مشـــتریان بـــه حضـــور مـــن در اینجـــا خیلـــی خوبـــه و االن‬ ‫فرهنـــگ ســـازی شـــده و برخـــورد مشـــتریان صمیمانـــه و محترمانـــه اســـت‪.‬‬ ‫اس ــت و پ ــس از اخ ــذ م ــدرک خ ــود‪ ،‬ب ــه مرک ــز ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای‬ ‫تبری ــز رفت ــه ت ــا در زمین ــه مکانی ــک ام ــوزش ببین ــد؛ قهرمانی ــه زندگ ــی پرف ــراز‬ ‫و نش ــیبی داش ــته اس ــت ک ــه ماحص ــل گف ــت وگ ــوی خبرن ــگار ایرن ــا ب ــا وی در‬ ‫ذی ــل م ــی ای ــد‪:‬‬ ‫عمل ــی م ــی بین ــم و ه ــم کار م ــی کن ــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪resume.1399.1400@gmail.com‬‬ ‫◄ دیدگاه همسرتان؟‬ ‫■ همســـرم مـــن را در مکانیکـــی و بـــا دســـت و صـــورت ســـیاه دیـــد‬ ‫و پس ــندید و ‪ ۲‬م ــاه اس ــت ک ــه ازدواج ک ــرده ام و ب ــه خان ــه خ ــودم رفت ــه ام‪.‬‬ ‫همس ــرم کابین ــت س ــاز اس ــت و کارگاه دارد و از زندگ ــی مش ــترکمان راض ــی‬ ‫هس ــتم و همس ــرم نی ــز م ــرا م ــورد حمای ــت خ ــود ق ــرار م ــی ده ــد‪ .‬او همیش ــه در‬ ‫کن ــارم هس ــت و پ ــا ب ــه پ ــای م ــن م ــی ای ــد و در س ــختی ه ــا در کن ــارم هس ــت‪.‬‬ ‫وی بع ــد ب ــا خن ــده ادام ــه م ــی ده ــد‪ :‬م ــن ه ــم ب ــه زندگی ــم م ــی رس ــم ه ــم‬ ‫اشــپزی مــی کنــم و هــم بــه کارم مــی رســم‪ .‬هــر کســی بــه دنب ــال عش ــق خــود‬ ‫م ــی رود و مکانیک ــی عش ــق م ــن اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه تعمیـــرگاه بیاینـــد‪ .‬بایـــد اذعـــان کنـــم کـــه‬ ‫مکانیک ــی کار س ــنگینی ب ــرای خان ــم ه ــا اس ــت‪،‬‬ ‫وقتــی پــای عشــق و عالقــه در میــان باشــد باعــث‬ ‫م ــی ش ــود ک ــه در ای ــن کار دوام بی ــاورم‪.‬‬ ‫◄ درب ــاره س ــاعات کاری خ ــود کم ــی‬ ‫توضی ــح دهی ــد‪.‬‬ ‫■ ســـاعت کاری مـــن از ‪ ۸.۳۰‬صبـــح تـــا‬ ‫تـــا ‪ ۱۸‬عصـــر اســـت و جمعـــه هـــا هـــم تعطیـــل‬ ‫هســـتیم ‪.‬‬ ‫◄ اوق ــات فراغ ــت خ ــود را چگ ــوه س ــپری‬ ‫م ــی کنی ــد؟‬ ‫■ اوق ــات فراغتــم را ب ــا همســرم بــه کــوه مــی‬ ‫◄ هدف اصلی تان از کار مکانیکی چیست؟‬ ‫■ یکـــی از هدفهایـــم ایـــن اســـت کـــه در اینـــده یـــک تعمیـــرگاه‬ ‫اختصاصــی بــرای خانــم هــا داشــته باشــم و خانــم هــای کارافرینــی کــه اراده‬ ‫مــی کننــد کاری را شــروع کننــد و روی پــای خــود بایســتند و در کارهایشــان‬ ‫ثاب ــت ق ــدم هس ــتند‪ ،‬دور ه ــم جم ــع بش ــویم و دوش ــادوش همدیگ ــر ب ــه‬ ‫ان چی ــزی ک ــه م ــی خواهی ــم برس ــیم و ه ــم ب ــرای خ ــود درامدزای ــی داش ــته‬ ‫باش ــیم و ه ــم مس ــتقل باش ــیم‪ .‬یک ــی دیگ ــر از ه ــدف های ــم ب ــرای این ــده‬ ‫ای ــن اس ــت ک ــه صف ــر ت ــا ص ــد مکانیک ــی ماش ــین را ی ــاد گرفت ــه و ادام ــه ده ــم‬ ‫و بع ــد مث ــا ب ــه دنب ــال تعمی ــر هواپیم ــا بپ ــردازم‪ .‬ب ــه نظ ــرم انس ــان مانن ــد اب‬ ‫اســـت بایـــد روان باشـــد و نبایـــد درجـــا بزنـــد و مـــدام در حـــال پیشـــرفت‬ ‫باش ــد و ادام ــه بده ــد‪.‬‬ ‫◄ و حرف اخر؟‬ ‫■ مــن از تفریــح هــای زیــادی بــرای کارم گذشــته ام و خیلــی بــرای ایــن‬ ‫کارم زحم ــت کش ــیده و م ــی کش ــم و ای ــن دس ــت ه ــای س ــیاه و روغن ــی را ب ــا‬ ‫ج ــان و دل دوس ــت دارم و پذیرفت ــه ام‪ .‬از خان ــم ه ــا م ــی خواه ــم ک ــه ب ــه‬ ‫هیــچ عنــوان خودشــان را دســت کــم نگیرنــد و بــه دنبــال هدفــی کــه هســتند‪،‬‬ ‫برون ــد و در ه ــدف هایش ــان محک ــم باش ــند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬سیده مریم یوسفی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک کارخانه تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس اباد (کیلومتر ‪ 35‬جاده تهران‪ -‬قم) تهران‬ ‫به افراد واجد شرایط ذیل جهت همکاری نیازمند است‪:‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫اقا‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس صنایع‪ ،‬افرادی که سابقه کار مرتبط دارند و یا افرادی که مایل به کار در کارخانه و اموزش حین انجام کار می باشند‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک‪ ،‬افرادی که سابقه کار مرتبط دارند و یا افرادی که مایل به کار در کارخانه و اموزش حین انجام کار می باشند‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫اقا‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و اشنایی به زبان عربی و انگلیسی و اشنا به امور بازرگانی‬ ‫کارشناس فروش صادرات‬ ‫اقا‪ ،‬لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و اشنایی به زبان عربی و انگلیسی و اشنا به امور بازرگانی‬ ‫کار در کارخانه زیر نظر بنیاد مستضعفان‪ ،‬سرویس رفت و امد‪ ،‬اهدایی های نقدی و غیر نقدی‪ ،‬محیطی ارام‪ ،‬افرادی هم که تازه‬ ‫فارغ التحصیل شده اند هم می توانند رزومه های خود را ارسال کنند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪shams.jobs.1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در محدوده چهاردانگه‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سن ‪ 25‬الی ‪ 35‬سال‬ ‫فوق دیپلم و لیسانس مکانیک‪ ،‬اشنایی کامل با ماشین االت صنعتی‬ ‫اشنا با سیستم های هیدرولیک‪ ،‬اشنا با سیستم های پنوماتیک‬ ‫اشنا با اصول و مفاهیم ‪PM‬‬ ‫اشنا با عملکرد سیستمهای کمپرسور و چیلر‬ ‫اشنا با مفاهیم اصلی مکانیک و واترجت‬ ‫‪ ‬از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrh110313@gmail.com‬‬ ‫استخدام شرکت دایان شاپ در استان خراسان رضوی‬ ‫مدیر تولید‪ :‬اقا‪،‬تمام وقت‪،‬لیسانس‪ ،‬ترجیحا مدیریت صنعتی‬ ‫یا مهندسی صنایع‪ ،‬اشنایی با مهارت های کامپیوتر‪ ،‬مدیریت‬ ‫و‪ ‬سرپرستی نیروی انسانی‪ ،‬اشنایی با نرم افزار برنامه ریزی و‪ ‬کنترل‬ ‫تولید‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال کار تولیدی‪ ،‬حقوق توافقی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪es tekhdam.shop@gmail.com‬‬ ‫شرکت ایسان تکنام پویا نماینده انحصاری فروش و پخش‬ ‫یک شرکت سلولزی فعال و پویا زیر نظر گروه صنعتی گلرنگ‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی و صنعتی واقع در کرج برای تکمیل کادر‬ ‫خود به یک نفر مهندس صنایع‪ ،‬متخصص سیستمها و روشها‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار و یک نفر حسابدار دارای ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار جهت همکاری نیازمند است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪hiring2021k@gmail.com‬‬ ‫محصوالت غذایی سمیه از افراد واجد شرایط زیر در تهران‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس سیستم و استراتژی‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬محدوده سن حداکثر تا ‪ 32‬سال‪ ،‬ترجیح ًا داشتن ‪ 1‬سال‬ ‫تجربه کاری مرتبط در حوزه سیستم ها و روش‪،‬مهندسی صنایع‬ ‫یا مدیریت صنعتی‪ ،‬حداقل کارشناسی‪ ،‬مهارت در طراحی و تحلیل‬ ‫سیستم‪،‬مهارت در برقراری ارتباط‪ ،‬پیگیر و دارای فن بیان خوب‪،‬‬ ‫اشنا به سیستم مدیریت‪ ،‬اشنا به ‪ BPMS‬و مکانیزاسیون اداری‪،‬‬ ‫اشنایی با الزامات ممیزی‪ ،‬اشنا به مدیریت پروژه و نرم افزار ‪MSP‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با درج عنوان شغل‬ ‫درخواستی به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪hrm@isunco.com‬‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل کارشناسی رشته های صنایع ‪ -‬مکانیک‪،‬‬ ‫حداقل دارای پنج سال سابقه اجرائی موفق در صنعت بهداشتی و‬ ‫سلولزی(اولویت با سابقه اجرایی واحد تولیدی مرتبط می باشد)‪،‬‬ ‫بیمه‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬پاداش‪ ،‬سرویس ایاب ذهاب‪ ،‬وعده های غذایی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان‬ ‫شغلی در قسمت ‪ Subject‬به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪ms2.jazb@gmail.com‬‬ صفحه 9 ‫مشاغل‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪۱0‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با؛‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫◄ ب ــا تحوال ت ــی ک ــه در‬ ‫عرص ــه عل ــم و صنع ــت و اقتص ــاد ر خ‬ ‫م ــی ده ــد هم ــه س ــاله ش ــغل ه ــا و کس ــب و کاره ــا‬ ‫نی ــز دچ ــار تغیی ــرات زی ــادی گردی ــده ان ــد‪ .‬ب ــه وی ــژه ک ــه در عص ــر‬ ‫حاض ــر ب ــا ش ــیوع کرون ــا هم ــه مش ــاغل از س ــبک س ــنتی ب ــه ش ــکل م ــدرن‬ ‫بهترین شغل های‬ ‫پردرامد درسال‬ ‫‪2021‬‬ ‫درام ــده و تغییرا ت ــی را از لح ــظ ن ــوع کس ــب و کار و درام ــد در بازاره ــای بی ــن الملل ــی‬ ‫ایج ــاد ک ــرده ان ــد‪ .‬در ای ــن مقا ل ــه از س ــرمایه س ــازی نی ــز م ــا قص ــد داری ــم ت ــا ب ــه ش ــغل ه ــای‬ ‫پردرام ــد ‪ ٢0٢1‬بپردازی ــم و انه ــا را از لح ــاظ ویژ گ ــی م ــورد بررس ــی ق ــرار دهی ــم‪ .‬لطف ــا ب ــا م ــا ت ــا اخ ــر ای ــن‬ ‫مقا ل ــه هم ــراه باش ــید‪.‬‬ ‫شــغل های پردرامد جهان در ســال ‪٢0٢1‬‬ ‫در حالــی کــه بیــکاری بــه دلیــل وضعیــت جدیــد در همــه‬ ‫ج ــای جه ــان بی ــداد م ــی کن ــد‪ ،‬ام ــا بس ــیاری از اف ــراد ک ــه ب ــرای‬ ‫انج ــام کس ــب و کار و ی ــا مش ــاغلی ب ــه موسس ــات مختل ــف‬ ‫مراجعـــه مـــی کننـــد از مهـــارت هـــای الزم بـــرای برخـــورداری‬ ‫از شـــغل مـــورد نظـــر در زمینـــه هـــای همـــان شـــغل برخـــوردار‬ ‫نیس ــتند‪ .‬ای ــن ویژگ ــی ب ــرای اکث ــر ش ــغل ه ــای پردرام ــد ص ــدق‬ ‫کـــرده و بـــرای همیـــن اســـت کـــه افـــراد کمـــی در اینگونـــه‬ ‫مش ــاغل رش ــد م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫ام ــروزه یک ــی از پردرام ــد تر ی ــن ش ــغل ه ــا مهندس ــی دیت ــا‬ ‫و مدیریـــت امنیـــت سیســـتم هـــای اطاعاتـــی مشـــاغل غیـــر‬ ‫اجرایـــی در ســـطح ‪ IT‬مـــی باشـــد کـــه طرفـــداران زیـــادی را‬ ‫ب ــه خ ــود جل ــب ک ــرده اس ــت‪ ،‬و توانس ــته بیش ــترین حق ــوق را‬ ‫در مراح ــل اولی ــه کار ب ــه خ ــود اختص ــاص بده ــد‪ ،‬ک ــه اغل ــب‬ ‫اف ــراد در مواج ــه ب ــا کار از س ــواد کاف ــی در ای ــن ب ــاره برخ ــوردار‬ ‫نیســـتند‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ش ــیوع کرون ــا نی ــز بس ــیاری از متخصص ــان ماه ــر‬ ‫فــن اوری بــرای حمایــت از ســازمان هــا و موسســات در حــوزه‬ ‫کس ــب و کار دس ــت ب ــه ابت ــکارات اس ــتراتژیکی زده ان ــد ک ــه‬ ‫باع ــث ش ــده اس ــت ک ــه تح ــوالت دیجیتال ــی رو ب ــه گس ــترش‬ ‫عظیمــی باشــد‪ ،‬و از ان رو در زمینــه فــن اوری دیجیتــال مــی تــوان‬ ‫ش ــغل های ــی را یاف ــت ک ــه ت ــا کن ــون نب ــوده ان ــد و در عص ــر جدی ــد‬ ‫جـــزو شـــغل هـــای پردرامـــد محســـوب خواهنـــد شد‪.‬شـــیوع‬ ‫کرون ــا همچنی ــن باع ــث ش ــد ت ــا می ــزان س ــرچ جملـ ـه ی کج ــا‬ ‫ســـرمایه گـــذاری کنیـــم بـــه شـــدت در موتورهـــای جســـتجو‬ ‫افزای ــش پی ــدا کن ــد‪.‬‬ ‫از اینـــرو اســـتعدادهای بالقـــوه از سرتاســـر مناطـــق‬ ‫جغرافیایــی گســترده جهــان از طریــق دورکاری در ایــن مشــاغل‬ ‫پذیرفت ــه ش ــده ت ــا بدی ــن وس ــیله متخصص ــان حرف ــه ای ت ــر در‬ ‫ایـــن مشـــاغل اســـتخدام گردنـــد‪.‬‬ ‫امـــا بـــا اینکـــه ایـــن اقـــدام ( اســـتخدام بـــه صـــورت‬ ‫دورکاری) بـــرای شناســـایی اســـتعدادها و توانمنـــدی هـــای‬ ‫فـــردی در حـــوزه مختلـــف از جملـــه تحـــوالت دیجیتالـــی‬ ‫می توان ــد راه ــکار و ای ــده عال ــی ب ــرای ای ــن موض ــوع باش ــد‪ ،‬ام ــا‬ ‫نتوانس ــته اس ــت بس ــیاری از مش ــکاتی ک ــه ت ــا کن ــون بس ــیاری‬ ‫از ســـازمان ها بـــا ان درگیـــر هســـتند را حـــل نمایـــد‪.‬‬ ‫برخــی از مشــکالت دورکاری در زمینــه مهــارت های فنی و‬ ‫حوزه کســب و کار‬ ‫ب ــه گفت ــه راب ــرت هال ــف بس ــیاری از اف ــراد متقاض ــی ب ــرای‬ ‫مش ــاغل دورکاری مه ــارت ه ــای فن ــی و م ــورد نظ ــر و تجرب ــه‬ ‫صحی ــح را ندارن ــد‪.‬‬ ‫برخ ــی از مه ــارت ه ــا ک ــه اف ــراد بای ــد در ح ــوز کس ــب و کار‬ ‫از لح ــاظ راب ــرت هال ــف ب ــه ص ــورت ف ــردی داش ــته باش ــند‪،‬‬ ‫توجـــه بـــه جزئیـــات کار‪ ،‬زیرکـــی و مدیریـــت در کســـب و‬ ‫کار‪ ،‬مدیری ــت تغیی ــر‪ ،‬هم ــکاری‪ ،‬انتق ــاد پذی ــری‪ ،‬ارتباط ــات‬ ‫گســـترده و عالـــی ‪ ،‬تفکـــر انتقـــادی و توانایـــی مدیریـــت و‬ ‫رهب ــری م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫همچنیـــن برخـــی از مشـــاغل برجســـته ای کـــه از نظـــر‬ ‫راب ــرت هال ــف بس ــیار مه ــم اس ــت ک ــه م ــورد توج ــه ق ــرار گیرن ــد‬ ‫و در س ــال ‪ 2021‬ای ــن پتاس ــیل را دارندت ــا ج ــزو پردرام ــد تر ی ــن‬ ‫مشـــاغل محســـوب شـــوند‪ ،‬عبارتنـــد از‪:‬‬ ‫متخصصــان هــوش مصنوعــی ( ‪) AI‬‬ ‫یادگیری ماشــین ( ‪) ML‬‬ ‫تحلیــل گــران هوش تجاری‬ ‫معماران ابر سیســتم های هوشــمند‬ ‫متخصصان امنیت سایبری و حریم خصوصی داده ها‬ ‫متخصصـــان تجز ی ــه و تحلی ــل داده ه ــا و دانش ــمندان‬ ‫داده‪ ،‬توس ــعه دهن ــدگان پای ــگاه داده ( وب‪ ،‬ن ــرم افزاره ــا و‬ ‫موبایـــل )‬ ‫مهندســان ( در حــوزه ابــر شــبکه هــا‪ ، DevOps ،‬امنیــت‬ ‫شــبکه و نــرم افــزار )‬ ‫متخصصــان و پشــتیبانان کار بــر‬ ‫مدیـــران فنـــاوری اطاع ــات ( پای ــگاه داده‪ ،‬ش ــبکه و‬ ‫سیس ــتم ه ــا )‬ ‫مهارت های‬ ‫‪ ،Agile، Scrum‬محاســبات‬ ‫ابــری‪ ،‬خدمات وب امازون‪،‬‬ ‫مایکروســافت ِازور‪ ،‬گوگل کلود‪،‬‬ ‫لینوکــس‪ ،‬پایتون‪ ،‬مجازی‬ ‫ســازی‪ ReactJS ،‬و ‪ SQl‬به‬ ‫مهارت های به درامد باال‬ ‫تبدیل شده اند‬ ‫هوش مصنوعی‬ ‫ک ــه بای ــد در ای ــن زمین ــه فعالی ــت ه ــای اساس ــی در جه ــت‬ ‫ارتقـــا و توســـعه مهـــارت ه ــای ف ــردی و کس ــب وکار در ای ــن‬ ‫زمین ــه ص ــورت بگی ــرد‪.‬‬ ‫از جملـــه مهـــم تریـــن مه ــارت ه ــای فن ــی ک ــه ش ــغلی‬ ‫هماننـــد ‪ IT‬را جـــزو مش ــاغل پردرام ــد م ــی نمای ــد‪،‬‬ ‫مهارت های ــی چ ــون ‪ ،Agile، Scrum‬محاس ــبات اب ــری‬ ‫(خدم ــات اب ــری ‪ ،‬خدم ــات وب ام ــازون‪ ،‬مایکروس ــافت ِازور‪،‬‬ ‫گ ــوگل کل ــود‪ ،‬لینوک ــس‪ ،‬پایت ــون‪ ،‬مج ــازی س ــازی‪ReactJS ،‬‬ ‫و ‪ SQl‬و غی ــره م ــی باش ــد ک ــه ب ــا مه ــارت ام ــوزی در ای ــن‬ ‫زمینه ه ــا م ــی ت ــوان ب ــه متخص ــص در ای ــن ح ــوزه تبدی ــل ش ــده‬ ‫و درامده ــای زی ــادی را کس ــب نم ــود‪.‬‬ ‫مش ــاغل ذک ــر ش ــده گزین ــه های ــی هس ــتند ک ــه بای ــد‬ ‫دارای میانگی ــن تجرب ــه و اکثر ی ــت مه ــارت ه ــای الزم توس ــط‬ ‫کارفرمای ــان ای ــن کس ــب و کاره ــا باش ــند‪.‬‬ ‫کدام شــغل های پردرامد در ســال ‪٢0٢1‬‬ ‫رو به افزایش هســتند؟‬ ‫ب ــه دنب ــال ش ــیوع کرون ــا‪ ،‬تغیی ــرات اب و هوای ــی‪،‬‬ ‫محدودی ــت ه ــای مناب ــع طبیع ــی و س ــایر م ــوارد فرص ــت های ــی‬ ‫را بــرای ایجــاد کســب و کار جدیــد و شــغل هایــی در اینــده را‬ ‫ش ــکل و گس ــترش داد‪.‬‬ ‫کارشناس ــان پی ــش بین ــی م ــی کنن ــد ک ــه وج ــود جنگ ه ــای‬ ‫س ــایبری ب ــا تهدی ــدات تروریس ــتی وج ــود متخصص ــان‬ ‫امنی ــت س ــایبری را ه ــر چ ــه بیش ــتر در زمین ــه ه ــای ف ــن اوری‬ ‫و مهندس ــی اطاع ــات الزم و ض ــروری م ــی دانن ــد‪ .‬بنبابرای ــن‬ ‫درپن ــج س ــال گذش ــته تقاض ــا ب ــرای تحلی ــل گ ــران اطاع ــات‬ ‫‪ 21.4‬درص ــد رش ــد داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن در طی ــف وس ــیعی از صنای ــع‪ ،‬فن ــاوری‪،‬‬ ‫ارتباط ــات از راه دور‪ ،‬بانک ــداری‪ ،‬حس ــابداری و مال ــی‪،‬‬ ‫تقاض ــای بی ــش از عرض ــه مش ــاهده م ــی ش ــود ک ــه اهمی ــت‬ ‫ای ــن مش ــاغل را ب ــرای حف ــظ امنی ــت اس ــناد س ــایبری مش ــخص‬ ‫م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫در س ــایر مش ــاغل تقاض ــا ب ــرای تخص ــص های ــی‬ ‫همچ ــون ‪ ICT‬ت ــا س ــال ‪ 26.5 ،2020‬در ص ــد افزای ــش یافت ــه‬ ‫و ی ــک این ــده نواوران ــه را ب ــا تحصی ــل و کس ــب مه ــارت در‬ ‫ای ــن زمین ــه ب ــرای فن ــاوری اطاع ــات م ــی ت ــوان پی ــش بین ــی‬ ‫و فراه ــم نم ــود‪.‬‬ ‫س ــایر م ــوارد در زمین ــه ه ــای چ ــون تخص ــص ه ــای مال ــی‬ ‫و حس ــابداری ‪ 44‬درص ــد‪ ،‬و تـــا ســـال ‪ 2021‬نیـــز ‪ 20‬درصـــد‬ ‫افزای ــش خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫ب ــرای رش ــته های ــی چ ــون ارش ــد مدیری ــت‪ ،‬حس ــابداری و‬ ‫بازرگان ــی نی ــز ای ــن افزای ــش تقاض ــا وج ــود دارد‪ .‬همچنی ــن در‬ ‫رش ــته های ــی چ ــون امارگی ــری اطاعـــات و علـــوم قضایـــی و‬ ‫خدم ــات بهداش ــتی و اجتماع ــی نی ــز ب ــا میانگی ــن ‪ 40‬درص ــد‬ ‫افزای ــش تقاض ــا رو ی ــه رو هس ــتیم‪.‬‬ ‫شــغل های پر درامد‬ ‫روانشناســی و پزشــکی و فیزیوتراپــی در ســال ‪ 2020‬میانگینــی‬ ‫بــه انــدازه ‪ 21.5‬درصــد افزایــش تقاضــا داشــته انــد‪ .‬تکنســین های‬ ‫هن ــری و رش ــته ه ــای هن ــر و رس ــانه و صنایـــع خـــاق مرتبـــط بـــا‬ ‫فرهن ــگ نی ــز ج ــزو رتب ــه بن ــدی مش ــاغل پ ــر درام ــد بع ــد از فن ــاوری‬ ‫اطاع ــات م ــی باش ــند‪.‬‬ ‫تقاض ــا ب ــرای تمام ــی تخص ــص اموزش ــی ت ــا س ــال ‪2021‬‬ ‫ادام ــه خواه ــد داش ــت و ب ــرای رش ــته ه ــا و مش ــاغلی چ ــون‬ ‫متخصص ــان ک ــودک و معلم ــان ایـــن افزایـــش تقاضـــا تـــا‬ ‫س ــال ‪ 2021‬ب ــه می ــزان ‪ 21‬درص ــد و حت ــی بیش ــتر ه ــم ادام ــه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫امیدوار ی ــم ای ــن مقال ــه توانســـته باشـــد شـــما را بـــا‬ ‫ش ــغل های پردرام ــد ‪ 2021‬اشـــنا کـــرده و بتوانـــد راهنمایـــی‬ ‫معتب ــر در زمین ــه انتخ ــاب شـــغل مـــورد نظـــر شـــما در‬ ‫این ــده باش ــد‪.‬چنانچه عا ق ــه منـــد بـــه مطالعـــه در زمینـــه‬ ‫فرصته ــای ش ــغلی و البت ــه ســـرمایه گـــذاری مطمئـــن و پـــر‬ ‫س ــود هس ــتید‪ ،‬مق ــاالت دیگ ــر مـــا را هـــم دنبـــال کنیـــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی‬ ‫در نظر دارد؛ در راستای تکمیل منابع انسانی مورد نیاز فعالیت های برون سپاری شده برای مراقبت و حفاظت اماکن و تاسیسات اب و فاضالب با موضوع خدمات حفاظت و نگهبانی به عنوان مامور انتظامات و نگهبان از طریق برگزاری ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه و گزینش در قالب قرارداد فعالیت های برون سپاری از‬ ‫بین متقاضیان حائز شرایط مندرج در اگهی پذیرش‪ ،‬دعوت به همکاری نماید‪ .‬داوطلبان می توانند جهت اگاهی از شرایط ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به وب سایت مرکز اموزش های تخصصی شهید عباسپور به ادرس ‪ http://sbu.ac.ir/ATC‬قسمت ازمونهای استخدامی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫موارد مندرج در وب سایت مرکز اموزش های تخصصی شهید عباسپور‪:‬‬ ‫‪ - 1‬شرایط عمومی برای شرکت در ازمون‪:‬‬ ‫‪ - 1 - 1‬متدین به دین مبین اسالم‬ ‫‪ - 1 - 2‬متعهد و معتقد به نظام جمهوری اسالمی‬ ‫‪ - 1 - 3‬دارا بودن ملیت ایرانی‬ ‫‪ - 1 - 4‬دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و نداشتن معافیت پزشکی و‬ ‫معافیت از رزم ( نوع معافیت از خدمت‪ ،‬مغایر با تواناییهای شغلی مورد نیاز نباشد‪).‬‬ ‫‪ - 1 - 5‬عدم همکاری و عضویت در گروههای غیرقانونی‬ ‫‪ - 1 - 6‬عدم تعهد خدمت در دستگاه ها‪ ،‬موسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی‬ ‫‪ - 1 - 7‬فقدان سوء پیشینه جزایی و کیفری‬ ‫‪ - 1 - 8‬برخورداری از سالمت کامل جسمی و روانی‪ ،‬سالمتی دیداری‪ ،‬شنیداری و‬ ‫گفتاری‪ ،‬نداشتن بیماری خاص‪ ،‬نداشتن معلولیت‪ ،‬عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر‪.‬‬ ‫* نداشتن مشکل بینایی‪ ،‬شنوایی و یا حوادثی که منجر به استفاده از پالتین در اعضای‬ ‫بدن شده باشد‪.‬‬ ‫* تبصره‪ :‬کارت پایان خدمت یا معافیت می باید تا تاریخ برگزاری ازمون صادر شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شرایط اختصاصی برای شرکت در ازمون‪:‬‬ ‫‪ - 2 - 1‬حداقل سن ‪ 22‬سال (متولدین بعد از ‪ ) 77 / 01 / 01‬و حداکثر سن ‪ 28‬سال‬ ‫(متولدین بعد از ‪.) 71 / 01 / 01‬‬ ‫* تبصره‪ :‬در خصوص افرادی که دارای سابقه بیمه پردازی در شرکت های پیمانکاری‬ ‫اب و فاضالب می باشند با لحاظ سابقه‪ ،‬حداکثر سن‪ 38‬سال (متولدین بعد از‪) 61/ 01/ 01‬‬ ‫در صورت داشتن بیمه پردازی می باشد‪ ( .‬ارایه این گواهی با ارسال سایر مدارک الزامی‬ ‫می باشد)‪.‬‬ ‫‪ - 2 - 2‬جنسیت مرد (ترجیح ًا متاهل)‬ ‫‪ - 2 - 3‬مقطع تحصیلی دیپلم تمامی رشته های تحصیلی و فوق دیپلم در یکی‬ ‫از رشته های تحصیلی الکترونیک‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬مکانیک‪ ،‬حفاظت فیزیکی و رشته های‬ ‫مرتبط با این فعالیت‪.‬‬ ‫* ارسال مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که معدل کل حتم ًا در ان قید‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫* تبصره‪ :‬حداکثر مدرک تحصیلی مورد پذیرش در طول خدمت فوق دیپلم می باشد و‬ ‫پذیرش مدارک تحصیلی باالتر در طول خدمت امکان پذیر نبوده و امتیازی بابت مدرک‬ ‫تحصیلی باالتر تعلق نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ - 2 - 4‬حداقل قد ‪ 175‬سانتی متر و داشتن تناسب قد و وزن با توجه به جدول استاندارد‬ ‫مربوطه الزامی است‪.‬‬ ‫‪ - 2 - 5‬نیروی انسانی به کار گرفته شده صرف ًا برای انجام شغل نگهبانی است و هرگونه‬ ‫جابجایی در مشاغل دیگر ممنوع است‪.‬‬ ‫*هرگونهتغییرنوعقراردادنیروهایبه کارگیریشدهدرقالبقراردادهایفعالیتهایبرون‬ ‫سپارشده غیرممکن و مشمولین صرفا از جمعی کارکنان موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی‬ ‫تلقی شده و هیچگونه ارتباط استخدامی با شرکت های اب و فاضالب نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ - 2 - 6‬فقط داوطلبان بومی روستاها و شهرها و شهرستانهای مربوطه در استان تهران‬ ‫مجاز به شرکت در این ازمون می باشند‪.‬‬ ‫افرادی که دارای ویژگی زیر باشند‪ ،‬داوطلب بومی روستا یا شهرستان محل خدمت‬ ‫تلقی می گردند‪.‬‬ ‫* در شناسنامه شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر و یا پدر یا مادر وی با شهرستان‬ ‫مورد تقاضا یکی باشد یا اینکه مدرک تحصیلی اخذ شده ایشان از یکی از شهرستانهای‬ ‫استان تهران باشد‪.‬‬ ‫*تبصره‪ :‬مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب اخرین تقسیمات کشوری‬ ‫اعالم شده توسط وزارت کشور می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خالف واقع بودن اطالعات ارائه شده از سوی‬ ‫فرد متقاضی مسجل گردد از ادامه فرایند پذیرش ایشان ممانعت به عمل خواهد امد و‬ ‫موضوع به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ - 3 - 1‬تکمیل و ارسال فرم ثبت نام (به طور دقیق و خوانا ) که در سایت دانشگاه‬ ‫می باشد‬ ‫‪ - 3 - 2‬واریز مبلغ هشتصد هزار ( ‪ ) 800.000‬ریال به عنوان هزینه شرکت در ازمون‬ ‫به شماره حساب ( ‪ ) 2175049001001‬مرکز برگزار کننده ازمون به نام درامدهای‬ ‫اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه صنعت اب و برق‬ ‫کد ( ‪) 527‬‬ ‫‪ - 3 - 3‬دو قطعه عکس ‪ 3 * 4‬جدید‬ ‫‪ - 3 - 4‬تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو)‬ ‫‪ - 3 - 5‬تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو)‬ ‫‪ - 3 - 6‬تصویر اخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که معدل کل‬ ‫حتم ًا دران قید شده باشد‪.‬‬ ‫*تبصره‪ :‬مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل می بایست تا زمان ثبت نام‬ ‫صادر شده باشد‪.‬‬ ‫‪ - 3 - 7‬ارسال اصل فیش واریزی به بانک به همراه سایر مدارک الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬سایر نکات‪:‬‬ ‫‪ - 4 - 1‬زمان و محل برگزاری ازمون از طریق وب سایت مرکز اموزش های تخصصی‬ ‫شهید عباسپور به ادرس ‪ http://sbu.ac.ir/ATC‬به اطالع داوطلبان خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ - 4 - 2‬داوطلبان واجد شرایط می بایست مدارک الزم را حداکثر تا پایان وقت اداری‬ ‫روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399 / 11 / 16‬با پست سفارشی به ادرس‪ ،‬تهران صندوق پستی‬ ‫‪ 16765 – 1719‬و کد پستی ‪ 53571 – 16589‬پردیس فنی و مهندسی شهید‬ ‫عباسپور‪ ،‬مرکز اموزش های تخصصی ( ازمون جذب نگهبانان ) ارسال نمایند‪.‬‬ ‫* شایان ذکر است این مهلت قابل تمدید نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ - 4 - 3‬مبلغ واریزی و مدارک ارسالی برای ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی‬ ‫شود به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 4 - 4‬سواالت ازمون کتبی شامل‪:‬‬ ‫الف‪ -‬هوش و توانمندی های عمومی‬ ‫ب‪ -‬معارف اسالمی‬ ‫پ‪ -‬زبان و ادبیات فارسی‬ ‫ت‪ -‬اطالعات عمومی و دانش اجتماعی‬ ‫ث‪ -‬اشنایی با کلیات حفاظت فیزیکی انتظامات (موجود در سایت)‬ ‫* فقط برای اشنایی با کلیات حفاظت فیزیکی و انتظامات منبع معرفی گردیده‬ ‫که داوطلبان گرامی می توانند مستند مربوطه را از سایت مرکز دانلود نموده و‬ ‫برای ازمون مطالعه نمایند و برای بقیه موارد منبعی معرفی نگردیده و مطالعه‬ ‫ازاد است‪.‬‬ ‫جدول پذیرش‬ صفحه 10 ‫مشاغل خانگی‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وبینار جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد ایران برگزار شد‬ ‫جهاد دانشگاهی قطب توسعه کسب وکار‬ ‫خانگی کشور است‬ ‫امامدادی با اشـاره به اینکه فعاالن حوزه مشـاغل خانگی در زمینه‬ ‫مـواد غذایـی مـی توانند محصـوالت خود را بسـته بندی کنند گفت‪:‬‬ ‫این امکان فراهم شده که فعاالن رشته مواد غذایی مشاغل خانگی‬ ‫در‪ 22‬رشـته خـاص بتواننـد محصـوالت را بـه شـرط رعایت مـوارد فنی‬ ‫بسته بندی کنند‪ .‬البته درکالن شهرها در یک محدوه خاصی است‬ ‫ولی درشهرسـتانهای کوچکتر درکل اسـتان این امکان وجود دارد ‪.‬‬ ‫رئیـس دبیرخانـه سـتاد سـاماندهی حمایـت از مشـاغل خانگـی‬ ‫وزارت تعـاون‪،‬کارو رفـاه اجتماعـی همچنیـن گفـت‪ :‬نقشـه مشـاغل‬ ‫خانگـی کشـور نیـز تهیـه مـی شـود و امیدوار یـم ایـن کار زود انجـام شـود‪.‬‬ ‫سیاسـتگذاری و توسـعه اشـتغال وزارت کار نیـز در ایـن وبینـار‬ ‫گفـت‪ :‬در دنیـا مشـاغل خانگـی مهـم اسـت امـا در ایـران مشـاغل‬ ‫خانگـی خیلـی پـر رنـگ نیسـت و متوسـط بـه پاییـن قـرار دارد‪.‬‬ ‫از اول‬ ‫بهمن ماه‬ ‫امکان ثبت نام و استفاده از‬ ‫مزایای صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫روستائیان و عشایر برای‬ ‫فعاالن مشاغل خانگی‬ ‫وجود دارد‬ ‫نقش مشاغل خانگی در اقتصاد کشور می تواند افزایش یابد‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت علالء الدیـن ازوجـی مدیـر کل دفتـر‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش ‪ ،‬خانـم امامـدادی بـا اشـاره بـه اینکـه سـهم‬ ‫مشـاغل خانگـی از بودجـه توسـعه روسـتایی کـم اسـت گفـت‪ :‬سـهم‬ ‫مشـاغل خانگی از بخش توسـعه روسـتایی و عشـایر ‪ 10‬درصد در نظر‬ ‫گرفته شده بود که تنها ‪ ٦00‬میلیارد تومان یعنی ‪ 5‬درصد محقق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اهمیـت مشـاغل خانگـی افـزود‪ :‬بایـد سـهم‬ ‫‪ 10‬درصـدی مشـاغل خانگـی از بودجـه ‪ 2500‬میلیـارد تومانـی‬ ‫اشـتغال روسـتایی عملیاتـی شـود تـا ایـن بخـش بتوانـد جایـگاه‬ ‫خـود را در اقتصـاد کشـور کسـب کنـد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در این زمینه نقش ادارات کار مهم است افزود‪:‬‬ ‫اداراتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعینقشمهمیدرحمایتازمشاغلخانگی‬ ‫دارند و باید در سراسر کشور از این بخش حمایت کنند‪.‬‬ ‫رئیـس دبیرخانـه سـتاد سـاماندهی حمایـت از مشـاغل خانگی‬ ‫وزارت تعـاون‪،‬کارو رفـاه اجتماعـی بـر اطلالع رسـانی از فعالیـت‬ ‫هـای توسـعه مشـاغل خانگـی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در ایـن زمینـه‬ ‫همـکاری ادارات تعـاون و کار بـا جهـاد دانشـگاهی کـه ایـن طـرح‬ ‫در سـطح ملـی توسـط انهـا برگـزار مـی شـود بسـیار مهـم اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه مزایـای بهـره منـدی شـاغالن حـوزه مشـاغل خانگـی از‬ ‫صنـدوق بیمـه اجتماعـی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬بـر اسـاس بررسـی هـا‬ ‫‪ 91‬درصـد فعـاالن مشـاغل خانگـی و خـرد امـکان اسـتفاده از‬ ‫صنـدوق بیمـه اجتماعـی روسـتائیان و عشـایر را دارنـد‪ .‬و بیشـتر‬ ‫رشـته هـای حـوزه مشـاغل خانگـی شـامل ایـن بیمـه مـی شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه نقـش جهـاد دانشـگاهی در ایـن حـوزه‬ ‫مهـم اسـت گفـت‪ :‬از یکـم بهمن مـاه امکان ثبت نام و اسـتفاده از‬ ‫مزایـای صنـدوق بیمـه اجتماعـی روسـتائیان و عشـایر وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی با همکاری با سازمان استاندارد اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه بحث استاندارد سازی مشاغل خانگی مورد توجه است‪.‬‬ ‫امامـدادی بـا اشـاره بـه الیحـه توسـعه مشـاغل خـرد و خانگـی‬ ‫توسـط معـاون اول رییـس جمهـور گفـت‪ :‬بایـد از ایـن الیحـه برای‬ ‫توسـعه مشـاغل خانگـی اسـتفاده کنیـم‪ .‬وی در ایـن زمینـه اشـاره‬ ‫داشـتند کـه سـتاد سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگـی از‬ ‫پیشـنهادات جهـاد دانشـگاهی و مجر یـان طـرح ملـی توسـعه‬ ‫مشـاغل خانگـی در اسـتانها اسـتقبال مـی کنـد ‪.‬‬ ‫وی بـه معافیـت مالیاتـی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬براسـاس قانـون‬ ‫مالیـات بسـیاری ازرشـته هـای مشـاغل خانگـی معـاف ازمالیـات‬ ‫هستند‪ ،‬اما مشکل اصلی ما سازوکار های مالیات است به همین‬ ‫جهـت مـا بـهدنبـال یـکسـازوکار تسـهیلگرانهاسـانو امـکانبهرمنـدی‬ ‫مشاغلخانگیاز این حق قانونی فراهم شود ‪ .‬همچنین ازواحدهای‬ ‫جهـاد دانشـگاهی خواسـتار راهکارهـای بـرای ایـن منظـور هسـتیم ‪.‬‬ ‫وبینـار جایـگاه مشـاغل خانگـی در اقتصـاد ایـران با حضور‬ ‫علالء الدین ازوجی مدیر کل دفتر سیاسـتگذاری و توسـعه اشـتغال‬ ‫وزارتتعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی‪ ،‬مهناز امامـدادی رئیس دبیرخانه‬ ‫سـتاد سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگی وزارت تعـاون‪،‬کارو‬ ‫رفـاه اجتماعـی‪ ،‬دکتـر محمـد صـادق بیجنـدی معـاون اموزشـی‬ ‫جهاد دانشـگاهی ‪ ،‬سـیروس دشـتی معـاون اشـتغال و کار افرینی‬ ‫و همـه مدیـران و کارشناسـان ادارات تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی‬ ‫اسـتانها‪ ،‬معاونان اموزشـی و مدیـران و کارشناسـان اجرایی طرح‬ ‫ملـی مشـاغل خانگـی در واحدهـای جهاددانشـگاهی اسـتانها بـا‬ ‫محوریـت ‪ :‬مـروری بـر وضعیـت مشـاغل خانگـی جهـان ‪ ،‬سـهم‬ ‫مشـاغل خانگـی دربخـش هـای اقتصادی کشـور ‪ ،‬رویکرد سـنتی‬ ‫و جدیـد در مشـاغل خانگـی ‪ ،‬حمایـت رسـمی از مشـاغل خانگـی‬ ‫وچالـش هـای ان درایران ‪ ،‬اسـیب ها ومشـکالت مشـاغل خانگی‬ ‫ایـران و پیشـنهاد هایـی بـرای توسـعه مشـاغل خانگی در کشـور‬ ‫روز سـه شـنبه ‪ 30‬دی مـاه در معاونت اموزشـی جهاد دانشـگاهی‬ ‫برگزارشد ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه در کشـورهای توسـعه یافتـه مشـاغل‬ ‫خانگـی از جایـگاه باالیـی برخـوردار اسـت؛ افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫شـیوع بیمـاری کرونـا تعـداد شـغل هـای ایجـاد شـده در ایـن‬ ‫حـوزه در دنیـا بیـش از دو و نیـم بـراب یعنـی از ‪100‬میلیـون نفـر بـه‬ ‫‪2٦0‬میلیـون نفـر رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ازوجـی گفـت‪ :‬بیـش از ‪ ۹‬تـا ‪ ۱2‬درصـد شـاغلین در کشـورهای‬ ‫توسـعه یافتـه از جملـه اسـترالیا‪ ،‬امر یـکا و انگلیـس را کسـب و‬ ‫کارهـای خانگـی تشـکیل مـی دهنـد در حالـی کـه ایـن سـهم در‬ ‫کشـورهای در حـال توسـعه ‪ 4‬تـا ‪ 5‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در کشـورهای جنـوب شـرق اسـیا بـه دلیـل‬ ‫وجـود نیـروی کار ارزان ‪ ،‬اشـتراک گـذاری تجربیـات کسـب‬ ‫و کارهـای خانگـی یکـی از الزامـات در ایـن حـوزه اسـت افـزود‪:‬‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت هـای مشـاغل خانگـی یکـی از راهبردهـای‬ ‫مهـم در ایـن کشـورها محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫ازوجـی بـا اشـاره بـه اینکـه مشـاغل خانگـی در کشـور هـای‬ ‫توسـعه یافتـه و یـا کشـورهای متصـل شـده بـه ایـن کشـورها‬ ‫وضعیـت بهتـری دارنـد افـزود‪ :‬در ایـن کشـورها انعطـاف پذیری در‬ ‫بـازارکار بیشـتر اسـت و بـه زنـان بیشـتر توجـه مـی شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر سیاسـتگذاری و توسـعه اشـتغال افـزود‪ :‬در‬ ‫کشـورهای توسـعه یافتـه نـوع کسـب و کارهـای شـاغلین در حـوزه‬ ‫مشـاغل خانگـی ‪ ،‬بـه شـیوه هـای نویـن گرایـش دارد ‪.‬‬ ‫وی تصر یـح کـرد‪ :‬مشـاغل خانگـی در ایـن کشـورها بـا ارزش‬ ‫افـزوده بـاال و بـا انعقـاد قـرارداد بیـن واحدهـای تولیـدی بـزرگ و‬ ‫متوسـط‪ ،‬خدمـات خـود را از منـزل ارائـه می کننـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت دفتـر سیاسـتگذاری و توسـعه اشـتغال وزارت کار‬ ‫در بـاره نقـش مشـاغل خانگـی در اقتصـاد افـزود‪ :‬شـرکت هـای‬ ‫بـزرگ بایـد از مشـاغل خانگـی حمایـت نماینـد چـرا کـه ایـن‬ ‫موضـوع در کشـورهای دنیـا مهـم اسـت‪.‬‬ ‫دکتر ازوجی با اشاره به اینکه مشاغل سنتی باید به نو تبدیل شود افزود‪:‬‬ ‫اتصال به بازار‪ ،‬همراه سازی توسعه کسب و کارهای خانگی‪ ،‬به اشتراک‬ ‫گذاری تجربیات کسب و کارهای خانگی‪ ،‬گسترش مراکز مشاوره ای و‬ ‫کارافرینی در این حوزه و تعیین نهادهای مالی و بانکی مشخص از مهمترین‬ ‫راهکارها برای توسعه حوزه کسب و کار های خانگی محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعاالن مشاغل خانگی فقط زنان نیستند بلکه مردان هم‬ ‫نقش مهمی دارند و در کشورهای توسعه یافته مردان نقش مهمتری دارند‪.‬‬ ‫ازوجی به توسعه زیرساخت ها اشاره کرد و گفت‪ :‬باید از فناوری‬ ‫اطالعات ( ‪ )IT‬برای توسعه مشاغل خانگی استفاده کنیم و این‬ ‫موضوع هم در کشورهای توسعه یافته مهم است‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره‬ ‫به اینکه مشاغل خانگی می تواند درامد باالیی داشته باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مشاغل خانگی به اقتصاد کشور ها کمک می کند و می تواند به‬ ‫بازارکار نیز کمک کند‪ .‬در دنیا و بویژه کشورهای توسعه یافته سهم‬ ‫شاغالن مشاغل خانگی هم برای مردان و هم برای زنان یک نسبت‬ ‫متوازن است ولی در ایران ‪ 80‬درصد مختص زنان می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون سهم مشاغل خانگی در اقتصاد کشور ‪5/2‬‬ ‫درصداست‪،‬اگرهمانند کشور هایتوسعهیافتهایننسبتبه‪10‬درصد‬ ‫افزایشپیدا کندمیتواند‪5/2‬میلیوننفراشتغالراییداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی به توسعه زیرساخت ها اشاره کرد و افزود‪ :‬باید برای توسعه‬ ‫زیرساخت مشاغل خانگی بیش از گذشته همت کنیم‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار‪،‬‬ ‫همچنین به اسیب های مشاغل خانگی در ایران اشاره کرد وگفت ‪:‬‬ ‫محدودیت دراستیفای حقوق اجتماعی و امنیت اقتصادی ‪ ،‬عدم‬ ‫انسجام سیاستی برای کسب وکارهای خانگی ‪ ،‬نادیده گرفته شدن‬ ‫شاغلین غیر رسمی ازحمایت های رسمی دولت به خصوص زنان‬ ‫‪ ،‬وجه شبه انحصاردرخرید محصوالت کسب وکار های خانگی ‪،‬‬ ‫شناخت ناکافی بازار محصوالت خانگی ‪ ،‬گرایش بسیار پایین نظام‬ ‫اداری و اجرایی درمشاغل نوین خانگی ‪ ،‬ضعف درشکل گیری و‬ ‫توسعه نهادهای تسهیل کننده کسب وکار خانگی ‪ ،‬ضعف در‬ ‫نظام حقوقی و جبران دستمزد کسب وکار خانگی ‪ ،‬تئوری تغییر‬ ‫(‪ )toc‬درپیاده سازی کسب وکار مشاغل خانگی ‪ ،‬ضعف درنظام‬ ‫مشارکتی و تعاونی در توسعه کسب وکار های خانگی ازمهمترین‬ ‫اسیب ها محسوب می شود ‪.‬‬ ‫در پایان سیروس دشتی ضمن جمع بندی مباحث وبینار اظهار‬ ‫داشتند که با رصد مجموعه اقدامات در حال انجام در زمینه‬ ‫مشاغل خانگی و یافته های این وبینار و اقدامات ساختاری از‬ ‫جمله الیحه تهیه شده برای کسب و کارهای خرد و خانگی‪،‬‬ ‫استاندارد سازی مشاغل خانگی و همچنین اقبال عمومی و بویژه‬ ‫دانش اموختگان به این حوزه کسب و کارهای خانگی روند رو به‬ ‫توسعه ای را دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی افزود جهاددانشگاهی بعنوان یک نهاد توسعه ای با تکیه بر‬ ‫توانمندیهای خود و هم افزایی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود‬ ‫در کشور برنامه های مشخصی برای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل‬ ‫خانگی در دست اجرا دارد و برای ارتقا دانش نظری و کاربردی همه‬ ‫دست اندرکاران ستادی و اجرایی طرح در صدد اجرای دوره ها و‬ ‫وبینار های اموزشی با تاکید بر به اشتراک گذاری تجارب مجریان‬ ‫طرحدر استانهااست کهاینوبینار اولیننشستاز سلسلهوبینار های‬ ‫اموزشی است و تالش می شود که در هر هفته یک وبینار اموزشی در‬ ‫موضوعاتمختلفمرتبطبا کسبو کارهایخانگیبرگزار شود‪.‬‬ ‫لیا قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ابیاران پویان اذر جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان اذربایجان شرقی‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با سابقه‪ ،‬مجرب در زمینه صدور اسناد حسابداری‬ ‫تحریر دفاتر قانونی‪ ،‬تهیه و تنظیم معامالت فصلی‬ ‫اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد‪ ،‬اشنا با حسابداری صنعتی‬ ‫اشنا به سیستم های مالی سیپدار و شایگان‬ ‫حقوق توافقی با بیمه‬ ‫کارشناس فروش ( تجهیزات‬ ‫صنعتی)‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای تحصیالت کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‬ ‫مهندس برق یا مکانیک‪ ،‬اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫اشنا در زمینه تجهیزات صنعتی و دیزل ژنراتور دارای سابقه‬ ‫حقوق توافقی با بیمه‬ ‫جوشکار‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬ماهر‪ ،‬متخصص در زمینه ‪ ،co2‬خمکاری دارای سابقه کار‬ ‫قانون کار با بیمه‬ ‫طراح وب برنامه نویس‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬تجربه کاری در زمینه طراحی وب با ‪PHP‬‬ ‫(فریم ورک ‪ ،)Laravel‬اشنایی با تکنیک های ‪ SEO‬و استراتژی‬ ‫تولید محتوا جهت بهبود رنکینگ سایت‪ ،‬اشنا به نرم افزار فتوشاپ‬ ‫اشنا به وردپرس‪ ،‬سابقه کار مکفی‪ ،‬اشنا به برنامه نویسی‬ ‫حقوق توافقی با بیمه‬ ‫شرکت مبنا تلکام جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫سازمانی‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫سازمانی‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل یک سال سابقه فروش و بازاریابی تلفنی‬ ‫مسلط به اصول و فنون مذاکره و برگزاری جلسات فروش‪ ،‬اشنایی با نرم افزارهای‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬پورسانت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫‪word , excel‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬شناسایی و توسعه مشتریان در کسب و کار‬ ‫برگزاری جلسات با سازمان های مختلف‪ ،‬پیگیری امور سازمان های طرف قرارداد و اطمینان‬ ‫از رضایت انها‪ ،‬ایجاد اهداف فروش‪ ،‬پیش بینی درامد‪ ،‬ایجاد روابط گسترده با سازمان های‬ ‫طرف قرارداد‪ ،‬ارائه محصوالت و راه حل های شرکت‪ ،‬ایجاد رضایت فنی در طول دوره فروش‬ ‫ایجاد کمپین های فروش‪ ،‬ایده های نو و جذاب در زمینه فروش‬ ‫ارائه گزارشات مبتنی به فروش‪ ،‬ارتباطات عالی‬ ‫توانایی قوی برای ایجاد و حفظ رابطه موثر با مشتریان ‪B2B‬‬ ‫مهارت مذاکره عالی‪ ،‬ایجاد رابطه کارامد بلندمدت با مشتریان ‪/ B2B‬بازار هدف‬ ‫مدیریت و حفظ نگهداری پایگاه داده‪ ،‬مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته مرتبط‬ ‫دارا بودن حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫پورسانت‬ ‫کارشناس فروش ‪B2C‬‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اداره امور اداری و پشتیبانی نمایندگان‪ ،‬انجام کارگروهی و تعامل‬ ‫سازنده با نمایندگان‪ ،‬نظارت بر روند کار نمایندگان برنامه ریزی جهت اخذ نمایندگی‬ ‫رسیدگی به امور شکایتی مشتریان‪ ،‬توسعه برنامه های اموزشی برای نمایندگان فروش‬ ‫امکان مراجعه به شهرستان ها بر اساس مامویت های اختصاص یافته‬ ‫قابلیت تحلیل اماری‪ ،‬رسیدگی و پاسخ گویی روزانه به ‪ Voice mail‬و تیکت ها براساس‬ ‫زمان های استاندارد‪ ،‬پاسخ گویی و پیگیری کلیه ی درخواست های مشتریان در حوزه فروش‬ ‫و محصوالت مبناتلکام‪ ،‬مهندسی فروش و ارائه مشاوره و راهنمایی متقاضیان جدید خدمات‬ ‫مبناتلکام برای انتخاب سرویس مناسب‪ ،‬ارسال کلیه ی اطالعات مربوطه به سرویس برای‬ ‫درخواست کنندگان از طریق روش های ارتباطی موجود در سازمان‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫کارشناس مشتری یابی‬ ‫(ایجاد سرنخ)‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با سابقه کار ترجیح ًا مرتبط‪ ،‬عالقمند به کار بازاریابی و بازارسازی‬ ‫توانمندی شناسایی شرکت های تجاری‪ ،‬اشنایی با ‪ ،Excel ، Word‬پیگیر و توانمند در مذاکره‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@abyaran.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫کارشناس ‪NOC‬‬ ‫‪University degree: BSc or higher degree in IT, Software Eng. or other related‬‬ ‫‪fields, Minimum 2 year of relevant experience‬‬ ‫‪Practical knowledge of the IT Monitoring, Ticketing & generally NOC‬‬ ‫‪concepts and operations is a key value and big advantage‬‬ ‫‪Pas t experience working with any Monitoring tools the area of IT , Monitoring‬‬ ‫‪tools such as Cacti, PRTG, Zabbix, Observium‬‬ ‫‪Basic knowledge of CCNA, TCP/IP, Routing & Switching , and WAN‬‬ ‫‪Network Protocols,Ability to create reports and documents‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم ‪ ،‬تمام وقت‬ ‫‪Ticketing and following the reques ts‬‬ ‫‪Setting up telecommunication centers, infras tructure, pop sites and configuring‬‬ ‫‪new network devices for cus tomer side or for the network infras tructure,Ability‬‬ ‫‪to analyze problems and provide solutions,Doing daily tasks, rapidly and‬‬ ‫‪Documentation, Presenting, and updating reports‬و‪accurately‬‬ ‫‪Attend required meetings in case of need by NOC manager‬‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫کارشناس مالی و‬ ‫حسابداری‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬انجام عملیات مالی و حسابداری روزانه‬ ‫گزارش گیری و انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد (مالیات حقوق‪ ،‬حقوق تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫مزایای کارکنان و ‪ ،)...‬تهیه و ثبت دارایی ها‪ ،‬بدهی ها‪ ،‬درامد و هزینه ها‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫بازاریاب تلفنی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با سابقه کار مرتبط‪ ،‬عالقه مند به امور بازاریابی‬ ‫دارای انگیزه باال در کار و دارای سخن وری و فن بیان مناسب‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫کارشناس ارشد ‪NOC‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام گروه سولیکو (کاله) در استان مرکزی‬ ‫کارشناس برنامه ریزی فروش‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی ‪-‬کارشناسی ارشد‪ ،‬مهندسی صنایع ‪ -‬مدیریت بازرگانی‪ ،‬اکسل پیشرفته‪ ،‬دارای سابقه کاری در حوزه‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬ارائه گزارشات مدیریتی‪ ،‬قدرت تجزیه و تحلیل باال‪ ،‬دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬وام رفاهی‪،‬‬ ‫کمک هزینه ایاب و ذهاب‪ /‬پاداش عملکرد‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪r.maleki@solico-group.ir :‬‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume@mabnatelecom.com‬‬ صفحه 11 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪۱2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان خوزستان‪ ‬از افراد‬ ‫شرکت صنایع بسته بندی پتروپک‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان خوزستان‪ ‬از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس پلیمر‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در زمینه دستگاههای اکسترودر یا تولید‬ ‫فیلم های دمشی و ترجیحا دارای سابقه در شرکتهای تولید‬ ‫فیلم های پالستیکی (‪)blom film‬‬ ‫بومی ماهشهر یا سربندر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪recruitment@petro-pack.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت کوروش پخش زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ در راستای توسعه فعالیت های خود و به منظور تکمیل نیروی انسانی از‬ ‫تهران و حومه از افراد جوان با انگیزه ‪ ،‬متعهد و عالقه مند در زمینه صنعت پخش مواد غذایی‪ ،‬شوینده‪ ،‬ارایشی و بهداشتی به شرح‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫رئیس فروش منطقه اشنا با حوزه نمایندگی‬ ‫مسئول دفتر مدیرعامل (خانم)‬ ‫رئیس شعبه‬ ‫کارگر خدماتی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی ‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬بیمه عمر و حوادث ‪،‬‬ ‫سرپرست حسابداری مالی و فروش‬ ‫حق ناهاری‪ ،‬حق ایاب و ذهاب ‪ ،‬بسته های حمایتی و …‬ ‫کارشناس حسابداری مدیریت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعالم‬ ‫کارشناس حسابداری انبار‬ ‫شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫کارشناس بازاریابی و برنامه ریزی فروش‬ ‫‪hr.kouroshdistributorfood@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس برق قدرت‪ ،‬ترجیحا اشنا به ‪eplan‬‬ ‫ساکن اهواز باشند‬ ‫فارغ التحصیل دانشگاه معتبر باشند‪ .‬سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق و مزایا طبق وزارت کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ behsaznasrco@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پمپ برکه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران‪،‬‬ ‫اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نماید‪:‬‬ ‫مهندس مکانیک (اقا)‬ ‫مهندس متالورژی (اقا)‬ ‫مهندس صنایع (اقا)‬ ‫نیروی واحد تولید (اقا)‬ ‫ماشینکار دستگاه تراش دستی (اقا)‬ ‫مونتاژکار پمپ (اقا)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت در زمینه راهبری ناوگان ریلی‬ ‫به منظور تکمیل کادر فنی خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس قطار اقا‬ ‫لوکوموتیوران اقا‬ ‫مانورچی قطار باری اقا‬ ‫بازدید کننده قطار اقا‬ ‫متصدی ترافیک اقا‬ ‫مکانیسین واگن باری اقا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@aryabts.com‬‬ ‫‪m.mousivand@berkeh.com‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان خوزستان‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس مکانیک جامدات یا ساخت و تولید‬ ‫اشنا به اتوکد‪ ،‬ساکن اهواز باشند‪ ،‬فارغ التحصیل دانشگاه معتبر باشند‪ ،‬سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق و مزایا طبق وزارت کار‬ ‫مهندس برق‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس برق قدرت‪ ،‬ترجیحا اشنا به ‪eplan‬‬ ‫ساکن اهواز باشند‪ ،‬فارغ التحصیل دانشگاه معتبر باشند‪ ،‬سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق و مزایا طبق وزارت کار‬ ‫حسابدار‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس حسابداری‪ ،‬با سابقه کار مفید‪ ،‬اشنا به نرم افزار اخوان محاسب‪،‬‬ ‫ساکن اهواز باشند‪ ،‬فارغ التحصیل دانشگاه معتبر باشند‪ ،‬سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق و مزایا طبق وزارت کار‬ ‫انبادار سیستمی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫حقوق و مزایا طبق وزارت کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪behsaznasrco@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ‪ ،IT‬اقا‬ ‫تمام وقت‪ ،‬توانایی عیب یابی سخت افزار (کامپیوتر‪ ،‬نوت بوک)‬ ‫توانایی نصب نرم افزارهای مختلف و عیب یابی انها‬ ‫تسلط کامل بر پشتیبانی از امور مربوط به شبکه و اینترنت‬ ‫اشنایی کامل با پیکربندی سیستم های کامپیوتری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه در شغل مورد نظر‬ ‫مدرک تحصیلی لیسانس در گرایش ‪IT‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان‬ ‫شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر عنوان شغلی الزامیست‪.‬‬ ‫‪znilgon@gmail.com‬‬ ‫شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس واقع در شهرک‬ ‫صنعتی سمنان جهت تکمیل کادر خود از ساکنین استان های‬ ‫تهران و سمنان جهت کار در شهرک صنعتی سمنان از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دکتر داروساز‬ ‫با حداقل دو سال سابقه صنعت‬ ‫جهت سمت مدیر ازمایشگاه کنترل کیفی‬ ‫با استعانت از خداوند متعال بانک رفاه کارگران در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی تخصصی‬ ‫مورد نیاز خود در زمینه ‪ IT‬از میان افراد واجد شرایط با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر‬ ‫و مهندسـی فنـاوری اطالعـات در کلیه گرایش ها‪ ،‬در چارچـوب قوانین و مقررات جاری خود به صورت قـراردادی‪ ،‬دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫از متقاضیانـی کـه دارای شـرایط عمومـی و تخصصی مطابـق فایل های موجود در سـایت بانک رفـاه بـه ادرس ‪www.refah-bank.ir‬‬ ‫هسـتند‪ .‬خواهشـمند اسـت با انتخاب یکی از حوزه های تخصصی زیر نسـبت به بارگذاری رزومه (فردی‪ ،‬تحصیلی و شـغلی) خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است از افراد واجد شرایط همکاری جهت انجام مصاحبه تخصصی دعوت به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫حداقـل معـدل ‪ 15‬متولدیـن ‪96/5/5‬بـه بعـد متقاضیانـی کـه دارای سـوابق‬ ‫ذیربـط در دسـتگاه هـای اجرایـی و شـرکت های معتبر می باشـند پنج سـال به‬ ‫حداکثـر سـن انهـا اضافـه خواهد شـد‪ .‬دارا بـودن کارت پایان خدمـت وظیفه‬ ‫عمومـی‪ ،‬معافیـت دائم غیر پزشـکی (دارنـدگان کارت معافیت پزشـکی بنا به‬ ‫صالحدیـد بانـک و منـوط به تایید پزشـک معتمـد بانک مبنی بـر عدم وجود‬ ‫مشـکل و معلولیـت جسـمی در احـراز توانایـی هـای انجـام امـور محوله)‬ ‫بـرای اقایـان الزامـی مـی باشـد‪ .‬مدت زمـان خدمت وظیفـه عمومی انجام‬ ‫شـده بـه حداکثـر سـن تعیین شـده بـرای داوطلبین مـرد اضافه خواهد شـد‬ ‫شرایط تخصصی‬ ‫تحلیلگر سیستم‬ ‫•اشنایی بامتدولوژی های تولید نرم افزار‬ ‫•دانش مناسب درحوزه نرم افزار و زبان های برنامه نویسی‬ ‫•توانایی تحلیل و پیاده سازی مدل ها و الگوریتم های پیچیده‬ ‫•توانایی درک و تشخیص درست نیازهای ذی نفعان پایگاه داده‬ ‫پایگاه داده‬ ‫•تسلط کامل به مهارتهای طراحی و پیاده سازی پایگاه داده‬ ‫•تسلط کامل به زبان‪SQL‬‬ ‫•تسلط کامل به ابزارهای مدل سازی پایگاه داده‬ ‫•تسـلط بـه ابزارهـای مانیتورینـگ پایـگاه داده بـرای شناسـایی گـره هـای‬ ‫(‪ )Bottleneck‬سیسـتمو رفـع چگونگـی رفـع انهـا‬ ‫•اشنایی با ‪Replication‬‬ ‫•تسلط به تنظیمات(‪ )Tuning‬پایگاه داده درمحیط هایی با تعداد کاربر زیاد‬ ‫•تسلط به‪Backup & Recovery‬‬ ‫•اشنایی با ‪Clustering‬‬ ‫برنامه نویس و پشتیبان‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫•مسلط به‪Java script‬‬ ‫•مسلط به‪ C# ،ASP.NET Core‬و‪Entity Framework‬‬ ‫•مسلط به مفاهیم شیءگرایی و ‪Design Pattern‬‬ ‫•اشنایی بامفاهیم سرویس های توزیع شده ومیکرو سرویس‬ ‫•اشـنا بـا مفاهیـم وب سـرویس‪ Web API ،WCF،‬وسـرویس هـای مبتنی‬ ‫بر ‪SOAP‬‬ ‫•ترجیحـا ً مسـلط بـه بهینه سـازی کارایی وسـرعت کارکـرد سیسـتم) بهبود‬ ‫‪)Performance‬‬ ‫•اشنایی با ‪HTML ،CSS ،Bootstrap ،JavaScript‬‬ ‫•ترجیح ًا مسلط به یکی از فریم ورکهای ‪ Front-End‬متداول‬ ‫•اشنایی با مفاهیم ‪ UI/UX‬و بهبود کارایی سیستم در قسمت ‪UI‬‬ ‫برنامه نویس موبایل‬ ‫•تسلط بربرنامه نویسی در محیط ‪Android‬‬ ‫•تسلط بر ‪ Android APIs‬و‪Apps lifecycle‬‬ ‫•دانش و توانایی باال درتست و اشکال یابی واشکال زدایی‬ ‫•توانایی بهینه سازی مصرف حافظه‪،‬داده و‪CPU‬‬ ‫•اشنایی وسابقه درزمینۀ فرایند‪ CI/CD‬برای موبایل‬ ‫•اشنایی با‪Android OS internal s‬‬ ‫•اشنایی با‪ Best Practice‬های امنیتی نظیررمزنگاری ‪Code Obfuscation ،‬‬ ‫•اشـنایی کامـل وتسـلط بـه‪ React Native‬بـرای توسـعه اپلیکیشـن‬ ‫اندرویـدو ‪iOS‬‬ ‫•اشنایی با‪Redux‬‬ ‫•اشنایی با ‪ ES6‬و‪ npm‬و‪ React.js‬و‪ React Native‬و مفاهیم مرتبط‬ ‫•تسلط به وب سرویس‪API‬‬ ‫•اشنایی با‪PWA‬‬ ‫اشنا به تست و نصب‬ ‫•توانایـی تهیـه واجـرای ازمـون نـرم افـزار بـه منظـور شناسـایی ایرادهـا‬ ‫ومشـکالت ان براسـاس معیارهـای پذیرشـم حصـول‬ ‫•توانایـی ایجـاد‪ ،‬نگهداری و به روزرسـانی پایـگاه دانش ایرادهای شناسـایی‬ ‫شـده وچگونگی رفـع انها‬ ‫•طراحی وپیاده سـازی طرح ازمون‪،‬سـناریو‪ ،‬اسـکریپت و رویه های تست نرم افزار‬ ‫و تهیـه و اجرای ازمون هـای خودکار‬ ‫•برگـزاری ازمـون هـای نصب‪،‬پیکربندی‪،‬تنظیمـات و راه انـدازی نـرم افزار‬ ‫وهمچنیـن مسـتند ات سیسـتم ورویـه هـای نگهـداری ازمحصول‬ ‫•بررسی‪،‬تهیه ویا تولید ابزارهای تست مناسب‬ ‫•شناسـایی‪،‬تعریف ومسـتند سـازی مالک های پذیرش محصـول‪ ،‬روش های‬ ‫ریشـه یابـی خطاهـا‪ ،‬مطابق با درخواسـت ذی نفعان ازسیسـتم‬ ‫•اجرا‪،‬کنتـرل واطمینـان ازصحـت تسـتهای انجـام شـده وپذیـرش ویاعـدم‬ ‫پذیـرش انتشـارنرم افـزار تجزیـه وتحلیل نتیجه تسـتها ومسـتند سـازی انها‬ ‫•مانیتورینـگ سـامانه هـای نـرم افـزاری واطمینـان ازصحـت عملکـرد انها‬ ‫درحیـن اجـرای واقعی سیسـتم‬ ‫سایر مهارتهای تخصصی مورد نیاز‬ ‫•اشنایی با اصول ومفاهیم برنامه ریزی وکنترل پروژه واصول‪PMBOK‬‬ ‫•اشنایی با ساختار پروژه های سازمانی‬ ‫•تسلط بر نرم افزارهای مجموعه‪Microsoft Office‬‬ ‫•تسلط بر نرم افزار‪MSP‬‬ ‫•کنترل‪،‬نظارت وپیگیری مستمربراجرای پروژه ها‬ ‫•تهیه گزارشات پیشرفت وتاخیرپروژه ها‬ ‫دکتر داروساز‬ ‫با حداقل دو سال سابقه صنعت‬ ‫جهت سمت مدیر تولید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان‬ ‫شغلی در قالب فایل ‪ PDF‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@fatakchemie.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫مزایا‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان قزوین‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس تدارکات‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل دیپلم‪ 5 ،‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حداقل ‪ 30‬سال‬ ‫روابط اجتماعی مناسب و فن بیان‪ ،‬مهارت گرفتن استعالمات قیمت و خرید ملزومات درخواست شده‬ ‫اشنایی با زبان انگلیسی‪ ،‬محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫کارشناس صنایع غذایی‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی و کارشناسی ارشد صنایع غذایی –تمام گرایش ها‬ ‫بدون سابقه‪ ،‬حداقل ‪ 22‬سال حداکثر ‪ 28‬سال‪ ،‬ترجیحا اشنا با مباحث تحقیق و توسعه و توانایی سرچ‬ ‫اشنایی با صنعت پیگیری‪ ،‬اشنایی با زبان انگلیسی‪ ،‬اشنایی با نرم افزار ‪Microsoft office‬‬ ‫محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس و باالتر‪ ،‬رشته صنایع غذایی‪ ،‬حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداقل‪ 24‬سال حداکثر ‪ 30‬سال‪ ،‬کنترل خطوط‪ ،‬اشنایی با مواد اولیه‬ ‫دارای شخصیت انعطاف پذیر و توانایی مشارکت در کار تیمی‪ ،‬اشنایی با ‪Microsoft office‬‬ ‫محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس و باالتر‪ ،‬رشته مهندسی صنایع‪ ،‬حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 25‬سال حداکثر ‪ 35‬سال‪ ،‬اشنایی با ‪Microsoft office‬‬ ‫اشنایی با زبان انگلیسی‪ ،‬محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫تکنسین برق و اتوماسیون‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬حداکثر کارشناسی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حداقل ‪ 26‬سال حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫اشنا به تجهیزات برق‪-‬اتوماسیون‪ ،‬انجام امور مربوط به برق ماشین االت‪ ،‬مهارت در ساخت تابلو برق‬ ‫اشنایی با زبان انگلیسی‪ ،‬محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫کارگر فنی‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬دیپلم و کاردانی مکانیک‪-‬ساخت و تولید‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار ترجیحا در زمینه نصب تجهیزات‪ ،‬حداقل ‪ 25‬سال حداکثر ‪ 32‬سال‬ ‫محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫کارگر فنی‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل دیپلم‪ ،‬رشته برق‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‪ ،‬حداقل ‪ 28‬سال حداکثر ‪ 38‬سال‬ ‫اشنایی با اصول برق‪ ،‬نصب و کابلکشی‪ ،‬کار در ارتفاع‪ ،‬توانایی کار در شیفت ‪ 12‬ساعته‬ ‫محل سکونت ‪ :‬قزوین‪ -‬محمدیه‪ -‬الوند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‪ ‬با ذکر عنوان شغلی در قسمت ‪ Subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬تاکید می گردد در قسمت ‪ subject‬عنوان شغل درخواستی ذکر شود در غیر اینصورت به ایمیل ارسالی ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪mb.officialmbey@gmail.com‬‬ صفحه 12 ‫تامین اجتماعی‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪۱3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از «بیمه توافقی» تا توافق بر سر حقوق و دستمزد؛‬ ‫چگونه برخی کارفرمایان سر تامین اجتماعی‬ ‫و کارگران کاله می گذارند؟!‬ ‫کارگــر چــون حــق اعتــراض نــدارد بــه هــر شــکلی از اســتثمار و حق کشــی تــن می دهــد و چیــزی نمی گویــد و ســازمان تامیــن اجتماعــی نیــز از انجــا کــه نظــارت کافــی و دقیــق‬ ‫بــر پرداختی هــای کارفرمایــان صــورت نمی دهــد و بــه انــدازه کافــی بــازرس و ناظــر نــدارد‪ ،‬از تخلفــات کارفرمایــان راحــت عبــور می کنــد و اقدامــی صــورت نمی دهــد‪ .‬در ایــن میــان‪،‬‬ ‫یــک گــروه از خــرده بــورژوازی کــه همــواره دنبــال کاله بــه کاله کــردن و ســود بیشــتر بــه جیــب زدن هســتند‪ ،‬حســابی منتفــع شــده و هــر روز فربه تــر از قبــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا‪ ،‬ایــن روزهــا نــه حــال کارگــران خــوب اســت و نــه احــوال بزرگتریــن ســازمان کارگــری کشــور یعنــی «تامیــن اجتماعــی» مســاعد اســت؛ در ایــن اوضــاع‬ ‫یه ــای مک ــرر دول ــت و نهاده ــای اقتص ــادی ان مانن ــد مقاوم ــت در مقاب ــل افزای ــش عادالن ــه دس ــتمزد ی ــا ع ــدم پرداخ ــت بدهی ه ــای انباش ــته ب ــه س ــازمان‬ ‫س ــخت‪ ،‬از قانون گریز ‬ ‫ـواالت جامع ـه ی کارگــری بــر گــردن کارفرمایــان اســت؛ بــه خصــوص کارفرمایانــی کــه خــود را صاحــب حــق و‬ ‫ـاه نامســاعد بــودن احـ‬ ‫ِ‬ ‫تامیــن اجتماعــی کــه بگذریــم‪ ،‬بخشــی از گنـ ِ‬ ‫فع ــال مایش ــاء در کارگاه ه ــا می دانن ــد و ب ــه اح ــدی پاس ــخگو نیس ــتند!‬ ‫‪ ...‬ادامه از صفحه ‪8‬‬ ‫چالش ها و فرصت ها‪...‬‬ ‫بحث بیمه بیکاری در هشت استان به صورت پایلوت توسط کاریابی ها‬ ‫انجام می شد که این طرح با شرایط کرونا همراه و مصادف شد‪ .‬اما با‬ ‫حمایتی که مقام عالی وزارت دکتر شریعتمداری‪ ،‬دکتر منصوری معاون‬ ‫محترم توسعه کارافرینی و اشتغال و مهندس شاه کرمی معاون محترم‬ ‫روابط کار وزارت کار داشته و دارند در حال حاضر همه مراکز کاریابی‬ ‫در سراسر کشور می توانند بحث بیمه بیکاری را انجام دهند‪ .‬ارزیابی‬ ‫کارشناسان ما این است که کاریابی ها در ماموریت محوله در زمینه ثبت‬ ‫نام بیمه بیکاری در طرح پایلوت موفق عمل کرده اند‪ .‬اما انچه که ما عمل‬ ‫کردیم بحث قانون برنامه ششم بود که باید از دفاتر پیشخوان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫با همه این اوصاف‪ ،‬انچه که مهم می باشد این است که مسئوالن وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بر توان تخصصی کاریابی ها تاکید داشته و‬ ‫تصریح می کنند در هر اقدامی در این زمینه ها باید از توان و ظرفیت تخصصی‬ ‫کاریابی ها استفاده شود‪ .‬ما از موسسات کاریابی در بحث انجام فعالیت های‬ ‫واگذارشده بیمه بیکاری حمایت می کنیم و تاکید معاونین محترم‬ ‫ذیربط وزارتخانه موید بر این موضوع می باشد‪ .‬در این زمینه باید تاکید کنم که‬ ‫بحث بیمه بیکاری با توجه به شرایط کرونا به زودی دچار تحول شده و این‬ ‫فضا قطعا عوض می شود و اقتصاد کشور رونق خواهد گرفت‪ .‬کاریابی ها‬ ‫باید به وظیفه ذاتی خود که همان بحث نقش افرینی در بازار کار و اشتغال‪،‬‬ ‫رصد این بازار و تامین نیرو برای این بازار است متمرکز شوند‪ .‬کاریابی ها‬ ‫بر اساس امار و ارقام موجود‪ ،‬در‬ ‫سطح کشور نزدیک به ‪ 173‬مرکز‬ ‫کاریابی خارجی (با نمایندگی های‬ ‫انها) و ‪ ٨٢0‬مرکز داخلی مشغول به‬ ‫فعالیت می باشند‬ ‫باید توانمند شوند و تالش نمایند سهم اصلی را در تامین نیروی انسانی‬ ‫بنگاه ها بر عهده گیرند‪.‬‬ ‫■ سهم کاریابی ها از به کارگماری ها در سال گذشته چه تعداد بوده است؟‬ ‫بر اساس امار موجود در سامانه اشتغال بازار کار‪ ،‬در سال ‪،1398‬‬ ‫‪ 108000‬نفر از کارجویان (از طریق بخش خصوصی و خدمات اشتغال‬ ‫دولتی) جذب بازار کار شدند‪ .‬همچنین تعداد ‪ 77199‬نفر از کارجویان از‬ ‫طریق دفاتر کاریابی مشغول به کار شدند که از این تعداد ‪ %3٦‬زن و ‪%٦4‬‬ ‫مرد می باشند‪ .‬به عالوه‪ 484٦90 ،‬فرصت شغلی توسط این دفاتر شناسایی‬ ‫شده و ‪ 3٦0558‬نفر از کارجویان برای یافتن شغل به کاریابی های غیر دولتی‬ ‫مراجعه و در سامانه ثبت نام نمودند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که علیرغم کاهش تخفیفات بیمه ای در سال ‪،1398‬‬ ‫شاهد افزایش تعداد به کارگمارده شدگان توسط دفاتر کاریابی در سال ‪1398‬‬ ‫نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بوده ایم‪ .‬به گونه ای که تعداد به‬ ‫کارگمارده شدگان از ‪ 57٦14‬نفر در سال ‪ ،1397‬به ‪ 77199‬نفر در سال ‪1398‬‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬در همین راستا اتخاذ تدابیری جهت تشویق و ترغیب‬ ‫کارفرمایان به استفاده از نیروی کار ثبت نام شده نزد دفاتر کاریابی از جمله‬ ‫مواردی می باشد که می تواند نقش بسزایی در افزایش عملکرد دفاتر مذکور‬ ‫ایفا نموده و به تبع ان رشد و رونق اشتغال کشور را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که در طی ‪ 9‬ماه سال ‪ ،1399‬دفاتر مشاوره شغلی و‬ ‫کاریابی غیر دولتی بر اساس امار موجود در سامانه اشتغال بازار کار‪ ،‬توانسته اند‬ ‫‪ 18٦590‬از بیکاران را ثبت نام نموده‪ 310527 ،‬فرصت شغلی را به دست‬ ‫اورند و نیز ‪ 4٦٦51‬نفر توانستند از طریق این دفاتر جذب بازار کار شوند‪.‬‬ ‫اما امار جالب این است که به کارگماری موسسات کاریابی در طی این‬ ‫مدتفقط‪ 4٦٦51‬نفربودهاست‪.‬بهعبارتدیگرحدود‪ 140‬هزار نفربه کارگماری‬ ‫نشده اند‪ .‬در این زمینه دالیل مختلفی مطرح است‪ .‬شاید افراد استانداردها و‬ ‫مهارت های الزم را نداشته اند‪ .‬یا فرصت های شغلی استاندارد الزم را ندارند و‬ ‫جوانان و دانش اموختگان حاضر به انجام و پذیرش ان کارها نیستند‪ .‬مشکل و‬ ‫معضلهمیناست کهمادر کجای کار ایستادهایمو بازار کار از ماچهمیخواهد‬ ‫و جایگاه و نقش کاریابی ها در این عرصه چیست؟‬ ‫حال اگر امکان ایجاد ‪ 140‬هزار فرصت شغلی برای کاریابی ها محقق‬ ‫می شد این رقم می توانست بازار خوبی برای کاریابی ها باشد و می توانستند‬ ‫از این فرصت برای خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫بر اساس امار و ارقام موجود‪ ،‬در سطح کشور نزدیک به ‪ 173‬مرکز‬ ‫کاریابی خارجی (با نمایندگی های انها) و ‪ 820‬مرکز داخلی مشغول به‬ ‫فعالیت می باشند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬افراد جویای کار با مراجعه به این مراکز‬ ‫و پس از طی روند ثبت نام و پرداخت هزینه مشخص شده‪ ،‬برای یافتن‬ ‫شغل مورد نظر خود اقدام می کنند‪ .‬هزینه ثبت نام و مشاوره در این مراکز‬ ‫برای کاریابی های داخلی ‪ 30‬هزار تومان و برای کاریابی های خارجی‬ ‫‪ 45‬هزار تومان می باشد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که پرداخت‬ ‫این مبلغ قابل استرداد نمی باشد‪.‬‬ ‫پس از پایان ثبت نام فرد متقاضی در‬ ‫این موسسات‪ ،‬عملیات جستجو‬ ‫متناسب با ویژگی های و ضوابط‬ ‫کارفرما و متقاضی اغاز می گردد‪.‬‬ ‫با پیدا شدن شغل متناسب با‬ ‫ویژگی های فرد متقاضی‪ ،‬این‬ ‫فرایند به او اعالم می گردد‪ .‬سپس‬ ‫فرد متقاضی برای انجام مصاحبه‬ ‫به کارفرما معرفی شده و در صورت‬ ‫تایید و جلب نظر کارفرما‪ ،‬نظر مثبت‬ ‫کارفرما به کـ ــاریابی ابراز می شود‪.‬‬ ‫شایان ذکر است در این حالت و‬ ‫به عنوان حق الزحمه‪ ،‬بر اساس‬ ‫ائین نامه مصوب هیئت وزیران و‬ ‫دستورالعمل ابالغی‪ %50 ،‬حداقل‬ ‫دستمزد مصوب شورای عالی کار‬ ‫از کارجو به مرکز (برای کاریابی های داخلی) و حداقل حقوق پایه در کشور‬ ‫مقصد (برای کاریابی های خارجی) مزبور اختصاص پیدا می کند‪ .‬چنانچه‬ ‫حقوقمتقاضیشغلازحداقلدستمزدبیشترباشد‪،‬موسساتکاریابیمیتوانندضمن‬ ‫دریافت نصف پایه حقوق‪ ،‬به میزان حداکثر‪ 30‬درصد به ازای حق الزحمه خود‬ ‫از فرد متقاضی دریافت نمایند‪ .‬همچنین در جهت افزایش شانس برای یافتن‬ ‫شغل‪،‬مناسباست کهفردمتقاضی‪،‬شرایطجسمی‪،‬توانمندیها‪،‬عالقمندیها‬ ‫خود را به مشاوران حاضر در مراکز اعالم نماید‪.‬‬ ‫■ درباره شیوه نامه جدید استفاده از ظرفیت کاریابی ها چه نظری دارید‬ ‫ایا برای کاریابی ها اتفاق خوبی می افتد؟‬ ‫در راستای ساماندهی نحوه مشارکت و بهره برداری از ظرفیت دفاتر‬ ‫مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی برای پیشبرد هرچه مطلوب تر‬ ‫دستورالعمل های اجرایی طرح های در حال اجرای ذیل سیاست های‬ ‫فعال بازار کار‪ ،‬بند الف تبصره ‪ ١٨‬قانون بودجه سنواتی‪ ،‬با مسئولیت وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شامل کارورزی دانش اموختگان دانشگاهی‬ ‫موضوع اجرای ایین نامه اجرایی ماده (‪ )٧١‬قانون برنامه ششم‪ ،‬پرداخت‬ ‫یارانه دستمزد موضوع اجرای تبصره (‪ )٤‬ماده (‪ )٣٢‬احکام دائمی برنامه‬ ‫توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی کشور و مشوق بیمه کارفرمایی‬ ‫موضوع اجرای بند (الف) تبصره (‪ )١٨‬قوانین بودجه سنواتی برنامه ششم‬ ‫کشور تدوین و به تمامی ادارات کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان ها‬ ‫برای اجرا ابالغ شده است‪.‬‬ ‫نگاه ما به کاریابی ها به عنوان مراکز تخصصی نقش افرینی ان ها در‬ ‫بازار کار کشور است‪ .‬کاریابی ها می توانند ظرفیت های بالقوه خود را به‬ ‫بالفعل تبدیل کنند‪ .‬در این شیوه نامه بحث کارورزی‪ ،‬یارانه دستمزد و‬ ‫مشوق های بیمه ای و کارفرمایی در نظر گرفته شده است‪ .‬ما عالقه‬ ‫داریم کارها را با هم افزایی و همکاری کاریابی ها انجام دهیم‪.‬‬ ‫همچنین باید اشاره کنم که ما تالش کردیم سهم کاریابی ها را در‬ ‫بسیاری از حوزه ها لحاظ کنیم‪ .‬در بحث به کارگماری مددجویان کمیته‬ ‫امداد و بنیاد شهید شفافیت انجام و تفاهم نامه های جدید منعقد شده‬ ‫و مشکالتی که در گذشته وجود داشت برطرف شده است‪ .‬با همه این‬ ‫دستگاه ها از جمله کمیته امداد‪ ،‬بنیاد شهید‪ ،‬وزارت علوم و دانشگاه فنی‬ ‫و حرفه ای و ‪ ...‬تفاهم نامه های جداگانه ای به امضاء رسیده تا کاریابی ها‬ ‫بتوانند نقش فعال تری ایفا نموده و به جایگاه واقعی خود در بازار کار نزدیک‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫■ موضع شما در قبال کاریابی های غیر مجاز چیست؟‬ ‫ً‬ ‫موضع ما در قبال کاریابی ها کامال مشخص است‪ .‬بر اساس ماده‬ ‫واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون‬ ‫داشتن پروانه کار‪ ،‬مصوبه سال ‪ 1380‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اشخاصی‬ ‫می توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق ایین نامه‬ ‫اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند‪.‬‬ ‫مجوز همبرای کاریابیهایثابتو مجازیصادر میشود‪ .‬اما باید بدانیم نفوذ و‬ ‫توسعه فناوری‪ ،‬فضای جدیدی را به وجود اورده است‪ .‬دیگر این شرایط که‬ ‫ما بنشینیم و فقط مجوز صادر کنیم دردی را دوا نمی کند‪ .‬در دنیا با توجه‬ ‫به توسعه فناوری بحث ثبت یا رجیستر کردن مطرح است‪ .‬برخورد قهری‬ ‫با فضای توسعه یافته فناوری امکان پذیر نیست‪ .‬ایا صدور مجوز فیزیکی‬ ‫مثل گذشته جواب می دهد؟ سازوکار و نحوه مواجهه با کاریابی های‬ ‫مجازی مثل بسیاری از کسب و کارهای مجازی دیگر شرایط خاص خود‬ ‫را می خواهد‪ .‬اما اگر تخلف کردند ما باید با انها برخورد کنیم و بخواهیم که‬ ‫تحت شرایط قانونی فعالیت نمایند‪.‬‬ ‫■ یکی از موضوعات بحث تعرفه گذاری ها و مبلغ کمی است که‬ ‫کاریابی ها نسبت به ان انتقاد دارند؟‬ ‫اگر میزان تعرفه تعیین شده براساس دالیل مستدل پایین باشد قابل‬ ‫تجدید نظر است و می توانیم با دالیل و مستندات به ان بپردازیم‪.‬‬ ‫■ شنیدیم از زمان حضور شما در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها‬ ‫ً‬ ‫برنامه های جدیدی طراحی شده و در حال اجراست‪ .‬لطفا در مورد این برنامه ها‬ ‫توضیحاتیارائهفرمایید‪.‬‬ ‫درست می فرمایید‪ .‬شرایط روز ایجاب می کند که تا می توانیم به‬ ‫سمت الکترونیکی شدن کارها و توسعه دولت الکترونیک چه در ارائه‬ ‫خدمات در حوزه اشتغال و کاریابی و چه از جنبه نظارت و ارزیابی‬ ‫پیش برویم‪ .‬از زمان حضور در این دفتر‪ ،‬یعنی از اوایل سال ‪ 1399‬تاکنون‪،‬‬ ‫طرح ها و ایده های جدیدی را با ساعت ها کار کارشناسی و بهره مندی از‬ ‫متخصصین و کارشناسان داخل و خارج از وزارتخانه اغاز کردیم که اهم‬ ‫این طرح ها به قرار زیر است‪.‬‬ ‫در کنار ان برنامه هایی همچون‪ :‬توانمندسازی مدیران کاریابی های‬ ‫غیردولتی داخلی از طریق اموزش های مورد نیاز‪ ،‬ارزیابی منظم و مستمر‬ ‫میدانی از کاریابی ها و ادارات کل اجرایی استان ها‪ ،‬ساماندهی و نظارت بر‬ ‫فعالیت دفاتر کاریابی تخصصی دریایی‪ ،‬حمایت از کاریابی های غیردولتی‬ ‫داخلی‪ ،‬راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور مجوز کاریابی‪ ،‬پاسخگویی‬ ‫به مکاتبات ارجاعی از نهادها و دستگاه های مختلف در ارتباط با اشتغال‬ ‫جویندگان کار‪ ،‬به روز رسانی و تدوین ایین نامه و دستورالعمل های مرتبط با‬ ‫بهبود عملکرد کاریابی ها‪ ،‬واگذاری امور بیمه بیکاری به تمامی دفاتر کاریابی‬ ‫غیردولتی سراسر کشور‪ ،‬اجرای طرح تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان‬ ‫متقاضی استفاده از اتباع خارجی توسط دفاتر کاریابی داخلی (ماده ‪ 20‬ایین‬ ‫نامه اجرایی کاریابی های داخلی)‬ ‫از دیگر برنامه های این دفتر در سال‬ ‫‪ 1399‬است‪.‬‬ ‫در بحث ساماندهی و توسعه‬ ‫اشتغال در خارج از کشور نیز برنامه های‬ ‫همچ ـ ـ ـ ـ ــون‪ :‬مذاکره با کشورهای‬ ‫مختلف جهت اعزام نیروی کار مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬تقویت و توسعه کمی و کیفی‬ ‫دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار‬ ‫ایرانی در کشورهای هدف‪ ،‬تکمیل‬ ‫و توسعه سامانه بانک اطالعاتی از‬ ‫ایرانیان شاغل در خارج از کشور‪،‬‬ ‫صدور گواهینامه شغلی برای نیروی‬ ‫کار ایرانی شاغل در کشورهای هدف‪،‬‬ ‫توانمندسازی مدیران کاریابی های‬ ‫غیردولتیخارجیاز طریقاموزشهای‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬حمایت از کاریابی های‬ ‫غیردولتی خارجی و انجام مطالعات‬ ‫بازار کار جهانی و استفاده از تجارب‬ ‫کشورهای نیروفرست و نیروپذیر جزء اولویت های کار ما در سال جدید است‪.‬‬ ‫به صورت گذرا اگر بخواهیم به موارد کلیدی اشاره کنیم عبارتند از‪ .1 :‬راه‬ ‫اندازی سامانه اشتغال و کسب و کار ‪ :‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به‬ ‫استناد بند‪ ۴‬سیاست های اشتغال ابالغی از سوی مقام معظم رهبری «ایجاد‬ ‫نظام جامع اطالعات بازار کار» را با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحوالت‬ ‫بازار کار‪ ،‬در دستور کار قرار داده است‪ .‬در فاز نخست‪ ،‬سامانه ملی اطالعات‬ ‫شغلی مشتمل بر بانک اطالعات جامع از مشخصات و ویژگی های شغلی‬ ‫جمعیت در سن کار کشور‪ ،‬استانداردسازی و طبقه بندی حرف و مشاغل و‬ ‫بانک اطالعات کارفرمایان و کسب وکارها طراحی و راه اندازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این سامانه اطالعات و داده های دقیق‪ ،‬جامع و به روز از بازار کار و‬ ‫اشتغال را در اختیار مدیران ارشد و سیاست گذاران کشور قرار می دهد تا‬ ‫بتوانند در طراحی سیاست ها و برنامه های اشتغال و تنظیمات نهادی بین‬ ‫ذی نفعان اصلی بازار کار از ان بهره گیرند‪.‬‬ ‫یکی از سیاست راهبردی این دفتر‪ ،‬گسترش نظام جامع اطالعات‬ ‫بازار کار و در کنار ان برنامه راهبری و نظارت بر روند اجرایی پیاده سازی‬ ‫سامانه ملی اشتغال و کسب وکار است که دستاورد ان ساماندهی نظام‬ ‫اطالعات شغلی کشور خواهد بود که برونداد ان تعیین شناسه شغلی برای‬ ‫عک‬ ‫مزد و حقوق توافقی‬ ‫ـوان‬ ‫ی ــک دس ــته از ای ــن قانون گریزی ه ــا ب ــه مقول ـه ای تح ــت عن ـ ِ‬ ‫«م ــزد و حق ــوق توافق ــی» بازمی گ ــردد‪ .‬در ای ــن مقول ــه‪ ،‬کارفرمای ــان‪،‬‬ ‫ـران ناچ ــار و مس ــتاصل را ک ــه برایش ــان فرصت ه ــای ش ــغلی‬ ‫کارگ ـ ِ‬ ‫ـروه «کارگ ــران س ــاده و اس ــیب پذیر»‬ ‫چندان ــی وج ــود ن ــدارد و در گ ـ ِ‬ ‫دس ــته بندی می ش ــوند‪ ،‬مجب ــور ب ــه تواف ــق ب ــر س ــر دس ــتمزدی‬ ‫می کنن ــد ک ــه از حداق ــل دس ــتمزد مص ــوب ش ــورایعالی کار‬ ‫بیمه توافقی و قراردادهای صوری کار‬ ‫یه ــای کارفرمای ــان و الاق ــل انچ ــه «کاله گذاش ــتن‬ ‫ام ــا قانون گریز ‬ ‫س ــر س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی» ب ــه حس ــاب می ای ــد‪ ،‬مح ــدود‬ ‫ب ــه حق ــوق توافق ــی و کارگاه ه ــای کوچ ــک نیس ــت؛ در برخ ــی‬ ‫کارگاه هــای فنــی و تخصصــی کــه محــل اشــتغال کارگــران باســواد‬ ‫و ماه ــر اس ــت‪ ،‬ش ــاهد وج ــه دیگ ــری از قانونگری ــزی کارفرمای ــان و‬ ‫س ــودجویی انه ــا هس ــتیم‪.‬‬ ‫انچــه در ایــن کارگاه هــا رخ می دهــد‪ ،‬توافــق بــر ســر بیمــه‬ ‫ً‬ ‫پرداختــی بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی یــا اصطالحــا «بیمــه‬ ‫ً‬ ‫توافقــی» اســت‪ .‬در ایــن کارگاه هــا کــه عمومــا بــازه دســتمزدهای‬ ‫پرداختــی باالســت‪ ،‬کارگــران بــه اراده و خواســت خودشــان‬ ‫قــراردادی صــوری را امضــا می کننــد کــه در انهــا‪ ،‬دســتمزد در‬ ‫حــدود حداقــل مــزد یــا کمــی بیشــتر اســت؛ کارفرمایــان براســاس‬ ‫ایــن قــرارداد‪ ،‬حــق بیمــه بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی پرداخــت‬ ‫ً‬ ‫می کننــد امــا دســتمزدی کــه اخــر هــر مــاه «واقعــا» بــه حســاب کارگــر‬ ‫متخصــص وار یــز می شــود‪ ،‬بســیار باال تــر از ایــن عددهاســت‪.‬‬ ‫عبــاس‪ ،‬یــک مهنــدس ارشــد ‪ IT‬اســت کــه در یکــی از‬ ‫شــرکتهای تکنولــوژی اطالعــات و تامیــن و نگهــداری شــبکه های‬ ‫کامپیوتــری در تهــران کار می کنــد؛ دســتمزد واقعــی او ماهــی‬ ‫‪ ۹‬میلیــون تومــان اســت امــا در قــرارداد صــوری‪ ،‬دســتمزد او‬ ‫‪ ۴‬میلیــون تومــان ذکــر شــده و براســاس همیــن دســتمزد صــوری‪،‬‬ ‫حــق بیمــه بــه حســاب ســازمان تامیــن اجتماعــی وار یــز می شــود‪.‬‬ ‫براسـاس بخشـنامه های سـازمان تامیـن اجتماعـی‪ ،‬حـق بیمـه‬ ‫پرداختـی در دو سـال اخـر خدمت‪ ،‬مبنای محاسـبه بازنشسـتگی‬ ‫قـرار می گیـرد و ا گـر در ایـن دوسـال‬ ‫حقوق هـا نامتعـارف باشـد‪ ۵ ،‬سـال اخـر مبنـا قـرار خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫بـا ایـن حسـاب‪ ،‬کارگرانـی کـه بـا قراردادهـای صـوری‪ ،‬دسـتمزد‬ ‫اعالمـی انهـا بسـیار کمتـر از دسـتمزد واقعـی اسـت‪ ،‬در سـالهای‬ ‫اخـر‪ ،‬ایـن مسـاله را تصحیـح می کننـد و در مسـتمری دریافتـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ـوق تقریبـا واقعـی شـده انهـا مبنـا قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫حق ِ‬ ‫بیمــه توافقــی‪ ،‬ژانــر جدیــدی از قانون گریــزی کارفرمایــان اســت‬ ‫ک ــه در دس ــته ی «فراره ــای بیمـ ـه ای» ق ــرار می گی ــرد؛ ب ــه اعتق ــاد‬ ‫کارشناس ــان رف ــاه و تامی ــن اجتماع ــی‪ ،‬فراره ــای مک ــرر و متع ــدد‬ ‫بیمـ ـه ای کارفرمای ــان‪ ،‬یک ــی از عل ــل بح ــران مناب ــع و مصـــارف‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگرچــه علــت اصلــی‬ ‫بح ــران مناب ــع و مص ــارف س ــازمان و کاس ــتی گرفت ــن ورودی ه ــا‬ ‫نس ــبت ب ــه خروجی ه ــا‪ ،‬ع ــدم پرداخ ــت بده ــی بی ــش از ‪۳۴۰‬‬ ‫ه ــزار میلی ــارد تومان ــی دول ــت و ع ــدم اهتم ــام ب ــرای پرداخ ــت ان‬ ‫اســت و در مرحلــه بعــد‪ ،‬تعهــدات بــدون پشــتوانه بــرای حمایــت‬ ‫از گروه ه ــای خ ــاص‪ ،‬سبب س ــاز ای ــن بح ــران ش ــده اس ــت‪ ،‬ام ــا‬ ‫نمی ت ــوان نادی ــده گرف ــت ک ــه فراره ــای بیم ـه ای کارفرمای ــان نی ــز در‬ ‫ای ــن زمین ــه تاثی ــر بس ــیار دارد‪.‬‬ ‫ا گ ــر «حق ــوق واقع ــی کارگ ــران» ک ــه ماهان ــه ب ــه حس ــاب انه ــا‬ ‫وار ی ــز می ش ــود‪ ،‬مبن ــای اصل ــی ب ــرای پرداخ ــت می ــزان ح ــق بیم ــه‬ ‫کارگ ــر ق ــرار بگی ــرد‪ ،‬ورودی ه ــای س ــازمان ب ــه می ــزان قاب ــل توجه ــی‬ ‫افزای ــش یافت ــه و از تعمی ــق بح ــران جلوگی ــری می ش ــود‪.‬‬ ‫ناص ــر اقاج ــری در ای ــن رابط ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه کارفرمای ــان‬ ‫ب ــه انح ــای مختل ــف‪ ،‬از ح ــق بیم ــه پرداخت ــی ب ــه ســـازمان‬ ‫می زنن ــد و بخش ــی از ح ــق بیم ــه کارگ ــر را ب ــه جیـــب خـــود‬ ‫می ریزن ــد؛ از کارگ ــران پ ــروژه ای و متخص ــص در پاالیشـــگاه ها‬ ‫و پتروش ــیمی های جن ــوب مث ــال می زن ــد ک ــه کارفرمایـــان‬ ‫پیمان ــکار‪ ،‬در م ــوارد بس ــیاری ب ــدون اط ــاع کارگ ــران‪ ،‬ح ــق بیم ــه‬ ‫س‪ :‬ایلنا‬ ‫چگونه را ِه قانون گریزی هموار شد؟!‬ ‫قانون گریزی ه ــا و هنجارش ــکنی های کارفرمای ــان متع ــدد‬ ‫اس ــت و س ــطوح متف ــاوت دارد ام ــا ناص ــر اقاج ــری (فع ــال‬ ‫کارگ ــری پ ــروژه ای) هم ــه ای ــن قانون گریزی ه ــا را معل ــول اس ــتیالی‬ ‫نئولیبرالیس ــم و تعدی ــل س ــاختاری و رس ــوخ ای ــن مناس ــبات‬ ‫ض ــد کارگ ــری در رواب ــط کار ای ــران می دان ــد و ب ــه ایلن ــا می گو ی ــد‪:‬‬ ‫چن ــد م ــدل قانون گری ــزی برجس ــته‪ ،‬راه را ب ــرای ب ــورژوازی و خ ــرده‬ ‫ب ــورژوازی س ــودجو هم ــواره ک ــرده اس ــت؛ رواج قرارداده ــای موق ــت‬ ‫و فراموش ــی ال ــزام ب ــه عق ــد ق ــرارداد دائ ــم در کاره ــای مس ــتمر‪،‬‬ ‫خ ــروج مناط ــق وس ــیعی از کش ــور از ش ــمول قان ــون کار ب ــه بهان ــه‬ ‫ایج ــاد مناط ــق ازاد و و ی ــژه اقتص ــادی و خ ــروج کارگاه ه ــای‬ ‫کوچ ــک از برخ ــی الزام ــات قان ــون کار‪ .‬در نهای ــت‪ ،‬ع ــدم اج ــرای‬ ‫اصول ــی از قان ــون اساس ــی ک ــه در ارتب ــاط ب ــا حق ــوق م ــردم هس ــتند‬ ‫از جمل ــه اص ــل ‪.۴۳‬‬ ‫حســین حبیبــی (عضــو هیــات مدیــره کانــون عالــی شــوراهای‬ ‫اس ــامی کار کش ــور) نی ــز قانونگریزی ه ــای کارفرمای ــان را نتیج ــه‬ ‫دادنام ــه ‪ ۱۷۹‬دی ــوان عدال ــت و وجه ــه قانون ــی بخش ــیدن ب ــه‬ ‫قرارداده ــای موق ــت می دان ــد؛ دادنامـ ـه ای ک ــه موج ــب ش ــده‬ ‫کارگــران در هیــچ شــرایطی‪ ،‬جــرات شــکایت بــه نهادهــای قانونــی‬ ‫و پیگی ــری ح ــق و حق ــوق خ ــود را نداش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫س ــوال اینجاس ــت ک ــه قانونگریزی ه ــای کارفرمای ــان‪ ،‬در چن ــد‬ ‫دســته قابــل تقســیم اســت و چگونــه هــم بــه ضــرر کارگــر و هــم بــه‬ ‫ض ــرر س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی تم ــام می ش ــود؟‬ ‫پایین ت ــر اس ــت‪ .‬البت ــه ای ــن تواف ــق بیش ــتر ش ــفاهی و زبان ــی اس ــت‬ ‫و کارفرم ــا ب ــرای اینک ــه ب ــه اصط ــاح گ ــزک دس ــت کارگ ــر و اداره‬ ‫کار ندهــد‪ ،‬هیــچ متــن مکتوبــی تحــت عنــوان قــرارداد کار‪ ،‬امضــا‬ ‫نمی کن ــد و در اختی ــار کارگ ــر ق ــرار نمی ده ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در ای ــن ش ــرایط‪ ،‬کارگ ــر س ــاده ای ک ــه گاه ــا سوءس ــابقه دارد‬ ‫ی ــا چن ــدان مه ــارت و تخص ــص و س ــوادی ن ــدارد‪ ،‬از ت ــرس بی ــکار‬ ‫ً‬ ‫ـتثمار خودخواس ــته ت ــن می دهن ــد و بعض ــا‬ ‫ش ــدن ب ــه ای ــن اس ـ‬ ‫ِ‬ ‫حت ــی ا گ ــر کاله ــش در اداره کار بیفت ــد از ت ــرس کارفرم ــای زورگ ــو‪،‬‬ ‫ق ــدم در انج ــا نمی گ ــذارد‪.‬‬ ‫مر یــم یکــی از همیــن کارگــران اســت؛ او کــه همســر یــک زندانــی‬ ‫اس ــت و در ح ــد س ــیکل درس خوان ــده‪ ،‬در کارگاه ــی وابس ــته ب ــه‬ ‫ی ــک موسس ــه خیر ی ــه در اصفه ــان کار می کن ــد‪ .‬کارفرم ــا ب ــه ازای‬ ‫ـت ه ــر ز ی ــپ‪ ،‬مبل ــغ ناچی ــزی ب ــه او می ده ــد؛ ب ــه عب ــارت‬ ‫دوخ ـ ِ‬ ‫دقیق ت ــر‪ ،‬ق ــرارداد توافق ــی و ش ــفاهی مر ی ــم از ن ــوع «قرارداده ــای‬ ‫ِ‬ ‫حجم ــی» اس ــت و در ازای تم ــام ک ــردن حجم ــی از کار‪ ،‬کارم ــزد‬ ‫می گی ــرد‪.‬‬ ‫او در ارتبــاط بــا میــزان حقــوق دریافتــی خــود می گو یــد‪ :‬خیلــی‬ ‫خــوب کار کنــم‪ ،‬هفتـه ای ‪ ۲۵۰‬یــا ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان کاســب هســتم؛‬ ‫از بیم ــه ک ــه خب ــری نیس ــت ام ــا همی ــن حق ــوق را ه ــم ب ــا ه ــزار‬ ‫من ــت ب ــه م ــا می دهن ــد‪ .‬م ــدام می گوین ــد هی ــچ ک ــس ب ــه ش ــما کار‬ ‫نمی ده ــد؛ م ــا در راه رض ــای خ ــدا اس ــتخدام تان کردی ــم!‬ ‫ـتغال «بیگار ی گون ــه» ب ــا دس ــتمزد ماهانـ ـه ی‬ ‫مر ی ــم‪ ،‬اش ـ ِ‬ ‫‪ ۸۰۰‬ه ــزار تومان ــی را ب ــا ه ــزار خ ــون دل خ ــوردن و مصیب ــت تحم ــل‬ ‫می کن ــد و ب ــر ای ــن ب ــاور اس ــت ک ــه ش ــاید ب ــا مهارت ام ــوزی در ای ــن‬ ‫کارگاه و ب ــه اهس ــتگی راه افت ــادن‪ ،‬بتوان ــد در این ــده جای ــی دیگ ــر‬ ‫ب ــا حق ــوق بهت ــر ی ــا ب ــرای خ ــودش در خان ــه‪ ،‬کار کن ــد و درام ــد‬ ‫بیش ــتری داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫«م ــزد و حق ــوق توافق ــی» ی ــک ژان ــر رای ــج از قانون گریزی ه ــای‬ ‫کارفرمایــان اســت کــه بیشــتر در کارگاه هــای کوچــک یــا زیرپلـه ای‬ ‫و دور از چش ــم بازرس ــان کار و تامی ــن اجتماع ــی اتف ــاق می افت ــد؛‬ ‫س ــوژه اس ــتثمار در ای ــن ژان ــر‪ ،‬کارگ ــران س ــاده و در مع ــرض اس ــیب‬ ‫ً‬ ‫هس ــتند ک ــه اساس ــا جرئ ــت ش ــکایت ی ــا‬ ‫دادخواس ــت ندارن ــد؛ ای ــن قانونگری ــزی‪،‬‬ ‫ه ــم بخ ــش قاب ــل توجهـــی از کارگ ــران ش ــاغل کش ــور را‬ ‫(البت ــه ام ــار دقیق ــی از ایـــن ن ــوع اش ــتغال در کش ــور ندار ی ــم) از‬ ‫حداقل ه ــای م ــزدی‪ ،‬حمایت ــی و معیش ــتی مح ــروم می کن ــد و‬ ‫ه ــم س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی را از ح ــق بیم ـه ای ک ــه بای ــد باب ــت‬ ‫اش ــتغال ای ــن گ ــروه دریاف ــت می ک ــرد‪ ،‬بی نصی ــب می س ــازد‪.‬‬ ‫انه ــا را واری ــز نمی کنن ــد و زمان ــی ک ــه کارگ ــر فک ــر می کن ــد‬ ‫زمـــان بازنشســـتگی او رســـیده‪ ،‬بـــه تامیـــن اجتماعـــی مراجع ــه‬ ‫می کن ــد و ان زم ــان ت ــازه می فهم ــد ک ــه بخ ــش عظیم ــی از ح ــق‬ ‫بیمـــه او توســـط پیمانـــکاران مختلـــف بـــه تـــاراج رفتـــه اس ــت‪.‬‬ ‫او ادام ــه می ده ــد‪ :‬کارگ ــران متخص ــص و پ ــروژه ای بس ــیاری را‬ ‫می شناســم کــه بعــد از ‪ ۵۰‬ســال کار فنــی‪ ،‬نمی تواننــد بازنشســت‬ ‫ً‬ ‫شــوند چــون مثــا‪ ۳۰‬ســال از ایــن ‪ ۵۰‬ســال‪ ،‬لیســت بیمــه برایشــان‬ ‫رد نشــده اســت!‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫در ایـــن اوضـــاع و احـــوال‪ ،‬یـــک نتیجـــه ســـاده می ت ــوان‬ ‫گرفــت‪ :‬کارفرمایــان ســودجو بــا هــزار حیلــه و ترفنــد‪ ،‬هــم ســر کارگــر‬ ‫کاله می گذارنـــد و هـــم ســـر ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی‪.‬‬ ‫کارگ ــر چ ــون ح ــق اعت ــراض ن ــدارد ب ــه ه ــر ش ــکلی از اس ــتثمار‬ ‫و حق کشـــی تـــن می دهـــد و چیـــزی نمی گویـــد و ســـازمان‬ ‫تامیـــن اجتماعـــی نیـــز از انجـــا کـــه نظـــارت کافـــی و دقیـــق ب ــر‬ ‫پرداختی ه ــای کارفرمای ــان ص ــورت نمی ده ــد و ب ــه ان ــدازه کاف ــی‬ ‫بـــازرس و ناظـــر نـــدارد‪ ،‬از تخلفـــات کارفرمایـــان راحـــت عب ــور‬ ‫می کن ــد و اقدام ــی ص ــورت نمی ده ــد‪ .‬در ای ــن می ــان‪ ،‬ی ــک گ ــروه‬ ‫از خ ــرده ب ــورژوازی ک ــه هم ــواره دنب ــال کاله ب ــه کاله ک ــردن و س ــود‬ ‫بیش ــتر ب ــه جی ــب زدن هس ــتند‪ ،‬حس ــابی منتف ــع ش ــده و ه ــر روز‬ ‫فربه تـــر از قبـــل مـــی شـــوند؛ حـــق قانونـــی کارگـــر و حـــق بدیه ــی‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬بــه ســادگی بــه جیب هــای فــراخ ایــن‬ ‫ِ‬ ‫گـــروه ســـودجو ســـرازیر می شـــود!‬ ‫ِ‬ ‫گزارش‪ :‬نسرین هزاره مقدم‬ ‫افراد در سن کار و تخصیص کد شغلی برای مشاغل موجود کشور است‪ .‬از‬ ‫جمله برنامه هایی که تاکنون در این خصوص انجام شده‪ ،‬تشکیل کمیته‬ ‫فنی راهبری راه اندازی سامانه ملی اشتغال کسب و کار برگزاری جلسات‬ ‫مستمر با دستگاه ها و سازمان های ذیربط برای تکمیل این سامانه است‬ ‫که در حال حاضر با راه اندازی ازمایشی سامانه‪ ،‬مشغول تکمیل بانک‬ ‫داده هستیم‪ .‬با راه اندازی این سامانه‪ ،‬اطالعات شفافی از سوی عرضه‬ ‫و تقاضای نیروی کار در اختیار کاریابی ها قرار می گیرد تا انها بتوانند به‬ ‫عنوان حلقه واسط این عرضه و تقاضا را به یکدیگر پیوند بدهند‪.‬‬ ‫این کار با مطالعات انجام شده و براساس تجارب موفق کشورهای‬ ‫مختلف در اجرای سیستم های اطالعات بازار کار (‪ )LMIS‬به عنوان مرکز‬ ‫مدیریت و کنترل عرضه و تقاضای حوزه اموزش‪ ،‬مهارت ها و اشتغال‪،‬‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده و ایجاد سیستم یکپارچه ملی و کشوری در دستور‬ ‫کار برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه اموزش و اشتغال قرارگرفته است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که در این سامانه هیچ گونه خدمات کاریابی‬ ‫و معرفی کارجو به کارفرما چه به صورت رایگان یا اشکال دیگر صورت‬ ‫نگرفته و هیچ نوع تعارضی با فعالیت های جاری صنف کاریابی ها‬ ‫ندارد‪ .‬بلکه اطالعات اولیه همه افراد در سن کار کشور (‪ 15‬سال به باال)‬ ‫شامل شاغلین‪ ،‬بیکاران و غیر فعال (خانه دار‪ ،‬محصل‪ ،‬بازنشسته‪ ،‬دارای‬ ‫درامد بدون کار و‪ )...‬و همچنین فعاالن عرصه کسب وکار (کارفرمایان‬ ‫دارای مجوز و بدون مجوز) و داده های ثبتی و اطالعات هویتی از‬ ‫ثبت احوال‪ ،‬اطالعات اموزشی از وزارت علوم‪ ،‬وزارت بهداشت و‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی‪ ،‬سوابق کاری از سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬سازمان‬ ‫وا گذاری امور غیرحا کمتی‬ ‫بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی‬ ‫غیردولتی از اولویت هایی‬ ‫کاری این دفتر است‬ ‫امور اداری و استخدامی‪ ،‬صندوق بیمه روستایی و عشایری و نیز‬ ‫گواهی های مهارتی کسب شده و ‪ ...‬در این سامانه جمع اور ی شده و یا‬ ‫در حال جمع اوری است که می تواند در طراحی سیاست ها و برنامه های‬ ‫اشتغال و تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان ها و‬ ‫نهادهای تصمیم گیر در حوزه اشتغال و کار‪ ،‬مورد بهره برداری مسئوالن‬ ‫کشور و نیز مدیران کاریابی های غیردولتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬برنامه ریزی جهت اجرای طرح رتبه بندی کاریابی های کشور‬ ‫که در حال اماده سازی نهایی نرم افزار مورد نیاز می باشد‪ .‬از مهم ترین‬ ‫اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد‪ :‬ارزیابی دفاتر کاریابی غیر دولتی به‬ ‫منظور افزایش کیفیت خدمات به کارجویان و کارفرمایان متقاضی نیروی‬ ‫کار‪ ،‬ایجاد انگیزه و رقابت بین دفاتر کاریابی جهت مقایسه میزان عملکرد‬ ‫خود با دیگر دفاتر برای توسعه مستمر ظرفیت ها و قابلیت ها‪ ،‬تدوین برنامه‬ ‫راهبردی برای افزایش عملکرد دفاتر کاریابی‪ ،‬اسان نمودن تصمیم گیری در‬ ‫مورد حمایت و تشویق دفاتر کاریابی فعال و یا تعطیلی دفاتر غیر فعال و‬ ‫ابزاری برای کمک به فرایند اجرایی و تصمیم گیری وزارت متبوع در شیوه‬ ‫نامه صدور‪ ،‬تمدید با لغو مجوز دفاتر کاریابی‪ ،‬ایجاد و افزایش شهرت ملی‬ ‫و بین المللی دفاتر کاریابی و ‪...‬‬ ‫ً‬ ‫در پایان مجددا از جنابعالی و نشریه بازار کار که این فرصت را در‬ ‫اختیار اینجانب و دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها قرار داده اید تقدیر‬ ‫و تشکر می شود‪■ .‬‬ صفحه 13 ‫بازارکار نوین‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪۱4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست روسای پارک های علم و فناوری مطرح شد؛‬ ‫پارک های علم و فناوری‪،‬‬ ‫ناجی امروز جوانان بیکار‬ ‫در کش ــور م ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه چنی ــن توس ــعه ای ص ــورت‬ ‫نگرفت ــه اس ــت‪ .‬در حقیق ــت اقتص ــاد م ــا بای ــد متک ــی ب ــر‬ ‫تولیـــد و تولیدمـــان هـــم بایـــد متکـــی بـــر علـــم و فنـــاوری‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫ریی ــس جهاددانش ــگاهی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬ب ــه اعتق ــاد م ــن‬ ‫زحمــت هــای زیــادی در ایــن راســتا کشــیده شــده اســت و‬ ‫تع ــداد پ ــارک ه ــا و مراک ــز رش ــد ب ــه ان ــدازه کاف ــی وج ــود دارد؛‬ ‫ح ــال بای ــد کاری کنی ــم ک ــه از ای ــن زیرس ــاخت ه ــا خ ــوب‬ ‫اســتفاده شــود و بنابــر مصالــح ملــی کشــور بایــد اقتصــاد مــا‬ ‫دان ــش بنی ــان باش ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه اس ــاس اقتص ــاد ی ــک‬ ‫کشــور را توســعه صنعتــی شــکل مــی دهــد بــه همیــن دلیــل‬ ‫پ ــارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری ه ــم بای ــد در ای ــن راس ــتا ت ــاش‬ ‫خــود را چنــد برابــر کننــد تــا در رونــد توســعه صنعتــی نقــش‬ ‫موث ــری را ایف ــا کنن ــد‪.‬‬ ‫ریی ــس پ ــارک مل ــی عل ــوم و فن ــاوری ه ــای ن ــرم و صنای ــع‬ ‫رییس جهاددانشگاهی ‪:‬‬ ‫در نشســـت روســـای پـــارک هـــای علـــم و فنـــاوری بـــه‬ ‫میزبان ــی پ ــارک مل ــی عل ــوم وفن ــاوری ه ــای ن ــرم وصنای ــع‬ ‫فرهنگــی وابســته بــه جهاددانشــگاهی مطــرح شــد‪ :‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن رســالت هــای پــارک هــای جامــع اســتانی اهتمــام‬ ‫ب ــه تش ــکیل و تقوی ــت و توس ــعه مراک ــز رش ــد و ن ــواوری در‬ ‫شهرســتان هــای مختلــف یــک اســتان اســت‪ .‬ایــن فراینــد‬ ‫مــی توانــد بــه جوانــان تحصیــل کــرده شهرســتان هــا کمــک‬ ‫ش ــایانی در کس ــب و کارهایش ــان کن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار بـــه نقـــل از ســـیناپرس‪ ،‬نشســـت‬ ‫روســـای پـــارک هـــای علـــم و فنـــاوری بـــه میزبانـــی پـــارک‬ ‫مل ــی عل ــوم وفن ــاوری ه ــای ن ــرم وصنای ــع فرهنگ ــی وابس ــته‬ ‫ب ــه جهاددانش ــگاهی ب ــا حض ــور دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی‬ ‫رییـــس جهاددانشـــگاهی‪ ،‬دکتـــر محمدحســـین ایمانـــی‬ ‫خوش ــخو ریی ــس پ ــارک مل ــی عل ــوم و فن ــاوری ه ــای ن ــرم‬ ‫و صنایـــع فرهنگـــی‪ ،‬دکتـــر غالمحســـین رحیمـــی معـــاون‬ ‫پژوهـــش و فنـــاوری وزارت علـــوم تحقیقـــات و فنـــاوری‬ ‫‪ ،‬دکتـــر مهـــدی کشـــمیری قائـــم مقـــام معـــاون پژوهـــش و‬ ‫فنـــاوری در امـــور فنـــاوری و مدیـــرکل دفتـــر برنامـــه ریـــزی‬ ‫ام ــور فن ــاوری و دیگ ــر روس ــای پ ــارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری‬ ‫در سراس ــر کش ــور برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫رییـــس جهاددانشـــگاهی در ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره‬ ‫بـــه اهمیـــت تاثیرگـــزاری پارک هـــای علـــم و فنـــاوری در‬ ‫توس ــعه صنعت ــی کش ــور اظه ــار ک ــرد‪ :‬ابت ــدا بای ــد گف ــت‪،‬‬ ‫حمایت هایـــی کـــه منجـــر بـــه محصـــول خروجـــی از‬ ‫پارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری م ــی ش ــود بای ــد بس ــیار بیش ــتر‬ ‫از ش ــرایط کنون ــی باش ــد؛ چراک ــه کش ــورمان دارای نی ــروی‬ ‫انســـانی اســـتانداردی اســـت‪،‬برخالف اینکـــه مهاجـــرت‬ ‫نخبــگان بــه شــدت رو بــه افزایــش اســت امــا هنــوز افــرادی‬ ‫را داری ــم ک ــه م ــی توانی ــم ب ــر اس ــاس دان ــش و تجرب ــه ه ــای‬ ‫انـــان در راســـتای ابادانـــی کشـــور گام برداریـــم‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬ب ــه لح ــاظ ح ــوزه ای در عل ــوم گوناگ ــون‬ ‫غن ــی هس ــتیم و دانش ــگاه ه ــای م ــا در اغل ــب ح ــوزه ه ــای‬ ‫علمـــی مـــی تواننـــد خلـــق فنـــاوری کننـــد؛ امـــا مـــا هنـــوز‬ ‫تصمیـــم نگرفتیـــم کـــه ایـــا توســـعه اقتصـــادی را بایـــد در‬ ‫کش ــور ارج دهی ــم؟ ی ــا ب ــه ان ن ــوع توس ــعه اقتص ــادی ک ــه ب ــر‬ ‫پای ــه عل ــم و فن ــاوری خودم ــان اس ــت به ــا دهی ــم؟‬ ‫دکترطیب ــی گف ــت‪ :‬ب ــه اعتق ــاد م ــن اص ــل ای ــن اس ــت‬ ‫ک ــه توس ــعه اقتص ــادی بای ــد مبن ــی ب ــر عل ــم و فن ــاوری بوم ــی‬ ‫ه ــر کش ــوری باش ــد و م ــا ب ــا اینک ــه زمین ــه ه ــای رس ــیدن‬ ‫ب ــه چنی ــن امکان ــی را داری ــم‪ ،‬متاس ــفانه هن ــوز اراده کاف ــی‬ ‫حمایت هایی که منجر به‬ ‫محصول خروجی از‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫می شود باید بسیار بیشتر‬ ‫از شرایط کنونی باشد‬ ‫فرهنگــی نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬در ســال ‪ 1397‬وقتــی‬ ‫خواه ــان توس ــعه و گس ــترش پ ــارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری در‬ ‫ح ــوزه هن ــر و فرهن ــگ ش ــدیم‪ ،‬در ابت ــدا راه س ــختی را پی ــش‬ ‫رو داش ــتیم چراک ــه توجی ــه اینک ــه فرهن ــگ و هن ــر ه ــم م ــی‬ ‫توان ــد وارد بخ ــش فن ــاوری ش ــود‪ ،‬ام ــر دش ــواری ب ــود‪ .‬ام ــا ب ــه‬ ‫ی ــاری خداون ــد و همی ــاری در وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و‬ ‫فن ــاوری ای ــن ام ــر تحق ــق پی ــدا ک ــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــواره بــرای مــن کــه نزدیــک بــه چهــل ســال‬ ‫در عرصــه فرهنــگ و هنــر کشــور فعالیــت مــی کــردم بســیار‬ ‫درداور بــود کــه فرهنــگ را همیشــه در جایــگاه کمــک بگیــر‬ ‫م ــی دی ــدم و س ــال ه ــا ب ــا ای ــن پرس ــش مواج ــه ب ــودم ک ــه ای ــا‬ ‫در تمامـــی دنیـــا هـــم فرهنـــگ مصـــرف کننـــده اســـت یـــا‬ ‫خی ــر؟ ای ــن ب ــود ک ــه ت ــاش کردی ــم در پ ــارک مل ــی عل ــوم و‬ ‫فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی‪ ،‬هنــر و فرهنــگ را بــه‬ ‫عن ــوان ی ــک نی ــروی مول ــد اقتص ــادی در نظ ــر بگیری ــم‪.‬‬ ‫خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندس عمران یا معماری‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ ،AutoCAD‬اشنا به نرم افزار ‪Revit‬‬ ‫مسلط به فاز ‪ 2‬نما‪ ،‬نمای خشک و کرتین وال‬ ‫اشنا به روال دفتر فنی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم‬ ‫شده ارسال نمایند‪( .‬لطفا عنوان شغلی مورد درخواست در زمان‬ ‫ارسال رزومه درج شود‪).‬‬ ‫‪solidiran.marketing@gmail.com‬‬ ‫در ادامـــه ایـــن نشســـت رحیمـــی بـــا اشـــاره بـــه اصلـــی‬ ‫تری ــن رس ــالت پ ــارک ه ــای عل ــم و ف ــاوری گف ــت‪ :‬یک ــی از‬ ‫مهمتریــن رســالت هــای پــارک هــای جامــع اســتانی اهتمــام‬ ‫بـــه تشـــکیل و تقویـــت و توســـعه مراکـــز رشـــد و نـــواوری در‬ ‫شهرس ــتان ه ــای مختل ــف ی ــک اس ــتان اس ــت‪ .‬ای ــن فراین ــد‬ ‫مــی توانــد بــه جوانــان تحصیــل کــرده شهرســتان هــا کمــک‬ ‫ش ــایانی در کس ــب و کارهایش ــان کن ــد‪.‬‬ ‫معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری وزارت علـــوم تحقیقـــات‬ ‫و فن ــاوری اف ــزود‪ :‬ای ــن مراک ــز رش ــد جوان ــه های ــی هس ــتند‬ ‫ک ــه از دل ان ه ــا مهمتری ــن ش ــرکت ه ــای فن ــاوری کش ــور‬ ‫بیــرون مــی ایــد‪ .‬یکــی از پرســش هــای اساســی ایــن اســت‬ ‫ک ــه اث ــر اجتماع ــی پ ــارک ه ــا چیس ــت؟ اگ ــر م ــا بگویی ــم ک ــه‬ ‫پــارک هــا نهــاد هایــی هســتند کــه میزبــان تعــدادی شــرکت‬ ‫معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ‪:‬‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫در سراسر کشور یکسان‬ ‫توسعه پیدا نکرده اند‬ ‫و رویداد های فناورانه‬ ‫نامتوازن هستند‬ ‫هســتند اصــا مزیــت بزرگــی محســوب نمــی شــود‪ .‬امــروزه‬ ‫نزدی ــک ب ــه ی ــک س ــوم ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان م ــا در‬ ‫پ ــارک ه ــا مس ــتقر هس ــتند و ای ــن ع ــدد بزرگ ــی نیس ــت‪ .‬ام ــا‬ ‫اگ ــر بخواهی ــم اث ــر بخش ــی پ ــارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری را‬ ‫ببینی ــم بای ــد بپرس ــیم چق ــدر توانس ــتند ش ــرکت های ــی ک ــه‬ ‫در بط ــن خ ــود پ ــرورش داده ان ــد را تحوی ــل جامع ــه بدهن ــد‬ ‫یعنـــی چنـــد شـــرکت در اســـتان بـــه اصطـــاح دانـــش‬ ‫اموخت ــه ای ــن پ ــارک ه ــا هس ــتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رحیمــی پــارک هــای علــم و فنــاوری در سراســر‬ ‫کش ــور یکس ــان توس ــعه پی ــدا نک ــرده اس ــت و روی ــداد ه ــای‬ ‫فناوران ــه نامت ــوازن اس ــت و تقریب ــا براب ــر نیس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬خوش ــبختانه برخ ــی از پ ــارک ه ــای شهرس ــتان ها‬ ‫توجــه زیــادی بــه حــوزه فرهنــگ و هنــر دارنــد و پــارک ملــی علــوم‬ ‫و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی هــم بــه طــور ویــژه در ایــن‬ ‫حــوزه فعالیــت مــی کنــد کــه بســتری بســیار پــول ســاز اســت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک‬ ‫تسلط کامل با مباحث طراحی مخازن تحت فشار‬ ‫توانایی کار با نرم افزار های‪ AutoCad :‬و ‪ Ansys‬و ‪ Excel‬و‬ ‫‪ ،PVElite‬زبان انگلیسی – نرم افزار مرتبط با رشته مهندسی مکانیک‬ ‫مهندس شیمی‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی شیمی‬ ‫تسلط کامل با مباحث طراحی مخازن تحت فشار‬ ‫توانایی کار با نرم افزار های‪ Aspen :‬و ‪ HTRI‬و ‪Hysys‬‬ ‫گذراندن دوره های تخصصی‪ :‬زبان انگلیسی – نرم افزار مرتبط با‬ ‫رشته مهندسی شیمی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می­توانند رزومه کاری خود را به ایمیل اعالم‬ ‫شده در اگهی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job.factory.shz@Gmail.com‬‬ ‫شرکت انستیتو انفورماتیک کامتک‬ ‫در تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید‪.‬‬ ‫تعمیرکار لپ تاپ و کامپیوتر‬ ‫تسلط کافی به تعمیر مادربرد‪ ،‬پاور‪ ،‬کارت گرافیک و هارد دیسک‬ ‫تسلط کامل به تعمیرات لپ تاپ و الترابوک‬ ‫تعمیرکار تلویزیون و مانیتور‬ ‫تسلط به لوازم صوتی و تصویری‬ ‫تعمیرکار کامپیوتر خودرو ایسیو‬ ‫تسلط به ایسیو خودرو های سنگین‪ ،‬سواری تولید داخل و وارداتی‬ ‫اشنا به برق خودرو و ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را از طریق ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند تا وقت مصاحبه به شما داده شود‪.‬‬ ‫‪info@tamiraat.com‬‬ ‫یکشرکتدانشبنیاندرزمینهتولیدسلونوییدولووپوزیشنر‬ ‫واقع در پارک علم و فن اوری پردیس به یک نیروی مجرب در‬ ‫زمینه تولید قطعات اشاره شده نیازمند است ‪ .‬افراد واجد شرایط‬ ‫رزومه خود را به ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Info@denacompany.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجموعه پارس ابتین فیدار در تهران جهت تکمیل کادر‬ ‫مهمترین رسالت های پارک ها تقویت و‬ ‫توسعه مرا کز رشد و نواوری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فاتح صنعت کیمیا در شیراز از متقاضیان با شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندس جوش و مواد‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی(گرایش‬ ‫جوشکاری‪،‬شناسایی و خوردگی)‬ ‫اشنایی با تجهیزات صنایع نفت و گاز ‪ ،‬توانایی مطالعه و تفسیر‬ ‫استاندارد های ‪ ASME‬و ‪API‬‬ ‫وانایی کار با نرم افزار های‪ Auto Cad Mechanical :‬و ‪Office Suit‬‬ ‫گذراندن دوره های تخصصی‪ :‬دوره اشنایی با اصول نگارش ‪ WPS‬و‬ ‫‪ ، PQR‬انتخاب متریال‪ ،‬بازرسی رنگ‬ ‫حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری‬ ‫تجربه و تسلط بر مباحث بهای تمام شده و حسابداری صنعتی‬ ‫توانایی کار با نرم افزار های‪ :‬راهکاران سیستم و افیس‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای (اقا)‬ ‫کارشناسی بهداشت حرفه ای‪ ،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‪ 2،‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫دکترایمانـــی خوشـــخو تصریـــح کـــرد‪ :‬خوشـــبختانه در‬ ‫ایـــن مـــدت کوتـــاه بـــا حمایـــت هایـــی کـــه انجـــام شـــد‬ ‫توانس ــتیم ب ــه وض ــوح نش ــان دهی ــم ک ــه فرهن ــگ م ــی توان ــد‬ ‫یکـــی از بخـــش هـــای مولـــد در کشـــور باشـــد و توانســـتیم‬ ‫زمین ــه ه ــای ان را ه ــم فراه ــم کنی ــم ک ــه البت ــه کار س ــختی‬ ‫ب ــود و بای ــد ب ــه ای ــن س ــختی ه ــا چی ــره ش ــویم‪.‬‬ ‫ریی ــس پ ــارک مل ــی عل ــوم و فن ــاوری ه ــای ن ــرم و صنای ــع‬ ‫فرهنگــی گفــت‪ :‬تاکیــد اصلــی مــا در بحــث صنایــع خــاق‬ ‫و فرهنگ ــی ب ــر س ــه موض ــوع مه ــم هن ــری و فرهنگ ــی اس ــت‬ ‫ک ــه ای ــن س ــه مح ــور عب ــارت اس ــت از؛ هن ــر ه ــای تجس ــمی؛‬ ‫گردشــگری میــراث فرهنگــی و همچنیــن طراحــی در زمینــه‬ ‫گرافیــک‪ ،‬مــد و لبــاس و غیــره‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه دکتـــر ایمانـــی خوشـــخو‪ ،‬امـــروزه نزدیـــک بـــه‬ ‫‪800‬مول ــد زی ــر چت ــر پ ــارک هس ــتند ؛ همچنی ــن ط ــرح ه ــای‬ ‫بزرگ ــی را در دس ــت داری ــم ک ــه در ح ــال توس ــعه و گس ــترش‬ ‫ان هســـتیم‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت موس ــیقی و حمای ــت های ــی‬ ‫کـــه ایـــن مجموعـــه از ایـــن شـــاخه هنـــری دارد‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫تم ــام خالقی ــت های ــی ک ــه در ح ــوزه موس ــیقی وج ــود دارد‬ ‫چ ــه س ــاخت س ــازهای مختل ــف و چ ــه ای ــده های ــی ک ــه در‬ ‫زمین ــه اهن ــگ س ــازی اس ــت از س ــوی پ ــارک حمای ــت م ــی‬ ‫ش ــود و م ــا ب ــا تش ــکیل کمیس ــیون ه ــای تخصص ــی ب ــرای‬ ‫هدای ــت کس ــب و کاره ــا و مولده ــای فرهنگ ــی توانس ــتیم‬ ‫جانـــی تـــازه بـــه برخـــی فعالیـــت هـــای هنـــری و بـــه ویـــژه‬ ‫موس ــیقی داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫ریی ــس پ ــارک مل ــی عل ــوم و فن ــاوری ه ــای ن ــرم و صنای ــع‬ ‫فرهنگ ــی ه ــدف از تش ــکیل بنیاده ــا را در ای ــن مجموع ــه‬ ‫حمای ــت از کس ــب و کاره ــا دانس ــت و گف ــت‪ :‬ب ــرای ره ــا‬ ‫نش ــدن کس ــب و کاره ــا از ش ــیوه تش ــکیل بنی ــاد اس ــتفاده‬ ‫کردی ــم و ب ــر ای ــن اس ــاس ام ــروزه س ــه بنی ــاد در پ ــارک مل ــی‬ ‫علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی فعــال اســت‬ ‫ک ــه ش ــامل بنی ــاد کس ــب و کاره ــای دیجیت ــال‪ ،‬کس ــب و‬ ‫کاره ــای حقوق ــی و کس ــب و کاره ــای موس ــیقی م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه ریی ــس پ ــارک مل ــی عل ــوم و فن ــاوی ه ــای ن ــرم و‬ ‫صنای ــع فرهنگ ــی‪ ،‬یک ــی دیگ ــر از موسس ــات داخ ــل کش ــور‬ ‫م ــا ک ــه در این ــده نزدی ــک م ــی توان ــد تریبون ــی ب ــرای هم ــه‬ ‫پ ــارک ه ــای کش ــور باش ــد فن ــاوری ‪ IPTV‬اس ــت؛ همچنی ــن‬ ‫خبرگـــزاری علـــم و فرهنـــگ «ســـیناپرس» هـــم بـــه طـــور‬ ‫وی ــژه در زمین ــه عل ــم ‪،‬فن ــاوری و فرهن ــگ ب ــه انج ــام ام ــور‬ ‫رس ــانه ای و تروی ــج عل ــم م ــی پ ــردازد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه در اغلـــب‬ ‫خبرگزار ی ه ــا‪ ،‬عل ــم و فرهن ــگ اولوی ــت هفت ــم ی ــا هش ــتم‬ ‫اس ــت‪ ،‬س ــینا پ ــرس ب ــه ص ــورت تخصص ــی ب ــه ای ــن ح ــوزه‬ ‫مـــی پـــردازد‪.‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ایمنی ‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ 4 ،‬سال سابقه کار‪ ،‬حداقل فوق دیپلم‪،‬‬ ‫مسلط به حوزه ایمنی و بهداشت‪ ،‬اشنا به ‪ISO 45001‬‬ ‫توانایی انجام امور عملیاتی ‪ ،‬میدانی و سیستمی‬ ‫مسلط به برقراری ارتباط با ادارات مرتبط با حوزه ایمنی ‪،‬‬ ‫بهداشت و محیط زیست‪ ،‬فعال با روابط عمومی مناسب‬ ‫افرادی که در حوزه محیط زیست اشنایی دارند در‬ ‫اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.cv.ap@gmail.com‬‬ ‫مهندسدریاگرایشمکانیککشتی‬ ‫مهندسمکانیکمتخصصدرزمینهبازرسیموتورهایدیزل‬ ‫شیراالتصنعتی‪،‬پمپوکمپرسورها‪،‬‬ ‫کارشناسیاتکنسینموتورهایدریاییدارایسابقهکاربررویکشتی‬ ‫یک تا دو سال سابقه کار زبان انگلیسی متوسط به باال‬ ‫تسلط به برنامه های افیس اشنا به انواع شناور‬ ‫‪project@ppak.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دانش بنیان صدرا گستر در تهران جهت تکمیل‬ ‫کادر خود به افراد با شرایط ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫نیروی مسلط به نرم افزار سالیدورک و نرم افزارهای تحلیلی (اقا)‬ ‫نیرو جهت طراحی و ساخت سخت افزارهای پردازشی‬ ‫طراح مدارات ‪ RF‬و انتن‬ ‫طراح سیستم های مخابراتی‬ ‫طراح ‪PCB‬‬ ‫دفتردار (خانم)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند درصورت تمایل به همکاری‬ ‫رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪(.‬حتما عنوان شغلی‬ ‫مورد نظر خود را در ایمیل ارسالی درج نمایید‪).‬‬ ‫‪sghdcv@chmail.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫(کیلومتر ‪ 35‬جاده تهران‪-‬قم) تهران به افراد واجد شرایط ذیل‬ ‫جهت همکاری نیازمند است‪:‬‬ ‫مهندس صنایع (اقا)‪ /‬مهندس مکانیک (اقا)‬ ‫کارشناسبازرگانیخارجی(اقا)‪/‬کارشناسفروشصادرات(اقا)‬ ‫کارشناس مهندسی مواد (اقا)‪ /‬کارشناس مهندسی شیمی (اقا)‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک مجموعه فعال در حوزه واردات و تولید تجهیزات‬ ‫ازمایشگاهی و صنعتی‬ ‫اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نماید‪:‬‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫اشنا به تعمیرات و عیب یابی بردها و سیستم های الکترونیک‬ ‫تمام وقت‪ ،‬بیمه‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ادرس‬ ‫‪.‬زیر ارسال نمایید‬ ‫‪eng.electronic.r2@clmail.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارگر ساده (اقا)‪ /‬ابدارچی (اقا)‬ ‫️ با سرویس رفت و امد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪shams.jobs.1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ن تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت واردات مواد غذایی و بهداشتی جهت تکمیل کادر خود در استا ‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به امور گمرکی و بهداشت‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬دارای سابقه کار مفید و مرتبط (حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪aysankala@gmail.com‬‬ ‫شرکت نرم افزاری شماران سیستم‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تست نرم افزار‬ ‫مدیر استقرار و پیاده سازی نرم افزار‬ ‫کارشناس فروش خانم‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس مشاور سرمایه گذاری در بورس‬ ‫کارگزاری‪ ،‬شهرستان‪ :‬تهران ‪ -‬سعادت اباد‬ ‫کارشناسی ارشد حسابداری‪،‬مدیریت‪ ،‬اقتصاد و ‪..‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار‬ ‫لطفا رزومه خود را عنوان « مشاور سرمایه گذاری» به ادرس‬ ‫زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫‪Agahikar1399@gmail.com‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫برنامه نویس ‪React native‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪info@shomaran.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس پذیرش بورس‬ ‫کارگزاری فارابی‪ ،‬شهرستان‪ :‬قزوین‬ ‫کارشناسی حسابداری‪،‬مدیریت‪ ،‬اقتصاد وحداقل دو سال سابقه کار‬ ‫لطفا رزومه خود را عنوان «کارشناس پذیرش » به ادرس‬ ‫زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫‪Jobs@irfarabi.com‬‬ صفحه 14 ‫مجلس‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫‪۱5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫نماینده مردم خلخال در مجلس‪:‬‬ ‫استخدام نیروهای بومی‬ ‫در اولویت دستگاه ها و اموزش و پرورش‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫نماینــده مــردم خلخــال و کوثــر در مجلــس شــورای اســالمی گفــت‪ :‬اســتخدام نیروهــای بومــی‬ ‫در اولو یــت دســتگاه ها و مجموعــه امــوزش و پــرورش قــرار گرفتــه و بــه هیــچ وجــه اجــازه تغییــر رو یــه در‬ ‫ایــن حــوزه را نخواهیــم داد‪.‬‬ ‫میرغن ــی نظ ــری در جلس ــه بررس ــی مش ــکالت شهرس ــتان خلخ ــال اظه ــار ک ــرد‪ :‬اش ــتغال‬ ‫جوان ــان منطق ــه هدف گ ــذاری اصل ــی م ــا در مجل ــس و همچنی ــن توج ــه ج ــدی دول ــت اس ــت ک ــه‬ ‫م ــا ب ــا کم ــک ش ــرکت های س ــرمایه گذار نظی ــر ای ــدرو‪ ،‬ایمی ــدرو‪ ،‬بنی ــاد مس ــتضعفان و شس ــتا ت ــالش‬ ‫می کنی ــم ت ــا زمین ــه تح ــول اقتص ــادی در منطق ــه و ایج ــاد فرصت ه ــای اش ــتغال ب ــرای جوان ــان را‬ ‫فراه ــم کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ب ــه پایی ــن ب ــودن ام ــار اس ــتخدام دس ــتگاه های دولت ــی اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬ت ــالش م ــا ب ــر‬ ‫ایــن اســت تــا بــا جــذب ســرمایه گذاران کارخانه هایــی نظیــر ســیمان ســفید خلخــال را راه انــدازی‬ ‫کنیــم تــا از ایــن طریــق فرصــت اشــتغال بــرای جوانــان منطقــه بــه شــکل پایــدار فراهــم ایــد‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم خلخ ــال و کوث ــر در مجل ــس ش ــورای اس ــالمی ض ــرورت پرداخ ــت تس ــهیالت‬ ‫وام اشــتغال روســتایی را بــرای صنایــع دســتی‪ ،‬فرشــبافی و همچنیــن صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی‬ ‫ضــروری دانســت و تصر یــح کــرد‪ :‬بایــد در کنــار کوچک ســازی دولــت‪ ،‬بــه توانمندســازی اشــتغال‬ ‫جوانــان در حوزه هــای غیردولتــی همتــی جــدی داشــته باشــیم تــا رونــد کار اداری تقو یــت شــده و‬ ‫تســهیل فرایندهــا را شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫نظ ــری اف ــزود‪ :‬در ح ــال حاض ــر دول ــت بی ــش از پن ــج میلی ــون کارمن ــد دارد ک ــه قطع ــا ب ــا‬ ‫کوچک س ــازی مجموع ــه دول ــت‪ ،‬س ــعی ب ــر کاه ــش ج ــذب نیروه ــا در دس ــتگاه های اجرای ــی‬ ‫اس ــت ول ــی در کن ــار ان ب ــا حمای ــت از س ــرمایه گذاران ت ــالش ب ــر ایج ــاد فرصت ه ــای اش ــتغال در‬ ‫بخش ه ــای غیردولت ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی ش ــاه بیت فعالیت ه ــا و پیگیری ه ــای خ ــود را ایج ــاد فرص ــت اش ــتغال ب ــرای جوان ــان‬ ‫منطق ــه و بومی گزین ــی اع ــالم ک ــرد و ادام ــه داد‪ :‬اس ــتخدام نیروه ــای بوم ــی توس ــط دس ــتگاه های‬ ‫دولت ــی و غیردولت ــی بای ــد در اولو ی ــت ق ــرار گی ــرد و هی ــچ ک ــس ح ــق ن ــدارد غی ــر از نیروه ــای بوم ــی‪،‬‬ ‫نس ــبت ب ــه ج ــذب نیروه ــا از س ــایر مناط ــق اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫نظــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امــوزش و پــرورش موظــف شــده‬ ‫ت ــا ج ــذب نیروه ــای حق التدر ی ــس را از نیروه ــای بوم ــی خلخ ــال و کوث ــر انج ــام ده ــد و ض ــرورت‬ ‫دارد در ای ــن زمین ــه مراقبت ه ــای بیش ــتر م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫نمایندهمجلس‪:‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار معلم ظرف چهار سال اینده‬ ‫بازنشستهمی شوند‬ ‫نماین ــده اقلی ــد در مجل ــس گف ــت‪ :‬ظ ــرف ‪3‬‬ ‫ت ــا ‪ 4‬س ــال این ــده بی ــش از ‪ 300‬ه ــزار نف ــر از معلم ــان‬ ‫یش ــوند‪ ،‬در حال ــی‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش بازنشس ــته م ‬ ‫ک ــه ظرفی ــت ام ــوزش در دانش ــگاه فرهنگی ــان بس ــیار‬ ‫بس ــیار ک ــم اس ــت و فق ــط تع ــداد کم ــی از انه ــا‬ ‫اس ــتخدام خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار پارلمان ــی خبرگ ــزاری‬ ‫فــارس‪ ،‬مســلم صالحــی نماینــده اقلیــد در مجلــس‬ ‫ش ــورای اس ــالمی در جلس ــه علن ــی یک ــم بهم ــن‬ ‫م ــاه ‪ ۹۹‬و در جر ی ــان بررس ــی ط ــرح ی ــک فوریت ــی‬ ‫اص ــالح م ــاده الحاق ــی مص ــوب ‪ ۱۳‬ش ــهریور ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ب ــه قان ــون تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدامی معلمی ــن‬ ‫حق التدر ی ــس و اموزش ــیاران نهض ــت س ــواداموزی‬ ‫در وزارت ام ــوزش و پ ــرورش اظه ــار داش ــت‪ :‬نزدی ــک‬ ‫ب ــه ‪ ۱۵‬س ــال اس ــت ک ــه دول ــت ق ــول اس ــتخدام‬ ‫ممعلم ــان غیررس ــمی ش ــامل ح ــق التدریسـ ـی ها‪،‬‬ ‫یه ــا و‬ ‫مربی ــان نهض ــت س ــواداموزی‪ ،‬خر ی ــد خدمت ‬ ‫مربیــان پیــش دبســتانی را داده اســت‪ ،‬امــا متاســفانه‬ ‫ه ــر س ــاله و ب ــه بهان هه ــای مختل ــف اس ــتخدام‬ ‫◄‬ ‫نماین ــده اصفه ــان در مجل ــس گف ــت‪ :‬س ــند‬ ‫بنی ــادی ام ــوزش و پ ــرورش ک ــه ب ــه تعبی ــر رهب ــر‬ ‫معظ ــم انق ــالب میثاق نام ــه نظ ــام تعلی ــم و‬ ‫تربی ــت اس ــت‪ ،‬تصری ــح دارد ک ــه فق ــط ج ــذب در‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش از طری ــق دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار پارلمان ــی خبرگ ــزاری‬ ‫ف ــارس‪ ،‬مه ــدی طغیان ــی نماین ــده اصفه ــان‬ ‫در مجل ــس ش ــورای اس ــالمی در جلس ــه علن ــی‬ ‫(چهارش ــنبه یک ــم بهم ــن م ــاه ‪ )۹۹‬و در جر ی ــان‬ ‫بررس ــی ط ــرح ی ــک فوریت ــی اص ــالح م ــاده الحاق ــی‬ ‫مص ــوب ‪ ۱۳‬ش ــهریور ‪ ۱۳۹۷‬ب ــه قان ــون تعیی ــن‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام کوبل دارو‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه تولید انرژی‬ ‫(برق‪ ،‬نفت و گاز) در استان بوشهر‬ ‫کارشناس ارشد تعمیرات توربین های بخار بزرگ‬ ‫( ‪ 250‬مگاواتی به باال ) اقا‬ ‫کارشناس تعمیرات توربین های بخار بزرگ‬ ‫( ‪ 250‬مگاواتی به باال ) اقا‬ ‫کارشناس ارشد تعمیرات سیستم هیدرولیک(فاین‬ ‫مکانیک) توربین های بخار بزرگ ( ‪ 250‬مگاواتی به باال ) اقا‬ ‫کارشناس تعمیرات سیستم هیدرولیک(فاین مکانیک)‬ ‫توربین های بخار بزرگ ( ‪ 250‬مگاواتی به باال ) اقا‬ ‫کارشناس ارشد تعمیرات مکانیک ژنراتورهای بزرگ‬ ‫کارشناس جذب و استخدام‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬تمام وقت‪ ،‬یافتن کاندیدای مور نظر با استفاده از کانال های‬ ‫کارمند یابی مناسب‪ ،‬غربال کردن رزومه ها بر اساس شرایط احراز‬ ‫و انتخاب افراد متناسب از میان کاندیداها‪ ،‬استفاده از مدل های‬ ‫شایستگی سازمان در انتخاب نیروها‪ ،‬توانایی انجام روش های‬ ‫مختلف مصاحبه مانند مصاحبه های رفتاری‪ ،‬گروهی و ‪ . ...‬اجرای‬ ‫کانون های ارزیابی و اگاهی از ازمون های روانشناختی مختلف‬ ‫مورد نیاز برای استخدام ها‪ ،‬تهیه مستندات مربوط به روند استخدام ‪،‬‬ ‫تهیه گزارش های ماهانه و ساالنه مربوط به استخدام ها‪ ،‬حداقل‬ ‫مدرک کارشناسی در رشته مدیریت‪ ،‬منابع انسانی ‪ ،‬روانشناسی‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع و سایر رشته های مرتبط‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫بعنوان کارشناس جذب و استخدام ‪،‬تسلط به مجموعه افیس ‪ ،‬از‬ ‫جمله مهارت های ‪ ،Word ، Excel ، PowerPoint‬تسلط نسبی به‬ ‫زبان انگلیسی نوشتاری و گفتاری‪ ،‬عالقه مند به انجام کار تیمی و‬ ‫برقراری ارتباط مناسب‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪HRCV@cobeldarou.com‬‬ ‫(‪ 250‬مگاواتی به باال ) اقا‬ ‫کارشناس تعمیرات مکانیک ژنراتورهای بزرگ‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی ارپانوش تولیدکننده ماء الشعیر ایستک‬ ‫واقع در تهران به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود از واجدین‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارمند اداری (اقا)‪ ،‬متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود‬ ‫را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪office@istak.com‬‬ ‫‪jobs.pharma98@gmail.com‬‬ ‫ابراهیمی با اشاره به حوزه های شرکتهای خالق مانند کسب و کارهای‬ ‫دیجیتال و فضای مجازی‪ ،‬بازی‪ ،‬اسباب بازی و سرگرمی‪ ،‬صنایع دستی‪،‬‬ ‫گردشگری و میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دیداری و شنیداری‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫یادگیری‪ ،‬چاپ و نشر‪ ،‬گیاهان داروئی و طب سنتی‪ ،‬هنرهای تجسمی‬ ‫و نمایشی و سایر صنایع خالق و فرهنگی‪ ،‬حمایت از این شرکتها یک‬ ‫ضرورت دانست‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ یحیی ابراهیمی‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬از حوزه انتخابیه دلفان و سلسله‬ ‫گفت‪ :‬اگر بخواهیم تغییری اساسی در کشور ایجاد شود‪ ،‬گریزی نیست غیر‬ ‫از اینکه به سمت حمایت از شرکت های دانش بنیان و خالق و صنایع‬ ‫نرم و فرهنگی رو بیاوریم‪ .‬امروز جوانان فناور و خالق هستند که با طرح ها‬ ‫و ایده های بکر خود‪ ،‬کشور را به سمت خودکفایی و عدم وابستگی به‬ ‫بیگانگان می برند‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد‪ :‬متاسفانه در دوره های‬ ‫گذشته به اندازه کافی به حمایت از شرکت های دانش بنیان و خالق توجه‬ ‫نشد و بودجه های کمی به این مهم اختصاص یافت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که برخی از پروژه های صنعتی و کارخانجات در همان بازه زمانی افتتاح‬ ‫ً‬ ‫شد‪ ،‬که بعدا مشخص شد که توجیه علمی و اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫ابراهیمی با توجه به بررسی طرح حمایت از جهش محصوالت‬ ‫دانش بنیان در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬با توجه به حوزه های‬ ‫شرکت های خالق مانند کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی‪،‬‬ ‫بازی‪ ،‬اسباب بازی و سرگرمی‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬گردشگری و میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دیداری و شنیداری‪ ،‬طراحی‪ ،‬یادگیری‪ ،‬چاپ و نشر‪،‬‬ ‫گیاهان داروئی و طب سنتی‪ ،‬هنرهای تجسمی و نمایشی و سایر صنایع‬ ‫خالق و فرهنگی‪ ،‬حمایت از این شرکت ها یک ضرورت است‪.‬‬ ‫وی همچنین بیان کرد‪ :‬می توان پس از ارزیابی های تخصصی‪ ،‬نام‬ ‫شرکت های خالق را نیز در کنار نام شرکت های دانش بنیان در قانون قرار‬ ‫داد تا این جوانان خالق و نواور نیز از حمایت های قانونی الزم برخوردار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این عضو قوه مقننه در ادامه افزود‪ :‬صنایع نرم و خالق در بسیاری‬ ‫از مناطق محروم از جمله در استان لرستان‪ ،‬امکان رشد و توسعه دارد‬ ‫و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید با حمایت از توسعه‬ ‫شرکت های خالق در این مناطق‪ ،‬سیاست اشتغال زایی از مسیر نواوری و‬ ‫خالقیت را عملیاتی کند‪.‬‬ ‫یک شرکت باسابقه و معظم تولید کننده محصوالت شوینده در تهران‬ ‫از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع‬ ‫کارشناس توسعه بازار‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪parscompany2015@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام یک مجموعه در استان تهران‬ ‫مهندس_الکترونیک اقا‪ ،‬خانم‬ ‫تمام وقت‪ ،‬پاره وقت‪ ،‬پروژه ای‪ ،‬دورکاری‪،‬مسلط به قطعات الکترونیک‬ ‫مسلط به طراحی سخت افزار‪،‬مسلط به طراحی ‪PCB‬‬ ‫اشنا به مدارات ولتاژ باال‪،‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‪ ،‬پاداش‬ ‫ارسال رزومه‪digimindcenter@gmail.com :‬‬ ‫استخدام تولیدی نایلون سپید در تهران‬ ‫مسلط به امور اداری‪ ،‬با سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به تایپ فارسی و‬ ‫التین و ‪ ،office‬روابط عمومی قوی‪ ،‬مسلط به پاسخگویی به تلفن‪،‬‬ ‫فاکس و اشنا با اینترنت‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫حداقل لیسانس حسابداری‪/‬مالی‪ ،‬استان های محل خدمت ‪ :‬تهران‬ ‫سابقه مرتبط در واحد مالی شرکتهای معتبر‬ ‫اشنایی با نرم افزار سپیدار‬ ‫تسلط کامل به استانداردهای حسابداری‪ ،‬حسابداری صنعتی‪ ،‬قوانین و‬ ‫مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی و اشنا به مراحل رسیدگی‬ ‫مالیاتی و تهیه لوایح‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه های عکس دار خود را با درج عنوان شغل‬ ‫به ایمیل درج شده در اگهی ارسال نمائید‪.‬‬ ‫حمایت از شرکت های خالق‬ ‫یک ضرورت است‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام شرکت تامین ابزار در استان تهران‬ ‫مهندس_برق و الکترونیک اقا‪ ،‬خانم‬ ‫تمام وقت‪ ،‬مسلط به نرم افزار ‪ ،E-PLAN‬اشنا با طراحی و‬ ‫نقشه کشی مدار برق و قدرت‪ ،‬اشنا با تجهیزات برق و ابزاردقیق‬ ‫حداکثر سن ‪ 32‬سال‪ ،‬با ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬ترجیحا محدوده شرق تهران‬ ‫ارسال رزومه‪a.employ184@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت داروسازی جهت فعالیت در تهران از مشاغل‬ ‫مندرجه در جدول دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫نماینده علمی‬ ‫حداقل لیسانس و باالتر‪ ،‬اشنایی با ‪ICDL‬‬ ‫اولویت با افراد بومی مناطق فوق می باشد‬ ‫بیمه ‪ +‬حقوق ثابت ‪ +‬هزینه ایاب و ذهاب ‪ +‬پورسانت‬ ‫استان های محل خدمت ‪ :‬گیالن – اصفهان – خوزستان – تهران – فارس‬ ‫انباردار‬ ‫حداقل لیسانس حسابداری ‪ ،‬بازرگانی ‪ ،‬مدیریت‬ ‫استان های محل خدمت ‪ :‬تهران‪ ،‬با سابقه انبارداری‬ ‫مسلط به اصول انبارداری و ضوابط ‪ fifo‬و ‪fefo‬‬ ‫شنا به ‪ Office‬و ‪Excel‬‬ ‫مسئول دفتر و کارشناس اداری‬ ‫حداقل لیسانس‪ ،‬استان های محل خدمت ‪ :‬تهران‬ ‫نماین ــده اصفه ــان در مجل ــس تصر ی ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫ای ــن ک ــه نماین ــدگان بخواهن ــد در براب ــر ع ــده ای‬ ‫ب ــا پیام ــک‪ ،‬تجم ــع و اص ــرار تس ــلیم ش ــوند و پ ــا‬ ‫روی هم ــه اس ــناد بنیادی ــن بگذار ی ــم‪ ،‬کار درس ــتی‬ ‫نیســت و ایــن خــالف بیانــات صر یــح رهبــر معظــم‬ ‫انق ــالب اس ــت‪.‬‬ ‫طغبان ــی اف ــزود‪ :‬فق ــط ‪ ۴‬ه ــزار نف ــر در ازم ــون‬ ‫ج ــذب ام ــوزش و پ ــرورش قب ــول نش ــدند و نبای ــد‬ ‫ب ــرای ای ــن ع ــده کل ازم ــون را ز ی ــر پ ــا بگذار ی ــم و ا گ ــر‬ ‫ای ــن اف ــراد ازم ــون داده و صالحی ــت الزم را دارن ــد‬ ‫و می توانی ــم فرزن ــدان خ ــود را ب ــدون دغدغ ــه ب ــه‬ ‫دس ــت ای ــن معلم ــان بس ــپاریم انه ــا بای ــد در ازم ــون‬ ‫پذیرفت ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪rezaharesabadi@gmail.com‬‬ ‫‪job.hire1399@gmail.com‬‬ ‫جذب نیرو در اموزش و پرورش‬ ‫فقط باید از طریق‬ ‫دانشگاهفرهنگیانباشد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس صنایع‪ :‬خانم‪/‬اقا‪ ،‬گرایش برنامه ریزی تولید‪ ،‬با حقوق مکفی‪ ،‬مزایا و بیمه‬ ‫سرپرست انبار‪ :‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬متعهد‪،‬‬ ‫اشنایی کامل به کامپیوتر‪ ،‬اینترنت‪ُ ،‬ورد و اکسل‪ ،‬ساکن شرق تهران‬ ‫(افسریه‪ ،‬پاکدشت‪ ،‬ورامین و ‪ ،)...‬با حقوق مکفی‪ ،‬مزایا و بیمه‬ ‫(‪ 250‬مگاواتی به باال ) اقا‬ ‫طغیانی‪:‬‬ ‫تکلی ــف اس ــتخدامی معلمی ــن ح ــق التدر ی ــس و‬ ‫اموزشــیاران نهضــت ســواداموزی در وزارت امــوزش‬ ‫و پ ــرورش و در مخالف ــت ب ــا پیش ــنهاد ح ــذف ای ــن‬ ‫موض ــوع‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬چ ــرا در مجل ــس و در‬ ‫مجال ــس قبل ــی تکالیف ــی را روی دوش ام ــوزش‬ ‫و پ ــرورش می گذار ی ــم ک ــه نش ــان دهن ــده ع ــدم‬ ‫مس ــوولیت پذی ــری مجل ــس در موض ــوع تعلی ــم و‬ ‫تربی ــت اس ــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســند بنیــادی امــوزش و پــرورش کــه‬ ‫ب ــه تعبی ــر رهب ــر معظ ــم انق ــالب میثاق نام ــه نظ ــام‬ ‫تعلی ــم و تربی ــت اس ــت‪ ،‬تصر ی ــح دارد ک ــه فق ــط‬ ‫ج ــذب در ام ــوزش و پ ــرورش از طری ــق دانش ــگاه‬ ‫فرهنگی ــان باش ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫انه ــا را ب ــه تعوی ــق انداخت ــه اس ــت و از ط ــرف دیگ ــر‬ ‫تع ــدادی از معلم ــان ک ــه س ــابقه ‪ ۱۵‬س ــاله تدر ی ــس‬ ‫داش ــته و ب ــرای تدر ی ــس ب ــه دورتری ــن نق ــاط کش ــور‬ ‫می رون ــد‪ ،‬ای ــا عادالن ــه اس ــت ک ــه ب ــرای انه ــا ازم ــون‬ ‫اس ــتخدام بگذار ی ــم‪.‬‬ ‫نماین ــده اقلی ــد در مجل ــس تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ا گ ــر‬ ‫ای ــن معلم ــان توانای ــی دارن ــد چ ــرا بن ــا دارن ــد ب ــا‬ ‫برگــزاری ازمــون حــق ایــن افــراد را ضایــع کننــد و ا گــر‬ ‫هــم توانایــی ندارنــد چــرا تاکنــون انهــا را معطــل کــرده‬ ‫و ب ــه کار گرفته ان ــد؟‬ ‫صالحــی گفــت‪ :‬ظــرف ‪ ۳‬تــا ‪ ۴‬ســال اینــده بیــش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر از معلمــان امــوزش و پــرورش بازنشســته‬ ‫یشــوند‪ ،‬در حالــی کــه ظرفیــت امــوزش در دانشــگاه‬ ‫م ‬ ‫فرهنگی ــان بس ــیار بس ــیار ک ــم اس ــت و فق ــط تع ــداد‬ ‫کمــی از انهــا اســتخدام خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسی مشاور در زمینه کاری نفت و گاز‬ ‫جهت دفتر مرکزی در تهران ‪ ،‬در نظر دارد از کارشناسان تازه‬ ‫فارغ التحصیل شده یا تجربه کاری یکسال‪ ،‬در زمینه های کاری‬ ‫زیر دعوت به همکاری نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس طراحی پایپینگ و کاتالوگ_نویسی ‪،‬‬ ‫اشنا به مفاهیم پایپینگ و نرم افزار ‪PDMS‬‬ ‫‪ -2‬کارشناس تحلیل تنش و ساپورت‬ ‫اشنا با نرم افزار ‪Caesar II‬‬ ‫‪ -3‬کارشناس متریال اشنا با مفاهیم متریال و انتخاب‬ ‫مواد در پایپینگ‬ ‫تقاضا می گردد ‪ ،‬رزومه خود را به ادرس ذیل ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪Cv4pipingdepartment@gmail.com‬‬ ‫مهندسین مشاور‬ ‫جهت تکمیل کادر نظارتی خود در یک پروژه بلند مرتبه‬ ‫در غرب استان تهران‬ ‫مهندس_معماری‪ :‬اقا‪،‬تمام وقت‬ ‫کارشناس معماری و باالتر‪:‬مسلط به طراحی فاز ‪ 1‬و ‪2‬‬ ‫معماری و مسائل اجرایی پروژه‪ ،‬اشنایی کامل با نرم افزار های مربوطه‬ ‫حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس_نقشه برداری‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به نرم افزار های مربوطه و مسائل اجرایی پروژه‬ ‫حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس_برنامه ریزی و کنترل پروژه‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫کارشناسی‪ :‬مسلط به نرم افزار های کنترل پروژه‬ ‫و تهیه گزارشات‪ ،‬حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه با ذکر عنوان شغل‪:‬‬ ‫‪ate.empats@gmail.com‬‬ صفحه 15 ‫روز تکریم مادران و همسران شهدا‬ ‫سالروز وفات حضرت ام البنین (س) تسلیت باد‬ ‫شنبه‪ 4‬بهمن‪9-1399‬جمادی الثانی‪23-1442‬ژانویه‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1216‬‬ ‫از سوی سازمان وظیفه عمومی؛‬ ‫فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی‬ ‫بهمن ‪ ۹۹‬اعالم شد‬ ‫سازمان وظیفه عمومی ناجا‪ ،‬تمامی مشموالن فارغ التحصیل دانشگاه ها‪ ،‬دیپلم و زیردیپلم‬ ‫که دارای برگ اماده به خدمت پایه خدمتی بهمن سال ‪ ۹۹‬هستند را به خدمت سربازی فرا خواند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطاعیه ای اعام کرد‪:‬‬ ‫تمامی مشموالنی که برگ اماده به خدمت به تاریخ بهمن ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬دریافت کرده اند‪،‬‬ ‫می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس ‪ ،۱۰+‬برگ معرفی نامه‬ ‫مشموالن به مراکز اموزش را دریافت و برابر اطاعات مندرج در ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫در این اطاعیه امده است‪ :‬تمامی مشموالن دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی‪ ،‬دیپلم و‬ ‫زیردیپلم می بایست در تاریخ‪ ،‬ساعت‪ ،‬محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن اعام‬ ‫شده‪ ،‬حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند‪.‬‬ ‫مشموالن می بایست اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ اماده به خدمت‪ ،‬برگ محل مراجعه‪،‬‬ ‫برگ واکسیناسیون‪ ،‬کارت ملی و شناسنامه‪ ،‬مدارک مربوط به شرایط خاص مانند تاهل‪ ،‬گواهی‬ ‫فوت والدین‪ ،‬جانبازان باالی ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬خانواده درجه یک شهدا و … را به همراه خود داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری کرونا‪ ،‬مشموالن اعزامی در روز اعزام توسط‬ ‫وظیفه عمومی استان ها و مراکز اموزش نیروهای مسلح مورد معاینه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است؛ عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده‪ ،‬غیبت محسوب‬ ‫شده و برابر ماده ‪ ۱۰‬و ‪ ۵۸‬قانون خدمت وظیفه عمومی با انان رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان وظیفه عمومی ناجا در این اطاعیه متذکر شده که متقاضیان در صورت‬ ‫نیاز به اطاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان به نشانی‬ ‫‪ ، www.vazifeh.police.ir‬سامانه تلفن گویا به شماره ‪ ۰۹۶۴۸۰‬و یا کانال سازمان به نشانی‬ ‫‪ @ khabaresarbazi‬از اخرین اخبار مربوطه مطلع شوند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫برخورداری مشموالن غایب سربازی از‬ ‫امتیاز خدمت در محل سکونت‬ ‫معاون وظیفه عمومی ناجا در استان سمنان گفت‪ :‬با اباغیه سازمان وظیفه عمومی مشموالن‬ ‫غایب باالی یک سال می توانند از امکانات خدمت سربازی در محل سکونت خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان‪،‬سرهنگ حسین پیوندی معاون‬ ‫وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان گفت‪ :‬بر اساس اباغیه صادره از سازمان وظیفه‬ ‫عمومی ناجا ‪ ،‬سامانه جذب مشموالن غایب باالی یک سال در نیروی انتظامی فعال شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر این اساس مشموالن غایب باالی یک سال می توانند با ثبت درخواست اعزام‬ ‫در دفاتر پلیس به اضافه ‪ ۱۰‬و معرفی خود به معاونت وظیفه عمومی استان سمنان ‪ ،‬برای انجام‬ ‫خدمت سربازی در محل سکونت خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ پیوندی ادامه داد‪ :‬این مشموالن باید با در دست داشتن مدارک الزم برای ثبت‬ ‫درخواست اعزام به یکی از دفاتر پلیس به اضافه ‪ ۱۰‬مراجعه و پس از اخذ برگه اعزام به خدمت برای‬ ‫اعام شهر محل سکونت خود ‪ ،‬به معاونت وظیفه عمومی استان و یا شهرستان ها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫معاون وظیفه عمومی استان سمنان تصریح کرد‪ :‬بی توجهی مشموالن به معرفی به موقع ‪،‬‬ ‫انان را با محرومیت های اجتماعی نظیر استخدام در دستگاه های دولتی و غیر دولتی‪ ،‬امکان ادامه‬ ‫تحصیل در مقاطع باالتر‪ ،‬خروج از کشور و اخذ تسهیات بانکی مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫سرهنگ پیوندی تصریح کرد‪ :‬شماره تلفن گویای ‪ ۰۹۶۴۸۰‬سازمان وظیفه عمومی اماده‬ ‫ارائه مشاوره به مشموالن وظیفه عمومی است‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫با تصویب مجلس در جلسه؛‬ ‫کارکنان شوراهای حل اختالف‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسامی مرکز حل اختاف را مکلف کردند که ظرف مدت سه‬ ‫سال کلیه کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختاف را استخدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی صبح دوشنبه گذشته‬ ‫مجلس و در جریان بررسی الیحه شوراهای حل اختاف ماده پنج مکرر این الیحه را تصویب کردند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬مرکز حل اختاف مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت‬ ‫شورای حل اختاف(اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل‬ ‫از ‪ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹‬در شورا اشتغال داشته­ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر‪ ،‬به صورت پیمانی یا‬ ‫قرارداد کار معین از طریق ازمون داخلی‪ ،‬به استخدام مرکز دراورد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -۱‬سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می­ شود‪.‬‬ ‫تبصره‪ -2‬تامین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده‪ ،‬در سقف‬ ‫اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره‪-۳‬دولتمکلفاستشناسهاستخداماشخاصموضوعاینمادهرادر اختیار مرکزقرار دهد‪.‬‬ ‫در جریان بررسی این ماده تعدادی از نمایندگان در اخطارهای جداگانه ای تاکید کردند که‬ ‫این ماده بار مالی دارد و ممکن است شورای نگهبان ایراداتی را به ان وارد کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫اخذ مجوز استخدام مشاوران در‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت از اخذ مجوز استخدام مشاوران در دانشکده ها‬ ‫و دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت‪ :‬با راه اندازی سامانه انالین دانشجویان علوم‬ ‫پزشکی به صورت مجازی مشاوره می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مهندس رحمان خدابنده لو در نشست مجازی با روسا و کارشناسان‬ ‫ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی گفت‪ :‬راه اندازی و ایجاد این سامانه برخط‬ ‫دانشجویان علوم پزشکی را به صورت ان الین غربالگری می کند‪ ،‬خوشبختانه برای‬ ‫نخستین بار این سامانه انالین در سطح دانشگاه های علوم پزشکی قابل دسترس برای‬ ‫کاربران و دانشجویان علوم پزشکی خواهد بود و امید است که با برگزاری این کارگاه‬ ‫اموزشی‪ ،‬دانش فنی در مسیر کار و فعالیت با این سامانه‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت همچنین به اخذ مجوز استخدام مشاوران در‬ ‫دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت‪ :‬گرفتن مجوز استخدام کار‬ ‫اسانی نیست و باالخره با زحمات و تالش هایی که در حوزه ستادی معاونت فرهنگی و‬ ‫دانشجویی وزارت بهداشت انجام شد‪ ،‬موفق شدیم برای هر دانشکده و دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی‪ ،‬مجوز اشتغال یک نفر را برای استخدام اخذ کنیم‪ .‬به هرحال اهمیت ادارات‬ ‫مشاوره و سالمت در دانشگاه های علوم پزشکی بر هیچ کسی پوشیده نیست و از این رو‬ ‫تالش کردیم شرایطی رقم بزنیم که هر دانشگاه‪ ،‬بتواند یک نیروی انسانی در حوزه مشاوره‪،‬‬ ‫از طریق برگزاری ازمون استخدامی جذب کند وامیدوارم بتوانیم با استخدام افراد کاربلد و‬ ‫متخصص در این حوزه‪ ،‬اتفاق مهم دیگری را در این حیطه رقم بزنیم‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت این وزارتخانه خبرداد ‪:‬‬ ‫جزئیات استخدام در وزارت بهداشت‬ ‫معــاون توســعه مدیر یــت وزارت‬ ‫بهداشــت بــا اشــاره بــه ثبــت نــام‬ ‫‪ ۲۲۰‬هــزار داوطلــب بــرای ازمــون‬ ‫اســتخدامی ایــن وزارتخانــه‪ ،‬گفــت‪ :‬از‬ ‫هــر ‪ ۵.۵‬نفــر یــک نفــر شــانس قبولــی در‬ ‫ازمــون اســتخدامی را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس‪،‬‬ ‫ســیدکامل تقــوی نــژاد‪ ،‬معــاون توســعه‬ ‫مدیر یــت‪ ،‬منابــع و برنامــه ر یــزی وزارت‬ ‫بهداشــت در دیــدار بــا رئیــس کل و‬ ‫اعضــای هیــات مدیــره نظــام پرســتاری‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬اعتقــاد دارم بایــد توجــه‬ ‫و یــژه ای بــه نیــروی انســانی در وزارت‬ ‫بهداشــت و دانشــگاه های عــوم پزشــکی شــود و‬ ‫ا گــر ان هــا و دغدغه هــای معیشــتی کمتــری داشــته‬ ‫باشــند؛ اولیــن بازخــورد و نتایــج خــوب ان‪ ،‬متوجــه‬ ‫مــردم می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اعــام قدردانــی ســازمان نظــام‬ ‫پرســتاری و مجموعــه همــکاران حــوزه ســامت‬ ‫کشــور در بــاره فعالیت هــای صــورت گرفتــه در بــاره‬ ‫حمایــت از نیــروی انســانی دانشــگاه های علــوم‬ ‫پزشــکی‪ ،‬افــزود‪ :‬اعــام رضایــت و قدرشناســی از‬ ‫مجموعــه فعالیت هــای صــورت گرفتــه وزارت‬ ‫بهداشــت بــرای مدافعــان ســامت و کادر بهداشــت‬ ‫و درمــان باعــث می شــود کــه همــکاران مــا همچنــان‬ ‫بــا پشــتکار و تــاش بیشــتر‪ ،‬ایــن راه را ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫تقــوی نــژاد در ادامــه بــه فعالیت هــای صــورت‬ ‫گرفتــه معاونــت توســعه مدیر یــت‪ ،‬منابــع و برنامــه‬ ‫ر یــزی وزارت بهداشــت در حــوزه پرســتاری اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن دو ســال تــاش کردیــم نســبت‬ ‫پرســتار بــه تخــت در بیمارســتان های کشــور افزایــش‬ ‫پیــدا کنــد‪ ،‬بــه شــکلی کــه بــا جــذب پرســتار های‬ ‫جدیــد در ازمــون اســتخدامی بهمــن مــاه‪ ،‬ایــن رقــم از‬ ‫‪ ۹‬دهــم بــه ازای هــر تخــت بــه ‪ ۱.۱‬دهــم افزایــش پیــدا‬ ‫می کنــد کــه نشــانگر رشــد نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬درصــدی‬ ‫نســبت پرســتار بــه تخت هــای فعــال بیمارســتانی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیر یــت‪ ،‬منابــع و برنامــه ر یــزی‬ ‫وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه ثبــت نــام ‪ ۲۲۰‬هــزار‬ ‫داوطلــب بــرای ازمــون اســتخدامی بهمــن مــاه وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی پذیرفتــه‬ ‫شــدگان در ایــن ازمــون‪ ،‬از هــر ‪ ۵‬و نیــم نفــر‪ ،‬یــک‬ ‫نفــر شــانس قبولــی در ازمــون اســتخدامی را خواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫تقــوی نــژاد‪ ،‬امتیــاز در نظــر گرفتــه شــده بــرای‬ ‫همــکاران درگیــر مســتقیم بــا و یــروس کرونــا را‬ ‫یــاداور شــد و تصر یــح کــرد‪ :‬ایــن امتیــاز‬ ‫می توانــد فرصــت مناســبی بــرای تبدیــل‬ ‫وضعیــت پرســتاران شــاغل در ایــن‬ ‫بخش هــا و قدردانــی از تالش هــا و از‬ ‫نهــا و ســایر همــکاران‬ ‫خودگذشــتگی ا ‬ ‫درگیــر بــا و یــروس کرونــا باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنــون‪ ،‬درامــد گــروه پرســتاری ‪ ۶‬و نیــم‬ ‫برابــر شــده اســت و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه شــاخص قیمــت مصــرف کننــده‪،‬‬ ‫افزایــش ‪ ۴‬برابــری داشــته اســت‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬میــزان افزایــش احــکام حقــوق گــروه‬ ‫پرســتاری بــه نســبت ســایر گروه هــا‬ ‫بیشــتر بــوده اســت‪ ،‬بــه شــکلی کــه رشــد حقــوق‬ ‫پرســتاران بــه نســبت پزشــکان‪ ،‬رقــم ‪ ۱۴‬واحــد درصــد‬ ‫را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫تقــوی نژادبــا اشــاره بــه تال ‬ ‫شهــای صــورت‬ ‫گرفتــه وزارت بهداشــت بــرای پرداخــت معوقــات و‬ ‫کارانــه پرســتاران و کادر بهداشــت و درمــان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫در ســفر بــه یکــی از شهرســتان های محــروم کشــور‬ ‫بــه مــا اعــام شــد کــه ‪ ۲۴‬مــاه پزشــکان و پرســتاران‬ ‫بیمارســتان کارانــه عقــب افتــاده دارنــد‪ ،‬امــا بــا‬ ‫تالش هایــی کــه صــورت گرفــت هــم اکنــون کارانــه‬ ‫ان هــا تــا پایــان ابــان مــاه تســویه شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیر یــت‪ ،‬منابــع و برنامــه ر یــزی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای جبــران بخــش ســامت و‬ ‫خدمــات کارکنــان بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی‬ ‫کشــور پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫توسط مشاور معاون اموزشی وزارت بهداشت صورت گرفت ‪:‬‬ ‫معرفی دانشگاه هایی که دانشجوی‬ ‫پزشکی از مقطع لیسانس پذیرش می کنند‬ ‫شش دانشگاه برتر که قرار است طرح پذیرش‬ ‫دانشجوی پزشکی از مقطع لیسانس را اجرا‬ ‫کنند‪ ،‬معرفی شدند‪ .‬این پذیرش در مدت ‪ ۵‬سال‬ ‫به تدریج ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی‬ ‫پزشکی دانشگاه ها را تامین می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬از سال ‪ ۹۸‬موضوع تغییر‬ ‫نحوه پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی مطرح شد و موضوع در شورای عالی‬ ‫برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسید و برای‬ ‫اجرا به سال ‪ ۹۹‬موکول شد‪.‬‬ ‫بر اساس این طرح لیسانس های مرتبط اعالم‬ ‫می شوند و پذیرش به صورت ازمون دانشگاهی‬ ‫است و ازمون درون دانشگاهی و با استانداردها و‬ ‫نظارت وزارت بهداشت برگزار می شود‪ .‬مقرر شده‬ ‫بود این کار ابتدا با ‪ ۵‬دانشگاه علوم پزشکی اغاز‬ ‫شود و به تدریج توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکی و علوم‬ ‫تجربی و علوم ریاضی در مقطع لیسانس می توانند‬ ‫در این دوره ها شرکت کنند‪ .‬ازمون کتبی ورودی به‬ ‫پزشکی از دوره لیسانس شبیه ازمون بین المللی‬ ‫‪)MCAT (Medical College Admission Test‬‬ ‫طراحی می شود‪ .‬این ازمون یک ازمون استاندارد و‬ ‫ابزاری برای سنجش ورودی به پزشکی است‪ .‬در‬ ‫این ازمون بخش هایی از بیولوژی‪ ،‬شیمی‪ ،‬فیزیک‬ ‫و ریاضی وجود دارد‪ ،‬به این ترتیب فرصتی ایجاد‬ ‫می شود که لیسانسه های غیر از علوم پزشکی در‬ ‫این ازمون شرکت کنند‪.‬‬ ‫ظرفیت پذیرش این افراد به صورت مازاد به‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی داده می شود و در‬ ‫ظرفیت عادی پذیرش از کنکور در دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی هیچ تغییری ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫به تازگی ستاد نقشه جامع علمی کشور در‬ ‫مصوبه خود اعالم کرده است که دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی برتر می توانند درصدی از ظرفیت پذیرش‬ ‫دانشجوی خود را به این طرح اختصاص دهند‪.‬‬ ‫دکتر حسین قنبری ‪ -‬مشاور معاون اموزشی‬ ‫وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره‬ ‫جزئیات این مصوبه گفت‪ :‬در حال حاضر دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران پیش رو در این طرح است و‬ ‫امسال دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی از طریق‬ ‫لیسانس را اجرا کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫برتر که از امسال طرح پذیرش پزشکی از لیسانس‬ ‫را اغاز می کنند دانشگاه های علوم پزشکی ایران‪،‬‬ ‫شهید بهشتی‪ ،‬مشهد‪ ،‬کرمان‪ ،‬اصفهان هستند‪.‬‬ ‫قنبری یاداور شد‪ :‬دانشگاه ها این پذیرش را با‬ ‫میزان ‪ ۵‬درصد ظرفیتی که هر سال از سوی شورای‬ ‫گسترش دانشگاه ها به انها داده می شود اغاز‬ ‫می کنند و بعد از ‪ ۵‬سال این میزان ظرفیت به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫دانشجوی ورودی می رسد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬ظرفیت پذیرش دانشجوی‬ ‫پزشکی در سند براورد نیروی انسانی وزارت‬ ‫بهداشت تعیین شده است و تمامی دانشگاه ها در‬ ‫تعیین ظرفیت خود از این سند تبعیت می کنند‪.‬‬ ‫مشاور معاون اموزشی وزارت بهداشت یاداور‬ ‫شد‪ :‬در وزارت بهداشت در این زمینه بحث های‬ ‫زیادی صورت گرفته است و در اولین گام ‪۵‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی به غیر از دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی تهران که پیش از این کار را انجام می داد‬ ‫اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته نکته مهم در پذیرش‬ ‫دانشجوی پزشکی از لیسانس این است که مسیر‬ ‫اصلی پذیرش دانشجو کماکان از کنکور سراسری‬ ‫خواهد بود و این پذیرش یک راه فرعی برای افرادی‬ ‫محسوب می شود که مقطع کارشناسی خود را‬ ‫به اتمام رسانده اند اما عالقمند هستند در رشته‬ ‫پزشکی ادامه تحصیل دهند‪.‬‬ ‫با موضوع « کار افرینی»‬ ‫معاون ــت توس ــعه کارافرین ــی و اش ــتغال وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی در اطالعی ــه ای‬ ‫نس ــبت ب ــه انتش ــار ا گه ــی ه ــای جعل ــی اخ ــذ‬ ‫تس ــهیالت اش ــتغالزایی ب ــا ن ــرخ س ــود پایی ــن ب ــه ن ــام‬ ‫ای ــن وزارتخان ــه هش ــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‪ ،‬معاون ــت‬ ‫توس ــعه کارافرین ــی و اش ــتغال در اطالعی ــه ای اع ــام‬ ‫ک ــرد‪ :‬برخ ــی از اف ــراد س ــودجو ب ــا اس ــتفاده از نی ــاز‬ ‫مــردم و جلــب اعتمــاد ان هــا بــا انتشــار ا گهــی هــای‬ ‫جعل ــی و ب ــا عناوین ــی همچ ــون اخ ــذ تس ــهیالت‬ ‫اش ــتغالزایی ب ــا ن ــرخ س ــود ک ــم ب ــه ن ــام وزارت‬ ‫تع ــاون‪،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا وعده ه ــای دروغی ــن‬ ‫ب ــه دنب ــال ج ــذب مش ــتری‪ ،‬اخاذی‪،‬کالهب ــرداری و‬ ‫س ــوء اس ــتفاده از هموطن ــان هس ــتند‪.‬‬ ‫‪ ۳۲‬هزار نفر در شوراهای حل اختالف‬ ‫سراسر کشور فعالیت می کنند‬ ‫س ــخنگوی کمیس ــیون حقوق ــی و قضای ــی مجل ــس گف ــت‪ :‬طبـــق‬ ‫نظ ــر ریاس ــت ق ــوه قضائی ــه بای ــد نق ــش قضاوت ــی ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف‬ ‫ح ــذف ش ــود و ب ــه ج ــای ان نظ ــر مش ــورتی و صل ــح و س ــازش در ان تقو ی ــت‬ ‫ش ــود و ب ــر همی ــن اس ــاس قاضی ه ــا در ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف ح ــذف‬ ‫می ش ــوند و کارک ــرد ای ــن ش ــورا جنب ــه مش ــورتی و ایج ــاد صل ــح و س ــازش‬ ‫خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار سیاس ــی ایرن ــا س ــید کاظ ــم دلخ ــوش در جلســـه‬ ‫علن ــی روز دوش ــنبه و در جر ی ــان بررس ــی الیح ــه ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬نزدی ــک ب ــه ‪ ۳۲‬ه ــزار نف ــر در ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف سراس ــر‬ ‫کش ــور فعالی ــت می کنن ــد ک ــه ‪ ۱۴‬ه ــزار و ‪ ۸۰۰‬نف ــر از ای ــن نیروه ــا ب ــه ص ــورت‬ ‫تم ــام وق ــت مش ــغول ب ــه کار هس ــتند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬همچنی ــن ‪ ۱۷‬ه ــزار نف ــر از نیروه ــای ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف‬ ‫بازنشســته و یــا کارمنــد دولــت هســتند و نیــاز بــه جــذب و اســتخدام ندارنــد‬ ‫و ای ــن اف ــراد در کن ــار ق ــوه قضائی ــه ب ــه ح ــل پرونده ه ــای قضای ــی کمـــک‬ ‫می کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی کمیس ــیون قضای ــی ب ــا بی ــان اینک ــه ‪ ۲۳‬بهم ــن س ــال ج ــاری‬ ‫مهل ــت قان ــون ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف تم ــام می ش ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬بای ــد قانون ــی‬ ‫دایم ــی ب ــرای ای ــن ش ــوراها داش ــته باش ــیم ب ــا هم ــکاری ق ــوه قضائی ــه و وزارت‬ ‫دادگس ــتری مق ــرر ش ــد ظ ــرف ‪ ۶‬م ــاه ایین نام ــه ان نوش ــته ش ــود ک ــه ای ــن کار‬ ‫س ــریعا انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬طب ــق نظ ــر ریاس ــت ق ــوه قضائی ــه بای ــد نق ــش قضاوتـــی‬ ‫ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف ح ــذف ش ــود و ب ــه ج ــای ان نظ ــر مش ــورتی و صل ــح‬ ‫یه ــا در ش ــوراهای‬ ‫و س ــازش در ان تقو ی ــت ش ــود و ب ــر همی ــن اس ــاس قاض ‬ ‫یش ــوند و کارک ــرد ای ــن ش ــورا جنب ــه مش ــورتی و ایج ــاد‬ ‫ح ــل اخت ــاف ح ــذف م ‬ ‫صل ــح و س ــازش خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫دلخ ــوش بی ــان ک ــرد‪ :‬در ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف نیروه ــا ب ــه ص ــورت‬ ‫افتخ ــاری فعالی ــت می کنن ــد ام ــا نیروه ــای تم ــام وق ــت بای ــد بع ــد از ‪ ۱۴‬ت ــا ‪۱۵‬‬ ‫س ــال تعیی ــن تکلی ــف ش ــوند‪ ،‬ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه م ــا تکلی ــف چنی ــن‬ ‫نیروهای ــی در ام ــوزش و پ ــرورش را مش ــخص کردی ــم و بای ــد تکلی ــف نیروه ــای‬ ‫مس ــتقر در ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف را ه ــم مش ــخص کنی ــم‪.‬‬ ‫س ــخنگوی کمیس ــیون قضای ــی مجل ــس اضاف ــه ک ــرد‪ :‬طب ــق الیحـــه‬ ‫شــوراهای حــل اختــاف دعــاوی ز یــر ‪ ۵۰‬میلیــون بــه شــوراهای حــل اختــاف‬ ‫یش ــود و ا گ ــر مش ــکل ح ــل نش ــد‪ ،‬ظ ــرف ‪ ۳‬م ــاه ب ــه دادگاه هـــای‬ ‫ارج ــاع م ‬ ‫حقوق ــی ارج ــاع می ش ــود‪.‬‬ ‫بازداشت ‪ ۱۸‬عضو شبکه‬ ‫هرمی کیونت‬ ‫اعضای یک شرکت هرمی کیونت با شکایت خانواده یکی از ان ها‬ ‫شناسایی و بازداشت شدند‪.‬‬ ‫به گزارش جوان انالین‪ :‬دهم دی ماه اعضای خانواده ای به ماموران‬ ‫پلیس تهران خبر دادند که پسرشان گم شده است‪ .‬پدر خانواده گفت‪ :‬ما‬ ‫ساکن شهرستان هستیم و پسرم بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه در‬ ‫جست وجوی کار بود تا اینکه دوستانش از او خواستند برای استخدام در یک‬ ‫شرکت به تهران بیاید‪ ۴۰ .‬روز قبل بود که پسرم به امید استخدام در ان شرکت‬ ‫راهی پایتخت شد‪ .‬او از تهران تماس گرفت و گفت که برای رهن خانه به‬ ‫‪ ۱۱۲‬میلیون تومان پول نیاز دارد‪ .‬این مبلغ برای ما خیلی زیاد بود با این حال برای‬ ‫رفاه پسرم پول را به سختی فراهم کرده و به حسابش واریز کردیم‪ .‬بعد از واریز‬ ‫شدن پول‪ ،‬اما تماس هایش با خانواده قطع شد‪ .‬بعد از مطرح شدن شکایت‬ ‫پرونده به دستور قاضی یکی از شعب دادسرای ناحیه ‪ ۳۱‬برای بررسی به اداره ‪۱۴‬‬ ‫پلیس ا گاهی تهران فرستاده شد‪.‬‬ ‫بررسی شکایت مطرح شده حکایت از این داشت که پسر شاکی در دام‬ ‫شرکت های هرمی گرفتار شده است‪ .‬با اطالعاتی که شاکی در اختیار پلیس‬ ‫گذاشت ماموران پلیس موفق شدند مخفیگاه پسر گمشده را در شرق تهران‬ ‫شناسایی و او به همراه ‪ ۱۷‬پسر دیگر بازداشت کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ کارا گاهجهانگیرتقی پور‪،‬معاونمبارزهباجرائمجعلو کالهبرداری‬ ‫پلیس ا گاهی تهران گفت‪ :‬شرکت کیونت در اصل همان شرکت هرمی معروف‬ ‫به گلدکوئیست است که با تغییر عنوان تحت عنوان استخدام در شرکت های‬ ‫ً‬ ‫دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضای عمدتا جوان می کند‪ .‬اعضای فعال در‬ ‫این شرکت به بهانه عدم امکان استخدام‪ ،‬اعضای جدید شرکت را به فعالیت‬ ‫در زمینه بازاریابی شبکه ای تشویق کرده و پس از چند جلسه اموزشی مبالغی را‬ ‫دریافت می کنند و پس از دریافت این مبالغ ان ها را به بهانه دریافت سود مجبور‬ ‫به عضوگیری از میان دوستان‪ ،‬بستگان یا سایر اعضای خانواده می کنند تا زمینه‬ ‫ادامهفعالیتخودرافراهم کنند‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫تمدید مهلت ارسال ا ثار‬ ‫به نخستین جشنواره کاریکاتور کارا‬ ‫مهلت ارسال اثار برای شرکت در نخستین‬ ‫جشنواره کاریکاتور کارا که با موضوع « کار افرینی»‬ ‫برگزار می شود تا ده بهمن سال جاری تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی عالقه مندان‬ ‫به شرکت در این جشنواره می توانند اثار خود را‬ ‫نقش قضاوتی شوراهای حل اختالف حذف می شود‬ ‫عالقه به بازیگری کار دست‬ ‫دختر جوان اصفهانی داد‬ ‫با موضوع کارافرینی و در هفت دسته اشتغال‬ ‫زنان‪ ،‬توسعه اشتغال روستایی‪ ،‬مشاغل نوین(‬ ‫استارتاپ ها)‪،‬توانمندسازی‪،‬بیمه بیکاری‪ ،‬مشاغل‬ ‫اسیب دیده و متاثر از کرونا و توسعه تعاونی ها در‬ ‫قطع ‪ A3‬و شفافیت تصویر ‪ dpi ۳۰۰‬به همراه یک‬ ‫بیوگرافی ‪ ۲۰۰‬کلمه ای‪ ،‬ادرس و شماره تلفن به نشانی‬ ‫‪ cartoon@mcls.gov.ir‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫دبیری نخستین جشنواره ملی کاریکاتور کارا بر‬ ‫عهده هادی حیدری است و احمد عربانی‪ ،‬جواد‬ ‫علیزاده و علی درخشی اعضای هیات داوران این‬ ‫جشنواره را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫هشدار وزارت کار‬ ‫مواظب انتشار اگهی های جعلی اخذ تسهیالت‬ ‫اشتغالزایی با نرخ سود پایین باشید‬ ‫ب ــر اس ــاس اع ــام معاون ــت توس ــعه کارافرین ــی‬ ‫و اش ــتغال‪ ،‬حمای ــت از متقاضی ــان ط ــرح ه ــای‬ ‫ســرمایه گــذاری بــه منظــور توســعه کســب و کار فقــط‬ ‫از طری ــق «س ــامانه کارا» ک ــه تنه ــا س ــامانه رس ــمی و‬ ‫قانون ــی وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــت‬ ‫ام ــکان پذی ــر ب ــوده و درخواس ــت متقاضی ــان پ ــس‬ ‫از ثب ــت نـــام در س ــامانه از طری ــق «دس ــتگاه ه ــای‬ ‫اجرای ــی ذیرب ــط» در شهرس ــتان ه ــا و اس ــتان ه ــا‬ ‫و»کمیت ــه فن ــی» و «موسس ــات عام ــل» م ــورد بررس ــی‬ ‫ق ــرار م ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫معاون ــت توس ــعه کارافرین ــی و اش ــتغال وزارت‬ ‫تع ــاون‪،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی از هموطن ــان خواس ــت‬ ‫در ص ــورت مش ــاهده هرگون ــه م ــورد مش ــکوک‪،‬‬ ‫موض ــوع را از س ــاعت ‪ 9‬صب ــح ال ــی ‪ 14‬ب ــه دفت ــر‬ ‫سیاس ــتگذاری و توس ــعه اش ــتغال ب ــه ش ــماره‬ ‫‪ 021٦4492810‬اط ــاع دهن ــد‪.‬‬ ‫اخاذی از دختر جوان اصفهانی به بهانه بازیگر شدن نقشه شوم مردی پلید‬ ‫بود که ابروی این دختر را برد‪.‬‬ ‫به گزارش رکنا‪ ،‬سرهنگ مرتضوی‪ ،‬رئیس پلیس فتا اصفهان از نقشه شوم‬ ‫فردی که با درج ا گهی استخدام بازیگری اقدام به تهدید و اخاذی از دختر‬ ‫جوان کرده بود‪ ،‬خبر داد و گفت‪ :‬در پی شکایت دختر جوان مبنی بر اینکه با‬ ‫هدف استخدام بازیگری‪ ،‬اقدام به ارسال رزومه و تصاویر خصوصی خود برای‬ ‫فردی ناشناس کرده و پس از ان مورد تهدید و اخاذی قرار گرفته است‪ ،‬بررسی‬ ‫موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شاکی عنوان کرد پس از مشاهده ا گهی استخدام بازیگری در یکی‬ ‫از سایت های تبلیغاتی درخواست خود را به فرد ا گهی دهنده از طریقشبکه های‬ ‫اجتماعی ارسال کردم‪ ،‬سپس وی درخواست تصاویر خصوصی از من کرد‪ ،‬پس‬ ‫از دریافت تصاویر اقدام به ارسال پیام های تهدیدامیز و تقاضای وجه در قبال عدم‬ ‫انتشار تصاویر کردهاست‪.‬باتوجهبهشواهدو مدارکموجودو تحقیقاتتخصصی‬ ‫ً‬ ‫صورت گرفتهنهایتامتهمشناساییو در یکعملیاتپلیسیدستگیرشد‪.‬‬ ‫سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد‪ :‬یکی از معضالت کنونی جامعه‬ ‫ما حفظ حریم خصوصی افراد است که به اشکال مختلف توسط سودجویان و‬ ‫کالهبرداران نادیده گرفته شده و با سوء استفاده از مصادیق مختلف نقض این‬ ‫موضوع‪ ،‬از قربانیان اخاذی و هتک حیثیت می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در اخر با بیان این که برخی افراد تمایل دارند که مورد توجه‬ ‫دیگران قرار بگیرند ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سودجویان و کالهبرداران از طعمه های خود‬ ‫می خواهند که تن به خواسته های شیطانی انها داده و اگر این کار را انجام‬ ‫ندهند‪ ،‬اقدام به انتشار تصاویر خصوصی طعمه ها در فضای مجازی و‬ ‫شبکه های اجتماعیمی کنند ‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1222

هفته نامه بازار کار 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1399/12/16
هفته نامه بازار کار 1221

هفته نامه بازار کار 1221

شماره : 1221
تاریخ : 1399/12/09
هفته نامه بازار کار 1220

هفته نامه بازار کار 1220

شماره : 1220
تاریخ : 1399/12/02
هفته نامه بازار کار 1219

هفته نامه بازار کار 1219

شماره : 1219
تاریخ : 1399/11/25
هفته نامه بازار کار 1218

هفته نامه بازار کار 1218

شماره : 1218
تاریخ : 1399/11/18
هفته نامه بازار کار 1217

هفته نامه بازار کار 1217

شماره : 1217
تاریخ : 1399/11/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!