هفته نامه بازار کار شماره 1229 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1229

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1229

هفته نامه بازار کار شماره 1229

‫‪12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 5000 :‬تومان‬ ‫گفت و گو با سنگین تاج نظری پور‬ ‫کارافرین حوزه مشاغل خانگی‬ ‫‪9‬‬ ‫برگزاری ازمون استخدامی‬ ‫در دستور کار وزارت نفت‬ ‫کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ساماندهی اشتغال فار غ التحصیالن حقوق‬ ‫‪10‬‬ ‫هدایت تحصیلی‪ ،‬هدایت شغلی و نگاهی به مشاغل اینده‬ ‫حضـرت موالنـا در دفتـر سـوم مثنـوی معنـوی در حکایتـی ایـن بیـت دلنشـین را‬ ‫اورده اسـت کـه در ادبیـات و ضـرب المثـل هـا نیـز بـه وفـور اسـتفاده می شـود؛‬ ‫«هر کسی را بهر کاری ساختند میل ان را در دلش انداختند»‪.‬‬ ‫ایـن روزهـا بـه دلیـل شـرایط حـاد کرونایـی‪ ،‬گرچـه برخلاف سـالهای گذشـته‬ ‫از حـال و هـوای بازگشـایی دانشـگاه هـا و مـدارس و زنـگ اغاز سـال تحصیلی خبری‬ ‫نیسـت امـا دانشـجویان‪ ،‬دانـش امـوزان و خانـواده هـا خود را بـرای سـال تحصیلی جدید‬ ‫بـه شـکل مجـازی اماده می کننـد؛ حـدود ‪ 14‬میلیـون دانش امـوز و بیش از چهـار میلیون‬ ‫دانشـجو بـه سـال تحصیلـی جدید خوشـامد مـی گوینـد و این خود سـوژه بسـیاری‬ ‫از کارشناسـان حـوزه امـوزش و تعلیـم و تربیـت بـرای بحـث دربـاره نهـاد‬ ‫امـوزش و پـروش از یکسـو و نظـام اموزش عالی و دانشـگاهی از سـوی دیگر اسـت‪.‬‬ ‫بـا توجـه به شـرایطی که کشـورمان دارد همه خانـواده ها می دانند که دیگـر نه امـوزش و پروش و‬ ‫نه اموزش عالی‪ ،‬ان بتی نیسـتند که سـالها و دهه های قبل از ان در ذهن داشـتند‪ ،‬بسـیاری از‬ ‫خانـواده هـا مـی داننـد که اموزش و پـرورش به تنهایـی و با تعداد اندک مشـاوران‬ ‫و مربیـان نمـی توانـد هدایتگـر تحصیلـی فرزندانشـان باشـد‪ ،‬اموزش و پرورشـی که‬ ‫هنـوز در اجـرا و یـا عدم اجـرا و نحوه نگاه به سـند بنیادین خـودش نیز گیر افتاده اسـت؟‬ ‫امـوزش و پرورشـی کـه با توجه به انبـوه بازنشسـتگی معلمـان حتی از عهـده تامین‬ ‫نیـروی بـرای کالس هـای درس نیـز ناتـوان اسـت‪ .‬همیـن امـوزش و پـرورش‬ ‫پاسـخگوی نیازهـا و خواسـته هـای متعـدد صنفـی و معیشـتی معلمـان نیسـت و‬ ‫ماجـرای رتبـه بنـدی معلمانـش نیـز دغدغـه اصلـی فرهنگیـان‪ ،‬نماینـدگان مجلس و‬ ‫مدیران دولت اسـت‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر نظـام امـوزش عالـی نیز کـه ادامه دهنـده و تعییـن کننده سرنوشـت اتی‬ ‫دانـش اموزان در بسـتر جدید اسـت نیز مشـکالت خـود را دارد؛ عدم مسـئولیت پذیری در‬ ‫قبـال اشـتغال دانـش اموختـگان‪ ،‬توجه بـه کمیت بجای کیفیت اموزشـی‪ ،‬عقـب ماندگی‬ ‫مزمن رشـته ها و سـرفصل های اموزشـی و بی توجهی به اینده مشـاغل و مشـاغل اینده‬ ‫و انچـه در دنیـا در حـال رخ داد اسـت؛ شـرایطی را رقـم اسـت که نتیجـه ان هدایت های‬ ‫تحصیلـی فلـه ای و بـی هـدف و صرفا دلبخواهـی فرزنـدان و خانواده هاسـت؛ به قولی‬ ‫هـر فـردی و خانـوده ای از ظـن خـود به دنبال گمشـده خویش اسـت‪.‬‬ ‫ایـن موضـوع در دانشـگاه هـا شـکل دیگـری هـم دارد چرا که دانشـگاه حلقـه اتصال‬ ‫بـه بـازارکار و اشـتغال و جامعه اسـت و زمانـی که عالقه‪ ،‬رشـته‪ ،‬مهـارت‪ ،‬بازارکار‬ ‫و نـوع نـگاه بـه اینده مشـاغل و مشـاغل اینـده در قاموس فرد جایی نداشـته باشـد‬ ‫بسـیاری از سـرمایه گذاری ها بی ثمر می شـود‪.‬‬ ‫از ایـن رو بـار دیگـر بایـد ایـن بیـت ابتـدای یادداشـت « هـر کسـی را بهـر کاری‬ ‫سـاختند؛ میـل ان را در دلـش انداختند» را مرور می کنیم و از والدین‪ ،‬مدیران و کارشناسـان‬ ‫اموزش و پرورش و اموزش عالی می پرسـیم سـهم شـما از هدایت و راهنمایی تحصیلی و‬ ‫هدایت شـغلی دانش اموزان و دانشـجویان چقدر اسـت؟ و از سـازمان های مدیریت و‬ ‫برنامـه ریـزی اموزشـی وزارت و پرورش و اموزش عالی می پرسـیم محتواهای اموزشـی‬ ‫و همچنین به روز رسـانی و ایجاد سـرفصل ها و رشـته های جدید بر چه اساسـی اسـت؟‬ ‫ایـا خبـر داریـد نظـم بازارکار و مشـاغل بـا ورود مشـاغل جدید و اینـده در حـال دگرگونی‬ ‫اسـت؟ ایـا بـه این رسـیده اید کـه دیگر زمـان تصمیم گیری در پشـت درهای بسـته‬ ‫بـه پایـان رسـیده و بایـد از معلـم و والدیـن و همچنین نهادهـای پیشـرو موثر مثل‬ ‫جهـاد دانشـگاهی و فنـی و حرفـه ای هم بـرای تصمیم گیری ها باید اسـتفاده کنید؟ ایا‬ ‫مـی دانیـد مفهوم امـوزش‪ ،‬مهارت‪ ،‬شـغل و بـازارکار در دنیا متحول و بـه عبارتی دگرگون‬ ‫شـده اسـت و دیگر ادبیات دکتر و مهندس شـدن اولویت های شـغلی و درامدی نیسـتند؟‬ ‫مبـادا بـا ماموریـت هـا و مسـئولیت هایـی که داریـم مصداق ایـن عبارت باشـیم که‬ ‫«جـاده پیچیـد و ما ‪»...‬‬ ‫اسالمی برای ساماندهی‬ ‫و بهبود فضای کسب و کار‬ ‫پیشنهادات رئیس کانون وکال برای‬ ‫امیر علی بینام‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪ 11-1400‬صفر ‪ 18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره‪1229‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نیروهای قرانی و نهضت سواداموزی‬ ‫از مهرماه استخدام می شوند‬ ‫یادداشت سردبیر‬ ‫‪5‬‬ ‫گام بلند مجلس شورای‬ ‫برنامه وزارت بهداشت‬ ‫برای استخدام ‪ 10‬هزار پرستار جدید‬ ‫برنامه استخدام ‪ 200‬نفر‬ ‫در سازمان جوانان هالل احمر‬ ‫در نشست وزیر کار با مدیران‬ ‫تشکل های صنفی و کارگری چه گذشت؟‬ ‫نمایندگان مجلس مطرح کردند‬ ‫تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار‬ ‫یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫نماینـدگان خانـه ملـت در حالـی بـا "کلیـات‬ ‫طـرح تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب و کار"‬ ‫موافقـت کردنـد که رتبه کسـب و کار کشـورمان‬ ‫در وضـع بسـیار نازلـی قـرار دارد و براسـاس اعلام‬ ‫علـی خضریـان نماینـده محترم مـردم تهـران در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی رتبـه ‪ 178‬را در‬ ‫بیـن ‪ 198‬کشـور دنیـا دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬ایـن اقدام بجای نمایندگان‬ ‫کـه تحسـین دکتـر محمـد باقـر قالیبـاف‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی را نیـز‬ ‫بـه همـراه داشـت در صـورت عملیاتـی‬ ‫شـدن‪ ،‬مـی توانـد بسـیاری از موانـع را از‬ ‫سـر راه مـردم‪ ،‬کارافرینـان و بویـژه دانـش‬ ‫اموختـگان و عالقنـدان بـه راه انـدازی‬ ‫کسـب و کار بـردارد و بـه توسـعه اشـتغال و‬ ‫کارافرینـی در کشـور کمـک کنـد‪.‬‬ ‫نماینـدگان در نشسـت علنـی روز چهار شـنبه‬ ‫‪ 24‬شـهریورماه مجلـس شـورای اسلامی بـا‬ ‫کلیـات طـرح تسـهیل صـدور مجوزهـای‬ ‫کسب و کار با ‪ 203‬رای موافق‪ 27 ،‬رای مخالف‬ ‫و ‪ 11‬رای ممتنـع از مجمـوع ‪ 203‬نماینـده حاضر‬ ‫در جلسـه موافقـت کردنـد‪.‬‬ ‫‪2‬و‪9‬‬ صفحه 1 ‫اخبار ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪11-1400‬صفر ‪18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تشکر دکتر قالیباف از نمایندگان‪:‬‬ ‫در گفت و گو با نایب رئیس این قرارگاه مطرح شد‬ ‫تصویب طرح تسهیل صدور‬ ‫مجوزهای کسب و کار‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‬ ‫اهداف و برنامه های «قرارگاه رفاه»‬ ‫دکتــرحجــت اهللعبـــدالملکـــــــــی‪،‬‬ ‫وزیرتعـــــاون‪ ،‬کــــار و رفاه اجتماعی‬ ‫بـا توجـه بـه رویکـرد مردمـی دولـت‬ ‫سـیزدهم و با هـدف بازسـازی انقالبی‬ ‫مدیریـت رفـاه اجتماعی و بهـره گیری‬ ‫از نخبـگان و کارشناسـان کشـور در‬ ‫نخسـین روزهـای فعالیت خـود اقدام‬ ‫بـه تشـکیل قـرارگاه رفـاه مـردم کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از ایسـنا‬ ‫‪ ،‬عبدالملکـی از همـان ابتـدای‬ ‫حضـورش‪ ،‬ایـن وزارتخانـه را «وزارت مـردم» دانسـت و با تاکید بر ایجـاد تحول در همه‬ ‫حـوزه هـای مرتبـط بـا وظایف و فعالیت ها‪ ،‬دسـتیابی سـریع تـر و کامل تر بـه اهداف و‬ ‫برنامـه هـا را در گـرو حرکتـی انقالبی و جهـادی معقول بـرای مانع زدایـی و رفع تضاد‬ ‫منافـع عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫با محمود کریمی بیرانوند‪ ،‬نایب رئیس قرارگاه رفاه مردم در این باره گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫■چرا قرارگاه‪ ،‬مگر در شرایط جنگ هستیم؟‬ ‫در پاسـخ ایـن سـوال بایـد تاکیـد کنـم اتفاقـا قائـل بـه ایـن موضـوع هسـتیم کـه در‬ ‫شـرایط جنـگ اقتصـادی بـه سـرمی بریـم‪ .‬وزارت تعـاون‪ ،‬کارورفـاه اجتماعـی‬ ‫وزارتخانـه ای اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی و اجتماعـی‪ ،‬یعنـی وزارتخانـه ای کاملا‬ ‫بیـن رشـته ای اسـت‪ .‬نمـی توانیـم ایـن وزارتخانـه را تنهـا وزارتخانـه ای‬ ‫اجتماعـی یـا اقتصـادی بدانیـم‪ ،‬چـرا کـه ترکیبـی از هـر دو ویژگـی را داریـم‪.‬‬ ‫مـا درشـرایط جنـگ اقتصـادی به سـر مـی بریـم‪ .‬در این شـرایط سـازمان هـا و نهادهای‬ ‫رسـمی قابلیـت شکسـت کامـل دشـمن را در جنـگ ندارنـد‪ .‬درسـت ماننـد اتفاقـی کـه‬ ‫در زمـان دفـاع مقـدس رخ داد‪ .‬دران زمـان یـگان هـای عملیاتـی رسـمی داشـتیم‪ ،‬امـا‬ ‫قرارگاهـی نیـز بـرای عملیات خاص داشـتیم‪ ،‬امـا چـرا در ان دوران قرارگاه تشـکیل می‬ ‫دادنـد؟ بـرای مـوارد خـاص‪ .‬بـرای اینکـه تـوان بخـش های مختلـف تجمیـع و به خط‬ ‫شـود‪ .‬خطـی شکسـته شـود و پیـش بـرود‪ .‬فلسـفه تشـکیل قـرارگاه نیـز این اسـت‪.‬‬ ‫■کارکردهای این قرارگاه چیست؟‬ ‫تفکـر وزیـر این اسـت کـه در کنـار اسـتفاده از ظرفیت ها و اسـتعدادهای ان سـازمان‪،‬‬ ‫قرارگاهی تشـکیل می دهد که سـه وظیفه داشـته باشـد‪ .‬قـرارگاه رفاه مـردم نیز مانند‬ ‫قرارگاه تشـکیل شـده در کمیته امداد امام خمینی(ره) اسـت‪ .‬این قرارگاه سـه کارکرد‬ ‫دارد‪ .‬در درجـه اول یـک نهـاد حامـی اسـت‪ .‬یعنی قـرارگاه با سـازمان مـوازی کاری‬ ‫نـدارد و بـاری بـر دوش سـازمان نیسـت‪ ،‬بلکه شـکل حمایت گـر دارد‪.‬‬ ‫■این حمایت ها از چه جهت است؟‬ ‫بهلحاظاندیشـهای‪،‬حلوریشـهیابیمسائلحمایتمیکند‪.‬یعنیبهمجموعهمیگوید‬ ‫بـهجـزبارهایاجراییچهباریبردوششـمااسـتودرانزمینهکمکمیکند‪.‬‬ ‫■ و کارکردهای بعدی چیست؟‬ ‫ناظـر اسـت‪ .‬ایـده هـای تحولـی امـاده شـده در قـرارگاه رفاهـی مـردم جمـع بندی‬ ‫و کارشناسـی مـی شـود‪ .‬نایـب رئیسـان بـه عنوان مسـئول مسـتقیم درقـرارگاه حضور‬ ‫دارنـد بـه حـوزه اجـرا مـی رونـد‪ .‬درحـوزه اجـرا نحـوه اجـرای ان مـورد نظـارت ایـن‬ ‫قـرارگاه قـرار مـی گیـرد‪ .‬کارکـرد سـوم ایـن قـرارگاه نهـاد سیاسـت گـذار اسـت‪.‬‬ ‫یعنـی سیاسـت هـای کلـی مجموعـه نظـام هـای اداری موجـود را بـا حضـور‬ ‫خـود کارشناسـان مربوطـه در مجموعـه وزارتخانـه دنبال مـی کنند‪ .‬یعنـی قرارگاه‬ ‫متشـکل از افـراد درونـی و بیرونـی سـازمان بـا محوریـت افـراد درونـی سـازمان‬ ‫اسـت‪ .‬قـرارگاه بـازوی حمایـت کننـده وزارتخانـه اسـت و نـه نهـادی بـا تحمیـل‬ ‫بـاری بـر دوش‪ .‬سـاختار ان انشـایی و جهـادی و بـدون هیـچ بـار مالـی بـرای‬ ‫وزارتخانـه اسـت‪.‬‬ ‫■دالیل تشکیل این قرارگاه چیست؟‬ ‫در قـرارگاه رفـاه مـردم‪ ،‬مسـئله ها شناسـایی و پاسـخ ها تدویـن می شـوند‪ .‬به مرحله‬ ‫اجـرا مـی رسـد‪ .‬در رفـاه مردم اثـر می گـذارد‪ .‬این قـرارگاه جایـگاه اجرایی نـدارد‪ ،‬اما‬ ‫تجزیـه و تحلیـل مسـائل انجام می شـود‪ .‬تعیین اهداف‪ ،‬شناسـایی مسـائل‪ ،‬طراحی‬ ‫الگـوی حل مسـائل‪ ،‬تنظیم پاسـخ هـای معتبر‪ ،‬تهیـه برنامه های عملیاتـی اقداماتی‬ ‫اسـت که از سـتادها و اعضای انها خواسـته می شـود‪.‬‬ ‫■ دلیـل راه انـدازی قرارگاه رفاه مردم در روزهای نخسـتین فعالیت وزیرتعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه چه بوده اسـت؟‬ ‫دلیـل راه انـدازی قـرارگاه رفاه مردم را در روزهای نخسـتین فعالیت وزیـر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی بـه دلیـل بـاور وزیـر بـر ایـن موضوع اسـت کـه خدمت رسـانی‬ ‫بـه مـردم حتـی یـک روز هـم نباید بـه تاخیر بیفتـد‪ .‬بنابراین نمی شـد بـرای ایجاد‬ ‫ایـن قـرارگاه‪ ،‬تـا ادامـه انتصـاب هـای جدید کـه ممکن اسـت چند مـاه نیز بـه تاخیر‬ ‫بیفتـد صبرکـرد چـرا کـه زمـان خدمت رسـانی به مـردم تلف می شـد‪.‬‬ ‫■ سازوکارانتصاب نواب رئیس ستادها چگونه بوده است؟‬ ‫انتصـاب نـواب رئیـس سـتادها در این قـرارگاه ها به دلیـل جایگاه حقوقی انـان بوده و‬ ‫نـه جایـگاه حقیقی بـه عنوان مثال احمـد خانی نوذری‪ ،‬روز گذشـته به عنـوان معاون‬ ‫امـور اقتصادی و محمد چکشـیان به عنوان معـاون امور فرهنگی و اجتماعی منصوب‬ ‫شـدند‪ .‬ایـن افـراد به دلیـل جایگاه حقوقی خـود و با روندی نظـام مند در ایـن قرارگاه‬ ‫عضویـت پیـدا کردنـد‪ .‬بـر همیـن اسـاس اقایـان افتخـاری و صادقـی فـر بـه طـور‬ ‫نظـام منـد از ایـن چرخه خارج شـدند‪.‬‬ ‫■ ایـا ایـن قـرارگاه بار مالـی جدیـدی بـه دولـت و وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی تحمیل مـی کند؟‬ ‫تشـکیل ایـن قـرارگاه فعالیتـی کاملا جهادی بـه شـمار مـی رود و افـراد ریالی بابـت این‬ ‫انتصـاب هـا دریافـت نمـی کنند‪ .‬بنـده نیز بـا وزیـر تجربـه کارموفـق از جنـس قرارگاهی‬ ‫مشـابه نظیـر قـرارگاه امیرالمومنیـن (ع) را در کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) داشـته‬ ‫ام‪ .‬در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی تجاربـی دارم‪ .‬در حـوزه جهادگـران کارافرین فعالیت‬ ‫داشـته ام‪ .‬در حـوزه اشـتغال محرومـان‪ ،‬فعالیـت هـای دانـش بنیـان کار کـرده ام‪.‬‬ ‫در نشسـت هـای اندیشـه ورزی حضور داشـتم و به طورخالصـه یک دهه همکاری‬ ‫مشـترک بـا وزیر رفـاه داشـته ام‪.‬‬ ‫■ دالیل سایر انتصاب ها در این قرارگاه چیست؟‬ ‫ایـن افـراد از متخصصـان حوزه اقتصـاد‪ ،‬حقوقدان‪ ،‬اشـنایان به فرهنگ کسـب و کار‪،‬‬ ‫فعـاالن حـوزه کسـب و کار‪ ،‬اشـنایان به حوزه تامیـن اجتماعی و به طـور کلی نخبگان‬ ‫جامعه هستند‪.‬‬ ‫از سوی رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور‬ ‫اولویت های مهارت اموزی و اشتغال‬ ‫جوانان اعالم شد‬ ‫رئیـس سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫کشـور گفـت‪ :‬طراحـی و اجـرای برنامـه اشـتغال‬ ‫بـرای جوانـان بـه خصـوص فـارغ التحصیلان‬ ‫دانشـگاهی بـا همـکاری دانشـگاه ها و پارک های‬ ‫علـم و فناوری از برنامه های اصلی سـازمان اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬غالمحسـین حسـینی‬ ‫نیـا در نشسـت بـا معاونـان اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫علاوه بـر پیگیـری و اجـرای کارهـای خـوب قبلی‬ ‫برنامه هـای جدیـدی برای نقـش افرینی سـازمان‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای به عنوان حلقه اساسـی زنجیره ایجاد اشـتغال بـرای جوانان‬ ‫بـه خصـوص فـارغ التحصیلان دانشـگاهی بـا همـکاری دانشـگاه هـا و پـارک هـای‬ ‫علـم و فنـاوری طراحـی و بـه مرحلـه اجـرا در مـی اوریـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تلاش مـی کنیـم سـازمان امـوزش فنی و حرفه ای را در مسـیر توسـعه‬ ‫پایـدار کشـور بـه جایـگاه واقعی خود برسـانیم‪.‬‬ ‫حسینینیاادامهداد‪:‬درحالحاضراهمیتنقشسازماناموشفنیوحرفهایبارسالت‬ ‫سرمایهگذاریدرحوزهنیرویانسانیدرمسیرتوسعهکشوربرهیچکسپوشیدهنیست‬ ‫و با بسیج سرمایه عظیم نیروی انسانی سازمان و بهره گیری از منابع ارزشمند موجود‪،‬‬ ‫تمام تالش خود را برای خدمت به مردم در راستای تحقق وعده های صادقانه دولت‬ ‫به کار می گیریم‪.‬‬ ‫بهگفتهمعاونوزیرتعاونورئیسسازماناموزشفنیوحرفهایکشور‪،‬تمامسرمایههای‬ ‫انسـانی سـازمان و منابع موجود را در مسـیر تحقق وعده های دولت بسـیج می کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه پیگیـری رفـع مسـائل و مشـکالت اعتبـاری و ایجـاد رضایـت‬ ‫شـغلی همـکاران به ویژه در سـطح اسـتان ها و شهرسـتان ها گفت‪ :‬بـرای این منظور‬ ‫پیگیـری رفـع مسـائل و مشـکالت بودجـه ای و اعتبـاری سـازمان و ایجـاد رضایـت‬ ‫شـغلی همـکاران بـه ویـژه در سـطح اسـتان ها و شهرسـتان هـا و تدوین برنامـه جامع‬ ‫سـازمان در برنامـه هفتـم توسـعه کشـور از جملـه اولویت هـای سـازمان فنـی حرفـه‬ ‫ای در دوره جدیـد خواهـد بـود و در ایـن راه از هیـچ کوششـی فروگـذار نخواهیـم کرد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور بـا اشـاره بـه اقدامـات خوبـی که در‬ ‫حـوزه مهـارت امـوزی صـورت گرفته اسـت بـر تـداوم اجرایی کـردن تفاهـم نامه های‬ ‫منعقـده سـازمان بـا دیگر دسـتگاه ها بـه عنوان سـرمایه ای ارزشـمند تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر تعاون افـزود‪ :‬بی تردید تاکیـدات مقام معظم رهبری بـر اهمیت موضوع‬ ‫امـوزش هـای فنـی و حرفـه ای و تاکیـد ریاسـت محتـرم جمهـور و وزیـر محتـرم‬ ‫بـر اهمیـت و جایـگاه ایـن اموزش هـا و همراهـی نماینـدگان محترم مجلس شـورای‬ ‫اسلامی سـرمایه ارزشـمندی برای خدمت با انگیزه و موثر و منتج به نتیجه در مسـیر‬ ‫افزایـش بهـره وری ملـی و و اشـتغال مولد جوانـان برای همـکاران سـازمان خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬وجـود جوانـان‬ ‫تحصیلکـرده و بـا اسـتعداد بیـکاری کـه فرصـت از‬ ‫انهـا گرفته شـده اسـت را یکـی از چالش های کشـور‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬ان شـاء الـه طـرح تسـهیل صـدور‬ ‫مجوزهـای کسـب و کار‪ ،‬از انحصـار جلوگیـری کـرده‬ ‫و رقابـت جـدی را در فضـای کشـور ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرگـزاری خانـه‬ ‫ملـت‪ ،‬دکتـر محمدباقـر قالیبـاف در جلسـه علنـی‬ ‫‪ 24‬شـهریورماه مجلـس شـورای اسلامی پـس از‬ ‫رای بـاالی نماینـدگان بـه کلیـات طـرح تسـهیل‬ ‫صـدور مجوزهـای کسـب و کار گفـت‪ :‬از نماینـدگان‬ ‫تشـکر می کنـم چـرا کـه در راسـتای تسـهیل‬ ‫گـری در بـازار کسـب و کار و رفـع موانـع گام جـدی‬ ‫برداشـتند‪ ،‬امـروز یکـی از چالش هـای کشـور مـا‪،‬‬ ‫جوانـان تحصیلکرده و با اسـتعداد بیکاری اسـت که‬ ‫فرصت هـا از انهـا گرفته شـده اسـت‪ .‬ان شـاء اله این‬ ‫طـرح بتواند از هـر انحصاری جلوگیری کـرده و یک‬ ‫رقابـت جـدی را در فضـای کشـور فراهـم کنـد‪.‬‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی ادامـه داد‪ :‬از‬ ‫همـکاران تشـکر می کنـم‪ ،‬طبـق ایین نامـه بایـد‬ ‫‪ 30‬ثانیـه بـرای رای گیـری فرصـت دهیـم امـا امروز‬ ‫دقـت کـردم کـه ‪ 92‬درصـد همـکاران در ‪ 20‬ثانیـه‬ ‫رای دادنـد‪ ،‬در برخـی از روزهـا تـا ‪ 60‬ثانیـه هـم‬ ‫صبـر می کنیـم امـا بـاز هـم ‪ 60‬نفـر از همـکاران در‬ ‫رای گیـری شـرکت نکردنـد لـذا بابت ایـن موضوع‬ ‫از دوسـتان تشـکر می کنـم‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪:‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه امروز‬ ‫بزرگ ترین چالش کشور ما اشتغال زایی است و باید‬ ‫دسـت بـه دسـت هـم داده و تلاش کنیم تـا نهضت‬ ‫اشتغال زاییرابهپروژهاصلیکشورمانتبدیلکنیم‪،‬‬ ‫اظهارداشت‪:‬وزارتعلومنیزدردورهجدیدمدیریتی‬ ‫خود‪ ،‬تولید اشـتغال و ثروت از علم را به عنوان یک‬ ‫اولویت سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫بـه گزارش بازارکار به نقـل از اداره کل روابط عمومی‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬دکتر محمدعلی زلفی گل در کنگره ملی‬ ‫هلل مدنی که به مناسبت چهلمین سالگرد‬ ‫شهید ایت ا‬ ‫شهادت ان عالم ربانی برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه یکی از‬ ‫مهم تریـن ویژگی های شـهیدمدنی قدرت انسـجام‬ ‫بخشیوسیستمسازیبودهاست‪،‬اظهارداشت‪:‬باید‬ ‫اینویژگیمهمایشانراسرلوحهکاروزندگیخودقرار‬ ‫دهیم‪ .‬ایشان در هر کجا که قرار می گرفتند با تاسیس‬ ‫نهاد هاسعیمی کردندازحوزه هایدینیفراتررفتهو‬ ‫واردحوزهاجتماعیوخدماترسانیاجتماعیشوند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه قومیت هـا بـا هـر فرهنـگ و‬ ‫زبان و قومیتی شـهدای عزیزمان و خانواده ان ها را‬ ‫گرامـی می دارنـد؛ افـزود‪ :‬دانشـگاهیان و حوزویان‬ ‫نیـز ایـن ویژگی منحصـر به فرد شـهیدمدنی را باید‬ ‫تـا تعییـن تکلیـف نهایـی تشـکیل نشـده و هیـچ‬ ‫حکمـی صادر نشـود‪.‬‬ ‫اعلام نیـاز دانشـگاه ها برای جذب هیـات علمی از‬ ‫شـنبه ‪ ۲۰‬شـهریور مـاه ‪ ۱۴۰۰‬اغـاز شـده و تـا‬ ‫‪ ۱۶‬مهرمـاه؛ همچنیـن فرایند ثبت نام متقاضیان‬ ‫بـرای جذب در دانشـگاه ها نیـز از‪ ۱۷‬ابان مـاه اغاز و تا‬ ‫‪ ۳۰‬ابان مـاه ادامه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫تغییـر تقویـم فراخوان هـای سـالیانه از شـهریور‬ ‫و بهمـن بـه اردیبهشـت و ابـان بـه ایـن دلیـل‬ ‫صـورت گرفتـه که فاصلـه دو فراخوان طوری باشـد‬ ‫کـه امـکان بـه پایـان رسـاندن دوره رسـیدگی بـه‬ ‫فراخـوان قبلی پیش از اغاز فراخـوان جدید فراهم‬ ‫شـود و بـا نظر به مجموع محاسـبات و بررسـی های‬ ‫انجـام شـده از ایـن پـس ورود بـه فراخـوان جدیـد‬ ‫صرفـ ًا بـرای موسسـات و دانشـگاه هایی ممکـن‬ ‫اسـت که کار رسـیدگی بـه پرونـده فراخـوان قبلی و‬ ‫حداقـل در بلو ک هـای مربـوط بـه دانشـگاه‬ ‫را بـه پایـان رسـانده باشـند‪.‬‬ ‫عضوکمیسیوناموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمی‬ ‫رئیس جمهور به وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی توجه کند‬ ‫عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از رئیس‬ ‫جمهور خواست که سریعا به مطالبات نیروهای قراردادی کار معین و‬ ‫شرکتی رسیدگی کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬مهـدی اسـماعیلی نماینده مـردم میانـه در مجلـس در تذکر‬ ‫شـفاهی جلسـه علنـی امـروز مجلـس گفـت‪ :‬یکـی از مطالباتـی کـه مکـررا از‬ ‫نماینـدگان مجلـس مطـرح اسـت مشـکل عـدم تبدیـل وضعیـت و اسـتخدامی‬ ‫نیروهـای کار معیـن و قـراردادی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬برخـی از این افراد برای تعیین تکلیف وضعیت خود ‪ ۲۰‬سـال اسـت‬ ‫که منتظر هسـتند اما بسـیاری از انها در پاسـخ به این مطالبه خود معطل مانده اند‪.‬‬ ‫ایـن عضـو کمیسـیون امـوزش و تحقیقـات مجلـس گفـت‪ :‬از رئیـس جمهـور‬ ‫مـی خواهـم هرچـه سـریعتر بـه وضعیـت ایـن قشـر خـدوم توجـه کنـد‪ .‬ایـن‬ ‫اقشـار در جایـگاه هـای مختلفـی همچـون امـوزش و پـرورش‪ ،‬بهداشـت و‬ ‫درمـان و مخابـرات همچین راهـداری و حمل و نقـل و اب و فاضالب و وزارت‬ ‫نیرک فعالیت می کنند که الزم اسـت یه وضعیت انها رسـیدگی شـود متاسـفانه‬ ‫برخـی از نیروهـای شـرکتی سـال های زیـادی اسـت تبدیل وضعیت نشـدند‪.‬‬ ‫مرکزپژوهشهایمجلس؛‬ ‫مرکـز پژوهـش هـای مجلـس طـی گزارشـی‬ ‫بـه بررسـی و تحلیـل شـاخص هـای بـازار کار در‬ ‫زمسـتان سـال گذشـته پرداخـت و اعلام کـرد ‪ :‬‬ ‫حـدود ‪ ۹۰‬درصد کاهش اشـتغال بخش خدمات‬ ‫در زمسـتان ‪ ۹۹‬مربوط به اشتغال غیررسمی است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬معاونـت مطالعـات اقتصـادی‬ ‫مرکـز پژوهـش هـای مجلس شـورای اسلامی طی‬ ‫گزارشـی بـه بررسـی و تحلیـل شـاخص هـای بـازار‬ ‫کار در زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬پرداخـت‪ .‬در ایـن گـزارش‬ ‫امـده‪ :‬بررسـی تحوالت بـازار کار در فصل زمسـتان‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۹‬گویای ان اسـت که ایـن بازار همچنان‬ ‫تحت تاثیر شـیوع ویروس کرونا قرار داشـته اسـت‪.‬‬ ‫یکـی از مهـم تریـن اثـار شـوک ویـروس کرونـا بـر‬ ‫بـازار کار ایـران‪ ،‬توقـف مسـیر رشـد جمعیـت فعال‬ ‫(باالخص در جمعیت شـاغل) اسـت که از زمسـتان‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬شـروع شـده و تـا زمسـتان ‪ ،۱۳۹۹‬ادامـه و‬ ‫اسـتمرار داشـته است‪.‬‬ ‫بـه طـوری کـه نتایـج طـرح امارگیـری نیـروی کار‬ ‫زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬نشـان مـی دهـد کـه در زمسـتان‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۹‬نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل‪،‬‬ ‫جمعیـت شـاغل‪ ،‬بیـکار و جمعیت فعـال به ترتیب‬ ‫‪ ۳۰۰‬هـزار نفـر‪ ۳۱۱ ،‬هـزار نفـر و ‪ ۶۱۱‬هـزار نفـر‬ ‫کاهـش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه گـزارش بیـان شـده‪ :‬بـا ایـن حال بررسـی‬ ‫امارهـای جریـان نشـان مـی دهـد کـه او ً‬ ‫ال‪ ،‬در‬ ‫زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬نسـبت بـه بهـار ‪ ۱۳۹۹‬درصـد‬ ‫کمتـری از بیـکاران و شـاغالن غیرفعـال شـده و از‬ ‫بـازار کار خـارج شـده انـد‪ .‬ثانیـ ًا‪ ،‬درصـد تغییـرات‬ ‫نسـبت افزایـش جریـان جمعیـت زنـان شـاغل و‬ ‫بیـکار بـه جمعیـت غیرفعـال در زمسـتان ‪۱۳۹۹‬‬ ‫در مقایسـه بـا بهـار ‪ ۱۳۹۹‬کاهـش یافتـه و ایـن امر‬ ‫نشـاندهنده کاهـش اثـار کرونـا بـر بـازار کار زنان و‬ ‫شـرایط رو به بهبود زنان در بازار کار کشـور اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن گـزارش بیـان شـده‪ :‬بـه طـور کلـی اسـیب‬ ‫پذیـری شـاغلین زن در دو بخـش صنعـت و‬ ‫کشـاورزی در زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به بهار ‪۱۳۹۹‬‬ ‫کاهـش یافتـه‪ ،‬ولـی در بخـش خدمات بهبـودی از‬ ‫ایـن نظـر مشـاهده نمـی شـود‪.‬‬ ‫بررسـی ترکیب شـهری و روسـتایی کاهش اشتغال‬ ‫در زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬نشـان مـی دهـد کـه در مناطـق‬ ‫شـهری بیشـتر از مناطق روسـتایی کاهش اشتغال‬ ‫رخ داده و در ایـن بیـن سـهم کاهـش اشـتغال‬ ‫بخـش خدمـات در مناطـق شـهری بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن بیشـترین کاهـش اشـتغال در زمسـتان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬مربـوط بـه گروه سـنی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۴‬سـاله اسـت‬ ‫زیـرا این افراد سـهم باالیـی در رشـته فعالیت های‬ ‫اسـیب دیـده از کرونـا را دارنـد‪.‬‬ ‫علاوه بـر ایـن کاهـش تعـداد شـاغلین غیررسـمی‬ ‫در فصـل زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬نسـبت بـه فصـل بهـار‬ ‫‪ ۱۳۸۹( ۱۳۹۹‬هـزار نفـر)‪ ،‬کمتـر بـوده و در حـدود‬ ‫‪ ۵۵۲‬هـزار نفـر اسـت و در حـدود ‪ ۹۰‬درصد کاهش‬ ‫اشـتغال بخش خدمات در زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬مربوط‬ ‫بـه اشـتغال غیررسـمی اسـت در حالی که در سـایر‬ ‫بخـش هـا‪ ،‬ایـن اسـیب پذیـری نسـبت بـه بخـش‬ ‫خدمـات کمتر اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکلدفترارتباطباجامعهوصنعتوزارتعلومعنوانکرد‪:‬‬ ‫تاسیس مراکز هدایت شغلی و دفاتر کاریابی‬ ‫برای ترویج کارافرینی در بین دانشجویان‬ ‫مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم گفت‪ :‬هدایت دانشجو‬ ‫به عرصه های کارافرینی و مهارت اموزی از اهمیت ویژه برخوردار است‪.‬‬ ‫تاکنون مراکز هدایت شغلی و دفاتر کاریابی با هدف کاهش هزینه مبادله ناشی‬ ‫از استخدام نیروی کار برای بنگاه و کاهش هزینه کاریابی برای جویندگان کار‬ ‫تاسیس شده است‪.‬‬ ‫محمد سعید سیف‪ ،‬مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم‬ ‫درباره ایجاد زمینه فعالیت دانشجو در عرصه های کارافرینی به خبرنگار انا‬ ‫گفت‪ :‬هدایت دانشجو به عرصه های کارافرینی و مهارت اموزی از اهمیت ویژه‬ ‫برخوردار است‪ .‬در این زمینه تاکنون مراکز هدایت شغلی و دفاتر کاریابی با هدف‬ ‫کاهش هزینه مبادله ناشی از استخدام نیروی کار برای بنگاه و کاهش هزینه‬ ‫کاریابی برای جویندگان کار تاسیس شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر باید هماهنگی بین صنعت و دانشگاه در اولویت اقدامات‬ ‫اموزشی انجام شود تا زمینه مهارت اموزشی‪ ،‬بکارگیری ایده های نخبگان و‬ ‫حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪،‬دراحکامیجداگانهاحمدخانینوذری‬ ‫را به ِسمت معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی و‬ ‫محمد چکشیان را به ِسمت معاون فرهنگی و‬ ‫اجتماعی این وزارتخانه منصوب کرد‪.‬‬ ‫خانی نوذری پیش از این مسئولیت مدیر کلی‬ ‫راهبری شغلی کمیته امداد و محمد چکشیان‬ ‫معاونتراهبردیبنیادفرهنگیخاتماالوصیاء(عج)‬ ‫را بر عهده داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬پیش از این‬ ‫حجت اهلل میرزایی و ابراهیم صادقی فر عهده دار این مسئولیت هادر وزارت کار بودند‪.‬‬ ‫▪●▪‬ ‫حجت اهلل عبدالملکی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در حکمی «میرهاشم موسوی» را‬ ‫به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬در متـن حکـم وزیـر‬ ‫تعـاون و کار بـه سرپرسـت سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی امـده اسـت‪ :‬نظـر بـه مراتـب تعهـد‪،‬‬ ‫کارامـدی‪ ،‬دانـش‪ ،‬تخصـص و تجربـه اجرایـی‬ ‫موثـر جنابعالی در حـوزه رفاه و تامین اجتماعی‬ ‫تـا طـی شـدن تشـریفات معمول صـدور حکم قطعـی به اسـتناد بنـد (ج) قانون اصلاح مـاده ‪۱۱۳‬‬ ‫قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری جنابعالـی را بـه «سرپرسـتی سـازمان تامیـن اجتماعـی»‬ ‫منصـوب مـی کنـم‪ .‬‬ ‫همچنیـن از خدمات دکتر سـاالری رئیس سـابق سـازمان تامیـن اجتماعی نیز تقدیر و تشـکر‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫▪●▪‬ ‫با حکم رییس ستادکل نیروهای مسلح؛‬ ‫"زاده کمند"‪،‬فرماندهقرارگاهمهارتاموزیسربازانشد‬ ‫فرمانده جدید قرارگاه مرکزی مهارت اموزی‬ ‫کارکنان وظیفه نیروهای مسلح منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬با حکم رییس ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬سردار محمدجواد زاده کمند‬ ‫با حفظ سمت معاون نیروی انسانی ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی‬ ‫مهارت اموزی کارکنان وظیفه منصوب شد‪.‬‬ ‫در حکم سردار زاده کمند چهار ماموریت اصلی‬ ‫برای این قرارگاه مورد تاکید قرار گرفته که‬ ‫سیاستگذاری‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬هدایت راهبری طرح ها و پروژه های مرتبط باحوزه رشد وتعالی‬ ‫کارکنان وظیفه در موارد توانمند سازی مهارت ها‪ ،‬تسهیلگری اشتغال و کسب وکار‪ ،‬ارتقا‬ ‫جذابیت‪ ،‬نشاط و خوشایندسازی محیط خدمت‪ ،‬استفاده بهینه و اثر بخش از قابلیت ها و‬ ‫توانمندی های خدمت مشمولین نخستین مورد ان است‪.‬‬ ‫همچنین دستیابی به سامانه ها و زیرساخت های مورد نیاز در راستای شبکه سازی طرح جامع‬ ‫ارتقا نشاط‪ ،‬مهارت افزایی و اشتغال کارکنان وظیفه‪ ،‬استفاده از تمام ظرفیت ها‪ ،‬امکانات و‬ ‫توانمندی های سازمان های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و معاونت های ستاد کل و تعامل و‬ ‫همکاری با دستگاه های ذیربط کشوری دیگر موارد مطرح شده است‪.‬‬ ‫فرماندهی قرارگاه مهارت اموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح پیش از این برعهده سردار‬ ‫محمد حسین سپهر بود که مدتی قبل در قرارگاه عملیاتی ستادملی مبارزه با کرونا منصوب شد‪.‬‬ ‫سردار زاده کمند‪ ،‬ریاست سازمان وظیفه عمومی ناجا را نیز در سوابقش دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است پیش از این سردار سپهر این مسئولیت را برعهده داشت‪.‬‬ ‫▪●▪‬ ‫رئیس دانشگاه علمی کاربردی‪:‬‬ ‫اشتغال غیررسمی بخش خدمات اسیب ها دید‬ ‫جریان نیـروی کار در زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬تاحدودی‬ ‫بـا زمسـتان ‪ ۱۳۹۸‬کـه بـازار کار بـه لحـاظ حفظ‬ ‫شـغل در وضعیـت بهتـری قـرار داشـت‪،‬‬ ‫برابـری مـی کنـد و در زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬نسـبت‬ ‫جریـان از شـاغل بـه غیرفعـال در شـاغلین‬ ‫دارای بیمـه و فاقـد بیمه تقریب ًا با زمسـتان سـال‬ ‫قبـل برابـری مـی کنـد‪.‬‬ ‫در بخـش دیگـری از گـزارش مـی خوانیـم‪ :‬بررسـی‬ ‫ترکیـب بخشـی اشـتغال نشـان مـی دهـد در بخش‬ ‫کشـاورزی ثبـات نسـبی اشـتغال ایجـاد شـده و‬ ‫بخـش صنعـت نیـز ‪ ۳۸۴‬هزار نفـر افزایش اشـتغال‬ ‫داشـته کـه ‪ ۹۸‬درصـد از افزایـش اشـتغال بخـش‬ ‫صنعـت‪ ،‬مربـوط بـه بخـش سـاختمان اسـت‪.‬‬ ‫بـا ایـن حـال بررسـی نسـبت خـروج شـاغالن بـه‬ ‫تفکیـک بخـش هـای مختلـف اقتصـادی نشـان‬ ‫مـی دهـد که بخـش خدمات بیشـتر از سـایر بخش‬ ‫هـا‪ ،‬همچنـان تحت تاثیر تـداوم اثار ویـروس کرونا‬ ‫اسـت در ایـن میـان شـاغلین غیررسـمی بخـش‬ ‫خدمـات بیشـترین اسـیب پذیـری را دارنـد‪.‬‬ ‫در ایـن گـزارش تصریـح شـده‪ :‬همچنیـن درحالـی‬ ‫که در زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬نسـبت به فصل مشـابه سال‬ ‫قبـل جمعیـت زنـان شـاغل ‪ ۴۴۰‬هـزار نفـر کاهش‬ ‫یافتـه‪ ،‬جمعیـت شـاغلین مـرد در ایـن دوره‬ ‫‪ ۱۴۰‬هـزار نفـر افزایـش داشـته اسـت‪ .‬شـواهد‬ ‫نشـان می دهـد در تمامـی بخـش های اقتصـادی‪،‬‬ ‫اشـتغال زنـان بـه مراتـب بیشـتر از مردان از شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا در سـال‪ ۱۳۹۹‬اسـیب دیده اسـت‪.‬‬ ‫بـا ایـن حـال نتایـج بررسـی هـا نشـان مـی دهـد‬ ‫دو انتصاب جدید در وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‬ ‫سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد‬ ‫لزوم تبدیل نهضت اشتغال زایی‬ ‫به گفتمان اصلی در کشور‬ ‫سـرلوحه کار خـود قـرار دهنـد‪ .‬روحانیـت معظـم‬ ‫همیشـه مرجـع امـن مـردم بـوده انـد و همیشـه‬ ‫سـرمایه های اجتماعی کشـور را حفظ کرده و تالش‬ ‫کرده اند تا ان ها را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫توقف استخدام استادان دانشگاه‬ ‫به دستور وزیر علوم‬ ‫وزیـر علوم تاکید کرد‪ :‬جلسـات هیات هـای اجرایی‬ ‫جـذب با توجه به بخشـنامه مـورخ ‪ ۶‬شـهریور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تـا تعییـن تکلیـف نهایـی تشـکیل نمی شـوند و‬ ‫هیـچ حکمـی صـادر نمی کننـد‪.‬‬ ‫دکتر محمد علی زلفی گل‪ ،‬ضمن بیان این مطلب در‬ ‫خصوص جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه ها و‬ ‫موسساتاموزشعالیگفت‪:‬باتوجهبهاینکهفرایند‬ ‫جذبدانشگاه هاوموسساتاموزشعالیوپژوهشی‬ ‫ازدوبخشبررسیصالحیتعلمیوبررسیصالحیت‬ ‫عمومی و همچنین اخذ اسـتعالمات الزم از مراجع‬ ‫ذی صالح صورت می گیرد به همین جهت الزم است‬ ‫هیات های اجرایی جذب‪ ،‬فرایندهای قانونی الزم را‬ ‫طبق روال انجام دهند تا حق افراد تضییع نشود‪.‬‬ ‫وزیـر علوم تاکید کرد‪ :‬جلسـات هیات هـای اجرایی‬ ‫جـذب با توجه به بخشـنامه مـورخ ‪ ۶‬شـهریور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از سوی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫صورت گرفت؛‬ ‫جوانان خوش فکر در اولویت اقدامات صنعت قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری انا‪ ،‬مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه وصنعت وزارت علوم‬ ‫با بیان اینکه مراکز رشد و پارک های علمی و فن اوری هم در این زمینه فعالیت‬ ‫کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تمامی مراکز اشتغال ائم از شرکت ها‪ ،‬سازمان ها و نهادها باید‬ ‫قبل از استخدام و بکارگیری فرد برای او دوره های اموزشی برگزار کنند‪.‬‬ ‫به گفته سیف اهداف دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور‪ ،‬رفع نیازها و‬ ‫چالش های اساسی کشور و کمک به تولید و رشد اقتصادی است‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫که دانشگاهیان و مراکز علمی کشور اقدامات مناسب را در دستور کار خود‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم با بیان اینکه استفاده‬ ‫از پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی یکی دیگر از اقدامات مناسب برای‬ ‫بکارگیری ایده های جوانان در صنعت است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید بتوان با رایزنی‬ ‫زمینه بکارگیری این اثار را در صنعت ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‪۷۵‬درصدظرفیتپذیرشدانشگاهعلمیکاربردیخالیاست‬ ‫رئیس دانشـگاه جامع علمی کاربـردی اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ ۷۵‬درصـد ظرفیـت هـای ایجـاد شـده در مراکز‬ ‫دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی خالـی اسـت و‬ ‫تنهـا ‪ ۲۵‬درصـد ان تکمیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار محمدحسـین امید در گفتگو‬ ‫بـا مهر با اشـاره بـه ظرفیت هـای ایجاد شـده در‬ ‫دانشـگاه جامع علمی کاربردی گفت‪ :‬بر اسـاس‬ ‫مـواد ‪ ۶۴‬و ‪ ۶۵‬برنامـه ششـم توسـعه‪ ،‬دولـت‬ ‫مکلـف شـده بـود بـه گونـه ای عمل کنـد کـه ‪ ۳۰‬درصد دانشـجویان کشـور مهارتی باشـند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬امـروز جمیعت دانشـجویی کشـور ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر اسـت که ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ایـن جمعیـت می شـود حـدود یـک میلیـون نفر‪ ،‬یعنـی تعـداد دانشـجویان مهارتی کشـور‬ ‫بـر اسـاس برنامـه مذکـور باید حـدود یـک میلیون نفر باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی افـزود‪ :‬بخـش از این دانشـجویان مهارتی باید توسـط‬ ‫بخـش پزشـکی و برخـی دانشـگاه های دیگر کـه دارای رشـته مهارتی هسـتند‪ ،‬تامین شـده‬ ‫و مابقـی ان بایـد توسـط دانشـگاه فنـی و حرفـه ای و دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی‬ ‫تامیـن شـود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی اسـت که دانشـگاه جامع علمی کاربردی برای سـال تحصیلی‪۱۴۰۰-۱۴۰۱‬‬ ‫بـه تنهایـی ظرفیـت پوشـش ایـن ‪ ۳۰‬درصـد دانشـجویان مهارتـی را دارد‪ ،‬یعنـی دانشـگاه‬ ‫جامـع علمـی کاربـردی در مهـر ‪ ۱۴۰۰‬ظرفیـت تربیـت بیـش از یـک میلیـون دانشـجو و‬ ‫حتـی ظرفیـت مـازاد نیـز دارد‪.‬‬ ‫امیـد افـزود‪ :‬امـا متاسـفانه ‪ ۲۵‬درصـد ظرفیتـی کـه توسـط دانشـگاه ایجاد شـده تکمیل‬ ‫شـده اسـت و ‪ ۷۵‬درصـد ظرفیـت ایجـاد شـده خالی اسـت‪ ،‬حال سـوال پیش می ایـد که چرا‬ ‫ایـن ظرفیت خالی اسـت؟ دالیل متعددی دارد یکی از دالیل ان این اسـت کـه دوره مهارتی ما‬ ‫شـهریه ای اسـت و با وجود اینکه دانشـگاه جامع‪ ،‬ارزان ترین شهریه کل کشـور را دارد‪ ،‬دانشجو‬ ‫بایـد بـرای دوره کاردانـی و کارشناسـی ناپیوسـته ‪ ۵‬تـا ‪ ۶‬میلیـون تومـان هزینه کنـد و این برای‬ ‫عده ای سـخت اسـت مخصوص ًا در دوره کرونا که کسـب و کارها با مشـکل مواجه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬دلیـل دوم ایـن اسـت کـه همچنـان در دولت نگاه مـدرک گرایی برای اسـتخدام‬ ‫وجـود دارد و در فراخوان هـای اسـتخدام بـه دنبال مدرک کارشناسـی ارشـد و دکتری هسـتند‬ ‫و ایـن در حالـی اسـت کـه دوره مـا مهارتـی اسـت‪ .‬گرچـه بنای مـا تربیـت کادر دولتی نیسـت و‬ ‫برنامـه مـا تربیـت افراد خالق‪ ،‬کار افرین و کار فرما اسـت ولی بی تاثیر نیسـت‪ ،‬دلیل سـوم این‬ ‫اسـت کـه اصـو ً‬ ‫ال نگاه بـه امـوزش عالی در سـال های اخیـر تغییر کرده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی افـزود‪ :‬سـال ‪ ۹۵‬در کشـور ‪ ۴‬میلیـون و ‪ ۸۰۰‬هـزار نفر‬ ‫دانشـجو داشـتیم کـه اکنـون ایـن تعـداد ‪ ۳‬میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هـزار نفـر اسـت یعنـی بـه یک سـوم‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت‪ .‬این کاهـش جمعیت دانشـجویی همه زیر نظام هـا را در برگرفته اسـت اما‬ ‫در دانشـگاه علمـی کاربـردی علیرغـم رونـد نزولـی در سـال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬در زمـان اعلام نتیجـه‬ ‫کنکـور ‪ ۱۵‬درصـد رشـد داشـتیم و اقبـال بـه دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی زیـاد شـد‪.‬‬ ‫امیـد ادامـه داد‪ :‬یـک عامـل دیگـر نیـز وجـود دارد که باعث شـده ظرفیت دانشـگاه مـا تکمیل‬ ‫نشـود و ان هـم تغییـر نظام پذیرش امـوزش و پرورش اسـت‪ ،‬وقتی قانونی یک نظام اموزشـی‬ ‫را تغییـر می دهـد سـایر اجـزای ان نظام هـم تحت تاثیر قرار می گیـرد‪ ،‬نظام امـوزش و پرورش‬ ‫چنـد سـال پیش از پنج‪ ،‬شـش‪ ،‬یک به شـش‪ ،‬سـه‪ ،‬سـه تغییـر کرد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فقـط ‪ ۲۵‬درصـد ظرفیت دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی تکمیل شـده‬ ‫و ‪ ۷۵‬درصـد ظرفیـت ایجـاد شـده در مراکـز علمـی کاربـری خالـی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن موضـوع‬ ‫می طلبـد کـه دولـت بـه ایـن مسـئله توجه کنـد‪ ،‬طی دو تا سـه سـال پیاپی بـه دولـت و مجلس‬ ‫پیشـنهاد داده ایـم کـه بخشـی از شـهریه امـوزش مهارتـی دانشـجویان در برخـی از مناطق کم‬ ‫برخـوردار را کـه نیـاز به امـوزش مهارتی در ان مناطق وجـود دارد را پرداخت کنند که به نتیجه‬ ‫نرسـید امـا امسـال قول هایـی داده انـد تا ایـن در این زمینه مسـاعدت شـود‪.‬‬ صفحه 2 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪11-1400‬صفر ‪18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫تقدیر از ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع خالق فرهنگی‬ ‫خلق یک رویان فرهنگی در کنار دیگر‬ ‫دستاوردهایجهاددانشگاهی‬ ‫ایین اختتامیه نخستین جشنواره ایده های‬ ‫برتر فناوری های نرم و صنایع خالق فرهنگی‬ ‫در پـارک ملـی علـوم و فنـاوری هـای نـرم و‬ ‫صنایـع فرهنگـی برگزار شـد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬این مراسم با حضور‬ ‫دکتر محمـد حسی ــن ایمانی خوشخو‪،‬‬ ‫رییس پ ــارک ملی علـ ــوم و فن ــاوری های‬ ‫نرم و صنایعفرهنگی‪،‬دکترسیاوشملکیفر‪،‬‬ ‫معاون صندوق نواوری رییس جمهوری‪،‬‬ ‫دکتـ ــر اصغر ن ــوراهلل زاده‪ ،‬مدی ـ ــر عامل صندوق کار افرینی امید‪ ،‬دکتر سید سعید هاشمی‪،‬‬ ‫رییس دانشگاه علم و فرهنگ‪ ،‬علی ا کبر عبدالملکی‪ ،‬رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و‬ ‫جمعیازداورانوبرگزیدگاناینجشنوارهروزدوشنبهبیستودومشهریورماهسالجاریبرگزارشد‪.‬‬ ‫در ابتـدای ایـن مراسـم پیـام دکتـر سـعید رضـا عاملـی دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی توسـط‬ ‫محمد حسین ایمانی خوشخو قرائت شد؛ در بخشی از این پیام امده است؛ شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی در راستای اقتدار بخشی به جوانان خالق و ایده پرداز حوزه فناوری های نرم و فرهنگی‪،‬‬ ‫عالوه بر حمایت های مستمر از پیشرفت فناوری های صنایع خالق و فرهنگی تالش نموده است‬ ‫تـا زمینـه هـا و تمهیـدات الزم قانونـی و سـاختاری را نیـز فراهـم نماید‪.‬بـدون شـک تلاش حاصـل از‬ ‫مفهوم پـردازی و اید هپـردازی در حوزه هـای فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی‪،‬باید موجب ارتقاء‬ ‫سـطح توانمنـدی و رونـق اقتصـاد فرهنـگ و تعمیـق بینـش جامعـه فرهیختـه ایرانـی شـود‪ .‬البته‬ ‫توانمنـد سـازی جامعـه بـرای مواجهـه عقالنـی بـا اسـیب هـا فضای مجـازی که بعضا بر سـرجامعه‬ ‫اوارهـای بـزرگ ایجـاد می کنند‪ ،‬اهمیـت زیـادی دارد‪.‬‬ ‫ویضمنتشکردکترایمانیخوشخوهمچنیناوردهاست؛باتوجهبهتا کیداتمقاممعظمرهبری‪،‬‬ ‫اهمیت راهبردی و اقتصادی فناوری های فرهنگی و نرم‪ ،‬پیچیدگی این حوزه‪ ،‬متولیان متعدد و‬ ‫لزوم همگرا کردن انها و همچنین با توجه به اینکه «فناوری‏های نرم و فرهنگی» جزو اولویت های‬ ‫نقشهجامععلمیونقشهمهندسیفرهنگی کشور قرار گرفتهو همچنیندر راستایجهت گیری‬ ‫کالن کشور در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی‪« ،‬سند توسعه فناوری های نرم و هویت ساز» توسط‬ ‫شورایعالیانقالبفرهنگیبهتصویبرسیدهواکنونچراغراهفعاالنوبرنامهریزاناینحوزهاست‪.‬‬ ‫ایـن سـند مشـتمل بـر یک مقدمه‪ ۹،‬مـاده و‪ ۹‬تبصـره در جلسـه‪ ۸۱۰‬مـورخ‪ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶‬شـورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید و براساس ان تعاریف‪ ،‬ارزشها‪ ،‬چشم انداز‪ ،‬اصول‪ ،‬اهداف‪،‬‬ ‫‪ 10‬راهبرد کالن و اقدامات ملی ذیل انها و مسـائل اجرایی اجرای سـند تبیین شـده اسـت‪ 18 .‬نفر‬ ‫از مقامات کشـوری در شـورای سـتاد اجرایی سـازی این سـند عضو هستند و جهاد دانشگاهی که‬ ‫برگزار کننده این جشـنواره فاخر و اثرگذار اسـت‪ ،‬از جمله اعضای تاثیرگذار ان می باشـد‪.‬‬ ‫جایگاهخوبپارکملیعلوموفناوریهاینرموصنایعفرهنگی‬ ‫در ادامه این مراسم ایمانی درباره اهمیت شناسایی ایده ها گفت‪ :‬خوشبختانه پارک ملی علوم و‬ ‫فناوریهاینرموصنایعفرهنگیباحمایتهاینهادهایمرتبطتوانستهجایگاهخوبیپیدا کند‪.‬‬ ‫ایمانـی ایـن مجموعـه همـواره محلی بـرای دریافت ایده ها در زمینه صنایع فرهنگی اسـت‪ .‬افزود‪:‬‬ ‫قصـد داریـم یـک بانـک اطالعاتـی بسـیار معتبـری از ایـده پـردازان فرهنگـی تهیـه کنیـم تـا در کنـار‬ ‫مجمـوع فعالیـت هـای ارزشـمند جهـاد دانشـگاهی یـک رویـان فرهنگـی خلق کنیم‪.‬‬ ‫در ادامـه ملکـی فـر معـاون صنـدوق نـواوری و شـکوفای بـا اشـاره به نوع حمایت صنـدوق نـواوری و‬ ‫شکوفایی از استارتاپ ها گفت‪ :‬وظیفه صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری حمایت از‬ ‫دانش بنیان ها است که در حال حاضر نزدیک به شش هزار دانش بنیان داریم که بسیاری از ان‬ ‫هـا از سـوی ایـن صنـدوق مـورد حمایـت قـرار گرفه انـد‪ .‬در کنار دانش بنیان ها شـرکت های نـو اور و‬ ‫استارتاپ های زیادی هستند که فعالیت های مفیدی را به ثمر می رسانند‪ ،‬شاید این پرسش که‬ ‫ایا شرکت های نواور و استاراپ ها هم مورد تامین مالی صندوق قرار می گیرد یا خیر؟ به وجود اید‬ ‫که در پاسـخ باید گفت‪ ،‬از انجایی که شـرکت های نواور اغلب در حوزه فرهنگی فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫در نهایت باید به مرحله دانش بنیان شدن نوع سه برسند؛ بنابراین ا گر هر یک از استارتاپ های‬ ‫حوزه فرهنگی از رسوی معاونت علمی ریاست جمهوری موفق شدند که به شرکت دانش بنیان‬ ‫نوع سـه تبدیل شـوند‪ ،‬مشمول این قانون می شوند‪.‬‬ ‫در انتهای این مراسم ایین تجلیل از داوران با حضور اصغر نور اهلل زاده‪ ،‬دکتر سید سعید هاشمی‪،‬‬ ‫علیا کبرعبدالملکیوابراهیمینبیونیبرگزار شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـیناپرس از مجمـوع اثـار ارسـال شـده ‪ 31‬اثـر بـه انتخـاب داوران جـزو ایـده هـای برتـر‬ ‫شـناخته شـدند‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫اقا با حداکثر سن ‪ ۴۰‬سال و دارای کارت خدمت سربازی‪ ،‬مسلط‬ ‫بر قوانین و مقررات بازار سرمایه در حوزه صندوق های سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مسلط بر نرم افزارهای صندوق های سرمایه گذاری و اکسل و ورد‪ ،‬حداقل‬ ‫‪۳‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬توانمندی در مدیریت عملیات و کارشناسان‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری‪ ،‬دارای حسن خلق و توانمندی در تعامل‬ ‫مناسب با همکاران‪ ،‬سرمایه گذاران‪ ،‬ارکان و نهادهای ناظر بر صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬دارای دستکم یکی از مدارک حرفه ای تحلیل گری‪،‬‬ ‫مدیریت سبد یا ارزیابی اوراق بهادار‪ ،‬دارای توان مدیریتی و کار تیمی‬ ‫◄‬ ‫معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح کرد‪،‬‬ ‫جذب پرستاران شرکتی و برنامه استخدام ‪ 10‬هزار پرستار جدید‬ ‫معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫امـوزش پزشـکی گفـت‪ :‬اسـتخدام نیـروی پرسـتار‬ ‫متناسب با افزایش تخت های بیمارستانی نیست‬ ‫و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پرستاری بویژه‬ ‫پرسـتارانی کـه بـاالی ده سـال سـابقه کار دارنـد‬ ‫بایسـتی در اولویـت اقدامـات اضطـراری قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫مریـم حضرتی در نشسـت بررسـی مشـکالت نیروی‬ ‫پرسـتاری در کمیسـیون بهداشـت مجلـس افـزود‪:‬‬ ‫پرسـتاری کـه بیـش از ‪ ۲۰‬مـاه اسـت کـه در بخـش‬ ‫هـای کویـد ‪ ۱۹‬بـدون لحظـه ای وقفـه جـان بـر کـف‬ ‫ارائـه خدمـت و ایثـار مـی کنـد امتحـان خـود را پـس‬ ‫داده اسـت و نبایـد درگیـر ازمـون اسـتخدامی شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه کمبـود شـدید نیـروی پرسـتار‬ ‫در بخـش هـای مختلـف‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬در دی‬ ‫مـاه سـال ‪ ۱۳۹۸‬قبـل از کویـد ‪ ،۱۹‬در بررسـی کـه‬ ‫در خصـوص میـزان فعالیـت و سـاعت اضافـه کار‬ ‫عملکـردی ماهیانـه پرسـتاران در دانشـگاه هـا و‬ ‫دانشـکده هـای علـوم پزشـکی کشـور انجـام گرفـت‬ ‫نتایـج نشـان داد کـه در اغلـب دانشـگاه های‬ ‫مـادر اضافـه کاری هـا و شـیفت هـای اجبـاری بـه‬ ‫پرسـتاران وجـود دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روز دوشـنبه بـازارکار از وبـدا‪ ،‬حضرتـی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بـه عنـوان مثـال در دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی ایـران ماهیانـه بیـش از ‪ ۳۰۰‬هـزار سـاعت‬ ‫اضافـه کاری عملکـردی پرسـتاری وجـود دارد کـه‬ ‫حداقـل معـادل بیـش از دو هـزار پرسـتار مـی شـود‬ ‫و بقیـه دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی کشـور مثـل‬ ‫شـیراز‪ ،‬کرمان و شـهید بهشتی نیز وضعیتی مشابه‬ ‫دارنـد کـه بـدون شـک ایـن موضـوع پـس از شـیوع‬ ‫پاندمـی افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت‪.‬‬ ‫معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫پرسـتاران علـی رغـم خسـتگی و تحمـل شـیفت هـا‬ ‫و اضافـه کاری هـای اجبـاری ایثارگرانـه و مسـئوالنه‬ ‫بـه صـورت شـبانه روزی بـه ارئـه خدمـت پرداختنـد‬ ‫و علـی رغـم تعطیلـی هـای سراسـری هیـات دولـت‬ ‫و دورکاری هـا‪ ،‬پرسـتاران در شـیفت هـای خـود‬ ‫حاضـر بودنـد و بـا وجـود اسـیب هـای جسـمی و‬ ‫روحـی حتـی یـک بیمـار بـدون خدمـات مراقبتـی‬ ‫رهـا نمانـد‪.‬‬ ‫حضرتـی بـا اشـاره بـه اسـتخدام هـای خوبـی کـه در‬ ‫دو سـال گذشـته انجـام گرفـت‪ ،‬گفـت‪ :‬تخصیـص‬ ‫بیش از ‪ ۲۴‬هزار نیروی پرستار در دو سال گذشته‬ ‫ا گـر چه بسـیار ارزشـمند اسـت اما اغلـب جذب نیرو‬ ‫بـه صـورت تبدیـل وضعیـت بـوده و عملا نیـروی‬ ‫کافـی بـه سیسـتم تزریـق نشـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اسـتخدام هـای صورت گرفته متناسـب‬ ‫بـا افزایـش تخـت هـای بیمارسـتانی و افزایـش‬ ‫بخـش هـای ویـژه صـورت نگرفتـه و بـرای رسـیدن‬ ‫شرایط اختصاصی‬ ‫بـه حداقـل اسـتاندارد جهانـی و نسـبت پرسـتار بـه‬ ‫تخـت یـا پرسـتار بـه جمعیـت فاصلـه زیـادی داریـم‬ ‫کـه بایـد تدبیـر فـوری در ایـن خصـوص صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫حضرتـی در ادامـه بـا گالیـه از تفکیـک پرسـتاران بـه‬ ‫پیمانـی‪ ،‬قـراردادی‪ ،‬شـرکتی و تبصـره ای و عـدم‬ ‫سـهمیه مناسـب بـرای تبدیـل وضعیـت پرسـتاران‬ ‫شـرکتی در اسـتخدامی هـای اخیـر‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫تمام پرسـتاران شـرح وظایف واحدی دارند و برای‬ ‫ایجـاد عدالـت در سیسـتم بایـد از نظـر امتیـازات‪،‬‬ ‫حقـوق و تسـهیالت بـا یـک نـگاه دیـده شـوند‪ .‬در‬ ‫حـال حاضـر ‪ ۳۵‬درصـد پرسـتاران در بخـش هـای‬ ‫درمانـی و پرسـتاران شـرکتی هسـتند کـه پرداختـی‬ ‫و مزایـای انـان متناسـب بـا خدماتشـان نیسـت‬ ‫کـه نیازمنـد تجدیـد نظـر در تبدیـل وضعیـت ایـن‬ ‫عزیـزان وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بیـش از ‪ ۲۲۰۰‬پرسـتار شـرکتی و نزدیـک‬ ‫بـه ‪ ۹۹۶۰‬پرسـتار قـرار دادی بـاالی ‪ ۱۰‬سـال سـابقه‬ ‫خدمـت داریـم‪ ،‬قانـون مـی گویـد جـذب بایـد از‬ ‫طریـق ازمـون باشـد‪ ،‬اما این قانـون مربوط به زمان‬ ‫عـادی اسـت نـه در زمـان بحـران و مبـارزه جهانـی‬ ‫بـا یـک پاندمـی منحـوس‪ .‬لـذا چـه ازمونـی باالتـر از‬ ‫ایـن کـه ایـن پرسـتاران حـدود دو سـال در بخـش‬ ‫هـای ویـژه کوویـد بـا جان و دل ارائـه خدمت دادند‬ ‫و امـروز دارای مهـارت و تجربـه باالیـی هسـتند‪.‬‬ ‫لـذا بـرای پیشـگیری از تـرک خدمـت احتمالـی و‬ ‫مهاجـرت انـان بـه کشـورهای دیگـر ضـرورت دارد‬ ‫نسـبت بـه تبدیـل وضعیـت ایـن عزیـزان اقـدام‬ ‫سـریع صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت‪ ،‬بـا‬ ‫توجـه بـه خیـز پنجـم کوویـد‪ ،۱۹‬احتمـال اتصـال ان‬ ‫بـه خیزهـای بعـدی طـی نامـه ای بـه وزیـر محتـرم‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی‬ ‫افراد با کارشناسی ارشد در رشته های مالی‪،‬‬ ‫اقتصاد و کارشناسی مهندسی در اولویت‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫ارائه تاییدیه حسن عملکرد و رفتار‬ ‫از محل کار قبلی‬ ‫کارشناسی مالی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬اقتصاد‬ ‫دستکم یکی از گواهینامه های‬ ‫حرفه ای تحلیل گری‪ ،‬مدیریت سبد‬ ‫یا ارزیابی اوراق بهادار‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫اقا با حداکثر سن ‪ ۴۵‬سال و دارای کارت خدمت سربازی‪ ،‬تسلط کافی‬ ‫بر قوانین و مقررات بازار سرمایه‪ ،‬تسلط بر استانداردهای حسابداری و‬ ‫تهیه صورتهای مالی و حقوق و دستمزد‪ ،‬حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬‬ ‫تسلط بر حسابداری مالی‪ ،‬حسابداری صندوق سرمایه گذاری و سبدهای‬ ‫اختصاصی‪ ،‬تسلط بر قوانین بیمه و مالیات‪ ،‬تسلط بر نرم افزارهای مالی‪،‬‬ ‫اکسل و ورد‪ ،‬دارای توان مدیریتی و کار تیمی‬ ‫ارائه تاییدیه حسن عملکرد و رفتار‬ ‫از محل کار قبلی‬ ‫افراد دارای مدارک حرفه ای بورس در‬ ‫اولویت خواهند بود‬ ‫کارشناسی حسابداری‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا با حداکثر سن ‪ ۲۵‬سال و دارای کارت خدمت سربازی‪ ،‬تسلط بر‬ ‫نرم افزارهای افیس سایر مهارتهای عمومی کامپیوتری‪،‬‬ ‫افراد دارای مدارک حرفه ای بورس‬ ‫در اولویت خواهند بود‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال و دارای کارت خدمت سربازی برای اقایان‪،‬‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای افیس‪ ،‬جستجو در وب و سایر مهارتهای عمومی کامپیوتری‬ ‫افراد دارای سابقه کار پذیرش نهادهای مالی‬ ‫در اولویت خواهند بود‪.‬‬ ‫مدیر صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫منشی ‪ /‬پذیرش‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دیپلم حسابداری به باال‬ ‫دیپلم حسابداری‪ ،‬زبان‪ ،‬کامپیوتر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بهداشـت بـه حداقـل ‪ ۲۵‬پیشـنهاد اضطـراری و‬ ‫ضـروری ایـن معاونـت در حـوزه پرسـتاری اشـاره‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن نامـه کـه بـه دنبـال درخواسـت‬ ‫هـای متعـدد دانشـگاه ها و دانشـکده های علـوم‬ ‫پزشـکی کشـور در خصـوص مشـکالت و نیازهـای‬ ‫فـوری و ضـروری در حـوزه پرسـتاری نوشـته شـده‬ ‫به کمبود محرز کادر پرسـتاری‪ ،‬خسـتگی و تحلیل‬ ‫قـوای جسـمی و روحـی پرسـتاران و ضـرورت برنامه‬ ‫ریـزی مناسـب جهـت حفـظ و نگهداشـت نیـروی‬ ‫انسـانی اشـاره شـده اسـت‪.‬‬ ‫حضرتـی تصریـح کـرد‪ :‬ایـن نامـه در دو بخـش‬ ‫پیشـنهادات اضطـرای و ضـروری نوشـته شـده کـه‬ ‫تسـریع در جـذب و بکارگیـری پذیرفتـه شـدگان‬ ‫ازمـون بهمـن مـاه سـال ‪ ۹۹‬بویـژه جـذب انـی‬ ‫پرسـتاران بیـکار و غیـر شـاغل در مرا کـز درمانـی‪،‬‬ ‫اخـذ مجـوز جـذب فـوری حداقـل ‪ ۱۰‬هـزار پرسـتار‪،‬‬ ‫تبدیـل وضعیـت پرسـتاران شـرکتی و یـا قـراردادی‬ ‫بـا ‪ ۱۰‬سـال و بیشـتر سـابقه کار بـه یـک وضعیـت‬ ‫پایدارتـر و بکارگیـری نیروهـای کمـک پرسـتاری‬ ‫یکسـاله و اجـرای فـوری تعرفـه گـذاری خدمـات‬ ‫پرستاری از پیشنهادات مهمی است که در بخش‬ ‫پیشـنهادات اضطـراری بـه ان اشـاره شـده اسـت‪.‬‬ ‫در پایـان نشسـت پـس از بحـث و گفـت و گوهـای‬ ‫صـورت گرفتـه مقـرر شـد کارگروهـی متشـکل از‬ ‫نمایندگانـی از وزارت بهداشـت‪ ،‬سـازمان هـای‬ ‫برنامـه و بودجـه و امـور اداری و اسـتخدامی و نظـام‬ ‫پرسـتاری و دو عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان‬ ‫تشـکیل و بـا بررسـی مـوارد مطروحـه راهکارهـای‬ ‫اجـرای انهـا را پیشـنهاد دهنـد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت‪:‬‬ ‫برگزاری ازمون استخدامی‬ ‫در دستور کار وزارت نفت قرار می گیرد‬ ‫معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از برگزاری ازمون استخدامی در دستور کار‬ ‫وزارت نفت خبر داد و اعالم کرد‪ :‬برگزاری ازمون استخدامی نیز دوباره در دستور کار قرار می گیرد‬ ‫دانشگاهی امیدوار به کار در صنعت نفت‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫تا بتوانیم با ایجاد انگیزه در فار غ التحصیالن‬ ‫ِ‬ ‫بازار کار جامعه علمی کشور در مسیر اعتالی این صنعت به نحو بهینه تری بهره مند شویم‪.‬‬ ‫به گزارشبازارکار‪،‬معاونتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیوزارتنفتبااشارهبهنگاهمثبتوزارتنفت‬ ‫دولتسیزدهمنسبتبهجذبنیروهایانسانیدر قالبقراردادهای کاریموجود‪ ،‬گفت‪ :‬کارکنان‬ ‫قراردادی مدت موقت و مشموالن ایثارگر صنعت نفت اطمینان خاطر داشته باشند که تعهدهای‬ ‫مرتبط با تبدیل وضعیت این کارکنان‪ ،‬پس از تکمیل بررسی های الزم و صحت سنجی‪ ،‬اجرایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهدی علی مددی در گفت وگو با خبرنگار شانا افزود‪ :‬تعهدهایی نسبت به تبدیل وضعیت‬ ‫بخشی از کارکنان صنعت نفت وجود دارد که تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان ازمون قراردادی‬ ‫مدت موقت و تبدیل وضعیت مشموالن ایثارگر از جمله انهاست‪.‬‬ ‫علی مددیدربارهمشموالنایثارگرتوضیحداد‪:‬تعدادمشموالنبند«و»ماده‪ ۴۴‬قانونبرنامهپنجم‬ ‫توسعه در وزارت نفت حدود ‪ ۵‬هزار نفر هستند که به رغم محدودیت های بودجه ای‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫با نگاهی مثبت‪ ،‬تبدیل وضعیت تمام مشموالن را الزم االجرا خوانده اند‪ .‬بخش عمده کارها‬ ‫برای تبدیل وضعیت این کارکنان انجام شده و بخشی نیز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معاونتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیوزارتنفتدربارهحدود‪۱۷۰۰‬نفرپذیرفته شدهازمون کارکنان‬ ‫قراردادی مدت موقت نیز گفت‪ :‬در این زمینه بررسی ها در حال انجام است و پس از صحت سنجی‬ ‫شرایط افراد و نیازسنجی‪ ،‬پذیرفته شدگان برای مصاحبه دعوت می شوند تا فرایند جذب انان‬ ‫در قالب قرارداد مربوطه تکمیل شود‪.‬‬ ‫ویباتا کیدبراینکهجذبنیرویموردنیاز‪،‬محوریتنگاهوزارتنفترادر حوزهمنابعانسانیشکل‬ ‫داده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به بازنشستگی بخش قابل توجهی از کارکنان صنعت نفت طی چهار‬ ‫تا پنج سال اینده‪ ،‬برنامه های مناسب دیگری نیز در خصوص جذب تدارک دیده ایم که در این‬ ‫زمینه‪ ،‬برگزاری ازمون استخدامی نیز دوباره در دستور کار قرار می گیرد تا بتوانیم با ایجاد‬ ‫دانشگاهی امیدوار به کار در صنعت نفت‪ ،‬از ظرفیت بازار کار‬ ‫انگیزه در فار غ التحصیالن‬ ‫ِ‬ ‫جامعه علمی کشور در مسیر اعتالی این صنعت به نحو بهینه تری بهره مند شویم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جوانان هالل احمر خبر داد‬ ‫برنامـه اسـتخدام ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫در سـازمان جوانان هلال احمر‬ ‫رئیس سـازمان جوانان هالل احمر افزود‪ :‬ا گر مشـکالت اداری و قانونی اسـتخدام هزار نفر رفع شـود‪،‬‬ ‫براسـاس قول های داده شـده برای اسـتخدام‪ ٢٠٠‬نفر از اعضا پافشـاری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار از سـازمان جوانان جمعیت هالل احمر‪ ،‬نخسـتین نشسـت خبری رابطان خبری‬ ‫سـازمان جوانـان جمعیـت هلال احمـر بـا حضـور دکتـر محمـد گل فشـان و اعضـای داوطلـب حـوزه‬ ‫اطلاع رسـانی سـازمان در اسـتان هـا‪ ،‬امروز(دوشـنبه) بـه صـورت مجازی برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت رئیـس سـازمان جوانـان هلال احمـر ضمـن قدردانـی از فعالیـت رابطـان خبـری‬ ‫اسـتان هـا در زمینـه اطلاع رسـانی شـفاف سـازمان‪ ،‬گفـت‪ :‬رابطـان خبـری سـازمان در جـذب و‬ ‫حفـظ اعضـای داوطلـب نقـش موثـری دارنـد‪.‬‬ ‫گل فشـان در خصوص جذب و اسـتخدام اعضای داوطلب سـازمان جوانان هالل احمر گفت‪:‬‬ ‫قـرار بـوده کـه هـزار نفـر از امدادگـران بـا درجـه ایثـار در هلال احمـر جـذب شـوند و ‪ ٢٠‬درصـد‬ ‫ان متعلـق بـه سـازمان جوانـان هلال احمـر بـوده کـه هنـوز ایـن امـر تحقـق پیـدا نکـرده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان جوانان هالل احمر افزود‪ :‬ا گر مشـکالت اداری و قانونی اسـتخدام هزار نفر رفع شـود‬ ‫ما بر اسـاس قول های داده شـده برای اسـتخدام ‪ ٢٠٠‬نفر از اعضا پافشـاری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جوانان هالل احمر با تاکید به اینکه با وجود مشکالت مالی درصدد رفع مشکالت و‬ ‫دغدغه های اعضای داوطلب سازمان هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬برخی استان ها از در راستای نگهداری اعضا‬ ‫فعالیت های خوبی انجام داده اند‪.‬‬ ‫ویبهتکریماعضایجوانسازماندر حفظونگهداشتانهاتاکید کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫استان‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪11-1400‬صفر ‪18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫یک پیشران مطرح کرد‪:‬‬ ‫افزایش رغبت دختران روستایی‬ ‫برای ورود به طرح توســعه مشــاغل خانگی‬ ‫در گفتگو با عضو شورای شهر تهران عنوان شد‬ ‫ســرانجام اســتخدام و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تهران‬ ‫عض ــو ش ــورای ش ــهر ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه رون ــد‬ ‫تبدی ــل وضعی ــت اس ــتخدامی کارکن ــان در‬ ‫شــهرداری تهــران گفــت‪ :‬منتظــر بودیــم تــا علیرضــا‬ ‫زاکانــی شــهردار جدیــد پایتخــت فعالیــت خــود را‬ ‫اغ ــاز کن ــد ت ــا اقدام ــات الزم ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫ناص ــر امان ــی‪ ،‬عض ــو ش ــورای ش ــهر ته ــران‬ ‫در گف ــت وگ ــو ب ــا ف ــارس‪ ،‬در ب ــاره اس ــتخدام و‬ ‫رون ــد تبدی ــل وضعی ــت اس ــتخدامی کارکن ــان در‬ ‫ش ــهرداری ته ــران اظهارداش ــت‪ :‬در ای ــن زمین ــه‬ ‫منتظ ــر بودی ــم ت ــا علیرض ــا زاکان ــی ش ــهردار جدی ــد‬ ‫پایتخــت فعالیــت خــود را اغــاز کنــد تــا اقدامــات‬ ‫الزم ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬تبدی ــل وضعی ــت اس ــتخدامی‬ ‫راه انــدازی دهکده مهارت در مازندران‬ ‫کارکن ــان نی ــز از اولو ی ــت ه ــای ش ــهردار ته ــران‬ ‫و اعض ــای ش ــورای شش ــم اس ــت و ان ش ــاء اهلل‬ ‫موضــوع پیگیــری و بــه زودی بــه ســرانجام خواهــد‬ ‫رس ــید‪.‬‬ ‫ایــن عضو شــورای ششــم شــهر تهــران تصریح کــرد‪:‬‬ ‫همچنی ــن باره ــا اع ــام ک ــرده ای ــم م ــا مخال ــف ب ــا‬ ‫اص ــل برگ ــزاری ازم ــون می ــان کارکن ــان ش ــهرداری‬ ‫ته ــران نیس ــتیم ول ــی کال موض ــوع اس ــتخدام ه ــا‬ ‫بای ــد ب ــه صورت ــی باش ــدکه اوال ف ــردی از بی ــرون‬ ‫ش ــهرداری ج ــذب نش ــود و دوم اینک ــه حداق ــل‬ ‫داوطلب ــان ازم ــون ‪ ۳‬س ــال س ــنوات در ش ــهرداری‬ ‫داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان با استاندار مطرح شد؛‬ ‫پیشــران توســعه مشــاغل خانگــی شهرســتان رشــت گفــت‪ :‬رغبــت دختــران و زنــان روســتایی‬ ‫ب ــرای ورود ب ــه ط ــرح توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی از جمل ــه رش ــتی دوزی و قال ــی باف ــی افزای ــش‬ ‫یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫مرضی ــه قه ــوه چ ــی ب ــا بی ــان اینک ــه صنای ــع دس ــتی شهرس ــتان رش ــت بس ــیار زیب ــا هس ــتند و‬ ‫بایــد بــه دنیــا شناســانده شــوند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــازار فــروش ایــن محصــوالت خــوب بــود امــا پــس از‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا کــم رونــق شــده اســت‪.‬‬ ‫و ی اف ــزود‪ :‬اغل ــب محص ــوالت در داخ ــل اس ــتان ب ــه ف ــروش م ــی رس ــند و ت ــاش دار ی ــم‬ ‫ب ــه دیگ ــر اســتان ها محصوالتم ــان را معرف ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫قه ــوه چ ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬رش ــتی دوزی از جمل ــه هنره ــای زیب ــای شهرس ــتان رش ــت‬ ‫ک ــه مغف ــول مان ــده اس ــت ا ی ــن در حالیس ــت ک ــه ب ــا توس ــعه بازاره ــای ه ــدف م ــی ت ــوان‬ ‫درام ــد خو ب ــی را از ف ــروش ان نصی ــب فع ــاالن ای ــن عرص ــه ک ــرد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬م ــواد اولی ــه رش ــتی دوزی نی ــاز ب ــه ابریش ــم ه ــای طبیع ــی دارد و معم ــوال ای ــن‬ ‫مــواد از تبریــز تهیــه مــی شــد امــا اخیــرا از ابریشــم اســتان گیــان نیــز بهــره بیشــتری گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن پیشــران توســعه مشــاغل خانگــی شهرســتان رشــت اضافــه کــرد‪ :‬زنــان و دختــران روســتایی‬ ‫در س ــال ه ــای اخی ــر تمای ــل بیش ــتری ب ــرای ورود ب ــه چنی ــن هنره ــا و دیگ ــر مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫دارن ــد و بای ــد ب ــا حمای ــت از انه ــا ش ــاهد توس ــعه رش ــتی دوزی در رش ــت ش ــویم‪.‬‬ ‫و ی از توج ــه س ــازمان جه ــاد انش ــگاهی گی ــان قدردان ــی ک ــرد و گف ــت‪ :‬ای ــن س ــازمان‬ ‫ب ــا اج ــرای ط ــرح توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی و معرف ــی پیش ــرانان بازاره ــای ه ــدف صنای ــع دس ــتی‬ ‫اس ــتان از جمل ــه رش ــتی دوزی و ف ــرش باف ــی را در ای ــن شهرس ــتان رواج داده اس ــت‪.‬‬ ‫قه ــوه چ ــی ب ــه برگ ــزاری نمایش ــگاه ها ب ــرای پیش ــرانان و هنرمن ــدان صنای ــع دس ــتی توس ــط‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی گی ــان اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪ :‬ب ــا مش ــارکتی ک ــه ب ــه هم ــت جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫در نمایشــگاه هــا داشــتیم زمینــه فــروش بیشــتر محصــوالت فراهــم شــد و امیدوار یــم تــدوام ایــن‬ ‫ام ــر را ش ــاهد باش ــیم‪.‬‬ ‫وی ی ــاداور ش ــد‪ :‬عض ــو س ــامانه پیش ــه هس ــتم اعض ــای ای ــن س ــامانه نتای ــج موفق ــی را‬ ‫کســب کردنــد و هــم اکنــون در حــال طراحــی وب ســایت هســتیم و امیدوار یــم بیــش از پیــش‪،‬‬ ‫هنرمن ــدان در بخ ــش مش ــاغل خانگ ــی م ــورد توج ــه مس ــئولین ذیرب ــط ق ــرار بگیرن ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی‬ ‫‪ ۳۳۰‬میلیارد ریال تســهیالت مشاغل خانگی‬ ‫به خراســان جنوبی ابالغ شد‬ ‫مدی ــرکل هماهنگ ــی ام ــور س ــرمایه گذاری و اش ــتغال اس ــتانداری خراس ــان جنوب ــی گف ــت‪:‬‬ ‫س ــهم تس ــهیالت قرض الحس ــنه اس ــتان در ح ــوزه مش ــاغل خانگ ــی ب ــه می ــزان ‪ ۳۳۰‬میلی ــارد‬ ‫ر یــال بــرای ســال جــاری ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر اکبــری راد در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود‪ :‬مشــاغل خانگــی مدتهاســت‬ ‫ک ــه ب ــه عن ــوان ش ــغل درام ــدی نس ــبتا پای ــدار معرف ــی ش ــده و از مزای ــای خوب ــی برخ ــوردار اس ــت‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬انج ــام فعالی ــت در خان ــه منج ــر ب ــه کاه ــش هزین ــه اج ــاره ی ــا خر ی ــد‬ ‫م ــکان فعالی ــت ش ــغلی و کس ــب و کار می ش ــود‪.‬‬ ‫مدی ــرکل هماهنگ ــی ام ــور س ــرمایه گذاری و اش ــتغال اس ــتانداری خراس ــان جنو ب ــی‬ ‫تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی زمینه س ــاز بهب ــود وضعی ــت اقتص ــادی خان ــوار و‬ ‫جامع ــه اس ــت ت ــاش ب ــرای توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی در اس ــتان ام ــری ض ــروری اس ــت‪.‬‬ ‫وی عنـوان کرد‪ ۳۲۳ :‬رشته مشاغل خانگی در حوزه های صنایع دستی‪ ،‬فرش دستبـاف‬ ‫و رش ــته های مرتب ــط ب ــا صنای ــع‪ ،‬تولی ــدی (صنع ــت و خدم ــات)‪ ،‬ام ــور تولی ــدات دام ــی‪،‬‬ ‫تهــای فرهنگــی و هنــری وجــود‬ ‫شــیالت‪ ،‬صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی کشــاورزی و عشــایری و فعالی ‬ ‫دارد ک ــه می توانن ــد از ای ــن تس ــهیالت ارزان قیم ــت بهره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫اکب ــری راد ی ــاداور ش ــد‪ :‬دس ــتگاه های اجرای ــی ص ــادر کنن ــده مج ــوز فعالی ــت مش ــاغل‬ ‫خانگ ــی ش ــامل می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنایع دس ــتی و گردش ــگری‪ ،‬فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‪،‬‬ ‫صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت و جه ــاد کش ــاورزی هس ــتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توســعه مشــاغل خانگــی زمینــه همــکاری اعضــای خانــواده و بهره گیــری از تــوان ســایر‬ ‫اعضــای خانــواده بــه عنــوان نیــروی کار و کمــک بــه اســتحکام بیشــتر خانــواده را فراهــم خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل هماهنگ ــی ام ــور س ــرمایه گذاری و اش ــتغال اس ــتانداری خراس ــان جنوب ــی اف ــزود‪:‬‬ ‫صنای ــع دس ــتی دارای ‪ ۵۷‬رش ــته‪ ،‬ف ــرش و رش ــته های مرتب ــط ‪ ۱۲‬رش ــته‪ ،‬تولی ــدی ‪ ۶۴‬رش ــته‪،‬‬ ‫بخ ــش کش ــاورزی‪ ،‬عش ــایری‪ ،‬دام و از ای ــن قبی ــل ‪ ۵۹‬رش ــته و فعالیت ه ــای فرهنگ ــی‬ ‫‪ ۱۳۱‬رش ــته هس ــتند ک ــه مش ــمول بهره من ــدی از ای ــن تس ــهیالت ارزان قیم ــت خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی از افزای ــش پن ــج براب ــری ای ــن تس ــهیالت نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته خب ــر داد و اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬بانک ه ــای عام ــل توس ــعه تع ــاون و رف ــاه کارگ ــران در س ــطح اس ــتان ای ــن تس ــهیالت را‬ ‫ب ــه متقاضی ــان واج ــد ش ــرایط پرداخ ــت خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ا کب ــری راد ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه مش ــاغل خانگ ــی دارای ظرفیت ه ــا و توانایی ه ــای‬ ‫قاب ــل توج ــه ب ــرای ایج ــاد اش ــتغال هس ــتند عن ــوان ک ــرد‪ :‬اولو ی ــت پرداخ ــت ای ــن تس ــهیالت‬ ‫ب ــا مجر ی ــان پش ــتیبان‪ ،‬تعاونی ه ــای دارای ظرفی ــت خوش ــه س ــازی‪ ،‬پیش ــران های فع ــال در‬ ‫ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی ک ــه در ص ــدد توس ــعه فعالی ‬ ‫تش ــان هس ــتند و همچنی ــن‬ ‫متقاضی ــان ام ــاده ورود ب ــه ب ــازار و دارای مج ــوز مش ــاغل خانگ ــی خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫تهــای اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تســهیالت بانکــی قرض الحســنه مشــاغل خانگی‬ ‫وی بــه ظرفی ‬ ‫حه ــای منطب ــق ب ــر ظرفی ــت اولویت ه ــای ای ــن اس ــتان و م ــورد تایی ــد‬ ‫در ط ــول س ــال ب ــه طر ‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی پرداخ ــت خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی و تجارت خارجی سازمان صمت استان کرمانشاه خبر داد‬ ‫تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫برای قالیبافان کرمانشاهی‬ ‫قالیباف ــان کرمانش ــاهی ک ــه در مجموع ــه مش ــاغل خانگ ــی ق ــرار دارن ــد می توانن ــد از‬ ‫تس ــهیالت مش ــاغل خانگ ــی بهره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از کرمانشاه‪،‬احس ــان باقرخان ــی مع ــاون بازرگان ــی و‬ ‫تج ــارت خارج ــی س ــازمان صم ــت اس ــتان کرمانش ــاه از اختص ــاص ‪ ۵۴‬میلی ــارد توم ــان‬ ‫اعتبــار بــرای پرداخــت تســهیالت بــه مشــاغل خانگــی پشــتیبان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن اعتبــار‬ ‫امس ــال هف ــت براب ــر ش ــده اس ــت و قالیبافان ــی ه ــم ک ــه تاکن ــون تس ــهیالت دریاف ــت نک ــرده ان ــد‬ ‫می توانن ــد از ای ــن تس ــهیالت اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫و ی ا ف ــزود‪ :‬متقاضی ــان دارای م ــدرک فن ــی و حر فـ ـه ای می توانن ــد ب ــا مراجع ــه‬ ‫ب ــه س ــازمان صم ــت از ای ــن تس ــهیالت بهره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫معــاون بازرگانــی و تجــارت خارجــی ســازمان صمــت اســتان کرمانشــاه ادامــه داد‪ :‬بیــش از‬ ‫‪ ۸۷‬هــزار قالیبــاف در اســتان شناســایی شــده انــد‪.‬‬ ‫باق ــر خان ــی از فعالی ــت ‪ ۸۵‬کارگاه ب ــا ‪ ۲‬ه ــزار و ‪ ۱۰۰‬قالیب ــاف در اس ــتان خب ــر داد و‬ ‫بی ــان داش ــت‪ :‬دو منطق ــه مه ــم در قالیباف ــی در اس ــتان کرمانش ــاه شناس ــایی ش ــده اس ــت‬ ‫ک ــه بی ــش از ‪ ۳۰‬نقش ــه مخت ــص ب ــه خ ــود دارند‪.‬گفتن ــی اس ــت ‪:‬س ــاالنه ‪ ۱۰۰‬ه ــزار مت ــر مر ب ــع‬ ‫ف ــرش در اس ــتان کرمانش ــاه تولی ــد می ش ــود‪.‬‬ ‫نحوه استخدام در غول های معدنی کرمان‬ ‫نشس ــت کارگ ــروه اش ــتغال و س ــرمایه گذاری‬ ‫اس ــتان کرم ــان درحال ــی برگ ــزار ش ــد ک ــه ش ــخص‬ ‫اســتاندار نحــوه اســتخدام در شــرکت های معدنــی‬ ‫و صنعتــی بــزرگ را مــورد اشــاره قــرار داد و خواســتار‬ ‫ج ــذب بی ــکاران تحصیلک ــرده جامع ــه ب ــه ج ــای‬ ‫ش ــاغالن س ــایر دس ــتگاه ها در انه ــا ش ــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا‪ ،‬علی زینی وند‬ ‫استاندار کرمان در این نشست گفت‪ :‬مشاهده می‬ ‫شود فردی که اشتغال پایدار در دیگر شرکت ها یا‬ ‫دستگاه های اجرایی دارد به طور مثال هفت میلیون‬ ‫تومان حقوق می گیرد‪ ،‬در ا گهی های استخدام‬ ‫شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی ثبت نام می کند‬ ‫تا پس از استخدام مثال بتواند حقوق‪ ۱۵‬میلیون تومانی‬ ‫بگیرد؛ درحالی که این سهمیه جذب باید به جوانان‬ ‫تحصیلکردهو بیکار جامعهاختصاصیابد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬بای ــد فراین ــد ج ــذب و اس ــتخدام‬ ‫ای ــن ش ــرکت ه ــا ب ــه گون ــه ای باش ــد ک ــه حداق ــل‬ ‫یک ــی دو نف ــر از بی ــکاران ه ــر خان ــواده ک ــه انس ــان‬ ‫ه ــای توانمن ــد و تحصیلک ــرده دانش ــگاه ه ــای‬ ‫مط ــرح ه ــم در انه ــا هس ــتند بتوانن ــد ج ــذب و‬ ‫اس ــتخدام ش ــوند‪.‬‬ ‫اس ــتاندار کرم ــان مس ــئوالن کارگ ــره اش ــتغال و‬ ‫س ــرمایه گ ــذاری را موظ ــف ک ــرد مصوب ــه ای در ای ــن‬ ‫کارگــروه در ایــن زمینــه بگذراننــد و بــرای اجــرای ان‬ ‫برنام ــه ر ی ــزی ه ــا را انج ــام دهن ــد ت ــا ب ــا تکی ــه ب ــر ن ــوع‬ ‫بیم ــه اف ــراد متقاض ــی ورود ب ــه ازم ــون اس ــتخدام‬ ‫ش ــرکت ه ــای ب ــزرگ معدن ــی ی ــا دیگ ــر س ــازوکارها‪،‬‬ ‫بــه جــای اشــتغال مجــدد افــراد دارای شــغل ثابــت‬ ‫و پایــدار‪ ،‬زمینــه جــذب بیــکاران در ایــن اســتخدام‬ ‫ه ــا فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد ک ــرد ک ــه مدی ــران متول ــی اس ــتان‬ ‫پ ــس از بررس ــی ه ــای هم ــه جانب ــه‪ ،‬پیش ــنهادها و‬ ‫س ــازوکارهای ای ــن مه ــم را ارائ ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫اس ــتاندار کرم ــان ب ــا بی ــان اینک ــه فرص ــت ه ــای‬ ‫ســرمایه گــذاری اســتان کرمــان بایــد بــه روز رســانی‬ ‫ش ــود گف ــت‪ :‬بخش ــی از کارکن ــان دس ــتگاه های‬ ‫اجرای ــی مختل ــف ب ــا وج ــود داش ــتن ش ــغل ب ــرای‬ ‫اس ــتخدام ب ــه س ــمت ش ــرکت ه ــای معدن ــی و‬ ‫صنعت ــی م ــی رون ــد ک ــه نی ــاز ب ــه تحلی ــل و تعیی ــن‬ ‫چارچوب ــی ب ــرای اس ــتخدام وج ــود دارد‪.‬‬ ‫تحقق تعهد اشتغال روند تصاعدی بگیرد‬ ‫اس ــتاندار کرم ــان در ادام ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه‬ ‫تعه ــد اش ــتغال دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی اس ــتان‬ ‫کرم ــان ط ــی س ــال ج ــاری اف ــزون ب ــر ‪ ۴۱‬ه ــزار‬ ‫فرص ــت ش ــغلی و ح ــدود ‪ ۴۲‬ه ــزار ش ــغل اس ــت‬ ‫اظهارداش ــت‪ :‬باتوج ــه ب ــه از دس ــت رفت ــن برخ ــی‬ ‫مش ــاغل ب ــه عل ــت کرون ــا و مس ــائل اقتص ــادی‬ ‫امیدوار ی ــم امس ــال ای ــن ام ــار بی ــکاری کاه ــش یاب ــد‬ ‫ز یــرا باوجــود ســازگاری بــا شــرایط‪ ،‬اشــتغال اســتان‬ ‫نس ــبت ب ــه قب ــل تثبی ــت ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫زینــی ونــد گفــت‪ :‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬نــرخ بیــکاری‬ ‫م ــا باالس ــت ک ــه باتوج ــه ب ــه ضع ــف در مش ــاغل‬ ‫با ن ــوان‪ ،‬ا ی ــن ا م ــار طبیع ــی ا س ــت ل ــذا با ی ــد‬ ‫ب ــه مش ــاغل خانگ ــی و بان ــوان توج ــه بیش ــتری ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تحلیــل انجــام شــده در بــاره فراینــد‬ ‫اش ــتغال در اس ــتان ک ــه توس ــط س ــازمان مدیر ی ــت و‬ ‫برنامــه ر یــزی اســتان کرمــان انجــام شــده راهنمایــی‬ ‫ب ــرای دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی اس ــت ک ــه ب ــرای‬ ‫پرک ــردن خ ــاء گ ــروه ه ــای ش ــغلی و رس ــته ه ــا‬ ‫می توان ــد کم ــک کنن ــده باش ــد و ای ــن تحلی ــل‬ ‫باوج ــود راهکاره ــا می توان ــد بس ــیاری از مس ــایل‬ ‫ای ــن ح ــوزه اس ــتان را رف ــع کن ــد‪.‬‬ ‫اس ــتاندار کرم ــان تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه‬ ‫ب ــه تعه ــد اش ــتغال دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی ت ــا‬ ‫پایــان شــهریورماه امســال‪ ،‬از برنامــه عقــب هســتیم‬ ‫ک ــه بای ــد در نیم ــه دوم س ــال ج ــاری ب ــه ص ــورت‬ ‫تصاع ــدی‪ ،‬رص ــد و ثب ــت س ــامانه ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی‪ ،‬بس ــیاری از ش ــرکت ه ــای‬ ‫ب ــزرگ ممک ــن اس ــت اش ــتغال خ ــود را در س ــامانه‬ ‫ثب ــت نک ــرده باش ــند‪ ،‬ضم ــن اینک ــه بس ــیاری از‬ ‫واحده ــای کوچ ــک مقی ــاس در ح ــال راه ان ــدازی‬ ‫هس ــتند ک ــه دس ــتگاه ه ــا بای ــد انه ــا را شناس ــایی و‬ ‫ثب ــت س ــامانه کنن ــد‪.‬‬ ‫زین ــی ون ــد بی ــان ک ــرد‪ :‬اج ــرای تعه ــد‬ ‫اش ــتغالزایی دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی اس ــتان‬ ‫کرمــان بایــد رونــد تصاعــدی بگیــرد و بــه دســتگاه هــای‬ ‫ک ــم کار تذک ــر داده ش ــود؛ ای ــن دس ــتگاه ه ــا در‬ ‫جلس ــات این ــده نی ــز معرف ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫مدرسه عالی مهارتی صنعت گاز‬ ‫در هرمزگان راه انداری می شود‬ ‫ریی ــس ام ــور مال ــی و پش ــتیبانی ش ــرکت گاز‬ ‫هرم ــزگان گف ــت‪ :‬مدرس ــه عال ــی مهارت ــی صنع ــت‬ ‫گاز در ایــن اســتان بــا هــدف ایجــاد زمینــه مناســب‬ ‫ب ــرای ام ــوزش ه ــای تخصص ــی ب ــه عالق ــه من ــدان‬ ‫ای ــن صنع ــت راه ان ــدازی م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫بهم ــن بازگی ــر در دی ــدار ب ــا مس ــووالن دانش ــگاه‬ ‫ازاد اس ــامی واح ــد بندرعب ــاس‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫راه ان ــدازی مدرس ــه عال ــی مهارت ــی صنع ــت گاز‬ ‫در اس ــتان‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬اس ــتفاده از ظرفی ــت ه ــای‬ ‫علم ــی و دانش ــگاهی در صنای ــع ب ــه و ی ــژه صنع ــت‬ ‫گاز مــی توانــد کمــک ز یــادی در توســعه و شــکوفایی‬ ‫اس ــتان باش ــد ک ــه در ای ــن راس ــتا بای ــد از تجربی ــات‬ ‫بخ ــش ه ــای دانش ــگاهی و صنع ــت اس ــتفاده ک ــرد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــا وج ــود ظرفی ــت ه ــای مناس ــب در‬ ‫دانش ــگاه ه ــای ازاد اس ــامی اس ــتان و همچنی ــن‬ ‫ش ــرکت گاز ا س ــتان از ط ــرح راه ا ن ــداز ی‬ ‫مــدارس عا لــی مهارتــی و یــژه صنعــت گاز اســتقبال‬ ‫مــی کنیــم و از تمــام امکانــات و تجهیــزات خــود در‬ ‫ای ــن خص ــوص اس ــتفاده خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫بازگیــر اظهــار کــرد‪ :‬ایجــاد زمینــه مناســب بــرای‬ ‫ام ــوزش ه ــای تخصص ــی ب ــرای کارکن ــان رس ــمی‪،‬‬ ‫پیمان ــکاری و ش ــهروندان هرمزگان ــی و اس ــتفاده‬ ‫از کارگاه ه ــا و ازمایش ــگاه ه ــای دانش ــگاه ازاد‬ ‫در سراس ــر اس ــتان‪ ،‬از دیگ ــر م ــواردی اس ــت ک ــه در‬ ‫دس ــتور کار ش ــرکت گاز هرم ــزگان در س ــال ج ــاری‬ ‫ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫مع ــاون ام ــوزش ه ــای عموم ــی و مهارت ــی‬ ‫دانش ــگاه ازاد ا س ــامی وا ح ــد بندرعب ــاس نی ــز‬ ‫ب ــا بی ــان اینک ــه ایج ــاد م ــدارس عال ــی مهارت ــی‬ ‫فاصلــه بیــن مــدرک دانشــگاهی و اشــتغال را بــه حداقل‬ ‫م ــی رس ــاند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ه ــدف از تاس ــیس دانش ــکده‬ ‫مه ــارت و کارافرین ــی در دانش ــگاه ازاد اس ــامی ب ــه‬ ‫همی ــن منظ ــور ب ــوده اس ــت و ای ــن دانش ــکده در‬ ‫تعامــل تنگاتنــگ بــا ســازمان فنــی و حرفــه ای ‪ ،‬اهداف‬ ‫مهارت ــی‪ ،‬ش ــغلی و کاربنی ــان را دنب ــال م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫مرتض ــی باوق ــار ب ــه تش ــریح م ــدارس عال ــی‬ ‫مهارت ــی در دانش ــگاه ازاد اس ــامی پرداخ ــت و‬ ‫اف ــزود‪ :‬م ــدارس عال ــی مهارت ــی ه ــم مه ــارت کاف ــی‬ ‫را ب ــه مه ــارت ام ــوزان ام ــوزش م ــی دهن ــد ت ــا بع ــد‬ ‫از دان ــش اموختگ ــی ب ــرای خ ــود ش ــغلی ایج ــاد‬ ‫کنن ــد و ه ــم مش ــکالت صنای ــع را ح ــل م ــی کنن ــد‬ ‫و از طر ف ــی بح ــران بی ــکار ی در جامع ــه را ب ــا‬ ‫توانمن ــد س ــاز ی نیرو ه ــا بر ط ــرف م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن ب ــه گواهینام ــه ه ــای ص ــادره در‬ ‫پای ــان ای ــن دوره ه ــا اش ــاره ک ــرد و ی ــاد اور ش ــد‪ :‬ب ــا‬ ‫توج ــه ب ــه تعام ــل ص ــورت گرفت ــه بی ــن دانش ــگاه ازاد‬ ‫اســامی و ســازمان فنــی و حرفــه ای ‪ ،‬گواهینامــه هــای‬ ‫ص ــادره در پای ــان ای ــن دوره ه ــا ب ــه تایی ــد ای ــن دو‬ ‫نه ــاد خواه ــد رس ــید و قاب ــل ترجم ــه ب ــرای اش ــتغال‬ ‫در خ ــارج کش ــور نی ــز م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫یک مسئول خبر داد‪:‬‬ ‫کمبود نیروی توانبخشی‬ ‫در مدارس استثنایی خراسان شمالی‬ ‫مدیــر کل مــدارس اســتثنایی امــوزش و پــرورش‬ ‫خراس ــان ش ــمالی از کمب ــود نیروه ــای توانبخش ــی‬ ‫در مــدارس اســتثنایی ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫متقی ــان در گف ــت و گ ــو ب ــا ایس ــنا گف ــت‪:‬‬ ‫متاســفانه برخــی از مــدارس اســتثنایی اســتان بــا‬ ‫کمبــود شــدید نیــروی توانبخشــی مواجــه هســتند‬ ‫و ی ــا نی ــرو ی توانبخش ــی در ان م ــدارس‬ ‫و ج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا بــه خانــواده هــای‬ ‫ایــن دانــش امــوزان اعــام شــده تــا امــر توانبخشــی‬ ‫فرزنــدان خــود را در مرا کــز خصوصــی انجــام دهنــد‬ ‫و ب ــا اوردن فاکت ــور‪ ،‬مبل ــغ پرداخت ــی از س ــوی ان ه ــا‬ ‫پرداخ ــت خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫متقی ــان ادام ــه داد‪ :‬ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه ش ــیوع‬ ‫و ی ــروس کرون ــا بس ــیاری از ای ــن خان ــواده ه ــا‬ ‫م ــی ترس ــند ت ــا فرزن ــدان خ ــود را ب ــه ای ــن مرا ک ــز‬ ‫ببر ن ــد ا ی ــن درحا ل ــی ا س ــت ک ــه تع ــدادی‬ ‫از دا ن ــش ا م ــوزان نی ــز گریبانگی ــر و ی ــروس کرون ــا‬ ‫ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬از س ــوی دیگ ــر نی ــاز اغل ــب‬ ‫دان ــش ام ــوزان ب ــه ام ــر توانبخش ــی ز ی ــاد اس ــت و‬ ‫ا گ ــر ب ــرای دان ــش ام ــوزان ام ــر توانبخش ــی ص ــورت‬ ‫نگی ــرد‪ ،‬وضعی ــت جس ــمی ان ه ــا بدت ــر م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬مــدارس اســتثنایی‬ ‫خرا س ــان ش ــمالی نی ــاز ب ــه ‪ ۲۰‬گفت ــار در م ــان‬ ‫و ‪ ۱۲‬کادر درم ــان دارد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی در ح ــال حاض ــر س ــه نف ــر‬ ‫کاردرم ــان و پن ــج گفت ــار درم ــان ب ــه ص ــورت‬ ‫رس ــمی در اس ــتخدام ای ــن اداره کل اس ــت‪.‬‬ ‫کمبـــود نی ــرو س ــدی ب ــر س ــر راه تخصص ــی‬ ‫ش ــدن م ــدارس اس ــتثنایی خراس ــان ش ــمالی‬ ‫مدیــر کل مــدارس اســتثنایی امــوزش و پــرورش‬ ‫خراس ــان ش ــمالی در ادام ــه گف ــت‪ :‬موض ــوع‬ ‫تخصص ــی ک ــردن م ــدارس اس ــتثنایی ای ــن‬ ‫اس ــتان در دس ــتور کار ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬امــا متناســب بــا گســترش ایــن‬ ‫م ــدارس در اس ــتان ب ــا کمب ــود نی ــروی اموزش ــی‬ ‫مواج ــه م ــی ش ــویم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تفکیــک معلولیــت هــا را‬ ‫در م ــدارس اس ــتثنایی در دس ــتور کار دار ی ــم‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫دستگا ه هــــای مختلــف مـــــازندران بــا اجـــــرای طر ح ه ـ ــای‬ ‫مهــارت افزایــی ســربازان‪ ،‬طــرح جدیــدی را بــرای ایجــاد اشــتغال‬ ‫و کارافرینــی در اســتان کلیــد زده انــد تــا طلســم غــول بیــکار ی را‬ ‫بشــکنند ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬اشــتغال دغدغــه خانواده هــا و دســتگاه های‬ ‫مختلــف در مازنــدران بــه شــمار مـی رود زیــرا در هــر خانــوار یــک یــا دو جــوان‬ ‫جویــای کار وجــود دارد‪ .‬از ســوی دیگــر پایــش علــل بیــکاری جوانــان و‬ ‫دانــش اموختــگان مازنــدران‪ ،‬فقــر مهارتــی اســت‪ ،‬از ایــن رو بــا همــکاری‬ ‫دســتگا ه های متولــی‪ ،‬مهـــــارت افزایــی ســــــربازان ماهــر در ا ســتان‬ ‫کلیــد خــورد اســت‪.‬‬ ‫امــار اشــتغال در مناطــق مختلــف مازنــدران متفــاوت اســت از نــرم‬ ‫‪ ۹‬درصــدی در مناطــق مرکــزی و شــرق گرفتــه تــا نــرخ بــاالی ‪ ۱۸‬درصــد‬ ‫در شــرق اســتان و همــه از بیــکاری جوانــان خســته و کالفــه شــده انــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اخیــرا طرحــی بــا همــکاری دســتگاه های مختلــف از جملــه ســپاه کربــا‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورز ی و فنــی و حرفــه ای در مازنــدران کلیــد خــورد کــه‬ ‫پایــه و اســاس ان‪ ،‬امــوزش ســربازان بــرای مهــارت افزایــی اســت‪.‬‬ ‫تا کنــون ســه هــزار ســرباز در ‪ ۴۰‬رشــته مهارت هــای الزم را فــرا گرفتــه انــد‬ ‫و ارائــه تســهیالت بــرای کارافرینــی پــس از پایــان دوره از جملــه اقدامــات‬ ‫حمایتــی بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫صنایع تبدیلی و اصالح نژاد دامی فرصت های کارافرینی است‬ ‫عزیزالــه شــهیدی فر رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازنــدران در گفتگو‬ ‫بــا خبرنــگار بــازار بــا اظهــار اینکــه امــوزش ســربازان ماهــر‪ ،‬اشــتغال جوانــان را‬ ‫تســهیل می کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح ســبب می شــود تــا ســربازان پــس‬ ‫از پایــان دوره ســربازی در یکــی از دوره هــای مهارتــی مشــغول بــه کار شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بخــش کشــاورزی قابلیت هــای زیــادی بــرای‬ ‫توســعه اشــتغال و کارافرینــی دارد‪ ،‬ماهیــان ســردابی و گــرم ابــی‪ ،‬کشــت‬ ‫گلخان ـه ای‪ ،‬اصــاح نــژاد دامــی و صنایــع تبدیلــی را از جملــه زمینه هــای‬ ‫اشــتغال ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن بــا صــدور مجــوز بــه واحدهــای مقیــاس کوچــک‬ ‫بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی می تــوان گام هــای ارزنــده ای بــرای‬ ‫اشــتغال ســربازان امــروز و جوانــان جویــای کار فــردا برداشــت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران یــاداور شــد‪ :‬ارائــه‬ ‫اموزش هــای مهــارت امــوزی ســبب می شــود تــا ســربازان پــس از اتمــام‬ ‫ســربازی دغدغــه اشــتغال نداشــته باشــند و بــا توجــه بــه کشــاورزی بــودن‬ ‫اســتان‪ ،‬تولیــدات ایــن بخــش و کارافرینــی در ایــن حــوزه بایــد مدنظــر باشــد‪.‬‬ ‫ایجــاد مهــارت بــرای جوانــان و ســربازان از جملــه وظایــف دســتگاه های‬ ‫متولــی نظیــر فنــی و حرفــه ای اســت و دوره ســربازی فرصتــی اســت تــا‬ ‫جوانــان بــرای تکمیــل اموزش هــا و کارافرینــی در دوران پساســربازی‬ ‫بهــره برنــد‪ .‬تقاضــا محــوری و جامعــه محــوری رویکــرد مغفــول شــده‬ ‫در ایجــاد کســب و کارهــا بــه شــمار مــی رود و بــا تقویــت مهــارت افزایــی‬ ‫می تــوان براســاس تقاضــای جامعــه‪ ،‬کارافرینــی کــرد‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال و افزایش سطح درامدی‬ ‫ســید حســین درویشــی مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای مازنــدران‬ ‫نیــز در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار بــا اشــاره بــه راه انــدازی دهکــده مهــارت‬ ‫در اســتان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن دهکــده بــا همــکاری ســپاه کربــا و بــرای‬ ‫امــوزش مهــارت ســربازان در اســتان راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اظهــار اینکــه جــوان گرایــی در گام دوم انقــاب بایــد مدنظــر‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬ایجــاد اشــتغال و افزایــش ســطح درامــدی جامعــه را مســتلزم‬ ‫مهارت افزایی دانســت و گفت‪ :‬در این راســتا باید تعامالت بین دســتگاه های‬ ‫مختلــف بــرای تولیــد و اقتصــاد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫جــوان گرایــی در گام دوم انقــاب بایــد مدنظــر قــرار گیــرد‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اشــتغال و افزایــش ســطح درامــدی جامعــه مســتلزم مهــارت افزایــی اســت‬ ‫و در ایــن راســتا بایــد تعامــات بیــن دســتگاه های مختلــف بــرای تولیــد و‬ ‫اقتصــاد افزایــش یابــد‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد بــا بهــره گیــری از ظرفیت هــا و منبــع مالــی و‬ ‫تجهیــزات و ارائــه اموزش هــای الزم‪ ،‬کارافرینــی براســاس تقاضــا محــوری‬ ‫و جامعــه محــوری را محقــق کنیــم‪.‬‬ ‫درویشــی امــوزش و مهــارت افزایــی را از مهمتریــن برنامــه ذکــر کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬مازنــدران در بخش هــای مختلــف از جملــه طبیعــت گــردی‬ ‫و گردشــگری جــزو اســتان ها برتــر محســوب می شــود و بایــد صنایــع و‬ ‫اشــتغال مرتبــط بــه ظرفیت هــای اســتان را ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل فنــی و حرفـه ای مازنــدران همچنیــن بــا بیان اینکه مشــاغل خانگی‬ ‫ســبب ایجــاد فرصت هــای بــرای تامیــن معیشــت و افزایــش درامــد و رفــع‬ ‫نیــاز بنگاه هــای اقتصــادی می شــود‪ ،‬ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه را‬ ‫نیازمنــد داشــتن مهــارت و تخصــص ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫سه هزار سرباز مهارت ها را فراگرفتند‬ ‫طــی ســال تحصیلــی ‪ ۹۸‬دانــش امــوزان اوتیســم را‬ ‫جــدا کــرده و بــرای ان هــا یــک مدرســه تخصصــی‬ ‫راه ان ــدازی کردی ــم و در س ــال گذش ــته نی ــز پی ــش‬ ‫دبس ــتانی گ ــروه ک ــم ت ــوان ذهن ــی را ج ــدا کردی ــم‪.‬‬ ‫متقی ــان ادام ــه داد‪ :‬ب ــرای س ــال تحصیل ــی‬ ‫این ــده نی ــز ق ــرار ب ــر ای ــن اس ــت ت ــا پی ــش دبس ــتانی‬ ‫گ ــروه اس ــیب دی ــده ش ــنوایی ج ــدا ش ــود و ی ــک‬ ‫مدرســه مســتقل بــرای ایــن گــروه از دانــش امــوزان‬ ‫اختص ــاص داده ش ــود‪.‬‬ ‫وی اظهارک ــرد‪ :‬ب ــا وضعی ــت موج ــود تع ــداد‬ ‫نیروه ــای اموزش ــی م ــدارس اس ــتثنایی مطل ــوب‬ ‫اس ــت ام ــا ب ــرای تخصص ــی ک ــردن م ــدارس ب ــا‬ ‫کمب ــود نی ــرو مواج ــه هس ــتیم‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ب ــرای‬ ‫مســتقل کــردن مــدارس دانــش امــوزان اســتثنایی‬ ‫و کیفیــت بخشــی بــه ایــن مــدارس نیــاز بــه ‪ ۳۰‬نفــر‬ ‫نی ــروی اموزش ــی دار ی ــم‪.‬‬ ‫در اســتان مازنــدران جوانــان زیــادی بــرای گــذران دوران ســربازی از‬ ‫مناطــق مختلــف کشــور و اســتان حضــور دارنــد و مهــارت افزایــی انــان‬ ‫می توانــد‪ ،‬زنجیــره اشــتغال را در اســتان و کشــور کامــل کنــد‪ .‬ســید علــی‬ ‫مهاجــر معــاون اجرایــی ســپاه کربــا بــا اشــاره بــه راه انــدازی قــرارگاه مهــارت‬ ‫افزایــی ســربازان در اســتان اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه مهــارت افزایــی کارهــا‬ ‫بــه صــورت میدانــی و عملــی اجــرا می شــود و ســربازان طــی دوره هــای ‪ ۱۰‬روزه‪،‬‬ ‫اموزش هــای الزم را فــرا می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســربازان در ایــن دوره هــا بــا ظرفیت هــای اســتان اشــنا‬ ‫می شــوند و کارافرینــان امیــن شــیوه های کار خــود را معرفــی می کننــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون ســه هــزار ســرباز دوره هــای مهــارت افزایــی را فراگرفتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســربازانی کــه دوره هــای مهــارت افزایــی را ســپری کردنــد‬ ‫پــس از پایــان دوره ســربازی بــرای دریافــت تســهیالت معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫درصــد باالیــی از جمعیــت از مازنــدران را جوانــان جو یــای کار تشــکیل‬ ‫می دهــد و نداشــتن مهــارت مانعــی مهــم فــراروی کاریابــی انــان محســوب‬ ‫می شــود از ایــن رو ارائــه اموزش هــای مهارتــی در دوران تحصیــل و یــا ســربازی‬ ‫می توانــد تــا حــدودی بــر زخــم کهنــه اشــتغال در اســتان مرهــم نهــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫کارگری‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪11-1400‬صفر ‪18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی در نشست با گزارشی از مشکالت صنفی و راه حل های پیشنهادی سراسر کشور ‪،‬‬ ‫رفاه کارگران را از اولویت های وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی دانست و از تشکل ها خواست راه حل های‬ ‫خود را در این زمینه ارائه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬دکتر حجت اهلل عبدالملکی اظهار داشت‪ :‬نمایندگان تشکل های کارگری با عشق و بدون‬ ‫منافع مالی فعالیت می کنند و برخی از انها راه زیادی را طی کرده اند تا در این نشست نقطه نظرات و‬ ‫دغدغه های خود را ارایه دهند ‪.‬‬ ‫براساس گزارش روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وی یاداور شد ‪ :‬بخشی از دغدغه نمایندگان‬ ‫تشکل های کارگری که شامل رفاه کارگران‪ ،‬امنیت شغلی‪ ،‬مسکن و رفاه اجتماعی است به موضوعات کالن‬ ‫کشور برمی گردد‪ ،‬هر یک درصد تورمی که در جامعه باال می رود بخشی از رفاه جامعه از جمله کارگران‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد‪ :‬رفاه کارگران بخشی از موضوعات کالن کشور است‪ ،‬ما مدافع‬ ‫حقوق کارگران هستیم‪ ،‬اگر تورم را مدیریت کنیم ‪ ،‬کارگران دغدغه دستمزد و مسائل معیشتی را نخواهند‬ ‫داشت و از سوی دیگر تولید کننده نیز به مشکل بر نمی خورد‪.‬‬ ‫عبدالملکی از همه تشکل ها درخواست کرد گزارشی از مشکالت صنفی و راه حل های پیشنهادی ارائه کنند تا‬ ‫این مسائل در کمیته های تخصصی مسکن‪ ،‬دستمزد و قراردادهای کارگری دسته بندی‪،‬مطرح و پیگیری شود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫کمیته هــا تعــدادی از نماینــدگان کارگــران و مجلــس‬ ‫شــورای اســامی عضــو خواهنــد شــد و برنامــه عملیاتــی‬ ‫ان تدویــن می شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بخشــی از مشــکالت‪ ،‬خــارج از اختیــار‬ ‫ایــن وزارتخانــه اســت و بایــد در دولــت پیگیــری شــود کــه‬ ‫در ایــن بــاره قــول قطعــی خواهــم داد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی مســائل جامعــه کارگــری را از دغدغــه هــای‬ ‫ایـت اهلل رئیســی دانســت و گفــت‪ :‬مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیــز مجلــس انقالبــی و پــای کار اســت کــه امیدواریــم‬ ‫کارهــا جلــو بــرود و گــره مشــکالت حــل شــود‪.‬‬ ‫قوانین تشکل های کارگری‪،‬کارفرمایی‬ ‫نیازمند اصالح است‬ ‫حاتــم شــاکرمی‪ ،‬معــاون روابــط کار نیــز‪ ،‬گزارشــی از‬ ‫وضعیــت تشــکل های کارگــری در کشــور ارائــه داد و گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار و ‪ 847‬تشــکل کارگــری و کارفرمایــی در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ 68‬تشــکل‬ ‫بــه تشــکل های کارگــری مربــوط اســت و ‪ ۲‬هــزار و ‪779‬‬ ‫تشــکل نیــز تشــکل های کارفرمایــی هســتند ‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار ادامــه داد ‪ :‬هــم اکنــون ‪ 2200‬شــورای‬ ‫اســامی کار بــا حــدود ‪ 11‬هــزار منتخــب بــه عنــوان‬ ‫اعضــای اصلــی شــورا و ‪ 7000‬نماینــده کارگــران واحــد‬ ‫وجــود دارد و ‪ 1496‬انجمــن صنفــی کارگــران در کشــور‬ ‫حــدود ‪ 7480‬اعضــای هیــات مدیــره ایــن انجمــن فعالیــت دارند ‪.‬‬ ‫شــاکرمی بیــان داشــت‪ :‬همچنیــن ‪ 353‬کانــون‬ ‫بازنشســتگان در ســطوح مختلــف شهرســتانی‪ ،‬اســتانی و‬ ‫ملــی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه اف ــزود‪ :‬نماین ــدگان کارگ ــران ای ــن تش ــکل ه ــا‬ ‫مراجــع تصمیــم گیــری مثــل شــورای عالــی کار‪ ،‬شــورای عالــی‬ ‫حفاظـــت فنـــی ‪ ،‬شـــورای عالـــی اشـــتغال‪ ،‬مراجـــع حـــل‬ ‫اختـــاف ‪ ،‬هیئـــت امنـــای ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ‪،‬‬ ‫کنفرانـــس بیـــن المللـــی کار و هیئـــت هـــای اجرایـــی‬ ‫مجموعه هـــای فرهنگـــی و ورزشـــی نیـــز حضـــور‬ ‫دارنـــد‪.‬‬ ‫شــاکرمی تصریــح کــرد ‪ :‬البتــه قوانیــن مربــوط بــه تشــکل های‬ ‫کارگری‪،‬کارفرمایــی نیازمنــد اصــاح اســت کــه‬ ‫بایــد بــا مشــارکت کارگــران و کارفرمایــان صــورت گیــرد‪،‬‬ ‫خوشــبختانه سیاســت مــا طــی ایــن ســال ها اجــرای‬ ‫قانــون بــوده اســت‪.‬‬ ‫امنیت شغلی و معیشت کارگران‬ ‫علــی خدایــی نایــب رئیــس کانــون عالــی شــوراهای‬ ‫اســامی کار کشــور نیــز در ایــن نشســت بــه عنــوان‬ ‫نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار ســه دســته از‬ ‫مشــکالت اصلــی کارگــران را امنیــت شــغلی‪ ،‬معیشــت‬ ‫کارگــران و تشــکل یابی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫خدایــی همچنیــن گفــت‪ :‬امــروز دســتمزد دریافتــی‬ ‫کارگــران حداکثــر ‪ 36‬درصــد از هزینــه یــک خانــوار‬ ‫معمولــی کارگــران را پوشــش می دهــد‪.‬‬ ‫ســید محمــد یاراحمــدی نماینــده مجمــع نماینــدگان‬ ‫کارگــری نیــز عنــوان کــرد‪ :‬مــا خوشــحال هســتیم‬ ‫کــه اقــای رئیــس جمهــور بــا کارکنــان بهشــت زهــرا و‬ ‫کارگــران معــدن زغــال ســنگ طبــس دیــدار کردنــد و ایــن‬ ‫نشــان می دهــد دولــت بــه کارگــران توجــه ویــژه دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬خواســته کارگــران امنیــت شــغلی اســت و‬ ‫در کارگاه هــای یــک تــا ‪ 10‬نفــره بایــد نماینــده کارگــران‬ ‫حضــور داشــته باشــند تــا صــدای کارگــران در تشــکل ها‬ ‫شــنیده شــود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه ایـن نماینـده کارگـران در شـورای عالـی‬ ‫کار ‪ ،‬هـر سـال واژه هـای اقتصـادی مطـرح می شـود امـا‬ ‫قراردادهـای کارگـری بـه سـه مـاه و کمتـر رسـیده‬ ‫در حالـی که قراردادهای اجاره منزل حداقل یک سـاله اسـت‬ ‫کـه بـا ایـن شـرایط کارگـر امنیـت فکری نـدارد‪.‬‬ ‫وی خواسـتار سـه جانبه گرایی در اداره سـازمان تامیـن اجتماعـی‪،‬‬ ‫تهیـه اقلام سـبد معیشـت ‪ ،‬حـل مشـکل مسـکن کارگران‬ ‫و حـذف شـرکت های پیمانـکاری در مـورد کارگـران شـد‪.‬‬ ‫لزوم برقراری عدالت در حوزه اشتغال‬ ‫و حقوق زنان و تامین مسکن کارگران‬ ‫ابوالفضــل اشــرف منصــوری‪ ،‬نماینــده کانــون عالــی‬ ‫انجمــن هــای صنفــی کارگــران کشــور در خصــوص‬ ‫مطالبــات کارگــران بــه اختصــار گفــت ‪ :‬تحقــق اهــداف‬ ‫کار شایســته و پیگیــری و اجــرای مصوبــه دولــت در‬ ‫زمینــه کار شایســته ‪ ،‬عدالــت اموزشــی در کارهــای هــم‬ ‫ارزش و اجــرای مقاولــه نامــه بین المللــی کار شــماره‬ ‫‪ ،100‬برقــراری عدالــت در حــوزه اشــتغال و حقــوق‬ ‫زنــان و اجــرای همسان ســازی معیشــت بازنشســتگان‬ ‫مســکن کارگــران‪ ،‬تضمیــن حقــوق کارگــران از طریــق‬ ‫الحــاق بــه مقاولــه نامه هــای ‪ ۸۷‬و ‪ ۹۸‬ســازمان بین المللــی کار ‪،‬‬ ‫اصــاح شــورای عالــی کار بــه منظــور تقویــت ســه جانبــه گرایی‪،‬‬ ‫ایجــاد نظــام فراگیــر بیمه هــای اجتماعــی و رفــع موانــع‬ ‫بیمــه کارگــران ســاختمانی‪ ،‬ایجــاد خدمــات بیمــه ای‬ ‫در کارگــران‪ ،‬ارتقــاء جایــگاه مســئوالن ایمنــی ‪ ،‬اصــاح‬ ‫ایین نامــه مربــوط بــه حضــور مســئوالن ایمنــی و بهداشــت‬ ‫‪ ،‬اصــاح قانــون بیمــه بیــکاری ‪ ،‬جلوگیــری از قراردادهــای‬ ‫موقــت و مردمــی کــردن اقتصــاد از طریــق تعاونــی هــای‬ ‫کارگــری ‪ ،‬مهمتریــن مطالبــات جامعــه کارگــری از دولــت‬ ‫بــه ویــژه وزیــر تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســت ‪.‬‬ ‫مشکالت تشکل های صنفی و کارگری با حضور وزیر تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی بررسی شد‬ ‫از لزوم اصالح قانون بیمه بیکاری‬ ‫و امنیت شغلی کارگران تا بیمه‬ ‫اساتید حق التدریس‬ ‫درخواست حضور نماینده بازنشستگان‬ ‫در شورای عالی کار و هیات امنای‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫محمد اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی‬ ‫و ریاست کانون کارگران بازنشسته استان قزوین گفت‪:‬‬ ‫باید به خواسته تشکل های کارگری جامه عمل بپوشانید و‬ ‫همسان سازیحقوقبازنشستگاناجراشود‪.‬‬ ‫به گفته اسدی‪ ،‬سال های قبل برای بیمه تکمیلی سه هزار تومان‬ ‫پرداخت می شود در دوره قبل این رقم به ‪ 21‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافت که انتظار داریم ‪ 50‬درصد از حق بیمه تکمیلی را‬ ‫تامین اجتماعی تقبل کند‪.‬‬ ‫نماینده کانون عالی بازنشستگان کشور بیان داشت‪:‬با توجه به اینکه‬ ‫حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبات شورای‬ ‫عالی کار گره خورده است ‪،‬درخواست می کنیم نماینده ‬ ‫تشکل های ما در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین درخواست حضور نماینده بازنشستگان را در‬ ‫هیات امنای تامین اجتماعی داریم‪.‬‬ ‫ضرورت حضور جامعه کارگری و کارفرمایی‬ ‫در ساختار حاکمیتی شستا‬ ‫ســتار حاتمــی نــژاد‪ ،‬مســئول جامعــه اســامی کارگــران‬ ‫گفــت‪ :‬جامعــه کارگــری و کارفرمایــی بایــد در ســاختار‬ ‫حاکمیتــی شســتا حضــور داشــته باشــند چــون امــوال‬ ‫شســتا و تامیــن اجتماعــی متعلــق بــه جامعــه کارگــری و‬ ‫کارفرمایــی اســت‪ ،‬در حالــی کــه هیــچ یــک از نماینــدگان‬ ‫تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی در ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی و شســتا دخالتــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مــا در کشــور یــک میلیــون کارگاه داریــم‪،‬‬ ‫‪ 13‬هــزار تشــکل کارگــری وجــود دارد و یکــی از دالیــل عــدم‬ ‫توســعه تشــکل های کارگــری بی انگیــزه بــودن انهــا اســت‪،‬‬ ‫بایــد بــرای کارگــران دوره هــای اموزشــی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫لزوم ترمیم حداقل دستمزد کارگران‬ ‫حســن صادقــی معــاون دبیــرکل خانــه کارگــر عنــوان کــرد‪ :‬باید‬ ‫روی ترمیــم دســتمزد کارگــر تمرکــز شــود‪ ،‬در حــال حاضــر‬ ‫حداقــل مــزد کارگــران می توانــد ‪33‬درصــد از هزینــه زندگــی‬ ‫معمولــی کارگــر را پوشــش دهــد‪ ،‬یعنــی کارگــر ‪ 67‬درصــد‬ ‫کســری بودجــه دارد کــه مجبــور اســت شــغل دیگــری‬ ‫بگیــرد‪ ،‬نیــاز داریــم از مــردم بــرای بخــش مولــد اقتصــاد‬ ‫دعــوت کنیــم‪.‬‬ ‫اساسنامه صنفی انجمن رانندگان تغییر کند‬ ‫هاشــم مظاهــری‪ ،‬دبیــر انجمــن صنفــی راننــدگان گفــت‪:‬‬ ‫برخــی تشــکل های صــوری در انتخابــات انجمــن راننــدگان‬ ‫شــرکت کردنــد ‪ ،‬بنابرایــن خواهــان ایــن هســتیم اساســنامه‬ ‫صنفــی انجمــن راننــدگان را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وزارتخانــه هــای صمــت و راه و شهرســازی‬ ‫در مــورد عــدم اجــرای قوانیــن‪ ،‬عــدم نظــارت و کنتــرل بــر‬ ‫بــازار لــوازم جانبــی مــورد نیــاز رانندگــی مشــکل داریــم‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن صنفــی راننــدگان عنــوان کــرد‪ :‬مــا از‬ ‫مســئوالن بهداشــت کار و حفاظــت و ایمنــی فنــی‬ ‫می خواهیــم بحــث ســخت و زیــان اوری رانندگــی‬ ‫جاده هــا را مطــرح کننــد‪.‬‬ ‫مظاهــری اظهــار داشــت‪ :‬در گذشــته‪ ،‬در قانــون بودجــه ‪،‬‬ ‫یارانـه ای بــرای حــق بیمــه راننــدگان درنظــر گرفتــه شــده‬ ‫بــود کــه در بودجــه ‪ 1400‬لغــو شــد‪ ،‬از ســال ‪ 1397‬بحــث‬ ‫بیمــه راننــدگان دچــار مشــکل شــده اســت‪.‬‬ ‫جامعه استادان حق التدریس کشور‪ ،‬مظلوم ترین هستند‬ ‫علــی قز ل ســفلو‪ ،‬نماینــده انجمــن صنفــی اســتادان‬ ‫حق التدریــس دانشــگاه گفــت‪ :‬جامعــه اســتادان‬ ‫حق التدریــس کشــور مظلو م تریــن هســتند ‪ 30‬هــزار‬ ‫اســتاد حق التدریــس در کشــور داریــم کــه ‪ 70‬درصــد‬ ‫انهــا حتــی شــرایط ازدواج پیــدا نمی کننــد چــون‬ ‫مــا اصــ ً‬ ‫ا بیمــه و امنیــت شــغلی نداریــم و در حــال‬ ‫حاضــر ‪ 56‬درصــد از حق التدریســان بــه خــارج‬ ‫مهاجــرت می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ 313 :‬موسســه امــوزش عالــی در کشــور داریــم‬ ‫کــه ‪ 50‬درصــد انهــا فاقــد هیــات علمــی هســتند از‬ ‫‪ 50‬درصــد بقیــه نیــز برخــی افــراد بازنشســته را بــه کار‬ ‫گرفته انــد تــا بیمــه ندهنــد‪.‬‬ ‫قز ل ســفلو خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد در تعامــل‬ ‫بیــن وزارت تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی و‬ ‫وزارت علــوم مشــکالت اســتادان حق التدریــس‬ ‫حــل شــود‪.‬‬ ‫‪ 712‬تشکل صنفی عضو خانه‬ ‫حمل ونقل کشور هستند‬ ‫غالمرضــا خادم ـی زاده‪ ،‬نماینــده مجمــع کارگــران گفــت‪ :‬در‬ ‫خانــه حمل ونقــل ‪ 15‬تشــکل صنفــی و ‪ 340‬انجمــن صنفــی‬ ‫حضــور دارنــد کــه در مجمــوع ‪ 712‬تشــکل صنفی عضــو خانه‬ ‫حمل ونقــل کشــور هســتند کــه در زمــان اقــای رحمتــی وزیر‬ ‫اســبق راه و ترابــری ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫خادمــی زاده عنــوان کــرد‪ :‬انچــه موجــب فســاد می شــود‬ ‫انجمن هــای صــوری هســتند کــه تشــکل های صــوری‬ ‫درســت کرده انــد‪.‬‬ ‫بسیاری از زنان کارگر بیمه نیستند‬ ‫ســمیه گلپــور‪ ،‬رئیــس کمیتــه بانــوان کانــون عالــی انجمــن‬ ‫صنفــی کارگــران اظهــار داشــت‪ :‬مــا تشــکل های زیــادی‬ ‫در حــوزه زنــان کارگــری نداریــم‪ ،‬بســیاری از زنــان کارگــر‬ ‫بیمــه نیســتند‪ ،‬در حالــی کــه ماننــد مــردان و یــا حتــی‬ ‫بیشــتر از انهــا کار می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی از زنــان بــا حقــوق ماهیانــه ‪ 500‬هــزار‬ ‫تــا یــک میلیــون تومــان هــم کار می کننــد و مشــکالت‬ ‫بنیــادی در قــرارداد کارگــری زنــان وجــود دارد‪ .‬در برخی از‬ ‫قراردادهــای کارگــری بــرای زنــان کمتــر از ‪ 30‬روز قــرارداد‬ ‫می بندنــد یــا چــک ســفید امضــا و ســفته می گیرنــد ‪.‬‬ ‫گلپــور‪ ،‬رئیــس کمیتــه بانــوان کانــون عالــی انجمــن صنفــی‬ ‫کارگــران گفــت‪ :‬مجلــس شــورای اســامی اگرچــه تصویــب‬ ‫کــرده مــادری بــرای دوره زایمــان ‪ 9‬مــاه بــه مرخصــی برود‬ ‫امــا بایــد امنیــت شــغلی او رعایــت شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هنــوز کارگروهــی بــرای پیگیــری‬ ‫مشــکالت زنــان کارگــر نداریــم‪ ،‬در حالــی کــه میلیــون هــا‬ ‫زن در کشــور مشــغول کار هســتند‪.‬‬ ‫کمبود منابع انسانی در بخش حمل ونقل دریایی‬ ‫ســامان رضایــی‪ ،‬دبیــر انجمــن دریانــوردان تجــاری ایــران‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش حمل ونقــل دریایــی دچــار‬ ‫نیــروی انســانی هســتیم گفــت‪ :‬دریانــوردان در راســتای‬ ‫تامیــن کاالهــای اساســی اقــدام می کننــد در ســال ‪2008‬‬ ‫تعــداد ‪ 108‬کشــتی نفتکــش تحریــم شــدند‪ ،‬انجمــن صنفی‬ ‫دریانــوردان بــرای حــل مشــکالت نــاوگان حمل ونقــل و‬ ‫حتــی مشــکل کشــتی غــرق شــده ســانچی اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫کمیته هــای تخصصــی بــرای مســکن کارگــران و‬ ‫مشــکالت انــان تشــکیل شــود‬ ‫علــی بابایــی‪ ،‬نماینــده مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫بایــد عدالــت مــزدی در بیــن کارگــران برقــرار و قانــون‬ ‫کار اصــاح شــود در حــال حاضــر کارگــران و کارفرمایــان‬ ‫در مدیریــت تامیــن اجتماعــی دخالتــی ندارنــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه بایــد بحــث ســه جانبه گرایــی رعایــت شــود کــه اوج‬ ‫ســه جانبه گرایی در شــورای عالــی کار اســت‪.‬‬ ‫بابایــی گفــت‪ :‬بایــد نشســت هــای شــورای عالــی کار‬ ‫حداقــل هــر ســه مــاه یــا ماهــی یــک بــار برگــزار شــود‪.‬‬ ‫عضــو فراکســیون تعــاون مجلــس شــورای اســامی خطــاب‬ ‫بــه وزیرتعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی عنــوان کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫کمیته هــای تخصصــی بــرای مســکن کارگــران و مشــکالت‬ ‫انــان تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫طوالنی بودن فرایند شکایت کارگری‬ ‫یکــی دیگــر از نماینــدگان کارگــران هــم از ســامانه جامــع‬ ‫روابــط کار انتقــاد کــرد و گفت‪ :‬در گذشــته کارگران شــکایت‬ ‫خــود را بــه شــورای حــل ا ختــاف می بردنــد االن بایــد‬ ‫در ســامانه جامــع روابــط کار ثبت نــام کننــد و‬ ‫بــرای یــک شــکایت کارگــری ‪ 3 -2‬روز معطــل‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده کارگــری افــزود‪ :‬کارگــران کوره پزخانه هــا‪،‬‬ ‫دســتمزد اندکــی می گیرنــد مــا حــدود ‪ 30‬هــزار کارگــر‬ ‫داریــم کــه از حداقــل دســتمزد شــورای عالــی کار هــم‬ ‫محــروم هســتند‪ ،‬در حــال حاضــر پنــج هــزار کارگــر در‬ ‫نیــروگاه دماونــد هســتند کــه از دو ســال قبــل تشــکل‬ ‫کارگــری ندارنــد‪.‬‬ ‫بیمه کارگران ساختمانی در مجلس معطل مانده است‬ ‫اســعد صالحــی‪ ،‬دیگــر نماینــده کارگــران عنــوان کــرد ‪:‬‬ ‫بیمــه کارگــران ســاختمانی هنــوز در مجلــس معطــل مانــده‬ ‫و ‪ 200‬هــزار کارگــر ســاختمانی منتظــر تعییــن تکلیــف‬ ‫بیمــه تامیــن اجتماعــی هســتند‪ .‬صالحــی گفــت‪ :‬بایــد بــا‬ ‫اصــاح مــاده ‪ 5‬ســهمیه کارگــران ســاختمانی را ازاد کنیــم‪.‬‬ ‫با حل مشکالت کارگران معدن ‪ ،‬اقتصاد معدن رونق می گیرد‬ ‫شــوکت‪ ،‬دیگــر نماینــده صنفــی کارگــران در ایــن نشســت‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬اگــر کارگــران ســاختمانی بیمــه شــوند‬ ‫ماهانــه بیــن ‪ 7‬تــا ‪ 10‬هــزار میلیــارد تومــان حــق بیمــه بــه‬ ‫صنــدوق تامیــن ا جتماعــی واریــز می شــود در حالــی کــه‬ ‫صنــدوق تامیــن اجتماعــی در حــال حاضــر‪ ،‬ماهانــه چهــار‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان کســری دارد و کارفرمایــان کــه در کار‬ ‫ســاخت و ســاز هســتند بــه راحتــی می تواننــد بــه جبــران‬ ‫کســری صنــدوق تامیــن اجتماعــی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه رئیــس جمهــور در نخســتین‬ ‫اقــدام بیــن کارگــران بهشــت زهــرا و کارگــران معــدن رفــت‬ ‫و از انهــا دلجویــی کــرد کــه ایــن نشــان می دهــد دولــت‬ ‫می خواهــد مشــکالت کارگــران معــدن را حــل کنــد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده کارگــری عنــوان داشــت‪ :‬کشــور مــا بــا دارا بودن‬ ‫یــک درصــد جمعیــت جهــان ‪ 7‬درصــد معــادن جهــان را در‬ ‫خــود دارد و مــا بایــد مشــکالت کارگــران معــدن را حــل کنیم‬ ‫تــا اقتصــاد معــدن رونــق بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ 1500‬انجمــن کارگــران داروخانه هــا و ‪ 21‬کانــون‬ ‫سراســری وجــود دارد‬ ‫یکــی دیگــر از نماینــدگان کارگــری در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬کارگــران داروخانه هــا هماننــد کارگــران معــدن‬ ‫مظلــوم هســتند‪ 1500 ،‬انجمــن کارگــران داروخانه هــا و‬ ‫‪ 21‬کانــون سراســری وجــود دارد‪ ،‬متاســفانه تشــکل های‬ ‫صنعتــی بــه جــای حــل و فصــل مشــکالت صنفــی‬ ‫کارگــران بــه فکــر مســائل سیاســی هســتند‪.‬‬ ‫اصالح قانون بیمه بیکاری در دستور کار قرار گیرد‬ ‫ابوالفضــل عنابســتانی‪ ،‬عضــو فراکســیون تعــاون و اشــتغال‬ ‫مجلــس بــه اصــاح قانــون بیمــه بیــکاری اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در شــرایط کرونــا ‪ ،‬کارگرانــی کــه حتــی در‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی ثبــت نــام نشــده بودنــد‪ ،‬بیــکار‬ ‫شــده و شــغل خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه الیحــه اصــاح بیمه بیکاری ‪ 10‬ســال اســت‬ ‫کــه در مجلــس معطــل مانــده گفــت‪ :‬هــر موقــع ان را بررســی‬ ‫می کنیــم بــا اصــل ‪ 75‬روبــرو می شــود کــه مجلــس نمی توانــد‬ ‫طرحــی کــه دارای بــار مالــی اســت مصــوب کنــد‪ ،‬بنابرایــن از‬ ‫وزیــر جدیــد تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی می خواهیــم اصــاح‬ ‫قانــون بیمــه بیــکاری را در دســتور کار قــرار دهــد‪.‬‬ ‫نماینــده ســبزوار در مجلــس شــورای اســامی همچنیــن در‬ ‫مــورد طــرح بیمــه کارگــران ســاختمانی گفــت‪ :‬پیش بینــی‬ ‫می شــود حــدود ‪ 400‬هــزار کارگــر ســاختمانی در کشــور‬ ‫داریــم کــه بیمــه نیســتند و ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫هــم زیــر بــار بیمــه انهــا نم ـی رود کــه بایــد فکــری بــرای‬ ‫کارگــران ســاختمانی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫عضــو فراکســیون تعــاون گفــت‪ :‬بایــد صنــدوق تامیــن‬ ‫اجتماعــی و هیــات امنــای تامیــن اجتماعــی احیــا شــود و‬ ‫کار ان را بــه خــود کارگــران و کارفرمایــان واگــذار کنیــم‪.‬‬ ‫کارگــران قیــم نمی خواهنــد و مــا در مجلــس امادگــی‬ ‫داریــم قانــون را اصــاح کنیــم و در فراکســیون تعــاون و‬ ‫صحــن مجلــس بــرای اصــاح قانــون کار تــاش می کنیــم‪.‬‬ ‫نــوروزی دیگــر نماینــده مجلــس در ایــن نشســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 11.3‬هــزار عنــوان قانونــی در‬ ‫کشــور داریــم کــه بایــد بســیاری از ایــن قوانیــن تنقیــح‬ ‫شــوند بحــث امنیــت شــغلی کارگــران‪ ،‬ســاماندهی‬ ‫قراردادهــای موقــت کار از جملــه ایــن مــوارد اســت‪.‬‬ ‫وی بــر اجــرای ســه جانبه گرایی بــا حضــور نماینــدگان‬ ‫کارگــری‪ ،‬کارفرمایــی و دولــت در مــورد قوانیــن کار و‬ ‫کارگــری تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جذب نیرو (ستاد تهران شرکت مهندسی معدنی نواوران مس )‬ ‫شرکت مهندسی معدنی نواوران مس در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به منظور ارائه خدمات به ستاد تهران خود از بین واجدین شرایط ‪ ،‬از طریق برگزاری ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه حضوری و روانشناختی در قالب قانون کار‬ ‫دعوت به همکاری نماید ‪ .‬افرادیکه متقاضی شرکت در ازمون می باشند به ادرس اینترنتی ‪ www.karazmoon.com‬مرکز ازمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف مراجعه‪  ‬و پس از مطالعه دقیق مفاد اگهی نسبت به ثبت نام در‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی مورد نظر با توجه به شرایط ذکر شده ‪ ،‬از تاریخ‪ 1400/06/21  ‬لغایت ‪ 1400/06/31‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫لیست مقطع و رشته های ازمون جهت ارائه خدمات در ستاد تهران شرکت نواوران مس‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫توضیحات(اولویت ها)‬ ‫‪1‬‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫امور اداری و مدیریت‬ ‫‪6‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫تسلط کامل به‬ ‫نرم افزارهای ‪ office‬و‬ ‫مسلط به اصول بایگانی و‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫برق قدرت‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫داشتن حداقل ‪ 6‬سال سابقه‬ ‫کاری مرتبط‬ ‫‪2‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫‪-‬‬ ‫عمران‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫داشتن حداقل ‪ 6‬سال سابقه‬ ‫کاری مرتبط‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫‪7‬‬ ‫مرد‬ ‫تسلط کامل به زبان‬ ‫انگلیسی (مکالمه ‪ ،‬ترجمه‬ ‫و ‪)...‬‬ ‫مکانیک (مکانیک‪/‬سیاالت‪/‬‬ ‫جامدات)‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫‪-‬‬ ‫مهندسی صنایع (صنایع‪/‬‬ ‫برنامه ریزی و تحلیلسیستم‪/‬‬ ‫تکنولوژی صنعتی‪/‬تولید‬ ‫صنعتی)‬ ‫‪5‬‬ ‫مرد‬ ‫‪-‬‬ ‫جمع کل‬ ‫کامپیوتر ‪ -‬نرم افزار‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫‪-‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط و تسلط کامل به‬ ‫زبان انگلیسی (مکالمه ‪،‬‬ ‫ترجمه و ‪)..‬‬ ‫معدن ‪ -‬استخراج‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط‬ ‫حسابداری‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط‬ ‫‪30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الف‪ :‬شرایط عمومی شرکت در ازمون‬ ‫‪  -1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مصرح در قانون اساسی‬ ‫کشور‬ ‫رسمی‬ ‫ادیان‬ ‫‪  -2‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از‬ ‫ّ‬ ‫‪ -3‬دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (برای متقاضیان مرد)‬ ‫‪ -4‬عدم اشتهار به فساد اخالقی‪ ،‬نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی‬ ‫شده باشد (با تایید مراجع ذی صالح(‬ ‫‪ -5‬فراغت کامل تحصیلی (داشتن مدرک فارغ التحصیلی) در مقطع مورد نیاز به هنگام ثبت نام‬ ‫‪ -6‬عدم اشتغال به تحصیل در مقطع مورد نیاز در دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی به هنگام ثبت نام‬ ‫‪  -7‬عدم تعهد اشتغال در دستگاهها‪ ،‬موسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن‬ ‫‪ -8‬داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایید امور ایمنی و بهداشت شرکت‬ ‫‪ -9‬داشتن حداقل معدل کل تحصیلی ‪ 13‬برای کلیه متقاضیان‬ ‫‪-10‬حداکثر سن قابل قبول بدون احتساب مدت خدمت سربازی برای داوطلبین فوق دیپلم متولدین ‪ 1374/01/01‬و‬ ‫بعد از ان و داوطلبین لیسانس و فوق لیسانس‪  ‬متولدین ‪ 1372/01/01‬و بعد از ان‪  ‬می باشد‪.‬‬ ‫( بدیهی است داشتن شرایط جسمانی و تندرستی مناسب از اولویت های جذب می باشد‪).‬‬ ‫تبصره ‪ : 1‬سوابق کار معتبر و مرتبط با شغل مورد تقاضا که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد (حداکثر‬ ‫به مدت ‪ 12‬سال ) و همچنین مدت زمان خدمت سربازی (حداکثر به مدت ‪ 2‬سال ) به حداکثر سن مجاز داوطلبان‬ ‫افزوده خواهد شد ‪.‬‬ ‫توضیحات مهم جهت کلیه شرکت کنندگان‪:‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیان از تمامی استانها و شهرستانهای کشور می توانند در این ازمون شرکت کنند(شرکت مهندسی معدنی‬ ‫نواوران هیچ گونه تعهدی در قبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت)‬ ‫‪  -2‬به اطالعات ناقص و خالف واقع ارائه شده به هنگام ثبت نام نهایی ترتیب اثر داده نخواهد شد و چنانچه افراد‬ ‫مذکور در هر یک از مراحل قبول شوند از ادامه به کارگیری ذیربط جلوگیری به عمل خواهد امد‪.‬لذا شایسته است در‬ ‫تکمیل و ارسال اطالعات و مدارک درخواستی دقت الزم را به عمل اورید‪.‬‬ ‫‪ -3‬متقاضیان صرف ًا در یک مقطع تحصیلی و گزینه های ارائه شده مجاز به شرکت در ازمون می باشند ‪.‬‬ ‫‪ -4‬پذیرفته شدگان نهایی تابع قانون کار و تامین اجتماعی خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬تایید سالمت و توانایی کامل جسمی و روانی پذیرفته شدگان بر عهده واحد طب کار شرکت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬با توجه به اینکه پذیرش افراد برای مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصیالت اعالم شده می باشد لذا پذیرفته‬ ‫شدگان نهایی صرف ًا با شرایط و مدرک تحصیلی پذیرش شده (حداقل ‪ ۱۰‬سال با همان مدرک تحصیلی پذیرش شده)‬ ‫مشغول به فعالیت می گردند‪.‬‬ ‫‪ -7‬در مواردی که در یک خانواده دو نفر شامل شرایط شرکت در ازمون می باشند ‪ ،‬در صورت استفاده از سهمیه تنها‬ ‫یک نفر پذیرفته خواهد شد‪(.‬شامل همسر و خواهر یا برادر)‬ ‫‪-8‬سهمیه ایثارگران ‪ 25‬درصد شامل ‪ :‬جانبازان ‪ ،‬ازادگان و همسر و فرزندان شهدا ‪ ،‬همسر و فرزندان جانبازان‬ ‫‪ 25‬درصد و باالتر و همسر و فرزندان ازادگان دارای یک سال اسارت ‪ ،‬خواهر و برادر شهدا می باشد و سهمیه ایثارگران‬ ‫‪ 5‬درصد شامل رزمندگان با سابقه حداقل ‪ 6‬ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان انها و فرزندان جانبازان‬ ‫زیر ‪ 25‬درصد و فرزندان ازادگان کمتر از یک سال اسارت می باشد ‪( .‬مشروط به کسب حداقل ‪ 60‬درصد میانگین نمرات‬ ‫پذیرفته شدگان در هر مقطع تحصیلی‪ ‬یک برابر ظرفیت ) ‪ ،‬بدیهی است تنها یکی از فرزندان خانواده هر ایثارگر از‬ ‫سهمیه مربوط برخوردار خواهد گردید‪.‬‬ ‫توجه ‪ :‬سهمیه موارد مذکور ( به استثاء فرزندان شهدا و مفقو دین االثر ) تنها به یکی از فرزندان تعلق خواهد گرفت‬ ‫به شرط انکه در سال های قبل هیچ یک از اعضای خانواده از سهمیه استفاده نکرده باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬تاییدیه مدت حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه ها با معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی و معاونت توسعه و منابع جهاد کشاورزی و سازمان ارتش جمهوری اسالمی ایران‪  ‬می باشد‪  ‬و سایر‬ ‫مراجع مورد تایید نمی باشد ‪.‬‬ ‫‪   -10‬فرزندان بازنشستگان مس‪ ،‬فرزندان حوادث ناشی از کار مس و فرزندان ازکارافتادگان ناشی از کار و غیر ناشی از‬ ‫کار مس و‪  ‬خود کارکنان ( خود داوطلب)‪  ‬که در شرکت های پیمانکاری و پروژه های طرف قرارداد شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران خدمت نموده اند بسته به رشته امتحانی دارای سهمیه می باشند ‪ ،‬بدیهی است تنها یکی از فرزندان خانواده‬ ‫های مذکور از سهمیه مربوطه برخوردار خواهند گردید‪.‬‬ ‫‪  -11‬مالک ارائه مدارک صرفا از طریق سایت کارازمون و تا پایان مدت ثبت نام می باشد ‪ .‬بدیهی است ارائه هر گونه‬ ‫مدرکی بعد از پایان مدت ثبت نام بال اثر و قابل رسیدگی نمی باشد‪.‬‬ ‫‪  -12‬الزم به ذکر است شروع به کار و محل جغرافیایی خدمت افراد بنابر تشخیص شرکت می باشد‪.‬‬ ‫ب ‪ :‬نحوه ثبت نام و مهلت ان‬ ‫داوطلبان پس از مطالعه دقیق اگهی و شرایط مندرج در ان حداکثر تا پایان روز ‪ 1400/06/31‬فرصت خواهند داشت‬ ‫به ترتیب ذیل برای شرکت در ازمون ثبت نام نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -1‬واریز مبلغ‪1،300،000‬ریال (یک میلیون و سیصد هزار ریال) به صورت الکترونیکی و بانکی از طریق درگاه پرداخت‬ ‫الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان حق ثبت نام ‪.‬‬ ‫توجه ‪ :‬وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬داوطلب می بایست موارد زیر را اسکن و فایل مربوطه را در هنگام ثبت نام به همراه داشته باشد و در سایت‬ ‫ثبت نام بارگذاری نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬عکس داوطلب (سایز ‪)3*4‬‬ ‫‪ -2‬گواهی فراغت از تحصیل(مدرک تحصیلی باید دارای معدل باشد)‬ ‫‪ -3‬کارت ملی‬ ‫‪ -4‬شناسنامه‬ ‫‪ -5‬کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (برای متقاضیان مرد)‬ ‫‪ -6‬مدارک سوابق پرداخت حق بیمه و مرتبط که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد‪ .‬نام شعبه و کارگاه و‬ ‫جزییات سوابق کار به طورکامل قید شده باشد) فایل به صورت ‪ pdf‬بارگذاری شود)جدول سوابق کاری مشابه نمونه‬ ‫ارائه شده در انتهای اگهی ارسال گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدارک و مستندات ایثارگری‬ ‫‪ -8‬مدارک و مستندات بازنشستگی مس ‪ ،‬حوادث ناشی از کار در مس و از کارافتادگی والدین ناشی از کار و‬ ‫غیر ناشی از کار در شرکت مس‬ ‫*توجه‪ :‬منظور از شرکت‪ ،‬شرکت مهندسی معدنی نواوران مس می باشد‪.‬‬ ‫توجه ‪ :‬حجم عکس نباید بیشتر از ‪ 40‬کیلوبایت و سایر موارد اسکن شده نیز نباید بیشتر از ‪ 200‬کیلوبایت باشد ‪.‬‬ ‫سایر توضیحات ‪:‬‬ ‫‪   -1‬ثبت مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرمت موجود به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری‬ ‫پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می باشد ‪( .‬دریافت کد رهگیری به منزله تایید نهایی ثبت نام نمی باشد)‬ ‫‪ -2‬داوطلبان باید حداقل ‪ 3‬روز پس از ثبت نام به سایت مذکور مراجعه کرده و با ورود کد رهگیری از وضعیت ثبت نام‬ ‫نهایی خود مطلع شوند و نسبت به چاپ تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت نمایند ‪ .‬مسئولیت درستی اطالعات‬ ‫وارد شده به عهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتایج مرحله اول ازمون ‪ ،‬دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل‬ ‫مدارک خواسته شده و کپی انها را به همراه داشته باشند ‪ .‬بدیهی است در هر یک از مراحل ازمون ‪ ،‬مصاحبه و اعالم‬ ‫نتایج و حتی پس از بکارگیری چنانچه مغایرتی بین اطالعات وارد شده و مندرجات اصل مدارک مشاهده شود ‪ ،‬ضمن‬ ‫ممانعت از ادامه کار ‪ ،‬اقدام قانونی الزم صورت خواهد پذیرفت ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در یکی از ازمون ها و یک مقطع ‪ ،‬رشته و گرایش را دارد‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات قانون کار به صورت قرارداد تامین نیرو جذب می گردند‪.‬‬ ‫‪- 6‬چنانچه در هر مرحله از جذب و در هر زمان محرز شود متقاضی به اشتباه و یا به عمد اطالعات خالف واقع ارائه داده‬ ‫و یا فاقد شرایط مندرج در اگهی می باشد از انجام مراحل بعدی محروم و از روند جذب حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪- 7‬جذب افراد دارای معافیت پزشکی در صورت قبولی پس از تائید مرکز طب صنعتی و در صورت انطباق با شرایط‬ ‫شغل امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪- 8‬داوطلب با علم و اگاهی کامل از شرایط و نحوه ی ثبت نام ‪،‬در صورت ثبت نام در ازمون بدون داشتن شرایط اگهی‬ ‫حق هر گونه اعتراض نسبت به پرداخت وجه ثبت نام را نخواهد داشت‬ ‫ج ‪ :‬دریافت کارت ازمون‬ ‫‪- -1‬دریافت کارت از طریق سایت کارازمون طبق کد رهگیری ارائه شده ‪ ،‬امکان پذیر است ‪.‬‬ ‫‪ -2‬محل و زمان دقیق ازمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است ‪.‬‬ ‫د ‪ :‬نحوه برگزاری ازمون‬ ‫‪ -1‬ازمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می گردد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ازمون مقاطع فوق دیپلم و باالتر شامل ‪ 50‬سوال عمومی و ‪ 50‬سوال تخصصی می باشد ‪ .‬سواالت عمومی شامل‬ ‫معارف اسالمی ‪ ،‬علوم اجتماعی ‪ ،‬زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی و فن اوری اطالعات و سواالت تخصصی شامل‬ ‫دروس تحصیلی تخصصی رشته دانشگاهی مورد نظر خواهد بود ‪( .‬منابع تخصصی در بخش ثبت نام موجود می باشد)‬ ‫تبصره ‪ :2‬اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز ان در سایر موارد ازمون‬ ‫توزیع می شود ‪.‬‬ ‫ه ‪ :‬اعالم نتایج ازمون‬ ‫در بخش ازمون در کلیه رشته ها به تعداد ‪ 3‬برابر ظرفیت از بین افرادی که حائز بیشترین امتیاز در ازمون گردیده اند‬ ‫جهت مصاحبه معرفی خواهند گردید ‪ .‬در هر رشته نتایج مرحله اول ازمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقب ًا از‬ ‫طریق سایت مذکور ‪ www.karazmoonn.com‬اعالم خواهد شد ‪ .‬داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطالعات‬ ‫بیشتر می توانند با شماره تلفن ‪ 021-66530043-66560465‬تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ صفحه 5 ‫مجلس‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪11-1400‬صفر ‪18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫انقالب در صدور مجوزهای کسب و کار‬ ‫محسـن زنگنـه سـخنگوی کمیسـیون جهـش و رونق تولیـد در توضیـح طرح تسـهیل صدور‬ ‫مجوزهـای کسـب و کار گفـت‪ :‬گزارش یک شـورای کمیسـیون جهش و رونق تولیـد و نظارت‬ ‫بـر اجـرای اصـل ‪ 44‬قانون اساسـی درباره طرح تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب و کار به این‬ ‫کمیسـیون بـه عنـوان کمیسـیون اصلـی ارجـاع شـد و در جلسـه ‪ 8‬تیر مـاه ‪ 1400‬بـا حضور‬ ‫مسـئوالن و دسـتگاه های ذیربـط‪ ،‬دیـوان محاسـبات ومرکـز پژوهش هـا مـورد بحث و بررسـی‬ ‫قـرار گرفـت و بـا اصالحاتی در عنـوان و متن به تصویب رسـید‪ .‬گزارش ان بر اسـاس اجرای ماده‬ ‫‪ 143‬ایین نامـه داخلـی تقدیم مجلس شـورای اسلامی می شـود‪.‬‬ ‫زنگنـه در ادامـه اظهـار کـرد‪ :‬براسـاس مـاده ‪ 7‬مکرر دولـت را ملـزم کردیم تا افـراد متقاضی‬ ‫بعـد از بارگـذاری همـه مـدارک در سـامانه به طـور خودکار پـس از مدت ‪ 3‬روز شناسـه یکتا‬ ‫دریافـت کننـد‪ .‬ایـن قـدم بزرگـی اسـت البتـه در این طـرح قید شـده کسـب و کارهایی که‬ ‫مربـوط بـه امنیـت ملی‪ ،‬بهداشـت عمومـی و اجتماعی و سلامت یـا محیط زیسـت را تحت‬ ‫تاثیـر قـرار می دهـد باید بـه صـورت تاییدمحور مجوزهایشـان صادر شـود لذا هیـچ نگرانی و‬ ‫دغدغـه ای وجـود نـدارد و کسـب و کارهای امنیـت ملی را تهدیـد نمی کند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در تبصـره (‪ )4‬ایـن طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسـیر صدور‬ ‫مجـوز خـارج از چارچـوب ایـن قانون را حـذف کردیم یعنـی هرگونه دالیلی ماننـد محدودیت‬ ‫در ظرفیـت‪ ،‬تعـداد‪ ،‬مـوارد صنفـی‪ ،‬فاصلـه جغرافیایـی یـا دالیلـی مانند اشـباع بـازار را حذف‬ ‫کردیـم‪ .‬امـروزه بسـیاری از مجوزهـا را ذینفعان کسـب و کار می دهند یعنی کسـانی مجوزها را‬ ‫صـادر می کننـد که در کسـب و کار انها موثر اسـت و این سـدی شـده که از نانوایـی‪ ،‬داروخانه‪،‬‬ ‫سـونوگرافی تـا مراکـز امـوزش رانندگی و تا وکالت و سـردفتری ها را دچار مشـکل کرده اسـت‬ ‫و مـا در ایـن طـرح ایـن محدودیت ها را حـذف کردیم‪.‬‬ ‫زنگنـه همچنیـن یاداور شـد‪ :‬برخـی ایرادها به مواد (‪ )5‬و (‪ )6‬گرفته شـده و دربـاره انها نگرانی‬ ‫دارم‪ ،‬مـا بـه هیـچ عنوان به مرجع صـدور مجوز ورود نکردیم یعنی کانـون وکال همچنان مصدر‬ ‫و مرجـع صـدور مجـوز اسـت و سـردفتران نیـز ماننـد گذشـته از همـان مرجع مجـوز دریافت‬ ‫می کننـد حتـی در مـورد شـرایط صدور مجوز نیـز ورود نکردیـم و برای مـوارد مربوطه همانند‬ ‫قبـل ازمـون برگـزار می شـود یـا به طـور مثال سـوال کانون وکال توسـط کارشناسـان رسـمی‬ ‫یعنـی مراجـع ذیربـط تهیـه می شـود‪ ،‬تنها چیـزی کـه در این طرح امـده که حتـی کیفیت را‬ ‫هـم ارتقـاء می دهد‪ ،‬برداشـتن محدودیت ها اسـت‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون جهـش و رونـق تولیـد مجلـس ادامـه داد‪ :‬به طور مثـال اگر افـرادی در‬ ‫ازمـون شـرکت کننـد و از شـرایط شـخصی الزم برخـوردار شـوند و احـراز شـود‪ ،‬همـه انها را‬ ‫می پذیریـم‪ .‬برخـی نگراننـد کـه کیفیت کسـب و کارهایی مانند وکالت کم شـود اما مـا در این‬ ‫طـرح اوردیـم یک درصد کسـانی که حائـز باالترین رتبه می شـوند‪ ،‬مجوز دریافـت کنند‪ ،‬البته‬ ‫می تـوان پیشـنهادهایی در ایـن زمینـه داد امـا مـا محدودیـت را حـذف کردیـم به طـور مثال‬ ‫وقتی یک وکیل بداند که در شهرسـتان خود ‪ 3‬وکیل و سـردفتر دیگر هم هسـتند یا مشـاغل‬ ‫دیگـر‪ ،‬تلاش می کننـد که کیفیـت خدمات خـود را افزایـش دهند‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬عمـده شـکایت مردمـی که بـه ما نماینـدگان مراجعـه می کننـد انحصارهایی‬ ‫اسـت کـه در برخـی از بخش ها ایجاد شـده اسـت لـذا ما دنبال انحصارشـکنی هسـتیم‪ ،‬برخی‬ ‫نیـز در فضـای مجـازی این طـرح را باعث بیـکاری عده ای تلقـی کردند در حالی کـه این طرح‬ ‫بیـکاری را کاهـش و اشـتغال را افزایـش می دهـد و موجـب رقابـت در کسـب و کار می شـود‪.‬‬ ‫هرگونـه محدودیـت ایجـاد رانـت می کنـد‪ ،‬بـه عنـوان مثـال در حـوزه کارگزاری هـای بـورس‪،‬‬ ‫وزارت اقتصـاد در طـول یـک دهه گذشـته تعداد کارگزاری هـا را افزایش نـداد و چند کارگزاری‬ ‫منافع بسـیاری را کسـب کردند‪.‬‬ ‫زنگنـه گفـت‪ :‬نگرانـی در خصوص این طـرح وجود ندارد‪ ،‬کسـانی که ذینفع هسـتند در فضای‬ ‫مجـازی و بخـش خبـری فضاسـازی می کننـد‪ ،‬دسـتگاه های مرتبـط از جمله قـوه قضائیه‬ ‫در جریـان موضوعـات ایـن طـرح هسـتند و می دانند که ایـن طرح در جهت عدالت اشـتغال و‬ ‫بر اسـاس اصول قانون اساسـی اسـت‪ .‬در ارتباط با سـردفتران نیز بنـــدی وجـــود دارد‬ ‫بـه نـام مـاده (‪ )69‬قانـون سـردفتران رسـمی؛ نمایندگان می تواننـد در مورد جزئیـات ان نظر‬ ‫دهنـد حتـی پس از تصویب کلیات طرح به صورت دوشـوری می تواند مجددا ً به کمیسـیون برگردد‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون جهـش و رونـق تولیـد و نظـارت بـر اصـل (‪ )44‬قانـون اساسـی افـزود‪:‬‬ ‫کمیسـیون ‪ 8‬مـاه در مـورد این طـرح کار کرده و نظرات همه گروه ها و کارشناسـان را شـنیده‬ ‫اسـت‪ ،‬بـا ایـن طـرح قطعاً یـک انقالبـی در صـدور مجوزها بـه وجـود می اید‪.‬‬ ‫با تصویب طرح تسهیل بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل ایجاد می شود‬ ‫بنابرایـن گـزارش سـیدمحمدرضا میرتـاج الدینی در موافقت بـا کلیات این طرح گفـت‪ :‬از انجا‬ ‫کـه صـدور مجوزهـا یکی از موانع اصلی کسـب و کار وتولید در کشـور اسـت باید در سـال رفع‬ ‫موانع تولید و پشـتیبانی از تولید این موانع را برداشـت که خوشـبختانه کمیسـیون ویژه تولید‬ ‫ایـن کار را انجـام داد و جـای تشـکر دارد‪ .‬مجوزها در دو بخـش تاییدمحور و ثبت محور تفکیک‬ ‫می شـوند کـه حـدود ‪ 5 -6‬مجـوز ماننـد سلامت‪ ،‬محیط زیسـت‪ ،‬امنیـت‪ ،‬بهداشـت عمومی‪،‬‬ ‫نمایندگان از فرصت های یک طر ح گفتند‬ ‫تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار می تواند‬ ‫یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند‬ ‫نماینـدگان خانـه ملـت بـا کلیـات طـرح تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب و کار موافقـت کردنـد‪ ،‬طرحـی کـه می توانـد بسـیاری از موانـع را از‬ ‫سـر راه ایجـاد و توسـعه کسـب و کارهـا بردارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬نماینـدگان در نشسـت علنـی چها ر شـنبه ‪ 24‬شـهریورماه مجلـس شـورای اسلامی بـا کلیـات طـرح تسـهیل صـدور مجوزهای‬ ‫کسـب و کار بـا ‪ 203‬رای موافـق‪ 27 ،‬رای مخالـف و ‪ 11‬رای ممتنـع از مجمـوع ‪ 203‬نماینـده حاضـر در جلسـه موافقـت کردنـد‪.‬‬ ‫منابع طبیعـی و تغییر کاربری تاییدمحور هسـتند‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم تبریـز و اذرشـهر و اسـکو در مجلس شـورای اسلامی ادامه داد‪ :‬سـایر مجوزها‬ ‫کـه بیـش از ‪ 20‬مجوز اسـت ثبت محور هسـتند که دسـتگاه های دیگر فقط بایـد نظارت کنند‬ ‫کـه ایـن اسـتانداردها رعایـت شـود و همه این مـوارد به صورت انالیـن خواهد بـود‪ .‬نکته دیگر‬ ‫شکسـت انحصارهـا اسـت چرا که برخی از کسـب و کارهـا در اختیار افراد خاص قـرار گرفته اند‬ ‫امـا اگـر ایـن طـرح اجرایی شـود ایـن انحصارهـا نیز شکسـته می شـود‪ .‬نکته دیگر شـفافیت و‬ ‫صدور مجوزها اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬در صـورت تصویـب ایـن طرح رکـود ایجاد اشـتغال در تاریخ انقالب اسلامی با‬ ‫ایجاد بیش از یک میلیون و سـیصد هزار شـغل شکسـته خواهد شـد و انحصارات اسـتثماری‬ ‫پایـان یافتـه و بر اسـاس مدل سـازی جدید در مـدت زمان معیـن تولید ناخالص ملـی را نزدی‬ ‫بـه ‪ 3‬برابـر خواهـد کـرد البته شـخصا نسـبت بـه مـاده ‪ 5‬و ‪ 6‬این طـرح نظر مخالـف دارم که‬ ‫باید اصالح شـود‪.‬‬ ‫طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موانع‬ ‫را از جلوی پای جوانان برمی دارد‬ ‫ایـن گـزارش می افزایـد در ادامـه سیدمحسـن دهنوی با موافقت با کلیات طرح تسـهیل صـدور برخی‬ ‫مجوزهای کسب و کار گفت‪ :‬همه شما در حوزه انتخابیه مراجعات بسیاری دارید از جوانان تحصیلکرده ای‬ ‫که بیکار هسـتند اما باید پرسـید علت این بیکاری چیسـت و ایجاد اشـتغال چه راه حلی دارد؟‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشـهر و پردیس در مجلس شـورای اسلامی ادامه داد‪:‬‬ ‫امـروز کشـور سـرمایه و پـول زیادی ندارد کـه به جوانان جهت ایجاد اشـتغال‪ ،‬تسـهیالت دهد‬ ‫امـا حداقـل کاری کـه می توانیـم انجام دهیم این اسـت که موانـع را از جلوی پای انهـا برداریم‬ ‫هـر چنـد ایران به لحاظ شـاخص سـهولت کسـب و کار در بین ‪ 190‬کشـور رتبـه ‪ 120‬را دارد‬ ‫کـه علـت این افتضاح را باید یکسـری مقررات دسـت و پاگیر دانسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کرد‪ :‬متاسـفانه امروز برای تاسـیس یک مزرعـه پرورش ماهی ‪ 130‬مدرک با دو سـال‬ ‫زمـان و بـرای ایجـاد یـک گاوداری ‪ 118‬مدرک و تاییدیه و یک سـال و نیم زمان نیاز اسـت اما‬ ‫خالصـه این طرح تسـهیل صـدور مجوز اسـت بنابراین بهتر اسـت اجازه دهیم جوانـان بتوانند‬ ‫بـرای خود کسـب و کاری را ه بیندازند‪.‬‬ ‫عضـو هیات رئیسـه مجلس شـورای اسلامی افزود‪ :‬در دنیـا گرفتن مجوز به منزله ربـان خط پایان‬ ‫رقابت میان کسـب و کارها نیسـت بلکه صدور مجوز نقطه شـروع کار اسـت نه پایان اما در کشـور‬ ‫مـا مجـوز قیمـت پیدا کرده اسـت‪ .‬در همیـن اطراف تهـران کمبود فضـای بیمارسـتانی داریم‬ ‫امـا مجـوز یـک مرکـز درمانـی ‪ 70‬میلیارد تومـان قیمـت دارد یعنی سـرمایه و جـوان بیکار و‬ ‫متخصـص وجـود دارد امـا یـک عـده بـا مجـوز پولـدار می شـوند و کسـی مجـوز می گیـرد که‬ ‫رابطه داشـته باشد‪.‬‬ ‫دهنـوی بـا بیـان اینکـه ‪ 500‬هـزار شـغل حداقل اشـتغالی اسـت کـه طـرح مذکور بـه همراه‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا کـدام سـرمایه می خواهیم ‪ 500‬هزار شـغل ایجـاد کنیم بنابرایـن باید فضای‬ ‫کسـب و کار به شـکلی باشـد تا هر کسـی امکان ایجاد کسـب و کار خود را پیدا کند بنابراین‬ ‫تولیـد بایـد ارزش داشـته باشـد نه اخذ مجـوز در حالی که امـروز خود مجوز قیمـت پیدا کرده‬ ‫اسـت‪ .‬امیـدوارم بـا تصویـب این طرح امیـد در دل چندیـن میلیون جـوان زنده شـود و با رای‬ ‫بـه کلیـات ان بـرگ افتخـاری را برای مجلس شـورای اسلامی ثبت کنیم‪.‬‬ ‫کاهش امضاهای طالیی به موجب تسهیل مجوزهای کسب و کار‬ ‫سـید احسـان خانـدوزی نیـز درخصـوص کلیات طرح تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب و کار‬ ‫گفـت‪ :‬خوشـبختم کـه اولین موضـوع را در صندلی خدمـت وزارت امور اقتصـادی و دارایی بعد‬ ‫از کسـب رای اعتمـاد نماینـدگان بزرگـوار مربـوط بـه موضوعی اسـت کـه از نقـاط افتخارامیز‬ ‫مجلـس یازدهـم خواهد بـود و این موضع رسـمی وزارت اقتصاد درخصوص همین طرح اسـت‪.‬‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی دولت سـیزدهم افزود‪ :‬در سـال مانع زدایی از تولیـد‪ ،‬یکی از پیام های‬ ‫خـوش بـه مـردم و فعـاالن اقتصادی مبتنـی بر فرمـوده رهبر معظم انقلاب با این طـرح قابل‬ ‫مخابره از سـاختمان بهارسـتان اسـت و بخش زیادی از فعاالن اقتصادی منتظر گشایش و باز کردن‬ ‫قل و زنجیر از پایشـان هسـتند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬در رتبه بندی موانع کسـب و کار یا سـهولت کسـب و کار از ‪ 10‬شـاخص‬ ‫موجود یکی از بدترین شـاخص های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شـروع کسـب و کار اسـت‪،‬‬ ‫متاسـفانه رتبـه ایـران ‪ 178‬کشـور دنیـا از جهـت دشـواری شـروع فعالیـت اقتصادی و کسـب‬ ‫مجوزهـا و مراحـل پیچیده ای که دسـت و پای فعاالن اقتصادی را می بنـدد و هم انگیزه تولید‬ ‫را از فعاالن می گیرد و مبدا فرایندهای ناسـالم و فسـادالود در اقتصاد اسـت‪.‬‬ ‫خانـدوزی یـاداور شـد‪ :‬اگـر امـروز دولت و مجلس با همراهـی یکدیگر به دنبال این باشـند که‬ ‫تولیـد اقتصـادی را به عنوان یک شـاه کلیـد معرفی کنند‪ ،‬راهـکار ان افزایش سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫رونـق تولید و اشـتغال در کشـور اسـت که خود ان دنبالـه ای از منافع را به همـراه دارد‪ .‬اگر در‬ ‫اسـتان ها به وفور با مسـئله بیکاری مواجه هسـتیم‪ ،‬علت ان این اسـت که کسـی که می خواهد‬ ‫فعالیـت اقتصـادی انجـام دهد‪ 6 ،‬ماه تا یک سـال و حتی تا چند سـال بایـد در فرایند کسـب‬ ‫مجوزهـا باقـی بمانـد تـا فعالیـت اقتصـادی خـود را در بخـش کشـاورزی‪ ،‬صنعـت و‬ ‫خدماتی شـروع کند‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت سـیزدهم بیان کرد‪ :‬متاسـفانه در طول ‪ 5‬سـال گذشـته رشد سرمایه گذاری‬ ‫در کشـور مـا نزدیـک بـه صفـر شـده کـه اگر نسـبت بـه قیمـت ثابـت در نظـر بگیریم‪،‬‬ ‫نـرخ اسـتهالک بیـش از سـرمایه گـذاری بوده اسـت‪ ،‬لـذا نه تنها سـرمایه گذاری نشـده بلکه‬ ‫اشـتغال نیـز ایجاد نشـده و شـاهد رونـق تولید نبوده ایم‪ .‬سـرمایه های کشـور ما نیز نسـبت‬ ‫بـه ‪ 10‬سـال گذشـته کاهـش یافته و کیک اقتصاد کوچک شـده اسـت‪.‬‬ ‫خانـدوزی در توضیـح چرایـی عـدم رونق تولید گفت‪ :‬نخسـتین مبـدا ان مربوط بـه تحریم های‬ ‫خارجـی ظالمانـه اسـت و مبدا دوم تحریم های ظالمانه داخلی اسـت که دسـتگاه های اجرایی‬ ‫چـوب الی چـرخ تولیدکنندگان گذاشـتند‪ .‬یکـی از همین تحریم ها‪ ،‬دیوان سـاالری فرسـوده‬ ‫و ازاردهنـده و میـوه نامبـارک مجوزهایـی اسـت کـه مالحظه می کنیـم‪ .‬اژدهایی هفت سـر که‬ ‫بسـیاری از انحصارهـا و رانـت هـا را به وجود اورده و اجازه نمی دهد کسـی وارد این حوزه شـود‪.‬‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی کشـورمان بـا بیـان اینکـه کاهـش و از بیـن رفتـن امضاهـای‬ ‫طالیـی کـه جـزء نقاط مـورد اتـکای این مجلس اسـت با تصویـب کلیات طرح تسـهیل صدور‬ ‫مجوزهـای کسـب و کار کاهـش پیدا مـی کند‪ ،‬افزود‪ :‬بـه موجب این طرح تغییـر رویکردی که‬ ‫دولـت ایـت اهلل رئیسـی در مـورد تبدیـل رویکرد نظارت پیشـینی به پسـینی دنبـال می کند‬ ‫را تحقـق مـی بخشـد‪ ،‬همچنیـن بـه موجب ان شـاهد تدویـن ضمانـت اجرایی شـفافیت اخذ‬ ‫مجوزهـا‪ ،‬شـفافیت و دسترسـی بـه قراردادهـای بانکی با شـاهد خواهیـم بود‪.‬‬ ‫طرح مذکور به بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری تولیدات منتهی می شود‬ ‫سیدشـمس الدین حسـینی با بیان اینکه وضعیت اشـتغال یکی از مهمترین مشـکالت کنونی‬ ‫کشـور اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر امروز از شـما بپرسـم که یکی از مهمترین مشـکالت کشـور چیسـت‬ ‫می گوییـد اشـتغال اسـت و اگـر بپرسـم چـرا سـطح ان پاییـن اسـت قطعـا می گوییـد چـون‬ ‫سـرمایه گذاری پاییـن اسـت و بـه دنبـال ان تولیـد و درامد نیز پایین اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم تنکابن‪ ،‬رامسـر و عباس اباد در مجلـس ادامه داد‪ :‬بر اسـاس انچه مجموعه های‬ ‫متخصـص ملـی و بین المللـی انالیز کردند اینگونه جمع بندی شـد که یکـی از مهمترین دالیل‬ ‫پاییـن بـودن سـرمایه گذاری در ایران‪ ،‬سـختی و صعوبت محیط کسـب و کار اسـت به گونه ای‬ ‫که رتبه شـروع کسـب و کار ایران در بین ‪ 190‬کشـور رتبه ‪ 127‬دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬برخـی معتقدنـد در ایـن زمینـه حتمـاً بایـد قانون اصلاح شـود بنابراین ما بـا ارائه‬ ‫ایـن طـرح می خواهیـم بـه اصلاح قانـون بپردازیـم ضمن اینکـه محـور و کانون ایـن طرح که‬ ‫بایـد بـر ان معطـوف گـردی‪ ،‬تسـهیل صدور مجوز کسـب و کار اسـت‪ ،‬از سـوی دیگـر در این‬ ‫ن محـور کـه‬ ‫طـرح دو دسـته بندی در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه مبنـی بـر طرح هـای تعییـ ‬ ‫شـامل مالحظـات زیسـت محیطـی‪ ،‬امنیتـی و ‪ ...‬می شـود ولـی بخـش قابل توجهی از کسـب‬ ‫و کارهـا ایـن مالحظـات را ندارنـد؛ از سـوی دیگـر یکـی از دالیلـی کـه فعالیت هـای اقتصادی‬ ‫رشـد پیـدا نمی کننـد ایـن اسـت کـه مجوزهـای کسـب و کار دسـت به دسـت شـده و گرانتر‬ ‫فروخته می شـوند‪.‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون ویـژه جهـش و ورنق تولیـد مجلس تاکیـد کرد‪ :‬مـا باید به گونه ای شـرایط‬ ‫صـدور مجوزهـا را تسـهیل کنیم که اگر کسـی تمایـل دارد در خانه خود کارگاه صنایع دسـتی‬ ‫بنیـان کنـد‪ ،‬از ایـن امـکان برخـوردار شـود و البتـه در این زمینـه باید نظارت های پسـینی نیز‬ ‫وجود داشـته باشد‪.‬‬ ‫حسـینی افـزود‪ :‬مهمتریـن محـور این طرح بهبود کسـب و کار اسـت که اگر بخواهیم مشـکل‬ ‫اشـتغال‪ ،‬سـرمایه گذاری و افزایـش تولیـد رفع شـود باید ان را مـورد توجه قرار دهیـم تا کارها‬ ‫در ایـن حوزه رقابتی شـود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت معتبر تولیدی نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا واقع در شهرک صنعتی سجزی جهت تکمیل سرمایه های انسانی مجموعه خود‬ ‫در استان اصفهان از بین داوطلبان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫مدیر واحد فناوری اطالعات‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار‪ 5:‬سال‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‬ ‫رشته های ‪ IT‬تمام گرایش ها ‪ ،‬تسلط به مباحث مدیریتی‪ ،MVC ،ASP ،PHP ،‬بانک های‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬نرم افزارهای فرزین‪ ،‬همکاران (راهکاران)‪ ،‬کلیک ویو‪ ،‬خالق و نواور‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫کارشناس انفورماتیک‬ ‫خانم‪ /،‬اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار‪ 3‬سال‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‬ ‫رشته‪ /‬گرایش تحصیلی‪ :‬رشته های ‪ IT‬تمام گرایش ها‬ ‫تسلط کامل به ‪ ،MVC ،ASP ،PHP‬بانک های اطالعاتی‪ ،‬نرم افزارهای فرزین‪ ،‬همکاران (راهکاران)‪،‬‬ ‫کلیک ویو و سایر موارد مرتبط‪ ،‬روحیه کار تیمی‪ ،‬خالق و نواور‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫کارشناس توسعه سیستم ها و‬ ‫تعالی سازمان‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 5‬سال‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی صنایع و مرتبط ‪ ،‬تسلط کامل بر سیستم مدیریت کیفیت‪ ،‬توانایی تهیه و تدوین و ارزیابی فرایندها‬ ‫توانمندی در ممیزی سیستم های مدیریتی‪ ،‬تهیه و تدوین اهداف و استراتژی ها و انجام تحلیل های محیطی‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای همکاران سیستم و فرزین‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫کارشناس پایش فرایند‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 3‬سال‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‪ ،‬مهندسی صنایع و مرتبط‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای همکاران سیستم و فرزین‪ ،‬تسلط بر عیوب محصول و بازرسی ان‬ ‫تسلط بر ابزارهای کیفی‪ ،‬نظارت بر فرایند های تولید محصول و تطابق با استانداردهای مورد نیاز‬ ‫تسلط کامل بر سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫کارشناس کارگزینی و امور‬ ‫کارکنان‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 3‬سال‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‬ ‫رشته های مدیریت‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬حسابداری و مرتبط‪ ،‬تسلط کامل بر نرم افزار همکاران سیستم (راهکاران)‬ ‫اشنایی کامل با قوانین کار و تامین اجتماعی‪ ،‬دعاوی کارگری و کارفرما و مراجع رسیدگی کننده‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬اشنایی کامل با نحوه محاسبات حقوق و دستمزد‪ ،‬طبقه بندی مشاغل‬ ‫اشنایی با سایر امور خدمات و پشتیبانی کارکنان‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫افسر ایمنی‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 3‬سال‪ ،‬کاردانی‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‪ ،‬ترجیحا رشته های ایمنی‪ ،‬بهداشت‬ ‫تسلط کامل بر سایر امور ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‪ ،‬عارضه یابی‪ ،‬شناسایی ریسک و موارد مرتبط‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 5‬سال‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد رشته های‬ ‫مدیریت‪ ،‬مهندسی‪ ،‬بازرگانی و مرتبط‪ ،‬اشنایی با قراردادهای دولتی‪ ،‬کنترل پروژه فروش‪ ،‬تعامل و‬ ‫ارتباطات قوی با کارفرمایان دولتی‪ ،‬توانایی در مذاکرات و حل مسائل‪ ،‬روابط عمومی قوی‬ ‫اشنایی با نرم افزار همکاران سیستم و فرزین‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫رئیس پشتیبانی فروش‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 5‬سال‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‬ ‫رشته های‪ ،‬مدیریت‪ ،‬مهندسی‪ ،‬بازرگانی و مرتبط‪ ،‬اشنایی با فرایندهای فروش و تولید‬ ‫اشنایی با حسابداری فروش‪ ،‬توانایی برنامه ریزی تولید و زنجیره تامین‬ ‫تعامل و ارتباطات قوی‪ ،‬توانایی در حل مساله و تعارضات‪ ،‬دقیق و پیگیر‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای همکاران و فرزین‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫کارمند فروش‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 2‬سال‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‪ ،‬رشته های مدیریت‪ ،‬مهندسی‪ ،‬بازرگانی و مرتبط‬ ‫اشنایی با مکاتبات و نگارشات اداری‪ ،‬سابقه فعالیت در حوزه فروش و بازاریابی‬ ‫روابط عمومی قوی‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای افیس‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫کارشناس‪ /‬تکنسین واحد تعمیرات‬ ‫و نگهداری‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 3‬سال‪ ،‬کاردانی کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‪ ،‬مکانیک و مرتبط‬ ‫اشنایی کامل با سیستم های هیدرولیکی‪ ،‬پنوماتیک و مکانیکی‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای همکاران و فرزین‪ ،‬اشنایی کامل با فرایندهای سیستم نگهداری و تعمیرات‬ ‫تسلط بر امور فنی و مکانیک خطوط تولید‪ ،‬تسلط بر تعمیرات ماشین االت خطوط تولید‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫کارگر فنی ماهر‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 5‬سال‪ ،‬دیپلم‪ ،‬کاردانی‪ ،‬رشته های ریاضی و فنی‬ ‫تسلط کامل با مباحث عملی مکانیک و تعمیرات ماشین االت خط تولید‬ ‫اشنایی با سیستم های کامپیوتری‪ ،‬توانایی کار در ارتفاع و سایر موارد مربوط به امور تعمیرات و نگهداری‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫کارگر فنی نیمه ماهر‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 2‬سال‪ ،‬دیپلم‪ ،‬کاردانی‪ ،‬رشته های ریاضی و فنی‬ ‫اشنایی کامل با مباحث عملی مکانیک و تعمیرات ماشین االت خط تولید‪ ،‬جوشکاری‬ ‫توانایی کار در ارتفاع و سایر موارد مربوط به امور تعمیرات و نگهداری‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫تراشکار‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 2‬سال‪ ،‬دیپلم‪ ،‬کاردانی (ترجیحا رشته های ریاضی و فنی)‬ ‫رشته های ریاضی و فنی ‪ ،‬تسلط کامل بر تراشکاری و توانایی کار با ماشین االت فرز‪ ،‬اره نواری‪ ،‬سنگ‬ ‫مغناطیسی و دریل رادیال‬ ‫باالتر از حقوق وزارت کار‬ ‫بیمه‬ ‫کارمند حراست (انتظامات)‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل سابقه کار ‪ 3‬سال‪ ،‬دیپلم‪ ،‬کاردانی سایر رشته ها‪ ،‬اشنایی کامل با اصول حراست و حفاظت فیزیکی‬ ‫حقوق وزارت کار‪ ،‬بیمه‬ ‫شرکت نرم افزاری رایانت ایرسا به تعدادی برنامه نویس وب با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مفید بصورت تمام وقت در تهران نیازمند است‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪HR@kowsarpipe.com‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫برنامه نویس ‪Front End‬‬ ‫مسلط به ‪ ، Bootstrap, CSS ، Asp.Net MVC، #C ,Jquery , javascript ,Html5 :‬اشنایی با‬ ‫‪ Knockout.js‬مزیت دارد‪ ،‬حقوق و مزایای بسیار خوب‪ ،‬پنجشنبه تعطیل‪ ،‬پرداخت به موقع حقوق‬ ‫بیمه‪،‬سرو ناهار در محل شرکت ‪ ،‬کار در محیط حرفه ای نرم افزاری در غرب تهران‬ ‫برنامه نویس ‪Back End‬‬ ‫مسلط به ‪ ،C ، SQL Server، Entity Framework، Restful API، WCF#:‬حقوق و مزایای بسیار خوب‪،‬‬ ‫پنجشنبه تعطیل‪ ،‬پرداخت به موقع حقوق‪،‬بیمه‪،‬سرو ناهار در محل شرکت‬ ‫کار در محیط حرفه ای نرم افزاری در غرب تهران‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در اگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪job@irsasoft.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فنی و مهندسی پترو ایمن شریف‬ ‫همکار با شرکت های بین المللی جهت توسعه ساختار سازمانی شرکت در‬ ‫استان تهران از فارغ التحصیالن با تجربه در زمینه مدیریت منابع انسانی با‬ ‫داشتن شرایط ذیل بعد از انجام ازمون رایگان مصاحبه شفاهی و روانشناسی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر منابع انسانی‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬فارغ التحصیل در زمینه مدیریت منابع انسانی‬ ‫تجربه کار حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫تسلط در کارمند یابی‪ ،‬استخدام‪ ،‬برنامه ریزی نیروی انسانی‪ ،‬تجزیه و تحلیل‬ ‫شغل‪ ،‬اموزش کارکنان‪ ،‬طراحی سیستم های انضباطی و پاداش‪ ،‬حقوق و‬ ‫دستمزد‪ ،‬انگیزش و افزایش بهره وری‪ ،‬سیستم های ایمنی و سالمت و ‪...‬‬ ‫تسلط بر اوتلوک‪ ،‬افیس‪ ،‬زبان انگلیسی خوب‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬برون گرا‪ ،‬جدیت در کار و منظم‬ ‫داشتن سایر مهارت ها ویژگی مثبت منظور می گردد‬ ‫حقوق و مزایا‪ :‬طبق مصوبه هیات مدیره متناسب با سمت مدیر منابع انسانی‬ ‫مزایای در نظر گرفته شده برای این سمت شامل حقوق ثابت و به موقع و‬ ‫بدون تاخیر‪ ،‬داشتن حق مرخصی با حقوق مطابق با قانون کار‬ ‫داشتن بیمه‪ ،‬پاداش های دوره ای در صورت رضایت و پرداخت اضافه کار‬ ‫مطابق با قانون کار می باشد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪pish.company@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت حرارت سازه مبنا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول نقلیه‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬ارائه خدمات سرویس رانندگی درون شهری و برون شهری‬ ‫حسب دستورات ارجاع شده و طبق برنامه زمانبندی‬ ‫حفاظت و نگهداری از خودرو تحویلی و کلیه لوازم و قطعات یدکی مربوطه‬ ‫و سرویس به موقع ان‪ ،‬گزارش عیوب فنی خودرو به سرپرست مربوطه و‬ ‫پیگیری انجام تعمیرات اساسی در صورت لزوم‬ ‫ثبت مسیر در دفتر ویژه و اخذ تایید از ارجاع دهندگان‬ ‫تهیه گزارش از میزان کارکرد و نحوه ماموریتها و ارائه به سرپرست مربوطه‬ ‫انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق‬ ‫کنترل کلیه قسمتها‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬وسایل لوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از‬ ‫حرکت و انجام تعمیرات ساده و معمولی وسیله نقلیه تحت نظر و گزارش‬ ‫تعمیرات مورد نیاز‪ ،‬کنترل و رسیدگی به انجام امور مربوط به دریافت ارم‬ ‫طرح ترافیک اتومبیل های اداری‪ ،‬نظارت بر اقدام جهت دریافت مجوز‬ ‫خرید و شماره گذاری خودروهای مورد نیاز‬ ‫رسیدگی و اقدام به منظور دریافت و توزیع سهمیه بنزین‬ ‫نظارت و بررسی و تشخیص عیوب و قطعات مورد نیاز خودروها بر حسب‬ ‫استانداردهای موجود و انجام تعمیرات الزم و نصب قطعات و ثبت موارد در‬ ‫کارت تعمیرات‪ ،‬نظارت و کنترل بر امور مربوط به بیمه نمودن اعم از (بیمه‬ ‫شخص ثالث‪ ،‬دیه و ‪ )...‬و پرداخت عوارض سالیانه اتومبیل ها‬ ‫نظارت بر پیگیری جهت دریافت خسارت وارده به خودروهای وزارت ناشی‬ ‫از تصادف‪ ،‬سایر امور محوله از سمت مدیریت مربوطه‬ ‫ظاهر اراسته و منظم و استفاده از لباس های مناسب در محل کار‬ ‫عدم استعمال دخانیات در زمان حمل و نقل همکاران‬ ‫امین ‪ ،‬صادق و منظم‪ .‬انتایم در زمان حضور در محل کار‬ ‫داشتن عدم سوء پیشینه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job6@mabnaco.net‬‬ صفحه 6 ‫مشاغل اینده‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪11-1400‬صفر ‪18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تاریخچه بازاریابی‬ ‫همه ما از انقالب صنعتی شناختی اجمالی داریم و از تاثیراتی که بر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬فرهنگ و سیاست در دنیای غرب داشته است اگاه هستیم‪.‬‬ ‫در ان زمان صنایع به تدریج رشد کردند و شروع به تولید محصوالت‬ ‫مصرفی و موردنیاز مردم نمودند‪ .‬اوایل قرن نوزدهم مردم به این مسئله‬ ‫پی بردند که خرید اسان تر از تولید است و نرخ تقاضا از سوی مردم باال‬ ‫رفت‪ .‬در اواخر دهه چهل میالدی رقابت میان صنایع اغاز شد و شرکت ها‬ ‫به فکر این افتادند تا مردم را بیش ازپیش ترغیب به خرید محصول خود‬ ‫کنند‪ .‬درواقع در دهه چهل میالدی تحولی عظیم در دنیای کسب وکار‬ ‫شکل گرفت و مسئله ای به نام بازاریابی به شکل برجسته ای موردتوجه‬ ‫قرار گرفت‪ .‬برند بزرگ مک دونالد یکی از برندهایی است که در ان سالها‬ ‫شکل گرفت‪ .‬حدود دو دهه بعد‪ ،‬تولیدکننده ها با انبارهایی پر از کاال‬ ‫روبه رو شدند و حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید در دستور‬ ‫کار برندها قرارگرفت‪ .‬از دهه شصت بازاریابی و فروش نسبت به تولید‬ ‫در اولویت قرارگرفت و متخصصین زیادی مامور انجام این امور شدند‪.‬‬ ‫سه دهه پس از دهه شصت میالدی وب سایت ها پدید امدند و اولین‬ ‫محتواهای برندینگ که متعلق به یک شرکت کیف و کفش بود به صورت‬ ‫متنی شکل گرفت‪ .‬این شروع بازاریابی دیجیتال بود که تحول بزرگی در‬ ‫بازاریابی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫بازاریابی و رقابت شرکت ها در ایران‬ ‫در کشور ما در دهه شصت‪ ،‬برند گرایی وجود نداشت و مردم اهمیتی به برند‬ ‫محصوالت نمی دادند‪ .‬باگذشت زمان و در دهه هشتاد مردم درگیر برند‬ ‫گرایی شدند و با انتخاب میان برندهای مختلف محصوالت موردنیاز خود را‬ ‫خریداری می کردند‪ .‬امروزه مردم ترجیح می دهند محصوالت خود را طبق‬ ‫تجربه ای که از یک برند داشته اند خریداری کنند و اندک اندک برندگرایی‬ ‫در حال ناپدید شدن است‪.‬‬ ‫دهه هشتاد یکی از دهه های موفق جهاد دانشگاهی بود و برند جهاد تبدیل‬ ‫به برندی معتبر شد‪ .‬اکنون فرصت ها و تهدیدهایی وجود دارد‪ .‬همان طور‬ ‫که اشاره شد‪ ،‬ما در زمانه ای زندگی می کنیم که باید با توجه به تجربه مثبتی‬ ‫که برای مصرف کننده ایجاد کرده ایم جلو برویم‪.‬‬ ‫تعریف بازاریابی‬ ‫اقای فیلیپ کاتلر پدر علم بازاریابی عبارت (کشف‪ ،‬خلق و ارائه‬ ‫ارزش ) را به این علم نسبت می دهد‪ .‬این به این معناست که ما باید‬ ‫ارزش های جدیدی که در جامعه وجود دارد شناسایی کنیم و محتواهای‬ ‫جدیدی بر این اساس خلق کنیم‪ .‬ما باید به دنبال بازارهای هدف جدید‬ ‫باشیم‪ .‬بازاریابی باید خواسته ها و نیازهای تامین نشده مصرف کننده‬ ‫را کشف کند و بتواند به ان ها پاسخ دهد‪ .‬این مسئله در همه‬ ‫حوز ه های شغلی صادق است‪ .‬سومین مرحله تعریف است‪ .‬بازاریاب‬ ‫باید بتواند محصول و خدمات خود را شواف و پرزنت کند و ان ها به مشتری‬ ‫معرفی کند‪ .‬درنهایت باید محصول و خدمات مناسبی طراحی و عرضه شود‪.‬‬ ‫بازاریابی دیجیتال (‪)DIGITAL MARKETING‬‬ ‫مجموعه ای ابزارها و فعالیت هایی که ما از ان بهره می بریم تا در‬ ‫بستر دیجیتال در ان به سود و درامدی برسیم‪ .‬بازاریابی دیجیتال‬ ‫از هرگونه بستر الکترونیکی در این مسیر استفاده می کند‪ .‬درواقع هر‬ ‫کانالی که از طریق دیجیتالی و الکترونیکی ما را به این مقصود برساند‬ ‫در تعریف بازاریابی دیجیتال جای می گیرد‪.‬‬ ‫شرکت ‪ BRIGHT VESSL‬به عنوان شرکتی که در زمینه مارکتینگ‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬مارکتینگ مپی را طراحی کرده که در ان کانال های‬ ‫بازاریابی را تعریف کرده است‪ PR.‬ها‪ ،‬جشنواره ها‪ ،‬نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫محتواهــای ویدیــویی‪ ،‬بیلبــوردهــا‪ ،‬فروش تلفنی‪ ،‬روش های‬ ‫بازاریابی چهره به چهره و بسیاری از روش های دیگر در این‬ ‫نقشه شرح داده شده است‪ .‬یکی از مهم ترین چنل های بازاریابی‪،‬‬ ‫بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ است‪.‬‬ ‫کرونا و بازاریابی دیجیتال‬ ‫متاسفانه از اواخر سال ‪ 98‬که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد بسیاری از‬ ‫کسب وکارها تعطیل شدند و یا روش های کسب وکار و فروش خود‬ ‫را تغییر دادند‪ .‬اکثر صاحبین کسب وکار به دیجیتالی و انالین کردن‬ ‫در چهارمین سلسله نشست های علمی اینده مشاغل و مشاغل اینده مطرح شد؛‬ ‫بازاریابی و رقابت شرکت ها در ایران‬ ‫برگزار کرده است‪ .‬وقتی کسی این دوره را می گذراند و وارد بازار کار می شود‪ ،‬باید‬ ‫تجربیات و توصیفات خود از دوره را ثبت کند تا افراد بعدی که می خواهند این‬ ‫دوره را انتخاب کنند میل بیشتری به ان داشته باشند‪.‬‬ ‫فروش و اصول ان‬ ‫همه ما ذاتاً فروشنده به دنیا امده ایم و هرروز و هرلحظه در حال‬ ‫فروش چیزی به کسی هستیم‪ .‬فروش هنر ارتباط سازی است و این‬ ‫در تمام سطوح زندگی صادق است و نمود دارد‪ .‬حتی در محیط‬ ‫خانه و ارتباط با خانواده فروش و تکنیک های ان برقرار است ‪.‬‬ ‫ارتباط سازی و گوش دادن از مهم ترین اصول فروش هستند که‬ ‫اساس و پایه فروش می باشند‪.‬‬ ‫باید هدف گذاری انجام شود و سپس بازار هدف انتخاب شود‪ .‬باید‬ ‫تالش شود که فروش به صورت اتوماسیونی اجرا شود و این راه نرخ‬ ‫فروش به طور متوسط افزایش پیدا می کند‪ .‬فروشنده خوب به مشتری‬ ‫گوش می دهد و کوچک ترین اطالعات موردنیاز برای رفع نیاز مشتری‬ ‫به خدمات یا کاال را جمع اوری می کند‪.‬‬ ‫وایرال مارکتینگ یا بازاریابی ویروسی‬ ‫یکی از مهم ترین روش های کسب وکار و بازاریابی در جهان امروز‬ ‫بازاریابی ویروسی یا همان وایرال مارکتینگ است‪ .‬اهمیت این موضوع‬ ‫در حوزه کسب وکار بشدت باالست‪ .‬اگر شما بتوانید در کسب وکار‬ ‫خود اتفاقی رقم بزنید و یا تکنیکی اجرا کنید که بتوانید از طریق‬ ‫ان کسب وکار خود را سر زبان ها بیندازید و درواقع هر فرد با فرد‬ ‫دیگر درباره کسب وکار یا ایده شما صحبت کند‪ ،‬به خوبی توانسته اید‬ ‫وایرال مارکتینگ را اجرا کنید و درواقع وایرال شده اید‪ .‬این روش‬ ‫مخصوصاً در محیط هایی مانند اینستاگرام تاثیر فوق العاده زیادی دارد‪.‬‬ ‫یکــی از بااهمیت تریــن مســائل در دنیــای امــروز توانایــی ارائــه و درواقــع پرزنــت کــردن خــود اســت‪ .‬مــا بــرای اینکــه‬ ‫بتوانیــم در زندگــی شــخصی یــا شــغل خــود بــه موفقیــت برســیم نیــاز داریــم کــه باشــخصیت خــود اشــنا باشــیم‪ .‬شناســایی‬ ‫مناســب ابعــاد شــخصیتی ســبب می شــود کــه شــما بتوانیــد تشــخیص دهیــد کــه ایــا در جایــگاه مناســبی ازنظــر شــغلی و‬ ‫یــا اجتماعــی قــرار داریــد یــا خیــر‪ .‬ایــا شــغلی کــه انتخــاب کردیــد مناســب ویژگی هــای شماســت؟ ایــا تصمیمــات‬ ‫خــود را بــا توجــه صــرف بــه جنبه هــای احساســی می گیریــد یــا فــردی منطقــی هســتید؟ همــه این هــا بــا‬ ‫شــناخت درونــی مناســب و باخبــر بــودن از ابعــاد شــخصیتی بــه دســت می ایــد‪ .‬ایــن مســئله در قالــب کالن تــری شــامل‬ ‫توانایــی پرزنــت محصــول یــا خدمــات می شــود کــه رابطــه نزدیکــی بالغــت بازاریابــی دارد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا بازاریابــی محتــوا طــی ســالهای گذشــته درراه انــدازی کسـب وکارهای جدیــد بســیار موردتوجــه قــرار داشــته‬ ‫و عمــده اســتفاده از ان در فضــای مجــازی بــوده اســت‪ .‬درواقــع بازاریابــی محتــوا درراه انــدازی کســب وکارهای اینترنتــی‬ ‫مورداســتفاده قــرار می گیــرد و تاثیــر بســزایی در پیشــرفت ان خواهــد داشــت‪ .‬البتــه بایــد ایــن نکتــه را عنــوان کــرد‬ ‫محتــوای دیجیتالــی یکــی از اشــکال تولیــد محتــوا اســت کــه در عرصــه فنّــاوری می توانــد کارایــی خــود را بــه‬ ‫بهتریــن شــکل نشــان دهــد‪.‬‬ ‫کسب وکارهای خود روی اوردند و جهاد دانشگاهی هم خوشبختانه‬ ‫هرچند دیر اما به این حوزه وارد شد‪.‬‬ ‫ویروس کرونا سبب شد که مشاغل جدیدی ساخته شوند و‬ ‫مشاغل بسیاری از بین بروند‪ .‬تبلیغات دیجیتال‪ ،‬کانتنت مارکتینگ‪،‬‬ ‫انالیز داده ها و بسیاری از مشاغل دیگر در نقشه راه کسب وکار متاثر از‬ ‫پاندمی کرونا قرار خواهند داشت‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین مسائل در بازاریابی دیجیتال بحث تبلیغات‬ ‫است‪ .‬تبلیغات جست وجویی‪ ،‬تبلیغات نمایشی ‪ ،‬تبلیغات بومی‪،‬‬ ‫تبلیغات برنامه ریزی شده و تبلیغاتدرشبکههایاجتمااعیروش هایمتفاوت‬ ‫تبلیغات هستند‪ .‬پخش زنده و الیو های اینستاگرامی اهمیت زیادی‬ ‫در زمینه بازاریابی محتوا دارند و مجموعه می تواند با این روش‬ ‫به خوبی خود را معرفی کند‪ .‬همچنین پادکست های موضوعی در‬ ‫پلتفرم های مختلف در موضوعات مختلف می تواند تبلیغ برند شمارا‬ ‫بکند‪ .‬هدف از همه این کارها این است که درصد افرادی که این تبلیغ‬ ‫را می بینند و دوره را ثبت نام می کنند باالتر برود‪ .‬ویدیوهای تبلیغاتی‬ ‫که منتشر می شوند در راستای اهداف ویدیو مارکتینگ هستند و با‬ ‫این منظور تولید می شوند که نرخ تبدیل افزایش پیدا کند‪ .‬اگر بتوان‬ ‫محتوایی عرضه کرد که تجربه خوبی برای کاربر داشته باشد می توان‬ ‫امیدوار بود که اهداف مارکتینگ را به شکل مناسبی محقق کرده باشد‪.‬‬ ‫بازاریابی محتوا‬ ‫یکی از بحث های مهم دیگر بازاریابی محتواست‪ .‬شما وقتی محتوایی تولید‬ ‫می کنید می توانید برند خود را تبلیغ کنید و همچنین سوداوری مناسبی‬ ‫نیز داشته باشید‪ .‬متاسفانه جهاد در این حوزه به اندازه کافی ورود نکرده‬ ‫است و از پتانسیل موجود در این بستر بهره کافی نبرده است‪.‬‬ ‫یکی از نکات مهم درباره بازاریابی محتوا توصیف مشتری است‪ .‬برای‬ ‫مثال جهاد دانشگاهی دوره ای اموزشی برای تقویت مهارت به خصوصی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نسل اینده و بازاریابی دیجیتال‬ ‫نسل اینده که جزو نسل الفا محسوب می شوند قطعاً اهمیت‬ ‫خیلی زیادی به دیجیتال مارکتینگ خواهند داد‪ .‬درامدی که‬ ‫کسب وکار با دیجیتال مارکتینگ به دست می اورد بسیار باالست‬ ‫و حتی کسی که تجربه کافی را در بازاریابی ندارد هم می تواند با‬ ‫بازاریابی دیجیتال درامد باالیی کسب کند‪ .‬شاید فکر کنید که‬ ‫این مشاغل در کشور ما اهمیت چندانی ندارند اما برای مثال‬ ‫لیست مشاغلی که دیجی کاال به ان ها نیاز دارد نشان می دهد‬ ‫این طور نیست‪ .‬متخصص انالیز دیتا‪ ،‬ادیتور محتوای دیجیتال‬ ‫و متخصص رسانه در توییتر و ده ها شغل نو و جدید دیگر که در‬ ‫دنیای امروز به ان ها نیاز است وجود دارد که در کشور ماهم به‬ ‫ان ها پرداخته می شود و دستمزد بسیار خوبی هم دارد‪.‬‬ ‫مهارت بازاریابی‬ ‫نموداری وجود دارد به نام نمودار مهارتی ‪ .T‬این نمودار نشان می دهد که‬ ‫هر کس برای ورود به یک شغل و تخصص به چه مهارت هایی نیاز دارد‪.‬‬ ‫در حوزه بازاریابی ما می توانیم اطالعات و مهارت را در سه سطح‬ ‫طبقه بندی کنیم‪ .‬در قسمت اطالعات پایه یک بازاریاب همه فن حریف‬ ‫رفتارشناسی‪ ،‬جامعه شناسی‪ ،‬برندینگ و حتی زبان انگلیسی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬برندینگ در همه مشاغل وجود دارد و حتی یک پزشک هم‬ ‫باید بتواند برند خود را تبلیغ کند‪.‬‬ ‫هر چه در این نمودار از باال به پایین بیاییم عمق محتواها بیشتر می شود‪.‬‬ ‫برای کسی که می خواهد متخصص محتوا باشد‪ ،‬باید بازاریابی محتوا‬ ‫بلد باشد‪ ،‬جامعه سازی کند و افراد مختلف را به هم متصل کند‬ ‫تا بتواند متخصص محتوای خوبی باشد‪ .‬برخی از مهارت ها عمومی‬ ‫هستند و همه متخصصین در همه حوزه ها باید به ان ها واقف باشند‪.‬‬ ‫مهارت هایی از قبیل استفاده از شبکه های اجتماعی‪.‬‬ ‫نکته مهمی که قابل ذکر است این است که تشخیص بدهیم‬ ‫پرورش بازاریاب همه فن حریف مفیدتر است یا بازاریاب تخصصی‪.‬‬ ‫این به این معناست که اطالعات متنوعی با عمق کم به اموزش‬ ‫دهیم یا اینکه عمق مطالب را بیشتر کنیم و کار را تخصصی تر کنیم‪.‬‬ ‫منتقد خود باشید‬ ‫پیش از ورود به عرصه تدوین دوره های بازاریابی دیجیتال ابتدا باید تسلط‬ ‫کامل به مطالب زیرمجموعه این عنوان وجود داشته باشد‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫سطح پایین کیفی سبب می شود افرادی از نسل الفا با سنجیدن کیفیت‬ ‫کار شما در پلتفرم های مختلف از استفاده از خدمات شما منصرف شوند‪.‬‬ ‫هر فرد باید خود و مهارت های خود را بسنجد و بازخوردهای دیگران‬ ‫را به خود مشاهده کند‪ .‬علی الخصوص درزمینه دیجیتال مارکتینگ که‬ ‫فرد مستقیماً با مشتری و مردم در ارتباط است باید بتواند ارزیابی مناسبی‬ ‫از کیفیت کار خود داشته باشد‪.‬‬ ‫بازاریابی محتوا امری است که در بلندمدت موفقیت زیادی به همراه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬نکته مهم درباره ورود به این زمینه این است باید پله پله در این‬ ‫بستر رشد کرد و ناامید و مایوس نشد‪ .‬بازاریابی محتوا ممکن است یک‪،‬‬ ‫دو یا سه سال پس از شروع نتایج خود را نشان دهد و به موفقیت برسد‪.‬‬ ‫نتایج بازاریابی دیجیتال کوتاه مدت نیست و باید با تحلیل و انالیز قدم به قدم‬ ‫داده ها پله پله رشد کرد و اطمینان داشت که می توان موفق شد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫با توجه به این نقشه راه بازاریابی که شرح داده شد‪ ،‬کلیات این‬ ‫موضوع به صورت جامع در اختیار ما قرارگرفته است‪ .‬نکته ای که‬ ‫وجود دارد این است که الزمه اجرای صحیح این نقشه و برنامه ها‬ ‫رفع مشکالت فعلی و کهنه سنتی است‪ .‬متاسفانه باید گفت ما در‬ ‫بسیاری از امور حال خود مشکل داریم اما باید ضمن تالش برای‬ ‫حل وفصل مشکالت فعلی نیم نگاهی به اینده داشته باشیم‪.‬‬ ‫به طور خالصه باید گفت؛ بازاریابی محتوا در عرصه های مختلف‬ ‫می تواند کارایی داشته و موجب رشد و گسترش کسب وکارها شود‪.‬‬ ‫اصلی ترین موردی که در استراتژی بازاریابی محتوا باید به ان‬ ‫توجه داشت برنامه ریزی دقیق است‪ .‬در اصل هدف اصلی بازاریابی محتوا‬ ‫دیده شدن محتوای تولیدشده توسط مخاطبان و عکس العملی است‬ ‫که نسبت به ان نشان خواهند داد‪.‬‬ ‫همچنین قابل ذکر است که رویکرد اصلی در تدوین دوره های‬ ‫اموزشی‪ ،‬اموزش جامع دیجیتال مارکتینگ و تربیت نیروی بازاریاب‬ ‫همه فن حریف است که اموزش تخصصی مباحث دیجیتال مارکتینگ‬ ‫شامل‪ :‬بازاریابی‪ ،‬تولید محتوا‪ ،‬بازاریابی تبلیغاتی در شبکه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بازاریابی گوگل‪ ،‬تجزیه وتحلیل داد ه ها توسط گوگل‪،‬‬ ‫مدیریت سایت با کمک گوگل وب مستر‪ ،‬بهینه سازی سایت‪،‬‬ ‫استراتژی بازاریابی انالین‪ ،‬برندسازی دیجیتال‪ ،‬مدیریت تجربه مشتری‬ ‫انالین‪ ،‬برند سازی دیجیتال‪ ،‬مدیریت مشتریان انالین‪ ،‬مدیریت تجربه‬ ‫مشتری‪ ،‬ایمیلمارکتینگوخبرنامه‪،‬تبلیغاتانالینوتدوینکمپینبازاریابی‬ ‫و تبلیغات دیجیتال است که دراین ِد مشاغل نقش بسیار اساسی دارد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ صفحه 7 ‫اموزش عالی‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪11-1400‬صفر ‪18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نماینده انجمن های علوم تربیتی کشور مطرح کرد‬ ‫رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫طرح تاسیس سازمان نظام علوم تربیتی‬ ‫برای استفاده از ‪ 60‬هزار دانش اموخته‬ ‫نماینــده انجمن هــای علــوم تربیتــی کشــور گفــت‪ :‬ســازمان علــوم تربیتــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در صــورت کســب مجــوز بــرای راه انــدازی‪ ،‬می توانــد‬ ‫از ظرفیــت بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار متخصــص حــوزه تعلیــم و تربیــت بــرای بهبــود و‬ ‫ســاماندهی خدمــات اموزشــی بخــش خصوصــی بــه منظــور یاریگــری نهادهــای‬ ‫امــوزش دولتــی بهره منــد شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنــا‪ ،‬اخیــرا انجمــن هــای علــوم تربیتــی‬ ‫کشــور طرحــی را موســوم بــه «طــرح تاســیس ســازمان نظــام علــوم تربیتــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران» بــه کمیســیون امــوزش مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای بررســی و تصویــب ارســال کــرده انــد‪.‬‬ ‫ارائــه کننــدگان ایــن طــرح اســاتید دانشــکده هــای علــوم تربیتــی کشــور‪،‬‬ ‫دانــش اموختــگان‪ ،‬دانشــجویان و برخــی مدیــران امــوزش و پــرورش هســتند‪.‬‬ ‫از نظــر ارائــه کننــدگان طــرح راه انــدازی ســازمان نظــام علــوم تربیتــی‪ ،‬ایــن‬ ‫طــرح ایــده یــا نظریــه نیســت بلکــه بــا توجــه بــه ضرورت هــای مهــم تاریخــی و‬ ‫وضعیــت نابســامان کیفیــت خدمــات اموزشــی تصویــب ایــن طــرح یــک مســاله‬ ‫حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫طــرح تاســیس ســازمان نظــام علــوم تربیتــی جمهــوری اســامی ایــران توســط‬ ‫انجمن هــای علــوم تربیتــی کشــور بــا هــدف مشــارکت و نظــارت متخصصــان‬ ‫تعلیــم و تربیــت کشــور بــر فعالیت هــای تعلیــم و تربیــت تهیــه شــده تــا خانــواده های‬ ‫ایرانــی از کیفیــت خدمــات اموزشــی و تربیتــی اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫کارکــرد ایــن طــرح نظــارت بــر مشــاغل تربیتــی و اموزشــی بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫ســاماندهی مشــاغل اموزشــی و تربیتــی‪ ،‬مشــارکت متخصصــان تعلیــم و تربیــت‬ ‫بــا دولت هــا‪ ،‬غنــی ســازی و توســعه مشــاغل علــوم تربیتــی اســت‪.‬‬ ‫ســازمان تعلیــم و تربیــت در بیشــتر کشــورها بــا توجــه بــه گســترش سرســام اور‬ ‫موسســات اموزشــی خصوصــی‪ ،‬بــرای ســاماندهی کیفیــت ارائــه خدمــات‬ ‫اموزشــی و ســازمان دهی علمــی متشــکل از صاحبنظــران تعلیــم و تربیــت‬ ‫تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫موافقــان ایــن طــرح معتقدنــد کــه مشــاغل و تخصص هــای علــوم تربیتــی‬ ‫نیروهای قرانی و نهضت سواداموزی از مهر ماه استخدام می شوند‬ ‫بــه دلیــل اهمیــت تربیــت انســان فرهیختــه‪ ،‬مشــاغل و تخصص هــای بســیار‬ ‫پیچیــده ای هســتند و نیــاز بــه افــراد متخصــص و بــا تجربــه دارنــد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس وظیفــه اصلــی ســازمان نظــام علــوم تربیتــی تضمیــن بهبــود‬ ‫کیفیــت و ســاماندهی خدمــات اموزشــی‪ ،‬نظــارت بــر تخصص هــای علــوم تربیتــی‬ ‫در بخــش خصوصــی و مشــاغل اموزشــی در نهادهــای اموزشــی غیردولتــی اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی قــادری نماینــده انجمن هــای علــوم تربیتــی کشــور در گفــت و گــو بــا ایرنــا‬ ‫دربــاره طــرح تاســیس ســازمان نظــام علــوم تربیتــی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مهــم تریــن ضــرورت ایــن اســت کــه خانــواده هــای ایرانــی و‬ ‫نســل اتــی حــق دارنــد کــه از خدمــات اموزشــی بــا کیفیــت‪ ،‬ســنجش پذیــر‬ ‫و تخصصــی بهره منــد شــوند‪ .‬بــا توجــه بــه سوء اســتفاده مراکــز اموزشــی‬ ‫غیرحرفــه ای و افــراد غیرمعتبــر کیفیــت خدمــات اموزشــی بــه شــدت‬ ‫پاییــن امــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از طرفــی متخصصــان تعلیــم و تربیــت کشــور هماننــد ســایر‬ ‫متخصصــان و صاحبــان مشــاغل پزشــکی‪ ،‬روانشناســی و مشــاوره‪ ،‬حقــوق‪،‬‬ ‫مهندســی و کشــاورزی حــق دارنــد نســبت بــه غنــی ســازی‪ ،‬نظــارت و گســترش‬ ‫مشــاغل حرفــه ای اموزشــی و تربیتــی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده انجمن هــای علــوم تربیتــی کشــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫متخصصــان تعلیــم و تربیــت کشــور از ایــن حــوزه کنــار گذاشــته شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مســاله ضمــن اینکــه خــاف قوانیــن حرفــه ای و شــغلی اســت‪ ،‬موجــب‬ ‫شــده دانشــگاه هــا و دانشــکده هــای علــوم تربیتــی نتواننــد بــا بــازارکار خدمــات‬ ‫اموزشــی‪ ،‬ارتبــاط برقــرار کننــد و بــازار مذکــور بــه جای متخصصــان تعلیــم و تربیت‬ ‫شــاهد افــراد غیرمتخصــص و غیرحرفــه ای باشــد کــه صدمــات جبــران ناپذیــری‬ ‫بــر امــوزش و پــرورش نســل هــای اینــده مــی گــذارد‪.‬‬ ‫قــادری عنــوان کــرد‪ :‬بــدون شــک برخــاف تصــور برخــی مدیــران دولتــی کــه‬ ‫ممکــن اســت فعالیت هــای ســازمان نظــام علــوم تربیتــی را باعــث تداخــل‬ ‫وظایــف ســنتی خــود فــرض کننــد‪ ،‬ایــن ســازمان مــی توانــد از ظرفیــت بیــش از‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار نفــر متخصــص تعلیــم و تربیــت بــرای بهبــود و ســاماندهی خدمــات‬ ‫اموزشــی در بخــش خصوصــی یاریگــر نهادهــای امــوزش دولتی ماننــد اموزش و پــرورش‪،‬‬ ‫وزارت علــوم و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بهره منــد شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن بــر اســاس اعــام ارائــه کننــدگان طــرح تاســیس‬ ‫ســازمان نظــام علــوم تربیتــی جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬مذاکــرات متعــدد بــا‬ ‫انجمــن هــای علــوم تربیتــی‪ ،‬مطالعــات مقدماتــی و نهایــی مرتبــط بــا مشــاغل‬ ‫اموزشــی و تربیتــی‪ ،‬نشســت هــای متعــدد علمــی‪ ،‬مذاکــره بــا سیاســتمداران و‬ ‫مدیــران‪ ،‬گفــت و گوهــای مختلــف بــا کارشناســان اداری‪ ،‬حقوقــی و اموزشــی‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫از نظــر بســیاری از متخصصــان تعلیــم و تربیــت کشــور در حالــی کــه انتظــار‬ ‫مــی رفــت تصویــب ســازمان مذکــور بــا توجــه بــه ضرورت هــا و حساســیت هــای‬ ‫خدمــات اموزشــی و تربیتــی ســال هــا قبــل انجــام مــی شــد امــا تاخیــر در‬ ‫تصویــب ان بــا توجــه بــه بــازار اشــفته و نابســامان خدمــات اموزشــی صدمــات‬ ‫جبــران ناپذیــری را بــر نظــام تعلیــم و تربیــت غیررســمی کشــور و تربیت نســل های‬ ‫اتــی ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز برنامــه ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬نیروهــای قرانــی‪ ،‬نهضــت ســواداموزی کــه‬ ‫دوره هــای مهــارت امــوزش را ســپری کرده انــد‪ ،‬از ابتــدای مهــر مــاه‬ ‫اســتخدام می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت برنامه ریــزی و‬ ‫توســعه منابــع وزارت امــوزش و پــرورش‪ ،‬ناصــر ســلیمانزاده در گردهمایــی‬ ‫مشــترک اعضــای شــورای معاونــان و مدیــران کل امــوزش و پــرورش‬ ‫سراســر کشــور بــا موضــوع «پــروژه مهــر و بازگشــایی مــدارس در ســال‬ ‫تحصیلــی جدیــد»‪ ،‬در خصــوص ســاماندهی نیــروی انســانی افــزود‪ :‬در‬ ‫رابطــه بــا بــه کارگیــری «نیروهــای قرانــی‪ ،‬نهضــت ســواداموزی و ‪،»...‬‬ ‫بخشــنامه ای تدویــن شــده کــه تــا پایــان همیــن هفتــه بــه اســتان ها‬ ‫ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســلیمانزاده ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس ایــن بخشــنامه‪ ،‬تمــام افــرادی کــه‬ ‫«دوره هــای مهــارت امــوزش» را ســپری کــرده انــد از ابتــدای مهرمــاه‬ ‫اســتخدام خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــرادی کــه دوره هــای مهارت امــوزی را تاکنــون بــه پایــان‬ ‫نرســانیده انــد‪ ،‬پــس از اتمــام ایــن دوره هــا‪ ،‬بــه صــورت پیمانــی اســتخدام‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬همچنیــن دوره اموزشــی افــرادی کــه امســال موفــق‬ ‫بــه کســب نمــره حدنصــاب در ازمــون اول مردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬شــده انــد‪ ،‬از‬ ‫اول مهرمــاه اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫احکام فوق العاده ویژه معلمان صادر شد‬ ‫ســلیمانزاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تــاش هــای همکارانــم در وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬احــکام «فوق العــاده ویــژه معلمــان» بــا میانگیــن‬ ‫‪ ۲۱‬درصــد صــادر شــد و بــه دلیــل محدودیت هایــی قانونــی افزایــش‬ ‫درصدهــا وجــود نداشــت‪ .‬بســیاری از همــکاران از ابتــدای مهــر ارتقــای‬ ‫رتبــه خواهنــد داشــت و همــکاران در مناطــق و شهرســتان هــا بــزودی‬ ‫احــکام مربــوط را صــادر خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رییـس مرکـز برنامـه ریـزی منابع انسـانی و امـور اداری گفـت‪ :‬در برنامه ریزی‬ ‫سـاماندهی نیروی انسـانی‪ ،‬بکارگیری ‪ ۲۴‬سـاعت در هفته معلمان حق التدریس‬ ‫توصیـه و تاکیـد مـی شـود تا افـرادی که در مرحله سـوم یـا چهـارم دوره های‬ ‫مهـارت امـوزی را بـا موفقیـت سـپری مـی کننـد‪ ،‬بالفاصلـه حکم اسـتخدام‬ ‫انهـا صادر شـود‪.‬‬ ‫وی درخصــوص نیــروی انســانی ســازمان تعلیــم و تربیــت گفــت‪:‬‬ ‫نیــروی انســانی «ســازمان تعلیــم و تربیــت» بــا تصویــب تشــکیالت‬ ‫تفضیلــی ان تامیــن خواهــد شــد و در اســتان و شهرســتان هــا از‬ ‫ظرفیــت کارشناســان بخــش پیــش دبســتانی و غیردولتــی کمــک‬ ‫خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫ســلیمانزاده تاکیــد کــرد‪ :‬در ضمــن موضــوع الیحــه رتبــه بنــدی معلمــان‬ ‫همچنــان در حــال پیگیــری اســت و بــه همــکاران محتــرم‬ ‫توصیــه مــی شــود در صــورت امــکان و نیــاز مناطــق اســتمرار خدمــت‬ ‫داشــته باشــند تــا بتواننــد از مزایــای مربــوط بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫گردهمایــی مشــترک اعضــای شــورای معاونــان و مدیــران کل امــوزش و پرورش‬ ‫سراســر کشــور بــا موضــوع «پــروژه مهــر و بازگشــایی مــدارس در ســال‬ ‫تحصیلــی جدیــد»‪ ،‬امــروز در اردوگاه فرهنگــی ‪ -‬تربیتــی شــهید باهنــر‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫نیروی حسابدار_ سرپرست تولید‬ ‫مدیرفروش ‪-‬کارشناس فروش ‪-‬مسئول دفتر‬ ‫کارشناس خرید ‪-‬کارپرداز‪ -‬کارشناس پروژه‬ ‫خدمات‪ -‬راننده‬ ‫یک شرکت در زمینه تولید قطعات خودرو در فرصت های‬ ‫شغلی دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫حسابدار‬ ‫کارشناس حسابداری‪ ،‬حسابدار صنعتی‬ ‫اقا و خانم‪ ،‬مسلط به نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حسابداری خزانه‬ ‫اقا و خانم‪ ،‬مسلط به نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫دارای حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫اقا‪ ،‬مسلط به نرم افزار همکاران سیستم و کلیه امور حسابداری‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬محل کار‪ :‬ساوه‬ ‫مدیر تولید و سرپرست تولید‬ ‫اقا‪ ،‬اشنا به قطعات خودرو‪ ،‬دارای حداقل‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫محل کار‪ :‬ساوه‬ ‫مدیر فروش‬ ‫اقا‪ ،‬دارای مدرک تحصیلی لیسانس بازرگانی و مکانیک‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫اشنا به کارخانه جات خودروساز‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‪ ،‬لیسانس بازرگانی و مکانیک‪ ،‬دارای حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫رئیس دفتر مدیرعامل‬ ‫اقا‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫ترجیحا فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی‬ ‫دارای حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس خرید و کارپرداز‬ ‫لیسانس در رشته های برق‪ ،‬الکترونیک و مکانیک‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس پروژه‬ ‫مهندسی مکانیک‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫خدمات‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال‪ ،‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫راننده مدیرعامل‬ ‫اقا‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫ماشین از طرف شرکت در اختیار راننده قرار داده می شود‪.‬‬ ‫محدوده کار‪ :‬خیابان هفت تیر‬ ‫__________________‬ ‫مسئول دفتر ‪ ،‬راننده و فروشنده‬ ‫یک کارخانه بزرگ دعوت به همکاری می کند؛‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫خانم‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬مسلط به افیس‬ ‫دارای حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫راننده نیسان و موزع‬ ‫ماشین از طرف شرکت‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ ،‬محدوده کار‪ :‬مطهری‬ ‫__________________‬ ‫نیروی خدمات در مرکز وابسته به دولت‬ ‫یک مرکز تحقیقاتی و پزشکی دعوت به همکاری می کند؛‬ ‫نیروی خدماتی‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬خانم ‪ -‬اقا‪ ،‬محدوده کار‪ :‬رسالت‬ ‫__________________‬ ‫پروموتر برای نصب اپلیکیشن‬ ‫شغلی با درامد مناسب به شکل پاره وقت و تمام وقت‬ ‫نصب اپلیکیشن برای سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ‬ ‫خانم ‪ -‬اقا‪ ،‬برای هر نصب ‪ 30‬هزار تومان و هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫پرداخت می شود‪،‬‬ ‫در صورت نیاز با شماره ‪ 09300017000‬تماس بگیرید‬ ‫__________________‬ ‫نیروی حراست‬ ‫یک شرکت بین المللی دعوت به همکاری می کند؛‬ ‫حراست‬ ‫اقا ‪ ،‬سن حداکثر ‪ 32‬سال‪ ،‬قد باالی ‪175‬‬ ‫دارای مدرک پایان خدمت‪ ،‬دیپلم‬ ‫ محل کار‪ :‬جردن‬‫نیروی دفتری پاره وقت‬ ‫دفتری‬ ‫خانم‪ ،‬مسلط به افیس‪ ،‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫ساعت کار‪ 9 :‬الی ‪ ،13.30‬محل کار‪ :‬تهرانپارس‬ ‫__________________‬ ‫نیروی دفتری و کارشناس فروش‬ ‫و حسابدار و انباردار و اداری‬ ‫یک مجموعه تجاری مخابراتی برای ردیف های ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫دفتری‬ ‫اقا‪ ،‬مسلط به افیس و نامه نگاری و تنظیم جلسات‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا ‪ -‬خانم‪،‬پیگیری امور فروش و ثبت ان‬ ‫انباردار‬ ‫اقا‪ ،‬اشنا به برنامه های انبارداری و ثبت سیستمی‬ ‫ترجیحا دارای موتور‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا‪ -‬خانم‪ ،‬دارای سابقه کار حسابداری‬ ‫پشتیبانی اداری‬ ‫اقا‪ ،‬اشنا به امور کارگزینی و بایگانی‬ ‫محدوده کار‪ :‬خیابان مفتح‪ ،‬ساعت کار‪ 9 :‬الی ‪17‬‬ ‫__________________‬ ‫فروشنده بلیط‬ ‫خانم‪ ،‬حقوق‪3.800 :‬‬ ‫ دارای دو شیفت کاری یک هفته صبح و یک هفته بعد از ظهر‬‫محل کار‪ :‬ارژانتین‬ ‫__________________‬ ‫نیروی دفتری‬ ‫نیروی دفتری اشنا به حسابداری( در حد فاکتور زدن)‬ ‫خانم‪ ،‬حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ ،‬ساعت کار ‪ 9‬الی ‪17‬‬ ‫محل کار‪ :‬جمهوری ‪ -‬حسن اباد‬ ‫__________________‬ ‫نیروی حسابدار‬ ‫خانم ‪ -‬اقا‪ ،‬حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪ 18.30‬پنج شنبه تعطیل‬ ‫محل کار ‪ :‬جردن‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫خانم ‪ -‬اقا‪ ،‬حداکثر ‪ 32‬سال سن‬ ‫محل کار ‪ :‬جاده مخصوص‪ -‬سرویس دارد‬ ‫__________________‬ ‫نیروی خدمات‬ ‫خدماتی که برای ‪ 3‬نفر اشپزی کند‬ ‫خانم ‪ -‬اقا‪ ،‬دارای حقوق مکفی‪ ،‬محل کار ‪ :‬سعادت اباد‬ ‫__________________‬ ‫نیروی خدمات‬ ‫خدماتی شبانه روزی‬ ‫خانم ‪ ،‬سن باالی ‪ 40‬و زیر ‪ 50‬سال‪،‬‬ ‫دارای حقوق مکفی‬ ‫محل کار ‪ :‬الهیه‬ ‫__________________‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫خانم ‪ -‬اقا‪ ،‬دارای سابقه کار در مجموعه های فیلترسازی‬ ‫دارای حقوق مکفی‪ ،‬محل کار ‪ :‬پرند ‪-‬‬ ‫سرویس دارد‬ ‫__________________‬ ‫یک کارخانه بزرگ دعوت به همکاری می کند؛‬ ‫نیروی فنی‬ ‫اقا‪ ،‬دیپلم و کاردانی‪ ،‬دارای سابقه کار فنی‬ ‫محل کار‪ :‬کمالشهر کرج‪،‬‬ ‫دارای اضافه کاری و پاداش و مزایا‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪:‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ ٢۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪ ۶۶ 7100 81 :‬داخلی ‪ 111‬و ‪ 112‬و ‪114‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کانال تلگرامی ‪@karyabi_bazarekar :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت رایان تولید جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‪ ،‬شهرک صنعتی نصیراباد از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر (حتی بدون سابقه کار) دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مهندسی صنایع‪،‬دارا بودن دانش مناسب در‬ ‫زمینه اصول اولیه مهندسی صنایع‪ ،‬توانمندی کار با کامپیوتر به خصوص نرم افزارهای ‪ Word‬و‬ ‫‪ ،Excel‬بسیار پرتالش و پر انرژی‪ ،‬عالقه مند به کار در محیط صنعتی‬ ‫ساعت کاری ‪ 44‬ساعت در هفته و از شنبه تا چهارشنبه می باشد‬ ‫با توجه به نداشتن شرط سابقه کار‪ ،‬فرد متقاضی در ماه اول با حقوق‪ ،‬مزایا و بیمه کامل و به‬ ‫صورت ازمایشی استخدام خواهد شد‪ ،‬بیمه از روز اول‪ ،‬بیمه تکمیلی پس از سه ماه‪ ،‬حقوق ثابت‬ ‫صبحانه‪ ،‬ناهار و عصرانه‪ ،‬کمک هزینه ایاب ذهاب‬ ‫مزایای رفاهی متنوع‪ ،‬به کارکرد باالی ‪ 44‬ساعت در هفته اضافه کار پرداخت خواهد شد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪rayantolid@gmail.com‬‬ صفحه 8 ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪11-1400‬صفر ‪18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مختلــف ســهم مــرا بــا غرفــه نگــه می داشــتند و مــی توانســتم‬ ‫غرفــه دایــر کنــم برایــم بســیار ارزش داشــت‪ .‬کارگاه کــه کمــی‬ ‫از اب وگِل بیــرون امــد‪ ،‬در ســال ‪ 92‬اموزشــگاه خــودم را بــرای‬ ‫تربیــت عالقه منــدان بــه فــرش و گلیــم و چــادر ســیاه‬ ‫تاســیس کــردم‪ .‬شــرکت تعاونــی یــاس را هــم پیش ترهــا‬ ‫ثبــت کــرده بــودم‪.‬‬ ‫مادربزرگم استاد و مربی من بود‬ ‫«ســنگین تــاج نظــری پــور» کــه یکــی از بانــوان موفــق در‬ ‫توســعه اشــتغال روســتایی در شهرســتان محــروم کوهدشــت‬ ‫محســوب می شــود و بــرای بیــش از ‪ 400‬نفــر اشــتغال مســتقیم‬ ‫ایجــاد کــرده بــه بــازارکار گفــت ‪ :‬بــرای کارافریــن شــدن کالس‬ ‫اموزشــی خاصــی نرفتــه ام چــرا کــه از بچگــی از مادربزرگــم ایــن‬ ‫کار را یــاد گرفتــم‪ ،‬هــر وقــت پیــش مادربــزرگ می رفتــم بــا‬ ‫هنرهــای دســتی و دســت افریــده و بافته هــای ســنتی او اشــنا‬ ‫می شــدم و باعالقــه ان هــا یــاد می گرفتــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اهــل کوهدشــت هســتم و در زادگاهــم کوهدشــت از همــان‬ ‫کودکــی عالقــه خاصــی بــه صنایع دســتی داشــتم و هــر زمــان کــه‬ ‫مادربزرگــم بــه گلیم بافــی و یــا ســایر صنایع دســتی مشــغول‬ ‫می شــد مــن یواشــکی رفتــم و بــه حرکــت دســتش‬ ‫نــگاه می کــردم و خیلــی از ایــن کار خوشــم امــد لــذا از‬ ‫همــان کودکــی مــن فعالیــت خــودم را بــا اموختــن ایــن‬ ‫هنرهــا شــروع کــردم ‪.‬‬ ‫ایــن کارافریــن بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان کوهدشــت یکــی‬ ‫از شهرســتان های محــروم اســتان لرســتان اســت گفــت‪ :‬تولیــدات‬ ‫مــا فــرش‪ ،‬گلیــم‪ ،‬ســیاه چادر ‪ ،‬حصیــر و ‪ ...‬اســت و بیــش از ‪ 300‬نفــر‬ ‫بــه صــورت مســتقیم و ‪ 100‬تــا ‪ 200‬نفــر بــه صــورت‬ ‫غیرمســتقیم در کارگاه هــای تولیــدی مــن در ایــن زمینــه‬ ‫همــکاری دارنــد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 3‬تا ‪ 4‬کارگاه تولیدی دارم‬ ‫«ســنگین تــاج نظــری پــور» کــه تاکنــون ســه بــار کارافریــن‬ ‫برتــر و یک بــار نیــز به عنــوان کارافریــن برتــر ملــی کشــورمان‬ ‫انتخاب شــده اســت در ادامــه خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــه علــت‬ ‫اشــتغال زیــادی کــه ایجــاد کــردم به عنــوان کارافریــن برتــر‬ ‫ملــی و اســتانی انتخاب شــده شــده ام امــا حمایت هــا از مــن‬ ‫بســیار کــم اســت و بــا وجــود ایجــاد اشــتغال ‪ 400‬نفــری تنهــا‬ ‫یک بــار ان هــم بــا دوندگی هــای زیــاد فقــط موفــق‬ ‫بــه دریافــت یــک فقــره وام ســی میلیــون تومانــی شــده ام‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن کارگاه زنــان بــا انــواع اموزش هــا‬ ‫درزمینــه فــرش‪ ،‬گلیــم و ســیاه چادر و ‪ ...‬اشــنا می شــوند گفــت‪:‬‬ ‫ســعی مــا ایــن اســت کــه اموزش هــای کاربــردی ارائــه دهیــم‬ ‫و ان هــا مهارت هــا را فــرا بگیرنــد و در کارگاه هــا مشــغول‬ ‫بــه کار شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بســیاری از بانــوان از روســتاهای کــوه دشــت‬ ‫لرســتان هســتند و از طریــق دســت بافتــه می تواننــد درامــد نســبت ًا‬ ‫خوبــی داشــته باشــند‪ .‬بــه خاطــر همیــن موضــوع چهــار ســال در‬ ‫دوره هــای مختلــف کارافریــن برتــر ملــی و اســتانی شــدم‪ .‬مثـ ً‬ ‫ا‬ ‫بــه دلیــل انتخــاب به عنــوان کارافریــن برتــر ملــی در فروردیــن‬ ‫امســال کارافریــن برتــر ملــی شــدم و بــا خانــم ابتــکار معــاون‬ ‫امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور دیــدار کــردم‪.‬‬ ‫از کمبود منابع مالی رنج می برم‬ ‫ســنگین تــاج نظــری پــور بــا اشــاره بــه اینکــه باوجــود‬ ‫چهــار بــار کارافریــن شــده در ســطح ملــی و اســتانی فقــط یــک‬ ‫وام سـی میلیونی نصیــب مــن شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬در کل‬ ‫سنگین تاج نظری پور در گفتگو با بازار کار‪:‬‬ ‫می توانم برای‪ 800‬نفراشتغال ایجاد کنم‬ ‫شهرستان کوهدشت یکی از محروم ترین نقاط کشور و در استان لرستان قرار دارد‪ .‬این شهرستان در بسیاری از شاخص های توسعه و ایجاد زیرساخت ها رتبه مناسبی ندارد و نیازمند‬ ‫توجه مسئوالن است‪ .‬با توجه به اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در کشور تالش کردیم با یکی از فعاالن و پیشرانان این حوزه با «سنگین تاج نظری پور» به گفتگو بنشینیم‪ .‬بانوی کوه دشتی که‬ ‫با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های منطقه محروم کوهدشت استان لرستان برای ‪۴۰۰‬نفر کارافرینی و اشتغال ایجاد کرده و در بیان اوضاع و احوال کارافرینی خود می گوید از سوی‬ ‫مسئوالن تنبیه می شوم اما تشویقی نمی بینم!‬ ‫عمــرم ســی میلیــون تومــان وام گرفتــم در حالــی برخــی کارگاه‬ ‫صــوری راه انــدازی می کننــد و وام هــای زیــادی هــم می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از کمبــود منابــع مالــی رنــج می بــرم‬ ‫گفــت‪ :‬خان ـه ام را فروختــم و ســرمایه ام را تبدیــل بــه کارگاه کــردم‪ ،‬در‬ ‫حــال حاضــر ایــن تـوان را دارم کــه بتوانــم بـرای ‪ 800‬نفــر شــغل ایجــاد‬ ‫کنــم امــا حمایتــی از مــن نمی شــود و تســهیالتی در اختیــار مــن‬ ‫قــرار نمی گیــرد‪ .‬اســتقبال نســبت ًا خوبــی از تولیــدات مــا وجــود دارد‪،‬‬ ‫برخــی از ســازمان ها و دســتگاه ها هــم بــرای توســعه گردشــگری‬ ‫از ســیاه چادرهای مــا خریــداری کــرده و یــا اجــاره می کننــد‪.‬‬ ‫یک شرکت مهندسی در صنعت خودرو‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با تجربه در زمینه کتیا و سطح سازی‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫ساعت کار‪ 7 :‬صبح الی ‪ 7‬عصر با اضافه کاری‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‪nabandish.job@gmail.com‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه دلیــل مشــکالت مالــی نتوانســته ام از شــهرک‬ ‫صنعتــی شهرســتان کوهدشــت‪ ،‬فضایــی را بــرای کارگاه‬ ‫خریــداری کنــم‪ .‬متاســفانه به جــای اینکــه تشــویق شــوم‬ ‫تنبیــه می شــوم‪ .‬مــن انتظــار دارم در قالــب طــرح ملــی‬ ‫مشــاغل خانگــی کــه جهــاد دانشــگاهی بــا ان همــکاری‬ ‫می کنــد تســهیالت بــه مــا بدهنــد تــا بتوانــم در شــهرک‬ ‫صنعتــی‪ ،‬مــکان و فضــای مناســبی خریــداری کنــم و‬ ‫همچنیــن از مســتاجری نجــات پیــدا کنــم‪.‬‬ ‫گلیم و فرش کوه دشت از گمنامی خارج شد‬ ‫بانــوی کــوه دشــتی کــه بــا میــراث دســت افریده هایــش بــرای‬ ‫‪۴۰۰‬نفــر کارافرینــی ایجــاد کــرده گفــت‪ :‬گلیــم کــوه دشــت را‬ ‫از گمنامــی بیــرون کشــیده ام و انتظــار دارم اداره کار‪ ،‬صنــدوق‬ ‫کارافرینــی امیــد‪ ،‬میــراث فرهنگــی و گردشــگری و بانک هــا و‬ ‫ســازمان از مــن حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره شــروع بــه کار خودگفــت ‪ :‬از یــک دار و ‪ 2‬دار قالــی‬ ‫شــروع کــردم‪ .‬اطرافیــان گفتنــد نمی توانــی‪ .‬گوشــم بدهــکار‬ ‫نبــود‪ .‬تســهیالتی در کار نبــود‪ ،‬امــا همین کــه در نمایشــگاه های‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدل ساز خودرو‬ ‫به ما تسهیالت بدهید تا اشتغال ایجاد کنم‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬زندگــی برخــی از زنــان کــه در کارگاه او‬ ‫نقــش پشــت نقــش می بافنــد بــه دســت یافته ها گره خــورده و‬ ‫زندگی شــان از طریــق گلیــم و فرش بافــی می گــذرد‪.‬‬ ‫او کــه عضــو هیئت مدیــره خوشــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬جاجیــم و ماشــته‬ ‫لرســتان اســت گفــت‪ :‬دلــم بــه کاراموزانــم خــوش اســت کــه‬ ‫عاشــقانه در حــال مهارت امــوزی هســتند‪ .‬ان هــا اگــر نباشــند‪،‬‬ ‫کارگاه مــن هــم نخواهــد بــود‪ .‬انتظــار دارم حداقــل تســهیالتی‬ ‫بــه ان هــا تعلــق بگیــرد تــا هــم ان هــا درامــد و دســتمزدی‬ ‫داشــته باشــد و هــم مــن بتوانــم بــه کارافرینــی کــه ســال هــای‬ ‫برایــش رنــج کشــیدم ادامــه دهــم‪.‬‬ ‫نظــری افــزود‪80 :‬تقدیرنامــه را از جاهــای گوناگــون دریافــت کــرده ام‪.‬‬ ‫دســتگاه هایی مثــل میــراث‪ ،‬کمیتــه امــداد و فنی وحرفــه ای‬ ‫کوهدشــت در ایــن ســال ها در دادن لــوح کوتاهــی نکردنــد و حمایــت‬ ‫معنــوی خــوب بــوده امــا نیازمنــد حمایــت مــادی نیــز هســتیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن شــرایط کرونــا بــازار‬ ‫فــروش کــم اســت گفــت‪ :‬در ایــن شــرایط بازاریابــی و فــروش‬ ‫بــرای مــا خیلــی مهــم اســت و انتظــار داریــم جهــاد دانشــگاهی و‬ ‫ســایر دســتگاه ها مــا را کمــک کننــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجموعه حافظان عدالت گستر نواندیش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫موقعیت شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس ثبتی و حقوقی‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫طبق وزارت کار‪ ،‬بیمه‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫پذیرایی دفتر مدیر عامل‬ ‫طبق وزارت کار‪ ،‬بیمه‬ ‫کارشناس وصول‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫طبق وزارت کار‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hafezan.edalat@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سخن اخر به جوانان‬ ‫وی در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه توصیــه ای‬ ‫بــه جوانــان و زنــان جویــای کار داریــد گفــت‪ :‬جوانــان هرگــز‬ ‫امیدشــان را بــه خــدا از دســت ندهنــد و از صبــر و تــااش دســت‬ ‫نکشــند تــا در کارهایشــان موفــق باشــند‪ ،‬بــه نظــرم کاری نیســت‬ ‫کــه ســختی خــودش را نداشــته باشــد ‪،‬جوانــان بایــد الگوهــای‬ ‫نمونــه را ســر مشــق زندگی شــان قــرار بدهنــد‪ ،‬تــوکل بــر‬ ‫خــدا‪ ،‬صبــر‪ ،‬امیــد و پشــتکار را همــواره در زندگــی ســرلوحه‬ ‫کارهایشــان قــرار دهنــد کــه اگــر این گونــه باشــند بــدون شــک‬ ‫موفــق خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس خرید‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬رشته مکانیک‪ ،‬برق و ابزاردقیق‬ ‫سن زیر ‪ 30‬سال‪ ،‬اشنا با تجهیزات صنعتی‬ ‫حقوق توافقی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫اضافه کاری‪ ،‬عیدی‪ ،‬سنوات‪ ،‬پاداش‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪daralouprm1@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی خدماتی و رنگ کاری قطعات فلزی سایان‬ ‫واقع در منطقه مالرد ویالی جنوبی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫حسابدار‪ :‬خانم‪/‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا با اصول حسابداری و نرم افزار سپیدار و امور مالیاتی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪s.dinpanah@gmail.com‬‬ صفحه 9 ‫حقوقی‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪11-1400‬صفر ‪18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس کانون وکال مطرح کرد‬ ‫لزوم حل بیکاری فارغ التحصیالن حقوق‬ ‫از طریق ساماندهی اموزش عالی در مجلس‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز با اشاره به طرح تسهیل‬ ‫صدور برخی مجوزهای کسب وکار که قرار است در صحن علنی‬ ‫مجلس شورای اسالمی مطرح و در معرض ارای نمایندگان محترم‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تلقی وکالت به عنوان کسب و کار ب ه مسلخ ‬ ‫کشیدن اعتبار مدارج علمی است‪.‬‬ ‫جلیل مالکی با اشاره به ماده ‪ ۶‬این طرح اظهار داشت‪ :‬مقرر‬ ‫شده است داوطلبانی که حداقل ‪ ٧٠‬درصد امتیاز میانگین‬ ‫نمرات یک درصد حائزان باالترین نمرات را کسب کنند‪ ،‬قبول‬ ‫اعالم شده و برای طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز‬ ‫مربوطه معرفی شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نظارت بر اجرای این ماده برعهده وزیر دادگستری‬ ‫گذاشته شده و گفته شده است در صورت عدم برگزاری ازمون‬ ‫توسط کانون وکال‪ ،‬وزارت دادگستری مکلف است راس ًا ازمون‬ ‫را برگزار کند‪.‬‬ ‫مالکی ادامه داد‪ :‬از مفهوم و منطق این ماده پیشنهادی سه نکته‬ ‫اساسی مستفاد می شود که در هر سه نکته متاسفانه موازین‬ ‫کارشناسی‪ ،‬تبعات پیش رو و هزینه هایی که برای کشور در اینده به‬ ‫وجودمی ایددرنظرگرفتهنشدهاست‪.‬‬ ‫نیاز به این همه وکیل نیست‬ ‫مالکی افزود‪ :‬حذف محدودیت قانونی و نیازسنجی پذیرش کاراموز‬ ‫وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه نفره تبصره ذیل ماده ‪ ۱‬قانون‬ ‫کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ‪ )۱۳۷۶‬است که دو نفر‬ ‫از اعضای ان مقامات ارشد قضایی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون‬ ‫وکالی دادگستری هستند و با تصویب این ماده عم ً‬ ‫ال نظارت و اختیار‬ ‫عالیه قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه های قضایی در پذیرش وکیل از‬ ‫بین می رود و به یک باره قوه قضاییه در حوزه های قضایی کوچک و‬ ‫به ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبه دادگاه‬ ‫داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته شدگان مواجه خواهند شد که‬ ‫باید در ان حوزه قضایی مبادرت به وکالت دعاوی کنند‪.‬‬ ‫مالکی خاطرنشان کرد‪ :‬درحالی که در ان حوزه قضایی نه نیازی به این‬ ‫تعداد وکیل است و نه کار وکالتی ای برای وکالی پذیرفت ه شده وجود دارد؛‬ ‫نتیجه ان خواهد شد که وکالی مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار‬ ‫یا به سمت و سوی کارچاق کنی و واسطه گری و وکالت های تضمینی‬ ‫بروند که بار ان قطعاً به دوش دستگاه قضایی خواهد بود و یا اینکه‬ ‫در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سوهای فوق‪ ،‬به دلیل‬ ‫عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه‬ ‫و خانواده تحمیل کنند‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز تصریح کرد‪ :‬حذف معیار‬ ‫نیازسنجی دستگاه قضا در تبصره ذیل ماده ‪ ۱‬قانون کیفیت قبل‬ ‫از اینکه محدودیتی برای نهاد وکالت به وجود بیاورد نظم منطقی‬ ‫دستگاه قضا در حوزه های قضایی را مختل می کند و بار سنگین‬ ‫دیگری را بر دوش قوه قضاییه قرار خواهد داد که مشکالت ان قطعاً‬ ‫در کوتاه مدت مشهود خواهد شد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع‬ ‫معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل ‪ ١٢‬از ‪ ٢٠‬را‬ ‫نتوانند کسب کنند‪ ،‬جلوگیری می شود‪ ،‬در طرح مذکور با معیار نصاب‬ ‫شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ‪ ١٠‬از ‪ ٢٠‬را کسب کنند‬ ‫به عنوان کاراموز وکالت پذیرفته شود‪.‬‬ ‫مالکی اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه میانگین یک درصد باالترین نمره‬ ‫در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل‪ 5‬یا ‪ ۶‬را‬ ‫از ‪ ٢٠‬کسب کنند پذیرفته شوند که به این ترتیب تصویب این معیار‬ ‫غیرعلمی باعث خواهد شد که در اینده نزدیک به جای اینکه داوطلبان‬ ‫برای کسب باالترین معدل رقابت کنند‪ ،‬برای پایین اوردن معدل‬ ‫یک درصد باالترین نمرات رقابت کنند‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز افزود‪ :‬نتیجه این طرح جز‬ ‫به سخره گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج علمی و‬ ‫حرفه ای به حداقل های ممکن و ماالً تضییع حقوق ملت توسط چنین‬ ‫پذیرفته شدگانی در مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫مالکی اظهارداشت‪ :‬واضعان این طرح از یک طرف به حذف انحصار و‬ ‫ظرفیت در پذیرش وکیل استناد می کنند و از طرف دیگر خود را مدافع‬ ‫معیار صالحیت سنجی اعالم می کنند درحالی که شعار صالحیت سنجی‬ ‫ان ها با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ‪ ١٠‬تناقض اشکار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر واقعاً هدف صالحیت سنجی و جذب افراد شایسته‬ ‫در یک رقابت علمی است چرا به جای ارتقای معیار صالحیت به‬ ‫سمت تنزل ان تا زیر معدل ‪ ١٠‬برای پذیرفته شدگان در ازمون وکالت‬ ‫پیش رفته اند‪.‬‬ ‫‪ 89‬هزار فارغ التحصیل‬ ‫در رشته های حقوقی بیکار هستند‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز گفت‪ :‬امروز در کشور حداقل معدل برای‬ ‫ازمون دکترا ‪ ،١۴‬حداقل معدل برای پذیرش کارشناسی ارشد ‪ ١٢‬و حتی‬ ‫حداقل معدل برای پذیرش در ازمون های مدارس و دبیرستان ها هم‬ ‫معدل ‪ ١٠‬است و در ادله توجیهی واضعان طرح‪ ،‬اشاره به وجود‬ ‫امارهای کاذب و نادرست ‪۶٠٠‬هزار فارغ التحصیل بیکار حقوق و‬ ‫پایین بودن سرانۀ وکیل نسبت به جمعیت در کشور و در مقایسه‬ ‫با سایر کشورهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب ه موجب گزارش مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت کار‬ ‫در دو سال گذشته تمام جمعیت شاغل‪ ،‬بیکار‪ ،‬در حال تحصیل و‬ ‫فارغ التحصیل در رشتۀ حقوق ‪ ۶۹۵‬هزار نفر هستند که از این میان‬ ‫جمعیت بیکاران فارغ التحصیل ‪ ۸۹‬هزار نفر است که هر سال در‬ ‫ازمون وکالت شرکت می کنند که از این امار باید افراد دوشغله مثل‬ ‫اعضای هیات علمی‪ ،‬قضات بازنشسته و بازخریدشده‪ ،‬کارشناسان‬ ‫حقوق و افراد باالی ‪ ۴٠‬سال را که متقاضی ازمون هستند کسر کنیم‪.‬‬ ‫مالکی تصریح کرد‪ :‬امار کاذب ‪ ۶٠٠‬هزار نفر فارغ التحصیل حقوق‬ ‫که متاسفانه مبنای تهیه طرح مذکور قرار گرفته است کام ً‬ ‫ال اشتباه‬ ‫و انحرافی است که از نمایندگان مجلس توقع است تا تحت تاثیر‬ ‫بیانات بدون استناد افرادی که به هر دلیل با بزرگنمایی قصد‬ ‫به کرسی نشاندن نظرات خود را دارند قرار نگیرند‪.‬‬ ‫ادعای پایین بودن سرانه وکیل صحت ندارد‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا رئیس کانون وکالی دادگستری‬ ‫مرکز اظهارداشت‪ :‬برخالف ادعاهای مطروحه در خصوص پایین بودن‬ ‫سرانه وکیل در کشور حسب بررسی اماری انجام شده فقط جمعیت‬ ‫چهار استان تهران‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬سمنان و سیستان و بلوچستان که‬ ‫زیرمجموعه کانون وکالی دادگستری مرکز هستند‪ ،‬بالغ‬ ‫بر ‪ ١٨‬میلیون و ‪ ٢۵۴‬و تعداد وکالی موجود در این استان ها با‬ ‫احتساب اعضای مرکز امور مشاوران بالغ بر ‪ ٣٠‬هزار نفر است که با‬ ‫یک جمع و تفریق ساده مشخص می شود سرانه وکیل در چهار استان‬ ‫بزرگ زیرمجموعه کانون مرکز معادل یک وکیل برای هر ‪ ۶٠٠‬نفر است که‬ ‫همین نسبت با اندکی تفاوت در سایر استان های کشور هم حاکم است‪.‬‬ ‫مالکی با اشاره به سرانه وکیل در برخی کشورها افزود‪ :‬سرانه وکیل‬ ‫در فــرانسه‬ ‫به عنــوان یـک‬ ‫کشـــور توسعه یافته‬ ‫یک وکیــل برای هر‬ ‫‪ ۱۰۴۰‬نفــر و در ژاپـن‬ ‫به عنوان یک کشور با رشد‬ ‫اقتصادی باال یک وکیل برای‬ ‫هر ‪ ۱۷۰۰‬نفر و در اروپای غربی‬ ‫و شرقی یک وکیل برای هر ‪ ۲‬هزار نفر‬ ‫است که این امر به وضوح بیانگر اشتباه‬ ‫امارهای ارائه شده مبنای طرح تهیه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز گفت‪ :‬معتقدیم مقایسه جمعیت‬ ‫وکالی یک کشور با کشور دیگر یکی از غیرعلمی ترین شیوه ها برای‬ ‫تعیین نقشه راه جامعه و نظام حقوق و قضایی کشور است‪.‬‬ ‫تعداد وکیل به میزان توسعه اقتصادی هر کشور بستگی دارد‬ ‫مالکی اضافه کرد‪ :‬تعداد وکیل بستگی به میزان توسعه اقتصادی هر‬ ‫کشور و نیز نهادینه شدن فرهنگ مراجعه به وکیل در هر کشور‬ ‫و بررسی بسیاری از معیارهای دیگر دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تهدید به نقض استقالل نهاد وکالت و مداخله در امور‬ ‫ان با تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬طبق این‬ ‫طرح چنانچه بنا به هر دلیلی حتی دالیل فنی و علمی یک سال کانون های‬ ‫وکالی دادگستری نتوانند ازمون برگزار کنند‪ ،‬وزارت دادگستری راساً‬ ‫مبادرت به برگزاری ازمون کند که این امر نقض اشکار استقالل نهاد‬ ‫وکالت و مداخله در امور داخلی ان است که دقیقاً در تناقض اشکار‬ ‫با شعار حفظ استقالل نهاد وکالت قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری اظهارداشت‪ :‬اگر هدف حل ریشه ای‬ ‫مشکل فارغ التحصیالن حقوق است‪ ،‬انچه که باید در دستور کار‬ ‫مجلس قرار گیرد ساماندهی اموزش عالی کشور و جلوگیری از‬ ‫صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت و نه پایین اوردن کیفیت ازمون‬ ‫وکالت و تبدیل نمودن کانون های وکالی دادگستری به مراجع صدور‬ ‫پروانه های بی کفیت وکالت است‪.‬‬ ‫مالکی ادامه داد‪ :‬حسب امار ارائه شده اکنون در ایران دو هزار و ‪ ۶۴٠‬دانشگاه و‬ ‫مرکز اموزشی وجود دارد درحالی که چین با جمعیت چند میلیاردی‬ ‫دو هزار و ‪ ۴٨١‬دانشگاه دارد همچنین هند هزار و ‪ ٨٢٠‬دانشگاه‪،‬‬ ‫المان ‪ ۴۱۲‬دانشگاه‪ ،‬انگلستان ‪ ۲۹۱‬دانشگاه‪ ،‬کانادا ‪ ۳۲۲‬دانشگاه‪،‬‬ ‫ایتالیا ‪ ۲۳۶‬دانشگاه و هلند ‪ ۴۲۳‬دانشگاه دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مجموع کشورهای پیشرفته اروپایی به اندازه ایران دانشگاه‬ ‫ندارند‪ .‬درحالی که ایران با داشتن دو هزار و ‪ ۶۴٠‬دانشگاه سالیانه‬ ‫بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می بلعد و‬ ‫نزدیک به ‪ ۵٠‬درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می کند که اگر‬ ‫حوزه های علمیه را هم به این لیست اضافه کنیم می توان گفت ایران‬ ‫بزرگ ترین کشور تولیدکننده مدرک در جهان است‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری توصیه کرد نمایندگان مجلس به جای‬ ‫پرداختن به معلول و راه حل های مسکن و موقتی فاقد مبنای علمی‬ ‫به ریشه و حل اساسی معضل تولید انبوه مدرک توسط مراکز‬ ‫دانشگاهی فاقد استانداردهای الزم بپردازند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پتروشیمی تبریز در نظر دارد بمنظور پیشبرد اهداف طرحهای توسعه ای‪ ،‬کمبود نیروی انسانی مورد نیاز خود در سمتهای بهره برداری‪ ،‬نگهداری و تعمیرات و خدمات فنی و مهندسی و‪ ...‬را از بین متقاضیان واجد شرایط مرد‪/‬زن‬ ‫در مقاطع تحصیلی کاردانی‪،‬کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق شرایط در نظر گرفته شده (ازمون کتبی و روانشناختی‪ ،‬مصاحبه عمومی‪ ،‬فنی و معاینات پزشکی و گزینش) و با انعقاد قرارداد مدت موقت طبق قانون کار‪ /‬تامین اجتماعی‬ ‫و بصورت ساکن و شاغل تمام وقت جذب نماید‪.‬‬ ‫* جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی‬ ‫ردیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرایش‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندسی شیمی‬ ‫کلیه گرایشها به جز صنایع غذایی‬ ‫و صنایع معدنی‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫مهندسی پلیمر‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫قدرت‪ /‬شبکه های توزیع‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫الکترونیک‪/‬ابزار دقیق‪ /‬کنترل‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫بدون گرایش ‪ -‬حرارت و سیاالت‬ ‫ طراحی جامدات ‪-‬مکاترونیک‬‫ ساخت و تولید ‪ -‬تبدیل‬‫انرژی‪ -‬ماشین االت‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندسی مواد‬ ‫خوردگی و حفاظت ازمواد‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫بهینه سازی سیستم های صنایع‪-‬‬ ‫سیستم و بهره وری‪-‬مدیریت‬ ‫نگهداری و تعمیرات‪-‬مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪6‬‬ ‫کاردانی برق‬ ‫الکترونیک و ابزار دقیق‪ -‬کنترل‬ ‫– صنعتی‪-‬قدرت ‪ -‬انتقال و‬ ‫توزیع ‪ -‬الکتروتکنیک‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫‪7‬‬ ‫کاردانی شیمی‬ ‫عملیات پتروشیمی‪ -‬صنایع‬ ‫شیمیایی‪ -‬ازمایشگاهی صنعتی‪-‬‬ ‫پاالیش‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫‪8‬‬ ‫کاردانی مکانیک‬ ‫ساخت و تولید ‪ -‬تبدیل انرژی‬ ‫ ماشین االت – جوشکاری‬‫ تاسیسات حرارتی‪-‬تاسیسات‬‫عمومی‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان‪:‬‬ ‫‪ -1‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪ -2‬تدین به یکی از ادیان رسمی کشور و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪ -3‬داشـتن کارت پایـان خدمـت نظـام وظیفه عمومی یا داشـتن بـرگ معافیت دائم‬ ‫غیر پزشکی‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ :1‬تاریـخ ترخیـص از خدمـت وظیفه و یا صـدور کارت معافیـت دائم قانونی‬ ‫بایـد قبـل از تاریخ ازمون کتبی باشـد‪.‬‬ ‫‪ -4‬برخـورداری از تندرسـتی وتوانایـی کامل جسـمانی و روانشـناختی بـا تائید مرکز‬ ‫سلامت شرکت پتروشـیمی تبریز‪.‬‬ ‫‪ -۵‬عدم تعهد خدمت دیگر در دستگاههای دولتی وغیردولتی‪.‬‬ ‫‪ -۶‬داوطلبـان نباید به صورت رسـمی یـا پیمانی دراسـتخدام واحدهای تابعه صنعت‬ ‫نفت باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬نداشـتن سوءپیشـینه کیفـری بـا تائیـد مراجـع ذیصالح وعدم اشـتهار به فسـاد‬ ‫اخالقـی واعتیـاد به مـواد مخدر‪.‬‬ ‫‪ -8‬داشـتن مـدرک تحصیلـی متناسـب بـا جـدول نیازمندیهـای نیروی انسـانی در‬ ‫مقاطـع مختلـف تحصیلی‪.‬‬ ‫‪ -9‬حداقل معدل برای کلیه داوطلبان مقاطع کارشناسـی ارشـد ‪، 16‬کارشناسـی ‪15‬‬ ‫و کاردانی ‪ 14‬می باشـد‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ -2‬بـرای دارنـدگان مـدارک تحصیلی دانشـگاهی از دانشـگاههای‪ :‬تهران‪/‬‬ ‫تبریـز‪ /‬شـهید بهشـتی‪/‬تربیت مدرس‪/‬صنعتـی شـریف‪ /‬صنعتی امیرکبیـر‪ /‬صنعتی‬ ‫سـهند‪ /‬صنعتی اصفهان‪ /‬شـیراز‪ /‬اصفهـان‪ /‬علم و صنعت ایـران‪ /‬خواجه نصیرالدین‬ ‫طوسـی‪ /‬فردوسـی مشـهد‪ /‬صنعت نفـت‪ /‬چمران اهـواز یک نمره تقلیـل در حداقل‬ ‫معـدل کل مـورد قبـول منظور خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -10‬دارا بـودن حداکثـر ‪ 32‬سـال سـن بـرای تمامـی دارنـدگان مـدرک تحصیلـی‬ ‫کارشناسـی ارشـد ‪ 30،‬سـال سـن برای تمامی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫و‪ 28‬سـال برای مدارک تحصیلی کاردانی تا تاریخ برگزاری ازمون کتبی ضروری می باشـد‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ -3‬مدت سـابقه خدمت مرتبـط با ارائه گواهی معتبر(بیمـه و گواهی از محل‬ ‫کار قبلی) تا سـقف سـه سـال و به ازای هر سـال سـابقه کار مفید و مرتبط یک سال‬ ‫به حداکثر سـن اعالم شـده اضافه خواهد شـد‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ -4‬بـرای کارکنـان پیمانـکاری و تعاونـی شـاغل در شـرکت پتروشـیمی‬ ‫تبریـز کـه بمنظور تبدیـل وضعیـت در فرایندازمون جـذب نیرو شـرکت می نمایند‬ ‫محدودیـت سـنی وجود نـدارد‪.‬‬ ‫‪ -11‬مـدرک تحصیلـی افـرادی قابـل قبـول بـرای شـرکت در ازمـون اسـتخدامی‬ ‫مـی باشـد کـه مـورد تائیـد وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری قرارگرفتـه باشـد‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ -5‬فقـط مقاطـع تحصیلـی اعالم شـده در اگهی مـورد نیاز شـرکت بوده و‬ ‫چنانچـه افـراد پذیرفته شـده‪ ،‬در حین خدمـت موفق به اخذ مـدرک تحصیلی باالتر‬ ‫گردنـد‪ ،‬شـرکت هیـچ گونه تعهـدی در رابطه با تعدیل مـدرک ماخوذه و یـا ارتقاء در‬ ‫سـمت جدید نخواهد داشـت‪.‬‬ ‫‪ -12‬بـه نمـره مکتسـبه در ازمـون کتبـی‪ ،‬جهـت شـرکت کننـدگان خانـواده های‬ ‫معظـم شـهداء‪ ،‬ایثارگـران و فرزنـدان کارکنان در شـرکت پتروشـیمی تبریـز(‪)%12‬‬ ‫اضافـه خواهد شـد‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ -6‬در صـورت دارا بـودن بیشـتر از یـک مـورد از امتیـاز فـوق‪ ،‬تنهـا یکی از‬ ‫امتیـازات تعلق مـی گیرد‪.‬‬ ‫‪ -13‬متقاضیـان از تمـام اسـتانهای کشـور مـی تواننـد در ازمـون شـرکت نماینـد‪.‬‬ ‫‪ -14‬تعـداد جـذب متقاضیـان واجـد شـرایط بومـی (‪ )%40‬خواهـد بـود و در‬ ‫صـورت عـدم امـکان تامیـن بـر اسـاس امتیـازات مکتسـبه و یـا عـدم شـرکت‬ ‫داوطلبیـن در بعضـی از رشـته هـا‪ ،‬از بیـن پذیرفتـه شـدگان سـایر مناطـق‬ ‫جغرافیایـی کـه امتیـاز باالتـری کسـب نمـوده باشـند تامیـن خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ -7‬ملاک تشـخیص بومی بـودن‪ ،‬محل تولـد و یا محل صـدور و یا محل‬ ‫اخذ دیپلم و یا چهار سـال متوالی سـاکن اسـتان اذربایجان شـرقی می باشـد‪ .‬الزم‬ ‫به توضیح اسـت ارائه مدارک مسـتدل نظیر استشـهاد محلی و سـپس تائید شـورای‬ ‫محل‪/‬بخـش‪ /‬شـهر و‪..‬بـرای احـراز شـرایط بومـی داوطلبان بـا چهار سـال متوالی‬ ‫ساکن اسـتان اذربایجانشـرقی ضروری است‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام ازمون ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مراجعــه بــه وب ســایت شــرکت پتروشــیمی تبریــز بــه نشــانی‬ ‫‪ https://tpco.iran-azmoon.ir‬وتکمیــل فــرم الکترونیکــی‬ ‫تقاضــای ثبــت نــام‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارسـال عکـس‪ :‬متقاضیـان مـی بایسـت عکـس ‪ ۳*۴‬پرسـنلی خـود را‬ ‫بـا عـرض ‪ ۱۵۰‬و ارتفـاع ‪ ۲۰۰‬پیکسـل و بـا فرمـت ‪ JPG‬و حجـم حداکثـر‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلـو بایـت اسـکن نمـوده و در قسـمت مربوطـه بارگـذاری نماینـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬داوطلبـان در صـورت دارا بـودن شـرایط الزم مـی تواننـد از سـاعت ‪ 9‬صبح روز‬ ‫سـه شـنبه مورخ ‪ 1400/06/23‬لغایت سـاعت ‪ 24‬روز یکشـنبه مورخ ‪1400/07/04‬‬ ‫جهـت ثبـت نـام بـه ادرس اینترنتـی شـرکت پتروشـیمی تبریـز مراجعـه و پس از‬ ‫ارائـه اطالعـات درخواسـتی و واریـز انالین مبلـغ یک میلیـون ریـال (‪)1،000،000‬‬ ‫ریـال بـه عنـوان هزینـه ثبـت نام نسـبت به اخـذ کـد رهگیری خـود اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت ثبـت نـام بعـد از تاریـخ ‪ ، 1400/07/04‬مقـدور نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫‪ -4‬زمـان دقیـق و محـل برگـزاری ازمـون در شـهرهای تبریـز و تهـران در زمـان‬ ‫دریافـت کارت و از طریـق سـامانه فـوق الذکـر اعلام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی‬ ‫‪ 1400/06/23‬لغایت‬ ‫ثبت نام در سامانه الکترونیکی‬ ‫ساعت ‪ 9‬صبح مورخ‬ ‫مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود‬ ‫و اخذ کد رهگیری‬ ‫‪1400/07/04‬‬ ‫‪ 1400/07/12‬الی ‪ 24‬مورخ‬ ‫به جلسه و برگه راهنمای ازمون‬ ‫ساعت ‪ 9‬صبح روز جمعه مورخ‬ ‫برگزاری ازمون علمی‬ ‫‪1400/07/15‬‬ ‫‪1400/07/16‬‬ ‫سایر مراحل و تشریفات اداری مرتبط متعاقب ًا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫اعتراضات احتمالی حداکثر تا ‪ 10‬روز پس از اعالم نتایج با ارائه مستندات‪،‬‬ ‫قابل بررسی می باشد‬ ‫نکات مهم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬داوطلبـان گرامـی مـی بایسـت قبـل از ثبت نام بـه راهنمای نحـوه تکمیل فرم‬ ‫موجـود در وب سـایت مراجعـه و مندرجات ان را دقیق ًا مطالعه نمایند سـپس اقدام به‬ ‫تکمیل فـرم ثبت نـام الکترونیکی نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ثبـت نـام زمانـی تکمیـل مـی باشـد که شـماره رهگیـری از طریق سیسـتم به‬ ‫متقاضـی اعلام گردد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مسـئولیت صحت ثبت اطالعات در سـایت اینترنتی به عهده شـخص متقاضی‬ ‫می باشـد‪ .‬بدیهی اسـت چنانچـه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شـده با شـرایط‬ ‫اگهـی شـرکت وجـود داشـته باشـد از ادامـه مراحـل جـذب متقاضی در هـر مرحله‬ ‫ممانعـت بـه عمـل خواهد امـد و متقاضی حق هیچگونـه اعتراضی نخواهد داشـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬همـراه داشـتن کارت ورود به جلسـه و شناسـنامه یا کارت ملـی در روز برگزاری‬ ‫ازمـون ضروری می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -5‬داوطلبـان مـی بایسـت پس از اخذ کارت ورود به جلسـه ازمون از طریق سـایت‪،‬‬ ‫نسـبت به کنترل مشـخصات فردی خود‪ ،‬مدرک تحصیلی‪ ،‬معدل‪ ،‬شـماره داوطلبی‪،‬‬ ‫شـماره صندلی و محـل برگزاری ازمـون اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬منابع ازمون در سایت موجود می باشد‪.‬‬ ‫تذکرات مهم ‪:‬‬ ‫‪-1‬ثبـت نـام متقاضیـان صرفـ ًا از طریـق وب سـایت شـرکت بـه نشـانی‬ ‫‪ https://tpco.iran-azmoon.ir‬و بـه صـورت اینترنتـی بـوده و‬ ‫نیـازی بـه ارسـال مـدارک نمـی باشـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینه شرکت در ازمون به هیچ وجه مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬الزم بـه توضیـح اسـت که جذب نیروی انسـانی در شـرکت بر اسـاس موفقیت‬ ‫متقاضیـان در تمامـی مراحـل اسـتخدامی ( مشـتمل بر ازمـون کتبی‪ ،‬ازمـون های‬ ‫روانشـناختی‪ ،‬مصاحبـه عمومـی و تخصصی‪ ،‬گزینـش و معاینات پزشـکی) صورت‬ ‫مـی پذیـرد و چنانچـه متقاضیـان در هر یـک از مراحل فوق موفقیت الزم را کسـب‬ ‫ننماینـد‪ ،‬موضـوع ادامـه مراحل اسـتخدامی انان منتفی خواهـد گردید‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلیـه داوطلبـان در صورتـی کـه مـدرک کارشناسـی ایشـان مرتبـط بـا مدرک‬ ‫کارشناسـی ارشـد باشـند‪ ،‬مجـاز بـه ثبت نـام در مقطع کارشناسـی ارشـد هسـتند‪.‬‬ ‫‪ -5‬جذب نیرو صرف ًا بمنظور اشـتغال در واحدهای عملیاتی و فنی مورد نیاز شـرکت‬ ‫پتروشـیمی تبریز می باشـد و پذیرفته شـدگان نهایی بسـته به نیاز شـرکت بصورت‬ ‫نوبتکاری‪ /‬روزکاری مشـغول بکار خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬از پذیرفتـه شـدگان نهایـی‪ ،‬تعهد محضری خدمت در پتروشـیمی تبریز به مدت‬ ‫‪10‬سـال در همان مقطع تحصیلی پذیرفته شـده‪ ،‬اخذ خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬هـر متقاضـی فقط مجاز می باشـد‪ ،‬در یکـی از ردیف های جـدول نیازمندیهای‬ ‫نیروی انسـانی ثبت نـام نماید‪.‬‬ ‫‪ -8‬شـرکت هیچ تعهدی نسـبت به تامین مسـکن و هزینه اسـکان پذیرفته شده گان‬ ‫نهایـی ندارد‪.‬‬ ‫‪ -9‬رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی( اسـتفاده از ماسـک و‪ )...‬برای ورود به جلسـه‬ ‫ازمـون الزامـی می باشـد‪ .‬داوطلبانی که مبتال به کرونا شـده و یا مشـکوک به کرونا‬ ‫هسـتند الزم اسـت بـه هنـگام دریافـت کارت ورود به جلسـه ازمون در وب سـایت‬ ‫مربوطـه خـود اظهـاری نمایند تا تمهیـدات الزم در نظر گرفته شـود‪.‬‬ ‫مواد ازمون‪:‬‬ ‫عنوان رشته‬ ‫موادازمون‬ ‫مهندسی شیمی‪/‬‬ ‫مهندسی پلیمر‬ ‫انتقال حرارت ‪ -‬ترمودینامیک ‪ -‬انتقال جرم و عملیات واحد ‪-‬‬ ‫سیاالت ‪ -‬راکتور ‪ -‬کنترل ‪ -‬کاربرد ریاضیات‬ ‫مهندسی برق – قدرت‪/‬‬ ‫شبکه های توزیع‬ ‫مدار ‪ 1‬و ‪ - 2‬بررسی سیستم های قدرت ‪ 1‬و ‪ - 2‬کنترل –‬ ‫ماشین ‪ 1‬و ‪ - 2‬اندازه گیری الکتریکی‪ -‬رله و حفاظت‬ ‫مهندسی برق –‬ ‫الکترونیک‪ ،‬کنترل‪،‬‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫مدار ‪ 1‬و ‪ - 2‬مدار منطقی ‪ -‬اندازه گیری – الکترونیک ‪ 1‬و ‪- 2‬‬ ‫کنترل ‪ -‬الکترومغناطیس‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫ترمودینامیک‪-‬سیاالت‪-‬انتقال حرارت‪-‬استاتیک‪-‬مقاومت مصالح‪-‬‬ ‫دینامیک وارتعاشات‬ ‫مهندسی مواد‬ ‫خواص فیزیکی ‪ -‬خواص مکانیکی ‪ -‬شیمی فیزیک و‬ ‫ترمودینامیک ‪ -‬خوردگی والکتروشیمی‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫مبانی سازمان و مدیریت‪-‬کنترل پروژه –تحقیق درعملیات‪1‬و‪-2‬‬ ‫امار و احتمال‪-‬اقتصاد مهندسی‪-‬کنترل موجودی‬ ‫کاردانی برق‬ ‫مدارهای الکتریکی – ماشین – تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی –‬ ‫کارگاه برق – الکترونیک ‪ -‬مدار منطقی‬ ‫کاردانی شیمی‬ ‫انتقال حرارت‪ -‬موازنه جرم‪ -‬ترمودینامیک ‪ -‬سیاالت‪ -‬شیمی‬ ‫الی‪ -‬اصول عملیات واحد و انتقال جرم‬ ‫کاردانی مکانیک‬ ‫ترمودینامیک ‪ -‬سیاالت ‪ -‬انتقال حرارت ‪ -‬استاتیک ‪-‬‬ ‫مقاومت مصالح‬ صفحه 10 ‫تعاون‬ ‫شنبه‪27‬شهریور‪11-1400‬صفر ‪18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در ارزیابی کالن سیاست اعطای تسهیالت به بنگاه های اسیب دیده از کرونا مشخص شد‬ ‫چالشهایبیمهوتامیناجتماعی‬ ‫برای میلیون ها بنگاه کسب و کار‬ ‫‪ . 9‬سازوکار و تشکیالت اجرایی‬ ‫در راﺳــــﺘﺎی ﻣﺼﻮﺑــﺎت ﺳــﺘﺎد ﻣﻠــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ وﻳــﺮوس ﻛﺮوﻧــﺎ ﺑــﺎ‬ ‫ﻫــــﺪف ﺣﻤﺎﻳــﺖ و ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻛﺴــــﺐ و ﻛﺎر ﻫــﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه‬ ‫ﺑــﻪ واﺳــﻄﻪ ﺷــﻴﻮع وﻳــﺮوس ﻛﺮوﻧــﺎ در ﻛﺸــﻮر‪ ،‬ﭘــﺲ از اﺑـاغ ﻗﻮاﻋــﺪ‪،‬‬ ‫دﺳــــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و اﺳــــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓــﻲ رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه از‬ ‫ﻛﺮوﻧــــﺎ ﻣﻘــــﺮر ﮔﺮدﻳــﺪ ﻛــﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎن ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــــﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﻴــﺮی از‬ ‫اﻳــــﻦ ﺗﺴــــﻬﻴﻼت در »ﺳــــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺎرا« ﺛﺒﺖ ﻧــــﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨــــﺪ‪ .‬از اﻳــــﻦ رو‪،‬‬ ‫وزارت ﺗﻌــــﺎون‪ ،‬ﻛﺎر و رﻓــــﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ اﻣــــﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻧــﺎم ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳــﺎن‬ ‫ﻣﺸــﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳــﺖ را در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ » ﻛﺎرا« ﻓﺮاﻫــﻢ ﻧﻤــﻮد ﺑﮕﻮﻧــﻪ ای‬ ‫ﻛــﻪ ﻛﻠﻴــﻪ ﺻﺎﺣﺒــﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺴــﺐ و ﻛﺎرﻫــﺎی ﻣﺸــﻤﻮل ﻃــﺮح‬ ‫(ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳــــﻲ و ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎﻳــﻲ) ﻛــﻪ ﻣﺠــﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ از دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎ و‬ ‫ارﮔﺎن ﻫــﺎی ذی رﺑــﻂ دارﻧــﺪ و ﻣﺒــﺎدرت ﺑــﻪ ﺣﻔــﻆ اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟــﻮد‬ ‫و ﺻﻴﺎﻧــــﺖ از ﻧﻴــﺮوی ﻛﺎر ﺷــﺎﻏﻞ در ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﻧﻤﻮده اﻧــﺪ‬ ‫در ﺻــﻮرت درﻳﺎﻓــﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣــﻚ از ﺳــﻮی وزارت ﻳــﺎد ﺷــﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺛﺒﺖ ﻧــﺎم‬ ‫و ﺗﻜﻤﻴـــﻞ ﻓﺮاﻳﻨـــﺪ درﺧﻮاﺳــﺖ ﺧـــﻮد در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛـــﻮر اﻗــﺪام‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ‪ .‬ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﭘﺬﻳــﺮش‪ ،‬ﺑﺮرﺳــﻲ و ﺗﺼﻮﻳــﺐ ﺗﻘﺎﺿــﺎی واﺣﺪﻫــﺎی‬ ‫ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎر ﻣﺸــﻤﻮل درﻳﺎﻓــﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺷــﺮح ﻧﻤــﻮدار زﻳــﺮ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴـــﻦ ﻣﻲ ﺷـــﻮد‪ .‬ﺑﺎزﻳﮕـــﺮان اﺻﻠـــﻲ در اﺟــﺮای اﻳـــﻦ ﻃــﺮح‪،‬‬ ‫ﺳـــﺘﺎد ﻣﻠـــﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻣﺒـــﺎرزه ﺑـــﺎ ﻛﺮوﻧــﺎ‪ ،‬ﻛﺎرﮔـــﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ‬ ‫ﺑـــﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﺳــﺘﺎد ﻣﻠــﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧــﺖ اﻗﺘﺼﺎدی رﻳﺎﺳــﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬـــﻮری‪ ،‬وزارت ﺗﻌـــﺎون ﻛﺎر و رﻓـــﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ‪ ،‬دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮاﻳـــﻲ ﻣﺮﺗﺒـــﻂ ﺑـــﺎ رﺳـــﺘﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻧـــﻚ ﻣﺮﻛـــﺰی ج‪.‬ا‪.‬اﻳـــﺮان‪،‬‬ ‫اﺳـــﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮﺳﺴـــﺎت ﻋﺎﻣـــﻞ‪ ،‬اﺗﺎق ﻫـــﺎ (اﺻﻨـــﺎف‪ ،‬ﺗﻌـــﺎون‪،‬‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧــﻲ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳــﻊ و ﻣﻌــﺎدن و ﻛﺸــﺎورزی) ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻫــﺮ ﻛــﺪام‬ ‫از ﺑﺎزﻳﮕــﺮان ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ وﻇﺎﻳــﻒ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺷــﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ اﻳﻔــﺎی‬ ‫ﻧﻘـــﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ‪.‬‬ ‫قسمتچهارم‬ ‫در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳــﻂ اﻃﻼﻋــﺎت ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ و ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳــﻲ ﺗﻄﺒﻴــﻖ و ﭘــﺲ از ﺗﺎﻳﻴــﺪ در ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﺑﺮرﺳــﻲ‬ ‫و ﭘﺬﻳـــﺮش ﻗــﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـــﺪ‪ .‬در ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻲ داده ﻫــﺎ‬ ‫ﻣﺸـــﺨﺺ ﮔﺮدﻳــﺪ داده ﻫــﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴـــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ (ﺑﺨــﺶ‬ ‫رﺳـــﻤﻲ) و داده ﻫــﺎی دﺳــﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳــﻲ (ﺑﺨــﺶ ﻏﻴﺮرﺳــﻤﻲ) دارای‬ ‫اﺷــﻜﺎﻻﺗﻲ ﺑـــﻪ ﺷــﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪:‬‬ ‫● ﻋـــﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧــﻲ ﻋﻨﺎوﻳـــﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫــﺎ و ﻣﺸـــﺨﺼﺎت ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎرﻫـــﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳــﺪه ﺑــﺎ اﻃﻼﻋـــﺎت درج ﺷــﺪه در‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ( ‪Activity code(.‬‬ ‫● ﻋـــﺪم ﺗﻄﺎﺑـــﻖ ﻛــﺪ ﻣﻠـــﻲ ﺑﺮﺧـــﻲ از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳـــﺎن ﺑــﺎ ﻛــﺪ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎﻫـــﻲ ﺛﺒــﺖ ﺷــﺪه در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ‪.‬‬ ‫ﻋــﺪم ﺗﻄﺎﺑــﻖ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑــﺎ‬ ‫اﻃﻼﻋـــﺎت ﺛﺒــﺖ ﺷــﺪه درﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫● ﻋـــﺪم ﺗﻄﺎﺑـــﻖ رﺳـــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫــﺎی اﻋـــام ﺷـــﺪه از ﺳــﻮی‬ ‫دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳــﻲ ﺑــﺎ رﺳــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـــﺎی ﺛﺒــﺖ ﺷــﺪه در‬ ‫ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴـــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ‪.‬‬ ‫● ارﺳــﺎل اﻃﻼﻋــﺎت ﻛﺴــﺐ و ﻛﺎرﻫــﺎی دارای ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤــﻪ‬ ‫ﻧــﺰد ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨــﺶ رﺳــﻤﻲ‬ ‫ﺑــﻪ وزارت ﻛﺎرﺗﻮﺳــﻂ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳــﻲ‬ ‫● اﻳﺠـــﺎد وﻗﻔـــﻪ در ﻓﺮاﻳﻨــﺪ راﺳــﺘﻲ ازﻣﺎﻳﻲ ﺑـــﻪ دﻟﻴــﻞ ارﺳــﺎل‬ ‫ﻣﺸـــﺨﺼﺎت ﺻﺎﺣﺒـــﺎن ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎرﻫــﺎی ﻣﺸـــﻤﻮل از ﺳــﻮی‬ ‫ﭼﻨـــﺪ دﺳـــﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑـــﻪ وزارت ﻛﺎر‬ ‫● ﻋـــﺪم ارﺳــﺎل ﺑـــﻪ ﻣﻮﻗــﻊ ﻣﺸــﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻴـــﺎن ﻣﺸــﻤﻮل‬ ‫درﻳﺎﻓـــﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت در زﻣـــﺎن ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺷــﺪه (دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗــﺎ‬ ‫ﺗﺎرﻳـــﺦ ‪ ١٣٩٩/٦/٣١‬ﻫﻤﭽﻨـــﺎن ﻣﺸــﻐﻮل ارﺳـــﺎل اﻃﻼﻋــﺎت‬ ‫ﺑـــﻪ وزارت ﻛﺎر ﺑﻮده اﻧــﺪ)‪.‬‬ ‫● اﻳﺠـــﺎد وﻗﻔــﻪ در ﺑﺎرﮔــﺬاری اﻃﻼﻋــﺎت اﺧﺬﺷــﺪه از دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎ‬ ‫ﺑـــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻋــﺪم رﻋﺎﻳــﺖ ﻓﺮﻣــﺖ اﺑﻼﻏــﻲ اﺧــﺬ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ب( ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺪاﺑﻴـــﺮ و اﻫـــﻢ اﻗﺪاﻣـــﺎت اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه در ﺧﺼـــﻮص ﻧﺤـــﻮه‬ ‫اﻃﻼع رﺳــﺎﻧﻲ و ﻣﺴــﺎﺋﻞ و ﻣﺸــﻜﻼت ﭘﻴــﺶ اﻣــﺪه در اﻳــﻦ ﺧﺼــﻮص‬ ‫ﺑــﻪ ﺷـــﺮح ﺗﺼﻮﻳــﺮ زﻳـــﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧـــﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿــﻲ در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺎرا ﺻﺮﻓــﺎ ﺑـــﺮ اﺳــﺎس رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺠــﺎز ﺻــﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳــﺮد‪ .‬ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳﻨﻜــﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺎرا ﻣﺠﻬــﺰ‬ ‫ﺑــﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬اﻃﻼﻋــﺎت اﻇﻬــﺎر ﺷــﺪه‬ ‫ﺗﻮﺳـــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿـــﻲ ﺑــﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴـــﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﺑــﺮای‬ ‫اﻃﻼﻋـــﺎت اﺷــﺘﻐﺎل ﺑﻴﻤﻪ ﺷـــﺪﮔﺎن و اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻮﺟـــﻮد در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳــﻲ ﺑــﺮای اﻃﻼﻋـــﺎت ﻣﺠﻮزﻫــﺎ ﺗﻄﺒﻴــﻖ و ﻣــﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳـــﻲ ﺳﻴﺴــﺘﻤﻲ ﻗــﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـــﺮد‪ .‬درﺧﻮاﺳــﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﺷــﺪه‬ ‫واﺣﺪﻫـــﺎی ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿـــﻲ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﻛـــﻪ در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻛﺎرا ﺛﺒﺖ ﻧـــﺎم ﻛﺮده اﻧـــﺪ در اﺧﺘﻴـــﺎر دﺳـــﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳـــﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـــﻪ‬ ‫ﺟﻬـــﺖ رد ﻳـــﺎ ﺗﺎﻳﻴــﺪ ان ﻗــﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـــﺮد‪ ،‬ﺑﮕﻮﻧــﻪ ای ﻛــﻪ دﺳــﺘﮕﺎه‬ ‫اﺟﺮاﻳـــﻲ ﻣﻜﻠــﻒ اﺳــﺖ ﻧﻈــﺮ ﺧــﻮد را در ﺧﺼــﻮص واﺟــﺪ ﺷــﺮاﻳﻂ‬ ‫ﺑـــﻮدن ﻣﺘﻘﺎﺿـــﻲ‪ ،‬از ﻃﺮﻳــﻖ ﺛﺒـــﺖ در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ اﻋـــام‬ ‫دﻻﻳـــﻞ رد درﺧﻮاﺳـــﺖ در ﻣـــﻮرد واﺣﺪﻫــﺎی ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎری ﻛــﻪ‬ ‫در ﺧﻮاﺳﺖ ﺷــﺎن رد ﻣﻲ ﺷــﻮد و اﻋـــام ﻣـــﻮاردی ﻛــﻪ ﻧﺒﺎﻳــﺪ از اﻳــﻦ‬ ‫ﺗﺴـــﻬﻴﻼت اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒــﺖ ﻧﻤﺎﻳــﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠـــﻪ ﺑﻌــﺪ ﻣﻮﺳﺴــﻪ اﻋﺘﺒـــﺎری ﺣﺪاﻛﺜــﺮ ﻇــﺮف ﻣــﺪت ﻳــﻚ‬ ‫ﻫﻔﺘـــﻪ از زﻣــﺎن ﻣﺮاﺟﻌــﻪ واﺣــﺪ ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎر و ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻣــﺪارک‬ ‫و ﻣﺴــﺘﻨﺪات ﻻزم‪ ،‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت اﻗــﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳــﺪ‬ ‫و درﺻـــﻮرت ﺗﻜﻤﻴـــﻞ ﻧﺸـــﺪن ﻣـــﺪارک و ﻣﺴـــﺘﻨﺪات‪ ،‬ﺣﺪاﻛﺜـــﺮ‬ ‫ﻇـــﺮف دو ﻫﻔﺘـــﻪ از زﻣـــﺎن ﻣﻌﺮﻓـــﻲ واﺣــﺪ ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎر ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﺑـــﻪ اﻋـــام رد درﺧﻮاﺳـــﺖ واﺣــﺪ ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎر ﺑــﺎ دﻻﻳـــﻞ ان در‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗــﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳــﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘــﺎ ﻫــﺮ ﻳــﻚ از دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺨﺸــﻲ‪،‬‬ ‫وزارت و ﻣﻮﺳﺴــﻪ اﻋﺘﺒــﺎری ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻣﺴــﺌﻮل ﻛﻨﺘــﺮل و ﻧﻈــﺎرت‬ ‫ﺑـــﺮ ﻧﺤـــﻮه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛـــﺮد ﺗﺴـــﻬﻴﻼت در ﻣﺼﺎدﻳـــﻖ ﺗﻌﻴﻴـــﻦ ﺷــﺪه‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ(دﺳـــﺘﮕﺎه ﺑﺨﺸـــﻲ)‪ ،‬ﺣﻔـــﻆ اﺷــﺘﻐﺎل ﺑﻨـــﮕﺎه(وزارت) و‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮداﺧـــﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت(ﻣﻮﺳﺴـــﻪ اﻋﺘﺒـــﺎری) ﻣﻲ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ و ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ‬ ‫ﭘﺎﻳـــﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫـــﺎی ﻣﻴﺪاﻧــﻲ ﻻزم را ﺑــﻪ ﻋﻤـــﻞ اورﻧــﺪ‪ .‬ﻻزم ﺑــﻪ‬ ‫ذﻛـــﺮ اﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺣﺴــﻦ اﺟـــﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و ارزﻳﺎﺑــﻲ ﻣﻴــﺰان‬ ‫ﭘﻴﺸـــﺮﻓﺖ ﻛﺎر‪ ،‬ﻧﻈﺎرت در ﺳـــﻪ ﺳـــﻄﺢ ﺑـــﻪ ﺷـــﺮح زﻳـــﺮ ﺻــﻮرت‬ ‫ﻣﻲ ﭘﺬﻳــﺮد‪:‬‬ ‫● ﻧﻈـــﺎرت دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﻳﺮﺑـــﻂ ﺑــﺮای ﻣﺼـــﺮف ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫـــﺎی ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺷــﺪه‬ ‫● ﻧﻈـــﺎرت ﺳﻴﺴـــﺘﻤﻲ ﻫﻢ زﻣـــﺎن ﺑــﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎ و دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎ و‬ ‫رﺳـــﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎن‬ ‫● ﻧﻈﺎرت ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮ دﻻﻳﻞ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ‬ ‫در اداﻣــﻪ ﺑــﺮای اﺣﺼــﺎی ﻣﻬﻤﺘﺮﻳــﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﺳــﺎز و ﻛﺎر اﺟﺮاﻳــﻲ اﺗﺨــﺎذ‬ ‫ﺷــﺪه‪ ،‬ﻋــاوه ﺑــﺮ درﻳﺎﻓــﺖ ﻧﻈــﺮات دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳــﻲ و ﺑﺮﮔــﺰاری‬ ‫ﺟﻠﺴــﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ از ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻫــﺎی ﻣﻴﺪاﻧــﻲ ﻧﻴــﺰ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ‬ ‫ﻛــﻪ در ﺑﺨــﺶ ﺑﻌــﺪی ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ ان ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫اﻟــﻒ) وﺿﻌﻴــﺖ داده ﻫــﺎی اﺧــﺬ ﺷــﺪه از ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑــﻊ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄـــﻮر ﻛـــﻪ ﭘﻴﺸـــﺘﺮ ﻣﻄـــﺮح ﮔﺮدﻳـــﺪ از ﺟﻤﻠـــﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫــﺎی‬ ‫اﻳﺠـــﺎد ﺷـــﺪه در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺎرا ﻟﺤــﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴـــﺘﻢ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ‬ ‫در اﻳـــﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـــﻪ درﺧﻮاﺳــﺖ ﻫﺎی ﺛﺒــﺖ ﺷــﺪه‬ ‫ج) ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺎرا‬ ‫در ﺑﺮرﺳــﻲ ﻫﺎی ﻣﻴﺪاﻧــﻲ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه از ﻧﺤــﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺎرا‪،‬‬ ‫ﻣﺸــﺨﺺ ﮔﺮدﻳــﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻲ رﻏــﻢ ﺳــﺎز و ﻛﺎرﻫــﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ ﺷــﺪه در‬ ‫ﻓﺮاﻳﻨـــﺪ اﺟــﺮای ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺴــﺎﺋﻞ و اﺷــﻜﺎﻻﺗﻲ در ﺣﻮز ه ﻳــﺎد ﺷــﺪه‬ ‫ﺑـــﻪ ﺷــﺮح زﻳــﺮ وﺟــﻮد دارد ﻛـــﻪ ﺑﺮﺧــﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳــﻦ ان ﻫــﺎ‬ ‫ﺑــﻪ ﺷــﺮح ﺗﺼﻮﻳــﺮ زﻳــﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻠـــﻲ و ﺑـــﺮای ﺣﻤﺎﻳـــﺖ از ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎرﻫــﺎ‪ ،‬ﻋــلاوه ﺑـــﺮ اﺗﺨــﺎذ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟـــﻲ (ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ ﺑـــﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی ‪ ١٤‬ﮔﺎﻧــﻪ در دو ﺑﺨــﺶ اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﺤــﻮر و‬ ‫ﻛﺴــﺐ و ﻛﺎر ﻣﺤــﻮر‪ ،‬ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑــﺰرگ ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ‪،‬‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼت ودﻳﻌــﻪ اﺟــﺎره ﻣﺴــﻜﻦ و ﺗﺴــﻬﻴﻼت اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺣــﻖ ﺑﻴﻤــﻪ)‬ ‫و ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﻣﺎﻟـــﻲ (ﭘﺮداﺧﺘــﻲ ﺑﻼﻋــﻮض ﻛﻤـــﻚ ﻣﻌﻴﺸــﺖ‪ ،‬ﻳﺎراﻧــﻪ‬ ‫ﺳـــﻮد ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴـــﻨﻪ ﺧﺎﻧـــﻮار‪ ،‬ﺑﻴﻤـــﻪ ﺑﻴـــﻜﺎری و ‪ )...‬و‬ ‫ﺑﺮﺧـــﻲ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﺟﻴﺤــﻲ ﺑــﺎ ﻫـــﺪف ﭘﺎﻳــﺪار ﻛــﺮدن ﺗﻮﻟﻴــﺪ‬ ‫و اﺷـــﺘﻐﺎل (اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﺑﻴﻤـــﻪ ای‪ ،‬اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﻣﺎﻟﻴﺎﺗـــﻲ‪ ،‬اﺳــﺘﻤﻬﺎل‬ ‫زﻳﺮﺳـــﺎﺧﺘﻲ و اﻧـــﺮژی‪ ،‬ﺗﻤﺪﻳــﺪ ﻣﺠﻮزﻫـــﺎ‪ )... ،‬را در دﺳـــﺘﻮر ﻛﺎر ﻗــﺮار داد‪.‬‬ ‫ﺿﻤــﻦ ان ﻛــﻪ ﺣــﺪود ‪ ٨,١‬ﻫــﺰار ﻣﻴﻠﻴــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻴﻤــﻪ ﺑﻴــﻜﺎری‬ ‫اﻳــﺎم ﻛﺮوﻧــﺎ از ﻃﺮﻳــﻖ وزارت ﺗﻌــﺎون‪ ،‬ﻛﺎر و رﻓــﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﭘﺮداﺧــﺖ‬ ‫ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ‪/‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه‬ ‫ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه‬ ‫ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ‬ ‫‪٥,٣١‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ رﺳﺘﻪ ﻫﺎی‬ ‫‪١٤‬ﮔﺎﻧﻪ‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٩,٦‬‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ‬ ‫ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ‬ ‫‪٥,٣‬‬ ‫‪٣,٢‬‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ودﻳﻌﻪ اﺟﺎره ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٦,٤‬‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪٨,٤٣‬‬ ‫ﻧﻮع ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫ﺷﻤﻮل‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ‬ ‫اﺳﺘﻤﻬﺎل ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ‬ ‫اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺪﻫﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻤﻬﺎل زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ‬ ‫اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ارزش‬ ‫اﻓﺰوده و ﭘﺮداﺧﺖ ان‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻤﻬﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت‬ ‫ﻣﺎده ‪ ١٨٦‬ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻤﻬﺎل زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ‬ ‫اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺷﺨﺎص‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻤﻬﺎل ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎی‬ ‫اﺳﻴﺐ دﻳﺪه‬ ‫رﻓﻊ ﺳﻮءاﺛﺮ اﺛﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ‬ ‫و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻫﺎی ﭼﻚ‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ‬ ‫ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎی‬ ‫اﺳﻴﺐ دﻳﺪه‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎی‬ ‫اﺳﻴﺐ دﻳﺪه‬ ‫ﮔﺎز‬ ‫اﺳﺘﻤﻬﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ‬ ‫ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎی‬ ‫اﺳﻴﺐ دﻳﺪه‬ ‫ﺷﻬﺮداری‬ ‫اﺳﺘﻤﻬﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض‬ ‫ﻛﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺠﻮزﻫﺎ‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺴﺐ و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻲ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی‬ ‫ﺷﺪه ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻫﺰار‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻼﻋﻮض ﻛﻤﻚ ﻣﻌﻴﺸﺖ‬ ‫‪٣,١٧‬‬ ‫‪٣,١٧‬‬ ‫ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وزارت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪،‬‬ ‫درﻣﺎن‬ ‫و اﻣﻮزش‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻲ‬ ‫از ﻣﺤﻞ‬ ‫‪١‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻳﻮرو‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﮔــﺮ ﭼــﻪ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﻣﺬﻛــﻮر ﺗﻮﺳــﻂ ‪ ١٩‬ﻣﻮﺳﺴــﻪ اﻋﺘﺒــﺎری ﻛﺸــﻮر‬ ‫واﻗـــﻊ در ‪ ٣٦٥‬ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن (ﺑﻴـــﺶ از ﻫــﺰار ﺷـــﻌﺒﻪ و ﺑﻴــﺶ از ‪١١‬‬ ‫ﻫــﺰار ﻛﺎرﺑــﺮ) از ‪١٤‬رﺳــﺘﻪ اﺻﻠﻲ(ﺷــﺎﻣﻞ ‪ ٨٤٩‬زﻳــﺮ رﺳــﺘﻪ) ﺑﺸــﺪت‬ ‫اﺳـــﻴﺐ دﻳﺪه ﺻـــﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓـــﺖ وﻟﻴﻜــﻦ در ﻓﺮاﻳﻨـــﺪ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺑــﺎ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼت ﻋﺪﻳــﺪه ای ﺑــﻪ ﺷــﺮح زﻳــﺮ روﺑــﺮو ﺷــﺪ ﻛــﻪ از ان ﺟﻤﻠــﻪ‬ ‫ﻣﻲ ﺗـــﻮان ﺑــﻪ ﻣــﻮارد زﻳــﺮ اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد‪:‬‬ ‫ﻋــﺪم اﺑــاغ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗــﻊ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﺷــﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳــﻲ‬ ‫ﺑــﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜــﻲ‪.‬‬ ‫● ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻋﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫● ﻋـــﺪم رﻋﺎﻳـــﺖ دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳـــﻲ ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑـــﺎ ﻧﺤــﻮه‬ ‫اﺧـــﺬ وﺛﺎﻳـــﻖ ﺑﺎﻧﻜـــﻲ از ﺳــﻮی ﺳﻴﺴـــﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜــﻲ‪.‬‬ ‫● ﻋـــﺪم اﻣــﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴــﻦ وﺛﺎﻳـــﻖ ﺑﺎﻧﻜــﻲ ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز ﺳﻴﺴــﺘﻢ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜــﻲ از ﺳـــﻮی ﺑﺮﺧــﻲ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎن‪.‬‬ ‫● ﺗﻮﻗــﻒ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ ﻋﻠﻲ رﻏــﻢ ﺗﻤﺪﻳــﺪ ﻣــﺪت‬ ‫زﻣــﺎن ﭘﺮداﺧــﺖ از ﺳــﻮی ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎی ﻋﺎﻣــﻞ‪.‬‬ ‫● ﺑـــﻪ ﺗﺎﺧﻴــﺮ اﻧﺪاﺧﺘــﻦ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜــﻲ ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫ﺑﺮﺧـــﻲ از ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜــﻲ در ﻣﺠﻤـــﻮع ﻧﺤــﻮه ﻋﻤﻠﻜــﺮد اﺟــﺮای‬ ‫اﻳـــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻘﺒﺎل‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎن ﻣﻮاﺟــﻪ ﻧﺸــﺪ ﻛــﻪ دﻻﻳــﻞ ان از ﺑﻌﺪ اﺟﺮاﻳــﻲ و ﻛﻼن ﺑــﻪ‬ ‫ﺷــﺮح ﺗﺼﻮﻳــﺮ زﻳــﺮ ﺑﻴــﺎن ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫جمع‬ ‫‪8,22‬‬ ‫در راﺳـــﺘﺎی ﭘﺎﺳـــﺦ ﺑـــﻪ اﻳـــﻦ ﺳـــﻮال ﻛـــﻪ اﻳـــﺎ ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘـــﻲ دوﻟـــﺖ از اﺛﺮﺑﺨﺸـــﻲ ﻻزم ﺑـــﺮای ﺣﻤﺎﻳـــﺖ از ﺣﻔـــﻆ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎه ﻫـــﺎ و اﺷـــﺘﻐﺎل ﺑﺮﺧــﻮردار ﺑــﻮده اﺳـــﺖ‪ ،‬راﺑﻄــﻪ ﺑﻴــﻦ ﻣﻴــﺰان‬ ‫ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ و ﺗﻌـــﺪاد ﻓﻘـــﺮه ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘــﻲ ﺑــﺎ‬ ‫ﺧﺎﻟـــﺺ اﻳﺠــﺎد اﺷـــﺘﻐﺎل در رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی اﺳـــﻴﺐ دﻳﺪه ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده‬ ‫از داده ﻫـــﺎی اﻣـــﺎری ‪ ٣١‬اﺳـــﺘﺎن ﻛﺸـــﻮر در ﺳـــﺎل ‪ ١٣٩٩‬ﻣـــﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳــﻲ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و در ﻧﻤــﻮدار زﻳــﺮ ﻧﻤﺎﻳــﺶ داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤــﺎن ﻃــﻮری ﻛــﻪ از ﻧﻤﻮدارﻫــﺎی زﻳــﺮ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷــﻮد‪ ،‬راﺑﻄــﻪ‬ ‫ﻣﻌﻜـــﻮس ﺑﻴـــﻦ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘــﻲ و ﺗﻌــﺪاد ﻓﻘـــﺮه ﺗﺴــﻬﻴﻼت‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘـــﻲ ﺑـــﺎ ﺧﺎﻟـــﺺ اﺷـــﺘﻐﺎل اﻳﺠـــﺎد ﺷـــﺪه در رﺳـــﺘﻪ ﻫﺎی‬ ‫اﺳـــﻴﺐ دﻳﺪه وﺟـــﻮد دارد ﻛـــﻪ ﺧـــاف اﻧﺘﻈــﺎر اﺳـــﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗــﻮان‬ ‫ﻧﺘﻴﺠـــﻪ ﮔﺮﻓــﺖ ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ ﻻزم در‬ ‫ﺣﻔـــﻆ و اﻳﺠﺎد اﺷـــﺘﻐﺎل را داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ‪ .‬اﮔـــﺮ اﻣﺎرﻫــﺎی اﺳــﺘﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻌــﺪاد ﻣــﺮگ و ﻣﻴــﺮ ﻧﺎﺷــﻲ از ﺷــﻴﻮع ﻛﺮوﻧــﺎ و ﻳــﺎ ﻣﻴــﺰان اﺷــﺘﻐﺎل‬ ‫ﺑﻨﮕﺎه ﻫـــﺎی ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﮔﻴﺮﻧــﺪه ﻗﺒــﻞ از ﺷــﻴﻮع ﻛﺮوﻧــﺎ و ﺑﻌــﺪ از ان‬ ‫در دﺳـــﺘﺮس ﻗـــﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓـــﺖ اﻣــﻜﺎن ﺗﺤﻠﻴـــﻞ دﻗﻴﻖ ﺗــﺮی از‬ ‫اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼت وﺟــﻮد داﺷــﺖ ﻛــﻪ‬ ‫ﺑـــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧــﻪ ﺑــﻮدن و ﻳــﺎ ﻋــﺪم اﺳــﺘﺨﺮاج اﻣﺎرﻫــﺎی‬ ‫ﻣﺬﻛـــﻮر‪ ،‬اﻳــﻦ ﻣﻬـــﻢ اﻣــﻜﺎن ﭘﺬﻳـــﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪ :)٢٤‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫و ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﺣﺪ‪ :‬ﻫﺰار‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪ -)٢٩‬راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در رﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﻴﺐ دﻳﺪه‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ رﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪ :)٢٥‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺧﺎﻟﺺ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﺣﺪ‪ :‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻃـــﻮری ﻛـــﻪ از ﻧﻤـــﻮدار زﻳـــﺮ ﻣﻼﺣﻈـــﻪ ﻣﻲ ﺷـــﻮد‪ ،‬ﻣﻴــﺰان‬ ‫ﻛﺎﻫـــﺶ اﺷــﺘﻐﺎل در رﺳـــﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺘﻔـــﺎوت اﺳــﺖ و ﺳــﻪ‬ ‫رﺳـــﺘﻪ ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘـــﻞ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﻣﺴــﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴــﺪ و ﺗﻮزﻳــﻊ ﻏﺬاﻫــﺎی‬ ‫اﻣــﺎده اﻋــﻢ از رﺳــﺘﻮران و ﻏﻴــﺮه و ﻣﺮاﻛــﺰ ﺗﻮزﻳــﻊ اﺟﻴــﻞ‪ ،‬ﺧﺸــﻜﺒﺎر‪،‬‬ ‫ﻗﻨــﺎدی‪ ،‬ﺑﺴــﺘﻨﻲ و اﺑﻤﻴــﻮه ﺑــﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫــﺶ اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﻮاﺟــﻪ‬ ‫ﺑﻮده اﻧــﺪ و دو رﺳــﺘﻪ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﮔــﺮوه ﺳـــاﻣﺖ و دﻓﺎﺗــﺮ ﺧﺪﻣــﺎت‬ ‫ﻣﺴـــﺎﻓﺮﺗﻲ‪ ،‬ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی و زﻳﺎرﺗـــﻲ در زﻣﻴﻨـــﻪ ﺣﻔـــﻆ و ﺟـــﺬب‬ ‫ﻧﻴـــﺮوی ﻛﺎر ﻣﻮﻓــﻖ ﺑﻮده اﻧــﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ رﺳــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫــﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳــﺪه‬ ‫از ﻛﺮوﻧــﺎ ﺑــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻦ اﻧــﺪازه ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ان ﻫــﺎ‪ ،‬ﺷــﺎﺧﺺ ﻧــﺮخ‬ ‫رﺷـــﺪ ﺗﻌــﺪاد ﺷـــﺎﻏﻼن واﺣﺪﻫــﺎی ﻛﺴـــﺐ وﻛﺎر را ﻣــﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ‬ ‫ﻗــﺮار ﻣﻲ دﻫﻴــﻢ ﻛــﻪ ﻧﺘﺎﻳــﺞ ﺑﺪﺳــﺖ اﻣــﺪه ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ان اﺳــﺖ ﻛــﻪ‬ ‫رﺳــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺗﻮﻟﻴــﺪ و ﺗﻮزﻳــﻊ ﻛﻔــﺶ و ﮔــﺮوه رﺳــﺘﻮران و ﻣــﻮاد‬ ‫ﻏﺬاﻳــﻲ اﻣــﺎده ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ اﺳــﻴﺐ را از ﻛﺮوﻧــﺎ دﻳﺪه اﻧــﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪ :)٢٦‬ﻧﺮخ رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل در رﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﻴﺐ دﻳﺪه از ﻛﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ -١٣٩٩‬واﺣﺪ‪ :‬درﺻﺪ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎری‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد‬ ‫‪٩,٠‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪ -)٣٠‬راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در رﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﻴﺐ دﻳﺪه‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ رﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر‬ ‫‪-10-2‬کسب و کار‬ ‫ﺑــﺮ اﺳــﺎس داده ﻫــﺎی اﺳــﺘﺨﺮاج ﺷــﺪه از ﻧﺘﺎﻳــﺞ ﻃــﺮح اﻣﺎرﮔﻴــﺮی‬ ‫ﻧﻴــﺮوی ﻛﺎر در ﺳــﺎل ‪ ،١٣٩٨‬ﺣــﺪود ‪ ٧,٢‬ﻣﻴﻠﻴــﻮن ﺑﻨــﮕﺎه اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه‬ ‫در ‪ ١٤‬رﺳــﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨــﺐ در ﻛﺸــﻮر ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺷــﺪه ﻛــﻪ در ﺑﻴــﻦ ان ﻫــﺎ‬ ‫ﺣــﺪود ‪ ٢٥٧٠‬ﻫــﺰار واﺣــﺪ (ﺣــﺪود ‪ ٩٥‬درﺻــﺪ) ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺧــﻮد‬ ‫اﺷــﺘﻐﺎﻟﻲ (ﻛﺎرﻛــﻦ ﻣﺴــﺘﻘﻞ) و ﺣﺪود ‪ ١٧٢‬ﻫــﺰار واﺣــﺪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت‬ ‫ﺑﻨــﮕﺎه ﻣــﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴــﺮی (ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳــﻲ)‪ ،‬وﺟــﻮد داﺷــﺖ اﺳــﺖ ﻛــﻪ‬ ‫ﺗﻌــﺪاد ﺷــﺎﻏﻼن اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه از ﻛﺮوﻧــﺎ ‪ ٤٧٠٩‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ‬ ‫ﺑــﻪ ازای ﻫــﺮ واﺣــﺪ ﻛﺴــﺐ و ﻛﺎر ‪ ٧,١‬ﻧﻔــﺮ ﺷــﺎﻏﻞ وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ‬ ‫اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕــﺮ ان اﺳــﺖ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﺪه واﺣﺪﻫــﺎی ﻛﺴــﺐ و ﻛﺎر‬ ‫از ﻧــﻮع ﺧــﺮد و ﻛﻮﭼــﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﻣﻄﻠــﺐ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺎﻣــﻞ اﻧﻜــﻪ در‬ ‫ﺳــﺎل ‪ ١٣٩٨‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل ‪ ١٣٩٧‬ﺗﻌــﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺴــﺐ وﻛﺎر و‬ ‫ﺗﻌــﺪاد ﺷــﺎﻏﻼن ان ﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ‪ ٧١‬ﻫــﺰار واﺣــﺪ و ‪ ٤٨٥‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ‬ ‫اﻓﺰاﻳــﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕــﺮ اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اﺳــﺖ ﺑــﻪ رﻏــﻢ‬ ‫وﺟــﻮد ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫــﺎی ﺧﺎرﺟــﻲ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی ﺧــﺮد و ﻛﻮﭼــﻚ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﺑﻨــﺪ‪.‬‬ ‫در راﺳـــﺘﺎی اﺟـــﺮای ﺳﻴﺎﺳـــﺖﻫﺎی اﺗﺨـــﺎذ ﺷـــﺪه از ﺳـــﻮی‬ ‫دوﻟـــﺖ ﺑـــﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳـــﺖ ﺑﻴﻤـــﺎری ﻛﺮوﻧـــﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴـــﻦ ﻛﺎﻫــﺶ‬ ‫ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫــﺎی ﻛﺴــﺐ و ﻛﺎرﻫــﺎ‪ ،‬از ﻓﺼــﻞ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن اﻗﺘﺼــﺎد اﻳــﺮان‬ ‫ﺷـــﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒـــﻮد در ﺑــﺎزار ﻛﺎر و ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑـــﻪ ﻛﺎر ﻓﺰاﻳﻨــﺪه ﺷــﺎﻏﻼن‬ ‫ﺑﻴـــﻜﺎر ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻣﺸـــﺎﻏﻞ ﻗﺒﻠــﻲ و ﻳــﺎ ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﺟﺪﻳــﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﺑـــﻪ ﮔﻮﻧـــﻪای ﻛــﻪ در ﺑﺨـــﺶ رﺳـــﻤﻲ (دارای ﺑﻴﻤــﻪ)‪ ،‬ﻧـــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣـــﻲ ﺷـــﺎﻏﻼن ﺑﻴــﻜﺎر ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻣﺸـــﺎﻏﻞ ﻗﺒﻠــﻲ و ﻳــﺎ ﺟﺪﻳــﺪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺸـــﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜــﻪ در زﻣﺴــﺘﺎن ‪ ١٣٩٩‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ زﻣﺴــﺘﺎن ‪١٣٩٨‬‬ ‫ﺑــﺮای ﺣــﺪود ‪ ٧٥‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ از ﺑﻴــﻜﺎران‪ ،‬ﺷــﻐﻞ ﺟﺪﻳــﺪ ﻧﻴــﺰ اﻳﺠــﺎد‬ ‫ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ‪ .‬اﻣﺎرﻫــﺎی ﺛﺒﺘــﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻤــﺎری ﻣﺮاﻛـــﺰ ﻛﺎرﻳﺎﺑــﻲ ﻧﻴــﺰ‬ ‫روﻧـــﺪ اﻓﺰاﻳﺸــﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻤـــﺎری در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ را ﺗﺎﻳﻴـــﺪ ﻣﻲﻛﻨــﺪ‪ .‬اﻓــﺰون‬ ‫ﺑـــﺮ اﻳــﻦ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻜـــﺮد اﺟـــﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎی اﺷـــﺘﻐﺎل در ﺳــﻪ ﻣﺎﻫــﻪ‬ ‫ﭼﻬـــﺎرم ﺳـــﺎل ﻧﻴــﺰ اﻓﺰاﻳـــﺶ ﺳــﺮﻳﻊﺗﺮ اﺷـــﺘﻐﺎل ﺟﺪﻳـــﺪ اﻳﺠــﺎد‬ ‫ﺷــﺪه را ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﻣﻲ ﻛﻨــﺪ‪ .‬ﻧﻜﺘــﻪ ﺣﺎﺋــﺰ اﻫﻤﻴــﺖ ان ﻛــﻪ‪ ،‬ﺑــﺮ اﺳــﺎس‬ ‫ﺑـــﺮاورد اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه‪ ،‬ﺣـــﺪود ‪ ٨٥‬درﺻــﺪ ﺷـــﺎﻏﻼن ﻏﻴﺮرﺳــﻤﻲ‬ ‫ﺑﻴـــﻜﺎر ﺷـــﺪه (ﻣﻌـــﺎدل ﺣــﺪود ‪ ٤٢٢‬ﻫـــﺰار ﻧﻔــﺮ) ﺑـــﻪ ﻣﺤــﻞ ﻛﺎر‬ ‫ﺧـــﻮد ﺑـــﺎز ﻧﮕﺸـــﺘﻪ اﻧﺪ و اﻳـــﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع ﺿـــﺮورت ﺳـــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و‬ ‫ﺣﻤﺎﻳـــﺖ از ﺷـــﺎﻏﻼن ﻏﻴﺮرﺳـــﻤﻲ را ﻧﻤﺎﻳـــﺎن ﻣﻲ ﺳـــﺎزد‪ .‬ﺷـــﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺸـــﺖ ﺑـــﻪ ﻛﺎر ﺷــﺎﻏﻼن ﺑﻴــﻜﺎر ﺷــﺪه ﻧﺸـــﺎن از اﻣﺎدﮔــﻲ زﻳــﺎد‬ ‫ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻏﻴﺮﻓﻌــﺎل ﺑــﺮای ورود ﻣﺠــﺪد ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﻛﺎر اﺳــﺖ و اﻳــﻦ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺿــﺮورت اﺟــﺮای روﻳﻜﺮدﻫــﺎی ﻧﻮﻳــﻦ ﺑــﺮای ﮔــﺬار از ﻛﺮوﻧــﺎ‬ ‫در ﻣﻘﻴـــﺎس ﮔﺴـــﺘﺮده را اﺷــﻜﺎر ﻣﻲ ﺳــﺎزد‪ .‬ﺿﻤــﻦ ان ﻛــﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ‬ ‫اﺑﻌــﺎد ﺣﻤﺎﻳﺘــﻲ ﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘــﻲ در اﻳــﺮان (‪ ٢,١‬درﺻــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ‬ ‫ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ داﺧﻠــﻲ) ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﺸــﻮرﻫﺎ در دوران ﻛﺮوﻧــﺎ ﻧﻴــﺰ‬ ‫ﻣﻮﻳــﺪ اﻳــﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار (‪ :)٢٣‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﺮوﻧﺎ ‪ -‬درﺻﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪-)٣١‬ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﻴﺐ دﻳﺪه از ﻛﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﻲ و ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮی‬ ‫ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻫﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه‪ ،‬در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺷــﻴﻮع‬ ‫وﻳــﺮوس ﻛﺮوﻧــﺎ‪ ،‬ﺗﻌــﺪاد واﺣﺪﻫــﺎی ﻛﺴــﺐ وﻛﺎر اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه در‬ ‫رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨــﺐ در ﺳــﺎل ‪ ١٣٩٩‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل ‪١٣٩٨‬‬ ‫ﺣــﺪود ‪ ٣٧١‬ﻫــﺰار واﺣــﺪ ﻛﺎﻫــﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ ﻛــﻪ از اﻳــﻦ‬ ‫ﺗﻌــﺪاد ‪ ٣٢٧‬ﻫــﺰار واﺣــﺪ ان ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻛﺴــﺐ و ﻛﺎرﻫــﺎی‬ ‫ﺧــﻮد اﺷــﺘﻐﺎﻟﻲ و ﻣﺎﺑﻘــﻲ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﮔــﺮوه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳــﺎن‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻧﻜــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﻛﻞ ﺷــﺎﻏﻼن ﺧﺼﻮﺻــﻲ‬ ‫و ﺗﻌﺎوﻧﻲ رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه ‪ ٦٩٤‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ ﻛﺎﻫــﺶ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ ﻟــﺬا ﺑﻄــﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑــﻪ‬ ‫ازای از ﺑﻴــﻦ رﻓﺘــﻦ ﻫــﺮ واﺣــﺪ ﻛﺴــﺐ و ﻛﺎر ﺣــﺪود ‪ ٩,١‬ﻧﻔــﺮ‬ ‫از ﺷــﺎﻏﻼن‪ ،‬ﺑﻴــﻜﺎر ﺷــﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺑــﺮاورد‬ ‫اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه از رﻳــﺰش اﺷــﺘﻐﺎل در ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه ﺑــﻪ‬ ‫ﺗﻔﻜﻴــﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی ﺗﻌﻄﻴــﻞ ﺷــﺪه و ﻧﻴﻤــﻪ ﺗﻌﻄﻴــﻞ ﻣﺸــﺨﺺ‬ ‫ﮔﺮدﻳــﺪ ‪ ٧‬درﺻــﺪ (ﻣﻌــﺎدل ‪ ٤٧‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ) از ﻛﻞ اﺷــﺘﻐﺎل از‬ ‫دﺳــﺖ رﻓﺘــﻪ (‪ ٦٩٤‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ) ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻛﺎﻫــﺶ ﺣﺠــﻢ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی ﻧﻴﻤــﻪ ﻓﻌــﺎل و ‪ ٩٣‬درﺻــﺪ (ﻣﻌــﺎدل‬ ‫‪٦٤٧‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ) ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫــﺎی ﺗﻌﻄﻴــﻞ ﺷــﺪه‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫‪٢,٤٠‬‬ ‫‪ .10‬تجربـه گام بـه گام مدیریـت کرونـا بـرای کسـب و کار و‬ ‫اشـتغال کشـور (در شـرایط اعمـال محدودیـت)‬ ‫‪ -10-1‬اشتغال‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄـــﻮر ﻛــﻪ ﭘﻴﺸــﺘﺮ اﺷــﺎره ﮔﺮدﻳـــﺪ‪ ،‬در اﻗﺘﺼــﺎد اﻳــﺮان ﺷــﻴﻮع‬ ‫ﻛﺮوﻧــﺎ در ﻓﺼــﻞ ﺑﻬــﺎر ‪ ١٣٩٩‬ﺗﻜﺎﻧــﻪ ﺷــﺪﻳﺪی ﺑــﺮ ﺑــﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸــﻮر‬ ‫وارد ﻛــﺮد ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ای ﻛــﻪ ﺣــﺪود ‪ ٥,١‬ﻣﻴﻠﻴــﻮن ﻧﻔــﺮ ﺷــﻐﻞ ﺧــﻮد‬ ‫را از دﺳـــﺖ دادﻧـــﺪ و ﺣــﺪود ‪ ٤٩٤‬ﻫــﺰار ﻧﻔـــﺮ از ﺑﻴــﻜﺎران از ﭘﻴــﺪا‬ ‫ﻛـــﺮدن ﻛﺎر ﻣﺎﻳـــﻮس ﺷـــﺪه و از ﺑــﺎزار ﻛﺎر ﺧــﺎرج ﺷـــﺪﻧﺪ‪ .‬در اﻳــﻦ‬ ‫راﺳـــﺘﺎ دوﻟــﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮی از رﻛــﻮد ﻋﻤﻴﻖ ﺗــﺮ در اﻗﺘﺼــﺎد‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪-)٢٨‬ﻧﺮخ رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل در رﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ‪( ١٣٩٩‬درﺻﺪ)‬ ‫‪٢,١٦‬‬ ‫‪٨,١‬‬ ‫‪1,44‬‬ ‫ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﺤــﻮﻻت اﺷــﺘﻐﺎل در رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺸــﺪت اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه از‬ ‫ﺷــﻴﻮع ﻛﺮوﻧــﺎ در ﻓﺼــﻮل‪ ،‬ﺑﻬــﺎر‪ ،‬ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن‪ ،‬ﭘﺎﻳﻴــﺰ و زﻣﺴــﺘﺎن ‪١٣٩٩‬‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دوره ﻫــﺎی ﻣﺸــﺎﺑﻪ در ﺳــﺎل ‪ ١٣٩٨‬در ﻧﻤــﻮدار زﻳــﺮ ﻧﺸــﺎن‬ ‫ﻣﻲ دﻫــﺪ ﻛــﻪ ﻣﻴــﺰان رﻳــﺰش اﺷــﺘﻐﺎل در ﻓﺼــﻞ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر اﺗﻔــﺎق ﻧﻴﻔﺘــﺎده اﺳــﺖ‪ .‬در‬ ‫ﻓﺼــﻞ ﭘﺎﻳﻴــﺰ وﺿﻌﻴــﺖ اﻧﺪﻛــﻲ ﺑﻬﺘــﺮ ﺷــﺪه و ﺑﻴــﺶ از ‪ ٤‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ‬ ‫از ﺷــﺎﻏﻼن ﺑﻴــﻜﺎر ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﮔﺸــﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺠــﺪدا ً در‬ ‫ﻓﺼﻞ زﻣﺴــﺘﺎن رﻳﺰش ﺑﻴﺸــﺘﺮ اﺷــﺘﻐﺎل اداﻣــﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑــﺪ‪ ،‬ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ای‬ ‫ﻛــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﺷــﺎﻏﻼن رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛــﻮر ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دوره ﻣﺸــﺎﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺣــﺪود ‪ ٧٩٤‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ ﻛﺎﻫــﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑــﻖ‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫــﺎی (‪ )٢٤‬و (‪ ،)٢٥‬ﺗﻌــﺪاد واﺣﺪﻫــﺎی ﻛﺴــﺐ و ﻛﺎر و ﺷــﺎﻏﻼن‬ ‫اﻧﻬــﺎ در ﺳــﺎﻳﺮ رﺳــﺘﻪ ﻫﺎ ﻃــﻲ زﻣﺴــﺘﺎن ‪ ١٣٩٩-١٣٩٨‬اﻓﺰاﻳــﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ‬ ‫و وﺿﻌﻴــﺖ اﺷــﺘﻐﺎل در اﻳــﻦ رﺳــﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺒــﻮد زﻳــﺎدی ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳــﻦ‪ ،‬وﺿﻌﻴــﺖ اﺳــﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی رﺳــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫــﺎ ازﻛﺮوﻧــﺎ‬ ‫ﭘﻴﭽﻴــﺪه و ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ‪ .‬ﺣﺘــﻲ اﮔــﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳــﻢ اﻣــﺎر ﻧﺘﺎﻳــﺞ‬ ‫ﻃــﺮح اﻣﺎرﮔﻴــﺮی ﻧﻴــﺮوی ﻛﺎر در ﺳــﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫــﺎی ﺗﻔﺼﻴﻠــﻲ در‬ ‫ﺳــﻄﺢ ﻓﺼﻠــﻲ ﺑﻬﻴﻨــﻪ ﻧﻴﺴــﺖ و ﺗــﻮرش زﻳــﺎد دارد‪ ،‬ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧﺘﺎﻳــﺞ‬ ‫ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﻃــﺮح اﻣﺎرﮔﻴــﺮی ﻧﻴــﺮوی ﻛﺎر ﻧﻴــﺰ ﻧﺸــﺎن ﻣﻲ دﻫــﺪ اﺷــﺘﻐﺎل‬ ‫رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه در ﺳــﺎل ‪ ١٣٩٩‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل ‪١٣٩٨‬‬ ‫ﺣــﺪود ‪ ٦٩٤‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ ﻛﺎﻫــﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳــﻦ‬ ‫ﻛــﻪ ﻛﻞ اﺷــﺘﻐﺎل ﻛﺸــﻮر در اﻳــﻦ دوره ﺣــﺪود ‪ ١٠١٠‬ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ ﻛﺎﻫــﺶ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ‪ ،‬ﻟــﺬا ﻣﻲ ﺗــﻮان ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﮔﺮﻓــﺖ ﺣــﺪود ‪ ٦٩‬درﺻــﺪ ﻛﺎﻫــﺶ‬ ‫اﺷــﺘﻐﺎل ﻛﺸــﻮر ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه اﺳــﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻲ ﻛــﻪ‬ ‫ﺳــﻬﻢ اﺷــﺘﻐﺎل رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه از ﻛﻞ اﺷــﺘﻐﺎل ﻛﺸــﻮر در ﻗﺒــﻞ از‬ ‫ﻛﺮوﻧــﺎ ﺣــﺪود ‪ ٤,١٩‬درﺻــﺪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ‪ .‬ﺑــﺮ اﻳــﻦ اﺳــﺎس‪ ،‬اﺟــﺮای‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘــﻲ در ﺳــﺎل ‪ ١٣٩٩‬از ﻛﻔﺎﻳــﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ ﻻزم‬ ‫ﺑﺮﺧــﻮردار ﻧﺒــﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨــﺪ ﺑﺎزﻧﮕــﺮی اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪ :)٢٧‬ﺧﺎﻟﺺ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه(از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ) در ‪ ١٤‬رﺳﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ‬ ‫ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ‪ ١٣٩٩‬واﺣﺪ‪ :‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬ ‫از ﻣﻨﻈــﺮ اﺳــﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴــﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳــﺮی رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨــﺐ از ﻛﺮوﻧــﺎ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑــﻮده اﺳــﺖ‪ .‬در ﻧﻤــﻮدار زﻳــﺮ‪ ،‬ﻧــﺮخ رﺷــﺪ اﺷــﺘﻐﺎل‬ ‫در رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳــﺪه ﺑــﻪ ﺗﻔﻜﻴــﻚ اﺳــﺘﺎن ﻫﺎ اراﻳــﻪ ﺷــﺪه‬ ‫اﺳــﺖ‪ .‬اﺳــﺘﺎن ﺳﻴﺴــﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎن ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﺎ ﻛﺎﻫــﺶ‬ ‫اﺷــﺘﻐﺎل در رﺳــﺘﻪ ﻫﺎی اﺳــﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﻮاﺟــﻪ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜــﻪ‬ ‫اﻓﺰاﻳــﺶ ‪ ٠ ,٥‬درﺻــﺪی اﺷــﺘﻐﺎل را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻛــﺮده اﺳــﺖ‪ .‬اﺳــﺘﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳــﻪ و ﺑﻮﻳــﺮ اﺣﻤــﺪ ﺑــﺎ ﺣــﺪود ‪ ٣٤‬درﺻــﺪ‪ ،‬اﺳــﺘﺎن اذرﺑﺎﻳﺠــﺎن‬ ‫ﻏﺮﺑــﻲ ﺑــﺎ ﺣــﺪود ‪ ٢٨‬درﺻــﺪ و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺑــﺎ ﺣــﺪود ‪ ٢٦‬درﺻــﺪ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ اﺷــﺘﻐﺎل‪ ،‬ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣــﻪ را از ﺷــﻴﻮع ﻛﺮوﻧــﺎ دﻳﺪه اﻧــﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (‪ :)٣٢‬ﺗﻮزﻳﻊ رﻳﺰش اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﻴﺐ دﻳﺪه از ﻛﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪه و ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎل‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 11 ‫شنبه ‪27‬شهریور ‪11-1400‬صفر ‪ 18-1443‬سپتامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1229‬‬ ‫تفاهم نامه پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه خوارزمی؛‬ ‫پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه خوارزمی‬ ‫برای توسعه تجاری سازی همکاری می کنند‬ ‫پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه خوارزمی در راستای بهره مندی شرکت ها و هسته های مرکز رشد و‬ ‫نواوری دانشگاه خوارزمی از خدمات و امکانات پارک علم و فناوری البرز تفاهم نامه همکاری امضاء کردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البرز‪ ،‬دکتـر عزیـز اله حبیبـی در مراسـم امضای‬ ‫ایـن تفاهم نامـه کـه بـا حضـور مهنـدس مهـدی عباسـی رئیس پـارک علـم و فنـاوری البـرز برگزار‬ ‫شـد گفـت‪ :‬یکـی از موضوعـات مهـم بـرای توسـعه کشـور ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه اسـت و‬ ‫در ایـن راسـتا همـکاری دانشـگاه خوارزمـی و مرکـز رشـد و نـواوری ایـن دانشـگاه و پـارک علـم و‬ ‫فنـاوری البـرز می توانـد بـه بسـیاری از نیازهـا ازجملـه نیازهـای فناورانه صنایـع و جامعه پاسـخ دهد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه خوارزمـی تصریـح کرد‪ :‬مـا باید بـه طبقه بندی ها در امر توسـعه پژوهش در دانشـگاه‬ ‫باهـدف رفـع نیازهـا توجـه کنیـم‪ ،‬برخـی از پژوهش هـا بنیـادی‪ ،‬برخـی توسـعه ای و برخـی‬ ‫کاربـردی و فناورانـه هسـتند‪ .‬در حـال حاضـر بسـیاری از دانشـگاه ها و موسسـات علمـی و‬ ‫پارک هـا و مراکـز رشـد علم و فناوری در راسـتای نیازهای کشـور مسـئله محـور و ماموریت گرا‬ ‫شـده اند و ایـن اتفاق خوبی اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در حـال حاضـر بایـد بـه نیازهـای صنایـع پاسـخ بدهیـم چراکـه تـوان و ظرفیـت‬ ‫خوبـی در ایـن زمینه هـا داریـم‪ .‬ایـن موضـوع باوجـود هـزاران دانشـجو و دانش اموختـه‬ ‫تحصیلات تکمیلـی امـکان پذیـر اسـت و می تـوان رسـاله ها و پایان نامـه هـارا بـه ایـن سـمت‬ ‫سوق داد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه خوارزمـی بـر چالش هـای موجـود در توسـعه علمـی و اسـتفاده از فنـاوران و‬ ‫پژوهشـگران اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬همـه مسـئوالن بایـد بـرای حمایـت از جامعه علمی تلاش کنند‬ ‫و بـرای مبـارزه بـا فسـادهای سـازمان یافته که بعضـ ًا در کشـور وجـود دارد همت کنند تا بتـوان برای‬ ‫اهـداف و ماموریت هایـی کـه نظـام در ایـن راسـتا حرکت می کنـد و دغدغـه دارد جامه عمل پوشـید‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به موضـوع مهم مهارت امـوزی گفت‪ :‬موضـوع مهارت اموزی یکی از موضوعاتی اسـت‬ ‫کـه دانشـگاه توجه ویـژه ای به ان دارد و تالش می کنیم برای توسـعه مهارت اموزی و اشـتغال پذیری‬ ‫دانشـجویان و دانش اموختگان ان را توسعه بدهیم‪.‬‬ ‫دکتـر عزیـزی بـه همـکاری خـوب دانشـگاه خوارزمـی و مرکـز رشـد نـواوری این دانشـگاه و‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری البرز اشـاره کرد و گفـت‪ :‬امضای تفاهم نامه مرکز رشـد نواوری دانشـگاه‬ ‫بـا پـارک علـم و فناوری اسـتان نیـز علاوه برافزایش هسـته ها و شـرکت های فناور دانشـگاه‪،‬‬ ‫رونـد تجاری سـازی و رفـع نیازهـای صنایع اسـتان را سـرعت خواهد بخشـید‪.‬‬ ‫وی بـر تشـکیل کمیتـه اجرایی مشـترک در اسـرع وقت اشـاره کرد و گفـت‪ :‬امیدواریم بـاکار و تالش‬ ‫جهـادی بتوانیـم بـه چالش هـا و کمبودها غلبه کنیـم و همه ظرفیت هـا و توانمندی ها را برای توسـعه‬ ‫همکاری ها در راسـتای تجاری سـازی‪ ،‬اسـتفاده از اسـاتید‪ ،‬دانشـجویان و هسـته های فناور فراهم نماییم‪.‬‬ ‫مهنـدس مهـدی عباسـی رئیـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز نیـز در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه‬ ‫ظرفیت هـای خـوب علمـی و پژوهشـی و همچنیـن نیـروی انسـانی دانشـگاه خوارزمـی گفـت‪:‬‬ ‫وجـود دکتـر حبیبـی به عنـوان رئیـس دانشـگاه خوارزمـی کـه از نیروهـای جهادگـر هسـتند و‬ ‫همچنیـن دکتـر شـنبه زاده معـاون پژوهـش و فنـاوری ایـن دانشـگاه کـه از چهره هـای موثر علمی‬ ‫و پژوهشـی هسـتند مـا را در امـر توسـعه علـم و فنـاوری اسـتان بیـش از هرزمانـی امیـدوار می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه توسعه فناوری و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور با راه اندازی صندوق پژوهش و‬ ‫فناوری استان سرعت گرفته گفت‪ :‬کنارهم قرار گرفتن مراکز علمی و فناوری و دانشگاهی و تعامل این‬ ‫مراکز با صندوق ها و مراکز رشد به توسعه و تکمیل اکوسیسم نواوری و کارافرینی استان کمک می کند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت مهندس محمد علیـزاده رئیس هیات مدیره صنـدوق پژوهش و فناوری اسـتان البرز نیز‬ ‫در این نشسـت گزارشـی از برنامه های صنـدوق ارائه کرد‪.‬‬ ‫برای جذب ‪ 1960‬نفر؛‬ ‫اطالعیه زمان بندی متقاضیان‬ ‫استخدام در وزارت علوم‬ ‫یک کارشناس مطرح کرد‪:‬‬ ‫یک پیشنهاد برای جذب مشموالن غایب نظام وظیفه‬ ‫اکنــون کــه امــکان تغییــر فــوری نیروهــای نظامــی بــه شــکل ارتــش حرفـه ای‬ ‫و تفنگــداری نیســت‪ ،‬یــک کار ســاده امــا تاثیرگــذار می توانــد بیــش از همــه‬ ‫تنبیهــات و تهدیــدات‪ ،‬جوانــان را بــه ســوی ســربازی گســیل دارد و ان افزایــش‬ ‫حداقــل حقــوق ســربازی بــه انــدازه حداقــل دســتمزد مشــموالن قانــون کار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایســنا‪ ،‬در یادداشــتی در روزنامــه اطالعــات بــه قلــم‬ ‫علیرضــا خانــی امــده اســت‪« :‬مجلــس شــورای اســامی سه شــنبه گذشــته‬ ‫«طــرح تعییــن تکلیــف مشــموالن غایــب خدمــت وظیفــه» را اعــام وصــول‬ ‫کــرد‪ .‬ان چــه هویداســت ایــن کــه اول تــا اخــر ایــن طــرح بــه تشــدید‬ ‫مجازات هــا و محرومیت هــای اجتماعــی ســربازان غایــب مربــوط اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ان چــه پیــش از ایــن توســط مســئوالن نظــام وظیفــه اعــام شــده‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬درصــد افــراد از رفتــن بــه خدمــت ســربازی امتنــاع می کننــد و همیــن‬ ‫امــر موجــب شــده مجلــس بــه فکــر طرحــی بیفتــد کــه بتوانــد غایبــان ســربازی‬ ‫را متقاعــد یــا وادار بــه خدمــت وظیفــه کنــد‪.‬‬ ‫خدمــت ســربازی کــه در ایــران عمــری بــه درازای یــک قــرن دارد‪ ،‬بارهــا‬ ‫محــل بحث هــای علمــی‪ ،‬فلســفی و اخالقــی شــده اســت‪ .‬خدمــت ســربازی از‬ ‫یــک ســو بــرای پاسداشــت از اقتــدار و تمامیــت ارضــی کشــور و حفــظ امنیــت‬ ‫ملــی امــری ضــروری می نمایــد امــا بســیاری از نظام هــای سیاســی دنیــا‪،‬‬ ‫خدمــت اجبــاری را فــی حــد ذاتــه امــری مغایــر بــا ازادی هــای فــردی و حقــوق‬ ‫بشــر می داننــد‪ .‬هم اکنــون دس ـت کــم در ‪ ۱۰۹‬کشــور جهــان خدمــت اجبــاری‬ ‫وجــود نــدارد بلکــه ارتش هــا بــه صــورت حرف ـه ای اداره می شــوند و تفنگــدار‬ ‫اســتخدام می کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن فرمــول شــهروندان را نبایــد بــه اجبــار بــه کاری مغایــر بــا‬ ‫ت خودشــان واداشــت‪ .‬شــهروندان مالیــات می دهنــد کــه شــهر تمیــز‬ ‫خواســ ‬ ‫باشــد‪ ،‬خدمــات عمومــی برقــرار باشــد‪ ،‬خیابان هــا اســفالت شــود و … نهایت ـ ًا‬ ‫مالیــات می پردازنــد کــه امنیــت برقــرار باشــد‪ .‬بنابرایــن دولت هــای رفــاه از‬ ‫محــل مالیــات شــهروندان ارتــش را اداره می کننــد و تفنگدارانــی اســتخدام‬ ‫می کننــد کــه معمــو ًال حقــوق و مزایــای انهــا بیشــتر و جذاب تــر از دســتمزد‬ ‫یــک کارمنــد یقــه ســفید اســت‪.‬‬ ‫از منظــر اقتصــادی نیــز برخــی بــزرگان معتقدنــد بهره گیــری از نیــروی کار‬ ‫جوانــان بــه صــورت خدمــت اجبــاری بــر خــاف اصــل مزیــت نســبی و‬ ‫تخصص گرایــی در اقتصــاد اســت‪ .‬پــدر اقتصــاد مــدرن‪ ،‬ادام اســمیت‪ ،‬معتقــد‬ ‫اســت فراخوانــدن همــه جوانــان بــه خدمــت ســربازی در واقــع بــه معنــای‬ ‫هــدردادن توانایی هــای مختلــف انهاســت؛ چــرا کــه اگــر هــر کــس در موقعیتــی‬ ‫کار کنــد کــه تخصــص بهتــری دارد‪ ،‬نفــع عمومــی جامعــه باالتــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد ایــن موضــوع در ماه هــای قبــل از انتخابــات در ایــران نیــز توســط‬ ‫برخــی مســئوالن نظامــی مطــرح شــد و گفتــه شــد مــا نیــز نهایت ـ ًا بایــد بــه‬ ‫ســمت نیــروی نظامــی حرفـه ای حرکــت کنیــم امــا بــه نظــر می رســد بــا توجــه‬ ‫بــه جمیــع شــرایط هنــوز تــا رســیدن بــه ان نقطــه راه نســبت ًا درازی در پیــش‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫علی الظاهــر در طرحــی کــه هفتــه پیــش در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اعــام وصــول شــد‪ ،‬مجازات هــا و محرومیت هایــی بــرای غایبــان از جملــه‬ ‫محرومیــت از گرفتــن تســهیالت بانکــی‪ ،‬محرومیــت از داشــتن حســاب بانکــی‪،‬‬ ‫محرومیــت از اخــذ پروانــه کســب‪ ،‬گواهینامــه رانندگــی و خــروج از کشــور و‬ ‫نهایت ـ ًا معرفــی بــه مراجــع قضایــی امــده اســت ضمــن ایــن کــه تــا پیــش از‬ ‫ایــن نیــز ممنوعیــت اســتخدام دولتــی و ممنوعیــت ادامــه تحصیــل نیــز در زمــره‬ ‫مجازات هــای غایبــان از خدمــت ســربازی بــود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد نگارنــده ان اســت کــه اکنــون کــه امــکان تغییــر فــوری نیروهــای‬ ‫نظامــی بــه شــکل ارتــش حرف ـه ای و تفنگــداری نیســت‪ ،‬یــک کار ســاده امــا‬ ‫تاثیرگــذار می توانــد بیــش از همــه تنبیهــات و تهدیــدات‪ ،‬جوانــان را بــه ســوی‬ ‫ســربازی گســیل دارد و ان افزایــش حداقــل حقــوق ســربازی بــه انــدازه حداقــل‬ ‫دســتمزد مشــموالن قانــون کار اســت‪ .‬ســربازان عــادی کشــور هم اکنــون‬ ‫حــدود یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان حقــوق می گیرنــد و ایــن دســتمزد‬ ‫بــه قــدری ناچیــز اســت کــه بســیاری از انهــا کــه خانواده هــای فقیــری هــم‬ ‫دارنــد‪ ،‬ترجیــح می دهنــد بــه جــای ســربازی‪ ،‬کار دیگــری ولــو کار ســیاه بکننــد‬ ‫تــا درامــدی بــه دســت اورنــد‪ .‬اگــر دســتمزد مشــموالن ســربازی بــه طــرز‬ ‫چشــمگیر و عادالنــه ای افزایــش یابــد هــم مشــکل نیــرو بــرای نهادهــای‬ ‫نظامــی حــل می شــود‪ ،‬هــم از نــرخ بیــکاری جوانــان کاســته می شــود و هــم‬ ‫ســربازان راضــی خواهنــد بــود‪ .‬از منظــر عدالــت اجتماعــی نیــز روا نیســت کــه‬ ‫جوانانــی را بــه مــدت دو ســال بــه اجبــار بــه خدمتــی ببریــم و دســتمزدی بــه‬ ‫انهــا بدهیــم کــه یــک پنجــم نیــاز فردی شــان را هــم تامیــن نکنــد‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد تفــاوت دســتمزد یــک تفنگــداری را کــه ماهانــه ‪ ۵‬هــزار دالر حقــوق‬ ‫می گیــرد بــا ســربازی کــه دســتمزدش بــه ‪ ۵۰‬دالر هــم نمی رســد‪ .‬کشــور از نظــر‬ ‫جمعیتــی بــا کمبــود نیــروی انســانی بــرای ســربازی بــه هیــچ روی مواجه نیســت و‬ ‫بــه گفتــه معــاون ســابق نظــام وظیفه‪ ،‬میــزان نیــروی موجــود بــرای ســربازی بیش‬ ‫از دو برابــر نیــاز کشــور اســت‪ .‬ان چــه می مانــد عنایــت مســئوالن اســت بــرای‬ ‫اعــاده حــق و دادن مــزد و مواجــب عادالنــه بــه جوانــان ایــن دیــار‪ ،‬بــرای خدمــت‬ ‫ســربازی تــا احســاس نکننــد کــه مصــداق ایــن بیــت حافــظ بــزرگ شــده اند‪:‬‬ ‫هر خدمتی که کردم بی مزد بود و منت‬ ‫یا رب مباد َکس را مخدوم بی عنایت»‬ ‫‪ ۲۴‬الی ‪ ۲۷‬اذرماه سال جاری؛‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‪ ،‬فناروی‬ ‫و فن بازار برگزار می شود‬ ‫بیســت و دومیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فن بــازار ‪ ۱۴۰۰‬از‬ ‫‪ ۲۴‬الــی ‪ ۲۷‬اذرمــاه ســال جــاری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬بــه منظــور ترویــج فرهنــگ پژوهــش و فنــاوری در ســطح ملی‬ ‫و ارتقــاء جایــگاه فعــاالن در ایــن حــوزه جلسـه ای بــه دو صــورت حضــور و مجــازی‬ ‫بــا حضــور سرپرســت دفتــر نــواوری و حمایــت از ســرمایه گــذاری وزارت ارتباطــات‬ ‫و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬معــاون توســعه مدیریــت شــورای عالــی مناطــق ازاد تجــاری‬ ‫– صنعتــی و ویــژه اقتصــادی‪ ،‬رئیــس پژوهشــکده قــوه قضاییــه‪ ،‬رئیــس پژوهشــگاه‬ ‫علــوم انتظامــی و مطالعــات اجتماعــای ناجــا‪ ،‬معــاون برنامه ریزی و توســعه انســانی‬ ‫امــور شــورای شــهرداری تهــران‪ ،‬مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجماعــی‪ ،‬معــاون‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی ایــران و رییــس پژوهشــگاه علــوم و فنونــی هســته ای و‬ ‫دبیــر اجرایــی نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فن بــازار بــا هــدف ایجاد‬ ‫هم‪‎‬افزایــی در برگــزاری نمایشــگاه ملــی هفتــه پژوهــش ســال جــاری؛ برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه ضمــن تاکیــد بــر ارتقاء جایــگاه فعــاالن حــوزه پژوهش و فنــاوری در‬ ‫ســطح ملــی‪ ،‬اعــام شــد در ســال جــاری بیســت و دومیــن نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فن بــازار بــه منظــور ارائــه اخریــن یافتــه هــای فناورانــه در‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬پــارک هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬مراکــز رشــد‬ ‫و شــرکت های دانش بنیــان در حوزه هــای مختلــف از جملــه رشــته های مرتبــط‬ ‫صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬دارویــی و خدماتــی از تاریــخ ‪ ۲۴‬اذرمــاه الــی ‪ ۲۷‬اذرمــاه ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫همزمــان بــا نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد ازمایشــگاهی ســاخت داخــل‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن برنامه هــای متعــددی در قالــب اییــن هفتــه پژوهــش و فنــاوری در‬ ‫ســطح ملــی بــا حضــور و مشــارکت دســتگاه های اجرایــی و وزارت خانه هــای‬ ‫مرتبــط در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت مقــرر شــد؛ هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتانی از ‪ ۱۳‬الــی ‪ ۱۹‬اذرماه‬ ‫ســال جــاری در اســتان ها برگــزار شــود‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت؛ در ایــن جلســه که بــا حضــور معاونیــن پژوهشــی و تحقیقاتی از‬ ‫وزارتخانه هــای مختلــف برگــزار شــد؛ نقطــه نظــرات اعضــای شــرکت کننــده بــرای‬ ‫برگــزاری هــر چــه مطلوبتــر هفتــه پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬مــورد بحــث و بررســی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تسهیالت ویژه سازمان وظیفه عمومی‬ ‫برای مشموالن فار غ التحصیل سال ‪۹۹‬‬ ‫نتایج اولیه ازمون استخدام پیمانی دانشگاه ها‪ ،‬موسسات اموزش عالی‪ ،‬پژوهشی و پارک های‬ ‫علم و فناوری در سـال ‪ ۱۴۰۰‬امروز اعالم شـد‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬ازمـون اسـتخدام پیمانـی دانشـگاه ها‪ ،‬موسسـات امـوزش عالـی‪،‬‬ ‫پژوهشـی و پارک هـای علـم و فنـاوری در تاریـخ ‪ ۲۲‬مـرداد سـال ‪ ۱۴۰۰‬در ‪ ۱۸۸‬شهرسـتان کشـور‬ ‫بـه صـورت برگـزار شـد‪.‬‬ ‫نتایــج اولیــه ازمــون اســتخدام پیمانــی دانشــگاه ها‪ ،‬موسســات امــوزش عالــی‪ ،‬پژوهشــی‬ ‫و پارک هــای علــم و فنــاوری از روز چهارشــنبه ‪ ۲۴‬شــهریور مــاه در درگاه اطــاع رســانی‬ ‫ســازمان ســنجش امــوزش کشــور بــه نشــانی ‪ www.sanjesh.org‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫لـذا متقاضیـان هریـک از دسـتگاه های ازمون فوق پس از دریافت نتیجـه ازمون‪ ،‬الزم اسـت برای‬ ‫اقدامات بعدی به اطالعیه ای که از روز چهارشنبه‪ ۳۱‬شهریور در درگاه اطالع رسانی وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری بـه نشـانی ‪ www.msrt.ir‬قـرار می گیـرد‪ ،‬مراجعـه و پـس از مطالعـه اطالعیـه‬ ‫مذکـور و بـر اسـاس توضیحـات و زمان بندی هـای منـدرج در اطالعیـه مذکـور‪ ،‬بـرای هـر یـک از‬ ‫دانشـگاه ها یـا موسسـات امـوزش عالـی‪ ،‬پژوهشـی و یـا پارک هـای علـم و فنـاوری کـه متقاضـی‬ ‫شـدند‪ ،‬اقـدام کنند‪.‬‬ ‫ایــن ازمــون بــه منظــور جــذب ‪ ۱۹۶۰‬نفــر نیــروی انســانی مــورد نیــاز دانشــگاه ها و‬ ‫موسســات امــوزش عالــی‪ ،‬پژوهشــی و فنــاوری سراســر کشــور برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا گفــت‪ :‬بــه کلیــه مشــموالن فــارغ التحصیل‬ ‫مقاطــع تحصیلــی دیپلــم و باالتــر کــه در ســال ‪ ۱۳۹۹‬فارغ التحصیــل شــده و‬ ‫در مراکــز دانشــگاهی در مقاطــع باالتــر پذیرفتــه شــده انــد تــا پایــان مهرمــاه‬ ‫مهلــت داده شــده تــا نســبت بــه تعیییــن تکلیــف وضعیــت خدمتــی خــود‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســردار تقــی مهــری در ایــن بــاره اظهــار کــرد‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫تشــدید شــیوع ویــروس کرونــا و تاخیــر در اعــام نتایــج نهایــی پذیرفته شــدگان‬ ‫دانشــگاه هــا و مراکــز امــوزش عالــی کشــور‪ ،‬بــا اعــام ســتاد کل نیروهــای‬ ‫مســلح بــه کلیــه مشــموالن فــارغ التحصیــل مقاطــع مختلــف تحصیلــی دیپلــم‬ ‫و باالتــر در ســال ‪ ۱۳۹۹‬کــه مــی بایســت تــا پایــان شــهریور مــاه ‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه‬ ‫معرفــی خــود اقــدام مــی کردنــد تــا پایــان مهرمــاه ( ‪ ۳۰‬مهرمــاه ‪ )۱۴۰۰‬مهلــت‬ ‫داده مــی شــود تــا در صــورت قبولــی بــه هــر نحــو (بــا ازمــون و بــدون ازمــون)‬ ‫در نیمســال اول تحصیلــی (مهرمــاه) در هریــک از واحدهــای دانشــگاهی مجــاز‬ ‫ثبــت نــام کــرده و غیبــت بــرای انــان لحــاظ نمــی شــود در ایــن خصــوص‬ ‫شــرایط مربوطــه بــه کلیــه رده هــا ابــاغ شــده و خدمــات در ایــن راســتا‬ ‫ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــه تشــریح شــرایط مربوطــه در ایــن خصــوص پرداخــت و گفــت‪ :‬کلیــه‬ ‫مشــموالن دیپلــم فــارغ التحصیــل خــرداد تــا شــهریور مــاه ســال ‪ ۱۳۹۹‬کــه‬ ‫برابــر ضوابــط قانونــی در دانشــگاه هــا و مراکــز امــوزش عالــی مجــاز بــا ازمــون‬ ‫یــا بــدون ازمــون در نیمســال اول ســال ‪( ۱۴۰۰‬مهرمــاه) پذیرفتــه شــده انــد تــا‬ ‫‪ ۳۰‬مهــر مــاه ‪ ۱۴۰۰‬مهلــت داده مــی شــود تــا نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام و یــا‬ ‫در صــورت عــدم تمایــل بــه ادامــه تحصیــل نســبت بــه تعییــن تکلیــف خدمتــی‬ ‫خــود از طریــق دفاتــر پلیــس‪ ۱۰+‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا عنــوان کرد‪ :‬کلیــه مشــموالن فــارغ التحصیل‬ ‫خــرداد مــاه تــا شــهریورماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬مقاطــع تحصیلــی دانشــگاهی کاردانــی‪،‬‬ ‫کارشناســی و کارشناســی ارشــد و دکتــری کــه برابــر ضوابــط قانونــی در مقاطــع‬ ‫تحصیلــی باالتــر یعنــی کارشناســی ناپیوســته‪ ،‬کارشناســی ارشــد ناپیوســته‪،‬‬ ‫دکتــرای تخصصــی و یــا دکتــرای حرفــه ای بــا ازمــون یــا بــدون ازمــون‬ ‫در نیمســال اول ســال ‪( ۱۴۰۰‬مهرمــاه) در دانشــگاه هــا و مراکــز امــوزش عالــی‬ ‫مجــاز‪ ،‬پذیرفتــه شــده انــد تــا ‪ ۳۰‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬مهلــت داده مــی شــود‬ ‫تــا نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کــرده و یــا درصــورت عــدم تمایــل بــه ادامــه‬ ‫تحصیــل نســبت بــه تعییــن تکلیــف وضعیــت خدمتــی خــود و دریافــت بــرگ‬ ‫امــاده بــه خدمــت از طریــق دفاتــر پلیــس‪ ۱۰+‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ســردار مهــری تصریــح کــرد‪ :‬کلیــه مشــموالنی کــه برابــر ضوابــط قانونــی‬ ‫بــرای تکمیــل ظرفیــت و یــا نیــم ســال تحصیلــی دوم ســال ‪( ۱۴۰۰‬بهمــن مــاه)‬ ‫پذیرفتــه شــده انــد نیــز صرفــا تــا پایــان مهرمــاه (‪ ۳۰‬مهرمــاه ‪ )۱۴۰۰‬مهلــت‬ ‫معرفــی دارنــد تــا ضمــن معرفــی خــود و تعییــن تکلیــف خدمتــی‪ ،‬در صــورت‬ ‫تمایــل و بــا ارائــه گواهــی قبولــی در دانشــگاه هــا و مراکــز امــوزش عالــی در‬ ‫بهمــن مــاه پــس از دریافــت بــرگ امــاده بــه خدمــت از طریــق دفاتــر مذکــور‬ ‫از تســهیالت تمدیــد تاریــخ اعــزام تــا زمــان الزم بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫از سویانتشاراتاردویسوره کتاب‬ ‫«بهبود مستمر در کسب و کار »‬ ‫منتشر شد‬ ‫از کتــاب «بهبــود مســتمر‬ ‫در کســب و کار» از ســوی‬ ‫انتشــارات اردوی ســوره‬ ‫منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه‬ ‫نقــل از (ایبنــا) در لرســتان‪،‬‬ ‫کتــاب «بهبــود مســتمر در‬ ‫کســب و کار‪ :‬راهنمــای‬ ‫پیشــرفت ســازمان در ‪ 24‬ماه»‬ ‫چگونگــی اجــرا و نهادینــه‬ ‫کــردن شــیوه ی بهبــود‬ ‫مســتمر را کــه یــک ابــراز‬ ‫بهبــود بهــره وری در ســازمان‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬مــورد‬ ‫بررســی قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب نظــرات اساســی و اثبــات شــده ای را در اختیــار شــما قــرار‬ ‫می دهــد کــه بــه کمــک ان می توانیــد ســازمانتان را در بحــران کنونــی‬ ‫متحــول کــرده و ســبب بهبــود ان شــوید‪ .‬نکتــه قــوت کتــاب بهبــود‬ ‫مســتمر در کســب و کار (‪)Kick down the door of complacency‬‬ ‫در روایــت داســتانی ان اســت‪ .‬عــاوه بــر ان چارلــز‪ .‬ســی‪ .‬هــاروود‬ ‫(‪ )Charles C. Harwood‬در ایــن کتــاب مطالــب را گام بــه گام و بــا‬ ‫زبانــی ســاده شــرح داده اســت‪.‬‬ ‫عملکــرد بســیاری از ســازمان ها بــه گونـه ای اســت کــه گویــی در شــرایط‬ ‫بســیار بــدی بــه ســر می برنــد‪ .‬ممکــن اســت گهــگاه روزن ـه ای از امیــد‬ ‫پیــدا شــود و اوضــاع را کمــی مســاعدتر کنــد‪ ،‬ولــی غالبـ ًا ایــن ســازمان ها‬ ‫بــا همــان مشــکالت همیشــگی دســت بــه گریبان انــد؛ مشــکالتی از‬ ‫قبیــل کمبــود وقــت بــرای پاســخگویی بــه مشــتریان‪ ،‬تاخیــر در تحویــل‬ ‫کاال بــه مشــتری‪ ،‬مشــکالتی در رابطــه بــا کیفیــت محصــول‪ ،‬وجــود‬ ‫تامین کننــدگان مــواد ا ّولیــه غیــر قابــل اعتمــاد‪ ،‬تاخیــر در رســاندن‬ ‫محصــوالت جدیــد بــه بــازار‪ .‬همچنیــن ایــن ســازمان ها بــه ســبب‬ ‫انجــام برخــی اشــتباهات‪ ،‬دوباره کاری هــا‪ ،‬روش هــای ناکارامــد و عــدم‬ ‫همــکاری بیــن واحدهــا‪ ،‬هزینه هــای باالیــی دارنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه بســیاری از افــراد و ســازمان ها‪ ،‬بــه ایــن مشــکالت‬ ‫اهمیــت نــداده و نســبت بــه ان هــا عکس العملــی نشــان نمی دهنــد‪.‬‬ ‫ت و پنــج درصــد از وقتشــان‬ ‫ان هــا گمــان می کننــد کــه صــرف بیســ ‬ ‫به صــورت پیوســته‪ ،‬بــرای دوبــاره کاری و بررســی نتایــج کارهــای قبلــی‪،‬‬ ‫کــه در ابتــدا بــه شــکل صحیــح انجــام نگرفته انــد‪ ،‬بخشــی از وظایــف‬ ‫شــغلی ان هاســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه راه حلــی وجــود دارد کــه بهبــود مســتمر نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫بهبــود مســتمر روشــی اســت کــه بــا بــه کارگیــری ان همــه افــراد در حل‬ ‫مشــکالت‪ ،‬بــه صــورت عملــی و در نتیجــه دســتیابی بــه فرصت هــای‬ ‫پیــش رو دخیــل هســتند تــا از ایــن طریــق بتــوان جریــان کار را‬ ‫به صــورت مــداوم بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫همــه ی ســازمان ها‪ ،‬کارخانجــات‪ ،‬کارهــای گروهــی‪ ،‬کارافرینــان‪،‬‬ ‫واحدهــای تولیــدی‪ ،‬کســب و کارهــای کوچــک و بــزرگ و‪ ...‬می تواننــد‬ ‫از ایــن کتــاب بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫کتــاب «بهبــود مســتمر در کســب و کار (راهنمــای پیشــرفت ســازمان در‬ ‫‪ 24‬مــاه)» در قطــع وزیــری بــا ‪ 255‬صفحــه و قیمــت ‪ 80‬هــزار تومــان‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬الزم بــه ذکــر اســت نســخه الکترونیکــی ان نیــز در کتابراه‬ ‫و طاقچــه در دســترس عالقه منــدان قــرار دارد‪.‬‬ ‫در رتبه بندی جهانی ‪ ۲۰۲۲‬کیواس؛‬ ‫بهترین دانشکده های‬ ‫«کسب و کار » جهان معرفی شدند‬ ‫رتبـه بنـدی جهانـی کیـواس ‪ ۲۰۲۲‬برای دانشـکده های کسـب و کار (‪)MBA‬‬ ‫منتشـر شـد و برتریـن هـای جهـان در پنج بخـش تخصصی معرفی شـدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬ایـن رتبـه بنـدی جهانـی برای دانشـکده هـای کسـب و کار‬ ‫(‪ )MBA‬منتشـر شده است و دانشکده ‪ MBA‬دانشگاه استانفورد ایاالت متحده رتبه برتر‬ ‫خـود را از سـال گذشـته حفـظ کـرده و تقریبـ ًا ‪ ۹۹.۹‬نمـره عالی برای بخش اشـتغال‬ ‫فـارغ التحصیلان دریافت کرده اسـت‪.‬‬ ‫مدرسـه بازرگانـی هـاروارد ایـاالت متحـده رتبـه خـود را از رتبه چهارم در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬بـه رتبـه دوم در رتبه بندی امسـال ارتقا داده اسـت و به صورت مشـترک‬ ‫با دانشـکده پـن از دانشـگاه وارتون امریکا قـرار دارد‪.‬‬ ‫رتبـه چهـارم امسـال متعلـق بـه دانشـکده ‪ HEC‬پاریـس از فرانسـه اسـت کـه‬ ‫نسـبت بـه رتبه پنجم در سـال ‪ ۲۰۲۱‬بهبود یافته اسـت‪ .‬همچنین یـک امتیاز عالی‬ ‫قابـل توجـه برای بازگشـت سـرمایه را کسـب کرده اسـت‪.‬‬ ‫دانشـکده ‪ Sloan‬انسـتیتو تحقیقـات فنـاوری ماساچوسـت ‪ MIT‬ایـاالت متحده ‪،‬‬ ‫امسـال دو پلـه سـقوط کـرده اسـت و بـا وجـود نمـره ‪ ۹۹.۹‬در بخـش‬ ‫اندیشـه رهبـری در رتبـه پنجـم قـرار دارد و پـس از ان مدرسـه تجـاری‬ ‫لنـدن از انگلسـتان ‪ ،‬در رتبـه ششـم قـرار دارد‪.‬‬ ‫رتبـه بنـدی کیـواس در رشـته «کسـب و کار یـا ‪ »MBA‬یـک رتبـه بنـدی‬ ‫اختصاصـی اسـت و بـه دلیل اینکـه نظام رتبه بندی کیـواس کار خود را بـا رتبه بندی‬ ‫ایـن دانشـکده هـا شـروع کـرده اسـت از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫امسـال رتبـه بنـدی جداگانـه بـرای مقطـع کارشناسـی ارشـد در پنـج بخـش‬ ‫تخصصـی «تجزیـه و تحلیـل کسـب و کار»‪« ،‬امـور مالـی»‪« ،‬مدیریـت»‪،‬‬ ‫«بازاریابـی» و «مدیریـت زنجیـره تامیـن» نیـز صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1233

هفته نامه بازار کار 1233

شماره : 1233
تاریخ : 1400/07/23
هفته نامه بازار کار 1232

هفته نامه بازار کار 1232

شماره : 1232
تاریخ : 1400/07/17
هفته نامه بازار کار 1231

هفته نامه بازار کار 1231

شماره : 1231
تاریخ : 1400/07/09
هفته نامه بازار کار 1230

هفته نامه بازار کار 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/07/03
هفته نامه بازار کار 1228

هفته نامه بازار کار 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/06/20
هفته نامه بازار کار 1227

هفته نامه بازار کار 1227

شماره : 1227
تاریخ : 1400/06/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!