هفته نامه خبر فردیس شماره 131 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 131

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 131

هفته نامه خبر فردیس شماره 131

‫ایین تودیع و معارفه‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫معاوناستاندار‪:‬‬ ‫اجرای طرح زوج‬ ‫و فرد خودروها در‬ ‫کرج و فردیس‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫تجلیل از جوان نخبه‬ ‫فردیسی به عنوان چهره‬ ‫پیشتاز فناوری کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 131‬هفته چهارم‪ 25 ،‬دی ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫دستفروشان فردیس‬ ‫بازگشتند!‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫اینکه دستفروشان فردیس به معابر و پیاده‬ ‫روهای این شهر بازگشتند‪ ،‬نه تازگی دارد و‬ ‫نه جنبه خبری و نه ارزش خبری‪ ،‬چون این‬ ‫معضلی است که همیشــه و همواره البته با‬ ‫اندکی شدت و ضعف وجود داشته و ادامه هم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۶‬دستگاه لوکوموتیو در‬ ‫فردیس بازسازی اساسی‬ ‫شد‬ ‫‪3‬‬ ‫پروژه های ورزشی نیمه‬ ‫تمام فردیس تکمیل‬ ‫می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫مشکل شهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت سرمایه است‬ ‫‪4‬‬ ‫لزوم دریافت معاینه فنی خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫بازدید معاون وزیر بهداشت‬ ‫از بیمارستان فردیس‬ ‫‪4‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫برخورد برخی کارکنان بانک‬ ‫ملی فردیس خدشه به اعتماد‬ ‫مشتریان است!‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‪ ۴۵۰‬خانواده میهمان‬ ‫زیر پوشش بنیاد‬ ‫شهید فردیس‬ ‫هستند‬ ‫محمد حسین رنجبر‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون فرماندار‬ ‫فردیس مازوت سوزی‬ ‫نیروگاه منتظر قائم را‬ ‫تکذیب کرد‬ ‫علیرضا صیاد‬ ‫‪4‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫دستفروشان فردیس‬ ‫بازگشتند!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫بنیادی ترین مشــکل دستفروشی که تنها منحصر به فردیس‬ ‫نیست و در دیگر شهرها و کالنشهرها نیز قابل مشاهده است‪ ،‬به‬ ‫نوع نگاه و رویکرد غیرســاختاری مسووالن ذیربط از باالترین تا‬ ‫پایین ترین رده نسبت به این پدیده اجتماعی مربوط می شود‪،‬‬ ‫به زبان ساده تا وقتی این معضل در چهارچوب "علت و معلول"‬ ‫مورد ارزیابی و تحلیل قرار نگیرد‪ ،‬اش همان و کاسه همان‪.‬‬ ‫منظــور از نگاه علت و معلول هم واضح تر از ان اســت که به‬ ‫توضیح بیشــتر نیاز داشته باشــد‪ ،‬به این معنی که دستفروشی‬ ‫خود زاییده و معلول علت مهمتر و اساسی تری به نام فقر است‪،‬‬ ‫بنابراین برای رفع بنیادی و ســاختاری این معضل‪ ،‬پرداختن به‬ ‫معلول راه به جایی نخواهد برد و تمام هم و غم مســووالن باید‬ ‫روی از بین بردن یا کاســتن از تبعات فالکت بار علت یا همان‬ ‫فقر که پایــه و بنیان بخش اعظم معضــات اجتماعی و حتی‬ ‫فرهنگی است‪ ،‬متمرکز شود‪.‬‬ ‫باری‪ ،‬بعد از اعالم شــهردار فردیس مبنی بر از سرگیری طرح‬ ‫جمع اوری و ساماندهی دستفروشان این شهر در چند روز اخیر‪،‬‬ ‫فکر کردم نگاهی به ارشــیو و همین ستون سخن داشته باشم و‬ ‫اکنون چند جمله از انچه در ســال ‪ 97‬مربوط به بازارچه تحت‬ ‫عنوان "خبری خوش برای دستفروشــان فردیس اما ‪"...‬نوشــته‬ ‫بــودم را عینا در زیر درج می کنم که نشــان مــی دهد اگر به‬ ‫علــت اصلی یعنی فقر و تنگناهای اقتصادی در جامعه نپردازیم‪،‬‬ ‫این معلول یعنی پدیده دستفروشی همچنان پابرجا خواهد بود‪.‬‬ ‫عین جمالت انتهایی متن دو ســال پیش چنین اســت‪ :‬باید‬ ‫اذعان کنیم که با کم شدن ‪ 260‬دستفروش از سطح بلوار اصلی‬ ‫و همیشــه شــلوغ فردیس یا همان پنج فلکه معروف این شهر‪،‬‬ ‫تردید نکنیم که به سرعت عده ای دستفروش تازه جایگزین انها‬ ‫می شوند‪ ،‬پس ایجاب می کند که اقدام ها و ایجاد بازارچه های‬ ‫مشــابه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر کماکان در دستور‬ ‫کار شورا و شهرداری فردیس باقی بماند‪.‬‬ ‫و ســخن اخر اینکه‪ ،‬با انتشــار و بازتاب بیــش از حد درباره‬ ‫بازارچه کانال شرقی فردیس‪ ،‬این توقع را در افکار عمومی‪ ،‬مردم‬ ‫و نیــز مغازه داران ایجــاد نکنیم که با راه انــدازی این بازارچه‬ ‫دیگر مشکل دستفروشان برطرف شده است‪ ،‬چراکه واقعیت هم‬ ‫اینگونه نیست و در واقع بخشی از مشکل حل شده است‪.‬‬ ‫این دو پاراگراف که دو ســال پیش در همین ســتون نوشته‬ ‫شــده و اکنون برای همگان قابل دسترسی است‪ ،‬نه پیش گویی‬ ‫و نه پیش بینی است‪ ،‬بلکه واقعیتی عینی در حال تکرار است و‬ ‫این بار از زبان ســعیدی سیرایی شهردار فردیس‪ ،‬لذا دور نیست‬ ‫زمانی که اهالی رســانه دوباره شــروع به نشــر و بازنشر خبر و‬ ‫گزارش درباره تبعات کشــمکش و مجادله بین دستفروشــان و‬ ‫ماموران شــهرداری فردیس می کنند و این دور باطل همچنان‬ ‫ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫طبیعی است که در این دور بازهم همچون گذشته از سد معبر‬ ‫و ایجاد مزاحمت دستفروشان برای شهروندان‪ ،‬ازدحام در پیاده‬ ‫روها و حاشیه خیابانها‪ ،‬نارضایتی اصناف و نیز امکانات و نیروی‬ ‫مورد نیاز برای مقابله با این پدیده فراگیر خواهند گفت‪ ،‬اما نکته‬ ‫و مســاله تازه نقش پررنگ نیروی انتظامی در کمک به مدیریت‬ ‫شهری فردیس است‪.‬‬ ‫همانگونه که شــهردار فردیس شــروع طرح جمــع اوری و‬ ‫ساماندهی دستفروشان را به همکاری نیروی انتظامی‪ ،‬در اختیار‬ ‫قرار دادن ‪ ۱۸‬نیرو برای رفع ســد معبر و صدور دستور قضایی‬ ‫از سوی دادستان عمومی و انقالب این شهرستان مشروط کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســعید ســیرایی در عین حال به نقص و عدم به روز رسانی‬ ‫قانون رفع سد معبر اشاره کرده و گفته است‪ ،‬گرچه طبق قانون‬ ‫رفع ســد معبر از جمله وظایف شــهرداری اســت و همگان بر‬ ‫ایــن امر تاکید دارند‪ ،‬اما این قانون مربوط به ‪ 56‬ســال پیش و‬ ‫مطابق با شــرایط ان زمان بوده است که تا کنون به روز رسانی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫او همچنیــن اختیــارات و امکانات شــهرداری فردیس را به‬ ‫تنهایی پاســخگوی رفع ســد معبر و جمع اوری دستفروشان‬ ‫ندانســت و تاکید کرد‪ :‬رفع ســد معبر به معنی برداشتن بساط‬ ‫کوچک یک دستفروش از معابر نیست و اغلب به صدور دستور‬ ‫قضایی و برخورد با قانون شــکنان و حمایت و پشــتیبانی همه‬ ‫جانبه سایر دستگاه های ذیربط نیاز دارد‪.‬‬ ‫برخی دیگر از اعضای شــورای شــهر فردیــس و نیز معاون‬ ‫برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری این شهرســتان و بعضی‬ ‫از مســووالن هم درباره بازگشــت و افزایش شمار دستفروشان‬ ‫در فردیس ســخن گفته اند‪ ،‬لیکن نقل قولی از رییس شــورای‬ ‫شهرســتان فردیس مبنی بر اســتفاده از حیاط مدرســه ها به‬ ‫عنوان پارکینگ به منظور کاهش ترافیک در این شهر پرتردد و‬ ‫پرجمعیت در نوع خود جالب توجه است‪.‬‬ ‫البتــه ایــن گفته رییس شــورای شهرســتان کــه برخی از‬ ‫دستفروشان فردیس خطرناک هستند‪ ،‬تا جایی که حتی کسبه‬ ‫جرات اعتراض نســبت به حضور انها را ندارند‪ ،‬به نظر جالب تر‬ ‫می رسد‪ ،‬گرچه این عضو شورای شهر فردیس توضیح بیشتری‬ ‫در این زمینه نداده اســت‪ ،‬اما ســخن بســیار پرســش و تامل‬ ‫برانگیزی اســت‪ ،‬مگر این دستفروشــان چه کسانی هستند که‬ ‫نمی توان به کار غیرقانونی انها اعتراض کرد؟!‬ ‫بگذریم‪ ،‬اکنون حضور دستفروشــان در ســطح معابر و پیاده‬ ‫روهای شــهر فردیس در حالی رو به افزایش اســت که در پی‬ ‫شیوع ویروس نامریی کرونا‪ ،‬شرایط کلی زندگی در هر نقطه ای‬ ‫از جهان دچار تغییر و دگرگونی شــده است و هرگونه تجمع و‬ ‫ازدحامــی به هر دلیلی می تواند به یکی از کانونهای ســرایت و‬ ‫گسترش این ویروس خطرناک تبدیل شود‪.‬‬ ‫از طرفی دستفروشــی هــم موضوع دیروز و امروز نیســت و‬ ‫ســالهای متمادی است که به معضلی بغرنج و پیچیده در حوزه‬ ‫اجتماعی و اقتصادی مبدل شده و همانگونه که شاهد بودیم راه‬ ‫اندازی بازارچه با هدف تجمیع و ساماندهی دستفروشان فردیس‬ ‫نیز چندان کارســاز و راه گشا واقع نشد و دیری نپایید که عده‬ ‫دیگری جایگزین انها شدند‪ ،‬بنابراین شاید قانونمند کردن افراد‬ ‫فعال در این حرفه‪ ،‬راه حل نسبی برای مدیریت این پدیده باشد‪.‬‬ ‫بدیهی است که بیشترین لطمه و اجحاف ناشی از افزایش بی‬ ‫رویه شمار دستفروشان به قشر مغازه دار و اصناف وارد می شود‬ ‫که طبق قانون عالوه بــر اجاره بها‪ ،‬باید عوارض‪ ،‬مالیات‪ ،‬هزینه‬ ‫اب و بــرق و ‪ ...‬را پرداخــت کنند در حالی که رشــد روزافزون‬ ‫دستفروشــان‪ ،‬کار انها را کامال کســاد کرده است‪ ،‬اما فراموش‬ ‫نکنیم که دستفروشــان هم به قول خودشان فقط به دنبال یک‬ ‫لقمه نان حالل برای خانواده خود هستند‪.‬‬ ‫ختــم کالم‪ ،‬از انجا که دستفروشــی خــود معلول علت های‬ ‫دیگری چون فقر‪ ،‬نداری و بیکاری اســت‪ ،‬بنابراین تا وقتی علت‬ ‫هــای اصلی این پدیده برطرف نشــود‪ ،‬نباید و نمی توان انتظار‬ ‫داشت که تغییر و بهبودی خاصی در شرایط موجود ایجاد شود!‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 131‬هفته چهارم ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫ایین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی فردیس برگزار شد‬ ‫اییــن تودیع و معارفــه فرمانده جدید‬ ‫نیروی انتظامــی شهرســتان فردیس با‬ ‫حضور امام جمعه فردیس‪ ،‬فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی اســتان البرز و اعضای شــورای‬ ‫تامین شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این ایین که در سالن ایثار شهرداری‬ ‫فردیس برگزار شــد‪ ،‬ضمــن قدردانی از‬ ‫تالشهای بی وقفه سرهنگ جنتی فرمانده‬ ‫ســابق نیروی انتظامی فردیس‪ ،‬سرهنگ‬ ‫ملکی به عنــوان فرمانــده جدید نیروی‬ ‫انتظامی این شهرستان معرفی شد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس در این ایین با اشــاره‬ ‫به اینکه دشــمن به دنبال ایجاد ناامنی‪،‬‬ ‫ناامیدی و ناکارامد نشــان دادن حاکمیت‬ ‫اســت‪ ،‬نیــروی انتظامی را نــوک پیکان‬ ‫حاکمیت در مقابله با دشمن توصیف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت های شبانه روزی برادرانمان‬ ‫در فرماندهی انتظامی شهرستان فردیس‬ ‫در تامین امنیت عمومی و تعامل با مردم‬ ‫بسیار خوب عمل کردند که تالشهای این‬ ‫عزیزان قابل ستایش است‪.‬‬ ‫مهندس اینانلو کارگزاران نظام اسالمی‬ ‫در دولت‪ ،‬ارتش‪ ،‬سپاه‪ ،‬نیروی انتظامی و‬ ‫همــه قوا را از مجاهدین فی ســبیل اهلل خواند و‬ ‫افزود‪ :‬بر این اساس نیروی انتظامی در هر رده ای‬ ‫که مشغول خدمت هستند انتظار داریم به عنوان‬ ‫ویترین نظام اســامی‪ ،‬صداقت‪ ،‬پاکدستی و ایثار‬ ‫را بــه معنای واقعی کلمه ســرلوحه فعالیت های‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫* خدمات ســرهنگ جنتی در طول سه‬ ‫سال خدمت صادقانه در فردیس بسیار قابل‬ ‫تقدیر است‬ ‫همدلی همه مســووالن دســتگاه های اجرایی و‬ ‫مردم اســت و امروز وحدت خوبی بین نیروهای‬ ‫انتظامی‪ ،‬نظامی و مردمی به ویژه در استان البرز‬ ‫برقرار است‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی البرز تاکیــد کرد که نقش‬ ‫مردم را نباید در بهبود شــاخص های اقتصادی‬ ‫و امنیتــی نادیده گرفت چرا که این مردم بیش‬ ‫از ‪ ۲۳۰‬هزار شــهید برای صیانت از ارزش ها و‬ ‫ارمانهای واالی انقالب اسالمی تقدیم کرده اند‪.‬‬ ‫ســردار محمدیــان در پایــان ســخنان خود‬ ‫ســرهنگ کامران ملکــی را به عنــوان فرمانده‬ ‫انتظامی شهرســتان فردیس معرفی و از خدمات‬ ‫سرهنگ بیژن جنتی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در این ایین که اعضای شــورای شهر فردیس‬ ‫و مشکین دشت و معاونان و روسای کالنتریهای‬ ‫شهرســتان فردیــس و اهالی رســانه نیز حضور‬ ‫داشــتند‪ ،‬ضمــن اعطای حکم ســرهنگ ملکی‬ ‫به ســرهنگ جنتی‪ ،‬با حکم ســردار محمدیان‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی اســتان البرز‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫ملکــی بــه عنــوان فرمانــده نیــروی انتظامی‬ ‫شهرستان فردیس معرفی شد‪.‬‬ ‫نیز در جمع مســووالن حاضرشده بود همچنین‬ ‫در ایین کلنگ زنی ســاختمان ســتاد فرماندهی‬ ‫انتظامی شهرســتان فردیس واقع در کانال غربی‬ ‫حضور یافتند‪.‬‬ ‫* استاندار البرز‪ :‬برقراری امنیت و ارامش‬ ‫جامعه تنها وظیفه ناجا نیست‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬فراهم کردن امنیت فقط‬ ‫مربوط بــه نیــروی انتظامی نیســت بلکه همه‬ ‫دستگاهها و مجموعه ها در مقابل امنیت و ارامش‬ ‫مردم مسوولیت دارند‪.‬‬ ‫عزیزاله شهبازی در ایین کلنگ زنی ساختمان‬ ‫ســتاد فرماندهــی انتظامی شهرســتان فردیس‬ ‫افزود‪ :‬شهرستان فردیس از جمله شهرستان های‬ ‫پــر تراکم و مهاجر پذیر و دومین شهرســتان پر‬ ‫جمعیت اســتان البرز با بیــش از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه دســتگاه قضایــی‪ ،‬انتظامی‬ ‫و امنیتی شــبانه روز برای برقــراری امنیت این‬ ‫شهرســتان تالش می کنند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬تنوع‬ ‫جمعیت در این شهرســتان باالست و استان البرز‬ ‫شهر فردیس هفت هزار و ‪ ۲۰۰‬متر مربع‬ ‫زمین در اختیار ســتاد فرمانده انتظامی‬ ‫فردیس قرار گرفــت و اعتبار ان از محل‬ ‫منابع استانی و همچنین منابعی از سوی‬ ‫نیــروی انتظامــی کشــور تخصیص پیدا‬ ‫خواهــد کرد تا این ســتاد ظرف ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز نیز گفت‪:‬‬ ‫شهرســتان فردیس بدلیل تازه تاســیس‬ ‫بودن‪ ،‬بافت فرماندهی انتظامی مناســبی‬ ‫برای خدمات رسانی به مردم و نظارت بر‬ ‫رده های زیر مجموعه را نداشت‪.‬‬ ‫ســردار عباســعلی محمدیــان افزود‪:‬‬ ‫با حضور اســتاندار البرز که همیشــه به‬ ‫موضوع امنیت اهمیــت و توجه ویژه ای‬ ‫قایل هستند‪ ،‬مشکالت در سطح استان در‬ ‫حال رفع شدن است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬اعتبار ساخت برای‬ ‫ایــن زمین از ســوی اســتانداری و ناجا‬ ‫تخصیص پیدا می کند تا بتوانیم در کوتاه‬ ‫ترین زمان ســاختمان ســتاد فرماندهی‬ ‫فردیس ساخته شود‪.‬‬ ‫* تعامــل و خدمت به مــردم و ارتباط‬ ‫صمیمی با اهالی رسانه دو ویژگی شخصیتی‬ ‫سرهنگ جنتی‬ ‫ســرهنگ جنتی کــه به عنــوان رییس پلیس‬ ‫پیشگیری استان البرز منصوب شده است‪ ،‬عالوه‬ ‫فرماندار فردیس از خدمات سرهنگ جنتی در‬ ‫طول ســه سال خدمت صادقانه و میدان داری در‬ ‫شهرســتان فردیس به ویــژه در تعامل نزدیک با‬ ‫مــردم تقدیر و قدردانی کــرد و همچنین ضمن‬ ‫خوشامدگویی و تبریک به سرهنگ ملکی فرمانده‬ ‫جدید نیروی انتظامی شهرستان فردیس برای او‬ ‫ارزوی موفقیت و سربلندی نمود‪.‬‬ ‫* فرمانده انتظامی البرز‪ :‬کاســتی های‬ ‫فردیس در بخش انتظامی باید تامین شود‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان البرز نیز با یاداوری‬ ‫اینکــه جمعیت ‪ ۶۰۰‬هــزار نفری شهرســتان‬ ‫فردیس که با برخی اســتان های کشــور برابری‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در این شهرســتان کاستی هایی‬ ‫به لحاظ نیروی انسانی و امکانات انتظامی وجود‬ ‫دارد که باید تامین شود‪.‬‬ ‫ســردار عباســعلی محمدیان افزود‪ :‬بررســی‬ ‫ها بیانگر ان اســت که در شهرســتان فردیس‬ ‫امکانــات انتظامی به تناســب نیازهای جمعیتی‬ ‫این شهرســتان وجود ندارد و باید در این زمینه‬ ‫اقدامات الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی با این پیش بینی که برای ســه ماهه اول‬ ‫سال اینده شــاهد تحول خوبی در تامین نیروی‬ ‫انسانی و امکانات انتظامی در شهرستان فردیس‬ ‫خواهیم بود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫فردیس نداشتن ســاختمان مناسب برای ستاد‬ ‫فرماندهی انتظامی این شهرســتان است که اگر‬ ‫نیروی انسانی بیشتری به منطقه اعزام شود باید‬ ‫مکان مناسب برای فعالیت انها مهیا شود‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان افزود‪ :‬بخشــی از کالنتری‬ ‫های فردیس همین شــرایط را دارند و امکانات‬ ‫انها از اســتاندارد کافی برخوردار نیست‪ ،‬هرچند‬ ‫که شــهرداری فردیس با اختصاص قطعه زمینی‬ ‫برای ســتاد فرماندهی انتظامی این شهرســتان‬ ‫گام بزرگی برای رفع مشکالت برداشته است‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی اســتان البــرز توضیح داد‪:‬‬ ‫ســاختمانی را بــرای ‪ ۴۰‬ســال اینده ســتاد‬ ‫فرماندهی انتظامی فردیس پیش بینی کرده ایم‬ ‫که با ساخت ان بخشی از رده های دیگر هم می‬ ‫توانند در این مکان استقرار یابند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه در بعد امنیتی و پشــتوانه‬ ‫امنیــت توان یــگان ویژه انتظامی اســتان البرز‬ ‫نســبت به سال گذشــته هفت برابر شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این توان یگان ویژه انتظامی رو به افزایش‬ ‫اســت و این نیروهــا افزون بــر ماموریت های‬ ‫تعریف شــده می توانند در سایر ماموریت ها نیز‬ ‫مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی البرز بیان داشــت‪ :‬امسال با‬ ‫وجود شــدت تحریم ها وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫بهتر از دو ســال گذشته است و شاخص ها رو به‬ ‫بهبودی اســت که نقش مهمی در ارتقای امنیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان گفت‪ :‬همه دســتاوردها به‬ ‫برکــت رهبــری داهیانه مقام معظــم رهبری و‬ ‫* کلنگ زنی ســاختمان ستاد فرماندهی‬ ‫انتظامی شهرستان فردیس‬ ‫مســووالن شــرکت کننده در اییــن تودیع و‬ ‫معارفه در پایان که دکتر شــهبازی استاندار البرز‬ ‫اخرین اســتان به لحاظ کمبود زیرســاخت های‬ ‫الزم در بخش های مختلف کشور شکل گرفت‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫ســتاد فرماندهی استان توانسته‬ ‫همــکاری و تعامــل خوبی بین‬ ‫دستگاههای اجرایی‪ ،‬استانداری‪،‬‬ ‫شهرداری ها و شــوراهای شهر‬ ‫برقرار کند و این حســن تعامل‬ ‫برنامه ریزی خوبی برای توســعه‬ ‫فضاهای انتظامی در استان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امروز‬ ‫این تعامل باعث شد که عملیات‬ ‫ساخت ستاد فرماندهی فردیس‬ ‫برای افزایش بسترهای انتظامی‪،‬‬ ‫امنیتــی و کاهش بــار ترافیکی‬ ‫برای خدمت رسانی به مردم انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس توسط شورای اسالمی‬ ‫بر ویژگی های خاص شــخصیتی‪ ،‬از دو نظر در‬ ‫شهرســتان فردیس زبان زد شــده بود که اول‬ ‫تعامل نزدیک و خدمت بی منت به مردم و جنبه‬ ‫دوم نیــز ارتباط صمیمی و همیشــگی با اهالی‬ ‫رسانه بود‪.‬‬ ‫همانگونه که ســرهنگ جنتی به عنوان رییس‬ ‫پلیس پیشگیری استان البرز در پیامی از تالش و‬ ‫همکاریهای اهالی رسانه فردیس در طول خدمت‬ ‫خود در این شهرستان تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫در بخش از پیام ســرهنگ جنتی امده است‪:‬‬ ‫تالش رســانه های مختلف محلی در شهرستان‬ ‫فردیس اعم از دیداری‪ ،‬شــنیداری‪ ،‬رســانه ها و‬ ‫کانالهای خبری با انعکاس فعالیت های گسترده‬ ‫نیروی انتظامی اســتان و شهرستان فردیس در‬ ‫زمینه ایجــاد امنیت و احســاس ارامش‪ ،‬نقش‬ ‫مهمــی در اطالع رســانی و انعــکاس برنامه ها‬ ‫و تــاش های این نیرو را داشــتند‪ ،‬نقشــی که‬ ‫شایسته قدردانی است‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 131‬هفته چهارم ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫برخورد برخی کارکنان بانک ملی فـردیس خدشه به‬ ‫اعتماد مشتریان است!‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬هر جا ســخن از اعتماد‬ ‫است نام بانک ملی ایران می درخشد‪ ،‬این شعاری‬ ‫اســت که کمتر کسی ان را نشــنیده باشد‪ ،‬اما به‬ ‫نظر می رســد نوع برخورد و رفتار برخی کارکنان‬ ‫بانک ملی در فردیس نشــان دهنده ان است که‬ ‫برای این اعتماد و جلب رضایت مشتریان اهمیت‬ ‫چندانی قایل نیستند‪.‬‬ ‫این برخــورد و رفتار غیرقابل توجیه از ســوی‬ ‫بعضی کارکنان بانک ملی فردیس در حالی اســت‬ ‫که عموم صاحب نظران و اقتصاددانان‪ ،‬مشــتریان‬ ‫را باالترین و ارزشــمندترین سرمایه یک مجموعه‬ ‫مالی می داننــد و معتقدند جلب اعتماد‪ ،‬تکریم و‬ ‫ایجاد رضایت در مشــتریان بایــد در صدر اولویت‬ ‫های نهادهای مالی به ویژه بانکها قرار گیرد‪.‬‬ ‫البته کــه نباید و نمــی توان بیــان و انعکاس‬ ‫نارضایتی جمعی از مشتریان بانک ملی در فردیس‬ ‫که بیشتر نسبت به برخورد ناروا و نادرست شماری‬ ‫از کارکنان این بانک در این شهرســتان اعتراض‬ ‫دارند را به حســاب و در کنــار این بانک دولتی با‬ ‫پیشینه ای درخشان و عمری نزدیک به یک قرن‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫در واقع مقصود این اســت که ابــراز نارضایتی‬ ‫شــماری از مشــتریان بانک ملی فردیس نسبت‬ ‫به بی مهری بعضــی از کارکنان این بانک در این‬ ‫شهرســتان به هیــچ وجه از ارزشــهای نیروهای‬ ‫پرتــاش‪ ،‬خدوم و کارامد ایــن بانک که در حال‬ ‫خدمت رسانی در اقصی نقاط این سرزمین پهناور‬ ‫هســتند‪ ،‬نخواهد کاســت و به حق شعار ماندگار‬ ‫درخشــش اعتماد همچنان زیبنــده بانک ملی و‬ ‫کارکنان متعهد و دلسوز این بانک است‪.‬‬ ‫حال با جداســازی شــان و جایگاه و نیز ایجاد‬ ‫وجه تمایز بین ساختار عظیم بانک ملی در سراسر‬ ‫کشور و قیاس ان با برخورد غیرمسووالنه چند تن‬ ‫از کارکنان این بانــک در فردیس‪ ،‬همچنان براین‬ ‫اعتقادم کــه برخی کارکنان بانک ملی در فردیس‬ ‫بخصوص انهایی که در ارتباط مســتقیم با ارباب‬ ‫رجوع چه پشــت باجه یا پشت میز ریاست شعبه‬ ‫بانک ملی هســتند‪ ،‬وقتی خواســته و ناخواسته‪،‬‬ ‫دانسته و ندانســته اهمیت الزم و کافی را به نوع‬ ‫برخورد با مشــتریان این بانک نمی دهند‪ ،‬نه تنها‬ ‫موجب نارضایتی انها می شــوند‪ ،‬بلکه به صورت‬ ‫ناخوداگاه در مفهوم شــعار اعتماد ساز بانک ملی‬ ‫ایجاد شائبه می کنند‪.‬‬ ‫شــاید بازگویی یک تحقیق و بررسی انجام شده‬ ‫دربــاره یک بانــک خارجی به عنــوان یک نمونه‬ ‫مصداقی مناسب در این زمینه‪ ،‬چندان خالی فایده‬ ‫نباشــد‪ ،‬طبق این تحقیق مشتری راضی به سه تا‬ ‫ی دهد‬ ‫پنج نفــر دیگر در مورد بانک خود اطالع م ‬ ‫در حالی که مشــتری ناراضی با پانزده تا بیســت‬ ‫نفر در مورد تجربه بدی که در یک بانک داشــته‪،‬‬ ‫ی کند‪.‬‬ ‫صحبت م ‬ ‫همین تحقیق حاکی از ان اســت که مشــکل‬ ‫گشایی‪ ،‬رعایت ادب و تواضع در مقابل مشتریان و‬ ‫دقت در مدیریت شکایت مشتریان‪ ،‬از جمله ابعاد‬ ‫مورد بررســی در نحوه برخــورد و رفتار کارکنان‬ ‫بانک در این تحقیق اســت و نتیجه نهایی نشــان‬ ‫داده اســت که بین رضایت و وفــاداری با رفتاری‬ ‫چون ترک و انتقال حســاب توســط مشتریان به‬ ‫بانک دیگر‪ ،‬رابطه معناداری وجود دارد و مشتریان‬ ‫ناراضی بیشــتر ترک خدمات بانک را ترجیح می‬ ‫دهنــد و کمتر به طرح شــکایت به صورت قانونی‬ ‫تمایل دارند‪.‬‬ ‫* رسیدگی به گله و شــکایت مشتریان‬ ‫بانک ملی فردیس بایــد در اولویت مدیران‬ ‫باالدستی قرار گیرد‬ ‫به هر حال گســتردگی و اهمیــت جایگاه بانک‬ ‫ملی به عنوان یکــی از قدیمی ترین و معتبرترین‬ ‫بانکهــای دولتی کشــور که از جمله در ســرمایه‬ ‫گــذاری در صنایع شهرســتان فردیس نیز نقش‬ ‫موثری برعهده دارد بر کسی پوشیده نیست‪ ،‬ولی‬ ‫در کنار همه این ویژگی های مثبت‪ ،‬منافاتی ندارد‬ ‫که گله و شــکایت از رفتار برخــی کارکنان و بی‬ ‫مهری و بــی اعتنایی انها به تکریــم و احترام به‬ ‫مشــتریان در بانک ملی فردیس هم مورد توجه و‬ ‫رســیدگی مسووالن و مدیران باالدستی این بانک‬ ‫قــرار گیرد‪ ،‬تا این تصور مــورد ادعای برخی افراد‬ ‫اصالح شــود که فکر می کنند چــون بانک ملی‬ ‫یک بانک دولتی اســت‪ ،‬پس خیال کارکنان ان از‬ ‫جریمه و توبیخ راحت است!‬ ‫واقعیت اما در دنیای پر رقابت امروز چیز دیگری‬ ‫اســت و هر بانکی اعم از دولتی و بخش خصوصی‬ ‫به عنــوان یک نهاد پولی و مالی باوجود داشــتن‬ ‫رتبه باال‪ ،‬ســرمایه قابل قبول و بهره گیری از فن‬ ‫اوری های پیشــرفته‪ ،‬شــاخص موفقیــت انها با‬ ‫میزان جذب سپرده و ســرمایه انها سنجیده می‬ ‫شود‪ ،‬بنابراین وجود نفرات پشت باجه شعبه های‬ ‫بانک به عنوان ویترین و نیروهای‬ ‫خط مقدم‪ ،‬اولیــن نقطه تماس‬ ‫مستقیم با مشــتریان محسوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫براین اســاس اســت که همه‬ ‫بانکها خوش برخوردترین‪ ،‬خوش‬ ‫زبان تریــن‪ ،‬پرحوصلــه ترین‪،‬‬ ‫خوش روترین و حتی خوش تیپ‬ ‫ترین نیروها را برای چیدمان در‬ ‫خــط مقــدم خود بــرای جذب‬ ‫مشــتریان انتخاب مــی کنند‪،‬‬ ‫چراکه اگر کارمندان و متصدیان‬ ‫این بخــش از خوش برخوردی و‬ ‫رفتار احتــرام امیز و تواضع الزم‬ ‫برای جلــب و جذب مشــتری‬ ‫برخوردار نباشند‪ ،‬هرگونه توانایی‬ ‫و دیگر ظرفیت ها برای دســت‬ ‫یابی به موفقیت و اثربخشی سایر‬ ‫شــاخص ها و توانمندیهای بانک‬ ‫را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬برای ارزیابی دقیق‬ ‫و حفــظ بی طرفی شــاید بهتر‬ ‫باشــد که کمی به عقب بازگشته‬ ‫و به یاد اوریم که متاســفانه هر‬ ‫سه شــعبه بانک ملی در فردیس‬ ‫در جریــان حوادث و اغتشاشــات ابان ماه ســال‬ ‫قبل دچار اســیب های صد درصدی شــد‪ ،‬البته‬ ‫رییس اداره امور شــعب بانک ملی اســتان البرز و‬ ‫دیگر مجموعه مدیریتی این بانک در اقدامی قابل‬ ‫تقدیر برای کاهش تبعات ناشی از این تخریب ها‪،‬‬ ‫توانســتند در همان چند هفته اول شعبه مرکزی‬ ‫بانک ملی فردیس را بــا صرف هزینه های الزم و‬ ‫خرید تجهیزات مورد نیاز راه اندازی کنند که این‬ ‫امر جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫البته طبیعی بود که بازســازی ساختمان بانک‬ ‫ملی شعبه تعمیرات توانیر فردیس در این فرصت‬ ‫کوتاه امکان پذیر نبود‪ ،‬لذا ســاختمانی در فاصله‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬متری مکان قبلی تهیه و تجهیز شــد‬ ‫تا این بانــک فعالیت خود را از اواخر فروردین ماه‬ ‫سال جاری از سر گیرد‪ ،‬اما مشکل از انجایی شروع‬ ‫شــد که ســاختمان دیگر بانک ملی واقع در بلوار‬ ‫شــهدای فردیس به هیچ وجه مورد بازســازی یا‬ ‫دستکم جایگزینی ســاختمان دیگر قرار نگرفت و‬ ‫ارایه خدمات ان به دیگر شــعبه این بانک محول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫* تجمیع و محول شــدن وظایف دو شعبه‬ ‫در یک شعبه بانک ملی فردیس به نارضایتی‬ ‫ها دامن زد‬ ‫چنین شــد که تجمیع و محول و مضاعف شدن‬ ‫وظایف دو شــعبه در یک شعبه بانک ملی فردیس‬ ‫انهم در این شــرایط نگران کننده کرونایی‪ ،‬از یک‬ ‫ســو موجب اتالف وقت و ازدحام و نارضایتی و در‬ ‫مواردی جر و بحث های اعتراضی بین مشــتریان‬ ‫و متصدیان باجه ها در بانک شــد و از سوی دیگر‬ ‫می توان احتمال داد که حذف این شعبه و انتقال‬ ‫وظایف و خدمات ان به شعبه دیگر این بانک واقع‬ ‫در بیــن فلکه اول و دوم فردیس‪ ،‬ســبب افزایش‬ ‫فشار کار‪ ،‬خستگی و بی حوصله گی روی کارکنان‬ ‫این شــعبه شد و بالطبع به نارضایتی ها دامن زد‪،‬‬ ‫لیکن همــه اینها نمی تواند به دلیل موجهی برای‬ ‫کارکنان ایــن بانک در برخــورد غیرمحترمانه با‬ ‫مشتریان شود‪.‬‬ ‫در این میان اما با افزایش فشارها‪ ،‬خوش رفتاری‬ ‫و خوش زبانی ها کمیاب و چه بســا نایاب شد‪ ،‬تا‬ ‫جایــی که یکی از مراجعین بــه بانک در واکنش‬ ‫به بی مهــری و برخورد تند برخــی از متصدیان‬ ‫باجه هــای بانک ملی فردیس مــرا خطاب داد و‬ ‫گفــت‪ :‬لطفا و حتما بنویس کــه رفتار و برخورد‬ ‫برخی کارکنان این بانک به نحوی است که بجای‬ ‫احســاس وظیفه به نوعی درصدد منت گذاری بر‬ ‫سر مشتریان برامده و چنان سرد و با تکبر برخورد‬ ‫می کنند که گویی در حال انجام کار خیر و رایگان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این مشتری با لحنی عصبانی ادامه داد‪ :‬بنویس‬ ‫که جدا از همه سختگیریها در تهیه اسناد و مدارک‬ ‫بخصوص در مورد ضامن یا ضامن ها در بانک ملی‬ ‫فردیس که شرط و شــروط ان اگر از دیگر بانک‬ ‫ها بیشتر نباشد‪ ،‬کمتر هم نیست‪ ،‬برخی کارکنان‬ ‫این بانک نوعی با مشــتریان برخورد می کنند که‬ ‫شماری از افراد عطای وام را به لقایش می بخشند‪،‬‬ ‫مگر اینکه به شــدت نیازمند باشند یا کلی از وقت‬ ‫خود را صرف تهیه انواع و اقســام مدارک و اسناد‬ ‫مورد نیاز بانک کرده اند‪.‬‬ ‫راستش شــاید نمونه و مصداق بارز گفته های‬ ‫اعتراضی این مشــتری بانک ملی فردیس شخص‬ ‫خودم باشم‪ ،‬چون نه تنها در این نیم ساعت تا سه‬ ‫ربع از نزدیک شاهد خیلی اتفاق ها مثل نارضایتی‬ ‫مشــتریان و گاه بگو و مگوهای بــا صدای بلند و‬ ‫در عیــن حال بی تفاوتی و بــی توجهی بعضی از‬ ‫کارکنان بانک‪ ،‬بالطبع من هم به اقتضای حرفه ام‬ ‫در حال ضبط اتفاق ها در ذهنم بودم‪.‬‬ ‫تا اینکه وقتی نوبتم رسید‪ ،‬تالش کردم با احوال‬ ‫پرســی گرم و خداقوت به مسوول تسهیالت‪ ،‬بعد‬ ‫از معرفی خود توضیــح دادم که برای دریافت وام‬ ‫حمایتی تخصیص یافته به رسانه ها و مطبوعات از‬ ‫سوی وزارت ارشاد مراجعه کرده ام‪.‬‬ ‫* متصدی این باجه بانک ملی بدون اینکه‬ ‫سرش را باال بیاورد گفت لیست مدارک انجا‬ ‫نصب شده‬ ‫واقعا اغراق نیســت که بگویم متصدی این باجه‬ ‫در بانــک ملی فردیس حتی ســرش را از پشــت‬ ‫میزش باال نیاورد کــه حداقل چهره اش را ببینم‪،‬‬ ‫با توجه به رفتار مشــتریان پیش از خودم که برای‬ ‫راه افتادن کارشان ســعی می کردند خیلی جمع‬ ‫و جور و مودبانه روبروی او بنشــینند و هر چقدر‬ ‫او از ان طــرف نایلونهایی که برای پیشــگیری از‬ ‫کرونا اویزان کرده بودند یواش و زیرلبی حرف می‬ ‫زد مشــتریان گوش خود را به طرف صدای او می‬ ‫گرفتند‪ ،‬معلوم بود نگران هستند که مبادا چیزی‬ ‫بپرســد و انها متوجه نشوند و مجبور شوند دوباره‬ ‫بپرسند که جواب او این بود مگر یک حرف را چند‬ ‫بار باید بگویم!‬ ‫خالصه هرچقدر فکر کردم نتوانستم تصور کنم‬ ‫که با ایــن رفتار و برخورد احســاس کدامیک از‬ ‫بزرگان تاریخ به او دســت داده‪ ،‬تا اینکه بازهم با‬ ‫صدای ارام و زیرلب بدون اینکه نگاهم کند‪ ،‬گفت‬ ‫لیســت مدارک مورد نیاز انجا نصب شــده! مانده‬ ‫بــودم که چه بگویم‪ ،‬چون اگر ســووال می کردم‬ ‫به سرنوشــت بقیه دچار می شدم‪ ،‬این بود بعد از‬ ‫دیدن و ضبط این نمایش خیلی ارام بانک را ترک‬ ‫کردم و از انجا که فهمیده بودم با این سختگیریها‬ ‫و دو ضامن معتبر مــورد تایید بانک و تهیه دیگر‬ ‫مدارک برای دریافــت این وام ‪ 80‬میلیون تومانی‬ ‫از یک تا هشت ماه باید دوندگی کنم‪ ،‬پس از خیر‬ ‫این وام هم گذشتم‪.‬‬ ‫از سختگیریها گفتم‪ ،‬بد نیست این را هم بگویم‪،‬‬ ‫انگونه متوجه شدم رقم اغلب وام های درخواستی‬ ‫زیر ده میلیون تومان بود که از یک طرف متصدی‬ ‫باجــه در بانک ملی فردیس مــدام تاکید می کرد‬ ‫همــه این مدارک و ضامن طبــق قانون مورد نیاز‬ ‫اســت‪ ،‬از طــرف دیگر بــودن مشــتریانی که در‬ ‫دنباله حرفهایشان به ماجرای محمودرضا خاوری‬ ‫مدیرعامل پیشین بانک ملی اشاره کرده و به کنایه‬ ‫می گفتند اگر یک درصد از این سختگیریها را در‬ ‫دادن سه هزار میلیارد تومانی انجام می دادند حاال‬ ‫او در کانادا کیف و حال نمی کرد‪.‬‬ ‫* پیگیریهایم حتی از طریق سرپرســتی‬ ‫شعب بانک ملی بی نتیجه ماند‬ ‫البتــه نه بــرای خــودم بلکه از بــاب وظیفه و‬ ‫مســوولیت اطالع رســانی پیگیری هــای زیادی‬ ‫حتی با برقراری ارتباط با سرپرســتی شعب بانک‬ ‫ملی انجام دادم که نتیجه ای در بر نداشــت‪ ،‬ولی‬ ‫نوشــتن و منتشــر کردن حال و هوای بانک ملی‬ ‫فردیس خود به ســوژه گزارش این شماره تبدیل‬ ‫شد‪ ،‬هرچند که در صورت ادامه این روند و فضای‬ ‫حاکــم بر بانک ملی فردیــس و بخصوص رفتار و‬ ‫برخوردهــای برخی کارکنان ان‪ ،‬بازهم از این نوع‬ ‫گزارش ها چاپ و منتشر خواهم کرد‪.‬‬ ‫حال اگر بخواهم یک جمع بندی و نتیجه گیری‬ ‫از رفتــن و اتفاق های رخ داده برایم در بانک ملی‬ ‫فردیس بگویم‪ ،‬وقتی کســی برای پنج میلیون یا‬ ‫حتی دو برابــر این رقم تا این حــد انهم در این‬ ‫فضای کرونایی وقت می گذارد واضح اســت که از‬ ‫سرناچاری اســت‪ ،‬پس اول اینکه ایجاب می کند‬ ‫نهایت تالش برای کمک به او انجام شــود و حتی‬ ‫اگر واجدشــرایط دریافت وام هم نباشــد‪ ،‬حفظ‬ ‫حرمت و احترام و خوش رفتاری با او واجب است‪.‬‬ ‫همه می دانیــم این روزها خیلــی از ادمها در‬ ‫گرفتاری و تنگنا روزگار می گذرانند‪ ،‬پس برخورد‬ ‫مهربان و زبان خوش را چه از درخواست کننده وام‬ ‫و چــه از دیگران دریغ نکنیم‪ ،‬وقتی کارمند بانکی‬ ‫با غرور و تکبر و رفتاری نه چندان دوستانه برخورد‬ ‫می کند‪ ،‬شــاید ارباب رجوع از سر ناچاری سکوت‬ ‫کند‪ ،‬ولی مطمئن باشد که در دل خود ان کارمند‬ ‫را دعا خواهد کرد!‬ ‫* حداقل وظیفه یــک مدیر بانکی پرهیز‬ ‫از گماردن نیروهــای بدرفتار در ردیف اول‬ ‫برخورد با مردم است‬ ‫خالصه اینکه بخش عمده ای از رفتار و برخورد‬ ‫افراد از جمله نوع گفتار و کردار به منش و بینش‬ ‫و شخصیت ذاتی انها مربوط می شود‪ ،‬باوجود این‬ ‫هرگونه اشکال در سازمانها و نهادهای پرمراجعه به‬ ‫مدیریت کالن ان بازمی گردد و حداقل کاری که‬ ‫یک مدیر ارشــد می تواند انجام دهد این است که‬ ‫از گماردن افراد متکبر و خودخواه و خودشیفته در‬ ‫خــط مقدم برخورد و ارتباط با ارباب رجوع پرهیز‬ ‫کــرده و در صورت دریافت گزارش از برخوردهای‬ ‫نادرست برخی کارکنان‪ ،‬در اسرع وقت به جابجایی‬ ‫انها اقدام کند‪.‬‬ ‫البته فراموش نکنیم که بحث بر سر یک یا دو و‬ ‫چند نفر نیست‪ ،‬بلکه هر مجموعه ای و بطور خاص‬ ‫بانکها برای بهبود کیفی و کمی فعالیت های خود‬ ‫نیازمند اصالح ســاختاری هستند که به نظر می‬ ‫رسد با رقابتی که در دو دهه اخیر و در پی افزایش‬ ‫بانکهای متعلق به بخــش خصوصی رخ داده‪ ،‬می‬ ‫توان به اینده بهتــر در زمینه ارایه خدمات بانکی‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫بــا این حال هرچند که اطالعــات دقیق اماری‬ ‫برای مقایســه بانکها در دســترس نیســت‪ ،‬ولی‬ ‫گزارش های رضایت امیز ارسالی شهروندان همراه‬ ‫با بررسی و پیگیریهای میدانی همکاران رسانه ای‬ ‫ما نشــان دهنده ان است که مردم و افکار عمومی‬ ‫از خدمات و بــه ویژه احترام و تکریم ارباب رجوع‬ ‫در بانک های متعلق بــه بخش خصوصی رضایت‬ ‫بیشــتری دارند که نمونه ان بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران اســت که به تازگــی فعالیت خود را در‬ ‫فردیس اغاز کرده است‪.‬‬ ‫در پایــان یــاداوری کنم که بــا توجه به نقش‬ ‫موثر و رو به افزایش بانکها در شــماره های اینده‬ ‫تالش خواهیم کرد دیگر بانکها همچون بانک ملی‬ ‫فردیس را صــرف نظر از دولتی یا خصوصی بودن‬ ‫مورد توجه و بررســی بیشــتر قرار داده و از گله و‬ ‫انتقاد گرفته تا تعریف و تمجید از خدمات بانکهای‬ ‫این شهرســتان را از زبان مشــتریان انها انعکاس‬ ‫دهیم‪ ،‬ضمن اینکه تشــویق و تقدیــر از کارکنان‬ ‫خــوش اخالق و خوش برخورد و خوش خدمت به‬ ‫مردم را هم از قلم نخواهیم انداخت‪.‬‬ ‫‪ ۶‬دستگاه لوکوموتیو در فردیس بازسازی اساسی شد‬ ‫معاون ناوگان راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اعالم کرد که ‪ ۶‬دســتگاه لوکوموتیو فرســوده‬ ‫طی ‪ ۹‬ماهه ســال جاری پس از بازســازی در‬ ‫شهرستان فردیس استان البرز وارد ناوگان ریلی‬ ‫کشور شدند‪.‬‬ ‫محمدهادی ضیایی مهر در گفت و گو با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬این لوکوموتیوها شامل ‪ ۲‬دستگاه ‪GM‬‬ ‫ســنگین ‪ ۲،‬دستگاه ‪ GM‬ســبک و‪ ۲‬دستگاه‬ ‫الستوم است که بازسازی کامل انها انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬لوکوموتیوهــای ‪ GM‬به‬ ‫علت فرســودگی و عمر باال و یا اســیب ناشی‬ ‫از سوانح و لوکوموتیوهای الستوم به علت عدم‬ ‫تامین به موقع قطعات و انجام ســرویس های‬ ‫معین شده از رده خارج شده بودند‪.‬‬ ‫ضیایی مهر با اشــاره به اینکه بازسازی این‬ ‫لوکوموتیوها با ســه میلیون یورو صرفه جویی‬ ‫ارزی همراه بوده اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از انجا‬ ‫که ظرفیت تولید لوکوموتیو در کشور پایین تر‬ ‫از نیاز اســت باید برای تامین نیازها لوکوموتیو‬ ‫های فرسوده را بازسازی کنیم‪.‬‬ ‫معاون نــاوگان راه اهن جمهوری اســامی‬ ‫ایران بیان داشت ‪ :‬نوسازی لوکوموتیوها مطابق‬ ‫با اســتاندارد ها انجام می شود و تمام سیستم‬ ‫ها از ترمز گرفته تا ســایر تجهیزات انها به روز‬ ‫رسانی شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه تا پایان ســال جاری پنج‬ ‫دســتگاه لوکوموتیو دیگر نوســازی می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۴‬دستگاه لوکوموتیو از نوع‬ ‫‪ GM‬و الستوم در فردیس تعمیر اساسی شد‪.‬‬ ‫مجمــوع لوکوموتیو در گردش کشــور ‪۶۲۷‬‬ ‫دســتگاه و مجموع واگن مسافری و خدماتی و‬ ‫خودکشــش در گردش یک هزارو‪ ۹۲۳‬دستگاه‬ ‫و مجموع واگن باری در گردش ‪ ۲۶‬هزارو ‪۶۲۹‬‬ ‫دســتگاه در ناوگان باری و مسافری ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫تجلیل از جوان نخبه‬ ‫فردیسی به عنوان چهره‬ ‫پیشتاز فناوری کشور‬ ‫در مراسم اختتامیه ششمین رویداد فناوری و تراکنش ایران‪ ،‬در‬ ‫‪ ۲۴‬دی ماه ‪ ۱۳۹۹‬که در محل همایش های بین المللی اسپیناس‬ ‫تهران و با حضور مقامات کشــوری و فعــاالن عرصه فناوری های‬ ‫نوین برگزار شــد‪ ،‬با عنایت به ارای کارشناسان این رویداد از اقای‬ ‫علی منتظری (مدیرعامل زبانسرای ملل) و خانم رویا مطلق (مدیر‬ ‫اموزش زبانســرای ملل) به پاس اهتمام ایشان در ایجاد و توسعه‬ ‫بستر کارامد اموزش انالین تقدیر به عمل امد و این دو جوان اهل‬ ‫فردیس در کنار اقایان دکتر اسماعیلی و دکتر اجرلو بطور مشترک‬ ‫عنوان «چهره پیشــتاز فناوری اموزش ایران در سال ‪ »۱۳۹۹‬را از‬ ‫ان خود کردند‪.‬‬ ‫زبانســرای ملل از اولین مراکز اموزشی کشور بود که همزمان با‬ ‫اعمال محدودیت های کرونایی در سال ‪ ۱۳۹۸‬اقدام به ارائه خدمات‬ ‫اموزشی به صورت انالین نمود و هم اینک با بهره گیری از سامانه‬ ‫جامع اموزش انالین اختصاصی‪ ،‬ارائه دهنده خدمات اموزشــی به‬ ‫متقاضیان یادگیری زبان های خارجی در سراســر ایران می باشد‬ ‫و همچنین با اســتفاده از تیم متخصص رسانه ای در زمینه تولید‬ ‫محتوای اموزشی زبان های خارجی نیز فعال است‪.‬‬ ‫شــایان ذکر است‪ ،‬ششــمین رویداد فناوری و تراکنش ایران با‬ ‫مشــارکت مرکز فابا‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬شــورای عالی فضای مجازی‪،‬‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی‪ ،‬پلیس فتا‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اســامی ایران‪ ،‬اتاق بازرگانی ایــران‪ ،‬وزارت امور اقتصاد و دارایی‪،‬‬ ‫شــهرداری تهران و صندوق نواوری و شــکوفایی با حضور فعاالن‬ ‫بخش دولتی و خصوصی کشور در حوزه فناوری های نوین طی دو‬ ‫روز (‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬دیماه ‪ )۱۳۹۹‬در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫دفتر امام جمعه فردیس نیز این موفقیت را به جناب اقای علی‬ ‫قائم منتظری مدیر محترم زبان سرای ملل و فعال در عرصه فناوری‬ ‫های نوین تبریک گفت‪.‬‬ ‫این دفتر ادامه داده است‪ :‬بی شک شهرستان فردیس از داشتن‬ ‫جوانان و فرهیختگان و پژوهشگرانی همچون جناب عالی بر خود‬ ‫می بالد و مفتخر اســت که چهره پیشتاز فناوری اموزش ایران در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬را از ان خود ســاخته اســت‪ .‬ضمن عرض تبریک و‬ ‫تهنیت‪ ،‬موفقیت روز افزون جناب عالی و ســرکارخانم مطلق را از‬ ‫خداوند متعال خواستاریم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبر فردیس هم ضمن تبریک این موفقیت‬ ‫بزرگ کشــوری‪ ،‬برای همــه جوانان خوش فکــر و افتخار افرین‬ ‫فردیس‪ ،‬سرافرازی و مباهات در سطح جهانی و بین المللی از درگاه‬ ‫ذات اقدس احدیت مسالت دارد‪.‬‬ ‫طرح زوج و فرد خودروها‬ ‫از پنجشنبه در کرج و‬ ‫فردیس اجرا شد‬ ‫معاون امور هماهنگی اســتانداری البرز اعالم کرد که به دلیل‬ ‫الودگی شــدید هوا‪ ،‬طرح زوج و فرد خودروها از پنجشــنبه در‬ ‫شهرهای کرج و فردیس اغاز شد‪.‬‬ ‫علــی درویش پور معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری‬ ‫البرز گفت‪ :‬از پنجشنبه ‪ ۲۵‬دی ماه از ساعت هفت صبح تا ‪۲۱‬‬ ‫تردد خودروها به اســاس زوج و فرد از درب منازل در شهرهای‬ ‫کرج و فردیس انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬به علت وارونگی و الودگی شدید هوا تصمیم‬ ‫گرفته شــد تا برای پیشــگیری از مشــکالت زیست محیطی و‬ ‫ارتقای سالمتی مردم این طرح اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن پدیده ســبب باالرفتن شــاخص های‬ ‫االیندگی در ســطح شهرهای استان شده و با تاکیدات استاندار‬ ‫البرز چندین جلســه توسط کارگروه اضطرار الودگی هوا برگزار‬ ‫شد که نتیجه ان توقف عملیات عمرانی ‪ ،‬جلوگیری از سوزاندن‬ ‫شاخ و برگ درختان‪ ،‬عدم استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‬ ‫منتظر قائم و سیمان ابیک‪ ،‬تعطیلی معادن شن و ماسه و سایر‬ ‫اقدامات کاهنده الودگی هوا است‪.‬‬ ‫درویش پور بیان داشــت ‪ :‬با توجه بــه اینکه طبق تحقیقات‬ ‫به عمل امده عمده عامل الودگی هوا در شهرها منابع متحرک‬ ‫است اما علیرغم میل باطنی و برای حفظ سالمت عمومی مقرر‬ ‫شــداز پنجشنبه تا زمان پایین امدن شاخص های الودگی هوا‪،‬‬ ‫طرح تردد خودروها براســاس شــماره پالک زوج و فرد از درب‬ ‫منازل از ساعت هفت صبح ‪ 21‬با همکاری پلیس اجرایی شود‪.‬‬ ‫درویش پور ادامه داد از عموم هموطنان درخواست می کنیم‬ ‫ضمــن کاهش مصرف انــرژی از جمله بــرق و گاز‪ ،‬برای حفظ‬ ‫سالمتی خود و دیگر همشــهریان از تردد غیر ضرور خودداری‬ ‫نموده و حتی المقدور در این شرایط پر خطر برای جلوگیری از‬ ‫اسیب های جسمی در خانه بمانند‪.‬‬ ‫هوای اســتان البرز از اول دی مــاه جاری تاکنون در وضعیت‬ ‫ناسالم قرار گرفته و این روزها به حالت اضطرار رسیده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 131‬هفته چهارم ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫پروژه های ورزشی نیمه تمام فردیس تکمیل می شود‬ ‫فرمانــدار فردیس با اشــاره به تکمیل پــروژه های‬ ‫ورزشی نیمه تمام این شهرســتان گفت‪ :‬تامین اعتبار‬ ‫جهــت تکمیل پــروژه هــای نیمه تمام ورزشــی این‬ ‫شهرستان در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو در نشست ستاد ساماندهی‬ ‫و امور جوانــان و شــورای ورزش همگانی‬ ‫شهرســتان فردیــس در ســالن اجتماعات‬ ‫فرمانداری برگزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مکاتبات و‬ ‫رایزنی ها جهت تخصیص اعتبارات از سوی‬ ‫مسئوالن استانی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی از شــهرداری های فردیس‪،‬مشــکین‬ ‫دشت و دهیاری فرخ اباد زیبادشت خواست‬ ‫تا ضمن افزایش فضاهای ورزشــی متعلق به‬ ‫این مجموعه ها از گسترش این فضاها اقدام‬ ‫کنند تا در کنار اداره ورزش و جوانان سرانه‬ ‫های ورزشی به حداکثر برسد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬اداره ورزش و جوانان‬ ‫شهرســتان در حوزه رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی و همچنین پیشــگیری از شیوع‬ ‫ویــروس کرونا همــکاری خوبی با ســتاد‬ ‫کرونای شهرســتان داشته است و از همین‬ ‫جای از ایشــان و ســالن های ورزشــی و‬ ‫استخرها تشکر کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اداره ورزش و جوانــان‬ ‫شهرســتان فردیــس یکی از ســالن های‬ ‫چند منظوره ورزشــی خود را به بزرگترین‬ ‫نقاهتگاه بیماران کرونا اختصاص داد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬فردیس کمبودهایی در زمینه ورزش دارد که‬ ‫امیدوارم با تعریف پروژه هــای جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام‬ ‫بتوانیم سرانه های ورزشی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫اینانلــو افزود‪ :‬ورزشــکاران فردیــس در رقابت هــای ملی همواره‬ ‫افتخارافرینی کردنــد و این ظرفیت های ورزشــی نیازمند تقویت و‬ ‫حمایت مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان استان است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬توجه و مشــارکت بخش خصوصی به ورزش می‬ ‫تواند موجب توســعه ورزش قهرمانی و همگانی شــود اداره ورزش و‬ ‫جوانان باید شــرایطی را مهیا کند تا حضور بخش خصوصی در اجرای‬ ‫پروژه ها و دیگر رشته های ورزشی پر رنگ دیده شود‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز نیز گفت‪ :‬اعتبار‬ ‫بــرای پروژه نیمه تمام ورزشــی خانه جوان فردیس از‬ ‫سوی اســتان البرز دیده شده باید پیگیری شود تا این‬ ‫اعتبار جذب و ساخت خانه جوان تکمیل و‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مجتبــی جانعلــی افــزود‪ :‬حتمــا باید‬ ‫موضوعات حــوزه جوانان به جــد پیگیری‬ ‫شود خانه جوان فردیس ‪ 55‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد اگر اعتبار صد در صد تخصیص‬ ‫پیــدا کند تا پایان دولت به بهره برداری می‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫وی به دیگر پروژه ورزشی استخر شهرک‬ ‫وحدت در فردیس اشــاره کرد و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این پروژه به اتمام رســیده اما به علت‬ ‫عدم تامین اب‪،‬برق و گاز هنوز فعال نیست‬ ‫مبلغ ‪ 100‬میلیون تومان از این انشــعابات‬ ‫را اداره کل ورزش پوشــش می دهد الباقی‬ ‫اعتبار انشــعابات را دســتگاههای خدمات‬ ‫رسان اقساطی کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬با حمایت های استاندار‬ ‫البرز و فرماندار فردیــس و رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشتی توانستیم سالن های ورزشی‬ ‫بازگشایی شــود فقط بعضی از ورزش های‬ ‫پربرخورد مانند استخرها تعطیل هستند‪.‬‬ ‫وی از دســتگاههای اجرایی شهرســتان‬ ‫فردیس خواست در نشست ستاد ساماندهی‬ ‫جوانان حتما حضور داشــته باشند تا مصوباتی که در این نشست ها از‬ ‫قبل ابتر مانده اســت اجرایی شود وقتی رئیس دستگاهی حضور ندارد‬ ‫حمایت و همکاری ان ضعیف می شود‪.‬‬ ‫بازدید معاون وزیر بهداشت از بیمارستان فردیس‬ ‫بازدید معاون توســعه مدیریت و منابع به همراه مدیر کل منابع‬ ‫فیزیکی و توســعه امور عمرانی وزارت بهداشــت درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی از پروژه در حال ساخت بیمارســتان ‪ 260‬تخت خوابی‬ ‫شهرستان فردیس ‪.‬‬ ‫دکتر سید کامل تقی نژاد و مهندس ساکی و رییس دانشگاه از‬ ‫روند اجرایی ساخت بیمارستان فردیس بازدید کردند‪.‬‬ ‫دکتر محمد فتحی رئیس دانشگاه عنوان کرد شهرستان فردیس‬ ‫با جمعیتی حدود پانصد هزار نفر فاقد تخت بیمارستانی می باشد‬ ‫‪ .‬مجوز ساخت این بیمارستان سال ‪ 95‬اخذ شده است و تا پایان‬ ‫سال ‪ 99‬ســاخت فضای فیزیکی انجام خواهد شد و انتظار میرود‬ ‫در سال ‪ 1400‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬متراژ زیــر بنایی این پروژه حدود ‪ 21000‬متر مربع‬ ‫می باشد و پیشرفت فیزیکی پروژه تا کنون ‪ 65‬درصد بوده است ‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه تاکید کرد ‪ :‬تالش بر این است که این بیمارستان‬ ‫کاربری جنرال داشــته باشد و بتوانیم تمام تخصص ها را در این‬ ‫بیمارستان داشته باشیم ‪.‬‬ ‫در حاشیه این بازدید دکتر سید کامل تقوی نژاد ضمن قدردانی‬ ‫از رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سایر عوامل اجرایی که در ساخت‬ ‫این پروژه همکاری داشــته اند بیان کرد پیشــرفت و ساخت این‬ ‫پروژه برای ما از حساســیت ویژه ای برخوردار اســت چرا که این‬ ‫منطقه بــا وجود جمعیت باال و مهاجرت پذیــری زیاد فاقد تخت‬ ‫بیمارستانی اســت ‪ .‬ســاکنین فردیس نیازمند توجه ویژه دولت‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬خوشــبختانه روند انجــام پروژه به خوبی پیش رفته‬ ‫مشکل شهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت سرمایه است‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی امــور عمرانی‬ ‫فرمانداری شهرستان فردیس گفت‪ :‬نبود سرمایه در‬ ‫گردش یکی از مشکالت صاحبان صنایع در شهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت است که با ارائه تسهیالت کم‬ ‫بهره مرتفع می شود‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫روز گذشــته از چنــد واحد تولیــدی و صنعتی در‬ ‫شــهرک صنعتی سیمین دشت بازدید شد که عمده‬ ‫مشکالت انها تسهیالت و نبود سرمایه در گردش بود‬ ‫که قرار شد در کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید استان البرز بررسی شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از ایــن‬ ‫واحدهای تولیدی کارخانه ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تنی ارد اســت که به دلیل شــرایط‬ ‫کرونایی بــا ظرفیت ‪ ۱۱۰‬هزار تن در‬ ‫سال فعالیت می کند‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی‬ ‫امور عمرانی فرمانــدار فردیس گفت‪:‬‬ ‫واحدهای دیگر تولیدی نیز با مشــکل‬ ‫مشــابه روبرو بوده و با ظرفیت کامل‬ ‫فعالیت ندارند‪.‬‬ ‫پرویــزی با بیان اینکــه حل موانع‬ ‫تولید و اشــتغال یکــی از مهمترین‬ ‫وظایف مسووالن اســت‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫تحقــق رونق اقتصــادی و حمایت از‬ ‫بخــش تولیــد و اشــتغالزایی باید با‬ ‫صاحبان صنایع همکاری الزم را داشت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همانطور که رهبــر معظم انقالب بر‬ ‫اقتصــاد مقاومتی و تقویت اقتصــاد و تکیه بر توان‬ ‫داخلی کشور تاکید دارند باید با عزم ملی این مهم‬ ‫تحقق یابد‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی سیمین دشت شهرستان فردیس‬ ‫اســتان البرز دارای ‪ ۳۵۰‬واحد تولیدی و صنعتی با‬ ‫‪ ۱۰‬هزار کارگر است‪.‬‬ ‫اســت و تمام مسئولین باید دست به دســت هم با بهره گیری از‬ ‫تمام اعتبارات کشــوری و اســتانی در جهت پیشرفت سریع پروژه‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬تامین ســریع تجهیزات و نیروی انسانی نیز باید در‬ ‫دستور کار قرار بگیرد ‪.‬‬ ‫مهندس ســاکی مدیر کل منابع فیزیکی و توســعه امور عمرانی‬ ‫وزارت بهداشــت درمــان و اموزش پزشــکی خاطر نشــان کرد ‪:‬‬ ‫خوشبختانه پروژه مسیر پیشرفت را به خوبی طی می کند از تمام‬ ‫مدیران وزارت خانه که توجه ویژه ای به ســاخت این پروژه داشته‬ ‫اند و رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و مســئولین فنی دانشگاه که‬ ‫بــا تالش خود پروژه را هدایت می کنند کمال ســپاس و قدردانی‬ ‫را دارم ‪.‬‬ ‫لزوم دریافت معاینه‬ ‫فنی خودرو‬ ‫مسئول ستاد مدیریت بحران شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫مالکین خودرو بایستی با رسیدگی مستمر به وضعیت‬ ‫فنی خودرو با مراجعه به مراکز معاینه فنی نســبت به‬ ‫تمدید برگه معاینه فنی خودرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫در راستای صورتجلسه کمیته اضطرار کاهش الودگی‬ ‫هوا بازدید مشــترکی با حضور ولی نوری مسئول ستاد‬ ‫مدیریت بحــران شهرســتان فردیــس‪ ،‬نمایندگان‬ ‫فرمانداری‪ ،‬پلیس راهور‪ ،‬شــهرداری و محیط زیســت‬ ‫شهرستان فردیس از مراکز معاینه فنی شهرستان بعمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫مســئول مدیریت بحران شهرستان فردیس تشریح‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای زمستان به دلیل پدیده وارونگی هوا شاهد‬ ‫افزایش غلظت بی سابقه االینده ها در استان هستیم و‬ ‫ادامه این وضع بحرانی با خسارات جبران ناپذیری همراه‬ ‫است و مدیریت بحران کنونی مستلزم وحدت جمعی و‬ ‫همکاری و همراهی همه مردم با ستاد مدیریت بحران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ولی نوری بیان کرد‪ :‬ان طور که کارشناســان معاینه‬ ‫فنی عنوان می کنند‪ ،‬عامل اصلی مردودی در معاینه فنی‬ ‫خودرو‪ ،‬میزان باالی گازهای االینده خروجی اگزوز است‪.‬‬ ‫در تســتی که در این زمینه انجام می شــود‪ ،‬میزان‬ ‫گازهای االینده زیست محیطی نظیر منواکسیدکربن‪،‬‬ ‫اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن­های خروجی از اگزوز‬ ‫خودرو انداز­ه گیری شــده که یکی از عوامل باال بودن‬ ‫ی باشد‪.‬‬ ‫میزان االینده ها خرابی کاتالیست م ­‬ ‫‪ ۴۵۰‬خانواده میهمان زیر پوشش بنیاد‬ ‫شهید فردیس هستند‬ ‫معاون فرماندار فردیس مازوت سوزی‬ ‫نیروگاه منتظر قائم را تکذیب کرد‬ ‫️نیروگاه منتظر قائم از استانداردهاخارج نشده است؛ این‬ ‫مجموعه یک نیروگاه گازوئیل سوز است و به هیچ عنوان از‬ ‫سوخت مازوت استفاده نمی کند‬ ‫بحث ســامت جســم و نفس یکی از مهمترین مسائل‬ ‫در حقوق اساســی و مرتبط با حقوق عامه می باشد که از‬ ‫مهمترین رســالت های قوه قضائیه در قانون اساسی تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فردیس ‪،‬‬ ‫صیاد معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی پیرو مسائل مطرح‬ ‫شده در مورد تاثیر سوخت مصرفی نیروگاه منتظر قائم در‬ ‫الودگــی های اخیر هوای البرز و تهران و باتوجه به اهمیت‬ ‫این موضوع بازدیدی به صورت ســرزده باحضور و همراهی‬ ‫عباســی نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در مجلس‬ ‫رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان‬ ‫فردیس گفت ‪ ۴۵۰ :‬خانواده معظم شهدا‪ ،‬جانبازان‬ ‫و ازادگان که از دیگــر نقاط به فردیس مهاجرت‬ ‫کرده اند نیز به عنوان میهمان زیر پوشــش بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران این شهرستان هستند‪.‬‬ ‫محمد حســین رنجبر افزود‪ :‬پس از تقسیمات‬ ‫کشــوری و ارتقاء کرج به اســتان به عنوان یکی‬ ‫از شهرســتان های اســتان در نیمــه دوم ‪ ۹۴‬با‬ ‫هدف رســیدگی بهتر و بیشــتر به جامعه بزرگ‬ ‫ایثارگران(خانواده شــهداء‪ ،‬جانبازان و ازادگان در‬ ‫زمینه های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬معیشتی‪ ،‬درمان و‬ ‫امثال ان تاسیس و دارای یک هزار و ‪ ۵۰۰‬پرونده‬ ‫فیزیکی و ‪ ۴۵۰‬پرونده میهمان می باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکیــد بر اینکه سرکشــی و دلجویی از‬ ‫خانواده معظم شــهداء در راس برنامه های بنیاد‬ ‫شــهید و امور ایثارگران قرار دارد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫برگزاری اردوهــای ســیاحتی‪،‬زیارتی‪،‬هماهنگی‬ ‫و پیگیــری اعــزام خانواده شــهدا و ایثارگران به‬ ‫ســفر حج ‪،‬ورزشــی‪،‬تربیت بدنی (ایجاد انگیزه و‬ ‫تجدیــد قوا خاصه برای جانبــازان اموزش در دو‬ ‫بخــش عمومــی و عالی(مدارس و دانشــگاهها)‪،‬‬ ‫تبلیغات(مراسم‪،‬مناســبت‪ ،‬یادواره و ‪ )...‬نشــر و‬ ‫ترویج اثار شهدا و ایثارگران (زندگی نامه‪،‬وصیت‬ ‫شورای اسالمی و مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان‬ ‫البرز از نیروگاه منتظر قائم بعمل اورد و پس از بررسی های‬ ‫انجام شده اعالم داشت ‪:‬‬ ‫طبق کارشناســی ها و ازمایشــات صورت گرفته توسط‬ ‫کارشناســان امر این نیروگاه از ســال ‪ ۹۴‬و پس از صدور‬ ‫حکم ممنوعیــت مصرف مازوت توســط مراجع قضایی تا‬ ‫کنون‪ ،‬هیچ گونه فعالیتی به واســطه مازوت نداشته است‬ ‫و سوخت مصرفی ان گازوئیل است‪.‬‬ ‫ذخایر مازوت در نیروگاه مذکور مشــاهده شد ولی هیچ‬ ‫گونه شــواهدی دال بــر مصرف این ســوخت در فعالیت‬ ‫نیروگاه منتظر قائم یافت نشده است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬ذخایر سوخت مازوت در نیروگاه‬ ‫مربوط به حدودا ‪ ۷‬ســال پیش و هم زمان با شهرســتان‬ ‫اعالم شــدن فردیس در راستای صیانت از جان شهروندان‬ ‫از ســوی مراجع قضایی استفاده از این سوخت در نیروگاه‬ ‫قدغن اعالم شــد و سوخت گازوئیل جایگزین شد و مازوت‬ ‫مصرفی در این مکان طبق استاندارد های امنیتی و زیست‬ ‫محیطی ذخیره ســازی و پلمپ گردید و شایان ذکر است‬ ‫نیروگاه مذکور در تمــام این مدت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫ان ذخائر را پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد ‪ :‬این نیــروگاه در ســوابق خود عنوان‬ ‫نیروگاه سبز را از ان خود داشته و بازدیدهای مکرر توسط‬ ‫فرمانداری ‪ ،‬ســازمان حفاظت از محیط زیســت‪ ،‬صمت و‬ ‫مراجع قضایی در طول ســال از ان بعمل می اید و تاکنون‬ ‫بحمداهلل از استانداردهای زیست محیطی خارج نشده است‪.‬‬ ‫نامه‪ ،‬تصاویر و‪ )...‬از اهم فعالیت های بنیاد شهید‬ ‫و امور ایثارگران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش بهداشــت و درمان تشکیل‬ ‫پرونده حق پرســتاری‪،‬انجام خدمــات بالینی در‬ ‫منزل‪،‬ویزیت پزشــک پایش ســامت به صورت‬ ‫ماهانه در منزل‪،‬پرداخت هزینه درمانی‪،‬تجهیزات‬ ‫مصرفی بهداشــتی‪،‬خدمات تجهیزات پزشــکی‪،‬‬ ‫ارتــروز و پروتــز هزینــه دندانپزشکی‪،‬چشــم‬ ‫پزشــکی و بیمــه تکمیلــی و بیمه ســامت و‬ ‫واکسیناســیون(انفوالنزا) بخش دیگر از خدمات‬ ‫این اداره می باشد‪.‬‬ ‫رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬تشــکیل پرونده‪،‬طرح کمیســیون های‬ ‫مرتبط‪،‬پیگیری برقراری مســتمری و معیشت و‬ ‫حالت اشتغال در حوزه پذیرش و مستمری است‪.‬‬ ‫رنجبر افزود‪ :‬تسهیالت خدمات مسکن‪،‬بیمه عمر‬ ‫و حوادث‪،‬طرح ترافیک‪،‬ثبت نام مسکن‪،‬تسهیالت‬ ‫معافیــت از هزینه های انشــعابات‪،‬معافیت نظام‬ ‫وظیفــه فرزنــدان شــاهد و ایثارگر‪،‬تســهیالت‬ ‫بانکی(مشــاغل‪،‬قرض الحسنه‪ ،‬بانک دی‪،‬مسکن و‬ ‫‪ )...‬و معرفی به ســازمانها و ادارات و دستگاهها از‬ ‫جمله دیگر اقدامات این اداره در حوزه تسهیالت‬ ‫رفاهی است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن برگزاری دوره های اموزشــی‪،‬‬ ‫برگزاری نشســت های کارگروه‪ ،‬برگزاری جلسات‬ ‫انفــرادی‪ ،‬دیدار از خانواده شــهدا و ایثارگران در‬ ‫غالب طرح ســپاس‪ ،‬انجام کمیسیون موارد خاص‬ ‫از جمله خدمات در حوزه مددکاری بنیاد شهید و‬ ‫امور ایثارگران فردیس برشمرد‪.‬‬ ‫لذا فعالیتهای بنیاد شــهید و امــور ایثارگران‬ ‫بر اســاس نیازهای فرهنگی‪،‬اقتصادی‪،‬بهداشــتی‬ ‫و درمانــی‪ ،‬خدماتی و تبلیغاتی خانواده شــهدا و‬ ‫ایثارگران متمرکز می باشد حفظ و ترویج فرهنگ‬ ‫ایثار و شهادت‪ ،‬زنده نگاه داشتن یاد شهدا و حفظ‬ ‫اثار شــان‪،‬تجلیل و تکریم از خانواده های معظم‬ ‫شــهیدان‪،‬جدیت در امور فرهنگــی خانواده های‬ ‫شــاهد‪،‬خوداتکایی و قانونمند کردن ارائه خدمات‬ ‫به انها و بســیج امکانات نظام به منظور گسترش‬ ‫فرهنــگ ایثــار و شــهادت طلبــی از مهمترین‬ ‫محورهای فعالیت این نهاد انقالبی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همه ما مدیون خون پاک شهدا‬ ‫و فداکاریهــای جانبــازان‪ ،‬ازادگان و ایثارگــران‬ ‫هســتیم و از هیچ کوششی در تکریم و ارج نهادن‬ ‫به خانواده معزز انان کوتاهی نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس بیش از ‪ 370‬شهید تقدیم‬ ‫ارمان های انقالب اسالمی کرده است‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 141

هفته نامه خبر فردیس 141

شماره : 141
تاریخ : 1400/01/21
هفته نامه خبر فردیس 140

هفته نامه خبر فردیس 140

شماره : 140
تاریخ : 1400/01/14
هفته نامه خبر فردیس 139

هفته نامه خبر فردیس 139

شماره : 139
تاریخ : 1399/12/26
هفته نامه خبر فردیس 138

هفته نامه خبر فردیس 138

شماره : 138
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه خبر فردیس 137

هفته نامه خبر فردیس 137

شماره : 137
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه خبر فردیس 136

هفته نامه خبر فردیس 136

شماره : 136
تاریخ : 1399/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!