روزنامه صمت شماره 1473 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1473

روزنامه صمت شماره 1473

روزنامه صمت شماره 1473

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫معرفی ‪ ۴‬خودرو جدید سایپا و ایران خودرو‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1473‬پیاپی ‪2791‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫به ناازموده مفرمای کار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫مهندسی‬ ‫ادبیات ایرانی‬ ‫‪ ۴‬محصول جدید دو ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا با حضور رئیس جمه��وری و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت معرفی و رونمایی شدند‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬پروژه ‪ k۱۳۲‬و دنا پالس توربو اتوماتیک‬ ‫ایران خودرو و سدان از مگاپلتفرم ایرانی محصول سایپا و کراس اوور محصول سایپا از خودروهای‬ ‫رونمایی ش��ده در حاش��یه جلسه هیات دولت هس��تند‪ .‬رضا رحمانی در جمع خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫اقدامات الزم برای پیش فروش این خودروها انجام ش��ده و به زودی پیش فروش انها اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خودروهای جدید ‪ ۹۰‬درصد س��اخت داخل هستند و تنها بخش کوچکی از‬ ‫قطعات انها از خارج تامین می ش��ود که برنامه ریزی برای تولید داخلی این قطعات برای امس��ال‬ ‫و س��ال های اینده انجام ش��ده اس��ت‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬این خودروها منطبق با استاندارد های روز‬ ‫جهانی هستند و مصرف بنزین انها نسبت به خودروهای پیشین به مراتب کمتر است‪.‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪15‬‬ ‫عطش‬ ‫مهندسی‬ ‫هسته سخت‬ ‫توسعه‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫مهندسان و نقش انها‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫راه اهن ما‬ ‫کجای علم مهندسی‬ ‫ایستاده است؟‬ ‫مهندسان در بستر‬ ‫مهندسی نشده‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماموریت گرایی و تقاضا محوری‪ ،‬حلقه گمشده مهندسی‬ ‫دسترسی به ذخایر عمیق نیازمند دانش فنی مهندسان‬ ‫مشوق های صادراتی در خدمات فنی مهندسی احیا شود‬ ‫مدیریت ریسک بانک ها با کمک مهندسی مالی‬ ‫لزوم ریل گذاری درست از دانشگاه تا صنعت‬ ‫سینما در مسیر مهندسی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مهندسان پای کوره های اتشین ابدیده می شوند‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایا بانک و بورس رقیب یکدیگرند؟‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫ی��ک بار به مهندس نعمت زاده وقتی که وزیر بودند عرض کردم‪ ،‬فرق بین دکترها‬ ‫به معنای پزشک با مهندسان در این است که دکترها می توانند اشتباهات خود را در‬ ‫خاک کنند و خطاهای پزش��کی را به کمک همکاران دیگر در س��ازمان صنفی شان‬ ‫الپوشانی کنند و کمتر محاکمه می شوند و از میان میلیون ها قصوری که تا به امروز‬ ‫در دنیا داش��ته اند‪ ،‬فقط پای چندده تای شان به محکمه و بازخواست کشیده شد ه و‬ ‫تازه حکم انچنانی هم صادر نشده است‪.‬‬ ‫اما اش��تباه مهندسان بسیار پرسروصدا اس��ت‪ .‬وقتی هواپیمایی سقوط می کند‪،‬‬ ‫وقتی قطاری از ریل خارج می شود‪ ،‬وقتی پلی فرو می ریزد‪ ،‬وقتی پالسکویی به اتش‬ ‫کشیده می ش��ود‪ ،‬وقتی تایتانیکی غرق می ش��ود‪ ،‬وقتی اختراعی منفجر می شود‪،‬‬ ‫وقت��ی برجی از هم می پاش��د و وقت��ی اجری می افتد‪ ،‬صدایش گ��وش جهان را کر‬ ‫می کند‪ ،‬همه خطاهای مهندس��ان دیده می ش��ود‪ ،‬نمی توانند به سادگی الپوشانی‬ ‫کنند‪ .‬همیش��ه خلبان مقصر نیست؛ جعبه سیاه افش��ا می کند‪ ،‬کوه یخ کمی مقصر‬ ‫اس��ت‪ ،‬ناخدا کمی مقصر است‪ ،‬اما نقش بدنه کش��تی و کار مهندس اشتباه اصلی و‬ ‫باعث مرگ تایتانیک در تاریخ اس��ت‪ .‬اسمانخراش های جهنمی‪ ،‬نام برج هایی است‬ ‫که به خاطر دزدی در مصالح و صرفه جویی س��ازندگان‪ ،‬بارها بر پرده س��ینما نقش‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫در این یادداش��ت نمی خواهم پزشکان یا مهندسان را در رشته و دانش و علم شان‬ ‫محکوم یا تبرئه کنم‪ .‬این مقدمه را نوش��تم که مدخلی باشد برای انکه بگویم در ‪40‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬مدیریت کشور در دستان مدیران علوم ریاضی و تجربی بوده است‪.‬‬ ‫ام��ار بررس��ی ‪ ۱۲‬دولت بعد از انقالب نش��ان می دهد که اکثری��ت اعضای هیات ‬ ‫دولت ها دارای تحصیالت مهندس��ی و گاهی پزش��ک بوده ان��د و چند نفری هم در‬ ‫‪ ۳‬وزارتخانه خاص تحصیالت حوزوی یا اقتصاد و حقوق داش��ته اند و اقلیت بس��یار‬ ‫کمی با دانش علوم انس��انی‪ ،‬علوم اجتماعی یا تحصی�لات مدیریتی در دولت نقش‬ ‫بازی کرده اند‪.‬‬ ‫این ش��اید یکی از اساس��ی ترین مشکالت همه ‪ ۱۲‬دولت گذش��ته بوده و خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬این امار اگر با امار جهانی و کش��ورهای پیش��رفته مقایس��ه ش��ود‪ ،‬ش��رایط‬ ‫ناامیدکننده تری را به ما نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫امی��دوارم س��وال نکنید که حاال چه فرقی می کند که مع��اون اول دولت مهندس‬ ‫صنایع باش��د یا تحصیلکرده دانش مدیریت؟ وزیر مخابرات‪ ،‬مهندس برق باش��د یا‬ ‫کارش��ناس مدیریت؟ وزیر خارجه مهندس باش��د یا دکترای روابط بین الملل؟ وزیر‬ ‫بهداش��ت مدیریت پزشکی خوانده یا دکتر داروساز باشد؟ وزیر رفاه تحصیالت علوم‬ ‫اجتماعی داش��ته باشد یا مهندس��ی از فالن جا؟ وزیر کشاورزی مدیریت کشاورزی‬ ‫بداند یا مهندس عمران باشد و در عوض وزیر علوم‪ ،‬نویسنده کتاب راهنمای کاشت‬ ‫و داش��ت و برداشت درخت گردو باشد؟ وزیر نفت مهندس راه و ساختمان‪ ،‬وزیر هنر‬ ‫تحصیلکرده حوزه و فلسفه‪ ،‬وزیر جهانگردی مهندس عمران‪ ،‬وزیر ورزش کارشناس‬ ‫علوم سیاس��ی‪ ،‬وزیر صنعت حقوقدان و الباقی که اگ��ر بخواهم با دقت همین یاران‬ ‫دولت دوازدهم یا دولت های قبل را بررسی کنم‪ ،‬قصه ما به شاهنامه خواهد رسید‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اش��اره ای ب��ه نحوه دریاف��ت بعضی از م��دارک تحصیلی که در زم��ان مدیریت و‬ ‫مس��ئولیت افراد گرفته می ش��ود نمی کنم‪ .‬در دانش��کده و دانش��گاه های زیر نظر‬ ‫خودش��ان‪ ،‬بدون حضور در یک کالس درس با بورس‪ ،‬لیس��انس و فوق لیس��انس و‬ ‫دکتری دریافت می کنند که بارها موضوع انها مطرح شده است‪.‬‬ ‫می خواه��م در این یادداش��ت بر علوم انس��انی‪ ،‬بر دانش مدیری��ت‪ ،‬بر علم روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬ب��ر مدیریت اقتصادی‪ ،‬بر عل��وم اجتماعی‪ ،‬بر درس ارتباطات انس��انی‪ ،‬بر‬ ‫واحده��ای افکار عموم��ی‪ ،‬بر برنامه ری��زی فرهنگی و اهمیت انه��ا در حوزه کالن‬ ‫کشورها اشاره کنم‪.‬‬ ‫اق��ای دکت��ر فرهنگ��ی‪ ،‬چهره مان��دگار مدیریت کش��ور تعریف می ک��رد که هر‬ ‫رئیس جمهوری در فالن کشور با هر تحصیالتی که انتخاب شود‪ ،‬بعد از انتخاب شدن‪،‬‬ ‫چند واحد درسی را با بهترین استادان به صورت فشرده می گذراند؛ حفظ منافع ملی‪،‬‬ ‫اهمیت روابط عمومی‪ ،‬توجه به افکار عمومی‪ ،‬اشنایی با اقتصاد خرد و کالن‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫جنابعالی که در کارنامه تحصیلی خود عالوه بر تحصیالت حوزوی‪ ،‬حقوق قضایی‪،‬‬ ‫حقوق عمومی و حقوق اساسی خوانده و دارای پروانه وکالت هستید و از خانواده علوم‬ ‫انس��انی به ش��مار می روید و با جایگاه دانش مدیریت در علوم اشنا هستید‪ ،‬به خوبی‬ ‫می دانید که در دنیای امروز برای اداره یک بیمارس��تان از پزش��ک حاذق اس��تفاده‬ ‫نمی کنند‪ ،‬دانش��ی به نام مدیریت پزش��کی و مدیریت بیمارس��تانی وجود دارد که‬ ‫کمی پزش��کی‪ ،‬کمی حسابداری‪ ،‬کمی اشپزی‪ ،‬کمی نظافت‪ ،‬کمی ارتباطات‪ ،‬کمی‬ ‫روانشناسی‪ ،‬کمی ادم شناسی و حتی کمی زباله شناسی می اموزد‪.‬‬ ‫در دنی��ای امروز برای اداره یک هتل‪ ،‬علم هتلداری وج��ود دارد‪ .‬هرگز برای اداره‬ ‫بخش های هنری الزم نیست برجسته ترین هنرمندان را گزینش و منصوب کنیم‪.‬‬ ‫بای��د امکان��ات الزم را در اختیار ی��ک کارگردان خوب قرار دهیم تا فیلم بس��ازد؛‬ ‫نه انکه معاون س��ینمایی ش��ود‪ ،‬یا باید بهترین امکانات چشم پزش��کی را در اختیار‬ ‫پزشک باتجربه بگذاریم تا به جای امضای کارتابل نامه های اداری و سیاست گذاری و‬ ‫برنامه ریزی که به طور حتم در ان توانایی کامل ندارد‪ ،‬چش��م های بیشتری را معاینه‬ ‫و عمل کند و برای جامعه با دانش خودش مفید باشد‪.‬‬ ‫هرگز کمال الملک را مس��ئول یک گالری نقاش��ی نمی کنند‪ ،‬هرگز کس��ی را که‬ ‫کاش��ت و برداش��ت درخت گردو را بلد اس��ت برای هدایت هزاران استاد و دانشجو‬ ‫منصوب نمی کنند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫هنوز یک سال و نیم باقی است؛ در کارهای بزرگ‪ ،‬مردمان بزرگ بگمارید‪.‬‬ ‫در کتاب «مدیریت کوتوله ها» قصه امیر عمرو لیث بعد از شکس��ت در مقابل امیر‬ ‫اس��ماعیل سامانی را ثبت کرده ام که گفت‪ :‬به کارهای بزرگ مردمان خرد گماردم و‬ ‫کارهای خرد به مردمان بزرگ سپردم و بر من این رفت که می بینید‪.‬‬ ‫با سعدی علیه الرحمه همراه شویم‪:‬‬ ‫به پیکار دشمن دلیران فرست‬ ‫هژبران به ناورد شیران فرست‬ ‫به رای جهاندیدگان کار کن‬ ‫که صید ازموده ست گرگ کهن‬ ‫گرت مملکت باید اراسته‬ ‫مده کار معظم به نوخاسته‬ ‫به خردان مفرمای کار درشت‬ ‫که سندان نشاید شکستن به مشت‬ ‫نخواهی که ضایع شود روزگار‬ ‫به ناازموده مفرمای کار‬ ‫حج�ت قن�دی‪ ،‬عض�و مجم�ع فع�االن اقتصادی‪:‬‬ ‫برخی مس��ئوالن و کارشناس��ان معتقدند افزایش نرخ ارز‬ ‫در روزه��ای گذش��ته دلیل بنیادین نداش��ته و تحت تاثیر‬ ‫عوامل انتظاری و تداوم تحریم ها بوده اس��ت‪ .‬برای کسانی‬ ‫ک��ه اقتصاد ایران را دنبال می کنند این اعتقاد رئیس بانک‬ ‫مرکزی اعتقاد و بیانی اشناست‪.‬‬ ‫چرا اش��نا؟ به این دلیل که در ‪ ۴۰‬س��ال گذشته‪ ،‬حتی‬ ‫یک بار هم نش��ده که دولتمردی گفته ی��ا ادعایی را بیان‬ ‫کند که مفهومی غی��ر از ادعای رئیس بانک مرکزی از ان‬ ‫دربیای��د‪ .‬با وجود این نرخ ارز از کمتر از ‪ 7‬تومان به حدود‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تومان رسیده و به عبارتی حدود ‪ ۱۷۰۰‬برابر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این عدد به معنای این نیست که قدرت خرید‬ ‫یک ریال در س��ال ‪ ۱۳۵۷‬برابر ‪ ۱۷۰۰‬ریال در سال جاری‬ ‫اس��ت‪ .‬دالر از سال ‪ ۱۳۵۸‬خورشیدی تا امسال تقریباً ‪۷۰‬‬ ‫درصد قدرت خرید خود را از دس��ت داده است‪ .‬همه اینها‬ ‫به این معنی است که قدرت خرید حدود ‪ ۵۰۰۰‬تومان در‬ ‫س��ال جاری به طور تقریبی معادل قدرت خرید یک تومان‬ ‫در ‪ ۴۰‬سال پیش است‪ .‬سعی من این است که خواننده را‬ ‫متقاعد کنم که اوضاع همیش��ه در کوتاه مدت ارام به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬تا انکه بحرانی دیگر س��ر رسد و همه محاسبات‬ ‫را ب��ه هم بزند‪ .‬وضعیت بلندمدت‪ ،‬وضعیتی که در ان نرخ‬ ‫ارز سیاس��تمداران را ناامی��د و راه باال رفت��ن خود را پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬البته بس��یار پایدارتر به نظر می رس��د‪ .‬نقل است‬ ‫که جمعیت ایران در اس��تانه حمله مغول حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫امیرحسین خالقی‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬به تازگی‬ ‫تع��دادی از داوطلب��ان نمایندگ��ی مجلس در‬ ‫حرکتی جالب اقدام به افشای دارایی های خود‬ ‫کرده اند که البته نفس حرکت بد نیس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بعضی از ارقام ذکرشده ادم را به فکر می اندازد‪.‬‬ ‫بن��ده خدای��ی گفته نه پ��ول دارم‪ ،‬نه رهن‬ ‫و ن��ه حقوقی می گیرم‪ ،‬مانده حس��اب بانکی ام‬ ‫ه��م حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تومان اس��ت و یک پرش��یا دارم که‬ ‫ان را هم می خواهم بفروش��م‪ .‬دیگران هم گنجشک روزی و‬ ‫اجاره نشین اند و زیر وام و قسط‪ ،‬عیال و فرزندان شان هم که‬ ‫چیز دند ان گیری ندارند‪ .‬تا جایی که دیدم بیشترش��ان در‬ ‫دولت و شبه دولت مشغول اند و به اصطالح بخش خصوصی‬ ‫به شمار نمی ایند‪.‬‬ ‫ب��ا دیدن این اوضاع ادم به فک��ر می افتد که این بندگان‬ ‫خ��دا واقعا چه ضرورت��ی دارد با این زندگی دش��وار دنبال‬ ‫وکال��ت مجلس بروند‪ .‬اگر توانی هس��ت چه بهتر که صرف‬ ‫بهبود زندگی خانواده خود ادم ش��ود ت��ا دنبال امور مردم‬ ‫دویدن! کسانی می گویند اگر قرار است وکیلی زندگی ملت‬ ‫را بهتر کند‪ ،‬بد نیس��ت خود حداقلی از رفاه را تجربه کرده‬ ‫و توفیقاتی را نش��ان داده باش��د تا بهت��ر بتوانیم باور کنیم‬ ‫خواهان همان س��طح رفاه برای مردم کشورش است‪ .‬وقتی‬ ‫محسن رنانی‪ ،‬استاد دانش�گاه اصفهان‪ :‬در ایران ‪۲‬‬ ‫منبع رانت وجود دارد که وسوسه انگیز است؛ نخست نفت و‬ ‫درامدهای نفتی است که رانت عظیمی را در دست دولت و‬ ‫منبعی را برای انگیزه های فسادامیز ایجاد می کند‪.‬‬ ‫دیگری س��ازکاری که عادالنه بودن تقسیم این منابع را‬ ‫کنت��رل می کند‪ ،‬یعنی نظام اداری‪ .‬نظ��ام اداری ناکارامد‪،‬‬ ‫منبع دیگر رانت اس��ت‪ .‬این نظام ناکارامد‪ ،‬خود را مستعد‬ ‫چانه زنی می کند‪ .‬هر جا که امکان «چانه زنی» باشد‪ ،‬به این‬ ‫معناست که امکان شکل گیری «فساد» هم فراهم است‪.‬‬ ‫تکانه های شوک‬ ‫نفر بوده اس��ت‪ .‬جمعیت ایران در زمان شروع‬ ‫سلس��له قاجار‪ ،‬یعنی کمی کمتر از ‪ ۶۰۰‬سال‬ ‫بع��د از حمله مغول‪ ،‬حدود ‪ 3‬میلیون نفر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬جمعیت ایران در قرن بیستم میالدی‬ ‫و به لطف فناوری های جدید‪ ،‬تجارت بیش��تر‬ ‫با جهان‪ ،‬اکتش��اف نفت و قدرت تولید بیشتر‬ ‫داخلی به سرعت رشد کرد‪ .‬شکی نیست که تا‬ ‫پیش از این‪ ،‬ایران در دنیای مالتوزی به سر می برده است‪.‬‬ ‫در ه��ر زمان��ی‪ ،‬مردم این حس را داش��ته اند که اوضاع‬ ‫برای فرزندان کثیر مناس��ب اس��ت‪ .‬هر خان��واده و زنی تا‬ ‫انجا که می توانس��ته‪ ،‬به تبعیت از طبیعت یا فرهنگ زمانه‬ ‫خود‪ ،‬بچه می اورده اس��ت‪ .‬رشد جمعیت در دوران خوشی‬ ‫بسیار بوده تا زمانی که فاجعه بعدی رخ می داده و جمعیت‬ ‫بس��یاری را حذف می کرده اس��ت‪ .‬در بلندم��دت‪ ،‬اگر نرخ‬ ‫رش��د فناوری را در ان دوران ح��دود صفر بگیریم‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه می رسیم که جمعیت به طور تقریبی ثابت می مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��باهت وضعیت ارزی ایران با دنی��ای مالتوز هم‬ ‫همین اس��ت‪ .‬نیرویی در کار است که می خواهد نرخ ارز را‬ ‫باال ببرد‪ .‬این نیرو چیزی ج��ز افزایش نقدینگی و هرزگی‬ ‫سیاست اقتصادی در به اصطالح چاپ پول نیست‪.‬‬ ‫نقدینگی اس��ت که به دنب��ال کاال و به تب��ع ان نرخ ارز‬ ‫می دود‪.‬‬ ‫اما نقدینگی در ایران رش��دی نمایی دارد (در ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نقدینگ��ی در ای��ران در کمتر از هر ‪ 4‬س��ال ‪2‬‬ ‫در فقر هیچ افتخاری نیست‬ ‫کل افتخار کس��ی مواجب بگیری از دولت باشد‪،‬‬ ‫ش��اید بهتر باش��د همان نماینده دولت بماند تا‬ ‫وکیل مردم‪ .‬طرف اساسا نمی داند پول دراوردن‬ ‫درست چگونه اس��ت‪ ،‬چه رسد به اینکه بخواهد‬ ‫ان را برای بقیه تس��هیل کن��د‪ .‬حتی اگر فرض‬ ‫کنیم باوجود داش��تن توانایی باال‪ ،‬طرف وضعیت‬ ‫فعل��ی را به اختیار خود انتخاب کرده‪ ،‬می ش��ود‬ ‫پرس��ید چرا نخس��تین قدم ورود به دنیای سیاست باشد؛‬ ‫کارهای کوچک تر و شاید موثرتر مانند تاسیس یک خیریه‬ ‫حتی شرکتی غیرانتفاعی که وضع خلق اهلل را بهبود بخشد‬ ‫گزینه بهتری نیس��ت؟ اگر موفق بود در گام بعد می ش��ود‬ ‫به سیاس��ت هم فکر کرد‪ .‬یاد گفت��ه ای نغز از کتاب ریمون‬ ‫بودون «چرا روشنفکران لیبرالیسم را دوست ندارند» افتادم‬ ‫که وصف حال ماس��ت‪« :‬این پرسش بود که در اواخر قرن‬ ‫‪ ۱۸‬چرا فرانس��وی ها اش��رافیت را رد کردن��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫انگلیس��ی ها قبولش کردند؟ توکوویل‪ ،‬فیلس��وف فرانسوی‬ ‫می گفت رده های باالی اش��رافیت فرانس��ه ای��ن امکان را‬ ‫داشتند که درباری شوند و وقت و روزگارشان را در دربخانه‬ ‫س��لطنتی بگذرانند‪ .‬یک فرانس��وی معمولی به اینها نگاه‬ ‫می کرد و س��ر درنمی اورد که فایده اجتماعی این حضرات‬ ‫چیس��ت؟ نمی فهمید ای��ن از ما بهتران ب��ودن و این مقام‬ ‫‪ ۳‬منبع رانت اقتصاد ایران‬ ‫در ای��ن بره��ه عامل س��ومی ه��م از بیرون‬ ‫ب��ه این دو منبع اف��زوده می ش��ود‪ .‬این عامل‬ ‫ س��وم‪ ،‬رقابت های سیاسی اس��ت؛ یعنی وجود‬ ‫«حکوم��ت نف��وذ ناهمگ��ن»‪ .‬حکوم��ت نفوذ‬ ‫ناهمگ��ن‪ ،‬حکومتی اس��ت ک��ه در ان قدرت‬ ‫سیاسی در دست گروه های مختلف و ناهمگن‬ ‫تقس��یم شده اس��ت‪ .‬حکومت یکپارچه نیست‬ ‫و گروه ه��ای مختلف‪ ،‬با اهداف مختل��ف‪ ،‬حکومت را میان‬ ‫خودشان تقسیم کرده اند و در رقابت با یکدیگر بخش های‬ ‫برابر ش��ده‪ ،‬از این رو در طول ‪ ۴۰‬س��ال گذشته‬ ‫هزاران برابر ش��ده اس��ت)‪ .‬در ان سوی معادله‪،‬‬ ‫رش��د تولید است که ممکن اس��ت باعث ایجاد‬ ‫نیرویی در مقابل افزای��ش نرخ کاال و همچنین‬ ‫نرخ ارز ش��ود‪ .‬اما رش��د تولید در ایران حسابی‬ ‫است (س��رانه تولید در ‪ ۴۰‬سال گذشته به طور‬ ‫تقریبی همان بوده که هست)‪ .‬شباهت به دنیای‬ ‫مالتوزی در همین نکته اس��ت‪ .‬در بلندمدت‪ ،‬اگر تولید به‬ ‫صورت حس��ابی پی��ش رود و نقدینگی به ص��ورت نمایی‪،‬‬ ‫چ��اره ای جز این نمی ماند که قیمت ها از جمله نرخ ارز) به‬ ‫ص��ورت نمایی حرکت کنند‪ ،‬اما این حرکت قیمت ها لزوما‬ ‫هموار نیست‪ .‬مانند دنیای مالتوزی‪ ،‬در دوره ترسالی‪ ،‬صلح‬ ‫و خوش اقبالی‪ ،‬نرخ ارز کنترل شده تا اینکه فاجعه ای از راه‬ ‫برسد‪ .‬نوع فاجعه در اینجا‪ ،‬تحریم یا کاهش نرخ نفت است‪.‬‬ ‫اینجاس��ت که به طور نامنظم‪ ،‬اما با اطمینان بس��یار‪ ،‬هر‬ ‫چند س��ال ش��وکی به نرخ ارز وارد می شود‪ .‬هر بار نرخ ارز‬ ‫حدود ‪ 4‬برابر می ش��ود (معنی اش این اس��ت که متوس��ط‬ ‫فاصله بین شوک های ارزی در ایران کمتر از ‪ ۸‬سال است)‬ ‫ک��ه این حدود ‪ 2‬برابر زمانی اس��ت ک��ه نقدینگی ‪ 2‬برابر‬ ‫می شود‪ .‬ممکن اس��ت دوره ای ترسالی‪ ،‬شوک بعدی ارزی‬ ‫را عقب بیندازد‪ ،‬اما اگر خشکس��الی کنونی اقتصادی ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬اطمینان دارم که ش��وک بع��دی ارزی در کمتر از ‪5‬‬ ‫سال اینده رخ خواهد داد و افزایش نرخ ارز در همان حدود‬ ‫شوک های ارزی دیگر خواهد بود‪.‬‬ ‫باالیی که ارکان کش��ور به این میان مای��گان می دهند چه‬ ‫مبنایی دارد و از کجا می اید؟‬ ‫رده ه��ای پایین تر اش��رافیت در فرانس��ه که وضع ش��ان‬ ‫بدتر بود‪ ،‬مجبور بودند به زمین ش��ان بچس��بند و در محله‬ ‫خودش��ان بمانند‪ ،‬پولی در بس��اط نداش��تند‪ ،‬ام��ا هر چه‬ ‫کمتر پول داش��تند‪ ،‬افاده شان بیش��تر بود‪ ،‬رعیت فرانسوی‬ ‫نمی فهمید این همه اهن و تلب حضرات از کجا امده است‪.‬‬ ‫در بریتانیا قضیه برعکس بود‪ .‬اش��راف زادگان بی خوف و‬ ‫خجالت خ��ود را برزگر‪-‬جنتلمن معرفی می کردند‪ ،‬برزگر‪-‬‬ ‫جنتلمن انگلیسی مالک یک زمین زراعتی است که به دلیل‬ ‫دغدغ��ه ای که برای بازدهی زمین هایش دارد‪ ،‬ش��ش دانگ‬ ‫حواس��ش جمع اس��ت که ابتکار به خرج دهد و توسعه ای‬ ‫در کارش ایج��اد کن��د و البته در کنار ان دلواپس اس��م و‬ ‫رس��م و خوش��نامی خود در بین مردم منطقه و محل خود‬ ‫هم هس��ت‪ .‬اگر چنین کس��ی به عنوان نماینده به مجلس‬ ‫برود‪ ،‬باید در چش��م و دل انتخاب کنن��دگان یک ادم اهل‬ ‫بخیه و اهل کار و پیشرفت بیاید که رفاه عمومی هم برایش‬ ‫حس��اب است؛ از این روس��ت که رعیت انگلیسی با میل و‬ ‫رضایت جلوی اشراف کالهش را از سر برمی دارد‪ ،‬در حالی‬ ‫که همتای فرانسوی اش جز با دندان قروچه و لب گزه چنین‬ ‫نمی کند‪ ».‬اهلل اعلم‪.‬‬ ‫بیش��تری از کی��ک مناف��ع اجتماع��ی را طلب‬ ‫می کنن��د‪ .‬پ��اره پاره بودن قدرت سیاس��ی‪ ،‬به‬ ‫جامع��ه ای ک��ه هنجارهایش را از دس��ت داده‪،‬‬ ‫انگیزه می بخش��د که ب��ا قدرت های سیاس��ی‬ ‫هم گام شود‪ .‬در واقع در یک گروه و باند شریک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نظام اداری ناکارامد هم قدرت کنترل ندارد؛‬ ‫بنابرین اج��ازه می دهد رقابت برای منفعت��ی رانتی به نام‬ ‫نفت در کنار قدرت پاره پاره شکل بگیرد‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫�رئیس صندوق بین المللی پ��ول گفت‪ :‬این صندوق‬ ‫امیدوار اس��ت پس از مشخص شدن تاثیر اقتصادی شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬دولت ها و بانک های مرکزی روی پاس��خی‬ ‫ب��رای خنثی س��ازی ان کار کنن��د‪ .‬به گ��زارش رویترز‪،‬‬ ‫کریس��تالینا جورجیئوا گفت‪ :‬این صندوق امیدوار اس��ت‬ ‫پس از مش��خص ش��دن تاثیر اقتصادی ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬دولت ه��ا و بانک های مرکزی روی پاس��خی برای‬ ‫خنثی سازی ان کار کنند‪.‬‬ ‫�رش��د اقتصادی المان به کمترین س��طح ‪ ۷‬س��ال اخیر‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش بی بی سی‪ ،‬مرکز امار المان در گزارشی اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬بزرگ ترین اقتصاد اروپا در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی تنها ‪ ۰.۰۱‬درصد رشد کرده که این رشد ضعیف ترین‬ ‫رشد اقتصادی المان در ‪ ۷‬سال گذشته به شمار می رود‪.‬‬ ‫�کس��ری ماهانه بودجه امریکا به باالترین سطح خود‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش مهر به نقل از تریدینگ اکونومیکس‪ ،‬تنها‬ ‫در ژانویه (دی‪-‬بهمن) امریکا ‪ ۳۲.۶‬میلیارد دالر کس��ری‬ ‫بودجه داش��ته که این رقم بیش��ترین کسری بودجه ثبت‬ ‫شده ماهانه در تاریخ معاصر این کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫�بانک ضایعات در اندونزی به ساکنان جاکارتا در ازای‬ ‫تحویل پس��ماندهای قابل بازیافت‪ ،‬طال هدیه می دهد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬بانک ضایع��ات در اندون��زی اعالم کرد‪:‬‬ ‫س��اکنان جاکارتا‪ ،‬پایتخت این کش��ور می توانند در ازای‬ ‫تحویل ‪ ۷۰‬کیلوگرم قوط��ی الومینیومی‪-‬حدود ‪۴۵۰۰‬‬ ‫قوطی خالی‪ -‬یک گرم طال هدیه بگیرند‪.‬‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫راحت تری��ن بخش تالش ب��رای نوازنده موس��یقی‬ ‫ش��دن‪ ،‬خریدن ساز است‪ .‬شما سازهای زیادی دیده اید‬ ‫که گوش��ه خانه این و ان افتاده اند‪ ،‬اما خریدار هیچ وقت‬ ‫نوازنده نشده اس��ت‪ .‬راحت ترین بخش ورزشکار شدن‬ ‫هم خریدن لوازم ورزشی است‪.‬‬ ‫داستان را می شود در ‪ ۴‬کلمه خالصه کرد‪:‬‬ ‫«سخت و سهل؛ نرم و سخت»‬ ‫ساز که می خرید‪ ،‬سخت افزاری است که برای خرید‬ ‫بهترین نوع ان فقط پول خیلی بیشتری احتیاج دارید‪،‬‬ ‫اما اگر پول داش��ته باشید‪ ،‬سهل است‪ .‬نوازنده شدن اما‬ ‫نیازمند کار نرم افزاری اس��ت‪ .‬ن��رم نرم باید بدن و ذهن‬ ‫را با ریتم هماهنگ کنید‪ ،‬تئوری موس��یقی بیاموزید و‬ ‫زحمت بکشید‪ .‬همین بخش نرم خیلی سخت است‪.‬‬ ‫پول که داش��ته باشید‪ ،‬می توانید کارخانه وارد کنید‪،‬‬ ‫ج��اده بکش��ید‪ ،‬هواپیما و کش��تی بخری��د‪ ،‬وزارتخانه‬ ‫تاس��یس کنید و مدرس��ه های زیاد بسازید‪ .‬این ها همه‬ ‫لجس��تیک یا پش��تیبانی و تمهید کردن وسیله است‪.‬‬ ‫این ها کار سخت افزاری اما راحت توسعه یا همان بخش‬ ‫«سخت و سهل» و البته گران توسعه است‪.‬‬ ‫مس��ئله از وقتی اغاز می ش��ود که قرار اس��ت صدها‬ ‫ه��زار معلم ب��ه میلیون ه��ا دانش ام��وز درس بدهند‪.‬‬ ‫مدرس��ه «ساز» است و روش مناس��ب اموزش‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفتن ویژگی های یادگیرنده‪ ،‬خالقیت نواموز و‪ ...‬همه‬ ‫نرم افزار هستند و فناوری مشخصی هم ندارند‪ .‬ساخت‬ ‫مدرس��ه فناوری مشخص ساخت وساز دارد‪ ،‬اما فناوری‬ ‫اموزش مشخص نیست‪.‬‬ ‫س��اخت هواپیما فناوری مشخصی دارد اما رساندن‬ ‫ش��رکت هواپیمایی به نقطه ای که هواپیماهای چندده‬ ‫یا چندصد میلیون دالری اش بیش��ترین ساعات پرواز‬ ‫با نرخ اش��غال صندلی باال داش��ته باشند و به سوددهی‬ ‫برس��ند‪ ،‬فناوری مشخصی ندارد‪ .‬یادگیری در دانشگاه‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری در وزارتخانه‪ ،‬اصالح رانندگی مردم و‬ ‫خالقانه کار کردن در کارخانه نیز همگی «نر ِم س��خت»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سهل گران) نیازمند مذاکره‬ ‫خرید هواپیما (سخت و ِ‬ ‫وزارتخانه یا شرکت هواپیمایی با شرکت هواپیماسازی‬ ‫و تامین مالی یک بانک اس��ت؛ اما باال بردن ساعات پرواز‬ ‫و کیفیت خدم��ات هواپیمایی‪ ،‬نیازمند ارتباط گیری با‬ ‫هزاران کارمند‪ ،‬میلیون ها مسافر‪ ،‬یادگیری مهارت های‬ ‫بس��یار از خلبانی تا میهمانداری ازس��وی هزاران نفر و‬ ‫تصمیم ه��ای متع��دد اس��ت‪ .‬کار انس��انی نیازمن��د‬ ‫هماهنگی‪ ،‬خالقی��ت و توام با عدم قطعیت های متعدد‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��هل گران‪ ،‬اما توسعه‬ ‫دانش��گاه س��اختن سخت و‬ ‫ِ‬ ‫علم��ی نیازمند کار نرم افزاری صدها عضو هیات علمی‪،‬‬ ‫انگیزه دادن به انها‪ ،‬انگیزه دار س��اختن هزاران دانشجو‪،‬‬ ‫هماهنگ کردن دانش��گاه‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬مراکز تحقیقاتی‬ ‫خصوصی‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬تضمین ازادی علمی و استقالل‬ ‫دانش��گاه اس��ت‪ .‬این ها تنها با پول حاصل نمی شوند و‬ ‫فناوری هماهنگ کردن دانش��گاه ب��ا صنعت هم ثابت‬ ‫شناخته ش��ده ای نیس��ت و در ه��ر محی��ط اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی تغییر می کند‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫م��ا در س��ال هایی ک��ه پول نف��ت زیاد داش��تیم و با‬ ‫بهره کش��ی مخرب از طبیعت ایران‪ ،‬هزینه کار «سخت‬ ‫س��هل گران» ایجاد خیلی زیرس��اخت های سخت را‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫فراه��م کردیم‪ .‬این س��خت افزارها به ما توهم توس��عه‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫همه ابزارهای زندگی ما ‪-‬خودرو‪ ،‬گوش��ی‪ ،‬وس��ایل‬ ‫خانگی‪ ،‬وسایل حمل ونقل‪ ،‬مواد ساختمان ها‪ ،‬جاده ها‪،‬‬ ‫شبکه اینترنت‪ ،‬س��اختمان دانشگاه ها و مدرسه ها و‪-...‬‬ ‫به طور میانگین نه در همه کش��ور‪ ،‬بهتر از ان چیزهایی‬ ‫هس��تند که در دهه های گذش��ته داشتیم‪ ،‬اما احساس‬ ‫می کنیم کاری پیش نمی رود و ظرفیت حل مسئله زیاد‬ ‫نیست‪ .‬انگار به جای سفت خورده ایم‪.‬‬ ‫ما «ساز خریده ایم» اما نوازنده شدن دانش‪ ،‬رویکرد‪،‬‬ ‫مهارت و جهت گیری دیگری می خواهد‪ .‬یک پله باالتر‬ ‫می روم‪ .‬ساختن س��از نجاری می طلبد‪ ،‬اما نوازندگی و‬ ‫تولید موس��یقی خوب از جنس ساخت وس��از نیست؛‬ ‫نظری��ه‪ ،‬ریتم خوانی‪ ،‬هماهنگی ب��دن و ذهن‪ ،‬پرورش‬ ‫احس��اس‪ ،‬غلیان عواطف و هماهنگی بس��یار زیاد بین‬ ‫چندین نوازنده در قالب یک گروه موسیقی را می طلبد‪.‬‬ ‫کلنگ به دس��ت ها و دس��ت به اچارهایی که جاده و‬ ‫هواپیما می سازند‪ ،‬استاتیک و مقاومت مصالح که به کار‬ ‫ساختن ساختمان و س��ازه می اید و پول و جرثقیل که‬ ‫برای تهیه س��خت افزارها ضروری اند؛ همه الزم اند اما نه‬ ‫برای مرحله «نر ِم سخت» توسعه‪.‬‬ ‫ما به جای س��فت توسعه رس��یده ایم؛ مرحله ای که‬ ‫باید کار «نرم س��خت» کرد‪ .‬اندیش��ه های نو (عمدتاً از‬ ‫جنس فلس��فه‪ ،‬سیاس��ت‪ ،‬علوم اجتماع��ی‪ ،‬مدیریت‬ ‫و‪ ،)...‬مهارت ه��ای جدید (از جن��س گفت وگو‪ ،‬مذاکره‬ ‫و هماهنگ��ی و قابلیت س��ازی)‪ ،‬جل��ب مش��ارکت و‪...‬‬ ‫می خواهیم‪ .‬ادامه این مسیرکلنگ اندیشی‪ ،‬بتن محوری‬ ‫و اچار به دس��تی‪ ،‬یعنی ماش��ین ها‪ ،‬موبایل ها و وسایل‬ ‫زندگی بهتر می ش��وند اما ناراضی تر ش��ده و احس��اس‬ ‫می کنیم سخت گیر افتاده ایم؛ کاری پیش نمی رود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫به ناازموده مفرمای کار‬ ‫حسین سالح ورزی‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪:‬‬ ‫در روزه��ای اخی��ر بعض��ی از صاحب نظ��ران‬ ‫اقتصادی نزدیک به بانک مرکزی‪ ،‬ضمن طرح‬ ‫انتقادهایی نسبت به عملکرد بازار سهام کشور‪،‬‬ ‫با ناکارامد خواندن این بازار و غیرمولد دانستن‬ ‫عملک��رد ان‪ ،‬در نظ��ام تامی��ن مال��ی اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬وجود فش��ارهای تبلیغاتی و سیاسی‬ ‫ازس��وی ذینفع��ان کلیدی بازار س��رمایه را‪ ،‬یکی از عوامل‬ ‫مهم انحراف سیاست های پولی بانک مرکزی دانستند‪.‬‬ ‫جنگ بازار پول و سرمایه از ان دست دردسرها و مشکالت‬ ‫منحصر به فرد اقتصاد ایران است که حاصل ندانم کاری های‬ ‫منحصر به فرد ما در حکمرانی و سیاس��ت گذاری اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی رشد پایه پولی بدون تناسب با رشد اقتصادی‬ ‫یا ظرفیت رش��د اقتصادی و تنها در چارچوب سیاست های‬ ‫مالی دولت و در فقدان یک نظام حسابرس��ی قابل اتکا در‬ ‫حوزه مالیه عمومی باش��د‪ ،‬حاصل ان نقدینگی سرگردانی‬ ‫اس��ت که رانت جویان بر س��ر تصاحب ان ک��ه در واقع به‬ ‫معن��ای اخذ از س��هم مالیات تورمی اس��ت‪ ،‬دچار تنش و‬ ‫جن��گ می ش��وند‪ .‬در این میدان پرغبار طبیعی اس��ت که‬ ‫ه��ر کس تالش کن��د بخش بزرگ ت��ری از این‬ ‫غنیم��ت ب��اداورده را تصاح��ب و تملک کند و‬ ‫در ش��رایطی ک��ه تولید و توزی��ع و گردش این‬ ‫نقدینگی پرقدرت و بی بنیاد‪ ،‬تا حد زیادی تحت‬ ‫تاثیر سیاست گذاری های حاکمیتی و مداخالت‬ ‫دولتی اس��ت‪ ،‬طبیعی اس��ت که ت�لاش عمده‬ ‫رانت جوی��ان در حوزه ه��ای گوناگ��ون‪ ،‬به اقامه‬ ‫ادله و جمع کردن لش��گر و عده برای گرفتن س��هم بیشتر‬ ‫از این جریان مس��موم نقدینگی متمرکز شود‪ .‬این الگوی‬ ‫رفت��اری بورس و بانک و تولید و تجارت هم نمی شناس��د‪.‬‬ ‫انچه در این میان بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬توج��ه به این نکته‬ ‫کلیدی است که این نبرد‪ ،‬اصوال نبرد ایرانیان میهن دوست‬ ‫و دغدغه مندان توس��عه این سرزمین نبوده و نیست! انچه‬ ‫فع��االن واقعی بخش خصوص��ی اقتص��اد و متخصصان و‬ ‫صاحب نظران دلسوز توسعه ایران می خواهند و می گویند‪،‬‬ ‫تاکید بر ش��فاف و موثر ساختن کنترل های مالیه عمومی‪،‬‬ ‫به وی��ژه در حوزه بدهی های دولت اس��ت ک��ه نقطه اتکای‬ ‫ی��ک بانک مرکزی مس��تقل‪ ،‬به عنوان نگهب��ان اعتبار پول‬ ‫ملی است‪ .‬روزی که ش��فافیت مالیه عمومی‪ ،‬دست دولت‬ ‫را برای توزیع بی حس��اب و کتاب یارانه در اقتصاد کش��ور‬ ‫ببن��دد و بانک مرکزی از مجری سیاس��ت های مالی دولت‬ ‫تبدیل به تنظیم گر بیطرف بازار پول و اعتبار ش��ود؛ دیگر‬ ‫نه وجهی برای مداخله گس��ترده حاکمیت در نظم طبیعی‬ ‫اقتص��اد باقی می مان��د و نه نقدینگی بی بنی��اد و پرقدرتی‬ ‫ک��ه رانت جویان در بخش های مختل��ف اقتصاد ایران برای‬ ‫تصاحب ان به جان هم بیفتند‪.‬‬ ‫در ان روز زیب��ای رویای��ی ک��ه ن��رخ به��ره پ��ول را‬ ‫ب��ازار تعیی��ن می کن��د و رفع موان��ع نهادی ش��فافیت و‬ ‫مقیاس پذی��ری‪ ،‬بورس را تبدیل به یک اب��زار تامین مالی‬ ‫موث��ر در اقتصاد کش��ور س��اخته‪ ،‬ب��ازار پول و س��رمایه‪،‬‬ ‫نه رقی��ب بلکه مکم��ل یکدیگ��ر خواهند بود‪ .‬ب��ازار پول‬ ‫جذب کنن��ده منابع کم ریس��ک هس��ته س��خت اقتصاد و‬ ‫بورس س��هام‪ ،‬میزب��ان منابع ریس��ک پذیرتری می ش��ود‬ ‫که با بازدهی بیش��تر‪ ،‬موتور محرک رش��د اقتصاد کش��ور‬ ‫هستند‪ .‬نبرد واقعی عاشقان ایران و عالقه مندان به توسعه‬ ‫کش��ور‪ ،‬رفع موانع موجود بر س��ر راه رسیدن به این نقطه‬ ‫اس��ت؛ نه جدال بر سر نحوه تس��هیم رانت نقدینگی بدون‬ ‫پشتوانه‪.‬‬ ‫هسته سخت‬ ‫توسعه‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫ماموریت گرایی و‬ ‫تقاضا محوری‬ ‫حلقه گمشده مهندسی‬ ‫جزئیات کرایه‬ ‫حمل ونقل عمومی در‬ ‫سال ‪۹۹‬‬ ‫لزوم ریل گذاری‬ ‫درست از دانشگاه‬ ‫تا صنعت‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو خبر داد‬ ‫تحریم‪ ،‬فش��ار و محدودیت عامل تحرک به ویژه‬ ‫در کش��ور ما بوده و ش��اهد هس��تیم هر زمان که‬ ‫محدودیت ه��ای برای ای��ران به وجود ام��ده اراده‬ ‫مل��ی و تالش جمعی برای غلب��ه بر چالش موجود‬ ‫بسیج شده است‪ .‬درحال حاضر با اعمال تحریم های‬ ‫جدید امری��کا که از ان به عن��وان جنگ اقتصادی‬ ‫هوشمندانه نام می برند صنایع تاثیرگذار در اقتصاد‬ ‫کشور نخس��تین هدف تحریم کنندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫صنعت خودرو جزو نخستین صنایع تحریمی کشور‬ ‫بود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای برون رفت‬ ‫از وضعیت موجود نهضت داخلی سازی را اغاز کرد‬ ‫ت��ا با تعمیق س��اخت داخل قطعات خودروس��ازی‬ ‫ادامه فعالیت داش��ته باش��د‪ .‬پایان هفته گذش��ته‬ ‫همایش موتورهای درون سوز برگزار شد تا در ادامه‬ ‫نهضت داخلی س��ازی در این بخش هم خودکفایی‬ ‫مورد انتظار محقق شود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اغاز همکاری صنعت و دانشگاه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پیش ت��ر موتور ملی از س��وی ش��رکت تحقیق‪،‬‬ ‫طراحی و تولید موتور ایران خودرو(ایپکو) س��اخته‬ ‫و در خودروهای داخلی مورد اس��تفاده قرار گرفت‬ ‫در ادام��ه ط��رح موت��ور مل��ی پایه گازس��وز و نیز‬ ‫موت��ور ملی دیزل برای خودروهای س��واری نیز از‬ ‫جمل��ه پروژه های��ی بود که از س��وی گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو دنبال ش��د‪ .‬به گزارش گس��ترش نیوز‪،‬‬ ‫مصطف��ی میرس��لیم‪ ،‬مدی��ر همای��ش موتورهای‬ ‫درون س��وز‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که می خواس��تیم موضوع‬ ‫خودکفایی را در زمینه ق��وای محرکه انجام دهیم‬ ‫نخس��تین گام تاس��یس ی��ک مرک��ز پژوهش��ی و‬ ‫دانش بنیان بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دومین گام این بود که گردهمایی‬ ‫از اهل ف��ن و متخصصان در بخ��ش قوای محرکه‬ ‫ترتیب دادیم‪ ۴۰۰ .‬نفر س��ال ‪ ۱۳۷۸‬دور هم جمع‬ ‫ش��دند که نتیجه مطالعات خ��ود را عرصه کردند؛‬ ‫به این ترتیب نطفه تش��کیل انجم��ن علمی موتور‬ ‫ای��ران ایجاد ش��د‪ .‬در گام س��وم به دنب��ال داده ها‬ ‫در کش��ور بودیم اینکه به لحاظ ق��وای محرکه چه‬ ‫اطالعاتی موجود اس��ت‪ ،‬بنابراین داده ها گرداوری‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در این دوره باید ب��ه وضعیت الودگی‬ ‫هوا بیش��تر توج��ه و کارها عملی بیش��تری انجام‬ ‫می شد تا ش��اهد تعطیلی ها هفتگی نباشیم‪ .‬در ان‬ ‫زمان االیندگی پیکان را توانس��تیم کاهش دهیم‪.‬‬ ‫هن��وز تولید قوای محرکه پی��کان ادامه دارد‪ .‬طرح‬ ‫راهبردی با عنوان امکان س��اخت و تولید موتور در‬ ‫کش��ور ارائه ش��د‪ ۴ .‬راهکار اعالم و به هیات دولت‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬این امر در س��ال ‪ ۱۳۸۱‬بود و همکاری‬ ‫دانش��گاه و صنع��ت کلید خورد‪ .‬تصمی��م این بود‬ ‫ک��ه طراحی و س��اخت موتور پایه گاز با اس��تفاده‬ ‫از تجربیات مش��اوران و اس��تادان انجام ش��ود‪ .‬از‬ ‫‪ ۱۰‬ش��رکت دعوت ب��ه همکاری ش��د‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬افراد متخص��ص در زمینه موتور اس��تخدام‬ ‫ش��دند و در این مرکز نخس��ت در قالب کاراموزی‬ ‫به دانش��جویان پیشنهاد دادیم به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫دانشجو باید چاره جوی مسائل صنعت به ویژه حوزه‬ ‫خودرو باشد‪ .‬در این باره از دانشجویان خواستیم در‬ ‫پایان نامه های خود روی موضوع ها کار کنند‪.‬‬ ‫مدیر همایش موتورهای درون سوز با بیان اینکه‬ ‫ارتقای کیفی محصوالت موضوع دیگری بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ادام��ه ارتقای محصول م��ورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫تناس��ب نداشتن برخی اس��تانداردها با ش��رایط محیطی یکی‬ ‫از چالش های اساسی خودروس��ازان است‪ .‬شیب تند تغییرات‬ ‫ش روبه رو و باید‬ ‫اس��تانداردی باعث شده خودروس��ازان با چال ‬ ‫این موارد متناسب س��ازی شوند‪ ،‬عالوه بر اینکه مشکالت مربوط‬ ‫به زیرس��اخت ها نی��ز از عوامل بیرونی بوده ک��ه چالش هایی را‬ ‫به وجود اورده است‬ ‫هرچن��د ما ادع��ا نمی کنیم نخس��تین موتور ملی‬ ‫بدون اش��کال بود‪ .‬این موارد هم��ه مربوط به دهه‬ ‫‪ ۸۰‬است‪ .‬نخس��تین موتور ملی ما مربوط به‪EF ۷‬‬ ‫پایه گاز بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای پژوهشی در کشور‬ ‫در ادام��ه همای��ش‪ ،‬برات قبادی��ان‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گفت‪ ۱۲۰ :‬س��ال پیش ‪۲‬‬ ‫مدل موتور بنزینی و دیزلی اختراع ش��د‪ .‬نخستین‬ ‫خودروی��ی ک��ه این موت��ور بنزین��ی روی ان قرار‬ ‫گرفت حداکثر ‪ ۴‬کیلومتر بر ساعت سرعت داشت‪.‬‬ ‫در فاصله ‪ ۱۲۰‬س��ال همه دانش��مندان شرایط را‬ ‫به جایی رساندند که راندمان را به حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫رس��انده اند؛ بنابراین هنوز ج��ای کار زیادی وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ ۶۲ :‬مقاله برای همایش ارس��ال‬ ‫ش��د‪ .‬مق��االت در دو بخش دانش��گاه های تهران و‬ ‫سایر استان ها بود که گفتنی است ‪ ۷‬درصد مقاالت‬ ‫مربوط به دانش��گاه ازاد اسالمی بود؛ همچنین ‪۳۴‬‬ ‫درص��د کل مقاالت صنعتی اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اش��اره کرد‪ :‬توسعه ای که‬ ‫در صنع��ت موتور محقق ش��د مدیون علم و دانش‬ ‫داخلی است‪ .‬اقتصاد مبتنی بر نفت در حال تبدیل‬ ‫به اقتصاد مبتنی بر دانش اس��ت‪ .‬با س��رعت دانش‬ ‫در جه��ان‪ ،‬اگر دیر بجنبیم در اقتصاد ورشکس��ته‬ ‫خواهی��م ش��د‪ .‬کارهای��ی در حال انجام اس��ت تا‬ ‫دانشگاه و صنعت اشتی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید خودرو گازسوز افزایش می یابد‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو در همای��ش موتورهای‬ ‫درون س��وز‪ ،‬گف��ت‪ :‬هدف گذاری کرده ای��م تا تیراژ‬ ‫تولید خودروهای گازس��وز در سال ‪ ۱۳۹۹‬افزایش‬ ‫یافت��ه و به ‪ ۲۶‬درص��د از کل تولیدات ایران خودرو‬ ‫برس��د‪ .‬فرش��اد مقیمی افزود‪ :‬در ح��وزه تحوالت‬ ‫محیط کالن باید به اس��تانداردهای جهانی اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬وضعیت انتش��ار گازهای االینده ‪ ۲‬برابر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪ ۲۰‬میلیون خودرو در کش��ور‬ ‫تردد دارد و نوس��ازی خودروه��ا باید به طور جدی‬ ‫دنب��ال ش��ود‪ .‬ایران خ��ودرو امادگ��ی دارد در این‬ ‫موضوع نقش افرینی موثر داشته باشد‪.‬‬ ‫مقیمی با بیان اینکه از اوایل دهه ‪ ۹۰‬سرعت این‬ ‫مجموعه در راستای کاهش انتشار گازهای االینده‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی(‪۱۳۹۸-۹۹‬‬ ‫خورش��یدی) همچنان ‪ ۸۵‬درصد سوخت خودروها‬ ‫فس��یلی اس��ت و الزم اس��ت توج��ه بیش��تری به‬ ‫خودروهای برقی و هیبریدی داشت‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬یکی از رویکرده��ای ایران خودرو‬ ‫تغییر و حرکت به س��مت اس��تفاده از سوخت گاز‬ ‫اس��ت از این رو برای سال ‪ ۱۳۹۹‬هدف گذاری شده‬ ‫تا ‪ ۲۶‬درصد خودروها‪ ،‬گازسوز باشند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حوزه خودروهای برقی نیز اقداماتی‬ ‫انجام شده و المان ها را یکی پس از دیگری را وارد‬ ‫کرده ایم و حتی فرمان برقی به خودروها تولید شد‪.‬‬ ‫کار تحقیقاتی موتور ‪ ۳‬سیلندر نیز شروع شده و در‬ ‫تالش هستیم مطالعات عملیاتی و به نتیجه برسد‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو اش��اره کرد‪ :‬تناس��ب‬ ‫نداشتن برخی استانداردها با شرایط محیطی یکی‬ ‫از چالش های اساسی خودروسازان است‪ .‬شیب تند‬ ‫تغییرات اس��تانداردی باعث ش��ده خودروسازان با‬ ‫ش روبه رو باشند و باید این موارد متناسب سازی‬ ‫چال ‬ ‫ش��ود‪ .‬در ح��وزه زیرس��اخت ها نیز مش��کل وجود‬ ‫دارد ک��ه ای��ن مس��ئله ب��ه خودروس��ازان مربوط‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫مقیمی با بیان اینکه نقش��ه راه توس��عه محصول‬ ‫و قوای محرکه این خودرو س��از تدوین شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نقش��ه راه توس��عه محص��والت ایران خودرو‬ ‫برمبنای طراحی پلتف��رم ملی و تولید خودروهایی‬ ‫در کالس ه��ای ابع��ادی ‪ C‬و ‪ B‬ب��رای توس��عه‬ ‫خودروهای س��واری‪ ،‬هاچ بک‪ ،‬کراس اوور و خودرو‬ ‫برقی به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان و کسب‬ ‫س��هم مناس��ب از بازار رداخلی و صادراتی تدوین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬مقیم��ی در این باره افزود‪:‬‬ ‫در این نقش��ه راه‪ ،‬ان��واع موتوره��ای کم مصرف و‬ ‫گیربکس های دستی و اتوماتیک ‪ ۶‬دنده در دستور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬براساس نقشه راه توسعه محصوالت‬ ‫ش��رکت‪ ،‬تولید خودروهای برقی از دیگر اقداماتی‬ ‫است که در این برند داخلی دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫مقیمی تاکید کرد‪ :‬ایران خودرو مصمم اس��ت در‬ ‫راستای سیاست های دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به س��مت تولید و توس��عه خودرو های‬ ‫کم مصرف گام بردارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ ۳۰ :‬درصد محصوالت س��ال‬ ‫این��ده با موتور پایه گازس��وز مل��ی تولید و عرضه‬ ‫می ش��ود ک��ه این ام��ر نق��ش مهم��ی در کاهش‬ ‫االیندگی ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫مقیم��ی تاکید کرد‪ :‬خودروی س��ورن گازس��وز‬ ‫فقط به وس��یله گاز می تواند بیش از ‪ ۴۰۰‬کیلومتر‬ ‫پیمایش داشته باشد‪ .‬وی مزیت این خودرو گازسوز‬ ‫را نصب مخازن گاز ان زیر خودرو و کف و صندوق‬ ‫کامال در دس��ترس ان‪ ،‬عنوان کرد و از وزارت نفت‬ ‫خواست س��رمایه گذاری اولیه برای تولید انبوه این‬ ‫خودرو را تامین کند‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫ ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫محصوالت سال‬ ‫اینده با موتور‬ ‫پایه گازسوز‬ ‫ملی تولید و‬ ‫عرضه می شود‬ ‫که این امر نقش‬ ‫مهمی در کاهش‬ ‫االیندگی ها‬ ‫خواهد داشت‬ ‫بازار پرنوسان خودرو و لزوم تعیین سقف قیمتی‬ ‫بررس��ی بازار خودروی پایتخت در ‪ ۵‬روز پایانی بهمن ماه‬ ‫گویای شرایط ارام تری نسبت به هفته گذشته است و نوسان‬ ‫قیمت ها در ان کمتر مشاهده می شود‪.‬‬ ‫بررس��ی ایرنا از بازار خودرو تهران‪ ،‬رش��د نسبی قیمت ها‬ ‫را نش��ان می دهد که به گفته کارشناسان بازار‪ ،‬دلیل اصلی‬ ‫ان بیان س��لیقه ای قیمت ها در فض��ای مجازی و کانال های‬ ‫تلگرامی‪ ،‬واتس اپی و محدودیت عرضه خودروسازان است‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند اگر عرضه به اندازه کافی بود و سقف‬ ‫قیمتی برای خودروهای موجود در بازار تعیین می شد‪ ،‬شاهد‬ ‫رشد افسارگسیخته قیمت ها نبودیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فع��االن بازار‪ ،‬اگر س��قف قیمتی وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬انگاه فردی که خودرو در اختیار دارد به قیمت گذار‬ ‫و تعیین کننده قیمت تبدیل نمی شود؛ موضوعی که سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی ان است‪.‬‬ ‫این کارشناسان یاداور می شوند‪ ،‬امروز اختالف قیمت ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومانی را در برخی خودروهای داخلی ش��اهدیم‪ ،‬در‬ ‫این شرایط همچنان تقاضا برای ثبت نام وجود دارد و انهایی‬ ‫ک��ه خودرو در اختیار دارند با احتم��ال افزایش قیمت ها‪ ،‬از‬ ‫فروش دست می کشند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بازار تاکی��د دارند که اگ��ر به دنبال ارامش‬ ‫در بازار هس��تیم‪ ،‬باید س��قف قیمت ها و میزان سود فروش‬ ‫مشخص باشد؛ همچنین مرجع رسمی قیمت گذاری خودرو‬ ‫اتاق اصناف یا اتحادیه نمایشگاه داران خودرو باشد‪.‬‬ ‫ان��ان می گویند‪ :‬اگ��ر قیمت گذاری از س��وی این اتحادیه‬ ‫انجام می شد‪ ،‬قیمت ها هیچگاه این طور افسارگسیخته رشد‬ ‫نمی کرد‪.‬‬ ‫کارشناسان به تعیین هماهنگ قیمت ها از سوی گروه های‬ ‫تش��کیل شده در فضای مجازی اش��اره کرده و تاکید دارند‪:‬‬ ‫باید با ارائه س��قف قیمتی‪ ،‬فرصت سوءاس��تفاده را از برهم‬ ‫زنندگان بازار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته انان‪ ،‬وقتی نتوان بازار خودرو را کنترل کرد‪ ،‬بازار‬ ‫لوازم یدکی و س��ایر خدم��ات خودرویی نیز از کنترل خارج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می گویند وقتی برای خ��ودرو همچون لوازم‬ ‫خانگی س��قف قیمتی و قیمت مصرف کننده مشخص باشد‪،‬‬ ‫انگاه خرید خودرو در شهریور‪ ،‬مهر و اسفند تفاوتی نمی کند‪.‬‬ ‫خودرو یک کاالی اساس��ی در زندگی ش��هری امروز است و‬ ‫اگر قیمت ان کنترل نشود اثر روانی بر مردم خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬یک کارش��ناس خودرو‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید در‬ ‫ماه های گذش��ته که اختالف قیمت کارخانه و بازار خودروها‬ ‫به ‪ 2‬میلیون تومان رسیده بود‪ ،‬نهاد نظارتی کنترل ها را اغاز‬ ‫می کرد‪ .‬خودروس��ازان مایلند خودروهای تولیدی خود را در‬ ‫حاشیه بازار بفروشند‪ ،‬اما حاشیه بازار هم باید سقف قیمتی‬ ‫داشته باش��د نه اینکه هر کس به دلخواه خود قیمت بدهد‪.‬‬ ‫باید یک بار برای همیش��ه قیمت خودروها انالیز ش��ود و در‬ ‫قانون سودی مش��خص برای خریدوفروش ها در نظر گرفته‬ ‫ش��ود؛ فقط در این صورت اس��ت که التهابات بازار فروکش‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫حمایت از نهضت ساخت داخل گام بزرگ در قطع وابستگی هاست‬ ‫مدیرعام��ل و رئی��س هیات مدی��ره ش��رکت مادرتخصصی‬ ‫صن��دوق حمای��ت از تحقیقات و توس��عه صنایع پیش��رفته بر‬ ‫حمای��ت از نهضت س��اخت داخل به منظ��ور حمایت از تولید‬ ‫داخل��ی و مدیریت جامع کنترل واردات غیرقانونی​تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رضا نقی پور اصل در نشست با جمعی از مدیران‬ ‫و صاحب��ان صنایع فع��ال در حوزه صنایع پیش��رفته‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به توانمندی های کش��ور در حوزه های گوناگون علمی و‬ ‫صنعتی به ویژه در حوزه صنایع پیشرفته و تاکید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره حمایت از نهضت ساخت داخل به منظور‬ ‫حمایت از تولید داخلی‪ ،‬با تمام توان برای جامه عمل پوشاندن‬ ‫به این نهضت شکل گرفته که منجربه کاهش وابستگی کشور‬ ‫در بخ��ش صنعت بوده که م��ا در صندوق حمایت از تحقیقات‬ ‫و توس��عه صنایع پیش��رفته از فعاالن در حوزه صنایع پیشرفته‬ ‫حمای��ت می کنی��م و باور داریم که حمایت از نهضت س��اخت‬ ‫داخل گام بزرگ در قطع وابس��تگی کش��ور به بیگانگان است‪.‬‬ ‫نقی پور اصل در این دیدار با اش��اره به ش��رایط کنونی صنعت‬ ‫در جهان و رقابت سنگین بین کشورها در حوزه های گوناگون‬ ‫صنعتی اشاره کرد و افزود‪ :‬در شرایط رشد برق اسای صنعت در‬ ‫جهان امروز و رقابت بین کشورها در جهان و منطقه‪ ،‬ناگزیریم‬ ‫برای عقب نماندن از دیگران‪ ،‬تمام ظرفیت های خود در کشور‬ ‫را ب��ه کار بگیری��م و یک��ی از مهم ترین اقدامات در این راس��تا‪،‬‬ ‫استفاده از توان و دانش جوانان ایرانی در حوزه صنایع پیشرفته‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬خوشبختانه بخش عمده ای از تالش‬ ‫ما در این ش��رکت بر این پایه اس��توار شده است و در یک سال‬ ‫گذشته توانستیم با انعقاد تفاهمنامه های مختلف با دانشگاه ها‬ ‫و مراکز علمی کش��ور گام های موثری برای نزدیکی دانشگاه و‬ ‫صنعت برداشته و به عنوان پلی برای اتصال صنعت به دانشگاه‬ ‫عمل کنیم‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مهندسان و‬ ‫نقش انها در‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ -‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫کار مهندس��ان در ط��ول تاری��خ همواره ارزش��مند بوده اس��ت‪.‬‬ ‫مهندس��ان در جایگاه های گوناگونی در صنعت خودرو به کار گرفته‬ ‫ش��د ه و دیگ��ران را ب��ه کار گرفته ان��د‪ .‬راهبری‪ ،‬مدیری��ت‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫مدیری��ت طراح��ی‪ ،‬ازم��ون و تحقیقات در زمینه قطع��ه‪ ،‬خودرو و‬ ‫خدم��ات پس ازفروش بخش هایی هس��تند که مهندس��ان به خوبی‬ ‫در انه��ا ایفای نق��ش می کنند‪ .‬در زنجی��ره ارزش افزایی در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬از مواداولیه تا بازیافت کارهای زیاد و پراکنده ای مهندس��ی‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬ما توانایی طراحی کامل خودرو‪ ،‬طراحی سازه ای‪،‬‬ ‫موتور‪ ،‬سیس��تم انتقال قدرت و دیگر اجزای خودرو را داریم‪ .‬برخی‬ ‫خطوط تولید مانند مونتاژ‪ ،‬زنگ و بدنه سازی را هم به خوبی طراحی‬ ‫و اجرا می کنیم‪ .‬توان تولید ماشین االت خطوط و تولید خودروهای‬ ‫سنگین در ایران بسیار ضعیف شده است و امروز امکانات ما در این‬ ‫زمینه در حال اس��تهالک اس��ت هرچند هنوز کورس��وی امید و گاه‬ ‫حرکت هایی خوبی در این صنعت مش��اهده می ش��ود‪ .‬به تازگی هر‬ ‫دو خودروس��از در حال به ثمررس��اندن چند کار بزرگ هستند‪ .‬ما در‬ ‫سنگین ترین تحریم های‪ ۴۰‬سال گذشته کشور قرار داریم‪ .‬امریکای‬ ‫جهانخوار در این دور از تحریم ها قبل از اینکه تحریمی را اغاز کند‪،‬‬ ‫صنعت خودرو و قطعه س��ازی را تحریم کرد‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬نهضت‬ ‫داخلی سازی‪ ،‬مهم ترین راهکار بقای صنعت بود که همواره مبتنی بر‬ ‫توانمندی مهندسان کشور است‪ .‬در این راستا نه تنها تمرکز بر تولید‬ ‫قطعات وابس��ته‪ ،‬بلکه روی توس��عه برخی فناوری ها کارهای جدی ‬ ‫انجام ش��د‪ .‬به گونه ای این حرکت پیش��رفته است که پا را از بازتولید‬ ‫فراتر گذاشت ه و پیشرفت های اخیر جهان را در شرایط تحریم به کار‬ ‫گرفته ای��م‪ .‬در ای��ن میان‪ ،‬یکی از موارد جال��ب و هیجان انگیز به ثمر‬ ‫رسیدن داخلی سازی واحد کنترل الکترونیک خودرو یا ‪ ECU‬است‬ ‫که ‪ ۴۰‬س��ال اس��ت می گوییم نمی توان ان را در ای��ران تولید کرد‪.‬‬ ‫هم اکنون دست کم ‪ ۵‬مجموعه ساز مدعی تولید این سیستم پیشرفته‬ ‫برای موتورهای یورو‪ ۴‬در ایران ش��ده اند و تداوم وضعیت موجود را‬ ‫تضمین می کند‪ ،‬اما این مهندس��ان و البته با پش��تیبانی کارافرینان‬ ‫و مدی��ران‪ ،‬توانس��ته اند نه تنها این قطعات حس��اس را تولید کنند‪،‬‬ ‫بلک��ه امادگ��ی الزم برای تولید خودروهای ی��ورو‪ ۵‬را هم پیدا کنند‬ ‫و اگر اوضاع خوب ش��ود‪ ،‬از ابتدای س��ال اینده خودروها با استاندارد‬ ‫یورو‪ ۵‬به بازار ارائه می ش��ود‪ .‬این افتخار بزرگی اس��ت که در تاریخ‬ ‫صنعت ما ثبت خواهد ش��د‪ .‬کار دیگری که در این مدت مهندس��ان‬ ‫داخلی با کمترین کمک از خارجی ها اغاز کرده اند‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫خودروهایی جدید خارجی بدون نقش��ه های کامل و کمک صاحبان‬ ‫طراحی بوده اس��ت‪ .‬قرار بود طی س��ال گذش��ته و امس��ال با کمک‬ ‫خارجی ها‪ ،‬دو خودرو جدید در ایران خودرو و س��ایپا طراحی و تولید‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬مدل خودرو جدید مونتاژی در ‪ ۳۰‬ش��رکت خودروس��از‬ ‫فعال کشور شروع شود‪ ،‬اما همه انها رفتند و ما ماندیم با رویاهایمان‪.‬‬ ‫امروز هم ایران خودرو و هم سایپا‪ ،‬طراحی خودرویی را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫نمی خواه��م بگویم خارجی ها اصال در ای��ن زمینه کمک نکردند اما‬ ‫این را می دانم که مس��ئولیت طراح��ی را ایرانی ها به عهده گرفته اند‪.‬‬ ‫از ان مهم تر‪ ،‬ش��بکه قطعه س��ازی ما در این شرایط بحرانی به تحرک‬ ‫ش��دیدی واداشته شد و بسیاری از پیشرفت های چشمگیر فناورانه‬ ‫ی درحال انجام است‪ .‬جالب تر‬ ‫به وس��یله انها با کمترین کمک خارج ‬ ‫اینکه جنس این پیشرفت ها عمدتا فناورانه بوده است‪ .‬تمام این امور‬ ‫در شرایطی بود که در این دو سال‪ ،‬خودروساز به دلیل سیاست های‬ ‫غلط قیمت گذاری دستوری‪ ،‬از پول و سرمایه خالی و هزاران میلیارد‬ ‫تومان زیان به این صنعت وارد شد‪ .‬در این ‪ ۳۰‬سالی که این صنعت‬ ‫را دنبال می کنم‪ ،‬پیش��رفت های واقعی مهندس��ی از جنس انتقال یا‬ ‫توسعه فناوری‪ ،‬در برهه هایی از تاریخ رخ داده که ما کمترین درامد‬ ‫ارزی را داش��ت ه و اراده کرده ایم کار واقعی در این زمینه انجام دهیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه هر وقت مش��کالت بین المللی و مالی حل شده بیشتر این‬ ‫حرکت ها فراموش و کارهای پایه ای رها شده است؛ در نتیج ه صنعت‬ ‫باوجود تمام تالش ها در بلندمدت‪ ،‬مونتاژکار بوده اس��ت و بیش��تر‬ ‫متخصصان تربیت ش��ده در دوره های مختلف تاریخی از کشور رفته ‬ ‫یا در دیگر صنایع و اقتصاد کشور‪ ،‬پراکنده شده اند‪ .‬البته مهندسان‬ ‫ی که بی گدار وارد حیطه‬ ‫کاره��ای بد هم انجام داده اند‪ ،‬به وی��ژه وقت ‬ ‫علوم انسانی شده اند‪ .‬و یکی از پرکاربردترین حوزه های علوم انسانی‬ ‫در صنعت خودرو‪ ،‬مدیریت اس��ت‪ .‬مهندس��ان تفکری کامال منطقی‬ ‫و پرورش یافت��ه دارند و این س��اختار فکری به ط��ور قطع در حیطه‬ ‫علوم انس��انی کاربردهایی دارد‪ ،‬اما کل این علم را پوشش نمی دهد‪.‬‬ ‫مهندس��ان می توانند خود را تطبیق دهند‪ ،‬به شرطی که قبول کنند‬ ‫علوم انسانی هم یک حیطه علمی است و برای ورود به ان باید مطالعه‬ ‫و مدتی ش��اگردی کرد‪ .‬وقتی مهندسان بدون پیش زمینه های الزم‬ ‫وارد حیطه هایی مانند مدیریت‪ ،‬اقتصاد یا منابع انسانی شده اند‪ ،‬هر‬ ‫چن��د ظاهرا کارهای��ی کرده ‪ ،‬اما در مجم��وع خیلی هم خوب عمل‬ ‫نکرده اند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در دهه ‪ 70‬مهندس��ان و مدیران مهندس‬ ‫ما کارهای بزرگی در زمینه توس��عه فناوری‪ ،‬داخلی سازی و طراحی‬ ‫خ��ودرو و قطعات انجام دادن��د‪ ،‬اما به موضوع همراهی جامعه با این‬ ‫حرکت ها و مدیریت افکار عمومی و البته چالش های جامعه شناسانه‬ ‫توس��عه اقتصادی توج��ه نکردند‪ .‬نتیجه ان تنش ه��ای دهه ‪ 80‬در‬ ‫مقابل��ه با توس��عه صنعت خ��ودرو بود که اثب��ات ان در حوصله این‬ ‫نوش��تار نیست‪ .‬هم اکنون هم که حرکتهای بزرگی در زمینه نهظت‬ ‫داخلی س��ازی راه افتاده اس��ت‪ ،‬مهندس��ان کمتر ب��ه موضوع مهم‬ ‫همراه سازی افکار عمومی و سیاستمداران برای همراهی با برنامه های‬ ‫توسعه ای و نهادینه سازی فرایندهای داخلی سازی و توسعه هستند‪.‬‬ ‫نتیجه این خواهد ش��د که دیر یا زود که درهای کش��ور باز می شود‪،‬‬ ‫دوب��اره خیلی این حرکت های جهادی ب��ر باد فنا خواهد رفت‪ .‬امید‬ ‫اینکه مهندس��ان‪ ،‬علومی مانند مدیریت‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬جامعه شناسی و‪...‬‬ ‫را به رسمیت بشناسند و مدیران ما با کمک دستاوردهای جدید این‬ ‫علوم از حرکت های مهندسی در حال توسعه حمایت کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید ‪ ۳۰‬درصد محصوالت سال اینده با موتور گازسوز ملی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫واکاوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درباره تاثیر تحصیلکرده های دانشگاهی بر صنعت نشان داد‬ ‫ماموریت گرایی و تقاضا محوری‪ ،‬حلقه گمشده مهندسی‬ ‫تربیت شدگان مهندسی کارافرین نیستند‬ ‫‹ ‹دانشگاه های توزیع محور‬ ‫ب��رات قبادی��ان‪ ،‬مع��اون اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فناوری وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬صنعت و دانشگاه در‬ ‫کش��ور ما و بس��یاری از کشورهای‬ ‫جهان وارداتی اس��ت؛ همچنین در‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬س��ال گذشته تا امروز‬ ‫هم صنعت تحوالت اساس��ی به خود دیده و هم دانشگاه اما‬ ‫اینکه صنعت بر دانشگاه تاثیر گذاشته یا دانشگاه بر صنعت‬ ‫تاثیر داش��ته از جمل��ه مباحث مطرح امروز جهان اس��ت‪.‬‬ ‫معتقدم مبدا تمام تحوالت جهانی در عصر حاضر‪ ،‬در جوامع‬ ‫صنعتی و کش��اورزی و در تمام حوزه های مسکن‪ ،‬پوشاک‪،‬‬ ‫اش��تغال و رفاه مدیون دانایی بشر است‪ .‬توسعه دانایی بشر‬ ‫هم به وسیله دانشگاه محقق شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه این دانشگاه ها و منابع انسانی هستند‬ ‫ک��ه الزامات انق�لاب صنعتی چه��ارم را باید در کش��ورها‬ ‫پیاده کنند‪ .‬خوش��بختانه به لحاظ دانش��گاه‪ ،‬پژوهش��گاه و‬ ‫مراکز پژوهش��ی و علمی و همین طور برای به بار نشس��تن‬ ‫انه��ا پارک ه��ای علم وفناوری‪ ،‬مراکز رش��د و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان ایجاد شدند که قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تصریح کرد‪ :‬اگر کش��ور با این حجم از منابع انسانی‬ ‫تربیت شده پیشرفت نکرده چون کارافرین نبوده اند عالوه بر‬ ‫‹ ‹امکانات اختصاصی‬ ‫جواد مرزبان راد‪ ،‬مدرس مهندس��ی‬ ‫خودرو دانش��گاه علم وصنعت هم به‬ ‫‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ح��وزه‬ ‫تربیت یافتگان مهندسی دو موضوع‬ ‫کمیت و کیفیت مطرح است‪ .‬کشور‬ ‫در سال های گذش��ته تا امروز روی‬ ‫کمیت زیاد کار کرده و دانشگاه های‬ ‫زیادی راه اندازی ش��ده و دانشجویان زیادی جذب شدند‪ .‬در‬ ‫بعضی رشته ها بیش از نیاز مهندس و تکنسین تربیت شد اما‬ ‫متاس��فانه اموزش عال��ی غرق کمیت ش��د و بحث کیفیت‬ ‫تحت ش��عاع قرار گرفت بنابراین کیفیت به اندازه کمیت رشد‬ ‫نک��رد‪ .‬به عنوان نمونه اگ��ر قرار بود در کمی��ت به عدد ‪۵۰‬‬ ‫برسیم به ‪ ۶۰‬و در کیفیت به ‪ ۱۰‬رسیدیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬درحال حاضر فارغ التحصیالن بس��یاری داریم اما‬ ‫نمی توانن��د انتظ��ار صنعت را براورده کنن��د‪ .‬کار در حوزه‬ ‫کیفیت سخت و پیچیده تر از کمیت است‪ .‬افـزایش کمیت‬ ‫خیلی راحت با جذب بیش��تر دانش��جو در کنکور سراسری‬ ‫محقق می ش��ود اما در کیفیت عوام��ل زیادی نقـش دارند‬ ‫تا بتوانی��م کیفی��ت دانش اموختگان دانش��گاهی را ارتقـا‬ ‫ببخشیم‪.‬‬ ‫مرزبان راد در ادامه س��خنان خود به کمک اموزش��ی های‬ ‫رش��ته های مهندس��ی اش��اره کرد و ی��اداور ش��د‪ :‬کارگاه‪،‬‬ ‫ازمایش��گاه و‪ ...‬مجهز و مورد نیاز در دانشگاه ها وجود ندارد‬ ‫اینکه دانش��جو رشته مهندسی در ازمایشگاه های مجهز به‬ ‫ازمون بپردازد؛ البته برخی از اس��تادان به وسیله رتبه(گرند)‬ ‫دانشگاهی خود ازمایشگاه مجهز دارند اما اختصاصی و فقط‬ ‫برای دانش��جویان ان استاد است‪ .‬به عنوان مثال اگر استادی‬ ‫معاون وزیری می ش��ود و پروژه ای می گیرد و برای انجام ان‬ ‫امکانات��ی دریافت می کند در ازمایش��گاه خود قرار می دهد‬ ‫نه در اختیار دانش��گاه برای اس��تفاده عمومی تمام استادان‬ ‫و دانش��جویان‪ .‬ای��ن مدرس مهندس��ی خ��ودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫‪۱۰‬درصد اس��تادان که با ارتباطی که ب��ا مدیران صنعتی و‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬هزینه های اموزشی با سرمایه گذاری‬ ‫هنگف��ت مالی و انس��انی و البته زمانی کش��ور منفعل باقی‬ ‫مانده و تربیت یافتگان مهندس��ی با وجود اینکه رتبه س��وم‬ ‫را پس از امریکا و روس��یه به لحاظ کمی��ت در اختیار دارند‬ ‫تاثیری بر حوزه های مهندس��ی صنعتی ایران نداش��ته اند یا‬ ‫نقش انها بس��یار کمرنگ بوده اس��ت‪ .‬پرسش این است که‬ ‫چ��ه اتفاقی منجربه انفعال این افراد در حوزه صنعت ش��ده‬ ‫اس��ت درحالی که با این حجم جمعیتی در حوزه مهندسی‬ ‫انتظار این است که جایگاهی هرچند کوچک در پیشرفت و‬ ‫فناوری داشته باشیم‪.‬‬ ‫اینکه دانش��گاه های ما هم دانشگاه های توزیع محور هستند‪،‬‬ ‫ن��ه تقاضامحور‪ .‬به این معنی که منابع انس��انی تربیت و در‬ ‫جامعه توزیع می ش��وند و توجهی به نیازه��ای امروز و فردا‬ ‫افراد اموزش نمی بینند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬سرفصل های رشته ها هم بر اساس نیازهای‬ ‫صنایع داخلی نبوده و ارتباطی هم وجود ندارد تا براس��اس‬ ‫نیاز بخش های صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬تجاری‪ ،‬کشاورزی و‪ ....‬نیرو‬ ‫تربیت ش��ود؛ بنابراین چون تقاضامحور نیستند بدون توجه‬ ‫به نیازهای جامعه در حال فعالیت هستند که خسارت های‬ ‫بسیار به بار اورده است‪.‬‬ ‫قبادی��ان در بخش��ی دیگ��ر از س��خنان خ��ود با اش��اره‬ ‫ب��ه کمیت و کیفی��ت در ام��وزش عالی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ح��وزه توزیع محوری کمی��ت درنظر گرفته می ش��ود و در‬ ‫بخ��ش تقاضامحوری ک��ه دانش��گاه های ماموریت گرا به ان‬ ‫س��و رفته ان��د‪ ،‬عالوه بر کمی��ت‪ ،‬کیفیت هم مدنظر اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر این بخش در اموزش عالی کشور غایب است؛‬ ‫براس��اس گزارش های س��ازمان های بین المللی مانند بانک‬ ‫جهان��ی که گزارش هایی درباره رش��ته ها و کارهای نواورانه‬ ‫دارد یا براس��اس گزارش جی ار ای(‪ ،)GRE‬کش��ور به لحاظ‬ ‫کمی وضعیت بسیار مطلوبی دارد و جزو ‪ ۳‬کشور برتر جهان‬ ‫اس��ت اما به لحاظ ماموریت گرایی و تقاضامحوری(کیفیت)‬ ‫وضعیت خوبی نداریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش��رفت عمل��ی و فناورانه جه��ان مرهون‬ ‫زحمات مهندس��ان است بنابراین توس��عه صنعتی ایران تا‬ ‫امروز در هر مرحله ای که باش��د باز هم مرهون مهندسان‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫قبادیان در پایان با اش��اره به طرح «تاپ» در این معاونت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬گفت‪ :‬ط��رح تاپ یعنی‬ ‫توانمندس��ازی تولید و توسعه اشتغال پایدار که در راستای‬ ‫هدفمند کردن پایان نامه ها و رس��اله های دکتری‪ ،‬هدفمند‬ ‫کردن فرصت های مطالعاتی و پس��ادکتری صنعتی اعضای‬ ‫هیات علمی‪ ،‬هدفمند کردن دوران سربازی نخبگان در ارشد‬ ‫و دکتری اس��ت که ما در این طرح استادتاپ‪ ،‬دانشجوتاپ و‬ ‫سربازتاپ را تعریف کردیم و سامانه ان هم راه اندازی شده تا‬ ‫بتوانیم به اهداف موردنظر دست یابیم‪.‬‬ ‫دولتی دارند امکاناتی دارند که شخصی است‪.‬‬ ‫مرزبان راد در پایان گفت‪ :‬به طور کلی امکانات دانشگاهی‬ ‫ضعی��ف بوده و تربیت دانش��جویان با کیفیت ب��اال نبوده از‬ ‫این رو فارغ التحصیالن نمی توانند کار عملی انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نواور نیستیم‬ ‫س��یامک مقت��دری از مهندس��ان‬ ‫صنعت��ی اس��ت ک��ه در ح��وزه‬ ‫قطعه س��ازی خ��ودرو فعالیت دارد‪.‬‬ ‫مقتدری در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه چ��را خروج��ی‬ ‫تربیت یافت��گان مهندس��ی را در‬ ‫صنایع ش��اهد نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫پرسشی اساسی است که هم مربوط به صنعت و هم دانشگاه‬ ‫ما می ش��ود‪ .‬نخس��ت اینکه صنعت کش��ور صنعتی خالق‬ ‫نیست‪ .‬در حوزه قطعه سازان‪ ،‬ما مهندسی معکوس می کنیم‬ ‫تا اینکه بخواهیم با تحقیق و توس��عه و نواوری به محصول‬ ‫موردنظر برسیم درحالی که به طورقطع مهندسان می توانند‬ ‫نقش افرین باشند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تحقیق و توس��عه در واحد صنعتی بسیار ضعیف‬ ‫بوده و ممکن است شرکت هایی دانش بنیان فعالیت پژوهشی‬ ‫و تحقیقاتی داشته باشند اما در سایر واحدها فراگیر نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دلی��ل دیگ��ر‪ ،‬انگی��زه مال��ی و اقتصادی‬ ‫این حرفه اس��ت‪ .‬درامد مهندس��ان باال نبوده و بخش��ی از‬ ‫فارغ التحصی�لان این ح��وزه در بخش های دیگر مش��غول‬ ‫فعالیت می شوند که درامد بیشتری دارد‪.‬‬ ‫مقتدری با اش��اره به ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد‪:‬‬ ‫مهندس��ان پل ارتباطی صنعت و دانش��گاه هستند و اینکه‬ ‫صنای��ع ما خ�لاق نبوده ی��ا به لحاظ فن��اوری ضعیف عمل‬ ‫می کنن��د به این برمی گردد که عملکرد مهندس��ان در این‬ ‫بخش هم ضعیف بوده است‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬در طراح��ی محص��ول درج��ا می زنیم‪ .‬در‬ ‫طراحی و تولید محصول فقط این نیس��ت که من صنعتگر‬ ‫یا مهندس ایرانی بنش��ینیم و طراحی کنیم‪ .‬ش��رکت های‬ ‫بزرگ جهانی چند ملیتی هس��تند‪ .‬به عنوان مثال رنو مراکز‬ ‫مهندس��ی و فناوری زیادی در س��ایر کش��ورها دارد که در‬ ‫همکاری با این شرکت فعالیت دارند‪.‬‬ ‫مقتدری در بخش دیگری از س��خنان خود به ضعف های‬ ‫اموزش عالی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در حوزه دانشگاه‪ ،‬اموزش‬ ‫عالی به لحاظ کیفیت ان گونه که باید عمل نکرده است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور اظهارک��رد‪ :‬به طورقطع‬ ‫بخش��ی از اینک��ه می گوییم ای��ن حج��م از تربیت یافتگان‬ ‫تاثیری بر وضعیت در صنایع نداش��ته اند به این برمی گردد‬ ‫که اموزش های دانش��گاهی براساس نیازهای صنعت کشور‬ ‫نبوده است‪ .‬دانشجویان رش��ته های مهندسی واحدهایی را‬ ‫می گذرانن��د و مواردی را ام��وزش می بینند که نیاز صنایع‬ ‫داخلی را رف��ع نمی کند‪ .‬مقتدری اف��زود‪ :‬دانش اموختگان‬ ‫کرس��ی مهندس��ی‪ ،‬اطالعات الزم در حوزه تولید ندارند؛ از‬ ‫این رو ب��رای جذب در واحدهای صنعتی نیاز اس��ت دوباره‬ ‫ساعت های اموزشی را در کالس های ازاد بگذرانند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫دسترسی به ذخایر عمیق‬ ‫نیازمند دانش فنی‬ ‫مهندسان‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫مهندسان‬ ‫پای کوره های اتشین‬ ‫ابدیده می شوند‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‪:‬‬ ‫‹ ‹برنامه هایی در زمینه سنگ های تزئینی‬ ‫‹ ‹نقشه راه گوهرسنگ برای ‪ ۲‬دوره زمانی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نقشه راه صنعت‬ ‫گوهر س��نگ‪ ،‬گف��ت‪ :‬در اس��تراتژی های تدوین ش��ده‪،‬‬ ‫ضرورت های این حوزه ش��امل تشکیل بازارچه‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫مرکز اموزشی‪ ،‬ریس��ک ها‪ ،‬تجهیز معادن‪ ،‬استانداردهای‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬ذینفعان‪ ،‬تسهیالت و‪ ...‬برای تعیین‬ ‫نقشه راه‪ ،‬نهایی می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نقش��ه راه صنعت گوهرس��نگ برای ‪۲‬‬ ‫دوره زمان��ی (‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۴۰۵‬و ‪ ۱۴۰۵‬تا ‪ )۱۴۱۰‬تدوین‬ ‫می ش��ود و در دوره نخست‪ ،‬اصالح ساختار کالن صنعت‪،‬‬ ‫توسعه زیرس��اخت ها و بهبود فضای کسب و کار‪ ،‬توسعه‬ ‫منابع تامین سنگ خام و توسعه مدیریت و منابع انسانی‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب پور اظهارکرد‪ :‬براس��اس نقش��ه راه در دوره دوم‪،‬‬ ‫توس��عه س��رمایه گذاری و تولید و توس��عه بازار داخلی‪،‬‬ ‫منطق��ه ای و جهان��ی پیگیری خواهد ش��د‪ .‬همچنین در‬ ‫نقش��ه راه‪ ،‬ایجاد شورای عالی گوهرسنگ و تاسیس خانه‬ ‫گوهر ایران برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه این صنع��ت‪ ،‬با هزینه کم‬ ‫(ح��دود ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۲‬میلیون توم��ان) می تواند اش��تغال‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مناس��بی در کش��ور ایجاد می کند و نیاز به زمان و مکان‬ ‫خاصی ندارد‪.‬‬ ‫س��نگ ها و جواهرات از وی پرس��یده و پاس��خ ایشان به‬ ‫عنوان راهکار ارائه شود‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمیدرو با اش��اره ب��ه برگزاری‬ ‫«گردهمای��ی واکاوی چالش ه��ا و راهکاره��ای توس��عه‬ ‫هنر صنعت گوهرس��نگ ها» در ‪ ۱۴‬اسفند امسال گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی های الزم برای این منظور با همکاری ایمیدرو‪،‬‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران و خانه‬ ‫معدن انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن گردهمایی‪ ،‬ضمن ارائه گزارش‬ ‫توس��ط ‪ ۴‬کمیته تخصصی تعریف ش��ده‪ ،‬اس��تراتژی و‬ ‫برنامه ه��ای عملیاتی بروزرس��انی ش��ده در این صنعت‪،‬‬ ‫راهکارهای علمی و عملی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب پور خاطرنشان کرد‪ :‬طبق برنامه ریزی‪ ،‬همچنین‬ ‫رئی��س کنفدراس��یون جهانی جواه��رات (‪ )CIBJO‬به‬ ‫ص��ورت وبینار (‪ )webinar‬در همایش ش��رکت خواهد‬ ‫کرد و قرار است ‪ ۱۰‬سوال کلیدی در حوزه صنعت گوهر‬ ‫منصور قربانی‪ ،‬مس��ئول تدوین طرح مطالعاتی تدوین‬ ‫استراتژی و برنامه های عملیاتی صنعت سنگ های قیمتی‬ ‫و نیم��ه قیمت��ی ایران در این جلس��ه گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫س��ابقه چندهزار س��اله ایران در صنعت گوهرسنگ‪ ،‬اگر‬ ‫این صنعت ب��ا هنر تلفیق پیدا کند‪ ،‬ارزش افزاوده باالیی‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اس��تراتژی تدوین شده‪ ،‬سهم‬ ‫مناسبی از گردش مالی جهانی برای کشور ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی چالش ها و راهکارها‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده باال با تلفیق هنر و سنگ‬ ‫‹ ‹‪ ۱.۵‬سال مطالعه میدانی برای طرح جامع‬ ‫س��لمان ف��رخ زاد‪ ،‬مش��اور وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت و مس��ئول تدوین طرح جامع سنگ های قیمتی‬ ‫و نیمه قیمتی نیز در این جلس��ه گف��ت‪ :‬برای این طرح‪،‬‬ ‫با همه دس��ت اندرکاران صنعت‪ ،‬طی ‪ ۱.۵‬س��ال مطالعه‬ ‫داوود ش��هرکی رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان رض��وی نی��ز در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره‬ ‫وجود س��نگ های زینتی بس��یار در این برخی روس��تاها‬ ‫و شهرس��تانها و دپوی چند تنی این س��نگ ها در برخی‬ ‫من��ازل گفت‪ :‬س��نگ قیمتی اگر در حد تن باش��د دیگر‬ ‫قیمتی و نیمه قیمتی نمی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ذخایر س��نگ های نیمه قیمت��ی و قیمتی‬ ‫مانند فیروزه‪ ،‬عقیق و شجر به صورت یک معدن متمرکز‬ ‫نیس��تند‪ ،‬به جز یکی دو منطقه مانند سرایان که ذخیره‬ ‫خوبی از شجر دارد و ‪ ۵۰۰‬تن کل ذخیره ان ارزیابی شده‬ ‫و دیگر محدوده در حال اکتشاف عقیق که در شهرستان‬ ‫فردوس شناس��ایی شده است‪ .‬همچنین ذخیره خوبی در‬ ‫منطقه زیرکوه وجود دارد‪.‬‬ ‫داوود ش��هرکی رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان رضوی در ادامه تاکید ک��رد ‪ :‬در تمام معادن ما‬ ‫س��نگ های نیمه قیمتی ممکن است وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫هر م��اده معدنی که عیار و خلوصش کریس��تاله باش��د‬ ‫می تواند س��نگ قیمتی هم باشد مانند سیلیس یا فیروزه‬ ‫که بر پایه مس است‪ .‬اما اینکه این سنگ ها را با بیل جمع‬ ‫کنند‪ ،‬دیگر کان��ی قیمتی نخواهد ب��ود‪ .‬البته در معادن‬ ‫قلعه زری یا جاهای دیگر سنگ هایی برداشت می شود اما‬ ‫معدن شناخته شده ای در این زمینه وجود ندارد که فقط‬ ‫ذخیره اش سنگ نیمه قیمتی باشد‪.‬‬ ‫ش��هرکی اف��زود‪ :‬البته ما در زمینه س��نگ های زینتی‬ ‫برنامه های��ی داریم و با کمک س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫برنام��ه ام��وزش تراش این س��نگ ها را اغ��از کرده ایم و‬ ‫تس��هیالتی نیز پرداخت می شود و حرکت های خوبی در‬ ‫این راستا در استان خراسان جنوبی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫خداداد‬ ‫غریب پور ‪:‬‬ ‫نقشه راه صنعت‬ ‫گوهرسنگ‬ ‫برای ‪ ۲‬دوره‬ ‫زمانی ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تا ‪ ۱۴۰۵‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬تا ‪۱۴۱۰‬‬ ‫تدوین می شود‬ ‫مع��اون ط��رح‬ ‫و برنام��ه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اع�لام کرد‪:‬‬ ‫از میان ‪ 42‬محصول‬ ‫منتخ��ب‪ ،‬اصل��ی‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی‬ ‫که بیش��ترین س��هم را در این بخش دارند‬ ‫در‪ 10‬ماهه امس��ال ‪ 30‬محصول رشد تولید‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬سعید زرندی عنوان کرد‪:‬‬ ‫ف��والد خام با ‪ 20‬میلیون ت��ن‪ 6 .8 ،‬درصد‪،‬‬ ‫س��یمان با ‪ 51 .2‬میلیون تن‪ 12 .2 ،‬درصد‪،‬‬ ‫کاتد مس ب��ا ‪ 207 .8‬هزار تن‪ 3 .1 ،‬درصد‪،‬‬ ‫لوازم خانگی (ش��امل تلویزی��ون‪ ،‬یخچال و‬ ‫فریزر و ماشین لباسشویی) با ‪ 2149 .7‬هزار‬ ‫دستگاه‪ 7 .8 ،‬درصد و محصوالت پتروشیمی‬ ‫با ‪ 45 .8‬میلیون تن‪ 1 .9 ،‬درصد رشد تولید‬ ‫داش��ته اند‪ .‬وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن م��دت ‪ 12‬محصول کاه��ش تولید‬ ‫داش��ته اند که البته روند کاهش��ی تولید این‬ ‫محصوالت نس��بت به ‪ 9‬ماهه امس��ال بهبود‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه ادامه داد‪ :‬تولید انواع‬ ‫خودرو س��واری با ‪ 612‬هزار دستگاه ‪18 .8‬‬ ‫درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ ،‬اما روند تولید‬ ‫خودرو در دو ماهه گذش��ته س��رعت خوبی‬ ‫گرفته و تالش ها این اس��ت که تا پایان سال‬ ‫روند کاهش تولید خودرو متوقف شود‪.‬‬ ‫زرندی همچنین گفت‪ :‬در این مدت‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ 5212‬فق��ره پروان��ه بهره برداری ب��ا میزان‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ 44 .5‬هزار میلیارد تومان و‬ ‫اشتغال ‪ 81244‬نفر صادره شده است‪.‬‬ ‫وی مجوزهای صنفی صادر شده را ‪339 .4‬‬ ‫هزار فقره اعالم ک��رد و افزود‪ :‬در این مدت‪،‬‬ ‫در بخ��ش معدن تع��داد ‪ 504‬فق��ره پروانه‬ ‫اکتش��اف‪ 289 ،‬فقره گواهی کش��ف و ‪333‬‬ ‫فقره پروانه بهره برداری صادر شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای نقشه راه صنعت گوهر سنگ از سال ‪۹۹‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو از اجرای نقش��ه راه صنعت‬ ‫گوهرسنگ از سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪ .‬غریب پور همچنین گفت‪:‬‬ ‫اسفند امس��ال گردهمایی واکاوی چالش ها و راهکارهای‬ ‫توسعه هنر صنعت گوهر سنگ ها برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور در جلس��ه رفع‬ ‫چالش های فراروی توسعه صنعت گوهر سنگ ضمن بیان‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬اس��تقبال ذینفع��ان و تصمیم گیرندگان‬ ‫برای همراهی با ایمیدرو جهت رفع مش��کالت پیش روی‬ ‫این صنعت‪ ،‬جای تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بس��یار خوش��حالیم که این اقدام از س��وی‬ ‫همکاران و تش��کل ها جدی گرفته ش��ده و بدون ش��ک‬ ‫می توانیم ب��ا برگزاری چنین نشس��ت هایی‪ ،‬مش��کالت‬ ‫صنعت را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش تولید ‪30‬‬ ‫محصول صنعتی و معدنی‬ ‫گردهمایی گوهرسنگ ها ‪ ۱۴‬اسفند برگزار می شود‬ ‫میدانی صورت گرفته و جلس��ات مختلف با اتحادیه های‬ ‫ذی ربط برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای افزایش‬ ‫بهره وری‪ ،‬تالش شده تا با بررسی زنجیره معدن‪ ،‬هر حوزه‬ ‫نقش خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی تاثیر نقش مهندسان بر رشد معدن مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت حفظ‬ ‫توسعه پایدار‬ ‫برای‬ ‫رشد معادن‬ ‫سعید اکبرپور‪ ،‬کارشناس ارشد‬ ‫مدیریت محیط زیست‬ ‫خبر‬ ‫جشنواره عکس معدن‬ ‫اردیبهشت سال اینده‬ ‫برگزار می شود‬ ‫س��ومین دوره جش��نواره عک��س مع��دن‬ ‫اردیبهشت سال ‪ ۹۹‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬س��ومین‬ ‫دوره این جش��نواره در حالی برگزار می شود‬ ‫که از بین بیش از ‪ ۲‬هزار عکس‪ ۵۰ ،‬اثر برای‬ ‫حضور در بخش مسابقه انتخاب شده است‪.‬‬ ‫طبق اعالم دبیرخانه این جش��نواره هیات‬ ‫داوران ‪ ۵‬اث��ر را ب��ه عن��وان اث��ار برگزی��ده‬ ‫معرف��ی خواهد کرد‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت‬ ‫که پیش��تر قرار بود این رویداد در بهمن ماه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬برگزار شود‪ ،‬اما با توجه به فشردگی‬ ‫برنامه ه��ای حوزه مع��دن و صنایع معدنی در‬ ‫زمس��تان امس��ال‪ ،‬رواب��ط عمومی س��ازمان‬ ‫ایمی��درو تصمیم گرفت تا روی��داد فوق را در‬ ‫بهار سال اینده برگزار کند‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگ��ر درگذش��ته با بهره از روش های س��نتی می ش��د‬ ‫معدن��کاری ک��رد امروز این مهم دیگر میس��ر نیس��ت‪.‬‬ ‫اگر درگذش��ته مع��ادن با دانش ابتدایی ب��ه بهره برداری‬ ‫می رس��یدند و درامدهای اسانی را برای کشور به ارمغان‬ ‫می اوردند امروز ب��ا رو به اتمام رفتن منابع معدنی دیگر‬ ‫نمی ش��ود به اس��انی کس��ب درامد کرد‪ .‬اینجا است که‬ ‫اهمیت بهره از دانش فنی مهندس��ی و ر وش های جدید‬ ‫موردتوجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫این بار در پرونده ش��نبه های خود به‬ ‫مناس��بت فرارس��یدن روز مهندس در ‪ ۵‬اسفند به سراغ‬ ‫دو نفر از مهندس��ان رفته و با انه��ا درباره اهمیت نقش‬ ‫مهندس��ان و رش��د معدن گفت وگو کرده ک��ه در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹مهندسان تک بعدی نباشند‬ ‫غالمحسین قربان کریمی‬ ‫مجید وفایی فرد‬ ‫غالمحس��ین قربان کریمی‪ ،‬معاون مدیرکل کانه ارایی‬ ‫و فراوری س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‬ ‫کشور در پاسخ به این سوال که امروز مهندس خوب چه‬ ‫تعریفی دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مهندس��ان عالوه بر توانایی هایی‬ ‫ک��ه دارند‪ ،‬مثل س��ایر رش��ته های دیگر باید یک س��ری‬ ‫قابلیت ه��ا و ابزارها را به علم خود اضافه کنند‪ .‬در دنیای‬ ‫امروز مهندس��ان باید به روز باش��ند و بتوانند از ابزارها و‬ ‫علم روز در کنار تخصص خود بهره ببرند چراکه ش��رایط‬ ‫به گونه ای شده که شما عالوه بر تخصص خود باید نسبت‬ ‫به علوم و فنون دیگر ازجمله اقتصاد‪ ،‬مدیریت و توس��عه‬ ‫اگاهی داش��ته و تک بعدی نباش��ید‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬امروز‬ ‫صحبت از مباحث میان رشته ای است؛ بنابراین مهندس‬ ‫خوب کس��ی است که در ش��رایط فعلی بتواند خود را با‬ ‫نگاه های جدید همراه کرده تا بتواند به نحو شایس��ته ای‬ ‫به وظایف خود عمل کند‪.‬‬ ‫مع��اون مدی��رکل کانه ارای��ی و ف��راوری س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور در پاسخ به این‬ ‫سوال که نقش مهندسان معدن در توسعه معادن کشور‬ ‫چیس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خالق هس��تی ثروت هایی را در دل‬ ‫زمین برای ما ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬مع��ادن گنجینه ای با‬ ‫فرمول های پیچیده جهان هستی هستند‪ ،‬بنابراین نقش‬ ‫مهندسان معدن در کشف این فرمول ها موردبررسی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬از پی جویی‪ ،‬زمین شناس��ی و اکتشاف گرفته تا‬ ‫اس��تخراج و رشد صنایع پایین دس��تی همه باید با توجه‬ ‫به پیچیدگی های زمین شناس��ایی و س��نجیده ش��ده تا‬ ‫بر اس��اس نیاز روز بشر مورداس��تفاده قرار گیرد‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نقش مهندس��ان معدن در توس��عه معادن کش��ور‬ ‫ش��اخص و کلیدی اس��ت‪ .‬البته فراموش نکنیم در کنار‬ ‫مهندسان معدن که نقش محوری دارند‪ ،‬سایر رشته های‬ ‫مهندس��ی مثل صنای��ع‪ ،‬مکانیک‪ ،‬عم��ران و برق نیز به‬ ‫توسعه بخش معدن کمک می کنند‪.‬‬ ‫کریم��ی درب��اره اهمیت به��ا دادن به دان��ش فنی و‬ ‫تخصصی در کش��ور گفت‪ :‬امروز تخصص بس��یار جزئی‬ ‫ش��ده و حجم عظیمی از اطالعات و دستاوردهای علمی‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس این س��ازمان در‬ ‫ایین گشایش هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران در دانشگاه‬ ‫بیرجند گفت‪ :‬این سازمان نگاه خود را نسبت به گذشته تغییر داده‬ ‫و دیگر به دنبال اکتشاف در سطح نیست‪ ،‬بلکه به دنبال اکتشاف در‬ ‫عمق و ذخایر پنهان در کشور است‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫ت‪‎‬معدنی کشور‪،‬علیرضا شهیدی افزود‪ :‬از‬ ‫زمین شناسی و اکتش��افا ‬ ‫خدمات ژئوفیزیک هوایی استفاده می کنیم‪ ،‬به طور مثال در خراسان‬ ‫جنوبی رشد ژئوفیزیک هوایی را در سال های اخیر داشته ایم که باعث‬ ‫شد ‪ ۱۰۷‬انومالی در استان پیدا شود و پیگیر شناسایی انها باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۶۴۰ :‬هزار کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی در کشور داریم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معادن مختلف بر س��اختار زمین اثر گذار‬ ‫هس��تند و می توانند انواع الودگی ها ازجمله‬ ‫خ��اک و اب را ایج��اد کنند‪ .‬با توجه به این‬ ‫مسئله باید معدنکاری در کشور ارزیابی شده‬ ‫و فعاالن معدنی تا انجا که می توانند س��عی‬ ‫کنن��د االینده ه��ای زیس��ت محیطی را از‬ ‫اطراف معدن کنار بزنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که متاسفانه در کشور‬ ‫ما نظارت کافی روی فعالیت معدنی صورت‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬در نتیجه شاهد افزایش الودگی‬ ‫طبیعت هس��تیم‪ .‬درحالی ک��ه قوانین ما در‬ ‫دنیا جزو کامل ترین ها اس��ت اما متاس��فانه‬ ‫در عم��ل ما پیگیری ه��ای الزم برای حفظ‬ ‫محیط زیست را چندان جدی نمی بینیم‪.‬‬ ‫نظارت ه��ای ضعیف بر فعالیت معدنکاران‬ ‫موجب رشد توس��عه ناپایدار در کشور شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور مثال می ت��وان به معادن طال‬ ‫اش��اره ک��رد‪ .‬بااینک��ه الودگی س��یانور در‬ ‫برخ��ی مناط��ق ازجمله اذربایجان ش��رقی‬ ‫گزارش ش��ده اما ب��ه این دلیل ک��ه نظارت‬ ‫کافی بر فعالیت معدن وجود ندارد‪ ،‬ش��اهد‬ ‫هستیم زور محیط زیست به صنعت و معدن‬ ‫نمی رس��د‪ .‬بااینک��ه برخ��ی از مناطق رو به‬ ‫ناب��ودی هس��تند اما عمال کاری نمی ش��ود‬ ‫کرد‪ .‬گاهی نزدیکی مع��ادن به ابخوان های‬ ‫زیرزمینی باعث شده رودخانه ها و چشمه ها‬ ‫الوده شوند‪.‬‬ ‫گاه��ی حفر گ��ودال باعث ش��ده تجمع‬ ‫اب ش��کل گرفته و جانوران از این اب الوده‬ ‫استفاده کنند یا اینکه اب الوده به زیرزمین‬ ‫نفوذ کرده و اب های زیرزمینی را هم الوده‬ ‫کن��د‪ .‬گاه��ی هم معدن��کاران پس��اب های‬ ‫فعالیت خود را رها کرده و هیچ مس��ئولیتی‬ ‫در قبال ان بر عهده نمی گیرند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫متاسفانه برخی از صنایع معدنی توجه الزم‬ ‫را به حفظ محیط زیس��ت ندارن��د‪ ،‬هرچند‬ ‫اقداماتی نمایشی انجام می دهند اما به هیچ‬ ‫وجه کافی نیست‪.‬‬ ‫دسترسی به ذخایر عمیق نیازمند دانش فنی مهندسان‬ ‫غالمحس��ین قربان کریمی‪ :‬درگذشته ش��اید معادن با دانش فنی‬ ‫ابتدایی می توانس��تند به بهره برداری برسند اما ازانجایی که بیشتر‬ ‫ذخایر پرعیار و سطحی شناسایی و بهره برداری شده اند‪ ،‬امروز بشر‬ ‫به سمت استفاده از ذخایر عمیق پیش رفته و برای شناسایی ان ها‬ ‫نیازمند دانش فنی مهندسین است‬ ‫و فنی باعث ش��ده که به جزئیات دقت بیش��تری کنیم‪.‬‬ ‫درگذشته شاید معادن با دانش فنی ابتدایی می توانستند‬ ‫ب��ه بهره برداری برس��ند اما ازانجایی ک��ه ذخایر پرعیار و‬ ‫س��طحی همه شناس��ایی و بهره برداری شده‪ ،‬امروز بشر‬ ‫به س��مت ذخایر عمیق پیش رفته و برای شناس��ایی ان‬ ‫نیازمند دانش فنی مهندسان است‪.‬‬ ‫مع��اون مدی��رکل کانه ارای��ی و ف��راوری س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه‬ ‫بخش کانه ارایی و فراوری یک��ی از حلقه های تاثیر گذار‬ ‫بر ایجاد ارزش افزوده زنجیره معدن اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫نیازمند اس��تفاده از مهندس��ان متخصص در این بخش‬ ‫هس��تیم چراکه بدون به��ره از انه��ا نمی توانیم به نتایج‬ ‫مطلوبی برسیم‪ .‬خوشبختانه رشته معدن در دانشگاه های‬ ‫مختلف کشور تدریس می شود و فارغ التحصیالن زیادی‬ ‫در این زمین��ه دارد‪ ،‬مجموعه های مختلف باید به دنبال‬ ‫ان باش��ند ک��ه از این ظرفیت در رون��ق پروژه های خود‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫کریمی با ابراز تاس��ف از مهاجرت گسترده مهندسان‬ ‫کش��ور به خارج از ایران گفت‪ :‬امروز متاس��فانه ش��اهد‬ ‫مهاج��رت گس��ترده اف��راد توانمن��د و فارغ التحصیالن‬ ‫مهندس��ی به خارج از کش��ور هس��تیم‪ .‬این مهم نشان‬ ‫می دهد ما ظرفیت استفاده از مهندسان داخلی را نداریم‪.‬‬ ‫تازمانی که افرادی که برای انها در کش��ور سرمایه گذاری‬ ‫ش��ده مهاجرت می کنند و ظرفیتی برای استفاده از انها‬ ‫ایجاد نش��ده درنتیجه شاهد هستیم که ایران اصلی ترین‬ ‫منابع توسعه خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه بای��د به جذب س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی ه��م توجه کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر روزی برس��د که‬ ‫مهندس��ان خارجی در ایران حضور فعال داش��ته باشند‬ ‫ان روز می ت��وان گف��ت ک��ه در بخش مهندس��ی موفق‬ ‫عمل کرده ایم‪ .‬امیدواریم ش��اهد روزی باشیم که نه تنها‬ ‫نیرو ه��ای داخلی مهاجرت نکنند‪ ،‬بلکه نیروهای خارجی‬ ‫نیز عالقه مند به حضور در کش��ور باش��ند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫بااینکه کش��ور ما ازنظر سیاس��ی و اقتصادی در منطقه‬ ‫استراتژیکی قرارگرفته است اما متاسفانه از این ظرفیت ها‬ ‫نمی توانیم به درستی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش مهندسان در رشد ارزش افزوده‬ ‫مجی��د وفایی ف��رد‪ ،‬مدیر مرک��ز تحقیق��ات فراوری‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به دنبال اکتشافات در عمق‬ ‫که ‪ ۱۵۰‬هزار کیلومترمربع مس��احت کش��ور را در برمی گیرد‪ .‬سال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬برای نخستین بار اطلس ملی نقشه های ظرفیت معدنی ایران‬ ‫را با مقیاس یک میلیونیوم منتشر کردیم‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بابیان اینکه ‪ ۹۴۰‬هزار کیلومترمربع کش��ور را با مقیاس‬ ‫یکصدهزارم برداش��ت کردیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نتیجه ان تدوین اطلس‬ ‫ظرفیت مواد معدنی با مقیاس یکصدهزارم در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬شد که‬ ‫این اطلس نس��بت به اطلس قبلی ‪ ۱۰‬برابر دقیق تر اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت‪ ۶۰ :‬سال از تاسیس‬ ‫این س��ازمان می گذرد‪ ،‬تولید اطالعات پایه در کش��ور از مهم ترین‬ ‫وظایف ان است‪ ۴۳ ،‬نوع مخاطره در جهان ثبت شده که ‪ ۳۴‬مخاطره‬ ‫در کش��ور توسط سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫رص��د می ش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بعضی از این مخاطرات مثل س��یل‬ ‫و زلزل��ه را مردم می شناس��ند و وقتی در کش��ور رخ می دهد مردم‬ ‫به خوبی ان را رصد می کنند اما برخی مخاطرات مانند فرونشس��ت‬ ‫زمین که در خراس��ان جنوبی هم وجود داش��ته به تازگی اضافه شده‬ ‫است‪ .‬به گفته شهیدی‪ ،‬از ‪ ۶۰۲‬دشت که در کشور وجود دارد‪۴۲۰ ،‬‬ ‫دش��ت و حوضه ابخوان مرتبط با ان‪ ،‬دش��ت های ممنوعه از طرف‬ ‫وزارت نیرو مشخص ش��ده اند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور در حوزه‬ ‫اکتش��اف مواد معدنی با اقداماتی که انجام داده اس��ت برای کشور‬ ‫م��واد معدنی ایران درباره نقش مهندس��ان در توس��عه‬ ‫بخش معدن گفت‪ :‬نقش مهندس��ان در توس��عه تمامی‬ ‫کس��ب وکارها غیرقابل اغماض اس��ت‪ ،‬رش��ته معدن هم‬ ‫از ای��ن قاع��ده مس��تثنا نیس��ت‪ .‬به هرحال ب��ا توجه به‬ ‫پیچیدگی ها و تعدد متغیرهای این بخش نقش مهندسان‬ ‫پررنگ تر هم می ش��ود‪ .‬می توان گفت که مهندس��ان در‬ ‫بخش های مختلف اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری به ویژه‬ ‫در ایجاد ارزش افزوده مثل فراوری و صنایع معدنی نقش‬ ‫مهمی دارند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران درباره‬ ‫ش��اخص های مهندس خوب در بخش معدن بیان کرد‪:‬‬ ‫تسلط علمی بر گرایش مدنظر‪ ،‬توانایی بکارگیری دانش‬ ‫خود در محیط کسب وکار مربوط‪ ،‬داشتن نگاه تحلیلگرانه‬ ‫و تفکر نقادانه از شاخص های یک مهندس خوب است که‬ ‫می تواند در فرایند انجام کار موثر باشد‪.‬‬ ‫وفایی فرد از حساس��یت های مرک��ز تحقیقات فراوری‬ ‫مواد معدنی ایران به جایگاه تخصصی مهندس��ان سخن‬ ‫گف��ت و بیان کرد‪ :‬مرکز تحقیق��ات فراوری مواد معدنی‬ ‫ایران ب��ه جهت تمرکز بر تحقیق��ات کاربردی در بخش‬ ‫معدن نسبت به یک مرکز عملیاتی از مهندسان بیشتری‬ ‫بهره می برد‪ .‬نگاه ما در همکاری با دانش��گاه ها استفاده از‬ ‫متخصصین و مهندس��ان خبره بخش معدن است به این‬ ‫خاطر که برای ما تخصص حرف اول را می زند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران با اشاره‬ ‫به برگزاری دوره های تخصصی از س��وی این مرکز گفت‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه دیدگاهی که در س��ازمان ایمیدرو به عنوان‬ ‫سازمان باالدس��تی وجود دارد برای نخس��تین بار دوره‬ ‫تخصصی فراوری مواد معدنی را برای حلقه واس��ط بین‬ ‫نیروی کار و مهندس��ان برگزار کردی��م که تا پیش ازاین‬ ‫خال ان در بخش معدن احساس می شد‪ .‬مجموعه ما این‬ ‫دوره اموزش��ی را با دیدگاه افزایش مهارت اموزی ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وفای��ی فرد با تاکید بر اینکه امروز تکیه به دانش فنی‬ ‫اهمیت بس��یار زیادی در کشور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬چندی پیش‬ ‫در بهم��ن ‪ ۹۸‬با حضور معاون علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمهوری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاونان مربوط‬ ‫توانس��تیم نخستین نمونه فراوری استحصال عناصر نادر‬ ‫خاکی در کشور را راه اندازی کنیم‪ .‬این مهم نمونه خوبی‬ ‫از توجه به دانش فنی مهندس��ی بوده است‪ ،‬امیدواریم با‬ ‫حمایت ایمیدرو بتوانیم سال اینده بسته اقتصادی خود‬ ‫را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ارائه دهیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مزیت نس��بی بخش مع��دن در اقتصاد‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه جایگزین��ی معدن به ج��ای نفت و‬ ‫موضوع تحریم ها رس��یدن به دانش فنی و تخصص یکی‬ ‫از اولویت های ما اس��ت‪ .‬تمرکز ایمیدرو بر بومی سازی و‬ ‫توس��عه ساخت داخل نیز از این مسئله نشات می گیرد و‬ ‫نشان می دهد که جایگاه دانش فنی دررسیدن به توسعه‬ ‫فناوری در کشور بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫تولید ثروت می کند‪ .‬ش��هیدی بابیان این که نقش��ه های یکصدهزار‬ ‫نس��بت به نقشه های یک دویس��ت پنجاه هزارم هزار‪ ۱۶ ،‬برابر دقت‬ ‫بیشتری دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نقشه های یک بیست پنجاه هزارم نسبت‬ ‫به نقشه های دویست وپنجاه هزارم‪ 96 ،‬برابر دقت بیشتری دارد‪ .‬در‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور بنا داریم ذره بین‬ ‫خ��ود ب��ه زمین را نزدیک تر کنیم تا دقت کار خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی افزود‪ :‬در هرکدام‬ ‫از نقش��ه ها باید ‪ ۶۰۰‬داده اطالعاتی را برداش��ت کنیم‪ ،‬در ماه های‬ ‫اخیر چند نقش��ه در کش��ور منتش��ر کردیم که این نقشه ها درباره‬ ‫زلزله و زمین لرزه‪ ،‬سیالب و فرونشست و پهنه های گردوغبار بودند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫دولت تاجر خوبی‬ ‫نیست؛ بخش خصوصی‬ ‫بدرخشد‬ ‫مذاکرات برقراری‬ ‫تعرفه های ترجیحی‬ ‫نهایی شد‬ ‫مدیریت ریسک‬ ‫بانک ها با کمک‬ ‫مهندسی مالی‬ ‫با محمدرضا انصاری‪ ،‬صادرکننده نمونه‬ ‫ارزش اف��زوده ای ک��ه در ص��ادرات خدم��ات فنی‬ ‫مهندس��ی وج��ود دارد برای ایران که از س��رمایه های‬ ‫انس��انی قابل توجه��ی برخوردار اس��ت هم��راه با نیاز‬ ‫روزافزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی و زیرساختی‬ ‫‪ ،‬فرصت مغتنمی اس��ت تا با تدبیر و مدیریت درس��ت‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندس��ی به پایگاه محکم و رو‬ ‫به رش��د تجارت تبدیل ش��ود‪ .‬ص��ادرات خدمات فنی‬ ‫مهندسی ایران اگرچه قبل از تحریم ها وضعیت نسبتا‬ ‫خوبی داش��ت اما بعد از اعمال محدودیت ها و تشدید‬ ‫تحریم ها از س��وی امریکا ح��ال و روز مطلوبی ندارد و‬ ‫این در حالی است که به سال های متمادی بر ظرفیت‬ ‫بی��ش از ‪20‬میلیار دالری این بخش در کش��ور تاکید‬ ‫ش��ده است‪ .‬درهمین راستا‪ ،‬مولفه «مهندسی» در این‬ ‫مقوله بسیار حائز اهمیت است که شاید انطور که باید‬ ‫و ش��اید از ظرفیت های این بخش نیز اس��تفاده نشده‬ ‫اس��ت؛ در حالی که س��ازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫می تواند بهترین مجموعه برای تحقق صادرات خدمات‬ ‫فنی و مهندسی باش��د‪ ،‬چون اجبارها و ضرورت ها در‬ ‫این س��ازمان بیشتر مستتر اس��ت و انرژی اولیه را به‬ ‫ان می دهد‪.‬‬ ‫ن نظام مهندسی باید خارج از کشور فعال شود‬ ‫سازما ‬ ‫و کاریابی کند و در کشورهای همسایه و تازه استقالل‬ ‫یافته یا هرکش��وری ک��ه نیازمند خدمات مهندس��ی‬ ‫ماس��ت فعال ش��ود و به دنبال تعریف ب��ازار کار برای‬ ‫مهندسان کشورمان باشد‪.‬‬ ‫به همین بهانه با محمدرض��ا انصاری رئیس انجمن‬ ‫صادرکنن��دگان خدم��ات فنی و مهندس��ی کش��ور و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت «کیس��ون» که در زمینه صادرات‬ ‫خدم��ات ای��ن بخ��ش فعالی��ت دارد‪ ،‬گفت وگوی��ی‬ ‫داش��تیم‪ .‬انصاری با بیان اینکه مهندسان ایرانی بسیار‬ ‫وفادارهس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه شرایط تحریم و‬ ‫بی توجهی ها در داخل‪ ،‬صادرات خدمات فنی مهندسی‬ ‫کش��ور را ضعیف کرده و این در حالی اس��ت که توان‬ ‫صادرات ‪ 35‬میلیارد دالری در سال را داریم‪ .‬او معتقد‬ ‫اس��ت اگر دولت از شرکت های خدمات فنی مهندسی‬ ‫حمایت کند ما نیز مانند ترکیه می توانیم صادرات این‬ ‫بخش را توسعه دهیم‪ .‬اصلی ترین بی توجهی دولت در‬ ‫حوزه مشوق های صادراتی اس��ت که نقش موثری در‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندس��ی کشور دارد‪ .‬مشروح‬ ‫گفت وگوی‬ ‫با انصاری را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €نقش نظام مهندس�ی را در صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندسی چه می دانید؟‬ ‫به طور کلی س��ازمان نظام مهندس��ی ب��ا توجه به‬ ‫اساس��نامه اش و قانون نظام مهندسی می تواند کمک‬ ‫خوبی به توسعه مهندسی کشور کند اما در این مسیر‬ ‫خیلی حرکت خوبی نداش��ته است‪ .‬در حال حاضر نیز‬ ‫ب��ا تغییر مدیریت��ی و برنامه های جدی��دی که مطرح‬ ‫کرده اند امیدواریم نظام مهندس��ی جایگاه اصلی خود‬ ‫را پیدا کند که بتواند در نظام یافتن مهندس��ی کشور‬ ‫و معرفی و توسعه ان تاثیر مثبتی داشته باشد‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د این تاثیر را خواهد داشت‪ .‬این سازمان جایی‬ ‫است که می تواند قدرت داش��ته باشد‪ ،‬نماینده واقعی‬ ‫مهندس��ی کش��ور باش��د و در بهبود تمام عرصه های‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی چ��ه در داخل و چه در خارج‬ ‫کمک باشد‪.‬‬ ‫€ €تا کنون چقدر از ظرفیت مهندسی کشور در‬ ‫صادرات استفاده کردیم؟‬ ‫متاس��فانه از ظرفیت مهندس��ی کش��ور ب��ه خوبی‬ ‫با جهشی که قیمت ارز داشته ظرفیتی ایجاد شده که بسیاری‬ ‫از کاالهای کیفی ایرانی می تواند توسط شرکت های صادرکننده‬ ‫خدمات فنی مهندسی کشور به بازارهای هدف صادر شود‬ ‫اس��تفاده نکرده ایم‪ .‬از س��ال ‪ 1381‬تا ‪ 1390‬صادرات‬ ‫خدمات فنی مهندسی رشد و توسعه خوبی داشت اما‬ ‫بعد از ان روند نزولی به خود گرفت‪.‬‬ ‫ص��ادرات خدم��ات فنی مهندس��ی که ش��روع ان‬ ‫در س��ال ‪ 1373‬ب��ود تا س��ال ‪1381‬با رش��د ضعیف‬ ‫‪12‬درص��د باال امد و در س��ال ‪ 81‬ب��ا تصویب اعطای‬ ‫مشوق های صادراتی رش��د جهشی باالی ‪40‬درصد را‬ ‫تجربه و تا سال ‪ 90‬روند خوبی را طی کرد‪ .‬اما از سال‬ ‫‪ 1390‬ش��اید به دلیل کم توجهی ها و البته ش��روع اثر‬ ‫تحریم ها از س��ال ‪ ،91‬صادرات این بخش کاهش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که ظرفیت صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی کش��ور با توجه ب��ه برنامه ه��ای دیگر‬ ‫کشورها و بس��ترهایی که شرکت های ایرانی می توانند‬ ‫در ان کار کند ‪35‬میلیارد دالر در سال است؛ اما انچه‬ ‫در حال حاضر شاهد هستیم‪ ،‬کمتر از یک میلیارد دالر‬ ‫است‪ .‬بخشی از این ضعف به دلیل تحریم است که کار‬ ‫کردن ش��رکت های خارج از کش��ور ما را بسیار دشوار‬ ‫کرده است و بخش دیگر هم به دلیل اینکه حمایتی از‬ ‫س��وی دولت نمی شود‪ .‬هنوز ضرورت صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندسی در کشور ما جا نیفتاده است‪.‬‬ ‫صادرات خدم��ات فنی مهندس��ی می تواند موجب‬ ‫توس��عه صادرات کاال نیز شود‪ ،‬چرا که می تواند کشور‬ ‫را ب��ه دنیا معرفی کند و فضایی را بس��ازد که کاالهای‬ ‫مختلف به کش��ورهای دیگر صادر شود‪ .‬با جهشی که‬ ‫قیمت ارز داش��ته ظرفیتی ایجاد ش��ده که بسیاری از‬ ‫کااله��ای کیفی ایرانی می تواند توس��ط ش��رکت های‬ ‫صادرکننده خدمات فنی مهندس��ی کشور به بازارهای‬ ‫هدف صادر شود‪ .‬با این ظرفیت می توان حتی چندین‬ ‫برابر ‪35‬میلیارد دالر صادرات خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫صادرات داشته باش��یم؛ بنابراین می تواند بخش بزرگی‬ ‫از صادرات غیرنفتی ما را پوشش دهد و به مجموعه ای‬ ‫که استعداد این کشور است اما ازان استفاده نمی شود‬ ‫نزدیک شود‪.‬‬ ‫€ €ب�رای توس�عه ص�ادرات ای�ن بخ�ش چ�ه‬ ‫خواسته ای از دولت دارید؟‬ ‫توجه دولت باید به صادرات خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫بیش��تر شود‪ .‬به عنوان نمونه عامل مشوق صادراتی که‬ ‫از س��ال ‪ 81‬به این س��و اثبات ش��د که موجب جهش‬ ‫صادرات می ش��ود‪ ،‬قطع شده اس��ت‪ .‬این مشوق ها به‬ ‫عنوان ش��یرینی به ش��رکت ها نیس��ت بلکه اثر کمک‬ ‫به قدرت رقابت این ش��رکت ها در عرصه جهانی دارد‪.‬‬ ‫وقتی ‪5‬درصد مش��وق صادراتی به شرکت ها می دهیم‪،‬‬ ‫ انه��ا نی��ز ‪5‬درص��د تخفیف ب��ه مش��تریان می دهند‪.‬‬ ‫در واق��ع در رقابت هایی که ش��رکت ها ب��ا ‪ 3‬درصد و‬ ‫‪4‬درصد بازنده می ش��وند ش��رکت های ما می توانند با‬ ‫این ‪5‬درصد به اتکای جایزه برنده بش��وند‪ .‬این امر در‬ ‫سال های ‪ 81‬به این سو مشهود بود یعنی شرکت های‬ ‫ایران��ی در براب��ر رقبای ترک (عمدتا رقب��ای ایرانی ها‬ ‫ترکیه ه��ا اس��ت) برنده بودن��د‪ .‬کیفی��ت کار ایرانی ها‬ ‫بهت��ر از ترکیه ای هاس��ت اما ش��رکت های ترکیه ای از‬ ‫حمایت های دولت برخوردار هستند اما شرکت های ما‬ ‫خیر‪ .‬در نتیجه رقابت در صحنه جهانی نابرابر می شود‬ ‫ت��ا جایی که ترکیه در حال حاضر حدود ‪25‬میلیارد تا‬ ‫‪ 30‬میلیارد دالر صادرات خدمات فنی مهندس��ی دارد‬ ‫چرا که دولت ترکیه به خوبی این موضوع را می شناسد‬ ‫ام��ا این بخش در کش��ور ما خیلی مظلوم واقع ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در دوران تحری��م ش��رکت های خدم��ات فن��ی‬ ‫مهندس��ی نیاز به حمایت های ویژه دارند‪ .‬نخس��تین‬ ‫مقوله ضمانتنامه هاس��ت که بسیاری کشورها از ایران‬ ‫نمی پذیرند‪ .‬هرچند برخی کش��ورها چ��ه ضمانتنامه‬ ‫صن��دوق ضمانت صادرات و چه بعضا بانکی را از ایران‬ ‫می پذیرن��د اما به طور کلی نیاز به کار فعال‪ ،‬متمرکز و‬ ‫منسجم وزارت امور خارجه و کمیسیون های مشترک‬ ‫دارد که ما شاهد این امر نیستیم‪.‬‬ ‫صندوق ضمانت صادرات به نوبه خود سعی می کند‬ ‫ام��ا تنهایی نمی تواند و باید م��ورد حمایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه معاون��ت اقتصادی وزارت امور خارجه‬ ‫صحبت های شیرین می کند اما در اجرا شاهد نتیجه ای‬ ‫نیس��تیم ‪ .‬این بخ��ش باید در کش��ورهای دیگر برای‬ ‫موفقیت ش��رکت ها فعالیت های الزم را داشته باشد اما‬ ‫خیلی در این بخش ها فعال نیست‪ .‬وزارت امور خارجه‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر در بخش ص��ادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندسی بس��یار فعال تر از ما هس��تند چرا که انها با‬ ‫مدیران و مقامات کش��ورها دیدار و درباره توسعه این‬ ‫بخش ها مذاکره می کنن��د‪ .‬در عین حال که وزیر امور‬ ‫خارج��ه ما به خوبی و صمیمیت این کار را می کند اما‬ ‫زیرمجموعه ان اتفاقی نمی افتد‪.‬‬ ‫مورد بعدی اینکه مقوله مش��وق های صادرات را باید‬ ‫احیا کند‪ .‬این مهم مانند چاشنی برای دینامیت است‬ ‫ک��ه حمایت اساس��ی از انها ب��رای رقابت های جهانی‬ ‫خواه��د بود که تاثی��ر زیادی خواهد داش��ت اما مورد‬ ‫بی توجهی قرار گرفته اس��ت که البت��ه در کل اقتصاد‬ ‫کشور عددی نخواهد بود‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت کیسون با رهبری شما چندین دوره‬ ‫صادرکنن�ده نمون�ه و یک بار ه�م پیمانکار برتر‬ ‫جهان ش�د‪ ،‬از ن�گاه خودتان چ�ه عاملی در این‬ ‫موفقیت ها موثر بوده است؟‬ ‫عمدتا وف��اداری مهندس��ان ما به ایرانی بودنش��ان‬ ‫و خدمت به کش��ور اس��ت‪ .‬در س��ال هایی‪40 ،‬درصد‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندس��ی کش��ور برای کیسون‬ ‫بود و ‪3‬ه��زار مهندس داش��تیم‪ .‬بچه ه��ا هرجا بودند‬ ‫یادشان نمی رفت که پرچم ایران روی سرشان است و‬ ‫باید از ان دفاع کنند و حتی اگر الزم بود ‪24‬ساعته کار‬ ‫می کردند‪ .‬در حال حاض��ر اما ‪750‬نفر مهندس داریم‬ ‫ک��ه به دالیل تحریم و مش��کالت داخلی متعدد حجم‬ ‫فعالیت ما کمتر شده است‪.‬‬ ‫€ €از چه سالی صادرات را کلید زدید؟‬ ‫اولین قانون ک��ه خود من هم روی ان کار می کردم‬ ‫در س��ال ‪ 1373‬تصویب ش��د که راه برای شرکت های‬ ‫فعال این حوزه باز ش��د‪ .‬ش��رکت ما از س��ال ‪1378‬‬ ‫ب��ه بیرون از مرزهای ایران رفت چ��را که در ان زمان‬ ‫بیشترین وقت و تالش من در این بود که شرکت های‬ ‫دیگر را به این س��مت هدایت کنم نه اینکه کیس��یون‬ ‫اولین صادرکننده باشد‪ .‬وقتی بستر صادرات این بخش‬ ‫را فراهم کردی��م بعد هم خودمان وارد عمل ش��دیم‪.‬‬ ‫س��ال ‪ 78‬اولین کارما در قرقیزستان برای جاده سازی‬ ‫بود که راه موفق و با کیفیتی هم شد‪ .‬پروژه دوم را هم‬ ‫در قرقیزس��تان گرفتیم و به مرور در کشورهای حوزه‬ ‫افریقا‪ ،‬خلیج فارس‪ ،‬اسیای میانه هندوستان و امریکای‬ ‫التین و ‪ ...‬فعالیت کردیم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر نیز هرچند فعاالن ها محدود ش��ده‬ ‫است اما در افریقا و اسیای میانه و عراق پروژه هایی در‬ ‫دستور کار داریم‪ .‬هنوز هستیم اما کم نفس‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫متاسفانه از‬ ‫ظرفیت مهندسی‬ ‫کشور به‬ ‫خوبی استفاده‬ ‫نکرده ایم‪ .‬از‬ ‫سال ‪ 1381‬تا‬ ‫‪ 1390‬صادرات‬ ‫خدمات فنی‬ ‫مهندسی رشد‬ ‫و توسعه خوبی‬ ‫داشت اما بعد از‬ ‫ان روند نزولی‬ ‫به خود گرفت‬ ‫وزارت کشور در ابالغیه ای اعالم کرد‬ ‫وظایف شرکت پست و بیمه مرکزی برای جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق‬ ‫وزارت کش��ور در ابالغیه به ش��رکت پست و بیمه مرکزی‬ ‫از انان خواس��ت تا در راس��تای تصمیم های س��تاد مبارزه با‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز از حم��ل و جابه جای��ی و همچنی��ن بیمه‬ ‫کردن کاالهای خارجی که منشا وارداتی انها نامشخص است‬ ‫اجتناب کنند و این امور را با رویت اس��ناد و مدارک گمرکی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫معاون امور استان ها و تش��کل های اتاق بازرگانی ایران در‬ ‫نامه ای به روس��ای اتاق های سراسر کشور‪ ،‬تصمیمات وزارت‬ ‫کشور درباره نظارت بر ُحسن اجرای بخشنامه های نهاد های‬ ‫متولی مبنی بر ممانعت از حمل و نقل و بیمه کردن کاالهای‬ ‫قاچاق را اطالع رسانی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫انچه در این نامه مورد اش��اره قرار گرفته است‪ ،‬پیرو ابالغیه‬ ‫وزیر کشور و نماینده رئیس جمهوری در ستاد مرکزی مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق کاال و ارز پیرام��ون اخرین وضعیت قاچاق کاال به‬ ‫ویژه گروه کاالیی لوازم خانگی‪ ،‬وظایف ش��رکت ملی پست و‬ ‫بیمه مرکزی در مبارزه با قاچاق کاال مشخص شده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬شرکت پست در اجرای تفاهمنامه منعقد‬ ‫ش��ده با س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز موظف اس��ت به‬ ‫رده ه��ای تابع و ش��رکت های حم��ل و نق��ل دارای مجوز از‬ ‫ش��رکت پس��ت ابالغ کند که هنگام پذیرش کاالی خارجی‬ ‫ب��رای انتقال ان‪ ،‬از جمله کاالهای مربوط به فروش��گاه های‬ ‫مجازی‪ ،‬اس��ناد خری��د کاال از جمله فاکتور رس��می خرید‬ ‫برای کاالهای غیرتجاری و در مورد کاالهای تجاری‪ ،‬اس��ناد‬ ‫گمرک��ی را به خصوص در شهرس��تان های مرزی که امکان‬ ‫حمل کاالهای قاچاق از این شهرس��تان ها محتمل تر اس��ت‪،‬‬ ‫رویت ک��رده و نظارت کافی را به نحوی ک��ه امر جابه جایی‬ ‫مختل نشود‪ ،‬به عمل اورند‪.‬‬ ‫همچنین ب��ه منظور جلوگی��ری از بیمه ش��دن کاالهای‬ ‫قاچاق مقرر ش��د‪ ،‬بیمه مرکزی به تمامی نمایندگان بیمه ها‬ ‫ابالغ کند تا بیمه های خارجی را منوط به بررسی اسناد منشا‬ ‫کاال کرده و از بیمه کردن کاالهای وارداتی غیرمجاز (قاچاق)‬ ‫خ��ودداری کنند‪ .‬در نام��ه اتاق ایران به اتاق ه��ای بازرگانی‬ ‫شهرس��تان ها از انها خواس��ته شده تا بر حس��ن اجرای این‬ ‫ابالغیه (در ح��وزه وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی) نظارت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بررسی راهکارهای توسعه همکاری های تجاری با امارات‬ ‫سرپرست دفترعربی و افریقایی از برگزاری نخستین جلسه میز کشوری امارات در سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬فرزاد پیلتن افزود‪ :‬در نخستین جلسه‬ ‫میز کشوری امارات چالش ها و راهکارهای توسعه همکاری های تجاری با این کشور با حضور‬ ‫نمایندگان نهاد های دولتی و شرکت های عمده صادرکننده و واردکننده از این کشور و رئیس‬ ‫و اعضای هیات رئیس��ه اتاق مشترک بازرگانی ایران‪ -‬امارات و اتحادیه صادرکنندگان میوه و‬ ‫تره بار مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این جلسه پس از بررسی اخرین وضعیت روابط‬ ‫تجاری و اقالم صادراتی و وارداتی ایران و کشور مذکور‪ ،‬چالش ها و راهکارهای توسعه مبادالت‬ ‫تجاری با امارات مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫سرپرست دفترعربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت‪ :‬همچنین در این جلسه‬ ‫مقرر شد برای رفع موانع فرا روی تجارت با امارات پیگیری های الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫عطش مهندسی‬ ‫یادداشت‬ ‫مشوق های صادراتی در خدمات فنی مهندسی احیا شود‬ ‫‪7‬‬ ‫عاطفه خسروی‬ ‫سردبیر‬ ‫وقتی واژه مهندس��ی و مهن��دس مرتبط با ایران را‬ ‫تو جو می کنید با‬ ‫در موتور جس��ت وجوی گوگل جس ‬ ‫فهرستی از اخبار مرتبط با ایران روبه رو می شوید که‬ ‫برخی از انها عبارتند از‪:‬‬ ‫حضور ‪ ۳۲‬دانش��گاه مهندس��ی ایران در فهرس��ت‬ ‫دانشگاه های برتر دنیا‪.‬‬ ‫رتبه های جهانی ایران در ‪ ۷‬رش��ته مهندسی اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬مهد مهندسی جهان‪.‬‬ ‫رتبه ایران در تولید مهندس‪ ،‬سوم جهان است!‬ ‫اخب��ار و گزارش هایی که نش��ان از اهمیت و البته‬ ‫پیشینه مهندسی در ایران دارد‪ .‬مهندسی به طورکلی‬ ‫محصول دنیای مدرن نیس��ت‪ .‬س��ازه های تمدن های‬ ‫چندهزارس��اله حکای��ت از اش��نایی س��ازندگان و‬ ‫معماران قدیم با علم مهندسی دارد‪ .‬طراحی دستگاه‬ ‫اتوماتیک تغذیه فتیل��ه چراغ‪ ،‬چرخ معبد چغازنبیل‪،‬‬ ‫توربین مولد حرکت در کتاب الجزری‪ ،‬سازه های ابی‬ ‫شوشتر‪ ،‬سازه عظیم وش��گفت کاریز(قنات) در ایران‬ ‫نمونه هایی برای این مدعا هس��تند‪ .‬حتی بسیاری پا‬ ‫را فراتر گذاشته و معتقدند جوهری نیشابوری که در‬ ‫قرن ششم هجری کتاب جواهرنامه نظامی (کتابی که‬ ‫به میناهای زرین فام روی ابگینه پرداخته و در ان به‬ ‫تعدادی فرمول اش��اره شده که روی ابگینه نیز مورد‬ ‫استفاده قرار می گرفتند‪ ).‬را نوشته‪ ،‬یک مهندس بوده‬ ‫یا تنس��وخ نامه ایلخانی (کتابی در شناخت گوهرها و‬ ‫دانستن منافع س��نگ ها و معرفت فلزات) که خواجه‬ ‫نصیرالدی��ن طوس��ی در قرن هفتم هجری نوش��ته‪،‬‬ ‫چیزی کمتر از یک کتاب طراحی و مهندسی ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین می توان گفت مهندس��ی به لحاظ تاریخی‬ ‫محصول علم مدرن نیست؛ هرچند ابزارها و روش های‬ ‫مهندس��ی امروز به طور خیره کننده ای پیشرفته تر از‬ ‫قرون و اعصار گذشته است‪.‬‬ ‫رفته رفته برای پاسخ به نیاز جوامع و توسعه صنعتی‪،‬‬ ‫ش��اخه های جدی��د و متنوع مهندس��ی ایجاد ش��د و‬ ‫کش��ورهایی که سرنوشت ش��ان با انقالب صنعتی گره‬ ‫خورده بود راهی جز تقویب بعد مهندس��ی نداش��تند‪.‬‬ ‫کش��ورهایی هم که توان قابل توجهی در علم و فناوری‬ ‫نداش��تند‪ ،‬کپی ب��رداری از دانش و فناوری کش��ورهای‬ ‫صنعتی را پیش گرفتند و با مهندس��ی معکوس س��عی‬ ‫کردند از این قافله عقب نمانند‪.‬‬ ‫در ایران با ظهور دانش��گاه های مدرن‪ ،‬دانش��جویانی‬ ‫برای فراگیری دانش و مهندسی های جدید راهی غرب‬ ‫ل مهندس��ان سال ها پیش تالش‬ ‫شدند و نخستین نس ‬ ‫کردن��د هر انچه اموخته اند را برای پیش��رفت و ابادانی‬ ‫کش��ور به کار بگیرند‪ .‬در این بین توجه به نیاز توس��عه‬ ‫اقتصاد (به تناس��ب زمان و مکان) به شاخه های مختلف‬ ‫صنعتی و مهندسان‪ ،‬فاکتور اصلی برای تعیین ظرفیت‬ ‫اموزش و تربیت مهندس��ان در بخش ها و رش��ته های‬ ‫مختلف دانشگاهی‪ ،‬بوده است‪.‬‬ ‫به عبارت ساده تر اینکه ساالنه به چه تعداد مهندس و‬ ‫در چه رشته هایی نیاز داریم متناسب با الگو و استراتژی‬ ‫کالن توسعه تعیین می شود؛ موردی که در ایران و شاید‬ ‫برخی از کش��ورهای در حال توسعه کمتر به ان توجه‬ ‫شده و تناسب نداشتن تعداد فارغ التحصیالن مهندسی‬ ‫با بازار کار به یکی از مهم ترین مشکالت بدل شده است‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه اموزه های مهندسی در دانشگاه ها تناسب‬ ‫باالیی با انچه در عمل و بازار کار به ان نیاز است ندارد؛‬ ‫همان مشکل اموزه های تئوری و عملی‪.‬‬ ‫از کمیت که بگذریم میزان اش��تغال فارغ التحصیالن‬ ‫مهندسی در ش��غل های غیرمرتبط و مش��اغلی غیر از‬ ‫انچه که در دانش��گاه برای ان تربیت ش��ده اند‪ ،‬مسئله‬ ‫مهم دیگری است که در بعد کالن می تواند مانعی برای‬ ‫توسعه قلمداد شود‪.‬‬ ‫ای��ن عطش مهندس��ی ک��ه در ایران دیده می ش��ود‬ ‫ش��اید برای جوامع دیگر قابل درک نباشد‪ .‬در بسیاری‬ ‫از کش��ورهای پیش��رفته اروپای��ی در س��ال های اخیر‬ ‫حتی نوعی بی تفاوتی به تحصیل در رش��ته های فنی و‬ ‫مهندس��ی دیده می شود‪ ،‬در حالی که کشور ما پر است‬ ‫از فارغ التحصیالن رشته های مهندسی‪.‬‬ ‫باای��ن هم��ه ای��ن واقعیت��ی انکارناپذیر اس��ت که‬ ‫دانش��گاه ها و مناب��ع انس��انی‪ ،‬درنهای��ت پیاده کننده‬ ‫الزامات انقالب چهارم صنعتی در کش��ورها هس��تند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در ایران به لحاظ دانش��گاه‪ ،‬پژوهشگاه و‬ ‫مراکز پژوهشی و علمی و همین طور ایجاد پارک های‬ ‫علم وفناوری‪ ،‬مراکز رش��د و ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫اقدامات مثب��ت و ارزنده ای انجام ش��ده‪ ،‬اما باید این‬ ‫مهم را پذیرفت که توان مهندسی یک کشور یک شبه‬ ‫به دس��ت نمی اید‪ .‬عنوان مهندس ممکن اس��ت برای‬ ‫دانش��جوی جدیدالورود به دانشگاه جذاب و خوشایند‬ ‫باشد‪ ،‬اما نباید فراموش کنیم که پیشرفت یک کشور‬ ‫در عل��وم مهندس��ی و بکارگی��ری دانش مهندس��ی‬ ‫در صنع��ت‪ ،‬تنها با خالقیت و زحم��ت و صرف وقت‬ ‫فراوان ممکن می ش��ود؛ نه با القاب و سمت های دکتر‬ ‫و مهندس‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سفیر هند در ایران خبر داد‪:‬‬ ‫مذاکرات برقراری تعرفه های ترجیحی نهایی شد‬ ‫همای��ش «بررس��ی راه ه��ای توس��عه رواب��ط تجاری‪-‬‬ ‫اقتصادی با کش��ور هن��د» در اتاق بازرگان��ی تهران برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این همایش ک��ه با حضور دبی��رکل و تعدادی از‬ ‫اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬س��فیر هند‬ ‫در ای��ران‪ ،‬نماینده یوکوبانک هن��د و همچنین مقاماتی از‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬نظام بانکی کشور و مشارکت چشمگیر‬ ‫فعاالن اقتصادی برپا شده بود‪ ،‬به مشکالت و موانع افزایش‬ ‫همکاری های تجاری میان دو کشور پرداخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬این همایش با خیر مقدم‬ ‫دبیرکل و همچنین معاون بین الملل اتاق بازرگانی تهران به‬ ‫گدام دارمندرا‪،‬‬ ‫مهمانان و س��خنرانان اغاز شد و پس از ان ّ‬ ‫س��فیر هند در ایران‪ ،‬س��خنانی درب��اره اهمیت تجارت در‬ ‫دنیای جهانی شده امروز ایراد و عنوان کردکه تجارت یکی‬ ‫از عواملی است که کشورها را به یکدیگر متصل می کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ایران و هند‪ ،‬دو همس��ایه با روابط دیرینه‬ ‫هس��تند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬باید ب��ا تکیه بر رواب��ط قدیمی خود‪،‬‬ ‫م��راودات در ق��رن ‪ ۲۱‬را ب��ه پیش برانیم‪ .‬امکان��ات بالقوه‬ ‫بسیاری نیز برای ارتقای سطح مناسبات وجود دارد‪ .‬توسعه‬ ‫مراودات دو کش��ور البته در مالقات های نخست وزیر هند و‬ ‫رئیس جمهوری ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است‪ .‬انها‬ ‫در پنج سال گذشته‪ ،‬پنج بار با یکدیگر مالقات کرده اند‪.‬‬ ‫دارمندرا با بیان اینکه ارزش مبادالت تجاری ایران و هند‬ ‫در س��طح قابل قبولی قرار ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬در تالش هستیم تا‬ ‫ب��ا ایجاد ترتیباتی‪ ،‬مش��کالت و موانع بانکی را برای فعاالن‬ ‫دو طرف برطرف کنیم‪.‬‬ ‫او به فعاالن ایرانی حاضر در این نشس��ت توصیه کرد که‬ ‫بازار هند را مورد بررس��ی قرار دهند و کاالهای قابل تامین‬ ‫ب��رای ایران را احصا کنند‪ .‬س��فیر هن��د در ایران همچنین‬ ‫کس��ب و کارهای ایرانی را تشویق کرد که به هند صادرات‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬دارمندرا در ادامه پیش��نهاد تهاتر کاالهای‬ ‫ای��ران و هندی را مطرح کرد و گف��ت که فعاالن اقتصادی‬ ‫امکان��ات م��ورد نی��از خود از جمل��ه در ح��وزه ترجیحات‬ ‫تعرف��ه ای و گمرکی و نیز مشکالتش��ان در زمینه تجارت با‬ ‫هند را با سفارت هند در میان بگذارند‪.‬‬ ‫در ادامه این جلس��ه گزارش��ی از وضعیت اقتصاد هند و‬ ‫ظرفیت های تجاری این کش��ور ارائه شد؛ به گفته مقامات‬ ‫س��فارت هند در ای��ران تولید ناخالص داخلی این کش��ور‬ ‫حدود ‪ ۳‬تریلیون دالر براورد می ش��ود که نسبت به ارتقای‬ ‫ان ب��ه ‪ ۵‬تریلیون دالر تا ‪ 5‬س��ال اینده هدفگذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین حوزه های داروس��ازی‪ ،‬س�لامت‪ ،‬ای تی‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬تجارت الکترونیک‪ ،‬منس��وجات و لوازم یدکی‬ ‫خ��ودرو به عن��وان حوزه های دارای مزیت ب��رای تجارت با‬ ‫ایران معرفی ش��د‪ .‬در همین حال‪ ،‬سفیر هند در ایران در‬ ‫ادامه سخنان خود از نهایی ش��دن مذاکرات برای برقراری‬ ‫تعرفه ه��ای ترجیحی در مورد برخی کاالها خبر داد و گفت‬ ‫که اقالمی برای قرار گرفتن در فهرست ترجیحات تعرفه ای‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬او همچنین از ضرورت اجرایی ش��دن‬ ‫موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف میان دو کش��ور‬ ‫سخن گفت‪ .‬دارمندرا در عین حال به ایجاد ترتیبات ریالی‬ ‫و روپیه ای برای تسهیل تجارت دوجانبه اشاره کرد‪.‬‬ ‫سفیر هند در ایران سپس با اشاره به موقعیت جغرافیایی‬ ‫ایران تاکید کرد که ایران می تواند دسترس��ی هند به بازار‬ ‫اوراس��یا و اس��یای مرک��زی را فراهم کن��د‪ .‬او در ادامه به‬ ‫تخفیف ‪ ۴۰‬درصدی هند و سازمان بنادر و کشتیرانی ایران‬ ‫به کشتی های ورودی به بندر چابهار نیز اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد تشکیل کارگروه سه جانبه‬ ‫در ادامه این همایش‪ ،‬محمدحس��ین بنی اسدی‪ ،‬رئیس‬ ‫اداره ام��ور هند وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬با اش��اره به اقدامات‬ ‫صورت گرفته در زمینه گس��ترش روابط تجاری دو کش��ور‬ ‫در طی سال های گذشته و تاثیرات و نتایج خوب ان گفت‪:‬‬ ‫تعامل و رفت و امد میان دو کشور در سطوح مختلف برقرار‬ ‫اس��ت و این تعام��ل نقش مهمی در ش��ناخت‪ ،‬ترفیع و در‬ ‫نهایت گسترش روابط دارد‪ .‬ایران و هند در تمامی عرصه ها‬ ‫پیوندهای مش��ترک زیادی دارند و در تمامی این عرصه ها‬ ‫روابط در سطح مناسب و بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫بنی اسدی در ادامه دو پیشنهاد را مطرح کرد و اظهارکرد‪:‬‬ ‫تاس��یس کارگروهی میان اتاق بازرگانی تهران و اداره امور‬ ‫هند در وزارت امور خارجه و همچنین س��فارت هند که در‬ ‫صورت بروز مشکل پاسخگو باشد‪ ،‬راهگشاست و این واحد‬ ‫راه را برای همکاری بیشتر هموار خواهد کرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از ط��رف دیگر بخ��ش خصوص��ی می تواند با‬ ‫رهنمودهای خود مانع از روند نزولی تجارت شده و چنانچه‬ ‫همکاری بیش��تری با بخش خصوصی انجام گیرد‪ ،‬می توان‬ ‫مکانیس��می برای حل مشکل و راهگش��ایی در زمان ایجاد‬ ‫چالش ها ابداع کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حوزه های مهم در همکاری تجاری‬ ‫در ادامه‪ ،‬ابراهیم جمیلی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک‬ ‫ای��ران و هند‪ ،‬ب��ا تاکید بر این نکته ک��ه تکمیل زودهنگام‬ ‫ظرفیت این همایش‪ ،‬حاکی از وجود تمایل و عالقه فعاالن‬ ‫اقتصادی بخش خصوصی برای همکاری با هند است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫روابط تاریخی ایران و هند بر کسی پوشیده نیست و این دو‬ ‫کشور در حوزه های دیگر نیز روابط حسنه ای دارند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه زمینه ه��ای مهم همکاری تج��اری میان دو‬ ‫کش��ور را برش��مرد و افزود‪ :‬مواد پتروش��یمی نیز می تواند‬ ‫حوزه خوبی برای تجارت باش��د؛ چرا که هند درحال حاضر‪،‬‬ ‫مواد پتروشیمی را گران خریداری می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در‬ ‫حوزه فن��اوری اطالعات و همچنین معدن و صنایع معدنی‬ ‫توانمندی باالیی برای همکاری مشترک در زمینه های فنی‬ ‫تخصصی‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬بهره برداری و فراوری وجود دارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و هن��د بیان کرد‪:‬‬ ‫تحریم ها بیش��تر از انکه برای ایران س��ختی ب��ه بار اورده‬ ‫باش��د‪ ،‬فرصت های تجاری و سرمایه گذاری را از کشور هند‬ ‫ربوده است‪ .‬با این حال اتاق بازرگانی تهران و اتاق مشترک‬ ‫ایران و هند امادگی ارائه مش��اوره به فع��االن اقتصادی را‬ ‫دارند و مش��وق راه های توسعه روابط مانند تاسیس شرکت‬ ‫مش��ترک هس��تد‪ .‬جمیلی در پایان با تاکید ب��ر این نکته‬ ‫ک��ه نباید تمامی ام��ور را به تحریم رب��ط داد تصریح کرد‪:‬‬ ‫با وجود تحریم ها می توان با برنامه ریزی دقیق و مش��خص‬ ‫مشکالت را از سر راه برداشت و فعاالن اقتصادی الزم است‬ ‫در تمامی فعالیت های خود به صحبت های ش��فاهی بسنده‬ ‫نک��رده و تمامی موارد را مکتوب و مبتنی بر قرارداد تنظیم‬ ‫کنند‪ .‬نکته مهم دیگر این است که در تمامی قرارداد ها قید‬ ‫«مراجع��ه به مرکز داوری اتاق بازرگان��ی تهران در صورت‬ ‫بروز اختالف» یکی از بندهای قرارداد باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسیس شرکت های واسط‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬س��ید افخ��م رضا‪ ،‬رئی��س اتاق هن��د‪ -‬ایران‬ ‫با اش��اره به اینکه این اتاق در جنوب هند مس��تقر اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هندی ها به هم��کاری تجاری و اقتصادی با ایرانی ها‬ ‫فع��االن اقتص��ادی امکانات مورد نیاز خ��ود از جمله در ح��وزه ترجیحات‬ ‫تعرفه ای و گمرکی و نیز مشکالتشان در زمینه تجارت با هند را با سفارت‬ ‫هند در میان بگذارند‬ ‫عالقه مند هستند‪ .‬انها حتی عالقه مند هستند که در ایران‬ ‫کارخان��ه تولیدی تاس��یس کنند‪ .‬از نظر م��ا نیز برای رفع‬ ‫موان��ع مراودات تجاری میان دو طرف‪ ،‬پیش��نهاد می کنیم‬ ‫ش��رکت های واس��طی تاس��یس ش��ود ک��ه ارتب��اط میان‬ ‫شرکت های هندی و ایرانی را برقرار کند‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئیس کمیس��یون «بهبود محیط‬ ‫کس��ب و کار و رفع موانع» تولید ات��اق بازرگانی تهران نیز‬ ‫با اش��اره به سفری که به تازگی به هند داشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تجهیزات س��اختمانی‪ ،‬ف��رش و موکت‪ ،‬کود ش��یمیایی از‬ ‫جمله اقالمی اس��ت که بازار هن��د به ان نیاز دارد و فعاالن‬ ‫اقتص��ادی می توانن��د این کااله��ا را به هند ص��ادر کنند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد من این اس��ت که این کاالها به ان کشور صادر‬ ‫ش��ود و در ازای ان کاال وارد شود‪ .‬ضمن این که یکی دیگر‬ ‫از زمینه های همکاری میان دو کشور‪ ،‬همکاری های فنی در‬ ‫صنعت خودرو و قطعه سازی است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بختی��اری‪ ،‬مش��اور ام��ور بین المل��ل ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران‪ ،‬نی��ز در ادام ه این جلس��ه‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫تحریم های گذشته در س��ال های ‪ ۲۰۱۳‬و ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫(‪ )1392-1391‬گف��ت‪ :‬در ان دوره ب��ا وج��ود تحریم ها‪،‬‬ ‫ات��اق بازرگانی برای توس��عه روابط تجاری ب ا کش��ور هند‬ ‫پیش��قدم ش��د و حجم روابط ت��ا ح��دود ‪ ۱۵‬میلیارد دالر‬ ‫افزای��ش یاف��ت و با توج��ه به سفارش��اتی که مس��ئوالن‬ ‫عالی رتب��ه دو کش��ور انج��ام داده ان��د‪ ،‬هدف رس��یدن به‬ ‫حجم ‪ ۲۰‬میلیارد دالر بود که متاس��فانه امروزه این هدف‬ ‫نه تنه��ا تحقق نیافته بلکه به نصف میزان قبلی نیز رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هند به عنوان کش��ور دوس��ت و ش��ریک‬ ‫تجاری ایران‪ ،‬چه چ��اره ای برای مقابله با تحریم به منظور‬ ‫جلوگیری از کاهش بیش��تر حجم روابط تجاری اندیشیده‬ ‫اس��ت؟ درباره بانک پاس��ارگاد نیز باوج��ود هماهنگی های‬ ‫صورت گرفته توسط طرف ایرانی‪ ،‬همچنان موانعی از سمت‬ ‫کش��ور هند وجود دارد که از عملیاتی شدن ان جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ای��ا ت��رس از تحریم از عملیاتی ش��دن بانک جلوگیری‬ ‫می کن��د؟ عالوه بر این با توجه به بحث انجام ش��ده درباره‬ ‫تهاتر که یکی از راه های مناسب برای دور زدن تحریم هاست‬ ‫و پلتفرم هایی که درحال حاضر در درست طراحی هستند تا‬ ‫ای��ن عملیات خارج از چارچ��وب بانکی صورت گیرد‪ ،‬ایا از‬ ‫طرف کشور هند اقداماتی برای ایجاد این پلتفرم ها صورت‬ ‫گرفته است؟‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نگهداری فضاهای سبز شهر کرمان‬ ‫شهرداری کرمان در نظر دارد انجام عملیات نگهداری فضاهای‬ ‫س��بز مناطق پنج گانه را به شرح مندرج در جدول ذیل به مدت‬ ‫‪ 20‬ماه و با مش��خصات ذکر ش��ده در اس��ناد مناقصه از طریق‬ ‫برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه پیمانکاران تایید صالحیت شده در رشته کشاورزی‬ ‫از س�ازمان مدیریت برنامه ریزی (س�اجات) یا نگهداری و‬ ‫خدمات فضای س�بز از س�ازمان نظام مهندسی کشاورزی‬ ‫دع��وت بعمل می اید ضم��ن معرفی کتبی نماین��ده خود جهت‬ ‫خرید اس��ناد مناقصه از تاری��خ ‪ 98/12/3‬لغای��ت ‪ 98/12/13‬و‬ ‫جهت تس��لیم پیش��نهادات تا تاریخ ‪ 98/12/19‬به مدیریت امور‬ ‫قرارداده��ای ش��هرداری مرکز ب��ه ادرس کرمان ‪ ،‬میدان ش��ورا‪،‬‬ ‫شنا‬ ‫س‬ ‫ه‪1 :‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ساختمان جدید شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫در ضمن ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت‬ ‫وش��رکت کنندگان باید مبالغ مش��خص ش��ده در جدول ذیل را‬ ‫(جهت هر کدام از مناقصه ها به صورت جداگانه) به عنوان ضمانت‬ ‫ش��رکت در مناقصه به یکی از صورت های ضمانت نامه بانکی و یا‬ ‫وجه نقد واریزی ‪ ،‬به همراه سایر مدارک تحویل نمایند‪ .‬بازگشایی‬ ‫پاکات در تاریخ ‪ 98/12/20‬انجام می شود و در صورتی که برندگان‬ ‫مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند ضمانت نامه انها به ترتیب‬ ‫به نفع ش��هرداری منطقه مربوطه ضبط خواهد ش��د‪ .‬بدیهی است‬ ‫که هزینه چاپ اگهی بعهده برندگان مناقصات می باش��د و سایر‬ ‫اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫تامین ‪ 116‬ردیف لوازم یدکی ربات های هیوندایی‪ -‬شناسایی منابع جهت تامین ریل های ‪KBK‬‬ ‫جه��ت دریافت مش��خصات فن��ی و پیمان‪ ،‬لطف��ا به س��ایت اینترنتی‬ ‫‪ WWW.SAIPACORP.COM‬بخ��ش مناقصه ه��او مزایده ه��ا (مناقص��ه‬ ‫الکترونیک��ی) و ی��ا س��ایت اینترنت��ی ‪https://pur.saipacorp.com‬‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫همچنین ما را در س��ایت اینترنت��ی ‪https://auc.saipacorp.com‬‬ ‫دنبال کنید‪.‬‬ ‫معاونت بازرگانی گروه – مدیریت خرید ماشین االت‪ ،‬ابزار و قالب‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم‬ ‫جلس��ه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬با‬ ‫حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر در دبیر خانه هیات تش��کیل ‪ ،‬رای ش��ماره ‪ 139860330001003010‬پرونده کالسه‬ ‫‪ 1397114430001001797‬مربوط به تقاضای اقای علی نیک روش مبنی بر صدور س��ند مالکیت قس��متی از پالک شماره‬ ‫‪ 11518‬اصلی واقع در بخش ‪ 1‬تحت بررس��ی اس��ت‪ .‬پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره‬ ‫‪ 139860330001003010‬اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است‪:‬‬ ‫ ‬ ‫نوبت اول انتشار ‪98/12/03 :‬‬ ‫نوبت دوم انتشار ‪98/12/17 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت اول‬ ‫( م ال‬ ‫ف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) 13‬‬ ‫رای اصالحی‬ ‫با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره ‪ 1 /25496‬مورخ ‪ 98/11/15‬و با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره ‪1/22329‬‬ ‫مورخ ‪ 98/11/20‬رای هیات تاکنون اجرا نش��ده لذا مفاد رای صادر به ش��رح زیر اصالح می گردد‪ :‬طبق سنداقرار نامه اصالحی به‬ ‫شماره ‪ 98/11/19-116813‬دفتر ‪ 52‬پالک ‪ 11518/1‬اصلی بخش ‪ 1‬صحیح می باشد‪.‬‬ ‫رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد‪.‬‬ ‫محمد رضا ادیبان – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم‬ ‫شرکت مدیریت منابع اب ایران‬ ‫شرکت اب منطقه ای چهارمحال و بختیاری‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫ش��رکت اب منطق��ه ای اس��تان چهارمح��ال و‬ ‫بختی��اری در نظ��ر دارد مناقص��ه زی��ر را ازطریق‬ ‫س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگ��زار و به‬ ‫شرکت های دارای پایه ‪ 5‬و باالتر رشته اب ارجاع‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫کلی��ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد‬ ‫مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی‬ ‫پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪WWW.setadiran.ir‬‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شنا‬ ‫‪ 335‬سه‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪77‬‬ ‫موضوع‪ :‬جبران خسارت سیل کانال زهکش ‪A‬‬ ‫و ‪ A1‬شبکه ابیاری جونقان‬ ‫براورد و مدت انجام کار‪ :‬حدود ‪ 4‬میلیارد ریال‬ ‫به مدت ‪ 4‬ماه شمسی‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪:‬‬ ‫‪ 98/12/03‬الی ‪98/12/07‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیش�نهاد‪ :‬تا ساعت ‪14:30‬‬ ‫روز دوشنبه مورخ ‪98/12/19‬‬ ‫زمان بازگش�ایی پاکت ها‪ :‬س��اعت ‪ 9‬صبح روز‬ ‫سه شنبه مورخ ‪98/12/20‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گزارش‬ ‫از نشست اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬با حضور ‪ ۳‬مسئول وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جلسه ستاد اکسپو با حضور نمایندگان دستگاه های‬ ‫مختلف در س��الن مروارید نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬این رویداد قرار است از مهر ‪ ۹۹‬به مدت‬ ‫‪ ۶‬ماه برگزار شود‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مق��ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در نشست هماهنگی ستاد ملی اکسپو‬ ‫حضور یافت و نقطه نظرات خود را در راستای پیشبرد‬ ‫اه��داف این رویداد بین المللی بیان کرد‪ .‬وی برگزاری‬ ‫اکسپوها را یک رویداد فرهنگی و اقتصادی بسیار مهم‬ ‫در دنیا دانس��ت که ‪ ۶‬ماه تمام کشورها و مردم دنیا را‬ ‫به خود مشغول می کند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬تمامی مباحث مرتبط با اخرین‬ ‫پیشرفت ها‪ ،‬فناوری ها‪ ،‬دستاوردهای علمی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اجتماعی در کنار ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی‬ ‫یک کش��ور‪ ،‬همه در قال��ب برگزاری رویداد اکس��پو‬ ‫گردهم جمع می ش��وند و ما نیز ب��ه عنوان جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با فرهنگ غنی ک��ه داریم باید با تمام‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی‪ ،‬فع��االن اقتص��ادی و بخش‬ ‫خصوصی در برگزاری هرچه موثرتر این رویداد تالش‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫م��درس خیابان��ی اظهارک��رد‪ :‬برای اینک��ه جایگاه‬ ‫خود را در نمایش��گاه های س��ایر کش��ورها باز کرده و‬ ‫بتوانیم برخی نمایشگاه های تخصصی را برای معرفی‬ ‫دس��تاوردها و ظرفیت های جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫دنی��ا برگزار کنی��م‪ ،‬باید رایزنی گس��ترده ای را انجام‬ ‫دهی��م اما با فضایی که اکس��پوی ‪ ۲۰۲۰‬دوبی پیش‬ ‫روی ای��ران ق��رار داده‪ ،‬اگرچ��ه برخی از کش��ورهای‬ ‫دنیا به خیال خودش��ان قصد من��زوی کردن ایران را‬ ‫دارن��د‪ ،‬اما یک فرصت بی بدیل خواهیم داش��ت که با‬ ‫اس��تفاده از تمام��ی ظرفیت های خ��ود بتوانیم چهره‬ ‫واقعی جمهوری اس�لامی ایران را به کش��ورهای دنیا‬ ‫نشان دهیم‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫فضای بس��یار موثری که نمایش��گاه اکسپو در اختیار‬ ‫ای��ران برای معرف��ی عرصه های مختل��ف اقتصادی و‬ ‫رویدادهای فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و هنری کش��ور فراهم‬ ‫می اورد‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر از این فضا اس��تفاده‬ ‫نکنیم‪ ،‬بعدها غبطه خواهیم خورد‪ .‬این در ش��رایطی‬ ‫اس��ت که یکی از دالیلی که کمتر به اکسپو پرداخته‬ ‫ش��ده و هنوز هم مشغله فکری بس��یاری از کشورها‪،‬‬ ‫قرار نگرفته ان اس��ت که از فضای رسانه برای معرفی‬ ‫اهمیت این رویداد بین المللی استفاده نکرده ایم‪ .‬پس‬ ‫باید یک پیوس��ت رس��انه ای دقیق و منس��جم برای‬ ‫معرفی این رویداد بزرگ بین المللی تدوین و عملیاتی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی از ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران درخواس��ت کرد ت��ا فایل‬ ‫مشارکت دستگاه های اجرایی را در نمایشگاه اکسپوی‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی در باز ه زمانی پیش از برگزاری اکس��پو‬ ‫نبندد و گفت‪ :‬این نمایشگاه قرار است ‪ 6‬ماه در جریان‬ ‫باش��د و بنابراین هر یک از دس��تگاه های اجرایی باید‬ ‫از ‪ ۲۱‬مهر س��ال ‪ ۹۹‬که این نمایش��گاه اغ��از به کار‬ ‫می کند تا ‪ ۲۱‬فروردین ‪۱۴۰۰‬کامال در این نمایش��گاه‬ ‫فعال بوده و برنامه های خود را متناس��ب با شرایط به‬ ‫روزرسانی داشته باشند؛ این درحالی است که شرکت‬ ‫سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران نیز باید جایی را نی��ز در برنامه ریزی های خود‬ ‫برای موارد غیرقابل پیش بینی قرار دهد و زمینه ای را‬ ‫فراهم س��ازد که فرصت حضور همه بخش ها در طول‬ ‫‪ 6‬ماه فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹باید خروجی اقتصادی داشته باشد‬ ‫مدرس خیابانی با بیان اینکه اکسپوی ‪ ۲۰۲۰‬دوبی‬ ‫باید برای ایران خروجی اقتصادی داشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ورودی های ایران به این نمایش��گاه‪ ،‬می تواند از جنس‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هن��ر‪ ،‬اقتصاد و موضوع��ات مرتبط با تمدن‬ ‫و یا حت��ی مباحث اجتماع��ی‪ ،‬فناوری‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنع��ت و معدن باش��د؛ ول��ی انچه ک��ه از این محل‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی عالوه بر اینکه برای ای��ران به مفهوم تجاری‬ ‫و اقتصادی حائز اهمیت اس��ت به لحاظ سیاسی نیز از درجه اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت؛ بنابراین تالش داری��م در قالب ان بتوانیم‬ ‫رایزنی های فشرده اقتصادی و سیاسی را انجام دهیم‬ ‫عاید کش��ور می شود‪ ،‬شامل دو خروجی مهم است؛ به‬ ‫نحوی که خروج��ی اول باید از جنس صادرات کاال و‬ ‫خدمات ایرانی و خروجی دوم نیز می بایس��ت از بابت‬ ‫س��رمایه گذاری کش��ورهای دیگر در ایران با توجه به‬ ‫ظرفیت های ارائه شده در این نمایشگاه باشد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫گردش��گری نیز در گروه صادرات ایران قرار می گیرد‬ ‫و باید به این بخش نیز توجه ویژه داش��ته و حواسمان‬ ‫باشد که در دوره نمایش��گاه‪ ،‬جذب گردشگر نیز باید‬ ‫مدنظر قرار گیرد تا در نهایت خروجی این نمایش��گاه‬ ‫ب��رای ای��ران‪ ،‬اورده ه��ای اقتصادی از جن��س رونق‬ ‫صادرات کاال و خدمات داش��ته باشد؛ بنابراین اگر غیر‬ ‫از این باشد‪ ،‬حتما از ظرفیت بی نظیر اکسپو به خوبی‬ ‫استفاده نشده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید از تمام ظرفیت های دستگاه های‬ ‫دولتی و خصوصی اس��تفاده کرده و امور را به صورت‬ ‫غیرمتمرکز تا زمان برگزاری نمایش��گاه مدیریت کرد‪،‬‬ ‫به این معنا که پراکندگی مناسبی از حیث کمیته های‬ ‫تخصصی ش��کل گرفته و نتای��ج و تصمیمات انها به‬ ‫صورت مرتب رصد ش��ود‪ .‬در این میان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران با طیف گسترده ای از‬ ‫بخش های مختلف نیز باید مسئولیت مناسبی در این‬ ‫حوزه داشته و به خوبی ان را ایفا نماید‪.‬‬ ‫هنری‪-‬س��ینمایی‪ ،‬موس��یقی اصیل ایرانی و کاالهای‬ ‫نانوفن��اوری و های تک نیز مدنظر قرار گیرند و به دنیا‬ ‫معرفی شوند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی ادامه داد‪ :‬در عین حال باید در قالب تورهای‬ ‫گردشگری‪ ،‬تالش کنیم تا از ظرفیت های گردشگری‬ ‫و مناط��ق بکر گردش��گری ای��ران از جمل��ه تورهای‬ ‫طبیعت گردی اس��تفاده کنیم و نقش ویژه ای را برای‬ ‫انها در اکس��پو قائل شویم‪ .‬مدرس خیابانی گروه سوم‬ ‫را کاال و خدماتی دانس��ت که باید در قالب تش��کل ها‬ ‫معرفی ش��وند و البته نباید برای ان‪ ،‬تنها قائل به یک‬ ‫تش��کل شد‪ ،‬بلکه هر تشکلی که کاال و خدمات عرضه‬ ‫می کند باید سهم خود را در اکسپو و برگزاری هر چه‬ ‫بهتر ان داشته باشد‪ .‬وی گروه چهارم را هنرهای زیبا‬ ‫و صنایع دستی دانست که نباید در فرایند تقسیم کار‬ ‫اکس��پو‪ ،‬ان را فراموش کرد‪ .‬مدرس خیابانی‪ ،‬شرکت‬ ‫سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را مکلف کرد تا با برگزاری همایش های استانی‬ ‫و منطق��ه ای به ویژه با رویک��رد نقش افرینی ایران در‬ ‫تجارت با اوراس��یا‪ ،‬زمینه ای را فراه��م اورد تا حضور‬ ‫بخش ه��ای مختلف ع�لاوه بر توجه ب��ه ظرفیت های‬ ‫اکس��پو در معرفی کاال و خدمات ایرانی به دنیا‪ ،‬همراه‬ ‫با توجه ویژه به اوراسیا و تجارت با این کشورها باشد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تاکید بر اینکه تشکل ها نقطه تماس دولت و بخش‬ ‫خصوصی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تش��کل گرایی امروز نمادی‬ ‫اس��ت که باید از س��وی تمامی دس��تگاه های دولتی‬ ‫تمری��ن ش��ود؛ این در حالی اس��ت ک��ه نقطه تماس‬ ‫بخش خصوصی با دولت انجمن ها و تشکل ها هستند‬ ‫و غیر از این نباید عمل شود؛ پس حرکت انفرادی در‬ ‫برنام ‪‎‬ه ریزی مرتبط با حوزه اکسپوی ‪ ۲۰۲۰‬دوبی نیز‪،‬‬ ‫نباید صورت گرفته و باید از ظرفیت تمامی تش��کل ها‬ ‫با محوریت اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ایران بهره گرفت؛ به نحوی که اگر قرار است کاالهای‬ ‫مهم��ی همچون زعفران‪ ،‬خرما‪ ،‬پس��ته و فرش ایرانی‬ ‫در اکس��پو معرفی شود‪ ،‬حتما و حتما باید با مشارکت‬ ‫تشکل های تخصصی این حوزه‪ ،‬کار برنامه ریزی و اجرا‬ ‫را صورت داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امروز تش��کل ها‪ ،‬جل��وه همگرایی و‬ ‫نقطه تماس بخش خصوصی با دولت هستند و کنترل‬ ‫و نظ��ارت بر انها نیز بس��یار راحت تر از س��پردن امور‬ ‫به ش��رکت ها و بنگاه ها اس��ت؛ ضمن اینکه همگرایی‬ ‫و هم افزای��ی باید میان دولت با این تش��کل ها صورت‬ ‫گیرد و حتی هر درخواستی که برای حضور در اکسپو‬ ‫به س��تاد اکس��پو ارجاع داده می ش��ود‪ ،‬باید در قالب‬ ‫تش��کل ها قابل بررسی باش��د و حتی درخواست های‬ ‫انفرادی نیز مورد بررسی قرار نگرفته و پذیرش نشوند‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی با تاکید ب��ر اینکه ‪ 4‬حوزه باید در‬ ‫اکس��پو درگیر کار ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬حوزه اول اس��تانها‬ ‫هس��تند ک��ه باید از ظرفی��ت اس��تانها و مناطق ازاد‬ ‫کش��ور بهترین اس��تفاده را صورت داد؛ به نحوی که‬ ‫استان هایی که قطب صادرات هستند‪ ،‬نقش ویژه ای را‬ ‫در این حوزه پذیرفته و با نظارت ستاد اکسپو‪ ،‬بخشی‬ ‫از امور را اجرایی نمایند؛ این در ش��رایطی اس��ت که‬ ‫در ح��وزه دوم‪ ،‬طیفی از کاالهای صادراتی در کش��ور‬ ‫قرار می گیرند که معرف تم��دن ایرانی بوده و باید به‬ ‫دنیا به عنوان ی��ک ظرفیت و ظرفیت منحصر به فرد‬ ‫معرفی ش��وند که نمونه ان پسته‪ ،‬خشکبار‪ ،‬زعفران و‬ ‫فرش هس��تند؛ اما درکنار انه��ا باید طیفی از خدمات‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بای��د به س�لایق بوم��ی و فرهنگی‬ ‫کشورهای هدف صادراتی توجه ویژه ای کرد‪ ،‬همانطور‬ ‫که کشورهای صادرکننده کاال به ایران از جمله چین‪،‬‬ ‫به ش��یوه بس��یار جالبی به س�لایق بومی و فرهنگی‬ ‫ایرانی ه��ا توجه می کنند تا بتوانن��د در قالب کاالهای‬ ‫صادراتی خود‪ ،‬تقریب فرهنگی و س��لیقه ای بیشتری‬ ‫با مش��تریان ایرانی داش��ته باش��ند؛ پس باید بر روی‬ ‫بازاره��ای هدف نیز به صورت تخصص��ی کار کرده و‬ ‫در کن��ار ان‪ ،‬به کاالهای ویژه صادراتی خود که با نام‬ ‫ی ش��وند نیز‪ ،‬توجه کرد تا با سالیق‬ ‫ایرانی ش��ناخته م ‪‎‬‬ ‫مختلف‪ ،‬بتوان خریداران بیش��تری را از دنیا برای ان‬ ‫جذب نمود‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی در ادامه با اش��اره به تعدد و تکثر‬ ‫تاج��ران ایران��ی در خری��د و فروش کااله��ای تولید‬ ‫ایران گفت‪ :‬متاس��فانه به دلیل تکث��ر صادرکنندگان‬ ‫و واردکنن��دگان ایرانی‪ ،‬هم کاالهای خ��ود را به دنیا‬ ‫ارزان می فروش��یم و هم گ��ران از دنیا‪ ،‬کاال می خریم‪،‬‬ ‫در حالیکه باید تالش کنیم تشکل محور حرکت کرده‬ ‫و در ح��وزه ص��ادرات‪ ،‬از ظرفیت تش��کل های بزرگی‬ ‫همچ��ون کنفدراس��یون صادرات ایران و کمیس��یون‬ ‫صادرات ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ایران بهره مناسبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫ظرفیت های بی نظیر رسانه ملی خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫از ظرفیت های رسانه ملی برای معرفی اکسپو و اهمیت‬ ‫حضور ایران در این رویداد بزرگ بین المللی اس��تفاده‬ ‫کرد‪ ،‬چراکه اکس��پو ظرفیت بسیار عالی و باالیی برای‬ ‫معرف��ی ظرفیت ها‪ ،‬توانمندی ه��ا و کاالهای صادراتی‬ ‫ایران دارد و باید به بهترین شکل از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی همچنین گفت‪ :‬س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران(ایمیدرو) و‬ ‫سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) باید‬ ‫در اکسپو نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید یک مدیر کنترل پروژه نیز در س��تاد‬ ‫اکسپو‪ ،‬تمامی بخش ها را به شکل فوق العاده ای کنترل‬ ‫کرده و نظارت کافی بر حسن انجام کارها داشته باشد؛‬ ‫‹ ‹نقطه تماس دولت و بخش خصوصی‬ ‫‹ ‹توجه به سالیق بومی و فرهنگی‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬باید مس��یر حضور بخش خصوصی را‬ ‫هموارت��ر کرد و به ای��ن نکته توجه نم��ود که دولت‬ ‫هیچ��گاه تاجر خوبی نبوده و صادرکننده و واردکننده‬ ‫خوبی به شمار نمی اید‪.‬‬ ‫م��درس خیابان��ی با اش��اره به حرک��ت جهادگونه‬ ‫صادرکنندگان کش��ور در تامین ارز مورد نیاز صادرات‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایطی که دولت برای جابه جایی‬ ‫ارز مورد نیاز یک مربی ورزش��ی با مشکل مواجه بود‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان کش��ور توانس��ته اند ‪ ۳۲‬میلیارد دالر‬ ‫ص��ادرات انج��ام داده و ارز حاصل از ان را به کش��ور‬ ‫برگردانن��د‪ .‬این یک افتخار بزرگ اس��ت و در فضای‬ ‫تحریمی‪ ،‬که س��خت ترین ش��رایط پیش روی اقتصاد‬ ‫ایران قرار داده ش��ده اس��ت‪ ،‬انها توانس��ته اند حرکت‬ ‫مویرگ��ی ارزرس��انی ب��رای تامین نیازهای کش��ور را‬ ‫صورت دهند و باید به انها دست مریزاد گفت‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬از‬ ‫ات��اق بازرگانی نیز برای نقش افرینی در اکس��پو بیش‬ ‫از قب��ل انتظ��ار م��ی رود و باید کمیت��ه ای میان اتاق‬ ‫بازرگانی و تش��کل های بخش خصوصی تشکیل شده‬ ‫و با مس��ئولیت ات��اق بازرگانی هر انچ��ه که در قالب‬ ‫کاال و خدمات باید در اکس��پو عرضه شود را با حضور‬ ‫تش��کل ها مدیریت نمود‪ .‬در این میان کنفدراس��یون‬ ‫صادرات ایران و کمیس��یون صادرات ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران نقش جدی دارند و می توانند کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت نمایی درکنار ‪ ۱۹۲‬کشور دیگر‬ ‫بهمن حس��ین زاده نیز در نشست ستاد ملی اکسپو‬ ‫با اش��اره به برگزاری اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬در امارات گفت‪:‬‬ ‫این نمایشگاه به عنوان مهم ترین نمایشگاه دنیا از مهر‬ ‫ماه سال اینده تا فروردین سال ‪ ۱۴۰۰‬به مدت ‪ 6‬ماه‬ ‫برگزار می شود که در قالب ان تالش داریم ظرفیت ها‬ ‫و فرصت ه��ا صادراتی ای��ران را در ی��ک برنامه ریزی‬ ‫مش��خص به دنیا معرف��ی کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران افزود‪ :‬در قالب حضور ‪ 6‬ماهه ایران در اکس��پو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی عالوه ب��ر اینکه فرصت ه��ای تجاری و‬ ‫س��رمایه گذاری ایران را به دنی��ا معرفی خواهیم کرد‬ ‫ت�لاش داریم تا هیات های تج��اری را به منظور رونق‬ ‫صادرات کاالهای ایرانی با سایر کشورهای دنیا تبادل‬ ‫کنیم به خصوص اینکه ‪ ۱۹۲‬کش��ور در این نمایشگاه‬ ‫ب��ه مدت ‪ 6‬ماه حض��ور خواهند داش��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر اینکه اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی برای ایران به‬ ‫مفهوم تجاری و اقتصادی حائز اهمیت است به لحاظ‬ ‫سیاس��ی نیز از درجه اهمیت باالیی برخ��وردار بوده‬ ‫بنابراین تالش داری��م در قالب ان بتوانیم رایزنی های‬ ‫فشرده اقتصادی و سیاسی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫حس��ین زاده از س��اماندهی صادرکنن��دگان برای‬ ‫عرضه و معرفی ظرفیت ه��ا و کاالهای صادراتی ایران‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه خب��ر داد و گف��ت‪ :‬چنانچه تعدد‬ ‫صادرکنندگان را در این نمایش��گاه ش��اهد باشیم‪ ،‬در‬ ‫س��طح قیمت گذاری کاالهای صادراتی دچار مش��کل‬ ‫خواهیم ش��د که بر این اس��اس از اتاق و تشکل های‬ ‫صادرات��ی درخواس��ت کرده ای��م ت��ا ب��ا س��اماندهی‬ ‫صادرکنندگان در قال��ب یک برند واحد از هر کاال در‬ ‫این نمایشگاه حضور یابند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمایش��گاه های تخصصی را نیز در‬ ‫حاشیه برگزاری اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی تدارک دیده ایم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نمایش��گاه ‪ ۲۵‬میلیون بازدیدکننده‬ ‫دارد و در حاش��یه ان ت�لاش ش��ده ت��ا رایزنی های‬ ‫فشرده ای با مرکز تجارت جهانی دوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫حس��ین زاده از ارائه گزارش نهایی اکسپو در هیات‬ ‫دولت در فروردی��ن ماه ‪ ۹۹‬خبر داد و گفت‪ :‬در قالب‬ ‫اکسپو امارات مذاکرات اقتصادی و سیاسی فشرده ای‬ ‫با دولت امارات خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در اکس��پو دو هدف جذب س��رمایه گذار‬ ‫خارج��ی و رونق ص��ادرات کاال را دنبال خواهیم کرد‬ ‫و بس��ته های س��رمایه گذاری را نیز ب��رای ان تدارک‬ ‫خواهیم دید‪ .‬‬ ‫نمایش��گاه حمای��ت از س��اخت داخ��ل در‬ ‫صنعت پتروش��یمی از تاریخ ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۹‬بهمن‬ ‫ماه در محل نمایش��گاه های بین المللی جزیره‬ ‫کیش بعد از س��ه روز به کار خود پایان داد‪ .‬به‬ ‫گزارش گسترش نیوز‪« ،‬کنسرسیوم بیمه های‬ ‫انرژی» به راهبری ش��رکت بیمه ایران یکی از‬ ‫مجموعه های پیش��رو و فع��ال در صدور بیمه‬ ‫نامه های تخصصی ان��رژی برای بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫واحد پتروش��یمی در کشور از جمله هلدینگ‬ ‫صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس و هلدینگ‬ ‫تاپیکو اس��ت که ب��ا زیرمجموعه های خود در‬ ‫این رویداد حضور داش��ته اس��ت‪ .‬حمیدرضا‬ ‫علی محم��دی‪ ،‬مدی��ر بیمه های مهندس��ی و‬ ‫انرژی با اش��اره به این نمایشگاه اظهارکردند‪:‬‬ ‫« بر اس��اس تحریم هایی که از سال ‪ ۱۳۸۸‬بر‬ ‫صنعت نفت کش��ور تحمیل شد‪ ،‬صنعت نفت‬ ‫ناچ��ارا مجبور به تهیه بیم��ه نامه های خود از‬ ‫بیم��ه گران داخلی ش��د‪.‬با عنایت به ش��رایط‬ ‫اضط��راری و با همکاری کارشناس��ان صنعت‬ ‫نف��ت و کارشناس��ان صنعت بیم��ه از جمله‬ ‫بیمه ملت تاکنون توانس��ته ایم بیمه نامه های‬ ‫الزم را تهی��ه و ارائ��ه نماییم‪ ».‬بر اس��اس این‬ ‫گ��زارش در این نمایش��گاه امی��ن احمدیان‬ ‫(مع��اون بازاریابی و ف��روش)‪ ،‬فرهاد عظیمی‬ ‫(مع��اون فن��ی بیمه های اموال و مس��ئولیت)‬ ‫و وه��اب جوادی(مدیر بازاریاب��ی) و مهندس‬ ‫اسدی افکند(سرپرست اداره بیمه های انرژی)‬ ‫با حضور فعال در نمایش��گاه جلساتی با دیگر‬ ‫شرکت کنندگان در نمایشگاه برگزار کردند‪ .‬در‬ ‫این جلسات مس��ئوالن مختلف ضمن معرفی‬ ‫رشته های بیمه ای‪ ،‬ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫خ��ود ب��ر ایجاد تعام�لات و هم��کاری تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫فلسطینی ها خواستار‬ ‫تحریم اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوبی شدند‬ ‫باید از تمام‬ ‫ظرفیت های‬ ‫دستگاه های‬ ‫دولتی و‬ ‫خصوصی‬ ‫استفاده و امور‬ ‫را به صورت‬ ‫غیرمتمرکز تا‬ ‫زمان برگزاری‬ ‫نمایشگاه‬ ‫مدیریت کرد‬ ‫نهاده��ای فلس��طینی به دلیل مش��ارکت‬ ‫اس��رائیل‪ ،‬مقام��ات و کش��ورهای عربی را به‬ ‫تحریم نمایش��گاه بین المللی «اکسپو» دوبی‬ ‫که قرار اس��ت در اکتبر س��ال ‪ ۲۰۲۰‬افتتاح‬ ‫شود‪ ،‬دعوت کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا ‪ ۲۵‬موسس��ه و اتحادیه‬ ‫فلس��طینی در بیانیه مش��ترکی اعالم کردند‬ ‫که مشارکت اخیر اسرائیل (در اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوبی) را نمی ت��وان فقط به عنوان یک بیانیه‬ ‫سیاسی در مورد توسعه روابط عادی سازی با‬ ‫برخی از رژیم های عربی به ویژه کش��ورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس دانست زیرا بیش از مفهوم‬ ‫عادی سازی است‪.‬‬ ‫ای��ن نهاده��ا و موسس��ه های فلس��طینی‬ ‫افزودن��د‪ :‬این نخس��تین بار نیس��ت که رژیم‬ ‫ام��ارات عادی س��ازی ب��ا اس��رائیل را اغ��از‬ ‫کرده اس��ت بلکه ش��رکت دولت اشغالگر در‬ ‫نمایشگاه اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی بخشی از یک‬ ‫س��ری برنامه های طوالنی عادی س��ازی است‬ ‫که ش��امل روابط اقتصادی‪ ،‬نظامی‪ ،‬ورزشی‪،‬‬ ‫سیاسی و سایر موارد می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن بیانی��ه امده اس��ت‪ :‬عادی س��ازی‬ ‫سالحی است که دش��من صهیونیستی برای‬ ‫صیقل دادن به چه��ره و جنایات مداوم خود‬ ‫و همچنین تالش ب��رای جلوگیری از انزوای‬ ‫روز افزون خود انجام می دهد و برای تحقق ان‬ ‫از فعالیت های رس��می‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬دانشگاهی‪،‬‬ ‫هنری‪ ،‬ورزش��ی‪ ،‬تج��اری و س��ایر فعالیت ها‬ ‫استفاده می کند‪.‬‬ ‫موسس��ه های فلسطینی هش��دار دادند که‬ ‫خطر سازش با اسرائیل فقط متوجه فلسطین‬ ‫نیست بلکه برای همه مردم منطقه خطرناک‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکس��پو از مهم ترین رویدادهای بین المللی‬ ‫به ش��مار م��ی رود که هر ‪ ۵‬س��ال یک بار در‬ ‫یک کش��ور برگزار می ش��ود و به مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫ادامه دارد و در طول برگزارری ان جدیدترین‬ ‫دس��تاوردها و خالقیت های بشری از سراسر‬ ‫دنیا به نمایش در می اید‪.‬‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬برای نخستین بار در منطقه‬ ‫خاورمیانه برگزار می ش��ود و پیش بینی شده‬ ‫اس��ت در جریان ان‪ ،‬امارات از ‪ ۲۰‬اکتبر سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ ۲۸‬مهر ‪ )۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۰‬اوریل‬ ‫‪ ۲۱( ۲۰۲۱‬فروردی��ن ‪)۱۴۰۰‬میزبان حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬کشور جهان باشد‪.‬‬ ‫رژیم صهیونیس��تی اعالم کرده که در این‬ ‫نمایش��گاه ش��رکت خواهد ک��رد و «بنیامین‬ ‫نتانیاه��و» نخس��ت وزی��ر این رژی��م چندی‬ ‫پیش شرکت در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی را نشانه‬ ‫پیش��رفت روند عادی سازی روابط بین تل ایو‬ ‫و کشورهای عربی عنوان کرده بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دولت تاجر خوبی نیست؛ بخش خصوصی بدرخشد‬ ‫پایان نمایشگاه حمایت‬ ‫از ساخت داخل‬ ‫درصنعت پتروشیمی‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت ریسک بانک ها با کمک مهندسی مالی‬ ‫اقدام هایی‬ ‫برای افزایش‬ ‫کارایی بانک ها‬ ‫علی صادقین‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در چند دهه گذش��ته همواره ابزارهای بانک‬ ‫مرک��زی و سیاس��ت های پولی چه انبس��اطی و‬ ‫چه انقباضی‪ ،‬درحالی در راستای تامین مخارج‬ ‫دولت یا اجرای سیاس��ت های مالی به کار گرفته‬ ‫ش��ده که این موضوع مش��کالت زیادی را برای‬ ‫بخش پولی و اقتصاد کش��ور ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫کس��ری مناب��ع در بانک ها‪ ،‬بلوکه ش��دن منابع‬ ‫بانک ها در یک بخ��ش خاص‪ ،‬افزایش مطالبات‬ ‫معوق ش��بکه بانکی‪ ،‬نب��ود تع��ادل در منابع و‬ ‫مصارف بانک ها و‪ ...‬از جمله موضوع هایی اس��ت‬ ‫که س��بب ش��ده بانک ها نتوانند از کارایی الزم‬ ‫برخ��وردار باش��ند و در حوزه اقتص��اد عملکرد‬ ‫مطلوب��ی ب��ه ج��ای بگذارن��د‪ .‬برای رف��ع این‬ ‫مش��کالت و کارات��ر کردن نظام بانکی کش��ور‪،‬‬ ‫الزم اس��ت که نقش دولت در ح��وزه بازار پول‬ ‫و حتی بازار سرمایه کمرنگ می شود و در عمل‬ ‫سیاس��ت پولی در راس��تای تنظیم ن��رخ بهره‪،‬‬ ‫تثبیت اقتصاد‪ ،‬جهت دهی مناس��ب به تخصیص‬ ‫منابع و‪ ...‬به کار گرفته ش��ود‪ .‬بی تردید ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور ایجاب می کند که نس��بت به‬ ‫توانمن��د کردن بانک ها اقدام ش��ود تا بلکه این‬ ‫مهم اثرش را در بهبود ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫و رفع مش��کالت بخش های مولد داش��ته باشد‪.‬‬ ‫در این بی��ن توجه به کاهش ریس��ک اعتباری‬ ‫و افزایش ق��درت اعتبارده��ی بانک ها از جمله‬ ‫موضوع ه��ای مهمی اس��ت که بای��د در اولویت‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬ما نیازمند اصالح س��اختار در نظام‬ ‫بانکی هستیم و با اصالحات و تغییر رویه هاست‬ ‫که می ت��وان امیدوار ب��ود نهاد سیاس��ت گذار‪،‬‬ ‫وضعی��ت‪ ،‬جایگاه‪ ،‬چارچوب و اختیارات خودش‬ ‫را مش��خص تر ببیند و بانک ه��ای تجاری هم با‬ ‫اصالح عمیق مالی و شفافیتی که در صورت های‬ ‫مالی شان ایجاد می شود‪ ،‬نقش بهتری در تامین‬ ‫مالی بخش های اقتصادی داشته باشند‪.‬‬ ‫با این اقدام ها نظام بانکی س��اماندهی و نظم‬ ‫بیشتری خواهد گرفت و این را می توان به عنوان‬ ‫نخستین گام مالی‪ ،‬مثبت ارزیابی کرد چون در‬ ‫این شرایط است که به تدریج شرایط بهتری در‬ ‫نظام بانکی و در کل اقتصاد کشور حاکم خواهد‬ ‫ش��د و این موض��وع تاثیرش را کلی��ت اقتصاد‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدحسین سلیمی‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫امهال بدهی تولیدکنندگان‬ ‫اخبار‬ ‫رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرک��زی اع�لام کرد‪:‬‬ ‫بانک ها موظف هستند‬ ‫در صورت درخواست‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬ب��ا‬ ‫دریاف��ت ‪ ۷.۵‬درص��د‬ ‫مان��ده بده��ی ب��رای‬ ‫یکبار و با تنفس ‪ 6‬ماهه و با حداکثر اقس��اط ‪۵‬‬ ‫ساله بدهی انها را امهال کنند‪ .‬عبدالناصر همتی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در پس��ت اینستاگرامی‬ ‫خ��ود از یک خب��ر خوب ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫گفت و نوش��ت‪« :‬در جلس��ه اخیر شورای پول‬ ‫و اعتب��ار مش��کل تولید کنندگانی ک��ه تمام یا‬ ‫بخش��ی از بدهی ان ها معوق شده است‪ ،‬مطرح‬ ‫و مصوب شد‪ :‬بانک ها موظف هستند در صورت‬ ‫درخواست تولیدکنندگان‪ ،‬با دریافت ‪ ۷.۵‬درصد‬ ‫مانده بدهی برای ی��ک بار و با تنفس ‪ ۶‬ماهه و‬ ‫با حداکثر اقساط ‪ ۵‬س��اله بدهی ان ها را امهال‬ ‫کنند‪ .‬مهلت اس��تفاده از این تسهیالت تا پایان‬ ‫شهریور ماه ‪ ۱۳۹۹‬است‪».‬‬ ‫قدردانی از ارائه خدمات‬ ‫مناسب پست بانک‬ ‫معاون توسعه سرمایه انس��انی و مدیریت منابع‬ ‫وزارت ارتباط��ات ازهم��کاری و تعام��ل س��ازنده‬ ‫پس��ت بان��ک در راس��تای ارائه خدمات مناس��ب‬ ‫به ویژه اعطای تس��هیالت به اعضای صندوق پس‬ ‫اندازکارکنان وزارتخان��ه قدردانی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی پس��ت بانک ایران‪ ،‬وی با اش��اره به‬ ‫انعق��اد تفاهمنام��ه تعامل و همکاری مش��ترک با‬ ‫ای��ن بانک درباره ارائه خدم��ات مالی و بانکی برای‬ ‫افتتاح حساب و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫به کارکنان این وزارتخانه‪ ،‬از زحمات بی شائبه بهزاد‬ ‫ش��یری مدیرعامل و کارکنان خ��دوم این بانک در‬ ‫اج��رای مطلوب تفاهمنامه مذک��ور قدردانی کرد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬پس��ت بانک ایران به عنوان بانک‬ ‫توس��عه ای و تخصصی حوزه فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباط��ات(‪ )ICT‬و بانک عام��ل این حوزه تمامی‬ ‫خدم��ات بانک��ی را به کارکن��ان ای��ن مجموعه و‬ ‫سازمان ها و ش��رکت های وابسته و پیمانکاران انها‬ ‫ارائه می کند‪.‬‬ ‫مهندسی مالی عبارت است از بهره گیری از تکنیک های‬ ‫ریاضی برای حل مسائل مالی‪ .‬مهندسی مالی با استفاده‬ ‫از اب��زار و دانش در زمینه های عل��وم رایانه‪ ،‬امار‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و ریاضیات کاربردی برای حل مس��ائل مالی فعلی و ارائه‬ ‫محص��والت نواورانه مالی در اینده اقدام می کند و گاهی‬ ‫برای تحلیل های تکنیکال‪ ،‬در بانک ها و موسسه های مالی‬ ‫و اعتباری و صندوق های سرمایه گذاری استفاده می شود‪.‬‬ ‫مهندسی مالی یکی از رشته های جدید در حوزه مالی‬ ‫ت زیربنای خالقیت در بازارهای مالی به شمار‬ ‫و در حقیق ‬ ‫ن ابزارهای مالی موجود با‬ ‫می رود که درصدد تطبیق داد ‬ ‫شرایط بازار و طراحی ابزارهای مالی جدید برای استفاده‬ ‫ی سوداوری در بازار است‪.‬‬ ‫از فرصت ها ‬ ‫صنعت مالی همیشه با ابزار و محصوالت سرمایه گذاری‬ ‫جدید و نواورانه برای س��رمایه گذاران و شرکت ها روبه رو‬ ‫اس��ت که بیش��تر این محصوالت با روش های مهندسی‬ ‫مال��ی توس��عه پیداکرده اند‪ .‬با اس��تفاده از مدل س��ازی‬ ‫ریاضی و مهندس��ی کامپیوتر‪ ،‬مهندس��ان مالی قادر به‬ ‫تس��ت و انتش��ار ابزارهای جدید مال��ی مانند روش های‬ ‫جدید تحلیل سرمایه گذاری‪ ،‬پیشنهاد های جدید بدهی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری های جدی��د‪ ،‬اس��تراتژی های معامالتی‬ ‫جدید‪ ،‬مدل های مالی و‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫مهندس��ان مال��ی مدل ه��ای کمی ریس��ک را براورد‬ ‫می کنن��د ت��ا عملک��رد اب��زار مال��ی را پیش بین��ی و‬ ‫پیشنهاد های س��رمایه گذاری در بخش های گوناگون را‬ ‫از دیدگاه بلندمدت ارزیابی کنند‪ ،‬همچنین نوع ریس��ک‬ ‫ه��ر محصول و ابزار مال��ی را در بازارهای مالی گوناگون‬ ‫مشخص می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار مهندسی مالی‬ ‫مهندس��ان مال��ی در هم��کاری با ش��رکت های بیمه‪،‬‬ ‫ش��رکت های مدیری��ت دارای��ی‪ ،‬صندوق ه��ای بیمه و‬ ‫بانک ه��ا روی معام�لات خصوص��ی‪ ،‬مدیریت ریس��ک‪،‬‬ ‫مدیریت س��بد س��رمایه گذاری‪ ،‬مش��تقات و گزینه های‬ ‫قیمت گذاری محصوالت ساختاریافته و بخش های مالی‬ ‫این شرکت هاکار می کنند‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه مهندس��ی مالی از امار‪ ،‬شبیه س��ازی ها و‬ ‫تحلیل ه��ا برای طراحی و پیاده س��ازی فرایندهای مالی‬ ‫جدید برای حل مس��ائل اس��تفاده می کن��د‪ ،‬این زمینه‬ ‫همچنین اس��تراتژی های جدی��دی را ایجاد می کند که‬ ‫ش��رکت ها بتوانن��د از مزیت ه��ای ان برای ب��ه حداکثر‬ ‫رساندن سود خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫با توجه به این مهم‪ ،‬واضح اس��ت که این دانش مالی‪،‬‬ ‫ابزارها و بازارهای مالی را به واسطه نواوری ها‪ ،‬سختگیری‬ ‫و دقت می تواند به سطوح جدیدی برساند‪.‬‬ ‫از انجای��ی ک��ه با کمک این دان��ش مالی‪ ،‬متخصصان‬ ‫این حوزه با بکارگیری ابزارهای نوین‪ ،‬اقدام به شناسایی‬ ‫ریسک های گوناگون کرده و در مرحله بعد سعی می کنند‬ ‫که این ریس��ک ها را اندازه گیری و البته برای پوش��ش یا‬ ‫کاهش ریس��ک راهکار ارائه دهند‪ ،‬از این رو کارشناسان‬ ‫بر لزوم فعال س��ازی مناس��ب سیستم مهندسی مالی در‬ ‫بانک ه��ا و بهره گی��ری از این دان��ش مالی برای مدیریت‬ ‫درس��ت مناب��ع‪ ،‬کاهش ریس��ک و پاس��خگویی به نیاز‬ ‫مشتریان با طراحی ابزارهای جدید مالی‪ ،‬تاکید دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹شناخت درست از ریسک‬ ‫سیدحسین سلیمی‪ ،‬کارشناس حوزه بانکی در این باره‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بیان اینکه بهره گیری از دانش‬ ‫مالی و ابزارهای نوین و مدیریت درست می تواند هر بنگاه‬ ‫مالی و اقتصادی را بهبود ببخش��د و باعث عملکرد بهتر‬ ‫ان ش��ود افزود‪ :‬باتوجه به اهمیت و نقش نظام های مالی‬ ‫و بانک��ی در تمامی بخش ها‪ ،‬بی تردید لزوم فعال س��ازی‬ ‫سیستم های مهندسی مالی باتوجه به کارکردی که دارند‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ه های مالی در حالی همواره با خطر ریس��ک های‬ ‫گوناگون روبه رو هس��تند که بی تردید بهره گیری از مهندس��ی مالی‬ ‫می تواند ش��ناخت درست از ریس��ک ها موجود‪ ،‬با ابزارهای جدید و‬ ‫خالقانه ای��ن دغدغه مهم را که همواره فعاالن حوزه مالی و بانکی با‬ ‫ان روبه رو هستند برطرف کند‬ ‫در این حوزه به شدت احساس می شود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫بانک ها و موسسه های مالی که در حالی همواره با خطر‬ ‫ریسک های گوناگون روبه رور هستند بی تردید بهره گیری‬ ‫از مهندس��ی مالی می تواند شناخت درست از ریسک ها‬ ‫موج��ود‪ ،‬ب��ا ابزارهای جدید و خالقانه این دغدغه مهم را‬ ‫که همواره فعاالن حوزه مالی و بانکی با ان روبه رو هستند‬ ‫را برط��رف کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک های ما همواره با معضالتی‬ ‫همچون رعایت نشدن نسبت کفایت سرمایه‪ ،‬نبود تعادل‬ ‫در مناب��ع و مص��ارف بانک ها و‪ ...‬روبه رو هس��تند که این‬ ‫موضوع ریس��ک مالی بانک ها را به شدت افزایش داده که‬ ‫برای رفع ان باید چاره ای اندیشیده شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬نبود مدیریت مالی درس��ت در نظام مالی و‬ ‫بانکی و توجه ناکافی به مقوله مدیریت ریسک در بانک ها‪،‬‬ ‫سبب شده بانک ها در نهایت با مشکالت عدیده ای روبه رو‬ ‫ش��وند که کسری منابع و اس��تقراض از بانک مرکزی از‬ ‫جمله این مس��ائل است که در نهایت می تواند اثر مخرب‬ ‫خود را در بخش های اقتصادی بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ریسک مالی در بانک ها‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه این ش��رایط در بانک ها می تواند‬ ‫اثار س��وء بر اعتماد مردم به نظام مالی کش��ور داش��ته و‬ ‫اثار منفی خود را به اقتصاد منتقل کند‪ ،‬یاداورش��د‪ :‬در‬ ‫ای��ن زمینه ضمن اینکه باید بررس��ی دقیق��ی از عوامل‬ ‫تاثیرگذار بر ریسک مالی بانک ها شود‪ ،‬باید برای کاهش‬ ‫این ریس��ک از راهکارهای علمی تری اس��تفاده کرد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬بی تردید ای��ن مهم با کمک امار‬ ‫و تحلیل های مناس��ب و همچنین طراحی و پیاده سازی‬ ‫فرایندها و ابزارهای مالی جدید می تواند محقق شود‪ .‬از‬ ‫انجایی که وظیفه مهندسی مالی توجه به ساختار تامین‬ ‫مالی‪ ،‬ریس��ک های اعتباری‪ ،‬نرخ بهره‪ ،‬تاثیر شاخص های‬ ‫اقتصادی بر ریس��ک مالی بانک ها و‪ ...‬است‪ ،‬دراین زمینه‬ ‫میت��وان با کمک این دانش مالی‪ ،‬جلوی بخش زیادی از‬ ‫مشکالت موجود در نظام بانکی را گرفت‪.‬‬ ‫سلیمی معتقد است مهندسی مالی و مدیریت یکپارچه‬ ‫ریسک‪ ،‬از انجایی که وظیفه کنترل ریسک ها را برعهده‬ ‫دارد و ب��ا ارائ��ه راهکاره��ای نوی��ن و راهبردهای متنوع‬ ‫می توان��د برای بخش ه��ای اقتصادی و به وی��ژه بانک ها‬ ‫روش ه��ای نظام مندی خلق کند‪ ،‬از این رو اهمیت دادن‬ ‫به این مقوله در ش��رایط فعلی موضوع مهمی اس��ت‪ .‬او‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه از کاربردهای این دان��ش مالی‪ ،‬مدیریت‬ ‫دارای��ی و بدهی های بانک هاس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬از انجایی که‬ ‫مهندس��ی مالی به س��اختار بندی دارایی ها و بدهی های‬ ‫یک بنگاه می پردازد‪ ،‬ازاین جهت می کوش��د تا سررسید‬ ‫بدهی ه��ا را با توجه به س��اختار دارایی ها طوری تعیین‬ ‫کند که دراین ش��رایط خطر بن��گاه اقتصادی به حداقل‬ ‫برس��د‪ .‬ضمن اینکه این دانش در راستای کنترل ریسک‬ ‫مالی ناشی از نوس��ان های مسائل اقتصادی نیز می تواند‬ ‫مفی��د واقع ش��ود‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬برای خروج‬ ‫از بن بس��ت های موجود در سیس��تم اقتصادی کشور‪ ،‬ما‬ ‫نیازمند س��اختار و ابزارهای خالقانه و جدید هس��تیم و‬ ‫این موضوعی اس��ت که در تمام جهان وجود دارد‪ .‬س��ایر‬ ‫کش��ورها با اس��تفاده از محصوالت و پیشرفت های مالی‪،‬‬ ‫توانسته اند وضعیت اقتصادیشان را توسعه دهند و جلوی‬ ‫بحرانی های اقتصادی را بگیرند که ما هم باید تالش کنیم‬ ‫که به این سمت حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی و توسعه ابزارهای جدید مالی‬ ‫پیم��ان مولوی از کارشناس��ان و صاحب نظران حوزه‬ ‫اقتص��اد نیز دراین ب��اره درگفت وگو ب��ا‬ ‫با تاکید‬ ‫براینک��ه‪ ،‬مقول��ه جهانی ش��دن اقتص��اد و از بین رفتن‬ ‫مرزهای اقتصادی‪ ،‬ناگزیر ما را با موضوع های نااش��نای‬ ‫تخصص��ی مالی روب��ه رو خواهدکرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬با افزایش‬ ‫روزافزون مراودات و انتقال اطالعات به ویژه با پیش��رفت‬ ‫فن��اوری اطالعات و تجارت الکترونیکی‪ ،‬این مهم عاملی‬ ‫ش��ده تا س��رعت جهانی ش��دن اقتصاد افزایش یابد که‬ ‫در چنین ش��رایطی به بهانه نداش��تن ابزارهای مدیریت‬ ‫ریس��ک‪ ،‬نبود ابزارهای جدید مالی‪ ،‬نمی توان نسبت به‬ ‫این موضوع بی اهمیت بود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه برای جهانی ش��دن و رش��د و توس��عه‬ ‫بازارهای مالی و همچنین رفع مشکالت مالی که دراین‬ ‫حوزه وجود دارد‪ ،‬ما باید به سمت موضوع های تخصصی‬ ‫مال��ی برویم و این یک ضرورت به ش��مار می اید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهندس��ی مالی‪ ،‬دانشی اس��ت که می تواند به ما دراین‬ ‫زمینه کمک کند‪ .‬مهندس��ی مالی با طراحی‪ ،‬توس��عه‪،‬‬ ‫اب��داع فرایندها و ابزاره��ا و فرمول های جدید‪ ،‬می تواند‬ ‫راه حل های مناس��بی را برای رفع مسائل مالی ارائه دهد‬ ‫و ای��ن نیازی اس��ت در نظام مالی و بانکی ما احس��اس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ابداع و خالقیت‪ ،‬دو ابزار بسیار مهم در‬ ‫مهندس��ی مالی به شمار می اید‪ .‬یاداورشد‪ :‬از انجایی که‬ ‫مهندس��ی مالی در حال ترکیب مدل ها و ابزارهای مالی‬ ‫ب��رای پدی��د اوردن مدل ها و ابزارهای جدید اس��ت‪ ،‬از‬ ‫این رو می توان از ان برای کاهش ریس��ک مالی بانک ها‪،‬‬ ‫کاه��ش هزینه تامین مالی و افزایش کارایی این بازارها‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این دانش در راستای کنترل ریسک‬ ‫مالی ناشی از نوسانات مسائل اقتصادی نیز بسیار کاربرد‬ ‫دارد و می تواند در نهایت در حوزه سرمایه گذاری و تامین‬ ‫مالی نیز بس��یار موثر واقع ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫راس��تا مدیران یا موسسه های مالی با کمک این دانش‪،‬‬ ‫می توانند فرایند ه��ای مالی جدیدی را خلق کنند و در‬ ‫جهت کنترل و اداره ریس��ک بانک ها اقدام کنند که این‬ ‫مهم راه حل مناسبی برای رفع مسائل مالی است‪ .‬مولوی‬ ‫معتقد است که مهندسی مالی با توجه به مهارتی که در‬ ‫ش��ناخت ریس��ک مالی دارد‪ ،‬می تواند با تجزیه و تحلیل‬ ‫ش��رایط بازارها‪ ،‬درصدد تطیبق ابزارهای مالی باش��د و‬ ‫ابزاره��ای مال��ی جدیدی برای اس��تفاده از فرصت های‬ ‫س��وداوری در این بازار طراحی کن��د‪ .‬ازاین رو این مهم‬ ‫می تواند کمک بزرگی برای سرمایه گذاران و بخش های‬ ‫مختلف باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت پیش بینی پذیری اقتصاد‬ ‫به گفت��ه او از انجای��ی که کوچک تری��ن تصمیم های‬ ‫اقتص��ادی می تواند اثر گ��ذاری گس��ترده ای در جامعه‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬با کمک این دانش مالی‪ ،‬براس��اس امار‪،‬‬ ‫شبیه س��ازی ها و تحلیل ه��ای مناس��ب‪ ،‬ضمن به وجود‬ ‫اوردن اس��تراتژی های جدید‪ ،‬می توان اقدام به طراحی‬ ‫و پیاده س��ازی فرایندهای مالی جدید برای حل مسائل‬ ‫کرد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬با کمک این دانش مالی‪ ،‬می توان اقتصاد‬ ‫را به س��متی پیش برد ک��ه از قابلیت پیش بینی پذیری‬ ‫باالتری برخوردار شود‪ .‬این کارشناس براین باوراست که‬ ‫اگرچه سیستم بانکداری ما در توسعه ابزارهای بانکداری‬ ‫الکترونیک‪ ،‬اپلیکیشن های مدرن و‪ ...‬در این مدت موفق‬ ‫عمل کرده‪ ،‬اما همچنان در تصمیم س��ازی ها و در حوزه‬ ‫تنوع ابزارهای مالی با خالهایی روبه رو اس��ت که نیاز به‬ ‫توجه و کار بیش��تر دارد‪ .‬به گفته مولوی‪ ،‬نظام بانکی ما‬ ‫در حوزه تصمیم س��ازی ها‪ ،‬تحلی��ل اعتباری‪ ،‬رتبه بندی‬ ‫مش��تریان و‪ ...‬دچ��ار مش��کل اس��ت و هنوز نتوانس��ته‬ ‫ریس��ک های مالی موجود دراین بخش را به طور مناسب‬ ‫مدیریت و کنترل کند که نیاز به استفاده بهینه از دانش‬ ‫مالی همچون مهندسی مالی دارد که بتواند شبکه بانکی‬ ‫کشور را کاراتر کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬با کمک مهندسی مالی می توان‬ ‫بازار ه��ای معامله ای را ایجاد ک��رد که بتواند به نیازهای‬ ‫مشتری پاسخ دهد و اهداف مشتری را تامین کند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه از طریق مهندسی مالی می توان فرایند های جدید‬ ‫و ابزارهای نوینی را خلق کرد و این موضوعی اس��ت که‬ ‫در نهایت می تواند در حوزه س��رمایه گذاری و تامین نیاز‬ ‫مالی مشتریان و بخش ها گوناگون اثر مثبت داشته باشد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تامین اعتبارات خرد برای رونق تولید‬ ‫مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه رس��الت از تخصیص و تامین‬ ‫اعتب��ارات خُ ��رد در ای��ن بانک به منظور رونق تولی��د خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه رسالت‪ ،‬محمدحسین‬ ‫حس��ین زاده در شش��مین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی (نظام‬ ‫بانکی در خدمت تولید) و در نشس��ت س��ازکار تامین مالی بخش‬ ‫حقیقی اقتصاد از سوی بانک ها به نقش بانک قرض الحسنه رسالت‬ ‫در ایجاد کس��ب و کارهای خرد اش��اره کرد و گفت‪ :‬ما به عنوان‬ ‫بانکی خُ رد تامین مالی کس��ب و کارهای خُ رد و خانگی و هدایت‬ ‫این اعتبارات به سمت تولید را عهده دار هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه تزریق پ��ول بانک ها به اقتصاد به صورت‬ ‫کلی به حل مشکل تامین مالی بنگاه های تولیدی منجر نمی شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬الزم اس��ت مشکالتی که دربخش های فرهنگی‪ ،‬وثیقه های‬ ‫بانک��ی‪ ،‬زنجی��ره ارزش و‪ ...‬وجود دارد حل ش��ود تا امکان ش��کل‬ ‫گیری کسب و کارهای کوچک و تامین مالی انها از طریق شبکه‬ ‫بانکی رفع شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رس��الت تاکید کرد‪ :‬به همین‬ ‫منظور بانک قرض الحس��نه رس��الت در راستای رونق تولید صرفا‬ ‫از پنج��ره بان��ک و اقتصاد ورود نکرده و در کس��ب و کارهای خرد‬ ‫به این نتیجه رس��یده ایم که با نگاه کردن به پنجره اعتبارات و یا‬ ‫تزریق پول به صورت صفر اقدامی صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده اظهارکرد‪ :‬در این مس��یر یک اکوسیس��تم به نام‬ ‫ش��بکه توسعه اجتماعی رسالت متشکل از شش سازمان( انجمن‬ ‫حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارافرینی اجتماعی؛ گروه توسعه‬ ‫کارافرینی پویش ثمین؛ بانک قرض الحس��نه رس��الت؛ ش��رکت‬ ‫پردازش اطالعات مالی پارت؛ ش��رکت فرداپ و دانش��گاه رسالت‬ ‫) و چند هزار نهاد اجتماعی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رسالت با بیان اینکه این شبکه‬ ‫از جهت ساختاری متشکل از کانون های همیاری اجتماعی است؛‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر بیش از ‪ ۱۳‬هزار کانون همیاری اجتماعی با‬ ‫متوس��ط اعضای ‪ ۱۶۰‬نفر ش��کل گرفته و در مجموع این کانون ها‬ ‫حدود چهار میلیون نفر عضو دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی سامانه ثبت درخواست خدمات بانکی‬ ‫ک پاس��ارگاد جه��ت رفاه ح��ال مش��تریان در بهره مندی‬ ‫بان�� ‬ ‫از خدم��ات ای��ن بانک‪ ،‬س��امانه ثبت درخواس��ت خدمات بانکی‬ ‫را در س��ایت خ��ود راه ان��دازی کرد‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک پاسارگاد‪ ،‬این بانک جهت سهولت کار و تسریع در رسیدگی‬ ‫به درخواس��ت های مشتریان‪ ،‬در س��ایت خود این امکان را فراهم‬ ‫کرده است که مشتریان پس از مطالعه و بررسی محصوالت بانک‪،‬‬ ‫ضمن ثبت مشخصات خود‪ ،‬خدمت مورد نظر و شعبه ی دلخواه را‬ ‫جهت دریافت ان خدمت انتخاب کنند‪ .‬ب ه این ترتیب کارشناسان‬ ‫مربوطه ضمن تماس با ایش��ان و انجام مشاوره های بانکی‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه ارائه ی خدمات مورد نظر اقدام می کنند‪ .‬بر اس��اس این خبر‪،‬‬ ‫درحال حاضر این امکان برای بهره مندی از خدمات بسته حمایتی‬ ‫بانک پاسارگاد فراهم شده است‪ .‬بسته حمایتی ویژه بانک پاسارگاد‬ ‫شامل خدمات ارائ ه مشاور ه بانکی‪ ،‬پرداخت تسهیالت ارزان قیمت‪،‬‬ ‫صدور ضمانت نامه و صدور اعتباراسنادی داخلی‪ ،‬به منظور حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور و با هدف افزایش تولید‬ ‫و کمک به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت بانکی ازبزرگ تری�ن واحدتولیدکننده‬ ‫موتورهای صنعتی‬ ‫بانک توس��عه صادرات ایران درچارچ��وب حمایت از واحدهای‬ ‫تولیدی و بنگاه های صادراتی با ارائه تسهیالت تلفیقی به شرکت‬ ‫الکت��روژن از ای��ن واحد تولید کننده موتوره��ای صنعتی حمایت‬ ‫می کن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات‪ ،‬علی‬ ‫اوغانی رئیس ش��عبه کرج بانک توسعه صادرات در حاشیه بازدید‬ ‫شماری از خبرنگاران از شرکت الکتروژن گفت‪ :‬این واحد تولیدی‬ ‫در امس��ال ‪۳۰۰‬میلیارد ریال به عنوان گش��ایش اعتبار اس��نادی‬ ‫داخلی ریالی و ‪ ۴۵۰‬میلیارد ریال تس��هیالت س��رمایه در گردش‬ ‫صادراتی از ش��عبه کرج بانک توسعه صادرات دریافت کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شرکت الکتروژن یکی از واحدهای صادرات محور‬ ‫خوش��نام در عرصه صنعت کش��ور است که از سال ‪ ۹۲‬تاکنون در‬ ‫زمره مشتریان بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد‪ .‬رئیس شعبه‬ ‫بانک توس��عه صادرات خاطرنش��ان کرد‪ :‬این بنگاه تولیدی در سه‬ ‫س��ال اخیر حدود ‪ ۵۰‬میلیون دالر صادرات داش��ته که به لحاظ‬ ‫کیفیت قابل رقابت با محصوالت درجه یک جهان اس��ت‪ .‬اوغانی‬ ‫گفت‪ :‬بانک توسعه صادرات ایران تسهیالت خود را از محل منابع‬ ‫تلفیقی( منابع صندوق توس��عه ملی و مناب��ع بانک) با نرخ ‪۱۴.۵‬‬ ‫درصد در س��ال در قالب س��رمایه در گردش در اختیار این واحد‬ ‫تولیدی قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های بانک ملت در تامین مالی حوزه نفت‬ ‫و انرژی‬ ‫کنفرانس توس��عه نظام مال��ی در صنعت نف��ت با رویکرد‬ ‫کارب��ردی و به منظور معرف��ی ابزارهای نوی��ن تامین منابع‬ ‫مالی داخلی برای پروژه ها‪ ،‬تس��هیل مبادالت مالی مبتنی بر‬ ‫پلت فرم های نوظهور مالی و مدیریت هزینه برای شرکت های‬ ‫اصل��ی تابع��ه وزارت نفت با حض��ور بانک ملت برپا ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک مل��ت‪ ،‬محمدتقی صمدی عضو‬ ‫هیات مدیره این بانک در پنل تخصصی»توسعه ظرفیت بازار‬ ‫پول و بیمه در تامین مالی پروژه های صنعت نفت» با تشریح‬ ‫روند تامین مالی بخش های مختلف صنعت نفت و پتروشیمی‬ ‫در سطح بین المللی از سوی بانک های مطرح در اروپا و امریکا‪،‬‬ ‫به نقش افرینی موثر بانک ملت در تسهیل دسترسی به منابع‬ ‫بانک��ی داخلی و ارزی در بخش نفت و انرژی پرداخت‪ .‬وی با‬ ‫بیان انواع روش های تامین مالی در صنعت نفت‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫و گاز و مزایا و معایب هر یک از روش های یادشده‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫به کارگیری ابزار مالی و پولی متناس��ب با صنعت تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بانک ملت به عنوان بانک پیشرو در بخش انرژی و با‬ ‫استفاده از ابزارهای مختلف پولی و اعتباری‪ ،‬با همکاری بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران ضمن تشکیل صندوق انرژی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۵‬میلیارد یورو جهت پروژه های ش��رکت ملی نفت و‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران پرداخت‬ ‫کرده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بانک ملت همچنین از طریق انتشار‬ ‫مبلغ ‪ ۱.۴۵۰‬میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی و قریب به ‪۲۸‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی نسبت به تامین مالی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران در پروژه های مختلف از جمله فازهای‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬پارس جنوبی و خرید شناور برای شرکت مهندسی‬ ‫و س��اخت تاسیس��ات دریایی اقدام کرده اس��ت‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره بانک ملت‪ ،‬با اش��اره به تامین مالی ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران از محل منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه فازهای‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۴‬میدان گازی پارس جنوبی و خطوط لوله سراسری‬ ‫به اخرین اقدامات این بانک در راستای ایفای مسوولیت های‬ ‫اجتماعی از جمله انعقاد تفاهمنامه تامین مالی گازسوزکردن‬ ‫خودروها با وزارت نفت اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫راهکاریی همچون مشروط کردن صادرات ارائه دهیم‬ ‫به نظر نمی رسد‪ ،‬نتیجه خوبی بگیریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید عطش��ی که در س��طح تقاضا‬ ‫برای خری��د و انبار کردن فوالد اتف��اق افتاده کاهش‬ ‫یاب��د‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬ب��رای کاهش عط��ش باید دالیل‬ ‫افزای��ش قیمت ورق ه��ای فوالدی را بررس��ی و رفع‬ ‫کنیم‪ ،‬زمانی که قیم��ت ورق به حالت عادی برگردد‬ ‫رشته های مهندسی معدن‪ ،‬نیازهای صنایع معدنی را پاسخ نمی دهند‬ ‫مهندسان پای کوره های اتشین ابدیده می شوند‬ ‫بخ��ش قاب��ل توجه��ی از نیازه��ای صنعت ف��والد را‬ ‫مهندسان در تخصص ها و گرایش های مختلف پاسخگو‬ ‫هس��تند‪ ،‬از این رو به نوعی این مهندس��ان هس��تند که‬ ‫به صورت ش��اخص تر بار تحقیق‪ ،‬توس��عه و مسائل فنی‬ ‫واحدهای فوالدس��ازی را به دوش می کشند و نسبت به‬ ‫سایر واحدهای تولیدی نقش پررنگ تری دارند؛ البته از‬ ‫نظر کارشناسان این حوزه‪ ،‬هرچند رشته های مهندسی‬ ‫دانشگاه ها از نظر عنوان نیازهای صنعت فوالد را پاسخگو‬ ‫هستند‪ ،‬اما محتوای این رشته ها در دانشگاه های کشور‬ ‫نیازه��ای محتوایی این صنعت را پاس��خگو نیس��تند و‬ ‫به صورت معمول مهندس��ان با همت و پش��تکار خود و‬ ‫پس از کسب تجربه به جایگاه واقعی خود می رسند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نیاز صنعت فوالد به مهندسان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫حس��ام ادی��ب‪ :‬دلیل اصل��ی فاصل��ه تکنولوژیکی ما با کش��ورهای‬ ‫پیشرفته‪ ،‬این موضوع است که مهندسان ما به طور عمومی مجهز به‬ ‫دانش حل مسئله و روش تحقیق نیستند‬ ‫ف��والدی خطوط تولید نیاز به مهندس��انی دارد که باید‬ ‫به کار کارشناس��ی اگاهی داشته باشند و در این زمینه‬ ‫تجربه کس��ب ک��رده و مطالعه کرده باش��ند‪ .‬مطالعه و‬ ‫ارتباط با دانش��گاه ها برای مهندسان بسیار مهم به شمار‬ ‫می رود‪ .‬از این رو باید خود را در س��طح کارشناس ارتقا‬ ‫دهن��د ت��ا بتوانند به خوب��ی از پس مس��ائل فنی تولید‬ ‫برایند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد شرکت های دانش بنیان‬ ‫مهندس��ان در ایجاد ش��رکت های دانش بنیان به ویژه‬ ‫در صنع��ت فوالد چه جایگاهی دارند؟ در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش حس��ام ادیب رئی��س هیات مدی��ره یک گروه‬ ‫دان��ش بنی��ان در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫ش��رکتی به مرحله دانش بنیان رس��یده باشد‪ ،‬به معنای‬ ‫ان اس��ت که توانس��ته محصول��ی نواورانه ی��ا خدماتی‬ ‫منحصر به فرد به وج��ود اورد؛ به تبع این حاصل همت‪،‬‬ ‫پش��تکار و توانمندی مهندس یا مهندسانی است که به‬ ‫این موفقیت دس��ت یافته اند‪ .‬ادیب در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اما باید توجه داشت که موفقیت پایدار یک سازمان‬ ‫یا شرکت‪ ،‬صرفا نمی تواند براساس توانمندی مهندسان‬ ‫ان رق��م بخورد‪ .‬موفقیت یک ش��رکت‪ ،‬چه دانش بنیان‬ ‫و چ��ه غیر ان‪ ،‬مس��تلزم برخ��ورداری از تیمی توانمند‬ ‫از تخصص ه��ای مختلف اس��ت‪ ،‬به وی��ژه دانش و تجربه‬ ‫مدیری��ت که خ��ود تخصصی مجزاس��ت‪ ،‬دارای اهمیت‬ ‫بسزایی است که در کشور ما کمتر به ان توجه می شود‬ ‫و به صورت عمومی افراد باسابقه در حوزه های مختلف‪،‬‬ ‫ریل معدن تیپ ‪ R18‬در ذوب اهن اصفهان تولید شد ذوب‬ ‫اهن اصفهان از شرکت های هلدینگ شستا پس از تولید انبوه‬ ‫و موفقیت امی��ز انواع ریل های مورد نیاز راه اهن سراس��ری و‬ ‫ش��هری (مترو)‪ ،‬همزمان با دهه مب��ارک فجر‪ ،‬موفق به تولید‬ ‫ریل معدن تیپ ‪R18‬ویژه استفاده در معادن شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ذوب اهن اصفهان‪ ،‬این شرکت از‬ ‫شرکت های هلدینگ شستا پس از تولید انبوه و موفقیت امیز‬ ‫انواع ریل های مورد نیاز راه اهن سراس��ری و شهری (مترو)‪،‬‬ ‫همزم��ان با دهه مبارک فجر‪ ،‬موفق به تولید ریل معدن تیپ‬ ‫‪ R18‬ویژه استفاده در معادن شد‪.‬‬ ‫محمدامین یوس��ف زاده مدیر مهندس��ی ن��ورد ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان با اعالم این خبر گفت‪ :‬تولید ریل معدن تیپ ‪R18‬‬ ‫در راس��تای براورده کردن نیاز معادن کش��ور‪ ،‬تنوع بخشی به‬ ‫س��بد محصوالت تولیدی و تولید محص��والت با ارزش افزوده‬ ‫باالتر در دستورکار ذوب اهن اصفهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولید ای��ن ریل با بهره گیری از اس��تانداردهای‬ ‫ب��دون برخورداری از دانش مدیریت‪ ،‬دارای س��مت های‬ ‫مدیریتی می شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تصور بر این اس��ت که‬ ‫س��ابقه کار‪ ،‬دانش مدیری��ت را هم به همراه می اورد که‬ ‫ص��د البته چنین نیس��ت‪ .‬در یک س��ازمان موفق‪ ،‬امور‬ ‫حس��ابداری و مالی‪ ،‬ام��ور خرید‪ ،‬ام��وزش و دیگر امور‬ ‫نیز دارای اهمیت بسیار هس��تند که همه اینها در کنار‬ ‫مهندسان فنی و تخصصی‪ ،‬می توانند یک سازمان موفق‬ ‫را ب��ه وج��ود اورند‪ .‬رئی��س هیات مدیره گ��روه دانش‬ ‫بنی��ان پاترون افزود‪ :‬البته مهندس��ان در ش��رکت هایی‬ ‫ک��ه محصوالت یا خدم��ات فنی دارند‪ ،‬ش��اید به نوعی‬ ‫ش��اخص ترند و بار تحقیق و توس��عه‪ ،‬ن��واوری‪ ،‬تولید و‬ ‫مس��ائل فنی س��ازمان را به دوش می کش��ند که از این‬ ‫جهت شاید نقش انها پررنگ تر به نظر برسد‪ ،‬اما نباید از‬ ‫نقش مهم دیگر امور غافل شد‪.‬‬ ‫ادی��ب در پاس��خ به این پرس��ش که ایا رش��ته های‬ ‫مهندس��ی دانش��گاه نی��از صنعت ف��والد را پاس��خگو‬ ‫هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬رش��ته های مهندسی دانشگاه ها از‬ ‫نظر عنوان بدون ش��ک نیازهای صنعت فوالد را پاس��خ‬ ‫می دهن��د اما هرگاه اس��م دانش��گاه در صنعت می اید‪،‬‬ ‫پشت تولیدکنندگان می لرزد‪ ،‬چراکه محتوای رشته های‬ ‫مهندس��ی در دانش��گاه های کش��ور نیازهای محتوایی‬ ‫صنع��ت را پاس��خ نمی دهد‪ .‬ب��رای نمونه چن��د درصد‬ ‫مهندس��ان متالورژی پ��س از فارغ التحصیلی‪ ،‬روش کار‬ ‫یک کوره فوالدس��ازی را می دانند؟ ممکن است کلیاتی‬ ‫ریل معدن تیپ ‪ R 18‬در ذوب اهن اصفهان تولید شد‬ ‫معتب��ر اروپایی و منطبق با تمامی ش��رایط‪ ،‬مش��خصات فنی‬ ‫و درخواس��تی مش��تری انجام پذیرفت و در فرایند تولید ان‪،‬‬ ‫تمامی مراحل کار ازجمله ریخته گری ش��مش با مارک مورد‬ ‫نی��از در بخش فوالدس��ازی‪ ،‬طراحی کالیبراس��یون و هادی‪،‬‬ ‫ت��راش و اماده س��ازی غلتک ها و دیگر قطع��ات فناوری خط‬ ‫تولید با تکیه بر توان و همت پرس��نل سخت کوش مهندسی‬ ‫نورد و س��ایر مدیریت های ذی ربط کارخانه ذوب اهن صورت‬ ‫پذیرفت‪.‬‬ ‫مدیر مهندس��ی نورد ذوب اهن اصفهان با اش��اره به اینکه‬ ‫تمام��ی مراح��ل طراح��ی و تولید ای��ن محص��ول منطبق با‬ ‫الزام های استاندارد‪ISO ۹۰۰۱‬انجام شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن نوع ری��ل پیش از این از خارج کش��ور و بعضا با کیفیت‬ ‫نامناس��ب وارد می ش��د که تولید ان ضمن تامین کامل نیاز‬ ‫معادن کش��ور به ریل های کیفی مورد نیاز‪ ،‬صرفه جویی ارزی‬ ‫قابل توجهی نیز در پی دارد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬این نوع ریل به دلیل خاص بودن‬ ‫را ش��نیده و چیزهایی خوان��ده و در بازدیدهای علمی‬ ‫خطوط برخی چیزها را دیده باشند‪ ،‬اما ایا به عنوان یک‬ ‫مهندس متالورژی می توانند حتی ‪ ۲۰‬درصد از جزئیات‬ ‫یک فرایند فوالدس��ازی را شرح دهند؟ پاسخ این است‪:‬‬ ‫هرگ��ز‪ .‬رئیس هی��ات مدیره گروه دان��ش بنیان پاترون‬ ‫ادامه داد‪ :‬این به دلیل ضعف سیس��تمی نظام اموزش��ی‬ ‫ما در دانشگاه هاس��ت؛ موضوع ان اس��ت که مس��ئله به‬ ‫همین جا ختم نمی ش��ود‪ .‬مش��کل اساسی تر از تخصص محمود محمدی فشارکی‬ ‫پایین عملی در دانشگاه ها‪ ،‬نداشتن دانش حل مسئله و‬ ‫روش تحقیق است‪ ،‬چراکه اگر کسی تخصص کافی فنی‬ ‫نداش��ته باشد‪ ،‬ممکن است که اشکالی نداشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫اگر روش حل مسئله را بلد نباشد و روش تحقیق نداند‪،‬‬ ‫بس��یار اش��کال دارد‪ .‬ادیب در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫دلیل اصلی فاصله تکنولوژیکی ما و کشورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫همین موضوع اس��ت که مهندس��ان ما به طور عمومی‬ ‫مجهز به دانش حل مسئله و روش تحقیق نیستند‪ .‬البته‬ ‫حسام ادیب‬ ‫که هر گاه مدرک دانشگاهی تبدیل به کاالیی تجاری یا‬ ‫تبلیغی شود‪ ،‬انتظاری جز این هم نمی رود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بدیهی است تغییر این الگوهای نادرست‪،‬‬ ‫نیازمند تغییرات اساس��ی در سیستم دانشگاهی ماست‬ ‫که اگر همین گونه ادامه یابد‪ ،‬امیدی اصالح ان نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬بنابراین بدنه صنعت‪ ،‬برحس��ب نیاز خود‪ ،‬نسبت به‬ ‫تربیت و ام��وزش فارغ التحصیالن اقدام می کند که باید‬ ‫تاکید کنم این کار صرفا برای رفع نیاز صنعت اس��ت و‬ ‫دانشگاه ها با این سطح از اموزشی که می دهند‪ ،‬برخالف‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته‪ ،‬موتور محرک صنعت نیستند و‬ ‫نخواهند بود‪ .‬ادیب در پایان تاکید کرد‪ :‬صنعت فوالد هم‬ ‫از این قاعده مس��تثنی نیست و هرچند نسبت به بیشتر‬ ‫صنایع دیگر اقدام های خوبی در جهت اموزش و تربیت‬ ‫جوانان انج��ام می دهد‪ ،‬اما همچن��ان از این ضعف رنج‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫کمیاب است‪ .‬هر چه مقطع ریل تولیدی نازک تر باشد‪ ،‬تولید‬ ‫ان س��خت تر می ش��ود و در نتیجه تیراژ تولید پایین می اید‬ ‫بنابراین بیشتر کارخانه های دنیا رغبتی برای تولید ان ندارند‪،‬‬ ‫ام��ا ذوب اهن اصفهان با تکیه بر دانش فنی متخصصان خود‬ ‫ریل معدن را تولید کرد‪.‬‬ ‫یوس��ف زاده گفت‪ :‬بر اس��اس اع�لام نیاز معادن کش��ور به‬ ‫محص��ول ریل معدن و دس��تور مدیرعامل ش��رکت مبنی بر‬ ‫تولی��د این محصول وی��ژه‪ ،‬طراحی و تولی��د ان از اوایل دی‬ ‫در دستور کار مهندس��ی نورد ذوب اهن اصفهان قرار گرفت‬ ‫و همزم��ان با ‪۲۲‬بهمن تولید ای��ن محصول خاص با موفقیت‬ ‫انج��ام پذیرفت که در ای��ن مدت کوتاه یک رکورد به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مدیر مهندسی نورد ذوب اهن اصفهان بیان کرد‪ :‬معادن به‬ ‫صورت کلی به دو پروفیل ارک معدن و ریل معدن نیاز دارند‪.‬‬ ‫در بیش��تر معادن کشور‪ ،‬در گذش��ته‪ ،‬از محصوالت ناایمن و‬ ‫فاقد کیفیت استفاده می کردند اما با تولید ارک معدن حدود‬ ‫‪۵‬هزار هزار تن توس��ط ذوب اهن اصفهان در سال به صورت‬ ‫کام ً‬ ‫ال حرفه ای‪ ،‬پس از صنعت ساختمان‪ ،‬ایمنی معادن کشور‬ ‫نیز با محصوالت اس��تاندارد ذوب اهن تامین می شود‪ .‬در کل‬ ‫می ت��وان گفت تولید ارک معدن و تولی��د ریل معدن ایمنی‬ ‫معادن کشور را تامین و تکمیل کردند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه پروفیل��ی وجود ندارد‬ ‫ک��ه ذوب اه��ن اصفهان ت��وان تولید ان را نداش��ته باش��د‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬تولی��د ارک معدن توس��ط ذوب اه��ن تاکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬میلی��ون دالر صرفه جوی��ی ارزجوی��ی و تولی��د‬ ‫ری��ل مع��دن نی��ز ارز اوری باالی��ی را ب��رای کش��ور در پی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یوس��ف زاده در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ارک معدن و‬ ‫ری��ل معدن چ��ه تفاوتی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ریل مع��دن برای تردد‬ ‫واگن های حمل موادمعدنی و در س��طوح مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گی��رد و ارک معدن در س��قف معادن ب��رای جلوگیری از‬ ‫ریزش های احتمالی به کار می رود‪.‬‬ ‫غالمرضا خلیقی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫صنع��ت فوالد یکی از صنایعی اس��ت که در‬ ‫زمینه صادرات پیش��رو به شمار می رود اما یکی‬ ‫از مش��کالتی که صادرکنن��دگان با ان روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬بازگشت پول اس��ت‪ ،‬زیرا راهکارهای‬ ‫قانونی بس��یاری محدودی برای بازگشت پول‬ ‫وجود دارد‪ .‬از س��وی دیگر مش��کل دیگری که‬ ‫گریبانگی��ر صادرات در داخل کش��ور ش��ده‪،‬‬ ‫دس��توری ش��دن قیمت های داخلی است که‬ ‫روی قیمت ه��ای صادراتی نیز اثرگذار اس��ت‪،‬‬ ‫زیرا به همان نس��بت که قیمت در داخل پایین‬ ‫نگه داش��ته می ش��ود‪ ،‬قیمت های صادراتی نیز‬ ‫پایین ت��ر خواه��د ب��ود و حتی در جه��ان ما را‬ ‫متهم به دامپینگ می کنند‪ .‬بنابراین پایین نگه‬ ‫داش��تن قیمت ها ان هم به صورت دس��توری‬ ‫ب��ه هیچ وجه به نف��ع تولیدکننده نخواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع جز اینکه زمینه رانت و فس��اد را‬ ‫ایج��اد کند‪ ،‬عایدی دیگ��ری برای تولیدکننده‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬از همین رو باید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت تم��ام تالش خ��ود را به کار‬ ‫گیرد تا قیمت ها به س��مت واقعی ش��دن سوق‬ ‫داده ش��وند و عرضه و تقاض��ا به صورت واقعی‬ ‫قیمت ها را مش��خص کنند تا در این راستا هم‬ ‫تولیدکنندگان اصلی دچار ضرر و زیان نشوند و‬ ‫هم اینکه صادرات به سمت یک صادرات شفاف‬ ‫پیش برود‪.‬‬ ‫البته در زمینه صادرات باید به موضوع حمل‬ ‫و نق��ل نیز توجه کرد‪ ،‬زی��را به دلیل تحریم ها و‬ ‫به دنبال ان مشکالتی که در زمینه حمل و نقل‬ ‫زمینی و دریایی ایجاد شده‪ ،‬صادرات نیز از روال‬ ‫معمول خود خارج شده است که در این زمینه‬ ‫با یک برنامه ریزی منس��جم می توان بازارهای‬ ‫صادراتی بیشتر را به تصرف خود دراورد‪.‬‬ ‫صادرات ذوب اهن‬ ‫با تامین مواد اولیه‬ ‫از افغانستان‬ ‫هش��تمین نمایش��گاه اختصاص��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در کابل افغانس��تان با مش��ارکت‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان گش��ایش یاف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عموم��ی ذب اهن اصفهان‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫با هدف گس��ترش ب��ازار و ارائ��ه توانمندی ها در‬ ‫تولید انواع مقاطع فوالدی س��اختمانی و ریل در‬ ‫هشتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران که از تاریخ ‪ ۲۹‬بهمن تا ‪ ۲‬اسفند سال جاری‬ ‫در کابل ‪ -‬افغانس��تان برگزار می ش��ود‪ ،‬مشارکت‬ ‫دارد‪ .‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در افغانستان‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬تولید و ص��ادرات ذوب اهن با تامین‬ ‫مواد اولیه از افغانستان جهش چشمگیری خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بهادر امینیان سفیر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در افغانس��تان در حاش��یه بازدی��د از غرفه ذوب‬ ‫اهن اصفهان در هش��تمین نمایشگاه اختصاصی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در کابل گفت‪ :‬افغانستان‬ ‫ب��ازار خوبی برای محص��والت ذوب اهن اصفهان‬ ‫است و می تواند تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫ذوب اهن باشد‪.‬‬ ‫فوالد الیاژی برای پنجمین‬ ‫بار صنعت سبز شد‬ ‫شرکت فوالد الیاژی ایران در همایش صنعت‬ ‫س��بز کش��ور موفق ب��ه دریافت تندیس س��بز‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش چیالن در ای��ن همایش که با‬ ‫حض��ور جناب اقای عیس��ی کالنت��ری معاون‬ ‫رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت کشور و همچنین بیژن زنگنه وزیر نفت‬ ‫و دیگر مقام های کشوری در سالن همایش های‬ ‫بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست کشور‬ ‫و ب��ا تایید س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد‬ ‫(‪ )UNIDO‬و سازمان همکاری های بین المللی‬ ‫المان (‪ )GIZ‬برگزار شد‪ ،‬مفتخر به دریافت لوح‬ ‫و تندیس صنعت سبز سال ‪ ۱۳۹۷‬کشور شد‪ .‬از‬ ‫مهمترین معیارهای انتخاب واحد صنعتی س��بز‬ ‫می توان به نبود قرارگیری نام واحد در فهرست‬ ‫صنایع االینده س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫در س��ال انتخ��اب‪ ،‬بهبود سیس��تم های کنترل‬ ‫االینده ه��ا‪ ،‬مدیریت بازیافت مواد زائد‪ ،‬توس��عه‬ ‫فضای س��بز‪ ،‬مصرف بهین��ه حامل های انرژی و‬ ‫افزایش بهره وری در مصرف انرژی‪ ،‬استقرار دفتر‬ ‫محیط زیس��ت یا واح��د ‪ ،HSE‬اخذ گواهینامه‬ ‫استقرار مدیریت زیست محیطی ‪،14000 ISO‬‬ ‫ارتقای س��طح دانش و فرهنگ زیست محیطی‬ ‫مدیران و کارکنان واحد و همچنین سازگاری با‬ ‫فرایندهای تولید پاک اشاره کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمود محمدی فش��ارکی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی کنترل‬ ‫تولی��د ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفه��ان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهندس��ان پس از انکه از دانش��گاه‬ ‫فارغ التحصی��ل می ش��وند ب��ا توجه به گرایش ش��ان در‬ ‫حوزه های صنعت و معدن و ‪ ...‬مش��غول به کار می شوند‪.‬‬ ‫اگر هم تمایلی نداش��ته باش��ند که به اس��تخدام جایی‬ ‫دربیاین��د‪ ،‬می توانند ش��رکت ایجاد کنن��د‪ ،‬برای نمونه‬ ‫بیشتر شرکت های دانش بنیانی که در چند سال گذشته‬ ‫ایجاد شده اند‪ ،‬در حقیقت با تالش فارغ التحصیالن رشته‬ ‫مهندسی شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫محم��دی فش��ارکی در ادامه توضی��ح داد‪ :‬در برخی‬ ‫صنایع بزرگ همانند ش��رکت ف��والد مبارکه زمانی که‬ ‫مهندس��ان وارد ای��ن حوزه می ش��وند‪ ،‬بیش��تر ترجیح‬ ‫می دهند که به س��مت های مدیری��ت پیش بروند‪ ،‬برای‬ ‫نمون��ه در فوالد مبارکه که ح��دود ‪۷۰‬مدیر وجود دارد‪،‬‬ ‫بی��ن ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬انها مهندس هس��تند‪ .‬در ش��رکت های‬ ‫فوالدسازی همانند فوالد مبارکه رشته های مدیریتی به‬ ‫تنهایی چندان جوابگو نیس��تند‪ ،‬مگر اینکه مدیران ان‬ ‫پایه تحصیل و کار مهندس��ی داش��ته باشند که پس از‬ ‫ان‪ ،‬اگر قرار باشد مسئولیت های مدیریتی داشته باشند‪،‬‬ ‫دوره ه��ای اموزش ه��ای الزم را خواهند دی��د‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نیز ش��رایط ادامه تحصیل به راحت��ی امکان پذیر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬برخی مهندسان نیز تمایل دارند‬ ‫ک��ه بح��ث تخصصی خ��ود را ادامه بدهن��د و تا مرحله‬ ‫کارش��ناس خود را ارتقا دهن��د که در این صورت اگر از‬ ‫مجموعه جدا شده یا بازنشسته شوند‪ ،‬به صورت معمول‬ ‫به عنوان کارشناس و مشاور مورد پذیرش قرار می گیرند‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی کنترل تولید ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان در پاس��خ به پرس��ش که چن��د درصد نیروی‬ ‫انس��انی واحدهای فوالدسازی مهندسان هستند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬صنعت فوالد به رش��ته های تحصیلی مهندس��ی‬ ‫در س��طح باالیی نیاز دارد‪ .‬در واح��د بهره برداری فوالد‬ ‫مبارک��ه در مجموع��ه ‪ ۱۵‬ه��زار نفری ح��دود ‪ ۲‬هزار‬ ‫مهندس مش��غول به کار هس��تند که حدود یک ششم‬ ‫انها را شامل می شود‪.‬‬ ‫محمدی فش��ارکی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه‬ ‫مهندس��ی در صنعت فوالد عنوان کرد‪ :‬در هر مجموعه‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار فوالد‬ ‫چگونه‬ ‫به هم ریخت‬ ‫عض��و ات��اق بازرگانی ته��ران گف��ت‪ :‬در حالی که‬ ‫اختالف قیم��ت بین ورق فوالدی ب��ا مقاطع در دنیا‬ ‫هرتن‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬دالر اس��ت این رقم در ایران به ‪۳۰۰‬‬ ‫دالر رسیده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری میزان‪ ،‬به��ادر احرامیان‬ ‫درباره مش��روط ش��دن صادرات فوالد از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای کنترل بازار داخل اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اتف��اق خاصی که بازار ف��والد را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده این است که فاصله قیمت ورق فوالدی با مقاطع‬ ‫ف��والدی زیاد و به حد غیر معمولی رس��یده و ریش��ه‬ ‫اصلی مشکل همین موضوع است‪.‬‬ ‫عض��و اتاق بازرگان��ی تهران اف��زود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫قیم��ت ورق فوالدی در ب��ازار ‪۱۰‬هزار تومان و قیمت‬ ‫میلگ��رد ‪ ۶‬هزار تومان اس��ت و این اخت�لاف ‪ ۴‬هزار‬ ‫تومان��ی به خری��داران و س��وداگران ای��ن عالمت را‬ ‫می دهد که قیمت ورق س��طح قیمت را نش��ان داده‪،‬‬ ‫بنابراین قیمت مقاطع و میلگرد هم باید رش��د کند تا‬ ‫به قیمت ورق برسد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حالی که اخت�لاف قیمت بین ورق‬ ‫فوالدی با مقاطع در دنیا هرتن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬دالر اس��ت‬ ‫این رقم در ایران به ‪ ۳۰۰‬دالر رسیده است‪.‬‬ ‫احرامیان با بیان اینک��ه وضعیتی که در بازار فوالد‬ ‫مش��اهده می شود از ناحیه عرضه نیست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن خریداران هس��تند که س��یگنال غلطی دریافت‬ ‫کردن��د و تصور می کنن��د س��رمایه گذاری در فوالد‬ ‫می تواند اقتصادی باش��د به همی��ن دلیل به این بازار‬ ‫هجوم اوردند‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬هر چه‬ ‫تمرکز را به سمت عرضه ببریم و برای مدیریت عرضه‬ ‫تقاضا ب��رای خرید کل محصوالت ف��والدی تعدیل و‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫احرامیان با اش��اره به اینکه تغییراتی که در نحوه و‬ ‫معامالت ورق فوالدی ص��ورت گرفت موجب افزایش‬ ‫قیمت ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این تغییرات موجب ش��د‬ ‫تقاضا هایی که در گذشته در این بازار نبودند وارد بازار‬ ‫شده‪ ،‬سرمایه گذاری و خرید کنند‪.‬‬ ‫عضو ات��اق بازرگان��ی تهران تصریح ک��رد‪ :‬محدود‬ ‫ک��ردن ص��ادرات در بلندم��دت به اعتبار کش��ور در‬ ‫ای��ن بخش و ب��ه عنوان یک ش��ریک معتب��ر لطمه‬ ‫می زند‪ .‬وی افزود‪ :‬مس��ئوالن برای کنت��رل بازار ابزار‬ ‫دیگری هم دارند‪ ،‬اما ب�� ه دلیل اینکه این راحت ترین‬ ‫راهکار اس��ت به عنوان س��ریع ترین ابزار به سمت ان‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫مسیرهای‬ ‫صادرات را‬ ‫هموار کنیم‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با سرمایه گذاری ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫‪ ۳۲۲‬طرح تعاونی در ‪ ۳۱‬استان کشور‬ ‫به بهر ه برداری رسید‬ ‫‪ ۳۲۲‬طرح تعاونی کش��ور با س��رمایه گذاری بی��ش از ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و اش��تغال ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۷۷‬نفر در کش��ور با دس��تور‬ ‫معاول اول رئیس جمهوری اغاز به کار کرد‪ .‬اسحاق جهانگیری در‬ ‫ایین افتتاح همزمان ‪ ۳۲۲‬طرح بخش تعاون در ‪ ۳۱‬استان کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وجه اصلی سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی اجماع و‬ ‫تفاهم بین اقتصاددان ها و سیاس��تمداران کشور که البته همواره‬ ‫نظره��ای متفاوتی دارند ایجاد کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬معاون اول‬ ‫چ کس از انها هیچ ک��دام از بندهای‬ ‫رئیس جمه��وری اف��زود‪ :‬هی ‬ ‫‪۲۴‬گان��ه را اضاف��ی نمی دانند و همه بنده��ای ان را برای اقتصاد‬ ‫کش��ور راهگش��ا می دانند و هدف این نس��خه مقاومت و مقابله با‬ ‫تکانه های اقتصادی برای کش��ور اس��ت که هم��ه اقتصاددان ها و‬ ‫سیاس��ت مداران بر ان تفاهم و اجماع دارن��د‪ .‬جهانگیری با بیان‬ ‫اینک��ه این روزها مصادف با س��الروز اعالم سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به ط��ور معم��ول در بی��ن اقتصاددانان‬ ‫یکپارچگی‬ ‫در مدیریت منطقه ازاد ماکو‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه ازاد ماکو گفت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫از ابت��دای حض��ور اینجانب در این منطقه و در ‪ ۵‬ماه گذش��ته‪،‬‬ ‫یکپارچگی و همدلی بین مس��ئوالن حاکم است‪ .‬همچنین برای‬ ‫پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال مردم تالش مان این است‬ ‫ک��ه عملکرد فردایمان بهتر از امروز باش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫منطقه ازاد ماکو‪ ،‬محمدرضا عبدالرحیمی در نخس��تین نشست‬ ‫از سلس��له نشس��ت های «اخالق مدیران در حکمرانی مطلوب‬ ‫اس�لامی» اظهار کرد‪ :‬جلس��ه های اخالق مدیران در حکمرانی‬ ‫مطلوب اس�لامی هر دو ماه یک بار برگزار می ش��ود و امید است‬ ‫باعث ش��ود بیش از پیش در مس��یر تحق��ق حکمرانی مطلوب‬ ‫ق��رار گیریم‪ .‬عبدالرحیمی اف��زود‪ :‬در دهه مبارک فجر در ایین‬ ‫کلنگ زن��ی و افتتاح پروژه ها تاکید داش��تم ک��ه باید خودمان را‬ ‫ب��ا ارمان ها و اهداف انقالب تطبیق دهیم و با ش��هدای انقالب‪،‬‬ ‫دفاع مقدس و خاصه امام شهیدان و رهبر معظم انقالب تجدید‬ ‫میعاد و میثاق کنیم‪.‬‬ ‫می گویند همیش��ه به تعداد اقتصاددان‪ ،‬درباره مسائل اقتصادی‬ ‫نظ��ر وج��ود دارد‪ ،‬با این ح��ال وجه غالب سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی این بود که اجماع��ی ایجاد کرده بود‪ .‬جهانگیری گفت‪:‬‬ ‫ای��ن اجماع به این معنا اس��ت که هیچ کس درب��اره هیچ کدام از‬ ‫محوره��ا و بندهای اقتص��اد مقاومتی نمی گفت ک��ه این بندها‪،‬‬ ‫اضافی است و کاش نبود و همه می گفتند این ‪ ۲۵-۲۴‬بند اقتصاد‬ ‫مقاومتی جزو مس��ائلی اس��ت که می تواند در توس��عه و اقتصاد‬ ‫کش��ور کارگشا باش��د و نس��خه خوبی برای اقتصاد ایران است و‬ ‫یک تفاهم و وحدت نظر روی این سیاست ها وجود داشت‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری گفت‪ :‬ممکن اس��ت برخی می گفتند که باید‬ ‫جمل��ه و بند دیگری به این ‪ ۲۴‬بند اضافه کرد اما این سیاس��ت ها‬ ‫راهکار و مبنای ما شد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬هدف سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی این بود که کش��ور را در مقابل تکانه های بیرونی مقاوم‬ ‫کن��د‪ .‬ما به هرحال دیدیم اقتصادهای��ی بودند که گاهی اوقات به‬ ‫خاطر تکانه هایی از بیرون دچار مش��کل شدند‪ .‬جهانگیری گفت‪:‬‬ ‫هیچ گاه در سیاس��ت های اقتصادی به س��متی نرفتیم که ببینیم‬ ‫خارجی ها چه می گویند‪ .‬ما به س��مت سیاست هایی رفتیم که به‬ ‫تقویت بنیان اقتصاد کشور منجر شود و اقتصاد کشور از هم نپاشد‪.‬‬ ‫جهانگیری پیش از فرمان افتتاح طرح های جدید تعاونی در استان‬ ‫هرمزگان در گفت وگو با اس��تاندار‪ ،‬هرمزگان را استانی پرظرفیت‬ ‫و مستعد برای توسعه دانست و گفت‪ :‬سواحل زیبای خلیج فارس‬ ‫و جزایر راهبردی و استراتژیک این استان هر کدام می تواند نقش‬ ‫موث��ری در توس��عه ایفا کند و این اس��تان قابلی��ت ان را دارد که‬ ‫کانون اصلی توس��عه اقتصاد دریامحور برای کش��ور باشد‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری همچنین در ایین افتتاح ‪ ۳۲۲‬طرح تعاونی‬ ‫در ارتباط زنده تصویری با اس��تاندار مرکزی این استان را استانی‬ ‫مهم و صنعتی برش��مرد و گفت‪ :‬استان مرکزی از جاذبه های مهم‬ ‫تاریخی و طبیعی برخوردار اس��ت و امیدوارم برنامه های توس��عه‬ ‫پرداخت تسهیالت به دانش بنیان های استان مرکزی‬ ‫رئی��س پ��ارک عل��م و فناوری اس��تان‬ ‫مرکزی گفت‪ ۳۰ :‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫با هدف تقویت بنیه کاری در سال جاری به‬ ‫شرکت های دانش بنیان این استان پرداخت‬ ‫ش��د‪ .‬محمد رفیع��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا‬ ‫اف��زود‪ :‬این تس��هیالت بدون بهره و با هدف‬ ‫حفظ اش��تغال و گس��ترش فرایند تولید به‬ ‫متقاضیان زیرمجموعه پارک علم و فناوری‬ ‫اس��تان مرکزی پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬پرداخت تسهیالت به شرکت های‬ ‫دانش بنیان اس��تان مرکزی همچنان ادامه‬ ‫دارد و متقاضیان می توانند با ارائه درخواست‬ ‫خود از این تسهیالت استفاده کنند‪ .‬رئیس‬ ‫پارک علم و فناوری اس��تان مرکزی میزان‬ ‫صادرات امس��ال ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ای��ن اس��تان را بی��ش از ‪ ۲‬میلی��ون ی��ورو‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬حمای��ت همه جانبه از‬ ‫تولی��دات صادرات مح��ور اولویت اصلی این‬ ‫نه��اد اس��ت‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬حمایت های‬ ‫پ��ارک عل��م و فن��اوری اس��تان مرکزی از‬ ‫شرکت های دانش بنیان در قالب بسته های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬معافیت های مالیات��ی‪ ،‬عوارض‬ ‫گمرک��ی براس��اس ماده ‪ ۹‬قان��ون حمایت‬ ‫از ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫کارگاه ه��ای شبکه س��ازی و پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت وی��ژه با نرخ بهره بس��یار پایین‬ ‫انجام می ش��ود‪ ۸۳ .‬شرکت دانش بنیان در‬ ‫اس��تان مرکزی فعالیت دارند که ‪ ۴۰‬واحد‬ ‫در مجموع��ه پارک علم و فناوری اس��تان و‬ ‫بقیه در ش��هرک ها و نواحی مختلف مستقر‬ ‫هستند و این استان رتبه هشتم کشور را به‬ ‫لحاظ تعدد این شرکت ها دارد‪.‬‬ ‫استان به ویژه در بخش مس��کن استمرار داشته باشد‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬جایگاه استان مرکزی در مناسبات کشور‬ ‫حس��اس و مهم است و به دلیل اس��تقرار صنایع مختلف مدیریت‬ ‫حوزه اجتماعی ان باید پررنگ تر و با برنامه موثرتری دنبال ش��ود‪.‬‬ ‫اس��تاندار مرکزی نیز در ایین راه اندازی تعاونی مسکن استادان و‬ ‫کارکنان دانشگاه ازاد اسالمی اراک که به طور ویدئوکنفرانسی در‬ ‫حال برگزاری بود‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۲۰‬هزار واحد مس��کونی‬ ‫ازس��وی تعاونی های مصرف کارکنان در این اس��تان ایجاد شده‬ ‫که این رقم قابل توجه اس��ت‪ .‬س��ید علی اقازاده اف��زود‪ ۲ :‬هزار و‬ ‫‪ ۲۷۰‬ش��رکت تعاونی در اس��تان مرکزی وجود دارند که تاکنون‬ ‫این شرکت ها ‪ ۲۱‬هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری پنج جانبه در کیش‬ ‫مدیرعامل س��ازمان منطقه ازاد کیش استقرار ش��رکت های دانش بنیان حوزه پتروشیمی در مرکز‬ ‫نواوری کیش را موجب ارتقای فناوری ها و رونق اقتصاد کشور برشمرد‪ .‬به گزارش‬ ‫در حاشیه‬ ‫نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی‪ ،‬در نشستی تفاهمنامه ای‬ ‫با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان‪ ،‬فناور‪ ،‬استارت اپ ها و شرکت های تولیدی فعال در حوزه‬ ‫صنعت پتروش��یمی به امضا رسید‪ .‬مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش با ابراز خرسندی از برگزاری‬ ‫این نشس��ت کاربردی در حاش��یه نمایش��گاه گفت‪ :‬س��ازمان منطقه ازاد کیش‪ ،‬ش��رکت هلدینگ‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬بانک صادرات ایران‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و انجمن س��ازندگان‬ ‫تجهیزات صنایع پتروش��یمی ایران ‪ ۵‬ضلع اصلی تفاهمنامه ای هستند که امضا می شود‪ .‬غالمحسین‬ ‫مظف��ری هدف از امضای این تفاهمنامه را اس��تفاده از ظرفیت تم��ام مجموعه ها در جهت کمک به‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان حوزه پتروش��یمی عنوان کرد و گفت‪ :‬این اتفاق بزرگ به طور قطع منش��ا‬ ‫خدمات و برکات زیادی برای کشور عزیزمان ایران می شود و یقین داریم که به دنبال ان شاهد امضای‬ ‫تفاهمنامه ها و قراردادهای متعدد دیگری در این همایش خواهیم بود‪ .‬مظفری با اشاره به نقش موثر‬ ‫مرکز نواوری کیش در ارتقای فناوری کشور به عنوان ظرفیتی بی نظیر در جزیره کیش گفت‪ :‬امضای‬ ‫این تفاهمنامه از ان جهت که زمینه اس��تقرار ش��رکت های دانش بنیان حوزه پتروش��یمی در مرکز‬ ‫نواوری کیش را فراهم می کند بس��یار حائز اهمیت است و با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و‬ ‫همکاری تمامی ارکان فعال کشور در این حوزه‪ ،‬می تواند اغاز خوبی برای فعالیت این شرکت ها باشد‪.‬‬ ‫ش��مار اشتغال مش��موالن ماده ‪ ۱۴۸‬قانون کار در استان مرکزی‬ ‫امس��ال برای نخس��تین بار به بیش از ‪ ۱۲‬هزار نفر رسیده که مهر‬ ‫تاییدی بر رونق اقتصادی در این خطه اس��ت‪ .‬اس��تاندار مرکزی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تعداد واحدهای تولیدی مشکل دار این استان نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذش��ته حدود ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافته و از ‪۷۱‬‬ ‫واحد به ‪ ۳۷‬واحد رس��یده است‪ .‬اقازاده از معاون رئیس جمهوری‬ ‫برای س��فر به استان مرکزی دعوت کرد و گفت‪ :‬این استان در ایام‬ ‫نوروز نیز ظرفیت های خوبی در بخش گردش��گری برای پذیرایی‬ ‫از مسافران نوروزی دارد‪ .‬استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب‬ ‫صنعت کش��ور ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬واحد صنعتی‪ ۱۲ ،‬شهرستان و بیش‬ ‫از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫معرفی قشم به عنوان قطب انرژی کشور‬ ‫همای��ش تخصص��ی حمای��ت از س��ازندگان داخل کش��ور در صنعت‬ ‫پتروش��یمی با مش��ارکت فع��ال منطقه ازاد قش��م و برگزاری نشس��ت‬ ‫تخصص��ی ب��رای معرفی این جزیره به عنوان هاب انرژی کش��ور در مرکز‬ ‫همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫در‬ ‫ای��ن همای��ش ک��ه از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬با حض��ور فعاالن اقتصادی‬ ‫حوزه مهندس��ی و ساخت داخل در مرکز همایش های بین المللی جزیره‬ ‫کیش برگزار شد‪ ،‬علی یدقار‪ ،‬مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه ازاد‬ ‫قش��م‪ ،‬علی اصغر کش��اورز مقدم عضو هیات مدیره‪ ،‬محمدجواد دهقانی‬ ‫مش��اور مدیرعامل در امور نفت و انرژی و مهدی نصیری مسئول ارزیابی‬ ‫و اجرای طرح های مدیریت نفت و انرژی به عنوان نمایندگان منطقه ازاد‬ ‫قش��م حضور داشتند‪ .‬این همایش در راس��تای تحقق شعار سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬رونق تولید و با هدف معرفی دس��تاوردهای تولیدات‬ ‫صنایع پتروشیمی ایران‪ ،‬معرفی سازندگان‪ ،‬تامین کنندگان و قطعه سازان‬ ‫صنعتی داخل کشور‪ ،‬در ‪ ۵‬سالن با ‪ ۱۰‬نشست تخصصی‪ ،‬ازسوی معاون‬ ‫علمی و فناوری رئیس جمهوری‪ ،‬هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫و انجمن سازندگان صنایع نفت و گاز برگزار شد‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 250‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال ‪1398‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت لیزینگ‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫صنعت و معدن با حضور ‪ 66/84‬درصد از س��هامداران ش��رکت درمحل تهران‪،‬‬ ‫بزرگراه حقانی‪ ،‬تقاطع همت‪ ،‬مرکز همایش های هتل بزرگ ارم‪ ،‬برگزار ش��د‪.‬‬ ‫این جلسه به ریاست اقای علی موحدنژاد و نظارت اقای رضا رفیعا و خانم الهام‬ ‫اخالقی و دبیری اقای علیرضا اسدپور تشکیل شد‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای‬ ‫مهندس اس��دپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره‬ ‫به سواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت ه��ای مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مال��ی منتهی به‬ ‫‪ 1398/09/30‬به تصویب حضار رسید‪ .‬همچنین در این جلسه پس از تصویب‬ ‫صورت های مالی از س��وی سهامداران تقسیم مبلغ ‪ 250‬ریال سود به ازای هر‬ ‫س��هم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار شرکت و و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل‬ ‫و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ‪ 99‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫حمد و س��پاس خداون��د را که توفیق داد تا در‬ ‫خدمت س��هامداران گرامی ش��رکت باشیم‪.‬‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬مدی��ران و کارکنان اعتماد کلیه‬ ‫سهامداران را س��پاس گفته و قدردانی خود را‬ ‫ابراز می نماید‪ .‬در سال رونق تولید هیات مدیره‬ ‫تمام��ی توان خ��ود را در جه��ت حفظ منافع‬ ‫س��هامداران محترم و در راستای تحقق منافع‬ ‫شرکت و ایران اسالمی به کار گرفته است‪.‬‬ ‫� لیزینگ صنعت و معدن در یک نگاه‪:‬‬ ‫ش��رکت لیزینگ صنعت و معدن (س��هامی عام) با نام اریا لیزینگ به منظور‬ ‫انجام فعالیت در زمینه اعطای تس��هیالت به روش اجاره اعتباری دستگاه ها‪،‬‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬تجهیزات و انواع خودرو اعم از س��واری و کار با سرمایه گذاری‬ ‫تعدادی از بانک های ایرانی و بانک فرانس��وی سوسیته ژنرال که دارای سوابق‬ ‫طوالنی در ایجاد و اداره ش��رکت های لیزینگ بوده‪ ،‬در سال ‪ 1356‬تاسیس و‬ ‫تحت شماره ‪ 28788‬در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به‬ ‫ثبت رسید‪ .‬در سال ‪ 1361‬نام شرکت از اریا لیزینگ به شرکت پی خرید ایران‬ ‫و متعاقب ان در س��ال ‪ 1381‬به منظور شفاف تر شدن زمینه فعالیت شرکت‪،‬‬ ‫نام ان به لیزینگ صنعت و معدن تغییر یافت‪ .‬شرکت لیزینگ صنعت و معدن‬ ‫(س��هامی عام) وابس��ته به بانک صنعت و معدن با مجوز بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا در‬ ‫زمره خوشنام ترین شرکت های لیزینگ کشور بوده و با امکانات سخت افزاری‬ ‫و نرم افزاری مناسب‪ ،‬کادر باتجربه و پوشش شعب مستقل در مراکز ‪ 13‬استان‬ ‫و اس��تفاده از نمایندگان مس��تقر در ش��عب منتخب بانک صنعت و معدن در‬ ‫سطح کل کشور به ارائه کلیه خدمات لیزینگ در گستره وسیعی از بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی به منظور رش��د و انباش��ت س��رمایه و عمدتا تولید ناخالص‬ ‫داخلی در جهت حمایت از کاالها و تولیدات ایرانی فعالیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارهای اصلی‪ ،‬وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت‪:‬‬ ‫بازارهای اصلی ش��رکت مشتمل بر صنعت خودرو (سواری و کار)‪ ،‬تجهیزات‬ ‫صنعتی و ماش��ین االت‪ ،‬کامپیوتر و لوازم اداری‪ ،‬امالک و مس��تغالت اداری و‬ ‫غیره می باش��د‪ .‬شخصیت حقوقی ش��رکت در تاریخ ‪ 1383/03/02‬با تصویب‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تغییر‬ ‫نم��وده و تقاضای پذیرش ش��رکت در س��ازمان بورس اوراق به��ادار تهران در‬ ‫تاری��خ ‪ 1383/10/07‬مورد تایید هیئت پذیرش ق��رار گرفته که پس از انجام‬ ‫مقدمات الزم‪ ،‬از تاریخ ‪ 1383/11/26‬نام ش��رکت در فهرست نرخ های بورس‬ ‫درج و در تاری��خ ‪ 1383/12/25‬اولین معامله با نماد «ولصنم» بر روی س��هام‬ ‫ش��رکت انجام گردید‪.‬طبق اخرین رتبه بندی انتش��ار یافته در سامانه کدال از‬ ‫کلیه ش��رکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار‪ ،‬براساس امتیاز به موقع‬ ‫بودن و قابلیت اتکا اطالعات‪ ،‬لیزینگ صنعت و معدن یکی از شرکت های برتر‬ ‫در صنعت می باش��د‪ .‬ضمنا این شرکت در بین ‪ 303‬شرکت موجود در سازمان‬ ‫ب��ورس اوراق به��ادار‪ ،‬رتب��ه ‪ 46‬و در تابلو اصلی (ب��ازار اول) رتبه ‪ 17‬را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬در حال حاضر بیش از ‪ 100‬ش��رکت لیزینگ در کشور‬ ‫فعال بوده که تنها ‪ 33‬شرکت دارای مجوزهای الزم جهت فعالیت در این حوزه‬ ‫می باش��ند‪ .‬ضمنا باتوجه به بررس��ی های انجام شده در صورت های مالی چند‬ ‫ش��رکت مطرح در صنعت لیزینگ و مقایس��ه ان با سایر شرکت های لیزینگ‪،‬‬ ‫لیزینگ صنعت و معدن با اخذ مجوز فعالیت ‪ 5‬س��اله (اعتبار تا سال ‪ )1401‬از‬ ‫بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا جزء یکی از ‪ 5‬شرکت مطرح و معتبر در صنعت از لحاظ حجم‬ ‫عملیات لیزینگ و درامدهای عملیاتی می باش��د‪ .‬ش��رکت لیزینگ صنعت و‬ ‫معدن باتوجه به عملکرد مطلوب خود در بیست ودومین سال رتبه بندی پانصد‬ ‫بنگاه بزرگ اقتصادی کش��ور ‪ IMI -100‬در س��ال ‪ 1398‬توانس��ت در گروه‬ ‫واسطه گری مالی به رتبه نخست شاخص بازده فروش دست یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل تاثیرگذار بر صنعت لیزینگ در کشور‪:‬‬ ‫عوام��ل اصلی محرک بر صنعت لیزینگ ایران می تواند عمدتا متاثر از ش��رایط‬ ‫زیر باشد‪:‬‬ ‫ کمک به فروش محصوالت (لیزینگ های وابسته)‬‫ کمک به تخصیص منابع مالی (لیزینگ های بانکی)‬‫کش��ور ما به عنوان یک کش��ور در حال توس��عه جهت ایجاد اشتغال‪ ،‬گسترش‬ ‫زیرس��اخت های عموم��ی و‪ ...‬نیاز به تامی��ن منابع مال��ی دارد‪ .‬لیزینگ صنعت‬ ‫و مع��دن ب��ا رعایت کامل قوانین و مق��ررات بانک مرکزی‪ ،‬پرتف��وی متنوعی از‬ ‫س��رمایه گذاری های اجاره ای را نگهداری و برای حرکت صنعت لیزینگ همپای‬ ‫تحوالت اقتصادی و اجتماعی از یک س��و و ادام��ه فعالیت هماهنگ و نزدیک به‬ ‫موسس��ات لیزینگ بین المللی از س��وی دیگر‪ ،‬ضروری است که راهبردهای زیر‬ ‫را مدنظر قرار دهد‪:‬‬ ‫ افزایش سرمایه و جذب منابع مالی کافی برای مشارکت و اعتباردهی‬‫ تنوع بخشی پرتفوی (صنعت و منطقه)‬‫ تطابق مدت قراردادهای اجاره و سررسید بدهی ها‬‫ ثبات بخشی به جریان های نقدی‬‫ ایج��اد ارتباط با موسس��ات بین المللی لیزینگ و موسس��ات مالی و اعتباری‬‫جهانی برای تقویت بنیه مالی و اعتباری‬ ‫ متناسب س��ازی ن��رخ س��ود در ارتب��اط با تخصی��ص منابع اعتب��اری برای‬‫فعالیت های اقتصادی‬ ‫ فرهنگ س��ازی در جامعه برای شناسایی موسسات‪ ،‬ش��رکت ها و گروه های‬‫مختلف هدف با صنعت لیزینگ‬ ‫ اس��تفاده از مکانیزم های جدی��د اجاره دهی به مصرف کنن��دگان حقوقی و‬‫حقیقی درخصوص واگذاری کاالهای س��رمایه ای و واس��طه ای برای انجام امور‬ ‫تولیدی (عرضه کاالهای اجاره سرمایه ای)‬ ‫‹ ‹اه�داف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دس�تیابی به ان‬ ‫اهداف‪:‬‬ ‫لیزینگ صنعت و معدن باتوجه به خط مش��ی و چشم انداز پیش روی خود و در‬ ‫راس��تای متنوع س��ازی پرتفوی فعالیت خود در زمینه های حمل ونقل هوایی‪-‬‬ ‫دریای��ی‪ -‬ریلی و زمینی (س��واری و کار)‪ ،‬ماش��ین االت و تجهی��زات صنعتی و‬ ‫تولی��دی‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات معدن و راهس��ازی‪ ،‬تجهیزات پزش��کی و‬ ‫دندانپزش��کی‪ ،‬تجهیزات کش��اورزی و دامداری‪ ،‬پیمانکاری و خدمات‪ ،‬امالک‬ ‫و مس��تغالت‪ ،‬لوازم خانگ��ی و لوازم الکترونیک اقدام ب��ه مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اس��تراتژیک نموده اس��ت‪ .‬اهداف استراتژیک ش��رکت بر این اساس در چندین‬ ‫حوزه اصلی مش��خص و در این راستا برنامه های عملیاتی مناسب جهت رسیدن‬ ‫به این اهداف تعریف شده که به طور مستمر ارزیابی عملکرد فرایندهای شرکت‬ ‫پایش و اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف بلندمدت و کوتاه مدت‪:‬‬ ‫ اهداف اس��تراتژیک شرکت در سال ‪ 1399‬ش��امل توسعه دامنه فعالیت‬‫ش��رکت با بهینه سازی ساختار فروش به منظور افزایش ضریب نفوذ عملیات‬ ‫در صنعت لیزینگ می باشد که در راستای تحقق اهداف استراتژیک یاد شده‬ ‫و با تاکید مضاعف بر اگاهی‪ ،‬به بیان اهداف عملیاتی تدوین ش��ده برای سال‬ ‫‪ 1399‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ توسعه دامنه فعالیت در صنعت لیزینگ‪ :‬باتوجه به سیاست شرکت جهت‬‫حفظ س��هم خود در بازار یکی از مهمترین اهداف ارائه خدمات اینترنتی در‬ ‫س��ال اتی می باش��د‪ .‬از این رو لیزینگ صنعت و معدن ضمن حفظ سهم بازار‬ ‫کنون��ی‪ ،‬طراح��ی و راه اندازی خدمات اینترنتی را جهت تس��هیل امور برای‬ ‫مشتریان در برنامه های اتی خود دنبال می نماید‪.‬‬ ‫ دس��تیابی به بازارهای جدید و تنوع بخشی به پرتفوی تسهیالتی شرکت‬‫ب��رای مقابل��ه با رکود به وج��ود امده موث��ر از افزایش قیمت ه��ا در صنعت‬ ‫خودروسازی و ورود به سایر بازارها که مهمترین انها عبارتند از لوازم خانگی‪،‬‬ ‫لوازم الکترونیک‪ ،‬خودروهای دست دوم‪ ،‬موتورسیکلت می باشد‪.‬‬ ‫ گس��ترش فعالیت در زمینه پرداخت تسهیالت به خودروهای دست دوم‬‫باتوجه به اخذ موافقت بانک مرکزی در این خصوص‪.‬‬ ‫ گس��ترش همکاری با ش��عب بانک صنعت و معدن به عنوان عوامل مجاز‬‫فروش و به منظور نفوذ در بازار‪.‬‬ ‫ ارتقای س��طح اعتماد‪ ،‬کس��ب رضایت مشتریان به واس��طه ارائه مستمر‬‫خدمات باکیفیت و مطلوب‪.‬‬ ‫ افزایش وصول مطالبات معوق و کاهش درصد معوقات‪ :‬با توجه به تجارب‬‫گذش��ته در زمینه وصول مطالبات‪ ،‬بکارگیری روش های پیش��رفته و به روز‪،‬‬ ‫جه��ت اعتبارس��نجی دقیق تر و اخذ وثایق قاب��ل اطمینان جهت جلوگیری‬ ‫از رشد معوقات‪.‬‬ ‫ توانمندسازی کارکنان و مشارکت در اجرای امور محوله مطلوب از طریق‬‫اموزش و توسعه دانش‪ ،‬تجربه‪ ،‬مهارت و تعهد کارکنان‪.‬‬ ‫ بهینه سازی فرایندهای سیستمی در جهت نظم دهی و سهولت فعالیت ها‪.‬‬‫ عقد تفاهمنامه های همکاری درخصوص فروش اقس��اطی در زمینه های‬‫ماشین االت و تجهیزات صنعتی ‪ ،‬کشاورزی و‪...‬‬ ‫ همکاری شعب شرکت لیزینگ صنعت و معدن با نزدیکترین شعبه بانک‬‫صنع��ت و معدن به منظ��ور انجام امور وصول مطالب��ات و انتخاب طرح های‬ ‫توجیهی مناسب جهت اعطای تسهیالت‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی افتخارات و گواهینامه های کسب شده طی سال های اخیر‪:‬‬ ‫ کس��ب رتبه نخست از نظر ش��اخص بازده فروش در گروه واسطه گری های‬‫مالی کشور برای دو سال متوالی ‪ 1396‬و ‪ 1397‬و ‪.1398‬‬ ‫ انتخ��اب مدیرعام��ل ش��رکت لیزین��گ صنع��ت و معدن به عن��وان مدیر‬‫ارزش افرین ملی در جشنواره حمایت از تولید ملی در سال ‪.1397‬‬ ‫ انتخ��اب لیزینگ صنعت و معدن به عنوان یکی از ‪ 500‬بنگاه اقتصادی برتر و‬‫بزرگ ایران (‪ )IMI-100‬در سال ‪.1397‬‬ ‫ کس��ب رتب��ه دوم در بی��ن صد ش��رکت پنجم ب��زرگ اقتص��ادی ایران‬‫(‪ )IMI-100‬از نظر بیشترین سوداوری در سال ‪.1397‬‬ ‫ کس��ب رتب��ه دوم در بی��ن صد ش��رکت پنجم ب��زرگ اقتص��ادی ایران‬‫(‪ )IMI-100‬از نظر بیشترین بازده فروش در سال ‪.1397‬‬ ‫ کس��ب رتبه س��وم در بین صد ش��رکت پنج��م بزرگ اقتص��ادی ایران‬‫(‪ )IMI-100‬از نظ��ر باارزش ترین بازار‪ ،‬بازده بازار حقوق صاحبان س��هم‬ ‫و همچنین از نظر نس��بت جاری و جریان خالص وجوه ناش��ی از عملیات به‬ ‫فروش و به سود در سال ‪.1397‬‬ ‫ انتخ��اب لیزینگ صنعت و معدن به عنوان واحد نمونه صنعتی و اقتصادی‬‫در سال ‪ 1397‬و تقدیر از جانب وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪.‬‬ ‫ دریافت نش��ان عالی برند ارزش افرینی ملی در طرح سراسری برند ملی‪،‬‬‫اقتدار ملی در سال ‪.1397‬‬ ‫ انتخ��اب لیزینگ صنعت و معدن به عنوان برند شایس��ته ملی کش��ور در‬‫سال ‪.1396‬‬ ‫ دریاف��ت م��دال ویژه پنج س��تاره ملی به عنوان باالترین س��طح نش��ان‬‫رضایتمندی و اعتماد مشتریان در سال ‪.1396‬‬ ‫ تمدید مجوز فعالیت ‪5‬س��اله از بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا به عنوان مجوز اجباری‬‫ارائه خدمات در سال ‪.1396‬‬ ‫ کس��ب رتبه نخس��ت در بین صد ش��رکت پنجم بزرگ اقتص��ادی ایران‬‫(‪ )IMI-100‬از نظر بیشترین سوداوری در سال ‪.1396‬‬ ‫ کس��ب رتبه نخس��ت در بین صد ش��رکت پنجم بزرگ اقتص��ادی ایران‬‫(‪ )IMI-100‬از نظر بیشترین بازده فروش در سال ‪.1396‬‬ ‫ دریاف��ت نش��ان ملی نبوغ و مدیری��ت ایرانی در صنعت لیزینگ توس��ط‬‫مدیرعامل محترم لییزنگ صنعت و معدن در سال ‪.1396‬‬ ‫‪ -‬دریافــ��ت اس��تـانـدارد و جایـ��زه بیــن المللـ��ی‬ ‫(‪ )FCS-Leasing Services Award 2017‬شهرت‪ ،‬اعتبار و خدمات‬ ‫برتر در صنعت لیزینگ از سوی اتحادیه اروپا‪.‬‬ ‫ دریافت نشان طالیی برترین ارائه دهنده تسهیالت ویژه و حامی تولیدات‬‫داخلی توسط لیزینگ صنعت و معدن در سال ‪.1396‬‬ ‫ انتخ��اب نایب رئی��س هیات مدیره و مدیرعام��ل لیزینگ صنعت و معدن‬‫به عنوان مدیر نخبه جهادی کشور در سال ‪.1396‬‬ ‫ ارتق��ای گواهینام��ه سیس��تم مدیریت کیفی��ت بر مبنای اس��تاندارد‬‫‪ ISO 9001:2015‬به عنوان اولین ش��رکت لیزینگ کشور در سال ‪،1395‬‬ ‫حفظ و نگهداری سیس��تم با تمدید اعتبار گواهینامه ان تا س��ال ‪ 2022‬از‬ ‫‪ TUV Intercet‬المان‬ ‫‹‹برنامه های اینده شرکت‬ ‫پیش بینی میزان تسهیالت اعطائی و طرق تامین منابع مالی‬ ‫میزان تس��هیالت قابل پرداخت برای س��ال ‪ 1399‬باتوجه به بررس��ی های‬ ‫انجام ش��ده و در نظر گرفتن ش��رایط اقتصادی کشور در حدود ‪ 700‬میلیارد‬ ‫ریال پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وصول اقساط و اقدامات نظارتی‬ ‫شرکت همواره ضمن توسعه حجم فعالیت های خود و پیگیری وصول مطالبات‬ ‫معوق‪ ،‬سعی بر ان داشته که با استفاده از توان و مشاوره های کارشناسان بتواند‬ ‫ضمن کاهش در زمان جوابگویی به متقاضیان و مشتریان شرکت‪ ،‬اعتبارسنجی‬ ‫مناس��ب و قابل قبولی از مش��تری داشته‪ ،‬تا ریسک غیرسیس��تماتیک و قابل‬ ‫کنترل سبد خود را به اقل ممکن کاهش داده و کنترل نماید‪.‬‬ ‫‹‹سایر برنامه های اتی‬ ‫هیات مدیره در سال ‪ 1399‬سعی در تحقق موارد ذیل دارد‪:‬‬ ‫ حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه ان‪.‬‬‫ تنوع بخشی به پرتفوی تسهیالتی شرکت‪.‬‬‫ بازنگری در برنامه ریزی اس��تراتژیک و تدوین سند توسعه و طرح تجاری‬‫شرکت‪.‬‬ ‫ افزایش راندمان و کارایی‪.‬‬‫ تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون‪.‬‬‫ بهبود وضعیت وصول مطالبات‪.‬‬‫ بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری‪.‬‬‫‪ -‬تجهیز نیروی انسانی سازمان به منظور ورود به فعالیت های جدید‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫هزینه های عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی‪ -‬ریال‬ ‫غیرعملیاتی – ریال‬ ‫سود پایه هر سهم ‪ -‬ریال‬ ‫‪1398/09/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪362.775‬‬ ‫(‪)199.100‬‬ ‫‪163.675‬‬ ‫‪9.691‬‬ ‫‪173.366‬‬ ‫‪575.583‬‬ ‫‪748.949‬‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪417.000‬‬ ‫(‪)229.176‬‬ ‫‪187.824‬‬ ‫‪10.682‬‬ ‫‪198.506‬‬ ‫‪249.975‬‬ ‫‪448.481‬‬ ‫(‪)39.289‬‬ ‫(‪)37.275‬‬ ‫(‪)76.564‬‬ ‫‪672.385‬‬ ‫(‪)44.804‬‬ ‫‬‫(‪)44.804‬‬ ‫‪403.677‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫دانش اموختگان مهندسی راه اهن از کمبودها و بایدهای این رشته با‬ ‫سخن گفتند‬ ‫لزوم ریل گذاری درست از دانشگاه تا صنعت‬ ‫‹ ‹ضعف مهندسی در تولید ناوگان‬ ‫این دانش��جوی دکتری مهندسی راه اهن در پاسخ به‬ ‫این پرسش که چقدر از مشکالت ریلی و راه اهن کشور‬ ‫به دلیل ضعف بدنه مهندسی در این رشته است‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬درحال حاضر در زمینه دانش س��اخت و تعمیر و‬ ‫نگه��داری خط��وط ریل��ی و روش های بهره ب��رداری و‬ ‫برنامه ریزی حرکت قطاره��ا و بهره برداری از تجهیزات‬ ‫س��یگنالینگ از س��طح قابل قبولی برخورداریم اما در‬ ‫زمین��ه تولید ناوگان ریلی ش��هری و لکوموتیو به دلیل‬ ‫عقب ماندگی تاریخی‪ ،‬وابستگی زیادی به خارج از کشور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ردپای ضعف در مهندسی راه اهن‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬بیشترین مشکالت صنعت حمل ونقل‬ ‫ریلی ناش��ی از وجود س��اختار غیرمنعط��ف‪ ،‬ناکارامد‪،‬‬ ‫فس��ادزا و فعالیت اف��راد دارای تحصیالت و تجربه های‬ ‫نامرتب��ط در س��طوح مدیریتی و نظ��ام تصمیم گیری‬ ‫سلیقه ای است و سهم اندکی از مشکالت فعلی صنعت‬ ‫ریلی ب��ه ضعف بنی��ادی در مهندس��ی برمی گردد‪ ،‬به‬ ‫عب��ارت دیگر ضعف علوم انس��انی (مدیری��ت‪ ،‬اقتصاد‪،‬‬ ‫س��اختار اداری) منجر به ضعف در نظام مهندسی ریلی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مهندس��ی راه اهن از جمله رش��ته های مهم اما کمتر‬ ‫شناخته ش��ده برای سیاس��ت گذاران در کشور ماست‪،‬‬ ‫ان هم در کش��وری که می خواهد تا سال ‪ ۱۴۰۴‬میزان‬ ‫حمل بار ریلی خود را از حدود ‪ ۵۰‬میلیون تن فعلی به‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تن و میزان مس��افر جابه جا ش��ده با قطار‬ ‫را از ح��دود ‪ ۳۰‬میلیون نفر فعل��ی به ‪ ۱۶۰‬میلیون نفر‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬صنعت ریلی به عن��وان یکی از‬ ‫صنایع زیرس��اختی مهم در سراسر جهان‪ ،‬نقشی بسیار‬ ‫مهم در توس��عه کشورها دارد و برای اینکه این نقش به‬ ‫بهترین شکل ممکن ایفا شود‪ ،‬تربیت افراد متخصص و‬ ‫تولید دانش‪ ،‬در درجه نخست اهمیت قرار دارد‪ .‬برهمین‬ ‫اساس در س��ال ‪ ۱۳۷۶‬دانشکده مهندس��ی راه اهن به‬ ‫عنوان تنها دانش��کده مهندس��ی راه اهن خاورمیانه در‬ ‫دانشگاه علم و صنعت راه اندازی شد‪.‬‬ ‫یک��ی از دانش اموختگان همین دانش��کده می گوید‬ ‫به دلیل وابس��تگی اشتغال مهندسان راه اهن به دولت‪،‬‬ ‫وضعیت درامد انها تابع وضعیت اقتصادی دولت است‪.‬‬ ‫س��عید مجیدی پرس��ت در پاس��خ به پرسش‬ ‫مبنی بر وضعیت اشتغال و درامد دانش اموختگان حوزه‬ ‫مهندسی راه اهن و حمل ونقل ریلی در ایران گفت‪ :‬رشته‬ ‫مهندسی راه اهن به دلیل نیاز شدید صنعت حمل ونقل‬ ‫ریلی به دانش اموختگان این رش��ته ایجاد ش��د‪ .‬همین‬ ‫نی��از منجر به این ش��د ک��ه فضای کار مناس��بی برای‬ ‫دانش اموختگان دهه اول دانشکده مهندسی راه اهن در‬ ‫شرکت راه اهن و ش��رکت های مشاور و پیمانکار فراهم‬ ‫باش��د‪ .‬به دلیل وجود کارفرمای دولتی (شهرداری ها یا‬ ‫دولت) در زمینه ریلی‪ ،‬در دوره هایی که اوضاع و احوال‬ ‫اقتص��ادی دولت مطلوب تر بوده‪ ،‬وضع ش��غلی و درامد‬ ‫دانش اموختگان رشته مهندسی راه اهن بهتر بوده و در‬ ‫دوره های��ی که اوضاع اقتصادی دولت نامس��اعدتر بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اوضاع ش��غلی و درام��دی دانش اموختگان این‬ ‫رشته‪ ،‬تحت تاثیر مستقیم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فارغ التحصیل کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د و‬ ‫دانش��جوی دکت��ری دانش��کده راه اهن دانش��گاه علم‬ ‫و صنع��ت ب��ا اش��اره ب��ه مش��کالت دانش اموختگان‬ ‫مهندس��ی راه اهن در بحث نظام مهندس��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫دانش اموخت��گان گرای��ش خ��ط و س��ازه های رش��ته‬ ‫مهندس��ی راه اه��ن ک��ه از نظ��ر ماهیت‪ ،‬گرایش��ی از‬ ‫مهندس��ی عمران است‪ ،‬امکان ش��رکت در ازمون نظام‬ ‫مهندس��ی س��اختمان و دریافت پروانه س��طح ‪ ۳‬بدون‬ ‫ام��کان ارتقا را دارند و حتی اگر در مقطع کارشناس��ی‬ ‫ارشد در رشته مهندسی سازه ادامه تحصیل داده باشند‪،‬‬ ‫باز هم امکان ارتقای سطح برای انها وجود ندارد که این‬ ‫به ضعف قانون گذاری برمی گردد و به احتمال زیاد ناشی‬ ‫از بی اطالعی از واحدهای درس��ی است که در دانشکده‬ ‫ارائه می ش��ود‪ ،‬این درحالی اس��ت که دانش اموختگان‬ ‫دانش��کده مهندسی راه اهن در دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫از نظر کیفیت تدریس و تحصیل نس��بت به بسیاری از‬ ‫دانش اموختگان رش��ته های مرتبط با عمران در سطح‬ ‫کشور از سطح باالتری برخوردار هستند‪.‬‬ ‫ضعفی که ش��اید در همه رشته های مهندسی ما وجود داشته باشد‬ ‫این اس��ت که انچه در دانش��گاه ها اموزش داده می شود با نیازهای‬ ‫عملی کشور تفاوت و فاصله زیادی دارد‬ ‫ای��ن مهندس راه اهن اظهار کرد‪ :‬در ابتدای راه اندازی‬ ‫رش��ته مهندس��ی راه اهن‪ ،‬تاکید بیش��تر افراد دخیل‬ ‫در پایه گذاری این رش��ته این بوده اس��ت که همکاری‬ ‫تنگاتنگی بین مجموعه دانشگاه و صنعت برای اموزش‬ ‫دانش��جویان وجود داشته باش��د تا خروجی مناسبی از‬ ‫فضای دانشگاهی برای تربیت نیروهای متخصص ریلی‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬با این حال فاصله ایجاد شده بین دانشگاه‬ ‫و صنعت منجر به این می ش��ود که این صنعت امیدی‬ ‫به حل چالش های خود به وس��یله دانش��گاه و دانشگاه‬ ‫ه��م عزمی ب��رای حل مش��کالت روز صنعت نداش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مجیدی پرست در بیان راهکارهایی برای تقویت رابطه‬ ‫صنعت ریلی با دانشکده مهندسی راه اهن گفت‪ :‬حضور‬ ‫مدرس��ان مرکز اموزش راه اهن در دانش��کده و حضور‬ ‫استادان و دانشجویان دانشکده در مرکز اموزش راه اهن‬ ‫از جمل��ه اقدام هایی اس��ت که در ای��ن زمینه می توان‬ ‫انجام داد‪ .‬همچنین حضور بدون هماهنگی های پیچیده‬ ‫اداری دانشجویان و استادان در سطح شبکه ریلی (مترو‬ ‫و راه اهن)‪ ،‬راه اندازی خط تست برای انجام پژوهش های‬ ‫ریلی‪ ،‬صدور کارت پژوهش��گر ریلی برای دانش��جویان‬ ‫مقاطع تحصیالت تکمیلی دانش��کده ب��رای حضور در‬ ‫راه اه��ن و مترو با هدف انج��ام پایان نامه های کاربردی‬ ‫و تعری��ف چالش های ریلی ازس��وی راه اه��ن و مترو و‬ ‫اس��تفاده از توان دانشگاه در زمینه حل این مشکالت از‬ ‫اقدام هایی اس��ت که برای تقویت رابطه صنعت ریلی با‬ ‫دانشگاه می توان انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای درسی به روز نیست‬ ‫یکی دیگر از دانش اموختگان رش��ته راه اهن از فاصله‬ ‫اموخته های مهندس��ی راه اهن با نیازهای صنعت ریلی‬ ‫در کش��ور ما می گوید و معتقد اس��ت بای��د واحدهای‬ ‫درس��ی رشته مهندس��ی راه اهن‪ ،‬به روزتر و کاربردی تر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫میث��م الجوردی در گفت وگو با‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫سوالی درباره مهم ترین مش��کالت مهندسان راه اهن و‬ ‫حوزه ریل��ی در ایران از نظر وضعیت اش��تغال‪ ،‬درامد‪،‬‬ ‫مشکالت نظام مهندسی گفت‪ :‬انچه در دوره کارشناسی‬ ‫و کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه در رشته راه اهن‬ ‫تدریس می شود‪ ،‬چندان منطبق با علم روز دنیا نیست‪.‬‬ ‫در دوران کارشناس��ی‪ ،‬مهندسان راه اهن در ‪ ۳‬گرایش‬ ‫موجود‪ ،‬دروس��ی را به عنوان واحدهای تخصصی از سر‬ ‫می گذارنند که بیش��تر درباره راه اهن های بین شهری و‬ ‫زیرساخت هایی است که ش��اید چندان منطبق بر علم‬ ‫روز دنیا نبوده و قدیمی باش��د‪ .‬این مسئله در واحدهای‬ ‫درسی دوره های تکمیلی هم تا اندازه ای صدق می کند‪.‬‬ ‫الجوردی افزود‪ :‬به دلیل همین ضعف اموزشی است‬ ‫که اکنون‪ ،‬اگرچه می خواهیم به سوی راه اهن پرسرعت‬ ‫برویم‪ ،‬اما در تامین ناوگان و استفاده از تجهیزات برای‬ ‫س��اخت خطوط مربوطه‪ ،‬پیش��رفت چندانی نداشته ایم‬ ‫و در این زمینه نس��بت به س��ایر رش��ته های مهندسی‬ ‫عقب تر هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود فرصت های اشتغال خصوصی‬ ‫وی در بیان مشکالت اشتغال برای مهندسان راه اهن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فضای کار دانش اموختگان مهندسی راه اهن‬ ‫این گونه نیس��ت که مانند مهندسان ساختمان بتوانند‬ ‫زمینی تامین کرده و در ساخت‪ ،‬مشارکت کنند یا بازار‬ ‫ازادی وجود داشته باشد که بتوانند در ان فعالیت های‬ ‫خصوصی داشته باشند‪ .‬بیشتر دانش اموختگان راه اهن‬ ‫یا باید جذب ش��رکت راه اهن ش��وند یا مت��رو که این‬ ‫مسئله‪ ،‬فرصت اشتغال خصوصی انها را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت بتوانند جذب شرکت های بهره بردار‬ ‫راه اهن یا شرکت های حمل ونقلی (که اکنون خصوصی‬ ‫شده اند) شوند‪.‬‬ ‫این دانش اموخته مهندسی راه اهن با تاکید بر اینکه‬ ‫فرصت های ش��غلی در بازار ازاد برای مهندسان راه اهن‬ ‫نسبت به دیگر رشته های مهندسی‪ ،‬کمتر است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به طور کلی با توجه به اینکه صنعت ریلی‪ ،‬صنعتی‬ ‫زیرس��اختی و مادر است و کسب و کار شخصی در این‬ ‫حوزه نیاز به س��رمایه باالیی دارد‪ ،‬اشتغال خصوصی در‬ ‫این بخ��ش توجیه چندانی ب��رای دانش اموختگان این‬ ‫حوزه ندارد‪ ،‬مگر اینکه شرکت پیمانکاری با هدف انجام‬ ‫کارهای جزئی س��اخت و تعمیر و نگه��داری راه اندازی‬ ‫شود‪ .‬البته در این زمینه هم چون کارفرما‪ ،‬دولت است‬ ‫و دولت هم بدهی هایی به پیمانکاران دارد‪ ،‬احتمال بروز‬ ‫مشکالتی در مسیر فعالیت وجود دارد‪.‬‬ ‫الجوردی یاداور ش��د‪ :‬ب��ه دلیل تازه تاس��یس بودن‬ ‫رش��ته راه اهن نس��بت به دیگر رش��ته های مهندسی‪،‬‬ ‫تعداد دانش��جویان و فارغ التحصیالن این رش��ته در هر‬ ‫سال محدود اس��ت و بر همین اساس‪ ،‬تاکنون مشکلی‬ ‫در زمینه جذب دانش اموختگان این رشته در نهادهای‬ ‫مرتبط نبوده است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به پرسش��ی مبن��ی بر اینک��ه چقدر از‬ ‫مش��کالت ریلی و راه اهن کش��ور به دلی��ل ضعف بدنه‬ ‫مهندس��ی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همانطور که در باال بیان‬ ‫ش��د‪ ،‬علم مهندسی که درحال حاضر به دانشجویان این‬ ‫رش��ته منتقل می ش��ود‪ ،‬با علم روز دنیا منطبق نبوده‬ ‫و پیش��رفته نیس��ت‪ ،‬دانش اموختگان این رشته فاصله‬ ‫زیادی با دانش روز جهان دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹توج�ه ب�ه مهندس�ی راه اه�ن در‬ ‫سیاست گذاری ها‬ ‫دانش اموخت��ه مهندس��ی راه اه��ن دانش��گاه علم و‬ ‫با گرانی مصالح ساختمانی‪ ،‬منتظر افزایش نرخ مسکن باشید‬ ‫نائب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه شهرداری ها از‬ ‫هفته گذش��ته هزینه صدور پروانه ساختمانی را ‪ ۳۰‬درصد افزایش‬ ‫داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬رشد نرخ برخی مصالح ساختمانی نگران کننده است‪.‬‬ ‫ایرج رهبر در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه گرانی بی ضابطه‬ ‫نرخ مصالح ساختمانی هزینه ساخت و نرخ تمام شده مسکن را باال‬ ‫می برد‪ ،‬گفت‪ :‬از هفته گذش��ته هزینه صدور پروانه ساختمانی ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته اس��ت که این اقدامی با هدف سخت گیری در‬ ‫زمینه صدور پروانه ساختمانی بوده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شهرداری ها با خودمختاری در هر نقطه ای‬ ‫از تهران که دوست دارند‪ ،‬تراکم فروشی می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬با اقدامات‬ ‫اخیر ش��ورای شهر و سخت گیری های بیشتر‪ ،‬تالش شده تخلف ها‬ ‫در حوزه ساخت وساز به شکل قابل توجهی کاهش یابد‪.‬‬ ‫رهبر خاطرنشان کرد‪ :‬این تراکم فروشی با هدف درامدزایی بوده‬ ‫است‪ ،‬اما به هرحال به تازگی با ورود شورای شهر و رفتن به سوی‬ ‫درامدزایی با دریافت عوارض می بینیم که عوراض صدور پروانه های‬ ‫ساختمانی از هفته گذشته ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نائب رئیس انجمن انبوه س��ازان ادامه داد‪ :‬این روزها شاهد رشد‬ ‫بی ضابطه نرخ مصالح س��اختمانی در سطح بازار هستیم که همین‬ ‫موضوع باعث خواهد شد نرخ تمام شده مسکن نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ساخت وس��از اس��کلت های فلزی ورق استفاده‬ ‫زی��ادی دارد‪ ،‬به همین دلیل از هفته گذش��ته نرخ هر کیلو ورق از‬ ‫کیلویی ‪ ۵۲۰۰‬تومان به ‪ ۸۵۰۰‬تومان افزایش یافته است‪ ،‬حال اگر‬ ‫دقت کنید در یک واحد مسکونی ‪ ۵‬طبقه این رشد نرخ ورق تا چه‬ ‫حد می تواند بر نرخ تمام شده مسکن تاثیرگذار باشد‬ ‫صنع��ت با بی��ان اینکه از نظر سیاس��ت گذاری‪ ،‬باید به‬ ‫مهندسی راه اهن توجه بیشتری شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از نظر‬ ‫فنی ش��اید دانش اموختگان فعل��ی راه اهن بتوانند نیاز‬ ‫فعلی صنعت ریلی کش��ور (یعنی راه اهن بین ش��هری‬ ‫موجود‪ ،‬نه راه اهن پرس��رعت) را در زمینه تولید ریل و‬ ‫بخشی از ناوگان یا تعمیر و نگهداری‪ ،‬پوشش دهند اما‬ ‫نکته مهم تر این است که در زمینه توسعه شبکه حمل و‬ ‫نقل ریلی‪ ،‬سیاس��ت گذاری درس��تی نشده و جای کار‬ ‫زیادی در این بخش وجود دارد تا راه اهن و حمل ونقل‬ ‫ریلی به عنوان زیرس��اخت اصلی اقتص��ادی به جایگاه‬ ‫واقعی خود برس��د‪ .‬او با بیان اینکه در خوشبینانه ترین‬ ‫حال��ت ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درص��د هزینه ه��ای حم��ل کاال و‬ ‫خدمات مس��افری مربوط به بخش حمل ونقل اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر بتوانیم ش��بکه ریل��ی را به طور مطلوب‬ ‫توس��عه دهیم و از مزیت های رقابتی ان با جاده یعنی‬ ‫کاه��ش مصرف س��وخت‪ ،‬کاه��ش االیندگی های هوا‪،‬‬ ‫افزای��ش حجم جابه جای��ی بار و مس��افر و ایمنی باال‪،‬‬ ‫در سیاست گذاری های کالن اس��تفاده کنیم‪ ،‬راه اهن‬ ‫جایگاه اصلی خود را پیدا می کند و می تواند موثرتر و با‬ ‫سرعت بیشتری توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت ریلی ی��اداور ش��د‪ :‬ما در‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای پیش��رفت های خوب��ی در زمینه‬ ‫اس��تفاده از فن��اوری برای رصد جاده ها داش��ته ایم اما‬ ‫این بح��ث در بخش ریلی و راه اهن‪ ،‬س��رعت کمتری‬ ‫داش��ته اس��ت ک��ه الزم اس��ت مهندس��ان راه اه��ن‪،‬‬ ‫مطالعات بیش��تری در این زمینه داش��ته باشند و نیز‬ ‫سیاست گذاری الزم برای ورود مهندسان به این حوزه‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید مجیدی پرست‬ ‫میثم الجوردی‬ ‫تدوین ایین نامه ایمنی کارگران در تونل سازی جاده ها‬ ‫معاون روابط کار وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫پیش نویس ایین نامه ایمنی در تونل سازی بررسی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از وزارت تع��اون کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬حاتم ش��اکرمی در نشست شورای عالی حفاظت‬ ‫فنی گفت‪ :‬برای ارتقای ایمنی شرایط محیط کار کارگران‬ ‫کش��ور‪ ،‬اصالح ‪ ۲‬ایین نامه و تدوین و تصویب ‪ ۲‬ایین نامه‬ ‫جدید در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی حفاظت فنی با اشاره به ریزش تونل‬ ‫در ازادراه تهران‪ -‬چالوس در ماه های گذشته گفت‪ :‬پس از‬ ‫وقوع حادث��ه ناگوار ریزش تونل در ازادراه تهران‪ -‬چالوس‬ ‫در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬براساس دس��تور وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫احمد خشنودی‬ ‫کارشناس صنعت ریلی‬ ‫‹ ‹فاصله اموخته های مهندسی با نیازها‬ ‫الجوردی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه مشکالت‬ ‫صنعت ریلی کش��ور چقدر به اموزش های دانشگاهی و‬ ‫ضعف تحصیالت مهندس��ی برمی گردد؟ گفت‪ :‬ضعفی‬ ‫که ش��اید در همه رشته های مهندسی ما وجود داشته‬ ‫باشد این اس��ت که انچه در دانش��گاه ها اموزش داده‬ ‫می شود با نیازهای عملی کشور تفاوت و فاصله زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وقتی در برخی رش��ته ها بدنه کارکنان‬ ‫راه اهن را بررس��ی می کنی��م می بینیم تع��داد زیادی‬ ‫از ای��ن افراد‪ ،‬کس��انی هس��تند که تحصی�لات حتی‬ ‫کارشناس��ی انها مرتبط با این رشته نیست و شاید به‬ ‫مرحله کارشناسی هم نرسیده باشند‪ .‬گاهی در توجیه‬ ‫ای��ن وضعیت گفته می ش��ود این مس��ئله به این دلیل‬ ‫اس��ت که در راه اهن نس��بت به دیگر صنایع‪ ،‬کارگران‬ ‫بیشتری وجود دارد‪.‬‬ ‫در پاس��خ به این توجیه باید گف��ت اگر تعداد افراد‬ ‫متخصص بیش��تری به این صنعت ورود کنند و دانش‬ ‫منتقل ش��ود‪ ،‬به طور حتم بهره وری افزایش یافته و از‬ ‫تعداد کارگران کاسته و بر بهره وری افزوده می شود که‬ ‫این به معنی کاهش اشتغال نیست‪.‬‬ ‫ای��ن ف��ارغ التحصیل دانش��کده مهندس��ی راه اهن‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت با بیان اینکه مهم ترین مشکل‬ ‫فعل��ی در زمینه تربیت مهندس��ان راه اهن این اس��ت‬ ‫که عل��وم کارب��ردی به دانش��جویان منتقل نش��ده و‬ ‫فق��ط مبانی و مباحث نظری ارائه می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫کل ‪ ۴‬س��ال تحصیل در دانش��کده راه اه��ن در مقطع‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬فقط یک بازدی��د از کارخانه تراورس در‬ ‫شمال کشور داش��تیم که ان هم تراورس چوبی تولید‬ ‫می کرد که کابرد چندانی ندارد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر لزوم تقویت ارتباط دانش��گاه با صنعت‬ ‫در ح��وزه راه اهن اضافه ک��رد‪ :‬در برخی پایان نامه های‬ ‫این رش��ته مش��اهده می کنید که فقط برخی مباحث‬ ‫نظ��ری و عملیات اماری و ریاضی مطرح ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه تاثیر چندان��ی در بهبود عملک��رد صنعت ریلی ما‬ ‫ندارد‪ .‬درواقع فاصله بین مقاله ها و پایان نامه های ریلی‬ ‫با نیاز امروز صنعت مش��هود است که اگر این دو بخش‬ ‫با هم هماهنگ تر ش��وند‪ ،‬به طور قطع بهره وری بیشتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫الجوردی یاداور ش��د‪ :‬مدیران راه اه��ن در ‪ ۲‬دولت‬ ‫اخی��ر از دانش��گاه بودند‪ .‬این فرصت خوب��ی بود برای‬ ‫کاهش فاصله دانشکده های ریلی با صنعت بود‪ .‬این کار‬ ‫تا اندازه ای انجام ش��د اما هنوز جای کار زیادی در این‬ ‫زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه اهن ما‬ ‫کجای علم‬ ‫مهندسی‬ ‫ایستاده است؟‬ ‫رف��اه اجتماع��ی و اع��زام گروهی به سرپرس��تی مدیرکل‬ ‫بازرس��ی کار و متشکل از بازرس��ان کار ستادی و اجرایی‬ ‫و مرکز تحقیقات به محل وقوع حادثه‪ ،‬با توجه به بررس��ی‬ ‫دالیل وقوع حادثه‪ ،‬ضرورت تدوین ایین نامه مستقل ایمنی‬ ‫در تونل س��ازی ب��ا توجه به خال مقررات��ی موجود در نبود‬ ‫ضوابط مش��خص و به استناد ماده ‪ ۸۵‬قانون کار در دستور‬ ‫کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش نویس اولیه این ایین نامه تنظیم و نظرات‬ ‫اعض��ای ش��ورا و صاحب نظران دریافت ش��د و با دعوت از‬ ‫متخصص��ان و ش��رکای اجتماع��ی (نماین��دگان کارگران‬ ‫و کارفرمای��ان) در نشس��ت های کمیت��ه تخصصی تدوین‬ ‫ایین نامه‪ ،‬مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫نقش دانش مهندس��ی به ویژه در حمل ونقل‪،‬‬ ‫نق��ش حیاتی و زمینه بق��ا و دوام این صنعت و‬ ‫س��وداوری ان اس��ت‪ .‬بازار حمل ونق��ل یکی از‬ ‫پرکار ترین و وسیع ترین بازارها در سراسر جهان‬ ‫بوده و حمل ونقل از حلقه های حساس و اساسی‬ ‫در مدیریت زنجیره عرضه و تامین است‪ .‬مسئله‬ ‫تحویل به مشتری‪ ،‬سرعت و کیفیت این تحویل‪،‬‬ ‫قادر است یک زنجیره تامین موفق ساخته یا ان‬ ‫را از سکه و ارزش بیندازد‪.‬‬ ‫اکن��ون باید دی��د نقش دانش مهندس��ی در‬ ‫جریان حمل کاال و مسافر کجاست؟ شرکت های‬ ‫ب��زرگ توزیع کاال در جهان و ای��ران با افزایش‬ ‫گزینه ه��ای حمل ونقل و قدرت انتخاب بس��یار‬ ‫بیش��تری نس��بت به گذش��ته روبه رو هستند‪.‬‬ ‫بنابراین از زمانی که ما برنامه حرکت قطارها را‬ ‫می نویسیم تا زمانی که کاال را تحویل می گیریم‪،‬‬ ‫ت��ا انبارداری‪ ،‬بارگی��ری واگن ها و حرکت قطار‪،‬‬ ‫اگ��ر از دان��ش مهندس��ی و راهکاره��ای نوین‬ ‫مهندسی بی خبر باشیم‪ ،‬مشکالتی پیش می اید‬ ‫که امروزه در کشور شاهد ان هستیم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال س��رعت حم��ل بار در برخ��ی خطوط در‬ ‫حد یک انس��ان پیاده اس��ت که با این سرعت‪،‬‬ ‫پیشاپیش به حمل ونقل جاده ای باخته ایم‪.‬‬ ‫براساس اخرین امار‪ ،‬بی س��واد ترین شاغالن‬ ‫در بخش صنعت مش��غول کار هس��تند که این‬ ‫بحرانی ملی اس��ت‪ .‬گاهی این پرس��ش مطرح‬ ‫می ش��ود که چ��را در عصر اطالع��ات‪ ،‬ما هنوز‬ ‫صنعتی نیستیم؟ باید گفت چرخ های صنعت بر‬ ‫مدار نیروی انسانی متخصص می چرخد و ما خال‬ ‫بزرگی در زمینه فنی و مهندسی داریم‪.‬‬ ‫حمل ونقل ریلی‪ ،‬قلب لجستیکی کشورهاست‪.‬‬ ‫تولید کنن��دگان کالن صنعتی‪ ،‬بای��د بتوانند به‬ ‫توزیع کنن��دگان کاال در بخ��ش حمل ونق��ل به‬ ‫چشم شریکان خود بنگرند زیرا بخش حمل ونقل‬ ‫به مش��تریان انها خدم��ات ملموس می دهد‪ .‬ما‬ ‫ب��ا هزینه بس��یار‪ ،‬کریدوره��ای ترانزیتی ایجاد‬ ‫کرده ایم و قرار اس��ت بخش مهم��ی از زنجیره‬ ‫عرضه جهان��ی در حمل کاال (و حتی مس��افر)‬ ‫باش��یم‪ .‬این معنای بزرگ��ی دارد‪ ،‬یعنی رقیبان‬ ‫م��ا که بخش��ی از این زنجیره جهانی هس��تند‪،‬‬ ‫دیگر جاده های داخلی هم نیس��تند‪ .‬ایا با سطح‬ ‫فعلی فن و دانش مهندس��ی می توانیم عملکرد‬ ‫مطلوب را داش��ته باشیم؟ ایا رقیبان و شریکان‬ ‫منتظر ما می مانند؟ مش��تریان که هدف اصلی‬ ‫ش��بکه های جهان��ی حمل ونقل و کس��ب و کار‬ ‫ریلی اند‪ ،‬چط��ور؟ تصور کنید حمل بار حبوبات‬ ‫از مبدا به مقصدی با راه اهن ‪ ۳‬ماه طول بکش��د‬ ‫و ب��ا جاده‪ ۱۵ ،‬روز؟ در این رقابت کدام ش��یوه‬ ‫حمل ونقل برنده اس��ت؟ ما در زنجیره عرضه ای‬ ‫قرار داریم که مدیری��ت اثربخش و دانش بنیان‬ ‫مبتنی بر دانش مهندس��ی قادر است درامد ان‬ ‫را بس��یار افزایش و هزینه ه��ا را به همان میزان‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬اما چرا این اتفاق تاکنون رخ نداده‬ ‫اس��ت؟ م��ا می توانیم با ایجاد یک مس��یر ریلی‬ ‫فرعی‪ ،‬نی��روی کار ارزان را ب��ه تولید کنندگان‬ ‫متص��ل کنیم و ع�لاوه بر ایجاد اش��تغال موثر‪،‬‬ ‫صنع��ت ریلی را از ورشکس��تگی نج��ات دهیم‪.‬‬ ‫م��ا پیش از ایجاد یک مس��یر ریل��ی‪ ،‬باید همه‬ ‫مسائلی که منجر به سوددهی می شود‪ ،‬بررسی‬ ‫کنیم‪ .‬چه کسانی باید مشتریان ما را رفتارکاوی‬ ‫کنند؟ ما در پیکربندی ش��بکه توزیع بار کشور‬ ‫کجا ایستاده ایم؟ ایا باید به ظرفیت خطوط خود‬ ‫بیفزاییم؟ با کدام سیاس��ت؟ ایا نیاز به افزایش‬ ‫لکوموتی��و و واگن داریم؟ ب��رای کدام ظرفیت و‬ ‫کدام نیاز؟ مهندس��ی پاس��خ همه پرسش های‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬ارزیابی ظرفیت های فعلی‬ ‫و این��ده محوره��ا‪ ،‬طراحی ش��بکه های اینده‬ ‫یا اعم��ال راهکاره��ای بهبود ظرفی��ت‪ ،‬اعمال‬ ‫سیاست های مرحله بندی برای انتقال سفرهای‬ ‫باری و مس��افری به ریل‪ ،‬محاس��به گلوگاه ها و‬ ‫س��طوح خدمات دهی کریدورهای ریلی کشور‪،‬‬ ‫همگ��ی نیازهای مهندس��ی ماس��ت که مغفول‬ ‫ماند ه است‪.‬‬ ‫تجرب ه اروپایی ها برای شناس��ایی ظرفیت های‬ ‫حمل ونق��ل ترکیبی با ه��دف انتقال بار از جاده‬ ‫به ریل که س��ال ها پیش ازمون پس داده است‪،‬‬ ‫می تواند راهگش��ای ما باش��د‪ .‬مهندسان ما باید‬ ‫بتوانن��د راهکار اجرای��ی و عملیاتی بدهند تا به‬ ‫عن��وان مثال ب��ه جای رقابت با ج��اده از حمل‬ ‫کامیون های باردار به وسیله قطار استفاده کنیم‬ ‫که هزینه های کمتری ب��رای صاحب کاال دارد‪.‬‬ ‫ببینید این ایده تا چه حد هوشمندانه است که‬ ‫«وقت��ی قدرت رقابت ندارید‪ ،‬مش��ارکت کنید»‬ ‫ای��ن یعن��ی س��همی از کیک ب��زرگ حمل بار‬ ‫ج��اده ای را به خود اختص��اص دادن‪ .‬این یعنی‬ ‫یک ایده مهندسی!‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات کرایه حمل ونقل عمومی در سال ‪۹۹‬‬ ‫حمل ونقل عمومی‬ ‫در انتظار تصمیم‬ ‫وزارت نفت‬ ‫اغاز ثبت نام طرح‬ ‫ترافیک خبرنگاری‬ ‫مدی��ر واح��د س��اماندهی محدوده ه��ا و‬ ‫طرح ه��ای ترافیک��ی س��ازمان حمل ونقل و‬ ‫ترافی��ک از اغاز ثب��ت نام خبرن��گاران برای‬ ‫دریافت ارم طرح ترافیک س��ال ‪ ۹۹‬از شنبه‬ ‫‪ ۳‬اسفند خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران‪،‬‬ ‫عمار سعیدیان فر با اشاره به اغاز ثبت نام طرح‬ ‫ترافیک خبرنگاران در س��امانه «تهران من»‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال نیز ضوابط سال گذشته درباره‬ ‫خبرنگاران برقرار اس��ت‪ .‬بیش��تر خبرنگاران‬ ‫سال گذشته در این سامانه ثبت نام کردند با‬ ‫ای��ن حال باید مدارک خود اعم از معرفی نامه‬ ‫و گواهی اش��تغال به کار‪ ،‬بیمه خبرنگاری یا‬ ‫‪ ۱۰‬اث��ر خ��ود را در قس��مت «خدمات طرح‬ ‫ترافیک» که زیرمجموعه ان «خدمات خاص‬ ‫خبرنگاران و عکاسان» است‪ ،‬بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫س��عیدیان فر با بیان اینکه خبرنگاران تا پایان‬ ‫اس��فند مهلت دارن��د در س��امانه تهران من‬ ‫نس��بت به ثبت نام و بارگ��ذاری مدارک خود‬ ‫برای دریافت طرح ترافی��ک ‪ ۹۹‬اقدام کنند‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬خبرنگاران متقاض��ی دریافت‬ ‫کارت بلی��ت مت��رو نیز بای��د در مهلت زمان‬ ‫اعالم شده (‪ ۳‬اسفند تا پایان سال) در سامانه‬ ‫تهران من ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا وقتی سهمیه های‬ ‫س��ال جدید خبرنگاری تخصیص پیدا نکرده‪،‬‬ ‫سهمیه های سال گذشته معتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫مدی��ر واح��د س��اماندهی محدوده ه��ا و‬ ‫طرح ه��ای ترافیک��ی س��ازمان حمل ونقل و‬ ‫ترافیک اظهارکرد‪ ۳ :‬درصد کل س��همیه های‬ ‫مجاز به ورود محدوده طرح ترافیک مربوط به‬ ‫افراد خاص است که دوسوم ان به خبرنگاران‬ ‫اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫بلیت اتوبوس‬ ‫نیز در سال ‪۹۹‬‬ ‫براساس میزان‬ ‫تورم سالیانه‬ ‫خواهد بود‬ ‫الیحه تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل ونقل‬ ‫عمومی ش��هر تهران در س��ال ‪ ۹۹‬به ش��ورای شهر‬ ‫تهران ارس��ال شده و در کمیس��یون های تخصصی‬ ‫درحال بررسی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬الیح��ه افزای��ش کرایه ه��ای‬ ‫حمل ونق��ل عمومی ش��هر تهران در س��ال ‪ ۹۹‬پس‬ ‫از بررس��ی در کمیسیون های ش��ورای شهر تهران و‬ ‫تصویب در کمیسیون تخصصی عمران و حمل ونقل‬ ‫باید در صحن ش��ورا نیز به تصویب برس��د و پس از‬ ‫تایید مصوبه ش��ورای ش��هر تهران در هیات تطبیق‬ ‫فرمانداری‪ ،‬از سوی شهرداری برای اجرا ابالغ شود‪.‬‬ ‫در الیحه پیش��نهادی ش��هرداری به شورای شهر‬ ‫ته��ران تغییرات��ی ب��رای کارت های اعتب��اری مترو‬ ‫پیشنهاد ش��ده اس��ت و کارت های روزانه اعتباری‪،‬‬ ‫هفتگی‪ ،‬ماهانه نیز در کنار کارت های س��الیانه صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس پیش��نهاد ش��هرداری‪ ،‬قیمت های جدید‬ ‫بلیت مت��رو که از ابتدای اردیبهش��ت س��ال اینده‬ ‫اجرایی می شود‪ ،‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫نرخ بلیت تک سفره متناسب با نرخ تورم اعالمی‬‫از سوی مراجع قانونی در پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫بلیت تک س��فره حوم��ه به تهران‪ ۲ :‬ه��زار ریال‬‫بیش��تر از نرخ بلیت تک سفره داخل شهری در سال‬ ‫‪۱۳۹۹‬‬ ‫بلیت تک س��فره به هشتگرد‪ ۵ :‬هزار ریال بیشتر‬‫از نرخ بلیت تک سفره داخل شهری در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بلیت تک س��فره مترو فرودگاه امام خمینی‪۹۰ :‬‬‫هزار ریال‬ ‫براس��اس الیح��ه پیش��نهادی‪ ،‬ش��هرداری تهران‬ ‫(ش��رکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه)‬ ‫موظف است به منظور ترویج فرهنگ استفاده از مترو‬ ‫و حمایت از ش��هروندانی که پیوسته از مترو استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬نسبت به انتشار بلیت های روزانه و هفتگی‬ ‫و کارت بلیت های مبلغ دار مدت دار اقدام کند‪ .‬کارت‬ ‫بلیت های یاد ش��ده با ‪ ۲۰‬درص��د تخفیف‪ ،‬مازاد بر‬ ‫سایر تخفیف های پیش بینی شده ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت های ماهانه و روزانه‬ ‫بلیت روزانه‪ ۶۰ :‬هزار ریال‬‫بلیت هفتگی‪ ۳۰۰ :‬هزار ریال‬‫کارت بلی��ت مبل��غ دار م��دت دار (ب��ا تخفیف ‪۲۰‬‬ ‫درصدی هنگام فروش)‬ ‫ماهانه‪ :‬مبلغ قابل استفاده یک میلیون ریال‪ ،‬نرخ‬‫فروش ‪ ۸۰۰‬هزار ریال‬ ‫‪ ۳‬ماهه‪ :‬مبلغ قابل استفاده ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬‫ریال‪ ،‬نرخ فروش ‪ ۲‬میلیون ریال‬ ‫‪ ۶‬ماهه‪ :‬مبلغ قابل اس��تفاده ‪ ۴‬میلیون ریال‪ ،‬نرخ‬‫فروش ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار ریال‬ ‫ساالنه‪ :‬مبلغ قابل اس��تفاده ‪ ۷‬میلیون ریال‪ ،‬نرخ‬‫فروش ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار ریال‬ ‫‹ ‹بلیت مدت دار روزانه‬ ‫این بلیت ویژه استفاده در همه خطوط مترو تهران‬ ‫(به جز فرودگاه امام خمینی (ره) در خط یک) است‪.‬‬ ‫مس��افرانی که از مبدا خطوط مت��رو تهران و حومه‬ ‫اس��تفاده می کنند با خرید این بلیت می توانند بدون‬ ‫محدودیت مس��افت طی ش��ده در خطوط مختلف‬ ‫مت��رو‪ ،‬حداکثر ‪ ۶‬بار در روز و مس��افرانی که از مبدا‬ ‫هشتگرد در خط ‪ ۵‬از مترو استفاده می کنند با خرید‬ ‫این نوع بلیت می توانند بدون محدودیت مسافت در‬ ‫خطوط مختلف مترو حداکثر ‪ ۴‬بار در روز اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن بلیت فقط ویژه اس��تفاده در ش��بکه مترو و‬ ‫م��دت اعتب��ار ای��ن نوع بلی��ت ‪ ۲۴‬س��اعت پس از‬ ‫نخستین استفاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت مدت دار هفتگی‬ ‫این بلیت ویژه استفاده در همه خطوط مترو تهران‬ ‫(به جز فرودگاه امام خمینی (ره) در خط یک) است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئیس ش��ورای شهر تهران گفت‪ :‬مسئوالن‬ ‫وزارت نفت گفته اند باید عملکرد ش��هرداری‬ ‫را در زمین��ه کاه��ش مص��رف س��وخت‬ ‫راس��تی ازمایی کنند‪ ،‬در حال��ی که حدود ‪۷‬‬ ‫میلیارد س��فر با مترو انجام شده و نمی توانند‬ ‫بگویند نتوانس��تیم مصرف سوخت را کاهش‬ ‫دهی��م و ای��ن موضوع فرافکن��ی وزارت نفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬محس��ن هاش��می درباره‬ ‫نشست هم اندیشی با شهرداری درباره بودجه‬ ‫و درامدهای ش��هرداری در سال اینده اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکشنبه اینده بودجه سال ‪ ۹۹‬شهرداری‬ ‫در دس��تور کار قرار می گیرد و سپس‪ ،‬هزینه‪،‬‬ ‫مصارف و درامدها بررسی می شود‪.‬‬ ‫هاش��می گفت‪ :‬افزایش رق��م بودجه از ‪۳۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان به ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از س��وی شهرداری پیش��نهاد شد که‬ ‫برخی از اعضای ش��ورا موافق و برخی مخالف‬ ‫ان بودند و هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که ایا شهرداری‬ ‫قرار اس��ت بودجه خود را ب��ا دریافت عوارض‬ ‫تامی��ن کن��د؟ گف��ت‪ :‬این گونه نیس��ت‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر ش��اهد نرخ باالی تورم بودیم‬ ‫که با توجه به ان رقم بودجه ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان باال نیس��ت‪ .‬با نرخ تورم فعلی ‪ ۲‬مسئله‬ ‫برای تامین منابع مطرح اس��ت‪ ،‬یکی افزایش‬ ‫ن��رخ منطقه ای امالک که البت��ه دولت ان را‬ ‫افزایش می دهد و دیگری قانون شهرس��ازی‬ ‫اس��ت که به تازگی در ش��ورای ش��هر مطرح‬ ‫ش��د و مقداری افزایش درامد از این راه برای‬ ‫شهرداری لحاظ شده است‪.‬‬ ‫رئی��س ش��ورای ش��هر درب��اره نشس��ت‬ ‫برخ��ی مدی��ران ش��هرداری با مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری در زمین��ه تامی��ن اتوبوس‬ ‫گف��ت‪ :‬پیگیری و عملکرد ش��هرداری در این‬ ‫زمینه مهم اس��ت و ش��هردار بای��د پیگیری‬ ‫بیشتری انجام دهد‪.‬‬ ‫او درب��اره وعده وزارت نفت مبنی بر کمک‬ ‫ب��ه توس��عه حمل ونق��ل در پایتخ��ت گفت‪:‬‬ ‫مسئوالن این وزارتخانه گفته اند باید عملکرد‬ ‫شهرداری را در زمینه کاهش مصرف سوخت‬ ‫راس��تی ازمایی کنند در حالی که این مسئله‬ ‫روش��ن اس��ت ‪ .‬از س��ال ‪ ۷۷‬تاکنون ‪ ۲۲‬سال‬ ‫می گ��ذرد و ح��دود ‪ ۷‬میلیارد س��فر با مترو‬ ‫انجام شده است‪ ،‬نمی توانند بگویند نتوانستیم‬ ‫مصرف سوخت را کاهش دهیم و این موضوع‬ ‫فرافکنی وزارت نفت است‪.‬‬ ‫هاش��می با تاکید بر اینکه شهردار باید حق‬ ‫شهر را در زمینه حمل ونقل بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫ما تالش نکنیم هی��چ نهادی حاضر به کمک‬ ‫نمی شود و پول شهرداری را نمی دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ازمان تاکس��یرانی مج��از اس��ت پ��س از راه ان��دازی س��امانه‬ ‫موضوع این ماده‪ ،‬در س��اعت های اوج ترافیک‪ ،‬نس��بت به افزایش‬ ‫ن��رخ کرای��ه ان��واع تاکس��ی حداکثر ت��ا س��قف ‪ ۲۰‬درص��د اقدام‬ ‫کند‬ ‫مس��افرانی که از مبدا خطوط مت��رو تهران و حومه‬ ‫اس��تفاده می کنند با خرید این ن��وع بلیت می توانند‬ ‫ب��دون محدودی��ت مس��افت طی ش��ده در خطوط‬ ‫مختلف مترو‪ ،‬حداکثر ‪ ۲۶‬بار در هفته و مس��افرانی‬ ‫که از مبدا هش��تگرد در خط ‪ ۵‬اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫ب��ا خرید این نوع بلیت می توانن��د بدون محدودیت‬ ‫مس��افت طی شده در خطوط مختلف مترو‪ ،‬حداکثر‬ ‫‪ ۲۰‬بار در هفته اس��تفاده کنند‪ .‬این بلیت فقط ویژه‬ ‫استفاده در شبکه مترو و مدت اعتبار ان ‪ ۷‬روز پس‬ ‫از نخستین استفاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارت بلیت مبلغ دار مدت دار‬ ‫این بلیت ویژه استفاده در همه خطوط مترو است‬ ‫که با در نظر گرفتن ‪ ۲۰‬درصد تخفیف هنگام فروش‬ ‫به مس��افر ارائه می شود‪ .‬متناس��ب با استفاده مسافر‬ ‫و بر اساس مسافت طی ش��ده‪ ،‬مبلغ کرایه از اعتبار‬ ‫کارت کسر می شود‪.‬‬ ‫این نوع کارت بلیت فقط ویژه اس��تفاده در شبکه‬ ‫مترو اس��ت‪ .‬زم��ان اعتبار کارت از تاریخ نخس��تین‬ ‫استفاده‪ ،‬محاسبه شده و در پایان مدت اعتبار‪ ،‬مبلغ‬ ‫مانده کارت قابل انتقال به دوره جدید نیست‪.‬‬ ‫بر اساس این الیحه به ش��هرداری تهران (شرکت‬ ‫بهره برداری راه اهن ش��هری ته��ران و حومه) اجازه‬ ‫داده می ش��ود به منظور تشویق مسافران به استفاده‬ ‫از کارت بلیت ه��ای مبلغ دار‪ ،‬متناس��ب با مس��افت‬ ‫طی ش��ده نس��بت به اعمال تخفیف حداکثر تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد بهای بلیت تک سفره اقدام کرده و متناسب با‬ ‫بهره برداری از خطوط و ایستگاه های تقاطعی جدید‪،‬‬ ‫نسبت به تعیین نواحی مختلف اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین به شهرداری تهران (شرکت بهره برداری‬ ‫راه اهن ش��هری تهران و حومه) اجازه داده می شود‬ ‫کرایه مس��افرانی که از کارت بلیت مبلغ دار استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬به یکی از دو روش زیر از اعتبار کارت انها‬ ‫کسر کند‪:‬‬ ‫‪-۱‬هنگام ثبت ورود ازسوی مسافران دارای کارت‬ ‫بلیت مبلغ دار‪ ،‬کمترین بهای کارت بلیت مبلغ دار از‬ ‫اعتبار کارت انها کسر شده و هنگام ثبت خروج و با‬ ‫توجه به مسافت طی شده‪ ،‬مابه التفاوت مبلغ سفر از‬ ‫اعتبار کارت انها کسر شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در صورتی که دارن��دگان کارت بلیت‬ ‫مبلغ دار هنگام خروج‪ ،‬بلیت خود را در دس��تگاه های‬ ‫کنترل قرار ندهند‪ ،‬بای��د مابه التفاوت باالترین بهای‬ ‫کارت بلیت مبلغ دار از اعتبار کارت انها هنگام س��فر‬ ‫بعدی کسر شود‪.‬‬ ‫به منظور تش��ویق مسافران به اس��تفاده از کارت‬ ‫بلی��ت مبلغ دار و ب��ه منظور حف��ظ یکپارچگی امار‬ ‫مس��افران در ص��ورت ثبت خروج‪ ،‬ب��ه طوالنی ترین‬ ‫س��فر تهران ‪ ۴۰۰‬ریال‪ ،‬حومه و گلش��هر ‪ ۸۰۰‬ریال‬ ‫و ف��رودگاه امام خمینی (ره) ‪ ۲‬ه��زار ریال تخفیف‬ ‫تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬هنگام ثبت ورود مس��افران دارای کارت بلیت‬ ‫مبلغ دار‪ ،‬باالترین بهای کارت بلیت مبلغ دار از اعتبار‬ ‫کارت کس��ر ش��ده و هنگام ثبت خروج و با توجه به‬ ‫مسافت طی ش��ده‪ ،‬مابه التفاوت مبلغ سفر به اعتبار‬ ‫کارت اضافه شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن درصورتی ک��ه دارن��دگان کارت بلیت‬ ‫مبلغ دار هنگام خروج‪ ،‬کارت خود را در دستگاه های‬ ‫کنترل قرار ندهند باید مبلغ کس��ر شده هنگام ورود‬ ‫به عنوان بلیت مسافر در نظر گرفته شود‪ .‬به منظور‬ ‫تشویق مسافران به استفاده از کارت بلیت مبلغ دار و‬ ‫به منظور حفظ یکپارچگی امار مس��افران در صورت‬ ‫ثبت خروج‪ ،‬به طوالنی ترین س��فر تهران ‪ ۴۰۰‬ریال‪،‬‬ ‫حومه و گلش��هر ‪ ۸۰۰‬ریال و ف��رودگاه امام خمینی‬ ‫(ره) ‪ ۲‬هزار ریال اعتبار به کارت بلیت مس��افر اضافه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس این الیحه به ش��هرداری تهران (شرکت‬ ‫بهره ب��رداری راه اه��ن ش��هری تهران) اج��ازه داده‬ ‫می ش��ود در صورت بروز ش��رایط اضط��راری هوا و‬ ‫پ��س از اعالم مراجع ذی ربط‪ ،‬خدمات مربوطه را در‬ ‫محدوده زمانی اعالم ش��ده با تخفیف تا س��قف ‪۵۰‬‬ ‫درصد به مسافران ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی‬ ‫افزایش نرخ بلیت اتوبوس نیز در سال ‪ ۹۹‬براساس‬ ‫میزان تورم س��الیانه خواهد ب��ود‪ .‬در الیحه افزایش‬ ‫نرخ کرایه اتوبوس به شهرداری تهران (شرکت واحد‬ ‫اتوبوسرانی تهران و حومه) اجازه داده می شود نسبت‬ ‫ب��ه افزایش بهای ن��رخ کرایه خطوط اتوبوس��رانی و‬ ‫مینی بوس��رانی ش��هر تهران در سال ‪ ،۹۹‬حداکثر به‬ ‫می��زان نرخ تورم اعالمی از س��وی مراجع قانونی در‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به نرخ های «مصوبه تعیین‬ ‫نرخ کرایه خطوط اتوبوس��رانی و مینی بوسرانی شهر‬ ‫شیراز صاحب یک ایستگاه مترو جدید می شود‬ ‫رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای‬ ‫اسالمی ش��هر شیراز گفت‪ :‬اخرین ایستگاه خط‬ ‫ی��ک مترو در ش��یراز با ن��ام وکیل الرعایا‪ ،‬اوایل‬ ‫اسفند امسال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬س��ولماز دهقانی در حاشیه‬ ‫بازدی��د از روند تکمیل ایس��تگاه وکیل الرعایا به‬ ‫عن��وان اخرین ایس��تگاه خط یک مترو ش��یراز‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن ایس��تگاه به دلی��ل موقعیت‬ ‫ویژه و قرار داش��تن در مح��دوده بافت تاریخی‬ ‫ش��یراز‪ ،‬ب��ا معم��اری خاص��ی س��اخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه تالش شده فضای داخلی‬ ‫ایستگاه وکیل الرعایا متناسب با فضای پیرامونی‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تالش این بوده که بافت معماری‬ ‫درون ایس��تگاه با فضای بیرون��ی ان همخوانی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه شورای اس�لامی شیراز با‬ ‫بیان اینکه ایستگاه های مترو بخشی از فضاهای‬ ‫اثرگذار شهری اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬زیبایی داخلی‬ ‫ایس��تگاه ها برای فضای بیرونی ان نیز جذابیت‬ ‫ایج��اد می کند که معماری جالب این ایس��تگاه‬ ‫می تواند این نقش را ایفا کند‪.‬‬ ‫دهقانی به اس��تفاده چش��مگیر کالنشهرهای‬ ‫پیش��رفته جهان از همه فضاهای ش��هری اشاره‬ ‫و اضاف��ه کرد‪ :‬در برخی ش��هرها ایس��تگاه های‬ ‫مت��رو روایتگ��ر تاری��خ و فرهن��گ ان ش��هر یا‬ ‫کش��ور اس��ت و این موضوع نش��ان می دهد که‬ ‫عالوه بر جنبه زیباش��ناختی‪ ،‬مس��ائل فرهنگی‪،‬‬ ‫تاریخ��ی گردش��گری و تش��ویق ی��ا راهنمایی‬ ‫گردش��گران نی��ز می توان��د م��ورد توج��ه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای‬ ‫اس�لامی شهر شیراز در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چرا این طرح ها در س��ایر ایستگاه های شهر اجرا‬ ‫نشده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایستگاه های دیگری که‬ ‫چنین قابلیتی داشتند (ازجمله ایستگاه زندیه)‬ ‫در دوره گذش��ته به بهره برداری رس��یده بودند‬ ‫اما کمیس��یون گردشگری شورای پنجم موضوع‬ ‫زیباسازی فضاهای شهری ازجمله ایستگاه های‬ ‫مترو را در دس��تور کار خود قرار داده و طراحی‬ ‫معماری این ایس��تگاه نی��ز در همین زمینه در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته در برخی از ایستگاه های‬ ‫قبلی ه��م امکان برخ��ی تغییرات وج��ود دارد‬ ‫که امکان س��نجی این موضوع را در کمیس��یون‬ ‫گردشگری بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون گردش��گری و زی��ارت‬ ‫ش��ورای اسالمی شهر شیراز با تاکید بر ضرورت‬ ‫برنامه ریزی به موقع برای رعایت جوانب مختلف‬ ‫در س��اخت ایس��تگاه های خط ‪ ۲‬مترو ش��یراز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ما برای ایستگاه های باقی مانده‬ ‫از خ��ط ی��ک و همچنی��ن خطوط دیگ��ر مترو‬ ‫تالش خواهیم کرد با الهام از فضای همجوار هر‬ ‫ایس��تگاه از معماری مرتبط استفاده کنیم یا در‬ ‫ایستگاه های مختلف‪ ،‬هنرهای دستی یا فرهنگ‬ ‫اصیل‪ ،‬س��نتی و بومی ش��یراز را به این شیوه به‬ ‫تصویر بکشیم‪.‬‬ ‫تهران در سال ‪ »۱۳۹۸‬اقدام و از ابتدای اردیبهشت‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬نرخ های جدید را اعمال کند‪.‬‬ ‫به ش��هرداری تهران (ش��رکت واحد اتوبوس��رانی‬ ‫ته��ران و حوم��ه) اج��ازه داده می ش��ود در صورت‬ ‫راه ان��دازی زیرس��اخت پذیرش بلیت تک س��فره در‬ ‫ایس��تگاه های خطوط اتوبوس��رانی تندرو‪ ،‬نسبت به‬ ‫صدور و فروش بلیت تک س��فره داخل شهری معادل‬ ‫نرخ بلیت تک س��فره داخل ش��هری مترو‪ ،‬به منظور‬ ‫استفاده مش��ترک مسافران در همه خطوط تندرو و‬ ‫مترو اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایه تاکسی چقدر گران می شود؟‬ ‫نرخ کرایه انواع تاکس��ی و س��رویس مدارس شهر‬ ‫ته��ران و تعیین بهای انواع خدمات تاکس��یرانی در‬ ‫س��ال اینده هم به میزان نرخ تورم اعالمی از سوی‬ ‫مراجع قانونی در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬افزایش خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬در صورت تصویب نهایی کرایه تاکس��ی ها‬ ‫(بر خالف مترو و اتوبوس که از ابتدای اردیبهش��ت‬ ‫نرخ ه��ای جدید اعم��ال می ش��ود) از ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫‪ ۹۹‬نرخ های جدید را بر اس��اس ش��یوه نامه سازمان‬ ‫مدیری��ت و نظ��ارت بر تاکس��یرانی ش��هر تهران به‬ ‫تاکسی داران ابالغ می کند‪.‬‬ ‫نرخ کرایه در نوبت ش��ب از ساعت ‪ ۲۲‬تا ‪ ۶‬بامداد‬ ‫معادل ‪ ۲۰‬درص��د به نرخ های تعیین ش��ده افزوده‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین به ش��هرداری تهران (س��ازمان‬ ‫تاکس��یرانی) اج��ازه داده می ش��ود ب��ا اس��تفاده از‬ ‫سامانه های هوش��مند‪ ،‬نسبت به محاسبه نرخ کرایه‬ ‫بر اساس س��رعت متوس��ط حمل ونقل در معابر‪ ،‬به‬ ‫وس��یله س��امانه هوش��مند مرکزی و اطالع رسانی و‬ ‫اتصال ان به همه س��امانه های پرداخت الکترونیکی‬ ‫بر مبنای نرخ پایه بیان ش��ده اقدام کند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫پیش��نهاد ش��هرداری‪ ،‬س��ازمان تاکس��یرانی مجاز‬ ‫اس��ت پس از راه اندازی س��امانه موض��وع این ماده‪،‬‬ ‫در س��اعت های اوج ترافیک‪ ،‬نس��بت به افزایش نرخ‬ ‫کرایه انواع تاکسی حداکثر تا سقف ‪ ۲۰‬درصد اقدام‬ ‫کن��د‪ .‬همچنی��ن بر اس��اس الیح��ه پیش��نهادی‪،‬‬ ‫ش��هرداری تهران (سازمان تاکس��یرانی) مجاز است‬ ‫تا س��قف ‪ ۸۰‬درصد به نرخ کرایه انواع تاکس��ی های‬ ‫ارائه دهنده خدمات ویژه افزوده و نسبت به اعالم ان‬ ‫به ش��رکت هایی که حسب تش��خیص ان سازمان از‬ ‫تاکس��ی های ارائه دهنده خدمات وی��ژه برخوردارند‪،‬‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫تعیین نرخ در این تاکس��ی ها به وسیله تجهیزات‬ ‫محاس��به کرایه انجام و برچس��ب نرخ‪ ،‬مطابق با نوع‬ ‫خودرو برای اطالع شهروندان در داخل تاکسی نصب‬ ‫می شود‪ .‬س��ازمان تاکسیرانی موظف است در زمینه‬ ‫محاس��به و دریافت کرایه تاکسی از مسافران در این‬ ‫نوع تاکسی ها نظارت کافی اعمال کند‪.‬‬ ‫تامین ریل مورد نیاز مترو بهارستان تا ‪ ۶‬ماه دیگر‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران ش��هر جدی��د‬ ‫بهارس��تان در اصفهان از تامین ریل مورد نیاز‬ ‫مترو بهارستان به اصفهان در ‪ ۶‬ماه اینده خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از پای��گاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمدرض��ا احمدی‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین محموله ری��ل تولید داخل به‬ ‫وزن ‪ ۳۵۰‬تن‪ ،‬هفته گذش��ته از سوی کارخانه‬ ‫ذوب اهن اصفهان به پیمانکار تحویل داده شد‬ ‫و هم اکنون در حال نصب است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران ش��هر جدی��د‬ ‫بهارس��تان با اش��اره ب��ه اینکه در پ��روژه مترو‬ ‫ش��هر جدید بهارس��تان به ‪ ۳‬هزار تن ریل نیاز‬ ‫داریم‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۶۰۰‬تن ریل مورد نیاز از‬ ‫سوی شرکت ذوب اهن اصفهان ساخته و ‪۳۵۰‬‬ ‫ت��ن برای نصب به پیمانکار تحویل داده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫احم��دی عن��وان ک��رد‪ :‬براس��اس تفاهم با‬ ‫ذوب اهن تا پایان امس��ال ‪ ۲۵۰‬تن ریل دیگر و‬ ‫در ‪ ۶‬ماه اینده‪ ،‬باقی مانده ‪ ۳‬هزار تن ریل مورد‬ ‫نیاز از س��وی این تولیدکنن��ده داخلی تحویل‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه تاکنون ‪ ۸‬میلی��ارد تومان‬ ‫بابت خرید ‪ ۶۰۰‬تن ریل به ش��رکت ذوب اهن‬ ‫پرداخت ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��رای خرید ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۰۰‬ت��ن ریل باقی مان��ده نیز باید ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان دیگر به این ش��رکت پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران ش��هر جدی��د‬ ‫بهارس��تان با اش��اره به ازادسازی همه زمین ها‬ ‫در مس��یر این خط مترو تصریح کرد‪ :‬عملیات‬ ‫زیرس��ازی این پروژه به طور کامل انجام ش��ده‬ ‫و عملیات روس��ازی نیز با نص��ب ریل در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫مترو بهارستان‪ -‬اصفهان با ‪ ۱۵‬کیلومتر طول‪،‬‬ ‫در امتداد خط یک مترو ش��هر اصفهان ساخته‬ ‫می ش��ود و دارای ‪ ۳‬ایس��تگاه در ش��هر جدید‬ ‫بهارستان‪ ،‬راه اهن و سپاهان شهر است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1473‬‬ ‫پیاپی ‪2791‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹مدیریت یک پروژه هنری‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در س��ینمای دنیا و به ویژه سینمای‬ ‫هالیوود شاهد هستیم یک فیلم از زمانی که نطفه فیلمنامه‬ ‫ان بسته می شود تاریخ اکران ان نیز مشخص می شود چرا‬ ‫که تولید و نمایش یک فیلم باید تابع یک نظم و س��اختار‬ ‫حرفه ای باش��د ت��ا بتواند در چرخه نظام س��رمایه داری به‬ ‫بقای خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫گس��ترش فناوری های نوین و علوم مهندس��ی در شکل گیری نظام‬ ‫حرفه ای در س��ینما باعث شده است بس��یاری از جوانان مستعد در‬ ‫این مس��یر با نواوری ه��ای خود راه را برای س��اخت اثاری با کیفیت‬ ‫باالتر هموار کنند‬ ‫‹ ‹جلوه های ویژه و ورود فناوری های نوین‬ ‫مهندس ادبیات ایرانی‬ ‫س��ینمای ایران وامدار ادبیات و ش��یوه روایت ادب��ی در رمان های ایرانی اس��ت‪ .‬به اعتقاد‬ ‫امیرحس��ن چهلتن نویسنده نامدار ایرانی س��اختمان یک اثر ادبی برگرفته از هویت معماری‬ ‫هر منطقه ای است‪.‬‬ ‫خالق رمان های مطرحی همچون «سپیده دم ایرانی» و «تاالر ایینه» در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه س��اختمان یک اثر ادبی را نمی توان از ش��اکله هنر معماری ایران جدا دانس��ت‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که در گذشته خانه های ایرانی متشکل از اندرونی و بیرونی و درها و پنجره ها و‬ ‫ارسی ها بود و هر گوشه معماری ایرانی نکته و حرفی برای گفتن داشت این ساختار را می توان‬ ‫در خلق رمان و قصه های ایرانی نیز جست وجو کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در واقع نظم مهندسی در رشته معماری در تمامی هنرهای ما به شکل های مختلف قابل دریافت‬ ‫اس��ت‪ .‬در نقوش فرش ها و طرح هایی که برای بافت گلی م و جاجیم اس��تفاده می ش��ود گرفته تا کاشیکاری هایی که در‬ ‫مس��اجد و بناهای تاریخی خلق ش��ده است همگی نش��ان از نفوذ فرهنگ ایرانی در هنر است که امروزه نیز رد پای ان‬ ‫را مشاهده می کنیم‪.‬‬ ‫چهلتن در ادامه افزود‪ :‬در ساختمان رمان های کالسیک ایرانی تاثیرپذیری نویسندگان مطرح ایرانی از معماری اصیل‬ ‫ایرانی را شاهد هستیم‪ .‬شکست زمان و نوع روایت غیرخطی در بسیاری از رمان ها برگرفته از همین نگاه است که نشان‬ ‫می دهد نویسندگان ایرانی نسبت به داشته های تاریخی و فرهنگی خود کامال اگاه هستند و از ان بهره می برند‪ .‬صادق‬ ‫هدایت یکی از نویسندگان مطرح ایرانی است که در این زمینه کامال اگاهانه ساختمان اثارش برگرفته از معماری ایرانی‬ ‫است و رمان بوف کور کامال به فرهنگ ایرانی وفادار است‪.‬‬ ‫فیل��م را افزایش دهد اف��زود‪ :‬یک��ی از ظرفیت های طراح‬ ‫صحنه و لباس این اس��ت که ان چیزی را که در فیلمنامه‬ ‫وجود دارد با بودجه کم و مخارج کم‪ ،‬قابل اجرا بکند‪ .‬نه به‬ ‫هر قیمتی‪ .‬اگر بتواند با کمترین امکانات و هزینه‪ ،‬بیشترین‬ ‫بهره ب��رداری را بکنیم‪ ،‬ان وقت هنرمند هس��تیم‪.‬خب اگر‬ ‫بیش��ترین هزینه ها بخواهد در این بخش صرف ش��ود که‬ ‫همه می توانند انجامش دهند‪ .‬این هنر طراح صحنه است‬ ‫که این ظرفیت باالی اجرایی را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در س��ینمای جه��ان هم همینطور اس��ت‪.‬‬ ‫اصال اینکه شما تش��خیص بدهید با چه بودجه محدودی‬ ‫می توانید فضایی به وجود بیاورید که خیلی با شکوه باشد‪،‬‬ ‫ان وقت می ش��ود به ش��ما گفت طراح صحنه‪ .‬مثل اینکه‬ ‫در یک پروژه س��ینمایی مدیر تدارکات با بیشترین هزینه‬ ‫بخواهد امکانات فراهم کند‪ .‬خب اینکه کار هر کسی است‪.‬‬ ‫اما مدیر تدارکات این توانایی را دارد که بداند کجا می شود‬ ‫مجانی کار کرد‪ ،‬چه چیزی را اجاره کرد و چه وسیله ای را‬ ‫ارزان تر خریداری کرد‪ .‬و با کمترین هزینه بهترین بازدهی‬ ‫را به وجود اورد‪ .‬این یعنی مهندسی پروژه‪ .‬طراح صحنه و‬ ‫لباس هم همین وظیفه را در حیطه اختیارات خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید فیلم هم نیاز به مهندسی دارد؟‬ ‫س��اخت فیل��م بلن��د در س��اختار حرف��ه ای و امروزی‬ ‫نیازمن��د برنامه ری��زی دقیق در تولید اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫پروژه های س��ینمایی تنها به این دلیل که مهندسی دقیق‬ ‫در زمانبن��دی و تولید یک پروژه س��ینمایی در ان صورت‬ ‫نگرفته یا در میانه راه به تعطیلی رس��یده اس��ت یا حاصل‬ ‫کار به دلیل نبود برنامه ریزی دقیق به اثری ضعیف و فاقد‬ ‫ارزش های هنری تبدیل شده است‪.‬‬ ‫محمدص��ادق اذی��ن از مدیران تولی��د و تهیه کنندگان‬ ‫باسابقه س��ینمای ایران است که در مقاطعی مسئولیت ها‬ ‫فرهنگ��ی در عرصه مدیریت فرهنگی را نیز عهده دار بوده‬ ‫است در گفت وگو با روزنامه‬ ‫با بیان اینکه سینمای‬ ‫ایران همواره در تولید اثار سینمایی با نظم و قاعده درستی‬ ‫همراه نبوده است گفت‪ :‬مهندسی پروژه در ساخت یک اثر‬ ‫س��ینمایی که بودجه ان از حدود ‪ 4‬میلیارد تومان یا چند‬ ‫صد میلیارد تومان تخمین زده می ش��ود یکی از مهم ترین‬ ‫فاکتورهایی است که می تواند یک اثر را به فیلمی مطلوب‬ ‫تبدی��ل کند‪ .‬وی با اش��اره به فرهنگ ایرانی در سیس��تم‬ ‫مدیریت و تولید پروژه س��ینمایی باری به هر جهت است‬ ‫گفت‪ :‬در گذشته خیلی قاعده و قانون مشخصی برای تولید‬ ‫یک فیلم وجود نداش��ت‪ .‬بودجه ای می امد و به طور نسبی‬ ‫زمان��ی برای تولید ی��ک فیلم تخمین زده می ش��د‪ .‬حتی‬ ‫در اوای��ل تولی��د فیلم پس از انقالب بعض��ی از پروژه های‬ ‫س��ینمایی تمام بازیگران را سر صحنه افیش می کردند و‬ ‫معلوم نبود در ان روز قرار است چه صحنه ای فیلمبرداری‬ ‫ش��ود و برنامه ریزی در سینما س��ازکار مشخصی نداشت‪.‬‬ ‫اذین با بیان اینکه تولید یک فیلم در سینمای امروز بسیار‬ ‫گران است گفت‪ :‬سینما صنعتگرانی است‪ .‬سرمایه هایی که‬ ‫وارد تولید می ش��وند اگر با برنامه ریزی دقیق به س��رانجام‬ ‫نرس��ند شاهد از بین رفتن حجم زیادی از پول هستیم که‬ ‫هیچ ک��س نمی تواند از ان وضعیت دف��اع کند‪ .‬در دو دهه‬ ‫گذش��ته سینمای ایران به این نتیجه رسیده است که باید‬ ‫از ان ش��کل سنتی تولید فاصله بگیرد و برای ساخت یک‬ ‫فیلم با برنامه پیش برود و از مهندس��ی پروژه همانطور که‬ ‫یک پروژه نفتی و گازی به سرانجام می رسد بهر ه ببرد‪.‬‬ ‫جواد مطوری طراح جلوه های ویژه کامپیوتری با اش��اره‬ ‫به ورود فناوری های نوین در طراحی جلوه های کامپیوتری‬ ‫در سینمای ایران و رشد مهندسی در این حوزه به تسنیم‬ ‫گف��ت‪ :‬روزی فرانمی رس��د ک��ه در زمین��ه تخصص های‬ ‫سینمایی‪ ،‬کس��ی بتواند جای دیگری را بگیرد‪ .‬اول اینکه‬ ‫تم��ام فیلم ه��ا که قرار نیس��ت مبتنی بر ویژوال باش��ند و‬ ‫فرام��وش نکنید که ویژوال افکت کار بس��یار گران قیمتی‬ ‫اس��ت و بسیاری فیلم ها از ان دوری می کنند‪ .‬کاری است‬ ‫که یک س��ری متخصص باید انها را انج��ام دهند و وقتی‬ ‫می گوین��د یک تیم ‪ 30‬نفره وی��ژوال افکت‪ ،‬یعنی ‪ 30‬نفر‬ ‫متخصص جمع می ش��وند که ان کار را انجام دهند و این‬ ‫یعنی دستمزد باال‪.‬‬ ‫وی ب��ا نفی ای��ن موضوع ک��ه ورود فناوری ه��ای نوین‬ ‫موجب حذف بعضی از ش��غل های س��ینما می شود گفت‪:‬‬ ‫من به عنوان یکی از فعاالن این حیطه در کش��ور می گویم‬ ‫اص�لا چنین تهدیدی وجود ن��دارد‪ .‬کارگردان‪ ،‬قصه اش را‬ ‫می گوید؛ ما تکنس��ین هستیم و کارمان قصه گویی نیست‪.‬‬ ‫وظیفه ما به تصویر کشیدن قصه کارگردان است‪ .‬جلوه های‬ ‫بصری یکی از تخصص هایی است که در کنار دیگر عوامل‬ ‫در خدمت ساخت فیلم اس��ت و درنهایت به عنوان مکمل‬ ‫طراحی صحنه یا گریم و‪ ...‬وارد عمل می ش��ود‪ ،‬نه به عنوان‬ ‫جایگزین‪ .‬مس��لما روزی فرانخواهد رس��ید که ما بخواهیم‬ ‫برای دیگر صن��وف‪ ،‬تعیین تکلیف کنیم‪ ،‬چون درنهایت ما‬ ‫برای س��ینما یک سرویس فنی ‪ -‬هنری هستیم؛ تکنیکال‬ ‫ارتیست هس��تیم؛ یعنی هم هنرمندیم و هم مهندس‪ .‬نه‬ ‫مهندس صرف و ن��ه هنرمند صرف‪ .‬در برخی کارها نقش‬ ‫م��ا خیلی پررنگ می ش��ود‪ ،‬حاال اگر بخواهی��د یک فیلم‬ ‫اجتماع��ی و اپارتمانی بس��ازید که دیگ��ر کاری با ویژوال‬ ‫ندارید و فیلم تان را می س��ازید‪ .‬یک وقتی هم می خواهید‬ ‫فیلمی در تهران بسازید که مورد هجوم گودزیال واقع شده‪،‬‬ ‫خب طبیعی اس��ت که ان بخش‪ ،‬خیلی پررنگ می ش��ود‪.‬‬ ‫این اس��ت که حضور ما نس��بت به قصه‪ ،‬پررنگ و کمرنگ‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬ش��اید بتوان این گونه تفسیر‬ ‫کرد که س��ال ها هالیوود به عن��وان صنعت برتر و بی رقیب‬ ‫فیلمسازی در جهان مطرح بود؛ صنعتی که نگاه سینمای‬ ‫کل دنیا به انها‪ ،‬از پایین به باال بود‪ .‬ش��اید یک دلیل ان‪،‬‬ ‫به کار گرفتن ش��کل نوین فناوری در فیلم هایشان بود‪ ،‬ان‬ ‫هم وقتی که سینمای ما و دیگر کشورها‪ ،‬کمترین بهره ای‬ ‫از تکنولوژی نوین نداشتند‪ .‬س��کانس های انها حقیقی به‬ ‫نظر می رسید و این برای مخاطب به عنوان سینمای واقعی‬ ‫مطرح بود که تولیدات همه س��ینماها ازجمله س��ینمای‬ ‫ایران برای انها مسخره و مضحک به نظر می رسید‪.‬‬ ‫ای��ن طراح جوان جلوه های کامپیوتری افزود‪ :‬تا به امروز‬ ‫امکانات س��ینمایی ما مح��دود بود و فقط ام��کان روایت‬ ‫داستان هایی را داش��تیم که کم هزینه تر باشد‪ .‬اما حاال به‬ ‫میزانی از توانایی تکنیکی دس��ت یافته ایم که به واس��طه‬ ‫تکنیک سینمایی بتوانیم داس��تان های مهیج تری را برای‬ ‫مخاط��ب تصویر کنی��م و در نتیجه خیل گس��ترده ای از‬ ‫مخاطبان را به سینما بکشانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی ‪....‬‬ ‫سازه های ابی شوشتر نمونه موفق مهندسی ایرانی‬ ‫امیر اثباتی طراح صحنه و لباس مطرح س��ینمای ایران‬ ‫که س��ابقه تدریس در رش��ته های طراحی و معماری را در‬ ‫کارنام��ه دارد و پژوهش های بس��یاری در این عرصه ارائه‬ ‫کرده است و سابقه طراحی فیلم های مطرحی در سینمای‬ ‫ایران دارد در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به روند رو به رشد‬ ‫سینمای ایران در بهره مندی از نظم مهندسی معماری در‬ ‫طراحی صحنه و لباس گفت‪ :‬هم در سینمای دنیا و هم در‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬در ابتدای شکل گیری سینمای داستانی‪ ،‬به‬ ‫ناگزیر طراحی صحنه وجود داش��ته است‪ .‬چون بایستی از‬ ‫یک فضایی فیلمبرداری می کردند که تنها درون فیلمنامه‬ ‫بوده و باید به ان‪ ،‬تجسم بصری می دادند‪ .‬درون فیلمنامه‬ ‫عالوه بر فضا‪ ،‬پرس��وناژها و شخصیت هایی هستند که باید‬ ‫در قال��ب انها بازی کنند و متناس��ب با فضا و ش��خصیت‬ ‫لباس بپوشند‪ .‬پس باید طراحی لباس هم وجود می داشت‪.‬‬ ‫ام��ا در اینکه از کی به عنوان یک ش��غل تعریفی جداگانه‬ ‫داش��ته و افراد متخصصی س��وای کارگردان و دستیارانش‬ ‫و تدارکات این وظیفه را انجام می دادند‪ ،‬قابل بحث است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬در س��ینمای جه��ان ابتدایی ترین‬ ‫موضوعی که به ان فکر کردند و فرد مش��خص و باسوادی‬ ‫را مسئول ان کار کردند‪ ،‬همین مسئله بود که باعث بخش‬ ‫ی در کمپانی های فیلمسازی با نام طراحی صحنه‬ ‫اختصاص ‬ ‫ی که شامل نقاش ها‪،‬‬ ‫و لباس به وجود بیاید‪ .‬یک گروه هنر ‬ ‫طراح ها و نجارها زیر نظر یک فکر که نامش ارت دایرکتور‬ ‫هست ش��کل گرفت که به اشتباه این واژه به مدیر هنری‬ ‫معنا می ش��ود در حالی که به سرپرست و مدیر ان بخش‬ ‫که بر تمامی ش��کل گیری طراحی صحنه و لباس مدیریت‬ ‫می کرده اطالق می شود‪ .‬البته این به معنای این نیست که‬ ‫این فرد کارگردان هنری اس��ت‪ ،‬اما زیر مجموعه ی گروه‬ ‫کارگردان��ی قرار می گیرد و هنوز هم ش��ما در تیتراژهای‬ ‫فیلم های هالیوودی که این بخش ها را به این شکل تقسیم‬ ‫کرده ان��د؛ می بینید‪ .‬البته ما هنوز هم چنین س��متی در‬ ‫سینمای ایران نداریم‪.‬‬ ‫اثبات��ی در ادامه با بی��ان اینکه ابزارهای مهندس��ی در‬ ‫طراح��ی صحنه و لب��اس می تواند ت��وان و ظرفیت تولید‬ ‫سینما در مسیر مهندسی‬ ‫س��ینمای ایران همچون دیگر کش��ورها هر روز بیشتر‬ ‫از گذش��ته در مسیر رش��د اس��تفاده از علوم نوین گام بر‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫گس��ترش فناوری ه��ای نوی��ن و عل��وم مهندس��ی در‬ ‫ش��کل گیری نظام حرفه ای در س��ینما باعث ش��ده است‬ ‫بسیاری از جوانان مستعد در این مسیر با نواوری های خود‬ ‫راه را برای س��اخت اثاری با کیفیت باالتر هموار کنند‪ .‬در‬ ‫این رهگذر نباید نقش سینما در تربیت و گام برداشتن در‬ ‫مسیر درس��ت فناوری های نوین را نادیده گرفت‪ .‬جسارت‬ ‫فیلمس��ازان قدیمی در اعتماد به جوان��ان می تواند پیوند‬ ‫عمیق میان مهندسی و هنر را بیش از پیش نمایان کند‪.‬‬ ‫امیر اثباتی‬ ‫محمدصادق اذین‬ ‫جواد مطوری‬ ‫محمد رحمانیان در نشست رسانه ای نمایش‬ ‫«روزهای رادی��و» درباره ویژگی ه��ای این اثر‬ ‫نمایش��ی صحبت کرد و یاداور شد با تماشاگر‬ ‫این روزهای تئاتر احساس غریبگی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نشس��ت رس��انه ای نمایش‬ ‫«روزه��ای رادیو» با حض��ور محمد رحمانیان‪،‬‬ ‫بازیگران و دیگر عوام��ل نمایش در خانه تئاتر‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت عالوه بر محم��د رحمانیان‪،‬‬ ‫بهرام ابراهیمی‪ ،‬فهیمه رحیم نیا‪ ،‬لیلی رشیدی‪،‬‬ ‫بهنوش طباطبایی‪ ،‬افش��ین هاش��می‪ ،‬احسان‬ ‫کرم��ی‪ ،‬غ��زال اخون��دزاده‪ ،‬االل��ه زارع طلب‬ ‫بازیگران‪ ،‬حس��ن علیش��یری ترانه سرا‪ ،‬سردار‬ ‫سرمس��ت تنظیم موسیقی‪ ،‬احس��ان برابادی‬ ‫طراح اعالن و برنوش��ت و … حضور داش��تند‪.‬‬ ‫ازیتا موگویی تهیه کننده نمایش نیز در ابتدای‬ ‫نشست حضور داشت اما عنوان کرد که به دلیل‬ ‫مشغله کاری باید سالن را ترک کند‪.‬‬ ‫در ابتدای نشست محمد رحمانیان به معرفی‬ ‫عوام��ل و بازیگران حاضر در نشس��ت پرداخت‬ ‫و درب��اره حضور حس��ن علیش��یری گفت‪ :‬در‬ ‫«روزه��ای رادیو» درب��اره ی��ک دوره تاریخی‬ ‫صحب��ت می کنی��م و نی��از به مش��اوره درباره‬ ‫موسیقی داشتیم از همین رو حسن علیشیری‬ ‫در این نمایش کار سختی در پیش داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��ابقه به��رام ابراهیمی در‬ ‫ح��وزه تئاتر و همکاری طوالن مدتی که با وی‬ ‫داشته است عنوان کرد که او در این نمایش در‬ ‫نقش احمد قوام الس��لطنه در روزهای بحرانی‬ ‫سال ‪ ۱۳۳۱‬ایفای نقش می کند‪.‬‬ ‫رحمانی��ان درب��اره دیگر بازیگ��ران نمایش‬ ‫نیز توضیحاتی ارائه داد و یاداور ش��د‪ :‬افش��ین‬ ‫هاش��می عالوه ب��ر بازیگری به عنوان مش��اور‬ ‫من هم در ای��ن نمایش حضور دارد‪ .‬همچنین‬ ‫با احس��ان کرم��ی دهمی��ن کاری اس��ت که‬ ‫هم��کاری دارم و وی در ای��ن نمایش ‪ ۹‬نقش‬ ‫را ایفا می کن��د و به عنوان خواننده مهمان نیز‬ ‫در گ��روه «پرچین» حض��ور دارد‪ .‬باید اینجا از‬ ‫گریم درخش��ان ماریا حاجیها نیز تش��کر کنم‪.‬‬ ‫غزال اخوندزاده پیانیس��ت است و نقش بسیار‬ ‫س��ختی را ایف��ا می کن��د چون هم بای��د زبان‬ ‫لهس��تانی می اموخت و هم نوازندگی می کرد‪.‬‬ ‫بهن��وش طباطبایی در این نمایش س��ه نقش‬ ‫کام� ً‬ ‫لا متفاوت را بازی می کند که فعال ترجیح‬ ‫می ده��م درباره اش صحبت نکنم‪ .‬چندس��الی‬ ‫اس��ت که کارهای ما با حمای��ت و لطف ازیتا‬ ‫موگوی��ی روی صحن��ه م��ی رود و اگ��ر حضور‬ ‫او نبود ام��کان اجرای اثارم فراهم نمی ش��د و‬ ‫حتی در مقاطعی که من ممنوع الفعالیت بودم‬ ‫موگوی��ی در کن��ار من حضور داش��ت و از من‬ ‫حمایت می کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره انتخاب ن��ام نمایش توضیح داد‪:‬‬ ‫اس��م نمایش را از روی فیل��م «روزهای رادیو»‬ ‫وودی ال��ن برداش��تم‪ .‬ای��ن نمایش ب��ه دلیل‬ ‫طوالنی بودن در ‪ ۲‬جلد «عش��ق» و «اشوب»‬ ‫ب��ه صحنه م��ی رود و وقایع تاریخی‪ ،‬سیاس��ی‬ ‫و اجتماع��ی ‪ ۲۰‬س��ال از ای��ران را یعنی از ‪۴‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۱۹‬تا ‪ ۴‬اردیبهشت ‪ ۱۳۳۹‬که‬ ‫شب بیستمین س��الگرد رادیو است‪ ،‬به تصویر‬ ‫می کش��د‪ .‬در این نمایش اس��تنادات تاریخی‬ ‫فرهنگی و اجتماعی بس��یاری مطرح می شود و‬ ‫با اینکه نمایشی نوش��تم که ارجاعات تاریخی‬ ‫فراوانی در ان اس��ت‪ ،‬نمی توانم بگویم وفادارانه‬ ‫نوش��ته ام چون در برخی مواقع مجبور ش��دم‬ ‫بعضی اتفاقات را فشرده کنم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬من از ‪ ۳۸-۳۷‬س��الی که کار‬ ‫می کنم حدود ‪ ۱۸‬س��الش ممنوع الکار بودم و‬ ‫این وقفه هایی که در کار من افتاده باعث شده‬ ‫از جنس تماش��اگران زمان��ه فاصله بگیرم‪ .‬من‬ ‫درام های بس��یار ناراحت کننده و تاثیرگذاری‬ ‫مثل «النچر ‪ »۵‬را دیدم اما از میزان خنده های‬ ‫تماش��اگران این نمایش متعجب شدم و این را‬ ‫متوجه نمی ش��دم چرا باید ب��ه نمایش به این‬ ‫غمگین��ی و متاثرکنن��ده ای خندی��د از همین‬ ‫رو احس��ان می کنم از دنیای تماشاگران امروز‬ ‫فاصله گرفته ام‪.‬‬ ‫در پایان جلسه س��ردار سرمست نیز یکی از‬ ‫قطعات نمایش را با صدای احسان کرمی خواند‬ ‫و بخش های��ی از بازی بهرام ابراهیمی در نقش‬ ‫ق��وام الس��لطنه نیز برای حاضران در نشس��ت‬ ‫پخش شد‪.‬‬ ‫تئاتر‬ ‫ش��اید نزدیک ترین نسبت میان هنر و علوم مهندسی را‬ ‫می توان در س��ینما جست وجو کرد‪ .‬هر چند هنر معماری‬ ‫ب��ا تمام ظرایف و خلق بناهایی زیبا می توانس��ت لقب هنر‬ ‫مهندس��ی را با خود داش��ته باشد‪ ،‬اما س��ینما این معجزه‬ ‫هزاره س��وم با تمام فراز و نشیب هایش از زمان تاسیس تا‬ ‫امروز همواره توانس��ته اس��ت با تکیه بر دانش و علوم پایه‬ ‫و مهندس��ی به بهترین شکل ابزارهای خلق یک اثر هنری‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬وقتی ش��اه قاجار با شوق و تعجب به‬ ‫نگاتیوهای عکس هایی که با دوربین عکاسی ازش گرفتند‬ ‫نگاه می کرد تا همین ام��روز که می توان تمام صحنه های‬ ‫ی��ک فیلم را با فناوری کامپیوتر س��اخت س��ینما همواره‬ ‫مدیون علوم مهندسی برای رشد و تثبیت خودش است‪.‬‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬روش و حرفه کاربرد علوم فنی اس��ت که با‬ ‫اس��تفاده از قانون ه��ای طبیعت و مناب��ع فیزیکی موجود‬ ‫به س��اخت و طراحی مواد‪ ،‬س��اختارها‪ ،‬ماش��ین ها‪ ،‬ابزار و‬ ‫سیس��تم ها یا پردازش ها می انجامد‪ .‬پیش��ه مهندس��ی از‬ ‫گذشته های بس��یار دور با س��اخت اثاری ماندگار در دنیا‬ ‫وجود داشته اس��ت‪ ،‬از ان جمله می توان «فانوس دریایی‬ ‫اسکندریه‪ ،‬اهرام مصر‪ ،‬باغ های معلق بابلی‪ ،‬قلعه اکروپیلوس‬ ‫و پارتنون اریوپان و دیوار بزرگ چین» س��از ه ابی شوشتر‬ ‫و س��امانه ش��گفت انگیز کاریز در ایران را نام برد‪ ،‬اثرهایی‬ ‫ماندگار در زمینه مهندسی شهری و نظامی باستان دارای‬ ‫ش��هرتی ماندگار هستند‪ .‬اما مهندسی به صورت رسمی و‬ ‫به عنوان یک دانش از قرون وسطی مورد توجه قرار گرفت‬ ‫و در طول س��ده های مختلف پیشرفت کرد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫اینک این حرفه در مقایسه با سده های نخست شکل گیری‬ ‫ان‪ ،‬تحول و دگرگونی های فراوانی یافته است‪.‬‬ ‫اکنون مهندس��ی به عنوان یک اصل کاربردی شناخته‬ ‫می ش��ود و ش��اخه های مختلفی را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬مهندسی های شیمی‪ ،‬عمران‪ ،‬الکترونیک و مکانیک‬ ‫از ش��اخه های اصلی این علم به ش��مار می روند و هر کدام‬ ‫به زیرش��اخه های مختلف تقسیم می ش��وند‪ .‬با توسعه روز‬ ‫افزون علم و ترکیب علوم مختلف با یکدیگر رشته های تازه‬ ‫مهندسی در حال شکل گیری است‪ ،‬در این میان مهندسی‬ ‫سینما را از تازه ترین نمونه های ان می توان عنوان کرد‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران به واسطه شکل و ش��یوه روایت و تاثیر‬ ‫ایدئولوژی بر صنعت همواره در مس��یر س��ینمای هنری و‬ ‫انس��انی گام برداشته است‪ .‬اما در همین شکل و شیوه نیز‬ ‫با وجود وفاداری به س��ینمای داستانی همواره سعی کرده‬ ‫از تجربه ه��ای علم��ی در موضوع های مختل��ف بهره ببرد‪.‬‬ ‫تولید فیلم هایی با پروداکش��ن عظیم و مهندسی پروژه در‬ ‫ایجاد بس��تری حرفه ای برای ساخت یک فیلم‪ ،‬بهره مندی‬ ‫از فناوری ه��ای نوی��ن خلق جلوه های وی��ژه کامپیوتری و‬ ‫همچنین بهره مندی از اخرین فناوری های نوین در زمینه‬ ‫تصویربرداری در طول سالیان حضور سینما در ایران باعث‬ ‫شده است سینمای ایران همچون دیگر کشورها در مسیر‬ ‫رشد صنعت س��ینما گام بردارد‪ .‬اگرچه قدم های سینمای‬ ‫ایران نسبت به سینمای جهان اهسته تر است اما تغییرات‬ ‫س��اختاری در ط��ول س��ال های مختلف نش��ان می دهد‬ ‫س��ینمای ایران در این زمینه سعی کرده خودش را با نگاه‬ ‫حرفه ای همسو کند‪.‬‬ ‫از نسبت مهندسی با رشد صنعت سینما‬ ‫روایتی ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫با «روزهای رادیو»‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪ 27 -1398‬جمادی الثانی ‪ 22 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1473‬پیاپی‪2791‬‬ ‫لبه تیز توهم و تاریکی!‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪ :‬ساخت مسکن ملی تا سال ‪ 1400‬پایان می یابد‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫شگفتانه هفدهم با نمایش اخرین اثرکیا رستمی‬ ‫نمای��ش خواهی��م داد که افتتاح ان ‪ ۱۵‬اس��فند خواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنین در بخش پوستر‪ ،‬کاریکاتور و کارتون های‬ ‫مطبوعات��ی تمام کارتون هایی ک��ه در ارتباط با زندگی‬ ‫شهری در ‪ ۴۰‬سال اخیر طراحی شده است‪ ،‬جمع اوری‬ ‫کرده ایم‪ .‬در بخش س��ینما نیز فیلم های مس��تندی که‬ ‫تاکنون درباره تهران و وقایع مربوط به ان س��اخته شده‬ ‫است به نمایش خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬س��ورپرایز امس��ال ما نمایش اول‬ ‫جهانی فیلمی اس��ت که در ان تنها عباس کیارس��تمی‬ ‫بازی‪ ،‬بهمن کیارستمی ان را فیلمبرداری کرده است که‬ ‫در یک��ی از روزها ان را به نمایش خواهیم گذاش��ت‪ .‬این‬ ‫فیلم «س��وهانک» نام دارد و توسط بهمن کیارستمی به‬ ‫جشنواره امسال هدیه شده است‪.‬‬ ‫این عکاس و فیلمس��از باسابقه بیان کرد‪ :‬به جز بخش‬ ‫ازاد در نمایش��گاه تصویر س��ال و مسابقه جوانان زیر ‪۲۵‬‬ ‫س��ال‪ ،‬بخش دیگری که در جشن تصویر سال بسیار گل‬ ‫کرده‪ ،‬بخش «ایران ما» اس��ت که امیدوارم امسال کتاب‬ ‫ان نیز چاپ ش��ود‪ .‬این بخش بس��یار پربار است و باالی‬ ‫‪ ۳۰۰‬عک��س منتخب در این بخش به نمایش گذاش��ته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پروژه های عکاسی هفدهمین نمایشگاه‬ ‫تصویرس��ال‪ ،‬در این باره توضیح داد‪ :‬ش��ش پروژه نیز در‬ ‫نمایشگاه به نمایشگاه در می اید که شامل «کره شمالی‬ ‫از نگاه عکاس ایرانی» اثری از مجتبی دعایی»‪« ،‬دریاچه‬ ‫ارومیه؛ دیروز و امروز» اث��ری از جواد پورصمد‪« ،‬از نگاه‬ ‫یک خلبان» اثر کاپیتان امیرحس��ن غروی‪« ،‬پاریس از‬ ‫ن��گاه یک عکاس ایرانی» اثر زه��ره خالقی‪« ،‬پدرانه» اثر‬ ‫مونا علیخواه س��اکن هلند و «عکاسی مینی مال؛ از ایران‬ ‫تا هلند» اثر نیلوفر شهیدی ساکن هلند است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داوران بخش کاریکاتور کامبیز درم بخش‪،‬‬ ‫کی��ارش زن��دی و سیدمس��عود ش��جاعی طباطبایی‬ ‫هس��تند و در بخش «چهل س��ال تهران» جواد علیزاده‬ ‫و اروی��ن به جمع داوران اضافه می ش��وند‪ .‬داوران بخش‬ ‫فیلم جش��نواره فیلم تصویر‪ ،‬شامل رخشان بنی اعتماد‪،‬‬ ‫مرتضی پورصمدی و مهرداد اس��کویی هستند که احمد‬ ‫محیط طباطبایی و علیرضا قاس��م خان در بخش «چهل‬ ‫سال تهران» به جمع داوران اضافه می شوند‪.‬‬ ‫صمدی��ان در ادامه درباره اثاری که در نمایش��گاه به‬ ‫نمایش در می اید‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬بیش از ‪ ۸۵۰‬قاب چاپ‬ ‫ش��ده در بخش ه��ای ازاد‪ ،‬جوان و موبای��ل‪ ،‬گرافیک و‬ ‫کاریکاتور در نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰۰‬تصویر به صورت مالتی مدیا در همه بخش های‬ ‫گرافیک‪ ،‬کاریکاتور و عکس‪ +‬ایران ما به نمایش گذاشته‬ ‫می ش��ود‪ .‬فیلم های بخ��ش ازاد از مجم��وع ‪ ۳۱۲‬فیلم‬ ‫رس��یده ‪ ۱۳۵‬فیلم به جش��نواره راه پیدا کرده که از این‬ ‫امار ‪ ۳۰‬فیلم به بخش تهران اختصاص داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن فیلم های بخش ج��وان از مجموع ‪ ۱۵۶‬فیلم‬ ‫رسیده ‪ ۶۱‬به جشنواره راه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان ک��رد‪ :‬در بخش گزی��ده کارتون و‬ ‫کاریکاتوره��ای مطبوعاتی س��ال ای��ران ‪ ۱۲۰‬اثر از ‪۵۷‬‬ ‫کارتونیست ‪ ۱۱‬رسانه نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫رمان «ش��بکه امنیتی» نوش��ته هاینریش بُل به تازگی‬ ‫ب��ا ترجمه محمدتقی فرامرزی توس��ط نش��ر نو منتش��ر‬ ‫و راهی بازار نش��ر شده اس��ت‪ .‬این کتاب یکی از عناوین‬ ‫مجموعه «کتابخانه ادبیات داس��تانی معاصر» اس��ت که‬ ‫این ناش��ر چاپ می کند‪ .‬هاینریش بل یکی از نویسندگان‬ ‫مهم ادبیات معاصر المان اس��ت‪ .‬او نویسندگی حرفه ای را اوایل سال ‪۱۲۹۶‬‬ ‫در ش��هر کلن المان اغ��از کرد‪ .‬جنگ جهانی دوم‪ ،‬مصائ��ب مردم المان در‬ ‫ان دوره و پ��س از ان و تجربه های دوران خدمت نظامی بل‪ ،‬درون مایه اصلی‬ ‫اثار این نویس��نده هستند‪ .‬نخستین رمان این نویس��نده با نام «قطار سروقت‬ ‫رسید» در سال ‪ ۱۳۲۸‬منتشر شد که نخستین اعتراض او به جنگ محسوب‬ ‫می شد و اغازگر دوران پرثمر زندگی ادبی اوست‪ .‬بل در سال ‪ ۱۳۶۴‬نزدیکی‬ ‫زادگاهش درگذش��ت‪ .‬در داستان «شبکه امنیتی»‪ ،‬دست سرنوشت‪ ،‬فریتس‬ ‫تولم را در جای قدرتمندترین شخصیت المان غربی نشانده است‪ .‬اما شهرت‬ ‫ترس و اسیب پذیری هم می اورد‪ .‬تهدیدها برای چنین فردی‪ ،‬بالقوه اما دائمی‬ ‫هس��تند‪ .‬تولم هم همراه با خانواده اش در خانه زندانی ش��ده اند و یک شبکه‬ ‫امنیت��ی وظیفه حفاظت از انه��ا را بر عهده گرفته اس��ت‪ .‬این کتاب با ‪۴۰۸‬‬ ‫صفحه‪ ،‬شمارگان هزار و ‪ ۱۰۰‬نسخه و نرخ ‪ ۶۲‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫ش��ماره ‪ ۲۰۰‬ماهنام��ه «فیلم ن��گار» به عنوان‬ ‫اخری��ن ش��ماره چاپی ای��ن ماهنام��ه تخصصی‬ ‫فیلمنامه نویسی منتشر شد‪.‬‬ ‫این اخرین ش��ماره مکتوب و مجلد این ماهنامه‬ ‫تخصصی فیلمنامه نویسی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این خبر‪ ،‬ماهنامه «فیلم نگار» از شماره ‪( ۲۰۱‬نیمه اسفند ‪ )۹٨‬در قالب‬ ‫نس��خه دیجیتال و از طریق سایت ‪ www.filmnegar.ir‬در دسترس عالقه مندان‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در بخش سینمای ایران این شماره‪ ،‬در بخش کشمکش‪ ،‬فیلمنامه «قصر شیرین»‬ ‫ب��ه همراه دو نگاه به این فیلمنامه و نیز تحلیل هایی بر فیلمنام ه فیلم های «قس��م»‪،‬‬ ‫«س��رکوب»‪« ،‬کار کثیف»‪« ،‬دوب��اره زندگی»‪« ،‬زهر مار» و «کارت پرواز» منتش��ر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پرونده اخرین ش��ماره ماهنامه «فیلم نگار» که به صورت چاپی منتش��ر شده‪ ،‬به‬ ‫سینمای حماسی اختصاص دارد و یادداشت ها و تحلیل های ویژه ای در این زمینه به‬ ‫همراه یک گفت وگوی جمعی به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫در ش��ماره ‪ ۲۰۰‬فیلم نگار همچنین فیلمنامه کامل سانست بولوار و اصال می تونی‬ ‫منو ببخشی؟ به همراه مطالب تحلیلی و یک گفت وگو چاپ شده است‪.‬‬ ‫چه اهنگی گوش کنیم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫قطعه «لیلی» منتشر شد‬ ‫نمایشگاه «چارخونه» با ‪ ۱۱۵‬عکس برگزار می شود‬ ‫ت��ک اهن��گ و موزیک ویدئو «لیلی» به اهنگس��ازی‬ ‫محم��د فرمانیان و خوانندگی نوید نوروزی در دس��ترس‬ ‫مخاطبان قرار گرفت‪ .‬ش��عر این قطع��ه را حامد عظیمی‬ ‫کارگردان��ی س��اخت کلیپش برعه��د ه مهدی‬ ‫س��روده و‬ ‫ِ‬ ‫جمالزاده بوده اس��ت‪ .‬در این قطعه فیروز ویسانلو گیتار‪،‬‬ ‫محم��د زرن��وش کالرینت‪ ،‬کری��م قربانی ویولنس��ل و پورنگ پورش��یرازی‬ ‫کنترباس نواخته است‪ .‬همچنین ارکستر زهی مهر به سرپرستی ناصر ایزدی‬ ‫در ضبط این قطعه حضور داشته است‪.‬‬ ‫ارکس��تر مایست ِر این اجرا علیرضا دریایی اس��ت و کاوه تسعیری‪ ،‬سامان‬ ‫محمد نبی‪ ،‬روژین عدالت‪ ،‬سارا نادری‪ ،‬میثم رضایی مهر‪ ،‬احمدرضا نیکخو و‬ ‫رضا رضاپور دیگر نوازندگان ارکس��تر مهر هستند‪ .‬صدابرداران قطع ه «لیلی»‬ ‫رحیم ناه��ی و محمد فرمانیان بوده اند‪ .‬همچنین میکس و مس��ترینگ این‬ ‫کلیپ «لیلی»‬ ‫قطعه را امید اصغری انجام داده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه بازیگری‬ ‫ِ‬ ‫به عهده مریم زارع است‪.‬‬ ‫بخ��ش «چارخونه» ب��ا نمای��ش ‪ ۱۱۵‬عکس از‬ ‫شهرس��تان ها‪ ،‬یک��ی از بخش ه��ای دوازدهمین‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی فجر است که این روزها‬ ‫در موسسه صبا برپا است‪ .‬بخش چارخونه با نمایش‬ ‫‪ ۱۱۵‬اثر از ‪ ۱۲‬هنرمند از اس��تان های مختلف یکی‬ ‫از بخش های چهارگانه جشنواره هنرهای تجسمی فجر این دوره است که این روزها‬ ‫در موسسه صبا و در کنار بخش های دیگر جشنواره برپا است‪ .‬این بخش که با عنوان‬ ‫کلی «گفتگوی هنر عکاس��ی استان ها» برپا اس��ت‪ ۱۱۵ ،‬اثر عکاسی در شاخه های‬ ‫مس��تند‪ ،‬استیجد‪ ،‬فاین ارت و اینستالیشن و از هنرمندان شهرهای مشهد‪ ،‬زاهدان‪،‬‬ ‫زنجان‪ ،‬یاس��وج‪ ،‬ش��هر کرد‪ ،‬بیرجند‪ ،‬گرگان را به نمایش گذاشته است‪ .‬مضامین این‬ ‫عکس ها شامل بازسازی وقایع تاریخ‪ ،‬ایین های محلی‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬ویژگی های‬ ‫اقلیمی‪ ،‬جغرافیا و محیط زیست است‪.‬‬ ‫عموم هنرمندانی که در این بخش عکس ارائه کرده اند جوانان خالقی هس��تند که‬ ‫کمتر نمایشگاه انفرادی داشته اند‪.‬‬ ‫هفتادمی��ن جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی فیل��م برلین در‬ ‫حال��ی از روز گذش��ته اغاز‬ ‫ب��ه کار ک��رد که ای��ن دوره‬ ‫تحت تاثی��ر یافته های جدید‬ ‫درباره گرایش های سیاس��ی‬ ‫الفرد باوئر بنیانگذار و رئیس جش��نواره از سال ‪ ۱۳۳۰‬تا ‪۱۳۵۵‬‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬الفرد باوئر مورخ‬ ‫فیلم که ریاس��ت جش��نواره فیل��م برلین را از اغاز یعنی س��ال‬ ‫‪ ۱۳۳۰‬ت��ا ‪ ۱۳۵۵‬بر عهده داش��ت از دیرباز به عن��وان نمادی از‬ ‫صداقت‪ ،‬بردباری و پذیرش دیگران در جشنواره شناخته می شد‬ ‫و از زمان مرگش در س��ال ‪ ،۱۳۶۵‬مسئوالن جشنواره برلین هر‬ ‫ساله به عنوان یادبود جایزه ای عنوان الفرد باوئر به فیلمی اعطاء‬ ‫می کردند که چشم اندازهای جدیدی به روی هنر سینما باز کرده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اما یافته های جدید که نخستین بار در هفته نامه معتبر المانی‬ ‫دی زایت منتشر شد نشان می دهد که الفرد باوئر بر خالف انچه‬ ‫به نظر می رس��د یک مورخ فیلم نبوده و اس��ناد به دست امده از‬ ‫اوای��ل دهه ‪ ۱۳۲۰‬حاکی از ان اس��ت که او یکی از اعضای فعال‬ ‫حزب نازی تحت هدایت ادولف هیتلر بوده و همچنین از اعضای‬ ‫بلندپایه موسس��ه رایش فیل��م از زیر مجموعه ه��ای بخش فیلم‬ ‫وزارت پروپاگاندا (تبلیغات) نازی ها بوده است‪.‬‬ ‫جشنواره برلین روز گذشته ضمن اعالم لغو اعطای جایزه الفرد‬ ‫باوئ��ر از جایگزین کردن ان با جایزه وی��ژه خرس نقره ای از این‬ ‫دوره از جشنواره خبر داد و همچنین اعالم کرد که یک موسسه‬ ‫تحقیقاتی در ش��هر مونیخ المان را مامور انجام پژوهشی مستقل‬ ‫درباره گذشته الفرد باوئر کرده است‪.‬‬ ‫ماریت رایزنبک مدیر اجرایی جشنواره برلین نیز عنوان کرد که‬ ‫ما متقاعد شده ایم که یک گروه از مورخان بیرونی و مستقل باید‬ ‫درباره جایگاه الفرد باوئر در رژیم نازی تحقیق کنند‪.‬‬ ‫هفتادمی��ن جش��نواره فیلم برلین از اول تا ‪ ۱۱‬اس��فند برگزار‬ ‫می شود و امسال جرمی ایرونز بازیگر تحسین شده سینما و تئاتر‬ ‫انگلیس به عنوان رئیس هیات داوران بخش رقابتی اصلی انتخاب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«لبرون جیمز» نویسنده شد‬ ‫ لب��رون جیمز‪ ،‬بسکتبالیس��ت مش��هور امریکایی ک��ه ‪ 3‬دوره‬ ‫قهرمانی در ان بی ای (‪ )NBA‬را در کارنامه خود به ثبت رسانده‪،‬‬ ‫نخستین کتابش را در سال جاری روانه بازار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از س��ی ان بی س��ی‪ ،‬لبرون جیمز از‬ ‫انتشار نخستین کتاب خود که یک کتاب مصور کودک است خبر‬ ‫داده و قرار اس��ت این کتاب که «قول می دهم» نام دارد یازدهم‬ ‫اگوست امسال روانه کتاب فروشی های ایاالت متحده شود‪.‬‬ ‫تصویرگ��ری کتاب «ق��ول می دهم» را « نینا مات��ا» تصویرگر‬ ‫ش نشریه نیویورک تایمز برعهده دارد‪.‬‬ ‫پرفرو ‬ ‫«جیم��ز» همچنی��ن از امضای قراردادی با انتش��ارات «هارپر‬ ‫کالینز» برای انتشار دو کتاب دیگر خبر داد‪ .‬به نظر می رسد یکی‬ ‫از این کتاب ها برای گروه س��نی دانش اموزان دوره متوسطه و با‬ ‫یک سال فاصله منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫«بنیاد لبرون جیمز» میلیون ها دالر برای تحصیل دانش اموزان‬ ‫پایه های مختلف تحصیلی سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫کارگردان «هنرمند» رئیس‬ ‫داوران جشنواره سارایوو شد‬ ‫میشل ازاناویسوس کارگردان فرانسوی به عنوان رئیس هیات‬ ‫داوران بخش رقابتی جشنواره فیلم سارایوو انتخاب شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از اس��کرین‪ ،‬میش��ل ازاناویس��وس‬ ‫کارگردان فرانسوی که ابتدا با دو فیلم «او‪ .‬اس‪.‬اس ‪ :١١۷‬قاهره‪،‬‬ ‫اش��یانه جاسوس��ان» و «او‪ .‬اس‪ .‬اس ‪ :١١۷‬ریو جواب نمی دهد»‬ ‫با بازی «ژان دوژاردین» در نقش اصلی چهره ش��د و پس از ان‬ ‫با فیلم «هنرمند» توانس��ت ‪ 4‬جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم‬ ‫و کارگردانی را کس��ب کند‪ .‬امس��ال رئیس هیات داوران بخش‬ ‫رقابتی جش��نواره فیلم س��ارایوو در کشور بوس��نی و هرزگوین‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بیس��ت و ششمین جشنواره فیلم س��ارایوو از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۱‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در کشور بوسنی و هرزگوین برگزار می شود‪.‬‬ ‫«مطرب» پرفروش ترین‬ ‫فیلم تاریخ سینمای ایران شد‬ ‫فیلم س��ینمایی «مطرب» با زدن رک��ورد فروش «هزار پا»‬ ‫عن��وان پرفروش ترین فیلم تاریخ س��ینمای ایران را از ان خود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم سینمایی مطرب به تهیه کنندگی و‬ ‫کارگردانی مصطفی کیایی با فروش ‪ ۳۸‬میلیارد و ‪ ۵۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۴۶‬هزار تومان توانست رکورد فروش فیلم در تاریخ سینمای‬ ‫ایران را بشکند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی مطرب پیش از این نیز توانسته بود در نخستین روز اکران ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫بفروش��د و رکورد فروش روز اول س��ینما را که پیش از این متعلق به فیلم «ما همه با هم‬ ‫هستیم» بود را بشکند‪ .‬داستان این فیلم درباره یک خواننده است که پیش از اوج گرفتن‬ ‫با وقوع انقالب ‪ ۱۳۵۷‬از صحنه کنار می رود اما چون به اندازه کافی از ش��هرت و اقبال نیز‬ ‫برخوردار نبوده‪ ،‬نمی تواند خواننده لس انجلسی شود و در نهایت به خواننده مراس م تبدیل‬ ‫ی‪‎‬کند تا باالخره بتواند در هفته فرهنگی‬ ‫می ش��ود‪ .‬دخترش زیبا فرصتی را برای او پیدا م ‬ ‫ای��ران در ترکی��ه روی صحنه برود و کنس��رت برگزار کند و راهی ترکیه می ش��وند که در‬ ‫ادامه‪ ...‬در فیلم سینمایی مطرب‪ ،‬پرویز پرستویی در نقش ابراهیم بازی کرده است‪ .‬از دیگر‬ ‫بازیگران این فیلم می توان به الناز شاکردوست در نقش زیبا‪ ،‬محسن کیایی در نقش فواد‬ ‫و مهران احمدی در نقش مارش��ال اش��اره کرد‪ .‬همچنین بازیگران ترکیه ای مانند عایشه‬ ‫گول جوشکون حضور دارند‪ .‬پیش از این‪ ،‬عنوان از ان فیلم هزار پا به کارگردانی ابوالحسن‬ ‫داودی با فروش ‪ ۳۸‬میلیارد و ‪ ۴۸‬میلیون ‪ ۱۵۱‬هزار تومان در تاریخ ساز شد‪.‬‬ ‫خانه موزه اکبر رادی در گرو یک مکان‬ ‫همس��ر اکبر رادی و مدیرعامل بنیاد رادی‪ ،‬راه اندازی خانه‬ ‫موزه این هنرمند را خواس��ته ای ده س��اله دانست و گفت‪ :‬امید‬ ‫اس��ت به زودی مکانی برای تاس��یس این خانه موزه مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حمیده بانو عنقا درب��اره راه اندازی خانه‬ ‫م��وزه اکبر رادی توضیح داد‪ :‬در ده س��ال گذش��ته بارها برای‬ ‫راه اندازی این خانه موزه تقاضا داده ایم و دوستان شورای شهر‬ ‫و ش��هرداری هم ب��ا این موضوع اعالم موافقت می کنند ولی هن��وز مکانی برای راه اندازی‬ ‫این موزه مش��خص نش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره راه اندازی این خانه موزه در خانه اکبر رادی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ 3:‬س��ال پیش این پیش��نهاد مطرح ش��د ولی من به دالیل ش��خصی‪،‬‬ ‫امکان پذیرش ان را نداشتم اما امیدوارم پیگیری های ده ساله ما به نتیجه برسد و دوستان‬ ‫در ش��هرداری بتوانند مکانی مناس��ب را برای راه اندازی این خانه موزه مشخص کنند‪ .‬به‬ ‫گفته همس��ر اکبر رادی‪ ،‬درحال حاضر دفتر کار این هنرمند به همان شکل سابق در خانه‬ ‫او باقی مانده و ازانجاکه تابلوی بزرگی از او نصب ش��ده‪ ،‬گویی اکبر رادی پش��ت میز کار‬ ‫خود مش��غول نوش��تن اس��ت‪ .‬حمیده بانو عنقا اعالم کرد که تمام وس��ایل رادی از جمله‬ ‫وس��ایل ش��خصی مانند لباس ها‪ ،‬عینک‪ ،‬خودکار کتابخانه این نمایشنامه نویس در کنار‬ ‫دستنوش��ته های او در خانه این نویسنده نگهداری می شوند و با راه اندازی خانه موزه اکبر‬ ‫رادی ای��ن وس��ایل در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهن��د گرفت‪ .‬حمیده بانو عنقا‬ ‫همچنین امیدوار اس��ت بعد از ش��کل گیری این خانه موزه‪ ،‬جلسات بنیاد رادی در همان‬ ‫مکان برگزار ش��ود چراکه درحال حاضر این جلسات در خانه این هنرمند برپا می شود که‬ ‫محدودیت هایی به همراه دارد‪ .‬اکبر رادی زاده ‪ ۱۰‬مهر ‪ ۱۳۱۸‬در ش��هر مه گرفته رشت و‬ ‫یکی از مهم ترین س��تون های ادبیات نمایشی ایران است که در کارنامه هنری اش نگارش‬ ‫نمایش��نامه هایی همچون «روزنه ابی»‪« ،‬لبخند با شکوه اقای گیل»‪« ،‬افول»‪« ،‬پلکان»‪،‬‬ ‫«ش��ب روی سنگفرش خیس»‪« ،‬اهسته با گل سرخ»‪« ،‬ملودی شهر بارانی»‪« ،‬منجی در‬ ‫صبح نمناک»‪« ،‬از پشت شیشه ها»‪« ،‬امیز قلمدون»‪« ،‬ارثیه ایرانی»‪« ،‬باغ شب نمای ما»‪،‬‬ ‫«هاملت با ساالد فصل»‪« ،‬تانگوی تخم مرغ داغ» و‪ ...‬را دارد‪ .‬رادی ‪ ۵‬دی ‪ ۱۳۸۶‬بعد از یک‬ ‫دوره بیماری درگذش��ت و چندی بعد بنیاد این هنرمند به کوشش همسرش و تعدادی از‬ ‫نمایشنامه نویس��ان راه اندازی شد‪ .‬این بنیاد این روزها دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی را‬ ‫با دبیری بهزاد صدیقی برگزار می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«شبکه امنیتی» به بازار نشر امد‬ ‫«فیلم نگار» دیگر چاپ نمی شود‬ ‫برلین ‪ ۲۰۲۰‬زیر سایه‬ ‫یک بنیان گذار نازی‬ ‫گیشه‬ ‫جزئیات هفدهمین نمایشگاه تصویرسال و جشنواره‬ ‫فیل��م تصوی��ر در نشس��ت خب��ری با حضور س��یف اهلل‬ ‫صمدیان دبیر این رویداد تشریح شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نشس��ت خبری هفدهمین نمایشگاه‬ ‫تصویرس��ال و جش��نواره فیلم تصویر با حضور سیف اهلل‬ ‫صمدیان در تاالر امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��یف اهلل صمدی��ان دبیر نمایش��گاه تصویرس��ال و‬ ‫جش��نواره فیل��م تصوی��ر در ابتدای نشس��ت برگزاری‬ ‫هفدهمی��ن دوره این نمایش��گاه و جش��نواره را به فال‬ ‫نیک گرفت و گفت‪ :‬ما همیش��ه به دنبال شیرینی در کار‬ ‫هستیم و عدد ‪ ۷‬موجود در عنوان این دوره را به فال نیک‬ ‫می گیریم چون ‪ ۷‬عدد مقدس��ی است‪ ۱۷ .‬معنای خود و‬ ‫ش��رایط خاص خود را دارد‪ .‬هفدهمین نمایشگاه تصویر‬ ‫سال را به دالیل مشخص و قطعی خودمان در زمان خود‬ ‫و در محلی که خانه همیش��گی تصویر س��ال بوده است‪،‬‬ ‫شروع می کنیم‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در نمایش��گاه هفدهم نی��ز همچون‬ ‫دوره های گذش��ته‪ ،‬دو بخش ازاد و جوانان زیر ‪ ۲۵‬سال‬ ‫داریم که بخش جوانان زیر ‪ ۲۵‬سال مسابقه ای و رقابتی‬ ‫اس��ت‪ .‬این دوازدهمین دوره ای اس��ت که بخش جوانان‬ ‫زیر ‪ ۲۵‬س��ال به ش��کل رقابتی و به یاد محسن رسول اف‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫صمدیان با اش��اره به اضافه ش��دن بخش «چهل سال‬ ‫تهران» به این روی��داد‪ ،‬در مورد این بخش ویژه توضیح‬ ‫داد‪ :‬بخش خاصی را امس��ال به نمایش��گاه اضافه کردیم‬ ‫که تاکنون با این وس��عت انجام نش��ده است که «چهل‬ ‫س��ال تهران» نام دارد‪ .‬این بخش در شاخه های مختلف‪،‬‬ ‫تصاویری که در نخس��تین روز بع��د از انقالب تا روزهای‬ ‫اخی��ر رخ داده اس��ت‪ ،‬در خان��ه اتحادیه جم��ع اوری و‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫عزیزاهلل حاجی مشهدی – منتقد سینما‪:‬‬ ‫محمدعلی س��جادی‪ ،‬نویسنده و کارگردان فیلم «طالقم‬ ‫ب��ده ب ه خاط��ر گربه ه��ا»‪ ،‬در تمام س��ال های رک��ود کار‬ ‫فیلم سازی اش سرگرم کار بوده اس��ت‪ .‬برگزاری نمایشگاه‬ ‫نقاش��ی‪ ،‬نوشتن رمان‪ ،‬چاپ کتاب ش��عر و تدوین فیلم از‬ ‫نمونه های عینی فعالیت های اوست‪ .‬وقتی امیدی به تغییر‬ ‫ش��رایط نامس��اعد ندارد‪ ،‬خودش را‪ ،‬اگاهان��ه و دلبخواه با‬ ‫شرایط تطبیق می دهد‪ .‬تا افسرده نشود و بهانه ای برای بیکار ماندن و تنبلی نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بع��د از تجربه ه��ای موفقی چون مس��تند «حمی�� ِد ُهما»‪ ،‬اج��رای نمایش «بوف‬ ‫نه چن��دان کور» و فیلم «تمرین برای اجرا»‪« ،‬طالقم بده…» را با برداش��تی از یک‬ ‫داس��تان واقعی‪ ،‬برای شبکه نمایش خانگی ساخته است‪ .‬اثری که حتی در یک نگاه‬ ‫کلی نیز می توان به ساختار متفاوت ان پی برد‪ .‬امتیاز اصلی کار سجادی در اهمیت‬ ‫دادن به کار تحقیق و پژوهش است‪ .‬فرقی ندارد بخواهد فیلم مستند بسازد‪ ،‬یا فیلم‬ ‫داستانی…‬ ‫«طالقم بده…» به جز در بخش ورودی فیلم در صحنه داخل شدن به ساختمان‬ ‫دادگاه‪ ،‬به ش��یوه اثاری طراحی ش��ده که در یک موقعی��ت مکانی محدود – بدون‬ ‫اس��تفاده از نماهای خارجی یا نماهای باز و چشم اندازهای طبیعی‪ -‬شکل می گیرد‪.‬‬ ‫از همان ابتدا‪ ،‬مخاطب با دو ش��خصیت محوری فیلم (حس��ین و پرستو) در رسیدن‬ ‫به صحنه دادگاه همراه می ش��ود‪ .‬س��اختار ش��کلی اثر در طراحی کلی کار به گونه‬ ‫یک پالن‪ -‬س��کانس طراحی شده است که صدالبته با نمونه هایی که با هزار زحمت‬ ‫می کوش��ند تا بدون قطع و ب��رش در نماهای مختلف‪ ،‬کارهای��ی مثال متفاوت ارائه‬ ‫دهند‪ ،‬بر مبنای خط روایی س��اده ای پی ریزی شده اس��ت‪ .‬در شکل تولید‪ ،‬انتخاب‬ ‫و پ��رورش ایده اصلی‪ ،‬کم ش��مار بودن تع��داد بازیگران‪ ،‬نوع تدوی��ن‪ ،‬فیلم برداری‪،‬‬ ‫صداس��ازی و طراحی صدا به خوبی می توان نش��انه هایی از تجربه گرایی را شاهد بود‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬با پرهیز از برش های پی درپی در اس��تفاده از چهره قاضی دادگاه و تنها‬ ‫استفاده از صدای قاضی روی نماهای یک یا دو نفره حسین و پرستو‪ ،‬اشکارا برخالف‬ ‫قواعد تدوین کالس��یک عمل می کند‪ .‬سجادی در هر کار تازه اش‪ ،‬با نوجویی هایش‪،‬‬ ‫خود را از تکرار کارهای پیش��ین خودش دور نگه می دارد‪ .‬فیلم در فضاس��ازی خود‬ ‫با اس��تفاده از تصاویر محمدرضا سکوت و ضرباهنگ مناسب تدوین (کار محمدعلی‬ ‫س��جادی) و بازی های قابل قبول رضا موالیی و مریم همتیان با القای اگاهانه قالبی‬ ‫مس��تندگونه‪ ،‬می کوش��د به ما بگوید بخش عمده گزاره هایی که از زبان پرس��تو به‬ ‫قاضی و صد البته به مخاطبان فیلم ارائه می ش��ود‪ ،‬تداعی کننده فضاهایی توهمی و‬ ‫خیالی است که می تواند در بیماری های روانی و عصبی دخترک ریشه داشته باشد‪.‬‬ ‫یعنی حتی با وجود همه زخم ها و خراش های خون الود روی صورت پرس��تو‪ ،‬باز هم‬ ‫می توانی��م حضور گربه ها را – که قرار اس��ت دلیلی موجه برای طالق باش��د‪ -‬تنها‬ ‫حاص��ل توهم های ازاردهنده او بدانیم‪ .‬نکته ای که صد البته هضم ان برای مخاطب‬ ‫همگانی چنین اثری بس��یار دش��وار به نظر می رس��د‪ .‬از این دیدگاه‪ ،‬کار محمدرضا‬ ‫مصباح به عنوان تهیه کننده و سرمایه گذار چنین فیلمی به راستی ستودنی است‪.‬‬ ‫نقد فیلم‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!