روزنامه صمت شماره 1427 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1427

روزنامه صمت شماره 1427

روزنامه صمت شماره 1427

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سفرهای غیرضروری شرکت های‬ ‫دولتی ممنوع شد‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در بخش��نامه ای س��فرهای غیرض��روری از محل‬ ‫اعتبارات ش��رکت های دولتی را ممنوع اعالم کرد‪ .‬به گزارش س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در این بخش��نامه‪ ،‬هرگونه هزینه زائد‪ ،‬تشریفاتی و‬ ‫غیرضروری از جمله س��فرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های دولتی‬ ‫را ممنوع اعالم کرد‪ .‬این بخشنامه با هدف صرفه جویی و انضباط مالی بیشتر و‬ ‫در چارچ��وب اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضروری‬ ‫و جلوگیری از تجمل گرایی صادر شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1427‬پیاپی ‪2745‬‬ ‫با هدف تامین کسری بودجه‪ ،‬بانک ها ملزم به خرید اوراق مالی دولت می شوند‬ ‫سرمقاله‬ ‫سندروم‬ ‫«استراماچونی»‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫بالتکلیفی خودروهای‬ ‫دوگانه سوز‬ ‫بدعتی خطرناک‬ ‫در معادن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بورس همچنان پیشتاز دیگر‬ ‫بازارهای سرمایه گذاری‬ ‫‪10‬‬ ‫بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫و توان تولیدکنندگان‬ ‫منتظر شوک دوباره‬ ‫در بازار مسکن نباشید‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد‬ ‫مسیر رقابت را هموار می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫تهران میزبان هیات های تجاری مختلف از جهان بود‬ ‫«اذر» خوش خبر‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک ها به کمک دولت می ایند‬ ‫دولت در الیحه بودجه ‪ ،۹۹‬بانک ها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه ان به بانک‬ ‫مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است‪ .‬در جزء یک بند «م» تبصره ‪ ۵‬الیحه بودجه‪۹۹‬‬ ‫امده است که به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود‪ ،‬در راستای کنترل‬ ‫بلند م��دت نقدینگی و تورم و همچنین اجرای عملیات بازار ب��از و اعطای اعتبار در قبال‬ ‫وثیقه‪ ،‬به بانک مرکزی اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانک ها و موسسه های اعتباری‬ ‫که ش��امل خط اعتباری و اضافه برداشت می شود را وثیقه دار کند‪ ،‬به گونه ای که در پایان‬ ‫سال حداقل ‪٥٠‬درصد از بدهی بانک ها و موسسه های اعتباری به بانک مرکزی توثیق به‬ ‫اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد‪ .‬در این راستا هم سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به‬ ‫خطر دوگانه سوز کردن خودروها در کارگاه های غیرمجاز و بدون نظارت‬ ‫مراقب سیلندرهای دستکاری شده باشید‬ ‫‪3‬‬ ‫همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است‪ .‬کارشناسان معتقدند اوراق‬ ‫مالی عالوه بر اینکه می توانند بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش دهند‪ ،‬می توانند رابطه‬ ‫بانک ها با بانک مرکزی را نیز نظام مند و ساختارمند کنند‪ .‬همچنین به کنترل رشد نقدینگی‬ ‫و اعمال بهتر سیاست پولی از سوی بانک مرکزی کمک می کنند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سندروم‬ ‫«استراماچونی»‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫معاون وزیر امور خارجه‪ ،‬کنس��ول ترکیه‪ ،‬سفیر‬ ‫ایتالی��ا و وزی��ر ورزش از جمله اف��رادی بودند که‬ ‫به موضوع س��رمربی ابی های پایتخ��ت ورود پیدا‬ ‫کردند‪ .‬اس��تراماچونی به س��بب مش��کالتی که در‬ ‫دریافت حق الزحمه خود پیدا کرده بود از استقالل‬ ‫جدا ش��د و به ایتالیا رفت و قرارداد خود را فس��خ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این روی��داد چند جنبه مه��م در ایران دارد که‬ ‫می توان از زاویه ای دیگر به ان نگریست‪:‬‬ ‫اول‪ :‬به نظ��ر می رس��د تمام��ی تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان‪ ،‬وارد کنن��دگان و فع��االن تجاری‬ ‫نیازمند داشتن یک تیم فوتبال هستند تا با توجه‬ ‫به بذل توجه مسئوالن به این مقوله‪ ،‬مشکالت این‬ ‫بخش هم دیده ش��ود و مس��ئوالن در جایگاه های‬ ‫مختلف اداری به ان مسئله ورود پیدا کنند‪.‬‬ ‫ورود ای��ن همه فرد برای پرداخ��ت ‪ ۱۰۸‬هزار‬ ‫ی��ورو از مبلغ قرارداد ی��ک مربی هرچند در تیمی‬ ‫محبوب واقعا ج��ای تعجب داش��ت‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که درحال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان‬ ‫و فعاالن تجاری به س��بب تحریم ها با مش��کالت‬ ‫بسیاری روبه رو هستند و مفری نمی یابند‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬وقت��ی برای یک نقل و انتق��ال ‪ ۱۰۸‬هزار‬ ‫دالری اینق��در س��ختی وج��ود دارد و نیازمن��د‬ ‫ورود وزی��ر و وکیل و س��فیر اس��ت بای��د دید که‬ ‫ی��ک تولید کننده و فعال اقتصادی با چه فش��ارها‬ ‫و مش��کالتی درگیر اس��ت؟ ایا مس��ئوالن به این‬ ‫مش��کالت واقف هس��تند؟ ای��ا نبای��د و وقت ان‬ ‫نرسیده که به مش��کالت تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫اقتصادی توجه بیش��تری کرد و ب��ا نگاه عملیاتی‬ ‫برای حل مشکل این بخش از جامعه گام برداشت؟‬ ‫س��وم‪ :‬چ��را باید ب��رای ام��ری به ای��ن میزان‬ ‫بی اهمیت نس��بت به بس��یاری از مشکالت کشور‬ ‫اینقدر عالقه مند برای حل مش��کل وجود داش��ته‬ ‫باشد؟ روزهایی که صادرکنندگان در حال سروکله‬ ‫زدن ب��رای دریافت وجوه خود و مش��کالت انتقال‬ ‫ارز به داخل کش��ور هس��تند‪ ،‬چرا برای این دست‬ ‫از موارد‪ ،‬این همه داوطلب برای حل مشکل وجود‬ ‫ندارد؟‬ ‫چه��ارم‪ :‬واقعی��ت اقتص��اد امروز این اس��ت که‬ ‫صادرکنن��دگان کاال و خدم��ات ب��رای انتقال ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات ب��ه داخل کش��ور همچنان با‬ ‫مشکل روبه رو هستند‪.‬‬ ‫به گفت��ه بس��یاری از صادرکنندگان‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫برخی از س��ازمان های دولتی همچنان حمایت از‬ ‫ص��ادرات را جدی نمی گیرن��د‪ ،‬در حالی که دولت‬ ‫باید دیپلماس��ی اقتصادی را همگام با دیپلماس��ی‬ ‫سیاسی برای بهبود وضع اقتصاد و تجارت خارجی‬ ‫کشور در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫انچه مس��لم اس��ت‪ ،‬تضمین هرگونه استراتژی‬ ‫در بخش صنعت و کش��اورزی باید با نگاه صادرات‬ ‫محور باشد‪ ،‬این در حالی است که مشکالت زیادی‬ ‫پی��ش روی صادرکنندگان و بازرگان��ان ایرانی در‬ ‫ح��وزه نقل و انتق��االت ارز وج��ود دارد که هزینه‬ ‫صادرات را برای انها افزایش می دهد‪.‬‬ ‫پنج��م‪ :‬مدت هاس��ت ک��ه صادرکنن��دگان کاال‬ ‫و خدمات ب��رای انتقال ارز حاص��ل از صادرات به‬ ‫صورت بانکی و بازگش��ت ان به کش��ور با مشکل‬ ‫جدی روبه رو هس��تند‪ .‬مدت هاست که بسیاری از‬ ‫فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان در هر جلس��ه و‬ ‫نشستی از مش��کالت نقل و انتقال پول و صدمات‬ ‫این مش��کل بر اقتصاد س��خن می گوین��د و هنوز‬ ‫مشکل پابرجاست‪.‬‬ ‫اینجاس��ت ک��ه به نظ��ر می رس��د تمام��ی‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬صادرکنن��دگان‪ ،‬وارد کنندگان و‬ ‫فعاالن تجاری نیازمند داش��تن ی��ک تیم فوتبال‬ ‫هستند تا مشکالتش��ان دیده شود و مسئوالن در‬ ‫راس به ان مسئله ورود پیدا کنند‪.‬‬ ‫من نام این رویداد را «س��ندروم استراماچونی»‬ ‫می گذارم؛ رویدادی که در ان برای موضوعاتی که‬ ‫حتی می تواند مهم هم تلقی نشود (به لحاظ اندازه‬ ‫مالی و سلس��له مراتب اهمیت) این همه تالطم و‬ ‫خبر و حضور مسئوالن دیده می شود‪.‬‬ ‫ایا این امر طبیعی است؟ تصور کنیم که روزی‬ ‫انگال مرکل برای حل مشکالت مربی بایرن مونیخ‬ ‫به قضیه ورود پیدا کن��د! یا وزیری در ایتالیا برای‬ ‫حل مشکالت باشگاه میالن وارد میدان شود!‬ ‫در ای��ن ش��رایط به نظ��ر می رس��د س��ندروم‬ ‫اس��تراماچونی نوعی موج س��واری روی اتفاق های‬ ‫پوپولیس��تی است‪ .‬با این نگاه که چگونه می توانیم‬ ‫از این رویداد برای خود اعتبارکسب کنیم و بیشتر‬ ‫دیده شویم؟‬ ‫امیدوارم روزی در ای��ران احتیاجی به ورود این‬ ‫همه افراد برای حل چنین موضوعاتی نباشد؛ شاید‬ ‫ای��ن امر در ایران عادی به نظر برس��د اما در جهان‬ ‫مدرن بسیار غیرعادی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری در بخش��نامه ای‬ ‫سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های‬ ‫دولتی را ممنوع اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری در ای��ن بخش��نامه‪ ،‬هرگون��ه هزینه‬ ‫زائد‪ ،‬تش��ریفاتی و غیرضروری از جمله س��فرهای‬ ‫غیرضروری از محل اعتبارات ش��رکت های دولتی‬ ‫را ممن��وع اع�لام ک��رد‪ .‬این بخش��نامه ب��ا هدف‬ ‫صرفه جوی��ی و انضباط مالی بیش��تر و‬ ‫در چارچ��وب اجرای قانون نحوه اعمال‬ ‫نظارت بر کاهش هزینه های غیرضروری‬ ‫و جلوگیری از تجمل گرایی صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬جهانگیری تاکید ک��رد‪ :‬تخلف‬ ‫از ای��ن بخش��نامه‪ ،‬در حک��م تص��رف‬ ‫غیرقانونی در اموال عمومی محس��وب‬ ‫و طبق قوانین و مقررات‪ ،‬رس��یدگی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در این بخش��نامه امده است‪ :‬به منظور‬ ‫صرفه جوی��ی و انضباط مالی بیش��تر و‬ ‫در راس��تای بن��د (‪ )۱۶‬سیاس��ت های‬ ‫کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی و بن��د (‪)۲۱‬‬ ‫سیاس��ت های کلی نظ��ام اداری مبنی‬ ‫ب��ر صرفه جوی��ی در هزینه های عمومی‬ ‫کش��ور از طریق حذف هزینه های زائد‬ ‫و در اج��رای قانون نحوه اعم��ال نظارت بر کاهش‬ ‫هزینه های غیرضرور و جلوگی��ری از تجمل گرایی‬ ‫مص��وب ‪ ،۱۳۷۰‬انج��ام هرگون��ه هزینه ه��ای‬ ‫زائ��د‪ ،‬تش��ریفاتی و غیرضرور از جمله س��فرهای‬ ‫غیرضروری از محل اعتبارات ش��رکت های دولتی‬ ‫ممن��وع ب��وده و تخلف از ان به موج��ب ماده (‪)۳‬‬ ‫قان��ون مذکور‪ ،‬در حکم تصرف غیرقانونی در اموال‬ ‫عمومی محس��وب و طبق قوانین و مقررات مربوط‬ ‫رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫پیگیری دستیابی به امنیت پایدار در مجمع مجالس اسیایی‬ ‫عل��ی الریجانی صبح روز گذش��ته در راس هیات‬ ‫پارلمانی عازم ترکیه ش��د ت��ا در دوازدهمین مجمع‬ ‫عمومی مجالس اسیایی (‪ )APA‬حضور یابد‪ .‬انجمن‬ ‫مجالس اسیایی برای صلح (‪ )AAPP‬در سال ‪۱۳۷۸‬‬ ‫و به پیش��نهاد مجلس بنگالدش تش��کیل شد که در‬ ‫سال ‪ ۸۵‬به پیشنهاد تهران اساسنامه و نام انجمن از‬ ‫‪ AAPP‬به مجمع مجالس اس��یایی (‪ )APA‬تغییر‬ ‫یاف��ت‪ .‬یازدهمین مجمع عمومی مجالس اس��یایی‬ ‫اذر س��ال گذشته با موضوع «افزایش رونق اقتصادی‬ ‫در اس��یا» در استانبول برگزار ش��ده بود‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی پیش از عزیمت به کش��ور‬ ‫ترکی��ه برای حض��ور در دوازدهمین مجمع مجالس‬ ‫اسیایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬سفر به ترکیه‬ ‫برای حضور در مجمع مجالس کش��ورهای اس��یایی‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬در چند دهه اخیر‪ ،‬ش��اهد جهش‬ ‫قابل مالحظه کش��ورهای اسیایی در حوزه های علم‪،‬‬ ‫فناوری‪ ،‬تجارت و روش های حل مس��ائل‬ ‫سیاس��ی بوده ایم‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬مجمع مجالس اس��یایی‬ ‫در س��ال های اخی��ر‪ ،‬تالش ه��ای خوبی‬ ‫برای ایج��اد فرصت های تجاری‪ ،‬علمی و‬ ‫همچنین رایزنی در حوزه مسائل امنیتی‬ ‫و امنی��ت پایدار فراهم کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نمونه اینن گونه ارتباطات در سال های گذشته‬ ‫بین دولت ها و مجالس کش��ورهای اسیایی مالحظه‬ ‫و س��ازکارهایی در حوزه های اقتص��اد‪ ،‬امنیت و علم‬ ‫فراهم ش��ده که ش��انگهای نمون��ه ای از ان در حوزه‬ ‫روابط بین دولت های اس��یایی است‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬مجمع مجالس اسیایی‬ ‫در س��ال های اخی��ر‪ ،‬تالش های خوبی ب��رای ایجاد‬ ‫فرصت های تجاری‪ ،‬علمی و همچنین رایزنی در حوزه‬ ‫مسائل امنیتی و امنیت پایدار کرده و در این اجالس‬ ‫نیز همین تفکر دنبال خواهد شد؛ چراکه‬ ‫رویکرد قرن معاصر‪ ،‬توجه به تاثیرگذاری‬ ‫کشورهای اسیایی است‪ .‬الریجانی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬مجم��ع مجالس اس��یایی فرصت‬ ‫رایزنی برای بهتر ش��دن روابط اقتصادی‬ ‫بین کشورها و گسترش انواع همکاری ها‬ ‫باتوجه به س��نخیت کش��ورها با یکدیگر‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه درباره همکاری ها در حوزه انرژی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باتوجه به اینکه بخش زیادی از انرژی دنیا‬ ‫در منطقه اس��یا وجود دارد‪ ،‬همکاری ها در این حوزه‬ ‫از اهمیت بس��زایی برخوردار است‪ .‬همچنین در این‬ ‫نشس��ت ها درباره اس��تفاده از فناوری میان کشورها‬ ‫و همکاری ه��ای محیط زیس��تی بحث های متنوعی‬ ‫انج��ام می ش��ود تا از ظرفیت کش��ورهای اس��یایی‬ ‫اس��تفاده شود‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه مجمع عمومی مجالس اسیایی فرصتی است تا‬ ‫باتوجه به شرایط منطقه‪ ،‬گفت وگویی با ترکیه داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این اجالس متش��کل از مجالس‬ ‫کش��ورهای اسیایی است‪ .‬کشورهای اسیایی در قرن‬ ‫معاص��ر جهش خوبی در موضوعات مختلف از جمله‬ ‫اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری داشته اند‪.‬‬ ‫الریجانی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫مصوبات اجالس های س��ال گذش��ته مجمع عمومی‬ ‫مجالس اسیایی پیگیری می شود یا خیر؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫در اجالس ها هماهنگی مصوبات و موضوعات مطرح‬ ‫می شود و بیشتر مصوبات برای پایه گذاری در راستای‬ ‫همکاری دولت هاست تا بتوانیم تجارت بین کشوری‬ ‫را بی��ن اعضای اجالس ایج��اد کنیم‪ .‬در اجالس های‬ ‫گذش��ته س��ازکارهای بین دولت ها تا حدودی بحث‬ ‫و فراه��م ش��ده و در اجالس هایی ک��ه بین دولت ها‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬در این زمینه بحث می کنند تا زمینه‬ ‫همکاری علمی و فناوری بیش از گذشته فراهم شود‪.‬‬ ‫اماده میانجی گری در مناقشه قره باغ هستیم‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه با اع�لام اینکه‬ ‫گس��ترش رواب��ط بی��ن ای��ران و ژاپ��ن از اه��داف‬ ‫اصلی س��فر روحانی به توکیو اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ژاپن‬ ‫پیش��نهادهایی برای کاهش تن��ش در منطقه داده‬ ‫که از روی حس��ن نیت بوده و امید اس��ت در سفر‬ ‫ریاست جمهوری برخی اقدامات رو به جلو باشد تا به‬ ‫نتیجه مطلوب برسیم‪.‬‬ ‫سیدعباس موس��وی در نشست خبری در تبریز‪،‬‬ ‫سفر رئیس جمهوری به ژاپن را مهم دانست و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬هرگونه س��فر خارجی که طراحی می ش��ود‪،‬‬ ‫امیدواری��م ثمربخ��ش باش��د زی��را اگر‬ ‫احساس کنیم س��فری ثمر ندارد به طور‬ ‫قطع ان سفر طراحی نخواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره‬ ‫به تبادل زندانی بی��ن ایران و امریکا در‬ ‫هفته گذش��ته و احتمال ت��داوم ان در‬ ‫این��ده گفت‪ :‬بعد از ازادی زندانی ایرانی‬ ‫در امریکا‪ ،‬اقای ظریف پیشنهاد نقل و انتقال به طور‬ ‫بس��ته را در توییت خود مطرح کردند و اکنون هم‬ ‫بعد از مبادله ما اماده هس��تیم تا همه گروگان هایی‬ ‫را که در امریکا داریم مبادله کنیم و توپ‬ ‫در زمین امریکاست‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه درباره‬ ‫گسترش روابط با کشورهای همسایه از‬ ‫جمله لغ��و روادید بین ایران و جمهوری‬ ‫اذربایج��ان با تاکید ب��ر اینکه جمهوری‬ ‫اذربایجان یک کش��ور مهم در معادالت‬ ‫منطقه ای و از جمله کش��ورهای دوست ایران است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از راه های گسترش ارتباطات‪،‬‬ ‫کاهش موانع در سفر اتباع به دو کشور است و ما هم‬ ‫سعی کردیم تا به طرف مان این حسن نیت را نشان‬ ‫دهیم و تاکن��ون با جمهوری نخج��وان لغو روادید‬ ‫را داش��تیم و مذاکرات درب��اره اینکه این موضوع به‬ ‫کشورهای همسایه دیگر گسترش یابد‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران با اش��اره به‬ ‫تن��ش میان ارمنس��تان و جمه��وری اذربایجان بر‬ ‫س��ر قره باغ اظهار کرد‪ :‬مواضع ای��ران درباره قره باغ‬ ‫مش��خص اس��ت و م��ا ام��اده تعام��ل و همکاری‬ ‫ب��ا جمه��وری اذربایجان و ارمنس��تان ب��رای حل‬ ‫مسالمت امیز اختالف ها هستیم‪.‬‬ ‫بوفه های مدرسه ها از مراکز رسمی خرید کنند‬ ‫وزی��ر اموزش و پرورش درباره وجود کیک های مش��کوک و‬ ‫الوده به قرص در مدرس��ه ها توضیحات��ی ارائه کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬محس��ن حاجی میرزایی در حاش��یه ایی��ن قدردانی از‬ ‫پژوهشگران و فناوران برتر دانش اموزی که در دبیرستان نمونه‬ ‫دولتی منطقه ‪ ۲‬اموزش و پرورش برگزار شد در این باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این کیک ها لزوما در مدرسه یافت نشده و در برخی استان ها‬ ‫نظرگاه‬ ‫عل��ی ربیع��ی‪ ،‬دس��تیار ارتباط��ات اجتماع��ی‬ ‫رئیس جمه��وری و س��خنگوی دولت‪ :‬ای��ن روزها‬ ‫ضرورت اقناع افکار عمومی را به کرات می ش��نویم‪.‬‬ ‫اینکه بای��د جامعه برای افزایش ن��رخ بنزین اقناع‬ ‫می ش��د‪ .‬من ه��م معتقدم که ما اقن��اع نکردیم اما‬ ‫موض��وع اقناع م��ورد نظر من اقن��اع جامعه درباره‬ ‫تحریم است‪ ۱۹ .‬اذر در ایین روز دانشجو در دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف‪ ،‬در تشریح وضعیت اقتصادی فعلی‬ ‫و نابسامانی معیش��تی مردم عنوان کردم که ریشه‬ ‫این مش��کالت به ش��رایط اقتصاد در ‪ ۶۰‬سال اخیر‪،‬‬ ‫نبود اصالحات س��اختاری‪ ،‬بودجه متکی بر نفت و‬ ‫فقدان توس��عه سیاس��ی‪-‬اجتماعی و تمرکز صرف‬ ‫ب��ر حوزه اقتصاد توزیعی که متضمن رش��د پایدار‪،‬‬ ‫بزرگ شدن اقتصاد و توانمند کردن اقشار فرودست‬ ‫نس��ت‪ ،‬بازمی گردد‪ .‬در این ‪ ۶‬دهه با سیاس��ت های‬ ‫تود ه س��تایانه و ایجاد رضای��ت اجتماعی با تزریق‬ ‫پول نفت به سفره مردم و اعطای یارانه های مختلف‬ ‫داخل بعضی از کیک ها قرص هایی قرار داده شده که بررسی ها‬ ‫نش��ان می دهد این کار در فرایند تولید اتفاق نیفتاده بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این قرص ها تغییر ش��کل و رنگ نداش��ته اند؛ بنابراین در‬ ‫فرایند تولید وارد کیک ها نش��ده بود و باتوجه به این ش��رایط‬ ‫توصیه ما به همه مدرس��ه ها این اس��ت که بوفه های مدرسه ها‬ ‫فق��ط از مراکز رس��می توزیع‪ ،‬اقالم مورد نی��از دانش اموزان را‬ ‫خری��داری کنند‪ .‬حاجی میرزایی ادامه داد‪ :‬همچنین باید اولیا‬ ‫این اقالم را کنترل کنند‪ ،‬زیرا خوراکی هایی که چنین تغییراتی‬ ‫در ان ایجاد شده قابل مشاهده و به سرعت کامال قابل دسترسی‬ ‫است‪ .‬حاجی میرزایی افزود‪ :‬انگیزه و تالش خانواده ها و مدرسه‬ ‫به گس��ترش پژوهش کمک می کند‪ .‬از خیران درخواست دارم‬ ‫به حیطه پژوهش یاری نیز ورود کنند‪.‬‬ ‫باید از این حوادث تلخ درس گرفت‬ ‫سعی ش��ده نوعی ارام بخشی اجتماعی‬ ‫بدون رش��د فراگیر ایجاد ش��ود‪ .‬تالش‬ ‫سیاست گذاران در دوره های مختلف بر‬ ‫این بوده که این ارام بخش��ی اجتماعی‬ ‫نه با ش��کل گیری نهادهای میانجی که‬ ‫با اقتصاد توزیعی محقق ش��ود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر ابعاد دیگر توسعه به دلیل نبود باور‬ ‫به سیاست گذاری های مناسب مغفول ماند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن در دوره اخیر به حاکمیت رس��یدن یک گروه‬ ‫ضد ایران��ی در امریکا‪ ،‬سیاس��ت های مداخله گرانه‬ ‫امریکا و نفت خواه��ی از منطقه و مقاومت ما منجر‬ ‫به تحریم ش��دید ایران شده که در طول تاریخ هیچ‬ ‫کش��وری چنین تحریمی را تجربه نکرده است‪ .‬اثر‬ ‫ای��ن تحریم چنان بود که وقت��ی از فروش نفت به‬ ‫شدت کاسته شد‪ ،‬به طور قطع سیاست های اقتصاد‬ ‫توزیع��ی پاس��خگو نب��وده و از جهت دیگ��ر اندازه‬ ‫اقتصاد ایران به علت فقدان س��رمایه گذاری رش��د‬ ‫عکس روز‬ ‫نکرده و در نتیجه فشار بر طبقات پایین‬ ‫جامع��ه افزایش می یاب��د‪ .‬چندی پیش‬ ‫اقای اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری نکاتی درباره س��ختی‬ ‫ف��روش نفت گفت ک��ه دیدیم مخالفان‬ ‫دول��ت چ��ه هیاهویی بر س��ر ان ایجاد‬ ‫کردن��د‪ .‬در حالی که این تنها ش��مه ای‬ ‫از مشکالتی اس��ت که تحریم ایجاد کرده و جامعه‬ ‫حق دارد و باید بداند‪ .‬امروز من معتقدم ما اش��تباه‬ ‫کردی��م‪ ،‬باید مس��ئله تحریم را ب��رای مردم به طور‬ ‫ش��فاف تبیین می کردی��م‪ ،‬اما ب��رای جلوگیری از‬ ‫سوءاستفاده دشمنان امکان تشریح وضعیت را برای‬ ‫مردم نداش��تیم و نتیجه اینک��ه مخالفان دولت ان‬ ‫را دس��تمایه اتهام های ناروا علیه دولت قرار دادند‪.‬‬ ‫مخالف��ان دولت از تحریم ها خش��نودند زیرا دولت‬ ‫زیر فشار قرار می گیرد‪ ،‬مخالفان نظام خشنودند که‬ ‫تحریم ه��ا نظام را هدف قرار داده و حتی گروه های‬ ‫وابس��ته به امریکا می گویند «م��ردم در خیابان ها‬ ‫علیه تحریم ش��عار نمی دهند‪ ،‬بلکه علیه نظام شعار‬ ‫می دهند» و مایک پمپئو و برایان هوک نیز مطالبی‬ ‫به همی��ن مضمون بیان کردن��د‪ .‬ناارامی های ابان‬ ‫و موج س��واری مخالفان دیرین م��ا و دنباله روهای‬ ‫امری��کا در کن��ار دول��ت امریکا یک ب��ار دیگر و به‬ ‫هولناک تری��ن ش��کل‪ ،‬خط��ای رویک��رد کتمان و‬ ‫انکارگرایانه در قبال تحریم ها را نش��ان داد‪ .‬باید از‬ ‫این حوادث تلخ درس گرفت و بر مبنای «سیاست‬ ‫حقیقت» حقایق تحریم ها را به ملت گفت و توافق‬ ‫اجتماعی جدیدی با مل��ت منعقد کرد‪ .‬رخدادهای‬ ‫تلخ اخیر محصول سیاس��ت غلط اطالع رسانی (در‬ ‫حقیقت «اطالع نرسانی») درباره تحریم ها بود‪ .‬باید‬ ‫به پرس��ش «برای چی تحریم می ش��یم» و تحریم‬ ‫چیست پاسخ داد؛ در غیر این صورت همه فجایعی‬ ‫که تحریم بر س��ر ایران می اورد به جانب حاکمیت‬ ‫فرافکنی خواهد شد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫امریکا مانع صدور بیانیه اثار منفی تحریم‬ ‫قلعه رودخان‪ ،‬بزرگ ترین قلعه اجری ایران‬ ‫عکس‪ :‬مشرق‬ ‫هی��ات امریکایی در سی وس��ومین کنفرانس بین المللی صلیب س��رخ و هالل احم��ر‪ ،‬مانع تصویب بند‬ ‫پیش��نهادی ایران درباره اثار منفی تحریم ها بر ارائه کمک های بشردوس��تانه به انسان های متاثر از بالیای‬ ‫طبیعی ش��د‪ .‬به گزارش اداره کل اطالع رس��انی و امور س��خنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬در جریان برگزاری‬ ‫سی وس��ومین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر‪ ،‬هیات امریکایی به همراه هیات های کانادا و‬ ‫انگلیس با تصویب بند پیش��نهادی کش��ورمان درباره اثار منفی تحریم ها بر ارائه کمک های بشردوستانه به‬ ‫انسان های متاثر از بالیای طبیعی مخالفت کرد‪ .‬به گفته اسماعیل بقایی هامانه‪ ،‬سفیر و رئیس هیات ایران در‬ ‫این کنفرانس‪ ،‬در واکنش به این اقدام هیات امریکایی گفت‪ :‬مخالفت علنی امریکا با ابراز نگرانی کنفرانس‬ ‫درباره اثار منفی تحریم ها بر امور بشردوستانه‪ ،‬به روشنی دروغ بودن ادعاهای این کشور مبنی بر مستثنا‬ ‫بودن موضوعات بشردوس��تانه از ش��مول تحریم ها را ثابت کرد‪ ،‬این در حالی است که تعداد قابل توجهی از‬ ‫کشورها از ایده پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران حمایت کرده بودند‪ .‬بقایی هامانه تاکید کرد‪ :‬تحریم های‬ ‫یکجانبه امریکا ناقض اصول بنیادین بشردوس��تانه و حقوق بش��ر اس��ت‪ .‬سی وسومین کنفرانس بین المللی ‬ ‫صلیب سرخ و هالل احمر در هفته گذشته با حضور نمایندگان دولت ها‪ ،‬نهضت های ملی صلیب سرخ و هالل‬ ‫احمر و س��ازمان مردم نهاد در ژنو برگزار شد‪ .‬پیامدهای منفی تحریم بر کارکرد مستقالنه و انسان دوستانه‬ ‫نهادهای بشردوس��تانه از جمله مواردی بود که به صراحت در سخنان مقامات فدراسیون بین المللی صلیب‬ ‫سرخ از جمله رئیس کمیسیون جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر بر ان تاکید شده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سفرهای غیرضروری شرکت های دولتی ممنوع شد‬ ‫وزارت امورخارجه‪ -‬وزیر خارجه کشورمان‬ ‫به منظور ش��رکت در «فروم دوحه» به قطر رفت‪.‬‬ ‫قرار اس��ت محمدجواد ظریف در این سفر ضمن‬ ‫س��خنرانی در فروم دوحه دیدار و گفت وگوهایی‬ ‫نیز در حاشیه این نشست با برخی همتایان خود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ماهاتی��ر محمد که برای ش��رکت در‬ ‫ی��ک مجم��ع بین المللی در دوحه قطر موس��وم‬ ‫ب��ه همای��ش دوحه ‪ ۲۰۱۹‬به س��ر می برد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مالزی از اعمال دوباره تحریم های یکجانبه‬ ‫ای��االت متحده علیه ایران پش��تیبانی نمی کند‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر مالزی به رس��انه ها گفت‪ :‬مالزی و‬ ‫دیگر کشورها یک بازار بزرگ را به علت تحریم ها‬ ‫علیه ایران از دس��ت داده ان��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬این‬ ‫تحریم ها به طور اش��کار منشور س��ازمان ملل و‬ ‫حقوق و قوانین بین المللی را نقض کرده است‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ ۳۹ -‬نماینده مجلس خواس��تار‬ ‫اس��تیضاح وزیر کش��ور به دلی��ل عملکرد وی در‬ ‫ناارامی ه��ای ابان ش��دند‪ .‬به گفته علی مطهری‬ ‫م��وارد اس��تیضاح به این ش��رح اس��ت‪ -۱ :‬وزیر‬ ‫کش��ور از ط��رف دولت مس��ئول اصل��ی اجرای‬ ‫تصمیم ش��ورای هماهنگی اقتصادی س��ران قوا‬ ‫درباره مدیریت مصرف سوخت بوده است‪ .‬ایشان‬ ‫مقدمات و تمهیدات الزم برای اجرای این تصمیم‬ ‫به ویژه در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم‬ ‫نکرده و اس��یب جدی به نظام جمهوری اسالمی‬ ‫وارد کرده است‪ -۲.‬وزیر کشور حتی برای شرایط‬ ‫اغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی نیندیش��یده بود‬ ‫و شوراهای تامین استان ها دیر وارد عمل شدند‪.‬‬ ‫اگر تدبیر و تالشی که از روز سوم ناارامی ها از نظر‬ ‫حفاظت از محل های حس��اس اعمال شد از ابتدا‬ ‫اعمال ش��ده بود‪ ،‬به طور قطع این مقدار خسارت‬ ‫مالی و جانی پدید نمی امد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬محمد فیصل‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫پاکستان اعالم کرد عمران خان‪ ،‬نخست وزیر این‬ ‫کش��ور به منظور مذاکره با س��ران س��عودی در‬ ‫چارچ��وب تالش برای کاه��ش تنش بین ریاض‬ ‫و تهران‪ ،‬به عربس��تان سفر می کند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که گزارش ها از وجود جهشی خاص در این‬ ‫زمینه حکایت می کند‪ .‬فیصل تاکید کرد این سفر‬ ‫عمران خان‪ ،‬چهارمین س��فر وی به عربستان در‬ ‫س��ال جاری میالدی است و این امر نشان دهنده‬ ‫روابط متمایز اسالم اباد و ریاض است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مش��اور رهبر معظم انقالب در امور‬ ‫بین الملل و عضو ش��ورای عال��ی مجمع جهانی‬ ‫اه��ل بیت (ع) گف��ت‪ :‬امریکایی ها پس از ناکامی‬ ‫برای به پیروزی رس��اندن داعش و دس��تیابی به‬ ‫اهداف خ��ود در منطقه‪ ،‬طرح خود را تغییر داده‬ ‫و به دنبال اس��تفاده از باقیمانده های حزب بعث و‬ ‫برخی گروه های دیگر برای توطئه افکنی در عراق‬ ‫هستند‪ .‬علی اکبر والیتی در جریان سخنرانی در‬ ‫یکصد وهشتادوهش��تمین اجالس ش��ورای عالی‬ ‫مجم��ع جهانی اهل بی��ت (ع) افزود‪ :‬در بولیوی‪،‬‬ ‫ونزوئال‪ ،‬سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬یمن‪ ،‬عراق‪ ،‬کره شمالی و‬ ‫شرق اس��یا‪ ،‬امریکا طرح و برنامه مشترکی را در‬ ‫حال اجرا دارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران در واکنش‬ ‫به اظهارات وزیر امور خارجه المان در پاس��خ به‬ ‫پرس��ش یکی از نمایندگان پارلمان این کش��ور‬ ‫ضمن محکومیت این س��خنان اف��زود‪ :‬این گونه‬ ‫اظهارات غیرمسئوالنه و مداخله جویانه نمی تواند‬ ‫کوتاهی برخی کشورهای اروپایی در پایبندی به‬ ‫تعهدات ش��ان در برجام و نی��ز واکنش منفعالنه‬ ‫نس��بت به رویکرد تروریس��م اقتصادی امریکا و‬ ‫مسئولیت ناشی از ان را تحت شعاع قرار دهد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬روزنام��ه امریکای��ی «وال اس��تریت‬ ‫ژورنال» در گزارش��ی نوشت‪ :‬عربستان سعودی‬ ‫به دنبال کاهش تنش با ایران اس��ت‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش عربس��تان س��عودی تالش می کند تا با‬ ‫ایران و دیگر مخالفان منطقه ای اش ارتباط برقرار‬ ‫کند‪ .‬به نوش��ته این روزنامه امریکایی‪ ،‬مقام های‬ ‫س��عودی نسبت به خطرهایی که درگیری و نزاع‬ ‫برای اقتصادش��ان به بار می اورد‪ ،‬بس��یار نگران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪-‬منصور العتیب��ی‪ ،‬نماینده دائم کویت‬ ‫در س��ازمان مل��ل با اش��اره به اینکه کش��ورش‬ ‫نمی خواهد ای��ران را در محاص��ره ببیند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ایران کشور همسایه مسلمان ما است و هیچ‬ ‫کس طرفدار نظام و شیوه تحریم نیست‪ .‬العتیبی‬ ‫در مصاحبه ای تلویزیونی با ش��بکه الجزیره قطر‬ ‫ب��ا ابراز امیدواری از اینک��ه اختالف های موجود‬ ‫بین کش��ورهای منطقه برطرف شود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫نشانه هایی مثبت پیرامون امکان مذاکره دوجانبه‬ ‫تهران و واشنگتن به چشم می خورد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬عباس��علی کدخدای��ی در صفح��ه‬ ‫ش��خصی خود در توییتر نوش��ت‪ :‬فرایند بررسی‬ ‫صالحیت ها در هیات های اجرایی اغاز شده است‪.‬‬ ‫اعضای هیات های اجرایی باید در بررسی سوابق‬ ‫و صالحیت داوطلبان‪ ،‬دقت کافی داش��ته باشند؛‬ ‫مبادا حق مردم و داوطلبان تضییع شود‪ .‬شورای‬ ‫نگهبان نیز براس��اس قانون و در فرصت مقرر به‬ ‫شکایات داوطلبان رسیدگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫رویدادهای‬ ‫استارت اپی از ایده‬ ‫تا پدیده در صنعت‬ ‫گزارش‬ ‫قطار در میانه‬ ‫راه چابهار‬ ‫توپ شلوغی مترو‬ ‫در زمین بنزین‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از خطر دوگانه سوز کردن خودروها در کارگاه های غیرمجاز‬ ‫مراقب سیلندرهای دستکاری شده باشید‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬دولت دوازدهم در حالی به س��وی‬ ‫واقعی کردن نرخ بنزین حرکت کرد که قدرت خرید مردم‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور پایین بوده و افزایش‬ ‫نرخ کاالها که وزی��ران مرتبط ادعای کنترل و نظارت ان‬ ‫را داشتند شرایط را حتی برای قشری که خودرو شخصی‬ ‫ندارند‪ ،‬س��خت تر کرده اس��ت‪ .‬فراهم نبودن زیرساخت ها‬ ‫در بخش ن��اوگان حمل ونقل عموم��ی وضعیت این امر را‬ ‫بحرانی تر کرده و مسافران هر روز مترو و اتوبوس به شوخی‬ ‫و جدی عن��وان می کنند وضعیت ناوگان حمل و نقل ایران‬ ‫روزبه روز به ش��رایط هند و پاکستان نزدیک تر می شود؛ از‬ ‫این رو مردم برای رفع مش��کل موجود به سوی دوگانه سوز‬ ‫کردن خودروهای خود رو اورده اند که در این بس��تر باید‬ ‫عنوان شود ضعف زیرس��اختی منجربه ضعف فرهنگی در‬ ‫س��طح جامعه شده اس��ت‪ .‬شلوغی وس��ایل نقلیه عمومی‬ ‫و وضعی��ت نابهنجار ان در س��اعت های ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬صبح و ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۷‬ش��ب باعث ش��ده صاحبان خودرو ب��رای فرار از این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬خودروهای خود را دوگانه سوز کنند؛ البته عنوان‬ ‫می ش��ود این مس��ئله امری مبارک است زیرا ایران ذخایر‬ ‫گازی زیادی دارد که می تواند جایگزین بنزین شود‪ .‬وقتی‬ ‫با کارشناس��ان برای راهنمای��ی صاحبان خودرو گفت وگو‬ ‫می شود عنوان می کنند ضعف های قانونی و مشکالت این‬ ‫بخ��ش می تواند در اینده ای نه چن��دان دور این موضوع را‬ ‫را تبدی��ل به معضلی دیگر کرده و مش��کالت اجتماعی و‬ ‫بهداش��تی کش��ور را افزایش دهد؛ از این رو‪،‬‬ ‫بر ان‬ ‫اس��ت موضوع دوگانه س��وز کردن خودروهای بنزینی را از‬ ‫ابعاد گوناگون در گفت وگو با کارشناس��ان و فعاالن حوزه‬ ‫س��ی ان جی پیگیری کند و با اشاره به ضعف ها و قوت های‬ ‫موجود‪ ،‬اطالع رسانی به نس��بت کاملی در این حوزه انجام‬ ‫دهد‪ .‬این اطالع رس��انی هم می تواند برای صاحبان خودرو‬ ‫مفید واقع شود و هم مدیران دست اندرکار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را در جریان امور قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستکاری سیلندر‬ ‫حس��ن کریم یک��ی از کارشناس��ان حوزه س��وخت در‬ ‫این باره ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬مقاله های زی��ادی درباره مزیت‬ ‫گاز نس��بت به بنزین نوشته شده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫ایران دومین کش��ور به لحاظ ذخایر گازی در جهان است‬ ‫این نعمت خدادادی می تواند برای داخل اس��تفاده ش��ود‪.‬‬ ‫جایگزینی سیس��تم سوخت گاز با بنزین ماهیتا کار خوبی‬ ‫اس��ت اما به ش��رط انکه درست اجرا ش��ود و یک متولی‬ ‫مش��خص داشته باش��د که موضوع را منس��جم هدایت و‬ ‫رهبری کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر مش��کلی که در این حوزه وجود‬ ‫دارد هماهن��گ نبودن نهادهای مربوط به موضوع اس��ت‪.‬‬ ‫به هرحال هر نهاد یک سلس��له قوانی��ن و مقررات خود را‬ ‫دارند که که مسئله را پیچیده می کند؛ سازمان استاندارد‬ ‫یک سلس��له مقررات خودش را دارد‪ ،‬ش��رکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی ایران یک سلسله الزامات‪ ،‬وزارت کشور‬ ‫و‪ ...‬همین طور؛ از ای��ن رو جایی که این نهادهای گوناگون‬ ‫باید بر س��ر موضوع به توافق برسد دچار چالش می شویم‪.‬‬ ‫اگر هم توافقی انجام شود به طور معمول مقطعی است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در کشور این گونه است که وقتی مسئله ای‬ ‫به وجود می اید همه نهادها دور یک میز جمع می ش��وند‬ ‫که راهکار چیس��ت؟ اما پس از اینکه موضوع کمی عادی‬ ‫می شود و از مشکل ابتدایی فاصله زمانی می گیریم موضوع‬ ‫به فراموش��ی سپرده می ش��ود؛ در واقع باید ستادی داشته‬ ‫باشیم که بتواند این هماهنگی ها را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��ازمان ملی استاندارد نقش نظارت بر روند‬ ‫استانداردسازی سیلندر و خودرو را دارد؛ اما اینکه خودرو‬ ‫دوگانه س��وز در خط تولید استاندارد ساخته می شود و در‬ ‫ادامه پس از تحویل چه نهادی باید نظارت داش��ته باش��د‬ ‫برش سیلندر فشار قوی گاز برای جابه جایی محموله های قاچاق‬ ‫دستکاری برای قاچاق یکی از خطراتی است که در کمین خودروهای گازسوز‬ ‫ن س��یلندرها باید بدون درز بوده و هیچ نقطه جوش��ی روی‬ ‫وجود دارد‪ .‬مخز ‬ ‫انها وجود نداش��ته باش��د‪ .‬برخی از افراد برای جابه جایی کاالهای قاچاق روی‬ ‫سیلندرها برش ایجاد می کنند و محموله مورد نظر را داخل ان جاسازی کرده‬ ‫و دوب��اره انها را جوش می دهن��د‪ .‬در ادامه برای خارج کردن مواد دوباره باز‬ ‫می ش��وند‪ .‬این نوع سیلندرها در چرخه مصرف وجود دارد و خطری است که‬ ‫در کمین خودروهای دوگانه سوز است‬ ‫تا س��یلندرها دس��تکاری نشوند چون مش��کالتی در این‬ ‫حوزه وجود دارد موضوع دیگری اس��ت‪ ۴۰ .‬تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از حوادثی که رخ می دهد مربوط به دس��تکاری سیلندرها‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیاز در حوزه دوگانه س��وز کردن خودروها در کشور وجود‬ ‫دارد از تخصص مورد نیاز سیلندر تا ساخت خودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��کل در بخش قوانین به ویژه در حوزه نظارت کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیران باالدس��تی به طور دائم مس��ئولیت ها را به‬ ‫گردن دیگری می اندازند و راننده ای که شناختی نسبت به‬ ‫سیلندر و تیپ ان ندارد و خطراتی که در این حوزه ممکن‬ ‫است وجود داشته باشد‪ ،‬دچار حادثه می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه سوخت یاداور شد‪ :‬مدیران مربوط‬ ‫باید یک متولی انتخاب کنند و مسئولیت هر نهاد را به طور‬ ‫مشخص اعالم کنند‪.‬‬ ‫کری��م با بی��ان اینک��ه در اس��تاندارد واژه ای به نام مقام‬ ‫ذی ص�لاح وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن مق��ام ذی صالح در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگ��ون متفاوت اس��ت به عن��وان مثال در‬ ‫تاسیس��ات س��ی ان جی‪ ،‬در حوزه ایمنی‪ ،‬وزارت کار مقام‬ ‫ذی ص�لاح ش��ناخته می ش��ود؛ در ح��وزه سیس��تم های‬ ‫اتش نش��انی س��ازمان اتش‪‎‬نشانی متولی اس��ت؛ در حوزه‬ ‫استانداردسازی سازمان استاندارد و‪....‬‬ ‫او گفت‪ :‬ما باید به وس��یله مقام ذی صالح موقعیت کاری‬ ‫ه��ر فرد و نه��ادی را مش��خص و تعریف کنی��م‪ .‬دولت و‬ ‫مجلس شورای اسالمی در این باره وظیفه دارند مسئولیت‬ ‫تک تک نهادها را مش��خص و روشن کنند تا هماهنگی در‬ ‫کارها به وجود اید‪.‬‬ ‫کری��م در پای��ان گفت‪ :‬اگر ام��ور با هماهنگ��ی و نظم‬ ‫مشخص باشد با مش��کلی روبه رو نخواهیم شد و صاحبان‬ ‫خودرو و سایر کسانی که با ان تجهیزات سروکار دارند به‬ ‫شکل ایمن می توانند به کار خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫کری��م در ادامه با بیان اینکه همه اس��تانداردهای مورد‬ ‫مه��دی نگهدار از دیگر کارشناس��ان حوزه س��وخت در‬ ‫‹ ‹خدمات غیرمجاز‬ ‫کری��م درباره چرایی دس��تکاری س��یلندرها هم گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از این دس��تکاری مرب��وط به قاچاق اس��ت‪ .‬این‬ ‫س��یلندرها بدون درز بوده و هیچ نقطه جوش��ی روی انها‬ ‫نباید وجود داش��ته باشد‪ .‬به این س��یلندرها‪ ،‬سیلندرهای‬ ‫فشار قوی می گویند‪ .‬برخی از افراد برای جابه جایی قاچاق‬ ‫روی س��یلندرها برش ایجاد می کنند و محموله مورد نظر‬ ‫را داخل ان جاسازی کرده و دوباره انها را جوش می دهند‪.‬‬ ‫در ادام��ه برای خارج کردن مواد دوباره باز می ش��وند‪ .‬این‬ ‫ن��وع س��یلندرها در چرخ��ه مصرف وج��ود دارد و ممکن‬ ‫اس��ت صاحب خودرو ان را به دیگری بفروش��د و خریدار‬ ‫ک��ه تخصصی در این ب��اره ندارد می خرد ب��دون اطالع از‬ ‫خطری که در کمین این خودرو وجود دارد‪ .‬خط جوش ها‬ ‫به گونه ای ماهرانه انجام و از بین برده می شوند که خریدار‬ ‫متوج��ه این موضوع نمی ش��ود‪ .‬ممکن اس��ت وقتی برای‬ ‫سوخت گیری وارد جایگاه می شود انفجار رخ دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬بخشی هم مربوط به دوگانه سوز‬ ‫ک��ردن غیرمجاز برمی گ��ردد‪ .‬صاحبان خ��ودرو برای رفع‬ ‫مشکل ش��ان به کارگاه های غیرمج��از مراجعه می کنند و‬ ‫انها با سوءاس��تفاده از کیت سی‪‎‬ان‪‎‬جی خودرو را تبدیل به‬ ‫گازسوز می کنند‪ .‬این افراد مکانیک های عمومی هستند و‬ ‫با خدمات غیرمجاز مشکل ساز می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف های نظارتی‬ ‫‹ ‹استاندارد قطعات و بهینه سازی‬ ‫گفت وگو با‬ ‫ادامه داد‪ :‬تبدیل کارخانه ای نس��بت به‬ ‫کارگاهی از ایمنی بیش��تری برخوردار اس��ت‪ .‬هنگامی که‬ ‫یک خودرو در خط تولید گازسوز می شود نخستین چیزی‬ ‫که مدنظر خودروساز است قطعات دارای تاییدیه و شامل‬ ‫عالمت اس��تاندارد برای محصوالت داخل و ایمارک برای‬ ‫محصوالت واردات است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گام بعدی‪ ،‬بهینه س��ازی موتور‪ ،‬سیس��تم‬ ‫ترمزگی��ری و س��ایر بخش ها مانند سیس��تم تعلیق برای‬ ‫حالت گازس��وز اس��ت‪ .‬به عنوان مثال در خط تولید کمک‬ ‫فنرهای خاص گازس��وز وجود دارد یا در موتور ‪ EF ۷‬که‬ ‫موتور ملی و گازس��وز اس��ت به لحاظ الی��اژ و مقاومت در‬ ‫مقابل دمای باال به طور خاص برای گاز طراحی شده است؛‬ ‫عالوه بر اینکه این خودرو قبل از اینکه فرایند تبدیل ش��ان‬ ‫در خط تولید انجام ش��ود ازمون های خاصی هم روی ان‬ ‫انجام می دهند؛ ازمون های خاص زیادی که در استاندارد‬ ‫ملی ش��ماره ‪ ۷۵۹۸‬تعریف و عنوان شده است‪ .‬خودروساز‬ ‫به این ش��کل بسیار حساس و با وسواس عمل می کند‪ .‬در‬ ‫واقع روی خودرو در خط تولید با جزئیات نسل ‪ ،۴‬سیستم‬ ‫انتقال سوخت انجام می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬سیستم انتقال سوخت به موتور در خودروهای‬ ‫انژکتوری با انژکتور انجام می ش��ود که اخرین نسل انتقال‬ ‫س��وخت در جهان به ش��مار م��ی رود؛ ام��ا در کارگاه های‬ ‫تبدی��ل‪ ،‬صرفه نظر از اس��تفاده از قطعاتی که خیلی قابل‬ ‫ردیابی نیستند‪ ،‬فرایند دوگانه سوز هم به شکل استاندارد‬ ‫انجام نمی شود‪.‬‬ ‫نگهدار ادامه داد‪ :‬تا زمانی که این کارگاه ها س��اماندهی‬ ‫نش��وند و کنترل های مس��تمری روی عملکرد انها وجود‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬نمی توان مطمئن بود ک��ه قطعات مورد‬ ‫استفاده استاندارد دارند یا خیر‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬عملکرد ش��رکت خودروساز تحت کنترل‬ ‫بوده و در نتیجه مسئول تر و پاسخگوتر است تا یک کارگاه‬ ‫کوچک‪ .‬پس از موضوع اس��تاندارد قطعات مورد اس��تفاده‬ ‫در این کارگاه ها‪ ،‬خود خودرو مطرح اس��ت‪ .‬به طور معمول‬ ‫خودروهای کارکرده در این کارگاه ها تبدیل به دوگانه سوز‬ ‫می ش��وند که ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار کیلومتر ط��ی کرده اند و به‬ ‫طور تقریبی موتورش��ان در حال فرس��ودگی اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫این خودروهای در مرز فرس��ودگی با نس��ل اول سیستم‬ ‫گازس��وز تبدیل به دوگانه سوز ش��وند نسلی که در جهان‬ ‫منس��وخ ش��ده اس��ت‪ ،‬خطرات در کمین ای��ن خودروها‬ ‫دوچندان می ش��ود‪ .‬عالوه بر این هیچ گونه بهینه سازی هم‬ ‫روی سیستم های خودرو مانند بهینه سازی سیستم ترمز‪،‬‬ ‫تعلیق یا حتی بهینه س��ازی موتور انجام نمی شود؛ خودرو‬ ‫دوگانه سوز شده و تحویل صاحب ان می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه س��وخت ب��ا بیان اینک��ه در این‬ ‫وضعی��ت کمک فنره��ا تحت تنش های بیش��تری بوده و‬ ‫در نتیجه زودتر خراب می ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ترمزگیری‬ ‫خودرو هم دچار مشکل شده چراکه هیچ گونه بهینه سازی‬ ‫روی ان انج��ام نش��ده اس��ت عالوه بر اینک��ه موتور تحت‬ ‫تنش های حرارتی باالیی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬وقتی این تفاوت ها را بدانی��م حاال باید برویم‬ ‫س��راغ این موضوع که ایا تبدی��ل کارگاهی را قبول داریم‬ ‫ی��ا خیر‪ .‬تبدیل کارگاهی در عمل اختالف خیلی زیادی با‬ ‫تبدیل در خط یعنی تبدیل ه��ای عمومی و معمولی دارد‬ ‫که به بخش��ی از انها اش��اره ش��د؛ بنابراین به طور قطع از‬ ‫نظر ایمنی ان انتظاری که از تبدیل خودرو در خط تولید‬ ‫داریم‪ ،‬نمی توان از خودرو تبدیل ش��ده کارگاهی داش��ته‬ ‫باشیم زیرا ایمنی پایین تری دارند‪ .‬حوادث رخ داده در این‬ ‫حوزه گویای موضوع است‪.‬‬ ‫نگهدار در ادامه با اشاره به موضوع استاندارد اعالم کرد‪:‬‬ ‫این گونه نیست که بگوییم تمام فعالیت های خودروسازان‬ ‫هم بر اس��اس اس��تاندارد اس��ت زیرا انها هم ممکن است‬ ‫مخزن غیراس��تاندارد استفاده کنند و حتی تخلف در خط‬ ‫تولی��د انجام ش��ود؛ اما به طور قطع تبدی��ل در خط تولید‬ ‫ایمن ت��ر و قابل اطمینان تر از تبدیل های کارگاهی اس��ت؛‬ ‫بنابراین پیشنهاد می کنم کس��انی که می خواهند خودرو‬ ‫خ��ود را تبدیل به دوگانه س��وز کنند نخس��ت‪ ،‬اگر خودرو‬ ‫فرس��وده اس��ت و اخر عمر کاریش اس��ت مبادرت به این‬ ‫ام��ر نکنند‪ .‬گازس��وز کردن این خودروه��ا در عمل یعنی‬ ‫خودرو را به س��مت ناامن شدن سوق دادن‪ .‬نکته دوم این‬ ‫اس��ت که به کارگاه هایی مراجعه کنن��د که تحت نظارت‬ ‫انجمن ه��ای مربوط ی��ا وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در حال تهیه‬ ‫بانک اطالعاتی از این کارگاه هاست تا بتواند به ساماندهی‬ ‫انها بپردازد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬س��ومین موضوع هم اطمینان از‬ ‫قطعات اس��ت اینک��ه از محصوالت دارای مهر اس��تاندارد‬ ‫اس��تفاده شود‪ .‬سازمان اس��تاندارد کدهای رهگیری برای‬ ‫قطعات تعریف کرده که به روش پیامک از اصالت قطعات‬ ‫می توان اطمینان پیدا کرد؛ به ویژه سیلندر خودرو گازسوز‬ ‫که بخش پرفشار سیستم دوگانه سوزها است‪ .‬انفجار بیشتر‬ ‫در این قسمت رخ می دهد‪ .‬باید مطمئن شد سیلندر مورد‬ ‫استفاده دارای استاندارد است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬موضوع مهم دیگر این است که صاحب خودرو‬ ‫از دس��تکاری نش��دن س��یلندر مطمئن باش��د‪ .‬بعضی از‬ ‫س��یلندرها ممکن اس��ت در این کارگاه های تبدیل وجود‬ ‫داش��ته باشند که دس��تکاری شده هس��تند؛ بنابراین اگر‬ ‫اث��اری از جوش��کاری و خوردگی یا رن��گ هایی که روی‬ ‫ان خورده غیرکارخانه ای است حتما ان را گزارش کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید این امر ادامه داد‪ :‬صاحبان خودرو روی این‬ ‫مسائل باید اشراف و دقت داشته باشند تا خطرات کمتری‬ ‫متوجه انها باشد‪.‬‬ ‫نگهدار در پایان گفت‪ :‬ضرورت دارد برای تبدیل فرایند‬ ‫خودروهای بنزین س��وز به دوگانه س��وز به افراد ذی صالح‬ ‫اموزش های اس��تاندارد داده ش��ود‪ .‬در این باره سرفصل ها‬ ‫باید براس��اس نیاز داخل تعریف و تدوین شوند؛ اگرچه باز‬ ‫هم اختالف های زیادی با یک خودرو کامال ایمن دارند اما‬ ‫ایرادات و خطرات را به حداقل می رساند‪ .‬در این حوزه باید‬ ‫ت�لاش کنیم تا این برهه ای را که به نوعی یک تنگناس��ت‬ ‫بدون مشکل طی کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بالتکلیفی خودروهای دوگانه سوز‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ -‬رئیس انجمن صنفی معاینه فنی‬ ‫خودروه�ا‪ :‬یکی از چالش بزرگی ک��ه نهاد های دولتی را به‬ ‫مخاطره انداخته و پیامدهای بس��یاری را برای ملت به دنبال‬ ‫داش��ته‪ ،‬تفکر جزیره ای حاکم بر س��ازمان های دولتی است‪.‬‬ ‫پیامدهای این معضل وقتی به حد بس��یار باالیی می رسد که‬ ‫هیات وزیران نیز با ایین نامه های غیرکارشناس��ی و متناقص‬ ‫ات��ش این هیمه را ش��عله ورتر می کند‪ .‬در ای��ن مجال‪ ،‬یکی‬ ‫از این موضوع ها را مورد بررس��ی و تحلیل قرار می دهیم‪ .‬در‬ ‫این بخش صاحبان خودروهای دوگانه سوزی که در کارگاه ها‬ ‫نصب مبادرت به دوگانه سوز کردن خودروهای خود کرده اند‪،‬‬ ‫در ش��رایط کنونی موظف به احراز تایید س�لامت براس��اس‬ ‫تصویب نام��ه هیات وزیران م��ورخ ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵‬هس��تند‪.‬‬ ‫داستان خودروهای مورد نظر بدین قرار است که از سال ‪۷۹‬‬ ‫تعداد معدودی از خودروهای دوگانه س��وز ش��ده و با تاسیس‬ ‫ش��رکت گازخودرو‪ ،‬از س��ال ‪ ۸۳‬به طورجدی شروع به کار در‬ ‫این بخش ش��ده اس��ت‪ .‬باید در طرح یادش��ده ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫خودرو دوگانه سوز می ش��دند‪ .‬در ‪۵‬سال‪ ،‬یک میلیون خودرو‬ ‫تبدیل ش��د که به عل��ت دیدگاه جزی��ره ای نهاد های متولی‬ ‫امروز به یک چالش جدی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬زمان تبدیل‬ ‫این خودروها‪ ،‬هیچ یک از نهاد های متولی نظارت و‬ ‫کنترلی بر روند نصب مخزن ها در گارکاه های مجاز‬ ‫نداش��تند و حاال پس از گذش��ت چند سال‪ ،‬قصد‬ ‫تایید سالمت ان سیستم را دارند‪.‬‬ ‫در ماده یک این ایین نامه اورده شده است‪:‬‬ ‫«وزارت نفت موظف اس��ت با هم��کاری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به منظور س��اماندهی‬ ‫و تامی��ن ایمن��ی ت��ردد خودروهای دوگانه س��وز نس��بت به‬ ‫هوشمند س��ازی جایگاه ه��ای عرضه س��وخت گاز طبیعی و‬ ‫ایجاد بس��تر الزم برای اتصال سامانه هوش��مند جایگاه های‬ ‫س��وخت به س��امانه یکپارچه معاینه ایران (سیمفا) و سامانه‬ ‫اطالعات خودروهای گاز س��وز صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدام‬ ‫کند‪ ،‬به نحوی که از تاریخ ‪ ۱۳۹۸/۱۰/۱‬امکان سوخت گیری‬ ‫در جای��گاه س��وخت گاز طبیع��ی فق��ط ب��رای خودروهای‬ ‫دوگانه س��وز که در کارت شناسایی انها عبارت «دوگانه سوز»‬ ‫یا «دوگانه سوز» تبدیلی درج شده و دارای گواهی معاینه فنی‬ ‫معتبر هستند‪ ،‬فراهم شود‪ .‬پنداری که دولت معزز در خواب‬ ‫غفلت بوده و از این خواب گران تازه بیدار شده و هنگامی به‬ ‫انجام کاری همت کرده که کار تمام شده است‪ .‬دوره انقضای‬ ‫ی براس��اس سند کارخانه های‬ ‫مخزن های سی ان ج ‬ ‫تولید کننده تعیین می ش��ود که با کمال تاسف این‬ ‫سند در دسترس نیست‪ .‬پس طبق منوال‪ ،‬استفاده‬ ‫از مخزن ها پس از ‪ 15‬سال منقضی خواهد بود‪ .‬اگر‬ ‫هم از س��ال ‪ ۸۳‬روند نص��ب کارگاهی خودروهای‬ ‫دوگانه سوز را لحاظ کنیم از سال اینده باید به دنبال‬ ‫روند امحاء این سیس��تم روی خودروها باشیم ‪ ،‬در‬ ‫حالی که قصد تایید سالمت انها دارند‪ .‬خودروهای باقیمانده‬ ‫در چه ش��رایطی ایمن هستند‪ ،‬اسناد خودروهای دوگانه سوز‬ ‫امروز کجاست و ما با این خودروها چگونه برخورد کنیم؟‬ ‫نهاد ه��ای متولی در این ‪ 15‬س��ال کج��ا بودند؟ حضور در‬ ‫نشست ها و نپذیرفتن مسئولیت این برخوردهای را چگونه باید‬ ‫توجیه کنند؟ تفکر جزی��ره ای نهاد های متولی کار را به انجا‬ ‫رسانده که خودرو ملی با س��اختار گازسوز(سمند)‪ ،‬به عنوان‬ ‫خودرویی بنزین س��وز به ب��ازار عرضه می ش��ود‪ .‬بالتکلیفی‬ ‫دولتی وقتی به اوج خود می رسد که بخشنامه دیگر در همان‬ ‫اس��فند ابالغ می شود که با این تصویب نامه در تضاد است و‬ ‫ریشه های س��ازمان محوری نهاد های دولتی به روشنی قابل‬ ‫مشاهده اس��ت‪ .‬در بخشنامه دبیرخانه کارگروه ملی الودگی‬ ‫هوا کارگ��روه تخصصی معاینه م��ورخ ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹‬حاوی‬ ‫نکات قابل تعمقی است‪.‬در مصوبه امده است‪:‬‬ ‫«م��اده ‪ ۱۵‬ایین نامه اجرایی ماده ‪ ۲‬قان��ون هوای پاک به‬ ‫ش��ماره ‪/۱۰۰۶۰۲‬ت‪ ۵۵۰۷۲‬م��ورخ ‪ ۱۳۹۷/۷/۳۰‬درب��اره‬ ‫حدود مجاز معاینه فنی بی��ان می کند؛ «حدود مجاز معاینه‬ ‫فنی تمامی وس��ایل نقلیه به تفکیک نوع خودرو‪ ،‬س��وخت و‬ ‫تجهیزات کاهنده االیندگی ازس��وی س��ازمان با دریافت نظر‬ ‫از وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬راه و شهرس��ازی و‬ ‫کشور تعیین می شود»‬ ‫در م��اده ‪ ۵‬این مصوبه ح��دود مجاز معاینه فنی االیندگی‬ ‫خودروهای س��بک با س��وخت گاز یا بنزین نیز تعیین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در هر دو تصویب نامه نهاد های دولتی یکی هس��تند؛‬ ‫در یک��ی نهاد متولی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و در‬ ‫تصویب نامه دیگر نهاد متولی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫با اختالف فق��ط ‪ ۶‬روز در تصویب نامه محیط زیس��ت حدود‬ ‫مجازی تعیین می ش��ود ک��ه در مراکز معاین��ه فنی خودرو‬ ‫موظف ب��ه اجرای حدود ازمون های ح��دود مجاز نیز به طور‬ ‫برخ��ط و ارس��ال اطالعات ب��دون دخالت اپرات��ور و نیروی‬ ‫انس��انی انجام می ش��ود‪ .‬در تصویب نامه دیگ��ر‪ ،‬نهاد متولی‬ ‫به دنبال گرفتن تایید س�لامت برای سیستم منسوخی است‬ ‫که ‪ 15‬س��ال پیش نصب ش��ده ان اس��ت‪ .‬س��ازمان محوری‬ ‫و تحمی��ل س��لیقه های ش��خصی در فرایند ه��ای گوناگون‬ ‫باعث س��ردرگمی مردم و تضییع حقوق ش��هروندانی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش های خصوصی مجری این فرایندها هم بیش��تر‬ ‫به دنبال کس��ب درامد و منافع مادی بودن��د تا ارائه خدمت‪.‬‬ ‫از ش��واهد امر چنین برداش��ت می ش��ود که نهاد های دولتی‬ ‫ذی ربط در این فرایند دارای برنامه مدون نبوده و زمان بندی‬ ‫ناق��ص و نادرس��ت ان نیز گویا صحت این برداش��ت را تایید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫با وج��ود تعیین نرخ بنزین و در راس��تای کاهش الودگی‬ ‫هوا‪ ،‬اس��تفاده بهینه از س��وخت طبیعی امری الزامی به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬اما بی برنامگی و س��ازمان محوری و تفکر جزیره ای‬ ‫گلوگاهی هس��تند که ای��ن فرایند را ب��ا ابهام های گوناگونی‬ ‫روبه رو کردند‪ .‬با تعیین ذی نفعان در این فرایند و مش��خص‬ ‫کردن جای��گاه حقوقی هر یک از ذی نفع��ان و تدوین برنامه‬ ‫جام��ع در راس��تای اجرا و کنترل و نظ��ارت نهاد های متولی‬ ‫و بهره وری از سیس��تمی جدید در خودروها می تواند موجب‬ ‫استقبال عمومی از سوخت گاز طبیعی و تداوم ان باشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫استفاده از تجربه های‬ ‫ایدرو در حوزه‬ ‫نفت و گاز ازبکستان‬ ‫تعمیرات خارج از شبکه‬ ‫ایران خودرو علت‬ ‫احتمالی نقص بخاری‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی ایران خودرو در ارتباط‬ ‫با فیلم منتشر ش��ده در شبکه های اجتماعی‬ ‫مبنی بر وجود نقص فنی در بخاری پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫و ‪ ۲۰۷‬که منجر به ترکیدگی لوله و سوختگی‬ ‫راننده سرنش��ین ش��ده‪ ،‬در اطالعیه ای اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬از ابتدای تولی��د ‪ ۲۰۶‬هیچ تغییری در‬ ‫ناحی��ه مربوط به لوله ه��ای بخاری یا محافظ‬ ‫مجموعه بخاری و اتصاالت انجام نشده و این‬ ‫خودرو مانند طرح پژویی و با پوشش محافظ‬ ‫در حال تولید اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫جنس لوله های اتصال اب به رادیاتور بخاری‬ ‫از م��واد مق��اوم مقابل حرارت ب��وده و امکان‬ ‫خراب��ی یا شکس��تگی بدون عوام��ل بیرونی‬ ‫وجود ندارد؛ عالوه بر اینکه پوشش حفاظتی از‬ ‫جنس فوم نیز در محل تعبیه ش��ده که حتی‬ ‫در ص��ورت خرابی اورینگ ها از پاش��ش اب‬ ‫جلوگیری می کند‪ .‬این اطالعیه تصریح کرده‬ ‫فیلم منتش��ر شده از شبکه خراسان مرتبط با‬ ‫‪ ۳‬خودرو اس��ت که مش��تری‪ ،‬ترکیدگی لوله‬ ‫بخاری را اعالم کرده اس��ت ای��ن در صورتی‬ ‫است که براس��اس نتایج استعالم شده از کل‬ ‫ش��بکه خدمات پ��س از ف��روش ایران خودرو‬ ‫تاکن��ون هیچ موردی با ای��ن موضوع گزارش‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در این اطالعیه تصریح شده‪،‬‬ ‫خودروه��ای اعالمی در این فیل��م مربوط به‬ ‫تولی��دات س��ال های ‪ ۹۰ ،۸۵‬و ‪ ۹۳‬اس��ت و‬ ‫مش��تری به احتمال زی��اد خارج از ش��بکه‪،‬‬ ‫اقدام به تعمیرات کرده اس��ت؛ بنابراین برای‬ ‫ریش��ه یابی ایراد و تاثیر عوام��ل ثانویه مانند‬ ‫تصادفات احتمالی یا دستکاری های غیرمجاز‬ ‫و خ��ارج از نمایندگی الزم اس��ت‪ ،‬خودروها‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گیرند‪ .‬تاکید می ش��ود‬ ‫براساس بررسی های به عمل امده‪ ،‬این اتفاق‬ ‫به هیچ وجه به عنوان یک اش��کال ساختاری و‬ ‫ش��ایع در تولید این خودروها نیست و ایرادی‬ ‫در ای��ن زمینه به نمایندگی های خدمات پس‬ ‫از ف��روش ایران خودرو گ��زارش یا خودرویی‬ ‫مراجعه نشده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که برخالف انچه سازندگان‬ ‫ای��ن گ��زارش س��عی در الق��ای ان دارن��د‪،‬‬ ‫خودروه��ای یادش��ده ب��ه هیچ وج��ه چنین‬ ‫اش��کال فن��ی را از منظ��ر س��اختاری ندارد‬ ‫و کنت��رل کیفی��ت ای��ن بخ��ش از خودروها‬ ‫حاکی از س�لامت و بدون اشکال بودن تولید‬ ‫محصوالت در این بخش است و جای نگرانی‬ ‫ندارد‪ .‬مشتریان محترم در صورت رویارویی با‬ ‫مشکل ادعا شده می توانند به نمایندگی های‬ ‫مجاز ایران خودرو مراجعه کنند‪.‬‬ ‫معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران عنوان کرد‬ ‫رویدادهای استارت اپی از ایده تا پدیده در صنعت‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپی محفلی برای‬ ‫صنعتگران برای گذر از شیوه های سنتی تولید هستند‪.‬‬ ‫فعالیت این ش��رکت ها امسال پررنگ تر شده است زیرا‬ ‫تحریم فرصت��ی پیش اورد تا نگاه ها از خارج به داخل‬ ‫متمرکز ش��ود‪ .‬معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با اشاره به اینکه‬ ‫ایده ه��ای اس��تارت اپی نقش مهم��ی در رفع نیازهای‬ ‫صنعت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در یک س��ال گذش��ته حدود ‪۶۰‬‬ ‫رویداد استارت اپی در سطح کشور برگزار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های استارت اپی و صنعت‬ ‫اصغر مصاحب‬ ‫در سال های‬ ‫اینده‬ ‫رویدادهای‬ ‫استارت اپی‬ ‫براساس‬ ‫ظرفیت‬ ‫استان ها و‬ ‫در راستای‬ ‫حرکت به سمت‬ ‫فرایند «ایده»‬ ‫تا «پدیده» در‬ ‫صنعت برگزار‬ ‫خواهد شد‬ ‫ استفاده از امکانات و توانمندی های داخلی برای رونق‬ ‫تولید زمانی ثمربخش است که همراه با دانش فنی روز‬ ‫جهان و فناوری باش��د‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬اصغر مصاحب‬ ‫شنبه ‪ ۲۳‬اذر در دومین روز رویداد ملی تبادل فناوری‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط و اس��تارت اپ ها که در‬ ‫س��الن همایش مجتمع صنعتی ماموت در استان البرز‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری رویدادهای اس��تارت اپی‬ ‫در کش��ور جزو برنامه های اصلی این س��ازمان است و‬ ‫در س��ال های اینده نیز چنین رویدادهایی را براساس‬ ‫ظرفیت استان ها و در راستای حرکت به سمت فرایند‬ ‫«ایده» تا «پدیده» در صنعت برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در سطح کشور و براساس شیوه نامه‬ ‫ابالغ��ی به اس��تان ها‪ ،‬از مجموعه های فناور به طور عام‬ ‫و از مجموع��ه اس��تارت اپ ها به ط��ور خ��اص حمایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران ادام��ه داد‪ :‬این حمایت ها‬ ‫در زمینه ه��ای زیرس��اختی و تجاری س��ازی ب��رای‬ ‫استارت اپ ها‪ ،‬شامل استقرار رایگان در مراکز خدمات‬ ‫فناوری و کسب وکار شهرک های صنعتی کشور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مصاحب به کمک هزینه برای جذب نیروی انس��انی‬ ‫و خرید تجهیزات به عنوان تس��هیالت به استارت اپ ها‬ ‫نیز اش��اره و تصری��ح ک��رد‪ :‬چنانچه س��رمایه گذاران‬ ‫در ای��ن زمین��ه تمایل به مش��ارکت داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ها این ارتباط و‬ ‫تعام��ل را فراهم خواهند کرد تا ب��رای ایده های موفق‬ ‫س��رمایه گذاری ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه رفع نیاز‬ ‫فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط از طریق واحدهای‬ ‫فناور و ارائه ایده های خالقانه در صنعت کشور به عنوان‬ ‫برنام��ه مهم س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران درنظر گرفته ش��ده‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته برنامه تبادل فناوری بین بنگاه های کوچک و‬ ‫متوس��ط و واحدهای فناور در دس��تور کار قرار گرفت‬ ‫که استارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان مرکز توجه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ورمان و‬ ‫معاون وزیر تجارت و سرمایه گذاری ازبکستان‬ ‫در حاش��یه نشست کمیس��یون مشترک دو‬ ‫کش��ور از غرفه ایدرو در نمایشگاه اختصاصی‬ ‫توانمندی های ایران در تاشکند دیدن کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬در این بازدید نماینده‬ ‫ای��درو توضیحاتی درب��اره عملک��رد و حوزه‬ ‫فعالیت س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو) را ارائه کرد‪.‬‬ ‫رضا رحمان��ی در این بازدی��د گفت‪ :‬ایدرو‬ ‫در ح��وزه نفت و گاز از ش��رکت های توانمند‬ ‫به ش��مار م��ی رود ک��ه می توان��د زمینه های‬ ‫همکاری بس��یار خوبی را با شرکت های ازبک‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫گفتنی است سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫ت تابع در‬ ‫صنای��ع ای��ران به هم��راه ‪ ۶‬ش��رک ‬ ‫نخستین نمایشگاه اختصاصی توانمندی های‬ ‫ایران در تاش��کند پایتخت ازبکس��تان حضور‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن نمایش��گاه همزم��ان با نشس��ت‬ ‫مشترک اقتصادی ایران و ازبکستان با حضور‬ ‫‪ ۳۷‬شرکت ایران در تاشکند برپا شده است و‬ ‫تا روز جمعه برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در فض��ای ‪ ۷۰۰‬مت��ری‬ ‫به طورگروه های کاالیی نساجی‪ ،‬فوالد و انرژی‬ ‫و بخش های گوناگون برپا اس��ت‪ .‬شرکت های‬ ‫مجتمع صنعتی اسفراین‪ ،‬لوله گستر اسفراین‪،‬‬ ‫مدیریت طرح های صنعتی‪ ،‬بافت بلوچ و ایدرو‬ ‫اویل به همراه ایدرو در این نمایش��گاه حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫سیزدهمین اجالس کمیسیون همکاری های‬ ‫مش��ترک ایران و ازبکستان روزهای‪ ۲۱‬و ‪۲۲‬‬ ‫اذر در شهر تاش��کند ازبکستان برگزار شد و‬ ‫در ای��ن اجالس وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایران و معاون نخس��ت وزیر ازبکستان ریاست‬ ‫کمیسیون را برعهده خواهند داشتند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران در کن��ار ایجاد‬ ‫زیرساخت مناس��ب برای فعالیت و همکاری بنگاه های کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫استارت اپ ها و فناوران در شهرک های صنعتی و فناوری‪ ،‬برنامه توسعه‬ ‫فن��اوری این بنگاه ها را ب��ا تکیه بر توانمندی های خ��ود و بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های علمی و اجرایی کش��ور با شناسایی و مستندسازی نیازهای‬ ‫فناورانه و پیگیری رفع ان در دستور کار خود قرار داده است‬ ‫این رویداد هس��تند‪ .‬معاون صنایع کوچک س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫و استارت اپ ها‪ ،‬از بین برگزیدگان رویدادهای استانی‬ ‫که در یک س��ال گذشته برگزار ش��ده بود‪ ۱۰۶ ،‬ایده‬ ‫برتر جمع اوری و پ��س از برگزاری دو مرحله ممیزی‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬ایده برتر انتخاب‪ ،‬داوری و در نهایت از ‪ ۳‬ایده برتر‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه های فناورانه‬ ‫مصاح��ب با بیان اینکه کمت��ر رویدادی با این حجم‬ ‫اس��تقبال را می توان در کش��ور برگزار کرد و مش��ابه‬ ‫این رویداد در هیچ جای دیگر وجود نداش��ته اس��ت‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬امروز با اضافه ش��دن بحث های نرم افزاری‬ ‫و فناورانه‪ ،‬بس��یاری از مشکالت کشور برطرف شده و‬ ‫حضور پرشمار متقاضیان فناوری در بزرگ ترین رویداد‬ ‫طرح های نواورانه و استارت اپی نویدبخش این واقعیت‬ ‫اس��ت که واحدهای فناور و مراکز علمی و پژوهش��ی‬ ‫کش��ور می توانند در کنار صنعت باشند‪ .‬وی به حضور‬ ‫بیش از ‪ ۵۴۰‬متقاضی در رویداد روز گذش��ته و انجام‬ ‫مذاکرات رودررو نیز اشاره و تصریح کرد‪ :‬براساس براورد‬ ‫انجام شده بیش از ‪ ۲۰۰‬تفاهمنامه بین عرضه کنندگان‬ ‫و متقاضیان فناوری منعقد شد که به سهم خود اقدامی‬ ‫بی نظیر اس��ت‪ .‬معاون صنایع کوچک سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با اشاره به حضور‬ ‫نداش��تن نمایندگانی از کشورهای ترکیه و کره جنوبی‬ ‫در ای��ن برنام��ه که قرار ب��ود برای تب��ادل فناوری از‬ ‫حضور انها در این رویداد اس��تفاده ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ از حض��ور نیافتن انه��ا در این گون��ه رویدادها به هیچ‬ ‫عن��وان نگران نیس��تیم‪ ،‬زیرا ظرفی��ت داخلی ما برای‬ ‫برطرف کردن مشکالت و نیازهای صنعتی کشور کافی‬ ‫است‪ .‬در رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط و اس��تارت اپ ها که در دو روز به میزبانی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان البرز در کرج برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬بیش از ‪ ۵۴۰‬متقاضی از ‪ ۲۱‬استان کشور حضور‬ ‫داش��تند که پس از برگزاری ایین گشایش و رونمایی‬ ‫از تمبر یادبود‪ ،‬در نشست های تخصصی رودررو حاضر‬ ‫ش��دند و به تبادل اطالعات پرداختند‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫در دنیای امروز «نواوری» و «فناوری» نیازمندی های‬ ‫اساس��ی صنایع برای رشد مستمر است که نتیجه ان‪،‬‬ ‫منجرب��ه بهبود ص��ادرات و رقابت پذی��ری محصوالت‬ ‫و خدمات در س��طح جهانی اس��ت‪ .‬سیاس��ت دولت ها‬ ‫در کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توسعه‪ ،‬تقویت‬ ‫و ارتق��ای بنیه علمی و فنی ش��رکت های فراهم کننده‬ ‫خدم��ات فناوری‪ ،‬تحقیق و توس��عه‪ ،‬اس��تارت اپ ها و‬ ‫ایجاد بس��تر مناس��ب برای هرچه تخصصی تر ش��دن‬ ‫فعالیت انهاست‪ .‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران در کنار ایجاد زیرس��اخت مناسب برای‬ ‫فعالی��ت و هم��کاری بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫اس��تارت اپ ها و فن��اوران در ش��هرک های صنعتی و‬ ‫فناوری‪ ،‬برنامه توسعه فناوری این بنگاه ها را با تکیه بر‬ ‫توانمندی های خود و بهره گیری از ظرفیت های علمی‬ ‫و اجرایی کش��ور با شناس��ایی و مستندسازی نیازهای‬ ‫فناوران��ه و پیگیری رفع ان در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬یکی از برنامه های سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در این ح��وزه‪ ،‬برگزاری‬ ‫رویداده��ای تبادل فناوری با ه��دف رودررو قرار دادن‬ ‫فن��اوران و متقاضیان و بهم رس��انی انهاس��ت‪ .‬رویداد‬ ‫بهم رسانی مکانی است که ش��رکت های متقاضی یک‬ ‫فناوری یا دارای نیاز فناورانه و فناور تامین کننده نیاز‪،‬‬ ‫در یک فرایند بهم رس��انی برای تبادل واقعی یکدیگر‬ ‫را مالق��ات می کنن��د‪ .‬در جریان این مالق��ات‪ ،‬امکان‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری مش��ترک و در نهایت عقد‬ ‫قرارداد انتقال فناوری و دانش فراهم می شود‪ .‬سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران این مهم‬ ‫را به وس��یله س��ازکار مرکز مبادله فناوری و فن بازار و‬ ‫به کمک مشاوران توس��عه فناوری و کارگزاران تبادل‬ ‫فناوری به عنوان س��اختار کلیدی بین دو طرف فراهم‬ ‫ساخته و در حوزه کسب وکارهای نوپا نیز از سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫با برگزاری رویدادهای اس��تارت اپی در حوزه توس��عه‬ ‫‪SME‬ها و ش��هرک های صنعتی‪ ،‬از ایده های برگزیده‬ ‫ای��ن رویدادها در راس��تای تجاری س��ازی محصول و‬ ‫خدمت حمایت های نرم افزاری و سخت افزاری به عمل‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫محصوالت سایپا کمترین دی اکسیدکربن را تولید می کنند‬ ‫‏ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعالم کرد که محصوالت‬ ‫س��ایپا کمترین میزان گاز دی اکس��یدکربن (‪ ) CO ۲‬را در میان‬ ‫خودروهای ساخت داخل تولید و منتشر می کنند و کمترین میزان‬ ‫االیندگی هوا را در این بخش دارند‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬ش��رکت‬ ‫بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ‪ ) ISQI‬در اخرین گزارش خود‬ ‫در زمینه سطح االیندگی خودروهای ساخت داخل‪ ،‬سایپا را پاک ترین‬ ‫خودروساز در این حوزه معرفی و محصوالت ان را برخوردار از کمترین‬ ‫میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن (‪ ) CO ۲‬معرفی کرد‪ .‬بنابر گزارش‬ ‫منتش��رش��دهازس��ویش��رکتبازرسیکیفیتواس��تانداردایران‪،‬‬ ‫محصوالت س��ایپا به طور متوس��ط ‪ ۱۵۶ ،۳‬گرم بر کیلومتر در س��ال‪،‬‬ ‫نخستین نمونه گیربکس ‪ ۶‬سرعته دستی‬ ‫با دانش فنی ایرانی رونمایی می شود‬ ‫نقش��ه راه بومی سازی فناوری تولید گیربکس های‬ ‫دس��تی و اتوماتیک ‪ ۶‬دنده با هدف کاهش وابستگی‬ ‫و مص��رف س��وخت و پاس��خگویی ب��ه نی��از روز‬ ‫مصرف کنندگان با همکاری مهندس��ان ایران خودرو‬ ‫و ش��رکت های دانش بنی��ان تدوین ش��ده و درحال‬ ‫اجراس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خودرو با اش��اره به‬ ‫الزام��ات قانونی جدید‪ ،‬نیاز ب��ازار و روند فناوری در‬ ‫گیربکس ه��ای جدید‪ ،‬طراحی و س��اخت گیربکس‬ ‫اتوماتی��ک و بومی س��ازی انها را ضروری دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬در گام نخس��ت‪ ،‬طراحی و س��اخت گیربکس‬ ‫دس��تی ‪ ۶‬دن��ده با ه��دف راحتی رانن��ده و کاهش‬ ‫مص��رف س��وخت در دس��تور کار ق��رار گرفت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نخس��تین مدل نمونه سازی گیربکس دستی‬ ‫‪ ۶‬دن��ده ب��ا دانش فن��ی ایرانی و با هم��کاری مرکز‬ ‫تحقیقات ایران خودرو‪ ،‬ش��رکت های س��اپکو و نیرو‬ ‫محرکه و بدون اتکا به ش��رکای خارجی و در شرایط‬ ‫محدودیت های بین المللی در اسفند امسال رونمایی‬ ‫می شود‪ .‬مقیمی تاکید کرد‪ :‬تولید این نوع گیربکس‬ ‫با ‪ ۹۵‬درصد س��اخت داخل سال اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫همچنین تجهیز محصوالت ایران خودرو به گیربکس‬ ‫‪ ۶‬دنده نسبت به گیربکس های ‪ ۵‬دنده فعلی ‪ ۲‬تا ‪.۵‬‬ ‫‪ ۲‬درصد کاهش مصرف س��وخت را به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درباره‬ ‫تامین گیربکس اتوماتیک و بومی س��ازی فناوری ان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مطالعات بازاریابی نش��ان می دهد‬ ‫که دس��ت کم ‪ ۵۰‬درصد نیاز ب��ازار به گیربکس های‬ ‫اتوماتیک است و بر همین اساس بومی سازی فناوری‬ ‫تولید گیربکس اتوماتیک در نقشه راه توسعه محصول‬ ‫ایران خودرو دیده ش��ده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫تجهیز خ��ودروی دناپالس توربوش��ارژ به گیربکس‬ ‫اتوماتی��ک ‪ ۶‬س��رعته‪ ،‬گیربک��س در ابتدا به صورت‬ ‫س��ی بی یو و درگام بعدی سی کی دی تامین می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��رای بومی س��ازی و ایجاد دانش‬ ‫فن��ی در زمین��ه گیربکس های اتوماتی��ک و با توجه‬ ‫به زیرس��اخت های موجود در شرکت نیرومحرکه در‬ ‫ساخت شفت و انواع دنده ها‪ ،‬پروژه طراحی و ساخت‬ ‫گیربک��س اتوماتی��ک ‪ ۶‬دن��ده (‪ )DCT‬با همکاری‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان در دس��تور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مقیمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ساخت این نوع گیربکس‬ ‫تا عمق ‪ ۷۰‬درصد داخلی س��ازی‪ ،‬هدف گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو افزود‪:‬‬ ‫تولی��د گیربکس ه��ای روز جه��ان‪ ،‬پاس��خگویی به‬ ‫نیازه��ای بازار‪ ،‬افزایش ایمنی و در عین حال مصرف‬ ‫س��وخت بهینه‪ ،‬بهره گی��ری از ظرفیت های تولیدی‬ ‫ایجاد ش��ده در کش��ور و تولید با عمق ساخت داخل‬ ‫باال‪ ،‬از دالیل اصلی انتخاب این نوع گیربکس اس��ت‪.‬‬ ‫وی ظرفیت تولید ش��رکت نی��رو محرکه را روزانه ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه انواع گیربک��س عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬تولید گیربکس های دستی و اتومانیک ‪ ۶‬دنده‬ ‫در این شرکت با اخرین فناوری های روز و با کیفیت‬ ‫باال انجام خواهد ش��د‪ .‬مقیمی درباره گیربکس های‬ ‫نیمه اتوماتی��ک (‪ )AMT‬نی��ز اظهارکرد‪ :‬طراحی و‬ ‫ساخت این نوع گیربکس برای خودروهای اقتصادی‬ ‫در شرکت نیرو محرکه انجام خواهد شد‪ .‬از مزیت های‬ ‫ای��ن نوع گیربکس می توان به پایین بودن قیمت ان‬ ‫نس��بت به گیربکس ه��ای اتوماتیک‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫سوخت ان و سادگی تغییرات اشاره کرد‪.‬‬ ‫گاز دی اکس��یدکربن منتش��ر می کنند که در نوع خود یک موفقیت‬ ‫زیست محیطی به شمار می رود‪ .‬با توجه به تیراژ باالی تولید محصول‬ ‫در سایپا‪ ،‬حفظ و ارتقای سطح کیفی و استانداردی این خودروها و‬ ‫انطباق محصوالت با استانداردهای زیست محیطی از جمله مهم ترین‬ ‫برنامه های مدیریتی سایپا به شمار می رود‪.‬‬ ‫گفتنیاس��تدرگزارشش��رکتبازرس��یکیفیتواس��تاندارد‬ ‫ای��ران‪،‬پ��سازس��ایپا‪ ،‬ش��رکت هایسایپاس��یتروئنوب��ن رودر‬ ‫جایگاه های دوم و س��وم کمترین میزان االیندگی قرار گرفته اند‬ ‫کهانهانیزازش��رکت های زیرمجموعهگروهخودروس��ازی س��ایپا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫انجمن خبرگان رنگ خودرو تشکیل شود‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو اقدام های انجام شده در‬ ‫‪ ۳‬ماه گذشته در حوزه های گوناگون تولید‪ ،‬فروش‬ ‫و خدمات پس از فروش محصوالت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی در دیدار‬ ‫با معاونان و تعدادی از قضات عالی رتبه س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی کل کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬چالش های‬ ‫ایج��اد ش��ده در صنعت خودرو س��بب نارضایتی‬ ‫مش��تریان ش��ده که درحال حاضر تم��ام انرژی و‬ ‫ت��وان مجموعه ایران خودرو ب��رای رفع نگرانی ها‬ ‫به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مش��کالت ایج��اد ش��ده در تامین‬ ‫قطع��ات ناش��ی از تحریم و کمب��ود نقدینگی در‬ ‫س��ازندگان بود که ب��ا اقدام های انجام ش��ده در‬ ‫زمینه تزری��ق نقدینگی به وس��یله منابع داخلی‬ ‫ایران خودرو توانسته ایم رونق مناسبی را در میان‬ ‫سازندگان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ایجاد رون��ق و بهره برداری‬ ‫کامل از ظرفیت های فعلی تولید مس��تلزم جذب‬ ‫نقدینگی متناس��ب با نرخ نهاده های تولید است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬افزایش نرخ ارز س��بب جذب‬ ‫س��رمایه گذاران به بازار خودرو برای حفظ ارزش‬ ‫پول ش��د و این امر التهاب هایی را در بازار س��ال‬ ‫گذشته ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مجموعه ایران خودرو و س��ازندگان‬ ‫هم قسم شدیم تا برای حل مشکالت تمرکز کنیم‬ ‫و توانستیم موفقیت هایی را کسب کنیم‪.‬‬ ‫مقیمی ادامه داد‪ :‬در شهریور امسال حدود ‪۶۷‬‬ ‫هزار خودرو دارای کس��ری در کارخانه مانده بود‬ ‫که درحال حاضر با تالش ها و همت زنجیره تامین‪،‬‬ ‫این تعداد به کمتر از ‪ ۱۶‬هزار خودرو و در روزهای‬ ‫اینده به صفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تکمی��ل خودروهای دارای‬ ‫کس��ری کارخانه در اولویت ایران خودرو در ‪ ۳‬ماه‬ ‫گذشته بوده از افزایش تکمیل روزانه این خودروها‬ ‫و دستیابی از عدد ‪ ۹۳۰‬به ‪ ۲‬هزار خودرو خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این تعداد در هفته اینده به روزانه ‪۲۵۰۰‬‬ ‫خودرو خواهد رس��ید تا ب��ه این ترتیب موجودی‬ ‫این خودروها در دی به صفر برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو با اظهار‬ ‫اینک��ه تعهد معوقی برای برنامه های فروش فوری‬ ‫محصوالت نداری��م‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر تولید‬ ‫روزان��ه نیز به ‪ ۱۷۰۰‬خودرو رس��یده که در هفته‬ ‫اینده به ‪ ۲‬هزار خودرو افزایش خواهد یافت‪ .‬این‬ ‫رقم در ش��هریور کمتر از هزار خودرو در روز بود‪.‬‬ ‫مقیم��ی با اش��اره به افزایش تولی��د روزانه بدون‬ ‫کس��ری و عبور مستقیم از خط تولید به بازار از ‪۳‬‬ ‫درصد در هفته نخس��ت مهر به ‪ ۵۸‬درصد در اذر‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد قطعات کسری نیز کاهش‬ ‫قابل توجهی داشته و به طور میانگین به ‪ ۲.۵‬قطعه‬ ‫در هر خودرو رسیده‪ ،‬در شهریور عدد کسری بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬قطع��ه بود‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو افزایش‬ ‫تحویل روزانه به مش��تریان تا ‪ ۳‬هزار خودرو را از‬ ‫دیگر نتایج اقدام های اخیر دانس��ت و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ادامه روند فعلی و کسب موفقیت های بیشتر‬ ‫نیازمند تزریق نقدینگی بیشتر به تولید و زنجیره‬ ‫تامی��ن ایران خودرو اس��ت‪ .‬تاکنون توانس��ته ایم‬ ‫به وس��یله منابع داخلی و واگذاری اموال غیرمولد‬ ‫و م��ازاد یا فروش محصوالت بخش��ی از نقدینگی‬ ‫را تامی��ن کنیم اما ادامه تولید نیازمند حمایت از‬ ‫سوی نهادهای ذی ربط در تزریق نقدینگی است‪.‬‬ ‫در ادامه این دیدار محمد بارانی‪ ،‬معاون اجتماعی‬ ‫و پیش��گیری از وق��وع تخلف س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی کل کش��ور نیز گفت‪ :‬با اقدام های انجام‬ ‫ش��ده دغدغه های م��ردم درحوزه خ��ودرو رو به‬ ‫کاهش اس��ت و امسال نسبت به سال گذشته در‬ ‫شرایط بهتری قرار داریم‪.‬‬ ‫وی ایران خ��ودرو را خودروس��از بزرگ و معتبر‬ ‫کش��ور خواند و گفت‪ :‬اعتماد مردم و تالش هایی‬ ‫که ای��ن مجموعه برای جلب رضایت مش��تریان‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬سبب کاهش شکایت های مردمی‬ ‫شده است‪ .‬هرچند مشتریان خودروها را با تاخیر‬ ‫دریاف��ت می کنند اما اعتماد به ایران خودرو باعث‬ ‫شده برای تحویل خودرو صبور باشند‪.‬‬ ‫بارانی اولویت حل مسئله بر صدور رای را یکی‬ ‫از اصول مهم رس��یدگی به شکایت ها عنوان کرد‬ ‫و ضمن تاکید بر اصل ارتقای اعتماد ش��هروندان‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش اصلی اعتماد مردم از س��وی بنگاه‬ ‫تولیدی ایجاد می ش��ود‪ .‬باران��ی با تاکید بر اصل‬ ‫تعامل و گفتمان با مردم و رویکرد مبتنی بر حل‬ ‫مس��ئله ادامه داد‪ :‬پاس��خگویی نیز یکی از اصول‬ ‫مهم اس��ت که باید هر بخش نسبت به سهم خود‬ ‫در ایجاد معضل برای مردم پاس��خگو باش��د‪ .‬وی‬ ‫پیش��نهاد داد‪ :‬انجمنی از خبرگان رنگ که تجربه‬ ‫باالیی در تشخیص دعاوی مربوط به رنگ خودرو‬ ‫دارند‪ ،‬تش��کیل ش��ود تا قضات شعب را در صدور‬ ‫رای منصفانه کمک کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬معاونان‬ ‫و قضات عالی رتبه سازمان تعزیرات حکومتی کل‬ ‫کشور همچنین از س��الن های تولید ایران خودرو‬ ‫بازدی��د ک��رده و از نزدیک با دس��تاوردهای این‬ ‫خودروساز اشنا شدند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫دستیابی به اطالعات‬ ‫روز با هم افزایی‬ ‫داده ها‬ ‫مسیر پرچالش‬ ‫تولیدکنندگان صنایع‬ ‫معدنی با بودجه‪۹۹‬‬ ‫نخستین کنفرانس ملی «ریخته گری مداوم فوالد» ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬اذر برگزار می شود‬ ‫‹ ‹رویکرد دنیا چیست‬ ‫در ای��ن رابط��ه محمود اس�لامیان مدیرعامل‬ ‫پیشین فوالد مبارکه در گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫فوالد مانند هر صنعت دیگ��ری در دنیا در حال‬ ‫توسعه و رشد بیشتر است و برنامه های توسعه ای‬ ‫خ��ود را روی افزایش کیفیت و کاهش نرخ تمام‬ ‫شده متمرکز می کنند‪ .‬فناوری ریخته گری مداوم‬ ‫در همی��ن رابطه ش��کل گرفت��ه و در واحدهای‬ ‫فوالدی جهان مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ریخته گری م��داوم یک مرحله‬ ‫تولی��د یعنی تولید اس��لب حذف می ش��ود و به‬ ‫ج��ای اینکه یک بار اس��لب تولید‪ ،‬انبار و با ذوب‬ ‫دوباره به مرحله نورد برس��د‪ ،‬به طور مستقیم از‬ ‫ریخته گری به نورد تبدیل می شود و یک مرحله‬ ‫تولید را با تمام هزینه های ان حذف می کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ :‬نخس��تین کنفران��س ملی‬ ‫«ریخته گری مداوم فوالد» ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬اذر در شهر‬ ‫بندرعباس با هدف شناس��ایی اخرین فناوری ها‬ ‫و دس��تاوردها در حوزه ریخته گری مداوم فوالد‬ ‫و شناس��ایی مش��کالت و نیازه��ای فن��اوری و‬ ‫بومی س��ازی قطع��ات‪ ،‬تجهیزات و مواد توس��ط‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان برگزار می شود‪.‬‬ ‫ریخته گری مداوم یکی از فناوری های مهم در‬ ‫صنعت فوالد است و از انجا که دانش ریخته گری‬ ‫در جه��ان به ط��ور م��داوم در ح��ال تکمی��ل و‬ ‫بروزرسانی اس��ت باید در ارتباط با این موضوع‪،‬‬ ‫ارزیابی مداومی از وضعیت صنعت کش��ور انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬با توجه به وجود بس��تری مناس��ب برای‬ ‫استفاده از دانش‪ ،‬همفکری و تعامل شرکت های‬ ‫ف��والدی‪ ،‬انجمن ه��ای علمی نخب��گان صنعتی‬ ‫و جامع��ه دانش��گاهی کش��ور‪ ،‬ف��والد هرمزگان‬ ‫برای نخستین بار در کش��ور کنفرانس تخصصی‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد را در نیمه دوم سال ‪۹۸‬‬ ‫در شهر بندرعباس برگزار می کند‪.‬‬ ‫س��ید اصغرمدن��ی‪ :‬باتوج��ه به تن��وع در قطع��ات و تعداد‬ ‫زی��اد ان توانس��ته ایم در ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد‪ ،‬به بومی س��ازی‬ ‫و س��اخت داخل دست یابیم و در باقی انها به ساخت داخل‬ ‫نیاز داریم‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این فن��اوری در فضای رقابتی‬ ‫ش��دیدی ک��ه ف��والد در جه��ان دارد گزین��ه‬ ‫تعیین کننده ای ب��رای واحدهای تولیدی داخلی‬ ‫است و به صنعت فوالد کمک می کند نرخ انرژی‪،‬‬ ‫حمل ونقل اس��لب‪ ،‬اش��غال س��الن ها و انبارها را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫اس�لامیان با بیان اینکه چند واحد فوالدی از‬ ‫جمله واحد فوالد س��با وابسته به فوالد مبارکه و‬ ‫فوالد هرمزگان از جمله کارخانجاتی هستند که‬ ‫مجهز به این فناوری هس��تند گفت‪ :‬این فناوری‬ ‫عمر ‪ ۲۰‬سال دارد و بسته به ظرفیت کارخانه ها‬ ‫و نوع محصوالت تولیدی شان کاهش هزینه تمام‬ ‫شده متفاوتی را رقم می زند‪.‬‬ ‫‹ ‹این�ده ازان ریخته گ�ری م�داوم‬ ‫است‬ ‫س��یداصغر مدنی مع��اون بهره ب��رداری فوالد‬ ‫هرم��زگان نی��ز در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬برای نخس��تین بار کنفرانس��ی با موضوع‬ ‫ریخته گ��ری مداوم در ایران برگزار می ش��ود که‬ ‫نشان از اهمیت این موضوع دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن کنفران��س با ه��دف تبادل‬ ‫اطالعات و نظرات دانش��گاهیان و صنعتگران در‬ ‫موضوع ریخته گری مداوم که فناوری به نس��بت‬ ‫نویی در جهان است و ادامه بحث های بومی سازی‬ ‫و س��اخت داخل برگزار می ش��ود و محلی برای‬ ‫عرض��ه اخرین اطالعات برای پیش��رفت صنعت‬ ‫فوالد است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ایران در اینده ای نزدیک‬ ‫بای��د به تولید ‪ ۵۰‬میلیون تن فوالد دس��ت یابد‬ ‫افزود‪ :‬یکی از راه های تحقق این هدف‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از فناوری هایی مانند ریخته گری مداوم است که‬ ‫با هزینه کمتری فوالد تولید می ش��ود و تولید را‬ ‫رقابتی تر می کند‪.‬‬ ‫مدنی در ادامه تاکی��د کرد‪ :‬هدف این فناوری‬ ‫افزای��ش تولی��د‪ ،‬کاهش عیوب تولی��د و کاهش‬ ‫نرخ تمام ش��ده اس��ت و از انجا که کشور ما در‬ ‫ش��رایط تحریم به رویکرد بومی س��ازی نیاز دارد‬ ‫به برگزاری یک کنفرانس در این زمینه احساس‬ ‫نیاز می شد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری فوالد هرمزگان ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫در طراحی فناوری ریخته گری هنوز به موفقیتی‬ ‫دس��ت نیافته ایم ام��ا در برنامه های اینده چنین‬ ‫رویکردی وجود دارد؛ با این حال باتوجه به تنوع‬ ‫در قطعات و تعداد زیاد ان توانس��ته ایم در ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد‪ ،‬به بومی سازی و ساخت داخل دست‬ ‫یابیم و در باقی انها به س��اخت داخل نیاز داریم‪.‬‬ ‫ای��ن قطعات از ی��ک غلتک ب��زرگ و فریم های‬ ‫س��یگمنت گرفته تا یک برد کوچک الکترونیکی‬ ‫بومی سازی شده و در این زمینه پیشرفت بسیار‬ ‫خوبی داشتیم‪.‬‬ ‫مدنی افزود‪ :‬صنع��ت ریخته گری مداوم کمی‬ ‫ب��ا دیگر صنایع تفاوت دارد و مهندس��انی که در‬ ‫این زمینه کار می کنند به دلیل گس��تردگی کار‬ ‫تنها می توانن��د در یک بخ��ش ان مانند تولید‪،‬‬ ‫تعمیرات‪ ،‬ابزار دقیق و‪ ...‬مهارت کس��ب کنند که‬ ‫البته هرکدام از این بخش ها نیز زیرمجموعه هایی‬ ‫دارند‪ .‬معاون بهره برداری فوالد هرمزگان در ادامه‬ ‫ب��ا بیان اینکه ریخته گری مداوم در ایران تنها در‬ ‫‪ ۳‬مجموعه فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد مبارکه و فوالد‬ ‫خوزس��تان وجود دارد گفت‪ :‬البت��ه ریخته گری‬ ‫مداوم نی��ز خود چند نوع اس��ت و به طور عمده‬ ‫ش��امل ریخته گری مداوم تخت��ال و ریخته گری‬ ‫م��داوم بلوم بیلت اس��ت‪ .‬بیش��تر ش��رکت ها از‬ ‫فن��اوری بلوم بیل��ت برخوردارند و فوالدس��ازان‬ ‫بزرگی که اشاره شد ریخته گری تختال دارند‪ .‬در‬ ‫این رابطه باید گفت یکی از بهترین ماشین االت‬ ‫ریخته گری م��داوم را فوالد هرمزگان دارد که از‬ ‫نوع عمودی‪-‬قوسی است‪.‬‬ ‫ریخته گری مداوم با وجود مزیت های فراوانی‪،‬‬ ‫ی��ک نقطه ضعف بزرگ هم دارد؛ در صورت بروز‬ ‫هرگونه مشکل در کل خط تولید باید خط تولید‬ ‫را خواباند تا مشکل رفع شود‪.‬‬ ‫مدنی در بخ��ش دیگری از س��خنانش درباره‬ ‫مشکالت ذاتی این فناوری گفت‪ :‬باید اذعان کرد‬ ‫که ریخته گری مداوم یک فناوری بس��یار بسیار‬ ‫حس��اس و پیچیده اس��ت؛ به طور مثال اگر تنها‬ ‫چند ثانیه برق قطع شود شمش داخل خط تولید‬ ‫می مان��د و مهارت و تبحر خاص��ی نیاز دارد که‬ ‫شمش از خط تولید خارج شود‪ .‬اگر مهارت الزم‬ ‫را نداشته باشید شمش به اصطالح پاره می شود‬ ‫یا مش��کالت دیگری پیش می اید که میلیون ها‬ ‫تومان خسارت وارد می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا این حال ف��والد هرمزگان‬ ‫توانس��ته با وج��ود تحریم ها قطعات م��ورد نیاز‬ ‫ی مداوم را بومی س��ازی کرده و نگذارد‬ ‫ریخته گر ‬ ‫که خط تولید متوقف شود‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش ارزش‬ ‫بازار مس در بورس‬ ‫به ‪47‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران‬ ‫گفت‪ :‬ارزش بازار مس در بورس در اغاز س��ال‬ ‫جاری ‪ 30‬هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون با‬ ‫رشد س��هام مس ارزش ان به بیش از ‪ 47‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬اردش��یر سعد محمدی‬ ‫ب��ا بی��ان این مطل��ب گفت‪ :‬ت��ا پایان امس��ال‬ ‫ظرفیت تولی��د مس به ‪ 400‬هزار تن ارتقا پیدا‬ ‫خواهد ک��رد که ‪ 280‬هزار تن در مجتمع مس‬ ‫سرچشمه و ‪ 120‬هزار تن در خاتون اباد خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در دهه مبارک فجر نیز به میزان‬ ‫‪ 4500‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری در قالب‬ ‫‪ 150‬میلیون یورو ب��رای افزایش ظرفیت ذوب‬ ‫م��س ب��ه ‪ 120‬هزار ت��ن‪ 110 ،‬میلی��ون یورو‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش اسیدسولفوریک‪40 ،‬‬ ‫میلیون یورو در بخش اکس��یژن و ‪ 10‬میلیون‬ ‫ی��ورو هم در بخ��ش انب��ار ذخیره کنس��انتره‬ ‫در منطق��ه خاتون اب��اد افتت��اح خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با بیان این که تاثیرات‬ ‫عملک��رد خوب تولی��د و فروش ش��رکت مس‬ ‫باوج��ود کاهش جهان��ی قیمت م��س در بازار‬ ‫س��رمایه نم��ود پیدا ک��رده و منجر ب��ه اقبال‬ ‫سهامداران به سهام شرکت مس در بورس شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬میزان ارزش سهام مس در بورس‬ ‫در شب عید امسال ‪ 385‬تومان بود و هم اکنون‬ ‫به بی��ش از ‪ 610‬تومان افزای��ش یافته که این‬ ‫نش��ان دهنده نگاه ب��ازار بورس به مس اس��ت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواریم ب��ا برنامه های‬ ‫توس��عه ای‪ ،‬گ��ردش مالی م��س را ارتقا جدی‬ ‫بدهی��م‪ .‬در دره ال��و در س��ال ‪ 1399‬کارخانه‬ ‫کنس��انتره به بهره برداری خواهد رسید و نیمه‬ ‫اول سال ‪ 1400‬هم کارخانه کنستانتره دره زار‬ ‫افتتاح خواهد ش��د و ای��ن اتفاقات یک گردش‬ ‫مالی مناسب و ایجاد اشتغال را فراهم می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد مسیر رقابت را هموار می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫معادن‬ ‫تجارت‬ ‫در استانه برگزاری دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫بدعتی‬ ‫خطرناک‬ ‫در معادن‬ ‫دستیابی به اطالعات روز با هم افزایی داده ها‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫رئیس انجمن سنگ اهن ایران‬ ‫خبر‬ ‫ایمن سازی خطوط برق‬ ‫در معدن گل گهر‬ ‫جلس��ه بررسی طرح های عمرانی و فضای سبز‬ ‫گهرزمی��ن با حضور حس��ین دالوری��ان‪ ،‬معاون‬ ‫اداری و پش��تیبانی گهرزمین و حس��ن رحیمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل توسعه عمران منطقه گل گهر و برخی‬ ‫مدیران این شرکت ها برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین‪ ،‬در این جلسه حسین‬ ‫دالوریان افزود‪ :‬به زودی اس��فالت جاده س��نگین‬ ‫رو به اتمام می رس��د و مراحل اجرایی پل ابتدایی‬ ‫ان تا ‪ ۴۵‬روز اینده انجام می ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در خصوص اجرای فضای سبز حاشیه‬ ‫و رفوژ میانی جاده س��نگین رو گهرزمین توس��ط‬ ‫این ش��رکت توافق ه��ای نهایی ص��ورت گرفت‪.‬‬ ‫معاون اداری و پش��تیبانی گهرزمین همچنین در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬عالوه بر ایمن س��ازی خطوط برق در‬ ‫مس��یر خروجی زهاب از معدن ‪ ۳‬توس��ط شرکت‬ ‫توس��عه عمران منطقه‪ ،‬مقرر شد مطالعات زیست‬ ‫محیط��ی خروج��ی اب از معدن ‪ ۳‬انجام ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین تدوین برنامه راهبردی محیط زیس��ت‬ ‫منطقه توس��ط ش��رکت توس��عه عم��ران انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ادام��ه حس��ن رحیمی با اش��اره به‬ ‫اه��داف و وظایف ش��رکت توس��عه عمران عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این ش��رکت با سیاس��ت انجام کارهای زیر‬ ‫س��اختی منطقه ایجاد شده است‪ .‬می توان گفت‬ ‫شرکت توس��عه عمران به شکلی شهردار منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬خوش��بختانه ‪ ۱۰‬کارگروه در‬ ‫منطقه تشکیل شده است که یکی از انها کارگروه‬ ‫زیرس��اخت اس��ت‪ .‬درواقع برای انجام کارها نیاز‬ ‫ب��ه مصوبه این کارگروه اس��ت که مدیران منطقه‬ ‫همگی در ان عضو هستند‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه مع��ادن و صنایع فل��زات غیراهنی‬ ‫(اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری) امس��ال از ‪ ۲۹‬دی تا یک‬ ‫بهمن در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه بر اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری فلزات‬ ‫غیراهن��ی تاکی��د دارد‪ .‬ازجمله اه��داف و برنامه های این‬ ‫همای��ش ‪۳‬روزه که ش��اهد حضور مهمان ه��ای داخلی و‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬چه در حوزه اکتش��اف و چه در حوزه های‬ ‫اس��تخراج و ف��راوری این اس��ت که حرف ه��ای جدیدی‬ ‫مطرح ش��ود‪ .‬س��خنرانی ‪ ،‬کارگاه های تخصصی و اموزشی‬ ‫جزو برنامه های اصلی این همایش هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه به تم��ام فلزات غیراهن��ی پرداخته‬ ‫می ش��ود و فق��ط تاکید بر یک عنصر خ��اص وجود ندارد‪.‬‬ ‫طال‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬سرب و روی همه به یک اندازه مهم‬ ‫هستند‪ .‬هدف این است که خواسته های فعاالن این حوزه‬ ‫به گوش مسئوالن برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه های نمایشگاه هم جذاب است‬ ‫محمدحسن جلیلی انگورانی‬ ‫محمدحس��ن جلیل��ی انگوران��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫معدنکاران انگوران در پاسخ به این سوال که برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه چه کمکی به فعاالن این حوزه می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارائه توانمندی های هر ش��رکت در محصوالت و پروژه های‬ ‫مختلف می تواند جزو اهداف برگزاری هر نمایشگاهی باشد‪.‬‬ ‫وی بابی��ان اینکه ش��رکت ما هم از این قاعده مس��تثنا‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��رکت معدنکاران انگوران به عنوان‬ ‫ب��ازوی معدنی و اکتش��افی هلدینگ توس��عه معادن روی‬ ‫ای��ران با دارا ب��ودن تعدادی پروانه بهره ب��رداری معادن و‬ ‫محدوده های اکتشافی و فعالیت گسترده در سطح کشور‪،‬‬ ‫به دنبال معرفی توانمندی های خود در سطح کشور است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ما س��عی می کنیم ضمن شناس��ایی موارد‬ ‫مس��تعد معدنی ارتباط مناس��بی با مجموعه های معدنی‬ ‫و اکتش��افی بزرگ برقرار کنیم‪ .‬با توجه به اینکه امس��ال‬ ‫شرکت ما به عنوان مکتشف نمونه معرفی شده و از معاونت‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جایزه دریافت کرده‬ ‫هدف ما از حضور در نمایشگاه معرفی شرکت برای کسب‬ ‫موقعیت ها و پروژه های بیشتر است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه چه انتظ��اری از این‬ ‫نمایش��گاه داری��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬انتظار ما این اس��ت که‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در چند سال گذشته‪ ،‬بخش خصوصی و دولتی‬ ‫در تمام کش��ور به فراخور م��ورد یعنی برخی با‬ ‫مطالعات کارشناسی شده و برخی با کارشناسی‬ ‫کمت��ر کارخانه هایی بنا کرده اند اما به دلیل انکه‬ ‫دقت الزم برای جانمایی انها نش��ده‪ ،‬پراکندگی‬ ‫واحده��ای معدن��ی و صنعتی با ه��م همخوانی‬ ‫نداشته است‪ .‬با همه اینها مسئله مهم این است‬ ‫که در ایران معادن به هم وابس��ته هستند‪ .‬برای‬ ‫نمونه در برخی اس��تان ها سنگ اهن دانه بندی‬ ‫با ظرفیت‪ ،‬کنس��انتره ب��ا ظرفیت کمتر و دوباره‬ ‫گندل��ه با ظرفیت زیاد تولید می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫مش��اهده می کنیم که س��نگ اهن دانه بندی و‬ ‫گندله مازاد اس��ت اما کنس��انتره کس��ری دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط باید از معادن دیگر کنس��انتره‬ ‫تامین ی��ا فعالیت کارخانه ه��ای گندله متوقف‬ ‫ش��ود؛ بنابراین تصمیم عقالنی این اس��ت که به‬ ‫اس��تان دیگر رجوع کنیم‪ .‬در استان دیگر بدون‬ ‫انکه توجهی به میزان ذخیره س��نگ اهن شود‪،‬‬ ‫کارخانه های کنسانتره س��ازی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی تولید س��نگ اهن در یک اس��تان با‬ ‫تولید کنس��انتره براب��ری نمی کند؛ در نتیجه باز‬ ‫هم کارخانه های تولید کنس��انتره نیازمند مواد‬ ‫اولی��ه هس��تند و در تامی��ن ان دچار مش��کل‬ ‫می ش��وند اما به هر حال معادن در اس��تان های‬ ‫مختل��ف همدیگر را کام��ل می کنند‪ .‬این موارد‬ ‫ش��اید در ظاهر چندان اش��کال نداش��ته باشد‬ ‫چراکه این نیاز از س��وی اس��تان های همجوار و‬ ‫س��ایر معادن تامین شدنی اس��ت اما در حقیقت‬ ‫هزینه ه��ا را افزایش می دهد‪ .‬درواقع هزینه تمام‬ ‫ش��ده‪ ،‬یک��ی از مالک های موفقی��ت در بخش‬ ‫تولید است‪ ،‬همان طور که در زمینه رونق تولید‪،‬‬ ‫کاهش هزینه ها مطرح است؛ بنابراین با توجه به‬ ‫اینکه هزینه های حمل ونقل بسیار زیاد هستند‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای معناداری به نرخ تمام ش��ده افزوده‬ ‫می ش��ود‪ .‬واحدهای معدنی ما یکدیگر را کامل‬ ‫می کنن��د و در جهت تکمیل هم گام برمی دارند‪.‬‬ ‫اینک��ه تاکید کنیم هر اس��تانی نیازهای داخلی‬ ‫خود را تامین کند و به هم وابسته نباشند‪ ،‬راهکار‬ ‫درس��ت و پایداری نیس��ت‪ .‬هر چند می توان در‬ ‫کوتاه م��دت از این سیاس��ت بهره برد اما اگر این‬ ‫مهم به بدعت تبدیل ش��ود‪ ،‬به دلیل اینکه ایجاد‬ ‫انحص��ار می کن��د و اس��تمرار ان می تواند اغاز‬ ‫انحصارگری باشد‪ ،‬مورد تایید نیست‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد حسن جلیلی انگورانی‪ :‬انتظار ما این است که بتوانیم با شرکت های‬ ‫دیگر ارتباط برقرار کنیم و با پروژه ها و محدوده های قابل مشارکت اشنا‬ ‫ش��ویم تا با شناس��ایی ش��رکت های دارای توانمندی فعالیت پیمانکاری‬ ‫بتوانیم به موفقیت های بیشتری برسیم‬ ‫بتوانیم با شرکت های دیگر ارتباط برقرار کرده و با پروژه ها‬ ‫و محدوده ه��ای قابل مش��ارکت با انها اش��نا ش��ویم تا با‬ ‫شناسایی شرکت های دارای توانمندی فعالیت پیمانکاری‬ ‫بتوانیم به موفقیت های بیشتری برسیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه گاهی حاش��یه های نمایش��گاه هم‬ ‫ی که خارج از اهداف‬ ‫جذاب اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گاه م��وارد ‬ ‫نمایشگاه است می تواند در حاشیه این نمایشگاه موردبحث‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬ممکن است شرکت ما قادر به تولید محصوالتی‬ ‫باش��د که خارج از دایره مورد نیاز هلدینگ باش��د ولی به‬ ‫دلیل شرایط خاص جالب و اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫جلیلی در پاس��خ به این س��وال که تاچ��ه حد برگزاری‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ها به رش��د بخش معدن کم��ک می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با برگزاری این نمایش��گاه ها ارتباط بین متخصصین‬ ‫بازدید مشاور مدیرعامل شرکت مس‬ ‫از محدوده های اکتشافی شرکت مس‬ ‫حیدر ضیغمی‪ ،‬مش��اور مدیرعامل شرکت مس و‬ ‫مدیر گروه روابط عمومی به همراه مهندس شهریار‬ ‫متوکل مدیر امور اکتش��افات ش��رکت مس از سه‬ ‫محدوده اکتش��افی شرکت مس در استان اصفهان‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش م��س پ��رس‪ ،‬ضیغم��ی در جریان‬ ‫ای��ن بازدید ب��ا بیان اینکه اس��تان اصفهان یکی از‬ ‫اس��تان های مس��تعد در حوزه ذخایر معدنی مس‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر پایه اکتش��افات انجام شده در این‬ ‫اس��تان محدوده ه��ای دارای ظرفی��ت اکتش��افی‬ ‫خوبی شناسایی شده است که امیدواریم با تکمیل‬ ‫مطالعات اکتش��افی و کس��ب نتایج مطلوب‪ ،‬شاهد‬ ‫فعال سازی این معادن در اینده باشیم‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل ش��رکت مس ب��ا تاکید بر‬ ‫این که در ش��رایط کنونی کش��ف ذخای��ر معدنی‬ ‫و س��رعت بخش��ی به بهره ب��رداری از معادن یکی‬ ‫از مهم تری��ن فرصت ه��ا برای رون��ق تولید و ایجاد‬ ‫اشتغال در سراسر کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬در این راستا‬ ‫و به دس��تور اردش��یر س��عد محمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران برای امسال و سال‬ ‫اینده برنامه های اکتش��افی گسترده ای در مناطق‬ ‫مختلف و مس��تعد معدنی در سطح کشور با هدف‬ ‫دستیابی به توسعه پایدار تعریف و برنامه ریزی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضیغم��ی با عن��وان این که یک��ی از رویکردهای‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس تاکید بر استفاده از دانش‬ ‫فن��ی روز دنیا در فعالیت های تولیدی و اکتش��افی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه و ب��ا همکاری ایمیدرو‬ ‫اتفاق��ات خوبی در راس��تای به کارگیری روش های‬ ‫نوی��ن اکتش��افی و تجهیزات جدید ش��روع ش��ده‬ ‫اس��ت که از یک س��و منجر به س��رعت بخشی در‬ ‫تکمیل مطالعات اکتش��افی و از سوی دیگر افزایش‬ ‫بهره وری و کاهش هزینه های اکتشاف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به دلی��ل قرارگی��ری محدوده های‬ ‫امیدبخ��ش در نق��اط کمتر برخ��وردار اقتصادی‪،‬‬ ‫اکتش��اف و بهره برداری از این ظرفیت های معدنی‬ ‫منجر به رش��د و شکوفایی اقتصادی در این مناطق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سرقینی سرپرست شرکت المانی شد‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬معاون امور معادن‬ ‫و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را‬ ‫به عنوان سرپرست شرکت اسکوتک المان معرفی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس پرس‪ ،‬خداداد غریب پور طی‬ ‫نام��ه ای جعفر س��رقینی را به عنوان سرپرس��ت‬ ‫شرکت اسکوتک المان معرفی کرد‪.‬‬ ‫وی موقتا سرپرس��ت اسکوتک شده و تا زمان‬ ‫تعیی��ن تکلی��ف معاونت معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نمی تواند رس��ما مدیرعامل این‬ ‫ش��رکت المانی شود‪ .‬برای معاونت معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز اف��رادی از جمله‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬فری��د دهقان��ی‪ ،‬وجیه اله‬ ‫جعفری‪ ،‬سیف اله امیری موردتوجه بودند‪.‬‬ ‫و ش��رکت ها زیاد و باع��ث هم افزایی فعالیت ها می ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه م��ا می توانیم از تجربه های ارزش��مند‬ ‫یکدیگر اس��تفاده ک��رده و از تک��رار تجربه ه��ای ناموفق‬ ‫پرهی��ز کنی��م‪ .‬از مش��کالت ه��م اگاه ش��ده و از اخرین‬ ‫وضعی��ت قوانی��ن و مق��ررات و ب��ازار جهان��ی مطل��ع‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف رشد اعتبار مجموعه ها است‬ ‫س��عید عربیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫ش��اهین که در یک معدن س��رب و روی در استان مرکزی‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬درباره هدف از ش��رکت در این نمایشگاه‬ ‫س��خن گفت و اظهار کرد‪ :‬برخی هدفش��ان از ش��رکت در‬ ‫نمایشگاه عرضه محصوالت است‪ ،‬برخی هم در بورس فعال‬ ‫هستند و قصد تبلیغ مجموعه شان را دارند تا اعتبار سهامی‬ ‫ک��ه در بورس عرضه می کنن��د را افزایش دهند‪ .‬درنتیجه‬ ‫هدف از شرکت در نمایشگاه رشد اعتبار مجموعه ها است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی شاهین در پاسخ به‬ ‫این س��وال که شرکت در نمایشگاه چقدر برای معدنکاران‬ ‫مفید اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وقتی ب��ا ایرانیان و معدنکارانی که‬ ‫صنایع خود را معرفی می کنند و معموال هم ناش��ناخته اند‬ ‫اش��نا می ش��ویم‪ ،‬اگاهی ما از بازارمان بیش��تر می ش��ود‪.‬‬ ‫درنتیج��ه مصرف کننده ه��ا در صنعت و مع��دن از مزایای‬ ‫ای��ن حوزه بهره می برند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬وقتی به مش��کالت‬ ‫واردات و تامین کاال توجه کنیم اهمیت برگزاری نمایشگاه‬ ‫پررنگ تر هم می شود‪ .‬حتما اگر بتوانیم از توان شرکت های‬ ‫داخلی استفاده می کنیم؛ این مهم می تواند به رونق اقتصاد‬ ‫کشور هم کمک کند‪.‬‬ ‫عربیان با اش��اره به شرایط تحریم در کشور و مشکالتی‬ ‫که برای تامین کاال به وجود می اید‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که تحریم‬ ‫نباش��د متقاضی ی��ک کاال‪ ،‬مواد مورد نیاز خ��ود را به هر‬ ‫شکل تهیه می کند اما در زمان تحریم حضور در نمایشگاه‬ ‫فرصت دسترس��ی و اشنایی با سایر همکاران این حوزه را‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬برگزارکننده اصلی این همایش ش��رکت‬ ‫رس��تاک پادویژن با همکاری انجمن کارفرمایان س��رب و‬ ‫روی ایران اس��ت اما س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی ایران‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خانه معدن‬ ‫ایران و سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز جزو حامیان‬ ‫این همایش به شمار می ایند‪.‬‬ ‫دوره نخس��ت این نمایش��گاه در سال ‪ ۱۳۹۲‬با همکاری‬ ‫انجمن کارفرمایان س��رب و روی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬خانه معدن ایران و س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫مع��دن اغاز به کار ک��رد‪ .‬رویکرد ای��ن همایش به صورت‬ ‫تخصصی اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری فلزات غیر اهنی‬ ‫مس‪ ،‬طال‪ ،‬سرب و روی‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬کرومیت و عناصر نادر‬ ‫خاکی بود‪ .‬اما پس از دوره نخس��ت‪ ،‬به دلیل رکودی که بر‬ ‫بازار حاکم شد‪ ،‬این همایش ادامه پیدا نکرد تا اینکه امسال‬ ‫دومی��ن دوره این همایش از ‪ ۲۹‬دی تا یک بهمن در هتل‬ ‫المپیک تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫مشارکت ایران‬ ‫در طرح کریدور ‪ ۵‬جانبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫تجارت تهران‬ ‫به تاشکند جوش خورد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫جمهوری اذربایجان‬ ‫ماه��ی که پش��ت س��ر گذاش��تیم و کمتر از‬ ‫ی��ک هفته دیگر به پایان می رس��د ب��رای ایران‬ ‫دس��تاورهای اقتصادی خوبی به همراه داش��ت‪.‬‬ ‫س��فر هیات های تجاری خارجی از کش��ورهای‬ ‫مختل��ف به ته��ران نویدبخش توس��عه روابط با‬ ‫کشورهای همس��ایه و منطقه است که به نوعی‬ ‫ترفند مس��ئوالن ذی ربط برای گذر از تحریم به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬در روزهای گذش��ته شاهد سفر‬ ‫مقام��ات عالی رتبه از کش��ورهایی چون عمان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬س��وریه‪ ،‬قرقیزستان و‬ ‫افغانس��تان بودیم که با هدف مذاکره و پیگیری‬ ‫توافق ه��ای گذش��ته انجام ش��د‪ .‬ضم��ن اینکه‬ ‫اجالس و کمیس��یون های مشترک بین ایران و‬ ‫این کش��ورها نیز برگزار و به امضای یادداش��ت‬ ‫تفاه��م نی��ز خت��م ش��د‪ .‬در ادامه ب��ه برخی از‬ ‫دستاورهایی که نتیجه دیدار مسئوالن ایران با‬ ‫هیات های خارجی بود‪ ،‬اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫هیات��ی که از عمان به ای��ران امد یکی از بزرگترین‬ ‫هیات ه��ای خارج��ی بود که ب��ه منظ��ور حضور در‬ ‫هجدهمیناجالسکمیسیونمشترکهمکاری های‬ ‫اقتصادی ایران و عمان به تهران س��فر کرد‪ .‬در جریان‬ ‫ای��ن اجالس چند س��ند مه��م نیز برای توس��عه زیر‬ ‫س��اختارها تج��اری دو کش��ور به امضا رس��ید که از‬ ‫جمله انها می توان به س��ند همکاری های استاندارد‬ ‫و حمل ونقل دریایی و همچنین س��ند همکاری های‬ ‫ورزشی و یاداشت تفاهم اجالس کمیسیون مشترک‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران و‬ ‫وزیر تجارت و صنایع عمان برنامه اجرایی یادداش��ت‬ ‫تفاه��م همکاری امضاء کردند‪ .‬ای��ن برنامه اجرایی به‬ ‫منظور اجرایی کردن بندهای تفاهمنامه فی مابین‪ ،‬با‬ ‫هدف تسهیل مبادالت تجاری و گسترش استانداردها‬ ‫و مش��ارکت فعاالنه در استانداردس��ازی منطقه ای و‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫طرف عمان��ی همچنین بر تجارت مس��تقیم کاال‬ ‫از ای��ران به عمان و س��رمایه گذاری مش��ترک ایران‬ ‫در مناط��ق ازاد عم��ان برای روانه ش��دن کاال به بازار‬ ‫کش��ورهای افریقای��ی و ح��وزه خلیج ف��ارس تاکید‬ ‫داش��ت و در مقابل ایران نیز خواستار سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک در مناطق ازاد کش��ورمان برای رس��یدن‬ ‫به بازار کش��ورهایی مانند پاکس��تان‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫کشورهای اسیایی میانه شد‪ .‬همچنین وزیر صنایع و‬ ‫تهران درماه جاری میزبان هیات های تجاری مختلف از جهان بود‬ ‫«اذر» خوش خبر‬ ‫عمان‬ ‫تجارت عمان از امادگی کامل کشورش برای پذیرش‬ ‫و استقبال از ش��رکت های توانمند و تخصصی بخش‬ ‫خصوصی ایران به وی��ژه در زمینه های میوه و تره بار‪،‬‬ ‫مواد غذایی و بسته بندی و نیز مواد پروتئینی و علوفه‬ ‫و مصالح ساختمانی خبر داد‪.‬‬ ‫تفاهم در حوزه های بازرگانی و تجاری‪ ،‬گس��ترش‬ ‫گردش��گری و توریس��م س�لامت حاص��ل برگزاری‬ ‫کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بود‪ .‬دو کشور‬ ‫امروز توافق کردند تا ش��رکت های ایرانی که مایل به‬ ‫صدور خدمات فنی مهندسی به عمان هستند‪ ،‬فضای‬ ‫کار بیشتری به دست اورند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با وزیر صنعت‬ ‫و تج��ارت عمان ضمن بررس��ی راهکارهای توس��عه‬ ‫تاجیکستان‬ ‫استمرار و تسهیل روابط بانکی و تجاری بین دو کشور‬ ‫خبر داد‪ :‬نقل و انتقال پول بین ایران و عمان تس��هیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در مذاکرات انجام ش��ده‪ ،‬اعتقاد دو طرف بر این بود‬ ‫که مبادالت تجاری ای��ران و عمان می تواند معادل ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالر باش��د و این رقم ب��ا توجه به موقعیت دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬تفاهم های انجام ش��ده و مهم تر از همه اراده‬ ‫سیاسی بین مقامات دو کش��ور‪ ،‬دست یافتنی است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬حجم مراودات تجاری دو کشور حدود‬ ‫‪ ۱.۲‬میلیارد دالر بوده که حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر ان‬ ‫از ایران به عمان صادر شده و حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫نیز واردات ایران از عمان بوده است‪.‬‬ ‫در همی��ن باره عباس عبدالخان��ی رایزن بازرگانی‬ ‫پیشین جمهوری اس�لامی ایران در عمان با اشاره به‬ ‫دستاوردهای اجالس کمیسیون مشترک همکارهای‬ ‫ایران و عمان به صمت گفت‪ :‬عمان س��االنه حدود ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد دالر واردات کاال دارد که س��هم ایران در سال‬ ‫‪ ۹۸‬کمت��ر از ‪ ۲‬درصد بوده اس��ت؛ از ای��ن رو با توجه‬ ‫ب��ه عالقه مندی مردم عمان و وجود اراده سیاس��ی و‬ ‫تاکید مقامات عالی دو کش��ور‪ ،‬ایرانی های عالقه مند‬ ‫می توانن��د با ثبت ش��رکت و اقامت در کش��ور عمان‬ ‫نس��بت به بازاریابی و فروش کااله��ای ایرانی در بازار‬ ‫عمان اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬برگ��زاری اجالس کمیس��یون‬ ‫مش��ترک به میزبان��ی ته��ران موفقیت امی��ز بود و‬ ‫امیدواریم در اینده ای نزدیک بزرگترین دستاورد ان‬ ‫که توافق برای افزایش سطح مبادالت تجاری تا حجم‬ ‫‪ ۵‬میلیارد دالر بوده است تحقق یابد‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد سازمان توسعه تجارت ایران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر اتباع ایرانی می توانند در فرودگاه‬ ‫مسقط‪ ،‬پایتخت عمان ویزای ‪ ۱۰‬روزه و یک ماه و یک‬ ‫س��اله بگیرند و از س��وی دیگر اتباع عمانی نیز بدون‬ ‫وی��زا می توانند به راحتی به ش��هرهای مختلف ایران‬ ‫س��فر کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬از شهرهای مختلف کشورمان‬ ‫ش��امل تهران‪ ،‬مشهد‪ ،‬شیراز‪ ،‬قش��م‪ ،‬کیش و چابهار‬ ‫درحال حاضر خطوط هوایی برقرار ش��ده اس��ت و در‬ ‫اینده ای بسیار نزدیک نیز به شهرهای اهواز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫الر و بندر عباس نیز تعمیم خواهد یافت‪.‬‬ ‫ش��اهین مصطفی یف معاون نخست وزیر جمهوری‬ ‫اذربایج��ان در راس هیاتی بلندپای��ه از مقامات دولتی‬ ‫و خصوص��ی این کش��ور به منظور رایزنی با مس��ئوالن‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران درب��اره اجرای��ی ک��ردن‬ ‫پروژه های مش��ترک اقتصادی فی مابی��ن‪ ۱۲ ،‬اذر ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به تهران س��فر کرد‪ .‬همکاری مشترک در حوزه‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬تولی��د اتوبوس و همچنی��ن کامیونت‪،‬‬ ‫تولید ان��واع قطعات خودرو‪ ،‬تولی��د تریلرهای کامیون‬ ‫و همچنین راه اندازی ش��رکت داروس��ازی مش��ترک و‬ ‫ش��رکت فراوری انواع میوه‪ ،‬در دستور کار دو طرف بوده‬ ‫که در بس��یاری از موارد اقدامات عملیاتی اغاز شده و در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬همچنین ظرفیت های بسیار بزرگ و‬ ‫گس��ترده برای افزایش همکاری ها وجود دارد که ما به‬ ‫دنبال تقویت انها هس��تیم‪ .‬ساخت منطقه صنعتی ازاد‬ ‫مشترک و همچنین برقراری تجارت ترجیحی فیمابین‬ ‫می تواند به تسهیل روابط اقتصادی و تجاری و همچنین‬ ‫صنعتی دو کش��ور بیش از پیش کمک کند‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهور و معاون نخس��ت وزیر اذربایجان راه های‬ ‫گسترش هر چه بیشتر روابط دوجانبه و تسریع در روند‬ ‫اجرای توافقات مشترک را مورد بررسی قرار داده و تالش‬ ‫مضاعف برای استفاده از همه ظرفیت های موجود را در‬ ‫راس��تای منافع دو ملت و ملت های منطقه مورد تاکید‬ ‫قرار دادند‪ .‬دو طرف مصمم هستند ظرفیت های توسعه‬ ‫همکاری ها در زمینه های مختلف اقتصادی را مورد بحث‬ ‫و بررس��ی قرار داده و اس��ناد و توافقاتی تهیه کنند تا در‬ ‫جریان س��فر رئیس جمهوری اذربایجان به امضا برسد‪.‬‬ ‫قرار ش��د کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور قبل از‬ ‫س��فر اقای علی اف‪ ،‬در تهران برگزار ش��ود و همچنین‬ ‫برنامه ریزی ش��ود تا اجالس سه جانبه ایران‪ ،‬اذربایجان‬ ‫و روسیه در اینده نزدیک برگزار شود‪ .‬همچنین موضوع‬ ‫احداث خط اهن رشت‪ -‬استانه و اهمیت ان مورد تاکید‬ ‫قرار گرفت‪ .‬مقرر ش��د وزی��ران صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و اقتص��اد جمهوری اذربایجان ام��ور مربوط به تجارت‬ ‫ترجیح��ی را پیگیری کرده تا در س��فر رئیس جمهوری‬ ‫اذربایج��ان امضا ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ایران در دیدار با معاون نخس��ت وزیر کشور اذربایجان‬ ‫گفت‪ :‬احداث منطقه صنعتی مشترک صنعتی و روابط‬ ‫تج��اری بر پایه تج��ارت ترجیحی یک��ی از موثر ترین و‬ ‫مهم تری��ن کارهایی اس��ت که در ش��رایط فعلی باید به‬ ‫ان بپردازیم و برای عملیاتی ش��دن انها س��ریعتر اقدام‬ ‫کنی��م‪ .‬با توجه به موقعیت جغرافیایی دو کش��ور‪ ،‬هیچ‬ ‫محدودیتی برای گس��ترش رواب��ط وجود ندارد و عالوه‬ ‫بر روابط فیمابین در چارچوب کریدور ش��مال‪-‬جنوب‬ ‫نی��ز می توانیم به گس��ترش همکاری ه��ای اقتصادی‬ ‫دو کش��ور با س��ایر کش��ورها کمک کنیم‪ .‬برای احداث‬ ‫ش��هرک صنعتی مش��ترک در یکی از شهرس��تان های‬ ‫اس��تان اردبیل جانمایی الزم انجام شده است که مورد‬ ‫تواف��ق هر دو ط��رف بوده و مقدم��ات الزم با جدیت در‬ ‫ح��ال پیگیری اس��ت و به زودی عملیاتی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ش��اهین مصطفی یف وزی��ر اقتص��اد اذربایجان اعالم‬ ‫ک��رده بود‪ :‬حضور م��ن و هیاتی بلندپایه از مس��ئوالن‬ ‫دولت اذربایج��ان به ایران با دس��تور رئیس جمهوری‬ ‫اذربایجان و با هدف پیش��برد موضوع��ات مورد توافق‬ ‫در دی��دار روس��ای جمهوری دو کش��ور صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬رئیس جمهوری اذربایجان معتقد است‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه روابط دو کشور در سال های اخیر‪ ،‬دستاوردهای‬ ‫زیادی داش��ته‪ ،‬باید با توسعه هرچه بیشتر همکاری ها‪،‬‬ ‫از حداکث��ر ظرفیت های اقتصادی ای��ران و اذربایجان‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری ایران نی��ز در دیدار با‬ ‫مصطفی یف گفت‪ :‬س��اخت نی��روگاه در مناطق مرزی‬ ‫دو کش��ور از اهمیت زیادی برخوردار است و امیدواریم‬ ‫طرح مش��ترکی که برای راه اهن رشت به استارا توافق‬ ‫شده‪ ،‬هر چه سریع تر اجرایی و عملیاتی شود‪ .‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران همچنی��ن اجرای طرح های مش��ترک‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج نفت در دریای خ��زر را با جدیت‬ ‫پیگی��ری می کن��د و امیدواریم این مباحث در جلس��ه‬ ‫کمیسیون مشترک دو کشور به طور دقیق مورد بررسی‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫سوریه‬ ‫قرقیزستان‬ ‫مقامات س��وری نیز برای ش��رکت در دهمین اجالس‬ ‫ش��ورای حکام مرکز منطق��ه ای مدیریت اب ش��هری‬ ‫به ایران س��فر کردند که در حاش��یه ان یاداشت تفاهم‬ ‫همکاری میان رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران و حسین‬ ‫عرنوس وزیر منابع ابی جمهوری عربی س��وریه به امضا‬ ‫رسید‪ .‬این یاداشت‪ ،‬تفاهم همکارهای ابی ایران و سوریه‬ ‫برای بازس��ازی ش��بکه اب و فاضالب این کشور بود‪ .‬این‬ ‫یاداشت تفاهم چارچوب همکاری های ‪ ۲‬کشور در زمینه‬ ‫اب و فاضالب و چگونگی حضور ش��رکت های ایرانی در‬ ‫س��وریه را تعیین خواهد کرد‪ .‬وزیر نیرو دراین باره گفته‬ ‫بود‪ :‬امضای این یاداش��ت تفاهم می تواند سازکاری برای‬ ‫مشارکت ش��رکت های ایرانی در بخش های سدسازی‪،‬‬ ‫نیروگاه ه��ای برق ابی و س��اخت تصفیه خانه های اب و‬ ‫فاضالب ایجاد کند‪.‬‬ ‫افغانستان‬ ‫س��یزدهمین اج�لاس کمیس��یون مش��ترک‬ ‫همکاری های اقتصادی و فنی ایران و تاجیکستان با‬ ‫حضور عثمانعلی عثمان زاده وزیر انرژی و ذخایر ابی‬ ‫تاجیکستان و رضا اردکانیان وزیر نیرو ایران‪ ۱۱ ،‬اذر‬ ‫ماه برگزار شد‪ .‬براساس توافق انجام شده مقرر شد‬ ‫از ظرفیت های علمی موجود اس��تفاده بهینه ش��ود‬ ‫و دوره های اموزش��ی و تربیتی مش��ترک به همراه‬ ‫تبادل نیروهای تخصصی و علمی در دستور کار قرار‬ ‫گیرد‪ .‬همچنین مقرر ش��د کشورمان برای تکمیل‬ ‫تونل اس��تقالل این کشور اقدام های الزم را به عمل‬ ‫اورد‪ .‬تونل پنج کیلومتری اس��تقالل تاجیکس��تان‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۵‬توسط مهندس��ان ایرانی ساخته شده‬ ‫و برخی قس��مت های ان ناتم��ام باقی مانده بود که‬ ‫در توافقی که در روزهای گذش��ته بین دو کش��ور‬ ‫ص��ورت گرفت مقرر ش��د ایران نس��بت به تکمیل‬ ‫روش��نایی های این تونل اقدام الزم را به عمل اورد‪.‬‬ ‫تونل اس��تقالل که مرکز تاجیکستان را با شمال ان‬ ‫پیوند می دهد‪ ،‬ب��ه صرف هزینه ‪ ۶۰‬میلیون دالری‬ ‫توس��ط ایران و در مدت س��ه س��ال س��اخته شد‪.‬‬ ‫ضمن اینک��ه محمد تقی صابری س��فیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با عزت اله س��تاری وزیر کشاورزی‬ ‫جمهوری تاجیکس��تان دیدار و در خصوص توسعه‬ ‫زمینه های همکاری دو کش��ور در بخش کشاورزی‬ ‫تب��ادل نظر کردند‪ .‬تج��ارت‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬موارد بانکی و‬ ‫بیم��ه ای از جمله توافقات بین دو کش��ور بود‪ ،‬این‬ ‫توافقات شامل توس��عه همکاری های بانکی و بیمه‬ ‫از طریق تشکیل کمیته مشترک و ارائه پیشنهادات‬ ‫و الگوی خودمان برای اس��تفاده از ارزهای ملی در‬ ‫تامین مالی طرح ها و پروژه ها و همچنین در دستور‬ ‫کار ب��ودن امضای تفاهمنامه همکاری بیمه اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین توس��عه همکاری ه��ای گمرکی و تجاری‬ ‫از طریق تب��ادل هیات ها‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫تخصص��ی و کارگروه تج��اری صنعت��ی و معدنی‪،‬‬ ‫توسعه همکاری های سرمایه گذاری از طریق تبادل‬ ‫فهرست سرمایه گذاران عالقه مند در مناطق ازاد از‬ ‫سوی دو کشور و معرفی به موقع فهرست مناقصات‬ ‫پروژه ه��ای خدمات فنی و مهندس��ی از جمله این‬ ‫اقدام��ات خواهد بود‪ .‬اقدام مش��ترک برای تکمیل‬ ‫خط ریلی سه کشور ایران‪ ،‬افغانستان و تاجیکستان‬ ‫نیز از دیگر توافقات بین دو کشور است و در سه ماه‬ ‫اینده نشست مشترکی در یکی از سه کشور در این‬ ‫زمینه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دوازدهمی��ن اج�لاس کمیس��یون مش��ترک‬ ‫همکاری های اقتصادی ایران و قرقیزس��تان بعد از‬ ‫‪۳‬سال وقفه در روزهای دوازدهم و سیزدهم اذرماه‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫در ای��ن اج�لاس تفاهمنام�� ه ‪ ۱۰۴‬م��اده ای‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی‪ ،‬بازرگان��ی‪ ،‬علمی‪ ،‬فنی و‬ ‫فرهنگی ایران و قرقیزستان از سوی وزرای راه دو‬ ‫کش��ور به امضا رسید‪ .‬براین اساس بعد از برگزاری‬ ‫جلسات کارشناسی مابین کارشناسان این سازمان‬ ‫و دبیرخان��ه ش��ورای عالی مناط��ق ازاد ب��ا دولت‬ ‫بیگ توگولبایف‪ ،‬مدیرعامل منطقه ازاد بیش��کک‬ ‫قرقیزس��تان تحت عنوان بند مناطق ازاد تجاری‬ ‫و صنعتی و ویژه اقتصادی دو کش��ور‪ ،‬سازکارهای‬ ‫ترسیم و توس��عه همکاری های دو و چندجانبه با‬ ‫محوری��ت منطقه ازاد انزلی در قالب ‪ ۹‬بند تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر طرفین بر استفاده از ظرفیت های‬ ‫منطق��ه ازاد انزل��ی برای ش��رکت های جمهوری‬ ‫قرقیزس��تان به منظور ایجاد کری��دور حمل ونقل‬ ‫دسترس��ی به بازاره��ای کش��ورهای خلیج فارس‬ ‫و ترکی��ه‪ ،‬توافق کردند و در بن��دی دیگر موافقت‬ ‫خود را برای تاسیس ش��رکت قرقیزی در مناطق‬ ‫ازاد ایران‪ ،‬به ویژه در منطقه ازاد انزلی و تاس��یس‬ ‫ش��رکت مش��ترک در مناط��ق ازاد جمه��وری‬ ‫قرقیزستان اعالم نمودند‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از توافقات ص��ورت گرفته‬ ‫میان س��ازمان منطق��ه ازاد انزل��ی و منطقه ازاد‬ ‫بیش��کک‪ ،‬امکان صادرات نف��ت و میعانات نفتی و‬ ‫گازی و فراورده ه��ای نفت��ی از طریق این منطقه‬ ‫ب��ه جمهوری قرقیزس��تان و اطالع رس��انی طرف‬ ‫قرقی��زی به بانک های تجاری کش��ور متبوع خود‬ ‫جهت اس��تفاده از مزایا و معافیت های مناطق ازاد‬ ‫و به ویژه منطقه ازاد انزلی‪ ،‬مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مهم ترین مصوبات ان‪ ،‬تعیین تعرفه‬ ‫ترجیحی گمرکی و تعرفه ترانزیت میان دو کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خطوط ریلی‬ ‫دو کش��ور ایران و قرقیزستان متصل است‪ ،‬درباره‬ ‫تفاهمی که انجام شد گفت‪ :‬احداث خطوط جدید‬ ‫به دلیل اس��تفاده از ظرفیت بندر اقیانوسی کشور‬ ‫یعنی چابهار برای تبادالت تجاری و ترانزیت است‪.‬‬ ‫در دیدار محمد اس�لامی وزیر راه با معاون وزیر‬ ‫حمل ونقل جاده ای وزارت حمل ونقل افغانستان و‬ ‫هیات همراه اعالم ش��د‪ :‬در گذش��ته برای تکمیل‬ ‫خط ریلی خواف‪ -‬هرات فعالیت هایی انجام ش��د‬ ‫ک��ه امیدواریم ب��ا برقراری امنی��ت این خط ریلی‬ ‫هرچه س��ریعتر تکمیل شود‪ .‬اسالمی تکمیل سکو‬ ‫و باران��داز را در مس��یر خط ریل خ��واف‪ -‬هرات‪،‬‬ ‫منوط ب��ه برقراری امنیت عنوان کرد و خواس��تار‬ ‫راه اندازی هرچه س��ریعتر ای��ن پروژه و تکمیل ان‬ ‫شد‪ .‬عملیات اجرایی پروژه راه اهن خواف – هرات‬ ‫که از س��ال های ‪ ۱۳۸۲ - ۱۳۸۱‬اغاز ش��ده است‪،‬‬ ‫دارای چهار قطعه بوده که س��ه قطعه ان از خواف‬ ‫تا ایس��تگاه شمعتیغ و پس از ان ایستگاه جونو در‬ ‫تعهد ایران است و قطعه چهارم که از این ایستگاه‬ ‫شروع ش��ده و به هرات می رس��د را افغانستانی ها‬ ‫متعهد به ساخت و بهره برداری از ان شده اند‪.‬‬ ‫وزیر راه همچنی��ن در ادامه دیدار خود با هیات‬ ‫افغانس��تانی از امادگی ایران ب��رای ارائه ضوابط و‬ ‫معیاره��ای حمل ونقل��ی و ایین نامه ه��ا در قالب‬ ‫انتق��ال فناوری‪ ،‬اموزش‪ ،‬تربیت نیروی انس��انی و‬ ‫تجهیزات و ماشین االت از سوی سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای خبر داد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشارکت ایران در طرح کریدور ‪ ۵‬جانبه‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ورمان روز چهارش��نبه‬ ‫برای حضور در سیزدهمین اجالس کمیسیون همکاری های‬ ‫مشترک ایران و ازبکستان وارد فرودگاه تاشکند شد و از سوی‬ ‫مقامات این کشور مورد استقبال قرار گرفت‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫تاجران خوش��نام و شناخته شده ایرانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت را در ای��ن اجالس همراهی می کنن��د‪ .‬حضور در‬ ‫س��یزدهمین اجالس کمیسیون همکاری های مشترک ایران‬ ‫و ازبکس��تان در ادامه دیپلماس��ی اقتصادی این وزارتخانه در‬ ‫دیدار با مقامات اقتصادی کش��ورهای عمان‪ ،‬قرقیزس��تان و‬ ‫جمهوری اذربایجان در چند روز گذشته بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫روز چهارش��نبه نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران با حضور‬ ‫‪ ۳۷‬ش��رکت ایرانی در تاشکند پایتخت ازبکستان اغاز به کار‬ ‫کرد‪ .‬در حاش��یه سیزدهمین اجالس همکاری های مشترک‬ ‫ایران و ازبکستان‪ ،‬همایش تجاری دو کشور در تاشکند شروع‬ ‫به کار کرد‪ .‬بیش از ‪ ۱۰۰‬هیات تجاری ایرانی برای حضور در‬ ‫سیزدهمین اجالس همکاری های مشترک ایران و ازبکستان‬ ‫به این کش��ور س��فر کرده اند‪ .‬دیدار های دو جانیه در راستای‬ ‫بررس��ی فرصت های همکاری مش��ترک تجاری بین تاجران‬ ‫ایران��ی و ازبک در چارچوب این همایش برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫اجالس برای گسترش همکاری های تجاری دو طرف‪ ،‬امضای‬ ‫موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ازبکستان در دستور‬ ‫کار مقامات دو کشور واقع شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کش��ورمان در جلسه سیزدهمین کمیس��یون همکاری های‬ ‫مش��ترک ایران و ازبکس��تان بر امادگی ایران برای مشارکت‬ ‫در طرح کریدور ‪ ۵‬جانبه قزاقس��تان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫ای��ران و عم��ان و همچنین اصالح تعرفه ها و موانع گمرکی با‬ ‫ازبکس��تان در چارچوب موافقتنام��ه تجارت ترجیحی تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬رض��ا رحمانی گفت‪ :‬حضور ‪ ۵۰‬ش��رکت ایرانی در این‬ ‫اج�لاس‪ ،‬برگ��زاری همای��ش تجاری دو ط��رف و همچنین‬ ‫برپایی نمایش��گاه اختصاصی ایران در تاش��کند‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫اهمیت این اجالس در راس��تای توسعه همکاری های تجاری‬ ‫و اقتصادی میان دو کش��ور اس��ت‪ .‬وی با اع�لام اینکه ایران‬ ‫امادگی خود را نس��بت به افزای��ش مبادالت ترانزیتی‪ ،‬ایجاد‬ ‫س��هولت و تس��ریع در احداث خط ریلی ایران‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫ازبکستان اعالم می کند‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین ایران موافق اجرای‬ ‫طرح کریدور ‪ ۵‬جانبه با کش��ورهای قزاقس��تان‪ ،‬ازبکس��تان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬ایران و عمان است و حتما ان را پیگیری خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدار با وزیر سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ای��ران در دیدار ب��ا وزیر‬ ‫س��رمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکس��تان گفت‪ :‬در صورت‬ ‫فعال س��ازی ظرفیت ه��ای تجاری و اقتصادی کریدور ش��مال‬ ‫ب��ه جنوب و اتصال مبادالت تجاری کش��ورهای ش��مال ایران‬ ‫به کش��ورهای جنوب خلیج فارس و ش��مال افریقا‪ ،‬فرصت های‬ ‫جدیدی برای توس��عه همکاری های تجاری میان این کشورها‬ ‫فراهم می ش��ود‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬ای��ران امادگی کاملی دارد تا‬ ‫مسیر ترانزیتی شامل راه اهن‪ ،‬جاده ای و بندر ها را برای انتقال‬ ‫کاالهای این کش��ورها به ویژه کش��ور ازبکستان را بدون هیچ‬ ‫گونه محدودیتی فراهم کند ما امیدواریم سیزدهمین اجالس‬ ‫همکاری های مش��ترک ایران و ازبکس��تان نقطه عطفی برای‬ ‫توسعه همکاری های دو طرف واقع شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حضور و همراهی تعدادی از مدیران اجرایی‬ ‫و موثر حوزه اقتصادی کشورمان در این سفر‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برای‬ ‫تامین کاالهای اساسی مورد نیاز ایران اماده همکاری با کشور‬ ‫ازبکس��تان هس��تیم و برای افزایش همکاری ه��ای اقتصادی‬ ‫کشور ازبکستان مسیر همواری وجود دارد و با تسهیل شرایط‪،‬‬ ‫ظرفیت های توس��عه هم��کاری دو ط��رف را می توانیم هر چه‬ ‫س��ریعتر فع��ال کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به جمع بندی های انجام ش��ده ب��رای افزایش مبادالت‬ ‫تجاری ایران و ازبکس��تان از سوی هیات های تجاری حاضر در‬ ‫این س��فر‪ ،‬در صورت امضای توافقنامه تجارت ترجیحی میان‬ ‫دو کشور‪ ،‬شرایط برای افزایش همکاری ها بیش از پیش فراهم‬ ‫می ش��ود و درصدد هس��تیم خط پروازی مستقیم بین ایران و‬ ‫ازبکستان به به طور دائمی دایر شود و همچنین درباره تبادالت‬ ‫مالی راهکارهای موجود از جمله اس��تفاده از ارز ملی دو کشور‬ ‫را به کار ببندیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید از نمایشگاه اختصاصی ایران در ازبکستان‬ ‫رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ورمان به عنوان‬ ‫مس��ئول کمیس��یون مش��ترک همکاری ایران و ازبکستان از‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی ایران در تاش��کند بازدید ک��رد‪ .‬در این‬ ‫نمایشگاه ‪ ۳۷‬ش��رکت ایرانی بخشی از توانمندی های صنعتی‬ ‫و تولی��دی ای��ران را برای معرفی و بازدید تج��ار‪ ،‬صنعتگران و‬ ‫بازرگانان ازبک عرضه کرده اند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در همایش تج��اری ایران و‬ ‫ازبکس��تان در تاش��کند گفت‪ :‬امیدوارم برگزاری سیزدهمین‬ ‫اجالس همکاری های مش��ترک دو کشور فرصتی برای توسعه‬ ‫و تقوی��ت همکاری های اقتصادی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬س��رمایه گذاری و‬ ‫مقدمه ای برای توسعه و تعمیق روابط بلند مدت دو کشور شود‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬روابط صمیمانه و نزدیک دو کشور‪ ،‬اشتراکات‬ ‫دین��ی و تاریخی‪ ،‬منطق��ه ای و مراودات هیات ه��ای بلند پایه‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی میان دو طرف‪ ،‬موجب ش��ده ازبکس��تان‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین ش��ریکان ما در اسیای میانه قلمداد‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به میزبانی اخیر کشور ازبکستان از اجالس‬ ‫نخس��ت وزیران ش��انگهای‪ ،‬گفت‪ :‬در دیدار مشترک با نخست‬ ‫وزیر ازبکس��تان بر توس��عه همکاری ها تاکید ویژه شد و امروز‬ ‫ش��اهد برگزاری س��یزدهمین اجالس همکاری های مشترک‬ ‫ایران و ازبکس��تان هس��تیم و برگزاری این همایش و نمایشگاه‬ ‫اختصاصی ایران در تاش��کند به عنوان یکی از زیرس��اخت های‬ ‫همکاری دو کش��ور هس��تند که به طور قطع ش��رایط افزایش‬ ‫همکاری ها و توس��عه روابط ایران و ازبکستان را که مورد توجه‬ ‫مقامات عالی دو کشور است را به طور کامل فراهم خواهد اورد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصری��ح کرد‪ :‬امیدوارم دولت‬ ‫ازبکس��تان در چارچوب سیاست های جدید خود برای توسعه‬ ‫زیرس��اخت های عمرانی خود به ویژه در حوزه ساختمان سازی‬ ‫از توان شرکت ایرانی بهره برداری الزم را برده و موقعیت هاب و‬ ‫ویژه ایران و ازبکس��تان و فرصت های همکاری که با کشورهای‬ ‫همس��ایه داریم و این ظرفیت کم نظیری اس��ت که در اختیار‬ ‫فعاالن اقتصادی کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به موافقتنام��ه ترانزیتی عش��ق اباد که بین‬ ‫کش��ورهای ایران ترکمنس��تان و ازبکس��تان به امضا رسیده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با فعالسازی ظرفیت های کریدور شمال و جنوب‬ ‫و اتصال کش��ورهای ش��مال ایران و حاش��یه دریای خزر به‬ ‫کش��ورهای جنوب خلیج فارس‪ ،‬دریای عمان‪ ،‬ش��مال افریقا‪،‬‬ ‫هند و سایر نقاط جهان؛ فرصت های بسیار بزرگ تجاری برای‬ ‫هر یک از این کش��ورها فراهم می ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تاکی��د کرد‪ :‬وظیفه دولت ها تس��هیل امور و فراهم‬ ‫کردن بستر الزم برای توسعه کارهای بخش خصوصی است و‬ ‫در عم��ل همکاری های تجاری پایدار و دراز مدت بین فعاالن‬ ‫اقتصادی خصوصی دو کش��ور ش��کل خواهد گرفت‪ .‬رحمانی‬ ‫ب��ا اش��اره به وج��ود قانون ج��ذب و حمایت از س��رمایه گذار‬ ‫خارج��ی در کش��ورمان افزود‪ :‬در چارچ��وب این قانون‪ ،‬اصل‬ ‫و فرع س��رمایه گذاری تضمین و در مقابل همه ریس��ک های‬ ‫غیرتجاری تضمینات الزم ارائه می شود و سایر حمایت هایی‬ ‫که در این راستا تدوین و به اجرا گذاشته می شود و طرف ازبک‬ ‫ای��ران امادگ��ی کامل دارد تا مس��یر ترانزیتی ش��امل راه اهن‪ ،‬جاد ه و‬ ‫بندر ها را برای انتقال کاالهای این کش��ورهای در مسیر کریدور به ویژه‬ ‫ازبکستان بدون هیچ گونه محدودیتی فراهم کند‬ ‫نیز برای حمایت از س��رمایه گذاری تاکید دارد و البته نیازمند‬ ‫ایجاد تسهیالت در برخی بخش ها از جمله ترانزیت کاال‪ ،‬ایجاد‬ ‫خط پروازی مستقیم‪ ،‬بیمه و سایر مواردی که جزو ضروریات‬ ‫فعالیت های اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در دیدار با معاون نخست‬ ‫وزیر ازبکس��تان در چارچوب س��یزدهمین اجالس کمیسیون‬ ‫همکاری های مشترک دو کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اراده مقامات‬ ‫دو کشور برای تقویت و تعمیق روابط‪ ،‬نه تنها موانع باید برطرف‬ ‫شود‪ ،‬بلکه باید در جهت توسعه مناسبات و روابط بیش از پیش‬ ‫برنامه ری��زی و اق��دام کنیم‪ .‬رحمانی در دی��دار با الیار غنی اف‬ ‫افزود‪ :‬کش��ور ازبکس��تان دارای جایگاه بسیار ویژه ای در حوزه‬ ‫سیاس��ت خارجی ایران اس��ت و این مهم توصیه مقامات عالی‬ ‫کش��ور ایران برای توس��عه روابط تجاری با کشورهای همسایه‬ ‫و منطقه و همچنین کش��ورهای دوست و برادر با اشتراک های‬ ‫دینی‪ ،‬تاریخی و جغرافیایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای یادداشت تفاهم‬ ‫یادداش��ت تفاهم این اج�لاس‪ ،‬به امض��ای رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و الیار غنی اف‪ ،‬معاون نخس��ت‬ ‫وزیر ازبکس��تان رس��ید‪ .‬این یادداش��ت تفاهم در چند بخش‬ ‫ش��امل حوزه های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی‪ ،‬موارد گمرکی‪ ،‬نیرو‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و انرژی بوده اس��ت و‬ ‫همچنین همکاری های گردش��گری‪ ،‬توسعه فناوری و علمی‪،‬‬ ‫فرهنگی و بهداشتی مورد نظر این یادداشت تفاهم قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارتقای سطح همکاری ها در حوزه های حمل ونقل و ترانزیت‬ ‫کاال و همکاری در زمینه های کش��اورزی و اب و همچنین در‬ ‫حوزه اس��ناد و امور حقوقی در یادداش��ت تفاهم س��یزدهمین‬ ‫اجالس همکاری های مشترک ایران و ازبکستان لحاظ شده اند‬ ‫و از مهم ترین توافق ها انجام شده در این اجالس‪ ،‬تهیه نقشه راه‬ ‫همکاری های دو کشور در بخش های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫مبادله ان در سریع ترین زمان ممکن است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گزارش‬ ‫از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در ازبکستان‬ ‫تجارت تهران به تاشکند جوش خورد‬ ‫نمایشگاه اختصاصی توانمندی های جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و س��یزدهمین اجالس همکاری مش��ترک ایران‬ ‫و ازبکس��تان از چهارش��نبه هفته گذش��ته در تاشکند‬ ‫ازبکس��تان اغاز به کار کرد و روز جمعه به پایان رسید‪.‬‬ ‫در ایین پایانی این نمایشگاه که یک روز قبل از نشست‬ ‫مش��ترک اقتصادی ایران و ازبکس��تان برگزار شده بود‪،‬‬ ‫حمید زادب��وم معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫تجارت و س��رمایه گذاری ازبکستان و بهمن حسین زاده‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه به صورت گروه های کاالیی در زمینی به‬ ‫مس��احت مفید حدود ‪ ۷۰۰‬مترمربع برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه دوروزه بیش از ‪ ۴۰‬ش��رکت ایرانی به ارائه و‬ ‫بازاریابی محصوالت خود پرداختند‪ .‬شرکت های ایرانی‬ ‫فعال در حوزه ساختمان‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫نس��اجی‪ ،‬خشکبار و مواد شوینده محصوالت خود را در‬ ‫مع��رض دید بازرگانان و عالقه مندان کاال های ایرانی در‬ ‫جمهوری ازبکستان قرار دادند‪.‬‬ ‫از ابعاد برگزاری‬ ‫این رویداد گزارش می دهد‪.‬‬ ‫و امیدواریم که در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی نیز بتوانیم با‬ ‫تالش و کوش��ش دو کش��ور بخش خصوصی را باز هم‬ ‫رش��د و توس��عه دهیم‪ .‬باتوجه به اهمیت برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه ها در توس��عه روابط ما هم از دولت و بخش‬ ‫خصوصی ازبکس��تان ب��رای حضور در نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اختصاصی جمهوری اس�لامی ایران دعوت‬ ‫می کنیم و میزبان انها خواهیم بود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان گفت‪:‬‬ ‫کمیس��یون مش��ترک‪ ،‬نمایش��گاه تخصصی و همایش‬ ‫تجاری مقدمه ای برای س��فر ریاست محترم جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و ازبکستان به کشورهای هم خواهد بود‪.‬‬ ‫من اینجا از ریاس��ت جمهوری ازبکستان برای توسعه‬ ‫روابط تش��کر می کنم؛ ضمن اینکه دو کش��ور خواهان‬ ‫برقراری روابط نزدیک بوده و رئیس جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در اینده نزدیک به ازبکستان سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمایل به تجارت با ایران‬ ‫باتوج��ه ب��ه عمق روابط دو کش��ور و ضرورت افزای��ش همکاری فعاالن‬ ‫اقتصادی بخش خصوصی دو طرف‪ ،‬باید تعداد نمایش��گاه های اختصاصی‬ ‫و همچنین اعزام هیات های تجاری بین ایران و ازبکس��تان بیش از پیش‬ ‫افزایش یابد‬ ‫‹ ‹توسعه روابط با ازبکستان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که یک روز پس از افتتاح‬ ‫این روی��داد از ان بازدید داش��ت‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬حضور ‪ ۵۰‬ش��رکت ایران��ی در اجالس همکاری‬ ‫مش��ترک ایران و ازبکس��تان برگزاری همایش تجاری‬ ‫دوطرفه و همچنین برپایی نمایش��گاه اختصاصی ایران‬ ‫در تاشکند‪ ،‬نش��ان دهنده اهمیت توسعه همکاری های‬ ‫تجاری‪ ،‬اقتصادی و همه جانبه بین دو کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا رضا رحمانی در این جلس��ه افزود‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط با جمهوری‬ ‫ازبکستان در همه زمینه ها اهمیت و اولویت قائل است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در این س��فر کاری‪ ،‬تعدادی از مدیران‬ ‫اجرای��ی و موثر دولت به ویژه ع��ده زیادی از نمایندگان‬ ‫تش��کل های بخش خصوص��ی از جمله ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران و اتاق های بازرگانی‬ ‫اس��تان هایی که زمینه هم��کاری الزم را دارند‪ ،‬حضور‬ ‫یافته اند‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬این هیات را ‪ 2‬نفر از اعضای موثر‬ ‫کمیس��یون های اقتصادی و سیاس��ت خارجی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی همراهی می کنند که موید پشتیبانی‬ ‫و حمایت همه نهادهای کش��ورمان برای توسعه روابط‬ ‫با ازبکستان است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته اسناد مهمی‬ ‫در زمینه های بازرگانی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬تش��ویق و حمایت‬ ‫متقابل از سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬گمرکی و گردشگری‬ ‫به امضا رس��یده که تعدادی عملیاتی ش��ده و تعدادی‬ ‫دیگر هنوز وارد مرحله اجرا نشده است؛ امیدوارم نسبت‬ ‫به اجرایی کردن انها اقدام و همکاری های نزدیک تری را‬ ‫با مذاکره و امضای سند این اجالس اغاز کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫مذاک��رات انجام ش��ده و همچنین مذاکره ب��ا الیار غنی‬ ‫اف‪ ،‬معاون نخس��ت وزیر ازبکس��تان‪ ،‬موارد زیادی مورد‬ ‫تفاهم طرفین قرار گرفت و مقرر ش��د درباره فهرس��ت‬ ‫کاالهای مش��مول تعرفه ترجیحی در تجارت دو طرف‬ ‫و رفع مش��کالت موجود در ح��وزه حمل ونقل اقدامات‬ ‫مقتضی پیگیری شود‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برای تس��هیل در صدور‬ ‫روادی��د ب��رای اتب��اع دو کش��ور و همچنی��ن در ارائه‬ ‫تسهیالت و خدمات بندری مذاکرات خوبی انجام شده‬ ‫و جمهوری اسالمی ایران امادگی خود را برای گسترش‬ ‫همکاری ها در این موارد اعالم می کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬باتوجه به عمق روابط دو کش��ور و‬ ‫ض��رورت افزای��ش هم��کاری فعاالن اقتص��ادی بخش‬ ‫خصوصی دو طرف‪ ،‬باید تعداد نمایشگاه های اختصاصی‬ ‫و همچنی��ن اع��زام هیات ه��ای تج��اری بی��ن ایران و‬ ‫ازبکستان بیش از گذشته افزایش یابد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ران گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی ای��ران در تاش��کند و همچنین‬ ‫همایش تجاری دو کشور در حاشیه سیزدهمین اجالس‬ ‫همکاری مشترک‪ ،‬نش��ان دهنده اهمیت روابط ایران و‬ ‫ازبکستان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باتوجه به اش��تراکات فرهنگ��ی‪ ،‬دینی و‬ ‫تاریخی میان ایران و ازبکستان و عالقه مندی دو طرف‬ ‫برای گس��ترش مناس��بات و روابط تجاری و اقتصادی‬ ‫امید است در جریان این اجالس به عنوان نمایندگان ‪۲‬‬ ‫دولت‪ ،‬گام های موثری در راستای توسعه همکاری های‬ ‫بانکی و تثبیت برنامه پرواز مستقیم برداشته شود‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تس��هیل ام��ور گمرکی و‬ ‫همچنین کاهش تعرفه های گمرکی در چارچوب برنامه‬ ‫بازنگ��ری در فهرس��ت کاالهای تعرف��ه ترجیحی مورد‬ ‫توجه این اجالس بوده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬افزایش همکاری ش��رکت های ایرانی در‬ ‫زمینه تولیدات دارو و تجهیزات پزشکی‪ ،‬قطعات خودرو‪،‬‬ ‫مصالح ساختمانی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬فلزات و سایر‬ ‫اقالم کاالیی با طرف های ازبکی در سیزدهمین اجالس‬ ‫همکاری مشترک دو کشور پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬در تولید انواع‬ ‫کاال و همچنین در خدمات فنی‪-‬مهندسی شرکت های‬ ‫ایران��ی از توانمن��دی و قابلیت ه��ای باالی��ی برخوردار‬ ‫هستند و همکاری هایی در این زمینه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫رحمان��ی افزود‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران از موقعیت‬ ‫جغرافیایی خوبی در س��طح منطق��ه برای ترانزیت کاال‬ ‫از ازبکس��تان به ویژه پنبه‪ ،‬کود شیمیایی و سایر کاالها‬ ‫برخوردار است و در این بخش تخفیفات خوبی از سوی‬ ‫راه اهن جمهوری اسالمی به این کشور اعطا شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایران امادگی خود را در زمینه افزایش‬ ‫مبادالت ترانزیتی‪ ،‬ایجاد س��هولت و تس��ریع در احداث‬ ‫خط ریلی ایران‪ ،‬افغانس��تان و ازبکستان اعالم می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایران موافق اجرای ط��رح کریدور پنج جانبه‬ ‫بین کشورهای قزاقستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬ایران‬ ‫و عمان است و به طور حتم ان را پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امی��دوارم در این اجالس نمایندگان‬ ‫سازمان ها و تش��کل های بخش خصوصی در چارچوب‬ ‫کمیس��یون هم��کاری مش��ترک‪ ،‬همایش تج��اری و‬ ‫همچنین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاشکند‪ ،‬بتوانند‬ ‫توافق های الزم را با طرف های ازبکستانی داشته باشند‬ ‫که حداقل نتیجه ان افزایش مبادالت تجاری دو طرف‬ ‫در ماه ها و سال های اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫همزمان با برگزاری سیزدهمین اجالس همکاری های‬ ‫مش��ترک ایران و ازبکستان‪ ،‬نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫در تاشکند در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ‪ ۳۷‬ش��رکت ایران��ی بخش��ی از‬ ‫توانمندی های صنعت��ی و تولیدی ایران را برای معرفی‬ ‫و بازدی��د تجار‪ ،‬صنعتگ��ران و بازرگان��ان ازبک عرضه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫چن��د هی��ات تج��اری ایران��ی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت را در س��یزدهمین اج�لاس همکاری ه��ای‬ ‫مش��ترک ای��ران و ازبکس��تان در تاش��کند همراه��ی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش همکاری تجاری با ازبکستان‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران در جریان بازدی��د از بخش های‬ ‫مختلف این نمایشگاه گفت‪ :‬روابط سیاسی و اشتراکات‬ ‫دین��ی و فرهنگی موجبات همکاری های مش��ترک در‬ ‫تمام زمینه های تجاری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬علمی‪ ،‬فنی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و معدنی را فراهم اورد‪.‬‬ ‫زادبوم افزود‪ :‬برگزاری سیزدهمین اجالس کمیسیون‬ ‫مش��ترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی دو کشور‬ ‫و در حاش��یه ان برگزاری نمایشگاه تخصصی کاالهای‬ ‫ایران در تاش��کند و همایش تجاری ازبکستان و ایران‬ ‫موی��د ع��زم و اراده دو کش��ور در توس��عه و تحکی��م‬ ‫بیش��تر همکاری های اقتص��ادی‪ ،‬بازرگانی و صنعتی و‬ ‫سرمایه گذاری بلندمدت بوده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشورمان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طبیعی که همه توانمندی های جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در این نمایشگاه قابل نمایش نیست اما در حدی‬ ‫که دوس��تان از ش��رکت های فعال ایرانی در حوزه های‬ ‫مختلف ازجمله مصالح ساختمانی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬کش��اورزی و ش��یمیایی در این نمایشگاه‬ ‫حض��ور دارند‪ ،‬بدون ش��ک نش��ان دهنده توانمندی و‬ ‫عالقه مندی انها برای توس��عه همکاری ها با ازبکستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫زادبوم خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم این رویداد فرصت‬ ‫مغتنمی برای گس��ترش همکاری ه��ای متقابل بخش‬ ‫خصوصی دو کشور باشد‪ .‬در دو سال اخیر همکاری های‬ ‫ش از پیش افزایش‬ ‫ش��رکت های ایران و ازبکس��تان بی ‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬این افزایش همکاری ها در رشد حجم‬ ‫مبادالت بازرگانی دو کشور نیز تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما در سال های ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۱۹‬جلو رفتیم‬ ‫رحی��م اف‪ ،‬مع��اون وزی��ر س��رمایه گذاری و تجارت‬ ‫خارجی ازبکس��تان نیز در این بازدید گفت‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫تخصصی جمهوری اسالمی ایران به گسترش و تحکیم‬ ‫ش از پی��ش همکاری های اقتص��ادی و بازرگانی دو‬ ‫بی ‬ ‫کشور کمک می کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪« :‬شوکت میرضیا اف» رئیس جمهوری‬ ‫ازبکس��تان به گس��ترش بیش از پی��ش همکاری ها با‬ ‫جمهوری اسالمی ایران توجه خاص دارد‪.‬‬ ‫رحیم اف خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون حجم مبادالت‬ ‫بازرگانی ازبکستان و جمهوری اسالمی ایران در سطح‬ ‫‪ ۳۳۸‬میلیون دالر قرار دارد که نس��بت به سال گذشته‬ ‫میالدی ‪ ۱۳۲‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫معاون وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امیدوارم قراردادهای امضاشده در چارچوب‬ ‫نشست بازرگانی ازبکستان و ایران و نمایشگاه تخصصی‬ ‫کاالهای ایرانی زمینه را برای دیدارها در س��طح عالی‬ ‫بین دولت و مردم ما و تحکیم روابط نزدیک و دوستانه‬ ‫بین دو کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رویداد ویژه تاشکند‬ ‫در این ایین همچنین مدیرعامل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫درباره نمایشگاه معرفی توانمندی های صنعتی ایران در‬ ‫تاش��کند‪ ،‬گفت‪ :‬این نمایشگاه با دس��تور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و درخواس��ت س��فارت ازبکس��تان در‬ ‫تهران در سریع ترین زمان ممکن برنامه ریزی شد و در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫حسین زاده افزود‪ :‬نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫در ازبکس��تان با همراهی بی��ش از ‪ ۱۰۰‬هیات تجاری‬ ‫برگزار و در چارچوب دیدارهای ‪ ،B۲B‬موافقتنامه های‬ ‫خوبی بین طرف های ایرانی و ازبکی منعقد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قطعا با راه اندازی خط مستقیم پروازی‬ ‫بی��ن ایران و ازبکس��تان ش��رایط ب��رای همکاری های‬ ‫تجاری و گردشگری بین دو کشور بیش از پیش فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حس��ین زاده اضاف��ه کرد‪ :‬امی��دوارم رون��د برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های اختصاص��ی ایران در ازبکس��تان تداوم‬ ‫داشته باشد و همچنین از شرکت های ازبکستانی برای‬ ‫مش��ارکت و حضور در نمایش��گاه های بین المللی ایران‬ ‫در تهران دعوت به عم��ل می اوریم که توانمندی های‬ ‫خود را در کشورمان عرضه کنند تا زمینه همکاری های‬ ‫ش از پیش ارتقا یابد‪.‬‬ ‫تجاری دو طرف بی ‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران تصری��ح ک��رد‪ :‬امادگ��ی کام��ل‬ ‫ب��رای امض��ای موافقتنام��ه ای در راس��تای اه��دای‬ ‫فض��ای تهات��ری نمایش��گاهی بی��ن دو کش��ور وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬از رئیس��ان‬ ‫ جمهوری دو کش��ور و همچنین وزیران صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران و معاون وزیر س��رمایه گذاری و تجارت‬ ‫خارج��ی ازبکس��تان اقای ف��ورکات رحی��م اف برای‬ ‫ایج��اد فرصت های همکاری دو ط��رف و تجار ایرانی و‬ ‫ازبکستانی تشکر می کنم‪.‬‬ ‫برگزاری‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تخصصی کاالهای‬ ‫ایران در تاشکند‬ ‫و همایش تجاری‬ ‫ازبکستان و‬ ‫ایران موید‬ ‫عزم و اراده دو‬ ‫کشور در توسعه‬ ‫و تحکیم بیشتر‬ ‫همکاری های‬ ‫اقتصادی‪،‬‬ ‫بازرگانی و‬ ‫صنعتی و‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫بلندمدت‬ ‫بوده است‬ ‫نمایشگاه پژوهش و فناوری در مشهد برپا شد‬ ‫به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش‪ ،‬نمایشگاه پژوهش و‬ ‫فناوری عصر چهارش��نبه با حضور مسئوالن استانی در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برپا شد‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه فردوس��ی مش��هد در حاش��یه برپایی این‬ ‫نمایش��گاه در جم��ع خبرن��گاران گفت‪ :‬نمایش��گاه پژوهش‬ ‫و فن��اوری با حض��ور ‪ ۲۵۲‬مش��ارکت کننده از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬فن��اور‪ ،‬پژوهش��کده ها‪ ،‬حوزه ه��ای پژوهش��ی‬ ‫س��ازمان های اجرای��ی‪ ،‬دانش��گاه ها و پارک عل��م و فناوری‬ ‫خراسان برپا شده است‪.‬‬ ‫محم��د کافی شناس��ایی تقاضاه��ای پژوه��ش و فناوری‪،‬‬ ‫گس��ترش ارتباط بی��ن مراکز پژوهش و فن��اوری در جامعه‪،‬‬ ‫تجاری س��ازی دس��تاوردهای پژوه��ش و فن��اوری اس��تان‪،‬‬ ‫شناس��ایی و بسترس��ازی برای نخبه ها و مراکز اموزشی را از‬ ‫اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به حلقه ه��ای مفقوده بین تقاض��ا و ایده در‬ ‫جامع��ه افزود‪ :‬وجود حلقه های واس��ط باع��ث تبدیل ایده به‬ ‫محصول می شود اما در ابتدا باید ایده ها پاالیش شود تا بتوان‬ ‫انه��ا را به محصول تبدیل کرد که این مهم باید در حوزه های‬ ‫پژوهش و فناوری انجام شود‪.‬‬ ‫کافی ادامه داد‪ :‬تالش دانش��گاه فردوس��ی مشهد و یکی از‬ ‫اهداف برپایی این نمایش��گاه تکمیل حلقه های واس��ط برای‬ ‫تبدیل ایده به محصول است‪.‬‬ ‫شهردار مش��هد نیز در حاش��یه بازدید از این نمایشگاه در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬معاونت برنامه ریزی ش��هرداری مشهد‬ ‫وظیفه دارد س��فارش های خ��ود را به دانش��گاه ارائه دهد تا‬ ‫پژوهش��گران و صاحبان ایده بتوانند محصوالت مورد تقاضای‬ ‫این نهاد را تامین کنند‪.‬‬ ‫ک س��و دانش��گاه زمینه های‬ ‫محمدرض��ا کالیی افزود‪ :‬از ی ‬ ‫تقاضامح��ور را در اختیار پژوهش��گران خود قرار می دهد و از‬ ‫س��وی دیگر ش��هرداری با اعالم تقاضای خود باهدف کاهش‬ ‫ریسک کار از طریق خرید تضمینی پژوهش به تبدیل ایده به‬ ‫محصول کمک می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حمای��ت از فعالیت ه��ای دانش بنی��ان در‬ ‫مجموع��ه ش��هرداری مش��هد در ‪ 7‬فص��ل تعریف ش��ده که‬ ‫س��االنه ‪ ۱۵‬میلیارد ریال از بودجه ش��هرداری ب��ه این مهم‬ ‫اختص��اص می یاب��د‪ ،‬ب��ه همین منظ��ور خری��د محصوالت‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان در بخش ه��ای مختل��ف انج��ام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شهردار مش��هد گفت‪ :‬یک کمیسیون خرید کاالی خارجی‬ ‫در ش��هرداری تش��کیل ش��ده تا در خرید هر قطعه خارجی‪،‬‬ ‫ابتدا اس��تعالم از اداره پژوهش شهرداری مبنی بر نبود مشابه‬ ‫داخلی ان انجام شود‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان‬ ‫رض��وی نی��ز در بازدید از این نمایش��گاه در جمع خبرنگاران‬ ‫گف��ت‪ :‬براس��اس ش��یوه نامه هیات دول��ت و ابالغ��ی که به‬ ‫سازمان های اجرایی استان در این زمینه شد‪ ،‬همه سازمان ها‬ ‫موظف هس��تند نیازهای خ��ود را از تولی��دات داخلی تامین‬ ‫کنن��د‪ ،‬در غیر این ص��ورت تقاضای خود را مط��رح کنند تا‬ ‫پژوهش��گران با مهندس��ی معکوس یا بکارگیری دانش ان را‬ ‫تولید کنند‪.‬‬ ‫کوکب موس��وی افزود‪ :‬همه س��ازمان های اجرایی نیازهای‬ ‫خود را اعالم می کنند و این نیازها در کارگروه پژوهش استان‬ ‫خراس��ان رضوی مورد بررسی قرار می گیرد‪ ،‬سپس سازمان ها‬ ‫این نیازها را به پژوهشگران می دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اولویت در خراس��ان رض��وی پژوهش های‬ ‫کاربردی و تقاضامحور اس��ت‪ .‬از انجا که اعتبارات استانداری‬ ‫محدود اس��ت‪ ،‬کارگروه پژوهش اس��تان فقط می تواند درباره‬ ‫اعتبارات نهاد های اجرایی تصمیم های الزم را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫معاون استاندار خراس��ان رضوی گفت‪ :‬امسال ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫ریال برای ‪ ۴۲‬طرح پژوهش��ی ارائه شده ازسوی سازمان های‬ ‫اجرایی اس��تان اختصاص یافت که به طور عادالنه بین طرح ها‬ ‫توزیع می شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه پژوه��ش و فناوری ت��ا ‪ ۲۳‬اذر در س��الن های‬ ‫فردوسی و مفاخر نمایشگاه بین المللی مشهد دایر بود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه هفته پژوهش اس��تان البرز روز‬ ‫ش��نبه در ایینی ب��ا حضور اس��تاندار‪ ،‬معاون‬ ‫س��ازمان ان��رژی اتمی و اس��تادان دانش��گاه‪،‬‬ ‫پژوهش��گران و جمع��ی دیگ��ر از مس��ئوالن‬ ‫اس��تانی و کشوری در دانش��گاه ازاد اسالمی‬ ‫کرج برگزار شد‪.‬‬ ‫استاندار البرز در حاشیه این نمایشگاه با ابراز‬ ‫خرس��ندی از اس��تقبال نهادها و مراکز علمی‬ ‫و پژوهشی از نمایش��گاه هفته پژوهش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این برهه که انواع تحریم و فش��ارهای‬ ‫ل شده‪ ،‬شکوفایی‬ ‫خارجی بر کش��ورمان تحمی ‬ ‫علم و دانش جوانان به خوبی مشهود است‪.‬‬ ‫عزیزاله ش��هبازی ب��ا قدردان��ی از مقامات‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬عل��م و دانایی اف��زود‪ :‬توجه به این‬ ‫مقامات‪ ،‬بسترساز رشد معرفت نیز است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بازدی��د از غرفه های‬ ‫نمایش��گاه و مشاهده دس��تاوردهای جوانان‬ ‫بس��یار لذت بخ��ش اس��ت و امیدواری��م این‬ ‫نمایش��گاه با اس��تقبال عموم مردم نیز همراه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫ن هفته‬ ‫الب��رز و دبیر کل س��تاد برگ��زاری ایی ‬ ‫پژوهش و فناوری اس��تان نیز گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫هفته پژوهش و فناوری با همکاری استانداری‪،‬‬ ‫مراکز علمی و پژوهش��ی اس��تان و مشارکت‬ ‫س��ازمان های مختلف در ‪ ۲‬س��الن و در قالب‬ ‫‪ ۱۵۰‬غرفه به مدت یک هفته ادامه دارد‪.‬‬ ‫محمدحس��ن برهانی فر ه��دف از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه هفت��ه پژوه��ش را تش��ویق و‬ ‫ترغیب جوانان و دانش��جویان ب��ه فعالیت در‬ ‫حوزه های پژوهش��ی‪ ،‬تولید فناورانه و نمایش‬ ‫توانمندی ه��ای جوانان فع��ال در این حوزه ها‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫همزمان با نمایشگاه هفته پژوهش‪ ،‬ششمین‬ ‫جش��نواره ایده ه��ای برت��ر هفت��ه پژوهش و‬ ‫فناوری نیز به میزبانی دانش��گاه ازاد اسالمی‬ ‫اس��تان البرز برگزار می ش��ود‪ .‬دانش��گاه ازاد‬ ‫اسالمی اس��تان البرز حدود ‪ ۲۹‬هزار دانشجو‬ ‫در مقاطع کاردانی‪ ،‬کارشناس��ی‪ ،‬کارشناسی‬ ‫ارش��د و دکت��را دارد‪ ۲۳ .‬تا ‪ ۲۸‬اذر هفته ملی‬ ‫پژوهش و فناوری نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫صنعت نفت و حفاری‬ ‫در اهواز‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه تخصصی س��اخت‬ ‫تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری در‬ ‫محل نمایش��گاه های دائمی استان خوزستان‬ ‫در اهواز افتتاح شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه که عصر جمع��ه‪ ۲۲ ،‬اذر با‬ ‫حضور فرخ علیخانی معاون ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران در امور تولید‪ ،‬احمد محمدی مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬س��ید‬ ‫عب��داهلل موس��وی مدیرعام��ل ش��رکت ملی‬ ‫حفاری ایران اغاز به کار کرد تا روز دوش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬اذر برپا است‪.‬‬ ‫عالقه من��دان می توانن��د در ط��ول ای��ام‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬با‬ ‫حضور در نمایشگاه بین المللی اهواز از اخرین‬ ‫دستاوردهای صنعت نفت و حفاری خوزستان‬ ‫بازدید کنند‪.‬‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه تخصصی س��اخت‬ ‫تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی س��اخت تجهی��زات صنعت حفاری‬ ‫خوزستان با همکاری شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی حفاری ایران و ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی خوزستان برپا شده است‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ‪ ۲۶۰‬شرکت از‪ ۱۰‬استان‬ ‫کش��ور ش��امل خوزس��تان‪ ،‬ته��ران‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬کرمانش��اه و‬ ‫البرز حض��ور دارند که اخرین دس��تاوردها و‬ ‫توانمندی های خود در زمینه ساخت قطعات و‬ ‫تجهیزات صنعت نفت را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اهمی��ت این روی��داد اقتصادی‬ ‫تمامی فضای پوش��یده و باز نمایشگاه ازجمله‬ ‫س��الن های کارون‪ ،‬امام رضا (ع)‪ ،‬خرمش��هر و‬ ‫ص یافته‬ ‫خلیج فارس به این نمایش��گاه اختصا ‬ ‫و ع�لاوه ب��ر غرف��ه اختصاصی ش��رکت ملی‬ ‫نف��ت ای��ران و ش��رکت های زیرمجموعه ان‪،‬‬ ‫انجمن های سازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫تهران‪ ،‬استان مرکزی و خوزستان‪ ،‬دانشگاه ها‪،‬‬ ‫مجموعه ه��ای علمی و پژوهش��ی‪ ،‬پارک های‬ ‫عل��م و فن��اوری و ش��رکت های دانش بنی��ان‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫برپایی نمایشگاه هفته‬ ‫پژوهش و فناوری‬ ‫استان البرز‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بورس همچنان‬ ‫پیشتاز دیگر‬ ‫بازارهای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با هدف تامین کسری بودجه‪،‬بانک ها ملزم به خرید اوراق مالی دولت می شوند‬ ‫بانک ها به کمک دولت می ایند‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بازار سهام‬ ‫خبر‬ ‫موافقت بانک مرکزی با‬ ‫افزایش سقف وام مسکن‬ ‫مدیرعامل بانک عامل حوزه مسکن گفت‪ :‬طرح‬ ‫بان��ک برای افزایش دو برابری س��قف تس��هیالت‬ ‫جعال��ه مورد موافق��ت بانک مرکزی ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بانک عامل حوزه مس��کن‪ ،‬ابوالقاس��م‬ ‫رحیمی انارکی در ایین تودیع و معارفه مدیر شعب‬ ‫این بانک در خراسان شمالی بر لزوم توجه بیشتر به‬ ‫بحث افزایش بهره وری تمامی فعالیت ها در شرایط‬ ‫کنونی تاکید و ورود نکردن بانک به رقابت با س��ایر‬ ‫بانک ها در افزایش نرخ س��ود سپرده را در راستای‬ ‫همین سیاس��ت عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می کنیم با توجه به تاثیر بسیار منفی رعایت نشدن‬ ‫س��قف نرخ سود پرداختی به سپرده ها‪ ،‬تعدیل نرخ‬ ‫س��ود پرداختی در س��ایر بانک ها ایجاد شود‪ .‬وی‬ ‫به تمهیدات الزم و سیاس��ت های بانک برای رونق‬ ‫بخشیدن به بازارمسکن اش��اره و اظهارکرد‪ :‬بانک‬ ‫ب��رای تحرک بخش��یدن ب��ه بازار خری��د و فروش‬ ‫مسکن با افزایش قدمت س��اختمان های مشمول‬ ‫دریاف��ت تس��هیالت مس��کن از ‪ ۲۵‬به ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫ساخت موافقت کرد که خوشبختانه اثار مثبت این‬ ‫سیاست در امار ماه گذش��ته مشهود است و باعث‬ ‫افزایش چند درصدی تس��هیالت پرداخت ش��ده‬ ‫خرید مسکن در بانک ش��ده است‪ .‬رحیمی انارکی‬ ‫در ادام��ه از پیش��نهاد بانک جهت افزایش س��قف‬ ‫تسهیالت مسکن از محل اوراق حق تقدم استفاده‬ ‫از تسهیالت‪ ،‬به بانک مرکزی خبر داد و افزود‪ :‬بانک‬ ‫پیش��نهاد افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل‬ ‫اوراق را به بانک مرکزی داده که با نظر مس��اعد ان‬ ‫مقام مرجع همراه اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک مسکن‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬همچنین طرح بانک ب��رای افزایش‬ ‫دو برابری س��قف تس��هیالت جعاله مورد موافقت‬ ‫بانک مرکزی واقع ش��ده اس��ت و در اخرین جلسه‬ ‫هیات مدیره مصوب ش��د که در مشارکت مدنی تا‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د هزینه باقیمانده اج��رای پروژه از محل‬ ‫اوراق حق تقدم‪ ،‬تسهیالت ساخت مسکن پرداخت‬ ‫ش��ود که این موضوع می تواند به افزایش توان مالی‬ ‫س��ازندگان و رونق بخش مس��کن منجر شود‪ .‬وی‬ ‫به نقش بانک مس��کن در اجرای ط��رح اقدام ملی‬ ‫دولت پرداخت و یاداور شد‪ :‬بانک مسکن به عنوان‬ ‫بان��ک اصلی اجرای طرح اقدام ملی انتخاب ش��ده‬ ‫و درحال حاض��ر باتوجه به وضعی��ت فعلی منابع‪،‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت ‪ ۱۴۰‬هزار و احد مس��کونی را‬ ‫تقبل کرده ک��ه در صورت بهب��ود وضعیت جذب‬ ‫منابع‪ ،‬امکان افزایش این رقم برای بانک وجود دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهاالدین حسینی هاشمی‬ ‫کامران ندری‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫‹ ‹اعمال سیاست انقباضی‬ ‫بهاالدین حس��ینی هاشمی کارش��ناس بانک دراین‬ ‫باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه سیاست انتشار‬ ‫و فروش اوراق مالی از س��وی دول��ت‪ ،‬یکی از ابزارهای‬ ‫مهم اجرای عملیات بازار باز اس��ت ک��ه به عنوان یک‬ ‫سیاس��ت انقباضی‪ ،‬برای تنظیم بودجه‪ ،‬تامین کسری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ازار س��رمایه این روزها‪ ،‬با گذش��ت یک ماه‬ ‫بازدهی خوبی داشته است‪.‬‬ ‫گر چ��ه پیش از ان؛ س��هامداران ب��ه زیان ‪۳۰‬‬ ‫درصدی رس��یده بودند اما در این دوره یک ماهه‬ ‫این زیان ها جبران ش��د و هی��چ صنعتی در بازار‬ ‫سهام به سرمایه گذاران خود از اصل سرمایه‪ ،‬زیان‬ ‫نرسانده است؛ از این رو‪ ،‬امار و ارقام موجود فعلی‬ ‫در بازار سهام نشان از بازگشت نقدینگی سنگین‬ ‫به بورس حکایت دارد و می توان افزایش تقاضا و‬ ‫رشد شاخص را با توجه به روند صعودی ادامه دار‬ ‫در هفت��ه اینده متصور بود که بیش��ترین حجم‬ ‫معام�لات را حقیقی ها به خ��ود اختصاص دادند‬ ‫ک��ه البته روند ن��رخ دالر نیز می تواند روی تقاضا‬ ‫و عرضه در حرکت ش��اخص قابل توجه باشد‪ .‬در‬ ‫چند ماه گذش��ته با ثبات نرخ ارز‪ ،‬بازار سهام هم‬ ‫خیلی روی رش��د نرخ دالر حس��اب نمی کرد‪ ،‬از‬ ‫این رو‪ ،‬در چند روز گذش��ته با افزایش نرخ دالر‬ ‫حسابی غافلگیر شد اما دالیل دیگری هم هست‪،‬‬ ‫مثل بودجه س��ال اینده که از سوی دولت خیلی‬ ‫هوشمندانه بس��ته شد و ضرری برای بازار سهام‬ ‫به بار نیاورد و در کنار ان نیز ورود تحوالت خوب‬ ‫سرمایه های کوچک این هم افزایی را جهت رشد‬ ‫بیش��تر بازار فراهم کرد‪ .‬از سویی هم عامل مبهم‬ ‫و منفی خاص دیگری هم تا کنون بیش روی بازار‬ ‫هنوز زاییده نشده و بازار سرمایه تماما با اتفاق ها‬ ‫و تحوالت داخلی کش��ور همس��و ش��ده است‪ .‬با‬ ‫توجه به مس��ائل مربوط بازار سهام درحال حاضر‬ ‫باید خود را بیشتر به گزارش ها و اخبار شرکت ها‬ ‫که فضا را تحلیلی تر و قابل پیش بینی تر می کند‪،‬‬ ‫همسو کند و باید بیشتر به فکر مسائل بنیادی تر‬ ‫بود تا بتوان جلوی هیجان و سفته بازی در سهام‬ ‫ش��رکت های به ویژه کوچک ت��ر را گرفت که در‬ ‫نهایت سهامداران ترغیب می شوند نرخ به سمت‬ ‫ارزش ذاتی س��هم میل می کند‪ .‬و وقتی تغییرات‬ ‫خاصی را در س��وداوری شرکت ها نمی یابند باید‬ ‫کمی بیشتر محتاط و مراقب باشند و انجاست که‬ ‫متوجه می ش��وند باید به تحلیل اهمیت بیشتری‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫دولت در الیحه بودجه ‪ ،۹۹‬بانک ها را ملزم به خرید‬ ‫اوراق مال��ی خود و ارائه ان ب��ه بانک مرکزی به عنوان‬ ‫وثیقه بدهی کرده اس��ت‪ .‬در جزء یک بند «م» تبصره‬ ‫‪ ۵‬الیح��ه بودجه‪ ۹۹‬امده اس��ت که ب��ه منظور اجرای‬ ‫سیاس��ت پولی و مدیریت نرخ های س��ود‪ ،‬در راستای‬ ‫کنترل بلند مدت نقدینگی و ت��ورم و همچنین اجرای‬ ‫عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه‪ ،‬به بانک‬ ‫مرک��زی اجازه داده می ش��ود به تدریج بدهی بانک ها و‬ ‫موسس��ه های اعتباری که شامل خط اعتباری و اضافه‬ ‫برداشت می شود را وثیقه دار کند‪ ،‬به گونه ای که در پایان‬ ‫س��ال حداقل ‪٥٠‬درصد از بدهی بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره‬ ‫به خزانه باش��د‪ .‬در این راستا هم سازمان بورس اوراق‬ ‫بهادار مکلف ب��ه همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه‬ ‫نزد بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫این سیاس��ت در حالی در الیحه بودجه س��ال اینده‬ ‫قرار گرفته است که در الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬نیز بانک‬ ‫مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار باز در س��طح ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان شده بود‪ ،‬اما با وجود گذشت بیش‬ ‫از ‪ ۹‬ماه از س��ال‪ ،‬تاکنون این سیاس��ت پولی از سوی‬ ‫بانک مرکزی اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫براساس گزارش خرداد ماه ‪ ،۹۸‬کل بدهی بانک ها به‬ ‫بانک مرکزی مع��ادل ‪ ۱۳۴‬هزار و ‪ ۵۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که از این میزان ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۴۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫بدهی بانک های تجاری دولتی‪ ۴۶ ،‬هزار و ‪ ۷۲۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان بدهی بانک های تخصص��ی دولتی و ‪ ۸۲‬هزار و‬ ‫‪ ۳۸۰‬میلی��ارد تومان هم بده��ی بانک های خصوصی و‬ ‫موسسه های اعتباری است‪.‬‬ ‫بنابراین مطابق با این بند از الیحه بودجه‪ ،‬در صورت‬ ‫تصویب نهایی‪ ،‬بیش از ‪ ۶۷‬هزار میلیارد تومان از بدهی‬ ‫بانک ها به بانک مرکزی باید وثیقه دار ش��ود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر بانک ها باید معادل ای��ن ‪ ۶۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫وثیق��ه به بانک مرکزی بدهند ک��ه این وثیقه ها عمدتا‬ ‫اوراق مالی دولت است‪.‬‬ ‫در جزء ‪ ۲‬بن��د م تبصره ‪ ۵‬الیحه بودجه هم منابعی‬ ‫برای خرید اوراق مالی دولت پیش بینی ش��ده است‪ .‬در‬ ‫این بند امده اس��ت‪« :‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران مجاز اس��ت با تصویب شورای پول و اعتبار بابت‬ ‫درصدی از س��پرده های قانونی بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری‪ ،‬اوراق مالی اس�لامی منتش��ره از سوی دولت‬ ‫را بپذیرد‪».‬‬ ‫کل س��پرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی تا پایان‬ ‫خ��رداد ماه امس��ال بیش از ‪ ۲۰۴‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت و طبق این بند و در صورت تصویب شورای پول‬ ‫و اعتبار بانک ها می توانند به جای پرداخت ریالی تعهد‬ ‫سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی‪ ،‬اوراق مالی خریده‬ ‫و ن��زد بانک مرکزی قرار دهد؛ بنابراین این رویکرد یک‬ ‫بس��تری برای امکان فروش اوراق مالی دولت به شبکه‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫انطور که کارشناس��ان می گویند‪ ،‬از انجایی که یکی‬ ‫از مناب��ع اصلی دولت برای جایگزین��ی با درامد نفتی‬ ‫س��ال اینده فروش اوراق مالی دولت اس��ت‪ ،‬طبق این‬ ‫بندها‪ ،‬درحالی سیس��تم بانکی ملزم به خرید این اوراق‬ ‫می ش��ود‪ ،‬که به نظر می رسد این اقدام به بهانه اجرای‬ ‫عملی��ات بازار باز‪ ،‬ب��ا هدف جبران بخش��ی از کمبود‬ ‫درامدهای نفتی است‪ .‬به گفته‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬البته این‬ ‫یک سیاست انقباضی است که دولت می تواند از طریق‬ ‫ان جلوی خلق پول را بگیرد و مانع از رش��د نقدینگی‬ ‫در کشور شود‪.‬‬ ‫اوراق مالی کمک می کند بخش��ی از کس��ری بودجه دولت پوش��ش‬ ‫داده ش��ود و رابطه بانک ه��ا با بانک مرکزی نظام مند و س��اختارمند‬ ‫شود‪ .‬همچنین به کنترل رشد نقدینگی و اعمال بهتر سیاست پولی‬ ‫از س��وی بانک مرکزی کمک می کند و زمین��ه را برای اجرای عملیات‬ ‫بازار باز برای بانک مرکزی فراهم خواهد کرد‬ ‫بودج��ه دولت‪ ،‬مدیریت نقدینگ��ی‪ ،‬کنترل تورم و‪ ...‬در‬ ‫دس��تور کار دولت قرار گرفته است افزود‪ :‬این سیاست‬ ‫از انج��ا که منابع بانک ه��ا را صرف خرید اوراق خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬در نهایت می تواند جریان پول را در اقتصاد کاهش‬ ‫و نقدینگ��ی را کنترل کند که ای��ن نتایج در نهایت به‬ ‫مه��ار تورم کمک خواهد کرد‪ .‬او ب��ا بیان اینکه اگر چه‬ ‫انتشار و فروش این اوراق از سوی دولت می تواند اقدام‬ ‫مثبتی در راس��تای کنترل تورم در کش��ور باشد و اثار‬ ‫ضد تورمی به جای بگذارد‪ ،‬اما از انجا که کش��ور ما در‬ ‫یک ش��رایط خاص قرار دارد‪ ،‬این مهم شاید در نهایت‬ ‫زمینه رکود تورمی را در کش��ور به وج��ود اورد افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر ب��ا وجود نقدینگی باالیی که در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اما نقدینگ��ی الزم در اختیار فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی قرار ن��دارد و این موضوع هم��واره انتقادات‬ ‫زیادی را از س��وی فعاالن این بخش به سیاس��ت های‬ ‫دولت و بانک مرکزی وارد کرده است‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬عامل به وج��ود امدن این‬ ‫تناق��ض که نقدینگی در کش��ور هس��ت‪ ،‬ام��ا فعاالن‬ ‫اقتص��ادی از کمبود منابع رنج می برن��د‪ ،‬به دلیل این‬ ‫اس��ت که بخش زیادی از منابع بانک ها در قالب امالک‬ ‫و مستغالت‪ ،‬بدهی ها‪ ،‬مطالبات معوق و‪ ...‬منجمد شده‬ ‫و ت��وان اعتباردهی بانک ها را به بخش های اقتصادی با‬ ‫ضعف مواجه کرده است‪.‬‬ ‫حس��ینی هاش��می ادامه داد‪ :‬با توجه به این شرایط‬ ‫و وج��ود تورم باال در کش��ور‪ ،‬به نظر می رس��د که این‬ ‫سیاس��ت بانک مرک��زی از انجایی که گ��ردش پول را‬ ‫کاهش خواهد داد‪ ،‬از س��وی دیگر باعث خواهد شد که‬ ‫نقدینگ��ی در اختیار فعالیت های اقتصادی و کس��ب و‬ ‫کاره��ا نیز کم ش��ود که می تواند رکود ت��وام با تورم را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬دراین راس��تا نیاز است که این سیاست با‬ ‫دقت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از مناب�ع بان�ک مرک�زی منظم‬ ‫می شود‬ ‫کامران ندری کارش��ناس ام��ور بانکی درب��اره الزام‬ ‫بانک ها به خرید اوراق مالی دولت که در الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۹‬پیشنهاد شده است در گفت وگو با ایلنا گفت‪:‬‬ ‫مقررات��ی به این صراحت درب��اره تامین وثیقه ها وجود‬ ‫نداش��ت اما دولت متوجه این کمبود شده و از انجایی‬ ‫که اعمال نظارت در ایران بس��یار سخت است تصمیم‬ ‫گرفت��ه الزام بانک ها به خرید اوراق دولتی را به ش��کل‬ ‫قانون ابالغ کند که تا قدرت بیشتری برای اجرا داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ن��دری افزود‪ :‬پی��ش از این بانک ها می توانس��تند به‬ ‫راحتی از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و نهایتا یک‬ ‫نرخ س��ودی به بانک مرکزی پرداخ��ت کنند اما امروز‬ ‫بانک ه��ا اگر بخواهند از ای��ن خطوط اعتباری بهره مند‬ ‫شوند باید به اندازه کافی اوراق در اختیار داشته باشند‬ ‫که این باعث می شود جلوی خلق پول و رشد نقدینگی‬ ‫اقتصاد کشور گرفته شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از دیگر فواید این تصمیم این اس��ت که‬ ‫این اوراق کمک می کند بخشی از کسری بودجه دولت‬ ‫پوش��ش داده ش��ود و رابطه بانک ها ب��ا بانک مرکزی‬ ‫نظام مند و س��اختارمند شود‪ .‬همچنین به کنترل رشد‬ ‫نقدینگی و اعمال بهتر سیاس��ت پولی از س��وی بانک‬ ‫مرک��زی کمک می کند و زمینه را برای اجرای عملیات‬ ‫بازار باز برای بانک مرکزی فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بانک تاکید کرد‪ :‬همانطور که گفتم‬ ‫در کش��ورهای دیگر این موضوع نیازی به تبدیل قانون‬ ‫ن��دارد‪ ،‬ام��ا از انجایی ک��ه در ایران توس��عه و قوانین‬ ‫جدی گرفته نمی ش��ود دولت ترجیح داده برای کاهش‬ ‫مقاوم��ت بانک ها در اجرای این سیاس��ت از ابزار قانون‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پوششی برای کسری بودجه دولت‬ ‫پیش از این بانک ها می توانس��تند ب��ه راحتی از منابع‬ ‫بانک مرکزی استفاده کنند و نهایتا نرخ سودی به بانک‬ ‫مرکزی پرداخت کنند اما امروز بانک ها اگر بخواهند از‬ ‫این خطوط اعتباری بهره مند شوند باید به اندازه کافی‬ ‫اوراق در اختیار داش��ته باش��ند که این باعث می شود‬ ‫جلوی خلق پول و رش��د نقدینگی اقتصاد کشور گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬وی‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها باید بخش��ی از دارایی شان را‬ ‫به ش��کل اوراق دولتی نگهداری کنند که این در تمام‬ ‫دنی��ا متداول اس��ت و معموال اوراق دولتی س��الم ترین‬ ‫دارایی برای بانک ها محس��وب می ش��ود‪ ،‬چون ریسک‬ ‫پایین و قابلیت نقدش��وندگی باالیی دارند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫البته نیازی نیس��ت الزام بانک ها ب��ه خرید اوراق مالی‬ ‫دولت در بودجه پیش��نهاد ش��ود‪ ،‬اما ذکر ان در الیحه‬ ‫بودجه به این دلیل اس��ت که با تصویب و تبدیل ان به‬ ‫قانون‪ ،‬پشتوانه محکم تری برای اجرا داشته باشند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس امور بانکداری با بیان اینکه تاکنون بانک ها‬ ‫برای استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی وثیقه ای‬ ‫را تامی��ن نمی کردند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این یک روال عجیب و‬ ‫غریب نیست که امروز بانک مرکزی می خواهد بانک ها‬ ‫را مکلف به خرید اوراق مالی دولت کند و متاسفانه در‬ ‫ایران این اقدام با تاخیر نس��بت به سایر کشورها انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ندری افزود‪ :‬در تمام دنیا بانک ها در قبال‬ ‫اعتب��اری که از بانک مرکزی دریافت می کنند وثیقه ها‬ ‫را تامین می کنند که این ابزار باید در ایران هم قابلیت‬ ‫اجرا داشته باشد‪ .‬از این رو دولت در قانون بودجه سال‬ ‫این��ده الزام بانک ها به خرید اوراق مالی دولت را اورده‬ ‫اس��ت تا تمام بانک ه��ا به طور قانونی مل��زم به اجرای‬ ‫ان باش��ند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬مقررات به لحاظ قوانین در‬ ‫اجرا یک رتبه پایین تر هستند هرچند که بانک مرکزی‬ ‫این موض��وع را در قالب مقررات اع�لام کند اما قانون‬ ‫پشتوانه ای محکم تری دارد و اگر بانک ها ان را رعایت‬ ‫نکنند تخلف مرتکب شده اند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بانکی ب��ا تاکید بر اینک��ه این اقدام‬ ‫در راستای س��اماندهی بازار پول در کشور است گفت‪:‬‬ ‫پس از اجرای این قانون استفاده بانک ها از منابع بانک‬ ‫مرک��زی نظم پیدا خواه��د کرد هرچند پی��ش از این‬ ‫مصطفی صف��اری از دیگ��ر کارشناس��ان بانکی نیز‬ ‫در ای��ن ب��اره در گفت وگو با‬ ‫ب��ا تاکید براینکه‪،‬‬ ‫درحالی در بودجه س��ال اینده بانک ها مکلف به خرید‬ ‫اوراق مالی دولت ش��ده اند که به نظر می رس��د یکی از‬ ‫اهداف اجرایی کردن این سیاست کمک به رفع بخشی‬ ‫از کس��ری بودجه ای اس��ت که دولت ‪ ،‬سال اینده با ان‬ ‫روب��ه رو خواهد بود افزود‪ :‬با وجود فعالیت صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری در بازار پولی و دورزدن برخی از بانک ها‬ ‫در نرخ های س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی مصمم اس��ت تا با ملزم کردن بانک ها به خرید‬ ‫اوراق مالی دولتی در بودجه سال اینده‪ ،‬سامانی به این‬ ‫وضعیت دهد و در عین حال ش��رایط را پوشش کسری‬ ‫بودجه که با ان مواجه خواهد بود را فراهم کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در بودجه س��ال اینده مقرر ش��ده‬ ‫حدود‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان اوراق منتش��ر شود که با‬ ‫مکلف کردن بانک ها به خرید اوراق مالی دولت‪ ،‬از این‬ ‫طریق بخش��ی از منابع بانک ها صرف خرید این اوراق‬ ‫خواهد ش��د یاداورشد‪ :‬ضمن اینکه طبق این مصوبه به‬ ‫بانک ها اجازه داده می ش��ود که به عن��وان نرخ ذخیره‬ ‫قانون��ی‪ ،‬به جای نگهداری پول نزد بانک مرکزی‪ ،‬اوراق‬ ‫مالی خری��داری کنند و ان را به ج��ای پول نزد بانک‬ ‫مرک��زی نگهداری کنند که این اقدام خوبی اس��ت که‬ ‫می تواند خلق بیش از حد پول را بگیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه البته یکی از دلیل مطرح کردن این‬ ‫بند در بودجه‪ ،‬به دلیل کسری بودجه ای است که سال‬ ‫اینده دولت با ان مواجه خواهد بود یاداورش��د‪ :‬دولت‬ ‫مصمم اس��ت از این طریق بازار پول را تحریک کرده تا‬ ‫بانک ها‪ ،‬اوراق منتش��ر شده از سوی دولت را خریداری‬ ‫کنند‪ .‬این کارش��ناس با بیان اینکه این سیاست شاید‬ ‫نتواند به ش��کل کامل جلوی رش��د نقدینگی را بگیرد‪،‬‬ ‫اما به هرحال سیاس��تی است که به شکل غیر مستقیم‬ ‫این پدی��ده را کنترل خواهد ک��رد و پیامد های منفی‬ ‫ان در جامعه کمتر خواهد ش��د افزود‪ :‬این سیاست به‬ ‫نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی اما به شکل غیر‬ ‫مستقیم اس��ت و بیش��ترین هدفی که دراین سیاست‬ ‫دنبال می ش��ود همان موضوع کاهش کس��ری بودجه‬ ‫دولت اس��ت که به کمک منابع بانکی می تواند میس��ر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹رکورد تازه بانک ملی در تعداد تراکنش ها‬ ‫تعداد تراکنش های انجام ش��ده روزانه در بانک ملی ایران از مرز‬ ‫‪ ۷۶‬میلیون تراکنش گذش��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬در حالی که اوج تعداد تراکنش های انجام شده در این بانک‬ ‫در روزهای پایانی س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۷۰‬میلیون تراکنش بود‪،‬‬ ‫در روزهای گذش��ته رکورد ‪ ۷۶‬میلیون تراکنش در این بستر ثبت‬ ‫ش��د‪ .‬اعتم��اد و اطمین��ان به بانک ملی ایران و نیز افزایش س��طح‬ ‫تراکنش های غیرحضوری با توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیک‬ ‫باعث بیشتر شدن تعداد تراکنش ها شده است‪ .‬براساس امار منتشر‬ ‫ش��ده از سوی بانک مرکزی‪ ،‬بیش��ترین تعداد خودپردازهای نظام‬ ‫بانکی متعلق به بانک ملی ایران است‪ .‬سامانه های بام‪ ،‬بله‪ ،‬کیوسک‪،‬‬ ‫‪ cashless‬و‪ ...‬از ابزارهایی اس��ت که بانکداری غیرحضوری بانک‬ ‫ملی ایران را هدایت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف کامل کاغذ در بانک مهر ایران‬ ‫بان��ک قرض الحس��نه مهر ایران در راس��تای دیجیتالی ش��دن‬ ‫فرم ه��ا و حذف کامل کاغذ در این بانک از س��امانه میعاد رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬در ایین دوازدهمین س��الگرد تاس��یس بانک‬ ‫قرض الحس��نه مه��ر ای��ران‪ ،‬این بان��ک پس از ‪ ۱۲‬س��ال خدمات‬ ‫ش��فاف با جذب ‪ ۸‬میلیون مش��تری و پرداخت ح��دود ‪ ۶‬میلیون‬ ‫وام قرض الحس��نه‪ ،‬در راس��تای اجرای کامل سیاست های توسعه‬ ‫بانکداری نوین و مسئولیت اجتماعی خود‪ ،‬در دوازدهمین سالروز‬ ‫تاس��یس این بانک با حضور فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬عباس معمارنژاد معاون امور بانک‪ ،‬بیمه وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی و مدیران عامل بانک ها‪ ،‬از ‪ ۱۰۰‬واحد مس��کونی اهدایی‬ ‫بانک به هموطنان سیل زده رونمایی کرد‪ .‬همچنین در این ایین‪،‬‬ ‫از س��امانه میعاد (مدیری��ت یکپارچه عملیات اجرایی دیجیتال در‬ ‫شعب بانک) در راستای دیجیتالی شدن فرم ها و حذف کامل کاغذ‬ ‫در بانک قرض الحس��نه مهر ایران رونمایی ش��د و عالوه بر این به‬ ‫زنان سرپرست خانوار نیز اعتبار وام قرض الحسنه اختصاص یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی بانک صنعت و معدن برای مش�ارکت در‬ ‫طرح های معدنی‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنعت و مع��دن‪ ،‬گفت‪ :‬تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫محصوالت می تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار در کشور و ایجاد‬ ‫ارزش افزوده مناس��ب باشد و از خروج ارز از کشور جلوگیری کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن‪ ،‬حسین مهری‬ ‫که به اتفاق هیات همراه به استان کرمان سفر کرده است‪ ،‬در ایین‬ ‫اغاز عملیات اجرایی مجتمع روکش الستیک اریا‪ ،‬ضمن بیان این‬ ‫مطل��ب گفت‪ :‬میزان س��رمایه گذاری در ای��ن طرح بیش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال اس��ت که با بهره برداری از ان برای بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫اش��تغال مستقیم ایجاد می شود‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت و معدن‬ ‫از ایجاد واحدهای تولیدی مانند مجتمع روکش الس��تیک اریا که‬ ‫در حفظ محیط زیست موثر هستند‪ ،‬ابراز خرسندی کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫بهره برداری از فناوری به کار رفته در محصول این شرکت‪ ،‬چرخه‬ ‫عمر محصول الس��تیک مورد نیاز صنایع س��نگین افزایش می یابد‬ ‫و کش��ور از واردات بی رویه محصول یاد ش��ده بی نیاز می شود‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر حمایت از س��رمایه گذاری بخش خصوصی در ش��رایط‬ ‫کنونی اقتصاد کشور بیان کرد‪ :‬از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون‬ ‫‪ ۹۱‬هزار میلیارد ریال در قالب تس��هیالت ارزی و ریالی به صنایع‬ ‫این استان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مهری تصریح کرد‪ :‬در مدت زمان یاد شده ‪ ۴۴‬طرح در این استان‬ ‫از س��وی بانک صنعت و معدن تامین مالی شده است‪ ،‬از این میان‬ ‫‪ ۳۷‬طرح به بهره برداری رسیده و ‪ ۷‬طرح نیز در حال ساخت است‬ ‫ک��ه در مجموع این ‪ ۴۴‬طرح برای بیش از ‪ ۲۰۰۰‬نفر اش��تغالزایی‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این استان ظرفیت باالیی در زمینه توسعه‬ ‫مع��ادن و ایجاد صنایع معدنی دارد ب��ه گونه ای که از ان به عنوان‬ ‫بهش��ت مع��ادن ایران یاد می ش��ود و بانک صنع��ت و معدن برای‬ ‫مش��ارکت در طرح های معدنی ک��ه دارای توجیه اقتصادی و فنی‬ ‫الزم باش��ند‪ ،‬اع�لام امادگی می کند‪ .‬مدیرعام��ل این بانک تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شرط نخست این بانک برای همکاری با سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی تایید اهلیت و صالحیت انها ازسوی کارشناسان بانک و‬ ‫مراجع ذی صالح است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه ایران اول شد‬ ‫شرکت سهامی بیمه ایران در چهارمین دوره ارزیابی انفورماتیک‬ ‫شرکت های بیمه کشور موفق به کسب رتبه نخست شد‪ .‬به گزارش‬ ‫دیوان اقتصاد‪ ،‬رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به پیشگامی صنعت‬ ‫بیمه در تالش برای ابزارمندی الکترونیک‪ ،‬کسب عناوین برجسته‬ ‫در ای��ن عرص��ه را بیانگر عزم اهالی این صنعت برای مس��تحکم تر‬ ‫جایگاه خود در میان نهادهای پولی و مالی و همچنین بازار سرمایه‬ ‫دانست‪ .‬غالمرضا سلیمانی با قدردانی از شرکت سهامی بیمه ایران‬ ‫در کسب رتبه اول چهارمین ارزیابی انفورماتیک شرکت های بیمه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نقش انکارناپذیر توسعه زیرساخت های الکترونیک‬ ‫شرکت های بیمه برای کاهش میزان تقلب ها و تخلف ها و باالبردن‬ ‫ضریب نفوذ بیمه در گرو تعامل جدی با س��ایر ارکان مرتبط اس��ت‬ ‫که بیمه ایران براساس ارزیابی ها به خوبی در این مسیر گام برداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫براساس امارهای موجود‪ ،‬ایمیدرو امسال در حوزه‬ ‫بودجه پژوهش��ی رش��د ‪۵۰‬درص��دی و در حوزه‬ ‫اموزشی رشد ‪۱۰۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬توسعه اکتشافات‪ ،‬ورود سرمایه گذار‬ ‫خارجی به بخش معدن و احیای معادن کوچک از‬ ‫برنامه های این سازمان اس��ت که دانشگاه ها برای‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫عنوان کردند‬ ‫مسیر پرچالش تولیدکنندگان صنایع معدنی با بودجه‪۹۹‬‬ ‫مناب��ع عموم��ی به عن��وان کلیدی ترین رق��م بودجه هر‬ ‫س��ال‪ ،‬در قان��ون بودج��ه س��ال ‪448 ،۹۸‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان بود که با رش��د ‪8‬درص��دی به ‪484‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان در بودجه س��ال‪ ۹۹‬رس��یده اس��ت‪ .‬در نگاه نخست‪،‬‬ ‫بودجه س��ال‪ 99‬بودجه ای انبس��اطی به نظر می رسد‪ ،‬اما با‬ ‫لح��اظ کردن تورم حدود ‪41‬درصدی امس��ال و پیش بینی ‬ ‫تورم س��ال اینده‪ ،‬می توان ادعا کرد‪ ،‬بودجه س��ال‪ ۹۹‬یک‬ ‫بودج��ه انقباضی به ش��مار می رود‪ .‬کارشناس��ان و فعاالن‬ ‫ح��وزه مع��دن و صنایع معدنی با توجه به بودجه س��ال‪۹۹‬‬ ‫معتقدن��د ب��ا چنی��ن بودجه ای و در ش��رایطی ک��ه رکود‬ ‫تورمی س��ال اینده قابل پیش بینی اس��ت‪ ،‬به نظر نمی رسد‬ ‫تولیدکنندگان مسیر همواری را برای تولید پیش رو داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه انقباضی و رکود تورمی‬ ‫افش��ین مقت��در‪ :‬یکی از مس��ائل مهم در بودجه س��ال این��ده‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫نیمایی اس��ت که برای دالر ‪ ۸۵۰۰‬تومان در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬درحالی که‬ ‫هم اکنون نرخ دالر نیمایی ‪۱۱‬هزار تومان است‪ .‬همواره موضوعی که در‬ ‫حوزه صنعت برای تولیدکنندگان نگران کننده اس��ت‪ ،‬اختالف ارز نیمایی‬ ‫با ازاد است‬ ‫باید انجام دهند‪ ،‬گفت‪ :‬در این شرایط که همه در یک قایق‬ ‫هستیم‪ ،‬چه تولیدکننده و چه مصرف کننده به یک نسبت‬ ‫در س��ختی خواهند بود‪ ،‬چراک��ه مصرف کننده باید تورم و‬ ‫تولیدکننده باید رکود را بپذیرد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬سال اینده با‬ ‫رکود تورمی ش��دیدتری روبه رو خواهیم بود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د ش��رایط تحریم ها ادامه دار باشد و ممکن‬ ‫اس��ت سبب شود برخی تولیدکنندگان از دور خارج شوند‪،‬‬ ‫چراک��ه تامین مواد اولی��ه و تامین قطعات یدکی و افزایش‬ ‫هزینه های تولید شرایط را برای تولید مشکل تر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت دالر دربودجه ‪ ۹۹‬واقعی نیست‬ ‫ن��رخ ارز و دالر در بودج��ه س��ال این��ده نی��ز ب��رای‬ ‫تولیدکنن��دگان حوزه صنایع معدن��ی یک موضوع پررنگ‬ ‫اس��ت‪ .‬در این باره افشین مقتدر‪ ،‬فعال حوزه الومینیوم در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬یکی از مسائل مهم در بودجه‬ ‫سال اینده‪ ،‬نرخ ارز نیمایی است که برای دالر ‪ ۸۵۰۰‬تومان‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬درحالی که هم اکنون نرخ دالر نیمایی‬ ‫‪۱۱‬هزار تومان است‪ .‬همواره موضوعی که در حوزه صنعت‬ ‫برای تولیدکنندگان نگران کننده است‪ ،‬اختالف ارز نیمایی‬ ‫با ازاد است‪ .‬در این زمینه هم بودجه سال ‪ 9۹‬چندان واقعی‬ ‫به نظر نمی رس��د‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه اینکه در‬ ‫ماه های پایانی امس��ال دوباره نرخ ارز از کنترل خارج ش��د‪،‬‬ ‫به نظر می رسد مبنایی که برای نرخ دالر در بودجه سال‪۹۹‬‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬چندان واقعی نباشد‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫الومینیوم در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی تولیدکنندگان‬ ‫ثبت س��فارش های خود را با دالر ازاد انجام می دهند و این‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫س�عید قاس�م زاده‪ ،‬مدی�ر بخ�ش‬ ‫نگه�داری و تعمی�رات‪ :‬نگه��داری و‬ ‫تعمیرات در فوالد خوزس��تان با استفاده از‬ ‫روش ه��ای مت��داول و نوی��ن و به ط��ور‬ ‫نیمه متمرکز انجام می ش��ود‪ ،‬به این معنی‬ ‫که بخش��ی از ان در گروه های مس��تقر در‬ ‫واحدهای بهره برداری و قسمتی که به طور‬ ‫عمده ش��کل تخصصی در زمینه های برق‪ ،‬اتوماسیون صنعتی و ابزار‬ ‫دقیق‪ ،‬س��ازه های صنعتی و تعمیر تجهیزات مکانیکی دارند به وسیله‬ ‫واحده��ای پش��تیبانی انجام می ش��ود‪ .‬نظام نگه��داری و تعمیرات‬ ‫شرکت های فوالدی بر مبنای تدوین اطالعات پایه‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬اجرا‪،‬‬ ‫نظ��ارت‪ ،‬کنترل نگهداری و تعمی��رات و در نهایت تهی��ه یا طراحی‬ ‫نرم افزار متناسب با ش��رایط سازمان است‪ .‬شرکت فوالد خوزستان با‬ ‫توج��ه ب��ه برخ��ورداری از نی��روی انس��انی متخص��ص و همکاری‬ ‫شرکت های پیشرو در این زمینه‪ ،‬با طراحی و راه اندازی سیستم ‪MIS‬‬ ‫به عن��وان ی��ک ‪( CMMS‬سیس��تم رایانه ای مدیری��ت نگهداری و‬ ‫تعمیرات) به نسبت کامل اقدام کرده است‪ .‬نگهداری و تعمیرات در این‬ ‫شرکت ب ه روش های زیر انجام می شود‪ :PM :‬تعمیرات پیشگیرانه در‬ ‫بخش های الکتریکی‪ ،‬مکانیکی و ابزار دقیق‪ ،‬به دو روش روتین (‪A، B‬‬ ‫و ‪ )C‬و غیرروتین (درباره تجهیزات سایشی و مصرفی) انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ :CM‬تعمیرات براساس پایش وضعیت که برای تجهیزات حساس و‬ ‫نیمه حساس مانند کمپرسورها‪ ،‬فن ها‪ ،‬گیربکس ها و ترانسفورماتورها‬ ‫اجرا می شود‪ .‬در این شیوه لزوما به تعویض قطعات و تجهیزات به طور‬ ‫روتین نیاز نیست‪ :EM .‬درصورتی که باوجود اعمال تمام برنامه های‬ ‫یادشده تجهیزی متوقف شد‪ ،‬به طور اضطراری رسیدگی های مربوط‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ میزان حساسیت در عملیات تعمیر و نگهداری‬ ‫به صورت کلی‪ ،‬تجهیزات به س��ه بخش خیلی حس��اس‪ ،‬حساس و‬ ‫غیرحساس تقس��ی م شده اند‪ .‬فارغ از اینکه تجهیز در کدام بخش قرار‬ ‫ی شده‬ ‫دارد‪ ،‬براس��اس عملکرد ان‪ ،‬تکنیک نت متناس��ب با ان طراح ‬ ‫است‪ .‬با برنامه ریزی و هماهنگی در اجرای نت تجهیزات و نیمه متمرکز‬ ‫ب��ودن واحدهای نت‪ ،‬از انجام فعالیت جزیره ای و نامتوازن جلوگیری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اجرای نیمه متمرکز به این معنی است که بخشی از ان‬ ‫در گروه های مس��تقر در واحدهای بهره برداری و قس��متی که به طور‬ ‫عمده ش��کل تخصصی در زمینه های برق‪ ،‬اتوماسیون صنعتی و ابزار‬ ‫دقیق‪ ،‬س��ازه های صنعتی و تعمیر تجهیزات مکانیکی دارند به وسیله‬ ‫واحدهای پشتیبانی انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پارامترهای موثر بر تعمیر و نگهداری‬ ‫با اس��تفاده از اس��ناد و اطالعات فنی‪ ،‬شناس��نامه تجهیزات و نیز‬ ‫نظر خبرگان فوالد‪ ،‬دوره های زمانی متناس��ب اس��تخراج می ش��ود‪.‬‬ ‫پارامترهای موثر بر انها ش��امل زمان بی��ن دو خرابی‪ ،‬تجزیه و تحلیل‬ ‫بازرسی ها‪ ،‬تحلیل و ریش��ه یابی توقف های رخ داده و کیفیت قطعات‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫ت های متناسب با شرایط‬ ‫‹ ‹استفاده از ن ‪‎‬‬ ‫اب��زار و دانش موجود‪ ،‬کم��ک می کند تا تاکتیک ه��ای نگهداری‬ ‫ن ذکر است‬ ‫و تعمیرات را در جای مناس��ب خود اس��تفاده کند‪ .‬شایا ‬ ‫ک��ه تجهیزات حس��اس شناس��ایی و همراه با اطالع��ات فنی انها در‬ ‫ت و گروه های ‪ CM‬و بازرسان فنی به انها اختصاص داده‬ ‫سیستم ثب ‬ ‫ش��ده اند‪ .‬این گروه ها براساس دوره های تعریف شده‪ ،‬با نمونه گیری یا‬ ‫داده برداری (ش��امل روغن‪ ،‬ارتعاش و ترموگراف��ی) از تجهیزاتی که‬ ‫افزون بر ‪۱۶۰۰‬دستگاه هستند و تحلیل انها‪ ،‬در صورت لزوم اقدام های‬ ‫اصالحی انجام می دهند‪ .‬درباره تعمیرات اساسی و پیشگیرانه نیز در‬ ‫ابتدای هر س��ال اقدام به تهیه و تنظیم برنامه های تعمیراتی می شود‪.‬‬ ‫این برنامه ها ش��امل تعمیرات پیشگیری‪ ،‬اساسی و بازرسی‪ ،‬براساس‬ ‫استانداردهای تعمیراتی برای ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و ساختمان ها‬ ‫تدوین می شود‪ .‬در گام بعدی کنترل و هماهنگی برنامه های تعمیراتی‬ ‫با برنامه تولی��د واحدهای بهره برداری به گونه ای انجام می ش��ود که‬ ‫زمان اماده به کار بودن تجهیزات با برنامه های تولید مطابقت داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬برای تضمین بازدهی حداکثر ماش��ین االت و خطوط تولید با‬ ‫صرف کمترین هزینه‪ ،‬کمیت و کیفیت فعالیت های تعمیراتی پایش‬ ‫‹ ‹اثر انج�ام فرایندهای تعمیر و نگهداری دوره ای بر‬ ‫بازدهی تجهیزات‬ ‫با پیش��رفت روش نگه��داری و تعمیرات از س��ال ‪ ۱۹۵۰‬تاکنون و‬ ‫نی��ز انجام روش های جدید به طور جزئ��ی یا کلی‪ ،‬بازدهی عملکردی‬ ‫تجهی��زات در خط��وط تولید بهب��ود یافت و منجر به این ش��د که در‬ ‫بازه های زمانی گوناگون این عدد مورد تحلیل واقع ش��ود‪ .‬برای نمونه‬ ‫در س��ال های ابتدایی راه اندازی شرکت با توجه به نبود سیستم های‬ ‫نت‪ ،‬میزان توقف های بس��یار باال بوده و پس از راه اندازی نت بر اساس‬ ‫دوره تن��اوب‪ ،‬کاهش توقفات باالیی به دس��ت امده اس��ت‪ .‬با تکمیل‬ ‫سیس��تم های نت این روند و بازدهی عملیاتی در چندین س��ال‪ ،‬روند‬ ‫مثبتی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت ه�ای موج�ود در فراین�د تعمی�ر و‬ ‫نگهداری‬ ‫در س��ازمان های ب��زرگ صنعت��ی پیاده س��ازی و اج��رای چرخه‬ ‫نگهداری و تعمیرات بس��یار کلیدی و مهم و نیز بسیار سخت و زمانبر‬ ‫است‪ .‬برای رفع این مشکل در واحد برنامه ریزی تمامی محدودیت ها‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬بازبینی و به طور بهینه هماهنگ ش��ده اند‪ .‬نیروی انسانی‬ ‫به طور مس��تمر تحت پایش قرار دارد و مس��ائل به واحد سازمان دهی‬ ‫و روش ه��ا منتقل می ش��وند‪ .‬در بخش تامین قطع��ات و تجهیزات با‬ ‫تقویت واحدهای س��اخت و س��فارش ها‪ ،‬انجام بومی سازی و کنترل‬ ‫دقی��ق بر کیفیت تجهی��زات و قطعات تامین ش��ده‪ ،‬بخش زیادی از‬ ‫مش��کالت رفع شده اس��ت‪ .‬همچنین با نظارت و بازرسی فنی دقیق‬ ‫و نظام من��د تجهیزات‪ ،‬ارائه بازخورد ب��ه واحدهای مرتبط و پیگیری‬ ‫منابع دریافتی بودجه کشور ما در گام نخست‬ ‫حاصل از ف��روش نفت و در مرحله بعد‪ ،‬دریافت‬ ‫مالیات اس��ت‪ .‬در زمینه درامدهای نفتی باید به‬ ‫ای��ن موضوع توجه کرد که قیمت نفت‪ ،‬جهانی و‬ ‫ش��ناور اس��ت و هر تغییری در ان‪ ،‬بودجه کشور‬ ‫را بره��م خواهد زد؛ بنابراین هم��واره بودجه ها‬ ‫جام��ه عم��ل به تن نمی کنن��د و نباید بر مبنای‬ ‫نرخ ش��ناور نفت‪ ،‬برای کش��ور بودجه مشخص‬ ‫کرد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬برخی کش��ورها را می توان‬ ‫مثال زد‪ ،‬کشوری مانند نروژ منابع باالیی از نفت‬ ‫دارد ام��ا فروش حاصل از نفت را در بودجه خود‬ ‫لحاظ نمی کند‪ .‬موضوع دیگر ان است که کشور‬ ‫ما با تورم افزایش��ی و شتاب دهنده روبه رو است‬ ‫که به نوبه خود یک تورم حاد به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫درحالی که تورم در جهان یک موضوع کنترل شده‬ ‫است‪ .‬با توجه به تورم هایی که شاهد ان بوده ایم‬ ‫ی��ک بنگاه تولیدی اگر س��ال گذش��ته ماهانه با‬ ‫‪۵۰‬میلی��ون تومان‪ ،‬چرخ ان می چرخید‪ ،‬در یک‬ ‫س��ال این میزان به ‪۱۵۰‬میلیون تومان رس��یده‬ ‫است‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬نباید میزان حجم نقدینگی‬ ‫که خود تورم زاست را در نظر نگرفت‪ ،‬اما با وجود‬ ‫حجم نقدینگی باال در کشور‪ ،‬تولید بهره ای از ان‬ ‫ندارد و بیش��تر این نقدینگی در اختیار بانک ها و‬ ‫برخ��ی افراد و رانتخواران ق��رار دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫این ش��رایط و جدای از ه��ر بودجه ای که دولت‬ ‫بخواهد تعیین کند‪ ،‬در نگاه نخس��ت‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولیدی باید بیشتر نگاه صادرات محور را در پیش‬ ‫بگیرند‪ .‬ممکن است برای یک تولیدکننده میسر‬ ‫نباشد که هزینه های خود را کنترل کند‪ ،‬اما این‬ ‫توان را دارد که درامدهای خود را افزایش دهد‪ .‬با‬ ‫توجه به رکود داخلی‪ ،‬یکی از راهکارهای افزایش‬ ‫درام��د برای واحده��ای تولیدی‪ ،‬پیش رفتن به‬ ‫سمت صادرات و افزایش درامدهای ارزی است‪.‬‬ ‫نهایت توان یک واحد تولیدی در یک شبانه روز‬ ‫در ‪ ۳‬نوبت قابل تعریف است‪ ،‬اما هم اکنون بیشتر‬ ‫واحده��ای تولیدی ما با یک س��وم ظرفیت خود‬ ‫مش��غول به کار هس��تند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫واحدهای تولیدی می توانند با بکارگیری برخی‬ ‫فرمول ها و راهکارهایی‪ ،‬ظرفیت های خالی خود‬ ‫را پر کرده و درامدهای شان را افزایش دهند‪.‬‬ ‫گاز کارخانه های سیمان‬ ‫سهمیه بندی شد‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫نگاهی به نقش نگهداری و تعمیرات در بهره وری فوالد خوزستان‬ ‫شده و اقدام های اصالحی حدود تعیین شده‪ ،‬انجام می شود‪ .‬کنترل و‬ ‫بررس��ی کارایی برنامه های تعمیراتی‪ ،‬فعالیت های انجام شده در اغاز‬ ‫تعمیرات‪ ،‬هنگام توقف و پس از پایان تعمیرات‪ ،‬مورد تجزیه و تحلیل‬ ‫قرار می گی��رد و با همکاری متخصصان واحدها انح��راف از برنامه ها‬ ‫پایش و اصالح می ش��ود‪ .‬درنهایت با تهی��ه و جمع بندی گزارش های‬ ‫ادواری از نتایج کارهای تعمیراتی و توس��عه سیستم های اطالعاتی‪،‬‬ ‫اماده تهیه و تنظیم برنامه های سال اینده خواهیم بود‪.‬‬ ‫رضا امین فر‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫اجرای انها‪ ،‬اقدام های بس��یار مطلوبی ب��رای بهبود محدودیت ها در‬ ‫ل شده است‪.‬‬ ‫فرایند نت حاص ‬ ‫‹ ‹پیشرو در نظام های نت‬ ‫فوالد خوزس��تان جزو پیشروان نظام های نت در سطح کشور است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه عملکرد تجهیزات‪ ،‬از سیس��تم های ‪( EM‬تعمیر پس از‬ ‫خراب��ی)‪( PM ،‬نگهداری و تعمی��رات پیش��گیرانه)‪( CM ،‬پایش‬ ‫وضعی��ت تجهیزات)‪( TPM ،‬نگهداری و تعمی��رات بهره ور فراگیر)‬ ‫و ‪( RCM‬ن��ت مبتنی بر قابلیت اطمین��ان) در کارگروه های کاهش‬ ‫توقف ها مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬از نمونه فعالیت های انجام شده‬ ‫‪ RCM‬در بخش فوالدسازی‪ ،‬پانل های ابگرد کوره هاست که با انجام‬ ‫فعالیت های اصالحی روی ان‪ ،‬توقف ها حدود ‪۳۰‬درصد کاهش یافت‬ ‫و با تثبیت اقدام ها‪ ،‬روند بهینه توقف ها را طی سالیان بعدی داشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای کار در شرایط اضطراری‬ ‫توقف ه��ا در واحدهای تولیدی به دو دس��ته برنامه ای و اضطراری‬ ‫تقسیم ش��ده اند‪ .‬در بخش توقف های برنامه ای به لحاظ اینکه از قبل‬ ‫ت تعمیراتی نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫مشخص ش��ده که در چ��ه زمانی هایی فعالی ‬ ‫تمامی فعالیت ها با جزئیات کامل ش��امل تعداد نیروهای انس��انی با‬ ‫تخص��ص مربوط‪ ،‬قطعات یدک��ی و مصرفی و روش انج��ام کار مورد‬ ‫ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬این ارزیابی از دیدگاه های ایمنی‪ ،‬فنی و تداخل‬ ‫کارها در نشست های گوناگون بررسی و درنهایت زمان بندی و مسیر‬ ‫بحرانی پروژه مش��خص می ش��ود‪ .‬در زمان اج��را‪ ،‬فعالیت ها به طور‬ ‫مس��تمر تحت پایش و پیگیری قرار گرفته و در هر زمان نیاز باش��د‪،‬‬ ‫ب ه هنگام س��ازی فعالیت ها به گونه ای انجام می ش��ود که تعمیرات با‬ ‫بهتری��ن کیفیت و زم��ان بهینه به پایان برس��د‪ .‬در بخش توقف های‬ ‫اضط��راری نیز تدوی��ن و طراحی «اس��تانداردهای کار در ش��رایط‬ ‫اضطراری» شامل شرح جزئیات کار و تمامی اقدام های الزم برای رفع‬ ‫اش��کال مشخص ش��ده و در اختیار بهره بردار قرار گرفته است‪ .‬درباره‬ ‫موارد ایمنی‪ ،‬س��ناریوها با توجه به ش��رایط خاص فعالیت‪ /‬موقعیت‬ ‫(مث�لا کار در ش��رایط اضطراری و‪ )...‬نوشته ش��ده و مانورهای ایمنی‬ ‫به طور دوره ای برگزار می شود‪.‬‬ ‫براس��اس نامه جدید شرکت گاز به کارخانه های‬ ‫تولید س��یمان به دلی��ل محدودیت مص��رف‪ ،‬گاز‬ ‫ای��ن بخش به م��دت ‪۳‬ماه محدود خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش تس��نیم‪ ،‬براس��اس نامه جدید شرکت گاز‬ ‫به کارخانه های تولید س��یمان به دلیل محدودیت‬ ‫مصرف گاز این بخش به مدت ‪۳‬ماه محدود ش��ده‬ ‫و تولیدکنن��دگان بای��د در روند تولی��د از مازوت‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬تولیدکنندگان سیمان در واکنش‬ ‫ب��ه این تصمیم مدعی هس��تند‪« ،‬این امر به معنی‬ ‫تعطیلی واحدهاس��ت‪ ،‬چراکه اس��تفاده از سوخت‬ ‫مازوت هزینه زیادی را به واحدها تحمیل می کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نرخ هر مترمکعب گاز ‪ ۱۳۰‬تومان و‬ ‫نرخ هر لیتر مازوت ‪ ۳۲۰‬تومان است که با محاسبه‬ ‫نرخ باالی کرایه مازوت استفاده از این سوخت برای‬ ‫تولیدکنندگان به صرفه نیس��ت و نرخ تمام ش��ده‬ ‫تولید را تا حد قابل توجهی افزایش خواهد داد‪».‬‬ ‫رشد ‪ ۷‬درصدی‬ ‫محصوالت فوالدی‬ ‫تولید شمش فوالد و محصوالت فوالدی در ‪۸‬‬ ‫ماهه ‪ ۹۸‬ب��ه ترتیب به ‪ ۱۷.۴‬و ‪ ۱۳.۵‬میلیون تن‬ ‫رس��ید‪ .‬تولید این محصوالت به ترتیب با رش��د‬ ‫‪۵‬درص��دی و ‪۷‬درصدی همراه ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬شرکت های‬ ‫فوالدی کش��ور از ابتدای فروردین تا پایان ابان‬ ‫امس��ال‪۱۷ ،‬میلی��ون و ‪۴۲۴‬ه��زار تن ش��مش‬ ‫ف��والدی (بیلت‪ ،‬بلوم و اس��لب) تولید کردند که‬ ‫‪۵‬درصد رش��د نش��ان می دهد‪ .‬این رقم در مدت‬ ‫مشابه س��ال گذش��ته‪ ۱۶ ،‬میلیون و ‪ ۶۴۰‬هزار‬ ‫تن بود‪ .‬همچنین ش��رکت های فوالدی در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امس��ال‪ ۱۳ ،‬میلیون و ‪ ۵۵۶‬هزار تن محصوالت‬ ‫ف��والدی (میلگ��رد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬نبش��ی‪ ،‬ورق و‪)...‬‬ ‫تولید کردند‪ .‬اما این رقم در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته‪۱۲ ،‬میلیون و ‪۶۳۵‬هزار تن بود که حاکی‬ ‫از رش��د ‪۷‬درصدی اس��ت‪ .‬افزون بر این‪ ،‬میزان‬ ‫تولید اهن اسفنجی کش��ور از ابتدای فروردین‬ ‫تا پایان ابان امس��ال‪ ۱۸ ،‬میلی��ون و ‪ ۵۵۲‬هزار‬ ‫تن بود که در مقایس��ه با رقم مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته (‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۳۶۳‬هزار تن)‪ ۷ ،‬درصد‬ ‫رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ایران‪ ،‬درباره بودجه س��ال اینده و‬ ‫تاثی��ر ان بر تولید‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬به طور‬ ‫کل��ی‪ ،‬دولت امی��دی به فروش نف��ت و فراورده های نفتی‬ ‫ب��رای صادرات ندارد؛ از این رو برای درامدزایی بیش��ترین‬ ‫فش��ار را ب��ر دریافت مالیات متمرکز خواه��د کرد‪ .‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬با توجه به بودجه سال‪ ۹۹‬از یک سو شاهد رکود و‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬شاهد تورم هستیم‪ ،‬عالوه بر اینها فشارهایی‬ ‫برای دریافت مالیات ازس��وی دولت هم خواهیم داشت‪ .‬در‬ ‫کل این ش��رایط‪ ،‬کار را برای تولیدکنندگان بس��یار سخت‬ ‫می کند و فش��ار مالیاتی سبب کاهش نقدینگی واحدهای‬ ‫تولیدی خواهد ش��د و در این میان ممکن اس��ت ش��اهد‬ ‫تعطیلی برخی ش��رکت ها نیز باش��یم‪ .‬شهرس��تانی افزود‪:‬‬ ‫دول��ت ممکن اس��ت با ف��روش برخی دارایی ه��ای خود و‬ ‫واگذاری انها‪ ،‬بخواهد بخش��ی از درامدهایش را پوش��ش‬ ‫دهد‪ ،‬اما به نظر می رس��د این راهکار به عنوان یک مس��کن‬ ‫عمل کند‪ .‬از س��وی دیگر در این وضعیت س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی تمایلی به س��رمایه گذاری در ایران ندارند که باید‬ ‫س��رمایه گذاری داخلی انجام ش��ود که با توجه به بی ارزش‬ ‫ش��دن پول مل��ی‪ ،‬س��رمایه گذاران داخلی ه��م تمایلی به‬ ‫س��رمایه گذاری ندارند؛ بنابراین نبود سرمایه گذاری داخلی‬ ‫ب��ه نوبه خود س��بب رکود و کس��ادی فعالی��ت واحدهای‬ ‫تولیدی به ویژه در صنایع معدنی می ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که تولیدکنندگان در این شرایط چه کاری‬ ‫موضوع هزینه های انها را به شدت افزایش می دهد‪ .‬مقتدر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬صنایع پایین دس��تی ه��م برخی از مواد اولیه‬ ‫خود را با ارز نیمایی وارد می کنند و از انجایی که پیش بینی‬ ‫می شود اختالف ارز ازاد و نیمایی همچنان باقی بماند‪ ،‬این‬ ‫موضوع س��بب افزایش قیمت تمام شده تولید شود‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬واردات رونق پیدا می کند‪ ،‬زیرا شرکت هایی که مواد‬ ‫اولیه خود را از داخل تهیه می کردند‪ ،‬با این شرایط ترجیح‬ ‫می دهن��د انها را وارد کنند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬قیمت‬ ‫دالر ازاد‪ ،‬ش��ناور است و سال اینده نیز مشخص نیست به‬ ‫چه قیمتی برسد؛ بنابراین تعیین کردن نرخ دالر نیمایی بر‬ ‫مبنای ‪۸۵۰۰‬تومان بدون ش��ک سبب اختالف قیمت دالر‬ ‫نیمای��ی با دالر ازاد خواهد ش��د ک��ه در نهایت کار را برای‬ ‫تولیدکنندگان مشکل می کند‪ .‬این فعال حوزه الومینیوم‬ ‫در ادام��ه گفت ‪ :‬امیدواریم مبنای قیمت دالر‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برای کاالهای اساس��ی قابل کنترل باشد‪ ،‬اما اگر قیمت ارز‬ ‫ازاد و نیمایی به یکدیگر نزدیک ش��وند‪ ،‬سبب شفاف سازی‬ ‫برای تولیدکنندگان خواهد شد‪ ،‬چراکه در غیر این صورت‬ ‫زمینه ساز واردات و افزایش قیمت تمام شده تولیدکنندگان‬ ‫می ش��ود‪ .‬مقتدر ادامه داد ‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬بازگش��ت ارز‬ ‫ص��ادرات به س��امانه نیم��ا نیز به نوبه خود س��بب کاهش‬ ‫صادرات می ش��ود‪ ،‬این درحالی است که تولیدکنندگان در‬ ‫زمین��ه صادرات زحمت کش��یده و جاپای��ی را باز کرده اند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬ش��رکت م��ا در زمینه تولی��د ورق های رنگی‬ ‫الومینیومی بازارهای مناس��بی را در عراق پیدا کرده و در‬ ‫ای��ن زمینه با کش��ورهایی مانند ترکیه‪ ،‬چین و عربس��تان‬ ‫رقاب��ت می کن��د؛ بنابرای��ن اگ��ر قوانین داخلی مناس��بی‬ ‫نداش��ته باش��یم‪ ،‬این بازارها را از دس��ت می دهیم‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به نوس��ان های نرخ ارز عنوان کرد‪ :‬اگر نرخ ارز روند‬ ‫کاهش��ی در پیش بگیرد‪ ،‬سبب کاهش صادرات می شود‪ ،‬از‬ ‫همین رو تالطم نرخ ارز برای تولیدکنندگان بس��یار مضرر‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به این موضوع‪ ،‬بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫ترجی��ح می دهند در بخش هایی مانن��د خرید زمین‪ ،‬ارز و‬ ‫طال س��رمایه گذاری کنند‪ .‬این فع��ال حوزه الومینیوم در‬ ‫پایان اظهارکرد ‪ :‬عالوه بر موضوع های یادشده‪ ،‬باید موضوع‬ ‫ت��ورم را نی��ز در نظر گرفت که س��ال اینده ممکن اس��ت‬ ‫یک موج تورمی دیگری پیش رو داش��ته باش��یم‪ .‬از این رو‬ ‫به نظر می رس��د بودجه س��ال‪ ۹۹‬مسیر همواری پیش روی‬ ‫تولیدکنندگان قرار نمی دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫به زودی مرکز‬ ‫استارت اپ‬ ‫ایمیدرو‬ ‫راه اندازی‬ ‫می شود‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو از راه اندازی مرکز‬ ‫استارت اپ این سازمان تا پایان اذر خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پ��ور در ایی��ن امضای تفاهمنام��ه همکاری‬ ‫ایمیدرو و دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر ضمن بیان‬ ‫این مطلب اظهار کرد‪ :‬مرکز اس��تارت اپ ایمیدرو‬ ‫با هدف جذب ایده های نوین توس��عه ای در بخش‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی ایجاد ش��ده و می تواند‬ ‫همگام با توس��عه دانش و فناوری ها‪ ،‬در این بخش‬ ‫ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دانش��گاه های گوناگ��ون از جمل��ه‬ ‫دانش��گاه صنعتی امیرکبیر می توانند در این مرکز‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫پیش��برد این برنامه ها‪ ،‬می توانن��د را ایمیدرو یاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو با بی��ان اینکه این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬فعال س��ازی معادن غیرفعال را در قالب‬ ‫طرح احیا و فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک‬ ‫مقی��اس‪ ،‬در برنامه قرار داده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ح��دود ‪۴‬هزار مع��دن کوچک غیرفعال در کش��ور‬ ‫وجود دارد که تاکنون ‪۵۵‬معدن فعال شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به برگزاری جش��نواره‬ ‫به��ره وری گف��ت‪ :‬تاکی��د داریم که در جش��نواره‬ ‫امس��ال‪ ،‬موضوع بومی س��ازی و توجه به فناوری و‬ ‫دانش روز نیز مالک ارزیابی ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫احمد معتمدی‪ ،‬رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫نیز در این ایین با اشاره به شروع همکاری ها میان‬ ‫این دانش��گاه و ایمیدرو‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید تالش کنیم‬ ‫طرح های اثرگذار با این سازمان داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این س��ازمان بودجه مناس��بی برای‬ ‫پژوهش ها دارد که دانش��گاه ها‪ ،‬مراکز پژوهش��ی و‬ ‫پژوهشگران می توانند با تدوین طرح های پژوهشی‬ ‫موثر‪ ،‬از این بودجه استفاده کنند‪.‬‬ ‫معتمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این دانشگاه براساس‬ ‫قراردادی که با ات��اق بازرگانی تهران دارد‪ ،‬درحال‬ ‫پیگی��ری پروژه های گوناگ��ون از جمله پروژه های‬ ‫معدنی است‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬براس��اس تفاهمنامه یادشده‪،‬‬ ‫قرار اس��ت جش��نواره بهره وری در ح��وزه صنایع‬ ‫معدنی ب��ا محوریت دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬و توان‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منطقه ازاد صالله عمان بهترین فرصت برای حضور کاالهای ایرانی در دنیا‬ ‫رونق تولید یزد با تسهیالت ‪ ۵‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫اتاق بازرگانی فارس همایش تجارت با اوراسیا را برگزار می کند‬ ‫همایش فرصت های س��رمایه گذاری در منطقه ازاد صالله‬ ‫عمان با حضور مدیر توسعه و سرمایه گذاری منطقه ازاد صالله‬ ‫عم��ان و فع��االن بخش خصوصی در ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی فارس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از فارس‪ ،‬خس��رو فروغ��ان‪ ،‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی فارس در‬ ‫این جلسه گفت‪ :‬کشور عمان همواره ارتباط خوب و نزدیکی با‬ ‫ایران داشته که فعاالن اقتصادی این کشور نیز تمایل فراوانی‬ ‫برای همکاری با فعاالن اقتصادی ایران به ویژه اس��تان فارس‬ ‫دارند و این یک فرصت منحصر به فرد برای ماست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تجار و بازرگانان می توانند مراودات تجاری با کشور‬ ‫عمان را در قالب صادرات کاال و خدمات و سرمایه گذاری های‬ ‫مش��ترک دنب��ال کنند که تالش ما در ات��اق بازرگانی فارس‬ ‫کمک به هموار کردن مسیر انجام تجارت بین المللی است‪.‬‬ ‫فروغان اظهار کرد‪ :‬تجار و بازرگانان ما نتوانس��ته اند انچنان‬ ‫که شایس��ته اس��ت در بازار کشور عمان حضور پیدا کنند‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که بازار این کش��ور ویژگی های مثبت و مناس��بی در‬ ‫تجارت بین الملل برای ما دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بوشهر و هرمزگان معین تجارت‬ ‫وی افزود‪ :‬به دنبال تفویض اختیار س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫استان های فارس‪ ،‬بوشهر و هرمزگان به عنوان معین تجارت با‬ ‫کشور عمان انتخاب شدند که تالش می کنیم پایگاه این مهم‬ ‫را در فارس ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫فروغان ادامه داد‪ :‬ایران ارتباط خیلی خوبی با عمان دارد و‬ ‫بازار این کشور می تواند دروازه تجار ما برای ورود به کشورهای‬ ‫منطقه شرق‪ ،‬افریقا و کشورهای حوزه عراق باشد‪ .‬برگزاری ‪۱۸‬‬ ‫اجالس همکاری مشترک ایران و عمان و وجود اتاق بازرگانی‬ ‫مشترک بازرگانی بین دو کشور شرایط خوبی را برای افزایش‬ ‫تجارت بین دو کشور فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی بازارهای هدف‬ ‫در این جلس��ه امید ماهران��ی‪ ،‬دیگر عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی فارس نیز گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی های توسعه‬ ‫مراودات بین المللی اتاق بازرگانی فارس‪ ،‬بازارهای مش��خص‬ ‫شده برای تجارت با استان در حال رصد و بررسی هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن زمینه اقدامات کارشناس��ی روی بازار‬ ‫کشورهای سوریه‪ ،‬قطر‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬عمان‪ ،‬هندوستان و‬ ‫اوراسیا در حال انجام است و همچنین درصدد تشکیل هیاتی‬ ‫برای اعزام به برخی از این کشورها هستیم‪.‬‬ ‫ماهرانی با اش��اره به حضور س��فیر افریقای جنوبی در اتاق‬ ‫بازرگانی فارس اضافه کرد‪ :‬در این سفر سفیر افریقای جنوبی‬ ‫دیداره��ای خوب��ی از ظرفیت های اقتصادی فارس داش��تند‪،‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان ما نیز از افزایش تجارت با این کش��ور استقبال‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬فراخوانی برای حضور شرکت ها و واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان در افریقای جنوبی اعالم کردیم که هم اینک‬ ‫در حال بررسی درخواست های رسیده به بخش بین الملل اتاق‬ ‫بازرگانی فارس برای حضور انها در افریقای جنوبی هستیم‪.‬‬ ‫ماهرانی ادامه داد‪ :‬به زودی همایش بزرگ تجارت با اوراسیا‬ ‫را با حضور مسئوالن کشوری و استانی در اتاق بازرگانی فارس‬ ‫برگزار می کنیم و امید داریم تجار فارس س��هم خوبی در این‬ ‫بازار داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت های سرمایه گذاری در عمان‬ ‫در ای��ن جلس��ه احم��د محم��د قط��ن‪ ،‬مدی��ر توس��عه و‬ ‫س��رمایه گذاری منطق��ه ازاد صالله عمان نی��ز گفت‪ :‬منطقه‬ ‫ازاد صالله در جنوب عمان در فضایی به مس��احت ‪ 2‬میلیون‬ ‫مترمرب��ع قرار دارد که یکی از بندرهای قوی در دریای عمان‬ ‫و اقیانوس هند است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دس��تیابی به بازار کشورهای یمن و افریقا‬ ‫از برنامه های پیش بینی شده برای منطقه ازاد صالله در سال‬ ‫ل حاضر پنجره واحد خدمات در‬ ‫پیش رو اس��ت افزود‪ :‬در ح��ا ‬ ‫منطقه ازاد صالله فعال اس��ت ک��ه در این مرکز مراحل ثبت‬ ‫شرکت و مجوز فعالیت برای سرمایه گذاران در ‪ ۳‬ساعت انجام‬ ‫می شود‪ .‬این یک کار ویژه در کشور عمان است‪.‬‬ ‫قط��ن افزود‪ :‬در منطقه ازاد صالل��ه امکاناتی از جمله ثبت‬ ‫شرکت با ملیت ایرانی به نام سرمایه گذار و بدون کفیل عمانی‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال معافی��ت در ص��ادرات و واردات‪ ،‬معافیت پرداخت‬ ‫عوارض گمرکی برای واردات ماش��ین االت و تجهیزات و مواد‬ ‫اولیه به سرمایه گذار ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرارداد تجارت با امریکا‪ ،‬کشورهای عضو شورای‬ ‫همکاری خلیج فارس (‪ )GCC‬و کش��ورهای افریقایی‪ ،‬امکان‬ ‫بهره مندی از خط کش��تیرانی برای صادرات کاال به سراس��ر‬ ‫جهان‪ ،‬اجاره زمین از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۹۹‬سال و صدور گواهی صادرات‬ ‫کش��ور عمان برای کاالهایی که ‪ ۳۰‬درصد س��اخت ان در این‬ ‫کشور انجام شود‪ ،‬از دیگر شاخص های در نظر گرفته شده برای‬ ‫سرمایه گذاری در کشور عمان است‪.‬‬ ‫در نشس��ت کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان یزد‪۵ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۹۴‬میلیارد ریال برای رونق تولید و اشتغال به واحدهای‬ ‫تولی��دی اختصاص یافت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد‪ ،‬محمد رضا‬ ‫علم��دار یزدی با بیان اینکه همکاری خوبی بین نهاد های اجرایی‬ ‫برای بررس��ی مسائل واحدهای صنعتی و معدنی و حل مطالبات‬ ‫انجام ش��ده و هدف‪ ،‬کمک به بخش خصوص��ی و فعاالن عرصه‬ ‫تولید و اش��تغال اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این تس��هیالت در قالب سرمایه‬ ‫در گ��ردش ب��ه ‪ ۳۵‬واحد به مبل��غ هزار و ‪ ۶۴۹‬میلی��ارد ریال با‬ ‫تثبیت اش��تغال ‪ 4‬هزار و ‪ ۱۴۸‬نفر و س��رمایه ثابت به ‪ ۲۳‬واحد‬ ‫به مبلغ ‪ 4‬هزار و ‪ ۳۴۵‬میلیارد ریال با پیش بینی اش��تغال ‪۷۰۹‬‬ ‫نفر اعطا می شود‪ .‬دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‬ ‫‹ ‹روش های سرمایه گذاری در صالله‬ ‫مدیر توسعه و سرمایه گذاری منطقه ازاد صالله عمان ادامه‬ ‫داد‪ :‬براس��اس قانون کار کش��ور عمان‪ ،‬میزان اش��تغال برای‬ ‫س��رمایه گذاران در این کش��ور ‪ ۲۰‬درصد اس��ت و این به ان‬ ‫معناست که از هر ‪ ۱۰‬نفر باید ‪ 2‬نفر اهل عمان استخدام شوند‪.‬‬ ‫قط��ن ب��ا بی��ان اینکه در ای��ن منطقه ب��ه ‪ ۳‬روش می توان‬ ‫س��رمایه گذاری ک��رد‪ ،‬اف��زود‪ :‬س��رمایه گذاران در این منطقه‬ ‫از عم��ان می توانن��د از طریق ایجاد ش��رکت با فعالیت تجارت‬ ‫ازاد‪ ،‬اجاره انبار و سوله و اجاره زمین برای احداث کارخانه در‬ ‫این کشور س��رمایه گذاری کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬داشتن دفتر برای‬ ‫فعالیت ش��رکت در این منطقه الزامی اس��ت؛ بنابراین دفاتر و‬ ‫مکان هایی با حداقل متراژ ‪ ۱۲‬مترمربع برای س��رمایه گذاران‬ ‫در این منطقه احداث و اماده شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬همچنین در این بندر ازاد امکانات انبارداری‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاران فراهم اس��ت‪ ،‬به طوری ک��ه باتوجه به‬ ‫فعالیت ه��ای مختلف کوچک و ب��زرگ در این منطقه‪ ،‬انبارها‬ ‫و س��وله هایی از ‪ ۳‬هزار مترمربع ت��ا ‪ ۲۵‬هزار مترمربع احداث‬ ‫ش��ده که این امکانات به صورت اج��اره ای می تواند در اختیار‬ ‫سرمایه گذاران قرار گیرد‪.‬‬ ‫قط��ن با بیان اینک��ه منطقه ازاد صالله عم��ان با ‪ ۶۹‬پروژه‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬توانس��ته س��رمایه گذاری و فرصت ش��غلی‬ ‫ل حاضر فرصت های جذب‬ ‫زی��ادی را ایج��اد کند‪ ،‬افزود‪ :‬در حا ‬ ‫سرمایه گذاری در این منطقه در بخش های تجارت و خدمات‪،‬‬ ‫لجستیک‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬س��اختمان‪ ،‬صنایع الکترونیک‪ ،‬نفت گاز‬ ‫و شیمیایی‪ ،‬صنایع غذایی و خودرو و اتومبیل فراهم است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مجوزی گرفته ش��ده که شرکت های ایرانی‬ ‫ک��ه اقدام به فعالیت در منطق��ه ازاد صالله عمان کنند مجوز‬ ‫افتتاح حساب ریالی‪-‬یورویی در کشور عمان به انها داده شود‪.‬‬ ‫نخس��تین قرارداد تجاری یک ش��رکت ایرانی در منطقه ازاد‬ ‫صالله عمان نیز منعقد شده است‪.‬‬ ‫قطن ادامه داد‪ :‬منطقه ازاد صالله عمان بهترین فرصت برای‬ ‫حضورکاالهای ایرانی در دنیاس��ت و تج��ار و بازرگانان ایرانی‬ ‫می توانن��د با حض��ور در این منطقه کاالهای خود را با نش��ان‬ ‫تجاری کشور عمان به کل دنیا صادر کنند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه مدیر توس��عه و س��رمایه گذاری منطقه ازاد‬ ‫صالل��ه عمان و اعض��ای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس‬ ‫به سوال فعاالن اقتصادی پیرامون تجارت و سرمایه گذاری در‬ ‫کشور عمان پاسخ دادند‪.‬‬ ‫با اش��اره به اینکه در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال تاکنون‬ ‫‪ ۹۵‬کارگ��روه اصل��ی‪ ۱۲۵ ،‬کارگروه تخصص��ی و بیش از ‪ 2‬هزار‬ ‫جلس��ه کارشناس��ی برای رفع موانع تولید در استان یزد تشکیل‬ ‫شده‪ ،‬افزود‪ :‬این نشست ها‪ 4 ،‬هزار و ‪ ۷۹۷‬مصوبه داشته که باعث‬ ‫تثبیت اش��تغال بیش از ‪ ۴۵‬هزار نفر ش��ده است‪ .‬علمدار یزدی‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد مصوبات کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید اس��تان یزد‪ ،‬مربوط به واحدهای کوچک و متوس��ط بوده‬ ‫است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد همچنین‬ ‫افزود‪ :‬به محض اینکه واحد صنعتی دچار مش��کل شود مکاتباتی‬ ‫را ب��ا دبیرخانه کارگروه که در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مس��تقر است انجام می دهد و حداکثر در مدت یک هفته مشکل‬ ‫این واحد تولیدی بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر در هشتمین جشنواره پژوهش سمنان‬ ‫رئیس اداره اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان سمنان از کسب رتبه برتر ازسوی این سازمان‬ ‫در هش��تمین جش��نواره کش��وری اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی و اطالع رس��انی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان سمنان‪ ،‬مهدی میرکو‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪ :‬براس��اس ش��اخص های ارزیابی و پس از‬ ‫بررس��ی های کارشناس��ان وزارت متبوع‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان سمنان برای چهارمین س��ال متوالی توانست‬ ‫رتبه نخست و برتر جشنواره پژوهش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��اخص های ارزیابی در این جشنواره گفت‪:‬‬ ‫اجرای طرح توانمندس��ازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)‪،‬‬ ‫دوره های اموزش��ی برای واحده��ای صنعتی و معدنی و صنوف‪،‬‬ ‫ص��دور ج��واز و پروانه فن��ی و مهندس��ی‪ ،‬برگ��زاری دوره های‬ ‫مربوط ب��ه اصناف و بازاریان در حوزه بهداش��ت و اجرای قانون‬ ‫نظام صنفی‪ ،‬اجرای طرح کارورزی دانش اموختگان دانش��گاهی‪،‬‬ ‫پسادکتری صنعتی از شاخص های ارزیابی در ششمین جشنواره‬ ‫پژوهش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود‪.‬‬ ‫رئیس اداره اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان س��منان اظهار کرد‪ :‬اج��رای موفق طرح های‬ ‫پژوهش��ی واحدهای فنی و مهندسی و همکاری با دانشگاه های‬ ‫سطح استان به منظور ارتباط صنعت با دانشگاه‪ ،‬صدور گواهی و‬ ‫پروانه تحقیق و توسعه برای واحدهای صنعتی از مهم ترین دالیل‬ ‫کسب رتبه برتر ازسوی این استان در سطح کشور بوده است‪.‬‬ ‫میرکو افزود‪ :‬براس��اس ارزیابی های انجام شده دانشگاه جامع‬ ‫علمی و کاربردی‪ ،‬ش��رکت ش��یمیایی کلران و ش��رکت فنی و‬ ‫مهندس��ی تعاونی هس��ته دانش بنیان فناوران قومس از اس��تان‬ ‫س��منان نی��ز در ای��ن جش��نواره در بخش برگ��زاری دوره های‬ ‫اموزشی کوتاه مدت در جذب دانشجو و همچنین ارائه طرح های‬ ‫فنی و مهندس��ی در جهت افزای��ش بهره وری و ارتباط صنعت و‬ ‫دانشگاه عنوان رتبه برتر را کسب نموده اند‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه شیراز‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی استان فارس‬ ‫با ش��عار «پژوهش اثربخ��ش‪ ،‬فن��اوری ارزش افرین و رونق‬ ‫تولید» در محل مجتمع اموزش��ی فرهنگی جهاد دانشگاهی‬ ‫ش��یراز برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در این نمایش��گاه‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس‪ ،‬دانشگاه ها‪،‬‬ ‫س��ازمان ها و نهاده��ای اجرایی و ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫جدیدترین دستاوردهای خود را ارائه کردند‪ .‬سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان ف��ارس نیز اخرین دس��تاوردهای‬ ‫پژوهش��ی و مجموعه فعالیت های فناورانه‪ ،‬اموزشی‪ ،‬علمی و‬ ‫فنی در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه و حمایت از صنایع‬ ‫پیش��رفته با اجرای طرح تاپ را در معرض دید دانشگاهیان‬ ‫وعالقه مندان قرار داد‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه شرکت سیمان شمال از مبلغ ‪ 1.075‬میلیارد ریال به مبلغ ‪ 1.290‬میلیارد ریال تصویب شد‬ ‫به گزارش خبرن��گار روزنامه صمت‪ ،‬مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت‬ ‫س��یمان ش��مال در تاریخ ‪ 1398/09/17‬روز یکشنبه ساعت ‪ 10‬با حضور‬ ‫‪ 77/45‬درص��د صاحبان س��هام در محل تهران‪ ،‬خیابان خالد اس�لامبولی‬ ‫(وزراء)‪ ،‬خیابان نهم‪ ،‬پالک ‪ ،22‬سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنعت س��یمان برگزار گردید‪ .‬در این جلس��ه که به ریاس��ت اقای یوسف‬ ‫رحمتی پ��ور برگزار گردید‪ ،‬اقایان رضا اس��ماعیلی و حمید قهاری به عنوان‬ ‫ناظرین و اقای علی اکبر صفریان نودهی به عنوان دبیر مجمع حضور داشتند‪.‬‬ ‫در جلسه مجمع پس از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط‬ ‫اقای داریوش باقری مدیر مالی ش��رکت و گ��زارش بازرس قانونی افزایش‬ ‫س��رمایه از مبلغ ‪ 1.075‬میلیارد ریال به مبلغ ‪ 1.290‬میلیارد ریال معادل‬ ‫‪ 20‬درصد از محل مطالبات حال ش��ده و اورده نقدی س��هامداران به مبلغ‬ ‫‪ 215‬میلی��ارد ریال‪ ،‬به منظ��ور تامین منابع الزم جه��ت خرید تجهیزات‬ ‫اس��تخراج و انتقال سنگ اهک از معدن به کارخانه و راه اندازی خط تولید‬ ‫کلیتکر سفید تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ادام��ه جلس��ه مهن��دس صفریان نودهی‬ ‫مدیرعامل شرکت به سوال سهامداران پاسخ‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫همچنین اصالح ماده ‪ 5‬اساس��نامه شرکت‬ ‫مرتب��ط با میزان س��رمایه و تعداد س��هام به‬ ‫تصویب اکثریت سهامداران در مجمع رسید‪.‬‬ ‫مهندس صفریان خاطر نشان کرد‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته ‪ 18‬میلیارد تومان س��ود توانستیم‬ ‫محق��ق کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت که طی ‪ 11‬ماهه س��ال جاری موفق به‬ ‫تحقق ‪ 43‬میلیارد تومان س��ود برای س��هامداران شدیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫مهم بیانگر تالش مدیریت و پرس��نل ش��رکت در جه��ت کاهش هزینه و‬ ‫افزایش بهره وری و افزایش تحویل و مبلغ فروش در سال جاری می باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری با شعار‬ ‫“رونق تولید” تصریح کرد‪ :‬با حمایت س��هامدار عمده “سیدکو” و همچنین‬ ‫نیروی انسانی تالشگر سیمان شمال و فعاالن اهل علم موفق شدیم کارهای‬ ‫بزرگی را رقم بزنیم‪ .‬در س��ال مالی مورد گزارش موفق خواهیم ش��د برای‬ ‫اولین بار به فروش یک میلیون تن دست یابیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تا امروز ‪808‬هزار‬ ‫تن تولید داشتیم و بخش عمده کلینکرهای موجود در کارخانه را به مصرف‬ ‫رساندیم‪.‬‬ ‫این مقام اگاه یاداور ش��د‪ :‬موضوع افزایش س��رمایه ام��روز ما راه اندازی‬ ‫کارخانه س��یمان سفید ‪ 100‬تنی موجود است که قرار بود سالیان گذشته‬ ‫به فروش برس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬با سرمایه گذاری ‪ 10‬میلیارد تومانی و نواوری‬ ‫فناوران ایرانی س��عی داریم حاشیه س��ود مناسبی برای سهامداران محقق‬ ‫نمایی��م‪ .‬ف��روش ما در س��ال گذش��ته ک ً‬ ‫ال ‪ 102‬میلیارد توم��ان بود ولی‬ ‫امس��ال موفق ش��دیم ‪ 157‬میلیارد تومان تا امروز محقق نماییم‪ .‬با توجه‬ ‫به راه اندازی خط س��یمان سفید قطعاً ش��اهد افزایش قابل توجه فروش و‬ ‫سوداوری خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ :‬با فناوری داخلی فرایند تولید سیمان سفید از تر به خشک‬ ‫برای اولین بار در خاورمیانه انجام می گیرد‪ .‬شایان ذکر است برای راه اندازی‬ ‫یک خط س��یمان س��فید نیاز به ‪200‬حداقل میلیارد تومان است‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬سیمان سفید همواره از بازار خوبی برخوردار می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف از انجام افزایش سرمایه‬ ‫هدف ش��رکت سیمان شمال سهامی عام‪ ،‬از افزایش سرمایه موضوع این‬ ‫بیانیه ثبت‪ ،‬به شرح زیر می باشد‪.‬‬ ‫تامین منابع الزم جهت خرید تجهیزات استخراج و انتقال سنگ ‬ ‫اهک از معدن به کارخانه و راه اندازی خط تولید کلینکر سفید‪:‬‬ ‫باتوجه به مشکالت ایجادشده جهت تامین کلینکر سفید و روند افزایشی‬ ‫نرخ خرید ان در سنوات اخیر و همچنین افزایش قابل توجه نرخ استخراج‬ ‫و حمل سنگ اهک از معدن به کارخانه که توسط پیمانکار انجام می گیرد‪،‬‬ ‫در جه��ت کاهش هزینه ها و افزایش س��وداوری ش��رکت‪ ،‬راه اندازی خط‬ ‫گ‬ ‫قدیمی تولید کلینکر س��فید و تامین تجهیزات اس��تخراج و حمل س��ن ‬ ‫اهک از معدن به کارخانه به شرح زیر توجیه پذیر گردیده است‪.‬‬ ‫خرید تجهیزات استخراج و انتقال سنگ اهک ازمعدن به کارخانه‪:‬‬ ‫باتوجه به مش��کالت ایجادشده در س��نوات اخیر با پیمانکاران استخراج‬ ‫و حمل س��نگ اهک از معدن به کارخانه درخص��وص عدم انجام به موقع‬ ‫تعهداتش��ان مبنی بر تامین ماش��ین االت مورد نی��از و حمل مواد از محل‬ ‫مع��دن به کارخان��ه و افزایش پی در پی نرخ خدمات ارایه ش��ده در قالب‬ ‫الحاقیه های تنظیم ش��ده با پیمانکاران که باتوجه به ضرورت تامین سنگ‬ ‫اه��ک مورد نیاز جهت جلوگیری از توقف فعالیت خط تولید اجتناب ناپذیر‬ ‫بوده‪ ،‬باعث افزایش نرخ هر تن سنگ اهک تامین شده گردیده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین ان‬ ‫مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یادشده فوق‬ ‫‪ 220.840‬میلیون ریال و منابع تامین ان به شرح جدول زیر می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت از انجایی که جهت تامین منابع مالی طرح از محل‬ ‫مطالبات س��هامداران به مبلغ ‪ 220.840‬میلیون ریال‪ ،‬بایس��تی مطالبات‬ ‫س��ود از حساب سهامداران به حساب سرمایه انتقال یابد لذا عدم پرداخت‬ ‫ان و انتقال به حس��اب س��رمایه به عنوان اصالح س��اختار مالی در گزارش‬ ‫منظور گردیده است‪.‬‬ ‫باتوجه به برنامه به س��ازی و افزایش س��وددهی ش��رکت‪ ،‬مفروض است‬ ‫در صورت اجرای طرح افزایش س��رمایه‪ ،‬پروژه بازس��ازی و راه اندازی خط‬ ‫تولید کلینکر س��فید در سه ماهه چهارم سال ‪ 1398‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که اجرای فیزیکی طرح به صورت کامل در سال ‪1399‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬همچنین اجرای بخش��ی از پروژه طرح استخراج سنگ اهک‬ ‫از معدن و حمل ان به کارخانه در سال ‪ 1398‬و اجرای کامل ان‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 1399‬می باشد‪.‬‬ ‫برنامه زمان بندی تامین منابع و مصارف مالی طرح‬ ‫شرکت سیمان شمال سهامی عام‪ ،‬در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی‬ ‫طرح نس��بت به تامین منابع و مصارف مالی اقدام و در س��ال مالی ‪1399‬‬ ‫تکمیل نماید‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫مطالبات حال شده و اورده نقدی سهامداران و منابع داخلی‬ ‫جمع منابع‬ ‫بازسازی و راه اندازی خط تولید کلینکر سفید‬ ‫خرید تجهیزات استخراج و انتقال سنگ اهک از معدن به کارخانه‬ ‫جمع مصارف‬ ‫جمع‬ ‫سال ‪1399‬‬ ‫سال ‪1398‬‬ ‫جدید‬ ‫قبلی‬ ‫جدید قبلی جدید‬ ‫قبلی‬ ‫‪220.840 220.840 5.826‬‬ ‫‬‫‪215.014 220.840‬‬ ‫‪220.840 220.840 5.826‬‬ ‫‬‫‪215.014 220.840‬‬ ‫‪110.000 110.000 12.000‬‬ ‫‬‫‪98.000 110.000‬‬ ‫‪110.840 110.840 98.190‬‬ ‫‬‫‪12.650 110.840‬‬ ‫‬‫‪110.650 220.840‬‬ ‫‪220.840 220.840 110.190‬‬ ‫منابع‬ ‫مصارف‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫منابع داخلی‬ ‫جمع منابع‬ ‫بازسازی و راه اندازی خط تولید کلینکر سفید‬ ‫خرید تجهیزات استخراج و انتقال سنگ اهک از معدن به کارخانه‬ ‫جمع مصارف‬ ‫مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین ان‬ ‫باتوجه به برنامه ارائه ش��ده‪ ،‬شرکت سیمان شمال در نظر دارد سرمایه‬ ‫خ��ود را از مبلغ ‪ 1.075.071‬میلیون ریال ب��ه مبلغ ‪ 1.290.085‬میلیون‬ ‫ریال‪ ،‬از محل مطالبات و اورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد‪.‬‬ ‫ ‪ 215.014‬میلیون ری��ال (معادل‪ 20‬درصد) از مح��ل مطالبات و اورده‬‫نقدی‪،‬‬ ‫زمان‪ ،‬ظرفیت و نحوه بهره برداری‬ ‫ارقام به میلیون ریال‬ ‫تاثی�ر ط�رح (طرح های) توس�عه بر میزان تولی�د‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫فروش و نیروی کار شرکت‬ ‫ارقام به میلیون ریال‬ ‫شرح‬ ‫تجهی��زات جهت انتقال س��نگ اه��ک از معدن به کارخان��ه دارد تا‬ ‫از ای��ن طری��ق بتواند روند تولید و فروش س��یمان س��فید و کاهش‬ ‫هزینه ه��ا (حمل) و بهای تمام ش��ده س��یمان خاکس��تری را بهبود‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫ریسک تغییر تکنولوژی‪:‬‬ ‫کارخانه این ش��رکت‪ ،‬کارخانه ای نسبتا میانسال تلقی می شود‪ .‬در‬ ‫زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین االت و تجهیزات از بهترین‬ ‫و به روزتری��ن نوع خود تهیه گردند‪ .‬روند تغییر تکنولوژی در صنعت‬ ‫س��یمان روندی کند می باش��د و به نظر نمی اید در چند س��ال اتی‬ ‫جهش قابل توجهی به وجود اید‪ ،‬لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی‬ ‫استفاده شده جای نگرانی چندان نیست‪.‬‬ ‫ریسک مالحظات قانونی‪:‬‬ ‫به اس��تثناء قوانین و مق��ررات عمومی‪ ،‬مق��ررات و قوانین خاصی‬ ‫ب��ر ش��رکت حکمفرما نیس��ت و تعه��دات کارفرم��ا در قوانین کار‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی مالیات های مس��تقیم و تعهدات به س��ازمان بورس‬ ‫اوراق به��ادار‪ ،‬مناب��ع طبیعی و محیط زیس��ت به نحو احس��ن مورد‬ ‫توجه قرار داش��ته و تاکنون اش��کال قابل توجهی به چش��م نخورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ریسک ورود رقبای جدید‪:‬‬ ‫باتوجه به راه اندازی خط تولید کلینکر س��فید جهت تولید سیمان‬ ‫س��فید‪ ،‬این ش��رکت س��عی در تولید س��یمان در جه��ت رقابت با‬ ‫اخرین براورد در تاریخ ‪1397/09/07‬‬ ‫‪215.014‬‬ ‫‪5.826‬‬ ‫‪220.840‬‬ ‫‪110.000‬‬ ‫‪110.840‬‬ ‫‪220.840‬‬ ‫ب��ا اجرای طرح ه��ای مذکور تعداد ‪ 33‬نفر در خط کلینکر س��فید‬ ‫و ‪ 16‬نف��ر در بخش حمل ونقل مواد افزایش نیرو داش��ته و همچنین‬ ‫‪44‬درصد در هزینه بهای تمام شده سیمان خاکستری و ‪ 42‬درصد در‬ ‫بهای تمام شده سیمان سفید صرفه جویی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط‬ ‫ش��رکت س��یمان ش��مال باتوجه به اهداف از پیش تعیین ش��ده‬ ‫س��عی در تجهیز و بازس��ازی خط کلینکر س��فید و همچنین خرید‬ ‫رقبای خود در بازار را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی سود و زیان طرح‬ ‫پیش بینی سود و زیان طرح بازسازی و راه اندازی خط تولید کلینکر‬ ‫سفید و طرح انتقال سنگ اهک از معدن به کارخانه در صورت انجام‬ ‫و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد‪:‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت ب��ه علت مکمل ب��ودن دو طرح ف��وق امکان‬ ‫ارائه س��ود و زیان ب��ه صورت تفکیک هر ی��ک از طرح ها امکان پذیر‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان طرح‬ ‫همان گونه که بیان گردید‪ ،‬شرکت در نظر دارد برای اصالح ساختار‬ ‫مالی و جبران مخارج س��رمایه ای بازس��ازی و راه ان��دازی خط تولید‬ ‫کلینکر س��فید و خرید تجهیزات اس��تخراج و انتقال سنگ اهک از‬ ‫معدن به کارخانه‪ ،‬از محل اورده نقدی و مطالبات س��هامداران اقدام‬ ‫به افزایش سرمایه نماید‪.‬‬ ‫برای حالت عدم اجرای افزایش س��رمایه فرض می شود همچنان‬ ‫کلینکر س��فید از س��ایر منابع تولیدکننده خریداری گردد و س��نگ‬ ‫اهک مورد نیاز نیز توسط پیمانکاران از معدن استخراج و به کارخانه‬ ‫حمل گردد‪.‬‬ ‫اما در جهت افزایش س��ود ش��رکت و استفاده بهینه از خط تولید‬ ‫متوقف ش��ده کلینکر س��فید (از س��ال ‪ )1392‬و کنترل مستمر بر‬ ‫فرایند اس��تخراج و حمل س��نگ اهک به منظور پیشگیری از ایجاد‬ ‫وقفه در تامین سنگ اهک مورد نیاز به عنوان ماده اولیه اصلی تولید‪،‬‬ ‫افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و اورده نقدی در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��پس دو فرض یادشده فوق مبنی بر انجام و عدم انجام افزایش‬ ‫سرمایه از نقطه نظر نتایج مالی حاصل از ان مورد مقایسه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش بینی ها براساس روندهای گذشته و در نظر گرفتن مفروضات‬ ‫ذیل صورت گرفته است‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫عدم‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫انجام‬ ‫عدم‬ ‫‪1.358.511‬‬ ‫‪1.494.362‬‬ ‫انجام‬ ‫انجام‬ ‫عدم‬ ‫فروش‬ ‫‪1.157.727‬‬ ‫‪1.157.727‬‬ ‫‪1.358.511‬‬ ‫بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬ ‫(‪)895.730‬‬ ‫(‪)856.802‬‬ ‫(‪)1.084.424( )1.201.309( )973.938( )1.071.111‬‬ ‫‪1.494.362‬‬ ‫سود ناخالص‬ ‫‪261.998‬‬ ‫‪300.926‬‬ ‫‪287.400‬‬ ‫‪384.572‬‬ ‫‪293.053‬‬ ‫‪409.938‬‬ ‫هزینه اداری و عمومی و فروش‬ ‫(‪)111.215‬‬ ‫(‪)111.215‬‬ ‫(‪)122.137‬‬ ‫(‪)122.137‬‬ ‫(‪)134.150‬‬ ‫(‪)134.150‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫‪150.782‬‬ ‫‪189.711‬‬ ‫‪165.263‬‬ ‫‪262.435‬‬ ‫‪158.903‬‬ ‫‪275.787‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫درامد سود سهام‬ ‫‪73.945‬‬ ‫‪73.945‬‬ ‫‪73.945‬‬ ‫‪73.945‬‬ ‫‪73.945‬‬ ‫‪73.945‬‬ ‫هزینه مالی‬ ‫سایر درامدهای غیرعملیاتی‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪12.799‬‬ ‫سود قبل مالیات‬ ‫‪237.473‬‬ ‫‪276.401‬‬ ‫‪251.953‬‬ ‫‪349.126‬‬ ‫‪245.593‬‬ ‫‪362.478‬‬ ‫مالیات‬ ‫(‪)31.464‬‬ ‫(‪)39.249‬‬ ‫(‪)34.360‬‬ ‫(‪)53.794‬‬ ‫(‪)33.088‬‬ ‫(‪)56.465‬‬ ‫‪206.009‬‬ ‫‪237.152‬‬ ‫‪217.594‬‬ ‫‪295.332‬‬ ‫‪212.505‬‬ ‫‪306.013‬‬ ‫تعدا سهام‪ -‬میلیون سهم‬ ‫‪1.075‬‬ ‫‪1.290‬‬ ‫‪1.075‬‬ ‫‪1.290‬‬ ‫‪1.075‬‬ ‫‪1.290‬‬ ‫سود خالص هر سهم‪ -‬ریال‬ ‫‪192‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪237‬‬ ‫سود خالص‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به کمک توسعه محور ریلی شرق می اید‬ ‫‹ ‹توسعه بندر چابهار در گرو خط اهن‬ ‫یک کارش��ناس حمل ونقل می گوی��د دولت باید به‬ ‫پایان رس��اندن پروژه ریلی چابه��ار را در اولویت قرار‬ ‫دهد‪ ،‬در غی��ر این صورت طرح توس��عه بندر چابهار‬ ‫ناقص و بی سرانجام می ماند‪.‬‬ ‫سعید قصابیان در پاسخ به‬ ‫راه اهن چابهار را‬ ‫مهم ترین اولویت ریلی کشور درحال حاضر عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بهتر اس��ت س��اخت و طرح پروژه های ریلی‬ ‫بدون توجیه پایان داده ش��ده و همه تالش دولت بر‬ ‫ساخت خط اهن چابهار متمرکز شود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬بندر چابهار از تحریم معاف ش��ده و‬ ‫پیمان��کار هندی نیز مدتی اس��ت کار خود را در این‬ ‫بندر اغاز کرده اما همکاری الزم با او نمی ش��ود‪ .‬این‬ ‫درحالی است که همین حاال بندر گوادر پاکستان در‬ ‫همسایگی ما با سرمایه چینی ها در حال توسعه است‬ ‫و ای��ن بندر می تواند جای چابه��ار را در کریدورهای‬ ‫منطقه بگیرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حم��ل و نقل تاکید ک��رد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د اهمین اس��تراتژیک بندر چابهار از س��وی‬ ‫مسئوالن راه و شهرسازی به خوبی درک نشده است‪.‬‬ ‫اگر این اهمیت را می دانس��تند همه امکانات و بودجه‬ ‫به کم��ک این بندر و پروژه ه��ای عمرانی ان می امد‬ ‫تا ب��ا همراهی پیمانکار هندی‪ ،‬هرچه زودتر توس��عه‬ ‫بندر به س��رانجام رس��یده و ظرفیت های این بندر به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫قطار در میانه راه چابهار‬ ‫بهروز ملکی‬ ‫تحلیلگر اقتصاد مسکن‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��رای تس��ریع در اج��رای کار با مج��وز رهبر معظ��م انقالب ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به پروژه ساخت راه اهن چابهار‬ ‫اختصاص داده شد‬ ‫‹ ‹تخصیص از صندوق توسعه ملی‬ ‫همانطور که وزیر راه و شهرسازی نیز تایید می کند‪،‬‬ ‫تامین مالی از مش��کالت اصل��ی و عامل اصلی توقف‬ ‫پروژه چابهار در س��ال های گذشته بوده است‪ .‬در این‬ ‫زمینه فرمانده قرارگاه خات��م االنبیا که پیمانکار این‬ ‫پروژه اس��ت‪ ،‬می گوید مجوز برداش��ت ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫یورو از صندوق توس��عه ملی برای این پروژه از سوی‬ ‫رهبر انقالب صادر شده است‪.‬‬ ‫س��عید محمد روز گذش��ته در جمع خبرنگاران با‬ ‫بیان اینکه خ��ط اهن چابهار‪-‬زاه��دان جزو کریدور‬ ‫شمال‪ -‬جنوب‪ -‬شرق و جزئی از طرح «یک کمربند‪،‬‬ ‫یک جاده» کش��ور چین اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در ش��انگهای‬ ‫نشس��ت هایی برای تامین منابع مالی پروژه هایی که‬ ‫در این طرح واقع ش��ده برگزار کردن��د اما به تازگی‬ ‫ایران (بندر چابهار) از این طرح کنار گذاش��ته شد و‬ ‫مس��یر جدیدی از بندر گوادر پاکستان تعریف کردند‬ ‫که سرمایه گذاری ها در این خط جدید انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بر مسیر جدید از بندر گوادر پاکستان‬ ‫به ش��مال شرق این کش��ور می رود و برخی کشورها‬ ‫روی این پروژه سرمایه گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫محمد با تاکید بر اینکه کریدور خط اهن زاهدان‪-‬‬ ‫چابه��ار باید زودتر از خط گوادر پاکس��تان وارد مدار‬ ‫ش��ود تا بتوانیم کری��دور ایران را در دس��ترس قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن ضرورت را با گردش مالی مربوطه‬ ‫خدم��ت رهبر معظم انقالب ارائه کردیم و ایش��ان با‬ ‫اختص��اص ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو به ای��ن پروژه موافقت‬ ‫کردن��د که در صورت تزریق ب��ه موقع منابع مالی در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬امکان تکمیل این پروژه وجود دارد‪.‬‬ ‫محمد تاکی��د کرد‪ :‬برای تس��ریع در اجرای کار با‬ ‫مج��وز رهبری ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو از صندوق توس��عه‬ ‫ملی به این پروژه اختصاص داده شد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫طول این پ��روژه ‪ 730‬کیلومتر در قالب ‪ ۸‬ایس��تگاه‬ ‫است و درحال حاضر پیش��رفت فیزیکی ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫دارد و زیرس��ازی ان کامل ش��ده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫صورت تامین منابع مالی‪ ،‬س��اخت خط اهن چابهار‪-‬‬ ‫زاهدان اوایل سال ‪ ۱۴۰۰‬به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت ب��ا توجه به ظرفی��ت باالی بندر‬ ‫شهید بهشتی چابهار و نبود جاده مناسب در پسکرانه‬ ‫این بندر‪ ،‬هرچه زودتر باید خط اهن چابهار‪ -‬زاهدان‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ‪ ۴۰‬درصدی در ‪ ۹‬سال‬ ‫کلن��گ راه اهن چابه��ار‪ -‬زاهدان در س��ال ‪ ۸۹‬به‬ ‫زمی��ن خورد‪ .‬خط ریل��ی چابهار‪ -‬زاه��دان از دروازه‬ ‫ش��رقی اسکله ش��هید بهش��تی چابهار اغاز و با عبور‬ ‫از شهرس��تان های کنارک‪ ،‬نیکشهر‪ ،‬ایرانشهر و خاش‬ ‫در نهای��ت به زاه��دان متصل می ش��ود و پس از ان‬ ‫برای ارتباط با کش��ورهای اس��یای میانه به سرخس‬ ‫متصل می ش��ود‪ .‬بنابه اعالم شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقل‪ ،‬درحال حاضر پیش��رفت‬ ‫فیزیکی مجموع عملیات زیرس��ازی و روسازی انجام‬ ‫ش��ده در ط��رح س��اخت راه اه��ن چابهار‪-‬زاهدان به‬ ‫طول ‪ ۶۱۰‬کیلومتر (با احتس��اب خطوط ایس��تگاهی‬ ‫‪ ۷۳۰‬کیلومت��ر) در قالب دو پروژه چابهار‪ -‬ایرانش��هر‬ ‫ب��ه طول ‪ ۳۰۰‬کیلومتر و ایرانش��هر‪ -‬زاهدان به طول‬ ‫‪ ۳۱۰‬کیلومتر حدود ‪ ۴۰‬درصد و پیش��رفت فیزیکی‬ ‫بخ��ش زیرس��ازی ح��دود ‪ ۵۵‬درصد اس��ت و بخش‬ ‫چابهار‪ -‬ایرانش��هر ش��اهد پیش��رفت ‪ ۷۲‬درصدی در‬ ‫بخش عملیات زیرسازی است‪ .‬برنامه شرکت ساخت‬ ‫و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کش��ور برای اجرای‬ ‫راه اه��ن چابهار‪-‬زاه��دان به گونه ای اس��ت که از دو‬ ‫سمت ش��امل (زاهدان به س��مت خاش و ایرانشهر)‬ ‫و جن��وب (چابهار به نیکش��هر و ایرانش��هر) عملیات‬ ‫ریل گذاری انجام ش��ود‪ .‬مسئوالن می گویند این طرح‬ ‫ریلی نه تنها باعث ایجاد تحول در شرق کشور‪ ،‬استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان و س��واحل مکران می شود‪،‬‬ ‫بلکه پس��کرانه ای مناس��ب برای بندر چابه��ار نیز به‬ ‫ش��مار می رود و می تواند بر حجم ترانزیت کشورهای‬ ‫همسایه و منطقه نیز تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫سعید محمد‬ ‫‹ ‹‪ ۶‬میلیون تن کاال و راه اهن چابهار‬ ‫نایب رئیس اول کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی می گوید ب��ا توجه به موافق��ت رهبر معظم‬ ‫انقالب در زمینه برداشت از صندوق توسعه ملی برای‬ ‫س��اخت خط ااهن چابهار‪ ،‬می توان به سرعت گرفتن‬ ‫این پروژه بعد از سال ها افت و خیز امیدوار بود‪.‬‬ ‫علیم یارمحمدی در پاس��خ ب��ه‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ح��دود ‪ ۸.۵‬میلیون ت��ن کاال در بندر‬ ‫چابهار تخلیه و بارگیری می ش��ود که براساس برنامه‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۶‬میلیون تن از این کاالها باید با اس��تفاده از‬ ‫قطار جابه جا شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای اس��تفاده بهینه از بندر چابهار‬ ‫به عنوان تنها بندر اقیانوس��ی کشور‪ ،‬تکمیل راه اهن‬ ‫این منطقه ضرورت دارد زیرا وضعیت فعلی جاده های‬ ‫این اس��تان ب��ه گونه ای نیس��ت که ش��بکه جاده ای‬ ‫بتوان��د حجم باالیی از کاالهای صادراتی و وارداتی را‬ ‫منتقل کند‪ .‬از س��وی دیگر فشار زیاد بر جاده ها برای‬ ‫جابه جایی کاال‪ ،‬افزایش تص��ادف و تلفات جاده ای را‬ ‫به دنبال خواهد داشت که از این منظر هم راه اندازی‬ ‫خط ریلی ضروری اس��ت‪ .‬بر اس��اس س��خن نماینده‬ ‫مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سال گذشته‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال اعتبار به خط اهن چابهار‪ -‬زاهدان‬ ‫اختصاص یافت اما این رقم پاسخگوی نیاز مالی باالی‬ ‫این پروژه نیس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬به دلیل دسترسی‬ ‫نداش��تن به ش��بکه ریلی‪ ،‬تاکن��ون نتوانس��ته ایم از‬ ‫مزیت ها و موقعیت ویژه بندر چابهار به خوبی استفاده‬ ‫کنیم و امیدواری��م هرچه زودتر وعده دولت مبنی بر‬ ‫اتصال این بندر به شبکه ریلی محقق شود‪.‬‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫علیم یارمحمدی‬ ‫ریلی برش��مرد و عنوان کرد‪ :‬ب��ا وجود اینکه جابه جایی‬ ‫مسافر صرفه اقتصادی برای ما ندارد اما با همین اقتصاد‬ ‫ضعیف نسبت به سایر س��رمایه گذاری ها‪ ،‬امسال رشد‬ ‫چشمگیری در جابه جایی مسافر داشته ایم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫راه اهن کش��ور جابه جایی بار را وظیف��ه اصلی راه اهن‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در ص��دد افزایش ظرفیت در حوزه‬ ‫مس��افر و بار هس��تیم‪ .‬رس��ولی با بیان اینکه با افزایش‬ ‫قطاره��ا و برنامه ریزی دقیق‪ ،‬ب��ه تقاضاهای مورد نیاز‬ ‫پاسخ خواهیم داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۸‬ماه گذشته‪۴۳۲ ،‬‬ ‫واگن از انواع مختلف به ش��بکه ریلی کشور افزوده شده‬ ‫که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته‪ ،‬بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همه واگن هایی‬ ‫که امس��ال به شبکه ریلی کشور اضافه شده اند‪ ،‬ساخت‬ ‫داخل بوده و صنعت ریلی کشور در دوران تحریم نشان‬ ‫داد ک��ه می توان ضمن حفظ وضعیت موجود‪ ،‬ش��بکه‬ ‫ریلی را توسعه داد‪.‬‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام بیمه رانندگان‬ ‫مدی��رکل دفتر حمل ونق��ل کاال اعالم کرد‪ :‬مهلت‬ ‫ثبت ن��ام اینترنتی رانندگان ورودی جدید بابت بیمه‬ ‫تکمیلی درمان رانندگان بخش کاال به همراه همسر و‬ ‫فرزندان انها تا ‪ ۱۵‬دی تمدید شد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‪،‬‬ ‫غالمحس��ین دغاغل��ه با بی��ان این مطلب اف��زود‪ :‬بر‬ ‫اس��اس توافق میان نمایندگان صنف های کارگری و‬ ‫کارفرمایی بخش حمل ونقل و شرکت بیمه گر‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د ثبت نام ک��ه از ‪ ۱۵‬اذر ‪ ۹۸‬کلید خ��ورده بود‪ ،‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬دی ب��رای ثبت نام رانندگان جدید و همس��ران و‬ ‫فرزندان انها ادامه داش��ته و س��ایت تا این تاریخ‪ ،‬باز‬ ‫باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس توافق دو جانبه‪ ،‬قرار است‬ ‫رانندگان دارای فرزندان با معلولیت جسمی و ذهنی‪،‬‬ ‫از ش��مول محدودیت ‪ ۲‬فرزند با سن کمتر از ‪ ۱۸‬سال‬ ‫خارج و ثبت نام ش��وند‪ .‬رانندگان جامانده مش��مول‬ ‫طرح نیز می توانند در مدت تعیین شده‪ ،‬با مراجعه به‬ ‫مراکز صدور کارت هوشمند رانندگان و ارائه مدارک‬ ‫مورد نیاز ثبت نام کنن��د‪ .‬دغاغله افزود‪ :‬هر ‪ ۲‬ماه یک‬ ‫بار به مدت یک هفته سایت باز و امکان ثبت نام افراد‬ ‫جدید فراهم می شود‪.‬‬ ‫ب��ه یاد دارم پس از ورود بازار مس��کن به دوره‬ ‫رکود در نیمه دوم س��ال ‪ ،۹۲‬در اوایل س��ال ‪۹۳‬‬ ‫در رس��انه ها خوان��دم یک��ی از رئیس��ان انجمن‬ ‫انبوه س��ازان مس��کن در مصاحب��ه ای گفته بود‪:‬‬ ‫«امسال (یعنی سال ‪ )۹۳‬سونامی ‪ ۳۰۰‬درصدی‬ ‫نرخ مس��کن خواهی��م داش��ت!» در این زمینه‬ ‫می توانید عبارت «س��ونامی ‪ ۳۰۰‬درصدی نرخ‬ ‫مسکن» را در گوگل جست وجو کنید‪.‬‬ ‫همزمان با این اظهارنظر می اندیش��یدم که یا‬ ‫برای انها قابل درک نیست که ‪ ۳۰۰‬درصد چقدر‬ ‫اس��ت (‪ ۳۰۰‬درصد یعنی نرخ ‪ ۴‬برابر ش��ود) یا‬ ‫منافعش��ان در التهاب دوباره بازار مس��کن است‬ ‫چ��را که خواه ناخواه‪ ،‬تحلیل اف��راد‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫منویاتِ درونشان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خاص‬ ‫اما نباید از یاد برد که بازار مسکن‪ ،‬اصول ِ‬ ‫خود را دارد و تحت تاثیر کس��ی قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫ب��ر این مبنا هر چند مقارن ب��ا این اظهار نظر و‬ ‫جوس��ازی افراد دیگر‪ ،‬حجم معامله های مسکن‬ ‫در اردیبهش��ت ‪ ۹۳‬به شدت افزایش یافت اما در‬ ‫نهایت ش��اخص های بنیادی بازار مسکن‪ ،‬اجازه‬ ‫تح��رک محسوس��ی در نرخ نداد و س��رانجام با‬ ‫اندکی نوس��ان‪ ،‬نرخ انتهای س��ال ‪ ۹۳‬در حول و‬ ‫حوش قیمت های ابتدای ‪ ۹۳‬ماند‪.‬‬ ‫مواردی مانند این‪ ،‬مش��تی از خروار هس��تند‪.‬‬ ‫متاسفانه فضای رسانه ای کشور به ویژه در حوزه‬ ‫مس��کن‪ ،‬پر از س��خنان نامربوطی است که نباید‬ ‫م��ورد اعتنا قرار گیرد‪ .‬اما چ��ه می توان کرد که‬ ‫عوا ِم تشنه قطعیت‪ ،‬تحت تاثیر همین خزعبالت‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی نی��ز نباید فراموش کرد که‬ ‫منافع ضمنی برخی اصناف‪ ،‬از جمله مش��اوران‬ ‫امالک و انبوه س��ازان (برخالف وانمودهایشان)‬ ‫ایج��اب می کن��د نرخ مس��کن دوب��اره وارد فاز‬ ‫افزایش��ی شود‪ .‬البته همان طور که در باال گفتم‪،‬‬ ‫بازار‪ ،‬تابع اصول خود است‪.‬‬ ‫براین اس��اس‪ ،‬با توجه ب��ه مختصات کنونی‪،‬‬ ‫پیش بینی نمی ش��ود ش��وک دوب��اره ای در نرخ‬ ‫مس��کن ش��اهد باش��یم‪ .‬بنابرای��ن برخالف پر‬ ‫استرس��ی که در بازار مسکن پس از افزایش نرخ‬ ‫تحلیل من همچنان‬ ‫بنزین ایجاد ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ثبات نسبی نرخ مسکن است‪ .‬البته بدیهی است‬ ‫که نوس��ان های اندک (به عنوان مثال ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫باال یا پایین) در نرخ می تواند رخ دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن بی��ان این نکته ضروری اس��ت که‬ ‫تقاضای س��وداگرانه‪ ،‬بدون پش��تیبانی تقاضای‬ ‫مصرفی نمی تواند تداوم داشته باشد و در شرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬با توجه به ش��اخص های بازار مسکن (به‬ ‫شاخص نسبت نرخ مسکن به‬ ‫ویژه بیشینه شدن‬ ‫ِ‬ ‫درامد خانوار) بعید است تقاضای مصرفی‪ ،‬اجازه‬ ‫التهاب دوباره بازار مسکن (مانند سال های ‪ ۹۶‬و‬ ‫‪ )۹۷‬را به تقاضای سوداگرانه بدهد‪.‬‬ ‫راه اندازی راه اهن‬ ‫سنندج‪-‬همدان تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معاون س��اخت و توس��عه راه اه��ن‪ ،‬بنادر‬ ‫و فرودگاه ه��ای ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫زیربناه��ای حمل ونق��ل کش��ور از راه اندازی‬ ‫راه اهن س��نندج‪-‬همدان تا پیش از اغاز سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خب��ر داد و گف��ت‪ :‬حدود ‪ ۱۸‬هزار تن‬ ‫ریل برای راه اندازی این خط ریلی نیاز داریم‬ ‫که در این زمینه از ریل ملی استفاده خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عباس خطیبی در گفت وگو با ایس��نا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��اخت خط ریلی همدان‪ -‬سنندج که‬ ‫در پ��ی بهره برداری از راه اهن تهران‪ -‬همدان‬ ‫کلید خ��ورد‪ ،‬هم اکنون ‪ ۶۳‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی در بخش زیرسازی داشته و به تدریج‬ ‫ریل گ��ذاری ان در طول ‪ ۱۵۰‬کیلومتری این‬ ‫خط ریل��ی اغاز می ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برای‬ ‫ریل گذاری راه اهن همدان‪ -‬س��نندج از ریل‬ ‫مل��ی اس��تفاده خواهیم کرد‪ .‬ب��ا بهره برداری‬ ‫از این خط بیس��ت و س��ومین مرکز اس��تان‬ ‫در کشور به شبکه سراس��ری راه اهن متصل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬خطیبی ادامه داد‪ :‬برای ادامه و‬ ‫تکمیل خط ریلی همدان‪ -‬سنندج‪ ،‬بر اساس‬ ‫توافق با سازمان برنامه و بودجه‪ ۸۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫تومان مصوب کرده ایم که س��هم امسال ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان است‪ .‬از این مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان ان را در روزهای گذش��ته ابالغ کردند‬ ‫و ای��ن اعتبار را دریافت کرده ایم‪ .‬امیدواریم با‬ ‫پرداخت به موقع اعتبار ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی‪،‬‬ ‫سال اینده بتوانیم راه اهن همدان‪ -‬سنندج را‬ ‫تا پایان س��ال و پیش از اغاز سال ‪ ۱۴۰۰‬وارد‬ ‫مدار بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات ممنوعیت واردات در صنعت ریلی‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن کشور اظهار کرد‪ :‬در تولید‬ ‫ترمز قطار به خودکفایی رس��یده ایم و در همین زمینه‪،‬‬ ‫امس��ال کارگروه مش��ترکی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تش��کیل داده ایم تا بتوانی��م همه ظرفیت های‬ ‫داخل��ی در ح��وزه ریل��ی را رصد کنیم‪ .‬براس��اس این‬ ‫بررس��ی ها‪ ،‬واردات قطعه های��ی که در داخل کش��ور‬ ‫تولید می ش��وند‪ ،‬ممنوع اعالم ش��ده است‪ ،‬همچنین‬ ‫از تولیدکنندگان با مش��وق های الزم حمایت خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��عید رس��ولی در حاش��یه‬ ‫عملی��ات اجرای��ی ریل گ��ذاری ‪ ۲۷‬کیلومت��ر فرعی‬ ‫ایس��تگاه جالل اباد تا کارخانه کنسانتره شرکت فوالد‬ ‫زرند ایرانیان‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از مراکز بار کش��ور در فاصله‬ ‫کمی از شبکه ریلی کشور قرار دارند اما به شبکه متصل‬ ‫نیس��تند که باید انها را به ش��بکه ریل��ی متصل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن کاهش مش��کالت زیست محیطی‬ ‫و تصادف ه��ای ج��اده ای را از مزیت ه��ای حمل ونقل‬ ‫یادداشت‬ ‫س��اخت راه اهن چابهار در اولویت دولت است زیرا‬ ‫تنها بندر اقیانوس��ی کش��ور را به کری��دور جنوب به‬ ‫ش��مال و کریدور شرق به غرب کشور متصل می کند‪.‬‬ ‫این سخنی است که هم در دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫و هم در دولت های پیش از ان از س��وی مس��ئوالن‪،‬‬ ‫ب��ه ش��کل های مختلف بی��ان و وعده ه��ای مختلف‬ ‫درباره به س��رانجام رس��اندن این پ��روژه ریلی داده‬ ‫ش��ده است‪ ،‬با این حال عملکرد دولت ها چیز دیگری‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان مث��ال‪ ،‬در ش��رایطی ک��ه خط اه��ن‬ ‫چابهار ح��دود یک دهه بع��د از کلنگ زنی‪ ،‬هنوز در‬ ‫میان��ه راه و چش��م انتظار تامی��ن منابع مالی اس��ت‪،‬‬ ‫طرح ه��ای بدون اولویتی مانن��د راه اهن میانه‪ -‬تبریز‬ ‫ب��ا حضور رئیس جمه��وری به بهره برداری می رس��د‪.‬‬ ‫در دولت های گذش��ته نیز پروژه ه��ای بدون اولویتی‬ ‫بودند که از راه اهن چابهار در جذب منابع و پیشرفت‬ ‫کار‪ ،‬پیش��ی گرفتند ت��ا این خط اهن مه��م و حلقه‬ ‫اتصال ش��رق کش��ور به ش��بکه ریلی‪ ،‬از توس��عه باز‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمد اس�لامی‪ ،‬دومین وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی دولت دوازدهم از جمله مسئوالنی‬ ‫اس��ت که بر اولوی��ت راه اه��ن چابهار تاکی��د کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬او چندی پیش در نشس��ت بررسی مشکالت‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونق��ل بن��در چابهار‪ ،‬ب��ا انتقاد‬ ‫از روند اج��رای راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان و پیش��رفت‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی ان گفت‪ :‬در طول سال های‬ ‫گذش��ته به دلیل کمبود اعتبار‪ ،‬ش��اهد پیشرفت های‬ ‫خوب��ی در این پروژه نبوده ایم این درحالی اس��ت که‬ ‫تکمیل راه اهن چابهار‪ ،‬موجب رشد تخلیه و بارگیری‬ ‫کاال در این بندر می شود و می تواند تجارت و ترانزیت‬ ‫منطقه را متحول کند‪.‬‬ ‫منتظر شوک‬ ‫دوباره در‬ ‫بازار مسکن‬ ‫نباشید‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫توپ شلوغی مترو در زمین بنزین‬ ‫جزئیات بسته معیشتی‬ ‫تاکسیرانان‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تاکس��یرانی کش��ور از‬ ‫بررسی پیش��نهادهای این اتحادیه برای بسته‬ ‫معیش��تی رانندگان تاکس��ی در ستاد تنظیم‬ ‫بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪.‬‬ ‫مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایس��نا بیان‬ ‫کرد‪ :‬پیش��نهادهای خ��ود را از طریق وزارت‬ ‫کشور برای ستاد تنظیم بازار ارسال کردیم تا‬ ‫برخ��ی کاالها از جمله کاالهای تنظیم بازاری‬ ‫که ن��رخ مصوب دارد در اختیار قرار گیرد و با‬ ‫ن��رخ مصوب دولتی به رانندگان عرضه ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توزیع الستیک با نرخ مصوب دولتی‬ ‫را نی��ز در دس��تور کار ق��رار داده ایم‪ .‬ضامنی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین خری��د اعتباری کاالهای‬ ‫معیش��تی با همکاری فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫اتف��اق افتاده اس��ت به این ترتی��ب رانندگان‬ ‫می توانن��د در ای��ن دو بخ��ش از این خدمات‬ ‫استفاده کنند و در بخش الستیک و کاالهای‬ ‫معیشتی خرید خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خطر الودگی صوتی در‬ ‫‪۱۱‬نقطه تهران جدی است‬ ‫ب��ر اس��اس اطالع��ات ایس��تگاه های ثابت‬ ‫سنجش صوت در تهران در ‪ ۱۱‬نقطه‪ ،‬الودگی‬ ‫صوتی در مرحله خطرناک قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بر اس��اس اطالعات منتشر‬ ‫شده از ایس��تگاه های ثابت سنجش صوت در‬ ‫تهران‪ ،‬الودگی صوتی در ‪ ۱۱‬نقطه در مرحله‬ ‫خطرناک قرار دارد‪ .‬ایس��تگاه های میدان نماز‪،‬‬ ‫می��دان الغدیر‪ ،‬منطقه ‪ ،۱۸‬بعثت‪ ،‬خراس��ان‪،‬‬ ‫افسریه‪ ،‬نیروی هوایی‪ ،‬شهید گمنام‪ ،‬شهران‪،‬‬ ‫تهرانس��ر و اذری ایس��تگاه هایی هس��تند که‬ ‫شاخص انها باالی ‪ ۷۰‬و خطرناک است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۱۱‬نقط��ه دارای ش��اخص‬ ‫ازاردهنده و ‪ 5‬نقطه نامناس��ب برای کودکان‬ ‫و بیماران اس��ت و از میان ایس��تگاه های ثابت‬ ‫س��نجش صوت در تهران‪ ،‬فقط ایس��تگاه های‬ ‫ش��هید محالتی و گلبرگ وضعیت مناس��ب و‬ ‫سالم دارند‪.‬‬ ‫حضور مسافران‬ ‫در مترو‬ ‫تهران پس از‬ ‫سهمیه بندی‬ ‫بنزین ‪۱۱‬‬ ‫درصد رشد‬ ‫داشته است‬ ‫از ابتدای سهمیه بندی بنزین در ابان امسال‪ ،‬خطوط‬ ‫حمل ونقل عمومی تهران ش��اهد رشد حضور مسافران‬ ‫است‪ .‬مدیران شهری از کمبود واگن‪ ،‬اتوبوس و نادیده‬ ‫گرفتن سهم ملت از سوی دولت گالیه دارند و به دلیل‬ ‫این کم مهری ها‪ ،‬مترو روزهای بسیار شلوغی را تجربه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران می گوید حضور مس��افران در مترو‬ ‫ته��ران پس از س��همیه بندی بنزین ‪ ۱۱‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬هفته گذش��ته نیز ‪ ۲‬بار خب��ر ازدحام‬ ‫و تعطیل��ی مت��رو در ایس��تگاه های مختلف منتش��ر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در م��ورد نخس��ت ک��ه صب��ح ‪ ۱۷‬اذر در خط یک‬ ‫مت��رو رخ داد‪ ،‬ابت��دا اعالم ش��د ایس��تگاه میرداماد تا‬ ‫اطالع ثانوی تعطیل اس��ت و شنیده ها حاکی از حضور‬ ‫بس��ته ای مش��کوک بود اما فرنوش نوبخت‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بهره ب��رداری مت��روی تهران‪ ،‬خب��ر تعطیلی‬ ‫ایس��تگاه میرداماد را رد کرد و گف��ت‪ :‬حرکت قطارها‬ ‫در حال انجام است و شلوغی به دلیل افزایش جمعیت‬ ‫پس از گرانی بنزین است‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد از ابتدای هفته‪ ،‬س��رفاصله حرکت‬ ‫قطارها در س��اعت های پیک جابه جایی مس��افر‪ ،‬برای‬ ‫رفاه حال شهروندان‪ ،‬به ‪ 3.5‬دقیقه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫البته س��اعتی بعد خبر این گونه تکمیل ش��د که بسته‬ ‫مش��کوکی داخل این ایس��تگاه پی��دا و باعث تعطیلی‬ ‫ایس��تگاه میرداماد شده اس��ت‪ .‬این بسته حاوی لباس‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬روز بیش��تر از این اتفاق نگذش��ته بود که باز هم‬ ‫مترو تهران خبرس��از ش��د‪ .‬ش��لوغی و ازدحام بیش از‬ ‫حد در س��اعت ابتدایی صبح چهارش��نبه ‪ ۲۰‬اذر‪ ،‬باز‬ ‫ه��م در خط ی��ک و این بار در ایس��تگاه دروازه دولت‪،‬‬ ‫رس��انه ای ش��د‪ .‬اما ای��ن ش��لوغی غیرع��ادی به نظر‬ ‫می رس��ید‪ ،‬به گونه ای که برخ��ی از حضور بیش از یک‬ ‫س��اعت در مترو تهران برای سوار شدن به قطار سخن‬ ‫می گفتند‪ .‬اگرچه برخی مس��افران عط��ای مترو را به‬ ‫لقایش بخشیدند و ایستگاه را ترک کردند‪ .‬ترک مکان‬ ‫از شلوغی ایس��تگاه ها کم نکرد و مسئوالن مترو اعالم‬ ‫کردند مشکلی نیس��ت و فقط دلیل ازدحام و شلوغی‬ ‫از نظر مدیریتی و تالش برای کاهش سرفاصله حرکت قطارها و برطرف‬ ‫کردن نقص های فنی‪ ،‬کمک های مقطعی و روزانه به مترو می شود اما برای‬ ‫بهبود استفاده از مترو نیازمند ورود ‪ ۳‬هزار واگن جدید هستیم‬ ‫جمعیت در این س��اعت روز اس��ت که پ��س از گرانی‬ ‫بنزین بیشتر هم شده است‪.‬‬ ‫یکی از مس��افران مترو در این زمینه گفت‪« :‬مس��یر‬ ‫‪ ۳۵‬دقیق��ه ای مت��رو تا محل کارم‪ ،‬یک س��اعت و ‪۴۵‬‬ ‫دقیقه ط��ول کش��ید» وی که از ش��دت عصبانیت با‬ ‫کارمندان مترو دعوای لفظی داش��ت‪ ،‬در غروب همان‬ ‫روز امده بود تا از انها عذرخواهی کند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن ایس��تگاه با مس��افران همراه��ی الزم را‬ ‫داشتند و به انها اجازه دادند از شلوغی ایستگاه عکس‬ ‫بگیرند و به محل کار خود بابت دلیل تاخیر ارائه دهند‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود اختالل در حرک��ت قطارهای مترو باز‬ ‫ه��م تکذیب ش��د و محس��ن محمدیان‪ ،‬مدی��ر روابط‬ ‫عموم��ی ش��رکت بهره ب��رداری مت��رو ته��ران در این‬ ‫زمین��ه گفت‪« :‬اتف��اق خاصی در این خ��ط نیفتاده و‬ ‫حرکت قطارها در جریان اس��ت‪ .‬ش��لوغی ایس��تگاه ها‬ ‫به دلیل افزایش میزان مس��افران در س��اعت پیک روز‬ ‫است‪».‬‬ ‫در حال��ی که یکی از کارمندان مت��رو تهران خبر را‬ ‫این گون��ه توضیح داد‪« :‬امروز مترو یکی از ش��لوغ ترین‬ ‫روزه��ای خود را تجربه کرد‪ .‬مردم از س��اعت ‪ 6:30‬تا‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬گرفتار بودند‪ .‬حدود ساعت ‪ ۱۲‬به ما نامه ای‬ ‫رس��ید که در ان اعالم ش��د کابل ه��ای فیبر نوری در‬ ‫ایس��تگاه علی اباد دزدیده شده است و نقص فنی علت‬ ‫این اختالل گسترده بوده است‪».‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نیاز مترو به ‪ ۳‬هزار واگن جدید‬ ‫عض��و کمیس��یون عم��ران و حم��ل و نقل ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران در پاس��خ به این پرس��ش که ایا مسئله‬ ‫دزدی کابل ه��ای فیبر نوری از ایس��تگاه مترو علی اباد‬ ‫صحت دارد ی��ا خیر؟ ابراز بی اطالع��ی کرد و فرصتی‬ ‫خواس��ت تا از مسئوالن مترو این مس��ئله را پیگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شهربانو امانی افزود‪ :‬این مسئله را از مدیرعامل مترو‬ ‫پیگیری کردم‪ .‬نوبخت خبر دزدی کابل های فیبر نوری‬ ‫را تایی��د نکرد اما گفت مش��کالتی ب��ود که ان را رفع‬ ‫کردیم و با توجه به اینکه میزان اس��تقبال مسافران از‬ ‫مترو زیاد بوده ش��اهد ازدح��ام جمعیت بودیم و برای‬ ‫همین نس��بت به بهبود خدمات رسانی تالش کردیم و‬ ‫موفقیت هایی نیز به دس��ت اوردیم‪ .‬مش��کلی برای ان‬ ‫خط پیش امده بود که برطرف شد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرسش که ش��رکت بهره برداری‬ ‫مت��رو تهران در حال��ی وجود اش��کال و نقص فنی را‬ ‫تکذی��ب می کند و ان را به ازدح��ام این روزهای مترو‬ ‫نسبت می دهد که شلوغی صبح ‪ 20‬اذر غیرعادی بود‪،‬‬ ‫ای��ن روز چ��ه تفاوتی با صبح روزهای دیگر داش��ت و‬ ‫چ��را این اتف��اق در روز پیش از ان رخ نداد؟ گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط موجود از نظر مدیریتی و تالش برای کاهش‬ ‫س��رفاصله حرکت قطارها و برط��رف کردن نقص های‬ ‫فنی‪ ،‬کمک های مقطعی و روزانه به مترو می ش��ود اما‬ ‫برای بهبود استفاده از مترو نیازمند ورود ‪ ۳‬هزار واگن‬ ‫جدید هستیم‪.‬‬ ‫امانی در پاس��خ به این پرس��ش که به نظر می رسد‬ ‫احترام به حقوق شهروندان انجام نشد چراکه اگر نقص‬ ‫فنی یا هر مش��کلی وجود داش��ت‪ ،‬باید اطالع رس��انی‬ ‫می ش��د تا مردم ایس��تگاه را تخلیه کرده و از راه های‬ ‫جایگزین اس��تفاده کنن��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بای��د مترو این‬ ‫اطالع رس��انی را انجام می داد‪ .‬وقت��ی نقص فنی یا هر‬ ‫مش��کلی در خط وج��ود دارد و امکان جب��ران ان در‬ ‫زمان کوتاهی نیس��ت‪ ،‬این حق مردم اس��ت که از ان‬ ‫اگاه شوند و راه جایگزینی برای رسیدن به مقصد خود‬ ‫تعیین کنند‪ .‬این تذکر را به مسئوالن مترو خواهم داد‬ ‫که اطالع داش��تن از اتفاقاتی که بر شهروندان در شهر‬ ‫می گذرد‪ ،‬حق انها است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1427‬‬ ‫پیاپی ‪2745‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫رشد سینمای صنعتی در سایه کیفیت‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رس��م بر این اس��ت که ب��ا پایان یافتن ه��ر دوره از‬ ‫جش��نواره های برگزار ش��ده در حوزه فرهنگ و هنر‪،‬‬ ‫ش��اهد توق��ف جریان پوی��ا و روزامد هر ی��ک از انها‬ ‫می شویم و از س��رگیری فعالیت دوره بعدی جشنواره‬ ‫منوط به تشکیل دبیرخانه و انتشار فراخوان دوره تازه‬ ‫چنین رویدادهایی است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬چند س��الی اس��ت که با توجه به‬ ‫حساسیت های موجود در امور اجرایی و سیاست گذاری‬ ‫جشنواره هایی از این دس��ت‪ ،‬عزم مدیران و مسئوالن‬ ‫برگ��زاری بر ان اس��ت تا ب��ه جهت تداوم‪ ،‬انس��جام و‬ ‫سوق یافتن یک جریان جش��نواره ای به سمت هدفی‬ ‫مش��خص که به طور قطع در اساسنامه انها درج شده‬ ‫و فلس��فه وجودی هر یک را تعریف می کند‪ ،‬دبیرخانه‬ ‫دائمی‪ ،‬ایج��اد و تعامل و ارتباط جش��نواره در فاصله‬ ‫زمانی میان دو جش��نواره با جامعه هنری و مسئوالن‬ ‫ذی ربط برقرار باقی ماند ‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا» که‬ ‫جهاد دانش��گاهی هنر متولی برگزاری ان اس��ت پس‬ ‫از ‪ 5‬دوره برگ��زاری و توفی��ق نس��بی در روند اجرایی‬ ‫و پیش��رفت کم��ی و کیفی در س��اختار مدیریتی نیز‬ ‫اکن��ون دارای دبیرخانه فعال و دائمی اس��ت تا جریان‬ ‫فرهنگ ساز فیلم و عکس فناوری و صنعتی را راهبری‬ ‫کرده و با انجام مجموعه فعالیت هایی‪ ،‬زمینه و بس��تر‬ ‫مناس��ب را برای هر چه پُربارتر برگزار شدن جشنواره‬ ‫در ادوار اتی فراهم کند‪.‬‬ ‫ام��ا ج��دای از اقدام های��ی ک��ه دبیرخان��ه دائم��ی‬ ‫ای��ن جش��نواره پس از برگ��زاری پنجمی��ن دوره ان‪،‬‬ ‫برنامه ریزی کرده و در حال انجام انها از جمله تعهدات‬ ‫خود به ش��رکت کنندگان و هماهنگی برگزاری س��ایر‬ ‫رویدادها همچون اکران فیلم های منتخب جشنواره در‬ ‫محافل علمی و دانش��گاهی‪ ،‬صنعتی و سینمایی است‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د ک��ه در اقدامی راهب��ردی و هدفمند‬ ‫باید نس��بت به انجام سلس��له اقدام ه��ای دیگری نیز‬ ‫همت گم��ارد که به اصط�لاح با حرکتی پُرش��تاب و‬ ‫البته معقول این جشنواره را در بازه زمانی کوتاهی به‬ ‫اهدافی که برای خود متصور است‪ ،‬برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلم های صنعتی درمحک جدی‬ ‫داری��وش کیانی‪،‬کارش��ناس و عضو هی��ات داوری‬ ‫بخش عکس پنجمین جشنواره «فردا» سیر پیشرفت‬ ‫جش��نواره از نظر ارسال اثار عکس باکیفیت به منظور‬ ‫رقاب��ت در این بخش نس��بت به ادوار گذش��ته ان را‬ ‫محس��وس دانس��ت و به‬ ‫گف��ت‪ :‬از نظر رعایت‬ ‫اس��تانداردها می توان گفت‪ :‬در این دوره از جش��نواره‬ ‫«فردا» یک گام مثبت برداش��ته ش��د و عکاسان نشان‬ ‫دادن��د که حتی اگ��ر نظ��ام حمایتی در ت�لاش انها‬ ‫به منظ��ور ثبت عک��س به ویژه صنعتی وجود نداش��ته‬ ‫باش��د اما همچنان انگیزه و دغدغ��ه الزم برای چنین‬ ‫امری را دارا هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بااین وجود باید به این نکته اشاره کرد‬ ‫که عکاس��ی صنعتی با عکاسی مستند که فرد عکاس‬ ‫به طور خویش فرما و بن��ا به عزم و اراده خود هر زمان‬ ‫که بخواهد در محیط حاضر می ش��ود‪ ،‬متفاوت است و‬ ‫قرارگیری ع��کاس در محیط هایی که با چنین حال و‬ ‫هوایی تعریف ش��ده اند نیاز به فراهم اوری پیش زمینه‬ ‫و بسترهایی دارد‪.‬‬ ‫کیانی تصریح کرد‪ :‬حال که نهادی پیش��رو همچون‬ ‫جهاد دانشگاهی متولی برگزاری چنین رویدادی شده‬ ‫است و یکی از واحدهای پویا و خالق خود یعنی واحد‬ ‫هنر را ب��ازوی اجرایی برگزاری این جش��نواره تعیین‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬به نظر من بای��د راه را برای ایجاد تعامل‬ ‫غیر از چند ش��بکه که در ماهیت خوراک ش��ان جذب و نمایش اثار‬ ‫مستند اس��ت نظیر شبکه «مستند» یا «ایران کاال»‪ ،‬در هر شبکه ای‬ ‫ی��ک گروه دان��ش و اقتصاد هم داریم که با تعام�لات و توافق هایی‬ ‫می توان انها را نیز مجاب به پخش این اثار کرد‬ ‫بیش��تر دبیرخانه این جشنواره به منظور تعامل انها با‬ ‫صنایع‪ ،‬مراکز صنعتی هموار س��ازد تا دبیرخانه دائمی‬ ‫این جش��نواره با ارتباطی ک��ه با هنرمندان عکاس چه‬ ‫غیرحرفه ای و چه حرفه ای دارد‪ ،‬ش��رایطی فراهم شود‬ ‫که انها در وقتی مقتضی و بدون شتاب زدگی در قالب‬ ‫گروه ه��ای چند نف��ری و به فراخور عالقه مندی ش��ان‬ ‫در محیط ه��ای صنعتی حضور یافت��ه و با فراغ بال به‬ ‫عکاس��ی بپردازند‪ .‬به طور قط��ع از این رهگذر خوراک‬ ‫مناسبی برای دوره های اینده جشنواره «فردا» فراهم‬ ‫خواهد شد‪ .‬عضو هیات داوران بخش عکس پنجمین‬ ‫جش��نواره «ف��ردا» افزود‪ :‬موضوع مش��هود بررس��ی‬ ‫اث��ار این دوره از جش��نواره در بخ��ش عکس این بود‬ ‫که حضور دانش��جویان و قش��ر هنرجوی عکاس��ی در‬ ‫این دوره چندان چش��مگیر نب��ود‪ ،‬به هرحال ازانجاکه‬ ‫برگزارکننده این جشنواره نهادی با ماهیت دانشگاهی‬ ‫اس��ت؛ پیشنهاد می کنم جهاد دانش��گاهی با ارتباطی‬ ‫که می تواند با دانش��گاه های هنری بگیرد و همچنین‬ ‫هماهنگی هایی ک��ه با واحدهای صنعتی قادر به انجام‬ ‫است‪ ،‬زمینه را برای حضور مجزا و مستقل دانشجویان‬ ‫عکاس��ی در محیط ه��ای صنعت��ی ب��رای ثبت عکس‬ ‫صنعت��ی فراه��م اورد؛ به هرحال دانش��جویان رش��ته‬ ‫عکاس��ی عالقه مند ب��ه عکس صنعتی باید به ش��کل‬ ‫عمل��ی و از رهگذر قرارگی��ری در یک موقعیت واقعی‬ ‫خ��ود را محک زده و به طور حتم نتیجه کار انها وقتی‬ ‫در جش��نواره مورد ارزیابی و داوری ق��رار گیرد‪ ،‬قادر‬ ‫خواهد بود در پیشرفت حرفه ای انها در زمینه عکاسی‬ ‫کم��ک ش��ایان توجهی کن��د و در ی��ک کالم عکس‬ ‫دانش��جویی در این جشنواره باید از یک باروری خوبی‬ ‫برخوردار باشد و نس��لی از عکاسان حرفه ای در حوزه‬ ‫عکس صنعتی را برای اینده نزدیک تربیت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم نمایش عمومی اثار مستند‬ ‫مجی��د رجبی معم��ار‪ ،‬مدیرعامل خان��ه هنرمندان‬ ‫و عض��و هیات داوران بخش فیلم پنجمین جش��نواره‬ ‫فیل��م و عکس فن��اوری و صنعت��ی «فردا» ب��ر لزوم‬ ‫اک��ران اثار عک��س و فیلم ای��ن جش��نواره در مراکز‬ ‫اس��تانی‪ ،‬دانش��گاه های گوناگون و س��ایر واحدهای و‬ ‫نهاده��ای صنعتی‪ ،‬فرهنگ��ی و اجتماعی تاکید کرد و‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬اطالع ندارم دبیرخانه جش��نواره چه‬ ‫برنام��ه ای برای اکران عمومی اثار این جش��نواره دارد‬ ‫ام��ا به جرات می توانم بگویم که اگر این اثار در طیف‬ ‫وس��یعی از جامعه ایرانی اکران و ب��ه نمایش درایند‪،‬‬ ‫صرف نظ��ر از یک اقدام فرهنگی و پیش��رفت در حوزه‬ ‫عکاسی و فیلمس��ازی صنعتی‪ ،‬در حوزه امیدبخشی و‬ ‫تفاخ��ر ایرانی نیز موثر خواهند بود‪ .‬من در رویارویی با‬ ‫اغلب اثار این جشنواره در جریان پیشرفت های علمی‬ ‫و تح��والت در عرصه فناوری و صنعتی قرار گرفتم که‬ ‫پیش تر از انها اطالعی نداشتم و اگر ثبت این تصاویر و‬ ‫فیلم ها نبود ش��اید همچنان این پیشرفت ها و تحوالت‬ ‫مهج��ور باقی می ماند و به نظرم به وی��ژه در این برهه‬ ‫زمان��ی نیاز به تبلیغ و معرفی بیش��تر حوزه صنعتی و‬ ‫دستاوردهای ان به مردم داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا اینک��ه دبیرخانه جش��نواره چه‬ ‫می توان��د بکند بای��د بگویم که از هی��چ فرصتی برای‬ ‫عرض��ه این محصوالت نباید دریغ کند و حتی با حفظ‬ ‫حقوق مالکان انها باید تدابیری بیندیش��د که در گام‬ ‫نخس��ت تلویزیون نمایش دهنده انها باشد که در این‬ ‫صورت هم تبلیغی برای خود جش��نواره خواهد ش��د‬ ‫و هم ایج��اد انگیزه برای طیف وس��یعی از هنرمندان‬ ‫شرکت کننده در این جشنواره که جویای نام هستند‪.‬‬ ‫رجبی معمار تصریح کرد‪ :‬ما در شبکه های تلویزیونی‬ ‫به غیر از چند شبکه که در ماهیت خوراک شان جذب‬ ‫و نمایش این گونه اثار اس��ت نظیر شبکه «مستند» یا‬ ‫«ایران کاال»‪ ،‬در هر شبکه ای یک گروه دانش و اقتصاد‬ ‫هم داریم ک��ه با تعامالت و توافق هایی می توان انها را‬ ‫نی��ز مجاب به پخش این اثار ک��رد و به نظرم این امر‬ ‫نیازمند رایزنی دبیرخانه جش��نواره با معاونت سیمای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خانه هنرمندان ایران در پایان س��خنان‬ ‫خود بر پیاده شدن نگاهی علمی و دانشگاهی در تولید‬ ‫اث��ار فیلم صنعتی و تبلیغات��ی تاکید کرد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫دبیرخانه جش��نواره موفق به این کار شود و با دریافت‬ ‫س��فارش هایی از صاحبان صنایع‪ ،‬تولید این اثار را به‬ ‫افراد کاربلد و کارش��ناس محول کند‪ ،‬براس��اس همان‬ ‫توافق هایی که با ش��بکه های تلویزیون��ی به عمل امده‬ ‫اس��ت ازاین پس دس��ت کم در پخش اثار رپرتاژاگهی‬ ‫تلویزیونی با موضوع صنایع شاهد پخش اثار بی کیفیت‬ ‫و فق��ط بازاری نخواهیم بود بلکه اثاری پخش خواهند‬ ‫ش��د که عالوه بر تبلیغ درس��ت محص��ول صنعتی از‬ ‫منظری به طور کامل کارشناس��ی و علمی مخاطب را‬ ‫با مختصات و ماهیت ان اشنا خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند حمایت مراکز صنعتی‬ ‫مس��عود س��فالیی‪ ،‬عضو هیات انتخاب بخش فیلم‬ ‫پنجمی��ن جش��نواره «فردا» با اش��اره ب��ه اینکه چند‬ ‫دوره ای اس��ت که با این جش��نواره همکاری دارد و از‬ ‫نزدیک ش��اهد افت و خیزه��ای ان در امور اجرایی و‬ ‫برگ��زاری بوده‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬جش��نواره برای قوام‪،‬‬ ‫بالندگ��ی و جریان س��ازی بیش��تر در دوره های اینده‬ ‫نیازمن��د جذب مناب��ع مالی ُمکفی اس��ت‪ ،‬چیزی که‬ ‫در ای��ن دوره به دلیل بروز مش��کالتی ق��ادر به جذب‬ ‫ان به مقادیر کافی نش��د و این امر جش��نواره را دچار‬ ‫اختالل های��ی کرد‪ .‬به نظر می رس��د که جش��نواره در‬ ‫دوره های بعدی خود در اینده خود همچنان در جذب‬ ‫منابع مالی وضعیت بغرنج تری داش��ته باشد و این امر‬ ‫به طور مستقیم به کم لطفی برخی از مراجع صنعتی و‬ ‫مسئوالنی بازمی گردد که همچنان از حمایت مالی این‬ ‫جشنواره دریغ دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جالب اس��ت که جش��نواره پس از ‪۵‬‬ ‫دوره‪ ،‬جایگاه و تاثیر خود را در فرهنگ سازی صنعتی‬ ‫و نش��ان دادن راه درس��ت به منظ��ور تبلیغ و معرفی‬ ‫پیش��رفت ها و تح��والت بخش فن��اوری و صنعتی به‬ ‫اثبات رس��انده اس��ت اما درعین حال ش��اهد هستیم‬ ‫ک��ه همچنان برخی از صنایع کش��ور برای همراهی و‬ ‫حمای��ت از چنین جریانی فرهنگی باید اغنا ش��وند و‬ ‫معلوم نیس��ت دیگر باید چه اتفاق��ی بیفتد که انها را‬ ‫برای همراهی و حمایت مجاب کند؟!‬ ‫سفالیی تصریح کرد‪ :‬جش��نواره در نهادینه کردن و‬ ‫الگوس��ازی تولید فیلم و عکس با موضوع صنعتی نیز‬ ‫باید پیشرو باشد و پیشنهاد من به دبیرخانه جشنواره‬ ‫ان اس��ت که از انجاک��ه جهاد دانش��گاهی واحد هنر‬ ‫متول��ی برگزاری ان اس��ت‪ ،‬از همین دانش��گاه هنر و‬ ‫دانش��کده س��ینما و تئاتر به عنوان یک��ی از مهم ترین‬ ‫مراکز اموزش عالی س��ینما در کش��ور اغاز کند و در‬ ‫قالب هایی همچون هفته فیلم به اکران اثار بخش فیلم‬ ‫این جشنواره مبادرت ورزد‪ ،‬نشست های نقد و بررسی‬ ‫اثار را برگزار کند که این امر به جهت انکه یک رویداد‬ ‫هن��ری و بازتاب خبری خواهد داش��ت ه��م به تبلیغ‬ ‫جش��نواره در میان مخاطبی ک��ه همچنان از برگزاری‬ ‫ان بی خبرن��د کم��ک خواه��د کرد و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫دانشجویان رش��ته های سینما و عکاسی که مخاطبان‬ ‫اصلی این نشست ها و نشست های نمایش فیلم هستند‬ ‫قادر خواهند بود با تماش��ای ان فیلم ها و رویدادی که‬ ‫درمی گیرد شاید راه درست و گرایش حرفه ای خود را‬ ‫به منظور توفیق کاری در اینده انتخاب کنند‪.‬‬ ‫داریوش کیانی‬ ‫مجید رجبی معمار‬ ‫‹ ‹استانداردهای یک فیلم صنعتی‬ ‫مصطف��ی رزاق کریم��ی‪ ،‬قائم مقام مرکز گس��ترش‬ ‫س��ینمای مستند و تجربی و عضو هیات داوران بخش‬ ‫فیلم پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی‬ ‫«فردا» نیز با ابزار خرس��ندی از دائمی ش��دن فعالیت‬ ‫دبیرخانه این جش��نواره به‬ ‫گف��ت‪ :‬همچنان با‬ ‫وجود توفیقاتی که این جشنواره داشته و دارد معتقدم‬ ‫تاکنون نتوانس��ته هوی��ت خود را به اثبات برس��اند و‬ ‫دبیرخانه جش��نواره باید در فرصت های تنفس یا وقفه‬ ‫میان دو دوره جش��نواره به دنبال تشکیل نشست های‬ ‫مش��ورتی و کارشناسی باشد تا به این واسطه افق دید‬ ‫روش��ن و ش��فافی از فعالیت های اینده خود را ترسیم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر جش��نواره با انتش��ار‬ ‫فراخوان و تعیین ضوابطی پذیرای مجموعه اثاری است‬ ‫که به تعبیر من و با وجود همه قابلیت ها و ویژگی هایی‬ ‫که در اثار مش��هود است اما از استانداردهای یک فیلم‬ ‫صنعتی فاصل��ه زیادی دارد و انگار فیلمس��از با درک‬ ‫یک منظر زیبایی شناسانه و البته سطحی تنها مبادرت‬ ‫به س��اخت می کن��د در حالیکه من مخاط��ب تا پایان‬ ‫تماش��ای فیلم از اینکه قصد و منظور فیلمساز از تولید‬ ‫چنین فیلمی چه بوده‪ ،‬متحیر می مانم و این در حالی‬ ‫اس��ت که به نظر من به غیر از س��فارش ساخت فیلم‬ ‫از س��وی واحد صنعتی‪ ،‬فیلمس��از باید به ش��خصه از‬ ‫یک ای��ده برای چگونگی روایت فیلم برخوردار باش��د‬ ‫و پس ازان به پژوهش و مطالعه به منظور اشراف کامل‬ ‫روی مختصات و ماهیت فعالیت واحد صنعتی بپردازد‬ ‫که تصور می کنم حتی باوجودانکه فیلمساز دارای ایده‬ ‫خوبی در روایت فیلم خود اس��ت اما در زمینه پژوهش‬ ‫و مطالعه کاهلی کرده و نتیجه این می شود که فیلم او‬ ‫چندان مورد مطلوب مخاطب نخواهد بود‪.‬‬ ‫این مستندس��از در پایان گفت‪ :‬به نظر من دبیرخانه‬ ‫جش��نواره باید روی این موارد یعنی زیرس��اخت های‬ ‫پژوهش��اتی و مطالعاتی در حوزه ساخت فیلم فناوری‬ ‫و صنعتی بیش��تر کار کن��د؛ نمی دانم در چه قالبی اما‬ ‫تصور من این است که با برگزاری کارگاه های می توان‬ ‫به این مهم نائل امد؛ ذکر این نکته را نیز الزم می دانم‬ ‫و ان اینکه باید مستندساز ما به گونه ای تربیت شود که‬ ‫به اصطالح ذهن خوان باشد و وقتی در معرض خواست‬ ‫و سفارش صنعتگر قرار می گیرد‪ ،‬به طور دقیق بداند که‬ ‫او چه در سر دارد که امادگی برای چنین ذهن خوانی‬ ‫نیز نیاز به برگزاری کارگاه های اموزش��ی اس��ت که به‬ ‫نظرم دبیرخانه جشنواره باید بانی انها باشد‪.‬‬ ‫مسعود سفالیی‬ ‫مصطفی رزاق کریمی‬ ‫از اع�لام نتیج��ه ش��مارش ارای مردم��ی‬ ‫در چهارمین روز از س��یزدهمین جش��نواره‬ ‫بین المللی س��ینماحقیقت تا بغض سخنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه پ��س از تماش��ای یک‬ ‫مستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرن��گار‬ ‫‪ ۵ ،‬فیلم برتر از‬ ‫نگاه تماش��اگران جش��نواره سینماحقیقت تا‬ ‫پایان روز چهارم جشنواره‪ ،‬ازسوی دبیر ستاد‬ ‫جایزه تماش��اگران اعالم ش��د‪ .‬فیلم «تارهای‬ ‫ممنوعه» در رتبه نخس��ت و فیلم های «جایی‬ ‫برای فرش��ته ها نیس��ت»‪« ،‬پ��روژه ازدواج»‪،‬‬ ‫«قرقبان» و «صدس��ال تنهایی» در رتبه های‬ ‫بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ارای تماش��اگران به ص��ورت روزان��ه اعالم‬ ‫می شود و جایزه تماشاگران سینماحقیقت از‬ ‫س��وی انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای‬ ‫مستند ایران با نظارت نماینده خانه سینما به‬ ‫بهترین فیلم از نگاه تماشاگران اعطا می شود‪.‬‬ ‫تنها فیلم های بخش مسابقه ملی جشنواره‬ ‫سینماحقیقت در این نظرسنجی مورد ارزیابی‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۳‬فیلم «خس��وف» به کارگردانی‬ ‫محس��ن اس��تادعلی‪« ،‬اشو» س��اخته جعفر‬ ‫نجف��ی و «وا َک��س چه» اثر کام��ران حیدری‬ ‫به عنوان سه فیلم پرمخاطب جهت نمایش در‬ ‫سئانس ویژه روز شنبه ‪ ۲۳‬اذر معرفی شدند‪.‬‬ ‫فیل��م « ُقرقب��ان» نیز در می��ان فیلم های‬ ‫پرمخاطب روز چهارم جای داشت اما به دلیل‬ ‫اینکه پیش ازاین در س��ئانس ویژه اکران شده‬ ‫بود در روز شنبه اکران نخواهد داشت‪.‬‬ ‫همزمان با پنجمین روز از برگزاری جشنواره‬ ‫س��ینماحقیقت در پردیس سینمایی چارسو‪،‬‬ ‫برخی از فیلم های این دوره از جش��نواره روز‬ ‫جمعه ‪ ۲۲‬اذر در اس��تان های زاهدان و اهواز‬ ‫روی پرده رفت‪.‬‬ ‫«صحنه هایی از یک جدایی» به کارگردانی‬ ‫وحید صداقت‪« ،‬تنها چند متر» ساخته حجت‬ ‫طاه��ری‪« ،‬ماهر» کاری از مس��عود دهنوی‪،‬‬ ‫«پروژه ازدواج» به کارگردانی حسام اسالمی‬ ‫و عطیه عطارزاده‪« ،‬خانه س��نگی» س��اخته‬ ‫محمدعلی یزدان پرست‪« ،‬انها» به کارگردانی‬ ‫رضا عبیات‪« ،‬قیچی» س��اخته الناز دیبافر در‬ ‫استان زاهدان روی پرده می روند‪.‬‬ ‫فیلم ه��ای «روایت س��یل» ب��ه کارگردانی‬ ‫مصطفی ش��وقی‪« ،‬قرقبان» س��اخته فتح اهلل‬ ‫امیری و نیما عسگری‪« ،‬ابشار» به کارگردانی‬ ‫علی شهابی نژاد و «جمیله» ساخته محمدباقر‬ ‫ش��اهین‪« ،‬خان��ه س��نگی» ب��ه کارگردانی‬ ‫محمدعلی یزدان پرس��ت‪« ،‬ان ه��ا» اثر رضا‬ ‫عبیات‪« ،‬قیچی» ساخته الناز دیبافر در استان‬ ‫اهواز برای مخاطبان به نمایش در می ایند‪.‬‬ ‫س��یدعباس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫خارجه و مدیرکل دیپلماسی عمومی که برای‬ ‫دید مس��تند «گلوله ب��اران» اثر مرتضی پایه‬ ‫ش��ناس در پردیس س��ینمایی چارسو حاضر‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬پس از تماش��ای این مستند که با‬ ‫بغض س��خن می گفت‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬حقیقت‬ ‫ماجرای جنگ س��وریه را با این مستند لمس‬ ‫کردیم‪ .‬بیننده با تماش��ای این فیلم به داخل‬ ‫جن��گ می رود و با رزمندگان همذات پنداری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬با دیدن «گلوله باران» بس��یار‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفتم‪ .‬تک تک مخاطبانی که‬ ‫برای دیدن این مس��تند امده بودند هم بسیار‬ ‫متاثر بودند‪ .‬امیدوارم ش��بیه این مس��تندها‬ ‫بازهم س��اخته شود‪ .‬موسوی با اشاره به اینکه‬ ‫ب��ا دیدن مس��تند «گلوله ب��اران» یاد یکی از‬ ‫صحنه ه��ای جن��گ افتاده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫م��ن س��ال ‪ ۶۷‬و اواخ��ر س��ال های جنگ در‬ ‫عملی��ات بیت المقدس ‪ ۷‬در منطقه ش��لمچه‬ ‫اتفاقی مش��ابه یکی از صحنه های این مستند‬ ‫برای��م افتاد‪ .‬در محاصره عراقی ها بودیم که به‬ ‫ما دس��تور عقب نش��ینی دادند و این صحنه‬ ‫عقب نش��ینی ب��ا دیدن «گلوله ب��اران» برایم‬ ‫تکرار شد و من را بسیار تحت تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫روز پنج��م جش��نواره روز ش��لوغی ب��رای‬ ‫پردی��س س��ینمایی چارس��و ب��ود‪ .‬حض��ور‬ ‫محمدجواد اذری جهرم��ی وزیر ارتباطات و‬ ‫فن��اوری اطالعات به همراه خانواده‪ ،‬حس��ین‬ ‫انتظامی رئیس س��ازمان سینمایی و ابراهیم‬ ‫داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم فجر باعث شد‬ ‫جشنواره سینما حقیقت در روز پنجم شلوغ تر‬ ‫از همیشه باشد‪.‬‬ ‫سینما حقیقت‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت ساخت اثار مستند و صنعتی‬ ‫در جشنواره سینما‬ ‫حقیقت چه خبر است؟‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 18 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 15 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1427‬پیاپی ‪2745‬‬ ‫مازوخیسم جمعی‬ ‫و دو راهکار شخصی‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫انتصاب ژن های خوب در وزارت بهداشت ممنوع‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پنجمین موزه روان پزشکی دنیا در تهران‬ ‫به عنوان پایه گذار طب اطفال و نخستین کسی که به‬ ‫بحث کتب علمی به زبان فارس��ی پرداخته است‪ ،‬نیز‬ ‫معرفی شده اند‪.‬‬ ‫بخش خ��وان اول نیز به‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬در اخرین ِ‬ ‫تاریخچه ایجاد بحث های روان پزشکی در دوره قاجار‬ ‫اش��اره ش��ده اس��ت که بر این اس��اس این بحث ها از‬ ‫دوره فتحعلی ش��اه باب می ش��ود و حتی پزشکان در‬ ‫رشته های تخصصی مثل روان شناسی به اروپا‪ ،‬اتریش‬ ‫و فرانسه اعزام می شوند‪.‬‬ ‫احم��دی‪ ،‬خ��وان دوم این موزه را ش��امل تصویری‬ ‫دانس��ت که از ارش��یو موزه پزشکی تهیه شده و ادامه‬ ‫داد‪ :‬تصوی ِر قرمزی که نسخه اصل ان مربوط به حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬س��ال پیش است و در موزه استانبول نگهداری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصویری اس��ت که مینیات��وری از نمایش‬ ‫دارالمجانین را نشان می دهد‪.‬‬ ‫این موزه دار خوان سوم این موزه را شامل مجموعه‬ ‫عکس هایی دانس��ت که توسط دکتر نصر اصفهانی به‬ ‫موزه اهدا شده است و افزود‪ :‬او سال ‪ ۱۳۷۱‬در خانه ای‬ ‫متعلق به تیمسار بهارمست مستقر می شود‪ ،‬کسی که‬ ‫در حدود سال های ‪ ۱۳۱۵‬تصاویری با موضوعاتی که‬ ‫بیشتر «مش��کالت اجتماعی» را نشان می دهد‪ ،‬ثبت‬ ‫می کند‪ .‬بخش��ی از این عکس ها در ان س��ال ها ثبت‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬بخشی از تصاویر نیز متعلق به دارالمجانین‬ ‫تهران بود‪ ،‬مرکزی که در کنار بیمارستان سینا کنونی‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه تئاتری برویم؟‬ ‫عکس های صوفی در اریانا‬ ‫«فراکتال» روی صحنه «حافظ»‬ ‫نخستین نمایشگاه عکس های علی صوفی‬ ‫در گال��ری اریان��ا برپا می ش��ود‪« .‬در همین‬ ‫حوالی» عنوان نخس��تین نمایش��گاه عکس‬ ‫انف��رادی علی صوفی اس��ت ک��ه از ‪ ۲۲‬اذر‬ ‫ت��ا ‪ ۲‬دی در گالری اریانا برپا می ش��ود‪ .‬در‬ ‫نمایشگاه «در همین حوالی» مجموعه ای از ‪ ۲۰‬عکس پرتره از کودکانی که‬ ‫در کوره های اجرپزی کار و زندگی می کنند به نمایش گذاشته شده است‪ .‬به‬ ‫گفته این عکاس در این نمایشگاه ‪ ۲۰‬عکس سیاه و سفید در ابعاد ‪ ۱۰۰‬در‬ ‫‪ ۷۰‬به نمایش گذاشته شده است و این عکاس قصد دارد تمام عواید فروش‬ ‫این نمایشگاه را برای تامین هزینه های بهداشتی و اموزشی کودکانی که در‬ ‫کوره های اجرپزی جنوب شرق تهران زندگی می کنند‪ ،‬صرف کند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه علی صوفی از ‪ ۲۲‬اذر تا ‪ ۲‬دی در گالری اریانا برپاست‪ .‬گالری‬ ‫اریانا در الهیه‪ ،‬مریم شرقی شماره ‪ ۹‬واقع شده است‪.‬‬ ‫نمایش «فراکتال» به کارگردانی مهدی سقا در کارگاه دکور‬ ‫تاالر حافظ ساعت ‪ 20:30‬هر شب به روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫این نمایش به نویس��ندگی مهدی س��قا‪ ،‬برداش��تی ازاد از‬ ‫نمایشنامه «شاه می میرد» اثر اوژن یونسکو است‪.‬‬ ‫در این نمایش مژده قربانی‪ ،‬ارزو صیدافکن‪ ،‬امیر بابا‪ ،‬شادی‬ ‫شیرمردی‪ ،‬پوریا خوش بین و کیا ثالثی ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ه گفته کارگ��ردان؛ «فراکت��ال» دارای س��اختاری منظم اس��ت‪ .‬یک نظم‬ ‫حیرت انگیز بر پایه تکرار‪ .‬ولی وقتی از خودت می پرس��ی این همه نظم برای چه؟ به‬ ‫پاس��خی که قانعت کند نمی رسی‪ .‬هر پاس��خی که به خود می دهی سرشار می شوی‬ ‫از پرس��ش های بی پاسخ دیگر‪ .‬مانند این پرس��ش که اگر این تکرار زیبا و چشم نواز و‬ ‫تماشای ان لذت بخش است؛ پس چرا تکرار برایمان کسالت اور است؟‬ ‫«فراکتال» یک س��اختار هندسی در ریاضی است‪ .‬حکایتگر این موضوع که هر کل‬ ‫از تکرار اجزای مشابه خودش به وجود می اید‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«طیب خان» به حرف امد‬ ‫سریال خارجی «تحت نظر» روی انتن شبکه چهار‬ ‫س��ریال خارجی «تحت نظ��ر» محصول ‪۱۳۹۶‬‬ ‫الم��ان از ‪ ۲۴‬اذر روی انت��ن ش��بکه چهار س��یما‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫س��ریال خارجی تحت نظر یک سریال دراماتیک‬ ‫و مهیج محصول کشور المان به کارگردانی ماتیاس‬ ‫شوایگهوفر و ب ِرنهارد جسپر است که برای نخستین بار از رسانه ملی پخش می شود‪.‬‬ ‫در این س��ریال بازیگرانی همچون ماتیاس شوایگهوفر‪ ،‬الکساندرا ماریا الرا‪ ،‬کاترین‬ ‫اس��تریبک‪ ،‬ال ِکس��اندر یووانوویچ‪ ،‬تام بک‪ ،‬مایکل لندز‪ ،‬لویز بار‪ ،‬الکس��اندر رادسون‪،‬‬ ‫جسیکا شوارتس‪ ،‬دنیس لیونز‪ ،‬کارولین هرفورت‪ ،‬لوسی ارون‪ ،‬لوئیس هوفمان و …‬ ‫به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫این س��ریال تاکن��ون برنده یک جایزه و نامزد دریافت س��ه جای��زه معتبر دیگر از‬ ‫جشنواره های بین المللی فیلم شده است‪.‬‬ ‫«تحت نظر» در دو فصل (‪ ۱۲‬قسمت) از یکشنبه ‪ ۲۴‬اذر هر شب ساعت ‪ ۱۲‬بامداد‬ ‫پخش و روز بعد ساعت ‪ ۱۸‬بازپخش می شود‪.‬‬ ‫صفی ی��اری‬ ‫های��ده‬ ‫«المینور» تازه ترین ساخته‬ ‫داریوش مهرجویی را تدوین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬هایده‬ ‫صفی یاری ک��ه پیش ازاین‬ ‫برای فیلم مهرجویی برنده س��یمرغ بلورین شده بود در سومین‬ ‫همکاری مشترک با مهرجویی «المینور» را تدوین می کند‪.‬‬ ‫«المین��ور» بیس��ت و هفتمین فیلم بلند س��ینمایی داریوش‬ ‫مهرجویی اس��ت که پس از شش س��ال دوری از سینما ساخته‬ ‫اس��ت و این فیلم فرم جش��نواره فیلم فجر را پ��ر نکرده و قرار‬ ‫نیست در جش��نواره به نمایش عمومی در بیاید‪ .‬علی نصیریان‪،‬‬ ‫پردی��س احمدیه‪ ،‬س��یامک انص��اری‪ ،‬بیتا فره��ی‪ ،‬علی مصفا‪،‬‬ ‫مه��رداد صدیقیان‪ ،‬بهناز جعفری‪ ،‬رض��ا داودنژاد‪ ،‬دیبا زاهدی و‬ ‫فریماه فرجامی بازیگران فیلم «المینور» هس��تند‪« .‬المینور» با‬ ‫نویس��ندگی مشترک وحیده محمدی فر و داریوش مهرجویی به‬ ‫تهیه کنندگی رضا درمیشیان جلوی دوربین رفته است‪.‬‬ ‫«میهمان نوازی اربعین» جهانی شد‬ ‫در جری��ان اجالس میراث جهانی یونس��کو در کلمبیا‪ ،‬پرونده‬ ‫«ارائه خدمات و میهمان نوازی در پیاده روی اربعین» در فهرست‬ ‫میراث جهانی ناملموس بشری یونسکو به ثبت رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬چهاردهمین اجالس کمیته میراث ناملموس یونسکو از‬ ‫تاریخ ‪ ۹‬تا ‪ ۱۴‬دس��امبر (‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۳‬اذر) در شهر بوگوتا پایتخت‬ ‫کلمبیا برگزار ش��د و پرونده «ارائ��ه خدمات و میهمان نوازی در‬ ‫جریان پیاده روی اربعین» که از س��وی کشور عراق ارائه شده بود‬ ‫پس از بررس��ی به عنوان یکی از میراث جهانی ناملموس بشری‬ ‫در یونسکو به ثبت رسید‪ .‬موکب های اربعین حسین (ع) هرساله‬ ‫در ایام اربعین از س��وی مردم عراق در مسیرهای پیاده روی برپا‬ ‫می ش��ود و در این موکب ها پذیرایی‪ ،‬اس��کان زائران و همچنین‬ ‫خدمات فرهنگی از س��وی موک��ب داران عراقی ب��ه زائران ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این موکب ها برخی موک��ب داران ایرانی نیز حضور‬ ‫دارند و به ارائه خدمات به زائران می پردازند‪ .‬امسال و در جریان‬ ‫چهاردهمی��ن اجالس کمیته میراث ناملموس یونس��کو‪ ،‬پرونده‬ ‫«مه��ارت س��اختن و نواختن دوتار» نیز از س��وی ایران به ثبت‬ ‫جهانی رسید‪.‬‬ ‫درگذشت یک هنرمند قدیمی‬ ‫عرصه موسیقی‬ ‫«رمض��ان س��لمانی ب��ردری»‬ ‫کهنس��ال ترین نوازن��ده دوتار ش��مال‬ ‫خراس��ان درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫مدیرعامل انجمن توس��عه گردش��گری‬ ‫چهارب��اغ خراس��ان خب��ر درگذش��ت‬ ‫کهنس��ال ترین نوازن��ده دوتار ش��مال‬ ‫خراس��ان را اع�لام کرد‪ .‬رضا س��لیمان‬ ‫نوری گفت‪ :‬اس��تاد رمضان س��لمانی بردری دوتارنواز و یکی از‬ ‫گنجینه های موس��یقی ش��مال خراس��ان ‪ ۲۱‬اذر به دیار باقی‬ ‫ش��تافت و پس از تش��ییع پیکر در باغ بهش��ت قوچان به خاک‬ ‫سپرده ش��د‪ .‬ان مرحوم ‪ ۵‬اذر ‪ ۱۳۰۷‬خورش��یدی در روستای‬ ‫«بردر» در ‪ ۵‬کیلومتری جنوب غربی باجگیران خراسان رضوی‬ ‫به دنیا امد‪ .‬پدرش اس��تاد محمدحس��ین ب��ردری از نوازندگان‬ ‫چیره دس��ت دوتار بوده و نس��ب مادرش مریم به روستای باغان‬ ‫شیروان می رسد‪ .‬او دارای ‪ ۳‬فرزند دختر و ‪ ۳‬فرزند پسر بود‪.‬‬ ‫رقابت «سرخ پوست»‬ ‫در سه جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم س��ینمایی «س��رخ پوس��ت» روزهای پایانی اذر در سه‬ ‫فس��تیوال بین المللی ش��رکت می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم‬ ‫سینمایی س��رخ پوست ساخته نیما جاویدی و به تهیه کنندگی‬ ‫مجی��د مطلبی روزهای اخر پایی��ز و در ادامه حضور بین المللی‬ ‫خود در س��ه فس��تیوال کراالی هند‪ ،‬چنای هند و هاینان ایلند‬ ‫چین حضور خواهد داش��ت‪ .‬اخرین حضور بین المللی این فیلم‬ ‫در ماه پاییز در هفدهمین دوره فستیوال چنای بود که ‪ ۲۱‬تا ‪۲۸‬‬ ‫اذر در شهر چنای هند برگزار شد‪ .‬در این فیلم نوید محمدزاده‪،‬‬ ‫پریناز ایزدیار‪ ،‬مانی حقیقی‪ ،‬س��تاره پس��یانی‪ ،‬حبیب رضایی و‬ ‫اتیال پسیانی ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫ششمین دوساالنه سرو نقره ای‬ ‫اغاز به کار کرد‬ ‫شش��مین دوساالنه گرافیک س��رو نقره ای‬ ‫عصر جمعه ‪ ۲۲‬اذر با نمایش اثار حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هنرمن��د طراح گرافیک در خان��ه هنرمندان‬ ‫ایران افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دوس��االنه شش��م س��رو‬ ‫نقره ای عصر جمعه ‪ ۲۲‬اذر با حضور هنرمندانی همچون قباد ش��یوا‪ ،‬فرزاد ادیبی‪،‬‬ ‫مسعود سپهر و ‪ ...‬در خانه هنرمندان ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬مجید رجبی معمار‪ ،‬مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه انتخاب اعضای جدی��د هیات مدیره انجمن گرافیک در س��خنانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه می دانید این انجمن یکی از انجمن های قدیمی هنری به حس��اب‬ ‫می ای��د‪ .‬هیات مدیره جوان انجمن طراحان گرافیک ایران با بهره گیری از حمایت‬ ‫و پش��تیبانی پیشکس��وتان و اساتید گرافیک‪ ،‬توانس��ته دوساالنه سرو نقره ای را به‬ ‫بهترین نحو اجرا کند‪.‬‬ ‫او دوس��االنه س��رو نقره ای را این��ه تمام نمای طراحان گرافیک ایران ش��مرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬م��ا هم با کمال افتخار میزب��ان این انجمن و اعضای ای��ن انجمن در خانه‬ ‫هنرمندان هستیم‪ .‬محسن سلیمانی‪ ،‬دبیر ششمین دوساالنه گرافیک سرو نقره ای‬ ‫نیز به س��ختی انتخاب اثار اش��اره کرد و درباره نبود هیات انتخاب توضیح داد‪ :‬در‬ ‫این دوره همچون دوره های قبلی دوس��االنه‪ ،‬هیات انتخاب نداش��تیم‪ .‬در فراخوان‬ ‫ذکر ش��ده بود هر هنرمند می تواند حداکثر س��ه اثر در نمایش��گاه داشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫هنرمندانی بودند که بیشتر از سه اثر برای ما ارسال کردند و این موضوع سبب شد‬ ‫تا از اعضای شورای سیاستگذاری ششمین دوساالنه گرافیک سرو نقره ای خواستیم‬ ‫مدیریتی روی این اثار داشته باشند تا با توجه به محدودیت های نمایشگاهی مان‪،‬‬ ‫اثار را برای نمایش عمومی و داوری انتخاب کنیم‪ .‬س��لیمانی با اش��اره به ش��ورای‬ ‫هنری بی نیال پوستر‪ ،‬گفت‪ :‬ابتدا در نظر داشتیم یازدهمین بی نیال پوستر را برگزار‬ ‫کنیم و چندین جلس��ه را با اعضای ش��ورا داشتیم‪ ،‬اما متاسفانه به دلیل مشکالت‬ ‫اقتصادی و اینکه نتوانستیم حمایت مالی زیادی را جذب کنیم‪ ،‬اهدافمان در بینال‬ ‫پوستر محقق نشد‪ .‬البته این وقفه باعث شد بتوانیم فرصتی برای دریافت اثار سرو‬ ‫نقره ای داش��ته باش��یم‪ .‬دبیر دوساالنه س��رو نقره ای در ادامه خوشحالی خود را از‬ ‫معافیت مالیاتی هنرمندان ابراز کرد و از هنرمندان پیشکس��وت و اعضای ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری دوس��االنه سرو نقره ای درخواست کرد نمایشگاه را افتتاح کنند‪ .‬در‬ ‫پایان مراس��م نیز نمایش��گاه ششمین دوساالنه س��رو نقره ای در گالری های خانه‬ ‫هنرمندان ایران افتتاح شد‪.‬‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حس�ین علیزاده‪ :‬بروس وی��ن‪ :‬به یه‬ ‫جایی می رس��ی که دوس��تا و دشمنات به‬ ‫یه اندازه ب��رات خطرناکن‪ .‬فقط تویی که‬ ‫می تونی انتخاب کنی دوستیه دشمنات رو‬ ‫یا دشمنیه دوستات رو‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫رمان «طیب خان» به قلم مسعود ده نمکی‬ ‫با موضوع مروری بر زندگی و ش��خصیت طیب‬ ‫حاج رضایی منتشر شد‪ .‬این اثر که در دو مجلد‬ ‫در دس��ت انتش��ار قرارگرفته است هم زمان با‬ ‫پنجاه و ششمین س��الگرد اعدام وی به دست‬ ‫نیروهای رژیم پهلوی از س��وی مرکز اس��ناد انقالب اس�لامی روانه بازار کتاب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬جلد نخس��ت این مجموعه‪ ،‬تولد طیب و دوران کودکی او تا سال‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬را روایت می کند‪ .‬در این جلد تالش شده چهره اولیه طیب به طور شفاف‬ ‫ترس��یم شود‪ .‬جلد دوم کتاب نیز به وقایع س��ال های پایانی حیات شهید طیب‬ ‫حاج رضایی‪ ،‬از روی گردانی از رژیم پهلوی تا ش��رکت در قیام مردمی ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬و ش��هادت در ‪ ۱۱‬ابان همان سال اختصاص دارد‪« .‬طیب خان (زندگی و‬ ‫زمانه طیب حاج رضایی)» در دو جلد شامل جلد اول در ‪ ۹۸۰‬صفحه و با نرخ ‪۱۱۵‬‬ ‫هزار تومان و جلد دوم در ‪ ۹۱۵‬صفحه و با نرخ ‪ ۱۰۵‬هزار تومان روانه بازار نشر شد‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫صفی یاری «المینور» را قیچی زد‬ ‫گزارش روز‬ ‫عضو هی��ات اجرایی کمیته موزه های دانش��گاهی‬ ‫«ایک��وم جهان��ی» از رونمای��ی از نخس��تین م��وزه‬ ‫روان پزش��کی ایران و پنجمین موزه روان پزشکی دنیا‬ ‫در بیمارستان «روزبه» تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فاطمه احمدی م��وزه دار‪ ،‬موزه‬ ‫روان پزش��کی را یک��ی دیگر از موزه های دانش��گاهی‬ ‫دانس��ت که به عنوان بخش��ی از دانشگاه روان پزشکی‬ ‫در بیمارس��تان روزب��ه راه اندازی ش��ده و گفت‪ :‬موزه‬ ‫روان پزشکی به عنوان یکی از رشته های پزشکی‪ ،‬پیش‬ ‫از این در کشورهای اسپانیا‪ ،‬المان‪ ،‬بلژیک و دانمارک‬ ‫راه اندازی ش��ده بود و اکنون ای��ن موزه به عنوان یک‬ ‫موزه پژوهشی در ایران راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫او اس��اس این موزه را موزه ای پژوهش��ی دانست و‬ ‫اف��زود‪ :‬با انجام تحقیقات توس��ط برخی از اس��تادان‬ ‫روان پزش��کی در حوزه سالمت روان و تاریخ بهداشت‬ ‫روان‪ ،‬نتای��ج انه��ا در قالب متریال موزه ای در امد که‬ ‫ای��ن متریال نیز در هفت خ��وان در قالب یک موزه به‬ ‫نمایش درامدند‪.‬‬ ‫ای��ن م��وزه دا ِر موزه مل��ی تاریخ علوم پزش��کی در‬ ‫توضی��ح این خوان ها گفت‪ :‬خوان نخس��ت به «تاریخ‬ ‫روان پزش��کی» می پ��ردازد‪ .‬تاریخچ��ه ای که از پیش‬ ‫از اس�لام اغاز ش��ده و ریش��ه های روان پزشکی دوره‬ ‫باس��تان را توضیح می دهد‪ .‬در قس��متی از این خوان‬ ‫نیز به اشخاصی که در این حوزه بررسی انجام داده اند‬ ‫اشاره می کند مانند «طبری» به عنوان نخستین کسی‬ ‫که به بحث خودکش��ی پرداخته یا «رازی» که ریشه‬ ‫بیماری های جسمی را بیماری ها روانی می داند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی در خوان نخس��ت موزه‪« ،‬مجوس��ی‬ ‫اهوازی»‪« ،‬اخوینی» نخس��تین پزش��کی که به زبان‬ ‫فارس��ی نوشته و در بخش��ی از کتاب های علمی خود‬ ‫به بیماران روانی و درمان انها می پردازد‪« ،‬ابن سینا»‬ ‫که زعفران را عامل ش��ادی بخ��ش و درمان برخی از‬ ‫بیماران روانی و اختالالت روانی می داند‪« ،‬جرجانی»‬ ‫ِ‬ ‫قرار داش��ت و دولت به ش��هربانی تکلیف کرده بود تا‬ ‫بیماران روانی را از س��طح ش��هر جمع اوری کرده و به‬ ‫ان مرک��ز ببرد‪ .‬بهارمس��ت در ان زم��ان با عبور از ان‬ ‫مرک��ز‪ ،‬تصاوی��ری را ثبت می کند که به یک مجموعه‬ ‫عکس بی نظیر تبدیل می شود‪ ،‬با رسیدن ان مجموعه‬ ‫تصاویر به دس��ت «نصر اصفهانی»‪ ،‬او انها را در اختیار‬ ‫موزه روان پزشکی قرار داد‪.‬‬ ‫احمدی اف��زود‪ :‬خوان چهارم این م��وزه متعلق به‬ ‫بیمارس��تان روزبه و پیشکس��وتان این مرکز اس��ت؛‬ ‫پزش��کانی مانن��د «میرسپاس��ی»‪« ،‬س��اعدی» و‬ ‫«رضاع��ی» که در راه اندازی یک مرکز تخصصی برای‬ ‫درمان بیماران روانی نقش بسیاری داشتند‪.‬‬ ‫پنجم پنجمین موزه روان پزش��کی دنیا را‬ ‫او خوان‬ ‫ِ‬ ‫معرفی فیلم هایی دانست که اختالالت روحی و روانی‬ ‫و درمان ه��ای قابل انج��ام روی انها را معرفی می کند‬ ‫بیماران روانی و‬ ‫و گف��ت‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬فیلم ب��ا مضامین‬ ‫ِ‬ ‫پزش��کان این بیماران شناسایی کرده بودیم‪ ،‬اما فعال‬ ‫ِ‬ ‫فقط پنج فیلم «باد جن»‪« ،‬گاو»‪« ،‬عروسی خوبان»‪،‬‬ ‫«خون بازی» و «برادرم خس��رو» مورد تایید استادان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این عضو هی��ات اجرایی کمیته موزه های‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬در خ��وان شش��م افرادی ک��ه در حوزه‬ ‫بین المل��ل مانند دکتر افش��ین یدالله��ی که در این‬ ‫زمینه فعال بوده اند‪ ،‬معرفی شده اند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در این خوان‪ ،‬در کنار تصاویر و معرفی‬ ‫ش��خصیت ها دس��ت خط ها و حتی ترانه های سروده‬ ‫شده توسط افشین یداللهی در کنار اثار او به نمایش‬ ‫درامدند‪ .‬این افراد در کنار فعالیت های اجتماعی خود‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬در عین ح��ال در حوزه بین الملل نیز‬ ‫ارتباطات بسیار قوی داشته اند‪.‬‬ ‫موزه روان پزش��کی در بیمارس��تان روزبه تهران هر‬ ‫روز جز روزهای تعطیل از س��اعت ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۱۴‬فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫مجتبی لش�کر بلوکی – اس�تاد دانش�گاه‪ :‬تجربه‬ ‫عجیب��ی در س��خنرانی ها و ارائه ه��ا در جاه��ای مختلف‬ ‫پیداکرده ام و ان میل شدید جامعه به طرح نکات منفی و‬ ‫ناامیدکننده در مورد ایران اس��ت‪ .‬هرچقدر از مشکالت و‬ ‫وخیم بودن ش��رایط صحبت کنی مورد استقبال بیشتری‬ ‫قرار می گیری‪ .‬هرچقدر بذر ناامیدی بیش��تری نسبت به‬ ‫این��ده پراکنده کنی عالم تر قلمداد می ش��وی‪ .‬اگر نقاط‬ ‫مثب��ت را هم بگویی یا چش��م اندازهای پیش��رفت را هم بیان کن��ی‪ ،‬چنان با دیده‬ ‫تردی��د در ت��و می نگرند ک��ه گویی از حکومت پول گرفته ای ت��ا به مردم اطالعات‬ ‫نادرست دهی‪ .‬شگفت است که ما از ازار خود لذت می بریم و به ان عادت کرده ایم‪.‬‬ ‫بله باید مشکالت را گفت ولی پیشرفت ها را هم دید‪ .‬ادمی احساس می کند که‬ ‫مردم تالفی رفتار حکومت در دهه های گذش��ته را می خواهد دراورد‪ .‬در گذش��ته‬ ‫حکوم��ت صرفا پیش��رفت ها را گزارش می کرد و مش��کالت را ان��کار می نمود حاال‬ ‫جامعه از این سمت به موضع گیری افتاده و صرفاً بر تاریکی ها چشم دوخته است‪.‬‬ ‫واقعیت این است که در کنار تاریکی‪ ،‬روشنی ها هم هست و باید این روشنایی ها‬ ‫را هم دید‪ .‬خدا نگذرد از کس��انی که ما را به جایی رس��اندند که خوبی های ایران‬ ‫را ک��م نمایی و خوبی های غ��رب را بیش نمایی (‪ )overestimate‬می کنیم و به‬ ‫عکس بدی های خودمان را بیش نمایی و بدی های غرب را کم انگاری می کنیم‪.‬‬ ‫تحلیل و تجویز راهبردی‪:‬‬ ‫انچه در باال خواندیم نوش��ته دکتر علی س��رزعیم مش��اور مرکز بررس��ی های‬ ‫استراتژیک بود‪ .‬من نیز تجربه ای به شدت مشابه با وی دارم‪.‬‬ ‫نمی خواه��م م��ن هم دوباره از ای��ران و ایرانی انتقاد کنم‪ .‬بس اس��ت! فقط این‬ ‫نکته را بگویم که انقدر جو ناامیدی س��نگین اس��ت که در جمع های مختلف حتی‬ ‫نمی شود از نشانه های قطعی پیشرفت نیز سخن گفت‪ .‬به محض شنیدن یک بهبود‬ ‫رتبه یا افزایش یک ش��اخص ش��روع می کنند به زیر س��وال بردن امار و ارقام حتی‬ ‫ش��اخص های بین المللی را‪ .‬انگار یک ولع خاصی دارند که شما از ناامیدی‪ ،‬فالکت‬ ‫و بدبختی بگویید‪ .‬وقتی صحبت از مش��کالت می کنید همه به دیده تحس��ین در‬ ‫ش��ما می نگرند و ش��ما احساس روشنفکری می کنید اما وقتی در مورد پیشرفت ها‬ ‫می گویید همه به شما به دیده جیره خوار حکومت نگاه می کنند‪.‬‬ ‫امیل س��یوران فیلس��وف اهل رومانی جمله ای گفته اس��ت که سخت باید به ان‬ ‫اندیش��ید‪ :‬ناامیدی جمعی مهم ترین عامل انهدام ملت ها اس��ت‪ .‬ملتی که دچار ان‬ ‫شود هرگز نخواهد توانست دوباره روی پای خود بایستد‪.‬‬ ‫من دو راهکار‪/‬تکنیک را گاهی (و نه همیش��ه) برای خودم اس��تفاده می کنم و از‬ ‫ان جواب گرفته ام که با شما نیز در میان می گذارم‪.‬‬ ‫راه��کار اول‪ :‬هرگاه مش��کلی را مط��رح می کنم‪ ،‬برای ان راه ح��ل ارائه می کنم‪.‬‬ ‫این گون��ه باعث می ش��ود ک��ه ذهنم را ورزش دهم که راه ح��ل محور (‪solution‬‬ ‫‪ )minded‬باشد و همچنین از تلخی انتقاد بکاهم و دریچه ای رو به حل مسئله و‬ ‫روشنایی در کنار نشان دادن یک تاریکی بازکنم‪.‬‬ ‫راهکار دوم‪ :‬اگر مشکلی را در جامعه می بینم قبل از انکه از ان انتقاد کنم‪ .‬خودم‬ ‫ان را ترک می کنم‪ .‬مثال به جای انکه در مورد اش��غال ریختن در خیابان صحبت‬ ‫کنم خودم ان را ترک می کنم و س��پس در مورد ان س��خن می گویم‪ .‬اگر نتوانستم‬ ‫ان را رعای��ت کن��م‪ ،‬دیگر انتقاد نمی کنم‪ .‬مثال من چون خودم بد رانندگی می کنم‬ ‫هیچگاه در جمع از رانندگی بد دیگران یا رفتارهای زشت ترافیکی انتقاد نمی کنم‬ ‫چون خودم هنوز تبدیل به یک راننده منظم و قاعده مند نشده ام‪.‬‬ ‫تاکید می کنم که در کنار همه مش��کالت‪ ،‬وضعیت کش��ور با بیس��ت سال پیش‬ ‫قابل مقایس��ه نیس��ت‪ .‬من تصمیم گرفته ام به جای انکه یک روش��نفکر منفی نگر‬ ‫محب��وب باش��م ی��ک تحلیل گر مثبت اندیش و واقعیت گرا باش��م‪ .‬ش��ما را نیز به‬ ‫مثبت اندیشی و مبارزه با مازوخیسم جمعی دعوت می کنم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!