روزنامه صمت شماره 1426 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1426

روزنامه صمت شماره 1426

روزنامه صمت شماره 1426

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1426‬پیاپی ‪2744‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫کسی به سوی قطار ایستاده‬ ‫سنگ نمی اندازد!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫نهضت داخلی سازی و‬ ‫نیاز به نهادینه سازی‬ ‫چرخه نواوری در کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ خام‬ ‫نفروشیم‬ ‫‪6‬‬ ‫ صدای کارافرینان‬ ‫به جایی نمی رسد‬ ‫‪7‬‬ ‫لزوم حرکت به سمت‬ ‫بانکداری مدرن‬ ‫‪10‬‬ ‫ جای خالی پژوهش‬ ‫در سینمای مستند‬ ‫‪16‬‬ ‫دویدن بـا‬ ‫چشم های بسته‬ ‫پرونده پژوهش در‬ ‫هزینهکرد ‪ 5‬درصدی فوالد سازان ایرانی در ‪R&D‬‬ ‫صنعتگر سود حاصل از فروش ندارد ‪3‬‬ ‫پژوهش مسئله لوکس شهرداری ها ‪14‬‬ ‫معدنکاری در ایران سنتی است ‪6‬‬ ‫سود بانک ها از پژوهش ها ‪10‬‬ ‫پژوهش الفبـای حقیقت ‪15‬‬ ‫تجارت در تاریکی ‪7‬‬ ‫پـز پژوهش ‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫حتما ش��ما ه��م قطار های زی��ادی را در زندگی تان‬ ‫دیده ای��د‪ .‬قطار ها وقتی به ایس��تگاه خود می رس��ند‪،‬‬ ‫سرعت ش��ان کم و کمتر می شود تا در جای خود ثابت‬ ‫می ایس��تند‪ .‬به طور معمول کس��انی ک��ه در نزدیکی‬ ‫ایس��تگاه های قط��ار زندگی کرده اند ای��ن را به خوبی‬ ‫می دانند که قطارهای ثابت هرگز مورد هجوم بچه های‬ ‫سرگردان اطراف ایستگاه های قطار واقع نمی شوند‪ ،‬اما‬ ‫به محض انکه از ایس��تگاه های خود خارج می شوند و‬ ‫کم کم سرعت می گیرند و به سمت مقصد و هدف شان‬ ‫راه می افتند‪ ،‬کودکان خیره س��ری پیدا می شوند که یا‬ ‫براس��اس جهل یا از روی ناتوان��ی از همراهی و دویدن‬ ‫کنار قطار و از روی خش��م‪ ،‬س��نگی از زمین برداش��ته‬ ‫و به س��وی قط��ار در ح��ال حرکت پرت��اب می کنند‪.‬‬ ‫بعضی ها که نشانه گیری ش��ان بهتر است‪ ،‬شیشه های‬ ‫قط��ار را می ش��کنند و بعضی ه��ا سنگ ش��ان به بدنه‬ ‫می خ��ورد و پودر می ش��ود‪ ،‬اما همیش��ه قطارهای در‬ ‫حال حرکت س��نگ می خورند و متاس��فانه تعدادی از‬ ‫شیشه های شان شکسته است‪.‬‬ ‫این روز ها‪ ،‬روز های عجیبی اس��ت‪ .‬دولت یازدهم با‬ ‫ش��عار تدبیر و امید ‪ 6‬سال قبل امد تا روز های بهتری را‬ ‫در روند ده دولت گذشته پی بگیرد‪ ،‬اما با گذشت دولت‬ ‫یازدهم و اغاز دولت دوازدهم‪ ،‬ش��یوه عمل به گونه ای‬ ‫شد که به نظر دولتیون می رسد هر روز‪ ،‬عده ای سنگی‬ ‫به سوی این قطار پرتاب می کنند‪.‬‬ ‫بعضی ه��ا تا انجا پی��ش رفته اند ک��ه هرگونه نقد و‬ ‫اعتراض ب��ه عملکرد ای��ن دولت را نق��د و اعتراض به‬ ‫تدبی��ر و امید می دانند و از این ش��رایط برای کم کاری‬ ‫و ندانم کاری ه��ای اجرایی خ��ود بهره گیری می کنند‬ ‫و س��وءمدیریت عوام��ل اجرای��ی را پ��ای منتق��دان‬ ‫می نویس��ند‪ ،‬در حال��ی که دولت هم ازس��وی همین‬ ‫عوام��ل اجرایی و به گونه ای از س��وی اف��راد منتخب‬ ‫خودش ضربه خورده و می خورد‪.‬‬ ‫انها که همه تفکرشان در کاسه لیسی و ایجاد شرایط‬ ‫مدیریت کوتوله پرور خالصه می شود و از هر گونه نقد و‬ ‫پژوهش و تفس��یر گریزان هستند‪ ،‬فکر می کنند که هر‬ ‫منتقدی از جمله من با یادداش��ت های هر شنبه خود‬ ‫س��نگی به س��وی این قطار پرتاب کرده ام‪ ،‬در حالی که‬ ‫ما چنین اعتقادی نداریم و به صراحت می گویم که نقد‬ ‫را از جنس س��نگ انداختن به شیش��ه و بدنه یک قطار‬ ‫در ح��ال حرکت نمی دانم و معتقدم تنها راه رس��یدن‬ ‫به تدبیر و امید یک جامعه س��الم و پویا نقد ان اس��ت‬ ‫و هیچ راه گریزی برای رش��د و تکامل جز نقد اندیش��ه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��نگ زدن به قطار ایستاده یا در حال حرکت‪ ،‬عمل‬ ‫ناجوانمردانه و نشانه کودک بی خرد است؛ سنگ زدن‬ ‫در همه حال نشانه عقل و اندیشه نیست‪ ،‬اما نقد کردن‬ ‫هیچ ارتباطی با س��نگ زدن ن��دارد و قیاس مع الفارق‬ ‫به ش��مار می رود و کس��انی که تالش می کنند این دو‬ ‫موضوع کامال متفاوت را در یک راس��تا تعریف کنند و‬ ‫نتیجه دلخواه از ان بگیرند همان کس��انی هستند که‬ ‫در ایس��تایی و توقف این قطار بیشتر نقش داشته اند و‬ ‫منافع انها در حرکت نداش��تن قطار و سکوت و سکون‬ ‫ان جلوه گری می کند‪.‬‬ ‫قطار دولت ها چه از جنس پاس��خگویی و اصالحات‬ ‫باشد و چه از خمیره سازندگی یا مردمی‪ ،‬چه به عدالت‬ ‫فکر کند و چه دس��ت در تدبیر و امید داش��ته باشد‪ ،‬در‬ ‫هر صورت باید حرکت کند‪ ،‬باید از ایس��تگاه س��کون و‬ ‫دلبری یار جدا شود‪ ،‬باید اخرین بوسه ها را بر تن و جان‬ ‫به یادگار نگه دارد و دل به حرکت بسپارد‪ ،‬در این میان‬ ‫اگر هم س��نگی پرتاب شد‪ ،‬چه باک؛ یا پودر می شود یا‬ ‫شیشه ای را می ش��کند‪ ،‬اما مقصد در نهایت زیباست و‬ ‫حرکت‪ ،‬در س��رعت مداومی است که سرنوشت بهتر را‬ ‫برای همه کس��انی که در این قطار س��وار شده اند رقم‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫قط��ار دولت ها تا حرکت نکند‪ ،‬مش��کالت ان هویدا‬ ‫نمی شود‪ ،‬چرخ دنده ها روان نمی شوند‪ ،‬موتور به خوبی‬ ‫خودش را نش��ان نمی دهد‪ ،‬س��رعت معلوم نمی شود‪،‬‬ ‫توان راننده و مهارت الزم مش��خص نمی ش��ود و ده ها‬ ‫عیب و حس��ن حرک��ت تعریف نمی ش��ود و همه این‬ ‫عوامل در حرکت قطار اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫به اعضای دولت و مدیران ارش��د توصیه کنید درجه‬ ‫تحم��ل خ��ود را باال ببرند‪ ،‬به اموزش��ی ک��ه در طول‬ ‫عمر به ویژه ‪ 6‬س��ال گذش��ته نیاموخته اند‪ ،‬فکر کنند‪.‬‬ ‫در س��ازمان ها و وزارتخانه های خ��ود هیچ تصمیمی‬ ‫را بدون کارشناس��ی و پژوهش انجام ندهند‪ 2 .‬س��ال‬ ‫باقیمان��ده را صرف انج��ام امور ج��اری حرکت قطار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از س��رعت قطار و یکی‪ ،‬دو س��نگی که به س��وی ان‬ ‫باخرد یا بی خردانه پرتاب می شود نهراسند‪ .‬پرتاب نقد‬ ‫را به فال نیک گیرند و به حس��ن عمل نویسندگان ان‬ ‫ایمان بیاورند و اطمینان داش��ته باش��ند که اگر انها به‬ ‫ای��ن قطار و حرکت ان کمی مومن هس��تند‪ ،‬منتقدان‬ ‫هم ایمان ش��ان کمتر از انها نیست‪ .‬درهای دفاتر خود‬ ‫را ب��ه روی مردم و منتقدان و روزنامه نگاران باز کنند و‬ ‫پاسخگویی را دوباره سرلوحه کارهای شان قرار دهند‪.‬‬ ‫تحقیق و توسعه بخش مهجور اقتصاد ایران‬ ‫محس�ن طباطبای�ی مزداب�ادی‪ -‬کارش�ناس‬ ‫اقتصاد‪ :‬رقابت پذی��ری بین المللی یک اقتصاد‬ ‫م��درن‪ ،‬از طری��ق قابلی��ت تولی��د‪ ،‬ج��ذب‬ ‫و تجاری س��ازی دان��ش تعری��ف می ش��ود‪.‬‬ ‫فعالیت ه��ای تحقی��ق و توس��عه یک��ی از‬ ‫ش��اخص های مهم ب��رای اندازه گیری قابلیت‬ ‫ن��واوری و چش��م اندازهای ان ب��رای رش��د‪،‬‬ ‫بهره وری و رقابت های علوم و فناوری در اینده‬ ‫است‪ .‬جریان و منابع مالی تحقیق وتوسعه در‬ ‫کش��ورها نشان می دهد که بخش های تجاری‬ ‫منبع اصلی س��رمایه گذاری تحقیق و توسعه‬ ‫هس��تند‪ .‬هزینه های دولتی در بخش تحقیق‬ ‫و توس��عه‪ ،‬براس��اس اهداف اصلی اجتماعی‪-‬‬ ‫اقتصادی محاسبه می ش��ود‪ ،‬بر همین اساس‬ ‫اولویت ه��ای تحقیق و توس��عه دول��ت‪ ،‬بین‬ ‫کش��ورها به طور قابل مالحظ��ه ای متفاوت و‬ ‫در طول زمان متغیر اس��ت‪ .‬در س��ال ‪۱۳۷۸‬‬ ‫خورش��یدی بانک جهانی‪ ،‬پروژه «دانش برای‬ ‫توسعه» را راه اندازی کرد و به دنبال ان تالش‬ ‫ش��د درباره اهمیت دانش در فرایند پیشرفت‬ ‫جوام��ع به مدی��ران‪ ،‬سیاس��ت مداران و افکار‬ ‫عموم��ی اطالع رس��انی ش��ود‪ .‬در این راس��تا‬ ‫هم اکن��ون بیش از ‪ ۵۰‬درص��د تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی (‪ )GDP‬کش��ورهای توس��عه یافته‬ ‫از فعالیت ه��ای ماده بنی��ان ب��ه فعالیت های‬ ‫دانش بنیان تغییر یافته است‪ .‬گزارش ها نشان‬ ‫می ده��د س��رمایه گذاری جهان��ی‬ ‫در تحقی��ق و توس��عه (‪)R&D‬‬ ‫به ح��دود ‪ ۳‬تریلیون دالر رس��یده‬ ‫ک��ه مطابق انتظ��ار باالترین میزان‬ ‫ان مرب��وط ب��ه کش��ورهای ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چی��ن‪ ،‬المان و کره‬ ‫جنوبی است‪ .‬همچنین در سال های‬ ‫اخیر کشورهای اس��یایی باالترین رشد را در‬ ‫سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه داشته اند‬ ‫و ‪ ۴۰‬درصد از س��هم جهان��ی مربوط به این‬ ‫کشورهاس��ت‪ .‬در مقیاس خرد نیز شرکت ها و‬ ‫موسسه های بزرگ سهم قابل توجهی از هزینه‬ ‫خود را در تحقیق و توسعه برای فرایند مداوم‬ ‫تولید و بازیابی دانش هزینه می کنند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که براساس س��ند چشم انداز در‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۴‬ما باید ش��اهد سهم ‪ ۴‬درصدی‬ ‫تحقی��ق و توس��عه از تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور باش��یم اما س��هم تحقیق و توسعه از‬ ‫تولید ناخالص داخلی ایران هنوز کمتر از یک‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬با این همه امروز استارت اپ ها‬ ‫به عن��وان نمادهای ظهور دانش و فناوری های‬ ‫نوین در حوزه اقتصاد‪ ،‬بس��تر اقتصادی کشور‬ ‫ما را تغییر داده اند؛ فرصتی که می توان از ان‬ ‫به��ره برد‪ .‬در این بین اگ��ر فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫مدی��ران و تصمیم گیران نس��بت ب��ه تغییر و‬ ‫تحوالت دانش بنی��ان فضای اقتصاد بی تفاوت‬ ‫باش��ند نمی توانند در فضای رقابتی‬ ‫اقتصاد جهانی موثر باش��ند و حتی‬ ‫ام��کان دارد همی��ن وضعیت فعلی‬ ‫نیز دچار تزلزل ش��ود‪ .‬انچه مسلم‬ ‫است تحقیق و توسعه یا به اصطالح‬ ‫‪ R&D‬یک��ی از مباح��ث مهم��ی‬ ‫اس��ت که باعث پیش��رفت فناوری‬ ‫در عرصه ه��ای مختل��ف و حتی ایج��اد علوم‬ ‫جدید می ش��ود؛ موضوعی بااهمیت که باعث‬ ‫شده کشورها بخش��ی از درامدهای ملی خود‬ ‫را ب��ه ان اختص��اص دهند‪ .‬در ای��ن میان اما‬ ‫تعداد انگشت ش��ماری از کش��ورهای دنیا که‬ ‫جزو کش��ورهای توسعه یافته به شمار می روند‪،‬‬ ‫س��هم زیادی از درامدهای ناخالص ملی خود‬ ‫ب��رای انجام تحقیق و توس��عه قائل هس��تند‪،‬‬ ‫به طوری که ‪ ۱۸‬کشور که همگی عضو جی‪۲۰‬‬ ‫هستند‪ ۹۲ ،‬درصد هزینه های تحقیق و توسعه‬ ‫و ‪ ۹۴‬درص��د اختراعات نوی��ن دنیا را به خود‬ ‫اختص��اص داده ان��د و به عب��ارت دقیق تر کره‬ ‫جنوبی با در نظر گفتن س��هم ‪ ۴.۲۳‬درصدی‬ ‫از تولید ناخال��ص داخلی خود برای تحقیق و‬ ‫توس��عه جایگاه نخست را در این زمینه کسب‬ ‫ک��رده و بع��د از ان ژاپن و المان ب��ا در نظر‬ ‫گرفتن س��هم های ‪ ۳.۲۹‬و ‪ ۲.۹۳‬در رتبه های‬ ‫بع��دی قرار گرفته اند؛ جایگاهی که قرار بود تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۴‬ایران نی��ز در ان قرار بگیرد و با‬ ‫اختصاص ‪ ۴‬درصد از تولید ناخالص داخلی به‬ ‫بحث تحقیق و توس��عه جزو کشورهای پیشرو‬ ‫در ح��وزه ‪ R&D‬به ش��مار برود ام��ا در عمل‬ ‫ای��ران کمت��ر از یک درص��د از تولید ناخالص‬ ‫داخلی خود را ب��ه این موضوع اختصاص داده‬ ‫اس��ت؛ موضوعی که نیاز به تغییری چشمگیر‬ ‫در ان احس��اس می ش��ود‪ .‬مقایسه هزینه های‬ ‫تحقی��ق و توس��عه در بخش ه��ای اجرای��ی‬ ‫کش��ورها نیز نش��ان می دهد در بین ‪ ۸‬کشور‬ ‫برتر‪ ،‬بیشترین هزینه تحقیق وتوسعه در بخش‬ ‫کسب وکار انجام شده است‪ .‬مطابق ارزیابی ها‪،‬‬ ‫در س��ال گذشته میالدی بخش کسب وکار در‬ ‫ژاپ��ن ب��ا ‪ ۷۹‬درصد و کره جنوب��ی و چین به‬ ‫ترتی��ب با ‪ ۷۸‬و ‪ ۷۷‬درصد بیش��ترین عملکرد‬ ‫هزینه ه��ای ‪ R&D‬را داش��ته اند‪ .‬امری��کا ب��ا‬ ‫‪ ۷۲‬درص��د‪ ،‬المان با ‪ ۶۹‬درصد‪ ،‬انگلس��تان و‬ ‫فرانس��ه تا حدودی پایین تر ب��ه ترتیب با ‪۶۶‬‬ ‫و ‪ ۵۶‬درص��د هزینه ه��ای ‪ R&D‬را در بخش‬ ‫کسب وکار به خود اختصاص داده اند‪ .‬همچنین‬ ‫دامنه تغییرات س��هم دولت از کل هزینه های‬ ‫‪ R&D‬در ‪ ۸‬کش��ور بین ‪ ۷‬تا ‪ ۵۳‬درصد است‬ ‫که انگلستان با ‪ ۷‬درصد و ژاپن با ‪ ۸‬درصد در‬ ‫پایی��ن این دامنه و هندوس��تان با ‪ ۵۳‬درصد‪،‬‬ ‫چین ب��ا ‪ ۱۶‬درصد و المان ب��ا ‪ ۱۴‬درصد در‬ ‫ب��االی ای��ن دامنه ق��رار دارند‪ .‬فرانس��ه‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی و امریکا بین این کشورها قرار دارند‪.‬‬ ‫جایگزینی نفت با دارایی های دولت‬ ‫س�عید مس�گری‪ -‬کارش�ناس اقتص�اد‪:‬‬ ‫کاهش درامدهای نفتی‪ ،‬دولت را به فکر منابع‬ ‫جایگزی��ن انداخته و مولدس��ازی دارایی های‬ ‫دول��ت‪ ،‬یک��ی از گزینه ه��ای پیش��نهادی در‬ ‫بودجه س��ال اینده اس��ت‪ ،‬این در حالی است‬ ‫ک��ه مولدس��ازی دارایی ه��ای دول��ت کاری‬ ‫نیس��ت که بتوانیم به سرعت انجام دهیم و در‬ ‫کوتاه م��دت نمی توانیم خیلی روی درامدهای‬ ‫ان حس��اب کنیم‪ .‬دولت دارایی های مختلفی‬ ‫ازجمل��ه منق��ول و غیرمنق��ول دارد ک��ه ب��ا‬ ‫روش های گوناگونی می توانند درامدزا باشند؛‬ ‫از فروش سهام در بورس گرفته تا اجاره دادن‬ ‫کوتاه م��دت و بلندم��دت و همچنی��ن فروش‬ ‫برخ��ی زمین ها و س��اختمان های دولتی‪ .‬این‬ ‫روش��ی اس��ت که در ش��رایط خ��اص کنونی‬ ‫می تواند برای دول��ت درامد ایجاد کند‪ .‬حجم‬ ‫دارایی های دولت رقم باالیی است که مقایسه‬ ‫ان ب��ا نقدینگ��ی و مواردی از این دس��ت نیز‬ ‫بزرگی ان را اثبات می کند‪ .‬البته رقم دقیقی از‬ ‫حجم دارایی های دولت وجود ندارد و از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان ت��ا ‪ ۱۸۰۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان براورد می ش��ود‪ .‬از الزامات مولدسازی‬ ‫دارایی های یادش��ده این اس��ت که رقم دقیق‬ ‫ان را بدانیم‪ .‬در س��ال های اخی��ر انتقادهایی‬ ‫مبنی بر غیرمولد بودن این حجم باالی ثروت‬ ‫که در دس��ت دولت قرار دارد‪ ،‬مطرح ش��ده و‬ ‫گفته می شود اگر مولدسازی انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬می توانی��م در ش��رایطی که‬ ‫درامدهای نفتی مان محدود ش��ده‪،‬‬ ‫منابعی ب��رای دولت ایج��اد کنیم‪.‬‬ ‫همچنین در راستای کوچک سازی‬ ‫و چابک سازی دولت و تقویت بخش‬ ‫خصوص��ی اقداماتی انجام دهیم‪ .‬در‬ ‫چند سال اخیر موضوع مولدسازی دارایی های‬ ‫دول��ت‪ ،‬مطرح و حت��ی در لوایح بودجه نیز به‬ ‫ان توجه ش��ده است‪ ،‬اما در عمل موفق نبوده‬ ‫و نتوانسته ایم دارایی های دولت را مولد کنیم‪.‬‬ ‫در گام نخس��ت باید دالی��ل موفق نبودن این‬ ‫پ��روژه در س��ال های اخی��ر را شناس��ایی و با‬ ‫یک کارشناس��ی دقیق‪ ،‬اسیب شناس��ی کنیم‬ ‫که چرا نتوانس��ته ایم تاکنون اقدام مثبتی در‬ ‫این زمینه انجام دهیم‪ .‬مولدسازی دارایی های‬ ‫دول��ت کاری نیس��ت ک��ه بت��وان به اس��انی‬ ‫انج��ام داد‪ .‬این دارایی ها هر ک��دام در اختیار‬ ‫یک نهاد یا وزارتخانه هس��تند و ممکن اس��ت‬ ‫نهادهای یادش��ده به دالیل مختلف نخواهند‬ ‫ای��ن دارایی ها را از دس��ت بدهن��د و ممانعت‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬بحث های اجرایی حقوقی و موانع‬ ‫قانون��ی نیز از جمله مواردی اس��ت که باید به‬ ‫انها پرداخته شود‪ .‬به نظر می رسد یک راهکار‬ ‫این باش��د که کمیته ای فرات��ر از دولت‪ ،‬برای‬ ‫این منظور تشکیل ش��ود‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ای��ن کمیته‬ ‫حضور داشته باش��ند تا اگر مسئله‬ ‫قانون��ی وجود دارد یا نیاز به تنظیم‬ ‫لوایح‪ ،‬قوانین ی��ا اصالح انها داریم‪،‬‬ ‫انج��ام ش��ود‪ .‬نمایندگان��ی از قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬رسانه ها و جامعه مطبوعاتی‬ ‫و نی��ز نماین��دگان بخش خصوصی‬ ‫در این کمیته حضور داش��ته باش��ند و با عزم‬ ‫همه جانب��ه ای مولدس��ازی دارایی های دولت‬ ‫را پی��ش ببرند‪ .‬این کار بزرگی اس��ت و موانع‬ ‫متع��ددی ه��م دارد و چنین کمیت��ه ای باید‬ ‫قدرت اجرای��ی و تخصص ه��ای الزم و جامع‬ ‫را داش��ته باش��د‪ .‬ما در خصوصی سازی تجربه‬ ‫چن��دان موفقی نداش��تیم و از دهه ‪ ۱۳۷۰‬که‬ ‫بحث خصوصی س��ازی در کش��ور مطرح شد‬ ‫تاکنون‪ ،‬باوجود همه تالش های انجام ش��ده‪،‬‬ ‫کارنامه ناموفقی داری��م‪ .‬بخش قابل توجهی از‬ ‫ش خصوصی واقعی نبوده و‬ ‫واگذاری ه��ا به بخ ‬ ‫در برخی م��وارد نیز پس از واگذاری‪ ،‬عملکرد‬ ‫بنگاه ها خدشه دار ش��ده و حتی مثال هایی از‬ ‫ورشکستگی انها وجود دارد‪ .‬اینها نکات مهمی‬ ‫هس��تند و باید توجه کرد که مولدس��ازی‪ ،‬به‬ ‫سرنوشت خصوصی سازی مبتال نشود‪ .‬استفاده‬ ‫از تجربه خصوصی س��ازی در ای��ن چند دهه‬ ‫کمک می کند اش��تباه هایمان را تکرار نکنیم‪.‬‬ ‫نکت��ه بعدی این اس��ت ک��ه درامدهای نفتی‬ ‫کم ش��ده و به دنب��ال جایگزین هس��تیم‪ ،‬اما‬ ‫مولدسازی دارایی های دولت کاری نیست که‬ ‫بتوانیم به س��رعت انجام دهیم و در کوتاه مدت‬ ‫نمی توانیم خیلی روی درامدهای ان حس��اب‬ ‫کنیم‪ .‬مولدس��ازی دارایی های دولت به زمان‬ ‫نی��از دارد و بای��د در یک برنامه چندس��اله و‬ ‫به مرور انجام ش��ود؛ بنابراین برای سال اینده‬ ‫نمی توانی��م ب��ه درامدهای این بخ��ش‪ ،‬امید‬ ‫چندان��ی داش��ته باش��یم‪ .‬ش��رایط به گونه ای‬ ‫نیس��ت که بخش خصوصی واقعی بتواند وارد‬ ‫ش��ود و از این اموال استفاده کند‪ .‬به احتمالی‬ ‫استقبال زیادی از طرف بخش خصوصی نشود؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬عرضه موفق دارایی های دولت به طور‬ ‫یکج��ا و بلوکی در هاله ای از ابه��ام قرار دارد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬بورس می تواند گزینه بهتری‬ ‫برای مولدسازی دارایی های دولت باشد‪ .‬اوراق‬ ‫بهادار و س��ایر روش هایی که بازار س��رمایه از‬ ‫طریق ابزارهای مالی جدید در اختیار دارد نیز‬ ‫قابل بحث و بررس��ی هس��تند‪ .‬تاکنون بیشتر‬ ‫واگ��ذاری دارایی ه��ای مازاد‪ ،‬مدنظ��ر بوده تا‬ ‫مولدس��ازی‪ .‬مولدسازی یک مفهوم کلی است‬ ‫که می توان��د به راه های مختلفی انجام ش��ود‬ ‫و رویکردی که وجود دارد بیش��تر به س��مت‬ ‫واگذاری س��وق پی��دا می کند تا مولدس��ازی؛‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬واگذاری روش س��هل الوصولی‬ ‫نسبت به سایر روش های مولدسازی است‪.‬‬ ‫تفاوت بودجه توسعه ای با بودجه پوپولیستی‬ ‫محمدرض�ا منج�ذب ‪ -‬پژوهش�گر اقتصادی‪:‬‬ ‫در بودج��ه توس��عه ای گفته می ش��ود این یک‬ ‫برنامه کوتاه مدت یک س��اله در راس��تای برنامه‬ ‫میان مدت ‪۵‬س��اله و در راستای برنامه توسعه‬ ‫بلندمدت ‪ ۵۰‬ساله است‪ .‬در بودجه پوپولیستی‬ ‫گفته می شود در این بودجه یارانه سال بعد در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در بودجه توسعه ای می گوییم رشد اقتصادی‬ ‫س��ال بعد این عدد اس��ت و در راستای برنامه‬ ‫بلندمدت توسعه اس��ت‪ .‬در بودجه پوپولیستی‬ ‫می گویی��م امس��ال تمامی نهاد ه��ای معاف از‬ ‫مالی��ات معرفی ش��ده اند و نگاه��ی کوتاه مدت‬ ‫داریم‪ .‬در بودجه توسعه ای می گوییم‬ ‫نفت یک ثروت بین نسلی است و به‬ ‫درامده��ای ان بای��د بلندمدت نگاه‬ ‫کنی��م و برای نس��ل های بعد هم یا‬ ‫ذخیره کنیم ی��ا از جنبه ثروت ملی‬ ‫ن��گاه کنیم‪ .‬در بودجه پوپولیس��تی‬ ‫می گویی��م دولت نف��ت و گاز را هر‬ ‫سال می فروشد تا منابعی به دست بیاورد‪.‬‬ ‫در بودجه توسعه ای می گوییم براساس تعاملی‬ ‫که ب��ا جهان به ویژه کش��ورهای توس��عه یافته‬ ‫داریم امس��ال مرحله تغییر در فناوری صنایع‬ ‫درگیر برای توس��عه را طی می کنیم‪ .‬در بودجه‬ ‫پوپولیس��تی می گویی��م تحریم های‬ ‫ظالمان��ه امری��کا و محدودیت ها بر‬ ‫کش��ور وجود دارد و نوس��انات بازار‬ ‫پول و ارز نیز در کش��ور ایجاد شده‬ ‫که به طور طبیع��ی بودجه ریزی در‬ ‫چنین ش��رایطی س��خت و پیچیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بودجه توسعه ای می گوییم باتوجه به رشد‬ ‫اقتصادی معقول در ‪ ۵‬سال اینده نظام مالیاتی‬ ‫جامع و شفاف و نیز نظام تامین اجتماعی جامع‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬در بودجه پوپولیستی می گوییم‬ ‫حمایت از معیش��ت عمومی و سالمت مردم از‬ ‫مباحث مهم بودجه است تا بخش تولید با رکود‬ ‫روبه رو نشود‪.‬‬ ‫در بودج��ه توس��عه ای می گویی��م تع��داد‬ ‫دانش��گاه ها باتوجه به نیاز ب��ازار کار و صنعت‬ ‫‪ ...‬درص��د تقلیل می یابد و نظ��ام اموزش عالی‬ ‫ب��ر مبنای نیاز صنعت و بازار درس��ی ازادانه و‬ ‫مطابق نیاز تدوین می ش��ود و در مسیر توسعه‬ ‫به تولی��د و صنعت کمک می کن��د‪ .‬در بودجه‬ ‫پوپولیستی می گوییم دانشگاه ها برای نوسازی‬ ‫حمایت مالی می ش��وند و موض��وع دیگر اینکه‬ ‫کسانی که در مراحل پایان تحصیل هستند در‬ ‫بخش دکتری حمایت می شوند‪.‬‬ ‫بیشترین درامد دولت در بودجه ‪ ۹۹‬از کدام بخش هاست؟‬ ‫بررس��ی جزئیات الیح��ه بودجه ‪ ۹۹‬حاکی از‬ ‫کاهش وابس��تگی به نفت ب��ا افزایش ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی درامدهای مالیاتی و افزایش ‪۴۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی های دولتی‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا میزان درامدهای نفتی در‬ ‫بودجه ‪ ۱۰۵‬هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما‬ ‫دولت ‪ ۶۸‬هزار میلی��ارد تومان تنها از دو محل‬ ‫درامدهای مالیاتی و واگ��ذاری اموال منقول و‬ ‫غیرمنقول افزایش درامد در نظر گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫در هر کدام از بخش های دیگر افزایش درامدی‬ ‫نیز محاسبه شده تا ضمن جبران کاهش منابع‬ ‫حاصل از فروش نفت‪ ،‬وابستگی بودجه به نفت‪،‬‬ ‫به میزان قابل توجهی کم شود‪.‬‬ ‫س��هم درامده��ای مالیاتی در بودجه س��ال‬ ‫این��ده‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۹۵‬ه��زار میلی��ارد توم��ان‬ ‫پیش بینی ش��ده ک��ه حدود ‪ ۲۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان بیش��تر از رقم مصوب امس��ال است‪ .‬در‬ ‫بودج��ه ‪ ،۹۸‬س��هم درامده��ای مالیاتی حدود‬ ‫‪ ۱۷۲‬هزار میلیارد تومان مصوب ش��ده بود که‬ ‫در ‪ ۸‬ماه نخست امسال‪ ،‬حدود ‪ ۸۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ان محقق شد‪.‬‬ ‫مناب��ع حاصل از نفت و فراورده های نفتی در‬ ‫کل درامدهای دول��ت ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۲۹۸‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬این‬ ‫دول��ت برای س��ال اینده‪ ۴۹ ،‬ه��زار و ‪۵۴۵‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۸۹۹‬میلیون تومان درامد از فروش‬ ‫و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول پیش بینی‬ ‫‹ ‹درامد نفتی‬ ‫در حالی است که در بودجه سال ‪ ،۹۸‬سهم این‬ ‫درامدها ‪ ۱۵۳‬هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین‬ ‫میزان درامدهای نفتی در بودجه امسال حدود‬ ‫‪ ۱۰۵‬هزار میلیارد تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد مالیاتی‬ ‫‹ ‹درامد فروش و واگذاری اموال‬ ‫کرده است‪ .‬این رقم حدود هزار و ‪ ۲۴۷‬میلیارد‬ ‫تومان بیش��تر از درامدهای نفتی بودجه است‪.‬‬ ‫در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬مناب��ع حاصل از فروش و‬ ‫واگذاری اموال منقول و غیرمنقول تنها ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد توم��ان بود؛ بنابراین در بودجه‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬دول��ت درامد خ��ود از واگذاری‬ ‫اموال��ش را بی��ش از ‪ ۴۵‬هزار توم��ان افزایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬فروش س��اختمان ها و تاسیس��ات‬ ‫دولت��ی‪ ،‬ف��روش و واگ��ذاری اراض��ی‪ ،‬فروش‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات‪ ،‬ف��روش پادگان ها به‬ ‫شهرداری‪ ،‬فروش خانه های س��ازمانی‪ ،‬فروش‬ ‫زندان های قدیمی‪ ،‬ف��روش دارایی های وزارت‬ ‫راه وشهرسازی‪ ،‬مولدس��ازی دارایی های دولت‬ ‫و‪ ...‬از جمل��ه اموال منق��ول و غیرمنقول دولت‬ ‫به شمار می ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد مالکیت دولت‬ ‫درامده��ای حاصل از مالکی��ت دولت برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬ب��ا افزایش بیش از ‪ ۵‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومانی نس��بت به سال جاری‪ ۳۰ ،‬هزار و ‪۵۰۸‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۶۴۵‬میلیون توم��ان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪ .‬این منبع درامدی در بودجه سال‬ ‫‪ ۲۵ ،۹۸‬هزار و ‪ ۲۶۰‬میلیارد تومان بود‪ .‬دولت‬ ‫همچنین برای سال ‪ ۵ ،۹۹‬هزار و ‪ ۶۵۴‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیون توم��ان درامد از محل «جرائم‬ ‫و خس��ارات» پیش بینی کرده که حدود ‪۶۲۷‬‬ ‫میلیارد تومان بیش��تر از سال جاری است‪۱۸ .‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۲۳‬میلیارد و ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان نیز‬ ‫«درامده��ای متفرقه» ب��رای دولت پیش بینی‬ ‫ش��ده که ‪ ۳‬ه��زار میلیارد تومان از س��ال ‪۹۸‬‬ ‫بیشتر اس��ت‪ .‬دولت همچنین ‪ ۱۱‬هزار و ‪۲۷۴‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۹۵۰‬میلیون تومان «درامد حاصل‬ ‫از فروش کاال و خدمات» برای س��ال ‪ ۹۹‬خود‬ ‫پیش بینی کرده که ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان بیش‬ ‫از سال جاری است‪.‬‬ ‫مصرف بنزین ایرانی ها‬ ‫در ‪ ۹۰‬سال گذشته‬ ‫مص��رف بنزی��ن در کش��ورمان از س��ال ‪۱۳۰۶‬‬ ‫ب��ا ‪ ۱۱‬هزار لیتر در روز ش��روع ش��ده و براس��اس‬ ‫اخرین امار متوس��ط میزان مص��رف بنزین روزانه‬ ‫از ابت��دای امس��ال به بی��ش از ‪ ۸۱‬میلی��ون لیتر‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬بیش��ترین میزان مصرف بنزین در‬ ‫‪ ۱۲‬فروردی��ن ‪ ۱۳۹۵‬و به می��زان ‪ ۱۰۵.۹‬میلیون‬ ‫لیتر ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬البته میزان مصرف بنزین‬ ‫همواره روند صعودی نداش��ته و در برخی س��ال ها‬ ‫ش��اهد روند نزولی مصرف این فراورده بوده ایم که‬ ‫به احتمالی ناشی از افت وخیزهای اتفاقات تاریخی‬ ‫در کشور بوده است‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬در دهه ‪۱۳۰۰‬‬ ‫هجری با افزایش نیاز س��وخت فس��یلی در داخل‬ ‫کشور انگلیس��ی ها ناگزیر شدند سازمان جدیدی‬ ‫به نام پخش فراورده های نفتی تاس��یس کنند‪ .‬در‬ ‫ابتدای تاس��یس این س��ازمان فعالیت ان زیرنظر‬ ‫انگلیسی ها بود اما به دلیل تماس مستقیم سازمان‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی با م��ردم و وجود برخی‬ ‫فش��ارهای داخلی ضرورت حضور ی��ک ایرانی در‬ ‫راس س��ازمان باعث شد انگلیسی ها با این موضوع‬ ‫موافقت کنند‪ .‬در نهایت در س��ال ‪ ۱۳۰۹‬مدیریت‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی برعهده ی��ک ایرانی به‬ ‫نام مصطفی فاتح گذاش��ته شد‪ .‬فاتح باوجود فشار‬ ‫انگلیس��ی ها برای منع بکارگیری کارکنان ایرانی‬ ‫اقدام به استخدام نیروهای ایرانی در سازمان کرده و‬ ‫سرانجام ایرانی ها اداره سازمان پخش فراورده های‬ ‫نفتی را بر عهده گرفتن��د‪ .‬امارها می گویند بنزین‬ ‫برای نخستین بار در سال ‪ ۱۳۰۶‬مورد استفاده قرار‬ ‫گرفت که می��زان مصرف این فراورده نفتی در این‬ ‫س��ال ‪ ۱۱‬هزار لیتر در روز بود‪ .‬این میزان در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۰۷‬با ‪ ۷۲‬درصد رش��د به ‪ ۱۹‬هزار لیتر‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۰۸‬به ‪ ۳۳‬هزار لیتر‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۰۹‬به ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫لیتر و در سال ‪ ۱۳۱۰‬به ‪ ۴۶‬هزار لیتر در روز رسید‪.‬‬ ‫میزان مصرف بنزین از س��ال ‪ ۱۳۱۰‬تا سال ‪۱۳۱۶‬‬ ‫روند صعودی داشته و در سال ‪ ۱۳۱۶‬به ‪ ۲۵۸‬هزار‬ ‫لیتر در روز رس��ید‪ .‬این میزان در س��ال ‪ ۱۳۱۷‬نیز‬ ‫ثاب��ت ماند و در س��ال ‪ ۱۳۱۸‬با منف��ی ‪ ۳.۵‬درصد‬ ‫رشد به ‪ ۲۴۹‬هزار لیتر در روز رسید‪ .‬براساس امار‪،‬‬ ‫مصرف بنزین در س��ال های ‪ ۱۳۰۶‬تا ‪ ۱۳۳۵‬جز در‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۲۳ ،۱۳۱۸‬و ‪ ۱۳۲۴‬رون��د صعودی‬ ‫داشته است‪ .‬این احتمال وجود دارد که رشد منفی‬ ‫مصرف بنزین در س��ال های ‪ ۱۳۲۳‬و ‪ ۱۳۲۴‬ناشی‬ ‫از حض��ور متفقین در ایران در س��ال های ‪ ۱۳۲۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۲۵‬و نامس��اعد بودن ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫بوده باش��د‪ .‬در س��ال های ‪ ۱۳۳۶‬تا ‪ ۱۳۶۵‬مصرف‬ ‫بنزی��ن ‪ 3‬بار در س��ال های ‪ ۱۳۴۴ ،۱۳۵۹‬و ‪۱۳۶۰‬‬ ‫با رش��د منفی روبه رو ش��د که به نظر می رسد رشد‬ ‫منف��ی س��ال های ‪ ۱۳۵۹‬و ‪ ۱۳۶۰‬ناش��ی از اغ��از‬ ‫جنگ تحمیلی بوده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬شاهد‬ ‫رش��د منفی ‪ ۱۲‬درصدی مصرف بنزین در کش��ور‬ ‫بوده ایم که به نظر می رس��د این رشد منفی ناشی از‬ ‫اغاز س��همیه بندی سوخت در ایران و صدور کارت‬ ‫هوشمند در تیر سال یادش��ده باشد‪ .‬براساس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬میزان مص��رف بنزین در س��ال ‪،۱۳۹۵‬‬ ‫‪ ۷۴.۹‬میلیون لیتر در روز بود‪ .‬همچنین متوس��ط‬ ‫میزان مصرف بنزین از ابتدای امس��ال ‪ ۸۱‬میلیون‬ ‫لیتر بوده که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪۸‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫نسخه صندوق‬ ‫بین المللی پول‬ ‫برای الودگی هوا‬ ‫جدیدتری��ن گ��زارش صن��دوق بین الملل��ی‬ ‫پول نش��ان می دهد اگ��ر ایران بر هر تن انتش��ار‬ ‫کرب��ن دی اکس��ید ‪ ۳۵‬دالر مالی��ات در نظ��ر‬ ‫بگی��رد‪ ،‬ضمن حل مش��کل الودگی هوا ‪ ۵‬درصد‬ ‫به تولید ناخالص داخلی کش��ور اضافه می ش��ود‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براس��اس امار الودگی هوا‬ ‫س��االنه ‪ ۲۲۵‬میلیارد دالر از اقتص��اد جهان را از‬ ‫بی��ن می برد‪ .‬این نهاد بین المللی‪ ،‬وضع مالیات بر‬ ‫کربن را راه حلی برای حل مش��کل الودگی ناشی‬ ‫از س��وخت های فسیلی تا ‪ ۱۰‬سال اینده می داند‪.‬‬ ‫نخستین استدالل صندوق بین المللی پول برای‬ ‫وض��ع مالیات بر کربن‪ ،‬انج��ام تعهدات توافق اب‬ ‫و هوایی پاریس اس��ت‪ .‬براین اساس‪ ،‬مالیات ‪۳۵‬‬ ‫دالری ب��ر ه��ر تن تولید کربن دی اکس��ید تا ‪۱۰‬‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬نرخ زغال س��نگ‪ ،‬برق و بنزین را به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۲۵ ،۱۰۰‬و ‪ ۱۰‬درص��د افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مالی��ات بر کرب��ن همچنین انگی��زه جدی برای‬ ‫سرمایه گذاری در انرژی های پاک و فناوری های‬ ‫کم کربن مانند نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر فراهم‬ ‫می کند‪ .‬استدالل مهم دیگر صندوق بین المللی‬ ‫پ��ول درباره مالیات های کربن این اس��ت که این‬ ‫سیاست می تواند درامد کشورها را افزایش دهد‪،‬‬ ‫به طوری که تولید ناخالص داخلی کش��ورها یک‬ ‫ت��ا ‪ ۲‬درصد ب��ا ‪ ۳۵‬دالر مالیات بر ه��ر تن کربن‬ ‫افزای��ش پیدا خواهد کرد‪ .‬اس��تفاده از این درامد‬ ‫مزایای زیادی برای اقتصاد کالن کشورها دارد که‬ ‫می تواند ضررهای ن��رخ باالتر انرژی مثل کاهش‬ ‫اشتغال و سرمایه گذاری را جبران کند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫کسی به سوی قطار‬ ‫ایستاده‬ ‫سنگ نمی اندازد!‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 180‬هزار خودرو‬ ‫نیمه تمام به بازار‬ ‫عرضه شد‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫پـز پژوهش‬ ‫پژوهش‬ ‫مسئله لوکس‬ ‫شهرداری ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫فعاالن صنعت خودرو درباره ضعف واحد های تحقیق و توسعه مطرح کردند‪:‬‬ ‫صنعتگر سود حاصل از فروش ندارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬واحد تحقیق وتوسعه یکی از الزامات هر واحد تولیدی صنعتی‬ ‫است که ثمره ان ن��واوری‪ ،‬افزایش سطح کیفی‪ ،‬نرخ رقابتی‪ ،‬تنوع محصول‪ ،‬تامین‬ ‫سلیقه های گوناگون‪ ،‬سهم بیشتر در بازار و‪ ...‬است‪ .‬همه این عوامل همچون زنجیره‬ ‫ب��ه یکدیگر پیوسته بوده و با تحقق یکی‪ ،‬دیگری ه��م محقق می شود‪ .‬در کشور ما‬ ‫به دلیل مشغله های حاشیه ای‪ ،‬پژوهش و تحقیق اخرین مولفه ای است که صنعتگران‬ ‫ان را در تولید مدنظر می گیرند؛ از این رو خالقیت وجود خارجی ندارد یا اگر هم باشد‬ ‫بایگانی شده و بی نتیجه رها می شود‪ .‬سهم بازار بین المللی محصوالت ایرانی ناچیز و‬ ‫به طور معمول بخش زیادی از این سهم ناچیز مربوط به مواد خام بدون ارزش افرینی‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن روند همچنان ادام��ه دارد و با افتخار درصد ص��ادرات این بخش اعالم‬ ‫می شود‪ .‬شاید بت��وان گفت نفت نباشد و زیرمجموعه های ان‪ ،‬صادرات صفر خواهد‬ ‫شد‪ .‬تحریم دوباره شدت وابستگی کشور به واردات را گوشزد کرد و سخنانی مبنی‬ ‫ب��ر اقتصاد بدون نفت و خودکفایی مطرح شد‪ .‬در این راستا شرکت های استارت اپی‬ ‫و دانش بنیان با ویژگی برجسته تحقیق و پژوهش مرکز توجه قرار گرفته اند‪.‬خروجی‬ ‫این حرکت در اینده مشخص می شود‪.‬‬ ‫هزینه کرد باال‪ ،‬نتیجه پایین‬ ‫سهی��ل یزدان‪‎‬بخش‪ ،‬عض��و هیات‪‎‬مدیره انجم��ن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرویی درباره واحد تحقیق وتوسعه‬ ‫در صنع��ت خودرو کشور به پذیرش هزینه این بخش از سوی‬ ‫خودروساز اشاره کرد و به‬ ‫گفت‪ :‬در امر تحقیق وتوسعه‬ ‫تفاوت بنیادین بین ایران و کشورهای صنعتی وجود دارد؛ اینکه‬ ‫در ارتباط با صنعت خودرو این گونه است که نرخ قطعات براساس‬ ‫تجزیه و تحلیل هزینه تعیی��ن می شود؛ به این ترتیب قطعه ساز‬ ‫اطالعات مرتبط خود را نسبت به قطعه موردنظر به خودروساز‬ ‫ارائه می ده��د و براساس نرخ تمام ش��د ه قیمت گذاری نهایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در کشوره��ای خارج��ی و اروپای��ی مرس��وم‬ ‫اس��ت که ‪ ۵‬درص��د درامد حاصل از فروش خ��ود را به عنوان‬ ‫تحقیق وتوسع��ه درنظر بگیرند و در تجزی��ه و تحلیل قیمت ها‬ ‫لحاظ کنن��د‪ .‬این امر سبب می ش��ود شرکت ها موظف باشند‬ ‫بودجه خاصی را در تحقیق وتوسعه خود هزینه کنند و هر سال‬ ‫تحوالتی که در این باره داشتند را به خودروساز ارائه کنند‪ .‬این‬ ‫بر ای این است که قطعه ساز در نوک پیکان فناوری قرار بگیرد‬ ‫وبه ط��ور مرتب با همکاری خودروساز خود را روزامد نگه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایطی که ما داریم روش کار این گونه است که‬ ‫خ��ودرو ابتدا از سوی خودروساز وارد می شود و سپس در روند‬ ‫داخلی س��ازی‪ ،‬قطعات ساخت داخل می شوند‪ .‬معمول هم این‬ ‫اس��ت خودرویی که تولیدش در کشور اغاز می شود‪ ،‬دست کم‬ ‫‪ ۵‬س��ال از عمر تولید ان در کشور م��ادر گذشته است‪ .‬حتی‬ ‫خودروهایی مانند پژو ‪ ۲۰۰۸‬ی��ا ‪ ۳۰۱‬که به تازگی وارد ایران‬ ‫شده ان��د‪ ،‬چندین سال در اروپا تولید داشته اند‪ .‬ما همیشه این‬ ‫فاصل��ه را با ورود خودروها به داخ��ل کشور برای تولید داریم‪.‬‬ ‫سپ��س ب��ا ورود این خودروها به کشور پ��س از خروج از خط‬ ‫تولی��د خودروساز مادر‪ ،‬خودروس��از ما از قطعه ساز‬ ‫می خواه��د که روی قطع��ات شروع به ک��ار کند‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۶‬ماه تا چند س��ال طول می کشد تا برخی‬ ‫قطع��ات بومی س��ازی شود؛ بنابرای��ن همیشه یک‬ ‫فاصله زی��اد صنعت قطعه ما با قطع��ات نوفناوری‬ ‫جهان دارد؛ البته قطعه سازان ایرانی دوباره با همان‬ ‫روش ب��ه تحقیق وتوسعه روی قطع��ات می پردازند‬ ‫ت��ا اج��زای انه��ا را ب��رای داخلی س��ازی بشناسن��د و تولید‬ ‫کنن��د‪ .‬این شیوه به طور معم��ول در کشور به عنوان مهندسی‬ ‫معکوس شناخته می ش��ود‪ .‬یزدان بخش در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمی توانی��م‪ ،‬بگویی��م مهندسی معکوس زی��را شرایط ساخت‬ ‫قطع��ه بین من ایران��ی و قطعه س��از اروپایی متف��اوت است‪.‬‬ ‫مهندس��ی معکوس زمانی رخ می دهد ک��ه عین همان فرایند‬ ‫اولی��ه و مواد اولیه در بحث بومی سازی رعایت شود درحالی که‬ ‫قطعه س��از ایرانی ناگزیر است بناب��ر قابلیت هایی که در کشور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬تغییرات��ی در م��واد اولیه بدهد و نی��ز باتوجه به‬ ‫شرایط کشور مجبور هستیم تغییراتی در فرایند تولید داشته‬ ‫باشی��م؛ درنتیجه در عم��ل قطعه س��از وارد فرایند طراحی و‬ ‫تحقیق وتوسع��ه ب��ا تاخیر زمان��ی می شود‪ .‬این هم��ان فاصله‬ ‫فن��اوری است که بی��ن ما و کشورهای پیشرفت��ه وجود دارد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن سازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی در پاسخ ب��ه این پرسش که با توج��ه به اینکه در‬ ‫تجزی��ه و تحلیل قیمت ها‪ ،‬مبلغی برای تحقیق وتوسعه از سوی‬ ‫خودروس��از داخل��ی اعمال نمی ش��ود به ج��ز فرایند ساخت‬ ‫داخ��ل‪ ،‬ایا هزینه کرد در این بخ��ش صفر است؟ گفت‪ :‬هزینه‬ ‫تحقیق وتوسعه در صنعت قطعه کشور باالست زیرا ما هم مانند‬ ‫کسانی که سورس قطعه هستند قطعه را می سازیم اما اتفاقی‬ ‫که برای ما می افت��د در تفاوت با سازنده نخست و‬ ‫مادر‪ ،‬تیراژ پایین در کشور است‪ .‬اگر نسبتی درنظر‬ ‫بگیری��م قطعه ساز ایران��ی بیشتر از انه��ا در حال‬ ‫هزینه کرد برای ام��ر تحقیق وتوسعه نسبت به تیراژ‬ ‫اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬به ای��ن دلیل ما یک عقب ماندگی‬ ‫در سرمایه گذاری فناوری نسبت به انها داریم‪ .‬این‬ ‫را درنظر داشته باشی��م ساخت قطعه ای که روزانه‬ ‫‪۳‬ه��زار تولید دارد با قطعه ای ک��ه ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬تولید می شود‬ ‫طبیع��ی است ‪ ۵‬درصد هزین��ه تحقیق وتوسعه اش تفاوت پیدا‬ ‫ کند؛ در نتیجه ما در شرایطی هستیم که به طور نسبی بیشتر‬ ‫در تحقیق وتوسع��ه سرمایه گذاری می کنیم اما در شکل کالن‬ ‫اگر ع��دد مطلق هزینه ش��ده در ای��ران و کشورهای صنعتی‬ ‫مقایس��ه شود‪ ،‬به ط��ور عموم به دلیل کوچک��ی صنعت ما این‬ ‫رقم کمتر است‪ .‬عضو هیات مدی��ره انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودروی��ی ادامه داد‪ :‬در این ب��اره باید تالش‬ ‫شود تا تیراژها افزایش پیدا کند و اگر افق ترسیم شده ‪۱۴۰۴‬‬ ‫کشور درباره رشد تولید خ��ودرو باشد و اینکه ایران دست کم‬ ‫‪۳‬میلی��ون تولید خودرو داشته باش��د‪ ،‬می توان امیدوار بود که‬ ‫سرمایه گ��ذاری در این بخش افزایش پیدا کند‪ .‬وی اظهارکرد‪:‬‬ ‫با وجود شرایط سختی که در کشور به علت تحریم ها به وجود‬ ‫ام��د‪ ،‬در سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬کمت��ر از ‪۲‬میلیون خودرو در‬ ‫س��ال تولی��د نشد و این دلی��ل خوبی است ک��ه بگوییم روی‬ ‫قطع��ات در ام��ر تحقیق وتوسعه فعالیت مناسب��ی انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬یزدان بخش در پاسخ به ای��ن پرسش که چرا خروجی‬ ‫ای��ن حجم سرمایه گذاری در ام��ر تحقیق و توسعه‪ ،‬در صنعت‬ ‫خ��ودرو و در شک��ل کالن در اقتصاد کش��ور دیده نمی شود و‬ ‫هن��وز هم کیفیت قطعات خارجی بهتر و به روزتر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همکاری با دانش بنیان ها‬ ‫فرصت تجاری سازی‬ ‫سیدمحم��د سیدجالل��ی یک��ی از‬ ‫دانش‪‎‬اموختگ��ان مهندسی کامپیوتر و فعال‬ ‫در ح��وزه دانش بنیان درب��اره کمک این نوع‬ ‫شرکت ه��ا به صنعت خودرو کشور به‬ ‫گفت‪ :‬در ساخت و تامین برخی قطعات مانند‬ ‫حسگر اکسیژن(با یک میلیون مصرف داخلی)‪،‬‬ ‫انواع حسگره��ای فشار‪ ،‬دما و‪ ...‬که بخشی از‬ ‫انه��ا هنوز در ایران خودکفا نشده‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫می توانند کمک‪‎‬کننده باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط فعلی که‬ ‫مشکالت مربوط به نقل و انتقال پول تا حدود زیادی امکان‬ ‫واردات را از بی��ن ب��رده‪ ،‬فرصت��ی را در اختیار شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان به‪‎‬عن��وان ظرفیت های موج��ود گذاشته تا به‬ ‫صنعت نزدیک تر شوند و تعامل بیشتری بین فعاالن این دو‬ ‫حوزه به وجود اید‪ .‬این پژوهشگر حوزه فناوری یاداور شد‪:‬‬ ‫ای��ن محدودیت ها نوعی فرصت ب��ود که صنعتگر را ناگزیر‬ ‫کرد از ظرفیت های داخلی استفاده کند‪ ،‬با این حال‪ ،‬نوعی‬ ‫حمایت معن��وی نیاز است تا توانمندی ها به منصه‬ ‫ظه��ور برسد‪ .‬ما به‪‎‬عن��وان یک شرکت دانش بنیان‬ ‫هی��چ انتظاری برای حمایت ه��ای مالی نداریم‪ ،‬اما‬ ‫ب��رای فعالیت نیاز داریم تا سفارش گذاری از سوی‬ ‫شرکت ه��ای صنعتی انجام ش��ود‪ .‬او توضیح داد‪:‬‬ ‫خودروس��از کاری به انچه م��ن دانش بنیان انجام‬ ‫دادم‪ ،‬ندارد فقط اعالم می کند اگر توان‪ ،‬ظرفیت و‬ ‫دانش مورد نیازش را در ساخت قطعات خاص داریم‪ ،‬ان را‬ ‫اعالم کنیم‪ .‬این فعال حوزه تحقیق وتوسعه درباره ازمون و‬ ‫خط��ای این شرکت ها برای همکاری صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬ازمون‬ ‫و خط��ا اجتناب‪‎‬ناپذیر است زیرا تولید صنعتی امری نبوده‬ ‫ک��ه پیش تر من شرکت دانش بنی��ان در ان فعالیت داشته‬ ‫باشم‪ .‬سیدجاللی با بیان اینکه به‪‎‬طور قطع قابلیت پژوهش‬ ‫ب��رای تولید در شرکت های دانش بنیان داخلی وجود دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دانش فنی را در اختی��ار داریم و فقط باید به لحاظ‬ ‫سخت افزاری فرایند را به سوی تولید انبوه هدایت کنیم‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن هزینه ک��رد بیشتر نسبت ب��ه تیراژ است ام��ا اگر به طور‬ ‫مطل��ق نگاه کنیم‪ ،‬انه��ا هزینه بیشتری ب��رای این امر صرف‬ ‫می کنند‪ .‬موضوع کیفی��ت را هم باید در شرایط مساوی مورد‬ ‫ارزیاب��ی قرار داد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬برای تندر‪ ۹۰‬به عنوان خودرویی‬ ‫ک��ه در ای��ران و رومان��ی تولید می شد‪ ،‬شرکت م��ادر قطعات‬ ‫موردنی��از خودروهای تولی��دی خود را از قطعه س��ازان ایرانی‬ ‫خری��داری و ب��رای خودروسازان رومانی ص��ادر می کرد‪ .‬او در‬ ‫ادامه یاداور شد‪ :‬سال هاس��ت قطعاتی در ایران در حال تولید‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی ک��ه از عمر تولید خ��ودرو در جهان حدود ‪۴۰‬‬ ‫س��ال می گذرد و دیگ��ر توان رقابت از نظ��ر استاندارد جهانی‬ ‫و ن��رخ را ندارد و طبیعی است ی��ک جایی ما به دلیل فرسوده‬ ‫ش��دن قالب ه��ا و تجهیزات شاه��د افت کیفی��ت محصوالت‬ ‫باشیم‪ .‬سهیل یزدان بخش در ادامه در پاسخ به راهکار توسعه‬ ‫و ن��واوری در صنعت خودرو گفت‪ :‬اگر درحال حاضر قرار باشد‬ ‫یک تح��ول بنیادین در صنع��ت خودرو کشور اتف��اق بیفتد‪،‬‬ ‫نخست باید وارد بحث طراحی شویم و خودرو جدید از ابتدا تا‬ ‫انتها در کشور طراحی و تولید شود‪ .‬به هرحال مردم از صنعت‬ ‫خودرو کشور پس از سال ه��ا فعالیت انتظار دارند خودروهای‬ ‫جدی��د به ب��ازار ارائه کند‪ ،‬ضمن اینکه ب��ا ورود ما به طراحی‪،‬‬ ‫کیفیت محصوالت نی��ز باال می رود‪ .‬تح��ول و تحقیق وتوسعه‬ ‫به معن��ای واقعی را باید در طراحی پلتف��رم دید؛ پلتفرمی که‬ ‫بت��وان چند م��دل خ��ودرو روی ان پیاده ک��رد؛ به این ترتیب‬ ‫خودروهای��ی با کیفیت روز تولید خواه��د شد که ضعف تیراژ‬ ‫را هم ازبین می برد؛ بالیی که به لحاظ تنوع مدل ها گریبانگیر‬ ‫خودروسازی و قطعه سازی کش��ور شده است‪ .‬یزدان بخش در‬ ‫پای��ان تاکید کرد‪ :‬همت باید در راستای نوگرایی صنعت باشد‬ ‫درغیر این صورت درجا می زنیم‪.‬‬ ‫مراکز علمی به‪‎‬سوی تجاری سازی محصوالت حرکت کنند‪،‬‬ ‫اما مصرف کننده به‪‎‬عنوان مثال با رفع تحریم ها با ‪۲۰‬سنت‬ ‫ارزان ت��ر مبادرت به واردات کند(چ��ون به‪‎‬طور معمول هر‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده ای به فکر سود خود است)‪ ،‬تمام‬ ‫سرمایه ه��ای این شرکت ها از بین م��ی رود‪ .‬این با حمایت‬ ‫محص��والت داخلی منافات دارد زیرا این امر باید همیشگی‬ ‫باش��د‪ ،‬نه فقط در شرایط سخت ک��ه تولیدکننده نهایی با‬ ‫مشک��ل روبه‪‎‬رو ش��د ‪‎‬ه است؛ در نتیجه الزام و تعهد به خرید‬ ‫باید در داخل وجود داشته باشد و با در نظر گرفتن یک بازه‬ ‫زمانی شرکت های دانش بنی��ان می توانند به تولید تجاری‬ ‫بپردازند‪ .‬سیدجاللی در پایان گفت‪ :‬تا زمانی که یک رویکرد‬ ‫هدف من��د ب��رای اقتصاد دانش بنی��ان و مقاومتی که از ان‬ ‫سخن می گویی��م؛ رویکردی پژوهشی وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫ش نمی رود‪ .‬برای فعالی��ت شرکت های دانش بنیان‬ ‫ک��ار پی ‬ ‫بای��د رویکرده��ا مستم��ر در صنایع م��ادر و اصلی تعریف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫حسن رستم��ی از دیگر فع��االن صنعت‬ ‫قطعه که مدتی است با همکاری شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان داخلی س��ازی برخی قطعات‬ ‫مورد نی��ازش را اغاز کرده به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫از قبل استراتژی برخی شرکت ها به این سو‬ ‫حرک��ت کرده بود ک��ه می دانستیم یک روز‬ ‫جلوی واردات گرفته می شود؛ از این رو برای‬ ‫داخلی س��ازی دو قطع��ه وارداتی(لنت و خورشیدی) خود در تکمیل‬ ‫محصول نهایی اقدام کرده ایم‪ .‬مطالعه و پژوهش انجام شد و به مرحله‬ ‫نمونه س��ازی رسی��ده و در حال گذراندن ازمون ه��ا برای تولید انبوه‬ ‫اس��ت‪ .‬در واق��ع طرح موردنظر را به شرکتی دانش بنیان ارائه دادیم و‬ ‫نیاز خود را مطرح و روی ان کار کردیم و در نهایت بحث داخلی سازی‬ ‫محق��ق شد‪ .‬رستمی درب��اره هزینه های تحقیق وتوسعه گفت‪ :‬سعی‬ ‫کردیم با تحقیق وتوسعه و با همکاری شرکت های دانش بنیان کیفیت‬ ‫محص��والت را ارتقا دهیم‪ .‬در ح��وزه داخلی سازی خورشیدی بدون‬ ‫حمایت مالی خود شرکت روی موضوع داخلی سازی اقدام کرد‪.‬‬ ‫یک دهم درصد هزینه کرد‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور درباره نقش تحقیق وتوسعه‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬صنعت خودرو شامل خودروساز و قطعه ساز‬ ‫به لحاظ ن��رخ رقابت پذیر ترین تولیدکنندگان جهان به شمار‬ ‫می روند‪ .‬یعن��ی قطعات و خودروهایی ک��ه در داخل تولید‬ ‫می ش��ود از نظ��ر قیمتی در مقایسه با صنعتگ��ران‪ ،‬ارزان تر‬ ‫اس��ت‪ .‬یک پرای��د درحال حاضر به ن��رخ ‪ ۲۷۰۰‬دالر تولید‬ ‫می شود ی��ا گران ترین خودروهای ایران خ��ودرو زیر ‪ ۵‬هزار‬ ‫دالر اس��ت درصورتی که خ��ودرو ‪ ۴‬سیلندر در جهان با این‬ ‫قیمت ها نب��وده و دوبرابر است؛ بنابراین محصوالت(قطعه و‬ ‫خ��ودرو) به لحاظ قیمت��ی‪ ،‬رقابتی هستن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر‬ ‫به لحاظ کیفی موض��وع را بخواهیم دنبال کنیم باید به این‬ ‫ب��اور برسیم که کیفیت نرخ خ��ودش را دارد و مسلم است‬ ‫که با نواوری و تحقیق وتوسعه بهره وری‪ ،‬باکیفیت مشخص‬ ‫افزای��ش یافته و ن��رخ تمام ش��ده محص��ول پایین تر تمام‬ ‫می شود‪ .‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور ادامه داد‪ :‬بخشی از این موضوع به اقتصاد‬ ‫ک�لان کشور برمی گ��ردد‪ .‬مردم ما به دلی��ل بیماری اقتصاد‬ ‫کالن کشور قدرت خرید پایینی دارند و امکان خرید خودرو‬ ‫یا هرگونه محص��ول دیگری باکیفیت مع��ادل کیفیت های‬ ‫بین الملل��ی ندارن��د‪ .‬او گفت‪ :‬در کش��ور خودروهایی مانند‬ ‫ال‪ ،۹۰‬سان��درو‪ ،‬سراتو و‪ ...‬تولید می شود که تا میزان زیادی‬ ‫هم داخلی سازی شده اند اما چرا مردم به جای این‬ ‫خودروها به سراغ خرید پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬می روند‪.‬‬ ‫چرا سرات��و نمی خرند که رضایت ه��ا را به لحاظ‬ ‫کیفیت تامی��ن کند‪ .‬به هرحال ای��ن محصوالت‬ ‫گران است و گرانی مفهومی نسبی است و به طور‬ ‫قطع کیفی��ت باال ن��رخ را افزای��ش می دهد که‬ ‫درحال حاضر مردم توان خرید ندارند‪ .‬محبی نژاد‬ ‫در ادام��ه با اشاره ب��ه هزینه کردهای جهان��ی خودروسازان‬ ‫ب��رای امر تحقیق وتوسعه گف��ت‪ :‬هزینه های تحقیق وتوسعه‬ ‫شرکت ه��ای قطعه ساز و خودروساز مط��رح جهان به نسبت‬ ‫ن��رخ فروش شان بین ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬درصد است‪ .‬شرکت های پیشرو‬ ‫حتی ت��ا ‪ ۶‬درصد هم هزینه می کنند‪ .‬ب��ا تحقیق وتوسعه و‬ ‫ن��واوری مدل های جدیدی ارائه می شود و سهم شان از بازار‬ ‫جهانی ب��اال می رود‪ ،‬در ادامه هم به تی��راژ باالتر از مقیاس‬ ‫اقتص��ادی می رسن��د‪ .‬او گف��ت‪ :‬خودروسازان��ی مانند کره‬ ‫جنوبی ب��ا گرفتن دان��ش تولید و توان طراح��ی در دست‬ ‫خ��ود روی هر پلتفرم حتی تا ‪ ۴۰‬خودرو جدید‪ ،‬فیس لیفت‬ ‫می کنن��د و در واق��ع تن��وع تولید و فروش ش��ان به گونه ای‬ ‫اس��ت که نظر مشت��ری را تامین کرده و خری��داران از این‬ ‫خودروها رضایت دارند‪ .‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کش��ور با بیان اینکه با روش های‬ ‫جدی��د طراح��ی و تحقیق وتوسعه‪ ،‬باکیفی��ت مشخص نرخ‬ ‫تم��ام شده به مراتب پایین ت��ر می اید‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان با توجه ویژه به امر تحقیق وتوسعه‬ ‫محص��والت متنوع ب��ا اپشن ها گوناگ��ون همراه‬ ‫ت ب��ه بازار کشور خ��ود و جهان عرضه‬ ‫با خالقی ‬ ‫می کنند‪ .‬درحال حاضر خودروسازی مانند تسال با‬ ‫محصوالت برقی به ب��ازار ورود کرد ه و بازار را در‬ ‫اختیار گرفته است از این رو نسل اینده خودرو ها‬ ‫به ط��ور کل��ی ب��ا انچ��ه ام��روز داری��م متف��اوت خواه��د‬ ‫ب��ود‪ .‬این مقام صنفی تاکید کرد‪ :‬اگر تحقیق وتوسعه نباشد‬ ‫صنعت خودرو از قافل��ه بین المللی عقب می ماند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر بحث تقویت توسعه وتحقی��ق شرکت های قطعه ساز و‬ ‫خودروساز یک انتخاب نیست ی��ک اجبار است؛ اما مشکل‬ ‫اصلی این است ک��ه درحال حاضر شرکت ها با زیان در حال‬ ‫تولید هستند و در عمل نمی توانند در حد و اندازه جهانی مثال‬ ‫تا ‪ ۴‬درصد نرخ فروش شان روی موضوع تحقیق وتوسعه هزینه‬ ‫کنن��د‪ .‬او ی��اداور شد‪ :‬خودروس��ازان زمانی ک��ه وضعیت‬ ‫مطلوبی داشتن��د هزینه کردشان ب��رای تحقیق وتوسعه به‬ ‫ده��م درصد هم نمی رسید امروز ک��ه در حال زیان فعالیت‬ ‫دارند مسلم است انگیزه ای برای توسعه و طراحی ندارند؛ از‬ ‫این رو دانش محور کردن تولی��د یا رقابت در تراز جهانی در‬ ‫کیفیت و‪ ....‬شاید ممکن نباش��د‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرک��ه و قطعه سازان کشور‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اگر می خواهیم تورم را با محدود کردن تقاضا‬ ‫مهار کنیم؛ از این رو توان خرید مردم را پایین نگه می داریم‬ ‫باید توج��ه داشته باشیم یک سلسله از امور مانند نرخ مواد‬ ‫وارداتی در دست ما نیست‪ .‬انچه در دست ما است نرخ مواد‬ ‫اولیه تولید داخل است بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود‬ ‫تا تمام م��واد با نرخ ارزان تر به دس��ت تولیدکننده برسند و‬ ‫تعادلی در وضعیت موجود اقتصادی کشور برقرار شود‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه ادام��ه داد‪ :‬نرم بین المللی قطعه سازان و‬ ‫خودروسازان در ح��وزه تحقیق وتوسعه بین ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬درصد و‬ ‫میانگین تا ‪ ۴‬درصد نرخ فروش محصوالت است؛ اما این امر‬ ‫در داخ��ل در صنعت خودرو ما به دهم درصد هم نمی رسد؛‬ ‫بنابراین باید مشوق های الزم از سوی دولت طراحی و ابالغ‬ ‫شود که برای خودروساز و قطعه ساز صرفه اقتصادی داشته‬ ‫باش��د تا به س��راغ تحقیق وتوسعه برود‪ .‬همچنی��ن با بهبود‬ ‫اقتصاد ک�لان کشور و تقویت توان خری��د مردم در نهایت‬ ‫شاهد مدل ه��ای جدید خودرو به تحری��ک تقاضا خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬محبی نژاد در پایان گفت‪ :‬تا زمان��ی که تقاضا به دلیل‬ ‫توان خرید پایین محدود به خودروهای فعلی باشد مشخص‬ ‫اس��ت که نیازی به تحول در تولی��د و عرضه وجود نخواهد‬ ‫داشت‪ ،‬اما اگر سلیق��ه و توان متقاضی تحریک شود به طور‬ ‫یقین عرضه کننده هم مجبور خواهد بود که نیازها و سلیقه‬ ‫متقاضی را براورده کند‪.‬‬ ‫تحقیق وتوسعه‬ ‫در استراتژی کالن‬ ‫شه��رام ازادی‪ ،‬عض��و هیات علم��ی‬ ‫دانشگ��اه خواج��ه نصیرالدین طوسی‬ ‫درباره فعالیت شرکت های دانش بنیان‬ ‫و کم��ک انها به تولی��د در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬مسئل��ه این است‬ ‫که خط تولی��د نمی تواند معطل بماند‬ ‫ک��ه فراین��د صنعتی س��ازی در مراکز‬ ‫علم��ی یک یا دو سال به‪‎‬طول بینجام��د‪ .‬مسئله دیگر‪ ،‬نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری کالن است زیرا تیراژ باال بوده و این امر به لحاظ‬ ‫تامین سرمای��ه ممکن است از ت��وان شرکت های دانش بنیان‬ ‫خ��ارج باشد‪ .‬در زمینه صنعتی سازی دو موضوع در ایران مهم‬ ‫است؛ زم��ان و سرمایه گ��ذاری‪ .‬شرکت ه��ای دانش بنیان که‬ ‫به‏طور معم��ول پژوهشگران و اعض��ای هیات علمی‪ ،‬مدیریت‬ ‫انه��ا را برعه��ده دارند از ت��وان سرمایه گ��ذاری خیلی باالیی‬ ‫برخوردار نیستند‪ .‬معتقدم این شرکت ها باید با مجموعه هایی‬ ‫ک��ه سال هاست فعالی��ت و تامین قطعات مرب��وط به سیستم‬ ‫الکترونیک��ی خ��ودرو را انج��ام می‪‎‬دهند‪ ،‬مشارک��ت داشته و‬ ‫تشکیل جوینت‏ونچر بدهند‪ .‬به‪‎‬عنوان نمونه‪ ،‬شرکت های بزرگ‬ ‫قطعه سازی که از ظرفیت زیادی برخوردار هستند و برای وارد‬ ‫ک��ردن قطعات مورد نظر به واحده��ای خودروسازی مشکلی‬ ‫ندارند‪ ،‬زیرا به مسائل ان اشنا هستند دانش بنیان ها می‪‎‬توانند‬ ‫از این کانال با خودروسازان وارد همکاری شوند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬اگر شرکت پژوهشی کار منحصربه فردی را انجام‬ ‫داده که پی��ش از این انجام نشده است‪ ،‬شانس بیشتری برای‬ ‫موفقیت خواهند داشت‪.‬‬ ‫ازادی در ادام��ه عنوان ک��رد‪ :‬شرکت هایی در صنعت قطعه ‬ ‫وج��ود دارد که به‪‎‬طور معمول قطع��ات را کپی کرده اند‪ .‬ما در‬ ‫ای��ران به‪‎‬ندرت واحدهای��ی داریم که ت��وان و ظرفیت توسعه‬ ‫طراح��ی محصول را داشته باشن��د؛ به این ترتیب خودروسازان‬ ‫در بح��ث خودروهای جدید پیشرف��ت کرده اند و اگر موضوع‬ ‫تحریم ه��ا مطرح نمی شد نمود ان در بازار خودرو در فاصله ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬سال اینده مشهود بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اینک��ه چرا صنع��ت قطعه نتوانست��ه خود را به‬ ‫سط��ح خودروسازی برساند‪ ،‬مربوط ب��ه بخش تحقیق وتوسعه‬ ‫(‪ )R&D‬اس��ت‪ .‬این بخ��ش در خودروسازی فع��ال است اما‬ ‫در قطعه س��ازی فعالیتی از ان نمی بینی��م‪ .‬چرا؟ به این دلیل‬ ‫ی عادت کرده ان��د‪ .‬به جای اینکه‬ ‫که قطعه سازان ب��ه کپی‪‎‬کار ‬ ‫ک��ار پژوهشی انج��ام دهیم و خودمان ب��ه دانش فنی ساخت‬ ‫و توسع��ه قطعات برسی��م‪ ،‬تنها هنرم��ان مهندسی معکوس‬ ‫ب��ا در اختی��ار داشتن نقش��ه قطعات بوده اس��ت‪ .‬مفهوم این‬ ‫ن��وع عملکرد ب��ه معنی رسیدن ب��ه دانش طراح��ی قطعات‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بیان‬ ‫راهکار رفع این مشکل گفت‪ :‬اقدامی که باید انجام شود تعامل‬ ‫شرکت ه��ای قطعه ساز با دانش بنیان ها برای طراحی و ساخت‬ ‫قطع��ات جدید است تا در این زمینه خودکفایی واقعی محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در این‪‎‬ب��اره به نظ��ر می رسد این خودروس��از است که باید‬ ‫زنجی��ره تامین خود را به شرکت ه��ای دانش بنیان وصل کند‪.‬‬ ‫ازادی با تایید این سخ��ن ادامه داد‪ :‬به‪‎‬طور قطع‪ ،‬این رویکرد‬ ‫باید استراتژی خودروساز باشد که به ساپالیرهای خود دیکته‬ ‫کند برای محصوالت جدید‪ ،‬همکاری جدی با دانش بنیان ها و‬ ‫مراکز علمی و دانشگاهی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به این موضوع باید به‪‎‬عنوان استراتژی کالن‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو توجه ش��ود‪ ،‬ان‏هم در ن��ه تنها در سطح‬ ‫دیزای��ن خودرو به شکل کلی‪ ،‬بلک��ه در بحث کانبان(سیستم‬ ‫اطالع رسان��ی تولی��د اس��ت؛ واژه ای ژاپن��ی است ک��ه برای‬ ‫نخستین‪‎‬بار تویوتا ان را وارد فضای مدیریت کرد) با تیروان ها‬ ‫دنب��ال شود(تعامل و همک��اری با شرکت ه��ای دانش بنیان)‪.‬‬ ‫صنعتگران باید از ظرفیت ه��ای داخلی بهترین بهره برداری را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ازادی در پای��ان عن��وان ک��رد‪ :‬موضوع مه��م استمرار این‬ ‫رون��د است‪ .‬با توج��ه به تغییراتی ک��ه در سطح مدیریت های‬ ‫ک�لان خودروسازی داریم متاسفانه به‪‎‬طور معمول دیدگاه‏ها و‬ ‫استراتژی ها ثابت نیست و برنامه ها دستخوش تغییر می شوند‪.‬‬ ‫باید این رویکرد بلندم��دت باشد‪ .‬این موضوعی نیست که در‬ ‫کوتاه مدت اتفاق بیفتد و انتظار تحول داشته باشیم‪ .‬همکاری‬ ‫و ارتباط با شرکت ه��ای دانش بنیان در بخش تحقیق وتوسعه‬ ‫بای��د در استراتژی ک�لان صنایع گنجانده شود ک��ه با تغییر‬ ‫مدیر و مدیرعامل باز هم مدیریت جدید ادامه دهنده راه اصلی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫‪ 180‬هزار خودرو نیمه تمام به بازار عرضه شد‬ ‫تفاهمنامه توسعه ناوگان‬ ‫دوگانه سوز امضا شد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫به منظ��ور اج��رای مصوبه ش��ورای اقتصاد در‬ ‫زمین��ه ارائه تس��هیالت برای افزای��ش ظرفیت‬ ‫تولی��د خودروه��ای دوگانه س��وز‪ ،‬تفاهمنام��ه‬ ‫هم��کاری می��ان ایران خ��ودرو و ش��رکت ملی‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی امضا ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در ایی��ن انعقاد ای��ن تفاهمنامه از امادگی کامل‬ ‫این خودروس��از برای توسعه ظرفیت های تولید‬ ‫خ��ودرو با موتورهای گازس��وز و کم مصرف خبر‬ ‫داد‪ .‬فرش��اد مقیمی گفت‪ :‬ایران خودرو و شرکت‬ ‫ملی پخ��ش فراورده های نفتی ه��ر دو به دنبال‬ ‫تحقق اهداف مش��ترکی در زمینه کاهش مصرف‬ ‫س��وخت و االیندگی ها و اقتصادی کردن فعالیت‬ ‫حمل ونق��ل کش��ور هس��تند ک��ه ایران خودرو‬ ‫به عنوان بزرگ ترین خودروس��از کش��ور امادگی‬ ‫دارد در کارگروه های مشترک تصمیم گیری ها را‬ ‫عملیات��ی و اجرای��ی کند‪ .‬مقیمی تولید و عرضه‬ ‫محصول ون وانا با موتور گازسوز‪ EF ۷‬را یکی از‬ ‫اقدام های موثر در کاهش االیندگی ها برشمرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این خودرو از منظ��ر اقتصادی‪ ،‬امکانات و‬ ‫کیفیت صرفه باالیی برای مصرف کننده دارد که‬ ‫ون های موجود در بازار فاصله زیادی با ان دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن معاون وزیر نف��ت و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش فراورده های‬ ‫نفت��ی نیز از تصویب پرداخت تا س��قف ‪۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد توم��ان از محل صرفه جویی تولید‬ ‫خودروه��ای گازس��وز ی��ا تبدی��ل خودروهای‬ ‫بنزینی به گازس��وز در ش��ورای اقتصاد خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا صادق ابادی گف��ت‪ :‬این کمک بالعوض‬ ‫به خودروهای عمومی شامل تاکسی های سدان‪،‬‬ ‫ون‪ ،‬وانت ها و مس��افربرهای ش��خصی اختصاص‬ ‫خواه��د یافت که هدف اصلی‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫حمل ونق��ل ب��ار و مس��افر اس��ت‪ .‬وی از کاهش‬ ‫مص��رف روزانه ‪ ۲۴‬میلیون لیت��ر مصرف بنزین‬ ‫پس از س��همیه بندی خبر داد و گفت‪ :‬با تولید یا‬ ‫تبدیل یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو گازس��وز‪،‬‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۰‬میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش‬ ‫خواهد یافت که سرمایه گذاری های انجام شده از‬ ‫محل صادرات ای��ن صرفه جویی به زودی جبران‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬گزارش��ی از برنامه ه��ا و‬ ‫اقدام های ایران خودرو در زمینه توس��عه ظرفیت‬ ‫تولید محصوالت دوگانه س��وز ارائه ش��د‪ .‬ون وانا‪،‬‬ ‫تاکس��ی سمند و وانت اریسان گازسوز مهم ترین‬ ‫محص��والت ایران خودرو در بخ��ش خودروهای‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل عموم��ی و نیمه س��نگین‬ ‫اس��ت‪ .‬تولی��د محص��ول ون و جایگزین��ی ب��ا‬ ‫ون های فرس��وده فعلی یک��ی از پروژه های مهم‬ ‫در کاهش االیندگی ها و مصرف س��وخت است‪.‬‬ ‫در گام نخس��ت ایران خودرو نسبت به جایگزینی‬ ‫‪ ۱۰‬هزار خودرو ون فرس��وده ب��ا ون وانا با موتور‬ ‫پایه گازس��وز ‪ EF 7‬اقدام خواهد کرد‪ .‬این تعداد‬ ‫براساس خواس��ت متقاضیان قابل افزایش است‪.‬‬ ‫از مزیت ه��ای این خودرو اس��تفاده از موتور ملی‬ ‫است که با برخورداری از استاندارد یورو ‪ ۵‬تمامی‬ ‫اس��تاندارد االیندگی و مصرف سوخت را کسب‬ ‫کنن��د‪ .‬قدرت موتور نس��بت به نوع بنزینی باالتر‬ ‫ب��وده و اختالف میان قیم��ت بنزین و گاز صرفه‬ ‫اقتص��ادی قابل توجه��ی را ب��رای مصرف کننده‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به س��طح باالی خودکفایی‪ ،‬کاهش‬ ‫ارزبری و اش��تغالزایی دستاوردهای جانبی تولید‬ ‫این خودرو اس��ت‪ .‬از دیگر اقدام های انجام شده‬ ‫در مسیر افزایش رضایت مشتریان‪ ،‬انتقال مخزن‬ ‫گاز دو خودرو کار ون وانا و وانت اریسان به بخش‬ ‫کفی اس��ت که از اشغال فضای مفید برای کاربر‬ ‫جلوگی��ری می کند‪ .‬پروژه انتق��ال مخزن گاز به‬ ‫کفی در خودروهای س��واری نیز در دس��ت اقدام‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین افزای��ش ظرفیت مخزن گاز به‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلومتر پیمایش درحال اجراس��ت که این‬ ‫رقم در گام بعدی تا ‪ ۴۰۰‬کیلومتر افزایش خواهد‬ ‫یاف��ت به این ترتیب با کاه��ش دفعات مراجعه به‬ ‫مراکز س��وخت گیری وضعیت خدمت رسانی در‬ ‫جایگاه ها نیز بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬فرش��اد مقیمی در حاشیه این‬ ‫مراسم خاطرنشان کرد‪ :‬ایران خودرو درحال حاضر‬ ‫توان تولیدروزانه ‪ ۴۰۰‬خودرو خانواده سمند‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬و پژو پارس و وانت اریس��ان دوگانه س��وز را‬ ‫برای ناوگان حمل ونقل ش��هری و عمومی کشور‬ ‫را دارد که این میزان قابل افزایش به روزانه ‪۸۰۰‬‬ ‫خ��ودرو اس��ت‪ .‬مقیمی تاکیدکرد‪ :‬این ش��رکت‬ ‫ق��ادر به تامین نی��از کل ناوگان تاکس��یرانی به‬ ‫خودروه��ای دوگانه س��وز را دارد و تمام امکانات‬ ‫خود را در این زمینه بسیج کرده است‪ .‬درصورت‬ ‫تامین منابع مالی از س��وی مس��ئوالن ذی ربط‪،‬‬ ‫ایران خودرو اماده عرضه تاکسی های دوگانه سوز‬ ‫به ن��اوگان حمل ونقل عمومی اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫خودروهای دوگانه س��وز در این شرکت براساس‬ ‫اس��تانداردهای روز جهانی تولید می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬هیچ گونه مش��کلی از نظر تامین و‬ ‫قطعات تولید خودروهای دوگانه سوز وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫در بسیاری‬ ‫از بخش ها‬ ‫تهدیدهای‬ ‫ناشی از‬ ‫تحریم ها را به‬ ‫فرصت تبدیل‬ ‫کردیم که اثار‬ ‫ان در ماه های‬ ‫اینده بیش از‬ ‫پیش عیان‬ ‫خواهد شد‬ ‫وقتی برای کیفیت و مدل های خودرویی گالیه هایی‬ ‫از س��وی مصرف کنن��دگان می ش��ود‪ ،‬به ط��ور معمول‬ ‫قطعه سازان و خودروسازان به یک نکته اشاره می کنند‬ ‫که توان مالی باشد‪ ،‬شدنی است‪ .‬انها با اشاره به تحریم‬ ‫و چند برابر شدن نرخ نهاده های تولید سخن از کاهش‬ ‫س��رمایه در گردش خ��ود می گویند و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫عنوان می کنند با زیان در حال فعالیت هستند زیرا نرخ‬ ‫محصوالت از سوی مقامات باالتر‪ ،‬غیر از تولیدکنندگان‬ ‫تعیین می شود‪ .‬کارشناسان امر هم با اشاره به انحصاری‬ ‫بودن صنعت خودرو کشور و ممنوعیت واردات این امر‬ ‫را برای تعادل بازار منطقی عنوان می کنند‪.‬‬ ‫به هر روی‪ ،‬کمب��ود نقدینگی در دهه ‪ ۹۰‬واحدهای‬ ‫صنعت��ی زی��ادی را به تعطیلی کش��اند‪ .‬انهایی هم که‬ ‫ماندند به دلیل تس��هیالت و تامین منابع مالی اس��ت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬از سوی‬ ‫این وزارتخانه ‪ ۳‬اقدام اساسی برای رونق صنعت خودرو‬ ‫کشور در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تیراژ و رونق تولید‬ ‫صنعتگران حوزه صنع��ت خودرو معتقدند اگر منابع‬ ‫مالی مورد نیازشان تامین شود‪ ،‬می توانند در تیراژ باالتر‬ ‫تولی��د کنند تا تع��ادل عرضه و تقاض��ا در بازار خودرو‬ ‫برقرار شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی گفت‪ :‬افزایش تنوع و‬ ‫تیراژ تولید‪ ،‬اصالح ساختار و داخلی سازی قطعات مورد‬ ‫نیاز از محورهایی هستند که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با جدیت پیگیری می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه در هر یک از این محورهای‬ ‫کاری‪ ،‬نتایج خوبی به دست امده و شاهد سیر صعودی‬ ‫در روند تولیدات شرکت های بزرگ خودروسازی کشور‬ ‫در چند ماه گذشته هستیم‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به وجود بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو‬ ‫تولیدات صنعتی کشور افزایشی بوده اند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‪ :‬در بسیاری‬ ‫از بخش ه��ا تهدیدهای ناش��ی از تحریم ها را به فرصت‬ ‫تبدی��ل کردیم ک��ه اثار ان در ماه ه��ای اینده بیش از‬ ‫پیش عیان خواهد شد‪.‬‬ ‫شفاف س��ازی فرایندها‪ ،‬حذف‪ ،‬کاهش و ادغام تع��داد زیادی از مجوزها‬ ‫به عن��وان ی��ک ماموریت وی��ژه و در چارچوب یکی از محوره��ای هفت گانه‬ ‫فعالی��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن وتجارت در س��ال جاری م��ورد توجه بوده‬ ‫است‬ ‫در کف پارکینگ ‪ ۲‬خودروساز بزرگ کشور در ماه های‬ ‫پایانی سال گذش��ته‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬امارهای ارائه شده از‬ ‫سوی این دو شرکت نشان می دهد هم اکنون این تعداد‬ ‫به کمتر از ‪ ۲۰‬هزار خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای رونق گرفتن صنعت خودرو به عنوان‬ ‫یک صنعت پیش��رو در کش��ور راهی جز افزایش تولید‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر ساخت داخل در صنعت خودرو‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫اق��دام انجام ش��ده در صنعت خودرو کش��ور توجه به‬ ‫س��اخت داخل قطعات مورد نیاز و وارداتی این صنعت‬ ‫بوده که امس��ال از برنامه های پیش بینی ش��ده در این‬ ‫راستا جلوتر هستیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی اع�لام ک��رد‪ :‬از مح��ل س��اخت داخل و‬ ‫قراردادهای منعقد ش��ده با شرکت ها‪ ،‬فقط با ساخت ‪۳‬‬ ‫قطعه مهم‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬هزار خودرو از کف پارکینگ ها‬ ‫ترخیص و تحویل مشتریان شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در این مدت هیچ خودرویی با کس��ری و نقصان قطعه‪،‬‬ ‫تحویل مشتری نشده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در داخلی س��ازی‬ ‫قطعات خودرو‪ ،‬قطعات پرتیراژ و مهم در اولویت تولید‬ ‫هس��تند و به طور قطع ب��ا تکمیل نیاز ای��ن صنعت از‬ ‫محل تولیدات داخلی‪ ،‬واردات این قطعات به طور کامل‬ ‫ممنوع خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ام��روز مهم ترین دغدغه‬ ‫‹ ‹ کنترل جو روانی بازار‬ ‫موج��ود در صنعت خودرو کش��ور تامین مالی و تامین‬ ‫س��رمایه در گردش مورد نیاز این صنعت است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به نشست خود با مدیران عامل بانک ها و تاکیدهای‬ ‫انجام ش��ده برای تامین مالی به هنگام صنایع پیش��رو‬ ‫کش��ور از جمله صنعت خودرو‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫ظرفیت های بازار پ��ول برای تامین نقدینگی مورد نیاز‬ ‫صنعت‪ ،‬هم اکنون یک گروه کارشناس��ی در وزارتخانه‬ ‫ماموریت دارند تا روش های نوین تامین مالی را شناسایی‬ ‫و فعال کنن��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در‬ ‫س��ال رونق تولید نیازمند هم افزای��ی و همکاری همه‬ ‫بخش ها و عوامل مرتبط هستیم تا بتوانیم دغدغه های‬ ‫موج��ود صنعت خ��ودرو را به کمترین می��زان ممکن‬ ‫برسانیم‪ .‬رحمانی با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی‬ ‫در تکمیل ظرفی��ت خالی بخش های گوناگون صنعتی‬ ‫کش��ور و همچنین ایجاد فرصت هایی برای خودکفایی‬ ‫در برخ��ی اقالم کاالی��ی خاص‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫چارچ��وب یک برنام��ه جامع از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬اولویت های استراتژیک توسعه صنعتی‬ ‫کش��ور و نیازهای موجود برای تامین نقدینگی در این‬ ‫بخش ها شناسایی و به بانک ها ارائه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹روند افزایشی تولیدات صنعتی‬ ‫رحمان��ی گف��ت‪ :‬تحریم ها ی��ک جنگ تم��ام عیار‬ ‫اقتص��ادی را به کش��ور تحمی��ل کرده‪ ،‬با ای��ن حال با‬ ‫تمهی��دات اندیش��یده ش��ده و پیگیری ه��ای موجود‪،‬‬ ‫خوش��بختانه در ‪ ۸‬ماه نخس��ت امسال بیش از دو سوم‬ ‫رحمانی با اشاره به اقدام های انجام شده برای کنترل‬ ‫روانی بازار پس از اجرای طرح اصالح نرخ بنزین‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همزمان با اغاز این طرح همه تاثیرات ممکن در شرایط‬ ‫ب��ازار مورد توجه قرار گرفت��ه و با اولویت کنترل جنبه‬ ‫روانی موضوع‪ ،‬برخورد جدی با برخی سوءاس��تفاده ها‬ ‫در دس��تور کار بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬روند کنترلی بازار‬ ‫تداوم دارد و س��عی می کنیم ارامش بازار حفظ ش��ود‪.‬‬ ‫رحمانی درباره اقدام های انجام شده از سوی وزارتخانه‬ ‫برای بهبود فضای کس��ب وکار هم گفت‪ :‬شفاف س��ازی‬ ‫فراینده��ا‪ ،‬ح��ذف‪ ،‬کاهش و ادغ��ام تعداد زی��ادی از‬ ‫مجوزها به عنوان یک ماموریت ویژه و در چارچوب یکی‬ ‫از محورهای هفت گانه فعالیت وزارتخانه امس��ال مورد‬ ‫توجه بوده و س��عی شده با بهره برداری از سامانه جامع‬ ‫تجارت‪ ،‬سامانه جامع انبارها‪ ،‬سامانه یکپارچه مجوزهای‬ ‫تج��اری‪ ،‬س��امانه ضوابط و مق��ررات تجاری‪ ،‬س��امانه‬ ‫اعتبارس��نجی و رتبه بندی روند ارائه خدمات را شفاف‬ ‫کنیم و در مجموع بروز هرگونه فساد در ارائه خدمات را‬ ‫ب ه کمترین میزان ممکن برس��انیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اعالم کرد‪ :‬براساس ارزیابی های انجام شده در‬ ‫سال گذشته عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫بهبود فضای کس��ب وکار و اص�لاح فرایندها حائز رتبه‬ ‫برتر شده و باالتر از میانگین سایر نهادها بوده است‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬اقدام های اساس��ی انجام ش��ده‬ ‫هم��واره در حال تکمیل اس��ت و ضمن ت��داوم انجام‬ ‫برنامه های مرتبط سعی کردیم با نظارت مستمر در این‬ ‫حوزه به عنوان یک نهاد پیشرو اقدام کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نهضت داخلی سازی و نیاز به نهادینه سازی چرخه نواوری در کشور‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عض�و هیات علمی دانش�گاه‬ ‫علمی و صنع�ت‪ :‬دو س��ال گذش��ته‪ ،‬روزهای س��ختی بر‬ ‫صنع��ت خودرو گذش��ت؛ ن��رخ نهادهای تولید به ش��دت‬ ‫ب��اال رفت و از س��وی صنعت خ��ودرو به عنوان نخس��تین‬ ‫صنع��ت ایران دوب��اره ازس��وی امریکا م��ورد تحریم قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بماند که دولت در ان زمان دس��تپاچه ش��ده بود و باور‬ ‫نمی کرد امریکا چنین بدقولی انجام دهد و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫توانمن��دی خود را در تامین ارز م��ورد نیاز صنایع و البته‬ ‫دور زدن تحریم ه��ا کمی خوش��بینانه تخمی��ن زده بود‪.‬‬ ‫دولت ابتدای سال گذشته رفتارهایی از خود نشان داد که‬ ‫به شدت به صنعت خودرو ضربه زد‪.‬‬ ‫نتیجه این شد که نه تنها امادگی الزم در صنعت خودرو‬ ‫برای مقابله با تحریم ها به س��رعت ایجاد نش��د‪ ،‬بلکه سطح‬ ‫تولید به ش��دت پایین امد‪ ،‬معوقات به مردم افزایش یافت‬ ‫و قیمت ه��ا در بازار به ش��دت باال رف��ت‪ ،‬در این حالی بود‬ ‫که نرخ محصوالت خودروس��ازی ها ثابت نگه داش��ته شد‬ ‫و در نتیج��ه ه��زاران میلیارد تومان زی��ان به صنعت وارد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫پیامدهای ای��ن تصمیم ها در این روزها هم ادامه دارد و‬ ‫به زیان خودروس��ازی ها همچنان اضافه می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬یک تغییر راهبردی در چند ماه گذشته در صنعت‬ ‫رخ داده و ان توج��ه جدی ب��ه موضوع تعمیق خودکفایی‬ ‫و کاهش ارزبری اس��ت که نام ان را نهضت داخلی س��ازی‬ ‫گذاشته اند‪ ،‬اما موضوع این است که خودکفایی این روزها‬ ‫با خودکفایی که در ‪ 30‬سال گذشته دنبال شده‪ ،‬یک فرق‬ ‫اساس��ی دارد؛ س��طح فناوری‪ .‬در ‪ ۳۰‬سال گذشته صنعت‬ ‫خودرو اقدام های بسیار ارزشمندی در زمینه داخلی سازی‬ ‫و خودکفای��ی قطعات خودرو انجام داده اس��ت؛ اما مبنای‬ ‫انها تیراژ اقتصادی تولید بوده اس��ت‪ .‬انچه اکنون به علت‬ ‫تحریم های خیلی ش��دید اخیر و البته کمبود ش��دید ارز‪،‬‬ ‫دنبال می شود‪ ،‬داخلی سازی قطعات استراتژیک‬ ‫اس��ت ک��ه به ط��ور عم��ده نیازمن��د بکارگیری‬ ‫فناوری های به نسبت سطح باال است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در حالی که تحریم ها همه جانبه‬ ‫اس��ت‪ ،‬نیازمند بکارگیری تمام توان کش��ور در‬ ‫زمینه دور زدن تحریم ها و واردات و بهره برداری‬ ‫حداکث��ری از فناوری های مورد نیاز اس��ت‪ .‬خود‬ ‫این عملیات با توجه به کمبود ش��دید نقدینگی و سرمایه‬ ‫الزم‪ ،‬مس��تلزم بکارگیری حداکثری دانش موجود و حتی‬ ‫توسعه دانش در داخل کشور است‪.‬‬ ‫همچنین برخ��ی از این فناوری ها اص��وال به ایران داده‬ ‫نمی شود؛ در نتیجه خودروس��ازان ناچار شده اند به سمت‬ ‫داخل تغییر رویکرد داده و به فناوران و حتی پژوهشگران‬ ‫داخلی توجه کنند و کمی انها را جدی تر بگیرند؛ بنابراین‬ ‫در همی��ن مدت کوت��اه چند ماهه‪ ،‬کاره��ای خوبی برای‬ ‫تعمیق داخلی س��ازی انج��ام و قراردادهای بس��یار خوبی‬ ‫منعقد ش��ده که میلیون ها دالر کاهش ارزبری را به دنبال‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬البته هنوز راه طوالنی پی��ش رو داریم‪ ،‬اما‬ ‫حرکتی بسیار ارزشمند و سریع است‪.‬‬ ‫از یک س��و در کش��ور در چند سال گذش��ته بسترهای‬ ‫بسیار ارزشمندی برای توسعه کسب و کارهای فناورمحور‬ ‫فراهم ش��ده است‪ .‬دانش��گاه ها در ‪ 40‬سال گذشته توسعه‬ ‫بس��یاری یافته اند و توسعه دوره های تحصیالت تکمیلی و‬ ‫توج��ه جدی به موضوع کارافرینی نس��لی از جوانان را در‬ ‫کش��ور تربیت کرده که ضمن اینکه محق هستند‪ ،‬متوجه‬ ‫ش��ده اند که نبای��د منتظر دولت و کارمندی و اس��تخدام‬ ‫باش��ند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬مراکز رش��د و پارک ه��ای علم و‬ ‫فناوری در ‪ 20‬سال گذشته به شدت رشد کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫حرکت ه��ای بس��یار خوبی در راس��تای بهب��ود قوانین و‬ ‫سیاس��ت های حمایت از فن��اوران و به ویژه ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان انجام داده‪ ،‬به گون��ه ای که امروز به‬ ‫جرات می توان گف��ت موضوع هایی مانند بیمه و‬ ‫مالیات برای این نوع حرکت ها مس��ئله اش��نایی‬ ‫اس��ت که ازس��وی ماموران بیمه و مالیات نیز به‬ ‫رسمیت شناخته ش��ده است‪ .‬بماند که هنوز راه‬ ‫طوالنی برای جا افتادن این موضوع در کل کشور‬ ‫پیش رو داریم‪.‬‬ ‫در کل می توان گفت مجموعه حرکت های انجام ش��ده‬ ‫و به ویژه حمایت های طراحی ش��ده و تخصیص داده شده‬ ‫در بودج��ه امس��ال معاونت علمی و فن��اوری و همچنین‬ ‫همراه��ی بانک مرکزی و بانک ه��ا و وزارت دارایی و بیمه‬ ‫تامی��ن اجتماعی‪ ،‬نوید حرکت ب��زرگ اقتصادی را در این‬ ‫زمینه می دهد‪.‬‬ ‫وزارت دفاع نیز با توان بنیه خود وارد کارزار شده است‪.‬‬ ‫این وزارتخانه که دارای فناوری های پیش��رفته ای اس��ت‪،‬‬ ‫می توان��د نقطه ش��روع خوب��ی برای توس��عه فناوری های‬ ‫پایین دستی در صنعت خودرو باشد‪.‬‬ ‫همزم��ان ش��رکت های بزرگ��ی مانند ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫حرکت های خوب دانش بنیانی را برای تامین مواد اولیه ای‬ ‫که تاکنون از خارج از کشور وارد می شده‪ ،‬انجام داده است‬ ‫و می دهن��د‪ .‬نتیجه مجموعه ای��ن حرکت ها‪ ،‬نوید حرکتی‬ ‫ب��زرگ در کش��ور را می دهد و می توان ب��ا اطمینان گفت‬ ‫ک��ه اگر این حرکت با قدرت دنبال ش��ود‪ ،‬تا پایان س��ال‬ ‫اینده به طور تقریبی ما دیگر وابس��تگی راهبردی به خارج‬ ‫از کش��ور در صنعت فعلی خودرو نخواهیم داش��ت و البته‬ ‫اگر حرکت به درس��تی ادامه پیدا کند‪ ،‬می توانیم حدود ‪4‬‬ ‫سال دیگر شاهد حرکت هایی در نسل های جدید قطعات و‬ ‫فناوری های مورد استفاده در صنعت خودرو باشیم‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬م��ن یک نگران��ی ب��زرگ دارم؛ پیش تر‬ ‫هم داخلی س��ازی را امتحان کرد ه و برای توس��عه فناوری‬ ‫حرکت های بزرگی هم انجام داده ایم‪ ،‬اما متاسفانه هر وقت‬ ‫وضع درامد نفتی کش��ور خوب ش��ده و روابط بین المللی‬ ‫به نس��بت عادی شده اس��ت‪ ،‬مس��ئوالن واردات را خیلی‬ ‫راحت تر می دانند و فوری تغییر مسیر می دهند که نتیجه‬ ‫ان ورشکستگی ش��رکت های فناورمحور‪ ،‬تمایل به داللی‬ ‫قطعه سازان‪ ،‬و در نهایت ناامیدی فناوران و البته مهاجرت‬ ‫گس��ترده انها به خارج از کشور بوده اس��ت‪ .‬همه اینها را‬ ‫ش��خصا ش��اهد بودم و بسیار نگران هس��تم‪ .‬چه تضمینی‬ ‫وج��ود دارد ک��ه با کوچک تری��ن تغییر رویه کش��ورهای‬ ‫اروپایی و امریکایی یا چین و روس��یه‪ ،‬این روند ارزش��مند‬ ‫ادامه یابد؟ روند فعلی بس��یار سخت است و نیازمند تالش‬ ‫ش��بانه روزی فناوران و پژوهش��گران و کارافرینان و البته‬ ‫ریس��ک پذیری مدیران و صاحبان ق��درت و اعتماد انها به‬ ‫ت��وان جوانان و خودی ه��ا دارد؛ بنابراین ب��ا کوچک ترین‬ ‫روزنه ای برای واردات‪ ،‬اگر قانونی وجود نداش��ته باشد‪ ،‬کل‬ ‫این مس��یر با چالش جدی روبه رو می ش��ود‪ .‬البته وزیران‬ ‫وزارتخانه ه��ای گوناگ��ون از جمل��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت دس��تور ممنوعیت واردات را ص��ادر کرده اند و‬ ‫مدیران عامل دو خودروس��از بزرگ دستور خرید کامل از‬ ‫داخل را صادر کرده اند‪ .‬اما چه کسی مطمئن است که انها‬ ‫تا کی هس��تند یا اینکه تا کی بر س��ر عهد و پیمان خود‬ ‫باقی می مانند‪ .‬اصوال اگر مکانیس��م های اقتصادی درست‬ ‫طراحی نشوند‪ ،‬این چرخه ها نهادینه نمی شوند‪ .‬به عبارتی‬ ‫اگ��ر کل فرایند اقتصادی پویا و پایدار را برای ذی نفعان به‬ ‫همراه نداش��ته باش��د‪ ،‬با کوچک ترین تلنگری‪ ،‬کل مسیر‬ ‫منحرف خواهد شد‪.‬‬ ‫درس��ت ان چیزی که اواخر دهه ‪ 80‬ش��اهد ان بودیم‪.‬‬ ‫امی��دوارم قانونگذاری ه��ا‪ ،‬سیاس��ت گذاری ها و راهبردها‬ ‫به گونه ای انجام ش��وند که اکوسیس��تم نواوری در صنعت‬ ‫خودرو به خوبی ش��کل بگیرد و ان ق��در محکم و قدرتمند‬ ‫شود که هیچ دالل کاالی خارجی نتواند در ان اکوسیستم‬ ‫دوام بیاورد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫هزینه کرد ‪ 5‬درصدی‬ ‫فوالد سازان ایرانی‬ ‫در ‪R&D‬‬ ‫معدنکاری در ایران‬ ‫سنتی است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫الومینیوم جنوب به زودی با حضور رئیس جمهوری راه اندازی می شود‬ ‫کامل ترین خط تولید الومینیوم ایران در المرد‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬الومینیوم جنوب ک��ه میوه دوران برجام‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬در استانه چیدن و بهره برداری است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬کل س��رمایه گذاری ای��ن طرح بیش از‬ ‫یک میلیارد دالر اس��ت و اشتغالزایی مستقیم این کارخانه به‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬نفر می رسد‪.‬‬ ‫با بهره برداری از فاز نخست کارخانه الومینیوم جنوب‪ ،‬این‬ ‫کارخانه تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬با ظرفیت ‪۱۰۰‬هزار تن از مجموع‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تن وارد مدار تولید می ش��ود‪ .‬دیگ های فاز نخست‬ ‫این مجموعه‪ ۳۰۰‬هزار تنی به مرور وارد مدار تولید می ش��ود‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۹‬به ظرفیت کامل می رس��د و در نهایت سالکو با‬ ‫تکمیل کل فازهای خود به ظرفیت یک میلیون تنی می رسد‬ ‫و بزرگ ترین واحد تولیدی الومینیوم کشور می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت مجتمع صنای��ع الومینیوم جنوب‬ ‫(س��الکو) در س��ال ‪ 1382‬در راس��تای اهداف توسعه صنایع‬ ‫انرژی ب��ر و با ه��دف صادرات‪ ،‬رف��ع فقر‪ ،‬افزایش اش��تغال و‬ ‫اس��تفاده بهینه از منابع عظیم گازی کش��ور در منطقه ویژه‬ ‫صنایع انرژی بر المرد استان فارس ایجاد شد‪.‬‬ ‫چش��م انداز ای��ن ش��رکت تبدی��ل ش��دن ب��ه بزرگ ترین‬ ‫تولید کنن��ده الومینیوم در کش��ور و ق��رار گرفتن در جمع ‪۴‬‬ ‫تولید کنن��ده برت��ر الومینیوم در خاورمیانه از طریق توس��عه‬ ‫ظرفی��ت تولید الومینی��وم به منظور ایج��اد ارزش افزوده در‬ ‫بخش انرژی و دسترسی به بازارهای صادراتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹همه چیز اماده است‬ ‫باتوج��ه ب��ه افزایش می��زان مص��رف الومینی��وم در دنیا‪،‬‬ ‫کارشناس��ان اینده و چش��م انداز این صنعت را بس��یار خوب‬ ‫ارزیاب��ی می کنن��د و معتقدند روند نرخ ای��ن فلز نیز صعودی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عباس نعیم��ی‪ ،‬قائم مقام ایمیدرو در گفت وگو با‬ ‫بر‬ ‫این موضوع تاکید کرد و گفت‪ :‬الومینیوم جنوب شرکتی است‬ ‫ی ان اغاز شد و با همت مدیران‬ ‫که بعد از برجام عملیات اجرای ‬ ‫قبلی و فعلی و س��رمایه گذاران ان امس��ال با ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این شرکت جایگاه فوالد مبارکه در بین‬ ‫فوالدی ها را در بین صنایع الومینیوم کش��ور خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬الومینیوم جنوب به تنهایی ‪ ۴۰‬درصد الومینیوم کشور‬ ‫را تولید خواهد کرد و به تولید بیش از یک میلیون تن شمش‬ ‫الومینیوم در طرح های توس��عه ای خود خواهد رس��ید‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه این طرح در انتظار بهره برداری رسمی است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬هم��ه چیز اماده اس��ت و تنها منتظریم تا دفتر ریاس��ت‬ ‫جمهوری زمانی را برای افتتاح رسمی این پروژه تعیین کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه در الومینیوم جن��وب ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫س��رمایه گذاری ازس��وی ایمیدرو و ‪ ۵۱‬درصد ازسوی شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری غدیر انجام ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با زحماتی که‬ ‫مدیرعامل شرکت س��الکو برای راه اندازی و سرعت بخشیدن‬ ‫به این روند داشتند و همچنین زحمات فراوانی که مدیرعامل‬ ‫قبلی کشیده بودند این طرح به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫قائم مقام ایمیدرو در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه‬ ‫اگ��ر اقدامات و تصمیمات بجای اقای طاهرپور نبود این طرح‬ ‫به این زودی به بهره برداری نمی رس��ید گفت‪ :‬ایشان توانست‬ ‫ش��رکت سرمایه گذاری غدیر را متقاعد به سرعت بخشیدن به‬ ‫این پروژه و پرداخت سهم خود در این سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در حال حاضر ش��هریار طاهرپور که پیش از‬ ‫این در ش��رکت های الومینیومی نظی��ر ایرالکو‪ ،‬المهدی و در‬ ‫دوره ای ریاس��ت س��ازمان توس��عه ای ایدرو را بر عهده داشته‪،‬‬ ‫مدیرعامل الومینیوم جنوب اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د با امدن‬ ‫طاهرپور به س��الکو روند پیش��رفت‪ ،‬سرعت بیشتری گرفته و‬ ‫به زودی ش��اهد افتتاح رس��می این پروژه بزرگ ملی ازسوی‬ ‫رئیس جمهوری باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دو دیگ الومینیوم جنوب روشن شد‬ ‫اکب��ر ترکان‪ ،‬رئیس هیات مدی��ره الومینیوم جنوب نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫از اخرین مراحل پیش��رفت فیزیکی پروژه‬ ‫الومینیوم جنوب س��خن گفت و اف��زود‪ :‬الومینیوم جنوب با‬ ‫کمی تاخیر نسبت به برنامه در استانه بهره برداری است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هفته جاری (منتهی ب��ه ‪ ۲۱‬اذر) در مرحله‬ ‫نخست ابتدا ‪ 2‬دیگ‪ ،‬سپس‪ ۱۰‬دیگ و بعد از ان ‪ ۴۰‬دیگ تا‬ ‫‪ ۸۶‬دیگ در س��الن ش��ماره یک را روشن می کنیم و بعد از ان‬ ‫سالن های شماره ‪ ۲‬و ‪ ۳‬که انها نیز هر کدام ‪ ۸۶‬دیگ دارند به‬ ‫بهره برداری می رس��ند‪ .‬جمع دیگ های ‪ 3‬سالن به ‪ ۲۵۸‬دیگ‬ ‫خواهد رسید تا فاز نخست بهره برداری از الومینیوم جنوب به‬ ‫ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار تن کامل شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره الومینیوم جنوب با اش��اره به تولید‬ ‫واحده��ای الومینی��وم جنوب کش��ور گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ظرفیت تولی��د المهدی ‪۱۱۰‬هزار تن‪ ،‬هرمزال ‪۱۴۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫ایرالکو ‪۱۰۰‬هزار تن و جاجرم ‪ ۴۰‬هزار تن ش��مش الومینیوم‬ ‫اس��ت که با بهره برداری از فاز نخس��ت الومینیوم جنوب کل‬ ‫تولید الومینیوم کشور به حدود ‪ ۸۰۰‬هزار تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫ترکان در بخش دیگری از س��خنانش اظهار کرد‪ :‬الومینیوم‬ ‫یک صنعت مفید برای کش��ور به ش��مار می رود‪ ،‬به این دلیل‬ ‫ک��ه ایران دارای انرژی ارزانی اس��ت و می تواند ان را با ارزش‬ ‫افزوده بسیار خوبی صادر کند؛ تولید هر کیلو الومینیوم افزون‬ ‫بر ‪ ۱۳.۵‬کیلووات س��اعت برق مص��رف می کند و برق باتوجه‬ ‫به اینکه نیمی از نرخ تمام شده الومینیوم است به واسطه گاز‬ ‫موجود ارزان ایران به صرفه تولید می ش��ود‪ .‬گفتنی است نرخ‬ ‫برق صنایع به ازای هر کیلووات ساعت ‪ ۷۰‬تومان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ن��رخ هر کیلووات س��اعت ب��رق در اروپا دم در‬ ‫کارخانه ‪ ۱۵‬س��نت اس��ت که برای مصرف کننده تا ‪ ۲۲‬سنت‬ ‫هم تمام می ش��ود‪ .‬اکنون با احتس��اب هر س��نت ‪ ۱۳۰‬تومان‬ ‫حساب کنید چقدر با نرخ برق صنایع ما تفاوت دارد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره الومینیوم جنوب در ادامه به برنامه های‬ ‫توس��عه ای این ش��رکت اش��اره و تاکید کرد‪ :‬برنامه توسعه ای‬ ‫این ش��رکت تولید یک میلیون تن الومینیوم در س��ال است‬ ‫ک��ه در ‪ 2‬ف��از دیگر محقق خواهد ش��د‪ .‬در کنار ان یک بندر‬ ‫اختصاصی مواد معدنی به نام بندر پارس��یان ازسوی ایمیدرو‬ ‫در دس��ت ساخت است که اس��کله ‪ ۵‬ان به الومینیوم جنوب‬ ‫اختص��اص دارد و از زم��ان مدیری��ت اقای دکتر کرباس��یان‬ ‫در ایمی��درو اغاز ش��د و در زمان مدیری��ت اقای غریب پور به‬ ‫خوب��ی ادامه یافته اس��ت‪ .‬جا دارد در اینج��ا از زحمات اقای‬ ‫غریب پور و حمایت های ایشان تشکر کنم زیرا برای این پروژه‬ ‫ک��ه برای مدتی دچار وقفه ش��ده ب��ود ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫بانک تس��هیالت گرفت و به سازنده بندر پارسیان که قرارگاه‬ ‫خاتم االنبیا اس��ت داد تا س��اخت این بندر س��رعت گیرد‪ .‬این‬ ‫بندر در گام نخس��ت به واردات پودر الومینا اختصاص خواهد‬ ‫یافت اما برای س��ایر فلزات نیز دارای اسکله هایی است که در‬ ‫برنامه های توسعه ای بعدی این بندر باید تکمیل شود‪ .‬رئیس‬ ‫هی��ات مدیره الومینیوم جن��وب درباره دالیل تاخیر چندباره‬ ‫عباس نعیمی‬ ‫اکبر ترکان‬ ‫اکب��ر ترکان‪ :‬تولید پودر الومینا بس��یار س��وداور اس��ت؛ چنانک��ه هر کیلو‬ ‫بوکسیت که ماده اولیه پودر الومینا است ‪ ۳۰‬دالر قیمت دارد اما ارزش هر‬ ‫تن پودر الومینا ‪ ۴۰۰‬دالر است‬ ‫در افتت��اح الومینیوم جنوب گفت‪ :‬دالیل مختلفی بر این امر‬ ‫مترتب است که نخستین ان به تاخیر چینی ها در اجرای این‬ ‫پروژه بازمی گردد‪ .‬انها نتوانس��تند در زمان مقرر ال سی ش��ان‬ ‫را ب��از کنن��د و تحریم ه��ا اغاز ش��د‪ ،‬با این حال م��ا پول را به‬ ‫حس��اب انها ریخته ایم و فقط به دلیل مش��کالت نقل و انتقال‬ ‫پول نمی توانند ان را برداشت کنند اما دارند کارشان را انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ت��رکان ادام��ه داد‪ :‬البته دالی��ل دیگری هم ب��ود؛ ازجمله‬ ‫مشکالت گمرکات کش��ور که اعالم کردند رایانه های ما بندر‬ ‫پارس��یان را شناس��ایی نمی کنند و نمی توانند اجازه ترخیص‬ ‫تجهیزات مورد نیاز شرکت را بدهند‪ .‬در این راستا ‪ ۳‬ماه معطل‬ ‫ثبت بندر پارس��یان در فایل مبادی ورودی گمرک ش��دیم تا‬ ‫تجهیزات ترخیص و از کشتی تخلیه شد‪.‬‬ ‫وی درباره تامین مواد اولیه الومینیوم جنوب گفت‪ :‬ما بخش‬ ‫عم��ده ای از پودر الومینای م��ورد نیاز خود را وارد می کنیم و‬ ‫مق��داری هم از جاجرم خریداری کردی��م اما در منطقه ویژه‬ ‫الم��رد پروژه تولید پودر الومینا ازس��وی ایمیدرو در دس��ت‬ ‫مطالعه و اقدام و قرار اس��ت با بوکسیت وارداتی از گینه‪ ،‬پودر‬ ‫الومینا به ظرفیت یک میلیون تن تولید ش��ود‪ .‬از انجا که هر‬ ‫کیلو ش��مش الومینیوم به ‪ ۲‬کیلو پودر الومینا نیاز دارد نیاز‬ ‫واحدهای الومینیومی کشور به این ماده ‪ ۱.۵‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫ترکان ادامه داد‪ :‬تولید پودر الومینا بس��یار س��وداور است؛‬ ‫چنانکه هر کیلو بوکس��یت که ماده اولیه پودر الومینا اس��ت‬ ‫‪ ۳۰‬دالر قیم��ت دارد ام��ا هر تن پودر الومینا ‪ ۴۰۰‬دالر ارزش‬ ‫دارد‪ .‬اگ��ر هر ‪ ۲.۵‬تن بوکس��یت یک میلیون تن پودر الومینا‬ ‫بدهد نرخ تمام ش��ده پودر الومینا ‪ ۷۵‬دالر می شود‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه ‪ ۴۰۰‬دالر ارزش دارد‪ .‬ب��رای اینکه تولید الومینیوم ایران‬ ‫در قیاس با رقیبان جهانی اش ارزان تر تمام ش��ود نیازمند این‬ ‫هستیم که پودر الومینا را وارد نکنیم بلکه خودمان در داخل‬ ‫ان را تولید کنیم‪ .‬از انجا که برای س��اخت الومینیوم جنوب‬ ‫یک میلیارد دالر برابر با ‪۸۵‬درصد س��رمایه گذاری انجام شده‬ ‫در این پروژه استقراض و فاینانس و تنها ‪ ۱۵‬درصد ان از محل‬ ‫درامدهای داخلی کش��ور اس��ت و باید پس بدهیم باید سود‬ ‫خوبی هم داش��ته باشیم‪ .‬ترکان اظهار کرد‪ :‬ایمیدرو و شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری غدی��ر هر دو به خوب��ی در این پروژه همراهی‬ ‫کردن��د‪ .‬وی درب��اره نقش مدیریت مدیرعام��ل فعلی در روند‬ ‫اجرای این پروژه گفت‪ :‬زحمات زیادی در دوره مدیریت قبلی‬ ‫و فعلی این مجموعه کشیده شده و مدیریت فعلی الومینیوم‬ ‫جن��وب از ابت��دا با ای��ن پروژه همراهی کردن��د و تنها در یک‬ ‫مقطع به مجلس شورای اسالمی رفتند و دوباره به این شرکت‬ ‫بازگش��تند و از ابتدا نیز با مدیریت قبلی و عضو هیات رئیس��ه‬ ‫فعلی این شرکت همراهی و همکاری داشته اند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫چشم اندازمعدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در بررسی نقش استارت اپ ها در حوزه معدن مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫خام‬ ‫نفروشیم‬ ‫معدنکاری در ایران سنتی است‬ ‫سمیه خلوصی‬ ‫مدیر برنامه ریزی ایمیدرو‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کس��ب وکار اس��تارت اپی و دانش بنیان��ی معموال به‬ ‫فعالیت��ی گفته می ش��ود که برپای��ه فناوری های نوین‬ ‫ش��کل می گیرد‪ .‬دانش بنیان ها معموال در جست وجوی‬ ‫یک مدل کسب وکار که قابل تکرار و مقیاس پذیر باشد‪،‬‬ ‫هس��تند‪ .‬با توجه به اینکه معادن از روش های س��نتی و‬ ‫در برخی موارد قدیمی استفاده می کنند توجه به جوانان‬ ‫خالق‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و پژوهش های معدنی‬ ‫اهمیت حیاتی دارد‪.‬‬ ‫درباره این موضوع که چقدر‬ ‫دانش بنیان ها مهم هستند و چقدر در کشور به انها بها‬ ‫می دهیم با کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پوشش ریسک استارت اپ ها ‬ ‫فرید دهقانی‬ ‫سیدرضا عظیمی‬ ‫فرید دهقانی‪ ،‬مدیرعامل صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی بابیان اینکه توس��عه بخش معدن‬ ‫ی عبور می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر در این‬ ‫از توس��عه فناور ‬ ‫مسیر گام برنداریم عمال حرکت میرا خواهد بود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬صندوق بیمه س��رمایه گذاری مدت زمانی است که‬ ‫یک سری کارکردها را به فعالیت خود اضافه کرده است‬ ‫تا در جهت رش��د دانش بنیان ها حرکت کند‪ .‬بررس��ی‬ ‫کردیم در ش��رایط فعلی رسوب فناوری در بخش معدن‬ ‫در ایران بس��یار ضعیف اس��ت و معدنکاری ایران سنتی‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که اگ��ر وارد فضای رقابتی‬ ‫ش��ویم با توجه به اینکه نرخ تمام ش��ده ما باال اس��ت در‬ ‫قیمت ها عمال شکس��ت می خوری��م‪ .‬بنابراین ما باید به‬ ‫رس��وب فن��اوری در بخش معدن بپردازیم که بخش��ی‬ ‫از ای��ن مهم از کانال ش��تاب دهنده ها و اس��تارت اپ ها‬ ‫عبور می کند‪ .‬مدیرعامل صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی درب��اره اقدامات صندوق در جهت‬ ‫رش��د اس��تارت اپ ها گفت‪ :‬در این رابط��ه ما با معاونت‬ ‫علمی‪-‬فن��اوری ریاس��ت جمه��وری و اس��تارت اپ ها‬ ‫تعامل برقرار کرده ایم‪ .‬قصد داریم برای س��رمایه گذاری‬ ‫معدنکاران در اس��تارت اپ ها دس��ت به پوشش ریسک‬ ‫بزنیم‪ .‬فرمولی طراحی شده برای اینکه بتوانیم دو بخش‬ ‫پ به عنوان‬ ‫معدن��کاری به عن��وان متقاضی و اس��تارت ا ‬ ‫تولید کنن��ده ایده را باهم مرتبط کنی��م‪ .‬دهقانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این روند مشکلی توسط معدنکار مطرح می شود‬ ‫ک��ه به��ره وری را کاهش می دهد اما ممکن اس��ت یک‬ ‫‹ ‹استارت اپ ها سفرای بخش معدن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وقت��ی بر اس��اس امارها به رش��د ظرفیت‬ ‫فوالد‪ ،‬اهن اس��فنجی و گندل��ه پی می بریم‬ ‫متوج��ه می ش��ویم ک��ه ظرفیت ای��ن مواد‬ ‫معدنی در کشور به ش��دت افزایش پیداکرده‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب رش��د تولید در این حوزه‬ ‫نس��بت به س��ال قب��ل افزای��ش دو برابری‬ ‫داشته است‪ .‬امس��ال هم پیش بینی می شود‬ ‫ظرفیت در ش��مش فوالد را افزایش دهیم و‬ ‫متناس��ب ب��ا ان در گندله و اهن اس��فنجی‬ ‫هم ظرفیت س��ازی خوب��ی را بتوانیم به عمل‬ ‫برس��انیم‪ .‬در این روند ایمیدرو س��عی کرده ‬ ‫ اس��ت به ایجاد ارزش افزوده کم��ک کرده و‬ ‫از ص��ادرات مواد معدنی خام جلوگیری کند‪.‬‬ ‫نگاه کلی برای اینکه به س��مت ارزش افزوده‬ ‫صنعت��ی و معدنی پیش برویم این اس��ت که‬ ‫از خام فروش��ی دوری کنیم‪ .‬جلوگیری از خام‬ ‫فروش��ی‪ ،‬زمینه های��ی را برای رش��د صنایع‬ ‫م��ادر در جه��ت رون��ق اقتصادی و توس��عه‬ ‫فراهم می کند‪ .‬خوشبختانه این مهم از سوی‬ ‫ایمیدرو و دیگر مس��ئوالن با جدیت پیگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬دراین بی��ن برخ��ی م��واد معدنی‬ ‫وجود دارند که ما هنوز نتوانس��ته ایم صنایع‬ ‫پایین دس��ت انه��ا را فعال و از انها اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬بنابراین در مورد خام فروشی می توانیم‬ ‫بگویی��م ان بخ��ش از مواد معدنی که قابلیت‬ ‫ف��راوری ی��ا تبدیل ب��ه ارزش اف��زوده باالتر‬ ‫در کش��ور ندارن��د را صادر می کنی��م‪ .‬درباره‬ ‫ع��وارض ‪۲۵‬درصدی نیز مطرح می ش��ود که‬ ‫یکی از اهداف‪ ،‬دوری از خام فروش��ی اس��ت‪.‬‬ ‫امار تولید نشان می دهد که کمبود کنسانتره‬ ‫در کش��ور‪ ،‬تولید گندله را مق��داری کاهش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬به این ترتی��ب موض��وع تامی��ن‬ ‫کنسانتره موردنیاز انها مسئله دار شده است؛‬ ‫بنابراین چنین عوارضی منطق خاص خود را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرید دهقانی‪ :‬در شرایط فعلی رسوب فناوری در بخش معدن در ایران‬ ‫بس��یار ضعیف اس��ت و معدنکاری ایران سنتی اس��ت‪ .‬با این شرایط اگر‬ ‫وارد فضای رقابتی شویم با توجه به اینکه نرخ تمام شده ما باال است‪ ،‬در‬ ‫قیمت ها عمال شکس��ت می خوریم؛ بنابراین ما باید به رس��وب فناوری در‬ ‫بخش معدن بپردازیم که بخش��ی از این مهم از کانال ش��تاب دهنده ها و‬ ‫استارت اپ ها عبور می کند‬ ‫ایده پ��رداز بتواند به حل ان کمک کند‪ .‬صندوق مطرح‬ ‫می کن��د که معدنکار پ��ول را پرداخت کند تا ایده پرداز‬ ‫کار کن��د و اگ��ر ایده ای مطرح نش��د و کار ان ش��رکت‬ ‫اس��تارت اپی به نتیجه نرسید ما به عنوان صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی بخش اعظم هزینه را‬ ‫به معدنکار پرداخت می کنیم‪ .‬در این شرایط هم از خلق‬ ‫ای��ده جدید حمای��ت می کنیم و هم کمک می کنیم که‬ ‫یک ایده به تجاری سازی برسد‪ .‬مدیرعامل صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در پاسخ به این سوال‬ ‫که معادن چقدر به ش��رکت های دانش بنیان نیاز دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انچه به ذهن می رس��د و از قدیمی ها و مهندسان‬ ‫بخش معدن می شنوم این است که معدنکاری ما نسبت‬ ‫به کش��ورهای معدن خیز توس��عه یافته به شدت فاصله‬ ‫گرفت��ه و درواق��ع فاصله فناوری زی��ادی دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫ب��رای اینکه ب��ا معدنکاری دنیا رقاب��ت کنیم عمال باید‬ ‫یا از اس��تارت اپ های داخلی کش��ور حمایت کنیم یا با‬ ‫ش��رکت های پیش��رو در فناوری ارتباط برقرار کنیم‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای اینکه این اتفاق در کشور بیفتد‪ ،‬مجبور‬ ‫هستیم به استفاده از فناوری روز در بخش معدن به ویژه‬ ‫فناوری های��ی که در حوزه ای ای تی وجود دارد و منجر‬ ‫به افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید می شود‪،‬‬ ‫اهمیت بدهیم‪ .‬به همین خاطر حمایت از استارت اپ ها‬ ‫نوعی حمایت از توس��عه بخش معدن در شرایط حاضر‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫سیدرضا عظیمی‪ ،‬مجری طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک مقیاس درباره اهمیت استارت اپ ها گفت‪:‬‬ ‫اینها شامل مجموعه فعالیت هایی هستند که تکرارپذیر و‬ ‫مقیاس پذیرند‪ .‬مهم ترین عامل برای رشد استارت اپ ها و‬ ‫ضرورت ان اطالع رسانی و ارتباط با توسعه جامعه معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬این مهم در کش��ورهای توس��عه یافته مورد توجه‬ ‫ش��رکت های بزرگ و باش��گاه های تخصص��ی قرارگرفته‬ ‫درحالی ک��ه متاس��فانه هن��وز در کش��ور م��ا جا نیفتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬مجری طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک مقی��اس بابی��ان اینکه این مه��م در بخش معدن‬ ‫مغفول مانده و خوب بر روی ان کار نش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تنه��ا موضوع��ی که می تواند جامع��ه معدنی ما را به‬ ‫لحاظ ارتباطی توس��عه دهد توجه به استارت اپ ها است‪.‬‬ ‫به همین دلیل پیش��نهاد دادیم که کافه معدن راه اندازی‬ ‫ش��ود تا بتوانیم فضایی را برای رش��د معدن فراهم کنیم‪.‬‬ ‫عظیم��ی با اش��اره به اهمی��ت ش��کل گیری کلوب های‬ ‫تخصص��ی ادامه داد‪ :‬یکی از اقدامات مهم در حوزه معدن‬ ‫توس��عه کلوب های تخصصی مربوط ب��ه بخش معدن به‬ ‫لحاظ فروش و بازاریابی‪ ،‬رش��د تکنولوژی و‪ ...‬اس��ت‪ .‬در‬ ‫این باره باید برای فرهنگ سازی به جامعه کمک کرد و از‬ ‫ایده ها و اطالعات تازه استقبال کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬گاهی‬ ‫تجهیز یک کارگاه می تواند در قالب یک شغل جدا بخش‬ ‫معدن را مدیریت کند‪ .‬به این ترتیب باید دانش و پژوهش‬ ‫را در بخش ه��ای مختلف معدن ازجمله بارگیری‪ ،‬باربری‬ ‫و‪ ...‬وارد کنیم و اینها جز در ارتباط با استارت اپ ها شکل‬ ‫نمی گیرند‪ .‬مجری طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقی��اس بابی��ان اینکه ما در زمین��ه فناوری های‬ ‫جانبی‪ ،‬هوشمندس��ازی‪ ،‬اطالع رسانی و ارتباطات بخش‬ ‫مع��دن خوب کارنکرده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��ایت هایی وجود‬ ‫دارد ک��ه در ان می ش��ود حرک��ت کامودیتی های بخش‬ ‫معدن در کشورهای مختلف دنیا را دید درحالی که عمال‬ ‫خیلی از ما به ان واقف نیس��تیم‪ .‬اینکه بدانیم بیش��ترین‬ ‫حرکت س��نگ اهن از چه کش��وری به چه کشوری است‬ ‫و باالتری��ن نرخ و کمترین تعرفه را کدام کش��ورها دارند‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫ستاد عملیاتی می خواهد‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫می گویند‬ ‫مگر ماهی جو می خورد که‬ ‫سهمیه نهاده می خواهید؟‬ ‫بررسی نقش مهم تحقیق و توسعه در تصاحب بازارهای بین المللی‬ ‫‹ ‹هزینه های میلیاردی که صرف می شود‬ ‫مدیر گ��روه پژوهش های فن��اوری و نواوری موسسه‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه تحقیق و‬ ‫توسع��ه یکی از ستون های اصلی زنجیره ارزش بسیاری‬ ‫از صنایع در دنیای امروز به شمار می رود و نقش پررنگی‬ ‫در تولید محصوالت رقابت پذیر ایفا می کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اهمی��ت این موضوع به حدی است که در برخی صنایع‬ ‫پیشرفته‪ ،‬شرکت ها بین ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬درصد درامد خود‬ ‫را ص��رف تحقی��ق و توسعه ک��رده و هزینه های ساالنه‬ ‫در ح��د چند میلی��ارد دالری را به ای��ن امر اختصاص‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل‪ ،‬زمانی ک��ه صحب��ت از تصاحب‬ ‫بازاره��ای بین المللی و رقابت ب��ا تولیدکنندگان سطح‬ ‫جهانی می ش��ود‪ ،‬باید به پشت پ��رده موفقیت انها نیز‬ ‫توج��ه کرد که یکی از ارکان ان‪ ،‬هزینه کرد در پژوهش‬ ‫و توسعه محصوالت نواورانه است‪.‬‬ ‫مسع��ود افشاری مف��رد در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به عن��وان نمونه‪ ،‬در حوزه بازاریابی بحثی با عنوان‬ ‫چرخ��ه عمر محصول وجود دارد که نشان می دهد یک‬ ‫محصول خاص در یک دوره زمانی به بازار معرفی شده‬ ‫ه نس��بت قابل قبولی در‬ ‫حتی شرکت ه��ای دانش بنیان که سطح ب ‬ ‫هزینه کرد تحقیق و توسعه دارند نیز موفقیت چشمگیری در زمینه‬ ‫صادرات نداشته اند‬ ‫و پ��س از مدتی نیز با طی کردن دوره های رشد و بلوغ‪،‬‬ ‫وارد دوره افول می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای اینک��ه بتوان ب��رای دوره افول‬ ‫محصوالت در ب��ازار جهانی اماده بود‪ ،‬الزم است بخش‬ ‫تحقی��ق و توسعه و بازاریابی سازم��ان از مدت ها پیش‬ ‫ب��ه فکر توسعه محصوالت جدید باشند‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫برای گوشی تلفن همراه که بازار پررقابتی است‪ ،‬برخی‬ ‫تولیدکنندگان برای ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۵‬سال اینده برنامه طراحی‬ ‫و تولید محص��والت جدید یا افزودن ویژگی های جدید‬ ‫به تولیدات خود را دارند‪ .‬یا شرکت های داروساز زیستی‬ ‫با هزین��ه ای افزون بر ی��ک میلی��ارد دالر و در بازه ای‬ ‫‪۱۳‬ساله‪ ،‬با پژوهش روی بیش از هزار مولکول می توانند‬ ‫به تولید یک داروی جدید دست‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫به گفته مدیر گ��روه پژوهش های فن��اوری و نواوری‬ ‫موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگان��ی‪ ،‬با توجه‬ ‫به این م��وارد‪ ،‬زمانی که بازاره��ای بین المللی مد نظر‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید رقیبان بین المللی و می��زان هزینه کرد انها‬ ‫در تحقیق و توسعه نیز مد نظر قرار گیرد و شرکت های‬ ‫توانمند ایران��ی نیز در راستای ارتق��ای توانمندی های‬ ‫تولی��دی و فناوران��ه خ��ود از طری��ق تقوی��ت مباحث‬ ‫پژوهشی و توسعه ای بکوشند‪.‬‬ ‫محص��والت دانش بنیان انجام دادی��م‪ ،‬مشاهده کردیم‬ ‫ک��ه باوجود ظرفیت های خوبی ک��ه در کشور به لحاظ‬ ‫تولید محصوالت فناورانه شکل گرفته است؛ هنوز توان‬ ‫صادراتی شرکت ها چندان رشد نکرده و از میان بیش از‬ ‫‪ ۴‬هزار شرک��ت دانش بنیان‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰‬شرکت تجربه‬ ‫صادراتی داشته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این موضوع نش��ان می دهد عالوه بر‬ ‫مباح��ث تحقیق و توسعه و تولی��د محصوالت نواورانه‪،‬‬ ‫عوام��ل دیگ��ری نی��ز در صادراتی ش��دن محصوالت‬ ‫ساخت ایران حائ��ز اهمیت هستند؛ به نحوی که حتی‬ ‫شرکت های دانش بنیان که سطح ب ه نسبت قابل قبولی‬ ‫در هزینه ک��رد تحقی��ق و توسع��ه دارند نی��ز موفقیت‬ ‫چشمگی��ری در زمینه ص��ادرات نداشته ان��د؛ بنابراین‬ ‫کمبودهای��ی همچون ضع��ف در توانمن��دی بازاریابی‬ ‫بین الملل��ی و مطالعات ب��ازار‪ ،‬کمبود بنی��ه مالی برای‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬نداشت��ن استاندارده��ای بین المللی‪ ،‬ضعف‬ ‫مهارت های مورد نیاز صادراتی مانند فنون مذاکره‪ ،‬زبان‬ ‫و‪ . ..‬کمبود اقدام های جمع��ی صادراتی و متصل نشدن‬ ‫شرکت های دانش بنیان تولی��دی به شرکت های بزرگ‬ ‫صنعتی و تج��اری برای قرارگیری محصول دانش بنیان‬ ‫در سب��د صادراتی انها؛ از مواردی هستند که باید برای‬ ‫توسعه صادرات مد نظر قرار گیرند‪.‬‬ ‫افشاری مف��رد ب��ا اشاره ب��ه کمبودهایی ک��ه در این‬ ‫حوزه داریم‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در پژوهشی که ما در موسسه‬ ‫مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگان��ی درب��اره صادرات‬ ‫«می دانی��د اوج درد کجاست؟ انجا که جوانان ما‪ ،‬به‬ ‫بهانه تحریم و شاید سوء مدیریت ها‪ ،‬دیگر کمتر رغبتی‬ ‫ب��ه تولید و حیات صادراتی خود دارند و بسیاری بر این‬ ‫‹ ‹کمبودهای موجود‬ ‫‹ ‹نیاز امروز «تحقیق‪ ،‬تحلیل و توسعه» است‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫صدای‬ ‫کارافرینان به‬ ‫جایی نمی رسد‬ ‫باورند که ش��رط حیات‪ ،‬یا مهاجرت است یا واردات‪ .‬ما‬ ‫بر این باوریم که برای گذار از چالش های کالن اقتصادی‬ ‫موجود‪ ،‬به ترکیبی از «عشق و عِرق و عقل» نیازمندیم‬ ‫ک��ه فقط ریشه در «کارافرینی به روش صادرات» دارد‪،‬‬ ‫مدلی موفق که ارزاوری و ممانعت از خروج ارز را هدف‬ ‫ق��رار داده است‪ .‬برهمی��ن اساس سلسل��ه کارگاه های‬ ‫اموزش��ی انگیزشی را بر پای��ه «تحقیق و توسعه نوین‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی ص��ادرات و الگوسازی درست»‪ ،‬تدوین و‬ ‫در ‪ ١٠‬گام‪ ،‬عملیات��ی کرده ایم‪ ،‬تا به جوان ترها فرصت‬ ‫نقش افرینی در عرص��ه بین الملل را بدهیم‪ .‬نقطه قوت‬ ‫ای��ن پویش مل��ی در این است که به م��وازات اموزش‬ ‫حرف��ه ای‪ ،‬بستری امن ب��رای شکوفایی تا جهانی شدن‬ ‫ایده های ناب صادراتی را در کنار خود دارد‪».‬‬ ‫اینها بخشی از گفته های یکی از صادرکنندگان ممتاز‬ ‫کشور در پویش ملی صادرات است؛ پویشی که با هدف‬ ‫توسعه صادرات راه اندازی شده است و تاکنون نیز خوش‬ ‫درخشید ه است‪ .‬نکته مهمی که این کارافرین ایرانی به‬ ‫ان اش��اره می کند‪ ،‬تغییر عبارت تحقیق و توسعه است‪.‬‬ ‫او معتقد است در شرایط کنونی باید تحلیل را هم پس‬ ‫از پژوهش وارد عرصه مطالعات و بررسی ها کرد‪.‬‬ ‫محمدامی��ن حاج کاظمی��ان از صادرکنندگان مطرح‬ ‫خشکب��ار ایران درباره نقش تحقیق و توسعه در تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر قرار است هر اتفاق��ی در فضای کسب و کار‬ ‫و کارافرین��ی کشور رخ ده��د باید بر مبنای «تحقیق و‬ ‫توسعه» یا «تحقیق و تحلیل بازار هدف» باشد‪.‬‬ ‫او در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه عمر‬ ‫صادرات‪ ،‬تولی��د و کسب وکار سنتی تمام شده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اینکه بگوییم چ��ون سالیان سال محصولی تولید‬ ‫ش��ده و بازار مصرف خ��ود را داشته‪ ،‬پس باید همچنان‬ ‫ای��ن محصول را تولید کنیم‪ ،‬به طور قطع یک استراتژی‬ ‫اشتباه است‪.‬‬ ‫حاج کاظمیان ادامه داد‪ :‬حتی در جهان امروز بسیاری‬ ‫از تولیدکنندگ��ان در اوج ف��روش محصول خود برنامه‬ ‫تولید سال های اینده را ه��م چیده اند؛ یعنی اگر امروز‬ ‫ایف��ون ‪ ۱۱‬در بهترین حالت فروش می کند باید بدانید‬ ‫ک��ه این شرکت محصول س��ال اینده و سال بعد را هم‬ ‫طراحی کرده اند‪.‬‬ ‫این صادرکننده نمونه کشور گفت‪ :‬منظور از تحقیق و‬ ‫توسع��ه فقط نیازسنجی اینده خریدار نیست‪ ،‬بلکه باید‬ ‫اشراف کامل به تمام حلقه های مرتبط با زنجیره تامین‬ ‫داشت��ه باشیم‪ .‬به بیان بهتر ملزومات تولید و مواد اولیه‬ ‫و‪ ...‬نی��از به مطالعه دارند که فق��ط در پژوهش خالصه‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امروزه دیگر بحث «تحقیق و توسعه»‬ ‫مطرح نیست‪ ،‬بلکه «تحقیق‪ ،‬تحلیل و توسعه» باید مد‬ ‫نظر ق��رار بگیرد و تحلیل را پ��س از پژوهش در پیش‬ ‫بگیریم‪ .‬ام��روز پژوهش با هدف توسعه انجام نمی شود‪،‬‬ ‫بلکه تحقیق می کنیم تا مجموعه متفکر متدبری تحلیل‬ ‫را به درست��ی انجام دهد‪ .‬اگ��ر داده هایی که جمع اوری‬ ‫کردی��م از سوی یک گ��روه غیرهوشمند و غیرحرفه ای‬ ‫تحلیل ش��ود‪ ،‬قطع ب��ه یقین به توسعه ه��م نخواهیم‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫رضا سواری‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسعود افشاری مفرد‬ ‫محمد امین حاج کاظمیان‬ ‫زمانی ک��ه قیمت ه��ا متع��ادل و کمترین‬ ‫حاشیه سود در بازار برای تولیدکنندگان مرغ‬ ‫فراهم می ش��ود‪ ،‬دولت دخالت کرده و بازار را‬ ‫برهم می ریزد‪ .‬متاسفانه م��رغ تبدیل به یک‬ ‫کاالی سیاس��ی در کشور ما شده که همیشه‬ ‫باید کمت��ر از نرخ تمام شده به مصرف کننده‬ ‫برس��د‪ .‬اکن��ون که نرخ مرغ ب��ه سقف ‪۸‬هزار‬ ‫توم��ان رسیده‪ ،‬تولیدکنندگ��ان در هر کیلو‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تومان ضرر می کنند و دولت هم هیچ‬ ‫تمهیدی برای مشکل تولیدکنندگان در نظر‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫درحالی که اگر دول��ت در مکانیسم عرضه‬ ‫و تقاض��ا دس��ت نب��رد و قیمت ه��ا را تغییر‬ ‫نده��د‪ ،‬عالوه ب��ر تعادل ب��ازار‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫هم می تواند از کاالی با کیفیت بهتر استفاده‬ ‫کند‪ .‬دولت در شرایطی با قیمت گذاری عرصه‬ ‫را ب��ر تولید سخت کرده ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫ناچار هستن��د از تسهیالت بانکی با سود ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد استف��اده کنند‪ .‬با دخالت دولت‬ ‫امکان برنامه ری��زی از تولیدکننده سلب شده‬ ‫اس��ت‪ .‬انتظار ما این است که دولت مثل همه‬ ‫دولت های دیگ��ر به عرضه و تقاض��ا در بازار‬ ‫احترام بگذارد‪.‬‬ ‫کارافرین��ی در برهه کنون��ی بسیار سخت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ص��دای کارافرینان ب��ه جایی‬ ‫نمی رس��د و کسی از انه��ا حمایت نمی کند‪.‬‬ ‫حمایت ه��ا هم��ه در اندازه شع��ار باقی مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند تشکل ه��ا در بخش خصوصی‬ ‫فعاالن��ه ک��ار را پیگیری می کنن��د اما دولت‬ ‫بهایی به انها نمی دهد‪ .‬ما به عنوان کارافرینان‬ ‫کشور مشاورانی رایگ��ان برای دولت هستیم‬ ‫ک��ه می توانیم به کشور خدم��ت کنیم‪ .‬بدون‬ ‫مشورت از مش��اوران متخصص‪ ،‬تصمیم های‬ ‫غیرتخصص��ی بسی��اری در کش��ور ب��ه اجرا‬ ‫گذاشته شده و به دود ان به چشم همه رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫من به عن��وان تولیدکننده نمونه‪ ۱۲ ،‬بار در‬ ‫کشور برگزیده شدم و ‪ ۳۸۲‬لوح دارم اما لوح‬ ‫ب��ه چه درد ما می خورد‪ .‬ای��ن ارزش گذاری و‬ ‫ارزش شناسی م��ورد احترام اس��ت اما کافی‬ ‫نیست‪ .‬باید در کن��ار قدردانی از کارافرینان‪،‬‬ ‫صدای انها را شنید‪ .‬اینک��ه ما در بدنه تولید‬ ‫و در جامع��ه کارافرین��ی مشک�لات را فریاد‬ ‫می زنی��م به ای��ن دلیل است که نظ��ر ما در‬ ‫امور اقتص��ادی داخل نشده اس��ت‪ .‬فراموش‬ ‫نکنی��م که براساس گفته رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫م��ا سربازان جبهه اقتص��اد و ایثارگر هستیم‬ ‫ک��ه باید در مقابل جه��ان بایستیم‪ .‬استقالل‬ ‫کارافرین‪ ،‬استق�لال کشور است‪ .‬همه تالش‬ ‫ما هم ایستادن روی پ��ای خودمان است‪ ،‬به‬ ‫شرطی که از ما حمایت شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدرضا مودودی‪ -‬کارشناس‬ ‫تج�ارت خارج�ی ‪ :‬در جن��گ‬ ‫اقتص��ادی و تحریم ه��ای سال های‬ ‫گذشت��ه (از‪ ۱۳۹۰‬ت��ا ام��روز)‪،‬‬ ‫بحران ه��ای ارزی در حالی منجر به‬ ‫تشدید رک��ود و تورم افسارگسیخته‬ ‫در اقتص��اد کش��ور شده اند که فقط‬ ‫‪ ۱۵‬درص��د اقالم مصرفی خانوارها منش��اء ارزی دارند‪ .‬با این‬ ‫وص��ف اث��ار و پیامده��ای تکانه های ارزی ‪ ۱۰‬س��ال گذشته‬ ‫متاسفان��ه بیشتری��ن تاثیر را بر سفره ه��ای معیشتی مردم و‬ ‫درامد مشاغل خرد و کوچک گذاشته است‪.‬‬ ‫در ط��ول سال ه��ای گذشت��ه اگرچه درامده��ای نفتی‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬درص��د تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل‬ ‫می دادن��د و حدود نیمی از صادرات کشور و نزدیک به ‪۴۰‬‬ ‫درص��د درامد دولت نیز (در شرایط معمولی و نه در دوران‬ ‫تحری��م) به نفت و مشتق��ات ان وابسته ب��ود‪ ،‬اما کاهش‬ ‫درامده��ای نفتی در کن��ار فقدان برنامه ه��ای منسجم و‬ ‫گام به گام ب��رای شکل گیری اقتصاد ب��دون نفت‪ ،‬گویای‬ ‫این واقعیت هستند که هی��چ دولتی به طور جدی کاهش‬ ‫وابستگی به درامدهای نفتی را تعقیب نکرده و هنوز میزان‬ ‫تاثیر منفی و عمق اسیب ناشی از کاهش درامدهای نفتی‬ ‫بر شاخص های کالن اقتصاد کشور زیاد و خطرناک است‪.‬‬ ‫به ویژه اینک��ه درامد نفتی ساالنه کش��ور که حدود ‪۶۷‬‬ ‫میلی��ارد دالر براورد می ش��ده‪ ،‬در اخری��ن دور تحریم ها‬ ‫به ش��دت کاه��ش پیدا ک��رده و به دو سوم می��زان مشابه‬ ‫گذشت��ه (و حت��ی کمتر) رسی��ده و به نظ��ر می رسد این‬ ‫شرایط ب��رای چند سال اینده نیز همچن��ان تداوم داشته‬ ‫باش��د‪ .‬این در حالی است که متاسفان��ه خالهای بسیاری‬ ‫هنوز ب��رای جبران اسیب های گذشته و یافتن راه حل های‬ ‫بلندم��دت جایگزین‪ ،‬احساس می ش��ود و امارهای تجارت‬ ‫غفلت های تاریخی در جنگ اقتصادی‬ ‫ّ‬ ‫لذات واردات!‬ ‫خارج��ی کشور‪ ،‬گویای انحطاط و انح��راف شدید دولت ها‬ ‫در پی��روی از سیاست ه��ای ک�لان و برنامه های توسعه ای‬ ‫مصوب در قالب اسناد باالدستی و چشم انداز ابالغ شده که‬ ‫موج��ب اُفت و اسیب شاخص های کالن اقتصادی (باوجود‬ ‫مزیت های بسیار طبیعی و خدادادی) شده است‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬از جمله دیگر غفلت های تاریخی بزرگ‬ ‫و گذشت ناپذی��ر در مدیری��ت اقتصادی کش��ور‪ ،‬اطالعاتی‬ ‫است که به تازگی دفتر پژوهش های اقتصادی و توسعه اتاق‬ ‫بازرگان��ی مشهد با استناد به امارهای رسمی بانک مرکزی‬ ‫و گمرک ایران منتشر کرده که بی شک باعث تاسف و درد‬ ‫و افسوس بسیار اس��ت‪ .‬براساس این مطالعات تحلیلی‪ ،‬در‬ ‫طول سال های ‪ ۱۳۳۸‬تا ‪ ،۱۳۹۶‬درامد ارزی کشور از محل‬ ‫فروش فراورده های نفتی‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و صادرات کاال و‬ ‫خدمات (خدمات فنی مهندسی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬اعزام نیروی‬ ‫ک��ار و‪ )...‬حدود ‪ ۲۰۴۰‬میلی��ارد دالر براورد شده است که‬ ‫فقط سهم ‪ ۳‬دهه گذشته (از سال ‪ ۶۸‬که شروع برنامه اول‬ ‫توسع��ه بوده تا پایان سال ‪ )۹۶‬با درامدی افزون بر ‪۱۷۱۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر‪ ،‬حدود ‪ ۸۴‬درصد ک��ل درامدهای کشور در‬ ‫این ‪ ۶‬دهه بوده اس��ت‪ .‬درامدی ارمانی و سرشار که البته‬ ‫هیچ گاه موجب رشد شاخص های اقتصادی و توسعه پایدار‬ ‫کش��ور نشد و همچنان ایران در زم��ره کشورهای در حال‬ ‫توسعه به شمار می رود‪.‬‬ ‫اگر بخواهی��م مقایسه ای تطبیقی ب��رای درک بهتر این‬ ‫ام��ار داشته باشیم کافی است به اقتصاد چین اشاره کنیم‬ ‫ک��ه ازس��ال ‪ ۱۹۷۸‬ت��ا ‪( ۱۹۹۶‬حدود ‪ ۱۸‬س��ال) از محل‬ ‫استقراض و جذب سرمایه خارجی‪ ،‬فقط ‪ ۳۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫به اقتصاد کم رمق خود تزریق کرد و با اتخاذ سیاست های‬ ‫هوشمندانه‪ ،‬اعمال انضباط مالی‪ ،‬تقویت مدیریت حرفه ای‬ ‫و هدف گ��ذاری درست نه تنها توانست ‪ ۲۲۵‬میلیون شغل‬ ‫مول��د ایجاد کند‪ ،‬بلکه پایه های اقتصادی را بنا گذاشت که‬ ‫بع��د از نیم ق��رن توانسته ‪ ۲۴۰۰‬میلی��ارد دالر صادرات و‬ ‫حدود ‪ ۹۰۰‬میلیارد دالر تراز تجاری مثبت را کسب کند و‬ ‫بر قله تجارت جهان تکیه بزند‪ .‬این در حالی است که چین‬ ‫برای این تحول بزرگ فق��ط به یک هفتم درامد ارزی این‬ ‫‪ ۶‬ده��ه ایران و کمتر از یک سوم زمان صرف شده در این‬ ‫ب��ازه زمانی نیاز داشت‪ ،‬تا اقتصاد خود را بازسازی‪ ،‬مقاوم و‬ ‫توسعه گرا سازد؛ اما اقتصاد ایران با ‪ ۷‬برابر منابع بیشتر‪ ،‬نه‬ ‫معادل یک هفتم چین شغل جدید و نه محصول صادراتی‬ ‫و بستر توسعه فراهم کرده است!‬ ‫پس به واقع این منابع صرف چه چیزی شده که از تولید‬ ‫و ص��ادرات و توسعه مهم تر بوده است؟! متاسفانه پاسخ در‬ ‫واردات است!‬ ‫مطالعات همین دفتر نشان داده فقط در سال های ‪۱۳۵۲‬‬ ‫ت��ا سال ‪ ۱۳۹۶‬ح��دود ‪ ۱۷۱۳‬میلی��ارد دالر از کل درامد‬ ‫ارزی کش��ور ص��رف واردات انواع ک��اال و خدمات و نیز ارز‬ ‫مورد نیاز مسافرت های شخصی مردم شده است؛ به عبارت‬ ‫دیگر یکی از بزرگ ترین فرصت های طالیی در تاریخ کشور‬ ‫که می توانس��ت در خدمت نوسازی بنیاده��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫بهسازی زیرساخت ه��ای کشور‪ ،‬تکمیل زنجیره های ارزش‬ ‫و ایج��اد واحدهای بزرگ با مقی��اس جهانی‪ ،‬قرار گیرد‪ ،‬نه‬ ‫فق��ط بیهوده از دست رفت‪ ،‬بلکه منابع ارزی ارزشمند این‬ ‫سال ها نصیب جیب واردکنندگانی شد که در این سال ها‪،‬‬ ‫به تدریج فربه و فربه تر شده و به مرور تبدیل به بزرگ ترین‬ ‫قدرت بازدارنده عوامل توسعه صنعتی و عامل تحدیدکننده‬ ‫گسترش حوزه نفوذ بازارهای صادراتی کشور شدند و جالب‬ ‫است بدانیم گرچه در این مدت حدود ‪ ۱۳۰۳‬میلیارد دالر‬ ‫ب��رای واردات انواع ک��اال (لوکس‪ ،‬مصرف��ی‪ ،‬سرمایه ای و‬ ‫واسط��ه ای) و ‪ ۶۶‬میلیارد دالر ب��رای واردات مواد سوختی‬ ‫(مانند بنزین) هزینه شد‪ ،‬ام��ا فقط سهم منابعی که برای‬ ‫اع��زام گردشگر به خارج هزینه ش��ده حدود ‪ ۳۳۴‬میلیارد‬ ‫دالر براورد شده که به طور تقریبی معادل همان بودجه ای‬ ‫است که اقتصاد چین را متحول و شکوفا کرد!‬ ‫و ب��از نکته جالب تر (و البته دردناک تر) که شاید در این‬ ‫ام��ار نهفته باشد‪ ،‬ای��ن است که ح��دود ‪ ۶۲‬درصد از این‬ ‫منابعی که صرف واردات شده فقط مربوط به بازه زمانی ‪۱۳‬‬ ‫سال گذشته یعنی ‪ ۱۳۸۳‬تا ‪ ۱۳۹۶‬است که حدود ‪۱۰۵۴‬‬ ‫میلیارد دالر براورد شده و متاسفانه صرف واردات انواع کاال‬ ‫و سفرهای گردشگری و نیز اداری و تجاری شده است! این‬ ‫در حال��ی است که سهم بنیان های اقتصادی‪ ،‬زیرساخت ها‬ ‫و پروژه هایی که باید منجر به شکل گیری صنایع رقابتی با‬ ‫ظرفیت صادراتی و ایجاد و تکمیل زنجیره های ارزش برای‬ ‫خطوط تولی��دی محصوالت استراتژیک می شدند‪ ،‬ناچیز و‬ ‫مدیری��ت ناش��ده توزیع شدند و بسی��اری از منابع نیز زیر‬ ‫ل��وای پروژه های زودب��ازده‪ ،‬حیف و میل شدند و گرچه در‬ ‫ای��ن سال ها همواره سهم واردات مواد اولیه‪ ،‬ماشین االت و‬ ‫اقالم واسطه ای و سرمایه ای بیش از اقالم مصرفی بوده اند‪،‬‬ ‫ام��ا اثر این واردات همواره باعث تعمیق وابستگی به خارج‬ ‫شده و هنوز هم تولیدات مهم داخلی‪ ،‬بدون واردات‪ ،‬اسیب‬ ‫پذیر و ناقص هستند و ما سال هاست بعد از توسعه صنایع‬ ‫پتروشیمی و ف��والد‪ ،‬نتوانسته ایم صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫را رش��د و توسعه دهیم‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬تعداد محصوالت‬ ‫استراتژیک��ی که وابستگی انها به زنجی��ره تامین وارداتی‪،‬‬ ‫صف��ر باشد‪ ،‬بسی��ار اندک است؛ و متاسفان��ه حتی راهبرد‬ ‫ایج��اد صندوق توسعه ملی و حس��اب ذخیره ارزی کشور‬ ‫نیز که با هدف توسعه صنایع رقابتی و کاهش اثرات منفی‬ ‫ناشی از تکانه های نرخ نفت و نوسان های نرخ ارز در اقتصاد‬ ‫کشور تشکیل شدند نیز نتوانستند نقش و رسالت راهبردی‬ ‫خ��ود را به ویژه در سال های��ی که اقتصاد ایران دچار زلزله‬ ‫ی ارزی ش��د‪ ،‬به طور کامل و شایست��ه ایفا کنند و همین‬ ‫نقیص��ه و سلسله غفلت های زنجی��روار موجب شده تا نرخ‬ ‫رش��د اقتصادی کشور در نیم قرن گذشته متاسفانه از ‪۲.۵‬‬ ‫درصد (به طور متوسط) فراتر نرفته و در شرایط تحریم اُفت‬ ‫شدی��دی را نیز تجربه کند‪ .‬این در حالی است که متوسط‬ ‫نرخ رشد تورم در این سال ها حدود ‪ ۱۸.۵‬درصد بوده است‬ ‫(البت��ه به استثنای سال ‪ ۱۳۹۷‬که در این مطالعات منظور‬ ‫نشده اند)‬ ‫غفلتی ک��ه نشان می ده��د چگون��ه بزرگ ترین فرصت‬ ‫پوست ان��دازی و بازسازی اقتصاد ای��ران برای تبدیل شدن‬ ‫ب��ه یک پدیده جدید در اقتصاد جهانی‪ ،‬مبتال به روزمرگی‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬خمودگ��ی تولی��د و ترویج فرهن��گ مصرفی و‬ ‫روحیه اشرافی گری شد که با شان و ارمان های این ملت‪،‬‬ ‫فاصله ای بسیار دارد؛ و به تدریج با کاهش درامدهای نفتی‬ ‫نه تنها عوارض ضعف تولیدات ب��ا ارزش افزوده‪ ،‬محصوالت‬ ‫دانش بنیان و رقابت پذی��ر و اقتصادی کم رمق برای جامعه‬ ‫باق��ی مانده است‪ ،‬بلکه ای��ن موقعیت‪ ،‬فقط بهشتی جذاب‬ ‫را نصی��ب واردکنندگان��ی کرده ک��ه هنوز اقتص��اد بیمار‬ ‫ای��ران برای تامی��ن نیازه��ای بی پایانش به انه��ا نیازمند‬ ‫است!‬ ‫دیدگاه‬ ‫ای��ران اگرچه در بخش تولی��د ضعف هایی دارد و به‬ ‫چندی��ن و چند دلی��ل نمی تواند همپ��ای رقیبان خود‬ ‫پی��ش برود‪ ،‬ام��ا در بعد صادراتی ظرفی��ت خوبی دارد‬ ‫ک��ه متاسفانه بهره خوب��ی از ان نبرده اس��ت‪ .‬توانایی‬ ‫صادرات��ی ایران به دلیل کیفی��ت و مزیت های موجود با‬ ‫مولفه ه��ای مه��م تحقیق و توسع��ه و دانش و پژوهش‬ ‫گسترده تر می ش��ود اما به دلیل نبود یک نظام بازاریابی‬ ‫و بازرگان��ی مناس��ب و کارا‪ ،‬نتوانست��ه به خوبی توسعه‬ ‫یاب��د‪ .‬اگر در واحدهای گوناگ��ون تجاری‪ ،‬پژوهش های‬ ‫استراتژیک بازار جاری و ساری باشد می توان به رشد و‬ ‫توسعه در بازارهای جهانی نزدیک شد‪ .‬هرچند به گفته‬ ‫برخ��ی کارشناسان تحلیل را بای��د به مولفه «تحقیق و‬ ‫توسعه» اضافه کنیم و پس از پژوهش به تحلیل موضوع‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬ب��ا توجه به جهانی ش��دن و افزایش‬ ‫سط��ح رقابت ه��ا از سطح مل��ی به سط��ح بین المللی‪،‬‬ ‫شرکت ها ب��رای پیشبرد فروش خود نی��از به بازاریابی‬ ‫بین المللی و برای موفقیت در این بخش‪ ،‬نیاز به کسب‬ ‫مزیت ه��ای تجاری دارند که واحد های تحقیق و توسعه‬ ‫یا همان«‪ »R&D‬با فعالیت های علمی و پژوهشی خود‬ ‫باعث توسعه محصوالت جدید و متمایز از رقیبان شده و‬ ‫در سطح بین الملل‪ ،‬سبب پیشتازی شرکت ها می شوند‪.‬‬ ‫همچنین فعالیت های تحقی��ق و توسعه از ارکان اصلی‬ ‫شرکت ه��ا ب��رای بازاریابی بین الملل ب��وده و تبدیل به‬ ‫الزامی برای شرکت های امروزی شده است که شرکت ها‬ ‫هم��واره باید روی توسعه محصول خود از طریق کسب‬ ‫نواوری و فن��اوری جدید که در قلب واحدهای تحقیق‬ ‫و توسع��ه انجام می شود‪ ،‬سرمایه گذاری کنند‪ .‬به عبارت‬ ‫بهتر‪ ،‬می توان ب��ا استفاده از فاکتور «تحقیق و توسعه»‬ ‫بازاره��ای جهانی را تصاحب ک��رد و حرفی برای گفتن‬ ‫داش��ت‪ .‬در تجارت امروز‪ ،‬بی تحقی��ق و تحلیل توسعه‬ ‫پیش رفتن مانند قدم برداشتن در تاریکی است‪.‬‬ ‫تجارت در تـاریکی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫دیدگاه‬ ‫توسعه صادرات ستاد عملیاتی می خواهد‬ ‫ثروت و قدرت‬ ‫در معرض فساد‬ ‫حس��ن عاب��دی‬ ‫ جعفری‪ ،‬عضو پیشین‬ ‫هی��ات نماین��دگان‬ ‫اتاق ته��ران می گوید‬ ‫بحث مبارزه با فس��اد‬ ‫موض��وع ی��ک بخش‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه همه ابعاد‬ ‫و اجزاء کشور باید درگیر مبارزه با فساد شوند‬ ‫تا کش��ور از این چالش��ی که ایجاد شده‪ ،‬عبور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت یک��ی از بخش های مهم‬ ‫ک��ه باید در مبارزه با فس��اد جدی باش��د‪،‬‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ .‬بخ��ش خصوصی‬ ‫ازانجایی که با ثروت سروکار دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫مس��تعد بروز فساد باش��د همان طوری که‬ ‫دولت که باقدرت سروکار دارد‪ ،‬زمینه های‬ ‫درگیری با فساد را دارد‪.‬‬ ‫عاب��دی جعفری تصریح ک��رد‪ :‬البته این‬ ‫دو بخش که می توانند درگیر فس��اد شوند‪،‬‬ ‫درواقع خودش��ان بخش مهم��ی از راه حل‬ ‫مبارزه با فساد هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬عابدی جعف��ری ادام��ه داد‪ :‬م��ا‬ ‫نمی توانی��م در بخ��ش خصوصی س�لامت‬ ‫ایج��اد کنیم مگر اینکه اجزاء و ارکان خود‬ ‫ای��ن بخ��ش ورود کنن��د و در این بخش‬ ‫س�لامت را به وجود بیاورند و ان را تقویت‬ ‫کنن��د؛ بنابراین ورود بخ��ش خصوصی به‬ ‫موضوع مبارزه با فساد و سالمت اقتصادی‬ ‫واداری در کش��ور یک امر ناگزیر اس��ت و‬ ‫اگر این مهم از سوی بخش خصوصی اتفاق‬ ‫نیفتد اجزاء مهمی از مبارزه با فساد زمین‬ ‫خواه��د ماند و در عمل مبارزه با فس��اد به‬ ‫نقطه مطلوب نخواهد رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه همین دلیل در ‪۴‬س��ال‬ ‫گذش��ته ات��اق بازرگان��ی ته��ران به عنوان‬ ‫نماینده فعاالن بخش خصوصی و تشکل های‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و به نمایندگ��ی از اتاق‬ ‫ایران اقدام ه��ای گوناگونی در راه مبارزه با‬ ‫فساد انجام داد و فرهنگ سازی هایی انجام‬ ‫شد‪ ،‬ازجمله بزرگداشت روز جهانی مبارزه‬ ‫با فس��اد که دیروز پنجمین همایش ان با‬ ‫ش��رایط بس��یار خوب برگزار شد و هرسال‬ ‫نس��بت به س��ال های قب��ل با اس��تقبال و‬ ‫رشد بیشتری از س��وی بخش خصوصی و‬ ‫مسئوالن روبه رو می شود‪.‬‬ ‫این عضو پیش��ین هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران گفت‪ :‬یک��ی از کارهایی‬ ‫که در روز جهانی مبارزه با فس��اد می توان‬ ‫انجام داد و هرسال هم ادامه پیدا کند این‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی به طور رسمی از‬ ‫طریق اتاق‪ ،‬تشکل ها و‪ ...‬اعالم کند که من‬ ‫چه کارهایی را انجام داده ام و چه برنامه هایی‬ ‫برای مبارزه با فساد داشته ام و چقدر از انها‬ ‫اجرایی ش��ده است و همچنین برنامه خود‬ ‫و اولویت های��ش را برای س��ال اینده اعالم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عابدی جعفری در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که مهم ترین برنامه ای که بخش خصوصی‬ ‫برای مبارزه با فس��اد در س��ال اینده باید‬ ‫انجام دهد‪ ،‬چیس��ت‪ ،‬می گوی��د‪ :‬مهم ترین‬ ‫برنامه ای که هرس��ال بای��د انجام دهد این‬ ‫اس��ت که از خود شروع کند و مراقب باشد‬ ‫که درگیر فساد نشود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ای��ن عض��و پیش��ین هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هر بخشی‬ ‫ک��ه ورود می کن��د ب��ه موضوع مب��ارزه با‬ ‫فس��اد نخس��تین اقدام��ی که بای��د انجام‬ ‫ده��د و همیش��ه ان را پای��ش کن��د این‬ ‫اس��ت که درگیر فساد نش��ود و جلوی این‬ ‫مه��م را بگی��رد و مبارزه را از خود ش��روع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬هیچ بخش��ی نمی تواند‬ ‫اعالم مبارزه با فساد کند مگر اینکه اول از‬ ‫خودش ش��روع کند و اتاق بازرگانی تهران‬ ‫همیشه در همین جهت حرکت کرده است‬ ‫و ط��رح بنگاه س��الم را اجرای��ی کرد و به‬ ‫نتیجه رساند‪.‬‬ ‫عابدی جعف��ری تاکید کرد‪ :‬به نظرم کار‬ ‫مهمی که امسال اتاق های بازرگانی سراسر‬ ‫کش��ور باید انجام دهند‪ ،‬اجرای طرح اتاق‬ ‫سالم است؛ بنابراین تقویت اتاق ها در حوزه‬ ‫س�لامت اقتصادی و اداری نیازمند طرحی‬ ‫اس��ت که به عنوان اتاق‪  ‬سالم قلمداد شده‬ ‫است و در راهبرد کلی اتاق ها هم دیده شده‬ ‫و در سال های گذشته مقدمات این موضوع‬ ‫انجام ش��ده اس��ت و حاال زمان ان رسیده‬ ‫که طرح اتاق س��الم کلید بخورد و با توجه‬ ‫به تحوالت موقعیت بسیار خوبی برای این‬ ‫مهم وجود دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫هم اکنون‬ ‫کشور‬ ‫صادرکننده‬ ‫تعداد محدودی‬ ‫از کاالها به‬ ‫تعداد محدودی‬ ‫از بازارها‬ ‫است که بر‬ ‫این اساس‪،‬‬ ‫تالش شده‬ ‫عالوه بر اینکه‬ ‫تمرکز صادرات‬ ‫را از چند‬ ‫کشور محدود‬ ‫برداریم‪،‬‬ ‫تعداد کاالهای‬ ‫صادراتی را‬ ‫متنوع کنیم‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در امور‬ ‫بازرگانی گفت‪ :‬برای رس��یدن به اه��داف صادراتی‬ ‫باید صادرات م��واد اولیه به صادرات محصول نهایی‬ ‫ب��ا ارزش افزوده باالتر تبدیل ش��ود ک��ه راهبرد ان‬ ‫تنوع س��ازی در ‪ ۳‬حوزه کاالیی‪ ،‬کشوری و بنگاهی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی با تاکید‬ ‫بر ضرورت توجه به توس��عه ص��ادرات غیرنفتی در‬ ‫ش��رایط جنگ اقتص��ادی گفت‪ :‬در ش��رایط جنگ‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تولیدکنن��دگان س��ربازان خ��ط مقدم‬ ‫جبه��ه بوده و صادرکنندگان به عنوان خط ش��کنان‪،‬‬ ‫به نوع��ی ب��ار حفظ اش��تغال و اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫خال��ی واحدهای تولیدی‪ ،‬ب��ر دوش صادرکنندگان‬ ‫اس��ت؛ بنابرای��ن باید تمام توجه خ��ود را برای رفع‬ ‫موانع صادراتی و تس��هیل امور برای صادرکنندگان‬ ‫معطوف کرد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪:‬‬ ‫ضرورت توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی از چند منظر‬ ‫قابل بررسی اس��ت‪ ،‬به این معنا که بخش عمده ای‬ ‫از اتکای کش��ور به منظ��ور تامین نیازهای ارزی‪ ،‬به‬ ‫صادرات اس��ت و این موضوع‪ ،‬بر هیچ کس پوشیده‬ ‫نیس��ت؛ بنابراین امروز صادرات ب��ه یکی از مباحث‬ ‫مهم و راهبردی برای کشور تبدیل شده که در عین‬ ‫حال‪ ،‬به دلیل کاهش سطح فروش نفت و درامدهای‬ ‫نفتی‪ ،‬یک الزام نیز به شمار می رود‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در امور‬ ‫بازرگانی اظهار کرد‪ :‬به تناس��ب کاری که در حوزه‬ ‫بازرگان��ی داخلی در حال انجام بوده و در قالب یک‬ ‫س��تاد عملیاتی‪ ،‬موضوع های مرتب��ط با تنظیم بازار‬ ‫داخل��ی به ط��ور هفتگی رصد ش��ده و اولویت بندی‬ ‫می ش��ود در حال تدارک کارگروه توسعه صادرات و‬ ‫س��تاد عملیاتی مرتبط با ان‪ ،‬هس��تیم تا با توجه به‬ ‫اصل ‪ ۱۲۷‬قانون اساسی‪ ،‬اختیار در این حوزه به وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تفویض شود و شورای عالی‬ ‫صادرات فق��ط درباره مس��ائل کالن تصمیم گیری‬ ‫ک��رده و در عین ح��ال‪ ،‬کارگروه توس��عه صادرات‬ ‫به ط��ور اجرایی و عملیاتی و در قالب نشس��ت های‬ ‫هفتگی‪ ،‬مس��ائل و مش��کالت مبتال به ص��ادرات را‬ ‫م��ورد بحث ق��رار داده و در ب��اره ان تصمیم گیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫م��درس خیابان��ی درب��اره بازگش��ت مالی��ات‬ ‫ارزش اف��زوده صادرکنندگان نیز گفت‪ :‬تاکید وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ان است که باید تفاوتی در‬ ‫رفتارها و سیاس��ت های تجاری بین صادرکنندگان‬ ‫شناس��نامه دار و اولوی��ت دار و برت��ر خود با س��ایر‬ ‫صادرکنندگان باش��د‪ ،‬بنابراین ت�لاش داریم به طور‬ ‫مث��ال‪ ،‬در ح��وزه بازگش��ت مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫صادرات‪ ،‬برای این دسته از صادرکنندگان براساس‬ ‫مر قانون‪ ،‬مالیات ارزش افزوده صادرات را حداکثر در‬ ‫یک ماه‪ ،‬مسترد کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اکنون س��ازمان ام��ور مالیاتی و بانک‬ ‫مرکزی مالیات ارزش افزوده را با تاخیر برمی گردانند‪،‬‬ ‫به ویژه اینکه اکنون که کش��ور به ارز صادرکنندگان‬ ‫عض��و ات��اق بازرگان��ی ته��ران معتق��د اس��ت یک��ی از‬ ‫اصلی تری��ن دالی��ل کاه��ش رش��د اقتصادی و مش��کالتی‬ ‫ک��ه ب��رای تولیدکنن��دگان ایران��ی به وجود ام��ده‪ ،‬حضور‬ ‫دولت در تصدی گ��ری اقتصادی و قیمت گذاری دس��توری‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در یکی دو سال گذش��ته تولیدکنندگان ایرانی با فشارهای‬ ‫جدیدی روبه رو ش��دند که افزایش نرخ ارز‪ ،‬دش��وار ش��دن‬ ‫واردات م��واد اولی��ه و تالطم های اقتص��ادی همچون تورم‪،‬‬ ‫بخشی از این مشکالت بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هرچن��د در ماه ه��ای گذش��ته ب��ا بهبود‬ ‫در ‪ ۵‬کشور روسیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‬ ‫و ارمنس��تان ص��ادرات خ��ود را گس��ترش دهیم؛‬ ‫بنابراین در کنار ‪ ۱۵‬کشور همسایه‪ ،‬افزایش تجارت‬ ‫در این ‪ ۵‬کش��ور نیز مدنظر ق��رار گرفته و برای ان‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫میز صنوف صادراتی تولیدی در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل‬ ‫ش��ده تا به موازات توس��عه صادرات کاالهای صنعتی‪ ،‬صادرات کاالهای‬ ‫تولیدی صنوف را نیز گسترش دهیم‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬باید حمای��ت همه جانبه از بنیه نقدینگی‬ ‫صادرکنندگان انجام و مس��ائل و مشکالت صادرات‬ ‫حل و فصل ش��ود؛ به نحوی که س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬به خانه صادرکنندگان کش��ور تبدیل‬ ‫شود و مسائل و مشکالت ان را به سرعت حل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تف�اوت چش�مگیر ارزش ص�ادرات و‬ ‫واردات‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬حدود ‪۸‬ماه است‬ ‫ک��ه اقتصاد ای��ران از یک اقتص��اد تک محصولی‪ ،‬به‬ ‫صادرکننده ای با سبد متنوعی از کاالها تبدیل شده‬ ‫که به همین دلیل‪ ،‬صادرات جزو یکی از اولویت های‬ ‫مهم کش��ور اس��ت‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که هدف‬ ‫اصلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این راس��تا‪،‬‬ ‫افزای��ش حجم صادرات و نیز ارتقای میانگین ارزش‬ ‫کااله��ای صادراتی اس��ت؛ به این معن��ا که باوجود‬ ‫اینک��ه میانگین ارزش کاالهای صادراتی ایران ‪۴۰۰‬‬ ‫دالر در هر تن اس��ت‪ ،‬ام��ا در مقابل میانگین ارزش‬ ‫کاالهای وارداتی کش��ور ب��ه ‪ ۱۲۰۰‬دالر در هر تن‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی ادامه داد‪ :‬مفه��وم این تفاوت در‬ ‫میانگی��ن ارزش کااله��ای صادرات��ی و وارداتی ان‬ ‫اس��ت که مسیر اش��تباه ترسیم ش��ده؛ به این معنا‬ ‫ک��ه به ج��ای اینکه مواد اولیه و واس��طه وارد کرده‬ ‫و محصول نهایی و ب��ا ارزش افزوده باال صادر کنیم‪،‬‬ ‫مواد اولیه خود را صادر کرده و محصول نهایی وارد‬ ‫کشور می کنیم‪ .‬بر این اساس است که هدف اصلی‪،‬‬ ‫افزایش حجم صادرات و ب��اال بردن میانگین ارزش‬ ‫کاالهای صادراتی است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬باال رفتن میانگین ارزش کاالهای‬ ‫صادراتی کش��ور از طریق تبدیل صادرات مواد اولیه‬ ‫به محصول نهایی با ارزش افزوده باال صورت خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬در حوزه اهداف ترسیم شده‪ ،‬براساس راهبرد‬ ‫متنوع س��ازی در حوزه صادرات در ‪ ۳‬حوزه کاالیی‪،‬‬ ‫کشوری و بنگاهی دنبال کند‪.‬‬ ‫‹ ‹متنوع درکاالها و کشورهای هدف‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نکته حائز اهمیت ان اس��ت ک��ه هم اکنون‬ ‫کش��ور تنها صادرکننده تعداد محدودی از کاالها به‬ ‫تعداد محدودی از بازارها اس��ت که بر این اس��اس‪،‬‬ ‫تالش شده عالوه بر اینکه تمرکز صادرات را از چند‬ ‫کش��ور محدود برداری��م‪ ،‬تعداد کااله��ای صادراتی‬ ‫را متنوع ک��رده و در کنار ان‪ ،‬متنوع س��ازی تعداد‬ ‫بنگاه های صادرکننده را نیز در پی داش��ته باش��یم؛‬ ‫چراک��ه در این بخ��ش نیز ضعف های��ی وجود دارد‬ ‫و تع��داد بنگاه هایی که حجم عم��ده ای از صادرات‬ ‫کش��ور را انجام می دهند‪ ،‬بسیار محدود است‪ .‬البته‬ ‫یکپارچگی در صادرات و واردات باید ترویج ش��ود؛‬ ‫اما تسری صادرات به واحدهای کوچک و متوسط از‬ ‫جمله صنوف تولیدی‪ ،‬بر این اس��اس در دستور کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫راس��تای این راهبردها‪ ،‬چند برنامه را تدوین کرده‬ ‫که براس��اس ان‪ ،‬به لحاظ کشوری مهم ترین برنامه‬ ‫را بر این گذاش��ته تا صادرات را به ‪ ۱۵‬کشور هدف‬ ‫صادراتی مهم که عمده انها همس��ایگان ما هستند‪،‬‬ ‫گسترش دهد؛ چراکه در حوزه کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫بازار صادراتی ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد دالری قرار دارد که ما‬ ‫فقط ‪ ۲۴‬میلی��ارد دالر بوده که حجم ‪ 2‬درصدی را‬ ‫از این بازار در برمی گیرد؛ از سوی دیگر‪ ،‬براوردهای‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران حکای��ت از ان دارد‬ ‫که ظرفیت ص��ادرات ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد دالری به این‬ ‫کشورها وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫مدرس خیابانی‪ ،‬از هدف گذاری س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران برای رس��یدن به صادرات ‪ ۴۸‬میلیارد‬ ‫دالری به کشورهای همسایه تا سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬بر این اس��اس سهم ما از واردات کشورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬از ‪ ۲‬به ‪ ۴‬درصد در دو سال اینده خواهد‬ ‫رسید‪ .‬اما برای اجرای ان‪ ،‬این سازمان هدف گذاری‬ ‫کاالیی را ترس��یم کرده که بر اس��اس ان‪ ،‬مطالعات‬ ‫بر این متمرکز ش��ده تا کااله��ای صادراتی که هم‬ ‫اکنون به این کش��ورها روانه می ش��ود‪ ،‬رصد شده و‬ ‫میزان ظرفیت مرتبط با صادرات ان نیز شناس��ایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬هدف گذاری استانی‬ ‫نیز در این زمینه انجام شده تا در راستای دسترسی‬ ‫به اهداف ترس��یم ش��ده‪ ،‬تمامی اس��تان ها مشخصا‬ ‫بدانند که در چه حوزه کاالیی و کش��وری باید وارد‬ ‫ش��ده و برنامه های خود را ترس��یم و پیاده س��ازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این مق��ام مس��ئول در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خاطرنشان کرد‪ :‬در این راستا تفاهمنامه های‬ ‫تج��اری نیز به کمک خواهن��د امد‪ ،‬چراکه با برخی‬ ‫از کش��ورهای ه��دف صادرات��ی‪ ،‬تفاهمنامه تجاری‬ ‫وجود داش��ته و با بخشی دیگر پیمان های اقتصادی‬ ‫و اشتراک های فرهنگی و سیاسی وجود دارد؛ ضمن‬ ‫اینکه به لحاظ ژئوپلتیک نیز برخی از این کش��ورها‬ ‫با ما دارای طرح های مش��ترک هستند که براساس‬ ‫انه��ا‪ ،‬ش��یوه همکاری ه��ا و گس��ترش ارتباطات را‬ ‫ترسیم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با بیان اینکه در کنار ‪ ۱۵‬کش��ور‪،‬‬ ‫برش کش��وری دیگری به نام «توس��عه صادرات به‬ ‫کش��ورهای اوراس��یا» ترس��یم شده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توافقنامه تجاری با اتحادیه اوراس��یا منعقد شده تا‬ ‫تصدی گری اقتصادی دولت باید تمام شود‬ ‫نس��بی ش��رایط در برخ��ی حوزه ه��ا و ثب��ات در‬ ‫بازارهای��ی همچ��ون ارز‪ ،‬تولیدکنن��دگان از‬ ‫ش��وک های س��ال قبل فاصل��ه گرفته ان��د اما در‬ ‫نهای��ت برای رون��ق تولید و بهبود قطعی ش��رایط‬ ‫بای��د در برخ��ی سیاس��ت گذاری ها تجدیدنظ��ر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مشکالتی که در برخی حوزه های‬ ‫صنعتی ب��رای تولیدکنن��دگان به وجود ام��ده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا وج��ود افزایش نرخ ت��ورم در چند ماه گذش��ته‪ ،‬یکی از‬ ‫بخش هایی که دولت با تصدی گری خود اجازه نداد قیمت ها‬ ‫در ان افزایش پیدا کند‪ ،‬حوزه خودرو بود‪ .‬با حفظ قیمت ها‪،‬‬ ‫ضرر خودروسازان تشدید شد و این ضرر به کاهش‬ ‫اورده های مالی و بدهی به قطعه سازان منجر شد‪.‬‬ ‫عض��و ات��اق بازرگانی ته��ران اف��زود‪ :‬در چنین‬ ‫شرایطی اگر سیاس��ت های قیمت گذاری دستوری‬ ‫کن��ار ب��رود‪ ،‬ب��ازار خ��ود بهتری��ن تصمیم گی��ر‬ ‫ب��رای قیمت ه��ا خواه��د ب��ود و ب��ه ای��ن ترتیب‬ ‫تولی��د تکلی��ف خ��ود را ب��رای این��ده خواه��د‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫نجفی من��ش با بیان اینکه س��رمایه گذاران نی��از به درکی‬ ‫دقی��ق از این��ده دارند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ثبات و ش��فافیت‬ ‫اقتصادی دو رکن مهم افزایش س��رمایه گذاری و رونق تولید‬ ‫‹ ‹افزایش رایزنان بازرگانی‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن کش��ورها ‪ ۹۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫واردات از دنی��ا دارن��د ک��ه هم اکنون ص��ادرات ما‬ ‫ب��ه انها‪ ،‬فق��ط ‪ ۲.۷‬میلی��ارد دالر اس��ت؛ بنابراین‬ ‫برنامه ریزی شده تا در مدت زمان کوتاهی و از محل‬ ‫پشتیبانی های این توافقنامه تجاری‪ ،‬این میزان را به‬ ‫دو برابر افزایش دهیم‪ .‬درحال حاضر سازمان توسعه‬ ‫تجارت در کش��ورهای همسایه‪ ،‬میزهای کشوری را‬ ‫فعال کرده و تعداد رایزنان بازرگانی در کش��ورهای‬ ‫هدف صادراتی را از ‪ ۵‬به ‪ ۱۵‬کشور همسایه افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی گفت‪ :‬در عی��ن حال دفتر دائمی‬ ‫اوراس��یا نیز در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده‬ ‫است‪ .‬در کنار این کشورهای دیگری همچون چین‬ ‫و هند نیز فعال ش��ده اند؛ البته باید توجه داشت که‬ ‫مفه��وم تمرکز روی ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه به عالوه‬ ‫چین و هند ان نیس��ت که ما از کش��ورهای ش��رق‬ ‫افریقا‪ ،‬شرق اسیا و اس��یای میانه را فراموش کنیم‪،‬‬ ‫اما تمرکز ما بر این کش��ورهای همس��ایه و اوراسیا‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در کنار این‪ ،‬عالوه بر س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران و صندوق‬ ‫ضمان��ت ص��ادرات ای��ران نیز بای��د از ای��ن برنامه‬ ‫پش��تیبانی کرده و در این حوزه تمرکز کنند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه بانک توس��عه صادرات نی��ز باید در این زمینه‬ ‫یاری رسان صادرکنندگان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد میز صنوف صادراتی‬ ‫مدرس خیابان��ی از طراح��ی ب��رش کاالی��ی در‬ ‫برنامه های یادش��ده خبر داد و خاطرنشان کرد‪ :‬میز‬ ‫صنوف صادراتی تولیدی در س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران تش��کیل ش��ده تا به موازات توس��عه صادرات‬ ‫کاالهای صنعتی‪ ،‬صادرات کاالهای تولیدی صنوف را‬ ‫نیز گسترش دهیم که بر این اساس‪ ،‬صادرات صنوف‬ ‫در گرایش ه��ای گوناگ��ون از جمله مبلمان‪ ،‬کیف و‬ ‫کفش و پوشاک توسعه خواهد یافت و با اتحادیه های‬ ‫مربوط نی��ز هماهنگی ه��ای الزم به عم��ل خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬در عین ح��ال تفاهمنامه ای نیز‬ ‫با س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ایران منعقد ش��ده تا‬ ‫در کن��ار تفاهمنامه ه��ای تج��اری‪ ،‬موافقتنامه های‬ ‫استاندارد نیز با کشورها منعقد یا اجرایی شود؛ این‬ ‫در حالی است که مش��خصا با ‪ ۵۰‬کشور تفاهمنامه‬ ‫استاندارد وجود دارد که براساس ان‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫ای��ن توانای��ی را دارند ت��ا در حوزه ص��ادرات خود‬ ‫ب��ه ای��ن ‪ ۵۰‬کش��ور‪ ،‬گواهی انطب��اق اس��تاندارد‬ ‫کااله��ای صادرات��ی خ��ود را به راحت��ی دریاف��ت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫است‪ .‬مسائلی غیرقابل پیش بینی همچون قطعی اینترنت یا‬ ‫ش��یوه نامه های متغیر می تواند به ضرر تولید ملی منجر شود‬ ‫و با کاهش تصدی گری اقتصادی دولت باید این مشکالت و‬ ‫دغدغه ها را برطرف کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دولت اعالم کرده در ش��رایط تحریم با‬ ‫تم��ام توان خود از فعالیت های تولیدی کش��ور دفاع خواهد‬ ‫کرد تا در کنار تامین نیازهای داخلی‪ ،‬بازار صادرات غیرنفتی‬ ‫کشور گسترش یابد‪.‬‬ ‫جدیدترین امارها نش��ان می دهد که ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫ای��ران در ‪ ۷‬م��اه ابتدایی امس��ال از نظر وزنی رش��دی ‪۱۷‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫اصناف‬ ‫می گویند مگر ماهی جو می خورد که سهمیه نهاده می خواهید؟‬ ‫ام��ار مربوط به سرانه مصرف ماهی اگر دقیق بود توقف‬ ‫یک��ی دوروزه صادرات باع��ث نمی ش��د تولیدکنندگان با‬ ‫مشک�لات جدی روبه رو شون��د‪ .‬پرورش دهندگان ماهیان‬ ‫گرم ابی در چه شرایطی به سر می برند؟ ایا بازار انها رونق‬ ‫الزم را دارد؟ ب��ا چه مشکالتی دست وپنجه نرم می کنند؟‬ ‫برای یافتن پاسخ این سواالت با مدیرعامل اتحادیه ماهیان‬ ‫گرم ابی به گفت وگو نشستیم‪ .‬حسن اقازاده وضعیت کنونی‬ ‫ای��ن صنع��ت کلیدی را تشریح ک��رد‪ ،‬از دردها و معضالت‬ ‫فراوانی که پیش روی شاغالن این بخش وجود دارد سخن‬ ‫گف��ت و در مقام ی��ک تولیدکننده باتجربه و کسی که ‪۱۵‬‬ ‫س��ال ریاست این اتحادیه را بر عه��ده داشته‪ ،‬راه حل ها را‬ ‫بازگو کرد‪ .‬روح و عصاره سخنان این فعال اقتصادی‪ ،‬همان‬ ‫دغدغ��ه ای است که روسای اتحادیه ه��ای دیگر همواره از‬ ‫ان گفته ان��د و انتق��اد کرده اند‪« :‬اهالی اتحادیه ها و اصناف‬ ‫چندان به بازی گرفته نمی شوند‪».‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی اکنون صاحب سرپرست شده‬ ‫اس��ت‪ .‬گفت وگ��و با روس��ای اتحادیه ه��ای مختلف نشان‬ ‫می ده��د که بسیاری از انها عباس کشاورز را قبول دارند و‬ ‫به او امیدوارند‪ .‬وی پیش از این معاون وزیر در امور زراعت‬ ‫بوده است‪ .‬باید دید ایا مطالبات اهالی صنف پرورش ماهی‬ ‫در دوره تصدی وی شنیده خواهد شد؟‬ ‫‹ ‹بین تولیدکنندگان فرق نگذاریم‬ ‫مدیرعامل اتحادیه ماهی��ان گرم ابی اظهار کرد‪ :‬فعاالن‬ ‫ح��وزه ما به هیچ عن��وان ارز دولتی دریافت نمی کنند‪ .‬یکی‬ ‫از مشک�لات بزرگ ما‪ ،‬نگاه گزینشی به صنایع است‪ .‬نباید‬ ‫بی��ن تولیدکننده فرق گذاشت‪ .‬تولید و صادرات باید جزو‬ ‫مهم تری��ن اولویت ه��ا باش��د‪ .‬میانگین ص��ادرات ماهیان‬ ‫گرم اب��ی کشور حدود ‪ ۶۸‬ت��ا ‪ ۷۵‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫این به ان معناست که پرورش دهنده ماهی‪ ،‬ارز وارد کشور‬ ‫می کند با این وجود از سهمیه نهاده‪ ،‬محروم است‪ .‬نااگاهی‬ ‫باعث می شود در جواب اعتراض ما بگویند‪« :‬مگر ماهی جو‬ ‫می خورد که سهمیه نهاده می خواهید؟»‪.‬‬ ‫‹ ‹سهمیه را نمی دهند‬ ‫حس��ن اق��ازاده در تشری��ح بیشتر این موض��وع گفت‪:‬‬ ‫ای��ن ن��وع ماهی ها از موجودات زن��ده تغذیه می کنند و ما‬ ‫ب��رای غنی سازی استخر و تولید پالنکتون از کود استفاده‬ ‫می کنی��م‪ .‬ساالنه به ‪ ۴۰‬ه��زار تن کود نیاز داریم‪ .‬هر سال‬ ‫ب��ر س��ر سهمیه خود دع��وا داریم‪ .‬هر سال ‪ ۵‬ی��ا ‪ ۶‬ماه از‬ ‫فص��ل تولید می گ��ذرد با این حال سهمی��ه را نمی دهند؛‬ ‫به عنوان مثال امسال باوجود پیگیری های فراوان نتوانستیم‬ ‫بیشتر از ‪ ۱۰‬درصد سهمیه خود را دریافت کنیم و مجبور‬ ‫شدیم نیاز خود را از بازار ازاد تهیه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مزارع یکی یکی تعطیل می شوند‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه ماهیان گرم اب��ی در تشریح بیشتر‬ ‫ای��ن معضل اظه��ار ک��رد‪ :‬از وزیر پیشی��ن‪ ،‬اقای حجتی‬ ‫گالیه ه��ای زی��ادی داریم‪ .‬رئی��س تولی��دات گیاهی که‬ ‫رئی��س خدم��ات حمایتی کشور هم هستن��د به شخصه با‬ ‫بن��ده امدند و اصرار کردند ک��ه این مشکل حل شود ولی‬ ‫حتی به حرف ایشان که رئیس این دفتر هستند هم توجه‬ ‫نشد‪ .‬تامین نهاده از بازار ازاد یعنی باال رفتن هزینه تولید‪.‬‬ ‫در ای��ن شرایط‪ ،‬تولیدکنندگان مجبور می شوند یکی یکی‪،‬‬ ‫م��زارع خود را تعطی��ل کنند و به برنج کاری و یونجه کاری‬ ‫رو اورن��د‪ .‬به این ترتی��ب همه زحم��ات تولیدکننده هدر‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹سود اصلی نصیب دالل می شود‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ماهی پرورشی ما از نوع کپورماهیان‬ ‫اس��ت‪ .‬کپورماهی��ان چند زیرگروه دارن��د‪ :‬کپور معمولی‪،‬‬ ‫امور‪ ،‬فیتوفاک‪ .‬همه این انواع در یک استخر پرورش داده‬ ‫می شوند‪ .‬ام��ور علفخوار است‪ ،‬فیتوف��اک پالنکتون خوار‬ ‫اس��ت؛ یعنی به صورت دستی تغذیه نمی شود و یک ماهی‬ ‫ارگانی��ک و بسیار مفید است‪ .‬کپور معمولی هم به صورت‬ ‫دست��ی تغذیه می ش��ود‪ .‬می توان از کنسانت��ره برای رشد‬ ‫سریع ت��ر ان استفاده کرد یا فق��ط غذای سنتی (مثل جو‬ ‫و گندم)ب��ه ان داد‪ .‬همان طور که می بینید به ارز دولتی و‬ ‫کم��ک دولت نیاز است اما متاسفانه هیچ کمکی نمی شود‪،‬‬ ‫ای��ن در حال��ی است که ‪ ۵۶۰۰‬نف��ر در این بخش مشغول‬ ‫ک��ار هستن��د‪ .‬مجبوریم محصول خود را ب��ه نرخ ناچیز به‬ ‫دالل بدهیم‪ .‬بین نرخ سراستخر و نرخ بازار شکافی بزرگی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در ح��وزه ماهیان گرم ابی‪ ،‬بی��ن مزرعه دار و‬ ‫مصرف کنن��ده ی��ک شکاف قیمت��ی ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬ه��زار تومانی‬ ‫ایج��اد شده است‪ .‬سود اصلی نصی��ب دالالن می شود‪ ،‬نه‬ ‫تولیدکنن��ده‪ .‬وضعی��ت هر روز بدت��ر و از تعداد مزارع کم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگ��ر نیاز بازار ‪ ۱۰‬واحد باشد و ما ‪ ۱۲‬واحد تولید کنیم شکس��ت‬ ‫می خوری��م‪ .‬باید ب��ه عوامل��ی مانند زمان عرض��ه به��ا داد‪ .‬اگر این‬ ‫مالحظ��ات را در نظر بگیریم سرمایه گذاری در بخش ماهیان گرم ابی‬ ‫بسیار به صرفه است‬ ‫‹ ‹بازار کشش ندارد‪ ،‬امار واقعی نیست‬ ‫اق��ازاده در ادام��ه به بعد دیگ��ری از موضوع پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬اماری که در زمینه مصرف داخل کشور ارائه می شود‬ ‫چندان معتبر به ظر نمی رسد‪ .‬اگر مصرف به اندازه ای است‬ ‫ک��ه ادعا می شود ماهی تولیدکننده نباید در استخر بماند؛‬ ‫نبای��د با توقف یکی دوروزه صادرات‪ ،‬تولیدکننده با مشکل‬ ‫جدی روبه رو شود‪ .‬امروز بازار‪ ،‬تقاضا ندارد‪ .‬اگر بازار داخل‬ ‫کشش داشت به صادرات نیاز نبود یا با توقف ان‪ ،‬مشکلی‬ ‫پیش نمی امد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه یک طرح نسنجیده‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه ماهی��ان گرم اب��ی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫متاسفان��ه اولویت گ��ذاری سازمان شی�لات هم درست و‬ ‫اصولی نیست‪ .‬پرورش در قفس و دریا را در دستور کار قرار‬ ‫داده اند‪.‬این کار‪ ،‬کار خوبی است و ما هم تایید می کنیم اما‬ ‫اقای مسئول محترم‪ ،‬شما اقدام به تاسیس گسترده مزارع‬ ‫پرورشی کردید‪ ،‬حدود ‪ ۵۳‬هزار هکتار زمین را به این کار‬ ‫اختصاص دادید؛ ایا طرح های قبلی را به سرانجام رساندید‬ ‫که حاال روی پرورش ماهی در دریا تمرکز کرده اید؟ ایا به‬ ‫ای��ن موضوع فک��ر نکرده اید که بازار کنونی‪ ،‬کشش الزم را‬ ‫ن��دارد و نمی ت��وان خروجی روش جدید را به بازار تحمیل‬ ‫ک��رد؟ اقایان به این موضوعات فک��ر نکردند و پرورش در‬ ‫قف��س را در دستور کار قرار دادند‪ .‬کسانی که به این روش‬ ‫رو اوردن��د ه��م چندان موفق نبودن��د‪ .‬مسئوالن هم ما را‬ ‫زمین گیر کردند هم انها را‪ .‬در این میان میلیاردها میلیارد‬ ‫هم هزینه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهادی که شنیده نشد‬ ‫اق��ازاده در ادام��ه گفت‪ :‬باید ب��ه تولیدکننده می گفتند‬ ‫واح��د خود را تعطیل ک��ن‪ ،‬ما هزینه ها را تقبل می کنیم و‬ ‫شم��ا از این به بعد ب��ه سبک قفسی کار کن‪ .‬این پیشنهاد‬ ‫را ب��ه چن��د تن از مدیران و مسئوالن دادم اما شنیده نشد‪.‬‬ ‫گفتم با کسب رضایت پرورش دهنده‪ ،‬از او بخواهید فعالیت‬ ‫خ��ود را به دریا منتقل کن��د‪ .‬در این صورت می شد کار را‬ ‫به ط��ور تدریجی و مرحله به مرحله و بدون حاشیه به انجام‬ ‫رسان��د‪ .‬این کار را نکردن��د‪ ،‬حاشیه ها ایجاد شد و سازمان‬ ‫شیالت هم پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ کدام رئیس جدید را ندیده ایم‬ ‫حس��ن اقازاده در ادامه گفت‪ :‬در ای��ن حوزه ‪ ۵‬اتحادیه‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬چرا باید وضع طوری باشد که درخواست‬ ‫دی��دار امثال من ب��ا رئیس سازمان شیالت‪ ،‬بعد از ‪ ۲۵‬روز‬ ‫اجابت نشود؟ یک سال از اغاز به کار رئیس جدید می گذرد‬ ‫ام��ا م��ن و روسای چن��د اتحادیه دیگر ک��ه در این زمینه‬ ‫فعالیت ک��ار می کنند هنوز نتوانسته ای��م ایشان را زیارت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬متاسفان��ه بسی��اری از مدیران به‬ ‫تعام��ل با اهالی صن��ف و اتحادیه اعتق��اد ندارند‪ .‬انها جز‬ ‫تولید ممکن اس��ت دغدغه های دیگری هم داشته باشند‪.‬‬ ‫من و همکارانم‪ ،‬تولیدکننده و کشاورزیم و تمام دغدغه ما‬ ‫تولی��د است‪ .‬مدیران بی اط�لاع به تولید ضربه می زنند‪ .‬ایا‬ ‫مدی��ران دولتی بهتر از اهالی صن��ف‪ ،‬مشکالت و دردها و‬ ‫راه حل های مشکالت را می شناسند؟‬ ‫‹ ‹فراوری به نفع تولیدکننده است‬ ‫ای��ا خری��د مستقی��م ابزی��ان از تولیدکنن��ده به حال‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف کننده مفیدت��ر نخواهد بود؟ حسن‬ ‫اق��ازاده در پاسخ به این سوال اظهار کرد‪ :‬دولت بهتر است‬ ‫به ام��ر نظارت بپردازد‪ .‬م��ا تولیدکنندگان‪ ،‬ب��ازار خود را‬ ‫می شناسی��م؛ می دانی��م چگونه ان را تنظی��م کنیم و کم‬ ‫و کی��ف تولی��د چگونه باشد‪ .‬به قیم نی��از نداریم‪ .‬مشکل‪،‬‬ ‫دخالت ه��ای نابج��ای دولت است‪ .‬ماه��ی نوعی پروتئین‬ ‫فسادپذی��ر است و به محض خ��روج از اب‪ ،‬شروع به فاسد‬ ‫شدن می کند‪ .‬من تولیدکننده باید کارخانه ای داشته باشم‬ ‫ک��ه ماه��ی را فراوری و زمان ماندگاری ان را بیشتر کنم و‬ ‫ب��ه یک سال برسانم‪ .‬به این ترتیب مجبور نیستم محصول‬ ‫خ��ود را به نرخ اندک ب��ه دالل بفروشم‪ .‬می توانم محصول‬ ‫خ��ود را نگه دارم و به نرخ مناس��ب‪ ،‬روانه بازار کنم‪ .‬امروز‬ ‫ن��وع مصرف از نوع تازه خ��وری است اما اگر ماهی فراوری‬ ‫شود قدرت تولیدکننده افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری به صرفه است اگر‪...‬‬ ‫ای��ا سرمایه گ��ذاری در ح��وزه پرورش ماهی��ان گرم ابی‬ ‫ به صرفه اس��ت؟ مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم ابی باوجود‬ ‫انب��وه مشکالتی که پیش روی فع��االن این صنف قرار دارد‬ ‫همچن��ان خوش بی��ن است و در پاسخ س��وال ما گفت‪ :‬صد‬ ‫درصد؛ البته مشروط بر اینکه براساس منطق بازار و تقاضای‬ ‫ان عم��ل کنیم‪ .‬اگ��ر نیاز بازار ‪ ۱۰‬واحد باشد و ما ‪ ۱۲‬واحد‬ ‫تولی��د کنی��م شکست می خوری��م‪ .‬باید ب��ه عواملی مانند‬ ‫زم��ان عرض��ه بها داد‪ .‬اگر این مالحظ��ات را در نظر بگیریم‬ ‫سرمایه گذاری در بخش ماهیان گرم ابی بسیار به صرفه است‬ ‫چون اگر دخالت های نسنجیده دولت نباشد هزینه تولید در‬ ‫این بخش بسیار پایین است‪.‬‬ ‫‹ ‹به طور ازمایشی شروع کنید‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه ابزیان در ادامه برای تشریح بیشتر‬ ‫مقص��ود خود در بیان مثالی گف��ت‪ :‬زمانی سازمان تعاون‬ ‫روستای��ی‪ ،‬سیب زمین��ی کشاورزان را خری��د و انبار کرد‪.‬‬ ‫محصول در نهایت از بین رفت و دور ریخته شد‪ .‬سال بعد‬ ‫ن��رخ سیب زمینی به شدت افزای��ش و دسترسی مردم به‬ ‫ای��ن ماده غذایی ارزشمند کاهش یافت‪ .‬در مجموع تجربه‬ ‫نشان می دهد این کار به نتیجه نمی رسد‪ .‬جایگاه و نظرات‬ ‫اعضای هر تشکل و صنفی باید محترم باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه ماهی��ان گرم ابی در ادام��ه به افراد‬ ‫عالقه من��د ب��ه سرمایه گ��ذاری در این عرص��ه توصیه کرد‪:‬‬ ‫پیشنه��ادم به عالقه مندان ای��ن است که ‪ 2‬یا ‪ 3‬ماه در یک‬ ‫استخ��ر یا مجتمع پرورش ماهی حض��ور داشته باشند و از‬ ‫نزدی��ک ب��ا جوانب مختلف کار اشنا شون��د‪ .‬در مرحله دوم‬ ‫ب��ا سرمای��ه کم و در ابع��اد کوچک‪ ،‬ک��ار را ازمایش کنند‪.‬‬ ‫عالقه من��دان می توانن��د از استخره��ای دومنظوره یا حتی‬ ‫در ح��وض خانه یا مزرع��ه ای که استخر ذخی��ره دارد این‬ ‫مرحل��ه از ک��ار را انجام دهن��د‪ .‬وقتی به مرحل��ه حرفه ای‬ ‫رسیدن��د می توانن��د در مزارع خاصی که ب��رای این منظور‬ ‫در نظر گرفته شده‪ ،‬فعالیت خود را اغاز کنند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫می توانن��د تسهیالت دریافت کنند و از کمک و راهنمایی و‬ ‫تعام��ل اتحادیه بهره مند شون��د‪ .‬در این بستر‪ ،‬سرمایه گذار‬ ‫و تولیدکنن��ده می توانند از امکان��ات و تجربه های همدیگر‬ ‫استفاده کنند‪ .‬افرادی که ما در اتحادیه انها را به هم معرفی‬ ‫کرده ای��م بسیار موف��ق بوده اند‪ .‬به اف��رادی که می خواهند‬ ‫به ط��ور مستقل فعالیت کنند هم کمک می کنیم‪ .‬در زمینه‬ ‫کارشناس��ی و سایت یابی و تامین بچه ماهی‪ ،‬یاری خواهیم‬ ‫ک��رد تا با یک پشتوانه فنی‪ ،‬کسب وک��ار خود را دایر کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعیت واکس��ن و داروی ابزیان گفت‪ :‬در این‬ ‫بخش چندان از واک��س و دارو استفاده نمی کنیم‪ .‬می توان‬ ‫گف��ت می��زان استفاده م��ا از دارو و واکسن در حد یک یا ‪۲‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫اقازاده در ادامه از موضوع دیگری سخن گفت که دغدغه ‬ ‫بسیاری از فعاالن عرصه تولید کشور است‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بن��ده ‪ ۱۵‬سال است ک��ه مدیرعامل اتحادیه ابزیان هستم‬ ‫ام��ا حتی ی��ک ریال هم تسهیالت نگرفت��ه ام و به زحمت‬ ‫می توان��م سهمی��ه نهاده خود را دریافت کن��م‪ .‬کشاورز یا‬ ‫تولیدکنن��ده ای ک��ه در روست��ا زندگ��ی می کن��د از کجا‬ ‫ضامن کارمن��د بیاورد؟ از طرف دیگر وقتی یک شبه‪ ،‬بازار‬ ‫دگرگون می ش��ود و قیمت ها افزایش می یابد تولیدکننده‬ ‫ممک��ن است توانایی بازپرداخت تسهیالت خود را نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬در این صورت در فهرست سیاه بانک قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خ��ود من ‪ ۶‬سال است که ممنوع الخروج هستم‪ .‬در نتیجه‬ ‫این وضعیت نتوانسته ایم به کشورهایی مانند کویت بروم‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی کن��م یا در همایش ه��ا و نمایشگاه های مختلف‬ ‫شرکت داشته باشم‪ .‬چرا؟ چون ضامن فالن تعاونی بوده ام‬ ‫و وام گیرن��ده بده��ی ‪ ۱۵۰‬میلیونی خود را پرداخت نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسن اقازاده در پایان اظهار کرد‪ :‬تولیدکنندگان به تعبیر‬ ‫رهبر معظم انقالب در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند‪ ،‬با‬ ‫این حال متاسفانه همکاران ما در شرایط بسیار سختی کار‬ ‫می کنن��د‪ .‬شرمنده اعضای محترم اتحادیه هستم‪ .‬از هر ‪۱۰‬‬ ‫مراجعه کننده ب��ه اتحادیه‪ ۸ ،‬نفر دست خالی بازمی گردند‪.‬‬ ‫متاسفان��ه ب��ه این واقعیت توجه نمی ش��ود که من در مقام‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه‪ ،‬نماینده بیش از ‪ ۵‬هزار نفر هستم‪ .‬این‬ ‫ح��رف را نباید به حساب تکبر گذاشت اما واقعیت ان است‬ ‫که رئیس یک اتحادیه به لحاظ اهمیت کمتر از یک مدیرکل‬ ‫نیس��ت؛ چرا بای��د برای دیدار ب��ا مدیران مدت ه��ا انتظار‬ ‫بکشی��م؟ ‪ 23‬ابان درخواست جلسه فوری با رئیس شیالت‬ ‫ایران داشته ام اما حتی به درخواست ما جواب نداده اند‪ ،‬این‬ ‫در حال��ی است که موضوع ما بسیار فوری و ویژه است و هر‬ ‫چ��ه زودتر باید بررسی ش��ود‪ .‬متاسفانه قطع امید کرده ایم‪.‬‬ ‫چ��را باید کار به جای��ی برسد که بگوییم از فالن مدیر برای‬ ‫صنعت و اقتصاد ابزیان کشور‪ ،‬ابی گرم نمی شود؟‬ ‫‹ ‹از تجربه های گذشته درس بگیریم‬ ‫‹ ‹معضلی به نام دریافت تسهیالت‬ ‫‹ ‹شرمنده اعضای اتحادیه هستم‬ ‫حسن اقازاده‬ ‫شرمنده‬ ‫اعضای محترم‬ ‫اتحادیه هستم‪.‬‬ ‫از هر ‪۱۰‬‬ ‫مراجعه کننده‬ ‫به اتحادیه‪۸ ،‬‬ ‫نفر دست خالی‬ ‫بازمی گردند‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﻧﻮﻗﺎﺑﻰ‪ ،‬ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫و ﻛﺎراﻓﺮﻳﻦ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﻛﺸﻮر و ﺑﻴﻜﺎرى دو ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻧﻬﺎ ﻧﻮﻋﻰ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺟﺪى ﺑﻪ ﺣﺴﺎب‬ ‫ﻣﻰ اﻳﻨﺪ‪ .‬ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮرى ﻳﻜﻰ از‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎى ﺑﺎﻟﻘﻮه ان ﺑﺮاى رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬ ‫در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ‬ ‫ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارى ﻛﺮد ک��ه در ای��ن‬ ‫می��ان ﺳﻬﻢ دانشجویان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬درباره‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل اﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺿﻮع را دﺷﻮار‬ ‫کرده‪ ،‬ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰﻧﺸﻴﻨﻰ و ﻛﺎر در ﺣﻮزه ﻫﺎى‬ ‫دوﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ب��ا بررس��ی دقی��ق و موشکافانه‬ ‫متوج��ه دالی��ل ان می شوی��م‪ .‬از ای��ن دالی��ل‬ ‫می ت��وان به اسانی کار‪ ،‬دسترس��ی به اطالعات‬ ‫خاص و کسب درامدهای ب��اداورده اشاره کرد‪.‬‬ ‫این موضوعات است که اﻓﺮاد را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎزﻣﻰ دارد و ب��ه همین‬ ‫خاطر باید مشکالت این بخش مانند نبود امنیت‬ ‫شغلی و درامد کم و ناپایدار مرتفع شود‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺮض‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع��ات‪ ،‬ﺗﻮان ﻛﺎراﻓﺮﻳﻨﻰ در‬ ‫ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﻮدﺟﻪ اى ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺤﺪودﻳﺖ روب��ه رو است و روﻳﻜﺮد ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎزى‬ ‫و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر مسئ��وﻟﻴﺖ از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ در ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫واﮔﺬارى ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن اداﻣﻪ دارد‬ ‫و ﺑﺮ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻰ اﻓﺰاﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ‬ ‫روﻳﻜﺮد ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ ،‬اﺳﺘﻘﺒﺎل و‬ ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎى اﻧﺎن ﺑﺮاى ﻛﺎراﻓﺮﻳﻨﻰ و‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺳﺎزﻛﺎرﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ‪ ،‬اجتماع��ی و‬ ‫ﻓﻨﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ‬ ‫از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﺪى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫و اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ورود و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ کنن��د‬ ‫و در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎر زﻳﺎدى را از روى دوش‬ ‫دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺑﺤﺚ اﻳﺠﺎد و ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮدارﻧﺪ‬ ‫و ارﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزن��د؛ اﻳﻦ اﻣﺮ‬ ‫اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻧﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ داده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ازﺳﻮى‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارى‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد درک ش��ود و اﻧﺎن ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ واﻗﻒ باشند‪ .‬باید‬ ‫ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮﻳﻦ و ﺛﺒﺎت روﻳﻪ در اﻳﻦ زمین��ه ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را وﺿﻊ کنند‪.‬‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات دﺳﺖ وﭘﺎﮔﻴﺮ و روﻧﺪﻫﺎى‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﻰ ادارى ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ رو در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار‬ ‫اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻳﺴﻚ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭼﺎﻟﺶ زا روب��ه رو‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺮ ان اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻋﻄﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﻳﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ و سرمایه خود را به‬ ‫سمت و سوی واسطه گری ببرد که در این صورت‬ ‫میزان تولید داخلی و کارافرینی کاهش می یابد‬ ‫و باعث بروز مشکل بیکاری و معضالت فرهنگی‪،‬‬ ‫امنیتی و اجتماعی می شود‪.‬‬ ‫در بحث ه��ای فن��ی موضوع نیازمن��د فراهم‬ ‫ک��ردن ی��ک نقشه راه مبتنی ب��ر ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎى‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎی��د‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺷﺄن و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران‬ ‫را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ در ﻫﻤﻜﺎرى و‬ ‫ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﺑﺮاى ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان اﺷﺘﻐﺎل درک‬ ‫و ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاى‬ ‫ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ اﻧﺎن ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎم ﻫﺎى ﻣﻮﺛﺮى را ﺑﺮاى‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﺮﺧﻮردار از اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ‬ ‫و ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺎن بردارن��د و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎى‬ ‫ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد را ازﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﻜﺎر کنند‪ .‬اﻧﭽﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ‬ ‫راﻫﻜﺎر ﻋﻤﻠﻰ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮى و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﻰ ﻧﮕﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻰ‬ ‫از ان ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺘﻰ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون اﻳﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎوره ﻫﺎى ﻓﺮدى و ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران‬ ‫از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎى اﻧﺎن در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه‬ ‫در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل و ﻛﺎراﻓﺮﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم ابی می گوید هیچ ارز دولتی دریافت نمی کنند‬ ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران‬ ‫ﻛﺎراﻓﺮﻳﻨﻰ‬ ‫و اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک و دانشگاه برای کارامد تر کردن نظام بانکی همکاری کنند‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم حرکت‬ ‫به سمت‬ ‫بانکداری‬ ‫مدرن‬ ‫سود بانک ها از پژوهش ها‬ ‫محمد وطن پور‬ ‫کارشناس بانک‬ ‫تح��ول در نظ��ام بانک��ی در سال ه��ای اخیر‬ ‫شرایط��ی را به وجود اورده است که کمتر کسی‬ ‫ب��رای انج��ام امور بانکی نیاز ب��ه حضور فیزیکی‬ ‫در شع��ب پیدا می کن��د و خدماتش را به شکل‬ ‫سنتی دریافت می کند‪ .‬این تحول به تدریج باعث‬ ‫ش��د تا بانکداری به شکل سنتی در حال منسوخ‬ ‫ش��دن باشد و از سم��ت بانکداری الکترونیک به‬ ‫سم��ت بانکداری دیجیتال حرکت کند؛ نوعی از‬ ‫بانک��داری که بسی��اری از کشورها‪ ،‬سال هاست‬ ‫ب��ه این سمت پی��ش رفته اند‪ .‬تصوی��ری که ما‬ ‫هم��واره از یک بانک در ذهن ما تداعی می شود‪،‬‬ ‫ساختمان��ی به نام شعب��ه است که برای دریافت‬ ‫خدمات بانکی باید در ان حضور پیدا کنیم‪ .‬حال‬ ‫تص��ور کنید بانکداری کش��ور به سمتی حرکت‬ ‫کن��د که دیگر خبری از این شعب نباشد و بدون‬ ‫حض��ور فیزیکی‪ ،‬ای��ن خدمات ارائ��ه شود‪ .‬این‬ ‫فضای��ی است که باید م��ا از بانکداری دیجیتال‬ ‫در ذهن م��ان ایج��اد کنیم‪ .‬البته این تحوالت به‬ ‫معنای صفر شدن شعب��ه داری در کشور نیست‬ ‫زی��را ما همچن��ان مقاومت بخش��ی از جامعه را‬ ‫ب��رای استفاده از خدمات بانکی‪ ،‬به شکل سنتی‬ ‫داری��م‪ .‬بنابر این‪ ،‬در چنی��ن شرایطی نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت در مدت زمان کوتاهی‪ ،‬بانکداری‬ ‫شعبه محور جای خ��ود را به بانکداری دیجیتال‬ ‫ده��د و این مستلزم زم��ان طوالنی تری است و‬ ‫بهت��ر است که به تدریج اتف��اق بیفتد‪ .‬ما باید در‬ ‫این تغییر و تحوالت برنامه ریزی داشته باشیم تا‬ ‫در نهای��ت این تغییر به یک تهدید تبدیل نشود‪.‬‬ ‫م��ا باید در روند کاهش نیروهای انسانی و شعب‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬با برنامه ری��زی حرکت کنیم و اگر این‬ ‫مه��م به خوب��ی انجام شود‪ ،‬بی تردی��د می تواند‬ ‫مزای��ای زیادی را به وج��ود اورد که یکی از این‬ ‫مزیت ها شفاف سازی در حوزه بانکی و دریافت ها‬ ‫و پرداخت ه��ا اس��ت‪ .‬ب��ا تحوالتی ک��ه در حوزه‬ ‫بانکداری در حال محقق شدن است‪ ،‬این انتظار‬ ‫وجود دارد که در چند سال اینده‪ ،‬شعب با شکل‬ ‫فعلی بانک ها‪ ،‬به شکل چند منظوره فعالیت کنند‬ ‫یا تغییر کاربری دهند‪ .‬این مهم نشانده این است‬ ‫که در دنیای امروز دیگر نیازی به چندهزار شعبه‬ ‫بانک در کشور نیست و فعالیت این تعداد شعب‬ ‫نمی تواند کاری منطقی و توجیه پذیر باشد‪ .‬باید‬ ‫بپذیریم که برای وصل شدن به اقتصاد جهانی به‬ ‫سم��ت بانکداری الکترونیک و بانکداری به شیوه‬ ‫م��درن و انالی��ن حرکت کنیم ت��ا از قافله رشد‬ ‫عق��ب نمایم‪ .‬در این زمین��ه اقدام های خوبی در‬ ‫ح��ال انجام است که امیدواریم این حرکت رو به‬ ‫جلو سرعت بیشتری به خود بگیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عرضه امالک مازاد‬ ‫بانک ها از طریق بورس‬ ‫مدیرکل ام��ور بانکی و بیم��ه وزارت اقتصاد و‬ ‫دارای��ی از مذاکر ه��ای متعدد ای��ن وزارتخانه با‬ ‫ب��ورس و فراهم شدن زمین��ه عرضه امالک مازاد‬ ‫بانک ه��ا از طریق ب��ازار فرعی ب��ورس خبرداد و‬ ‫گفت‪ :‬این کار به احتمال زیاد ظرف یک ماه اینده‬ ‫عملیاتی خواهد شد‪ .‬به گ��زارش تسنیم‪ ،‬عباس‬ ‫مرادپ��ور عنوان ک��رد‪ :‬براساس مصوب��ه شورای‬ ‫پ��ول و اعتبار‪ ،‬مازاد اموال تملیک��ی بانک ها باید‬ ‫حداکث��ر ظرف دو سال به ف��روش برسد اما حکم‬ ‫قانون��ی ان از سوی مجل��س در اردیبهشت سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬و در قال��ب ماده ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید تصوی��ب شد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬براساس این‬ ‫حکم قانونی‪ ،‬تمامی بانک های دولتی و خصوصی‬ ‫مکلف به واگذاری اموال مازاد خود ظرف سه سال‬ ‫شده اند‪ .‬مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد‬ ‫و دارایی همچنین گفت‪ :‬ای��ن اموال مازاد شامل‬ ‫سه��ام ( بنگاه هایی که به تمل��ک بانکی درامده‬ ‫اند) و ام�لام مازاد بانک هاست که ساالنه باید ‪۳۳‬‬ ‫درص��د ان به فروش برسند‪ .‬ای��ن مقام مسئول با‬ ‫اشاره به تعداد واگذاری های انجام گرفته تا کنون‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تا قب��ل از مسئولیت اقای دژپسند ‪۸‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان از ام�لاک و سهام بانک های‬ ‫دولت��ی و خصوصی شده‪ ،‬به فروش رفت و در یک‬ ‫س��ال گذشته نیز ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان از اموال‬ ‫به فروش رسیده که جم��ع انها ‪ ۱۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان می شود‪ .‬مرادپور از نبود امار دقیق و شفاف‬ ‫از ام��وال م��ازاد بانکی انتقاد ک��رد و در عین حال‬ ‫متذک��ر شد‪ :‬البت��ه بخشی از ام��وال بانکی هنوز‬ ‫ارزش گ��ذاری نشده ان��د‪ .‬مدیرکل ام��ور بانکی و‬ ‫بیمه وزارت اقتصاد و دارایی از مذاکر های متعدد‬ ‫این وزارتخانه با بورس و فراهم شدن زمینه عرضه‬ ‫امالک مازاد بانک ها از طری��ق بازار فرعی بورس‬ ‫خبرداد و گفت‪ :‬این کار به احتمال زیاد ظرف یک‬ ‫ماه اینده عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین عیوضلو‬ ‫محمد علی رستگار‬ ‫برکسی پوشیده نیست که وجه تمایز توسعه کشورهای‬ ‫مختلف که سطوح رفاهی متفاوتی را برای شهروندان انها‬ ‫ب��ه ارمغان می اورد‪ ،‬در سرانه مخ��ارج پژوهشی و انجام‬ ‫تحقیق��ات بنیادی و کارب��ردی خالصه می شود‪ .‬از منظر‬ ‫ای��ن کشورها‪ ،‬صرف منابع در ای��ن حوزه‪ ،‬نه یک هزینه‬ ‫تشریفاتی یا غیر قابل اجتناب‪ ،‬بلکه نوعی سرمایه گذاری‬ ‫پرس��ود ب��رای رفاه بلند م��دت جامعه قلم��داد می شود‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت��ی بهره من��دی از پژوهش های موث��ر یکی از‬ ‫اساسی ترین زیرساخت ها برای نیل به پیشرفت و توسعه‬ ‫هم��ه جانبه ی��ک کشور است ک��ه در تمامی بخش ها و‬ ‫حوزه ها مورد توجه قرار داده شده است‪.‬‬ ‫به هرحال در دورانی که بسیار متفاوت و متغیر است و‬ ‫از این دوران به عنوان عصر اطالعات‪ ،‬ارتباطات و تغییرات‬ ‫فزاین��ده یاد می ش��ود‪ ،‬در این فضای متح��ول و متغیر‪،‬‬ ‫بخش های مختلف در کشور ما هم ناگزیر هستند خود را‬ ‫به ابزار پژوهش‪ ،‬تحقیق و نواوری مجهز کنند تا در بازار‬ ‫رقابتی و در حرکت با رقبا دچار زیان نشوند‪ .‬دراین میان‬ ‫صنعت بانکداری نیز در دنیای مدرن کنونی که با عنوان‬ ‫صنعت��ی پیش��رو و خالق از ان یاد می ش��ود‪ ،‬باید به این‬ ‫مقوله توجه ویژه تری داشته باشد و اهمیت پژوهش های‬ ‫اصیل و تالش های پژوهشگران را در دستیابی به اهداف‬ ‫ک�لان اقتصادی و تحقق نظام بانکی مطلوب مورد تاکید‬ ‫بیشت��ر ق��رار دهد تا با تعیی��ن جهت گیری های جدید و‬ ‫همچنین اولویت ها و ضرورت های پژوهشی نظام بانکی‪،‬‬ ‫از ظرفیت های صاحب نظران فعال در این عرصه حداکثر‬ ‫استف��اده را ببرد‪ .‬شواه��د امر بیانگر ان است که با وجود‬ ‫تحقیق��ات و مطالعاتی که در حوزه مسائل پولی و بانکی‬ ‫اقتص��اد ایران انجام شده اس��ت‪ ،‬اما هنوز نتوانسته ایم به‬ ‫اثرگذاری مطلوب پژوهش در این حوزه دست پیدا کنیم‬ ‫ب��ه نحوی که ممکن است ب��رای پاسخ به نیازهای امروز‬ ‫شبکه بانکی و حل مشکالت این حوزه پژوهش های اصیل‬ ‫انگشت شمار باشد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که پژوهش های حوزه پول و بانک‬ ‫باید به گونه ای باشد که خروجی یا دانش حاصل از ان‪ ،‬از‬ ‫یک سو درک سیاستگذار از پویایی های اقتصاد را افزایش‬ ‫دهد و از سوی دیگر ارتقاء دهنده کارایی سیستم بانکی و‬ ‫عملکرد نظام پولی باشد‪ .‬چون تحت این شرایط است که‬ ‫کاربست نتایج پژوهش ها با بهبود محیط کالن اقتصادی‪،‬‬ ‫ زمینه ساز افزایش رفاه عمومی خواهد بود‪.‬‬ ‫درای��ن بی��ن کارشناس��ان توج��ه به بح��ث تقویت و‬ ‫گست��رش تعامل مراکز علم��ی و پژوهشی با نظام بانکی‬ ‫کش��ور به منظور ارتقای کارایی و عملکرد سیستم بانکی‬ ‫را م��ورد تاکید قرار می دهند و معتقدند تحقق این هدف‬ ‫نیازمند گسترش تحقیقات و پژوهش های به طور عمده‬ ‫کاربردی در شبکه بانکی است‪ .‬دراین راستا ضروری است‬ ‫که بانک ها نسبت به تقویت واحدها و بخش های تحقیق‬ ‫و توسع��ه خ��ود بیشتر همت کنند و ع�لاوه براین مراکز‬ ‫تحقیقاتی نیز شام��ل واحدهای داخل بانک و همچنین‬ ‫واحده��ای خارج از بانک یعنی دانشگاه ها و موسسه های‬ ‫پژوهش��ی ارتباط��ات خود را با واحده��ای اجرایی بانک‬ ‫افزای��ش دهن��د‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬این تعامل باعث‬ ‫خواه��د شد که از ی��ک سو در ارائه راه حل های مشکالت‬ ‫شبک��ه بانکی راهکارهای عملیاتی تر و منطبق بر شرایط‬ ‫اقتص��اد کالن کشور و شبک��ه بانکی ارائه شود و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬سبب شود که سیاست گذاران و مدیران بانکی نیز‬ ‫به شکل مستمر اطالعات خود را از تحوالت و فرایندهای‬ ‫پول��ی و بانکی نظام مالی بین الملل بروزرسانی کرده و با‬ ‫درک کاستی ه��ا و ضعف های وضع موجود‪ ،‬محصوالت و‬ ‫قرارداده��ای مالی خ��ود را منطبق با فرهنگ اقتصادی‪-‬‬ ‫اجتماعی جامعه ما عرضه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید از قافله رشد عقب ماند‬ ‫حسین عیوضلو اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫ام��ام صادق (ع) دراین باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫باید به توسعه واحد های تحقیق و توسعه در بانک ها اهمیت زیادی‬ ‫داد و در کن��ار ان از ظرفیت ه��ای خوبی ک��ه در دانشگاه ها و مراکز‬ ‫مطالعاتی و پژوهشی وجود دارد بهر ه گرفت‬ ‫اینک��ه به لحاظ کلی‪ ،‬پژوهش نقش بسیار مهمی در نهاد‬ ‫پویای��ی همچون بان��ک دارد گفت‪ :‬در دورانی که دنیا در‬ ‫ح��ال تغییر اس��ت و زیرساخت های صنعت��ی و فناوری‬ ‫اطالع��ات در ح��ال تحول هستند و ما شاه��د این روند‬ ‫هستی��م ک��ه استانداردهای بین المللی ب��ه سرعت ارتقا‬ ‫می یابن��د و روزام��د می شوند‪ ،‬برای اینک��ه نظام پولی و‬ ‫بانکی ما هم ازاین قافله رشد عقب نماند‪ ،‬نیاز دارد که به‬ ‫بحث تحقیق و پژوهش اهمیت بیشتری دهد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید براینکه تبعیت نظام ه��ای اجرایی بانک ها‬ ‫و بخ��ش پولی از پژوهش ه��ای جدید و اموزش های پویا‬ ‫می توان��د به فع��االن این بخش کمک کن��د که در رفع‬ ‫مشک�لات ای��ن حوزه عملک��رد بهتری داشت��ه باشند و‬ ‫خودشان را همسو با تحوالت دنیا پیش ببرند افزود‪ :‬این‬ ‫رون��دی است که از لحاظ نظری کامال قابل قبول است و‬ ‫در دنی��ا نیز پذیرفته شده است‪ ،‬اما در کشور ما خیلی به‬ ‫ان به��ا داده نش��ده و اینطور به نظر می رسد که عملکرد‬ ‫نظ��ام بانکی و پولی کش��ور چندان پژوهش محور نیست‬ ‫و همچنان براساس ساختارهای سنتی اداره می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در شرایط��ی که تغیی��رات زیادی‬ ‫در ح��وزه نظ��ارت‪ ،‬سیستم چرخش اطالع��ات‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعات و‪ ...‬در حوزه بانکی دنیا در حال رخ دادن است‪،‬‬ ‫ام��ا صنعت بانکداری ما درای��ن زمینه ها همچنان دچار‬ ‫عق��ب ماندگ��ی است و این فاصله بی��ن حوزه پژوهش و‬ ‫اج��را را نشان می دهد که درای��ن زمینه باید مالحظات‬ ‫بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارشناس به بهره گیری از تجاربی که دراین باره‬ ‫در دنی��ا وجود دارد اشاره ک��رد و گفت‪ :‬در بیشتر مواقع‬ ‫در طرح های��ی ک��ه در حوزه بانکی ارائ��ه می شود‪ ،‬شاهد‬ ‫ای��ن هستیم که از تجارب و استانداردهای حاکم بر دنیا‬ ‫کمتر استفاده شده است که این موضوع با وجود تحوالت‬ ‫جدی��دی که در ح��ال رخ دادن است می تواند ما را دچار‬ ‫عقب ماندگ��ی کند‪ .‬او در ادام��ه بر لزوم تقویت واحدها و‬ ‫بخش های تحقیق و توسعه در داخل بانک ها و همچنین‬ ‫توجه به ارتباط واحد های اجرایی بانک ها با دانشگاه ها و‬ ‫موسسه ه��ای پژوهشی تاکید کرد و افزود‪ :‬بی تردید نظام‬ ‫پولی و بانکی ما باید وابسته به دانشگاه و تحقیقات نوین‬ ‫باش��د و از پژوهش های جدیدی ک��ه دراین حوزه انجام‬ ‫می گی��رد استف��اده کند‪ ،‬اما در عمل ای��ن ارتباط خیلی‬ ‫پررن��گ نیس��ت و معموال در صنعت بانک��داری کمتر از‬ ‫پژوهش های نوی��ن بهره گیری شده است‪ .‬عیوضلو ادامه‬ ‫داد‪ :‬البت��ه درای��ن بین برخی از بانک ها هم هستند که از‬ ‫نظام های پژوهشی مناسبی برخوردار هستند و با ارتباط‬ ‫تنگاتنگ��ی که بین نظام پژوهشی و نظارت اجرایی بانک‬ ‫ایج��اد کرده اند‪ ،‬تصمیم گیری ه��ای بهتری را در شرایط‬ ‫مختلف انجام می دهند که این مهم می تواند نقش سازنده‬ ‫تری را به بانک ها بدهد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اما در مجموع نظام بانکی این مهم‬ ‫ض��رورت دارد که در همه بخش های نظام پولی و بانکی‬ ‫کش��ور پررنگ دیده شود و در هفته ای که به نام پژوهش‬ ‫نامگ��ذاری ش��ده است اسیب شناسی ج��دی روی این‬ ‫مقول��ه انجام ش��ود و راهکارهای عملی دراین حوزه ارائه‬ ‫ش��ود ت��ا به نتایج بهت��ری دست پیدا کنی��م‪ .‬به گفته او‬ ‫از انجای��ی که در بانک��داری بین المللی جایگاه پژوهش‬ ‫جایگاه برجسته و تاثیرگذاری است این مهم باید بررسی‬ ‫ش��ود ک��ه در نظام بانکی ما ‪،‬ح��وزه پژوهش و تحقیقات‬ ‫چق��در مورد توجه قرار گرفته و چ��ه حمایت هایی برای‬ ‫توسعه این مهم باید انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ظرفیت‬ ‫محم��د علی رستگ��ار کارشناس بان��ک و عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز دراین باره در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با بیان اینکه صنعت بانکداری در دنیا‪ ،‬در چند‬ ‫ده��ه گذشته درحالی به سمت بانک��داری الکترونیک و‬ ‫پ��س از ان بانکداری دیجیتال حرکت کرده است که در‬ ‫راست��ای تحق��ق این مهم‪ ،‬حجم زی��ادی از اطالعات در‬ ‫قالب کربانکینگ و سایر سامانه های اطالعاتی ایجاد شده‬ ‫اس��ت و تحقیق ها به ش��دت دراین صنعت افزایش یافته‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬با توجه به حرکت سری��ع تغییر و تحوالت‬ ‫بانک��ی در دنیا‪ ،‬انچه که نی��از اصلی صنعت بانکداری ما‬ ‫در ای��ران است‪ ،‬این اس��ت که ما هم باید به سمت ایجاد‬ ‫سامانه های اطالعاتی و تحقیقات عملی و پژوهشی دراین‬ ‫ح��وزه اق��دام کنیم و ب��ه این مباح��ث اهمیت بیشتری‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬درحال حاضر این نی��از به شدت احساس‬ ‫می ش��ود که اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری ها در‬ ‫صنع��ت بانکداری در قالب سامانه های اطالعاتی مختلف‬ ‫تامی��ن و مبن��ای تحلیل های این بخش ق��رار گیرد‪ .‬در‬ ‫بان��ک نگاه های مختل��ف از جمله نگاه بازاریابی‪ ،‬مشتری‬ ‫م��داری‪ ،‬مدیری��ت ریسک‪ ،‬اعطای بهین��ه تسهیالت به‬ ‫مشتری��ان‪ ،‬بحث مدیریت ریس��ک نقدینگی در بانک ها‪،‬‬ ‫بح��ث مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها و‪ ...‬همه این ها‬ ‫بای��د همراه با مطالعات مستمر رخ دهد تا بتواند کارایی‬ ‫نظام بانکی را در کشور ارتقا دهد‪.‬‬ ‫او براین باوراست که تصمیم گیری در صنعت بانکداری‬ ‫بدون اتکا به مطالع��ات و تحقیقات روی داده ها‪ ،‬معموال‬ ‫تصمیماتی خواهد بود که وضعیت صنعت بانکداری ما را‬ ‫وخیم تر خواهد کرد‪ .‬ازاین رو مسیری که دنیا سال ها ست‬ ‫در پی��ش گرفته که تصمیمات��ی مبتنی بر تحقیق های‬ ‫دقیق کارشناسی روی داده های بانک‪ ،‬وضعیت اقتصادی‬ ‫و پیش بینی ها در حوزه اقتصاد کالن و خرد است‪ ،‬صنعت‬ ‫بانکداری ما هم باید به این سمت حرکت کند تا در نهایت‬ ‫کش��ور م��ا هم از نظام بانکی سال��م‪ ،‬باثبات و کم ریسک‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫به گفته رستگار‪ ،‬عالوه براین باید از نظرات صاحبنظران‬ ‫و کارشناسان این حوزه نیز بهره کافی گرفته شود که به‬ ‫نظر می رسد به نسب��ت بهره گیری از نظرات کارشناسی‬ ‫ک��ه در سطح کشور انجام می شود‪ ،‬در صنعت بانکداری‬ ‫اقبال مناسب تری از نظرات کارشناسی و پژوهشی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��ا به طور قطع این می��زان کافی نیست و هنوز‬ ‫دراین راستا با نقطه مطلوب فاصله وجود دارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه باید در ای��ن حوزه ک��ار بیشتری‬ ‫ص��ورت گی��رد و مدی��ران بانک ه��ا تالش کنن��د تا در‬ ‫تصمیم گیری هایش��ان‪ ،‬ب��ه پیوس��ت کارشناسی توجه‬ ‫داشت��ه باشند و مطالعه بیشتری انج��ام دهند افزود‪ :‬در‬ ‫ای��ن راستا باید ب��ه توسعه واحد های تحقیق و توسعه در‬ ‫داخ��ل بانک ها نیز اهمیت زیادی داده شود و در کنار ان‬ ‫از ظرفیت های خوبی که در دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی‬ ‫و پژوهشی وجود دارد بهره گیری شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارشن��اس تصریح کرد‪ :‬انچه اهمی��ت دارد این‬ ‫اس��ت‪ ،‬واحدهایی ک��ه در داخل بانک ه��ا فعال هستند‬ ‫بای��د ارتب��اط سازمان یافت��ه و هوشمن��دی ب��ا مراک��ز‬ ‫تحقیقاتی کشور برقرار کنند و در قالب تفاهمنامه هایی‪،‬‬ ‫برخ��ی کاره��ای تحقیقات��ی دانشگاه ه��ا در راست��ای‬ ‫رف��ع مشک�لات و مسائل حوزه بانکداری ب��ه کار گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رستگ��ار براین باوراست که این مهم مستلزم این است‬ ‫ک��ه میز دانشگ��اه در بانک ها فعال شود و میز بانک ها در‬ ‫دانشگ��اه ه��ا‪ ،‬تا در این راستا مکان��ی وجود داشته باشد‬ ‫ت��ا مدیران بانکی ب��ه صورت ماهانه ی��ا فصلی‪ ،‬جلسات‬ ‫مشترک��ی ب��ا اساتید دانشگاه��ی در ح��وزه بانکداری‪،‬‬ ‫مهندسی مالی‪ ،‬حوزه اقتصاد‪ ،‬حسابداری و‪ ...‬برقرار کنند‪.‬‬ ‫بی تردید نزدی��ک شدن این ارتباطات می تواند گامی در‬ ‫جه��ت رفع مطلوب تر مشکالت بانکی و کارامد تر شدن‬ ‫صنعت بانکداری در کشور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه زع��م کارشناسان و صاحبنظران ای��ن حوزه‪ ،‬نظام‬ ‫بانکی کش��ور با برخی مقررات محدود کننده و رویه های‬ ‫سنت��ی و کم اث��ر روبه رو است که ضروری است با تکیه بر‬ ‫ت�لاش فعاالن این حوزه در تمامی سطوح‪ ،‬ضمن اصالح‬ ‫مق��ررات و بازبین��ی این رویه ها با ه��دف ارتقای سرعت‬ ‫و کیفی��ت خدمت رسان��ی‪ ،‬کم��ک شود تا ب��ا پژوهش و‬ ‫تحقیق��ات بیشت��ر دراین بخ��ش‪ ،‬جری��ان مستمری از‬ ‫خالقی��ت و بهبود شیوه ه��ای خدمت رسانی در بانک ها‬ ‫ایج��اد شود ک��ه در نهای��ت دستاورده��ای ان در قالب‬ ‫بهبود شاخص های عملکردی نظام بانکی نمایان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و نقش بانک ها‬ ‫مهدیه زمردی ‪-‬کارشناس اقتصاد‪ :‬در مباحث مربوط به‬ ‫رون��ق تولید و خروج از رکود‪ ،‬اصطالح «کمبود نقدینگی بنگاه‬ ‫ ه��ا» را بارها از مدیران بخش های مختلف اقتصادی شنیده ایم‬ ‫و از انجای��ی که نظ��ام تامین مالی ایران به ط��ور عمده بانک‬ ‫محور است‪ ،‬مقصر اصلی این کمبود‪ ،‬بانک ها شناخته می شوند‪.‬‬ ‫به بی��ان دقیق تر منظور از کمبود نقدینگ��ی بنگاه ها‪ ،‬در واقع‬ ‫مشک�لات بنگاه ها در تامین سرمای��ه در گردش خود است که‬ ‫می توان��د منشا داخل بنگاه یا خارج از ان داشته باشد‪ .‬ناتوانی‬ ‫مدیر مالی بنگ��اه در مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری ان‬ ‫بنگاه از عوام��ل داخلی و نوسانات نرخ ارز‪ ،‬افزایش نرخ تورم و‬ ‫تحریم از عوامل خارجی تاثیرگذار بر میزان سرمایه در گردش‬ ‫بنگاه ها است‪.‬‬ ‫گرچه نمی توان مرز دقیقی بین نحوه تامین مالی کوتاه مدت‬ ‫و بلندم��دت بنگاه ها در اقتص��اد قائل شد‪ ،‬اما ب��ه طور عمده‬ ‫تامی��ن مالی کوتاه مدت بر عهده بانک ه��ا بوده و بازار سرمایه‬ ‫و بانک ه��ای سرمایه گذاری‪ ،‬عه ده دار تامی��ن مالی پروژه های‬ ‫بلندمدت بنگاه ها هستند‪ .‬ط��رف عرضه تامین مالی در ایران‪،‬‬ ‫اع��م از کوتاه مدت و بلندم��دت‪ ،‬بانک ها هستند و بازار سرمایه‬ ‫ابزاره��ای مناسب تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها را در‬ ‫اختیار انه��ا قرار نداده است و لذا بنگاه ه��ا عمدتا برای تامین‬ ‫مال��ی سرمایه در گردش خ��ود به بانک ه��ا مراجعه می کنند؛‬ ‫بنابراین عرضه کننده اصلی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‬ ‫­ها‪ ،‬بانک ها هستند‪ .‬از طرفی جهش های اخیر نرخ ارز‪ ،‬بازگشت‬ ‫مج��دد تحریم ه��ای بین الملل��ی و افزایش غیرقاب��ل اجتناب‬ ‫نرخ ت��ورم در سال گذشته‪ ،‬مدیری��ت حساب های دریافتنی و‬ ‫پرداختنی بنگاه ها را با مشکالت جدی مواجه کرده است‪ .‬زیرا‬ ‫بنگاه ه��ا در تامین م��واد اولیه و ماشین االت خ��ود از خارج از‬ ‫کش��ور به دلیل تحری��م‪ ،‬نمی توانند از ابزارهای��ی مانند اعتبار‬ ‫اسن��ادی و‪ ...‬استفاده کنند و ناچ��ار نیازمند وجه نقد بیشتری‬ ‫برای گذران امور جاری خود هستند‪ ،‬همچنین افزایش نرخ ارز‬ ‫و تورم نیز ب��ر خود بنگاه و بر بنگاه های بدهکار و در ارتباط با‬ ‫ان تاثیرگذار است‪ .‬تاثیر شرایط خاص رکودی و تورمی اقتصاد‬ ‫در س��ال گذشته بر تمامی بنگاه ه��ای اقتصادی که به صورت‬ ‫حلقه های زنجیر به هم متصل هستند‪ ،‬باعث شده که تقاضای‬ ‫بنگ اه ها برای تامین مالی سرمایه در گردش خود افزایش یابد‪.‬‬ ‫از سم��ت عرضه نیز امارهای بانک مرکزی نشان می دهد که‬ ‫سیاس��ت این بانک ب��ر تمرکز بانک ها بر تامی��ن مالی سرمایه‬ ‫در گ��ردش بنگاه ها بوده و از مسئولیت بانک ها در قبال تامین‬ ‫مال��ی سرمایه گذاری های بلندمدت اندک��ی کاسته شده است‪.‬‬ ‫به ط��وری که بر اساس گزارش بان��ک مرکزی سهم تسهیالت‬ ‫پرداخت��ی در قال��ب سرمای��ه در گردش در تم��ام بخش های‬ ‫اقتصادی در ‪6‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬مبلغ ‪ ۲۱۱۱.۷‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال بوده که مع��ادل ‪ ۵۵.۳‬درصد کل تسهی�لات پرداختی‬ ‫سیست��م بانکی کشور است‪ .‬این رقم در مقایسه با دوره مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪ ۱۳.۵‬درصد معادل مبلغ ‪ ۲۵۰.۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫افزای��ش داشته است‪ .‬همچنین سهم تسهیالت پرداختی بابت‬ ‫تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ‪6‬ماه امسال‬ ‫مع��ادل ‪۸۶۲.۰‬هزار میلیارد ریال ب��وده که ‪ ۷۲.۸‬درصد از کل‬ ‫تسهی�لات پرداخت��ی به این بخ��ش و ‪ ۴۰.۸‬درص��د از منابع‬ ‫تخصی��ص یافته به سرمایه در گردش کل بخش های اقتصادی‬ ‫است که بیانگر توجه و اولویت دهی بانک مرکزی به تامین مالی‬ ‫سرمایه در گردش بنگاه ها از سوی سیستم بانکی امسال است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬این امار حاک��ی از افزایش سهم تامین مالی‬ ‫سرمای��ه در گردش بنگاه ها در سبد دارایی های بانک ها است و‬ ‫ای��ن درحالی است که بنگاه ها هم��واره از کمبود دسترسی به‬ ‫این منابع نارضایتی دارن��د‪ .‬انچه در این بین معموال منعکس‬ ‫نمی شود‪ ،‬دشواری های پی��ش روی بانک ها در اعطای این گونه‬ ‫تسهیالت است‪ .‬یک��ی از این دشواری ها ع��دم انعطاف پذیری‬ ‫نرخ ه��ای سود است ک��ه مانع از اعمال نرخ س��ود متناسب با‬ ‫ریسک هر بنگاه از سوی بانک می شود‪.‬‬ ‫از انجایی که اطالعات پنهانی در ترازنامه بنگاه ها وجود دارد‬ ‫که ممک��ن است بانک را متضرر کن��د‪ ،‬از انگیزه بانک ها برای‬ ‫ورود ب��ه این گونه تسهیالت می کاهد‪ .‬ب��رای حل این مشکل‬ ‫می ت��وان رابط��ه بلندمدتی بین بانک و بنگ��اه تعریف کرد که‬ ‫بنگاه براساس اعتبار کسب کرده برای خود در این مدت بتواند‬ ‫از تسهی�لات بانک استفاده کن��د و دیگر انگیزه ای برای پنهان‬ ‫کردن اطالعات خود از بانک نداشته باشد و از طرفی بانک نیز‬ ‫ب��ا پایش مداوم و از نزدی��ک بنگاه‪ ،‬از ریسک سبد دارایی خود‬ ‫کاسته و ب��ا توجه به ماهیت کوتاه مدت این تسهیالت‪ ،‬انگیزه‬ ‫کاف��ی برای ورود به ان را داشته باش��د‪ .‬البته باید خاطرنشان‬ ‫کرد که این امر ب��دون وجود موسسه های معتبر اعتبارسنجی‬ ‫و رتبه بن��دی بنگاه ها ممکن نخواهد بود‪ .‬یک��ی دیگر از موانع‬ ‫ب��ر سر راه بانک ها در تامین مال��ی بنگاه ها در دسترس نبودن‬ ‫ابزاره��ای تامین مالی متنوع و متناسب ب��ا بانکداری اسالمی‬ ‫است که بر پایه عقود مشارکتی نبوده و بتواند تامین مالی مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬حقوق و دستمزد و سایر هزینه های جاری بنگاه ها را با‬ ‫سرع��ت و سهولت بیشتری نسبت به عقود موجود تامین کند‪.‬‬ ‫در نهایت با توجه به کیفیت دارایی های سیستم بانکی و حجم‬ ‫ب��االی مطالبات معوق بانک ها که عمدتا با استمهال تسهیالت‬ ‫پوشان��ده شده اند‪ ،‬در شرایط فعلی ک��ه بنگاه های اقتصادی از‬ ‫سم��ت عوامل برونزای بسیاری تحت فشار قرار دارند‪ ،‬بدون در‬ ‫نظر گرفتن موارد فوق نباید سیستم بانکی را فراتر از توان خود‬ ‫مقصر اصلی کمبود نقدینگی بنگاه ها دانست‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایبنا‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه‪ ،‬هزینه نیست‬ ‫هزینهکرد ‪ 5‬درصدی فوالد سازان ایرانی در ‪R&D‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹شرط توسعه هر واحد تولیدی‬ ‫عزیز قنواتی مدیرعامل شرکت فوالد اتیه خلیج فارس‬ ‫درب��اره توجه ش��رکت های فوالد ب��ه بخش تحقیق و‬ ‫توسعه در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از موارد‬ ‫توس��عه یافتگی هر س��ازمان توجه به بخش تحقیق و‬ ‫توسعه (‪ )R&D‬است‪.‬‬ ‫ش��رکت های بزرگی مانند ش��رکت تویوتا که در دنیا‬ ‫بس��یار موفق عمل کرده اند‪ ،‬به این دلیل اس��ت که به‬ ‫این بخش بس��یار اهمیت داده ان��د و نگاهی هزینه ای‬ ‫به ان ندارند‪.‬‬ ‫قنواتی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش تحقیق و‬ ‫توسعه‪ ،‬تجربه و علم در کنار یکدیگر قرار می گیرند و با‬ ‫توجه به این موضوع ایده های مختلف شکل می گیرند‬ ‫که منجر به روش های جدید برای تولید بهتر‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه ها و انرژی و افزایش بهره وری می شود‪ .‬از همین‬ ‫رو س��رمایه گذاری در این بخش نباید به عنوان هزینه‬ ‫تلقی شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬بخش تحقیق و توس��عه در‬ ‫حقیقت یک سرمایه گذاری علمی و فناوریکی به شمار‬ ‫می رود؛ از این رو سازمان هایی که به این بخش توجه‬ ‫کرده اند‪ ،‬در کنار تولید‪ ،‬دانش نیز می فروشند‪.‬‬ ‫نمونه ان ش��رکت فوالد مبارکه اس��ت‪ ،‬این شرکت‬ ‫اعالم کرده که به جز فروش محصوالت خود‪ ،‬فناوری‬ ‫نیز می فروشد‪.‬‬ ‫ای��ن واحد از تمام تخص��ص و دانش نیروهای خود‬ ‫بهره برده و ان را در ترکیب با اخرین دستاوردهای و‬ ‫روش های علمی و با مهندس��ی معکوس قادر شده که‬ ‫به چنین جایگاهی برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد اتیه خلیج فارس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یا در برخی ش��رکت های بزرگ‪ ،‬برخی تجهیزات‬ ‫ک��ه از خارج امده و نصب ش��ده اند‪ ،‬ب��ا همین بخش‬ ‫تحقیق و توسعه تغییر پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫قنوات��ی ادامه داد ‪ :‬یکی از راه های توس��عه در تمام‬ ‫بخش ه��ای مختلف تولید‪ ،‬توجه به بخش های تحقیق‬ ‫و توسعه است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که شرکت های کوچک‬ ‫فوالدی تا چه اندازه به بخش تحقیق و توس��عه توجه‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت ‪ :‬ش��رکت های کوچک به بخش تحقیق‬ ‫و توس��عه توجه چندانی ندارند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫این ش��رکت های دانش بنیانی که در حال ایجاد شدن‬ ‫هس��تند اگر مورد توجه قرار گیرند‪ ،‬می توانند موجب‬ ‫خلق ثروت شوند‪.‬‬ ‫قنواتی گفت‪ :‬ش��رکت های کوچک نیز می توانند به‬ ‫این سمت و سو بروند و با تعامل بیشتر با شرکت های‬ ‫بزرگ سبب بهره وری بیشتر برای خود شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد اتیه خلیج فارس در ادامه‬ ‫پیش��نهاد کرد‪ :‬اگر انجمن تولیدکنن��دگان فوالد که‬ ‫سال گذشته جش��نواره بومی سازی را راه اندازی کرد‪،‬‬ ‫اگر این نمایش��گاه بتواند در زمینه تحقیق و توس��عه‬ ‫زمینه س��از موجب تعامل بیش��تری بین شرکت های‬ ‫ب��زرگ و کوچک ش��ود‪ ،‬این تعام��ل می تواند به نفع‬ ‫ش��رکت های کوچک تمام ش��ود‪ ،‬چراکه بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های کوچ��ک همچنان به روش س��نتی و با‬ ‫هزینه های باال تولید می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ R&D‬ب�رای ش�رکت های کوچ�ک‬ ‫اولویت نیست‬ ‫زکری��ا نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز‬ ‫نی��ز درباره نقش ‪R&D‬ه��ا در واحدهای فوالدی در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فوالدس��ازی در ایران‬ ‫در بخ��ش دولت��ی و خصوص��ی مش��غول ب��ه تولید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فوالدس��ازانی ک��ه در بخ��ش دولت��ی کار می کن��د‪،‬‬ ‫بخ��ش تحقی��ق و توس��عه قوی ت��ری دارن��د‪ ،‬اما در‬ ‫بخ��ش خصوص��ی ش��رکت های بزرگ ممکن اس��ت‬ ‫که روی این حوزه س��رمایه گذاری کرده باش��ند ولی‬ ‫ش��رکت های کوچک چنین س��رمایه گذاری را انجام‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫نایب��ی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از نظر اهمیت‬ ‫تحقیق و توس��عه باید عنوان ک��رد که از انجا صنعت‬ ‫فوالد یک صنعتی انرژی بر اس��ت این بخش می تواند‬ ‫در جهت کاهش مصرف انرژی بسیار مهم تلقی شود‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان س��ومین ش��رکت بزرگ فوالدی‬ ‫کش��ور با ظرفی��ت تولید ‪۱.۵‬میلی��ون تن تخت��ال در کرانه‬ ‫خلیج فارس و غرب بندرعباس واقع ش��ده است‪ .‬این شرکت‬ ‫س��هم بسزایی در اقتصاد کش��ور و به دنبال ان اقتصاد محلی‬ ‫شهرستان بندرعباس دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ف��والد هرم��زگان کیکاوس‬ ‫ندایی‪ ،‬معاون منابع انس��انی ش��رکت فوالد یکی از مهم ترین‬ ‫دستاوردهای فوالد هرمزگان در استان را اشتغالزایی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬در مجموعه فوالد هرمزگان و شرکت های پیمانکاری‬ ‫این مجموعه تعداد ‪ ۳۹۲۹‬نفر مش��غول به کار هستند که از‬ ‫این تعداد ‪ ۷۷‬درصد بومی و ماندگار استان هرمزگان هستند‪.‬‬ ‫ندایی در ادامه گفت‪ :‬در ش��رکت فوالد هرمزگان با نظارت‬ ‫ب��ر قراردادهای پیمانکاران عزت نیروی انس��انی مورد توجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نحوی که در یک موضوع قرارداد که نیاز به تامین‬ ‫نیروهای انس��انی دارد مجوز تعدی��ل و اخراج نیروهای قبلی‬ ‫ب��ه پیمان��کار جدید صادر نخواهد ش��د‪ .‬به همین‬ ‫منظور واحدی به نام ام��ور پیمارنکاران در معاونت‬ ‫منابع انسانی بر نحوه درست اجرای قانون کار و بر‬ ‫تمامی امور کارکنان پیمانکاران نظارت دارد‪.‬‬ ‫مع��اون منابع انس��انی فوالد هرمزگان با اش��اره‬ ‫ب��ه تعداد عائله کارکنان ش��اغل در مجموعه فوالد‬ ‫هرم��زگان گفت‪ :‬ام��رار معاش ح��دود ‪۱۴‬هزار نفر‬ ‫در اس��تان هرمزگان به طور مس��تقیم ب��ه فعالیت های فوالد‬ ‫هرم��زگان گره خ��ورده و از این لحاظ بیش��ترین دقت را در‬ ‫پرداخ��ت به موقع حق��وق و مزایا ب��ا کمتری��ن تاخیر به کار‬ ‫می بریم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه ای��ا در فوالد هرم��زگان برنامه ای‬ ‫ب��رای جذب نیروی جدید وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬میزان اش��تغال‬ ‫در صنع��ت ف��والد ایران بس��یار بیش��تر از اس��تانداردهای‬ ‫جهانی اس��ت و ای��ن موضوع در فوالد هرم��زگان نیز صادق‬ ‫بدتر از شرایط هیجانی و نابسامان کنونی بازار‪،‬‬ ‫افکار منفی است که در اذهان بیشتر فعاالن بازار‬ ‫م��وج می زن��د‪ .‬پای صحبت هر فع��ال بازار که‬ ‫می نش��ینیم افکاری به مرات��ب منفی تر از انچه‬ ‫که اکنون بر بازار حاکم اس��ت را در س��ر دارد و‬ ‫بر کالم خود ج��اری می کند که این ناامیدی به‬ ‫ش��دت برای کنترل بازارها مضر به شمار می رود‪.‬‬ ‫جلب اعتم��اد مردم‪ ،‬خواب کردن نقدینگی های‬ ‫س��رگردان و برگرداندن ثبات به بازار ارز‪ ،‬ش��اید‬ ‫بزرگتری��ن و مهم تری��ن دس��تاورد جناب اقای‬ ‫همت��ی رئیس کل بانک مرک��زی در طول دوره‬ ‫سه تا چهار ماهه تیر تا مهر ماه سال جاری بود که‬ ‫متاسفانه تغییر نرخ ‪ ۳‬برابری بنزین‪ ،‬بازگشت به‬ ‫نقطه صفر بی اعتمادی سرمایه به بازار و سرکش‬ ‫شدن دوباره این نقدینگی های سرگردان‪ ،‬مقدمه‬ ‫بروز التهاباتی است که اکنون شاهد زبانه کشیدن‬ ‫ش��عله های ان هس��تیم‪ .‬مبادی به صورت مرتب‬ ‫ن��رخ تغییر می دهند؛ به طوری که در مواردی در‬ ‫ثب��ت قیمت ها به َگرد انها نمی رس��یم؛ گویی با‬ ‫تابلوی دالالن بازار ارز مس��ابقه گذاشته اند؛ نکته‬ ‫قابل تامل اینکه ایا واقعا می شود باور کرد در این‬ ‫ش��رایط فروش قابل توجهی هم انجام می شود؟‬ ‫چراکه سمت تقاضای مصرفی فوالد بنا براساس‬ ‫ش��نیده ها و انچه شاهد هس��تیم‪ ،‬کامال سوت و‬ ‫کور اس��ت‪ .‬تا پیش از این گاهی در بازار مصرف‬ ‫به عنوان پیش خرید مبادله های انجام می ش��ود‬ ‫اما این روزها حتی از این پیش خرید هم خبری‬ ‫نیست؛ بیشتر فروشندگان اعالم می کنند که این‬ ‫روزها فقط ماش��ین اعالم قیمت شده اند چراکه‬ ‫مش��تری در حال حاضر می ترسند و قیمت های‬ ‫کنونی را باور ندارد‪.‬‬ ‫صادرات اهن اسفنجی‬ ‫را متوقف کنید‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫اشتغالزایی مهم ترین دستاورد فوالد هرمزگان‬ ‫است‪ .‬سیاست ما در این باره حفظ اشتغال فعلی و‬ ‫نبود تعدیل نیرو است‪.‬‬ ‫ندایی اینده اش��تغال در فوالد اس��تان را بس��یار‬ ‫روش��ن و امیدوار کننده دانس��ت و گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫ط��رح ‪۱۰‬میلیون ت��ن فوالد در اس��تان هرمزگان‪،‬‬ ‫زمینه اش��تغال تعداد زیادی از هرمزگانی ها فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون مناب��ع انس��انی فوالد هرم��زگان اش��اره ای نیز به‬ ‫مبحث بومی س��ازی داش��ت که در یک س��ال اخیر از سوی‬ ‫هلدین��گ فوالد مبارکه بس��یار به ان توجه ش��ده اس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬فوالد هرمزگان در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی و‬ ‫رونق تولید که از موکده های رهبر معظم انقالب هس��تند‪ ،‬از‬ ‫بومی سازی در تمام حوزه های فوالد حمایت می کند که این‬ ‫موضوع نقش مهمی را نیز در تولید ش��غل و اش��تغال پایدار‬ ‫دارد‪ .‬ندای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه مدیرعامل ف��والد هرمزگان‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫در نشس��ت ها و س��خنرانی ها و مصاحبه ه��ای گوناگ��ون از‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان‪ ،‬نخبگان و س��رمایه گذاران دعوت‬ ‫به همکاری کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همان گونه که حتی االمکان‬ ‫نیازه��ای خود را از درون اس��تان تامین می کنیم‪ ،‬در صورت‬ ‫تامین زیرس��اخت ها و امادگی بخش های خصوصی‪ ،‬امادگی‬ ‫تامین همه نیازهای فنی خود را نیز از درون استان داریم‪.‬‬ ‫وی توانمندی ه��ای کارکن��ان‪ ،‬ارتق��ای ایمنی و س�لامت‬ ‫کارکن��ان و ارتق��ای عملکرد زیس��ت محیط��ی را از اهداف‬ ‫استراتژیک شرکت در حوزه منابع انسانی دانست‪.‬‬ ‫ندایی توس��عه نظ��ام کاران��ه کارکنان‪ ،‬بهب��ود ارتباطات‬ ‫و تعام�لات دوس��ویه با کارکن��ان‪ ،‬ارتقای س��طح خدمات و‬ ‫تس��هیالت به کارکنان‪ ،‬توسعه جانش��ین پروری و جایگزینی‬ ‫و توس��عه خدمات فرهنگی و اجتماع��ی مطلوب به کارکنان‬ ‫و خانواده ه��ا را از مواردی برش��مرد که ب��رای انها پروژه ها و‬ ‫برنامه های مشخصی تدوین شده است‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه صادرات‬ ‫اه��ن اس��فنجی واحدهای تولی��دی فوالد را‬ ‫به س��وی تعطیلی س��وق داده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ص��ادرات اهن اس��فنجی را متوقف کنید‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬هادی قوام��ی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫اس��فراین در مجل��س ش��ورای اس�لامی در‬ ‫تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس‬ ‫ضمن گرامیداش��ت ‪۱۶‬اذر روز دانشجو گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم حرکت های دانشجویی بالنده و در‬ ‫راستای حق گرایی باشد‪ .‬قوامی در تذکری به‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بیان کرد‪۲۰ :‬‬ ‫درصد واحدهای تولیدی که به ش��یو ه القایی‬ ‫ف��والد تولید می کنند به دلی��ل صادرات اهن‬ ‫اس��فنجی و در اختیار نگرفتن این اهن برای‬ ‫این واحده��ا در حال تعطیلی هس��تند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بیش از ‪۱۲‬هزار ش��غل‪۱۲۰ ،‬هزار شغل‬ ‫غیرمستقیم و ‪۵‬میلیون تن فوالدی که از این‬ ‫ناحیه تولید می ش��ود مورد خطر قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل الزم است صادرات اهن‬ ‫اسفنجی متوقف شده و ابتدا به تولید داخلی‬ ‫توجه کنیم‪.‬‬ ‫قدردانی از ذوب اهن‬ ‫به عنوان شرکت برتر‬ ‫صدر تامین‬ ‫قدردان��ی از ذوب اه��ن اصفه��ان به عنوان‬ ‫شرکت برتر صدر تامین براساس ارزیابی گزارش‬ ‫عملکرد ‪ ۶‬ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬با حضور مدیرعامل‬ ‫شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)‬ ‫انجام ش��د و لوح قدردانی به منصور یزدی زاده‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن اهدا ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عموم��ی ذوب اه��ن اصفه��ان‪ ،‬پس از‬ ‫بررس��ی گ��زارش عملکرد ‪۶‬ماه ش��رکت های‬ ‫ص��در تامین و مالک قرار دادن ش��اخص های‬ ‫کلیدی از س��وی شرکت سرمایه گذاری تامین‬ ‫اجتماع��ی از ‪ ۴‬ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان‪،‬‬ ‫صنای��ع خاک چینی ایران‪ ،‬زغال س��نگ پروده‬ ‫طب��س و معدنی امالح ای��ران با حضور محمد‬ ‫رضوانی فر‪ ،‬مدیرعامل شستا‪ ،‬غالمرضا سلیمانی‬ ‫مدیرعامل تاصیکو (ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫صدرتامین)‪ ،‬مدیران عامل ش��رکت های تابعه‬ ‫و مدیران ارش��د شرکت س��رمایه گذاری صدر‬ ‫تامین قدردانی ش��د‪ .‬همچنی��ن با اهدای لوح‬ ‫سپاس از س��وی غالمرضا سلیمانی مدیرعامل‬ ‫تاصیکو به مدیرعامل ذوب اهن‪ ،‬از این شرکت‬ ‫به جهت برگزاری دوره اموزش��ی برای مدیران‬ ‫منابع انسانی صدرتامین قدردانی شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بخ��ش تحقیق و توس��عه به عنوان جس��ت وجوگر‬ ‫ن��واوری‪ ،‬قلب یک واح��د تولیدی به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫چراک��ه پویای��ی یک ش��رکت تولی��دی وابس��ته به‬ ‫ای��ن بخ��ش خواه��د بود ت��ا ب��ا به کارگی��ری دانش‬ ‫جدی��د‪ ،‬ارتق��ای به��ره وری‪ ،‬افزایش س��هم ب��ازار و‬ ‫ق��درت رقابت پذی��ری هم��واره ت��وان خ��ود را ارتقا‬ ‫ببخشد‪.‬‬ ‫واحدهای ب��زرگ فوالدی با توجه به اهمیتی که به‬ ‫بخش تحقیق و توسعه داده اند‪ ،‬قادر به رشد بوده اند و‬ ‫در مقابل شرکت هایی که سرمایه گذاری در این بخش‬ ‫را هزینه تلقی کرده اند‪ ،‬از بزرگ شدن باز مانده اند‪.‬‬ ‫عزی��ز قنوات��ی‪ :‬در بخش تحقیق و توس��عه‪ ،‬تجربه و عل��م در کنار‬ ‫یکدیگ��ر ق��رار می گیرند و با توجه به این موض��وع ایده های مختلف‬ ‫شکل می گیرد که منجر به روش های جدید برای تولید بهتر‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه ها و انرژی و افزایش بهره وری می شود‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که تا چه اندازه بخش‬ ‫تحقی��ق و توس��عه هزینه می طلبد که ش��رکت ها ان‬ ‫را هزین��ه می پندارن��د و حاضر به ایجاد ان نیس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع به بودجه ساالنه واحدهای تولیدی‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫واحده��ای تولی��دی در کش��ورهای پیش��رفته تا‬ ‫‪۲۰‬درص��د بودجه خود را به ص��ورت معمول به بخش‬ ‫تحقیق و توسعه اختصاص می دهند‪ ،‬کشورهایی مانند‬ ‫ژاپن یا کره جنوبی که در صنعت فوالد رش��د کرده اند‪،‬‬ ‫ب��رای بخش های تحقیق و توس��عه خ��ود بودجه های‬ ‫قاب��ل توجه��ی در نظر می گیرند ای��ن در حالی که در‬ ‫ایران ممکن اس��ت واحدهای فوالدی زیر ‪ ۵‬درصد از‬ ‫درام��د خود را به بخش تحقیق و توس��عه اختصاص‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مدی��ر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز در پاس��خ‬ ‫ب��ه این پرس��ش ک��ه بخش تحقی��ق و توس��عه چه‬ ‫دس��تاوردهایی برای واحدهای ف��والد دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫زمینه کاهش مصرف ان��رژی‪ ،‬کاهش ضایعات‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت درجه‪ ۲‬و تولید فناوری و محصوالت جدید‪،‬‬ ‫نیازس��نجی بازار و مش��تریان‪ ،‬طرح های توسعه ای با‬ ‫توجی��ه اقتصادی و برنامه های ات��ی و بلندمدت و ‪...‬‬ ‫می تواند در افزایش بهره وری بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫نایبی ادامه داد‪ :‬در بخش تحقیق و توس��عه قوانین‬ ‫حمایت��ی بس��یار اهمی��ت دارد‪ ،‬زیرا در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته به صورت معمول‪ ،‬هزینه های این بخش‬ ‫از معافیت مالیاتی بهر ه مند می ش��وند‪ ،‬اما در کشور ما‬ ‫این معافیت وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه هزین��ه ای ک��ه صرف‬ ‫تحقیق و توس��عه می ش��ود ب��ه صورت اصول��ی باید‬ ‫مش��مول بخش��ودگی مالیات��ی ش��ود ام��ا در ایران‬ ‫قبوالندن این موضوع به اداره مالیاتی قدری مش��کل‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فوالد‬ ‫خوزستان‬ ‫گواهینامه‬ ‫معیار مصرف‬ ‫انرژی گرفت‬ ‫فوالد خوزس��تان موفق به کسب گواهینامه معیار‬ ‫مصرف انرژی براس��اس اس��تاندارد ‪ ۹۶۵۳‬ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬سیدمسعود‬ ‫معصوم نتاج مدیر دفتر فنی انرژی و سیاالت با اعالم‬ ‫ای��ن خبر افزود‪ :‬با توجه به جای��گاه و اهمیت انرژی‬ ‫در ایران و جهان‪ ،‬به تدریج رویکرد استراتژیک کشور‬ ‫به س��وی حفظ و صیانت از منابع انرژی سوق یافت‪.‬‬ ‫رد پای این مس��ائل و مباح��ث مدیریت انرژی را در‬ ‫قانون ‪ ۵‬س��اله س��وم توس��عه و پس از ان به صورت‬ ‫توس��عه یافته و دقیق در قانون اصالح الگوی مصرف‬ ‫در سال‪ ۱۳۸۹‬می توان یافت‪ .‬براساس ماده‪ ۱۱‬قانون‬ ‫اصالح الگوی مصرف انرژی‪ ،‬س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫اقدام به مش��خص کردن استانداردهای انرژی جهت‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین االت انرژی ب��ر و فراینده��ای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی و کش��اورزی‪ ،‬تولیدکنن��دگان و‬ ‫واردکنندگان س��وخت های مصرفی و ب��رق کرده و‬ ‫رعای��ت این قوانین و اس��تانداردها از س��وی صنایع‬ ‫و س��ایر مشموالن‪ ،‬الزامی اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬پس از‬ ‫تالیف نخستین نسخه از استاندارد ‪ ، ۹۶۵۳‬با در نظر‬ ‫گرفتن معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید اهن‬ ‫و فوالد‪ ،‬در سال ‪ ۸۶‬اقدام به اصالح و بازنگری در این‬ ‫اس��تاندارد با کمک شرکت های فوالدی به محوریت‬ ‫سازمان ملی استاندارد شد‪ .‬بر این اساس بازرسی های‬ ‫انرژی براساس استاندارد ‪( ۹۶۵۳‬معیار مصرف انرژی‬ ‫در فرایندهای تولید اهن و فوالد) هر س��اله از سوی‬ ‫ش��رکت هایی به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ ۹۶‬ش��رکت تکین کو به‬ ‫نمایندگی از سازمان ملی استاندارد اقدام به بازرسی‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان کرده و گواهینامه انطباق با‬ ‫استاندارد‪ ۹۶۵۳‬از سوی ان سازمان به شرکت فوالد‬ ‫خوزستان اعطا شد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر فنی انرژی و س��یاالت روند بازرس��ی ها‬ ‫را این گون��ه بیان کرد‪ :‬دریافت مس��تندات مربوط به‬ ‫مصارف انرژی و تولیدات‪ ،‬دریافت اطالعات از وزارت‬ ‫خانه های نیرو و نفت‪ ،‬س��ایت ویزیت و بررسی کالن‬ ‫فرایندهای گندله س��ازی‪ ،‬احیا و فوالدسازی‪ ،‬بررسی‬ ‫بخش مدیریت انرژی براس��اس ماده‪ ۲۴‬قانون اصالح‬ ‫الگوی مصرف‪ ،‬بررس��ی شواهد و مستندات و انطباق‬ ‫با معیارهای اس��تاندارد‪ ،۹۶۵۳‬تهیه گزارش بازرسی‪،‬‬ ‫ارائ��ه پیش نویس و ارائ��ه گزارش به س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد و صدور گواهینامه از مهم ترین معیارهای‬ ‫مورد نظر این استاندارد است‪.‬‬ ‫نت��اج در پای��ان جرایم س��نگین ریال��ی را پیامد‬ ‫رعایت نکردن اس��تاندارد‪ ۹۶۵۳‬اع�لام کرد و افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت ها و صنای��ع انرژی ب��ر در ص��ورت رعای��ت‬ ‫نکردن اس��تانداردهای معیار مصرف انرژی‪ ،‬براساس‬ ‫ماده‪ ۲۶‬قان��ون اصالح الگوی و ایین نامه اجرایی ان‪،‬‬ ‫چنانچه ن��رخ مصارف واحده��ای صنعتی منطبق با‬ ‫اس��تانداردهای ملی (مانند ‪ ۹۶۵۳‬برای فرایندهای‬ ‫تولید اهن و فوالد) نباش��د‪ ،‬مشمول جرایم سنگین‬ ‫ریالی این قانون می شوند‪.‬‬ ‫خوشبختانه شرکت فوالد خوزستان تاکنون موفق‬ ‫به دریافت گواهینامه های انطباق با معیارهای مصرف‬ ‫انرژی ش��ده اس��ت و هرس��ال روند بهبود مس��تمر‬ ‫عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی را در دستور‬ ‫کار داشته است‪.‬‬ ‫بازار متاثر‬ ‫از موج روانی‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫از سوی شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان انجام شد‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫تولید ساالنه ‪۱۷۲‬میلیون مترمکعب پساب دراصفهان‬ ‫بهمن راعی‪ -‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در ‪۲۵‬تصفیه خانه فاضالب‪ ،‬س��االنه ‪ ۱۷۲‬میلیون مترمکعب‬ ‫پس��اپ تولید می شود و این در حالی است که ظرفیت اسمی تولید‬ ‫پساب در تصفیه خانه های فاضالب در استان اصفهان ‪ ۲۸۳‬میلیون‬ ‫مترمکعب در سال است‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬هاشم امینی‬ ‫با اش��اره به جمعیت زیرپوش��ش ش��بکه فاضالب در اصفهان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر بیش از ‪ ۷۲‬درصد جمعیت اس��تان زیر پوش��ش‬ ‫ش��بکه فاضالب قرار دارند‪ .‬که ش��امل ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۶۶‬هزار و ‪۹۰‬‬ ‫نفر اس��ت‪ .‬درحالی که هم اکنون بیش از ‪ ۹۶‬درصد جمعیت ش��هر‬ ‫اصفهان زیر پوش��ش شبکه فاضالب قرار دارند‪ .‬وی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه اصفهان‪ ،‬دومین اس��تان صنعتی کش��ور به شمار می رود و با‬ ‫توج��ه به محدودیت منابع ابی اس��تفاده از بازچرخانی اب در این‬ ‫استان بسیار حائز اهمیت است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬صنایع زیادی در‬ ‫استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬به طوری که بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد فوالد کش��ور در اصفهان تولید می ش��ود؛ بنابراین استفاده از‬ ‫پس��اب در مصارف صنعتی در مصرف بهینه اب بس��یار موثر است‪.‬‬ ‫امینی با اشاره به انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت ابفا استان‬ ‫اصفه��ان و ف��والد مبارکه پیرام��ون ایجاد تاسیس��ات فاضالب در‬ ‫شهرس��تان های مبارک��ه و لنجان در ازای پس��اب تخصیص‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس قراردادبیع متقابل میان شرکت ابفا اصفهان و فوالد‬ ‫مبارکه مقرر شد در مدت ‪ ۳۰‬سال‪ ۲۷۰ ،‬میلیون مترمکعب پساب‬ ‫شهرستان مبارکه و ‪ ۳۵‬سال حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون پساب شهرستان‬ ‫لنجان در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار گیرد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ابفا اس��تان اصفهان با اش��اره به قرارداد تخصیص پس��اب به سایر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫واحده��ای صنعتی در اس��تان اظهارکرد‪ :‬در قراردادی مقرر ش��د‬ ‫س��االنه ‪ ۲۷۲‬لیتر در ثانیه پس��اب به ش��رکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫اختصاص یابد و نیز در یک سال ‪ ۲۱۰‬لیتر در ثانیه پساب در اختیار‬ ‫پاالیشگاه قرار می گیرد‪ .‬هاشم امینی افزود‪ :‬اهمیت بازچرخانی اب‬ ‫در اصفهان با توجه رفع نیاز مصارف صنعتی وابیاری فضای س��بز‬ ‫بس��یار حائز اهمیت است هر چند پساب تولیدی در ابفا در اختیار‬ ‫اب منطقه ایی قرار می گیرد که در بخش های کشاورزی غیرمثمر و‬ ‫احیای محیط زیست استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی به چگونگی ارتقای کیفیت پس��اب تولیدی پرداخت و بیان‬ ‫کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته با ارتقای تجهیزات و با بهره مندی از‬ ‫فناوری نوین در تصفیه خانه های فاضالب در سطح استان توانستیم‬ ‫کیفی��ت پس��اب تولیدی را بس��یار ارتقا دهیم‪ .‬امین��ی به ایجاد و‬ ‫ارتقای تجهیزات تصفیه خانه های فاضالب در س��طح اس��تان اشاره‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته ایجاد و ارتقای تجهیزات در‬ ‫تصفیه خانه های فاضالب در ش��هر های خوانس��ار‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬هرند‪،‬‬ ‫س��ده و ورنامخواس��ت‪ ،‬نطن��ز‪ ،‬فریدونش��هر‪ ،‬بوئین و میاندش��ت‪،‬‬ ‫زرین ش��هر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬باغ بهادران‪ ،‬نایین‪ ،‬ش��اهین شهر‪ ،‬سمیرم‪،‬‬ ‫شهرضا‪ ،‬سپاهان شهرو تصفیه خانه فاضالب شمال و جنوب اصفهان‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون عملیات ساخت‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در ش��هر های چ��ادگان‪ ،‬اژیه‪ ،‬گلپایگان‪ ،‬نطنز‪،‬‬ ‫داران و بویین و میاندش��ت در حال اجراس��ت‪ .‬امینی افزود‪ :‬در ‪۹‬‬ ‫س��ال گذش��ته عالوه بر س��اخت تصفیه خانه فاضالب در دورترین‬ ‫نقاط اس��تان‪ ،‬بیش از‪ ۲۶۰۰‬کیلومتر شبکه فاضالب در استان اجرا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معرفی‪۱۲۵‬واحد تولیدی برای دریافت تسهیالت کم بهره‬ ‫سرپرست شرکت ش��هرک های صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫گف��ت‪ ۱۲۵ :‬واحد تولیدی برای دریافت تس��هیالت ارزان قیمت‬ ‫و با بهره پایین ازس��وی شرکت ش��هرک های صنعتی سیستان و‬ ‫بلوچس��تان به بانک معرفی شدند‪ .‬به گزارش‬ ‫از سیستان و‬ ‫بلوچس��تان علیرضا راشکی ضمن بیان این مطللب اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫این میان ‪ ۱۲‬واحد تولیدی توانس��ته اند با نرخ ‪ ۴‬درصد تسهیالت‬ ‫یادش��ده را دریاف��ت کنند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ ۷ :‬ت��ا از واحدهایی که‬ ‫وام گرفته اند‪ ،‬در دس��ته واحدهایی هس��تند که دوباره راه اندازی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعتی سیستان و‬ ‫بلوچس��تان تاکید کرد‪ :‬این تس��هیالت از مح��ل کمک های فنی‬ ‫و اعتباری اس��ت‪ ۲.‬بان��ک صنعت و معدن و صن��دوق کارافرینی‬ ‫امید عامل ارائه تس��هیالت به واحد های کوچک و متوسط مستقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان از محل کمک های فنی و‬ ‫اعتب��اری هس��تند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ارائه تس��هیالت بانکی از محل‬ ‫کمک ه��ای فنی و اعتب��اری با عاملیت بانک صنع��ت و معدن به‬ ‫واحدهای تولیدی صنعتی و صنوف تولیدی مستقر در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی با س��قف پرداخت تس��هیالت‪ ۵۰‬میلیارد ریال با‬ ‫بازپرداخت یک س��اله و میزان یارانه پرداختی ‪ ۶۰‬درصد نرخ سود‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار با ش��رایط یادش��ده بود‪ .‬سرپرست شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬ارائه تسهیالت‬ ‫بانک��ی از مح��ل کمک های فن��ی و اعتباری ب��ا عاملیت صندوق‬ ‫کارافرین��ی امید به واحدهای تولی��دی صنعتی و صنوف تولیدی‬ ‫مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی با سقف پرداخت تسهیالت‬ ‫‪ ۳.۰۰۰‬میلیون ریال با بازپرداخت ‪ ۴‬ساله و دوره تنفس ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫و در قالب س��رمایه ثابت شامل ایجاد‪ ،‬بازسازی‪ ،‬نوسازی و تکمیل‬ ‫به واحد های تولیدی یادشده اعطا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور در نمایشگاه هفته پژوهش‬ ‫سرپرست شرکت ش��هرک های صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫اف��زود‪ :‬پس از پی��روزی ش��کوهمند انقالب اس�لامی‪ ،‬به منظور‬ ‫گس��ترش فرهنگ پژوهش در کش��ور‪ ۲۵ ،‬اذر از س��وی ش��ورای‬ ‫فرهنگ عمومی کش��ور به نام روز پژوهش نام گذاری ش��ده است‪.‬‬ ‫راش��کی تاکیدکرد‪ :‬علت نامگذاری چنین روزی این اس��ت که در‬ ‫ای��ن روز‪ ،‬مردم با اهمیت پژوهش‪ ،‬نقش‪ ،‬جایگاه و تاثیر ان در اداره‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬اداره کش��ور و جامعه و بهبود وضع زندگی شهروندان‬ ‫اش��نایی بیش��تری پیدا کنند و از زاویه ای دیگر در جریان کارکرد‬ ‫موسس��ه ها‪ ،‬س��ازمان ها و مجموعه هایی که ماهیت وظایف شان‪،‬‬ ‫پژوهش��ی اس��ت‪ ،‬قرار گیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬این روز همچنین فرصتی‬ ‫اس��ت تا مردم و دوس��تداران علم و پژوهش ب��ا یکدیگر به تعامل‬ ‫بپردازند وانها بیش��تر در جریان فعالیت های پژوهشی انجام شده‬ ‫در بخش های گوناگون کش��ور قرار گیرند‪ .‬بدین منظور ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی نیز همچون س��ال های گذشته در نمایشگاه‬ ‫هفته پژوهش که در محل پارک علم و فناوری برگزار ش��ده با ارائه‬ ‫اثار پژوهش��ی انجام شده شرکت کرده اس��ت‪ .‬سرپرست شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان کرد‪ :‬کسب رتبه‬ ‫برتر این ش��رکت در زمینه پژوهش در میان ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی کش��ور براساس ارزیابی انجام شده از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران از مهم ترین رویدادهای امس��ال برای این ش��رکت به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹نهاد برتر در زمینه عملکرد پژوهشی‬ ‫سرپرست شرکت ش��هرک های صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان دستگاه‬ ‫برت��ر در زمینه عملکرد پژوهش��ی در س��ال جاری ش��د‪ .‬علیرضا‬ ‫راش��کی افزود‪ :‬با توجه به بررسی عملکرد پژوهشی این شرکت و‬ ‫تصمیم گیری ها در بیس��ت و هفتمین نشست کارگروه پژوهش‪،‬‬ ‫فناوری و بهره وری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران و همچنین دومین نشس��ت کارگروه علمی‪ ،‬هفته پژوهش‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تاریخ ‪۶‬اذر امس��ال‪ ،‬این شرکت‬ ‫به عنوان «ش��رکت ش��هرک های صنعتی برتر» در حوزه پژوهش‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بدین منظ��ور از این نهاد اجرایی قدردانی‬ ‫شد‪ .‬سرپرست شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫یاداور شد‪ :‬شرکت ش��هرک های صنعتی با توجه به سیاست های‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬حمایت از‬ ‫پایان نامه ها و طرح های پژوهشی را در برنامه خود قرار داده است‪.‬‬ ‫راش��کی تاکید کرد‪ :‬تاکنون تعداد ‪ ۷۸‬طرح حمایت از پایان نامه و‬ ‫طرح های پژوهشی به سفارش این شرکت با توجه به نیاز احساس‬ ‫ش��ده انجام شده اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬دراین میان تعداد‬ ‫‪۱۵‬جلد پژوهش و حمایت از پایان نامه ها نیز در س��ال جاری انجام‬ ‫ش��ده که میزان ‪ ۲۰‬درصد از کل پژوهش ه��ا را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬سرپرس��ت شرکت ش��هرک های صنعتی سیستان و‬ ‫بلوچس��تان افزود‪ ۲ :‬طرح پژوهش��ی دیگر نیز تا پایان سال انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هزینه ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومانی برای ابرسانی به کرمانشاه‬ ‫رضا اردکانیان در نشس��ت شورای اداری استان کرمانشاه که‬ ‫با حضور رئیس مجلس ش��ورای اسالمی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین مباحث‪ ،‬مس��ئله حوزه ابخیز مناطق مرزی کش��ور‬ ‫است که بخش قابل توجهی از این منابع ابی مهار شده و با عنوان‬ ‫س��امانه گرمسیری به اس��تان کرمانشاه اختصاص داده شده که‬ ‫این اقدام بزرگی از کارهای افتخارامیز جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر نی��رو با اعالم اینکه برنامه منابع و‬ ‫مصارف استان کرمانشاه براساس اخرین اطالعات مورد بازنگری‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در اسفند ‪ ۹۶‬مصوبه ای با عنوان تشکیل‬ ‫کارگروه ملی س��ازگاری با کم ابی در س��طح ملی تصویب کرده‬ ‫که دو نفر از معاونان رئیس جمهوری‪ ،‬رئیس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه ریزی و ‪ ۴‬نفر از وزیران‬ ‫وزارتخانه های نیرو‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪ ،‬کش��ور و صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اعضای کارگروه ان هس��تند‪ .‬اردکانیان عنوان کرد‪:‬‬ ‫کارگروه های اس��تانی این کارگروه ملی تحت راهبری استاندار‬ ‫با مش��ارکت نهادهای اجرایی تش��کیل ش��ده و در این راستا‪۷ ،‬‬ ‫اس��تان به بازنگری منابع و مصارف خود خواهند پرداخت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬با هماهنگی اس��تان ها برنامه نهایی در کارگروه تخصصی‬ ‫تدوین و با مس��ئولیت سازمان برنامه و بودجه ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو خاطرنش��ان کرد‪ :‬اجرای طرح س��امانه سردسیری در‬ ‫مراحل پایانی قرار دارد که امیدواریم در اینده نزدیک ابالغ شود‪.‬‬ ‫اردکانیان افزود‪ :‬همچنین با محوریت اب منطقه ای کارگروهی‬ ‫به منظ��ور بازنگری منابع تخصیص��ی و ظرفیت های اراضی جا‬ ‫مانده از س��امانه گرمسیری تشکیل شده که امیدواریم حداکثر‬ ‫مش��ارکت ب��رای این مهم انجام ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه س��د‬ ‫ی ان تا پایان سال برای گردشگری‬ ‫داریان کرمانش��اه طرح نهای ‬ ‫اماده می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای طرح ابرس��انی به کرمانشاه‬ ‫‪۱۶۰‬میلی��ارد تومان هزینه ش��ده و س��رعت خوب��ی دارد‪ .‬وزیر‬ ‫نیرو گفت‪ :‬طرح گرمس��یری باالی ‪ 90‬درصد پیش��رفت داشته‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اوراق توافق ش��ده برای ان دریافت شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در پروژه قره س��و برای س��اماندهی ‪ ۶‬کیلومتر از‬ ‫محدوده شهری اختصاص یافته و برای ساماندهی ‪ ۱۵‬کیلومتر‬ ‫باقی مان��ده ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار الزم اس��ت که اعتبارات‬ ‫امس��ال پاس��خگو نبوده و دولت از محل الیح��ه بودجه مبلغی‬ ‫را برای س��اماندهی در نظر گرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬تصفیه خانه‬ ‫شهر کرمانش��اه حدود ‪ ۳۰‬کیلومتر و تمام فعالیت های سازه ای‬ ‫تصفیه خانه انجام شده‪ ،‬این پروژه در حال واگذاری به پیمانکار‬ ‫است و امیدواریم منابع مالی ان به زودی تامین شود‪ .‬اردکانیان‬ ‫گفت‪ :‬همچنین برای ابرسانی به کرمانشاه ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه ش��ده‪ ،‬س��رعت پروژه باال اس��ت امیدواریم از نظر تامین‬ ‫منابع مالی مشکلی ایجاد نشود‪ .‬وی افزود‪ :‬مصارف سد بیستون‬ ‫صنعتی اس��ت در صورت ورود س��رمایه گذار برای تامین هزینه‬ ‫ساخت موافق هستیم و به محض نهایی شدن ان‪ ،‬برنامه منابع‬ ‫و مصارف در دستور کار قرار خواهد گرفت‪ .‬وزیر نیرو بیان کرد‪:‬‬ ‫ش��بکه های پایین دستی سدها ازس��وی وزارت جهادکشاورزی‬ ‫اماده ش��ده تمامی ایس��تگاه های پمپاژ ب��رای ‪ ۱۸‬هزار هکتار‬ ‫ر اه اندازی و برای س��ایر دش��ت ها نیز ‪ ۶۰‬میلی��ارد تومان منابع‬ ‫نیاز ش��ده است‪ .‬اردکانیان گفت‪ :‬هموار بحث تامین منابع مالی‬ ‫طرح های گرمسیری مطرح بوده که با تسهیالت دولت و برنامه‬ ‫بودج��ه ‪ ۷۰۰‬میلی��ارد تومان دریافت کرده ای��م و امیدواریم در‬ ‫سال اینده نیز هزار میلیارد تومان برای بهره برداری این طرح ها‬ ‫اختصاص داده ش��ود‪ .‬زیر نیرو بیان کرد‪ ۴.۵ :‬کیلومتر از پروژه‬ ‫ابش��وران کرمانشاه از جنوب به شمال در ‪۶‬نقطه در دستور کار‬ ‫اس��ت و البته تنگناه��ای مالی اثرگذار خواهد ب��ود‪ .‬اردکانیان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به منظور س��اماندهی ابشوران در سال جاری‬ ‫و اینده ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫بکارگیری نیروه��ای بومی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پروژه های بزرگی در این‬ ‫منطقه اجرا ش��ده س��طح انتظارات مردم به ویژه جوانان نیز باال‬ ‫و بجاست‪ .‬وزیر نیرو تصریح کرد‪ :‬در پروژه سد داریان ‪ ۳۰۷‬نفر‬ ‫نیروی بومی و ‪ ۳۳‬نفر غیربومی بکارگیری شده اند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫پـز پژوهش‬ ‫اینک��ه ترافی��ک در کالن شهرها بی��داد می کند و‬ ‫چراغ قرمزها کالفه کننده شده است‪ ،‬اینکه خیابان ها‬ ‫از خودروها لبریز شده و اینکه پروژه های عمرانی به‬ ‫بن بس��ت می خورد‪ ،‬یک معنا دارد؛ پژوهش در حوزه‬ ‫راه و شهرسازی تبدیل به یک «پز» شده است!‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بی توجهی ب��ه زیرساخت های‬ ‫تحقیقات��ی و یافته های پژوهشی در اجرای پروژه ها‪،‬‬ ‫از جمله مسائلی است که همواره ازسوی دانشگاهیان‬ ‫و پژوهشگ��ران م��ورد انتقاد قرار گرفت��ه است‪ .‬این‬ ‫کم ک��اری هر سال در هفت��ه پژوهش پررنگ تر شده‬ ‫و وعده هایی درباره جبران ان ازسوی مسئوالن داده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما با پایان هفته پژوهش‪ ،‬گویی همه چیز‬ ‫دوباره فراموش می شود!‬ ‫‹ ‹پژوهش هایی که نتایج ش�ان دورریخته‬ ‫می شود‬ ‫یک پژوهشگر ح��وزه حمل ونقل و ترافیک معتقد‬ ‫اس��ت سازمان ه��ا و نهاده��ای فعال در ای��ن حوزه‪،‬‬ ‫مسئله پژوهش را به بهانه های��ی مانند نبود بودجه‪،‬‬ ‫ج��دی نمی گیرند و در اولویت ق��رار نمی دهند زیرا‬ ‫مدی��ران بیشتر ب��ه کارهای اجرایی ک��ه جلو چشم‬ ‫مردم است‪ ،‬عالقه دارند‪.‬‬ ‫مه��دی محموداب��ادی در گفت وگ��و با‬ ‫با‬ ‫بی��ان اینکه ح��وزه حمل ونقل و در مجم��وع‪ ،‬راه و‬ ‫شهرس��ازی در زمینه پژوه��ش و تحقیق و توسعه‪،‬‬ ‫عق��ب است‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در زمینه پژوهش و تحقیق‬ ‫و مطالعه‪ ،‬مشکالت و کمبودهای قابل توجهی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬در ح��وزه حمل ونقل یا پژوهش‬ ‫و تحقی��ق انج��ام نشده و علوم جدی��د به کار گرفته‬ ‫نمی شود یا اگر هم مطالعه ای انجام می شود‪ ،‬در ابعاد‬ ‫کوچک انجام ش��ده و در نهایت‪ ،‬اجرایی نمی شود و‬ ‫در کتابخانه ها بایگان��ی می شود‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که نتایج پژوهش ها در ح��وزه ترافیک و حمل ونقل‬ ‫تاریخ انقضا دارد زی��را برپایه امار و ارقامی است که‬ ‫به طور مرتب تغییر می کند و اگر در مدت چند سال‪،‬‬ ‫نتیج��ه این تحقیق و پژوه��ش استفاده نشود‪ ،‬دیگر‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پژوهش از نظر مدیران لوکس است‬ ‫‹ ‹غفلت از پژوهش های مسکن‬ ‫رئی��س مرکز تحقیق��ات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫از جمل��ه کسانی است که منتق��د بی توجهی به امر‬ ‫پژوهش و یافته های تحقیقاتی در امور اجرایی حوزه‬ ‫حمل ونقل و مسکن است‪.‬‬ ‫محمد شکرچی زاده می گوید‪ :‬در حال حاضر عدم‬ ‫بهره وری برخی از سازمان ها‪ ،‬به دلیل بهره نگرفتن از‬ ‫علم مدیریت و پژوهش است و در این زمینه نیازمند‬ ‫اموزش همگانی مدیران برای پیاده سازی اهداف هر‬ ‫یک از سازمان ها در حوزه پژوهشی هستیم‪.‬‬ ‫او چن��دی پیش در جمع پژوهشگ��ران وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی با تاکید بر ل��زوم حمایت وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی از شرکت ه��ای دانش بنی��ان ادامه داد‪:‬‬ ‫باید در ح��وزه تحقیقات راه‪ ،‬مسک��ن و شهرسازی‪،‬‬ ‫جایگاهی ب��ه شرکت ه��ای دانش بنی��ان اختصاص‬ ‫دهی��م و پارک فناوری به این منظور ایجاد کنیم که‬ ‫امیدواری��م وزارت راه و شهرسازی حمایت های الزم‬ ‫را در این زمینه داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بی توجهی‬ ‫حوزه مسکن به پژوهش گف��ت‪ :‬تاکنون درخواست‬ ‫جدی ازسوی ستاد وزارتخانه برای مطالعات مسکن‬ ‫وجود نداشته و در سطح دانشگاه ها نیز شاهد هستیم‬ ‫که مطالعات مسکن بسیار مهجور مانده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬شاید بیش از هزار پژوهشگر برجسته در‬ ‫کشور وجود دارند ک��ه در زمینه سخت افزار مسکن‬ ‫کار می کنن��د اما درباره اقتص��اد مسکن که مبحث‬ ‫بسیار مهمی است‪ ،‬پژوهش ه��ای الزم وجود ندارد‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رسد یکی از دالیلی ک��ه سیاست گذاری‬ ‫مسکن دچار فراز و نشیب شد‪ ،‬همین مسئله است‪.‬‬ ‫رئیس مرک��ز تحقیقات راه‪ ،‬مسک��ن و شهرسازی‬ ‫یاداور شد‪ :‬امادگی کامل برای پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫در ح��وزه اقتصاد مسک��ن در مرک��ز تحقیقات راه‪،‬‬ ‫مسکن و شهرس��ازی وج��ود دارد و این پژوهش ها‬ ‫شامل برنامه های بلندمدت و میان مدت خواهد بود‪.‬‬ ‫براساس اعالم شکرچی زاده‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در هفته پژوهش سال ‪ ۹۷‬بخشنامه ای صادر کرد که‬ ‫براس��اس ان باید تا سقف ‪ ۵‬درصد از بودجه مصوب‬ ‫سازمان ه��ا و نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه به امور‬ ‫تحقیقاتی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫شهرسازی خب��ری نیست و چون حمایت نمی شوند‬ ‫یا سف��ارش ک��ار نمی گیرند‪ ،‬بسی��اری از انها دچار‬ ‫روزمرگی شده ان��د؛ هرچند ساختار و تابلو سر جای‬ ‫خودش است و ویترین را حفظ کرده اند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر شهرداری ها ی��ا وزارت راه و شهرس��ازی اگر پولی‬ ‫داشت��ه باشند‪ ،‬ترجیح می دهند ان را ص��رف امور اجرایی کنند‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل بحث پژوه��ش و تحقیق بیش از پی��ش مورد بی مهری‬ ‫قرار گرفته است‬ ‫قابل استفاده و استناد نخواهد بود‪ .‬بارها شاهد چنین‬ ‫اتفاقی بوده ایم و ب��ه همین دلیل‪ ،‬اندک مطالعات و‬ ‫پژوهش هایی هم که استفاده می شود‪ ،‬چون به موقع‬ ‫استفاده نمی شود‪ ،‬باید دور ریخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد سلیقه ای مدیران با پژوهش ها‬ ‫دارنده مدرک دکت��رای مهندسی عمران‪ ،‬گرایش‬ ‫حمل ونقل در پاسخ به اینکه چرا به نتایج پژوهش ها‬ ‫بی توجهی می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسفانه در کشور ما‬ ‫رون��د به گونه ای است که اگر هم تحقیق و پژوهشی‬ ‫انجام می شود‪ ،‬مقام های مسئول یا مدیران می توانند‬ ‫اعم��ال نظر کنند و نتیجه پژوه��ش را نپذیرند یا از‬ ‫اس��اس ان را ب��دون توجیه بدانند‪ .‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫ممک��ن است مدی��ر جدید‪ ،‬پژوهش انج��ام شده در‬ ‫دوره مدیری��ت پیشین را از بیخ و بن نپذیرد و روی‬ ‫همه چیز خط بطالن بکشد‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ی برخورده��ای سلیقه ای‬ ‫مدی��ران و مسئ��والن با پژوه��ش و تحقیقات انجام‬ ‫شده در نهاده��ا و سازمان های مختلف گفت‪ :‬برخی‬ ‫نیز کمب��ود بودج��ه را بهانه می کنن��د و می گویند‬ ‫پژوه��ش در اولویت نیست‪ .‬برخ��ی مسئوالن نیز از‬ ‫انج��ا که نگاه علمی به ام��ور ندارند و به این مسئله‬ ‫اهمیت نمی دهند‪ ،‬ب��رای انجام پژوهش و تحقیقات‬ ‫زمینه سازی نمی کنند‪.‬‬ ‫محموداب��ادی ی��اداور شد‪ :‬اینکه ک��ار تحقیقاتی‬ ‫و پژوه��ش در ح��ال حاضر در ح��وزه راه و ترافیک‬ ‫انجام نمی ش��ود و به این حوزه به��ا داده نمی شود‪،‬‬ ‫مسئل��ه پنهانی نیس��ت و قابل مشاه��ده است‪ .‬اگر‬ ‫ام��ور براس��اس مطالع��ه و پژوهش انج��ام می شد‪،‬‬ ‫وضعی��ت ترافی��ک و الودگ��ی ه��وای کال نشهرها با‬ ‫وضعی��ت فعل��ی متفاوت ب��ود و این هم��ه مشکل‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به پرسشی مبن��ی بر علت بی توجهی‬ ‫ب��ه یافته ه��ای پژوهش��ی در شرایط��ی ک��ه تعداد‬ ‫زی��ادی پژوهشک��ده و سازمان پژوهش��ی در حوزه‬ ‫راه و شهرس��ازی فعالیت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر این‬ ‫سازمان ها و مراکز تحقیقات��ی‪ ،‬جنبه تبلیغاتی‪ ،‬رفع‬ ‫مسئولیت و دهن پرکنی دارند‪ .‬اگر هم یک شهرداری‬ ‫کار تحقیقاتی انجام یا ان را سفارش می دهد‪ ،‬بیشتر‬ ‫به ای��ن دلیل است که بگوید ما ای��ن طرح را انجام‬ ‫داده ای��م و ای��ن مسئله در رزومه ک��اری ان اداره یا‬ ‫ف��رد ثبت شود اما در عمل ب��ه نتایج این تحقیق ها‬ ‫استناد نمی شود‪.‬‬ ‫محمودابادی ب��ا بیان اینک��ه حمل ونقل همگانی‬ ‫م��ا باید خیل��ی پیشرفته ت��ر از وضعیت��ی باشد که‬ ‫اکنون شاه��د هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ترافیک در کشور‬ ‫م��ا همچنان به ط��ور سنت��ی اداره می ش��ود‪ .‬حتی‬ ‫زمان بندی تقاطع ها هم سنتی است‪.‬‬ ‫در حوزه ای تی اس و حمل ونقل هوشمند بسیار عقب‬ ‫مدیرک��ل دفتر حمل مسافر سازم��ان راهداری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای گفت‪ :‬همه اصن��اف زیرمجموعه ه��ای حمل ونقل را‬ ‫مکلف کردیم به هیچ وجه نرخ های خود را افزایش ندهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬برخ��ی پایانه های مسافربری در هفته های‬ ‫گذشت��ه و بعد از افزای��ش نرخ بنزین‪ ،‬در قال��ب قراردادهایی‪،‬‬ ‫شرکت های مسافری را مجبور کرده اند برای غرفه های خود در‬ ‫پایانه ه��ا‪ 3 ،‬تا ‪ 5‬برابر بیشتر اجاره دهند و این مسئله با وجود‬ ‫مخالف��ت شرکت ه��ای مسافری در پایانه ه��ای مختلف تهران‬ ‫اجرای��ی شده است و همه شرکت ها ب��ه اجبار این قراردادها را‬ ‫امضا کردند‪.‬‬ ‫هستیم و پیشرفت کمی داشته ایم‪ .‬این نشان می دهد‬ ‫یا خ�لا مدیریتی در این زمینه داریم‪ ،‬یا کمبودهای‬ ‫مالی‪.‬‬ ‫‹ ‹کار اجرایی دوست دارند نه پژوهش‬ ‫وی ب��ا اشاره به اینک��ه این روزها هم��ه نهادها و‬ ‫سازمان های بزرگ دم از بی پولی می زنند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در حال حاضر شهرداری ها یا وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اگر پولی داشته باشند‪ ،‬ترجیح می دهند ان را صرف‬ ‫امور اجرای��ی کنند‪ ،‬به همین دلی��ل بحث پژوهش‬ ‫و تحقی��ق بیش از پیش م��ورد بی مهری قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این پژوهشگر با بی��ان اینکه کارهای اجرایی‬ ‫بیشت��ر به چشم می اید و بیشتر مورد عالقه مدیران‬ ‫است‪ ،‬اف��زود‪ :‬نتیجه یک کار تحقیقاتی ممکن است‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال دیگر مشخص شود ام��ا مسئوالن زیر بار‬ ‫ان نمی رون��د و می خواهن��د کاری انج��ام دهند که‬ ‫در رزوم��ه انها ثبت شود و نم��ود داشته باشد و در‬ ‫ویتری��ن بگذارند‪ ،‬به همین دلی��ل بیشتر بودجه در‬ ‫حال حاضر به سمت کاره��ای اجرایی و پیمانکاری‬ ‫می رود و مطالعه اهمیت چندانی ندارد‪.‬‬ ‫او ب��ا اشاره به تعطیلی برخ��ی موسسه ها و مراکز‬ ‫پژوهش��ی در اث��ر بی توجه��ی به این ح��وزه گفت‪:‬‬ ‫پژوهشکده حمل ونق��ل دانشگاه شریف‪ ،‬سال هاست‬ ‫ب��ه تعطیلی کشیده و معلق ش��ده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫مهندس��ان مشاور و طراح��ان‪ ،‬شرکت شان غیرفعال‬ ‫ش��ده ی��ا پروژه ه��ای اندک��ی دارند که ب��ه زحمت‬ ‫هزینه های جاری انه��ا را پوشش می دهد‪ .‬برخی از‬ ‫پژوهشکده ه��ا و مراکز تحقیقاتی نیز اکنون فقط در‬ ‫یک اسم و تابلو خالصه شده اند‪.‬‬ ‫محمودابادی در پاسخ به این پرسش که کم کاری‬ ‫و ب��ه روز نبودن پژوهشگران چق��در در این وضعیت‬ ‫نق��ش دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شای��د از این نظر هم مشکل‬ ‫داشت��ه باشیم اما بخ��ش بزرگ��ی از کمرنگ شدن‬ ‫پژوهش ه��ا و تعطیلی مراکز پژوهش��ی‪ ،‬به عملکرد‬ ‫مدی��ران و مسئوالن در بی توجهی ب��ه این بخش و‬ ‫اولویت ندادن به ان بازمی گردد‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬فارغ التحصی�لان دکت��ری و‬ ‫پژوهشگران وقتی می خواهند ک��ار پژوهشی کنند‪،‬‬ ‫بای��د بستری برایش��ان اماده باش��د‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫کس��ی ک��ه می خواه��د در زمین��ه هوشمندسازی‬ ‫ترافی��ک پژوهشی انج��ام دهد‪ ،‬باید ای��ن امکان را‬ ‫داشت��ه باشد که تجربه دیگر کشوره��ا را از نزدیک‬ ‫مشاه��ده و اطالع��ات خ��ود را ب��ه روز کن��د‪ .‬ای��ن‬ ‫ک��ار نیازمن��د تخصیص اعتب��ار است تا ک��ار کلید‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫این پژوهشگر ب��ا تاکید بر لزوم حمایت از تحقیق‬ ‫و پژوهش ازسوی نهادها و سازمان های درگیر حوزه‬ ‫حمل ونق��ل و ترافیک ادام��ه داد‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫بسی��اری از پژوهشگاه ه��ا و پژوهشکده ه��ای راه و‬ ‫برخورد با افزایش غیرقانونی اجاره غرفه در پایانه ها‬ ‫داری��وش باقرجوان‪ ،‬مدیرک��ل دفتر حمل مساف��ر سازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای در ای��ن زمینه بی��ان کرد‪:‬‬ ‫برای افزای��ش اجاره بهای غرفه های شرکت ه��ای مسافری در‬ ‫پایانه های مسافربری‪ ،‬صاحبان ای��ن شرکت ها را مجبور کرده‬ ‫و تهدید کرده ان��د تا اجاره نامه هایی را ک��ه ظاهر قانونی دارد‪،‬‬ ‫امض��ا کنند اما تا اص�لاح شدن این اجاره نامه ه��ا ایستادگی و‬ ‫مقاوم��ت می کنیم چرا که نباید به رانن��ده و در نهایت‪ ،‬مردم‬ ‫فشار بیشتری وارد کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل حم��ل مسافر سازمان راهداری ادام��ه داد‪ :‬در این‬ ‫زمینه نام��ه ای برای وزیر راه و شهرس��ازی ارسال کردیم تا با‬ ‫یک��ی دیگر از پژوهشگران ح��وزه راه و شهرسازی‬ ‫می گوید بسی��اری از مدی��ران و مسئوالن‪ ،‬پژوهش‬ ‫را ک��اری لوک��س می دانند‪ ،‬ای��ن در حالی است که‬ ‫پیشرف��ت و اتکا به توان داخل��ی در راستای رهایی‬ ‫از وابستگ��ی به سایر کشورها نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫کالن در زیرساخت های مطالعاتی و پژوهشی است‪.‬‬ ‫محمد سیدی مرغکی در پاسخ به‬ ‫‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه صنع��ت حمل ونقل‪ ،‬در عصر حاضر یکی از‬ ‫محورهای اصلی توسعه پایدار به شمار می رود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مردم گالیه دارند که چرا اسفالت برخی راه ها خیلی‬ ‫زود خ��راب می شود؟ چرا شبکه معابر شهری به ویژه‬ ‫در نقاط محروم فرس��وده و رو به خرابی است؟ چرا‬ ‫تع��داد تصادف ها نسبت به جمعی��ت کشور این قدر‬ ‫زیاد است یا چرا شبکه ریلی کشور پیشرفته نیست؟‬ ‫او اف��زود‪ :‬گرچه بخشی از پاسخ این پرسش ها این‬ ‫اس��ت که ما کشوری در حال توسعه هستیم و نباید‬ ‫انتظار داشت شبیه کشوره��ای توسعه یافته باشیم‬ ‫اما پاسخ دیگر این است که ما به مطالعه‪ ،‬پژوهش و‬ ‫تحقیق اهمیت چندانی نمی دهیم‪ .‬نهادهای اجرایی‬ ‫کشور ساختاری غیرمنعطف دارند‪ .‬در بودجه ساالنه‬ ‫نهاده��ا‪ ،‬ارقام بسیار کمی ب��رای پژوهش تخصیص‬ ‫یافته که همین مقدار اندک نیز از رانت دور نیست‪.‬‬ ‫سیدی مرغکی با بیان اینکه در سال های گذشته‪،‬‬ ‫است��ادان دانشگاه و دانشجویان دوره های تحصیالت‬ ‫تکمیلی پژوهش ه��ای فراوانی در حوزه های مختلف‬ ‫و به ط��ور ویژه‪ ،‬مهندسی راه و ترابری انجام داده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به طور قطع تعدادی اندک از این پژوهش ها از‬ ‫کیفیت بسیار باالیی برخوردار است و در معتبرترین‬ ‫نشریه ه��ای بین الملل��ی چاپ شده اند‪ .‬ای��ا ما نباید‬ ‫دست کم به همین تعداد ان��دک‪ ،‬ارج نهیم و از انها‬ ‫حدکثر استفاده را بکنیم؟‬ ‫ای��ن پژوهشگ��ر با اش��اره به عملک��رد کشورهای‬ ‫پیشرفت��ه در زمین��ه پژوهش در ح��وزه ترافیک و‬ ‫حمل ونق��ل گف��ت‪ :‬ژاپن مظه��ر حمل ونق��ل نوین‬ ‫و ف��وق پیشرفت��ه اس��ت‪ .‬قطاره��ای سوپرسری��ع‪،‬‬ ‫خودروسازی ه��ای معروف و پرف��روش جهان مانند‬ ‫تویوت��ا و نیسان‪ ،‬مترو سی��ال و شگفت انگیز توکیو‪،‬‬ ‫ابرسازه ه��ا و ابرکارخانه ه��ای مرتب��ط ب��ا صنع��ت‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬همگی برحسب اتفاق ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه ای��ن پیشرف��ت تحسین برانگیز‬ ‫بی شک خروج��ی پژوهش ها و تحقیقات دانشمندان‬ ‫و پژوهشگ��ران این کشور اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تویوتا ‪۲‬‬ ‫مرکز تحقیقات در دو نقطه دنیا که با هم ‪ ۱۲‬ساعت‬ ‫اخت�لاف ساعت دارند ساخته است تا از زمان نهایت‬ ‫استفاده را ببرد‪.‬‬ ‫سی��دی مرغک��ی ب��ا اشاره ب��ه عملک��رد شرکت‬ ‫خودروس��ازی سوئ��دی ولوو گفت‪ :‬ول��وو ایمن ترین‬ ‫خودروه��ای جه��ان را تولید می کن��د چراکه مرکز‬ ‫تحقیق��ات ایمنی ول��وو با سرمایه گ��ذاری چند ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد یورویی اداره می شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در امریک��ا موسسه هایی مانند‬ ‫‪ AASHTO‬و ‪ FHWA‬مبتن��ی ب��ر تحقیق��ات‬ ‫و پژوه��ش فعالی��ت می کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬اشتو بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬سال در ح��وزه مهندسی راه مطالعه و تحقیق‬ ‫ک��رده و نتایج ان را هم به ط��ور رایگان در دسترس‬ ‫عم��وم ق��رار داده است‪ .‬ارتب��اط ای��ن موسسه ها با‬ ‫صنعت به شدت قوی اس��ت و فرصت های مطالعاتی‬ ‫انه��ا ب��ه روی دانشجوی��ان و پژوهشگ��ران ب��از‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهشگر یاداور شد‪ :‬متاسفان��ه این دیدگاه‬ ‫که پژوهش کاری لوکس‪ ،‬اتوکشیده و ویژه کتابخانه‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ذهن بسیاری از مدیران اجرایی کشور جا‬ ‫افتاده و هرگاه ح��رف از پژوهش و مطالعه می شود‪،‬‬ ‫برخ��ی از انها سعی می کنند به ج��ای گوش دادن‬ ‫ب��ه طرح و ایده شما‪ ،‬پیام ه��ای تلفن همراه خود را‬ ‫بررسی کنند‪ .‬پیشرفت‪ ،‬مدرن سازی و مهم تر از همه‬ ‫اتک��ا به توان داخلی در راست��ای رهایی از وابستگی‬ ‫ب��ه سایر کشورها نیاز به توجه ویژه و سرمایه گذاری‬ ‫هنگفت در حوزه مطالعه و پژوهش در همه رشته ها‬ ‫به ویژه مهندسی راه و ترابری دارد‪.‬‬ ‫دست��ور او بتوانیم اجاره به��ای این غرفه ها را ب��ه حالت پیش‬ ‫برگردانی��م‪ .‬از س��وی دیگ��ر مذاکراتی ب��ا شه��رداری تهران‬ ‫خواهی��م داشت چ��را که شه��ردار شیوه نامه ای اب�لاغ کرد تا‬ ‫تعرفه ه��ا افزای��ش پیدا نکن��د‪ .‬بنابراین اجاره ها نی��ز به حالت‬ ‫گذشته باز خواهد گش��ت و ما تا پایان این موضوع را پیگیری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تاکنون به جز چند شهرستان‪ ،‬افزایش‬ ‫غیر قانون��ی کرایه را شاهد نبودیم‪ ،‬گفت‪ :‬در چند مورد تخلف‬ ‫رخ داده ک��ه با جدیت با شرکت حمل ونقل مورد نظر و راننده‬ ‫برخ��ورد ش��ده است‪ .‬عالوه ب��ر جریمه انها از س��وی سازمان‬ ‫محمد شکرچی زاده‬ ‫مهدی محمودابادی‬ ‫محمد سیدی مرغکی‬ ‫تعزیرات حکومت��ی‪ ،‬ما نیز در کمیسیون ه��ای مختلف با انها‬ ‫برخورد می کنیم‪ .‬یکی از ای��ن برخوردها‪ ،‬لغو پروانه شرکت یا‬ ‫مجوز راننده است‪.‬‬ ‫باقرجوان گفت‪ :‬اگر مردم با افزایش نرخ کرایه در سواری های‬ ‫بی��ن شهری پالک عمومی یا اتوبوس ه��ا روبه رو شدند با تلفن‬ ‫گوی��ای ‪ ۱۴۱‬یا سامان��ه پیامک��ی ‪ ۱۴۱‬سازم��ان راهداری و‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای ایران در جری��ان قرار دهند تا با متخلفان‬ ‫ب��ا جدیت برخ��ورد شود‪ .‬در ای��ن زمینه پرون��ده شرکت های‬ ‫حمل ونقل در کمیسیون م��اده ‪ ۱۲‬و پرونده رانندگان متخلف‬ ‫در کمیسیون ‪ ۱۱‬بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی می گوی��د ب��ه‬ ‫ط��ور متوس��ط ف��رم «ج» ‪ ۴۰‬درص��د از‬ ‫ثبت نام کنندگان در ط��رح اقدام ملی مسکن‬ ‫«قرم��ز» اس��ت‪ ،‬یعنی پیش ت��ر از تسهیالت‬ ‫یاران��ه ای خرید و یا ساخ��ت واحد مسکونی‬ ‫استفاده کرده اند و مشم��ول طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن نمی شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد اسالمی درباره طرح‬ ‫اق��دام ملی مسکن گف��ت‪ :‬متاسفانه برخی از‬ ‫م��ردم شرای��ط ثبت نام را رعای��ت نمی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن افراد با حضور و ثبت نام در سایت‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش تراک��م سایت شده و دیگران را دچار‬ ‫مشکل می کنند‪.‬‬ ‫وی از کسانی که یک بار از امکانات مسکن‬ ‫استف��اده کرده اند‪ ،‬درخواس��ت کرد در سایت‬ ‫ثبت نام نکنند‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرسازی اظهارک��رد‪ :‬بخشی‬ ‫از ثبت نام ه��ا انجام شده و ثبت ن��ام در سایر‬ ‫استان ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫اسالمی اضافه ک��رد‪ :‬ظرفیتی که برای ‪۴۰‬‬ ‫شه��ر پیش بینی ک��رده بودی��م‪ ،‬متناسب با‬ ‫نیاز مردم بوده اس��ت اما در بقیه شهرها باید‬ ‫ظرفیت های جدید پیش بینی کنیم‪.‬‬ ‫متقاضی��ان ثبت نام در ط��رح اقدام ملی و‬ ‫اف��راد تحت تکفل نباید مالک زمین مسکونی‬ ‫یا واحد مسکون��ی از روز اول فروردین ‪ ۸۴‬به‬ ‫بعد باشند و پس از انقالب اسالمی از امکانات‬ ‫نهاده��ای عمومی غیردولتی مربوط به تامین‬ ‫مسک��ن شامل زمی��ن‪ ،‬واحد مسکون��ی و یا‬ ‫تسهی�لات یارانه ای خرید و ی��ا ساخت واحد‬ ‫مسکونی استفاده نکرده باشد‪ .‬به عبارتی فرم‬ ‫‹‹ج›› در استع�لام از سامانه مربوطه باید سبز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شرط دیگر متاهل یا سرپرست خانوار بودن‬ ‫اس��ت‪ .‬البته زنان خودسرپرس��ت مشروط به‬ ‫داشتن حداقل ‪ ۳۵‬سال سن می توانند در این‬ ‫ط��رح ثبت نام کنن��د‪ .‬داشتن حداقل ‪ ۵‬سال‬ ‫سابق��ه سکونت در ‪ ۵‬سال اخیر در شهر مورد‬ ‫تقاضا از دیگر الزامات است‪ .‬سابقه سکونت در‬ ‫شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر حداقل‬ ‫‪ ۵‬سال خواهد بود‪.‬‬ ‫نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت‬ ‫بانکی نظیر چ��ک برگشتی‪ ،‬تسهیالت معوقه‬ ‫و غیره‪ ،‬توانای��ی تامین هزینه ساخت مسکن‬ ‫مازاد بر تسهیالت بانکی‪ ،‬امکان سپرده گذاری‬ ‫حداق��ل ‪ ۳۰‬درص��د هزینه ساخت م��ازاد بر‬ ‫تسهی�لات بانک��ی از جمله دیگ��ر شرط های‬ ‫ثبت نام در این طرح اعالم شده است‪.‬‬ ‫حمل سوخت گران نشد‬ ‫مدی��ر ک��ل دفت��ر حمل ونقل ک��اال گفت‪:‬‬ ‫کمیسی��ون بارنامه تانکره��ای حمل سوخت‬ ‫هیچ گون��ه افزایش��ی نداشت��ه اس��ت و خبر‬ ‫منتشر شده درباره افزایش هزینه کمیسیون‬ ‫بارنام��ه تانکره��ای حم��ل سوخ��ت تکذیب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬غالمحسین دغاغل��ه بیان کرد‪:‬‬ ‫می��زان کمیسی��ون شرکت ه��ای حمل ونقل‬ ‫مشخص و دارای فرایند ویژه ای بوده و سازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای در زمینه میزان‬ ‫کمیسی��ون این شرکت ها بخشنامه مشخصی‬ ‫را ب��ه استان ها ابالغ کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫پی انتشار خبری در رسانه ها مبنی بر افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درص��دی کمیسی��ون بارنام��ه تانکره��ا‪،‬‬ ‫موضوع ب��ه سرعت از ‪ 6‬است��ان بزرگ نفتی‬ ‫کشور پیگیری و مشخص شد این خبر صحت‬ ‫ندارد و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫به عنوان متول��ی حمل ونقل بار جاده ای‪ ،‬این‬ ‫افزای��ش ن��رخ را تکذیب می کن��د‪ .‬این مقام‬ ‫مسئ��ول با بیان اینکه روزانه ‪ ۹۰‬هزار تا ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار برگ بارنامه ص��ادر و جابه جایی کاال در‬ ‫جاده ه��ا انجام می شود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این رقم در ‪6‬‬ ‫روز هفته همان ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار برگه بارنامه‬ ‫است و تنها روزهای جمعه به دلیل تعطیلی‪،‬‬ ‫این رق��م بارنامه ‪ ۴۰‬درص��د کاهش می یابد‪.‬‬ ‫پس از بررس��ی دقیق بارنامه ها‪ ،‬مشخص شد‬ ‫شرای��ط عادی بوده و حمل ونقل کاال براساس‬ ‫روال و برنام��ه در کش��ور به صورت منظم در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پژوهشگران از ویترینی بودن یا دور ریخته شدن یافته های تحقیقاتی در زمینه راه و شهرسازی می گویند‬ ‫خط خوردن ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ثبت نام کنندگان‬ ‫از طرح مسکن ملی‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عنوان کرد‬ ‫خبر‬ ‫اغاز به کار ایستگاه مترو‬ ‫مولوی در ‪ ۳۰‬اذر‬ ‫پژوهش مسئله لوکس شهرداری ها‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫مدیرعامل مترو تهران از اغاز به کار ایستگاه‬ ‫مترو مولوی در روز پایانی اذر خبر داد‪.‬‬ ‫علی امام در گفت وگو با ایسنا با اعالم خبر‬ ‫اغاز به کار ایس��تگاه مترو مول��وی از خط ‪۷‬‬ ‫مترو گفت‪ :‬قول داده بودیم به طور متوس��ط‬ ‫ه��ر ماه یک ایس��تگاه مترو کار خ��ود را اغاز‬ ‫کند‪ .‬بر همین اساس در ‪ ۳۰‬اذر ایستگاه مترو‬ ‫مولوی کار خود را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ایس��تگاه مول��وی در‬ ‫چهارراه مولوی و جنب بیمارستان اکبرابادی‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه به نزدیکی این‬ ‫ایس��تگاه به بازار مولوی و بازار شوش به نظر‬ ‫می رس��د ش��اهد اس��تقبال زیاد مردم از این‬ ‫ایس��تگاه باش��یم که تاثیر زیادی در استفاده‬ ‫مردم از حمل ونقل عمومی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل مترو تهران با بیان اینکه تا پایان‬ ‫سال نیز ایس��تگاه های دیگر خط ‪ ۷‬مترو کار‬ ‫خود را اغ��از خواهند کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده‪ ،‬ایس��تگاه برج‬ ‫میالد‪ ،‬میدان قیام و ایس��تگاه شهید محالتی‬ ‫نیز اغاز به کار خواهد کرد‪ .‬همچنین ورودی‬ ‫ایس��تگاه نواب صفوی از خ��ط ‪ ۷‬کار خود را‬ ‫اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫فراخوان انتخاب ‪ ۴‬معاون‬ ‫در شهرداری تهران‬ ‫فراخ��وان انتخ��اب معاون��ان حمل ونقل و‬ ‫ترافی��ک مناطق ‪ ۱۴ ،۱۲ ،۴‬و ‪ ۱۸‬در س��ایت‬ ‫شهرداری تهران منتشر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫معاون��ت حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری‬ ‫تهران‪ ،‬با هدف اجرای راهبرد شایسته گزینی‬ ‫در ش��هرداری تهران‪ ،‬فراخوان جدید معاونت‬ ‫حمل ونقل و ترافیک به منظ��ور انتخاب افراد‬ ‫دارای ش��رایط و عالقه من��د به همکاری برای‬ ‫معاون��ان حمل ونقل و ترافیک مناطق ‪،۱۲ ،۴‬‬ ‫‪ ۱۴‬و ‪ ۱۸‬منتشر شد‪.‬‬ ‫بر این اساس معاونت حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهرداری تهران در نظر دارد از میان کارکنان‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬وزارت کش��ور و‬ ‫شهرداری های کالن شهرها نسبت به انتخاب‬ ‫معاون��ان حمل ونق��ل و ترافی��ک ‪ ۴‬منطق��ه‬ ‫شهرداری تهران اقدام کند‪.‬‬ ‫داوطلب��ان که توانمن��دی‪ ،‬تخصص فنی و‬ ‫علم��ی الزم را در این زمین��ه دارد می توانند‬ ‫پیش��ینه خود را براس��اس فراخوان منتش��ر‬ ‫ش��ده در س��ایت ش��هرداری تهران به نشانی‬ ‫‪ www.tehran.ir‬ارسال کنند تا در کمیته‬ ‫ویژه بررسی شود‪.‬‬ ‫سهم باالی سواری ها در‬ ‫تولید گازهای سرطان زا‬ ‫سرپرس��ت س��تاد معاینه فنی ش��هرداری‬ ‫تهران اعالم کرد‪ :‬خودروهای سواری در تولید‬ ‫مس��تقیم ذرات معلق ‪ 3‬درص��د نقش دارند‬ ‫ام��ا در تولید االیندگی ه��ای ثانویه از جمله‬ ‫گازهای سرطان زا نقش اساسی دارند‪.‬‬ ‫حس��ین مق��دم در گفت وگو با ایس��نا در‬ ‫واکن��ش ب��ه س��خنان برخ��ی قطعه س��ازان‬ ‫مبنی بر اینکه خودروهای س��واری در تولید‬ ‫الودگی هوا فقط ‪ 3‬درصد نقش دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس اخرین سیاهه انتشار‪ ،‬سهم الودگی‬ ‫خودروهای س��واری در تولید مستقیم ذرات‬ ‫معلق کمت��ر از ‪ 2.5‬میکرون ‪ 3‬درصد تعیین‬ ‫ش��ده است‪ .‬اما خودروهای س��واری در تولید‬ ‫االینده ه��ای ثانویه نقش زیادی ایفا می کنند‬ ‫که متاس��فانه مس��ئول مربوط��ه این بخش‬ ‫بی توجهی کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��اخص الودگی هوا که‬ ‫روزانه از س��وی ش��رکت کنترل کیفیت هوا‬ ‫اعالم می ش��ود‪ ،‬بر مبنای باالترین االیندگی‬ ‫که ذرات معلق اس��ت اعالم می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروهای س��واری در تولید گازهای االینده‬ ‫از جمله مونوکس��ید کربن و اکسیدهای ازت‬ ‫که سرطان زا هستند نقش زیادی ایفا می کند‬ ‫که متاسفانه نقش خودروهای سواری نادیده‬ ‫گرفته شده است‪ .‬سرپرست ستاد معاینه فنی‬ ‫شهرداری تهران افزود‪ :‬خودروهای سواری در‬ ‫تولید مس��تقیم ذرات معل��ق ‪ 3‬درصد نقش‬ ‫داشته اما در تولید االیندگی های ثانویه نقش‬ ‫اساسی دارند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی جمالی نژاد‬ ‫در برخی‬ ‫بخش های‬ ‫شهرداری ها‪،‬‬ ‫پژوهش‪،‬‬ ‫مسئله ای‬ ‫لوکس و‬ ‫تشریفاتی به‬ ‫شمار می رود‬ ‫معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر‬ ‫کشور با بیان اینکه باید این باور در مدیریت شهری و‬ ‫روستایی ایجاد شود که هزینه در انجام پژوهش های‬ ‫کاربردی و توجه به اموزش منابع انسانی به نفع اداره‬ ‫مطلوب ش��هرها و روستاهاست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پژوهش‬ ‫و ام��وزش پیش نی��از حرکت های جدی��د و نواورانه‬ ‫شهرداری ها و دهیاری ها در گام دوم انقالب است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های کشور‪ ،‬مهدی جمالی نژاد‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اهمیت پژوه��ش در مدیریت ش��هری‬ ‫برای برخی از دس��ت ان��درکاران این عرصه روش��ن‬ ‫ش��ده ولی همچنان شاهدیم که در برخی بخش های‬ ‫ش��هرداری ها‪ ،‬پژوهش‪ ،‬مسئله ای لوکس و تشریفاتی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ش��هرداری ها‪ ،‬دهیاری ه��ا و‬ ‫ش��وراها برای برنامه ریزی به منظور حرکت بر مبنای‬ ‫رویکردهای اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬اص��ول دانش بنیان و‬ ‫اقتص��اد مبتنی بر دانایی‪ ،‬نیازمن��د برنامه ای جامع و‬ ‫عملیات��ی و بهره گیری از نظ��رات نخبگان و صاحبان‬ ‫ایده های خالق هستند که الزمه ان‪ ،‬اجرای طرح های‬ ‫پژوهشی با توجه الزم به ابعاد مختلف توسعه شهرها‬ ‫و روس��تاها و اسیب شناس��ی وضعیت موجود و نگاه‬ ‫کارشناس��ی ب��ه ظرفیت ها و توانمندی ه��ای موجود‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و روس��تایی‬ ‫وزیر کش��ور با بی��ان اینکه به دلی��ل محدودیت های‬ ‫مالی‪ ،‬اتکای ش��هرداری ها و دهیاری ها به دولت باید‬ ‫هرچه زودتر ب��ا برنامه ریزی های دقیقی کاهش یابد‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬مدیریت ش��هری و روس��تایی با انجام‬ ‫مطالع��ات و پژوهش های کاربردی مس��ئله محور که‬ ‫جهت گیری های انها به س��مت رفع نیازهای ش��هر و‬ ‫روس��تا باش��د‪ ،‬باید براس��اس ظرفیت ها و مزیت های‬ ‫رقابتی ش��هرها و روس��تاها‪ ،‬منابع درامدی جدید را‬ ‫شناس��ایی و راهکارهای جدی��دی را در حوزه منابع‬ ‫درامدی و اقتصاد شهر و روستا ارائه کنند‪.‬‬ ‫در بخش��نامه بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا‬ ‫به منظور حمایت از طرح های پژوهش��ی و اموزش نیروی انس��انی‪،‬‬ ‫مع��ادل یک درص��د از اعتب��ارات ش��هرداری ها و دهیاری ها به امر‬ ‫اموزش و پژوهش اختصاص یافته است‬ ‫جمالی ن��ژاد گفت‪ :‬مدیریت ش��هری ع�لاوه بر در‬ ‫اولویت قراردادن جایگاه پژوهش و اموزش با رویکرد‬ ‫حل مس��ائل و چالش های پیش روی توس��عه شهرها‬ ‫در زمینه های حمل ونقل عمومی‪ ،‬مدیریت پس��ماند‪،‬‬ ‫فضای س��بز‪ ،‬ایمنی و مدیریت بحران‪ ،‬اقتصاد ش��هر‪،‬‬ ‫معماری و شهرسازی‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬امور فرهنگی‬ ‫و اجتماعی و اس��یب های اجتماعی و‪ ...‬باید به منظور‬ ‫ارتقای میزان رضایتمن��دی افکار عمومی از مدیریت‬ ‫ش��هرداری ها ه��م پژوهش ه��ا و مطالع��ات دقیق و‬ ‫همه جانب��ه ای انج��ام دهد و اموزش ه��ای الزم را به‬ ‫کارکنان شهرداری ها ارائه کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بخشنامه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬شهرداری ها‬ ‫و دهیاری ها به منظور حمایت از طرح های پژوهشی و‬ ‫اموزش نیروی انسانی‪ ،‬معادل یک درصد از اعتبارات‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری ها به ام��ر اموزش و پژوهش‬ ‫اختص��اص یافته و نظام ه��ای مربوط ب��ه هزینه کرد‬ ‫ای��ن اعتبار هم در قالب ش��ورای پژوهش اس��تان و‬ ‫کمیته اجرایی اموزش و توانمندس��ازی اس��تانداری‬ ‫تعیین تکلیف می ش��ود‪ .‬جمالی نژاد گفت‪ :‬شش��مین‬ ‫جشنواره پژوهش‪ ،‬اموزش و نواوری مدیریت شهری‬ ‫و یازدهمین جش��نواره پژوهش و نواوری ش��هرداری‬ ‫ته��ران ‪ ۲۳‬اذر در تهران از س��وی مرکز مطالعات و‬ ‫برنامه ریزی شهری و روس��تایی سازمان شهرداری ها‬ ‫و دهیاری ها و ش��هرداری تهران برگزار می شود‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در این جش��نوراه استانداری های برتر در‬ ‫ح��وزه پژوهش و اموزش ش��هرداری ها و دهیاری ها‪،‬‬ ‫طرح ه��ای پژوهش��ی برت��ر ش��هری و روس��تایی‪،‬‬ ‫پایان نامه ه��ای دانش��جویی‪ ،‬کتاب ه��ا و همچنی��ن‬ ‫طرح های ابتکاری و خالقانه مرتبط با مدیریت شهری‬ ‫و روستایی معرفی و تقدیر می شوند‪.‬‬ ‫برنامه شهرداری تهران برای ‪ ۱.۵‬میلیون موتورسوار‬ ‫مع��اون امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری تهران با تاکید‬ ‫بر ضرورت فرهنگ س��ازی در حوزه موتورسواران شهر‪ ،‬از اغاز‬ ‫به کار کمپین «موتورس��وار خوب» خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط عموم��ی معاونت امور اجتماع��ی و فرهنگی‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬محمدرضا ج��وادی یگانه با اش��اره به اغاز‬ ‫کمپین موتورس��وار خوب تصریح کرد‪ ۱.۵ :‬میلیون موتورسوار‬ ‫در تهران وجود دارد که بس��یاری از انه��ا با رفتارهایی‪ ،‬ضمن‬ ‫ایج��اد حس ناامنی ب��رای ش��هروندان‪ ،‬براثر س��وانح مختلف‬ ‫اس��یب های جبران ناپذیری به خ��ود‪ ،‬خان��واده و جامعه وارد‬ ‫می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه موتورس��واران عامل بیشترین مرگ‬ ‫و می��ر در ایران و جهان به ش��مار می روند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امارها‬ ‫میزان نارضایتی از شیوه های موتورسواری را حدود ‪ ۷۰‬درصد‪،‬‬ ‫نارضایت��ی از می��زان دزدی و س��رقت را ‪ ۳۴‬درصد‪ ،‬رضایت از‬ ‫موتورس��یکلت به عنوان وس��یله کار را ‪ ۵۶‬درصد و رضایت از‬ ‫موتورسیکلت به عنوان وسیله نقلیه را ‪ ۸۴‬درصد بازگو می کند‬ ‫که نشان می دهد باید برای این قشر از جامعه برنامه جدی در‬ ‫حوزه فرهنگی در نظر گرفته شود‪ .‬معاون شهردار تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براین اس��اس «کمپین موتورس��وار خوب» به همت اداره‬ ‫کل اموزش های ش��هروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫ش��هر تهران با هم��کاری معاونت حمل ونق��ل ترافیک و راهور‬ ‫تهران بزرگ‪ ،‬به منظور پیدا کردن راه حلی برای مسائلی چون‬ ‫ایجاد حس ناامنی برای شهروندان به دلیل تردد موتورسواران‬ ‫در پیاده روها‪ ،‬امار باالی مرگ و میر و جراحت موتورسواران در‬ ‫تصادف های ش��هری‪ ،‬نارضایتی عمومی شهروندان از رفتارهای‬ ‫پرخطر موتورسواران‪ ،‬سهم باالی خودمراقبتی مانند استفاده از‬ ‫کاله ایمنی در کاهش س��وانح مربوط به موتورسواران و کمبود‬ ‫اموزش های الزم به موتورسواران را طراحی کرده است‪.‬‬ ‫ج��وادی یگانه اهداف این کمپین را تش��خص و هویت دادن‬ ‫به موتورس��واران با تعریف «موتورس��وار خوب»‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫و اگاهی بخش��ی درب��اره بی نظمی ه��ا و قانون ش��کنی های‬ ‫موتورسواران با رویکرد ایجابی و تاکید بر خانواده موتورسواران‬ ‫و افراد پیرامون انها عنوان کرد‪.‬‬ ‫شناسایی مکان های پرخطر بازار اصفهان‬ ‫مدی��رکل مدیری��ت بح��ران اس��تانداری اصفه��ان گفت‪ :‬با‬ ‫شناس��ایی مکان های پرخطر بازار اصفهان‪ ،‬اقداماتی برای رفع‬ ‫رطوبت س��قف بازار با همکاری اداره میراث فرهنگی و سازمان‬ ‫بهسازی و نوسازی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫منصور شیش��ه فروش در گفت وگو با مهر با اشاره به اهمیت‬ ‫ایمنی ب��ازار اصفهان اظهارک��رد‪ :‬با برگزاری نشس��تی ویژه با‬ ‫حضور اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫ات��اق اصناف‪ ،‬اداره کل اوقاف‪ ،‬ش��رکت توزیع برق شهرس��تان‬ ‫اصفهان و ش��هرداری ایمنی بازار به طور ویژه مورد بررس��ی و‬ ‫تاکی��د قرار گرفت‪ .‬وی با مهم دانس��تن بازار اصفهان و رعایت‬ ‫نکات ایمنی از س��وی همه س��ازمان های ذی ربط تصریح کرد‪:‬‬ ‫قرار شد همه اصناف مختلف فعال در بازار در برابر اتش سوزی‬ ‫و حادثه در بازار ایمن شوند و پایگاه های پشتیبانی اتش نشانی‪،‬‬ ‫جانمایی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به شارژ‬ ‫کپسول های اتش نش��انی ازس��وی هیات امنای بازار ابرازکرد‪:‬‬ ‫رعایت اصول ایمنی در چیدمان کس��به ب��ازار در اولویت قرار‬ ‫گرفت و قرار ش��د طرح ترافیک در ت��ردد خودروهای امدادی‬ ‫تسهیل شود‪ .‬وی با تاکید بر ایمنی سامانه برق بازار بیان کرد‪:‬‬ ‫مق��رر ش��د اداره کل میراث فرهنگ��ی و اداره کل اوقاف زمین‬ ‫مناسب برای ساخت ‪ ۳‬پس��ت برق را در اختیار شرکت توزیع‬ ‫برق شهرس��تان قرار دهد و این شرکت مکلف شد در مدت ‪۳‬‬ ‫ماه این ‪ ۳‬پست را ایجاد و عملیاتی کند‪.‬‬ ‫شیش��ه فروش با اشاره به تعبیه ش��یرهای هیدرانت در بازار‬ ‫اصفهان برای تامین اب در شرایط اضطراری گفت‪ :‬با شناسایی‬ ‫مکان های پرخط��ر‪ ،‬اقداماتی برای رفع رطوبت س��قف بازار با‬ ‫همکاری میراث فرهنگی و س��ازمان بهسازی و نوسازی انجام‬ ‫خواهدگرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه با اب�لاغ ش��یوه نامه مدیریت بحران‬ ‫اس��تانداری‪ ،‬ضمانت الزم برای سازمان های ذی ربط در زمینه‬ ‫ایمنی بازار اصفهان فراهم خواهد ش��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مقرر ش��د‬ ‫اموزش ه��ای کس��به در زمینه ایمنی با همکاری ش��هرداری‪،‬‬ ‫اتش نش��انی و ش��رکت توزیع برق شهرس��تان انجام ش��ود و‬ ‫بازدیده��ای دوره ای در زمینه اس��تانداردهای ایمنی در بازار با‬ ‫همکاری اتاق اصناف و هیات امنای بازار اجرا ش��ود تا خطری‬ ‫بازار تاریخی اصفهان را تهدید نکند‪.‬‬ ‫خطر شهرفروشی همچنان در کمین تهران‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی ش��هر تهران از تشکیل کارگروه بو‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در این کارگروه مقرر ش��ده اطالع رسانی درباره‬ ‫بوی نامطبوع تهران به عهده اس��تانداری باشد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫علی اعطا در نشس��ت خبری با بی��ان اینکه درحال حاضر الیحه‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده در مجلس ش��ورای اس�لامی در دس��ت‬ ‫بررس��ی اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ماده ‪ ۱۰‬این الیحه ک��ه در زمینه‬ ‫توزیع مالیات اس��ت‪ ،‬با توجه به اختالف نظرهای موجود‪ ،‬دوباره‬ ‫برای بررس��ی به کمیسیون مشترک ارسال شده است‪ .‬در طرح‬ ‫ابتدایی که از س��وی دولت مطرح ش��ده بود‪ ،‬س��هم ‪ ۵‬درصدی‬ ‫ب��رای ش��هرداری‪ ۳ ،‬درصدی برای دولت و ی��ک درصدی برای‬ ‫توسعه بهداشت در نظر گرفته شده بود اما وقتی مسائل مربوط‬ ‫به کس��ری بودجه مطرح ش��د‪ ،‬این سهم ها به ‪ ۴ ،۴‬و یک تغییر‬ ‫کرد‪ .‬سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه به دلیل اختالف‬ ‫نظر پیش امده‪ ،‬موضوع هم اکنون به کمیسیون مشترک ارجاع‬ ‫شده و به بحث گذاشته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬خواسته مدیریت شهری‬ ‫مدیرعامل فن��اوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬مهم ترین س��رفصل های ش��هرداری ته��ران در حوزه‬ ‫خدمات دیجیتال و هوشمند به شهروندان تهرانی‪ ،‬شفاف سازی‬ ‫و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار ایلنا‪ ،‬محمد فرجود با بیان اینکه در یک‬ ‫سال گذشته‪ ،‬شهرداری خدماتی در حوزه هوشمندسازی ارائه‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬انتخابات الکترونیک برای نخس��تین‬ ‫بار در ش��ورایاری محله ها انجام ش��د‪ ،‬همچنین سامانه جامع‬ ‫این اس��ت که یک درصد سهم شهرداری ها کسر نشود زیرا این‬ ‫موضوع باعث می شود به جای حرکت در مسیر پایدار‪ ،‬به سمت‬ ‫منابع ناپایدار حرکت کنیم و ش��هرداری ها برای کسب درامد از‬ ‫محل ناپایدار به سمت شهرس��ازی و شهرفروشی بروند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که حرکت به سمت شهرفروشی‪ ،‬افت کالن شهرها‬ ‫ش��ده و ما در نگاه کالن باید به این موضوع توجه کافی نش��ان‬ ‫دهیم و اجازه ندهیم سهم مدیریت شهری از درامد پایدار کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬اعطا با بیان اینکه در بحث الیحه تعیین ماموریت ها و‬ ‫اختیارهای معماری مناطق در برخی از رسانه ها سوءتفاهم هایی‬ ‫به وجود امده بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در برخی از رس��انه ها مطرح شده‬ ‫بود که الیحه از دستور کار شورا خارج شده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که این الیحه از دستور کار خارج نشده و خارج نخواهد شد‪ .‬در‬ ‫برخی از موارد وقتی طرح های فوریت دار وارد دس��تور می شود‪،‬‬ ‫امکان تغییر دس��تور نشس��ت ها وجود دارد و پیش بینی ما این‬ ‫اس��ت که این فوریت در یک یا دو نشس��ت اینده مطرح ش��ود‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه بنای شکل گیری‬ ‫الیحه‪ ،‬مربوطه به تراکم و صدور پروانه ها بوده است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫تراکم مش��روع را باید از تراکم نامش��روع جدا کنیم تا ش��ورای‬ ‫معماری مناطق اجازه صدور تراکم نامشروع پیدا نکنند‪ .‬البته در‬ ‫این زمینه شاهد برخی مقاومت ها و البی ها هستیم و فشارهایی‬ ‫به شورا وارد شده تا این الیحه به صحن نرسد اما از این مسائل‬ ‫عبور کرده ایم و الیحه در نشس��ت های اینده مورد برررسی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬اعطا درباره خریداری نشدن دستگاه های تشخیص بو‬ ‫در شهرداری گفت‪ :‬برای این مس��ئله کارگروهی در استانداری‬ ‫تهران به ریاس��ت معاونت عمرانی تشکیل ش��ده که شهرداری‬ ‫یکی از اعضای این کارگروه اس��ت‪ .‬در این کارگروه مقرر ش��ده‬ ‫اطالع رس��انی این موضوع به عهده استانداری باشد‪ .‬البته شاید‬ ‫در ارزیابی کارشناس��ی ان‪ ،‬نهادهای دیگر مانند اب و فاضالب‬ ‫نقش داشته باشند‪ .‬بنابراین باید صبر کنیم تا این کارگروه نتایج‬ ‫را اعالم کرده و اس��تانداری اطالع رسانی کند‪ .‬سخنگوی شورای‬ ‫اغاز بهکار سامانه هوشمند پارک در پایتخت‬ ‫معامله ها را در ش��هرداری راه اندازی کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬سامانه‬ ‫هوش��مند ن��اوگان خودرویی درون ش��هرداری به نام س��هند‪،‬‬ ‫س��امانه «نام» ویژه مدیریت نامگذاری معابر و سامانه ‪ ۱۳۷‬در‬ ‫زمینه ارتباط ش��هروندان با شهرداری راه اندازی شد که ارسال‬ ‫عکس و فیلم و صدا در ان برای ارس��ال مش��کالت شهروندان‬ ‫فراهم ش��د‪ .‬مدیرعامل فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری‬ ‫تهران به هوشمندس��ازی در حوزه شهرس��ازی ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫دسترس��ی به پرونده های حوزه شهرس��ازی را فراهم کردیم و‬ ‫‪ ۱۶‬هزار اس��تعالم الکترونیکی در این بستر انجام شد‪ .‬فرجود‬ ‫افزود‪ :‬سامانه هوشمند پارک حاشیه در منطقه ‪ ۲‬راه اندازی شد‬ ‫و از هفته اینده وارد فاز اجرایی در مناطق دیگر می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫به تهیه نقش��ه انالین شهر تهران نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬نقشه‬ ‫انالین تهران به عنوان یکی از پرطرفدارترین خدمات ش��هری‬ ‫ته��ران‪ ،‬بیش از ‪ ۱۴۰‬الیه اطالعات مکان��ی را دارد‪ .‬همچنین‬ ‫س��امانه «تهران بلیت» به زودی راه اندازی می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مهم ترین کار س��ال گذشته راه اندازی بیش از ‪ ۵۰‬ای پی ای بود‬ ‫ش��هر تهران در پاسخ به پرسش��ی درباره فاصله ایجاد شده بین‬ ‫ش��ورای شهر و ش��هرداری در انتصاب ها گفت‪ :‬شورا مداخله ای‬ ‫در این زمینه ندارد و انتصاب ها حق ش��هردار اس��ت‪ .‬همین که‬ ‫ش��هردار‪ ،‬انتصاب ها را با ش��ورا در میان می گ��ذارد و در صورت‬ ‫نظر مخالف شورا از ان صرف نظر می کند‪ ،‬نوعی هماهنگی است‬ ‫وگرنه اختالف نظر در هر نظامی‪ ،‬طبیعی است‪.‬‬ ‫اعطا درباره عملکرد س��امانه ‪ ۱۳۷‬و پرسش خبرنگاری مبنی‬ ‫بر این که مردم از این س��امانه راضی نیس��تند و همه مسئوالن‬ ‫ش��هری هم از محتوای درخواس��ت های مردم اگاه نمی ش��وند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه س��امانه ‪ ۱۳۷‬گزارش های نظارتی را می گیریم‬ ‫که س��طح رضایت مندی ها باال اس��ت‪ .‬البته سامانه های دیگری‬ ‫مانند ‪ ۱۸۸۸‬نیز برای دریافت نظر مردم ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫سامانه ‪ ۱۳۷‬کمتر با شکایت و اعتراضی به شورا روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫این سامانه ها از سوی چند نهاد کنترل می شود و این طور نیست‬ ‫که در یک نقطه و یک جا این پیام ها منتقل شود‪.‬‬ ‫که در اختیار اس��تارت اپ ها قرار گرفت که بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان تراکنش برای کس��ب و کارها ایجاد ش��ده است‪ .‬فرجود‬ ‫گفت‪ :‬درگاه واحد خدمات ش��هرداری تهران از دیگر اقدام های‬ ‫انجام ش��ده اس��ت و اکنون «تهران من» بیش از ‪ 2.5‬میلیون‬ ‫کارب��ر دارد‪ .‬بیش از ‪ ۳۶‬ه��زار درخواس��ت غیرحضوری برای‬ ‫ع��وارض خودرو در تهران من ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫سایت ‪ tehran.ir‬باالترین رتبه را در الکسا در بین سایت های‬ ‫ایرانی دارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1426‬‬ ‫پیاپی ‪2744‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫در ایین رونمایی از کتاب «پژوهش سینمایی» مطرح شد‬ ‫منوچه�ر اکبرل�و ‪ -‬منتق�د‪ ،‬مترج�م و‬ ‫پژوهشگر تئاتر‪ :‬پژوهش به چند دسته تقسیم‬ ‫می شود‪ .‬یکی از مسائل‪ ،‬ساختاری است‪ .‬شاخص‬ ‫سرمایه گ��ذاری در پژوهش به چن��د دلیل وجود‬ ‫ندارد زی��را همه فکر می کنن��د تئاتر از خودشان‬ ‫ش��روع می ش��ود‪ .‬مدی��ران وقتی ک��ه حکم شان‬ ‫می اید فکر می کنند متخص��ص هستند و نیازی‬ ‫به پژوهش ندارند‪ .‬در ساختار نظام اموزشی ضعف پژوهش‬ ‫وجود دارد‪ .‬در مدرسه ها وقتی به بچه می گویند برو درباره‬ ‫ف�لان چیز پژوهش کن‪ ،‬معنایش ای��ن است که برو از یک‬ ‫جای��ی رونویسی کن ی��ا به مادر و پدرت ب��ده تا بنویسند‪.‬‬ ‫در واق��ع پژوه��ش به عنوان رونویسی و مش��ق اضافه دیده‬ ‫می شود؛ بنابراین ضعف ساختاری نظام اموزش‪ ،‬بی توجهی‬ ‫ب��ه پژوه��ش و تعری��ف غلط پژوه��ش یک��ی از مشکالت‬ ‫ساختاری است‪.‬‬ ‫پژوهشگاه ه��ا بیشتر درگی��ر سیست��م اداری هستند تا‬ ‫اشتیاق به ام��ر پژوهش‪ .‬معیار من از پژوهش این است که‬ ‫نی��ازی برطرف شود‪ .‬ایراد دیگر‪ ،‬نب��ود مکان های مشخص‬ ‫ب��رای جم��ع اوری اطالعات است‪ .‬در ح��ال حاضر‪ ،‬مشکل‬ ‫نب��ود اطالعات منسجم وج��ود دارد‪ .‬مشک��ل بعدی؛ نبود‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫من در تقسیم بندی کتاب به این نتیجه رسیدم که بیشتر مستندسازان‬ ‫با پژوهش روش مند سر صحنه نمی روند اما ممکن است دستیابی ما به‬ ‫واقعیت هم نتایج خوب و زیبایی داشته باشد‬ ‫داش��ت‪ .‬ابتدا ضابط��ی جهرمی درب��اره تازه ترین اثر‬ ‫تهامی ن��ژاد بیان ک��رد‪ :‬چه افتخ��اری باالتر از اینکه‬ ‫من برای ایی��ن رونمایی و معرفی اث��ری فوق العاده‬ ‫ارزشمن��د به این جمع دعوت ش��دم‪ ،‬به هرحال من‬ ‫دانشجوی کوچک��ی در این رشته هستم و برای این‬ ‫مقوله هم گاهی ذوق و شوق نشان می دهم‪ ،‬حوزه ای‬ ‫ک��ه اق��ای تهامی نژاد در ان تبحر دارن��د و ما هم از‬ ‫دانش ایشان بهره می بریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مرکز امس��ال از یک کتاب تولیدی‬ ‫خ��ود رونمایی ک��رده است‪ ،‬البت��ه می دانم مرکز در‬ ‫شرای��ط سختی اس��ت‪ ،‬سینمای مستند ب��ا دو بال‬ ‫پ��رواز می کند‪ ،‬دانش و پژوه��ش و تولید‪ .‬این کتاب‬ ‫الغر اس��ت و از این بابت غصه خ��وردم اما یک کار‬ ‫خارق الع��اده از اب درامده است ک��ه کار ‪ ۲۰‬کتاب‬ ‫را انجام می دهد و مرک��ز باید از این بابت خوشحال‬ ‫باشد‪ ،‬اینجا بحث کمیت نیست و کتاب به اندازه ‪۲۰‬‬ ‫اثر اموزنده است‪.‬‬ ‫ای��ن سینماگر تاکید کرد‪ :‬باید به مولف یک کتاب‬ ‫عالمان��ه و اموزنده گفت دست مری��زاد‪ ،‬با شوق وافر‬ ‫ای��ن کتاب را خوان��دم و بسیار اموخت��م‪ ،‬ما در این‬ ‫جلس��ه کتاب را معرفی می کنیم‪ .‬من به سهم خودم‬ ‫مطالع��ه این کتاب را به عالقه من��دان و دانشجویان‬ ‫ح��وزه سینم��ای مستند توصیه می کن��م‪ .‬کتاب در‬ ‫‪ ۲۹۰‬صفح��ه تالیف شده و عنوان روی ان «پژوهش‬ ‫سینمای��ی‪ ،‬کشف سوال��ی درباره جه��ان‪ ،‬پرسشی‬ ‫درباره شکل برای فیلم مستند» است البته به عقیده‬ ‫من بیشتر از این عنوان در کتاب علم و دانش وجود‬ ‫دارد و هر فصلی خواندم یادداشت برداشتم‪.‬‬ ‫‹ ‹در پژوهش زیبایی وجود دارد‬ ‫ضابطی جهرم��ی با اش��اره ب��ه ارزش واالی کتاب‬ ‫«پژوه��ش سینمای��ی»‪ ،‬گفت‪ :‬کت��اب در ‪ ۱۲‬فصل‬ ‫تصنی��ف ش��ده‪ ،‬یعن��ی ماف��وق تالیف اس��ت‪ .‬اقای‬ ‫تهامی ن��ژاد نگینی برای این انگشت��ر (کتاب) دارند‪،‬‬ ‫جان ک�لام اثر این است که در ه��ر روش پژوهشی‬ ‫ب��رای سینما یک زیبایی وج��ود دارد که باید کشف‬ ‫و معرف��ی شود‪ .‬از ایشان اج��ازه می گیرم و می گویم‬ ‫سینم��ا کش��ف روش پژوهشی را برای خ��ود انجام‬ ‫داده اس��ت و از طریق سینمای مستند می تواند این‬ ‫زیبایی را با نگاه علمی به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫او سپس یادداشت خود را درباره بخش اول کتاب‬ ‫برای حضار قرائت کرد‪.‬‬ ‫سپ��س شهاب الدین عادل درباره رونمایی از کتاب‬ ‫«پژوهش سینمایی» در جشنواره سینماحقیقت بیان‬ ‫کرد‪ :‬خیلی خوشحالم که خالف اخرین باری که در‬ ‫این جشنواره کتابی رونمای��ی کردیم و استقبالی از‬ ‫ان انج��ام نشد‪ ،‬ام��روز برای رونمای��ی از این کتابی‬ ‫عالقه من��دان حاضر شده اند‪ .‬من فکر می کنم یکی از‬ ‫دالیل این مسئله نام اق��ای تهامی نژاد باشد‪ ،‬ایشان‬ ‫دوست دیرین من است‪ ،‬ما از یک محیط دانشگاهی‬ ‫امده ایم و او انسان��ی وارسته و انتقادپذیر است‪ .‬من‬ ‫افتخ��ار این را داشتم که چند ب��ار کتاب را بخوانم‪،‬‬ ‫ایشان به من ماموریت داد تا به کتاب نگاهی بیندازم‬ ‫و نظر خود را بیان کنم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کت��اب در ح��وزه دانشگاه��ی و‬ ‫پژوهشی نوشته شده و شامل پژوهش هایی است که‬ ‫ایشان به عنوان یک استاد در مراکز اموزشی تدریس‬ ‫کردند و همان طور که ایشان گفتند کتاب ترکیبی از‬ ‫تجربه های داخل و خارج از کشور در زمینه سینمای‬ ‫مستند است‪ .‬نام اقای تهامی نژاد نیازی به معرفی و‬ ‫توضیح من ندارد‪ ،‬ایشان در این سال ها نشان داده اند‬ ‫ک��ه روح و دان��ش مورد نیاز برای ی��ک پژوهشگر را‬ ‫بیشتر از حد انتظ��ار دارا هستند‪ .‬ما ‪ ۳‬نفر در حوزه‬ ‫پژوه��ش فعالی��ت کرده ای��م و می دانیم ک��ه انتشار‬ ‫کتاب در ای��ن زمینه تا چه ان��دازه مهم و ارزشمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین کتاب تئوریک و عملی‬ ‫عادل سپس با اشاره به بخش های گوناگون کتاب‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در بخش اول کتاب به کلیه پژوهش هایی‬ ‫ک��ه برای زیرساخ��ت سینمای مستن��د تجربه شده‬ ‫اختص��اص دارد و بخش دوم درب��اره فرایند ساخت‬ ‫فیلم مستن��د است‪ .‬این کتاب این��ه تمام عیاری از‬ ‫فراین��د پژوهش و تولید فیلم مستن��د را در اختیار‬ ‫مستندس��ازان ق��رار می ده��د و ب��رای نخستین بار‬ ‫کتابی در حوزه مستند نگاشته شده که دارای جنبه‬ ‫تئوریک توام ب��ا عملی است‪ .‬انچه در بخش نخست‬ ‫کتاب ذکر می شود فقط به معنای پژوهش برای فیلم‬ ‫نگاه‬ ‫‹ ‹تجمیع تجربه های جهانی‬ ‫سپس محم��د تهامی ن��ژاد درباره ای��ن اثر گفت‪:‬‬ ‫ب��رای من باعث افتخار اس��ت که کتابم در جشنواره‬ ‫سینماحقیق��ت ارائه می شود و بای��د بعدها قضاوت‬ ‫شود کتاب ارزش دارد یا نه؟ این کتاب نتیجه سال ها‬ ‫کار م��ن است که گاهی پیوست��ه و گاهی ناپیوسته‬ ‫بوده و ب��ه هر صورت اثر به نتایج مدنظر من رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬ممکن است پژوهش گاه��ی ناکامل باشد اما‬ ‫پژوهشگر کوشش خ��ود را انجام می دهد و اهداف و‬ ‫پرسش ه��ا را بیان می کند‪ .‬من در مقدمه نوشتم این‬ ‫کت��اب اثار تجربه های جهانی و داخلی مستندسازان‬ ‫است چه نظری و چه عملی‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهشگر ادامه داد‪ :‬امیدوارم کتاب خوانده و‬ ‫نقد شود تا بتوانم تغییرات مثبت را در ان اعمال کنم‪.‬‬ ‫انچه در کتاب بیشتر مورد توجه من بوده‪،‬اجماعی از‬ ‫سینمای مستند ایران است که امیدوارم مورد توجه‬ ‫شم��ا قرار بگیرد‪ .‬از دوستان مرکز گسترش سینمای‬ ‫مستند و تجربی بسیار بابت زحماتی که در راستای‬ ‫انتشار کتاب به خرج دادند‪ ،‬سپاسگزارم‪.‬‬ ‫سپ��س حمیدی مق��دم و تهام��ی ن��ژاد از کتاب‬ ‫«پژوهش سینمایی» رونمایی کردند‪.‬‬ ‫بخش دیگ��ر این ایین به معرف��ی کتاب از سوی‬ ‫احمد ضابطی جهرمی و شهاب الدین عادل اختصاص‬ ‫پژوهش الفبـای حقیقت‬ ‫داریوش مودبیان‬ ‫پژوهشگر‪ ،‬مترجم و کارگردان تئاتر‬ ‫مستند نیست و در حوزه سینمای داستانی هم قابل‬ ‫ارجاع است‪.‬‬ ‫این پژوهشگر ب��ا اشاره به شخصیت تهامی نژاد در‬ ‫حوزه پژوه��ش‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت��ار روحیه پژوهشگری‬ ‫اق��ای تهامی نژاد در قلمشان تبل��ور پیدا کرده است‬ ‫و وقت��ی کتاب را می خوانیم فرصت��ی برای انتقاد به‬ ‫مخاط��ب دست نمی دهد‪ .‬م��ا در نشستی که درباره‬ ‫کت��اب داشتیم ایشان با تام��ل و ارامش خود بسیار‬ ‫راحت نک��ات را پذیرفتند و به م��ن پاسخ دادند که‬ ‫بسی��ار ل��ذت بردم‪ .‬من ت�لاش می کنم تع��دادی از‬ ‫ای��ن کتاب ها در اختیار دانشجوی��ان حوزه سینمای‬ ‫مستن��د ق��رار بگیرد ت��ا از این اث��ر درس و از اقای‬ ‫تهامی نژاد الگو بگیرند‪ .‬من اهل تعارف نیستم و اقای‬ ‫تهامی نژاد در سال های گذشته تاکنون انقدر فعالیت‬ ‫پژوهشی انج��ام داده که نیازی ب��ه سخن گفتن ما‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به نگاه بین رشته ای‬ ‫در انته��ای این ایی��ن تهامی نژاد ک��ه تالیف این‬ ‫کت��اب را بر عه��ده داش��ت در سخنان��ی گفت‪ :‬در‬ ‫بنی��اد نهادن کتاب شاهنامه من متنی را از فردوسی‬ ‫خواندم که اشتیاق خ��ود را درباره نگارش شاهنامه‬ ‫بی��ان می کند و یکی از نخستی��ن متن ها و روش ها‬ ‫درب��اره پژوه��ش است‪ .‬م��ن در نگ��ارش این کتاب‬ ‫ت�لاش کردم پژوه��ش برای سینم��ا را بین رشته ای‬ ‫در نظ��ر بگیرم‪ ،‬یعنی این پژوه��ش از سویی با علم‬ ‫در ارتب��اط اس��ت و از سوی دیگر ب��ا ذوق و هنر‪ .‬به‬ ‫نظ��رم پژوهش درب��اره سینما نمی توان��د از این دو‬ ‫حالت خ��ارج باشد‪ .‬من در کت��اب درباره اینکه یک‬ ‫مستندس��از برای بی��ان واقعیت چه روش��ی را باید‬ ‫اتخاذ کند نوشت��م‪ ،‬هنرمندان درک خود از واقعیت‬ ‫بیرون��ی را در قالب فیل��م بیان می کنن��د و معنای‬ ‫پژوه��ش در حوزه سینما ی��ک فعالیت مطلق علمی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در بخ��ش پایان��ی تهامی ن��ژاد گف��ت‪ :‬م��ن در‬ ‫تقسیم بندی کتاب ب��ه این نتیجه رسیدم که بیشتر‬ ‫مستندس��ازان ب��ا پژوه��ش روش مند س��ر صحنه‬ ‫نمی روند اما ممکن است دستیابی ما به واقعیت هم‬ ‫نتایج خوب و زیبایی داشت��ه باشد‪ ،‬گفتم در همین‬ ‫روش ه��م از شش گ��ام ابوسعید ابوالخی��ر استفاده‬ ‫کنیم که ساده ترین روش پژوهش است‪.‬‬ ‫پژوهش سینمایی به عنوان یک روش بین رشته ای‬ ‫در کت��اب مورد توج��ه من بود و ب��ه مطالعه بخش‬ ‫زیادی از اثار تئوریک امروز جهان پرداختم تا بتوانم‬ ‫از فضای جهان نظریه پردازی جهان اگاه شوم‪.‬‬ ‫بخش اول‬ ‫کتاب پژوهش‬ ‫سینمایی به‬ ‫پژوهش هایی که‬ ‫برای زیرساخت‬ ‫سینمای مستند‬ ‫تجربه شده‬ ‫اختصاص دارد‬ ‫و بخش دوم‬ ‫درباره فرایند‬ ‫ساخت فیلم‬ ‫مستند است‬ ‫پژوهش ه��ای تئات��ری تقسیم بندی دارن��د؛ اول‪،‬‬ ‫پژوهش ه��ای بنیادی��ن که روی نگره ه��ای نمایشی‪،‬‬ ‫ان‬ ‫اجرای��ی و از این دس��ت متمرکز است ک��ه فقط از ِ‬ ‫دست اندرک��اران تئات��ر اس��ت‪ .‬دوم‪ ،‬پژوهش ه��ای‬ ‫کاربردی است؛ مث ً‬ ‫ال اگر اکنون این شیوه نمایش که ما‬ ‫با ان برخورد کردیم و وارداتی است‪ ،‬چه کاربردی دارد؟‬ ‫اگر می خواهیم بشناسیمش باید به طرف پژوهش های‬ ‫بنیادی��ن برویم‪ .‬می خواهم بگوی��م که ما باید پژوهش‬ ‫بنیادین را تعمیم بدهیم‪ ،‬ت��ا تبدیل به کاربردی شود‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه ایا ما یک پژوه��ش بنیادین داریم؟ در هر‬ ‫ص��ورت ما نمی دانیم که کاربردها چیست و بعد درباره‬ ‫ان ه��م صحبت می کنی��م‪ .‬سومین ن��وع پژوهش که‬ ‫در تئات��ر باید از ان بهره بگیری��م پژوهش های الگویی‬ ‫است که ای��ن نوع پژوهش با استف��اده از فرمت هایی‪،‬‬ ‫پژوهش های زیربنایی را ب��ه کاربردی تعمیم می دهد‬ ‫و ب��ه یک الگو می رسد و ان الگ��و را اجرا می کند‪ .‬افراد‬ ‫به صورت فردی و ب��دون زمینه های پژوهشی اقدام به‬ ‫تشکیل کالس می کنند؛ اموزش بازیگری‪ ،‬کارگردانی‬ ‫و‪ ...‬و پ��ول هم می گیرند! نظام اموزشی با پژوهش اغاز‬ ‫می شود‪ ،‬همه می گویند که ما به کالس احتیاج داریم!‬ ‫اخر مگر می ش��ود؟! چه کسی به انه��ا اجازه می دهد‬ ‫ک��ه ای��ن اموزشگاه ها را تاسیس کنن��د؟ چه کسی به‬ ‫انها اج��ازه می دهد که این دوره ه��ا را بگذارند؟ رابطه‬ ‫اموزش و پژوه��ش یک بحث قابل توج��ه است‪ .‬خانه‬ ‫تئاتر در بخ��ش الگویی‪ ،‬می تواند ک��ار پژوهشی کند‪،‬‬ ‫همان ط��ور که اتحادیه های ب��زرگ فرهنگی و هنری‪،‬‬ ‫کار پژوهشی و پژوهش های الگویی می کنند‪ .‬در ایران‬ ‫هم��ه چیز جشن��واره و جایزه شده اس��ت و از پژوهش‬ ‫غافل مانده ایم‪ .‬ایا می توانید درباره تئاتر خصوصی یک‬ ‫پژوهش بنیادین که نتیجه اش به کشور ما تعمیم داده‬ ‫ش��ود تا کاربرد داشته باشد‪ ،‬به من بدهید؟ در کشور ما‬ ‫به هیچ وجه کار پژوهشی بنیادین انجام نشده است‪.‬‬ ‫نیازمند مراکز‬ ‫پژوهشی مستقل‬ ‫در تئاتر هستیم‬ ‫دریچه‬ ‫محم��د تهامی ن��ژاد می گوید در کت��اب «پژوهش‬ ‫سینمایی» تالش کرده نگاهی بین رشته ای به حوزه‬ ‫پژوهش در سینما داشته باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگ��ار‬ ‫‪ ،‬ایی��ن رونمای��ی از‬ ‫کت��اب «پژوهش سینمایی» تالیف محمد تهامی نژاد‬ ‫در حاشی��ه برگ��زاری سیزدهمی��ن دوره جشنواره‬ ‫بین الملل��ی سینم��ا حقیق��ت ب��ا حض��ور محم��د‬ ‫حمیدی مقدم دبیر جشنواره‪ ،‬علیرضا رضاداد مشاور‬ ‫ارشد سازمان سینمایی‪ ،‬محمدمهدی طباطبایی نژاد‬ ‫مع��اون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی‪ ،‬محمد‬ ‫تهامی ن��ژاد‪ ،‬احم��د ضابطی جهرم��ی‪ ،‬شهاب الدین‬ ‫عادل‪ ،‬مرتضی رزاق کریمی قائم مقام مرکز گسترش‬ ‫سینمای مستند و تجربی و جمعی از اهالی سینمای‬ ‫مستن��د و عالقه مندان در سال��ن شماره دو پردیس‬ ‫سینمایی چارسو برگزار شد‪.‬‬ ‫ت�لاش ب��رای رسی��دن کت��اب ب��ه جشن��واره‬ ‫سینماحقیقت‬ ‫در ابت��دای ای��ن ایی��ن محم��د حمیدی مقدم و‬ ‫محمد تهامی نژاد ب��رای رونمایی از کتاب «پژوهش‬ ‫سینمای��ی» روی صحن��ه حض��ور پی��دا کردن��د و‬ ‫حمیدی مق��دم ضمن خیرمقدم ب��ه حاضران گفت‪:‬‬ ‫بسی��ار خوشبختم که در بدو ورود به مرکز گسترش‬ ‫سینمای مستند و تجربی با پیشنهادی بسیار جذاب‬ ‫انتشار و رونمای��ی از این کتاب همزمان با جشنواره‬ ‫سینماحقیقت روبه رو ش��دم و این اتفاق انقدر برای‬ ‫من مهم بود ک��ه تالش کردم تا این اثر به جشنواره‬ ‫برسد و از این بابت از اقای تهامی نژاد ممنونم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬معتق��دم مسیر پیشرف��ت سینما‬ ‫نیازمند پژوه��ش و تحقیق است و کشورهای بزرگ‬ ‫به این حوزه بسی��ار توجه می کنند‪ ،‬اقای تهامی نژاد‬ ‫در ای��ن زمینه سال ها فعالیت کرده و چهره ای بسیار‬ ‫شاخص در حوزه پژوهش هستند‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره سینماحقیق��ت با اشاره به خصلت‬ ‫شاخص تهامی نژاد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬انچه در این سال ها از‬ ‫کارهای اقای تهامی نژاد دیده ام در دو کلمه خالصه‬ ‫می شود‪ ،‬دقی��ق و عمیق بودن‪ .‬همچنی��ن از استاد‬ ‫تهام��ی نژاد قدردانی می کنم که با تمام مشغله خود‬ ‫در شورای سیاست گ��ذاری جشنواره سینماحقیقت‬ ‫ک��ه برای نخستین بار شک��ل گرفت شرکت کردند و‬ ‫رهنموده��ای بسیار دقیق و مهم��ی ارائه کردند که‬ ‫بسیار موشکافانه بود‪.‬‬ ‫در حسرت‬ ‫ایجاد فضای‬ ‫پژوهشی‬ ‫در تئاتر‬ ‫محمدرضا خاکی ‪ -‬مدرس‪ ،‬کارگردان‪،‬‬ ‫مترجم و پژوهشگر تئاتر‬ ‫تئات��ر ایران در تئ��وری دارای ضعف است و از فقدان‬ ‫بنیادهای تئوریک رنج می ب��رد‪ .‬باید در این زمینه باید‬ ‫ل��وازم ان مهی��ا باشد‪ .‬ب��ه عنوان مث��ال در کشورهای‬ ‫پیشرفته مراکز پژوهش��ی مستقل تئاتر وجود دارد که‬ ‫حمایت می شوند‪ .‬در پاریس یک مرکز بزرگ پژوهشی‬ ‫به نام مرکز ملّی تحقیقات علمی وجود دارد که در تمام‬ ‫عرصه ها پژوه��ش می کند و چندی��ن مرکز پژوهشی‬ ‫تئات��ر نیز وج��ود دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که ما حتی‬ ‫یک کتابخان��ه تخصصی نداریم‪ .‬اگ��ر کتابخانه ای بود‬ ‫در کن��ارش مرکز پژوهشی نی��ز وجود داشت که بتواند‬ ‫درباره تئاتر ایران کار تخصصی کند‪ .‬اما ما نهاد فرهنگی‬ ‫زیاد داریم‪ .‬نمی دانم فرهنگستان هنر یا مرکز هنرهای‬ ‫نمایش��ی وزارت ارش��اد در ح��وزه پژوه��ش تئاتر چه‬ ‫می کنند؟ احتماال انها تنها یک ماهنامه یا یک فصلنامه‬ ‫تخصصی منتش��ر می کنند‪ .‬اما مرکز پژوهشی که فقط‬ ‫تولی��د یک فصلنامه نیست بلک��ه مرکزی است که کار‬ ‫پژوهشی در سطح ملی می کند و عده ای پژوهشگر تئاتر‬ ‫و سنت های نمایشی مل��ی و تکنیک و فرهنگ تئاتری‬ ‫تربیت می کند که به نقاط مختلف کشور بروند و فیلم و‬ ‫عکس بگیرند و اسناد فراهم کنند‪ .‬متاسفانه ما مرکزی‬ ‫نداریم ک��ه تمام افیش ه��ا‪ ،‬اسناد تئات��ر‪ ،‬بروشورها و‬ ‫پوسترهای تئاتر در ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫پژوهش در تئاتر مشق اضافه نیست‬ ‫رابطه بین پژوهش و نیازهای جامعه است‪ .‬یعنی‬ ‫پژوهشگ��ران جایی ندارند که بگویند نیازهای تان‬ ‫را ب��ه م��ن بگویید که م��ن با توجه ب��ه سابقه و‬ ‫تجرب��ه ام ب��روم ان را برطرف کن��م‪ .‬در ‪ 40‬سال‬ ‫گذشته هی��چ موقع نشنیده اید که مرکز هنرهای‬ ‫نمایشی بگوید دغدغه ما برای ‪ 5‬سال اینده‪ ،‬تئاتر‬ ‫خصوصی است و اگر کس��ی این کاره است برود‬ ‫این موضوع را بررسی کند‪.‬‬ ‫مشکل بع��دی کمبود پژوهشگر اس��ت‪ .‬پژوهشگران کم‬ ‫هستن��د و به سراغ حرفه های دیگ��ر می روند‪ .‬انچه اهمیت‬ ‫بسی��اری دارد نب��ودن رقابت در واگ��ذاری پژوهش هاست‪.‬‬ ‫نبود رقابت باعث می شود که پژوهشگر انگیزه کافی نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬وقتی رقابت وجود ندارد و پس از انتشار کتاب برای‬ ‫پژوهشگ��ر مهم نیست ک��ه کتابش دیده و نق��د می شود؛‬ ‫بنابراین هر چه شد را منتشر می کند‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که می بینیم بسیاری از پژوهش ها ابکی هستند‪.‬‬ ‫نکت��ه بعدی‪ ،‬نب��ود ارتباط ب��ا خارج از کش��ور است‪ .‬ما‬ ‫واقع��ا زبان را ک��م می دانیم و در نهایت زب��ان انگلیسی را‬ ‫بل��د هستیم‪ .‬هی��چ راهی برای ارتباط برق��رار کردن وجود‬ ‫ندارد‪ .‬دانشگاه ها این امکانات را دارند اما در دانشگاه هم به‬ ‫خاطر اینکه رقابت وج��ود نداشته باشد انحصار شده است‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال‪ ،‬در دانشگاه های معتبر می بینیم فقط یکی‬ ‫دو نف��ر این ارتباطات را دارند و به سایر دانشجویان معرفی‬ ‫نمی کنند تا در انحصار خودشان باشد یا حتی اگر خودشان‬ ‫هم نمی توانند استفاده کنند‪ ،‬دست کم دیگران هم استفاده‬ ‫نکنند‪ .‬نبود ضوابط برای جذب پژوهشگر در مراکز پژوهشی‬ ‫هم یک موضوع دیگ��ری است‪ .‬کسانی به عنوان کارشناس‪،‬‬ ‫پروپوزال ه��ای شما را بررسی می کنن��د که اساسا در طول‬ ‫عمرشان حتی یک مقاله پژوهشی هم ننوشته اند‪.‬‬ ‫اخرین نکت��ه ای که می توانم در بح��ث ساختاری بگویم‬ ‫ای��ن است ک��ه از پژوهش های موجود استف��اده نمی شود‪.‬‬ ‫نخستین قسمت پژوه��ش‪ ،‬پیشینه پژوهش است‪ .‬در واقع‬ ‫شم��ا ابتدا باید بیایید بگویید فالن��ی و فالنی در مورد این‬ ‫موض��وع مقاله نوشته اند و حتی در مورد ان میزگرد برگزار‬ ‫ش��ده اس��ت و حاال من می خواه��م از اینجا ب��ه بعد ان را‬ ‫پژوهش کنم یا می خواهم فالن بخش ان را انجام بدهم که‬ ‫پژوهشگران قبلی انجام نداده اند‪ .‬عرصه پژوهش یک عرصه‬ ‫مح��دود است و ادم های ان محدود هستند‪ .‬متاسفانه عدم‬ ‫استف��اده از پژوهش های دیگر باع��ث می شود که ما دوباره‬ ‫کاری کنیم و نتوانی��م راستی ازمایی کنیم‪ .‬همه این ها که‬ ‫گفت��م مشکالت ساختاری است ام��ا به این معنا نیست که‬ ‫همه پژوهشگ��ران مشتاق پژوهش ک��ردن هستند و فقط‬ ‫منتظر شرایط هستن��د‪ ،‬بلکه می خواهم بگویم پژوهشگران‬ ‫هم مسائلی دارند‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیل نب��ود توجه ب��ه حوزه پژوه��ش‪ ،‬مسائل‬ ‫معیشتی است و مسئله دیگر این است که ما دائم خودمان‬ ‫را با دیگران مقایسه می کنیم‪ .‬من به عنوان یک مقاله نویس‬ ‫اگر خودم را با یک کارگ��ردان یا بازیگر مقایسه کنم‪ ،‬خطا‬ ‫است چون پژوهشگری شهرت بازیگری را ندارد‪ ،‬در حالی که‬ ‫مدت زمانی که پژوهشگر برای کارش صرف می کند‪ ،‬بیشتر‬ ‫م تراز‬ ‫اس��ت‪ .‬گاه��ی ممکن است شم��ا به پژوهشگ��ران ه ‬ ‫خودت��ان نگاه کنید‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬ببینید فالنی ده جلد‬ ‫از ی��ک کتاب را دراورده و هیچ چی��ز داخل ان نیست اما‬ ‫خودتان ده سال است ک��ه دارید پژوهش می کنید و هنوز‬ ‫نتوانسته ای��د جایی را پیدا کنید که پژوهش شما را منتشر‬ ‫کند‪ .‬مسائ��ل حمایتی مثل نبودن رقابت باعث می شود که‬ ‫پژوهشگ��ران به سراغ رشته ه��ای دیگر برون��د یا به جای‬ ‫اینکه تمرکزش��ان را بگذارند روی اینکه پروپوزال قوی تر و‬ ‫علمی ت��ر بنویسند‪ ،‬دنبال اشنا باشند که طرح شان تصویب‬ ‫یا پژوهش شان منتشر شود‪.‬‬ ‫درگی��ر ش��دن در کاره��ای اجرای��ی و اموزش��ی ه��م‬ ‫باع��ث کم ش��دن اشتی��اق ب��رای پژوهش می ش��ود‪ .‬وقتی‬ ‫ی��ک پژوهشگر رئیس گ��روه می ش��ود‪ 90 ،‬درصد وقتش‬ ‫مشغ��ول کاغذبازی است و باید مشک�لات انتخاب واحدها‬ ‫را ح��ل کند‪ .‬در این صورت ذه��ن ان پژوهشگر یک ذهن‬ ‫اداری خواه��د ش��د‪ .‬اخرین مشکلی که بی��ن پژوهشگران‬ ‫وج��ود دارد این است ک��ه نسبت ب��ه کارگروهی بی توجه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در واقع در همه زمینه ها هیچکس کار هیچ کس را قبول‬ ‫ن��دارد‪ .‬ما در بنیاد نمایش ک��ودک سعی کرده ایم مجموعه‬ ‫اسیب های��ی که گفتم را ک��م کنیم‪ .‬مث ً‬ ‫ال م��ا در بنیاد هر‬ ‫درامدی را که به دس��ت بیاوریم پخش می کنیم‪ .‬اصال مهم‬ ‫نیس��ت که من ‪ 90‬درص��د ان کار را انج��ام داده ام یا ‪10‬‬ ‫درص��دش را‪ ،‬در ه��ر صورت درام��دش را پخش می کنیم‬ ‫چ��ون می خواهیم تفاوت م��ادی وجود نداشت��ه باشد‪ .‬اگر‬ ‫مسئولی��ت نوشتن چی��زی را به کس��ی می سپاریم‪ ،‬دفعه‬ ‫بع��د ان مسئولیت را به یک نفر دیگ��ر می سپاریم و سعی‬ ‫کرده ایم این گونه ان چیزهایی که اسیب می زند را مهار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫هنرانالین‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 17 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 14 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1426‬پیاپی ‪2744‬‬ ‫جای خالی پژوهش در سینمای مستند‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫ایین رونمایی فیلم «حوا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایشه» به کارگردانی‬ ‫صحرا کریمی و تهیه کنندگ��ی کتایون شهابی در خانه‬ ‫هنرمندان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این ایین که شامگاه ‪19‬‬ ‫اذر برگزار شد‪ ،‬کتایون شهابی تهیه کننده فیلم گفت‪ :‬از‬ ‫همه شما مهمانان محترم تشکر می کنم که برای دیدن‬ ‫این فیل��م افغانستانی حضور پی��دا کردید‪ .‬همانطور که‬ ‫می دانی��د سینما یک کار گروه��ی است و هیچ فردی به‬ ‫تنهایی نمی تواند از عهده ان براید‪ .‬از همه گروه و عوامل‬ ‫که برای این فیلم زحمت کشیدند‪ ،‬تشکر می کنم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ازسینم��ای هن��ر و تجرب��ه و از اقای‬ ‫صانعی مق��دم بسیار تشکر می کنم که شرایطی را فراهم‬ ‫کردند تا بتوانیم این فیلم را نمایش دهیم‪.‬‬ ‫شهابی همچنین خاطرنشان کرد‪« :‬حوا مریم عایشه»‬ ‫بع��د از هنر و تجربه در سامان��ه وی او دی فیلمیو اکران‬ ‫خواهد شد زیرا دوست داریم این فیلم را همه ببینند‪.‬‬ ‫تهیه کننده «حوا مریم عایشه» ادامه داد‪ :‬امشب شب‬ ‫سینمای افغانستان است‪ .‬به نوبه خودم از صحرا کریمی‬ ‫که به تنهایی ب��ار سنگین فیلم را در افغانستان به دوش‬ ‫کشید‪ ،‬تشکر می کنم‪.‬‬ ‫در ادامه صحرا کریمی کارگردان‪ ...‬نیز گفت‪ :‬از کتایون‬ ‫شهابی تشکر می کنم که ب��ا تجربه زیادی که در سینما‬ ‫داشت فیلم م��ن را قبول کرد‪ ،‬همچنی��ن از محمدرضا‬ ‫دلپ��اک که مشکالت ای��ن کار را پذیرف��ت و همچنین‬ ‫مستانه مهاجر که تدوین فیلم را برعهده داشت‪.‬‬ ‫فعالیت غیر پزشکان در مطب های زیرزمینی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫شب باشکوه افغانستانی ها‬ ‫وی سپ��س با لهجه افغانستانی ب��ه همه هموطنانش‬ ‫خوش ام��د گف��ت و اف��زود‪ :‬از همزادگاه ه��ای عزی��زم‬ ‫ایرانی های عزیز تشکر می کنم‪ .‬من در ایران به دنیا امدم‬ ‫و ب��زرگ شدم‪ .‬ایران زادگ��اه من است خوشحالم امشب‬ ‫برای دیدن فیلم من حضور پیدا کردید‪.‬‬ ‫کریمی افزود‪« :‬ح��وا مریم عایشه» ادعایی برای فیلم‬ ‫خ��وب بودن ندارد و یک فیل��م مینیمال است اما افتخار‬ ‫می کنیم که توانستیم در خاک ناامن افغانستان در میان‬ ‫هم��ه مشکالتی که در افغانستان وج��ود دارد یک فیلم‬ ‫داستان��ی بلند بسازیم‪ .‬وی همچنی��ن گفت‪ :‬با این فیلم‬ ‫در واق��ع روایت جدیدی را از افغانست��ان به دنیا معرفی‬ ‫می کنیم‪« .‬ح��وا مریم عایشه» بدون همک��اران ایرانی‬ ‫امکان پذی��ر نبود‪ .‬اقای ابگ��ون از شما تشکر می کنم که‬ ‫در فض��ای سخت ب��ه افغانستان امدی��د‪ ،‬مشکالت را به‬ ‫اعطای نوبل ادبیات‬ ‫با چاشنی اعتراض و انتقاد‬ ‫جان خرید و تا اخر ک��ار با ما بودید‪ .‬کریمی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این فیلم زبان مشت��رک همکاری های بین ایران و‬ ‫افغانست��ان و یک الگو است‪ .‬اینکه ما دو کشور همسایه و‬ ‫همزبان هستیم و از طرفی با هنر فیلم و سینما می توانیم‬ ‫اتح��اد خود را به دنیایی که در سال های اخیر می خواهد‬ ‫م��ا و شما را بزن��د‪ ،‬نشان دهیم‪ .‬امی��دوارم از دیدن فیلم‬ ‫لذت ببری��د‪ .‬در این ایین اف��رادی همچون علی ربیعی‬ ‫سخنگ��وی دول��ت‪ ،‬سیدمحم��د بهشت��ی پژوهشگر و‬ ‫کارشن��اس فرهنگ��ی‪ ،‬شفیق ش��رق رای��زن فرهنگی‬ ‫سفارت افغانستان در ایران‪ ،‬مجتبی میرطهماسب‪ ،‬اصغر‬ ‫ابگ��ون‪ ،‬محمدرض��ا دلپاک‪ ،‬نوید محم��ودی‪ ،‬جمشید‬ ‫محمودی‪ ،‬لقمان خال��دی‪ ،‬محمد رحمانی‪ ،‬صبا ندایی‪،‬‬ ‫توکل��ی‪ ،‬محس��ن خانجهانی‪ ،‬کاوه معین ف��ر و‪ ...‬حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫به مناسبت انتشار کت��اب «صنعت پوشاک ایران‬ ‫از هامبارس��وم تا هاکوپیان» ش��ب صنعت پوشاک‬ ‫ای��ران در تاالر فردوس��ی خانه اندیشمن��دان علوم‬ ‫انسانی برگزار شد‪ .‬در این ایین که با حضور سومبات‬ ‫هاکوپی��ان برگزار شد سهی�لا شهشهانی‪ ،‬نعمت اهلل‬ ‫فاضلی‪ ،‬سیروس علی نژاد‪ ،‬احمد محیط طباطبایی و‬ ‫علی دهباشی سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫هاکوپی��ان در مقدم��ه کت��اب صنع��ت پوشاک‬ ‫می نویسد‪ :‬دنبال کردن زندگی و سرگذشت خیاطان‬ ‫ای��ران به م��وازات ارتقاء صنعت دوخ��ت و پوشاک‬ ‫ای��ران همه عم��ر خاطرم را به خ��ود مشغول داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫شاید دلیل این امر در ضمی��ر ناخوداگاهم دنبال‬ ‫ک��ردن سرگذشت خ��ودم باشد که ادام��ه و اخرین‬ ‫نس��ل سلسله خیاطان��ی هستم که در ط��ول تاریخ‬ ‫امده اند‪.‬‬ ‫اما یقی��ن دارم بیش از انکه ام��ری شخصی باشد‬ ‫به خاط��ر قدردانی از استادانی است که هزاران سال‬ ‫ک��ار انان هیچ پیشینه ثبت ش��ده ای در تاریخ ایران‬ ‫ندارد‪ .‬هرگاه به مجسمه ای از دوران هخامنشی یا به‬ ‫سکه ای از دوران اشکانی یا به نقاشی های دوره صفویه‬ ‫نگاه می کنم یا همین امروز فرضا در نمایشگاهی در‬ ‫لباس اق��وام مختلف ایران دقی��ق می شوم‪ ،‬پوشش‬ ‫بی جان انها‪ ،‬زبان باز می کند و با من از هنر خیاطانی‬ ‫م��ی گوید که ادبی��ات و فرهنگ و طبق��ه و هویت و‬ ‫باوره��ای اجتماع��ی‪ ،‬رازوران��ه در کارش��ان نهفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چاپ تازه «پیر پرنیان اندیش»‬ ‫میالد عظیمی از عرضه چاپ جدید‬ ‫کتاب «پیر پرنیان اندیش» (در صحبت‬ ‫سایه) ک��ه شامل گفت وگو با هوشنگ‬ ‫ابتهاج‪ ،‬شاعر پیشکس��وت است‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫این کتاب به دلیل مشکالت نشر و گرانی کاغذ بیش از یک سال بود‬ ‫که منتشر نمی شد‪ ،‬در بازار نایاب و حتی وارد بازار سیاه شده بود‪ .‬حاال‬ ‫چ��اپ دوازدهم ان بعد از حدود یک س��ال و نیم تا شب یلدا وارد بازار‬ ‫می ش��ود‪ .‬گرانی کاغذ در نرخ کتاب «پیر پرنیان اندیش» تاثیر گذاشته‬ ‫و ای��ن کتاب دوجلدی با ‪ ۱۵۰۰‬صفحه با نرخ ‪ ۳۹۰‬هزار تومان منتشر‬ ‫خواه��د شد که البته برای خوانندگان کتاب زیاد است‪ .‬مجموعه «پیر‬ ‫پرنیان اندیش» کاری از میالد عظیمی و عاطفه طیه است‪.‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫نمایش پوسترها در «انگاه»‬ ‫نمایشگاه��ی از پوسترهای��ی از‬ ‫نخستی��ن نمایشگاه ه��ای افتتاح شده‬ ‫گالری ه��ا از سال ه��ای ‪ ۱۳۲۷‬تا سال‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬افتتاح می شود‪.‬‬ ‫نهمی��ن شم��اره مجل��ه «انگ��اه» با‬ ‫موضوع گالری و گالری داری و باعنوان «گالری؛ مهجور موثر» چاپ شد‪.‬‬ ‫نمای��ش و رونمایی این پوسترها در حاشی��ه رونمایی از نهمین شماره‬ ‫انگ��اه روز پنجشنب��ه ‪ ۲۱‬اذر گشایش یافت و به م��دت شش روز تا تاریخ‬ ‫چهارشنب��ه ‪ ۲۶‬اذر در گالری ارتیبیشن واقع در تهران‪ ،‬خیابان شریعتی‪،‬‬ ‫پایین ت��ر از حسین��ه ارشاد‪ ،‬نرسیده ب��ه همت‪ ،‬گل نبی (غ��رب)‪ ،‬میدان‬ ‫احمدی روشن (کتابی)‪ ،‬خیابان ساسانی پور‪ ،‬خیابان دریا (قندی)‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۶‬دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫«دل» به شبکه نمایش خانگی امد‬ ‫سری��ال «دل» ب��ه کارگردان��ی منوچه��ر ه��ادی و‬ ‫تهیه کنندگی جواد فرحان��ی‪ ،‬محصول سال های ‪۱۳۹۷‬‬ ‫و ‪ ۱۳۹۸‬در شبک��ه نمایش خانگی اس��ت‪ .‬این سریال در‬ ‫‪ ۲۸‬قسم��ت به قلم بابک کای��دان و میثم کایدان نگاشته‬ ‫شده است‪« .‬دل» در ‪ ۷۲‬ساعت ابتدایی انتشار در نمایش‬ ‫خانگ��ی رکورد تماشای انالین را شکست و با ثب��ت ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۴۴۰‬هزار دقیقه توانست‬ ‫ب��ه پر مخاطب ترین سریال شبکه نمایش خانگی در سه روز اول انتشار تبدیل شود‪ .‬دل یک‬ ‫ملودرام اجتماعی است که در خالصه داستان ان امده است ارش (حامد بهداد) و رستا (ساره‬ ‫بی��ات) که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند‪ ،‬پ��س از فراز و نشیب فراوان به روز عروسی خود‬ ‫می رسند اما با پیدا شدن مهران (مهدی کوشکی) رقیب قدیمی در شب عروسی ماجراهایی‬ ‫پیش می اید‪ ...‬حامد بهداد‪ ،‬ساره بیات‪ ،‬مهدی کوشکی‪ ،‬مهراوه شریفی نیا‪ ،‬کوروش تهامی‪،‬‬ ‫سعید راد‪ ،‬بیژن امکانیان‪ ،‬بهرام افشاری‪ ،‬یکتا ناصر‪ ،‬افسانه بایگان‪ ،‬نسرین مقانلو‪ ،‬لیال زارع‪،‬‬ ‫مری��م سعادت‪ ،‬حمیدرضا نعیمی بازیگران این سری��ال هستند که هر هفته در سامانه های‬ ‫‪ VOD‬پخش می شود‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫کاوه افاق و بهاره رهنما در «راه پله»‬ ‫نمای��ش «راه پله» که برای اجرا در روزهای پایانی پاییز‬ ‫برنامه ریزی شده است‪ ،‬روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫کاوه اف��اق و بهاره رهنما به عنوان بازیگران اصلی تئاتر‬ ‫«راه پل��ه» حضور دارن��د و این نمای��ش در پردیس تئاتر‬ ‫شهرزاد هر شب ساعت ‪ ۱۸‬روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫سپیده میرحسینی که پیش تر با کارگردانی فیلم هایی چون‪ :‬زمستان است‪ ،‬نه تو مانی و نه‬ ‫من‪ ،‬مدالسیون و شبیه الویس تجربه های خوبی در سینما را ازموده‪ ،‬این بار در صحنه تئاتر‬ ‫ق��رار است نمایش «راه پله» را کارگردانی کند‪ .‬سامان بهرام پور تهیه کنندگی این تئاتر را بر‬ ‫عه��ده دارد و این نمای��ش از ‪ ۲۰‬اذر در پردیس شهرزاد روی صحنه رفت‪ .‬بهاره رهنما‪ ،‬کاوه‬ ‫افاق‪ ،‬صحرا اسدالهی‪ ،‬میالد اتابکی و علی برقی بازیگران این نمایش هستند‪.‬‬ ‫بازگشت ‪ ۳۸۷‬کتیبه باستانی‬ ‫به عراق‬ ‫باستان شناس��ان م��وزه‬ ‫«پن» دانشگاه «پنسیلوانیا» ‬ ‫‪ ۳۸۷‬تک��ه از کتیبه ه��ای‬ ‫سفالی باستانی را به سفارت‬ ‫عراق در «واشنگتن» تحویل‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایسنا به نقل از ارت نیوزپیپر‪ ،‬محققان موزه «پن» ‬ ‫اعالم کردند‪ ،‬کتیبه های باستانی که حدود یک قرن پیش از شهر‬ ‫«اور» کشف شده بودند‪ ،‬در حقیقت به عنوان اسنادی برای ثبت‬ ‫تبادل ه��ای اقتصادی یعنی چیزی شبیه ب��ه رسیدهای امروزی‬ ‫مورد استفاده قرار می گرفته اند‪.‬‬ ‫ای��ن کتیبه ها در جریان کاوش هایی ک��ه در فاصله زمانی بین‬ ‫سال ه��ای ‪ 1301‬تا ‪ 1313‬با حمایت مالی م��وزه «پن» و موزه‬ ‫«بریتانیا » انجام شد‪ ،‬کشف شدند‪ .‬حدود ‪ 7500‬تکه از این کتیبه های‬ ‫سفال��ی با توافقی برای مرمت ش��دن از دولت عراق به فیالدلفیا‬ ‫امانت داده شدند تا پس از انجام مراحل مرمت به عراق بازگردانده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫هم نشینی موسیقی ایرانی و ارمنی‬ ‫رازمیک اوحانیان با تشریح برنامه های «شب موسیقی‬ ‫ارمن��ی»‪ ،‬از اشتراک ه��ای موسیق��ی ایران��ی و ارمنی‬ ‫می گوید و اظه��ار می کند که در این کنسرت موسیقی‬ ‫ایرانی و ارمنی را تلفیق می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایسنا‪ ،‬ق��رار است ارکستر مل��ی ایران به‬ ‫رهبری مهمان رازمیک اوحانی��ان کنسرتی را با عنوان‬ ‫«شب موسیقی ارمن��ی» در ‪ ۲۸‬اذر‪ ،‬ساعت ‪ 21:30‬در‬ ‫ت��االر وحدت اجرا کن��د‪ .‬به گفته لوریس چکناواریان‪ ،‬ای��ن نخستین بار از زمان‬ ‫تاسیس تاالر وحدت است که شبی به موسیقی ارمنی اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫رازمیک اوحانیان با اشاره به جایگاه موسیقی ارمنی در ایران می گوید‪ :‬از دیرباز‬ ‫در حوزه موسیقی کالسیک و فولکلور ارمنی موسیقیدان ها و اهنگسازان خیلی‬ ‫معروفی در ایران داشته ایم؛ افرادی مانند روبیک گریگوریان که تمامی اوازهای‬ ‫محل��ی ایران را جمع اوری و برای گ��روه ُکر تنظیم کرد‪ .‬خودم بارها و بارها این‬ ‫اثار را در صحنه های داخلی و بین المللی اجرا کرده ام‪ .‬همچنین الفرد ماردویان‬ ‫سال ه��ا قبل و بعد از انقالب رهب��ر گروه ُکر تاالر وحدت بود‪ .‬لودویگ بازیل نیز‬ ‫ویولنیس��ت بسیار معروفی است یا استاد چکناواریان که برای همه شناخته شده‬ ‫است‪ ،‬از جمله موسیقیدان های ارمنی تبار ایرانی بوده اند که جایگاه خاص خود را‬ ‫در موسیقی ایرانی داشته و خواهند داشت‪.‬‬ ‫این رهبر ارکستر ادامه می دهد‪ :‬از طرفی اهنگسازان و جامعه هنری ایرانی به‬ ‫خوبی با اثار این اهنگسازان در سال های اخیر اشنا شده اند‪ ،‬چراکه کنسرت های‬ ‫بیشتری با محوریت اثار افرادی مانند کومیتاس وارداپت (نظریه پرداز موسیقی‪،‬‬ ‫اهنگ س��از و رهبر ارکستر ارمنی) که می توان گفت فردوسی ادبیات موسیقایی‬ ‫ارمن��ی است‪ ،‬اجرا ش��د و قطعات کرال او در بین جوان های��ی که این سبک از‬ ‫موسیق��ی را دنبال می کنند بسیار شناخته شده است‪ .‬در کل به نظر من جایگاه‬ ‫موسیقیدان ه��ای ارمنی در ‪ ۱۰۰‬سال اخیر در ای��ران خیلی شکوفا و مهم بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان این ک��ه ارامنه ایران از قوم های خیلی قدیم��ی ایران زمین هستند‪،‬‬ ‫درباره چگونگی تصمیم برای برگزاری این کنسرت می گوید‪ :‬به پیشنهاد معاونت‬ ‫تولی��د و اموزش هنر بنیاد فرهنگی هن��ری رودکی‪ ،‬تصمیم گرفته شد شبی به‬ ‫موسیق��ی ارمنی اختصاص داده شود‪ .‬چون تحصی�لات من در ایروان (پایتخت‬ ‫ارمنست��ان) بوده و شاگرد است��اد چکناواریان هستم‪ ،‬این کار را به من پیشنهاد‬ ‫کردند و من نیز بسیار خرسند ان را قبول کردم‪.‬‬ ‫اوحانی��ان در پاسخ به این که ایا اشتراکی بی��ن موسیقی ارمنی و ایرانی قائل‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬بل��ه‪ ،‬بسیار زی��اد‪ .‬ارامنه ایران و حت��ی ارمنستان دارای‬ ‫پیوندهای ناگسستنی فرهنگی با ایران هستند؛ به گونه ای که مثال در زبان ارمنی‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد از کلم��ات فارسی هستند‪ .‬در موسیقی سنتی ایران و فولکلور‬ ‫ارمن��ی مشترکات خیلی زیادی وجود دارد؛ مث�لا ان دسته از موسیقیدان های‬ ‫ایرانی که ب��ا ملودی های خاص شرقی اشنا هستند‪ ،‬به خوبی کارهای اهنگساز‬ ‫بزرگ��ی مانند کومیت��اس را درک و اجرا می کنند‪ .‬خ��ودم بارها شاهد اجراهای‬ ‫گروه های اوازی و ارکسترال ایرانی در داخل و خارج از ایران بوده ام که به خوبی‬ ‫اث��ار کومیتاس را اجرا کرده اند‪ .‬دلیل این ام��ر نیز می تواند به اشتراکاتی از نظر‬ ‫احساسی‪ ،‬رون��د ملودی های ارمنی و‪ ...‬بازگردد ک��ه بسیار برای گوش مخاطب‬ ‫ایرانی خوشایند است‪ .‬اوحانیان همچنین درباره برگزاری این کنسرت با همراهی‬ ‫ارکست��ر ملی می گوید‪ :‬ارکستر مل��ی دارای سازهای سنتی مانند تار‪ ،‬قانون و ‪...‬‬ ‫است‪ .‬تنظیمات قطعات ارمنی هم چنین سازهایی را دارند‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫شب صنعت پوشاک ایران‬ ‫«پیتر هاندک��ه» در حالی‬ ‫جای��زه نوب��ل خ��ود را در‬ ‫مراسم��ی از پادش��اه سوئ��د‬ ‫دریافت کرد که معترضان در‬ ‫بیرون از سالن اعطای جایزه‬ ‫با برپای��ی تظاه��رات به این‬ ‫تصمیم اکادمی اعتراض کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایسنا به نقل از رویت��رز‪« ،‬پیتر هاندکه» برنده نوبل‬ ‫ادبیات سال ‪ ۲۰۱۹‬به همراه «اولگا توکارچوک» نویسنده لهستانی‬ ‫برن��ده نوبل سال گذشته و برندگان نوبل شیمی‪ ،‬پزشکی‪ ،‬فیزیک‬ ‫و اقتصاد در مراسمی مجلل در سالن کنسرت هال شهر استکهلم‬ ‫سوئد‪ ،‬جوایز خود را از دستان پادشاه سوئد دریافت کردند‪.‬‬ ‫تصمی��م اکادمی سوئد برای انتخ��اب «پیتر هاندکه»‪ ،‬نویسنده‬ ‫اتریش��ی به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات سال ‪ ۲۰۱۹‬با انتقادها‬ ‫و خش��م بسیاری از افراد روبه رو شد که او را به دلیل حمایت های‬ ‫پیشین از «اسلوبودان میلوشویچ»‪ ،‬رئیس جمهور سابق صربستان و‬ ‫ابراز همدردی با صرب ها در جنگ یوگسالوی در دهه ‪ ۹۰‬میالدی‬ ‫(‪ 70‬خورشی��دی)‪ ،‬شایسته دریافت مهم تری��ن جایزه ادبی جهان‬ ‫نمی دانند‪.‬‬ ‫در هنگ��ام برگ��زاری مراس��م اعطای جای��زه نوب��ل ادبیات به‬ ‫«هاندکه» تعدادی از معترضان با تجمع در بیرون از سالن مراسم‬ ‫و ب��ا باال نگه داشتن پالکاردهایی نسبت به این اتفاق اعتراض و با‬ ‫این پالکاردها به نحوه واکنش «هاندکه» به قتل عام بیش از ‪ 8‬هزار‬ ‫مسلمان بوسنیایی در سال ‪ 1374‬انتقاد کردند‪.‬‬ ‫«عدنان محموتویچ» یکی از افرادی که تجمع ضد «هاندکه» را‬ ‫در استکهل��م ترتیب داده بود معتق��د است مشکل «هاندکه» این‬ ‫اس��ت که نسل کشی مردم بوسنی در دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪1370‬‬ ‫خورشیدی) را انکار می کند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر سفیران کشورهای البانی‪ ،‬بوسن��ی‪ ،‬کرواسی‪ ،‬کوزوو و‬ ‫ترکیه اعالم کردند که مراسم اعطای جایزه نوبل ادبیات ‪ ۲۰۱۹‬به‬ ‫«پیتر هاندکه» را بایکوت می کنند‪.‬‬ ‫«بهجت پاکولی»‪ ،‬وزیر امور خارجه کوزوو در این باره گفت‪ :‬این‬ ‫یک رو ِز شرم اور است و نشان می دهد اروپا انچه را بر ما در کوزوو‪،‬‬ ‫بوسنی و کرواسی گذشت فراموش کرده است‪.‬‬ ‫«رج��ب طیب اردوغان»‪ ،‬رئیس جمه��وری ترکیه در واکنش به‬ ‫اعط��ای نوبل ادبیات به هاندکه گف��ت‪ :‬اعطای جایزه نوبل ادبیات‬ ‫در تاری��خ ‪ ۱۰‬دسامب��ر (‪ 19‬اذر) مص��ادف ب��ا روز جهانی حقوق‬ ‫بش��ر به نژادپرستی که منکر وقوع نسل کشی در بوسنی شده و از‬ ‫جنایتکاران جنگی دفاع می کند معنی دیگری به جز پاداش دادن‬ ‫به نقض حقوق بشر ندارد‪.‬‬ ‫«ت��رس دروازه ب��ان از ضربه پنالتی»‪« ،‬داست��ان کودکان»‪« ،‬بر‬ ‫فراز دهکده ه��ا»‪« ،‬پیمودن دریاچ��ه کنستان��س»‪« ،‬نامه کوتاه‪،‬‬ ‫وداع طوالن��ی»‪« ،‬ماجراهای م��داد» و «زن چپ دست» مهم ترین‬ ‫کتاب های «پیتر هاندکه» هستند که جوایز متعدد و مهمی چون‬ ‫جای��زه «گئورگ بوشنر» و جایزه «فرانتس کافکا» در سال ‪1388‬‬ ‫را ب��رای ب��ه او به ارمغ��ان اورده اند‪ .‬او در س��ال ‪ 1383‬نیز جایزه‬ ‫بین المللی «ایبسن» را برای نمایشنامه نویسی دریافت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محسن اردستانی رستمی ‪ -‬مستندساز‪:‬‬ ‫الفبای سینمای مستند بر دو محور اصلی برقرار است؛‬ ‫پژوهش و ساختار‪ .‬بر خالف سینمای داستانی که عوامل‬ ‫مختلف��ی همچون بازیگ��ری‪ ،‬میزانسن و ی��ا جلوه های‬ ‫وی��ژه می تواند به رشد کیفی ی��ک فیلم کمک کند‪ ،‬در‬ ‫سینم��ای مستند هر قدر پژوهش محکم و استخوان دار‬ ‫باشد می توان به خروجی کار هم مطمئن بود و هر قدر‬ ‫سهل انگاران��ه با پژوهش برخورد شود نتیجه این سهل انگاری در تمامی لحظات‬ ‫مستند قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫سینما دارای ازادی عمل است و به عنوان مهم ترین هنر قرن از زمان پیدایش‬ ‫معرف��ی شده است‪ .‬امروزه ما در بسیاری از حوزه ها فعالیتی در بخش سینمایی‬ ‫نداری��م و تج��ارب و تعداد افکار در سینما محدود اس��ت‪ .‬باید روند شکل گیری‬ ‫و خل��ق موضوع های بدی��ع از منابع جدید به گونه ای باشد ک��ه سینما بتواند به‬ ‫بخش ه��ای دیگ��ر که تا امروز ورود نکرده راه پیدا کن��د و این وظیفه در تمامی‬ ‫رشته ها و حوزه ها تعریف شده است‪.‬‬ ‫در تمام دنیا به سینما و نقش حیاتی ان در تدوین و توزیع و نمایش پدیده ها‬ ‫پ��ی برده اند‪ .‬در عصر کنونی با انقالب دیجیت��ال حتی در روستاهای دور افتاده‬ ‫نق��ش سینما و تاثی��ر ان را به راحتی می توان مالحظه کرد‪ .‬این نقش در تمامی‬ ‫زمینه های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی اقتصادی‪ ،‬صنعتی و‪ ...‬دیده می شود‪.‬‬ ‫ب��رای بی��ان هنر می ت��وان از سینم��ا تاثیر گرفت زی��را بهترین اب��زار بیان و‬ ‫زیباشناس��ی زبان سینما است‪ .‬کشور ما از سرمایه گذاری صنعتی استفاده کرده‬ ‫اس��ت و این توسع��ه و رشد صنعت همراه با یک روند علم��ی و گام به گام پیش‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫بهترین وسیله برای ارائه مطلب در هر زمینه ای زبان هنر است‪ .‬این الگوسازی‬ ‫به ص��ورت غیرمستقیم خیلی بهتر می تواند تاثیر گذارد‪ .‬اگر بخواهیم امری را در‬ ‫جامعه رواج دهیم بهترین شکل ان هنر و زیرمجموعه ان سینما است‪.‬‬ ‫ساخ��ت مستند در ایران پیشینه ای غن��ی دارد و نسبت به سینمای داستانی‬ ‫دارای جایگ��اه ویژه ای است‪ .‬سینمای مستند همواره شاهد حضور بزرگانی بوده‬ ‫اس��ت ک��ه دغدغه ملی و میهنی و انقالبی داشته و از هویت ایرانی – اسالمی به‬ ‫نحوی محافظت می کنند‪ .‬توجه به پژوهش در تمامی ارکان ساخت فیلم مستند‬ ‫ض��روری و انکارناپذیر است‪ .‬بزرگ ترین و مطرح ترین کمپانی های فیلمسازی در‬ ‫حوزه مستند بخش های وی��ژه ای برای پژوهش دارند که نشان از اهمیت بخش‬ ‫پژوهش دارد‪ .‬گاهی ساخت یک مستند بیش از ‪ ۱۰‬سال طول می کشد و عمده‬ ‫زم��ان در این زمین��ه مربوط به بخش پژوهش است که ب��ا وسواس زیادی باید‬ ‫روی ان تمرکز ک��رد‪ .‬درحال حاضر نگاه به اینده جایگاهی در فیلم های مستند‬ ‫ایران��ی وجود ندارد و این موضوع باعث شده بسی��اری از فیلم های مستند فاقد‬ ‫نگاه استراتژیک در موضوعات مختلف باشد‪ .‬این موضوع یک دلیل عمده دارد و‬ ‫ان ه��م سهل انگاری در پژوه��ش است‪ .‬پژوهش های حوزه مستند به دلیل نبود‬ ‫درک کاف��ی از سوی متصدیان این حوزه به جایگاه پژوهش با شرایط نامناسبی‬ ‫ص��ورت می گیرد‪ .‬بسیاری از تهیه کننده ها و نهاده��ای حوزه ساخت مستند به‬ ‫دلیل نبود بودجه کافی بار بخش پژوهش را کم می کنند که در نتیجه خروجی‬ ‫ی��ک مستند فاقد نگاه عمیق به موضوع است چ��ون فرصت کافی برای تحقیق‬ ‫و پژوه��ش پیرامون موضوع وج��ود نداشته و روایت ها کامال خطی و ساده است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رسد نگاه ویژه به پژوهش به رشد و بالندگی بیشتر سینمای مستند‬ ‫می انجامد‪ .‬امری که در البه الی محافظه کاری ها و مصلحت اندیشی های نابجا به‬ ‫ورطه فراموشی سپرده شده و باید دوباره احیا شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!