روزنامه صمت شماره 1425 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1425

روزنامه صمت شماره 1425

روزنامه صمت شماره 1425

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫برخورد با فساد به تنهایی کافی نیست‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر پیشگیری از فساد‪ ،‬گفت‪ :‬برخورد با فساد و مفسدان‬ ‫به تنهایی کافی نیست‪ .‬شناسایی و رفع گلوگاه های فسادزا نقش مهمی در پیشگیری از فساد‬ ‫دارد که در همین راس��تا به تمامی س��ازمان های اجرایی ابالغ شده که گلوگاه های فسادخیز‬ ‫را شناس��ایی و در رفع انها کوشا باشند‪.‬اسحاق جهانگیری در جلسه هم اندیشی جمعیت ها و‬ ‫تش��کل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سالمت اداری‪ ،‬با اشاره به‬ ‫حساس��یت افکار عمومی نسبت به فس��اد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در راس‬ ‫نظام اظهار کرد‪ :‬باید با همراهی و همکاری قوای س��ه گانه‪ ،‬نهادها و تشکل های مردمی کاری‬ ‫کنیم که هزینه فس��اد را در کش��ور باال ببریم تا سوءاس��تفاده و تخلف برای مفسدان پرهزینه‬ ‫‪2‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1425‬پیاپی ‪ 16 2743‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫وزیر اقتصاد‪ :‬تنها راه مقابله با فساد اقتصاد هوشمند و شفاف سازی اقتصادی است‬ ‫چهره ‬ ‫هدف گذاری ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالری برای داخلی سازی‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫سهم فعالیت ها در اقتصاد‬ ‫ایران در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬تا ‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واکاوی نقشه راه معدن‬ ‫به افشا کننده فساد جایزه می دهیم‬ ‫زنگ خطر شیوع گسترده فساد در کشور در حالی ب ه صدا درامده که بسیاری از کارشناسان‬ ‫براین باورند که بروز این پدیده نش��انه کم ش��دن س��ازکار کنترل و هدایت مسائل اقتصادی و‬ ‫اجتماعی است و اگر هرچه سریع تر جلوی این پدیده گرفته نشود می تواند تبعات منفی زیادی‬ ‫داشته باشد‪ .‬گسترش فساد عالوه براینکه می تواند زمینه ساز به وجود امدن اقتصاد زیرزمینی‬ ‫و فعالیت های پنهان شود‪ ،‬به طور حتم اخبار فساد در عرصه های مختلف و در ارتباط با اداره ها‪،‬‬ ‫سازمان ها و نهاد های گوناگون می تواند مردم را نسبت به کارایی سازمان های رسمی بی اعتماد‬ ‫کن��د و باعث مش��کالت زیادی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ش��ود‪ .‬ب��ه هرحال بروز این‬ ‫پدیده نامبارک در کشور‪ ،‬مدت هاست سیاست گذاران‪ ،‬مسئوالن و دستگا ه قضا را مجبور کرده‬ ‫ت��ا با ارائه راهکارهایی جلوی گس��ترش ان را بگیرند‪ .‬در این بی��ن وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫به عنوان یکی از متولیان مبارزه با فس��اد در کش��ور‪ ،‬تنها راه مقابله با فساد را اقتصاد هوشمند و‬ ‫شفاف سازی اقتصادی عنوان کرده و فساد را به موریانه ای تشبیه کرد که اساس و پایه را سست‬ ‫و ویران می کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کوچک‬ ‫(همیشه) زیبا نیست!‬ ‫بروز فساد در سایه‬ ‫نبود نظارت‬ ‫حاشیه های دیده نشده‬ ‫از نمایشگاه هوایی دوبی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫همکاری برد‪ -‬برد سازمان‬ ‫زمین شناسی و بخش خصوصی‬ ‫‪5‬‬ ‫دولت باید ارز ‪ 4200‬تومانی را از اقتصاد حذف کند‬ ‫کنترل قیمت ها میسر نشد‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کمک «صندوق حمایت»‬ ‫به دانش بنیان ها‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫برخورد با فساد به تنهایی کافی نیست‬ ‫داوود چراغی‬ ‫پژوهشگر اقتصادی‬ ‫بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی در زنجیره تولید‪،‬‬ ‫نگهداری‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬فراوری‪ ،‬عمده فروش��ی و در نهایت‬ ‫خرده فروشی کاالها و خدمات در ایران ازسوی بنگاه های‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬متوس��ط و ب��زرگ دولتی و غیردولت��ی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬در گزارش های بانک مرکزی‪ ،‬محاسبه فعالیت‬ ‫«فع��االن اقتصادی» در زیرمجموعه قانون نظام صنفی و‬ ‫در بخش کس��ب وکار خانگی (خانوارها) قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر یکی از مهم ترین مشکالت در جمع اوری‪،‬‬ ‫پردازش‪ ،‬براورد و انتش��ار امارهای مختلف‪ ،‬نقش کلیدی‬ ‫نهادهای متولی دولتی در اس��تخراج و ارائه امار است که‬ ‫این س��ازمان ها به طور عمده فعالیت شان را با الگوبرداری‬ ‫از کش��ورهای توس��عه یافته و همچنی��ن س��ازمان های‬ ‫بین المللی‪ ،‬انجام می دهند‪ ،‬این در حالی اس��ت که رویه‬ ‫ش��کل گیری و فعالیت برخی کسب وکارها تنها مربوط به‬ ‫ایران است و چنین رویه ای در کسب وکارهای کشورهای‬ ‫دیگر حاکم نیس��ت‪ .‬برای نمونه رویه کس��ب وکار اصناف‬ ‫در ایران براس��اس قانون نظام صنفی اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫در کشورهای دیگر فعالیت واحدهای کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫مانند واحدهای صنفی ایران برپایه قانون تجارت ش��کل‬ ‫می گیرد‪ .‬در نتیجه با مروری بر امار و اطالعات انتش��اری‬ ‫نهاده��ای اصلی متولی امار ای��ران یعنی بانک مرکزی و‬ ‫مرکز امار‪ ،‬متاس��فانه ام��ار و اطالعات فعالیت اصناف به‬ ‫امار زیرمجموعه کس��ب وکارهای خانوادگی اضافه شده‬ ‫است‪ .‬همچنین گزارش های نهادهای متولی امور اصناف‬ ‫کش��ور عمدتا به ص��ورت غیرحرفه ای‪ ،‬تع��داد واحدهای‬ ‫صنفی دارای پروانه کس��ب را منتش��ر می کند‪ .‬جالب تر از‬ ‫همه اطالعات مرتبط با سهم اصناف از اقتصاد ایران است‬ ‫که به طور معمول در گزارش های نهاد متولی اصناف‪ ،‬امار‬ ‫ارزش افزوده بازرگانی داخلی متش��کل از عمده فروشی و‬ ‫خرده فروش��ی‪ ،‬رستوران و هتلداری منتشر می شود‪ .‬باید‬ ‫توجه داش��ت که اصناف در طیف وس��یعی از فعالیت ها‬ ‫در زنجیره تامین و عرضه محصوالت ش��امل فرایندهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬ذخیره س��ازی و نگهداری‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬فراوری‬ ‫و در نهایت عمده فروش��ی و خرده فروشی کاال و خدمات‬ ‫فعالی��ت دارن��د‪ .‬در نتیجه امار مربوط ب��ه ارزش افزوده‬ ‫بازرگان��ی داخل��ی‪ ،‬تنها مربوط به کمت��ر از ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫واحدهای صنفی کشور است‪.‬‬ ‫در این نوش��تار سعی ش��ده براورد دقیق تری از سهم‬ ‫اصناف از اقتصاد کش��ور در س��ال های اخی��ر باتوجه به‬ ‫محدودیت های مختلف‪ ،‬ارائه ش��ود‪ .‬براس��اس امار بانک‬ ‫مرکزی در س��ال های ‪ ۱۳۷۵‬تا ‪ ،۱۳۹۵‬کس��ب وکارهای‬ ‫مختل��ف زیرمجموعه اقتصاد ایران به ش��رکت های مالی‬ ‫(بانک ها‪ ،‬موسس��ه های مالی و اعتباری)‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫غیرمالی بخش غیردولتی‪ ،‬شرکت های غیرمالی دولتی‪،‬‬ ‫نفت و خانوار دس��ته بندی ش��ده که سهم خانوار در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۵‬حدود ‪ ۴۲‬درصد بوده و در سال ‪ ۱۳۸۴‬به حدود‬ ‫‪ ۳۲‬درصد کاهش یافته اما دوباره در سال ‪ ۱۳۹۵‬به حدود‬ ‫‪ ۳۷.۱۵‬درصد افزایش یافته است‪ .‬کاهش سهم خانوارها‬ ‫از اقتصاد کش��ور‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬مربوط به اصالح نرخ‬ ‫نف��ت در امار کالن بانک مرکزی اس��ت که از اوایل دهه‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬باتوج��ه ب��ه نرخ دالر در بازار ازاد‪ ،‬س��هم نفت در‬ ‫این س��اختار اصالح ش��د‪ .‬در نتیجه اصالح نرخ دالر در‬ ‫دهه ‪ ۱۳۸۰‬موجب افزایش س��هم بخش نفت در اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬در مقابل کاهش سهم سایر بخش ها از جمله سهم‬ ‫خانوار شده است‪.‬‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۹۰‬ت��ا ‪ ۱۳۹۵‬س��هم اصن��اف از‬ ‫اقتصاد کش��ور مربوط به س��هم اصن��اف از ارزش افزوده‬ ‫عمده فروش��ی‪ ،‬خرده فروشی و تعمیرگاه‪ ،‬به همراه سهم‬ ‫اصناف در هتل و رستوران‪ ،‬همچنین سهم اصناف تولیدی‬ ‫از ارزش افزوده بخش صنعت‪ ،‬فعاالن صنفی حمل ونقل‪،‬‬ ‫انبارداری و ارتباطات نگهداری و ذخیره سازی کاالها و در‬ ‫نهای��ت (بافرض) ‪ ۵۰‬درصد خانوارهای فعال در خدمات‬ ‫مستغالت‪ ،‬کرایه و فعالیت های کسب وکار (زیرمجموعه‬ ‫اصناف) اس��ت‪ .‬البته در همه بخش های اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫کسب وکارهای خانوار (خانگی) فعالیت دارند و بخشی از‬ ‫این کس��ب وکارها زیرمجموعه اصناف هستند‪ .‬در نتیجه‬ ‫سهم براوردی اصناف حداقل سهم این بخش است‪.‬‬ ‫براورد انجام ش��ده حاکی از ان است که در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬ت��ا ‪ ۱۳۹۵‬س��هم اصناف از اقتص��اد بین ‪۲۰.۵۹‬‬ ‫درصد تا ‪ ۲۳.۳۳‬درصد در نوس��ان اس��ت‪ .‬س��هم اصناف‬ ‫بازرگانی داخلی در این دوره بین ‪ ۷‬تا ‪ ۷.۶‬درصد‪ ،‬س��هم‬ ‫اصن��اف تولیدی بی��ن ‪ ۳.۱‬تا ‪ ۳.۶۱‬درص��د‪ ،‬انبارداری و‬ ‫حمل ونق��ل بی��ن ‪ ۴.۲۵‬تا ‪ ۵.۴۱‬درصد و اصناف فعال در‬ ‫خدمات مس��تغالت‪ ،‬کرایه و فعالیت های کسب وکارهم‬ ‫بین ‪ ۵.۶۴‬تا ‪ ۶.۶۴‬درصد در نوسان بوده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب براوردهای انجام ش��ده حاکی از س��هم‬ ‫ب��االی اصن��اف از اقتص��اد به نس��بت س��ایر بخش های‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫به طوری که در حال حاضر دیگر بخش های اقتصادی‬ ‫ایران سهم کمتری از اصناف دارند‪ .‬در این بین نکته جالب‬ ‫مقایس��ه س��هم بخش صنعت و اصناف است که اصناف‬ ‫تقریب��ا حدود ‪ ۲.۷‬برابر بخش صنعت (صنایع متوس��ط‬ ‫و بزرگ بدون توجه به اصناف تولیدی) از اقتصاد کش��ور‬ ‫سهم دارند‪ ،‬درحالی که در اداره ها‪ ،‬نهادها و سازمان های‬ ‫دولتی به وی��ژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬کمترین‬ ‫امکانات و نیرو در حوزه اصناف فعالیت دارند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر پیشگیری‬ ‫از فساد‪ ،‬گفت‪ :‬برخورد با فساد و مفسدان به تنهایی‬ ‫کافی نیست‪ .‬شناس��ایی و رفع گلوگاه های فسادزا‬ ‫نق��ش مهمی در پیش��گیری از فس��اد دارد که در‬ ‫همین راستا به تمامی س��ازمان های اجرایی ابالغ‬ ‫ش��ده که گلوگاه های فس��ادخیز را شناسایی و در‬ ‫رفع انها کوشا باشند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫معاون اول‪ ،‬اسحاق جهانگیری در جلسه هم اندیشی‬ ‫جمعیت ها و تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه‬ ‫با مفاسد اقتصادی و ارتقای سالمت اداری‪ ،‬با اشاره‬ ‫به حساس��یت افکار عمومی نس��بت به فساد و نیز‬ ‫وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در راس نظام‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه‪،‬‬ ‫نهادها و تشکل های مردمی کاری کنیم که هزینه‬ ‫فساد را در کشور باال ببریم تا سوءاستفاده و تخلف‬ ‫برای مفس��دان پرهزینه باش��د‪ .‬وی با گرامیداشت‬ ‫روز جهان��ی مبارزه با فس��اد با اش��اره‬ ‫ب��ه فرمان ‪8‬ماده ای س��ال ‪ ۱۳۸۰‬رهبر‬ ‫معظم انقالب به سران قوا درباره مبارزه‬ ‫همه جانب��ه و س��ازمان یافته با مفاس��د‬ ‫اقتصادی خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی که این‬ ‫فرمان صادر ش��د‪ ،‬بی تردید دامنه فساد‬ ‫به اندازه امروز گسترده نبود اما یکی از‬ ‫دغدغه های اصلی رهب��ر معظم انقالب این بود که‬ ‫با مصادیق فساد هرچند هم که مقدار ان کم باشد‬ ‫باید مبارزه ک��رد‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود گفت‪ :‬پس از انکه در‬ ‫تعاریف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم‪،‬‬ ‫نباید هیچ گونه تبعیض��ی در برخورد با متخلفان و‬ ‫مفسدان وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد‬ ‫فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد‪،‬‬ ‫با اسیب شناسی دقیق‪ ،‬فرایندهای غلط و خالهای‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه منفی بافی برای‬ ‫کش��ور َس��م اس��ت و نباید ایه یاس بخوانیم‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنون��ی تحریم و فش��ار اقتص��ادی ظالمانه دش��منان باید با کار‬ ‫بیش��تر بر مش��کالت فائق بیایم؛ نه اینکه دل مردم را خالی کنیم‪.‬‬ ‫علی الریجانی روز گذش��ته در جریان افتتاح ‪ ۵۵‬طرح ابرس��انی‬ ‫و روس��تایی اس��تان کرمانشاه در مسجد روس��تای «قمشه سید‬ ‫قانون��ی را ک��ه زمینه سوءاس��تفاده را‬ ‫فراهم کرده‪ ،‬احصاء و اصالح کنیم‪.‬‬ ‫� دوری صنعت از سیاست‬ ‫همچنی��ن اس��حاق جهانگی��ری در‬ ‫جلس��ه دیگری که برای بررسی مسائل‬ ‫و مش��کالت واحدهای ب��زرگ تولیدی‬ ‫استان مرکزی برگزار شد از شرکت های‬ ‫هپک��و‪ ،‬واگن پارس و اذراب به عن��وان ‪ ۳‬کارخانه‬ ‫مهم صنعتی کشور یاد کرد و گفت‪ :‬در دوره ای که‬ ‫به دنبال ساخت کارخانه های بزرگ در کشور بودیم‪،‬‬ ‫این ‪ 3‬واحد تولیدی نقش موثری در صنعتی شدن‬ ‫کش��ور ایفا کردن��د‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه مس��ائل کارخانه ها و مش��کالت‬ ‫کارگری واحدهای تولیدی نباید وارد فاز سیاس��ی‬ ‫شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسائل کارخانه ها باید در سطح‬ ‫س��ازمان های اجرای��ی ذی ربط و ب��ا تدبیر مدیران‬ ‫اس��تان ها و ستاد تسهیل و رفع موانع‪ ،‬حل و فصل‬ ‫شود چراکه اگر این مسائل سیاسی شود‪ ،‬مشکالت‬ ‫پیچیده تر خواهد ش��د‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫با تاکید بر اینک��ه بنگاه های تولیدی باید به بخش‬ ‫خصوص��ی دارای اهلیت که ام��کان اداره مطلوب‬ ‫واح��د تولیدی را دارد‪ ،‬واگذار ش��وند از س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی خواست در مدت دو هفته مسائل‬ ‫شرکت هپکو را با هماهنگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تعیین تکلیف کنند‪ .‬در ادامه این جلس��ه‬ ‫مهم ترین مسائل و مشکالت پیش روی این ‪ ۳‬واحد‬ ‫تولیدی مانند تعیین تکلیف مالکیت کارخانه‪ ،‬تامین‬ ‫س��رمایه در گردش‪ ،‬رسیدگی به معوقات کارگری‪،‬‬ ‫حل مسائل بازنشستگی و‪ ...‬مورد بحث و تبادل نظر‬ ‫ق��رار گرفت و پس از طرح نظرها و پیش��نهادهای‬ ‫مختلف‪ ،‬تصمیم های الزم برای حل مسائل این سه‬ ‫کارخانه اتخاذ شد‪.‬‬ ‫منفی بافی برای کشور َسم است‬ ‫یعقوب» بخش ماهی دش��ت شهرس��تان کرمانشاه افزود‪ :‬ملت ما‬ ‫در شرایط سخت با اس��تقامت تحریم های دشمنان را شکستند‪.‬‬ ‫الریجان��ی اظهار کرد‪ :‬همچنین نباید نهادهای کش��ور را تخریب‬ ‫کرد زیرا نظام اس�لامی از همین نهادها تش��کیل ش��ده است‪ .‬او‬ ‫مجلس شورای اسالمی را نتیجه حضور مردم در تعیین سرنوشت‬ ‫خود دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬باید در یک فضای معقول و س��نجیده‬ ‫ب��رای باال بردن توان ملی با همدیگر و حمایت از مدیران دلس��وز‪،‬‬ ‫توانمند و کارامد کارها را به انجام برسانیم‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اس�لامی همچنین با اش��اره به اینکه در فضای غبارالود سیاسی‬ ‫خدمات نظام جمهوری اس�لامی نادیده گرفته می ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دغدغه های مهم در کش��ور انجام اقدامات زیربنایی و‬ ‫خدماتی است که متاسفانه نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬کارشناسانه و منصفانه نقد شود‬ ‫عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی‪ ،‬وزی��ر کش��ور در پای��ان‬ ‫چهل ودومین جلس��ه ستاد هماهنگی اطالع رسانی کشور با‬ ‫اش��اره به اینکه بحث اصلی این جلسه موضوع بودجه بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بودجه س��ند مالی درامدها و هزینه های کش��ور در‬ ‫یک س��ال است که می تواند اثار اقتصادی‪ ،‬مالی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و سیاسی باالیی داشته باش��د؛ بنابراین ابعاد بودجه کشور‬ ‫در این جلس��ه از نظر درامدی‪ ،‬هزینه ای‪ ،‬اولویت های ان و‬ ‫وزیر ام��ور خارجه ب��ا بیان اینکه حض��ور نیروهای‬ ‫خارج��ی هیچ گاه ثب��ات را برای منطقه م��ا به ارمغان‬ ‫نیاورده‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ راه حل نظامی در افغانستان متصور‬ ‫نیست‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمدجواد ظریف در سخنرانی‬ ‫خود برای کنفرانس کش��ورهای قلب اسیا اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما انتخابات پارلمانی س��ال گذشته و انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری امس��ال افغانس��تان را به عن��وان گام هایی‬ ‫اساس��ی در چارچوب قانون اساس��ی ان کش��ور تلقی‬ ‫می کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما از دوس��تان افغانس��تانی‬ ‫خ��ود قویا می خواهیم اختالف ه��ا را کنار بگذارند و به‬ ‫حفظ وحدت این کش��ور و نیز اجرای ترتیبات مصرح‬ ‫اثار اقتصادی مانند رش��د و تورم م��ورد بحث قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رحمانی فضلی اضافه کرد‪ :‬مقرر ش��د بحث‬ ‫بودج��ه در رس��انه ها با دقت منعکس ش��ود و نکات مثبت‬ ‫بودجه به شکل کامل دیده ش��ود‪ .‬امیدافرینی های بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬واقعا زیاد اس��ت که باید با نقد کارشناس��انه و منصفانه‬ ‫ب��ه ان ورود کرد و در جلس��ه مطرح ش��د ک��ه در تنظیم‬ ‫بودج��ه در مجلس با کمک کارشناس��ان بیرونی نیز فضای‬ ‫کارشناسی دقیقی ایجاد کنیم‪ .‬وزیر کشور درباره نرخ ارز و‬ ‫نوسان حاصل از ان نیز گفت‪ :‬بانک مرکزی در این نشست‬ ‫گزارش��ی ارائه داد که نش��ان می دهد شرایط در حال رصد‬ ‫و بررس��ی اس��ت‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬در زمان تشکیل این‬ ‫ستاد‪ ،‬همراهی‪ ،‬همکاری و همدلی همه رسانه ها موثر بوده‬ ‫و امیدوارم با کمک هم بتوانیم این مس��یر را به نفع اقتصاد‬ ‫کشور و مردم طی کنیم‪.‬‬ ‫راه حل نظامی در افغانستان متصور نیست‬ ‫در قانون اساسی افغانستان به عنوان امری‬ ‫قطعی و اجتناب ناپذیر توجه ویژه مبذول‬ ‫دارند‪ .‬وزیر امور خارجه گفت‪ :‬هیچ راه حل‬ ‫نظامی در افغانستان متصور نیست‪ .‬حضور‬ ‫نیروه��ای خارجی هی��چ گاه ثبات را برای‬ ‫منطق��ه ما به ارمغان نیاورده بلکه س��وابق‬ ‫نشان می دهد حتی منجر به ایجاد بستری‬ ‫برای جذب عناصر افراطی شده است‪ .‬اعالم یک جدول‬ ‫زمانی ب��رای خروج مس��ئوالنه نیروه��ای خارجی از‬ ‫افغانستان می تواند زمینه الزم را برای دولت افغانستان‬ ‫به منظور برقراری فرایند صلح و اش��تی در سطح ملی‬ ‫اماده کند‪ .‬ظری��ف افزود‪ :‬در این رابطه‪ ،‬ما‬ ‫از فراین��د صلح افغان‪-‬افغ��ان با مالکیت و‬ ‫هدایت افغانس��تانی ها با مشارکت تمامی‬ ‫گروه ه��ا و جناح ه��ای سیاس��ی از جمله‬ ‫طالب��ان با مرکزیت دول��ت کابل حمایت‬ ‫می کنی��م‪ .‬ش��فافیت و فراگی��ری کلی��د‬ ‫هرگون��ه موفقیت در این زمینه اس��ت‪ .‬ما‬ ‫همچنین تمامی طرفین ذی ربط را تش��ویق می کنیم‬ ‫تا در گفت وگوی ملی مس��تقل شرکت و اختالف های‬ ‫خ��ود را از طری��ق تعامل و مذاکرات س��ازنده برطرف‬ ‫کنن��د‪ .‬رئیس نهاد دیپلماس��ی اضافه ک��رد‪ :‬توجه به‬ ‫دیدگاه ه��ای کش��ورهای همس��ایه و در نظر گرفتن‬ ‫نگرانی های مش��روع انه��ا در طول چنی��ن فرایندی‬ ‫منج��ر به حمایت قوی تر منطق��ه ای از توافقنامه صلح‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ما معتقدیم که س��ازمان مل��ل می تواند‬ ‫نقش��ی فعال در گردهم اوری گروه ه��ای داخلی و نیز‬ ‫ش��ریکان بین الملل��ی دولت افغانس��تان زیر یک چتر‬ ‫برای تس��هیل چنین فرایندی ایفا کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫همانگونه که هیچ کس از ایجاد و حمایت داعش و دیگر‬ ‫گروه های افراطی در س��وریه و عراق منفعتی کس��ب‬ ‫نکرد‪ ،‬از گس��ترش ان در افغانس��تان و اسیای مرکزی‬ ‫هم سودی نصیب انها نخواهد شد‪.‬‬ ‫اجرای مکانیسم ماشه ازسوی اروپایی ها فعال منتفی است‬ ‫مع��اون وزی��ر خارجه گفت‪ :‬در نشس��ت اخیر ب��ا گروه ‪۴+۱‬‬ ‫موضوع اجرای مکانیسم ماشه به هیچ وجه مورد بحث و بررسی‬ ‫ق��رار نگرفت‪ ،‬از این رو ای��ن اظهارات و ایده ها که در راس��تای‬ ‫فضاسازی علیه کش��ورمان مطرح می شود‪ ،‬فعال کنار گذاشته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬سید عباس عراقچی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر امور خارجه در حاش��یه نشست کمیسیون عمران مجلس‬ ‫در جمع خبرنگاران‪ ،‬با اش��اره به برنامه ای��ران برای اجرای گام‬ ‫پنجم کاهش تعهدات برجامی گفت‪ :‬حدود یک ماه تا رس��یدن‬ ‫ب��ه نقطه مورد نظر برای اجرای گام پنج��م فاصله داریم‪ ،‬از این‬ ‫رو درباره چگونگ��ی اجرای این گام ایده ه��ای مختلفی وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در روزهای اخر تصمیم گیری می ش��ود که‬ ‫جمهوری اس�لامی چه گامی را با چ��ه کیفیتی بردارد‪ .‬البته در‬ ‫نشست اخیر ایران با ‪ ۴+۱‬بر این مسئله تاکید شد که در صورت‬ ‫ع��دم انتفاع ایران از برجام‪ ،‬کش��ورمان گام های جدیدی برای‬ ‫کمبود دارو در کشور نداریم‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫گفت‪ :‬باوجود توطئه دش��منان برای ایجاد‬ ‫بحران‪ ،‬ام��روز کمبود مهمی در عرصه دارو‬ ‫و درمان برای مردم کش��ور نداریم‪ .‬س��عید‬ ‫نمکی در حاش��یه بازدی��د از مراکز درمانی‬ ‫س��بزوار در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬کمبود‬ ‫داروی��ی کش��ور در حال حاضر نس��بت به‬ ‫پارسال کاهش داشته و به یک سوم رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا عنای��ت دولت و‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬نس��بت به امسال حدود‬ ‫‪ ۱۵‬درصد افزای��ش دارد که البته تغییراتی‬ ‫نیز در مجلس داده می شود‪ .‬وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درم��ان و اموزش پزش��کی گف��ت‪ :‬باوجود‬ ‫کمبود منابع و مش��کالت اقتص��ادی هزار‬ ‫طرح بهداش��تی و درمانی در کش��ور اماده‬ ‫بهره برداری اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در ‪ ۲۰‬هفته‬ ‫اینده تا هفته س�لامت در اردیبهشت سال‬ ‫‪ ۹۹‬هر هفته ‪ ۵۰‬طرح بهداش��تی و درمانی‬ ‫ب��ا اولویت مناط��ق محروم ب��رای افزایش‬ ‫دسترس��ی عادالنه به خدمات بهداشتی در‬ ‫کشور به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫کاهش تعهدات برخواهد داش��ت‪ .‬معاون وزی��ر امور خارجه با‬ ‫اشاره به اظهارات مقامات اروپایی درباره اجرای مکانیسم ماشه‬ ‫به علت کاهش تعهدات برجامی ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نشس��ت‬ ‫اخیر با گروه ‪ ۴+۱‬این موضوع به هیچ وجه مورد بحث و بررسی‬ ‫ق��رار نگرفت‪ ،‬از این رو ای��ن اظهارات و ایده ها که در راس��تای‬ ‫فضاسازی علیه کش��ورمان مطرح می شود‪ ،‬فعال کنار گذاشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تضمین استقالل کشور با حمایت از دانش بنیان ها‬ ‫وزی��ر علوم تحقیقات و فن��اوری گفت حمایت جدی از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان اس��تقالل کش��ور و تولید ثروت‬ ‫را تضمی��ن خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا منصور غالمی‬ ‫در جلس��ه علنی روز گذشته مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫جریان بررس��ی دس��تاوردها و مش��کالت ح��وزه اقتصاد‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و نواورانه گفت‪ :‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان ام��روزه فضای تولید را برای تحصیلکردگان و‬ ‫دانش اموختگان رشته های مختلف علمی فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫ما از س��ال های قب��ل زمین��ه را در وزارت علوم و معاونت‬ ‫علم��ی ریاس��ت جمه��وری فراهم کردیم و ش��رکت های‬ ‫جوانی که اوایل دهه ‪ ۸۰‬در مراکز رش��د مس��تقر ش��دند‬ ‫مورد حمایت ق��رار گرفتند و با تالش و دلس��وزی مراکز‬ ‫رش��د این اتفاق به خوبی پیش رف��ت‪ .‬غالمی بهترین نوع‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان را حمایت از محصوالت‬ ‫انه��ا در بازار عنوان و خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما می توانیم ورود‬ ‫کاالهای مشابه را متوقف و محدود کنیم تا این شرکت ها‬ ‫سرپا بمانند و در صادرات انها هم تسهیالتی را پیش بینی‬ ‫کنیم‪ .‬اگر این ش��رکت ها مورد حمایت جدی قرار گیرند‬ ‫به طور قطع برکات ان در اینده اس��تقالل کش��ور و تولید‬ ‫ث��روت را تضمین خواهد کرد‪ .‬غالمی در پایان خواس��تار‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان در جریان بررسی الیحه‬ ‫بودجه در مجلس شد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬راه نجات اقتصاد از درامد نفت‬ ‫سخنگوی هیات رئیس��ه مجلس گفت‪ :‬تنها راه نجات‬ ‫اقتصاد کش��ور از درامد نفت‪ ،‬اقتصاد دانش بنیان است و‬ ‫مجل��س عزم جدی در حمایت از این مش��اغل نوپا‪ ،‬نواور‬ ‫و نوافرین دارد‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬اس��داهلل عباسی در‬ ‫جمع خبرنگاران به تش��ریح دس��تور جلسه روز گذشته‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با موض��وع «بررس��ی موانع‬ ‫راهکارهای ایجاد کس��ب وکارهای نوپ��ا‪ ،‬نوافرین‪ ،‬نواور‬ ‫و ش��رکت های دانش بنیان» پرداخ��ت و گفت‪ :‬امروز در‬ ‫کش��ور ‪ ۴۷۰۰‬شرکت نوپا و نواور و دانش بنیان داریم که‬ ‫گردش مالی این ش��رکت ها ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر هم به طور مس��تقیم در این کسب وکارها‬ ‫فعال هس��تند‪ .‬پیش بینی می شود این شرکت ها ظرفیت‬ ‫ایجاد ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون ش��غل را داش��ته باش��ند‪ .‬عباسی با‬ ‫اش��اره ب��ه موانع س��ر راه فعالیت کس��ب وکارهای نوپا و‬ ‫نواور‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی مش��کالت کالن هستند‬ ‫ک��ه از جمله انها می ت��وان به نبود راهبرد برای توس��عه‬ ‫این ن��وع از کس��ب وکارها‪ ،‬ضعف ام��وزش و پرورش در‬ ‫پرورش مهارت ه��ای کارافرینی‪ ،‬چندنرخ��ی بودن ارز‬ ‫و فق��دان برنامه های بلندمدت برای بازار داخلی اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬سخنگوی هیات رئیس��ه مجلس اظهار کرد‪ :‬برخی‬ ‫موانع نیز به س��طح زیس��ت بوم برمی گ��ردد که از جمله‬ ‫ان می توان از مش��کالت بیمه تامی��ن اجتماعی‪ ،‬تعریف‬ ‫نشدن نظام مالی برای این مشاغل نوپا‪ ،‬خال قانونی توسعه‬ ‫سرمایه گذاری و فقدان صندوق های حمایتی نام برد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۲‬میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین کشور‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی ای��ران از کاهش ‪ ۲۲‬میلی��ون لیتری‬ ‫مص��رف بنزی��ن کش��ور ب��ا اج��رای طرح‬ ‫مدیریت مصرف س��وخت در روزهای پایانی‬ ‫ابان امس��ال خبر داد‪ .‬ب��ه گزارش ایمنا امیر‬ ‫ن باره افزود‪ :‬با اجرای طرح‬ ‫وکیل زاده در ای�� ‬ ‫مدیریت مصرف س��وخت در کشور‪ ،‬مصرف‬ ‫روزانه بنزین کشور از میانگین روزانه نزدیک‬ ‫‪ ۹۹‬میلیون لیتر ب��ه حدود ‪ ۷۷‬میلیون لیتر‬ ‫در روز رسیده است‪ .‬وی مصرف روزانه بنزین‬ ‫کش��ور از ابتدای ابان تا پایان ‪ ۲۳‬ابان (یک‬ ‫روز قبل از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین)‬ ‫را به طور میانگی��ن ‪ ۹۸‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫لیتر در روز اعالم کرد و افزود‪ :‬این میزان در‬ ‫مدت مشابه سال گذش��ته به طور میانگین‬ ‫‪ ۸۹‬میلیون لیتر در روز بوده اس��ت‪ .‬کنترل‬ ‫مصرف س��وخت باتوجه ب��ه میانگین باالی‬ ‫مص��رف س��وخت‪ ،‬افزایش توان ص��ادرات‪،‬‬ ‫مبارزه با قاچاق س��وخت و اختصاص منابع‬ ‫حاص��ل از مدیریت مصرف ب��ه مردم به ویژه‬ ‫اقش��ار ضعیف و کم درامد به طور مس��تقیم‬ ‫و نی��ز کاه��ش الودگی هوا در کالنش��هرها‬ ‫و ش��هرها از جمل��ه اه��داف اج��رای طرح‬ ‫سهمیه بندی بنزین اعالم شده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬دبیر و س��خنگوی س��تاد انتخابات‬ ‫کش��ور‪ ،‬گ��زارش اخری��ن وضعی��ت ثبت نام‬ ‫انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری‬ ‫را اعالم کرد‪ .‬سید اسماعیل موسوی‪ ،‬با اعالم‬ ‫ثبت ن��ام ‪ ۱۳۵‬نفر در ای��ن انتخابات‪ ،‬وضعیت‬ ‫تفکیک اس��تانی ثبت نام در این انتخابات را به‬ ‫این شرح توضیح داد‪ :‬استان قم ‪ ۶۱‬نفر‪ ،‬استان‬ ‫تهران ‪ ۵۵‬نفر‪ ،‬اس��تان خراسان رضوی ‪ ۹‬نفر‪،‬‬ ‫استان خراسان ش��مالی ‪ ۷‬نفر و استان فارس‬ ‫‪ ۳‬نفر‪ .‬ثبت نام انتخابات نخستین میان دوره ای‬ ‫پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که در‬ ‫‪ ۵‬استان برگزار می شود‪ ،‬تا ‪ ۲۱‬اذر ادامه دارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رافائ��ل گروس��ی در گفت وگ��و با‬ ‫خبرگزاری ریانووس��تی روسیه تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫دوره ریاس��ت او بر اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫اتم��ی‪ ،‬تغییری در ش��یوه تعامل ای��ن نهاد با‬ ‫ایران رخ نخواه��د داد‪ .‬مدیرکل جدید اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی وعده داد تالش خواهد‬ ‫کرد که در تعامل با ایران هیچ گونه بی عدالتی‬ ‫رخ نده��د‪ .‬مدیرکل اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫اتم��ی همچنین ی��اداور ش��د از گزارش های‬ ‫بازرس��ان این س��ازمان درباره انجام تعهدات‬ ‫ایران حمایت می کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مسئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا گف��ت‪ :‬موضوع متحد هم��ه طرف های‬ ‫برج��ام در ضرورت حفظ این توافق‪ ،‬برای این‬ ‫اتحادیه بسیار مهم است‪ .‬جوسپ بورل افزود‪:‬‬ ‫من در یادداش��تی تاکید ک��ردم که زنده نگه ‬ ‫داش��تن این توافق وظیفه جمعی است اما تا‬ ‫زمان��ی که مس��یر کنون��ی در بعد هس��ته ای‬ ‫بازنگ��ردد‪ ،‬این توافق پای��دار نخواهد بود؛ اما‬ ‫اتحادی��ه اروپا و هم��ه ش��رکت کنندگان در‬ ‫نشس��ت روز جمعه در وین شدید حامی این‬ ‫توافق هستند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬مقامات تاجیکس��تان اغاز انتخابات‬ ‫مجلس این کش��ور را ‪ ۱۱‬اس��فند اعالم کرده‬ ‫و از تش��کیل ‪ ۴۶‬ح��وزه خب��ر داده و تاکنون‬ ‫بیش��تر رهبران ‪ 7‬حزب سیاس��ی این کشور‬ ‫برای ش��رکت فعال در این انتخابات و کس��ب‬ ‫کرس��ی در مجل��س اینده این کش��ور اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‪ .‬در ای��ن باره فرمان امامعلی‬ ‫رئیس جمهوری این کش��ور صادر و نخستین‬ ‫جلس��ه کمیس��یون مرکزی انتخابات نیز دایر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سیدعباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه در واکنش به ادعاها و تهدیدهای‬ ‫نظامی اخیر مقامات رژیم صهیونیس��تی علیه‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬گفت‪ :‬تهدیدهای رژیم اش��غالگر‬ ‫قدس را نش��انه ضع��ف و ناتوانی این رژیم و با‬ ‫هدف سرپوش گذاشتن بر بحران ها و مشکالت‬ ‫داخلی س��ردمداران ان می دانی��م؛ رژیمی که‬ ‫ش��الوده و ماهیت ان در طول ‪ ۷۰‬سال سابقه‬ ‫اشغالگری بر تهدید و تجاوز بنا شده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫در حساب توییتر خود نوشت‪ :‬پس از بازگشت‬ ‫گروگان مان در ای��ن هفته‪ ،‬کامال اماده اجرای‬ ‫طرح جام��ع تب��ادل زندانیان هس��تیم‪ .‬توپ‬ ‫در زمی��ن دادگاه ای��االت متح��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫نشست «قلب اس��یا‪-‬روند استانبول» مشغول‬ ‫دیپلماسی منطقه ای هس��تیم تا توان خود را‬ ‫برای صلح و توس��عه در افغانستان در کنار هم‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬رئیس جمهوری سوریه ضمن تاکید‬ ‫اینکه کش��ورش از جنگ قوی تر خارج خواهد‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬اینده سوریه بشارت دهنده خواهد‬ ‫بود و اوضاع میدانی االن بهتر ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫همچنین گریزی هم ب��ه اعتراض ها در لبنان‬ ‫زد و گف��ت‪ :‬اگر اعتراض ه��ای لبنان در جهت‬ ‫اج��رای اصالح��ات و برچیدن نظام سیاس��ی‬ ‫طایفه ای این کشور باشد‪ ،‬مثبت است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬فرانس��ه به ویژه پاری��س و مناطق‬ ‫ش��مالی ای��ن کش��ور در حالی از پنجش��نبه‬ ‫گذش��ته به دلیل اعتصاب ها علیه برنامه اصالح‬ ‫نظام بازنشستگی‪ ،‬اختالل و اشفتگی بی سابقه‬ ‫در شبکه حمل ونقل عمومی را تجربه می کند‬ ‫که اعالم تداوم ان تا جمعه اینده‪ ،‬دولتمردان‬ ‫کاخ الیزه را مستاصل کرده و هنوز هیچ خبری‬ ‫از نتیجه جلسه فوق العاده دولت در این زمینه‬ ‫منتش��ر نش��ده اس��ت‪ .‬در حالی که ق��رار بود‬ ‫اعتصاب رانندگان وس��ایل حمل ونقل عمومی‬ ‫و مترو پاریس روز دوش��نبه به پایان برس��د‪،‬‬ ‫با موافق��ت اعتصاب کنندگان‪ ،‬این اقدام تا روز‬ ‫جمعه تمدید شده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬دریادار خانزادی که به دعوت رسمی‬ ‫فرمانده نیروی دریایی پاکس��تان به این کشور‬ ‫س��فر کرده‪ ،‬در دیدار با فرمانده نیروی دریایی‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬با تقدیر از موضوعات مطرح ش��ده‬ ‫پیرام��ون تعامل دو نی��روی دریای��ی ایران و‬ ‫پاکستان‪ ،‬گفت‪ :‬چنانچه س��تادهای دو طرف‬ ‫به توافق برس��ند‪ ،‬همکاری بیش��تری خواهیم‬ ‫داشت و ما از اکنون اماده اعزام ناو به بندرهای‬ ‫پاکس��تان هس��تیم و معتقدیم این اراده برای‬ ‫تعامل دو طرف نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سهم فعالیت ها‬ ‫در اقتصاد ایران‬ ‫در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬تا ‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫ارامش بازار مسکن‬ ‫به هم می خورد؟‬ ‫کمک «صندوق حمایت»‬ ‫به دانش بنیان ها‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو در پانزدهمین همایش توسعه منابع انسانی مطرح کرد‬ ‫مع�اون وزیر و رئیس هیات عامل س�ازمان گس�ترش و نوس�ازی صنایع‬ ‫ایران(ای�درو)‪ ،‬ابوالفض�ل کیانی بختی�اری رئی�س س�ازمان مدیری�ت‬ ‫صنعت�ی‪ ،‬نس�رین جزنی عضو هیات علمی دانش�گاه ش�هید بهش�تی‪،‬‬ ‫براساس شاخص های علمی مدیریت نمی کنیم‬ ‫‪ ،‬برات قبادیان‪ ،‬معاون اموزش‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫پژوهش و فن��اوری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫پانزدهمین همایش توس��عه منابع انس��انی با بیان‬ ‫اینک��ه س��رمایه های هر کش��وری در ‪ ۳‬بخش قابل‬ ‫تقسیم است‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین سرمایه ‪ ،‬سرمایه های‬ ‫خدادادی است‪ ،‬دومین مربوط به ساخته های دست‬ ‫بش��ر به عنوان س��رمایه های فیزیکی و س��ومی هم‬ ‫ش��امل س��رمایه منابع انسانی می ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬اگر به اخرین‬ ‫وضعیت توس��عه منابع انسانی کشور در مقایسه با سایر کشورها‬ ‫نگاهی بیندازیم‪ ،‬می بینیم که از جایگاه خوبی برخوردار نیستیم؛‬ ‫حتی در بین ‪ ۲۳‬کش��ور منطقه هم ایران رتبه مناس��بی ندارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از میان ‪ ۱۸۹‬کش��ور‪ ،‬رژیم اش��غالگر قدس در رتبه‬ ‫‪ ،۲۲‬امارات متحده ‪ ،۳۴‬عربس��تان سعودی ‪ ۳۹‬و ایران در جایگاه‬ ‫شصتم ایس��تاده است‪ .‬قبادیان با اش��اره به همایش های منابع‬ ‫انس��انی یاداور شد‪ :‬توسعه منابع انسانی کشور را باید در دوره ای‬ ‫که همایش ها در حال برگزاری اس��ت مورد بررسی قرار داد‪ .‬باید‬ ‫مطالعه و بررسی کرد که با برگزاری این همایش ها توسعه منابع‬ ‫انس��انی در کش��ور روند رو به رش��د داش��ته یا خیر‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در کش��ور براساس شاخص های‬ ‫علم��ی مدیریت نمی کنیم‪ .‬در این زمینه هم همه در حال انتقاد‬ ‫هس��تیم اما باید این انتقادها همراه با ارائه راهکارهای دلسوزانه‬ ‫برای س��ازندگی باشد که عین نعمت اس��ت‪ .‬وی با اشاره به امار‬ ‫دیگری‪ ،‬تاس��ف خود را در این باره بیش��تر ابراز کرد و افزود‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته براس��اس امار جهانی‪ ،‬ایران در حوزه سرمایه انسانی‪،‬‬ ‫رتبه س��وم را در جهان پ��س از امریکا و روس��یه دارد‪ ،‬البته امار‬ ‫امس��ال گویا حاکی از این است که ایران در تربیت نیروی انسانی‬ ‫فنی مهندسی و علوم کاربردی‪ ،‬روسیه را هم پشت سر گذاشته و‬ ‫در جایگاه دوم قرار گرفته اس��ت‪ .‬قبادیان با اشاره به مقایسه این‬ ‫دو امار اعالم کرد‪ :‬چطور در تربیت نیروی مهندس��ی رتبه دوم را‬ ‫داریم اما در شاخص توسعه منابع انسانی در جایگاه‬ ‫شصتم ایستاده ایم؟ ضرورت دارد مدیران مربوط در‬ ‫نشست ها و همایش های تخصصی برنامه ریزی کرده‬ ‫و انه��ا را به مدیران اجرایی کش��ور منتقل کنند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬یکی از وظایف دولتم��ردان در هر کابینه ای‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای توس��عه منابع انسانی کشور است‪.‬‬ ‫قبادیان با انتقاد از روند مدیریتی کشور ادامه داد‪ :‬در‬ ‫دو س��الی که معاون اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت بوده ام‪ ۳ ،‬وزیر عوض ش��د‪ .‬این ام��ر حاکی از‬ ‫ثبات نداش��تن بخش مدیریتی کشور است چراکه این تغییرات‬ ‫برنامه ریزی را با مشکل روبه رو کرده و اجراها را ناکارامد می کند؛‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬این مس��ئله جدا از شایسته گزینی‪ ،‬تربیت مدیر و‪...‬‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اشاره به منابع خدادادی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نفت و‬ ‫گاز را در کنار هم ببینیم‪ ،‬کش��ور رتبه نخس��ت را در جهان دارد‬ ‫درواق��ع انچه جهان همه دارند ما در کش��ور یکجا داریم‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگر از س��خنان خود با‬ ‫بی��ان اینکه وزیر نگاه ویژه ای به حوزه منابع انس��انی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از پیش��نهادهای وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تزریق ‪۵۰۰‬‬ ‫شاگرد اول دانشگاهی به سازمان های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫کشور است‪ ،‬این یعنی شایس��ته گزینی و کمک به اشتغالزایی و‬ ‫کارافرینی کش��ور‪ .‬قبادیان یاداور ش��د‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت امس��ال ‪ ۷‬محور را در ‪ ۳۵‬طرح ب��زرگ تعریف و دنبال‬ ‫می کند‪ .‬یکی از این طرح ها توانمندس��ازی تولید و اش��تغالزایی‬ ‫پایدار اس��ت‪ .‬اگر بتوانیم همین ط��رح را اجرا کنیم هم در حوزه‬ ‫مش��ارکت صنعت و دانش��گاه گام بزرگی برداش��ته ایم و هم در‬ ‫حوزه شایس��ته گزینی فعالیت ها را پیش برده ایم؛ به این ترتیب‬ ‫در توس��عه همه جانب��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا توجه‬ ‫به ش��اخص ها در حوزه توسعه منابع انسانی به وظیفه خود عمل‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫سیدمس�عود همایونفر رئی�س انجمن مدیریت منابع انس�انی و تعدادی‬ ‫از مدی�ران و صنعتگ�ران در مح�ل س�ازمان مدیری�ت صنعت�ی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اقای ایدرو برای تربیت نیروی انسانی چه کرده ای؟‬ ‫در ادام��ه همای��ش محمدباق��ر عالی‪ ،‬رئی��س هیات عامل‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از منابع توسعه پایدار در فرایند و نتایج توسعه منابع انسانی‬ ‫است‪ .‬با مثالی به توضیح سخنان خود بپردازم‪ .‬زمانی که فرد‬ ‫‪ ۱۵‬س��اله می ش��ود یکی از خصوصیات ‪15‬سالگی زیرسوال‬ ‫بردن تمام مس��ائل و امور اس��ت‪ .‬من هم از ‪15‬سالگی توسعه‬ ‫منابع انسانی انتقادهایی به خودمان دارم‪ .‬او انتقادهای خود‬ ‫را در ‪ ۳‬پرس��ش مطرح کرد و افزود‪ :‬ایا س��طح اهمیت انس��ان در جهان‬ ‫امروز نس��بت به جهان قبل کاهش پیدا کرده اس��ت؟ ایا در رویدادهای‬ ‫علمی مانند این همایش‪ ،‬مسئله محوری جایگاهی دارد؟ ایا دغدغه های‬ ‫موجود جهان با دغدغه های ایران یکی است؟ وی ادامه داد‪ :‬اطالع از روند‬ ‫و فرایندهای علمی به ویژه در حوزه نیرو یا سرمایه انسانی بسیار مطلوب‬ ‫است و می تواند به عنوان چشم انداز نقشه راه باشد اما ایا ان دغدغه ها را‬ ‫به طور عینی باید در کش��ور خود کپی و پیاده س��ازی کنیم؟ پرسش من‬ ‫این اس��ت که ایا مس��ائلی که امروز در کشور در حوزه منابع انسانی با ان‬ ‫روبه رو هس��تیم با انچه غرب درگیر ان اس��ت‪ ،‬یکی اس��ت؟ معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور شد‪ :‬اگاهی از انچه در جهان در حال رخ‬ ‫دادن اس��ت خوب بوده و به ما می گوید در چه موقعیتی هس��تیم‪ ،‬کجا‬ ‫ایس��تاده ایم و ضعف های ما کجاست که به اصالح انها بپردازیم؛ بنابراین‬ ‫طرح پرس��ش های ابتدایی‪ ،‬نافی این موضوع نیس��ت‪ .‬عالی با اش��اره به‬ ‫موضوع روز کشور گفت‪ :‬بحث مهم امروز ایران اقتصاد مقاومتی است‪ .‬ایا‬ ‫مهم ترین عنصر ان رویکرد منابع انسانی نیست؟ ایا مدیران منابع انسانی‬ ‫س��ازمان های گوناگون در برنامه های اموزش��ی خ��ود چه در برنامه های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬چه حال و چه اینده نیروی انس��انی مرتبط با اقتصاد مقاومتی‬ ‫تربیت کرده اند؟ ایا ایین نامه هایی که به ان عمل می ش��ود متناس��ب با‬ ‫ش��رایط اقتصاد مقاومتی کش��ور اس��ت؟ رئیس هیات عامل ایدرو گفت‪:‬‬ ‫درحال��ی ک��ه در جنگ اقتص��ادی قرار داریم ایا ش��رایط فعالیت نیروی‬ ‫انس��انی بر مبنای تزریق متناس��ب بوده و در دوره های اموزشی گفته ایم‬ ‫که نیروهای انسانی در جنگ اقتصادی چگونه فعالیت داشته باشند؟ همه‬ ‫مفهوم دور زدن تحریم را می دانیم‪ .‬علوم انس��انی و اجتماعی‬ ‫از تجربه ه��ای افراد گوناگون به وجود امده؛ بنابراین می توان‬ ‫گفت یکی از دالیل اس��تقبال نکردن ش��رکت ها و سازمان ها‬ ‫از همایش توس��عه منابع انس��انی امس��ال‪ ،‬توجه نداش��تن‬ ‫به مس��ئله محوری با توجه به نیازهای جاری کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫مهم ترین محور برنامه های هفت گانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نهضت س��اخت داخل است‪ .‬به دنبال این هستیم که‬ ‫داخلی سازی ‪ ۱۰‬میلیارد دالری داشته باشیم؛ یعنی قرار است لوازم‪ ،‬مواد‬ ‫و تجهیزاتی که صنعت نیاز دارد و وارد می ش��ود در داخل س��اخته شوند‪.‬‬ ‫ایا فرایند تربیت نیروی انسانی مهم ترین و اصلی ترین متغیر ان به شمار‬ ‫نمی رود؟ از خودم می پرس��م‪ ،‬اقای ایدرو برای این مس��ئله چه کرده ای؟‬ ‫بنابراین از هر منظر به مس��ائل کش��ور نگاه کنیم‪ ،‬می بینیم منابع انسانی‬ ‫باید مهم ترین موضوع این همایش ها باش��د‪ .‬ایا در این زمینه کار علمی‬ ‫کرده ایم؟ او در ادامه انتقادهای خود یاداور شد‪ :‬یکی از اهداف همایش‬ ‫توسعه منابع انسانی‪ ،‬بومی سازی الگوها و مدل هاست‪ .‬معتقدم باید قواعد‪،‬‬ ‫فراین��د و روش ه��ای فعالیت در دوران اقتص��اد مقاومتی با قبل متفاوت‬ ‫باش��د پس باید در این زمینه بیندیش��یم‪ .‬رهبر معظم انقالب در بیانیه‬ ‫گام دوم انقالب‪ ،‬توجه به جوانان به عنوان اصلی ترین عنصر پیش��رفت در‬ ‫چل��ه دوم انقالب نام برده اند‪ .‬م��ا به عنوان مدیران صنعتی باید بتوانیم با‬ ‫توجه به نیازهای صنایع داخل جوانان کشور را پرورش دهیم‪ .‬او پیشنهاد‬ ‫داد‪ :‬تغییر پارادایمی همایش منابع انس��انی با تاکید بر مس��ئله محوری‬ ‫بومی ضرورت دارد‪ .‬این مسئله باید با توجه به مسائل حوزه منابع انسانی‬ ‫بنگاه های اقتصادی کش��ور باش��د‪ .‬رئیس هیات عامل گفت‪ :‬مسئله یابی‬ ‫مهم اس��ت و باال بردن امار مش��ارکت کنندگان از حوزه مسئله یابی باید‬ ‫ج��زو ورودی همایش باش��د‪ .‬دنیا در حال تعری��ف پارادایمی در انقالب‬ ‫چهارم صنعتی است چرا ما نباید به دنبال این پارادایم در وضعیت جنگ‬ ‫اقتصادی کشور باشیم؟ اقتصاد مقاومتی چیزی جز توانمندسازی منابع‬ ‫انس��انی داخل نیس��ت؛ بنابراین باید الگویی تعری��ف کنیم که درون زا و‬ ‫برون گرا باشد‪.‬‬ ‫معماران کارافرین‬ ‫ابوالفض��ل کیانی بختی��اری‪ ،‬مدیر س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی درهمایش توس��عه منابع انسانی با اشاره به تغییر‬ ‫مفاهیم در حوزه منابع انسانی‪ ،‬گفت‪ :‬مفاهیم در این حوزه‬ ‫از فرد به سرمایه های انسانی تغییر نام داده اند‪ .‬در پژوهشی‬ ‫که امس��ال منتشر شد‪ .‬چالش های منابع انسانی جهان در‬ ‫بازه زمانی ‪ ۱۰‬ساله دسته بندی شده که عمده این چالش ها‬ ‫مدیریت عملکرد‪ ،‬جذب اس��تعداد‪ ،‬رهبری کس��ب وکار‪،‬‬ ‫منابع انسانی در نقش جدید‪ ،‬فرهنگ در سازمان و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری همایش های گوناگون در سراس��ر جهان‬ ‫هم بررسی این موضوع هاست‪ .‬در همایش هایی با محوریت‬ ‫مدیریت منابع انسانی به تجربه شکست ها و موفقیت های‬ ‫زیادی اش��اره شده؛ از این رو شبکه س��ازی و جمع سپاری‬ ‫از موضوع هایی اس��ت که در س��خنرانی ها مطرح می شود‪.‬‬ ‫سازمان ها در دسته بندی های گوناگون‪ ،‬دوره به دوره تغییر‬ ‫می کنند و مدیران در سازمان سبزابی(پست پست مدرن)‬ ‫به دنبال حل مسائل فرهنگی ‪-‬اجتماعی و زیست محیطی‬ ‫بوده اند که ممکن اس��ت درامدزایی هم داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫ویژگی های این س��ازمان ها عدالت اجتماعی‪ ،‬خلق ارزش‬ ‫برای زندگی و‪ ...‬است و معماران ان هم کارافرینان هستند‪.‬‬ ‫تفکر سبز‬ ‫نس��رین جزنی‪ ،‬دبی��ر علمی در همایش توس��عه منابع‬ ‫انسانی با بیان اینکه ‪ ۲۳۷‬مقاله به دبیرخانه همایش ارسال‬ ‫ش��د که در نهایت ‪ ۷۲‬مقاله پذیرفته شد‪ ،‬گفت‪ :‬همان گونه‬ ‫که همه می دانیم الودگ��ی هوا یکی از موضوع های مطرح‬ ‫دولتمردان و دولت زنان جهان اس��ت درحالی که در کشور‬ ‫ما توجهی به این موضوع نمی ش��ود‪ .‬یکی از مشخصه های‬ ‫قرن ‪ ۲۱‬توجه به محیط زیست است تمام دست اندرکاران‬ ‫حوزه کسب وکار با تفکر سبز‪ ،‬حامی محیط زیست و تاکید‬ ‫ب��ر نگهداری از ان دارند‪ .‬تفکر س��بز؛ یعنی ثروت افرینی و‬ ‫ای��ن امر زمانی مفید خواهد بود که محیط زیس��ت حفظ و‬ ‫توس��عه پایدار رخ دهد؛ به این ترتیب سرمایه انسانی سبز‬ ‫در این ح��وزه یعنی مهارت ها و دانش ها در ارتباط با حفظ‬ ‫محیط زیس��ت باشد و مانع تخریب ان شود‪ .‬جهانی شدن‬ ‫ساختار سنتی را به ساختار اقتصاد سبز تغییر داده است؛ در‬ ‫نتیجه ش��اید منابع سبز راهکاری باشد تا بتوانیم به اهداف‬ ‫مورد نظر دست یابیم؛ یعنی استفاده پایدار از منابع موجود‬ ‫و پایداری محیطی‪.‬‬ ‫در حاشیه‬ ‫هدف گذاری ‪ ۱۰‬میلیارد دالری برای داخلی سازی‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی ‪ :‬دی�روز سه ش�نبه ‪ ۱۹‬اذر ‪ ،۱۳۹۸‬پانزدهمی�ن‬ ‫همایش توس�عه منابع انس�انی با حض�ور برات قبادیان مع�اون اموزش‪،‬‬ ‫پژوه�ش و فن�اوری وزی�ر صنعت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت‪ ،‬محمدباق�ر عالی‬ ‫‪3‬‬ ‫خودروها منبع نیمی از‬ ‫الودگی هوای اصفهان‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ظرف هایی‬ ‫که دیگر‬ ‫سفید‬ ‫نمی شوند‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کمک «صندوق حمایت» به دانش بنیان ها‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹حمایت از صنایع پیشرفته‬ ‫حمایت ویژه‬ ‫از شرکت های‬ ‫فناور و پیشرفته‬ ‫در استان های‬ ‫کمتر برخوردار‬ ‫و مناطق محروم‬ ‫از برنامه های‬ ‫صندوق حمایت‬ ‫از صنایع‬ ‫پیشرفته است‬ ‫عات‬ ‫بو‬ ‫خ مط‬ ‫تاری‬ ‫‪ ،‬رض��ا نقی پوراص��ل‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫به گ��زارش‬ ‫صن��دوق حمای��ت از تحقیق��ات و توس��عه صنای��ع‬ ‫پیش��رفته در ابتدای سخنان خود گفت‪ :‬لزوم اجرای‬ ‫صندوق های حمایتی برای تحقق حمایت از بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی و تولی��دی در کنار بانک ها ب��رای اعطای‬ ‫ضمانتنامه ه��ا و‪ ...‬پس از پیروزی انقالب اس�لامی از‬ ‫سوی سیاستمداران کالن کشور کلید خورد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس مصوب��ه هیات وزی��ران‬ ‫صحا(صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع‬ ‫الکترونی��ک) به ش��رکت مادر تخصص��ی حمایت از‬ ‫تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تغییر نام داد‪.‬‬ ‫او درباره فلس��فه وجودی تشکیل صندوق حمایت‬ ‫از تحقیق��ات و توس��عه صنای��ع پیش��رفته‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬توس��عه کمی و کیف��ی محص��والت تولیدی‪،‬‬ ‫توانمندس��ازی و توس��عه اقتص��اد دانش مح��ور و‬ ‫فناورمح��ور‪ ،‬انباش��ت دانش و اش��اعه ان به صنایع‬ ‫مرتبط و بومی س��ازی دانش در چارچوب اهداف این‬ ‫شرکت مادر تخصصی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت م��ادر تخصص��ی صندوق‬ ‫حمای��ت از تحقیق��ات و توس��عه صنایع پیش��رفته‬ ‫به عنوان بازوی مشورتی اقتصادی فعاالن صنایع فناور‬ ‫و همچنی��ن به عنوان نهاد پیش��گام در این عرصه با‬ ‫ساختار نوین همراه با جذب و تربیت نیروهای خبره‬ ‫و متخصص و نیز ارائه تسهیالت و خدمات کارشناسی‬ ‫و استفاده از روش های روزامد در تراز جهانی‪ ،‬رسالت‬ ‫حمایت از تولیدات دانش محور و پیشرفته را به منظور‬ ‫ثروت افرینی کشور به عهده دارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مس��ئولیت اجتماعی شرکت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬وظیف��ه ما در این زمینه ایجاب می کند تا دانش‬ ‫و ایده هایی را که به روز هس��تند از سوی شرکت ها و‬ ‫صنایع فعال‪ ،‬دانشگاه ها و موسسه های علمی پژوهشی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در روزگاری نه چندان دور ش��هر تهران یک‬ ‫اب��ادی خوش اب وهوا ب��ا اب قنات های زالل‪،‬‬ ‫ب��دون دود با نس��یم خنک ناش��ی از باغ های‬ ‫سرسبز اطراف ش��هر‪ ،‬مکانی برای زندگی بود‪.‬‬ ‫تا اواخر دهه ‪ ۳۰‬در این ش��هر هنوز پالستیک‬ ‫و مالمین جای ظروف چینی و مسی را نگرفته‬ ‫بود و در س��فره های پر برکت و دوست داشتنی‬ ‫غذاهایی وجود داشت که در این ظروف اصیل‬ ‫پخته ش��ده بود‪ .‬هنوز مردم به خوردن پیتزا و‬ ‫گاز زدن ساندویچ عادت نداشتند‪ .‬اواخر ‪۱۳۳۰‬‬ ‫ان روزها در تهران ‪ ۶۰۰‬مغازه تنباکوفروش��ی‬ ‫وج��ود داش��ت و در همین حدود ه��م مغازه‬ ‫سفیدگری‪.‬‬ ‫‪ ‬در ان روزه��ا مغازه ه��ای س��فیدگری در‬ ‫بهترین جاه��ای هر محله به چش��م می خورد‪.‬‬ ‫همچنین س��فیدگرهای دوره گرد با دو تا چوب‬ ‫و مقداری نش��ادور و قلع در کوچه پس کوچه ها‬ ‫بساط ش��ان را پهن می کردند و به ظروف مسی‬ ‫می پرداختن��د‪ .‬قدیمی ه��ا هنوز اواه��ای این‬ ‫دوره گرد ه��ای دیگ و دیگچه س��فیدکن را در‬ ‫گوش داش��تند که می گفتند؛ ای مس س��فید‬ ‫می کنیم‪ .‬در ان زمان ها داش��تن ظروف مسی‬ ‫در خانه ها امری طبیعی بود و گاه نشانه تفاخر‪،‬‬ ‫اما امروز دیگر از ان لگن های پر نقش ونگار‪ ،‬ان‬ ‫مجمعه های بزرگ(س��ینی مسی بسیار بزرگ)‬ ‫کنگ��ره دار‪ ،‬ان ش��یردان ها‪ ،‬دی��گ و دیگچه و‬ ‫مالقه و بادیه و پارچ و مش��رفه خبری نیس��ت‪.‬‬ ‫در ان زمان ه��ا چ��ای ج��ز از س��ماور و قوری‬ ‫توی اس��تکان ریخته نمی ش��د و س��ینی های‬ ‫مس��ی زیرس��ماور در نوع خ��ودش جالب بود‪.‬‬ ‫در جشن عروس��ی ان دوران ظرف های مسی‬ ‫قسمت عمده جهیزیه را تشکیل می داد‪ .‬وقتی‬ ‫طبق کش ها در یک صف منظم جهیزیه عروس‬ ‫را به منزل دام��اد می بردند‪ .‬در حقیقت ظروف‬ ‫مس��ی چند طبق را پ��ر می کرد(طبق صفحه‬ ‫مدور چوبی مثل س��ینی بود ک��ه یک مرد ان‬ ‫را روی س��رش می گذاش��ت‪ .‬روی این صفحه‬ ‫نیز وسایل جهاز قرار می گرفت‪ .‬طبق به وسیله‬ ‫یک فرد به نام طبق کش با س��ر حمل می شد)‪.‬‬ ‫برای نگهداری بهتر از ظروف مسی‪ ،‬خانواده ها‬ ‫دست کم سالی دوبار ظرف های مسی را سفید‬ ‫می کردند‪ .‬اعیان ها که خانه هاش��ان اندرونی و‬ ‫بیرونی داش��ت‪ ،‬س��فیدگر های دوره گرد را هر‬ ‫چند ماه یکبار برای سفید کردن ظرف های شان‬ ‫به خانه های خود می بردند‪ .‬وزن ظروف مس��ی‬ ‫در بعضی از خانواده ه��ا تعجب اور بود و گاه به‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلو می رس��ید‪ .‬البته سفیدگری ترکیبی‬ ‫از فعالی��ت صنعتی و هنر ب��ود زیرا جالب ترین‬ ‫بخش حرکات ش��بیه به رقص بود که ش��اگرد‬ ‫س��فیدگر ها ب��رای زدودن زن��گار ظروف مس‬ ‫انج��ام می دادند‪ .‬طرزکار بدی��ن ترتیب بود که‬ ‫ش��اگرد سفیدگر اول ظرف مسی را در گودالی‬ ‫ک��ه در گوش��ه مغ��ازه و در کن��ار دی��وار قرار‬ ‫داش��ت‪ ،‬می گذاش��ت و داخل ظرف را با شن و‬ ‫س��نگریزه پر می کرد‪ ،‬بعد ب��رای اینکه هنگام‬ ‫رقص س��نگریزه ها پاهایش را اذیت نکند روی‬ ‫انها را با چند تا تیکه پارچه ضخیم می پوشاند‪.‬‬ ‫در کن��ار این گ��ودال دو چوب به ط��ور مورب‬ ‫بین زمین و دیوار نصب ش��ده بود که ش��اگرد‬ ‫سفیدگر‪ ،‬هنگام انجام حرکات موزون انها را در‬ ‫مشت می فش��رد‪ .‬وقتی همه چیز اماده می شد‪،‬‬ ‫شاگرد س��فیدگر دو پایش را در کنار هم روی‬ ‫کهنه ها می گذاش��ت درحالی که با اس��تفاده از‬ ‫چوب ه��ا تعادلش را حفظ می کرد‪ .‬تمام بدنش‬ ‫را پیچ وت��اب می داد و خ��ود را به صورت درجا‬ ‫این طرف و ان ط��رف می بردند به این ترتیب‬ ‫چرخ��ش پاها س��نگریزه های درون ظرف را به‬ ‫اط��راف ان می برد و بعد از مدت��ی تمام زنگار‬ ‫ظرف برطرف می ش��د‪ .‬ای��ن کار را انقدر ادامه‬ ‫پیدا می کرد تا ظرف به رنگ طبیعی مس یعنی‬ ‫رن��گ قرمز در می امد‪ .‬در اینجا ش��اگرد ظرف‬ ‫تمیز و اماده ش��ده را به اس��تاد می داد‪ .‬استاد‬ ‫س��فیدگر که در کنار کوره ایس��تاده یا نشسته‬ ‫ب��ود‪ ،‬ان را در اتش گرم می کرد و وقتی ظرف‬ ‫مسی خوب داغ می شد‪ ،‬ابتدا ان را با پنبه الوده‬ ‫به نشادور می سایید و بعد یک قطعه قلع روی‬ ‫ان می کشید و بالفاصله با یک پنبه قلع مذاب‬ ‫را به نقاط مختلف ظرف می کشاند‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫تمام ظرف را س��فید می ک��رد‪ .‬وقتی کار تمام‬ ‫می ش��د‪ ،‬ظرف سفید ش��ده را در اب سرد فرو‬ ‫می ب��رد و به این ترتیب کار س��فید کردن یک‬ ‫تکه ظرف مسی تمام می شد؛ اما با از بین رفتن‬ ‫تدریجی این صنعت‪ ،‬بازار مسگرها و سفیدگر ها‬ ‫به تدریج دیگ��ر کمتر مش��تری ها را می دید و‬ ‫کاروبارشان که روزگاری سکه بود از رونق افتاد‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫نشس��ت خبری «تبیین برنامه ها و تشریح عملکرد‬ ‫صن��دوق حمایت از صنایع پیش��رفته» با حضور رضا‬ ‫نقی پور اص��ل مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات‬ ‫و توس��عه صنای��ع پیش��رفته‪ ،‬مهدی فرنی��ان عضو‬ ‫هیات مدی��ره صن��دوق و س��یدرضا بهبهانی مش��اور‬ ‫مدیرعام��ل صندوق در مح��ل وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫و تس��هیلگران علم و فناوری و نیز حمایت از صنایع‬ ‫نوپا(اس��تارت اپ) که بر لبه دانش حرکت می کنند‪،‬‬ ‫حمای��ت کرده و به صنایع دیگر منتقل کند‪ .‬حمایت‬ ‫از پایان نامه ه��ای مرتبط با صنایع پیش��رفته به ویژه‬ ‫در مناط��ق محروم نیز در راس��تای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی صندوق در دستور کار این صندوق است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬صندوق یک درصد از س��ود تس��هیالت‬ ‫ارائ��ه ش��ده خود ب��ه ش��رکت هایی را ک��ه در حوزه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی کار می کنن��د را کاهش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫نقی پوراص��ل خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬م��ا در صندوق‬ ‫توجه ویژه ای ب��ه مولفه های مهم فن��اوری در تایید‬ ‫طرح ه��ا داریم؛ مولفه های مهمی چون س��خت افزار‪،‬‬ ‫نرم اف��زار‪ ،‬مغزافزار‪ ،‬دانش اف��زار‪ ،‬فرهنگ افزار و‪ ...‬که‬ ‫بنیان فن��اوری را در خود دارد‪ .‬صن��دوق حمایت از‬ ‫تحقیقات و توس��عه صنایع پیش��رفته فق��ط متولی‬ ‫ارائه دهنده تسهیالت و صدور ضمانتنامه نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫هدف ما حمایت از صنایع‪ ،‬س��رمایه انسانی مرتبط و‬ ‫دانش فناورانه ای است که بتواند محصوالت دانش پایه‬ ‫و موثر به جامعه معرفی کند و زنجیره ای کامل و نافذ‬ ‫را در بطن اجتماع بگنجاند‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬این امر مهم با اصالح س��اختارها‪،‬‬ ‫فراینده��ا‪ ،‬ایین نامه ه��ا و توس��عه منابع انس��انی و‬ ‫سازمانی عملیاتی شدنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های صندوق‬ ‫مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه‬ ‫صنایع پیشرفته با بیان اینکه برنامه جامع استراتژیکی‬ ‫ب��ا همکاری اس��تادان دانش��گاهی و صاحب نظران با‬ ‫لح��اظ کردن تمرکززدایی به وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارائه ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در راس��تای تمرکززدایی تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۰‬نمایندگی را در استان های گوناگون‬ ‫کش��ور ایجاد خواهیم کرد‪ .‬از برنامه های این صندوق‬ ‫حمای��ت ویژه از ش��رکت های فناور و پیش��رفته در‬ ‫استان های کمتر برخوردار و مناطق محروم است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬تاکن��ون نمایندگی های صندوق در‬ ‫اس��تان های اذربایجان ش��رقی‪ ،‬هرم��زگان و فارس‬ ‫راه اندازی ش��ده که بوش��هر‪ ،‬ایالم‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬اردبیل و خراس��ان رضوی از دیگر‬ ‫اس��تان هایی اس��ت که در نوبت راه اندازی نمایندگی‬ ‫قرار دارند؛ به این ترتیب نیاز نیس��ت شرکت ها به طور‬ ‫مس��تقیم به صن��دوق م��ادر مراجعه و هر ش��رکت‬ ‫می توانن��د از س��وی نمایندگی ها کار خ��ود را دنبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نقی پ��ور اصل با بی��ان اینکه در مناط��ق محروم و‬ ‫کم برخ��وردار این خود صندوق اس��ت که به س��راغ‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و فناور م��ی رود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫امر را با کمک س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هر‬ ‫اس��تان انجام خواهیم داد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در اس��تان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬ش��هر بش��اگرد که منطقه ای کم برخوردار‬ ‫است ش��رکتی فناور با ‪ ۱۱‬نیرو دانش��گاهی فعالیت‬ ‫دارد که بازدید داش��تیم قرار اس��ت ب��ا حمایت های‬ ‫صندوق این ش��رکت توسعه پیدا کند و تا پایان سال‬ ‫نیروی انسانی ان به ‪ ۴۹‬نفر برسد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این امر عالوه بر اش��تغالزایی پایدار کمک‬ ‫زیادی به اقتصاد کشور می کند‪.‬‬ ‫نقی پور اصل‪ ،‬با بیان اینکه بحث افزایش س��رمایه‬ ‫صن��دوق یک��ی از دغدغه های ما اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫پیش تر صندوق حمای��ت از صنایع الکترونیک بود و‬ ‫در حاضر با توجه به تغییر نام صندوق ‪ ۱۳‬س��رفصل‬ ‫دیگ��ر به س��رفصل های صن��دوق در ح��وزه صنایع‬ ‫پیشرفته اضافه ش��ده است‪ .‬دو خط اعتباری یکی از‬ ‫معاونت اش��تغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫دیگری از صندوق نواوری و ش��کوفایی برای افزایش‬ ‫س��رمایه صندوق اضافه کردیم که ب��ا تخصیص انها‬ ‫سرمایه صندوق ‪ ۱۲۰‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹سقف تسهیالت‬ ‫مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه‬ ‫صنایع پیش��رفته با اش��اره به سقف تسهیالت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��قف ارائ��ه تس��هیالت صن��دوق را از ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫ریال به ‪ ۵۰‬میلیارد ریال رس��انده ایم اما برای صدور‬ ‫ضمانتنامه س��قفی وجود ندارد‪ .‬تاکنون ‪ ۱۷۳۳‬طرح‬ ‫از خدمات صندوق بهره مند ش��ده اند و به این ترتیب‬ ‫توانس��تیم س��ال گذش��ته ‪ ۱۳‬هزار فرصت ش��غلی‬ ‫ایج��اد کنیم‪ .‬همچنین ارائ��ه ضمانت های صندوق و‬ ‫تسهیالت در سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته به ترتیب افزایش ‪ ۸۵‬و ‪ ۱۷‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬از ابتدای س��ال تاکن��ون ‪ ۴۴‬مورد‬ ‫ارائه تس��هیالت به ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال داش��ته‬ ‫و ‪ ۱۰۳‬ضمانتنامه به ارزش ‪ ۶۸۰‬میلیارد ریال صادر‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫نقی پوراصل در پای��ان گفت‪ :‬صندوق در چارچوب‬ ‫ش��اخص بهره وری‪ ،‬ش��اخص اثربخش��ی تس��هیالت‬ ‫ارائ��ه ش��ده و همچنین ش��اخص میزان اثربخش��ی‬ ‫ضمانتنامه ه��ای ارائ��ه ش��ده‪ ،‬توانس��ت ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫تعهدات خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫این بخش‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫افزایش تولید صنایع دستی‬ ‫مرکز صنایع دس��تی ای��ران س��ال ‪ ۱۳۴۳‬در وزارت‬ ‫اقتصاد هدف از تشکیل ان گرداوری امار و اطالعات و‬ ‫همچنین نمونه هایی از صنایع بومی ایران بود‪ .‬به منظور‬ ‫از بین بردن مش��کالت مالی صنعتگران ش��رکت های‬ ‫تعاونی برای تقویت بنیه مالی صنعتگران و به ویژه کوتاه‬ ‫کردن دس��ت واسطه ها در اذر سال ‪ ۱۳۴۸‬با همکاری‬ ‫مرکز صنایع دس��تی ‪ ۱۵‬ش��رکت تعاونی صنایع دستی‬ ‫در مناطق مختلف کش��ور تاس��یس شد‪ .‬برنامه هایی از‬ ‫سوی این شرکت اجرا شد‪ .‬به عنوان مثال در شهرستان‬ ‫یزد درامد دس��تبافان یزدی از طریق بافت پارچه های‬ ‫روپوش دختران مدارس کشور انجام شد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫میزان تولید صنایع دستی افزایش یافت و موجب باالتر‬ ‫رفتن س��طح مش��اغل صنایع دس��تی در شهرستان ها‬ ‫ش��د‪ .‬بدین ترتیب که در گذشته در هر خانواده به طور‬ ‫متوس��ط یک نفر ش��اغل و برای هر روز کار ‪ ۵۰‬ریال‬ ‫دستمزد دریافت می کرد اما پس از اجرای این طرح ها‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬به طور متوس��ط از هر خان��وار دو نفر‬ ‫ش��اغل و به طور متوس��ط به هر یک از انها ‪۲۰۰‬ریال‬ ‫دستمزد تعلق می گرفت‪ .‬در شهر اسکو پیش از اجرای‬ ‫ای��ن طرح فق��ط ‪ ۹۱‬نفر ب��ه کار کالفه بافی اش��تغال‬ ‫داش��تند‪ .‬اما در س��ال ‪ ۱۳۴۷‬تعداد ‪ ۱۵۰‬نفر رسید و‬ ‫میزان س��رمایه تعاونی انها نیز به رقم ‪ ۴۵‬هزار تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬این فعالیت ها موجب شد پارچه های دستباف‬ ‫ابریش��می به بازار های جهان نیز صادر شود‪ .‬همچنین‬ ‫تولید پوس��تین از ‪ ۵۰‬هزار عدد س��ال ‪ ۱۳۴۷‬به ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار عدد در سال ‪ ۱۳۴۸‬رسید‪.‬‬ ‫تبدیل کشاورز به کارگر‬ ‫تحوالت المپ سازی‬ ‫فعالیت های شغلی زنان‬ ‫متخصص و تصمیم تخصصی‬ ‫در تیر س��ال ‪ ۱۳۵۶‬اعالم شد که کارگران روستانشین برای اشنایی‬ ‫ب��ا کار در صنایع به وس��یله صندوق کاراموزی وابس��ته به وزارت کار و‬ ‫ام��ور اجتماع��ی در دوره های ام��وزش فنی کوتاه م��دت و بلندمدت با‬ ‫روش های تئوری و عملی و براس��اس ضوابط شناخته شده اموزش دیده‬ ‫و ب��رای اش��تغال ب��ه کارخانه های تولی��دی و صنعتی کش��ور معرفی‬ ‫می ش��وند‪ .‬براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده کش��ور در سال های‬ ‫بعدی به ‪ ۸۰۰‬هزار نفر کارگر احتیاج داش��ت‪ .‬قرار بود نیروی انس��انی‬ ‫ماهر بخش کش��اورزی ضمن اموزش های الزم به بخش صنعت منتقل‬ ‫ش��وند‪ .‬تصور برنامه ریزان این بود که به موازات مکانیزه شدن کشاورزی‬ ‫ایران‪ ،‬نیاز انس��انی در این بخش کمتر می شود؛ به عبارت دیگر کارهایی‬ ‫که یک ماش��ین در کش��اورزی انجام می دهد چندین برابر بازدهی کار‬ ‫کارگران بخش کشاورزی اس��ت؛ بنابراین کارگران بخش کشاورزی که‬ ‫مایل هس��تند در کارخانه های تولیدی و صنعتی مشغول به کار شدند و‬ ‫اموزش های الزم را فرا می گیرند‪ .‬این موضوع باعث بروز اشکال و ضعف‬ ‫در فعالیت های کشاورزی شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۶‬اعالم شد ایران شیشه المپ و قطعات‬ ‫مه��م ان را در داخ��ل تولی��د خواهد ک��رد‪ .‬بهره برداری‬ ‫از نخس��تین واحد تولید شیش��ه المپ برای اواسط سال‬ ‫پیش بینی ش��ده ب��ود‪ .‬در کن��ار ان یک��ی از دو کارخانه‬ ‫المپ سازی کشور که در شهر صنعتی قزوین مستقر است‬ ‫برای افزایش حجم تولیدات خود اقدام به ایجاد یک واحد‬ ‫تولید شیشه المپ و قطعات مهم نیز فعالیت های جدیدی‬ ‫را اغاز کرده بود‪ .‬با بهره برداری از این واحد‪ ،‬تولید س��االنه‬ ‫المپ معمولی و سفید این کارخانه از ‪ ۳۲.۶‬میلیون به ‪۲۵‬‬ ‫میلیون المپ قرار بود‪ ،‬برسد‪ .‬حجم تولید المپ فلورسنت‬ ‫س��فید و رنگی کارخانه نیز از ‪ ۳۶۲‬هزار به‪ ۳‬میلیون عدد‬ ‫افزایش می یافت‪ .‬این کارخانه که از س��ال ‪ ۱۳۵۰‬فعالیت‬ ‫خود را ش��روع کرده بود تا س��ال ‪ ۱۳۵۶‬شیشه مخصوص‬ ‫المپ و س��ایر قطع��ات مورد نیاز المپ س��ازی را از خارج‬ ‫وارد کرده بود‪.‬‬ ‫براس��اس اماری که در سال ‪ ۱۳۵۱‬ش��ده‪ ،‬در کشور ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۶‬ه��زار زن وج��ود دارد ک��ه از این تع��داد ‪ ۶‬میلیون و ‪۱۴۴‬‬ ‫هزار نفر در ش��هر ها بقیه در روس��تاها زندگی می کنند‪ .‬زنان شاغل‬ ‫کش��ور از ‪ ۱۱‬س��ال به باال هس��تند و ‪ ۷۶۷‬هزار نفر انها در شهرها‬ ‫به عنوان جمعیت فعال ش��ناخته می شوند‪ .‬همچنین در روستاها و‬ ‫در ام��ور کش��اورزی نیز ‪ ۸۳‬هزار و ‪ ۸۵۱‬نف��ر از زنان خارج از خانه‬ ‫کار می کنن��د‪ .‬گ��روه زیادی از زنان روس��تایی نیز ب��ا بافتن فرش‪،‬‬ ‫گلیم‪ ،‬قالی‪ ،‬جوراب و حتی نخ ریس��ی به اقتصاد خانواده خود کمک‬ ‫می کنن��د‪ .‬تعدادی از زنان در امور بازرگان��ی‪ ،‬بیمه و بانک ها به کار‬ ‫اش��تغال دارند و در امور ارتباطی نیز مانن��د تلفنچی حمل ونقل و‬ ‫انبارداری ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۴۷‬نفر در ش��هرها و بخش ها به کار مش��غول‬ ‫هس��تند‪ .‬براساس امار سال ‪ ۱۳۵۱‬بیش از ‪ ۱۶۵‬هزار نفر از زنان به‬ ‫ش��غل هایی مانند خیاطی‪ ،‬ارایش��گری روی اورده اند و این مشاغل‬ ‫برای زنان از قدیم االیام وجود داش��ته و بیشتر زنان باالی ‪ ۳۰‬سال‬ ‫به شغل های یاد شده اشتغال دارند‪.‬‬ ‫مدیر یک��ی از کارخانه های صنایع فلزی در ش��هریور ‪۱۳۴۱‬‬ ‫اظهارکرد بدبختانه در پس��ت های حس��اس صنعتی و بازرگانی‬ ‫کش��ور اغلب کس��انی انتخاب می شدند که اش��نایی با مسائل‬ ‫بازرگانی و صنعتی نداش��تند‪ .‬یک وزیر هر قدر هم با حسن نیت‬ ‫باش��د مدتی وقت می خواهد که با مسائل موجود اشنایی پیدا‬ ‫کند درحالی ک��ه در همین وقت از نظر کار ممکن اس��ت کلی‬ ‫مش��کل را حل یا گرهی را از کار گش��ود‪ .‬انچه برای بازرگانان‬ ‫و صاحبان صنعت مهم اس��ت س��رعت عمل است‪ .‬چه بسا یک‬ ‫بی توجه��ی ی��ا کوتاهی ممکن اس��ت میلیون ه��ا دالر ضرر به‬ ‫بازرگانان یا صاحبان صنعت وارد کند‪ .‬وی افزود‪ ،‬برای رسیدگی‬ ‫به درخواس��ت ی��ک پرس ‪ ۴۰۰‬تن��ی ‪ ۶‬ماه وق��ت کارخانه ما‬ ‫بدون جهت س��پری ش��د‪ .‬هر کس کار را به دیگری حواله داد‬ ‫درحالی که اگر این پرس وارد ش��ده بود‪ ۲۰۰ ،‬نفر کارگر بیکار‬ ‫به کار گمارده می ش��د و گردش جدیدی در گوشه یک صنعت‬ ‫کشور ایجاد می کرد‪.‬‬ ‫تولید لنگ حمام ارزان قیمت‬ ‫گرماب��ه داران اع�لام کردن��د که ب��ا اجرای‬ ‫مقررات جدید بهداش��ت از تعداد مشتری های‬ ‫حمام کاس��ته ش��ده و کارگران بیکار مانده اند‪.‬‬ ‫گرمابه داران می گویند اداره بهداش��ت پیش از‬ ‫انکه درباره اقدام های خود استداللی برای مردم‬ ‫کرده باشد‪ ،‬دستور اجرای این تصمیم بهداشتی‬ ‫را ص��ادر ک��رده و به این ترتیب مش��تری های‬ ‫حمام غافلگیر ش��ده اند‪ .‬درحال حاضر مشتری‬ ‫به گرمابه می اید بی انکه از تصمیم بهداش��ت‬ ‫اگاهی داش��ته باش��د و چ��ون وارد جلو خان‬ ‫حمام می ش��ود یک مرتبه می بیند که لنگ و‬ ‫حوله به وی نمی دهند‪ .‬در این حالت مش��تری‬ ‫عصبانی می ش��ود و به گرمابه دار تندی کرده و‬ ‫از حم��ام بیرون می رود‪ .‬گرمابه داران می گویند‬ ‫این اقدام اداره بهداش��ت کار مفیدی اس��ت و‬ ‫به راستی به سود بهداشت مردم است اما اجرای‬ ‫تصمیم بدون مقدمه شروع شده و بیشتر مردم‬ ‫هنوز نمی دانند چرا و روی چه اصلی بهداشت‬ ‫لنگ های گرمابه ها را جمع کرده است‪.‬‬ ‫گرمابه داران مدعی هس��تند که س��نگ پا و‬ ‫کیس��ه و لیف را می ش��ود به مشتری تحمیل‬ ‫کرد و از انها خواس��ت تا خودشان این وسایل‬ ‫را همراه اورده یا در فروش��گاه گرمابه ها انها را‬ ‫خریداری و مصرف کنند اما لنگ دیگر این طور‬ ‫نیست و همه افراد راضی نمی شوند لنگ حمام‬ ‫را همیش��ه همراه داش��ته و هر وقت خواستند‬ ‫مصرف نفت به جای چوب‪ ،‬راهکار نجات جنگل‬ ‫حمام کنند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫گرماب��ه داران از اداره بهداش��ت درخواس��ت‬ ‫کردند تا دس��تور دهند کارخانه های لنگ بافی‪،‬‬ ‫لنگ ه��ای ارزان قیم��ت بافت��ه و در اختی��ار‬ ‫گرمابه ها قرار دهند و همچنین لیف و کیس��ه‬ ‫حم��ام ارزان قیم��ت را ک��ه فقط ی��ک مرتبه‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬ببافند‪ .‬صاحبان‬ ‫گرمابه ها همچنین درخواست دارند که پس از‬ ‫اجرای ای��ن برنامه در اختیار ق��رار دادن لنگ‬ ‫و کیس��ه و لیف ارزان‪ ،‬انگاه اداره بهداشت ان‬ ‫هم پس از اجرای یک برنامه وس��یع اموزش��ی‬ ‫و تبلیغاتی به سهولت می تواند برنامه بهداشتی‬ ‫خود را پیاده کند‪.‬‬ ‫کنفران��س جنگل ب��ا حضور رئیس��ان جنگلبانی‬ ‫کش��ور و وزی��ر کش��اورزی در تابس��تان س��ال‬ ‫‪۱۳۴۱‬تش��کیل ش��د‪ .‬در این کنفرانس گفته ش��د‬ ‫جنگل و مراتع در شمار ثروت های ملی مانند نفت‪،‬‬ ‫میراث ملی اس��ت‪ .‬دولت بای��د ترتیبی بدهد که از‬ ‫ای��ن منابع گرانبها برای رفاه و بهبود زندگی جمعی‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬بهره برداری از جنگل باید براساس‬ ‫روش های درس��ت علمی باش��د و روش های کهنه‬ ‫بهره برداری باید کنار گذاشته شود‪ .‬همچنین اعالم‬ ‫ش��د دولت برای تشویق جنگلکاری باید شاغالن به‬ ‫ایج��اد جن��گل را از مالیات ام�لاک مزروعی معاف‬ ‫کند‪ .‬همچنین کس��انی را ک��ه در تخریب جنگل ها‬ ‫اق��دام می کنند به س��رعت به مجازات برس��اند‪ .‬در‬ ‫این کنفرانس اعالم ش��د از انجایی که ریش��ه کنی‬ ‫و قطع و مص��رف بوته ه��ا و درختچه های جنگلی‪،‬‬ ‫کوهس��تانی‪ ،‬بیابانی برای تامین س��وخت‪ ،‬موجب‬ ‫توس��عه کوی��ر و حرکت ریگ می ش��ود و این عمل‬ ‫ب��ه مزارع و ابادی ها و س�لامت افراد کش��ور لطمه‬ ‫وارد می کن��د و نظر ب��ه خرابی های اس��فباری که‬ ‫در نتیج��ه قطع بی رویه جنگل ه��ا به منظور تدارک‬ ‫مواد س��وختی در گذش��ته ب��روز کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این کنفرانس عنوان ش��د هم��ه هموطنان و عموم‬ ‫موسسه های دولتی و خصوصی باید بیش از بیش از‬ ‫مصرف نفت و زغال سنگ استقبال کنند و همکاری‬ ‫شرکت ملی نفت در تامین نفت مورد نیاز مردم در‬ ‫پیشرفت این منظور عامل موثری است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫فروالیاژها‪ ،‬صنعتی که‬ ‫ناشناخته مانده است‬ ‫احداث نورد گرم شماره ‪ ۲‬فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬یک ضرورت تردیدناپذیر‬ ‫برای منافع ملی است‬ ‫‹ ‹راهکار قانونی‬ ‫علیرض��ا ش��هیدی‪ ،‬رئی��س س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدن��ی ب��ا اع�لام امادگی برای مش��ارکت‬ ‫ب��ا بخش خصوصی گف��ت‪ :‬ما اماده هس��تیم تا با بخش‬ ‫خصوصی همکاری کرده و در حوزه اکتش��اف ورود پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برای تحقق ان به دنبال راهکار قانونی هستیم که چطور‬ ‫می توانیم با سرمایه بخش خصوصی کار اکتشاف را انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره‬ ‫به مزایده های اتی این س��ازمان گفت‪ :‬به زودی مزایده ای‬ ‫داری��م که در دی ماه برگزار می ش��ود و ‪ ۵‬محدوده را در‬ ‫برمی گیرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از محدوده ها‪ ،‬پهنه ها و پروانه های اکتشافی‬ ‫و گواهی کش��ف هایمان را در برنامه قرار اس��ت به بخش‬ ‫خصوصی ارائه دهیم‪ .‬همچنین به زودی قرار است کاری‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور‬ ‫از مجموعه ه��ای نادری در کش��ور اس��ت که ب��ه دنبال‬ ‫مطالع��ات علمی و تخصص��ی در حوزه زمی��ن و معدن‬ ‫بوده و در همین راس��تا هم داده های زیادی را در پایگاه‬ ‫اطالع رسانی داده های زمین ارائه می دهد‪.‬‬ ‫ازانجایی ک��ه ای��ن س��ازمان ب��رای ادام��ه فعالی��ت‬ ‫خ��ود ب��ه مناب��ع مال��ی نی��از دارد و بودج��ه چندانی‬ ‫ه��م ب��رای ان در نظر گرفت��ه نمی ش��ود‪ ،‬در نظر دارد‬ ‫تع��دادی از محدوده ه��ای دارای پروانه ه��ای اکتش��اف‬ ‫و گواه��ی اکتش��اف خ��ود را از طریق مزای��ده عمومی‬ ‫واگ��ذار کن��د‪ .‬در ش��رایط حاض��ر محدوده ه��ای دو‬ ‫اس��تان کردس��تان و ی��زد موردتوج��ه قرارگرفت��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این مزای��ده از طریق س��امانه تدارکات‬ ‫الکترونیک��ی دولت با ش��رایط مندرج در اس��ناد مزایده‬ ‫به بخش خصوصی ش��امل اش��خاص حقیق��ی و حقوقی‬ ‫واج��د صالحیت برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫درباره اهمیت‬ ‫این واگذاری و اینکه س��ازمان زمین شناسی چه تعاملی‬ ‫می تواند با بخش خصوصی داش��ته باش��د با کارشناسان‬ ‫این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش حاکمیتی‬ ‫علیرض��ا ش��هیدی‪ :‬ب��ا اطلس هایی که ب��ه بخش خصوص��ی ارائه‬ ‫می دهی��م‪ ،‬زم��ان و هزینه های اکتش��اف کاهش پی��دا می کند و از‬ ‫طرفی اش��تیاق به س��رمایه گذاری را در بخ��ش خصوصی افزایش‬ ‫می دهیم‬ ‫را با شس��تا اغاز کنیم و خوشبختانه انها هم ابراز تمایل‬ ‫کرده ان��د ت��ا منابع��ی را در اختیار ما ق��رار بدهند و کار‬ ‫اکتشافی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫شهیدی بابیان اینکه امسال شصتمین سالگرد تاسیس‬ ‫سازمان زمین شناسی را پش��ت سر گذاشتیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫امسال ‪ ۶۰‬ازادس��ازی و واگذاری داریم که ‪ ۴۸‬مورد ان‬ ‫ازادسازی محدوده هایی است که در اختیار ما قرار دارد‪.‬‬ ‫به زودی واگذاری ها را با اس��تان لرس��تان اغاز و تا اواخر‬ ‫ماه تعدادی از انها را اعالم می کنیم‪ .‬همچنین قرار است‬ ‫‪ ۱۲‬گواهی کشف را هم از طریق مزایده واگذار کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‬ ‫با اش��اره ب��ه توانمندی های س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اطلس های��ی که اخیرا از س��وی این س��ازمان منتش��ر‬ ‫ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ر اس��اس اطلس های��ی ک��ه ب��ه بخش‬ ‫خصوص��ی ارائه می دهیم زم��ان اکتش��اف کاهش پیدا‬ ‫می کند و از طرفی اش��تیاق به س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫خصوص��ی افزای��ش می یاب��د‪ .‬به این ترتی��ب هزینه های‬ ‫بخ��ش خصوص��ی مختل��ف به ش��دت کاه��ش پی��دا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬البته اطلس هایی که سازمان زمین شناسی‬ ‫تهیه کرده حرف اول و اخر را نمی زند و مطمئنا نقایصی‬ ‫هم دارد اما امیدواریم بخش خصوصی ورود کرده و از ان‬ ‫بهره ببرد‪ .‬او با اش��اره به استقبال سازمان زمین شناسی‬ ‫از داده های جدید از س��وی مجموعه ه��ای دیگر‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تمایل داریم اطالعات رس��یده به س��ازمان از طرف‬ ‫مجموعه ه��ای دیگر را با رعایت حق معنوی تولید کننده‬ ‫در پایگاه ملی داده های علوم زمین قرار دهیم و بین تمام‬ ‫عالقه مندان به اشتراک بگذاریم‪ .‬این مهم باعث می شود‬ ‫که بانک اطالعاتی مناسبی شکل بگیرد که باعث شود از‬ ‫دوباره کاری و موازی کاری جلوگیری شود‪.‬‬ ‫رضا جدیدی‪ ،‬مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان‬ ‫زمین شناس��ی نیز درباره اهمیت نقش بخش خصوصی و‬ ‫لزوم همکاری ان با س��ازمان زمین شناس��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫امادگ��ی داریم با مش��ارکت بخش خصوص��ی در حوزه‬ ‫اکتشاف ورود پیدا کنیم‪ .‬در این روند به دنبال راهکاری‬ ‫هس��تیم تا ببینیم چطور با سرمایه بخش خصوصی کار‬ ‫اکتشاف را انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی و بودج��ه س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت نقش س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی در کشور و مقایسه ان با کشورهای دیگر‬ ‫گفت‪ :‬نگاه بیش��تر کشورهای توس��عه یافته به حاکمیت‬ ‫واقعی س��ازمان زمین شناس��ی اس��ت‪ .‬ما در کش��ور ‪۶۰‬‬ ‫س��ال قدمت و ‪ ۱۰۰۰‬نیروی متخصص داریم با این حال‬ ‫اشکال اینجا است که ما ادم ها را در یک ظرف و پول را‬ ‫در ظرف دیگر گذاشته ایم‪.‬‬ ‫جدیدی تاکید کرد‪ :‬باید اصالح ساختار اتفاق بیفتد چراکه‬ ‫در کش��ور به نوعی از نیروی های متخصص سازمان بهره‬ ‫می برند‪ .‬این مهم نش��ان می دهد بهتر اس��ت نهادهای‬ ‫تصمیم گیر و قانون گذار دست به اصالح ساختار زده و از‬ ‫ظرفیت حاکمیتی سازمان زمین شناسی استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان زمین شناسی‬ ‫با اش��اره ب��ه نق��ش س��ازمان زمین شناس��ی در تولید‬ ‫اطالعات پایه اظهار کرد‪ :‬ازانجاکه ‪ ۵۰‬درصد فعالیت های‬ ‫س��ازمان زمین شناسی در تولید اطالعات پایه است و این‬ ‫س��ازمان در حوزه اکتشاف و معدن خاستگاه نقشه راه را‬ ‫دارد بنابراین اخرین حرف ما این اس��ت که حاکمیت از‬ ‫ظرفیت این سازمان استفاده و سعی کند که ان را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫جدی��دی با اش��اره ب��ه راه ه��ای تامین مناب��ع مالی‬ ‫گف��ت‪ :‬تامین مالی س��ازمان از طری��ق بخش خصوصی‬ ‫یا با بودجه های دولتی اس��ت‪ .‬ازانجاک��ه حضور پررنگ‬ ‫دول��ت در سیاس��ت ها م��ورد توج��ه نیس��ت می توانیم‬ ‫ب��ا بخش خصوص��ی کارکنی��م‪ .‬در ای��ن باره س��ازمان‬ ‫برون س��پاری هایی هم انجام داده است تا به هدف خود‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫واکاوی نقشه‬ ‫راه معدن‬ ‫یادداشت‬ ‫همکاری برد‪ -‬برد سازمان زمین شناسی و بخش خصوصی‬ ‫‪5‬‬ ‫کوروش شعبانی‬ ‫رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا شهیدی‬ ‫رضا جدیدی‬ ‫س��ال ها روی نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی و‬ ‫استراتژی بخش معدن ایران کار شده است‪ .‬در ادامه‬ ‫این روند‪ ،‬مدیران ارشد در سازمان های مرتبط تالش‬ ‫کردند تا برنامه ای ‪ ۴‬ساله از ‪ ۱۳۹۷‬تا ‪ ۱۴۰۰‬را برای‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی کش��ور تدوین کنند‪.‬‬ ‫م��ا به عن��وان فعاالن حوزه مع��دن تاکید داریم این‬ ‫برنامه باید پایش ش��ود و برای دوستان فعال معدنی‬ ‫توضیحاتی داده شود‪ .‬به این ترتیب جلساتی برگزار‬ ‫شد که نخستین ان با بررسی ‪ ۸‬بند مرتبط با سازمان‬ ‫زمین شناسی در قالب اهداف‪ ،‬عملکرد‪ ،‬اقدامات قابل‬ ‫اجرا و شرح خدمات بود‪ .‬اهمیت پایش سازمان های‬ ‫مختلف این اس��ت که از مدیران مختلف می شنویم‬ ‫چ��ه برنامه هایی را در این ‪ ۴‬س��ال در دس��تور کار‬ ‫دارند و برای رس��یدن ب��ه اهداف کمی چه اقداماتی‬ ‫را انج��ام داده ان��د‪ .‬در این روند چال��ش ها‪ ،‬نیازها و‬ ‫الزامات برای رس��یدن به اهداف بررس��ی می ش��ود‪.‬‬ ‫این نقش��ه راه ازانجایی قابل توجه و مالحظه اس��ت‬ ‫که در ان تفکیک وظایف س��ازمان های مس��ئول به‬ ‫خوبی انجام می شود‪ .‬همچنین با مطرح شدن شرح‬ ‫وظایف مسئوالن بخش معدن از موازی کاری به هر‬ ‫ش��کل جلوگیری می شود‪ .‬درواقع ما باید این مهم را‬ ‫در دس��تور کار مدیران داش��ته باشیم تا هر کس بر‬ ‫س��ر کار خود باش��د‪ .‬همچنین گزارش دهی توسط‬ ‫حاکمی��ت در بخش معدن در خصوص نقش��ه راه و‬ ‫پیشرفت ان است‪ .‬اگر این امکان وجود داشته باشد‬ ‫که به صورت س��الیانه در خصوص میزان پیش��رفت‬ ‫نقش��ه راه هر کدام از بخش های مس��ئول گزارشی‬ ‫برای فعاالن بخش معدن بدهند این مهم به شفافیت‬ ‫بین سازمانی هم کمک می کند‪ .‬خوشبختانه کمیته‬ ‫اکتش��اف خانه معدن این مهم را اغاز نموده اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواریم در جلسات کمیته اکتشاف مسئوالن اجرا‬ ‫در کنار بخش خصوصی حضور داشته باشند و ما هم‬ ‫به عنوان فعاالن بخش معدن در کنار انها باشیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فروالیاژها‪ ،‬صنعتی که ناشناخته مانده است‬ ‫فروالیاژ‬ ‫یک صنعت‬ ‫پولساز‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫‹ ‹نیازمند سرمایه گذار‬ ‫سیدحس��ن س��جادیان‬ ‫مدی��ر مرکز فراوری مواد‬ ‫فلزی اذرخش (وابسته به‬ ‫جهاد دانش��گاهی تهران)‬ ‫در حاشیه نمایشگاه متافو‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫مرک��ز ما الی��اژ و فروالی��اژ تولید می کنی��م‪ .‬الیاژ‬ ‫ترکیب��ی از فل��زات مختلف اس��ت‪ .‬فروالیاژ موادی‬ ‫هستند که به شمش اضافه می شود‪.‬‬ ‫س��جادیان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬این مرکز با‬ ‫اتکا به دانش دانش��گاهی کار می کند و دانش خود‬ ‫را به صورت عملیاتی به کار می گیرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که با توجه به نیاز‬ ‫فوالدسازان به فروالیاژها‪ ،‬تا چه اندازه در این زمینه‬ ‫در کش��ور سرمایه گذاری شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه فروالیاژ برخی تولیدکننده ها در کش��ور کار‬ ‫می کنن��د‪ .‬در واحد ما نیز برخ��ی فروالیاژها تولید‬ ‫می ش��وند‪ ،‬اما موضوع این اس��ت که مصرف باالیی‬ ‫ب��رای فروالیاژها در کش��ور وجود ندارد که بخواهد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تولی��د فروالیاژه��ا به تولید فوالد وابس��ته‬ ‫است و هر اندازه تولید فوالد در کشور بیشتر‬ ‫شود‪ ،‬نیاز به فروالیاژها نیز بیشتر خواهد شد‪،‬‬ ‫چراکه فروالیاژها یکی از مواد اولیه و اساسی‬ ‫در صنعت فوالد و در تولید اهن‪ ،‬ریخته گری‬ ‫و الکترودسازی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن از انجا ک��ه فروالیاژها در تولید‬ ‫قطع��ات ریخته گ��ری ف��والدی و چدن��ی‬ ‫نق��ش منحصر به ف��ردی دارند و ب��ا توجه به‬ ‫توس��عه ظرفی��ت ف��والد و چدن در کش��ور‪،‬‬ ‫مص��رف فروالیاژه��ا نی��ز افزای��ش خواه��د‬ ‫یاف��ت‪ ،‬بنابرای��ن می طلب��د که ای��ن صنعت‬ ‫ب��ه س��مت س��رمایه گذاری بیش��تری برود‪.‬‬ ‫یک��ی از پرمصرف ترین فروالیاژه��ا در ایران‬ ‫فروس��یلیس ها و فرومنگنزها هس��تند که در‬ ‫صنع��ت ف��والد و ریخته گری کارب��رد فراوان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫م��وادی مانن��د س��یلیس‪ ،‬منگن��ز‪ ،‬کروم‪،‬‬ ‫مولیبدن و‪ ...‬مواد گران قیمتی به شمار می روند‬ ‫که به نقط��ه ذوب باالیی نیاز دارند‪ ،‬از همین‬ ‫رو اگر قرار باش��د که به تنهایی مورد استفاده‬ ‫قرار گیرند چن��دان صرفه اقتصادی نخواهند‬ ‫داشت؛ به همین دلیل ترکیبی از این مواد را‬ ‫با اهن الیاژس��ازی کرده تا نقطه ذوب باالیی‬ ‫پیدا کرده تا قابل استفاده باشند‪.‬‬ ‫تولید فروالیاژها در بازار ایران که بیش��تر‬ ‫در صنعت فوالدس��ازی و قطعه س��ازی مورد‬ ‫اس��تفاده اس��ت در کش��ور می تواند همراه با‬ ‫ارزش اف��زوده باالی��ی هم��راه باش��د‪ .‬صنایع‬ ‫فروالیاژ در کش��ور حدود دو دهه اس��ت که‬ ‫اغاز ش��ده و به نسبت با رش��د خوبی همراه‬ ‫ب��وده اس��ت‪ ،‬اما می ت��وان ادعا ک��رد که این‬ ‫صنعت همچنان ناش��ناخته باق��ی مانده و به‬ ‫سرمایه گذاری بیشتری نیازمند است‪.‬‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬در س��ال های گذشته و با وجود‬ ‫تحریم ه��ا یکی از مش��کالت تولیدکنندگان فوالد‪،‬‬ ‫تامی��ن فروالیاژها بوده اس��ت که بیش��تر از طریق‬ ‫واردات اق��دام به تامین ان می کردن��د‪ .‬فروالیاژها‬ ‫موادی مانن��د منگنز‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬س��یلیس‪ ،‬کروم‬ ‫و‪ ...‬هس��تند‪ .‬ک��ه در ترکیب با اهن ش��رایط ذوب‬ ‫اسان تری را ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫بخشی از فروالیاژها در ایران تولید می شود که در‬ ‫این بین تولید فروسیلیس نسبت به سایر فروالیاژها‬ ‫بیشتر است‪ .‬فرومنگنز و فروکروم نیز تا حدودی در‬ ‫داخل تامین و بقیه نیاز داخل از طریق کشورهایی‬ ‫همچون هند‪ ،‬چی��ن‪ ،‬کره جنوبی و افریقای جنوبی‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان با توجه به مزیت های کشور‬ ‫در صنع��ت فوالد‪ ،‬صنعت فروالیاژ به عنوان صنعتی‬ ‫وابسته به ان‪ ،‬نیازمند توجه و سرمایه گذاری بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیدحسن سجادیان‪ :‬تولید برخی از فروالیاژها نیاز به تجهیزات‬ ‫خاص��ی دارد ک��ه در این بخش ها نیاز به س��رمایه گذاری داریم و‬ ‫باید به دنبال سرمایه گذار باشیم‬ ‫در این صنعت سرمایه گذاری کالن انجام گیرد‪.‬‬ ‫مدی��ر مرک��ز فراوری م��واد فل��زی اذرخش در‬ ‫ادام��ه تصریح کرد‪ :‬تولید برخ��ی از فروالیاژها نیاز‬ ‫ب��ه تجهیزات خاصی دارد ک��ه در این بخش ها نیاز‬ ‫به سرمایه گذاری داریم و باید به دنبال سرمایه گذار‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫س��جادیان اضاف��ه ک��رد‪ :‬البت��ه ایج��اد برخ��ی‬ ‫کارخانه ه��ای فروالی��اژ نی��از به فن��اوری خاصی‬ ‫دارد ک��ه هن��وز این صنعت به امادگ��ی الزم برای‬ ‫ایجاد این فناوری نرس��یده اس��ت؛ البته به صورت‬ ‫م��وردی و نمونه س��ازی امکان تولید ان در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد ک��ه از تجهی��زات صنای��ع دیگر برای‬ ‫تولید فروالیاژ اس��تفاده ک��رد‪ .‬دانش فنی برخی از‬ ‫فروالیاژها در کش��ور موجود اس��ت ی��ا این دانش‬ ‫فنی را می توان کس��ب کرد‪ ،‬ام��ا فناوری تولید ان‬ ‫موج��ود نیس��ت‪ ،‬بنابرای��ن در این زمین��ه نیازمند‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد مطرح کرد‪:‬‬ ‫احداث نورد گرم شماره ‪ ۲‬فوالد مبارکه‪ ،‬یک ضرورت تردیدناپذیر برای منافع ملی است‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫ف��والد ای��ران‪ ،‬اح��داث ن��ورد گرم‬ ‫شماره‪ ۲‬فوالد مبارکه را یک ضرورت‬ ‫برای صنع��ت فوالد کش��ور و منافع‬ ‫مل��ی عنوان کرد و خواس��تار اجرای‬ ‫سریع تر ان شد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬بهرام سبحانی‬ ‫با اشاره به امار تولید و ظرفیت های نصب شده‬ ‫فوالد کشور‪ ،‬از ضریب بهره برداری‪70‬درصدی‬ ‫فوالد کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬میانگین ضریب‬ ‫بهره برداری از ظرفیت های نصب شده در فوالد‬ ‫دنیا نیز در همین حدود اس��ت اما متاسفانه در‬ ‫ایران توازن مناس��بی بین تولید فوالد و بخش‬ ‫نورد وجود ندارد‪ ،‬به طوری که بیش از ‪2‬میلیون‬ ‫تن اس��لب مازاد ب��ر ظرفیت نورد در‬ ‫کش��ور وجود دارد ک��ه عمدتا مربوط‬ ‫به فوالد مبارکه اس��ت‪ ،‬بنابراین از هر‬ ‫منظر که بنگریم‪ ،‬اح��داث نورد گرم‬ ‫ش��ماره ‪ 2‬فوالد مبارکه یک باید است‬ ‫و تاخی��ر در اجرای ان جایز نیس��ت‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬عالوه ب��ر ‪2‬میلیون‬ ‫تن اس��لب مازاد ف��والد مبارکه‪ ،‬ب��ا راه اندازی‬ ‫قریب الوق��وع فوالدس��ازی سپیددش��ت ی��ک‬ ‫میلی��ون تن هم به ای��ن ظرفیت اضافه خواهد‬ ‫ش��د که با احداث ن��ورد گرم ش��ماره‪ ۲‬فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬کل ‪۳‬میلیون تن اس��لب مازاد کش��ور‬ ‫به ورق کالف گرم تبدیل می شود که عالوه بر‬ ‫ایجاد اشتغال و بهره گیری از سرمایه های ملی و‬ ‫تامین نیاز صنایع پایین دستی‪ ،‬محصوالت این‬ ‫واح��د با ارزش افزوده باالت��ری به بازار داخل و‬ ‫خارج عرضه و موجب افزایش منافع ملی کشور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با‬ ‫تاکید بر لزوم تس��ریع در اج��رای طرح نورد‪۲‬‬ ‫فوالد مبارکه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر این اساس‪،‬‬ ‫در اح��داث این واحد نباید ایج��اد تردید کرد‬ ‫البته ممکن است در روش اجرا و سهم ساخت‬ ‫داخل بین کارشناسان و مسئوالن اختالف نظر‬ ‫وجود داش��ته باشد که با بحث های کارشناسی‬ ‫قابل رفع اس��ت ولی در هر صورت این مباحث‬ ‫نباید اص��ل موضوع که ض��رورت احداث نورد‬ ‫شماره‪ ۲‬است را تحت الشعاع قرار دهد‪.‬‬ ‫ارتقای ظرفیت ذوب مس به ‪ ۴۰۰‬هزار تن تا پایان سال‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت‪:‬‬ ‫تا پایان امس��ال ظرفیت ذوب مس به ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن ارتقا پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پیام اوران معدن و فوالد‪ ،‬اردش��یر‬ ‫سعدمحمدی در گردهمایی پرسنل امور حراست‬ ‫و حفاظت فیزیکی مجتمع مس سرچشمه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مس ش��رایط خیلی خوبی دنبال می کند‪ ،‬تا‬ ‫پایان امس��ال ظرفیت ذوب مس ب��ه ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن ارتقا پیدا می کند که این ش��اخص عملکردی‬ ‫است؛ ‪ ۲۸۰‬هزارتن ظرفیت ذوب در سرچشمه و‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تن در خاتون اباد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬جای خوش��حالی دارد که اماده هس��تیم‬ ‫ده��ه مبارک فجر ‪ ۴‬ه��زار و‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه گذاری در خاتون اب��اد افتتاح کنیم که‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون یورو برای ذوب افزایش ظرفیت به‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزارتن‪ ۱۱۰ ،‬میلیون یورو در بخش اسید‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون یورو در بخش اکسیژن و ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫یورو در بخش انبار کنس��انتره؛ این افتخارات در‬ ‫شرایطی رقم می خورد که علی رغم اینکه شرایط‬ ‫تحری��م ظالمانه را داریم بیش از دو برابر صادرات‬ ‫نسبت به سال گذشته و تا پایان سال به بیش از‬ ‫سه برابر صادرات ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به ارزش س��هام مجتمع م��س پرداخت و‬ ‫افزود‪ :‬میزان ارزش س��هام ما در بازار بورس شب‬ ‫عید ‪ ۳۸۵‬تومان و روز گذش��ته رقم ‪ ۶۰۷‬تومان‬ ‫را لمس کرد که نش��ان دهنده ن��گاه بازار بورس‬ ‫به شرکت مس براساس عملکرد است‪ .‬همچنین‬ ‫ارزش بازار در ش��ب عید ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و دیروز به ‪ ۴۷‬هزار میلیار تومان ارتقا پیدا کرد‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ب��ا بی��ان اینک��ه امیداوریم در‬ ‫برنامه های توسعه ای گردش مالی مجتمع مس را‬ ‫ارتقای جدی دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در دره الو سال‬ ‫‪ ۹۹‬کارخانه کنس��انتره به پایان و به بهره برداری‬ ‫می رسد و نیمه اول ‪ ۱۴۰۰‬کارخانه کنسانتره دره‬ ‫زار افتتاح خواهد ش��د ک��ه هرکدام گردش مالی‬ ‫مناسب و اشتغال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بخش اکتشاف در سرچشمه‬ ‫اکتشافات جدیدی صورت می گیرد‪ ،‬ذخایر خوبی‬ ‫داریم که به طور جدی ارتقا پیدا کرده است‪.‬‬ ‫سعدمحمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این ماه میزان‬ ‫فروش از تولید ب��ه میزان حدود ‪۷‬هزار تن باالتر‬ ‫رفته و س��ال اینده ش��رایط تولید ما به س��متی‬ ‫می رود که برای نخس��تین بار در تاریخ عمر مس‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬هزار تن عبور کنیم و س��رفصل جدیدی‬ ‫در شرکت مس باز کنیم‪.‬‬ ‫وی اب��راز کرد‪ :‬ام��روز به فرم��ان رهبر معظم‬ ‫انق�لاب بحث‪ ،‬اقتصاد مقاومتی اس��ت و همه ما‬ ‫موظفیم در راس��تای ایجاد فضای مناسب تولید‬ ‫به طور جدی قدم برداریم‪ .‬این گردش به اقتصاد‬ ‫ملی کش��ور کمک می کند و همچنین کمک به‬ ‫اقتصاد اس��تان و مس اس��ت و نخس��تین بحث‬ ‫رعایت ارامش و نظم اس��ت ت��ا موفقیت باالیی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود گفت‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫ص��ورت گرفت��ه ازمونی با هماهنگی مس��ئوالن‬ ‫حراس��ت اس��تان قبل از س��ال برگزار و تعدادی‬ ‫ج��ذب خواهیم ک��رد‪ .‬پذیرفته ش��دگان اول در‬ ‫ش��رکت های اقماری جایگزین می شوند و رعایت‬ ‫عدال��ت برقرار خواهد ش��د که دغدغ��ه ای برای‬ ‫پرس��نل قدیمی ایجاد نشود‪ .‬یک ازمون هم بعد‬ ‫از س��ال جدید برگزار می کنیم تا بار نیاز منطقه‬ ‫برای اش��تغال را کم کنیم که با س��رمایه گذاری‬ ‫جدید ش��رایط بیش��تری ب��رای اش��تغال ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬حراس��ت مامن امن همه‬ ‫مجموعه هایی است که در سیستم کار می کنند‪.‬‬ ‫جبهه گیری و تقس��یم بندی نکنیم و باید ارامش‬ ‫برای حضور و ارائه صحبت های همه در حراست‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬در حراس��ت تمام اطالعات‬ ‫موردنیاز برای تصمیم سازی جمع اوری می شود‬ ‫و با نظرات مجموعه اش��نا و حرف های منطقی و‬ ‫درست برای عملیات استفاده کنیم‪ .‬سعدمحمدی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سیستم حراست باید دارای اطالعات‬ ‫فنی باشد یعنی به گونه ای که بتوانیم تحلیل های‬ ‫فنی درس��ت برای انتخاب افراد شایسته به نحو‬ ‫احس��ن انجام دهی��م‪ .‬گاهی مدی��ر دغدغه های‬ ‫زیادی دارد که در شناس��ایی افراد مش��کل دارد‬ ‫این وظیفه حراس��ت و منابع انس��انی اس��ت که‬ ‫با ه��م همکاری کنند اف��راد متعهد و متخصص‬ ‫شناس��ایی و در رده های مختلف ب��ه کار گرفته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬زمان بسیار حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫داش��تن اطالعات فنی و با شاخصه های مشخص‬ ‫ج��زو وظایف حراس��ت اس��ت ک��ه بای��د بتواند‬ ‫تحلیل ه��ای صحیح را از لح��اظ تخصصی انجام‬ ‫دهد‪ .‬س��عدمحمدی اظهار کرد‪ :‬بحث اموزش و‬ ‫استمرار در یادگیری اهمیت دارد باید مسلط به‬ ‫دانش روز باشید و سیستم ها را بشناسید و نقاط‬ ‫ضعف شناسایی و برای ان برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذار هستیم تا بتوانیم این فناوری را ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬موض��وع دیگر‬ ‫واردات فروالیاژهاس��ت‪ ،‬زمانی که فروالیاژ خارجی‬ ‫وارد بازار می شود‪ ،‬از انجا که نمونه داخلی به صورت‬ ‫نمونه اس��ت و به تولید انبوه نرس��یده‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫بیش��تر تمای��ل ب��ه ن��وع خارج��ی ان دارد‪ .‬البته‬ ‫سیاس��تی که کشور در پیش گرفته است که زمانی‬ ‫تولیدکننده داخلی توان تولید داش��ته باشد‪ ،‬نباید‬ ‫واردات داشته باشیم تا حدی به این رفع این مشکل‬ ‫کمک می کند‪ ،‬اما در کل باید فرصت بیشتری باید‬ ‫به تولیدکننده داخلی داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجازه واردات ندهیم‬ ‫امی��د برزگران کارش��ناس فروش یک ش��رکت‬ ‫تولید فروالیاژ در حاش��یه نمایش��گاه متافو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ما با‬ ‫س��رمایه گذاری های خارج��ی و توس��ط هندی ها‬ ‫در منطق��ه ماک��و ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬ش��رکت ما‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده الیاژی از منگنز و س��یلیس‬ ‫به نام «فروسیلیکو منگنز» است که جزو فروالیاژها‬ ‫به شمار می رود که در صنعت فوالد کاربرد بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬ظرفیت تولید این کارخانه در فاز نخس��ت ان‬ ‫تولی��د ح��دود ‪ ۳۵۰۰‬تن در ماه اس��ت اما ظرفیت‬ ‫اس��می ان به سالی‪ ۶۰‬هزار تن نیز خواهد رسید‪ .‬با‬ ‫وجود این کارخانه برای ‪ ۲۲۰‬نفر به صورت مستقیم‬ ‫اشتغالزایی شده است‪.‬‬ ‫برزگران خاطرنشان کرد‪ :‬فوالدسازان در گذشته‬ ‫بیشتر فروالیاژهای مورد نیاز خود را وارد می کردند‬ ‫اما چند سالی است که برخی شرکت های ایرانی اقدام‬ ‫به تولید کرده اند و واردات در این زمینه نیز کمتر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬برای تولید شمش فوالد‬ ‫و در نهایت تبدیل شمش فوالد به میلگرد و تیراهن‬ ‫و‪ ...‬نیاز به اضافه کردن برخی مواد معدنی داریم که‬ ‫به انها فروالیاژ گفته می شود‪.‬‬ ‫برزگران با اش��اره به این‬ ‫موض��وع ک��ه س��اخت‬ ‫واحده��ای فروالی��اژ در‬ ‫ای��ران بیش��تر توس��ط‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫چینی ه��ا و هندی ه��ا در‬ ‫ای��ران واحدهای��ی در زمین��ه فروالی��اژ اح��داث‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را ایرانی ها‬ ‫در ای��ن زمینه س��رمایه گذاری نکرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ن��وع کارخانه ه��ا نیاز به تجهی��زات خاصی دارند و‬ ‫از س��وی دیگر س��رمایه هایی باالیی نیز می طلبند‪.‬‬ ‫ای��ن صنع��ت در کل ی��ک صنعت نوپ��ا در جهان‬ ‫به ش��مار می رود و هندی ها به خوبی قادر ش��ده اند‬ ‫ک��ه در ای��ن صنعت ب��ه تخص��ص برس��ند‪ .‬البته‬ ‫ای��ران نی��ز در این صنعت در حال خودکفا ش��دن‬ ‫است‪.‬‬ ‫برزگران در پاسخ به این پرسش که برای تهیه مواد‬ ‫اولیه با مشکلی روبه رو نیستید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مواد اولیه‬ ‫خود را به صورت داخلی و وارداتی تامین می کنیم‪.‬‬ ‫عی��ار مواد داخلی در س��طح پایین تری قرار دارد و‬ ‫مواد اولیه با عیار باالتر از کش��ورهای افریقایی وارد‬ ‫می شود‪ ،‬اما در کل مواد اولیه را بیشتر در داخل تهیه‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان ای��ن موضوع که واس��طه ها واردات‬ ‫باالی��ی در زمینه فروالیاژها انجام می دهند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این واردات به نفع تولیدکننده داخلی نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬با توج��ه به نرخ تمام ش��ده ب��اال فروالیاژ در‬ ‫داخ��ل‪ ،‬اگر با واردات بازار اش��باع ش��ود‪ ،‬تولیدات‬ ‫داخل��ی ق��درت رقابت پذی��ری خ��ود را از دس��ت‬ ‫خواهن��د داد‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه اولویت باید‬ ‫با تولید داخلی باش��د چراکه پشت یک تولیدکننده‬ ‫داخل��ی صدها کارگر و خانواده های انها وجود دارد‬ ‫ک��ه از ای��ن راه درامدزای��ی می کنن��د‪ .‬همان گونه‬ ‫ک��ه رهب��ر معظم انقالب ب��ر تولید داخل��ی تاکید‬ ‫کردن��د‪ ،‬بای��د تولید داخل��ی در اولویت ب��ازار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫برزگران در پاس��خ به این پرسش که ایا تحریم ها‬ ‫تاثیری در واردات مواد اولیه داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واردات مواد اولیه ما بیش��تر از چین و هند و برخی‬ ‫کشورهای افریقایی انجام می گیرد که این کشورها‬ ‫در زمینه تحریم مشکلی با ما ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم پایانی‬ ‫در افق چش��م انداز سال ‪ ۱۴۰۴‬تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالد هدف گذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬از ای��ن رو با‬ ‫توجه به چنین چش��م اندازی می طلبد که در زمینه‬ ‫تولید فروالیاژها نیز به همان س��رمایه گذاری انجام‬ ‫گی��رد‪ .‬تولید فروالیاژ از یک س��و می تواند همراه با‬ ‫ارزش افزوده باالیی باش��د و از س��وی دیگر س��بب‬ ‫بی نیازی فوالدس��ازان به اندک وارداتی می شود که‬ ‫در ای��ن صنعت انجام می گیرد‪ .‬البته در س��ال های‬ ‫اخی��ر تولیدکنن��دگان و س��رمایه گذاران تمایل به‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن بخ��ش پی��دا کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫همچن��ان ج��ا دارد‪ ،‬به این ح��وزه توجهی بیش از‬ ‫پیش ش��ود تا صنعت فوالدس��ازی در کش��ور را به‬ ‫سمت خودکفایی صددرصدی سوق دهد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ضرورت تامین مالی‬ ‫برای تکمیل‬ ‫ظرفیت خالی واحدها‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫نمایش صنعتی‬ ‫به برکت ‪ ۸۰‬سال‬ ‫تجربه بومی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫دولت باید ارز ‪ 4200‬تومانی را از اقتصاد حذف کند‬ ‫کنترل قیمت ها میسر نشد‬ ‫زه�را طهران�ی‪ :‬دولت در حالی ابتدای س��ال گذش��ته‬ ‫دالر ‪4200‬تومان��ی را علم کرد که هدف از ان را ثبات نرخ‬ ‫کاالهای اساس��ی و پرمصرف خانوارها اعالم شد‪ .‬در بودجه‬ ‫س��ال ‪ 98‬مبلغ ‪ 14‬میلی��ارد دالر از منابع ارزی کش��ور به‬ ‫واردات کااله��ای اساس��ی با هدف ثبات قیمت ه��ا در بازار‬ ‫اختص��اص یافت که در برخی از موارد هدف ثبات و کنترل‬ ‫ت کاالها با ارز ‪ 4200‬تومان نیز محقق نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫قیم�� ‬ ‫نمونه بارز این موضوع‪ ،‬قیمت گوش��ت بود که پس از گرانی‬ ‫ش��دید این کاال در بازار در اواخر سال گذشته بخشی از ارز‬ ‫دولتی را ب��ه واردات این محصول در همان زمان اختصاص‬ ‫دادن��د که نه تنها قیم��ت این کاال در ب��ازار کاهش نیافت‬ ‫بلکه در نحوه توزیع گوش��ت به قیمت دولتی هم مشکالتی‬ ‫به وجود امد که حاکی از ان بود که هدف اصلی از پرداخت‬ ‫ارز دولت��ی به واردات گوش��ت قرمز محقق نش��ده و جامعه‬ ‫ه��دف هم انچنان که باید از توزیع گوش��ت وارداتی منتفع‬ ‫نش��دند ضمن اینکه بع��د از مدتی با تش��کیل پرونده های‬ ‫قضایی مشخص شد که عده ای در این بخش تخلفاتی انجام‬ ‫داده ان��د که همه این اتفاقات مهر تاییدی بر فس��اد حاصل‬ ‫از اختص��اص ارز دولتی ب��ه واردات بود‪ .‬ای��ن مثال‪ ،‬نمونه‬ ‫کوچکی از این داستان رانت و فساد ارز ‪ 4200‬تومانی است‬ ‫که بارها و بارها موارد مختلف ان در رس��انه ها منتشر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به اعتقاد کارشناسان اس��تمرار ارز ‪4200‬تومانی در‬ ‫س��ال اینده تبعات بس��یاری دارد ک��ه مهمترین ان بذل و‬ ‫بخشش منابع کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به تازگی محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودج��ه اعالم کرده بود س��ال اینده هم‬ ‫کاالهای اساس��ی را ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اگر گفته شود نرخ ارز افزایش خواهد یافت‪ ،‬چه کسی ثبات‬ ‫نرخ اقالم در دس��ت مردم را تضمین خواهد کرد‪ ،‬از این رو‪،‬‬ ‫به دلیل ش��رایط حس��اس‪ ،‬تصمیم گرفتیم نرخ ارز را تغییر‬ ‫ندهیم‪ .‬حال باید با این س��خنان‪ ،‬پرسید‪ :‬چرا مدتی که ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی برقرار بود‪ ،‬ش��اهد ثبات نرخ کاالها و افزایش‬ ‫نیافتن قیمت ها نبودیم؟!‬ ‫‹ ‹دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان�ی منج�ر ب�ه ثب�ات قیم�ت‬ ‫کاالهای اساسی نشد‬ ‫در همی��ن ب��اره به تازگی ی��ک کارش��ناس اقتصادی در‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو س��یما با بیان اینکه دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی نتوانس��ت قیمت ها را ثاب��ت نگه دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد تومان ما به التفاوت ارز را می توان‬ ‫ب��ه روش هایی مانند کوپن بین مردم توزیع کرد‪ .‬محمدرضا‬ ‫عبداللهی تصریح کرد‪ :‬قیمت برنج خارجی در س��ایت مرکز‬ ‫امار از ‪ ۹۵۰۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار تومان قیمت گذاری ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫براساس اعالم مرکز امار‪ ،‬قیمت مرغ حتی پس از اختصاص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی حدود ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬درصد افزایش قیمت‬ ‫داش��ته است‪ .‬این کارشناس اقتصادی ضمن اینکه از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان حمایت خواست الگوی‬ ‫قیمت گذاری خود را اعالم کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬س��ال گذشته‬ ‫کش��ور بابت تصمیم اش��تباه حدود ‪۸۰۰‬میلیون دالر برای‬ ‫واردات گوشت گوسفند و گوساله هزینه کرده است بنابراین‬ ‫پاسخگوی این رانتی که توزیع شده کیست؟‬ ‫‹ ‹استفاده افراد خاص‬ ‫رئیس کمیس��یون بازرگانی داخلی‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران ب��ا بیان اینکه‬ ‫هم��ه می دانی��م ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫خ��اص بود و فق��ط در اختیار افراد‬ ‫خاص��ی ق��رار گرفت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫هرچند ه��دف از تخصیص این ارز‬ ‫ثب��ات قیمت ه��ا و جلوگی��ری از‬ ‫افزای��ش قیمت ب��ود‪ ،‬اما متاس��فانه در بازار ش��اهد چنین‬ ‫موضوعی نبودیم‪ .‬در همین راس��تا خبرهای مختلفی درباره‬ ‫رانت و فساد در این زمینه منتشر شد که البته به طور کامل‬ ‫انها را معرفی نکردند‪.‬‬ ‫خس��رو فروغان گران س��ایه در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا‬ ‫بی��ان اینک��ه ارز ‪4200‬تومان��ی در بازار هی��چ تاثیر مثبتی‬ ‫نداش��ت و قیمت ه��ا را باثب��ات نگه نداش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دول��ت به بهان��ه حمایت از تولید و جلوگی��ری از خروج ارز‬ ‫سیاست هایی مانند ممنوعیت واردات برخی کاالها اخذ شد‬ ‫که هیچ کس��ی که الفبای اقتصاد را بدان��د چنین کارهایی‬ ‫نمی کن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬این سیاس��ت ممنوعیت واردات‬ ‫بدون درنظر گرفتن نیاز داخلی و تولید‪ ،‬باعث ش��ده اس��ت‬ ‫که بس��یاری از این کاالها به صورت قاچاق وارد کشور شود‬ ‫که با فراوانی این پدیده مواجه هس��تیم‪ .‬این قاچاق عالوه بر‬ ‫تخریب ریشه اقتصاد‪ ،‬س�لامتی مردم را هم تهدید می کند‬ ‫چرا که کاالهای تقلبی واردمی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رئیس کمیسیون صادرات‪ ،‬واردات و گمرک اتاق بازرگانی‬ ‫ش��یراز همچنین با اش��اره به اینکه ب��ه صادرکننده مجوز‬ ‫داده ان��د ک��ه در قبال ص��ادرات خود واردات انج��ام دهند‪:‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ی��ک صادرکننده تخص��ص واردات ندارد که‬ ‫بخواه��د وارد این کار ش��ود‪ .‬در این ش��رایط دولت به جای‬ ‫اینکه از دس��ت اندرکاران حوزه تجاری در تصمیم گیری های‬ ‫این بخش مش��ورت بخواه��د‪ ،‬از افرادی مش��اوره می گیرد‬ ‫ک��ه ب��ا مش��کالت تاج��ران و فع��االن اقتص��ادی اطالعی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫فروغان گران س��ایه تاکید کرد‪ :‬دولت اشتباه بزرگی کرده‬ ‫اس��ت اما هنوز هم معتقد اس��ت که تصمیم های درس��تی‬ ‫اخ��ذ کرده ان��د‪ .‬ضم��ن اینک��ه منابع کش��ور ب��ا تخصیص‬ ‫ارز‪4200‬تومانی از بین می رود و این در حالی است که برای‬ ‫جلوگی��ری از خروج ارز واردات برخی کاالها را ممنوع کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند نظارت و کنترل متمرکز هستیم‬ ‫وزیر بازرگانی دولت س��ازندگی در‬ ‫این باره می گوید‪ :‬ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫برای برخی کاالها اختصاص می یابد‬ ‫ام��ا در عمل مردم دارن��د با ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫برابر نرخ‪ ،‬کاالهای مورد نیاز خود را‬ ‫خری��داری می‪‎‬کنند‪ .‬انگار یک روند‬ ‫فرعی این مسائل را هدایت می کند؛‬ ‫اما واقعیت این است که بدون یک نظارت و کنترل متمرکز‬ ‫و بدون داشتن نهادی واحد در این زمینه این مسائل برطرف‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫یحی��ی ال اس��حاق در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ف��رض کنید کاالهای اساس��ی ب��ا ارز تخصیصی یعنی دالر‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومان��ی تامین می ش��ود اما با نرخ نیمایی یا بیش��تر‬ ‫بیشتر به فروش می رسد؛ یعنی اگر مابه التفاوت حدود ‪۵‬هزار‬ ‫تومانی را در هر دالر محاس��به کنیم ببینید چه رقم بزرگی‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬که فقط به جیب یک ع��د ه خاص می رود‪.‬‬ ‫حاال پرسش اینجاس��ت که چرا عده ای مانع ایجاد می کنند‬ ‫تا این نرخ حذف ش��ود؟ چون مناف��ع چند هزار میلیاردی‬ ‫برای انها دارد؛ از این رو به‪‎‬عنوان های گوناگون سنگ اندازی‬ ‫می کنند و نمی گذارند شفاف س��ازی شود و این فساد از بین‬ ‫برود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت باید کاری کند که ارز اختصاص داده‬ ‫‪ 4200‬تومانی‬ ‫خطای‬ ‫ش��ده برای تامین کاالهای اساس��ی ب��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫خرید‬ ‫اظه��ار‬ ‫دول��تمردم‬ ‫به دس��ت‬ ‫ق��درت بزرگ‬ ‫کرد‪ :‬خط��ای‬ ‫روزها دو‬ ‫برس��د‪،‬ای��ن‬ ‫دوازده��م‬ ‫این‬ ‫دولت‬ ‫نیست و‬ ‫معیش��ت‬ ‫پاس��خگوی‬ ‫مردم‬ ‫این دو‬ ‫مخرب‬ ‫انها ابعاد‬ ‫گمانم‬ ‫است که به‬ ‫مرتکب شده‬ ‫اس��ت؛‬ ‫هم داده‬ ‫اختصاص‬ ‫اساس��ی‬ ‫ارز را‬ ‫بیشتر است؛‬ ‫ های اخیر‬ ‫کاالهایناارامی‬ ‫ب��هتحریم و‬ ‫خطا از‬ ‫دهد‬ ‫تعییر‬ ‫اختص��اص ای��ن ارز را‬ ‫مس��یر‬ ‫ام��ا‬ ‫دیگری‬ ‫‪4200‬تومان��ی و‬ ‫سیاس��ت ارز‬ ‫بایدتداوم‬ ‫یک��ی‬ ‫ ها‪.‬ی��ا در قالب کاال ی��ا کوپن مدرن‬ ‫نق��دی‬ ‫و به‬ ‫ ط��ور قیمت‬ ‫سرکوب‬ ‫باشد‪.‬وقت��ی رئیس جمهور می گوید‪« :‬در بودجه س��ال‬ ‫‪ 99‬برای تامین کاالهای اساس��ی ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ ».‬یعنی اینکه دول��ت قصد دارد‬ ‫بی��ش از ‪ 10‬میلی��ارد دالر دیگر از منابع کش��ور را با قیمت‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان بذل و بخشش کند‪ .‬این در حالی است که اکثر‬ ‫تحلیلگ��ران و اقتصاددانان با دیدگاه ه��ای مختلف اقتصادی‬ ‫تاکید کرده اند که این سیاست کامال خطاست‪.‬‬ ‫به نظ��رم ارز ‪4200‬تومان��ی چند نتیجه ناگ��وار به دنبال‬ ‫داشته است‪:‬‬ ‫اول اینکه باعث شکل گیری طبقه جدیدی از واردکنندگان‬ ‫ش��ده که اکثرا ً فاقد رگ و ریش��ه در تجارت هس��تند‪ .‬البته‬ ‫ای��ن در ذات خ��ود ایرادی ن��دارد اما موضوع این اس��ت که‬ ‫واردکنندگان جدید‪ ،‬اغلب دارای روابط سیاسی هستند و به‬ ‫نوعی نورچشمی سیاستمداران به شمار می روند‪.‬‬ ‫دوم اینکه باعث توقف فعالیت تجار شناس��نامه دار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��وم اینکه تش��دیدکننده فس��اد در نظام اداری و فضای‬ ‫کسب وکار بوده است‪.‬‬ ‫و در نهایت اینکه به اس��م فقرا توزیع شده اما در عمل کام‬ ‫همان طبقه نوظهور را شیرین کرده است‪.‬‬ ‫تجار بزرگی را می شناس��م که ی��ک عمر مواد‬ ‫اولیه و کاالهای اس��تراتژیک وارد کشور کرده اند‬ ‫اما دیگر تمایلی به ادامه کار ندارند‪ .‬انها می گویند‬ ‫ب��دون ارز ‪4200‬تومان��ی قادر به رقاب��ت در بازار‬ ‫نیس��تند و با ارز ‪4200‬تومان��ی هم جزو متهمان‬ ‫اقتص��ادی به حس��اب می ایند‪ ،‬پ��س از فعالیت‬ ‫اقتصادی کنار می کش��ند چون نمی خواهند یک عمر ابرو و‬ ‫اعتبارشان را که ذره ذره به دست اورده اند‪ ،‬بر باد دهند‪.‬‬ ‫چرا باید کاری کنیم که بنگاه ها و کارافرینان‪ ،‬رقابت برای‬ ‫دس��تیابی به رانت ارز ترجیحی ی��ا دیگر رانت ها را جایگزین‬ ‫رقابت ب��رای بهره وری کنند‪ .‬این اص ً‬ ‫ال اتفاق خوبی نیس��ت؛‬ ‫فع��ال اقتصادی را در وضعیتی ق��رار می دهیم که یا باید در‬ ‫ص��ف دریافت ارز ‪4200‬تومانی بایس��تد و در حالی که اص ً‬ ‫ال‬ ‫راضی نیست‪ ،‬همه عواقب ان را بپذیرد یا اینکه منصرف شود‬ ‫وک ً‬ ‫ال فعالیت های خود را متوقف کند‪.‬‬ ‫جهان پر اس��ت از تجربه سیاس��تمدارانی ک��ه ابتدا قصد‬ ‫داش��تند برای م��ردم دنیای بهتری بس��ازند؛ ام��ا در نهایت‬ ‫ب��ا س��اده انگاری مس��ائل و نادی��ده گرفتن تجرب��ه دیگران‬ ‫و بی توجه��ی ب��ه یافته ه��ای علم��ی‪ ،‬زندگی را ب��ر خود و‬ ‫دیگ��ران س��خت کردن��د‪ .‬نمی خواه��م بگوی��م نی��ت خیر‬ ‫پش��ت این ایده ها نیس��ت اما خیلی از ای��ن ایده ها در عالم‬ ‫واقعی��ت جز تش��دید فق��ر و نابراب��ری نتیج��ه ای به دنبال‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫غفلت های تاریخی در جنگ اقتصادی‬ ‫کوچک (همیشه) زیبا نیست!‬ ‫محمدرض�ا مودودی ‪ /‬کارش�ناس تجارت‬ ‫خارجی‪ :‬جنگ اقتصادی‪ ،‬جنگ��ی واقعی با اثار و‬ ‫تبعات وحشتناکی اس��ت که بر خالف جنگ های‬ ‫نظام��ی‪ ،‬س��ربازان و خطوط مقدم مش��هودی در‬ ‫مقاب��ل ه��م صف ارای��ی نکرده اند تا بت��وان ان را‬ ‫بهانه ای بزرگ برای انس��جام ملی‪ ،‬بس��یج عمومی‬ ‫و مقاوم��ت هم��ه جانبه ک��رد؛ بلکه در ای��ن نوع از‬ ‫جنگ های مدرن‪ ،‬سوءظن ها می تواند حتی معطوف به جبهه‬ ‫داخلی ش��ده و تمام رخدادهای ناگوار ناش��ی از تحریم به پای‬ ‫ناکارامدی مدیران داخلی گذاش��ته شود (البته الزم به تاکید‬ ‫است که نداشتن اهلیت و ناکارامدی مدیران ناالیق‪ ،‬در جنگ‬ ‫اقتص��ادی چیزی کمتر از س��تون پنچم در جنگ های نظامی‬ ‫نخواه��د بود! ) و اعتماد عمومی نس��بت به نظام دیوانس��االر‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫پیش از طرح موضوع ادامه سلس��ه یادداشت های مرتبط با‬ ‫غفلت ه��ای تاریخی ایران در بخش تولی��د و تجارت‪ ،‬مروری‬ ‫دوباره بر انچه در ‪ ۴‬یادداشت پیشین مورد تحلیل قرار گرفت‪،‬‬ ‫داشته باشیم‪:‬‬ ‫غفلت هایی سرنوشت س��از در ادبیات اقتصادی کش��ور که‬ ‫از جمله «نبود یک مکانیس��م اموزش��ی کارامد برای پرورش‬ ‫منابع انس��انی متخصص و ماهر در جن��گ اقتصادی و ارتقای‬ ‫دان��ش عملیاتی ب��رای مقابله ب��ا تحریم»‪ « ،‬تدوین نش��دن‬ ‫سیاس��ت های راهب��ردی و قاب��ل اجرا در فضای کس��ب وکار‬ ‫داخلی» که منجر به شکل گیری صنایع محلی و فاقد ظرفیت‬ ‫صادرات��ی و «بی اعتنایی ب��ه زنجیره های ارزش در‬ ‫تولی��د جهانی» و نادیده گرفتن اهمیت مش��ارکت‬ ‫(‪ )Joint Venture‬ب��ا ش��رکت های فراملیت��ی‬ ‫برای ارتقای بینش و رویک��رد تولیدی و صادراتی و‬ ‫اش��نایی با الگوهای توسعه صنعتی بودند که منجر‬ ‫به تکرار تجربه ناموفق و شکس��ت خورده سیاس��ت‬ ‫جانش��ینی واردات (ب��ه جای توس��عه ص��ادرات)‬ ‫توس��ط برخی کش��ورهای در حال توس��عه دنیا بود و از جمله‬ ‫اس��یب زاترین تبعات ان‪ ،‬تولید داخلی در تمام رشته ها اما در‬ ‫مقیاس محلی بود که چون ظرفیت های تولیدی شکل گرفته‪،‬‬ ‫صادراتی نبودن��د‪ ،‬در نتیجه فرصت های توس��عه همکاری با‬ ‫کش��ورهای هدف تجاری در قالب انعقاد قراردادهای تجارت‬ ‫ازاد و ترجیح��ی‪ ،‬پیمان های منطقه ای و اتحادهای اقتصادی‬ ‫نیز بسیار محدود شدند‪.‬‬ ‫غفل��ت مهم دیگری که می توان ب��ه عنوان یکی دیگر از اثار‬ ‫نامبارک و اس��یب زای همی��ن رویکرد نادرس��ت تلقی کرد‪،‬‬ ‫بی اعتنای��ی و کم مهری نس��بت به صنایع ب��زرگ و برندهای‬ ‫برت��ر و معتبر صنعتی در داخل کش��ور بود‪ .‬غفلتی درامیخته‬ ‫با روحیه ضدسرمایه داری اوایل انقالب که به مرور مالحظات‬ ‫عوام گرایان��ه (پوپولیس��تی) را ملکه ذه��ن مدیرانی کرد که‬ ‫انتخاب و اقتدارش��ان نه به واسطه تخصص‪ ،‬بلکه تعهد به این‬ ‫ش��عارهای عوام پسندانه بود و به دلیل ضعف در دانش‪ ،‬تجربه‪،‬‬ ‫دوراندیشی و اهلیت فنی‪ ،‬نسبت به نتایج این رویکرد‪ ،‬بیمناک‬ ‫و دلواپس (و البته تا امروز پاسخگوی عواقب ان نیز) نبودند!‬ ‫ام��روزه ش��اهد انیم ک��ه از بیش از ‪۵۰‬ه��زار واحد صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط مستقر در ش��هرک های صنعتی و هزاران‬ ‫واح��د خارج از این محدوده (ک��ه جمعاً بیش از ‪ ۸۰‬هزار واحد‬ ‫براورد می شوند)‪ ،‬کمتر از هزار شرکت به امر صادرات مشغول‬ ‫هس��تند و مجموع کل صادرات این شرکت ها نیز به ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر در سال نمی رسد‪( .‬کمتر از ‪ ۴‬درصد کل صادرات ایران! )‬ ‫نکت��ه جالب تر اینکه از میان ‪۱۲‬ه��زار صادرکننده فعال در‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۷‬فقط شرکت پتروشیمیایی صادراتی بیش از یک‬ ‫میلیارد دالر داش��ته و صادرکنندگان باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬ش��رکت اند؛ و تعداد ش��رکت هایی که بیش از ‪۵۰‬‬ ‫میلیون دالر صادرات داشته اند حدود ‪ ۱۰۰‬شرکت می شوند‪.‬‬ ‫(کمتر از یک درصد کل صادرکنندگان) و البته سهم انان از کل‬ ‫صادرات در حدود ‪ ۶۵‬درصد است! (یک درصد صادرکنندگان‬ ‫کل کشور‪ ،‬حدود ‪ ۶۵‬درصد کل صادرات غیرنفتی را در اختیار‬ ‫دارد) و ع��دد صادرکنندگان��ی که بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات دارند‪ ،‬در مجموع کمتر از ‪ ۵۰۰‬ش��رکت است (حدود‬ ‫‪۴‬درصد کل صادرکنندگان کش��ور) ک��ه مجموعا بیش از ‪۸۶‬‬ ‫درصد بار صادراتی کشور بر دوش انهاست و از مابقی ‪۱۱۵۰۰‬‬ ‫ش��رکت صادرکننده ‪۲‬هزار ش��رکت بیش از یک میلیون دالر‬ ‫صادرات دارند و در نتیجه حدود ‪ ۹۵۰۰‬شرکت دیگر که کمتر‬ ‫از یک میلیون دالر صادرات دارند‪ ،‬میزان صادراتش��ان کمتر از‬ ‫‪۵‬درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر لش��کر صادراتی ای��ران کمتر از ‪ ۵۰۰‬نیروی‬ ‫زبده و در حدود ‪ ۲‬هزار س��رباز تالش��گر دارد که می کوشند با‬ ‫رقبای��ی رقابت کنند ک��ه برخی از انها گ��ردش مالی بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ارد دالر در س��ال در خارج از مرزهای کشورش��ان‬ ‫دارن��د! نکت��ه مهم دیگری که در همینج��ا می توان به عنوان‬ ‫غفل��ت بزرگ دیگر از ان یاد کرد‪ ،‬موضوع ضریب نفوذ فناوری‬ ‫در صنایع تولیدی داخل اس��ت‪ .‬مطالعات س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران نشان می دهد که صنایع کشور نتوانسته اند خود‬ ‫را ب��ا فن��اوری روز دنیا هماهنگ کنند و غالب صنایع کش��ور‬ ‫ع�لاوه بر ظرفیت های غیر رقابت��ی‪ ،‬کیفیت نازل محصوالت‪،‬‬ ‫نرخ تمام ش��ده باال و به شدت وابس��ته به حمایت های نقدی‬ ‫دولت ها‪ ،‬صنایعی با فناوری پایین به ش��مار می روند به طوری‬ ‫که متوس��ط س��طح فناوری صنایع کشور در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬از‬ ‫میانگین س��طح فناوری صنایع دنیا در سال ‪ ۱۹۹۸‬نیز کمتر‬ ‫است (س��هم صنایع ‪ HIGH-TECH‬در کشور کمتر از ‪۵‬‬ ‫درصد براورد ش��ده اس��ت) و معنای ان این اس��ت که ما جز‬ ‫در بازارهای ناامن‪ ،‬بی ثبات (به لحاظ سیاس��ی)‪ ،‬س��نتی و به‬ ‫شدت توس��عه نیافته‪ ،‬نمی توانیم با این سطح فناوری صنعتی‬ ‫به توس��عه بازار بیاندیش��یم؛ چرا که صنایع با فناوری پایین از‬ ‫چنان قابلیت باالیی برای کپی برداری و انتقال دانش و فناوری‬ ‫برخوردارند که حتی در کش��ورهای اشوب زده همسایه ما نیز‬ ‫با برگش��ت اندکی ثبات سیاس��ی‪ ،‬بالفاصله نمونه مش��ابه ان‬ ‫احداث و جایگزین واردات خواهد شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬سیاست دولت ها برای گذار از این سطح فناوری‬ ‫متوس��ط و پایین چه ب��وده و با توجه ب��ه توفیقاتی که بخش‬ ‫علمی کش��ور در س��ال های اخیر در بخش فناوری های نوین‬ ‫نظیر نانوفناوری‪ ،‬دانش زیست فناورانه (بایو)‪ ،‬برخی تجهیزات‬ ‫پزش��کی و علوم پایه داش��ته‪ ،‬کدام هدف گذاری برای جبران‬ ‫عقب ماندگ��ی در دس��تور کار دس��تگاه های اجرایی ذی ربط‬ ‫ق��رار دارد و وقتی عالی ترین مقام مس��ئول در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از هدف گذاری صادرات ‪ ۴۸‬میلیارد دالری به‬ ‫همس��ایگان و ظرفیت بالقوه ‪ ۷۰۰‬میلی��ارد دالر(! ) صادرات‬ ‫به چین س��خن می گوی��د‪ ،‬به واقع کدام ظرفی��ت رقابت پذیر‬ ‫داخلی را مد نظر دارد؟! صنایعی که در بازار داخل هم از واردات‬ ‫غیررسمی رنج می برند و دیوار بلند تعرفه ها نیز هنوز نتوانسته‬ ‫بنیان های تولیدی انان را برای جهانی ش��دن تقویت کند‪( .‬به‬ ‫نظر می رسد که هنوز هم دوران شعارهای عوام پسندانه پایان‬ ‫نگرفته و از انجا که کالم و ش��عار مسئوالن موجب پیگرد انان‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬افق ها همچنان فراخ تر از واقعیت به تصویر کشیده‬ ‫می شوند! )‬ ‫بگذری��م از این واقعیت تلخ که در غیبت یک نظام حمایتگر‬ ‫هوش��مند از برنده��ای برت��ر صادراتی‪ ،‬بیش��ترین رقابت در‬ ‫کش��ورهای هدف‪ ،‬میان ش��رکت های ایران��ی در حال وقوع‬ ‫اس��ت و به دلیل محدود بودن بازارهای مس��تعد برای حضور‬ ‫کاالی ایرانی (عمدتا عراق و افغانستان) رقابت مخرب و منفی‬ ‫دردناکی در حال تحلیل توان صادراتی داخلی و کاهش ارزش‬ ‫اقالم صادراتی به ازای هر تُن است و این رقابت منفی گاه حتی‬ ‫به حدی از افراط می رس��د که کش��ور هدف برای ساماندهی‬ ‫ان دس��ت به اقدام��ات محدودکننده می زن��د (نظیر اعمال‬ ‫ممنوعیت بر سیمان وارداتی ایران توسط دولت عراق)‬ ‫عراق واردات ‪ ۱۷‬محصول کشاورزی را ممنوع کرد‬ ‫مدی��ر کل توس��عه صادرات وزارت جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬بر اس��اس اعالم وزارت‬ ‫کش��اورزی عراق این کش��ور در تولید ‪۱۷‬محصول زراعی و باغی به خودکفایی رسیده‬ ‫و برای حمایت از تولید داخل واردات این محصوالت را ممنوع کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬شاهرخ شجری در نامه ای مشترک به عباس کشاورز‪ ،‬سرپرست وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی و طهماسبی معاون امور‬ ‫باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی اعالم کرد‪ :‬ع��راق در تولید ‪۱۷‬محصول زراعی و باغی‬ ‫به خودکفایی رس��یده و برای حمایت از تولید داخل واردات این محصوالت را ممنوع‬ ‫کرده است‪ .‬این محصوالت ش��امل گوجه فرنگی‪ ،‬خیار‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬بادنجان‪ ،‬هویج‪،‬‬ ‫کنار‪ ،‬کاهو‪ ،‬ذرت‪ ،‬خرما‪ ،‬هندوانه‪ ،‬خربزه‪ ،‬سیر‪ ،‬پیاز‪ ،‬کدو‪ ،‬گل کلم‪ ،‬انار و کلم است‪ .‬در‬ ‫این نامه امده اس��ت‪ :‬با توجه به اعالم وزارت کش��اورزی عراق‪ ،‬این کشور در تولید ‪۱۷‬‬ ‫محصول زراعی و باغی به خودکفایی رسیده است و برای حمایت از تولید داخل واردات‬ ‫این محصوالت را به داخل کشور ممنوع کرده است‪ .‬بنابراین خواهشمند است دستور‬ ‫فرمایید برای جلوگیری از خسارات احتمالی به کشاورزان در برنامه ریزی الگوی کشت‬ ‫و تولید بازنگری الزم صورت پذیرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلسه مشترک با مدیران بانک های عامل کشور تاکید کرد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات ‪ ۸‬ماهه‬ ‫به ‪ ۲۷‬میلیارد دالر رسید‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور در پایان ‪ ۸‬ماه ابتدای‬ ‫امس��ال به ‪ ۲۷‬میلی��ارد دالر و می��زان واردات به‬ ‫‪ ۲۸.۳‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬به گ��زارش از گمرک‬ ‫ایران‪ ،‬میزان صادرات غیرنفتی کش��ور در پایان ‪۸‬‬ ‫ماه امس��ال‪ ،‬از لحاظ وزنی ب��ه بیش از ‪ ۸۸‬هزار تن‬ ‫رس��ید که در مقایس��ه با ‪ ۷۵‬هزار تن ‪ ۸‬ماه س��ال‬ ‫‪ ،۹۷‬افزایش ‪ ۱۶‬درصدی را نشان می دهد؛ از لحاظ‬ ‫ارزش نیز صادرات غیرنفتی کشور در ‪ ۸‬ماه امسال‬ ‫به ‪ ۲۷‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫در حوزه واردات نیز‪ ،‬در ‪ ۸‬ماه امسال ‪ ۲۲‬هزار تن‬ ‫کاال به ارزش ‪ ۲۸.۳‬میلیارد دالر وارد ش��ده که این‬ ‫میزان در مدت مشابه پارسال به ترتیب ‪ ۲۱.۷‬هزار‬ ‫تن و ‪ ۲۹.۸‬میلیارد دالر بوده است‪ ،‬به عبارت دیگر‬ ‫میزان واردات کشور در ‪ ۸‬ماه امسال از لحاظ وزنی‬ ‫افزای��ش ‪ ۱.۵‬درصدی و از لحاظ ارزش نیز کاهش‬ ‫‪ ۴.۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت چین‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬ترکیه و‬ ‫افغانستان پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران‬ ‫و چی��ن‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند و المان پنج مبدا اول‬ ‫واردات به ایران بوده اند‪.‬‬ ‫ضرورت تامین مالی برای تکمیل ظرفیت خالی واحدها‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سفیر چین‪ :‬با تحریم‬ ‫غیرقانونی ایران مخالفیم‬ ‫سفیر چین در تهران گفت‪ :‬چین بارها بر موضع‬ ‫قاطعانه خ��ود در حمایت از برج��ام تاکید کرده و‬ ‫هم��واره با تحریم ه��ای غیرقانونی ای��ران مخالف‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬چانگ هوا» در نشس��ت‬ ‫بررس��ی روابط اقتصادی ایران و چین با اش��اره به‬ ‫دیدار رئیس��ان جمهوری ایران و چین در سازمان‬ ‫ملل اضافه کرد‪ :‬رواب��ط راهبردی دوجانبه ایران و‬ ‫چین وارد فصل جدیدی ش��ده و اعتماد سیاس��ی‬ ‫بین دو کش��ور افزایش یافته اس��ت‪ .‬همچنین دو‬ ‫کش��ور درباره موضوعات مه��م و مربوط به منافع‬ ‫اصلی خود از یکدیگر حمایت می کنند‪.‬‬ ‫وی برج��ام را توافق چند جانبه مهمی دانس��ت‬ ‫ک��ه از طری��ق مذاکره بین قدرت های دنیا ش��کل‬ ‫گرفت��ه و اف��زود‪ :‬حفظ برج��ام به معن��ای حفظ‬ ‫چندجانبه گرای��ی و حف��ظ نظ��م بین الملل��ی بر‬ ‫اس��اس قوانین بین المللی اس��ت‪ .‬س��فیر چین از‬ ‫طرف های ق��رارداد برجام خواس��ت ک��ه فعاالنه‬ ‫امنیت خلیج فارس را حفظ کنند و گفت‪ :‬اختالف‬ ‫قوم��ی و مذهبی و ژئوپولوتی��ک و همچنین نقش‬ ‫منفی و زورگویی کشورهای بزرگ در این منطقه‪،‬‬ ‫تنش هایی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ ۲۰۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬حجم روابط دو کش��ور رشد یکباره داشت‬ ‫و از ‪ ۳۱‬میلی��ارد دالر ب��ه ‪ ۳۷‬میلیارد دالر رس��ید‪.‬‬ ‫اما پ��س از خروج امریکا از برجام و ش��روع مجدد‬ ‫تحریم ها‪ ،‬فش��ارها و موانع غیرقابل توجیحی برای‬ ‫روابط دو کشور به وجود امد‪ .‬هوا با بیان اینکه ایران‬ ‫و چین علیرغم تحریم ها حجم روابط خود را حفظ‬ ‫کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬اما حجم تجارت دوجانبه در س��ال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۳۵‬میلیارد دالر رس��یده و در ده ماهه‬ ‫نخست امسال نیز حجم تجارت حدود ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر ب��وده اس��ت‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬چی��ن اقدامات‬ ‫مش��خصی در پی گرفته تا از همکاری مش��روع با‬ ‫ایران در زمین ه اقتص��ادی و انرژی حفاظت کند و‬ ‫همچنی��ن جامعه بین المللی را به حمایت کامل از‬ ‫منافع اقتصادی مشروع ایران تشویق کرده است‪.‬‬ ‫گمرک تا شهریور ‪۹۹‬‬ ‫به طور کامل‬ ‫الکترونیکی می شود‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی از عملیاتی ش��دن‬ ‫گمرک الکترونیک در ش��هریور سال ‪ ۹۹‬خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اخذ مالی��ات تا پایان دول��ت دوازدهم به‬ ‫صورت کامل‪ ،‬هوشمند و الکترونیکی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در حاشیه جلسه‬ ‫«ش��ورای گفت وگ��و دولت و بخ��ش خصوصی»‪،‬‬ ‫در جمع خبرنگاران با بی��ان اینکه اظهارنامه های‬ ‫مالیاتی در یک محیط الکترونیکی به ثبت رسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬گمرک به صورت کامل تا هفته‬ ‫دولت در سال ‪ ۹۹‬الکترونیکی خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود‪ :‬بر این اساس‬ ‫برنامه هایی تدوین شده تا در حوزه مالیات نیز کار‬ ‫کام ً‬ ‫ال به ص��ورت الکترونیکی پیش برود‪ .‬در حوزه‬ ‫مالیات‪ ،‬یکی از مهم تری��ن مقوله ها‪ ،‬صندوق های‬ ‫مکانیزه اس��ت که تیم مس��تقلی ب��رای عملیاتی‬ ‫کردن ان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با الکترونیکی ش��دن گمرک‪،‬‬ ‫دریافت مالیات نیز هوش��مند می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ای��ن دو حالت یعنی اخذ مالی��ات و انجام عملیات‬ ‫گمرکی‪ ،‬رواب��ط رو در روی افراد به حداقل ممکن‬ ‫کاه��ش می یابد و فرایندها در محیط الکترونیکی‬ ‫انجام خواهد ش��د تا کارایی و اثربخشی ارتقاء یابد‪.‬‬ ‫دژپس��ند گفت‪ :‬بدهی بخش خصوصی با دولت در‬ ‫حال تهاتر است و اگر طلبی از سوی دولت به بخش‬ ‫خصوصی وجود دارد‪ ،‬با انتش��ار اوراق‪ ،‬این بدهی را‬ ‫تهاتر می کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اولویت های‬ ‫استراتژیک‬ ‫توسعه صنعتی‬ ‫کشور به طور‬ ‫کامل شناسایی‬ ‫شده است و‬ ‫همه موارد را به‬ ‫بانک های عامل‬ ‫معرفی خواهیم‬ ‫کرد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه هماهنگی‬ ‫تامین مالی صنایع پیش��ران که با حضور مدیران عامل‬ ‫بانک ها برگزار ش��د؛ گف��ت‪ :‬اولویت های اس��تراتژیک‬ ‫توس��عه صنعتی کش��ور شناس��ایی شده اس��ت و این‬ ‫واحد ه��ا برای تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز خود به‬ ‫بانک های عامل معرفی می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی با اش��اره به مصوبه و‬ ‫بخش��نامه بانک مرکزی مبنی بر اختص��اص ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع پیش��ران افزود‪:‬‬ ‫امسال برای حفظ تولید و اشتغال کشور‪ ،‬تامین سرمایه‬ ‫در گ��ردش واحده��ا و همچنین س��رمایه ثابت مورد‬ ‫نی��از برای راه اندازی طرح ه��ای جدید اهمیت باالیی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اس��تراتژی تعریف شده برای تزریق‬ ‫مناب��ع مالی ب��ه واحد صنعتی و همچنی��ن طرح های‬ ‫در دس��ت س��اخت‪ ،‬روی بخش هایی برنامه ریزی شده‬ ‫اس��ت که در صورت عملیاتی ش��دن برنامه تولیدشان‪،‬‬ ‫دارای ب��ازار ف��روش مناس��ب هس��تند و همچنی��ن‬ ‫م��ی توانند به گ��ردش مالی خود بانک ه��ا نیز کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬مسائل و محدودیت های بانکها‬ ‫م��ورد توجه ما نیز هس��ت و درصددیم ب��ا بهره گیری‬ ‫بهین��ه از ظرفیت ه��ای موجود و ه��م افزایی دوطرفه‬ ‫بهتری��ن نتایج ممکن را در راس��تای رون��ق تولید رقم‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬راهکارهای نوین تامین مالی نیز در‬ ‫دس��تور کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت و با‬ ‫جدیت دنبال ابزارهای جدید نیز هستیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به ضرورت‬ ‫تامین س��رمایه در گردش مورد نی��از برخی واحدهای‬ ‫صنعتی در س��طح کش��ور گفت‪ :‬در ‪ ۱۴‬گ��روه کاالیی‬ ‫شناسایی شده به طور متوسط ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت خالی‬ ‫تولی��د وجود دارد که بازار فروش الزم را نیز داش��ته و‬ ‫ب��ا تکمیل ظرفی��ت انها می توانیم تولی��دات داخلی را‬ ‫جایگزین واردات کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی با اش��اره به دیدار اخیر خ��ود با تعدادی از‬ ‫هیات های تجاری‪ -‬اقتصادی خارجی در کش��ورمان و‬ ‫در ‪ ۱۴‬گروه کاالیی شناس��ایی ش��ده به طور متوسط ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‬ ‫خال��ی تولی��د وجود دارد ک��ه بازار فروش الزم را نیز داش��ته و با تکمیل‬ ‫ظرفیت انها می توانیم تولیدات داخلی را جایگزین واردات کنیم‬ ‫برنامه س��فر خود برای حضور در کمیس��یون مشترک‬ ‫همکاری های ایران و ازبکس��تان افزود‪ :‬تکمیل ظرفیت‬ ‫تولید ای��ن واحدها حتی روی حجم ص��ادرات کاالیی‬ ‫کشور تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬محور اساسی دیگری که برای وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن تجارت در تامین مالی واحدهای صنعتی‬ ‫دارای اهمیت اس��ت‪ ،‬توجه به تامی��ن مالی واحدهایی‬ ‫اس��ت که با تولیدات خود می توانند کشور را در بخش‬ ‫های مهمی به خودکفایی برسانند‪ ،‬از جمله در صنایعی‬ ‫همچون تولید چادر مش��کی‪ ،‬الس��تیک سنگین‪ ،‬پودر‬ ‫الومین��ا و الکترود گرافیتی؛ ک��ه امیدواریم با همراهی‬ ‫بانک ها گام های مناسب تری برداریم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به رویکرد‬ ‫جدید این وزارتخانه برای تامین نیاز صنعتی کش��ور از‬ ‫محل س��اخت داخل گفت‪ :‬در این بخ��ش نیز با توجه‬ ‫به برنامه طراحی ش��ده در چارچوب داخلی سازی ‪10‬‬ ‫میلیارد دالری واردات صنعتی کش��ور تا س��ال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫تامی��ن منابع بانکی مورد نیاز واحده��ای فعال در این‬ ‫ح��وزه دارای اهمیت باالیی اس��ت و حتم��ا باید مورد‬ ‫حمایت بانک ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬این رویکرد مس��لما می تواند به رونق‬ ‫تولید‪ ،‬تثبیت اش��تغال در کشور و اش��تغالزایی جدید‬ ‫بیش از پیش کمک نماید و خوشبختانه مورد استقبال‬ ‫و حمایت مردم و حتی و س��ایر نهاد ه��ای دولتی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اولویت های اس��تراتژیک توس��عه‬ ‫صنعتی کش��ور به طور کامل شناس��ایی ش��ده است و‬ ‫همه موارد را به بانک ه��ای عامل معرفی خواهیم کرد‬ ‫و حتی حاضریم برای تحقق حداکثری نتایج این برنامه‬ ‫نظارت کاملی در روند تخصیص منابع از سوی بانک ها‬ ‫انجام گیرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در پای��ان تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬برخ��ی واحده��ای صنعتی کش��ور فرصت های‬ ‫صادرات��ی و بازارهای جدیدی ب��رای تولید خود دارند‬ ‫ک��ه باید ب��ه لح��اظ تامی��ن نقدینگی م��ورد حمایت‬ ‫ق��رار گرفت��ه و انتظ��ار داری��م متناس��ب با ش��رایط‬ ‫موج��ود تصمیم گی��ری الزم انجام ش��ود و البته ما در‬ ‫تخصی��ص بهین��ه منابع نی��ز حامی بانک ه��ا خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫منطقه ازاد ارس‪ ،‬دروازه اتحادیه اوراسیا‬ ‫دبیر ش��ورای عال��ی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ به زودی مناط��ق ازاد تجاری صنعتی ارس و کاس��پین تبدیل به‬ ‫قطب ارتباطی ایران با اتحادیه اوراسیا می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬مرتضی بانک در گش��ایش طرح های منطقه‬ ‫تجاری و صنعتی ارس اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس توافقنامه مهمی که‬ ‫به تازگی در عرصه مبادالت بازرگانی ایران منعقد ش��د‪ ،‬کشورمان‬ ‫می تواند به پنج کش��ور عضو اتحادیه اوراس��یا ک��ه تعداد اعضای‬ ‫ان افزای��ش خواهد یافت‪ ۳۰۰ ،‬قلم محص��ول ایرانی را در قالب‬ ‫مبادالت گمرکی بدون تعرفه صادر کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن توافق فرصت مناس��بی برای مناط��ق ازاد به‬ ‫خصوص منطقه ازاد ارس اس��ت که بتوانن��د پل ارتباطی ایران با‬ ‫اوراس��یا به ویژه روس��یه به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای دنیا‬ ‫باش��د‪ .‬بر این اساس ‪ ۸۰۰‬قلم کاال نیز از کشورهای اوراسیا امکان‬ ‫مبادله با ایران را پیدا کرده اند که موقعیت ارزشمندی برای منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۶۱‬میلیارد دالر صادرات و ‪ ۳۰۰‬هزار شغل‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کش��ور با اشاره‬ ‫به اهمیت ص��ادرات در برهه کنونی گفت‪ ۱۶۱ :‬میلیارد دالر کاال‬ ‫در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته از مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کش��ور صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بانک افزود‪ :‬در این مدت ‪ ۴۵‬میلیارد دالر واردات از‬ ‫طریق مناطق ازاد و ویژه اقتصادی به کش��ور انجام شده است که‬ ‫با احتس��اب صادرات و واردات‪ ،‬م��ازاد تجاری باال از طریق مناطق‬ ‫ازاد انجام شده و این امر از درجه اهمیت باالیی در شرایط سخت‬ ‫کنونی برخوردار اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪۹۶‬حدود ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان و امس��ال ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان کاال به خارج صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد ویژه اقتصادی کشور گفت‪ :‬اکنون‬ ‫در مناطق ازاد ‪ ۳۰۰‬هزار ش��غل کارگاه��ی در هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی ایجاد شده و از این تعداد ‪ ۱۹۰‬واحد صنعتی و تولیدی و‬ ‫‪ ۲۵‬واحد کشاورزی در مناطق ازاد ارس قرار دارد‪.‬‬ ‫بان��ک‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬مناطق ازاد برای کش��ور فرصت بوده و هیچ‬ ‫چی��زی به نام قاچاق در ای��ن مناطق وجود ندارد و این کار امکان‬ ‫پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور یاداوری کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫اش��تغال از سال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون س��الی ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار اشتغال‬ ‫توس��ط دولت ایجاد شده اما شرایط اقتصادی طوری است که این‬ ‫امار دیده نمی شود‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کش��ور با اشاره‬ ‫به دیگر طرح های اشتغالزا در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کشور‬ ‫گفت‪ :‬در منطقه عس��لویه که ‪ ۲۴‬فاز ان اجرا ش��ده است ‪ ۲۲‬فاز‬ ‫فع��ال بوده و از این تعداد ‪ ۱۵‬واحد توس��ط دول��ت تدبیر و امید‬ ‫ایج��اد و منجر ب��ه ایجاد ‪ ۱۰۰‬هزار ش��غل در این مناطق ش��ده‬ ‫اس��ت‪۱۷ .‬طرح پتروش��یمی در مناطق ازاد اجرا شده و برای انها‬ ‫‪۲۰۰‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری ش��ده است که این کار اهمیت‬ ‫مناطق ازاد را بیش از پیش نمایان می کند‪.‬‬ ‫بانک درب��اره ‪ ۸‬طرح افتتاحی و یک ط��رح کلنگ زنی منطقه‬ ‫ازاد ارس نیز گفت‪ :‬با بیش از ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری‬ ‫توس��ط بخش خصوصی برای ‪ ۲۲۱‬نفر در این منطقه شغل ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۳‬درصدی صادرات در منطقه ازاد ارس‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ازاد ارس نیز گفت‪ :‬هن��وز چالش و کش و‬ ‫قوس به رغم افتتاح گلخانه و افتتاح کشتارگاه‪ ،‬سرمایه در گردش‬ ‫این طرح ها حل نش��ده است که باید تامین شود‪ .‬محسن نریمان‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ ۷‬ماهه امسال ‪ ۱۳‬درصد صادرات منطقه افزایش یافته و‬ ‫پیش بینی می کنیم در پایان سال این رقم به مرز ‪ ۱۰۰‬درصد رشد‬ ‫نس��بت به سال قبل برس��د که بر این اساس حمایت از واحدهای‬ ‫موجود در منطقه و تامین س��رمایه در گردش انها الزم است‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این افزایش صادرات نش��ان می دهد که در منطقه امن‬ ‫اقتصادی قرار داریم و بر پایه ان و با اتکا به تالش تولیدکنندگان‬ ‫توانس��ته ایم صادرکننده موفقی باشیم‪ ،‬به ویژه در بخش کشاورزی‬ ‫قطب گلخانه ای مناطق ازاد کشور هستیم‪ ۳۶۵ .‬هکتار برای ایجاد‬ ‫کش��اورزی گلخانه ای هدف گذاری ش��ده که اکنون ‪ ۶۰‬هکتار ان‬ ‫محقق شده و امسال ‪ ۴۰‬هزار تن محصوالت برداشت کرده ایم که‬ ‫این رقم می تواند تا ‪ ۳‬برابر افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتت�اح اولین مجتمع کش�تارگاهی تمام صنعتی و‬ ‫علمی‬ ‫مدیر مجتمع پروتئینی فناوری ارس در مراس��م گش��ایش این‬ ‫مجتمع با بیان اینکه این کش��تارگاه صنعتی ظرفیت کشتار هزار‬ ‫راس دام س��بک و ‪ ۱۰۰‬راس دام س��نگین را دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬ای��ن‬ ‫کشتارگاه اولین کشتارگاه تمام صنعتی ایران است که بسته بندی‬ ‫‪ ۷۵‬روزه گوشت در محل مجتمع از ویژگی های مهم ان است‪.‬‬ ‫امیر اتشبار با بیان اینکه نخستین کشتارگاه تمام صنعتی کشور‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪ ۲۲‬میلیارد تومانی و اش��تغالزایی ‪ ۱۰۰‬نفر در‬ ‫ی‪ -‬صنعتی ارس به بهره برداری رسید‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫منطقه ازاد تجار ‬ ‫اولین بار است که در محل کشتارگاه مرکز پژوهشی دامپروری نیز‬ ‫ایجاد می شود که قابلیت برگزاری کالس ها و دوره های اموزشی و‬ ‫ازمایشگاه برای دانشجویان علوم دامی و شرکت های دانش بنیان‬ ‫در مساحت ‪ ۲۰‬هزار مترمربع را دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این کشتارگاه‬ ‫در مدت کمتر از یک س��ال در مساحت ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬مترمربعی‬ ‫بنا شده است و در زمان ساخت ان ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نیروی کارمزد‬ ‫مشغول کار شدند و اکنون نیز ‪ ۱۰۰‬نفر به صورت مستقیم اشتغال‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۶‬هزار دستگاه رله حفاظتی‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت تولید رله های حفاظتی در منطقه ازاد‬ ‫ارس نیز ب��ه ایرنا گفت‪ :‬تولید ‪8‬هزار دس��تگاه رله حفاظتی برای‬ ‫نخستین بار در کشور با هدف گذاری صادرات در این منطقه اغاز‬ ‫ش��ده است‪ .‬شعاری نژاد با اشاره به اینکه تولیدات این رله ها تنها‬ ‫در ‪ ۳۶۰‬مترمرب��ع کارخانه کوچک انجام می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲‬هزار دس��تگاه از این رله ها در بازار داخلی و ‪ ۶‬هزار دس��تگاه به‬ ‫بازارهای خارجی عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی کارب��رد ای��ن رله ه��ای حفاظت��ی را در بخ��ش نیروگاهی‪،‬‬ ‫پست های انتقال‪ ،‬پست های فوق توزیع و توزیع برق‪ ،‬صنایع نفت‬ ‫و گازوئیل‪ ،‬صنایع س��نگین و س��بک و صنایع ریلی عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬برای ‪ ۱۵‬نفر به صورت مس��تقیم در این کارخانه اش��تغال‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت تولید کننده اینورتر و س��اخت استارتر‬ ‫ارس نیز به ایرنا گفت‪ :‬اولین تولیدکننده اینورتر(کاهنده و افزاینده‬ ‫دور الکترو موتور) در ایران هستیم که با ظرفیت ‪ ۲۰‬هزار دستگاه‬ ‫تولید ساالنه دستگاه های ‪ ۱۰۰۰‬کیلووات تولید می کنیم‪ .‬مجتبی‬ ‫جودی وند اذر اظهار کرد‪ ۶.۵ :‬میلیارد تومان سرمایه ثابت شرکت‬ ‫بوده اما تولیدات به علت اینکه از کیفیت مناس��بی برخوردار است‬ ‫به کش��ورهای امارات‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬پاکس��تان و افغانس��تان صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین مدیرعامل یک شرکت ش��یمیایی و مواد پاک کننده‬ ‫ارس ب��ه ایرنا گفت‪ ۹ :‬نوع مواد پاک کننده با لیس��انس المان به‬ ‫بازار مصرف عرضه می کنیم و توانستیم برای ‪ ۵۰‬نفر اشتغال ایجاد‬ ‫کنی��م‪ .‬هادی حیدری نامی اف��زود‪ :‬ظرفیت ماهانه ‪۲۲‬هزار تن را‬ ‫داری��م ک��ه البته نیاز بازار ‪ ۲‬میلیون تن اس��ت که م��ی توانیم با‬ ‫حمایت مسئوالن ظرفیت خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری ‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫برداشت نخس��تین محصوالت س��رمایه گذاری کشت و صنعت‬ ‫خوش��ه صب��ا از ‪ 5‬هزار هکت��ار از اراضی پایاب س��د خداافرین با‬ ‫اس��تفاده از حقابه ارس و با سرمایه گذاری ‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫نوید بخش اشتغال و توسعه این منطقه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل کش��ت و صنعت خوش��ه صبا خداافرین در این باره‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬چون کش��ت در مناطق مرزی با حجم باال و کمبود‬ ‫تجهی��زات و امکانات از توان فردی اهالی خارج اس��ت‪ ،‬کش��ت و‬ ‫صنعت این اقدام را از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬اغاز کرده است‪ .‬علیرضا زندی‬ ‫افزود‪ :‬پیش از این برخی زمین های کش��اورزی روستاهای اطراف‬ ‫به صورت مرتع اس��تفاده می شد که با تعامل با کشاورزان منطقه‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د از اراضی با تعامل با انها ب��ه صورت رایگان در اختیار‬ ‫اهالی و ‪ ۷۰‬درصد بقیه برای راه اندازی و کش��ت در اختیار کشت‬ ‫و صنعت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اس��اس الگوی کش��ت و مطالع��ات جامع این‬ ‫کش��ت در اراضی پایاب س��د خداافرین انجام ش��د و با مشخص‬ ‫ش��دن محدودیت ها اقدامات انجام شده و برای هر هکتار از اراضی‬ ‫‪ ۱۰۰‬ت��ن کود حیوانی و کود فس��فاته نیاز بود که تامین ش��د تا‬ ‫نیازهای خاک برطرف ش��ود‪ ۹ .‬ایس��تگاه پمپ��اژ اب برای ابیاری‬ ‫اراضی طراحی شده که تا ایستگاه ‪ 4‬فعال شده و ایستگاه های ‪5‬و‬ ‫‪ ۶‬راه اندازی شده و ایس��تگاه های ‪ 7‬و ‪ 8‬نیز امسال اقدام می شود‪.‬‬ ‫از ‪5‬هزار هکتار از اراضی زیرکش��ت ‪ ۱۴۰۰‬هکتار در ش��یب های‬ ‫باالی ‪ ۳۰‬درجه اس��ت ک��ه باید در انها باغ ایجاد ش��ود و اکنون‬ ‫نی��ز برای کش��ت نه��ال در این مناط��ق ب��ه روش گلدانی عمل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ ۱۸۰ :‬کامی��ون کود حیوانی ب��رای ‪ ۱۰‬هکتار از‬ ‫اراضی تامین ش��ده اس��ت که از عه��ده اهالی به ص��ورت فردی‬ ‫خارج بوده و توان مالی الزم را نداش��تند بر این اس��اس با وزارت‬ ‫جهادکشاورزی هماهنگی های الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫زندی گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬هکتار از اراضی س��د پایاب خداافرین ‪۶‬رقم‬ ‫گندم کاش��ته ش��ده تا پس از بررس��ی های کارشناس��ی و علمی‬ ‫بهترین گونه متناس��ب ب��ا منطقه انتخاب تا باالتری��ن بازدهی و‬ ‫برداشت گندم را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تحقیقاتی در خصوص الگوی کشت مناسب در‬ ‫منطقه گفت‪ :‬در سال های گذشته الگوی کشت منطقه تهیه شده‬ ‫بود که با توجه به گذش��ت زمان‪ ،‬نیاز به بازنگری داشت و این کار‬ ‫با همکاری معاونت باغبانی وزارت کشاورزی شکل گرفته که برای‬ ‫رسیدن به الگوی مناسب در بخشی از باغات و اراضی‪ ،‬محصوالتی‬ ‫همچون گندم‪ ،‬جو و کلزا کشت شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این اراضی ابتدا بایر بوده و دامداری س��نتی‬ ‫انجام شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬میزان تولید گندم در منطقه به ازای هر‬ ‫هکتار‪ ۴.۵ ،‬تن است که از میزان متوسط منطقه به مراتب بیشتر‬ ‫اس��ت و در تولید کلزا نیز به رقم ‪ 3‬تن بر هکتار رس��یده ایم که از‬ ‫تولید حداکثر سطح شهرستان و منطقه باالتر است‪.‬‬ ‫زندی اعالم کرد‪ :‬ایجاد دامداری‪ ،‬مرغداری‪ ،‬خوراک دام‪ ،‬لبنیات‬ ‫س��ازی‪ ،‬کش��تارگاه‪ ،‬پرورش ماهی‪ ،‬صنایع تبدیل��ی و واحدهای‬ ‫فراوری‪ ،‬سردخانه و گلخانه هیدروپونیک با حجم سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریال و اش��تغال ‪ 5‬هزار نفر طرح های در دس��ت‬ ‫اجرای کش��ت و صنعت صب��ا در اراضی پایاب س��دخداافرین در‬ ‫محدوده منطقه ازاد ارس است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره اینکه زنجیره تولی��د کش��اورزی در خداافرین‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این طرح در شورای عالی مناطق ازاد‬ ‫کش��ور تصویب ش��ده و مراحل واگذاری برای کش��ت انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از ابعاد برگزاری نمایشگاه رنگ و رزین تهران گزارش می دهد‬ ‫نمایش صنعتی به برکت ‪ ۸۰‬سال تجربه بومی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه رن��گ و رزین ته��ران باعن��وان تجاری‬ ‫(‪ )IPCC‬ب��دون ش��ک مهم تری��ن و برجس��ته ترین‬ ‫روی��داد حوزه رنگ و پوش��ش در منطق��ه خاورمیانه‬ ‫اس��ت‪ .‬این یک ادعا نیس��ت و واقعی��ت دارد چراکه‬ ‫براساس نظر کارشناس��ان بین المللی کیفیت رنگ و‬ ‫رزین تولیده ش��ده در ایران‪ ،‬قابل رقابت با محصوالت‬ ‫اسیایی و حتی اروپایی است‪.‬‬ ‫در طول ‪ ۱۸‬دوره برگزاری‪ ،‬این نمایش��گاه همواره‬ ‫مورد توجه فعال ترین دست اندرکاران زمینه تخصصی‬ ‫مرب��وط قرار گرفت��ه تا ضم��ن معرف��ی جدیدترین‬ ‫دس��تاوردها‪ ،‬بتوانند محصوالت و نواوری های خود را‬ ‫ب��ه خاورمیانه و بازارهای بزرگ ت��ر جهانی ارائه کند‪.‬‬ ‫از ک��م و کی��ف برگزاری این روی��داد گزارش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫نوزدهمین دوره نمایش��گاه بین المللی رنگ‪ ،‬رزین‪،‬‬ ‫پوشش های صنعتی‪ ،‬مواد کامپوزیت و صنعت ابکاری‬ ‫دوش��نبه‪ ۱۸ ،‬اذر در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ته��ران در فضای��ی افزون ب��ر ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫مترمرب��ع اغاز به کار کرد و تا پنجش��نبه هفته جاری‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال بی��ش از ‪ ۲۴۰‬تولیدکننده‬ ‫داخل��ی و ‪ ۵۵‬ش��رکت خارج��ی مش��ارکت دارن��د‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ‪ 18‬کش��ور جهان از جمله اس��پانیا‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬الم��ان‪ ،‬امریکا‪ ،‬تای��وان‪ ،‬هن��د‪ ،‬چین‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬سوئد‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات‪ ،‬یونان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان و جمه��وری اذربایج��ان در کنار‬ ‫تولیدکنندگان کشورمان در این رویداد حضور دارند‪.‬‬ ‫حمای��ت از صنعت رنگ و رزین‪ ،‬م��واد کامپوزیت‬ ‫و صنعت ابکاری در داخل کش��ور ب��ا رویکرد تقویت‬ ‫م کردن بس��تری برای ارتقای س��طح‬ ‫صادرات و فراه ‬ ‫کمی و کیفی بخش تولید و فروش محصوالت ایرانی‬ ‫از مهم ترین اهداف برپایی این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫برگ��زاری کارگاه ه��ای اموزش��ی و س��مینارهای‬ ‫تخصصی برای تبادل نظر مدیران و مشارکت کنندگان‬ ‫و همچنین برگزاری س��مینار نواوری در عرضه تولید‬ ‫و خدمات با حضور استادان مطرح دانشگاه های ایران‬ ‫و دانش��گاه برلین المان‪ ،‬از دیگر برنامه های نمایشگاه‬ ‫امسال است‪.‬‬ ‫ش��رکت برنامه ریزی و نمایش��گاهی بانیان امید در‬ ‫س��ال های گذش��ته برگزاری این نمایشگاه را برعهده‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬البته اگر ن��گاه دقیقی ب��ه چند دوره‬ ‫اخیر داش��ته باش��یم باید گفت به نظر می رسد تعداد‬ ‫مش��ارکت کنندگان ای��ن رویداد در س��ال های اخیر‬ ‫هم اکنون س��هم صادرات کشور از ‪ 3‬محصول رنگ‪ ،‬رزین و چسب‪،‬‬ ‫س��االنه ح��دود ‪ ۱۸۰‬میلی��ون دالر و مهم تری��ن مقاص��د صادرات��ی‬ ‫ایران کش��ورهای افغانستان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬کویت‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫تاجیکستان و قزاقستان است‬ ‫کاهش ش��دیدی را تجربه کرده که باید به طور دقیق‬ ‫مورد ارزیابی برگزارکنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش صادرات رنگ ایران‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ای��ران با اش��اره به حض��ور ‪ ۴۰‬ش��رکت خارجی در‬ ‫نمایشگاه رنگ و رزین از افزایش میزان صادرات رنگ‬ ‫ایران به ‪ ۱۸۰‬میلیون دالر خبر داد‪.‬‬ ‫بهمن حسین زاده با اش��اره به برگزاری نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه رنگ و رزین و پوش��ش های صنعتی‪ ،‬مواد‬ ‫کامپوزی��ت و صنع��ت اب��کاری تهران‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫صادرات کش��ور از ‪ 3‬محصول رنگ و رزین و چس��ب‬ ‫س��االنه حدود ‪ ۱۸۰‬میلیون دالر است که با برگزاری‬ ‫نوزدهمین دوره نمایش��گاه این صنع��ت‪ ،‬این میزان‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ایران افزود‪ :‬مهم ترین مقاصد صادراتی ایران در حوزه‬ ‫رنگ‪ ،‬رزین و چسب کشورهای افغانستان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬تاجیکستان و قزاقستان‬ ‫اس��ت‪ .‬حجم مبادالت بازار رنگ منطق��ه خاورمیانه‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون تن در سال است که سهم ایران از‬ ‫این بازار تقریبا ‪ ۲۵‬درصد است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اهمیت این نمایشگاه موجب‬ ‫شده باوجود تحریم های ظالمانه‪ 18 ،‬کشور جهان در‬ ‫این نمایش��گاه حضور یابند‪ .‬این نمایشگاه بزرگ ترین‬ ‫رویداد س��االنه حوزه صنعت رنگ و رزین در منطقه‬ ‫خاورمیانه است که در ان بیشتر شرکت ها و برندهای‬ ‫بزرگ و مطرح داخلی و خارجی حضور پررنگی دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ای��ران عن��وان کرد‪ :‬صنع��ت تولید رن��گ در ایران با‬ ‫قدمتی نزدیک ‪ 80‬س��ال با نیمی از ظرفیت اس��می‬ ‫فعالی��ت دارد‪ .‬مطاب��ق اماره��ای موج��ود‪ ،‬وضعیت‬ ‫صادرات در س��ال های اخیر روند نسبتا خوبی داشته‬ ‫اما میزان ان نس��بت به ظرفیت و موقعیت منطقه ای‬ ‫کشور ناچیز است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در ح��ال حاضر حدود ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تن رنگ در سراس��ر جه��ان ب��ا ارزش تقریبی ‪۱۲۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر تولید و عرضه می ش��ود و پیش بینی ها‬ ‫حاکی از این است که تا‪ 10‬سال اینده ارزش کل بازار‬ ‫به ‪ ۱۳۴‬میلیارد یورو افزایش یابد‪ .‬میزان کل صادرات‬ ‫جهانی رنگ ‪ ۷۰‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ابعاد کیفی نمایشگاه‬ ‫س��الن های ‪ a( ۲۵ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵‬و ‪)b‬‬ ‫و ‪ ۲۷‬زیر پوش��ش این نمایش��گاه است‪ .‬در غرفه های‬ ‫مختلف این رویداد پوش��ش های صنعتی‪ ،‬انواع رنگ‪،‬‬ ‫انواع رزی��ن‪ ،‬صنعت ابکاری‪ ،‬مواد ش��یمیایی و مواد‬ ‫خام‪ ،‬کامپوزیت ها‪ ،‬تولیدکنندگان مواد و پوشش های‬ ‫کامپوزیتی به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫همچنین تجهیزات و ماش��ین االت تولید و اجرای‬ ‫رن��گ و انواع پوش��ش ها‪ ،‬تجهیزات ازمایش��گاهی و‬ ‫بازرس��ی پوش��ش و رنگ‪ ،‬صنایع بس��ته بندی رنگ‬ ‫و م��واد ش��یمیایی و تولیدکنندگان ظ��روف مربوط‪،‬‬ ‫تجهیزات ایمنی و بازیافت‪ ،‬نانوپوشش ها‪ ،‬فرایندها و‬ ‫پوشش های نوین‪ ،‬انواع چسب های صنعتی و عمومی‪،‬‬ ‫شرکت های مش��اور فنی و مهندس��ی و پیمانکاران‪،‬‬ ‫مراکز علمی و تحقیقاتی و انجمن های صنفی مرتبط‪،‬‬ ‫نش��ریه های تخصصی از دیگر بخش هایی است که در‬ ‫این رویداد گنجانده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا ‪ IPCC‬اهمیت دارد؟‬ ‫تولی��د رنگ در ایران با قدمتی بیش از ‪ ۸۰‬س��ال‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬میلیون تن اس��ت ک��ه البت��ه هم اکنون‬ ‫ای��ن صنع��ت ب��ا نیم��ی از ظرفی��ت اس��می خ��ود‬ ‫فعالی��ت می کنن��د‪ .‬کش��ورمان باتوجه ب��ه موقعیت‬ ‫جغرافی‪-‬سیاس��ی منحصر به فرد و بس��تر رو به رشد‬ ‫اقتصادی اش‪ ،‬نیاز ویژه ای ب��ه تولیدات رنگ‪ ،‬رزین و‬ ‫پوش��ش های صنعتی دارد‪ .‬روند صنعتی سازی درونی‬ ‫کشور نیز نیاز به این محصوالت را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه رن��گ‪ ،‬رزین‪ ،‬پوش��ش های صنعتی و‬ ‫کامپوزیت می توانید محصوالت متنوعی با قیمت ها و‬ ‫کیفیت های مختلفی را ببینید و باتوجه به نیاز خود‪،‬‬ ‫بهترین گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫هم اکنون س��هم صادرات کشور از ‪ 3‬محصول رنگ‪،‬‬ ‫رزی��ن و چس��ب‪ ،‬س��االنه ح��دود ‪ ۱۸۰‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت و مهم ترین مقاصد صادراتی ایران کش��ورهای‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬کویت‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫تاجیکستان و قزاقستان است‪.‬‬ ‫کارگاه اموزش��ی وی��ژه ای در حاش��یه نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی رن��گ و رزین‪ ،‬پوش��ش های‬ ‫صنعتی‪ ،‬مواد کامپوزیتی و صنعت ابکاری برگزار شد‪.‬‬ ‫سه ش��نبه‪ ۱۹ ،‬اذر ‪ ۱۳۹۸‬نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫میزبان این کارگاه اموزش��ی بوده که نماینده یکی از‬ ‫ش��رکت های فعال در حوزه فناوری نان��و نیز در این‬ ‫کارگاه حضور داشت‪.‬‬ ‫پوش��ش دهی تبدیل��ی کرومات ی��ا کروماته کردن‪،‬‬ ‫نوعی پوش��ش دهی اس��ت که با عملیات ش��یمیایی‬ ‫می ت��وان ترکیب��ات فلزی مانند اس��ید کرومیک ‪،۶+‬‬ ‫کرومات یا دی کرومات روی س��طح قرار داد‪ .‬نتیجه‬ ‫چنین عملیاتی ایجاد پوشش محافظ تبدیلی‪ ،‬شامل‬ ‫ترکیب��ات کروم روی س��طح فلز بوده ک��ه این روش‬ ‫برای چسبندگی رنگ و مقاومت خوردگی الومینیوم‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬یکی از مشکالت رایج در این فرایند‪،‬‬ ‫الودگی های زیست محیطی در اثر استفاده از کروم‪،۶+‬‬ ‫اس��یدنیتریک و سود سوزاور است‪ .‬صنایع باید تدابیر‬ ‫ویژه ای برای جلوگیری از اس��یب به نیروی انس��انی‬ ‫و همچنی��ن ممانعت از الودگی محیط زیس��ت اتخاذ‬ ‫کنن��د که از جمله این اقدامات می توان به اس��تفاده‬ ‫از پوش��ش تبدیلی زیرکونیوم اش��اره کرد‪ ،‬همچنین‬ ‫اقدامات دیگری نظیر جایگزینی سود و اسید نیتریک‬ ‫(در دم��ای محیط و بدون افت وزن ب��ار) قابل انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرکت شیلر فرایند پارس راهکاری برای جایگزینی‬ ‫نوعی نانوپوش��ش با پوش��ش های کروماته رایج ارائه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گفت��ه فرهنگ ازاد‪ ،‬مدیر مهندس��ی‬ ‫فروش ش��رکت ش��یلر فرایند پارس‪ ،‬از سالیان قبل‪،‬‬ ‫دستیابی به دانش فنی اعمال نانوپوشش ها در دستور‬ ‫کار واحد تحقیق و توسعه این شرکت قرار گرفته بود‬ ‫که پس از حدود ‪ ۵‬س��ال تالش‪ ،‬به نتیجه رسید و در‬ ‫حال حاضر بیش از ‪ ۴‬س��ال است که نانوپوشش های‬ ‫تبدیلی زیرکونیومی ازسوی این شرکت تجاری سازی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬زنجیره کاملی از تولید مواد اولیه‪ ،‬تولید‬ ‫و عرض��ه این پوش��ش ها توس��ط این ش��رکت کامال‬ ‫بومی س��ازی و به صنای��ع متقاضی عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫این نانوپوش��ش تاکنون در محصوالت مختلفی نظیر‬ ‫رادیاتور و ابگرمکن مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه کتاب‬ ‫سمنان با حضور ‪ ۱۵۰‬ناشر‬ ‫صادرات کشور‬ ‫از ‪ 3‬محصول‬ ‫رنگ و رزین‬ ‫و چسب‬ ‫ساالنه حدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫دالر است که‬ ‫با برگزاری‬ ‫نوزدهمین دوره‬ ‫نمایشگاه این‬ ‫صنعت‪ ،‬این‬ ‫میزان افزایش‬ ‫خواهد یافت‬ ‫نمایشگاه‪ E۳‬حال و روز خوبی ندارد‬ ‫اخری��ن ام��ار و ارقامی ک��ه برگزارکنن��دگان بزرگ ترین‬ ‫رویداد س��ال صنعت بازی از نمایش��گاه خود اعالم کرده اند‪،‬‬ ‫از کاه��ش محبوبی��ت ان می گوی��د‪ .‬تحلیلگ��ران موسس��ه‬ ‫تبلیغاتی ‪ Evolve‬به تازگی بررس��ی بزرگی از نمایشگاه ‪E۳‬‬ ‫انجام داده اند؛ تحقیقاتی که از کاهش پوش��ش رسانه ای این‬ ‫نمایشگاه در سال های اخیر و افول اهمیت ان می گوید‪.‬‬ ‫نمایش��گاه‪ E۳‬توس��ط س��ازمان ‪Entertainment‬‬ ‫‪ Software Association‬برگزار می ش��ود‪ .‬براساس امار‬ ‫ارائه شده ازسوی این سازمان‪ ،‬در سال جاری میالدی تعداد‬ ‫خبرنگاران حاضر در نمایش��گاه ‪ ۲۰۲۴‬نفر بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫رقم در سال گذش��ته میالدی ‪ ۱۶۳۱‬نفر است و با اینکه در‬ ‫سال جاری شاهد رش��د بوده ایم‪ ،‬از سال ‪ ۲۰۱۸‬هر سال که‬ ‫به عقب می رویم‪ ،‬با ارقام بزرگ تری روبه رو می شویم؛ طوری‬ ‫که تعداد افراد حوزه رسانه که در نمایشگاه ‪ E۳‬در سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۷‬حضور داش��ته اند‪ ،‬به ترتیب برابر با ‪ ۳۰۰۰‬و‬ ‫‪ ۲۴۹۲‬نفر است‪.‬‬ ‫موسس��ه ‪ Evolve‬برای بررسی وضعیت پوشش نمایشگاه‬ ‫‪E ۳‬س��راغ دو گروه افراد رفته است؛ گروه نخست رسانه های‬ ‫معمول ح��وزه بازی هس��تند و گروه دوم‪ ،‬اینفلوئنس��رهای‬ ‫شبکه های اجتماعی که در نمایش��گاه ‪ E۳‬حضور داشته اند‪.‬‬ ‫ب��رای این تحقیق‪ 10 ،‬درصد به عن��وان نمونه از هر دو گروه‬ ‫انتخاب و بررسی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی نمایشگاه‪E۳‬‬ ‫در نتای��ج تحقیقات بیان ش��ده ‪ ۵۶۲‬رس��انه بازی مختلف‬ ‫در‪ ۲۰۱۹ E۳‬ش��رکت کرده ان��د‪ .‬ای��ن رقم برای نمایش��گاه‬ ‫‪ ۲۰۱۷ E۳‬براب��ر ب��ا ‪ ۱۱۴۱‬رس��انه مختل��ف اس��ت‪ .‬تعداد‬ ‫اینفلوئنس��رهای حاضر هم کاهش پیدا کرده اس��ت؛ طوری‬ ‫که در سال جاری نمایشگاه میزبان ‪ ۳۶۰‬اینفلوئنسر مختلف‬ ‫بوده‪ ،‬در حالی که این رقم در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬برابر با ‪ ۴۶۹‬نفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این تحقیقات امده اس��ت‪ :‬حتی ب��ا در نظر گرفتن این‬ ‫موضوع که تعدادی از رس��انه های حوزه بازی در س��ال های‬ ‫گذش��ته تعطیل ش��ده اند و ما هم پادکس��ت ها را در دسته‬ ‫اینفلوئنس��ر در نظر گرفته ایم‪ ،‬نه رسانه های معمولی‪ ،‬باز هم‬ ‫تعداد رسانه های مرتبط صنعت بازی که در‪ ۲۰۱۹ E۳‬حضور‬ ‫داشته اند بسیار کمتر از سال ‪ ۲۰۱۷‬است که در نهایت منجر‬ ‫به پوشش رسانه ای کمتر شده است‪.‬‬ ‫در بررس��ی های انجام ش��ده‪ ،‬تعداد مقاله های تولید شده‬ ‫ازس��وی رس��انه های بازی درباره ‪ ۲۰۱۹ E۳‬بس��یار کمتر از‬ ‫‪ ۲۰۱۷ E۳‬عنوان ش��ده است؛ طوری که شاهد کاهش ‪۳۹.۵‬‬ ‫درصدی مقاالت و محتوای تولیدی هستیم‪.‬‬ ‫در همین مطالع��ات همچنین درباره اینفلوئنس��رها گفته‬ ‫ش��ده است‪ :‬نمونه انتخابی ما از اینفلوئنسرها‪ ،‬فقط ‪ ۴۷‬مقاله‬ ‫تولید کرده بودند‪ .‬اگر بخواهیم واقع گرایانه نگاه کنیم‪ ،‬باتوجه‬ ‫به کار بسیار کمی که انجام شده‪ ،‬به سادگی می توان گفت که‬ ‫اینفلوئنس��رهایی که به نمایش��گاه‪ E۳‬امده اند‪ ،‬ان را پوشش‬ ‫نمی دهند یا حداقل به میزان مورد نیاز پوشش نمی دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالعات نمایشگاه‪E۳‬‬ ‫تحلیل موسسه ‪ Evolve‬می گوید به دالیل مختلفی مانند‬ ‫حضور بیش��تر مردم در نمایش��گاه‪ ،‬خروج شرکت هایی مثل‬ ‫اکتیویژن و پلی استیشن و راحت تر بودن پوشش نمایشگاه از‬ ‫خانه برای رس��انه ها‪ ،‬نمایشگاه ‪ E۳‬وضعیت مناسبی ندارد و‬ ‫این موضوع‪ ،‬برای شرکت هایی که می خواهند در ان شرکت‬ ‫کنند‪ ،‬جذاب نیست‪.‬‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و‬ ‫پنجمین فن بازار مازندران از روز گذش��ته در‬ ‫نمایشگاه بین المللی قائمشهر گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬رئیس‬ ‫پ��ارک عل��م و فن��اوری مازن��دران از برپایی‬ ‫نمایشگاه فناورانه به مناسبت هفته پژوهش و‬ ‫فناوری خبر داد و گفت‪ :‬بیستمین نمایشگاه‬ ‫دس��تاوردهای پژوهش و فناوری و پنجمین‬ ‫فن ب��ازار مازن��دران همزم��ان با نمایش��گاه‬ ‫الکامپ اس��تان روز گذش��ته اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫معتم��دزادگان اف��زود‪ :‬این نمایش��گاه از ‪۱۹‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۳‬اذر در مح��ل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان واقع در قائمشهر دایر است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬محصوالت فناورانه ارائه ش��ده در‬ ‫این نمایشگاه ارتباط نزدیک با صنعت و بازار‬ ‫دارد‪ .‬رئی��س پارک علم و فن��اوری مازندران‬ ‫اف��زود‪ :‬پارک ه��ای عل��م و فن��اوری‪ ،‬مراکز‬ ‫رشد‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و موسسه های‬ ‫پژوهش��ی که از موفقیت های نسبی بهره مند‬ ‫هس��تند در ای��ن نمایش��گاه غرف��ه دارن��د‪.‬‬ ‫معتمدزادگان گفت‪ ۸۰ :‬اس��تارت اپ اس��تان‬ ‫در این نمایش��گاه از فضای مج��زا برای ارائه‬ ‫دستاوردهای فناورانه خود بهره مند هستند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ ۱۵ :‬کارگاه اموزشی در حوزه کارافرینی‬ ‫نیز در زمان برپایی این دو نمایش��گاه برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در مقاله منتشر شده‪ ،‬امده است‪ :‬نمایشگاه‪ E۳‬هویت خود‬ ‫را از دست داده و در هیچ دسته ای نمی گنجد و به خوبی هم‬ ‫عمل نمی کند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه برای حضور عموم‪ ،‬بس��یار گران اس��ت و‬ ‫نمی ت��وان مثل نمایش��گاه ‪ PAX‬به ان ن��گاه کرد‪ .‬از طرفی‬ ‫‪ E۳‬انقدر ش��لوغ و عمومی ش��ده که ب��ه درد افراد فعال در‬ ‫صنعت نمی خ��ورد و نمی تواند مث��ل رویدادهای ‪ DICE‬یا‬ ‫‪ GDC‬باشد‪ .‬همچنین سروصدای ‪ E۳‬بسیار زیاد و مخاطب‬ ‫ان به قدری وس��یع اس��ت که اجازه نمی ده��د توجه ها را به‬ ‫موضوعی جذب کرد‪ .‬مثل یک نمایش خوب ازسوی نینتندو‬ ‫در قالب ‪ Nintendo Direct‬یا یک برنامه خبری ساده‪.‬‬ ‫تابس��تان امس��ال بود که س��ازمان ‪ ESA‬در یک اشتباه‪،‬‬ ‫اطالع��ات افراد زیادی ک��ه در نمایش��گاه ‪ ۳E۲۰۱۹‬حضور‬ ‫پیدا کرده بودند را منتش��ر کرد؛ اطالعاتی که ادرس‪ ،‬شماره‬ ‫تلفن و اطالعات شخصی بیش از ‪ ۲۰۰۰‬نفر را در خود جای‬ ‫داده بود‪ .‬با این حال‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬قرار است شاهد عرضه‬ ‫کنسول های نسل بعد باش��یم و انتظار داریم که شرکت های‬ ‫سونی و مایکروسافت از نمایشگاه ‪E ۳‬استفاده خوبی کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان‬ ‫سمنان بیان کرد‪ :‬هفدهمین نمایشگاه کتاب‬ ‫اس��تان با حضور ‪ ۱۵۰‬ناشر در ‪ ۱۲۰‬غرفه در‬ ‫شهر سمنان برنامه ریزی شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری برنا علی اصغر فضیلت روز دوشنبه‬ ‫در نشس��ت تبیینی‪ ،‬اطالع رس��انی و خبری‬ ‫در س��الن مدیریت بحران استانداری سمنان‬ ‫افزود‪ :‬نمایش��گاه کت��اب در ‪ ۲‬بخش عرضه‪،‬‬ ‫ف��روش و برنامه های فرهنگ��ی مانند نمایش‬ ‫خیابانی‪ ،‬موس��یقی محلی‪ ،‬ش��اهنامه خوانی‪،‬‬ ‫تحلی��ل و رونمایی کت��اب در ‪ ۲‬نوبت صبح و‬ ‫بعدازظهر برپا می ش��ود‪ .‬وی یاداور ش��د‪۱۰ :‬‬ ‫غرفه در هفدهمین نمایش��گاه کتاب اس��تان‬ ‫س��منان برای انتش��ارات بومی استان در نظر‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ .‬فضیلت بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫شاخص های ارزیابی نمایشگاه کتاب از دیدگاه‬ ‫ناشران میزان فروش اس��ت و استان سمنان‬ ‫در س��ال گذش��ته با فروش ‪ 8‬میلیارد ریالی‬ ‫کتاب در نمایشگاه کتاب نظر ناشران را جلب‬ ‫ک��رد‪ .‬وی تصریح کرد‪ ۳۰ :‬درصد بن تخفیف‬ ‫خرید کتاب برای هفدهمین نمایشگاه کتاب‬ ‫اس��تان س��منان در نظر گرفته شده که ‪۱۰‬‬ ‫درصد توسط موسسه نمایش��گاه‪ ۱۰ ،‬درصد‬ ‫ناش��ر و ‪ ۱۰‬درصد اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی اس��تان تامین شده اس��ت‪ .‬مدیرکل‬ ‫ارش��اد و فرهنگ اسالمی استان سمنان بیان‬ ‫کرد‪ :‬برگزاری مطلوب نمایشگاه کتاب استان‬ ‫نیازمن��د هم افزایی و همکاری س��ازمان های‬ ‫اجرایی مرتبط است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه‬ ‫محصوالت غذایی‬ ‫ارگانیک در رشت‬ ‫نمایش��گاه و جشنواره محصوالت غذایی سالم‬ ‫و ارگانیک از دوش��نبه در دانش��گاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد رشت گشایش یافت‪ .‬این نمایشگاه ازسوی‬ ‫دانش��گاه ازاد اسالمی واحد رشت‪ ،‬سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی اس��تان گیالن با همکاری ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬شهرداری رش��ت و سایر س��ازمان ها‬ ‫و ش��رکت های مرتب��ط برگ��زار می ش��ود‪ .‬مدیر‬ ‫نمایش��گاه محصوالت غذایی سالم و ارگانیک به‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬این نمایشگاه با شعار از مزرعه ارگانیک‬ ‫تا س��فره بوم اورد‪ ،‬با هدف معرفی توانمندی های‬ ‫ش��رکت ها در زمینه تولی��د محصوالت ارگانیک‬ ‫و م��واد غذایی س��الم و معرفی ای��ن محصوالت‬ ‫به مصرف کنندگان گش��ایش یافته است‪ .‬زینب‬ ‫فرج��ی اظهار کرد‪ :‬در این نمایش��گاه محصوالت‬ ‫غذایی سالم و ارگانیک شامل سوسیس و کالباس‬ ‫ماه��ی‪ ،‬برن��ج قهوه ای‪ ،‬ان��واع عرقی��ات گیاهی‪،‬‬ ‫فراورده ه��ای طبیعی انگور و س��ماق‪ ،‬ش��کالت‬ ‫ارگانیک‪ ،‬روغن زیتون و‪ ...‬در بیش از ‪ ۳۰‬غرفه به‬ ‫معرض نمایش و فروش گذاش��ته شده است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به برگزاری کارگاه های اموزشی مرتبط‬ ‫با این نمایش��گاه‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬نمایشگاه و‬ ‫جش��نواره محصوالت غذایی س��الم و ارگانیک تا‬ ‫‪ 21‬ماه جاری (فردا) از ساعت‪ ۱۰:۳۰‬تا ‪ ۱۷‬برای‬ ‫بازدید عالقه مندان دایر است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫برپایی نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای پژوهش و‬ ‫فناوری در مازندران‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫تداوم صادرات به عراق‬ ‫خبر‬ ‫رئیس کمیس��یون بازرگان��ی‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫گمرک اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه دولت‬ ‫عراق همکاری خوبی را در زمینه صادرات کاال‬ ‫به این کش��ور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات به عراق از‬ ‫مرزهای خوزستان بدون هیچ وقفه ای در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫محمد عبیاوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره‬ ‫ب��ه روند صادرات کاال به کش��ور عراق پس از‬ ‫ناارامی ه��ای اخیر در این کش��ور‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫هیچ مسئله خاصی در زمینه صادرات کاال به‬ ‫کشور عراق وجود ندارد و باوجود مسائلی که‬ ‫درباره تردد زائران ایرانی به این کش��ور وجود‬ ‫دارد ام��ا صادرات بدون هیچ وقفه ای در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از نخس��تین روز ناارامی ها در‬ ‫کش��ور عراق ت��ا کنون روند ص��ادرات کاال از‬ ‫س��وی ایران متوقف نش��ده اس��ت و ش��اهد‬ ‫ص��ادرات کاال از مرزه��ای چذابه و ش��لمچه‬ ‫به این کش��ور هس��تیم و هیچ مس��ئله ای در‬ ‫بح��ث بارانداز کاال در این دو مرز در اس��تان‬ ‫خوزستان وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون بازرگان��ی‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و گمرک ات��اق بازرگانی اه��واز تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر واردات یکس��ری از کااله��ا از‬ ‫س��وی عراق برای ورود به این کش��ور ممنوع‬ ‫اعالم ش��ده است و تاجران باید برای صادرات‬ ‫کاال به این کش��ور چنین م��واردی را در نظر‬ ‫بگیرند تا در مرز دچار مشکل نشوند و کاالی‬ ‫انها برگردانده نشود‪.‬‬ ‫عبی��اوی ادامه داد‪ :‬ص��ادرات کاالهایی که‬ ‫از س��وی عراق به این کش��ور ازاد است‪ ،‬هیچ‬ ‫مس��ئله ای ندارد و بازرگان��ان می توانند بدون‬ ‫هیچ مش��کلی به عراق صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه از م��رز چذاب��ه روزانه حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬کامیون وارد عراق می شود و به‬ ‫صادرات کاال اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت عراق همکاری‬ ‫خوبی را در زمینه صادرات کاال به این کشور‬ ‫دارد و مس��ئله خاصی را در این زمینه شاهد‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تشکل های تخصصی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد شود‬ ‫بررسی ایین نامه استخراج رمزارزها در اتاق بازرگانی فارس‬ ‫عضوهیات رئیس��ه و رئیس کمیسیون فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬ارتباط��ات و اقتص��اد رس��انه ات��اق‬ ‫بازرگان��ی فارس با اش��اره به نح��وه فعالیت در‬ ‫فضای فناوری‪ ،‬اطالعات و ارتباطات گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫تش��کل های تخصصی در حوزه فناوری اطالعات‬ ‫برای رف��ع نیازهای صنعت ای س��ی تی ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نقل از رواب��ط عمومی‬ ‫ات��اق بازرگانی ف��ارس‪ ،‬یلدا راهدار در نشس��ت‬ ‫کمیسیون فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات و اقتصاد‬ ‫رس��انه این اتاق که با حض��ور اعضای ان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر در فض��ای فناوری و‬ ‫اطالع��ات کار تش��کلی مفهوم نیس��ت و حال و‬ ‫ه��وای حاکم بر این فض��ا مبتنی بر فعالیت های‬ ‫داوطلبانه در جوامع ازاد و دانشجویی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای حض��ور موث��ر و اثرگذار در‬ ‫فضای کسب و کار‪ ،‬نیاز است قوانین و مقررات و‬ ‫ضوابط حاکم بر فضای فناوری و اطالعات کشور‬ ‫و اس��تان به سمت کار تش��کلی حرکت کرده و‬ ‫فعالیت ها این بخش را ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫راه��دار افزود‪ :‬جه��ان امروز در ح��ال تجربه‬ ‫تغیی��رات ب��زرگ در حوزه فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات و فضای مجازی است که این تغییرات‬ ‫منحص��ر به تع��داد کاربران‪ ،‬تجهی��زات و حجم‬ ‫اطالعات بیش��تر نیست‪ ،‬بلکه بخش��ی ناشی از‬ ‫تصمیم ها و سیاس��ت گذاری های مربوط به این‬ ‫حوزه است‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در کارگروه های زیرمجموعه این کمیسیون‬ ‫نشس��ت های کارشناس��ی متع��ددی پیرام��ون‬ ‫پیرام��ون پایش فض��ای کس��ب و کار در حوزه‬ ‫«ای س��ی تی»و اس��تخراج رمز ارزها و توس��عه‬ ‫پایش فضای کسب و کار با همراهی جوامع ازاد‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه ات��اق بازرگان��ی فارس با‬ ‫بررسی ایین نامه صدور مجوز استخراج رمز ارزها‬ ‫ادامه داد‪ :‬این ایین نامه را با حضور فعاالن حضور‬ ‫رمز ارزها در اس��تان بررس��ی کردی��م و در این‬ ‫زمینه پیش��نهادهایی را از س��وی اتاق بازرگانی‬ ‫فارس برای اتاق ایران و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اماده و ارسال کرده ایم‪.‬‬ ‫راهدار عنوان کرد‪ :‬براس��اس شیوه نامه صدور‬ ‫جواز تاس��یس برای متقاضیان��ی که جمع توان‬ ‫برق مصرفی تجهیزات اس��تخراج رم��ز ارز انها‬ ‫کمتر از ‪ ۲۵۰‬کیلو وات باشد‪ ،‬ممنوع اعالم شده؛‬ ‫بنابراین با توجه به ظرفیت اس��می نهادها و ارز‬ ‫اس��تخراجی‪ ،‬فقط قابلیت طرح برای بیت کوین‬ ‫را داش��ته و درباره رم��ز ارزهای دیگ��ر قابلیت‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت‪ :‬دانشگاه به عنوان یک محل‬ ‫تولید‪ ،‬محصول خوب و تجاری ش��ده برای جذب در صنعت ارائه‬ ‫نمی کن��د‪ .‬س��یدمهدی طبیب زاده در دومین نشس��ت کارگروه‬ ‫سیاست گذاری تعامل صنعت و دانشگاه گفت‪ :‬شاید به دلیل اینکه‬ ‫دانش��جویان از کیفی��ت الزم برای فعالی��ت در صنعت برخوردار‬ ‫نیس��تند‪ ،‬موجب اعتماد کمتر صنعت به دانش��گاه ش��ده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از کرمان‪ ،‬وی ب��ا تاکید بر اینکه حضور یافتن‬ ‫دانشجویان در صنایع نباید فقط برای رفع تکلیف باشد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫باید دانش��جویان را برای انجام کار گروهی و حتی انجام تجارتی‬ ‫بح��ث ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تامین انرژی برق‬ ‫مورد نیاز از طریق ش��بکه سراس��ری برق کشور‬ ‫ی��ا تولید برق به طور خصوص��ی از طریق انرژی‬ ‫تجدیدپذی��ر‪ ،‬نی��روگاه خصوصی و‪ ...‬مش��خص‬ ‫ش��ده که در این زمینه پیش��نهاد ما این اس��ت‬ ‫که اص�لاح تعرفه تامین ان��رژی‪ CHP ،‬نیز در‬ ‫شیوه نامه و صدور جواز تاسیس استخراج رمز ارز‬ ‫لحاظ ش��ود‪ .‬راهدار افزود‪ :‬پیرامون صدور جواز‬ ‫تاسیس در محل اس��تیجاری لزوم ارائه قرارداد‬ ‫اجاره منعقد ش��ده در دفاتر اس��تاد رسمی برای‬ ‫واحده��ای خارج از ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫و در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی من��وط به‬ ‫موافقت شرکت ش��هرکهای صنعتی استان بیان‬ ‫ش��ده که شفافیت این بند از شیوه نامه پیشنهاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬همچنین با توجه‬ ‫به ممنوعی��ت فعالیت در واحده��ای تولیدی و‬ ‫واحدهایی که به بیش��تر از ‪ ۳‬س��ال از تعطیلی‬ ‫انها نگذش��ته‪ ،‬پیشنهاد شده اس��تخراج رمز ارز‬ ‫در محل واحدهای تولیدی نیز مدنظر قرار داده‬ ‫ش��ود و صدور یا اصالح مجوز برای این واحدها‬ ‫ممنوع نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت قطعی اینترنت‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬مهرداد س��هرابی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالعات اس��تان فارس نیز‬ ‫گفت‪ :‬قطعی اینترنت خس��ارات جبران ناپذیری‬ ‫به کس��ب و کارهای اینترنتی وارد کرده است و‬ ‫نکته مهم در این اتفاق ایجاد بی اعتمادی کسب‬ ‫و کارهای اینترنتی و نوپا به شعارهایی است که‬ ‫در این چند سال در حمایت از این بخش دادیم‪.‬‬ ‫وی با معرفی ش��بکه ملی اطالعات و رویکرد‬ ‫مضاعف ان اف��زود‪ :‬زیرس��اخت ارتباطی فضای‬ ‫مج��ازی کش��ور‪ ،‬ش��بکه ای مبتنی بر ق��رارداد‬ ‫اینترن��ت به همراه س��وئیچ ها و مس��یریاب ها و‬ ‫مراکز داده ای است به صورتی که درخواست های‬ ‫دسترس��ی داخلی برای دریافت اطالعاتی که در‬ ‫مراک��ز داده داخلی نگهداری می ش��ود به هیچ‬ ‫وجه از طریق خارج کش��ور مس��یریابی نشود و‬ ‫امکان ایجاد ش��بکه های اینترانت و خصوصی و‬ ‫امن داخلی در ان فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار سرمایه گذاری خطرپذیر‬ ‫همچنین علیرضا نادری‪ ،‬سرپرس��ت کارگروه‬ ‫س��رمایه گذاری در ح��وزه «ای س��ی تی» ای��ن‬ ‫کمیس��یون با ارائه گ��زارش پیرامون س��اختار‬ ‫س��رمایه گذاری خطرپذی��ر گف��ت‪ :‬ه��دف از‬ ‫راه اندازی این کارگروه ایجاد ارتباط مناس��ب و‬ ‫کارام��د بین کارافرینان و س��رمایه گذاران برای‬ ‫توسعه اقتصادی و ترویج کارافرینی و همچنین‬ ‫راه اندازی انجمن سرمایه گذاران خطرپذیر است‪.‬‬ ‫نشست کارگروه سیاست گذاری تعامل صنعت و دانشگاه کرمان برگزار شد‬ ‫کوچ��ک تش��ویق کرد و به انها امتی��از داد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫کرم��ان با تاکید بر اینکه ایجاد انگیزه و حمایت از دانش��جویان‪،‬‬ ‫تبدیل دانشگاه ها را به دانشگاه کارافرین شتاب می بخشد و باید‬ ‫دانش��جویان کارافرین استعدادیابی و شناسایی شوند بیان کرد‪:‬‬ ‫دانشجویان نیز باید برای اهداف مورد نظر صنعت‪ ،‬در ازمون هایی‬ ‫ش��رکت کنند و سپس تقس��یم بندی و اموزش ببینند تا تعامل‬ ‫صنعت و دانشگاه بیش از پیش تقویت شود‪ .‬طبیب زاده با تاکید‬ ‫بر مهارت اموزی در بین دانشجویان افزود‪ :‬ظرفیت ها و نعمت های‬ ‫فراوان موجود در استان با مهارت نیروی انسانی و همت مضاعف‬ ‫انها موجب توسعه استان خواهد شد‪ .‬براساس این گزارش عضو‬ ‫هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست به حل مسائل‬ ‫صنعت از نگاه دانش��گاه و نه از نگاه دانش��جو اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫دانشجو باید دوره کاراموزی و کارورزی را در صنعت بگذراند و از‬ ‫دانش��جو انتظار حل مسئله نداشته باشیم‪ ،‬بلکه باید برنامه ریزی‬ ‫شود تا دانشجویان توانمند شوند‪ .‬عباس جبال بارزی افزود‪ :‬باید‬ ‫صنعت و دانش��گاه با جدیت این ارتباط را دنبال کنند زیرا هدف‬ ‫این اس��ت که دانش��جویان به گونه ای اموزش ببینند که پس از‬ ‫فارغ التحصیلی مهارت‪ ،‬فرصت شغلی و کارافرینی داشته باشند‬ ‫وی اف��زود‪ :‬جل��ب ایده پ��ردازان در چرخ��ه‬ ‫س��رمایه گذاری و کم��ک ب��ه ایده پ��ردازان و‬ ‫ش��رکت ها نوپ��ا ضروری اس��ت و ای��ن درحالی‬ ‫اس��ت ک��ه در چرخه س��رمایه گذاری کس��ب و‬ ‫کاره��ای نوپا باید به ابعاد گوناگ��ون ایده توجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ن��ادری بیان کرد‪ :‬ش��اید در ذه��ن ایده های‬ ‫گوناگونی برای ایجاد یک کس��ب و کار باش��د؛‬ ‫بنابراین باید ایده خود را به سرعت پرورش داده‬ ‫و ان را به کس��ب و کار مناسبی تبدیل کرد که‬ ‫در این زمینه ارائه مشاوره های مدیریتی‪ ،‬مالی و‬ ‫فنی به کارافرینان و سرمایه گذاران حائز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در راس��تای حمای��ت از‬ ‫کارافرین��ی و ارزش‏ افرین��ی در اس��تان بای��د‬ ‫مس��ئوالن در هر س��طحی متعهد به پشتیبانی‬ ‫و حمای��ت مال��ی و غیرمال��ی از فعالیت ه��ای‬ ‫کارافرینان باش��ند‪ .‬همچنین در این نشس��ت‪،‬‬ ‫ابراهیم��ی ف��رد مدیرعامل صن��دوق پژوهش و‬ ‫فناوری پارک علم و فناوری استان فارس درباره‬ ‫معرف��ی خدمات س��رمایه گذاری ای��ن صندوق‬ ‫گزارش ارائه کردند‪.‬در ادامه نشس��ت هر یک از‬ ‫اعضا به ارائه پیش��نهادها درباره استخراج رمز ها‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫و سپس اموزش هایی را نیز فرا می گیرند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مس��ائل صنایع باید ازسوی دانشگاه حل‬ ‫شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید از داوطلبان صنایع برای حل مشکالت شان‬ ‫از طریق دانشگاه استقبال کرد و اگر این اتفاق بیفتد سایر صنایع‬ ‫نیز عالقه مند می شوند؛ که در این زمینه باید نگاه دانشگاه از نگاه‬ ‫درامدی فاصله داش��ته باش��د‪ .‬جبال بارزی با تاکید بر اینکه باید‬ ‫دانشگاه واحد تحقیق و توسعه صنایع باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پس‬ ‫از پذیرفتن دانشجویان در صنایع باید برای انها برنامه تعریف کرد‬ ‫و مسئولیت پذیرفت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫وزیر اقتصاد‪ :‬تنها راه مقابله با فساد‪ ،‬اقتصاد هوشمند و شفاف سازی اقتصادی است‬ ‫‹ ‹ضرورت شفاف سازی اقتصادی‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن اقتصادی باید در مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع فساد کمک‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا هر چه محیط فساد گسترش یابد این برای ما بد است‪ ،‬هم ما را‬ ‫در موضع تخلف قرار می دهد و هم انعکاس ان در دنیا برای ما بسیار بد‬ ‫است‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬بخش خصوصی و به ویژه اتاق های‬ ‫س��ه گانه باید احس��اس کنند که برای عب��ور از دام‬ ‫فساد‪ ،‬راهی جز اقتصاد هوشمند وجود ندارد و در این‬ ‫باره ما امسال همه اظهارنامه ها را الکترونیکی کردیم‪،‬‬ ‫زی��را با این اقدام دخالت انس��ان در فرایند ها کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬دژپس��ند افزود‪ :‬یکی از راه ها برای جلوگیری‬ ‫از وقوع فس��اد‪ ،‬اجرایی ش��دن صندوق ه��ای مکانیزه‬ ‫فروش اس��ت که در این باره بخش خصوصی به ویژه‬ ‫اتاق اصناف باید همکاری و کمک کند‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتص��اد ب��ا بی��ان اینکه ت��ا تحق��ق اقتصاد‬ ‫هوش��مند نمی ت��وان بیکار نشس��ت گفت‪ :‬ت��ا زمان‬ ‫اجرای��ی ش��دن اقتص��اد هوش��مند بای��د با فس��اد‬ ‫مب��ارزه کرد ضم��ن اینکه فعاالن اقتص��ادی هم باید‬ ‫مقاوم��ت کنند‪ ،‬زی��را اگ��ر مقاومت چند ب��ار تکرار‬ ‫ش��ود مفس��دان راه به جایی نمی برند ما هم کریدور‬ ‫وی��ژه ای ایج��اد کردی��م و می توانی��م ب��ا هم��کاری‬ ‫فعاالن اقتصادی با مفس��دان به ص��ورت ویژه برخورد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫دژپس��ند افزود‪ :‬ت��ا تحقق اقتصاد هوش��مند باید‬ ‫سیس��تم س��وت زنی را راه اندازی کنی��م یعنی هر بار‬ ‫که با درخواس��ت فس��اد مواجه ش��دیم باید س��وت‬ ‫بزنیم و همدیگ��ر و نهاد های مس��ئول را اگاه کنیم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد دراین راستا اعالم کرد‪ :‬هر کسی فسادی‬ ‫را در ح��وزه دارایی افش��ا کن��د و ان منجر به صدور‬ ‫حکم ش��ود‪ ،‬از طرف وزارتخانه جایزه دریافت خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به هرحال موضوع جلوگیری و مبارزه با فساد درحالی‬ ‫به یکی اولویت ها در کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت که‬ ‫کارشناسان بر این باورند برای پیشگیری از گسترش‬ ‫دامنه این گونه پدیده های منفی در کشور و مبارزه با‬ ‫فس��اد در کش��ور‪ ،‬دولت باید ضمن ایجاد شفافیت و‬ ‫تش��دید نظارت ها در تمامی بخش ه��ا به عنوان یکی‬ ‫از فاکتوره��ای مهم‪ ،‬با بکارگی��ری ابزارهای کنترلی‬ ‫ش��دید‪ ،‬جلوی این موارد را بگیرد و در نهایت زمینه‬ ‫مناس��ب را برای فعالیت های رسمی در کشور فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫جزئیات کانال مالی سوئیس برای ایران‬ ‫رئیس کمیس��یون بازار پول و سرمایه‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران با بیان اینکه کانال‬ ‫مالی س��وئیس برای ایران احیای کانال‬ ‫مال��ی قبل��ی این کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زم��ان راه ان��دازی این کانال مش��خص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫فری��ال مس��توفی در گفت وگو با ایبِنا‬ ‫درب��اره کانال مالی که دولت س��وئیس قصد دارد‬ ‫ب��رای کار با ایران راه اندازی کند‪ ،‬گفت‪ :‬در مرحله‬ ‫قبلی تحریم ها دولت سوئیس کانالی مالی را برای‬ ‫تبادل غذا و دارو با ایران داش��ت و به گفته س��فیر‬ ‫این کش��ور در تهران‪ ،‬سوئیس قصد دارد بار دیگر‬ ‫این کانال را احیا کند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد ک��ه در دفعه قبل��ی تحریم ها‬ ‫دول��ت س��وئیس از طریق این کان��ال مالی اقالم‬ ‫بشردوس��تانه‪ ،‬غذا‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی را در‬ ‫اختی��ار ایران قرار م��ی داد و قصد دارد تا بار دیگر‬ ‫این کانال را راه اندازی کند‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫رئیس کمیس��یون بازار پول و سرمایه‬ ‫اتاق تهران با بیان اینکه زمان راه اندازی‬ ‫این کانال مش��خص نیست‪ ،‬افزود‪ :‬البته‬ ‫این کانال س��وای س��از وکار اینستکس‬ ‫اس��ت و توسط دولت سوئیس راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مس��توفی درباره حج��م کاالهایی که‬ ‫می ت��وان از طری��ق ای��ن کانال خری��د نیز گفت‪:‬‬ ‫ای��ران در س��ال بین ‪ ۳.۵‬ت��ا ‪ ۴‬میلیارد دالر دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی وارد می کند‪ ،‬ولی اماری از اینکه‬ ‫چه میزان از این رقم از س��وئیس تهیه می ش��ود‪،‬‬ ‫ندارم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگر دولت س��وئیس‬ ‫هن��وز اعالم نکرده که ایا از طریق این کانال مالی‬ ‫تنها می توان غذا و دارو را از شرکت های سوئیسی‬ ‫خریداری کرد یا امکان خرید از س��ایر شرکت های‬ ‫متعل��ق ب��ه کش��ورهای دیگر اروپای��ی نیز وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫‹ ‹مبارزه با فساد از طریق مالیات‬ ‫قاسم انصاری رنانی کارشناس اقتصاد در این باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه یکی از راه های مبارزه‬ ‫ب��ا فس��اد و فعالیت های غیر قانونی در کش��ور دریافت‬ ‫مالیات اس��ت گفت‪ :‬وقتی صحبت از ایجاد ش��فافیت‬ ‫در بخش های مختلف می ش��ود‪ ،‬به این معناس��ت که‬ ‫اگر تا به االن س��ازمان‪ ،‬نهاد یا ارگانی عملکرد شفافی‬ ‫نداشته و بعضا به قوانین پایبند نبوده‪ ،‬از این پس باید‬ ‫عملکرد ش��فافی داشته باش��د و در ازای فعالیتی هم‬ ‫ک��ه می کند مالیات پرداخت کن��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫برای مبارزه با فس��اد و رانت در کش��ور‪ ،‬باید هر بخش‬ ‫و نه��ادی‪ ،‬چه دولتی چه غی��ر دولتی‪ ،‬در هرجایی که‬ ‫تولیدی دارد و درامدی کس��ب می کن��د‪ ،‬مالیاتش را‬ ‫پرداخت کند و این موضوعی اس��ت که در همه جای‬ ‫دنیا به ان عمل می ش��ود یاداورشد‪ :‬ما درحال حاضر با‬ ‫بخش هایی از اقتصاد مواجه هس��تیم که یا از مالیات‬ ‫معاف هس��تند ی��ا از زیر بار پرداخت این حق‪ ،‬ش��انه‬ ‫خال��ی می کنند که در راس��تای مبارزه با فس��اد باید‬ ‫تمامی این بخش��ودگی ها و فرارهای مالیاتی کنترل و‬ ‫پیگیری ش��ود و نسبت به دریافت مالیات از انها اقدام‬ ‫ش��ود‪ .‬او در عین حال تاکیدکرد‪ :‬اگر دراین بین قرار‬ ‫است بخشی از مالیات معاف شود و مشمول بخشودگی‬ ‫مالیاتی ش��ود‪ ،‬بهتر اس��ت که در بودجه به انها کمک‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین در این راس��تا مبنا باید به این ش��کل‬ ‫باش��د که هر بخش��ی اگر درام��دی دارد و تولید کاال‬ ‫و خدم��ات می کند مالیات پرداخت کن��د و این اقدام‬ ‫موثری اس��ت که می تواند در جهت مبارزه با فس��اد و‬ ‫رانت در کش��ور محقق ش��ود‪ .‬این کارشناس در ادامه‬ ‫به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی براینکه به «افش��ا کننده‬ ‫فساد جایزه می دهیم» اشاره کرد و گفت‪ :‬در برخی از‬ ‫کش��ورها‪ ،‬سال هاست که این سیاست پیاده می شود و‬ ‫اگر فردی فس��اد‪ ،‬خالف‪ ،‬رانت یا حتی س��وء برداشتی‬ ‫را افش��ا کند‪ ،‬ضمن اینکه نامش افشا نمی شود‪ ،‬به ان‬ ‫جایزه نیز تعلق می گیرد که اگر بس��ترهای قانونی ان‬ ‫در کش��ور ما هم فراهم شود این مهم می تواند اجرایی‬ ‫شود و کمکی به کاهش فساد در کشور کند‪.‬‬ ‫تراکنش های‬ ‫غیرحضوری محدود شد‬ ‫بان��ک مرک��زی اع�لام ک��رد‪ :‬از ‪ ۲۰‬اذرماه‪،‬‬ ‫تراکنش های همه س��امانه های بی��ن بانکی به‬ ‫ازای هر ش��خص در ‪ ۲۴‬س��اعت از درگاه های‬ ‫غیرحضوری به یک میلیارد ریال (‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان) محدود می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بان��ک مرکزی‪ ،‬این طرح در ادامه‬ ‫اج��رای الزامات مبارزه با پولش��ویی و مدیریت‬ ‫جریان وجوه در کش��ور انجام می شود‪ .‬تمامی‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتب��اری نیز موظفند‬ ‫ای��ن محدودی��ت را برای تراکنش ه��ای درون‬ ‫بانکی در درگاه ه��ای غیر حضوری خود اعمال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رواب��ط عمومی ای��ن بانک تاکی��د کرد که‬ ‫مش��تریان بانک ه��ا می توانن��د ب��رای انج��ام‬ ‫تراکنش ه��ای باالتر از این مبل��غ همچنان به‬ ‫شعب بانک ها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به سمت شفافیت پیش برویم‬ ‫رضا اریا راد کارشناس و صاحبنظر حوزه اقتصاد نیز‬ ‫در این باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه بخشی‬ ‫از منبع فس��اد به رانت هایی برمی گردد که در برخی‬ ‫از بخش ها وجود دارد و باید جلوی ان گرفته ش��ود‬ ‫تا در راستای مبارزه با فساد اقدام شود افزود‪ :‬یکی از‬ ‫راه های مناس��ب برای کاهش فساد و رانت در کشور‬ ‫ایجاد عدالت اقتصادی‪ ،‬از جمله عدالت مالیاتی است‬ ‫که می تواند عملکرد تمامی بخش های اقتصادی را به‬ ‫سمت شفافیت سوق دهد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬باید این نگرش در جامعه وجود داش��ته‬ ‫باش��د که هر فعالیت و درامدی در کش��ور موظف به‬ ‫پرداخت مالیات است و باید این حق را پرداخت کند‪.‬‬ ‫اما ازانجایی که برخی از بخش ها با وجود داشتن این‬ ‫ویژگ��ی ها مالیات نمی دهند ی��ا از ان فرار می کنند‪،‬‬ ‫از ای��ن رو دولت نظارت دقیقی بر فعالیتش��ان ندارد‬ ‫ک��ه این مهم می تواند در نهایت منش��ا فس��اد تلقی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی براین باوراست‪ :‬اگر دولت و سایر نهادهای‬ ‫نظارت��ی و تصمیم گی��ر در تالش اند که فس��اد را در‬ ‫جامعه کاهش دهند و منش��ا ان را شناس��ایی کنند‪،‬‬ ‫نیاز اس��ت که ابتدا اقتصاد را به س��مت شفافیت هر‬ ‫چه بیش��تر هدایت کنن��د و با بکارگی��ری ابزارهای‬ ‫نظارتی و کنترلی‪ ،‬نس��بت به ش��فاف شدن عملکرد‬ ‫نهاده��ا و س��ازمان ها و ش��رکت ها اق��دام کنند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس معتقد اس��ت که این مه��م ضمن اینکه‬ ‫می تواند عدالت مالیاتی و اقتصادی را درکشور توسعه‬ ‫ده��د‪ ،‬می تواند زمینه افزای��ش درامدهای مالیاتی را‬ ‫فراهم کند و درنهایت گامی در جهت مبارزه با فساد‬ ‫باش��د‪ .‬اریا راد در عین ح��ال به اقدامات خوبی که از‬ ‫س��وی نیروی های نظارتی و بازرسی در حوزه مالیاتی‬ ‫در حال انجام اس��ت اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬درصورتی‬ ‫که امار و ارقام ش��فاف به دست س��ازمان امورمالیات‬ ‫برسد‪ ،‬بی تردید این سازمان با استناد به این اطالعات‬ ‫می تواند اقدام به مالیات س��تانی از بخش های مختلف‬ ‫کند و این مهم باید به شکل مناسبی ادامه یابد‪ .‬او در‬ ‫عی��ن حال به نظارت بر منابعی که وارد ش��بکه پولی‬ ‫کشور می ش��ود اش��اره کرد وگفت‪ :‬با بکارگیری این‬ ‫سیاس��ت هم می توان منشا بخشی از پول های کثیف‬ ‫و نامش��روع را شناس��ایی کرد و در راس��تای کاهش‬ ‫فس��اد در کش��ور گام برداش��ت‪ ،‬اما این مهم باید به‬ ‫گونه ای پیاده س��ازی شود که در نهایت زمینه نگرانی‬ ‫س��پرده گذاران و خروج مناب��ع از بانک ها را به همراه‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫قاسم انصاری رنانی‬ ‫رضا اریا راد‬ ‫تسهیالت اعطایی بانک ها به شرکت های دانش بنیان‬ ‫قائم مق��ام بانک مرکزی گزارش��ی‬ ‫از تس��هیالت اعطای��ی بانک ه��ا ب��ه‬ ‫شرکت های دانش بنیان را ارائه کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬اکبر کمیجانی در جلسه‬ ‫علن��ی مجل��س و در جریان بررس��ی‬ ‫وضعی��ت ش��رکت های دان��ش بنیان‬ ‫گفت‪ :‬تس��هیالت پرداختی بانک ها به‬ ‫شرکت های دانش بنیان و استارت اپ ها در پایان‬ ‫مه��ر ‪ ۱۰۰ ،۹۶‬هزار و ‪ ۸۲۷‬ه��زار میلیارد بوده‬ ‫و تس��هیالت پرداختی در ‪7‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫‪۶۱‬هزار و ‪۶۰۵‬میلیارد ریال بوده که نس��بت به‬ ‫‪7‬ماه سال ‪ ۹۷‬رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تس��هیالت پرداخت��ی فق��ط در‬ ‫مهر م��اه برای ‪ ۲۰۲‬ش��رکت دانش بنیان معادل‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار میلی��ارد ری��ال به ازای ه��ر فقره وام‬ ‫‪5‬میلی��ارد تومان��ی پرداخت ش��ده اس��ت و در‬ ‫‪7‬ماه به ‪۷۳۷‬ش��رکت وام داده شده که میانگین‬ ‫ان ‪ ۸۳‬میلی��ارد ریال اس��ت‪ .‬کمیجانی با اعالم‬ ‫امادگی بانک مرکزی برای همکاری با‬ ‫شرکت های دانش بنیان جهت استفاده‬ ‫از امکان��ات و تس��هیالت مالی گفت‪:‬‬ ‫سیس��تم بانکی از طری��ق همکاری با‬ ‫صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی نی��ز‬ ‫تس��هیالتی ارائه داده است‪ .‬قائم مقام‬ ‫بان��ک مرکزی ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫دو مصوبه در ش��ورای پول و اعتبار در راس��تای‬ ‫اعطای تسهیالت خرید و ساخت مسکن داشتیم‬ ‫که یکی برای اعضای مرکز ملی نخبگان بود که‬ ‫س��قف وام ‪ ۲۰۰‬میلیون توم��ان به ازای هر فرد‬ ‫و برای هر نفر با مهلت ‪ ۲۰‬س��اله بود همچنین‬ ‫ب��رای حمایت از اس��اتید و نخبگان این س��قف‬ ‫وام به ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫اینها خدماتی اس��ت که از طریق سیستم بانکی‬ ‫به ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپ ها در‬ ‫جریان اس��ت و در این باره ام��اده هماهنگی با‬ ‫مسئولین ذیربط نیز هستیم‪.‬‬ ‫وجود فس��اد در کش��ور درحالی باعث ایجاد‬ ‫فعالیت های غیررسمی و بدون مجوز در کشور‬ ‫می ش��ود و در رقاب��ت مخرب ب��ا فعالیت های‬ ‫رس��می‪ ،‬مش��کالتی را برای س��ایر بخش های‬ ‫اقتص��ادی ایجاد می کند که الزم اس��ت با این‬ ‫پدی��ده نامطل��وب در کش��ور هرچه س��ریعتر‬ ‫مبارزه ش��ود‪ .‬این ش��رایط باع��ث بی انگیزگی‬ ‫و بی اعتم��ادی م��ردم و فع��االن اقتصادی در‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف می ش��ود و عملکرد این‬ ‫بخش ه��ا را تحت تاثیر ق��رار می دهد‪ ،‬بنابراین‬ ‫ضروری اس��ت برای بهبود ش��رایط اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬فضا برای اینگونه فعالیت ها و اقدامات‬ ‫محدود شود‪.‬‬ ‫از انجای��ی که بروز فس��اد و ب��ه وجود امدن‬ ‫فعالیت های غیر رس��می در سایه نبود نظارت ‬ ‫و شفافیت‪ ،‬شکل می گیرد و گسترش می یابد‪،‬‬ ‫دراین راستا نظارت و کنترل و همچنین ایجاد‬ ‫ش��فافیت در تمام��ی حوزه ه��ا و س��ازمان ها‪،‬‬ ‫می تواند گام اساس��ی در جهت رفع فس��اد در‬ ‫کشور باشد‪ .‬باید بپذیریم که درحال حاضر یک‬ ‫س��امانه نظارت��ی قوی که بتوان��د فعالیت های‬ ‫اقتصادی را به دقت رصد کند در کش��ور وجود‬ ‫ندارد و این درحالی است که ضرورت این مهم‬ ‫در بحث مبارزه به فس��اد بس��یار حائز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از کش��ورها هستند‬ ‫که در راس��تای مبارزه ب��ا این پدیده‪ ،‬با قوانین‬ ‫س��ختگیرانه و رص��د درامده��ا در ناحیه نظام‬ ‫بانک��ی و همچنی��ن دریاف��ت مالیات ه��ای‬ ‫س��نگین از بخش ه��ای مختلف‪ ،‬درراس��تای‬ ‫شناس��ایی درامدهایی که سرمنشا غیر شفاف‬ ‫دارن��د اق��دام کرده اند که ما ه��م می توانیم با‬ ‫بکارگی��ری چنین تدابیری‪ ،‬در این جهت اقدام‬ ‫کنی��م‪ .‬اگ��ر م��ا ه��م بتوانی��م در ح��وزه‬ ‫مالیات س��تانی‪ ،‬ب��ا افزایش پایه ه��ای مالیاتی‪،‬‬ ‫جل��وی فراریان مالیات��ی را بگیریم و با رعایت‬ ‫قوانی��ن مبارزه با پولش��ویی در نظ��ام بانکی‪،‬‬ ‫سرمنش��ا پول های کثیف را شناس��ایی کنیم‪،‬‬ ‫می توان امیدوار بود که بخش زیادی از فسادها‬ ‫و فعالیت های غیرمجاز در کش��ور کاهش یابد‪.‬‬ ‫ب��ه هرح��ال از انجایی که وج��ود فعالیت های‬ ‫زیرزمینی می تواند به شدت فعالیت های قانونی‬ ‫و بخش رسمی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و‬ ‫به ایجاد فضای رقابتی ناسالم ومخرب‪ ،‬افزایش‬ ‫فراریان مالیاتی و همچنین کاهش درامدهای‬ ‫دول��ت دامن بزند‪ ،‬ازاین رو ضروری اس��ت هر‬ ‫چه س��ریعتر گامی در جهت ایجاد شفافیت در‬ ‫اقتص��اد به عنوان یکی از راه های پیش��گیری و‬ ‫کنترل این پدیده برداشت‪.‬‬ ‫موضوع داغ‬ ‫رمز دوم پویا‬ ‫عبدالناص��ر همت��ی رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرک��زی ایران از دفتر روز اول گروه علی بابا‬ ‫در کارخانه نواوری بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مس��عود طباطبایی‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه علی بابا در ای��ن بازدید‬ ‫درباره فعال کردن رمز دوم پویا از رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی خواس��ت اجرای ناگهانی این‬ ‫طرح به تعویق بیافتد‪.‬‬ ‫طباطبایی گفت‪ :‬اجرای این دستورالعمل‬ ‫نه فقط گ��روه علی بابا که کس��ب وکارهای‬ ‫کوچک و بزرگ اینترنتی کشور را با چالش‬ ‫ی روبه رو خواهد کرد و امیدواریم بانک‬ ‫جد ‬ ‫مرکزی درباره اجرای این طرح تجدید نظر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫طباطبای��ی درباره تمهی��دات علی بابا در‬ ‫زمینه مقابله با فیش��ینگ نیز گفت‪ :‬علی بابا‬ ‫همکاری ه��ای الزم ب��ا نهاده��ای ذیرب��ط‬ ‫از جمل��ه ق��وه قضاییه و پلیس فت��ا را دارد‬ ‫و هم��واره ت�لاش کردیم بس��تر امنی برای‬ ‫خریده��ای اینترنت��ی کارب��ران در علی بابا‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی ای��ران نیز در‬ ‫این باره گفت‪ :‬مهمترین هدف از فعال کردن‬ ‫رم��ز دوم پوی��ا افزای��ش س��طح امنیت در‬ ‫پرداخت ه��ا و خریده��ای اینترنت��ی بدون‬ ‫کارت اس��ت‪ .‬روزانه شکایت های متعددی با‬ ‫موضوع فیش��ینگ ثبت می شود که اجرای‬ ‫این طرح باعث کاهش ش��کایت های مردم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همت��ی بدون اش��اره به زمان‬ ‫دقیق اجرای این طرح نیز گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫در دی م��اه س��ال ج��اری این ط��رح اجرا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فره��اد دژپس��ند ک��ه در ن��ود و یکمین نشس��ت‬ ‫ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی س��خن‬ ‫می گف��ت‪ ،‬با بیان اینکه فس��اد در بخش های مختلف‬ ‫اقتصاد رس��وخ کرده و برخ��ی دالالن در این حوزه ها‬ ‫به گسترش ان دامن می زنند تاکید کرد‪ :‬بدون اینکه‬ ‫بخواهیم حاش��یه جدیدی ایجاد کنیم باید فس��اد را‬ ‫ریش��ه کن کرد و از هیچ چیزی در این مبارزه ترس‬ ‫نداشته باشیم‪ ،‬این رویکرد عالوه بر وزارت اقتصاد‪ ،‬در‬ ‫قوه قضاییه و مجلس هم وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬فس��اد مانند موریانه اس��ت که هم‬ ‫پیدا کردن ان خیلی راحت نیس��ت و هم اس��اس را‬ ‫دچار سس��تی و ویرانی می کند‪ .‬وزی��ر اقتصاد گفت‪:‬‬ ‫شاید در مقام مبارزه‪ ،‬راه های مبارزه و تاثیر مبارزه با‬ ‫فس��اد سخن زیادی گفته ش��ده باشد‪ ،‬اما بین ادراک‬ ‫فس��اد و خود فس��اد تفاوت زیادی وجود دارد که به‬ ‫نظر من انچه که مانند س��م به اقتصاد ایران اس��یب‬ ‫می رس��اند و ان را در معرض خط��ر جدی قرار داده‪،‬‬ ‫ادراک فساد است که فاصله جدی با خود فساد دارد‪.‬‬ ‫دژپس��ند افزود‪ :‬باور‪ ،‬احساس و ادراک فساد خیلی‬ ‫خطرناک است و موجب می شود اتفاقات وحشتناکی‬ ‫رخ دهد‪ .‬به طور نمون��ه برخی دالل ها در حوزه هایی‬ ‫مانند مالیات و گمرک با دامن زدن به ادراک فس��اد‬ ‫به دنبال کاس��بی خود هس��تند‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫وج��ود فس��اد را در زیرمجموعه ه��ای وزارت اقتصاد‬ ‫تنف��س نمی کند گفت‪ :‬ش��ما فعاالن اقتص��ادی باید‬ ‫در مبارزه با فس��اد و جلوگیری از وقوع فس��اد کمک‬ ‫کنی��د‪ ،‬زیرا هر چه محیط فس��اد گس��ترش یابد این‬ ‫برای ما بد اس��ت‪ ،‬زیرا هم ما را در موضع تخلف قرار‬ ‫می ده��د و هم انعکاس ان در دنیا برای ما بس��یار بد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد با اش��اره به اینکه در مبارزه با فس��اد‬ ‫نمی توان باالی سر هر مامور در گمرک و سازمان امور‬ ‫مالیاتی مامور دیگری گماش��ت افزود‪ :‬این نوع مبارزه‬ ‫شدنی نیس��ت‪ ،‬بلکه برای مبارزه با فساد باید محیط‬ ‫شیش��ه ای و ش��فاف ایجاد کرد که این اتفاق فقط با‬ ‫ش��کل گیری اقتصاد هوشمند ش��دنی است‪ ،‬البته در‬ ‫یک س��الی که موضوع اقتصاد هوش��مند را پیگیری‬ ‫کردیم تقریبا همتراز با دنیا در این باره پیش می رویم‪.‬‬ ‫دژپس��ند اف��زود‪ :‬دوره اقتصاد الکترونیک گذش��ته و‬ ‫اقتصاد دیجیتال نیز در حال بلوغ است‪ ،‬بنابراین فقط‬ ‫شفافیت موجود در اقتصاد هوشمند است که موجب‬ ‫می شود هیچ ماموری نتواند دنبال چیز دیگری باشد‪.‬‬ ‫به افشا کننده فساد جایزه می دهیم‬ ‫یادداشت‬ ‫زنگ خطر شیوع گسترده فساد در کشور در حالی‬ ‫به صدا درامده که بسیاری از کارشناسان براین باورند‬ ‫که بروز این پدیده در کش��ور نشانه کم شدن سازکار‬ ‫کنترل و هدایت مس��ائل اقتصادی و اجتماعی است و‬ ‫اگر هرچه س��ریعتر جلوی این پدیده در کشور گرفته‬ ‫نش��ود می تواند تبعات منفی زی��ادی را با خود همراه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گس��ترش فس��اد درحالی که می تواند زمینه س��از‬ ‫ب��ه وجود ام��دن اقتص��اد زیرزمین��ی و فعالیت های‬ ‫پنهان در کش��ور ش��ود‪ ،‬به طور حتم اخبار فساد در‬ ‫عرصه های مختلف و در ارتباط با اداره ها‪ ،‬س��ازمان ها‬ ‫و نهاد ه��ای گوناگ��ون می توان��د مردم را نس��بت به‬ ‫کارایی س��ازمان های رس��می بی اعتماد کند و باعث‬ ‫مش��کالت زیادی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫شود‪ .‬به هرحال بروز این پدیده نامبارک‪ ،‬مدت هاست‬ ‫سیاستگذاران‪ ،‬مسئوالن و دستگاه های قضا را ترغیب‬ ‫ک��رده تا ب��ا ارائه راهکارهایی جلوی گس��ترش ان را‬ ‫در کش��ور بگیرد‪ .‬در این بین وزی��ر امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی به عنوان یکی از متولیان مبارزه با فس��اد در‬ ‫کش��ور‪ ،‬تنها راه مقابله با فس��اد را اقتصاد هوشمند و‬ ‫شفاف س��ازی اقتصادی عنوان کرده اس��ت و ان را به‬ ‫موریانه ای تش��بیه کرد که اس��اس و پایه را سست و‬ ‫ویران می کند‪.‬‬ ‫بروز فساد‬ ‫در سایه‬ ‫نبود نظارت‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹ن�رخ حق الوکال�ه بان�ک توس�عه‬ ‫صادرات اعالم شد‬ ‫اخبار‬ ‫نرخ حق الوکاله امس��ال مانند سال گذشته‬ ‫برای سپرده های مختلف بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران ‪ ۲.۵‬درصد تعیین شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی بانک توس��عه صادرات ای��ران‪ ،‬نرخ‬ ‫حق الوکاله بانک توس��عه ص��ادرات ایران که‬ ‫ازس��وی هیات مدی��ره این بان��ک تصویب و‬ ‫به ش��عب ابالغ ش��ده‪ ،‬همانند س��ال گذشته‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬حق الوکاله مبلغی است‬ ‫که بانک ها می توانند در قبال بکارگیری منابع‬ ‫سپرده ش��ده ازسوی س��پرده گذاران‪ ،‬از انان‬ ‫دریافت کنند‪ .‬این گ��زارش می افزاید بدیهی‬ ‫اس��ت در صورت کمتر ش��دن سود حاصل از‬ ‫سود علی الحساب پرداختی هیچ گونه وجهی‬ ‫به عنوان حق الوکاله از س��پرده گذاران دریافت‬ ‫نخواهد شد و با هزینه بانک سود علی الحساب‬ ‫از سوی بانک تضمین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام رعایت سیاس�ت های ابالغی‬ ‫نهادهای باالدستی‬ ‫عض��و هی��ات مدیره بان��ک ملی ای��ران بر‬ ‫لزوم رعایت سیاس��ت های ابالغ��ی نهادهای‬ ‫باالدستی تاکید کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬محمود ش��ایان در بازدید از‬ ‫اداره کل مدیریت ریسک ضمن بازدید از روند‬ ‫پایش و بررسی ریسک های مطرح در صنعت‬ ‫بانکداری‪ ،‬گفت‪ :‬م��وارد مهمی که رعایت ان‬ ‫الزام مراجع باالدس��تی است‪ ،‬همواره مد نظر‬ ‫ماس��ت‪ .‬وی همچنین همکاری سایر واحدها‬ ‫با این اداره کل را الزامی دانس��ت‪ .‬ش��ایان در‬ ‫بازدی��د از اداره کل ش��بکه و زیرس��اخت نیز‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه در دنیای امروز بس��یاری‬ ‫از خدم��ات بانک��ی در بس��تر الکترونی��ک‬ ‫ارائه می ش��ود‪ ،‬انجام تراکنش ه��ای مالی در‬ ‫محیطی امن را بس��یار حائز اهمیت دانست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نقش و جایگاه این اداره کل‬ ‫در سیاس��ت گذاری ح��وزه امنیت اطالعات و‬ ‫ش��بکه و زیرساخت ها‪ ،‬بر سرعت بخشیدن به‬ ‫اجرای طرح ها برای رسیدن به استانداردهای‬ ‫بین المللی این حوزه تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سومین جش�نواره فرشتگان بانک‬ ‫رفاه برگزار شد‬ ‫س��ومین جش��نواره فرش��تگان بانک رفاه‬ ‫به مناس��بت روز جهان��ی معل��والن ب��ا هدف‬ ‫تجلی��ل و دلجوی��ی از فرزن��دان کم ت��وان‬ ‫کارکن��ان بان��ک رفاه برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫اخب��ار پولی مالی‪ ،‬در جش��نواره فرش��تگان‬ ‫بان��ک رفاه که بیش از ‪ ۲۵۰‬نف��ر از کارکنان‬ ‫بانک رفاه و خانواده هایش��ان از سراسر کشور‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬دوستی‪ ،‬از استادان برجسته‬ ‫در حوزه کودکان استثنایی‪ ،‬ضمن سخنرانی‬ ‫در زمینه س�لامت روانی در کودکان کم توان‪،‬‬ ‫به س��واالت خانواده ها در حوزه های س�لامت‬ ‫روانی‪ ،‬تحصیل‪ ،‬ازدواج‪ ،‬نحوه برقراری ارتباط‬ ‫ب��ا فرزندان معل��ول و پذیرش ای��ن افراد در‬ ‫خانواده هایشان پاسخ داد‪ .‬در این مراسم فریبا‬ ‫معصومی از معلوالن ‪ ۹۰‬درصد استان گیالن‬ ‫و کارافری��ن برتر کش��ور نیز در س��خنانی به‬ ‫تش��ریح علل و عوامل موفقیت خود پرداخت‪.‬‬ ‫در این جشنواره از سوی بانک رفاه برنامه های‬ ‫ش��اد و مفرح��ی ب��رای این عزی��زان تدارک‬ ‫دیده ش��د که تئاتر شاد و موزیکال‪ ،‬مسابقات‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬نورافشانی‪ ،‬مراس��م برگزاری جشن‬ ‫تولد نمادی��ن فرزندان معل��ول و کارگاه های‬ ‫نقاش��ی روی سفال و سفال گری از جمله این‬ ‫برنامه ه��ا ب��ود و در پای��ان از فرزندان معلول‬ ‫خانواده ه��ا در زمینه های ورزش��ی‪ ،‬هنری و‬ ‫تحصیلی ب��ا اهدای جوای��ز قدردانی به عمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم سازمان تامین اجتماعی برای‬ ‫حل مشکالت بیمه ای استارت اپ ها‬ ‫رئی��س س��ازمان تامین اجتماع��ی از عزم‬ ‫این س��ازمان ب��رای حل مش��کالت بیمه ای‬ ‫اس��تارت اپ ها و کس��ب وکارهای فض��ای‬ ‫مج��ازی خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در جلس��ه‬ ‫بررسی وضعیت اس��تارت اپ ها و شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬س��االری‪ ،‬رئیس سازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی گزارش��ی از وضعی��ت بیم��ه این‬ ‫ش��رکت ها ارائ��ه داد‪ .‬وی گفت‪ :‬به کس��ب و‬ ‫کاره��ای فضای مج��ازی و سهامداران ش��ان‬ ‫بخشنامه کردیم که باید بیمه شوند تا بتوانند‬ ‫از امکان��ات بیم��ه تامین اجتماعی اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬ساالری ادامه داد‪ :‬استارت اپ ها مشاغل‬ ‫نوپای��ی هس��تند و ت�لاش داریم مش��کالت‬ ‫بیمه ای انها را حل کنیم‪ .‬در جلس��ه ای که با‬ ‫قاضی زاده هاشمی‪ ،‬عضو هیات رئیسه داشتیم‬ ‫مش��کالت بیمه ای اس��تارت اپ ها بررس��ی و‬ ‫با ص��دور بخش��نامه هایی‪ ،‬این مش��کالت تا‬ ‫ح��دودی حل ش��د‪ .‬ع�لاوه بر ای��ن کارگروه‬ ‫مش��ترکی ایجاد و مقرر ش��ده معاونت علمی‬ ‫و فناوری نماینده ای به این کارگروه بفرس��تد‬ ‫تا مش��کالت بیمه ای این کسب و کارها حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد تسهیالت بانک مهر ایران به تولید رسید‬ ‫ح��دود ‪ ۵۵‬درص��د تس��هیالت بان��ک‬ ‫قرض الحس��نه مه��ر ایران ب��ه عوام��ل تولید‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬کارافرین��ی و حمایت از کارگران‬ ‫پرداخت شده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران‪ ،‬براس��اس امار‪،‬‬ ‫بان��ک قرض الحس��نه مهر ایران در ‪ ۱۲‬س��ال‬ ‫فعالیت خود نزدیک ‪ ۶‬میلیون فقره تس��هیالت‬ ‫ب��ه اعتبار ‪ ۴۷۷‬ه��زار میلیارد ری��ال پرداخت‬ ‫ک��رده که بی��ش از نیمی از این تس��هیالت به‬ ‫عوامل تولید به ویژه نیروی کار اختصاص داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫س��ال گذش��ته یک میلیون و ‪ ۲۳۰‬هزار فقره‬ ‫تس��هیالت قرض الحس��نه با اعتبار ‪ ۱۳۸‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال پرداخت ک��رده که از این میزان‬ ‫نیز حدود ‪ ۵۵‬درصد از تس��هیالت به کارگران‬ ‫پرداخت ش��ده است‪ .‬تسهیالت عنوان شده در‬ ‫حوزه کارافرینی و اش��تغالزایی با محوریت سه‬ ‫طرح پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالتی برای حفظ روحیه نیروی‬ ‫کار مولد‬ ‫بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران ب��رای رفع‬ ‫یا کاس��تن مش��کالت جامعه کارگری و حفظ‬ ‫روحیه کار مولد در کشور به ارائه تسهیالت به‬ ‫پرسنل کارگری شرکت های دولتی وخصوصی‬ ‫پرداخته تا با ارتقای سطح معیشت این قشر از‬ ‫جامعه ضمن روحیه بخش��ی و رفع دغدغه های‬ ‫این افراد از ایج��اد جذابیت برای ورود انان به‬ ‫شغل های کاذب بکاهد‪ .‬عمده این تسهیالت در‬ ‫قالب امضای تفاهمنامه با ارگان ها و بخش های‬ ‫مختلف پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانوان سرزمینم توانمندتر می شوند‬ ‫اما ن��گاه ویژه به جامعه زنان به عنوان س��هم‬ ‫اساس��ی از جمعیت نی��روی کار کش��ور نیز از‬ ‫دیگ��ر موضوعاتی بوده که بانک قرض الحس��نه‬ ‫مهر ایران از توج��ه به ان غافل نبوده و با طرح‬ ‫«اندوخته بانوان مهر ایران» پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه را در مس��یر توانمندس��ازی و‬ ‫ارزش افرین��ی بان��وان س��رزمین ای��ران به کار‬ ‫گرفته است‪ .‬در این طرح بانوان عالوه بر توسعه‬ ‫فضای کس��ب و کار خ��ود‪ ،‬می توانند در ارتقای‬ ‫س��طح رفاه خانواده هایش��ان نیز موثر باش��ند‪.‬‬ ‫اجرای این طرح تسهیالتی در حمایت از بنیان‬ ‫خان��واده به ویژه زنان سرپرس��ت خانوار و ایجاد‬ ‫رضایتمندی در میان اقش��ار ضعیف و متوس��ط‬ ‫جامعه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران‪ ،‬مشتریان خوش حساب‬ ‫رویکرد دوم در ارائه تس��هیالت به کارگران‪،‬‬ ‫دو سالی می شود که کلید خورده است‪ .‬در این‬ ‫طرح تس��هیالت به منظور تامی��ن تجهیزات و‬ ‫امکانات مورد نیاز برای اش��تغال در بنگاه هایی‬ ‫که شخص برای فعالیت در ان نیاز به تجهیزات‬ ‫دارد ارائه می ش��ود‪ .‬تس��هیالتی که کاربرد ان‬ ‫ب��رای رفع نیازهای اولیه جهت خرید وس��ایل‬ ‫مورد نیاز شغل متقاضی و حفظ اشتغال تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اما طرح س��وم دیدگاه کالن ت��ری دارد و به‬ ‫دنب��ال افزایش قدرت خرید مردم و اس��تمرار‬ ‫چرخ��ه تولید و اش��تغال در بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط ک��ه دارای زنجی��ره ارزش داخلی‬ ‫بوده و زمینه اش��تغال مل��ی را فراهم می کند‪،‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در این طرح تس��هیالت قرض الحس��نه‬ ‫ب��ه متقاضی��ان کاالی ایران��ی پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬انعق��اد تفاهمنامه همکاری با ش��رکت‬ ‫س��هامی فرش ایران‪ ،‬ش��رکت نی��روی محرکه‬ ‫و ش��ورای عالی مناط��ق ازاد با ه��دف افزایش‬ ‫ق��درت خری��د از طری��ق اعطای تس��هیالت‬ ‫سقف وام مسکن افزایش می یابد‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن گفت‪ :‬افزایش سقف‬ ‫وام مس��کن در ش��ورای پول و اعتب��ار در حال‬ ‫بررس��ی اس��ت و ظرف ی��ک یا دو هفت��ه اینده‬ ‫تصویب می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا‪ ،‬ابوالقاس��م رحیم��ی انارکی‬ ‫در حاش��یه مراس��م رونمایی از ‪ ۳۱‬پروژه احداث‬ ‫مسکن توسط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن‬ ‫در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش س��قف تس��هیالت‬ ‫مسکن گفت‪ :‬پیش��نهادی را به بانک مرکزی ارائه کرده ایم که‬ ‫اکنون در دس��تور کار ش��ورای پول و اعتبار است و به احتمالی‬ ‫ظرف یک یا دو هفته اینده مصوب می شود‪.‬‬ ‫وی درباره امکان انتقال تس��هیالت صندوق پس انداز یکم به‬ ‫ط��رح اقدام ملی تصریح کرد‪ :‬یک��ی از برنامه هایی که به دنبال‬ ‫ان هستیم این است که افتتاح کنندگان این حساب در اولویت‬ ‫واگذاری طرح های اقدام ملی مس��کن باش��ند‪ .‬رحیمی انارکی‬ ‫درباره ط��رح فروش اعتباری مصال��ح نیز گفت‪:‬‬ ‫پیگیری ه��ا در ح��ال انجام اس��ت‪ ،‬یک س��ری‬ ‫مس��ائل حقوقی دارد که امیدواریم رفع ش��ود و‬ ‫هدف گذاری ما این اس��ت که تا پایان س��ال این‬ ‫طرح به جمع بندی برسد‪.‬‬ ‫وی درباره پروژه سیروس در مرکز شهر تهران‬ ‫که قرار بود از س��وی بانک احداث ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این پ��روژه به دلیل طراحی انجام ش��ده توجیه اقتصادی‬ ‫کافی نداشت و بانک حدود یک سال و نیم پیش از پروژه خارج‬ ‫ل حاضر شهرداری طرح جدیدی را برای ان محل‬ ‫ش��د و در حا ‬ ‫در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن درباره اعطای تسهیالت اجاره بهای‬ ‫مس��کن گفت‪ :‬مشکلی درباره نوع عقد قرارداد وجود داشت که‬ ‫ان را اصالح و دوباره برای بانک مرکزی ارس��ال کردیم که اگر‬ ‫به مشکل نخورد عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫قرض الحس��نه و عرض��ه کارت ه��ای بانکی با‬ ‫قابلیت های خاص‪ ،‬جزو نخس��تین قراردادهای‬ ‫منعقد ش��ده در این زمینه بوده اس��ت‪ ،‬عالوه‬ ‫بر ای��ن تفاهمنامه های متعددی با س��ازمان ها‬ ‫و نهاده��ای گوناگ��ون از جمله بنی��اد برکت‪،‬‬ ‫بسیج سازندگی‪ ،‬بنیاد مسکن انقالب‪ ،‬سازمان‬ ‫بهزیس��تی‪ ،‬کمیته امداد ام��ام خمینی(ره) و‪...‬‬ ‫به امضا رس��یده تا تس��هیالت بر توانمندسازی‬ ‫نیازمندان و محرومان تمرکز بیش��تری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اقشاری که از بانک قرض الحسنه مهر ایران وام‬ ‫دریافت کرده اند‪ ،‬جزو خوش حس��اب ها هستند‪،‬‬ ‫به نحوی که این بانک تنها یک درصد مطالبات‬ ‫دارد‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت که انباشته شدن‬ ‫مطالب��ات بانک ها و افزایش ه��ر روزه این رقم‬ ‫به یکی از معضالت بزرگ اقتصاد کش��ور به نام‬ ‫معوقات بانکی تبدیل شده است‪ .‬ترویج محصول‬ ‫کارگر ایرانی‪ ،‬تالش برای حفظ س�لامت روحی‬ ‫و بهبود معیش��ت کارگ��ران از عوامل تاثیرگذار‬ ‫بر افزایش کیفیت کار این قش��ر است؛ ماجرایی‬ ‫که بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران با تمام توان‬ ‫در این س��ال ها دنبال کرده و همین امر موجب‬ ‫شده در س��ال های اخیر به عنوان حامی جامعه‬ ‫کارگری مورد تقدیر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫تالش بانک ایران زمین برای اجرای مسئولیت اجتماعی‬ ‫مع��اون عملیات بانک��ی بانک ای��ران زمین‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به تالش این بانک برای اجرای مسئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها به عنوان سازمانی مردم‬ ‫نهاد نقش بسزایی در گسترش فرهنگ مسئولیت‬ ‫اجتماعی در جامعه ایفا می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ایران زمین‪،‬‬ ‫ه��ادی قدیم��ی ب��ا تش��ریح نق��ش راهب��ردی‬ ‫بانک ها در حوزه مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬مخاطبان‬ ‫و مش��تریان بانک ه��ا ام��روز از بانک خود انتظار دارند مس��یر‬ ‫حرکت اقتصادی خود را هم راس��تا با شرایط اجتماعی انتخاب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک ها امروز عالوه بر اینکه نقش��ی راهبردی در‬ ‫کاه��ش الودگی هوا‪ ،‬مصرف س��وخت و کاه��ش مصرف کاغذ‬ ‫دارند‪ ،‬همس��و ب��ا جامعه خ��ود را در قبال اتفاق��ات طبیعی و‬ ‫اجتماعی مسئول می دانند‪.‬‬ ‫قدیمی با اشاره به اقدامات بانک ایران زمین در‬ ‫حوزه مسئولیت اجتماعی گفت‪ :‬امسال با مصوبه‬ ‫هیات مدیره ما اقدام به س��اخت ‪ ۲‬مدرسه و یک‬ ‫خانه بهداش��ت در مناطق س��یل زده کرده ایم که‬ ‫به زودی شاهد افتتاح انها خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین با اشاره‬ ‫به زلزله اخیر اذربایجان شرقی و کمک های این‬ ‫بانک به زلزله زدگان اظهار کرد‪ :‬با توجه به گس��تردگی ش��عب‬ ‫ما در سراس��ر کش��ور عالوه ب��ر اینکه هم��کاران من به صورت‬ ‫خودجوش نس��بت به ارسال کمک به این مناطق اقدام کردند‪،‬‬ ‫با پیشنهاد مدیر استان های اذربایجان شرقی و غربی و موافقت‬ ‫هیات عامل تع��دادی کانکس برای زلزل��ه زدگان میانه تهیه و‬ ‫ارس��ال ش��د‪ .‬قدیمی ادامه داد‪ :‬برقراری تعامل بین بنگاه های‬ ‫اقتصادی و جامعه و دولت زمینه توس��عه کشور در عرصه های‬ ‫مختلف را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران‪:‬‬ ‫به ط��ور کلی در چند ماه باقیمانده تا پیش از اس��فند‪ ،‬بازار‬ ‫س��رمایه از چند محل می تواند در مس��یر رشد قرار گیرد که‬ ‫یک��ی از انها افزایش نرخ ارز اس��ت‪ .‬محم��ود مهدی رباطی‪،‬‬ ‫مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران در گفت وگو با س��نا‪،‬‬ ‫درباره رون��د حرکتی بازار در ماه های پایانی س��ال گفت‪ :‬به‬ ‫طور س��نتی بازار ما چند سالی اس��ت که با نزدیک شدن به‬ ‫پایان س��ال به طور ویژه در ماه اسفند‪ ،‬یک وضعیت پرعرضه‬ ‫را پیدا می کند و در چند ماه باقیمانده تا قبل از اس��فند ماه‪،‬‬ ‫از چند محل می تواند در مس��یر رش��د قرار گیرد که یکی از‬ ‫انتظار رشد بازار در ‪ 3‬ماه پایانی سال‬ ‫انها افزایش نرخ ارز اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫اخبار افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی‬ ‫دارای��ی و همچنین افزایش نرخ های جهانی‪ ،‬از‬ ‫دالیلی اس��ت که بتوانیم یک انتظار رشد را در‬ ‫ماه های پایانی س��ال داش��ته باشیم‪ .‬تمهیدات‬ ‫دول��ت که در بودجه مش��خص ش��ده و تمایل‬ ‫به تامین مال��ی این نهاد از طریق فروش اوراق‬ ‫و واگ��ذاری دارایی های مالی‪ ،‬در کنار اص��رار دولت به ادامه‬ ‫سیاس��ت تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬به برخی از گروه های غذایی و‬ ‫دارویی‪ ،‬سبب خواهد شد در ‪ 3‬ماه پایانی سال‪،‬‬ ‫یک روند پرفراز و نش��یب را در بازار س��رمایه‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارگ��زاری ب��ورس بیم��ه ایران‬ ‫درب��اره نقش بازار س��رمایه در بودج��ه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بودجه مهم ترین س��ند مالی و اقتصاد هر‬ ‫کش��ور است‪ .‬در ایران دولت ها نقش پررنگی را‬ ‫در اقتص��اد ایفا می کنند و هر ن��وع افزایش عوارض‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫فروش اوراق‪ ،‬افزایش نرخ خوراک پتروش��یمی و مس��ائلی از‬ ‫فعال کردن رمز پویا از طریق درگاه های بانک سپه‬ ‫ثبت یک تراکنش برای افراد در هر ‪ ۱۸‬ثانیه‬ ‫مدیرعام��ل به پرداخ��ت گف��ت‪ :‬براوردهای‬ ‫جهانی این اس��ت که هر فرد در هر ‪ ۱۸‬ثانیه‬ ‫ی��ک تراکن��ش خواهد داش��ت و در طول روز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تراکن��ش را به خ��ود اختصاص خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬ش��هریار خلیل��ی در‬ ‫س��ومین رویداد تهران هوش��مند با اش��اره به‬ ‫ارتب��اط صنع��ت پرداخت و هوشمندس��ازی‬ ‫گفت‪ :‬ب��راورد امارهای جهانی این اس��ت که‬ ‫هر ف��رد در طول هر ‪ ۱۸‬ثانی��ه یک تراکنش‬ ‫خواهد داش��ت و در ط��ول روز هر فرد ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تراکن��ش را به خود اختصاص خواهد داد؛ این‬ ‫تراکنش ها در حقیقت اس��تعالماتی هس��تند‬ ‫ک��ه در ح��وزه هوشمندس��ازی اس��ت و تنها‬ ‫مربوط ب��ه تراکنش ه��ای بانک��ی و پرداخت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل به پرداخت مل��ت ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اماره��ا بی��ان می کن��د اتصاالت ت��ا ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫افزی��ش پی��دا خواهد ک��رد و هر ف��رد بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬دس��تگاه متص��ل ب��ه ش��بکه اینترنت‬ ‫خواهد داش��ت که نش��ان می ده��د در اینده‬ ‫اکوسیس��تمی بای��د وجود داش��ته باش��د که‬ ‫تمام بازیگران حوزه هوشمندس��ازی در کنار‬ ‫ه��م فعالیت کنند ت��ا اه��داف الزم در زمینه‬ ‫ایین پایانی س��ومین جش��نواره فیلم ‪ ۱۸۰‬ثانیه ای بانک‬ ‫پاسارگاد‪ ۲۳ ،‬اذر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مراس��م اختتامیه س��ومین جشنواره فیلم‬ ‫‪ ۱۸۰‬ثانی��ه ای بانک پاس��ارگاد ‪ ۲۳‬اذر ب��ا حضور جمعی از‬ ‫هنرمن��دان‪ ،‬هنردوس��تان‪ ،‬مقامات وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬مدیران‬ ‫بانک پاسارگاد‪ ،‬راه یافتگان به مرحله نهایی داوری جشنواره‬ ‫و‪ ...‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین اس��امی برگزی��دگان نهایی جش��نواره‪ ،‬در‬ ‫هوشمندس��ازی محقق ش��ود؛ در حال حاضر‬ ‫در کش��ور گام های خوبی برداش��ته ش��ده و‬ ‫باید ای��ن موضوعات به ص��ورت جدی دنبال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خلیلی تاکید کرد‪ :‬هلدینگ بهس��ازان فردا‬ ‫امادگ��ی س��رمایه گذاری در ح��وزه فناوری و‬ ‫ایده ه��ای جدید از کس��ب و کارهای نوین در‬ ‫حوزه هوشمندسازی را دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بهس��ازان ف��ردا و به پرداخت‬ ‫ملت در حوزه اینترنت اش��یا و هوشمندسازی‬ ‫ش��هر از جمله پرداخت های شهری برنامه ها و‬ ‫پروژه هایی را در دستور کار دارند‪.‬‬ ‫ام��کان دریافت رمز دوم پویا با هدف‬ ‫افزایش امنیت از طریق درگاه های بانک‬ ‫سپه فراهم شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک‬ ‫سپه‪ ،‬باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی‬ ‫از ‪۱۵‬دی انج��ام خریده��ای اینترنتی‬ ‫یا پرداخت ه��ای نیازمند ب��ه رمز دوم‬ ‫کارت (پرداخ��ت قبوض و خرید ش��ارژ) و انتقال وجه‬ ‫از طریق اینترنت بانک‪ ،‬موبایل بانک و اپلیکیشن های‬ ‫پرداخ��ت فقط با رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود‪،‬‬ ‫لذا مش��تریان بانک باید نس��بت به فع��ال کردن رمز‬ ‫دوم پویای خود از طریق درگاه های بانک س��په اقدام‬ ‫اختتامیه سومین جشنواره فیلم ‪۱۸۰‬ثانیه ای بانک پاسارگاد‬ ‫دو بخ��ش فیل��م و ایده‪ ،‬از بی��ن ‪ ۶۷‬اثری که‬ ‫شایس��ته حض��ور در مرحل��ه نهای��ی داوری‬ ‫ش��ناخته ش��ده بودند‪ ،‬اع�لام خواهد ش��د و‬ ‫برگزیدگان جوای��ز نقدی نفیس‪ ،‬دیپلم افتخار‬ ‫و تندی��س جش��نواره را دریاف��ت خواهن��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتی��ب‪ ۲ ،‬جای��زه ویژه جش��نواره‬ ‫ب��ه ‪ ۲‬فیل��م برگزیده‪ ۶ ،‬جایزه ویژه هی��ات داوران به ‪ ۶‬فیلم‬ ‫برگزیده و ‪ ۱۰‬جایزه به ‪ ۱۰‬ایده برگزیده تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این دس��ت که سبب شود فش��ار مالی به بنگاه های تولیدی‬ ‫کش��ور وارد شود‪ ،‬به طور قطع و یقین تاثیر مستقیم بر بازار‬ ‫سرمایه خواهد داشت و در کنار ان هر نوع سیاست تسهیلی‬ ‫که اتخاذ ش��ود‪ ،‬می تواند تاثیر مثبت بر بازار س��رمایه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬از جهت توس��عه ای هم اگر دولت‬ ‫در بودجه‪ ،‬برنامه واگذاری س��هام شرکت ها را داشته باشد و‬ ‫بخواهد از محل فروش انها درامد کس��ب کند‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫محل مناسبی برای تامین مالی انها است‪.‬‬ ‫براس��اس این خبر‪ ،‬پیش از برگزاری مراس��م‬ ‫اختتامیه‪ ،‬کارگاه اموزشی فیلمسازی با حضور‬ ‫کارگردانان مطرح کشور‪ ،‬برای صاحبان ‪ ۶۷‬اثر‬ ‫برگزیده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫از ای��ن عزی��زان دع��وت می ش��ود جه��ت‬ ‫اع�لام امادگی برای ش��رکت در ای��ن کارگاه‪،‬‬ ‫ثبت ن��ام و ب��رای اع�لام اس��امی همراهان به‬ ‫س��ایت جش��نواره مراجعه کنند‪ .‬س��ومین جش��نواره فیلم‬ ‫‪۱۸۰‬ثانیه ای بانک پاس��ارگاد‪ ،‬با هدف کش��ف استعدادها و‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر مشتریان بانک می توانند‬ ‫به منظور فعال کردن و استفاده از برنامه‬ ‫رمزس��از س��په‪ ،‬پس از نص��ب نرم افزار‬ ‫از طری��ق وب س��ایت بانک ب��ه ادرس‬ ‫‪https: //acc.ebanksepah.ir/mobile‬‬ ‫به یکی از شعب بانک سپه مراجعه و پس‬ ‫از تایید شماره همراه و تکمیل فرم های مربوط‪ ،‬شماره‬ ‫مشتری و شماره سریال رمزساز خود را از شعب بانک‬ ‫س��په دریافت کنند‪ .‬در ضمن به زودی نحوه دریافت‬ ‫رمز پویا از طریق پیامک و ‪ USSD Code‬به اطالع‬ ‫مشتریان خواهد رسید‪.‬‬ ‫جل��ب افکار عمومی به موضوعات تعیین ش��ده‪ ،‬با محورهای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی ش��امل تکری��م خان��واده‪ ،‬حفظ‬ ‫منابع طبیع��ی و محی��ط زیس��ت‪ ،‬اهدای عض��و و همدلی و‬ ‫همبس��تگی ملی در مواجهه با بالی��ای طبیعی و همچنین‬ ‫حمای��ت از تولی��د ملی در بس��تر اقتص��اد مقاومتی»برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن دوره از جش��نواره نی��ز با اس��تقبال بس��یار خوب‬ ‫عالقه من��دان مواجه و اثار ارزش��مندی در دو بخش فیلم و‬ ‫ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن از احتمال افزایش وام خرید خبر داد‬ ‫ارامش بازار مسکن به هم می خورد؟‬ ‫اکرم امینی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹بانک مسکن پیغام را گرفت؟‬ ‫خب��ر احتمال افزایش وام مس��کن درحالی از س��وی‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن منتشر شده که هفته گذشته‪،‬‬ ‫کانون سراسری انبوه سازان در نامه ای به رئیس جمهوری‬ ‫و مدیرعامل بانک مس��کن‪ ،‬خواستار افزایش وام مسکن‬ ‫تا س��قف ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان در تهران و ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫تومان در کالن ش��هرها ش��ده بودند‪ .‬تاکید انبوه سازان‬ ‫در ای��ن نامه ای��ن بود که تس��هیالت مس��کن به حوزه‬ ‫تولید اختصاص یابد‪ .‬به نظر می رس��د ارس��ال این نامه‬ ‫در تصمیم گیری بانک مس��کن مبنی بر افزایش میزان‬ ‫تسهیالت خرید مسکن بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاجت‪ ،‬دبیر کانون سراسری انبوه سازان‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه پرداخت تس��هیالت‬ ‫در ح��وزه تولی��د‪ ،‬موج��ب رون��ق صنعت س��اختمان‬ ‫کشور ش��ده و نتایج بس��یار مثبتی برای اقتصاد کشور‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش��نهاد ما این است که وام به‬ ‫تولیدکننده اختص��اص یابد و در ادامه‪ ،‬در قالب فروش‬ ‫اقساطی به خریداران واگذار شود‪.‬‬ ‫او در واکنش به اینکه به نظر می رس��د با وجود تاکید‬ ‫انبوه س��ازان بر اختصاص تس��هیالت به بخ��ش تولید‪،‬‬ ‫بانک مس��کن در نظر دارد وام بخش خرید را در بخش‬ ‫اوراق افزای��ش دهد‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر تس��هیالت‬ ‫س��اخت نیز از محل اوراق تامین می ش��ود‪ .‬بخش��ی از‬ ‫اوراق نیز در قالب صندوق های تس��ه تعریف ش��ده که‬ ‫در نهای��ت پول این صندوق ها نیز در حوزه تولید صرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ش��رط تحری��ک تقاض��ا و تولید‪ ،‬ام��کان اس��تفاده گروه ه��دف از‬ ‫تس��هیالت مس��کن اس��ت‪ .‬بنابراین باید تا جایی که می شود در کنار‬ ‫تقویت مبلغ تس��هیالت‪ ،‬نسبت به کاهش س��ود و همچنین افزایش‬ ‫دوره بازپرداخت اقدام کرد‬ ‫‹ ‹ تنها راهکار تقویت قدرت خرید‬ ‫او با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی‪ ،‬برای تقویت بازار‬ ‫مس��کن هیچ راه دیگری جز ارائه و افزایش تس��هیالت‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برای رونق بازار مسکن ‪ ۳‬راهکار‬ ‫وجود دارد‪ .‬نخس��ت اینکه قدرت خرید مردم با افزایش‬ ‫دس��تمزدها باال رود که با توجه ب��ه اعالم خبر افزایش‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی حقوق در س��ال اینده‪ ،‬نمی توان روی این‬ ‫راهکار حس��اب کرد‪ .‬دومی��ن راهکار‪ ،‬صنعتی س��ازی‪،‬‬ ‫استفاده از فناوری های نوین و کاهش هزینه های تولید‬ ‫مس��کن است که ش��رایط ان در کش��ور درحال حاضر‬ ‫وجود ندارد‪ .‬راهکار سوم تقویت قدرت نقدینگی مردم با‬ ‫اس��تفاده از پرداخت تسهیالت است‪ .‬این راهکار در ‪۵۰‬‬ ‫س��ال گذشته همواره مورد توجه بوده و اکنون نیز تنها‬ ‫راهکار رونق بازار مسکن به نظر می رسد‪.‬‬ ‫دبیر کانون انبوه س��ازان در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫ای��ا افزای��ش وام خرید مس��کن‪ ،‬گرانی واحد مس��کن‬ ‫و افزای��ش ن��رخ تورم را در پ��ی ندارد؟ گف��ت‪ :‬به این‬ ‫مس��ئله بای��د از منظر فرص��ت و تهدید ن��گاه کرد که‬ ‫به نظر می رس��د مزیت های وام مس��کن ب��ر معایب ان‬ ‫می چربد‪.‬‬ ‫او در واکنش به این مطلب که در نامه انبوه س��ازان به‬ ‫بانک مسکن و ریاست جمهوری‪ ،‬بر اختصاص وام مسکن‬ ‫به بخش تولید تاکید ش��ده اما مدیرعامل بانک مسکن‬ ‫از افزایش تس��هیالت خرید خبر داده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت و افزایش میزان وام در زمینه خرید‬ ‫را تجوی��ز نمی کنیم و پیش��نهاد ما افزایش تس��هیالت‬ ‫در حوزه ساخت وس��از اس��ت چرا که هی��چ نگاه علمی‬ ‫پرداخت تسهیالت به حوزه تولید را تورم زا نمی داند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر ما می گوییم این تسهیالت بعد از ساخت‪،‬‬ ‫به خریدار منتقل ش��ود تا هم به تولید کمک کند‪ ،‬هم‬ ‫تورم زا نباشد‪.‬‬ ‫پورحاجت با بیان اینکه مبلغ وام اوراق مسکن کارایی‬ ‫خود را از دس��ت داده اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نظام بانکی ما‬ ‫متناس��ب با اقتصاد مس��کن پویایی نداشته و نتوانسته‬ ‫قدرت خرید مردم را افزایش دهد‪ .‬در ش��رایطی که در‬ ‫یکی دو س��ال گذشته‪ ،‬نرخ مسکن بیش از ‪ ۱۲۰‬درصد‬ ‫افزایش نرخ داش��ته‪ ،‬وام مسکن هم باید متناسب با این‬ ‫روند‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم کاه�ش س�ود و افزای�ش دوره‬ ‫بازپرداخت وام‬ ‫یک تحلیلگر بازار مسکن با تاکید بر اینکه بهتر است‬ ‫اختصاص تسهیالت مسکن در حوزه تولید مسکن باشد‪،‬‬ ‫می گوید برای اثرگذاری بیش��تر‪ ،‬باید نسبت به کاهش‬ ‫س��ود و همچنین افزایش دوره بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫اقدام ش��ود‪ .‬سید امین زرگر مرادی در پاسخ به‬ ‫بیان کرد‪ :‬درحال حاضر تعداد معامله های حوزه مسکن‬ ‫بس��یار کم اس��ت ک��ه از دالیل ان می ت��وان به حضور‬ ‫کمرنگ سرمایه گذاران غیرمصرفی و کاهش سوداگری‬ ‫در بازار مس��کن‪ ،‬به علت نبود چشم انداز جهش قیمتی‬ ‫جدید در بازار مسکن اشاره کرد‪.‬‬ ‫زرگ��ر مرادی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫مصرف کننده واقعی مس��کن هم پس از جهش قیمتی‬ ‫ک��ه از انتهای س��ال ‪ ۹۶‬تا اخر بهار ‪ ۹۸‬ش��اهد بودیم‪،‬‬ ‫به ش��دت کاهش یافته و خانه دار شدن برای دهک های‬ ‫متوسط و پایین جامعه‪ ،‬بیش از پیش دور از دسترس به‬ ‫نظر می رسد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬یکی از راهکارها برای‬ ‫رونق بازار مس��کن می تواند تحریک تقاضا با استفاده از‬ ‫افزایش وام باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬البته باید توجه داشت که‬ ‫م��ا با کمبود عرضه و تولید مس��کن‪ ،‬به ویژه در مناطق‬ ‫متوسط به پایین ش��هرها روبه رو هستیم‪ .‬بنابراین بهتر‬ ‫اس��ت اولویت در اختص��اص بودجه‪ ،‬کم��ک به بخش‬ ‫خصوص��ی و ایج��اد انگی��زه در زمین��ه تولید مس��کن‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار مس��کن اف��زود‪ :‬می توان با افزایش‬ ‫وام س��اخت و سپس انتقال ان به خریدار در کنار رونق‬ ‫نس��بی تولید‪ ،‬زمینه ای برای خانه دار ش��دن دهک های‬ ‫میانی جامعه ایجاد کرد‪ .‬زرگر مرادی گفت‪ :‬به هر حال‬ ‫در ش��رایط اقتصادی کش��وری مانند ای��ران با این نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬خرید خانه از محل پس انداز گذش��ته فرد بسیار‬ ‫مش��کل به نظر می رسد و نیاز است با کمک تسهیالت‪،‬‬ ‫فرد بتواند با استفاده از وام و بازپرداخت ان از پس انداز‬ ‫اینده‪ ،‬خانه دار شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر هرچند‬ ‫دول��ت با کمبود ش��دید مناب��ع مالی روبه رو اس��ت اما‬ ‫باید توجه داش��ت که ش��رط تحریک تقاض��ا و تولید‪،‬‬ ‫امکان اس��تفاده گروه هدف از این نوع تسهیالت است‪.‬‬ ‫بنابراین باید تا جایی که می ش��ود در کنار تقویت مبلغ‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬نسبت به کاهش س��ود و همچنین افزایش‬ ‫دوره بازپرداخت اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مسکن به دنبال افزایش منابع؟‬ ‫یک��ی دیگر از تحلیلگران بازار مس��کن معتقد اس��ت‬ ‫اع�لام خب��ر افزایش تس��هیالت خرید از س��وی بانک‬ ‫مسکن‪ ،‬ترفندی برای افزایش منابع این بانک است‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه بانک‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫مس��کن از داغ شدن بحث وام خرید در جامعه بهره مند‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از این راه‪ ،‬بانک مس��کن می تواند‬ ‫سپرده های بیش��تری جذب کرده و اوراق منتشر کند‪.‬‬ ‫درواقع این یکی از س��ازکارهای جذب منابع برای این‬ ‫بانک اس��ت‪ .‬او با بیان اینک��ه دادن اوراق به متقاضیان‪،‬‬ ‫فش��اری بر بانک مس��کن وارد نمی کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به وضعیت بازار‪ ،‬ارزش اوراق تس��هیالت مس��کن‬ ‫پایین امده است و به نظر می رسد بانک مسکن با مطرح‬ ‫ک��ردن بحث افزایش وام‪ ،‬در نظر دارد تقاضا را تحریک سید امین زرگر مرادی‬ ‫ک��رده و ارزش اوراق خ��ود را افزای��ش ده��د‪ .‬بیضایی‬ ‫یاداور شد‪ :‬بانک مسکن برای فراهم کردن منابع مالی‪،‬‬ ‫‪ ۳‬راه��کار پیش رو دارد‪ .‬نخس��ت اینک��ه از وجوه اداره‬ ‫شده دولتی استفاده کند که در شرایط اقتصادی فعلی‪،‬‬ ‫این کار ممکن نیس��ت‪ .‬راهکار دوم این است که منابع‬ ‫مال��ی از بانک مرکزی گرفته ش��ود که با توجه به تورم‬ ‫فعلی‪ ،‬این کار هم ش��دنی نیست‪ .‬راهکار سوم‪ ،‬استفاده‬ ‫از منابع ناش��ی از بازگشت تسهیالت مسکن مهر است‬ ‫فرهاد بیضایی‬ ‫که از ان نیز پیش��تر اس��تفاده شده اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی به نظر می رسد بانک مسکن به دنبال‬ ‫ان اس��ت که فشار افکار عمومی را در حوزه وام مسکن‬ ‫ب��اال برده و ناچیز بودن مبل��غ ان را یاداوری کند‪ .‬این‬ ‫تحلیلگر ب��ا بیان اینک��ه وام خرید‪ ،‬سیاس��ت پایداری‬ ‫برای تقویت بازار مس��کن نیست‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از گران تر‬ ‫ش��دن خانه در کشور‪ ،‬چه تعداد از مردم می توانستند با‬ ‫وام مس��کن‪ ،‬خانه دار شوند و قس��ط های ان را بپردازند‬ ‫که با افزایش س��قف تس��هیالت‪ ،‬تعدادش��ان بیش��تر‬ ‫شود؟‬ ‫متقاضی خرید مسکن باید پول داشته باشد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه انچه در شهرهای مختلف‬ ‫به عنوان پیش پرداخت ثبت نام در طرح ملی مس��کن تعیین‬ ‫ش��ده‪ ،‬حداقلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فردی که به دنبال خرید مسکن‬ ‫است باید پول داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬محمد اسالمی درباره طرح ملی مسکن‬ ‫گفت‪ :‬طرح ملی مس��کن ب��ه طور واقع��ی و تقاضامحور پیش‬ ‫معاون امور شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت‪ :‬برنامه‬ ‫دولت در س��ال ‪ ۹۸‬در قالب طرح اقدام ملی مس��کن‪ ،‬ساخت‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬جواد حق ش��ناس افزود‪ :‬ط��رح اقدام ملی‬ ‫مسکن شامل ش��هرهای جدید‪ ،‬بازافرینی بافت های شهری و‬ ‫مسکن عادی در شهرهای کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��هم بنیاد مس��کن از طرح اقدام ملی ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار واحد در ش��هرهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر و ‪ ۳۸‬هزار واحد در‬ ‫شهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫حق ش��ناس به نحوه ثبت نام متقاضی��ان در این طرح ملی‬ ‫اش��اره کرد و اظهارکرد‪ :‬سایت ثبت نام برای هر استان در یک‬ ‫بازه تا پایان اذر باز می شود که متقاضیان می توانند برای ثبت‬ ‫نام اقدام کنند که س��امانه استان سمنان نیز از صبح سه شنبه‬ ‫می رود و میزان عرضه و تقاضا در حدود ‪ ۷۰‬درصد ش��هرهایی‬ ‫که در این طرح ش��رکت کردند‪ ،‬منطبق اس��ت بنابراین وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی باید برای حدود ‪ ۳۰‬درصد باقی مانده پروژه‬ ‫پیش بین��ی کرده و فراخوان ده��د‪ .‬وی با بیان اینکه طرح ملی‬ ‫مس��کن با توجه به نیاز افراد دارای شرایط پیش بینی می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اجرای طرح ملی مسکن در کالن شهرها با معضل روبه رو‬ ‫اس��ت زیرا زمین گران بوده و از سوی دیگر زمین دولتی وجود‬ ‫ندارد بنابراین نمی توان برای جامعه هدف‪ ،‬قش��ر متوس��ط به‬ ‫پایین مسکن س��اخت‪ .‬به منظور حل این مشکل در شهرهای‬ ‫جدید و شهرک های اطراف پیش بینی های الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫عضو کابینه دوازدهم طرح ملی مس��کن را نهضت دانست و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طرح ملی مسکن ادامه دار خواهد بود تا جایی که به‬ ‫بازپرداخت اقساط مسکن ملی در ‪ ۱۲‬سال‬ ‫کار خود را اغاز کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تاکنون کار ثبت نام در ‪8‬‬ ‫اس��تان کشور اغاز شده است و استقبال مردم نیز مطلوب بوده‬ ‫است‪ ،‬به گونه ای که در بعضی از شهرها در کمتر از یک ساعت‪،‬‬ ‫ظرفیت سامانه تکمیل شد‪.‬‬ ‫حق ش��ناس به نحوه پرداخت تس��هیالت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫برای هر واحدمس��کونی یک میلیارد ریال تس��هیالت در نظر‬ ‫گرفته شده است که زمان بازپرداخت تسهیالت ‪ ۱۲‬سال است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمین اعطایی به افراد از سوی بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اس�لامی اس��ت و اگر خود متقاضی هم دارای زمین باشد‪ ،‬این‬ ‫اجازه را دارد تا با اس��تفاده از تسهیالت‪ ،‬بتواند عملیات ساخت‬ ‫را در زمین خود انجام دهد‪.‬‬ ‫حق شناس گفت‪ :‬س��همیه هر استان و شهرستان‪ ،‬برحسب‬ ‫تعداد متقاضیان دارای ش��رایط است و ش��رایط متقاضیان در‬ ‫الیحه قانونی تامین و ساماندهی تولید مسکن پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬متقاضی بای��د متاهل باش��د‪ ،‬تاکنون از‬ ‫امکانات دولتی استفاده نکرده باشد‪ ،‬سابقه سکونت ‪ ۵‬ساله در‬ ‫شهر محل تقاضا نداشته و مالک هیچ واحد مسکونی نباشد‪.‬‬ ‫حق ش��ناس خاطرنشان کرد‪ :‬هزار و ‪ ۵۴۴‬واحد مسکونی در‬ ‫قالب طرح اقدام ملی مس��کن در اس��تان سمنان درنظر گرفته‬ ‫ش��د که از این تعداد‪ ۸۲۶ ،‬واحد در مرکز استان و ‪ ۷۱۶‬واحد‬ ‫در شرق استان اجرایی می شود‪.‬‬ ‫حق شناس از بازسازی مناطق حادثه دیده کشور خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬پس از سیل های امسال به همت دولت‪ ،‬تسهیالتی برای‬ ‫مسکن حادثه دیدگان پیش بینی شد و اکنون کار بازسازی در‬ ‫‪ ۱۰‬استان کشور در حال انجام است‪.‬‬ ‫رضا اصالنی‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش تس��هیالت خرید مس��کن خبری است که به‬ ‫گفته مدیرعامل بانک مسکن تا یکی دو هفته دیگر باید‬ ‫منتظر شنیدنش باشیم‪ .‬وعده افزایش تسهیالت خرید‬ ‫مسکن در حالی از سوی مدیرعامل بانک تخصصی این‬ ‫حوزه اعالم ش��ده که بهار امس��ال این بانک اعالم کرد‬ ‫برنامه ای برای افزایش س��قف تسهیالت مسکن ندارد و‬ ‫در مقابل‪ ،‬سیاست کاهش نرخ مسکن را در دستور کار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ابوالقاس��م رحیم��ی انارک��ی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن‪ ،‬دوش��نبه در جمع خبرنگاران‬ ‫از احتمال افزایش وام مسکن خبر داد‪ .‬به گفته انارکی‪،‬‬ ‫درخواس��ت این بانک برای تعیین تکلیف افزایش سقف‬ ‫وام مس��کن در ش��ورای پول و اعتبار در حال بررس��ی‬ ‫است و نتیجه تا ‪ 2‬هفته دیگر اطالع رسانی می شود‪ .‬بنا‬ ‫به اعالم مدیرعامل بانک مسکن‪ ،‬این نهاد برای افزایش‬ ‫تسهیالت صندوق یکم مسکن برنامه ای ندارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حاشیه های‬ ‫دیده نشده‬ ‫از نمایشگاه‬ ‫هوایی دوبی‬ ‫تولید مسکن مناسب تبدیل شود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی درباره‬ ‫برخی اعتراض ها مبنی بر زیاد بودن میزان پیش پرداخت ثبت‬ ‫نام در طرح ملی مس��کن‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فردی که به دنبال خرید‬ ‫مسکن است باید پول داشته باشد و انچه در شهرهای مختلف‬ ‫به عنوان مبلغ اولیه برای ثبت نام در طرح ملی مسکن تعیین‬ ‫شده حداقلی بوده و متناسب با تمامی جوانب است‪.‬‬ ‫حق ش��ناس بازافرینی ش��هری را یکی دیگ��ر از مهم ترین‬ ‫برنامه های بنیاد مسکن کشور دانست و گفت‪ :‬بازافرینی شهری‬ ‫طرحی برای بافت های ناکارامد‪ ،‬رفع حاش��یه نشینی و بهبود‬ ‫بافت مرکزی ش��هرها اس��ت که یکی از این طرح ها ساماندهی‬ ‫بافت حاش��یه نشینی شهرس��تان چابهار در استان سیستان و‬ ‫بلوچستان اس��ت که بزرگ ترین بافت حاشیه نشین در کشور‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس توافق و برنامه ریزی ها‪ ،‬ساماندهی بیش از‬ ‫هزار هکتار این شهرستان در حال انجام است‪.‬‬ ‫معاون امور شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت‪:‬‬ ‫طرح ه��ای عمران روس��تایی‪ ،‬ط��رح هادی‪ ،‬عمران و مس��کن‬ ‫روس��تایی و بازسازی مناطق س��انحه دیده کشور‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫طرح های بنیاد مسکن در سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫در سلسله مراتب وزارت دفاع امارات‪ ،‬ژنرالی‬ ‫به نام «ریم الهاشمی» حضور دارد که نقش وی‬ ‫شبیه نقش تیمسار طوفانیان در سلسله مراتب‬ ‫نظامی ایران در دوره پهلوی است‪ .‬الهاشمی که‬ ‫از بستگان بن راش��د است‪ ،‬چندان خوش بیان‬ ‫نیست اما دوربین دوست است و ماموریت خود‬ ‫را هم با عالقه دنبال می کند‪.‬‬ ‫الهاشمی در بیشتر رویدادهایی مشابه «دوبی‬ ‫ایرشو» از س��نگاپور گرفته تا لندن و پاریس و‬ ‫بنگلور‪ ،‬فعاالنه مذاک��ره می کند و دنبال خرید‬ ‫اس��ت‪ .‬برای اینکه به عمق نوع تفکر راهبردی‪-‬‬ ‫نظامی کش��وری مثل امارات پ��ی ببرید‪ ،‬کافی‬ ‫است بخشی از مصاحب ه او در یکی از راهروهای‬ ‫ی ایرشو امسال را با خبرنگار یکی از‬ ‫جانبی دوب ‬ ‫رسانه های تخصصی دفاعی‪-‬هوافضایی بخوانید‪:‬‬ ‫«ما به اف‪ ۳۵‬نیاز داریم چون متحد و هم پیمان‬ ‫امریکا هس��تیم‪ .‬منطقه ب��ه اف‪ ۳۵‬نیاز دارد! ما‬ ‫تهدیدی برای اس��رائیل نیس��تیم؛ اسرائیل هم‬ ‫تهدی��دی برای ما نیس��ت‪ .‬ما و اس��رائیل هر ‪۲‬‬ ‫متح��د برادر بزرگت��ر یعنی امریکا هس��تیم‪ .‬از‬ ‫سال ‪ ۱۹۷۶( 1354‬میالدی) تاکنون درگیری‬ ‫بی��ن اعراب و اس��رائیل وجود نداش��ته و فقط‬ ‫فلس��طینی ها خودش��ان درگیر بوده اند‪ .‬درباره‬ ‫ایران (مصاحبه کننده بس��یار با احترام از ایران‬ ‫ی��اد می کند و از واژه «خلیج فارس» اس��تفاده‬ ‫می کند) فق��ط تابع نظرات راهب��ردی بن زاید‬ ‫هستیم‪ ».‬ا ِف سی و پنجی که الهاشمی سال ها‬ ‫دنبال انجام پ ِ ِرکیورمِنت ان اس��ت‪ ،‬امسال برای‬ ‫نخس��تین بار در نمایشگاه هوایی دوبی به پرواز‬ ‫درام��د و این یعنی رویای الهاش��می یک قدم‬ ‫به تحقق نزدیک تر ش��ده اس��ت‪ .‬جنگنده های‬ ‫اف‪ ۲۲‬و اف‪ ۳۵‬امس��ال در اس��مان ال مکتوم‬ ‫خرامیدند و مانورهایی که در هوا دادند‪ ،‬نش��ان‬ ‫داد که حداقل از نظر س��امانه رانش‪ ۱۰ ،‬س��ال‬ ‫از زمان خود جلوتر هس��تند‪- .‬توسعه فزاینده و‬ ‫سرمایه گذاری روی صنایع فضایی را در امارات‬ ‫بدون ش��ک می توان در نمایشگاه هوایی دوبی‬ ‫لمس کرد‪ .‬غرفه بخش فضایی در دوبی ایرش��و‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۰۷ ( 86‬میالدی) و ‪۲۰۰۹( 88‬‬ ‫میالدی) یک اس��تند معمولی ب��ا تمرکز روی‬ ‫ماه��واره «دوبی س��ت ‪ »۱‬بود‪ .‬انه��ا ان زمان‬ ‫‪ ۱۶‬مهن��دس ج��وان خ��ود را به ک��ره جنوبی‬ ‫فرس��تاده بودند تا س��اخت و مونتاژ ماهواره را‬ ‫در کن��ار ک��ره ای ها یاد بگیرند و «دوبی س��ت‬ ‫‪ »۲‬را در مرکز توس��عه فضایی بن راشد ساخته‬ ‫و مونتاژ کنند‪« .‬دوبی س��ت ‪ »۲‬ب��ه مونتاژ در‬ ‫امارات نرس��ید و کارش در هم��ان کره جنوبی‬ ‫انجام ش��د اما حاال به نظر می رسد اماراتی ها به‬ ‫زیرساخت تولید‪ ،‬مونتاژ و ازمایش ماهواره های‬ ‫حرفه ای رس��یدند و می توانند کاوشگر مریخی‬ ‫که دنبال ان هس��تند را در بن راش��د مونتاژ و‬ ‫اماده ارسال به س��امانه پرتاب کنند‪ .‬اماراتی ها‬ ‫در صنعت فضایی به «اینتگریش��ن» رسیده اند‬ ‫ام��ا در س�لاح به نظر می رس��د ک��ه از رویای‬ ‫«اینتگراتور» شدن دس��ت کشیده اند و به یک‬ ‫س��رمایه گذار و عض��وی از زنجیره تامین بودن‪،‬‬ ‫قانع شده اند‪- .‬حضور روسیه در نمایشگاه هوایی‬ ‫دوبی‪ ،‬نمادی از راهبرد تهاجمی روسیه به بازار‬ ‫کش��ورهای عربی خاورمیانه بود‪ .‬روس ها بعد از‬ ‫ت��ور افریقایی اکتبر حاال با تمام توان خود را به‬ ‫دوبی رسانده بودند‪ .‬همه توان فنی‪ ،‬دیپلماتیک‬ ‫و اقتص��ادی صنایع هوایی و دفاعی روس��یه در‬ ‫دوبی به میدان امده بود‪ .‬روس ها در س��ال ‪96‬‬ ‫(‪ ۲۰۱۷‬میالدی) هم ش��بیه همین راهبرد را با‬ ‫حضور راگوزین در راس هیات خود دنبال کرده‬ ‫بودند که البته ناکام مانده بودند‪ .‬اما امسال وزیر‬ ‫صنع��ت و تج��ارت (دنیس منت��وروف)‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیته دولتی همکاری های فنی‪-‬نظامی‪ ،‬رئیس‬ ‫روستک‪ ،‬مدیران عامل اواک و راشن هلیکوپترز‬ ‫و ِرش�� ِتنِف و رئی��س روس��ابارون اکس��پورت‪،‬‬ ‫س��نگین وزن ترین هیات حاضر در نمایش��گاه‬ ‫هوایی دوبی را تش��کیل داده بود‪ .‬روس ها بسته‬ ‫کامل��ی از هرانچه بت��وان فکر ک��رد‪ ،‬از بالگرد‬ ‫انست تا بالگرد بدون سرنشین‪ ،‬از ام سی ‪ ۲۱‬تا‬ ‫َ‬ ‫سوخو‪ ،۱۰۰‬از س��وخو‪ ۳۵‬تا‪ ...‬را به دوبی اورده‬ ‫و مشغول بازاریابی بودند‪ .‬بوگینسکی مدیرعامل‬ ‫راش��ن هلیکوپترز یک��ی از فعال ترین بازاریابان‬ ‫نمایشگاه هوایی دوبی بود‪.‬‬ ‫البت��ه ت�لاش روس ها برای رس��یدن به بازار‬ ‫کش��ورهای جن��وب حاش��یه خلیج ف��ارس در‬ ‫حض��ور امریکا و انگلیس‪ ،‬چیزی ش��بیه رقابت‬ ‫دیج��ی کاال با ام��ازون به نظر می رس��د! هیچ‬ ‫یک از رس��انه های حاضر در نمایش��گاه دوبی با‬ ‫روس ها نبودند و س��هم روس ها از رس��انه های‬ ‫غرب��ی چی��زی ج��ز تکه پرانی ه��ای تخصصی‬ ‫‪  ‬نبود‪...‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫در تشریح دالیل الودگی هوا مطرح شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫توقف بیدودها‬ ‫به دلیل مسائل مالی‬ ‫ش��هردار ته��ران درب��اره جم��ع اوری‬ ‫دوچرخه های بی دود از س��طح شهر گفت‪ :‬ما‬ ‫با این ش��رکت قطع هم��کاری نکردیم‪ .‬چرخ‬ ‫اقتصادی این شرکت به نسبت سرمایه گذاری‬ ‫ل مذاکره‬ ‫که کرده بود‪ ،‬نمی چرخی��د و درحا ‬ ‫هستیم تا این دوچرخه ها دوباره فعال شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پیروز حناچی در حاشیه‬ ‫برگزاری س��ومین همایش و نمایشگاه تهران‬ ‫هوشمند گفت‪ :‬در هر لحظه خدمات جدیدی‬ ‫ازسوی اس��تارت اپ ها ارائه می شود‪ .‬در دوره‬ ‫جدید شهرداری تهران‪ ،‬تالش شهرداری این‬ ‫است که به عنوان شتاب دهنده اصلی فضایی‬ ‫برای کسب و کار این حوزه ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن خدمات س��فرهای درون‬ ‫ش��هری را کاه��ش داده و ارائ��ه خدم��ات‬ ‫را راحت ت��ر می کنن��د‪ .‬ب��رای حمای��ت این‬ ‫ش��رکت های نوبنیان‪ ،‬حمایت هایی از س��وی‬ ‫ش��هرداری انجام می ش��ود تا ای��ن فرصت به‬ ‫مزیتی برای شهر تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه بهره گی��ری از فناوری های‬ ‫هوش��مند ب��رای کاهش الودگی ه��وا گفت‪:‬‬ ‫وقتی خدم��ات با اس��تفاده از تلفن همراه به‬ ‫شهروندان ارائه شود سفرهای بی دلیل شهری‬ ‫حذف و نیاز به تردد کمتر می شود که یکی از‬ ‫اثار این خدمات‪ ،‬عالوه بر ارائه خدمات بهتر‪،‬‬ ‫کاهش سفرهای درون شهری است‪.‬‬ ‫خودروها منبع نیمی از الودگی هوای اصفهان‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اغاز به کار ایستگاه‬ ‫کوهسنگی در مترو مشهد‬ ‫ایستگاه مترو کوهس��نگی در خط ‪ 2‬قطار‬ ‫شهری مشهد به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ایی��ن بهره ب��رداری از‬ ‫ایس��تگاه کوهس��نگی خط دو قطار ش��هری‬ ‫مشهد‪ ۱۹ ،‬اذر برگزار شد‪ .‬این ایستگاه که با‬ ‫اعتباری بیش از ‪ 150‬میلیارد تومان س��اخته‬ ‫شده‪ 135 ،‬متر طول‪ 20 ،‬متر عرض و ‪ 23‬متر‬ ‫عمق دارد و از نکته ه��ای بارز ان می توان به‬ ‫شیش��ه ای بودن سازه و قرار گرفتن در فضای‬ ‫بوستان کوهسنگی اشاره کرد‪.‬‬ ‫بهسازی ‪ ۶۰‬کیلومتر‬ ‫از خطوط اتوبوس تندرو‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬طول مسیرهای بهسازی شده در خطوط‬ ‫اتوب��وس تندرو (بی ارتی) ش��هر تهران به ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتر رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران‪ ،‬صفا‬ ‫صب��وری دیلمی در تش��ریح اقدام های انجام‬ ‫ش��ده در زمینه بهس��ازی خط��وط اتوبوس‬ ‫تن��درو‪ ،‬از بهس��ازی ‪ ۶۰‬کیلومت��ر از ط��ول‬ ‫خطوط ‪ ۷ ،۴ ،۱‬و جمهوری‪ -‬بهارس��تان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫صبوری با بیان اینک��ه تاکنون بیش از ‪۱۱‬‬ ‫ه��زار مترمربع از س��طح خطوط بیان ش��ده‬ ‫درگیر عملیات موج گیری اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫روس��ازی بیش از ‪ ۵۴‬هزار مترمربع از سطح‬ ‫خط��وط ‪ ۷ ،۴ ،۱‬و جمه��وری‪ -‬بهارس��تان‪،‬‬ ‫تراش‪ ،‬روکش کلی و مرمت شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه اج��رای اقدامات‬ ‫ترمیم��ی در خط��وط بی ارت��ی پایتخ��ت با‬ ‫بهره گی��ری از فناوری ه��ای نوین روس��ازی‬ ‫معاب��ر انجام می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‬ ‫عنوان مثال عملیات تثبیت و اصالح بستر در‬ ‫ایس��تگاه های خط ‪ ۱۰‬بی ارتی‪ ،‬با استفاده از‬ ‫بتن الیافی انجام ش��ده و به کارگیری قطعات‬ ‫پیش س��اخته بتنی در بهسازی ایستگاه ها نیز‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان مس��ائلی مانند خش��ک ش��دن بستر‬ ‫زاین��ده رود و تاالب گاوخونی‪ ،‬ت��ردد زیاد خودروهای‬ ‫ش��خصی‪ ،‬استفاده از س��امانه های گرمایشی گازسوز و‬ ‫وجود صنایع االینده در ش��عاع ‪ ۵۰‬کیلومتری اصفهان‬ ‫را از جمل��ه دالیل افزایش االیندگی هوا در این ش��هر‬ ‫بیان می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬کالن ش��هر اصفهان هرس��ال با‬ ‫فرارس��یدن فصل پاییز و زمستان دچار پدیده وارونگی‬ ‫می شود که باید برای حل این چالش اساسی‪ ،‬نهادهای‬ ‫مربوطه تدبیری بیندیشند‪.‬‬ ‫پدیده وارونگی زمانی به وجود می اید که توده هوای‬ ‫س��رد‪ ،‬سطح شهر را می پوشاند و اجازه خروج گازهای‬ ‫س��می یا الودگی های جوی را نمی دهد‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫هوای الوده در س��طح ش��هر حبس می شود و تا وقتی‬ ‫باران نیاید‪ ،‬هوا گرم تر نش��ود یا باد مناسبی نوزد‪ ،‬این‬ ‫الودگی هم از بین نمی رود‪ .‬وقتی وارونگی رخ می دهد‬ ‫که هوای س��رد از هوای گرم سنگین تر است و زیر ان‬ ‫ق��رار می گیرد و تا وقتی افتاب همه جا را گرم نکند یا‬ ‫باد نوزد‪ ،‬به همان شکل باقی می ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع الودگی هوا با طرح های عمرانی‬ ‫تعیین تکلیف پالسکو‬ ‫رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران‬ ‫با تاکید بر اینکه در جریان س��انحه پالسکو‪،‬‬ ‫ش��هرداری تهران ‪ ۱۶‬نف��ر از کارکنانش را از‬ ‫دس��ت داد که هنوز در فهرست شهدای بنیاد‬ ‫شهید قرار نگرفته اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر قرار است‬ ‫مش��کالت پالسکو حل شود‪ ،‬باید همه نهادها‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬زه��را نژادبهرام تاکید کرد‪:‬‬ ‫پالسکو موضوعی قابل حل است که تبدیل به‬ ‫عارضه ای اجتماعی شده اما با درایت معاونت‬ ‫شهرسازی شهرداری قابل حل است‪.‬‬ ‫در نشس��ت شورای شهر با موضوع پالسکو‪،‬‬ ‫قرار ش��د که مس��ائل مربوط به صدور پروانه‬ ‫پالسکو هرچه زودتر پیگیری شده و مسائلی‬ ‫مانن��د پارکین��گ و ع��وارض‪ ،‬بی��ن بنیاد و‬ ‫شهرداری‪ ،‬در نشستی با سرعت حل و فصل و‬ ‫اقدام های الزم با هماهنگی شورا و شهرداری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اصفهان بدون‬ ‫تاثیرپذیری‬ ‫از پدیده های‬ ‫فرااستانی‬ ‫و فرامرزی‪،‬‬ ‫شکننده ترین‬ ‫وضعیت محیط‬ ‫زیستی و الودگی‬ ‫هوا را دارد‬ ‫عضوشورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت‪ :‬در ‪ ۲‬دهه‬ ‫اخیر ش��اهد توسعه ش��تابان ش��هرهایی بودیم که از‬ ‫وضعیت بهتر‪ ،‬شرایط اشتغال و توسعه خدمات بوده اند‬ ‫و درخواس��ت خدمات م��ورد نظر جمعی��ت زیاد این‬ ‫ش��هرها موجب کاهش اس��تانداردهای زندگی شهری‬ ‫در انها شده است‪.‬‬ ‫فت��ح اهلل معین در میزگ��رد «راهکارهای رفع چالش‬ ‫الودگی هوای کالن ش��هر اصفهان» با اش��اره به اینکه‬ ‫این رخداد باعث ش��د زیست پذیری شهرهای ما دچار‬ ‫مش��کل ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از مش��کالت کالن شهرها‪،‬‬ ‫الودگی هوا و محیط زیست است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��هر اصفهان به دلی��ل ویژگی های‬ ‫جغرافیای��ی‪ ،‬موقعیت جهانی‪ ،‬قرارگی��ری در چهارراه‬ ‫ارتباطی کش��ور‪ ،‬دارای حساس��یت بیشتری در مقوله‬ ‫الودگی هواست که پرداختن به ان ضروری است‪.‬‬ ‫معین با اش��اره به اینکه تا س��ال ‪ ۹۲‬اصفهان از نظر‬ ‫تعداد روزهای ناس��الم‪ ،‬رتبه نخست کشور را دارا بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به طور قطع در میان کالن ش��هرها به ویژه‬ ‫ش��هرهای صنعتی کشور‪ ،‬وضعیت نامناسب و غیرقابل‬ ‫قبولی داریم‪.‬‬ ‫وی شرایط الودگی هوای اهواز را ناشی از پدیده هاب‬ ‫فرا استانی و فرامرزی دانس��ت و گفت‪ :‬اصفهان بدون‬ ‫تاثیرپذی��ری از پدیده ه��ای فرااس��تانی و فرام��رزی‪،‬‬ ‫ش��کننده ترین وضعیت محیط زیس��تی و الودگی هوا‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه ‪۳۰‬‬ ‫درصد اس��تان اصفه��ان بیابانی اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال اخیر‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد و زاهدان کم باران ترین‬ ‫مرکز اس��تان ها بودند درحالی که تهران ‪ ۲.۵‬برابر شهر‬ ‫اصفه��ان بارندگی دارد و به دلی��ل قرارگیری در دامنه‬ ‫بلندترین ارتفاعات کش��ور‪ ،‬وزش باد بیشتری را شاهد‬ ‫است‪.‬‬ ‫معین درباره قرارگیری صنایعی مانند پاالیش��گاه و‬ ‫پتروشیمی و فوالد در استان اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به دلیل اینکه این ش��هر در مرکز کش��ور واقع شده و‬ ‫کمتر در معرض تهاجم هاس��ت‪ ،‬این صنایع براس��اس‬ ‫تصمیم های کشوری در این استان مستقر شده اند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون حمل ونقل و محیط زیست شورای‬ ‫ش��هر اصفهان با اش��اره به اینکه توس��عه صنعتی در‬ ‫اصفهان و س��ایر کالن ش��هرهای صنعتی بدون در نظر‬ ‫گرفتن ظرفیت های زیس��ت محیطی بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزرات مع��ادن و فلزات وقت‪ ،‬اطالعاتی در زمینه نتایج‬ ‫نوس��ازی ن��اوگان اتوبوس��رانی ش��هر اراک ک��ه ‪ ۷۲‬درصد‬ ‫خودروه��ای ان دچ��ار فرس��ودگی هس��تند‪ ،‬در گی��ر و دار‬ ‫چالش های زیادی است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬با توجه به فرس��وده بودن ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی ش��هری اراک‪ ،‬چندی پیش تعدادی اتوبوس به منظور‬ ‫نوس��ازی این ناوگان خریداری ش��ده که هنوز استفاده از این‬ ‫خودروها در دس��تور کار قرار نگرفته و موانع و مش��کالتی در‬ ‫این مسیر وجود دارد‪ .‬با وجود مشکل الودگی هوای شهر اراک‬ ‫ای��ن امر می تواند س��هم مهمی در کاه��ش تولید االینده های‬ ‫خودرویی داشته باشد‪ ،‬از همین رو به کارگیری ناوگان جدید‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹برون سپاری موفق نبود‬ ‫رئیس کمیس��یون عم��ران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک ش��ورای‬ ‫اس�لامی ش��هر اراک اظهارکرد‪ :‬پس از گذشت ‪ ۱۰‬سال باید‬ ‫برون سپاری ناوگان حمل ونقل عمومی اراک انجام می شد‪ .‬این‬ ‫کار را باید دولت‪ ،‬ش��هرداری و بهره بردار با مشارکت هم انجام‬ ‫می دادند اما متاسفانه در این بخش بهره بردار تنها ماند و چون‬ ‫حمایت های الزم از سوی دولت و شهرداری کم بود‪ ،‬نتوانست‬ ‫انطور که باید به تعهد خود عمل کند‪.‬‬ ‫طوفان محمدی بیان ک��رد‪ :‬کاهش کیفیت خدمات پس از‬ ‫واگذاری‪ ،‬یکی از مش��کالت بود و به صرفه نبودن اس��تفاده از‬ ‫اتوبوس ها در بعضی نقاط شهر‪ ،‬موجب زیان مالی بهره برداران‬ ‫تعصبی نداش��ته و ملی به همه مسائل نظاره گر بودند‪.‬‬ ‫ب��رای مثال معاون��ان نیرو همواره اصفهان��ی بودند اما‬ ‫هنوز چالش اب در استان پابرجاست‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه عنوان کرد‪ :‬عالوه بر منابع ساکن‬ ‫االینده ه��وا مانند کارخانه ها‪ ،‬منابع س��اکن خاموش‬ ‫مانند خانه ها و موتورخانه های موجود در شهر اصفهان‬ ‫نیز ذره های معلق بسیار ریز در حد یک و ‪ ۲.۵‬میکرون‬ ‫تولید می کنند که از راه ناف نیز قابل انتقال از مادر به‬ ‫جنین و مضر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم اعمال سیاست های شهرسازی‬ ‫ب��رای ساخت وس��ازهای ش��هر اصفه��ان اف��زود‪ :‬در‬ ‫س��امانه شهرس��ازی باید از ابگرمکن های خورشیدی‪،‬‬ ‫س��اختمان های ایزول��ه و پنجره های س��ه جداره و نیز‬ ‫کاه��ش پِرت ان��رژی خانه ها بهره مند ش��د و کمتر از‬ ‫موتورخانه ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد زیرساخت های مناسب حمل ونقل‬ ‫عمومی‬ ‫داش��تن ن��گاه برخورداری به اس��تان اصفهان موجب ش��ده ان را‬ ‫بی نقص بدانیم اما توسعه صنعتی و از بین بردن مزرعه ها و فضای‬ ‫سبز و برداشت اب زاینده رود ازسوی شهرها و استان های همجوار‬ ‫موجب بروز مشکالت مختلف برای این شهر شده است‬ ‫زیست محیطی استقرار فوالد مبارکه در اصفهان ارائه‬ ‫ک��رده بود‪ .‬مصوبه منع اس��تقرار واحدهای صنعتی در‬ ‫شعاع ‪ ۵۰‬کیلومتری اصفهان نیز دیرهنگام بود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بس��یاری از صنایع بزرگ و واحدهای‬ ‫صنعت��ی بدون رعایت این ش��یوه نامه‪ ،‬اطراف اصفهان‬ ‫مستقر شده اند و برخورد با انها ساده نیست‪.‬‬ ‫معین درباره منشا االینده های هوای اصفهان یاداور‬ ‫شد‪ :‬مطالعات موردی و جامعی در زمینه منشا الودگی‬ ‫هوای این کالن ش��هر تاکنون انجام نش��ده اس��ت اما‬ ‫براساس یک مطالعه دانشگاهی‪ ،‬خودروها منبع حداقل‬ ‫‪ ۵۰‬درصد الودگی هوای اصفهان هستند‪.‬‬ ‫وی ش��هرداری را یکی از نهادهای دخیل در کاهش‬ ‫الودگی هوا دانست و تصریح کرد‪ :‬شهرداری و شورای‬ ‫ش��هر در مطالعاتی‪ ،‬برطرف ک��ردن الودگی هوا را در‬ ‫گرو اجرای طرح های عمرانی می دانند‪ ،‬از جمله کاهش‬ ‫حمل ونقل خودروهای شخصی‪ ،‬ایجاد حمل ونقل پاک‬ ‫و‪ ...‬که در شهر اجرایی شود‪.‬‬ ‫این عضو شورای ش��هر اشاره کرد‪ :‬ایجاد حلقه سوم‬ ‫ترافیکی ش��هر اصفهان و خطوط اتوبوس تندرو و قطار‬ ‫شهری نیز در همین زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این اقدام های عمرانی به دلیل‬ ‫سهولت سفر ش��هری‪ ،‬سرعت باال و پاک بودن موجب‬ ‫کاهش الودگی هوا شده است‪ ،‬افزود‪ :‬روزانه ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫مس��افر از مترو و بدون الودگی سوخت های فسیلی در‬ ‫شهر جابه جا می شوند‪.‬‬ ‫معین در زمینه اقدام های جدید ش��هرداری اصفهان‬ ‫ب��رای کاهش الودگی هوای ش��هر تاکی��د کرد‪ :‬حلقه‬ ‫حفاظت��ی ش��هر اصفهان ک��ه مان��ع ورود خودروهای‬ ‫عبوری به داخل شهر می شود‪ ،‬از ادامه کمربندی جاده‬ ‫شیراز تا کارخانه قند در باالی خوراسگان ادامه می یابد‬ ‫و با قوس��ی به جاده تهران و ادامه ان از کنار دانشگاه‬ ‫صنعتی به باالی خمینی شهر هدایت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ 15‬درصدی استفاده از خودرو‬ ‫یک اس��تاد دانش��گاه در حوزه ترافیک گفت‪ :‬پس از‬ ‫موضوع زاینده رود‪ ،‬دومین دغدغه شهروندان اصفهانی‬ ‫بح��ث الودگی هوا اس��ت‪ .‬در بهار و تابس��تان کیفیت‬ ‫ه��وای کالنش��هر اصفهان پایین ب��وده و ‪ AQI‬از مرز‬ ‫‪ ۴۰۰‬و ‪ ۵۰۰‬نیز فراتر می رفت‪.‬‬ ‫علیرض��ا صلوات��ی در میزگ��رد «راهکاره��ای رف��ع‬ ‫چال��ش الودگ��ی ه��وای کالنش��هر اصفه��ان» منابع‬ ‫س��اکن و متحرک را در الودگی ه��وای اصفهان موثر‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬گاهی اوقات ما نقش منابع س��اکن‬ ‫را از ی��اد می بری��م‪ ،‬نقش خودروه��ا در الودگی هوا را‬ ‫انکار نمی کنیم اما منابع س��اکن نیز در این الودگی ها‬ ‫بی تاثیر نیستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در چند دهه گذش��ته‪ ،‬خشم طبیعت‪،‬‬ ‫ناب��ودی عرصه های طبیع��ی و تاریخی و نیز توس��عه‬ ‫صنعتی که در اطراف ش��هر اصفه��ان رخ داد‪ ،‬موجب‬ ‫افزایش الودگی هوای ش��هر شد و در حالی که توسعه‬ ‫صنعت��ی را دارای ب��رکات می دانس��تیم دریافتیم که‬ ‫مشکالت ان بیش از نعمت های ان است‪.‬‬ ‫مع��اون پیش��ین حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫اصفهان بیان کرد‪ :‬داش��تن نگاه برخورداری به استان‬ ‫اصفهان موجب ش��ده ان را بی نقص بدانیم اما توسعه‬ ‫صنعتی و از بین بردن مزرعه ها و فضای سبز‪ ،‬برداشت‬ ‫اب زاینده رود ازس��وی شهرها و اس��تان های همجوار‬ ‫موجب بروز مش��کالت مختلف برای این ش��هر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬برخالف توسعه های انجام شده‬ ‫به ویژه در زمینه واحده��ای تولیدی و صنعتی در این‬ ‫کالن ش��هر و اطراف ان‪ ،‬هنوز نرخ بیکاری در اصفهان‬ ‫بیش از سایر استان ها و متوسط کشوری است‪.‬‬ ‫صلواتی با تاکید بر اینکه در اس��تقرار صنایع به ویژه‬ ‫صنایع مهم در اصفهان‪ ،‬بیش��تر مباحث اس��تراتژیک‬ ‫حاک��م بوده اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از دوره صفویه ایران‬ ‫هم��واره مورد حمله قرار گرفته و مس��ئوالن در تالش‬ ‫برای اس��تقرار صنایع مادر و مهم در مکان هایی بودند‬ ‫که ضریب امنیتی باالیی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه در دولت اخی��ر اصفهانی ها‬ ‫بیش��ترین حضور در کابینه دولت را داش��ته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیچ گاه مدیران اصفهانی در مقام کش��وری خود‪ ،‬نگاه‬ ‫چرخ اتوبوسرانی اراک در چاله فرسودگی‬ ‫ش��ده بود‪ .‬رئیس کمیس��یون عم��ران‪ ،‬حمل ونق��ل و ترافیک‬ ‫شورای شهر اراک گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲۰‬اتوبوس جدید اماده‬ ‫اضافه ش��دن به ناوگان حمل ونقل عمومی شهری اراک است‬ ‫و تصمیم گرفته ش��ده در فراخوانی‪ ،‬به بهره بردار واگذار شود‬ ‫و اگر متقاضی نبود‪ ،‬باز هم اتوبوس ها وارد ش��بکه حمل ونقل‬ ‫عمومی شوند‪.‬‬ ‫به گفته محمدی‪ ،‬در برون سپاری ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫اراک که باید با مش��ارکت دولت‪ ،‬شهرداری و بهره بردار انجام‬ ‫می ش��د‪ ،‬بهره بردار تنها ماند و چون حمایت از سمت دولت و‬ ‫شهرداری کم بود‪ ،‬نتوانست ان طور که باید به تعهد عمل کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬برای نوسازی ناوگان فرسوده کنونی‪ ،‬تامین‬ ‫‪ ۷۰‬اتوبوس جدید در نظر گرفته شده که شهرداری هزینه های‬ ‫ان را براورد کرده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک شورای شهر‬ ‫اراک ادامه داد‪ ۳۰ :‬دس��تگاه از این اتوبوس های فرس��وده در‬ ‫اواخر دهه ‪ ۸۰‬خریداری شده که گازسوز بوده و درحال حاضر‬ ‫دارای اتاقک های سالم هستند و در سایت اتوبوسرانی نگهداری‬ ‫می شوند‪ .‬مقرر شده است این اتوبوس ها گازوئیل سوز شوند‪.‬‬ ‫محمدی بیان کرد‪ ۴۰ :‬اتوبوس در اختیار بهره برداران است‬ ‫که می توانند در صورت تمایل به ادامه همکاری با عقد قرارداد‬ ‫با ش��هرداری در این زمینه اقدام کنند که با نوسازی می توان‬ ‫ان را در شبکه حمل ونقل عمومی به کار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عم��ران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک ش��ورای‬ ‫ش��هر اراک بیان کرد‪ :‬اگر طرح جامع ترافیک اراک در استان‬ ‫تصویب ش��ود‪ ،‬می ت��وان راه اندازی خط��وط بی ارتی را نیز در‬ ‫اراک به سرانجام رساند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگ��ر بت��وان در حاش��یه و مراک��ز ش��هر اراک‬ ‫ایس��تگاه هایی برای مینی بوس های کوچ��ک (میدل باس) در‬ ‫صورت موافقت ش��ورای ترافیک تعریف ک��رد‪ ،‬می توان گفت‬ ‫اقدام مناس��بی برای حمل ونقل عمومی شهر اراک انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عم��ران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک ش��ورای‬ ‫اس�لامی ش��هر اراک تاکید کرد‪ :‬با افزایش کیفیت حمل ونقل‬ ‫عمومی می توان محدودیت ترافیک در مرکز ش��هر را کنترل و‬ ‫کاهش الودگی را اجرایی و محقق کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرس�ودگی ‪ ۷۲‬درص�دی ناوگان اتوبوس�رانی‬ ‫اراک‬ ‫سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری‬ ‫اراک اظهارکرد‪ :‬ناوگان اتوبوسرانی در کل کشور فرسوده است‬ ‫و شهر اراک از این نظر مستثنا نیست‪.‬‬ ‫حجت اهلل مرادی ادامه داد‪ :‬براس��اس امار ‪ ۷۳‬درصد ناوگان‬ ‫اتوبوس��رانی کشور به سن فرسودگی رس��یده که این امار در‬ ‫شهر اراک نیز ‪ ۷۲‬درصد است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری‬ ‫صلواتی ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب حمل ونقل‬ ‫عموم��ی در ش��هر را یکی از راه ه��ای موثر در کاهش‬ ‫االینده های هوای کالن شهر اصفهان بیان و خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمان حاضر روزانه ‪ ۸۲‬ه��زار نفر از خط یک‬ ‫مت��رو و ‪ ۲۰۰‬ه��زار نف��ر از ‪ ۳‬خط تن��درو اتوبوس در‬ ‫اصفهان برای سفرهای درون شهری استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در کمتر از ‪ ۴‬س��ال دیگر خط دو‬ ‫مترو نیز در اصفهان راه اندازی خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫خطوط تندرو اتوبوس نیز تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۱۲‬خط‬ ‫افزایش می یابد و تا پایان امسال طرح ایجاد محدودیت‬ ‫پارک اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه ترافیک گفت‪ :‬در س��ال ‪۷۸‬‬ ‫سهم خودروهای ش��خصی از حمل ونقل درون شهری‬ ‫‪ ۳۵‬درصد بود که متاسفانه این میزان به ‪ ۵۰‬درصد در‬ ‫امسال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه جذابیت اس��تفاده از خودرو‬ ‫شخصی نیز از اتوبوس و حمل ونقل عمومی است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬افزایش نرخ س��وخت در کش��ور می تواند راه حلی‬ ‫برای کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش‬ ‫الودگی هوا باشد‪.‬‬ ‫صلواتی یاداور ش��د‪ :‬حجم س��فرهای درون ش��هری‬ ‫اصفهان بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون سفر است که از این میزان‪،‬‬ ‫سهم تاکس��ی ها ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬موتورسیکلت ‪ ۱۰‬درصد‪،‬‬ ‫اتوبوس ‪ ۱۴‬درصد‪ ،‬خودروهای ش��خصی ‪ ۵۰‬درصد و‬ ‫دوچرخه نیز ‪ 3‬درصد است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش نرخ موتورهای برقی ‪ 3‬هزار‬ ‫وات بیان کرد‪ :‬تحریم ها موجب چالش در بس��یاری از‬ ‫برنامه ریزی های ش��هری شده اس��ت ولی با این حال‬ ‫ب��ه دنب��ال ارائه موتوره��ای برقی به م��ردم در زمینه‬ ‫حمل ونقل پاک هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ترافیک افزود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪۱۲‬‬ ‫میلی��ون دوچرخه در ط��رح «بفرمایی��د دوچرخه» با‬ ‫هزینه ‪ ۱۵‬میلیارد تومان به ش��هروندان اصفهانی ارائه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی مش��کل الودگ��ی هوای اصفه��ان را قابل حل و‬ ‫ممک��ن و ان را نیازمن��د اراده دانس��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫می توان خودروهای سنگین عبوری در شهر اصفهان را‬ ‫کنترل کرده و معاینه فنی خودروها و وس��ایل نقلیه را‬ ‫جدی گرفت تا از این راه به کاهش الودگی هوا کمک‬ ‫کنیم‪ .‬صلواتی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیاده روی و اس��تفاده‬ ‫از دوچرخه یکی دیگ��ر از راه های کاهش الودگی هوا‬ ‫اس��ت که در س��ال های اخیر موفق به پیاده راه س��ازی‬ ‫چهارباغ عباسی و میدان امام خمینی (ره) با همکاری‬ ‫پلیس راهور شدیم و مردم و کاسبان نیز در این زمینه‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫اراک اف��زود‪ :‬دول��ت ‪ ۸۲.۵‬درصد هزینه خری��د اتوبوس های‬ ‫ش��هری را تا س��ال ‪ ۱۳۹۰‬تامین می کرد و بقیه سرمایه مورد‬ ‫نی��از در این زمینه نیز از منابع داخلی ش��هرداری ها پرداخت‬ ‫می ش��د اما با خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی درون شهری‪،‬‬ ‫دیگر س��هم دولت��ی وجود ن��دارد و بخش بزرگ��ی از ناوگان‬ ‫اتوبوس��رانی در نقاط مختلف کش��ور‪ ،‬به ویژه کالن شهر اراک‬ ‫فرسوده شده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار‪ ۷۳ ،‬درصد ناوگان اتوبوس��رانی در کش��ور به‬ ‫سن فرس��ودگی رس��یده که این امار در ش��هر اراک نیز ‪۷۲‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬در بحث افزای��ش کیفیت ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی به وی��ژه اتوبوس ه��ا پیگیری هایی از جمله نوس��ازی‬ ‫ناوگان در دست اقدام است‪.‬‬ ‫پ��س از صحب��ت ب��ا ‪ ۲‬ش��رکت و ب��راورد هزین��ه‪ ،‬ب��ه‬ ‫تازگ��ی ب��رای نوس��ازی ‪ ۷۰‬اتوب��وس که در مرحله نخس��ت‬ ‫پیش بین��ی ش��ده ب��ود‪ ،‬ب��ا ب��راورد هزین��ه ‪ ۱۷‬میلی��ارد‬ ‫توم��ان‪ ،‬از ش��ورای ش��هر اراک درخواس��ت مج��وز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری‬ ‫اراک عنوان کرد‪ :‬به زودی ‪ ۲۰‬اتوبوس از ‪ ۵۰‬اتوبوس جدیدی‬ ‫که به دالیل مختلف فعال نشده بود‪ ،‬با اعالم نظر شورا به طور‬ ‫کامل جایگزین ‪ ۲۰‬اتوبوس فرسوده می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1425‬‬ ‫پیاپی ‪2743‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از برگزاری جشنواره سینما حقیقت در ‪ ۲‬روز نخست‬ ‫شکوفایی سینمای مستند در قلب پایتخت‬ ‫نخستین روز از سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت‬ ‫در حالی به پایان رس��ید که در کنار مراس��م اکران ها‪،‬‬ ‫معرفی فیلم ه��ا‪ ،‬کارگاه ه��ا و مصاحبه ه��ا‪ ،‬اتفاق هایی‬ ‫کوچک هم افتاد که دیدنشان خالی از لطف نبود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در حالی جش��نواره بین المللی‬ ‫س��ینما حقیقت در روز دوم کار خود را به پایان رساند‬ ‫که پردیس س��ینمایی چارسو شاهد اتفاق های مختلف‬ ‫در حوزه سینمای مستند بود‪.‬‬ ‫قل��ب پایتخ��ت ای��ران این روزه��ا ش��اهد برگزاری‬ ‫رویدادی اس��ت ک��ه عالقه من��دان به حوزه س��ینمای‬ ‫مس��تند را به سمت خود می کش��اند‪ .‬پس از برگزاری‬ ‫‪ ۱۲‬دوره جش��نواره س��ینما حقیقت‪ ،‬ح��اال دیگر این‬ ‫جشنواره در دوره س��یزدهم دارای جایگاهی معتبر در‬ ‫میان مستندس��ازان است و توجه سینماگران منطقه و‬ ‫بین المللی نیز به این جشنواره معطوف است‪.‬‬ ‫در روز نخست و پس از ایین گشایش جشنواره که با‬ ‫رونمایی از تکه های دیده نشده مستند «باد صبا» همراه‬ ‫بود‪ ،‬نمایش اثار مس��تند در سالن های پردیس چارسو‬ ‫اغاز شد که در نخستین نمایش‪ ،‬مستند «بانو عصمت»‬ ‫برای مخاطبان پخش شد‪.‬‬ ‫در این روز عصمت احمدیان‪ ،‬شخصیت اصلی مستند‬ ‫«بانو عصمت» مادری س��الخورده ک��ه فرزندانش را در‬ ‫جنگ ازدس��ت داده بود برای اکران این فیلم به چارسو‬ ‫امد و موردتوجه خبرنگاران و عکاسان قرار گرفت‪.‬‬ ‫احمدی��ان از بانوان تاثیرگذار اهواز که خود‪ ،‬همس��ر‬ ‫و س��ه فرزن��دش هر ی��ک به نوعی با جن��گ در ارتباط‬ ‫بوده اند و داس��تان زندگی اش دستمایه ساخت مستند‬ ‫«بانو عصمت» به کارگردانی محمد حبیبی منصور شده‬ ‫است‪ ،‬عصر دوشنبه پیش از اغاز نمایش این مستند به‬ ‫پردیس سینمایی چارسو امد‪.‬‬ ‫احمدیان درباره با احساس��ش نس��بت به تولید این‬ ‫مستند گفت‪ :‬وقتی اقای حبیبی منصور به من پیشنهاد‬ ‫س��اخت این مس��تند را از زندگی ام دادن��د من نه تنها‬ ‫مقاومت و مخالفت نکردم بلکه تمام تالش��م را کردم تا‬ ‫نهایت همکاری را با ایش��ان و گروه همکارانشان داشته‬ ‫باشم‪.‬‬ ‫احمدی��ان ادام��ه داد‪ :‬زندگ��ی من سراس��ر تلخی و‬ ‫شیرینی و سایه و روشن است‪ ،‬از روز اول هم که شروع‬ ‫به مستندس��ازی کردند م��ن همه مس��ائل و اتفاقاتی‬ ‫ک��ه در طول زندگی ام رخ داده را برای س��ازندگان این‬ ‫اث��ر و کارگردان بیان کردم‪ .‬البته این مس��تند به دلیل‬ ‫محدودیت هایی که به لحاظ زمانی داش��ت نتوانست به‬ ‫همه وجوه زندگی من بپ��ردازد‪ .‬اگر این اتفاق می افتاد‬ ‫من ناگفته های زیاد دیگری هم از زندگی ام در طول این‬ ‫سال ها داشتم که می توانستم انها را بیان کنم‪.‬‬ ‫در این روز خانواده ش��هید تهرانی مقدم‪ ،‬همسر و دو‬ ‫دخترش در پردیس سینمایی حاضر شدند‪ ،‬تا به دیدن‬ ‫مستند «خط نورانی» ساخته نادر فرجی بنشینند‪ .‬این‬ ‫مستند به زندگی شهید تهرانی مقدم می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹سوژه باید خود را جزئی از فیلم بداند‬ ‫علی نعیمی‬ ‫یک پیشکسوت عرصه مستند می گوید چرخه معیوب‬ ‫نمایش مس��تند در ایران باعث شده تا مستندسازان در‬ ‫برخی مواقع مجبور ش��وند تا با نگاه به جشنواره ها فیلم‬ ‫بس��ازند‪ .‬محمدرضا اصالن��ی کارگردان و مستندس��از‬ ‫پیشکسوت در حاش��یه مراس��م افتتاحیه سیزدهمین‬ ‫جش��نواره س��ینماحقیقت عن��وان ک��رد‪ :‬اینک��ه فیلم‬ ‫بلند بس��ازیم یا کوتاه‪ ،‬داس��تانی بس��ازیم یا مس��تند؛‬ ‫به بط��ن موضوع ان فیلم و عملکرد م��ا برمی گردد اما‬ ‫چرخ��ه معیوب نمایش مس��تند در ایران باعث ش��ده‬ ‫تا مستندس��ازان علیرغم اینکه از قش��ر بس��یار صادق‬ ‫و درس��تکاری هس��تند در برخی مواقع مجبور ش��وند‬ ‫تا ب��ا نگاه ب��ه جش��نواره ها فیل��م بس��ازند‪ .‬اصالنی با‬ ‫اش��اره به این مطلب که در س��ینمای داستانی چنین‬ ‫مش��کلی وجود ندارد گفت‪ :‬ش��اید در نگاه اول این نوع‬ ‫عملکرد‪ ،‬فرصت طلبی به حساب بیاید اما به نظر من که‬ ‫سال هاس��ت در این زمینه کار می کنم نه فرصت طلبی‬ ‫است‪ ،‬نه امری نامشروع بلکه زاییده شرایطی است که به‬ ‫دلیل سیاست گذاری های نادرست ایجاد می شود‪.‬‬ ‫این سینماگر که حدود‪ 40‬فیلم مستند و داستانی در‬ ‫مقام کارگردان و نویس��نده در کارنامه کاری خود دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر مستندساز نگران نحوه نمایش فیلم خود‬ ‫نبود به هیچ وجه ش��اهد چنین موارد و همچنین تقلید‬ ‫اشتباه از فیلم هایی که موردتوجه قرارگرفته اند به جای‬ ‫استفاده از ایده های شخصی نمی شد‪.‬‬ ‫اصالن��ی که تجرب��ه همکاری ب��ا پروی��ز کیمیاوی‪،‬‬ ‫منوچه��ر طی��اب‪ ،‬کام��ران ش��یردل و‪ ...‬را دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایش ندادن و حتی نمایش محدود مس��تندهایی که‬ ‫س��اخته می ش��ود یک ظلم عجیب به مستندساز است‬ ‫درحالیکه مرکز گس��ترش س��ینما مس��تند می تواند با‬ ‫حمایت از مستندس��ازان شرایطی را فراهم کند که اثار‬ ‫در طول سال نمایش داده شوند‪.‬‬ ‫مرتضی رزاق کریمی معتقد است که «سینماحقیقت»‬ ‫به عنوان مهم ترین رویداد س��ینمای مستند در ایران و‬ ‫منطقه باید مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد‪.‬‬ ‫مرتض��ی رزاق کریم��ی قائم مق��ام مدیرعام��ل مرکز‬ ‫گس��ترش س��ینمای مس��تند و تجربی و عضو شورای‬ ‫سیاست گذاری سیزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»‬ ‫با اش��اره به اینکه روند رو به رش��دی را در این رویداد‬ ‫ش��اهد بوده‪ ،‬گفت‪ :‬روند رو به رش��د جش��نواره از اغاز‬ ‫ثبت نام فیلم ها‪ ،‬مش��خص ش��د‪ .‬ضم��ن افزایش کمی‬ ‫متقاضیان و فیلم های رس��یده به ای��ن رویداد‪ ،‬متوجه‬ ‫شدیم جریان سینمای مستند رو به تغییر و بهبود است‪.‬‬ ‫وی درباره تغییرات در ش��یوه اجرای جش��نواره هم‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬قدم های رو به جلوی��ی در زمینه اجرایی‬ ‫برداشته ش��ده و برنامه ریزی ه��ای دقیقی صورت گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬از همین رو امیدوارم جش��نواره امس��ال مانند‬ ‫س��ال های گذش��ته با نظم و انضباط و البته با استقبال‬ ‫مخاطبان پیش برود و به طور استاندارد برگزار شود‪.‬‬ ‫عضو شورای سیاس��تگذاری س��یزدهمین جشنواره‬ ‫«س��ینماحقیقت» درباره اثار رس��یده هم عنوان کرد‪:‬‬ ‫دبیرخانه جش��نواره فیلم هایی از همه ژانرها‪ ،‬موضوعات‬ ‫و گونه ها دریافت کرد البته طبق روال س��الیان گذشته‪،‬‬ ‫امسال هم شاهد ارس��ال حجم گسترده ای از فیلم های‬ ‫اجتماع��ی بودی��م‪ .‬بااین وج��ود ب��ه موضوعات��ی مانند‬ ‫بحران های زیس��ت محیطی‪ ،‬فضای سیاسی کشورهای‬ ‫منطق��ه و موضوعات جهان اس�لام هم توجه ش��ده و‬ ‫فیلم هایی با کیفیت قابل قبول و اس��تاندارد به دست ما‬ ‫به اعتقاد منوچهر طیاب تکرار ایده ها و مس��تندهای‬ ‫موردتوجه‪ ،‬نه تنها می تواند مستندس��از را با شکس��ت‬ ‫مواجه کند بلکه ممکن اس��ت جریان مستندس��ازی را‬ ‫هم به رکود مبتال کند‪.‬‬ ‫منوچهر طیاب مستندساز پیشکسوت با اشاره به این‬ ‫مطلب که هر جش��نواره در ذات خود محلی برای جمع‬ ‫شدن فیلمساز و مخاطب در کنار همدیگر و ایجاد ارتباط‬ ‫میان انها است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬جشنواره سینماحقیقت به‬ ‫فیلمسازان و مخاطبان این فرصت را می دهد که درباره‬ ‫اتفاقات س��ینمای مستند به بحث و گفت وگو بپردازند‪،‬‬ ‫موضوعی که با همه س��ادگی اش‪ ،‬اتفاق مهمی اس��ت‪.‬‬ ‫طی��اب مستندس��ازان را نماینده فرهنگی یک کش��ور‬ ‫دانست و گفت‪ :‬ارتباط با مخاطب برای مستندسازی که‬ ‫می خواهد درباره مردم و جامعه اش فیلم بسازد‪ ،‬فرصتی‬ ‫مغتنم اس��ت و جایزه دادن و گرفتن در کمترین درجه‬ ‫اهمیت قرار دارد‪.‬‬ ‫منوچهر طیاب که مس��تندهای او در جشنواره های‬ ‫بین المللی بسیاری به نمایش درامده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫حضور در جشنواره های بین المللی مهم است اما بدترین‬ ‫اتفاق این است که یک مستندساز نگاهش به جشنواره‬ ‫باشد در حالیکه باید فیلم خودش را ازادانه بسازد‪.‬‬ ‫این مستندس��از در پایان بیان کرد‪ :‬تک��رار ایده ها و‬ ‫مستندهایی که موردتوجه قرار گرفته اند اسیب دیگری‬ ‫اس��ت که نه تنها می تواند خود مستندساز را با شکست‬ ‫مواجه کند بلکه ممکن است جریان مستندسازی را هم‬ ‫به رکود مبتال کند‪.‬‬ ‫پس از برگزاری ‪ ۱۲‬دوره جش��نواره سینما حقیقت‪ ،‬حاال دیگر این‬ ‫جش��نواره در دوره سیزدهم جایگاهی معتبر در میان مستندسازان‬ ‫دارد و توجه س��ینماگران منطقه و بین المللی نیز به این جش��نواره‬ ‫معطوف شده است‬ ‫ما باید انگیزه و مانع داش��ته باش��د‪ .‬البت��ه پیدا کردن‬ ‫س��وژه ای که انگیزه و مانع داش��ته باش��د در سینمای‬ ‫مس��تند هم امکان پذیر است‪ ،‬ضمن اینکه فقط اتفاق ها‬ ‫واقعی هستند و ما با انتخاب فرم صحیح به این واقعیت‬ ‫نزدیک می شویم‪.‬‬ ‫پس از صحبت های ازاده موس��وی‪ ،‬مس��عود سفالیی‬ ‫از حس��ام اسالمی پرسید که چرا مس��تند اجتماعی را‬ ‫برای عمده فعالیت های مستندسازی خود انتخاب کرده‬ ‫و چرا س��راغ یک موضوع تاریخی صرف در اثرش نرفته‬ ‫است؟‬ ‫اس�لامی در پاس��خ گفت‪ :‬به هرحال م��ا درباره قصه‬ ‫صحب��ت می کنی��م و فعلی که اس��تفاده می کنیم فعل‬ ‫گذش��ته و یا حال است و در موارد معدودی فعل اینده‬ ‫که البته در خارج از کش��ور به فعل سوم توجه بیشتری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای من قصه ای که در زمان حال روایت‬ ‫می شود جذاب تر است و ترجیح می دهم قصه در مقابل‬ ‫دوربین من رخ بدهد‪ .‬مستند تاریخی به وضوح در مورد‬ ‫گذش��ته است اما قصه های زمان اکنون نامعلوم هستند‬ ‫و می توان از تمام ابزار قصه گویی در انها استفاده کرد‪.‬‬ ‫ادامه این نشس��ت به پرس��ش و پاس��خ دانشجویان‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹از دوربین عکاسی استفاده نکنید‬ ‫نخس��تین کارگاه اموزش��ی س��یزدهمین جشنواره‬ ‫بین المللی سینماحقیقت‪ ،‬با حضور ارسطو مداحی گیوی‬ ‫به عنوان مدرس‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫ارس��طو مداحی گیوی در ابتدای این نشس��ت که با‬ ‫عنوان «انتخاب دوربین و ُفرمت برای مس��تند» برگزار‬ ‫شد‪ ،‬تصاویری متنوع از روند تکامل دوربین های عکاسی‬ ‫و فیلمبرداری را در معرض دید حاضران در س��الن قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫این فیلمبردار س��ینما در ادام��ه به تفاوت هایی میان‬ ‫دوربین ه��ای عکاس��ی و فیلمب��رداری اش��اره و بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در دوربین فیلمبرداری ما مجبور به اس��تفاده از‬ ‫فیلترهایی هس��تیم تا اجازه ورود به اش��عه مادون قرمز‬ ‫را ندهیم‪ ،‬تا رنگ ه��ا در تصویرمان تغییر نکنند‪ .‬زمانی‬ ‫که با دوربین های عکاس��ی تصویربرداری می شود چون‬ ‫هر پیکس��ل جزییات زیادی را در خودش جای می دهد‬ ‫هن��گام پخش تصوی��ر رگه های��ی رنگین کمانی پدیدار‬ ‫می ش��ود‪ .‬بعدتر فیلترهایی طراحی ش��د تا این مشکل‬ ‫را برطرف کند‪.‬‬ ‫مداحی گیوی درباره استفاده از دوربین عکاسی برای‬ ‫فیلمبرداری اظهار کرد‪ :‬دوربین های عکاس��ی که امروز‬ ‫ب��رای فیلمب��رداری از ان اس��تفاده می کنی��م در هیچ‬ ‫جای دنیا پذیرفته ش��ده نیست و استفاده نمی شود‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه ما بسیار از ان استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫وی س��پس ب��ا ارائ��ه نمودارهایی به ط��رح مباحثی‬ ‫پیرام��ون موضوعات��ی چ��ون رزولوش��ن و فرمت های‬ ‫تصویری مورد اس��تفاده برای مستندس��ازان مطالبی را‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرفروش ترین های روز نخست‬ ‫در پایان نخس��تین روز کاری س��یزدهمین جشنواره‬ ‫بین المللی س��ینماحقیقت س��ه فیلم «قص��ه دختران‬ ‫فروغ»‪« ،‬قرقبان» و «جمیله» به ترتیب رتبه های اول تا‬ ‫سوم پرفروش ترین اثار نمایش داده شده در این روز را‬ ‫به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫این ام��ار مربوط به بلیت های فروخته ش��ده اثار در‬ ‫سامانه سینماتیکت است و شامل اهالی رسانه و کسانی‬ ‫که با رزرو بلیت رایگان به تماش��ای فیلم ها می نشینند‪،‬‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬نرخ بلیت های نمایش اثار مس��تند‪20‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرخه معیوب نمایش‬ ‫‹ ‹حمایت همه جانبه‬ ‫‹ ‹بدترین اتفاق‬ ‫عصمت احمدیان‬ ‫محمدرضا اصالنی‬ ‫مرتضی رزاق کریمی‬ ‫منوچهر طیاب‬ ‫«صحنه هایی از یک جدایی» ساخته وحید‬ ‫صداقت؛ ‪ ۱۰‬سال پس از ساخت فیلم «جدایی‬ ‫نادر از سیمین» به چگونگی شکل گیری این‬ ‫فیلم‪ ،‬انتخ��اب بازیگران و پش��ت صحنه های‬ ‫نادی��ده ای از این اثر ماندگار می پردازد‪ .‬وحید‬ ‫صداق��ت و تهمینه منزوی س��اخت مس��تند‬ ‫«درباره فروش��نده» را در کارنام��ه دارند که‬ ‫ب��ه پش��ت صحنه فیل��م «فروش��نده» اصغر‬ ‫فره��ادی می پرداخ��ت‪ .‬ادامه هم��کاری این‬ ‫زوج هنرمند منجر به ش��کل گیری مستندی‬ ‫از فیلم قدیمی تر فرهادی ش��ده که س��اخت‬ ‫ان ‪ ۱۰‬س��ال به طول انجامیده است‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه «جدایی نادر از س��یمین» موقعیتی‬ ‫منحصربه فرد در تاریخ سینما دارد و نخستین‬ ‫اس��کار س��ینمای ایران را به ارمغ��ان اورده‪،‬‬ ‫همراه با موفقیت های بی ش��ماری در داخل و‬ ‫خارج از کش��ور؛‪ ،‬ثبت مستندی درباره ان در‬ ‫عین جذابیت می توانس��ت ریسک هم داشته‬ ‫باشد‪ .‬ریس��ک ماندن زیر سایه اثری بزرگ و‬ ‫احتمال اینکه این مستند نتواند نگاه مستقل‬ ‫سازنده اش را در بر داشته باشد‪ .‬اما خوشبختانه‬ ‫فیلم صداقت توانس��ته این ریس��ک را تبدیل‬ ‫به فرصتی نایاب ب��رای مخاطب و خود کند‪.‬‬ ‫فرصتی برای بازیابی فیلمی که قرار است بعد‬ ‫از ‪ ۱۰‬س��ال از ان غبارروبی ش��ود و فرصتی‬ ‫برای کشفی چندباره که این مستند می تواند‬ ‫امکان��ش را ب��ه مخاطب بده��د‪ .‬فرهادی در‬ ‫گفت وگویی ش��فاف از ایده اولیه و جرقه هایی‬ ‫می گوید که پیوند انها منجر به ش��کل گیری‬ ‫فیلم شده است‪ .‬از سویی دیگر بازیگران را در‬ ‫تحلیلی کمیاب؛ در نسبت با کاراکترهایی که‬ ‫خلق کرده‪ ،‬تحلیل و در نقش هایش��ان تثبیت‬ ‫می کند‪ .‬تحلیلی که می تواند مکمل برداشت‬ ‫مخاطب از فیلم و کاراکترها یا حتی متفاوت‬ ‫با ان باش��د‪ .‬صداقت برای تبدیل نشدن فیلم‬ ‫ب��ه تک گویی و خود تعریف��ی؛ از تحلیل های‬ ‫مایک لی‪ ،‬ژان کلود کریر و ابراهیم گلس��تان‬ ‫به��ره ب��رده تا تاثیرگ��ذاری جهان��ی فیلم را‬ ‫به نوعی بسط دهد و در کنار این سه شخصیت‬ ‫هنری‪ ،‬به شکلی ظریف تحلیل مخاطب را هم‬ ‫وارد کند تا لذت این کشف برایش دوچندان‬ ‫ش��ود‪ .‬همانطور که نقد ش��فاهی راجر ایبرت‬ ‫در ی��ک جلس��ه نقد و بررس��ی و نقل قولی از‬ ‫وودی الن را مکمل این نقطه نظرات می کند‬ ‫تا فیلم جلوه ای چند س��ویه پی��دا کند‪ .‬ثبت‬ ‫تمرین و پشت صحنه سکانس های برجسته و‬ ‫مهم فیلم از جذابیت ه��ای منحصربه فرد این‬ ‫مستند است که در کنار پاسخ اصغر فرهادی‬ ‫به پرس��ش های حیاتی که به فیلم وارد است‪،‬‬ ‫مخاط��ب را به تماش��ای ان ترغیب می کند‪.‬‬ ‫پرسش مش��هوری مثل؛ چرایی نشان ندادن‬ ‫صحنه تصادف راضیه (س��اره بیات) که منجر‬ ‫به تحلیل های مختلفی شده است‪.‬‬ ‫در نهایت فیلم با ثب��ت قطار موفقیت های‬ ‫فیل��م و جوای��زی که در فصل ه��ای مختلف‬ ‫جوایز س��ینمایی به خود اختص��اص داده‪ ،‬به‬ ‫مصداقی از چرایی های س��اخت «جدایی نادر‬ ‫از س��یمین» می رس��د و همانج��ا پرونده کار‬ ‫بسته می شود‪.‬‬ ‫عاشقانه های ایران‬ ‫به روایت جواد قارایی‬ ‫نخس��تین نمایشگاه بزرگ عکس های جواد‬ ‫قارایی با عنوان «زیباس��ت ای��ران و ایرانی»‬ ‫روز جمع��ه ‪ ۲۲‬اذر س��اعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۸‬افتتاح‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪« ،‬زیباس��ت ای��ران و‬ ‫ایرانی» عنوان نخستین نمایشگاه عکس جواد‬ ‫قارایی‪ ،‬کارگردان مس��تندهای ایرانگرد است‬ ‫ک��ه تا ‪ ۲۷‬اذر در تاالر ابی مجموعه فرهنگی‬ ‫تاریخی نیاوران ادامه دارد‪.‬‬ ‫ج��واد قارای��ی متولد ‪ ۵‬مهر س��ال ‪۱۳۵۷‬‬ ‫ک��ه ع�لاوه ب��ر کارگردان��ی و تهیه کنندگی‪،‬‬ ‫راوی مس��تندهای «ایرانگ��رد» نیز هس��ت؛‬ ‫مستندی که به عنوان پرمخاطب ترین مستند‬ ‫ای��ران انتخ��اب و جوایز متع��ددی را نیز در‬ ‫جشنواره های معتبر کسب کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نخس��تین جلس��ه نشست س��یزدهمین جش��نواره‬ ‫بین المللی سینما حقیقت در سالن فالحت پور دانشکده‬ ‫سینما تئاتر برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت که با حضور ازاده موسوی کارگردان‬ ‫مس��تند در جس��ت وجوی فری��ده‪ ،‬حس��ام اس�لامی‬ ‫تهیه کنن��ده و کارگردان مس��تند و مس��عود س��فالیی‬ ‫مدیرگروه دانشکده س��ینما تئاتر برگزار شد‪ ،‬جشنواره‬ ‫سینماحقیقت به عنوان مهم ترین جشنواره مستند ایران‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��فالیی در ابتدا گفت‪ :‬این جش��نواره امس��ال برای‬ ‫نخستین بار اکران دانش��گاهی پیدا کرده و این مسئله‬ ‫بسیار حائز اهمیت و موجب خرسندی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امروز در خدمت دانش��جویان س��ابق‬ ‫دانش��کده س��ینما تئاتر هس��تیم که از مستندس��ازان‬ ‫برجس��ته کش��ور محس��وب می ش��وند‪ .‬خان��م ازاده‬ ‫موس��وی فیلمس��از و دوس��ت خوب ما که مستندشان‬ ‫«در جس��ت وجوی فریده» برای نخستین بار در تاریخ‬ ‫س��ینمای ایران برای اسکار انتخاب شده است و حسام‬ ‫اس�لامی تهیه کننده و کارگردان فیلم «رزم ارا» که ان‬ ‫هم از فیلم های موفق سینمای مستند است‪.‬‬ ‫در ادام��ه موس��وی درب��اره فیلم «در جس��ت وجوی‬ ‫فری��ده» توضیح داد‪ :‬من درباره چی��زی که می توانم و‬ ‫اعتق��اد دارم صحبت می کنم‪ ،‬چراک��ه ژانرهای مختلف‬ ‫ب��ا یکدیگر فرق اساس��ی دارند و چیزی ک��ه من ان را‬ ‫دوس��ت دارم مس��تند یا فیلم های دراماتیک شخصیت‬ ‫محور است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬س��ینما‪ ،‬سینماس��ت و ب��ه نظرم فرقی‬ ‫نمی کند مستند یا داستانی باشد‪ .‬اگر تعریف این است‬ ‫که فیلم سینمایی می خواهیم بسازیم که مردم دوستش‬ ‫داش��ته باشند و برای تماشای ان بلیت تهیه کنند‪ ،‬باید‬ ‫با مستندهای تلویزیونی فرق داشته باشد‪ .‬فرق مستند‬ ‫با فیلم داس��تانی بیش��تر در به کارگیری شخصیت های‬ ‫واقعی در مستند است‪.‬‬ ‫این کارگردان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این نوع مس��تند‬ ‫مهم ترین مرحله‪ ،‬انتخاب س��وژه اس��ت که به نظر من‬ ‫‪ 50‬درصد کار را ش��کل می دهد اما در فیلم س��ینمایی‬ ‫دراماتیک احتیاج به خط درام درس��تی داریم و س��وژه‬ ‫سحر عصرازاد‬ ‫منتقد سینما‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رس��ید که برخی از انها به بخش های رقابتی جشنواره‬ ‫راه یافتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هرچن��د س��ال های گذش��ته ب��ه لحاظ‬ ‫کیف��ی‪ ،‬کمتر ش��اهد فیلم های��ی با مضامین مس��ائل‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬موضوعات جهان و‪ ...‬بودیم اما امسال‬ ‫در این بخش ها‪ ،‬فیلم های قابل توجهی به لحاظ ساختار‪،‬‬ ‫فرم و ش��یوه روایت وجود دارد‪ .‬معتقدم میانگین کیفی‬ ‫فیلم ها رشد یافته است برای مثال در بعضی دوره ها ما‬ ‫یکی‪ ،‬دو فیلم خیلی با کیفیت و متمایز از بقیه داشتیم‬ ‫که این امر‪ ،‬کار هیات های داوران را اسان می کرد اما در‬ ‫این دوره میانگین کیفی فیلم ها باال امده‪ ،‬فاصله اثار کم‬ ‫و رقابت سخت شده درواقع این اتفاق در همه بخش ها‬ ‫رخ داده به ویژه در بخش ش��هید اوین��ی که فیلم های‬ ‫بسیار خوش س��اخت و باکیفیتی داریم‪ .‬حتی در بخش‬ ‫کارافرینی که یک بخش موضوعی اس��ت و امس��ال به‬ ‫جشنواره اضافه شده با کیفیت خوب اثار مواجه هستیم‬ ‫و می دانیم رقابت جدی بین انها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫رزاق کریم��ی در بخش دیگر از صحبت هایش درباره‬ ‫ل��زوم برگزاری جش��نواره های مس��تند دیگ��ر در کنار‬ ‫جش��نواره «س��ینماحقیقت» گف��ت‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫نیازی نیس��ت که برای هر موضوعی در یک دوره کوتاه‬ ‫مدت جش��نواره برگزار ش��ود چون برگزاری جشنواره‬ ‫مس��تلزم یک فرایند بلندم��دت و برنامه ریزی فرهنگی‬ ‫اس��ت تا بتوانیم نتایج ان را شاهد باشیم‪ .‬اگر قرار است‬ ‫جش��نواره ای هم به صورت مس��تقل برگزار شود باید به‬ ‫مطالع��ات راهبردی ان طی بازه ‪ ۲‬دهه ای توجه ش��ود‪.‬‬ ‫جشنواره ای که برای یکی‪ ،‬دو دوره یا کمتر از یک دهه‬ ‫طراحی ش��ود نتایج مورد انتظار را نخواهد داش��ت و به‬ ‫اهدافش نخواهد رس��ید‪ .‬جشنواره «سینماحقیقت» در‬ ‫دومین دهه خود قرار دارد و نظر می رس��د از نظر ملی‪،‬‬ ‫منطقه ای و حتی جهانی نتایج قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫از همین رو می ش��ود از ظرفیت های «سینماحقیقت»‬ ‫برای موضوعات مهم و کالن استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار کرد‪ :‬جش��نواره «سینماحقیقت»‬ ‫به عنوان مهم ترین رویداد س��ینمای مستند در ایران و‬ ‫منطق��ه نیازمند حمایت همه جانبه اس��ت‪ .‬این حمایت‬ ‫اول بای��د از س��وی فیلمس��ازان و بعد اصحاب رس��انه‬ ‫صورت بگیرد چرا که رس��انه ها با جلب توجه مخاطبان‬ ‫و مس��ئوالن فرهنگی می توانند باع��ث ارتقای فرهنگ‬ ‫جامعه شوند‪.‬‬ ‫نقد مستند‬ ‫‪ ۱۰‬سال پس‬ ‫از یک جدایی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 14 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 11 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1425‬پیاپی ‪2743‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫موضوع روز جامعه معافیت مالیاتی است‬ ‫ی��ک حرکت ناگهانی ضرب االجل��ی اتفاق افتاد‪ ،‬اقای‬ ‫نوبخت خواستند که تصمیم عجوالنه ای گرفته نشود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬هنرمندان عزیز به هرحال مالیاتش��ان‬ ‫را پرداخ��ت می کنند اما اینک��ه کار هنری انجام دهند‬ ‫و مالیات پرداخت کنند‪ ،‬درس��ت نیس��ت چرا که واقعاً‬ ‫درام��دی ندارند که بخواهند مالی��ات پرداخت کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه هنرمندان را با تعداد اندک افرادی که درامد‬ ‫انچنان��ی دارند گره می زنند و خواس��تار این هس��تند‬ ‫ک��ه معافیت مالیاتی هنرمندان انجام نش��ود‪ .‬اما اقای‬ ‫نوبخت با ش��ناخت کامل از فض��ای فرهنگ و هنر این‬ ‫تصمی��م را گرفته و فکر می کنم م��ا نیز در این موضوع‬ ‫موافق او هستیم‪.‬‬ ‫عظیم��ی همچنین گفت‪ :‬م��ا یک نمایش��گاه اثار‬ ‫هنرهای تجس��می برگزار کردیم که بسیار هم پرشور‬ ‫برگزار شد و جا دارد از تمام پیشکسوتان تشکر کنم اما‬ ‫متاس��فانه اوضاع بازار مساعد نیس��ت و این نمایشگاه‬ ‫باید فروش می داش��ت اما نتوانس��تیم فروش انچنانی‬ ‫داش��ته باشیم و این موضوع نشان می دهد که در حوزه‬ ‫فرهنگ و هنر درام��د انچنانی وجود ندارد‪ .‬به هرحال‬ ‫ما از این موضوع اس��تقبال می کنی��م و اگر هنرمندی‬ ‫درامد باالیی دارد‪ ،‬باید مالیات بپردازد اما یک س��طح‬ ‫درام��دی معقول��ی قرار بگی��رد و از ان س��طح درامد‬ ‫مالیات پرداخت کنند‪.‬‬ ‫او در پایان هم گفت‪ :‬درباره مس��ئله ادغام موسسه ها‬ ‫هم باید بگویم که متاسفانه هنوز خودمان هم نمی دانیم‬ ‫ک��ه موضوع موسس��ه به کجا رس��یده ام��ا امیدواریم‬ ‫هر تصمیمی که در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬به نفع هنرمندان عزیز پیشکس��وت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این مراس��م تولد اس��داله یکتا‪ ،‬هرمز س��یرتی‪،‬‬ ‫وارطان ساهاکیان‪ ،‬علی اکبر صادقی‪ ،‬پری زنگنه‪ ،‬ازیتا‬ ‫الچینی‪ ،‬شمس��ی فضل الهی‪ ،‬محمود حاج محمدی‪،‬‬ ‫مرتضی یوسف دوست‪ ،‬اسماعیل اذر‪ ،‬اسماعیل خلج‪،‬‬ ‫ابوالفضل صادقی نژاد‪ ،‬قاس��م فرج��ی‪ ،‬مظفر طاهری‪،‬‬ ‫زهره بزرگ مه��ری‪ ،‬منیژه ارمین‪ ،‬ای��رج صغیری و‪...‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫نعمت اللهی از «موالنا» می خواند‬ ‫تبعید خودخواسته‬ ‫روزب��ه نعمت اللهی خواننده موس��یقی پاپ روزهای‬ ‫پایانی اذر امسال بعد از مدت ها دوری از اجراهای زنده‬ ‫کنس��رت‪-‬نمایش «ملت عش��ق» را در برج میالد روی‬ ‫صحنه می برد‪ .‬این برنامه به کارگردانی محمد حاتمی از‬ ‫بازیگران و کارگردانان باسابقه تئاتر‪ ،‬تلویزیون و سینما‬ ‫میزب��ان عالقه من��دان خواهد بود‪ .‬طبق برنامه ریزی ه��ای انجام گرفته در این‬ ‫اثر موسیقایی‪-‬نمایش��ی که طبق گفته دس��ت اندرکارانش با شکل و شمایلی‬ ‫متف��اوت روی صحنه خواهد رفت عالوه بر حضور روزبه نعمت اللهی به عنوان‬ ‫خوانن��ده و بازیگر کامران تفتی‪ ،‬نس��یم ادبی و نیکی مظف��ری نیز به عنوان‬ ‫بازیگران کنس��رت نمایش «ملت عش��ق» حضور دارند‪ .‬این کنسرت نمایش‬ ‫س��اعت ‪ 21:30‬روزهای ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬اذر در مرکز همایش های برج میالد تهران‬ ‫ب��ا نرخ بلیت ‪ ۵۰‬تا ‪ ۲۲۰‬هزار توم��ان روی صحنه می رود‪ .‬روزبه نعمت اللهی‬ ‫از جمل��ه خوانندگان صاحب س��بک موس��یقی پاپ ایران اس��ت که تاکنون‬ ‫البوم هایی چون «س��رزمین مادری»‪« ،‬هفته عاشقی»‪« ،‬داروگ» و «عمو ‪۳۰‬‬ ‫زنجیرباف» را طی سال های گذشته در بازار موسیقی منتشر کرده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اگاتا گژیبووس��کا عکاس لهس��تانی ب��ا عنوان‬ ‫«‪ ۹‬دروازه بی بازگش��ت» در گالری ‪ Ag‬برپاس��ت‪ .‬س��وژه این‬ ‫عکس ها ادم هایی اس��ت که در یک منطقه کوهستانی زندگی‬ ‫می کنن��د‪ .‬جایی که پس از جنگ جهان��ی دوم‪ ،‬مردم ان اواره‬ ‫ش��دند و به روس��تاهایی متروکه تبدیل ش��د‪ .‬ام��ا این کوه ها‬ ‫و س��اختمان های متروکه محل مناس��بی برای س��کونت افرادی بودند که به دالیل‬ ‫مختل��ف از محل زندگی خود جدا ش��ده و با هویتی ناش��ناس در فضایی جدید پناه‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه در این نمایشگاه نحوه ارائه اثار است‪ .‬عکس ها بدون قاب و به شکل‬ ‫کاغذهایی بدون حفاظ روی دیوار نصب ش��ده اند و در کنار هرکدام از انها جمالتی به‬ ‫چش��م می اید که ازادانه روی دیوار نوشته ش��ده اند‪ .‬در این نوشته ها جمالتی وجود‬ ‫دارد که به نظر می رسد از قول ساکنان ان منطقه گفته شده اند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اگات��ا گژیبووس��کا ت��ا ‪ ۱۳‬دی در گال��ری ‪ Ag‬ب��ه نش��انی خیاب��ان‬ ‫کریم خ��ان زند‪ ،‬خیاب��ان عضدی جنوبی‪ ،‬ش��ماره ‪ ۴۳‬میزبان عالقه من��دان به هنر‬ ‫است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫«جرعه جام» احمد تمیم داری منتشر شد‬ ‫«قتل در موقعیت ‪ ۳۵‬درجه شمالی» به شهرزاد رسید‬ ‫نش��ر بایا کت��اب مجموعه مق��االت احمد‬ ‫تمی��م داری با عنوان «جرعه جام» را منتش��ر‬ ‫ک��رد‪ .‬کت��اب «جرعه جام» ش��امل مجموعه‬ ‫مق��االت احمد تمیم داری‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه‬ ‫عالم��ه طباطبایی‪ ،‬در ‪ ۲۵۵‬صفحه و بهای ‪۳۵‬‬ ‫هزار تومان توسط نشر بایا منتشر شد‪ .‬این کتاب مجموعه مقاالت علمی‪ -‬ادبی‪،‬‬ ‫احمد تمیم داری را در بر می گیرد‪ .‬کتاب هشت مقاله را در بر دارد که با همکاری‬ ‫اس��تادان و پژوهش��گران جویای علم در پنج س��ال اخیر در مجله های علمی‪-‬‬ ‫پژوهشی به چاپ رسیده و پیرامون موضوع هایی از قبیل سبک شناسی‪ ،‬ادبیات‬ ‫تطبیقی و جامعه شناس��ی ادبیات نگاشته شده اس��ت‪ .‬پاره ای از این مقاله ها که‬ ‫پیرامون ادبیات تطبیقی تالیف ش��ده بخش��ی از دغدغه و دل مشغولی نویسنده‬ ‫در ح��دود نیم قرن فعالیتش در عرصه ادبیات بوده اس��ت‪ .‬همچنین مقاله ای با‬ ‫مضمون جامعه شناس��ی ادبیات در این مجموعه جای گرفته است که می تواند‬ ‫فتح بابی در مطالعات میان رش��ته ای به ش��مار اید‪ ،‬با نظ��ر به اینکه موضوعاتی‬ ‫ازاین دست در فضای دانشگاهی ادبیات کمتر تحقیق شده است‪.‬‬ ‫تیزر نمایش «قتل در موقعیت ‪ ۳۵‬درجه شمالی»‬ ‫به کارگردانی امین میری که از روز سه شنبه ‪ ۱۲‬اذر‬ ‫در پردیس تئاتر ش��هرزاد روی صحنه رفت‪ ،‬منتشر‬ ‫شد‪« .‬قتل در موقعیت ‪ ۳۵‬درجه شمالی» بر اساس‬ ‫رمان «در خیابانی که تو در ان زندگی می کنی» اثر‬ ‫ماری هیگینز کالرک توس��ط شهاب مهربان (سرپرس��ت) و علی ساعدی و بر اساس‬ ‫طرحی از امین میری نوشته شده است‪.‬‬ ‫فریدون ش��هبازیان اهنگساز و علی رضا توسلی زاده تهیه کننده «قتل در موقعیت‬ ‫‪ ۳۵‬درجه شمالی» هستند‪ .‬صالح تسبیحی نیز پوستر نمایش را طراحی کرده است‪.‬‬ ‫ایناثرنمایشیکهتماشایانبهمخاطبانیکهناراحتیقلبیدارند‪،‬زنانبارداروافرادزیر‬ ‫‪۱۵‬سالپیشنهادنمی شود‪،‬ازساعت‪۱۸‬روزسه شنبه‪۱۲‬اذردرپردیستئاترشهرزاداجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امیر جنانی‪ ،‬ازاده مشعش��عی‪ ،‬هدیه ازاده‪ ،‬امیررضا میراقا‪ ،‬میثم غنی زاده‪ ،‬وحید‬ ‫منتظری‪ ،‬ارش دهقان شاد‪ ،‬دینا هاشمی و محمد احمدی در این اثر نمایشی به ایفای‬ ‫نقش می پردازند‪.‬‬ ‫دختر ‪ ۱۲‬ساله بلوچ‬ ‫ جهانی شد‬ ‫«یسرا سلیمانی» دختر ‪ ۱۲‬ساله بلوچ با‬ ‫همت و پشتکار توانست از دل محرومیت بر‬ ‫قله موفقیت بایستد و برای چهارمین سال‬ ‫متوالی قهرمان مسابقات جهانی محاسبات‬ ‫ذهنی ریاضی با چرتکه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فارس‪ ،‬ب��رای بس��یاری از‬ ‫هم کالس��ی ها و اطرافیان��ش باورکردن��ی‬ ‫نیست که یسرا در کمتر از ‪ 8‬دقیقه ‪ ۲۰۰‬سوال ریاضی را حل می کند‬ ‫و یا در یک دقیقه ‪ ۵۰‬تقسیم ‪ ۶‬رقمی ریاضی را پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫گرچه این توانمندی از چش��مان بس��یاری از خیرین و مس��ئوالن‬ ‫حامی نخبگان دور نمانده اما هنوز هم مس��ابقات محاسبات ذهنی با‬ ‫چرتکه برای بس��یاری از افراد جامعه و به تبع ان مسئوالن ناشناخته‬ ‫اس��ت ازای��ن رو گاهی این اس��تعدادها و توانمندی ه��ا نادیده گرفته‬ ‫می شود و یسرا در جامعه نخبگی کمتر مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن دختر ‪ ۱۲‬س��اله بلوچ که ریش��ه موفقیت��ش را همت و تالش‬ ‫می داند از دل محرومیت به قله جهان ایس��تاده اس��ت‪ ،‬او گرچه عِرق‬ ‫و عالقه خاصی به سیس��تان و بلوچس��تان دارد اما ب��رای طی کردن‬ ‫پله های موفقیت عازم اس��تان گلستان می شود تا از ضمن استفاده از‬ ‫خدمات و امکانات تحصیلی بیشتر‪ ،‬از مسیر موفقیت جا نماند‪.‬‬ ‫مس��ابقات جهانی محاس��بات ذهنی با چرتک��ه در حالی روزهای‬ ‫گذش��ته با حضور ‪ ۴‬هزار شرکت کننده در کامبوج برگزار شد که یسرا‬ ‫سلیمانی توانست به مقام نخست جهانی دست یابد‪.‬‬ ‫این دختر ‪ ۱۲‬ساله ایرانی دانش اموز کالس هفتم و اهل سیستان و‬ ‫بلوچس��تان است و به عنوان تنها نماینده استان گلستان در مسابقات‬ ‫جهانی ‪ UCMAS‬شرکت کرده است‪.‬‬ ‫«بنکسی» از نقاشی دیواری‬ ‫جدیدش رونمایی کرد‬ ‫«بنکسی» هنرمند ناشناس‬ ‫و مش��هور بریتانیایی با نزدیک‬ ‫شدن به س��ال نو میالدی از اثر‬ ‫هن��ری جدید خ��ود با موضوع‬ ‫«بی خانمانی» رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از‬ ‫ایندیپندنت‪ ،‬این نقاش��ی دیواری روز دوشنبه روی یکی از دیوارهای‬ ‫نزدیک جواهرفروشی های شهر «بیرمنگام» دیده شد‪.‬‬ ‫«بنکس��ی» در صفحه اینس��تاگرام خود ویدئویی منتشر کرده که‬ ‫در ان م��رد بی خانمانی به نام «رایان» در کنار متعلقات ش��خصی اش‬ ‫روی نیمکتی دراز کشیده که به نظر می رسد همانند سورتمه بابانوئل‬ ‫توسط دو گوزن شمالی حمل می شود‪.‬‬ ‫«بنکس��ی» هنرمن��د گرافیت��ی کار اهل بریس��تول اس��ت که با‬ ‫نقاش��ی های دی��واری و هن��ر گرافیت��ی اعتراض��ی خود‪ ،‬ش��هرت‬ ‫جهان��ی دارد‪ ،‬بااین ح��ال هن��وز هوی��ت اصل��ی او ف��اش نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقاشی های این هنرمند بیش��تر به مسائل سیاسی و موضوع هایی‬ ‫مانند گرمای جهانی‪ ،‬جنگ‪ ،‬ش��نود غیرقانون��ی‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬بحران‬ ‫مهاج��رت و ش��رایط س��خت کاری پرداخته اس��ت‪ .‬تاکن��ون بارها‬ ‫نقاش��ی های این هنرمند از روی دیوار ج��دا و به نرخ صدها هزار پوند‬ ‫فروخته شده است‪.‬‬ ‫ماه گذش��ته‪ ،‬یکی از نقاش��ی های دیواری «بنکس��ی» که در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬در منطقه «ناتینگ هیل» لندن خلق ش��ده بود‪ ،‬بعد از سال ها‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬این اثر هنری‪ ،‬هنرمندی را درحالی که نام بنکسی را با‬ ‫حروف بزرگی نقاشی می کرد به تصویر می کشید‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۲۴۰‬گروه‬ ‫در جشنواره موسیقی فجر‬ ‫با پایان مهلت ثبت نام و ارس��ال اثار به س��ی و پنجمین جش��نواره‬ ‫موس��یقی فجر‪ ۲۴۰ ،‬گروه از طریق فراخوان در این دوره جش��نواره‬ ‫ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬هیات انتخاب اثار و گروه های س��ی و پنجمین‬ ‫جش��نواره موس��یقی فجر در بخش فراخ��وان‪ ،‬از می��ان ‪ ۲۴۰‬گروه‬ ‫متقاضی‪ ،‬گروه های منتخب را برای جشنواره انتخاب می کند‪.‬‬ ‫همچنین در بخش مدعو‪ ۷۰ ،‬گروه موسیقی از سوی هیات انتخاب‬ ‫اثار و گروه های س��ی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر مورد بررسی‬ ‫ق��رار گرفته اند که هیات انتخ��اب‪ ،‬گروه هایی را از بی��ن انها انتخاب‬ ‫می کند‪ .‬س��ی و پنجمین جشنواره موس��یقی فجر بهمن سال جاری‬ ‫به دبیری شاهین فرهت برگزار می شود‪.‬‬ ‫نگاهی به مستند رویای سیاه‬ ‫پرتره محمدعلی موحد‬ ‫محمود صادقلو گیوی – منتقد‪:‬‬ ‫ارد عطارپور فیلمس��از باس��ابقه است و احترام به س��ینمایش نه به خاطر‬ ‫س��ابقه اش بلکه به خاطر اس��تاندارد همیش��گی فیلم هایش است‪ .‬گویی او‬ ‫برای حرف فیلم پنج س��ال زمان می گذارد تا پژوهش��ی دقیق و ارش��یوی‬ ‫غنی داش��ته باش��د‪« .‬رویای س��یاه» فیلم پرتره در مورد محمدعلی موحد‪،‬‬ ‫حقوقدان‪ ،‬مورخ و ادیب ایرانی اس��ت که در س��ن ‪ ۹۵‬سالگی رو به دوربین‬ ‫رض��ا تیموری می نش��یند و از خاطرات نابش می گوید‪ .‬رویای س��یاه از ان‬ ‫دس��ته فیلم هایی اس��ت که اگر جزءبه جزء فیلمنامه ان را بدانید باز از لذت‬ ‫دی��دن ان ک��م نمی کند‪ .‬فیلمی که وقتی تمام می ش��ود ب��ا خود می گوید‬ ‫که ای کاش زمانی س��ه برابر این زمان داش��ت‪ ،‬به دلیل اینکه مس��ائلی در‬ ‫فیلم مطرح می ش��ود که هرک��دام برای خود یک فیلم اس��ت‪ .‬اما عطارپور‬ ‫اگاهانه از پرداختن به موضوعاتی که در حواش��ی موضوع اصلی فیلم است‬ ‫اجتناب می کند‪.‬‬ ‫رویای سیاه مانند تمام فیلم های عطارپور فیلمی برای روایت تاریخ است‪.‬‬ ‫کاوشی در گذشته این س��رزمین‪ .‬محمدعلی موحد باوجود اینکه ‪ ۹۵‬ساله‬ ‫اس��ت حافظه دقیقی دارد و با لهجه شیرین اذربایجانی خود فیلم را روایت‬ ‫می کند‪ .‬البته این مستند پرتره ای کالسیک نیست‪ ،‬چون روایت محمدعلی‬ ‫موحد گویی بهانه ای اس��ت برای روایت موازی اتفاقاتی که در طول سالیان‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫فیلم در هماهنگی کامل به س��ر می برد با وجود اینکه برای نخس��تین بار‬ ‫صدای رزم ارا و قوام الس��لطنه را خواهید شنید و همین طور تصاویری دیده‬ ‫ش��ده از باقرزاده و پیش��ه وری را مشاهده خواهید کرد‪ .‬اما هیچگاه احساس‬ ‫نخواهید کرد که این دو نقطه برجسته فیلم است‪ .‬موحد شخصیتی بود که‬ ‫پس از انقالب نیز می توانست به فعالیت خود ادامه دهد‪ .‬هرچند که تمرکز‬ ‫او پس از انقالب بر فعالیت های ادبی اش بود‪.‬‬ ‫پ��س فیلم ب��ا فرم منحصربه فرد خ��ود در ‪ ۵۲‬دقیقه م��روری بر زندگی‬ ‫محمدعلی موحد و مروری بر س��ر گذش��ته نفت در ای��ران دارد‪ .‬فیلم های‬ ‫مس��تند زیادی در ایران س��اخته می شوند که با یک پنجم اطالعاتی که این‬ ‫فیلم در اختیار مخاطب قرار می دهد دو برابر ان زمان دارند‪.‬‬ ‫«روی��ای س��یاه» فیلم��ی با اس��تاندارد باالس��ت ک��ه می توان��د الگوی‬ ‫مستندس��ازان ایرانی در روایت بی کم وکاس��ت و بدون حاش��یه تاریخ قرار‬ ‫بگی��رد و همچنان فرم زیبای خود را حفظ کند‪ .‬دیدن رویای س��یاه تجربه‬ ‫دیدن یک مس��تند جسورانه اس��ت به دلیل حرف هایی که در فیلم مطرح‬ ‫می شود از حرف هایی که محمدعلی موحد می زند یا صدایی که از مهندس‬ ‫مهدی بازرگان می ش��نویم فیلم قرار اس��ت به شکلی جذاب تصویری که از‬ ‫تاری��خ صنع��ت نفت ایران در ذهن تماش��اگر بوده را تغیی��ر دهد و او را به‬ ‫کن��دوکاو بیش��تر در تاریخ وادار کند‪ .‬رویای س��یاه قب��ل از اینکه پای میز‬ ‫تدوین برود تدوین شده است‪.‬‬ ‫این به دلیل فیلمنامه دقیقی ست که دارد و ارشیو غنی خود را بی انکه‬ ‫به رخ بکش��د‪ ،‬در ی��ک هارمونی هماهنگ به مخاط��ب عرضه می کند‪ .‬این‬ ‫روشی صحیح است که اجازه نمی دهد فیلم ساز پس ازانکه فیلم مطول خود‬ ‫را س��اخته تازه به فکر کوتاه کردن سکانس هایی بیفتد که به نظرش اضافی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقد مستند‬ ‫ایین تجلیل از هنرمندان پیشکس��وت متولد اذر در‬ ‫هتل الله تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در ابتدای ایین س��یدعباس‬ ‫عظیمی مدیرعامل موسس��ه هنرمندان پیشکس��وت‬ ‫ضم��ن تبریک تولد ای��ن هنرمندان گف��ت‪ :‬خیلی ها‬ ‫معتقدند به دلیل ش��رایط حاکم بر جامعه نباید تولدها‬ ‫برگزار ش��ود‪ ،‬اما به هرحال اتفاقاتی افتاده و همچنین‬ ‫اذرماهی ها چه گناهی کردند که جشنشان به دالیلی‬ ‫برگزار نش��ود‪ .‬من فکر می کنم که همه ما و هنرمندان‬ ‫عزی��ز با مردم اع�لام همدردی کردیم ام��ا درهرحال‬ ‫موسسه هنرمندان پیشکسوت ‪ ۷‬سال است که در هیچ‬ ‫لحظه ای برای امید دادن و مس��ائل مهربانی و عاطفی‬ ‫متوقف نشده است که ان هم به دلیل شان شما است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه روز گذش��ته مطلب��ی را از‬ ‫اینترنت دراورده و متوجه ش��دیم که بودجه ما نسبت‬ ‫به سال گذشته کم شده است‪ .‬فکر می کنم که کمترین‬ ‫هزینه ها در این موسس��ه انجام می ش��ود و این خیلی‬ ‫کم لطفی اس��ت که با این بودجه بندی‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در مورد تکریم اهالی‬ ‫پیشکس��وت کاهش بودجه داش��ته باش��د‪ .‬به هرحال‬ ‫امیدواریم وزیر ارش��اد و همچنین جناب اقای نوبخت‬ ‫که همیش��ه حامی این موسس��ه بودن��د‪ ،‬در مورد این‬ ‫قضیه تجدیدنظر کنند و حداقل این اس��ت که اگر قرار‬ ‫اس��ت اتفاقاتی رخ دهد‪ ،‬نس��بت به سال گذشته کمتر‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موض��وع معافیت مالیات��ی موضوع روز‬ ‫جامعه است که در راس ان معافیت مالیاتی هنرمندان‬ ‫اس��ت که به نظ��ر می اید ک��ه دکتر نوبخ��ت تصمیم‬ ‫به جایی گرفتند‪ ،‬از گذش��ته موضوع معافیت مالیاتی‬ ‫هنرمندان وجود داش��ت اما فکر می کنم به دلیل اینکه‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫سیدرضا اورنگ – روزنامه نگار‪:‬‬ ‫س��ال ها بود که از صبح تا ش��ب مقابل سینماهای‬ ‫مورد عالقه خود می نشس��ت‪ ،‬به امی��د اینکه دوباره‬ ‫فیلم��ی روی پ��رده برود ک��ه ارزش دیدن داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دلش می خواست پیش از مرگ یک بار دیگر شاهد‬ ‫جوش وخروش‪ ،‬در بیرون و درون س��ینما باشد‪ ،‬مثل‬ ‫س��ال هایی نه چندان دور که همه حق انتخاب داش��تند ت��ا فیلم مورد نظر‬ ‫خود را روی پرده ببینند‪ .‬س��ینماهای موردعالق��ه اش یکی یکی به تعطیلی‬ ‫کشانده شدند‪.‬‬ ‫چند صباحی اس��ت مقابل یکی از س��ینماهای تازه تاسیس که بیشتر به‬ ‫مرکز خرید می ماند تا سینما نشسته است‪.‬‬ ‫عابرانی که از مقابلش عبور می کنند او را گدایی پنداش��ته و مقابلش پول‬ ‫می گذارن��د‪ ،‬اما او پ��ول را پس می دهد و می گوید‪ :‬م��ن گدای فیلم خوبم‪،‬‬ ‫ن��ه پول‪ .‬عده ای او را دیوانه می خوانند‪ ،‬عده ای عاش��ق و عده ای نیز هر چه‬ ‫ب��ه ذهن کوتاه و دهانش��ان می اید بر زبان می اورند‪ ،‬اما این پیر عاش��ق و‬ ‫ارزومند‪ ،‬به هیچ کدام وقعی نمی نهد‪.‬‬ ‫در دل می گوی��د بگذار هر چه می خواهند بگوین��د‪ ،‬حق دارند‪ ،‬چون ان‬ ‫فیلم هایی که من روی پرده های عریض دیده ام‪ ،‬انان ندیده و هرگز نخواهند‬ ‫دی��د‪ .‬چندین بار با ش��کایت صاحب مجموعه از انجا رانده ش��د‪ ،‬اما دوباره‬ ‫بازگشت‪.‬‬ ‫هر بار که قرار اس��ت فیلم روی پرده عوض ش��ود‪ ،‬ناامید‪ ،‬اما مشتاقانه از‬ ‫این و ان س��وال می کند چه فیلمی می خواهد اکران ش��ود؟ وقتی می فهمد‬ ‫دوباره یک فیلم ایرانی ضعیف با موضوع های تکراری کس��الت اور است‪ ،‬سر‬ ‫جای خود برمی گردد و منتظر می ماند‪.‬‬ ‫یکی ‪-‬دو باری نیز خبرنگاران به س��راغش رفتند و از وی دلیل کارش را‬ ‫پرس��یدند‪ ،‬در جواب همه می گفت‪ :‬می خواهم ت��ا نمرده ام دوباره یک فیلم‬ ‫خوب خارجی روی پرده ببینم! وقتی خبرنگاران پای صحبتش می نشینند‪،‬‬ ‫از وسعت اطالعاتش درباره سینما و شیرینی بیانش مجذوب و مبهوت شده‬ ‫و بی اراده دل به او می بندند‪.‬‬ ‫برخ��ی از رس��انه ها این موضوع را پوش��ش می دهند‪ ،‬اما هیچ مس��ئول‬ ‫س��ینمایی پاس��خگوی ان نیس��ت‪ .‬همه از مسئوالن س��ینمایی یک سوال‬ ‫می پرس��ند‪ ،‬کی قرار اس��ت فیلم ه��ای خ��وب خارجی دوب��اره روی پرده‬ ‫سینماهای ایران بیایند؟ فقط یک جواب می شنوند‪ ،‬سکوت! گویا زور انانی‬ ‫که به جیبشان عالقه مندند بسیار بیشتر از انانی است که به مخاطب سینما‬ ‫می اندیش��ند! چند روز بعد پیرمرد کنار س��ینما دراز کشیده بود‪ ،‬هر چه او‬ ‫را صدا می زدند و تکان می دادند‪ ،‬واکنش��ی نش��ان نمی داد‪ ،‬بیچاره ارزویش‬ ‫را با خود به گور برد!‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫ارزویی که به گور رفت‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!