روزنامه صمت شماره 1422 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1422

روزنامه صمت شماره 1422

روزنامه صمت شماره 1422

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1422‬پیاپی ‪2740‬‬ ‫توسعه تنها بندر اقیانوسی کشور در انتظار تامین منابع مالی است‬ ‫سرمقاله‬ ‫«اعتمادسازی»‬ ‫کلید حفظ بازار هدف‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫چفتگی‬ ‫‪16‬‬ ‫«سی ان جی»‬ ‫و خودرو دوگانه سوز ایده ال‬ ‫‪4‬‬ ‫به تولید‬ ‫بها دهیم‬ ‫‪11‬‬ ‫نمایشگاه هوایی‬ ‫یا اوردگاه غول های نظامی؟‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫‪13‬‬ ‫مازوت تاثیری بر قیمت کاال‬ ‫نخواهد گذاشت‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫توسعه گردشگری‬ ‫با شاسی بلندهای ماجراجو‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تالش بانک مرکزی‬ ‫برای بازگرداندن ارامش به بازار ارز‬ ‫‪11‬‬ ‫خزان سرمایه در چابهار‬ ‫کاهش س��رمایه گذاری خارجی و افزایش هزینه های پروژه ه��ای عمرانی‪ ،‬از جمله عواملی‬ ‫است که موجب شده تنها بندر اقیانوسی ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابع‬ ‫مالی برای پیش��برد طرح های توسعه ای باش��د‪ .‬عالوه بر مزیت های بالقوه و بالفعلی که توسعه‬ ‫بندر چابهار برای تجارت ایران دارد‪ ،‬قرار داشتن ان در حاشیه دریای عمان و اتصال به اب های‬ ‫اقیانوس��ی و نیز قرار داش��تن در مسیر عبور کاال از چین و هند به روسیه و اروپا و کوتاه تر کردن‬ ‫مسیر ترانزیت برای این کشورها‪ ،‬موجب شده خارجی ها بیش از ایرانی ها به این بندر نظر داشته‬ ‫باشند‪ .‬پاکستان‪ ،‬هند و چین از کشورهایی هستند که سال هاست برای حضور و سرمایه گذاری‬ ‫در چابهار ابراز امادگی کرده اند و در این میان‪ ،‬هند سرانجام بعد از اما و اگرهای فراوان در سال‬ ‫دوگانه سوز ها در بالتکلیفی قانون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۹۶‬قرارداد مشارکت در توسعه بندر چابهار را با ایران در قالب سرمایه گذاری ‪ ۸۵‬میلیون دالری‬ ‫و یک خط اعتباری ‪ ۱۵۰‬میلیون دالری نهایی کرد‪ .‬براس��اس این قرارداد راهبری یک فاز از ‪۴‬‬ ‫فاز توسعه بندر شهید بهشتی چابهار از سوی هندی ها انجام می شود‪ .‬براساس این قرارداد هند‬ ‫‪13‬‬ ‫می تواند ‪ ۱۰‬سال از بندر چابهار برای حمل ونقل کاال استفاده کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫«اعتمادسازی»‬ ‫کلید حفظ بازار هدف‬ ‫امیرعباس فیضی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫هفت��ه پیش ایین روز ملی ص��ادرات با یک ماه و نیم تاخیر برگزار‬ ‫ش��د تا پرونده بیست وسومین ایین روز ملی صادرات هم بسته شود‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۲۹ ،۷۶‬مهر هر سال به عنوان روز ملی صادرات نام گذاری شد‬ ‫که از ان سال تاکنون‪ ،‬برنامه ای به مناسبت این روز برگزار می شود تا از‬ ‫صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور قدردانی شود‪ .‬وقتی سخن از کاال‬ ‫و تولید و صادرات به میان می اید‪ ،‬مشتری و مصرف کننده نیز سوی‬ ‫مقاب��ل این فرایند قرار می گیرند تا چرخه تولید تا مصرف در اقتصاد‬ ‫بازار تکمیل ش��ود؛ بنابراین می توان گفت برای دستیابی به صادرات‬ ‫موف��ق باید به مصرف کنن��ده هم به اندازه تولیدکننده اهمیت دهیم‪.‬‬ ‫در این چرخه در کشورهای گوناگون تعابیر گوناگونی از مصرف کننده‬ ‫ارائه می شود‪ .‬به باور برخی «مصرف کننده به شخصی گفته می شود‬ ‫ک��ه در مقابل عرضه کننده قرار می گیرد و کاال یا خدماتی را دریافت‬ ‫می کن��د؛ چه به قصد مصرف ش��خصی باش��د و چ��ه به قصد مصرف‬ ‫شغلی»؛ برای مثال دندانپزشکی که موادی از بازار تهیه می کند تا با‬ ‫ان دندان بس��ازد‪ ،‬گرچه برای مصرف ش��خصی ان را نخریده و برای‬ ‫مصرف شغلی تهیه کرده‪ ،‬اما باز هم او مصرف کننده به شمار می رود‪.‬‬ ‫با این حال در بیش��تر کش��ورها معتقدند عنوان مصرف کننده به‬ ‫ش��خصی اطالق می ش��ود که کاال یا خدماتی را که دریافت می کند‪،‬‬ ‫مصرف ش��خصی او باش��د؛ نه مصرف حرفه ای‪ ،‬مانند کسی که رایانه‬ ‫خریداری می کند تا به وس��یله ان کارهای شخصی اش را انجام دهد‪.‬‬ ‫ح��ال برمبنای این تعری��ف غالب‪ ،‬می توان حق��وق مصرف کننده را‬ ‫این گونه تعریف کرد‪ :‬در بازار با زنجیره ای به نام زنجیره تامین روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬این زنجیره از ‪ ۳‬رکن تشکیل ش��ده است‪ -۱ :‬تولیدکننده‬ ‫‪ -۲‬توزیع کننده ‪ -۳‬مصرف کننده‪ .‬حقوق مصرف کننده عبارت اس��ت‬ ‫از مجموعه قوانی��ن و مقررات تنظیم کننده رابطه بین مصرف کننده‬ ‫در قب��ال تولیدکننده و توزیع کنن��ده‪ .‬در این زنجیره‪ ،‬رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده متاث��ر از تامین خواس��ته های مصرف کننده در صدر‬ ‫ش��اخص های موفقی��ت بازار ق��رار می گیرد‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫با توس��عه شهرنش��ینی و توس��عه ش��بکه های ارتباط��ی‪ ،‬موفقیت‬ ‫زنجی��ره تولید تا مصرف در گس��تره جهان��ی در گرو رعایت الزام ها و‬ ‫قوانین نانوش��ته خاصی اس��ت‪ .‬در این چرخه «اعتمادس��ازی» کلید‬ ‫موفقیت مش��تری مداری و حفظ بازار هدف اس��ت‪ .‬شناخت درست‬ ‫مس��ئولیت های متقابل تولیدکنن��ده و مصرف کننده منجر به ایجاد‬ ‫اعتماد متقابل می ش��ود که البته در این میان این تولیدکننده اس��ت‬ ‫که با تدوین سازکار الزم برای اسان کردن مسیر ارتباط و در نهایت‬ ‫انتقال ش��کایت مش��تریان‪ ،‬حس «اعتماد» ب��ه کاالی تولیدی را در‬ ‫مصرف کنن��دگان به وجود می اورد‪ .‬در دنیای��ی زندگی می کنیم که‬ ‫گسترش بکارگیری اینترنت‪ ،‬معرفی محصوالت از طریق شبکه های‬ ‫ماه��واره ای در سراس��ر جه��ان و افزای��ش ارتباطات جهانی س��بب‬ ‫همگرایی و ش��باهت س��بک زندگی مردم در کش��ورهای گوناگون‬ ‫جهان ش��ده است؛ از این رو خواسته های مصرف کنندگان به ویژه در‬ ‫طیف های یکس��ان‪ ،‬زمینه تولید محصوالت با استانداردهای جهانی‬ ‫را فراه��م اورده اس��ت؛ هرچند هنوز هم رفت��ار مصرف کنندگان در‬ ‫بازاره��ای گوناگون به ش��دت متفاوت اس��ت‪ ،‬به ط��وری که عالوه بر‬ ‫تفاوت های مصرفی که از تفاوت در الگوهای مصرفی نشات می گیرد‪،‬‬ ‫بازارهای گوناگون از لحاظ فرهنگی نیز دارای تفاوت هایی انکارناپذیر‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین تنظی��م روابط بین تولیدکنن��ده و مصرف کننده‬ ‫صرف نظ��ر از قوانین مربوط و س��ازکار پیش��گیرانه از طرف دولت ها‬ ‫دارای اهمیت اس��ت؛ به ویژه وقتی این قوانین ش��رط پایداری و بقای‬ ‫یک محصول تولیدی در بازارهای هدف می شود‪ ،‬به همین دلیل است‬ ‫که شرکت های پیشرو و موفق بین المللی‪ ،‬در این زمینه تعهدات خود‬ ‫را محدود به اقدام های دولت ها در چارچوب قوانین کشور نمی دانند‬ ‫و همواره تالش هایی به منظ��ور رضایت مندی مصرف کنندگان خود‬ ‫انج��ام می دهن��د‪ .‬این به ان جهت اس��ت که این ش��رکت ها‪ ،‬خود را‬ ‫متعهد به براورده کردن نیازهای مش��تریان با س��لیقه های گوناگون‬ ‫در تم��ام نق��اط جهان می دانند و در این می��ان تعهدات خود را فراتر‬ ‫از قوانین بازارهای هدف تصور می کنند‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬شرکت های‬ ‫متعهد و مسئول در قبال مصرف کننده‪ ،‬قلمرو تعهدات خود را انقدر‬ ‫وسیع می کنند که مصرف کننده نیز حتی بدون اطالع دقیق از هویت‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬خود را تس��لیم محض ان نام و نش��ان تجاری می داند‬ ‫و ب��ا وف��ادار بودن به برند مربوط‪ ،‬مس��ئولیت خود را به نحو احس��ن‬ ‫در مقاب��ل تولیدکننده انج��ام می دهد‪ .‬با این تعابیر می توان گفت در‬ ‫بازارهای رقابتی‪ ،‬تنها توجه به خواس��ته ها و نیازهای مشتریان است‬ ‫که ضامن بقای تولیدکنندگان است و انها دریافته اند که هزینه های‬ ‫از دس��ت دادن مش��تری بس��یار باالتر از هزینه های جبران خسارت‬ ‫مش��تریان اس��ت؛ به عبارتی پاسخ دادن به نیاز مش��تری از گام های‬ ‫اولیه مس��ئولیت پذیری تولیدکننده در قبال مشتری به شمار می رود‬ ‫و در کش��ورهایی که ورود و س��رمایه گذاری ش��رکت های خارجی با‬ ‫محدودیت هایی روبه رو اس��ت در عمل این مصرف کنندگان هستند‬ ‫ک��ه محکوم به محدود ش��دن گزینه های انتخاب خود می ش��وند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر چنانچه ش��رکت های بین المللی خ��ود را تنها مقید به‬ ‫ب��راورده کردن نیاز مش��تریان در چارچوب قوانین بازار هدف کنند‪،‬‬ ‫به هیچ وجه نمی توانند به فکر توس��عه محصول در بازارهای جهانی‬ ‫باشند‪ .‬در دهکده جهانی امروز باتوجه به کاربرد قوانین‪ ،‬شرکت های‬ ‫مش��تری مدار فرات��ر از قوانین بازارهای ه��دف حرکت می کنند و در‬ ‫مواردی که عملکردش��ان پاسخگوی خواسته و نیاز مشتریان نباشد‬ ‫پیش از اینکه مش��تری متوجه این کاس��تی ش��ود‪ ،‬با انجام فراخوان‬ ‫بدون هیچ محدودیتی‪ ،‬نسبت به رفع مشکل اقدام می کنند‪ .‬در نهایت‬ ‫باید به این نکته توجه ویژه داش��ت که با رعایت اصل رضایت مندی‬ ‫مش��تری نه تنها می توان از مزایای ایجاد فرصت های شغلی در جهت‬ ‫س��وداوری‪ ،‬افزایش سهم بازار و کاهش ریسک وابستگی به یک بازار‬ ‫خاص بهره مند ش��د‪ ،‬بلکه می توان در امار صادرات و تولید ناخالص‬ ‫داخلی نیز اثرگذار بود؛ هرچند برای ورود به بازارهای جهانی مطالعه‬ ‫ویژگی ه��ای بازارهای هدف ضروری اس��ت و در حقیقت می توان از‬ ‫دیپلماسی خارجی در جهت ورود به بازارهای جهانی بهره برد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫همکاری با کش��ورهای منطقه ج��زو اصلی ترین‬ ‫اولویت ها در سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران اس��ت گفت‪ :‬ای��ران امادگ��ی دارد دانش‪،‬‬ ‫دس��تاوردها و تجربه های خود را در همه زمینه ها‬ ‫به ویژه در بخش اب در اختیار کشورهای همسایه‬ ‫قرار دهد و از دانش و دستاوردهای انها نیز استفاده‬ ‫کند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬اسحاق‬ ‫جهانگیری در دیدار با وزیران و مقامات عالی رتبه‬ ‫کش��ورهای عضو ش��ورای حکام مرکز منطقه ای‬ ‫مدیریت اب شهری اظهار کرد‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران هیچ محدودیتی برای همکاری با کشورهای‬ ‫منطقه قائل نیس��ت و معتقدی��م مهم ترین هدف‬ ‫و رس��الت این گونه اجالس ها و توافقات منطقه ای‬ ‫فراهم کردن زمینه برای اجرای طرح هایی به نفع‬ ‫ملت های منطقه اس��ت‪ .‬جهانگیری با بیان اینکه‬ ‫موضوع م��ورد بحث اجالس ملی ش��ورای حکام‬ ‫مرک��ز منطقه ای مدیری��ت اب یکی از اصلی ترین‬ ‫مسائل منطقه ماست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اب در گذشته‬ ‫محور اصلی تمدن ش��کل گرفته ازس��وی بشریت‬ ‫در کل دنیا بوده و تمام تمدن هایی که در مناطق‬ ‫گوناگون خاورمیانه ش��کل گرفته نیز با محوریت‬ ‫اب ایجاد ش��ده است‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه امروز یکی از منازعات مهمی که‬ ‫در بین اقوام در مناطق مختلف و نیز در سطح ملی‬ ‫و منطقه ای شکل گرفته پیرامون مسئله اب است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با تاکید ب��ر اینکه یکی از مهم ترین و‬ ‫دقیق ترین راهکارها برای حل منازعات منطقه ای‬ ‫و بین المللی تعامل و گفت وگو اس��ت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬مرک��ز منطق��ه ای مدیریت اب ش��هری و‬ ‫دیگ��ر مراک��ز از ای��ن دس��ت می تواند براس��اس‬ ‫پیش بینی هایی که نس��بت ب��ه این منازعات دارد‬ ‫راهکارهای مناسبی پیدا کند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫کش��ورهای م��ا بیش��تر در مناط��ق خش��ک و‬ ‫نیمه خش��ک هس��تند و همگی با مس��ائلی مانند‬ ‫خشکس��الی و مخاطرات زیس��ت محیطی روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬عالوه بر مش��کالت دخالت هایی در این‬ ‫منطق��ه اتف��اق افتاده که مس��ئله اب را نیز تحت‬ ‫تاثی��ر خود قرار داده اس��ت‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪:‬‬ ‫جنگ های��ی که در دهه اخی��ر در این منطقه رخ‬ ‫داده و گروه های تروریستی که درگیری هایی را در‬ ‫کشورهای مختلف ایجاد کرده اند‪ ،‬به زیرساخت ها‬ ‫و تاسیس��ات کشورهای منطقه اسیب های زیادی‬ ‫وارد کرده ان��د و این تغییرات چه انهایی که در اثر‬ ‫دخالت انس��ان مانند جنگ ی��ا اجرای پروژه های‬ ‫غیرعلم��ی ب��وده و چه انهایی که در اثر مس��ائل‬ ‫اقلیم��ی مانن��د پدی��ده ریزگردها ایجاد ش��ده‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت کش��ورهای منطقه ازجمله ایران‪،‬‬ ‫عراق و سوریه را تحت تاثیر قرار داده اند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمه��وری اضافه کرد‪ :‬دولت‬ ‫ایران با اگاهی نس��بت به این مسئله که اب یکی‬ ‫از اصلی ترین موضوعات کش��ور اس��ت و در اینده‬ ‫نیز از مهم ترین مسائل ایران و منطقه خواهد بود‪،‬‬ ‫اقدام��ات مهمی را در بخش اب انجام داده که در‬ ‫اث��ر همی��ن اقدامات به نتایج خوب��ی از نظر فنی‪،‬‬ ‫مهندسی و علمی دس��ت یافته است‪ .‬جهانگیری‬ ‫س��اخت سازه های مهم برای اب‪ ،‬ساخت سدهای‬ ‫بزرگ‪ ،‬ایجاد ش��بکه های ابرسانی و تاسیسات اب‬ ‫ش��رب و فاضالب را از جمل��ه اقدام اجرایی دولت‬ ‫در بیش��تر شهرها و روس��تاهای ایرانی برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬دولت فعلی ایران که بیش از ‪ 6‬سال از عمر‬ ‫ان می گذرد‪ ،‬در نخس��تین مصوبه خود به مسائل‬ ‫زیست محیطی و اب توجه کرد و مصوبه ای را برای‬ ‫احیای دریاچه ارومیه به تصویب رساند چراکه این‬ ‫دریاچه تاثیر تعیین کننده ای بر زندگی میلیون ها‬ ‫انس��ان در ش��مال غرب ایران دارد‪ .‬جهانگیری با‬ ‫اش��اره به تش��کیل کارگروه س��ازگاری با کم ابی‬ ‫به عنوان دیگر مصوبه دولت تصریح کرد‪ :‬با تصویب‬ ‫ای��ن کارگروه موضوع کم ابی ب��رای ایران به یک‬ ‫موضوع جدی تبدیل ش��د تا برنامه ای متناسب با‬ ‫کم ابی برای مدیریت منابع اب تدوین شود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری مدیریت مصرف‬ ‫مناب��ع اب را از اصلی تری��ن وظای��ف کارگ��روه‬ ‫س��ازگاری با کم ابی برشمرد و اظهار کرد‪ :‬انتخاب‬ ‫بهتری��ن روش ه��ا و فناوری ها که براس��اس ان با‬ ‫مصرف کمت��ر اب بازدهی بیش��تری در مصارف‬ ‫مختلف کش��اورزی‪ ،‬صنعت و حتی ش��رب ایجاد‬ ‫شود از جمله موضوعات در دستور کار این کارگروه‬ ‫است‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪ :‬ترویج فرهنگ مصرف‬ ‫اب در می��ان م��ردم از دیگر وظایف کارگروه ملی‬ ‫سازگاری با کم ابی است و هدف این است که همه‬ ‫مردم قدر منابع اب که نعمت خدادادی اس��ت را‬ ‫بهتر بدانند و استفاده صحیحی از ان داشته باشند‪.‬‬ ‫در بیانیه پایانی دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام تاکید شد‬ ‫اهمیت کلیدی اجرای برجام و حفظ توافق‬ ‫دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام‬ ‫روز جمع��ه در حال��ی ب��ه کار خود پای��ان داد که‬ ‫این نشس��ت برخالف نشس��ت فوق العاده مرداد‪،‬‬ ‫نشستی عادی به ش��مار می رفت و دستور کار ان‬ ‫مرب��وط به تعهدات هس��ته ای و لغو تحریم ها بود‪.‬‬ ‫س��ید عب��اس عراقچی‪ ،‬معاون وزی��ر امور خارجه‬ ‫و هل��گا اش��مید معاون رئیس سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا ازس��وی ایران و ‪ ۴+۱‬این نشس��ت را‬ ‫سرپرس��تی کردند‪ .‬در پایان این نشست‪ ،‬اعضا به‬ ‫پایبن��دی ای��ران به تعهدات��ش در ‪ ۱۴‬ماه پس از‬ ‫خروج تاس��ف بار امریکا از برجام اذعان داش��تند‪.‬‬ ‫اعضا یاداور شدند برجام یک دستاورد چندجانبه‬ ‫بوده و به عنوان عنصر کلیدی س��اختار عدم اشاعه‬ ‫جهانی به ش��مار م��ی رود‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬نگرانی‬ ‫ج��دی پیرامون برخی تحوالت‪ ،‬از جمله گام های‬ ‫ایران در زمینه تعهدات هسته ای ذیل برجام ابراز‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬سید عباس عراقچی‪ ،‬معاون‬ ‫سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در پایان چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک‬ ‫برجام که در وین برگزار شد‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬در این نشس��ت همه اعضا صحه گذاش��تند‬ ‫که امریکا ریشه تنش ها در برجام است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همه اعضا تاکید داش��تند که ب��دون برخورداری‬ ‫ای��ران از برجام‪ ،‬نمی توان ای��ن توافق بین المللی‬ ‫را ادام��ه داد‪ .‬عراقچی همچنین درباره نخس��تین‬ ‫مالق��ات خود با رافائل گروس��ی‪ ،‬مدیرکل جدید‬ ‫اژانس بین المللی ان��رژی اتمی که بالفاصله پس‬ ‫از نشست کمیسیون مش��ترک برجام انجام شد‪،‬‬ ‫طرفین اروپایی درباره فعال کردن مکانیس��م ماشه‬ ‫صحبتی نکرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیانیه پایانی‬ ‫سید عباس عراقچی‬ ‫میخاییل اولیانوف‬ ‫ای��ن مالق��ات را مفید ارزیابی ک��رد و گفت‪ :‬برای‬ ‫شروع کار‪ ،‬مالقات خوبی بود‪ .‬معاون سیاسی وزیر‬ ‫امور خارجه اف��زود‪ :‬مدیرکل جدید اژانس تاکید‬ ‫کرد همکاری های پیش��ین این نهاد بین المللی با‬ ‫ایران باید حفظ ش��ود‪ .‬به گفت��ه عراقچی‪ ،‬در این‬ ‫مالق��ات درباره برخی مس��ائل و راه حل ها بحث و‬ ‫تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئولیت داریم‬ ‫معاون رئیس سیاس��ت خارجی اتحادیه نیز در‬ ‫رش��ته توییتی از طرفین برجام خواس��ت تا برای‬ ‫حف��ظ توافق هس��ته ای تالش کنن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬هلگا اش��مید‪ ،‬مع��اون رئیس سیاس��ت‬ ‫خارج��ی اتحادی��ه در این توییت ها نوش��ت‪ :‬من‬ ‫نشست کمیسیون مش��ترک برجام را سرپرستی‬ ‫کردم‪ .‬قویا می خواهم که توافق هس��ته ای با ایران‬ ‫اجرا ش��ود تا اثر روند منفی کنونی تغییر کند‪ .‬ما‬ ‫مس��ئولیت مش��ترکی برای حفظ برجام داریم‪ .‬از‬ ‫همه خواسته شد که به مقامات خود گزارش دهند‬ ‫که حفظ برجام مستلزم تالش های راسخ طرفین‬ ‫توافق است‪ .‬اشمید همچنین با اشاره به پیوستن ‪6‬‬ ‫هلگا اشمید‬ ‫رافائل گروسی‬ ‫کش��ور اروپایی به اینستکس نوشت‪ :‬ما همچنین‬ ‫تصمیم تازه ‪ ۶‬کش��ور اروپایی مبنی بر پیوستن به‬ ‫س��ازکار مالی اتحادیه اروپا با ایران (اینستکس) را‬ ‫گرامی داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حامی هستند‬ ‫میخائی��ل اولیان��وف‪ ،‬نماینده دائم روس��یه در‬ ‫س��ازمان های بین المللی هم پس از پایان نشس��ت‬ ‫کمیسیونمشترکبرجامدرتوییتینوشت‪:‬اخرین‬ ‫نشس��ت کمیسیون مشترک برجام در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ی و تفاوت ها‪،‬‬ ‫ثابت کرد ک��ه باوجود تمامی س��خت ‬ ‫تمامی طرفین در حمایت و تعهدات شان در برجام‬ ‫متعهد هس��تند‪ .‬این نتیجه اصل��ی گفت وگوهای‬ ‫امروز اس��ت‪ .‬فو کونگ‪ ،‬مدیرکل دپارتمان کنترل‬ ‫تس��لیحات و خلع س�لاح وزارت خارجه چین روز‬ ‫جمعه پس از نشس��ت کمیس��یون مشترک برجام‬ ‫با اش��اره به اینکه برخی از اقدامات ممکن اس��ت به‬ ‫افزایش تنش ها منجر ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی کشورها‬ ‫باید از اتخاذ اقداماتی که موجب تشدید پیچیدگی‬ ‫مس��ائل می ش��وند‪ ،‬خودداری کنند‪ .‬وی همچنین‬ ‫در نشست کمیسیون مش��ترک برجام اظهار کرد‪:‬‬ ‫درنهای��ت بیانی��ه پایان��ی هماهنگ کنن��ده‬ ‫چهاردهمین نشست کمیس��یون مشترک برجام‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬در متن بیانیه تمامی اعضا بر اهمیت‬ ‫کلیدی اجرای کامل و موثر برجام ازس��وی تمامی‬ ‫طرف ه��ا و عزم انه��ا به منظور پیگی��ری تالش ها‬ ‫ب��رای حفظ تواف��ق‪ ،‬تاکید کردند‪ .‬ب��ر همین مبنا‬ ‫و در جه��ت بیانیه ش��هریور برج��ام در نیویورک‪،‬‬ ‫ضمن تاکی��د بر اهمی��ت حفظ مناف��ع اقتصادی‬ ‫ای��ران منبع��ث از برجام‪ ،‬ایران را قویا به برداش��تن‬ ‫تمامی گام های الزم به منظور اجرای کامل تعهدات‬ ‫هس��ته ای و اتخاذ نکردن گام های تشدید کننده در‬ ‫این زمینه تش��ویق کردند‪ .‬اعضا ب��ر نقش کلیدی‬ ‫اژان��س بین المللی ان��رژی اتمی به عن��وان نهادی‬ ‫برای نظارت بر راس��تی ازمایی تعهدات هس��ته ای‬ ‫ایران وفق برجام و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت‬ ‫ملل متح��د تاکید و از ان حمای��ت کردند‪ .‬اعضا از‬ ‫تصمیم دولت های بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫س��وئد و نروژ به منظور پیوس��تن به اینس��تکس‪،‬‬ ‫همچنین چش��م انداز گش��ایش ان ب��رای فعاالن‬ ‫اقتصادی دولت های ثالث اس��تقبال کردند‪ .‬هدف‬ ‫اینس��تکس‪ ،‬تس��هیل تجارت قانونی با ایران برای‬ ‫حمای��ت از نیازهای مردم ایران اس��ت‪ .‬در این فضا‪،‬‬ ‫اعضا ضرورت پرداختن به چالش های جدی مرتبط‬ ‫با اجرای برجام در چارچوب خود این توافق را مورد‬ ‫بحث قرار دادند‪.‬‬ ‫انتقاد از سکوت غرب درباره زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی‬ ‫وزیر امور خارجه با اش��اره به ازمایش موشک‬ ‫با قابلیت حمل کالهک هس��ته ای ازسوی رژیم‬ ‫صهیونیس��تی‪ ،‬از امری��کا و اروپایی ه��ا به دلیل‬ ‫سکوت در قبال تنها زرادخانه هسته ای در غرب‬ ‫اس��یا انتقاد کرد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه جمعه ش��ب در پیامی‬ ‫توییتری به زبان انگلیس��ی نوش��ت‪ :‬اس��رائیل‬ ‫امروز یک موش��ک هس��ته ای ازمایش کرد که‬ ‫هدف��ش ایران بود‪ 3 .‬کش��ور اروپای��ی (المان‪،‬‬ ‫انگلیس و فرانسه) و ایاالت متحده هرگز درباره‬ ‫تنها زرادخانه هس��ته ای در غرب اسیا شکایت‬ ‫نمی کنند که مس��لح به موش��ک هایی است که‬ ‫در واقع برای حمل کالهک هس��ته ای طراحی‬ ‫شده اند؛ اما به خاطر سالح های متعارف و دفاعی‬ ‫ما عصبی می شوند‪ .‬رسانه های رژیم صهیونیستی‬ ‫روز جمعه گزارش دادند‪ ،‬نهاد امنیتی این رژیم‬ ‫شب گذشته یک موشک دوربرد زمین به زمین‬ ‫از ن��وع «یریح��و ‪ »۴‬با قابلی��ت حمل کالهک‬ ‫هس��ته ای ازمایش کرده اس��ت‪ .‬این ازمایش از‬ ‫پایگاه نظامی «بلماحیم» در مرکز سرزمین های‬ ‫اش��غالی و با نظ��ارت وزارت جن��گ این رژیم‬ ‫ازمایش شده اس��ت‪ .‬رژیم صهیونیستی مدعی‬ ‫عکس روز‬ ‫است این ازمایش با موفقیت انجام شده است‪.‬‬ ‫ازمایش این موش��ک با قابلیت حمل کالهک‬ ‫هس��ته ای در حالی است که رژیم صهیونیستی‬ ‫همواره به ازمایش های موش��کی ایران اعتراض‬ ‫کرده و خواستار اعمال تحریم علیه تهران است؛‬ ‫چ مغایرتی با قطعنامه ش��ورای‬ ‫اقدامی که هی�� ‬ ‫امنیت سازمان ملل متحد درباره برجام ندارد‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران با انتق��اد از اقدام‬ ‫اروپایی ها در ارس��ال نامه درباره برنامه موشکی‬ ‫ایران به شورای امنیت با یاداوری قطعنامه های‬ ‫این ش��ورا در حس��اب کاربری خ��ود در توییتر‬ ‫نوش��ت‪ :‬نامه اخیر ‪ 3‬کش��ور اروپایی به شورای‬ ‫امنیت درباره موضوع موش��کی‪ ،‬دروغی از س��ر‬ ‫اس��تیصال برای س��رپوش گذاش��تن بر ناتوانی‬ ‫حقارت بار انها در ایفای حداقل تعهدات شان در‬ ‫برجام است‪ .‬نمایندگان ‪ 3‬کشور المان‪ ،‬انگلیس‬ ‫و فرانس��ه در س��ازمان ملل روز چهارش��نبه در‬ ‫نامه ای ب��ه انتونیو گوترش‪ ،‬دبیر کل س��ازمان‬ ‫ملل مدعی شدند موش��ک های بالستیک ایران‬ ‫توانایی حمل کالهک های هس��ته ای را دارد که‬ ‫این امر برخالف درخواس��ت ش��ورای امنیت از‬ ‫تهران است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫پیام وزیر علوم در روز دانشجو‬ ‫مهمانان پاییزی کارون‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در پیامی با گرامیداشت ‪ ۱۶‬اذر‪ ،‬روز دانشجو گفت‪ :‬جریان های اصیل‬ ‫دانش��جویی حضور و تکاپوی مس��ئوالنه خود را مصروف تحقق عدالت اجتماعی و نیل به توسعه علمی‬ ‫پای��دار و همه جانب��ه کرده اند‪ .‬به گزارش وزارت علوم‪ ،‬در پیام منصور غالمی امده اس��ت‪ :‬فرا رس��یدن‬ ‫س��الروز ‪ ۱۶‬اذر‪ ،‬روز دانش��جو را که تجلی و تداعی گر رش��ادت و نقش افرینی ممتاز دانشجویان است‬ ‫به دانش��گاهیان س��رافراز‪ ،‬به ویژه دانشجویان بصیر و اگاه تبریک می گویم‪ .‬وزیر علوم در ادامه این پیام‬ ‫می افزاید‪ :‬بی تردید جامعه دانشگاهی همواره ارمان گرایی و استکبارستیزی را فریاد زده‪ ،‬عالمان و عموم‬ ‫جامعه دانشجویان را طالیه داران ازادی خواهی و عدالت طلبی دانسته و شور و اشتیاق عالمانه‪ ،‬مشفقانه‪،‬‬ ‫جهادی و ظلم ستیزشان را تحسین کرده و افرین گفته اند‪ .‬وی تاکید می کند‪ :‬تالش و مساعی جریان‬ ‫دانش��جویی را نمی توان به س��احت محدود سیاست فروکاست؛ چراکه در عرصه های علمی‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫پژوهشی و فرهنگی نیز اعتال‪ ،‬ابادانی و استقالل ایران اسالمی را سرلوحه تالش خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در این پیام امده است‪ :‬جریان های اصیل دانشجویی حضور و تکاپوی مسئوالنه خود را مصروف تحقق‬ ‫عدالت اجتماعی و نیل به توس��عه علمی پایدار و همه جانبه کرده اند‪ ،‬چون پیش��گامی در عرصه تالش‬ ‫مجاهدانه و حرکت برای تحقق چشم اندازهای علمی و اقتصادی مورد اهتمام جریان دانشجویی کشور‬ ‫است‪ .‬وزیر علوم در این پیام خاطر نشان می کند‪ :‬مجموعه نظام جمهوری اسالمی به اینده این جریان‬ ‫امیدوار و درخشش و پیشرفت فردای کشور را در گرو وجود دانشجویان فعال‪ ،‬نواور و بالنده ای می داند‬ ‫که سرمایه های انسانی و موتور محرک توسعه هر کشوری هستند و در این مسیر فهم شرایط زمانه و‬ ‫درک فراز و فرودهایی که ایران عزیز در چند دهه معاصر از سر گذرانده‪ ،‬موجد بینش و تعمیق اگاهی‬ ‫تاریخی است که می تواند هویت بخش و امیدافرین باشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مدیریت اب یکی از اصلی ترین مسائل منطقه است‬ ‫ایرن�ا‪ -‬معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به‬ ‫حوادث اخیر و فرا رس��یدن روز دانش��جو نوش��ت‪:‬‬ ‫هم��ه ما مس��ئوالن وظیفه داریم ضم��ن ترمیم و‬ ‫جبران رنج ها و خس��ارت ها‪ ،‬برای رفع نگرانی های‬ ‫جامعه و تقویت س��رمایه اجتماعی و افق گش��ایی‬ ‫برای اینده ای بهتر بکوش��یم و سازکارهای الزم را‬ ‫ب��رای اعمال حق اعتراض مردم تمهیدکنیم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه «امس��ال دانشجویان ما در شرایطی به‬ ‫استقبال این روز می روند که کشور روزهای تلخی‬ ‫را س��پری کرده اس��ت» افزود‪ « :‬همه ما همچنان‬ ‫متاث��ر از حوادث اخیر هس��تیم که خس��ارت های‬ ‫ناگ��وار م��ادی و معنوی ب��ه جا گذاش��ت و عمیقا‬ ‫متاس��ف از جان باختن جمع��ی از مردم و حافظان‬ ‫امنیت‪».‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر کش��ور از انتخاب ‪ ۸۰‬درصد اعضای‬ ‫هیات های اجرایی انتخاب��ات خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫افراد به تایید ش��ورای نگهبان رس��یده اند و از فردا‬ ‫کار خ��ود را ش��روع می کنن��د‪ .‬عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضلی روز جمعه در حاش��یه بازدید از روند ثبت نام‬ ‫داوطلب��ان نمایندگی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫و خب��رگان رهبری در س��تاد انتخابات کش��ور در‬ ‫جم��ع خبرن��گاران گفت‪ :‬امش��ب اخرین فرصت‬ ‫برای تعیین همه اعضای هیات های اجرایی است و‬ ‫ف��ردا صبح همه هیات های اجرایی کار خود را اغاز‬ ‫می کنند‪ .‬وزیر کش��ور اضافه کرد‪ :‬براساس گزارش‬ ‫ارائه ش��ده حدود ‪ ۹‬هزار و ‪ ۱۶۲‬نفر تاکنون ثبت نام‬ ‫کرده ان��د که ‪ ۹۸۶‬نفر زن و ‪ 8‬ه��زار و ‪ ۱۷۶‬نفر مرد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سیداسماعیل موسوی‪ ،‬سخنگوی ستاد‬ ‫انتخابات کش��ور از نهایی ش��دن ثبت نام ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۶‬داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم تا ساعت‬ ‫‪۱۸‬روز جمع��ه خب��ر داد و گفت‪ 8 :‬هزار ‪ ۷۵۳‬نفر از‬ ‫این داوطلبان مرد و هزار و ‪ ۵۳‬نفر زن هستند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬سرگئی‬ ‫الوروف‪ ،‬وزیر خارجه روس��یه و اسرائیل کاتز‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه رژیم صهیونیستی در نشستی در پایتخت‬ ‫ایتالی��ا درب��اره سیاس��ت های منطق��ه ای ایران و‬ ‫تحوالت سوریه گفت وگو کردند‪ .‬کاتز در این دیدار‬ ‫با تکرار مواضع بی اساس رژیم صهیونیستی‪ ،‬گفت‬ ‫تل اویو خواستار خروج ایران از سوریه است‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دول�ت‪ -‬اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمه��وری در‬ ‫پیامی حادث��ه جان باختن تع��دادی از هموطنان‬ ‫ُکرد در حادثه اتش س��وزی در شهرس��تان سقز را‬ ‫تس��لیت گفت‪ .‬رحمان��ی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور نیز‬ ‫به دنبال س��انحه اتش سوزی در س��قز به استاندار‬ ‫کردستان دس��تور داد ضمن بررس��ی دقیق علت‬ ‫وقوع این س��انحه دلخراش به س��رعت به وضعیت‬ ‫اسیب دیدگان و بازماندگان رسیدگی شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش س��ومریه نیوز‪ ،‬ای��ت اهلل‬ ‫س��ید علی سیس��تانی‪ ،‬مرجع عالیقدر ش��یعیان‬ ‫عراق ابراز امی��دواری کرد نخس��ت وزیر اینده در‬ ‫چارچوب برنامه زمانی تعیین ش��ده دور از هرگونه‬ ‫دخالت خارجی مش��خص ش��ود‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫عبدالمه��دی الکربالی��ی‪ ،‬نماینده ایت اهلل س��ید‬ ‫علی سیستانی در خطبه های نماز جمعه کربال‪ ،‬بار‬ ‫دیگر بر لزوم برگزاری مس��المت امیز اعتراض های‬ ‫مردم��ی در عراق تاکید کرد‪ .‬وی تصریح کرد نباید‬ ‫دس��ت افرادی که خواس��تار اصالح��ات در عراق‬ ‫نیستند‪ ،‬بهانه داد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گ��زارش خبرگزاری رویت��رز‪ ،‬دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا و «م��ون جائه‪-‬‬ ‫این»‪ ،‬رئیس جمهوری کره جنوبی تلفنی گفت وگو‬ ‫کردن��د‪ .‬براس��اس بیانیه دفتر ریاس��ت جمهوری‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ترامپ و مون درباره «دش��وار» شدن‬ ‫وضعیت و همچنی��ن اینکه «ع��زم گفت وگو باید‬ ‫حفظ ش��ود تا از مذاکرات خلع تسلیحات هسته ای‬ ‫نتیجه ای حاصل شود»‪ ،‬به مذاکره پرداختند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش رویترز‪ ،‬ش��بکه خبری الجزیره‬ ‫قط��ر روز جمعه به نقل از «محمد بن عبدالرحمان‬ ‫ال ثانی» گزارش داد که دولت این کشور با مقامات‬ ‫سعودی گفت وگوهایی انجام داده و نسبت به کسب‬ ‫نتایج مثبت از این گفت وگوها ابراز امیدواری کرد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه قطر همچنین از «امیر شیخ صباح ال‬ ‫احم��د ال صباح» کویت برای ایفای نقش میانجی‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به گزارش النش��ره‪ ،‬عب��داهلل حمدوک‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر سودان از قصد خود برای بازگرداندن‬ ‫نظامیان سودانی شرکت کننده در جنگ یمن خبر‬ ‫داد‪ .‬حم��دوک اعالم کرد‪ :‬جن��گ در یمن راهکار‬ ‫نظام��ی ندارد ن��ه از طرف ما نه از طرف هر کش��ور‬ ‫دیگری در دنیا و باید از راه سیاسی بحران ان حل و‬ ‫فصل شود‪ .‬سودان به برادران در یمن کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ما به انها برای حل بحران کمک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬خال��د الج��اراهلل‪ ،‬معاون وزی��ر خارجه‬ ‫کوی��ت در گفت وگ��و ب��ا روزنامه الجری��ده گفت‪:‬‬ ‫کویت همچنان در حال بررسی طرح «صلح هرمز»‬ ‫اس��ت؛ طرحی که رئیس جمهوری ایران برای حل‬ ‫اختالف ها در منطقه ان را مطرح کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬طرح صلح هرمز مح��ور گفت وگوی دیروز‬ ‫من با عب��اس عراقچی‪ ،‬معاون وزی��ر خارجه ایران‬ ‫بود و عالوه بر ان درباره مس��ائل دوجانبه و اخرین‬ ‫تحوالت منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کردیم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫دوگانه سوز ها در‬ ‫بالتکلیفی قانون‬ ‫چرخ صندلی های پولی‬ ‫پنچر شد‬ ‫خزان سرمایه‬ ‫در چابهار‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری در حوزه ارائه تسهیالت به صنعت منعقد شد‬ ‫کمب��ود نقدینگی یک��ی از چالش های رونق صنایع‬ ‫کش��ور بوده و با تامین س��رمایه مورد نیاز روند رونق‬ ‫تولید با س��رعت بیشتری همراه خواهد شد‪ .‬تالش ها‬ ‫در این حوزه در حال انجام است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تعامل بخش های مختلف‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹ضمانت اجرایی‬ ‫در ای��ن راس��تا طرف ه��ای تفاهم ضم��ن امضای‬ ‫تفاهمنام��ه‪ ،‬تعهد خویش به منظور عملیاتی ش��دن‬ ‫در راس��تای تحقق اهداف مقرر در س��ند چشم انداز‪ ،‬سیاست های‬ ‫کلی علم و فناوری و رونق تولید در جهت تقویت اقتصاد دانش بنیان‬ ‫و توس��عه صنایع پیش��رفته و خدمات مبتنی بر عل��وم و فناوری های‬ ‫جدید تفاهمنامه همکاری منعقد شد‬ ‫مف��اد تفاهمنامه را اعالم و بیان کردند که اجرای این‬ ‫تفاهمنام��ه می تواند اثرات خوبی بر روند توس��عه هر‬ ‫چه بیش��تر واحدهای صنعتی و نواور کش��ور داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ای��ن تفاهمنامه در راس��تای تحقق‬ ‫اهداف مقرر در س��ند چش��م انداز‪ ،‬سیاست های کلی‬ ‫عل��م و فناوری و رونق تولید در جهت تقویت اقتصاد‬ ‫دانش بنیان و توسعه صنایع پیشرفته و خدمات مبتنی‬ ‫بر علوم و فناوری های جدید و همسو با اهداف صندوق‬ ‫حمای��ت از تحقیقات و توس��عه صنایع پیش��رفته در‬ ‫توسعه همه جانبه صنایع پیشرفته و نظر به پیشینه ها‪،‬‬ ‫تجربه ها و ظرفیت ها در زمینه صنایع پیشرفته‪ ،‬منعقد ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫موض��وع تفاهمنام��ه‪ ،‬هم��کاری با ه��دف تبدیل‬ ‫ایده ه��ای فناوری و کارافرینی به محصول یا خدمت‪،‬‬ ‫تجاری س��ازی دس��تاوردهای پژوهش��ی‪ ،‬رشد سریع‬ ‫بنگاه ه��ای نوپا و فن��اور در زمینه صنایع پیش��رفته‬ ‫براساس سیاست گذاری مشترک‪ ،‬برگزاری رویدادهای‬ ‫نواورانه و اس��تارت اپی‪ ،‬دوره های اموزشی تخصصی‬ ‫و دیگ��ر برنامه ه��ای اموزش��ی و ترویج��ی مرتبط با‬ ‫توس��عه صنایع پیش��رفته در س��طح اس��تان فارس‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مش��ارکت در ش��ناخت اولویت ه��ای‬ ‫حمایت��ی‪ ،‬فرصت ه��ای س��رمایه گذاری‪ ،‬زمینه های‬ ‫مناس��ب صادرات��ی و جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫در صنایع پیش��رفته کش��ور مرتبط با حوزه نیازها و‬ ‫فعالیت های صندوق و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫صندوق متعهد ش��ده اس��ت که از تمام ظرفیت ها‬ ‫و امکان��ات موج��ود در جهت عملیاتی ک��ردن مفاد‬ ‫ای��ن تفاهمنام��ه اس��تفاده کن��د و تعهدات ناش��ی‬ ‫از تفاهمنام��ه را ب��ا ب��ه کار ب��ردن بهتری��ن روش و‬ ‫اص��ول مت��داول علم��ی‪ ،‬فن��ی و مال��ی و براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای تخصص��ی و حرفه ای معم��ول انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رضا نقی پور‬ ‫اصل‪:‬‬ ‫درحال حاضر‬ ‫صیانت از صنایع‬ ‫نو و دانش بنیان ‬ ‫به مسئولیت های‬ ‫صندوق صنایع‬ ‫پیشرفته اضافه‬ ‫شده است‬ ‫واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫پشت چراغ قرمز‬ ‫با الودگی هوای پایتخت و دیگر کالنش��هرها‪،‬‬ ‫ب��ار دیگر موض��وع واردات یا تولی��د خودروهای‬ ‫هیبری��دی ب��ه نقل محافل تبدیل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در این زمین��ه‪ ،‬عده ای از ان به عن��وان راهکاری‬ ‫موق��ت و الزم ی��اد می کنن��د اما ع��ده ای دیگر‬ ‫خواهان بررس��ی هم��ه جوانب موض��وع و پرهیز‬ ‫از تصمیم گیری ه��ای هیجان��ی و ش��تابزده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در جهان به س��مت توس��عه‬ ‫خودروهای برق��ی و به وی��ژه هیبریدی در حال‬ ‫حرک��ت اس��ت؛ ای��ن موض��وع از ام��ار مختلف‬ ‫نی��ز ب��ر می ای��د؛ به طوری ک��ه در س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی(‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) بیش از ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫مجم��وع تولی��د خ��ودرو در جه��ان متعل��ق به‬ ‫خودروهای برقی بود و این سهم سال به سال در‬ ‫حال افزایش است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬موض��وع واردات خودروهای‬ ‫هیبری��دی و تعرف��ه و تس��هیالت ان در قان��ون‬ ‫س��اماندهی صنعت خودرو پیش بینی ش��ده که‬ ‫اکنون در رفت وامد بین مجلس و شورای نگهبان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬س��عید باس��تانی ‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬هرچند توجه ویژه به خودروهای هیبریدی‬ ‫در قانون یاد شده تسهیل کننده واردات ان است‬ ‫اما ممنوعیت واردات خودروها نیز از سوی شورای‬ ‫هماهنگی سران قوا به تصویب رسیده و تا زمانی‬ ‫که جزو اقالم ممنوعه وارداتی باش��د‪ ،‬ارزبری این‬ ‫خودروها مانعی و اش��کالی بر سر راه واردات شان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ک��ورش مرشدس��لوک‪ ،‬رئی��س انجم��ن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو نیز در ای��ن زمینه گفت‪:‬‬ ‫رایزنی ه��ا و مذاک��رات ای��ن انجمن ب��ا مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت ب��رای واردات خودروه��ای هیبری��دی‬ ‫از ح��دود ی��ک س��ال پی��ش ت��ا کن��ون ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این روزها مجلسی ها درگیر مباحث‬ ‫انتخاب��ات و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز‬ ‫درگیر موضوع س��همیه بندی بنزین و اثار مترتب‬ ‫بر ان هس��تند؛ به همین دلی��ل موضوع واردات‬ ‫خودروهای هیبریدی به حاشیه رانده شده است‪،‬‬ ‫اما کارشناسان مربوطه در حال بررسی شرایط ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک به مصوبه شورای سیاست گذاری‬ ‫س��ران سه قوه اش��اره کرد که خودرو را در گروه‬ ‫ده��م ممنوعی��ت وارداتی ق��رار داده اما هیچ گاه‬ ‫تصریح نک��رده که واردات خودرو ممنوع اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو بیان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به مقطعی ب��ودن تصمیم گیری های این‬ ‫ش��ورا‪ ،‬امید می رود ممنوعی��ت واردات خودروها‬ ‫به وی��ژه خودروه��ای هیبری��دی که ای��ن روزها‬ ‫متاثر از مس��ئله گران��ی و س��همیه بندی بنزین‬ ‫و همچنی��ن الودگی هوای کالنش��هرها اهمیت‬ ‫ان بی��ش از پی��ش مش��خص ش��ده‪ ،‬برداش��ته‬ ‫ش��ود‪ .‬مهناز رمضان��ی‪ ،‬کارش��ناس خودروهای‬ ‫هیبریدی نیز ب گفت‪ :‬انچه در قانون ساماندهی‬ ‫خودرو به ان اش��اره شده‪ ،‬وضع تعرفه ‪ ۵‬درصدی‬ ‫بر واردات خودروهای هیبریدی اس��ت که اکنون‬ ‫بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی در‬ ‫رفت وامد است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در روزهای گذشته نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی به اتف��اق ارا تاکید بر‬ ‫واردات خودروه��ای هیبریدی داش��تند و حتی‬ ‫برخی از انان خواس��تار دخالت ش��ورای شهر بر‬ ‫تردد نکردن خودروهای با عمر بیش از ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫در سطح شهرها شدند‪.‬‬ ‫رمضان��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فراه��م ش��دن‬ ‫زیرس��اخت های ت��ردد خودروه��ای هیبریدی از‬ ‫س��وی دولت تا ‪ ۵‬س��ال اینده‪ ،‬از دیگر شروطی‬ ‫اس��ت که در طرح س��اماندهی صنعت خودرو به‬ ‫ان اشاره شده اس��ت‪ .‬با وجود مطالب بیان شده‪،‬‬ ‫اما برخی کارشناس��ان معتقدند هرچند توس��عه‬ ‫اس��تفاده از خودروه��ای هیبری��دی می تواند به‬ ‫عنوان یک راهکار موقتی مطرح باشد‪ ،‬اما به عنوان‬ ‫یک اولویت مطرح نیست‪.‬‬ ‫مهدی میراش��رفی‪ ،‬رئیس کل گمرک روزهای‬ ‫گذش��ته در این زمینه اعالم ک��رد‪ :‬تصمیم حال‬ ‫حاضر مس��ئوالن بر منع واردات خودر و اس��ت و‬ ‫تفاوتی هم بر نوع خودروهای لوکس یا هیبریدی‬ ‫ندارد‪ .‬میراشرفی بیان کرد‪ :‬تا زمانی که با کمبود‬ ‫ارزی روب��ه رو باش��یم‪ ،‬هی��چ واردات��ی در زمینه‬ ‫کااله��ای لوک��س انجام نخواهد ش��د‪ .‬براس��اس‬ ‫ماده ‪ ۴‬طرح س��اماندهی صنعت خ��ودرو‪ ،‬تعرفه‬ ‫واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گف��ت‪:‬‬ ‫وزارتخانه از هیچ تالش و همکاری برای رونق‬ ‫س��اخت داخل دریغ نخواه��د کرد و توجه به‬ ‫بخش تولید عالوه بر اش��تغال‪ ،‬در زدودن اثار‬ ‫فقر‪ ،‬معیش��ت عمومی‪ ،‬رفع معضالت بانکی و‬ ‫احیای ارزش پول ملی تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬افزود‪ :‬امروز‬ ‫ب��ه وجود همه صنعتگران که در جهت تامین‬ ‫ساخت داخل گام برمی دارند به خود می بالیم‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از هیچ گونه‬ ‫تالش و همکاری دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز نظام مقدس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در جایگاهی رفیع‪ ،‬اس��توار و‬ ‫مستحکم قرار گرفته و به لطف خداوند متعال‪،‬‬ ‫رهنموده��ای رهبر معظم انق�لاب و تالش و‬ ‫کوش��ش فعاالن اقتصادی در جای جای ایران‬ ‫اسالمی در حوزه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تالش��ی مثال زدنی و جهادگون��ه در حوزه‬ ‫ساخت داخل و رونق تولید در حال ثمر دادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمانی اف��زود‪ :‬از ثمرات تعمیق س��اخت‬ ‫داخ��ل تحقق عمل��ی رونق تولی��د و ابادانی‪،‬‬ ‫توس��عه کش��ور و ایجاد اش��تغال پایدار برای‬ ‫جوانان این مرزوبوم است چراکه تحریم ها یک‬ ‫اراده واحد برای حل مشکالت کشور به وجود‬ ‫اورده و در همین مسیر است که می توانیم از‬ ‫تحریم ها فرصت بسازیم‪.‬‬ ‫ایجاد دفاتر‬ ‫تحقیق وتوسعه صنایع‬ ‫مع��اون پژوه��ش و فن��اوری دانش��گاه‬ ‫امیرکبی��ر گفت‪ :‬این دانش��گاه ب��رای رفع‬ ‫نیازه��ای صنع��ت و جامعه بس��تری فراهم‬ ‫کرده تا ش��رکت ها و صنایع مختلف کش��ور‬ ‫بتوانند در مراکز فن��اوری و نواوری حضور‬ ‫یابن��د یا دفات��ر تحقیق و توس��عه(‪)R&D‬‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر‪،‬‬ ‫حسین حسینی تودشکی در رویداد نواورانه‬ ‫شناس��ایی و حمای��ت از ایده ه��ای ح��وزه‬ ‫تایر در دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر افزود‪:‬‬ ‫هدف گذاری ما از ‪ ۵‬س��ال گذش��ته تبدیل‬ ‫ش��دن به دانشگاه های نسل س��وم بود زیرا‬ ‫دانش��گاه های صنعتی در ح��وزه اثرگذاری‬ ‫فن��اوری در جامع��ه و صنع��ت برنامه ریزی‬ ‫شده و فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دانشگاه امیرکبیر در سال های‬ ‫گذش��ته در حوزه تجاری سازی و حمایت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای فناور‬ ‫برنامه ری��زی و فعالیت ه��ای متعددی انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته فقط ‪۱۷‬‬ ‫واحد فناور داش��تیم اما اکنون این دانشگاه‬ ‫در ‪ ۳‬س��اختمان و ‪ ۵‬دانشکده فعالیت های‬ ‫نواورانه و فناورانه را دنبال می کند‪.‬‬ ‫حسینی تودش��کی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۲۰۰‬واحد فناور و ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان در دانش��گاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫فعالی��ت می کنن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬نقط��ه ق��وت‬ ‫فعالیت موثر و مفی��د در حوزه ایده پردازی‬ ‫و فناوری ب��ا بخش خصوصی اس��ت‪ .‬البته‬ ‫در دانش��گاه همکاری با شرکت ها و صنایع‬ ‫مختل��ف اغاز ش��ده و اکنون ش��اهد ایجاد‬ ‫دفاتر تحقیق وتوس��عه شرکت ها و صنایع در‬ ‫دانشگاه هستیم‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬دو ش��تاب دهنده معدنی در‬ ‫دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر حضور دارند و‬ ‫با دانش��گاه همکاری می کنن��د و ایده های‬ ‫نواورانه با کمک صنعتگران عملیاتی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫دانش��کده های زیادی در دانش��گاه صنعتی‬ ‫امیرکبی��ر می توانند در ح��وزه تایر فعالیت‬ ‫کنن��د ک��ه از جمل��ه انه��ا می ت��وان از‬ ‫دانش��کده های مهندس��ی پلیمر‪ ،‬مهندسی‬ ‫ش��یمی‪ ،‬ش��یمی‪ ،‬برق‪ ،‬هوافض��ا‪ ،‬مکانیک‪،‬‬ ‫نساجی و کامپیوتر نام برد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تالش و همکاری‬ ‫برای رونق ساخت داخل‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری ریسک پذیر‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬تفاهمنامه همکاری شرکت مادر‬ ‫تخصصی صن��دوق حمای��ت از تحقیقات و توس��عه‬ ‫صنایع پیش��رفته با اس��تانداری ف��ارس‪ ،‬پارک علم و‬ ‫فناوری شیراز‪ ،‬دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شیراز امضا شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از‬ ‫تحقیقات و توس��عه صنایع پیش��رفته عنوان کرد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس برنامه راهبردی صندوق‪ ،‬هدف از انعقاد این‬ ‫تفاهمنام��ه حمای��ت حداکثری در بخش ه��ای ارائه‬ ‫تسهیالت‪ ،‬صدور ضمانتنامه‪ ،‬ارائه خدمات کارشناسی‬ ‫و س��رمایه گذاری ریس��ک پذیر بوده که امید اس��ت‬ ‫ای��ن امر مقدمه ای بر توس��عه حمایت های صندوق از‬ ‫سرمایه گذاری ریسک پذیر باشد‪.‬‬ ‫ای��ن مهم با وج��ود توانمندی ه��ای بخش صنعت‬ ‫محقق خواهدشد‪.‬‬ ‫رضا نقی پور اص��ل همچنین اف��زود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫صیان��ت از صنای��ع ن��و و دانش بنیان مانن��د صنایع‬ ‫نان��و‪ ،‬میکروالکترونی��ک‪ ،‬انرژی های نو‪ ،‬اتوماس��یون‪،‬‬ ‫پلیم��ر و‪ ...‬به صندوق صنایع پیش��رفته اضافه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بح��ث ارائه خدمات کارشناس��ی به‬ ‫ش��رکت ها نیز طبق اساسنامه جدید صندوق و توجه‬ ‫وی��ژه به موضوع اش��اعه دانش فن��ی در ان‪ ،‬این امر‬ ‫بر عهده صندوق گذاش��ته ش��ده و ب��ه صورت خاص‬ ‫در برنامه مدیران این ش��رکت قرار دارد‪ .‬ما همچنین‬ ‫به تجاری س��ازی دانش انباشته شده و اشاعه ان‪ ،‬هم‬ ‫در درون مرزها و هم بی��رون از مرزها‪ ،‬توجه ویژه ای‬ ‫داریم و بحث انتقال و تجاری س��ازی دانش انباش��ته‬ ‫مراکز علمی و فنی کشور‪ ،‬در دستورکار مسئوالن نیز‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوگانه سوز ها در بالتکلیفی قانون‬ ‫فاطمه امیر احم�دی‪ :‬پس از گرانی بنزین اقبال‬ ‫م��ردم به خودروهای گازس��وز و نیز گازس��وز کردن‬ ‫خودروهای بنزینی بیش��تر شده اس��ت‪ .‬در این باره‬ ‫موضوعی که از س��وی کارشناس��ان ای��ن امر مطرح‬ ‫می ش��ود مجاز بودن یا نب��ودن کارگاه های کوچک و‬ ‫مراکز تبدیل خودرو به دوگانه س��وز است‪ .‬انها عنوان‬ ‫می کنن��د مراکز دارای مج��وز که پیش تر مبادرت به‬ ‫تبدیل خودرو بنزینی به دوگانه سوز(بنزینی‪-‬گازی)‬ ‫می کردند‪ ،‬به دنبال رکود بازار در چند س��ال گذشته‬ ‫تعطی��ل ش��دند و امروز برخ��ی تعمیرگاه ها در کنار‬ ‫س��رویس خودرو‪ ،‬کار تبدی��ل را هم انجام می دهند‪.‬‬ ‫این تبدیل به دلیل غیراس��تاندارد بودن ممکن است‬ ‫در این��ده خطرافرین ش��ده و خس��ارت های مالی و‬ ‫جان��ی زیادی به جامعه تحمیل کند‪ .‬حال پرس��ش‬ ‫این اس��ت ک��ه چرا نظارتی روی تبدی��ل خودروها و‬ ‫مراک��زی که مبادرت به این امر می کنند وجود ندارد‬ ‫و پیش��نهاد و راهکار برای بهتر انجام ش��دن تبدیل‬ ‫خودروها چیست؟‬ ‫‹ ‹گازسوز بدون قانون‬ ‫ی��ک کارش��ناس در ح��وزه خودروهای گازس��وز‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره موج گازس��وز کردن‬ ‫خودروه��ا اظهار ک��رد‪ :‬پیش تر تبدی��ل خودروهای‬ ‫بنزینی به دوگانه س��وز از سوی مراکزی انجام می شد‬ ‫که مجوز رس��می داش��تند‪ .‬همچنی��ن نظارت الزم‬ ‫روی تبدیل این خودروها از س��وی نهادهای مربوط‬ ‫وجود داشت‪ .‬زمانی که دولت حمایت(اهدای یارانه)‬ ‫خ��ود را از روی این طرح برداش��ت‪ ،‬موضوع مغفول‬ ‫ماند؛ چون یارانه پرداخت نمی ش��د اس��تقبال از این‬ ‫امر(گازسوز کردن خودروهای بنزینی) کاهش یافت‪.‬‬ ‫کاهش استقبال منجربه تعطیلی مراکز بزرگ تبدیل‬ ‫گازس��وز خودروها شد که به شکل استاندارد فعالیت‬ ‫داشتند‪ .‬بسیاری از این مراکز به دلیل توجیه اقتصادی‬ ‫نداشتن از ادامه فعالیت باز ماندند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با تعطیلی مراکز اس��تاندارد‪ ،‬خودروها‬ ‫ب��رای دریافت خدم��ات به کارگاه ه��ای کوچک که‬ ‫نظارت��ی روی انه��ا وجود ن��دارد‪ ،‬مراجع��ه کردند‪.‬‬ ‫درحال حاضر این مسئله مبتالبه کشور در این زمینه‬ ‫شده چراکه این کارگاه ها گواهینامه نداشته و دارای‬ ‫صالحیت نیستند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬چون انجام این طرح محدود اس��ت‪،‬‬ ‫در واق��ع در دوره ای انج��ام و س��پس رها می ش��ود؛‬ ‫پروژه ه��ای خدماتی از این ن��وع زود از بین می روند؛‬ ‫از این رو ضرورت دارد وقتی پروژه ای تعریف می شود‬ ‫و طرحی باید اجرا ش��ود برای دوران رکود هم برنامه‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬مشکل از س��وی مراکز اس��تاندارد‬ ‫دوگانه س��وز نیس��ت زیرا توجیه اقتصادی نداشته و‬ ‫نمی توانستند دوام داشته باشند‪ .‬اتحادی ه سوخت های‬ ‫جایگزی��ن و انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫کشور به دنبال ساماندهی و نگهداری این مراکز بودند‬ ‫اما به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه این بحث دارای متولی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در قانون نیامده که مسئولیت ایجاد و‬ ‫نظارت مراکز استاندارد تبدیل خودروهای بنزینی به‬ ‫گازسوز چه نهاد و سازمانی است‪ .‬قانون فقط می گوید‬ ‫وزارت کشور متولی ازمایش خودروهای دوگانه سوز‬ ‫است اما اینکه با چه روشی‪ ،‬از این ظرفیت استفاده یا‬ ‫ان را ایجاد می کند موضوعی جدا است‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه دوگانه سوز کردن خودروها در‬ ‫پاسخ به این پرسش که کارگاه های کوچک فعال باید‬ ‫از کجا مجوز بگیرند؟ گفت‪ :‬در قانون نیامده و مجوزی‬ ‫ندارن��د‪ .‬خدمات نصب مخ��زن گاز برای خودروهای‬ ‫بنزینی ممکن است از سوی یک تعمیرکار جلوبندی‬ ‫انج��ام ش��ود‪ .‬به هرحال نظارت��ی روی این امر وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره خطرافری��ن ب��ودن ای��ن خدمات از‬ ‫س��وی مراکز غیررسمی در اینده‪ ،‬گفت‪ :‬خودروهای‬ ‫دوگانه س��وزر در حالت ع��ادی خطری ندارند و حتی‬ ‫به نوع��ی ایمن ت��ر از خودروهای بنزینی هس��تند اما‬ ‫به شرطی که امر تبدیل به شکل استاندارد انجام شود‪.‬‬ ‫«سی ان جی» به دلیل اینکه با فشار باالیی درگیر است‬ ‫ح��وادث مربوط به ان کمت��ر از خودروهای بنزینی‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته به ش��رط رعایت الزامات و استانداردها‪.‬‬ ‫به عنوان مثال اگر صاحب خودرو به س��راغ مکانیکی‬ ‫برود که به جای ش��یلنگ س��وخت بنزین از شیلنگ‬ ‫اب اس��تفاده کند به مرور دچار خوردگی می ش��ود و‬ ‫پس از مدتی کیفیتش را از دست می دهد؛ درنتیجه‬ ‫نش��تی پیدا می کند‪ .‬اگر بنزینی نش��تی روی موتور‬ ‫خودرو بریزد منجربه اتش س��وزی می شود‪ .‬در حوزه‬ ‫«س��ی ان جی» هم ممکن اس��ت گاز نش��ت کند اما‬ ‫منجربه اتش سوزی نمی شود‪ .‬در حوزه مخزن با فشار‬ ‫ب��اال‪ ،‬تمام خطر در درون مخزن نهفته اس��ت‪ ،‬وقتی‬ ‫س��وخت تا سر رگالتور می رود و فشار کم می شود ما‬ ‫موضوعی به نام اتش سوزی نداریم اما موضوع انفجار‬ ‫را داریم که در مخزن رخ می دهد‪.‬‬ ‫وی درب��اره دلیل انفجار این خودروها گفت‪ :‬وقتی‬ ‫مخ��زن منقضی یا دس��تکاری ش��ود ای��ن اتفاق رخ‬ ‫می دهد‪ .‬در این باره س��خن از بازرسی ادواری مخزن‬ ‫است‪ .‬اگر مخزن کنترل شود مشکالت رفع و خودرو‬ ‫حادثه افرین نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی چگونه به دست می اید‬ ‫این کارش��ناس در ادامه به دو شیوه گازسوز شدن‬ ‫خودروها اشاره کرد و گفت‪ :‬در اصطالح بازار‪ ،‬خودرو‬ ‫به دو شکل گازسوز می شود؛ در خط تولید(‪)OEM‬‬ ‫ی��ا در افت��ر مارک��ت(‪ .)After Market‬در تم��ام‬ ‫جهان هر دو ش��کل رواج دارد‪ .‬در بیش��تر کش��ورها‬ ‫صاحبان خودرو در افت��ر مارکت خودروهای خود را‬ ‫دوگانه س��وز می کنند دلیلش هم این اس��ت که پس‬ ‫از گذش��ت چند س��ال از عمر خ��ودرو‪ ،‬زمانی که به‬ ‫س��ن فرسودگی نزدیک می شود افراد ان را تبدیل به‬ ‫دوگانه سوز می کنند؛ بنابراین مهم نیست که خودرو‬ ‫در خط تولید یا افترمارکت گازس��وز ش��ود زیرا اگر‬ ‫اس��تانداردهای الزم انجام نشود انفجار ممکن است‬ ‫در ه��ر دو ش��کل رخ ده��د‪ .‬خودرو در خ��ط تولید و‬ ‫کارگاه های مجاز افتر مارکت هر دو با یک استاندارد‬ ‫دوگانه س��وز می شوند‪ .‬چه زمانی ممکن است انفجار‬ ‫رخ ده��د؟ زمانی که مخزن «س��ی ان جی» پر و خالی‬ ‫می ش��ود ی��ک اصطالحی وجود دارد ک��ه در مخزن‬ ‫خس��تگی ایجاد می ش��ود‪ .‬اگر تعداد دفعات باال برود‬ ‫ترک ه��ای ریزی در دیواره مخ��زن به وجود می اید‪.‬‬ ‫ضرورت بازرسی های ادواری اینجا مشخص می شود‬ ‫زیرا کارشناسان متوجه ترک ها شده و اعالم می کنند‬ ‫باید مخزن تعویض ش��ود‪ .‬مخزن برداش��ته شده و به‬ ‫روشی که استاندارد می گوید امحا می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگ��ر در زم��ان تبدی��ل ش��دن‬ ‫خ��ودرو بنزین��ی به دوگانه س��وز بنزین��ی‪-‬گازی به‬ ‫روش اس��تاندارد انجام ش��ود تا انقضا ش��دن مخزن‪،‬‬ ‫خط��ری متوجه خودرو نیس��ت‪ ،‬البته تاکید می کنم‬ ‫مراقبت های بعدی هم بسیار ثمربخش خواهد بود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬تبدی��ل خودرو ب��ه دوگانه س��وز دارای‬ ‫ویژگی های خاصی اس��ت و باید ف��ردی که مبادرت‬ ‫به این امر می کند شناخت کافی از مخزن و روند کار‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬مخزن ها دارای سریال هستند و تمام‬ ‫اطالعات مورد نیاز روی مخزن ها حک شده است که‬ ‫هنگام نصب باید به انها توجه ش��ود‪ .‬از سوی دیگر با‬ ‫مراجعه این خودرو به جایگاه «سی ان جی» برای گاز‬ ‫زدن مشخص نیست که این مخزن به شکل استاندارد‬ ‫نصب شده یا غیراستاندارد‪ .‬برای خودروهای بنزینی‬ ‫معاینه فنی اجباری اس��ت و در صورت نداشتن برگه‬ ‫سالمت از س��وی پلیس جریمه می شوند اما این امر‬ ‫برای خودروهای گازسوز الزامی نبوده و قانونی وجود‬ ‫ندارد که پلیس خودرو گازسوز را در صورت نداشتن‬ ‫برگه معاینه فنی مخزن جریمه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمکین نکردن صاحبان خودرو‬ ‫این کارش��ناس در حوزه مخزن ه��ای گاز خودرو‬ ‫ب��ه دور زدن قانون از س��وی برخی صاحبان این نوع‬ ‫خودروها اش��اره کرد و گفت‪ :‬خودروهای دوگانه سوز‬ ‫هن��گام مراجع��ه به مرکز معاینه فن��ی برای دریافت‬ ‫برگه معاینه فنی بخش بنزینی‪ ،‬از س��وی کارشناس‪،‬‬ ‫صاح��ب خودرو به بخش دیگری ارجاع می ش��ود که‬ ‫نخس��ت مخزن گاز تس��ت و از سالمتی ان اطمینان‬ ‫حاص��ل ش��ود‪ .‬برخی از صاحب��ان خودروها پیش از‬ ‫مراجع��ه مخزن گاز را ب��از می کنند و پس از دریافت‬ ‫برگه معاینه فنی بخش بنزینی خودرو‪ ،‬دوباره مخزن‬ ‫را روی خودرو جوش می دهند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬چ��ون اطالع��ات منس��جمی درب��اره‬ ‫خودروهای دوگانه سوز در کشور وجود ندارد و اینکه‬ ‫کجا کار تبدیل را انجام داده اند ش��اهد مش��کالت و‬ ‫چالش ه��ای موج��ود هس��تیم درحالی ک��ه اگر این‬ ‫اطالعات وجود داش��ته باش��د در صورت مراجعه این‬ ‫خودرو به مرکز معاینه فنی‪ ،‬کارش��ناس باید مطالبه‬ ‫«سی ان جی» خودرو را از صاحب ان داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹موازی کاری نهادها‬ ‫در ادامه عباس مجیدی نژاد‪ ،‬رئیس انجمن صنفی‬ ‫مراک��ز معاینه فنی خودرو کش��ور درباره نهاد متولی‬ ‫رس��یدگی ب��ه تبدیل خودروه��ای دوگانه س��وز به‬ ‫گفت‪ :‬با تغییر قیمت بنزین استقبال مردم از‬ ‫خودروهای گازس��وز امری بدیهی بود اما چه نهادی‬ ‫در ای��ن امر دخیل هس��تند خود یک��ی از مهم ترین‬ ‫پرس��ش هایی اس��ت که بای��د س��ازمان های مربوط‬ ‫پاس��خگو باش��ند‪ .‬یک��ی از معضالتی در چند س��ال‬ ‫گذش��ته که موجب س��رگردانی صاحب خودروهای‬ ‫دوگانه سوز شده همین موضوع است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن فراین��د وزارت نف��ت‪ ،‬وزارت‬ ‫کش��ور در بخ��ش حمل ونقل دورن ش��هری‪ ،‬وزارت‬ ‫راه وشهرس��ازی در بخش حمل ونقل برون ش��هری‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬س��ازمان مل��ی‬ ‫استاندارد‪ ،‬س��ازمان حفاظت محیط زیست و نیروی‬ ‫انتظامی را می توان نام برد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬سال ‪ ۱۳۸۲‬با شروع طرح دوگانه سوز‬ ‫کردن خودروها به دلیل برنامه ریزی نداش��تن‪ ،‬وجود‬ ‫نداش��تن دید کارشناس��ی و اجرای ناق��ص‪ ،‬طرح با‬ ‫شکس��ت روبه رو شده و حتی بس��یاری از دارندگان‬ ‫خودروه��ای گازس��وز مبادرت به ب��از کردن قطعات‬ ‫گازسوز خودروهای خود کرده و حتی از سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫ایران خ��ودرو نی��ز خودرو س��مند پایه گازس��وز را با‬ ‫سوخت بنزین به بازار عرضه کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬انچه در این حوزه مهم اس��ت‬ ‫اس��تفاده از فناوری منسوخ شده است و نمی توان از‬ ‫قطعات غیراستاندارد و بی کیفیت چشم پوشی کرد‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنفی مراکز معاین��ه فنی خودرو‬ ‫کش��ور معتق��د اس��ت؛ بزرگ ترین عامل شکس��ت‬ ‫فراین��د گازس��وز ک��ردن خودروها تفکیک نش��دن‬ ‫نهادهای متولی‪ ،‬نبود نظارت و بی تعهدی سازمان ها‪،‬‬ ‫موازی کاری ه��ای بیه��وده‪ ،‬نگاه جزی��ره ای حاکم و‬ ‫ارسال الیحه موافقتنامه‬ ‫تطبیق شرایط یکپارچه معاینه فنی به مجلس‬ ‫رئیس جمهوری الیحه موافقتنامه تطبیق شرایط یکپارچه معاینه فنی ادواری وسایل نقیله چرخدار‬ ‫و شناس��ایی متقابل این بازرسی ها را به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد‪ .‬به گزارش صمت به نقل‬ ‫از پایگاه اطالع رس��انی دفتر هیات دولت‪ ،‬حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمه��وری الیحه موافقتنامه تطبیق‬ ‫ش��رایط یکپارچه معاینه فنی ادواری وس��ایل نقیله چرخدار و شناس��ایی متقابل این بازرسی ها را به‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی ارس��ال کرد‪ .‬وی با هدف وضع مقررات یکپارچه در زمینه تقویت بازرسی ها‬ ‫در روند تولید‪ ،‬تردد و معاینه فنی وسایل نقلیه چرخدار به منظور پیشگیری از وقوع حوادث جاده ای‬ ‫و کاهش الودگی های ناش��ی از ان‪ ،‬رئیس جمهوری الیحه موافقتنامه تطبیق شرایط یکپارچه معاینه‬ ‫فنی ادواری وسایل نقیله چرخدار و شناسایی متقابل این بازرسی ها را برای طی تشریفات قانونی به‬ ‫ مجلس شورای اسالمی ارسال کرد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬با به رسمیت شناخته شدن رشد حمل ونقل‬ ‫جاده ای و افزایش خطرات و ناگواری های برامده از ان‪ ،‬که همه طرف های متعهد را با دش��واری های‬ ‫ایمنی و زیس��ت محیطی روبه رو کرده اس��ت و همچنین تمایل به دس��تیابی به یکپارچگی بیشتر در‬ ‫قوانین حاکم بر حمل ونقل جاده ای و اطمینان یافتن از دستیابی به سطح باالتری از ایمنی و حفاظت‬ ‫از محیط زیست‪ ،‬این الیحه در دولت به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫الیحه موافقتنامه تطبیق ش��رایط یکپارچه معاینه فنی ادواری وس��ایل نقیله چرخدار و شناسایی‬ ‫متقابل این بازرسی ها در جلسه ‪ 22‬ابان ‪ ۱۳۹۸‬هیات وزیران تصویب شده است‪.‬‬ ‫برخی صاحبان خودروه��ا پیش از مراجعه به مراکز معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬مخزن گاز را باز می کنند و پس از دریافت برگه معاینه‬ ‫فن��ی بخش بنزین��ی خودرو‪ ،‬دوب��اره مخ��زن را روی خودرو‬ ‫جوش می دهند‬ ‫تحمیل س��لیقه های شخصی به جای منافع ملی بوده‬ ‫است‪ .‬مجیدی نژاد تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که جایگاه هر‬ ‫یک از ذی نفعان چه در بخش دولتی و چه خصوصی‬ ‫تعریف و مش��خص نش��ود امکان دس��تی بابی به این‬ ‫فرایند میسر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹امار خودروهای گازسوز‬ ‫رئی��س انجمن صنفی مراکز معاین��ه فنی خودرو‬ ‫کش��ور درب��اره خطره��ای احتمال��ی خودروه��ای‬ ‫گازس��وز گفت‪ :‬خودروهای دوگانه س��وز در کش��ور‬ ‫ب��ه ‪ ۳‬روش تبدی��ل ش��ده اند بخ��ش اعظ��م از انها‬ ‫به وس��یله کارخانجات خودروسازی انجام می شود و‬ ‫ای��ن خودروها هنگام پالک ش��دن در کارت خودرو‬ ‫گازس��وز بودن یا دوگانه سوز بودن انها ثبت می شود‪.‬‬ ‫روش دیگر در یک دوره ‪ ۵‬س��اله از س��ال ‪ ۸۳‬تا ‪۸۸‬‬ ‫به وس��یله کارگاه های مجاز دوگانه سوز انجام شد که‬ ‫مس��تندات ان نزد سازمان متولی و پیمانکاران نصب‬ ‫موجود اس��ت که ح��دود یک میلیون خ��ودرو بوده‬ ‫اس��ت؛ اما پس از گذش��ت حدود ‪ ۱۵‬س��ال که دوره‬ ‫عمر مخازن منقضی ش��ده و باید از رده خارج ش��وند‬ ‫هنوز دارای شناسنامه نیستند‪ .‬روش سوم دوگانه سوز‬ ‫کردن خودروها در کارگاه های غیرمجاز است که هیچ‬ ‫نظ��ارت و کنترلی روی فرایند وجود ندارد‪ .‬بیش��تر‬ ‫معضالت در همین بخش است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به دلی��ل نبود نظارت و کنترل در این‬ ‫بخش‪ ،‬از قطعات و تجهیزات غیراس��تاندارد استفاده‬ ‫ش��ده ک��ه بهره ب��رداری از این قطع��ات هم موجب‬ ‫اتش سوزی و در قسمت مخزن موجب انفجار خودرو‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین اس��تفاده از ای��ن قطعات در‬ ‫بلندمدت اسیب های جدی به خودرو وارد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد جزیره ای‬ ‫رئی��س انجمن صنفی مراکز معاین��ه فنی خودرو‬ ‫کش��ور اضافه کرد‪ :‬نکته دیگری که در این قس��مت‬ ‫نباید مغفول واقع شود استفاده از قطعات و تجهیزات‬ ‫نسل های منسوخ ش��ده است‪ .‬بزرگ ترین چالش در‬ ‫حوزه خودروهای دوگانه سوز نبود برنامه ریزی و نگاه‬ ‫کارشناس��ی در این فرایند بوده و هس��ت‪ .‬استفاده از‬ ‫نس��ل اول در نصب و دوگانه س��وز ک��ردن خودروها‬ ‫موجب مصرف بیشتر سوخت‪ ،‬اسیب جدی به موتور‬ ‫و از بی��ن رفتن قطعات موت��ور در خودروها بوده که‬ ‫در اینده خطرافرین می ش��ود‪ .‬متاس��فانه افرادی که‬ ‫مب��ادرت به نصب مخزن در کارگاه های غیررس��می‬ ‫می کنند متخصص نبوده و تجربی خودروها را تبدیل‬ ‫به گازسوز می کنند‪.‬‬ ‫مجیدی ن��ژاد درباره بحث معاینه فنی خودروهای‬ ‫دوگانه س��وز اظه��ار ک��رد‪ :‬در بخ��ش معاین��ه فنی‬ ‫خودروهای دوگانه س��وز تفکر جزیره ای حاکم است‬ ‫و تفاه��م منطق��ی در نهادهای دولت��ی متولی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬باید ذی نفعان این حوزه مش��خص و تعریف‬ ‫ش��وند و انگاه مس��ئولیت ها براساس جایگاه هر یک‬ ‫در بخ��ش س��تادی و صنفی واگذار ش��ود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون بازدید چش��می خودروهای دوگانه سوز در‬ ‫مراکز معاینه فنی انجام می شود از سوی دیگر‪ ،‬یکی‬ ‫از س��امانه های معاینه فنی یکپارچه کشور متعلق به‬ ‫وزارت کشور و دیگری مربوط به اتحادیه سوخت های‬ ‫جایگزین اس��ت‪ .‬حال چه نهاد و سازمانی متولی این‬ ‫امر اس��ت و این موازی کارها چه معنا دارد‪ ،‬مشخص‬ ‫نیس��ت‪ .‬تمام این موارد نش��ان از نوعی بی برنامگی و‬ ‫بالتکلیفی در ای��ن بخش ها حکایت دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫چالش در این فرایند وقتی زیادتر می شود که بیشتر‬ ‫تبدیل های دوگانه س��وز بنزینی‪-‬گازی غیراستاندارد‬ ‫انجام شده که مورد بازرسی در مراکز معاینه فنی هم‬ ‫قرار نمی گیرد‪ .‬تست هیدرواستاتیک در مراکز معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬فقط روی خودروهایی است که دوگانه سوز بودن‬ ‫انها در کارت خودرو قید شده باشد در غیر این صورت‬ ‫فقط بخش بنزین سوز ازمون شده و برگه معاینه فنی‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬مجیدی نژاد در پایان گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کش��ور برای‬ ‫نهادهای متولی در این فرایند این است که ایین نامه‬ ‫جام��ع تدوین و از موازی کاری س��ازمانی جلوگیری‬ ‫شود و تبدیل خودروها به دوگانه سوز با وجود هزینه‬ ‫بیشتر از نسل های پیشرفته(‪ ۳‬و ‪ )۴‬استفاده شود که‬ ‫در بلندمدت بهره وری ان مشخص می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«سی ان جی» و خودرو دوگانه سوز ایده ال‬ ‫محمدجوادشریفی‪-‬کارش�ناس ح�وزه‬ ‫خودرو ‪ :‬باتوجه به اینکه ایران سرشار از منابع گاز‬ ‫طبیعی و دومین کشور دارای این ذخایر در جهان‬ ‫اس��ت؛ متولیان امر و مس��ئوالن ذی ربط را درباره‬ ‫بررس��ی نحوه اس��تفاده از این س��وخت طبیعی و‬ ‫جایگزین کردن ان با سایر سوخت ها که االیندگی‬ ‫بیش��تری دارند‪ ،‬به تکاپو وا داش��ته ت��ا با توجه به‬ ‫ضرورت های اجتناب ناپذیر استفاده از سوخت های‬ ‫جایگزین و بررس��ی چالش ه��ا و تنگناهای موجود‬ ‫در ای��ن صنع��ت و اس��تراتژی های کالن به منظور‬ ‫جلوگی��ری از خروج ارز برای واردات به ان اهمیت‬ ‫داده شود‪ .‬دستیابی به دانش فنی و تولید کیت های‬ ‫«س��ی ان جی» در ایران با سرعت خوبی انجام شد‬ ‫و تولیدکنندگان توانس��تند با مهندس��ی معکوس‬ ‫و طراحی ه��ای مح��دود‪ ،‬کیت ه��ای تولید داخل‬ ‫را به هم��راه کیت ه��ای واردات��ی روی خودروهای‬ ‫تولیدی نصب کنند‪ .‬هدف اصلی پیاده سازی طرح‬ ‫ملی «س��ی ان جی» بومی س��ازی این صنعت و در‬ ‫اختی��ار ق��رار گرفتن دانش فنی ان اس��ت‪ .‬از نظر‬ ‫الودگی کربنی‪ ،‬اس��تفاده از س��وخت گاز طبیعی‬ ‫نس��بت ب��ه دیگر س��وخت ها برت��ری دارد چراکه‬ ‫در کش��ور م��ا یک��ی از مزیت های اصلی س��وخت‬ ‫«سی ان جی» است‪ .‬متاس��فانه نظر سیاستمداران‬ ‫در این ب��اره به راحتی تغییر می کند‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫از نظ��ر الودگ��ی کربنی اس��تفاده از س��وخت گاز‬ ‫طبیعی فش��رده در موتورهای دیزلی بس��یار مفید‬ ‫اس��ت؛ یعن��ی موتور دیزلی که ب��ا گاز طبیعی کار‬ ‫می کند‪ ،‬می تواند ترکیب ایده الی باشد‪ ،‬اما اهمیت‬ ‫قابل توجهی به تولید این موتورها داده نمی شود‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬باتوجه به منافع ملی کشور باید مشخص‬ ‫شود کدام سوخت در مجموع بهتر است و عملکرد‬ ‫مناس��بی دارد‪ .‬در این زمینه خودروسازان داخلی‬ ‫نیز اقدام هایی درباره س��اخت موتور دیزل گازسوز‬ ‫انجام داده اند که نیازمند حمایت سیاس��ت گذاران‬ ‫از این حوزه برای توس��عه و تولید این نوع موتورها‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه این صنعت در ایران‬ ‫هم اکن��ون حدود ‪۴‬میلی��ون و ‪۷۰۰‬هزار خودرو‬ ‫گاز طبیعی سوز«س��ی ان جی» در سراس��ر جهان‬ ‫تردد می کنند‪ .‬ارژانتین‪ ،‬برزیل‪ ،‬پاکس��تان و ایتالیا‬ ‫به ترتی��ب باالترین امار خودروها گازس��وز درحال‬ ‫تردد را در اختیار دارند‪ .‬در ایران پیش��ینه استفاده‬ ‫از گاز طبیعی فش��رده در خودروها به سال ‪۱۳۵۴‬‬ ‫خورشیدی برمی گردد که با تبدیل ‪ ۱۲۰۰‬تاکسی‬ ‫در ش��یراز اغاز و در همان سال ها جایگاه هایی نیز‬ ‫ب��رای عرض��ه گاز طبیعی ایجاد ش��د‪ .‬با تاس��یس‬ ‫سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬در مجموعه وزارت نفت‪ ،‬مطالعات مقدماتی‬ ‫طرح گازسوز کردن خودروها در این سازمان انجام‬ ‫و به منظ��ور دس��تیابی به کاهش مص��رف بنزین و‬ ‫کاه��ش االینده ه��ای هوا‪ ،‬طرح یادش��ده با انعقاد‬ ‫قراردادهای��ی با خودروس��ازان و بخش خصوصی‬ ‫ب��رای تولید و تبدی��ل خودروهای گازس��وز‪ ،‬وارد‬ ‫مرحله اجرایی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیر تکامل سیستم های گازسوز‬ ‫تکامل سیس��تم های گازسوز در ‪ ۴‬گروه یا نسل‪،‬‬ ‫قابل طبقه بندی است‪ .‬نسل نخست از رگالتورهای‬ ‫فش��ار صفر(خروجی رگالتور فش��اری معدل فشار‬ ‫اتمس��فر دارد) اس��تفاده می کنند‪ .‬این‬ ‫سیستم هیچ گونه تجهیزات الکترونیکی‬ ‫و عیب یابی ندارد و بس��یار ارزان اس��ت‪.‬‬ ‫سیس��ت م گازس��وز نس��ل اول‪ ،‬مدار باز‬ ‫و حس��گر اکس��یژن به منظ��ور کنترل‬ ‫گازه��ای خروج��ی موتور اس��ت‪ .‬از این‬ ‫سیس��تم در خودروه��ای کاربرات��وری‬ ‫اس��تفاده می ش��ود و می��زان الودگ��ی کمتری در‬ ‫مقایسه با سلیر خودروهای کاربراتوری تولید شده‬ ‫دارد‪ .‬تنها بخش قابل تنظیم در این سیس��تم‪ ،‬پیچ‬ ‫تنظیم روی رگالتور است‪ .‬نسل دوم از رگالتورهای‬ ‫فشار صفر استفاده می کنند‪ .‬این گروه دارای موتور‬ ‫پله ای بوده و به کمک یک حسگر اکسیژن‪ ،‬نسبت‬ ‫هوا و س��وخت را کنترل می کن��د‪ .‬این مجموعه از‬ ‫یک واحد کنترل الکترونیکی اس��تفاده کرده و در‬ ‫ه��ر دو مدل خودروهای کاربرات��وری و انژکتوری‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬الودگی انها کمتر بوده و عیب یابی در‬ ‫انها امکان پذیر اس��ت‪ .‬تنها مش��کل استفاده از این‬ ‫سیستم در خودروهای دارای چند راهه(منیفولد)‬ ‫غیرفلزی اس��ت چراکه در صورت پس زدن شعله‪،‬‬ ‫امکان ترکیدن چند راهه ورودی وجود دارد‪.‬‬ ‫نس��ل س��وم و چه��ارم‪ ،‬دارای سیس��تم تزریق‬ ‫چن��د نقط��ه ای ب��وده و از تجهی��زات الکترونیکی‬ ‫پیش��رفته تری اس��تفاده می کنند‪ .‬نسل های اول و‬ ‫دوم سیس��تم هایی با پاشش تک نقطه ای هستند و‬ ‫سوخت گاز مورد نیاز موتور را در چند راهه ورودی‬ ‫تزری��ق می کنند ام��ا سیس��تم های چندنقطه ای‬ ‫همانن��د سیس��تم های انژکت��وری ‪ MPFI‬از ‪۴‬‬ ‫انژکتور استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹معضلات مص�رف گاز طبیعی‬ ‫در کشور‬ ‫توس��عه مت��وازن نداش��تن به عنوان‬ ‫یک��ی از عوارض این معض��ل هم اکنون‬ ‫کامال مش��هود اس��ت و مصرف کنندگان‬ ‫«س��ی ان جی» به ش��دت با ان دست به‬ ‫گریبان هستند‪ .‬متاسفانه از سال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫که تع��داد خودروهای دوگانه س��وز ش��امل تولید‬ ‫کارخانه ای و تبدیل کارگاهی با سرعت زیادی رو به‬ ‫افزایش گذاشت‪ ،‬توسعه جایگاه های «سی ان جی»‬ ‫با س��رعت بس��یار کم پیش رفت و اکنون به جایی‬ ‫رسیده ایم که حتی اگر تمام جایگاه ها به بهره برداری‬ ‫رس��یده در کش��ور نیز فع��ال باش��ند(که این گونه‬ ‫نیس��ت)‪ ،‬به حدود ‪ ۸۰۰‬جایگاه «سی ان جی» دیگر‬ ‫در کش��ور نیاز داریم‪ .‬با توجه به ش��رایط موجود که‬ ‫بودجه کافی برای توسعه جایگاه های «سی ان جی»‬ ‫نداری��م‪ ،‬س��ریع ترین و کم هزینه تری��ن راه ب��رای‬ ‫کاهش صف های طوالنی جایگاه های «سی ان جی»‬ ‫و نارضایتی ه��ای عمومی به وجود امده‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از حداکث��ر ظرفی��ت جایگاه ه��ای موجود اس��ت‪.‬‬ ‫فعال سازی جایگاه های غیرفعال نیز دارای دو راه حل‬ ‫کوتاه م��دت و بلندمدت اس��ت‪ .‬راه حل کوتاه مدت‪،‬‬ ‫تدوین ایین نامه تش��خیص صالحیت و رتبه بندی‬ ‫پیمان��کاران بهره بردار جایگاه های «س��ی ان جی»‬ ‫اس��ت‪ .‬متاسفانه این شرکت های از نظام رتبه بندی‬ ‫مس��تقل در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫ریاس��ت جمهوری برخوردار نیس��تند‪ .‬امر گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬فش��ار ورودی به یک جایگاه «سی ان جی»‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰۰‬برابر فش��ار گاز خانگی اس��ت که در‬ ‫جایگاه «س��ی ان جی»‪ ،‬همین فش��ار نی��ز ‪ ۱۲‬برابر‬ ‫افزای��ش پیدا می کند‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬یک جایگاه‬ ‫«س��ی ان جی» به لح��اظ پیچیدگ��ی مانن��د یک‬ ‫پاالیش��گاه کوچ��ک و بهره ب��رداری از ان متفاوت‬ ‫با یک جایگاه بنزین اس��ت؛ ام��ا راه حل بلندمدت‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی جایگاه های «س��ی ان جی» است‪.‬‬ ‫توس��عه نیافتن کیفی به همراه توس��عه کمی نیز از‬ ‫عوارض این معض��ل بوده که هنوز به اندازه معضل‬ ‫قبلی اشکار نشده‪ ،‬اما حضور «سی ان جی» در سبد‬ ‫سوخت در بخش حمل ونقل به طور بلندمدت و پایدار‬ ‫نیازمند توس��عه کیفی به ویژه در حوزه خودروهای‬ ‫دوگانه سوز است‪ .‬توقف تبدیل کارگاهی‪ ،‬استفاده از‬ ‫موتور پایه گازسوز‪ ،‬کیت های پیشرفته و مخزن های‬ ‫«سی ان جی» تمام کامپوزیت در تولید کارخانه ای‪،‬‬ ‫بکارگی��ری مخزن ه��ای «س��ی ان جی» در ک��ف‬ ‫خودرو و ازمایش دوباره مخزن های «س��ی ان جی»‬ ‫خودروه��ا از جمله مواردی اس��ت ک��ه در صورت‬ ‫عملی شدن‪« ،‬س��ی ان جی» را ازسوی کارشناسان‬ ‫و مصرف کنن��دگان‪ ،‬قاب��ل دفاع می کن��د‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت یا ش��اهد تهیه گزارش های کارشناسی‬ ‫در رد «س��ی ان جی» خواهیم بود که ممکن اس��ت‬ ‫در نهایت منجربه روگردانی تصمیم گیران کشور در‬ ‫اس��تفاده از این س��وخت شود یا به مرور زمان اقبال‬ ‫نداش��تن بازار به استفاده از خودرو های دوگانه سوز‬ ‫را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای برقی‬ ‫این خودروها مشکالت بسیاری دارند با این حال‬ ‫هنوز اثبات نش��ده که در مجموع خودروهای برقی‬ ‫ضرر کمت��ری برای طبیعت دارن��د‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫مس��ئله تجزیه پذی��ری و غیرقاب��ل بازیافت بودن‬ ‫باتری خودروهای برقی و هیبرید یک چالش بزرگ‬ ‫برای تولید این خودروهاس��ت‪ .‬جریان خودروهای‬ ‫برق��ی ی��ک حرکت جهانی اس��ت که بس��یار کند‬ ‫پی��ش می رود؛ ضمن اینکه برق��ی کردن خودروها‬ ‫ب��ا خودروهای برقی متفاوت اس��ت؛ یعنی بازدهی‬ ‫برقی کردن خودروها در مقایسه با خودروهای برقی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای دیزلی‬ ‫درحالی که در کشور هنوز مشکل تولید گازوئیل‬ ‫باکیفیت وجود دارد اما متاسفانه موتورهای دیزلی‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده به کیفیت گازوئیل حس��اس‬ ‫نیستند و حتی با سوخت یورو‪ ۲‬نیز مشکلی ندارند‬ ‫ام��ا یکی از دلیل های تعلل خودروس��ازها در تولید‬ ‫انبوه موتوردیزل مش��کل کیفیت گازوئیل اس��ت؛‬ ‫بنابراین سیاس��ت گذاران با توجه به سرمایه گذاری‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬خواستار تولید نکردن خودروهای‬ ‫دیزلی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫باتوج��ه به تحلیل ه��ای انجام ش��ده خودروهای‬ ‫گازس��وز با بازدهی باال یعنی به نوعی خودروهایی با‬ ‫موتور پایه گازسوز که بنزین سوخت دوم انهاست‪،‬‬ ‫بهترین راه حل برای رفع مشکالت الودگی هواست‬ ‫چراکه کش��ور منابع گازی بسیاری دارد‪ .‬هزینه ای‬ ‫هم برای انتقال ان نیاز نیست و از نظر فنی ساختار‬ ‫موتور این خودروها براس��اس اس��تفاده از سوخت‬ ‫گاز طراحی ش��ده و در برابر سایش‪ ،‬حرارت و سایر‬ ‫ش��رایط س��وخت گاز مقاوم بوده و در نتیجه گزینه‬ ‫مناسبی به شمار می روند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫دانش را در بستر‬ ‫معدن جاری کنیم‬ ‫فرصت تحریم ها‬ ‫رونق نسوزها‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در فلزات غیراهنی‬ ‫‹ ‹غیراهنی برای خصوصی ها بماند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹حضور خارجی ها الزم است‬ ‫سیداحمد مشکانی مدیر‬ ‫ارش��د گروه زرمش است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در زمین��ه‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫فراوری مس‪ ،‬طال‪ ،‬سرب و‬ ‫روی و‪ ...‬فعالیت دارد‪ .‬او در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫در‬ ‫اظهارنظ��ر درباره برگزاری همایش��ی ویژه معادن و‬ ‫صنایع فلزات غیراهنی توضیح داد‪ :‬ایجاد نمایشگاه‬ ‫در کل اتفاق خوبی به ش��مار می اید‪ ،‬اما مسئله این‬ ‫که معدنکاری در ایران چندان رو به قوت نیس��ت و‬ ‫از خودتحریم��ی و مش��کالتی مانند افزایش حقوق‬ ‫دولتی و ارزش افزوده در رنج است‪ .‬چنین مشکالتی‬ ‫می تواند در بلندمدت معدن را از پا دراورد‪.‬‬ ‫س��یدمحمدجواد کلین��ی ‪ :‬فل��زات غیراهنی بیش��تر از اهنی ها‬ ‫س��وداوری دارن��د و در ای��ران نیز این بخش بیش��تر در اختیار‬ ‫خصوصی ه��ا ق��رار دارد و اکتش��اف ت��ا ف��راوری ان در مقیاس‬ ‫کوچک تر انجام می شود که اتفاق خوبی است‬ ‫است که تکثر نمایشگاه ها نباید به تکرار مکررات در‬ ‫انها بینجامد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مس��ئله دیگ��ر تخصص��ی برگزار‬ ‫ش��دن نمایش��گاه ها از جمله رویداد پیش رو است‬ ‫ک��ه این نی��ز گزینه مثبتی به ش��مار می اید‪ ،‬اما به‬ ‫ش��رط اینکه یک نمایش��گاه تخصصی مجالی برای‬ ‫گرده��م ای��ی متخصصی��ن باش��د و در جریان ان‬ ‫به مش��کالت و بررس��ی مس��ائل علمی و کاربردی‬ ‫پرداخت��ه ش��ود و از روی��دادی ای��ن چنی��ن یک‬ ‫خروج��ی مفید به جا بماند‪ .‬در ایران چنین رویه ای‬ ‫چن��دان پررن��گ نیس��ت و نمایش��گاه و همای��ش‬ ‫بیش��تر تبدیل به فضایی برای دی��دار اهالی معدن‬ ‫با یکدیگر ش��ده اس��ت تا فضایی برای تبادل علم و‬ ‫تجربه‪.‬‬ ‫مشکانی افزود‪ :‬همچنین مسئله دیگر ان است که‬ ‫نمایش��گاه هایی از این دست بیشتر در تهران برگزار‬ ‫می ش��ود ک��ه در نتیج��ه ان حضور شهرس��تانی ها‬ ‫کمرنگ است‪.‬‬ ‫همچنین الزم به ذکر است نمایشگاهی که در ان‬ ‫سایر کشورها غیر از ایران حضور نداشته باشند یک‬ ‫رویداد خانگی به شمار می اید هر چند به این دلیل‬ ‫که تحریم هستیم حضور شرکت های معدنی با رده‬ ‫باال چندان مقدور نیست اما از شرکت های درجه ‪2‬‬ ‫و ‪ 3‬می شود دعوت کرد و فضایی برای کسب تجربه‬ ‫و ارتق��ای دانش فراهم اورد تا کیفیت رویداد هم در‬ ‫کنار کمیت ان رشد پیدا کند و نمایشگاه تبدیل به‬ ‫چیزی شبیه به غرفه داری نباشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در پایان گفت‪ :‬تفکیک فلزات به‬ ‫اهنی و غیراهنی در واقع پدیده ای علمی اس��ت که‬ ‫حاال به صنعت هم نفوذ کرده و به برگزاری همایش‬ ‫و نمایش��گاه هم رسیده اس��ت‪ ،‬اما مشکل این است‬ ‫س��یدمحمدجواد کلینی‬ ‫اس��تاد دانش��کده فنی و‬ ‫مهندسی دانشگاه تربیت‬ ‫مدرس نیز در گفت وگو با‬ ‫برگ��زاری ای��ن‬ ‫روی��داد را ثمربخ��ش‬ ‫دانس��ت و توضی��ح داد‪:‬‬ ‫توجه به این نکته مهم است که در نیمه دوم امسال‬ ‫م��ا چندین رویداد مرتبط با معدن و صنایع معدنی‬ ‫را پش��ت سر گذاش��ته ایم‪ .‬چند هفته پیش متافو و‬ ‫ایران کان مین ‪ ۲۰۱۹‬برگزار ش��دند و حاال هم این‬ ‫همایش و نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع فلزات‬ ‫غیراهن��ی‪ ،‬در حال��ی که اگر بی��ن رویدادهای این‬ ‫چنین فاصله زمانی مناس��ب وجود داش��ته باش��د‬ ‫راندم��ان بیش��تری نی��ز به وج��ود خواه��د امد و‬ ‫تاثیرگذاری بیشتری هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به حض��ور پررنگ بخش خصوصی‬ ‫کشور در عرصه فلزات غیراهنی اشاره کرد و گفت‪ :‬از‬ ‫دیدگاه دولتی ها فلزات اهنی در اهن خالصه می شود‬ ‫که برای ان سرمایه گذاری چشمگیری هم انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه باور من فل��زات غیراهنی بیش��تر از اهنی ها‬ ‫س��وداوری دارند و در ایران نیز این بخش بیشتر در‬ ‫اختیار خصوصی ها قرار دارد و اکتش��اف تا فراوری‬ ‫ان در مقیاس کوچک تر انجام می شود که این اتفاق‬ ‫خوبی اس��ت‪ .‬بخش خصوص��ی راه خود را در بخش‬ ‫فل��زات غیراهنی پیدا کرده و خوب اس��ت دولتی ها‬ ‫اجازه دهند بخش خصوصی در این مس��یر پیش��رو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ضرورت‬ ‫یک تعامل‬ ‫یادداشت‬ ‫کارشناسان در استانه دومین همایش و نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع فلزات غیراهنی تصریح کردند‬ ‫‪e‬من رحیمی راد‪ :‬قرار اس��ت اهالی معدن کشور‬ ‫ب��ار دیگر گرد ه��م ایند؛ این ب��ار در هتل المپیک‬ ‫ته��ران و به مناس��بت دومین همایش و نمایش��گاه‬ ‫تخصص��ی مع��ادن و صنای��ع فل��زات غیراهن��ی‬ ‫(اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و ف��راوری)‪ .‬ای��ن رویداد را‬ ‫ش��رکت رس��تاک پادویژن ‪ ۲۹‬دی ت��ا اول بهم��ن‬ ‫برگ��زاری می کند ت��ا مجالی برای تب��ادل دانش و‬ ‫تجربیات و به��ره وری از فرصت های تجاری فعاالن‬ ‫این عرصه باش��د‪ .‬کارشناس��ان در استانه برگزاری‬ ‫این همایش و نمایشگاه در گفت وگو با‬ ‫ابعاد‬ ‫گوناگون این رویداد را بررسی کرده اند تا سهمی در‬ ‫ارتقای کیفیت اتفاقاتی از این دست در کشور داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فل��زات غیراهن��ی به ان دس��ته از فل��زات گفته‬ ‫می ش��وند ک��ه در انه��ا اهن و الیاژه��ای ان وجود‬ ‫نداش��ته باش��د‪ .‬فلزات و الیاژهای غیراهنی دارای‬ ‫خواص و ویژگی های خاصی هس��تند و از این جهت‬ ‫نق��ش مهمی در برط��رف کردن نیازه��ای صنایع‬ ‫مختلف ایفا می کنند‪.‬‬ ‫مس‪ ،‬روی‪ ،‬برنج‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬سرب‪ ،‬نیکل و قلع از‬ ‫جمله این فلزات هستند که به گفته کارشناسان در‬ ‫مقایس��ه با انواع اهنی می توانند سوداوری بیشتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫یک��ی از صنایع��ی که توانس��ته حدود صد‬ ‫درص��د نیازهای خ��ود را بومی س��ازی کند‪،‬‬ ‫صنعت نسوز است‪ .‬صنعت دیرگداز از ابتدای‬ ‫تاسیس ازسوی بخش خصوصی شکل گرفته‬ ‫و اداره شده است‪ .‬این صنعت به نوعی گلوگاه‬ ‫صنایع مادر به شمار می رود‪ .‬هم اکنون یکی از‬ ‫مهم ترین مش��کالت این صنعت‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه اس��ت و نبود برخی از مواد معدنی مورد‬ ‫نیاز بعض��ی تولیدکنندگان ان را با مش��کل‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫از انجا ک��ه در ایران مواد اولی��ه مورد نیاز‬ ‫برخی نسوزها وجود ندارد و امکانات فراوری‬ ‫ان نی��ز تاکنون ایجاد نش��ده؛ بنابراین بخش‬ ‫بزرگی از مواد اولیه صنعت نسوز از خارج وارد‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫در حقیق��ت تحریم ه��ا در زمین��ه واردات‬ ‫م��واد اولیه نس��وز محدودیت های��ی را برای‬ ‫تولیدکنن��دگان ایج��اد ک��رده اما ب��ا اجرای‬ ‫راهکاره��ای داخلی می ت��وان از این مانع نیز‬ ‫عبور کرد‪.‬‬ ‫یکی از راهکارهایی که می توان برای تامین‬ ‫مواد اولیه به نسوزها کمک کند‪ ،‬تعامل بیشتر‬ ‫واحدهای نس��وز با واحدهای فوالدی اس��ت‪.‬‬ ‫از انجا که بیشترین اس��تفاده نسوز در ایران‬ ‫در صنع��ت فوالد اس��ت‪ ،‬واحده��ای فوالدی‬ ‫می توانند به کمک واحدهای نس��وز بشتابند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت همگرا نبودن مصرف کنندگان‬ ‫با صنعت نس��وز سبب ش��ده کمبودهای این‬ ‫صنعت پوش��ش داده نش��ود‪ ،‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که س��رمایه گذاری واحدهای فوالدی‬ ‫در صنعت نسوز و ایجاد واحدهای فراوری در‬ ‫این صنعت می تواند راهگش��ای مسیر حرکت‬ ‫صنعت دیرگداز باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن کرونا‬ ‫در عمق‬ ‫پیش می رود‬ ‫دانش را در بستر معدن جاری کنیم‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹به دنبال امضای تفاهمنامه با دانشگاه هستیم‬ ‫مسلم بیات‬ ‫عباس سعیدی‬ ‫منصور قربانی‬ ‫مس��لم بیات‪ ،‬مع��اون ارزیاب��ی کیفیت س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ای��ران با بی��ان اینکه برای رس��یدن به ادبیات‬ ‫مش��ترک در علوم زمین باید به یک مفهوم مشترک یعنی‬ ‫استاندارد برسیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید از خود سوال کنیم که ایا ما‬ ‫قادریم در حوزه های مختلف علوم زمین کار اندازه گیری را‬ ‫به درستی انجام دهیم؟ ایا به معیارهای اندازه گیری خوب‬ ‫توجه کرده ایم و می دانیم که چه مواردی مهم هستند؟‬ ‫بیات با اش��اره به پیون��د دانش و صنعت گفت‪ :‬تا زمانی‬ ‫که دانش در بس��تر صنعت قرار نگیرد یک ریال هم ارزش‬ ‫ن��دارد بنابراین باید کاری کنیم دانش در بس��تر صنعت و‬ ‫مع��دن جاری ش��ود‪ .‬برای این مه��م امیدواریم بتوانیم با‬ ‫دانش��گاه تفاهمنامه ای داشته باشیم تا اغازی برای راهی‬ ‫جدید باشد‪.‬‬ ‫معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی استاندارد ایران به‬ ‫نقش استانداردس��ازی در علوم زمین اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس الزاماتی که سازمان جهانی استاندارد مشخص‬ ‫ک��رده اس��ت همه بای��د بتوانیم اص��ول اس��تاندارد را در‬ ‫حوزه های مختلف از جمله زمین شناس��ی و معدن رعایت‬ ‫کنیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در این روند با توجه به اصول استاندارد‬ ‫ارزیابی می کنیم که فعالیت مجموعه های مختلف معدنی‬ ‫و صنعتی برای هدفشان مناسب است یا خیر‪.‬‬ ‫او با اشاره به انواع استاندارد گفت‪ :‬تست روش از جمله‬ ‫مواردی است که باید به ان توجه کرد‪ ،‬متاسفانه ‪۷۰‬درصد‬ ‫تس��ت هایی که در ازمایش��گاه ها انجام می شود استاندارد‬ ‫مشخصی ندارد‪ ،‬در نتیجه نمی توان نسبت به فعالیت های‬ ‫مجموعه های مختلف خیلی مطمئن بود‪.‬‬ ‫او ب��ه معی��ار عملک��رد و ایمن��ی به عنوان م��ورد دیگر‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬این مهم ش��امل ویژگی های فیزیکی‪،‬‬ ‫مکانیک��ی‪ ،‬ش��یمیایی و کیفیت اس��ت‪ .‬درواق��ع توجه به‬ ‫عملکرد و ایمنی موجب می ش��ود شاهد تسهیل در خرید‪،‬‬ ‫مقایسه و رقابت پذیری محصوالت باشیم‪.‬‬ ‫بیات ادامه داد‪ :‬در مفهوم اندازه گیری و رعایت استاندارد‬ ‫بای��د ب��ه عواملی توجه ک��رد از جمله‪ ،‬ثب��ات و پایداری‪،‬‬ ‫اطمینان از اندازه گیری درست‪ ،‬دقت در مطالعه و توانایی‬ ‫در ایزوله کردن عوامل علّی‪ ،‬پایداری و تجدیدپذیری‪.‬‬ ‫معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی استاندارد ایران با‬ ‫اشاره به اینکه هر سازمانی باید استاندارد را از درون خود‬ ‫ش��روع کند تا به سطح ملی برسد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تا سازمان ها‬ ‫اس��تاندارد الزم را رعایت نکنند نمی توانیم در سطح ملی‬ ‫پیشرفت کنیم‪ .‬او به عنوان راهکار اظهار کرد‪ :‬برای اینکه‬ ‫دق��ت و صح��ت کار را افزای��ش دهیم باید ب��ه اموزش و‬ ‫انگیزه ه��ا توجه کنیم‪ .‬به طور مثال تهیه داده های معدنی‬ ‫باید بر اساس استانداردها باشد‪ .‬این مهم را باید در اموزش‬ ‫به پرسنل تبیین کنیم و بدانیم که مجموعه ها و واحدهای‬ ‫مختلف باید مفاهیم بنیادی را به درستی یاد بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۱‬میلیارد دالر ارزش مبادالت عناصر نادر‬ ‫خاکی‬ ‫عباس س��عیدی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه شهیدبهشتی که با‬ ‫عن��وان لزوم تدوی��ن و بکارگی��ری اس��تانداردهای ملی‬ ‫ن روزها بازار به نس��بت خوبی‬ ‫س�ارا اصغ�ری ‪ :‬دیرگدازه��ا ای ‬ ‫دارند و با توجه به تمایل مصرف کنندگان به اس��تفاده از نسوزهای‬ ‫داخلی‪ ،‬این صنعت از رونق خوبی برخوردار ش��ده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی نسوز معتقدند که تحریم ها برای انها‬ ‫تبدیل به فرصت شده است و مصرف کنندگان نسوز با منع واردات‪،‬‬ ‫تمام نیاز خود را از داخل تامین و خریداری می کنند‪ .‬گفتنی است‬ ‫در رقاب��ت بین محصوالت داخلی و خارجی و نرخ تمام ش��ده انها‪،‬‬ ‫محص��والت داخلی قدرت رقابت پذیری بیش��تری دارند‪ .‬در ادامه‬ ‫تو گو با ‪2‬تن از فعاالن این حوزه در حاشیه نمایشگاه متافو که‬ ‫گف ‬ ‫هفته گذشته برگزار شد را می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاری رو به راه‬ ‫محمود موالیی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نس��وز امیران وضعیت بازار‬ ‫نس��وز کش��ور‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬واحد ما با تولید‬ ‫اجره��ای نس��وز صنعتی کار خ��ود را اغاز کرد‪ ،‬اما بعد به س��مت‬ ‫تولی��د اجرهای نمای س��اختمان رفت و در ح��ال حاضر‪ ،‬با رکود‬ ‫ساخت وس��از‪ ،‬به تولید اجرهای نس��وز صنعتی تمایل پیدا کرده و‬ ‫ه��م اکن��ون عالوه بر نیاز داخل صادرات نی��ز داریم‪ ،‬البته با حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستیم و ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت‬ ‫تولید واحد ما‪ ،‬بدون استفاده مانده است‪.‬‬ ‫موالیی ادامه داد‪ :‬کارخانه های ذوب به دلیل استفاده از کوره های‬ ‫بزرگ‪ ،‬نیاز به اجرهای نسوز دارند و با وجود فعالیت این کارخانه ها‬ ‫در کشور‪ ،‬صنعت نسوز بازار به نسبت خوبی دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬وضعیت بازار نس��وز به طور کلی خوب اس��ت و‬ ‫اس��تفاده از محصوالت نس��وز داخلی نس��بت به محصوالت مشابه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫معدن��کاری زیرزمین��ی در چن��د س��ا ‬ ‫ل‬ ‫گذش��ته به دلی��ل کاهش عی��ار کانی های‬ ‫نزدیک به س��طح توس��عه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫یکی از این معادن‪ ،‬معدن س��نگ اهن کِرونا‬ ‫در س��وئد اس��ت که یک��ی از مدرن ترین و‬ ‫بزرگ ترین معادن زیر زمینی دنیا به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬کرونا در ش��مال کشور و در حوالی‬ ‫م��دار قطبی ق��رار دارد و با وجود پیش��ینه‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��اله تاکنون توانس��ته موقعیت خود‬ ‫را در ای��ن رده حفظ کند‪ .‬مالک این معدن‬ ‫ش��رکت اِل ِکی اِی بی اس��ت که سهام ان به‬ ‫دول��ت س��وئد تعل��ق دارد و ی��ک معدن با‬ ‫فناوری باالست‪ .‬از این معدن تا کنون حدود‬ ‫‪۹۵۰‬میلیون تن سنگ اهن استخراج شده و‬ ‫مواد معدنی در فضایی به طول ‪ ۴‬کیلومتر و‬ ‫عمق ‪ ۲‬کیلومتر با ضخامت رگه سنگ اهن‬ ‫بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۲۰‬متر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه اش��اره ش��د‪ ،‬کِرونا یکی‬ ‫از مدرن تری��ن و پیش��رفته ترین مع��ادن‬ ‫زیرزمین��ی دنیاس��ت ک��ه درحال حاضر با‬ ‫تولید س��االنه ‪ ۲۸‬میلیون تن سنگ اهن و‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر نیروی انس��انی شاغل در زیرزمین‬ ‫و مجم��وع هزار و ‪ ۸۰۰‬نف��ر نیروی معدنی‬ ‫به اس��تخراج س��نگ اهن مرغوب نیاز دارد‬ ‫ت��ا تقاضای ب��ازار اروپا را تامی��ن کند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که عمر ای��ن معدن حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��ال است‪ .‬کرونا نقش��ی کلیدی در‬ ‫تولید و توس��عه فوالد اروپا دارد و بخش��ی‬ ‫از اقتصاد س��وئد را پش��تیبانی می کند‪ .‬این‬ ‫معدن در قرن ‪۱۹‬میالدی کش��ف و پس از‬ ‫اتص��ال راه اه��ن به ان معدن��کاری در این‬ ‫محدوده اغاز ش��د و در ابت��دای قرن ‪ ۲۰‬با‬ ‫انجام اکتش��افات تکمیلی ش��رکت یادشده‬ ‫فهمید که ذخیره ای بسیار بزرگ در منطقه‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در همان زمان مدیر ش��رکت‬ ‫اقدام به تاس��یس یک ش��هرک در نزدیکی‬ ‫مع��دن کرد ت��ا کارکنان را ارتق��ا دهد و از‬ ‫رفت وامد انه��ا بکاهد اتفاقی ک��ه امروز به‬ ‫ش��کل گیری ش��هری با ‪۱۸‬هزار سرنش��ین‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫ام��روزه در ای��ن معدن با وج��ود قدیمی‬ ‫ب��ودن و مالکی��ت دولت��ی ان اث��اری از‬ ‫روش های استخراج س��نتی دیده نمی شود‬ ‫و ش��رکت ال کی ای بی همواره این هدف را‬ ‫تعقیب می کرده که در کنار توس��عه متوالی‬ ‫مع��دن و تبدیل کردن ادوات و تجهیزات به‬ ‫اخرین مدل های روز دنیا برای اماده س��ازی‬ ‫و اس��تخراج و ف��راوری‪ ،‬هم��واره در رده‬ ‫بزرگ تری��ن و مدرن تری��ن معادن س��نگ‬ ‫اهن دنیا قرار داش��ته باشد‪ .‬روش استخراج‬ ‫در ای��ن مع��دن تخریب در طبق��ات فرعی‬ ‫(ساب لول کیوینگ) اس��ت که شامل تناوب‬ ‫یا توالی طبقات زیرین برای استخراج معدن‬ ‫می ش��ود‪ .‬پس از اس��تخراج س��نگ اهن از‬ ‫بخش ه��ای مربوطه زیری��ن بخش کمر باال‬ ‫نشست می کند‪.‬‬ ‫برای اس��تخراج در هر سطح‪ ،‬حفاری های‬ ‫م��وازی انجام می ش��ود و روش اس��تخراج‬ ‫ب��ه کار گرفت��ه ش��ده در مع��دن کرون��ا را‬ ‫می ت��وان ی��ک م��دل پیش��رفته از روش‬ ‫تخری��ب در طبق��ات فرعی دانس��ت که در‬ ‫انه��ا دو گال��ری اصلی برای دسترس��ی به‬ ‫ت��وده معدن��ی حف��ر و به ص��ورت دوطرفه‬ ‫قابل اس��تفاده است و استخراج از طریق انها‬ ‫انجام و با تونل هایی به س��طح زمین مرتبط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ه��ر ک��دام از تونل ه��ای ورودی دارای‬ ‫‪ ۵.۵‬مت��ر ارتفاع و ‪ ۷‬متر عرض اس��ت و در‬ ‫مجموع در ای��ن معدن تاکنون در زیرزمین‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰۰‬کیلومت��ر تون��ل حفر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر حمل م��واد از عمق ‪۵۵۰‬‬ ‫مت��ری زمین و اماده س��ازی در عمق ‪۷۷۰‬‬ ‫متری از س��طح زمین در حال انجام است‪.‬‬ ‫مواد منفجره نیز از سطح زمین با لوله ها به‬ ‫داخل معدن پمپ شده و در داخل چال های‬ ‫انفج��اری ب��ا دقت و فناوری ب��اال هدایت و‬ ‫تزریق و منفجر می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن مع��دن زیرزمینی می توان��د الگویی‬ ‫مناس��ب ب��رای معدنکاری ه��ای زیرزمینی‬ ‫اینده باش��د و ب��ا توجه به پای��ان ذخایری‬ ‫ک��ه درحال حاضر به ص��ورت روباز در ایران‬ ‫بهره ب��رداری می ش��ود‪ ،‬مورداس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫معدنکاری اینده در بیش��تر نقاط دنیا در‬ ‫زیر زمین اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫دومی��ن روز بیس��ت ودومین کنفران��س انجم��ن‬ ‫زمین شناس��ی ای��ران ب��ه ط��ور همزمان در چند س��الن‬ ‫دانشکده های علوم زمین و ادبیات دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این همایش نقش دانش��گاه‪ ،‬دانشجویان و‬ ‫س��ازمان های دولتی در حوزه رشد معدن و اقتصاد کشور‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫این همایش دو روزه که با ش��عار «زمین شناس��ی برای‬ ‫اینده ایران» برگزار شد به دنبال همگرایی میان موسسات‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬تحقیقاتی و بخش های مختلف دانشگاهی و‬ ‫اجرایی کشور است‪.‬‬ ‫مسلم بیات‪ :‬تا زمانی که دانش در بستر صنعت قرار نگیرد یک ریال‬ ‫هم ارزش ندارد؛ بنابراین باید کاری کنیم دانش در بس��تر صنعت و‬ ‫معدن جاری شود و این مهم بدون رعایت استاندارد شکل نمی گیرد‬ ‫ای��ران در علوم زمین به ایراد س��خنرانی پرداخت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اس��تاندارد به معنای اندازه گیری‪ ،‬س��نجش و مستندات‬ ‫مورد اجماع برای مقایس��ه می��ان چند فرایند با محصول‬ ‫است‪ .‬استاندارد سازی هم معموال با محوریت سازمان ها یا‬ ‫ارگان های مرتبط با استاندارد صورت می گیرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به تعداد اس��تانداردهای ملی تدوین ش��ده‬ ‫در ای��ران گف��ت‪ :‬ای��ن اس��تانداردها به ط��ور کلی حدود‬ ‫‪۲۶‬ه��زار و در بخ��ش معدنی ‪ ۸۵۲‬مورد اس��ت که حاصل‬ ‫ت�لاش‪ ،‬همفک��ری و خ��رد جمعی متخصصین اس��ت‪ .‬از‬ ‫اس��تانداردهای ملی ای��ران در بخش مع��دن می توان به‬ ‫دیرگدازه��ا‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬تهویه‪ ،‬الم��اس‪ ،‬نمونه برداری‪،‬‬ ‫عالئم نقشه های زمین شناسی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با اشاره به هدف تدوین استانداردهای‬ ‫جهانی بیان کرد‪ :‬انها به دنبال تس��هیل برای از بین بردن‬ ‫موان��ع تجاری هس��تند‪ .‬این اس��تانداردها باید ش��فافیت‬ ‫داش��ته باش��د و حاصل اجماع نظر و دارای انس��جام فنی‬ ‫باشند‪ .‬انتظار می رود در حوزه استاندارد‪ ،‬برنامه ای مدون‪،‬‬ ‫هماهنگ و پایدار دنبال ش��ود‪ .‬به همین منظور س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد جهان��ی قص��د دارد نیازه��ای صنای��ع و بازار‬ ‫را ت��ا حد ممک��ن فراهم کند و نیازهایی ک��ه مورد توجه‬ ‫جامع��ه و حامی تولید کننده و منطبق بر حمایت کامل از‬ ‫محیط زیست است را براورده سازد‪.‬‬ ‫سعیدی با اش��اره به موضوع عناصر نادر خاکی گفت‪:‬‬ ‫این عناصر برای توس��عه فناوری انرژی های پاک بس��یار‬ ‫حیاتی هس��تند که در این مورد می توان به توربین های‬ ‫بادی و وسایل نقلیه اشاره کرد‪ .‬درحال حاضر تقاضا برای‬ ‫اس��تفاده از این عناصر در جامع��ه جهانی رو به افزایش‬ ‫است بنابراین اهمیت انها هم بیشتر می شود‪.‬‬ ‫او دربی��ان مثال به کش��ور چین اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫چین از س��ال ‪ ۱۹۹۰‬بی��ش از ‪۹۰‬درصد نیاز دنیا به این‬ ‫عناص��ر را تامین کرده اس��ت‪ .‬از س��ال‪ ۲۰۱۲‬تا ‪۲۰۱۵‬‬ ‫امریکا بزرگ ترین کش��ور تولید کننده عناصر نادر خاکی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬میزان عرضه این محصول برای مش��تریان‬ ‫خ��ارج از چین تنها براس��اس ظرفیت معدن مش��خص‬ ‫نشده بلکه وزارتخانه های اقتصاد‪ ،‬صنعت و اطالعات نیز‬ ‫نقش تعیین کننده ای داش��ته اند به گونه ای که در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میزان تولی��د قانونی در حدود ‪ ۷۹۷۶‬تن تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد‪ :‬ای��ن عملکرد موجب‬ ‫کاه��ش ص��ادرات در حدود ‪ ۲۰۲۵۸‬ت��ن (‪۴۰‬درصد) و‬ ‫افزایش نرخ جهانی فلزات کمیاب خاکی در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫ش��د‪ .‬شرکت های چینی ‪ ۷۴‬درصد تولید عناصر کمیاب‬ ‫را ب��ه خ��ود و ‪ ۲۶‬درص��د ان را به س��هام‪‎‬داران خارجی‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫سعیدی با اشاره به نقش سازمان زمین شناسی امریکا‬ ‫و ‪ ۸‬کش��ور برتر تولید کننده عناصر نادر خاکی گفت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ )۱۳۹۶ ( ۲۰۱۷‬تولیدات معدنی چین برای عناصر‬ ‫نادر خاکی ‪ ۱۰۵‬هزار تن بود‪ ،‬که‪ ‬نس��بت به س��ال قبل‬ ‫از ان تغییری نکرده اس��ت‪ .‬چین چندین سال است که‬ ‫تولید این عناصر را تحت س��لطه خود دارد‪ .‬این کش��ور‬ ‫مدت هاست که با استخراج غیر قانونی عناصر نادر مواجه‬ ‫است اگرچه‪ ‬در حوزه عناصر خاکی نقش کلیدی دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ )۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬تولیدات معدنی‬ ‫عناصر نادر برای استرالیا ‪ ۲۰‬هزار تن بوده است‪ ‬که خبر‬ ‫از افزایش ‪ ۵‬هزار تنی در تولیدات نس��بت به س��ال قبل‬ ‫می دهد‪ .‬این کش��ور امادگی دارد تا میزان تولید خود را‬ ‫حتی بیشتر از ‪ ۲۰‬هزار تن در سال ‪ ۲۰۱۷‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫همچنین تولیدات کش��ور روس��یه در زمینه عناصر نادر‬ ‫در سال ‪ )۱۳۹۵( ۲۰۱۶‬چیزی حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این رقم با ‪ ۲۰۰‬تن افزایش در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۶‬به ‪ ۳‬هزار تن در سال رسید‪.‬‬ ‫افزایش تولیدات در چند س��ال اخیر در روسیه ناشی‬ ‫از سرمایه گذاری یک میلیارد دالری این کشور در حوزه‬ ‫عناص��ر نادر خاکی بوده اس��ت‪ .‬همچنین س��هم هند از‬ ‫اس��تخراج عناصر ن��ادر در س��ال ‪ )۱۳۹۵( ۲۰۱۶‬و نیز‬ ‫‪ )۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تن بوده اس��ت‪ ..‬برزیل‬ ‫نیز تولیدات عناصر نادر خود را در سال ‪)۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫نسبت به سال قبل ان حدود ‪ ۲۰۰‬تن کاهش داده است‪.‬‬ ‫سهم تولیدات برزیل نیز در سال ‪ )۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬چیزی‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار تن بوده است‪ .‬‬ ‫س��عیدی تصریح ک��رد‪ :‬تولیدات معدن��ی عناصر نادر‬ ‫خاک��ی برای تایلند در س��ال ‪ ،۲۰۱۷‬ی��ک هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫تن بوده اس��ت‪ .‬این کشور نیز تغییری در حجم تولیدات‬ ‫خ��ود نس��بت به س��ال ‪ ۲۰۱۶‬ص��ورت نداده اس��ت اما‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ )۱۳۹۴( ۲۰۱۵‬که حجم تولید ‪۸۰۰‬‬ ‫تن بوده اس��ت‪ ،‬رش��د بزرگی (دو برابری) داش��ته است‪.‬‬ ‫تایلن��د همچنان یک تولیدکننده مهم به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫اس��تخراج و تولید عناصر نادر خاکی در ویتنام به نصف‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬در سال ‪ )۱۳۹۵( ۲۰۱۶‬میزان‬ ‫تولیدات کش��ور ویتنام در این حوزه ‪ ۲۲۰‬تن بوده است‬ ‫اما در سال ‪ )۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬به ‪ ۱۰۰‬تن کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در حالی که مالزی یکی از بزرگ ترین‬ ‫پاالیش��گاه های عناص��ر نادر در جهان اس��ت تولید این‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ )۱۳۹۴( ۲۰۱۵‬از ‪ ۵۰۰‬تن به ‪ ۲۲۰‬تن‬ ‫در س��ال بع��د از ان کاه��ش یافته اس��ت و‪ ‬در ادامه نیز‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬ب��ه ‪ ۱۰۰‬ت��ن تنزل پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اینکه ارزش مبادالت‬ ‫عناصر نادر خاکی به ‪ ۱۱‬میلیارد دالر در ‪ ۲۰۲۰‬می رسد‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در عصر جدید‪ ،‬عناصر ن��ادر خاکی به عنوان‬ ‫مهم ترین رقیب نفت خاورمیانه ش��ناخته می شود‪ .‬البته‬ ‫س��رمایه گذاری در عناصر اس��تراتژیک به وی��ژه فلزات‬ ‫اس��تراتژیک هنوز ب��ه ظرفیت خود نرس��یده اما جذب‬ ‫س��رمایه گذار در این مقول��ه از جذابیت باالیی برخوردار‬ ‫خواهد بود زیرا فلزات اس��تراتژیک در اینده نقش بسیار‬ ‫مهمی در صنعت ایفا خواهند کرد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬رش��د س��رمایه گذاری ها در حوزه فلزات‬ ‫پرارزش اما کمتر شناخته شده باعث شد تا ارزش مبادالت‬ ‫«عناصر نادر خاکی» در سال ‪ )۱۳۹۳( ۲۰۱۴‬میالدی به‬ ‫‪ ۵‬میلیارد دالر برسد و مطابق پیش بینی کارشناسان این‬ ‫رقم تا سال ‪ ۱۳۹۹( ۲۰۲۰‬تا‪ )۱۴۰۰‬میالدی ‪۱۱‬میلیارد‬ ‫دالر خواهد ش��د و طی هر س��ال رشدی ‪۲‬برابری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین شناسی برای اینده ایران‬ ‫منصور قربانی‪ ،‬استاد دانشگاه شهید بهشتی که چندی‬ ‫پیش زمین شناس��ان ایتالیایی گونه جدید میکروفسیل‬ ‫تازه یافت شده را به نام او نامگذاری کردند‪ ،‬درباره اهمیت‬ ‫برگ��زاری این همایش به‬ ‫گف��ت‪ :‬مجموعه هایی‬ ‫ک��ه در اقتصاد ایران نقش دارن��د‪ ،‬مجموعه هایی که به‬ ‫مخاطرات زمین و ایران توجه دارند همه در این همایش‬ ‫دو روزه در کنار هم بودند‪.‬‬ ‫دبی��ر اجرایی همایش انجمن زمین شناس��ی ایران با‬ ‫بیان اینکه هدف انجمن زمین شناس��ی ایران از برگزاری‬ ‫ای��ن همای��ش همگرایی بین موسس��ات دانش��گاهی‪،‬‬ ‫تحقیقات��ی و بخش های مختلف دانش��گاهی بود اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هدف ما این بود که بخش های مختلف دانش��گاهی‬ ‫و اجرایی کش��ور را به هم نزدیک کنیم‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫ه��دف صحبت ها و س��خنرانی ها را طوری ترتیب دادیم‬ ‫که کس��انی که کار اجرایی و عملیاتی کرده و کس��انی که‬ ‫دانشگاهی هستند همه در کنار هم باشند‪.‬‬ ‫قربانی در پاس��خ به این س��وال که چقدر جای چنین‬ ‫همایش هایی در ایران کم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه گاهی‬ ‫متناس��ب با اهداف و دیدگاه هایی که نیاز داریم نشست‬ ‫برگزار نمی ش��ود‪ .‬ما با شعار « زمین شناسی برای اینده‬ ‫ایران» س��عی کردیم بر اساس هدفمان و براورده کردن‬ ‫نیازهای کشور گام برداریم‪.‬‬ ‫فرصت تحریم ها‪ ،‬رونق نسوزها‬ ‫خارج��ی برای مصرف کنندگان به صرفه تر اس��ت؛ از این رو‪ ،‬صنایع‬ ‫گوناگ��ون بخ��ش قابل توجهی از نیاز خود را از کارخانه های داخلی‬ ‫تامی��ن می کنند‪ .‬البته با وجود اینکه فروش اجرهای نس��وزها در‬ ‫بخش ساختمان با رکود همراه شده‪ ،‬اما بازار اجرهای نسوز صنعتی‬ ‫رونق دارد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه نس��وز در ادامه با اش��اره به دس��ته بندی تولید‬ ‫اجره��ای نس��وز در بخش صنعتی افزود‪ :‬اجرهای نس��وز در انواع‬ ‫گوناگون تولید می شوند‪ .‬کوره های ذوب در واحدهای فوالدسازی‬ ‫به نسوزهای خاصی نیاز دارند و کوره های مورد استفاده در کارخانه‬ ‫سیمان نسوزهای دیگری را مورد استفاده قرار می دهند‪ .‬تا پیش از‬ ‫این برخی نسوزهای خاص به کشور وارد می شد‪ .‬البته در ان زمان‬ ‫بیشتر پیمانکاران چینی بودند و بیشتر داده هایی را به شرکت های‬ ‫ایرانی می دادند که فقط ش��رکت های چینی بتوانند نسوزهای انها‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫موالیی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬از یک سو اختالف نرخ نسوزهای‬ ‫داخلی و خارجی زیاد شده است و ازسوی دیگر‪ ،‬شرکت های ذوب‬ ‫و س��یمان به نس��وزهای داخلی بیشتر از نسوزهای خارجی اعتماد‬ ‫پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫موالی��ی درباره تامی��ن مواد اولیه واحد های تولیدکننده نس��وز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بیشتر مواد اولیه تولید محصوالت نسوز در داخل‬ ‫کشور تامین می شود‪ .‬البته بخش کوچکی از نیاز کشور به نسوزهای‬ ‫خ��اص؛ یعنی ح��دود ‪ ۲۰‬درصد را با واردات تامین می کنند‪ .‬مانند‬ ‫اجرهای سیلیس��ی که مواد اولیه انها باید از خارج تهیه ش��ود‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه نیز برخی تولیدکنندگان داخلی دولومیت را جایگزین‬ ‫مواد اولیه این اجرهای نس��وز کرده اند‪ .‬این نس��وزهای وارداتی در‬ ‫فرایند بومی س��ازی هس��تند‪ ،‬چراکه واحدهای تولیدی کشور این‬ ‫قابلیت و توانمندی را دارند که این نسوزهای ویژه را نیز در داخل‬ ‫تولید کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که مهم ترین مشکل تولیدکنندگان‬ ‫نس��وز چیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مشکل فعاالن این بخش مانند بیشتر‬ ‫تولیدکنندگان کشور اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫بیمه و موضوع های بانکی جزو مهم ترین مش��کالت تولیدکنندگان‬ ‫به شمار می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار پررونق‬ ‫س��عید ثابت‪ ،‬مدیر فروش ش��رکت فراورده های نسوز تبریز نیز‬ ‫درباره وضعیت بازار نس��وز کشور در گفت وگو با‬ ‫در حاشیه‬ ‫نمایش��گاه متافو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازار صنعت نسوز نسبت به سال های‬ ‫گذش��ته وضعی��ت بهت��ری دارد و واحدهای تولی��دی ان از رونق‬ ‫بیشتری برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫یک��ی از دالی��ل رون��ق واحدهای نس��وز به موض��وع تحریم ها‬ ‫بازمی گ��ردد‪ ،‬چراک��ه ت��ا پیش از ای��ن برخی ش��رکت هایی که از‬ ‫اجرهای نس��وز اس��تفاده می کردند‪ ،‬ترجیح می دادن��د با واردات‬ ‫نی��از خ��ود را به این محصوالت تامین کنند‪ .‬از س��ال گذش��ته و‬ ‫ب��ا ش��روع تحریم ه��ا و من��ع واردات ای��ن محص��والت‪ ،‬تمام��ی‬ ‫کارخانه هایی که به اجر نسوز نیاز دارند نیاز خود را از داخل تامین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ثابت در ادامه تاکید کرد‪ :‬تحریم ها به نوعی برای صنعت نس��وز‪،‬‬ ‫تبدیل به یک فرصت ش��ده است‪ .‬این صنعت از یک سو نیاز داخل‬ ‫را تامین می کند و از س��وی دیگ��ر برای صادرات محصوالت خود‪،‬‬ ‫رقابت پذیری پیدا کرد ه است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا در تامین مواد اولیه با مشکلی‬ ‫روبه رو نیس��تید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کارخانه های نس��وز بیشتر مواد اولیه‬ ‫خ��ود را از داخ��ل تامین می کنند و در این زمینه مش��کل چندانی‬ ‫ندارند‪ .‬برخی نس��وزهایی که خاص هس��تند و نیاز به بوکس��یت یا‬ ‫مواد اولیه خاصی دارند‪ ،‬ازس��وی واحده��ای تولیدی فعال در این‬ ‫زمینه وارد می شوند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت نس��وز در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مهم ترین مش��کل تولیدکنندگان ای��ن بخش‪ ،‬تامین ارز و موضوع‬ ‫انتق��ال ان اس��ت‪ .‬از انج��ا که هی��چ بانکی با ای��ران کار نمی کند‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان مجبور می ش��وند با صرافی ها کار کنند که این کار‬ ‫نیز خطراتی به همراه دارد که البته تولیدکنندگان این خطرات را‬ ‫پذیرفته اند‪.‬‬ ‫ثاب��ت ب��ا بیان این موضوع که بیش��تر نس��وزهای تولید ش��ده‬ ‫در کش��ور در صنع��ت ف��والد م��ورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬ای��ن روزها وضعی��ت واحدهای فوالدی به نس��بت‬ ‫خ��وب اس��ت؛ از ای��ن رو وضعیت ب��ازار نس��وزها نیز بهتر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا تولیدکنندگان به این سمت‬ ‫پیش نرفته اند که تمام نسوزهای خاص را نیز در داخل تولید کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد محصوالت نسوز مورد نیاز‬ ‫کش��ور داخل تولید می ش��ود و در این صنعت به نوعی به س��مت‬ ‫بومی سازی حرکت کرده ایم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫معامالت نهاد های‬ ‫اجرایی در «ستاد»‬ ‫چقدراست؟‬ ‫‪ 17‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫توسعه گردشگری‬ ‫با شاسی بلندهای‬ ‫ماجراجو‬ ‫در گفت وگو با مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی ایران مطرح شد‪:‬‬ ‫بخش��ی از اضطراب��ی ک��ه تجار و فع��االن حمل ونقل دریایی ب��ه ان دچار‬ ‫هس��تند‪ ،‬غیرعادی اس��ت و حتی به نظر می رسد دالالن و واسطه ها نقش‬ ‫زیادی در ایجاد ان دارند‬ ‫اس��ت و امکان دارد ش��رایط س��خت تری پیش رویش‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬همچنین از س��وی دیگر این فرضیه وجود‬ ‫دارد که ممنوعیت اس��تفاده از نفت کوره یا مازوت‪ ،‬به‬ ‫گران تر ش��دن هزینه حمل و درنهایت کاالهایی که به‬ ‫دست مصرف کننده می رس��د منجر خواهد شد چراکه‬ ‫هزینه س��وخت کش��تی ها و به دنب��ال ان هزینه تردد‬ ‫کش��تی ها افزایش خواهد یافت‪ .‬ب��ه بهانه این موضوع‬ ‫گفت وگویی با علی اکبر غنجی مدیرعامل شرکت حمل‬ ‫فله کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران داش��تیم که‬ ‫می گوید‪ :‬ای��ن اتفاق تاثیری بر قیم��ت کاالها ندارد و‬ ‫افزایش قیمتی را شاهد نخواهیم بود‪ .‬مشروح گفت وگو‬ ‫را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ب�ا این قانون جدید که کمتر از یک ماه اینده‬ ‫اجرا خواهد ش�د‪ ،‬برخی نگرانی ها درباره افزایش‬ ‫قیمت کاالها و هزینه ها وجود دارد‪ ،‬ارزیابی ش�ما‬ ‫دراین باره چیست؟‬ ‫بخش��ی از اضطراب��ی که تجار و فع��االن حمل ونقل‬ ‫دریایی به ان دچار هس��تند‪ ،‬غیرعادی است و حتی به‬ ‫نظر می رس��د دالالن و واسطه ها نقش زیادی در ایجاد‬ ‫ان دارند‪ .‬قانون ‪ 2020‬موضوعی جهانی است و اگر هم‬ ‫ممنوعیت اس��تفاده از مازوت در کشتی ها ایجاد هزینه‬ ‫داش��ته باشد برای تمام دنیا هزینه بر خواهد بود چراکه‬ ‫باه��دف حفاظت از محیط زیس��ت در س��طح اب های‬ ‫جهانی مطرح ش��ده که به طور قط��ع ما هم نمی توانیم‬ ‫از ان دوری کنی��م‪ .‬این مورد هم مانند تصمیم هایی که‬ ‫در کنوانسیون های دیگر دنیا اخذ می شد عادی خواهد‬ ‫ش��د و کش��ورها بعد از مدتی خودشان را با ان تطبیق‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫€ €تولید س�وخت کش�تی ها در کش�ور محدود‬ ‫اس�ت و برای تصفی�ه ان هم هزینه ها به ش�دت‬ ‫باالست‪،‬چگونه می توان این موضوع را رفع کرد؟‬ ‫درب��اره ای��ن موض��وع ک��ه تولی��د نفت ک��وره در‬ ‫پاالیش��گاه های داخلی ما گران اس��ت فردی س��ند و‬ ‫مدرک علمی ارائه نداده اس��ت و بنابراین پاالیشگاه ها‬ ‫بای��د دراین ب��اره اظهارنظر کنند؛ ام��ا ان چیزی که ما‬ ‫می دانیم این اس��ت که چنین موضوعی وجود ندارد و‬ ‫نه تنها تولید داخلی گران نیس��ت بلکه ممکن اس��ت از‬ ‫قیمت س��وخت کش��تی در دنیا هم کمتر باشد‪ .‬نکته‬ ‫دیگ��ری که وجود دارد این اس��ت که ای��ران با تحریم‬ ‫بین الملل��ی مواجه ش��ده و درنتیجه حت��ی اگر ارزش‬ ‫تمام ش��ده عددی در این بخش هم باالتر باشد‪ ،‬بسیار‬ ‫ارزش��مندتر از این اس��ت که وابس��ته به بیرون باشیم‬ ‫و ارزب��ری کنی��م‪ .‬این اقدام کنونی کش��ور س��تودنی‬ ‫اس��ت چراکه ارزب��ری را ب��ه حداقل خواهند رس��اند‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اکبر غنجی‬ ‫امیدواریم‬ ‫با خرد جمعی‬ ‫و کمک همه‬ ‫دستگاه ها‬ ‫صد در صد‬ ‫ناوگانی که به‬ ‫بنادر ایران‬ ‫وارد می شوند‬ ‫چه خارجی و‬ ‫چه داخلی با‬ ‫کمترین مشکل‬ ‫مواجه شوند‬ ‫رویکرد دولت در مقابله با نقدینگی و کنترل تورم درست بود؟‬ ‫در یک س��ال و نیم گذش��ته تورم مدام باالتر رفت و نقدینگی‬ ‫هم بدون هیچ ترمزی به رش��د خود ادامه داد‪ .‬مرکز پژوهش های‬ ‫مجل��س نی��ز در این مدت به ارزیابی رویک��رد و اقدامات دولت و‬ ‫مجل��س در زمینه مدیری��ت نقدینگی و مهار ت��ورم پرداخت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش های مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫این گزارش نوشت‪ :‬نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه ‪1398‬‬ ‫روند نزولی به خود گرفته‪ ،‬اما س��وال اینجاست که ایا نمی شد با‬ ‫عملیات��ی کردن اقداماتی نقط��ه اوج تورم نقطه به نقطه در عددی‬ ‫کمتر از ‪ 51‬درصد رکورد بخورد؟ یا به جای اینکه روند نزولی این‬ ‫شاخص در اردیبهشت اغاز شود در اسفندماه ‪ 1397‬اتفاق بیفتد؟‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش مهم ترین اقدامی که توس��ط مجموعه‬ ‫حاکمیت دنبال ش��د‪ ،‬ثبات بخش��ی ب��ه ب��ازار ارز و طال بود که‬ ‫نگاه دولت در کنترل تورم‪ ،‬بیشتر نگاه «تنظیم بازاری» است تا ریشه ای‬ ‫اقدامات بانک مرکزی در این راستا شایسته تقدیر است‪ ،‬اما اقدام‬ ‫جدی و موثری در س��ایر محورها انجام نشد‪ .‬درحالی که برخی از‬ ‫این اقدامات می توانس��ت به عنوان مکم��ل اقدامات بانک مرکزی‬ ‫در مه��ار تورم عمل کند و از رکورد زنی این متغیر در فصل بهار‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوسانات‬ ‫نرخ ارز به دلیل اینکه بیش��ترین همبستگی را با تورم کوتاه مدت‬ ‫دارد‪ ،‬اهمیت و وزن بیشتری نسبت به سایر اقدامات در مهار تورم‬ ‫دارد و دولت توانست با عملکرد بهتر در این حوزه نسبت به سایر‬ ‫محورها‪ ،‬تورم کوتاه مدت را مهار کند‪.‬‬ ‫این گزارش نوش��ت‪ :‬با دقت در اقدامات انجام ش��ده مش��خص‬ ‫می ش��ود‪ ،‬رویکرد دولت در مهار تورم تناس��بی با رویکرد گزارش‬ ‫«بس��ته مدیریت نقدینگی و مهار تورم» نداش��ته است و به جای‬ ‫پرداختن به مسئله تورم از زاویه اقتصاد کالن و مسائل مربوط به‬ ‫نقدینگی و س��رعت گردش ان‪ ،‬بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به‬ ‫بنگاه ها و درواقع نگاه «تنظیم بازاری» بسنده شد‪ .‬اگرچه ممکن‬ ‫است در ارزیابی اثربخشی این اقدامات گفته شود اگر این اقدامات‬ ‫ص��ورت نمی گرفت چه می ش��د؟ اما با توجه ب��ه محدودیت ها و‬ ‫پیامدهای رویک��رد دولت در مهار تورم‪ ،‬اثربخش��ی این اقدامات‬ ‫محل تردید است‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش در قس��مت جمع بندی نوش��ته اس��ت‪« :‬گزارش‬ ‫مدیریت نقدینگی و مهار تورم به ش��ماره مسلس��ل ‪22016189‬‬ ‫اقدامات و پیشنهادهایی را ارائه کرد که متاسفانه تنها پیشنهادهای‬ ‫ناظر به ثبات بخشی به بازار ارز عملیاتی شد و مابقی پیشنهادها‬ ‫بدون اقدام جدی و اثربخش رهاشده است‪ .‬بخشی از این ماجرا به‬ ‫اظهارات اصناف مبنی بر مجاز بودن افزایش ‪ ۴‬درصدی قیمت ها رد شد‬ ‫یک مقام مس��وول در س��تاد تنظیم بازار اظهارات رئیس اتاق‬ ‫اصن��اف تهران مبنی بر مج��از بودن افزایش ‪4‬درصدی قیمت ها‬ ‫ب��ه دلی��ل اصالح ن��رخ بنزین را رد کرده و نس��بت ب��ه هرگونه‬ ‫گران فروش��ی و افزایش خودس��رانه قیمت ها به تولیدکنندگان‬ ‫و تامین کنندگان کاال‪ ،‬هش��دار داد‪ .‬چند روز پیش قاس��م نوده‬ ‫فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران در حاش��یه پنجمین اجالس‬ ‫فصل��ی اتاق اصناف ایران در گفت وگو با خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حمل ونقل کاالها بیشتر با گازوئیل است که گران نشده است‪ ،‬با‬ ‫این وجود نرخ بنزین سهمیه ای ‪۵۰‬درصد افزایش داشته است و‬ ‫ممکن است فعاالن صنفی و تاجران بار خود را با کامیون یا وانتی‬ ‫حمل کنند و کرایه بیشتری بپردازند‪ .‬این فعاالن اقتصادی نباید‬ ‫افزایش کرایه را روی هر کاال اضافه کنند‪ ،‬بلکه باید کل افزایش‬ ‫ن��رخ حمل ونقل را تقس��یم بر همه کاالها کنند که محاس��بات‬ ‫نش��ان می دهد نهایت افزایش نرخ قابل پذیرش ‪4‬درصد خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اما بیش��تر از این پذیرفته نمی شود‪ .‬افزایش نرخ ‪4‬درصدی‬ ‫از همین االن می تواند اعمال ش��ود‪ .‬در واکنش به این اظهارات‬ ‫یک مقام مس��ئول در س��تاد تنظیم بازار در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اظهارات رئیس اتاق اصناف ته��ران مبنی بر مجاز بودن‬ ‫افزای��ش ‪4‬درصدی قیمت ها نادرس��ت بوده و رد می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه پیش از این س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان ابالغ کرده و به تازگی نیز مصوبه ان تمدید شده‬ ‫که بدون اجازه س��ازمان حمایت کسی اجازه افزایش قیمت ها را‬ ‫ن��دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در این باره هیچ تصمیمی راجع به افزایش‬ ‫نرخ کاال گرفته نش��ده اس��ت و بدون بررسی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و موافقت س��تاد تنظیم بازار‪،‬‬ ‫هی��چ تولیدکننده و تامین کنن��ده ای حق افزایش نرخ کاالها را‬ ‫ندارد‪ .‬این مقام مس��ئول در س��تاد تنظیم بازار درباره اظهارات‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران مبنی بر مجاز بودن افزایش ‪4‬درصدی‬ ‫قیمت ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصناف هر پیشنهادی دارند باید به سازمان‬ ‫حمایت اعالم کنند تا بررس��ی و تصویب ش��ود و تا پیش از ان‬ ‫هیچ کس حق افزایش نرخ ندارد‪ .‬وی در پاس��خ به اینکه رئیس‬ ‫اتاق اصناف تهران گفته از همین االن می توانند ‪4‬درصد افزایش‬ ‫نرخ را اعمال کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با هرگونه افزایش نرخ خودسرانه‬ ‫به جرم گران فروشی‪ ،‬برخورد تعزیراتی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پویش «بدون درج نرخ نخرید» راه افتاد‬ ‫این مقام مس��ئول در ستاد تنظیم بازار همچنین از راه افتادن‬ ‫پوی��ش «ب��دون درج نرخ نخرید» خب��ر داد و گفت‪ :‬این پویش‬ ‫فعال در اس��تان های خراسان شمالی و خراسان رضوی راه افتاده‬ ‫ک��ه از هم��ه مردم می خواهیم ب��ه ان بپیوندن��د و از مغازه ها و‬ ‫فروش��گاه هایی ک��ه ن��رخ را روی کااله��ا درج نکرده اند‪ ،‬خرید‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از نظر ما هر فروش��گاهی ک��ه نرخ کاال را درج‬ ‫نکند‪ ،‬نیت گران فروش��ی دارد‪ ،‬با این حال ما مراکز فروش��گاهی‬ ‫متع��دد عرض��ه کاال داریم و از مردم می خواهیم فقط از مراکزی‬ ‫که درج نرخ کرده اند‪ ،‬خرید کنند‪ .‬درج نرخ کاال از گران فروشی‬ ‫و نوس��ان قیمت ها جلوگیری کرده و کمک می کند که قیمت ها‬ ‫ب��ه ثبات برس��د‪ .‬براس��اس ابالغ ص��ورت گرفت��ه‪ ،‬از این به بعد‬ ‫بازرس��ان س��ازمان حمایت‪ ،‬اصناف و تعزی��رات؛ در هر مغازه و‬ ‫فروش��گاهی ک��ه قیمت ه��ا را درج نکند‪ ،‬به اضاف��ه تخلف عدم‬ ‫درج قیم��ت‪ ،‬تخل��ف گران فروش��ی نی��ز در پرون��ده انها ثبت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تفاوت رویکرد دولت در مهار تورم بازمی گردد که در این گزارش‬ ‫موردبررس��ی قرار گرفت‪ ،‬رویکرد «تنظیم بازاری» بدون توجه به‬ ‫ریشه های اقتصاد کالنی تورم به مبارزه با گران فروشی می پردازد‪،‬‬ ‫اما رویکرد حاکم بر پیش��نهادهای گ��زارش «مدیریت نقدینگی‬ ‫و مهار تورم»‪ ،‬تمرکز برریش��ه های اقتص��اد کالن تورم‪ ،‬خصوصاً‬ ‫نقدینگی و س��رعت گردش ان را پیشنهاد می کرد‪ .‬بنابراین عالوه‬ ‫ب��ر اینکه باید اجرایی ش��دن این پیش��نهادها را از دولت مطالبه‬ ‫کرد‪ ،‬تغییر رویکرد دولت در مقوله مهار تورم نیز ضروری اس��ت‪.‬‬ ‫مبارزه ب��ا اخالل گری و احتکار در ب��ازار کاال یا وضع محدودیت‬ ‫بر صادرات کاالهایی که تولید یا واردات انها زمان بر اس��ت‪ ،‬تنها‬ ‫زمانی اثربخش��ی خواهد داش��ت که در کن��ار مالحظات اقتصاد‬ ‫کالنی مهار تورم دنبال شود‪».‬‬ ‫در ش��رایطی که بیش از یک س��ال از خروج‬ ‫امری��کا از برج��ام می گ��ذرد و اتحادی��ه اروپ��ا‬ ‫چندماهی است اعالم می کند سازکار اینستکس‬ ‫را برای ایجاد کانال اقتصادی بین ش��رکت های‬ ‫اروپای��ی و ایران��ی ایج��اد ک��رده ولی بررس��ی‬ ‫اماره��ای تجاری ایران از ابتدای س��ال تاکنون‬ ‫نشان می دهد هیچ کشور اروپایی شریک مهم و‬ ‫تراز اول اقتصادی کشورمان محسوب نمی شوند‬ ‫و عمال تحریم های امریکا روی تجارت اروپایی ها‬ ‫با ایران اثر بس��یار مس��تقیم و واضحی گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در گذشته در بین کشورهای مهم طرف‬ ‫تج��اری با ایران نام هایی مانند المان و فرانس��ه‬ ‫دیده می ش��دند اما حاال این کش��ورها را دیگر‬ ‫نمی ت��وان ب��ه عنوان ش��رکای مه��م اقتصادی‬ ‫کش��ورمان به حس��اب اورد تاجایی که اسحاق‬ ‫جهانگی��ری مع��اول اول رئیس جمهوری گفته‬ ‫اس��ت‪ « :‬صادرات ایران به کش��ور افغانستان از‬ ‫صادرات به کل اتحادیه اروپا بیشتر است‪».‬‬ ‫تحریم های ش��دید بانکی و مالی و همچنین‬ ‫ناکارامد بودن و اجرایی نش��دن س��ازکار مالی‬ ‫اتحادیه اروپا مش��هور به اینس��تکس به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان مهم ترین دلیلی اس��ت که میزان‬ ‫تجارت ( صادرات و واردات ) ایران به کشورهای‬ ‫اتحادیه اروپا به کمترین میزان خود رس��یده و‬ ‫بیش��تر روی کشورهای همس��ایه متمرکز شده‬ ‫اس��ت؛ نکته ای که هفته گذش��ته حالج معاون‬ ‫ام��ور بین المل��ل اتاق ته��ران هم در ش��ورای‬ ‫بین المللی گواهی مبدا به ان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫« اگرچه تعداد کلی صدور گواهی مبدا با توجه‬ ‫به مش��کالت پیش امده ب��رای تجارت خارجی‬ ‫کشور اندکی کاهش داشته اما صدور این گواهی‬ ‫برای صادرات کاال به کش��ورهای همسایه ایران‬ ‫روندی افزایشی در پیش گرفته است‪».‬‬ ‫‪۷۴‬درص��د از کل ص��ادرات ای��ران در ‪ ۷‬م��اه‬ ‫نخس��ت امس��ال به ‪۶‬کش��ور چی��ن ‪۲۵‬درصد‪،‬‬ ‫ع��راق ‪۲۱‬درصد‪ ،‬امارات ‪۱۲‬درص��د‪ ،‬ترکیه ‪۱۱‬‬ ‫درصد و افغانس��تان ‪۵‬درصد اختصاص داش��ته‬ ‫اس��ت درحالی که در ‪۷‬ماه نخس��ت س��ال قبل‬ ‫‪۷۰‬درصد صادرات ایران محدود به کش��ورهایی‬ ‫چون عراق ‪۲۱‬درصد‪ ،‬چی��ن ‪۲۰‬درصد‪ ،‬امارات‬ ‫‪۱۷‬درصد‪ ،‬افغانستان ‪۷‬درصد و هند‪ ۳۰‬بود‪ .‬این‬ ‫امارها و مقایس��ه ان با اطالعات س��ال گذشته‬ ‫نش��ان می دهد در ‪ ۷‬ماهه ابتدایی امسال سهم‬ ‫بازار چی��ن از ‪ ۲۰‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته س��هم صادرات ایران به عراق روی‬ ‫عدد ‪ ۲۱‬درصد ثابت بوده و سهم صادرات ایران‬ ‫ب��ه امارات هم از ‪۱۷‬درصد به ‪ ۱۲‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬همچنین امارهای صادراتی ‪ ۷‬ماهه‬ ‫ابتدایی امسال بیانگر ان است که کشور ترکیه‪،‬‬ ‫جای هند را در بین ‪ ۶‬کشور اول مقصد صادراتی‬ ‫ایران گرفته اس��ت‪ .‬در ‪ ۷‬ماهه امس��ال ‪ ۷‬درصد‬ ‫از کل صادرات ایران مربوط به هند بوده است‪.‬‬ ‫ام��ا در مقابل صادرات؛ کش��ورهای اصلی که‬ ‫کاال از انها به ایران وارد ش��ده ش��امل چین ‪۲۶‬‬ ‫درص��د‪ ،‬ام��ارت ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬ترکی��ه ‪ ۱۲‬درصد‪،‬‬ ‫هن��د ‪ ۹‬درصد و الم��ان ‪ ۵‬درصد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫این امارها در حالی مرب��وط به ‪ ۷‬ماهه ابتدایی‬ ‫امس��ال اس��ت ک��ه در ‪ ۷‬ماه قبل ک��ره جنوبی‬ ‫یکی از ش��رکای اصلی ایران در صادرات کاال به‬ ‫کشورمان محس��وب می شد ولی حاال جایگاهی‬ ‫ن��دارد‪ .‬در ‪ ۷‬ماهه ابتدایی س��ال قبل چین ‪۲۵‬‬ ‫درصد‪ ،‬امارات ‪ ۱۵‬درص��د‪ ،‬کره جنوبی ‪۶‬درصد‪،‬‬ ‫هند ‪۶‬درصد و المان ‪ ۵‬درصد از واردات کاال به‬ ‫ایران سهم داش��ته اند‪ .‬این امارها نشان می دهد‬ ‫ترکیه اصلی ترین گزینه در تجارت خارجی ایران‬ ‫پس از افزایش فش��ار تحریم ها بوده و ‪۱۲‬درصد‬ ‫از کل کااله��ای وارداتی به ایران از این کش��ور‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫کاهش زمان استعالم ترخیص کاال به ‪ 7‬روز‬ ‫مع��اون فن��ی و ام��ور گمرکی گم��رک ای��ران گفت‪ :‬همه‬ ‫دس��تگاه های اس��تعالم ش��ونده و یا صادرکننده مجوز برای‬ ‫ترخیص کاال از گمرکات کشور از جمله سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران‪ ،‬مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعالم به گمرک از طریق‬ ‫س��امانه‪ ،‬در مدت حداکثر هفت روز کاری ش��ده اند‪ .‬مهرداد‬ ‫جمال ارونقی با اشاره به ماده ‪ ١٢‬قانون امور گمرکی در گفت‬ ‫و گو با ایرنا گفت‪ :‬به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات‬ ‫گمرکی در مبادی ورودی و خروجی‪ ،‬نمایندگان وزارتخانه ها‬ ‫و س��ازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت‬ ‫گم��رک اق��دام کنند‪ .‬ب��ه گفته وی س��ایر کنترل ه��ا مانند‬ ‫بازرسی های پزشکی‪ ،‬دامپزشکی‪ ،‬گیاهی‪ ،‬استانداردهای فنی‬ ‫و کیفی��ت بای��د به صورت هماهنگ و تح��ت نظارت گمرک‬ ‫ساماندهی شود‪ .‬معاون فنی گمرک ادامه داد‪ :‬در اجرای ماده‬ ‫‪ ١٢‬قان��ون امور گمرکی وظایف متعددی ب��رای وزارتخانه ها‬ ‫و س��ازمان های مس��ئول س��ایر کنترل ها درنظر گرفته شده‬ ‫اس��ت؛ از جمل��ه این وظایف می توان به اس��تقرار نمایندگان‬ ‫ت��ام االختیار این مراجع در اجرای پنج��ره واحد فیزیکی در‬ ‫گزارش‬ ‫درهفتادمین نشس��ت کمیته حفاظت محیط زیست‬ ‫دریای��ی س��ازمان بین الملل��ی دریان��وردی در (اکتبر‬ ‫‪ )2016‬مه��ر ‪ 1395‬مقرر ش��د از ابتدای س��ال‪2020‬‬ ‫یعنی هفته دوم دی امس��ال‪ ،‬اس��تاندارد میزان گوگرد‬ ‫سوخت شناورها در سراسر جهان از ‪ 3 . 5‬درصد به ‪0 . 5‬‬ ‫درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در یک دهه گذشته سازمان‬ ‫بین المللی دریانوردی تحت فش��ارهای زیادی ازسوی‬ ‫صاحبنظران‪ ،‬نهادها و موسسات حامی محیط زیست‬ ‫ب��رای انجام اقدام��ات عملی جه��ت کاهش روند‬ ‫فزاین��ده الودگی دریاه��ا و اقیانوس های جهان قرار‬ ‫گرفته است چرا که صدها هزار شناور مسافری و باری‬ ‫کوچک و بزرگ در سطح اب های جهان درحال فعالیت‬ ‫هس��تند که حجم قابل توجهی ‪2CO ،xOS ،NOx‬‬ ‫و سایر االینده ها را وارد منابع ابی جهان می کنند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬درحال‬ ‫حاضر ‪90‬درصد انتش��ار دی اکس��ید گوگرد در کل‬ ‫صنع��ت حمل ونقل جهانی متعلق به حوزه دریانوردی‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوج��ه به س��هم قاب��ل توج��ه االیندگی این‬ ‫بخش‪ ،‬س��ازمان بین المللی دریانوردی مصمم به وضع‬ ‫مقررات جدی و سختگیرانه برای کاهش انتشار گوگرد‬ ‫در اکوسیس��تم ابی جهان ش��د و در این راس��تا طبق‬ ‫براس��اس وضع شده در سال ‪ ،2016‬تمام ناوگان فعال‬ ‫در اب های بین المللی را ملزم به کاهش میزان گوگرد‬ ‫س��وخت خود از حداکثر ‪3 . 5‬درصد وزنی به‪0 . 5‬درصد‬ ‫وزن��ی از اول ژانوی��ه س��ال‪2020‬میالدی کرد‪ .‬درحال‬ ‫حاض��ر بالغ ب��ر ‪75‬درص��د از ‪23‬هزار کش��تی فله بر‪،‬‬ ‫کش��تی های کانتینرب��ر و تانکره��ای فعال در س��طح‬ ‫اب های بین المللی(حدود ‪18‬هزار شناور)‪ ،‬از نفت کوره‬ ‫ب��ا گوگرد باال حدود ‪3‬تا ‪3/5‬درصد اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫مطابق بررسی موسسه پالتس‪ ،‬هزینه های جهانی ناشی‬ ‫از اج��رای این مق��ررات جدی��د در بخش های مختلف‬ ‫اقتص��اد جهان در ‪5‬س��ال اینده بالغ ب��ر یک تریلیون‬ ‫دالر خواهد ش��د که نش��ان دهنده سطح قابل مالحظه‬ ‫تاثیرگذاری این مقررات در عرصه بین المللی است‪.‬‬ ‫این ممنوعیت اس��تفاده از س��وخت مازوت یا همان‬ ‫نفت کوره برای همه کش��ورها در حالی مطرح اس��ت‬ ‫ک��ه نگرانی های��ی را درباره هزینه ه��ا و تغییرات پیش ‬ ‫ام��ده به هم��راه دارد‪ .‬این تحوالت ب��ه طور قطع همه‬ ‫زنجی��ره تامین کاال را در برمی گی��رد و از تولیدکننده‬ ‫و تاج��ر و حمل کنن��ده کاال تا مصرف کنن��ده نهایی از‬ ‫ان بی به��ره نمی مانن��د‪ .‬هرچند به گفته کارشناس��ان‬ ‫ای��ن اتفاق ب��رای تمام جهان یکس��ان اس��ت و تاثیر‬ ‫مضاعفی بر ایران نخواهد داش��ت و تحریم ها نمی تواند‬ ‫چالش ایران را در ای��ن زمینه عمیق تر کند‪ .‬برخی اما‬ ‫معتقدند ش��رایط ایران به دلیل تحریم های بین المللی‪،‬‬ ‫درباره ممنوعیت استفاده از مازوت یا همان نفت کوره‬ ‫در کش��تی ها نسبت به دیگر کش��ورهای دنیا خاص تر‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫همسایگان شرکای‬ ‫اقتصادی روزهای تحریم‬ ‫مازوت تاثیری بر قیمت کاال نخواهد گذاشت‬ ‫و طبیعت��اً تاثی��ر خود را حوزه حمل ونق��ل دریایی نیز‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫€ €کرایه های حمل چطور؟ باال نمی رود؟‬ ‫این ممنوعیت که از س��ال ‪ 2020‬اجرا خواهد ش��د‬ ‫ش��اید کرایه های حمل را به ش��دت باال ببرد اما در این‬ ‫بی��ن به ای��ن نکته هم توجه کنیم ک��ه چند درصد بار‬ ‫کشور توس��ط ش��رکت های داخلی حمل می شود؟ در‬ ‫پاس��خ باید گفت بخش عمده ای توس��ط ش��رکت های‬ ‫بین الملل��ی حمل می ش��ود‪ .‬در حوزه فل��ه که بیش از‬ ‫‪80‬درصد توسط ناوگان خارجی است؛ بنابراین به نظر‬ ‫می رسد این ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی در‬ ‫فضاسازی ژورنالیستی از سوی سوءاستفاده گران باشد‪.‬‬ ‫€ €چه باید کرد؟‬ ‫بای��د اجازه دهیم زم��ان بگ��ذرد و همین طور که تا‬ ‫‪3‬ماه پیش می گفتند در ایران امکان تولید سوخت کم‬ ‫س��ولفور وجود ندارد اما حاال پاالیشگاه ها قبول کردند‬ ‫تولید شود‪ ،‬این موضوع هم حل خواهد شد‪ .‬مدتی بعد‬ ‫هم خ��رد جمعی و تفاهمی که می��ان متخصصان این‬ ‫صنف وجود دارد حتما به این س��مت هدایت می شود‬ ‫که برنامه ها به نحو احس��نت عملیاتی شود تا در بنادر‬ ‫کش��ور مشکلی از بابت تامین س��وخت نداشته باشیم‪.‬‬ ‫این امیدی است که از چند ماه پیش صفر بود اما حاال‬ ‫به باالی ‪90‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫امیدواریم ب��ا خرد جمعی و کمک همه دس��تگاه ها‬ ‫ص��د در صد ناوگان��ی که به بنادر ایران وارد می ش��ود‬ ‫چ��ه خارجی و چ��ه داخلی با کمترین مش��کل مواجه‬ ‫ش��وند؛ چراکه بنادر هم برای خدمات دهی کشتی هایی‬ ‫که به ایران می ایند نیاز به س��وخت کم سولفور دارند‪.‬‬ ‫درنهایت اینکه اگر موضوع ممنوعیت استفاده از مازوت‬ ‫تبعاتی هم داش��ته باش��د کوتاه مدت و با درصد کمی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه کشور نفتی هستیم و همه مسئوالن‬ ‫نظام و س��ازمان های کش��ور نیز به ای��ن موضوع واقف‬ ‫هس��تند و با حساس��یت ویژه به ان ن��گاه می کنند‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد این حساسیت باعث می شود که اثر سویی‬ ‫بر اقتصاد حمل ونقل کشور نگذارد و با چشم اندازی که‬ ‫پیش روست این چنین خواهد شد‪.‬‬ ‫کش��ور ما یک کشور ایدئولوژیک اس��ت که بیش از‬ ‫‪40‬س��ال با دنیای بیرونی دس��ت وپنجه ن��رم کرد اما‬ ‫امروز به توان باالی قدرت نظامی رسیده است و کشور‬ ‫هس��ته ای محسوب می ش��ود‪ .‬به هرحال کش��ور برای‬ ‫هرکدام از موفقیت ها هزینه کرده اس��ت و به جایگاهی‬ ‫رس��یده ک��ه ج��زو مولفه های ق��درت جهان��ی مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین اص ً‬ ‫ال نباید منتظر باش��یم که بیرونی ها‬ ‫م��ا را برای کارهایمان تش��ویق کنن��د و به ما دلگرمی‬ ‫بدهند چراکه همیش��ه با ایجاد وسوس��ه های خاص و‬ ‫نگرانی هایی باعث تشویش شده اند اما ما باید به ایرانی‬ ‫بودن خودمان خیلی احترام بگذاریم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گمرکات اجرایی کشور اشاره کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین تنظیم‬ ‫س��اعات کاری و ایام حضور نمایندگان تام االختیار بر اساس‬ ‫نظ��ر گمرک‪ ،‬به نحوی که هی��چ گونه خللی در ترخیص کاال‬ ‫به دلیل حضور نداش��تن انان ایجاد شود‪ ،‬از دیگر وظایف این‬ ‫مراجع و س��ازمان های همجوار گمرک اس��ت‪ .‬معاون گمرک‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬براس��اس قانون‪ ،‬باید تنظیم مدت بازدید‪،‬‬ ‫نمونه گی��ری و پاس��خگویی مراجع ص��دور مجوزهای الزم‪،‬‬ ‫براساس نظر گمرک انجام شود‪ .‬ارونقی اعالم کرد‪ :‬در راستای‬ ‫تس��هیل واردات کاال‪ ،‬تمام دس��تگاه های استعالم شونده و یا‬ ‫صادرکننده مجوزهای فنی‪ ،‬ایمنی‪ ،‬بهداش��تی و قرنطینه ای‬ ‫برای ترخیص کاال از گمرکات کش��ور از جمله وزارتخانه های‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬سازمان ملی اس��تاندارد ایران و‬ ‫‪ ...‬مکلف به ارس��ال پاس��خ نهایی استعالم به گمرک از طریق‬ ‫س��امانه ظرف مدت حداکثر ‪7‬روز کاری شده اند‪ .‬این موضوع‬ ‫به همه گمرکات ابالغ و به فعاالن اقتصادی نیز اطالع رس��انی‬ ‫شده تا اگر با موارد مغایر این موضوع برخورد کردند‪ ،‬ان را به‬ ‫گمرک ایران اعالم کنند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش خبری‬ ‫معامالت نهاد های اجرایی در «ستاد» چقدراست؟‬ ‫تشکیل ستاد توسعه‬ ‫صادرات کشور‬ ‫قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بی��ان اینکه حضور میدانی رئیس��ان س��ازمان های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی در طرح تش��دید و‬ ‫کنترل بازار پس از اجرای طرح اصالح نرخ بنزین قابل‬ ‫قدردانی بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استانی با کمک اتاق های اصناف در استان ها در‬ ‫کنترل بازار پس از اجرای اصالح نرخ بنزین اقدام های‬ ‫به موقع و مناسبی انجام دادند و با اطالع رسانی خوب‪،‬‬ ‫بع��د روانی و پیامده��ای منفی موضوع کنترل ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی در نشس��ت‬ ‫با رئیس��ان و معاونان بازرگانی س��ازمان های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تانی افزود‪ :‬اث��رات احتمالی نرخ‬ ‫کاالها بیشتر از انکه تحت تاثیر نرخ بنزین باشد‪ ،‬متاثر‬ ‫از تغییرات نرخ ارز است و این موضوع باید مدنظر قرار‬ ‫بگیرد و ارامش موجود در بازار باید حفظ ش��ود‪ .‬همه‬ ‫متفق القول هستند که در این چند ماهه ارامش نسبی‬ ‫در بازار وجود داشته است و این ارامش باید تداوم یابد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬کارگروه جدی��دی در حوزه صادرات‬ ‫استان ها تش��کیل نمی دهیم‪ ،‬استان ها این کارگروه را‬ ‫دارند‪ ،‬بلکه درصدد هستیم که مشابه ستاد تنظیم بازار‬ ‫کشور که در حوزه بازرگانی داخلی فعال است‪ ،‬ستادی‬ ‫ملی برای توسعه تجارت خارجی در مرکز تشکیل شود‬ ‫و در اس��تان ها نیز کارگروه ه��ای ذی ربط کار را پیش‬ ‫ببرن��د‪ .‬قائم مقام ام��ور بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تصریح کرد‪ :‬در حوزه توس��عه صادرات موضوع‬ ‫تنوع س��ازی کاال‪ ،‬بنگاه ها و کشورهای هدف صادراتی‬ ‫باید متناسب کار در سازمان توسعه تجارت در دستور‬ ‫کار استان ها قرار داده شود‪ .‬مدرس خیابانی ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به کنترل نوس��ان های نرخ ارز به ثبات خوبی‬ ‫در صدور شیوه نامه تجاری رسیدیم و در مجموع روند‬ ‫کاهشی تعداد شیوه نامه های صادر شده شکل مناسبی‬ ‫به خود گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره مندی نمونه ها از تسهیالت‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬صادرکنندگان نش��ان دار‪ ،‬نمونه و‬ ‫دارای رتبه های باال‪ ،‬باید از مزیت ها و تس��هیالت الزم‬ ‫از جمل��ه بازگش��ت به موقع مالی��ات ارزش افزوده در‬ ‫اس��رع وقت برخوردار ش��وند‪ .‬قائم مقام امور بازرگانی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصری��ح کرد‪ :‬تفویض‬ ‫میزهای کاالیی به اس��تان ها باید دس��ت کم ‪ ۳‬س��اله‬ ‫باش��د تا اس��تان ها اطمینان و برنامه ریزی مناسبی در‬ ‫این باره داشته باشند و مصوبات ان برای اجرای تمامی‬ ‫نهاد ها ازس��وی وزیر ابالغ شود‪ .‬مدرس خیابانی گفت‪:‬‬ ‫با توافق انجام ش��ده با موسسه اس��تاندارد‪ ،‬همزمان با‬ ‫توافقنامه های تجاری با سایر کشورها موافقتنامه های‬ ‫الزم اس��تاندارد نی��ز ب��ا کش��ورهای ه��دف صادراتی‬ ‫منعقد می ش��ود و درحال حاضر با ‪ ۵۰‬کشور توافقنامه‬ ‫اس��تاندارد داری��م‪ .‬وی افزود‪ :‬هدف گ��ذاری ظرفیت‬ ‫صادراتی استان های کشور برای صادرات به ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫ب��ا برش اس��تانی و هدف گذاری کم��ی و کاالیی باید‬ ‫تدوین و به استان ها ابالغ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زون های تجاری‬ ‫قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬تفاهمنامه ای با س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی برای تشکیل زون های تجاری در‬ ‫ش��هرک های صنعتی با تعرفه صنعت��ی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫تمامی ش��هرک های صنعتی امادگی راه اندازی بخش‬ ‫زیرس��اخت های تج��اری برای عرض��ه کاالهای همان‬ ‫ش��هرک صنعتی را دارند؛ در ضمن واحدهای مشاوره ‬ ‫بازرگانی ش��امل بازاریابی و توسعه زیرساختار تجاری‬ ‫و‪ ...‬باید ش��کل گیرد‪ .‬مدرس خیابانی گفت‪ :‬توافقنامه‬ ‫اوراس��یا باید در قالب همایش ها و کارگاه های اموزشی‬ ‫منطقه ای برای اس��تان ها تش��ریح و قابلیت های ان به‬ ‫اطالع فعاالن اس��تان رس��انه ش��ود‪ ،‬نهادهای ذی ربط‬ ‫نماین��دگان تام االختیار برای پیگی��ری این توافقنامه‬ ‫معرف��ی کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬باید تمرکز زدایی از مرکز‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬اجزای توافقنامه اوراس��یا در استان های‬ ‫دارای ظرفیت‪ ،‬تقس��یم و دسته بندی شود و هر استان‬ ‫به تناس��ب ظرفیت یک بخش از کار را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫قائ��م مقام امور بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ادامه داد‪ :‬با معرفی اس��تان های معین در امر صادرات‪،‬‬ ‫تفوی��ض اختیارات وی��ژه برای اس��تان های معین در‬ ‫راس��تای توس��عه همکاری های تجاری با کش��ورهای‬ ‫هدف صادراتی در دس��تور کار ق��رار می گیرد‪ .‬مدرس‬ ‫خیابانی گفت‪ :‬شرکت هایی که به صورت تشکل محور‬ ‫در نمایش��گاه ها حضور می یابند باید با تخفیف و مورد‬ ‫حمایت ویژه قرار بگیرند‪ ،‬این مهم با تجمیع واحدهای‬ ‫کوچک و متوس��ط باید اقدام ش��ود‪ .‬مب��ادالت مرزی‬ ‫را با حمایت از مرزنش��ینان تش��ویق می کنیم؛ چراکه‬ ‫مب��ادالت م��رزی ظرفیت خوبی برای ایجاد اش��تغال‬ ‫و امنی��ت مرزی و از طرفی تامین نیازهای اساس��ی و‬ ‫ضروری کش��ور اس��ت‪ .‬قائم مقام ام��ور بازرگانی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت کرد‪ :‬اتاق های بازرگانی‪،‬‬ ‫اصناف‪ ،‬تش��کل ها‪ ،‬تولید کنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫باید نمایشگاه اکس��پو را جدی بگیرند؛ رویه های مهم‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی اکس��پو که ‪ ۵‬سال یک‬ ‫بار برگزار می ش��ود باید مورد توجه جدی اس��تان ها و‬ ‫طرفین اس��تانی قرار گیرد‪ .‬مدرس خیابانی اعالم کرد‪:‬‬ ‫استقرار پایگاه های نظارت و بازرسی با همکاری اصناف‬ ‫در اس��تان ها ازسوی معاون بازرگانی داخلی ابالغ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«ستاد»‬ ‫بزرگ ترین بازار‬ ‫کشور است که‬ ‫در ان از یک سو‬ ‫نهادهای اجرایی‬ ‫مشمول قرار‬ ‫گرفته اند و‬ ‫در سوی دیگر‬ ‫تامین کنندگان‬ ‫کاال و خدمات کل‬ ‫کشور نهاد های‬ ‫مشمول‪ ،‬طبق‬ ‫قوانین موجود‬ ‫مکلف هستند‬ ‫مدیر س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت(س��تاد)‬ ‫از انج��ام بیش از ‪ ۱۰۰‬ه��زار میلیارد توم��ان معامله‬ ‫نهاد های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیک‪ ،‬س��یدامیر اصغری گف��ت‪ :‬تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۳۲‬ه��زار مناقصه‪۳۰۵ ،‬هزار خرید جزئی و متوس��ط‬ ‫و ‪۴۸‬ه��زار مزایده از نظر تعداد در این س��امانه انجام‬ ‫شده که حجم ریالی این معامالت‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تراکنش مالی است که حدود‪ ۸۰‬درصد‬ ‫این تراکنش ها در یکس��ال و نیم گذش��ته انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تاکن��ون بی��ش از ‪ ۱۰۳‬ه��زار‬ ‫تامین کننده کاال و خدمت نیز در سامانه ستاد ثبت نام‬ ‫کرده اند که روند رو به رشد این مقدار به تفکیک سال‬ ‫نمایش داده شده است‪.‬‬ ‫مدیر س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت توضیح‬ ‫داد‪« :‬س��تاد» (‪ ،)www.setadiran.ir‬بزرگ تری��ن‬ ‫س��امانه معامالتی دولت است که مبتنی بر مفاد‪ ،‬مواد‬ ‫و محتواه��ای قانونی متفاوت و اس��توار همانند ماده‬ ‫‪ ۵۰‬قانون احکام دائمی توس��عه کشور‪ ،‬ماده ‪ ۹‬برنامه‬ ‫توسعه ششم‪ ،‬تبصره ‪ ۵‬ماده ‪ ۱۶۹‬قانون اصالح قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم و مصوبه های هیات دولت شکل‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۳۲‬هزار مناقصه‪۳۰۵ ،‬هزار خرید جزئی و متوسط و‬ ‫‪۴۸‬هزار مزایده در این سامانه انجام شده که حجم ریالی این معامالت‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۴‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫اصغ��ری افزود‪ :‬در ای��ن ب��ازار الکترونیکی دولتی‪،‬‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬نهاد های اجرایی مشمول قانون برگزاری‬ ‫مناقصه ها و س��ایر قوانی��ن مال��ی و معامالتی بخش‬ ‫عموم��ی باید ب��ا رعایت قانون تج��ارت الکترونیکی و‬ ‫قان��ون برگ��زاری مناقصات‪ ،‬معامالت خ��ود را در این‬ ‫بستر انجام دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪« ،‬س��تاد» بزرگ ترین بازار کشور است‬ ‫که در این بازار‪ ،‬از یک س��و نهادهای اجرایی مشمول‬ ‫قرار گرفته اند و در س��وی دیگ��ر تامین کنندگان کاال‬ ‫و خدم��ات کل کش��ور (ش��امل اتحادیه ه��ا‪ ،‬اصناف‪،‬‬ ‫انجمن ه��ای پیمان��کاران و مش��اوران) نهاد ه��ای‬ ‫مش��مول‪ ،‬طبق قوانین موج��ود مکلف هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫بخ��ش ارائه کنن��ده کاال و خدم��ت بای��د از طری��ق‬ ‫اطالع رس��انی در این س��امانه ثبت نام ک��رده و بتواند‬ ‫از امتیازه��ای معامله ب��ا نهاد های اجرای��ی بهره مند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرس��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت گفت‪ :‬از‬ ‫جمله مزیت های کالن س��امانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت برای کشور عبارتند از انتشار اطالعات معامالت‬ ‫نهاد ه��ای اجرای��ی ب��رای مش��اهده م��ردم؛ در پنل‬ ‫شفاف سازی سامانه س��تاد (‪،)www.setadiran.ir‬‬ ‫اقالم اطالعاتی تمامی معامالت وزارتخانه ها‪ ،‬نهاد های‬ ‫اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصه ها و سایر قوانین‬ ‫مالی و معامالتی بخش عمومی قابل مشاهده هستند‪.‬‬ ‫اصغری گفت‪ :‬ایجاد بس��تری شفاف برای فسادزدایی‬ ‫انجام معام�لات مبتنی بر امض��ای الکترونیکی مورد‬ ‫استفاده و مهر زمانی به کار رفته مشخص است که چه‬ ‫مسئولی در چه زمانی مجوز چه عملیاتی را در سامانه‬ ‫داده است‪ .‬همچنین دولت در پایان سال‪ ،‬عملکردی‬ ‫ش��فاف از خود به جای خواهد گذاش��ت و مش��خص‬ ‫اس��ت که چه نهادی در چه زمانی‪ ،‬ب��ا چه رقابتی‪ ،‬با‬ ‫چه ش��رایطی‪ ،‬در چ��ه ضوابطی‪ ،‬با چ��ه معامله گری‪،‬‬ ‫چ��ه معامل��ه ای را انجام داده و چه بخش��ی از بودجه‬ ‫هزینه ش��ده است‪ .‬مدیرس��امانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت ادامه داد‪« :‬س��تاد» بر بستر وب است؛ بنابراین‬ ‫امکان حضور برابر در تمامی معامالت تمامی نهاد های‬ ‫کل کش��ور فراهم شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬پس از‬ ‫راه اندازی سامانه س��تاد‪ ،‬تعداد معامله گرهایی که در‬ ‫معامالت شرکت می کنند‪ ،‬به ویژه در معامالت سطح‬ ‫عمده‪ ،‬چه در مناقصه و چه در مزایده بطور محسوس‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در سامانه ستاد‬ ‫مزای��ده ای با تع��داد ‪ ۶۰۰‬مزایده گر پیش��نهاددهنده‬ ‫نیز انجام ش��ده است‪ .‬بدیهی اس��ت که هر قدر تعداد‬ ‫معامله گر بیش��تر در یک رقابت حضور داشته باشند‪،‬‬ ‫منجر به رقابتی تر ش��دن مس��ابقه ش��ده و در نتیجه‬ ‫نهاد ه��ای اجرایی در مناقصه ه��ا‪ ،‬ارزان تر خریده و در‬ ‫مزایده ه��ا گران تر می فروش��ند‪ .‬اصغ��ری از ایجاد و‬ ‫حف��ظ محرمانگی معامالت خب��ر داد و گفت‪ :‬تمامی‬ ‫پاکات معامله از جمله پاکت ج مناقصات که مش��تمل‬ ‫بر پیش��نهادهای مالی است‪ ،‬با اس��تفاده از روش های‬ ‫ترکیب��ی رمزنگاری متقارن و نامتقارن رمز می ش��وند‬ ‫و فقط از س��وی نهاد معامله گ��زار و در زمانی که باید‬ ‫این پاکات گشوده ش��وند‪ ،‬بازگشایی می شوند‪ .‬مدیر‬ ‫س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت حمایت کاالهای‬ ‫تولید داخل را از دیگر مزیت های این سامانه برشمرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬با هماهنگی های انجام ش��ده با دیگر مراجع‬ ‫تصمیم گیر در حیطه حمایت از کاالهای تولید داخل‪،‬‬ ‫پس از استعالم از ان مراجع و احراز توان تولید داخل‪،‬‬ ‫معامله ان دس��ته از کاالهای خارجی که نظیر داخلی‬ ‫انها وجود دارد‪ ،‬در سامانه ستاد ممنوع است‪.‬‬ ‫تسهیل صدور روادید و سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران و قرقیزستان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به پیوستن ایران به‬ ‫موافقتنامه اقتصادی اوراس��یا گفت‪ :‬سیاس��ت کلی ایران در‬ ‫توسعه روابط تجاری‪ ،‬توجه به کشورهای همسایه و حاشیه‬ ‫خزر اس��ت‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری مهر‪ ،‬رض��ا رحمانی در‬ ‫دی��دار با وزیر اقتصاد جمهوری قرقیزس��تان اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫سفر به اجالس تاشکند و دیداری که با حضور نخست وزیر‬ ‫قرقیزس��تان انجام شد‪ ،‬بر گسترش روابط دو طرف تاکید و‬ ‫در همی��ن چارچوب‪ ،‬دیدار حاضر برای بررس��ی زمینه های‬ ‫همکاری های مشترک برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در تامین کاالهای مورد نیاز‪ ،‬هر دو طرف‬ ‫می توانند روی همکاری ه��ا و ظرفیت های تولیدی یکدیگر‬ ‫حس��اب باز کرده و س��طح مبادالت تجاری خود را بیش از‬ ‫پیش ارتقا ببخش��ند‪ .‬رحمانی تاکی��د کرد‪ :‬دولت به عنوان‬ ‫تس��هیلگر در توس��عه روابط عم��ل می کند و این‬ ‫بخ��ش خصوصی و ش��رکت ها و همچنی��ن افراد‬ ‫هس��تند که می توانند روابط اقتص��ادی را تثبیت‬ ‫کرده و ان را تقویت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ع�لاوه بر اهمیت تب��ادل هیات های‬ ‫تجاری و برگزاری نمایش��گاه های مش��ترک برای‬ ‫معرفی ظرفیت های موجود در دو کشور‪ ،‬ضرورت‬ ‫دارد خط پروازی مستقیمی میان ایران و قرقیزستان برقرار‬ ‫شود و در صدور روادید نیز سهولت بیشتری فراهم اید‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران گفت‪ :‬س��رمایه گذاران‬ ‫ایرانی عالقه بس��یاری برای گس��ترش رواب��ط و همکاری با‬ ‫کشورهای اسیای میانه دارند‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬در قالب موافقتنامه ایران با اتحادیه اوراسیا‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری ایران در صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همایش تجلیل‬ ‫از صادرکنندگان برتر استان همدان‪ ،‬این استان را دارای‬ ‫قدمت چند صدس��اله در تج��ارت و بازرگانی توصیف و‬ ‫بر ظرفیت ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری صادرات به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه و توجه به س��هم اس��تان ها در رونق تولید و‬ ‫صادرات کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫حمی��د زادبوم با اش��اره ب��ه اینکه برای تصاحب س��بد‬ ‫وارداتی کشورهای همسایه برنامه ریزی شده‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۲۴‬میلیارد دالر صادرات به کشورهای‬ ‫همس��ایه داشتیم و امسال برای ارتقای این رقم به ‪100‬‬ ‫دالر عزم خود را جزم کرده ایم‪.‬‬ ‫وی وارد کردن ارز ازس��وی صادرکنندگان را بس��یار‬ ‫ارزش��مند توصیف کرد و افزود‪ :‬در شرایطی که صادرات‬ ‫و ارزاوری دشوار است توجه همگانی به سمت صادرات‬ ‫غیرنفتی است و باید در این حوزه همت بیشتری داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫‪ ۷۰‬درصد واردات کش��ورمان کاالهای واسطه ای است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬صادرات‪ ،‬خونی در شریان تجارت خارجی ما است‬ ‫و اگر صادرات و ارزاوری نباش��د قادر به خرید کاالهای‬ ‫مورد نیاز صنایع نیس��تیم‪ .‬زادبوم ب��ا تاکید بر حمایت‬ ‫دولت از بازرگانان افزود‪ :‬کنترل های وارداتی و صادراتی‬ ‫اعمال شده در یک سال گذشته برای کشور ضروری بوده‬ ‫و این تصمیم ها اگرچه عاری از مشکالت نیست اما برای‬ ‫تنظیم وضعیت کش��ور ضروری اس��ت‪ ،‬تاجران نیز باید‬ ‫رفتارهای انقالبی داشته و به قوانین و تصمیم های دولت‬ ‫احترام بگذارند‪.‬‬ ‫وی از تصمیم جدید این وزارتخانه برای بازگش��ت ارز‬ ‫به کشور گفت‪ :‬به زودی تصمیم های خوبی ازسوی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای مدت زمان بازگش��ت ارز‬ ‫حاصل از صادرات محصوالت کش��اورزی در نظر گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس فرمایش رهبر معظم انق�لاب تحریم ها دائمی‬ ‫اس��ت و در این میان‪ ،‬انرژی و ظرفیت تولیدکنندگان و‬ ‫فعاالن اقتصادی به دولت دلگرمی می دهد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران ب��ا تاکید بر‬ ‫برندس��ازی و یکپارچه س��ازی واحدهای تولیدی گفت‪:‬‬ ‫صنایع خ��رد و تولیدکننده های پراکن��ده را در صورت‬ ‫تجمیع و یکدست شدن حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫که درحال حاضر به صورت ‪ ۳‬ساله است‪ ۵۰۲ ،‬قلم‬ ‫کاال مش��مول تعرفه ترجیحی از سوی کشورهای‬ ‫عضو و ‪ ۳۶۰‬قلم کاال مش��مول تعرفه ترجیحی از‬ ‫س��وی ایران ش��ده که این اقالم بیش��تر در حوزه‬ ‫تولی��دات صنعت��ی و کش��اورزی و نیازمند اطالع‬ ‫رسانی به تاجران ‪ ۲‬کشور است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬هیچ محدودیتی برای‬ ‫افزای��ش همکاری ها وج��ود ندارد و باید بس��ترهای الزم و‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز در راس��تای توس��عه همکاری ها‬ ‫و بهره گی��ری بهین��ه از ظرفیت های موجود ب��رای افزایش‬ ‫مبادالت تجاری دوطرف مهیا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش تعامالت با اعضای اوراسیا‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬س��نجر موگانتب��وف وزیر اقتصاد‬ ‫جمهوری قرقیزستان نیز گفت‪ :‬درباره برقراری پرواز مستقیم‬ ‫میان ایران و قرقیزس��تان و همچنین ایجاد تسهیالت الزم‬ ‫در صدور روادید برای بازرگانان ایرانی اس��تقبال می کنیم و‬ ‫اقدات الزم را نیز در دستور کار قرار می دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گس��ترش روابط تج��اری دو طرف نیازمند‬ ‫یک هدف گذاری مش��خص اس��ت که امی��دوارم بر مبنای‬ ‫ظرفیت های موجود و همچنین کاالهای مورد نیاز دو کشور‬ ‫به حجم قابل قبولی در ماه های اینده برسد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد قرقیزس��تان تصریح کرد‪ :‬با توجه به پیوستن‬ ‫ایران به موافقتنامه تجاری اوراس��یا‪ ،‬تعامالت تجاری ایران‬ ‫و کش��ورهای عضو باید به سطح مناسبی ارتقا یابد و ما نیز‬ ‫از افزای��ش همکاری ها در بخش ه��ای گوناگون اقتصادی و‬ ‫تجاری حمایت ویژه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دیگر نگران وسایل جا مانده در خانه نباشید‬ ‫زندگی در شهرهای شلوغ و پرهرج و مرج هند می تواند خیلی‬ ‫س��خت باشد اما برنامه پشتیبانی شده ای ازسوی گوگل امیدوار‬ ‫است که بتواند از این سختی بکاهد‪ .‬اسم این استارت اپ هندی‪،‬‬ ‫‪ Dunzo‬است‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایت خبری ات��اق بازرگانی ته��ران‪Dunzo ،‬‬ ‫پکیجی از خدماتی مانند حمل مواد غذایی و بس��ته ها و داروها‬ ‫را ارائه می دهد‪ .‬هزاران راننده تحویل دهنده برای این ش��رکت‬ ‫مس��تقر در بنگلور کار می کنند که با کاله های س��بز روش��ن و‬ ‫ارم پر پیچ و تاب ش��رکت شناخته می شوند‪ .‬کار انها از تحویل‬ ‫لباس به خشکش��ویی تا تحویل شارژرهای لپ تاپ که در خانه‬ ‫جا مانده اند‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫کابیر بیس��واس‪ ،‬بنیانگ��ذار و مدیرعامل ش��رکت ‪Dunzo‬‬ ‫می گوید‪ :‬این شرکت مانند مرورگری در ورای دنیای واقعی قرار‬ ‫دارد‪ .‬جایی که می تواند معامله می کند‪ ،‬بس��ته های شما را پیک‬ ‫می کند و با ان می توانید از جایی به جای دیگر سفر کنید‪ ،‬بدون‬ ‫اینکه مجبور باشید به دنیای واقعی وارد شوید‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،Dunzo ،‬ش��هر را نزد شما می اورد و مهم نیست‬ ‫که ش��ما در چ��ه زمانی در کج��ای ان قرار دارید‪ .‬بیس��واس‪،‬‬ ‫هنگام��ی که در حال اسباب کش��ی به بنگلور ب��ود –جایی که‬ ‫به عنوان سیلیکون ولی هند شناخته می شود‪ -‬این استارت اپ را‬ ‫حدود ‪6‬سال پیش راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬نخس��ت برای تالش یافتن مس��یرهای جدید در‬ ‫شهر بود ارزو می کرد کاش می توانست یک جفت دست اضافی‬ ‫داشته باشد‪ .‬برای برطرف کردن نیازهایش او ابتدا تصمیم گرفت‬ ‫گروهی در واتس اپ ایجاد کند تا بتواند درخواست های اولیه اش‬ ‫را در انها مطرح کند؛ اما همین اقدام س��اده با درخواس��ت های‬ ‫زیادی مطرح ش��د و او فهمید که نیاز او در مقیاس��ی بزرگ در‬ ‫هند روبه رو است‪.‬‬ ‫در نهایت این ش��د که بیس��واس به همراه ‪ 3‬نف��ر دیگر این‬ ‫استارت اپ را بنیان نهاد و اکنون بیش از ‪۲‬میلیون معامله در ماه‬ ‫در ‪ ۹‬ش��هر هند از جمله دهلی نو‪ ،‬گورگائون‪ ،‬بمبئی و حیدراباد‬ ‫انجام می شود‪ .‬این اس��تارت اپ حتی خدمات تاکسی دوچرخه‬ ‫هم ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫هزینه ‪ Dunzo‬براس��اس کار و مسافت طی شده و می گوید‬ ‫متوس��ط تحویل هر بس��ته کمت��ر از یک دالر هزین��ه دارد اما‬ ‫بخ��ش عم��ده ای از درام��د ان از س��وی کمیس��یون ‪۱۲‬هزار‬ ‫ش��رکت کوچکی که به ‪ Dunzo‬می پردازند تا این استارت اپ‬ ‫سفارش های انها را انجام دهد‪.‬‬ ‫این اس��تارت اپ در انتهای س��الی مال��ی ‪ ۱.۷‬میلیارد روپیه‬ ‫(‪ ۲۳.۵‬میلیون دالر) از دس��ت داده اس��ت اما می گوید عملیات‬ ‫در بعضی از شهرها قبال سوداور بوده یا در راه سوداوری است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از برگزاری رویدادهای افرود در سراسر ایران‬ ‫توسعه گردشگری‬ ‫با شاسی بلندهای ماجراجو‬ ‫چند س��الی اس��ت که در سراسر کشور ش��اهد برگزاری‬ ‫رویدادهای مرتبط با خودروهای افرود هس��تیم‪ .‬گذشته از‬ ‫اثری که این رویدادها در حوزه توس��عه گردش��گری دارند‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د این نوع رویدادها برای بازدید کننده دارای‬ ‫جذابیت ه��ای منحصربه فرد ب��وده و هیجان مطلق در رفتار‬ ‫و چهره تمام بازدیدکنندگان قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬مهدی‬ ‫س��یف‪ ،‬رئیس وقت ستاد گردش��گری شهرداری تهران در‬ ‫نخس��تین دوره برگزاری این نمایش��گاه در تهران در س��ال‬ ‫‪ 97‬گفت‪« :‬این نوع نمایش��گاه ها س��ابقه برگزاری چندانی‬ ‫در کل کش��ور ندارند اما اغازی هستند برای شناخته شدن‬ ‫هرچ ه بهتر ظرفیت های گردش��گری در موضوعات خاص و‬ ‫دارای جذابیت‪ ».‬این ش��اید بهترین تعریفی باشد که برای‬ ‫اه��داف رویداده��ای مرتبط با کمپینگ و افرود می توان در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬ایران به عنوان کش��وری که متنوع ترین طبیعت‬ ‫را در میان کش��ورهای همسایه دارد‪ ،‬به احتمالی قادر است‬ ‫ب��ا کمتری��ن هزینه در حوزه جذب گردش��گر طبیعت وارد‬ ‫شود و با اتکا به حوزه کمپینگ و افرود درامدهای پایداری‬ ‫را ایج��اد کند‪ .‬نمایش��گاه خودرو های کالس��یک‪ ،‬افرود و‬ ‫اس��پرت در س��نندج همین چند روز پیش برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫این نمایش��گاه شرکت کنندگانی از اس��تان های کردستان‪،‬‬ ‫سیستان وبلوچس��تان‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمانش��اه ای�لام‪ ،‬تهران و‬ ‫مرک��زی حضور داش��تند و خودرو های مختلفی را ش��امل‬ ‫خودرو های کالس��یک‪ ،‬افرود و تیونینگ ش��ده و همچنین‬ ‫خودرو ه��ای اس��پرت ب��ا طراحی ه��ای خاص ب��ه نمایش‬ ‫گذاش��تند‪ .‬به بهانه برگزاری این رویداد بد نیس��ت در ادامه‬ ‫نگاه��ی بیندازیم به چن��د رویداد مرتبط حوزه افرود که در‬ ‫ش��هرهای مختلف ایران برگزار شده است‪ .‬با‬ ‫همراه‬ ‫باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹اصفهان؛ قدیمی ترین میزبان افرودبازها‬ ‫س��ابقه برگزاری رویداده��ای مرتبط با افرود و کمپینگ‬ ‫در اصفهان به س��ال ‪ ۹۴‬برمی گ��ردد‪ .‬این یعنی به احتمالی‬ ‫س��ایت نمایشگاهی نصف جهان نخس��تین بار ایده چنین‬ ‫اتفاقی را به نام خودش ثبت کرده اس��ت‪ .‬البته نمایش��گاه‬ ‫افرود در این ش��هر بخش��ی از یک رویداد بزرگ تر اس��ت‪.‬‬ ‫در روی��داد اس��فند اصفهان ان��واع خودروه��ای افرود که‬ ‫توانایی رانندگی در مس��یرهای ناهموار محیط های سخت‬ ‫و خش��ن طبیعت را دارد و گذر از جاده های صعب العبور را‬ ‫به چالش می کش��د‪ ،‬حضور دارند‪ .‬در سیستم تعلیق بیشتر‬ ‫ای��ن خودروه��ا از فنربندی و کمک فنرهای مغناطیس��ی و‬ ‫خاص اس��تفاد ه ش��ود و سطح فنی خودرو و مهارت مناسب‬ ‫رانن��ده ه��ر دو با هم عامل تاثیرگ��ذار در چگونگی عملکرد‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه با همکاری کمیته خودروها‬ ‫و موتورسیکلت های کالس��یک و کمیته خودروهای افرود‬ ‫امسال جشنواره و نمایشگاه خودروهای افرود‪ ،‬تیونینگ و کالسیک‬ ‫با بیش از ‪ ۱۰۰۰‬شرکت کننده از سراسر ایران و با مسئولیت هیات‬ ‫موتورس��واری و اتومبیلرانی اس��تان تهران در نمایشگاه بین المللی‬ ‫شهر افتاب برگزار شد‬ ‫هیات موتورسواری و اتومبیل رانی استان اصفهان در ‪8‬هزار‬ ‫مترمربع فضای نمایشگاهی و در ‪ 4‬سالن برگزار شد‪ .‬ازجمله‬ ‫ویژگی های این نمایش��گاه می ت��وان به نمایش خودروهای‬ ‫شخصیت های مطرح تاریخی کشورمان مانند معتمدالدوله‪،‬‬ ‫پس��ر ظل السلطان حاکم اصفهان در زمان قاجار اشاره کرد‪.‬‬ ‫در این رویداد همچنین نمایش خودروهای کالسیک مانند‬ ‫فورد‪ ،‬دوج‪ ،‬بی ام و‪ ،‬بنز و خودروهای امریکایی نیز مش��اهده‬ ‫ ش��ده اس��ت‪ .‬دو غرفه ویژه نیز به اتومبیل های تولید داخل‬ ‫در دهه ه��ای گذش��ته اختصاص یافت ک��ه در یکی از انها‪،‬‬ ‫محصوالتی مانند خودروهای بیوک و ش��ورولت به نمایش‬ ‫درامد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه ویژه «افرود» در رشت‬ ‫نخس��تین بار در بهمن س��ال ‪ ۹۵‬خبر برگزاری نمایشگاه‬ ‫در اس��تان گیالن منتشر شد‪ .‬نمایشگاه و جشنواره کشوری‬ ‫اف��رود‪ ،‬کمپین��گ و کوهنوردی باعن��وان تجاری کامکس‬ ‫در مح��ل نمایش��گاه بین الملل��ی گیالن برگزار ش��د و در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬ش��اهد برپایی دوره دوم و س��وم ان بودیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل وقت ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان‬ ‫گی�لان دراین ب��اره گفته ب��ود‪ :‬این جش��نواره مفرح که هر‬ ‫س��ال همراه با برنامه های ویژه برای س��نین مختلف برگزار‬ ‫می ش��ود فرصت بسیار خوبی برای جوانان و عالقه مندان به‬ ‫ورزش های طبیعت محور اس��ت‪ .‬سلمانی زاده درباره اهداف‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه خاطرنش��ان کرد‪ :‬اش��نایی هرچه‬ ‫بیشتر جوانان به ویژه عالقه مندان به فعالیت در ورزش هایی‬ ‫مانند مسابقات افرود‪ ،‬کوهنوردی و ارائه تجهیزات و صنایع‬ ‫وابس��ته انه��ا ازجمله اهداف مهمی اس��ت ک��ه دنبال انها‬ ‫هس��تیم‪ .‬همچنین ایجاد تنوع برای نسل های جوان‪ ،‬ایجاد‬ ‫امکانات و فراهم اوردن زمینه پرداختن به تفریحات س��الم‬ ‫برای این قشر در زمینه ماشین های مسابقه و افرود از دیگر‬ ‫برنامه ها و اهداف این نمایش��گاه اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫در این رویداد س��االنه برای تمام رده های س��نی برنامه های‬ ‫تفریحی مشخصی در نظر گرفت ه شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ارائه‬ ‫امکانات تفریحی مانند ماش��ین های مسابقه ای و برقی برای‬ ‫کودکان و نوجوانان‪ ،‬برگزاری مسابقات موتورسواری و ده ها‬ ‫برنامه دیگر ازجمله برنامه های ویژه این نمایشگاه است‪ .‬در‬ ‫نمایش��گاه کامکس رشت هیات ها و انجمن های ورزش های‬ ‫طبیعت مح��ور مانند پارک��ور‪ ،‬ایروبیک حرفه ای‪ ،‬قایقرانی و‬ ‫ورزش ه��ای هوایی اس��تان گیالن حضور ویژه ای داش��تند‬ ‫که با اس��تقبال بی نظیر بازدیدکنن��دگان داخلی و خارجی‬ ‫روبه رو ش��د‪ .‬از نقاط قوت جش��نواره می ت��وان به برگزاری‬ ‫نخستین مسابقه سافاری دو دیفرانسیل بین استانی نام برد‪.‬‬ ‫این مس��ابقه از اس��تان قزوین اغاز شد و درنهایت در استان‬ ‫گیالن خاتمه یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹قزوین هم میزبان افرودبازها شد‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی کمپین��گ‪ ،‬اف��رود و‬ ‫کوهن��وردی قزوی��ن از ‪ ۲۱‬ت��ا ‪ ۲۴‬اذر س��ال‪ ۹۶‬به مدت ‪۴‬‬ ‫روز در فضای��ی ب��ه مس��احت ‪ ۴۰۰۰‬مترمربع برگزار ش��د‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬مش��ارکت کننده در حوزه های تولید تجهیزات افرود و‬ ‫تجهیزات کمپینگ و کوهنوردی در نمایش��گاه فوق حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬در گزارش��ی که ستاد برگزاری این رویداد منتشر‬ ‫کرد‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬معرفی گروه های مستندساز ورزش های‬ ‫ماجراجویان��ه‪ ،‬تقدیر از برندگان مس��ابقات دارای تولینگ‬ ‫انتخاب��ی جهان��ی‪ ،‬مس��ابقات ماش��ین کنترلی س��وختی‪،‬‬ ‫مس��ابقات رالی دو دیفرانسیل و‪ ...‬ازجمله برنامه های جانبی‬ ‫نمایشگاه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی تهران جا ماند!‬ ‫گفتیم که نخستین نمایشگاه بین المللی افرود‪ ،‬کمپینگ‬ ‫و ماجراجویی در تهران س��ال ‪ ۹۷‬برگزار شد‪ .‬این نخستین‬ ‫نمایشگاه اقدام جدی در حوزه گردشگری بوده و البته مورد‬ ‫اس��تقبال هم قرار گرفت‪ .‬برگزار کنندگان این رویداد البته‬ ‫تاکید داش��تند که نمایش��گاه انها در راستای ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار و رشد تولیدات داخلی برگزار شده و نتایج موثری به‬ ‫همراه داش��ت‪ .‬علیرضا پیله ور‪ ،‬مدیر نمایشگاه در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫گفت‪ :‬صنعت گردش��گری یک صنعت کامال رو به‬ ‫رشد و دارای اشتغال پایدار است و باید از ان به هر طریقی‬ ‫حمایت کرد‪ .‬س��ال پیش این نمایش��گاه برمبنای کمک به‬ ‫رشد تولیدات داخلی و اشنایی مردم با حوزه تفریحات برپا‬ ‫ش��د‪ .‬ما در کشور به دلیل داش��تن اقلیم های متفاوت‪ ،‬توان‬ ‫جذب گردشگر و سرمایه خارجی در سطح مطلوبی را داریم‪،‬‬ ‫به همین منظور نمایش��گاه افرود باتوجه به مرتبط بودن با‬ ‫بحث گردشگری می تواند به رشد صنعت گردشگری کمک‬ ‫کند‪ .‬مدیر نمایشگاه افرود همچنین تاکید کرد‪ :‬مشابه این‬ ‫رویداد در ش��هرهای دیگر برگزار ش��ده اما تاکنون در حوزه‬ ‫نمایشگاه ها از این دس��ته رویدادها به عنوان نمایشگاه های‬ ‫ورزش��ی یاد می ش��د‪ .‬اما به نظر من چنین نمایش��گاه هایی‬ ‫حوزه گردشگری را هدف قرار می دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هدف‬ ‫اولیه ما از برگزاری نمایشگاه در حوزه گردشگری با رویکرد‬ ‫تفریح��ات زمینی‪ ،‬هوایی و ابی بود‪ .‬در حوزه تفریحات ابی‬ ‫کلوپ های تفریحی هس��تند که به طور ازمایشی و اموزشی‬ ‫پروازها رو به طور پاراگالیدر یا به صورت جای رو و هواپیمای‬ ‫س��بک انج��ام می دهن��د‪ .‬در بحث تفریح��ات زمینی و در‬ ‫سال های اخیر شاهد رشد موضوعاتی مانند بیراهه نوردی و‬ ‫کویر نوردی بودیم‪ .‬پیله ور تصریح کرد‪ :‬در بخش تفریحات‬ ‫ابی ش��اهد به وجود امدن تفریحاتی مانند رفتینگ‪ ،‬جت اثر‬ ‫و قایق سواری بودیم‪ .‬اما یکی از اصلی ترین نقاط ضعف هایی‬ ‫که در تمامی این حوزه ها با ان روبه رو هستیم نبود جایگاه‬ ‫و ظرفیت مناسب برای ارائه محصوالت در این حوزه ها است‪.‬‬ ‫ازس��ویی شهرهایی مانند یزد‪ ،‬کرمان‪ ،‬اصفهان و کاشان در‬ ‫حوزه برگزاری نمایش��گاه گردش��گری با رویکرد تفریحی‪،‬‬ ‫کویرنوردی و افرود توانایی بسیار باالیی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما رویداد جذاب شهر افتاب‬ ‫امسال جشنواره و نمایشگاه خودروهای افرود‪ ،‬تیونینگ‬ ‫و کالسیک با بیش از ‪ ۱۰۰۰‬شرکت کننده از سراسر ایران و‬ ‫با مسئولیت هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران‬ ‫در نمایشگاه بین المللی شهر افتاب برگزار شد‪.‬‬ ‫تیر امسال هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران‪،‬‬ ‫با همکاری نمایش��گاه بین المللی ش��هر افتاب‪ ،‬به مناسبت‬ ‫گرامیداشت ایام خجسته تولد امام رضا(ع) اقدام به برگزاری‬ ‫نمایشگاه خودروهای اسپرت‪ ،‬کالسیک‪ ،‬افرود و تیونینگ‪،‬‬ ‫همراه با اجرای حرکات نمایشی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن همایش با ش��رکت بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬اتومبیل و ده ها‬ ‫دس��تگاه موتورس��یکلت س��نگین در پارکین��گ و فضای‬ ‫ب��از نمایش��گاه بین المللی ش��هر افتاب برگ��زار و در ادامه‬ ‫کمیته های ش��رکت کننده اعم از موتورسیکلت‪ ،‬کالسیک‪،‬‬ ‫افرود و اسپرت به اجرای برنامه نمایشی پرداختند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه افرود تهران با ه��دف ایجاد فضاهای تفریحی‬ ‫و افزایش نش��اط در میان ش��هروندان و سپری شدن اوقات‬ ‫فراغت خانواده ها و جوانان در یک روز تعطیل‪ ،‬ایجاد نشاط‬ ‫و ش��ادابی بین ش��هروندان و ترویج فعالیت های فرهنگی و‬ ‫ورزشی در کشور اجرا شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت استقبال پرشوری ازسوی شرکت کنندگان‬ ‫و ش��هروندان از همای��ش خودروهای قدیمی و کالس��یک‬ ‫ص��ورت گرفت و بی��ش از هزار ش��رکت کننده خودروهای‬ ‫افرود‪ ،‬کالس��یک‪ ،‬قدیم��ی و موتورهای ‪ ،ATV‬چهارچرخ‬ ‫و استالوم از سراسر ایران در این همایش حضور یافتند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اغاز نمایشگاه اقوام و‬ ‫عشایر ایرانی در یزد‬ ‫سابقه برگزاری‬ ‫رویدادهای‬ ‫مرتبط با افرود‬ ‫و کمپینگ در‬ ‫اصفهان به سال‬ ‫‪ ۹۴‬برمی گردد‪.‬‬ ‫این یعنی‬ ‫به احتمالی سایت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫نصف جهان‬ ‫نخستین بار ایده‬ ‫چنین اتفاقی را‬ ‫به نام خودش‬ ‫ثبت کرده است‬ ‫برپایی نمایشگاه سرمایه گذاری و اقتصاد شهری در مشهد‬ ‫نمایش��گاه فرصت ه��ای س��رمایه گذاری و اقتصاد ش��هری‬ ‫سه ش��نبه شب گذشته در ایینی با حضور مسئوالن استانی در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی مشهد اغاز به کارکرد و‬ ‫روزگذشته به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای شهر مش��هد در ایین گشایش این نمایشگاه‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد‬ ‫ش��هری در حالی برپا می ش��ود که در دو هفته گذشته کشور‬ ‫دچ��ار ی��ک بحران جدی ش��د که یک��ی از دالی��ل اصلی ان‬ ‫مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم بود‪.‬‬ ‫محمدرضا حیدری افزود‪ :‬اگر معیشت و اقتصاد‪ ،‬مشکل فعلی‬ ‫کشور است پس برگزاری نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫اقدامی در جهت رفع این مش��کالت است زیرا هم اینک منابع‬ ‫مال��ی وجود ندارد که بت��وان اقتصاد را رون��ق داد بلکه باید با‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های موجود و جذب سرمایه گذاری‪ ،‬تولید‬ ‫ثروت کرد تا اثر خود را در اشتغال و درامد شهری نشان دهد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬برای رس��یدن به فرصت تولی��د ثروت در‬ ‫مش��هد‪ ،‬ایجاد پیش نیازهایی ضروری است که شورای شهر ان‬ ‫را فراهم کرده و این پیش نیازها شامل سرمایه اجتماعی‪ ،‬تامین‬ ‫منابع مالی و جذب سرمایه گذار است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر مش��هد گفت‪ :‬بر اس��اس براوردهای‬ ‫انجام گرفته نزدیک به ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان س��پرده بانکی‬ ‫از ش��هروندان خراس��ان رضوی وجود دارد که اگر ش��هرداری‬ ‫فق��ط بتواند ‪ ۱۰‬درصد از این مبل��غ را در پروژه ها جذب کند‬ ‫معادل یک سال بودجه خود را به دست اورده است‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت با مش��قت فراوان تنها خواهد توانست ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال را جذب کند‪ .‬معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد نیز‬ ‫در ای��ن ایین با اش��اره تالش این نهاد برای احیای نمایش��گاه‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری در این شهر گفت‪ :‬بعد از چند سالی‬ ‫که نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در این شهر رو به افول‬ ‫نهاده و از رونق افتاده بود ش��هرداری ت�لاش کرد با همکاری‬ ‫مدیران اقتصادی استان بار دیگر این نمایشگاه را برپا کند‪.‬‬ ‫رض��ا خواجه نائینی افزود‪ :‬در ‪ 2‬یا ‪ 3‬س��ال اخیر روند جذب‬ ‫س��رمایه گذاری و اج��رای پروژه ه��ای جدید رو به رش��د بوده‬ ‫به طوری که ش��هرداری حدود ‪ ۲۰‬طرح راکد را احیا و عملیات‬ ‫اجرایی انها را از س��ر گرفته اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در دو سال‬ ‫گذش��ته جمع جذب سرمایه گذاری ها و مشارکت های مالی که‬ ‫در اجرای طرح ها با ش��هرداری مشهد انجام گرفت درمجموع‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد ریال بود که زمینه ایجاد ‪ ۶۰‬هزار ش��غل را‬ ‫فراهم کرد‪ .‬معاون اقتصادی ش��هردار مش��هد و رئیس سازمان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران اعالم کرد‪ :‬برگ��زاری ‪۴۰‬‬ ‫نمایشگاه برای صادرات به ‪ ۱۵‬کشور همسایه‬ ‫به عنوان اولویت های صادراتی کش��ورمان‪ ،‬در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد و ایده های جدیدی نیز‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬به گزارش ش��بکه اطالع رسانی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬بهم��ن‬ ‫حس��ین زاده افزود‪ :‬سال گذش��ته درمجموع‬ ‫‪ ۷۵‬نمایشگاه برگزار شد‪ ،‬در حالی که تا پایان‬ ‫امس��ال‪ ،‬برگزاری ‪ ۱۰۷‬نمایش��گاه در تقویم‬ ‫پیش بینی شده است‪ .‬حسین زاده اضافه کرد‪:‬‬ ‫رون��ق تولی��د برنامه مح��وری وزارت صنعت‬ ‫است و حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ ها و حضور پررنگ ان ها در حاشیه‬ ‫ه��ر نمایش��گاه در ح��ال برگزاری‪ ،‬از س��وی‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫ایران در اولویت قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫گفت‪ :‬اختصاص فضای مناسبی برای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه تقاضامح��ور به منظ��ور س��اخت‬ ‫داخ��ل و قطعات ارزبر در کنار هر نمایش��گاه‬ ‫مورد نظ��ر قرار گرفته و در واقع در حاش��یه‬ ‫ه��ر نمایش��گاهی‪ ،‬مجموعه نی��از ان نیز برپا‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬برگزاری نخستین‬ ‫نمایش��گاه برای معرفی فرصت های صادراتی‬ ‫در چارچوب موافقتنامه اوراسیا در دستور کار‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫است و یک پنل اختصاصی در نمایشگاه اکسپو‬ ‫به هر یک از استان ها تخصیص خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گفته حسین زاده‪ ،‬نمایشگاه های استانی‬ ‫باید در س��ایت های اختصاصی و اس��تاندارد‬ ‫نمایشگاهی در ان استان برگزار شود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری و مشارکت های ش��هرداری این شهر نیز درباره‬ ‫این نمایش��گاه گفت‪ :‬این نمایشگاه فرصتی برای ارائه تصویری‬ ‫جامع از تنوع و تعدد فعالیت های س��رمایه گذاران و نقش موثر‬ ‫انان در توسعه پروژه های زیرساختی شهر است‪.‬‬ ‫اژدر اژدری اف��زود‪ :‬با برگ��زاری چنی��ن رویدادهایی زمینه‬ ‫مناسبی برای اشنایی شهروندان و بازدیدکنندگان به همراهی‬ ‫ش��رکا و فعاالن بخش خصوصی در رونق اقتصادی شهر فراهم‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۰۰‬فرصت س��رمایه گذاری‬ ‫توسط ش��رکت های مختلف در این نمایش��گاه ارائه می شود و‬ ‫درصدد هس��تیم خارج از مح��ور اصلی نمایش��گاه که معرفی‬ ‫ش��رکای ش��هرداری و نهادهای موثر در توس��عه شهری است‬ ‫نخبگان علمی و ش��خصیت های موفق در حوزه اقتصاد ش��هر‬ ‫را در کارگاه ها و همایش هایی که هم زمان با نمایش��گاه برگزار‬ ‫خواهد ش��د معرف��ی کنیم‪ .‬نخس��تین نمایش��گاه فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری و اقتصاد شهری از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬اذر از ساعت ‪۱۶‬‬ ‫تا ‪ ۲۲‬در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد دایر بود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اقوام و عش��ایر ایرانی با اواهای‬ ‫محلی ش��امگاه چهارش��نبه با حضور جمعی‬ ‫از مسئوالن و مردم در شهرک نمایشگاه های‬ ‫شهر یزد گشایش یافت‪ .‬این نمایشگاه باهدف‬ ‫معرفی اداب‪ ،‬رس��وم و صنایع دس��تی اقوام‬ ‫مختلف ایرانی به مدت یک هفته دایر اس��ت‪،‬‬ ‫مردم و عموم عالقه مندان می توانند همه روز‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬برای بازدید به نمایشگاه‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬این نمایش��گاه ‪ ۱۵۰‬غرفه دارد‬ ‫ک��ه در این غرفه ها نس��بت به ترویج س��بک‬ ‫زندگی ایرانی‪ ،‬اس�لامی و ارائه اثار فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری‪ ،‬صنایع دستی و سوغات محلی و حفظ‬ ‫ارزش های اصیل بومی محلی اقدام شده است‪.‬‬ ‫برگ��زاری برنامه ه��ای مختل��ف فرهنگ��ی‬ ‫و هن��ری ب��ا مش��ارکت گروه ه��ای هن��ری‬ ‫موس��یقی محلی ایرانی و اس�لامی بخش��ی‬ ‫از وی��ژه برنامه این نمایش��گاه اس��ت‪ .‬یزد در‬ ‫کنار اس��تان های فارس و اصفه��ان به عنوان‬ ‫مثلث طالیی گردش��گری ای��ران‪ ،‬مقصد اول‬ ‫گردشگران خارجی و اروپایی است‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که اس��تقبال از این ش��هر تا ‪ 5‬برابر افزایش‬ ‫یافت و همین امر گردشگری را محور توسعه‬ ‫اس��تان قرار داد‪ .‬یزد با عناوینی همچون شهر‬ ‫بادگیرها‪ ،‬دوچرخه ها‪ ،‬شیرینی‪ ،‬قنات‪ ،‬قنوت‬ ‫و قناعت و افتاب نیز شناخته می شود‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه‬ ‫نقاشی خط گروهی در یزد‬ ‫‪ ۲۴‬اث��ر نقاش��ی خ��ط از س��ه هنرمن��د‬ ‫افتخارافری��ن در نمایش��گاهی در ی��زد ب��ه‬ ‫نمایش گذاش��ته ش��د‪ .‬محمد مهدی راضی‬ ‫مسئول برپایی نمایشگاه نقاشی خط گروهی‬ ‫در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان از‬ ‫یزد ‪ ،‬با اشاره به برپایی نمایشگاه نقاشی خط‬ ‫گروه��ی در یزد‪ ،‬گفت‪ ۲۴ :‬اثر نقاش��ی خط‬ ‫از جدید ترین اثار طیب��ه مال جعفری‪ ،‬صدرا‬ ‫راض��ی و محمد مهدی راضی ب��ا موضوعات‬ ‫عش��ق و اس��مااهلل به نمایش گذاش��ته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬او بابیان اینکه این نمایشگاه از ساعت‬ ‫‪ ۱۸‬ال��ی ‪ ۲۲‬در خیابان دهم فروردین تا ‪۱۷‬‬ ‫اذر در ی��زد برپا اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نقاش��ی خط‬ ‫هنر ناب ایرانی اس��ت و س��بک های شخصی‬ ‫و نوین تری��ن ن��گاه هنر معاص��ر در این اثار‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬راض��ی یک��ی از ویژگی های‬ ‫ای��ن نمایش��گاه را حض��ور ص��درا راضی کم‬ ‫س��ن و نوجوان تری��ن هنرمند نقاش��ی خط‬ ‫ای��ران در این روی��داد فرهنگی هنری عنوان‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان از‬ ‫یزد مس��ئول برپایی نمایشگاه با اشاره به اثار‬ ‫ابداعی استاد طیبه مالجعفری‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اث��ار ترکیب اینه فرش او نگاه نوینی در هنر‬ ‫معاصر است که در این نمایشگاه چشم نوازی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزارش‬ ‫برگزاری ‪ ۴۰‬نمایشگاه‬ ‫برای توسعه صادرات‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫در بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان تاکید شد‬ ‫فرش دستباف نیازمند تبلیغات و صادرات است‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬رئیس اداره فرش دس��تباف‬ ‫اس��تان اصفهان گفت‪ :‬فرش دستباف به عنوان‬ ‫شناس��نامه و پرچم دوم م��ا ایرانیان در جهان‬ ‫به ش��مار می رود که وظیفه داریم نسبت به این‬ ‫کاال به سمت تبلیغات و صادرات هرچه بیشتر‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬بیس��ت و دومین نمایشگاه فرش‬ ‫دس��تباف اصفه��ان از ‪ ۱۴‬ت��ا ‪ ۲۰‬اذر در محل‬ ‫برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫درحال برگزاری است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬لط��ف اهلل‬ ‫حسین هاش��می در نشس��ت خبری بیس��ت و‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه تخصص��ی صادراتی فرش‬ ‫دستباف اصفهان که در سالن برگزاری جلسات‬ ‫شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تان اصفه��ان یکی از‬ ‫استان های مهم تولید فرش دستباف در کشور‬ ‫و جهان اس��ت و نمایش��گاه ان از باقدمت ترین‬ ‫نمایشگاه های فرش دستباف کشور است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬براساس مصوبه هیات دولت‬ ‫متولی فرش دستباف در کشور مرکز ملی فرش‬ ‫ای��ران بود که ای��ن مرک��ز زیرمجموعه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کارگروه فرش دستباف‬ ‫رئیس اداره فرش دس��تباف اس��تان اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬در اس��تان ها کارگروه فرش دستباف‬ ‫تشکیل ش��ده و ریاس��ت این کارگروه برعهده‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫که ب��ه زودی ب��ا بخش��نامه وزارت کش��ور به‬ ‫کارگروه فرش دس��تباف به ریاست استانداران‬ ‫تشکیل می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه فرش دستباف کاالیی‬ ‫اس��تراتژیک و چندوجه��ی ب��وده ک��ه جنب��ه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫فرش دس��تباف ایران با توجه به اش��تغالی که‬ ‫ایجاد کرده نخس��تین تحریم ه��ای ظالمانه را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫حسین هاش��می بیان کرد‪ :‬در استان اصفهان‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۷۰‬هزار هنرمند بافنده در اس��تان‬ ‫و حدود ‪ ۸‬تش��کل و اتحادی��ه صنفی داریم که‬ ‫امر تولید‪ ،‬فروش و صادرات را برعهده داشته و‬ ‫کمک به اعتالی فرش دستباف می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ ۳ :‬برن��د جهانی فرش‬ ‫اصفهان‪ ،‬کاش��ان و نائین ثبت جهانی و ‪ ۲‬برند‬ ‫ملی فرش جوش��قان و یلم��ه علی اباد دهاقان‬ ‫ثبت ملی ش��دند که ثبت جهانی انها در دست‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫رئیس اداره فرش دس��تباف اس��تان اصفهان‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬ب��ا حمای��ت‬ ‫دولت بیش از ‪ ۳۳‬میلیارد تومان تس��هیالت به‬ ‫تولید کنندگان کارگاهی فرش دستباف استان‬ ‫اصفهان پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬فرشی که در کارگاه ها تولید‬ ‫می شود از کیفیت بیشتری برخوردار است زیرا‬ ‫بافندگان اموزش دیده و نظارت بر فرایند بافت‬ ‫انجام می شود؛ از این رو تمرکز ما بر کارگاه های‬ ‫تولیدی است‪.‬‬ ‫حسین هاشمی تصریح کرد‪ :‬سرمایه گذاری در‬ ‫بخش فرش دستباف کالن است که امیدواریم‬ ‫دول��ت در این زمینه کمک و حمایت های ویژه‬ ‫به این بخش داش��ته باش��د این در حالی است‬ ‫که با توجه به ش��رایط اقتصادی در سال جاری‬ ‫ام��کان اعطای تس��هیالت ب��رای دولت وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬رقیب��ان ما در ح��وزه فرش‬ ‫دس��تباف کش��ورهای هند و پاکستان هستند‬ ‫که تحریم های ظالمان��ه و محدودیت هایی که‬ ‫دامنگیر کشور ش��ده‪ ،‬باعث شده این کشورها‬ ‫از نقش��ه های فرش ایرانی الگوبرداری کنند اما‬ ‫کیفیت و اصالت ایرانی را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری به بخش خصوصی‬ ‫در ادامه‪ ،‬مدیر نمایش��گاه های داخلی شرکت‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان اصفه��ان‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ای��ن نمایش��گاه از قدیمی تری��ن‬ ‫نمایشگاه های اس��تان اصفهان است که از ابتدا‬ ‫براساس سیاست های سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کار خود را پیش برده است‪.‬‬ ‫مجید نایب زاده گفت‪ :‬با توجه به تغییر مکان‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها به محل جدید و هم سو‬ ‫ش��دن با اس��تان های ب��زرگ کش��ور برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها به بخش خصوصی واگذار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��ال های گذشته از حضور‬ ‫س��ازمان های تاثیر گ��ذار و س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به عنوان محور در نمایشگاه ها‬ ‫بهره مند شدیم‪.‬‬ ‫مدی��ر نمایش��گاه های داخل��ی ش��رکت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬امس��ال ب��رای نخس��تین بار از مجموعه‬ ‫گمرک استان برای شرکت در بیست و دومین‬ ‫نمایشگاه فرش دستباف دعوت کردیم تا به طور‬ ‫ویژه برای رویکرد تسهیل امور صادراتی حضور‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۱۳۷‬غرفه در مس��احت‬ ‫‪ ۴‬ه��زار مترمربع��ی نمایش��گاه دس��تاوردها و‬ ‫محصوالت خود را به نمایش عموم می گذارند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن نمایش��گاه ب��ه هم��ت ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان اصفهان و‬ ‫مرکز اموزش بازرگانی اس��تان و با هدف حفظ‬ ‫و اعتالی جایگاه فرش دس��تباف ایران‪ ،‬عرضه‬ ‫اخری��ن دس��تاوردها و محصوالت ب��ازار فرش‬ ‫دستباف به عالقه مندان و هم افزایی بین فعاالن‬ ‫حوزه فرش دس��تباف در حفظ و توس��عه بازار‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر نگاه مسئوالن‬ ‫علی شهبازی‪ ،‬رئیس اتحادیه فرش دستباف‬ ‫روستایی اصفهان نیز افزود‪ :‬عوامل زیادی فرش‬ ‫دستباف را به این وضعیت رسانده است در این‬ ‫زمینه نخس��ت باید نگاه های مسئوالن به فرش‬ ‫باید تغییر کند‪.‬‬ ‫وی بخش��ی از مش��کالت ف��رش دس��تباف‬ ‫را تبلیغ��ات نامناس��ب در این حوزه دانس��ت‬ ‫و بیان ک��رد‪ :‬داخل و خارج کش��ور حق فرش‬ ‫دستباف ادا نمی ش��ود‪ .‬به گفته شهبازی‪ ،‬فرش‬ ‫ماشینی بدترین رقیب فرش دستباف است زیرا‬ ‫فضای دکوراس��یون زندگی تغییر کرده است و‬ ‫خانواده ها بیش��تر به س��مت اس��تفاده از فرش‬ ‫ماشینی سوق پیدا کردند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی شیراز مطرح شد‬ ‫ساخت مجسمه های متناسب با فرهنگ و تاریخ شیراز‬ ‫شهردار شیراز نبود مجسمه هایی که متناسب‬ ‫با فرهنگ و تاریخ و س��ابقه این کالنشهر باشد‬ ‫را ی��ک ضعف جدی و فقر در ش��یراز دانس��ت‬ ‫و عن��وان کرد‪ :‬در این س��ال ها ی��ا کار فاخری‬ ‫انج��ام نش��ده یا با دی��د تجاری ب��ه پروژه های‬ ‫این چنینی نگریس��ته شده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬حیدراسکندرپور در نخستین‬ ‫س��مپوزیوم بین المللی مجسمه س��ازی ش��یراز‬ ‫گفت‪ :‬شیراز داش��ته های فرهنگی غنی دارد و‬ ‫در س��ال های گذش��ته کمتر تالش شده تا یک‬ ‫ثروت به ش��هر بیفزاییم‪ .‬او ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫تالش ما بر این اس��ت تا فضایی ایجاد شود که‬ ‫مردم در محیط زندگی خود احس��اس ارامش‬ ‫کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬گاهی اوقات تصور می کنیم فقط‬ ‫با ایجاد سخت افزارها‪ ،‬رفاه الزم برای شهروندان‬ ‫ایجاد می شود اما ارتقای کیفیت زندگی گاهی‬ ‫به نحوه تعامل مردم با هم و مردم با مس��ئوالن‬ ‫و برعکس بازمی گردد‪ .‬شهردار شیراز ادامه داد‪:‬‬ ‫با این نگاه‪ ،‬به= دنبال ارائه خدمات شهری بهتر‬ ‫برای یک زندگی با کیفیت در شهر هستیم‪.‬‬ ‫اس��کندرپور تاکی��د ک��رد‪ :‬ت�لاش مجموعه‬ ‫مدیریت ش��هری ش��یراز بر این اس��ت که در‬ ‫حوزه حمل ونقل شهری تا جایی که امکان دارد‬ ‫شهروند را با شهر و حضور در شهر و پیاده روی‬ ‫در شهر اشتی دهیم‪.‬‬ ‫شهردار شیراز با بیان اینکه مدیران کالنشهرها‬ ‫به دنبال توس��عه زندگی پیاده در محیط شهری‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در شهر شیراز این رویکرد در دو‬ ‫سال گذشته به طور جد با اجرای پروژه هایی در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��هردار ش��یراز همچنین با بیان اینکه این‬ ‫س��مپوزیوم فرصت��ی را فراهم می کن��د تا اثار‬ ‫فاخری در ش��هر نصب ش��ود‪ ،‬اب��راز امیدواری‬ ‫کرد که با تداوم این س��مپوزیوم در س��ال های‬ ‫اینده‪ ،‬تورهای گردش��گری ع�لاوه بر بازدید از‬ ‫داشته های این کالنشهر‪ ،‬از اثار فرهنگی مانند‬ ‫مجسمه ها نیز بازدید کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون گردشگری ش��ورای شهر‬ ‫شیراز نیز در ادامه این ایین با بیان اینکه جای‬ ‫رویداد مجسمه سازی در شیراز خالی بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از انجا که المان ها ابروی ش��یراز هس��تند‪ ،‬این‬ ‫سمپوزیوم می تواند به یک رویداد بزرگ هنری‬ ‫در شیراز تبدیل شود‪.‬‬ ‫س��ولماز دهقان��ی ب��ا ی��اداوری اینکه جای‬ ‫مجسمه های که بر غنای فضای فرهنگی شیراز‬ ‫بیفزاید‪ ،‬خالی است‪ ،‬در روزهای اینده عملیات‬ ‫اجرایی خط تراموا و محور رمضانی ش��یراز اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرنگهداری وتعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان خبرداد‬ ‫پایان تعمیرات مجتمع بنزین سازی پاالیش نفت اصفهان‬ ‫تعمی��رات اساس��ی مجتم��ع بنزین س��ازی‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت اصفهان که بهمن سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬به طور رسمی راه اندازی شده بود‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار انجام ش��د و به نحو مطلوب در‬ ‫کمتر از زمان پیش بینی شده پایان یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬علیرض��ا‬ ‫قزوینی زاده با اعالم این خبر گفت‪ :‬از انجایی‬ ‫ک��ه این مجتم��ع برای نخس��تین ب��ار مورد‬ ‫تعمیرات اساس��ی قرار می گرفت و ممکن بود‬ ‫به دالیلی همچون ش��رایط اس��تقرار‪ ،‬ارتفاع و‬ ‫فش��ردگی تجهی��زات‪ ،‬کار را ب��ا چالش هایی‬ ‫روبه رو کند‪ ،‬زمان انجام تعمیرات به س��ختی‬ ‫قابل براورد بود‪.‬‬ ‫مدیر نگهداری و تعمیرات ش��رکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان با بیان اینکه برودت هوا در مدت‬ ‫انجام تعمیرات‪ ،‬گاهی به ‪ ۷‬درجه منهای صفر‬ ‫می رس��ید‪ ،‬افزود‪ :‬از دالیل دیگر افزایش زمان‬ ‫پیش بین��ی‪ ،‬می توان ب��ه امکان پذی��ر نبودن‬ ‫تامین تجهیزات و اجناس مورد نظر تعمیرات‬ ‫اساس��ی‪ ،‬نیاز به استفاده از ابزاراالت و وسایل‬ ‫تعمیراتی و تامین ان از پاالیش��گاه های دیگر‬ ‫اشاره کرد‪ .‬ضمن اینکه با توجه به نصب برخی‬ ‫تجهیزات در ارتفاع‪ ،‬احتمال ریس��ک و اتالف‬ ‫زمان بیشتری برای تعمیرات انتظار می رفت‪ .‬با‬ ‫وجود پیش بینی ها‪ ،‬واحد ‪ NHT‬که تعمیرات‬ ‫اساس��ی ان ‪ ۲۲‬روز تخمین زده شده بود با ‪۹‬‬ ‫روز‪ ،‬واحد‪ CCR‬که ‪ ۲۴‬روز پیش بینی ش��ده‬ ‫بود با ‪ ۴.۵‬روز و واحد ایزومریزاسیون که ‪۲۲‬‬ ‫روز پیش بینی شده بود با ‪ ۱/۵‬روز صرفه جویی‬ ‫در زمان‪ ،‬در مدار سرویس قرار گرفتند‪.‬‬ ‫قزوین��ی زاده در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خ��ود گف��ت‪ :‬بدون ش��ک انچه موجب ش��د‬ ‫واحده��ای مجتمع بنزین س��ازی در کمترین‬ ‫زم��ان ممک��ن و ب��ا بهترین کیفی��ت انجام و‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن واحدهای تولید س��وخت‬ ‫ش��رکت دوباره راه اندازی شود‪ ،‬تعهد و تالش‬ ‫همه جانبه همکاران این شرکت بود که به حق‬ ‫قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ب��ا بهره ب��رداری از مجتمع‬ ‫بنزین سازی از ‪ ۴‬سال گذشته‪ ،‬شرکت پاالیش‬ ‫نف��ت اصفهان روزانه ح��دود ‪ ۱۲‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین یورو‪ ۴‬تولی��د می کند و برای توزیع در‬ ‫جایگاه های س��وخت کش��ور‪ ،‬به شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی تحویل می دهد‪.‬‬ ‫مدیر نگهداری و تعمیرات ش��رکت پاالیش‬ ‫نف��ت اصفه��ان ادام��ه داد‪ :‬در همی��ن زمان‬ ‫برج خنک کننده ‪ A‬و مش��عل ش��ماره ‪ ۳‬این‬ ‫ش��رکت را نیز م��ورد تعمیرات اساس��ی قرار‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫در تعمیرات ب��رج خنک کننده ‪ ،A‬الیروبی‬ ‫حوضچ��ه‪ ،‬تنظیم و هم مح��وری تلمبه اصلی‬ ‫انتقال اب برج ه��ای خنک کننده‪،۲۲۰۶p A‬‬ ‫تعویض قس��متی از مسیر برگشتی برج کننده‬ ‫‪ A‬و‪ ....‬انجام شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تالش بانک مرکزی برای بازگرداندن ارامش به بازار ارز‬ ‫‹ ‹پایداری ثبات در بازار ارز‬ ‫به هرحال بانک مرکزی درحالی نوس��ان های نرخ ارز‬ ‫را متاث��ر از افزای��ش نرخ بنزین دانس��ته و تاکید کرده‬ ‫که مردم مراقب ریس��ک بازار باش��ند که صمد کریمی‬ ‫مدی��ر اداره صادرات بانک مرکزی نیز دراین باره معتقد‬ ‫است‪ :‬بازار ارز کشور با توجه به تامین به موقع نیازهای‬ ‫ارزی کااله��ای اساس��ی و دارو و م��واد اولیه‪ ،‬کاالهای‬ ‫واسطه ای‪ ،‬سرمایه ای و مصرفی نهایی از یک سو و بهبود‬ ‫ش��اخص های عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات از‬ ‫سوی دیگر از ثبات نسبی پایدار ناشی از تعادل عرضه و‬ ‫تقاضای ارز برخوردار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فق��ط در دو هفته گذش��ته ح��دود یک‬ ‫میلیارد دالر در س��امانه نیما به فروش رسیده و معادل‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلی��ون دالر حواله ارزی از س��وی واردکنندگان‬ ‫جه��ت واردات کاال خریداری ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬صرافی های مجاز کش��ور در کنار بانک های عامل‪،‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫پس از خبر افزایش نرخ بنزین‪ ،‬تاثیر ش��وک ناشی از‬ ‫این اتفاق و انتظ��ارات تورمی به وجود امده در جامعه‪،‬‬ ‫باعث ش��د تا بازارها از ابتدای اذر روند صعودی به خود‬ ‫بگیرند و بار دیگر با رشد قیمت ها مواجه شوند‪ .‬بازار ارز‬ ‫از جمل��ه بخش هایی بود که در این مدت در واکنش به‬ ‫خبر افزایش نرخ بنزین و به دنبال ان جهش نرخ حواله‬ ‫درهم‪ ،‬افزایش ورود تقاضای راکد شده به بازار‪ ،‬افزایش‬ ‫تقاضای ش��رکت های تجاری برای تس��ویه حساب های‬ ‫دالری‪ ،‬داغ ش��دن فضای داللی و س��وداگری و‪ ...‬رشد‬ ‫دوباره را تجربه کند و دالری که مدت ها بود روی کانال‬ ‫‪ ۱۱‬هزارتومان ایستاده بود‪،‬اینک به کانال ‪ ۱۳‬هزارتومان‬ ‫وارد شود‪.‬‬ ‫درحال��ی ب��ازار ارز و به تبع ان س��که و طال در چند‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬روند صع��ودی در پیش گرفته اند و این‬ ‫روزها به یکی از نگرانی ها و مباحث مهم مردم و فعاالن‬ ‫اقتصادی تبدیل شده است که رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫برای چندمین ب��ار وعده برگرداندن ثبات به بازار ارز را‬ ‫داده اس��ت و تاکید کرده اس��ت که ارام��ش را به بازار‬ ‫ارز ب��از می گرداند‪ .‬عبدالناصر همتی که در یادداش��ت‬ ‫اینس��تاگرامی خود بازهم موضوع ارز را مورد توجه قرار‬ ‫داده است‪ ،‬نوشته است که همچون گذشته تالش خود‬ ‫را برای برگرداندن ثبات الزم به بازار ارز به کار خواهیم‬ ‫گرف��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی ب��ا تاکید براینکه این‬ ‫روزها دوباره موضوع افزایش نرخ ارز در بازار‪ ،‬بحث روز‬ ‫مردم و فعاالن اقتصادی است افزود‪ :‬همانگونه که بارها‬ ‫تاکی��د کرده ام بانک مرکزی مدیریت علمی و مبتنی بر‬ ‫بنیان های بازار را که در یک س��ال گذشته ارامش الزم‬ ‫را به بازار ارز برگرداند‪ ،‬ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او به طور طبیعی ش��وک ن��رخ بنزین و نیز‬ ‫انتظارات تورمی ناشی از ان‪ ،‬بازارهای مختلف از جمله‬ ‫بازار ارز و ثبات نسبی چندین ماهه ان را به طور موقتی‬ ‫متاثر می سازد‪ ،‬فارغ از دالیل و اثار اجرای طرح اصالح‬ ‫نرخ بنزی��ن‪ ،‬انچه به اینجانب و بان��ک مرکزی مربوط‬ ‫می ش��ود اس��تمرار مدیریت اصولی بازار ارز اس��ت؛ لذا‬ ‫این اطمینان را به مردم می دهم که همچون گذش��ته‪،‬‬ ‫بانک مرکزی تمام تالش خود را برای برگرداندن ثبات‬ ‫الزم ب��ه بازار ارز به کار خواه��د گرفت‪ .‬وی تاکید کرد‬ ‫که هموطنان نیز ریسک س��رمایه گذاری در بازار ارز را‬ ‫همواره مد نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی مدیریت علمی و مبتنی بر بنیان های بازار را که در یک‬ ‫س��ال گذش��ته ارامش الزم را به بازار ارز برگرداند‪ ،‬ادامه خواهد‬ ‫داد‬ ‫نقش پررنگی در ایجاد تعادل در بازار ارز کشور با انجام‬ ‫و تس��هیل نقل و انتقاالت و تبدی�لات ارزی‪ ،‬خرید به‬ ‫موق��ع ارز صادرکنن��دگان و متعاقب��اً تامی��ن نیازهای‬ ‫ارزی واردکنن��دگان و همچنی��ن پوش��ش تقاضای ارز‬ ‫به صورت اس��کناس‪ ،‬به ویژه تقاضای ارزخدماتی شامل‬ ‫ارز مسافرتی داشته اند‪.‬‬ ‫کریم��ی ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش صرافی ه��ای مجاز و‬ ‫بانک ه��ای عامل در تع��ادل بازار ارز گف��ت‪ :‬این موارد‬ ‫حاکی از ان اس��ت که مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور‬ ‫باوجود تحریم های بین المللی بیش��تر به پشتوانه منابع‬ ‫ارزی صادرکنن��دگان غیرنفتی ب��ا هدف ایجاد ثبات در‬ ‫بخش ه��ای واقعی و مال��ی اقتصاد از س��وی این بانک‬ ‫در حال انجام اس��ت و تکانه ه��ای غیرمتعارف مقطعی‬ ‫بازار غیررس��می ارز‪ ،‬از پایداری الزم با توجه به عوامل‬ ‫بنیادین موثر بر نرخ ارز‪ ،‬عمق باالی بازار ارز رس��می و‬ ‫افزای��ش فروش ارز از س��وی صادرکنندگان در ماه های‬ ‫پایانی سال‪ ،‬برخوردار نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان می کنید‬ ‫ب��ه هر ترتیب نوس��ان ن��رخ ارز و رش��د قیمت ها در‬ ‫این بازار درحالی بار دیگر پای س��فته بازان و دارندگان‬ ‫س��رمایه را به این بازار باز کرده اس��ت که کارشناسان‬ ‫معتقدند با توجه به تجربه گذشته که در بازار ارز و سکه‬ ‫شاهد بودیم و پس از فروکش کردن التهاب ها وکنترل‬ ‫قیمت ها‪ ،‬ضرر هنگفتی به افراد جامعه وارد ش��د‪ ،‬ازاین‬ ‫رو تاکید می ش��ود که افراد وارد این بازار ها نشوند چون‬ ‫در نهایت س��رمایه گذاری دراین حوزه ها می تواند باعث‬ ‫زیان انها شود‪.‬‬ ‫علی اکبر کریمی عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫‹ ‹نفعی برای کشور ندارد‬ ‫سید حسین سلیمی کارش��ناس و صاحبنظر اقتصاد‬ ‫نیز در این باره در گفت وگو‬ ‫با بیان اینکه همواره‬ ‫تاکید ما این بوده که افراد جامعه نباید برای کسب سود‬ ‫وارد سرمایه گذاری در حوزه ارز و سکه شوند‪ ،‬چون این‬ ‫رشد ‪ ۵۰۹۶‬واحدی شاخص بورس‬ ‫‪ ۱۷۵۰‬واحد رشد معادل ‪ ۱.۷۶‬درصد به ‪ ۱۰۱‬هزار و ‪ ۶۲‬واحد‪،‬‬ ‫ش��اخص نرخ «هم وزن» با ‪ ۱۱۶۹‬واحد افزایش‪ ،‬معادل ‪۱.۷۶‬‬ ‫درصد به ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۵۳۵‬واحد‪ ،‬ش��اخص ازاد شناور با ‪۶۴۸۵‬‬ ‫واحد رش��د‪ ،‬مع��ادل ‪ ۱.۷۰‬درصد به ‪ ۳۸۶‬ه��زار و ‪ ۹۱۸‬واحد‪،‬‬ ‫شاخص بازار اول با ‪ ۴۴۸۴‬واحد افزایش معادل ‪ ۱.۹۴‬درصد به‬ ‫‪ ۲۳۵‬هزار ‪ ۸۹۸‬واحد و ش��اخص بازار دوم با ‪ ۶۸۵۳‬واحد رشد‬ ‫معادل ‪ ۱.۰۲‬درصد‪ ،‬به ‪ ۶۷۶‬هزار و ‪ ۲۴۹‬واحد رسید‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر دیروز ‪ ۷‬نماد « فوالد با ‪ ۷۰۸‬واحد‪ ،‬فملی با‬ ‫‪ ۵۹۹‬واح��د‪ ،‬رمپنا با ‪ ۳۹۴‬واحد‪ ،‬فخوز با ‪ ۲۰۴‬واحد‪ ،‬فخاس با‬ ‫‪ ۱۷۳‬واحد‪ ،‬کچاد با ‪ ۱۵۱‬واحد و وامید با ‪ ۱۴۳‬واحد» رش��د‪،‬‬ ‫بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می افزاید‪ ،‬دی��روز ش��اخص های صنایع تاالر‬ ‫شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع‬ ‫«فنی مهندس��ی با ‪ ۱۴۵‬واحد صعود مع��ادل ‪ ۴.۸۳‬درصد به‬ ‫‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۱۵۴‬واحد‪ ،‬فلزات اساس��ی ب��ا ‪ ۸۱۳۵‬واحد افزایش‬ ‫مع��ادل ‪ ۴.۰۴‬درصد به ‪ ۲۰۹‬ه��زار و ‪ ۵۹۹‬واحد‪ ،‬حمل ونقل با‬ ‫‪ ۳۳۵‬واحد رش��د معادل ‪ ۳.۸۸‬درصد به ‪ ۸‬هزار و ‪ ۹۷۸‬واحد‪،‬‬ ‫س��ایر مالی ‪ ۱۹۷‬واحد افزایش مع��ادل ‪ ۳.۰۶‬درصد به ‪ ۶‬هزار‬ ‫تعطیلی برخی طالفروشی ها به دلیل رکود‬ ‫رئیس اتحادیه طالفروشان اهواز از تعطیلی برخی‬ ‫از طالفروشی های اهواز به دلیل رکود حاکم بر بازار‪،‬‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرحمان ذهبی با‬ ‫اش��اره به وضعیت بازار س��که و طال در اهواز گفت‪:‬‬ ‫خرید و فروش س��که و ط�لا در بازار اه��واز انجام‬ ‫می گیرد اما میزان این معامالت‪ ،‬بسیار جزئی است‬ ‫و به شکلی نیست که شرایط طالفروشان را از رکود‬ ‫خ��ارج کند‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به افزایش نرخ دالر‪،‬‬ ‫نرخ ه��ر گرم طال در طول هفته گذش��ته تا کنون‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬ه��زار تومان افزایش داش��ته و هر گرم‬ ‫طالی ‪ ۱۸‬عیار به حدود ‪ ۴۵۸‬هزار تومان رس��یده‬ ‫اس��ت و این افزایش قیمت‪ ،‬باع��ث افزایش رکود و‬ ‫کاهش تقاضا برای خرید طال در بازار شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه طالفروش��ان اهواز تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه اینکه اونس جهانی رون��د نزولی به خود‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬امیدواریم تا ن��رخ طال در ب��ازار ایران نیز‬ ‫کاه��ش پیدا کند‪ .‬کاه��ش ن��رخ دالر و همچنین‬ ‫ب��ه تبع ان کاهش ن��رخ طال در ب��ازار می تواند به‬ ‫خروج بازار طال از رک��ود کمک کند‪ .‬ذهبی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه مردم نقدینگی مناس��بی‬ ‫در اختی��ار ندارند‪ ،‬فقط افرادی که مجبور هس��تند‬ ‫طال خریداری می کنند‪ .‬همچنین برخی نیز طالی‬ ‫دس��ت دوم معامله می کنند یا نس��بت به تعویض‬ ‫طالهای خود اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه ش��رایط اقتصادی‬ ‫م��ردم‪ ،‬افزایش نرخ دالر و همچنین ش��رایطی که‬ ‫در بحث نرخ بنزین به وجود امده اس��ت باید گفت‬ ‫که ش��رایط مناس��بی در بازار طال وج��ود ندارد و‬ ‫وضعیت بازار انطور که باید انتظار داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫نیست‪ .‬رئیس اتحادیه طالفروشان اهواز با اشاره به‬ ‫فعالیت بیش از ‪ ۴۰۰‬واحد طالفروش��ی در س��طح‬ ‫اهواز خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دلیل رکود حاکم بر بازار‬ ‫و همچنین افزایش مالیات دریافتی از طالفروشان‪،‬‬ ‫برخی از این واحدها به دلیل به صرفه نبودن فعالیت‬ ‫خود‪ ،‬مغازه هایشان را تعطیل کرده اند و برخی دیگر‬ ‫نیز با توجه به شرایط موجود ممکن است که تعطیل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ذهب��ی ادام��ه داد‪ :‬برخی از این طالفروش��ی ها‪،‬‬ ‫س��رمایه انچنانی در اختیار ندارند و شرایط کنونی‬ ‫بازار انها را با مشکل مواجه کرده است که امیدواریم‬ ‫ب��ا بهبود وضعی��ت اقتصادی کش��ور‪ ،‬وضعیت این‬ ‫واحدهای طالفروشی نیز بهبود پیدا کند‪.‬‬ ‫صمد کریمی‬ ‫سید حسین سلیمی‬ ‫علی اکبر کریمی‬ ‫و ‪ ۶۵۱‬واح��د‪ ،‬اطالعات و ارتباطات با ‪ ۱۰‬واحد رش��د‪ ،‬معادل‬ ‫‪ ۳.۰۵‬درص��د به ‪ ۳۵۲‬واحد‪ ،‬منس��وجات با ‪ ۱۴۰‬واحد افزایش‬ ‫مع��ادل ‪ ۲.۹۹‬درصد به ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۸۵۲‬واحد‪ ،‬زراعت با ‪۲۰۷۹‬‬ ‫واحد رش��د مع��ادل ‪ ۲.۵۷‬درصد به ‪ ۸۲‬ه��زار و ‪ ۸۹۵‬واحد»‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬در پایان داد و س��تدهای روز گذشته بورس‪،‬‬ ‫در ‪ ۵۱۸‬ه��زار نوبت معامالتی‪ ۳ ،‬میلیارد و ‪ ۶۹۲‬میلیون برگه‬ ‫اوراق بهادار به ارزش ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۳۳۲‬میلیارد تومان در بورس‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫اطالعیه جدید بانک مرکزی در مورد «رمز دوم پویا»‬ ‫بان��ک مرک��زی مهم تری��ن ه��دف طرح‬ ‫رم��ز دوم پوی��ا را افزایش س��طح امنیت در‬ ‫پرداخت ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران اع�لام کرد‪ :‬در پی‬ ‫اطالع رسانی بانک ها و موسسه های اعتباری‬ ‫به مش��تریان خود مبنی ب��ر فعال کردن رمز‬ ‫دوم پوی��ا‪ ،‬به اط�لاع هموطنان می رس��اند‬ ‫مهم ترین ه��دف این طرح‪ ،‬افزایش س��طح‬ ‫امنی��ت در پرداخت ها و خریدهای اینترنتی‬ ‫بدون کارت است‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه افزای��ش قاب��ل توج��ه‬ ‫کالهبرداری های اینترنتی یا همان فیشینگ‬ ‫و بروز اتفاقات ناخوش��ایند برای مردم‪ ،‬قطع‬ ‫رمز دوم فعل��ی و جایگزینی رمز دوم پویا یا‬ ‫هم��ان یکبارمصرف‪ ،‬امن ترین روش اس��ت‬ ‫ک��ه در کش��ورهای مختل��ف نیز اس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به همین منظور و با توجه به عملیاتی شدن‬ ‫این ط��رح از ابتدای دی م��اه‪ ،‬دوباره توصیه‬ ‫می شود مشتریان شبکه بانکی با مراجعه به‬ ‫س��ایت بانک خود از نحوه فعال کردن‪ ،‬اگاه‬ ‫و اقدام��ات الزم را حداکثر ت��ا پایان اذرماه‬ ‫جاری انجام دهند‪.‬‬ ‫عبداهلل محمد ولی‪-‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر‬ ‫از انجای��ی ک��ه ش��رایط اقتصادی کش��ور‬ ‫همواره دستخوش تغییرات بوده‪ ،‬این موضوع‬ ‫س��بب ش��ده تا در بازه های زمان��ی مختلف‪،‬‬ ‫اف��راد زیادی برای حفظ ارزش سرمایه ش��ان‬ ‫وارد بازارهای��ی همچ��ون ط�لا و س��که‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اگرچه همواره تمایل به س��رمایه گذاری در‬ ‫این بازارها وجود داش��ته‪ ،‬اما ش��رایط خاص‬ ‫اقتصاد کش��ور در س��ال های گذشته‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش س��رمایه گذاری دراین حوزه ش��ده و‬ ‫زمینه افزایش تقاضا را دراین بازارها را فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫از انجای��ی که فلز طال به عنوان یک کاالی‬ ‫محوری و سرمایه ای تلقی می شود و از اخبار‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی که در داخل کشور و در‬ ‫دنیا اتفاق می افتد تبعیت می کند‪ ،‬ازاین رو با‬ ‫بروز نوس��ان های ایجاد شده در اقتصاد ایران‬ ‫در بیش از یک سال گذشته و رشد بازارهای‬ ‫سرمایه گذاری همچون ارز و طال‪ ،‬این شرایط‬ ‫سبب شد تا افراد زیادی برای مراقبت از ارزش‬ ‫افزوده پولشان و کسب سود بیشتر‪ ،‬وارد این‬ ‫بازار شوند و در این بازار سرمایه گذاری کنند‬ ‫که این موض��وع به افزایش تقاضاها دامن زد‬ ‫و قیمت ه��ا را دس��تخوش تغیی��رات زیادی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اما اینکه چرا نوسان در اقتصاد ما تا این حد‬ ‫زیاد است موضوع مهمی است که به اقدامات‬ ‫زیرس��اختی که در اقتصاد کش��ور باید انجام‬ ‫می شد و نشده است برمی گردد‪ .‬به اعتقاد من‪،‬‬ ‫ما در کش��ورمان‪ ،‬منابع و ظرفیت های زیادی‬ ‫داریم که اگر از ان به ش��کل درست استفاده‬ ‫می کردیم‪ ،‬و به ش��کل زیرس��اختی در حوزه‬ ‫تولید و صنعت کار می کردیم‪ ،‬می توانس��تیم‬ ‫جل��وی بخش زیادی از نوس��ان های موجود‬ ‫در اقتص��اد که با هر تلنگ��ری رخ می دهد را‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫در تمامی این سال ها‪ ،‬ما نتوانسته ایم انطور‬ ‫که باید به تولید بها دهیم و باعث رشد صادرات‬ ‫در کش��ور شویم و زمینه اشتغال پایدار را در‬ ‫کشور فراهم کنیم و این ها فاکتورهای مهمی‬ ‫است که می توانست زمینه تقویت ارزش پول‬ ‫مل��ی و ثبات اقتصاد در کش��ور را فراهم کند‬ ‫و مقاوم��ت اقتص��اد را در برابر اتفاقاتی که در‬ ‫فض��ای داخل��ی و بین الملل��ی رخ می دهد را‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫دراین راس��تا اگر هدف این است ما شاهد‬ ‫ثب��ات پای��دار در اقتص��اد و س��ایر بازارها و‬ ‫بخش های اقتصادی باش��یم‪ ،‬باید به ش��کل‬ ‫زیرس��اختی عمل کنی��م و پایه های تولید را‬ ‫در کشور تقویت کنیم‪.‬‬ ‫م��ا در کش��ور دارای صنای��ع مطل��وب و‬ ‫پرمزیتی هس��تیم که با تقویت انها می توانیم‬ ‫صادرات را افزایش دهیم و ارز اوری به کشور‬ ‫را بیش��تر کنی��م‪ ،‬به ط��وری ک��ه بی نیاز به‬ ‫درامدهای نفتی شویم‪.‬‬ ‫ب��رای تحق��ق ای��ن ه��دف نی��از اس��ت‬ ‫اقدامات��ی را در داخ��ل کش��ور انجام دهیم و‬ ‫بس��تر های ای��ن مهم را فراهم کنی��م و اینها‬ ‫فاکتورهای بازدانده نوس��ان در اقتصاد کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمینه توسعه‬ ‫روابط اقتصادی با عمان‬ ‫فراهم شد‬ ‫رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬روابط‬ ‫سیاس��ی خ��وب بین‬ ‫ایران و عمان‪ ،‬شرایط‬ ‫مناسبی برای توسعه‬ ‫رواب��ط اقتص��ادی و‬ ‫تج��اری دو کش��ور‬ ‫فراهم ساخته است‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی‬ ‫خ��ود در مورد مذاک��ره با مقام��ات عمانی‬ ‫نوش��ت‪ :‬به دنبال مذاکرات خوبی که اخیرا‬ ‫با وزیر امور خارج��ه و رئیس بانک مرکزی‬ ‫عمان در مس��قط داش��تیم‪ ،‬با وزیر صنایع‬ ‫عم��ان در ته��ران مذاک��رات خ��ود را پی‬ ‫می گیریم‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬روابط سیاس��ی خوب‬ ‫بین دو کشور‪ ،‬شرایط مناسبی برای توسعه‬ ‫روابط اقتصادی و تجاری دو کش��ور فراهم‬ ‫ساخته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ش��اخص ب��ورس دیروز ب��ا رش��د ‪ ۵۰۹۶‬واح��دی در پایان‬ ‫معامالت به ‪ ۳۲۷‬هزار و ‪ ۶۲۴‬واحد رسید‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬امار‬ ‫معامالت بورس نش��ان می دهد که همه شاخص های بورس در‬ ‫پایان داد و س��تدهای دیروز با افزایش مواجه شدند‪ .‬بر اساس‬ ‫امارهای معامالتی‪ ،‬روز گذش��ته بیش��تر شاخص های بورس با‬ ‫رش��د مواجه شدند به طوری که ش��اخص کل با ‪ ۵۰۹۶‬واحد‬ ‫رش��د معادل ‪ ۱.۵۸‬درصد به ‪ ۳۲۷‬هزار و ‪ ۶۲۴‬واحد‪ ،‬شاخص ‬ ‫ن��رخ «وزنی ‪ -‬ارزش��ی» با ‪ ۱۳۶۵‬واحد افزای��ش معادل ‪۱.۵۸‬‬ ‫درص��د به ‪ ۸۴‬ه��زار و ‪ ۷۵۵‬واحد‪ ،‬ش��اخص کل «هم وزن» با‬ ‫در گفت وگو با ایبنا با اش��اره به وضعیت بازار ارز و سکه‬ ‫پس از اصالح نرخ بنزی��ن گفت‪ :‬درحال حاضر مدیریت‬ ‫بان��ک مرکزی بر بازار به ص��ورت متمرکز بوده و تدابیر‬ ‫منس��جمی هم صورت گرفته است‪ .‬نماینده مردم اراک‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با بیان اینک��ه با حضور‬ ‫میدانی رئی��س کل بانک مرکزی در بازار دغدغه جدی‬ ‫برای این بخ��ش وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬بحث س��فته بازی‬ ‫برای س��که نش��ان داد که ممکن است در مقاطع کوتاه‬ ‫مدت س��وداوری برای افراد داشته باشد‪ ،‬اما احاد مردم‬ ‫اگر بخواهند با تیراژ باال وارد این فضا شوند زیان زیادی‬ ‫خواهند دید‪ .‬وی‪ ،‬با تاکید بر اینکه در سال ‪ ۹۷‬بسیاری‬ ‫از افراد با ورود بیجا به بازار ارز و سکه متحمل ضررهای‬ ‫بس��یار شدند و س��رمایه خود را از دست دادند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توصیه این است که مردم وارد این نوع موضوعات‬ ‫نش��وند و تا جای��ی که می توانند س��رمایه ها خود را در‬ ‫بازارهای سرمایه و بورس هزینه کنند‪.‬‬ ‫کریم��ی ادام��ه داد‪ :‬ظرفیت ه��ای مناس��بی ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاری در بورس و بازار سرمایه وجود دارد و به‬ ‫لحاظ قانونی نیز م��ردم باید بدانند که ورود به بازار ارز‬ ‫اکنون به منزله قاچاق اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مردم باید به تجارب‬ ‫گذش��ته توجه کرده و بدانند که سرمایه گذاری در بازار‬ ‫ارز و سکه عایدی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نوع س��رمایه گذاری ها هیچ گون��ه توجیهی برای اقتصاد‬ ‫کش��ور ن��دارد و در نهایت تاثیر منف��ی ان را کل افراد‬ ‫جامعه احس��اس خواهند کرد افزود‪ :‬اس��کناس ارز باید‬ ‫به دس��ت بخش واقعی اقتصاد برسد و برای واردات مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬تولید و در کل فع��االن بخش هایی که‬ ‫نیازمند ارز هستند صرف شود‪ ،‬نه اینکه در شرایط فعلی‬ ‫که به دلیل تحریم ها‪ ،‬کش��ور ب��ا محدودیت درامدهای‬ ‫ارزی روبه رو اس��ت‪ ،‬افراد جامعه برای کسب سود وارد‬ ‫این بازار شوند‪ ،‬این یک نقص در اقتصاد به شمار می اید‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه نوس��ان های نرخ ارز باعث می ش��ود‬ ‫سرمایه ها به جای اینکه وارد تولید و صنعت شوند‪ ،‬وارد‬ ‫بازارهایی ش��وند که فقط بازدهی برای فرد دارد و ضرر‬ ‫ان به کل کش��ور می رس��د افزود‪ :‬بانک مرکزی باید با‬ ‫جدیت به دنبال بازگرداندن ثبات به این بازار‪ ،‬همچون‬ ‫ماه های گذشته باشد تا اعتماد دوباره به جامعه برگردد‪.‬‬ ‫باید بپذیریم تالطم در بازار ارز باعث می ش��ود افراد بار‬ ‫دیگ��ر تصمیم بگیرند که با هدف س��فته بازی وارد این‬ ‫بازار ش��وند که این در نهایت ش��رایط اقتصادی را بدتر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬زمانی که سرمایه ها به جای‬ ‫حرکت به س��مت تولید‪ ،‬صنعت یا اشتغال‪ ،‬وارد فضای‬ ‫سفته بازی می ش��وند‪ ،‬اقتصاد ناسالم می شود و این در‬ ‫نهایت مش��کالت زی��ادی را ایجاد خواهد ک��رد‪ .‬دراین‬ ‫راستا بانک مرکزی باید مثل ماه های گذشته همت کند‬ ‫تا بتواند با انجام تدابیر الزم‪ ،‬ثبات از دس��ت رفته را بار‬ ‫دیگ��ر به این ب��ازار برگرداند و باعث ایج��اد ارامش در‬ ‫اقتصاد شود‪.‬‬ ‫سلیمی براین باور است که برای رشد و توسعه بخش‬ ‫اقتصاد‪ ،‬بهترین س��رمایه گذاری در بانک و بورس است‬ ‫ک��ه این مناب��ع در نهایت وارد بخ��ش تولید و صنعت‬ ‫می شود و می تواند این بخش را ارتقا دهد‪ .‬دراین راستا‬ ‫تاکید براین اس��ت که مردم به جای سرمایه گذاری در‬ ‫بازارهای پرریس��ک همچون ارز و سکه‪ ،‬وارد بازارهایی‬ ‫همچون بورس‪ ،‬تولید‪ ،‬بانک و‪ ...‬شوند که در نهایت نفع‬ ‫ان به کل جامعه خواهد رسید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دالر‪ ،‬همچنان تحت تاثیر افزایش نرخ بنزین‬ ‫به تولید‬ ‫بها دهیم‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫معاون فناوری اطالعات بانک دی تاکید کرد‬ ‫‹ ‹تدوین ‪ ۹۴‬پ�روژه برای اجرای‬ ‫مناسب طرح ملی ادغام‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک س��په از تدوی��ن ‪۹۴‬‬ ‫پ��روژه برای اجرای مطلوب طرح ملی ادغام‬ ‫بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بانک‬ ‫س��په محمد کاظم چقازردی در جلس��ه با‬ ‫اعضای هیات مدیره و مدیران ارش��د بانک‬ ‫با اش��اره به ط��رح مل��ی ادغام ب��ه عنوان‬ ‫مهم ترین ماموریت بانک س��په گفت‪ :‬برای‬ ‫اج��رای بهینه طرح ملی ادغ��ام‪ ۹۴ ،‬پروژه‬ ‫توس��ط بانک س��په تدوین و معرفی ش��د‪،‬‬ ‫این اقدام های برای ریاس��ت جمهور ارسال‬ ‫و ایشان ضمن تایید ان از تالش های صورت‬ ‫گرفته در این خصوص تقدیر کرد‪.‬‬ ‫وی تهی��ه نرم اف��زار جامع بانک��ی امید و‬ ‫برنامه بانک برای حرکت بیش��تر به س��مت‬ ‫س��وداوری را از دیگر موضوعات اولویت دار‬ ‫بان��ک در امس��ال برش��مرد و اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫ایج��اد نرم افزار جامع بانک س��په و رعایت‬ ‫برنامه زمانبندی مربوط به ان جایگاه بانک‬ ‫س��په رفیع تر از گذشته خواهد شد و هیات‬ ‫مدیره بانک با ق��درت از این پروژه حمایت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بر ض��رورت رعای��ت الزامات‬ ‫حاکمیت ش��رکتی در بانک سپه تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬الزامات حاکمیت شرکتی به عنوان‬ ‫یک قانون ک��ه در دس��تور کار وزارت امور‬ ‫اقتص��اد و دارایی بوده و به بانک ها نیز ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چقازردی افزود‪ :‬رعایت الزامات حاکمیت‬ ‫ش��رکتی باعث خواهد ش��د جامعه از نحوه‬ ‫اداره بان��ک و فرایندهای داخل��ی ان اگاه‬ ‫ش��وند و همچنین بخش��ی از هیات مدیره‬ ‫بانک ب��ا تفکی��ک وظایف از ام��ور اجرایی‬ ‫مح��ض فاصله گرفته و در حوزه های تقویت‬ ‫ریس��ک‪ ،‬حسابرس��ی داخلی‪ ،‬حسابرس��ی‬ ‫سیس��تماتیک و س��ایر م��وارد فعالتر عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ایجاد کمیته ه��ای مختلف در بانک‪،‬‬ ‫تقسیم مسولیت های هیات مدیره و تفکیک‬ ‫جای��گاه مدیرعامل از رئیس هیات مدیره را‬ ‫از ش��اخصه های حاکمیت شرکتی در بانک‬ ‫برش��مرد و خاطرنشان کرد‪ :‬تفکیک جایگاه‬ ‫مدیرعام��ل و رئی��س هی��ات مدی��ره برای‬ ‫تقس��یم بهت��ر وظایف اس��ت و تغییری در‬ ‫نگاه و اهمیت مس��ئولیت های محوله ایجاد‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ابراز امیدواری ک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه طرح ملی ادغ��ام‪ ،‬بانک س��په با پرهیز‬ ‫از ش��تابزدگی و تکی��ه ب��ر خ��رد جمعی و‬ ‫همفکری اعض��ای هیات مدیره به تدریج در‬ ‫ذیل الزامات حاکمیت ش��رکتی قرار گیرد و‬ ‫با بررس��ی عملکرد بانک های ادغام شونده و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های بالق��وه انها در راه‬ ‫تبدیل ب��ه بزرگتری��ن و کارامد ترین بانک‬ ‫کشور و قرارگرفتن در ردیف بانک های برتر‬ ‫جهان در افق چند ساله موفق باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�تری مداری و تجهیزمناب�ع‪،‬‬ ‫دغدغه اصلی پست بانک‬ ‫مدیرعام��ل پس��ت بانک ایران درجلس��ه‬ ‫ش��ورای مدیران گفت‪ :‬دغدغ��ه اصلی همه‬ ‫مجموعه بانک مشتری مداری و تجهیزمنابع‬ ‫برای افزایش س��وداوری و ارتقاء جایگاه ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی پس��ت بانک‬ ‫ایران‪ ،‬شیری تصریح کرد‪ :‬همه باید متحد و‬ ‫یکدل شویم و تا پایان سال به اهداف تعیین‬ ‫شده برسیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح ه��ای بانکی که در هیات‬ ‫مدیره تصویب می شود همه باید کمک کنیم‬ ‫تا به نحو مطلوب اجرا شده و مشتریان بانک‬ ‫به ویژه روس��تاییان نیز از ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫شیری تاکید کرد‪ :‬براساس نظرسنجی های‬ ‫انجام شده از واحدهای اجرایی‪ ،‬کارکنان این‬ ‫واحده��ا به ای��ن باور رس��یده اند که احصاء‬ ‫مس��ائل و مش��کالت اس��تان ها و ت�لاش و‬ ‫تسریع مدیران ستادی در حل انها می تواند‬ ‫در ارتق��اء ش��اخص های مال��ی و اقتصادی‬ ‫بانک موثر باش��د‪ .‬مدیرعامل پس��ت بانک‬ ‫ای��ران عنوان ک��رد‪ :‬نیروی انس��انی یکی از‬ ‫س��رمایه های اصلی بانک اس��ت که باید با‬ ‫ارائه اموزش های موثر و کاربردی‪ ،‬انحراف ها‬ ‫و خطاها را به حداقل رسانده و از ظرفیت ها‬ ‫و ت��وان انها به خوبی اس��تفاده کنیم‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به جدیت عموم��ی در انجام فعل‬ ‫خواس��تن در همه ارکان پس��ت بانک ایران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این بانک یک س��ازمان تخصصی‬ ‫اس��ت و باید منافع سازمان تنها میثاق همه‬ ‫ما باش��د و برای ارتقاء جای��گاه ان به ویژه‬ ‫در ایام پایانی س��ال تالش مضاعفی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون فن��اوری اطالعات بان��ک دی با بیان‬ ‫اینکه بانک‪ ،‬عامل فیش��ینگ نیست و نااگاهی‬ ‫برخی مش��تریان دلیل افزایش فیشینگ است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اموزش مشتریان و رمز دوم پویا می تواند‬ ‫امنیت را افزایش و جرایم را کاهش دهد‪.‬‬ ‫محمدعل��ی بخش��ی زاده در گفت وگو با ایبِنا‬ ‫با اش��اره به افزایش کالهبرداری های مبتنی بر‬ ‫برداشت غیرمجاز در س��ال های گذشته گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین مس��ائل در ح��وزه امنیت‪،‬‬ ‫اموزش و شناخت مشتریان به شمار می رود که‬ ‫ضعف در این زمینه باعث ش��ده تا اسیب های‬ ‫متعددی به کش��ور وارد ش��ود؛ در واقع‪ ،‬دلیل‬ ‫افزای��ش کالهبرداری های انالین و فیش��ینگ‬ ‫که س��بب خس��ارت به مشتریان ش��ده بیشتر‬ ‫در زمینه نداشتن ش��ناخت مشتریان سیستم‬ ‫بانک��ی در اس��تفاده از خدم��ات مبتنی بر رمز‬ ‫دوم و تراکنش ه��ای بدون حضور کارت اس��ت‬ ‫که در نهایت س��رقت اطالعات کارت توس��ط‬ ‫کالهبرداران و بحرانی را در شبکه بانکی مانند‬ ‫فیشینگ به دنبال دارد‪.‬‬ ‫معاون فن��اوری اطالعات بان��ک دی با بیان‬ ‫اینکه اموزش و شناخت شهروندان در استفاده‬ ‫از ابزاره��ای الکترونی��ک از اهمی��ت بس��یار‬ ‫زی��ادی برخوردار اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬افزایش‬ ‫کالهبرداری ها در کش��ور س��بب شده تا بانک‬ ‫تقویت امنیت مشتریان با اموزش‬ ‫مرکزی و نهادهای امنیتی برای کاهش جرایم‬ ‫و افزای��ش امنیت تراکنش ه��ای بدون حضور‬ ‫کارت اصرار داش��ته باش��ند تا ط��رح رمز دوم‬ ‫یکبار مصرف ب��رای تمامی تراکنش های بدون‬ ‫حضور کارت اجرا ش��ود که می تواند امنیت را‬ ‫به صورت قابل توجهی افزایش دهد‪ .‬اما باید به‬ ‫این نکته نیز توجه داشت که زیرساخت و ابزار‬ ‫امنیت��ی از جمله رمز دوم پویا صرفا یک بخش‬ ‫از موضوع به شمار می رود و در کنار ان باید به‬ ‫اموزش مشتریان توجه شود تا کالهبرداری ها‬ ‫کاهش پیدا کند و اهداف بانک مرکزی محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اپلیکیشن رمزساز بانک رفاه ایجاد شد‬ ‫تفاهمنامه بانک قرض الحسنه رسالت و بهزیستی‬ ‫بانک قرض الحس��نه رس��الت و س��ازمان‬ ‫بهزیس��تی کش��ور با هدف ایجاد کس��ب و‬ ‫کاره��ای خُ ��رد تفاهمنام��ه هم��کاری امضا‬ ‫کردند‪ .‬تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان‬ ‫بهزیستی کشور و بانک قرض الحسنه رسالت‬ ‫درباره اعطا تس��هیالت قرض الحسنه اشتغال‬ ‫در بخش کارفرمایی و خوداشتغالی در قالب‬ ‫وجوه اداره ش��ده و تس��هیالت تکلیفی قانون بودجه ویژه‬ ‫جامعه هدف بهزیس��تی در سطح کش��ور به امضای وحید‬ ‫قبادی دانا معاون وزیر و رئیس س��ازمان بهزیس��تی کشور‬ ‫و محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه‬ ‫رسالت رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رس��الت در این نشست‬ ‫با اش��اره به حمایت ه��ای بانک از کس��ب و کارهای خرد‬ ‫و خانگ��ی گفت‪ :‬ب��رای تحقق ای��ن مهم‪ ،‬الگوی توس��عه‬ ‫کارافرینی اجتماعی رسالت را به کار گرفته ایم‪.‬‬ ‫محمدحسین حسین زاده با تش��ریح فعالیت های شبکه‬ ‫توس��عه اجتماعی رس��الت افزود‪ :‬این ش��بکه متش��کل از‬ ‫‪ 6‬س��ازمان راهبری اس��ت که بانک قرض الحسنه رسالت‬ ‫ب��ه عنوان یکی از این س��ازمان ها نق��ش تامین مالی اعضا‬ ‫را عه��ده دار اس��ت‪ .‬وی ب��ا تاکی��د بر معرفی و ش��ناخت‬ ‫احاد جامعه از فعالیت های این ش��بکه‪ ،‬افزود‪ :‬رس��الت ما‬ ‫بهبود س��بک زندگی از طریق همی��اری اجتماعی و تولید‬ ‫در ش��هرهای کوچک و مصرف در ش��هرهای بزرگ است‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با بی��ان اینکه ‪ ۱۲‬ه��زار کانون‬ ‫همیاری اجتماعی در کشور ایجاد شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اهداف شبکه توسعه اجتماعی‬ ‫رس��الت توانمندک��ردن و مهارت افزای��ی‬ ‫اعض��ای کانون ه��ا اس��ت و مددجوی��ان‬ ‫س��ازمان بهزیس��تی از ای��ن قاعده مس��تثنا‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با بیان‬ ‫اینکه شبکه توسعه اجتماعی رسالت حرکتی سیستماتیک‬ ‫با الگوی توس��عه ای بومی ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این مهم با‬ ‫شبکه های کسب و کار شرق نیز متفاوت است؛ اما می توانیم‬ ‫هم��کاری نزدیک تری در حوزه فعالیت های بهزیس��تی به‬ ‫ویژه اش��تغال با توجه به نمونه های عینی ش��بکه توس��عه‬ ‫اجتماعی رس��الت داش��ته باش��یم و برای زنان سرپرست‬ ‫خان��وار و جامع��ه معلوالن کس��ب و کارهای خ��رد ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وحید قب��ادی دانا افزود‪ :‬این فعالی��ت در قالب جهادی‬ ‫شکل گرفته است و تجربه این چنین فعالیتی را بهزیستی‬ ‫در ط��رح ‪ CBR‬تجربه کرده اس��ت به ط��وری که اهالی‬ ‫مناط��ق روس��تایی متولی همی��اری‪ ،‬همراه��ی و یا حتی‬ ‫راهبری می ش��وند‪ .‬وی با بیان اینک��ه تمامی ظرفیت های‬ ‫موج��ود در حوزه مش��ارکت های مردمی بهزیس��تی برای‬ ‫رسیدن به این مهم اماده است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم انعقاد این‬ ‫تفاهمنامه اغازی برای تداوم همکاری های بیشتر باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اعتق��اد دارم ک��ه بان��ک عامل‬ ‫فیش��ینگ نیس��ت و نبود ش��ناخت و اگاهی‬ ‫شهروندان در اس��تفاده از خدمات الکترونیک‬ ‫س��بب ش��ده تا این جرایم افزای��ش پیدا کند؛‬ ‫سیس��تم بانک��ی ب��ا رم��ز دوم یکب��ار مصرف‬ ‫جرای��م را کاه��ش خواهد داد‪ ،‬ام��ا اموزش و‬ ‫ش��ناخت می توان��د در کن��ار رمز پوی��ا باعث‬ ‫نزدیک ش��دن کالهبرداری ها ب��ه صفر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بخشی زاده ادامه داد‪ :‬با توجه به یکبار مصرف‬ ‫بودن این رمزه��ا و ا عتبار ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۲۰‬ثانیه ای‬ ‫احتم��ال سوءاس��تفاده از مش��تریان کاه��ش‬ ‫بس��یار زیادی خواهد داشت و فقط در صورت‬ ‫سهل انگاری مش��تری‪ ،‬رمز پویا در اختیار فرد‬ ‫دیگ��ری قرار خواهد گرفت که باعث برداش��ت‬ ‫غیر مجاز می شود‪.‬‬ ‫معاون فن��اوری اطالعات بان��ک دی درباره‬ ‫اجرای طرح رمز دوم پویا گفت‪ :‬تامین و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های الزم در پ��روژه رمز دوم یکبار‬ ‫مص��رف هزینه زیادی را به ش��بکه بانکی وارد‬ ‫کرد ک��ه با توجه ب��ه اهمیت موض��وع امنیت‬ ‫مش��تریان و جلوگی��ری از خس��ارت در برابر‬ ‫کالهبرداری ها‪ ،‬بانک قب��ول کرد و این هزینه‬ ‫را ب��رای افزای��ش امنی��ت مش��تری پرداخت‬ ‫کرد؛ درحال حاضر زیرس��اخت ارائ��ه رمز دوم‬ ‫پوی��ا در بانک دی از طریق ن��رم افزار «ارس»‬ ‫برای تلفن های هوش��مند دارای سیستم عامل‬ ‫اندروید و ‪ iOS‬اماده ش��ده و مش��تریان بانک‬ ‫دی می توانن��د از ان رم��ز دوم یکب��ار مصرف‬ ‫ب��رای انجام تراکنش های بدون حضور کارت از‬ ‫جمله کارت به کارت‪ ،‬پرداخت قبوض‪ ،‬ش��ارژ‬ ‫و م��وارد دیگ��ر دریافت کنند؛ از س��ویی دیگر‬ ‫با توجه به ایجاد س��امانه هریم از س��وی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬صاحبان تلفن همراه غیر هوش��مند با‬ ‫اس��تفاده از فعال کردن پیامک در شعب بانک‬ ‫می توانن��د از رمز دوم پویا ب��رای تراکنش های‬ ‫بدون حضور کارت استفاده کنند که در همین‬ ‫راس��تا در کانال ه��ای نیازمن��د رم��ز دوم پویا‬ ‫دکمه دریاف��ت رمز یکبار مصرف ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬رم��ز دوم پوی��ا از طریق‬ ‫اپلیکیش��ن و پیامک در اختیار مشتریان بانک‬ ‫قرار گرفته و اجباری برای نصب اپلیکیش��ن از‬ ‫سوی صاحبان تلفن همراه هوشمند نیز وجود‬ ‫ن��دارد اما نرم اف��زار رمز س��از دارای امنیت به‬ ‫مراتب بیش��تری نسبت به روش پیامکی است؛‬ ‫ب��ا توجه به مهلت اندک باق��ی مانده تا ابتدای‬ ‫دی م��اه‪ ،‬مش��تریان سیس��تم بانک��ی هر چه‬ ‫س��ریعتر برای دریافت رم��ز دوم یکبار مصرف‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس اداره توس��عه فناوری اطالعات بانک رفاه‬ ‫گفت‪ :‬اجرای رمز دوم پویا و غیر فعال شدن رمزهای‬ ‫ایستا باعث ارتقاء امنیت تراکنش های بانکی بدون‬ ‫حض��ور کارت و کاه��ش کالهبرداری های انالین‬ ‫می ش��ود‪ .‬محسن مشهدی جعفری در گفت وگو با‬ ‫ایبِنا با اشاره به تاثیر اجرای رمز دوم یکبار مصرف‬ ‫در ش��بکه پرداخت و تراکنش ه��ای بانکی گفت‪:‬‬ ‫کالهبرداری ه��ای انالین با ایجاد س��ایت های جعلی به خصوص‬ ‫در زمینه فیش��ینگ در کشور رشد بسیار زیادی داشته تا جایی‬ ‫که این مسئله باعث ش��د تا افزایش امنیت تراکنش های بانکی‬ ‫و کاهش کالهبرداری ها یکی از مهم ترین اقدام های در دس��تور‬ ‫کار بانک مرکزی و ش��بکه بانکی از س��ال گذش��ته قرار بگیرد؛‬ ‫در همین راس��تا و با هماهنگی های انجام ش��ده قرار است تا در‬ ‫راس��تای اصالح وضعیت تراکنش های بدون کارت در گام اولیه‪،‬‬ ‫انج��ام تمامی تراکنش های بدون حضور کارت از ابتدای دی ماه‬ ‫امسال با رمز دوم یکبار مصرف قابل انجام باشد‪.‬‬ ‫رئیس اداره توس��عه فن��اوری اطالعات بانک رف��اه ادامه داد‪:‬‬ ‫با اجرایی ش��دن رم��ز دوم پوی��ا‪ ،‬رمزهای دوم ایس��تا از تاریخ‬ ‫‪ ۱۵‬دی غیر فعال می شوند و مش��تریان برای استفاده از خدمات‬ ‫و تراکنش ه��ای بدون حض��ور کارت از جمله خری��د اینترنتی‪،‬‬ ‫کارت ب��ه کارت‪ ،‬خرید ش��ارژ‪ ،‬پرداخت قبوض و‪ ...‬باید نس��بت‬ ‫به فعال کردن رمز دوم یکبار مصرف هرچه سریعتر اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رمز دوم پویا می تواند نقش مهم و موثری در‬ ‫مباره با جرایم و کالهبرداری های انالین داشته باشد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫اجرایی شدن رمز دوم یکبار مصرف ضمن افزایش‬ ‫امنیت تراکنش های بانکی بدون حضور کارت قطعا‬ ‫در کاهش فیش��ینگ در کش��ور تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود؛ مش��تریان باید بدانند که با اجرایی شدن رمز‬ ‫پوی��ا کارت این احتمال وج��ود دارد که در کوتاه‬ ‫در دسترس��ی انه��ا به رم��ز مق��داری پیچیدگی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬اما امنی��ت انها ارتقاء پی��دا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس اداره توس��عه فناوری اطالعات بانک رفاه درباره مزایای‬ ‫رم��ز دوم پویا گف��ت‪ :‬رمز یکبار مص��رف کارت بانک��ی‪ ،‬اعتبار‬ ‫مش��خصی بی��ش از ‪ ۶۰‬ثانیه دارد و امنیت مش��تریان بانکی به‬ ‫خصوص افرادی که توجه کمتری نسبت به رعایت نکات امنیتی‬ ‫در اس��تفاده از خدم��ات و تراکنش های بدون حض��ور کارت را‬ ‫دارند‪ ،‬افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بانک رفاه کارگران نیز در راس��تای ابالغ انجام‬ ‫ش��ده از س��وی بانک مرکزی و ضرورت ایجاد س��امانه ارائه رمز‬ ‫دوم یکب��ار مصرف به مش��تریان‪ ،‬نرم افزار رمزس��ازی را ایجاد‬ ‫کرده که مش��تریان ب��ا دریافت نرم افزار از طریق س��ایت بانک‬ ‫رفاه و فعال س��ازی با اس��تفاده از خودپردازه��ای رفاه می توانند‬ ‫به صورت افالین به رمز دوم پویا دسترس��ی داش��ته باش��ند؛ از‬ ‫سویی دیگر فرایندهای فنی سامانه هریم بانک مرکزی و ایجاد‬ ‫س��امانه ‪( USSD‬کد دستوری) نیز در دستور کار قرار گرفته تا‬ ‫با اجرایی ش��دن طرح و از ابتدای دی ماه مش��تریان بتوانند به‬ ‫صورت پیامکی رمز دوم پویا را دریافت کنند‪.‬‬ ‫امالک مازاد از دارایی های بانک ملی حذف می شود‬ ‫بان��ک ملی ایران در س��ال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۱۱‬هزار میلی��ارد ریال از اموال‬ ‫م��ازاد خود را واگذار کرده و تعیی��ن تکلیف این اموال‪ ،‬تا حذف از گردونه‬ ‫دارایی های بانک ادام��ه دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬با‬ ‫توجه ب��ه تاکید دولت در خروج از بنگاه داری بانک ه��ا و الزام وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی و بان��ک مرکزی بر فروش اموال م��ازاد بانک ها‪ ،‬بانک‬ ‫ملی ایران تعیین تکلیف اموال مازاد خود اعم از امالک ملکی و تملیکی و‬ ‫سهام شرکت ها را در دستور کار دارد و در امسال ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۱۵۶‬میلیارد‬ ‫ریال از این اموال را واگذار کرده اس��ت‪ .‬براس��اس گ��زارش اهم عملکرد و‬ ‫دس��تاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬بانک ملی ایران در امس��ال‬ ‫پیشتاز فروش اموال مازاد بوده است و این واگذاری ها همچنان در روندی‬ ‫منطقی‪ ،‬قانونی و گام به گام تا پایان سال ادامه دارد‪ .‬تعیین تکلیف اموال‬ ‫م��ازاد بانک ها در راس��تای عمل به مفاد م��اده ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور است و در همین راستا بانک‬ ‫ملی ایران در تاریخ چهارم ابان ماه امسال اقدام به برگزاری مزایده تمامی‬ ‫ضرورت برنامه ریزی برای حفظ پایدار مشتریان‬ ‫بانک توسعه صادرات با رویه هایی چون توجه‬ ‫به سلیقه مشتری‪ ،‬همراهی با مشتریان درشرایط‬ ‫تحریم درچارچ��وب مقررات و رصد فعالیت های‬ ‫بنگاه اقتصادی می تواند خدمات خودرا گسترش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبِنا‪ ،‬س��ید صمدالدین هاش��می‬ ‫گف��ت‪ :‬اهمیت حضور پای��دار صادرکنندگان در‬ ‫فهرست مشتریان بانک مستلزم حمایت همه جانبه از انهاست‪،‬‬ ‫ب��ه نوعی ک��ه صادرکننده حس کند بانک ن��ه فقط یک منبع‬ ‫تامی��ن مالی بلکه یک همراه برای بنگاه وی اس��ت‪ .‬هاش��می‬ ‫اظهارکرد‪ :‬الزمه جذب مش��تریان‪ ،‬داش��تن افق بلند مدت در‬ ‫مسیر همکاری با انهاس��ت؛ بانک توسعه صادرات با رویه هایی‬ ‫چون توجه به نظر و س��لیقه مش��تری‪ ،‬همراهی و همکاری با‬ ‫مشتریان در شرایط تحریم در چارچوب مقررات و ساختارهای‬ ‫قانونی و رصد فعالیت های بنگاه اقتصادی می تواند در رقابت با‬ ‫س��ایر بانک های دیگر موفق تر عمل کرده و دایره ارائه خدمات‬ ‫خود را گسترش دهد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬مدیریت عامل بانک نیز در نشست ها و جلسات‬ ‫متعدد بر همراهی و امادگی ارکان بانک برای رفع مش��کالت‬ ‫صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور تاکید کرده اند‪.‬‬ ‫س��ید صمدالدین هاشمی در ادامه این گفت وگو ضمن تشریح‬ ‫عملکرد هشت ماهه شعبه ش��یراز بانک توسعه‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��عبه در این مدت بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۴۰‬میلیارد ریال تس��هیالت به مش��تریان‬ ‫صادراتی اس��تان اعطا و باوجود محدودیت های‬ ‫ناشی از تحریم ها ‪ ۱۸۲‬میلیارد ریال ضمانت نامه‬ ‫صادر کرده اس��ت و مانده تس��هیالتی برابر با ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۴‬میلیارد ریال دارد‪.‬‬ ‫رئیس بانک توسعه صادرات شیراز مصوبه های اماده پرداخت‬ ‫شعبه را بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال اعالم کرد که با اجرای ان‬ ‫مانده تس��هیالت بانک افزایش خواهد داشت همچنین در این‬ ‫م��دت نزدیک به ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬ه��زار دالر برات و حواله‬ ‫ارزی برای مشتریان صادر شده است‪.‬‬ ‫هاش��می در ادامه بیان کرد‪ :‬مطابق با س��ند پیشران توسعه‬ ‫که با حضور وزیر کش��ور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان‬ ‫ابالغ ش��د بانک ها موظف هس��تند بیش از گذش��ته با صنایع‬ ‫همکاری داشته باشند و طرح های دارای رویکرد صادراتی را از‬ ‫محل منابع صندوق توس��عه تامین مالی کنند‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ش��عبه ش��یراز برنام��ه منظمی را برای جذب مش��تریان‬ ‫صادراتی استان طراحی کرده و ذیل این برنامه ریزی با مکاتبه‬ ‫و تعام��ل نزدیک با مش��تریان خدمات خ��ود را به انها معرفی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سهام خود در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (بزرگترین هلدینگ‬ ‫س��رمایه گذاری) کرده است‪ .‬همچنین نوبت دهم مزایده سراسری فروش‬ ‫اموال تملیکی و مازاد مازاد بانک در امس��ال برگزار می شود که متقاضیان‬ ‫خرید می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر از ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز ‪۱۳‬‬ ‫اذرماه به بخش مناقصه و مزایده در قسمت اخبار سایت بانک و یا سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بخش‬ ‫مزایده مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دغدغه بانک ها‪ ،‬ارتقای امنیت حساب های مشتریان‬ ‫مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به گسترش‬ ‫اس��تفاده از اینترن��ت و تراکنش های مالی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارتقاء سطح امنیت حساب ها و کاهش مخاطرات‬ ‫امنیتی مطابق با توس��عه عل��م و فناوری از جمله‬ ‫الزامات حوزه بانکی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک ای��ران زمین‪،‬‬ ‫عبدالمجی��د پورس��عید مدیرعامل بان��ک ایران‬ ‫زمی��ن درب��اره الزام به کارگی��ری رمز دوم پوی��ا از ابتدای دی‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬گف��ت‪ :‬ابزاره��ای پرداخت الکترونی��ک و دیجیتال که‬ ‫ازس��وی بانک ه��ا در اختیار مش��تریان ق��رار گرفته بس��یاری‬ ‫از خدم��ات بانک��ی را به خ��ارج از محیط ش��عب منتقل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امنیت تراکنش ها در س��مت بانک ها بسیار باالست‬ ‫و ما از تمام امکان��ات و فناوری های روز دنیا برای حفظ امنیت‬ ‫حساب ها و تراکنش ها استفاده می کنیم‪ .‬اما در ماه های گذشته‬ ‫ش��اهد برخی سوء اس��تفاده ها از حس��اب های افراد هستیم که‬ ‫بخش��ی از انها به دلی��ل رعایت نکردن اصول ایمنی از س��وی‬ ‫مشتریان است‪.‬‬ ‫پورسعید افزود‪ :‬یکی از اقداماتی که درحال حاضر با ابالغ بانک‬ ‫مرکزی از س��وی بانک ها اجرایی شده است‪ ،‬راه اندازی رمز پویا‬ ‫(رمز دوم اینترنتی) است که این اقدام می تواند بسیاری از موارد‬ ‫فیشینگ و سوء استفاده از حساب های مشتریان‬ ‫را کاهش دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ای��ران زمی��ن با اش��اره به‬ ‫اینک��ه براس��اس اع�لام پلی��س فتا فیش��ینگ‬ ‫عامل ش��کل گیری یک سوم جرائم س��ایبری در‬ ‫کش��ور اس��ت گفت‪ :‬به همی��ن دلیل‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از رم��ز دوم یکبارمص��رف ب�� ه ج��ای رم��ز ثابت‬ ‫در دس��تور کار ق��رار بانک ه��ا قرارگرفته اس��ت؛ ب�� ه طوریکه‬ ‫پیش بینی می ش��ود با جایگزین شدن رمز یکبارمصرف از سوی‬ ‫تمام��ی بانک ها‪ ،‬می ت��وان تعداد زیادی از ای��ن موارد را کاهش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اهمیت نصب نرم افزار رمزس��از از سوی مشتریان‬ ‫برای جلوگیری از فیش��ینگ تصریح کرد‪ :‬نرم افزار رمز ساز ایران‬ ‫زمی��ن‪ ،‬ی��ک برنامه تولید رم��ز جهت افزای��ش ضریب امنیتی‬ ‫عملی��ات مال��ی و غیرمال��ی در س��امانه اینترنت بان��ک و نیز‬ ‫تراکنش های کارتی بانک ایران زمین اس��ت که قابل استفاده بر‬ ‫روی گوش��ی های همراه با سیس��تم عامل اندروید و ‪ IOS‬است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک ایران زمین‪ ،‬در پایان از مش��تریان بانک ایران‬ ‫زمین خواست با رعایت موازین امنیتی و همراهی با پویش این‬ ‫بانک با نام «از پویا جویا شوید!» امنیت تراکنش های بانکی خود‬ ‫را افزایش دهند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫توسعه تنها بندر اقیانوسی کشور در انتظار تامین منابع مالی است‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹موانع در مسیر سرمایه گذاران‬ ‫‹ ‹کاهش سرمایه های خارجی در چابهار‬ ‫‹ ‹همچنان چشم به راه‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی ک��ه در روزه��ای اخیر به‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان رفته بود تا برخی طرح های‬ ‫عمرانی مانند کلنگ زنی ف��رودگاه بین المللی چابهار‬ ‫حضور داشته باشد‪ ،‬از سرمایه گذاران برای حضور در‬ ‫این طرح ها دعوت کرد‪.‬‬ ‫به گفته محمد اس�لامی‪ ،‬تکمیل زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونقلی مانند راه اهن چابهار‪ -‬س��رخس‪ ۲ ،‬بانده‬ ‫شدن همه جاده های منتهی به این بندر‪ ،‬بهره برداری‬ ‫کامل از همه فازهای بندر شهیدبهشتی و بهره برداری‬ ‫از ف��رودگاه بین المللی‪ ،‬از جمله پروژه هایی هس��تند‬ ‫که تجارت و ترانزی��ت کاال را در این منطقه متحول‬ ‫خواهند کرد‪ .‬اس�لامی از روحانی��ون و امامان جمعه‬ ‫خواس��ت مردم را ب��رای س��رمایه گذاری در چابهار‬ ‫تش��ویق و ترغی��ب کنند‪ .‬او معتقد اس��ت اش��تغالزا‬ ‫ب��ودن س��رمایه گذاری در پروژه ه��ای منطقه کمک‬ ‫می کن��د نیروهای بومی و مردم ش��هرهای گوناگون‬ ‫اس��تان بتوانند با س��رمایه گذاری در منطقه‪ ،‬فرصت‬ ‫گردشگری داشته باشند‪.‬‬ ‫برخ��ی معتقدن��د برخی مش��کالت زیرس��اختی‬ ‫و اداری‪ ،‬تبدی��ل ب��ه عامل��ی برای کاهش اش��تیاق‬ ‫خارجی ه��ا و حت��ی داخلی ها به س��رمایه گذاری در‬ ‫چابهار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه با توان داخلی‬ ‫یکی از فعاالن اقتصادی اهل سیستان و بلوچستان‬ ‫می گوید مسئوالن به امید حضور خارجی ها از توسعه‬ ‫بندر چابهار با تکیه بر منابع داخلی غفلت کرده اند‪.‬‬ ‫محمود تهی دست در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به‬ ‫معافی��ت بندر چابه��ار از تحریم به عنوان یک مزیت‬ ‫مهم بیان کرد‪ :‬اگرچه قرار بود بخش��ی از توسعه این‬ ‫بندر با هم��کاری هندی ها و با فاینانس این کش��ور‬ ‫پی��ش برود‪ ،‬ام��ا انها عملکرد مطلوب��ی در این بندر‬ ‫نداشته اند و نتوانس��ته اند برنامه ریزی های پیش بینی‬ ‫ش��ده را محقق کنند‪ .‬او افزود‪ :‬حدود ‪ ۲‬س��ال است‬ ‫که هندی ها در بندر چابهار حضور دارند اما عملکرد‬ ‫خوب��ی نداش��ته اند‪ .‬از س��وی دیگ��ر در ای��ن مدت‬ ‫مس��ئوالن کشور نیز نتوانسته اند منابع مالی مناسبی‬ ‫ب��رای پروژه های بندر چابهار فراهم کنند و به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬عملیات بندری و تجاری نتوانس��ته رشد قابل‬ ‫انتظار را داش��ته باشد‪ .‬از نظر عضو هیات رئیسه اتاق‬ ‫بازرگانی زاهدان‪ ،‬بندر چابهار هنوز تا توسعه ایده ال‬ ‫فاصله زیادی دارد و برای رس��یدن به وضعیت بهتر‪،‬‬ ‫باید در زمینه تامین منابع مالی برای ان اقدام ش��ود‬ ‫و مسئوالن منتظر پول هندی ها نمانند‪.‬‬ ‫تهیدس��ت با اشاره به س��رمایه گذاری چینی ها در‬ ‫بندر گوادر پاکس��تان‪ ،‬یاداور شد‪ :‬باید زمینه حضور‬ ‫چینی ه��ا در پروژه های بن��در چابهار فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫در این زمین��ه می توانیم با تکیه بر زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونقلی که در ایران داریم و می تواند پاکستان را‬ ‫به اسیای میانه و روس��یه و اروپا متصل کند‪ ،‬زمینه‬ ‫بازسازی ‪ ۳۲۰۰‬واحد سیل زده در لرستان‬ ‫معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اس�لامی با بیان اینکه کار بازسازی ‪۳۲۰۰‬‬ ‫واحد مس��کونی در مناطق س��یل زده لرستان به‬ ‫اتمام رس��یده‪ ،‬از پیشتازی این استان در بازسازی‬ ‫مناطق سیل زده کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عزیزاله مهدیان در حاش��یه‬ ‫بازدی��د از مناطق س��یل زده شهرس��تان پل دختر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬روند بازس��ازی حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫واحد مس��کونی تخریب ش��ده در جریان س��یل‬ ‫امسال در لرستان با ش��تاب خوبی در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از این تعداد کار بازس��ازی‬ ‫‪ ۳۲۰۰‬واحد مسکونی به اتمام رسیده و مابقی در‬ ‫مراحل مختلف ساخت هستند‪.‬‬ ‫معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن‬ ‫رضا اصالنی‬ ‫حضور س��رمایه گذاران این کشور در چابهار را فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬ای��ن فعال حوزه اقتصادی بابی��ان اینکه خود‬ ‫ما از توس��عه چابهار غفلت کرده ایم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر‬ ‫مس��ئوالن در سال های گذش��ته‪ ،‬بخش مشخصی از‬ ‫منابع کش��ور را در چابهار سرمایه گذاری کرده بودند‬ ‫و معطل حضور س��رمایه های خارجی نمی شدند‪ ،‬این‬ ‫بندر از سال ها پیش به بهره وری رسیده بود‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬س��ال اس��ت که هندی ها در بندر چابهار حضور دارند اما‬ ‫عملکرد خوبی نداش��ته اند‪ .‬از س��وی دیگر در این مدت مس��ئوالن‬ ‫کش��ور نیز نتوانس��ته اند منابع مالی مناس��بی برای پروژه های بندر‬ ‫چابهار فراهم کنند‬ ‫یکی دیگر از اعض��ای اتاق بازرگانی زاهدان معتقد‬ ‫اس��ت مش��کالت زیرس��اختی از جمله کمبودهای‬ ‫حمل ونقل��ی‪ ،‬مانع��ی ب��ر س��ر راه عالقه من��دان به‬ ‫سرمایه گذاری در چابهار است‪.‬‬ ‫محمدعل��ی نش��اطی به‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫اینکه مس��یر چابه��ار ب��رای برخی کش��ورها مانند‬ ‫افغانستان و هند از مسیر فعلی ترانزیت به کشورهای‬ ‫اس��یای میانه کوتاه تر است‪ ،‬س��رمایه گذاری در این‬ ‫بندر‪ ،‬کاهش هزینه ه��ای حمل ونقل انها را به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت و بن��در چابهار از این نظ��ر امتیازی‬ ‫ب��رای ایران به ش��مار می رود‪ ،‬با این ح��ال به دلیل‬ ‫نبود زیرساخت های مناسب‪ ،‬استفاده مطلوبی از این‬ ‫مزیت نشده است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر ل��زوم ایج��اد زمینه ه��ای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی عالقه مند به بن��در چابهار‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در صورت غفل��ت و کوتاهی ایران‪ ،‬بندر‬ ‫گوادر در پاکس��تان که با س��رمایه چینی ها در حال‬ ‫توس��عه است‪ ،‬رقیب سرس��ختی برای چابهار خواهد‬ ‫شد‪ .‬این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم جذب همزان‬ ‫سرمایه های خارجی و داخلی در چابهار گفت‪ :‬به جز‬ ‫قرارداد با هند که ان هم به درس��تی اجرا نمی شود‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی مناس��بی در چابهار نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بخش داخلی نیز اقدام موثری انجام نشده‬ ‫که به نظر می رس��د دوری این منطقه از مرکز کشور‬ ‫و کمبود امکانات‪ ،‬از دالیل بی میلی س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی و غیربومی ها به حضور در چابهار باشد‪.‬‬ ‫او ب��ر ل��زوم ج��ذب س��رمایه گذاران داخل��ی ب��ا‬ ‫مشوق هایی مانند تخفیف های مالیاتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع از دید خارجی ها‬ ‫خروج‪ ،‬بازگشت و سختگیری های نیروی انتظامی‬ ‫ب��رای تردد به ش��هر و منطق��ه ازاد‪ ،‬صادر نش��دن‬ ‫گواهینام��ه‪ ،‬وضع مالیات س��نگین ب��رای بازرگانان‪،‬‬ ‫نبود زیرس��اخت های حمل ونقلی مناس��ب در بخش‬ ‫ریل و جاده و نبود کامی��ون برای صادرات‪ ،‬از جمله‬ ‫مهم ترین موان��ع حضور بازرگانان و س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی در چابهار است‪.‬‬ ‫این مس��ائل را خارجی ها در نشس��تی که تابستان‬ ‫امس��ال با معاون اقتصادی رئیس جمهوری داشتند‪،‬‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫محمد نهاوندیان در این نشس��ت‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در ای��ران به وی��ژه چابهار را م��ورد تاکید‬ ‫دولت دانس��ت و گف��ت‪ :‬همه قوانینی که در مس��یر‬ ‫سرمایه گذاران مانع ایجاد می کند باید اصالح شود تا‬ ‫سرمایه گذاران به سادگی و در کمترین زمان ممکن‬ ‫فعالیت های اقتصادی خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫محمدعلی نشاطی‬ ‫محمود تهی دست‬ ‫حداقل سرمایه الزم برای ایرالین داری‬ ‫انقالب اسالمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اسکلت بیش از‬ ‫‪ ۸۸۰۰‬واحد انجام شده و سقف و دیوار بیش از ‪۷‬‬ ‫هزار واحد مسکونی در حال اجرا است‪.‬‬ ‫مهدیان اضافه کرد‪ :‬براس��اس برنامه زمان بندی‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬کار بازس��ازی واحدهای مس��کونی‬ ‫تخریب شده تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه لرس��تان دارای بیشترین‬ ‫تعداد واحدهای مس��کونی خس��ارت دیده از سیل‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬اس��تان در بازس��ازی مناطق‬ ‫س��یل زده پیش��رو و جلوتر از س��ایر اس��تان های‬ ‫سیل زده کشور است‪.‬‬ ‫معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی یاداور شد‪ :‬دیواره ساحلی رودخانه‬ ‫پل دختر با پیش��رفت ‪ ۶۰‬درص��دی در حال اجرا‬ ‫بوده و تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫مع��اون هوانوردی س��ازمان هواپیمایی با بیان‬ ‫اینک��ه در صدور مجوز برای ش��رکت هواپیمایی‬ ‫جدید‪ ،‬س��ال س��اخت هواپیمای کارکرده نباید‬ ‫کمتر از ‪ ۱۹۹۸( ۱۳۷۷‬میالدی) باشد‪ ،‬از افزایش‬ ‫رقم کفایت سرمایه تاسیس شرکت هواپیمایی به‬ ‫‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان خبر داد‪.‬‬ ‫مرتض��ی دهقان در گفت وگو ب��ا فارس‪ ،‬درباره‬ ‫شرایط راه اندازی ش��رکت های هواپیمایی جدید‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بررس��ی و نظ��ارت برنحوه عملکرد و‬ ‫ارائ��ه خدم��ات حمل ونقل داخل��ی و بین المللی‬ ‫مس��افر و بار موسس��ه های حمل ونق��ل هوایی و‬ ‫همچنین تهیه و تدوین مقررات و شیوه نامه های‬ ‫مرب��وط به اداره کنترل فضای کش��ور از وظایف‬ ‫معاونت هوانوردی س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون هوان��وردی و امور بین الملل س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری با اش��اره به مقررات صدور‬ ‫مج��وز ای اوس��ی بی��ان ک��رد‪ :‬ب��رای راه اندازی‬ ‫شرکت های هواپیمایی جدید‪ ،‬داشتن ‪ ۵‬هواپیما‬ ‫الزامی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��ال س��اخت این‬ ‫هواپیماه��ا‪ ،‬براس��اس روال پیش��ین راه ان��دازی‬ ‫ش��رکت هواپیمایی‪ ،‬باید مربوط به سال ‪۱۳۷۷‬‬ ‫(‪ ۱۹۹۸‬میالدی) به بعد باشد‪.‬‬ ‫دهقان در پاسخ به این پرسش که چرا هر سال‬ ‫که می گذرد‪ ،‬عدد س��ال تولید از ‪۱۹۹۸( ۱۳۷۷‬‬ ‫می�لادی) باالت��ر نم��ی رود؟ گفت‪ :‬ب��ه هر حال‬ ‫حمل ونقل هوایی مس��افری در ش��رایط تحریم‬ ‫سختی قرار دارد و تامین هواپیما در این شرایط‬ ‫برای ایرالین ها دشوار است‪.‬‬ ‫مع��اون هوان��وردی و امور بین الملل س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری اضافه کرد‪ :‬البته شرط سوم‬ ‫ص��دور مجوز فول ای اوس��ی برای ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی جدید تامین کفایت مالی اس��ت‪ ،‬این‬ ‫رق��م پیش از این ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان بود که ان‬ ‫را به ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان افزایش داده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته برای مجوزهای پایین تر از فول‬ ‫ای اوس��ی در راه اندازی ش��رکت های هواپیمایی‪،‬‬ ‫ش��رط تامی��ن ‪ ۵‬فرون��د هواپیم��ا ب��ه ‪ ۳‬فروند‬ ‫هواپیمای مناسب تغییر یافته است و رقم کفایت‬ ‫س��رمایه هم از رقم بیان شده کمتر و حدود ‪۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫این مسئله موجب می شود شرکت هواپیمایی‬ ‫تشویق ش��ود هواپیمای کوچک مورد نیاز کشور‬ ‫را وارد کن��د و به این ترتیب هواپیما راحت تر به‬ ‫ناوگان وارد شود‪.‬‬ ‫شناسایی خانه های خالی تا پایان سال‬ ‫اجاره ش��ود‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد‪ :‬با تکمیل‬ ‫واحدهای مس��کونی مهر باقی مانده‪ ،‬بخش��ی از مستاجران که‬ ‫امروز اجاره نشین هستند به خانه های خود منتقل می شوند‪.‬‬ ‫محمودزاده راه ان��دازی نظام اجاره داری حرف��ه ای را راهکار‬ ‫دیگر دولت در زمینه ساماندهی بازار اجاره عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای درحال پیگیری اس��ت‪ .‬در‬ ‫این نظام‪ ،‬تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که ان شرکت ها در‬ ‫حوزه اجاره داری به طور حرفه ای کار خواهند کرد‪.‬‬ ‫معاون مس��کن وزیر راه و شهرس��ازی درباره راه اندازی نظام‬ ‫اجاره داری حرفه ای تفاهمی با بانک داش��ته ایم‪ .‬در این زمینه‬ ‫کار ویژه ای برای ودیعه اجاره انجام می ش��ود و ساماندهی بازار‬ ‫اجاره محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫دو سه هفته ای از برگزاری نمایشگاه هوایی‬ ‫دوبی می گ��ذرد‪ .‬باتوجه به قطع��ی اینترنت‪،‬‬ ‫گزارش ها و عکس های این نمایشگاه با تاخیر‬ ‫در دسترس ایرانی ها قرار گرفت‪ .‬اما به راستی‬ ‫در «دوبی ایرشو» امس��ال چه گذشت و این‬ ‫نمایشگاه چه ارمغانی برای ما داشت؟ ایا همه‬ ‫ماجرا در عکس و فیلم های بی هدف و خنثایی‬ ‫ک��ه کانال ه��ای فارس��ی زبان از در و دی��وار‬ ‫نمایشگاه منتش��ر کرده اند‪ ،‬خالصه می شود؟‬ ‫ایا داس��تان این نمایش��گاه‪ ،‬مثل همیشه به‬ ‫خریدهای میلی��ارد دالری امارات از بوئینگ‬ ‫و ایرباس و لبخندهای مهمانداران ختم شد؟‬ ‫یکی از مس��ائل بزرگ و مهم این نمایشگاه‬ ‫که از سوی ایرانی ها دیده نشد‪ ،‬شتاب گرفتن‬ ‫روند نظامی شدن نمایشگاه هوایی دبی است‪،‬‬ ‫روندی که از ‪ ۲‬س��ال پیش اغاز ش��ده بود و‬ ‫امس��ال به اوج رسید‪ .‬نمایش��گاه هوایی دبی‬ ‫غیرنظامی ترین ایرش��وی جه��ان بود اما از ‪۲‬‬ ‫سال پیش ماجرا برعکس شده است‪.‬‬ ‫غرفه ا ِمی ِریت ا ِیرالینز همیش��ه بزرگ ترین‬ ‫فضای س��الن در محل ورودی بود اما امسال‬ ‫این ایرالین نه تنها در س��الن غرفه نداش��ت‪،‬‬ ‫بلکه به نظر می رس��ید فض��ای ان در ورودی‬ ‫سالن از سوی غول تازه تاسیس صنایع نظامی‬ ‫موس��وم به ا ِج (‪ :edge‬کنایه از لبه فناوری و‬ ‫پیشرفت و این نوع مفاهیم) اشغال شده بود!‬ ‫هر س��ال اگر با ورود به سالن با غرفه سفید‬ ‫ا ِمی ِری��ت ا ِیرالین و مهمان��داران لبخند بر لب‬ ‫روب��ه رو می ش��دید‪ ،‬امس��ال چهره خش��ک‬ ‫و ج��دی خان��م مری��م المنص��وری (خلبان‬ ‫جنگنده امارات��ی) را در غرف��ه ا ِج می دیدید‬ ‫ک��ه از خاطرات��ش در عملیات ه��ا می گفت و‬ ‫بازدیدکنندگان با او سلفی می گرفتند‪.‬‬ ‫ا ِج کمت��ر از ‪ ۳‬ماه اس��ت ک��ه از ادغام ‪۲۲‬‬ ‫ش��رکت خصوص��ی و ‪ ۳‬ش��رکت دولتی زیر‬ ‫نظ��ر مس��تقیم بن زائد تش��کیل ش��ده و در‬ ‫تبلیغات پرطمطراق و رمانتیک خود توس��عه‬ ‫را اصلی ترین راهبرد در زمینه ارتقای صنعت‬ ‫دفاع��ی امارات اع�لام کرده اس��ت‪ .‬در اینجا‬ ‫فرصت توضیح بیش��تر نیس��ت اما پدیده ای‬ ‫مانن��د ا ِج چی��زی نیس��ت جز تجدی��د نظر‬ ‫شتابزده در الگوهای توسعه دفاعی در امارات‬ ‫که پس از واقعه ارامکو گرفته شده است‪.‬‬ ‫درس��ت یک روز پیش از نمایش��گاه هوایی‬ ‫دوبی‪ ،‬فرماندهان ارشد نیروهای هوایی عربی‬ ‫منطقه همراه با برخی فرماندهان ناتو و امریکا‬ ‫در هتل مرکور دوبی دور هم جمع شده بودند‪.‬‬ ‫محور همه س��خنرانی ها و رایزنی ها یک چیز‬ ‫بیش��تر نبود‪ :‬ایران! ارامکو! به اندازه ای صدای‬ ‫ایران ای��ران از هتل مرکور بلن��د بود که روز‬ ‫بعد‪ ،‬تیتر روی جلد برخی نش��ریه های روزانه‬ ‫نمایشگاه ش��د‪ ،‬نشریه هایی که از نظر ماهوی‬ ‫هرگز نظامی نبوده و نیس��تند! به نظر می رسد‬ ‫حرف و حدیث هایی که امسال در هتل مرکور‬ ‫زده شد‪ ،‬باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه هوایی دوبی‪ ،‬حیاط خلوت محمد‬ ‫بن راش��د حاک��م صلح طلب دوبی اس��ت اما‬ ‫امسال برای نخستین بار‪ ،‬بن زائد خود را برای‬ ‫گشایش «معرض الطیران الجوی» به فرودگاه‬ ‫ال مکتوم رسانده بود‪.‬‬ ‫ابوظبی مرکز قدرت و نظامی گری و دوبی‬ ‫مرکز تجارت و اقتصاد (شارجه هم رویکردهای‬ ‫فرهنگی تمدنی دارد) اس��ت و معمول نیست‬ ‫که بن زائد و بن راشد در عرصه های تبلیغاتی‬ ‫یکدیگر خودنمایی کنند اما مدتی اس��ت که‬ ‫بن زائد نش��ان داده مایل ب��ه برهم زدن این‬ ‫تعادل اس��ت‪ ،‬اگرچه نمایش وحدت و اعتماد‬ ‫و تشکر از هم‪ ،‬همیشه چاشنی این نمایش ها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫البته بیش��تر بن راشد است که از دیگری‪،‬‬ ‫متواضعانه تش��کر می کند و اطمینان می دهد‬ ‫که به او اعتماد دارد‪.‬‬ ‫تصمیم جدید درباره سهمیه‬ ‫بنزین قایق های صیادی‬ ‫ش��رکت ملی پخش فراورده ه��ای نفتی از‬ ‫ارائه پیشنهاد تعیین سهمیه بنزین قایق های‬ ‫صیادی به هیات وزیران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬ش��رکت مل��ی پخش‬ ‫فراورده های نفت��ی با صدور اطالعیه ای اعالم‬ ‫کرد موضوع تعیین سهمیه بنزین برای انها در‬ ‫فصل صید‪ ،‬ازسوی کارگروه مربوطه به هیات‬ ‫وزیران ارائه شده که به محض تصویب نهایی‪،‬‬ ‫جزییات ان منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی‬ ‫سامانه امالک و اس��کان به منظور دریافت مالیات از خانه های‬ ‫خالی تا پایان امسال خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محم��ود‬ ‫محمودزاده اضافه کرد‪ :‬بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬واحد خالی با‬ ‫راه اندازی این سامانه می تواند وارد بازار عرضه مسکن شود که‬ ‫شاهد تاثیر ان بر بازار اجاره بها خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تولید و استفاده‬ ‫از مس��کن فرایندی میان مدت است‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور کنترل و‬ ‫س��اماندهی بازار اجاره بها‪ ،‬برنامه های وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫ش��امل دریافت مالیات از خانه های خال��ی‪ ،‬تکمیل واحدهای‬ ‫مسکونی مهر‪ ،‬تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و‬ ‫در نهایت راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای است‪.‬‬ ‫پیش تر مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت‬ ‫راه و شهرسازی با وعده اغاز به کار سامانه ملی امالک و اسکان‬ ‫در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال گفته بود‪ :‬با راه اندازی این س��امانه مالکان‬ ‫خانه های خالی تا پایان سال شناسایی می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن س��امانه باید ط��وری طراحی ش��ود که در ه��ر زمان‪،‬‬ ‫امکان شناس��ایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای‬ ‫مس��کونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬خدمات��ی‪ ،‬اداری و پیگی��ری نقل و انتقال‬ ‫امالک و مستغالت به صورت رسمی‪ ،‬عادی‪ ،‬وکالتی و غیره در‬ ‫همه نقاط کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی نیز باید امکان دسترس��ی برخط به‬ ‫سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫ایجاد نش��دن این سامانه پس از گذش��ت دو سال از تاریخ‬ ‫تصویب‪ ،‬موجب تضییع حقوق مردم شده است و به سوداگری‬ ‫در بخش مسکن و انجام معامله های پی درپی دامن زده است‪.‬‬ ‫محمودزاده در این زمینه گفته اس��ت‪ :‬با راه اندازی س��امانه‬ ‫امالک و اس��کان‪ ،‬ش��اهد تاثیر ویژه در بخش مس��کن هستیم‬ ‫زیرا بیش از ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬واحد می تواند وارد بازار عرضه‬ ‫مسکن شود که خودبه خود با عرضه بیشتر‪ ،‬شاهد تاثیر ان بر‬ ‫بازار اجاره بها خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تس��ریع در تکمیل و ارائه واحدهای مس��کونی‬ ‫مهر که تعداد قابل مالحظه ای از انها تا پایان امسال وارد عرضه‬ ‫مسکن ش��ده و به متقاضیان تحویل می ش��ود‪ ،‬می تواند نقش‬ ‫موثری در عرضه مس��کن و در نهایت ساماندهی بخشی از بازار‬ ‫یادداشت‬ ‫خزان سرمایه در چابهار‬ ‫کاهش سرمایه گذاری خارجی و افزایش هزینه های‬ ‫پروژه های عمرانی‪ ،‬از جمله عواملی است که موجب‬ ‫ش��ده تنها بندر اقیانوس��ی ایران این روزها بیش از‬ ‫ه��ر زمان دیگری نیازمند منابع مالی برای پیش��برد‬ ‫طرح های توسعه ای باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ع�لاوه بر مزیت ه��ای بالقوه و‬ ‫بالفعلی که توس��عه بندر چابهار ب��رای تجارت ایران‬ ‫دارد‪ ،‬ق��رار داش��تن ان در حاش��یه دری��ای عمان و‬ ‫اتص��ال به اب های اقیانوس��ی و نیز قرار داش��تن در‬ ‫مس��یر عبور کاال از چی��ن و هند به روس��یه و اروپا‬ ‫و کوتاه تر کردن مس��یر ترانزیت برای این کش��ورها‪،‬‬ ‫موجب ش��ده خارجی ها بیش از ایرانی ها به این بندر‬ ‫نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬هند و چین از کش��ورهایی هستند که‬ ‫سال هاست برای حضور و س��رمایه گذاری در چابهار‬ ‫ابراز امادگی کرده اند و در این میان‪ ،‬هند س��رانجام‬ ‫بع��د از ام��ا و اگرهای ف��راوان در س��ال ‪ ۹۶‬قرارداد‬ ‫مشارکت در توس��عه بندر چابهار را با ایران در قالب‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۸۵‬میلیون دالری و یک خط اعتباری‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون دالری نهایی کرد‪ .‬براساس این قرارداد‬ ‫راهبری یک فاز از ‪ ۴‬فاز توس��عه بندر شهید بهشتی‬ ‫چابهار از سوی هندی ها انجام می شود‪ .‬براساس این‬ ‫ق��رارداد هند می تواند ‪ ۱۰‬س��ال از بندر چابهار برای‬ ‫حمل ونقل کاال استفاده کند‪.‬‬ ‫براساس گزارشی که شهریور امسال از سوی منطقه‬ ‫ازاد چابهار منتش��ر شده است‪ ،‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫داخلی در این منطقه ازاد از س��ال ‪ ۹۳‬تاکنون رشد‬ ‫‪ ۱۴‬برابری داش��ته و به ح��دود ‪ ۹۸۲‬میلیارد تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬در بخش خارجی نیز از س��ال ‪ ۹۳‬تا‬ ‫‪ ۹۶‬سرمایه گذاری رشد ‪ ۲۵‬میلیون دالری داشته اما‬ ‫در سال ‪ ،۹۷‬جذب سرمایه خارجی‪ ،‬روند کاهشی به‬ ‫خود گرفته است‪.‬‬ ‫کاهش س��رمایه گذاری خارجی ه��ا در این بندر در‬ ‫حالی اس��ت که اس��فند گذشته‪ ،‬همایش��ی با عنوان‬ ‫روز چابهار و با حضور ‪ ۱۱۵‬مهمان خارجی از س��وی‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی در این بندر برگزار ش��د‬ ‫و مس��ئوالن امیدوار بودند این همایش‪ ،‬زمینه س��از‬ ‫حضور فعاالن اقتصادی کشورهای مختلف در منطقه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مهر امس��ال‪ ،‬مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان‬ ‫و بلوچس��تان اع�لام کرد در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪ ۲۹‬ش��رکت متقاضی س��رمایه گذاری در بندر شهید‬ ‫بهش��تی چابهار بوده اند‪ .‬البته او درباره سرنوشت این‬ ‫تقاضاه��ا و اینکه چه تع��داد از انها به نتیجه مطلوب‬ ‫رس��یده‪ ،‬چیزی نگفته اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بنا به‬ ‫گزارش س��ازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۱۵۰‬هیات داخلی و خارج��ی از بندر چابهار بازدید‬ ‫کردند که در نهایت‪ ۶۵ ،‬درخواس��ت سرمایه گذاری‬ ‫ارائ��ه و ‪ ۱۷‬مورد نهایی و منجر به قرارداد ش��د‪ .‬این‬ ‫نشان می دهد بخش زیادی از رفت و امد هیات های‬ ‫خارجی در بندر چابهار‪ ،‬به نتیجه دلخواه مس��ئوالن‬ ‫یعنی عقد قرارداد سرمایه گذاری منجر نمی شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه هوایی‬ ‫یا اوردگاه‬ ‫غول های نظامی؟‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استاندار‪ ،‬شهردار و شورای شهر خبر راه اندازی اتوبوس های «دی ارتی» در تهران را تکذیب کردند‬ ‫ادعای مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی درباره راه اندازی‬ ‫اتوبوس ه��ای ویژه در تهران ک��ه صندلی های انها پولی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در روزهای گذش��ته در فضای مجازی و رسانه ها‬ ‫چنان غائله ای راه انداخت که مسئوالن را وادار به واکنش‬ ‫و تکذیب موضوع کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��رانی‬ ‫ش��هر تهران در روزهای گذش��ته در گفت وگو با برخی‬ ‫رسانه ها‪ ،‬از فروش ساعتی صندلی اتوبوس های پایتخت‬ ‫و راه اندازی سامانه ای ویژه در این زمینه خبر داد‪.‬‬ ‫پیم��ان س��نندجی در گفت وگو با فارس با اش��اره به‬ ‫افزایش استقبال مسافران از اتوبوس بعد از گرانی بنزین‪،‬‬ ‫در بیان راهکارهای مدیریت این وضعیت بیان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از این راهکارها امکان خرید صندلی برای مسیرهای ویژه‬ ‫از سوی مسافر است که این سامانه دی ارتی نام دارد‪.‬‬ ‫س��نندجی ادامه داد‪ :‬به طور مثال مسیر میدان ونک‬ ‫به ازادی در س��اعت های پیک ترافیک‪ ،‬مسافران زیادی‬ ‫دارد ول��ی در س��اعت های غیرپیک تعداد مس��افران به‬ ‫ش��دت کاه��ش می یابد‪ .‬بر همی��ن اس��اس می توانیم‬ ‫برای دو س��اعتی که اوج ترافیک اس��ت‪ ،‬فروش ساعتی‬ ‫صندلی های اتوبوس را در دس��تور کار داشته باشیم‪ .‬به‬ ‫طور مثال مس��افران می توانند از ساعت ‪ ۷‬تا ‪ 7 :10‬یک‬ ‫صندلی برای خود خریداری کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��رانی ش��هر تهران با بیان‬ ‫اینکه سامانه ای نیز در این زمینه تهیه شده و امیدواریم‬ ‫در اذر راه اندازی ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬البته نرخ بلیت این‬ ‫صندلی ها کمی بیشتر از اتوبوس های معمولی است ولی‬ ‫راهکار مناسبی با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬خرید صندلی و رزرو ان سبب می شود‬ ‫تا متوجه ش��ویم میزان تقاضا در یک مس��یر چه تعداد‬ ‫اس��ت و بر همان اس��اس‪ ،‬اتوبوس به تعداد مناس��ب در‬ ‫زم��ان خ��اص پیش بینی کنیم‪ .‬همچنی��ن این موضوع‬ ‫س��بب می ش��ود که رانندگان اتوبوس مجبور نباشند با‬ ‫سرفاصله کوتاه یا مسافران اندک تردد کنند‪.‬‬ ‫س��نندجی گفت‪ :‬برای مس��یر نیای��ش‪ -‬جنت اباد و‬ ‫ونک‪ -‬ازادی در س��اعت های خاص که مسافران زیادی‬ ‫دارند‪ ،‬فروش صندلی های اتوبوس به طور ازمایشی اغاز‬ ‫چرخ صندلی های پولی پنچر شد‬ ‫خواهد شد و مسافران می توانند به طور اینترنتی مشابه‬ ‫اتوبوس های بین شهری صندلی رزرو کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتوبوس��رانی تهران درب��اره اتوبوس های‬ ‫دی ارت��ی توضی��ح داد‪ :‬این خطوط در طول ش��بانه روز‬ ‫مس��افر ندارد و خطوط عادی اتوبوسرانی در مسیرهایی‬ ‫فعال اس��ت که در طول روز دارای تقاضای سفر مناسب‬ ‫برای این نوع اتوبوس هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه گاه��ی در نقاطی از ش��هر تعداد‬ ‫مس��افر ب��رای این ن��وع اتوبوس ایجاد می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫راه اندازی خ��ط دائمی اتوبوس در این وضعیت به صرفه‬ ‫نیس��ت‪ .‬سنندجی یاداور ش��د‪ :‬برگزاری نمایشگاه های‬ ‫خاص‪ ،‬مس��ابقه های ورزشی یا سرریز مسافر در خطوط‬ ‫تاکس��یرانی در س��اعت هایی از روز برای سرویس دهی‬ ‫اتوبوس های دی ارتی مناسب است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬ش��یوه بهره مندی از اتوبوس های دربستی‬ ‫این اس��ت که مس��افران ب��ا اس��تفاده از اپلیکیش��نی‬ ‫(نرم اف��زاری) که روی گوش��ی خود نص��ب می کنند‪ ،‬از‬ ‫وجود چنین سرویس��ی در مکانی ک��ه قرار دارند مطلع‬ ‫می ش��وند و اقدام به پرداخت و رزرو صندلی برای خود‬ ‫می کنند‪ .‬نرم افزار با توجه به حجم و تاریخچه تقاضاها در‬ ‫زمان و مکان های خاص‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬اتوبوس یا ون را به‬ ‫مسیر مورد تقاضا اختصاص می دهد‪ .‬مسافر با استفاده از‬ ‫این نرم افزار از ساعت و محل دقیق حرکت اگاه می شود‬ ‫و هنگام س��وار شدن‪ ،‬رس��یدی که نرم افزار ارائه می کند‬ ‫ازسوی راننده کنترل می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در این طرح وس��یله اختصاص یافته‬ ‫از خطوط عادی قرض گرفته نمی ش��ود بلکه از ظرفیت‬ ‫مازاد یا از وس��یله های خاص برای این موضوع اس��تفاده‬ ‫می شود‪ .‬در این شیوه مسافر سرپا (ایستاده) وجود ندارد‬ ‫و نرخ کرایه ان نیز تابعی از کرایه سرویس های دربستی‬ ‫بوده و دارای مصوبه شورای شهر است‪.‬‬ ‫‹ ‹شورای شهر‪ :‬دی ارتی مصوبه ندارد‬ ‫ب��ا وج��ود س��خن مدیرعامل ش��رکت اتوبوس��رانی‬ ‫ته��ران مبنی بر اینکه راه ان��دازی اتوبوس های دی ارتی‬ ‫مصوبه ش��ورای ش��هر را دارد‪ ،‬رئیس کمیسیون عمران‬ ‫و حمل ونقل ش��ورا این مس��ئله را تکذیب کرد‪ .‬محمد‬ ‫پورس��یداقایی‪ :‬ی��ک ش��رکت خصوص��ی‪ ،‬تقاض��ای راه اندازی‬ ‫یک س��امانه اتوبوس��رانی اینترنتی دارد که می تواند بخش��ی از‬ ‫مینی بوس های نو یا س��رویس های دربستی موجود را با استفاده‬ ‫از اپلیکیشن به ظرفیت موجود حمل ونقل عمومی اضافه کند‬ ‫علیخانی ش��امگاه جمعه در کانال تلگرامی خود در این‬ ‫زمینه نوشت‪ :‬چنین موضوعی در هیچ یک از نشست های‬ ‫کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران‪ ،‬ری و‬ ‫تجریش مطرح و هیچ مجوزی هم از سوی شورای شهر‬ ‫برای ان صادر نشده است‪ .‬به مسئوالن حوزه حمل ونقل‬ ‫و ترافیک شهرداری تهران یاداور می شوم پیش از طرح‬ ‫چنین مسائلی در رسانه ها‪ ،‬کمی فکر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شهردار تهران‪ :‬خبر اشتباه است‬ ‫ش��هردار تهران نیز در رش��ته توئیتی‪ ،‬به خبر فروش‬ ‫صندلی اتوبوس در پایتخت واکنش نشان داد و این خبر‬ ‫را نادرست اعالم کرد‪.‬‬ ‫پیروز حناچی ش��امگاه جمعه در توئیتر نوش��ت‪ :‬خبر‬ ‫و بحث جانبی مطرح ش��ده درب��اره فروش صندلی های‬ ‫اتوبوس‪ ،‬نادرست است و موضوعیت ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در تماس��ی ب��ا مع��اون حمل ونقل به‬ ‫ط��ور اکید به وی دس��تور دادم از اجرای هر طرحی که‬ ‫موجب نگرانی شهروندان شود‪ ،‬خودداری کنند‪ .‬حناچی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی معیش��ت مردم‪ ،‬شهرداری‬ ‫ته��ران هم��ه ت��وان خود را صرف تس��هیل دسترس��ی‬ ‫ارزان و حداکث��ری مردم ب��ه حمل ونقل عمومی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معاون�ت حمل ونق�ل‪ :‬صندلی ه�ا گ�ران‬ ‫نمی شود‬ ‫معاونت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران نیز به‬ ‫خبر راه اندازی اتوبوس های دی ارتی واکنش منفی نشان‬ ‫داد و ان را شیطنت رسانه ای عنوان کرد‪.‬‬ ‫براس��اس خبر منتش��ر شده از س��وی روابط عمومی‬ ‫معاون��ت حمل ونق��ل ش��هرداری ته��ران‪ ،‬محس��ن‬ ‫پورس��یداقایی با تکذیب خبر فروش صندلی اتوبوس ها‬ ‫گفت‪ :‬هیچ طرحی برای افزایش هزین ه شهروندانی که از‬ ‫اتوبوس اس��تفاده می کنند نداریم و بلیت اتوبوس هم تا‬ ‫پایان امسال ریالی افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توضیح نامناس��ب و ش��یطنت یک‬ ‫خبرگزاری در فضای ملتهب فعلی‪ ،‬باعث بدفهمی از یک‬ ‫ایده استارت اپی شد‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری قرار نیست چیزی‬ ‫را در خدمات موجود خود تغییر دهد بلکه یک ش��رکت‬ ‫خصوصی‪ ،‬تقاضای راه اندازی یک س��امانه اتوبوس��رانی‬ ‫اینترنتی دارد که می تواند بخشی از مینی بوس های نو یا‬ ‫سرویس های دربستی موجود را با استفاده از اپلیکیشن‬ ‫به ظرفیت موجود حمل ونقل عمومی اضافه کند‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران افزود‪ :‬این ایده شبیه کاری است‬ ‫که در تاکس��یرانی اینترنتی انجام می شود با این تفاوت‬ ‫که اتوبوس دنبال مس��افر نمی رود‪ ،‬بلکه در ایستگاه های‬ ‫خاص‪ ،‬انها را س��وار می کند و تعداد مس��افر هم حداکثر‬ ‫بای��د ب��ه تع��داد صندلی ه��ای اتوبوس ی��ا مینی بوس‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بار دیگر تاکید می کنم که کسی نباید‬ ‫بیهوده نگرانی درست کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اتوبوسرانی‪،‬‬ ‫چ��ه خصوصی و چ��ه بی ارتی‪ ،‬حق ن��دارد یک ریال به‬ ‫نرخ بلیت��ش اضافه کند‪ .‬خطوط موجود اتوبوس��رانی و‬ ‫صندلی ها هم متعلق به همه مردم است و هیچ کس حق‬ ‫ن��دارد چه با پ��ول و چه بدون پول‪ ،‬صندلی اتوبوس های‬ ‫فعلی را رزرو یا اختصاصی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تاندار ته�ران‪ :‬ای�ن ای�ده مخال�ف ب�ا‬ ‫عدالت است‬ ‫اس��تاندار ته��ران نیز در فضای مجازی ب��ه راه اندازی‬ ‫اتوبوس های ویژه در تهران واکنش منفی نشان داد‪.‬‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی در توئیتی نوشت‪ :‬هرگونه‬ ‫طرح صندلی فروش��ی از س��وی س��ازمان اتوبوس��رانی‬ ‫ش��هرداری تهران بدون هماهنگی با فرمانداری‪ ،‬شورای‬ ‫ش��هر و هی��ات تطبی��ق مصوبه ها‪ ،‬غیرقانون��ی بوده و با‬ ‫متخلفان در هر جایگاهی به شدت برخورد می شود‪.‬‬ ‫پیمان سنندجی‬ ‫محمد علیخانی‬ ‫پیروز حناچی‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1422‬‬ ‫پیاپی ‪2740‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از برگزاری جشنواره سینما حقیقت‬ ‫گام های پویای «مستند» در ایستگاه سیزده‬ ‫س��یزدهمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم مس��تند‬ ‫ایران «سینما حقیقت» از دوشنبه ‪ ۱۸‬اذر کار خود را در‬ ‫پردیس چارسو اغاز می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مرکز گس��ترش سینمای مستند و‬ ‫تجربی س��ازمان امور سینمایی‪ ،‬جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫مس��تند ایران «س��ینماحقیقت» را اذر هر سال و با شعار‬ ‫«حقیقت بهترین راهنماس��ت» که از فرمایشات حضرت‬ ‫علی (ع) است‪ ،‬در شهر تهران برگزار می کند‪.‬‬ ‫بازنمایی تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی‪ -‬اسالمی‪ ،‬صیانت‬ ‫از هوی��ت ملی مبتنی بر انگاره های دینی و ایرانی‪ ،‬تقویت‬ ‫سینمای مستند خالق ایران‪ ،‬بیان نسبت سینمای مستند‬ ‫و توسعه پایدار‪ ،‬اشنایی فیلمسازان کشور با تحوالت نوین‬ ‫سینمای مستند جهان‪ ،‬توجه به اهمیت اقتصاد سینمای‬ ‫مس��تند با تاکید بر رفع موانع تولید‪ ،‬توزیع و نمایش این‬ ‫اثار در عرصه های داخلی و خارجی‪ ،‬از اصول و اهداف این‬ ‫جشنواره است‪.‬‬ ‫نخس��تین دوره جش��نواره بین المللی س��ینماحقیقت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬برگ��زار ش��د و در هم��ه ای��ن س��ال ها‪،‬‬ ‫سینماحقیقت به مهم ترین رویداد سینمای مستند ایران‬ ‫و منطقه خاورمیانه بدل شده است‪.‬‬ ‫این روی��داد س��ینمایی از بخش ه��ای گوناگونی چون‬ ‫بخش مسابقه ملی‪ ،‬مسابقه بین الملل‪ ،‬جایزه شهید اوینی‬ ‫و بخش های جنبی ملی و بین المللی‪ ،‬بازار بین المللی فیلم‬ ‫مس��تند و کارگاه های تخصصی تشکیل شده است‪ .‬در این‬ ‫دوره از جش��نواره ‪ ۶۸۷‬اثر به دبیرخانه ارس��ال شد که از‬ ‫این میان ‪ ۷۴‬مستند بلند‪ ۱۸۸ ،‬مستند نیمه بلند و ‪۴۱۳‬‬ ‫فیلم مستند کوتاه هس��تند و این امار طبق گفته محمد‬ ‫حمیدی مقدم دبیر جش��نواره نش��انگر رش��د ‪ 8‬درصدی‬ ‫متقاضیان شرکت در جش��نواره است‪ .‬در این دوره از ‪۷۳‬‬ ‫ش��هر در سراسر ایران به جشنواره اثر ارسال شد که ‪۳۳۵‬‬ ‫فیل��م از ته��ران‪ ۳۶ ،‬فیلم از کرج و ‪ ۳۵‬فیل��م از اصفهان‬ ‫بیشترین ارا را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش ملی‬ ‫در این دوره از جشنواره ‪ ۶۲‬فیلم به بخش مسابقه ملی‬ ‫س��ینما حقیقت راه یافتند که از این جمع‪ ۲۷ ،‬مس��تند‬ ‫کوتاه تا ‪ ۴۰‬دقیقه‪ ۱۵ ،‬مستند نیمه بلند ‪ ۴۰‬تا ‪ ۷۰‬دقیقه‬ ‫و ‪ ۲۰‬مستند بلند باالی ‪ ۷۰‬دقیقه هستند‪.‬‬ ‫مس��تندهای کوتاه «ابش��ار» علی ش��هابی نژاد‪« ،‬اشو»‬ ‫جعف��ر نجف��ی‪« ،‬ان ها» رضا عبی��ات‪« ،‬اهس��ته و ارام»‬ ‫دالور دوستانیان‪« ،‬ارغوان» محمد صحرایی‪« ،‬اسفوماتو»‬ ‫امیرعل��ی میردریکون��د‪« ،‬ایرانوود» رض��ا دانش پژوه‪« ،‬بر‬ ‫ف��راز صخره ه��ای مرتفع» عل��ی احم��دی زرین کالیی‪،‬‬ ‫«پدربزرگ» ارش رخش��ا‪« ،‬پ�لاک ‪ »۱۳‬ریحانه ظهیری‪،‬‬ ‫«پنهان» ش��یرین برق نورد‪« ،‬تا ش��ش مدت دیگر» الهام‬ ‫مرتضوی‪« ،‬تنها چند متر» حجت طاهری‪« ،‬خانه سنگی»‬ ‫محمدرضا یزدان پرس��ت‪« ،‬خط بغض» مختار عبداللهی‪،‬‬ ‫«دموکراس��ی» تورج کالنت��ری‪« ،‬دیوارهای نخی» عباس‬ ‫عمرانی بی��دی‪« ،‬عروس��کان» عل��ی دل��کاری‪« ،‬فرزندان‬ ‫خونی��ار» ارمان قلی پور دش��تکی‪« ،‬قاب های گمش��ده»‬ ‫حسن نقاش��ی‪« ،‬قیچی» الناز دیبافر‪« ،‬کارواش» محسن‬ ‫سخاء‪« ،‬کرار» محس��ن عقیلی‪« ،‬ناگفته های شهر شلوغ»‬ ‫باب��ک گودرزی ن��ژاد طه��ران‪« ،‬هم نفس» محمدحس��ن‬ ‫دام��ن زن‪« ،‬همه چیز درباره ارزو» کتای��ون جهانگیری و‬ ‫«‪ ۱۳‬ه��زار قدم» اش��کان احمدی در ای��ن بخش حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫همچنین مستندهای نیمه بلند «اتش» احسان مقدسی‪،‬‬ ‫«ادور» محمدص��ادق اس��ماعیلی‪« ،‬جمیل��ه» محمدباقر‬ ‫شاهین‪« ،‬چشم ها و دس��ت ها» پناه برخدا رضایی‪« ،‬خانم‬ ‫و اقای تامپ» فرهاد ورهرام‪« ،‬رویای سیاه» ارد عطارپور‪،‬‬ ‫«سوس��ن در س��حر می ش��کفد» روح اهلل اکبری‪« ،‬سینما‬ ‫چهارباغ» علیرضا منصوری‪« ،‬ش��یب تند» لقمان خالدی‪،‬‬ ‫«قصری با دیوارهای قرمز» عباس رزیجی‪« ،‬کاغذپاره ها»‬ ‫بهزاد نعلبندی‪« ،‬گلوله باران» مرتضی پایه شناس و حسین‬ ‫موم��ن‪« ،‬ماهر» مس��عود دهنوی‪« ،‬مهمانش��هر» مهدی‬ ‫س��قط چی و «وا َکس چه» کامران حیدری در سیزدهمین‬ ‫دوره جشنواره سینماحقیقت حضور دارند‪.‬‬ ‫در بخ��ش فیلم های مس��تند بلند نیز اث��ار کنجکاوی‬ ‫برانگی��زی حض��ور دارند که به نظر می رس��د این دوره از‬ ‫جشنواره با حاشیه هایی نیز همراه باشد‪.‬‬ ‫«بانو عصمت» محمد حبیبی منص��ور‪« ،‬پروژه ازدواج»‬ ‫حس��ام اس�لامی و عطیه عطارزاده‪« ،‬تاره��ای ممنوعه»‬ ‫حسن نوری‪« ،‬جایی برای فرشته ها نیست» سام کالنتری‪،‬‬ ‫«خُ سوف» محسن اس��تادعلی‪« ،‬خط باریک قرمز» فرزاد‬ ‫خوشدست‪« ،‬رنج زیر پوست» محسن جعفری راد‪« ،‬روایت‬ ‫رهبری» مهدی نقویان‪« ،‬روزگار یک چهل س��اله» امین‬ ‫قدمی‪« ،‬روزی که رفت» هادی معصوم دوست‪« ،‬زمستان‬ ‫اس��ت» مه��رداد زاهدیان‪« ،‬صحنه های��ی از یک جدایی»‬ ‫وحی��د صداقت‪« ،‬ص��د س��ال تنهایی» مهدی فارس��ی‪،‬‬ ‫«عالیجن��اب» س��جاد ایمان��ی‪« ،‬فرزندان ش��ب» بهروز‬ ‫نورانی پور‪ُ « ،‬قرقبان» فتح اهلل امیری و نیما عسگری‪« ،‬قصه‬ ‫دخت��ران فروغ» خاطره حناچی‪« ،‬مهدی که به دنیا امد»‬ ‫امیرمهدی حکیمی و حجت بامروت‪« ،‬نت های مسی یک‬ ‫روی��ا» رضا فرهمند و «نه کوچک نه بزرگ» محمدصادق‬ ‫رمضانی مقدم اسامی مستندهای بلند حاضر در این رویداد‬ ‫سینمایی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش بین الملل‬ ‫جشنواره س��ینماحقیقت باوجودانکه فقط ‪ ۱۳‬دوره از‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��یزدهمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم مس��تند ایران «س��ینما‬ ‫حقیقت» ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬اذر به دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس سینمایی‬ ‫چارسو شهر تهران برگزار خواهد شد‬ ‫برگزاری ان می گذرد توانس��ته است در سطح بین المللی‬ ‫جایگاه ویژه ای به دس��ت بیاورد و هر ساله اثار مطرحی از‬ ‫مستندسازان مطرح جهان در این رویداد شرکت می کنند‪.‬‬ ‫هیات انتخاب بخش مسابقه بین الملل جشنواره پس از‬ ‫بازبینی حدود ‪ ۶۰۰۰‬فیلم ارس��الی از ‪ ۱۰۰‬بیش از کشور‬ ‫به دبیرخانه‪ ۵۴ ،‬فیلم را برای نمایش و رقابت در ‪ 7‬بخش‬ ‫مس��ابقه بین الملل و غیررقابتی سینما حقیقت برگزیدند‬ ‫که در بخش مسابقه بین الملل ‪ 8‬مستند کوتاه‪ 8 ،‬مستند‬ ‫نیمه بلند و ‪ 8‬مستند بلند حضور دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش ‪ ۸‬مس��تند کوت��اه از کش��ورهای نروژ‪،‬‬ ‫استرالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬مصر‪ ،‬صربستان و بوسنی‪ ،‬امریکا‪ ،‬ترکیه‬ ‫و روسیه حضور دارند‪.‬‬ ‫در بخش مس��تند نیمه بلند نیز ‪ ۸‬فیلم از کش��ورهای‬ ‫مصر‪ ،‬امریکا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬فرانسه‪ ،‬لتونی‪ ،‬لهستان‪ ،‬نروژ و بلژیک‬ ‫حاضر هستند‪.‬‬ ‫همچنین در بخش مس��تندهای بلند نی��ز در مجموع‬ ‫‪ ۸‬فیلم بلند از کش��ورهای نروژ‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬هلند‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬امریکا‪ ،‬چین و استونی حضور دارند‪.‬‬ ‫همچنین در بخش ویژه بین الملل ‪ ۸‬فیلم از کشورهای‬ ‫لهستان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬مقدونیه‪ ،‬کامبوج‪ ،‬هلند‪ ،‬اسپانیا و‬ ‫اتریش حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹جایزه شهید اوینی‬ ‫مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹المانی ها در صدر‬ ‫از ‪ ۵۵‬فیلم مس��تند تولیدی ‪ ۳۹‬کش��ور خارجی که در‬ ‫بخش های مختلف بین المللی سیزدهمین دوره جشنواره‬ ‫سینما حقیقت روی پرده می روند‪ ،‬المانی ها با ‪ 8‬فیلم در‬ ‫صدر جای گرفتند‪ .‬پس از المانی ها‪ ،‬مستندس��ازان کشور‬ ‫فرانس��ه با ‪ 7‬فیلم در رتبه دوم این فهرست جای گرفتند‪.‬‬ ‫ایتالیا و امریکا نیز ‪ 6‬فیلم در این دوره جش��نواره دارند‪ .‬از‬ ‫کش��ورهای هلند‪ ،‬نروژ‪ ،‬لتونی‪ ،‬لیتوانی و قطر‪ 3 ،‬فیلم در‬ ‫سینما حقیقت به نمایش گذاشته می شود‪ .‬مستندسازان‬ ‫روسیه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬لهستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مصر‪ ،‬صربستان‪ ،‬بوسنی‪،‬‬ ‫اس��تونی‪ ،‬افغانستان‪ ،‬اتریش‪ ،‬انگلستان و مجارستان نیز با‬ ‫‪2‬فیلم در جش��نواره امسال حضور دارند‪ .‬سایر کشورهایی‬ ‫که با یک فیلم به س��ینما حقیقت امده اند‪ ،‬به این ش��رح‬ ‫هس��تند‪ :‬بلژی��ک‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬اندونزی‪ ،‬س��وئیس‪،‬‬ ‫مقدونیه‪ ،‬کامبوج‪ ،‬قبرس‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬سوئد‪ ،‬سودان‪،‬‬ ‫چ��اد‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬ایرلند‪ ،‬غنا‪ ،‬مجارس��تان‪ ،‬رومانی‪ ،‬پرتغال‪،‬‬ ‫کرواس��ی و اوکرای��ن بدیه��ی اس��ت که برخ��ی فیلم ها‪،‬‬ ‫تولید مش��ترک کش��ورهای مختلف اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫س��یزدهمین دوره جش��نواره بین المللی سینما حقیقت‬ ‫میزبان اثاری از تمامی قاره های جهان ش��امل اسیا‪ ،‬اروپا‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬افریقا و اقیانوسیه است‪.‬‬ ‫جایزه ش��هید اوینی ویژه نمای��ش و تقدیر از فیلم های‬ ‫مس��تند منتخب حوزه مقاومت‪ ،‬انقالب اس�لامی و دفاع‬ ‫مقدس اس��ت که برای شش��مین س��ال متوالی به عنوان‬ ‫بخش ویژه جش��نواره بین المللی س��ینما حقیقت برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬جایزه ش��هید اوینی هیات داوری مجزا دارد و‬ ‫جای��زه برگزیدگان این بخش تندی��س طالیی‪ ،‬نقره ای و‬ ‫برنزی ش��هید اوینی‪ ،‬دیپلم افتخ��ار و مبلغ ‪،۱۰۰ ،۱۲۰‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون ریال برای کارگردانان ‪ 3‬فیلم برگزیده هیات‬ ‫داوری اس��ت که در ایین پایانی جشنواره‪ ،‬به برگزیدگان‬ ‫اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬فیلم منتخب جایزه ش��هید اوینی که هفت اثر ان‬ ‫همزمان در بخش مس��ابقه ملی جشنواره سینما حقیقت‬ ‫هم حضور دارند فیلم های این بخش را تش��کیل می دهد‪.‬‬ ‫فیلم های «با صبر زندگی»‪« ،‬بانو ع‬ ‫»‪« ،‬بوکس برای‬ ‫صلح»‪« ،‬بئر عالم س��وز»‪« ،‬پرسنل اداره سوم»‪« ،‬پیرمرد و‬ ‫خواننده»‪« ،‬تنها مدرس»‪« ،‬خاط��رات بادیه»‪« ،‬خاطرات‬ ‫موتورس��یکلت»‪« ،‬خط نورانی»‪« ،‬دموکراسی»‪« ،‬دیده بان‬ ‫و بانو»‪« ،‬روایت رهبری»‪« ،‬روایت س��یل»‪« ،‬زندگی میان‬ ‫پرچم های جنگی»‪« ،‬زیر گنبد مینا»‪« ،‬صد سال تنهایی»‪،‬‬ ‫«عیس��ی»‪« ،‬کاس��ت»‪« ،‬ک��رار»‪« ،‬گلوله ب��اران»‪« ،‬مادر‬ ‫جبهه ها»‪« ،‬مخترع اهن��ی»‪« ،‬مرهم»‪« ،‬مهدی عراقی را‬ ‫بک��ش»‪« ،‬مهدی که به دنیا ام��د»‪« ،‬نبرد امواج»‪« ،‬و تن‬ ‫من»‪« ،‬یک کاج‪ ،‬صد گنجش��ک» در بخش شهید اوینی‬ ‫سیزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت حضور دارند‪.‬‬ ‫در بخش «چش��م انداز» س��یزدهمین دوره جش��نواره‬ ‫بین المللی س��ینما حقیقت‪ ،‬منتخبی از اثار مستندسازان‬ ‫کشورهای منطقه بالکان روی پرده می رود‪ .‬در این بخش‬ ‫غیررقابت��ی‪ 7 ،‬فیلم منتخب از اثار مستندس��ازان منطقه‬ ‫بالکان اروپا به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫بال��کان ش��به جزیره ای در جنوب ش��رقی اروپا اس��ت‬ ‫ک��ه از ش��رق ب��ه دری��ای س��یاه و دری��ای اژه‪ ،‬از غرب‬ ‫ب��ه دری��ای یون��ان و دری��ای ادریاتی��ک‪ ،‬از جن��وب به‬ ‫دری��ای مدیترانه و از ش��مال ب��ه کوه های ال��پ منتهی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن بخ��ش از مجم��وع ‪ ۱۷۸‬اث��ر ارسال ش��ده به‬ ‫دبیرخانه ‪ ۱۳‬فیلم ب��ه بخش رقابتی موضوعی راه یافتند‪.‬‬ ‫«ارزوهایت را زندگی کن» حمی��د کوهپایی‪« ،‬بافندگان‬ ‫خیال» محمدصادق جعفری‪« ،‬خانه روشنان» زهرا نیازی‪،‬‬ ‫«خ��ودکار» محمد ثقف��ی‪« ،‬در کنار هم» س��ید مجتبی‬ ‫خی��ام‪« ،‬راویج» ص��ادق داوری فر‪« ،‬روی��ای اب» محمد‬ ‫واعظی‪« ،‬زنان افتاب‪ :‬یک گاه نگاری درباره دیدن» حامد‬ ‫ذوالفقاری‪« ،‬فرش چی��ن» امیر منیری‪« ،‬قصه یک مرد»‬ ‫سیاوش جمالی و عطا مهراد‪« ،‬ماک در ایران» امین ازاد‪،‬‬ ‫«مهمان��ی خداحافظی» لقمان خالدی و «می خوام ش��اه‬ ‫بش��م» مهدی گنجی‪ ،‬فیلم های مس��تندی هستند که با‬ ‫موضوع کارافرینی‪ ،‬کس��ب وکارهای بدیع‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫اینترنتی‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬ش��کوفایی اقتصاد ملی و‪ ...‬انتخاب‬ ‫و به نمایش گذاش��ته می ش��وند‪ .‬این بخش با مش��ارکت‬ ‫ای��ن بخش با حضور ‪ ۱۶‬مهمان خارجی‪ ۲۰ ،‬تا ‪ ۲۳‬اذر‪،‬‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۸‬در انتهای طبقه ششم چارسو برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬مریم چوکراش��ویل نماینده جش��نواره مستند‬ ‫گرجس��تان‪ ،‬شیال کاتو مدیر برنامه ریزی جشنواره مستند‬ ‫اس��ترا‪ ،‬دومیترو بودراال مدیر جش��نواره مستند استرا در‬ ‫رومانی‪ ،‬ارتور واردیکیان مدیر جش��نواره مس��تند درخت‬ ‫زردالو در ارمنس��تان‪ ،‬کارول پیکاژی��ک برنامه ریز و عضو‬ ‫هیات انتخاب جشنواره مستند داکس ایگینس گراوینی‪،‬‬ ‫ن��دا میالنووا نماینده مرکز مستندس��ازی بالکان‪ ،‬کنیچی‬ ‫ایمامورا نماینده شبکه ‪ NHK‬ژاپن‪ ،‬هاتسویوکاتو نماینده‬ ‫جشنواره یاماگاتا‪ ،‬زالتینا روس��ووا مدیر جشنواره مستند‬ ‫میلنیوم بلژیک‪ ،‬الرس س��ف اش��تروم از تلویزیون سوئد‪،‬‬ ‫پیتر گوتش��الک از شبکه ارته فرانس��ه‪ ،‬فواد جالل مدیر‬ ‫جشنواره سلیمانیه عراق‪ ،‬ایتالو اسپینلی نماینده جشنواره‬ ‫‹ ‹بخش کارافرینی‬ ‫‹ ‹مرور جشنواره «میلنیوم» بلژیک‬ ‫در بخ��ش «این��ه یک جش��نواره» س��یزدهمین دوره‬ ‫جش��نواره بین المللی س��ینما حقیقت‪ ،‬منتخب��ی از اثار‬ ‫جش��نواره میلنیوم بلژی��ک به نمایش عمومی گذاش��ته‬ ‫می شود‪ .‬هدف جشنواره میلنیوم نمایش فیلم های مستند‬ ‫مس��تقل و باکیفیتی است که درباره مس��ائل روز جامعه‬ ‫بوده و باعث تش��ویق مخاطبان به تفک��ر در مورد ارتباط‬ ‫این فیلم ها با جهان پیرامون می شود‪ .‬جشنواره میلنیوم از‬ ‫تولید فیلم های مستند نیز حمایت کرده و هر سال دو پنل‬ ‫پیچین��گ ملی و بین المللی برپا می کند‪ .‬همچنین زالتینا‬ ‫روسوا مدیر جشنواره میلنیوم بلژیک یکی از مهمانان این‬ ‫دوره سینما حقیقت است‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز سینمای مستند بالکان‬ ‫‹ ‹بخش بازار‬ ‫اس��یاتکا رم‪ ،‬وتون نورکوالری از جشنواره مستند کوزوو‪،‬‬ ‫گونی هیونگ مدیر جش��نواره مس��تند ک��ره و منگ ژی‬ ‫تهیه کننده مس��تند از چین مهمانان حاضر در این بخش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیچینگ پنل سینما حقیقت‬ ‫با انتشار فراخوان پیچینگ پنل ((‪Pitching Panel‬‬ ‫سینما حقیقت‪ ،‬حدود ‪ ۱۱۰‬طرح مستند به دفتر جشنواره‬ ‫ارائه ش��د که از این تعداد‪ ۱۸ ،‬ط��رح مورد پذیرش اولیه‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬مستندسازان برگزیده باید طرح خود را‬ ‫در قالب یک فای��ل پاورپوینت و یک فایل تصویری [دمو‬ ‫ی��ا تریلر ‪ 3‬دقیق��ه ای] اماده ک��رده و ان را در ‪7‬دقیقه و‬ ‫در جریان برپایی جش��نواره‪ ،‬در برابر تهیه کنندگان ایرانی‬ ‫و خارج��ی ارائ��ه کنند‪ .‬در همین ارتب��اط‪ 8 ،‬داور جهانی‬ ‫در مق��ام تهیه کنن��ده‪ ،‬مدیر موسس��ه های تولی��د فیلم‬ ‫مستند‪ ،‬مس��ئول بازاریابی و‪ ...‬به تهران سفر خواهند کرد‬ ‫تا مستندس��ازان منتخ��ب در حضور انان‪ ،‬اق��دام به ارائه‬ ‫طرح خود کنند‪ .‬اووه ینس��ن مشاور و تهیه کننده مستند‬ ‫و مس��ئول بازاریابی از دانمارک‪ ،‬برام کرولس تهیه کننده‬ ‫از بلژیک‪ ،‬پیتر گوتش��الک مسئول خرید و تولید مشترک‬ ‫در تلویزیون ارته از فرانس��ه‪ ،‬جنیفر دش��ان فیلمس��از و‬ ‫تهیه کننده مستند از فرانسه‪ ،‬کریستیان فالش تهیه کننده‬ ‫کمپانی ن��روژی اپ نورت فیلم از ن��روژ‪ ،‬کنیچی ایمامورا‬ ‫تهیه کننده و مس��ئول تولیدات مشترک شبکه ‪ NHK‬از‬ ‫ژاپن‪ ،‬گونی هیونگ مستندساز شبکه ‪ ABS‬از کره جنوبی‬ ‫و الرس سف اش��تروم مسئول خرید بخش مستند رسانه‬ ‫ملی ‪ SVT‬از س��وئد‪ 8 ،‬داوری هس��تند که این بخش را‬ ‫ارزیابی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹باشگاه مستند‬ ‫باشگاه مستند جشنواره بین المللی سینما حقیقت ویژه‬ ‫عموم عالقه مندان س��ینمای مستند اس��ت که می توانند‬ ‫عضو این باش��گاه ش��ده و از مزایای ان در جریان برپایی‬ ‫س��ینما حقیقت و برنامه های جانبی باشگاه در طول یک‬ ‫سال استفاده کنند‪.‬‬ ‫مزای��ای این کارت عبارت اس��ت از‪ :‬رزرو و تهیه رایگان‬ ‫بلیت های سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت‪،‬‬ ‫عضویت در پاتوق فیلم مستند که پس از جشنواره برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬تخفی��ف ‪ ۲۰‬درص��دی برای خری��د اقالم‬ ‫تبلیغاتی جش��نواره و اس��تفاده از کافی شاپ طبقه ششم‬ ‫چارس��و‪ ،‬تخفیف استفاده از کارگاه های اموزشی در زمان‬ ‫عضویت‪ ،‬عالقه مندانی که به تماشای برخی فیلم ها تمایل‬ ‫دارند هم می توانند یک ساعت قبل از شروع فیلم موردنظر‬ ‫خود‪ ،‬بلیت تک سئانس از کانترهای چارسو تهیه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خارج از مسابقه‬ ‫‪ ۱۶‬فیلم مستند در بخش خارج از مسابقه سیزدهمین‬ ‫جشنواره بین المللی سینماحقیقت به نمایش در می ایند‪.‬‬ ‫همچنین قرار اس��ت در این دوره از جشنواره ‪ ۴‬کارگاه‬ ‫اموزشی و پژوهش��ی برگزار ش��ود‪ .‬کارگاه های «انتخاب‬ ‫دوربی��ن و فرمت برای فیلم مس��تند» با حضور ارس��طو‬ ‫مداح��ی گی��وی‪« ،‬تکنیک صداب��رداری و صداگذاری» با‬ ‫حضور اریک اش��پیتزر از اتری��ش‪« ،‬تهیه کنندگی خالق»‬ ‫ب��ا حضور ب��رام کرول��س از بلژیک و «گس��ترش طرح و‬ ‫فیلمنامه» با حضور پیتر گت ش��الک از المان در این دوره‬ ‫برگزار می شوند‪.‬‬ ‫در طول زمان برگزاری جش��نواره از دو چهره فرهیخته‬ ‫سینمای مستند‪ ،‬منوچهر طیاب و احمد ضابطی جهرمی‬ ‫تقدیر به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹در پایان‪....‬‬ ‫سینمای مس��تند یکی از موثرین ارکان سینمای ایران‬ ‫است که به خصوص در سال های اخیر در محافل و مجامع‬ ‫بین المللی خوش درخش��یده اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که مستندس��ازان داخل��ی با توجه به کمب��ود امکانات و‬ ‫تس��هیالت الزم اغلب با عش��ق و عالقه ای که به این گونه‬ ‫سینمایی دارند اقدام به ساخت اثر می کنند‪.‬‬ ‫س��یزدهمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم مس��تند‬ ‫ایران «س��ینما حقیقت» ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۵‬اذر به دبیری محمد‬ ‫حمیدی مقدم در پردیس س��ینمایی چارس��و شهر تهران‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫سینمای مستند‬ ‫یکی از موثرین‬ ‫ارکان سینمای‬ ‫ایران است که‬ ‫به خصوص در‬ ‫سال های اخیر‬ ‫در محافل و‬ ‫مجامع بین المللی‬ ‫خوش درخشیده‬ ‫است‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که‬ ‫مستندسازان‬ ‫داخلی با توجه به‬ ‫کمبود امکانات‬ ‫و تسهیالت الزم‬ ‫اغلب با عشق‬ ‫و عالقه ای که‬ ‫به این گونه‬ ‫سینمایی دارند‬ ‫اقدام به ساخت‬ ‫اثر می کنند‬ ‫کتاب س��ومین اکسپو مجس��مه ایران با حضور‬ ‫جمع��ی از مجسمه س��ازان و هنرمن��دان در خانه‬ ‫هنرمندان ایران رونمایی ش��د‪ ،‬س��ومین اکس��پو‬ ‫مجسمه ایران به دبیری محسن غالمی از ‪ ۱۵‬اذر تا‬ ‫‪ ۶‬دی در گالری طرحی هنر برگزار می شود و در این‬ ‫رویداد که توس��ط انجمن هنرمندان مجسمه ساز‬ ‫ای��ران با هم��کاری گال��ری طراحی هن��ر برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬اثار هنرمندان مجسمه ساز برای نمایش‬ ‫و فروش در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محس��ن غالمی دبیر سومین‬ ‫اکسپومجس��مه ایران گفت‪ :‬برگزاری اکس��پو ‪۹۸‬‬ ‫باکیفی��ت مطل��وب در نمایش اث��ار و چاپ کتاب‬ ‫درخور می تواند اغاز مجدد بازار هنر مجسمه سازی‬ ‫ایران باشد‪ .‬این نمایشگاه تالش می کند ضمن ارائه‬ ‫حداکث��ری اثار جامعه مجسمه س��ازی به معرفی‬ ‫هنرمن��دان ج��وان و مجموعه های انه��ا در کنار‬ ‫اثار پیشکس��وتان بپ��ردازد و اثارش��ان را به بازار‬ ‫مجسمه سازی معرفی کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این رویداد در حالی برگزار می ش��ود که‬ ‫تع��داد مجموعه داران و مراکز تج��اری‪ ،‬تفریحی و‬ ‫موسسه های مالی عالقه مند به خرید اثر هنری رو به‬ ‫افزایش اس��ت‪ .‬در این رویداد تالش کرده ایم ضمن‬ ‫نمایش خوب اثار‪ ،‬با چاپ کتاب اکس��پو زمینه ای‬ ‫را برای مکتوب کردن تاریخ مجسمه س��ازی ایران‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬غالمی در پایان سخنانش گفت‪ :‬سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬که دومین اکس��پو مجسمه ایران در گالری‬ ‫شیرین برگزار ش��د‪ ،‬من جوان ترین شرکت کننده‬ ‫این روی��داد بودم و هرگز تص��ور نمی کردم روزی‬ ‫خ��ودم دبیر اکس��پو دوره بعدی باش��م‪ .‬امیدوارم‬ ‫روند برگزاری اکس��پو منس��جم و مداوم باشد‪ .‬در‬ ‫ادام��ه بهروز دارش گفت‪ :‬نخس��تین اکس��پو را در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۷‬برگزار کردیم و در همان س��ال ‪۱۸۰‬‬ ‫میلی��ون تومان اثر فروختیم که رقم بس��یار باالیی‬ ‫بود اما متاس��فانه در روند برگزاری اکسپو اختالل‬ ‫به وجود امد و نتوانس��تیم شاهد تداوم برگزاری ان‬ ‫باش��یم‪ .‬بزرگ ترین تاسف من از دست دادن زمان‬ ‫است که نتوانستیم از امکانات مان استفاده کنیم‪ .‬او‬ ‫با اشاره به دشواری هایی که برای برگزاری نخستین‬ ‫اکس��پو با ان روبه رو بوده اند گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫ه��دف برگزاری اکس��پو‪ ،‬ایجاد ب��ازار برای فروش‬ ‫مجس��مه و جذب مجموعه داران جدید است‪ ،‬باید‬ ‫اثاری در اکس��پو ارائه شود که متناسب با نیاز بازار‬ ‫خلق ش��ده باشد‪ .‬متاس��فانه تعداد مجموعه داران‬ ‫ما بس��یار محدود و سلیقه ش��ان مشخص است‪ ،‬ما‬ ‫باید ضم��ن جلب نظر این مجموع��ه داران‪ ،‬تالش‬ ‫کنی��م فض��ا و فرصتی را فراهم کنیم ک��ه به تعداد‬ ‫مخاطب��ان اث��ار تجس��می و خریداران ای��ن اثار‬ ‫افزوده ش��ود‪ .‬عباس مجی��دی رئیس هیات مدیره‬ ‫انجمن هنرمندان مجسمه س��ازان ایران با اشاره به‬ ‫وضعی��ت اقتصاد هنر ایران گف��ت‪ :‬بااینکه در چند‬ ‫سال گذش��ته بازارهای تجسمی و حراجی های در‬ ‫منطق��ه و ایران رون��ق پیدا کرده ام��ا در این میان‬ ‫س��هم مجسمه سازان بس��یار ناچیز و محدود بوده‬ ‫اس��ت و پیوستن به این بازار اس��ان نیست و شاید‬ ‫حت��ی گاه پیوس��تن به ای��ن بازار موجب ش��ود تا‬ ‫هنرمندان از مس��یر واقعی خودشان دور شوند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬با برگزاری اکس��پوهای هنری قصد داریم تا‬ ‫فرصت��ی را برای ارائه و فروش اثار مجسمه س��ازان‬ ‫فراهم کنیم و فاصله میان هنرمندان‪ ،‬مردم‪ ،‬گالری‬ ‫دارها و مجموع��ه داران را کم کنیم‪ .‬برای برگزاری‬ ‫س��ومین اکس��پو مجس��مه قدردان تمام کسانی‬ ‫هس��تیم که ما را در این راه یاری کردند‪ .‬بی ش��ک‬ ‫این اکسپو با تمام ویژگی های مثبتش‪ ،‬نقص هایی‬ ‫هم دارد‪ ،‬امیدواریم با نقدهای سازنده شما بتوانیم‬ ‫این موارد را برطرف کنیم‪ .‬در این مراسم همچنین‬ ‫از تالش های بی وقفه طاها بهبهانی هنرمند نقاش‬ ‫و مجسمه ساز قدردانی ش��د‪ .‬بهبهانی در سخنانی‬ ‫ضم��ن بازگویی چند خاط��ره و بی مهری هایی که‬ ‫نسبت به مجسمه سازی در سرزمین ما شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من در مکتب کمال الملک بزرگ شده ام و در‬ ‫این مکتب یاد گرفتم که هنرمند باید مستقل باشد‬ ‫و ای��ن موضوع را س��رلوحه کار و زندگی ام کرده ام‪.‬‬ ‫س��ومین اکسپو مجس��مه ایران به دبیری محسن‬ ‫غالم��ی از ‪ ۱۵‬اذر ت��ا ‪ 6‬دی در گالری طرحی هنر‬ ‫برگزار می ش��ود و در این رویداد که توسط انجمن‬ ‫هنرمندان مجسمه س��از ایران ب��ا همکاری گالری‬ ‫طراح��ی هنر برگ��زار می ش��ود‪ ،‬اث��ار هنرمندان‬ ‫مجسمه س��از ب��رای نمایش و ف��روش در معرض‬ ‫دید مخاطبان قرار گرفته اس��ت‪ .‬هومن س��لیمی‪،‬‬ ‫لیال نقلی و میترا ارباب س��لجوقی شورای برگزاری‬ ‫ای��ن رویداد را بر عهده دارن��د‪ .‬گالری طراحی هنر‬ ‫در خیاب��ان ولیعصر‪ ،‬باالتر از چه��ار راه پارک وی‪،‬‬ ‫نرسیده به زعفرانیه‪ ،‬شماره ‪ ۲۸۸۰‬واقع شده است‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫کتاب سومین اکسپو‬ ‫مجسمه رونمایی شد‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪ 11 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 8 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1422‬پیاپی ‪2740‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫«فردوسی» بعد از ‪ ۸۵‬سال بر پرده سینما‬ ‫روزی سایر فیلم های سپنتا و یا فیلم های دیگر تاریخ‬ ‫سینما همانند این فیلم پیدا شوند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به این که تماش��اگرانی که در این سالن‬ ‫هس��تند جزو معدود تماشاگران فیلم «فردوسی» در‬ ‫‪ ۸۵‬س��ال گذشته هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این فیلم تنها یک بار‬ ‫ان هم در جش��ن هزاره فردوس��ی به نمایش درامد و‬ ‫فیلم فردوس��ی را فقط ش��ما و پهلوی اول (رضاشاه)‬ ‫دیده اید‪ .‬س��پنتا به عنوان نماینده رس��می ش��رکت‬ ‫امپری��ال فیلم کمپان��ی عالقه داش��ت در هزارمین‬ ‫س��الروز تولد فردوس��ی فیلمی را درباره زندگی وی‬ ‫بس��ازد و در طوس نمایش دهد‪ ،‬به همین دلیل دست‬ ‫به ساخت این فیلم زد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه یاداور ش��د‪ :‬بنا به برخی اسناد‬ ‫این فیلم به س��فارش وزارت معارف وقت ساخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬فیلم فردوسی نخستین فیلم ایرانی است که با‬ ‫مش��ارکت و حمایت دولت ایران س��اخته شده است‪.‬‬ ‫کارگردان اصلی این فیلم خان بابا اردشیر ایرانی بود و‬ ‫سپنتا تنها به کارگران ایده می داد‪ ،‬درواقع فیلم دارای‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشی ببینیم؟‬ ‫چه تئاتری برویم؟‬ ‫«والس تصادفی» در شانو برپا می شود‬ ‫«شلمرود و دردسرهای مجازی» تمدید شد‬ ‫نمای��ش «وال��س تصادف��ی» نوش��ته‬ ‫نمایشنامه نویس فرانس��وی ویکتور هایم در‬ ‫تماشاخانه شانو به صحنه می رود‪.‬‬ ‫در خالص��ه داس��تان ای��ن اثر نمایش��ی‬ ‫امده اس��ت‪ :‬در یک اتاق تقریبا ش��بیه برزخ‬ ‫فرش��ته ای جوان از طرف مقامات باالدست مامور بازی با یک بانوی تصادفی‬ ‫اس��ت و ش��رایط پر فراز و نش��یب بازی باع��ث ایجاد رابط��ه ای بین این دو‬ ‫می شود ‪. ...‬‬ ‫این اثر نمایشی از فضایی طنز با تم فانتزی برخوردار است که به کارگردانی‬ ‫محمدحس��ین صادق زاده مقدم و تهیه کنندگی پیمان نبی از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۳۰‬اذر‬ ‫‪ ۹۸‬ساعت ‪ ۱۷‬در تماشاخانه شانو روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫متین نجاتی و نورا حسینی بازیگران این اثر نمایشی هستند‪.‬‬ ‫نمای��ش ک��ودک «ش��لمرود و دردس��رهای مج��ازی» به‬ ‫کارگردان��ی محمدرضا چاپاریان ک��ه اجرای خود را از ‪ ۱۰‬ابان‬ ‫در سینما قدس کانون اغاز کرده است تا ‪ ۹‬دی تمدید شد‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان نمایش امده است‪ :‬در دنیای امروز اغلب‬ ‫کودکان ما درگیر بازی های رایانه ای و دنیای مجازی شده اند و‬ ‫فرصت باهم بودن را از دست می دهند‪ .‬سامان قصه شلمرود درگیر این موضوع شده و‬ ‫در بند دیو بازی های رایانه ای اسیر می شود ‪ . ...‬علی شاه صفی نویسنده این اثر نمایشی‬ ‫است و بازنویسی متن و کارگردانی اثر را نیز محمدرضا چاپاریان بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫بازیگران این نمایش عبارتند از پانته ا یزدی‪ ،‬نکیس��ا صمدی‪ ،‬عاطفه مهدوی‪ ،‬محمد‬ ‫زحمتکش‪ ،‬پریسا شاملو جانی‪ ،‬پانته ا خادمی‪ ،‬مریم مرادی‪ ،‬ویدا منصوری‪.‬‬ ‫این نمایش ساعت ‪ 17:45‬در شهرک غرب‪ ،‬میدان صنعت‪ ،‬ابتدای بلوار ایران زمین‪،‬‬ ‫سینما کانون قدس اجرا می شود‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫مجموعه تلویزیونی «زیر همکف» به زودی‬ ‫از شبکه یک روی انتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫بر اس��اس جدول پخش پیش بینی ش��ده‪،‬‬ ‫سه ش��نبه ‪ ۱۹‬اذر خالصه قس��مت های یک‬ ‫هفته قبل و چهارش��نبه ‪ ۲۰‬اذر پشت صحنه‬ ‫مجموعه به رنگ خاک‪ ۳۴‬قس��متی نمایش داده می ش��ود‪ .‬با اتمام س��ریال «به‬ ‫رن��گ خاک»‪ ،‬مجموعه تلویزیونی «زیر همکف» به تهیه کنندگی رضاجودی از‬ ‫جمعه ‪ ۲۲‬اذر روی انتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان «زیر همکف» امده اس��ت‪ :‬زندگی قانون های زیادی داره‬ ‫ولی به نظر من مهم ترینش اینه که راحت‪ ،‬نه بگی و هیچ وقت از نه گفتن نترسید‪.‬‬ ‫این سریال کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ‪ ۲۳‬قسمت‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقه ای تولیدش��ده اس��ت و از جمعه تا چهارش��نبه هر شب پس از بخش‬ ‫خبری ساعت ‪ ۲۱‬از این شبکه پخش می شود‪.‬‬ ‫هومن ش��اهی‪ ،‬خاطره حاتمی‪ ،‬به��ادر مالکی‪ ،‬عزت اهلل مه��راوران‪ ،‬محمود‬ ‫جعف��ری‪ ،‬ن��ادر داهیم‪ ،‬پریس��ا مقت��دی‪ ،‬یزدان فتوح��ی‪ ،‬ویدا جوان‪ ،‬پریس��ا‬ ‫گل دوس��ت‪ ،‬نگی��ن معتض��دی و س��امان داراب��ی از بازیگران ای��ن مجموعه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رم��ان «زن کش» اثر اس��تیفن کینگ با ترجمه‬ ‫محمدعلی مهمان نوازان روانه بازار کتاب شد‪.‬‬ ‫انتشارات مروارید رمان «زن کش» که ترجمه ای‬ ‫اس��ت از رم��ان «‪ »1922‬اث��ر اس��تیفن کینگ را‬ ‫روان��ه بازار کت��اب کرد‪ .‬این ترجم��ه را محمدعلی‬ ‫مهمان نوازان به انجام رس��انده اس��ت‪ .‬این اثر ابتدا با عنوان «‪ »1922‬در مجموعه ای‬ ‫با عنوان ظلمت بی س��تاره منتش��ر و سپس در قالب رمانی مجزا روانه بازار کتاب شده‬ ‫است و در مقایسه با بسیاری از اثار کینگ رمانی کوتاه به شمار می رود‪ .‬بااین همه این‬ ‫رمان به خوبی توانمندی نویس��نده اش را در توصیف و تعلیق به نمایش کشیده است‬ ‫و سرتاسر ان اکنده از فضایی خاکستری و رعب انگیز است که کینگ استاد بالمنازع‬ ‫خلق ان به شمار می اید از این رمان پیش ازاین و در سال ‪ 1396‬فیلمی سینمایی نیز‬ ‫به کارگردانی زاک هیلدیج کارگردانی ش��ده است‪ .‬داستان این رمان با یک اعتراف به‬ ‫قتل شروع می شود‪ .‬مردی سال ها پس از کشتن همسرش به قتل و نابود کردن جسد‬ ‫وی اعتراف می کند و حاال سعی می کند با نوشتن یک اعتراف نامه ماجرایی که وی را‬ ‫به این کار مجاب کرده و نیز شرح اغفال پسرش برای همدستی با وی برای انجام این‬ ‫قتل را بازگو کند‪ .‬این ترجمه را نش��ر مروارید در ‪ 200‬صفحه با قیمت ‪ 32‬هزار تومان‬ ‫منتشر کرده است‪.‬‬ ‫علی احمدی ‪ -‬روانش�ناس و پژوهشگر روانشناسی‬ ‫اجتماعی‪:‬‬ ‫خب��ر خوب ش��اید یک نی��از و ضرورت انی ب��رای مخاطب‬ ‫زمین گیر ش��ده این روزهای دنیای رس��انه از بمباران و انفجار‬ ‫خبری است‪.‬‬ ‫به هر دلیل و به هر ترتیب‪ ،‬متاسفانه عمده این اخبار‪ ،‬سخت‬ ‫و منفی و ش��وک اور از اقتصادی و سیاس��ی یا حوادث و بالیای‬ ‫طبیعی است که یا نشانی از واقعیات و حال وروز انسان معاصر و تقصیری است که او با خود‬ ‫و طبیعت مرتکب ش��ده‪ ،‬یا رد عناصر خبری بی احساس و اغراق تعدد و سرعت رسانه های‬ ‫امروز و یا حتی خبرس��ازی بنگاه داری لیبرال رسانه ای است که کم وبیش دو قرنی هست‬ ‫دس��ت از س��ر ملت ها بر نم��ی دارد و عمده کارکردهای به ظاهر خ��وش اب و رنگش ذیل‬ ‫کارکرد سوداگری و کسب درامد‪ ،‬یا خاک می خورد یا اجیر شده است‪.‬‬ ‫البته الگو و تظاهر فریبنده‪ ،‬مسئولیت اجتماعی نیز‪ ،‬با همه انتقاداتی که بر ان واردشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ف��رض صحت‪ ،‬در عمل نتوانس��ته به کمک‪ ،‬اص�لاح و تعدیل غرایز بی افس��ار‬ ‫لیبرالیس��م رسانه در قبال جامعه بیاید و یا حتی انطور که باید سرپوشی باشد بر دریدگی‬ ‫و سلطه گری این گربه سانان خبری‪.‬‬ ‫ش��اید حال زار رسانه ها ازیک طرف و حال وروز مخاطبان سرگشته در این میان و اخبار‬ ‫جعلی رس��اناهای ریز و درشت اجتماعی که الی دست و پای رسانه های رسمی می لولند‬ ‫و موی دماغش��ان شده و هم زمان روی رش��ته های عصبی مخاطب رژه می روند؛ از طرف‬ ‫دیگر نتیجه و پایان کار یکه تازی و انحصارطلبی و قدرت پسندی این ژنرال های پیر باشد‪.‬‬ ‫و ش��اید چ��وب حراجی که این روزها ش��یوخ منطق��ه خلیج فارس به باس��ن نوامیس‬ ‫لیبرالیسم رسانه ای و میراث فرهنگی ‪ -‬رسانه ای غرب می زنند و یکی پس از دیگری چون‬ ‫کنیزی در بازار جاهلی با دالرهای نفتی معاوضه و دست به دست می شوند‪ ،‬نشانی دیگر بر‬ ‫ممات حیات این نوع رسانه داری باشد‪.‬‬ ‫خبر خوب خواس��ته اولیه و نیاز ضروری حیات فکری انسانی است که ده ها سال است‪،‬‬ ‫مخاطب چش��م و گوش بس��ته مدلی از رس��انه داری جهانی با ش��عار ازادی اما محصور‬ ‫منفعت طلبی و ثروت سازی تجاری و تبلیغاتی است‪.‬‬ ‫و البته سال هاس��ت که اولویت مجموعه ای از اخبار تلخ و س��خت و ایجاد هراس ناشی از‬ ‫ان در میان ملت ها‪ ،‬ابشخور منافع و تامین کننده بازار ثروت سازی صاحبان ان شده است‬ ‫و امر مهم مخاطب و س��لیقه و نیاز و خواس��ت او‪ ،‬اصلی اس��ت که در میان این اشفته بازار‪،‬‬ ‫قربانی این مس��لک شده و صدایش در کنار شعارهای بلند و زیبای مسئولیت اجتماعی و‬ ‫اخالق حرفه ای و‪ ...‬این یقه سفیدان به گوش نمی رسد و به چشم نمی اید‪.‬‬ ‫خواه وناخ��واه‪ ،‬مخاطب ام��روز‪ ،‬راه گریزهایی پیدا کرده که از ای��ن داالن‪ ،‬مفری برای‬ ‫دریافت و حتی خلق یا دریافت تخیالت ازاد و اخبار نرم و نازکی از دنیای خود بیابد‪.‬‬ ‫متاس��فانه ما در طول س��ال های اخیر در معرض و مخاطب ناخواس��ته‪ ،‬بیشتر اخباری‬ ‫واقعی از س��ختی ها و ناگواری های اقتصادی و سیاس��ی و اجتماعی بوده ایم‪ .‬از علل و سهم‬ ‫عوامل ایجاد این مسئله و کوتاهی ها و قصورات صورت گرفته که بگذریم‪ ،‬امروز حق جامعه‬ ‫ماس��ت که از اخبار خوب و خوشایندی که در اطراف واکناف و از پیشرفت ها و خوبی هایی‬ ‫که خودشان در جای جای کشورشان و عمده‪ ،‬به وسیله جوانانشان‪ ،‬خلق و تولید می شود‪،‬‬ ‫بهره مند باشند و از خوانش ان لذت ببرند و به اینده امیدوارتر شوند‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنی��م‪ ،‬کم و کیف مواد و محتوایی که رس��انه ها تولید یا مونتاژ و به مخاطب‬ ‫می رسانند‪ ،‬تشکیل دهنده عمده حاالت فردی و اجتماعی و تعیین کننده وضعیت نهایی‬ ‫و س��هم شادی و نشاءت در میان افراد جامعه اس��ت و تاثیری قطعی در نوع نگاه ایشان به‬ ‫زندگی و نامالیمات و روش انتخابی و قدرت حل مسائل ایشان دارد‪.‬‬ ‫ای��ن یک ضرورت اجتماع��ی و از اداب حکمرانی مدبرانه و خوب اس��ت که از پس این‬ ‫شرایط سخت‪ ،‬اگاهانه و به خیانت ورزی و یا غیراگاهانه و به اشتباه‪ ،‬با همان سرمشق غلط‬ ‫و سبکی که شرح ان رفت‪ ،‬رسانه داری و مخاطب پروری نکنیم؛ که این شاید بخشی مهم‬ ‫از رمز و راز حیات و ماندگاری رسانه های رسمی کشور و حفظ و انتقال مرجعیت رسانه ای‬ ‫به داخل مرزها‪ ،‬در کنار سایر عوامل مهم ان باشد‪.‬‬ ‫الزم اس��ت رسانه ها با توجه به نیاز و خواس��ت مردم که نقل و قول اخبار خوب و انتقال‬ ‫امید و شادی‪ ،‬همراه بیان اگاهی و اطالعات است‪ ،‬با حفظ توازن و تعادل و حرفه ای گری به‬ ‫سبک و سیاق اسالمی و ایرانی و بوم خودمان که عالوه بر تجربیات بشری‪ ،‬حاصل تجارب‬ ‫و تدوین اندیش��ه های اس��اتید و بزرگان و صاحب نظران و فعاالن حوزه ارتباطات و رسانه‬ ‫کش��ور عزیزمان اس��ت؛ بیش ازپیش و با اعتماد به نفس و ایمانی راسخ به اینده ای روشن‬ ‫برای سرزمینمان‪ ،‬در تحریریه ها و اتاق تیترها‪ ،‬قلم و چانه بزنند برای این مردم خوب‪.‬‬ ‫ارزش های عام‬ ‫رامین جهانبگلو‪:‬‬ ‫بی عالقگی به سرنوش��ت جامعه به صورت خودخواهی فردگرایانه در جوامع مدرن‬ ‫دیده می ش��ود؛ به عقیده من تمام مس��ائل جه��ان ما‪ ،‬از بقای ک��ره زمین‪ ،‬قحطی‬ ‫در افریقا و دیکتاتوری های سیاس��ی گرفته تا پیش��رفت ایدز‪ ،‬همگی ما را به قبول‬ ‫مس��ئولیت هایمان فرا می خوانند‪ .‬انچه ضامن دموکراس��ی اس��ت تنه��ا یک قانون‬ ‫اساس��ی خوب با بندهای خوب نیست‪ .‬دموکراسی شرط الزم ازادی است‪ ،‬اما شرط‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬بدون ش��هروندانی اگاه به ارزش های عام‪ ،‬دموکراسی معنا ندارد‪ .‬این‬ ‫ارزش های عام را شهروندان باید از شعر‪ ،‬فلسفه و علوم اجتماعی استخراج کنند‪.‬‬ ‫درنگ‬ ‫«زیر همکف» سریال جدید شبکه یک سیما شد‬ ‫استیفن کینگ «زن کش» را به ایران اورد‬ ‫حسین ساسانی – نویسنده‪:‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬مقاله ای در مجله تایم منتش��ر شد که نویسنده اش ادعا‬ ‫می کرد‪ ،‬انچه «مطالعه عمیق» نامیده می ش��ود به زودی از بین خواهد‬ ‫رفت؛ چرا که میزان مطالعه عمیق میان ادم ها کمتر ش��ده و این روزها‬ ‫دیگر ادم ها سرس��ری کتاب می خوانند و با وجود مطالب خالصه ش��ده‬ ‫اینترنتی تعداد خواننده های کتاب ها روز به روز تقلیل پیدا می کند‪.‬‬ ‫نکت��ه وحش��تناک ماج��را اینجاس��ت که مطالع��ات ثاب��ت کرده‪،‬‬ ‫کتاب خوان ه��ا در قیاس با افراد عادی ادم ه��ای خوب تر و باهوش تری‬ ‫هستند و شاید تنها ادم هایی روی این کره خاکی باشند که ارزش عاشق‬ ‫شدن را داشته باشند‪.‬‬ ‫بر اس��اس مطالعاتی که روان شناسان در س��ال های ‪ ۱۳۸۵‬و ‪۱۳۸۸‬‬ ‫انجام داده اند‪ ،‬کسانی که رمان می خوانند میان انسان ها بیشترین قدرت‬ ‫همدلی با دیگران را دارند و قابلیتی دارند با عنوان «تئوری ذهن» که در‬ ‫کنار انچه خود به ان اعتقاد دارند‪ ،‬می توانند عقاید‪ ،‬نظر و عالئق دیگری‬ ‫را مدنظر قرار دهند و درباره ان قضاوت کنند‪.‬‬ ‫ان ه��ا می توانند ب��دون این که عقاید دیگ��ران را رد کنند یا از عقیده‬ ‫خودشان دست بردارند‪ ،‬از شنیدن عقاید دیگران لذت ببرند‪.‬‬ ‫تعجب��ی هم ندارد ک��ه کتاب خوان ها ادم های بهتری باش��ند‪ .‬کتاب‬ ‫خوان��دن تجرب��ه کردن زندگی دیگران با چش��م غیرواقعی اس��ت‪ .‬یاد‬ ‫گرفت��ن این نکته که چه طور بدون این که خ��ودت در ماجرایی دخیل‬ ‫باشی‪ ،‬بتوانی دنیا را در چارچوب دیگری ببینی‪.‬‬ ‫کتاب خوان ه��ا ب��ه روح ه��زاران ادم و خرد جمعی هم��ه این ادم ها‬ ‫دسترس��ی دارند‪ .‬انها چیزهایی دیده اند که غی��ر کتاب خوان ها امکان‬ ‫ندارد از ان س��ر دربیاورند و مرگ انسان هایی را تجربه کرده اند که شما‬ ‫هرگز انها را نمی شناسید‪.‬‬ ‫ان ه��ا ی��اد گرفته اند ک��ه زن بودن چیس��ت و مرد ب��ودن یعنی چه‪.‬‬ ‫فهمیده اند که تماش��ای رنج دیگران یعنی چه‪ .‬کتاب خوان ها بس��یار از‬ ‫سن شان عاقل ترند‪.‬‬ ‫تحقیق دیگری در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬ثابت کرده که هرچقدر بیش��تر برای‬ ‫ک��ودکان کت��اب بخوانیم‪« ،‬تئوری ذه��ن» در انها قوی تر می ش��ود و‬ ‫درنهایت باعث می ش��ود این بچه ها واقعا عاقل تر ش��وند‪ ،‬با محیطشان‬ ‫بیشتر انطباق پیدا کنند و قدرت درکشان باالتر برود‪.‬‬ ‫تجربه ه��ای قهرمان ه��ای داس��تان ها تبدی��ل ب��ه تجربه های خود‬ ‫خواننده ها می ش��ود‪ .‬هر درد و رنجی که ش��خصیت داستان می کشد‪،‬‬ ‫تبدیل به باری می ش��ود ک��ه خواننده باید تحمل کن��د‪ .‬خواننده های‬ ‫کتاب ه��ا هزاران بار زندگی می کنند و از هر کدام از این تجربه ها چیزی‬ ‫یاد می گیرند‪.‬‬ ‫اگر دنبال کسی هستید که شما را تکمیل کند و فضای خالی قلبتان را‬ ‫پر کند‪ ،‬می توانید این کتاب خوان ها را در کافی شاپ ها‪ ،‬پارک ها و متروها‬ ‫پیدا کنید‪ .‬چند دقیقه که صحبت کنید‪ ،‬انها را به جا خواهید اورد‪.‬‬ ‫کتاب خوان ه�ا با ش�ما ح�رف نمی زنند‪ ،‬با ش�ما رابطه برقرار‬ ‫می کنند‬ ‫ان ه��ا در نامه ها یا پیغام هایش��ان انگار برای تان ش��عر می نویس��ند‪.‬‬ ‫صرفا به س��واالتتان جواب نمی دهند یا بیانیه ص��ادر نمی کنند‪ ،‬بلکه با‬ ‫عمیق ترین فکرها و تئوری ها پاس��خ ش��ما را می دهند‪ .‬شما را با دانش‬ ‫باالی کلمات و ایده هایشان مسحور خواهند کرد‪.‬‬ ‫ادم ها فقط باید عاش��ق کسی ش��وند که بتواند روحشان را ببیند‪ .‬این‬ ‫ادم باید کسی باشد که به روح شما نفوذ می کند و به بخش هایی از روح‬ ‫شما دسترسی پیدا می کند که هیچ کس دیگر قبال کشفش نکرده است‪.‬‬ ‫بهترین کاری که خواندن داس��تان ها با ادم ها می کنند این اس��ت که‬ ‫کامل نبودن ش��خصیت ها باعث می ش��ود ذهن شما سعی کند از ذهن‬ ‫دیگران س��ردربیاورد‪ .‬این ج��ور ادم ها توانایی همدل��ی پیدا می کنند‪.‬‬ ‫ممکن است همیشه با شما موافق نباشند‪ ،‬اما سعی می کنند ماجراها را‬ ‫از زاویه دید شما ببینند‪.‬‬ ‫ان ها نه تنها باهوش اند که عاقل هم هستند‬ ‫باهوش بودن همیش��ه هم خوش��ایند نیس��ت‪ ،‬اما عاقل بودن ادم ها‬ ‫را تحری��ک می کند‪ .‬همیش��ه مقاوم��ت در برابر ادم هایی که می ش��ود‬ ‫چیزی ازش��ان یاد گرفت کمی سخت است‪ .‬عاشق یک ادم کتاب خوان‬ ‫ش��دن نه تنها کیفیت گفت وگو را باال می برد‪ ،‬بلکه باعث می شود سطح‬ ‫گفت وگو باال برود‪.‬‬ ‫بر اس��اس تحقیقات‪ ،‬کتاب خوان ها به دلیل دایره وسیع واژگانشان و‬ ‫مهارت های حافظه‪ ،‬ادم های باهوش تری هستند‪ .‬ذهن انها در قیاس با‬ ‫ادمی معمولی که کتاب نمی خواند توانایی درک باالتری دارد و راحت تر‬ ‫و به شکل موثرتری می توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫قرار و مدار گذاش��تن با ادم اهل کتاب به قرار گذاش��تن با هزاران نفر‬ ‫می مان��د‪ .‬ان��گار که تجربه ای را که او با خوان��دن زندگی همه این ادم ها‬ ‫به دس��ت اورده در اختیار شما قرار دهد‪ ،‬انگار با یک کاشف قرار گذاشته‬ ‫باش��ید‪ .‬اگر باکسی دوست باش��ید که کتاب می خواند‪ ،‬یعنی می توانید‬ ‫هزاران بار زندگی کنید‪.‬‬ ‫اخبار خوب برای مردمان خوب‬ ‫یادداشت‬ ‫نسخه مرمت شده فیلم س��ینمایی «فردوسی» در‬ ‫موزه س��ینمای ایران با همکاری فیلمخانه ملی ایران‬ ‫در سالن فردوس موزه سینما نمایش درامد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمد تهامی نژاد پژوهش��گر‬ ‫س��ینما که به عنوان کارش��ناس تاریخ سینما در این‬ ‫مراسم حضور داش��ت با تشکر از برگزارکنندگان این‬ ‫برنامه گف��ت‪ :‬مهم ترین نکته ای ک��ه امروز با نمایش‬ ‫فیلم مشخص می ش��ود‪ ،‬اهمیت ارشیو فیلم ها است‬ ‫و ما امروز ش��اهد بخش گمش��ده ای از تاریخ س��ینما‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیدا ش��دن هر فیلم��ی بدین معنی‬ ‫اس��ت که تاریخ س��ینما از یک تاریخ شفاهی خارج و‬ ‫به یک تاریخ واقعی تبدیل می ش��ود‪ .‬تاریخ سینمای‬ ‫م��ا تا قبل از ان ک��ه فیلم های دوره قاجار پیدا ش��ود‪،‬‬ ‫شفاهی بود‪.‬‬ ‫این پژوهشگر س��ینما با اشاره به این که پیدا شدن‬ ‫فیلم فردوس��ی عالوه ب��ر نش��ان دادن نقش مرحوم‬ ‫عبدالحسین س��پنتا در سینما س��وال هایی را ایجاد‬ ‫می کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬پاس��خ دادن به این س��وال ها برای‬ ‫شناخت همین ‪ ۲۰‬دقیقه از فیلم می تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫این که این فیلم کپی نگاتیو بوده و یا پوزیتیو و بر روی‬ ‫انچه چیزی نوشته شده مهم است‪ ،‬زیرا در بسیاری از‬ ‫فیلم های��ی که در بخش نگاتیو فیلمخانه ملی موجود‬ ‫اس��ت‪ ،‬کاغذی وج��ود دارد که از طری��ق ان می توان‬ ‫بیشتر فیلم را شناخت‪.‬‬ ‫تهامی ن��ژاد ادام��ه داد‪ :‬ام��روز در بس��یاری از‬ ‫فیلمخانه ه��ای جه��ان روش ه��ای جدی��دی برای‬ ‫نگه��داری فیلم ها وجود دارد زی��را نگهداری فیلم ها‬ ‫به اندازه خود فیلم ها حائز اهمیت اس��ت و پیدا شدن‬ ‫فیلم فردوسی این امید را در ما زنده می سازد که شاید‬ ‫دو کارگردان بود‪ .‬البته منظور از ایده مشخص نیست‬ ‫که ایا فیلمنامه بوده یا خیر‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همچنین این فیلم جزء نخستین فیلم هایی‬ ‫اس��ت که صدا در ان نق��ش مهمی دارد و دیالوگ ها با‬ ‫صدای بلند بیان ش��ده اس��ت تا به خوبی ضبط شود و‬ ‫می توان گفت صدا عالی ضبط شده است‪.‬‬ ‫تهامی نژاد همچنین با اش��اره به شخصیت پردازی‬ ‫فردوس��ی در ای��ن فیلم گف��ت‪ :‬به نظر می رس��د در‬ ‫ای��ن فیلم ش��خصیت های ابومنصورمحمدبن رزاق و‬ ‫فردوسی با هم ادغام شده اند‪ .‬این نسخه ‪ ۲۰‬دقیقه ای‬ ‫نش��ان می دهد که شاهنامه فردوس��ی و چهارمقاله‬ ‫نظامی عروضی جزو منابع اصلی نگارش داستان فیلم‬ ‫بوده اند و روایت خطی فیلم از جوانی فردوس��ی شروع‬ ‫می ش��ود تا به پیری می رس��د‪ .‬همان طور که در فیلم‬ ‫هم می بینیم فردوس��ی بر ایرانی بودنش بسیار تاکید‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او در پای��ان گف��ت‪ :‬ت��ا پیداش��دن فیل��م کام��ل‬ ‫«فردوس��ی» و اینکه س��ازندگان فیلم ب��ا چه هدفی‬ ‫ای��ن فیلم را س��اخته اند باید منتظر مان��د و رهیافت‬ ‫س��ازندگان فیلم به زندگی فردوس��ی ب��دون دیدن‬ ‫نس��خه کامل همچنان نامکش��وف اس��ت و شایسته‬ ‫نیس��ت که تنها با بخش��ی از فیلم که بازسازی شده‪،‬‬ ‫فیلم اصلی را سنجید‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «فردوس��ی» ساخته عبدالحسین‬ ‫سپنتا در سال های ‪ ۱۳۱۲-۱۳‬ساخته شده و مربوط‬ ‫به ‪ ۸۵‬س��ال پیش اس��ت‪ ۲۰ .‬دقیق��ه از این فیلم ‪۴۰‬‬ ‫دقیقه ای که توس��ط فیلمخانه ملی ایران مرمت شده‬ ‫توس��ط م��وزه س��ینمای ای��ران ب��رای منتق��دان‪،‬‬ ‫عالقه مندان س��ینما‪ ،‬دانشجویان هنر‪ ،‬سینما‪ ،‬تاریخ‬ ‫و اهالی رسانه نمایش داده شد‪.‬‬ ‫چرا کتاب خوان ها بهترین ادم هایی‬ ‫هستند که می توان عاشق شان شد؟‬ ‫مسعود دهشور – سردبیرکل‪:‬‬ ‫عص��ر چیدم��ان جدی��د اس��ت‪ .‬کوچه های ش��هر را با‬ ‫چلچراغ های��ی مجلل که نورش��ان چش��م را می زند مانند‬ ‫چش��م خروس تزیین ک��رده و ب��رق انداخته ان��د‪ .‬حمام‬ ‫خانه های ویالیی کوی اعیان نش��ین چمن ارا چهل ستون و‬ ‫چهل پنجره دارد‪ .‬روییدن عمارت های چندش اور الکچری‬ ‫در کوچه پس کوچه ها دیگر عادی شده و به چشم نمی اید‬ ‫چلستون از یادها رفته است‪ .‬چاردیواری ها بی اختیارند و پنجره ها چارچوب ندارند‪.‬‬ ‫بازار شهر همچون که بزرگ و وسیع و ولنگار گشته چهل سرا نام گرفته و چهل‬ ‫فرسخ در چهل فرسخ گسترده است‪ .‬زیرراسته های چهار تاق ان دیگر چله ای بافته‬ ‫نمی شود؛ چله کشان همگی در گورها ارمیده اند‪ ،‬چله ها برچیده و چلوارها چرکمرد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چلیک های چند ساله بی چک و چانه به چنگ می اید‪ .‬چنگ ها در زندان چهارگاه‬ ‫به تنگ امده اند‪ .‬نس��ل چموش خرچنگ ها چهار نعل می تازد‪ .‬عنکبوت تار چپاول‬ ‫می تند و فیل به دام می اندازد و با چرم شان توبره می بافد‪.‬‬ ‫رمان س��یزده جلدی «یک کالغ چهل کالغ» به چاپ چندم رسیده است‪ .‬روایت‬ ‫قصه ای قدیمی با زبان رئالیسم جادویی‪ .‬رسم سینما ورافتاده‪ ،‬فیلم ها را در سی پرده‬ ‫می س��ازند و در چهارراه ها به نمایش می گذارند‪ .‬چشم های بی چاره همچون بزهای‬ ‫اخفش گله گله به چرا می روند‪.‬‬ ‫رنگینک چاپلوسی در ون بشقاب های نقره ای دور تا دور سفره های ازمندی چیده‬ ‫می شود‪ .‬حلوای چرب و چیلی چاکری در پاتیل های طالیی پخته می شود‪.‬‬ ‫چهارچرخ ها با «دسیبل» و «میکرون» از روی جنازه زنده ها به شتاب می گذرند‪.‬‬ ‫سینه چاکان چارت نویس سیه چرده در پستوی نمور پستی دست اندرکار رستم زایی‬ ‫«چرخ نو» از سینه چاک چاک «چاه» ویل اند‪.‬‬ ‫کمپانی معظم «چت» یک تنه راه را بر لشکر چابک «چیست چرا چگونه چطور‬ ‫چند» و گردان چاالک «کی کی کجا» بسته است‪.‬‬ ‫عصر چیدمان جدید است‪.‬‬ ‫دلواپسی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫چفتگی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!