روزنامه صمت شماره 1421 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1421

روزنامه صمت شماره 1421

روزنامه صمت شماره 1421

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫رافت اسالمی مبنا باشد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1421‬پیاپی ‪2739‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫هرکس که درس خوانده‬ ‫نمی تواند درس بدهد‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در پاس��خ به نامه دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی درباره نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومان حوادث‬ ‫بعد از اصالح نرخ بنزین فرمودند‪ :‬نس��بت به افراد مش��کوک در هر گروه با جهتی که به رافت اسالمی نزدیک تر است‪ ،‬عمل شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در پاس��خ به گزارش ارائه شده ازس��وی دریابان علی شمخانی‪ ،‬دبیر شورای عالی امنیت ملی که چندی قبل پیرامون‬ ‫نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومان حوادث اخیرخدمت ایشان تقدیم شد‪ ،‬ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح شده مقرر فرمودند‪:‬‬ ‫«‪ ...‬هرچه س��ریع تر انجام ش��ود و نسبت به افراد مش��کوک در هر گروه با جهتی که به رافت اسالمی نزدیک تر است عمل شود‪ ».‬گزارش ارسالی‬ ‫ی عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق‬ ‫براساس دستوری که بالفاصله پس از رخدادهای اخیر ازسوی رهبر معظم انقالب اسالمی به دبیر شورا ‬ ‫ریشه ها‪ ،‬عوامل و دالیل بروز ناارامی ها و همچنین رسیدگی سریع به وضعیت جانباختگان و خانواده های انان ابالغ شد‪ ،‬تهیه و ارائه شد‪ .‬در این‬ ‫گزارش پیشنهاد شد براساس چارچوب های قانونی موجود شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراض ها و اغتشاش های اخیر‬ ‫و در میانه درگیری ها جان باخته اند در «حکم شهید» محسوب شوند و خانواده های انها زیر پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره‬ ‫معضالت ناشی از بحران‬ ‫ارزی در فوالد حل شد‬ ‫‪6‬‬ ‫چرخ صنعت خودرو‬ ‫برمدار نواوری‬ ‫نمی چرخد‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪3‬‬ ‫تله استراتژیک‬ ‫خوداتکایی‬ ‫‪7‬‬ ‫اهمیت کاهش ریسک‬ ‫مالی در بانک ها‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫توسعه حمل ونقل با‬ ‫تکیه بر رشته های‬ ‫دانشگاهی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫صندلی خالی‬ ‫دانش‬ ‫یاران مخالف‬ ‫جای خالی علم در هنر هفتم ‪15‬‬ ‫نظام بانکی پشت دیوار نواوری ‪11‬‬ ‫بی مهری سازمان ها به علوم زمین ‪6‬‬ ‫رابطه صنعت و دانشگاه برد‪-‬برد نیست ‪5‬‬ ‫مدرسه صادرات ضرورتی برای حال و اینده ‪7‬‬ ‫صنعت و دانشگاه هر یک راه خـود را می روند ‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫بخش های��ی از کلیات بودج��ه ‪ ۹۹‬در دولت‬ ‫ل اینده‬ ‫تصویب ش��ده و س��ند دخل و خرج سا ‬ ‫کشور تا چند روز اینده برای تصویب به مجلس‬ ‫می رود‪ .‬بودجه ای که گفته می ش��ود با تغییرات‬ ‫گس��ترده ای در ش��کل و محتوا روبه رو ش��ده و‬ ‫در واق��ع پوس��ت اندازی ک��رده و تصویر کلی از‬ ‫تغییرات رویکردی در بودجه دوس��االنه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰‬را نشان می دهد‪.‬‬ ‫پیگیری ه��ا نش��ان از ان دارد ک��ه نفت ‪۵۰‬‬ ‫دالری‪ ،‬دالر ‪ ۸‬هزار تومانی‪ ،‬افزایش ‪ ۶۶‬درصدی‬ ‫اعتبارات عمرانی‪ ،‬ایجاد یک میلیون ش��غل در‬ ‫هر سال‪ ،‬افزایش ‪ ۱۵‬درصدی حقوق کارمندان‬ ‫و بازنشس��تگان و ح��ذف یارانه ه��ای پنهان‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین ویژگی های بودجه سال ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی بودجه به نفت‬ ‫به گ��زارش خبرانالی��ن‪ ،‬در ط��ول ماه ه��ای‬ ‫گذش��ته که الیح��ه بودجه در دول��ت در حال‬ ‫تدوین بوده‪ ،‬بارها و بارها شنیده شده که بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬وابس��تگی به نفت ن��دارد و ریالی از بودجه‬ ‫نفت در بودجه جاری و هزینه ای صرف نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از ‪ 11‬اردیبهش��ت امس��ال که معافیت ‪8‬‬ ‫کش��ور از تحری��م نفت��ی ایران ازس��وی امریکا‬ ‫لغو ش��د‪ ،‬صادرات نفت ایران به ش��دت کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬به طوری که در مرداد امسال‪ ،‬سیدحمید‬ ‫پورمحم��دی‪ ،‬معاون امور اقتصادی و هماهنگی‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه از ف��روش ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫بشکه نفت در روز خبر داد‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه این میزان ف��روش نفت‪ ،‬می توان‬ ‫پیش بینی کرد که می��زان صادرات روزانه نفت‬ ‫در بودجه ‪ ۹۹‬حداکثر ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬نرخ هر بشکه نفت در الیحه نیز ‪۵۰‬‬ ‫دالر دیده ش��ده و مجم��وع درامد نفتی حدود‬ ‫‪ ۱۱۵‬ه��زار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده که‬ ‫ای��ن به ان معناس��ت که ما بای��د ‪ ۷۰۰‬تا ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار بشکه در روز صادرات داشته باشیم که باید‬ ‫ببینیم که ایا شدنی است یا خیر؟‬ ‫‹ ‹درامدهای مالیاتی‬ ‫بررس��ی اع��داد و ارقامی ک��ه از درون الیحه‬ ‫بودجه بیرون امده‪ ،‬نش��ان می ده��د دولت در‬ ‫بخ��ش درامدهای بودجه عم��ده تمرکز خود را‬ ‫بر افزایش درامدهای مالیات��ی قرار داده و قرار‬ ‫است درامدهای مالیاتی در سال اینده از طریق‬ ‫جلوگیری از فرارهای مالیاتی (حدود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫هزار میلیارد توم��ان)‪ ،‬لغو معافیت های مالیاتی‬ ‫(به گفته امیدعلی پارس��ا‪ ،‬رئیس س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ۳۵ ،‬درصد از اقتصاد کشور) و همچنین‬ ‫تصویب و اجرای پایه های مالیاتی جدید‪ ،‬مانند‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال حذف یارانه انرژی‬ ‫براوردها نش��ان می دهد مجموعه یارانه های‬ ‫بودج��ه ای ‪ ۱۰۰‬هزار میلی��ارد تومان‪ ،‬مجموعه‬ ‫یاران��ه فرابودجه ای ‪ ۱۴۰‬ه��زار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫مجموع یارانه ه��ای پنهان ‪ ۹۸۷‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان و مجم��وع یاران��ه تس��هیالت یارانه ای‬ ‫اعطایی ‪ ۷۳‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫براساس اعالم رئیس سازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫ح��ذف بخش��ی از یارانه های پنه��ان‪ ،‬یکی از ‪۳‬‬ ‫منب��ع جایگزین درامدهای نفت��ی خواهد بود‪.‬‬ ‫براورده��ا حکایت از ان دارد ک��ه یارانه پنهان‬ ‫گاز طبیع��ی در ایران ‪ ۵۴۱‬هزار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫یارانه پنهان برق ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬یارانه‬ ‫بنزی��ن ‪ ۱۹۰‬هزار میلیارد توم��ان و یارانه نفت‬ ‫گاز ‪ ۱۸۱‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬یارانه سایر‬ ‫حامل ه��ای انرژی رقمی کمت��ر از این میزان و‬ ‫در مح��دوده ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۷‬هزار میلی��ارد تومان را‬ ‫تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫دول��ت با افزایش نرخ بنزی��ن در ابان ‪ ،‬به طور‬ ‫رس��می ح��ذف یارانه ه��ای پنه��ان حامل های‬ ‫ان��رژی را از همین امس��ال کلید زده اس��ت‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد این روند در سال اینده برای سایر‬ ‫حامل های انرژی ادامه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ دالر در بودجه‬ ‫تعیین ن��رخ دالر در بودجه از اهمیت ویژه ای‬ ‫در هر سال برخوردار است‪ ،‬چراکه مبنای تبدیل‬ ‫درام��د نفتی به ریال اس��ت و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫باتوجه به ش��رایط ارزی کشور در زمینه تامین‬ ‫ارز واردات مورد توجه است‪ .‬برای امسال دولت‬ ‫ن��رخ میانگین موزون ‪ ۵۴۰۰‬تومان را برای دالر‬ ‫در بودج��ه تعیین کرد؛ به ط��وری که کاالهای‬ ‫اساس��ی و دارو دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی دریاف��ت‬ ‫می کردند و س��ایر کاالها با نرخ بازار نیما تامین‬ ‫ارز شدند‪ .‬در این میان‪ ،‬برخی صحبت ها حاکی‬ ‫از ان است که نرخ دالر در بودجه سال اینده ‪۸‬‬ ‫هزار تومان تعیین ش��ده و برخی نیز از دالر ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومانی در بودجه می گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اعتبارات عمرانی‬ ‫در س��مت مصارف بودجه فارغ از هزینه های‬ ‫جاری‪ ،‬بودجه عمرانی اس��ت که بنا به خبرها از‬ ‫درون سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬رشد ‪ ۶۶‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬به نظر می رس��د ‪ ۴‬اولویت برای طرح های‬ ‫عمرانی تعیین ش��ده اس��ت؛ طرح های عمرانی‬ ‫اولوی��ت دار یعن��ی طرح هایی ک��ه می تواند در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬به اتمام برسد‪ ،‬طرح هایی‬ ‫که رهب��ر معظم انق�لاب و رئیس جمهوری در‬ ‫سفرهای استانی تصویب کرده اند‪ ،‬طرح هایی که‬ ‫ب��رای تعمیر و نگه��داری و پرداختی کارمندان‬ ‫دولت از ان استفاده می شود و طرح های مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته به صورت ویژه‪ ،‬از منابع فروش‬ ‫نفت تامین اعتبار خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های جاری‬ ‫می��زان هزینه ه��ای جاری در قان��ون بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۳۵۲‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬از انجا که ح��دود ‪ ۹۰‬درصد هزینه های‬ ‫ج��اری مربوط به حقوق و دس��تمزد کارمندان‬ ‫اس��ت‪ ،‬می توان گفت بخ��ش عظیمی از بودجه‬ ‫جاری کش��ور‪ ،‬صرف پرداخت حقوق و دستمزد‬ ‫می شود‪ .‬قرار است سال اینده حقوق کارمندان‬ ‫دولت ‪ ۱۵‬درصد افزایش یابد‪ ،‬بنابراین براساس‬ ‫گفته محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬س��ال اینده دس��ت کم باید ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان بیش از امس��ال ب��رای افزایش‬ ‫حقوق ش��اغالن و بازنشس��تگان در نظر گرفته‬ ‫شود‪ .‬باتوجه به این وضعیت می توان پیش بینی‬ ‫کرد که هزینه های جاری دولت در س��ال اینده‬ ‫به بیش از ‪ ۳۸۰‬هزار میلیارد تومان برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد اشتغال‬ ‫در این میان‪ ،‬اش��تغال عن��وان دومین برنامه‬ ‫بودجه دوس��االنه ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬اس��ت‪ .‬برپایه‬ ‫توضیحات معاون رئیس جمه��وری‪ ،‬یک برنامه‬ ‫اش��تغال دوس��االنه تدوین و در ان هر س��ال‪،‬‬ ‫حدود ی��ک میلیون فرصت ش��غلی پیش بینی‬ ‫ش��ده که در نتیجه ان باید دست کم ‪ 2‬میلیون‬ ‫فرصت شغلی در این برنامه دوساالنه ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اینکه از چه منابعی می توانیم این‬ ‫شغل ها را ایجاد کنیم و در چه حوزه هایی امکان‬ ‫دارد این اش��تغال ایجاد شود‪ ،‬همان کاری است‬ ‫که امس��ال انجام داده ایم و برای سال ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نیز در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫نقش دولت ها در باال بردن مصرف بنزین‬ ‫حسین اقاخانی‪ -‬اس�تاد دانشگاه‪ :‬هنوز‬ ‫بع��د از گذش��ت ‪ ۴‬ده��ه از انقالب‪ ،‬ش��بکه‬ ‫حمل ونق��ل عمومی ایران با مش��کالت جدی‬ ‫روبه روس��ت‪ .‬در گذش��ته بخ��ش عم��ده کار‬ ‫جابه جایی عمومی به وس��یله مینی بوس انجام‬ ‫می ش��د‪ .‬سیاس��ت های خزنده وزارت صنایع‬ ‫وقت به بهانه های مختلف شبکه مینی بوسرانی‬ ‫ایران را به جای انکه به مینی بوس های جدید‬ ‫و پاک مجهز کند به کلی ویران کرد‪ .‬از شبکه‬ ‫اتوبوس��رانی هم در تهران و شهرستان ها فقط‬ ‫ی��ک کاریکارتور باق��ی مانده ک��ه تنها برای‬ ‫جابه جایی بازنشس��تگان کارب��رد دارد (البته‬ ‫به اس��تثنای خطوط بی ار تی تهران)‪ .‬چندی‬ ‫پیش محس��ن هاشمی رئیس ش��ورای شهر‬ ‫تهران گفت ‪ ۶‬س��ال اس��ت که دول��ت ریالی‬ ‫ب��رای اتوبوس��رانی کم��ک نکرده اس��ت‪ .‬من‬ ‫بارها و بارها در نوش��ته های خود و حتی یک‬ ‫بار در یادداش��تی خطاب به ریاس��ت محترم‬ ‫جمهوری ب��ا عنوان «اقای روحانی‪ ،‬ش��ما به‬ ‫کدام دانش��گاهی گوش می کنید» درخواست‬ ‫کردم که منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین را‬ ‫صرف اص�لاح حمل ونقل عمومی کنید‪ .‬حتی‬ ‫مجید س�لیمی بروجنی‪ ،‬تحلیلگر اقتصادی‪:‬‬ ‫ح��دود یک دهه اس��ت که اقتصاد کش��ور از‬ ‫عملکرد بلندمدت خ��ود فاصله گرفته و نظام‬ ‫اداره کش��ور در حوزه اقتصادی فاقد کمترین‬ ‫قابلیت های الزم برای سیاس��ت گذاری است‪.‬‬ ‫انبوهی مثال از معضالت اقتصادی وجود دارد‬ ‫ک��ه بدون راه ح��ل باقی مانده اند‪ .‬در مس��ائل‬ ‫ملموسی از یارانه ها‪ ،‬تورم‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬تعرفه های‬ ‫گمرکی گرفته تا مسائل بنیادین و کالن مانند‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬ازادس��ازی‪ ،‬نقش دولت در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬بازرگانی و بس��یاری موضوعات دیگر‪،‬‬ ‫در وضعیت «فقدان» سیاس��ت هستیم‪ .‬رفتار‬ ‫حاکمی��ت در این گون��ه مس��ائل مانند قایقی‬ ‫اس��ت که روی اب رها ش��ده‪ ،‬امواج اب قایق‬ ‫را به هر س��و می برد و قایق نشینان کاری جز‬ ‫ن��گاه کردن به ام��واج دریا ندارند‪ .‬یا س��کان‬ ‫قایق دس��ت کس��ی نیس��ت یا اگر هس��ت‪،‬‬ ‫نقش��ه و مقصدی ندارد تا س��کان را هدفمند‬ ‫بچرخاند‪ .‬قایق نش��ینان نیز تصوری ندارند که‬ ‫این قایق باید به کجا برود‪ ،‬چون ساحل امن را‬ ‫نمی شناسند و همین که قایق روی اب مانده‬ ‫و در میان امواج غرق نش��ده‪ ،‬برای انها کافی‬ ‫است‪ .‬ش��اید این مثال کمی اغراق امیز باشد‪،‬‬ ‫ام��ا واقعا اوضاع سیاس��ت گذاری اقتصادی به‬ ‫همین اش��فتگی اس��ت‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‬ ‫حوزه س��رمایه اجتماعی و توس��عه‪ ،‬س��رمایه‬ ‫اجتماعی پیش نیاز مهمی برای توس��عه تلقی‬ ‫می ش��ود؛ بنابراین برق��راری قانون و نهادهای‬ ‫زیربنایی سیاس��ی برای ش��کل گیری سرمایه‬ ‫اجتماعی را ضروری می دانند‪ .‬با این تفاس��یر‪،‬‬ ‫زمانی هم ک��ه بنزین لیتری ‪۱۰۰‬‬ ‫توم��ان بود‪ ،‬این پیش��نهاد را دادم‬ ‫که ب��ا افزایش ‪ 2‬براب��ری نرخ ان‬ ‫و اختص��اص منابع حاص��ل از این‬ ‫افزایش نرخ به حمل ونقل عمومی‪،‬‬ ‫وابس��تگی قیمت ها به افزایش نرخ‬ ‫بنزی��ن را قطع کنید اما سیاس��ت ‬ ‫هم��ه دولت ها به گونه ای پیش رفت که بنزین‬ ‫به یک ماده مخدر تبدیل شود که متاسفانه دو‬ ‫طیف فقیر و غنی جامعه به مصرف بی رویه ان‬ ‫معتاد ش��دند‪ .‬طبقه متوسط و غنی شهری با‬ ‫داشتن خودروهای متعدد جزیره های شخصی‬ ‫ب��رای خود درس��ت کردند‪ .‬ای��ن جزیره های‬ ‫اهنین ب��رای انها ه��م امنیت و ه��م ازادی‬ ‫بیشتری به همراه داشت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬درامد‬ ‫طبقه محروم یا بیکار یا کسانی که برای امرار‬ ‫معاش به ش��غل دوم نیاز داشتند‪ ،‬به شدت به‬ ‫مصرف بنزین گره خورد‪ .‬واقعیت تلخ این است‬ ‫که بدنه کارگزاران دولتی به کلی گوش ش��ان‬ ‫را به حقایق جامعه بسته اند‪ .‬انها که اغلب در‬ ‫دهه های ‪ ۷۰ ،60‬یا ‪ ۸۰‬عمرش��ان هس��تند‪،‬‬ ‫هرگز حاضر به پذیرش اشتباهات گذشته خود‬ ‫نیستند‪ .‬متاسفانه اصالح طلبان هم‬ ‫که مرت��ب از اصالحات می گویند‪،‬‬ ‫در رفت��ار مدیریت��ی خود بس��یار‬ ‫اصولگرا و محافظه کارند‪ .‬مهم ترین‬ ‫و زیانبارترین سیاس��ت این طیف‪،‬‬ ‫حمایت بی چون و چ��را از صنعت‬ ‫انحصارگرای خودروس��ازی اس��ت‬ ‫که خود مسبب الودگی و مصرف باالی بنزین‬ ‫است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬دولت عادت کرد که با‬ ‫پول نفت و تزریق یارانه و بهره برداری افراطی‬ ‫و ناپایدار از منابع طبیعی امور خود را بگذراند‬ ‫و گوشش را به هر پیشنهاد اصالحی بست‪ .‬در‬ ‫همین قضیه بنزین‪ ،‬اگر مجلسی های اصولگرا‬ ‫ب��ا افزایش تدریجی نرخ بنزین همکاری کرده‬ ‫بودند بدون شک بحران اخیر ایجاد نمی شد تا‬ ‫سران قوا در اسیب پذیرترین شرایط اقتصادی‬ ‫مجب��ور به افزایش نرخ بنزین ش��وند‪ .‬ما قصد‬ ‫اص�لاح امور و پذیرش خطاهای مان را نداریم‪.‬‬ ‫به طور معمول انسان در سه حال به خشونت‬ ‫دست می زند؛ نخس��ت انکه شکمش گرسنه‬ ‫و خواهش های او برای کمک بی پاس��خ باشد‪،‬‬ ‫دوم اینکه س�لامت روح��ی و روانی اش دچار‬ ‫بهترین سیاست حمایتی چیست؟‬ ‫ممکن اس��ت این ذهنیت به وجود‬ ‫اید که وقت��ی صحبت از نهادهای‬ ‫زیربنایی و برپایی حاکمیت قانون‬ ‫اس��ت‪ ،‬اصوال بحث یک ساله پولی‬ ‫نمی تواند مهم یا مطرح باش��د‪ ،‬در‬ ‫مقابل ستون های یک جامعه ازاد‪،‬‬ ‫یعنی امنی��ت و احترام به مالکیت‬ ‫خصوص��ی موضوعی مانند ت��ورم چه اهمیتی‬ ‫می تواند داشته باشد؟‬ ‫پاس��خ ای��ن اس��ت ک��ه وج��ود ت��ورم‬ ‫افسارگسیخته به معنای فقدان این نهادهاست‪.‬‬ ‫جامع��ه ای که به تورم مبتال اس��ت‪ ،‬از امنیت‬ ‫اقتصادی برخوردار نیست‪ .‬به یاد داشته باشیم‬ ‫که تورم‪ ،‬مالیاتی غیرقانونی است که از دارایی‬ ‫شهروندان برداشته می شود‪ .‬اگر در جامعه ای‬ ‫دارایی شهروند در معرض دست اندازی مستمر‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬براساس تعریف مالکیت خصوصی‬ ‫مخدوش شده است‪ .‬البته مصداق های ضعف‬ ‫یا فقدان این نهادها در کشور‪ ،‬محدود به تورم‬ ‫نیست و مثال ها بسیارند‪.‬‬ ‫تجرب��ه نش��ان داده در ش��رایط تورم��ی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و تولید و کارافرینی از توجیه‬ ‫اقتصادی برخوردار نیس��ت‪ .‬اعتماد در جامعه‬ ‫جای خود را به شرایط نبود اطمینان می دهد‬ ‫و البته گروه های خاص با استفاده از ارتباطات‬ ‫سیاسی و به ضرر باقی جامعه راهی برای نفع‬ ‫بردن از این ش��رایط پیدا خواهند کرد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب جامعه به ش��رایط ب��ازی حاصل جمع‬ ‫صفر باز خواهد گش��ت ک��ه در ان عده ای به‬ ‫قیمت زی��ان دیگران ثروتمند خواهند ش��د‪.‬‬ ‫توقف نواوری و تولید‪ ،‬توقف جامعه‬ ‫است‪ .‬در چنین ش��رایطی سرمایه‬ ‫اجتماع��ی باقیمان��ده در جامع��ه‬ ‫نیز ب��ه مروز از بی��ن خواهد رفت‪.‬‬ ‫بررس��ی امار و ارقام نشان می دهد‬ ‫وضعیت خانوارها به ویژه دهک های‬ ‫کم درامد نسبت به سال گذشته در‬ ‫بسیاری از پارامترها بدتر شده است‪ .‬در ایران‬ ‫بیشتر مطالعات و تمرکز بر سیاست های کالن‬ ‫یا پولی اقتصاد است‪.‬‬ ‫حتی یکی از معضالت کشور ما این است که‬ ‫مسائل خرد کش��ور قرار است با سیاست های‬ ‫کالن پاسخ داده شود‪ .‬سیاستمدار دوست دارد‬ ‫دکمه ای را فشار دهد تا همه مشکالت حل و‬ ‫همه وضعیت ش��ان بهتر ش��ود‪ ،‬اما در واقعیت‬ ‫این راهکار وجود ندارد‪ .‬هر سیاس��ت حمایتی‬ ‫در هر کش��ور شرایط خود را دارد و مربوط به‬ ‫همان کش��ور است‪ .‬همیشه در بین مسئوالن‬ ‫این نگاه وجود دارد که سیاست های حمایتی‬ ‫یک شبه اجرا شود و تمام مردم به رفاه برسند‪،‬‬ ‫اما در ح��ال حاضر کدام مطالعه انجام ش��ده‬ ‫ت��ا بتواند ارزیابی کند سیاس��ت های حمایتی‬ ‫گذش��ته ت��ا چه ح��دودی توانس��ته وضعیت‬ ‫خانوارها را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫در واق��ع اگر دول��ت را یک بن��گاه در نظر‬ ‫بگیریم که یک س��ری منابع دارد و نیاز است‬ ‫که یک س��ری هزینه های هدفمند انجام دهد‪،‬‬ ‫ای��ن موضوع ب��ه چن��د عامل مهم بس��تگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫موضوع نخس��ت این اس��ت که تا چه حد‬ ‫مشکل ش��ده باشد و سوم هم زمانی است که‬ ‫در محیطی رشد کند که در ان خشونت غالب‬ ‫است‪ .‬البته ترکیب این حاالت هم ممکن است‬ ‫و وای به روزی که این سه عامل با هم ترکیب‬ ‫شوند‪ .‬کسی که پول و شغل ندارد و در محیط‬ ‫خش��ن خانواده و جامعه زندگی می کند‪ ،‬باید‬ ‫انتظار داش��ت که هر وقت فرصت گیر اورد از‬ ‫زمین و زمان انتقام بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چه باید کرد؟‬ ‫م��ردم ح��ق دارند بپرس��ند که چ��را بعد از‬ ‫چندین بار افزای��ش نرخ بنزین حتی یک ریال‬ ‫ان صرف توس��عه حمل ونقل عمومی نشد‪ .‬چرا‬ ‫به محض باز شدن درهای برجام‪ ،‬نفع ان فقط‬ ‫به جیب خودروس��ازان رفت و دولت هرازگاهی‬ ‫ه��زاران میلی��ارد تومان به این صنعت فش��ل‬ ‫تزری��ق می کند ام��ا حاضر نیس��ت حتی یک‬ ‫ریال برای توس��عه و اصالح حمل ونقل عمومی‬ ‫و صنای��ع وابس��ته پرداخ��ت کند؟ ح��ل این‬ ‫مس��ئله نیاز به اصالح ج��دی در رویکرد دولت‬ ‫در توس��عه کشور و شهرها دارد‪ .‬بدون شک اگر‬ ‫مردم صداقت دولت ها را ببینند با انها بیش��تر‬ ‫همکاری می کنند‪.‬‬ ‫می توان��د این کار را بدون فس��اد انجام دهد‪.‬‬ ‫به این ش��کل که اگر سیاس��تی را اجرا کرد‪،‬‬ ‫این سیاس��ت بتواند رفاه خانوارهای کم درامد‬ ‫را بهب��ود بخش��د‪ .‬موضوع بعد این اس��ت که‬ ‫سیاس��ت های حمایت��ی باید هدفمند باش��د‪.‬‬ ‫همیش��ه توزیع پول باعث بهبود رفاه خانوارها‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬این موضوع باید مدنظر قرار گیرد‬ ‫که اگر کمکی به خانوار کم درامد می شود‪ ،‬این‬ ‫پول چه کار کند؟‬ ‫دولتم��ردان بای��د بدانند که سیاس��ت های‬ ‫حمایتی هر اس��تان با اس��تان دیگر متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬متاسفانه عمده مطالعاتی که در زمینه‬ ‫سیاس��ت های حمایتی انجام می شود‪ ،‬به این‬ ‫ش��کل است که قرار اس��ت یک سیاست اجرا‬ ‫ش��ود و باید مطالعه ای در راس��تای تایید این‬ ‫سیاس��ت انجام ش��ود‪ .‬ناکارایی اساس��ی در‬ ‫سیستم های حمایتی دولت‪ ،‬نبود هدف گیری‬ ‫دقیق این طرح هاست‪.‬‬ ‫ن��رخ مالی��ات پرداخت��ی یکس��ان در همه‬ ‫دهک ها و نی��ز دریافت حمایت ه��ای دولتی‬ ‫یکسان در همه دهک ها نشان دهنده ان است‬ ‫ک��ه نه تنها ثروتمن��دان نرخ مالی��ات باالتری‬ ‫نمی پردازن��د‪ ،‬بلک��ه از حمایت های دولت هم‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬بخش��ی از سیاس��ت های‬ ‫حمایتی دول��ت باید معطوف ب��ه برنامه های‬ ‫فقرزدایی و کاهش فقر بین نسلی باشد‪.‬‬ ‫در مجموع می توان گفت نداش��تن شناخت‬ ‫از یک سیاس��ت حمایتی حتی باعث می شود‬ ‫وضعیت یک کشور از لحاظ درامد و رفاه کلی‬ ‫تحت تاثیر قرار گیرد‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپ��ن اع�لام ک��رد‪ :‬دول��ت به دنبال‬ ‫راهکارهایی برای ترغیب بیش��تر ش��هروندان ژاپنی به‬ ‫اس��تفاده از پول غیرنقد اس��ت‪ .‬توکیو می خواهد سهم‬ ‫پرداخت های غیرنقدی را به ‪ ۴۰‬درصد و پس از ان به‬ ‫‪ ۸۰‬درصد افزایش دهد‪ .‬ژاپن در مقایس��ه با کشورهای‬ ‫همسایه خود یکی از پایین ترین میزان استفاده از وجه‬ ‫غیرنقد را دارد‪ ،‬به گونه ای که در کره جنوبی ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫پرداخت ه��ا و در چین ‪ ۶۶‬درصد پرداخت ها به ش��یوه‬ ‫غیرنق��دی و با اس��تفاده از روش های الکترونیک انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وضعیت روز اقتصاد امریکا‬ ‫می��زان درامده��ای مالیاتی دولت امری��کا از ‪۳.۴‬‬ ‫تریلی��ون دالر عبور کرده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‬ ‫به نقل از س��ایت رس��می اعالم بدهی امریکا‪ ،‬میزان‬ ‫درامدهای مالیاتی دولت این کشور تا پایان اکتبر (‪9‬‬ ‫اب��ان) به ‪ ۳‬تریلی��ون و ‪ ۴۹۳‬میلیارد و ‪ ۴۵۱‬میلیون‬ ‫‪ ۸۷۹‬هزار دالر رس��یده اس��ت‪ .‬میزان درامد مالیاتی‬ ‫هر شهروند امریکایی به طور متوسط ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۸۸‬‬ ‫دالر و می��زان درامد هر مالیات دهن��ده امریکایی به‬ ‫طور متوسط ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۳۳۴‬دالر بوده است‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر می��زان مالیات بر درامد دول��ت امریکا به یک‬ ‫تریلیون و ‪ ۷۰۷‬میلیارد و ‪ ۲۰۳‬میلیون دالر رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬این میزان درام��د برای مالیات ه��ا بر درامد‬ ‫ش��رکت های امریکایی ‪ ۲۲۹‬میلیارد و ‪ ۵۳۸‬میلیون‬ ‫دالر بوده است‪ .‬نسبت درامد به تولید ناخالص داخلی‬ ‫این کشور به ‪ ۱۹.۳۱‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫افزایش کسری بودجه‬ ‫عربستان‬ ‫سال اینده کس��ری بودجه دولت سعودی به ‪۱۸۷‬‬ ‫میلیارد ریال عربستان (معادل ‪ ۴۹.۸۷‬میلیارد دالر)‬ ‫خواهد رسید که این از پیش بینی ‪ ۱۳۱‬میلیارد ریالی‬ ‫قبلی بس��یار باالتر اس��ت‪ .‬به گزارش مه��ر به نقل از‬ ‫رویت��رز‪ ،‬در حالی که قیمت ه��ای پایین نفت درامد‬ ‫نفتی عربس��تان را کاهش داده‪ ،‬وزیر مالی این کشور‬ ‫اعالم کرد انتظار دارد در س��ال اینده کسری بودجه‬ ‫دولت سعودی به ‪ ۱۸۷‬میلیارد ریال عربستان (معادل‬ ‫‪ ۴۹.۸۷‬میلی��ارد دالر) یا ‪ ۴.۷‬درص��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی‪ ،‬برس��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که پیش از این‬ ‫پیش بینی شده بود کسری بودجه در سال ‪ ۲۰۲۰‬به‬ ‫‪ ۱۳۱‬میلیارد ریال برسد‪ .‬محمد الجدان در کنفرانس‬ ‫خبری خود به خبرنگاران گفت‪ :‬درامد عربس��تان از‬ ‫‪ ۹۱۷‬میلیارد ریال پیش بینی ش��ده برای ‪ ،۲۰۱۹‬به‬ ‫‪ ۸۳۳‬میلیارد ریال در ‪ ۲۰۲۰‬کاهش می یابد‪.‬‬ ‫«پارادوکس لوکاس»‬ ‫در اقتصاد ایران‬ ‫براساس پارادوکس لوکاس‪ ،‬سرمایه به دلیل حساس‬ ‫بودن فضای امن را بر س��ود ترجیح می دهد‪ .‬نظریه های‬ ‫س��نتی اقتصاد پیش بین��ی می کنند که ب��ه علت بازده‬ ‫نزول��ی‪ ،‬س��رمایه از کش��ورهای غن��ی به کش��ورهای‬ ‫فقیر جری��ان پیدا خواهد کرد‪ ،‬بر اس��اس این نظریه ها‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری در کشورهای فقیر به دلیل ارزانی نیروی‬ ‫کار س��ودمندتر اس��ت‪ .‬اما رابرت لوکاس در سال ‪۱۹۹۰‬‬ ‫(‪ )1367‬اعالم کرد این موضوع در عمل به دلیل مشکالت‬ ‫ساختاری محقق نمی ش��ود و در ادبیات اقتصادی از ان‬ ‫به نام «پارادوکس لوکاس» یاد می شود‪ .‬جالب انکه این‬ ‫موضوع را می توان در بخش مس��کن ایران و در سال ‪۹۷‬‬ ‫مشاهد کرد‪ .‬یعنی در حالی که بازار مسکن دارای یکی از‬ ‫باالترین نرخ بازدهی است‪ ،‬باز هم ایرانیان ترجیح دادند‬ ‫س��رمایه خود را در بخش ملک و مسکن کشور همسایه‪،‬‬ ‫ترکیه س��رمایه گذاری کنند‪ .‬به طوری که عقبایی‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک گفت‪ :‬براساس اعالم‬ ‫رسانه های کش��ور ترکیه در سال ‪ ۹۷‬میزان خرید ملک‬ ‫در این کش��ور ازس��وی ایرانی ها به اندازه خرید ملک در‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته بوده و باید توجه داشت که بسیاری‬ ‫از ام�لاک در ترکیه متعلق به دولت اس��ت؛ یعنی عرصه‬ ‫ملک دولتی اس��ت و فقط عیان و بنا به مردم تعلق دارد یا‬ ‫اینکه خانه ها ‪ ۹۹‬س��اله هستند و مالکیت در این واحدها‬ ‫معنا ندارد‪ .‬براس��اس پارادوکس لوکاس سرمایه به دلیل‬ ‫حساس بودن فضای امن را بر سوددهی ترجیح می دهد‪،‬‬ ‫از همین رو نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬یکی از پرنوسان ترین س��ال ها را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫به طوری که نرخ ارز تا س��قف ‪ ۲۰‬هزار تومان نیز رس��ید‬ ‫و نتایج منفی ان ب��ه بخش های دیگر اقتصاد نیز منتقل‬ ‫ش��د‪ .‬امروزه تقریبا همه کش��ورهای در حال توسعه که‬ ‫به دنبال ج��ذب حداکثر س��رمایه گذاری و ایجاد ثبات‬ ‫در اقتص��اد کالن خود هس��تند تا س��رمایه گذار را قادر‬ ‫ب��ه برنامه ریزی کن��د‪ .‬در حالی که اینگونه نوس��ان ها و‬ ‫تالطم ه��ا در مغایرت با این سیاس��ت اس��ت‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ت که اقتصاد همانند یک زنجیر است که هر نوسان‬ ‫ی��ا ثبات در یک بخش به بخش دیگر منتقل و تاثیرگذار‬ ‫خواهد شد‪ .‬به طوری که نوسان نرخ ارز و ناامنی در دیگر‬ ‫بازاره��ا مانند مس��کن‪ ،‬پیامدهای س��نگینی بر اقتصاد‬ ‫کش��ور تحمیل کرده و موجب ب��روز پارادوکس لوکاس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫موضوع ساده ای است؛ سال هاس��ت که در سرزمین ما یک‬ ‫تفکر غلط مدیریتی رایج شده است؛ فکر می کنیم هر کس که‬ ‫یک روز در کالس نهضت س��واداموزی شرکت کرد‪ ،‬می تواند‬ ‫در همان کالس یا کالسی مشابه‪ ،‬مدرس شود و تدریس کند‪.‬‬ ‫به همین ترتیب سال هاست که هر پزشکی را برای اموزش‬ ‫پزش��کی مناسب می دانیم یا هر معلم پزش��کی را برای انجام‬ ‫ه��ر عملی انتخاب می کنیم و از ان بدتر مدیریت را به دس��ت‬ ‫هر کس که کمی سواد ان رشته را دارد یا ندارد می سپاریم‪.‬‬ ‫موض��وع به یک رش��ته خ��اص مربوط نمی ش��ود؛ موضوع‬ ‫مربوط ب��ه دانش و اموزش دانش اس��ت‪ .‬گاهی در روزنامه ها‬ ‫و مجله های هنری می خوانیم که به هر بازیگر تئاتر و س��ینما‪،‬‬ ‫لقب اس��تاد می دهند و نام بازیگر دس��ت چندم س��ینما را در‬ ‫اگهی های اموزشگاه های هنری به عنوان استاد بازیگری مطرح‬ ‫می کنند و به طور معم��ول هم نتیجه این کالس ها فقط چند‬ ‫عکس سلفی شاگردان و استاد و یکی‪ ،‬دو خاطره گویی است‪.‬‬ ‫بارها نوش��ته و گفته ام که یک پزشک عالی قدر به طور حتم‬ ‫یک مدیر موفق بیمارستان نخواهد بود و یک کارگردان نامی‬ ‫س��ینما‪ ،‬لزوما معاون سینمایی موفقی از اب در نخواهد امد‪.‬‬ ‫مدیریت در جهان ام��روز‪ ،‬مجموعه ای از دانش های گوناگون‬ ‫است که با محک تجربه به سرانجام بهتری خواهد رسید‪.‬‬ ‫یک نوازنده خوب موس��یقی باید در زمینه نوازندگی تالش‬ ‫کن��د تا به موفقیت های بیش��تری برس��د‪ .‬در طول تاریخ هم‬ ‫هیچ نوازنده ارزش��مندی نب��وده که رش��ته نوازندگی را رها‬ ‫کند و به دنبال مدیریت موس��یقی باشد‪ .‬موسیقیدان برجسته‬ ‫نیازی به میز و صندلی ریاست ندارد‪ .‬درگیر کردن دو موضوع‬ ‫تخصص و مدیری��ت با یکدیگر هیچ س��ودی به حال جامعه‬ ‫نداش��ته و ندارد‪ .‬هنرمن��دان نان زحمت خ��ود می خورند و‬ ‫ب��ار منت هیچ ک��س را بر دوش نمی کش��ند‪ ،‬متخصصان راه‬ ‫خود می روند و به نیازهای جامعه پاس��خ می دهند و مدیران‬ ‫تحصیلکرده در رش��ته های خ��اص خود می توانن��د به همه‬ ‫طبقات جامعه کمک کنند؛ بی انکه نیازی به دخالت در حوزه‬ ‫تخصصی باشد‪.‬‬ ‫جامعه هر روز که می گذرد‪ ،‬تخصصی تر می شود و نیاز است‬ ‫ک��ه در ان تعریف دقیق تری از مدیریت انجام ش��ود‪ .‬انتخاب‬ ‫مدیران کوتوله و لی لی پوتی هنوز گریبانگیر جامعه ما است و‬ ‫متاس��فانه روابط بر ضوابط می چربد و هر روز شاهد این گونه‬ ‫انتصاب ه��ای فامیلی و همش��هری گری در حوزه های خاص‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مملک��ت ه��م انقدر بزرگ و پهناور اس��ت ک��ه این حجم‬ ‫انتصابات در ان دیده نمی شود و مردم هم دیگر حوصله حتی‬ ‫اعتراض به این انتصاب های نابخردانه را ندارند‪.‬‬ ‫در همان حوزه موس��یقی وقتی به یک نفر بگویید ایا اماده‬ ‫هس��تی که ویولن بنوازی‪ ،‬پاسخ منفی می دهد چون می داند‬ ‫که به محض کشیدن ارشه‪ ،‬صدای ناموزونی برخواهد خاست‪،‬‬ ‫ام��ا متاس��فانه در موضوع مدیریت‪ ،‬هر ک��س فکر می کند با‬ ‫گ��وش کردن به یکی دو صدای میزقونچی ها‪ ،‬می تواند فرمان‬ ‫ارکسترس��مفونیک جهانی را در دست بگیرد و برنامه ریزی و‬ ‫سیاست گذاری کند‪.‬‬ ‫مدیریت های روابط عمومی سازمان ها که مرغ عزا و عروسی‬ ‫مدیران ارش��د هستند و هر بچه خاله و عمه ای که قهر کرده‬ ‫باشد با گذراندن دو واحد درسی مراکز علمی کاربردی‪ ،‬حکم‬ ‫انتص��اب می گیرد و با جعل یک رزومه بی س��روته خودش را‬ ‫در منصب عالی می نشاند و قربان صدقه عمه خانم می رود‪.‬‬ ‫مبح��ث انتصابات و لیاقت و شایس��تگی افراد حرف تازه ای‬ ‫نیست؛ موضوعی تکراری است‪ ،‬اما متاسفانه همیشه نو است‬ ‫و در ح��ال تکرار ش��دن و ناچ��ار باید هرازگاه��ی درباره این‬ ‫انتصابات بی قاعده نوش��ت‪ .‬هر کس که دس��تی بر قلم دارد‪،‬‬ ‫نویسنده نیس��ت و هر نویس��نده ای روزنامه نگار نیست و هر‬ ‫روزنامه نگاری مدیر مطبوعاتی نیس��ت و هر مدیر مطبوعاتی‬ ‫قادر به اداره مطبوعات کشور نیست و از همه مهم تر اموزش‬ ‫روزنامه نگاری با خبرنگار بودن امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫انچه که این روزها بیش��تر از هر چی��ز جامعه را در رنج و‬ ‫عذاب فرو می برد بی توجهی به عنوان معلم و اس��تاد اس��ت‪.‬‬ ‫معلمی فوت و فنی دارد که وقتی با علم و تجربه در هم امیزد‬ ‫و بعد از گذش��ت زمان تبدیل به استادی می گردد‪ .‬بازخوانی‬ ‫از روی یک جزوه و یک کتاب‪ ،‬نامش تدریس نیس��ت‪ .‬تعداد‬ ‫استادان بی سواد و معلمان بی تجربه انچنان افزایش یافته که‬ ‫حد و اندازه و قاعده و قانون را فراموش کرده اند و خودشان را‬ ‫با اندک مطالعه و یکی دو جزوه سبک حال‪ ،‬در جایگاه واالی‬ ‫معلمی و اموزگاری و استادی می دانند‪ .‬متاسفانه بی در و پیکر‬ ‫بودن مدارج عالی و اعطای دکترا و کارشناس��ی و کارشناسی‬ ‫ارش��د و کاردانی و انواع مدارک ریز و درش��ت پولکی و بدون‬ ‫کالس درس و مشق و دود چراغ سرنوشت علم و دانش را در‬ ‫چنان گذرگاه های بی سروته ای قرار داده که جدا کردن دوغ و‬ ‫دوشاب تا چند دهه امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫راه اینده هر سرزمینی از حوزه علم و دانش و تفکیک خوب‬ ‫و بد از همدیگر می گذرد‪ .‬سخنان و نوشته های ما نشانه عقل‬ ‫و خ��رد و دانش ما خواهد ب��ود و در تاریخ می ماند‪ .‬ایندگان‬ ‫از م��درک ما نخواهند گفت‪ ،‬ام��ا از انچه که بر زبان می رانیم‬ ‫خواهند گفت‪.‬‬ ‫ویکت��ور هوگو‪ ،‬نویس��نده بزرگ فرانس��وی و خالق رمان‬ ‫مش��هور بینوایان ک��ه هرگز دکتر ویکتور هوگو نامیده نش��د‬ ‫روزی گف��ت‪ :‬من هرگز از تو نمی پرس��م مدرک تحصیلی تو‬ ‫چیست؟ هر انچه تو اموخته ای از رفتار و کالم تو معلوم است‪.‬‬ ‫گمانه زنی درباره ارقام کلیدی بودجه ‪۹۹‬‬ ‫برنامه ژاپن برای کنار‬ ‫گذاشتن پول نقد‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫هرکس که‬ ‫درس خوانده‬ ‫نمی تواند درس بدهد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫توسعه دانش بنیان ها‬ ‫و توجه به نیاز های‬ ‫اموزشی‬ ‫یاران‬ ‫مخالف‬ ‫نسخه‬ ‫‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫برای درمان ریه تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گالیه های صنعتگران و استادان دانشگاه از یکدیگر‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬برداش��ت ها از رویک��رد‬ ‫خودروس��ازان و زنجیره تامین انها می گوید نیازی‬ ‫ب��ه ای��ن تعامل وجود ندارد‪ .‬این مدرس دانش��گاه‬ ‫با اش��اره به امضای تفاهمنام��ه ای در این حوزه با‬ ‫انجمن قطعه س��ازان کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬با امضای این‬ ‫تفاهمنامه قرار بود مراجعه صنعتگران به دانشگاه‬ ‫بیش��تر ش��ود‪ ،‬اما مس��ائل و مش��کالت اقتصادی‬ ‫بزرگ تری��ن چالش انها بوده که برای حل ان باید‬ ‫چاره اندیش��ی کرد‪ .‬باید مرکزی برای تامین مالی‬ ‫و درام��د واقعی به وجود اید به دنب��ال پروژه های‬ ‫این چنینی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی بدون اولویت بندی‬ ‫خلخالی در ادامه ب��ه چالش های موجود درباره‬ ‫تعامل صنعت و دانش��گاه به مسائل فرهنگی اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اعتماد الزم بین صنعت و دانش��گاه‬ ‫‹ ‹چالش مسائل مالی و تعامل‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬دانش��گاه دید مثبتی ب��ه همکاران‬ ‫دانش��گاه عل��م و صنع��ت که دارای دانش��کده ‬ ‫صنعتی خود ندارد و ش��اید همه استادان دانشگاه‬ ‫تخصصی در حوزه صنعت خودرو است باید یکی از‬ ‫تمایل به همکاری صنعتی نداشته باشند‪ .‬از سوی‬ ‫قطب های همکاری صنعت و دانشگاه به شمار اورد‪.‬‬ ‫دیگر‪ ،‬بس��یاری از صنایع کش��ور ه��م اعتقادی به‬ ‫ابوالفضل خلخالی‪ ،‬مدرس دانش��کده مهندس��ی‬ ‫فعالیت ه��ای علمی و دانش��گاهی ندارند؛ بنابراین‬ ‫خودرو دانشگاه علم و صنعت در این باره به‬ ‫درباره داخلی س��ازی که با اراده ملی شکل گرفته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه در شرایط تحریم ناگزیر به‬ ‫هنوز نمی توانیم بگوییم که کیفیت یا استانداردها‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده ایم ممکن است این امر باعث‬ ‫براس��اس دانش روز جهان در حال پیگیری است‪،‬‬ ‫ش��ود دقت و کیفی��ت الزم در محصوالت ان گونه‬ ‫چون این مهم در تعامل با دانشگاه شکل می گیرد‬ ‫که باید لحاظ نش��ود؛ تا زمانی که در عمل کیفیت‬ ‫و این ارتباط هنوز به معنای واقعی به وجود نیامده‬ ‫ب��رای تولیدکننده اهمیت نداش��ته باش��د‪ ،‬نیازی‬ ‫یا اگر هم در برخی شرکت های دانش بنیان تعاملی‬ ‫به تحقیق وتوس��عه نخواهد دید‪ .‬تا امروز این گونه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬پایه های این همکاری محکم نیست‪.‬‬ ‫احساس نمی ش��ود خودروسازان یا زنجیره تامین‬ ‫پارک ه��ای علم و فن��اوری به وجود‬ ‫ان نی��از ب��ه این تعامل ب��رای ارتقای‬ ‫امدن��د تا پلی بین دانش��گاه و صنعت‬ ‫دان��ش فن��ی و مطالع��ه در این حوزه‬ ‫باشند‪ ،‬اما خروجی برجسته ای از سوی‬ ‫احس��اس کرده باشند که بخواهند در‬ ‫این مراک��ز در صنایع داخلی ملموس‬ ‫این زمینه سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این امر ملموس نیس��ت‬ ‫خلخالی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫که تولیدکنندگان برای داخلی سازی‬ ‫روال معم��ول در کش��ورهای صنعتی‬ ‫نیاز پیدا کرده باش��د به سراغ دانشگاه‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫چگونه است و در این حوزه پارک های‬ ‫برود‪ .‬خلخالی با بیان اینکه صنعتگران‬ ‫عل��م و فن��اوری چق��در نقش افرین‬ ‫ت��ا به حال هم تولید داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل ما در‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬روش های گوناگونی‬ ‫مهندس��ی معک��وس ی��ک موض��وع‬ ‫س��هل الممتنع اس��ت‪.‬به عنوان مثال‪ ،‬اولویت بندی ها از تعام��ل در کش��ورهای صنعت��ی‬ ‫است‪ .‬از‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬یک مدل این اس��ت که‬ ‫تاکن��ون س��ازنده دیس��ک ترم��ز‬ ‫پرای��د را تولید می ک��رده‪ ،‬در نهضت سرمایه گذار و ش��تاب دهنده ها ورود کنند تا بتوانند‬ ‫در ح��وزه تامی��ن مالی کم��ک کنند‪.‬‬ ‫داخلی سازی عنوان می کند‪ ،‬می تواند شتاب دهنده ها‬ ‫مش��کل ما در اولویت بندی ها اس��ت‬ ‫دیسک ترمز برلیانس را هم بسازد‪ .‬این‬ ‫استفاده‬ ‫تا از س��رمایه گذار و ش��تاب دهنده ها‬ ‫دو قطعه ممکن اس��ت در شکل شبیه‬ ‫یکدیگر باشند اما موضوع قابل اهمیت می کنیم اما‬ ‫اس��تفاده می کنیم اما کارهای در حال‬ ‫عملکرد انهاس��ت‪ .‬برای رس��یدن به کارهای در حال انج��ام‪ ،‬اولویت کش��ور و نیاز صنعت‬ ‫به ش��مار نمی روند‪ .‬حتی در این مسیر‬ ‫عملک��رد مورد نظر در دیس��ک ترمز انجام‪ ،‬اولویت‬ ‫س��رمایه ها هم هرز م��ی رود‪ .‬به عنوان‬ ‫برلیان��س بای��د به طور دقی��ق نوع و‬ ‫ترکیب مواد اولیه و‪ ...‬محاس��به شود کشور و نیاز‬ ‫مثال‪ ،‬در صنعت خ��ودرو که صنعتی‬ ‫ک��ه تحلیل های مهندس��ی نیاز دارد‪ .‬صنعت به شمار پول س��از و یک��ی از بخش ه��ای مهم‬ ‫اقتصاد کش��ور است‪ ،‬ش��تاب دهنده و‬ ‫مح��ل این تحلیل های مهندس��ی و‪...‬‬ ‫نمی روند‬ ‫س��رمایه گذاری ورود نمی کن��د زی��را‬ ‫در دانش��گاه اس��ت ی��ا در بخش های‬ ‫عنوان می ش��ود خودروس��از خودش‬ ‫مهندس��ی که با دانش��گاه ها همکار و‬ ‫سرمایه دار است‪.‬‬ ‫در ارتباط باش��ند‪ .‬پیگیری موضوع در جهان برای‬ ‫او افزود‪ :‬در زمان تحریم در مدیریت منابع مالی‬ ‫ساخت قطعه ای مشابه همین گونه است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬س��ال ‪ ۹۸‬با اراد ه جمعی‪،‬‬ ‫نهضت داخلی س��ازی قطعات صنایع گوناگون در‬ ‫کش��ور اغاز شد‪ .‬ایا این اراده برای تعمیق ساخت‬ ‫داخل به طور بنیادی در حال انجام است یا مقطعی‬ ‫ب��وده و ممکن اس��ت پس از چن��د صباحی رنگ‬ ‫ببازد؟ انچه مسلم است در شرایط تحریم‪ ،‬کمیت‬ ‫نس��بت به کیفیت اولویت دارد‪ .‬برای ارتقای دانش‬ ‫فنی و توس��عه در اس��تانداردهای کیفی‪ ،‬دانشگاه‬ ‫به عنوان قطب این امر اس��ت حال تعامل و ارتباط‬ ‫دانش��گاه و صنع��ت در چه وضعیتی ق��رار دارد؟‬ ‫همراه��ی این دو قطب برای داخلی س��ازی هرچه‬ ‫بیش��تر صنایع در چه موقعیتی اس��ت؟ ایا تعمیق‬ ‫ساخت داخل همراه با ارتقای دانش فنی و حرکت‬ ‫به سوی نواوری و فناوری پایدار خواهد ماند؟‬ ‫صنعت و دانشگاه هر یک راه خـود را می روند‬ ‫امتیازی که دانشگا ه برای استادان در رتبه بندی در نظر می گیرد‪،‬‬ ‫چ��اپ مقاله برای نش��ریه های بین المللی اس��ت درحالی که ش��اید‬ ‫نیازهای امروز صنعت کشور‪ ،‬مربوط به موضوع های ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال‬ ‫پیش کشورهای صنعتی بوده است‬ ‫باید دقیق تر باشیم و در گلوگاه های صنعت خودرو‬ ‫به عنوان صنعتی تاثیرگذار در اقتصاد کش��ور‪ ،‬باید‬ ‫از ش��رکت های دانش بنی��ان در ح��وزه تجهیزات‬ ‫الکتریکی و تولید فرمان برقی‪ (ECU ،‬ای سی یو)‬ ‫و ترم��ز ‪ (ABS‬ای بی اس) اس��تفاده کنیم‪ .‬در این‬ ‫حوزه ها ساختار مناسبی برای پیوند سرمایه گذار و‬ ‫گروهی که دانش فنی در اختیار دارد‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫خلخال��ی در پایان گف��ت‪ :‬حمایت های موجود‬ ‫از ش��رکت های دانش بنیان و مراکز ش��تاب دهند ه‬ ‫جزو اولویت های اصلی کشور برای صنعت خودرو‬ ‫نیست و نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعه درباره نیازمندی های خارجی ها‬ ‫به س��راغ یکی از فعاالن صنعت‬ ‫در ادامه‪،‬‬ ‫خودرو که پیشینه تدریس در دانشگاه را هم دارد‪،‬‬ ‫رف��ت‪ .‬عل��ی جهان افروز درباره تعامل دانش��گاه و‬ ‫صنعت به‬ ‫گفت‪ :‬ارتباط نداشتن دانشگاه و‬ ‫صنعت موضوعی گسترده بوده که مربوط به امروز‬ ‫و دیروز هم نیس��ت‪ .‬با اغاز نهضت داخلی س��ازی‬ ‫نباید انتظار داشت فاصله ای که محصول سال های‬ ‫متمادی است ب ه این زودی پر شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬س��رفصل های دانشگاه ها بدون درنظر‬ ‫گرفتن نیاز صنعت نوش��ته می ش��ود‪ .‬امتیازی که‬ ‫دانش��گا ه برای اس��تادان در رتبه بن��دی و ارتقای‬ ‫درجه در نظر می گیرد‪ ،‬چاپ مقاله برای نش��ریات‬ ‫بین المللی اس��ت درحالی که شاید نیازهای امروز‬ ‫صنعت کش��ور‪ ،‬مربوط ب��ه موضوع های ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫س��ال پیش کش��ورهای صنعتی بوده که موضوع‬ ‫روز ما اس��ت‪ .‬نوشته های اس��تادان اگر قرار است‬ ‫در نش��ریه ای بین الملل��ی منتش��ر ش��ود‪ ،‬باید در‬ ‫راس��تای دانش روز جهان باش��د؛ بنابراین نخست‬ ‫باید شرایطی در دانشگاه ها فراهم شود که استادان‬ ‫مایل باشند‪ ،‬روی مسائل ریز صنعت کشور مطالعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ارتق��ای درجه اعضای هیات علمی‬ ‫دانش��گاه ها ب��ر مبنای نیازهای جوامع پیش��رفت ه‬ ‫تنظی��م ش��ده که هیچ ارتباطی ب��ا وضعیت فعلی‬ ‫صنایع کش��ور م��ا ندارد‪ ،‬زیرا چند س��الی عقب تر‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه پژوهشگران‬ ‫و دانش��گاهیان کشورهای صنعتی درباره نیازهای‬ ‫خود مطالعه می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل صنایع‬ ‫از پروژه ها پش��تیبانی مال��ی می کنند درحالی که‬ ‫دانشگاهیان ما پژوهش می کنند بدون اینکه زمینه‬ ‫مطالعات��ی انها ریش��ه در نیازهای صنعت کش��ور‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اس��تاد خارجی در‬ ‫زمین��ه نانومتریال مطالعه می کند و صنایع هزینه‬ ‫پژوهش هایش را ه��م می پردازد چون صنعتگران‬ ‫در حال استفاده از این مواد هستند؛ بنابراین نتایج‬ ‫پژوهش ها کاربردی است و تبدیل به ارزش مادی‬ ‫می ش��ود‪ .‬ایران هم در زمین��ه پژوهش نانومتریال‬ ‫رتب��ه دار اس��ت اما اینکه ای��ن پژوهش در صنعت‬ ‫داخل��ی چق��در کاربرد دارد و مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬جای پرسش دارد اما پاسخ ان هیچ است‪.‬‬ ‫جهان اف��روز با نقد رویک��رد موجود در مطالعات‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬افزود‪ :‬افتخ��ار ما در حرکت روی مرز‬ ‫دانش‪ ،‬خیل��ی برای صنایع داخل��ی کاربرد ندارد‬ ‫ش��اید ب��ه کار صنایع خارج��ی بیای��د؛ البته این‬ ‫موضوع قطعی نیس��ت زیرا پژوهش��گر و استاد ما‬ ‫با ش��رکت خارجی در ارتباط نیست که نیاز انها را‬ ‫بداند‪ .‬به احتمال زیاد کس��انی که مدرک دکترای‬ ‫تدریس می ش��ود‪ .‬بیش��تر دانشگاه ها به سوی نانو‬ ‫خ��ود را از خارج دریافت می کنند‪ ،‬در ادامه همان‬ ‫و نانومتری��ال رفته اند درحالی که نیازهای کش��ور‬ ‫زمینه ه��ای مطالعاتی خود‪ ،‬در بازگش��ت به ایران‬ ‫در حوزه ه��ای پایین تر بدون تکلیف مانده اس��ت؛‬ ‫موضوع را ادامه می دهند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬رشته ای‬ ‫بنابراین در این حوزه این خود صنعتگر است که بار‬ ‫مانند ریخته گری که صنایع زیادی در داخل از ان‬ ‫انچه دانشگاه باید انجام دهد را به دوش می کشد‪.‬‬ ‫استفاده می کنند و رشد تولیدات در این حوزه زیاد‬ ‫این فعال صنع��ت قطعه ادامه داد‪ :‬کارخانه های‬ ‫است‪ ،‬در دانشگاه جایگاهی ندارد‪.‬‬ ‫صنعتی این امر مهم را در واحدهای تحقیق وتوسعه‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬در نمایش��گاه متالورژی‬ ‫ب��ا ج��ذب فارغ التحصیالن دانش��گاهی و اموزش‬ ‫امس��ال که هفته گذش��ته برگزار ش��د‪ ،‬یک نفر از‬ ‫دوباره انها انجام می دهند‪.‬‬ ‫دانشگاهیان برای بازدید از غرفه ها نیامد و فقط خود‬ ‫او گف��ت‪ :‬در گرایش های گوناگون رش��ته های‬ ‫صنعتگران از غرفه ها بازدید داشتند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫صنعتی سرفصل ها باید با توجه به نیازهای صنایع‬ ‫رش��ته ریخته گری در زمینه متالورژی تبدیل به ‪۲‬‬ ‫بوده و پاسخگوی خواسته های صنعتگران باشد‪.‬‬ ‫واحد ش��ده است‪ .‬استادان رشته را تضعیف کردند‬ ‫جهان افروز با بیان اینکه حتی در تربیت مهندس‬ ‫و دلیل ان را اس��تقبال نکردن دانشجویان عنوان‬ ‫ضعف داریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درست است که کشور در‬ ‫می کنن��د‪ .‬انها می گوین��د‪ ،‬دانش��جویان ترجیح‬ ‫حوزه تربیت مهندس رتبه دار اس��ت اما نیاز امروز‬ ‫می دهند در رش��ته هایی تحصیل کنند که بتوانند‬ ‫ما تربیت مهندسانی است که بتوانند در واحدهای‬ ‫خارج از کشور ادامه تحصیل بدهند‪ .‬در کشورهای‬ ‫صنعتی کار عملی انجام دهند‪.‬‬ ‫صنعت��ی در ح��وزه ریخته گ��ری مطالعات زیادی‬ ‫او گفت‪ :‬در گذش��ته برخی هنرستان های کشور‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬همین امر باعث شده متخصص تربیت‬ ‫متولی این امر بودند و با اموزش مهارت های عملی‬ ‫کنیم که برای کش��ورهای صنعتی مفید و کارامد‬ ‫به دانش اموزان در ادامه انها را به سوی دانشگاه ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫هدایت می کردند؛ از این رو مهندس هایی کاربلد با‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه با بی��ان اینکه خدمات‬ ‫مهارت های عملی تربیت و در کارخانجات گوناگون‬ ‫دانش��گاه های ما نصیب خارجی ها می شود به ویژه‬ ‫مش��غول می ش��دند‪ .‬درحال حاضر در این زمینه با‬ ‫اینکه بهترین دانشگاه ها در این باره وضعیت بدتری‬ ‫وجود تاس��یس دانشگاه های علمی کاربردی دچار‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش��ترین صادرات افراد تحصیلکرده‬ ‫ضعف شده ایم‪.‬‬ ‫از کشور از سوی بهترین دانشگاه های کشور انجام‬ ‫این صنعتگر اظهار کرد‪ :‬تربیت نیروی انس��انی‬ ‫می شود که باعث تاسف است‪.‬‬ ‫‹ ‹وظیفه هر بخش چیست؟‬ ‫در هنرس��تان ها در ادام��ه ب��رای دریافت مدرک‬ ‫جهان افروز در پاس��خ به این پرسش‬ ‫مهندس��ی ت�لاش می کنن��د وارد‬ ‫که چ��را صنعتگر برای نیازمندی های‬ ‫دانشگاه شوند‪ .‬نظام اموزشی کشور در‬ ‫خود درخواس��ت و پیشنهاد نمی دهد‪،‬‬ ‫اموزش وپروش و اموزش عالی خیلی‬ ‫گف��ت‪ :‬بروکراس��ی اداری از زمانی که‬ ‫مناس��ب نیس��ت و مدرک جایگزین‬ ‫صنعتگر بخواهد پروژه ای را به دانشگاه‬ ‫تربیت افراد مفید و کارامد شده است‪.‬‬ ‫بسپارد‪ ،‬از درخواس��ت گرفته تا اجرا‪،‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬تربی��ت نیروی انس��انی‬ ‫انرژی ب��ر و زمانب��ر اس��ت درحالی که‬ ‫کاربلد دانشگاه را به صنعت نزدیک تر‬ ‫علی جهان افروز‬ ‫استادان کش��ورهای صنعتی در وقت‬ ‫کن��د و به ای��ن ترتیب تعام��ل مورد‬ ‫انتظار به وجود اید‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫ازاد به عنوان مش��اور وارد فعالیت های در نمایشگاه‬ ‫صنعتی می شوند‪ .‬پروژه ها را در ارتباط‬ ‫قطع��ه گفت‪ :‬معضل تعامل نداش��تن‬ ‫متالورژی‬ ‫با واحدهای صنعتی تعریف می کنند و‬ ‫دانش��گاه و صنع��ت‪ ،‬بیم��اری مزمن‬ ‫در دانشگاه طرح را پیش می برند‪.‬‬ ‫امسال که هفته است‪ .‬پیش تر که در دانشگاه تدریس‬ ‫در نس��ل چه��ارم دانش��گاه عنوان گذشته برگزار داشتم در نهایت گفته شد باید حضور‬ ‫می کنن��د ای��ن صنعتگر اس��ت که‬ ‫فیزیکی بیش��تری در دانشگاه داشته‬ ‫انسانیبه شد‪ ،‬یک نفر از‬ ‫دانشگاه سفارش تربیت نیروی‬ ‫باشم که به دلیل مشغله های صنعتی‬ ‫متخصص خود را می دهد و با در اختیار دانشگاهی ها ممکن نبود و ناچار از فضای دانش��گاه‬ ‫ق��رار دادن ازمایش��گاه های الزم از هم برای بازدید خارج شدم‪ .‬این مسئله خود بخشی از‬ ‫دانش��گاه می خواهد که نیروهای مورد‬ ‫معضل ما در ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫از غرفه ها‬ ‫نیاز چند سال اینده اش را تربیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫کند‪ .‬نیامد و فقط‬ ‫این موضوع از س��وی استادان المانی‬ ‫جهان اف��روز در پای��ان بی��ان کرد‪:‬‬ ‫در یکی از نشس��ت های داخلی عنوان خود صنعتگران پیش��نهاد می شود اس��تادانی که در‬ ‫از غرفه ها‬ ‫ش��د‪ .‬جهان اف��روز در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫ش��رف بازنشس��تگی وق��ت ازادتری‬ ‫یک��ی از نقاط ضعف ما همین مس��ئله بازدید کردند دارند‪ ،‬به عنوان مش��اور در واحدهای‬ ‫اس��ت‪ .‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬کش��ور در‬ ‫صنعت��ی به کار گرفته ش��وند و از انها‬ ‫صنع��ت ریخته گری نی��از به مهندس‬ ‫خواس��ته ش��ود‪ ،‬پروژه های صنعتی‬ ‫متبحر دارد درحالی که این رشته در دانشگاه های‬ ‫تعریف کنند و به این ترتیب این استادان سفیران‬ ‫کش��ور جمع شده و به ندرت در برخی دانشکده ها‬ ‫دانشگاه در بخش صنعت باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرخ صنعت خودرو برمدار نواوری و توسعه فناوری نمی چرخد‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عض�و هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‪ :‬اموزش‪ ،‬ابتدایی ترین‬ ‫پایه توس��عه هر کشوری اس��ت که در سطوح‬ ‫دبستان ‪ ،‬دبیرس��تان و دانشگاه انجام می شود‪.‬‬ ‫پ��رورش نیز وظیف��ه مهم نظام اموزش��ی در‬ ‫دوره ه��ای گوناگون تحصیلی به ش��مار می رود‬ ‫و به همی��ن دلی��ل وزارتخان��ه مس��ئول ان‪،‬‬ ‫اموزش وپرورش نام گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫امروزه برای مراکز اموزشی دانشگاهی‪ ،‬وظایف‬ ‫دیگ��ری نیز تعریف ش��ده و به همین دلیل نام‬ ‫وزارت متول��ی این س��طح از اموزش به وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری(عت��ف) تغییر یافته‬ ‫است‪ .‬دانش��گاه ها با توجه به نقش افرینی انها‬ ‫در جامعه‪ ،‬دارای نس��ل های گوناگونی ش��امل‬ ‫اموزش مح��ور‪ ،‬پژوهش مح��ور‪ ،‬فناور مح��ور‬ ‫و کارافرین مح��ور هس��تند‪ .‬دانش��گاه های‬ ‫ایران هم اکنون پس از گذش��ت از نس��ل دوم‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬وارد نسل س��وم و چهارم شده اند‪.‬‬ ‫امروز دانش��گاه های معتبر و معروفی در کشور‬ ‫داریم که از منظر پژوهش��ی در س��طح جهانی‬ ‫حرف هایی برای گفتن دارند‪ .‬بماند که یکی از‬ ‫مهم ترین صادرات کشور نیز افراد تحصیلکرده‬ ‫است و این نش��ان می دهد دانشگاه ها از منظر‬ ‫اموزش انچه برعهده انها گذاشته شده‪ ،‬خیلی‬ ‫موفق عمل می کنند‪ .‬حال با توجه به نیاز کشور‬ ‫الزم است دانشگاه ها برای توسعه فناوری راسا‬ ‫دس��ت به کار ش��وند و در عین حال افرادی را‬ ‫تربی��ت کنند که کارافرین بوده و منتظر اقدام‬ ‫دول��ت ب��رای بکارگی��ری توانمندی های خود‬ ‫نباشند‪ .‬البته هنوز دانشگاه ها در این زمینه در‬ ‫دوران طفولیت به س��ر می برند‪ ،‬اما به طور قطع‬ ‫با حرکت ه��ای جدیدی که در س��طح وزارت‬ ‫عتف و با س��ردمداری دانشگاه های معتبر تراز‬ ‫اول اغاز ش��ده‪ ،‬به زودی شاهد تعداد زیادی از‬ ‫فناوران و کارافرینان دانش��گاهی خواهیم بود‪.‬‬ ‫دانش��گاه ها حرکت های س��ریع ندارند و خیلی‬ ‫ارام تغییر می کنن��د‪ ،‬اما وقتی تغییری را اغاز‬ ‫ کنند‪ ،‬حرکت شان استوار و با پشتوانه است‪.‬‬ ‫متاسفانه‪ ،‬سیاست گذاری برای دانشگاه های‬ ‫کش��ور مانند بسیاری از ارکان دیگر‪ ،‬بر مبنای‬ ‫سیاس��ت اس��ت و نه علم و دانش؛ بنابراین در‬ ‫دهه ه��ای گذش��ته تربیت نیروی انس��انی در‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬نه ب��ر مبنای نیاز ب��ازار کار‪ ،‬بلکه‬ ‫براس��اس امکانات موجود اموزشی توسعه یافته‬ ‫که نتیجه ان تع��داد زیاد بیکاران تحصیلکرده‬ ‫است‪ .‬از طرفی‪ ،‬صنعت و اقتصاد در بخش هایی‬ ‫کمب��ود نی��روی انس��انی تربیت ش��ده دارند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در صنعت خودرو‪ ،‬افراد متبحر‪،‬‬ ‫متخصص و ماهر در زمینه فناوری های تولید‪،‬‬ ‫بهره ب��رداری و نگه��داری از خطوط تولید‪ ،‬کم‬ ‫هس��تند‪ .‬این خالصه وضعیت دانشگاه در قبال‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬پرس��ش این اس��ت ک��ه ایا از‬ ‫همی��ن تعداد کم دانش��جوی تربیت ش��ده‪ ،‬در‬ ‫بخ��ش صنعت بهره برداری درس��تی‬ ‫می ش��ود؟ ای��ا پژوهش های��ی که در‬ ‫مجله ه��ای بین المللی بارها مطالعه و‬ ‫ارجاع داده می شوند‪ ،‬از سوی فعاالن‬ ‫بخش صنعت کش��ور م��ورد مطالعه‬ ‫قرار می گیرن��د؟ چند ایده و پژوهش‬ ‫انجام ش��ده در دانش��گاه ها در ای��ن‬ ‫سال ها در بخش صنعت کشور به طور کاربردی‬ ‫و عملی به کار گرفته ش��ده اس��ت؟ ایا صنعت‬ ‫خ��ودرو به خود زحم��ت داده در برخی از این‬ ‫پژوهش ها برای صنعتی ش��دن سرمایه گذاری‬ ‫ج��دی انجام ده��د؟ به طور حت��م‪ ،‬جواب این‬ ‫پرسش ها را می دانید‪ .‬اگر از برخی موارد خیلی‬ ‫نادر و کم ارزش در زنجیره ارزش چند ‪۱۰‬هزار‬ ‫میلی��اردی اقتص��اد صنعت خ��ودرو بگذاریم‪،‬‬ ‫به طور قطع پاسخ به انها‪ ،‬نه است‪.‬‬ ‫در ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته ک��ه بین دانش��گاه و‬ ‫صنعت در رفت وامد ب��ودم‪ ،‬می توانم به جرات‬ ‫بگویم دانش��گاه در قب��ال صنعت خیلی خوب‬ ‫عم��ل نک��رده اس��ت و صنعت ه��م در مقابل‬ ‫دانش��گاه کارنامه قابل قبولی ن��دارد‪ .‬صنعت پر‬ ‫اس��ت از فارغ التحصیالن همین دانشگاه ها‪ ،‬اما‬ ‫واقعیت این است که صنعت هیچ گاه دانشگاه را‬ ‫به عنوان بخش مهمی از چرخه نواوری به شمار‬ ‫نیاورده‪ ،‬چرا؟ چون چرخ صنعت خودرو کشور‬ ‫بر مدار نواوری و توس��عه فناوری نمی چرخد‪،‬‬ ‫پ��س در عم��ل چرخه سیس��تمی موث��ری از‬ ‫نواوری‪-‬صنعتی سازی‪-‬تجاری سازی‬ ‫در صنع��ت ش��کل نگرفت��ه اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت خ��ودرو کش��ور مونتاژمحور‬ ‫ش��کل گرفت��ه و درام��د اصلی ان‬ ‫ب��ر ای��ن مبنا کس��ب می ش��ود‪ .‬در‬ ‫جاهایی هم که داخلی سازی به اجبار‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬به طور عمده مبتنی بر‬ ‫واردات فناوری بوده اس��ت‪ .‬البت��ه صنعتگران‬ ‫زیادی را در صنعت خودرو به ویژه قطعه سازی‬ ‫می شناسم که نواور بوده و به دانش و پژوهش‬ ‫اهمیت می دهند و کارهای جالب و متهورانه ای‬ ‫انجام داده اند‪ ،‬اما متاس��فانه حداکثر تالش انها‬ ‫در زمینه مهندسی معکوس بوده و هیچ گاه این‬ ‫حرکت ه��ای فردی و مح��دود‪ ،‬به یک حرکت‬ ‫سازمان یافته در صنعت منجر نشده است‪ .‬چرا؟‬ ‫وقت��ی قرار اس��ت خودرویی تولید ش��ود‪ ،‬از‬ ‫خارج کش��ور وارد می شود و هنگامی که به هر‬ ‫دلیلی مجبور ش��ویم قطعات ان را در کش��ور‬ ‫تولی��د کنیم‪ ،‬طبیعی اس��ت که هم��ان قطعه‬ ‫خارجی را تولید می کنی��م و نیازی به نواوری‬ ‫نداری��م‪ .‬در اینجا نهایت نواوری ما این خواهد‬ ‫ب��ود ک��ه در فرایند تولید راهی پی��دا کنیم تا‬ ‫کاال را ارزان تر و بدون دادن حق لیس��انس به‬ ‫ش��رکت های صاحب فناوری تامین کنیم‪ .‬اگر‬ ‫در نهایت در جایی هم نیاز به تحقیق وتوس��عه‬ ‫برای رسیدن به یک قطعه باشد‪ ،‬به طور معمول‬ ‫رقاب��ت با طرف ه��ای خارج��ی (واردکنندگان‬ ‫قطعه یا فناوری) انقدر فش��رده اس��ت و زمان‬ ‫انق��در محدود‪ ،‬ک��ه کارافری��ن و تولید کننده‬ ‫وق��ت و هزینه پژوهش را ندارن��د‪ ،‬درحالی که‬ ‫کار دانش��گاه پژوهش اس��ت‪ ،‬نه کپی برداری‪.‬‬ ‫دانش��گاه ه��ر وقت بخواهد پاس��خ پرسش��ی‬ ‫را به ط��ور جدی بده��د‪ ،‬نیازمند وقت اس��ت‪،‬‬ ‫رویکردی که صنعت م��ا در ظاهر ندارد؛ البته‬ ‫در مقطع کوتاهی‪ ،‬عده ای از سیاس��تمداران و‬ ‫سیاست گذاران صنعتی متوجه این نقص شدند‬ ‫و س��عی کردند به حوزه طراح��ی خودرو و در‬ ‫نتیج��ه قطعه ورود پیدا کنن��د؛ در نتیجه این‬ ‫حرکت بزرگ و انقالبی‪ ،‬خودرو سمند و موتور‬ ‫‪ EF۷‬ب��ا کم��ک خارجی ها برای نخس��تین بار‬ ‫طراحی و اغازی شد برای توسعه عمیق مبتنی‬ ‫بر پژوهش؛ اما بقیه سیاستمداران که درکی از‬ ‫این رویکرد نداشتند‪ ،‬از همان روزهای نخست‬ ‫ش��روع کردند چ��وب الی چرخ ای��ن حرکت‬ ‫گذاش��تن و مس��خره ک��ردن ان‪ .‬در مجم��وع‬ ‫اکثری��ت مدی��ران و سیاس��تمداران ما به جای‬ ‫اینکه به این حرکت بزرگ افتخار کنند‪ ،‬شروع‬ ‫کردند به پیدا کردن نقاط ضعف و به جای رفع‬ ‫موانع و بهبود بسترهای توسعه‪ ،‬این حرکت ها‬ ‫را تضعی��ف کردن��د‪ .‬نتیجه چه ش��د؟ تضعیف‬ ‫حرک��ت اصولی طراحی خودرو و مجموعه های‬ ‫اصلی مانند موتور‪ ،‬سیس��تم انتقال قدرت‪ ،‬برق‬ ‫و الکترونیک و تعلی��ق و فرمان‪ .‬همان طور که‬ ‫می دانید هم اکنون پس از گذش��ت ‪ ۲‬دهه‪ ،‬جز‬ ‫در زمینه خودرو و موتور‪ ،‬هیچ مرکز پژوهش��ی‬ ‫ی در زمینه های مورد نیاز در صنعت وجود‬ ‫جد ‬ ‫ندارد که بخواهد به طور اصولی مسئله پژوهشی‬ ‫مطرح یا مس��ائل پژوهشی مطرح شده از سوی‬ ‫دانشگاه را دنبال کند‪ .‬حتی در زمینه خودرو و‬ ‫موتور هم که کارهای خوبی انجام شد‪ ،‬مدیران‬ ‫بعدی و سیاس��تمداران‪ ،‬به روش های گوناگون‬ ‫مس��یر پژوهش ها را در عمل بسته نگه داشتند‬ ‫و وظیفه ارکان ایجاد ش��ده‪ ،‬به کارهای محدود‬ ‫ب��رای حفظ و نگه��داری محص��والت موجود‬ ‫محدود ش��د و حتی کارهای محدود پژوهشی‬ ‫که در خود صنعت شکل گرفته بود هم به طور‬ ‫جدی اجازه تجاری شدن پیدا نکردند‪.‬‬ ‫اما ام��روز چه بخواهیم و چه نه‪ ،‬کش��ور در‬ ‫تحریم اس��ت و صنعت نیازمند تحقیق وتوسعه‪.‬‬ ‫خوش��بختانه دانش��گاه ها نیز رش��د کرده اند و‬ ‫اماده جهش هستند و از سوی دیگر‪ ،‬بسترهای‬ ‫ایج��اد یک چرخه ن��واوری‪ -‬صنعتی س��ازی‪-‬‬ ‫تجاری س��ازی در کشور و صنعت به وجود امده‬ ‫است‪ .‬حال مانده یک اراده برای هدایت درست‬ ‫توانمندی ه��ا و نیازمندی ها‪ .‬همین جا یاداوری‬ ‫می کن��م ک��ه مدیری��ت چنی��ن حرکت��ی نیز‬ ‫نیازمند تحقیق وتوس��عه و بهره برداری از دانش‬ ‫اس��ت؛ امیدوارم با توجه به ش��رایط موجود در‬ ‫اینده نزدیک ش��اهد جهشی بزرگ در ارتباط‬ ‫نظام یافته بین صنعت و دانشگاه و بهره برداری‬ ‫عملی مردم از این ارتباط موثر باشیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫در استانه برگزاری پانزدهمین همایش توسعه منابع انسانی ایدرو مطرح شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید ایران خودرو از‬ ‫مرز ‪1500‬دستگاه عبور‬ ‫کرد‬ ‫توسعه دانش بنیان ها و توجه به نیاز های اموزشی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با هم افزایی میان س��ازندگان و تالش و همت‬ ‫مجموع��ه ایران خودرو‪ ،‬تعداد خودروهای دارای‬ ‫کس��ری رون��د نزول��ی داش��ته و درحال حاضر‬ ‫ب��ه کمت��ر از ‪ ۱۹‬هزار خ��ودرو و در دی به صفر‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حسن وفادار‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫هیات مدی��ره ایران خ��ودرو در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫بررس��ی امار ش��مارگان تولید در گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو بیانگر افزایش تولید روزانه خودرو‬ ‫بدون کس��ری و عرضه مستقیم از خط تولید به‬ ‫بازار اس��ت‪ ،‬به گونه ای که در هفته نخس��ت اذر‬ ‫بی��ش از ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬خودرو تولید و بیش از‬ ‫‪۱۳‬ه��زار خودرو از خودروهای ناقص نیز تکمیل‬ ‫و به مشتریان عرضه شده است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬در مجموع در هفته نخس��ت‬ ‫اذر بیش از ‪۱۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬خودرو به مش��تریان‬ ‫تحویل داده ش��ده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬رکورد و‬ ‫افزای��ش هفتگی مجموع تعداد تولید‪ ،‬تکمیل و‬ ‫عرض��ه به بازار محصوالت ایران خودرو از ابتدای‬ ‫سال تا کنون کم سابقه بوده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره ایران خودرو با تاکید‬ ‫بر لزوم تحقق سیاس��ت های رونق تولید وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با اعالم بسیج عمومی‬ ‫ب��رای افزای��ش تولید در ایران خودرو از س��وی‬ ‫مدیرعامل این گروه صنعتی گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫شمارگان تولید روزانه ایران خودرو از مرز ‪۱۵۰۰‬‬ ‫خودرو عبور کرده و در روزهای اینده به ‪ ۲‬هزار‬ ‫خودرو افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وفادار افزود‪ :‬با تثبیت شرایط فعلی و استمرار‬ ‫تامین قطعات‪ ،‬برنامه های تعیین شده در حوزه‬ ‫تولید محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نیازها و مطالبات نس��ل حاضر با نس��ل های گذش��ته‬ ‫متمایز اس��ت و باید اموزش های متفاوتی براس��اس این‬ ‫نیازها ب��ه انها ارائه ش��ود؛ بنابراین یک��ی از محورهای‬ ‫پانزدهمین همایش توسعه منابع انسانی را که با موضوع‬ ‫سرمایه های انسانی و رقابت پذیری ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬اذر امسال‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬به این موضوع اختصاص داده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه منابع انسانی‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫محورهای‬ ‫گوناگون‬ ‫همایش توسعه‬ ‫منابع انسانی‬ ‫شامل موضوع‬ ‫جانشین پروری‪،‬‬ ‫توسعه‬ ‫کسب وکارها در‬ ‫شرایط پیچیده‬ ‫و‪ ...‬می شود‬ ‫به نقل از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫به گ��زارش‬ ‫مدیریت صنعتی‪ ،‬ابوالفض��ل کیانی بختیاری با بیان این‬ ‫نکته و اش��اره به رویکرد وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره ترویج و فرهنگ س��ازی رونق تولی��د‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫رویکرد همایش توس��عه منابع انس��انی همسو با اهداف‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت و در همین راس��تا‬ ‫در این همایش از مدیران منابع انس��انی فعال و حامیان‬ ‫رون��ق تولید نیز قدردانی خواهد ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫محورهای گوناگونی برای همایش در نظر گرفته شده از‬ ‫جمله توسعه کس��ب وکارها در شرایط پیچیده‪ ،‬مباحث‬ ‫مرتبط با جانش��ین پروری‪ ،‬موضوع ه��ای دانش بنیانی‪،‬‬ ‫نقش منابع انس��انی در توس��عه حوزه های دانش بنیان و‬ ‫نیازهای اموزشی نس��ل های فعلی و اینده‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان مدیری��ت صنعتی با اش��اره به ل��زوم توجه به‬ ‫مش��اغل نوظهور اینده گفت‪ :‬در این همایش به مشاغل‬ ‫نوظهوری که در حال ش��کل گیری اس��ت و مشاغلی که‬ ‫در این��ده پدید می اید‪ ،‬از منظر مدیریت منابع انس��انی‬ ‫توجه ش��ده و ض��رورت دارد که از هم اکن��ون برای انها‬ ‫ادبیات س��ازی شود و اموزش های الزم به انها ارائه شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نکته دیگ��ری که در این همایش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی ایران خودرو در اطالعیه ای تاکید کرد‪:‬‬ ‫ثبت ن��ام برای خرید محص��والت ایران خودرو فقط به وس��یله‬ ‫س��ایت فروش اینترنت��ی ب��ه نش��انی ‪ esale.ikco.ir‬انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در این اطالعیه ضمن تش��ریح مراحل‬ ‫ثبت ن��ام در طرح های فروش محص��والت ایران خودرو تصریح‬ ‫ش��ده‪ ،‬پس از انج��ام فرایند ثبت نام در وب س��ایت یادش��ده‬ ‫در حوزه منابع انسانی‪ ،‬هر زمان بنگاه ها با مشکل روبه رو می شوند‬ ‫نخس��تین کاری که انجام می دهند تعدیل منابع انسانی است‪ ،‬بدون‬ ‫ی ممکن‬ ‫در نظر گرفتن این نکته که این مسئله چه پیامدهای اجتماع ‬ ‫اس��ت برای نهاد ها ایجاد کند‪ .‬ممکن است سازمانی که تعدیل نیرو‬ ‫کرده چابک ش��ود اما پیامدهای منفی اجتماعی ان به نهاد های دیگر‬ ‫منتقل می شود‬ ‫مورد تاکید قرار می گیرد موضوع حرف ه ای گرایی مدیریت‬ ‫منابع انس��انی اس��ت‪ .‬در حوزه منابع انس��انی‪ ،‬هر زمان‬ ‫بنگاه ها با مش��کل روبه رو می ش��وند نخستین کاری که‬ ‫انجام می دهند تعدیل منابع انسانی است‪ ،‬بدون در نظر‬ ‫گرفتن این نکته که این مسئله چه پیامدهای اجتماع ‬ ‫ی‬ ‫ممکن اس��ت ب��رای نهاد ها ایج��اد کند‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫ثبت نام محصوالت ایران خودرو فقط در سایت فروش اینترنتی‬ ‫پیامک��ی حاوی ردی��ف ق��رارداد ‪ ۸‬رقمی از س��امانه پیامکی‬ ‫ایران خودرو(ش��ماره ‪ )۹۸۳۰۰۰۹۶۴۴۰‬ب��ه ش��ماره هم��راه‬ ‫مشتری که به عنوان ش��ماره تماس در وب سایت فروش ثبت‬ ‫کرده ارس��ال می ش��ود‪ .‬این پیام��ک به منزله اعتب��ار قرارداد‬ ‫خرید از ایران خودرو اس��ت‪ .‬در ثبت ن��ام اینترنتی محصوالت‬ ‫ایران خودرو تمامی مبالغ فقط به حس��اب شرکت ایران خودرو‬ ‫واریز خواهد ش��د‪ .‬پس از انجام ثبت ن��ام و انتخاب نمایندگی‬ ‫مجاز ایران خودرو‪ ،‬مش��تری ملزم است تا برای تکمیل پرونده‬ ‫ب��ا در دس��ت داش��تن م��دارک شناس��ایی الزم به نمایندگی‬ ‫مرب��وط مراجعه کند‪ .‬این اطالعیه تصری��ح کرده‪ ،‬با توجه به‬ ‫سوءاستفاده های گزارش شده از سوی برخی افراد سودجو که‬ ‫به طور عمده به وس��یله ایجاد فرم ه��ای متفرقه‪ ،‬جعل مهر و‪...‬‬ ‫انجام پذیرفته‪ ،‬هرگونه قرارداد که خارج از رویه ذکر ش��ده(در‬ ‫فرم ه��ای متفرقه حتی با س��ربرگ نمایندگی و ممهور به مهر‬ ‫سازمانی که تعدیل نیرو کرده چابک شود اما پیامدهای‬ ‫منف��ی اجتماعی ان به نهاد های دیگر منتقل می ش��ود‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری تاکید ک��رد‪ :‬در این همای��ش در پنل‬ ‫حرفه ای گرایی مدیران منابع انس��انی‪ ،‬الگوهای متعددی‬ ‫ارائه می ش��ود از جمله اینکه چگونه شرکت های بزرگ‪،‬‬ ‫نیروه��ای خ��ود را تعدیل و چابک س��ازی کرده اند اما با‬ ‫گردش شغلی و جانمایی درست در بخش های گوناگون‬ ‫برای انها کارافرینی شده به نحوی که پیامدهای منفی‬ ‫اجتماعی نداش��ته باش��د‪ .‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی افزود‪ :‬در این همایش برای کسانی که در حوزه‬ ‫پلتفرم های دانش بنیان و اس��تارت اپ های منابع انسانی‬ ‫ی که‬ ‫کار کرده ان��د‪ ،‬همچنین برای مدیران منابع انس��ان ‬ ‫در حوزه رونق تولید‪ ،‬رقابت پذیری و نقش منابع انسانی‬ ‫در این حوزه فعالیت های اثربخش داش��ته اند امتیازهای‬ ‫ویژه قائل ش��ده ایم‪ .‬وی درباره س��هم انتق��ال دانش و‬ ‫تجربه در این همایش گفت‪ :‬عالوه بر موارد یاد ش��ده در‬ ‫این همایش مدیران منابع انس��انی ایرانی مقیم خارج از‬ ‫کشور تجربه های خود را در اختیار شرکت کنندگان قرار‬ ‫می دهند و موضوع انتقال دانش به داخل انجام می شود‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری در پایان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در طول‬ ‫برگ��زاری دوره ه��ای گوناگ��ون همایش توس��عه منابع‬ ‫انسانی س��عی این بوده که ادبیات س��ازی‪ ،‬جریان سازی‬ ‫و فرهنگ س��ازی این ح��وزه نهادینه و مهم ت��ر از همه‬ ‫توانمند س��ازی در حوزه منابع انس��انی از سوی سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی انجام ش��ود که نتایج و دس��تاوردهای‬ ‫همایش ه��ای برگزار ش��ده بیانگ��ر این اس��ت که این‬ ‫توانمند سازی در کشور رخ داده است‪.‬‬ ‫نمایندگی) ایجاد ش��ود‪ ،‬بدون اعتبار ب��وده و ایران خودرو در‬ ‫این رابط��ه هیچ گونه مس��ئولیتی نخواهد داش��ت‪ .‬همچنین‬ ‫هرگونه پیش��نهاد واریز وجه به حس��اب شخصی به شیوه های‬ ‫گوناگون(دس��تگاه کارتخوان‪ ،‬کارت به کارت‪ ،‬واریز وجه بانکی‬ ‫و‪ )...‬با هر قصد و نیت از قبیل ثبت نام محصوالت ایران خودرو‪،‬‬ ‫تکمی��ل وجوه ق��رارداد و‪ ...‬م��ورد تایید ش��رکت ایران خودرو‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫بی مهری سازمان ها‬ ‫به علوم زمین‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹دانشگاه ها مرکز تولید مقاله شده اند‬ ‫درب��اره ارتب��اط صنای��ع معدن��ی و دانش��گاه‬ ‫محمدحس��ین بصی��ری‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و عض��و‬ ‫هی��ات علمی دانش��گاه تربیت مدرس ته��ران که در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگون صنایع معدنی نیز فعال اس��ت‪،‬‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬از دیرباز رابطه‬ ‫دانش��گاه و بخ��ش مع��دن و صنایع معدن��ی نه تنها‬ ‫ای��ده ال نب��وده‪ ،‬بلکه حتی مطل��وب و رضایت بخش‬ ‫نیز نبوده اس��ت‪ .‬عملکرد گذش��ته دانشگاه ها سبب‬ ‫ش��ده معادن و صنایع معدنی تمایل��ی و اعتمادی به‬ ‫دانش��گاه ها نداشته باشند‪ ،‬زیرا به این باور نرسیده اند‬ ‫ک��ه دانش��گاه ها بتوانند مش��کالت مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی را حل کنند و دانش��گاه ها نی��ز این جایگاه را‬ ‫در خ��ود نمی بینند که معدن��کاری و صنایع معدنی‬ ‫را از رویکرد س��نتی به س��مت رویک��رد علمی پیش‬ ‫ببرند‪ .‬بصیری با اش��اره به نظامی که در دانش��گاه ها‬ ‫حاکم است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ارزش هایی که در دانشگاه ها‬ ‫حاکم اس��ت استادان را به س��متی سوق می دهد که‬ ‫گرهی از کار صنعت باز نکند‪ .‬نظام دانش��گاه ها به این‬ ‫صورت اس��ت که تمام تش��ویق ها به این سمت و سو‬ ‫است که دانشجویان و استادان تمام وقت خود را صرف‬ ‫تولید مقاله علمی کنند و تعداد مقاله ها معیاری برای‬ ‫ارتقای استادان دانشگاهی شود‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫می توان ادعا کرد باالی ‪ ۹۰‬درصد این مقاله ها تاثیری‬ ‫بر ارتقای صنعت کش��ور ندارند‪ ،‬از این رو دانش��گاه ها‬ ‫تبدیل به مراکز تولید مقاله هایی غیرکاربردی شده اند‬ ‫ک��ه گرهی از کار صنعت و تولید نیز باز نمی کنند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬افتخار دانش��گاه های کش��ور این شده‬ ‫ک��ه تعداد مقاله های علمی ما در س��طح جهان دارای‬ ‫رتبه قابل توجهی اس��ت در حالی که مقاله های علمی‬ ‫دانشگاهی ما ممکن است مشکالت کشورهای دیگر‬ ‫را حل کند و سبب ارتقای دانش در سطح بین المللی‬ ‫ ش��ود‪ ،‬اما فایده ای عملی برای خود ما نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این کش��ورها پژوهش های تئوری��ک خود را از طریق‬ ‫مقاله های ما پیش می برند و در نهایت انها را کاربردی‬ ‫ک��رده و به کار می گیرند‪ .‬این اس��تاد دانش��گاه ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حالی که در ش��رایط حساس کنونی کشور که‬ ‫دانش��گاه باید برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی‬ ‫در ح��وزه معدن و صنای��ع معدنی حض��ور فعاالنه و‬ ‫بیش��تری داشته باش��د‪ ،‬این توانایی را ندارد‪ .‬بصیری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی صنایع معدنی کشور بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬و حتی ‪ ۱۰۰‬سال قدمت دارند اما پرسش مهم این‬ ‫اس��ت که در چند دهه گذشته‪ ،‬استادان دانشگاه های‬ ‫ما تا چه اندازه در راه اندازی این صنایع و رفع مشکالت‬ ‫انها نقش داش��ته اند؟ این عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫تربیت مدرس در ادامه با اش��اره به مش��کالتی که در‬ ‫حوزه صنعت وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫صنع��ت نیز با دانش��گاه بیگانه اس��ت‪ .‬اختیار صنایع‬ ‫بیشتر در دست سرمایه گذاران بوده و صاحبان صنایع‬ ‫نیز از گذش��ته به این باور نرس��یده اند که دانشگاه ها‬ ‫می توانند مش��کالت انها را حل کنند‪ .‬س��ابقه تاریک‬ ‫تاریخی ارتباط دانشگاه با صنعت این پیوند را تاکنون‬ ‫گسس��تنی کرده اس��ت‪ .‬این روند‪ ،‬در حقیقت چرخه‬ ‫معیوبی را ش��کل داده که در ان حلقه اتصال دانشگاه‬ ‫و صنعت گم ش��ده است‪ .‬بصیری ادامه داد‪ :‬از طرفی‪،‬‬ ‫صاحبان صنایع نیز تمایلی به بکارگیری مهندس��ان‬ ‫و اف��راد تحصیلکرده ندارند و بیش��تر صنایع معدنی‬ ‫کشور در حد اس��تادکاری نیروهای خود را استخدام‬ ‫می کنن��د‪ .‬ای��ن اس��تاد دانش��گاه در ادامه ب��ا ارائه‬ ‫راهکارهایی برای ارتباط بیش��تر دانش��گاه و صنعت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باید نظام ارتقای مقام استادی دانشگاه ها‬ ‫از مقاله نویس��ی تغیی��ر کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫هم اکن��ون مقاله های کارب��ردی هم چن��دان مورد‬ ‫قبول نظام دانشگاهی نیس��ت و تئوری های پیچیده‬ ‫را بیشتر می پس��ندد؛ بنابراین استادانی که تمایل به‬ ‫حل مشکالت بخش صنعت دارند‪ ،‬یا جایگاه کمرنگی‬ ‫در دانش��گاه دارند یا اینکه از کش��ور خارج می شوند‪.‬‬ ‫بصیری ادامه داد‪ :‬مقاله ها نیز باید به س��مت کاربردی‬ ‫ش��دن پیش برود و مبنای رش��د ارتقای دانشجویان‬ ‫و اس��تادان در حقیق��ت این راهکاره��ای عملی قرار‬ ‫بگی��رد‪ ،‬نه مقاله های تئوریک‪ .‬وی در ادامه با اش��اره‬ ‫به بخ��ش صنعت نیز عن��وان کرد‪ :‬مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی بزرگ کش��ور نیز باید به س��مت علمی شدن‬ ‫پیش بروند‪ .‬مش��کل بخش صنایع معدنی در کش��ور‬ ‫این اس��ت که ای��ن واحدها به ط��ور واقعی خصوصی‬ ‫نشده اند و در دس��ت صاحبان اصلی خود نیستند؛ از‬ ‫این رو تمایلی به ارتباط با دانش��گاه ندارند‪ .‬با این حال‬ ‫می ت��وان قوانینی را وضع کرد که ای��ن واحدها افراد‬ ‫متخص��ص را به کارگیرند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن اقدام خوبی انجام داده که هر‬ ‫معدنی به تناسب وس��عت باید مسئوالن فنی داشته‬ ‫باش��د که فارغ التحصیل مهندسی معدن باشند‪ .‬این‬ ‫رویکرد هم زمینه اشتغال فارغ التحصیالن این رشته‬ ‫را فراهم می کند و هم س��طح معد نداری کش��ور را به‬ ‫لح��اظ علمی ارتقا می بخش��د‪ .‬هرچند ای��ن اقدام ها‬ ‫کافی نیس��ت و باید اقدام های بیشتری در این راستا‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیگانگی دوطرفه صنعت و دانشگاه‬ ‫سیدحس��ن س��جادیان‪ ،‬مدیر مرکز فراوری مواد‬ ‫اذرخش جهاد دانش��گاهی تهران نی��ز درباره ارتباط‬ ‫صنعت و دانش��گاه در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫اولویت تولیدکننده تولید بوده و در این راستا به دنبال ‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده خود است؛ از این رو تمایلی به‬ ‫پرداخ��ت هزینه های برای کس��ب دانش ندارد‪ .‬البته‬ ‫ش��رکت های بزرگ��ی مانند ف��والد مبارک��ه یا فوالد‬ ‫خوزس��تان در زمینه ارتباط با بخش های دانشگاهی‬ ‫پیشگام شده اند اما شرکت های کوچک با توجه به این‬ ‫موضوع که به دنبال کاهش نرخ تمام ش��ده هس��تند‪،‬‬ ‫تمایلی ندارند در زمینه دانش س��رمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫س��جادیان در ادامه توضی��ح داد‪ :‬در زمین��ه ارتباط‬ ‫صنعت و دانش��گاه‪ ،‬در بخش دانش��گاه ه��م نیروی‬ ‫انس��انی متخص��ص و هم دانش ان موجود اس��ت اما‬ ‫چون بخش صنعت به دانش��گاه مراجعه ای ندارد و از‬ ‫دانشگاه پشتیبانی نمی کند‪ ،‬دانشگاه نیز تمایلی برای‬ ‫روی اوردن ب��ه صنعت از خود نش��ان نمی دهد‪ .‬باید‬ ‫بخش صنعت به دانش��گاه س��فارش بدهد تا دانشگاه‬ ‫نی��ز بتوان��د وارد حوزه صنعت ش��ود‪ .‬وی با بیان این‬ ‫موضوع که برای اتصال بخش صنعت و دانش��گاه باید‬ ‫سیاس��ت های کالنی از سوی سیاست گذاران تدوین‬ ‫ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بیگانگی دانش��گاه و صنعت‪ ،‬یک‬ ‫بیگانگی دو طرفه اس��ت‪ .‬از یک سو استادان دانشگاه‬ ‫چندان تمایل��ی ندارند که به س��مت کارهای عملی‬ ‫در ح��وزه صنعت پیش بروند و بیش��تر خود را درگیر‬ ‫مس��ائل علمی می کنند و از س��وی دیگر‪ ،‬صنعت نیز‬ ‫خ��ود را بی نیاز از دانش می داند و به دلیل س��وداوری‬ ‫بیش��تر و هزینه نکردن برای دانش‪ ،‬روی خوش��ی به‬ ‫دانش��گاه نش��ان نمی دهد‪ .‬مدیر مرکز فراوری مواد‬ ‫اذرخ��ش در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬اگ��ر زمانی یک کار‬ ‫علمی از س��وی دانش��گاهیان در بخش صنعت انجام‬ ‫شود‪ ،‬به طور معمول با درصدی از خطا روبه رو می شود‬ ‫که اجتناب پذیری است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر دانشجو‬ ‫یا اس��تاد دانشگاهی برای نخس��تین بار بخواهد یک‬ ‫الیاژ فل��زی را طراحی یا تولید می کند‪ ،‬بدون ش��ک‬ ‫ب��ا درصدی از خطا همراه خواهد بود که این درصدی‬ ‫از خط��ا را بای��د خریدار بپذیرد‪ .‬به عب��ارت دیگر باید‬ ‫ریسک پذیری ازمون سعی و خطا در دانش را صنعتگر‬ ‫بپذیرد‪ .‬اما بخش صنع��ت تمامیت خواهی می کند و‬ ‫ترجیح می دهد یک محصول را از یک شرکت خارجی‬ ‫خریداری کند تا هزین��ه ایجاد دانش برای تولید یک‬ ‫محصول جدید را از س��وی دانشگاه بپردازد‪ ،‬از این رو‬ ‫استادان یا دانشجویان دلس��رد می شوند و انگیزه ای‬ ‫ب��رای ایج��اد دانش ب��رای صنعت نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫س��جادیان در ادام��ه توضیح داد‪ :‬البت��ه تولیدکننده‬ ‫ادعا دارد ک��ه هزینه های تولید‪ ،‬کارگر و‪ ...‬را پرداخت‬ ‫می کند و هزینه های دانش��ی که همراه با درصدی از‬ ‫ریسک اس��ت را نمی تواند بپ��ردازد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید دانشگاه و صنعت یک استراتژی مشترک تعریف‬ ‫کنن��د‪ ،‬زیرا زمانی ک��ه صنعت هزینه ه��ای دانش را‬ ‫بپ��ردازد‪ ،‬دانش��گاه نیز ب��ه حوزه صنع��ت ورود پیدا‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬مدیر مرکز فراوری م��واد اذرخش در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬قانونی به نام نمونه س��ازی و‬ ‫ازمون باید تصویب ش��ود چراک��ه اگر هزینه های این‬ ‫نمونه س��ازی را صنعت پرداخت کن��د‪ ،‬راه دانش نیز‬ ‫هموارتر می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بازار مقاطع‬ ‫طویل چه‬ ‫می گذرد؟‬ ‫یادداشت‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬صنایع معدنی کشور قدمتی بیش‬ ‫از نیم قرن دارند‪ .‬این بخش بیشتر به طور سنتی رشد‬ ‫ک��رده و در حلقه اتصال دانش��گاه و صنعت در چرخه‬ ‫معیوب��ی ق��رار گرفته اند‪ ،‬به این صورت که دانش��گاه‬ ‫هم��واره راه خ��ود را می رود و صنعت نی��ز راه خود را‪.‬‬ ‫جزی��زه ای عمل کردن حوزه های صنعت و دانش��گاه‬ ‫در چن��د دهه گذش��ته‪ ،‬دانش��گاه را ب��ه محلی برای‬ ‫تئوری پردازی صرف و صنعت را به سمت استادکاری‬ ‫س��وق داده‪ ،‬در حالی که ب��ا ارتباط و هم افزایی این دو‬ ‫بخش می توانیم ش��اهد شکوفایی دانشگاه‪ ،‬صنعت و‬ ‫در نهایت اقتصاد کشور باشیم‪.‬‬ ‫رابطه صنعت و دانشگاه برد‪ -‬برد نیست‬ ‫معضالت ناشی از‬ ‫بحران ارزی در فوالد‬ ‫حل شد‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫متداول ترین پرسش��ی که ای��ن روزها مطرح‬ ‫شده‪ ،‬تش��خیص روند اتی فوالد در بازار داخلی‬ ‫اس��ت؛ اصولی تری��ن ش��یوه تحلی��ل توج��ه به‬ ‫گزاره های بنیادین اثر گذار بر این بازار اس��ت که‬ ‫در ادامه به ان خواهیم پرداخت‪:‬‬ ‫‪ )۱‬بازار ارز‬ ‫بستر بازار ارز همان گونه که از شواهد برمی اید‬ ‫هنوز ملتهب اس��ت‪ ،‬برخی صرافی ها ملی تالش‬ ‫کردن��د ت��ا با ی��ک مانور کاهش��ی ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫تومان��ی التهاب را فرو نش��انند اما روند بازار طال‬ ‫به عنوان مهم ترین بازار نشان دهنده روند واقعی‬ ‫نرخ ارز در بازار داخلی ‪ ،‬از این تغییر پیروی نکرد‪.‬‬ ‫‪ )۲‬بازارهای جهانی‬ ‫در چن��د هفت��ه گذش��ته بنا ب��ر گزارش های‬ ‫دریافتی از رس��انه های بین المللی از جمله متال‬ ‫بولت��ن و پلتس‪ ،‬س��مت و س��وی بازار ش��مش‬ ‫منطقه اس��یایی به ویژه بازار کشورهای مستقل‬ ‫مش��ترک المنافع ی��ا ‪ CIS‬و همچنین بازارهای‬ ‫هدف ش��مش صادراتی ایران‪ ،‬پیوسته افزایشی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪ )۳‬کمب��ود م��واد اولیه و مش��کالت مرتبط با‬ ‫تولید‬ ‫درب��اره موضوعات مرتبط با مش��کالت تولید‬ ‫ب��ه بازت��اب نظر یک��ی از کارشناس��ان مطلع و‬ ‫م��ورد وثوق بس��نده می کنیم که معتقد اس��ت‬ ‫«ب��ازار داخل��ی درحال حاضر با کمبود ش��دید‬ ‫مواد اولیه مواجه است؛ این مواد اولیه به صورت‬ ‫عمده ش��امل قراضه اهن و اهن اسفنجی دیده‬ ‫می ش��ود؛ واردات ضایع��ات اهن ش��امل تعرفه‬ ‫وارداتی نش��ده و ازاد اس��ت؛ اما سازمان محیط‬ ‫زیس��ت درحال حاضر مجوز واردات این محصول‬ ‫را نمی دهد‪».‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بیست و دومین کنفرانس انجمن زمین شناسی ایران مطرح شد‬ ‫منیر حضوری‪ :‬بیست و دومین کنفرانس انجمن زمین شناسی‬ ‫ایران در دانش��کده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این همایش نقش دانشگاه‪ ،‬دانشجویان و سازمان های دولتی در‬ ‫حوزه رشد معدن و اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت این همایش در دو روز ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬اذر در دانش��کده ادبیات‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹به اطالعات پایه نیاز داریم‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه کشور در تبدیل کانسار به معدن دچار ضعف جدی است‪،‬‬ ‫به اهمیت نقش دانش��گاه پرداخت و گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته‬ ‫معدن بزرگی از کشورمان کشف و ثبت نشده بنابراین نیاز است‬ ‫که دانشگاه ها و مراکز علمی در این خصوص راه حل ارائه دهند‪.‬‬ ‫ش��هیدی اظهار کرد‪ :‬ایران یک درصد تولید اهن دنیا را دارد‪،‬‬ ‫همچنین تولید س��رب و روی در س��ال بیش از ‪ ۲۰‬میلیون تن‬ ‫اس��ت و اینها نش��ان می دهد که به اطالعات پایه برای عملکرد‬ ‫خوب نیاز داریم‪ .‬او با اش��اره به اقدامات س��ازمان زمین شناسی‬ ‫برای توسعه بخش معدن گفت‪ :‬سازمان زمین شناسی چندین بار‬ ‫زمین را پایش و نقشه ها را اماده کرده است‪ .‬برای اینکه شناختی‬ ‫از زیر زمین داش��ته باش��یم از سال ‪ ۸۱‬به ژئوفیزیک هوایی روی‬ ‫اورده ایم‪ .‬در این راستا خطوط پرواز به ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬متر رسیده‬ ‫است و ‪ ۶۴۰‬هزار کیلومتر خطی برداشت هوایی داشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۸۳‬اطلس ملی نقش��ه های موضوعی زمین شناسی توسط‬ ‫سازمان منتشر و ظرفیت ‪ ۱۴‬ماده معدنی بررسی شد‪ .‬این اطلس‬ ‫تلفیقی از زمین شناسی‪ ،‬نقشه های زمین شناسی و سایر اطالعات‬ ‫ب��وده اس��ت و بر اس��اس مقیاس ‪ ۱۰‬برابر دقت خ��ود را افزایش‬ ‫دادیم‪ .‬در دهه ‪ ۹۰‬اکتشافات به میزان ‪ ۵۵۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫و ژئوفیزی��ک هوایی در ‪ ۶۴۰‬هزار کیلومتر طبق برنامه توس��عه‬ ‫ششم برنامه ریزی و انجام شده است‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اشاره به وضعیت اکتشاف در دنیا اظهار کرد‪ :‬از سال‬ ‫‪ 1329‬تا ‪ 1395‬در دنیا بس��یاری از کانس��ارها تبدیل به معدن‬ ‫ش��ده اند اما در کش��ور ما این مسیر بس��یار طوالنی شده است و‬ ‫سال ها طول می کشد بنابراین این معضل باید رفع شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به راهکارهای‬ ‫رفع این معضل اشاره و اظهار کرد‪ :‬انجام اکتشافات عمقی را باید‬ ‫مدنظر قرار دهیم‪ .‬در این خصوص برنامه ریزی هایی شده به این‬ ‫بی مهری سازمان ها به علوم زمین‬ ‫صورت که باید ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار کیلومتر خطی ژئوفیزیک‬ ‫هوایی انجام دهیم که البته ‪ ۱۵۵‬هزار کیلومتر مربع انجام شده‬ ‫و ب��رای ادام��ه کار ازانجایی ک��ه توان ما بیش از این نیس��ت به‬ ‫کمک بخش خصوصی نیازمندیم‪ .‬او اش��اره کرد‪ :‬این اکتشافات‬ ‫با استفاده از روش هایی همچون ژئو فیزیک فیزیکی و شیمیایی‪،‬‬ ‫هیدرو ژئوفیزیک و حفاری اکتشافی انجام شده است‪.‬‬ ‫شهیدی با اشاره به موازی کاری ها در ادارات دولتی بیان کرد‪:‬‬ ‫در سازمان ها دوباره کاری هایی در خصوص داده های زمین انجام‬ ‫می ش��ود که باید سازمان زمین شناسی را مرجع داده های زمین‬ ‫قرار داد‪ .‬او در پایان درباره برنامه های اتی سازمان زمین شناسی‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬تکمیل و تولی��د اطالعات پایه بزرگ مقیاس با هدف‬ ‫افزای��ش دقت‪ ،‬کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری در فعالیت های‬ ‫اکتشافی و زیرساختی‪ ،‬تکمیل چرخه ژئوفیزیک هوایی با هدف‬ ‫اکتش��اف ذخایر پنهان و عمیق در مناطق اولویت دار و بازنگری‬ ‫در اطالعات پایه قبلی با هدف بروز رسانی و افزایش دقت انها با‬ ‫استفاده از روش های روز دنیاست‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه ما اشتباه است‬ ‫منصور قربانی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه ش��هید بهشتی که چندی پیش‬ ‫زمین شناسان ایتالیایی گونه جدید میکروفسیل تازه یافت شده‬ ‫را به نام او نامگذاری کردند‪ ،‬با اش��اره به وضعیت دانش��گاه های‬ ‫کشور گفت‪ ۱۱۰ :‬موسسه علمی در حوزه معدن و زمین شناسی‬ ‫دانش��جو تربیت می کنند که باید بررس��ی شود چه میزان از این‬ ‫اموزش ه��ا کارب��ردی هس��تند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امروز دانش��جویان‬ ‫عل��وم زمی��ن و مع��دن باید اکتش��اف کنند و ام��وزش تولید و‬ ‫بهره ب��رداری را ببینن��د‪ .‬در این بین انجمن علوم زمین دو محور‬ ‫همگرایی موسس��ات علمی و اهمیت به موضوعات اکتش��افی را‬ ‫در رویکردهای خود قرار داده است‪ .‬رئیس انجمن زمین شناسی‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬نگاه ما به بخش معدن اشتباه است این در حالی‬ ‫است که درامد ناخالص کشور در حوزه معدن می تواند از ‪ ۱۲‬به‬ ‫‪ ۲۲‬درصد برسد و البته ظرفیت بیش از اینها را هم دارد‪ .‬در این‬ ‫بین اطالعات پایه ای که س��ازمان زمین شناسی تهیه کرده است‬ ‫در س��طح منطقه بی نظیر اس��ت‪ .‬قربانی با بیان اینکه بسیاری از‬ ‫مطالعات و اقدامات در حوزه زمین شناسی از دهه قبل از انقالب‬ ‫ش��روع ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۳۰‬س��ال اخیر در اکتشاف نفت و‬ ‫گاز در خاورمیانه سطح اول را داشته ایم‪ .‬ذخایر نفت ما ‪ ۳۰‬سال‬ ‫قبل حدود ‪ ۸۰‬میلیارد بش��که بوده اما امروز این رقم به دو برابر‬ ‫جلی��ل قلمقاش‪ :‬مهم تری��ن راهبرد برای اینده بهتر در کش��ور اتکا به‬ ‫دانش اموختگان جوان و نخبه کش��ور اس��ت‪ .‬ما اهداف زیادی در اینده‬ ‫داریم اما برای س��اختن بهتر ان بزرگ تری��ن هدف مان باید ایجاد فضا و‬ ‫حمایت از جوانان و اندیشه های انها باشد‪ .‬باید بدانیم بدون برنامه ریزی‬ ‫برای این اینده سازان نمی توانیم اینده خوبی داشته باشیم‬ ‫رسیده است‪ .‬او در ادامه با اشاره به ضعف در اکتشاف بیان کرد‪:‬‬ ‫ذخایر بزرگ معدنی تا ‪ ۵‬س��ال دیگر به پایان خواهد رس��ید‪ .‬او با‬ ‫اش��اره به اینکه پروژه های بخش معدن کوچک اس��ت گفت‪ :‬در‬ ‫حالی که در احداث تونل‪ ،‬جاده و اتوبان وضعیت خوبی داشته ایم‪،‬‬ ‫در حوزه معدن عملکرد مناس��بی ارائه نداده ایم‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫زمین شناس��ی گفت‪ :‬هیچ سازمانی در کش��ور مرکزی که توان‬ ‫پیشگویی اینده را داشته باشد تا چه موادی جایگزین نفت شود‬ ‫راه اندازی نکرده اس��ت‪ .‬حتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم‬ ‫مجله ای برای پیشگویی نرخ مواد معدنی ندارد‪ .‬شرکت ملی نفت‬ ‫ایران هم بخش باال و پایین دس��تی دارد و هر کدام فعالیت خود‬ ‫را انجام می دهند اما بخش��ی که اینده نگر باش��د در ان احداث‬ ‫نشده است‪ .‬این استاد دانشگاه عنوان کرد‪ ۵۰ :‬درصد اقتصاد ما‬ ‫وابسته به زمین است و انچه زمین شناسان باید به ان توجه کنند‬ ‫غریب پور در همایش مدیران ایمیدرو وعده داد‪:‬‬ ‫معضالت ناشی از بحران ارزی در فوالد حل شد‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمی��درو اولویت های این‬ ‫س��ازمان را در گردهمایی مدیران این س��ازمان‬ ‫که روز چهارش��نبه گذش��ته به میزبانی شرکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه در ش��هر اصفه��ان برگزار ش��د‬ ‫برش��مرد‪ .‬به گفته خ��داداد غریب پور‪ ،‬اکتش��اف‪،‬‬ ‫توس��عه زیربناها و تامین مال��ی طرح ها از جمله‬ ‫اولویت های ایمیدرو هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ایمی��درو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پ��ور اف��زود‪ :‬ایمی��درو در بخش اکتش��اف‬ ‫اثرگذار عم��ل کرده و مورد توجه بس��یاری قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اکتشاف در طول مدیریت دکتر‬ ‫کرباسیان در گس��تره ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر مربعی‬ ‫اغاز ش��د و ما با هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ۴۰۰ ،‬ه��زار کیلومتر مربع دیگر به این‬ ‫میزان اضافه کردیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ض��رورت دارد اکتش��افات‬ ‫تکمیل��ی ازس��وی بخش خصوصی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اکتش��اف یک اص��ل ض��روری در تامین‬ ‫خوراک حوزه معدن و صنایع معدنی است چراکه‬ ‫ام��روز ش��رکت هایی مانند مبارکه نی��از مبرم به‬ ‫تامین خوراک دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت ایمیدرو از راه اندازی طرح‬ ‫نورد گرم ‪ ۲‬مبارکه‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مبارک��ه پروژه نورد گرم‬ ‫‪ ۲‬را پی��ش رو دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ایمیدرو به همراه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا رعایت همه‬ ‫جوان��ب امر‪ ،‬از اجرای طرح نورد گرم ‪ ۲‬ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه حمایت می کند و ای��ن طرح در‬ ‫مهلت مقرر اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب پور همچنین گفت‪ :‬مبارکه باید طرح های‬ ‫توس��عه‪ ،‬به ویژه در بخش س��نگ اه��ن تعریف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اکتش��اف‪ ،‬ایج��اد و توس��عه زیربناه��ا و‬ ‫تامین مال��ی را از اولویت های ایمیدرو در س��ال‬ ‫ج��اری خوان��د و گفت‪ :‬س��رمایه صن��دوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی امسال تا ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش یافت و در سال اینده این‬ ‫رقم تا ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص سود سهام مبارکه به توسعه‬ ‫این شرکت‬ ‫غریب پور با بیان اینکه س��ود انباش��ته س��هام‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه را برای توسعه این شرکت‬ ‫اختصاص می دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو متعهد اس��ت‬ ‫در مجامع س��ال های اینده‪ ،‬سود سهام مبارکه را‬ ‫ذخیره و صرف توسعه این مجموعه کند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری با بیان اینک��ه مبارکه‬ ‫می تواند در حوزه بومی س��ازی عهده دار برگزاری‬ ‫نمایش��گاه باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طرح نورد گرم‬ ‫مبارکه‪ ،‬نیمی از تجهیزات‪ ،‬داخلی س��ازی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو گف��ت‪ :‬باتوجه به‬ ‫اقدام��ات فوالد مبارک��ه در تولی��د دانش بومی‪،‬‬ ‫این ش��رکت می تواند به ص��ورت پایلوت اقدام به‬ ‫برگزاری نمایشگاه در استان اصفهان کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحقق این مهم‪ ،‬مانع واردات قطعات‬ ‫و تجهیزات مش��ابه س��اخت داخل می شود و در‬ ‫کنار ان با «فراخوان اعالم نیازهای ش��رکت ها به‬ ‫تجهیزات در این نمایشگاه»‪ ،‬زمینه رونق بیش از‬ ‫پیش تولید داخل فراهم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه اجتماعی و نقش ایمیدرو‬ ‫غریب پور در بخش دیگری از س��خنان خود با‬ ‫اشاره به مقوله س��رمایه اجتماعی گفت‪ :‬سرمایه‬ ‫اجتماع��ی در این حوزه‪ ،‬به میزان اطمینان مردم‬ ‫به ایمیدرو داللت دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت های زیرپوش��ش و مدیران‬ ‫مجتمع ه��ا بای��د ارتب��اط صادقانه متقاب��ل را با‬ ‫ایمی��درو برق��رار کنند‪ .‬این ارتب��اط همچنین با‬ ‫ذی نفعان و مردم نیز باید برقرار باشد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو با بی��ان اینکه‬ ‫توس��عه‪ ،‬باید رضایت مردم را در پی داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به هر میزان که ارتباطات عمیق تر باش��د‪،‬‬ ‫موفق تر خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گشایش در نقل وانتقاالت پولی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬با تدابیر‬ ‫و پیگیری های اقای غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬معضالت حاصل از پس لرزه های بحران‬ ‫ارزی ایجاد شده بر صنعت فوالد حذف شد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان در نخس��تین گردهمایی‬ ‫مدی��ران ایمیدرو با بیان این مطلب‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫پس لرزه های بحران ارزی س��ال ‪ ۹۶‬در سال ‪۹۷‬‬ ‫ظاهر و موجب قفل ش��دن صنعت فوالد شد که‬ ‫ان پدی��ده نقل و انتقاالت پولی را دچار مش��کل‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با تدابیر صورت گرفته ازس��وی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو و طی ارتباط نزدیک‬ ‫و تنگاتن��گ با بانک مرکزی‪ ،‬همه مس��ائل حل و‬ ‫فصل ش��د و توانس��تیم به جلو حرک��ت کنیم و‬ ‫موفقیت های زیادی به دست اوریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در مدت فعالیت رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو با کمترین مشکل روبه رو شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ش��رکت در ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫همواره رون��د افزایش ظرفی��ت‪ ،‬افزایش تولید و‬ ‫افزایش کیفیت را طی کرده است‪.‬‬ ‫عظیمیان با اشاره به طرح نورد ‪ ۲‬مجتمع فوالد‬ ‫مبارکه اظهار کرد‪ :‬این طرح از اواخر سال گذشته‬ ‫مطرح ش��د و برای ش��رکت فوالد مبارکه بسیار‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬اجرای این پروژه ‪ ۴.۵‬میلیون تن‬ ‫به ظرفیت نورد کشور اضافه می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬محص��والت ای��ن ط��رح در‬ ‫صنای��ع نفت و گاز‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و‪ ...‬کاربرد دارد و در افزایش کیفیت‬ ‫و کاهش هزینه موثر اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه گف��ت‪ :‬امیدواریم در ماه های اینده‬ ‫به نتیجه برس��یم و طرح یادش��ده ب��ا همکاری‬ ‫و پش��تیبانی ایمی��درو در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال اینده به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این ش��رکت در نیمه نخس��ت‬ ‫امس��ال‪ ۲۰ ،‬هزار میلیارد تومان فروش داشت و‬ ‫‪ ۸۵۰۰‬میلیارد تومان سود ذخیره کرد‪ .‬عظیمیان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با مجوز از س��ازمان بورس‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه ‪ ۲۱‬هزار تومان افزایش س��رمایه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫عظیمیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال مذاکره با‬ ‫ایمیدرو هستیم تا تمهیدات بیشتری برای تامین‬ ‫مواد اولیه ایجاد شود‪.‬‬ ‫افزایش صنعت معدنی در کشور با مدیریت صحیح و بهره برداری‬ ‫از ‪ ۶۸‬م��اده معدنی اس��ت تا بتوانی��م در اینده در حوزه صادرات‬ ‫مثبت عمل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دقت مطالعات افت کرده است‬ ‫جلی��ل قلمق��اش‪ ،‬عضو انجمن زمین شناس��ی ای��ران با عنوان‬ ‫«زمین شناس��ی برای اینده بهتر ایران» به بیان س��خنرانی خود‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬وقت��ی به دروس زمین شناس��ی در اموزش و‬ ‫پ��رورش و مقاطع تحصیلی مختلف کم توجه می کنیم در اینده‬ ‫خس��ارت های ان را خواهی��م دید‪ .‬عضو انجمن زمین شناس��ی‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۶۰‬س��ال گذش��ته س��طح کش��ور را با دقت‬ ‫‪ 1 :250‬ه��زارم و ‪ ۱۰۰‬ه��زارم پیمای��ش و تالش کرده ایم ذخایر‬ ‫معدن��ی را در س��طح شناس��ایی کنیم ول��ی از انجایی که دنیا به‬ ‫س��مت عمق رفته است ما ناگزیر هستیم اطالعات معدنی مان را‬ ‫در عمق افزایش دهیم‪ .‬او پیش��نهاد داد‪ :‬باید مطالعات دقیق تری‬ ‫در س��طح داشته باشیم به این خاطر که ارزان ترین و سریع ترین‬ ‫روش است‪ .‬به این ترتیب پیشنهاد تسریع فرایند برداشت و تهیه‬ ‫نقشه های زمین شناسی و ژئوشیمیایی با مقیاس ‪ 1 :25‬هزارم را‬ ‫دارم‪ .‬قلمقاش با بیان اینکه در ‪ ۳۰‬سال گذشته نتواسته ایم کشف‬ ‫بزرگی در کش��ور داشته باشیم اظهار کرد‪ :‬دقت مطالعات ما افت‬ ‫کرده اس��ت و ما نتوانسته ایم از دقت ‪ 1:100‬هزارم جلوتر برویم‪.‬‬ ‫با وجود رش��د رش��ته های دانشگاهی و تعداد زیاد دانشجویان اما‬ ‫متاسفانه دقت مطالعات عمومی ما از این عدد جلوتر نرفته است‪.‬‬ ‫عضو انجمن زمین شناسی ایران با تاکید بر اینکه اینده بهتر در‬ ‫گرو منابع انسانی توانمند است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مهم کلیدی برای‬ ‫رشد معادن است‪ .‬انچه که امروز زمین شناسان باید در ان مورد‬ ‫کار کنند عبارت از تهیه نقش��ه ‪ ۳‬بعدی زمین شناس��ی کشور بر‬ ‫اساس اطالعات سطحی و عمومی موجود در کشور است که البته‬ ‫این مهم به سرمایه مناسب و همت سازمان زمین شناسی نیازمند‬ ‫اس��ت‪ .‬او با اش��اره به امار اش��تغال و بیکاری در حوزه معدن در‬ ‫کشور گفت‪ :‬بر اساس داده های بانک مرکزی در ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫متوسط نرخ بیکاری ما ‪ ۱۱.۷۱‬درصد بوده است‪ .‬به طور متوسط‬ ‫‪ ۵۳‬درصد از تحصیل کرده ها ش��اغل و ‪ ۴۷‬درصد بیکار بوده اند و‬ ‫بیشترین نرخ اشتغال هم به علوم پزشکی مربوط بوده است‪.‬‬ ‫قلمقاش با اش��اره به اهمیت تحصیل کرده ها در رش��د معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬مهم تری��ن راهبرد ب��رای این��ده بهتر در کش��ور اتکا به‬ ‫دانش اموختگان جوان و نخبه کشور است‪ .‬ما همه اهداف زیادی‬ ‫در این��ده داریم اما برای س��اختن بهت��ر ان بزرگ ترین هدفمان‬ ‫باید ایجاد فضا و حمایت از جوانان و اندیش��ه های انها باشد‪ .‬باید‬ ‫بدانیم بدون برنامه ریزی برای این اینده س��ازان نمی توانیم اینده‬ ‫خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده با افزایش بودجه‬ ‫محمدرض��ا بهرام��ن‪ ،‬رئی��س خانه مع��دن ایران نی��ز در این‬ ‫کنفران��س اظهار کرد‪ :‬صنایع معدنی ‪ ۶‬درصد در اقتصاد کش��ور‬ ‫نق��ش دارند ام��ا از انها اس��تفاده الزم را نمی کنیم و به این مهم‬ ‫اهمیتی داده نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران بابیان اینکه اکتشافات مهم ترین بخش‬ ‫معدن اس��ت ‪ ،‬گفت‪ :‬درحالی که بودجه بس��یاری به حفاری نفتی‬ ‫تعلق می گیرد اما این بودجه را به معدن ارائه نمی دهند‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬می توان با تکیه بر معدن ارزش افزوده بسیاری داشت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫افزایش صدور گواهی مبدا‬ ‫برای صادرات‬ ‫به کشورهای همسایه‬ ‫یکه تازی‬ ‫بـدون فاکتوربازی‬ ‫برای نخستین بار‬ ‫در کشور اعالم خاموشی‬ ‫«هوشمند» شد‬ ‫برگزاری سیزدهمین‬ ‫کمیسیون مشترک‬ ‫ایران و ازبکستان‬ ‫مدرسه صادرات ضرورتی برای حال و اینده‬ ‫‹ ‹اجرا از پایان اذر‬ ‫اصغ��ر مصاحب‪ ،‬مع��اون صنایع کوجک س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک ه��ای صنعتی ای��ران در‬ ‫این ب��اره به‬ ‫گف��ت ‪ :‬دوهفته پیش نشس��تی را‬ ‫با رئیس س��ازمان توس��عه تجارت و قائ��م مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی داشتیم که‬ ‫قرار شد کارگروه های تشکیل شود و بعد از این وقفه‪،‬‬ ‫کار اجرایی را شروع کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش جلس��ه ای هم برگ��زار و از این‬ ‫هفت��ه وارد فاز عملیاتی خواهیم ش��د‪ .‬اعضای جدید‬ ‫معرف��ی ش��ده اند و کل موضوع��ات تفاهمنام��ه و‬ ‫همچنین مدرسه صادرات را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حیات مملکت به صادرات وابسته است‬ ‫احمدرضا فرش��چیان یکی از صادرکنندگان نمونه‬ ‫و برتر کش��ور درباره راه اندازی مدرس��ه صادرات به‬ ‫گفت‪ :‬این امر از دو نگاه می تواند موثر باش��د‪.‬‬ ‫نگاه نخس��ت اینکه انگیزه مردم را باال می برد و باعث‬ ‫می شود بسیاری از افراد که مطلع نیستند‪ ،‬اگاه شوند‬ ‫و ای��ن فرصت ایجاد ش��ود تا با مقول��ه مهم صادرات‬ ‫اشنایی پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید ایجاد مدرس��ه صادرات باعث شود در‬ ‫بسیاری از جوانان انگیزه کار و فعالیت صادراتی شکل‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بهار امس��ال تفاهمنامه ای میان س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت و س��ازمان صنایع کوچک و متوس��ط منعقد‬ ‫شد که حذف ان توانمندس��ازی بنگاه های صادراتی‬ ‫در قالب ایجاد مدرسه صادرات بود‪ .‬دانش و تخصص‬ ‫در هر امری به طور قطع ضروری اس��ت و متاس��فانه‬ ‫این مولفه مهم در اقتصاد ما و به ویژه صادرات که در‬ ‫حال حاضر نقش بسزایی در کشور دارد‪ ،‬خالی است‪.‬‬ ‫بعد از تغییر و تحوالت عجیبی که در سازمان توسعه‬ ‫تجارت رخ داد‪ ،‬این تفاهمنامه مدتی مسکوت ماند و‬ ‫خب��ری از پیگیری و اجرای مفاد ان نبود که البته به‬ ‫گفته معاون صنایع کوجک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران کارگروه��ی به تازگی‬ ‫تشکیل شده اس��ت تا از هفته پایانی اذر‪ ،‬موضوعات‬ ‫این تفاهمنامه شکل اجرایی به خود بگیرد‪.‬‬ ‫پی��ش از اینه��ا محمدرض��ا مودودی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫سازمان توسعه تجارت نیز با تاکید بر اهمیت اموزش‬ ‫در بخش صادرات این طرح را مطرح کرده بود و قرار‬ ‫ب��ود اموزش واحدهای صادراتی به یک اصل ضروری‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬وی در این باره گفته بود‪ :‬در مدرس��ه‬ ‫صادرات تالش داریم ضمن اش��نا ک��ردن بنگاه های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط با مفاهی��م ابتدایی و پیش��رفته‬ ‫صادرات‪ ،‬ظرایف حضور در بازارهای بین المللی‪ ،‬نحوه‬ ‫بازاریابی و مطالعه بازار و عقد قراردادهای بین المللی‬ ‫را نی��ز به انه��ا بیاموزیم‪ .‬طرح مدرس��ه ص��ادرات و‬ ‫توانمندس��ازی بنگاه ها‪ ،‬زمینه ساز افزایش صادرات و‬ ‫ایجاد تمای��ل‪ ،‬ظرفیت و توانایی بصه منظور توس��عه‬ ‫بازارهای صادراتی‪ ،‬برند ش��دن و گسترش حوزه نفوذ‬ ‫در بازارهای کشورهای هدف است‪.‬‬ ‫ام��وزش ص��ادرات باید ازس��وی عامل عالم انجام ش��ود و اگر س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت مدرس��ه صادرات را بر این مبنا تعریف کند و پیش ببرد‪،‬‬ ‫بسیار تاثیرگذار است‬ ‫بگیرد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به اهمیت باالی صادرات‬ ‫در اقتص��اد حال حاضر‪ ،‬اگر بس��تری ایجاد ش��ود که‬ ‫جوانان با ان اش��نایی پیدا کنند ش��اید بس��یاری از‬ ‫انها اس��تعدادها و توانایی خود را شکوفا کنند و افراد‬ ‫توانمندی با تخصص صادراتی تحویل جامعه بدهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نگاه دوم‪ ،‬توانمندسازی افراد کهنه کار‬ ‫و باتجربه بخش صادرات است‪.‬‬ ‫الزم اس��ت ت��ا این افراد ه��م ام��وزش ببینند تا‬ ‫توانمندتر شوند که به طور سنتی و مانند گذشته وارد‬ ‫میدان و فعالیت های صادراتی نشوند‪.‬‬ ‫فرش��چیان با تاکی��د براینکه نبای��د فراموش کنیم‬ ‫که حیات مملکت به صادرات وابس��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما چندین و چند رش��ته متنوع و گوناگون داریم اما‬ ‫در حوزه ص��ادرات که اس��اس و ‪۵۰‬درصد تجارت و‬ ‫زیرس��اخت اقتصادی کشور است‪ ،‬رش��ته ای نداریم‪.‬‬ ‫جه��ان روز به روز در حال پیش��رفت و بروزرس��انی‬ ‫رویکردهای تجاری اس��ت و ما نیز باید در این مقوله‬ ‫روزامد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بیاموزیم که صادرات را بیاموزیم‬ ‫یکی دیگ��ر از صادرکنن��دگان بنام و برتر کش��ور‬ ‫ام��ا نگاه��ی متف��اوت به ای��ن مقول��ه دارد و معتقد‬ ‫اس��ت کار ام��وزش را باید کاربل��دان صادراتی انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫محمدامی��ن حاج کاظمی��ان در گفت وگو با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در ح��ال حاضر اموزش نیاز اساس��ی‬ ‫کش��ور ما در زمینه صادرات اس��ت که باید ازس��وی‬ ‫اف��راد حرف��ه ای و کاربل��د و کس��انی که دس��تی بر‬ ‫ات��ش داش��ته و دارن��د انج��ام ش��ود‪ ،‬نه اس��تادان‬ ‫دانشگاهی‪.‬‬ ‫وی که پویش ملی صادرات را راه اندازی کرده است‬ ‫و در ان بر مقوله اموزش تاکید بس��یاری دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این پویش ش��عاری با عن��وان «بیاموزیم که‬ ‫صادرات را بیاموزیم» داریم که امیدوارم موازی کاری‬ ‫با مقوله مدرسه صادرات ایجاد نشود‪ .‬ضمن اینکه باید‬ ‫توانمندی ه��ا را در یک فضا و فرمول تجمیع کنیم تا‬ ‫موثر تر و بهتر جواب دهد‪.‬‬ ‫صادرکننده ممتاز خش��کبار کش��ور ب��ا بیان اینکه‬ ‫می��ان اموزش قوانی��ن تجارت بین المل��ل و اموزش‬ ‫صادرات تفاوت اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اموزش صادرات‬ ‫باید ازس��وی عالم عامل انجام ش��ود و اگر س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت مدرس��ه صادرات را بر این مبنا تعریف‬ ‫کند و پیش ببرد‪ ،‬بس��یار تاثیرگذار اس��ت‪ .‬س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت باید حرفه ای ها را دعوت کند و به انها‬ ‫بگوی��د انچه با تجربه های تلخ و ش��یرین اموختید را‬ ‫اموزش دهید‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه حاج کاظمی��ان‪ ،‬اگ��ر در قالب مدرس��ه‬ ‫ص��ادرات بخواهیم فقط کار تئ��وری مانند برندینگ‬ ‫و ‪ ...‬انج��ام گی��رد‪ ،‬اش��تباه اس��ت چ��را ک��ه اینه��ا‬ ‫ص��ادرات نیس��ت‪ ،‬بلکه قوانی��ن تج��ارت بین المللی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات یک علم است‬ ‫محسن احتشام از دیگر صادرکنندگان کاربلد کشور‬ ‫اس��ت که خود اموزش دیده حوزه مدیریت صنعتی و‬ ‫همچنین مدیریت بازرگانی اس��ت و تاکید بس��یاری‬ ‫هم ب��ر مقول��ه ام��وزش در تجارت خارجی کش��ور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬در این مدرس��ه نباید مس��ائل‬ ‫تئوری دانش��گاهی تدریس ش��ود‪ ،‬بلکه استادان باید‬ ‫تجربه ه��ای خود را اموزش دهند‪ .‬در واقع اس��تادان‬ ‫مجرب می توانند بسیاری از ریسک ها و مخاطراتی که‬ ‫پیش روی صادرکنن��ده تازه وارد وجود دارد را کاهش‬ ‫دهند و انها را اگاه کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هر ش��غلی نیاز ب��ه تخصص دارد و‬ ‫ام��ر ص��ادرات نیز یک علم اس��ت که ب��ه تخصص و‬ ‫تحصیلک��رده این بخش نیاز دارد ت��ا علم بازاریابی و‬ ‫قوانی��ن و مقررات تجاری را هم بشناس��د‪ .‬ابتدا نباید‬ ‫اجازه دهیم کس��ی که علم این کار را ندارد وارد این‬ ‫طرح شود‪.‬‬ ‫احتشام با تاکید براینکه تا چالش های فضای کسب‬ ‫و کار از بی��ن ن��رود و از ورود اف��راد نااه��ل به حوزه‬ ‫صادرات جلوگیری نش��ود‪ ،‬نمی توان ش��اهد موفقیت‬ ‫اقدام ه��ای اموزش دیدگان در بازار تجارت و صادرات‬ ‫بود‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در واقع این اف��راد نمی توانند انچه‬ ‫اموختند را به مرحله اجرا برس��انند چراکه فضا مهیا‬ ‫نیست و انها می ترسند وارد میدان شوند‪.‬‬ ‫اصغر مصاحب‬ ‫احمدرضا فرشچیان‬ ‫محمدامین حاج کاظمیان‬ ‫محسن احتشام‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت های تاریخی در جنگ اقتصادی‬ ‫محمدرضا مودودی‪-‬کارش�ناس تجارت خارجی‪ :‬در‬ ‫سلسله یادداشت های پیشین مربوط به فهرست غفلت های‬ ‫تاریخی در بخش تولید و تجارت‪ ،‬موضوع مهم دیگری که به‬ ‫ان اشاره شد‪ ،‬عالوه بر تربیت‪ ،‬اموزش و پرورش فرماندهان‬ ‫و س��رداران جنگ اقتصادی‪ ،‬تدوین نش��دن سیاس��ت های‬ ‫راهبردی‪ ،‬عملیاتی و قابل اجرا در فضای کسب وکار داخلی‬ ‫و نیز اس��تراتژی های توسعه صنعتی و تجاری کاربردی بود‬ ‫که تا امروز نتوانسته اند فاصله خود را با چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬و‬ ‫سیاست های کالن درج شده در اسناد باالدستی کشور کم‬ ‫کنند؛ و در طول س��ال ها‪ ،‬در همین راستا یکی از مهم ترین‬ ‫خطاهای اس��تراتژیک یعنی رویکرد جانش��ینی واردات به‬ ‫جای تولی��د در مقیاس صادراتی مورد نقد قرار گرفت و به‬ ‫برخی از مهم ترین پیامدهای ان اشاره شد‪.‬‬ ‫رویکردی که هدف ان جایگزینی واردات از طریق تولید‬ ‫و تعمیق س��اخت داخل و خودکفایی حداکثری محصوالت‬ ‫وارداتی بود؛ اما نتیجه اش اتالف منابع ارزش��مند ارزی در‬ ‫قالب انبوه��ی از واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط در‬ ‫مقیاس محلی‪ ،‬اس��تانی و گاه ملی بود که با توجه به اینکه‬ ‫بیش��تر انها فاقد مولفه های کیفی مناس��ب‪ ،‬ن��رخ رقابتی‪،‬‬ ‫خدمات پس از فروش مش��تری مدار و دانش و فناوری روز‬ ‫تولیدی بودن��د‪ ،‬توان رقابت پذیری برای ص��ادرات و اقبال‬ ‫چندانی را برای نفوذ در بازارهای جهانی نیافتند‪.‬‬ ‫ام��ا غفلت تاریخی دیگری که در همین مقوله می گنجد‪،‬‬ ‫بی اعتنایی به زنجیره های تولید و ارزش چه در داخل و چه‬ ‫در سطح بین المللی بود‪.‬‬ ‫در واق��ع زنجیره های ارزش‪ ،‬ام��روزه یکی از مبانی اصلی‬ ‫ش��کل گیری اتحاده��ای صنعت��ی و پیمان های نانوش��ته‬ ‫بین المللی در بین کش��ورها و ش��رکت های بزرگ تولیدی‬ ‫اس��ت و هرقدر فناوری تولید محصولی باالتر و دانش مورد‬ ‫تله استراتژیک خوداتکایی‬ ‫نیاز ان پیچیده تر باش��د‪ ،‬ش��رکت های س��ازنده‬ ‫تمایل بیش��تری دارند که در تولید ان‪ ،‬ش��ریکان‬ ‫بیشتری از مناطق گوناگون جهان را سهیم کنند‪.‬‬ ‫در واقع امروز‪ ،‬جغرافیا بر دنیا حکومت نمی کند و‬ ‫عصر فئودالیس��م مدت هاست به فراموشی سپرده‬ ‫ش��ده و جای خود را به عصر نواوری و اتحادهای‬ ‫اقتص��ادی داده؛ بنابراین ش��رکت ها و بنگاه های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬ق��درت و اقتدار خ��ود را در پیوندهای صنعتی و‬ ‫پیمان ه��ای فناوریکی جس��ت وجو می کنن��د و از انجا که‬ ‫هزینه نواوری و طراحی نس��بت به س��اخت و تولید‪ ،‬بسیار‬ ‫باالتر است‪ ،‬ترجیح بنگاه های اقتصادی ان است که در این‬ ‫زمینه تا حد امکان مش��ارکت در سرمایه گذاری و طراحی‬ ‫و س��اخت فناوری را افزایش و ریسک ورود به فناوری ها و‬ ‫بازارهای نوین را کاهش دهند‪.‬‬ ‫در واق��ع ام��روزه صحب��ت از «تولید مل��ی» در ادبیات‬ ‫توس��عه‪ ،‬انهم در جایی که تولی��دات و محصوالت‪ ،‬جهانی‬ ‫هس��تند‪ ،‬فق��ط ب��ه یک طن��ز و ش��وخی قدیمی ش��بیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬هرقدر سایه تحریم های بین المللی بیشتر‬ ‫بر س��ر کش��ورهای تحریم ش��ونده س��نگینی کند‪ ،‬اهمیت‬ ‫اتحاده��ای اقتصادی و درهم امیختگ��ی فناوریکی افزون تر‬ ‫می ش��ود؛ چراکه در پناه چنین پیوندهایی است که تحریم‬ ‫اقتصادی یک کش��ور معنایی فراتر از جغرافیای ان کش��ور‬ ‫خواهد یافت و بس��یاری از کش��ورهای دیگر که وابسته به‬ ‫این روابط درهم تنیده صنعتی و اقتصادی شده اند‪ ،‬به واسطه‬ ‫ای��ن تحری��م‪ ،‬تنبیه می ش��وند و ای��ن امر اعت��راض طیف‬ ‫وس��یع تری از کشورهای مشترک المنافع را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در ایران اما به واسطه نگاه غالبی که به ویژه در سال های‬ ‫پ��س از جن��گ تحمیلی‪ ،‬ب��ر ذهنی��ت مدیران‬ ‫ارش��د اقتصادی کشور حاکم شده بود و به دلیل‬ ‫هیجان زدگی فضای صنعتی کش��ور که مبتال به‬ ‫تب س��ازندگی و خوکفایی ش��ده بود‪ ،‬پرداختن‬ ‫ب��ه چنین موضوع ه��ای س��اختاری و زیربنایی‬ ‫محل��ی از توجه و اعتنا نداش��ت‪ .‬هدف تیم های‬ ‫اقتصادی دولت ها در س��ال های گذشته (وحتی‬ ‫امروز) فقط در تولید س��اخت داخل و کاهش وابستگی به‬ ‫واردات خالصه شده (و هست) و خالف جریان جهانی‪ ،‬هر‬ ‫قدر شدت تحریم ها بیشتر می ش��ود‪ ،‬سرعت خوداتکایی‬ ‫صنعتی و شعارهای تعمیق ساخت داخل شتاب بیشتری‬ ‫به خود می گیرند‪ .‬بی انکه کسی دچار این اندیشناکی شود‬ ‫که این یک «تله اس��تراتژیک» اس��ت که می تواند ایران‬ ‫را بی��ش از پیش در گوش��ه رینگ ق��رار داده و در دنیای‬ ‫درهم گره خورده‪ ،‬منزوی کند و در جهانی که پیوس��تگی‬ ‫روابط‪ ،‬عمیق تر از همیش��ه ش��ده‪ ،‬این اقتصاد ایران است‬ ‫که هر لحظه بیش��تر خود را از این تاروپود جهانی خارج‬ ‫می کند و بر اجر دیوارهای انزوای اقتصادی اش می افزاید‬ ‫و متاس��فانه به همان اندازه نیز اس��یب پذیری اش فزونی‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫اما انزوا از اقتصاد جهانی فقط یک روی سکه غفلت ها در‬ ‫این موضوع است‪.‬‬ ‫غفلت دیگر به ترکیب اق�لام و زنجیره تولید و ارزش در‬ ‫داخل کشور برمی گردد که در این زمینه نیز فرصت سوزی‬ ‫تاریخی بزرگی رخ داده و ان اینکه اگر هدف از خودکفایی‬ ‫و س��اخت داخل‪ ،‬کاهش وابس��تگی به واردات اقالم مهم و‬ ‫اس��تراتژیک بوده اس��ت‪ ،‬تا فرصتی نصیب دش��منان برای‬ ‫ضرب��ه زدن ب��ه اقتصاد کش��ور نده��د‪ ،‬پس چ��را این همه‬ ‫پراکندگ��ی و تش��تت را در محص��والت صنعت��ی داخلی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫ش��اهدیم‪ ،‬به ط��وری که در عی��ن حالی ک��ه تولیدکننده‬ ‫همه چیز هس��تیم (!)‪ ،‬هیچ زنجیره ارزش��ی در تولید یک‬ ‫خانواده محصول‪ ،‬کامل نشده اس��ت و به دنبال هر تحریم‪،‬‬ ‫بیش��تر صنایع ما دچار مشکل تامین مواد اولیه و تجهیزات‬ ‫می شوند!‬ ‫حتی صنایع بزرگ کش��ور نیز که س��هم باالیی از درامد‬ ‫و اش��تغال را در اختیار دارند‪ ،‬از این قاعده مستثنا نیستند‬ ‫و به عنوان نمونه در صنعت الومینیوم‪ ،‬وابس��تگی کشور به‬ ‫پ��ودر الومینا و الکترود زغالی چنان اس��ت که امریکایی ها‬ ‫برای تعمی��ق تاثیر تحریم‪ ،‬بالفاصله این اقالم را در س��بد‬ ‫تحریم های خ��ود جای می دهند؛ و البته در س��ایر صنایع‬ ‫نظیر خودروسازی‪ ،‬فوالد‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬صنایع الکترونیکی‪،‬‬ ‫صنایع ماشین سازی‪ ،‬پتروشیمی و حتی صنعت ‪ ۱۵۰‬ساله‬ ‫نفت نیز داستان بر همین منوال است و متاسفانه باوجود ‪۴‬‬ ‫دهه تحریم و تهدید اقتصادی‪ ،‬باز هم اراده مصممی ظهور‬ ‫نک��رده که این نقیصه را دس��ت کم در صنایع اس��تراتژیک‬ ‫کشور برطرف کند‪.‬‬ ‫نقیصه ای که نه فقط باعث می شود نیاز به یک قطعه‪ ،‬کل‬ ‫فرایند تولید محصول نهایی را مختل کند‪ ،‬بلکه شدت درد‬ ‫تحریم ها را بر کل زنجیره وارد می کند‪ .‬درامد حاصل از تولید‬ ‫را متوقف و هزینه تمام شده محصول (ناشی از تامین نشدن‬ ‫ب��ه موقع قطعات مورنیاز انهم از بازاری که تابع تحریم های‬ ‫تج��اری اس��ت) را افزایش می دهد و ق��درت رقابت پذیری‬ ‫را کاه��ش و ت��ورم بخ��ش مصرف کننده داخلی را بیش��تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اما مش��کالت ناش��ی از غفلت ه��ای تاریخی ک��ه در تله‬ ‫خودکفای��ی نهفته ان��د‪ ،‬فقط خالص��ه و محدود ب��ه موارد‬ ‫یادش��ده نیس��ت و ابعاد دیگری هم دارد ک��ه در ادامه این‬ ‫سلسله یادداشت ها به انها پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران از‬ ‫برگزاری س��یزدهمین کمیسیون مشترک ایران‬ ‫و ازبکس��تان در تاریخ ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬اذر امس��ال در‬ ‫تاش��کند خبر داد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬حمید زادبوم‬ ‫افزود‪ :‬در این کمیسیون نمایندگان سازمان های‬ ‫بخ��ش دولت��ی و خصوص��ی هر دو کش��ور در‬ ‫راستای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگون به گفت وگو و تبادل نظر‬ ‫خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به انکه این کمیس��یون در اذر‬ ‫امسال در تاشکند برگزار خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اع��زام هی��ات تجاری از س��وی بخش خصوصی‬ ‫به عن��وان هیات هم��راه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و همچنین برگزاری نمایش��گاه تجاری‬ ‫ایران در تاشکند جزو دو رویداد مهم است که در‬ ‫حاشیه برگزاری این کمیسیون انجام می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬س��یزدهمین کمیس��یون مش��ترک ایران‬ ‫و ازبکس��تان ب��ا حض��ور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت کش��ورمان و وزیر تجارت ازبکس��تان‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬زادبوم در پایان ابراز امیدواری‬ ‫کرد برگزاری این کمیسیون بتواند زمینه هر چه‬ ‫بیشتر فعالیت تاجران دو کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫تمدید مهلت بازگشت‬ ‫ارز سال ‪۹۷‬‬ ‫صادرکنندگان تا پایان دی‬ ‫براس��اس توافق بانک مرکزی و س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی در راس��تای تس��هیل در رفع تعهد ارزی‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬مهلت بازگشت ارز صادراتی سال‬ ‫‪ ۹۷‬تا پایان دی تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش کنفدراس��یون صادرات ایران‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی در نامه ای به کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫از انجام توافق این بانک با س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫برای تس��هیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان‬ ‫خبر داد و با اشاره به توافق های خود با نمایندگان‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد‪ :‬به منظور‬ ‫مس��اعدت با صادرکنندگان‪ ،‬مهلت بازگشت ارز‬ ‫صادرات��ی س��ال ‪ ۹۷‬را تا پای��ان دی ‪ ۹۸‬تمدید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬تمامی صادرکنندگان سال ‪۹۷‬‬ ‫تا پایان دی امس��ال فرصت دارند تا برای اخرین‬ ‫ب��ار‪ ،‬برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی یاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬نس��بت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات متعلقه اقدام کنند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی همچنین تاکید کرده اس��ت که‬ ‫در پایان مهلت یاد ش��ده اطالعات بازگش��ت ارز‬ ‫حاصل از صادرات این دس��ته از صادرکنندگان‬ ‫به س��ازمان امور مالیاتی کشور ازسوی این بانک‬ ‫ارسال خواهد شد‪ .‬همچنین بر اساس اعالم بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬اطالعات بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫صادرکنندگان تا پایان ابان امس��ال به س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی ارسال شده است‪.‬‬ ‫ارسال نخستین‬ ‫محموله صادراتی‬ ‫نمک ایران به روسیه‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ام�لاح ایران از ارس��ال‬ ‫نخس��تین محموله نمک صادرانی به روسیه در‬ ‫یک ماه گذش��ته خب��ر داد و گفت‪ :‬صادرات این‬ ‫محصول به کش��ورهای عراق به ویژه کردس��تان‬ ‫این کش��ور‪ ،‬حاش��یه خلیج فارس‪ ،‬گرجستان و‬ ‫جمهوری اذربایجان انجام نیز می شود‪.‬‬ ‫علی رستمی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬روسیه‬ ‫یک��ی از بازاره��ای خوب برای صادرات اس��ت و‬ ‫پیش بینی ش��ده صادرات نمک به این کشور به‬ ‫‪ 5‬هزار تن در ماه برس��د که اگر این مهم محقق‬ ‫ش��ود برای س��ال اینده باید یک کارخانه نمک‬ ‫جدید ویژه صادرات به روس��یه در واحد گرمسار‬ ‫این شرکت ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان‪ ۴۰‬درصد صادرات نمک کش��ور‬ ‫در س��ال جاری در دس��ت ش��رکت امالح ایران‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ماهانه هزار و ‪ ۵۰۰‬تن نمک‬ ‫ب��ه کش��ورهای هدف ص��ادر ش��ده و محموله‬ ‫ارس��الی به روس��یه نیز هزار تن ب��ود‪ .‬وی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬صادرات نمک از ش��رکت ام�لاح ایران به‬ ‫کش��ورهای هدف به شکل بس��ته بندی کوچک‬ ‫یا بس��ته های ‪ ۲۵‬کیلوگرمی ارس��ال می ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت امالح ای��ران اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫شرکت بزرگ ترین تولید کننده نمک کشور است‬ ‫و ‪ ۱۳‬درص��د ب��ازار داخل را نیز در دس��ت دارد‬ ‫و عالوه بر فعالیت ‪ ۳۰‬س��اله در زمینه س��ولفات‬ ‫سدیم‪ ۱۰ ،‬سال در زمینه تولید نمک نیز فعالیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نقش مهم اموزش در تجارت خارجی کشور بررسی شد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫قاچاق از مناطق ازاد‬ ‫مشکل گمرک است‬ ‫نه مناطق ازاد‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد‪ ،‬قاچاق در‬ ‫این مناطق را ‪ ۱۰‬درصد اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫مش��کل قاچاق از مناطق ازاد‪ ،‬ربطی به این‬ ‫مناط��ق ندارد و مش��کل از گمرک کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مرتضی بانک مش��اور‬ ‫رئی��س جمهوری با نقد و بررس��ی عملکرد‬ ‫مناطق ازاد اقتصادی‪ ،‬با بیان اینکه مناطق‬ ‫ازاد منش��ا اصلی قاچاق نیست‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫قاچاق تعریف خاص خود را دارد‪ .‬براس��اس‬ ‫قانون‪ ،‬ورود کاال ب��ه مناطق ازاد باید بدون‬ ‫هیچ حق گمرکی باش��د؛ بنابراین نمی توان‬ ‫ورود کاال به این مناطق را قاچاق تلقی کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مش��کلی که اکنون وجود دارد‬ ‫این اس��ت که چرا ورود کاال به این مناطق‬ ‫ازاد اس��ت‪ .‬در حال حاض��ر کاالها از دوبی‬ ‫وارد کش��ور می شوند‪ .‬ما در مناطق ازاد به‬ ‫دنبال این هس��تیم که کاالها به جای دوبی‬ ‫وارد مناط��ق ازاد ش��ود‪ .‬اما فع�لا این گونه‬ ‫نیست و امارات از این فرصت استفاده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرتضی بانک که در برنامه پایش س��خن ‬ ‫می گف��ت‪ ،‬با بی��ان اینکه قانون گ��ذار برای‬ ‫تغییر جهت گیری فوق‪ ،‬مزایایی را به مناطق‬ ‫ازاد داده است‪ ،‬افزود‪ :‬تبلیغات منفی درباره‬ ‫مناطق ازاد ش��ده است‪ .‬با وجود اینکه کاال‬ ‫می تواند بدون هیچ گون��ه محدودیتی وارد‬ ‫مناطق ازاد ش��ود برای جلوگیری از قاچاق‬ ‫اقداماتی انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰‬درصد قاچ�اق از مناطق ازاد‬ ‫است‬ ‫مش��اور رئیس جمهوری ادام��ه داد‪ :‬اولین‬ ‫اقدام اتصال سیستم گمرک کشور به سیستم‬ ‫گمرک منطق��ه ازاد بود‪ .‬گم��رک از ورودی‬ ‫کاال به مناطق ازاد اطالع دارد‪ .‬البته به دلیل‬ ‫شرایط خاص کش��ور‪ ،‬ثبت سفارش نیز برای‬ ‫ورود کاال به مناطق ازاد راه اندازی شد؛ بدین‬ ‫ترتیب چندین مانع برای جلوگیری قاچاق از‬ ‫مناطق ازاد به کشور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫بان��ک تصریح ک��رد‪ ۱۰ :‬درص��د قاچاق از‬ ‫مناطق ازاد است و این نشان می دهد مناطق‬ ‫ازاد مبدا قاچاق نیستند‪ .‬در مورد مناطق ویژه‬ ‫باید گفت که بحث ان با مناطق ازاد جداست‬ ‫و مناطق ویژه مختص شرکت های تولیدی و‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫این مس��ئول دولتی گفت‪ :‬مش��کل قاچاق‬ ‫از مناط��ق ازاد‪ ،‬ربطی به ای��ن مناطق ندارد‬ ‫و مشکل از گمرک کش��ور است‪ .‬کل واردات‬ ‫مناط��ق ازاد در س��ال حدود ی��ک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون دالر بوده که بخش��ی از ان نیز‬ ‫ماش��ین االت صنعتی است‪ .‬قرار نیست همه‬ ‫این کاالها صادر شود‪ ،‬چون مواد اولیه نیز در‬ ‫بین این کاالهاست‪.‬‬ ‫بانک اظهار ک��رد‪ ۱۸۰۰ :‬واحد صنعتی در‬ ‫مناطق ازاد کش��ور فعال هستند و مواد اولیه‬ ‫انها نیز از همین مناطق تامین می ش��ود‪ .‬از‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر واردات‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰۰‬میلی��ون دالر ان مرب��وط ب��ه‬ ‫بازرگانان اس��ت؛ یعنی کاالیی که امکان ورود‬ ‫به سرزمین اصلی دارد این میزان است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�الی ‪ ۱۳‬میلی�ون نفر ب�ه مناطق‬ ‫ازاد سفر می کنند‬ ‫وی گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬میلیون وارد‬ ‫مناطق ازاد می ش��وند‪ .‬اگر ای��ن تعداد افراد‬ ‫به کش��ورهای خارجی س��فر کنند و از انجا‬ ‫کاال بخرند‪ ،‬حجم گس��ترده ای ارز از کش��ور‬ ‫خارج می ش��ود‪ .‬بای��د برای گردش��گری در‬ ‫کشور برنامه داش��ت وگرنه این تعداد مسافر‬ ‫به کشورهای همسایه می روند‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ‪ 8‬م��اه ابتدای امس��ال کل واردات مناطق‬ ‫ازاد ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر بوده است‪ .‬طی ‪ 6‬سال‬ ‫گذشته کل صادرات غیر نفتی از مناطق ازاد‬ ‫و ویژه کشور‪ ۱۶۱ ،‬میلیارد دالر و کل واردات‬ ‫در این مناطق نیز در دوره مشابه ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی س�رمایه گذاری ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی‬ ‫بانک در پایان افزود‪ :‬سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در مناطق ازاد در‪ 6‬س��ال گذشته یک و نیم‬ ‫میلیارد دالر و در مناطق ویژه ‪ 3‬میلیارد دالر‬ ‫بوده است‪ .‬باید برای اقتصاد کشور زیر ساخت‬ ‫های مناسب را فراهم اورد‪ .‬سرمایه گذار داخلی‬ ‫در مناطق ازاد در دوران تحریم افزایش داشته‬ ‫که خود نش��ان دهنده توجه ب��ه رونق تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی پیش بینی کرد امسال ‪ ۱۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری داخلی در این مناطق‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نماینده اتاق بازرگانی تهران در شورای جهانی گواهی مبدا مطرح کرد‬ ‫افزایش صدور گواهی مبدا برای صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسام الدین حالج‪ ،‬معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی‬ ‫تهران و نماینده این اتاق در نشس��ت شورای بین المللی‬ ‫گواه��ی مبدا در پاریس‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬اگرچه تعداد کلی‬ ‫صدور گواهی مبدا با توجه به مشکالت پیش امده برای‬ ‫تجارت خارجی کشور اندکی کاهش داشته اما صدور این‬ ‫گواهی برای صادرات کاال به کش��ورهای همسایه ایران‬ ‫روندی افزایشی در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫نشس��ت شورای بین المللی گواهی مبدا چندی پیش‬ ‫در پاریس‪ ،‬پایتخت فرانس��ه‪ ،‬برگزار ش��د و نماینده اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران نیز که به دعوت از فدراس��یون جهانی‬ ‫اتاق های بازرگانی بین الملل��ی (‪ )ICC-WCF‬در این‬ ‫گردهمایی حضور یافت‪ ،‬گزارشی از اخرین دستاورد ها و‬ ‫عملکرد اتاق بازرگانی تهران در حوزه صدور گواهی مبدا‬ ‫به اعضای این شورا ارائه کرد‪.‬‬ ‫از زمان پیوس��تن ایران به عنوان چهاردهمین کشور‬ ‫به زنجیره اعتبارس��نجی صدور گواهی مبدا بین المللی‬ ‫در فدراس��یون جهانی اتاق ه��ای بازرگانی بین المللی در‬ ‫تیر ماه ‪ ۱۳۹۵‬تا ماه گذش��ته‪ ،‬نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در جلس��ات دوره ای این ش��ورا ش��رکت و ضمن‬ ‫کس��ب اگاهی از اخری��ن تغییر و تح��والت در فرایند‬ ‫صدور این س��ند تجاری‪ ،‬مشکالت اتاق تهران به عنوان‬ ‫مرجع صادرکننده س��ند و نیز اعض��ای ان را به عنوان‬ ‫صادرکنندگان کاال و خدمات با سازمان های مخاطب که‬ ‫به طور عمده گمرکات مقصد‪ ،‬بانک ها و‪ ...‬هستند‪ ،‬مطرح‬ ‫و پیگیری کرده اند‪.‬‬ ‫با توجه به کاهش درخواس��ت صدور گواهی مبدا در س��ال های‬ ‫پی��ش رو‪ ،‬این مس��ئله به تدریج ب��ر اتاق ها تاثی��ر منفی خواهد‬ ‫داش��ت و در نتیج��ه روابط می��ان اتاق های بازرگان��ی رو به افول‬ ‫خواهد رفت‬ ‫‹ ‹اهمیت طراحی خدمات‬ ‫با وجود کاهش‬ ‫امار کلی صدور‬ ‫گواهی مبدا‬ ‫توسط اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫روند صدور‬ ‫گواهی مبدا‬ ‫به کشورهای‬ ‫همسایه افزایش‬ ‫داشته است‬ ‫در ای��ن گردهمایی بین المللی‪ ،‬پیتر بیش��اپ‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��ورای بین الملل��ی گواهی مب��دا ‪ ICC-WCF‬و در‬ ‫حضور نمایندگان اتاق های بازرگانی ‪ ۳۴‬کشور از جمله‪،‬‬ ‫انگلس��تان‪ ،‬هلن��د‪ ،‬بلژی��ک‪ ،‬برزیل‪ ،‬بلغارس��تان‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫اس��تونی‪ ،‬فنالند‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ایران و‪ ،...‬گزارشی از نشست‬ ‫پیشین این ش��ورا در برزیل و برنامه های نشست جاری‬ ‫در پاری��س ارائه ک��رد‪ .‬او همچنین درباره خدمات فعلی‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی ک��ه عموما در حوزه شبکه س��ازی‪،‬‬ ‫تجارت و سرمایه گذاری‪ ،‬ترویج و بازاریابی‪ ،‬ارائه اطالعات‬ ‫و گزارش��ات اقتصادی‪ ،‬مش��اوره و اموزش است‪ ،‬سخن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫بیشاپ در ادامه با اشاره به اینکه تغییر نیازهای جاری‬ ‫تج��ار و انتظارات انه��ا از خدمات اتاق ه��ای بازرگانی‪،‬‬ ‫توس��عه فناوری و اخت�لاالت احتمالی منت��ج از ان بر‬ ‫نیازه��ای اعضای اتاق ها تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تعریف‬ ‫خدمات و فرصت های جدید برای اتاق ها از طریق ایجاد‬ ‫مدل پاسخگویی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و باید‬ ‫محورهای��ی چون تغییر س��اختار ات��اق در جهت بهبود‬ ‫عملکرد و توس��عه ارتباط با اعضا‪ ،‬شناس��ایی مدل های‬ ‫جدیدی از عضویت‪ ،‬ایج��اد جریان های درامدی متنوع‬ ‫و بهین��ه در اتاق ها و اس��تفاده از فناوری اطالعات را در‬ ‫برگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان ارائه مشاوره به اتاق های بازرگانی‬ ‫س��پس لوک دارداد‪ ،‬رئیس گروه ویژه پیگیری گواهی‬ ‫مبدا الکترونیک��ی (‪ )eCO‬توضیحات��ی را در خصوص‬ ‫اخرین اهداف تعریف شده در این کارگروه و امکانات در‬ ‫نظر گرفته ش��ده برای اعضای شورا ارائه کرد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به لزوم افزایش س��طح پذیرش گواهی مبدا الکترونیکی‬ ‫توسط ذی نفعان از جمله سازمان های گمرکی‪ ،‬بانک ها‪،‬‬ ‫ش��رکت های بیم��ه و واردکنن��دگان‪ ،‬یک��ی از راه های‬ ‫دس��تیابی به این هدف را اس��تفاده از فرصت های دیدار‬ ‫با ادارات گمرکی سایر کشورها دانست‪.‬‬ ‫دارداد همچنین از ایجاد امکاناتی چون ارائه اطالعات‬ ‫و مش��اوره به اتاق های بازرگانی‪ ،‬به ویژه اعضای شورای‬ ‫گواه��ی مبدا در خص��وص گواهی مب��دا الکترونیکی و‬ ‫اجرای ان‪ ،‬امکان حضور اتاق های بازرگانی برای شرکت‬ ‫در جلس��ات فنی و غیرعلنی گواهی مبدا الکترونیکی و‬ ‫امکان مش��ارکت اتاق های غیرعض��و در کارگروه گواهی‬ ‫مبدا الکترونیکی جهت بررس��ی ظرفی��ت عضویت انها‬ ‫خب��ر داد‪ .‬پ��س از ان سرپرس��ت های منطقه ای ش��ورا‬ ‫در اس��یا‪ ،‬کش��ورهای فرانس��ه زبان‪ ،‬اروپا‪ ،‬خاورمیانه و‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬امریکای جنوبی و نیز نمایندگان کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬ضمن ارائه پیش��رفت پروژه صدور گواهی مبدا‬ ‫الکترونیکی در کشور خود‪ ،‬از اقدامات و فعالیت های خود‬ ‫در خصوص تالش برای جذب اتاق های بازرگانی بیشتر‬ ‫برای عضویت در این زنجیره گزارش��اتی را در نشس��ت‬ ‫عمومی ارائه دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش صدور گواهی مبدا‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬حس��ام الدین حالج‪ ،‬مع��اون امور‬ ‫بین الملل اتاق تهران‪ ،‬نیز به کاهش امار کلی گواهی های‬ ‫صادره به س��بب اعمال تحریم های جدید اشاره کرده و‬ ‫توضیح داد‪ :‬با وجود کاهش امار کلی صدور گواهی مبدا‬ ‫توس��ط اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬روند صدور گواهی مبدا به‬ ‫کشورهای همسایه افزایش داشته است‪.‬‬ ‫او اب��راز امیدواری کرد که با امضای توافقنامه جدید با‬ ‫اتحادیه اوراسیا و پیوستن ایران به این پیمان اقتصادی‪،‬‬ ‫س��طح مراودات تج��اری با اعضای این پیم��ان افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬نماینده اتاق بازرگانی تهران در این نشس��ت‪،‬‬ ‫همچنین از عدم پذی��رش گواهی های مبدا الکترونیکی‬ ‫اتاق از سوی گمرکات روسیه انتقاد کرد که پیتر بیشاپ‪،‬‬ ‫رئیس ش��ورا‪ ،‬خطاب به نماینده کشور روسیه‪ ،‬خواستار‬ ‫بررسی و پیگیری این مسئله شد‪.‬‬ ‫‹ ‹از اهمیت گواهی مبدا کاسته می شود‬ ‫همچنی��ن در ادام��ه این نشس��ت مارتی��ن وندروید‪،‬‬ ‫نائب رئیس شورا گزارش��ی در خصوص پروژه موسوم به‬ ‫‪ GENESIS‬ارائه کرد‪ .‬او با اش��اره ب��ه اینکه اتاق های‬ ‫بازرگانی در سراس��ر جهان مس��ئول صدور گواهی مبدا‬ ‫بوده و اتاق ه��ای بازرگانی در روند ص��دور گواهی مبدا‬ ‫به مقررات واردات کشورها بسیار وابسته هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با اینکه گواهی مبدا س��ند مهمی در تجارت بین المللی‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ ،‬اما در دهه های پیش رو از اهمیت‬ ‫این موضوع به مرور کاس��ته خواهد شد‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫از چند س��ال گذش��ته در عربستان س��عودی الزامی به‬ ‫صدور گواهی مبدا در صورت درج «محل س��اخت کاال‬ ‫در فاکتور فروش» نیس��ت‪ .‬همین طور بر اساس برخی‬ ‫قراردادهای ازاد تجاری‪ ،‬صادرکننده ش��خصا ملزم است‬ ‫صورتحساب خود را اظهار کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬الزم ب��ه ذکر اس��ت با ح��ذف گواهی مبدا‪،‬‬ ‫قوانی��ن مربوط ب��ه گواهی مب��دا یا نیاز ب��ه گواهی در‬ ‫مب��ادالت بین الملل��ی و همین طور پیچیدگ��ی قوانین‬ ‫گواهی مبدا در تجارت بین المللی حذف نخواهد شد‪ .‬در‬ ‫واقع با افزایش تعداد قراردادهای تجارت ازاد در سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬پیچیدگی قوانی��ن مذکور برای صادرکنندگان و‬ ‫واردکنن��دگان به مراتب افزایش خواهد یافت‪ .‬همچنین‬ ‫جامعه تجارت بین المللی باید این مورد را در نظر بگیرد‬ ‫که با حذف نقش طرف سوم یعنی اتاق های بازرگانی در‬ ‫صدور گواهی مبدا از اعتبار اظهار فاکتور یا گواهی مبدا‬ ‫کاسته خواهد شد‪».‬‬ ‫نایب رئیس شورای گواهی مبدا با بیان اینکه اتاق های‬ ‫بازرگانی با برخورداری از ش��بکه میان اتاق ها به عنوان‬ ‫متخصص این امر در نظر گرفته می شوند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با‬ ‫شروع به کار زنجیره تایید گواهی مبدا بین المللی توسط‬ ‫اتاق بازرگانی بین المللی و س��ازمان تجارت جهانی‪ ،‬این‬ ‫فرصت به اتاق های بازرگانی داده می شود تا از این سند‬ ‫ب��ه عنوان کاالی��ی منحصر به فرد که فقط توس��ط این‬ ‫سازمان تایید می شود‪ ،‬بهره برداری کند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در پ��روژه ‪ ،GENESIS‬صادرکنندگان در‬ ‫صورت تمایل می توانند صورتحس��اب خود را به صورت‬ ‫انالین به ات��اق بازرگانی اظهار کنن��د‪ .‬در صورت تایید‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬مدارک ایشان از اعتبار بیشتری برخوردار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬البته الزم به ذکر اس��ت که در گام نخست‬ ‫این خدمات به صورت داوطلبانه خواهد بود‪.‬‬ ‫(الزم به ذکر است که اتاق بازرگانی تهران درحال حاضر‬ ‫این خدمت را ارائه می دهد)‬ ‫به گفته وندروید‪ ،‬اتاق بازرگانی بین الملل یک سیستم‬ ‫متمرکز به منظور بهره برداری اتاق های بازرگانی سراسر‬ ‫دنی��ا با هدف تقویت نق��ش اتاق ها ب��رای ارائه خدمات‬ ‫جدید‪ ،‬تس��هیل در تجارت و کاهش مس��ئولیت قانونی‬ ‫ب��رای واردکننده را راه اندازی کرده اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‬ ‫که اکنون بهترین زمان برای ارتقا خدمات جدید اس��ت‪،‬‬ ‫به ویژه ک��ه در اینده نیاز کمتری به صدور گواهی مبدا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به کاهش درخواس��ت صدور گواهی‬ ‫مب��دا در س��ال های پی��ش رو‪ ،‬این مس��ئله به تدریج بر‬ ‫اتاق ه��ا تاثیر منف��ی خواهد داش��ت و در نتیجه روابط‬ ‫می��ان اتاق ه��ای بازرگان��ی رو ب��ه افول خواه��د رفت‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال‪ ،‬پیچیدگ��ی تج��ارت افزای��ش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫در نتیجه بنگاه های کوچک و متوسطی که نیاز به خدمات‬ ‫حمایتی اتاق های بازرگانی را دارند‪ ،‬دستشان کوتاه خواهد‬ ‫ش��د‪.‬در پایان نشس��ت پاریس از تقویم جلس��ات اتی‬ ‫گواهی مبدا رونمایی ش��د که به موجب ان اعالم ش��د‬ ‫نشست اینده ش��ورای بین المللی گواهی مبدا در اوریل‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در دوحه قطر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫گران فروشی خطوط کشتیرانی به تجار‬ ‫رئیس کمیس��یون حمل ونقل اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬درباره حق توقف کانتینر نس��بت به‬ ‫تج��ار اجحاف کرده و به ج��ای روزانه ‪ 3‬دالر‪ ،‬از انها ‪ ۱۵۰‬دالر‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬حمید ع��زت ابادی در نشس��ت با رئیس‬ ‫دادگاه های انقالب اس�لامی تهران گفت‪ :‬خطوط کش��تیرانی‬ ‫در ح��ق واردکنندگان و تجار درباره ح��ق توقف کانتینر ظلم‬ ‫می کنن��د و تصریح کرد‪ :‬ش��کایت های زی��ادی در این ارتباط‬ ‫به وزارت راه و شهرس��ازی می ش��ود‪ .‬عزت ابادی این مسئله را‬ ‫گران فروشی چندین برابری خطوط کشتیرانی به تجار دانست‬ ‫برنج های دپو شده در گمرک تعیین تکلیف می شود‬ ‫معاون فنی و ام��ور گمرکی گمرک ایران‬ ‫نیز از تعیین تکلیف برنج های دپو ش��ده در‬ ‫گمرک خبر داد‪.‬‬ ‫پس از انتش��ار خبر مربوط به دپوی برنج‬ ‫در گمرک ش��هیدرجایی بندرعباس‪ ،‬مهرداد‬ ‫جم��ال ارونقی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براس��اس اطالعات به دس��ت ام��ده‪ ،‬حدود‬ ‫هزار و ‪ ٥٠٠‬کانتینر برنج در گمرک ش��هید‬ ‫رجایی دپو شده بود‪ ،‬که بررسی ها نشان داد‬ ‫مجوز قانونی استاندارد توسط صاحبان کاال‬ ‫اخ��ذ و به گمرک ارائه نش��ده اس��ت‪ .‬زمانی‬ ‫که مجوزهای قانونی به گمرک ارائه نش��ود‪،‬‬ ‫امکان ص��دور پروانه و ترخیص برنج ها برای‬ ‫گم��رک مقدور نیس��ت و بر اس��اس تفاهم‬ ‫ب��ه تصمیمی که در س��تاد تنظیم ب��ازار و‬ ‫ش��ورای عالی استاندارد گرفته شده و مصوبه‬ ‫امضاء شده است‪ ،‬مشکلی از این بابت وجود‬ ‫نداشته و اجازه صدور مجوز قانونی استاندارد‬ ‫و متعاق��ب ان‪ ،‬ترخیص کاال از گمرک داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬حال در خصوص چرایی‬ ‫صادر نشدن مجوز به بدلیل تخصصی بودن‬ ‫موضوع‪ ،‬باید سازمان متولی توضیحات الزم‬ ‫را ارائه دهد‪.‬مصوبه س��تاد تنظیم بازار ابالغ‬ ‫شده و متعاقب صدور مجوز قانونی استاندار‪،‬‬ ‫گمرک بقید فوریت‪ ،‬نسبت به ترخیص این‬ ‫کاال اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫جمال ارونقی با بیان اینکه توزیع برنج های‬ ‫واردات��ی همه س��اله از مرداد ت��ا اوایل ابان‬ ‫همزمان با برداش��ت برنج در کش��ور ممنوع‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در حقیق��ت برنج های دپو‬ ‫شده در این چندماه ممنوعیت نیز ترخیص‬ ‫موقت شدند و مطابق مصوبات ستاد تنظیم‬ ‫بازار تعه��دات الزم از واردکنندگان دریافت‬ ‫ش��د تا در زمان اعالم شده اجازه توزیع داده‬ ‫انها داده ش��ود‪ .‬در نتیجه زمانی که واردات‬ ‫برن��ج ممنوع بود با توج��ه به مصوبه تنظیم‬ ‫بازار هم��ه برنج های دپو ش��ده ترخیص اما‬ ‫اجازه توزیع داده نشد‪ ،‬پس در نتیجه هزار و‬ ‫‪ ٥٠٠‬کانتینر دپو ش��ده به دلیل ارائه نشدن‬ ‫مجوز قانونی استاندارد توسط صاحبان کاال‪،‬‬ ‫اجازه ترخیص را صادر نکرده است‪.‬‬ ‫ارونقی در پایان گف��ت‪ :‬ترخیص برنج در‬ ‫ماه ه��ای مهر ‪ ٣٠‬هزار ت��ن و ابان ‪ ٢٠‬هزار‬ ‫تن بوده اس��ت و اجازه توزیع طبق ش��رایط‬ ‫کارگروه ستاد تنظیم بازار داده شده بنابراین‬ ‫ممنوعیت فصلی باعث دپوی هیچ برنجی در‬ ‫گمرک نشده است‪.‬‬ ‫و افزود‪ :‬پیگیری های متعدد از وزاتخانه مزبور به نتیجه نرسیده‬ ‫و شاید راه حل ان‪ ،‬اقدام از طریق قضایی باشد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫حوزه حمل ونقل محدود به جاده نیس��ت و هوایی و دریایی را‬ ‫نیز در بر می گیرد‪ .‬شرکت ها در حوزه هوایی ودریایی نیز گاهی‬ ‫مشکالت حقوقی دارند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون حمل ونق��ل اتاق بازرگان��ی ایران توضیح‬ ‫داد‪ :‬گاه��ی با موضوع هایی که در دادگاه رای مبنی بر تجدید‬ ‫نظرصادر ش��ده روبه رو می شویم‪ ،‬اما زمان اجرای احکام دادگاه‬ ‫با نامه ای از سوی وزیر‪ ،‬ملغی می شود که درخواست رسیدگی‬ ‫به این موضوع ها را داریم‪.‬‬ ‫اخرین فرصت کارگروه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی به فروشندگان‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت‪ :‬به‬ ‫فروشندگان لوازم خانگی فرصت داده شد تا صورت‬ ‫کاالی ش��ان را به اتحادیه اع�لام کنند و پس از ان‪،‬‬ ‫نتیجه به ستاد مبارزه با قاچاق اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مرتضی میری در برنامه «رویداد»‬ ‫رادیو گفت وگو با اش��اره به اینکه صدور شناسه برای‬ ‫ل��وازم خانگی‪ ،‬قاچ��اق این کاال را در س��طح عرضه‬ ‫کاهش می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬به فروش��ندگان لوازم خانگی‬ ‫فرص��ت کوتاهی داده ش��د تا صورت کاالی ش��ان را‬ ‫به اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی اعالم کنند و‬ ‫پس از بررسی این اتحادیه‪ ،‬نتیجه به ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و سامانه ثبت شناسه اعالم شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تش��کیل کارگروه مبارزه با قاچاق‬ ‫لوازم خانگی گفت‪ :‬با موافقت رئیس س��تاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال قرار ش��د‪ ،‬کارگروهی متشکل از نماینده‬ ‫اتحادیه لوازم خانگی‪ ،‬س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز‪ ،‬وزارت صنعت تشکیل ش��ود تا مبارزه با قاچاق‬ ‫ل��وازم خانگی در س��طح عرضه با جدیت بیش��تری‬ ‫نسبت به گذشته ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات جلسه با ستاد‬ ‫مب��ارزه با قاچاق کاال اظهار کرد‪ :‬به منظور مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال در س��طح عرضه‪ ،‬به فروش��ندگان لوازم‬ ‫خانگی فرصت کوتاهی داده شد تا صورت کاالی شان‬ ‫را به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعالم کنند و‬ ‫پس از بررسی این اتحادیه‪ ،‬نتیجه به ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و سامانه ثبت شناسه اعالم شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی با بیان‬ ‫اینکه صدور شناس��ه برای لوازم خانگی‪ ،‬قاچاق این‬ ‫کاال را در س��طح عرضه کاهش می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫از پایان این طرح‪ ،‬سازمان تعزیرات موظف می شود‪،‬‬ ‫کاالهای بدون شناس��ه در فروش��گاه ها یا انبارها را‬ ‫ضبط کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره برندهای تقلبی و جعلی در بازار لوازم‬ ‫خانگی گفت‪ :‬متاس��فانه متقلبان‪ ،‬برندهای ایرانی یا‬ ‫چینی با کیفیت پایین را به شهر مرزی بانه ارسال و‬ ‫در انجا برند و برچس��ب ان کاال را تغییر می دهند و‬ ‫دوباره در بازار باز توزیع می کنند‪.‬‬ ‫می��ری با تاکید ب��ر این که قاچاق ل��وازم خانگی‬ ‫از طریق مبادی رس��می درحال انجام اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطع��ا یک ته لنجی ب��ا ‪ ۵۰۰‬قلم کاال در بندر گناوه‬ ‫و یا س��ایر بنادر جنوبی برای مصرف س��اکنان پهلو‬ ‫نمی گیرد و بدیهی است که این کاالها قرار است در‬ ‫تمام کشور توزیع شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه تولیدات داخل��ی توانایی‬ ‫تامی��ن بازار در بیش��تر کاالها را دارن��د و نیازی به‬ ‫واردات حس نمی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫اذعان می کنند در ش��رایط کنونی فقط با یک سوم‬ ‫ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و در عمل توان‬ ‫تولیدی شان به دلیل کاالی قاچاق کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده بخش خصوص��ی اذعان ک��رد‪ :‬دو‬ ‫برن��د کره ای ل��وازم خانگی که از بازار حذف ش��ده‬ ‫بودن��د‪ ،‬قرار اس��ت ظ��رف دو ماه این��ده با ظرفیت‬ ‫کام��ل محصوالت خ��ود را با نام ه��ای ایرانی عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫میری درباره افزایش احتمال��ی نرخ لوازم خانگی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬محصوالت ل��وازم خانگی بر اس��اس‬ ‫دستورالعملی که س��ازمان حمایت از مصرف کننده‬ ‫ب��ه کارخانه ه��ا ارس��ال ک��رده‪ ،‬قیمت گ��ذاری‬ ‫می ش��وند و در س��امانه ‪ ۱۲۴‬نی��ز ام��کان پیگیری‬ ‫دارد‪ .‬درحال حاض��ر نی��ز قیمت گ��ذاری ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫محصوالت لوازم خانگی در این س��امانه انجام ش��ده‬ ‫و مصرف کنندگان می توانند از این س��امانه استعالم‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزای��ش ن��رخ بنزین را بر نرخ ل��وازم خانگی‬ ‫بی تاثیر دانس��ت و گفت‪ :‬برای تغییر نرخ باید دالیل‬ ‫افزایش نرخ توس��ط فروشندگان به سازمان حمایت‬ ‫ارائه شود و درصورتیکه این سازمان در سامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫موافق��ت کرد و قیمت ها افزای��ش پیدا کند اما بنده‬ ‫ای��ن ق��ول را می دهم که با توجه ب��ه کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم و افزایش نرخ لوازم خانگی دیگر افزایش‬ ‫قیمتی رخ ندهد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫ح��وزه مبلمان هم��واره جزو بخش ه��ای فعال صنعت‬ ‫نمایشگاه بوده است‪ .‬امار دقیقی از تعداد رویدادها در این‬ ‫زمینه در دس��ت نیست اما به طور میانگین می توان گفت‬ ‫در هر ش��هر بزرگ کشور‪ ،‬در طول سال حداقل ‪ ۵‬رویداد‬ ‫در حوزه مبلمان برگزار می ش��ود‪ .‬ای��ن یعنی از مجموع‬ ‫‪ ۶۰۰‬رویدادی که به طور ساالنه در تقویم ‪ ۳۱‬استان جای‬ ‫می گیرد‪ ،‬حداقل ‪ ۲۰‬درصد انها رویدادهای مبلمان است!‬ ‫نمایش��گاه های مب��ل مخاط��ب ب��اال و گ��ردش مالی‬ ‫چشمگیری دارند‪ .‬هرچند حدود ‪ ۹۵‬درصد این رویدادها‬ ‫را بازاره��ای مکاره تش��کیل می دهد ک��ه خریدوفروش‬ ‫مس��تقیم کاال را در خود دارد اما معدود رویدادهایی هم‬ ‫هس��تند که در این عرصه همواره فرصتی برای صاحبان‬ ‫برنده��ا و کاال و خدمات فراهم می اورند تا ایده های نوین‬ ‫ارائه کنند و فقط به فکر فروش شگفت انگیز و فاکتوربازی‬ ‫در ‪ ۴‬روز نباشند!‬ ‫نبای��د فراموش کنیم که بزرگان صنعت نمایش��گاهی‪،‬‬ ‫رویداده��ای مبلمان را اس��یب جدی ب��رای این صنعت‬ ‫می دانن��د چراکه هیچ قانون و چارچ��وب خاصی در انها‬ ‫رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫ب��ه زودی ش��اهد برگزاری بیس��ت ونهمین نمایش��گاه‬ ‫مبلم��ان منزل باعنوان تج��اری ‪۲۰۲۰ Hofex Expo‬‬ ‫و نهمین نمایش��گاه مبلمان و تجهی��زات اداری باعنوان‬ ‫تج��اری ‪ ۲۰۲۰ Office Expo‬هس��تیم؛ رویدادهای��ی‬ ‫ک��ه به طور قط��ع در دس��ته تخصصی و مفی��د صنعت‬ ‫نمایش��گاهی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫از ابعاد برگزاری این‬ ‫رویداد گزارش می دهد‪:‬‬ ‫امروز در کل کش��ور بی��ش از ‪ ۵۰‬ه��زار واحد صنفی‬ ‫تولیدی در صنعت مبلمان فعال هس��تند و برای بیش از‬ ‫‪ ۱۱۷‬هزار نفر در این کارگاه ها اش��تغال زایی ش��ده است‪.‬‬ ‫در واق��ع مهم تری��ن فعاالن بازار و صنع��ت مبلمان ایران‬ ‫کارگاه های کوچکی هس��تند که در گوش��ه و کنار ایران‬ ‫مشغول هستند‪.‬‬ ‫ب��ازار مبلمان ایران س��االنه بیش از ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫ل حاضر ارزش صادراتی‬ ‫تومان گردش مالی دارد و در حا ‬ ‫کش��ورمان در این حوزه س��االنه ‪ ۲۵‬میلیون دالر براورد‬ ‫شده و کشورهای عراق‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬کشورهای‬ ‫عرب��ی ح��وزه خلیج ف��ارس و اوکرای��ن به عن��وان عمده‬ ‫کشورهای مقصد صادرات مبلمان ایران شناخته می شوند‪.‬‬ ‫نخس��تین هفته زمس��تان یعنی از ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬دی امسال‬ ‫بای��د منتظر برگزاری دو روی��داد مبلمان در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی تهران باشیم‪ .‬هر دو نمایشگاه‬ ‫با مجوز رس��می سازمان توس��عه تجارت ایران و نظارت‬ ‫اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان مبلمان ایران و‬ ‫حضور صاحبان صنف و گروهی وس��یع از تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان برگزار می ش��ود‪ .‬این ‪ ۲‬رویداد البته در‬ ‫سال های قبل برای فصل تابستان میزبانی از مخاطبان را‬ ‫برعهده می گرفتند اما امس��ال به دالیل نامعلوم به تقویم‬ ‫زمستانی سایت تهران کوچ کردند‪.‬‬ ‫از بزرگ ترین رویداد صنعت مبلمان ایران‬ ‫یکه تازی بـدون فاکتوربازی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارزش بازار صنعت مبلمان ایران‪ ۵‬میلیارد دالر تخمین زده می شود و این‬ ‫نشان می دهد مصرف سرانه مبلمان در ایران کمی باالتر از متوسط جهانی‬ ‫است‬ ‫نمایش��گاه هوفکس با حضور بیشتر برندهای مطرح و‬ ‫صادراتی حوزه مبلمان منزل برگزار می ش��ود و به منظور‬ ‫تس��هیل بازدید‪ ،‬غرفه ها در ‪ ۴‬گروه کاالیی مبلمان مدرن‬ ‫و راحتی‪ ،‬مبلمان کالس��یک‪ ،‬مبلمان کودک و نوجوان و‬ ‫تشک در ‪ ۴‬منطقه مجزا حضور و فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد کمی نسبت به سال ‪۹۷‬‬ ‫امارهای غیررس��می نشان می دهد در س��ال ‪ ۹۸‬قرار‬ ‫است ‪ ۴۰۰‬مشارکت کننده در فضای غیرمفید به مساحت‬ ‫‪ ۷۳‬ه��زار مترمربع و فضای مفید به مس��احت حدود ‪۴۵‬‬ ‫ه��زار مترمربع به معرفی دس��تاوردها و رقابت با یکدیگر‬ ‫بپردازن��د‪ .‬به رغ��م فضای رکود در کش��ور‪ ،‬این رویداد با‬ ‫افزایش ‪ ۴‬درصدی متراژ همراه بوده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه افیس اکسپو نیز ‪ ۲۷۰‬مجموعه برتر در زمینه‬ ‫طراح��ی‪ ،‬تولید و فروش مبلم��ان اداری را دور هم جمع‬ ‫کرده و این امار نش��ان از رشد حدود ‪ ۱۰‬درصدی نسبت‬ ‫به سال گذشته دارد‪.‬‬ ‫هوفکس و افیس اکسپو برای طراحان‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان و تمامی فعاالن عرص��ه مبلمان منزل و‬ ‫اداری فرصتی اس��ت تا با بررسی و هدف گیری و افزایش‬ ‫دسترس��ی به بازارهای بین المللی‪ ،‬دایره مبادالت تجاری‬ ‫در ای��ن ح��وزه را گس��ترش دهند و مقدم��ات حضوری‬ ‫موث��ر در ان را فراهم اورند و جدیدترین دس��تاوردها در‬ ‫ح��وزه تولید کاال را نمایش دهند ی��ا خدمات ارائه دهند‬ ‫و بازاریاب��ی کنند و از جدیدتری��ن تحوالت در طراحی و‬ ‫دانش و فناوری های مرتبط اگاه شوند‪.‬‬ ‫ه��ر دو رویداد اهداف مهمی را دنبال می کنند؛ ازجمله‬ ‫تبدی��ل ایران به هاب منطقه در عرص��ه مبلمان منزل و‬ ‫اداری‪ ،‬شناس��ایی و تامی��ن نیازهای داخل��ی با همکاری‬ ‫صاحبان دان��ش و فناوری روز دنیا‪ ،‬شناس��ایی و تقویت‬ ‫ظرفیت ه��ای صادراتی صنعت مبلم��ان ایران و دعوت از‬ ‫هیات های تجاری عضو کشورهای هدف به منظور افزایش‬ ‫مراودات تجاری‪.‬‬ ‫‹ ‹امتیاز ویژه برای غرفه های حامی طبیعت‬ ‫بنا بر گزارش��ی که ستاد برگزاری این ‪ ۲‬رویداد مخابره‬ ‫کرده‪ ،‬در جانمایی غرفه ها اولویت با متقاضیانی است که‬ ‫ظرفیت های الزم را ب��رای برقراری تعامالت بین المللی و‬ ‫ارائه کاال و خدمات ب��ه بازارهای جهانی دارند‪ .‬همچنین‬ ‫در صورت انتخاب غرفه های سبز می توانند ضمن انتخاب‬ ‫مح��ل قرارگیری مناس��ب تر‪ ،‬از هزینه های غیرضروری و‬ ‫غیرموثر پرهیز و بر صرفه های اقتصادی و مزایای شرکت‬ ‫در این نمایشگاه اضافه کنند‪.‬‬ ‫گروه های کاالیی ش��رکت کننده در نمایش��گاه مبلمان‬ ‫من��زل را مبلم��ان پذیرای��ی و راحت��ی‪ ،‬بوف��ه‪ ،‬ویترین‪،‬‬ ‫کنس��ول‪ ،‬کمد‪ ،‬جاکفش��ی و جالباس��ی‪ ،‬میز جلومبلی و‬ ‫تلویزیون و سیس��تم صوتی‪ ،‬میز و صندل��ی ناهارخوری‬ ‫و اش��پزخانه‪ ،‬سرویس خواب بزرگسال و کودک‪ ،‬مبلمان‬ ‫روایتی جدید درباره نمایشگاه «ایران شابز»‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف س��راجان تهران اظهار کرد‪ :‬بررس��ی‬ ‫تعداد بازدیدکنندگان و اشتیاق شرکت کنندگان نشان می دهد‬ ‫نمایش��گاه ایران ش��ابز در نوع خود به بی نظیرترین نمایشگاه ها‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫محسن خردمند‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف سراجان تهران گفت‪:‬‬ ‫باتوج��ه به بازخوردهای به دس��ت امده مقرر اس��ت مانند دیگر‬ ‫نمایشگاه های تخصصی در جهان‪ ،‬در سال ‪ 2‬بار به برگزاری ان‬ ‫اقدام کنیم؛ بنابراین این رویداد امس��ال بار اول مرداد و بار دوم‬ ‫از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۸‬بهمن برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نمایش��گاه با حضور قدرتمند برندهای ایرانی‬ ‫از تولیدکنن��دگان در چه��ار ح��وزه س��راجان ‪-‬فروش��ندگان‬ ‫ل��وازم ورزش��ی‪ -‬تولیدکنن��دگان کفش ه��ای ماش��ینی و‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم چ��رم و همینطور طراحان لب��اس برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خردمن��د در ادامه افزود‪ :‬از عوامل اس��تقبال و رضایت مردم‬ ‫از این نمایش��گاه به دالی��ل مختلف ازجمله حض��ور برندهای‬ ‫خ��وب ایران��ی ‪-‬م��کان نمایش��گاهی‪ -‬س��هولت و امکانات در‬ ‫جهت اس��تقرار‪ ،‬رف��ت و ام��د و پارکین��گ مراجعه کنندگان‪،‬‬ ‫ترتی��ب جانمایی غرفه ها‪ ،‬راهنماهای خوب برگزارکننده و ارائه‬ ‫توضیح��ات و راهنمایی های خوب ش��رکت کنندگان در تمامی‬ ‫حوزه ها و‪ ...‬می توان اش��اره کرد که توانست رضایت همه افراد‬ ‫شرکت کننده و بازدیدکننده را فراهم کند؛ به طوری که اکنون‬ ‫برای بار دوم در برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬تقالی افراد برای شرکت‬ ‫در این نمایش��گاه بیشتر شده اس��ت؛ بنابراین تعداد غرفه نیز‬ ‫افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اعضای اتحادیه سراجان در حوزه ارائه انواع‪،‬‬ ‫کی��ف زنانه‪ ،‬س��اک و چمدان با کیفیت باال در این نمایش��گاه‬ ‫حضور دارند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬عمده هدف ما در برگزاری نمایش��گاه‬ ‫به نمایش گذاش��تن تولی��د‪ ،‬قدرت‪ ،‬ه��وش و خالقیت ایرانی‬ ‫در تولید و اس��تقالل کش��ور اس��ت و امیدواریم از این دس��ت‬ ‫نمایشگاه ها در سال بسیار برگزار شود تا از وابستگی به کاالهای‬ ‫وارداتی خارج شویم‪.‬‬ ‫خردمن��د اضاف��ه ک��رد‪ :‬ای��ن اتحادیه در ‪ 7‬رس��ته ش��غلی‬ ‫پروانه ص��ادر می کند که عبارتند از تولید انواع کیف و س��اک‬ ‫و چم��دان‪ ،‬فروش انواع کیف و س��اک و چم��دان‪ ،‬تولید کیف‬ ‫زنان��ه‪ ،‬فروش کیف زنان��ه‪ ،‬تولید دس��تکش و کمربند و کیف‬ ‫پول خرد‪ ،‬فروش دس��تکش و کمربند و کیف پول خرد و دفتر‬ ‫کار‪.‬‬ ‫تخت خواب ش��و‪ ،‬مبلم��ان هتلی و رس��تورانی‪ ،‬مبلمان و‬ ‫سازه های فضای باز‪ ،‬سایر لوازم و تجهیزات مبلمان منزل‬ ‫و نرم افزارها و استارت اپ ها تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫گروه های کاالیی ش��رکت کننده در نمایشگاه مبلمان و‬ ‫تجهی��زات اداری را نی��ز میز و فایلینگ اداری‪ ،‬گیش��ه و‬ ‫کانتر‪ ،‬پارتیش��ن‪ ،‬مبلمان اداری‪ ،‬صندلی اداری‪ ،‬صندلی‬ ‫امفی تئاتر و مکان های عمومی‪ ،‬مبلمان بیمارستان و سایر‬ ‫لوازم و تجهیزات مبلمان اداری تش��کیل می دهد‪ .‬بخش‬ ‫وی��ژه نرم افزارها و اس��تارت اپ ها در این رویداد نیز دیده‬ ‫ شده است‪.‬‬ ‫سال گذشته این نمایش��گاه با شعار«صادرات مبلمان‪،‬‬ ‫پروژه ملی» مهم ترین هدف برپایی خود را «جلب حمایت‬ ‫دولت از صنعت مبلمان در پ��روژه ملی صادرات مبلمان‬ ‫ایران» قرار داد و فرهنگ س��ازی و تش��ویق فعالیت های‬ ‫صادراتی و فراهم کردن بستری برای ارتقای سطح کمی‬ ‫و کیف��ی طراحی‪ ،‬تولی��د‪ ،‬فروش و ص��ادرات مبلمان را‬ ‫به عنوان محور اصلی نمایشگاه در نظر گرفت‪.‬‬ ‫رویکردی که به احتمالی امس��ال نیز باتوجه به شرایط‬ ‫کش��ور ش��اهد ان خواهیم بود‪ .‬به گزارش ستاد برگزاری‬ ‫ای��ن روی��داد از هیات های تج��اری چندین کش��ور دنیا‬ ‫ت شده و پیش بینی‬ ‫برای بازدید از نمایش��گاه امسال دعو ‬ ‫می ش��ود این مهم به امض��ای تفاهمنامه های همکاری و‬ ‫البته اجرایی منجر شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت س��رانه مص��رف مبلمان در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته ‪ ۲۲۳‬دالر و میانگی��ن جهان��ی ان ‪ ۶۴‬دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬ارزش ب��ازار صنع��ت مبلم��ان ای��ران ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر تخمین زده می ش��ود و این نش��ان می دهد مصرف‬ ‫س��رانه مبلم��ان در ایران کمی باالتر از متوس��ط جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه‬ ‫توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک و متوسط همدان‬ ‫نخستین هفته‬ ‫زمستان یعنی از‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۷‬دی امسال‬ ‫باید منتظر‬ ‫برگزاری دو‬ ‫رویداد مبلمان‬ ‫در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫بین المللی‬ ‫تهران باشیم‬ ‫برگزاری ‪ ۳‬نمایشگاه در زنجان‬ ‫مدیرعامل سایت نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان از‬ ‫برگزاری نمایشگاه های لوازم خانگی‪ ،‬خودرو و موتورسیکلت در‬ ‫زنجان خبر داد‪.‬‬ ‫س��ید موس��ی رضوی در گفت وگو با فارس اظهار کرد‪ :‬چند‬ ‫نمایشگاه به طور همزمان در نمایشگاه کاسپین برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایت نمایش��گاه های بین المللی کاسپین زنجان‬ ‫با بیان اینکه س��یزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کاسپین برگزار می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این نمایشگاه از تاریخ ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬اذر امسال دایر می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمایش��گاه تخصصی لوازم خانگی در افزون‬ ‫بر ‪ ۳‬هزار مترمربع فضای عمومی دایر می ش��ود‪ ،‬خاطر نش��ان‬ ‫کرد‪ :‬این رویداد در هزار مترمربع فضای غرفه سازی شده برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رض��وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۴۰‬ش��رکت و واحد تولیدی و‬ ‫بازرگانی از اس��تان های مختلف کشور ازجمله تهران‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬خراس��ان رض��وی‪ ،‬همدان‪ ،‬زنج��ان و‪ ...‬در‬ ‫ای��ن نمایش��گاه حضور دارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬این ش��رکت ها تولیدات‬ ‫و محص��والت خ��ود را در زمینه لوازم خانگ��ی اعم از یخچال‪،‬‬ ‫تلویزیون‪ ،‬لباسش��ویی‪ ،‬ماش��ین ظرفش��ویی‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬هود و‬ ‫س��ینک‪ ،‬ظروف اشپزخانه‪ ،‬لوس��تر و صنایع چوب‪ ،‬در معرض‬ ‫دید بازدیدکنندگان و عموم شهروندان قرار می دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایت نمایش��گاه های بین المللی کاسپین زنجان‬ ‫همچنین با اشاره به برگزاری نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت‬ ‫خ��ودرو و حمل ونقل‪ ،‬ترانزیت و قطعات یدکی در زنجان‪ ،‬بیان‬ ‫نمایشگاه خودرو اسن المان یکی از بزرگ ترین‬ ‫نمایشگاه های خودرو دنیا است که هر سال برگزار‬ ‫می ش��ود و انتظار می رود امسال بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫بازدیدکننده داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ائودی از خودرو پلیس‬ ‫جدید خود با همکاری ش��رکت الستیک س��ازی‬ ‫هانک��وک در نمایش��گاه اتومبی��ل اس��ن الم��ان‬ ‫پرده ب��رداری کرد‪ .‬این خودرو ظرف مدت تنها ‪۴.۱‬‬ ‫ثانیه به س��رعت صد کیلومتر بر س��اعت می رسد و‬ ‫دارای س��رعت بیش��ینه ‪ ۲۸۰‬کیلومتر بر س��اعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین شرکت مهندسی ایتال دیزاین اخرین‬ ‫طرح خ��ودرو الکتریکی خود با ن��ام ایتال دیزاین‬ ‫داوینچ��ی را به نمایش گذاش��ت که به مناس��بت‬ ‫پانصدمین س��الگرد درگذش��ت داوینچی‪ ،‬این نام‬ ‫برای این خودرو برگزید ه شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این شرکت خودروسازی سوئیسی راین‬ ‫اسپید از خودرو مفهومی جدید خود رونمایی کرد‪.‬‬ ‫این خودرو خودکار و شاس��ی بلند‪ ،‬قابلیت تعویض‬ ‫بدنه و شاس��ی را داراس��ت و ش��باهت زی��ادی به‬ ‫فضاپیماها دارد‪.‬‬ ‫به گزارش فرارو‪ ،‬نمایش��گاه خودرو اسن یکی از‬ ‫بزرگ ترین نمایشگاه های خودرو دنیا است که هر‬ ‫سال برگزار می شود و انتظار می رود امسال بیش از‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار بازدیدکننده داشته باشد‪.‬‬ ‫شش��مین نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنایع‬ ‫کوچک و متوسط همدان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان محمدرضا‬ ‫بادامی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫همدان در ایین گشایش نمایشگاه توانمندی های‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط همدان گف��ت‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه تا ‪ ۱۵‬اذر برای بازدید م��ردم دایر بود و‬ ‫صد واحد تولیدی برتر محصوالت متنوع خود را در‬ ‫این نمایشگاه عرضه کردند‪.‬‬ ‫او ه��دف از راه اندازی این نمایش��گاه را معرفی‬ ‫ظرفی��ت و ت��وان کارخانه ها و واحده��ای تولیدی‬ ‫استان بیان کرد و گفت‪ :‬این نمایشگاه فرصتی برای‬ ‫رفع مشکالت صنایع است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ششمین نمایشگاه توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط اس��تان همدان به مدت‬ ‫‪ 4‬روز در جری��ان ب��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬عالوه ب��ر صنایع‪،‬‬ ‫خوش��ه های مبل و منبت‪ ،‬چرم‪ ،‬پوشاک کِرداباد‪،‬‬ ‫کشمش مالیر و سفال اللجین نیز در این نمایشگاه‬ ‫حضور داشتند و محصوالت خود را معرفی کردند‪.‬‬ ‫بادام��ی از ویژگی های این نمایش��گاه به حضور‬ ‫رایزنان اقتصادی ایران در کشورهای عراق‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬ترکیه و ازبکس��تان در ان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این افراد به صاحبان صنایع صادرات محور مشاوره‬ ‫و راهنمایی دادند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫همدان هم گف��ت‪ ۵ :‬هزار مترمرب��ع از فضای این‬ ‫نمایش��گاه به م��دت ‪ 4‬روز در اختیار صنایع مطرح‬ ‫استان قرار گرفت‪.‬‬ ‫حمی��د گلی پور افزود‪ :‬کارگاه های اموزش��ی در‬ ‫کنار نمایش��گاه تدارک دیده ش��ده بود و استادان‬ ‫باتجرب��ه اموزش و مش��اوره های موردنی��از را در‬ ‫اختیار غرفه داران قرار دادند‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه هیات های تج��اری و اقتصادی‬ ‫از سراس��ر ایران از این نمایشگاه دیدن کردند ابراز‬ ‫امیدواری کرد این رویداد فرصتی برای قراردادهای‬ ‫فروش تولیدکننده های استان باشد و زمینه توسعه‬ ‫و تقویت صادرات کاالهای داخلی را فراهم اورد‪.‬‬ ‫شمارش معکوس برای‬ ‫اغاز نمایشگاه‬ ‫«ایران مد ‪»۲۰۱۹‬‬ ‫کرد‪ :‬هفتمین نمایش��گاه موتورس��یکلت‪ ،‬دوچرخه‪ ،‬اس��کیت‪،‬‬ ‫اسکوتر در تاریخ ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬اذر برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمایشگاه های صنعت خودرو و موتورسیکلت‬ ‫در فض��ای عمومی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع دایر می ش��ود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬غرفه بندی این نمایشگاه ‪ ۹۰۰‬مترمربع است‪.‬‬ ‫رضوی با بیان اینکه در این نمایشگاه ‪ ۲۶‬شرکت تولیدکننده‬ ‫قطعات یدکی و نمایندگی فروش قطعات شرکت های بازرگانی‬ ‫و تولی��دی و همچنین ش��رکت مدیران خ��ودرو حضور دارند‬ ‫که دس��تاوردهای خ��ود را به نمای��ش می گذارن��د‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫س��اعات بازدید ب��رای عم��وم عالقه مندان ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۱‬خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایت نمایش��گاه های بین المللی کاسپین زنجان‬ ‫همچنین از برگزاری نمایش��گاه کت��اب و مطبوعات در زنجان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین المللی پوش��اک ایران‬ ‫«ایران مد ‪ »۲۰۱۹‬از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬اذر ازس��وی شرکت‬ ‫س��امع پاد نوین با نظارت اتحادیه تولید و صادرات‬ ‫نساجی و پوشاک ایران برپا می شود‪.‬‬ ‫اتحادی��ه جهانی صنعت نمایش��گاهی فرانس��ه‬ ‫(‪ ،)UFI‬انجمن بین المللی نمایشگاه ها و رویدادها‬ ‫امریکا (‪ ،)IAEE‬انجم��ن صنفی برگزارکنندگان‬ ‫نمایشگاه های بین المللی ایران (‪ )IEOA‬و انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران (‪)ESBAT‬‬ ‫در برپایی این رویداد همکاری خواهند داشت‪.‬‬ ‫از جمل��ه گروه ه��ای کاالی��ی حاض��ر در ای��ن‬ ‫نمایش��گاه می توان به رسته پوشاک زنانه‪ ،‬پوشاک‬ ‫مردانه‪ ،‬پوشاک بچگانه و پارچه اشاره کرد‪.‬‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی پوش��اک‬ ‫ای��ران «ای��ران م��د ‪ »۲۰۱۹‬از ‪ ۱۷‬ت��ا ‪ ۲۰‬ب��ا‬ ‫مجوز س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران و ش��رکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران برپا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزارش‬ ‫طرح های فضایی در‬ ‫نمایشگاه خودرو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«ستاد» در پاالیش‬ ‫گازفجرجم عملیاتی شد‬ ‫راه اندازیپویش«ارزان‬ ‫ بفروش» درخراسان رضوی‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬انجمن صنایع غذایی استان‬ ‫پویش��ی را با نام «ارزان بفروش» اغاز کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از خراسان رضوی‪ ،‬علی رسولیان‬ ‫درباره فعالیت های س��تاد تنظیم بازار استان برای‬ ‫کنترل قیمت ها و جلوگیری از گران فروش��ی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اصناف در این راس��تا خیل��ی کمک می کنند‬ ‫و پیش��نهادهای زی��ادی ارائ��ه داده ان��د م��ا حتی‬ ‫می گوییم که خود بخ��ش خصوصی مدیریت بازار‬ ‫را انجام دهد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی اتحادیه ها برای‬ ‫ما پیش��نهاد می فرس��تند ما مدیران انها را دعوت‬ ‫می کنی��م و این پیش��نهادها را بررس��ی می کنیم‪،‬‬ ‫اکنون انجمن صنایع غذایی عرضه مس��تقیم کاال را‬ ‫ش��روع کرده و همچنین ‪ ۲۶‬برند استان باهم جمع‬ ‫ش��دند و رب گوجه فرنگی را به ن��رخ ‪ ۷۵۰۰‬تومان‬ ‫عرض��ه می کنند‪ .‬معاون هماهنگ��ی امور اقتصادی‬ ‫اس��تانداری خراس��ان رضوی درباره پیشنهادهای‬ ‫اصن��اف و اتحادیه ها برای کنترل بازار‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اتحادیه میوه و تره بار پیش��نهاد داده تا اگر امکانش‬ ‫باش��د عرضه مس��تقیم انجام بدهند و م��ا در حال‬ ‫بررسی ان هستیم‪ .‬نهادهای اجرایی موظف هستند‬ ‫ب��ه هر اتحادی��ه ای که در فراین��د کنترل قیمت ها‬ ‫همکاری می کن��د‪ ،‬کمک کنند و ای��ن از مصوبات‬ ‫ما است‪ .‬رس��ولیان افزود‪ :‬اگر بخش خصوصی خود‬ ‫پای کار بیاید نتیجه بهتری به دست می اید‪ .‬در این‬ ‫میان ممکن اس��ت واحدی وجود داش��ته باشد که‬ ‫تخلف کند و ما این موارد را به س��ختی رس��یدگی‬ ‫می کنیم‪ .‬حتی ما از نیروهای بس��یج خواس��ته ایم‬ ‫ت��ا در نظارت به م��ا کمک کنن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیش��نهادهایی در اولویت هس��تند که قابل اجرا و‬ ‫عملیاتی باش��د و اکنون به نتیجه برس��د‪ .‬برخی از‬ ‫اصناف هم مشکالتی با نهادها دارند‪.‬‬ ‫برای نخستین بار در کشور اعالم خاموشی «هوشمند» شد‬ ‫«سپام» خاموشی های مشترکان اصفهان را نقطه به نقطه اعالم می کند‬ ‫گروه استان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در راستای‬ ‫ماموریت ویژه‬ ‫اطالع رسانی‪،‬‬ ‫نرم افزار سپام‬ ‫برق (نرم افزار‬ ‫پاسخگویی‪،‬‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫مشترکان برق)‬ ‫پیاده سازی‬ ‫شده است‬ ‫بهروز راعی‪ -‬امروزه انرژی برق جزء الینفک زندگی‬ ‫انسان هاس��ت و لحظه به لحظه زندگی بشر امروزی به‬ ‫ان��رژی برق گره خورده اس��ت و در صورتی که برق در‬ ‫زندگ��ی ما حذف ش��ود کمترین اثر ان این اس��ت که‬ ‫با غروب خورش��ید س��اده ترین کارها به دش��وار ترین‬ ‫فعالیت ها تبدیل می شود‪.‬‬ ‫پس از دهه ‪ ،۶۰‬دیگر ش��اهد کمب��ود برق نبودیم تا‬ ‫اینکه در تابس��تان ‪ ۹۷‬مردم برخی اوقات شاهد کمبود‬ ‫انرژی برق و مش��کالت مرب��وط به ان بودند که پس از‬ ‫مدتی با همراهی مردم و ت�لاش کارکنان صنعت برق‬ ‫گذر از پیک س��ال ‪ ۹۷‬محقق ش��د‪ ،‬س��پس برنامه ها‪،‬‬ ‫پیشنهادها و الزامات گوناگونی برای برون رفت و ارتقای‬ ‫هر چه بیش��تر پایداری شبکه و برق رس��انی مداوم به‬ ‫بحث و بررسی گذاشته شد و مدیران و مجموعه صنعت‬ ‫برق ب��رای ان راهکارهای ویژه ای یافتند و این بهانه ای‬ ‫شد تا باب گفت وگو را با حمیدرضا پیرپیران‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان بازکنیم‪.‬‬ ‫از اصفهان‪ ،‬حمیدرض��ا پیرپیران‪،‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت توزیع ب��رق اصفهان ب��ه اهمیت‬ ‫برق رس��انی پای��دار و مطمئ��ن در ش��رکت توزیع برق‬ ‫اصفهان توزیع برق اصفهان اشاره کرد و گفت‪ :‬چشم انداز‬ ‫هفت گانه ای برای افق ‪ ۱۴۰۵‬در شرکت ترسیم شده که‬ ‫یکی از مهم ترین این ش��اخص ها حذف خاموشی های با‬ ‫برنامه و کاهش خاموشی های بی برنامه است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬در تدوین ای��ن برنامه از ابتدای‬ ‫سال ‪ ۹۶‬و سیاست گذاری های گوناگونی برای رسیدن‬ ‫به ش��اخص های م��ورد نظر و در نهای��ت رضایتمندی‬ ‫مش��ترکان انجام ش��د و برنامه های گوناگونی از جمله‬ ‫ارتباط با تمام نهادها‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬اصناف و سازمان های‬ ‫مردم نهاد ش��کل گرفت تا بتوانیم به این مهم دس��ت‬ ‫یابیم اما تغییر اقلیم و گرمای بیش از حد موجب ش��د‬ ‫که تابستان سال ‪ ،۹۷‬مدیریت اضطراری بار انجام شود‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطق ه خوزستان‬ ‫گفت‪ :‬خ��ط انتقال ‪۱۳۶‬کیلومتری بنزین یورو‪ 4‬از پاالیش��گاه‬ ‫ابادان به تاسیسات نفتی نظامیه اهواز به نقطه پایدار رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حمیدرض��ا کیهان پور اف��زود‪ :‬این خط‬ ‫لول��ه نی��از کالنش��هراهواز به بنزین ی��ورو‪4‬را تامی��ن می کند‬ ‫و ب��ا تالش کارکنان ش��رکت خط��وط لوله و مخاب��رات نفت‪،‬‬ ‫حج��م انتق��ال ای��ن ف��راورده به تناس��ب میزان درخواس��ت‬ ‫ش��رکت مل��ی پخ��ش فراورده های نفت��ی خوزس��تان تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مراحل عملیاتی س��امانه ت��دارکات الکترونیکی‬ ‫دولت(س��تاد) ب��ا پیگی��ری کارشناس��ان فناوری‬ ‫اطالعات در شرکت پاالیش گازفجرجم شروع شده‬ ‫است و نشست توجیهی ان نیز با حضور سرپرستان‬ ‫بخش های گوناگون پاالیشگاه برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫ازس��وی مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از س��ال ‪ ۱۳۸۸‬به طور یک‬ ‫طرح ملی اغاز به کار کرد‪ .‬براساس این طرح در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬ب��ا مصوبه هیات دولت ب��ا عنوان «ایین نامه‬ ‫فعالیت س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت» تمام‬ ‫نهاده��ای اجرایی ملزم به اس��تفاده از این س��امانه‬ ‫ش��دند و ش��رکت پاالیش گازفجرجم نیز بر همین‬ ‫اس��اس در حال عملیاتی کردن کامل این سامانه در‬ ‫س��ازمان خود است‪ .‬انتظار می رود با تسریع در روند‬ ‫توس��عه و گسترش این س��امانه در شرکت پاالیش‬ ‫گاز فجرج��م‪ ،‬زمینه دسترس��ی ازاد ب��ه اطالعات‬ ‫و اطالع رس��انی معامالت‪ ،‬ش��فافیت مالی و موارد‬ ‫مرتب��ط با مزایده و مناقصه در این ش��رکت بیش از‬ ‫پیش برای همگان فراهم شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چش��م انداز هفت گانه ای برای افق ‪ ۱۴۰۵‬در شرکت برق ترسیم‬ ‫ش��ده که یک��ی از مهم ترین این ش��اخص ها حذف خاموش��ی های با‬ ‫برنامه و کاهش خاموشی های بی برنامه است‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬پ��س از گذر از پیک س��ال ‪ ۹۷‬با‬ ‫اس��تفاده از تجربه های ان تابس��تان داغ و برنامه ریزی‬ ‫بلندم��دت و هم��ه جانب��ه ب��رای تکرارنش��دن ان در‬ ‫نخس��تین روز ابان در نشستی با حضور اردکانیان وزیر‬ ‫نی��رو و متول��ی زاده مدیرعامل ش��رکت توانیر در جمه‬ ‫مدیران ارشد صنعت برق کشور در راستای برنامه گذر‬ ‫از پی��ک ‪ ۹۸‬برگزار ش��د که به هر کدام از ش��رکت ها‬ ‫عالوه ب��ر ماموریت های عمومی و کل��ی ماموریت های‬ ‫ویژه ای براس��اس نوع فعالیت ها و تخصص ان ش��رکت‬ ‫ابالغ شد و شرکت توزیع برق اصفهان نیز دو ماموریت‬ ‫ویژه را که شامل الزام تدوین شیوه نامه های و روش های‬ ‫اطالع رس��انی و پاسخگویی به مشترکان و دیگر تدوین‬ ‫ش��اخص ها و شیوه نامه های رویت پذیری شبکه است را‬ ‫عهده دار شد و از انجا که اطالع رسانی و پاسخگویی به‬ ‫مش��ترکان در حوزه روابط عمومی است‪ ،‬این ماموریت‬ ‫به طور ویژه به دفتر روابط عمومی شرکت تفویض شد‪.‬‬ ‫محم��د علی اکبری‪ ،‬مدی��ر روابط عموم��ی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬روابط عموم��ی پیونددهن��ده س��ازمان با مردم‬ ‫بنزین یورو ‪ 4‬ابادان ‪ -‬اهواز به نقطه پایدار رسید‬ ‫وی با بیان اینکه با پایداری خط انتقال بنزین یورو‪4‬ابادان‪-‬‬ ‫ اهواز‪ ،‬حمل این فراورده نفتی از پاالیش��گاه نفت ش��ازند اراک‬ ‫به اهواز با تانکرهای س��وخت رسان متوقف شده‪ ،‬افزود‪ :‬با قرار‬ ‫گرفتن کامل این خط لوله در مدار عملیات‪ ،‬از هزینه های زیاد‬ ‫بنزین یورو‪ 4‬به اهواز با تانکر جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫پاالیش��گاه نفت ابادان که قدیمی ترین پاالیشگاه خاورمیانه‬ ‫به شمار می رود به تازگی تولید بنزین یورو‪ 4‬را شروع کرده است‪.‬‬ ‫‪۷‬کالنشهر تهران‪ ،‬کرج‪ ،‬مشهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز‪ ،‬تبریز و اهواز‬ ‫از ‪ ۴‬س��ال پیش با الزام سازمان حفاظت محیط زیست موظف‬ ‫ش��دند به منظور کاهش الودگی هوا‪ ،‬از بنزین یورو‪4‬اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کیهان پور با اش��اره با اینکه انتق��ال نفت خام و فراورده های‬ ‫نفت��ی به مناطق م��ورد نظر از وظایف اصلی ش��رکت خطوط‬ ‫لول��ه و مخابرات نفت خوزس��تان اس��ت اف��زود‪ :‬هزینه انتقال‬ ‫فراورده های سوختی و نفت خام با لوله درمقایسه با جابه جایی‬ ‫ان با تانکرهای نفت بس��یار پایین تر و با ایمنی بیشتری انجام‬ ‫ می شود‪.‬‬ ‫روزان��ه یک تا ‪ ۱.۲‬میلیون لیتر بنزین یورو‪ 4‬در کالنش��هر‬ ‫جامعه و دریافت کننده خواس��ته ها و نیازهای انهاست‬ ‫ک��ه به طور قطع یک��ی از مهم ترین وظای��ف ان توجه‬ ‫وی��ژه ای به ذی نفعان س��ازمان چ��ه در داخل و چه در‬ ‫خارج س��ازمان است و نقش ارزنده ای در ایجاد حمایت‬ ‫و اگاه س��ازی تمام ذی نفعان عهده دار است و در نتیجه‬ ‫در ش��رایط ویژه نیز همراهی و مس��اعدت ایشان را نیز‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬پس ازابالغ ماموریت ویژه درباره تدوین‬ ‫ش��یوه نامه ها و روش های اطالع رسانی و پاسخگویی به‬ ‫مشترکان‪ ،‬مجموعه ای از کارگروه های تخصصی در هر‬ ‫حوزه ای تشکیل شد‪ .‬در مدیریت مصرف برق‪ ،‬مدیریت‬ ‫اضطراری بار و فعالیت های عمرانی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفت و برای هر کارگروه یک زیرگروه تشکیل شد که‬ ‫شامل ش��یوه نامه ها و روش های گوناگون اطالع رسانی‬ ‫در حوزه های گوناگون دانشجویی‪ ،‬عموم مردم‪ ،‬اصحاب‬ ‫رسانه‪ ،‬اصناف‪ ،‬محالت است‪ .‬در این میان‪ ،‬دفتر روابط‬ ‫عمومی در تمام کارگروه ها برنامه های ویژه ای را تدوین‬ ‫ک��رد و به کار گرف��ت و با همراهی مردم و مش��ارکت‬ ‫انها نیز توانس��ت به اهداف خود در سال ‪ ۹۸‬دست یابد‬ ‫و بس��ترهای گوناگون اطالع رسانی از جمله اپلیکیشن‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه‪ ،‬فضای مجازی‪ ،‬سایت شرکت‬ ‫توزیع برق اصفهان و رس��انه های مکت��وب و جمعی و‬ ‫همچنی��ن بس��تر ‪ GIS‬و همچنین ن��رم افزار ‪CRM‬‬ ‫اطالعات مبسوط را در اختیار مشترکان قرار دهد‪.‬‬ ‫مدیر رواب��ط عمومی ش��رکت توزیع ب��رق اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای ماموریت ویژه اطالع رسانی‪،‬‬ ‫نرم افزار س��پام برق (نرم افزار پاسخگویی‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫مش��ترکان برق) پیاده س��ازی ش��د که طرح اولیه این‬ ‫نرم افزار ازسوی دفتر روابط عمومی مطرح‪ ،‬گروه ‪،GIS‬‬ ‫امور دیس��پاچینگ و فوریت های ب��رق و دفتر فناوری‬ ‫ارتباط��ات و اطالعات را نیز در ادام��ه کار این نرم افزار‬ ‫پشتیبانی کردند‪.‬‬ ‫اهواز توزیع می ش��ود که نقش قابل توجهی در کاهش الودگی‬ ‫هوای این ش��هر دارد‪ .‬تاسیس��ات س��وخت نظامی��ه اهواز با‬ ‫گنجایش ذخیره س��ازی بیش از‪۶۰۰‬میلیون لیتر‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫انبار ذخیره س��ازی س��وخت در جنوب غرب کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫فراورده های ذخیره ش��ده در این مرکز ب��ا خطوط لوله نفت‬ ‫انتقال می یابد‪.‬‬ ‫بخش مهمی از فراورده های س��وختی مورد نیاز استان های‬ ‫لرس��تان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬ایالم و بوش��هر از تاسیس��ات‬ ‫نفتی نظامیه اهواز بارگیری می شود‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه سه جانبه در سیستان و بلوچستان‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان گف��ت‪ :‬تفاهمنام��ه‬ ‫س��ه جانبه میان ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫ایرانش��هر و اداره کل اس��تاندارد منعق��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬علیرض��ا راش��کی ضم��ن‬ ‫ بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬انعقاد این تفاهمنامه در‬ ‫راستای رونق بیش��تر واحدهای صنعتی خوشه‬ ‫شیالت انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬اس��تقرار ازمایشگاه استاندارد‬ ‫در زمینه صنایع غذایی در س��اختمان کسب وکار‬ ‫ش��هرک صنعت��ی کن��ارک از جمله مف��اد این‬ ‫تفاهمنامه به شمار می رود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان افزود‪ :‬تخصیص مکان‬ ‫برای اس��تقرار تیم دامپزش��کی در س��اختمان‬ ‫کس��ب وکار از دیگ��ر مف��اد تفاهمنامه اس��ت‪.‬‬ ‫راش��کی تاکید کرد‪ :‬ناظر ش��رعی نیز در همان‬ ‫ساختمان کس��ب و کار شهرک صنعتی کنارک‬ ‫استقرار پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ب��ا توجه ب��ه هزینه هایی که‬ ‫واحده��ای تولیدی ش��یالتی برای ازمایش��گاه‬ ‫اس��تاندارد و همچنی��ن دامپزش��ک پرداخ��ت‬ ‫می کردن��د‪ ،‬با س��ازکار مطرح ش��ده ب��ا کاهش‬ ‫هزینه های یادش��ده رونق بیش��تری را در بخش‬ ‫خوش��ه ش��یالت ش��اهد خواهیم ب��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫هزینه ها به طور تجمیعی و همچنین تعرفه دولتی‬ ‫محاسبه و از س��وی واحدهای تولیدی پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‹ ‹ دسترسی به اطالعات دقیق‬ ‫کامران ندری کارش��ناس حوزه بانک��ی دراین باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا تاکید براینکه پایه ش��کل گیری‬ ‫دانش‪ ،‬دسترس��ی به اطالعات درس��ت و دقیق اس��ت و‬ ‫اگر هدف س��ازمان ها این اس��ت که دانش محوری را در‬ ‫برنامه ها و اهداف کالن خود قرار دهند‪ ،‬این مهم می تواند‬ ‫از طریق دسترسی به اطالعات میسر شود گفت‪ :‬بی تردید‬ ‫اگر س��ازمان ها اطالعات دقیقی از انچه در مجموعه شان‬ ‫رخ می دهد نداش��ته باشند‪ ،‬به طور قطع اشراف کافی به‬ ‫مسائل و مشکالتی که در اینده ممکن برای مجموعه شان‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬نخواهند داشت و این موضوع سبب می شود‬ ‫ تحلیل های نادرس��تی نیز این بابت اس��تخراج شود‪ .‬او با‬ ‫بی��ان اینکه ای��ن داده ها‪ ،‬اطالع��ات و همچنین موضوع‬ ‫دان��ش در س��ازمان ها‪ ،‬به ویژه در نظام بانکی کش��ور با‬ ‫توجه به حساسیت این بخش‪ ،‬پایه شکل گیری تئوری ها‬ ‫و نظریه هایی اس��ت که می تواند فعاالن این بخش را در‬ ‫رفع مش��کالت احتمالی یاری دهد اف��زود‪ :‬بنابراین اگر‬ ‫دسترسی به اطالعات دقیق و شفاف در این حوزه وجود‬ ‫نداش��ته باشد‪ ،‬قطعا دانشی هم شکل نمی گیرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫بحث داده ها و اطالعات موضوع بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در ادام��ه صحبت هایش به نقش مهم‬ ‫بانک ه��ا در بخ��ش اقتصاد و ویژگی مه��م بانک ها یعنی‬ ‫خلق نقدینگی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در واقع‪ ،‬بانک سپرده‬ ‫افراد را نگهداری می کند و متعهد می ش��ود که به محض‬ ‫درخواس��ت سپرده گذار‪ ،‬این پول را به وی برگرداند‪ .‬این‬ ‫شرایط در حالی است که بانک این منابع جمع اوری شده‬ ‫را صرف تس��هیالت دهی به س��ایر بخش ه��ای مختلف‬ ‫اقتصاد می کند‪.‬‬ ‫ن��دری افزود‪ :‬در این بین‪ ،‬بانک ب��رای اینکه بتواند به‬ ‫تعهداتش در مقابل سپرده گذاران و تسهیالت گیرندگان‬ ‫عمل کند‪ ،‬باید دارایی های مناسب با این بدهی ها ایجاد‬ ‫و در پرتفوی خودش نگهداری کند‪ .‬اما این در ش��رایطی‬ ‫اس��ت که متاس��فانه بانک های ما دارایی های مناس��بی‬ ‫را در س��بد پرتفوی ش��ان قرار نمی دهند که متناسب با‬ ‫تعهدات شان باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه عملکرد مطل��وب بانک ها در بحث‬ ‫خلق نقدینگی و نقش افرینی مناس��ب در بخش اقتصاد‬ ‫نیازمند این اس��ت که بانک ها اطالع��ات کافی در حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری داشته باشند افزود‪ :‬بانک ها باید با دانش‬ ‫و اطالعات کافی اقدام به خرید دارایی کنند تا در نهایت‬ ‫باعث بی تعادلی در ترازنامه بانک ها نش��ود‪ .‬دراین راستا‬ ‫باید اطالعات دقیقی از ش��یوه عملکرد بانک ها در اختیار‬ ‫ناظ��ر بانکی برای نظارت بهتر ق��رار گیرد و این موضوع‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪ .‬این کارشناس با تاکید براینکه‬ ‫قرار دادن این اطالعات در اختیار پژوهش��گران نیز امری‬ ‫کلیدی اس��ت افزود‪ :‬چون بدون دسترس��ی به داده ها و‬ ‫اطالعات دقیق و درس��ت‪ ،‬نمی توان مشکالت این بخش‬ ‫را با کمک پژوهش��گران شناس��ایی و در راستای رفع ان‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ندری‪ ،‬با توجه به س��رعت تغییرات در نظام‬ ‫بانکی و حساس��یت هایی که در بحث پایش شاخص های‬ ‫اقتص��ادی از س��وی نظام بانکی وجود دارد‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫فعاالن این حوزه به اطالعات دقیق امری مهم است‪ ،‬چون‬ ‫این موضوع می تواند هم به مقام ناظر یعنی بانک مرکزی‬ ‫در بحث نظارت بر عملکرد بانک ها کمک کند و هم باعث‬ ‫شود پژوهشگران اسیب شناسی بهتری از مشکالت نظام‬ ‫کامران ندری‬ ‫علی صادقین‬ ‫بانکی داش��ته باش��ند و در راس��تای رفع سریع ان اقدام‬ ‫کنند‪ .‬این کارشناس با بیان اینکه دسترسی به اطالعات‬ ‫درس��ت می تواند باعث دانش محوری نظام بانکی شود و‬ ‫زمین��ه ارتقا و بهره وری را دراین بخش فراهم کند افزود‪:‬‬ ‫بدون ش��ک اس��تقرار نظام بانکداری جامع و ساماندهی‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬می تواند نظام بانکی را در مدیریت ریس��ک‪،‬‬ ‫مبارزه با پولش��ویی‪ ،‬کنترل کیفیت و دیگر ضرورت های‬ ‫مدیریتی کمک کند و این موضوعی اس��ت که در نهایت‬ ‫به سود اقتصاد کشور تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ندری‪ ،‬اگر بانک ها در برنامه های کالنش��ان‪،‬‬ ‫بح��ث دانش مح��وری را قرار دهند‪ ،‬ای��ن مهم می تواند‬ ‫ریس��ک های مالی را دراین بخ��ش کاهش دهد و باعث‬ ‫س��وداوری مجموعشان ش��ود که به طور قطع‪ ،‬این مهم‬ ‫مستلزم دسترسی به اطالعات دقیق و طبقه بندی شده‬ ‫است که می تواند بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس‪ ،‬همچنی��ن بهره گی��ری از دانش و‬ ‫فناورهای جدید برای شناس��ایی تراکنش های مشکوک‬ ‫در جه��ت مبارزه با پولش��ویی را م��ورد توجه قرار داده و‬ ‫گف��ت که این موضوع می تواند در ارتقای ش��بکه بانکی‬ ‫بسیار حائز اهمیت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم بکارگیری دانش فنی در نظام بانکی‬ ‫عل��ی صادقین کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با تاکید براینکه‪ ،‬از انجایی که بانک‬ ‫نقش بس��یار مهم��ی در حوزه تامین مال��ی بخش های‬ ‫اقتص��ادی دارد و به عنوان یکی از بزرگ ترین منبع های‬ ‫تامین کننده منابع مالی در کش��ور مطرح است‪ ،‬بنابراین‬ ‫می تواند یک الگو برای همه بخش ها به ش��ماراید افزود‪:‬‬ ‫چند فاکتور مهم در ش��بکه بانکی و بازار پول وجود دارد‬ ‫ک��ه می تواند به عنوان عوام��ل موفقیت یک بانک تلقی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اول اینک��ه ش��بکه بانک��ی بتواند ب��ا کمترین هزینه‬ ‫مب��ادالت و نقل و انتقال پ��ول را در بخش های مختلف‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫دومین فاکتور این اس��ت که با کمترین ریسک‪ ،‬بتواند‬ ‫مناب��ع مالی بخش های اقتص��ادی را تامین کند‪ .‬فاکتور‬ ‫دیگر ایجاد شفافیت دراین حوزه برای مبارزه با پولشویی‬ ‫اس��ت‪ .‬و موض��وع دیگر‪ ،‬رابطه مس��تمر‪ ،‬پوی��ا و مولد با‬ ‫نهاده��ای بین المللی اس��ت که اگر ای��ن ‪ 4‬فاکتور مهم‬ ‫در سیس��تم تامین مالی بازار پول مورد توجه قرار گیرد‬ ‫می تواند باعث موفقیت یک بانک شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اما عواملی که نقش اساس��ی در فراهم‬ ‫ک��ردن ای��ن فاکتورها در ب��ازار پول دارن��د‪ ،‬بحث توجه‬ ‫ب��ه فن��اوری و دانش فنی اس��ت افزود‪ :‬از ن��وع تعاریف‬ ‫گزارش های مالی در نظام بانکی دنیا می توان متوجه شد‬ ‫که نقش اصلی را دراین حوزه‪ ،‬سیستم فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫ ای ت��ی و مباحث دانش بنیان ش��کل می ده��د‪ .‬به ویژه‬ ‫نرم افزارهایی که در حوزه ریسک تعریف شده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از انجایی که این نرم افزارها‪ ،‬ریس��ک اعتباری‬ ‫مش��تریان را کاهش و معامالتی که مش��مول پولشویی‬ ‫اس��ت را شناسایی می کند‪ ،‬از این رو می تواند در سرعت‬ ‫گردش پول در بخش های مختلف اقتصاد تاثیر بگذارد و‬ ‫زمینه توسعه این بخش ها را فراهم کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بانکی با بیان اینکه حاکم ش��دن همه‬ ‫ی که می تواند باعث جهش بخش‬ ‫این موارد در شبکه بانک ‬ ‫اقتصاد ش��ود‪ ،‬از طریق دان��ش فنی و فناوری قابل انجام‬ ‫اس��ت و این موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار‬ ‫گی��رد یاداورش��د‪ :‬بی تردید بانکی‪ ،‬ب��ه عنوان یک بانک‬ ‫موفق ش��ناخته می ش��ود که از لحاظ شاخص های مالی‬ ‫و پیوند ان با حوزه فناوری اطالعات پیشرو باشد‪ .‬از این‬ ‫رو اگر بانکی دراین حوزه از قافله رش��د عقب بماند و در‬ ‫بحث مدیریت ریسک‪ ،‬استفاده بهینه از دانش و اطالعات‬ ‫نداشته باش��د‪ ،‬امکان ارتباط و برقراری رابطه با سیستم‬ ‫مالی بین المللی را نخواهد داشت و این عاملی پیشگیرانه‬ ‫در رش��د ای��ن بخش خواهد ب��ود‪ .‬او در عین حال به این‬ ‫موضوع اش��اره کرد که نخس��تین اثری که بهره گیری از‬ ‫دانش و فناوری اطالعات در ش��بکه بانکی و هر س��ازمان‬ ‫دیگری خواهد داش��ت‪ ،‬ارتقا بهره وری نیروی کار است‪.‬‬ ‫بی تردید ارتقا بهره وری نیروی انس��انی می تواند خدمات‬ ‫بسیار متنوع تر و با کیفیت تری را به مشتریان ارائه دهد‬ ‫و این موضوع بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عملکرد مطلوب‬ ‫بانک ها در‬ ‫خلق نقدینگی‬ ‫نیازمند این‬ ‫است که‬ ‫بانک ها اطالعات‬ ‫کافی در حوزه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫داشته باشند‬ ‫یادداشت‬ ‫ام��روز اهمی��ت داده ه��ا‪ ،‬اطالعات و دانش برکس��ی‬ ‫پوشیده نیس��ت‪ .‬بیشتر سازمان ها و نهاد ها حتی در حد‬ ‫ش��عار‪ ،‬دانش مح��وری را در زمره اه��داف و برنامه های‬ ‫کالن خ��ود ق��رار داده اند تا در فض��ای رقابتی بازارها‪ ،‬از‬ ‫رقب��ای خود ب��از نمانند‪ .‬بانک ها هم از جمله بخش هایی‬ ‫هس��تند که از این مهم غافل نبوده اند ‪ .‬بی تردید با توجه‬ ‫ب��ه اهمیت نقش نظام بانک��ی در بخش های مختلف‪ ،‬به‬ ‫منظور رعایت اس��تانداردهای کنترل ریسک و همچنین‬ ‫مدیریت درس��ت مجموعه ش��ان‪ ،‬بانک ها ه��م نیازمند‬ ‫دسترس��ی به موقع به اطالعات هس��تند و این مهم باید‬ ‫هم��واره مورد توجه فعاالن این بخش باش��د‪ .‬به عبارتی‬ ‫در نظام بانکی با توجه به س��رعت تغییرات‪ ،‬حساس��یت‬ ‫پایش ش��اخص های اقتصادی و نیز ل��زوم بهره گیری از‬ ‫اس��تراتژی های نوین بازاریابی‪ ،‬استفاده بهینه از دانش و‬ ‫اطالعات‪ ،‬اهمیتی دو چندان می یابد‪ .‬بدون شک استقرار‬ ‫نظ��ام بانکداری جامع و س��اماندهی اطالعات به عنوان‬ ‫برخی از اصلی ترین عناصر یک س��ازمان دانش محور‪ ،‬نه‬ ‫تنها نظام بانکی را در مدیریت ریسک‪ ،‬مبارزه با پولشویی‪،‬‬ ‫کنترل کیفیت‪ ،‬اس��تقرار نظام جامع بازاریابی یکپارچه و‬ ‫دیگ��ر ضرورت های مدیریتی ی��اری می کند‪ ،‬بلکه نقش‬ ‫مهم��ی در ایجاد امنیت اقتصادی در کش��ور و تس��هیل‬ ‫فعالیت ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫نظام بانکی پشت دیوار نواوری‬ ‫اهمیت کاهش‬ ‫ریسک مالی‬ ‫در بانک ها‬ ‫علی اصغر پورمتین ‬ ‫کارشناس بانک‬ ‫در دنی��ای امروز که رواب��ط و تعامالت در عرصه جهانی‬ ‫حرف نخس��ت را می زند دیگر نمی توان به شکل جزیره ای‬ ‫عمل ک��رد‪ .‬بانک های ما بای��د با رعایت برخ��ی قوانین و‬ ‫اس��تانداردهای بین الملل��ی و گس��ترش روابط ش��ان در‬ ‫س��طح جهان��ی‪ ،‬در این عرصه حرفی برای گفتن داش��ته‬ ‫باش��ند و ازاین رو نیاز است خودش��ان را با استاندارد های‬ ‫بین الملل��ی تطبی��ق دهن��د و راه تعامالت ب��ا بانک های‬ ‫دنی��ا را بازکنن��د‪ .‬دراین موض��وع تردیدی وج��ود ندارد‬ ‫ک��ه وجود برخی مش��کالت و خالها در نظ��ام بانکی و به‬ ‫دنبال ان‪ ،‬اقتصاد کش��ور نیز ناشی از رعایت نکردن همین‬ ‫استانداردهاس��ت‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬از انج ا که بانک های‬ ‫ما باید س��رمایه کافی برای پوش��ش دادن ریسک ناشی از‬ ‫فعالیت های خود را داش��ته و مراقب باشند که اسیب های‬ ‫واردش��ده به سپرده گذاران منتقل نش��ود‪ ،‬باید از حداقل‬ ‫میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک های عملیاتی‬ ‫خود برخوردار باشند که براساس استانداردها‪ ،‬این مهم در‬ ‫بانک های ما چندان رعایت نمی شود‪ .‬در کنار این موضوع‬ ‫بحث افزایش س��رمایه بانک ها‪ ،‬مطالبات غیرجاری بانک‪،‬‬ ‫طبقه بندی دارایی های بانک‪ ،‬ترکیب س��رمایه‪ ،‬وضعیت‬ ‫صورت های مالی بانک و‪ ...‬از دیگر مواردی است که باید بر‬ ‫پایه استانداردها در بانک ها رعایت شود که البته کمترین‬ ‫توجه ها را به س��مت خود جلب کرده اس��ت‪ .‬برای افزایش‬ ‫بهره وری در نظام بانکی و بهبود عملکرد بانک ها نیاز است‬ ‫این فاکتورها رعایت ش��ود و این درحالی اس��ت که با حد‬ ‫مطل��وب فاصله داری��م و این موضوع ایج��اب می کند که‬ ‫بانک ها و سیاست گذاران این حوزه با جدیت به این مبحث‬ ‫توج��ه کنند‪ .‬رویکرد ش��رکت ها و بنگاه های اقتصادی در‬ ‫تمامی کش��ورها انجام معامالت بر بستر بانک ها براساس‬ ‫ریس��ک بانکی پایین اس��ت و ما باید در راس��تای کاهش‬ ‫ریس��ک فعالیت بانک های کش��ور گام برداریم که یکی از‬ ‫راه های دستیابی به این هدف ارتقا دانش در حوزه بانکی و‬ ‫دسترسی به اطالعات دقیق و شفاف برای کاهش ریسک‬ ‫مالی دراین حوزه است‪ .‬ما باید به این سمت پیش برویم که‬ ‫با بکارگیری فناوری های جدید دراین حوزه ریسک مالی‬ ‫را در بانک ه��ا کاهش دهیم و به��ره وری را باال ببریم و این‬ ‫مهم یک ضرورت است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹افزای�ش ص�دور ضمانتنام�ه ریال�ی‬ ‫در بانک صنعت و معدن‬ ‫اخبار‬ ‫میزان ص��دور ضمانتنامه ه��ای ریالی در بانک‬ ‫صنعت و معدن در ‪ ۸‬ما ه امس��ال نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۱۱۶‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬میزان صدور ضمانتنامه یادشده توسط این‬ ‫بانک در ‪ ۸‬ماه سال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال رس��یده بود که ای��ن رقم در مدت مش��ابه‬ ‫امس��ال به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت باتوجه به گس��تره فعالیت‬ ‫بان��ک صنع��ت و مع��دن و فعالیت موث��ر ان در‬ ‫ح��وزه ایجاد و توس��عه صنایع کوچک‪ ،‬متوس��ط‬ ‫و ب��زرگ و زیرس��اختی کش��ور به عن��وان تنه��ا‬ ‫بان��ک تخصصی بخش صنعت ومعدن در ش��عب‬ ‫ای��ن بان��ک در اس��تان های مختل��ف ظرفی��ت‬ ‫بس��یار زیادی ب��رای ارائه خدم��ات بانکی وجود‬ ‫دارد‪ .‬در ضمن ص��دور انواع ضمانتنامه های ارزی‬ ‫و ریالی از س��وی ش��عب بانک صنعت و معدن در‬ ‫جهت تحق��ق رونق تولید و به منظ��ور حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگران انجام می ش��ود که از‬ ‫اهداف این بانک است‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک دی نخس�تین مدرسه س�از‬ ‫در مناطق سیل زده‬ ‫بان��ک دی در راس��تای ایفای نق��ش در حوزه‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬چهارمین مدرسه شهدای‬ ‫بانک دی را در اس��تان گلس��تان افتت��اح کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی‪،‬‬ ‫سهم دینی رئیس هیات مدیره بانک دی در مراسم‬ ‫افتتاح این مدرسه با اشاره به اقدام های بانک دی در‬ ‫راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫گف��ت‪ :‬کمک ب��ه تحقق اهداف عالی اموزش��ی و‬ ‫فرهنگی کش��ور در س��ایه خرد و دانش و راهبرد‬ ‫عمل ب��ه مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬یک��ی از وظایف‬ ‫عموم جامعه اس��ت که عالوه ب��ر نقش افرینی در‬ ‫رش��د اقتص��ادی و کارافرینی‪ ،‬توس��عه فرهنگی‬ ‫و اجتماع��ی کش��ور را نیز در پی خواهد داش��ت؛‬ ‫از همی��ن رو بانک دی نیز هم��واره توجه ویژه ای‬ ‫به توس��عه فضای اموزش��ی کش��ور داشته است‪.‬‬ ‫س��هم دینی اف��زود‪ :‬با هدف مش��ارکت در تحقق‬ ‫اهداف جهادی و خیرخواهانه و در راستای اجرای‬ ‫مصوبه هیات مدیره بانک دی با تخصیص بودجه از‬ ‫محل هزینه های تبلیغاتی‪ ،‬پروژه احداث ‪ 3‬مدرسه‬ ‫در مناطق سیل زده استان های گلستان و لرستان‬ ‫در دس��تور کار بان��ک قرار گرفت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫عملکرد موفق و چشمگیر شرکت عمران و مسکن‬ ‫اباد دی (عماد) به عنوان مس��ئول احداث مدارس‬ ‫ش��هدای بانک دی در مناطق س��یل زده تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ساخت مدارس شهدای بانک دی در مناطق‬ ‫س��یل زده به ش��رکت عمران و مس��کن اباد دی‬ ‫(عماد) سپرده شد و این پروژه ‪ ۷‬ماهه با ماموریت‬ ‫ساخت ‪ ۲‬مدرسه در استان لرستان و یک مدرسه‬ ‫در استان گلستان کلید خورد که با تالش بی وقفه‬ ‫همکاران شرکت عماد موفق شدیم در مدت کمتر‬ ‫از ‪ ۳‬ماه‪ ،‬نخس��تین مدرس��ه را در روس��تای گری‬ ‫دوجی اق قال به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ود مش�ارکت در منافع بیمه های‬ ‫زندگی دی پرداخت شد‬ ‫ب��ا اعالم مدیریت بیمه ه��ای زندگی بیمه دی‪،‬‬ ‫س��ود مش��ارکت در منافع بیمه های زندگی برای‬ ‫پایان س��ال مال��ی ‪ ۱۳۹۷‬به می��زان ‪ ۲۲.۲‬درصد‬ ‫محاس��به و در اندوخت��ه بیمه نامه ه��ای ج��اری‬ ‫ص��ادره تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬اعمال ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی و اطالع رس��انی شرکت بیمه دی؛‬ ‫امکان مش��اهده مبلغ سود مش��ارکت در منافع و‬ ‫س��ایر منافع مالی بیمه نامه ها ب��رای نمایندگان و‬ ‫بیمه گذاران از طریق س��ایت تخصصی بیمه های‬ ‫زندگی ب��ه ادرس ‪http: //life.dayins.com‬‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت باتوجه به میزان سود‬ ‫مش��ارکت در منافع اعالم شده در سال های قبل‪،‬‬ ‫رشد صعودی و س��رمایه گذاری مطلوب در حوزه‬ ‫بیمه های زندگی مشاهده می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد‬ ‫اقدام های مثبت بانک تجارت در کاهش زیان‬ ‫نشس��ت تخصصی تش��ریح گام ه��ای بانک‬ ‫تجارت در حوزه بانک��داری دیجیتال با حضور‬ ‫معمارنژاد مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫و جمع��ی از مدی��ران و کارشناس��ان صنع��ت‬ ‫بانکداری کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بان��ک تجارت‪،‬‬ ‫معمارن��ژاد مع��اون ام��ور بانک��ی‪ ،‬بیم��ه و‬ ‫ش��رکت های دولت��ی وزارت ام��ور اقتص��ادی‬ ‫و دارای��ی در ای��ن نشس��ت تخصص��ی که در‬ ‫س��اختمان مرکزی بانک تجارت برگزار ش��د‪،‬‬ ‫با اش��اره به برنامه های عملیاتی انجام شده در‬ ‫بانک تجارت به ویژه در حوزه تحول کس��ب و‬ ‫کار اظه��ار کرد‪ :‬بانک تجارت اقدام های مثبتی‬ ‫در زمین��ه خروج از زیان داش��ته و از جمله در‬ ‫حوزه صدور ضمانتنامه ها و اعتبارات اس��نادی‬ ‫قدم های خوبی در این بانک برداش��ته و تدابیر‬ ‫خوب��ی در حوزه های بانکی و افزایش س��هم از‬ ‫بازار در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫معمارنژاد با بیان اینکه هزینه های بانکداری‬ ‫دیجیتال ی��ک پنجاهم هزینه ه��ای بانکداری‬ ‫رایج اس��ت گف��ت‪ :‬در ش��رایط کنون��ی و در‬ ‫بس��یاری از کش��ورها‪ ،‬بانک های معروف تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد شعب خود را جمع اوری کرده اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ‪ ۸۰‬درصد س��ود بانک ها نیز‬ ‫در مع��رض بازیگ��ران غیربانک��ی ق��رار دارد و‬ ‫پیش بینی این اس��ت ک��ه ‪ ۸۰‬درصد عملیات‬ ‫بانک��داری در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬در گوش��ی های‬ ‫هوشمند صورت پذیرد‪.‬‬ ‫معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابراز امیدواری‬ ‫از انجام موفق پروژه بانکداری دیجیتال در بانک‬ ‫تجارت تاکید کرد‪ :‬تاثیر بانکداری دیجیتال در‬ ‫سوداوری بانک ها بسیار مهم است و امیدواریم‬ ‫این اتفاق به نحو مطلب رخ دهد‪.‬‬ ‫نکت��ه حائ��ز اهمی��ت ای��ن اس��ت ک��ه‬ ‫برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده در نهایت منتج‬ ‫به نتیجه ش��ود‪ .‬دولت اب��ادی مدیرعامل بانک‬ ‫تجارت نیز در ابتدای این نشس��ت تخصصی با‬ ‫بیان اینکه این بانک در راستای منویات وزارت‬ ‫امور اقتص��ادی و دارایی و همس��و با تحوالت‬ ‫بانکداری‪ ،‬راه ان��دازی بانکداری دیجیتال را در‬ ‫دستور کار قرار داده است گفت‪ :‬از سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫پیاده س��ازی این پروژه اغاز ش��ده و در همین‬ ‫مس��یر‪ ،‬بهبود فرایندها با ه��دف ارائه خدمات‬ ‫ارزنده به مش��تریان و استفاده از اثر سوداوری‬ ‫ان مدنظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تج��ارت همچنین از اجرای‬ ‫سند خروج از زیان در این بانک خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر با وجود رشد هزینه ها‪ ،‬زیان بانک‬ ‫تجارت نس��بت به سال قبل ‪ ۵۵‬درصد کاهش‬ ‫یافته و همزمان س��هم از ب��ازار بانک نیز روند‬ ‫افزایش��ی را نش��ان می دهد و شاهد کاهش دو‬ ‫درصدی نرخ هزینه پول نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل در بانک هستیم‪.‬‬ ‫دولت اب��ادی از افزای��ش ‪ ۷۷‬درص��دی‬ ‫درامده��ای کارم��زدی بانک تجارت نس��بت‬ ‫به ش��ش ماه س��ال گذش��ته خبر داد و یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در کنار افزایش س��هم بان��ک تجارت در‬ ‫صدور ضمانتنامه و گش��ایش اعتبارات اسنادی‬ ‫و تثبیت جایگاه نخس��ت در صنعت بانکداری‬ ‫کشور ‪ ۴۸‬درصد رشد در مانده های سپرده های‬ ‫جاری داشته ایم‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان ‪ ۱۵۹‬درص��د نی��ز افزای��ش‬ ‫درامده��ای عملیاتی را تجرب��ه کرده ایم و ‪۸۰‬‬ ‫درصد رش��د در فروش امالک تملیکی و مازاد‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون فرصت جدیدی پیش روی فرهنگیان قرار داد‬ ‫ب��ا انعقاد تفاهمنامه بین بانک توس��عه تع��اون و اتحادیه‬ ‫سراسری ش��رکت های تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران‪،‬‬ ‫ش روی فرهنگیان قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرصت مناسبی پی ‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬تفاهمنامه ای‬ ‫بین این بان��ک به نمایندگی حجت اهلل مهدیان رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل و عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک و‬ ‫اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران‬ ‫ب��ه نمایندگی محمد جلیلیان مدیرعامل و محمدرضا رهنما‬ ‫رئیس هیات مدیره این اتحادیه در محل س��اختمان مرکزی‬ ‫این بانک به امضا رسید‪.‬‬ ‫در این مراس��م مهدیان رئیس هی��ات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بانک توس��عه تعاون‪ ،‬ورود بان��ک در طرح های ملی و انعقاد‬ ‫تفاهمنامه ه��ای متن��وع با جامع��ه هدف را رویک��رد کامال‬ ‫توس��عه ای قلمداد ک��رد و در این باره گفت‪ :‬ایجاد ش��رایط‬ ‫و فرص��ت جدی��د در قالب عاملیت طرح ه��ای ملی و انعقاد‬ ‫تفاهمنامه ها با مش��تریان بزرگ‪ ،‬زمینه س��از افزایش حجم‬ ‫مناب��ع و بزرگ ت��ر ش��دن ان��دازه و ابع��اد بان��ک در عرصه‬ ‫خدمات رس��انی و فعالیت ه��ای بانک��ی و اعتب��اری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدیان دراین باره افزود‪ :‬خوش��بختانه بانک‬ ‫توس��عه تعاون در راس��تای سیاست توسعه ای‬ ‫و دریافت اس��تراتژی بهره گیری بهینه از همه‬ ‫ظرفیت ه��ا و منابع موجود‪ ،‬امس��ال به صورت‬ ‫حداق��ل ماهان��ه تس��هیالت ‪ ۱۰.۰۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالی به مش��تریان و تعاونگران پرداخت کرده‬ ‫که ای��ن تس��هیالت پرداختی خارج از س��ایر‬ ‫اقدام ها و عملیات ارزی‪ ،‬صدور ضمانتنامه و س��ایر تعهدات‬ ‫اس��ت که این اقدامات موجب ش��ده نقش بانک نس��بت به‬ ‫گذشته به مراتب پررنگ تر و سهم بانک در بازار بیشتر شود‪.‬‬ ‫مهدیان رضایت نس��بی جامعه ه��دف به ویژه تعاونگران را‬ ‫حداقل انتظار مدیران ارش��د این بانک قلمداد کرد و در این ‬ ‫باره گفت‪ :‬همه اجزای بانک در س��طح صف و س��تاد مکلف‬ ‫هس��تند در بهبود و افزایش این شرایط که نهایت دستاورد‬ ‫یک سازمان است تالش کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک توس��عه تعاون درباره انعق��اد تفاهمنامه‬ ‫با اتحادیه سراس��ری ش��رکت های تعاونی مصرف فرهنگیان‬ ‫ای��ران ک��ه از بزرگ ترین اتحادیه های تعاون��ی بخش تعاون‬ ‫اس��ت اظهار کرد‪ :‬هدف اصلی از انعق��اد تفاهمنامه عالوه بر‬ ‫فریب پیامک هایی باعنوان «دریافت رمز یکبار مصرف» را نخورید‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد در اطالعیه ای اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬پیامک هایی ک��ه در ان با معرفی‬ ‫نشانی یک سایت اینترنتی‪ ،‬هم میهنان را‬ ‫برای دریافت رمز یک بار مصرف هدایت‬ ‫می کنند‪ ،‬جعلی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک ‬ ‫پاسارگاد‪ ،‬برای جلوگیری از سوء استفاده‬ ‫س��ودجویان‪ ،‬افراد ضمن هوش��یاری‪ ،‬به پیامک هایی‬ ‫که با هر عنوانی برای ثبت ن��ام برای دریافت رمز پویا‬ ‫و ی��ا ارس��ال ادرس ه��ای اینترنتی جعل��ی‪ ،‬اطالعات‬ ‫کارت نق��دی انه��ا را درخواس��ت می کنن��د‪ ،‬توج��ه‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن توج��ه به ای��ن نکته ضروری اس��ت که‬ ‫بانک ها به هیچ عنوان از طریق ارسال پیامک یا ارسال‬ ‫ایمیل‪ ،‬اطالعات بانکی افراد را درخواست نمی کنند‪.‬‬ ‫در صورت مشاهده چنین پیام هایی از‬ ‫باز کردن و یا پاس��خ ب��ه انها خودداری‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن خب��ر‪ ،‬درحال حاض��ر‬ ‫مش��تریان بانک پاس��ارگاد می توانن��د از‬ ‫دو طری��ق س��امانه بانک��داری مجازی‬ ‫و س��امانه همراه بان��ک نس��بت ب��ه‬ ‫فعال س��ازی رم��ز دوم پوی��ا و تنها از طریق س��امانه‬ ‫هم��راه بان��ک نس��بت ب��ه دریافت ای��ن رم��ز اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دریافت رمز یک بار مصرف از طریق ارس��ال پیامک‬ ‫و همچنین کد ‪ USSD‬نیز در دستور کار است که در‬ ‫صورت راه اندازی به طور رس��می از طریق سایت بانک‬ ‫پاسارگاد‪ ،‬ش��بکه های اجتماعی و رس��انه های معتبر‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ایجاد فرص��ت جدید برای خدمات رس��انی به‬ ‫قشر قابل احترام و ارزش��مند فرهنگیان ایران‪،‬‬ ‫کم��ک ب��ه تولیدکنن��دگان‪ ،‬تامین کنندگان‪،‬‬ ‫توزیع کنن��دگان و مصرف کنندگان در تکمیل‬ ‫ای��ن چرخه اس��ت و انعقاد ای��ن تفاهمنامه با‬ ‫اتحادیه سراسری ش��رکت های تعاونی مصرف‬ ‫فرهنگیان ایران که از یک جامعه هدف بزرگ‬ ‫برخوردار است زمینه ساز تحقق این امر مهم خواهد بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه محمد جلیلی��ان مدیرعامل اتحادیه سراس��ری‬ ‫ش��رکت های تعاون��ی مص��رف فرهنگیان ای��ران نیز ضمن‬ ‫تاکید بر ضرورت همبس��تگی و انس��جام درون بخشی گفت‪:‬‬ ‫اتحادیه مصرف فرهنگیان خود را متعلق و وابس��ته به بانک‬ ‫توس��عه تع��اون می داند و در این ش��رایط به ای��ن واقعیت‬ ‫مهم رس��یده که تحقق اهداف و برنامه ها و عبور از ش��رایط‬ ‫مختلف و دش��وار مس��تلزم هم افزایی و پیوستگی است که‬ ‫در نهای��ت زمینه س��از ایجاد زنجی��ره خل��ق ارزش خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جلیلی��ان انعقاد ای��ن تفاهمنامه را فرص��ت مطلوبی برای‬ ‫تس��ریع و تس��هیل در ام��ر مب��ادالت‪ ،‬معام�لات‪ ،‬تامین و‬ ‫خریدوفروش با استفاده از ظرفیت های بانکداری الکترونیک‬ ‫در قالب صدور کارت اعتباری و کارت مرابحه عمومی دانست‬ ‫و دراین باره گفت‪ :‬با انعقاد این تفاهمنامه‪ ،‬کارت های اعتباری‬ ‫الکترونیکی محمل و واس��طه معامالت و خریدوفروش بین‬ ‫ش��بکه توزی��ع مص��رف و جامعه ه��دف ب��زرگ ان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در همی��ن رابط��ه افزود‪ :‬ب��ا اجرای ای��ن تفاهمنامه‪،‬‬ ‫کارت ه��ای اعتب��اری و مرابحه نقش پررنگ ت��ری را به جای‬ ‫چ��ک در بین اقش��ار و اف��راد جامعه ه��دف در معامالت و‬ ‫خریدوفروش با ش��بکه توزیع تعاونی های مصرف فرهنگیان‬ ‫ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف فرهنگیان‬ ‫جامع��ه هدف این تفاهمنامه را اقش��ار مختل��ف فرهنگیان‬ ‫شاغل و بازنشس��ته و ‪ ۳۰۰۰‬نفر از اعضای باشگاه مشتریان‬ ‫اعالم ک��رد و در این باره گفت‪ :‬جل��ب رضایت فرهنگیان و‬ ‫مصرف کنن��دگان ک��ه مایحتاج و نیازهای خ��ود را از طریق‬ ‫ش��بکه توزی��ع تعاونی مص��رف تامی��ن می کنن��د از زمره‬ ‫هدف های مهم و اساسی ما است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۶۲۷‬هزار میلیارد ریال تسهیالت عقود اسالمی‬ ‫بانک ملی ای��ران بیش از ‪ ۶۲۷‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت در قالب عقود اسالمی از ابتدای امسال تا‬ ‫پایان مهر پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران‪ ،‬این‬ ‫تسهیالت در یک میلیون و ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۵۳۴‬فقره و در‬ ‫قالب عقود مضاربه‪ ،‬مش��ارکت مدنی‪ ،‬فروش اقساطی‪،‬‬ ‫جعاله‪ ،‬خرید دین‪ ،‬قرض الحس��نه و‪ ...‬تخصیص داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن بانک ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۵۱۳‬میلیارد ریال تس��هیالت در ‪ ۵۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۴۳‬فق��ره در قالب عقد مضاربه پرداخت کرده اس��ت‪ .‬در بخش‬ ‫مش��ارکت مدنی نیز ش��عب بانک ملی ایران ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۸۲۸‬فقره‬ ‫تس��هیالت به ارزش ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۲۷۲‬میلیارد ریال تسهیالت اعطا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت قرض الحسنه نیز در بانک ملی ایران از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار اس��ت‪ ،‬به طوری که در ‪ 7‬ماه نخس��ت امسال این‬ ‫بانک ‪ ۲۳۱‬هزار و ‪ ۴۵۴‬فقره تسهیالت به ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۲۱۶‬میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه‬ ‫به متقاضیان پرداخته است‪.‬‬ ‫از مجموع تس��هیالت پرداختی بان��ک ملی ایران‪،‬‬ ‫س��هم فروش اقساطی ‪ ۵۱۶‬هزار و ‪ ۲۷‬فقره تسهیالت‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۲۱۳‬هزار و ‪ ۱۸۹‬میلی��ارد ریال و اجاره به‬ ‫ش��رط تملیک ‪ ۸۳۲‬میلی��ارد ریال اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫ش��عب بان��ک ملی ایران در م��دت مذکور ‪ ۱۳۰‬ه��زار و ‪ ۷۶۴‬فقره‬ ‫تس��هیالت جعاله به ارزش ‪ ۴۰‬ه��زار و ‪ ۲۰۳‬میلیارد ریال پرداخت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در بخ��ش خری��د دین نیز ‪ ۲۰‬ه��زار و ‪ ۳۰۷‬فقره تس��هیالت به‬ ‫ارزش ‪ ۳۵‬ه��زار و ‪ ۷۶۷‬میلیارد ریال‪ ،‬مرابحه ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۴۶۶‬فقره‬ ‫تس��هیالت به ارزش ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۳۵‬میلیارد ریال و در بخش سلف‬ ‫دو هزار و ‪ ۷۶۹‬فقره تسهیالت به ارزش ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۸‬میلیارد ریال‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن خبر داد‬ ‫‹ ‹قدردانی از مدیرعامل بانک ملت‬ ‫در دومی��ن ایی��ن تجلیل از چهره ه��ای نامی‬ ‫صنع��ت و اقتصاد کش��ور با محوری��ت برندهای‬ ‫مسئولیت پذیر اجتماعی‪ ،‬از مدیرعامل بانک ملت‬ ‫به عنوان مدیر موثر در رونق تولید‪ ،‬تجلیل شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬در این مراس��م‬ ‫که با حض��ور مصطفی کواکبی��ان نماینده مردم‬ ‫تهران به عنوان رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫همایش در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬تندیس چهره نامی صنعت و اقتصاد‬ ‫کشور به محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت اعطا‬ ‫ش��د‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬ایجاد محیط فرهنگی‬ ‫مناس��ب در محل کار ب��رای تمرین و کاربس��ت‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی‪ ،‬ارائه مدل مناس��ب برای‬ ‫افش��ای مولفه ها و شاخص های مسئولیت پذیری‬ ‫در شرکت ها‪ ،‬بررس��ی تاثیر مسئولیت اجتماعی‬ ‫س��ازمان ها بر وفاداری مش��تریان‪ ،‬ایجاد ارتباط‬ ‫بی��ن مس��ئولیت اجتماع��ی کس��ب و کار با برند‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬از جمله اه��داف و محورهای همایش‬ ‫قدردانی از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن ضمن تشریح اثار مثبت و مزایای‬ ‫راه اندازی س��امانه عرضه و فروش اموال مازاد بانک ها‪ ،‬از تایید‬ ‫عملک��رد مطلوب این بانک در سبک س��ازی دارایی های ثابت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت وگو با پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن اعالم کرد‪ :‬سامانه اینترنتی عرضه و فروش اموال مازاد‬ ‫بانک ها که روز گذشته به همت وزارت اقتصاد و با کار جمعی‬ ‫ش��بکه بانکی کش��ور کار خود را اغاز ک��رد دو مزیت و منافع‬ ‫اقتص��ادی برای اقتصاد کش��ور و بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫به خصوص صنعت و تجارت به همراه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک مس��کن با بی��ان اینکه‪ ،‬در این س��امانه‬ ‫مجموعه امالک مازاد شامل امالک بانک ها و همچنین امالک‬ ‫تملیکی (تملک ش��ده)‪ ،‬ب��رای فروش مزایده ای ب��ا نرخ پایه‬ ‫کارشناسی شده‪ ،‬در بس��تر الکترونیکی عرضه می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هدف اصلی در راه اندازی این س��امانه‪ ،‬ش��فافیت بخشیدن به‬ ‫موجودی امالک مازاد بانک ها و همچنین شفاف شدن فرایند‬ ‫عرض��ه و فروش این امالک اس��ت‪ .‬از انجا که بانک ها خود در‬ ‫زمینه راه اندازی این س��امانه اینترنتی پیش قدم ش��دند‪ ،‬این‬ ‫انگیزه در مدی��ران بانکی وجود دارد تا پی��رو تکالیف قانونی‪،‬‬ ‫تایید عملکرد بانک مسکن در فروش اموال مازاد‬ ‫منابع محبوس و قابل تبدیل شدن به تسهیالت‬ ‫و اعتب��ارات‪ ،‬هر چه س��ریع تر ب��ا عرضه در یک‬ ‫محیط شفاف‪ ،‬ازاد شوند و توان تسهیالت دهی‬ ‫به بخش ه��ای مختلف اقتص��ادی افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن‪« ،‬شفافیت در فروش‬ ‫ام��وال مازاد بانک ها» و همچنین «افزایش توان‬ ‫تسهیالت دهی با فروش امالک مازاد» را دو مزیت و اثار مثبت‬ ‫و س��ریع راه اندازی س��امانه عرضه و فروش اموال مازاد بانکی‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات مدیره بانک مس��کن در ادامه درباره ش��کل‬ ‫فعالی��ت این س��امانه گفت‪ :‬این س��امانه دو بخ��ش دارد‪ .‬در‬ ‫بخش اول‪ ،‬هر یک از بانک های عامل کش��ور فهرس��ت امالک‬ ‫و اموالی که مازاد تش��خیص داده شده است را در سامانه ثبت‬ ‫می کن��د‪ .‬در این بخش‪ ،‬ریز اطالعات مرب��وط به نوع کاربری‬ ‫ملک‪ ،‬موقعیت استانی و ش��هری قرارگیری ملک‪ ،‬مشخصات‬ ‫اعی��ان و عرصه و همچنین وضعی��ت اینکه ایا ملک مورد نظر‬ ‫متص��رف دارد یا خیر و اینکه مش��کل حقوقی و ثبتی دارد یا‬ ‫خیر‪ ،‬ثبت می ش��ود‪ .‬در بخش دوم س��امانه‪ ،‬کاربران که عموم‬ ‫مردم و همچنی��ن س��رمایه گذاران اقتصادی و‬ ‫صنعتی یا تجاری هستند می توانند وارد سامانه‬ ‫ش��وند و به اطالعات مربوط به هر یک از امالک‬ ‫در فهرس��ت ها‪ ،‬دسترسی مس��تقیم پیدا کنند؛‬ ‫بنابراین در این سامانه یک مالقات مجازی بین‬ ‫بانک های عرضه کننده امالک مازاد و متقاضیان‬ ‫خرید این امالک ش��کل می گیرد و شرایط برای‬ ‫اعالم ثبت درخواست خرید از سوی متقاضیان در قالب انجام‬ ‫مزایده فراهم می شود‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی در عین حال از فراهم شدن یک امکان جدید‬ ‫برای خریداران و س��رمایه گذاران در ب��ازار امالک مازاد بانکی‬ ‫خب��ر داد و افزود‪ :‬با تدبیر وزی��ر اقتصاد و مقامات دولتی‪ ،‬این‬ ‫امکان فراهم ش��ده اس��ت تا متقاضیانی که عالقه ای به خرید‬ ‫مالکی��ت امالک مازاد ندارند ام��ا خواهان مدیریت این امالک‬ ‫هس��تند بتوانند بدون نیاز به خرید مالکیت و با حفظ مالکیت‬ ‫بانک دارن��ده ان ملک‪ ،‬نس��بت به مدیریت و انج��ام فعالیت‬ ‫اقتص��ادی در ان ملک اقدام کنند‪ .‬این امکان برای کارخانه ها‪،‬‬ ‫کارگاه های تولیدی و هر نوع ملک که امکان فعالیت اقتصادی‬ ‫در ان وجود دارد‪ ،‬قابل انجام و تحقق اس��ت‪ .‬البته ش��رط این‬ ‫ش��کل واگذاری مدیریت ان اس��ت که متقاضی‪ ،‬از تخصص و‬ ‫مه��ارت الزم برای هدایت و مدیریت کارخانه مدنظر داش��ته‬ ‫باش��د و بتواند گزارش توجیه��ی قابل دفاع به بانک ارائه کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک مس��کن یک��ی دیگر از اثار فعالیت س��امانه‬ ‫اینترنت��ی اموال مازاد بانک ها را افزای��ش عرضه ملک در بازار‬ ‫معامالت امالک اعالم کرد‪ .‬رحیمی انارکی همچنین از تایید‬ ‫عملکرد مطلوب بانک مس��کن در جریان فروش امالک مازاد‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬براس��اس نسبت استاندارد تعریف شده برای‬ ‫دارایی های ثابت در بانک ها‪ ،‬باید نس��بت سرمایه پایه بانک به‬ ‫دارایی های ثابت تحت مالکی��ت ان بانک‪ ،‬حداکثر ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫باشد‪ .‬بانک مسکن به واسطه عملکرد مطلوبی که در یک سال‬ ‫گذش��ته در بحث عمل به مصوبات دولت و بانک مرکزی برای‬ ‫فروش اموال و امالک مازاد ارائه کرد موفق ش��د این نسبت را‬ ‫به زیر ‪ ۷۰‬درصد برساند؛ بنابراین در حال حاضر بانک مسکن‬ ‫در فهرس��ت بانک هایی ک��ه دارای اموال مازاد هس��تند‪ ،‬قرار‬ ‫ندارد‪ ،‬با این حال روند کاری ما در بانک مسکن به این صورت‬ ‫اس��ت که از فروش هر نوع امالک مازاد ب��ه نفع افزایش توان‬ ‫تسهیالت دهی به بخش مسکن و ساختمان استقبال می کنیم‬ ‫و برای این کار‪ ،‬برنامه داریم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫دانشگاهیان از دالیل به کار گرفته نشدن محصوالت دانشگاهی در صنعت حمل ونقل می گویند‬ ‫یاران مخالف‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬خبرنگار ح��وزه حمل ونقل بودن موجب‬ ‫ش��ده ام��روز در صده��ا همایش‪ ،‬س��مینار و س��خنرانی‬ ‫تخصصی که س��االنه در دانش��گاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها‪ ،‬مراکز‬ ‫علمی و تحقیقی یا حتی نهادهای اجرایی برگزار می شود‪،‬‬ ‫حضور داشته باشم‪ .‬در همه این نشست ها وقتی استادان‪،‬‬ ‫متخصص��ان‪ ،‬دانش��جویان و حتی مس��ئوالن از بایدها و‬ ‫نبایده��ای توجه به یافته ه��ا و پژوهش های علمی در این‬ ‫صنعت س��خن می گویند‪ ،‬یک سوال در ذهنم تکرار شود‪:‬‬ ‫«چرا این حرف ها شنیده نمی شود؟»‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حمل و نقل از رش��ته های قدیمی‬ ‫دانش��گاهی در ایران است که در مقاطع مختلف تحصیلی‬ ‫دانش��گاه های دولت��ی‪ ،‬ازاد‪ ،‬پیام نور و علم��ی کاربردی‬ ‫دانشجو می پذیرد و فارغ التحصیل تحویل جامعه می دهد‪.‬‬ ‫دانش��گاه علم و صنع��ت به عنوان یکی از دانش��کده های‬ ‫معتبر صنعتی کشور‪ ،‬سال هاست در گرایش های مختلف‬ ‫رش��ته حم��ل و نقل‪ ،‬به پذی��رش دانش��جو در دوره های‬ ‫کارشناس��ی ارش��د و دکترا پرداخته اس��ت‪ .‬دانشگاه های‬ ‫تخصصی حمل و نقلی نیز در کشور کم نداریم که در این‬ ‫زمینه می توان به دانشگاه های علوم دریایی در خرمشهر‪،‬‬ ‫چابهار‪ ،‬نوشهر و دیگر شهرهای ساحلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وج��ود رش��ته های دانش��گاهی مختل��ف و فعالی��ت‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬دانش��کده ها و پژوهش��کده های تخصص��ی‬ ‫مختل��ف در حوزه حمل و نقل‪ ،‬موجب ش��ده این صنعت‬ ‫از جمله صنایع دارای زیرساخت های قدرتمند دانشگاهی‬ ‫و علمی در کشور باش��د‪ ،‬با این حال انتقادهایی در میان‬ ‫دانش��گاهی ها و متخصصان صنعت حمل و نقل نسبت به‬ ‫استفاده نکردن از این زیرساخت علمی قدرتمند و دخالت‬ ‫نکردن جماعت دانشگاهی در تصمیم گیری ها وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جالی خالی دانشگاه در تصمیم گیری ها‬ ‫اس��تاد ژئوتکنیک دانش��گاه تهران معتقد است با وجود‬ ‫فعالیت دانشگاه ها و دانش��گاهی ها در زمینه های مختلف‬ ‫حم��ل و نق��ل‪ ،‬دانش��گاهی ها در تصمیم گیری ها دخالت‬ ‫داده نمی ش��وند و به همین دلیل است که تاثیر یافته ها و‬ ‫اموخته های دانش��گاهی را در عملکرد صنعت حمل ونقل‬ ‫مشاهده نمی کنیم‪.‬‬ ‫دکتر کامبیز بهنیا در پاسخ به‬ ‫درباره رشته های‬ ‫دانش��گاهی مرتبط با صنعت حم��ل و نقل گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر رشته های دانشگاهی مختلف به عنوان گرایش های‬ ‫مهندس��ی عم��ران داری��م ک��ه از ان جمله می ت��وان به‬ ‫مهندس��ی حمل و نقل و گرایش راه و ترابری اشاره کرد‬ ‫که تا مقطع دکترا نیز پیش می رود‪.‬‬ ‫استاد دانش��کده مهندسی عمران دانشگاه تهران یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬مش��کل حمل ونقل در حال حاضر مسئله دانشگاه‬ ‫نیس��ت زیرا روی ای��ن موضوع در دانش��گاه ها خوب کار‬ ‫می ش��ود اما پیاده و اجرایی کردن دانش نیز کار اس��انی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که تحصیالت و اموخته های‬ ‫دانشگاهی حوزه حمل و نقل چقدر در این صنعت بازتاب‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در پس��ت های مدیریتی و در وزارتخانه راه و‬ ‫شهرس��ازی یا ش��هرداری‪ ،‬افراد زیادی را می بینیم که از‬ ‫دانش��گاه امده اند‪ .‬درحال حاضر بس��یاری از دانشگاهیان‬ ‫در بخش ه��ای مختلف صنعت به کار گرفته ش��ده اند اما‬ ‫مهم این اس��ت که نتیجه این کار چیست و چقدر از نظر‬ ‫این افراد اس��تفاده می ش��ود‪ .‬در حال حاضر اموخته های‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬بیش��تر در حد مطالب نظری مطرح است و‬ ‫انچه در اجرا می بینیم با انچه در دانشگاه گفته و اموزش‬ ‫داده می شود‪ ،‬هماهنگی ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه معتق��د اس��ت اگر قرار اس��ت‬ ‫دانش��گاهیان به صنعت بیایند و موثر باش��ند‪ ،‬باید قدرت‬ ‫و اختیار تصمیم گیری به انها داده ش��ود و حرف شنوی از‬ ‫انها نیز وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫بهنیا یاداور ش��د‪ :‬در حوزه حمل و نقل کمبود دانشگاه‬ ‫و رشته دانشگاهی و استاد و فارغ التحصیل نداریم‪ .‬مسئله‬ ‫همین است که اجازه تصمیم گیری و اثرگذار بودن به این‬ ‫قشر داده نمی ش��ود و حضور انها بیش��تر‪ ،‬نمایشی شده‬ ‫است‪ .‬الگوسازی های مختلفی در زمینه به کارگیری دانش‬ ‫و دانش��گاهیان در صنعت ش��ده اما اینکه ای��ن الگوها با‬ ‫واقعیت چقدر هماهنگی دارد‪ ،‬قابل تامل است‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه با بی��ان اینکه به نظر می رس��د‬ ‫نبود بودج��ه و بی پول��ی از دالیل بی توجه��ی به نظرات‬ ‫دانشگاهیان در پروژه ها و مدیریت هاست‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه های‬ ‫علمی زیادی در دانشگاه ها و موسسه های علمی یا به طور‬ ‫مستقل از سوی افراد انجام می شود و از این نظر مشکلی‬ ‫در صنعت حمل و نقل نداریم اما در اجرا به نظر می رسد‬ ‫مشکالت مالی‪ ،‬مانع به کارگیری یافته های علمی می شود‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬ف��رض کنید تحقیق کردی��م و راهکار‬ ‫علم��ی برای کاهش الودگ��ی هوا مبنی بر لزوم توس��عه‬ ‫حم��ل و نقل عمومی دادیم‪ .‬وقت��ی واگن مترو و اتوبوس‬ ‫کم اس��ت و توان تامی��ن انها وجود ن��دارد‪ ،‬چه کاری از‬ ‫تحقیقات علمی برمی اید؟‬ ‫بهنیا یاداور ش��د‪ :‬البته دانش��گاه کار خود را در تربیت‬ ‫متخصص و تولید علم می کند و راه خود را می رود اما این‬ ‫نوع کمبودها موجب می ش��ود این نهاد تاثیری که انتظار‬ ‫داریم را در صنعت نداش��ته باش��د یا دست کم این تاثیر‪،‬‬ ‫نمود بیرونی نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش به روز نیست؟‬ ‫یک پژوهش��گر حوزه حمل و نقل نیز معتقد اس��ت به‬ ‫روز نبودن نظام دانش��گاهی‪ ،‬بهانه ای برای به کار نگرفتن‬ ‫دانشگاهیان در صنعت حمل و نقل است‪.‬‬ ‫امیر حس��ین صراف در پاس��خ ب��ه‬ ‫توضیح داد‪:‬‬ ‫نهاده��ای تصمیم گیر و تصمیم س��از صنعت حمل و نقل‪،‬‬ ‫به روز نبودن نظام اموزش عالی‪ ،‬به ویژه در رشته های فنی‬ ‫و مهندسی را بهانه ای برای جذب نکردن فارغ التحصیالن‬ ‫جدید دانش��گاهی ق��رار می دهند چراکه تکی��ه و تاکید‬ ‫ناهمگ��ون ب��ر مباحث نظ��ری و علم��ی در مقایس��ه با‬ ‫میزان اموزش و اش��نایی با مس��ائل عملی و کاربردی در‬ ‫دانش��گاه های کشور باعث شده تا فارغ التحصیالن فنی در‬ ‫بدو ورود به بازار کار از مس��ائل اجرایی کم اطالع و گاهی‬ ‫بی اطالع باشد‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر اف��زود‪ :‬همچنی��ن پیاده نش��دن نظام‬ ‫شایسته س��االری در ای��ن صنعت موجب ش��ده در اندک‬ ‫مجال ه��ای تامی��ن منابع انس��انی هم نیروه��ای ضعیف‬ ‫مرتب��ط اما در تخصص و رش��ته های غی��ر مرتبط به کار‬ ‫گرفته شوند و در نهایت همین به کار نگرفتن متخصصان‪،‬‬ ‫باعث کم خونی سازمانی شده است‪.‬‬ ‫فرض کنید تحقیق کردیم و راهکار علمی برای کاهش الودگی هوا مبنی بر‬ ‫لزوم توسعه حمل و نقل عمومی دادیم‪ .‬وقتی واگن مترو و اتوبوس کم است‬ ‫و توان تامین انها وجود ندارد‪ ،‬چه کاری از تحقیقات علمی برمی اید؟‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬البت��ه در زمینه به کارگی��ری نیروهای‬ ‫تخصص��ی تحصیلک��رده در صنعت هوان��وردی و دریایی‬ ‫(به وی��ژه در بخش ه��ای عملیات��ی) به دلی��ل الزامات و‬ ‫نظارت های بین المللی نس��بت ب��ه حمل و نقل جاده ای و‬ ‫ریلی وضعیت بهتری داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت و دانشگاه با هم غریبه اند؟‬ ‫یک دانش اموخته رش��ته مهندس��ی عمران نیز معتقد‬ ‫اس��ت اگرچه در دانش��گاه مطالب تخصصی با جزئیات به‬ ‫دانش��جویان اموزش داده می ش��ود‪ ،‬اما انچه در بازار کار‬ ‫از فارغ التحصیالن می خواهن��د ارتباطی با این اموخته ها‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مه��رداد س��تاری در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫به نظر می رس��د دانش��گاه و صنعت هری��ک کار خود را‬ ‫می کنند و بی توجه به ه��م جلو می روند‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫حم��ل و نقل با توجه به اینکه یکی از گرایش های رش��ته‬ ‫مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد است‪ ،‬بیشتر‬ ‫ش��امل مطالب نظری و پژوهشی است و کمتر بار اجرایی‬ ‫دارد‪ .‬در این مقطع بیش��تر برنامه های تحقیقاتی داریم تا‬ ‫کاربردی که به همین دلیل‪ ،‬دانش اموخته ها این رش��ته‬ ‫ی��ا باید پژوهش و تحقی��ق و تحصیل را ادامه دهند یا در‬ ‫صورت ورود به بازار کار‪ ،‬تخصص های جدیدی یاد بگیرند‬ ‫که در دانشگاه به انها اموزش داده نشده است‪.‬‬ ‫به گفته این دانش اموخته کارشناس��ی ارشد مهندسی‬ ‫حم��ل و نق��ل‪ ،‬دانش اموخت��گان این رش��ته ب��ه دلیل‬ ‫نظری و کمتر اجرایی بودن اموخته هایش��ان‪ ،‬بیش��تر به‬ ‫عنوان مش��اور در پروژه ها می توانند حضور داشته باشند‬ ‫ی��ا تدری��س کنن��د و کمت��ر کار اجرایی به انها س��پرده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت برای حضور قوی تر دانش��گاهیان در‬ ‫صنع��ت حمل و نق��ل‪ ،‬اموزش ه��ا و برنامه های تحصیلی‬ ‫برخی مقطع ه��ای تحصیلی مرتبط با این صنعت نیازمند‬ ‫بازنگری است‪.‬‬ ‫توسعه حمل ونقل با تکیه بر رشته های دانشگاهی‬ ‫یادداشت‬ ‫رضا اکبری‪-‬کارشناس حمل ونقل‪:‬‬ ‫هم��واره می گویی��م حمل ونق��ل محور‬ ‫توسعه اس��ت و مولفه های اصلی توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫کش��ور ب��ه حمل ونق��ل بس��تگی دارد‪.‬‬ ‫هم��واره می گویی��م پای��داری ملی هر‬ ‫کشور به زیرس��اخت های حمل ونقل ان‬ ‫وابسته است‪ ،‬صنعت حمل ونقل‪ ،‬سهم قابل توجهی‬ ‫از تولید ناخالص ملی را تش��کیل می دهد و کیفیت‬ ‫زندگی انسان ها به حمل ونقل وابسته است‪ .‬در واقع‬ ‫زندگی امروز انس��ان ها بدون توجه به رشد و توسعه‬ ‫حمل ونقل و مولفه های حمل ونقل ممکن نیست‪ .‬اما‬ ‫پرسش مهمی که در اینجا وجود دارد این است که تا‬ ‫چه اندازه صنعت حمل ونقل ما تخصصی و حرفه ای‬ ‫شده اس��ت؟ ایا فارغ التحصیالن امروز دانشگاه های‬ ‫کش��ور حداقل در یک��ی از زمینه ه��ای حمل ونقل‬ ‫تخص��ص الزم را دارند و تخصص انه��ا برای ورود و‬ ‫فعالی��ت در زمینه حمل ونقل کافی اس��ت؟ در این‬ ‫نوشته تالش می شود پاس��خی برای این پرسش ها‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬رشته مهندسی راه و ساختمان که بعدها‬ ‫به نام مهندسی عمران تغییر نام داد برای همه نامی‬ ‫اشناس��ت‪ .‬از گذش��ته این گونه هدف گذاری شده‬ ‫ک��ه فارغ التحصیالن این رش��ته می توانند در همه‬ ‫حوزه های فنی‪-‬عمرانی کشور و از مرحله پیدایش تا‬ ‫مراحل مطالعه‪ ،‬طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬نگهداری‪ ،‬مدیریت‬ ‫و بهره برداری از زیربناهای هر کش��ور نقش افرینی‬ ‫کنند‪ .‬به منظور تخصصی ش��دن این رشته و تربیت‬ ‫متخصصان ب��رای ورود ب��ه موضوع های تخصصی‪،‬‬ ‫گرایش ه��ای مختلف��ی در دوره ه��ای موس��وم به‬ ‫تحصی�لات تکمیلی در دهه های گذش��ته طراحی‬ ‫ش��ده است‪ .‬س��ازه‪ ،‬زلزله‪ ،‬س��ازه های هیدرولیکی‪،‬‬ ‫مدیری��ت و منابع اب‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫راه وتراب��ری‪ ،‬مدیری��ت س��اخت و ژئوتکنی��ک‪ ،‬از‬ ‫جمله گرایش های رش��ته حمل و نقل در تحصیالت‬ ‫تکمیلی هس��تند‪ .‬در میان این گرایش ها از گرایش‬ ‫س��ازه به نام «گرایش مادر» نام برده ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه فارغ التحصیالن ان باید بتوانند در درک رفتار‬ ‫انواع مختلف سازه ها و طراحی و ساخت انها فعالیت‬ ‫کنند که حوزه وسیع و جامعی به شمار می رود‪ .‬البته‬ ‫امروزه تن��وع‪ ،‬پیچیدگی ها و ویژگی های منحصر به‬ ‫فرد انواع س��ازه ها در کنار گسترش دانش مهندسی‬ ‫و فناوری ه��ای نوین‪ ،‬انقدر پرس��ش ایجاد کرده که‬ ‫حتی فارغ التحصیالن مهندس��ی س��ازه نیز قادر به‬ ‫پاس��خگویی به حتی بخش��ی از این نیاز نیس��تند‪.‬‬ ‫س��ازه هایی مانن��د پل های بزرگ ج��اده ای و ریلی‪،‬‬ ‫تونل های ش��هری‪ ،‬جاده ای و ریلی‪ ،‬برج ها‪ ،‬س��دها‪،‬‬ ‫مجتمع های بزرگ صنعتی و دیگر انواع س��ازه های‬ ‫خ��اص‪ ،‬انقدر مطلب برای اموختن دارند که هر یک‬ ‫می توانند به عنوان یک گرایش جدید در‬ ‫حوزه تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی‬ ‫عم��ران مطرح باش��ند‪ ،‬همان ط��ور که‬ ‫دانش��گاه های معتب��ر دنی��ا در همی��ن‬ ‫مس��یر حرکت کرده اند‪ .‬فارغ التحصیالن‬ ‫رش��ته های موجود مهندسی حمل ونقل‬ ‫یا مهندس��ی راه و تراب��ری قادر نخواهند‬ ‫بود در زمان فارغ التحصیلی‪ ،‬در همه یا حتی بخشی‬ ‫از موضوع های مختل��ف حمل ونقل‪ ،‬تخصص کافی‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬به طوری که قادر به فعالیت حرفه ای‬ ‫در هر یک از بخش های مختلف و رفع نیازهای متنوع‬ ‫حوزه حمل ونقل باش��ند‪ .‬انها باید حداقل یک دهه‬ ‫در عرصه ش��غلی خود با ازمون و خطا فعالیت کنند‬ ‫تا اموزش ببینند! اگر البته اموزش��ی وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬چون اموزش��ی هم وجود ندارد‪ ،‬اموخته های‬ ‫کم انها نیز به تدریج فراموش می شود‪ .‬اگر بخش های‬ ‫مختلف دولتی یا خصوصی حمل ونقل کش��ور مانند‬ ‫اقتصاد حمل ونقل‪ ،‬حمل ونقل ش��هری‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫دریایی‪ ،‬ح��وزه نگهداری راه ها‪ ،‬ح��وزه حمل ونقل‬ ‫هوای��ی‪ ،‬حوزه مدیری��ت و ناوبری ف��رودگاه‪ ،‬حوزه‬ ‫ایمنی خطوط ریلی‪ ،‬حوزه ایمنی راه ها‪ ،‬حوزه سیر و‬ ‫حرکت یا ساخت خطوط راه اهن و‪ ...‬تصمیم بگیرند‬ ‫از میان فارغ التحصی�لان راه و ترابری و حمل ونقل‪،‬‬ ‫نیرو اس��تخدام کنند باید سراغ کدام فارغ التحصیل‬ ‫بروند که در موضوع مورد نیاز انها متخصص باش��د؟‬ ‫پاس��خ این پرسش‪ ،‬س��اده اما پیاده سازی ان دشوار‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش از ان بد نیس��ت رش��ته کش��اورزی را‬ ‫مث��ال بزنیم که تا یک��ی دو دهه پی��ش‪ ،‬در کنکور‪،‬‬ ‫زیرمجموع��ه گروه فنی مهندس��ی بود اما اکنون در‬ ‫دفترچه ثبت نام کنکور کارشناس��ی ارشد و دکترای‬ ‫دانشگاه ها‪« ،‬گروه کش��اورزی» وجود دارد‪ .‬درواقع‬ ‫این رشته از زیرمجموعه فنی‪-‬مهندسی خارج شده‬ ‫و به طور مس��تقل‪ ،‬توسعه پیدا کرده است‪ .‬بی تردید‬ ‫نقش بخش حمل ونقل در توس��عه و ابادانی کشور از‬ ‫بخش کش��اورزی کمتر نیس��ت‪ .‬اما چه شده که در‬ ‫حوزه کش��اورزی تا این اندازه به موضوع تخصصی و‬ ‫حرفه ای شدن نگاه شده است؟ به نظر می رسد حوزه‬ ‫کش��اورزی برای جذب نیروی انسانی یا پیدا کردن‬ ‫متخصص در هر موضوعی‪ ،‬راه حل خود را در توسعه‬ ‫رشته های دانشگاهی پیدا و زیرشاخه های تخصصی‬ ‫را پیاده کرده است‪ .‬بنابراین بد نیست حمل ونقل نیز‬ ‫به گونه ای دیگر که شایس��ته اس��ت‪ ،‬نگریسته شود‪.‬‬ ‫رش��ته حمل ونقل در چارچوب یک گرایش ساده در‬ ‫کن��ار چند گرایش غیر هم وزن در حوزه مهندس��ی‬ ‫عمران‪ ،‬به هی��چ عنوان جوابگ��وی نیازها و اعتالی‬ ‫صنعت حمل ونقل کشور نیست‪.‬‬ ‫ب��رای همین اس��ت که دانش��کده های راه اهن و‬ ‫رش��ته های مرب��وط به ان در دهه گذش��ته در چند‬ ‫دانشگاه محدود کشور شروع به فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫در یک تقس��یم بندی ساده‪ ،‬مباحث زیادی در حوزه‬ ‫حمل ونقل قابل شناس��ایی است که می توانند حتی‬ ‫در ی��ک زیرمجموعه یا گروه ازمایش��ی مجزا مانند‬ ‫کش��اورزی یا هنر در حوزه تحصیالت تکمیلی قرار‬ ‫گیرند و هر موضوع می تواند به رش��ته دانشگاهی در‬ ‫مقاط��ع تحصیالت تکمیلی تبدیل ش��ود و برای هر‬ ‫رشته‪ ،‬یکی از دانش��گاه های معتبر کشور با حمایت‬ ‫اولیه سازمان های ذی ربط‪ ،‬مامور تربیت متخصصان‬ ‫ان رش��ته ش��ود تا ب��رای دهه ه��ای بع��دی‪ ،‬افراد‬ ‫متخصص برای هر موضوع تربیت شده باشند‪.‬‬ ‫برخی از این موضوع ها عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رشته مهندسی حمل ونقل هوایی‬ ‫گرایش های اقتص��اد حمل ونقل هوایی‪ ،‬ناوبری‪،‬‬ ‫هواشناس��ی هوای��ی‪ ،‬ایمن��ی‪ ،‬تعمی��ر و مراقبت از‬ ‫هواپیما‪ ،‬خلبانی‪ ،‬مدیریت فرودگاه‪( ،‬هرچند برخی‬ ‫از این رشته ها هم اکنون به طور پراکنده وجود دارند)‬ ‫‪ -۲‬رشته مهندسی حمل ونقل ریلی‬ ‫گرایش ه��ای اقتصاد حمل ونق��ل ریلی‪ ،‬طراحی‬ ‫خطوط‪ ،‬نگهداری خطوط‪ ،‬س��ازه های فنی راه اهن‪،‬‬ ‫مدیری��ت نگهداری زیرس��اخت های ریلی‪ ،‬س��یر و‬ ‫حرکت‪ ،‬مدیریت ایس��تگاه‪ ،‬کنترل خطوط‪ ،‬عالئم و‬ ‫ارتباط��ات الکتریکی‪ ،‬ایمنی و س��وانح ریلی‪( ،‬البته‬ ‫برخ��ی از اینها درحال حاض��ر به طور پراکنده وجود‬ ‫دارند)‬ ‫‪ -۳‬رشته مهندسی حمل ونقل جاده ای‬ ‫گرایش های طراحی راه‪ ،‬روس��ازی راه‪ ،‬ابنیه فنی‬ ‫راه (پ��ل و تون��ل)‪ ،‬مدیریت پایان��ه‪ ،‬مدیریت پایانه‬ ‫مرزی‪ ،‬مدیریت ش��رکت های حمل ونقل‪ ،‬مدیریت‬ ‫نگه��داری زیرس��اخت های جاده ای‪ ،‬هواشناس��ی‬ ‫جاده ای‪ ،‬ایمنی راه‪ ،‬تحلیل تصادف‪ ،‬مدیریت شبکه‪،‬‬ ‫مدیریت ایمنی ترافیک‪ ،‬ترانزیت بین الملل‪.‬‬ ‫‪ -۴‬رشته مهندسی حمل ونقل دریایی‬ ‫گرایش های اقتصاد حمل ونقل دریایی‪ ،‬ترانزیت‬ ‫دریایی‪ ،‬مدیریت نگهداری زیرساخت های بندرها‪،‬‬ ‫مدیری��ت بهره برداری بندرها‪ ،‬س��اخت و نگهداری‬ ‫بندره��ا‪ ،‬مدیریت کش��تی‪ ،‬ناوب��ری دریایی‪ ،‬انرژی‬ ‫در حمل ونقل دریایی‪ ،‬محیط زیس��ت و حمل ونقل‬ ‫دریایی‪.‬‬ ‫‪ -۵‬رش�ته مهندس�ی حمل ونقل ش�هری و‬ ‫حومه ای‬ ‫گرایش ه��ای اقتص��اد حمل ونق��ل ش��هری‪،‬‬ ‫مت��رو‪ ،‬ان��رژی در حمل ونق��ل ش��هری‪ ،‬مدیریت‬ ‫نگه��داری زیرس��اخت های حمل ونق��ل ش��هری‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و حمل ونق��ل ش��هری‪ ،‬توس��عه‬ ‫حمل ونقل عمومی درون شهری‪ ،‬ایمنی حمل ونقل‬ ‫درون ش��هری‪ ،‬تحلیل تصادف‪ ،‬توس��عه قطارهای‬ ‫حومه ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫بیدودها کجا رفتند؟‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رئی��س مرک��ز ارتباطات و ام��ور بین الملل‬ ‫شهرداری تهران به پرسش برخی شهروندان‬ ‫در زمین��ه عل��ت جم��ع اوری دوچرخه های‬ ‫«بیدود» از س��طح شهر پاسخ داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬غالمحس��ین محم��دی در توییتر در‬ ‫پاسخ به پرسش برخی شهروندان درباره علت‬ ‫جمع اوری دوچرخه های بیدود از سطح شهر‬ ‫نوشت‪ :‬دوچرخه های بیدود به دلیل جلوگیری‬ ‫از اس��یب های احتمالی در ناارامی های اخیر‬ ‫جمع اوری ش��دند و باید هرچه زودتر‪ ،‬اماده‬ ‫بهره برداری ش��هروندان شوند‪ .‬این شرکت در‬ ‫برابر ودیعه مش��تریان مس��ئولیت دارد و باید‬ ‫ب��ه تعهدهای خود عمل کند‪ .‬ش��هرداری نیز‬ ‫به حمایت خود از این حرکت ادامه می دهد‪.‬‬ ‫برنامه جامع کاهش الودگی هوا منتشر شد‬ ‫نسخه ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومانی برای درمان ریه تهران‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تخفیف ‪ ۶‬هزار تومانی‬ ‫اسنپ به معلوالن‬ ‫معاون��ت شهرس��ازی ش��هرداری ته��ران و‬ ‫ش��رکت اس��نپ تفاهمنامه ای امضا کردند که‬ ‫براس��اس ان‪ ،‬این ش��رکت متعهد شد ‪ ۶‬هزار‬ ‫تومان به مس��افران کم ت��وان تخفیف دهد‪ .‬به‬ ‫گزارش شهرنوشت‪ ،‬عبدالرضا گلپایگانی‪ ،‬معاون‬ ‫شهرسازی ش��هرداری تهران در مراسم امضای‬ ‫تفاهمنامه بین معاونت شهرس��ازی و ش��رکت‬ ‫اسنپ با بیان اینکه بودجه ستاد مناسب سازی‬ ‫برای معلوالن در ‪ ۲‬س��ال اخیر حدود ‪ ۳.۵‬برابر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم در بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬نیز ش��اهد افزایش بودجه مناسب س��ازی‬ ‫باش��یم‪ .‬معاون ش��هرداری تهران با بیان اینکه‬ ‫س��تاد مناسب س��ازی ش��هر تهران از س��ال ها‬ ‫پیش تشکیل شده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مدیریت‬ ‫پیشین‪ ،‬شهری با حدود ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بده��ی به ما واگذار کرد و نتوانس��ت در زمینه‬ ‫مناسب سازی معابر عملکرد خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫بازدید وزیر اب و انرژی‬ ‫تاجیکستان از مپنا‬ ‫عثمان عل��ی عثم��ان زاده‪ ،‬وزی��ر اب و انرژی‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬از کارخانه ه��ای ش��رکت مپن��ا‬ ‫بازدید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬اقای عثمان زاده‬ ‫ب��ا حضور در محل کارخانه ه��ای گروه مپنا در‬ ‫اس��تان الب��رز از کارخانه ه��ای ت��وگا‪ ،‬پارس و‬ ‫پرت��و ب��ه بازدی��د از ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫گ��روه پرداخت‪ .‬عباس علی اب��ادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه مپن��ا در این دیدار ب��ه معرفی تاریخچه‬ ‫و دس��تاوردهای گروه مپن��ا در حوزه های فنی‬ ‫و مهندس��ی پرداخت‪ .‬توربین ه��ای ارتقایافته‬ ‫‪ ،MGT -۷۰‬نیروگاه های موبایل‪ ،‬برقی سازی‬ ‫و تبدیل نیروگاه های س��اده به سیکل ترکیبی‬ ‫از جمل��ه دس��تاوردهای گروه مپن��ا بود که در‬ ‫ای��ن دیدار مورد اش��اره مدیرعام��ل گروه مپنا‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬اق��ای عثمان زاده برای ش��رکت‬ ‫در س��یزدهمین اجالس کمیس��یون مشترک‬ ‫همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکس��تان در‬ ‫ایران حضور داشت‪.‬‬ ‫معاون��ت حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران با‬ ‫انتشار برنامه جامع پیشنهادی کاهش الودگی هوا اعالم‬ ‫کرد برای کاهش الودگی هوا در کالنش��هر تهران باید‬ ‫‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬شهرداری تهران برنامه پیشنهادی‬ ‫خود برای کاهش الودگی هوای تهران را منتش��ر کرده‬ ‫است‪ .‬براساس برنامه ای که از سوی معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافی��ک ارائه ش��ده‪ ،‬در ص��ورت تزری��ق اعتبارات‪،‬‬ ‫می توان بخش قابل مالحظه ای از الودگی هوای تهران‬ ‫را در ‪ ۴‬سال کاهش داد‪.‬‬ ‫با جایگزینی و نصب فیلتر دوده این مس��ئله را کاهش‬ ‫داد‪ ،‬براین اساس در سال نخست و دومین سال اجرای‬ ‫برنام��ه ‪ ۱۰‬هزار کامیون جایگزین و در س��ال س��وم و‬ ‫چه��ارم نیز ‪ ۲۰‬هزار کامیون باید نوس��ازی ش��وند و با‬ ‫توجه به اینکه نرخ متوس��ط ه��ر کامیون ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫تومان تخمین زده شده است‪ ،‬به نظر می رسد با صرف‬ ‫‪ ۶۲۱۰‬میلیارد تومان برای نوسازی و بهسازی کامیون ها‪،‬‬ ‫ش��اهد کاه��ش ‪ ۲۲‬درص��دی ذرات معل��ق در ش��هر‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این گزارش‪ ،‬با اش��اره به س��هم‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی موتورسیکلت ها در تولید ذرات معلق امده‬ ‫است‪ ۸۰۰ :‬هزار موتورسیکلت بنزینی باید با موتورهای‬ ‫برقی جایگزین ش��وند که در س��ال نخست ‪ ۱۰۰‬هزار‪،‬‬ ‫سال دوم ‪ ۲۰۰‬هزار‪ ،‬سال سوم ‪ ۲۵۰‬هزار و سال چهارم‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار موتور باید نوسازی شود‪ .‬اگر متوسط نرخ هر‬ ‫دستگاه ‪ ۲۲‬میلیون تومان در نظر گرفته شده باشد‪ ،‬با‬ ‫صرف ‪ ۳۶۰۰‬میلیارد توم��ان بودجه عمومی می توانیم‬ ‫شاهد کاهش انتش��ار ‪ ۱۰‬درصدی ذرات معلق باشیم‪.‬‬ ‫موتورسیکلت در تولید س��ایر االینده های گازی نقش‬ ‫‪ ۱۸‬درصدی دارد که با نوس��ازی این مش��کل برطرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ساالنه ‪ ۵‬هزار تهرانی‬ ‫‪ 48‬اسانسور در راه مترو‬ ‫با هدف مناسب سازی ایستگاه های مترو در‬ ‫پایتخت برای ت��ردد معلوالن و افراد کم توان‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬اذر و همزم��ان با روز جهان��ی معلوالن‪،‬‬ ‫اسانس��ور ‪ ۲‬ایس��تگاه بس��یج و محمدیه در‬ ‫مترو تهران به بهره برداری رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از ش��رکت مت��رو‪ ،‬در هریک‬ ‫از این ایس��تگاه ها ‪ ۲‬اسانس��ور با ظرفیت هر‬ ‫دس��تگاه ‪ ۸‬نفر نص��ب و راه اندازی ش��ده که‬ ‫در مجم��وع برای ای��ن کار‪ ،‬هزینه ای بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد ریال صرف ش��ده است‪ .‬بر اساس‬ ‫برنامه ریزی ه��ا‪ ،‬ایس��تگاه های مت��رو جدید‬ ‫پایتخ��ت هنگام بهره برداری به منظور رعایت‬ ‫حال معلوالن و اف��راد کم توان باید مجهز به‬ ‫پله برقی و اسانسور باشند‪ .‬از همین رو تمامی‬ ‫ایس��تگاه های جدید با پله برقی و اسانسور به‬ ‫بهره ب��رداری می رس��ند و در ص��ورت نب��ود‬ ‫اسانسور‪ ،‬ش��رکت مترو متعهد شده است در‬ ‫‪ ۳‬ماه پس از بهره برداری‪ ،‬نسبت به راه اندازی‬ ‫اسانس��ور در ای��ن ایس��تگاه ها اق��دام کن��د‪.‬‬ ‫ش��رکت مترو درصدد اس��ت عملیات تجهیز‬ ‫و بهره برداری از اسانس��ور را در ایستگاه های‬ ‫قدیمی و بهره برداری شده که بدون اسانسور‬ ‫هس��تند‪ ،‬اجرایی کند‪ .‬به این منظور مناقصه‬ ‫تهی��ه ‪ ۱۹۶‬اسانس��ور برای خط��وط قدیمی‬ ‫به ویژه خط ‪ ۳‬و ‪ ۴‬در دستور کار است تا پس‬ ‫از مش��خص ش��دن پیمانکار و تهیه اسانسور‬ ‫برای ایستگاه هایی که قابلیت نصب اسانسور‬ ‫دارند‪ ،‬اقدام الزم انجام شود‪ .‬به زودی با ورود‬ ‫‪ ۴۸‬اسانسور به شبکه مترو تهران‪ ۲ ،‬ایستگاه‬ ‫از خط یک‪ ۸ ،‬ایستگاه از خط ‪ ۳‬و ‪ ۵‬ایستگاه‬ ‫از خط ‪ ۴‬برای اس��تفاده بهتر اف��راد کم توان‬ ‫مناسب سازی خواهند شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫بنزینی باید با‬ ‫موتورهای برقی‬ ‫جایگزین شوند‬ ‫که در سال‬ ‫نخست ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار‪ ،‬سال دوم‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار‪ ،‬سال‬ ‫سوم ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫و سال چهارم‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار موتور‬ ‫باید نوسازی‬ ‫شود‬ ‫در برنامه جامع منتش��ر شده‪ ،‬برنامه کاهش الودگی‬ ‫ه��وا با تاکید ب��ر کاه��ش ذرات معل��ق و غلظت ‪۲.۵‬‬ ‫میکرون تنظیم ش��ده اس��ت و از ای��ن رو تمرکز اصلی‬ ‫برنام��ه‪ ،‬در کاهش تولید ذرات اولی��ه از منابع و ذرات‬ ‫ثانویه ناش��ی از االینده های ‪ nox‬و ‪ voc‬اس��ت و این‬ ‫برنامه فقط به منابع تولید االیندگی در داخل مرزهای‬ ‫تهران می پردازد‪.‬‬ ‫این برنامه که متناس��ب با کاهش نش��ر االینده ها از‬ ‫منابع متحرک تنظیم شده است‪ ،‬پیش بینی می کند با‬ ‫سرمایه گذاری عمومی بیش از ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۴۲۲‬میلیارد‬ ‫تومان در ‪ ۴‬سال می توان نشر االینده های ذرات معلق‬ ‫را ب��ه میزان ‪ ۵۵‬درصد و س��ایر االینده ه��ای گازی را‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۴۵‬درص��د کاهش داد ک��ه ‪ ۴۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از منابع مالی ان باید در س��ال نخس��ت از سوی‬ ‫دولت تامین ش��ود‪ ،‬مابقی منابع مورد نیاز هم در قالب‬ ‫تس��هیالت بانکی و اورده مالکان و بهره برداران در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اس��ناد برنام��ه جامع پیش��نهادی کاهش‬ ‫الودگی هوای تهران‪ ،‬س��االنه بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار شهروند‬ ‫تهرانی جان خود را در رویارویی مستقیم با ذرات معلق‬ ‫هوای تهران از دست می دهند و زیان اقتصادی الودگی‬ ‫ه��وای تهران بیش از ‪ ۲.۶‬میلیارد دالر در س��ال یعنی‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن برنامه‪ ،‬توس��عه نیافت��ن حمل ونقل عمومی‬ ‫پاک و ارزان‪ ،‬بارگذاری جمعیتی و وس��ایل نقلیه بیش‬ ‫از ح��د‪ ،‬کیفیت پایین خودروه��ای داخلی‪ ،‬عمر باالی‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل‪ ،‬واقعی نبودن نرخ حامل های انرژی‬ ‫و نقض مقررات اجرایی از دالیل ساختاری الودگی هوا‬ ‫تعیین شده است‪ .‬همچنین کنترل و حذف الودگی هوا‬ ‫از منبع‪ ،‬پرداخت هزینه تولید الودگی از س��وی منابع‪،‬‬ ‫تامی��ن بودجه مورد نظر از بودجه های عمومی و تاکید‬ ‫بر توس��عه حمل ونقل عمومی و ساختار انسان محور از‬ ‫سیاست های این برنامه جامع است‪.‬‬ ‫بر اساس مطالعات انجام شده‪ ،‬وسایل نقلیه نقش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی در تولی��د ذرات معلق دارند که در این میان‪،‬‬ ‫وسایل گرمایش خانگی و تجاری در تولید ذرات معلق‬ ‫‹ ‹نوسازی مینی بوس ها‬ ‫س��االنه بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار شهروند تهرانی جان خود را در رویارویی‬ ‫مس��تقیم ب��ا ذرات معل��ق هوای تهران از دس��ت می دهن��د و زیان‬ ‫اقتص��ادی الودگی هوای تهران بیش از ‪ ۲.۶‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫یعنی حدود ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است‬ ‫‪ ۲‬درصد‪ ،‬نیروگاه ها‪ ،‬پاالیش��گاه و صنایع ‪ ۲۷‬درصد در‬ ‫تولید االیندگی نقش دارند‪ .‬در گروه االیندگی وسایل‬ ‫نقلیه‪ ،‬کامیون با ‪ ۲۳‬درصد‪ ،‬اتوبوس های ش��رکت واحد‬ ‫‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬س��ایر اتوبوس ها ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬موتورس��یکلت‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د و مینی بوس ‪ ۴‬درصد در تولید ذرات معلق‬ ‫نقش دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی ‪ 13‬هزار اتوبوس‬ ‫در این برنامه نوس��ازی و بهسازی اتوبوس های شهر‬ ‫ته��ران اع��م از حمل ونقل عموم��ی و بخش خصوصی‬ ‫مورد توجه قرار گرفته اس��ت که بر این اس��اس عنوان‬ ‫شده که سهم اتوبوس های شرکت واحد در االینده های‬ ‫گازی برابر با یک درصد و دیگر ذرات ‪ ۱۲‬درصد است‪.‬‬ ‫همچنین س��هم س��ایر اتوبوس ه��ا از کل االینده های‬ ‫انتش��اری گازی‪ ،‬یک درصد است‪ .‬در سال نخست باید‬ ‫هزار اتوبوس و سال دوم ‪ ۲‬هزار اتوبوس دیگر جایگزین‬ ‫ش��ود‪ .‬براس��اس این برنام��ه باید در مجم��وع ‪۸۲۰۰‬‬ ‫اتوب��وس واحد و ‪ ۴۸۰۰‬اتوبوس نوس��ازی و بهس��ازی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بر همین اساس ‪ ۱۵۸۴‬میلیارد تومان بودجه عمومی‬ ‫ب��رای کاهش حدود ‪ ۹‬درصدی انتش��ار ذرات معلق در‬ ‫حوزه جایگزینی اتوبوس های ش��رکت واحد نیاز است‬ ‫که در س��ال نخس��ت باید این اتوبوس ها با استفاده از‬ ‫ارائه یارانه و اسقاط خریداری شوند که بر همین اساس‬ ‫‪ ۱۵۸۴‬میلی��ارد توم��ان بودجه عمومی ب��رای کاهش‬ ‫حدود ‪ ۹‬درصدی انتشار ذرات معلق الزم است‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگر این برنامه جام��ع‪ ،‬به اهمیت نصب‬ ‫فیلتر دوده تاکید ش��ده و امده اس��ت‪ :‬نرخ متوسط هر‬ ‫فیلتر دوده حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تخمین زده شده‬ ‫و هزینه اجرای برنامه ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان است که باید‬ ‫با اس��تفاده از سهم عمومی پرداخت شود‪ .‬در سال دوم‬ ‫نیز بای��د ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان ب��رای خرید فیلتر دوده‬ ‫هزینه ش��ود که براین اس��اس با ص��رف ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بودجه عمومی می توانیم شاهد کاهش انتشار ‪۳‬‬ ‫درصدی ذرات معلق باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی ‪ 30‬هزار کامیون‬ ‫در این برنامه با تاکید بر نوس��ازی و بهسازی ناوگان‬ ‫کامیونی امده اس��ت‪ :‬س��هم این نوع وس��یله نقلیه در‬ ‫تولید ذرات معلق حدود ‪ ۲۰‬درصد اس��ت‪ ،‬اما می توان‬ ‫در زمین��ه جایگزینی مینی بوس های فرس��وده نیز‬ ‫شهرداری تهران معتقد است با این که این وسیله های‬ ‫نقلیه س��هم ‪ ۴‬درص��دی در تولی��د ذرات معلق دارند‪،‬‬ ‫می توان در ‪ ۳‬س��ال برنام��ه جایگزینی مینی بوس های‬ ‫فرس��وده را ب��ه پایان رس��اند‪ .‬اگ��ر نرخ متوس��ط هر‬ ‫مینی ب��وس را ‪ ۴۵۰‬میلی��ون تومان در نظ��ر بگیریم با‬ ‫صرف ‪ ۳۰۱۵‬میلیارد تومان می توان برای کاهش انتشار‬ ‫حدود ‪ ۲‬درصد ذرات معلق اقدام کرد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن برنامه پیش��نهادی‪ ،‬بای��د ‪ ۳‬میلیون‬ ‫س��واری فرسوده اسقاط شوند‪ .‬سهم کل این دستگاه ها‬ ‫از االیندهای گازی منتش��ر ش��ده برابر ب��ا ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫اس��ت که برهمین اس��اس باید در س��ال نخس��ت ‪۵۰‬‬ ‫ه��زار‪ ،‬س��ال دوم ‪ ۱۵۰‬هزار و س��ال س��وم ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫س��واری جایگزی��ن ش��وند‪ .‬بنابراین با ص��رف ‪۴۲۹۴‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان از محل بودج��ه عموم��ی می توانیم‬ ‫ش��اهد کاهش انتش��ار ‪ ۲۵‬درص��د االینده های گازی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫در برنام��ه جام��ع تاکی��د ش��ده اس��ت‪ :‬براس��اس‬ ‫بررسی های انجام شده‪ ۳۰ ،‬هزار کاتالیست تاکسی باید‬ ‫تعویض شوند که در س��ال نخست ‪ ۱۰‬هزار‪ ،‬سال دوم‬ ‫‪ ۱۰‬هزار و سال سوم ‪ ۱۰‬هزار کاتالیست باید جایگزین‬ ‫کاتالیست های فرس��وده تاکسی های شهر تهران شوند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با ص��رف ‪ ۳۰‬میلیارد توم��ان از محل بودجه‬ ‫عموم��ی می ت��وان ‪ ۲.۵‬درصد از االینده ه��ای گازی را‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫جزئیات توسعه مترو تبریز‬ ‫ش��هردار تبریز با بیان اینکه راه اندازی مترو در مس��یر بازار‬ ‫ب��ه الله و بازار به ائل گل��ی و برعکس‪ ،‬کمک زیادی به کاهش‬ ‫ترافی��ک می کند‪ ،‬گفت‪ :‬با حمایت ه��ای جدی که از این پروژه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مترو ب��ه طور قطع تا پایان س��ال به ایس��تگاه الله‬ ‫می رس��د و س��اخت فاز نخس��ت خط ‪ ۲‬را نیز تا پایان شورای‬ ‫پنجم به پایان می رسانیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��هرداری تبریز‪ ،‬ایرج شهین باهر‬ ‫با اش��اره به لزوم مقابله با الودگی هوا و اس��تفاده از حمل ونقل‬ ‫ش��هردار کرمان با بیان اینکه الیحه های شهرس��ازی کرمان‬ ‫بس��یار ضعیف بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬لوایح شهرداری کرمان مربوط‬ ‫به ‪ ۱۲‬س��ال پی��ش بودند و تاکنون تغیی��ری در انها به وجود‬ ‫نیامده بود که در این زمینه‪ ،‬تغییر پیش��نهادی را به شورا ارائه‬ ‫دادیم و ش��ورای ش��هر نیز پذیرفت که جراح��ی در این لوایح‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مه��ران عالم زاده در همایش ش��هرداران‬ ‫و رئیس��ان شوراهای ش��هر با بیان اینکه برای اجرای برنامه ها‬ ‫نمی توان شهر را متوقف کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما برای شهر برنامه‬ ‫نداریم و این بی برنامگی نیز سبب بروز مشکالت شده است‪ .‬اگر‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران مهم ترین‬ ‫اقدام های انجام ش��ده در زمینه مناسب س��ازی معابر و ناوگان‬ ‫عمومی پایتخت برای معلوالن را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هرداری تهران‪ ،‬محسن پورس��یداقایی بیان کرد‪:‬‬ ‫درح��ال حاضر به ازای ه��ر ‪ ۷۰‬فضای پارک‪ ،‬یک فضای پارک‬ ‫ویژه با تابلو و خط کش��ی اختصاصی و رای��گان‪ ،‬برای معلوالن‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬ارائه تخفیف ‪ ۹۰‬درصدی در عوارض‬ ‫تردد وسایل نقلیه دارای پالک معلولیت در محدوده های خاص‬ ‫ترافیکی‪ ،‬تخصیص یک خانه دوچرخه در بوس��تان پلیس برای‬ ‫اموزش و اس��تفاده افراد دارای معلولیت و تخصیص سه چرخه‬ ‫مناس��ب برای ترویج اس��تفاده از حمل ونقل پ��اک نیز از دیگر‬ ‫خدمات شهرداری به افراد کم توان است‪.‬‬ ‫عموم��ی و پ��اک‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬الودگی هوا یک��ی از مهم ترین‬ ‫معضالتی اس��ت که باید بیش از پیش به فکر مقابله با ان بود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از وسایل نقلیه عمومی از مهم ترین راهکارهایی است‬ ‫که می تواند به کاهش میزان الودگی هوا کمک کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬الودگی های اخیر هوا‪ ،‬نگرانی در زمینه اینده‬ ‫را بیش��تر کرده است چراکه تاثیر مخرب الودگی هوا در اینده‬ ‫خودنمایی می کند‪.‬‬ ‫ش��هردار تبریز گفت‪ :‬انواع بیماری ها از جمله سرطان در اثر‬ ‫الودگی هوا برای افراد به وجود می اید و الزم اس��ت همه ما با‬ ‫حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬به فکر حفظ جان و س�لامتی انسان ها‬ ‫باش��یم‪ .‬وی با تاکید بر ضرورت استفاده از حمل ونقل عمومی‬ ‫و پاک عنوان کرد‪ :‬بر اس��اس امار حدود ‪ ۷۰‬درصد از الودگی‬ ‫هوا ناش��ی از تردد خودروهای ش��خصی است و با توجه به این‬ ‫امار‪ ،‬اس��تفاده از حمل ونقل عمومی به ویژه مترو بیش از پیش‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬شهین باهر یاداور شد‪ :‬بزرگ ترین کاری که در‬ ‫‪ ۲‬سال اخیر در شهر انجام شده‪ ،‬تسریع در اجرای عملیات مترو‬ ‫بوده اس��ت که در این زمینه با همکاری و همراهی شهرداران‬ ‫مناطق و مدیران سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری‪ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان نیاز این پروژه تامین و تزریق شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم حمایت جدی خود از پ��روژه مترو تبریز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حمایت از این پروژه در س��ال ‪ ۹۹‬نیز ادامه می یابد و اگر‬ ‫بتوانیم خط یک را به ایس��تگاه الله و فاز نخس��ت خط ‪ ۲‬را از‬ ‫قراملک به بازار برسانیم‪ ،‬دسترسی بسیار خوبی ایجاد می کنیم‬ ‫و ترافیک در این مسیرها بسیار بهتر می شود‪.‬‬ ‫بر برنامه های توس��عه ش��هری عنوان کرد‪ :‬باید با توجه به این‬ ‫ش��رایط که درامدهای ش��هرداری کاهش یافته است‪ ،‬اعضای‬ ‫ش��ورای ش��هر برنامه ها و راهکارهای جایگزینی مناسبی این‬ ‫مه��م ارائه دهن��د‪ .‬عالم زاده با بیان اینکه اگ��ر حقوق کارکنان‬ ‫ش��هرداری ها دیر داده شود‪ ،‬انگیزه در انها کاهش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��هرداران باید پرداخت حقوق کارکنان را در‬ ‫اولویت برنامه های خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اعتبارات اختصاص داده به شهرداری کرمان‬ ‫برخی اوقات به اندازه یک ش��هر کوچک است‪ .‬البته ما شرایط‬ ‫فعلی کش��ور را درک می کنیم و اعتراض��ی نیز به این موضوع‬ ‫نداریم‪ .‬به گفته ش��هردار کرمان‪ ،‬در گذش��ته ‪ ۵‬درصد بودجه‬ ‫استان به شهرداری کرمان اختصاص داده می شد و اکنون این‬ ‫اعتبار به حدود یک درصد رسیده است‪.‬‬ ‫ش��هردار کرمان عنوان کرد‪ :‬ش��هرداران در ش��رایط خاص‬ ‫اقتصادی باید مصوباتی داش��ته باش��ند که بتوانند منابع مالی‬ ‫خود را با تکیه بر درامدهای پایدار تامین کنند‪.‬‬ ‫عالم زاده به ش��فافیت مالی و اجرایی در ش��هرداری ها اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬برای نخس��تین بار در کرمان‪ ،‬س��امانه ش��فافیت‬ ‫شهرداری را راه اندازی کرده و طرح تفصیلی شهر کرمان را در‬ ‫معرض دید عموم قرار دادیم‪.‬‬ ‫تدوین سند چشم انداز توسعه کرمان‬ ‫شهر دارای برنامه باشد‪ ،‬اعضای شورای شهر و شهرداری ها نیز‬ ‫موظف می شوند براساس برنامه شهر حرکت کنند‪.‬‬ ‫ش��هردار کرمان با بیان اینکه برنامه ای با همکاری دانش��گاه‬ ‫ش��هید باهنر کرمان برای ‪ ۵‬س��ال اینده شهر در دست تدوین‬ ‫داریم که در ان چش��م انداز ‪ 5‬س��اله ش��هر کرمان را ترس��یم‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید برنامه های حوزه شهری براساس‬ ‫اولویت بن��دی باش��ند ت��ا اقدام��ات و اعتبارات براس��اس این‬ ‫اولویت ها تخصیص داده ش��ود‪ ،‬ضمن انکه برنامه های ش��هری‬ ‫نیز باید همگون و متوازن باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالت اقتصادی و تحریم ها و تاثیر انها‬ ‫تسهیالت حمل ونقل عمومی برای معلوالن‬ ‫وی با تاکید بر اینکه دسترس��ی اس��ان ش��هروندان به همه‬ ‫مکان ها و معابر عمومی‪ ،‬حقی اس��ت ک��ه همواره بر ان تاکید‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مناسب سازی رمپ های خطوط مترو‪ ،‬ورودی‬ ‫ایستگاه های صیاد شیرازی‪ ،‬سهروردی‪ ،‬جوادیه‪ ،‬زمزم‪ ،‬شهرک‬ ‫شریعتی‪ ،‬نعمت اباد‪ ،‬ازادگان‪ ،‬فرودگاه (پایانه های ‪ ۴ ،۲ ،۱‬و ‪،)۶‬‬ ‫میدان ازادی‪ ،‬شادمان و میدان انقالب‪ ،‬مناسب سازی ایستگاه‬ ‫نمایشگاه بین المللی شهر افتاب و ایستگاه فرودگاه بین المللی‬ ‫حضرت امام خمینی (ره) در بخش مترو انجام شده است‪.‬‬ ‫پورسیداقایی گفت‪ :‬همچنین با توجه به اینکه خطوط ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫در حال س��اخت هستند‪ ،‬همه ضوابط مناسب سازی ویژه تردد‬ ‫معلوالن طراحی و در نظر گرفته ش��ده و اعتبار ان نیز در قالب‬ ‫اعتبار ساخت خط پیش بینی شده است و به تدریج همزمان با‬ ‫تکمیل خطوط و ایستگاه ها‪ ،‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫بارگ��ذاری اطالعات و معرفی امکانات و تس��هیالت موجود در‬ ‫ایستگاه های مترو در قالب فایل صوتی برای استفاده نابینایان‪،‬‬ ‫اجرای مس��یر ویژه تردد نابینایان در ‪ ۳۷‬ایس��تگاه منتخب با‬ ‫اولویت نزدیک بودن ب��ه مراکز مرتبط با امور نابینایان‪ ،‬اجرای‬ ‫رم��پ در همه اخت�لاف س��طح های موجود در ایس��تگاه ها و‬ ‫دسترس��ی های ورودی به اسانس��ورها برای تسهیل تردد افراد‬ ‫دارای معلولی��ت (دارای ویلچ��ر) و درج توضیح راهنما با خط‬ ‫بریل در کنار دکمه های اسانسور در همه اسانسورهای خطوط‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۵‬مترو‪ ،‬انجام ش��ده است و در ایستگاه های دیگر نیز اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته معاون ش��هردار ته��ران‪ ،‬برنامه ری��زی طرح «طب‬ ‫تاکس��ی» به منظور ارائه خدمات حمل ونقل ویژه به افراد دارای‬ ‫معلولی��ت موقت ی��ا دائم حرکتی (اعم از بیماران‪ ،‬س��المندان‬ ‫و‪ )...‬با مش��ارکت بهزیستی و مراکز درمانی و بخش خصوصی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی طرح اس��تفاده از تاکس��ی های اینترنتی برای افراد‬ ‫نابین��ا با اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوص��ی و ارائه خدمات‬ ‫به افراد دارای معلولیت توس��ط تاکس��ی اینترنتی کارپینو نیز‬ ‫در دس��ت اقدام اس��ت‪ .‬پورس��یداقایی با اش��اره به راه اندازی‬ ‫س��امانه معلوالن و جانبازان در س��ال ‪ ۹۱‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۳۶۹۴‬فرد از خدمات این س��امانه استفاده می کنند‪ .‬همچنین‬ ‫س��رویس دهی به ‪ ۱۶۹‬گروه و موسسه فعال در امور معلوالن‪،‬‬ ‫جانبازان‪ ،‬سالمندان و مدرسه های استثنایی‪ ،‬سرویس رسانی به‬ ‫مراکز درمانی و اموزش��ی با ‪ ۲۰‬خط اتوبوس��ی مجهز به جک‬ ‫باالبر و سرویس رسانی به مدرسه های کودکان استثنایی با ‪۳۲‬‬ ‫اتوبوس انجام شده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1421‬‬ ‫پیاپی ‪2739‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از زمانی که سینماتوگراف از فرنگ به ایران امد تا‬ ‫همین امروز که سینمای ایران تحت تاثیر نمونه های‬ ‫غربی تالش می کند تولیدات خود را روی پرده ببرد؛‬ ‫س��ینمای ایران هیچ گاه نتوانسته است در رشد علم‬ ‫و فناوری و بهره گیری از دانش روز س��ینمای جهان‬ ‫ گام های تاثیرگذاری بردارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دانش محوری در سینمای ایران‬ ‫در سال های پس از انقالب رشدی محسوس با سرعت‬ ‫کمی داشته است‪ .‬شاید بزنگاه هایی در سینمای ایران‬ ‫اس��ت که به واس��طه ورود فناوری‪ ،‬س��ینماگران نیز‬ ‫توانسته اند با ظرف زمانه خود همراهی کنند‪ .‬از اوایل‬ ‫دهه ‪ 80‬و با ساخت فیلم «دوئل» که سیستم صوتی‬ ‫دالبی س��راند وارد سینمای ایران ش��د تا میانه های‬ ‫همین ده��ه که سیس��تم پخش س��ینمای ایران از‬ ‫اپارات ه��ای قدیمی ب��ه دس��تگاه های کامپیوتری و‬ ‫هوش��مند تغیی��ر ماهیت داد؛ هم��واره ورود فناوری‬ ‫در س��ینما ب��ا چالش ه��ای متفاوت��ی هم��راه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رش��د علم و فناوری در سینما به فراخور دهه های‬ ‫مختلف موجب ارتقای سطح کیفی سلیقه مخاطبان‬ ‫نیز شده است‪.‬‬ ‫مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫گزارش��ی با عن��وان «چالش ها و راهکاره��ای رونق‬ ‫تولی��د س��ینما در س��ال ‪( ۱۳۹۸‬صنعت س��ینما)»‬ ‫اورده اس��ت‪ :‬س��ینمای ای��ران باوجود اس��تعدادی‬ ‫که در س��ابقه تولید و نیروی انس��انی ان به چش��م‬ ‫می ای��د و همچنین باوجود درخش��ش قابل توجه در‬ ‫جشنواره های س��ینمایی جهان‪ ،‬از حیث اقتصادی و‬ ‫تولیدی چشم انداز روشنی ندارد‪ .‬در سال های گذشته‬ ‫با رونق گرفتن گیش��ه سینماهای کش��ور و افزایش‬ ‫فروش فیلم های ایرانی در س��ینماهای کشور امیدها‬ ‫به این حوزه افزایش یافته اما رونق گیشه سینماهای‬ ‫ایران به طور غیرمتوازن رخ داده و درنهایت به افزایش‬ ‫کمیت و کیفیت تولید منجر نش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫در میان اثار س��ینمای ایران تعداد کمی توانسته اند‬ ‫دخل وخرج کنن��د و غالب انها میزان هزینه و درامد‬ ‫متوازنی ندارند‪.‬‬ ‫بر اس��اس مطالع��ات مرکز پژوهش ه��ای مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬رش��د صنعت س��ینمای هر کشور‬ ‫به عن��وان حوزه ای ک��ه هم از حی��ث اقتصادی و هم‬ ‫سیاسی اهمیت دارد‪ ،‬به عنوان یک صنعت استراتژیک‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪ .‬مهم ترین دلیل کوچک ماندن‬ ‫س��ینمای ایران‪ ،‬فقدان بازار سینما در ایران است‪ .‬در‬ ‫س��ینمای ایران‪ ،‬عرضه و مصرف محصول س��ینمایی‬ ‫از قواع��دی خ��ارج از قواع��د داخلی س��ینما پیروی‬ ‫می کند‪ .‬تولید فیلم در ایران وابس��ته به بودجه هایی‬ ‫بی��رون از س��اختار عرض��ه و تقاض��ا در س��ینما رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫غالب فیلم های سینمایی در ایران با بودجه دولتی‬ ‫یا با بودجه های خصوصی بدون در نظر داش��تن نیاز‬ ‫مخاطب و با دالیل دیگری تولید می ش��وند‪ .‬ازاین رو‬ ‫نس��بت به مخاطب خود فارغ است‪ .‬همچنین عرصه‬ ‫تولید ب��دون پیگیری تعهد خود به کیفیت محصول‪،‬‬ ‫به ش��کلی اقتضایی و با هدف رس��یدن ب��ه باالترین‬ ‫پیرامون دانش محوری در سینمای ایران‬ ‫جای خالی علم در هنر هفتم‬ ‫حس��ین پاینده اس��تاد دانش��گاه تربیت مدرس با‬ ‫مروری بر دو اثر ایرانی که توانس��ته بودند در ارتباط‬ ‫ب��ا دیگر دانش ها اثار موفقی را خلق کنند؛ بیان کرد‪:‬‬ ‫ادبیات نقش کمی در س��ینمای ایران دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫الزم اس��ت رشته ادبیات در کنار سایر هنرها در یک‬ ‫دانش��کده قرار بگیرند تا پیوند دانش��گاهی مناسبی‬ ‫میان انها ایجاد شود‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با اشاره به نظریه روایت شناسی‬ ‫و نقد ک��ه در ادبیات به صورت گس��ترده مورد توجه‬ ‫اس��ت؛ تاکید کرد‪ :‬می توان انها را به صورت کامل به‬ ‫سینما انتقال داد و بهره بیشتری از ان برد‪.‬‬ ‫پاین��ده ادامه داد‪ :‬برای رس��یدن ب��ه موفقیت های‬ ‫بیشتر نیاز به فعالیت های بین رشته ای گسترده داریم‬ ‫و تا زمانی که در درون خود دانش��گاه توجه به تعامل‬ ‫میان رشته ای وجود نداشته باشد نباید انتقادی هم به‬ ‫سینما دراین باره داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه دانشگاه در سینمای ایران‬ ‫ازانجایی ک��ه هنر س��ینما یک هنر مردمی اس��ت و بس��یاری از‬ ‫جوانان عالقه دارند در این زمینه کار کنند‪ ،‬ظرفیت دانشگاه های‬ ‫هنر در کشور پاسخگوی نیاز سینما دوستان نیست‬ ‫س��ود ممکن در کوتاه مدت وارد میدان می شود‪ .‬برای‬ ‫همین بازار س��ینما در ای��ران پدید نمی اید؛ از این رو‬ ‫مهم ترین سیاس��ت در س��ینمای ایران باید تاسیس‬ ‫بازار سینما و تقویت دو جهت اساسی ان یعنی تولید‬ ‫و مخاطب باشد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس و با توجه ب��ه نقدهای متعددی که‬ ‫در چند س��ال گذشته نس��بت به تولیدات سینمایی‪،‬‬ ‫وضعیت گیشه و جذابیت نداشتن تولیدات سینمایی‬ ‫ای��ران در بازارهای جهان��ی (با وجود س��ابقه خوب‬ ‫گذش��ته) و‪ ...‬مطرح می ش��ود‪ ،‬بررس��ی وضعیت این‬ ‫صنعت در کش��ور‪ ،‬نیازمند یک بررس��ی همه جانبه و‬ ‫دقیق از سوی متخصصان است‪.‬‬ ‫‹ ‹دانشگاه و رشته های سینما‬ ‫منوچه��ر شاهس��واری مدیرعامل خانه س��ینما در‬ ‫نشس��ت «جایگاه مباحث میان رشته ای در سینمای‬ ‫ایران» که هفته گذش��ته برگزار شد‪ ،‬با اشاره به نیاز‬ ‫جدی س��ینمای ایران به بهره گیری از اندیش��ه های‬ ‫موجود در س��ایر حوزه های علمی‪ ،‬دلیل نداشتن ژانر‬ ‫وحش��ت در کش��ور را ضعف دانش روانشناسی بومی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تولید فیلم خوب با س��اختارهای‬ ‫مناس��ب علمی نیاز به تولید علم خوب در دانشگاه ها‬ ‫و خل��ق فناوری ه��ای بومی ب��رای کمک ب��ه تولید‬ ‫فیلم دارد‪ .‬س��ینما به عنوان ازمایش��گاه علوم انسانی‬ ‫در مواجهه با تحوالت گس��ترده اجتماعی بیش��ترین‬ ‫تغیی��رات را به خود می بیند و نیاز اس��ت که علم به‬ ‫همین سرعت به کمک سینما بیاید‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه س��ینما در پاس��خ به این س��وال‬ ‫که چ��را س��ینمای ای��ران تمایلی ب��ه بهره گیری از‬ ‫دیگ��ر دانش ها ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬این س��وال تنها از منظر‬ ‫بین رش��ته ای قابل پاسخ است‪ .‬چرا که سینما مرتبط‬ ‫با دانش��گاه است و تغذیه دانش��ی و علمی سینما از‬ ‫طریق دانش��گاه و به صورت کلی منابع تولید علم باید‬ ‫انجام پذیرد‪.‬‬ ‫شاهس��واری در پایان سخنانش عنوان کرد‪ :‬جهان‬ ‫این��ده جهان تولید محتواس��ت و در این جهان باید‬ ‫کمک کرد تا س��ینمای ایران به عنوان یک کنش��گر‬ ‫اصلی حضور فعاالنه داشته باشد‪.‬‬ ‫امیرحس��ن ندایی مدرس دانش��گاه هن��ر نیز این‬ ‫مس��ئله را مطرح کرد که سینمای ایران تمایل کمی‬ ‫به حوزه های میان رش��ته ای دارد و دراین باره می شود‬ ‫نمونه هایی از فیلم های ایرانی و خارجی را که به این‬ ‫حوزه وارد شدند‪ ،‬مورد بحث قرار داد‪.‬‬ ‫ندایی با اشاره به رش��ته جدید نوروسینماتیکز که‬ ‫پیوند میان س��ینما و روانشناسی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫رش��ته ب��ه مطالعه فعالی��ت مغز در مواجه��ه با فیلم‬ ‫می پ��ردازد و اثاری نیز با بهره گی��ری از این علم در‬ ‫سینمای جهان تولید شده اند‪.‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��گاه به اسیب شناس��ی‬ ‫وضعیت س��ینمای ای��ران در این خصوص پرداخت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از ایرادات ما در این اس��ت که برای‬ ‫فیلمسازی از مشاوره دیگر حوزه های دانشی استفاده‬ ‫نمی کنیم و از س��وی دیگر نگاه دانش��گاهیان نسبت‬ ‫به س��ینمای ایران نگاه مثبتی نیس��ت و الزم است با‬ ‫درک همین سینمای فعلی درباره ان نوشت و تحلیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از پیش از انقالب و همزمان با جدی ش��دن سینما‬ ‫در کشور رشته های دانشگاهی در زمینه سینما کم کم‬ ‫جای خود را میان عالقه مندان باز کردند و بس��یاری‬ ‫از جوان��ان رش��ته های مختل��ف س��ینمایی از جمله‬ ‫رش��ته های فنی مانند تدوین‪ ،‬تصویربرداری‪ ،‬عکاسی‬ ‫و ص��دا در رش��ته های مختلف مش��غول به تحصیل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫خروجی رش��ته های تخصصی در س��ینمای ایران‬ ‫همواره جزو افتخارات اهالی س��ینما به شمار می اید‪.‬‬ ‫جوایز مطرحی ک��ه در زمینه های تخصصی از جمله‬ ‫تصویربرداری نصیب فیلم های ایرانی شده است گواه‬ ‫این موضوع اس��ت‪ .‬ازانجایی که هنر س��ینما یک هنر‬ ‫مردمی است و بسیاری از جوانان عالقه دارند در این‬ ‫زمینه کار کنند‪ ،‬ظرفیت دانش��گاه های هنر در کشور‬ ‫پاس��خگوی نیاز سینما دوستان نبود‪ .‬از همین رو در‬ ‫دولت یازدهم طرح تاس��یس مدرس��ه ملی سینما در‬ ‫سازمان سینمایی به اجرا درامد تا یک نهاد تخصصی‬ ‫در زمینه سینما بر روند رشد علمی این حوزه نظارت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫طرح تاس��یس مدرسه ملی سینمای ایران در ابا ‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬و در دولت یازدهم مطرح شد‪ .‬طراحی و‬ ‫اجرای این مهم از سوی ریاست سازمان سینمایی به‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات‪ ،‬توس��عه دانش و مهارت های‬ ‫سینمایی س��پرد و این دفتر مامور انجام مطالعات و‬ ‫رایزنی های الزم جهت ایجاد این نهاد ش��د‪ .‬درنتیجه‪،‬‬ ‫پژوهش در باب ساختار و شیوه فعالیت مدارس مهم‬ ‫س��ینمایی در جهان‪ ،‬مش��ورت با فع��االن حرفه ای و‬ ‫اساتید دانش��گاه در حوزه سینما و به ویژه ضرورت و‬ ‫اهمیت تاس��یس چنین مرکزی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬زمس��تان س��ال ‪ ،۱۳۹۲‬به مطالعات‬ ‫مقدماتی اختصاص داش��ت تا فروردین س��ال ‪ ۹۳‬که‬ ‫شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی مدرسه تشکیل‬ ‫شد‪ .‬این شورا طی جلسات متعدد و براساس مطالعات‬ ‫قبلی و مش��ورت ها و پژوهش هایی ک��ه همچنان در‬ ‫جریان بود‪ ،‬ساختار اولیه مدرسه را به ریاست سازمان‬ ‫س��ینمایی برای ارائه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫پیش��نهاد داد‪ .‬اما مدرسه عالی سینما بار سنگینی به‬ ‫دوش دولت بود که توانایی تامین منابع ان را نداشت‪.‬‬ ‫به همین منظور در راس��تای چابک س��ازی دولت در‬ ‫دوره دوازده��م‪ ،‬مدرس��ه مل��ی س��ینما زیرمجموعه‬ ‫اداره کل تحقیق و توس��عه س��ازمان س��ینمایی قرار‬ ‫گرف��ت و بودج��ه ان نیز از ردیف ه��ای اصلی خارج‬ ‫شد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جایگاه مطالعه در سینمای ایران‬ ‫شاید یکی از ش��کاف های جدی در سینمای ایران‬ ‫نب��ود مطالع��ه کاف��ی در حوزه های مختلف اس��ت‪.‬‬ ‫بس��یاری از سینماگران و متصدیان این حوزه با تکیه‬ ‫بر دانش فردی و تجربه های شخصی در سینما حضور‬ ‫دارند و نگاه دانشگاهی در سینما کارکردی ندارد‪.‬‬ ‫طهماس��ب صلح جو منتقد س��ینما درباره ضرورت‬ ‫مطالع��ه و کتاب خوانی در ح��وزه تولید اثار تصویری‬ ‫به مهر گفت‪ :‬مطالعه و کسب دانش قطعا در کیفیت‬ ‫اثار هنری نقش بس��زایی دارد اما هرکه کتاب بخواند‬ ‫هنرمند خوبی نمی ش��ود و ما بای��د این باور غلط که‬ ‫با مطالعه می توان هنرمند خوبی ش��د را از خود دور‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تجربه تاریخ س��ینما نشان داده استادان‬ ‫س��ینما و کس��انی که تحصیالت عالیه دانش��گاهی‬ ‫داش��ته اند و س��ال ها درس خوانده و باس��واد بودند‬ ‫وقتی خواس��تند فیلمی بس��ازند نتوانستند به خوبی‬ ‫از پس ان برایند و ماحصل فیلم های ش��ان به گونه ای‬ ‫ش��ده که نه هیچ منتقدی از ان اس��تقبال کرده‪ ،‬نه‬ ‫مورد توجه فس��تیوال های معتبر جه��ان قرار گرفته‬ ‫و ن��ه مخاطبان و م��ردم عام از ان خوشش��ان امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صلح جو ادامه داد‪ :‬البته این بدان معنا نیس��ت که‬ ‫مطالع��ه مس��ئله ای بدون اهمیت اس��ت‪ ،‬منظور این‬ ‫اس��ت که نباید این باور غل��ط را ترویج کنیم که هر‬ ‫کس مطالعه کرد و دانش بس��یار کسب نمود هنرمند‬ ‫و یا فیلمساز خوبی می شود‪ .‬بنده معتقدم این به خود‬ ‫هنرمندان مربوط می ش��ود که ت��ا چه میزان مطالعه‬ ‫داشته باش��ند؛ انها باید خودش��ان متوجه شوند که‬ ‫چقدر نیاز به مطالعه دارند و بر اس��اس درک و دانش‬ ‫و ذوق و استعدادش��ان باید فیلم ها و سریال های شان‬ ‫را بسازند‪.‬‬ ‫منوچهر شاهسواری‬ ‫امیرحسن ندایی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫س��ینمای ایران در حوزه دانش��گاه ب��ا چالش های‬ ‫زیادی روبه رو اس��ت‪ .‬ظرفیت دانشگاه ها توازن خوبی‬ ‫با نسبت تولیدات سینمایی ندارند و فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی در زمینه س��ینما با سرخوردگی به سراغ‬ ‫شغل های دیگر می روند‪ .‬نگاه تجربی در سینما باعث‬ ‫ش��ده اس��ت روند تولید علم و رشد علم و استفاده از‬ ‫ظرفیت های دانشگاهی در ساخت فیلم نادیده گرفته‬ ‫ش��ود و بسیاری از اثار سینمایی متکی بر تجربه های‬ ‫شخصی تولید شود‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د باتوجه ب��ه ظرفی��ت تولید در‬ ‫س��ینمای ایران باید فکری به حال دانشجوهایی کرد‬ ‫که با تحصیل در رش��ته های س��ینما ب��ه امید روزی‬ ‫ک��ه بتوانند فعالیت حرفه ای داش��ته باش��ند روزگار‬ ‫می گذرانند‪.‬‬ ‫حسین پاینده‬ ‫طهماسب صلح جو‬ ‫علی نعیمی‪ :‬س��ینمای ایران در‬ ‫تقس��یم موضوع های خود و نگاه به‬ ‫مس��ائل مختلف قش��رهای جامعه‬ ‫هیچ گاه با توازن به اطراف خود نگاه‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫با انکه دانش��گاه و قش��ر دانشجو‬ ‫و فضای علم��ی اطراف ان می تواند‬ ‫رابطه نزدیکی با س��ینما و س��ینماگران داش��ته باشند اما در‬ ‫کارنامه س��ی و چند س��اله بعد از پی��روزی انقالب فیلم هایی‬ ‫که محوریت زندگی دانشجویان را سوژه خود کند‪ ،‬بسیار کم‬ ‫اس��ت‪ .‬زندگی دانش��جویان همواره با برخی مسائل سیاسی‬ ‫کش��ور دره��م امیخته می ش��ود و حاص��ل ان موضوع هایی‬ ‫می ش��ود که بیشتر رنگ ش��رایط روز را به خود می گیرند‪ .‬از‬ ‫این رو سینمای ایران در میانه های دهه ‪ ۷۰‬که وارد فضای باز‬ ‫سیاس��ی دوران اصالحات می شود‪ ،‬بیشتر درگیر موضوع های‬ ‫دانشجویی به عنوان قشر معترض و روشنفکر پرداخته است‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه برخ��ی از اثار س��ینمای ای��ران ب��ا محوریت‬ ‫دانش��جویان در استانه روز دانش��جو فرصت مناسبی است تا‬ ‫نسبت به مسائل این قشر و کند و کاو دوربین سینمای ایران‬ ‫با ورود به زندگی ش��خصی انان پرداخته ش��ود‪ .‬دانشجویان‬ ‫قشری درس خوانده‪ ،‬روش��نفکر‪ ،‬عاشق پیشه‪ ،‬زخم خورده از‬ ‫سیاست و درگیر مسائل روزمره و اقتصادی است‪.‬‬ ‫اعتراض‪ :‬مسعود کیمیایی‬ ‫جرق��ه اولیه س��اخت فیلم در دوران پ��س از دوم خرداد با‬ ‫فیلم هایی س��اختار شکن که بر محوریت خواسته های جوانان‬ ‫می چرخید با فیلم «اعتراض» س��اخته مسعود کیمیایی زده‬ ‫شد‪ .‬فیلمسازی که تا ان زمان تنها توفیقش در جشنواره فجر‬ ‫نامزدی در رشته بهترین فیلم از جشنواره هفدهم بود‪ .‬نگاهی‬ ‫به مسائل کوی دانشگاه و ترکیب اتفاق ان با زندگی شخصی‬ ‫«رضا» با بازی محمدرض��ا فروتن محوریت اصلی «اعتراض»‬ ‫بود‪ .‬فیلم مسعود کیمیایی یک زوج موفق و امتحان پس داده‬ ‫شده را به سینمای ایران معرفی کرد‪ .‬زوجی که نماد اعتراض‪،‬‬ ‫عش��ق و از خودگذشتگی بود و اس��تفاده از انها در فیلم های‬ ‫دیگر محمدرضا فروتن و میترا حجار را در نقش دانش��جویان‬ ‫معترض و زخم خورده با ذائقه مخاطب همراه کرد‪.‬‬ ‫متولد ماه مهر‪ :‬احمدرضا درویش‬ ‫تقاب��ل دغدغه های کارگ��ردان فیلم های دف��اع مقدس در‬ ‫رویارویی با جوان های دهه ‪ ،70‬درویش را به دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی ب��رد تا قهرمان های قصه هایش از دل دانش��گاه تا‬ ‫نی زارهای هور و ش��لمچه فیلمی را بسازند که نگاهی منطقی‬ ‫به نس��ل در حال اعتراض و دانش��جویان دهه ‪ ۷۰‬دارد‪ .‬فیلم‬ ‫در زمان س��اخت و اکران جزو اثار مطرح و پرفروش سینمای‬ ‫ای��ران بود و می توان ان را نقطه عطف کارنامه کاری درویش‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫دختران انتظار‪ :‬رحمان رضایی‬ ‫رحمان رضایی با فیلمنامه ای از محمدهادی کریمی فیلمی‬ ‫درباره ازدواج های صوری دانش��جویانی که با مش��کالت مالی‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می کنند‪ ،‬س��اخت‪ .‬فیلمی ک��ه با حضور‬ ‫بازیگ��ران مط��رح و چهره اش در س��ال ‪ ۷۹‬روی پرده رفت و‬ ‫با اس��تقبال مخاطبان روبه رو ش��د‪ .‬اگرچه پرداختن به مقوله‬ ‫زندگی دانشجویی از دغدغه های کارگردان در این فیلم است‬ ‫اما وجه دراماتیک قصه از پرداخت مناس��ب به این دغدغه ها‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫نیمه پنهان‪ :‬تهمینه میالنی‬ ‫تهمینه میالنی اواخر ده��ه ‪ ۷۰‬فیلمی را بر مبنای یکی از‬ ‫فیلمنامه هایش س��اخت که با پرداختن به زندگی دانشجویی‬ ‫در اوای��ل ده��ه ‪ ۶۰‬و موج فعالیت های سیاس��ی در ان باعث‬ ‫شد فیلمس��ازش مدتی را به دلیل ساخت ان در زندان به سر‬ ‫ببرد‪ .‬موضوع فیلم درباره فرش��ته (نیکی کریمی) اس��ت که‬ ‫در استانه رسیدگی همسرش خسرو (اتیال پسیانی) در مقام‬ ‫نماینده ریاس��ت جمهوری به پرون��ده قضایی یک زن محکوم‬ ‫به اعدام‪ ،‬دفترچه خاطراتش را به او می دهد‪ .‬خس��رو در دفتر‬ ‫می خواند که فرشته که در س��ال های ‪ ۵۹-۵۸‬دانشجو بوده‪،‬‬ ‫جذب گروه های سیاس��ی چپ می ش��ود و به عن��وان هوادار‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬در این ش��رایط به محفلی روش��نفکرانه راه‬ ‫می یابد که گرداننده اش سردبیر یک نشریه ادبی به نام روزبه‬ ‫جاوید (محمد نیک بین) اس��ت‪ .‬این اشنایی کم کم به عشقی‬ ‫نامعل��وم می انجام��د اما او پی می برد که جاوید همس��ری به‬ ‫نام خانم جاوید دارد‪ .‬اگرچه فیلم به دلیل ش��رایط حس��اس‬ ‫موضوعی اش نتوانس��ت اکران موفقی داش��ته باشد اما بعدها‬ ‫در ش��بکه نمایش خانگی با اقبال مخاطبان روبه رو شد‪ .‬فیلم‬ ‫گیشه موفقی نداشت و نخستین فیلم میالنی بود که خودش‬ ‫و همس��رش محمد نیک بین به همراه نیکی کریمی س��رمایه‬ ‫اولیه ان را تامین کردند‪.‬‬ ‫شب های تهران‪ :‬داریوش فرهنگ‬ ‫تهمین��ه میالنی این بار و در «ش��ب های ته��ران» در مقام‬ ‫فیلمنامه نوی��س قص��ه ای را دس��ت داریوش فرهن��گ داد تا‬ ‫پرداخ��ت جنای��ی ـ معمایی فرهنگ به موضوع دانش��جویی‬ ‫دختران و مش��کل ها و س��ختی های زندگ��ی در فضای مرد‬ ‫س��االرانه‪ ،‬تریلر روانشناس��انه ای را بس��ازد که در زمان خود‬ ‫بسیار هوادار داشت و توانس��ت مخاطبان زیادی را به سینما‬ ‫بکش��اند‪ .‬میترا حجار که تصویر ثابت دانش��جویان فیلم های‬ ‫دوران اصالحات اس��ت این بار نه تنها نمی تواند در مقام یک‬ ‫قهرمان قد علم کند که تبدیل به قربانی جامعه خود می شود‪.‬‬ ‫نفس عمیق و دربند‪ :‬پرویز شهبازی‬ ‫نگاه دغدغه مند ش��هبازی به زندگی دانشجویان و پرداخت‬ ‫منحص��ر به فرد او در «نفس عمیق» نه تنها این فیلم را فیلم‬ ‫محبوب نس��ل جدید مخاطبان سینما و شروع موج جدیدی‬ ‫از فیلمس��ازی در س��ینمای ایران کرد که ادامه دادن همین‬ ‫دغدغه ها در اخرین س��اخته ش��هبازی یعنی «دربند» نشان‬ ‫داد او فضای زندگی دانش��جویی و مش��کالت انه��ا را بدون‬ ‫در نظ��ر گرفتن فضای سیاس��ی و ملتهب جامع��ه؛ به خوبی‬ ‫می شناسد و برای ان راه حل های خوبی در نظر دارد‪ .‬دانشجو‬ ‫در فیلم های ش��هبازی به دنبال اعتصاب و میتینگ سیاس��ی‬ ‫نیست‪ .‬دانشجوهای فیلم های شهبازی دغدغه معیشت دارند‪.‬‬ ‫رنج بی پولی و گذر از شرایط سخت جامعه انها را در شرایطی‬ ‫ق��رار می دهد که یا با جامعه خود قهر می کنند یا دس��ت به‬ ‫خودکشی می زنند‪.‬‬ ‫خوابگاه دختران‪ :‬محمدحسین لطیفی‬ ‫مثلث لطیفی‪ ،‬حمید جبلی و ایرج طهماسب بعد از ساخت‬ ‫اث��اری همچون «دختر ایرونی»‪« ،‬دختر ش��یرینی فروش» و‬ ‫«عینک دودی» سراغ فیلم نامه ای در ژانر وحشت با محوریت‬ ‫خوابگاه دانش��جویان و زندگی دانشجویی بروند که نتیجه ان‬ ‫فیلمی خوش ساخت در دفتر صحرا فیلم شد‪ .‬فیلم از معدود‬ ‫اثار موفق در ژانر وحش��ت است که دغدغه های اجتماعی ان‬ ‫به خوبی در تار و پود اثر رخنه کرده اس��ت‪ .‬اکران گس��ترده‬ ‫و اس��تقبال مخاطبان از فیلم نشان از ش��ناخت کارگردان و‬ ‫فیلم نامه نویس ب��ه حوزه های تخصصی ش��ان دارد‪« .‬خوابگاه‬ ‫دختران» در س��ال ‪ ۸۳‬اکران ش��د و به ف��روش خوب ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تومان دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫بازنده‪ :‬قاسم جعفری‬ ‫بازن��ده ش��اید اخری��ن اثر از م��وج فیلم ه��ای اعتراضی با‬ ‫یادداشت‬ ‫تصویر دانشجو روی پرده نقره ای‬ ‫محوریت دانش��جویان و اتفاق های تیر ‪ ۷۸‬باش��د‪ .‬فیلمی که‬ ‫اگرچه چند س��ال بعد و در پایان دولت اصالحات ساخته شد‬ ‫اما فروش خوب ان در گیشه نشان داد استفاده از زوج امتحان‬ ‫پس داده محمدرضا فروتن و میترا حجار هنوز هم مخاطبان‬ ‫زیادی را به س��ینما می کشاند‪ .‬داستان بازنده پیرامون یکی از‬ ‫دانش��جویان معترض اواخر دهه ‪ ۷۰‬است که با حیله دوست‬ ‫قدیمی اش مجبور به فرار از کش��ور می ش��ود و زمانی که باز‬ ‫می شود متوجه تمامی دروغ های دوستش شده و زندگی خود‬ ‫را از دست رفته می داند‪ .‬حمید گودرزی در ان سال و پس از‬ ‫سریال «تب سرد» حضور متفاوتی را در سینما تجربه کرد‪.‬‬ ‫اگرچه فیلم های دیگری با محوریت دانش��جویان و زندگی‬ ‫انها در س��ینمای ایران س��اخته شده اس��ت که از جمله ان‬ ‫می توان به «چهل س��الگی» ساخته علیرضا رییسیان؛ «پایان‬ ‫نامه» س��اخته حامد کالهداری‪« ،‬همخانه» س��اخته مهرداد‬ ‫فرید و «خودزنی» س��اخته احمد کاوری اشاره کرد اما تنوع‬ ‫موضوعات پیرامون این قشر از جامعه نشان می دهد سینمای‬ ‫ایران در انتخاب س��وژه های خود پیرامون زندگی دانشجویی‬ ‫دچار فقر قصه و تنوع شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 16‬اذر ‪ 10 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 7 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1421‬پیاپی ‪2739‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬سرعت حرکت به سوی سالمندی در ایران بیشتر از اروپا است‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫گیشه ‪ 13‬میلیاردی ماه اذر‬ ‫ماه از اکران و در اختیار داش��تن ‪ ۱۶۴‬سالن سینمایی‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۵۷۰‬میلیون تومان فروش داشته و ‪۲۰۸‬‬ ‫هزار مخاطب پای تماشای این فیلم نشستند‪.‬‬ ‫فیلم کمدی «چش��م و گوش بس��ته» ساخته فرزاد‬ ‫موتم��ن با ج��ذب ‪ ۳۷۲‬هزار مخاطب‪ ،‬چه��ار میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۳۸‬میلی��ون تومان فروش داش��ته اس��ت‪ .‬این اثر‬ ‫باگذش��ت یک ماه از ش��روع اکرانش ‪ ۱۶۹‬س��ینما در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫انیمیش��ن س��ینمایی «بنیامین» ب��ه کارگردانی‬ ‫محس��ن عنایتی با جذب ‪ ۸۷‬هزار مخاطب و در اختیار‬ ‫داش��تن ‪ ۱۴۴‬س��الن س��ینمایی درمجم��وع تهران و‬ ‫شهرستان در حدود یک ماه اکران‪ ۷۵۶ ،‬میلیون تومان‬ ‫فروش داش��ت که از این مق��دار ‪ ۲۹۴‬میلیون حاصل‬ ‫فروش در تهران بوده است‪.‬‬ ‫فیلم «س��مفونی نهم» س��اخته محمدرضا هنرمند‬ ‫و تهیه کنندگ��ی زینب تقوایی باگذش��ت ی��ک ماه از‬ ‫اغ��از اکرانش روی پرده س��ینماها نزدیک به ‪ ۴۷‬هزار‬ ‫مخاطب داش��ته اس��ت و ‪ ۶۰۷‬میلی��ون تومان فروش‬ ‫کتابخانه سیار برای‬ ‫بی خانمان های بروکسل‬ ‫داش��ته است‪ .‬این فیلم سینمایی تاکنون در ‪ ۸۶‬سینما‬ ‫روی پرده رفته است‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «هزارتو» به کارگردانی امیرحسین‬ ‫ترابی و تهیه کنندگی سپهر سیفی درمجموع تهران و‬ ‫شهرستان و پس از گذشت یک ماه و نیم از شروع اکران‪،‬‬ ‫نزدیک به پنج میلیارد تومان فروخته اس��ت‪ .‬این اثر با‬ ‫نمایش در ‪ ۱۶۳‬س��ینما در کش��ور ‪ ۳۷۹‬هزار مخاطب‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫فیل��م «خانه پ��دری» کیانوش عیاری ب��ا توجه به‬ ‫اکران محدودش در ‪ ۲۵‬س��ینماها و محدودیت سنی‬ ‫‪ +12‬س��ال تا امروز بیش از ‪ ۹۷‬هزار مخاطب داش��ته و‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۵۳۳‬میلیون تومان در گیش��ه سینماها‬ ‫فروخته است‪.‬‬ ‫فیلم «خداحافظ دختر ش��یرازی» س��اخته افشین‬ ‫هاش��می و تهیه کنندگی فرشته طائرپور با بازی شبنم‬ ‫مقدمی‪ ،‬افش��ین هاشمی‪ ،‬ایس��ان حداد‪ ،‬مونا فرجاد‪،‬‬ ‫حس��ین محب اهری‪ ،‬ونوس شمس و رویا تیموریان از‬ ‫امروز ‪ ۱۳‬اذر روی پرده سینماها رفته است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫«حوا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایشه» در هنر و تجربه‬ ‫پای داعش به «تاراز» کشیده شد‬ ‫فیلم س��ینمایی «حوا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایش��ه» از‬ ‫‪ 19‬اذر در س��ینماهای هن��ر و تجربه اکران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«ح��وا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایش��ه» ‪ 19‬اذر س��اعت‬ ‫‪ 19:30‬ب��ا حضور صح��را کریمی کارگردان‪،‬‬ ‫کتایون ش��هابی تهیه کننده و س��ینماگران در خانه هنرمندان نمایش داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این فیلم داستان زندگی سه زن افغان از قشرهای مختلف جامعه‬ ‫افغانستان را به تصویر می کشد که هر یک با چالش بزرگی در زندگی مواجه‬ ‫هس��تند‪« .‬حوا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایشه» نخس��تین فیلم بلند داستانی صحرا کریمی‬ ‫اس��ت که در ان کلیش��ه های رایج درمورد افغانس��تان و به خصوص زنان را‬ ‫محور قرار داده اس��ت‪ .‬این فیلم تولید سینمای مس��تقل افغانستان است و‬ ‫به رغم ناامنی هایی که فیلمبرداری را در افغانس��تان دشوار کرده‪ ،‬در شهر و‬ ‫کوچه و پس کوچه های کابل در لوکیشن های واقعی با بازیگران و نابازیگران‬ ‫افغانس��تانی ساخته شده اس��ت‪ .‬ارزو اریا پور در نقش حوا‪ ،‬فرشته افشار در‬ ‫نقش مریم و حس��یبا ابراهیمی در نقش عایش��ه در ای��ن فیلم نقش افرینی‬ ‫می کنند‪« .‬حوا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایش��ه» در بخش رسمی افق های هفتاد و ششمین‬ ‫جشنواره فیلم ونیز روی پرده رفت‪.‬‬ ‫مینی س��ریال «تاراز» با محور حمله داعش که پیش ازاین به‬ ‫سفارش اس��تان چهارمحال و بختیاری تولید شده است اماده‬ ‫پخش شد‪.‬‬ ‫مینی س��ریال «ت��اراز» به تهیه کنندگ��ی مرتضی رحیمی‬ ‫و کارگردانی محمودرضا اس��دی به س��فارش شبکه جهانبین‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری سال گذش��ته در لوکیشن های مختلفی در اصفهان و‬ ‫شهرکرد جلوی دوربین رفت و از چندی قبل اماده پخش شده است‪.‬‬ ‫علی اوسیوند‪ ،‬حسین توش��ه‪ ،‬محمود مقامی‪ ،‬مینا نوروزی‪ ،‬سیما مطلبی‪ ،‬مهدی‬ ‫س��جادپور‪ ،‬اش��رف شاه حس��ینی‪ ،‬حجت اهلل نجف پور‪ ،‬غالمعلی اس��ترکی‪ ،‬مرتضی‬ ‫کیوانداریان‪ ،‬زهرا اقا حسینی‪ ،‬پریسا پاسبان‪ ،‬ستاره کوه سختی‪ ،‬بهمن فراهانی‪ ،‬ارام‬ ‫یوسف نیا‪ ،‬مهرشاد نیکوه خواه‪ ،‬حمیدرضا تربتیان‪ ،‬صبا جمالپور‪ ،‬عبدالعلی برازش و‬ ‫‪ ...‬در این مینی سریال بازی داشته اند‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان س��ریال امده‪ :‬جوانی به نام تاراز بختیاری‪ ،‬اس��تاد دانشگاه و‬ ‫متخصص نیروگاه برق برای اجرای طرحش به نیروگاهی در س��وریه اعزام می ش��ود‪.‬‬ ‫حض��ور ت��اراز در نیروگاه با حمل��ه داعش همزمان می ش��ود و او ب��رای نجات جان‬ ‫همکاران��ش‪ ،‬جان خود را به خطر می اندازد و مجروح می ش��ود‪ .‬او پس از بازگش��ت‬ ‫به کشور‪ ،‬در یک اسایشگاه جانبازان با عشق قدیمی خود درنا مواجه می شود و ‪. ...‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫در گالری شمیس کاریکاتور ببینیم‬ ‫ترجمه دیگری از کتاب جدید اپرا وینفری‬ ‫نمایش��گاه گروه��ی کارت��ون و کاریکاتور‬ ‫«طنزی��م» به سرپرس��تی گالری ش��میس با‬ ‫هم��کاری «هم اس��تودیو» روز جمعه ‪ 15‬اذر‬ ‫در نگارخان��ه ش��میس با حض��ور هنرمندان‬ ‫حاضر در نمایشگاه و همچنین احسان انالویی‬ ‫(پیانیست) و بهرنگ معتمدی (ویلونیست) گشایش یافت‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه اثاری از کامبیز درمبخش‪ ،‬ثنا حسین پور‪ ،‬علی جهانشاهی‪،‬‬ ‫احمد عربان��ی‪ ،‬جمال رحمتی‪ ،‬علی رادمند‪ ،‬داوود کاظمی‪ ،‬حس��ن کریم زاده‪،‬‬ ‫عل��ی میرایی‪ ،‬بهم��ن عبدی‪ ،‬جواد علیزاده‪ ،‬ارم��ان داوودی و هادی حیدری به‬ ‫نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «طنزیم» تا روز پنجش��نبه ‪ ۲۸‬اذر در نگارخانه شمیس به نشانی‪:‬‬ ‫فرمانیه‪ ،‬بلوار اندرزگو‪ ،‬بعد از س��لیمی ش��مالی‪ ،‬کوچه دانیالی‪ ،‬ش��ماره ‪ ۸‬ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫کتاب «راه نمایان ش��د» نوش��ته اپ��را وینفری با‬ ‫ترجمه میعاد جهانتیغ از س��وی انتشارات علمی در‬ ‫‪ ۱۷۰‬صفحه با قیمت ‪ ۳۹۵۰۰‬تومان منتش��ر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در معرفی ناش��ر از این کتاب عنوان ش��ده است‪:‬‬ ‫طبق گفته های اپرا وینفری‪« ،‬ش��غل واقعی در زندگی این اس��ت که هرچه سریع تر‪،‬‬ ‫هدفت��ان را پیدا کنید‪ ،‬خودت��ان را پیدا کنید و به ندای درون گوش کنید»؛ س��فر از‬ ‫همین جا ش��روع می شود‪ .‬اپرا در جدیدترین کتابش «راه نمایان شد» ان چیزی را به‬ ‫اش��تراک می گذارد که اغازکننده بینشی عمیق از خود است و ارائه کننده چارچوبی‬ ‫برای خلق زندگی پر از موفقیت و پر از اهمیت است‪ ۱۰ .‬فصل این کتاب به نوعی تنظیم‬ ‫ش��ده اند تا به طی مراحل مهم زندگی در مس��یر خودشناسی کمک کنند‪ ،‬تا چیزی‬ ‫را که برای کس��ب خشنودی شخصی الزم اس��ت بیابند‪ .‬ترجمه دیگری از این کتاب‬ ‫نیز با نام «راه روشن است» به قلم علی اکبر عبدالرشیدی در ایران منتشر شده است‪.‬‬ ‫یک کتابخانه سیار برای افراد‬ ‫بی خانمان در ش��هر بروکس��ل‬ ‫راه ان��دازی ش��ده ت��ا از ای��ن‬ ‫طریق کتاب ها به دس��ت افراد‬ ‫بی بضاعت و نیازمند در س��طح‬ ‫شهر برسند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از اکتوالیته‪ ،‬اتحادیه بلژیکی دوش��ه فالکس که‬ ‫به نفع افراد نیازمند به کمک فعالیت می کند با همکاری موسس��ه خانه‬ ‫کتاب این کشور به تازگی ایده راه اندازی کتابخانه های سیار را برای افراد‬ ‫بی خانمان در بروکسل راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫پیش از این در ش��هر پورتلند امریکا‪ ،‬پروژه ای مشابه و با هدف کمک‬ ‫به تنهایی و انزوای افراد بی سرپرست و بی خانمان راه اندازی شده بود که‬ ‫اتحادیه بلژیکی با الهام از ان از اول س��پتامبر امسال‪ ،‬دوچرخه هایی را با‬ ‫بار کتاب تحت عنوان «خیابان و خواندن» راهی خیابان های بروکس��ل‬ ‫کرده تا به دیدار افراد بی پناه پایتخت بشتابند‪.‬‬ ‫قواعد موجود در این کتابخانه های س��یار همانن��د دیگر کتابخانه ها‬ ‫است و کتاب ها در مدت مشخص به افراد امانت داده می شوند‪ .‬هدف این‬ ‫اق��دام در درجه اول در نظر گرفت��ن کتاب به عنوان کاالی قابل مبادله و‬ ‫کمک به پیوند زدن این افراد به جامعه و اجتماع است‪.‬‬ ‫فروش چند میلیون یورویی‬ ‫نقاشی گوگن‬ ‫یک تابلو نقاش��ی از پل گوگن نقاش پست‬ ‫امپرسیونیس��ت فرانس��وی سه شنبه هفته‬ ‫گذش��ته در یک حراجی پاریسی به نرخ ‪۹.۵‬‬ ‫میلیون یورو فروخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا و به نق��ل از رویترز‪ ،‬این‬ ‫تابلو نقاش��ی که با عن��وان «‪Te Bourao‬‬ ‫‪ » II‬شناخته می ش��ود‪ ،‬تصویری از یک رود‬ ‫در کن��ار پرندگان و گل ها که با اس��تفاده از‬ ‫طیف های مختلف غلیظ ابی و س��بز نقاشی شده اند را نمایش می دهد‪.‬‬ ‫این تابلو نقاشی زمانی که گوگن در جزایر پُلی نز واقع در تاهیتی زندگی‬ ‫می کرد‪ ،‬خلق ش��د‪ .‬حراجی پاریس��ی که این اثر را به فروش رساند نرخ‬ ‫تخمینی پنج میلیون یورو را برای این تابلو نقاشی تعیین کرده بود‪.‬‬ ‫این تابلو نقاشی بین سال های ‪ ۱۳۸۶‬تا ‪ ۱۳۹۶‬از سوی مالک ناشناس‬ ‫به موزه متروپولیتن نیویورک امانت داده شده بود‪ .‬هویت خریدار فعلی‬ ‫این اثر نیز مشخص نیست‪.‬‬ ‫این اثر هنری جزو معدود اثار «گوگن » محس��وب می ش��ود که هنوز‬ ‫توس��ط یک مجموعه دار خصوصی نگهداری می ش��ود و یکی از ‪ ۹‬تابلو‬ ‫نقاش��ی اس��ت که توس��ط این هنرمند همزمان با پروژه بزرگ دیگری‬ ‫به عن��وان «ما از کجا امده ایم؟ ما چه هس��تیم؟ به کجا می رویم؟» خلق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیر حراجی فرانسوی که این اثر در ان به فروش گذاشته خواهد شد‪،‬‬ ‫چندی پیش بیان ک��رده بود‪« :‬فکر می کنم این اثر برای مجموعه داران‬ ‫هنری حرفه ای بس��یار جذاب باشد؛ چراکه تعداد بسیار محدودی از اثار‬ ‫هنری «گوگن » که مربوط به دوران زندگی او در «تاهیتی » باش��ند در‬ ‫بازار هنری عرضه می شود‪ ».‬‬ ‫بهترین های سال سینما‬ ‫از نگاه هیات ملی نقد فیلم امریکا‬ ‫«م��رد ایرلن��دی» به عنوان‬ ‫بهتری��ن فیلم از س��وی جوایز‬ ‫س��االنه هی��ات ملی نق��د فیلم‬ ‫امری��کا انتخ��اب ش��د و جایزه‬ ‫بهتری��ن کارگردان��ی ه��م به‬ ‫تارانتین��و رس��ید‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا به نقل از اس��کرین‪ ،‬جوایز هیات ملی نقد فیل��م امریکا در حالی‬ ‫برندگان امس��ال خود را معرفی کرد که فیلم «مرد ایرلندی» س��اخته‬ ‫تحسین ش��ده و ‪ ۲۰۹‬دقیقه ای «مارتین اسکورسیزی» توانست جایزه‬ ‫بهترین فیلم سال را از ان خود کند و «استیو زایلیان» نیز برای این فیلم‬ ‫برنده جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی نام گرفت‪ .‬مارتین اسکورسیزی‬ ‫ب��ه همراه ال پاچینو و رابرت دنیرو نیز به عنوان دریافت کنندگان جایزه‬ ‫دس��تاورد «ایکون» به پاس نقش چشمگیر در تاریخ‪ ،‬فرهنگ و اعتالی‬ ‫سینما معرفی ش��دند‪ .‬کوئنتین تارانتینو هم برای ساخت فیلم «روزی‬ ‫روزگاری در هالی��وود» بهترین کارگردان این جوایز انتخاب ش��د و برد‬ ‫پیت نیز برای بازی در این فیلم بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد‪.‬‬ ‫داستان های مرد دوست داشتنی‬ ‫سعید اسالمزاد ‪ -‬منتقد هنری و روزنامه نگار‪:‬‬ ‫همایون خس��روی دهکردی درگذش��ت‪ ...‬همیشه خبرها‬ ‫به همین سادگی اند‪ .‬ضربه ش��وک اور می زنند‪ ...‬و تو می مانی‬ ‫و ی��ک دنی��ا خاطره و فکر و خی��ال‪ ...‬نام‪ ،‬انقدر اش��نا و عزیز و‬ ‫دوست داشتنی است که همه خاطرات این سال ها جلو چشمت‬ ‫رژه م��ی رود‪ .‬بی درنگ یاد خودش می افتی و خنده هایش‪ ...‬یاد‬ ‫همای��ون خان و گپ های گاه خش��مگین از دی��دن فیلمی در‬ ‫جش��نواره و گاه حال و احوالی و پرس وجویی از کار و زندگی‪ ...‬وقتی نام همایون خسروی‬ ‫را می ش��نوی یادت می اید که ‪ ۱۶‬س��ال پایمردی کرد و یکی از بهترین نشریات تخصصی‬ ‫هنری و ادبی را منتش��ر کرد‪ .‬س��ینما و ادبیات برایت تصویری بی بدیل از کار رسانه ای در‬ ‫حوزه ادبیات و سینماست‪ .‬همایون خسروی دهکردی را که به خاطر می اوری‪ ،‬سال های‬ ‫دوری به یادت می اید که مجموعه داس��تانش را به نقد گذاش��تی و جلسه ای و گپ و گفت‬ ‫درباره داس��تان‪ ...‬داستان های مرد دوست داشتنی‪ ...‬حاال که فکر می کنی می بینی گویی‬ ‫داس��تان خودش را نوش��ته است‪ .‬مهندس بود همایون خس��روی‪ ...‬بخشی از صنعت برق‬ ‫کش��ور به نام او رونق گرفته اس��ت‪ ...‬اما برای ما که دلداده ادبیات و داس��تان و سینماییم‪،‬‬ ‫همای��ون خان دهکردی می ماند و قصه هایش و یادداش��ت ها و ان میزگردهای جانانه ای‬ ‫که در نش��ریه س��ینما و ادبیات برقرار می کرد و مسائل کالن و جدی را در این دو رشته به‬ ‫نقد می کش��ید‪ .‬نشریه س��ینما و ادبیات با همه دشواری ها در انتشار نشریات تخصصی در‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬به مدت ‪ ۱۶‬سال به صورت فصلنامه منتشر شده است‪ .‬یکی از ویژگی های‬ ‫همایون خس��روی در جایگاه صاحب امتیاز و مدیرمس��ئول سینما و ادبیات‪ ،‬نگاه جدی و‬ ‫عمیق به س��ینما و ادبیات بود‪ .‬ازانجاکه همایون خس��روی دهکری در هر دو رشته دستی‬ ‫داشت؛ قصه می نوشت و شعر می گفت‪ ،‬نقد می نوشت و مصاحبه می کرد و شناخت بسیار‬ ‫دقیقی از سینمای ایران و جهان و همینطور ادبیات معاصر داشت‪ ،‬با انتخاب سردبیران کار‬ ‫اشنا در هر بخش‪ ،‬مطالبی را برای خوانندگان ارائه می کرد که قابلیت ارشیو و نگهداری در‬ ‫کتابخانه را دارند‪( .‬البته یقین می دانم نشریه سینما و ادبیات پس از این هم با همان روال‬ ‫منتش��ر خواهد شد‪ ).‬نشریه دو بخش س��ینما و ادبیات داشت‪ .‬در بخش سینما مروری بر‬ ‫سینمای حرفه ای جهان و فیلم های روز بود و همینطور نقدها و گفت وگوها و میزگردهایی‬ ‫درباره س��ینمای ایران‪ .‬نگاه گذرا به موضوعات انتخاب��ی و پرونده هایی که با اصطالح نیم‬ ‫پرونده در نش��ریه منتشر می شد‪ ،‬نخست ما را با نش��ریه ای متفاوت با دیگر نشریات ادبی‬ ‫و س��ینمایی مواجه می کرد‪ .‬ش��اید بتوان گفت‪ ،‬نگاه جامعه ش��ناختی‪ ،‬انسان ش��ناختی‪،‬‬ ‫روان شناختی‪ ،‬مطالعات فرهنگی و مباحث بنیادین علوم انسانی در مقوله سینما و ادبیات‪،‬‬ ‫از ویژگی های مهم مقاالت‪ ،‬یادداشت ها و گفت وگوهای این نشریه بوده است‪ .‬خوشبختانه‬ ‫به مدد فناوری ها دیجیتالی و ارشیوهای اینترنتی‪ ،‬دسترسی به شماره های نشریه سینما‬ ‫و ادبیات کار اسانی است و هر پژوهشگری می تواند با مراجعه به نمایه مطالب‪ ،‬موضوعات‬ ‫مورد عالقه خود را بیابد‪ .‬در بخش ادبیات نش��ریه س��ینما و ادبیات‪ ،‬انتشار شعر و داستان‬ ‫و نقد و گفت وگو‪ ،‬بخش��ی هم مربوط به تاریخ ادبیات و اس��نادی اس��ت که به ماجراها و‬ ‫قیل وقال های ادبی مربوط اس��ت‪ .‬یکی از نکاتی که نشریه س��ینما و ادبیات را برای اهالی‬ ‫س��ینما و ادبیات خواندنی کرد‪ ،‬نام هایی بود که هر شماره پشت سر هم صف می کشیدند‬ ‫و در انتظ��ار خواندن بودن��د‪ ...‬خواندن خواننده‪ ...‬نام هایی که صاحبانش��ان همه به غایت‬ ‫در خ��ود کاردانند و هر ی��ک به تنهایی خواننده هایی را در عرص��ه مطبوعات دارند‪ .‬دریغ‬ ‫اس��ت که نشریه س��ینما و ادبیات بعد از درگذشت همایون خسروی دهکردی به کار خود‬ ‫خاتمه دهد‪ .‬الزم اس��ت به حضور موثر نویس��نده محترم نیلوفر نیاورانی نیز اش��اره کنم‬ ‫که س��مت س��ردبیری این نشریه را به عهده داشت و بخش��ی از باز فرهنگی و وزن ان را به‬ ‫دوش می کشیده است‪ .‬همایون خسروی دهکردی‪ ،‬دیگر نمی نویسد اما انقدری برایمان‬ ‫گذاشته که بخوانیم و بر میراث مطبوعاتی اش افرین بگوییم‪ .‬روحش شاد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫اخرین ام��ار فروش فیلم های س��ینمایی از ابتدای‬ ‫اذر تا امروز نش��ان از حض��ور یک میلیون و ‪ 160‬نفری‬ ‫مخاطب در س��ینماها دارد که فروش��ی نزدیک به ‪13‬‬ ‫میلیارد تومانی را برای گیشه سینماها به همراه داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬انیمیش��ن س��ینمایی «اخرین‬ ‫داس��تان» ب��ه کارگردانی اش��کان رهگذر ب��ا بیش از‬ ‫چه��ار ه��زار مخاطب نزدی��ک به ‪ ۶۰‬میلی��ون تومان‬ ‫فروخته اس��ت‪ .‬این اثر با محدودیت س��نی ‪ +۱۲‬سال‬ ‫از چهارشنبه هفته گذش��ته ‪ ۶‬اذر روی پرده سینماها‬ ‫رفته و ‪ ۲۰‬سالن سینمایی در اختیار دارد‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «لیالج» به کارگردانی داریوش یاری‬ ‫با داشتن س��ه هزار مخاطب و با محدودیت سنی ‪+۱۲‬‬ ‫سال پس از گذشت یک هفته اکران ‪ ۳۷‬میلیون تومان‬ ‫فروش داش��ته و س��ینمایی «معکوس» ساخته پوالد‬ ‫کیمیایی با داشتن ‪ ۵۰‬سالن سینمایی و گذشت هفت‬ ‫روز نمای��ش چهار هزار مخاطب داش��ته و ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان فروخته اس��ت که بیش از نیم��ی از این مقدار‬ ‫حاصل فروش در سینماهای استان تهران بوده است‪.‬‬ ‫فیلم کمدی «مطرب» به کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫مصطفی کیایی پس از گذش��ت حدود یک ماه نمایش‬ ‫و در اختیار داش��تن ‪ ۱۸۰‬سالن س��ینمایی نزدیک به‬ ‫یک ونیم میلیون مخاطب داش��ته و تا امروز به فروشی‬ ‫بیش از ‪ ۱۷‬میلیاردی رس��یده است‪ .‬فیلم «تورنادو» به‬ ‫کارگردانی و تهیه کنندگی س��ید جواد هاشمی با ‪۴۷‬‬ ‫ه��زار مخاطب ‪ ۴۴۳‬میلیون تومان فروش داش��ته و با‬ ‫اکران از ‪ ۱۵‬ابان ماه در ‪ ۱۳۱‬سینمای کشور روی پرده‬ ‫نمایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬فیل��م ماجراجویانه «منطقه‬ ‫پرواز ممنوع» ساخته امیر داسارگر پس از گذشت یک‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫افشین هاشمی – کارگردان و بازیگر سینما‪:‬‬ ‫گرچ��ه احتم��ال دارد متهم ش��وم که این هم یک ش��گر ِد‬ ‫تبلیغاتی است‪ ،‬اما مهم نیست‪ .‬بر خود الزم می دانم به ان هایی‬ ‫که دوس��تمان دارن��د و ان هایی که ما به امید حضورش��ان در‬ ‫تاالرهایمان فیلمی می س��ازیم یا تئاتری ب��ه صحنه می بریم‬ ‫توضیحی ارائه دهم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫معیش��ت‬ ‫نگران‬ ‫در ای��ن روزها که هوا س��رد اس��ت و مردم‬ ‫ِ‬ ‫اینده ش��ان اند‪ ،‬این روزها که از هرسو اتها ِم اشوبگر و خرابکار چون سنگ می بارد و هر ان‬ ‫ممکن اس��ت بر س ِر هر گذرنده ای بخورد‪ ،‬این روزها که یک فعال در تئاتر (و حتی سینما)‬ ‫ممکن اس��ت معدل درام ِد س��االنه اش از این ش��غل کمتر از ماهی ‪2‬میلیون باشد ولی به‬ ‫بهان��ه تنها یک درصد از خانواده س��ینما و تئاتر ـ و واقعا ی��ک درصد ـ هنرمندان متهم به‬ ‫بدون مالیات می ش��وند‪ ،‬این روزها که بوی بنزین با بوی باروت‬ ‫دس��تمزدهای میلیاردیِ‬ ‫ِ‬ ‫امیخته و روزهایی که الوده ترین شده این هوا از بس دود دارد و نفس ندارد‪ ،‬اصال ما برای‬ ‫چه فیلم اکران می کنیم؟!‬ ‫من به س��هم خودم می خواهم توضیحی مختصر بدهم؛ چرا که نه سیاستمدارم که الزم‬ ‫صاحب قدرت که در ذهنم‬ ‫بدان��م برای منافعی گاه بحق و گاه ناحق‪ ،‬پنهان کاری کنم و نه‬ ‫ِ‬ ‫ران من باشند و خود را موظف و مکلف به توضیح ندانم‪ .‬من خود از مردمم و چش ِم‬ ‫مردم امرب َ ِ‬ ‫امیدم به حضو ِر مردم است براب ِر پرده فیلمم یا صحنه تئاترم‪.‬‬ ‫م��ا وقتی فیلمی می س��ازیم یا تئات��ری اماده می کنی��م پس از گذر از س��د ممیزی و‬ ‫مجوزهای الزم تازه باید در ِ‬ ‫طوالنی اکران بایستیم که معمولی ترین زمانش یک سال‬ ‫صف‬ ‫ِ‬ ‫پشتیبانی حکومتی‪ ،‬ارگانی یا دولتی‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫ گویم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ هایی‬ ‫م‬ ‫است‪ .‬طبیعی است دارم از فیل‬ ‫ِ‬ ‫مشتاق بر پرده‬ ‫تضمین درامدزایی شان‪ ،‬سینماها‬ ‫دارند و نه ستارگانی که به مد ِد حضور و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫جریان اصلی‬ ‫فرستادنش��ان باش��ند‪ .‬فیلم های بیرون از این دو گروه‪ ،‬همین که الب��ه الی‬ ‫ِ‬ ‫پخش‬ ‫امکانی می یابند‪ ،‬راهی ندارند جز اینکه در هر ش��رایطی بر پرده بروند‪ .‬ما و‬ ‫دوستان ِ‬ ‫ِ‬ ‫زمان ممکن برای فیلم مان را ابان و اذر دیدیم و تما ِم‬ ‫فیلم‪ ،‬پس از جلساتِ فراوان بهترین ِ‬ ‫تالشمان را کردیم تا به بهترین شکل فیلم مان را ارائه کنیم‪ .‬تنها چیزی که در محاسبه مان‬ ‫ناگهانی بنزین و هوای الوده و مالیات بود‪ .‬وقتی خو ِد مس��ئوالن به ان‬ ‫نب��ود همین حمله‬ ‫ِ‬ ‫می گویند «ش��وک» ما چه بگوییم؟! حال باید چه کنیم؟! جدای از ان ِ‬ ‫طوالنی اکران‬ ‫صف‬ ‫ِ‬ ‫رفتن بیرون از صف ممکن است به معنای حذفِ همیشگی باشد‪ ،‬ما درجایی دیگر‬ ‫و اینکه ِ‬ ‫هم پاسخگوییم‪ .‬جدای از انتظا ِر معنویِ کسانی که کارکرده اند و می خواهند محصول شان‬ ‫منابع دولتی یا ارگانی نیست که کسی‬ ‫دیده ش��ود‪ ،‬سرمایه تولی ِد فیلم هایی ازاین دست از ِ‬ ‫موظف به پاسخگویی نباشد و ما ـ نه روی کاغذ‪ ،‬بلکه وجدانی و اخالقی ‪ -‬خود را موظف به‬ ‫سال خوابش! می دانیم‪.‬‬ ‫بازگرداندن دستِ کم همان سرمایه اولیه سرمایه گذار بی سو ِد یک ِ‬ ‫ِ‬ ‫حقوق مادی و معنویِ ادم هایی که به ما اعتماد کرده اند‪،‬‬ ‫نمی توانیم همین طور بی توجه به‬ ‫ِ‬ ‫عین خیالمان نباش��د در س��رزمینمان چه‬ ‫تصمیم بگیریم‪ .‬وگرنه این طور نیس��ت که ما ِ‬ ‫کاسبی خودمان هستیم! انهایی‬ ‫دنبال‬ ‫می گذرد و سرخوشانه فیلم اکران می کنیم و فقط‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ک��ه این طور فک��ر می کنند همان هایی اند ک��ه هنگا ِم عزا موس��یقی را خاموش می کنند‬ ‫مارش عزاست!‬ ‫بی توجه به اینکه شاید انچه ما می نوازیم خودش ِ‬ ‫احتمال حذفِ‬ ‫همیش��گی فیلم از اکران و ضررهای مادی و معنوی و غیره‬ ‫با همه اینها و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫پیش روم��ان بود؛ که ایا فردا‬ ‫ب��از ما به تعویق فکر کردیم؛ همگی؛ ولی یک پرس��ش مهم ِ‬ ‫رو ِز بهتری است؟! و پاسخی برایش نداشتیم! پس چه راهی جز همان چه پیش تر قرارش‬ ‫بوده؟ حال انگار روزهای «گشنگی نکشیده عاشقی یادت بره» است و این میان من فیلمی‬ ‫بر پرده دارم درباره عش��ق و محبت؛ که ارزو دارم پس از دیدنش‪ ،‬همس��ران دست بر شانه‬ ‫هم گذارند و ُعشّ اق دست هم را محکم تر بفشارند‪ .‬پس به گفته بهرام بیضایی پناه می برم‬ ‫فال‬ ‫که «این جهان را چاره ای جز فرهنگ نیس��ت»؛ ش��اید این اجبا ِر ناخواس��ته را باید به ِ‬ ‫سخن شاملوی بزرگ‪ :‬دریغا‬ ‫نیک بگیرم که چه بس��ا همین روزها باید از عشق گفت‪ .‬که به‬ ‫ِ‬ ‫که اگر عش��قی به کار می بود هرگز س��تمی در وجود نمی امد تا به عدالتی نابکارانه از ان‬ ‫دست نیازی پدید افتد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫این جهان را چاره ای جز فرهنگ نیست‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!