روزنامه صمت شماره 1417 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1417

روزنامه صمت شماره 1417

روزنامه صمت شماره 1417

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫‪ ۶‬کشور اروپایی دیگر به اینستکس می پیوندند‬ ‫بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬سوئد‪ ،‬فنالند‪ ،‬نروژ و هلند در بیانیه ای مشترک ضمن حمایت از برجام اعالم کردند در فرایند‬ ‫پیوس��تن به اینستکس برای تجارت با ایران هستند‪ .‬این کش��ورهای اروپایی در بیانیه مشترکی که روز جمعه در‬ ‫تارنمای رسمی وزارت خارجه فنالند منتشر شد‪ ،‬بر اهمیت حفظ و اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)‬ ‫که میان ایران و ‪ ۵‬قدرت جهانی بسته شده‪ ،‬تاکید کردند‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬توافق هسته ای (برجام) به اتفاق‬ ‫ارا به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسید و عنصری مهم در رژیم منع گسترش (هسته ای) جهان است و نقشی‬ ‫عمده در ثبات منطقه ای دارد‪ .‬بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬سوئد‪ ،‬فنالند‪ ،‬نروژ و هلند اعالم کردند در راستای تداوم حمایت‬ ‫اروپایی ها از برجام و اجرای بخش اقتصادی ان‪ ،‬اکنون در فرایند پیوستن به ابزار حمایت از تبادالت تجاری موسوم‬ ‫به اینستکس هستند که پس از طی فرایندهای قانون داخلی مربوط به هر کشور‪ ،‬تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1417‬پیاپی ‪2735‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫اشتباه مکرر‬ ‫واکنش فعاالن اقتصادی به ادامه تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫چهره ها‬ ‫رشد بیمه های زندگی‬ ‫تحت تاثیر شرایط اقتصادی‬ ‫‪11‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ جمهوری‬ ‫شایسته ساالری‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫همراه با جهان‬ ‫در محصوالت دانش بنیا ‬ ‫ن‬ ‫نقش یونسکو‬ ‫در توسعه پایدار‬ ‫ گرفتاری فضای کسب وکار‬ ‫با دستکاری قیمت ها‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫مگامال الکچری هنوز پایان کار ندارد‬ ‫«مال» پرحاشیه «ایران»‬ ‫شهرداری تهران صدور پایان کار پروژه ایران مال را منوط‬ ‫به عارضه سنجی ترافیکی و اجرای پیشنهادهای تایید شده‬ ‫در کمیسیون ماده ‪ ۵‬ازسوی بهره بردار کرده است‬ ‫‪14‬‬ ‫تسهیالت ارزی خودروسازان‬ ‫سرگردان بخشنامه های بی پشتوانه‬ ‫عکس‪:‬مهدی کاوه ای‬ ‫معادن‪ ،‬مستاجران بی توجه‬ ‫به محیط زیست‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب��ا اینک��ه انتقادات��ی از مدت ه��ا قبل نس��بت به‬ ‫اختص��اص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی وج��ود داش��ت و‬ ‫بحث ه��ای زی��ادی درب��اره ح��ذف ان مط��رح بود‪،‬‬ ‫در نهایت در روزهای پایانی تدوین بودجه سال اینده‬ ‫بار دیگراعتبار الزم برای تامین کاالهای اساسی با این‬ ‫نرخ بسته ش��د‪ .‬البته ارز سایر کاالها احتماال به روال‬ ‫گذشته و با نرخ نیمایی تامین خواهد شد‪ .‬در جریان‬ ‫تدوی��ن الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۹‬موضوع حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی از تمام��ی کاالها حتی کاالهای اساس��ی که‬ ‫امس��ال با این ارز تامین می شدند مطرح بود و به طور‬ ‫جدی مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬سیاست بر این بود که‬ ‫ارز تمام��ی کاالها حتی کاالهای اساس��ی با نرخ بازار‬ ‫نیما تامین ش��ود و در نهایت برای کاالهای اساسی و‬ ‫دارو یارانه ای در نظر بگیرند‪ .‬اما در روزهای گذشته و‬ ‫با بررسی کلیات الیحه بودجه در هیات دولت‪ ،‬ظاهرا‬ ‫مخالفت هایی در این باره وجود داشته و در نهایت قرار‬ ‫ش��د تامین ارز کاالهای اساس��ی با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫ادام��ه پیدا کند‪ .‬ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان از ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و در جریان تغییر سیاس��ت ارزی دولت شکل‬ ‫گرف��ت که در ابتدا به تمام کااله��ا تعلق گرفت اما با‬ ‫توجه به ارزبری فراوان و از س��وی دیگر‪ ،‬رانتی که به‬ ‫دلیل اختالف نرخ ان با بازار ازاد ایجاد ش��د‪ ،‬به تدریج‬ ‫فقط به کاالهای اساس��ی و دارو تعلق گرفت‪ .‬در زمان‬ ‫تدوین بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫م��ورد توجه بود اما س��رانجام تامین ‪ ۱۴‬میلیارد دالر‬ ‫ارز ب��ا نرخ ترجیحی برای کاالهای اساس��ی و دارو به‬ ‫تصویب رس��ید و این در ش��رایطی بود که با ش��روع‬ ‫اجرای قانون بودجه بار دیگر دولت و نمایندگان بحث‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬را مطرح کردند‪ ،‬چراکه معتقد بودند‬ ‫با وجود اختصاص ارز با این نرخ‪ ،‬کاالهای اساس��ی با‬ ‫نرخ ارز ازاد به دست مردم می رسد و باید برای حذف‬ ‫رانت موجود‪ ،‬نرخ اصالح ش��ود ولی باز هم توافقی در‬ ‫این رابطه حاصل نشد و برای امسال هم ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫نرخی بود که برای ارز کاالهای اساس��ی تعیین ش��د‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی ادامه تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬را اشتباه مکرر می دانند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫«ساخت داخل» صنایع معدنی را رویین تن کرد‬ ‫شانزدهمین نمایش��گاه «ایران متافو» با حضور خداداد‬ ‫غریب پور‪ ،‬رئیس هی��ات عامل ایمیدرو صبح جمعه ‪ ۸‬اذر‬ ‫گشایش یافت‪ .‬این نمایشگاه صنایع معدنی با حضور بیش‬ ‫از ‪ ۲۹۰‬شرکت داخلی و ‪ ۸۵‬شرکت خارجی در زمینه هایی‬ ‫همچون اهن و فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬قالب سازی‪ ،‬اهنگری و‬ ‫ماش��ین کاری و فلزات غیراهنی(الومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬سرب‪،‬‬ ‫روی و ان��واع فل��زات گرانبها ش��امل طال‪ ،‬نق��ره‪ ،‬پالتین و‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬اکتش��اف و اس��تخراج فلزات غیراهنی‪ ،‬فراوری‬ ‫فل��زات و تولید محصوالت فل��زی غیراهنی) در فضایی به‬ ‫وسعت ‪28‬هزار متر مربع در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫یک سال پیش س��رمقاله ای نوش��تم درباره جمهوری‬ ‫علم و اهمیت ان در تصمیم س��ازی و توس��عه کشورها و‬ ‫شرکت ها‪.‬‬ ‫اما هر روز که می گذرد بحرانی بیشتر به چشم می خورد‬ ‫و ان بحران شایسته ساالری در فضای مدیریت اقتصادی‬ ‫است که سال ها و حتی دهه هاست گریبان اقتصاد ایران و‬ ‫بسیاری از حوزه ها را گرفته است‪.‬‬ ‫این مس��ئله در بسیاری از جلس��ه ها و محافل علمی و‬ ‫اقتصادی به وضوح نمایان اس��ت‪ .‬در بسیاری از نشست ها‬ ‫و جلسه ها مشاهده می شود افرادی که به عنوان سخنران‬ ‫حض��ور دارند و حت��ی دارای مس��ئولیت هایی در عرصه‬ ‫اجرایی کشور هستند‪ ،‬اظهارنظرهایی می کنند که گاهی‬ ‫حتی بینش اولیه علمی هم درباره ان موضوع ندارند و در‬ ‫گامی فراتر گاهی مشاهده می شود که مسئولیت اجرایی‬ ‫فرد با تجربه و دانش وی کمترین هماهنگی را نیز ندارد‪.‬‬ ‫حتی در نشس��ت ها و جلس��ات اسیب شناس��ی بسیار‬ ‫مش��اهده شده که برخی مس��ئوالن در انتقاد از وضعیت‬ ‫موجود تندتر از سایر شرکت کنندگان صحبت می کنند و‬ ‫این بسیار جای تعجب دارد‪.‬‬ ‫در تم��ام این روند یک نکته همواره خودنمایی می کند‬ ‫و ان موض��وع تکراری شایسته س��االری اس��ت؛ امری که‬ ‫همچنان در کش��ور ما انط��ور که باید م��ورد توجه قرار‬ ‫نمی گیرد و موارد بس��یاری از نبود سنخیت و هماهنگی‬ ‫بین تجربه‪ ،‬دانش و مس��ئولیت ف��رد را می توان در بدنه‬ ‫اجرایی دولت مشاهده کرد‪.‬‬ ‫شایسته س��االری به ش��یوه ای از حکومت ی��ا مدیریت‬ ‫گفته می ش��ود که در ان دس��ت اندرکاران برپایه توانایی‬ ‫و شایستگی شان برگزیده شوند و قدرت مالی یا موقعیت‬ ‫اجتماعی و فامیلی در انتخاب افراد برای جایگاه مورد نظر‬ ‫نقشی نداشته باشد‪ .‬بعد از پذیرش این اصل کلی‪ ،‬به این‬ ‫مهم می رس��یم که در سال های اخیر‪ ،‬فناوری های نوین و‬ ‫شتاب تحوالت و تغییرات‪ ،‬نیاز به نیروی انسانی متخصص‬ ‫را بیش از پیش کرده اس��ت‪ .‬این ام��ر بنگاه ها و دولت را‬ ‫به سوی نظامی شایسته ساالر رهنمون می کند‪ .‬در جوامع‬ ‫شایسته ساالر‪ ،‬نگرش های خویشاوندساالری‪ ،‬قبیله گرایی‪،‬‬ ‫حزب س��االری و مواردی از این دس��ت مطرود است‪ .‬نظام‬ ‫شایسته س��االر‪ ،‬نظامی اس��ت که در ان افراد مناسب در‬ ‫مکان و زمان مناس��ب منص��وب ش��ده و از انها بهترین‬ ‫اس��تفاده در راس��تای اهداف فردی‪ ،‬سازمانی و اجتماعی‬ ‫به عمل می اید‪.‬‬ ‫نزدیک ‪ ۳‬دهه اس��ت ک��ه بر اهمی��ت و ارزش نیروی‬ ‫انس��انی به عنوان ارزش��مندترین س��رمایه ها در س��طح‬ ‫سازمان ها تاکید می شود و امروز مدیران منابع انسانی بر‬ ‫این باورند که انتخاب و انتصاب افراد شایسته متناسب با‬ ‫جایگاه شغلی‪ ،‬این ارزشمندی را نمایان می سازد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به این تعریف و تطبیق اصل شایسته س��االری‬ ‫ب��ا واقعیت ه��ای موج��ود‪ ،‬مش��اهده می ش��ود بح��ران‬ ‫شایسته س��االری در فض��ای مدیریت اقتصادی‪ ،‬س��ال ها‬ ‫و حت��ی دهه هاس��ت که گریب��ان اقتصاد و بس��یاری از‬ ‫حوزه های دیگر را در ایران گرفته است‪.‬‬ ‫وقتی در جلسه ای مشاهده می شود که فرد تصمیم گیر‬ ‫در یک س��ازمان خصوصی یا دولتی به لحاظ دانش‪ ،‬توان ‬ ‫مدیریت��ی و تجرب��ه‪ ،‬شایس��تگی الزم را ن��دارد و همین‬ ‫کم دانشی و نبود توان مدیریتی و تجربه الزم‪ ،‬در بسیاری‬ ‫از موارد مشکالتی را در حوزه اجرا برای فعاالن اقتصادی‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬بدیهی اس��ت که سایه فضای یاس و البته‬ ‫کارشکنی بر فعالیت های اقتصادی غلبه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ن بار ازسوی مایکل‬ ‫کلمه شایسته ساالری برای نخستی ‬ ‫یانگ انگلیسی‪ ،‬در سال ‪ ۱۹۵۸‬میالدی در کتاب «طلوع‬ ‫شایسته س��االری» مطرح شد‪ .‬وی در کتاب خود موقعیت‬ ‫اجتماع��ی اف��راد را در اینده‪ ،‬ترکیبی از بهره هوش��ی و‬ ‫تالش و کوش��ش فراوان دانس��ته بود‪ .‬یانگ در این کتاب‬ ‫پیش بینی کرده بود که نظام اجتماعی جدید در نهایت به‬ ‫یک انقالب اجتماعی منجر می ش��ود که در ان توده های‬ ‫مردم‪ ،‬حاکمان و نخبگانی را از قدرت خلع می کنند که از‬ ‫احساسات و نیازهای عامه مردم‪ ،‬فاصله گرفته اند‪ .‬باوجود‬ ‫اینکه این تعریف از شایسته س��االری یک معنی منفی در‬ ‫ذهن تداعی می کند‪ ،‬بسیاری از افراد معتقدند هیچ نظام‬ ‫و سیستمی بهتر و عادالنه تر از نظام شایسته ساالری برای‬ ‫جوامع مختلف نیس��ت‪ .‬به باور انها نظام شایسته س��االر‬ ‫بس��یار عادالنه تر و کارامدتر از سایر نظام های سیاسی و‬ ‫اجتماعی موجود عمل می کند و در نهایت‪ ،‬به تبعیض های‬ ‫اجتماعی پایان می دهد‪ .‬باتوجه به تمام موارد یادش��ده و‬ ‫مشکالتی که در سایه نبود شایسته ساالری برای اقتصاد و‬ ‫اداره کشور ایجاد شده و می شود‪ ،‬ایا ما حاضر به پذیرش‬ ‫شایسته ساالری هستیم؟‬ ‫به گمانم اقتصاد ایران بس��یار با مفهوم شایسته ساالری‬ ‫فاصله دارد و این امر بر توس��عه ایران تاثیر منفی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬بدون ش��ک تخصص گرایی و شایسته ساالری در‬ ‫انتصابات از عوامل توس��عه پایدار به شمار می رود‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که باوجود اهمیت و نقش شایسته ساالری در‬ ‫توسعه و ظرفیت کشورها و سازمان ها‪ ،‬موانع زیادی برای‬ ‫تحقق حاکمیت شایسته ساالری در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫نخواهی که ضایع ش��ود روزگار ب��ه ناکار دیده مفرمای‬ ‫کار (سعدی)‬ ‫‪ ۶‬کشور اروپایی دیگر به اینستکس می پیوندند‬ ‫برجام سندی مهم برای حفظ ثبات خاورمیانه و پیشگیری از دسترسی به تسلیحات اتمی است‬ ‫بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬س��وئد‪ ،‬فنالند‪ ،‬نروژ و هلند در‬ ‫بیانیه ای مش��ترک ضمن حمای��ت از برجام اعالم‬ ‫کردند در فرایند پیوستن به اینستکس برای تجارت‬ ‫با ایران هس��تند‪ .‬این کش��ورهای اروپایی در بیانیه‬ ‫مش��ترکی که روز جمعه در تارنمای رسمی وزارت‬ ‫خارجه فنالند منتشر شد‪ ،‬بر اهمیت حفظ و اجرای‬ ‫کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که میان‬ ‫ایران و ‪ ۵‬قدرت جهانی بسته شده‪ ،‬تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این بیانیه امده اس��ت‪ :‬توافق‬ ‫هسته ای (برجام) به اتفاق ارا به تایید شورای امنیت‬ ‫س��ازمان ملل رس��ید و عنصری مهم در رژیم منع‬ ‫گس��ترش (هسته ای) جهان اس��ت و نقشی عمده‬ ‫در ثبات منطقه ای دارد‪ .‬بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬س��وئد‪،‬‬ ‫فنالند‪ ،‬نروژ و هلند اعالم کردند در راس��تای تداوم‬ ‫حمایت اروپایی ها از برجام و اجرای بخش اقتصادی‬ ‫ان‪ ،‬اکنون در فرایند پیوس��تن ب��ه ابزار حمایت از‬ ‫تبادالت تجاری موس��وم به اینس��تکس هستند که‬ ‫پ��س از طی فرایندهای قانون داخلی مربوط به هر‬ ‫کش��ور‪ ،‬تکمیل خواهد شد‪ .‬این ‪ ۶‬کشور همچنین‬ ‫ق نش��دن وعده‬ ‫در بیانیه خود بدون اش��اره به محق ‬ ‫اروپایی ها درباره عمل به تعهدات اقتصادی خود در‬ ‫برجام و تعه��دات یازده گانه پس از خروج امریکا از‬ ‫این توافق‪ ،‬از ایران خواستند که بدون فوت وقت به‬ ‫پایبن��دی کامل به مف��اد برجام بازگردد‪ .‬انها تاکید‬ ‫دارند برجام سندی مهم برای حفظ ثبات خاورمیانه‬ ‫و پیشگیری از دسترسی به تسلیحات اتمی است‪.‬‬ ‫مرتض��ی مرادیان‪ ،‬س��فیر ای��ران در دانمارک در‬ ‫توییتر خود نوش��ت‪« :‬ام��روز در گفت وگویی که با‬ ‫وزارت خارجه دانمارک داشتم اعالم شد در راستای‬ ‫حمای��ت اروپ��ا از برجام تالش ب��رای اجرای بخش‬ ‫اقتصادی ان و تس��هیل تجارت بی��ن اروپا و ایران‪،‬‬ ‫دانمارک همراه با فنالند‪ ،‬نروژ‪ ،‬سوئد‪ ،‬هلند و بلژیک‬ ‫مراحل داخلی پیوستن به اینستکس را شروع کرده‬ ‫و بعد از طی ان اجرایی می ش��ود‪ ».‬اینس��تکس با‬ ‫هدف تس��هیل مب��ادالت تجاری اروپ��ا و ایران در‬ ‫چارچ��وب برجام و کاه��ش پیامدهای تحریم های‬ ‫اقتصادی امریکا علیه ایران ازس��وی فرانسه‪ ،‬المان‬ ‫و انگلیس ثبت ش��د اما تاکن��ون هیچ گونه تجارتی‬ ‫ازطریق ان میان دو طرف انجام نشده است‪.‬‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس جمه��وری با نادرس��ت‬ ‫خواندن برداش��ت های نادرس��ت انجام ش��ده‬ ‫درباره اظه��ارات دکتر روحان��ی در اذربایجان‬ ‫ شرقی گفت‪ :‬ایشان با حساسیت و دغدغه بسیار‬ ‫زیادی مس��ائل رخ داده در کشور پس از اصالح‬ ‫نرخ بنزین را دنبال می کردند و اظهارات ایشان‬ ‫هم به معنی س��لب مس��ئولیت از خود نبوده و‬ ‫نیس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫محمود واعظی افزود‪ :‬منظ��ور رئیس جمهوری‬ ‫به هیچ وجه س��لب اختیار و مس��ئولیت از خود‬ ‫در قضی��ه اصالح بنزین نب��وده‪ ،‬بلکه به تفویض‬ ‫اختیار به ش��ورای امنیت کش��ور اشاره داشتند‬ ‫که در دولت های گوناگ��ون امری معمول بوده‬ ‫‹ ‹درخواست وزیر خارجه فرانسه‬ ‫وزی��ر امور خارجه فرانس��ه نیز با اش��اره به اعالم‬ ‫امادگ��ی ‪ ۶‬کش��ور اروپای��ی ب��رای پیوس��تن ب��ه‬ ‫اینس��تکس‪ ،‬ب��دون هیچ اش��اره ای ب��ه بی توجهی‬ ‫اروپایی ه��ا به برجام‪ ،‬از ایران خواس��ت به تعهدات‬ ‫خ��ود به ای��ن توافق بازگردد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬ژان‬ ‫ای��و لودریان پس از صدور ای��ن بیانیه در توییتی با‬ ‫اش��اره به تصمیم ‪ ۶‬کشور اروپایی برای پیوستن به‬ ‫اینس��تکس‪ ،‬از انچه وی «تعهد عمیق اروپایی ها به‬ ‫برجام» دانس��ت‪ ،‬سخن گفت و تاکید کرد‪ :‬با تعهد‬ ‫عمیق اروپایی ها به برجام و نش��ان دادن اس��تقالل‬ ‫عم��ل اروپا‪ ،‬انتظ��ار داریم ایران ب��ه چارچوب این‬ ‫تواف��ق برگردد‪ .‬وزیر امور خارجه فرانس��ه در حالی‬ ‫خواس��ته اروپایی ها مبنی بر ضرورت عقب نش��ینی‬ ‫ایران از گام ه��ای کاهش تعهدات برجامی را تکرار‬ ‫کرده که جمهوری اس�لامی بارها تصریح کرده در‬ ‫صورت اجرایی شدن تعهدات طرف های دیگر برجام‬ ‫به ویژه در حوزه بانکی و نفتی‪ ،‬این گام ها به سرعت‬ ‫قابل بازگشت است‪ .‬وزیر امور خارجه فرانسه که بار‬ ‫دیگر و به تازگی خواس��تار بازگشت ایران به برجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬چهارشنبه هفته گذش��ته تهدید به استفاده‬ ‫از مکانیس��م ماشه و بازگشت تحریم های هسته ای‬ ‫علی��ه ایران ک��رده بود‪ .‬وی در س��خنرانی خود در‬ ‫پارلمان فرانسه با اشاره به گام های ایران در کاهش‬ ‫بخش��ی از تعهدات برجامی خود‪ ،‬گفت‪ :‬پاریس در‬ ‫حال بررس��ی اعالم مکانیس��م حل اختالف در این‬ ‫توافق موسوم به «مکانیسم ماشه» است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه مشورت های سیاسی با چین‬ ‫ن حال عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی‬ ‫در همی�� ‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران به دعوت‬ ‫همتای چینی و به منظور ادامه مشورت های سیاسی‬ ‫بین دو کش��ور درباره برجام‪ ،‬صبح شنبه وارد پکن‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ید عباس عراقچی در این‬ ‫سفر با همتای چینی خود دیدار و گفت وگو خواهد‬ ‫کرد‪ .‬قرار اس��ت روز یکش��نبه نشست مشورتی دو‬ ‫کش��ور درباره برج��ام در وزارت امور خارجه چین‬ ‫در پکن برگزار ش��ود‪ .‬در این س��فر عالوه بر برجام‬ ‫روابط دوجانبه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫همچنین قرار اس��ت درباره نشس��ت کمیس��یون‬ ‫مش��ترک برج��ام که هفت��ه اینده در وی��ن برگزار‬ ‫می ش��ود رایزنی ش��ود‪ .‬براس��اس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده در کمیسیون مش��ترک برجام که قرار‬ ‫اس��ت در س��طح معاونان وزیر برگزار شود اخرین‬ ‫تحوالت مربوط به اج��رای برجام از جمله اقدامات‬ ‫ایران برای توازن بخش��ی به تکالیفش از س��وی انها‬ ‫مط��رح و اقدام��ات انها نیز در انجام تعهدات ش��ان‬ ‫بررسی می شود‪.‬‬ ‫ای��ن توافق را علیه ملت ایران بازگرداند‪ .‬کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی طرف برجام که تالش ش��ان ب��رای متقاعد‬ ‫کردن ترام��پ برای باقی ماندن در برجام شکس��ت‬ ‫خ��ورده بود‪ ،‬ابتدا قانون مسدودس��از اتحادیه اروپا را‬ ‫برای جلوگیری از خروج شرکت های اروپایی از ایران‬ ‫فعال کردند که کارایی چندانی نداش��ت‪ .‬کشورهای‬ ‫اروپایی س��پس اقدام به راه اندازی س��ازکاری برای‬ ‫انجام تبادالت مالی میان ایران و شرکت های اروپایی‬ ‫بدون نی��از به نظام مالی امری��کا کردند که در بهمن‬ ‫س��ال گذشته با تاسیس شرکت «اینستکس» عملی‬ ‫ش��د‪ ،‬اما تاکنون هی��چ تراکنش مال��ی از طریق این‬ ‫ابزار انجام نش��ده اس��ت‪ .‬تهران نیز در مقابل‪ ،‬ناگزیر‬ ‫اقدامات��ی کاهنده برپایه برخ��ی بندهای مندرج در‬ ‫برجام انجام داده اس��ت‪ ۱۸ .‬ابان‪ ،‬بهروز کمالوندی‪،‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی در نشستی خبری‬ ‫در محل تاسیس��ات غنی س��ازی ش��هید «مسعود‬ ‫علی محم��دی» (فردو) به تش��ریح اخرین اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در راس��تای اج��رای گام چهارم کاهش‬ ‫تعه��دات برجام��ی پرداخت‪ .‬وی با بی��ان اینکه گام‬ ‫چهارم بنا به دستور رئیس جمهوری برداشته شد که‬ ‫به ‪ ۱۰۴۴‬س��انتریفیوژ س��ایت فردو گاز تزریق شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به تدریج ظرفیت غنی س��ازی در فردو افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬با گازدهی سانتریفیوژها در فردو ظرفیت ‪۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬س��ویی به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬س��و می رسد و با‬ ‫پیش از برجام فاصله زیادی نداریم‪.‬‬ ‫اقدامات کاهنده ایران ک��ه در گام های اول و دوم‪،‬‬ ‫ابتدا از سقف ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم برای ذخایر اورانیوم غنی‬ ‫شده عبور کرد و سپس میزان غنای ان از ‪ ۳.۶۷‬تعیین‬ ‫ش��ده در برجام به ‪ ۴.۵‬درص��د افزایش یافت‪ ،‬در گام‬ ‫س��وم با تحقیق و توس��عه در زمینه سانتریفیوژهای‬ ‫جدی��د همراه بود‪ .‬گام چهارم اما به تاسیس��ات فردو‬ ‫کش��یده شد؛ تاسیس��اتی که برپایه برجام هزار و ‪۴۴‬‬ ‫س��انتریفیوژ برای کارهای پژوهش��ی در تاسیسات‬ ‫هس��ته ای در ان فعالیت داشت‪ ،‬اما به این ماشین ها‬ ‫گازدهی انجام نمی ش��د‪ .‬ای��ران بارها اعالم کرده اگر‬ ‫س��ایر طرف های باقیمانده در برجام تصمیم بگیرند‬ ‫تعهدات خود را مطاب��ق با توافق اجرا کنند‪ ،‬گام های‬ ‫کاهش تعهدات برجامی ایران قابل بازگش��ت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مربوط ب��ه تصمیم گیری و چگونگی‬ ‫اج��رای این ط��رح حضور داش��تند‬ ‫ام��ا در نهایت به منظور تس��هیل در‬ ‫اجرای ط��رح و تصمیم گیری درباره‬ ‫زم��ان اج��را‪ ،‬اختیارات خ��ود را به‬ ‫جناب رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور‬ ‫و رئی��س ش��ورای امنی��ت کش��ور‬ ‫تفوی��ض کردند‪ .‬طبیعی اس��ت تفویض اختیار‬ ‫به ش��ورای امنیت کش��ور با هدف کار جمعی‪،‬‬ ‫هماهنگی بیشتر با سازمان های خارج از دولت‬ ‫و تصمیم های کارشناس��انه بوده اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫دفت��ر رئیس جمه��وری با بیان اینک��ه از ماه ها‬ ‫پیش در جلسه هایی که در وزارت کشور تشکیل‬ ‫ش��ده بود در زمینه نح��وه اجرا و روش تبلیغ و‬ ‫اطالع رسانی این طرح نیز کارگروه هایی مسئول‬ ‫ش��ده بودند که بتوانند باتوجه ب��ه تجربه های‬ ‫گذشته تصمیم گیری کنند‪ .‬واعظی تاکید کرد‪:‬‬ ‫از ش��نبه ظهر که ناارامی ها ش��روع ش��د دکتر‬ ‫روحانی با نگرانی و حساسیت بسیار باال مسائل‬ ‫را زیر نظر داش��تند و در تمام ‪ ۷۲‬س��اعتی که‬ ‫اغتشاشات ادامه داشت با مسئوالن ذی ربط در‬ ‫ارتباط بودند‪ .‬ایشان هم مانند سایر مسئوالن از‬ ‫خسارت های مادی و معنوی وارد شده به مردم‬ ‫و کش��ور متاثر و ناراحت هستند و دستوراتی را‬ ‫نیز درباره جبران حداکثری خسارت های مادی‬ ‫و معنوی به سازمان های مختلف داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان شوک اقتصادی خروج امریکا‬ ‫به گزارش ایرنا عراقچی صبح ش��نبه در بدو ورود‬ ‫ب��ه چی��ن در فرودگاه پکن در جم��ع خبرنگاران با‬ ‫تاکی��د ب��ر اینکه ش��وک اقتصادی خ��روج امریکا‬ ‫از برج��ام فرو نشس��ته و س��ازکارهای جدیدی در‬ ‫روابط با کش��ورهای ش��ریک اقتصادی خود به ویژه‬ ‫چی��ن داریم‪ ،‬گفت‪ :‬روش های نوینی پیدا ش��ده و‬ ‫در حال بازگش��ت به یک ش��رایط باثبات اقتصادی‬ ‫در رواب��ط با چین هس��تیم اما الزم اس��ت موانع را‬ ‫رفع کنیم و روابط اقتصادی دو کش��ور را به س��طح‬ ‫باالتری ارتقا دهیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه این سفر‬ ‫به دعوت همتای چینی و با هدف ادامه مشورت های‬ ‫سیاس��ی بین دو کش��ور درباره برجام انجام ش��ده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از ابتدای مذاکرات برجام‪ ،‬به طور مس��تمر‬ ‫نشست های مشورتی و تبادل نظر با دوستان مان در‬ ‫چین و روس��یه برگزار شده و این سفر هم در ادامه‬ ‫این مش��ورت ها است که امروز و فردا در پکن انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬عراقچی از برجام به عنوان یک موضوع‬ ‫ج��دی در عرصه بین المللی نا م برد و گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫اجرا نش��دن تعهدات کشورهای باقیمانده در برجام‬ ‫بعد از خروج امریکا‪ ،‬برجام وضعیت مناس��بی ندارد‬ ‫و جمه��وری اس�لامی ایران از منافع��ی که باید در‬ ‫قبال برجام منتفع ش��ود برخوردار نیست‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بعد از اغاز روند کاهش تدریجی تعهدات ایران‬ ‫در برجام‪ ،‬وضعیت این توافق در ش��رایطی است که‬ ‫اقتضا می کند مشورت های جدی تر و نزدیک تری با‬ ‫دوستان مان داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انچه گذشت‪...‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا اردیبهشت‬ ‫سال گذشته به طور یکجانبه و غیرقانونی کشورش را‬ ‫از برجام خارج کرده و تحریم های رفع شده به واسطه‬ ‫اظهارات روحانی به معنی سلب مسئولیت نبوده و نیست‬ ‫و اساس��ا مح��ل اج��رای طرحی در‬ ‫ای��ن ابع��اد ک��ه نیازمند مش��ارکت‬ ‫هم��ه ارکان نظ��ام و س��ازمان های‬ ‫غیردولتی و نظامی و انتظامی است‪،‬‬ ‫ش��ورای امنیت کش��ور است‪ .‬رئیس‬ ‫دفت��ر رئیس جمه��وری با اش��اره به‬ ‫اینک��ه تصمیم گیری درب��اره اصالح‬ ‫نرخ بنزین عملی بس��یار ضروری و مورد تایید‬ ‫و تاکی��د هم��ه ارکان نظام ب��وده و اجرای ان‬ ‫هم ش��جاعت بس��یار زیادی می طلبید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رئیس جمه��وری با عل��م به اینک��ه اجرای این‬ ‫تصمیم حیاتی و ضروری از حساسیت و اهمیت‬ ‫باالی��ی برخ��وردار اس��ت‪ ،‬در چندین جلس��ه‬ ‫پاکستان ‪ ۴‬بازارچه مرزی با ایران راه اندازی می کند‬ ‫ناظ��ر گم��رکات ایالت بلوچس��تان و رئیس‬ ‫هیات پاکس��تانی گفت‪ :‬دولت پاکس��تان برای‬ ‫انج��ام مب��ادالت تج��اری و بهب��ود معیش��ت‬ ‫مرزنش��ینان تصمی��م به راه ان��دازی ‪ ۴‬بازارچه‬ ‫مرزی در مرز با ایران گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬رضا بلوچ پ��س از امضای‬ ‫تفاهمنام��ه مش��ترک تجارت م��رزی ایران و‬ ‫پاکس��تان که در زاهدان برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این نشس��ت دوروزه مسائل تجارت مرزی بین‬ ‫دو کش��ور مورد بررسی قرار گرفت و در همین‬ ‫زمینه به تفاهمنامه ای با ‪ ۲۲‬بند رسیدیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مواردی که مربوط به اس��تان‬ ‫سیستان وبلوچس��تان ایران و ایالت بلوچستان‬ ‫پاکس��تان اس��ت بین دو ط��رف و ان مواردی‬ ‫عکس روز‬ ‫که مرتبط با دولت هاست بین دولت ها مصوب‬ ‫خواهد ش��د تا برخی موانع و مشکالت موجود‬ ‫در مراودات مرزی در سفرهای مرزی رفع شود‪.‬‬ ‫بلوچ خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت پاکستان برای‬ ‫انج��ام مب��ادالت تجاری دو کش��ور تصمیم به‬ ‫ایجاد ‪ ۴‬بازارچه مرزی گرفته که این بازارچه ها‬ ‫تا یک س��ال اینده راه اندازی خواهند شد‪ .‬این‬ ‫‪ ۴‬بازارچه م��رزی عبارتند از بازارچه تفتان در‬ ‫خاک پاکس��تان با بازارچ��ه میرجاوه در خاک‬ ‫ای��ران‪ ،‬بازارچه پنجگور در خاک پاکس��تان با‬ ‫بازارچه کهک س��راوان در خاک ایران‪ ،‬بازارچه‬ ‫مند در خاک پاکس��تان با بازارچه پیش��ین در‬ ‫خاک ایران و بازارچه گبد در خاک پاکستان با‬ ‫بازارچه ریمدان در خاک ایران‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا‬ ‫جشنواره رب ازگیل استارا‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬هفته اینده س��اختار و کلیات جدید‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۹‬در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪ .‬حسین حسینی‬ ‫ش��اهرودی در گفت وگو با مهر‪ ،‬درباره جلس��ه کمیسیون اقتصاد با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬در‬ ‫این جلس��ه درباره س��اختار بودجه س��ال ‪ ۹۹‬بحث های کلی مطرح ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس گزارش اقای‬ ‫نوبخت‪ ،‬الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬به گونه ای تدوین شد ه که کمترین وابستگی را به نفت داشته باشد‪ .‬نماینده‬ ‫م��ردم ش��اهرود در مجلس درباره راهکارهای جایگزی��ن درامدهای نفتی در الیحه بودجه ‪ ،۹۹‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬درامد حاصل از بسته شدن راه های فرار مالیاتی‪ ،‬واگذاری‬ ‫سهام شرکت های دولتی و فروش دارایی های دولت‪ ،‬راهکارهای جایگزین درامدهای نفتی است‪ .‬حسینی‬ ‫ل داد که پایه های مالیاتی را برای مودیان موجود افزایش ندهد‪ ،‬بلکه با‬ ‫ش��اهرودی افزود‪ :‬اقای نوبخت قو ‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق اس��تفاده از س��امانه های جدید‪ ،‬درامدهای مالیاتی را افزایش دهد‪ .‬وی‬ ‫واگذاری ش��رکت های دولتی و فروش دارایی های دولت را به معنای کوچک س��ازی دولت خواند و گفت‪:‬‬ ‫کوچک س��ازی دولت موجب کاهش هزینه های جاری خواهد شد‪ .‬سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫با بیان اینکه سال اینده باید حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یابد و طرح همسان سازی حقوق اجرا‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬این دو اقدام‪ ،‬هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کند اما با کوچک سازی دولت و کاهش‬ ‫هزینه های جاری‪ ،‬این منابع فراهم خواهد ش��د‪ .‬همچنین بودجه ‪ ۹۹‬از حالت دس��تگاه محوری خارج شده‬ ‫و به سمت برنامه محوری سوق یافته است؛ به این معنا که پیش از این هر نهادی اعتبار خاصی داشت که‬ ‫س��االنه به این اعتبار اضافه می ش��د اما از سال ‪ ۹۹‬سازمان های دولتی متناسب با ماموریت ها و پروژه هایی‬ ‫که در دست دارند‪ ،‬اعتبارات را دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ادار ه کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارج�ه– جمه��وری اس�لامی ای��ران در‬ ‫بیس��ت وچهارمین اجالس کنفران��س س��االنه‬ ‫کشورهای عضو کنوانسیون سالح های شیمیایی‬ ‫به عضویت ش��ورای اجرایی این سازمان درامد‪.‬‬ ‫در ای��ن اجالس که در الهه هلند برگزار ش��د‪،‬‬ ‫ای��ران به هم��راه فیلیپین‪ ،‬پاکس��تان و امارات‬ ‫متحده عرب��ی از گ��روه اس��یایی عضو ش��ورای‬ ‫اجرایی سازمان منع سالح های شیمیایی شد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی دولت‪ -‬روابط عمومی‬ ‫ریاست جمهوری نقل قول از رئیس جمهوری در‬ ‫تش��ریح علل حوادث پ��س از اصالح نرخ بنزین‬ ‫در جلس��ه شورای عالی انقالب فرهنگی را کذب‬ ‫مح��ض خوانده اس��ت‪ .‬روابط عمومی ریاس��ت‬ ‫جمه��وری ب��ا رد ادعای منتش��ر ش��ده درباره‬ ‫اظهارات رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی‬ ‫انق�لاب فرهنگ��ی در زمین��ه تصمیم گی��ری‬ ‫ب��رای اصالح نرخ بنزین‪ ،‬ای��ن گونه اظهارات را‬ ‫دروغ پراکن��ی با هدف تش��ویش اذهان عمومی‬ ‫جامعه در ش��رایط حس��اس کنونی دانست و بر‬ ‫پیگیری و برخورد قانونی با این رفتار از مجاری‬ ‫ذی ربط تاکید کرد‪ .‬احم��د امیرابادی‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم ق��م در مجل��س در توییتر خ��ود مدعی‬ ‫ش��د‪« :‬رئیس جمهوری در جلس��ه شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی گفتند طرح گرانی بنزین خوب‬ ‫پی��ش می رفت تا اینکه برخ��ی مراجع تقلید و‬ ‫نمایندگان مجلس اعالم موضع کردند!»‬ ‫ایلنا‪ -‬ریچارد گرنل‪ ،‬سفیر امریکا در المان با‬ ‫اشاره به تصمیم ‪ ۶‬کشور اروپایی برای پیوستن‬ ‫به اینستکس‪ ،‬از این تصمیم ابراز نارضایتی کرد‪.‬‬ ‫وی در مواضعی بی اساس تالش کرد این تصمیم‬ ‫را ب��ه ناارامی های اخی��ر در ایران مرتبط کند و‬ ‫مدعی شد تصمیم کشورهای اروپایی در مقطع‬ ‫زمانی نامناسبی گرفته شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به دنبال تعرض به سرکنس��ولگری‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در نجف اشرف‪ ،‬محمد‬ ‫علی الحکی��م‪ ،‬وزیر امور خارجه عراق در تماس‬ ‫تلفنی با محمد جواد ظریف‪ ،‬ضمن عذرخواهی‬ ‫از این اق��دام خرابکارانه بر تعه��د دولت متبوع‬ ‫خ��ود ب��رای حفاظ��ت از اماک��ن دیپلماتیک و‬ ‫دیپلمات ه��ای ایران��ی تاکید ک��رد‪ .‬وزارت امور‬ ‫خارج��ه عراق نی��ز روز پنجش��نبه در بیانیه ای‬ ‫حمله به کنس��ولگری ایران در نجف را محکوم‬ ‫و هدف ان را اسیب زدن به روابط عراق با ایران‬ ‫و سایر کشورها خواند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬فرمان��ده نی��روی دریای��ی ارتش از‬ ‫برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران‪ ،‬روسیه‬ ‫و چین در اب های اقیان��وس هند در ماه اینده‬ ‫خبر داد‪ .‬امیر دریادار حسین خانزادی‪ ،‬فرمانده‬ ‫نیروی دریایی ارتش (نداجا) در حاش��یه بازدید‬ ‫از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای این نیرو‬ ‫در جمع خبرنگاران با اشاره به رزمایش مشترک‬ ‫ایران‪ ،‬روس��یه و چی��ن اظهار ک��رد‪ :‬توافق ها و‬ ‫طرح ریزی برگزاری این رزمایش در ماه گذشته‬ ‫با حضور عناصری از نیروهای دریایی ‪ ۳‬کش��ور‬ ‫انجام شد‪ .‬این رزمایش در ماه اینده با اقتدار در‬ ‫اب های اقیانوس هند برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��فیر ای��ران در لندن‪ ،‬شکس��ت‬ ‫عربس��تان در س��ازمان بین المللی دریانوردی را‬ ‫مهم ترین تحول سیاس��ی در این سازمان عنوان‬ ‫ک��رد‪ .‬حمی��د بعیدی نژاد در صفح��ه توییترش‬ ‫نوش��ت‪ :‬امروز ‪ ۴۰‬عضو شورای اجرایی سازمان‬ ‫بین الملل��ی دریانوردی ازس��وی اعض��ا انتخاب‬ ‫ش��دند که مهم تری��ن تحول سیاس��ی‪ ،‬انتخاب‬ ‫نش��دن دوباره عربس��تان بود که نتوانست رای‬ ‫کافی را به دس��ت اورد‪ .‬در این انتخابات امارات‬ ‫و کویت از کنار رفتن به نفع عربستان خودداری‬ ‫کردند که باعث انتخاب انها در شورا و شکست‬ ‫عربستان شد‪.‬‬ ‫مهر‪-‬ایرج مسجدی‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در ع��راق در گفت وگویی با ابراز انزجار از‬ ‫تعرض به سرکنس��ولگری ایران در نجف اشرف‬ ‫گفت‪ :‬به طورقط��ع هدف از این اق��دام تخریب‬ ‫روابط بین جمهوری اسالمی ایران و عراق است؛‬ ‫انه��ا که عوام��ل و مزدوران خارجی هس��تند و‬ ‫متاسفانه از طرف شبکه های معاند مورد حمایت‬ ‫و تحریک قرار می گیرند به دنبال چیزی نیستند؛‬ ‫جز اینک��ه روابط ایران و عراق را از بین ببرند و‬ ‫ایجاد مشکل کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رئیس س��تاد انتخابات کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ثبت ن��ام از داوطلب��ان انتخاب��ات دور یازده��م‬ ‫س شورای اسالمی و میان دوره ای خبرگان‬ ‫مجل ‬ ‫رهبری از امروز در سراس��ر کش��ور اغاز ش��د و‬ ‫ت��ا ‪ ۱۶‬اذر ادامه دارد‪ .‬جمال عرف در نشس��تی‬ ‫ خبری افزود‪ :‬در ای��ن مدت همه عوامل مربوط‬ ‫به اج��رای انتخابات از جمله ‪۲‬ه��زار فرماندار و‬ ‫بخشدار مستقل اموزش دیده اند‪ ۳ .‬استان خارج‬ ‫از این دوره ها بود و همکاران به ان استان رفتند‬ ‫و اموزش ها برگزار ش��د‪ .‬روز پنجشنبه نیز مانور‬ ‫اجرای��ی به طور برخط در وزارت کش��ور برگزار‬ ‫و با همه فرمانداران ارتباط برقرار و س��عی ش��د‬ ‫مش��کالت برخی فرمانداری ها به سرعت برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫جمهوری‬ ‫شایسته ساالری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫تسهیالت ارزی‬ ‫خودروسازان سرگردان‬ ‫بخشنامه های بی پشتوانه‬ ‫قطار امل‪ -‬تهران‬ ‫روی ریل تردید‬ ‫«مال» پرحاشیه‬ ‫«ایران»‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫داخلی سازی قطعات خودرو ‪۴۰۰‬میلیون دالری شد‬ ‫‹ ‹نهضت تعمیق ساخت داخل‬ ‫ب��ا وجود اینکه زمان زی��ادی از برگزاری میزهای‬ ‫تخصصی نگذش��ته اما در همی��ن مدت زمان کوتاه‬ ‫قطعات زیادی داخلی س��ازی و به مرحله تولید انبوه‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬رضا رحمانی‬ ‫در ایی��ن میز تخصص��ی ب��رق و الکترونیک گفت‪:‬‬ ‫هم��ه افرادی که امروز دور این میز س��اخت داخل‬ ‫نشس��ته اند‪ ،‬رزمندگان جبهه اقتصادی و بس��یجی‬ ‫هس��تند‪ ،‬نباید فراموش کرد که رهبر معظم انقالب‬ ‫تولید را یک امر مقدس و تالش در این حوزه را یک‬ ‫کار جهادی توصیف کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امنی��ت ام��روز کش��ورمان ارزان‬ ‫به دست نیامده است و نباید این موضوع را فراموش‬ ‫کنیم‪ ،‬برگزاری این میز ساخت داخل یک پیام ویژه‬ ‫دارد و در راستای یک جهت گیری برنامه ریزی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن میز تعمیق‬ ‫رحمان��ی اضافه کرد‪ :‬حس من در ای ‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬حس غ��رور و افتخار اس��ت‪ .‬جمع‬ ‫شدیم تا در واقع یک عملیات دیگر ساخت داخل را‬ ‫که یک جبهه جدید اس��ت‪ ،‬شروع کنیم و برگزاری‬ ‫میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق‪،‬‬ ‫الکترونی��ک و مخابرات یک پیروزی دیگر در جنگ‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ ۲۶ :‬ش��رکت داخلی امروز در این‬ ‫میز به عنوان س��ازنده مش��ارکت دارن��د و قرارداد و‬ ‫‹ ‹داخلی س�ازی ‪ ۱۰‬میلی�ارد دالری ت�ا‬ ‫‪۱۴۰۰‬‬ ‫رحمان��ی گف��ت‪ :‬از ابتدای مس��ئولیتم در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز رهب��ر معظم انقالب‬ ‫روی س��اخت داخل تاکید داش��ته اند ‪ ،‬در این راستا‬ ‫این وزارتخانه با برنامه ریزی به این حوزه ورود کرده‬ ‫اس��ت و درصددیم که ‪۱۰‬میلیارد دالر واردات را تا‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۰‬داخلی سازی کنیم که ‪۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ان در حوزه برق و الکترونیک و مخابرات است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه برنامه های گوناگ��ون برگزاری‬ ‫میزه��ای تخصص��ی ح��وزه خودرو و قطعه س��ازی‬ ‫اف��زود‪ :‬یک میلی��ارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر از س��هم‬ ‫داخلی س��ازی نیازه��ای صنعت��ی کش��ور در حوزه‬ ‫قطعات و خودرو اس��ت و تاکنون ‪۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ان را انجام دادیم و تا پایان سال به ‪۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫هم خواهیم رسید‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪ :‬حدود‬ ‫‪۱۷‬درصد از دانش��جویان کشور در رشته های برق‪،‬‬ ‫الکترونیک‪ ،‬مخابرات و ای تی هستند و این ظرفیت‬ ‫بسیار خوبی در این صنعت به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت صادرات‬ ‫رحمان��ی تصریح کرد‪ :‬موضوع صادرات با اولویت‬ ‫به ‪ ۱۵‬کشور همسایه از محورهای هفت گانه فعالیت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال جاری است‬ ‫و در همین راس��تا ‪ ۲‬برابر ش��دن حجم صادرات به‬ ‫‹ ‹شکوفایی ساخت داخل و صادرات‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برگ��زاری این میزها‪،‬‬ ‫مرحل��ه نخس��ت س��اخت داخ��ل اس��ت و حف��ظ‬ ‫و ش��کوفایی و پای��داری ان منوط ب��ه ص��ادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬س��امانه‬ ‫توانی��ران برای ارائه نیازمندی ه��ا و توانمندی ها را‬ ‫ت��ا پایان ماه عملیاتی می کنیم‪ ،‬این یک نمایش��گاه‬ ‫دائم��ی و از نوع الکترونیکی اس��ت که در راس��تای‬ ‫تحق��ق رهنمودهای رهب��ر معظم انق�لاب درباره‬ ‫برگزاری دائمی نمایشگاه تعمیق ساخت داخل است‬ ‫که البته به طور فیزیکی نیز این برنامه در دستور کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت میکرو الکترونیک زیربنای فناوری های نوین‬ ‫مع��اون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گف��ت‪ :‬فناوری میکرو الکترونیک عالوه بر‬ ‫اینک��ه خود‪ ،‬ی��ک فن��اوری نوظه��ور‪،‬‏کاربردی‬ ‫و اس��تراتژیک اس��ت‪ ،‬به نوعی زیربنا و توس��عه‬ ‫س��ایر فناوری ه��ای مرتبط از جمل��ه ‪ IT‬و رکن‬ ‫انکارناپذیر‪ Industry ۴‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬سعید زرندی با اشاره به ابالغ‬ ‫برنام��ه راهبردی صنعت میکرو الکترونیک گفت‪:‬‬ ‫این برنامه راهبردی ب��ا همکاری معاونت طرح و‬ ‫برنامه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و انجمن‬ ‫میکرو الکترونیک ایران تدوین و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این برنامه راهبردی ‪ ۶‬ساله و دارای‬ ‫بازبینی س��االنه اس��ت که تبیین وضع موجود و‬ ‫دالیل اولویت داش��تن صنعت میکرو الکترونیک‪،‬‬ ‫شناس��ایی نق��اط ضعف‪ ،‬فرصت ه��ا و تهدیدها و‬ ‫همچنین هدف گ��ذاری تا اف��ق ‪ ۱۴۰۰‬از جمله‬ ‫ایتم های ان است‪.‬‬ ‫زرن��دی توضی��ح داد‪ :‬این صنع��ت در صنایع‬ ‫مختلف��ی همچون خودرو‪ ،‬ل��وازم خانگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دفاعی‪ ،‬هوا فضا‪ ،‬پزشکی و‪ ...‬قابل استفاده است و‬ ‫به دلیل اهمیت استراتژیک و سوداوری باالی ان‪،‬‬ ‫توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود جلب‬ ‫کرده است‪ .‬در کشور ما‪ ،‬با وجود وضعیت مناسب‬ ‫دانشگاهی در حوزه الکترونیک و تالش های انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬این صنعت‪ ،‬هنوز نتوانس��ته به رشد قابل‬ ‫قبولی برسد‪.‬‬ ‫معاون ط��رح و برنام��ه افزود‪ :‬صنع��ت میکرو‬ ‫الکترونیک از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت زیرا‬ ‫در بخش های مختلف کش��ور باعث اشتغالزایی و‬ ‫ایجاد ارزش افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬راه ان��دازی صنع��ت زیرس��اختی‬ ‫میکروالکترونی��ک‪ ،‬به موازات خود س��بب ورود‬ ‫اساس��ی به حوزه های بس��یار حیات��ی و مرتبط‬ ‫مانند لیزر‪ ،‬اپتی��ک‪ ،‬مکانیک دقیق‪ ،‬مکاترونیک‪،‬‬ ‫و‪ ...‬خواهد ش��د که باعث توس��عه کش��ور در این‬ ‫صنعت خواهد شد‪.‬‬ ‫زرندی اف��زود‪ :‬صنع��ت میک��رو الکترونیک و‬ ‫الکترونیک‪ ،‬مصداق بارز پیاده س��ازی متدولوژی‬ ‫صنعتی‪ ،‬یعنی عینیت بخشی علوم و مهندسی در‬ ‫صنعت‪ ،‬ایجاد بازارهای فروش‪ ،‬توس��عه اقتصاد و‬ ‫رفاه و سرانجام تقویت قدرت دفاعی است‪.‬‬ ‫مع��اون ط��رح و برنام��ه ادام��ه داد‪ :‬در س��ند‬ ‫چش��م انداز ‪ ۲۰‬ساله کش��ور(افق‪ )۱۴۰۴‬صنعت‬ ‫میکرو الکترونیک را برخوردار از دانش پیشرفته‪،‬‬ ‫توانا در تولید علم و فناوری‪ ،‬متکی بر س��هم برتر‬ ‫منابع انسانی و س��رمایه اجتماعی در تولید ملی‬ ‫تعریف کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬میکرو الکترونی��ک مبنای تولیدات‬ ‫دقیق دنیای معاصر و محور عمده تحوالت اینده‬ ‫اس��ت و س��ایر بخش های صنعتی و اقتصادی و‬ ‫دفاعی هر روز به این صنعت وابسته تر و منتفع تر‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫زرندی توضیح داد‪ :‬موض��وع جدید در صنعت‬ ‫میک��رو الکترونی��ک‪ ،‬اینترن��ت اش��یا اس��ت که‬ ‫جدیدترین انقالب فناورانه اس��ت؛ براس��اس این‬ ‫الگ��و‪ ،‬تا حد امکان تمامی اش��یا و سیس��تم های‬ ‫پیرامون ما هوش��مند گردی��ده و به طور خودکار‬ ‫اطالعات مفی��دی را از اطراف خود دریافت کرده‬ ‫و انها را به یکدیگر یا به سیستم های مانیتورینگ‬ ‫و کنت��رل مرکزی ارس��ال می کنن��د و مبتنی بر‬ ‫اطالعات دریافتی‪ ،‬تصمیماتی اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعی��ت ای��ن صنعت نی��ز گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬ارزش حجم تولید س��االنه قطعات‬ ‫ای��ن صنع��ت در س��طح جهان��ی ‪ ۳۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت همچنی��ن به ط��ور متوس��ط حدود‬ ‫‪۳۰‬درصد ارزش محصوالت الکترونیک را قطعات‬ ‫میکروالکترونی��ک و مدارهای مجتمع تش��کیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مع��اون طرح و برنامه اف��زود‪ :‬پیش بینی حجم‬ ‫تقاض��ا (واردات) در ‪ ۵‬س��اله این��ده در صنع��ت‬ ‫میکروالکترونیک در حوزه صنعت در کش��ورمان‬ ‫در مجموع ‪۲۶‬هزار میلیارد تومان است که شامل‬ ‫نف��ت و گاز ‪۲‬ه��زار‪ ،‬الکترونیک خ��ودرو ‪،۲۴۰۰‬‬ ‫صنایع مخابراتی و گوشی همراه ‪۱۱‬هزار‪ ،‬اینترنت‬ ‫اش��یاء ‪ ،۳۴۰۰‬صنایع بخش انرژی و الکترونیک‬ ‫قدرت(مانن��د انرژی خورش��یدی و نیز تجهیزات‬ ‫بخش انرژی) ‪ ،۱۶۰۰‬صنایع مصرف خانگی ‪،۸۰۰‬‬ ‫صنایع خدماتی(کارت هوش��مند و امنیت شبکه‪،‬‬ ‫بانک و بیمه)‪ ،۱۴۰۰‬صنایع راهبردی و دفاع ملی‬ ‫‪ ،۱۰۰۰‬بیو الکترونیک و تجهیزات پزشکی ‪،۴۰۰‬‬ ‫صنایع تصویری و رسانه ای و انتشار ‪۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬صنایعی مانند تولید تراش��ه میکرو‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬تلویزیون ه��ای مس��طح و ب��زرگ‪،‬‬ ‫دیسک سخت و سایر اجزاء کامپیوتر‪ ،‬سلول های‬ ‫خورشیدی و سایر صنایع مرتبط با تولید انرژی‪،‬‬ ‫حس��گرها در حوزه وس��یع کاربرد خود از جمله‬ ‫نف��ت و گاز‪ ،‬روش��نایی و المپ ه��ای ‪،LED‬‬ ‫مدرن س��ازی صنای��ع موج��ود‪ ،‬صنای��ع دفاعی‪،‬‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬حمل ریلی‪ ،‬دریای��ی و هوایی‪ ،‬اینترنت‬ ‫اشیاء به این صنعت وابسته اند‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه تاکید کرد‪ :‬مهم ترین نقطه‬ ‫قوت در این صنعت حضور نیروی کار متخصص‪،‬‬ ‫متبحر و مجرب‪ ،‬نخبه ترین سرمایه انسانی کشور‬ ‫در این حوزه(تعداد دان��ش اموختگان این حوزه‬ ‫بال��غ بر یک میلیون نفر در ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته)‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬زرندی در پایان گفت‪ :‬در این بخش‬ ‫فرصت ه��ای همچ��ون وج��ود بازار ب��زرگ چند‬ ‫میلیارد دالری کش��ور در صنای��ع مصرف کننده‬ ‫میکرو الکترونیک مانند خودروسازی‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬مخاب��رات و تلفن همراه و‪ ،...‬وجود‬ ‫بازارهای بزرگ مصرف از سوی کشورهای منطقه‬ ‫و ‪ ،CIS‬فضای باز بالقوه برای رشد و توسعه داخل‬ ‫کشور در بسیار از صنایع کوچک‪ ،‬متوسط‪ ،‬مادر و‬ ‫زیرساختی وجود دارد‪.‬‬ ‫راه اندازی خط تولید الستیک سنگین‬ ‫رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫ای��ن انجمن برای تنظیم ب��ازار برنامه هایی را در نظر‬ ‫دارد؛ در یکی از کارخانجات تولیدی در ش��مال غرب‬ ‫کشور یک خط تولید جدید در نظر گرفته شده که تا‬ ‫‪ ۳‬ماه اینده راه اندازی می ش��ود و ‪ ۳۰۰‬هزار الستیک‬ ‫س��نگین تولید خواهد ک��رد‪ .‬محمدرضا تقی گنجی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبرخ��ودرو اظهار کرد‪ :‬نخس��تین‬ ‫اقدام برای حمایت از صنعت تایر کش��ور این اس��ت‬ ‫ک��ه از واردات تای��ر جلوگیری ش��ود‪ .‬نباید به واردات‬ ‫تای��ر ارز دولت��ی تخصیص یابد زیرا ب��ه میزان زیاد و‬ ‫معادل با مصرف ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬س��ال اینده تایر وارد کش��ور‬ ‫ش��ده و این برای تولیدکننده و مصرف کننده زیان بار‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان کش��ور قادر هس��تند ‪ ۷۰‬درصد نیاز‬ ‫کشور در زمینه الستیک های سنگین را تامین کنند؛‬ ‫بنابراین ‪ ۳۰‬درصد از نیاز کش��ور درباره الستیک های‬ ‫س��نگین باید به وسیله واردات تامین شود که معادل‬ ‫ب��ا حدود ‪ ۴۰۰‬هزار الس��تیک اس��ت و این در حالی‬ ‫اس��ت که چند میلیون الس��تیک وارد کش��ور شده و‬ ‫هم اکنون الستیک های وارد شده و نیز الستیک های‬ ‫تولید ش��ده در کش��ور زیر قیمت تمام شده به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬تقی گنجی گفت‪ :‬مصوبه ستاد تنظیم برای‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی الس��تیک های نخی وانتی‬ ‫باط��ل نش��ده و به قوت خود باق��ی و فقط به تاخیری‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬انجمن صنفی صنع��ت تایر ایران برای تنظیم‬ ‫بازار برنامه هایی را در نظر دارد؛ در یکی از کارخانجات‬ ‫تولیدی در شمال غرب کشور یک خط تولید جدید در‬ ‫نظر گرفته ش��ده که تا ‪ ۳‬ماه اینده راه اندازی می شود‬ ‫که ‪ ۳۰۰‬هزار الستیک سنگین تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تجمیع تقاضاها‬ ‫رحمان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬تجمیع تقاضاه��ا برای‬ ‫توجیه پذیری س��رمایه گذاری در برخ��ی تولیدات‬ ‫نیازهای وارداتی ضروری اس��ت‪ ،‬انجمن ها باید پای‬ ‫کار بیایند و از ظرفیت بسیج هم باید استفاده بهینه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ظرفیت بس��یج در همه بخش ها‬ ‫باید اس��تفاده کنیم و در همین راستا و پیرو اجرای‬ ‫ط��رح اصالح ن��رخ بنزی��ن از توان بس��یج اصناف‬ ‫ه��م ب��رای کنترل و نظ��ارت بر بازار نی��ز بهره مند‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه رویکرد‬ ‫مش��ترک در توس��عه س��اخت داخ��ل در کش��ور‪،‬‬ ‫وزارت دف��اع و س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی‬ ‫نی��ز در موض��وع قطع��ات و تجهیزات ب��ه ما کمک‬ ‫کرده اند و همواره همراه ما هس��تند که جای تشکر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬واردات‬ ‫کااله��ای مصرفی ح��دود ‪۳۱‬درصد در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫کاهش داشته‪ ۱۵۲۴ ،‬کد تعرفه را نیز برای حمایت‬ ‫از ساخت داخل ممنوع کرده ایم و اگر تولید کاالیی‬ ‫به اندازه کافی باش��د‪ ،‬واردات ان را ممنوع می کنیم‬ ‫و در غی��ر این ص��ورت با اعمال مدیریت تعرفه تمام‬ ‫تالش خود را برای حمایت از تولیدات داخلی به کار‬ ‫می بندی��م‪ .‬رحمانی با اش��اره به اعم��ال مدیریت‬ ‫تقاضا در صنعت پتروش��یمی در یک س��ال گذشته‬ ‫از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪۳‬‬ ‫رشته صنعتی پتروشیمی‪ ،‬خودرو و فوالد نیز اعمال‬ ‫مدیریت بازار در دستور کار ویژه ما است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری برای تخصیص سهم‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تاکید کرد‪ :‬برخی‬ ‫مش��کالت با بخش��نامه قابل حل نیس��ت و نیاز به‬ ‫پیگیری های بیش��تر دارد؛ بنابراین در همین راستا‬ ‫مسائل کلی مانند تامین نقدینگی را پیگیر هستیم‪،‬‬ ‫تخصیص بهینه منابع در کنار ساخت داخل بهترین‬ ‫کاری است که می توانیم انجام دهیم‪ .‬رحمانی گفت‪:‬‬ ‫پیگیریم که س��هم واقعی صنع��ت را از منابع بانکی‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫تعمیق س��اخت داخل با جدیت در حال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬در صنعت خودرو تاکن��ون ‪ ۳‬میز تخصصی‬ ‫برگزار و ساخت قطعات به سازندگان داخلی محول‬ ‫ش��ده است‪ .‬این مس��ئله برای صنایع از جمله برقی‬ ‫و الکترونیک‪ ،‬موتورس��یکلت‪ ،‬ل��وازم خانگی و‪ ...‬هم‬ ‫در حال دنبال ش��دن اس��ت و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ایین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل‬ ‫در صنع��ت برق‪ ،‬الکترونی��ک و مخابرات گفت‪ :‬یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر از س��هم داخلی س��ازی‬ ‫نیازه��ای صنعتی کش��ور در حوزه قطعات و خودرو‬ ‫است و تا کنون ‪۴۰۰‬میلیون دالر ان را انجام دادیم و‬ ‫تا پایان سال به ‪۵۰۰‬میلیون دالر هم خواهیم رسید‪.‬‬ ‫تفاهمنامه برای س��اخت داخل بس��تند‪ .‬جا دارد از‬ ‫ش��رکت هایی که داخلی سازی را در دستور کار خود‬ ‫قرار دادند به نحو شایسته ای قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫س��اخت داخ��ل خیر و برکت برای کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫همان گونه که رهبر معظم انقالب فرموده اند راهکار‬ ‫اساس��ی حل مش��کالت کش��ور رونق تولید و توجه‬ ‫به س��اخت داخل اس��ت؛ بنابراین ایش��ان در دیدار‬ ‫اخیرش��ان با تولیدکنندگان کشور به صورت ویژه بر‬ ‫این محور و الزامات ان تاکید کردند که در دس��تور‬ ‫کار ماس��ت و پیگیری ه��ای مجدان��ه ای در این باره‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫کش��ور های همسایه تا ‪ ۱۴۰۰‬را دنبال می کنیم‪ ،‬به‬ ‫عبارتی درصددیم سهم ‪۲‬درصدی از واردات ساالنه‬ ‫‪۱۱۰۰‬میلیارد دالری این ‪ ۱۵‬کش��ور را به ‪۴‬درصد‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫برنامه داخلی س��ازی ‪۱۰‬میلیارد دالر واردات نهایی‬ ‫شود‪ ،‬به سرعت داخلی سازی ‪۱۰‬میلیارد دالر بعدی‬ ‫را در دستور کار قرار می دهیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی اعالم ک��رد‪ :‬برنامه های س��اخت داخل‬ ‫امس��ال را ب��ه رهبر معظ��م انقالب‪ ،‬رئیس��ان قوا و‬ ‫مجلس شورای اسالمی ارائه کرده ایم و خوشبختانه‬ ‫مورد حمایت جدی همه بوده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬این رویک��رد در حوزه ه��ای خودرو‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬لوازم خانگی و‪ ...‬نیز ادامه خواهیم داد‬ ‫و البته ظرفیت های خوبی نیز در س��طح کش��ور در‬ ‫این زمینه داریم‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به س��فر اخیر خ��ود به چین و‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه واردات ش��انگاهای گف��ت‪:‬‬ ‫این کش��ور س��ال گذش��ته ‪۲‬ه��زار میلی��ارد دالر‬ ‫واردات داش��ته ک��ه براس��اس نظرات کارشناس��ی‬ ‫برخ��ی تش��کل های تخصص��ی بازرگان��ی و‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬ای��ران می توان��د ‪۷۰۰‬میلی��ارد دالر از‬ ‫ای��ن ‪۲‬هزار میلی��ارد دالر را پوش��ش داده و تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫​کاهش چشمگیر خودروهای دپو در پارکینگ‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان بازدید خود از خودروس��ازی خ��زر در جمع خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫براساس گزارش ارائه شده روند تولید در صنعت خودرو در حال رشد است و عالوه بر تکمیل خودروهای‬ ‫کف پارکینگ ها خودروهای تولیدی روز نیز به طور مس��تقیم تحویل مش��تریان می شود‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫رضا رحمانی درباره تامین قطعات موردنیاز خودروسازان افزود‪ :‬بخش عمده ای از تامین نیاز خودرو سازی‬ ‫کشور به قطعات وارداتی‪ ،‬از محل داخلی سازی در حال اجراست به ویژه در قطعات با تیراژ باال این موضوع‬ ‫با جدیت بیش��تری دنبال می ش��ود‪ .‬امار خودروهای دپو ش��ده در کف پارکینگ ها نسبت به چند ماه قبل‬ ‫به طرز محسوس��ی کاهش یافته اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تامین سرمایه در‬ ‫گردش مورد نیاز خودروس��ازی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به تقاضای بازار و تعهدات خودروسازان این مشکل‬ ‫باید در کوتاه ترین زمان حل شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬سرمایه گردش مورد نیاز‪ ،‬تابع تیراژ تولید است و‬ ‫صنعت خودرو کشور بیش از ‪۳۰‬هزار میلیارد تومان نقدینگی در طول سال نیاز دارد‪ .‬بخشی از این تامین‬ ‫نقدینگ��ی از مح��ل پیش فروش محصوالت و بخش��ی دیگر از محل منابع بانکی اس��ت با این حال برنامه‬ ‫فروش اموال مازاد این شرکت ها و همچنین سایر شیوه های نوین نیز در دستورکار قرار دارد‪ .‬رحمانی در‬ ‫تشریح دستاوردهای سفر دو روزه خود به استان مازندران تاکید کرد‪ :‬این استان در بخش تولید و حتی‬ ‫بازار روند مثبتی دارد و هر بار که از این استان بازدید داشتم تولید در حال رشد است و واحدهای صنعتی‬ ‫خوبی احداث می شود‪ .‬یکی از نکات قابل توجه سفر به استان مازندران‪ ،‬بازگشایی مجدد چند طرح و واحد‬ ‫صنعتی بود که بر اساس امار موجود از ابتدای امسال در این استان بیش از ‪ ۷۰‬واحد دوباره احیا شده و ب ‬ ‫چرخه تولید بازگشته اند‪ .‬این اتفاق در سایه همت مسئوالن و البته تالش ارزشمند و کار جهادی هریک از‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان این استان است که قابل تقدیر بوده و باید با تمام توان از انها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫همچنین گفتنی اس��ت‪ ،‬وزیر صنعت معدن و تجارت در س��فر خود به اس��تان مازندران از ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی خ��زر بازدید کرد‪ .‬هم اکنون به طور متوس��ط روزانه ‪ ۳۰‬محص��ول از محصول پارس مدل‪۵‬‬ ‫‪ TU‬در این ش��رکت تولید می ش��ود‪ .‬خودروسازی خزر از بدو تاسیس بیش از ‪۲۱۵‬هزار محصول تولید و‬ ‫به بازار عرضه کرده اس��ت و این خودروس��ازی دارای ظرفیت تولید بیش از ‪۵۰‬هزار خودرو در سال است‪.‬‬ ‫بنابه اظهارات مدیرعامل این واحد با توجه به تامین برخی قطعات از محل برنامه داخلی سازی‪ ،‬هم اکنون‬ ‫خودرو سازی خزر در ‪ ۲‬نوبت کاری فعالیت دارد‪.‬‬ ‫بگیریم‪ ،‬نشس��ت های گوناگونی در این حوزه داریم‪.‬‬ ‫رحمانی در پایان بیان کرد‪ :‬مرکز س��اخت داخل را‬ ‫برای نخس��تین بار راه ان��دازی کردیم که اقدامی در‬ ‫راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب بوده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بحران مالی در صنعت خودرو ادامه دارد‬ ‫یادداشت‬ ‫همراه با جهان‬ ‫در محصوالت‬ ‫دانش بنیان ‬ ‫عطا اکبری‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫‪ 844‬میلیون یورو تسهیالت یک سوم مطالبات معوق قطعه سازان را پوشش می دهد‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹عملکرد بانک مرکزی‬ ‫بیگلو‬ ‫?????‬ ‫مازیار‬ ‫محسن رزم‪‎‬خواه‬ ‫اکبر کمیجانی‬ ‫خبر‬ ‫ تولیدات ایران خودرو‬ ‫ از ‪ ۲۱۱.۸‬هزار‬ ‫دستگاه عبور کرد‬ ‫بررس��ی امارهای منتشر ش��ده در سامانه‬ ‫ُکدال حاکی از تولید ‪ ۲۱۱‬هزار و ‪ ۸۱۷‬خودرو‬ ‫از س��وی گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای‬ ‫امسال تا پایان ابان است‪ .‬بر پایه این امارها‪،‬‬ ‫در ‪ ۸‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۱۴۷‬هزار و ‪۳۹۳‬‬ ‫خودرو در گروه پژو تولید ش��د که بیش��ترین‬ ‫تعداد خودروی تولیدی ایران خودرو را تشکیل‬ ‫م��ی داد‪ .‬در مدت یادش��ده‪ ۲۸ ،‬هزار و ‪۶۲۵‬‬ ‫خودرو در گروه سمند‪ ۱۲۰ ،‬سوزوکی‪ ۴ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۸‬ران��ا‪ ۱۷ ،‬ه��زار و ‪ ۸۸۴‬دن��ا و هزار و‬ ‫‪ ۲۲۴‬تندر(ال ‪ )۹۰‬در ایران خودرو تولید شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬تولید ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۳۴‬هایما‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۳۱‬دانگ فن��گ‪ ،‬ه��زار و ‪ ۴۶۷‬خودروهای‬ ‫گروه وانت و سایر محصوالت و ‪ ۴‬هزار و ‪۹۳۱‬‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬در ‪ ۸‬ماهه امس��ال در ایران خودرو‬ ‫قابل اشاره است‪ .‬بر پایه امارهای منتشر شده‬ ‫سامانه کدال‪ ،‬مجموع تولیدات ایران خودرو در‬ ‫ابان امس��ال به ‪ ۳۷‬هزار و ‪۵۶۳‬خودرو رسید‬ ‫ک��ه ‪ ۲۶‬ه��زار و ‪ ۸۹۳‬خ��ودرو ان مربوط به‬ ‫گروه پژو ب��ود‪ .‬در این ماه ایران خودرو موفق‬ ‫ب��ه تولید هفت ه��زار و ‪ ۱۵۹‬خودرو در گروه‬ ‫س��مند‪ ۸۶۱ ،‬رانا‪ ،‬هزار و ‪ ۹۷۱‬دنا‪ ۶۲ ،‬تندر‪،‬‬ ‫‪ ۴۴۷‬هایما و ‪ ۱۷۰‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬شد‪ .‬در این ماه‬ ‫(ابان) هیچ خودرویی در گروه وانت و س��ایر‬ ‫محصوالت‪ ،‬دانگ فنگ و سوزوکی تولید نشد‪.‬‬ ‫براساس مصوبه اذر سال ‪ ،۹۷‬بانک مرکزی موظف‬ ‫ب��ه پرداخت ‪۱۱‬ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت در‬ ‫قال��ب ریال��ی و ارزی(‪۴‬هزار میلیارد توم��ان ریالی و‬ ‫‪۸۴۴‬میلی��ون ی��ورو ارزی) به صنعت خودرو کش��ور‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬پرداخت ‪۴‬ه��زار میلیارد توم��ان اعتبار‬ ‫ریالی از بهمن س��ال گذش��ته اغاز و تا شب عید ‪۹۸‬‬ ‫ادامه داش��ت اما با گذش��ت حدود یک س��ال از این‬ ‫مصوبه هن��وز هیچ مبلغی در قالب تس��هیالت ارزی‬ ‫پرداخت نشده است‪ .‬پیش تر قطعه سازان گالیه هایی‬ ‫نسبت به نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیالت ارزی‬ ‫داش��تند زیرا تامین مالی با یک نوع ارز(یوان چین)‬ ‫و بازپرداخ��ت ان پس از ‪ ۹‬ماه به نرخ روز باید انجام‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگلو‪ ،‬دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‪‎‬ه��ای خودرو ایران درب��اره چرایی پرداخت‬ ‫نشدن این تسهیالت به‬ ‫گفت‪ :‬از ‪۸۴۴‬میلیون‬ ‫یورو حتی یک سنت هم پرداخت نشده و دلیل عمده‬ ‫این مس��ئله هم این بود که بخش��نامه هایی که بانک‬ ‫مرک��زی به بانک ه��ای عامل ابالغ ک��رده‪ ،‬به گونه ای‬ ‫اس��ت که انه��ا هیچ هم��کاری ندارن��د چراکه تمام‬ ‫ریسک افزایش نرخ ارز و بازپرداخت نشدن تسهیالت‬ ‫برعهده بانک های عامل گذاش��ته شده و انها نیز این‬ ‫امر را نپذیرفتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تنها بانکی که ی��ک مصوبه در این باره‬ ‫صادر کرد‪ ،‬بانک پارس��یان بود ک��ه برای دریافت ان‬ ‫یکی از قطعه س��ازان اقدام ک��رد اما در اخرین لحظه‬ ‫ارز مورد نیاز این قطعه س��از تامین نش��د و در عمل‬ ‫پرونده مختومه شد‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه‪‎‬های خودرو ایران از روز نخست گوشزد کرد‬ ‫این رویکرد باعث می شود بانک های عامل که همگی‬ ‫بانک ه��ای خصوصی هس��تند و برای س��ود فعالیت‬ ‫می کنند در این زمینه تعامل نداش��ته باش��ند که در‬ ‫عمل هم همین گونه شد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‪‎‬های‬ ‫خ��ودرو ای��ران اظهارکرد‪ :‬با س��خنانی که ازس��وی‬ ‫بانک مرکزی منتش��ر می ش��ود قطعه س��ازان به این‬ ‫اطمینان رس��یده اند که این بخشنامه از سوی بانک‬ ‫مرکزی به گونه ای ابالغ ش��ده که ای��ن ارز در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان قرار نگیرد‪.‬‬ ‫پیش‪‎‬تر عنوان شده بود که این ارز قرار است یوان‬ ‫چین باش��د‪ .‬که در این باره قطعه سازان شاکی بودند‬ ‫زیرا بسیاری از صنعتگران محصوالت مورد نیاز خود‬ ‫را از کش��ورهای اروپایی یا کشوری غیر از چین وارد‬ ‫می کنند؛ از این رو این ارز نمی تواند پاس��خگوی نیاز‬ ‫قطعه سازان باشد چراکه باید یوان را به ارز مورد نیاز‬ ‫خود تبدیل و هزینه اضافه بپردازند‪ .‬بیگلو در این باره‬ ‫گفت‪ :‬نخس��ت قرار بود این تس��هیالت ‪۸۴۴‬میلیون‬ ‫یورویی با یوان چین پرداخت ش��ود ام��ا در ادامه با‬ ‫مذاکراتی که داش��تیم قرار ش��د مع��ادل این مبلغ‪،‬‬ ‫یوان‪ ،‬وون‪ ،‬درهم و لیر داده شود‪ .‬در نهایت هیچ یک‬ ‫از این ارزها پرداخت نشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بان��ک مرکزی در بخش��نامه خود‬ ‫برای بانک های عامل نوش��ته در زمان سررس��ید این‬ ‫تس��هیالت به نرخ ریال از بانک عامل کم می کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬طرف بانک عامل هم قطعه س��از نیست‬ ‫زیرا قرار بود این تس��هیالت به خودروس��از پرداخت‬ ‫شود و خودروس��از هم بابت مطالبات معوق ان را به‬ ‫قطعه ساز بپردازد‪ .‬اگر در زمان بازپرداخت خودروساز‬ ‫یا قطعه ساز به هر دلیلی امکان بازپرداخت را نداشته‬ ‫باش��ند باز بانک عامل بدهکار می شد و بانک مرکزی‬ ‫از حس��اب ان بانک مبلغ را کسر می کرد‪ .‬بانک های‬ ‫عامل عنوان می کنند حتی اگر برای این تس��هیالت‬ ‫وثیقه هم دریافت کنند‪ ،‬قابل تبدیل به پول نیست‪.‬‬ ‫این مقام صنفی یاداور ش��د‪ :‬همان زمان پیشنهاد‬ ‫ش��د این ‪۸۴۴‬میلیون یورو به ریال تبدیل ش��ود‪ .‬در‬ ‫این باره هم باز کارش��کنی ش��د و عنوان شد شورای‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫علم با س��رعت بس��یاری در حال پیشرفت‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن راس��تا س��هم فن��اوری و‬ ‫دانش بنیان ه��ا غیرقاب��ل انکار اس��ت‪ .‬دانش‬ ‫روزان��ه در ح��ال ارتق��ا و توس��عه اس��ت و‬ ‫محص��والت دانش بنی��ان در ح��ال جایگزین‬ ‫ش��دن با محصوالت قدیمی هس��تند‪ .‬نانوها‬ ‫روش��ی کارامد بوده که کمتری��ن االیندگی‬ ‫را برای محیط زیس��ت دارند‪ .‬تولید با فناوری‬ ‫نانو در قطعات خودرو اغاز ش��ده و ایران نیز‬ ‫مدت هاست در این زمینه فعالیت دارد‪ .‬البته‬ ‫تحوالت اینچنینی زمانبر اس��ت اما در نهایت‬ ‫الزم است از نقطه ای کار را شروع کنیم‪.‬‬ ‫قطعات نانویی روی کیفیت خودروها تاثیر‬ ‫مثبت داشته اما این امر از سوی خودروسازان‬ ‫با استقبال زیادی همراه نبوده است‪ .‬به لحاظ‬ ‫قیمتی تفاوت زیادی بین محصوالت معمولی‬ ‫و دانش بنیان وجود ندارد زیرا با افزایش طول‬ ‫عمر قطعات و کاهش مصرف س��وخت نرخ را‬ ‫سرشکن می کند‪.‬‬ ‫یکی از بخش های ارزاور برای کش��ور تولید‬ ‫و ص��ادرات محصوالت دانش بنیان اس��ت که‬ ‫در همه ج��ای دنیا ه��م ب��ازار دارد‪ .‬البته با‬ ‫توج��ه به اینکه کش��ور در این زمینه هنوز به‬ ‫تولید با تیراژ باال دس��ت نیافته است پوشش‬ ‫ب��ازار داخل در اولویت ق��رار دارد‪ .‬اگر فعاالن‬ ‫حوزه قطع��ات خودرو بتوانن��د تولید خود را‬ ‫بر مبن��ای دانش بنیان ها قرار دهند می توانند‬ ‫سهم مناس��بی در بازارهای منطقه و جهانی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫برای تولید محصوالت نانویی سرمایه گذاری‬ ‫زیادی نیاز است‪ .‬تنوع محصوالت و هزینه های‬ ‫قالب گی��ری تا س��اخت ب��ا وج��ود وضعیت‬ ‫نقدینگی امروز مان��ع حرکت صنعتگر به این‬ ‫سو شده است‪ .‬مش��ارکت های بین المللی در‬ ‫این باره بس��یار کارس��از بوده ام��ا باید دید با‬ ‫ش��رایط فعلی چقدر می ت��وان از این فضا به‬ ‫سود تولید این محصوالت در کشور و صادرات‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه نهاده��ای مرتبط کش��وری‬ ‫پش��تیبانی مناس��بی از ش��رکت ها فعال در‬ ‫عرصه نان��و می کنند و ای��ن حمایت ها باعث‬ ‫ترویج این علم در محصوالت داخلی می شود‪.‬‬ ‫الزم اس��ت ما نیز همراه با س��رعت جهان در‬ ‫امر دانش بنیان ها به فعالیت های خود ش��تاب‬ ‫بیشتری بدهیم تا فاصله های موجود را جبران‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تسهیالت ارزی خودروسازان سرگردان بخشنامه های بی پشتوانه‬ ‫افزایش تسهیالت ریالی مدنظر خودروسازان‪ ،‬اثار تورمی و افزایش‬ ‫نقدینگی را به همراه خواهد داشت و پرداخت تسهیالت ارزی به شکل‬ ‫ریالی برای بانک مرکزی مقدور نخواهد بود‬ ‫پ��ول و اعتبار تصویب نمی کن��د‪ .‬وقتی ذهنیت روی‬ ‫این مس��ئله باشد که کاری انجام نشود راه فرار برای‬ ‫انجام دادن ان زیاد می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‪‎‬های‬ ‫خودرو ایران در پاس��خ به این پرسش که ایا می شود‬ ‫مصوبه ای از س��وی س��تاد اقتصاد مقاومتی باشد اما‬ ‫اجرای��ی نش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر ب��ا ابالغ یک‬ ‫بخشنامه مغرضانه و مش��کل دار در عمل این مصوبه‬ ‫به طور کامل انجام نش��د و مش��کل قطعه ساز همین‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیگل��و در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه در صورت‬ ‫تمکی��ن نکردن بانک مرکزی از پرداخت تس��هیالت‬ ‫ای��ا به لحاظ حقوقی و قانونی قطعه س��ازان می توانند‬ ‫موضوع را پیگیری کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ئله به بازرس��ی‬ ‫کل کشور منتقل شد‪ .‬انجمن در حال گرفتن مشاوره‬ ‫حقوقی اس��ت و بازرس کل کش��ور در حال بررسی‬ ‫موضوع اس��ت اگر راهکار قانونی داشته باشد انجمن‬ ‫اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا حتی در نشس��تی ک��ه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بانک مرکزی داشتیم عنوان کردیم‬ ‫ریسک نرخ ارز را می پذیریم اما باز هم همکاری نشد‪.‬‬ ‫بیگل��و با بی��ان اینکه کمب��ود نقدینگی در صنعت‬ ‫خودرو مشهود است‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل عمده ان این است‬ ‫که هر دو خودروس��از به دلیل سیاس��ت های اشتباه‬ ‫قیمت گذاری دستوری‪ ،‬س��ال گذشته زیان هنگفتی‬ ‫داش��تند‪ .‬این زیان باعث ش��د تا نقدینگی شان را از‬ ‫دس��ت بدهن��د‪ .‬درحال حاضر هر دو خودروس��از در‬ ‫پرداخت مطالبات با مشکالت زیادی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫این زیان نه تنها پرداخت مطالبات به روز قطعه سازان‬ ‫را تحت تاثی��ر ق��رار داده‪ ،‬بلک��ه پرداخ��ت چک ها یا‬ ‫خرید دین هایی که خودروس��ازان داشتند و در حال‬ ‫سررسید است را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تا زمانی که رون��د قیمت گذاری اصالح‬ ‫نشود‪ ،‬شاهد کمبود نقدینگی‪ ،‬زیان دهی خودوسازان‬ ‫و تعطیلی قطعه سازان خواهیم بود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‪‎‬های خودرو ایران یاداور شد‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫ج��دا از اش��تغال ‪ ۷۵۰‬تا ‪۸۰۰‬هزار نف��ری که ایجاد‬ ‫کرده است س��رمایه ملی کشور به ش��مار می رود اما‬ ‫تمام سیاس��ت ها منجر به این ش��ده سال به سال از‬ ‫توان و امکان خودروس��ازی و قطعه سازی کشور کم‬ ‫شود‪ .‬در بخش تس��هیالت و کمک های دولتی هم با‬ ‫تامین و ت��دارک به موقع تولید این ش��رکت از دی به تولید‬ ‫روزانه ‪۲‬هزار خودرو و از بهمن به روزانه ‪ ۲۴۰۰‬خودرو خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬با تحقق افزایش ش��مارگان تولید روزانه‬ ‫خ��ودرو کام��ل و ب��دون کس��ری و افزایش عرضه ب��ه بازار‪،‬‬ ‫قیمت های بازار نیز براس��اس نظام عرضه و تقاضا به شرایط‬ ‫متعادلی خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی جلوگی��ری از توق��ف خطوط تولید و حف��ظ و ارتقای‬ ‫کیفی��ت قطع��ات و محص��والت را س��رفصل برنامه ه��ای‬ ‫ایران خودرو عنوان کرد و افزود‪ :‬خطوط تولید با همدلی شما‬ ‫بسیجیان عرصه صنعت و تامین به موقع‪ ،‬متوقف نخواهد شد‬ ‫و به عهدی که با هم بسته ایم پایبند خواهیم بود‪.‬‬ ‫مقیم��ی با بی��ان اینکه ارتقای س��طح کیف��ی قطعات از‬ ‫مهم ترین ش��رط های توس��عه همکاری با س��ازندگان است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با بازرسی ها و نظارت های دقیق اجازه ورود‬ ‫‹ ‹توافقی که حاصل نشد‬ ‫در بسته و پاسخ های سر باال روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬خودروس��از و قطعه ساز هر دو از مشکالت‬ ‫یکدیگر اگاه هستند‪ ،‬نمی توان در این شرایط انتظار‬ ‫معجزه داش��ت‪ .‬بیگلو معتقد اس��ت خودروسازان هر‬ ‫محصول خود را با زیان و زیر نرخ تمام شده به فروش‬ ‫می رس��اند؛ از این رو با وضعیت فعلی حجم مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان از خودروس��ازان در مجم��وع ح��دود‬ ‫‪۲۰‬هزار میلیارد تومان شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده وعیدها‬ ‫محس��ن رزم‪‎‬خ��واه‪ ،‬عض��و هیات‪‎‬مدی��ره انجم��ن‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان اس��تان تهران هم در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬قول تسهیالت داده شد اما در نهایت پرداخت‬ ‫نش��د دلیل ان را هم امکان جابه جایی نداشتن اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در بخش ام��ور بانکی چون مش��کالتی‬ ‫به وج��ود امده اس��ت به راحتی نمی ت��وان اقدام های‬ ‫الزم را در امر جابه جایی ارزها داشت؛ بنابراین چنین‬ ‫مصوبه هایی فقط روی کاغذ باقی می مانند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه کشور گفت‪ :‬دو مشکل اصلی‬ ‫برای دریافت تس��هیالت ارزی وجود دارد؛ نخس��ت‬ ‫جابه جای��ی ان و دیگری بازپرداخ��ت ان به نرخ روز‬ ‫است‪ .‬مکرر از این قبیل اتفاق ها در حوزه های دیگر رخ‬ ‫داده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬پیش از تحریم‪ ،‬شرکت ها‬ ‫برای ماشین االت س��رمایه گذاری می کردند و وقتی‬ ‫برای دریافت ارز با بانک های عامل مراجعه می کردند‬ ‫به انها اعالم می ش��د بازپرداخت ان باید به نرخ روز‬ ‫باش��د‪ .‬این روش پرداخت تس��هیالت برای صنعتگر‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد از این رو س��رمایه گذاری جدید‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این موض��وع در کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی مطرح شد و در ادامه‬ ‫مجل��س موافقت کرد بازپرداخت ب��ه همان نرخ روز‬ ‫دریافت باش��د‪ .‬درباره تسهیالت ‪۸۴۴‬میلیون یورویی‬ ‫هم باید همین گونه باش��د‪ .‬اگر قرار است در این باره‬ ‫کمکی شود باید مسائل ان به طور دقیق بررسی شود‬ ‫اینکه نحوه پرداخت و ش��یوه تقسیم این سهمیه بین‬ ‫صنعتگران چگونه باشد که عدالت رعایت شود‪.‬‬ ‫رزم خ��واه با بیان اینکه خودروس��ازان هم با بحران‬ ‫مالی روبه رو هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬پرداخت هزینه قطعات‬ ‫‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۲۰‬روز است و این امر مشکالت قطعه سازان‬ ‫را تش��دید کرده است‪ .‬الزم اس��ت مرجعی خارج از‬ ‫صنع��ت خودرو ورود کرده و راه��کار و راه چاره ارائه‬ ‫تضمین تولید روزانه ‪۲‬هزار خودرو بدون کسری در ایران خودرو‬ ‫به منظور تحقق ه��دف تامین و تولید روزانه ‪۲‬هزار خودرو‬ ‫بدون کس��ری‪ ،‬میثاق نامه ای می��ان مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و پیشکسوتان زنجیره ساخت و تامین امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬ای��ن میثاق نامه به امضای ‪ ۷۰‬نفر از‬ ‫تامین کننده و قطعه س��ازان اصلی خطوط تولید ایران خودرو‬ ‫رس��ید که این تعداد‪ ،‬تامین حدود‪ ۶۰‬ت��ا ‪۷۰‬درصد قطعات‬ ‫مورد نیاز ایران خودرو را برعهده دارند‪.‬‬ ‫در این میثاق نامه امده اس��ت؛ ما تالشگران و پیشکسوتان‬ ‫تامی��ن و تولید گروه صنعتی ایران خ��ودرو با یکدیگر پیمان‬ ‫می بندیم که با عزم و اراده راسخ‪ ،‬توان مدیریتی و کارشناسی‬ ‫خود را به خدمت گرفته و در راس��تای تامین و تولید روزانه‬ ‫حداقل ‪۲‬هزار خودرو از ‪ ۹‬اذر همت گماریم‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو با‬ ‫اش��اره به عزم این خودروس��از برای افزایش شمارگان تولید‬ ‫خودرو کامل و بدون کس��ری گفت‪ :‬با همدلی س��ازندگان و‬ ‫دهد وگرنه همچنان در دور باطل باقی خواهیم ماند‪.‬‬ ‫خودروس��از در قبال درخواست مطالبات معوق وعده‬ ‫رفع مش��کالت را می دهد و همین مس��ئله کار را به‬ ‫سرانجام نمی رساند‪.‬‬ ‫قطع��ات بی کیفیت به خطوط تولید را نخواهیم داد و در این‬ ‫زمینه با هیچ سازنده ای مماشات نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه ایران خودرو خاطرنش��ان کرد‪ :‬برنامه این‬ ‫خودروسا ز توس��عه محصوالت با نش��ان ایرانی با استفاده از‬ ‫توان قطعه س��ازان و جوانان نخبه اس��ت و محصول جدید بر‬ ‫پایه پلتفرم ‪ ۳۰۱‬با ارم و نش��ان ایران خودرو به بازار معرفی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر حضور فعال تر ایران خ��ودرو در بازار لوازم‬ ‫یدک��ی قطعات خودرو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا برنامه ریزی های انجام‬ ‫ش��ده و با همکاری خوب قطعه س��ازان به دنبال کسب سهم‬ ‫بیشتری در بازار قطعات لوازم یدکی هستیم‪.‬‬ ‫مقیمی یاداورش��د‪ :‬با همت بلند س��ازندگان‪ ،‬خودروهای‬ ‫ناقص کف پارکینگ هم اکن��ون به کمتر از ‪ ۲۴‬هزار خودرو‬ ‫رس��یده و این تعداد براساس برنامه تا ‪ ۱۵‬اذر به کمتر از ‪۱۵‬‬ ‫هزار خودرو و در دی امسال به صفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫درب��اره موض��وع تس��هیالت ارزی ‪۸۴۴‬میلی��ون‬ ‫یوروی��ی‪ ،‬اکبر کمیجانی‪ ،‬قائم مق��ام بانک مرکزی به‬ ‫تس��نیم گفته بود‪ ۲۴ ،‬اذر سال گذشته مصوبه ای از‬ ‫سوی معاون اول ریاست جمهوری ابالغ شد‪ .‬براساس‬ ‫ان مصوبه بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیالت‬ ‫ریالی و ارزی برای حل کمبود نقدینگی خودروسازان‬ ‫ش��د‪ .‬در این مصوبه بنا شد سقف تسهیالت ریالی به‬ ‫دو خودروس��از بزرگ کشور افزایش یابد و تسهیالت‬ ‫ارزی ب��ه می��زان ‪ ۸۴۴‬میلی��ون یورو نی��ز پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قائم مق��ام بان��ک مرک��زی درب��اره مش��کل اصلی‬ ‫خودروس��ازان برای دریافت تس��هیالت ارزی‪ ،‬عنوان‬ ‫کرده بود‪ ،‬مش��کل اصلی خودروسازان برای دریافت‬ ‫تس��هیالت ارزی‪ ،‬نوس��ان نرخ ارز در زمان تحویل و‬ ‫تسویه بود‪ .‬خودروسازان تا خرداد ‪ ۹۸‬فرصت داشتند‬ ‫از این تس��هیالت ارزی استفاده کنند اما با این وجود‬ ‫ب��ه موضوع نوس��ان های ارزی تاکید داش��تند‪ .‬برای‬ ‫گش��ایش ال س��ی‪ ،‬نرخ ارز روزانه محاسبه می شود و‬ ‫خودروسازان نیز نگران بودند که در زمان تسویه‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز افزایش یابد و متحمل خس��ارت شوند‪ .‬به همین‬ ‫منظور خودروس��ازان خواس��تار دریافت تس��هیالت‬ ‫ریال��ی ثابت هس��تند اما مقررات بان��ک مرکزی این‬ ‫اجازه را نمی دهد‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی درباره پیش��نهاد این بانک‬ ‫به خودروس��ازان هم اعالم کرده بود‪ ،‬به خودروسازان‬ ‫پیشنهاد ش��ده که تسهیالت ارزی به صورت یوان و‬ ‫روپیه دریافت کنند اما خودروس��ازان دوباره موضوع‬ ‫مابه التفاوت نرخ ارز در زمان گشایش ال سی و پرداخت‬ ‫تعه��دات را مطرح کردند‪ ،‬فرایند گش��ایش ال س��ی‬ ‫و پرداخت تعهدات دس��ت کم ‪ ۳‬م��اه به طول خواهد‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫کمیجان��ی با بیان اینک��ه دول��ت‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و نیز خودروس��ازان بای��د به فکر‬ ‫محل��ی ب��رای تامی��ن مابه التفاوت تس��هیالت ارزی‬ ‫باش��ند گفته ب��ود‪ ،‬افزایش تس��هیالت ریالی مدنظر‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬اثار تورمی و افزای��ش نقدینگی را به‬ ‫هم��راه خواهد داش��ت و پرداخت تس��هیالت ارزی‬ ‫به ش��کل ریالی ب��رای بانک مرکزی مق��دور نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫حال حتی اگر تس��هیالت ارزی ‪ 844‬هزار میلیون‬ ‫یورویی (‪7‬ه��زار میلی��ارد تومان) به خودرو س��ازان‬ ‫پرداخت شود فقط می تواند یک سوم مطالبات معوق‬ ‫صنعتگران را پوشش دهد‪.‬‬ ‫خرید قطعه خارجی ممنوع است‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو ب��ر قیمت گ��ذاری‬ ‫محصوالت و پرداخت عادالنه به قطعه س��ازان تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫قطعه س��ازانی که با تولید محصوالت باکیفیت رضایت مش��تریان‬ ‫را فراه��م می کنند‪ ،‬ش��ریکان تجاری و اس��تراتژیک ایران خودرو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬فرش��اد مقیم��ی در حاش��یه بازدید‬ ‫از ‪ ۳‬ش��رکت قطعه س��از در گلپای��گان‪ ،‬اف��زود‪ :‬قطعه س��ازان‬ ‫ب��ا برنامه ری��زی اصول��ی‪ ،‬محص��والت خ��ود را به موق��ع و‬ ‫مس��تمر ب��ه خط��وط تولی��د برس��انند ت��ا تولید دچار مش��کل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫مقیمی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های بومی برای‬ ‫تقوی��ت امید و خودباوری در جامعه گفت‪ :‬علم‪ ،‬دانش‪ ،‬س��اختار‬ ‫و س��ازمان دهی جدید‪ ،‬ضرورت توس��عه قطعه س��ازی است که با‬ ‫دس��تیابی به ان مس��یر ورود به بازارهای منطق��ه ای و صادرات‬ ‫محصول هموار می شود‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫معادن‬ ‫مستاجران بی توجه به‬ ‫محیط زیست‬ ‫گذر از‬ ‫تنگناهای اقتصادی‬ ‫با کمک پهپادها‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در حاشیه نمایشگاه ایران متافو عنوان کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹اتکای ما به بخش خصوصی است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹رشد صنعت فوالد چشمگیر بوده است‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو عنوان کرد‪ :‬نمایش��گاه ایران‬ ‫متاف��و‪ ،‬حاکی از تاثیر پایین تحریم ها بر بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬خداداد غریب پور در حاشیه‬ ‫شانزدهمین نمایش��گاه متالورژی (ایران متافو)‪ ،‬ضمن بیان‬ ‫این مطلب عنوان کرد‪ :‬اس��تقبال ‪ ۸۵‬شرکت خارجی در این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬حاکی از این است که در نمایشگاه های اینده‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت ها حضور چش��مگیری خواهند داشت‪ .‬بیش از ‪۲۹۰‬‬ ‫ش��رکت داخلی و ‪ ۸۵‬شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور‬ ‫و در بخش ه��ای مختلف تولید‪ ،‬تامی��ن و تجهیزات قطعات و‬ ‫دانش بومی فعالیت دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برگزاری نمایش��گاه‬ ‫منج��ر به شناس��ایی ب��ازار و معرفی صاحب��ان فناوری ها به‬ ‫واحده��ای تولیدی و ایجاد فرصت حضور برای ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و دریافت نیازهای صنعت می ش��ود‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عام��ل ایمیدرو در ادامه عنوان ک��رد‪ :‬با توجه به دانش داخلی‬ ‫و بومی س��ازی های صورت گرفته در بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬این بخش در برابر تحریم ها کمتر اسیب دیده است‪ .‬به‬ ‫گفته غریب پور‪ ،‬در نمایشگاه ایران متافو نیز این توانمندی ها‬ ‫به نمایش گذاش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان ای��ن مطلب که‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت فوالد کش��ور در چند سال گذشته با رشد چشمگیری‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در صنع��ت فوالد‪ ،‬از نظر دانش فنی‬ ‫رشد مطلوبی داش��ته ایم‪ .‬در این میان‪ ،‬فناوری ایرانی پِرد در‬ ‫تولید اهن اسفنجی از جمله این توانمندی هاست‪ .‬غریب پور‬ ‫ادامه داد‪ :‬هر گردهمایی که موجب تعامل صاحبان فناوری و‬ ‫صاحبان صنعت شود‪ ،‬موجب ارتقای این بخش خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قراردادهایی برای بومی سازی‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با اش��اره به اینکه‬ ‫سازمان ایمیدرو امس��ال با دانشگاه های معتبر کشور و جهاد‬ ‫دانشگاهی قراردادهایی برای بومی سازی منعقد کرده است‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در نیمه نخس��ت امس��ال‪ ۱۸ ،‬طرح تحقیقاتی که‬ ‫‪ ۲‬برابر س��ال گذشته بوده‪ ،‬اجرایی ش��ده است‪ .‬غریب پور در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬موسس��ه یونیدرو (مشترک ایمیدرو‬ ‫و دانش��گاه تهران) جش��نواره اینوماین را با هدف گس��ترش‬ ‫ایده های ارزش افرین برگزار می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همکاری‬ ‫با دانش��گاه ها‪ ،‬برای توس��عه فعالیت های استارت اپی بخش‬ ‫دیگری از همکاری ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد در زنجیره صنایع معدنی‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به روند فعالیت ها در‬ ‫رنجیره معدن و صنایع معدنی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در س��ال جاری‪،‬‬ ‫در همه بخش های زنجیره معدن و صنایع معدنی از اکتشاف‪،‬‬ ‫استخراج و فراوری رشد داشته ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬در بخش فوالد‬ ‫تا پایان امس��ال به تولید ‪ ۲۸‬میلیون تن می رسیم‪ .‬همچنین‬ ‫صادرات ‪ ۶‬ماهه این صنعت نیز به بیش از ‪ ۶‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫غریب پور اذعان کرد‪ :‬روند اس��تخراج و تولید س��نگ اهن در‬ ‫کش��ور روند صعودی را طی کرده اس��ت‪ .‬وی در ادامه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در حوزه مس نیز امس��ال به تولی��د ‪ ۲۶۰‬هزار تن تولید‬ ‫کاتد خواهیم رسید‪ .‬در کل در صنایع مختلف با افزایش تولید‬ ‫همراه بوده ایم‪ .‬پیش بینی ما برای تا پایان سال مثبت است‪ .‬در‬ ‫کل صنایع معدنی رو به جلو حرکت کرده و گام برداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام هایی در زمینه اکتشاف‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره ب��ه اقدام های مهمی‬ ‫که در زمینه اکش��تاف انجام گرفته است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از نیمه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۷‬در زمینه اکتش��اف های بزرگی اغاز شد‪ .‬در‬ ‫س��ال جاری نیز ‪ ۴۰۰‬هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی انجام‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬غریب پور ادام��ه داد‪ :‬اکتش��اف کار زمانبری‬ ‫اس��ت اما حتی در این ش��رایط تحریمی موفقیت های خوبی‬ ‫داش��تیم‪ .‬اولویت ما این است که اکتشاف روی معادن بزرگ‬ ‫را ش��رکت های بزرگ انجام دهند و معادن کوچک و متوسط‬ ‫را بخش خصوصی با همکاری بنگاه های بزرگ انجام دهد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در مجم��وع در حوزه صنای��ع معدنی در‬ ‫زمینه های اکتش��اف‪ ،‬ف��راوری و تولید محص��ول در تمامی‬ ‫بخش های با رش��د چشمگیری روبه رو بوده ایم‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو با اش��اره به تاثیر تحریم ها بر روند تولید صنایع‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه دولت چه حمایت��ی از بخش خصوص��ی می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کل وکیل بخش خصوصی‬ ‫نیس��ت‪ .‬در حوزه مع��دن نیز برابر با قانون رف��ع موانع تولید‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فروش معادن را در قالب مزایده واگذار می کنیم‪.‬‬ ‫غریب پور در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین در سرمایه گذاری‬ ‫اتکای ما به بخش خصوصی اس��ت‪ .‬دولت کارهای اکتش��افی‬ ‫انجام می ده��د‪ ،‬زیربنا ایجاد و تامی��ن مالی می کند تا بخش‬ ‫خصوصی وارد عرصه تولید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضع تعرفه‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫وضع تعرفه بر مواد معدنی در چه مرحله ای است چنین گفت‪:‬‬ ‫درباره وض��ع عوارض به زودی جلس��ه ای در اتاق فکر معدن‬ ‫برگزار می کنیم و نتیجه اعالم می شود‪ .‬به سنگ اهن به عنوان‬ ‫یک ماده اولیه ارزش��مند در درون کشور نیاز داریم و طبیعی‬ ‫اس��ت که باید محص��والت فوالدی به جای م��واد خام صادر‬ ‫شوند و ارزش افزوده اساسی از این طریق در این شرایط جنگ‬ ‫اقتصادی با بخش های مختلف کش��ور کمک کند‪ .‬غریب پور‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بهترین حالت این اس��ت که ش��رکت ها زنجیره را‬ ‫کامل داشته باشند و در این زمینه واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫نق��ش انکارناپذیری دارن��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬نیروی انس��انی‬ ‫متخص��ص و دانش فنی و بوم��ی از نقاط قوت صنایع فوالدی‬ ‫بزرگ اس��ت که با فراهم بودن مواد اولیه رویدادهای خوبی را‬ ‫شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که نمایشگاه متافو در حوزه صنایع‬ ‫معدن��ی یکی از بزرگترین رویدادهای نمایش��گاهی اس��ت و‬ ‫موسس��ه مطبوعات��ی‬ ‫یکی از پوش��ش دهندگان این‬ ‫نمایشگاه است‪.‬‬ ‫خداداد‬ ‫غریب پور‪ :‬از‬ ‫نظر دانش فنی‬ ‫رشد مطلوبی‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫فناوری ایرانی‬ ‫ِپرد در تولید‬ ‫اهن اسفنجی‬ ‫از جمله این‬ ‫توانمندی هاست‬ ‫در عملیات تعمیرات ساالنه واحد‪ ۳‬احیا مستقیم‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان از نسل جدید کاتالیست‬ ‫نفت و گاز س��رو استفاده ش��د‪ .‬تعویض کاتالیست‬ ‫در ای��ن واحد پس از گذش��ت ‪ ۴‬س��ال انجام ش��د‬ ‫به طوری که عملکرد کاتالیست پیشین همچنان در‬ ‫شرایط مناسبی قرار داشت‪ .‬با توجه بازه های زمانی‬ ‫دوساالنه تعمیرات‪ ،‬تعویض یا اصالح کاتالیست در‬ ‫سنوات پیش��ین در فوالد خوزستان‪ ،‬از کاتالیست‬ ‫س��رو طی مدت زمان دو برابر نس��بت به طول عمر‬ ‫رایج کاتالیس��ت خارجی در ان مجتمع در بهترین‬ ‫ش��رایط تولیدی بهره برداری ش��د که این موضوع‬ ‫نش��ان دهنده کیفیت کاتالیس��ت تولیدی س��رو و‬ ‫همچنین بهره­برداری مناس��ب از ریفرمر اس��ت‪.‬‬ ‫محمود رضایی‪ ،‬مدیر مهندس��ی فروش ش��رکت‬ ‫نفت و گاز س��رو با اعالم این خبر افزود‪ :‬طبق نتایج‬ ‫فرایندی به دس��ت امده‪ ،‬کاتالیست شرکت نفت و‬ ‫گاز س��رو نسبت به کاتالیس��ت خارجی ضمن دارا‬ ‫بودن عملکرد مناسب‪ ،‬دارای طول عمر ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫باالتر در ان مجتمع بوده که این دس��تاوردی مهم‬ ‫در صنعت کاتالیس��ت به شمار می اید و مورد توجه‬ ‫مدیران صنایع فوالد نیز قرار گرفته اس��ت‪ .‬محمود‬ ‫رضای��ی در ادامه به خبرن��گار‬ ‫خبر داد که‬ ‫شرکت نفت و گاز س��رو برای نخستین بار موفق به‬ ‫اس��تحصال نیکل از باطله معادن و کاتالیست های‬ ‫مستعمل در کشور شد که از خلوص و کیفیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬رضایی ادامه داد‪ :‬نیکل مهم ترین‬ ‫ماده در تولید کاتالیست­های صنایع فوالدی و برخی‬ ‫از کاتالیس��ت های صنایع پتروش��یمی و پاالیشی‬ ‫اس��ت که با توجه به دس��ترس نبودن به منابع ان‬ ‫در داخل کش��ور‪ ،‬ایران وابستگی شدیدی در تامین‬ ‫این ماده دارد؛ بنابراین این ش��رکت دانش بنیان با‬ ‫ورود به این حوزه توانس��ت ع�لاوه بر رفع نیاز خود‬ ‫در تامین مواد اولیه‪ ،‬زیرساخت های الزم در تامین‬ ‫نیکل برای صنایع کشور و نیز رفع وابستگی به خارج‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ش��انزدهمین نمایش��گاه «ایران متافو» ب��ا حضور خداداد‬ ‫غریب پ��ور‪ ،‬رئیس هی��ات عامل ایمیدرو صب��ح جمعه ‪ ۸‬اذر‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬این نمایش��گاه صنایع معدنی با حضور بیش‬ ‫از ‪ ۲۹۰‬ش��رکت داخلی و ‪ ۸۵‬شرکت خارجی در زمینه هایی‬ ‫همچون اه��ن و فوالد (مواد اولیه و م��واد معدنی‪ ،‬فوالد خام‬ ‫و الیاژ ه��ای اه��ن‪ ،‬کارخانه ه��ای اهن و ف��والد‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت صنای��ع ف��والد‪ ،‬انواع محص��والت فوالدی)‪،‬‬ ‫ریخته گ��ری‪ ،‬قالب س��ازی‪ ،‬اهنگری و ماش��ین کاری (انواع‬ ‫روش های ریخته گری‪ ،‬قالب س��ازی و انواع قالب ها‪ ،‬اهنگری‬ ‫ن کاری و دریلینگ‪ ،‬ابکاری و پوش��ش دهی‪،‬‬ ‫و فورج‪ ،‬ماش��ی ‬ ‫جوش��کاری و تجهیزات جوش‪ ،‬انواع روش های برش��کاری)‬ ‫و فل��زات غیراهنی(الومینی��وم‪ ،‬م��س‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی و انواع‬ ‫فلزات گرانبها ش��امل طال‪ ،‬نقره‪ ،‬پالتین و تیتانیوم‪ ،‬اکتشاف و‬ ‫استخراج فلزات غیراهنی‪ ،‬فراوری فلزات و تولید محصوالت‬ ‫فل��زی غیراهنی) در فضایی به وس��عت ‪28‬هزار متر مربع در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بارگذاری یازدهمین‬ ‫ریفرمر فوالدی کشور با‬ ‫کاتالیست نفت و گاز سرو‬ ‫«ساخت داخل» صنایع معدنی را رویین تن کرد‬ ‫معدنی عنوان کرد‪ :‬مع��دن و صنایع معنی کمترین تاثیر را از‬ ‫تحریم ها گرفته است‪ .‬چون به صورت عمده در صنایع معدنی‬ ‫بومی س��ازی مناس��ب صورت گرفته اس��ت‪ .‬با اتکا به صنعت‬ ‫داخل و بومی سازی که انجام گرفته تولید متوقف نشده است‪.‬‬ ‫بومی سازی در حقیقت موضوعی است که در نمایشگاه متافو‬ ‫به ان توجه شده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫کارشناس معاونت منابع طبیعی سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش یونسکو‬ ‫در توسعه‬ ‫پایدار‬ ‫عنوان کرد‬ ‫معادن‪ ،‬مستاجران بی توجه به محیط زیست‬ ‫حمید نظری‪ -‬معاون پژوهشی پژوهشکده علوم‬ ‫زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور‬ ‫س��ازمان اموزش��ی‪ ،‬علمی و فرهنگی ملل‬ ‫متح��د (یونس��کو) یک اژان��س تخصصی از‬ ‫مجموعه دستگاه های وابسته به سازمان ملل‬ ‫است که ‪ ۷۴‬سال پیش در ‪ ۱۶‬نوامبر ‪۱۹۴۵‬‬ ‫در نتیج��ه خس��ارات و قتل عام های ش��وم‬ ‫جن��گ جهانی دوم با ه��دف کمک به حفظ‬ ‫صلح و امنیت جهانی از راه توس��عه اموزش‬ ‫و نهادینه س��ازی نهاده��ای وابس��ته‪ ،‬علم و‬ ‫فرهن��گ‪ ،‬همکاری علم��ی و فرهنگی میان‬ ‫ملت ها‪ ،‬به منظور اطمینان از احترام جهانی‬ ‫ب��ه عدالت‪ ،‬قانون‪ ،‬حقوق بش��ر و ازادی های‬ ‫اساس��ی برای همه ب��دون در نظ��ر گرفتن‬ ‫ن��ژاد‪ ،‬جنس‪ ،‬زبان یا مذه��ب برابر انچه که‬ ‫منشور س��ازمان ملل متحد برای همه مردم‬ ‫به رسمیت می شناسد‪ ،‬تاسیس شد‪ .‬سازمان‬ ‫یونسکو اجتماعی جهانی است از متخصصان‬ ‫عالقه مند به نگاهداشت زمین به عنوان تنها‬ ‫زیستگاه ش��ناخته شده انس��ان‪ ،‬کسانی که‬ ‫زمین را به عن��وان جایگاهی بهتر و ایمن تر‬ ‫ب��رای هم��گان می خواهند‪ .‬این س��ازمان و‬ ‫نه��اد بین المللی با تش��کیل و س��ازماندهی‬ ‫موسسات علمی‪-‬اموزشی‪ ،‬توسعه همگرایی‬ ‫و هم افزای��ی منطقه ای و گس��ترش ش��بکه‬ ‫منظم از اندیش��مندان و دانش��مندان جوان‬ ‫همس��و با اهداف‪ ،‬ماموریت و چش��م انداز به‬ ‫دور از جداس��ازی و تفکیک های جنس��یتی‪،‬‬ ‫مرزهای سیاس��ی و محدودیت های قومیتی‬ ‫بر اراده و خواس��ت خود در ترسیم نقشه راه‬ ‫پیش روی انس��ان در چهارچوب جهان بینی‬ ‫جهانشمول برابر با اهداف و برنامه پیش بینی‬ ‫شده اغازین متعهد باقی مانده است‪ .‬امروزه‬ ‫ب��ا توجه ب��ه گس��تردگی و گوناگونی حوزه‬ ‫کارکرد و مش��کالت وسایل پیش روی انسان‬ ‫در س��ده ‪ ،۲۱‬نقش این سازمان در اموزش‪،‬‬ ‫توس��عه زیرس��اخت ها و همینطور طراحی‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی و همکاری جامع بین المللی در‬ ‫تمامی حوزه های دانش فنی‪ ،‬تجربی و علوم‬ ‫انس��انی از جمله در مواردی چون مخاطرات‬ ‫طبیعی‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬تغییرات اب و هوا‪،‬‬ ‫انرژی ه��ای ن��و و تجدیدپذیر و ی��ا مواردی‬ ‫مانن��د اب اش��امیدنی‪ ،‬بهداش��ت عمومی و‬ ‫بیماری ه��ای همه گی��ر ب��ا تولید و توس��عه‬ ‫مهارت ه��ای اموزش��ی و فن��ی دانش بنیان‬ ‫فراهم اورنده چش��م انداز روشن از مدیریت‬ ‫راهبردی همس��از با انتق��ال دانش و فناوری‬ ‫به کش��ورهای در حال توس��عه از یکسو و یا‬ ‫ایجاد س��اختار در جوامع و کشورهای کمتر‬ ‫توس��عه یافته بیش از پیش کلیدی و رهگشا‬ ‫اس��ت‪ .‬حمایت مالی یونس��کو از برنامه های‬ ‫گوناگ��ون اموزش��ی و پژوهش��ی و پروژه ها‪،‬‬ ‫هرچن��د اندک‪ ،‬با انس��جام و تعهد به برنامه‪،‬‬ ‫پژوه��ش را در ی��ک وابس��تگی منطقه ای و‬ ‫بین المللی ضمانت می کند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک مهم ترین نتایج ش��کل گیری‬ ‫و توس��عه ش��بکه ای از کارشناسان جوان در‬ ‫ح��وزه منطقه ای و مدی��ران اینده در چنین‬ ‫پروژه هایی س��بب توس��عه و تفاهم متقابل‬ ‫اجتماعی با توجه ب��ه باورها‪ ،‬نیازها و مهم تر‬ ‫از همه ظرفیت علمی و عملی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫جوامعی هدفمند که از صلح جهانی حمایت‬ ‫می کنند ‪ ،‬با اجرای برنامه هایی که در نهایت‬ ‫راه را به س��مت تولید و انباش��ت ثروت ملی‬ ‫سوق می دهند و همچنین بستر عملی برای‬ ‫حف��ظ ان را فراه��م می س��ازند‪ .‬بهره گیری‬ ‫از اص��ل براب��ری و ظرفی��ت و ت��وان نهفته‬ ‫در چنی��ن س��ازمان های دولت‪-‬مل��ت نهاد‬ ‫بین المللی چون یونسکو نه تنها در گسترش‬ ‫و توسعه عدالت بین المللی و حقوق اساسی و‬ ‫روابط کالن حاکم بر دولت‪-‬ملت های شمال‬ ‫و جنوب که در پاسداش��ت و نهادینه س��ازی‬ ‫حق��وق مترتب بر خرده فرهنگ ها و مالکیت‬ ‫معنوی اقوام در گس��تره جهانی شش قاره از‬ ‫مهم تری��ن ماموریت های نهادهای نمایندگی‬ ‫کشورهای عضو بشمار می رود‪.‬‬ ‫در ای��ن میان ب��ا عل��م و باور ب��ر توان و‬ ‫ارزش های علمی‪-‬فرهنگ��ی همه مردمان از‬ ‫ه��ر رنگ و نژاد پر بی��راه نخواهد بود اگر که‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران با تکیه بر پیشینه‬ ‫پربار و درخش��ان تاریخی و فرهنگی و نقش‬ ‫انکارناپذیر ایرانیان در ش��کل گیری و توسعه‬ ‫تم��دن‪ ،‬س��اختار اداری‪-‬حکومتی و مفاهیم‬ ‫عالی حقوق اساس��ی چ��ون عدالت و برابری‬ ‫در مقیاس جهان��ی از این ظرفیت نهفته در‬ ‫س��اختار بین المللی یونس��کو در گس��ترش‬ ‫مبانی توس��عه پایدار بیش از پیش بهره مند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دست سازمان‬ ‫محیط زیست‬ ‫در مواردی‬ ‫که خارج از‬ ‫مناطق چهارگانه‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫کوتاه است‪.‬‬ ‫این سازمان‬ ‫تنها مناطق‬ ‫چهارگانه تحت‬ ‫مدیریت خود را‬ ‫می تواند به خوبی‬ ‫کنترل کند‬ ‫هرچند مطرح می کنیم باید به س��مت توس��عه بخش‬ ‫معدن و دوری از فروش نفت پیش برویم اما مسئله مهمی‬ ‫ک��ه نباید نادیده بگیریم این اس��ت که غ��رق در موضوع‬ ‫توسعه نشویم و برای رشد اقتصادی محیط زیست و توسعه‬ ‫پایدار را فدا نکنیم‪ .‬اهمیت دارد به این موضوع اگاه باشیم‬ ‫که بخش معدن و صنایع معدنی در بس��یاری از کشورها‬ ‫از جمله ایران‪ ،‬عامل مهمی در رس��یدن به توسعه پایدار‬ ‫است‪ .‬جهت رسیدن به توس��عه پایدار از طریق گسترش‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬باید س��ه اصل اقتصادی‪،‬‬ ‫زیس��ت محیطی و اجتماعی بخش معدن به طور هم زمان‬ ‫مورد توجه ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫دراین ب��اره با بیتا ملکی‪،‬‬ ‫کارشناس معاونت محیط زیست طبیعی دفتر زیستگاه ها‬ ‫و امور مناطق در معاونت منابع طبیعی سازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتع و ابخیزداری گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €معادن کش�ور تا چه میزان در جهت توس�عه‬ ‫پایدار گام برداشته اند؟‬ ‫معادن برای اینکه قدمی به سمت توسعه پایدار بردارند‬ ‫به دو دس��ته تقسیم می ش��وند‪ .‬یک سری از انها دولتی‬ ‫هستند که بودجه ای در اختیار دارند و با حمایت شرکت‬ ‫تهیه و تولید موادمعدنی و ایمیدرو فعالیت می کنند‪ .‬این‬ ‫معادن چون دست شان باز است خیلی راحت تر می توانند‬ ‫برای فعالیت های زیس��ت محیطی و توسعه پایدار هزینه‬ ‫کنند اما معادن کوچک مقیاس که مواد معدنی انچنانی‬ ‫ندارند مثل معادن س��نگ های تزئینی که وضعیت شان‬ ‫با معادنی مثل فلزات متفاوت اس��ت ب��ه این خاطر که‬ ‫سوددهی کمتری دارند‪ ،‬هزینه کردشان هم برای مسائل‬ ‫زیست محیطی کمتر است‪ .‬متاسفانه دراین بین مشکالت‬ ‫قانون��ی هم داریم به این خاطر که قانون در یک س��ری‬ ‫از م��وارد اعالم ک��رده که نباید بهره ب��ردار هزینه کند و‬ ‫به طور مثال عملیات احیا و بازس��ازی را نمی تواند انجام‬ ‫دهد درنتیجه انها هم خیلی مش��تاق توجه به مس��ائل‬ ‫زیست محیطی نیستند‪ .‬گاهی هم احساس می کنند که‬ ‫مستاجر هس��تند و یک زمانی جایی را تخریب می کنند‬ ‫و می روند‪ .‬درنتیجه دلس��وزی برای محیط زیست ندارند‬ ‫و توس��عه ای که انجام می دهند به س��مت توسعه پایدار‬ ‫نخواه��د رف��ت‪ .‬به این ترتیب باور دارم ک��ه کمتر از ‪۲۰‬‬ ‫درصد معادن به سمت توسعه پایدار گام برداشته اند‪.‬‬ ‫گاهی معدنکاران احس��اس می کنند که مس��تاجر هس��تند در نتیجه‬ ‫یک زمانی جایی را تخریب می کنند و می روند‪ .‬متاسفانه دلسوزی برای‬ ‫محیط زیس��ت ندارند و توسعه ای که انجام می دهند به سمت توسعه‬ ‫پایدار نخواهد رفت‬ ‫€ €س�ازمان محیط زیس�ت چه اقدامات�ی در این‬ ‫مورد انجام داده است؟‬ ‫دست سازمان محیط زیس��ت در مواردی که خارج از‬ ‫مناطق چهارگانه هس��تند‪ ،‬کوتاه است‪ .‬این سازمان تنها‬ ‫مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود را می تواند به خوبی‬ ‫کنت��رل کند‪ .‬ضمن اینکه س��ازمان بودج��ه و نیروهای‬ ‫اجرای��ی کم��ی هم در اختی��ار دارد و ب��ه همین خاطر‬ ‫به راحتی نمی تواند بر همه جا نظارت داشته باشد‪ .‬مسئله‬ ‫دیگر اینک��ه در حوزه محیط زیس��ت ما ضع��ف قانونی‬ ‫ه��م داریم؛ مواد قانونی در ای��ران جدای از اینکه خیلی‬ ‫سخت گیرانه است بخش��ی از انها هم خیلی حمایت گر‬ ‫نبوده و نمی تواند انطور که باید از محیط زیست حمایت‬ ‫کن��د‪ .‬باره��ا دیده ایم ک��ه تخریبی ص��ورت می گیرد و‬ ‫موض��وع در مرجع قضایی مطرح می ش��ود اما درنهایت‬ ‫محیط زیس��ت است که دست خالی برمی گردد و موضوع‬ ‫به نفع محیط زیست تمام نمی شود‪.‬‬ ‫€ €سازمان محیط زیست چه تعاملی با شرکت های‬ ‫معدنی دارد؟‬ ‫م��ا ی��ک کارگ��روه تعام��ل فعالیت ه��ای معدن��ی و‬ ‫محیط زیس��ت داریم که متولی ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��ت‪ .‬این موض��وع برمی گردد ب��ه اینکه بر‬ ‫اساس قانون معادن ما مکلف شده ایم که موارد اختالفی‬ ‫خود را داخل ای��ن کارگروه مطرح کنیم‪ .‬مدیران کل از‬ ‫حوزه اکتش��اف‪ ،‬بهره برداری و بازرس��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و از طرف دیگر کارکنان و کارشناس��ان‬ ‫محیط زیس��ت طبیعی عضو این کارگروه هستند‪ .‬موارد‬ ‫اختالفی که پی��ش می اید متفاوت اس��ت به طور مثال‬ ‫گاهی ممکن اس��ت پروانه بهره ب��رداری متعلق به قبل‬ ‫از زمان��ی بوده که ما منطقه را ارتقای س��طح حفاظتی‬ ‫داده ایم‪ .‬مواردی که در اس��تان ها با ان مخالفت می شود‬ ‫موارد اس��تراتژیکی اس��ت ک��ه برای دولت مهم اس��ت‪.‬‬ ‫به ط��ور مثال می توان به معادن مس و طال اش��اره کرد‬ ‫که به لحاظ اقتصادی و استراتژیک بودن خیلی به صرفه‬ ‫هستند‪ .‬در این روند درصورتی که شرایط زیست گاهی و‬ ‫قانونی اجازه دهد محیط زیست همکاری های خوبی خود‬ ‫را از خود نشان داده است‪.‬‬ ‫€ €در مورد این همکاری ها مثال بزنید و بفرمایید‬ ‫چرا در البالغ که جزو مناطق صعب العبور اس�ت با‬ ‫روش های ابتدایی از ماده معدنی برداشت کردند و‬ ‫هنوز هم این مهم ادامه دارد؟‬ ‫م��ا همکاری های مختلفی را ب��ا وزارت صنعت‪،‬معدن‬ ‫و تج��ارت داش��ته ایم که نمونه ان معدن س��رب و روی‬ ‫اس��فراین البالغ در خراسان ش��مالی‪ ،‬انومالی دی ‪۱۹‬‬ ‫اس��تان یزد و معدن طالی موته بوده است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ب��ه موارد زیادی می ش��ود اش��اره کرد ک��ه در کارگروه‬ ‫تعامل به نتیجه رسیده است‪ .‬در مورد البالغ باید گفت‬ ‫که مقرر ش��د ایمی��درو ورود کند‪ .‬بیش از ‪ ۳‬ماه اس��ت‬ ‫که تفاهمنامه ای امضا ش��د که بر اس��اس ان مقرر شد‬ ‫ایمی��درو هم نقش حفاظت و هم نق��ش پی جویی ماده‬ ‫معدنی ای��ن منطقه را برعهده بگی��رد‪ .‬البته با توجه به‬ ‫ش��رایط مناطق تحت مدیریت س��ازمان ازجمله منطقه‬ ‫حفاظت ش��ده س��اریگل که بند الف موافقت نامه س��ال‬ ‫‪ ۵۴‬بین سازمان محیط زیس��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت ما نمی توانیم پروانه جدیدی در ارتباط‬ ‫ب��ا ان صادر کنی��م‪ .‬به این ترتیب جدا از بحث حفاظت و‬ ‫مدیریت معدن‪ ،‬عملیات پی جویی و اکتشاف مقدماتی را‬ ‫به عهده ایمیدرو گذاشتیم‪ .‬بنابراین اینکه مسئله البالغ‬ ‫به کجا می رس��د به وزارتخان��ه برمی گردد که تا چه حد‬ ‫این موضوع را پیگیری کند‪ .‬در این روند صیانت از ماده‬ ‫معدن��ی به عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت؛‬ ‫البته محیط زیس��ت ه��م وظیفه خ��ود را انجام می دهد‬ ‫و حفاظ��ت از حیات وحش و اکوسیس��تم ان منطقه را‬ ‫پیگیری می کند‪.‬‬ ‫گزارش یک موسسه تحلیلگر امریکایی نشان می دهد‬ ‫ سلوشِ ��نز‬ ‫برگردان‪ -‬ثمن رحیمی راد‪ :‬فیچ ُ‬ ‫در گزارشی جدید پهپاد را به عنوان پدیده هایی‬ ‫نوظهور در بخش مع��دن جهان‪ ،‬ابزاری معرفی‬ ‫ک��رده که می تواند در بحران ه��ای اقتصادی به‬ ‫کاهش هزینه های جانی و مالی بینجامد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از ماینین��گ‪،‬‬ ‫ سلوشِ ��نز در امریکا در‬ ‫موسس��ه تحلیگ��ر فیچ ُ‬ ‫گزارش��ی تشریح کرده که در چند سال گذشته‬ ‫اس��تفاده از پهپادهای خودکار و بدون سرنشین‬ ‫در ش��رکت های معدن��کاری رش��د پی��دا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گ��زارش می افزاید این ابزار از مکمل های‬ ‫فناوری های مرتبط با اینترنت اشیا در معادن به‬ ‫ش��مار می ایند و بر ارتقای بهره وری پروژه های‬ ‫معدن��ی و ایمن��ی کارگران تاثیر چش��مگیری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫فی��چ پیش بینی می کند در چند س��ال پیش‬ ‫رو پهپادهای مجهز به اب��زار خودکار و توانمند‬ ‫در س��اعات پرواز طوالنی به دستگاه های مشابه‬ ‫ترجیح داده می شوند‪.‬‬ ‫این موسس��ه در همی��ن ح��ال می افزاید در‬ ‫ش��رایط کاهش بهای فلزات‪ ،‬معدنکاران تمایل‬ ‫بیشتری به استفاده از پهپادها دارند‪ ،‬این تمایل‬ ‫از انج��ا برمی اید که اس��تفاده از این فناوری به‬ ‫کاه��ش هزینه های معدن��کاران می انجامد و در‬ ‫بحران های کوچ��ک و بزرگ اقتصادی گزینه ای‬ ‫ به صرفه است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال پهپاده��ا‪ ،‬فناوری های��ی ب��ه‬ ‫گذر از تنگناهای اقتصادی با کمک پهپادها‬ ‫نس��بت جدید در بخش معدن جهان به ش��مار‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫بی اچ پی بیلت��ون خود در جای��گاه بزرگترین‬ ‫ش��رکت معدنی جهان تنها ‪ ۲‬س��ال پیش و در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی بود که استفاده از پهپاد را‬ ‫ش��روع کرد و این ابزار را در معادن زغال سنگ‬ ‫کویینزلند و معدن مس المپیک دم در استرالیای‬ ‫جنوبی به هوا فرستاد‪.‬‬ ‫پ��س از ان بود که ای��ن غول معدنی خبر داد‬ ‫نقشه برداری هوایی را که پیش از این با هواپیما‬ ‫انج��ام می داده اس��ت‪ ،‬ح��اال پهپاده��ا صورت‬ ‫می دهند و این جایگزینی به صرفه جویی ساالنه‬ ‫‪۳.۴‬میلی��ون دالری در هزینه های این ش��رکت‬ ‫انجامیده است‪.‬‬ ‫پهپاده��ا ای��ن توانمن��دی را ب��ه معدنکاران‬ ‫می دهن��د که با س��رعت باال مناط��ق گوناگون‬ ‫مرتبط با پروژه ها را بررسی کنند‪ ،‬این توانمندی‬ ‫به ارتقای ایمنی کارگران و افزایش میزان تولید‬ ‫می انجام��د‪ .‬پهپاده��ا همچنین امکان بررس��ی‬ ‫اس��ان جرثقیل ه��ا‪ ،‬برج ه��ا‪ ،‬ش��یب ها و نقاط‬ ‫انفجاری را فراهم می اورند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ای��ن فناوری ب��ه کاهش دخالت‬ ‫نیروی کارگر در نقاط خطرناک پروژه می انجامد‪.‬‬ ‫پهپاد همچنین می تواند داده ها و تصاویر مفیدی‬ ‫را از جاده ه��ا و کانی ه��ای انباشته ش��ده ثب��ت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فیچ همچنین تاکید می کند چنین امتیازاتی‬ ‫ب��ه این اب��زار ای��ن مزی��ت را می ده��د که در‬ ‫تنگناهای اقتص��ادی موردتوجه معدنکاران قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫کارل مارتی��ن یک��ی از نویس��ندگان گزارش‬ ‫یادش��ده در این باره می گوید‪ :‬نخس��تین ورود‬ ‫پهپادها به بخش معدن جهان به ‪ ۵‬س��ال پیش‬ ‫و س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی برمی گ��ردد و حاال این‬ ‫پرنده های فلزی کم��ک خوبی برای معدنکاران‬ ‫در اکتش��اف ذخای��ر معدنی و نقش��ه برداری از‬ ‫ذخایر هستند‪.‬‬ ‫انها همچنین در محاس��به موجودی و نظارت‬ ‫ب��ر انبارها با اس��تفاده از سنس��ورهای مربوطه و‬ ‫ابزارهای داده به کار می روند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬معادن بیشتر در مناطق دورافتاده‬ ‫قرار دارند‪ ،‬مناطقی که نقشه های دقیقی از انها‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬پی��ش از این نیاز به اس��تفاده از‬ ‫روش های فتوگرامتری با هواپیما بود که س��بب‬ ‫ایج��اد هزینه های چش��مگیری می ش��د‪ .‬ظهور‬ ‫پهپادها معادله را تا حدودی تغییر داده است‪.‬‬ ‫انه��ا می توانن��د در عرض چند س��اعت و با‬ ‫صرف هزینه کمتر نقشه های با وضوح باال تهیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن پیش��رفت های فناوران��ه ام��کان‬ ‫اس��تفاده از سنس��ورهای کوچک با وضوح باال‪،‬‬ ‫جی پی اس ه��ای کوچک و برده��ای رایانه ای را‬ ‫پهپاده��ا را فراهم کرده اس��ت‪ ،‬دس��تاوردهایی‬ ‫که منجر به پایین ام��دن هزینه کلی عملیات‪،‬‬ ‫بدون به خط��ر انداختن کیفیت نقش��ه برداری‬ ‫می ش��ود‪ .‬پیش��رفت های فناوران��ه در زمین��ه‬ ‫پهپاده��ا به تازگ��ی منجر به ورود ای��ن ابزار به‬ ‫معادن زیرزمینی نیز ش��ده اس��ت‪ ،‬این اتفاق از‬ ‫س��وی «اِمِسِ نت» یک شرکت نوپای استرالیایی‬ ‫افتاده؛ اِمِسِ ��نت که زیرمجموعه ای از س��ازمان‬ ‫پژوهش های صنعتی و علمی مش��ترک المنافع‬ ‫استرالیا است سرمایه ای برابر با ‪۳.۵‬میلیون دالر‬ ‫(دالر استرالیا) هزینه کرده تا پروژه ای در زمینه‬ ‫هواپیماهای بدون سرنشین ها ِور َمپ را به پیش‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫این هواپیماها به طور خودکار‪ ،‬کار می کنند و‬ ‫در اکتشاف و نقشه برداری از فضاهای زیرزمینی‬ ‫به کار می روند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت براس��اس داده های دانش��نامه‬ ‫ویکی پدیای انگلیس��ی پهپاده��ا در بخش معدن‬ ‫جهان در فوتوگرامتری و تهیه نقشه های ارتفاعی‬ ‫و زمین شناسی‪ ،‬برداشت های ژئوفیزیکی‪ ،‬تعیین‬ ‫دقیق محدوده های معدن��ی در تعارضات بومی‪-‬‬ ‫محلی‪ ،‬تعیی��ن محدوده مالکی��ت‪ ،‬طراحی پیت‬ ‫مع��دن‪ ،‬تصویربرداری ‪۳‬بعدی و محاس��به حجم‬ ‫مواد اس��تخراج ش��ده یا ذخیره ش��ده‪ ،‬مدیریت‬ ‫دامپ های باطل��ه و پی��ت مع��دن‪ ،‬مدیری��ت و‬ ‫بهینه سازی مسیر باربری‪ ،‬بررسی تغییرات روزانه‪،‬‬ ‫هفتگی‪ ،‬ماهانه طرح معدنکار‪ ،‬بررسی و برداشت‬ ‫اطالعات پیش از انفجار و پس از انفجار‪ ،‬بررس��ی‬ ‫ش��رایط س��د باطله و نمونه برداری از خاک و اب‬ ‫کارایی دارند‪.‬‬ ‫فاز ‪ ۳‬تغلیظ مجتمع مس سونگون به زودی عملیاتی می شود‬ ‫مدی��ر مجتمع مس اذربایجان با اع�لام اینکه مجوز احداث و‬ ‫فراوری فاز ‪ ۳‬تغلیظ مجتمع مس س��ونگون از س��وی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان اذربایجان ش��رقی ص��ادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه زودی عملیات��ی اجرایی این ف��از اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رض��ا ش��ریفی در گفت وگو با ایرنا با اش��اره ب��ه اغاز عملیات‬ ‫خاکبرداری فاز ‪ ۳‬تغلیظ گف��ت‪ :‬بعد از پایان مطالعات در حوزه‬ ‫اکتش��افات که ذخیره معدنی قابل برداش��ت این مجتمع بیش‬ ‫از ‪ ۸۸۰‬میلیون تن براورد ش��د‪ ،‬جه��ت نهایی کردن طرح های‬ ‫توس��عه و ایج��اد کارخانه ذوب و پاالیش‪ ،‬با بررس��ی های انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬ضرورت احداث فاز ‪ ۳‬تغلی��ظ جهت تامین خوراک اولیه‬ ‫کارخانه ذوب احساس شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به انتق��ال تجهیزات و قطعات م��ورد نیاز فاز ‪۳‬‬ ‫تغلیظ به مجتمع مس س��ونگون گفت‪ :‬با ورود بقیه تجهیزات به‬ ‫زودی تمام قطعات اماده نصب و عملیات اجرایی ش��روع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتمع م��س اذربایجان با اش��اره به اتم��ام مطالعات‬ ‫طراح��ی این ف��از از ماه ها پیش گفت‪ :‬هم��ت و تالش کارکنان‬ ‫و عزم جدی مس��ئوالن شهرس��تانی و اس��تانی و کش��وری در‬ ‫اج��رای طرح های توس��عه‪ ،‬بزرگترین عامل ش��تاب بخش��یدن‬ ‫ب��ه ای��ن پ��روژه اس��ت و ت�لاش می کنی��م در س��ال «رون��ق‬ ‫تولی��د مل��ی» گام��ی در جهت تحقق ش��عار س��ال برداش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ش��ریفی با اش��اره به ظرفی��ت تولیدی این ف��از تغلیظ گفت‪:‬‬ ‫محص��والت ف��از ‪ ۳‬تغلی��ظ همانن��د دیگ��ر فازها‪۱۵۰،‬هزار تن‬ ‫کنسانتره مس سولفیدی و ‪۱۶۵۰‬تن کنسانتره مولیبدن در سال‬ ‫خواه��د بود که با بهره برداری از این ف��از خوراک اولیه کارخانه‬ ‫ذوب فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تاکید بر تعجی��ل در اج��را و بهره برداری از‬ ‫طرح های توس��عه افزود‪ :‬مجتمع مس س��ونگون نی��ز پیرو این‬ ‫پیگیری ه��ا و با توجه ب��ه اهمیت احداث کارخان��ه فاز‪ ۳‬تغلیظ‬ ‫ب��ه عن��وان یک پی��ش زمینه الزم ب��رای اج��رای کارخانه های‬ ‫ذوب و پاالی��ش‪ ،‬ای��ن پ��روژه را در اولوی��ت پروژه ه��ای خ��ود‬ ‫ق��رار داده اس��ت ک��ه ب��ه ص��ورت ج��دی در ح��ال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع مس اذربایجان با اش��اره ب��ه حمایت های همه‬ ‫جانبه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران از اجرای طرح های توسعه ادامه داد‪ :‬با حضور تیم مدیریتی‬ ‫جدی��د‪ ،‬اهمیت طرح های توس��عه به صورت ی��ک مطالبه برای‬ ‫توس��عه و اینده شرکت ملی صنایع مس ایران تبدیل شد و این‬ ‫طرح ها به صورت جدی پیگیری ش��د که عملیات احداث فاز ‪۳‬‬ ‫تغلیظ یکی از این طرح هاست‪.‬‬ ‫ش��ریفی با اشاره به پیشگامی ش��رکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫در سیاس��ت بومی س��ازی تجهی��زات و قطع��ات و دانش گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه از صفر تا صد این پروژه به دست توانمند کارکنان‬ ‫این ش��رکت و ظرفیت های علم��ی داخلی صورت خواهد گرفت‬ ‫که این امر نش��ان از توانمندی ش��رکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫و برنامه ریزی های صورت گرفته در راس��تای پیشبرد اهداف این‬ ‫شرکت در جهت پیاده س��ازی اقتصاد مقاومتی و تکیه بر دانش‬ ‫و توان داخلی است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ‪ ،‬معدن مس سونگون در ‪ ۱۰۰‬کیلومتری شمال‬ ‫شرق تبریز و ‪ ۲۵‬کیلومتری شهرستان ورزقان واقع شده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی و با فعالی��ت دو کارخانه تغلیظ درمجتمع‬ ‫مس س��ونگون‪۱۴ ،‬میلیون تن م��اده معدنی (به عنوان خوراک)‬ ‫اس��تخراج و در مجم��وع حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن کنس��انتره تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ط��رح توس��عه م��س س��ونگون ب��ه ش��کل ی��ک بس��ته‬ ‫طراحی ش��ده و ش��امل کارخان��ه ذوب و پاالی��ش و اس��ید‬ ‫س��ولفوریک اس��ت ک��ه ب��دون هیچ گون��ه االیندگ��ی اج��را‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫فعاالن کدام بخش‬ ‫اقتصاد بیشتر کار‬ ‫می کنند؟‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫واکنش فعاالن اقتصادی به ادامه تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در سال ‪ ۱۳۹۹‬بررسی شد‬ ‫حسن فروزان فرد ‪ /‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نیمه نخس��ت امس��ال و به ویژه در ماه ه��ای خرداد تا‬ ‫م��رداد‪ ،‬موضوع ح��ذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی نقل محافل بود‬ ‫و برگزاری برخی نشس��ت های این ارز رانتی را به سمت‬ ‫حذف ش��دن می برد اما به یکباره همه چیز متوقف شد و‬ ‫دیگر نه خبری از جلسات بود و نه تصمیمی درباره حذف‬ ‫ارز یارانه ای که فس��ادهای بسیاری را ایجاد کرد‪ .‬سازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت ایران در زم��ان سرپرس��تی محمدرضا‬ ‫م��ودودی م��وج تاثیربرانگیزی را ایجاد ک��رده بود که در‬ ‫قالب نشس��ت های ش��ورای راهبردی توسعه صادرات در‬ ‫ح��ال واکاوی چالش های پیش روی صادرات کش��ور بود‬ ‫که اعضا و مهمان��ان ان متفق القول بر این باور بودند که‬ ‫در گام نخس��ت باید ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حذف ش��ود‪ .‬این‬ ‫اتفاق تا انجایی پیش رفت که امیر باقری‪ ،‬نماینده شورای‬ ‫اقتصادی س��ران قوا نیز در این نشست ها حضور پیدا کرد‬ ‫و در روزهای پایانی خرداد بود که باقری از تعیین تکلیف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در نشست ستاد اقتصادی سران قوه تا‬ ‫پایان هفته وقت خبر داد‪ .‬با اینکه اعضای ان نشس��ت که‬ ‫ش��امل تولیدکنندگان و صادرکنندگان بنام کشور بودند‬ ‫و س��ال ها دس��تی بر اتش فعالیت اقتصادی داش��تند‪ ،‬با‬ ‫تداوم ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی مخالفت صریح خود را اعالم کرده‬ ‫بودند اما با تغییر سرپرست س��ازمان توسعه تجارت این‬ ‫نشست ها متوقف شد و دیگر خبری از اتفاقات خوبی که‬ ‫در ح��ال رخ دادن بود‪ ،‬نب��ود به نحوی که به تازگی خبر‬ ‫رس��ید که تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی ب��ه برخی کاال در‬ ‫سال اینده هم ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ماندنی شد‬ ‫با وجود انتقاداتی که از مدت ها قبل نسبت به اختصاص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وجود داشت و بحث های زیادی درباره‬ ‫ح��ذف ان مطرح بود‪ ،‬در نهایت در روزهای پایانی تدوین‬ ‫بودجه سال اینده بار دیگراعتبار الزم برای تامین کاالهای‬ ‫اساسی با این نرخ بسته شد‪ .‬البته ارز سایر کاالها احتماال‬ ‫به روال گذشته و با نرخ نیمایی تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫در جریان تدوین الیح��ه بودجه ‪ ۱۳۹۹‬موضوع حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از تمامی کاالها حتی کاالهای اساسی‬ ‫که در امس��ال با این ارز تامین می شدند نیز مطرح بود و‬ ‫به طور جدی مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬سیاس��ت بر این‬ ‫بود ک��ه ارز تمامی کاالها حتی کاالهای اساس��ی با نرخ‬ ‫بازار نیما تامین شود و در نهایت برای کاالهای اساسی و‬ ‫دارو یارانه ای در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫اما در روزهای گذشته و با بررسی کلیات الیحه بودجه‬ ‫در هی��ات دولت‪ ،‬ظاهرا مخالفت های��ی در این باره وجود‬ ‫داش��ته و در نهایت تامی��ن ارز کاالهای اساس��ی با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان قرار اس��ت ادامه پیدا کند‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه دراین باره گفت که کاالهای اساس��ی و‬ ‫دارو با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان در بودجه سال اینده نیز تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬محمدباقر نوبخت در گفت وگو ب��ا خبرگزاری‬ ‫خانه مل��ت درباره نرخ دالر در الیح��ه بودجه ‪ ۹۹‬گفت‪:‬‬ ‫ن��رخ دالر برای کاالهای اساس��ی در الیح��ه بودجه ‪۹۹‬‬ ‫همچن��ان ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان پیش بینی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا دولت برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬نیز تصمیم به اس��تفاده از دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برای تامین کاالی اساسی دارد؟ توضیح داد‪ :‬بله؛ تصمیم‬ ‫ما قطعی است زیرا اگر به جای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از ارز‬ ‫نیمایی استفاده شود‪ ،‬یعنی پذیرفته ایم از ابتدای فروردین‬ ‫م��اه ‪ ۹۹‬مرغ و ش��کر به ج��ای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با دالر‬ ‫ح��دود ‪ ۱۱‬هزار تومانی تامین ش��ود که در این ش��رایط‬ ‫همه چیز گران خواهد ش��د‪ ،‬دولت ب��ه دنبال مهار تورم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و در جریان‬ ‫تغییر سیاس��ت ارزی دولت ش��کل گرفت که در ابتدا به‬ ‫تمام کاالها تعلق گرفت اما با توجه به ارزبری فراوان و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬رانتی که به دلیل اختالف نرخ ان با بازار ازاد‬ ‫ایجاد کرد به تدریج فقط به کاالهای اساس��ی و دارو تعلق‬ ‫گرفت‪ .‬در زمان بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز حذف نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان مورد توجه بود اما سرانجام تامین ‪ ۱۴‬میلیارد دالر‬ ‫ارز با نرخ ترجیحی برای کاالهای اساسی و دارو به تصویب‬ ‫رس��ید و این در شرایطی بود که با ش��روع اجرای قانون‬ ‫بودجه بار دیگر دولت و نمایندگان بحث حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫را مطرح کردند‪ ،‬چراک��ه معتقد بودند با وجود اختصاص‬ ‫این نرخ‪ ،‬کاالهای اساس��ی با نرخ ارز بازار به دس��ت مردم‬ ‫می رسد و باید برای حذف رانت موجود‪ ،‬نرخ اصالح شود‬ ‫ولی باز هم توافقی در این رابطه حاصل نشد و برای امسال‬ ‫هم ‪ ۴۲۰۰‬تومان نرخی بود که برای کاالها اختصاص پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت عقب نشینی کرد‬ ‫محمود نجفی عرب رئیس کمیس��یون اقتصاد سالمت‬ ‫اتاق بازرگانی تهران که چندین بار مخالفت کارشناس��ی‬ ‫خود را نس��بت به تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی اعالم کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬در واکنش به این موضوع گف��ت‪ :‬به طور کلی قرار‬ ‫بود ارز ‪۴۲۰۰‬تومان حذف ش��ود اما ما هم به یکباره خبر‬ ‫ادام��ه تخصیص این ارز که از س��وی اقای نوبخت اعالم‬ ‫شد را شنیدیم‪.‬‬ ‫او در گفت وگ��و با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬اصال بحث ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومان��ی مطرح نبود اما بع��د از جریان نرخ بنزین‬ ‫گویا دولت عقب نش��ینی کرده و حذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ملغی شده است‪.‬‬ ‫این چهره شناخته ش��ده در صنعت تولید دارو با بیان‬ ‫ای��ن عبارت که ما هم بعد از ش��نیدن این خبر «عزادار»‬ ‫ش��دیم‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬دارو هم در کنار کاالهای اساس��ی‬ ‫و اولوی��ت دار در کش��ور در این بخش ق��رار دارد که ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی به ان تعلق می گیرد اما ما همچنان معتقد‬ ‫هستیم که این کار اشتباه است‪.‬‬ ‫نجفی عرب با اش��اره به تش��دید قاچ��اق دارو با تداوم‬ ‫روند تخصی��ص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با اختصاص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ب��ه داروی خارجی به نوعی به واردات‬ ‫یارانه می دهیم که این روش از پایه اشتباه است‪ .‬از جمله‬ ‫کاالهای قاچاق ش��ده که در بازار داخل با کمبود ش��دید‬ ‫نیز روبه رو شده‪ ،‬قلم انسولین است که مشمول ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این کار منابع کش��ور را از بین می برد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه گرفتاری های م��ازادی را برای صنعت ایجاد‬ ‫می کند و ما در حوزه کارشناسی همچنان موافق این امر‬ ‫نیستیم‪ .‬روز دوش��نبه هم در کمیسیون اقتصاد سالمت‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران بر موض��وع حذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫و جایگزین��ی ارز نیم��ا تحلیلی خواهیم داش��ت که چه‬ ‫تغییرات��ی در ن��رخ تولید دارو و داروه��ای وارداتی ایجاد‬ ‫می کند و تا چه اندازه خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه راهکارهایی‬ ‫هم مبنی بر اینکه مردم اس��یب نبینند بررس��ی و عنوان‬ ‫یادداشت‬ ‫گرفتاری فضای‬ ‫کسب وکار‬ ‫با دستکاری‬ ‫قیمت ها‬ ‫اشتباه مکرر‬ ‫اص�لا بح��ث ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی مطرح نب��ود اما بع��د از جریان نرخ‬ ‫بنزین گویا دولت عقب نش��ینی کرده و ح��ذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی لغو‬ ‫شده است‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد ‪۲۶‬ساله ای‬ ‫که زود پیر شد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دو نرخی بودن ارز عامل فساد است‬ ‫علی اصغ��ر جمعه ای‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی س��منان نیز‬ ‫در این ب��اره اظهار کرد‪ :‬ارز دورنرخ��ی در اقتصاد تصمیم‬ ‫اشتباهی است که سال هاست همراه اقتصاد ماست چراکه‬ ‫افت و محل فساد است‪.‬‬ ‫او ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬افرادی ک��ه موافق ای��ن موضوع‬ ‫هس��تند س��الم کار نمی کنند و به دنبال رانت هس��تند‪.‬‬ ‫تازمانی که با پدیده دو نرخی در اقتصاد روبه رو هستیم با‬ ‫مشکالت هم مواجه ایم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی س��منان تاکی��د کرد‪ :‬ارز باید تک‬ ‫نرخی ش��ود و با ح��ذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی مابه التفاوت‬ ‫ان را می ت��وان به راحت��ی جبران کرد تا ن��ه کاالها برای‬ ‫تولیدکنن��دگان گران ش��ود و نه اینکه ب��ه مصرف کننده‬ ‫نهایی یعنی مرددم فش��ار وارد ش��ود و کاالها با افزایش‬ ‫نرخ روبه رو شود‪.‬‬ ‫به گفته جمعه ای‪ ،‬دولت شناسایی خوبی از دهک های‬ ‫پایی��ن جامعه دارد و و به اس��انی می تواند ای��ن افراد را‬ ‫شناس��ایی کند تا از این محل به این قش��ر کمک نقدی‬ ‫ش��ود‪ .‬نه فقط ارز‪ ،‬بلکه باید جلوی سوخت و هر انچه در‬ ‫قالب یارانه پرداخت می ش��ود و منش��ا دو نرخی بودن و‬ ‫عامل فساد است‪ ،‬گرفته شود‪.‬‬ ‫محمود نجفی عرب‬ ‫علی اصغر جمعه ای‬ ‫‹ ‹یارانه مستقیم به مردم‬ ‫عب��اس ارگون عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران معتقد اس��ت ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی باید حذف ش��ود‬ ‫چراک��ه این ارز با این نرخ به دس��ت مصرف کننده واقعی‬ ‫نرس��ید و نمی رسد و قیمتی که به مردم ارائه می شود‪ ،‬با‬ ‫نرخ ارز ازاد است و درعمل یارانه از جیب دولت می رود‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه باید هر رانت و‬ ‫مزیت��ی که فقط به برخی بخش ها اختصاص می یابد را از‬ ‫بین ببریم تا قیمت ها واقعی شود و افراد هم با منابعی که‬ ‫در اختیار دارند‪ ،‬کاالی مورد نظرشان را خریداری کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یارانه ای هم اگر قرار است پرداخت شود باید به طور‬ ‫مستقیم به مردم اختصاص یابد که موثرتر باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است‪:‬‬ ‫بازار باید خودتنظیم باشد چراکه نمی توانیم برای هر فرد‬ ‫و بخ��ش عام��ل نظارتی تعری��ف کنیم‪ .‬م��ردم راحت تر‪،‬‬ ‫منطقی ت��ر و اقتصادی تر تصمیم می گیرند تا اینکه دولت‬ ‫بخواهد جای انها تصمیم بگیرد بنابراین یارانه باید به طور‬ ‫مستقیم به مردم پرداخت شود‪.‬‬ ‫عباس ارگون‬ ‫س��رکوب قیمت زمین��ه تعطیلی بیش��تر‬ ‫واحده��ای تولیدی را فراه��م می کند‪ .‬تعیین‬ ‫قیمت برای کاالیی که ازسوی تولیدکنندگان‬ ‫ف��راوان با کیفی��ت متفاوت تولید می ش��ود‪،‬‬ ‫زمینه ساز فساد و ایجاد رانت برای شرکت هایی‬ ‫اس��ت که محصول بی کیفیت تولید می کنند‪.‬‬ ‫زمینه رقابت حرفه ای درباره کیفیت با تعیین‬ ‫قیمت از بین می رود؛ بنابراین حرکت دولت ها‬ ‫ب��ا فرمان تعیی��ن قیمت در تضاد با توس��عه‬ ‫حرفه ای و رقابتی تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫دولت پس از اصالح قیمت بنزین از افزایش‬ ‫نیافتن قیمت ازسوی تولیدکنندگان می گوید‬ ‫ان هم در شرایطی که استفاده از ظرفیت های‬ ‫بین الملل��ی ب��رای ش��رکت های داخل��ی و‬ ‫دسترس��ی به منابع داخل کشور محدود شده‬ ‫و گرفتاری جاری ش��رکت ها زیاد اس��ت‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که گرفتاری جاری تولیدکنندگان‬ ‫به اوج رس��یده‪ ،‬تغییر قیمت اسیب زاست اما‬ ‫با این وجود‪ ،‬تولیدکنندگان مش��کالت دولت‬ ‫را درک ک��رده و مطالب��ه انه��ا از دولت این‬ ‫اس��ت که به اصالح قیمت انرژی اکتفا نکند‪.‬‬ ‫اصالحات س��اختاری مهم دیگری هم باید در‬ ‫دولت انجام ش��ود که از جمل��ه ان‪ ،‬مدیریت‬ ‫هزینه های دولت‪ ،‬ریخت وپاش های اشتباهی‬ ‫و اضافی و جلوگیری از زمینه های بروز فساد‬ ‫و مبارزه با ان است‪.‬‬ ‫یک فعال بخش خصوص��ی به طور عمومی‬ ‫با اصالح قیمت ها موافق است اما با فشارهای‬ ‫دولت��ی و حاکمیتی برای پایین نگاه داش��تن‬ ‫قیم��ت در ه��ر ح��وزه ای مخالفی��م‪ ،‬چه در‬ ‫ان��رژی و چه درب��اره دیگر کااله��ا حتی رب‬ ‫گوجه فرنگی‪.‬‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬قیمت شفاف ترین و دقیق ترین‬ ‫پیام بازار به فضای کس��ب وکار است و نتیجه‬ ‫دس��تکاری ان‪ ،‬گرفتاری فضای کس��ب وکار‬ ‫و کن��دی ان‪ ،‬دام��ن زدن به کمب��ود کاال و‬ ‫صف های تقاضاست‪.‬‬ ‫دس��تکاری این شاخص بس��یار خطرناک‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت مثل درجه دمای انس��ان عمل‬ ‫می کن��د که باال ی��ا پایین رفتن ان نش��انگر‬ ‫تحوالتی در بدن اس��ت‪ .‬اگر دمای بدن به ‪40‬‬ ‫درجه برسد‪ ،‬این نشان دهنده گرفتاری مهمی‬ ‫در بدن انسان است اما با گذاشتن این انسان‬ ‫در یخچال‪ ،‬این گرفتاری رفع نمی شود‪ .‬تصور‬ ‫کنی��د دمای بدن یک نفر به دلیل ضعف اُفت‬ ‫می کن��د‪ .‬اگر برای افزایش دمای بدن او را در‬ ‫یک محیط گرم قرار بدهید‪ ،‬مرحله به مرحله‪،‬‬ ‫به مرگ نزدیک می شود‪.‬‬ ‫دم��ای ب��دن ناش��ی از تحوالت��ی در بدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬همانط��ور که قیمت نش��انه تحوالتی‬ ‫در عرض��ه و تقاضاس��ت‪ .‬بدتری��ن اتفاق ه��ا‬ ‫در اقتصاده��ا زمان��ی رخ داده ک��ه قیم��ت‬ ‫س��رکوب یا مدیریت ش��ده ب��دون اینکه به‬ ‫تح��والت عرض��ه و تقاض��ا توجه کنی��م‪ .‬در‬ ‫اقتصاده��ا بارها ب��ا اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫حاکمیتی قیمت ها س��رکوب و مدیریت شده‬ ‫اما یک مش��کل به ‪10‬مش��کل تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد الیحه تجارت تغییر کرده است‬ ‫نماینده وقت قوه قضاییه در تدوین الیحه تجارت گفت‪ :‬در وضعیت جنگ‬ ‫اقتص��ادی الیح��ه تجارت جدید نه تنه��ا کمک کننده نیس��ت بلکه به دلیل‬ ‫ابهاماتی که دارد مشکالتی هم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به��رام بهرام��ی‪ ،‬حقوقدان و قاضی بازنشس��ته دیوان عالی کش��ور که در‬ ‫ده��ه ‪ ۸۰‬نماین��ده وقت قوه قضایی��ه در تدوین الیحه تجارت بوده اس��ت‪،‬‬ ‫در گفت وگ��و با مهر درباره نق��ش قوه قضاییه در تدوی��ن الیحه تجارت در‬ ‫اوای��ل دهه ‪ ۸۰‬اظهار کرد‪ :‬برای تدوی��ن قانون تجارت خود قانون را به چند‬ ‫فصل تقس��یم کردند و به برخی اس��اتید دانشگاه س��پردند؛ اما در جلسات‬ ‫اصل��ی تدوین الیحه تجارت عالوه بر متخصصان حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬نفر از مدیران‬ ‫بانک ه��ا و وزارتخانه های��ی مانند تع��اون‪ ،‬اقتصاد و دادگس��تری نیز حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹برای جن�گ اقتصادی نیاز به قانونی غی�ر از الیحه تجارت‬ ‫داریم‬ ‫قاضی بازنشس��ته دیوان عالی کش��ور افزود‪ :‬اینکه گفته شود چون قانون‬ ‫تج��ارت مربوط به ‪ ۸۴‬س��ال پیش اس��ت کارایی ندارد ی��ا از ان طرف چون‬ ‫الیحه تجارت جدید اس��ت‪ ،‬بس��یار مطلوب اس��ت؛ هر دو این گزاره ها غلط‬ ‫اس��ت بلکه م��ا باید ببینیم در چه وضعیتی هس��تیم چراک��ه حالت ارامش‬ ‫اقتصادی با ش��رایط جنگ اقتصادی متفاوت اس��ت و مقررات خاص خود را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫بهرامی با اشاره به اینکه مهم است که خود را در شرایط جنگ اقتصادی در‬ ‫نظر بگیریم یا نه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به اعتقاد بنده چندین سال است که در شرایط‬ ‫جنگ اقتصادی هس��تیم و نمی توانیم خودمان را گول بزنیم‪ ،‬در این شرایط‬ ‫ما باید به دنبال دو قانون تجارت باش��یم یکی برای ‪ ۱۰۰‬س��ال و در شرایط‬ ‫ارامش اقتصادی و دیگری برای ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬س��ال و در شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫چراکه شرایط ویژه نیاز به مقررات ویژه دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬من تصور می کنم که الیحه فعلی تجارت برای زمان عادی‬ ‫اس��ت اما در این وضعیت جنگ اقتص��ادی این الیحه نه تنها کمک نمی کند‬ ‫بلک��ه ممکن اس��ت چون الیحه جدیدی اس��ت و ابهام نیز دارد مش��کالتی‬ ‫را ایج��اد کن��د؛ برای همین هم هس��ت که فعاالن اقتص��ادی این نگرانی را‬ ‫دارن��د ک��ه الیحه تجارت ممکن اس��ت همه چیز را به ه��م بریزد و حق هم‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۱‬ماده اول الیحه تجارت ایراد دارد‬ ‫قاضی بازنشس��ته دیوان عالی کشور افزود‪ :‬این طور نیست که الیحه فعلی‬ ‫تجارت کارشناس��ی نش��ده باشد اما از حیث ش��کلی و هم محتوایی قابلیت‬ ‫بازنگری دارد اما عمده ایرادهای مطرح شده روی ‪ ۴۱‬ماده اولیه ان است‪.‬‬ ‫قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت‪ :‬قاعده ای در حقوق داریم به اسم‬ ‫« قاعده وارد و مورود » یا همان « ناظر و منظور » به این معنی که در یک‬ ‫متن قانونی تمامی مواد همپوش��انی دارد و هیچ ی��ک از مواد نمی تواند ماده‬ ‫دیگر را حذف کند اما موادی که از حیث ترتیب موخر هستند می توانند مواد‬ ‫مقدم را تفسیر کنند‪.‬‬ ‫بهرام��ی ادام��ه داد‪ :‬بنابرای��ن کلی��ات الیح��ه تج��ارت بااینک��ه از حیث‬ ‫ترتی��ب مق��دم ب��ر دیگر م��واد الیحه هس��ت ول��ی به نوعی ناظ��ر بر همه‬ ‫م��واد نی��ز هس��ت‪ ،‬به این ص��ورت اگ��ر در کلیات اش��کالی وجود داش��ته‬ ‫باش��د در م��واد بع��دی ه��م مش��کل خواهیم داش��ت‪ .‬ب��ه همی��ن دلیل‬ ‫اف��راد حقوق��ی یا اقتص��ادی روی ای��ن ‪ ۴۱‬ماده حساس��یت خاص��ی پیدا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه این که گرفت��ن نظر همگان ب��رای تدوین ی��ک قانون‬ ‫جدی��د یک دی��دگاه ارمانی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر الیح��ه تجارت ب��ه همان‬ ‫صورت��ی که از اول مطرح ش��ده بود به ش��کل ازمایش��ی اج��را و طی چند‬ ‫س��ال چک��ش می خ��ورد خیل��ی از عی��ب و ایراده��ای ان بهت��ر روش��ن‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫این حقوقدان درباره تغییرات الیحه فعلی تجارت نسبت به الیحه تجارت‬ ‫اولیه گفت‪ ۱۸ :‬س��ال از این ماجرا گذش��ته و به طورقط��ع تغییراتی رخ داده‬ ‫اس��ت اما اینکه چند درصد تغییر کرده مس��تلزم یک بازبینی مجدد اس��ت‬ ‫ول��ی همین طور که من نگاه ک��ردم نزدیک به ‪ ۳۰‬ت��ا‪ ۴۰‬درصد این الیحه‬ ‫تغییر کرده است‪.‬‬ ‫بهرامی افزود‪ :‬موضوع دیگری که باید بررس��ی شود هدف از تدوین الیحه‬ ‫تجارت است؛ ایا هدف گرته برداری از مقررات جدید کشورهای دیگر است؟‬ ‫یعنی چون قانون فرانس��ه تغییر کرده پس ما ه��م تغییرات انجام دهیم؟ یا‬ ‫هدف بومی س��ازی مقررات بوده است؟ به نظر من درحال حاضر هدف از این‬ ‫الیحه معلوم نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کار سخت تجار برای عمل به الیحه تجارت‬ ‫ای��ن حقوق��دان گفت‪ :‬م��اده ‪ ۱۶‬الیحه تج��ارت اش��کاالتی دارد چراکه‬ ‫بیان می کند ش��روع مذاک��ره و ادامه ان باید باهدف حص��ول توافق صورت‬ ‫گی��رد درحالی ک��ه اف��راد در تجارت ب��ا ‪ ۱۰‬نف��ر مذاکره می کنن��د و یک‬ ‫م��ورد به نتیجه می رس��د درنتیج��ه اگر تواف��ق صورت نگرف��ت چه پیش‬ ‫می اید؟‬ ‫بهرام��ی تاکی��د کرد‪ :‬در ادام��ه م��اده ‪ ۱۶‬الیحه امده اس��ت که طرفین‬ ‫مذاک��ره مکلف هس��تند کلیه اطالعات��ی را که عرفا ب��رای تصمیم متعارف‬ ‫در خص��وص انعق��اد ق��رارداد الزم اس��ت به ط��رف مقاب��ل ارائ��ه دهن��د‬ ‫اما مش��خص نیس��ت ک��ه ای��ن تکلیف از کج��ا امده اس��ت و اگ��ر فردی‬ ‫قس��متی از اطالع��ات را فرام��وش ک��رد یا حتی نمی دانس��ت چ��ه اتفاقی‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫استفاده از فرصت‬ ‫جام جهانی قطر‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫معتقد است باید از ظرفیت جام جهانی قطر در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۲‬برای جذب گردشگر و سرمایه گذار‬ ‫جدید استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مرتض��ی بان��ک در گفت وگو با ایرنا با اش��اره‬ ‫به برگ��زاری جام جهانی س��ال ‪ ۲۰۲۲‬در قطر‬ ‫گف��ت‪ :‬بحثی درب��اره اینکه قطری ه��ا بخواهند‬ ‫در کیش کمپ بزنند یا از امکانات ما اس��تفاده‬ ‫کنند‪ ،‬به صورت رس��می مطرح نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از مس��ئوالن در مصاحب��ه ای گفته که ما‬ ‫امادگ��ی کمک به قط��ر را داری��م‪ ،‬در حالیکه‬ ‫س��رمایه گذاری ها و امکانات الزم داخل کش��ور‬ ‫خودشان مهیاست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موضوع جذب س��رمایه گذار‬ ‫بواس��طه جام جهان��ی قطر اف��زود‪ :‬این موضوع‬ ‫به مش��کالت م��ا و امریکا بس��تگی دارد‪ ،‬یعنی‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی اگر ه��م بخواهند در‬ ‫ایران حضور داش��ته باش��ند با مانع تحریم ها و‬ ‫مبادالت مالی و پولی رو به رو هستند و بنابراین‬ ‫نمی توانیم بگوییم به این س��ادگی می توان این‬ ‫کار را انجام داد‪.‬‬ ‫مشاور رئیس جمهوری با اعالم اینکه قطری ها‬ ‫می توانن��د از ظرفیت های س��ازمان مناطق ازاد‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬منطقه ازاد کیش و‬ ‫قشم برنامه هایی برای ارائه تسهیالت گردشگری‬ ‫و س��اخت هتل های جدید در دست اجرا دارند‬ ‫ک��ه قبل از ج��ام جهانی قطر ب��ه مرحله نهایی‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫بان��ک با اعتقاد ب��ه اینکه ج��ام جهانی برای‬ ‫سرمایه گذار ایرانی هم انگیزه ایجاد کرده است‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬در کل اینکه قطری ها برای برگزاری‬ ‫جام جهانی با ما همکاری مشترک داشته باشند‬ ‫معن��ی ندارند‪ .‬انها بع��د از تالش ه��ای فراوان‬ ‫توانس��ته اند میزبان��ی جام جهانی را به کش��ور‬ ‫خودشان اختصاص دهند و منطقی است با این‬ ‫حجم از منابع مالی و امکانات‪ ،‬نخواهند شریک‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫حمایت مجلس از تولید‬ ‫کاالهای استراتژیک‬ ‫وارداتی‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با‬ ‫تاکید بر حمایت از صنایع فوالدی کش��ور در‬ ‫تولید محصوالت استراتژیکی نظیر نورد گرم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حمای��ت از بخش خصوص��ی و صنایع‬ ‫فوالد یکی از کارهای اصلی مجلس است‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬درباره‬ ‫حمایت مجلس از تولید کاالی اس��تتراتژیک‬ ‫وارداتی اظهار کرد‪ :‬دولت باید زیرساخت های‬ ‫حمای��ت از بخش های اس��تراتژیک صنعت را‬ ‫فراهم کن��د‪ .‬با اینکه مجلس نمی تواند راس��ا‬ ‫وارد ش��ود اما دولت می تواند با ارائه الیحه از‬ ‫صنایع حمایت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از راه های حمایت از صنایع‬ ‫اس��تراتژیک دادن یارانه به انهاست‪ .‬البته در‬ ‫این زمینه دولت باید به مجلس فشار بیارود تا‬ ‫ش��رایط را محیا کن و اگر نیاز به قانون گذاری‬ ‫نیز باشد‪ ،‬مجلس دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر حمای��ت از صنایع فوالدی‬ ‫کش��ور در تولید محصوالت استراتژیکی نظیر‬ ‫نورد گرم‪ ،‬گفت‪ :‬حمای��ت از بخش خصوصی‬ ‫و صنایع ف��والد یکی از کارهای اصلی مجلس‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور مثال تولی��د محصوالتی نظیر‬ ‫الس��تیک خ��ودرو و ن��ورد گرم ک��ه در بدنه‬ ‫خ��ودرو کارب��رد دارد‪ ،‬ب��ه طور مس��تقیم در‬ ‫اقتصاد کشور موثر اس��ت‪ .‬نماینده مردم قائم‬ ‫ش��هر در مجلس شورای اس�لامی با تاکید بر‬ ‫ن��گاه حمایتی مجلس به صنعت فوالد س��ازی‬ ‫کشور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما با مشکالت صنایع بزرگی‬ ‫نظیر فوالد و خودروس��ازی اش��نا هستیم‪ .‬در‬ ‫زمینه رفع مش��کالت برنامه ریزی های به ویژه‬ ‫در الیحه بودجه کش��ور در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه بیشتر مش��کالت صنایع بزرگ مربوط‬ ‫به بودجه است‪.‬‬ ‫وی درباره رون��د کند مجوز دادن به تولید‬ ‫محصوالت اس��تراتژیک صنایع ف��والد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجل��س در زمین��ه اعط��ای س��ریع مجوز به‬ ‫صنای��ع اس��تراتژیک‪ ،‬رایزنی های��ی با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ته و فشارهایی‬ ‫به وزارتخانه اورده اس��ت‪ .‬زیرا عمده مشکالت‬ ‫صنای��ع مربوط ب��ه روند کند اعط��ای مجوز‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن نماین��ده مجل��س در خصوص‬ ‫س��نگ ان��دازی برخی ها در تولی��د نورد گرم‬ ‫نی��ز تاکی��د کرد‪ :‬متاس��فانه وضعی��ت درباره‬ ‫بسیاری از کاالهایی که مشابه خارجی دارند و‬ ‫استراتژیک نیز هستند‪ ،‬اینگونه است‪ .‬بنابراین‬ ‫جلس��اتی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫تولیدکنندگان در راستای رفع این مشکل در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میانگین ساعت کار در سال ‪ 1397‬یک ساعت کاهش یافت‬ ‫فعاالن کدام بخش اقتصاد بیشتر کار می کنند؟‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در سال ‪،1397‬‬ ‫طوالنی ترین‬ ‫میانگین ساعت‬ ‫کار معمول در‬ ‫هفته در کشور‬ ‫به ترتیب مربوط‬ ‫به بخش خدمات‬ ‫(‪ 45‬ساعت و‬ ‫‪ 12‬دقیقه)‪،‬‬ ‫بخش صنعت‬ ‫(‪ 42‬ساعت و‬ ‫‪ 30‬دقیقه) و‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫(‪ 37‬ساعت‬ ‫و ‪ 12‬دقیقه)‬ ‫بوده است‬ ‫مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت کار گزارش��ی‬ ‫درباره «میانه و میانگین س��اعت کار معمول در کشور‬ ‫جدید» منتش��ر کرده اس��ت‪ .‬این گزارش اطالعاتی از‬ ‫میزان تغییرات متوس��ط س��اعت کار معمول در هفته‬ ‫در کشور و در بخش های مختلف اقتصادی‪ ،‬با استفاده‬ ‫از نتای��ج امارگیری نیروی کار در س��ال های ‪ 1392‬تا‬ ‫‪ 1397‬تهیه شده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬بررسی های انجام شده حاکی از‬ ‫ان است که براورد میانگین ساعت کار معمول در هفته‬ ‫با توجه به براورد تعداد شاغالن حتی با پوشش حداقل‬ ‫یک س��اعت کار در هفت��ه‪ ،‬دور از میانگی��ن جهانی و‬ ‫داخلی نیست و دلیل ان این است که کم کاری بخشی‬ ‫از شاغالن (شاغالن با ساعت کار کمتر از ‪ 44‬ساعت کار‬ ‫در هفته) توس��ط اضافه کاری بخش دیگری از شاغالن‬ ‫(شاغالن با ساعت کار بیشتر از ‪ 44‬ساعت کار در هفته)‬ ‫جبران می ش��ود‪ .‬همچنین براورد میانگین ساعت کار‬ ‫معمول در هفته‪ ،‬در شغل اصلی است‪ .‬ازانجاکه ممکن‬ ‫است برخی شاغالن چندشغله باشند‪ ،‬با در نظر گرفتن‬ ‫این مهم‪ ،‬میانگین ساعت کار بیش از این خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬امارها‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬میانگین ساعات کار معمول هر شاغل‬ ‫در هفته در سال های ‪ 1392‬تا ‪ 1397‬به جز سال ‪1396‬‬ ‫روندی نزولی داشته‪ ،‬به طوری که میانگین ساعت کار در‬ ‫سال ‪ 1397‬نسبت به سال ‪ 1392‬به میزان یک ساعت‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬این در حالی است که تعداد شاغالن‬ ‫طی س��ال های مذکور همواره روندی افزایش��ی داشته‬ ‫است‪ .‬همچنین بیش��ترین میانگین ساعت کار معمول‬ ‫در هفته طی این س��ال ها مربوط به سال ‪ 1392‬برابر با‬ ‫‪ 44‬س��اعت و ‪ 18‬دقیقه و کمترین ان مربوط به سال‬ ‫‪ 1397‬با ‪ 43‬ساعت بوده است‪ .‬با توجه به اینکه اقتصاد‬ ‫کشور در سال های اخیر سمت وسوی اشتغالزایی داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬شیب نزولی میانگین س��اعات کاری شاغالن از‬ ‫س��ال ‪ 1392‬تاکنون‪ ،‬قابل تامل است‪ .‬کاهش میانگین‬ ‫ساعت کار معمول در کشور را می توان ناشی از افزایش‬ ‫چندمیلیون��ی ش��اغالن در دوره موردنظر و نداش��تن‬ ‫ظرفیت برای کار بیشتر‪ ،‬کاهش نیاز اقتصادی شاغالن‬ ‫و افزایش شاغالن پاره وقت دانست‪ .‬در تمام این سال ها‬ ‫مردان نس��بت به زنان س��اعات بیش��تری کارکرده اند‪.‬‬ ‫ازانجاکه مردان مسئولیت بیشتری برای تامین معاش‬ ‫خان��وار دارند‪ ،‬بنابراین احتمال دارد مردان با اختصاص‬ ‫س��اعت کاری بیشتر نس��بت به زنان‪ ،‬درصدد این امر‬ ‫باشند‪ .‬بررسی ها نشان می دهد در گروه مردان‪ ،‬میانگین‬ ‫س��اعت کار معمول در هفته‪ ،‬از س��ال ‪ 1392‬تا ‪1397‬‬ ‫میانگین ساعات کار معمول هر شاغل در هفته در سال های ‪1392‬‬ ‫ت��ا ‪ 1397‬به ج��ز س��ال ‪ 1396‬رون��دی نزولی داش��ته‪ ،‬به طوری که‬ ‫میانگین ساعت کار در سال ‪ 1397‬نسبت به سال ‪ 1392‬به میزان‬ ‫یک ساعت کاهش یافته است‬ ‫به جز س��ال‪ 96‬روند کاهشی داش��ته است؛ به طوری که‬ ‫در س��ال ‪ 1397‬با کاهش ‪ 42‬دقیقه ای نسبت به سال‬ ‫‪ 1392‬از ‪ 46‬س��اعت به ‪ 45‬ساعت و ‪ 18‬دقیقه رسیده‬ ‫است‪ .‬روند میانگین ساعت کار معمول در گروه زنان نیز‬ ‫همانند گروه مردان بوده و میانگین ساعت کار در سال‬ ‫‪ 1397‬با ‪ 1‬س��اعت و ‪ 36‬دقیقه کاهش نسبت به سال‬ ‫‪ ،1392‬از ‪ 34‬س��اعت و ‪ 18‬دقیقه به ‪ 32‬ساعت و ‪42‬‬ ‫دقیقه رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چه کسانی بیشتر کار می کنند؟‬ ‫بررسی امار در بخش های عمده اقتصادی نشان دهنده‬ ‫این اس��ت که در س��ال ‪ ،1397‬طوالنی ترین میانگین‬ ‫س��اعت کار معمول در هفته در کشور به ترتیب مربوط‬ ‫ب��ه بخش خدم��ات (‪ 45‬س��اعت و ‪ 12‬دقیقه)‪ ،‬بخش‬ ‫صنعت (‪ 42‬س��اعت و ‪ 30‬دقیقه) و بخش کش��اورزی‬ ‫(‪ 37‬س��اعت و ‪ 12‬دقیقه) بوده است‪ .‬میانگین و میانه‬ ‫ساعت کار در سال ‪ 1397‬نسبت به سال ‪ 1392‬در هر‬ ‫سه بخش عمده اقتصادی با کاهش مواجه بوده است‪.‬‬ ‫مقایس��ه میانگین و میانه ساعت کار معمول هفتگی‬ ‫در بخش کش��اورزی و غیر کشاورزی نشان می دهد که‬ ‫این مقدار در س��ال ‪ 1397‬در بخش غیر کشاورزی به‬ ‫میزان ‪ 7‬ساعت بیشتر از بخش کشاورزی است‪ .‬بیشتر‬ ‫بودن س��اعت کار در بخش غیر کش��اورزی با توجه به‬ ‫انجام نش��دن فعالیت های کشاورزی در برخی از فصول‬ ‫سال‪ ،‬بدیهی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫همچنی��ن میانگین س��اعت کار معمول هفتگی طی‬ ‫س��ال ‪ 1397‬نس��بت به س��ال ‪ 1392‬در هر دو بخش‬ ‫کشاورزی و غیر کشاورزی با کاهش ساعت کار معمول‬ ‫هفتگ��ی‪ ،‬روب��ه رو بوده اس��ت‪ .‬این کاه��ش در بخش‬ ‫کش��اورزی به میزان حدود ‪ 3‬س��اعت و در بخش غیر‬ ‫کشاورزی به میزان یک ساعت بوده است‪ .‬این در حالی‬ ‫وفور کاالها و رصد گرانفروشی ها‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان‬ ‫اینکه کمیته س��ه نفره در وزارت نفت‪ ،‬س��همیه های‬ ‫ویژه ای را برای برخی بخش ها در نظر گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��همیه های وی��ژه برای بخش ه��ای مولد و‬ ‫کارافری��ن از جمله وانت باره��ا‪ ،‬پیک های موتوری و‬ ‫س��رویس مدارس که اشتغالزایی می کنند‪ ،‬تخصیص‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی در گفت وگو با فارس درباره‬ ‫اخرین وضعیت رصد بازار و جلوگیری از گرانی کاال‬ ‫در جریان افزایش ن��رخ بنزین گفت‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در جریان افزایش نرخ بنزین‪ ،‬از فراز‬ ‫پایانی فرمایشات رهبر معظم انقالب استفاده کرده و‬ ‫ان را س��رلوحه برنامه ریزی برای برقراری ارامش در‬ ‫بازار و تامین کاالهای مورد نیاز مردم قرار داده است؛‬ ‫ب��ه این معنا که به دلیل س��اختار تورمی موجود در‬ ‫اقتصاد کش��ور‪ ،‬مردم با گران��ی و تورم روبه رو بوده و‬ ‫بخش عمده ای از درامد و قدرت خرید مردم کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪:‬‬ ‫همه تالش س��تاد تنظیم بازار در این راستا است که‬ ‫افزایش نرخ بنزین‪ ،‬بر گرانی های موجود در کاالها که‬ ‫به دلیل تورم موجود در اقتصاد کش��ور رخ داده بود‪،‬‬ ‫نیفزاید و مشکالت جدیدی برای مردم ایجاد نکند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��همیه های ویژه ای که از سوی‬ ‫س��تاد تنظیم بازار برای بخش های مختلف خدماتی‬ ‫در تامین بنزین مازاد بر س��همیه در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سهمیه ویژه بنزین برای حمایت‬ ‫از گروه های مولد از س��وی ستاد تنظیم بازار در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده‪ ،‬به نحوی ک��ه تا به ح��ال بنزینی که‬ ‫در کش��ور توزیع می شد‪ ،‬بیش��تر به مصرف کنندگان‬ ‫خودروهای لوکس و شخصی اختصاص می یافت؛ اما‬ ‫اکنون با رویکرد جدی ستاد تنظیم بازار‪ ،‬این بنزین‬ ‫به بخش مولد و کارافرین کش��ور از جمله وانت بارها‪،‬‬ ‫پیک های موتوری و سرویس مدارس اختصاص یافته‬ ‫ک��ه بخش های مولد و کارافرین هس��تند که ش��غل‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬طبیعی است که وزارت نفت‬ ‫در قالب کمیته س��ه نفره‪ ،‬س��همیه های مخصوص و‬ ‫وی��ژه ای را اختصاص داده تا افزای��ش قیمتی که به‬ ‫م��ردم از محل افزایش نرخ بنزین تحمیل می ش��ود‬ ‫را کنترل کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ر این اس��اس‪ ،‬س��تاد تنظی��م بازار‬ ‫‪۹‬جلس��ه پیاپی را به ص��ورت روزانه با حضور تمامی‬ ‫ذی نفع��ان‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬اصن��اف‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫نفت‪ ،‬کش��ور‪ ،‬صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و بخش های‬ ‫مختل��ف اقتص��ادی از جمله تش��کل های تخصصی‬ ‫حوزه کاالهای اساس��ی‪ ،‬برگ��زار و در ان تالش کرد‬ ‫تا از حداکثر توان بخش های مختلف اقتصادی کشور‬ ‫در حوزه ارام س��ازی بازار و جلوگیری از افزایش های‬ ‫غیرمنطق��ی ن��رخ کااله��ا و خدمات اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫کارنامه تصمیمات این س��تاد از نخس��تین س��اعات‬ ‫اجرای سیاس��ت افزایش نرخ بنزین تا روزهای پایانی‬ ‫هفته گذش��ته نشانگر ان اس��ت که بازار بدون تنش‬ ‫قیمت��ی و افزایش افسارگس��یخته کاالها‪ ،‬توانس��ته‬ ‫نیازهای مردم را تامین کند‪ .‬مدرس خیابانی با اشاره‬ ‫ب��ه وفور کاال و تامین ب��ه موقع اقالم مورد نیاز مردم‬ ‫در فروشگاه ها‪ ،‬سوپرمارکت ها‪ ،‬میدان های میوه و تره‬ ‫ب��ار و مبادی عرضه کااله��ا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فارغ از اینکه‬ ‫بخش��ی از اقدامات ستاد تنظیم بازار از جنس تامین‬ ‫به موقع کاالها بوده و تالش ش��ده ت��ا عرضه کاال به‬ ‫موق��ع و بدون وقفه صورت گی��رد‪ ،‬در جریان اجرای‬ ‫طرح نیز‪ ،‬تمرکز ستاد تنظیم بازار و اقدامات عملیاتی‬ ‫ان در س��ه حوزه متمرکز ش��ده اس��ت؛ به این معنا‬ ‫ک��ه یکی از بخش های مدنظ��ر‪ ،‬هماهنگی‪ ،‬کنترل و‬ ‫اطالع رسانی بوده است‪.‬‬ ‫قائ ‪‎‬م مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ر این اس��اس در ‪ ۱۵‬روز بعد از اج��رای این طرح‬ ‫تالش شده تا تمامی دستگاه های مرتبط با این طرح‪،‬‬ ‫هماهنگ ش��وند و بیش��تر در این طرح‪ ،‬خط مقدم‬ ‫اجرا‪ ،‬مجموعه شبکه های توزیع‪ ،‬اصناف‪ ،‬اتحادیه ها و‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای بوده اند که پیش از ان هم‪،‬‬ ‫بخش ه��ای قبل از زنجیره عرض��ه و تولید نیز مورد‬ ‫هماهنگی قرار گرفته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این راستا‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی و انجمن های تولی��دی پای کار‬ ‫هس��تند تا کاالهایی که قب��ل از اجرای طرح‪ ،‬تامین‬ ‫شده اند را به موقع به دس��ت مردم برسانند‪ .‬بنابراین‬ ‫در بخش هماهنگی‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار تالش کرده‬ ‫تا با حضور همه نهادهای مرتبط و مراکز عرضه‪ ،‬کار‬ ‫کاالرس��انی به موقع به بازار را پیگیری کند‪ .‬مدرس‬ ‫خیابانی گفت‪ :‬در اس��تان ها نیز در قالب س��تادهای‬ ‫اس��ت که در هر دو بخ��ش با افزایش تعداد ش��اغالن‬ ‫روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعاالن بخش تولید چقدر کار می کنند؟‬ ‫مقایس��ه میانگین س��اعت کار معم��ول هفتگی در‬ ‫بخ��ش تولی��دی و غی��ر تولی��دی نش��ان می دهد که‬ ‫میانگی��ن س��اعت کاری در س��ال ‪ 1397‬در بخ��ش‬ ‫غیرتولیدی به میزان ‪ 3‬س��اعت و ‪ 12‬دقیقه بیش��تر از‬ ‫بخش تولیدی اس��ت‪ .‬از طرفی مقایس��ه میانه س��اعت‬ ‫کار معم��ول هفتگی در این دو بخش نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه میان��ه س��اعت کاری در س��ال ‪ 1397‬در بخ��ش‬ ‫غیرتولیدی یک س��اعت و ‪ 18‬دقیقه بیش��تر از بخش‬ ‫تولیدی اس��ت‪ .‬این در حالی است که طی سال ‪1392‬‬ ‫میانه س��اعت کاری در دو بخش یادش��ده هیچ تفاوتی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫همچنین در سال ‪ 1397‬نسبت به سال ‪ 1392‬در هر‬ ‫دو بخش با کاهش میانگین و میانه ساعت کار معمول‬ ‫در هفته‪ ،‬مواجه بوده ایم‪ .‬کاهش ساعت کاری در بخش‬ ‫تولیدی به ترتیب دو ساعت و ‪ 24‬دقیقه برای میانگین‬ ‫و ‪ 1‬ساعت و ‪ 36‬دقیقه برای میانه بوده است‪ .‬در بخش‬ ‫غی��ر تولیدی نیز کاهش س��اعت کاری ب��ه ترتیب ‪36‬‬ ‫دقیقه برای میانگین و ‪ 18‬دقیقه برای میانه بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که در هر دو بخش با افزایش تعداد‬ ‫شاغالن روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫پالسکو باید «پروانه ساخت» بگیرد‬ ‫تنظی��م بازار ک��ه با مس��ئولیت اس��تانداران برگزار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬تمام اتحادیه ها اصناف و فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای‪ ،‬همه و همه پ��ای کار امده اند تا تبعات‬ ‫اجرای این کار کمتر به مردم برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ ۳۰‬هزار بازرسی با ‪ ۴‬هزار بازرس‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫بخش دیگری که مورد تاکید ستاد تنظیم بازار بوده‪،‬‬ ‫موضوع نظارت و بازرسی و کنترل بازار است؛ به این‬ ‫معنا که طرح های تش��دید بازرسی با حضور بازرسان‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اتحادیه های‬ ‫صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی اجرایی شده و در‬ ‫قالب ان‪ ،‬مراک��ز عرضه زیر کنترل قرار گرفته اند که‬ ‫به صورت میانگین روزانه ‪ ۳۰‬هزار بازرسی از سوی ‪۴‬‬ ‫هزار بازرس انجام می شود‪ .‬وی از طراحی درگاه های‬ ‫مختلف��ی ب��رای ارتباط م��ردم با بازرس��ان و اعالم‬ ‫تخلفات در نقاط مختلف بازار خبر داد و گفت‪ :‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬سامانه اعالم نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم کاال‪ ،‬سامانه ‪،۱۲۴‬‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫و اتحادیه ه��ای صنفی در اختی��ار مردم قرار دارند تا‬ ‫ش��کایات خود را ثبت کنند؛ بر این اس��اس شکایات‬ ‫م��ردم و ثبت نظرات انها به ش��دت در دوران اجرای‬ ‫طرح افزایش یافته اس��ت که درامارها نیز مش��هود‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته مدرس خیابانی‪ ،‬بخشی از مراجعات‬ ‫مردم به سامانه های ثبت شکایات در روزهای ابتدایی‬ ‫طرح‪ ،‬به دلیل سواالت و ابهاماتی بوده که داشتند‪ ،‬اما‬ ‫به هر حال بخش��ی از شکایات ثبت شده نیز‪ ،‬مربوط‬ ‫به عملکرد عده ای بوده که می خواهند از موج گرانی‬ ‫قبلی و احتمال افزایش نرخ بنزین‪ ،‬اس��تفاده کرده و‬ ‫اقدام به گرانفروش��ی کنند که بر این اساس بازرسان‬ ‫تالش دارند که به شدت برخورد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ گرانفروشان از جنس اصناف نیستند‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬بخش��ی از اف��رادی که اق��دام به‬ ‫گرانفروش��ی کاالها طی روزهای پس از اجرای طرح‬ ‫افزایش نرخ بنزین کرده اند‪ ،‬از جنس اصناف نبوده و‬ ‫بنا به گفته رئیس ات��اق اصناف‪ ،‬قصد دارند تا از اب‬ ‫گل الود ماهی بگیرند و سوءاس��تفاده کنند؛ چراکه‬ ‫در بس��یاری از کاالها‪ ،‬نرخ بنزین اثر بس��یار اندکی‬ ‫دارد و بر اس��اس براوردهای مراکز رسمی پژوهشی‪،‬‬ ‫اثرگذاری نرخ بنزین در نرخ کاالها‪ ،‬کمتر از ‪ ۴‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه شورای ش��هر تهران با‬ ‫تاکید بر اینکه نمی خواهیم پالس��کویی دیگر‬ ‫که ناایمن بود در ش��هر س��اخته شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��هر ته��ران دارای ضوابطی مش��خص برای‬ ‫ساخت وساز است و همه ساختمان ها از جمله‬ ‫پالسکو باید به ان احترام بگذارند‪.‬‬ ‫زهرا نژاد بهرام در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به توقف ساخت پالسکو با بیان اینکه بر اساس‬ ‫قانون هر ف��رد یا مجموعه ای ک��ه می خواهد‬ ‫نسبت به ساخت وساز اقدام کند باید مجوزهای‬ ‫الزم را اخذ کند‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ئول صدور پروانه‬ ‫ساختمانی نیز شهرداری ها هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه مذاک��رات زیادی در‬ ‫طول س��ال های بعد از حادثه پالسکو فیمابین‬ ‫مدیریت ش��هری قبل و کنونی انجام ش��ده و‬ ‫در هم��ه مراح��ل بحث ص��دور مج��وز برای‬ ‫ساخت وس��از پالس��کو مورد تاکید قرار گرفته‬ ‫است اما متاسفانه تا این لحظه سند و مدرکی‬ ‫مبنی بر ارائه درخواست مجوز ساخت پالسکو‬ ‫وصول نشده است‪.‬‬ ‫نژادبهرام با بیان اینکه بنیاد مس��تضعفان به‬ ‫عنوان مالک پالسکو باید نقشه های ساختمانی‬ ‫ک��ه می خواهد اح��داث کند را به ش��هرداری‬ ‫تحویل می داد تا فرایند صدور پروانه س��اخت‬ ‫اغاز شود‪ ،‬گفت‪ :‬مسائل پالسکو در پیچیدگی‬ ‫توافقات بدون س��ند و مدرک ماند و هر چند‬ ‫شهرداری در راستای ساخت پالسکو به دلیل‬ ‫ش��هادت ‪ ۱۶‬نفر از اتش نش��انان و همچنین‬ ‫حقوق مکتسبه کسبه مس��اعدت هایی داشت‬ ‫اما باید مراحل قانونی در مورد پالس��کو یا هر‬ ‫ساختمان دیگری لحاظ شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینک��ه توافقات بین ش��هردار‬ ‫قبل��ی منطقه ‪ ۱۲‬و اس��تانداری انجام ش��ده‬ ‫اما توافقات منجر به درخواس��ت صدور مجوز‬ ‫س��اخت نش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در این‬ ‫روزها بحث پرداخت عوارض مطرح می ش��ود‪.‬‬ ‫در حالیکه مس��ائل مال��ی در این میان مطرح‬ ‫نیس��ت و ما معتقدیم که باید بر اساس قانون‬ ‫این س��اختمان به مانند هر ساختمان دیگری‬ ‫در تهران مجوز س��اخت بگیرد و نقشه های ان‬ ‫به تایید برسد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران افزود‪:‬‬ ‫ش��هرداری به مالک اج��ازه داد از انجایی که‬ ‫احتمال فرونشست خیابان جمهوری به دلیل‬ ‫گ��ود پالس��کو وجود داش��ت مالک اق��دام به‬ ‫ایمن سازی کند که البته این بدین معنا نیست‬ ‫که درخواس��ت مجوز صادر ش��ده است و انها‬ ‫می توانند ساختمان شان را بسازند‪.‬‬ ‫نژادبهرام با اش��اره به ای��ن موضوع که مقام‬ ‫قضای��ی نیز حکم توقف کار پالس��کو را صادر‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ارتباط خوب��ی میان بنیاد‬ ‫مس��تضعفان و ش��هرداری برق��رار اس��ت اما‬ ‫نمی دانی��م که چه علتی س��بب می ش��ود که‬ ‫نقشه های س��اختمان برای اغاز فرایند صدور‬ ‫پروانه ساخت را ارائه نمی کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه شورای ش��هر تهران با‬ ‫تاکی��د بر اینکه بحث اصلی ما پروانه س��اخت‬ ‫اس��ت تاکید کرد‪ :‬ما نمی خواهیم پالس��کویی‬ ‫دیگر که ناایمن بود در شهر ساخته شود و این‬ ‫شهر ضوابطی برای ساخت وساز دارد و نباید به‬ ‫راحتی این قوانین زیر پا گذاشته شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ش��هرداری منطقه‬ ‫‪ ۱۲‬ب��ر اس��اس قان��ون عمل ک��رده و جلوی‬ ‫ساخت وساز پالسکو را به دلیل نداشتن مجوز‬ ‫ساخت گرفته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر شهردار منطقه‬ ‫‪ ۱۲‬ای��ن کار را نمی ک��رد و ب��ه انجام یک کار‬ ‫غیرقانون��ی تن می داد‪ ،‬عالوه بر اینکه از لحاظ‬ ‫س��اختار اداری در ش��هرداری ب��ا وی برخورد‬ ‫می ش��د مس��ئوالن قضایی نیز می توانس��تند‬ ‫وی را ب��ه دلیل تمکین به یک کار غیر قانونی‬ ‫دستگیر کنند‪ .‬نژادبهرام با بیان اینکه متاسفانه‬ ‫مدتی است که برخی با طرح مسائلی همچون‬ ‫اخذ عوارض س��عی در منح��رف کردن بحث‬ ‫دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کس��ی ح��رف پول نزده بلکه‬ ‫از انها خواس��ته ایم برای ملکی که می خواهند‬ ‫بسازند‪ ،‬پروانه بگیرند و وقتی انها پروانه صادر‬ ‫کنند بر اس��اس فرایند اداری برای انها فیش‬ ‫صادر خواهد ش��د اما اصال هنوز درخواس��ت‬ ‫پروانه نداده اند که مس��ائلی همچون پرداخت‬ ‫عوارض مطرح می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران گزارش می دهد‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی خبر داد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیست وشش��مین نمایش��گاه چاپ وبس��ته بندی ب��ا‬ ‫هم��کاری اتحادیه چ��اپ‪ ،‬اتحادی��ه لیتوگرافان‪ ،‬انجمن‬ ‫کارتن س��ازان‪ ،‬اتحادیه کاغذ و مقوا‪ ،‬انجمن کاغذ و مقوا‪،‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتاق اصناف از ‪ ۸‬اذر در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی ایران برگزارشده‬ ‫و تا دوازدهم (سه شنبه) ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در مراس��م افتت��اح این نمایش��گاه بین المللی جمعی‬ ‫از مس��ئوالن وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و روس��ای اتحادیه ها حضور‬ ‫داش��تند‪.‬‬ ‫از ک��م و کی��ف برگزاری ای��ن رویداد‬ ‫گزارش می دهد‪.‬‬ ‫اگ��ر از دوره های ‪ ۹۵‬به بعد این رویداد را بازدید کرده‬ ‫باش��ید‪ ،‬متوجه خواهید ش��د که در نمایشگاه امسال نه‬ ‫دس��تاورد جدیدی هس��ت نه اتفاق مهمی رخ داد‪ .‬حتی‬ ‫وضعیت بازدیدها نیز قابل نبوده و نیست‪ .‬حداقل تا زمان‬ ‫تنظی��م و انتش��ار این گزارش هیچ مق��ام مهمی از اتاق‬ ‫اصن��اف یا متولیان بخش ه��ای مرتبط با صنعت چاپ و‬ ‫بسته بندی ازاین رویداد بازدید نداشتند‪.‬‬ ‫نباید فراموش کرد که صنعت چاپ در کش��ور ما دیگر‬ ‫ح��رف چندانی برای گفتن ندارد‪ .‬اگر نگاهی به وضعیت‬ ‫روزنامه ها و البته دنیای نش��ر کتاب داش��ته باشیم‪ ،‬این‬ ‫مهم به روش��نی قابل لمس خواهد بود‪ .‬ش��اید درزمینه‪،‬‬ ‫بس��ته بندی و نگاهی که در ح��وزه تولید ملی و افزایش‬ ‫صادرات ش��کل گرفته امیدهایی داشت اما روی هم رفته‬ ‫نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی را باید رویدادی ‪۲۶‬‬ ‫ساله نامید که خیلی زود پیر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه نامناسب ایران‬ ‫گرچه این نمایش��گاه یک��ی از بزرگ ترین رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی در ح��وزه صنع��ت چ��اپ در خاورمیان��ه‬ ‫محسوب می شود اما بزرگ و وسیع بودن نمایشگاه فقط‬ ‫ان را از حیث کمی قابل دفاع می کند نه از منظر کیفی!‬ ‫نمایش��گاه جای رونمایی از دستاوردهای جدید و معرفی‬ ‫ظرفیت های بالقوه برای توس��عه است‪ .‬متاسفانه امسال‬ ‫هیچ خبری از اتفاقات جدید نبود ه و در این میان شاید‬ ‫فقط حضور ش��رکت های خارج��ی را بتوان به عنوان یک‬ ‫اتفاق خوب ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫بهمن حسین زاده در حاشیه بازدید از بیست وششمین‬ ‫نمایشگاه چاپ‪ ،‬بسته بندی و ماشین االت وابسته‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬امار ه��ای موجود در صنعت بس��ته بندی نش��ان‬ ‫می دهد که جایگاه ایران در صنعت جهانی بس��ته بندی‬ ‫نامناس��ب اس��ت که پایی��ن بودن جایگاه ای��ران در این‬ ‫صنعت می تواند تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال‬ ‫داشته باشد‪ ،‬بر این اساس به نظر می رسد برگزاری چنین‬ ‫صنع��ت چاپ در کش��ور ما دیگر ح��رف چندانی برای گفت��ن ندارد‪ .‬اگر‬ ‫نگاهی به وضعیت روزنامه ها و البته دنیای نشر کتاب بیندازیم‪ ،‬این مهم‬ ‫به روشنی قابل لمس خواهد بود‬ ‫نمایشگاه هایی می تواند گام مثبتی در جهت رشد صنعت‬ ‫بسته بندی در کشور باشد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬فناوری چاپ کمک بس��یار زیادی به‬ ‫توسعه فناوری ها و صنایع دیگر می کند بر همین اساس‬ ‫این نمایش��گاه فرصت مناس��بی برای ارائ��ه جدیدترین‬ ‫خدم��ات و محصوالت در جهت حمایت از تولید داخل و‬ ‫انتقال دانش و فناوری است‪.‬‬ ‫حس��ین زاده اف��زود‪ :‬نمایش��گاه ها نقش دیپلماس��ی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬تجاری و فرهنگی را بر عهده دارند و این نقش در‬ ‫ارتباط با افراد فرامرزی فعال در حوزه صنعت نمایشگاهی‬ ‫صورت می گیرد؛ همچنین با توجه به مشکالت اخیر کاغذ‬ ‫یکی از دس��تاورد های اصلی نمایشگاه چاپ و بسته بندی‬ ‫این اس��ت که با همدلی و همبستگی این امکان را فراهم‬ ‫می کند تا مشکالت این حوزه برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫در پای��ان‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬اتحادی��ه چ��اپ‪ ،‬اتحادی��ه‬ ‫لیتوگرافان‪ ،‬انجمن کارتن س��ازان‪ ،‬اتحادیه کاغذ و مقوا‪،‬‬ ‫انجم��ن کاغذ و مقوا‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫و ات��اق اصناف همگ��ی در برگزار این روی��داد همکاری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫روی��داد صنع��ت چاپ در فضایی بالغ ب��ر ‪ ۴۳‬هزار متر‬ ‫برپاشده که ‪ ۵۰۰‬متر از ان مختص بخش خارجی است‪.‬‬ ‫مش��ارکت کنندگان این بخش از کشورهای چین و هند‬ ‫غرفه هایی به صورت پاویون و از کشورهای ایتالیا‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫بلژی��ک و ترکیه ش��رکت هایی به نمایندگی و به ش��کل‬ ‫مستقل در نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ ۶‬کالس درباره مشکالت‬ ‫حش��مت اهلل بس��طامی مدی��ر رواب��ط عموم��ی‬ ‫بیست وششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی‬ ‫تهران با اش��اره ب��ه برگزاری نشس��ت های تخصصی در‬ ‫حاش��یه این نمایش��گاه گفت‪ :‬امسال شش نشست برای‬ ‫چه��ار روز برپای��ی نمایش��گاه در نظ��ر گرفته ش��د که‬ ‫دربردارن��ده موضوعات ب��ه روز و موردنیاز چاپخانه داران‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نشست ها در موضوعاتی چون چاپ‬ ‫و بس��ته بندی مبتنی بر فناوری دیجیتال‪ ،‬مدیریت رنگ‬ ‫در چاپ افست‪ ،‬فناوری چاپ و بسته بندی و ماشین االت‬ ‫برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و سوغات‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی گردش��گری و صنایع دس��تی تربت حیدریه‬ ‫و زاوه از برگزاری نخس��تین نمایش��گاه ملی صنایع دس��تی و س��وغات در‬ ‫شهرستان زاوه خبر داد‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬علی محمدی درباره این نمایشگاه‬ ‫اظه��ار کرد‪« :‬نمایش��گاه ملی صنایع دس��تی و س��وغات باه��دف معرفی‬ ‫توانمندی ها و ظرفیت های حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی و حمایت‬ ‫از هنرمندان منطقه از چهارم لغایت دوازدهم اذرماه برگزار می ش��ود»‪ .‬او‬ ‫افزود‪« :‬در این نمایش��گاه عالوه بر محصوالت هنرمندان منطقه‪ ،‬س��وغات‬ ‫‪ ۱۷‬اس��تان دیگر کش��ور نیز عرضه می ش��ود»‪ .‬محمدی تصریح کرد‪« :‬در‬ ‫حاش��یه این مراسم از هنرمندان و پیشکسوتان حوزه صنایع دستی تجلیل‬ ‫و همچنی��ن ایین گل پرکن��ی زعفران جهت بازدیدکنندگان اجرا ش��د»‪.‬‬ ‫رئی��س اداره میراث فرهنگی گردش��گری و صنایع دس��تی تربت حیدریه و‬ ‫زاوه گفت‪« :‬این نمایش��گاه در محل سالن ورزشی شهدای شهردولت اباد‬ ‫شهرستان زاوه از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۲۰‬فعال است»‪ .‬گفتنی است‪ :‬نماینده مردم‬ ‫شهرس��تان های تربت حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬امام جمعه‬ ‫و مسئوالن شهرستان از این نمایشگاه بازدید کرده اند‪.‬‬ ‫ان و چاپ نرو وب و اهمیت ان در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫بس��طامی با اش��اره به دیگر موضوعات پیش بینی شده‬ ‫ب��رای این نمایش��گاه توضی��ح داد‪ :‬با توج��ه به اهمیت‬ ‫صادرات در حوزه چاپ‪ ،‬یکی از کارگا ه ها را به این موضوع‬ ‫اختصاص داده ایم و درباره نقش چاپ و بس��ته بندی در‬ ‫صادرات و بازاریابی جهانی با حضور دست اندرکاران این‬ ‫حوزه‪ ،‬این کارگاه را برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬دیجیتال مارکتین��گ یکی دیگر از‬ ‫حوزه های کمتر شناخته ش��ده در حوزه چاپ اس��ت که‬ ‫در نشس��تی مجزا با حضور کارشناس��ان نقش دیجیتال‬ ‫مارکتین��گ در صنع��ت چاپ و بس��ته بندی را بررس��ی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫بن��ا به تاکی��دات رهبر معظم انقالب ب��ر رونق تولید‪،‬‬ ‫فضای��ی بالغ ب��ر ‪ ۱۰۰‬مت��ر به صورت رای��گان در اختیار‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی قرارگرفته تا با حضور‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ب��ا توانمندی ه��ای تولیدکنندگان‬ ‫ای��ن صنعت از نزدیک اش��نا ش��ود‪ .‬همچنین ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫فض��ای ب��از برای جانمای��ی غرفه ها در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است که اهداف برگزاری این نمایشگاه را ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی جدید درزمینه‪ ،‬توسعه کسب وکار و‬ ‫رونق اقتصادی به واس��طه برگزاری سمینارهای مختلف‬ ‫تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫یافتن راه های گس��ترش و توسعه خدمات و همچنین‬ ‫ارتقا جایگاه نمایشگاه در ایران و جهان در کنار گسترش‬ ‫تعامالت تجاری‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی از اهداف مهم این‬ ‫رویداد است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه معرفی خدمات‪ ،‬محصوالت و کس��ب وکار‪،‬‬ ‫توس��عه اش��تغال در صنع��ت چ��اپ و بس��ته بندی و‬ ‫اش��تراک گذاری دستاوردها و کسب دانش جدید نیز در‬ ‫دیگر اهداف نمایشگاه چاپ در دوره ‪ ۲۶‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش نمایشگاه در افزایش توان‬ ‫علی اکب��ر ابراهیمی‪ ،‬معاون دفتر چاپ و نش��ر وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامی در حاشیه بازدید ازاین رویداد‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رسد در این دوره از نمایشگاه‪ ،‬گام هایی‬ ‫هماهنگ تر و برنامه ریزی ش��ده تر برداشته ش��ده است و‬ ‫امیدواریم نتیجه این تالش‪ ،‬برگزاری نمایش��گاهی برتر‬ ‫در نوع خود باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ازانجاکه فلس��فه برگزاری این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫ارائه توان و ظرفیت چاپ کش��ور اس��ت و در این رویداد‬ ‫تولیدکنندگان رس��ته های مختلف چ��اپ حضور دارند‪،‬‬ ‫قطعاً این نمایش��گاه میدان مناس��بی برای شناس��اندن‬ ‫توان تولیدات چاپی به ش��رکت ها و کارخانه هایی اس��ت‬ ‫که صنعت چاپ در تمام حوزه های تولیدی شان‪ ،‬به عنوان‬ ‫صنعت تکمیلی‪ ،‬نقشی بسزا دارد‪.‬‬ ‫ازاین رو الزم اس��ت برای اش��نایی هرچه بیشتر نسبت‬ ‫ب��ه توان و ظرفیت این صنع��ت‪ ،‬از مدیران صنایع بزرگ‬ ‫تولیدی درزمینه‪ ،‬مختلف خوراکی‪ ،‬دارویی‪ ،‬بهداش��تی‪،‬‬ ‫ارایش��ی و‪ ...‬که چاپ در حوزه بسته بندی محصوالتشان‬ ‫از فرایندهای تفکیک ناپذیر است‪ ،‬به عنوان مهمان برای‬ ‫بازدید از نمایشگاه دعوت به عمل اید‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی تاکید کرد‪ :‬بی ش��ک بازدی��د این مدیران و‬ ‫کارافرینان‪ ،‬می تواند در کاهش واردات محصوالت چاپی‬ ‫نقش افرین باشد‪ .‬با توجه به تقاضای رو به افزون واردات‬ ‫بس��یاری از محص��والت واجد توان تولید در کش��ور که‬ ‫به دلیل عدم اطالع اغلب تولیدکنندگان نس��بت به این‬ ‫ظرفیت و توان انجام می گیرد‪ ،‬نمایش��گاه چاپ زمینه ای‬ ‫مناسب برای انگیزه بخشی به افزایش تولید داخلی و نیز‬ ‫رونق فضای کسب وکار و توسعه اقتصادی فعاالن صنعت‬ ‫فاخر فرهنگی چاپ خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه دوبی و حضور ایران‬ ‫نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی دوبی‪ ،‬از تاریخ‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬اوریل ‪ ۲۰۱۹‬مصادف با ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬فروردین ماه‬ ‫امس��ال در این شهر بین المللی برگزار شد‪ .‬این رویداد ‪۲‬‬ ‫س��االنه بوده و کشورمان تاکنون در ‪ ۵‬دوره از ان حضور‬ ‫و مشارکت داشته است‪ .‬امسال نیز پنجمین پاویون ملی‬ ‫صنعت چاپ جمهوری اس�لامی ایران در این نمایش��گاه‬ ‫دایر بوده است‪.‬‬ ‫در دوره گذش��ته این نمایش��گاه که در ‪ 3‬س��ال پیش‬ ‫برگ��زار ش��د بیش از ‪ ۱۲‬ه��زار بازدید کنن��ده تخصصی‬ ‫از ‪ ۱۱۰‬کش��ور جه��ان از ‪ ۳۶۰‬غرف��ه بازدی��د کردن��د‬ ‫ک��ه بی��ش از ‪ ۴۵‬درص��د از بازدید کنن��دگان غیربومی‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره از نمایش��گاه ب��ا ی��ک انتخ��اب خوب و‬ ‫هوش��مندانه موقعی��ت پاوی��ون مل��ی صنع��ت چاپ و‬ ‫بس��ته بندی ایران در ورودی نمایش��گاه قرار گرفت و در‬ ‫همس��ایگی ش��رکت صاحب نام هایدلبرگ قرار داش��ت‪.‬‬ ‫اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بس��ته بندی ایران‬ ‫مس��ئولیت حضور کش��ورمان را در این رویداد به عهده‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ترکیه مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران شد‬ ‫با نظر اعضای ش��ورای سیاس��ت گذاری س��ی و‬ ‫سومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران ترکیه‬ ‫ششمین «مهمان ویژه» این دوره نمایشگاه شد‪.‬‬ ‫به گزارش موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران‬ ‫در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری سی و‬ ‫سومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران درباره‬ ‫مهمان ویژه این دوره نمایشگاه بحث و گفت وگو و‬ ‫از گزینه های موجود‪ ،‬کشور ترکیه به عنوان کشور‬ ‫مهمان انتخاب شد‪.‬‬ ‫پی��ش از این کش��ورهای عم��ان‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬روس��یه و چین به عن��وان «مهمان ویژه»‬ ‫در نمایش��گاه بین‪‎‬الملل��ی کت��اب ته��ران حضور‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫در ادام��ه جلس��ه درب��اره ض��رورت اص�لاح و‬ ‫به روزرسانی ایین نامه ها و مقررات نمایشگاه بحث‬ ‫نمایشگاه چاپ‬ ‫و بسنه بندی‬ ‫فرصت مناسبی‬ ‫برای ارائه‬ ‫جدیدترین‬ ‫خدمات و‬ ‫محصوالت در‬ ‫جهت حمایت از‬ ‫تولید داخل و‬ ‫انتقال دانش‬ ‫و فناوری است‬ ‫و تبادل نظر و مقرر ش��د کارگروهی به نمایندگی‬ ‫از ش��ورای سیاست گذاری تشکیل شود و حداکثر‬ ‫ت��ا پایان اذرماه نس��بت به اصالح و به روزرس��انی‬ ‫مقررات و ایین‪ ‎‬نامه ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش ایین نام��ه اصالحی در‬ ‫جلسات اتی شورای سیاست گذاری مطرح خواهد‬ ‫شد تا اعضای شورا نظرات خود را درباره ان مطرح‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در چهارمین جلس��ه ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫سی و سومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫که با ریاس��ت محسن جوادی برگزار شد‪ ،‬محسن‬ ‫چینی فروشان‪ ،‬مهدی فیروزان‪ ،‬هومان حسن پور‪،‬‬ ‫مهدی اسماعیلی راد‪ ،‬ایرج ضرغام‪ ،‬علیرضا سبحانی‬ ‫نسب‪ ،‬فریدون عموزاده خلیلی‪ ،‬محمدجواد مرادی‬ ‫نیا‪ ،‬قادر اشنا و ایوب دهقانکار حضور داشتند‪.‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی خانه مدرن برگزار شد‬ ‫‪ ۹۵‬شرکت کننده از سراسر کشور محصوالت خود شامل مبلمان‪ ،‬لوستر‪،‬‬ ‫فرش‪ ،‬لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی را در اراک به نمایش گذاشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یما مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��تان مرکزی گفت‪ :‬بیست و دومین نمایشگاه تخصصی خانه ‬ ‫مدرن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی غرب کشور در اراک برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس�لامی زاده افزود‪ :‬در این نمایشگاه ‪ ۹۵‬شرکت کننده از سراسر کشور‬ ‫محصوالت خود ش��امل مبلمان‪ ،‬لوس��تر‪ ،‬فرش‪ ،‬لوازم خانگی و دکوراسیون‬ ‫داخل��ی را عرض��ه کردند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نمایش��گاه باه��دف عرضه اخرین‬ ‫دس��تاوردها لوازم خانگی و برای ایجاد فرصت رقابتی و فراهم کردن زمینه‬ ‫الزم برای مبادالت اقتصادی برگزارشده بود‪ .‬این نمایشگاه تا هشتم اذر از‬ ‫ساعت ‪ ۱۵‬الی ‪ ۲۱‬پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان بود‪ .‬نمایشگاه های‬ ‫بین المللی اس��تان مرکزی‪ ،‬دارای ‪ ۱۰‬هزار مترمربع س��الن نمایش��گاهی‬ ‫مس��قف‪ ،‬س��ه هزار مترمربع فضای باز نمایش��گاهی و ‪ ۱۲۰‬هزار مترمربع‬ ‫پارکینگ ویژه غرفه داران و بازدیدکنندگان بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران از طراح��ی و برگ��زاری‬ ‫نمایشگاه دائمی محصوالت ساخت داخل در‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد‪.‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده اعالم ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫تاکید رهبر معظم انقالب در سخنان ش��ان و‬ ‫دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫پیگی��ری برگ��زاری نمایش��گاه محص��والت‬ ‫داخلی باهدف افزایش ظرفیت ساخت داخل‬ ‫کمیته ای در ش��رکت نمایشگاه ها فعال شد تا‬ ‫با بررسی تمام ابعاد ماجرا این طرح به بهترین‬ ‫شکل ممکن اجرایی شود‪ .‬تاکنون نیز شرکت‬ ‫نمایش��گاه ها برنامه ه��ای خود را در مس��یر‬ ‫حمای��ت از تولی��د ملی پیگیری ک��رده و در‬ ‫تابس��تان برای نخستین بار نمایشگاه ساخت‬ ‫داخ��ل به همت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگزار شد و قراردادهای داخلی سازی باهدف‬ ‫کاه��ش میزان خروج ارز از کش��ور به مرحله‬ ‫نهایی رسید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم استفاده از تجربه سایر‬ ‫کش��ورها در برگزاری نمایشگاه های اقتصادی‬ ‫بیان کرد‪ :‬این کمیت��ه تفاوت های موجود در‬ ‫حوزه نمایش��گاهی ایران با س��ایر کشورها را‬ ‫بررس��ی کرده تا درنهایت به یک مدل جامع‬ ‫برس��د‪ .‬اگر نمایش��گاه پویایی الزم را نداشته‬ ‫باشد رس��ماً تبدیل به یک موزه می شود و ما‬ ‫قصد نداریم که به این مسئله برسیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران بابی��ان این ک��ه م��دل‬ ‫طراحی شده برای این نمایشگاه در سه محور‬ ‫اصلی طراحی شده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬محور‬ ‫اول حوزه مغز افزار است که شامل فعالیت های‬ ‫شرکت نمایشگاه ها‪ ،‬س��ازمان ایدرو‪ ،‬معاونان‬ ‫صنای��ع و مع��ادن و میزهای س��اخت داخل‬ ‫ش��ود‪ .‬در حوزه سخت افزار محوریت با محیط‬ ‫فیزیکی و تجهیزاتی است که در نمایشگاه ها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬نمایش��گاه بین الملل��ی تهران با‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬مترمرب��ع س��خت افزار مطلوبی برای‬ ‫پیگیری طرح ها در اختیار قرار می دهد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده ادامه داد‪ :‬س��ومین محور که‬ ‫پراهمیت ترین محور به ش��مار می رود حوزه‬ ‫نرم افزار است در این حوزه چگونگی برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬نحوه ی فعال کردن ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬کارافرینان و دانش��گاه ها لحاظ‬ ‫می ش��ود‪ .‬هدف ما این اس��ت که ب��ا اصالح‬ ‫فرایند به س��متی برویم که نمایشگاه اهداف‬ ‫کالنی را در حوزه اقتصادی پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران ام��روز‬ ‫نمایش��گاه ها در جهان س��هم قابل توجهی از‬ ‫جی دی پی دارد‪ .‬دلیل این موضوع به نمایش‬ ‫گذاشتن دستاوردها نیست‪ ،‬زیرا این کمترین‬ ‫برداشتی است که می توان از نمایشگاه داشت‪.‬‬ ‫بلکه باید هدف غربالگ��ری اطالعات و اتصال‬ ‫حلقه های کارافرینی و بازار به یکدیگر باش��د‬ ‫و نمایش��گاه در پایان پاسخ به این سوال مهم‬ ‫را ارائ��ه دهد که س��اخت و تولی��د یک کاال‬ ‫چقدر به صرفه بوده و چه میزان نیازی را باید‬ ‫ش��امل شود‪ .‬وی با اش��اره به برقراری سامانه‬ ‫نیازمندی های اقتصادی کش��ور در ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه ها اظهار ک��رد‪ :‬با اس��تفاده از این‬ ‫س��امانه تمامی مولفه ها به فعاالن بخش های‬ ‫مختل��ف اقتصاد ارائه می ش��ود ت��ا درنهایت‬ ‫درباره تولیدات کش��ور تصمیم گیری ش��ده و‬ ‫حداکثر ظرفیت های موجود فعال شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫در ای��ران بخش های��ی از ظرفیت های صنعت‬ ‫نمایش��گاهی مغفول مانده که خوش��بختانه‬ ‫با دس��تور رهبر معظم انق�لاب پیگیری های‬ ‫جدی اغازشده تا بتوان ظرفیت های تولیدی‬ ‫کشور را به بهترین ش��کل ممکن فعال کرد‪.‬‬ ‫در شرایط تحریم تنها راه ما توجه به ظرفیت‬ ‫داخ��ل و اص��ول اقتص��اد مقاومتی اس��ت و‬ ‫نمایش��گاه تالش می کن��د در این حوزه تمام‬ ‫توان خود را پای کار بیاورد‪.‬‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته با توجه ب��ه تحریم‬ ‫یک جانب��ه اقتص��اد ای��ران از س��وی امریکا‬ ‫مسئوالن کشور تاکید جدی بر لزوم استفاده‬ ‫از حداکث��ر ت��وان داخلی ب��رای تولید و رفع‬ ‫نیازهای کشور داشته اند‪.‬‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته تولی��دات ایران��ی‬ ‫توانس��ته بازار خ��ود در عرص��ه بین المللی را‬ ‫حف��ظ کند و در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بی��ش از ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر ام��ار ص��ادرات غیرنفتی ایران‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رویداد ‪۲۶‬ساله ای که زود پیر شد‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫دائمی محصوالت‬ ‫ساخت ایران‬ ‫‪10‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در سفر رئیس جمهوری به اذربایجان شرقی انجام شد‬ ‫بهره برداری از ‪ ۴۳‬طرح صنعتی و راه اهن میانه – بستان اباد‬ ‫رئیس جمهوری برای بهره برداری از ‪ ۷‬طرح عمرانی‬ ‫و خدماتی و کلنگ زنی ‪ ۱۵‬پروژه‪ ،‬چهارش��نبه هفته‬ ‫گذشته به اذربایجان شرقی رفت‪ .‬این پنجمین سفر‬ ‫روحانی در ‪ ۶‬س��ال گذشته ریاست جمهوری وی به‬ ‫این استان بود که در این سفر یک روزه ‪۷‬طرح عمرانی‬ ‫و خدماتی در اس��تان راه اندازی شد و به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫از اذربایجان ش��رقی‪ ،‬این‬ ‫طرح ه��ا در بخش های راه و راه اهن‪ ،‬نیرو‪ ،‬بهداش��ت‬ ‫و درم��ان به بهره برداری رس��یدند که ‪ ۶۵۰۰‬فرصت‬ ‫شغلی در اذربایجان شرقی ایجاد می کنند‪ .‬بازدید از‬ ‫مناطق زلزله زده اذربایجان شرقی در شهرستان های‬ ‫میانه و سراب از دیگر برنامه های اصلی سفر روحانی‬ ‫به این اس��تان بود‪ .‬استاندار اذربایجان شرقی ضمن‬ ‫تش��ریح س��فر روحانی به این اس��تان گفت‪ :‬از اغاز‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۴‬پروژه مهم در اذربایجان ش��رقی با‬ ‫حضور حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدرض��ا پورمحمدی با بیان اینکه راه اندازی‬ ‫پروژه های عمرانی از دیگر برنامه رئیس جمهوری در‬ ‫تبریز بود‪ ،‬افزود‪ :‬بهره برداری از نیمی از پروژه راه اهن‬ ‫‪ ۲۰‬س��اله میانه ـ تبریز ت��ا بس��تان اباد‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫برنامه های سفر رئیس جمهوری به اذربایجان شرقی‬ ‫ب��ود‪ .‬پورمحمدی ب��ا تاکید بر اینک��ه ‪ ۱۸‬طرح در‬ ‫حوزه های صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬راه‪ ،‬بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫اشتغال روستایی و انرژی به بهره برداری رسید‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��رای ای��ن طرح ها اعتباری اف��زون بر ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫میلیارد ریال هزینه شده است‪ .‬همچنین در این سفر‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۴‬طرح اساسی استان در حوزه های‬ ‫مسکن‪ ،‬کش��اورزی و معدن بااعتباری افزون بر ‪۱۷‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اغاز شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان‬ ‫ش��رقی نیز گفت‪ :‬همزمان با س��فر رئیس جمهوری‬ ‫به اذربایجان ش��رقی ‪ ۴۳‬طرح صنعتی و تولیدی به‬ ‫بهره برداری رس��یدکه احیای طرح نفلین س��ینیت‬ ‫شهرستان سراب از مهم ترین این طرح هاست‪.‬‬ ‫حبیب امین زاده اظهار کرد‪ :‬با بهره برداری از طرح‬ ‫نفلین سینیت سراب با سرمایه گذاری ‪ ۱۱۳۰‬میلیارد‬ ‫ریالی و ‪ ۸۰۰‬میلیون یورویی‪ ،‬زمینه اشتغال ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفر فراهم می شود‪ .‬امین زاده همچنین افزود‪:‬‬ ‫‪ ۴۲‬پ��روژه دیگر با س��رمایه گذاری ‪ ۲‬ه��زار و ‪۷۸۱‬‬ ‫میلیارد ریالی بخش خصوصی موجب اشتغال به کار‬ ‫هزار نفر خواهد شد‪.‬‬ ‫عملی ش��دن طرح تولید الومینا از نفلین سینیت‬ ‫در س��راب موجب جلوگیری از خ��روج یک میلیارد‬ ‫دالر ارز از کش��ور برای واردات پودر الومینا می شود‪.‬‬ ‫اج��رای پ��روژه تولید پ��ودر الومین��ا از کانی نفلین‬ ‫سینیت س��راب اتفاق بزرگی برای ایران‪ ،‬اذربایجان‬ ‫ش��رقی و سراب است و مسئوالن باید گره این طرح‬ ‫اقتصادی و صنعتی را باز کنند تا مردم از مزیت های‬ ‫اقتصادی و اشتغال ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫کارخانه نفلین س��ینیت س��راب در حالی با رکود‬ ‫ساخت ‪ ۲۵‬س��اله روبه رو بود که به تاکید مسئوالن‬ ‫درحال حاضر می تواند س��االنه از خروج یک میلیارد‬ ‫دالر ارز از کشور برای واردات پودر الومینا جلوگیری‬ ‫کن��د‪ .‬این طرح نی��ز با حض��ور رئیس جمهوری به‬ ‫بهره ب��رداری رس��ید‪ .‬الومینی��وم ازجمل��ه کاالهای‬ ‫در فهرس��ت تحریم های امریکا علیه ایران اس��ت و‬ ‫تولی��د الومینا از صنایع راهبردی به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن طرح هایی ک��ه بهره برداری از‬ ‫ان حس��ن روحانی را در این روزهای س��رد سال به‬ ‫اذربایجان ش��رقی کش��اند‪ ،‬پروژه مهم راه اهن میانه‬ ‫– بس��تان اباد ب��ود‪ .‬ای��ن پروژه پس از ‪ ۲۰‬س��ال به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬این خط اه��ن از میانه تا تبریز‬ ‫به ط��ول ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در ‪ ۱۲‬قطعه طراحی ش��ده‬ ‫که ‪ ۷‬قطع��ه ابتدایی ان از میانه تا بس��تان اباد قرار‬ ‫دارد و ‪ ۵‬قطعه پایانی در محدوده بس��تان اباد‪ -‬تبریز‬ ‫‹ ‹طرح نفلین سینیت سراب‬ ‫تنها معدن نفلین س��ینیت کشور برای تولید الومینا‬ ‫ب��ا ظرفی��ت ‪ ۳۰‬میلیارد تن در شهرس��تان س��راب‬ ‫واقع ش��ده‪ ،‬ان هم درحالی که منابع الومینا در ایران‬ ‫و جهان محدود اس��ت و در اذربایجان و شهر سراب‬ ‫به وف��ور ای��ن ماده معدن��ی یافت می ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫مسئوالن اس��تانی با عملی شدن طرح تولید الومینا‬ ‫از نفلین سینیت در سراب ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر سرمایه‬ ‫جذب می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۳‬طرح صنعتی و تولیدی‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰‬سال انتظار به سر رسید‬ ‫واقع ش��ده است‪« .‬راه اهن میانه‪-‬بس��تان اباد‪-‬تبریز»‬ ‫یکی از بخش های مهم کریدورهای ترانزیتی عبوری‬ ‫از ای��ران اس��ت‪ .‬راه اهن میانه ‪-‬بس��تان اباد به طول‬ ‫‪ ۱۳۲‬کیلومتر است که از ایستگاه موجود راه اهن در‬ ‫شهرس��تان میانه شرو ع می شود و با عبور از مسیری‬ ‫کوهس��تانی و ش��هرهای ترکمانچای و تیکمه داش‪،‬‬ ‫سپس به ایس��تگاه بستان اباد و در اینده به ایستگاه‬ ‫خاوران در شرق تبریز می رسد‪.‬‬ ‫تاکنون افزون بر هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در این‬ ‫پروژه هزینه ش��ده و در صورت بروزرسانی هزینه ها‪،‬‬ ‫ارزش ای��ن طرح ریل��ی به بی��ش از ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تبدیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه ‪ ۴‬ازادراه تبریز‪ -‬ارومیه‬ ‫راه ان��دازی قطع��ه ‪ ۴‬ازادراه تبریز‪ -‬ارومیه از دیگر‬ ‫پروژه های��ی اس��ت که با حض��ور رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪.‬قطعه ‪ ۴‬ازاد راه ارومیه ـ تبریز از‬ ‫محل روستای سرای تا سه راهی خاصبان پایان یافته‬ ‫و ب��ا تعریض جاده و چهاربان��ده کردن ان راه اندازی‬ ‫شد‪ .‬ازادراه تبریز‪ -‬ارومیه به طول ‪ ۱۳۱‬کیلومتر در‬ ‫حال ساخت است و قطعه ‪ ۴‬ان به طول ‪ ۳۱‬کیلومتر‬ ‫در محدوده بخش ایلخچی در شهرستان اسکو واقع‬ ‫شده و حدفاصل سه راهی سرای تا سه راهی خاصبان‬ ‫را دربر می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های بهداشتی و درمانی‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی تبری��ز نیز گفت‪:‬‬ ‫همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان پروژه های‬ ‫بهداش��تی و درمانی این دانشگاه در سطح استان با‬ ‫اعتب��ار ‪ ۱۷۵۵‬میلیارد ریالی به بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫محمدحس��ین صومی اظهارکرد‪ :‬س��اختمان الحاقی‬ ‫مرک��ز اموزش��ی و درمانی امام رضای تبریز ش��امل‬ ‫بخش های اورژانس‪ ،‬اندوس��کوپی‪ ،‬کولونوس��کوپی‪،‬‬ ‫مرکز س�لامت کارکنان‪ ،‬غربالگری س��رطان و مرکز‬ ‫تحقیق��ات گوارش در زیربنای ‪ ۱۱‬ه��زار مترمربعی‬ ‫و بااعتبار ‪ ۹۰۰‬میلیارد ریالی به بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��اختمان مرکز جام��ع س�لامت و‬ ‫خانه بهداش��ت شهرستان های اس��تان به تعداد ‪۲۰‬‬ ‫واح��د و در زیربن��ای ‪ ۱۰‬هزار مترمربع��ی با هزینه‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد ریالی به بهره برداری می رس��د‪ .‬صومی‬ ‫از بهس��ازی‪ ،‬تکمیل و تجهیز نخس��تین بیمارستان‬ ‫دندانپزشکی استان در زیربنای هزار مترمربعی خبر‬ ‫داد و ابرازک��رد‪ :‬برای این ط��رح ‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫تبری��ز از تخصی��ص و تجهیز امبوالن��س جدید به‬ ‫ن��اوگان درمانی اس��تان خب��ر داد و گف��ت‪ :‬امروز با‬ ‫حضور رئیس جمه��وری ‪ ۲۰‬دس��تگاه امبوالنس به‬ ‫ناوگان درمانی استان اضافه می شود‪ .‬برای این طرح‬ ‫‪ ۲۷۰‬میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروگاه بادی اق کند میانه‬ ‫همزم��ان ب��ا س��فر رئیس جمه��وری به اس��تان‬ ‫اذربایج��ان ش��رقی نی��روگاه ‪ ۵۰‬مگاوات��ی ب��ادی‬ ‫اق کند در شهرس��تان میانه به بهره برداری رس��ید‪.‬ر‬ ‫با اغازب��ه کار این پ��روژه برق موردنی��از برای ‪۱۰۴‬‬ ‫هزار خانوار شهرس��تان میانه تامین می ش��ود‪ .‬این‬ ‫مزرعه ب��ادی با توان تولید برق بی��ش از ‪ ۱۷۵‬هزار‬ ‫مگاوات ساعت راه اندازی خواهد شد که با راه اندازی‬ ‫ان در روس��تای اق کن��د اذربایج��ان ش��رقی‪ ،‬برق‬ ‫موردنی��از ‪ ۱۰۴‬ه��زار خانوار این شهرس��تان تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬توربین های بادی و تجهی��زات موردنیاز‬ ‫ب��رای احداث نیروگاه بادی اق کند داخلی بوده و در‬ ‫ش��رکت مهندسی و س��اخت ژنراتور مپنا طراحی و‬ ‫ساخت ه شده است‪ .‬این نیروگاه باعث صرفه جویی در‬ ‫مصرف س��وخت به میزان ‪ ۴۹‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫طبیعی و اب به میزان ‪ ۳۸‬هزار مترمکعب شده و از‬ ‫انتش��ار ‪ ۱۱۹‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن االینده زیست محیطی‬ ‫جلوگیری خواهد کرد‪ .‬راه اندازی طرح های زیربنایی‬ ‫و تولیدی در حوزه کش��اورزی و دامداری‪ ،‬پل میدان‬ ‫معلم بناب و چند طرح صنعتی و تولیدی در س��طح‬ ‫اس��تان نیز از دیگر برنامه ه��ای رئیس جمهوری در‬ ‫اذربایجان شرقی است‪.‬‬ ‫پاالیشگاه پارسیان‬ ‫متوازن کننده تولید گاز کشور‬ ‫براس��اس برنامه ریزی و تدابیر انجام ش��ده‬ ‫ب��ا مدیریت هماهنگ��ی و نظارت ب��ر تولید‪،‬‬ ‫دیس��پچینگ شرکت ملی گاز ایران و شرکت‬ ‫بهره ب��رداری نف��ت و گاز زاگرس جنوب��ی‪ ،‬با‬ ‫امادگ��ی کام��ل در حال تزریق گاز ش��یرین‬ ‫به ش��بکه گاز بوده تا همچنان متوازن کننده‬ ‫تولید گاز کش��ور باش��یم‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش گاز پارسیان گفت‪:‬‬ ‫با هماهنگی واحدهای مرتبط و با پیش بینی‬ ‫و تامی��ن اق�لام مورد نی��از و با اس��تفاده از‬ ‫خدم��ات تامین کنندگان و توان س��ازندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬براس��اس هماهنگی با س��تاد شرکت‬ ‫ملی گاز ایران با تمام توان در حال تزریق گاز‬ ‫به شبکه کشور هستیم‪ .‬فرشید ابدالی دهدزی‬ ‫با تاکید بر ضرورت توجه به مس��ائل ایمنی و‬ ‫الزام ه��ای اچ اس ای اظهار کرد‪ :‬همه کارکنان‬ ‫و کارگران باید به مس��ائل ایمنی توجه کافی‬ ‫داش��ته باش��ند و کیفیت فدای کمیت نشود‬ ‫ت��ا در زمس��تان این��ده با اطمین��ان کافی و‬ ‫اثربخشی حداکثری از بابت تولید گاز و سایر‬ ‫شاخص ها‪ ،‬شیرینی سختی کار طاقت فرسای‬ ‫کارکنان که همان گرما بخشیدن به خانه های‬ ‫هموطنان اس��ت ب��ه دل همه ما بنش��یند و‬ ‫امیدواریم به ی��اری خداوند متعال و همت و‬ ‫ت�لاش جهادگونه تمامی کارکن��ان با رعایت‬ ‫مقررات و استانداردهای الزم ایمنی‪ ،‬عملیات‬ ‫تامین گاز در موعد مقرر بدون هیچ مش��کل‬ ‫انجام ش��ود و زمس��تانی بدون کمبود گاز در‬ ‫پیش رو داش��ته باش��یم‪ .‬مدیرعامل دومین‬ ‫پاالیش��گاه تولیدکنن��ده گازطبیعی کش��ور‬ ‫اف��زود‪ :‬همکاران من ب��ه دور از خانواده اما با‬ ‫گام های اس��توار در پاالیشگاه گاز پارسیان‪ ،‬با‬ ‫ت�لاش حداکثری خود رون��ق بخش گرما در‬ ‫جای جای ایران اس�لامی هس��تند و حالوت‬ ‫ای��ن کار طاقت فرس��ا فقط ش��یرینی کانون‬ ‫گ��رم خانواده ه��ای ایرانی اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫پاالیش گاز پارس��یان بزرگ ترین پاالیش��گاه‬ ‫گاز شیرین کش��ور و دومین تامین کننده گاز‬ ‫طبیعی به شمار می اید و متوازن کننده تولید‬ ‫گاز کش��ور اس��ت که با ظرفیت اس��می ‪۸۲‬‬ ‫میلیون مترمکعب گاز در روز؛ در شهرس��تان‬ ‫ُمهر اس��تان فارس واقع ش��ده است‪ .‬فرشید‬ ‫ابدالی ده��دزی همچنی��ن گف��ت‪ :‬ش��رکت‬ ‫پاالیش گاز پارس��یان از سال ‪ ۸۳‬تاکنون ‪۲۷‬‬ ‫میلیون ساعت کارکرد بدون حادثه پشت سر‬ ‫گذاشته اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت پاالیش‬ ‫گاز پارسیان در استانه ورود به روزهای سرد‬ ‫س��ال گفت‪ :‬عالوه ب��ر رعایت اص��ول ایمنی‬ ‫توس��ط همکاران‪ ،‬ایمن سازی دستگاه ها را در‬ ‫اولویت امور قرار دادیم و همچنین با تاسیس‬ ‫اتاق بح��ران‪ ،‬نصب تابلوه��ای ‪MASTER‬‬ ‫‪ POINT‬و اضافه کردن دو دستگاه کامیون‬ ‫امداد و نجات و استقرار دو دستگاه وانت دیزل‬ ‫در واح��د ایمنی و اموزش مس��تمرکارکنان‬ ‫(رس��می‪-‬قرارداد مس��تقیم) بران هستیم تا‬ ‫عالوه بر اینکه ایمنی در پاالیشگاه در اولویت‬ ‫امور اس��ت‪ ،‬همواره در راس��تای ایفای نقش‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی به تعه��دات خود‬ ‫جامه عم��ل بپوش��انیم‪ .‬وی همچنین ادامه‬ ‫داد‪ :‬واحد اموزش پاالیش��گاه در سال جاری‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۵۴‬نفر ساعت اموزش تخصصی‬ ‫برای کارکنان پاالیش��گاه برگزار کرده است‪.‬‬ ‫واحد ایمنی نیز ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۴۸۸‬نفر س��اعت‬ ‫کالس ه��ای ام��وزش ایمنی ب��رای کارکنان‬ ‫رسمی و پیمانکاری در بدو ورود به پاالیشگاه‬ ‫برگزار کرده که نشان دهنده حساس بودن کار‬ ‫در محیط های صنعتی به ویژه پاالیشگاه بزرگ‬ ‫پارسیان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز پارس��یان‬ ‫افزود‪ :‬بدون ش��ک با برنامه ری��زی و اموزش‬ ‫درست است که می توان روزهای بدون حادثه‬ ‫در تاریخ فعالیت های پاالیشگاه ثبت کرد‪ .‬این‬ ‫ام��ر از مهم ترین اهداف ش��رکت پاالیش گاز‬ ‫پارسیان به شمار می رود‪.‬‬ ‫تقسیم ‪ 620‬ریال سود خالص هر سهم‬ ‫حاصل عملکرد درخشان هیات مدیره توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫ش��رکت توس��عه حمل ونقل ریلی پارس��یان با حضور ‪67/16‬‬ ‫درصد از س��هامداران ش��رکت در محل سالن همایش صدرا‬ ‫واق��ع در ته��ران‪ -‬خیاب��ان مالص��درا‪ -‬خیابان ش��یخ بهایی‬ ‫جنوبی‪ -‬جنب مس��جد بقیه ا‪( ...‬عج)‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این جلسه‬ ‫به ریاس��ت اقای علی اصغر س��راجی و نظارت اقای حس��ین‬ ‫ی��زدی و خان��م اله��ام خلیلی و دبی��ری اقای س��یدعلیرضا‬ ‫حس��ینی طباطبایی تشکیل شد‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای‬ ‫دکتر حسینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش عملکرد‬ ‫هیات مدیره به س��واالت اکثر س��هامداران پاسخ گفت‪ .‬سپس‬ ‫صورت های مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی منتهی‬ ‫ب��ه ‪ 1398/06/31‬به تصویب س��هامداران رس��ید‪ .‬همچنین‬ ‫در ای��ن جلس��ه پس از تصوی��ب صورت های مالی از س��وی‬ ‫س��هامداران تقس��یم مبلغ ‪ 620‬ریال س��ود به ازای هر سهم‬ ‫م��ورد تایید حاض��ران قرار گرفت‪ .‬انتخ��اب روزنامه اطالعات‬ ‫به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار ش��رکت و موسسه حسابرسی‬ ‫“ارقام نگر اریا” به عنوان حس��ابرس و بازرس اصلی و موسس��ه‬ ‫حسابرس��ی “هش��یار ممیز” به عنوان بازرس علی البدل برای‬ ‫سال مالی ‪ 99‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪ .‬دکتر حسینی‬ ‫طباطبایی با اش��اره به عملکرد ش��رکت در س��ال مالی مورد‬ ‫گزارش خاطرنشان کرد‪ :‬درامدهای عملیاتی شرکت از ‪1066‬‬ ‫میلیارد ریال در سال ‪ 97‬به ‪ 1379‬میلیارد ریال در سال ‪،98‬‬ ‫معادل ‪ 29/36‬درصد افزایش داشته است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که س��ود ناخالص کاهش ‪ 17/58‬درصد را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر است سود عملیاتی شرکت در سال ‪ 98‬نسبت به‬ ‫سال ‪ 97‬با کاهش ‪ 22/89‬درصدی همراه بوده است که نیاز به‬ ‫عزم مدیریت جهت بهبود سوداوری برای سال اتی می باشد‪.‬‬ ‫س��ود خالص حپارسا با وجود مشکالت متعدد صنعت از مبلغ‬ ‫‪ 192‬میلیارد ریال به ‪ 172‬میلیارد ریال معادل ‪ 10/77‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬جمع دارایی های شرکت‬ ‫از رشد ‪ 18/68‬درصدی برخوردار بوده است‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫بدهی ه��ای س��ال مالی مورد گ��زارش ‪ 32/86‬درصد افزایش‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬سود انباشته ‪ 1/23‬درصد کاهش و‬ ‫حقوق صاحبان س��هام از ‪ 528‬میلیارد ریال به ‪ 530‬میلیارد‬ ‫ریال برابر ‪ 0/41‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫بس��یار مفتخریم ک��ه گزارش‬ ‫فعالیت هیات مدیره برای سال‬ ‫مالی منتهی به ‪1398/06/31‬‬ ‫به مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫را‪ ،‬خدمت س��هامداران محترم‬ ‫ارائ��ه می کنیم‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫عملک��رد حمل ونقل ش��رکت‬ ‫نش��ان می دهد در س��ال مالی‬ ‫منته��ی ب��ه ‪ 1398/06/31‬ب��ا مالکیت ‪ 1200‬دس��تگاه واگن‬ ‫مخزندار و با ‪90‬درصد ضریب اماده بکاری همچنان در رتبه اول‬ ‫حمل ونق��ل ریلی فراورده های نفتی قرار داریم‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫ش��رکت ب��ا در اختیار داش��تن ح��دود ‪ 30‬درص��د واگن های‬ ‫مخزن دار کشور و با حمل حدود یک میلیارد و ‪ 322‬میلیون تن‬ ‫کیلومت��ر فراورده های نفتی (حدود ‪15‬درص��د بیش از مقدار‬ ‫پیش بینی ش��ده در بودجه) دارای رتب��ه اول گروه مخزنداران‬ ‫اس��ت‪ .‬هیات مدیره با بهره مندی از هم��کاران توانمند‪ ،‬امیدوار‬ ‫اس��ت در س��ال مالی جاری در زمینه باال بردن مقدار حمل از‬ ‫طریق رشد سهم شرکت از بازار حمل فراورده های نفتی و سایر‬ ‫فراورده ه��ا ب��ه نحو خوبی عملکرد ش��رکت را ارتقا و موجبات‬ ‫خشنودی سهامداران محترم را فراهم نماید‪ .‬ان شاءا‪...‬‬ ‫‹ ‹جایگاه شرکت در گروه مخزنداران‬ ‫در ای��ن بخش عملکرد ش��رکت توس��عه حمل ونقل ریلی‬ ‫پارسیان (سهامی عام) در میان گروه مخزنداران از نظر حمل‬ ‫نف��ت کوره‪ ،‬روغن مخصوص ماش��ین االت و نفت و گاز مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت کوره‬ ‫حم��ل نف��ت کوره (م��ازوت) ب��رای ش��رکت ملی پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی ایران بیش��ترین س��هم حمل ونقل ریلی‬ ‫گ��روه مخزن��داران را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬بازار این‬ ‫محصول در س��ال جاری نس��بت به سال قبل حدود ‪25‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬در این میان‪ ،‬شرکت توسعه حمل ونقل ریلی‬ ‫پارسیان در بین شرکت های فعال در این صنعت با در اختیار‬ ‫داش��تن ‪35‬درصد بازار حمل این محصول در رتبه نخس��ت‬ ‫قرار دارد‪ .‬جدول ذیل س��هم ش��رکت از کل ب��ازار نفت کوره‬ ‫را نشان می دهد‪:‬‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1398/06/31‬‬ ‫کل بازار حمل نفت کوره‬ ‫میلیون تن کیلومتر‬ ‫‪3.167‬‬ ‫سهم شرکت از بازار‬ ‫میلیون تن کیلومتر درصد‬ ‫‪1.097‬‬ ‫‪%35‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت کاهش یک درصدی س��هم ش��رکت از‬ ‫بازار حمل نفت کوره به دلیل سیاست شرکت مبنی بر تعامل‬ ‫پررنگ تر با مش��تریان غیر از شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی ایران بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن مخصوص ماشین االت‬ ‫روغن مخصوص ماشین االت به موادی همچون اکستراکت‪،‬‬ ‫اسالک وکس‪ ،‬روغن پایه و‪ ...‬اطالق می گردد‪ .‬همانگونه که در‬ ‫جدول ذیل مش��اهده می شود‪ ،‬کل بازار حمل این محموله در‬ ‫این س��ال نس��بت به سال گذشته حدود ‪ 5‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر شرکت توانسته است در سال مالی منتهی‬ ‫ب��ه ‪ 1398/06/31‬کل بازار حمل ای��ن محموله را از ان خود‬ ‫کند و س��هم خود را از بازار حمل این محموله از ‪69‬درصد به‬ ‫‪100‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1398/06/31‬‬ ‫کل بازار حمل روغن‬ ‫ص ماشین االت‬ ‫مخصو ‬ ‫میلیون تن کیلومتر‬ ‫‪178‬‬ ‫سهم شرکت از بازار‬ ‫میلیون تن کیلومتر درصد‬ ‫‪178‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‹ ‹نفت گاز‬ ‫پ��س از نفت ک��وره‪ ،‬نفت گاز (گازوئی��ل) دومین محصول‬ ‫پرحجم ش��رکت مل��ی پخش فراورده های نفت��ی ایران برای‬ ‫حمل ونقل ریلی محس��وب می گردد‪ .‬همان گونه که در جدول‬ ‫زیر مشاهده می شود‪ ،‬بازار این محصول در سال جاری نسبت‬ ‫به سال قبل حدود ‪9‬درصد افزایش یافته است‪ .‬سهم خدمات‬ ‫این شرکت از کل بازار حمل گازوئیل به شرح جدول زیر است‪:‬‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1398/06/31‬‬ ‫کل بازار حمل گازوئیل‬ ‫میلیون تن کیلومتر‬ ‫‪193‬‬ ‫سهم شرکت از بازار‬ ‫میلیون تن کیلومتر درصد‬ ‫‪46‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‹ ‹عملکرد عملیاتی شرکت‬ ‫حمل محموالت‬ ‫فعالیت شرکت طی سال مالی منتهی به ‪1398/06/31‬‬ ‫به شرح موارد زیر می باشد‪:‬‬ ‫ حم��ل نف��ت کوره از انبـارهای ش��رکت ملی پخش‬‫فـراورده هـ��ای نفتـی ایـران بـه مقص��د نیـروگاه های‬ ‫کشور‬ ‫ حم��ل نفت ک��وره از انبارهای ش��رکت ملی پخش‬‫فراورده ه��ای نفتی ایران ب��ه مقاصد پایانه های صادراتی‬ ‫بندرعباس و بندر امام خمینی(ره)‬ ‫ حمل نفت گاز برای شرکت ملی پخش فراورده های‬‫نفتی ایران‬ ‫ حم��ل روغن پایه ش��رکت نفت بهران از مبدا ری به‬‫مقصد پایانه بندر امام خمینی(ره) و بالعکس‬ ‫ حمل محمـوله اکس��تراکت و اس�لاک واکس برای‬‫ش��رکت نف��ت به��ران از مبدا ری ب��ه پایانه بن��در امام‬ ‫خمینی(ره)‬ ‫ صدور بارنامه برای شرکت پرسی ایران گاز‬‫سال مالی منتهی به ‪1397/06/31‬‬ ‫کل بازار حمل نفت کوره‬ ‫میلیون تن کیلومتر‬ ‫‪2.540‬‬ ‫سهم شرکت از بازار‬ ‫میلیون تن کیلومتر‬ ‫‪903‬‬ ‫درصد‬ ‫‪%36‬‬ ‫ش��ده قراردادی و بودجه ای‪ ،‬پتانس��یل های متنوع و پایداری‬ ‫را جهت توس��عه فعالیت های خود به وجود اورد‪ .‬لذا مدیریت‬ ‫ارش��د ش��رکت با درک صحیح و بینش علمی‪ -‬تجربی از این‬ ‫پتانس��یل ها و ظرفیت های تخصصی بر ان است که با بررسی‪،‬‬ ‫امکان س��نجی فنی‪ ،‬مالی و اقتص��ادی و تایید طرح های واجد‬ ‫شرایط‪ ،‬گام در مسیر توسعه بگذارد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬طرح ه��ای مطالعات��ی با موض��وع «خرید‬ ‫لکوموتیو»‪« ،‬حمل قیر»‪« ،‬حمل مواد پتروشیمی» در شرکت‬ ‫توس��عه حمل ونقل ریلی پارس��یان تعریف گردید که در ادامه‬ ‫مورد اشاره قرار می گیرد‪.‬‬ ‫می ش��ود که با برنامه ریزی و تمهیدات مناسب می توان بخش‬ ‫قاب��ل توجه��ی از ان را به ریل منتقل کرد‪ .‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫شرکت توس��عه حمل ونقل ریلی پارسیان به عنوان بزرگترین‬ ‫مالک واگن های مخزندار‪ ،‬با مطالعه کامل بازار و امکان سنجی‬ ‫فنی و بررسی امکانات مورد نیاز جهت تجهیز ناوگان موجود به‬ ‫منظور حمل قیر و همچنین مطالعه تجربه کشورهای مختلف‬ ‫در ح��وزه حمل ریلی قیر‪ ،‬ب��ه تدریج خود را برای ورود به این‬ ‫بازار راهبردی اماده می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود به بازار حمل مواد پتروشیمی‬ ‫پتروش��یمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت کش��ور‪،‬‬ ‫طالی��ه دار ایج��اد ارزش اف��زوده در مناب��ع نفت و گاز اس��ت‪.‬این‬ ‫صنعت به عنوان مقام اول صادرات غیرنفتی در جهت ش��کوفایی‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬توس��عه پایدار‪ ،‬بومی س��ازی فناوری‪ ،‬توس��عه‬ ‫صنایع پایین دس��تی (تکمیلی)‪ ،‬ایجاد اشتغال و‪ ...‬نقشی اساسی‬ ‫برعهده دارد و یکی از بسترهای توسعه صنعت حمل ونقل به ویژه‬ ‫حمل ونقل ریلی اس��ت‪ .‬براس��اس مطالعات انجام ش��ده‪ ،‬تاکنون‬ ‫نزدیک به ‪60‬واحد پتروش��یمی در کش��ور به بهره برداری رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬مجموع کل تولید این واحدها حدود ‪ 35‬میلیون تن است‬ ‫که می توان ‪ 7‬میلیون تن از طریق زمینی جابه جا کرد که بخش‬ ‫قابل توجهی از ان را محصوالت مایع تشکیل می دهند‪ .‬باتوجه به‬ ‫سیاست گذاری انجام شده در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر‬ ‫«افزایش سهم حمل ونقل ریلی باری حداقل به سی درصد (‪)%30‬‬ ‫کل حمل ونقل بار در کشور»‪ ،‬سهم بالقوه حمل ونقل ریلی حدود‬ ‫‪ 2/5‬میلیون تن خواهد بود‪ .‬از این رو‪ ،‬بازار حمل مواد پتروشیمی‬ ‫یک��ی از بازارهای بالقوه برای ش��رکت توس��عه حمل ونقل ریلی‬ ‫پارس��یان محسوب می شود‪ .‬در این راستا‪ ،‬پس از انجام مطالعات‬ ‫تخصصی بازار‪ ،‬بررس��ی وضعیت دسترسی واحدهای پتروشیمی‬ ‫به ش��بکه ریلی و امکان س��نجی فنی حمل ریلی این محصوالت‪،‬‬ ‫مذاکرات جدی با برخی صاحبان بار و توافقات اولیه انجام ش��ده‬ ‫است و اخذ مجوزات الزم از راه اهن ج‪.‬ا‪.‬ا در حال پیگیری می باشد‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 31‬شهریورماه ‪1398‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1398/06/31‬‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1397/06/31‬‬ ‫کل بازار حمل روغن‬ ‫ص ماشین االت‬ ‫مخصو ‬ ‫میلیون تن کیلومتر‬ ‫‪169‬‬ ‫سهم شرکت از بازار‬ ‫میلیون تن کیلومتر‬ ‫‪116‬‬ ‫درصد‬ ‫‪%69‬‬ ‫‹ ‹برنامه های اینده شرکت‬ ‫ش��رکت توس��عه حمل ونق��ل ریلی پارس��یان ب��ا مالکیت‬ ‫بیش��ترین تعداد واگن ه��ای مخزندار از موقعی��ت ویژه ای در‬ ‫صنعت حمل ونقل ریلی برخوردار می باشد‪ .‬قراردادهای متعدد‬ ‫ب��ا صاحب��ان کاال‪ ،‬ارائه خدمات تخصص��ی حمل ونقل ریلی و‬ ‫رقابت پذیری از نقاط قوت این ش��رکت اس��ت‪ .‬این امر موجب‬ ‫ش��ده اس��ت که این ش��رکت عالوه بر عمل به تعهدات تعریف‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1397/06/31‬‬ ‫کل بازار حمل گازوئیل‬ ‫میلیون تن کیلومتر‬ ‫‪177‬‬ ‫سهم شرکت از بازار‬ ‫میلیون تن کیلومتر‬ ‫‪16‬‬ ‫درصد‬ ‫‪%9‬‬ ‫‹ ‹خرید لکوموتیو‬ ‫باتوج��ه به اهمیت ویژه ارتقای نیروی کش��ش (لکوموتیو) در‬ ‫بهبود چرخه حمل ونقل بار و مسافر از طریق ریل‪ ،‬سند چشم انداز‬ ‫حمل ونقل ریلی در افق ‪ 1404‬نگاه ویژه ای به این موضوع داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راس��تا و با عنایت به ضرورت توسعه و متنوع سازی‬ ‫ترکیب ناوگان حمل ونقل ش��رکت جهت کسب منافع حداکثری‬ ‫سهامداران و تاکید سهامدار عمده جهت تحقق این مهم‪ ،‬شرکت‬ ‫توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان اقدام به انجام مطالعات اقتصادی‬ ‫درخصوص خرید لکوموتیو نموده است که در جریان می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود به بازار حمل قیر‬ ‫براس��اس مطالعات انجام شده در شرکت توسعه حمل ونقل‬ ‫ریلی پارس��یان‪ ،‬امار س��ازمان ملل نشان می دهد که ایران در‬ ‫س��ال ‪ 2015‬بعد از کره جنوب��ی بزرگترین صادرکننده قیر در‬ ‫جه��ان بوده اس��ت‪ .‬تولی��د بیش از ‪5‬میلیون تن قیر در س��ال‬ ‫در کش��ور‪ ،‬ب��ازار حمل قی��ر را به یک��ی از بزرگترین بازارهای‬ ‫حمل ونقلی ایران تبدیل کرده است‪ .‬در حال حاضر این حجم‬ ‫از تولید تنها از طریق جاده و توسط کامیون های تانکردار حمل‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های عمومی و اداری‬ ‫(‪)35.657‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫‪44.514‬‬ ‫سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سال قبل‬ ‫(‪)24.550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫ناشی از عملیات در حال تداوم‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫‪515‬‬ ‫‪174‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.379.832‬‬ ‫(‪)1.191.980‬‬ ‫‪187.852‬‬ ‫(‪)35.657‬‬ ‫‪152.195‬‬ ‫‪44.514‬‬ ‫‪196.709‬‬ ‫(‪)24.550‬‬ ‫‪172.159‬‬ ‫‪689‬‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪1397/06/31‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.066.668‬‬ ‫(‪)838.755‬‬ ‫‪227.913‬‬ ‫(‪)30.535‬‬ ‫‪197.378‬‬ ‫‪45.112‬‬ ‫‪242.490‬‬ ‫(‪)49.542‬‬ ‫(‪)41.889‬‬ ‫(‪)7.653‬‬ ‫(‪)49.542‬‬ ‫‪192.948‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫رئیس پژوهشکده بیمه موانع افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را تشریح کرد‬ ‫رشد بیمه های زندگی تحت تاثیر شرایط اقتصادی‬ ‫افزای��ش ضری��ب نف��وذ بیم��ه و دس��تیابی به نرخ‬ ‫هدف گذاری ش��ده یعنی ‪ ۷‬درص��د‪ ،‬درحالی به یکی‬ ‫از اولویت ه��ای صنعت بیمه کش��ور تبدیل ش��ده که‬ ‫چالش ها و راهکارهای این مهم‪ ،‬قرار است در همایش‬ ‫بیمه و توس��عه که ‪ ۱۲‬و‪ ۱۳‬اذر برگزار می شود‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه روز گذشته‪،‬‬ ‫در نشس��ت خبری که به مناس��بت برگزاری بیست و‬ ‫شش��مین همایش بیمه و توس��عه با موضوع «افزایش‬ ‫ضریب نفوذ بیمه؛ چالش ها و راهکارها» در پژوهشکده‬ ‫بیمه برگزار شد‪ ،‬با تاکید براین موضوع که این دوره از‬ ‫همایش برای بررسی سیاست های الزم جهت افزایش‬ ‫ضریب نفوذ در ایران برگزار می ش��ود گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫هدف گذاری ه��ای انج��ام ش��ده درحالی مقرر ش��ده‬ ‫تا برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬نرخ ضریب نف��وذ بیمه به ‪۷‬‬ ‫درصد برس��د که وضعیت فعل��ی ضریب نفوذ بیمه در‬ ‫کشور خیلی رضایت بخش نیست‪ .‬دراین راستا همایش‬ ‫امس��ال با این عنوان نامگذاری ش��ده است تا بتوانیم‬ ‫چالش ها و موانعی که در مسیر این هدف وجود دارد را‬ ‫شناسایی و راهکارهای الزم را جهت تحقق این هدف‬ ‫ارائه دهیم‪.‬‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫به لحاظ ش��اخص ثبات اقتص��ادی و نرخ تورم یا ن��رخ ارز‪ ،‬بیمه‬ ‫زندگی از رشد مناسبی برخوردار نبوده است؛ این در حالی است‬ ‫که اولویت نخس��ت بیمه مرکزی‪ ،‬برنامه ریزی برای نفوذ بیش��تر‬ ‫صنعت بیمه در اقتصاد با توسعه بیمه های زندگی است‬ ‫‹ ‹رشد ساالنه ‪ ۸‬درصدی ضریب نفوذ بیمه‬ ‫این مقام مس��ئول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‬ ‫ظرفیت بیمه کشور تا چه حد اماده رسیدن به ضریب‬ ‫نفوذ ‪ ۷‬درصد اس��ت؟ بیان کرد‪ :‬در یک دهه گذش��ته‬ ‫ضری��ب نفوذ بیمه رش��د خوبی داش��ته و از عدد ‪۱.۲‬‬ ‫درصد س��ال ‪ ،۹۰‬ب��ه عدد ‪ ۲.۳۸‬درصد در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫رسیده که رشدی معادل ‪۸‬درصد در سال بوده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور در‬ ‫س��ال های گذشته و رکود حاکم بر اقتصاد و همچنین‬ ‫تحریم ها‪ ،‬به نظرمی رس��د که رش��د س��االنه ‪ ۸‬درصد‬ ‫ضریب نفوذ بیمه‪ ،‬اتفاق خوبی اس��ت که با وجود این‬ ‫شرایط محقق شده است گفت‪ :‬باید به اینده و وضعیت‬ ‫بیم��ه امیدوار ب��ود‪ ،‬هرچند با توجه به ش��رایط فعلی‬ ‫زیرساخت ها و فرایندهای بیمه ای‪ ،‬به نظر می رسد که‬ ‫برای رسیدن به عدد هدف گذاری شده یعنی ‪ ۷‬درصد‬ ‫چیزی در حدود ‪ ۱۵‬سال زمان نیاز باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته با توجه به رشد ساالنه ‪ ۸‬درصدی‬ ‫ضریب نفوذ بیمه درسال های گذشته این امر می تواند‬ ‫نوید بخش افزایش ضریب نفوذ بیمه در اینده باش��د و‬ ‫اگر نتوانیم به عدد ‪ ۷‬درصد برس��یم‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫بود که ضریب نفوذ بیمه به عدد ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬درصد برسد‪.‬‬ ‫کردبچ��ه‪ ،‬در ادامه به نقش مه��م بیمه های زندگی‬ ‫در رش��د ضریب نفوذ بیمه اش��اره ک��رد و در ادامه با‬ ‫بی��ان اینکه ضریب نفوذ بیم��ه مجموع حق بیمه های‬ ‫تولیدی نس��بت به تولی��د ناخالص داخلی اس��ت که‬ ‫بیمه های زندگی و غیر زندگی را در بر می گیرد افزود‪:‬‬ ‫نرخ ضریب نفوذ بیمه در کشور ما درحال حاضر بیشتر‬ ‫تحت تاثیر بیمه های غیر زندگی بوده و خیلی متاثر از‬ ‫بیمه های زندگی نیست‪ .‬با توجه به تالش هایی که در‬ ‫سال های گذشته انجام شده‪ ،‬اما سهم بیمه های زندگی‬ ‫از پرتفوی صنعت بیمه حدود ‪ ۱۴.۵‬درصد اس��ت که‬ ‫خیلی رقم قابل قبولی نیس��ت و م��ا هم به دنبال این‬ ‫هستیم که سهم بیمه های زندگی را افزایش دهیم تا از‬ ‫این طریق نرخ ضریب نفوذ بیمه را در کشور باال ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه بیمه ه�ای زندگ�ی اولویت بیمه‬ ‫مرکزی‬ ‫کردبچه با بیان اینکه درحال حاضر رش��د بیمه های‬ ‫زندگی تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته و ازاین‬ ‫رو افزایش سهم بیمه های زندگی در صنعت بیمه کار‬ ‫بسیار دش��واری شده اس��ت‪ ،‬ازاین رو مهم ترین مانع‬ ‫اجرای بیمه های زندگی در ش��رایط کنونی را وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور دانست و گفت‪ :‬به لحاظ شاخص ثبات‬ ‫سعید مسگری‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصادی و نرخ تورم یا نرخ ارز‪ ،‬بیمه زندگی از رش��د‬ ‫مناس��بی برخوردار نبوده است؛ این در حالی است که‬ ‫اولویت نخس��ت بیمه مرکزی‪ ،‬برنامه ریزی برای نفوذ‬ ‫بیش��تر صنعت بیم��ه در اقتصاد با توس��عه بیمه های‬ ‫زندگی است‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده بیمه افزود‪ :‬فعالیت های فناورانه‬ ‫در صنعت بیمه نس��بتا به ش��کل مناسبی انجام شده‬ ‫و براین اساس پژوهش��کده بیمه‪ ،‬مطالعاتی را در این‬ ‫رابط��ه انجام داده اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬گزارش��ی از‬ ‫عملکرد شرکت های بیمه تهیه و پژوهشکده بیمه نیز‬ ‫توجه ویژه ای به ان مبذول داش��ته اس��ت‪.‬عالوه بر ان‬ ‫کمیته ای خاص را برای ان ش��کل داده تا فناوری های‬ ‫نوین در صنعت بیمه‪ ،‬شکل جدی تری به خود گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬پژوهش��کده بیم��ه روی رویکردهای‬ ‫پژوهش��ی خ��ود تجدیدنظرهایی انج��ام داده و براین‬ ‫اساس‪ ،‬مروری بر عملکرد ‪ ۱۰‬سال گذشته خود داشته‬ ‫و بررسی های ان‪ ،‬به تدوین یک استراتژی مشخص در‬ ‫این حوزه رس��یده اس��ت؛ این در حالی است که این‬ ‫پژوهشکده ارتباط نزدیکی با صنعت بیمه برقرار کرده‬ ‫و در کمیته های س��ندیکای بیمه گران نیز مش��ارکت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده بیمه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در این‬ ‫راس��تا از متخصصان برجس��ته حوزه بیم��ه دعوت به‬ ‫عمل امده و س��ازماندهی صنعت نیز در دس��تور کار‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬این در حالی است که روی موضوع‬ ‫تبعیض نرخ و اعمال نرخ های منصفانه در صنعت بیمه‬ ‫تمرکز کرده ایم و برنامه راهبردی ‪ ۵‬ساله را هم تعریف‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫او در ادامه با اش��اره به ایج��اد ابزارهای مالی جدید‬ ‫دراین حوزه ادامه داد‪ :‬در حوزه ابزارسازی‪ ،‬صنعت بیمه‬ ‫تا حدی کند حرکت کرده است‪ ،‬درحالی که باتوجه به‬ ‫نیاز ویژه این حوزه‪ ،‬باید با س��رعت در ابزارسازی مالی‬ ‫حرکت می کردیم‪ .‬کردبچ��ه تاکید کرد‪ :‬بیمه مرکزی‬ ‫فعالیت هایی ب��رای افزایش ضریب نف��وذ دارد که در‬ ‫حوزه پژوهش و صنعت با دقت ویژه ای رصد می شود‪.‬‬ ‫در حوزه های مختلفی از جمله ابزارس��ازی پروژه های‬ ‫کالنی به پژوهشگاه واگذار شده است‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده بیم��ه ابراز کرد‪ :‬بای��د از طریق‬ ‫اساتید دانشگاه ها برای فرهنگسازی بیمه در میزگرد ها‬ ‫استفاده شود‪ .‬میزگردی که در اینده نزدیک پیش بینی‬ ‫ش��ده‪ ،‬مربوط به بیمه شخص ثالث است‪ .‬بخش دیگر‬ ‫فرهنگس��ازی ب��ه خدمات نوین و خوب ش��رکت های‬ ‫بیمه ای اس��ت ک��ه باید با تمام قوا در این مس��یر گام‬ ‫برداش��ت‪.‬کردبچه ادامه داد‪ :‬بیمه مرک��زی با ورود به‬ ‫مدارس‪ ،‬فرهنگس��ازی از پایه‪ ،‬را اغاز کرده که رسانه‬ ‫ملی نیز همپا با انهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری همایش دو روزه بیمه و توسعه‬ ‫کردبچ��ه در بخش دیگ��ری از صحب��ت هایش به‬ ‫جزئی��ات برگزاری این همایش اش��اره ک��رد و با بیان‬ ‫اینک��ه این همایش در دوبخش نشس��ت های علمی و‬ ‫عمومی صنعت بیمه برگزار می شود گفت‪ :‬نشست های‬ ‫علمی در روز دوازدهم اذر از س��اعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۶‬در مرکز‬ ‫همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا (س) و با حضور‬ ‫رئی��س کل و اعض��ای هی��ات عامل و مدی��ران بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬دبیرکل و هیات رئیس��ه سندیکای بیمه گران‬ ‫ایران‪ ،‬مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های‬ ‫بیمه‪ ،‬روسای انجمن های صنعت بیمه‪ ،‬پژوهشگران و‬ ‫اس��تادان پژوهشکده‪ ،‬صنعت بیمه و دانشگاه ها برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪.‬کردبچه افزود‪ :‬در روز نخس��ت همایش‪،‬‬ ‫مجموع مطالعات و مقاالت مورد تایید در کمیته علمی‬ ‫در قالب ‪ ۹‬نشس��ت تخصصی ارائه و بررس��ی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اعضای این نشست ها متش��کل از اعضای هیات‬ ‫عام��ل بیمه مرکزی‪ ،‬مدی��ران و صاحب نظران صنعت‬ ‫بیمه‪ ،‬اس��تادان و پژوهشگران دانش��گاه و پژوهشکده‬ ‫بیمه هس��تند‪ .‬رئیس پژوهش��کده بیمه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬در روز نشست های علمی‪ ،‬نشست های تخصصی‬ ‫موضوعات «ضریب نف��وذ بیمه‪ ،‬حقایق و واقعیت های‬ ‫ام��اری»‪« ،‬نق��ش فرهن��گ در ضریب نف��وذ بیمه»‪،‬‬ ‫«نقش محرک های انگیزشی‪ ،‬بازاریابی و رضایت مندی‬ ‫مش��تریان در ضری��ب نفوذ بیمه»‪« ،‬نق��ش نرخ تمام‬ ‫جزئیات پرداخت وام مسکن به سازندگان حرفه ای‬ ‫ک مسکن گفت‪ :‬هم اکنون در تهران ‪۱۷۰‬‬ ‫مدیر امور اعتباری بان ‬ ‫میلیون تومان وام س��اخت به انبوه س��ازان حرفه ای و کسانی که‬ ‫فناوری های نوین را رعایت کنند‪ ،‬تعلق می گیرد که این رقم سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان بود‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬محمد حس��ن‬ ‫علمداری اخرین وضعیت تسهیالتی که به انبوه سازان اختصاص‬ ‫می یاب��د را اع�لام ک��رد و گف��ت‪ :‬درحال حاضر افزایش س��قف‬ ‫تسهیالت انبوه سازان در دستور کار بانک مسکن قرار ندارد‪ .‬مدیر‬ ‫امور اعتباری بانک مس��کن ادامه داد‪ :‬از ابتدای امس��ال‪ ،‬با توجه‬ ‫به افزایش نرخ مس��کن و تورمی که رخ داد‪ ،‬تس��هیالت به مرور‬ ‫و به تدریج افزایش یافت‪ .‬علمداری خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون در‬ ‫تهران‪ ،‬انبوه س��ازان حرفه ای و س��ازندگانی که فناوری های نوین‬ ‫را رعای��ت کنند به ازای هر واحد ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان تس��هیالت‬ ‫س��اخت دریافت می کنند که س��ود بازپرداخت ان نیز ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر جمعیت‪ ،‬تس��هیالتی که به انبوه س��ازان تعلق می گیرد‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون تومان اس��ت و این رقم برای س��ایر ش��هرها ‪۱۳۰‬‬ ‫میلی��ون تومان و برای ش��هرهای کمتر برخ��وردار ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫تومان برنامه ریزی ش��ده اس��ت که قابل پرداخت به انبوه سازان و‬ ‫س��ازندگان است‪ .‬بنا بر اعالم بانک مس��کن‪ ،‬در پایان هر سال با‬ ‫جلساتی که برگزار و بررسی هایی که انجام می شود سیاست های‬ ‫اعتباری سال بعد تعیین می شود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬رقم تسهیالتی که‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬به انبوه سازان حرفه ای و کسانی که فناوری های نوین‬ ‫را رعای��ت می کردند برای تهران ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان‪ ،‬برای مراکز‬ ‫استان ها و ش��هرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬برای س��ایر ش��هرها ‪ ۹۰‬میلیون تومان و برای ش��هرهای‬ ‫کمتر برخوردار ‪ ۷۰‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫شده‪ ،‬سیاس��ت های قیمتی و خدمات پس ازفروش بر‬ ‫ضریب نفوذ بیمه»‪« ،‬محصوالت بیمه ای‪ ،‬نیازس��نجی‬ ‫و انطب��اق محص��والت بیمه ای با نیازهای مش��تری‪-‬‬ ‫بیمه ه��ای اموال و مس��ئولیت»‪« ،‬محصوالت بیمه ای‪،‬‬ ‫نیازس��نجی و انطباق محصوالت بیم��ه ای با نیازهای‬ ‫مش��تری‪ -‬بیمه های اشخاص»‪« ،‬نقش س��اختار بازار‬ ‫و نهاده��ا در ضریب نفوذ بیمه»‪« ،‬نقش توس��عه برون‬ ‫مرزی‪ ،‬ارتباطات بین الملل��ی و رونق تولید در ضریب‬ ‫نفوذ بیمه»‪« ،‬نق��ش فناوری اطالعات در ضریب نفوذ‬ ‫بیمه» را بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نشس��ت های صنع��ت‪ ،‬در ‪ 13‬اذر‬ ‫ماه‪ ،‬س��اعت ‪ ۸‬تا ‪ 17:30‬در س��الن همایش های برج‬ ‫میالد برگزار می ش��ود‪ .‬برنامه صبح همایش براس��اس‬ ‫روال س��ال های گذشته در بخش نخست به سخنرانی‬ ‫مقامات عالیرتبه و معرفی چهرۀ ماندگار س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫صنعت بیمه اختصاص دارد و در بخش دوم گزارش��ی‬ ‫از حقایق اماری ضریب نفوذ بیمه ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫کردبچه تصریح کرد‪ :‬برای نخس��تین بار در همایش‬ ‫امس��ال‪ ،‬برنامه ه��ای ویژه ای ب��رای طرح و بررس��ی‬ ‫موضوعات حرف��ه ای و فنی صنعت بیم��ه در قالب ‪۸‬‬ ‫نشس��ت حرف��ه ای در بعدازظه��ر روز دوم همای��ش‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬برنامه ری��زی محتوایی و‬ ‫اجرایی این نشس��ت ها از سوی س��ندیکای بیمه گران‬ ‫و انجم��ن حرفه ای صنعت بیمه صورت گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬نشس��ت های تحت مدیریت سندیکای‬ ‫بیم��ه گران ایران در قالب موضوعاتی مانند‪« :‬ش��بکه‬ ‫فروش و چالش های ان در توسعه بیمه و ضریب نفوذ‬ ‫بیمه؛ نمایندگان شرکت های بیمه»‪« ،‬شبکه فروش و‬ ‫چالش های ان در توس��عه بیم��ه و ضریب نفوذ بیمه؛‬ ‫ش��بکه کارگزاری بیم��ه»‪« ،‬فرصت ه��ا و چالش های‬ ‫توسعه بیمه زندگی و افزایش ضریب نفوذ»‪« ،‬ارزیابی‬ ‫ریسک‪ ،‬خسارت و اکچوئری در بیمه»برنامه ریزی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس پژوهش��کده بیمه ادام��ه داد‪ :‬همچنین‬ ‫نشس��ت های تح��ت مدیری��ت انجم��ن حرف��ه ای به‬ ‫موضوعاتی مانن��د‪« ،‬تحول دیجیتال و افزایش ضریب‬ ‫نف��وذ بیمه»‪« ،‬اصالح س��اختار و افزایش ضریب نفوذ‬ ‫بیم��ه»‪« ،‬حف��ظ حقوق بیمه گ��ذاران عام��ل افزایش‬ ‫ضریب نف��وذ»‪« ،‬نواوری فن��ی و افزایش ضریب نفوذ‬ ‫بیمه»اختصاص دارد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در پایان بیان کرد‪ :‬امس��ال یک‬ ‫نف��ر را به عنوان چهره ماندگار صنعت بیمه در حضور‬ ‫مقامات ارش��د اقتصادی کشور معرفی و تقدیر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با توجه به‬ ‫رشد ساالنه‬ ‫‪ ۸‬درصدی‬ ‫ضریب نفوذ‬ ‫بیمه درسال های‬ ‫گذشته این‬ ‫امر می تواند‬ ‫نوید بخش‬ ‫افزایش ضریب‬ ‫نفوذ بیمه در‬ ‫اینده باشد‬ ‫مدیریت منسجم بانک مرکزی‬ ‫س��خنگوی هیات رئیس��ه مجل��س با بیان اینک��ه مدیریت‬ ‫منس��جم بانک مرکزی اجازه تنش قیمتی در بازار ارز و سکه‬ ‫را نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬دیگر عطش تقاضا نداریم‪ .‬اس��داهلل عباسی‬ ‫در گفت وگو با ایبِنا با اش��اره به افزایش نرخ بنزین و نگرانی ها‬ ‫در باره رش��د دوباره قیمت ها در بازار ارز و طال‪ ،‬گفت‪ :‬ش��وک‬ ‫قیمت��ی در ب��ازار ارز و ط�لا نخواهیم داش��ت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫رودسر در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه برنامه مداری‬ ‫و اینده نگری بانک مرکزی شوک قیمتی در بازار را به حداقل‬ ‫خواهد رس��اند‪ ،‬افزود‪ :‬تجربه ثابت کرده ک��ه بانک مرکزی با‬ ‫سیاست های کارشناسانه می تواند جلوی هر نوع شوک قیمتی‬ ‫را بگیرد‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫جو روانی بر بازار حاکم ش��ده و ب��زودی از بین خواهد رفت‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬موضوعی واقعی رخ ن��داده از این رو اگر مقدار‬ ‫کمی هم رش��د قیمت داش��ته باشیم حباب بوده و از بین می‬ ‫رود‪ .‬وی با بیان اینکه ج��ای نگرانی در باره تالطم در بازار ارز‬ ‫و س��که وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از تغییرات قیمتی به علت‬ ‫تعطیلی نس��بی برخی بازارها بوده و بزودی دوباره به س��طح‬ ‫ثبات نرخ ها باز می گردد‪.‬‬ ‫عباس��ی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه در مدیری��ت جدید بانک‬ ‫مرکزی ارایه برنامه های کارامد تنها در زمان کوتاه و به صورت‬ ‫مقطعی صورت نگرفته و در حوزه ه��ای برنامه های بلندمدت‬ ‫نیز سیاس��ت گذاری رخ داده اس��ت‪ .‬س��خنگوی هیات رئیسه‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با توجه به اینکه براساس‬ ‫برنامه ریزی ه��ای بانک مرکزی عطش تقاض��ا از بین رفته‪ ،‬از‬ ‫این رو رش��د دوباره قیمت ها و نابس��امانی ب��ازار دور از ذهن‬ ‫است‪.‬‬ ‫حق بیمه تمامی وسایل نقلیه ‪ ۴‬سیلندر یکسان است‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی گفت‪:‬حق بیمه تمامی وسایل‬ ‫نقلیه ‪ ۴‬س��یلندر‪ ،‬یکس��ان بوده و موضوع تعیین حق بیمه یک مس��اله کامال فنی و‬ ‫مقرراتی است‪ .‬به گزارش بیمه مرکزی‪ ،‬حسن رضا عباسیان فر‪ ،‬مدیرکل دفتر برنامه‬ ‫ریزی و امور فنی در پاس��خ به برخی شبهه افکنی ها در فضای مجازی در باره فرمول‬ ‫تعیین نرخ حق بیمه ش��خص ثالث‪ ،‬با اعالم این مطلب افزود‪ :‬حق بیمه پایه شخص‬ ‫ثالث با درنظرگرفتن نوع وس��یله نقلیه‪ ،‬کاربری و س��وابق خسارت دارندگان وسایل‬ ‫نقلیه مشخص می شود و به همین خاطر مقایسه نرخ حق بیمه دو وسیله نقلیه مشابه‬ ‫بدون توجه به سایر عوامل ریسک‪ ،‬منطقی نیست‪.‬‬ ‫عباس��یان ف��ر با اش��اره به اینک��ه حق بیم��ه تمامی وس��ایل نقلیه ‪ ۴‬س��یلندر‪،‬‬ ‫یکس��ان اس��ت‪ ،‬دلیل حق بیمه متفاوت ‪ ۲‬وس��یله نقلیه ‪ ۴‬س��یلندر رایج «پراید و‬ ‫تحلیل‬ ‫صرفه جویی در‬ ‫هزینه های دولت‬ ‫از رویا تا واقعیت‬ ‫پی��کان» را تاکی��د قانون گ��ذار بر ض��رورت حمایت از اقش��ار اس��یب پذیر جامعه‬ ‫دانس��ت نه اینکه خودروهای ‪ ۴‬س��یلندر فرق می کنند و افزود‪ :‬موضوع تعیین حق‬ ‫بیمه یک مس��اله کامال فنی و مقرراتی اس��ت و به بس��یاری عوام��ل دیگر از قبیل‬ ‫س��ن خودرو‪ ،‬تعداد تصادف ها و س��وابق نداشتن خس��ارت در سال های قبل مربوط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اکنون که بودجه بدون نفت در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫اس��ت صرفه جوی��ی در هزینه های دولت ب��ه عنوان یک‬ ‫ضرورت قلمداد می ش��ود‪ ،‬اما کاه��ش هزینه های دولت‬ ‫تا چه اندازه ممکن و قابل اجرا است؟ شاید دهه ‪ 60‬یا ‪70‬‬ ‫معایب وابس��تگی به نفت چندان در جامعه ما مش��خص‬ ‫نب��ود‪ .‬اما به م��رور معای��ب اقتصاد نفتی ب��رای همگان‬ ‫روش��ن شد و اکنون دیگر تردیدی در مورد ضرورت قطع‬ ‫وابس��تگی بودجه دولت به نفت وجود ندارد‪ .‬این ضرورت‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته که ب��ه دلیل بازگش��ت تحریم ها‪،‬‬ ‫درامده��ای نفتی ب��ا کاهش ش��دید مواجه ش��ده اند‪،‬‬ ‫دوچندان ش��ده است‪ .‬از سال گذش��ته با خروج امریکا از‬ ‫برجام یک عزم جدی برای قطع وابس��تگی به درامدهای‬ ‫نفت��ی ش��کل گرفت��ه اس��ت‪ .‬در این م��دت بحث هایی‬ ‫زیادی درباره این موضوع مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬نگاهی به‬ ‫این مباحث نش��ان می دهد که اکثرا ح��ول یافتن منابع‬ ‫درام��دی جایگزین بوده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫بودجه دارای دو سمت منابع و مصارف است و برای تغییر‬ ‫در بودجه ضروری است که به هر دو سمت ان توجه شود‪.‬‬ ‫مصارف دولت به صورت کلی در س��ه دسته پرداخت های‬ ‫هزینه ای (بودجه جاری)‪ ،‬تملک دارایی های س��رمایه ای‬ ‫(بودجه عمرانی) و تمل��ک دارایی های مالی طبقه بندی‬ ‫می ش��وند‪ .‬س��هم اصلی هزینه های دولت به هزینه های‬ ‫جاری اختصاص دارد‪ ،‬به طوری که در ‪ ۱۷‬س��ال گذشته‬ ‫ب��ه طور میانگین ‪ ۷۶‬درصد کل پرداخت های دولت برای‬ ‫هزینه ه��ای جاری بوده اس��ت‪ ۱۷.۷ .‬درص��د از مخارح‬ ‫دول��ت نیز برای طرح های عمرانی ص��ورت گرفته و تنها‬ ‫‪ ۶.۲‬درصد به تملک دارایی های مالی اختصاص داش��ته‬ ‫است‪ .‬بنابراین بخش عمده منابع دولت صرف هزینه های‬ ‫ج��اری و کش��ورداری می ش��ود و بودجه اندک��ی برای‬ ‫طرح های عمرانی که می تواند کارکرد توس��عه ای داشته‬ ‫باشد باقی می ماند‪ .‬با توجه به سهم پایین بودجه عمرانی‬ ‫از هزینه های دولت و همچنین پرداخت بخش��ی از ان از‬ ‫طریق اوراق بدهی به نظر می رس��د امکان صرفه جویی و‬ ‫تغیی��رات قابل توجه در این هزین��ه وجود ندارد‪ .‬کاهش‬ ‫ای��ن هزینه هم چنین می تواند ب��ر تولید ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور نیز اثر س��ویی داشته باش��د و باعث کاهش رشد‬ ‫اقتصادی ش��ود‪ .‬موضوعی که در ش��رایط رکودی اخیر‬ ‫بس��یار با اهمیت است و باید نسبت به ان محتاطانه عمل‬ ‫کرد‪ .‬بودجه جاری اصلی ترین بخش پرداخت های دولت‬ ‫اس��ت که هم زمان با افزایش س��طح عمومی قیمت ها و‬ ‫گسترش وظایف دولت رو به افزایش نهاده است‪ .‬براساس‬ ‫یک دس��ته بندی مرس��وم در بودج ه نویسی‪ ،‬هزینه های‬ ‫جاری در هفت فصل کلی دسته بندی می شوند‪ .‬اما سهم‬ ‫این فصل ها از کل بودجه جاری بسیار با یکدیگر متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری ک��ه در قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تنها‬ ‫دو فص��ل جبران خدمات کارکن��ان و رفاه اجتماعی ‪۶۵‬‬ ‫درصد بودجه جاری نهاد های دولتی را تش��کیل داده اند‪.‬‬ ‫ای��ن دو فصل ک��ه مربوط به پرداخت حقوق و دس��تمزد‬ ‫کارکن��ان دولت و همچنین برخ��ی از برنامه های رفاهی‬ ‫هستند‪ ،‬همه ساله بر مقدار انها افزوده می شود؛ بنابراین‬ ‫در س��اختار فعلی امکان صرفه جویی در انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫پن��ج فصل دیگر بودج��ه تنها ‪ ۳۵‬درص��د بودجه جاری‬ ‫نهاد ه��ا را در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ب��ه خود اختص��اص داده اند‪.‬‬ ‫این بدان معناس��ت ک��ه صرفه جوی��ی در بودجه جاری‬ ‫دول��ت تنها در حدود یک س��وم از بودج��ه (‪ ۱۲۶۹‬هزار‬ ‫میلیارد ریال) ممکن اس��ت‪ .‬اگ��ر ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد در این‬ ‫فصول صرفه جویی ش��ود‪ ،‬تنها کمتر از ‪ ۱۰‬درصد از کل‬ ‫هزینه جاری دولت کاس��ته خواهد شد‪ .‬دسته بندی مهم‬ ‫دیگ��ری که در بودجه نویس��ی برای بودج��ه وجود دارد‬ ‫و کل هزینه های جاری و تملک دارایی های س��رمایه ای‬ ‫را شامل می شود دس��ته بندی براساس امور است‪ .‬بدین‬ ‫شکل که امور اصلی که نهاد های دولتی برعهده دارند در‬ ‫قالب ‪ ۱۰‬گروه دسته بندی می شود‪ .‬بخش عمده بودجه‬ ‫دولت اعم از جاری و عمرانی صرف امور خاص می شود‪ ،‬به‬ ‫ طوری که ‪ ۸۲‬درصد بودجه کش��ور صرف رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬دفاع و امنیتی و س�لامت می شود‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که به دلیل رش��د اقتصادی منف��ی و تورم باال‬ ‫بخش��ی از جامعه با مشکالت معیش��تی مواجه شده اند‪،‬‬ ‫امکان تعدیل و کاه��ش هزینه های رفاه اجتماعی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬اموزش و پرورش و س�لامت نیز س��ال هاست که‬ ‫از کمبود و کس��ری بودجه رن��ج می برند و امکان کاهش‬ ‫بودجه به هیچ عنوان وجود ندارد‪ .‬همچنین در ش��رایط‬ ‫فعلی به تقویت بنیه دفاعی کش��ور نی��از داریم و نه تنها‬ ‫نمی ت��وان این بودجه را کم ک��رد‪ ،‬بلکه باید به تقویت ان‬ ‫نیز اندیشید‪ .‬بنابراین در ساختار فعلی امکان صرفه جویی‬ ‫در بی��ش از ‪ 80‬درصد از بودجه وجود ندارد و تنها در ‪۱۸‬‬ ‫درصد ان می توان صرفه جویی یا تعدیل کرد که قطعا رقم‬ ‫باالیی نخواهد بود‪ .‬با توجه به انچه گفته ش��د در ساختار‬ ‫فعلی ام��کان صرفه جویی قابل توجه��ی در هزینه های‬ ‫دول��ت وجود ندارد‪ .‬به عب��ارت دقیق تر با صرفه جویی در‬ ‫هزینه های دولت‪ ،‬مش��کل کمبود منابع حل نخواهد شد‬ ‫و با کاهش درامدهای نفتی دولت نمی توان امور کشور را‬ ‫ب ه صورت عادی اداره کرد‪ .‬راهکار موجود راهکاری است‬ ‫که از جن��س صرفه جویی در هزینه های فعلی نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه از جنس بازبینی وظایف دولت و تغییر در رویه های‬ ‫اجرایی و اداری است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹اتم�ام طرح ه�ای نیمه تمام‪،‬اولویت‬ ‫بانک صنعت ومعدن‬ ‫رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل بانک صنعت و‬ ‫معدن گفت‪ :‬این بانک در راس��تای انجام مسولیت‬ ‫اجتماعی خود و توس��عه زیرساخت های کشور در‬ ‫تامین مالی س��ه طرح اب ش��یرین کن در اس��تان‬ ‫هرمزگان مش��ارکت داشته است‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن‪ ،‬حسین مهری‬ ‫که ب��ه اتفاق جمع��ی از مدیران ارش��د این بانک‪،‬‬ ‫مرتضی ش��هیدزاده رئی��س هیات عامل صندوق‬ ‫توسعه ملی و تعدادی از مدیران سازمان یاد شده به‬ ‫استان هرمزگان سفر کرده‪ ،‬ضمن تاکید بر اولویت‬ ‫تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی جهت‬ ‫حفظ و افزایش ظرفیت عمل��ی تولید افزود‪ :‬اتمام‬ ‫طرح های نیمه تمام و توجه به طرح های توسعه ای‬ ‫واحده��ای تولیدی فعال از دیگ��ر اولویت های این‬ ‫بانک است‪ .‬مهری با اشاره به تامین مالی طرح های‬ ‫اب ش��یرین کن در استان خاطرنشان کرد‪ :‬استان‬ ‫هرمزگان در جنوب ای��ران از جمله مناطق درگیر‬ ‫با بح��ران کم ابی بوده که در س��ال های گذش��ته‬ ‫طرح های مختلفی ب��رای مدیریت این بحران اجرا‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬یکی از پروژه های یادشده احداث اب‬ ‫شیرین کن است که مشکالت منطقه را در خصوص‬ ‫تامی��ن اب ش��رب‪ ،‬اب مورد نی��از بخش صنعت و‬ ‫کشاورزی مرتفع خواهد ساخت‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت بان�ک تجارت از جش�نواره‬ ‫کتاب معلوالن‬ ‫نخستین جشنواره ملی کاما (کتاب افراد معلول‬ ‫ایران) در تاالر قلم س��ازمان اسناد و کتابخانه ملی‬ ‫ایران برگزار شد‪ .‬اختتامیه نخستین جشنواره ملی‬ ‫کاما‪« ،‬کتاب افراد معلول ایران» با ش��عار شهروند‬ ‫معل��ول‪ ،‬جامعه فراگیر با حضور اش��رف بروجردی‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان اس��ناد و‬ ‫کتابخانه ملی ایران و محس��ن جوادی معاون امور‬ ‫فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با حمایت‬ ‫بانک تجارت برگزار ش��د‪ .‬در ای��ن دوره در مجموع‬ ‫‪ ۱۳۵‬عنوان کتاب در دبیرخانه جایزه کتاب س��ال‬ ‫مورد ارزیابی قرار گرف��ت که پس از داوری مرحله‬ ‫نخس��ت ‪ ۲۰‬عنوان کتاب به مرحله دوم راه یافت و‬ ‫از میان اثار یاد ش��ده‪ ،‬پ��س از ارزیابی داوران‪۱۱ ،‬‬ ‫عنوان کت��اب برگزیده و ‪ ۸‬عنوان کتاب شایس��ته‬ ‫تقدیر شناخته شدند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون مطرح کرد‬ ‫تاثیر تعاونی ها در کارافرینی‪ ،‬عدالت اجتماعی و رونق اقتصاد‬ ‫عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون تقویت‬ ‫تعاونی ها را زمینه س��از کارافرین��ی در جامعه و‬ ‫رونق اقتصادی کشور دانست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک‬ ‫توسعه تعاون اس��تان یزد‪ ،‬عباس نجفی در سفر‬ ‫به استان یزد در دیدار با مدیران مجموعه عظیم‬ ‫گروه تعاونی پیش��گامان‪ ،‬این ش��رکت تعاونی را‬ ‫سرامد تعاونی های کشور دانست و افزود‪ :‬شرکت‬ ‫تعاونی پیشگامان یزد از برندهای مطرح در حوزه‬ ‫تعاون کش��ور بوده که ب��ا برنامه ریزی صحیح و‬ ‫تکیه ب��ر ارزش ه��ای تعاون و تفاهم توانس��ته در‬ ‫تحقق اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و توس��عه اقتصاد‬ ‫تعاونی مح��ور در جامعه مط��رح و الگویی برای‬ ‫تعاونی های دیگر باشد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره بانک توس��عه تع��اون در‬ ‫بازدید از ش��رکت تعاونی بندر خشک پیشگامان‬ ‫کویر یزد تکمیل مجموعه بزرگ بندر خش��ک را‬ ‫بستر مناسبی برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی‬ ‫بیشتر در کشور و استان یزد قلمداد کرد و افزود‪:‬‬ ‫هر جا بحث اش��تغال به میان اید بانک توس��عه‬ ‫تعاون س��فره خدماتی خود را پهن و بس��ته های‬ ‫حمایتی خود را ارائه می کند‪ .‬نجفی با اش��اره به‬ ‫اهمیت بندر خشک پیشگامان در کشور و استان‬ ‫یزد‪ ،‬افزود‪ :‬مجموعه بندر خش��ک پیشگامان به‬ ‫دلیل واقع ش��دن در مرکز کش��ور و برخورداری‬ ‫از زیرس��اخت های حمل ونق��ل ج��اده ای و ریلی‬ ‫و بهره من��دی از توان تعاونی و تش��کیالتی خود‬ ‫می تواند بس��یار مفید و موثر در ترانزیت کاال در‬ ‫کشورمان باشد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره بانک توس��عه تعاون با بیان‬ ‫موفقیت ه��ای ملی ش��رکت تعاونی پیش��گامان‬ ‫معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین از بسترسازی برای‬ ‫بانکداری دیجیتال تا سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫فرهاد اینالوی��ی در گفت وگو با ایبِنا‪ ،‬درباره هدف گذاری این‬ ‫بانک تا س��ال ‪ ،۱۴۰۰‬اظهار کرد‪ :‬بانک ایران زمین از سال ‪۹۵‬‬ ‫اعالم کرد که براس��اس یک برنامه ‪ ۵‬س��اله برنامه پرواز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫را برای تبدیل ش��دن ب��ه یک بانک دیجیت��ال دنبال می کند‪.‬‬ ‫به همین دلیل ما براس��اس یک برنامه مش��خص اماده س��ازی‬ ‫بسترهای الزم برای این اقدام را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این اقدامات موجب ش��د تا از س��مت‬ ‫بانکداری الکترونیک به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنیم‬ ‫و در این راس��تا اقدام های متفاوتی نیز انجام شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اثرگذاری بخ��ش تعاون در جامعه‬ ‫غیرقابل انکار بوده و ش��رکت تعاونی پیش��گامان‬ ‫کوی��ر یزد به خوبی تحقق اقتصاد تعاونی محور را‬ ‫معنا کرده است‪.‬‬ ‫نجفی تجمیع اندیش��ه های عمل گرا و تجارت‬ ‫ارزشمند را در قالب یک تعاونی مصداق مشورت‬ ‫کردن دانست و تاکید کرد‪ :‬همواره تفکر تعاونی و‬ ‫گروهی موفق تر عمل کرده و این نکته را در شهر‬ ‫یزد که سابقه دیرینه ای در تعاون‪ ،‬پشتکار و اراده‬ ‫دارد به خوبی شاهد هستیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون در ادامه‬ ‫از بخش های مختلف و س��الن های ساخته ش��ده‬ ‫این بندر در بخش ها و کاربری های متنوع بازدید‬ ‫و س��پس در جلس��ه تخصصی بررس��ی وضعیت‬ ‫و جای��گاه کنونی بندر خش��ک در محل س��الن‬ ‫همایش این شرکت به تشریح برنامه ها و خدمات‬ ‫حمایتی بانک توسعه تعاون در کمک به تعاونی ها‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫مدیران و اعض��ای هیات مدیره گ��روه تعاونی‬ ‫پیش��گامان نیز در این جلس��ه با مثبت ارزیابی‬ ‫ک��ردن خدم��ات بانک توس��عه تعاون ب��ه بیان‬ ‫خواس��ته ها و موان��ع موجود در تحق��ق اهداف‬ ‫تعاونی ه��ا پرداختن��د‪ .‬بازدی��د از دو کارخان��ه‬ ‫تولی��دی پیش��گامان صنعت س��بز نخس��تین و‬ ‫تنها تولیدکننده س��نگ از کاغ��ذ در خاورمیانه‬ ‫و پیش��گامان عصر ارتباط��ات تولیدکننده لوازم‬ ‫فناوری های نوی��ن حوزه اطالع��ات نیز ازجمله‬ ‫کارخانه های وابس��ته به تعاونی پیش��گامان بود‬ ‫ک��ه مورد بازدید عضو هیات مدیره بانک توس��عه‬ ‫تعاون ق��رار گرف��ت‪ .‬رضایی نژاد نماین��ده گروه‬ ‫تعاونی پیش��گامان نیز در جلسه نهایی با مدیران‬ ‫بسترسازی برای بانکداری دیجیتال تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫یکی از این اقدام ها مربوط به زیرساخت می شود‪،‬‬ ‫یعنی زیرس��اخت دیتا بانک باید از زیرس��اخت‬ ‫دیت��ا موج��ود ب��ه زیرس��اخت دیت��ا بانکداری‬ ‫دیجیتال تبدیل شود و از یک زیرساخت داده ای‬ ‫ساخت یافته به بستری برای بیگ دیتا تغییر کند‪.‬‬ ‫معاون فن��اوری اطالعات بانک ایران زمین‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه کارهای فرایندی بانکداری دیجیتال‬ ‫اغاز شده است افزود‪ :‬یعنی فرایندها از ابتدا مرور و ساده سازی‬ ‫شده و سپس فرایند دیجیتالی کردن انها اغاز شده است‪.‬‬ ‫مرحل��ه بعدی این اس��ت که پلتف��رم ب��از را در اختیار قرار‬ ‫دهی��د تا فین تک ها بتوانند به ش��ما متصل ش��وند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل ما پلتف��رم ای زد ب��وم (‪ )izboom‬را در‬ ‫مرک��ز ن��واوری بانک فعال کردی��م و نزدیک به‬ ‫‪ ۲۰۰‬س��رویس و خدمت بانک��ی را روی ان قرار‬ ‫دادیم تا فین تک ها به ان وصل شده و از خدمات‬ ‫بانکداری باز استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��وزه داخل بان��ک هم پروژه‬ ‫اومنی چنل را پی��ش می بریم که ان هم بر این‬ ‫بس��ترها سوار می شود و سعی بر یکپارچه کردن بسترها داریم‬ ‫که تا پایان سال بستر وب و موبایل روی امنی چنل سوار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اینالویی درباره هدف گذاری بانک ایران زمین تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بانک توسعه تعاون با اشاره به فعالیت های تعاونی‬ ‫پیش��گامان به معرفی ش��رکت پرداخت و افزود‪:‬‬ ‫اهمیت دادن به تعاونی ها سبب تقویت کارافرینی‬ ‫در کش��ور می ش��ود و ثم��ره ان رون��ق تولید و‬ ‫اشتغال‪ ،‬ثبات اقتصاد و توزیع عادالنه ثروت است‬ ‫و ما تحقق این موارد را در مجموعه عظیم تعاونی‬ ‫پیشگامان دنبال می کنیم‪ .‬رضایی نژاد با اشاره به‬ ‫تعامل شرکت با بانک توسعه تعاون‪ ،‬این بانک را‬ ‫حامی توانا و موثر برای تعاونی ها دانست و افزود‪:‬‬ ‫تعامل ما با بانک توس��عه تعاون زمینه ساز رشد و‬ ‫تحق��ق اهدافمان بوده و قطعاً این تعامل و تفاهم‬ ‫موجود را ارتقا خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی ارائه تس��هیالت موردنیاز به ش��رکت های‬ ‫تعاونی از س��وی بانک توس��عه تعاون را خواستار‬ ‫ش��د و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬قطع��اً هران��دازه این‬ ‫حمایت ها بیش��تر ش��ود ش��کوفایی تعاونی ها و‬ ‫تحقق اقتصاد تعاونی را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫در جلس��ه پایانی همچنین مدیران س��تادی و‬ ‫استانی حاضر در جلسه نیز با ارائه مطالبی‪ ،‬حفظ‬ ‫و ارتقای س��طح تعامل تعاونی بزرگ پیشگامان‬ ‫یزد ب��ا بانک توس��عه تعاون را زمینه س��از رونق‬ ‫اقتصادی و ش��کوفایی حوزه تعاون دانستند و بر‬ ‫استمرار همکاری ها تاکید کردند‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال ‪ ۱۴۰۰‬جایگاهی است که هم پلتفرم باز و‬ ‫هم فرایندهای دیجیتال تکمیل ش��ده است‪ .‬البته تا ان زمان‬ ‫هر سرویس��ی که اماده ش��ود در اختیار متقاضیان و مشتریان‬ ‫ق��رار می دهی��م‪ .‬تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬پلتفرم باز و ه��م اومنی چنل‬ ‫تکمیل خواهد ش��د و تمام فراینده��ای موجود و احراز هویت‬ ‫نیز دیجیتالی خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین با تاکید بر اینکه ما‬ ‫امسال مرکز نواوری بانک را افتتاح کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫این بس��تر را داریم که استارت اپ های حوزه بانکداری باز را به‬ ‫ای��ن مرکز بیاوریم و برخی از کاره��ا و محصوالت انها در این‬ ‫مرکز بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اتصال پایتخت به مازندران با قطار شهری همچنان مخالفانی دارد‬ ‫قطار امل‪ -‬تهران روی ریل تردید‬ ‫طرح راه اندازی مترو ام��ل‪ -‬تهران در حالی این روزها‬ ‫دوباره روی میز خبرها قرار گرفته اس��ت که بعد از حدود‬ ‫‪ ۲‬دهه از نخس��تین مطالعه ها‪ ،‬ام��ا و اگرها درباره توجیه‬ ‫اقتصادی و فنی این طرح همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حدود ‪ ۱۸‬س��ال از انتشار نخستین‬ ‫خبره��ا درباره اتصال مترو تهران به پلور امل در اس��تان‬ ‫مازن��دران با هدف کاهش ب��ار ترافیک جاده های منتهی‬ ‫به این اس��تان می گ��ذرد‪ .‬با این حال هن��وز این طرح در‬ ‫ابتدای راه یعنی فاز مطالعاتی است‪ .‬هر چند وقت یک بار‬ ‫نیز خبری درباره ان منتش��ر می ش��ود و دوباره مسئله به‬ ‫فراموشی سپرده می شود تا زمانی دیگر!‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۹۰‬درصد تردد بین مازندران و تهران با‬ ‫استفاده از حمل ونقل جاده ای است و بر این اساس ساالنه‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬میلیون تردد در محوره��ای اصلی مازندران‬ ‫شامل هراز‪ ،‬کندوان و سوادکوه انجام می شود‪ .‬در توجیه‬ ‫ط��رح مترو تهران‪ -‬امل گفته ش��ده که این اتصال‪ ،‬زمان‬ ‫سفر بین تهران و مازندران را از حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ساعت فعلی‬ ‫با خودروهای س��واری به ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬س��اعت با مترو کاهش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫در مطالع��ه ابتدای��ی این ط��رح‪ ،‬هزینه س��اخت این‬ ‫راه ریل��ی‪ ۳ ،‬تا ‪ ۵‬هزارمیلیارد تومان براورد و اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت اگر س��االنه ‪ ۲‬میلیون س��فر رفت وبرگشتی از این‬ ‫مس��یر انجام ش��ود و کرایه هر س��فر ‪ ۵‬هزار تومان باشد‪،‬‬ ‫درامد س��االنه این خط هزار میلی��ارد تومان خواهد بود‬ ‫که با در نظر گرفتن حاش��یه سود ان‪ ،‬هزینه اجرای پروژه‬ ‫حداکثر تا ‪ ۱۲‬سال بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای اجرای فاز نخست‬ ‫در روزهای گذشته مدیرکل راه و شهرسازی مازندران‬ ‫اعالم کرد فاز نخست طرح مطالعاتی اتصال مترو پردیس‬ ‫به پلور در شهر امل تا پایان امسال نهایی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��یدمحمد نظری گف��ت‪ :‬قرارگاه‬ ‫خاتم االنبی��ا (ع) عملیات اجرایی فاز نخس��ت مطالعاتی‬ ‫ای��ن پروژه بزرگ عمرانی ریلی را براس��اس تفاهمنامه با‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در دستور کار قرار دارد‪ .‬بر اساس‬ ‫برنامه ری��زی فاز نخس��ت مطالعاتی این پ��روژه تا پایان‬ ‫امسال تکمیل و در صورت مثبت بودن ارزیابی مطالعاتی‪،‬‬ ‫برای شروع عملیات اجرایی با پیمانکار توافق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براورد می ش��ود با مثب��ت بودن ارزیابی‬ ‫مطالعات��ی‪ ،‬این پروژه بزرگ عمران��ی حداکثر در فرایند‬ ‫زمانی ‪ ۵‬ساله به پایان برسد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره تامین اعتبار‬ ‫ای��ن پروژه توضی��ح داد‪ :‬پس از پایان ط��رح مطالعاتی و‬ ‫قرارگیری پروژه در فاز اجرایی‪ ،‬برای تامین اعتبار پروژه با‬ ‫کارفرمایی وزارت راه و شهرسازی تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫این پروژه در صورت اجرا مشکل مالی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نظری براورد ارزش ریالی پروژه را در شرایطی که هنوز‬ ‫طرح مطالعاتی ان به پایان نرس��یده‪ ،‬ناممکن دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬پ��س از پایان طرح مطالعاتی‪ ،‬مس��ائل مالی مورد‬ ‫تحقیق و ارزیابی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این پروژه در چند فاز اجرایی خواهد ش��د‬ ‫که فاز نخس��ت از پردیس به پلور و پس از ان نیز در طول‬ ‫ناصری��ان ب��ا بیان اینک��ه در ده ه��ا طرح ریلی ش��اهد‬ ‫فش��ارهای برخ��ی افراد صاح��ب نفوذ ب��رای اعمال نظر‬ ‫در مطالع��ات یا در پیش��برد پروژه ها بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع موجب انح��راف از منافع مل��ی در تصویب‬ ‫پروژه های عمران��ی ازجمله در حوزه ریلی بوده که پروژه‬ ‫راه اهن رودهن امل نیز از مصداق های ان است‪.‬‬ ‫محمود اوالد‬ ‫اقتصاددان‬ ‫گروه را هو شهرسازی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مهم اتصال ریلی است‬ ‫همواره ش��هرهای ب��زرگ‪ ،‬جاذبه اش��تغال دارن��د اما راه��کار کنترل‬ ‫مهاجرت هایروزانهبهتهرانایننیستکهپروژهریلیبیندواستانتهران‬ ‫و مازندران را منتفی کنیم زیرا این کار‪ ،‬پاک کردن صورت مسئله به شمار‬ ‫می رود‬ ‫زمان اجرای پروژه فازهای بعدی مطالعاتی برای رسیدن‬ ‫مترو به امل یا س��ایر ش��هرهای اس��تان نیز اقدام عملی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی بلندپروازانه و بدون توجیه‬ ‫یک کارشناس حمل ونقل‪ ،‬اتصال ریلی تهران به امل را‬ ‫بلندپروازانه و بدون توجیه اقتصادی می داند‪.‬‬ ‫به گ��زارش تین نیوز‪ ،‬وحید دولتی اف��زود‪ :‬به کار بردن‬ ‫کلم��ه مترو ب��رای چنین طرح��ی‪ ،‬عوام فریبی اس��ت و‬ ‫به انچه در این مس��یر قرار اس��ت راه اندازی ش��ود‪ ،‬قطار‬ ‫می گوین��د‪ .‬مش��خص نیس��ت با چ��ه توجیه��ی به ان‬ ‫مت��رو می گوین��د‪ .‬ش��اید قرار اس��ت هزینه ای��ن پروژه‬ ‫به ش��هر تحمیل ش��ود ک��ه به ط��ور قط��ع توجیه پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫دولتی با اش��اره به سرمایه باالی مورد نیاز در این طرح‬ ‫ادامه داد‪ :‬چنین سرمایه گذاری برای امل به صرفه نیست‬ ‫و ش��هرهای پرجمعیت ش��مال بای��د در اولویت مصرف‬ ‫چنین هزینه ای باشند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت اولوی��ت فعلی اس��تان مازندران در‬ ‫زمینه س��اخت خطوط ریلی‪ ،‬باید راه اهن ساری‪ -‬رشت‬ ‫باشد تا کریدور ترانزیتی به وجود اید‪ .‬تکمیل و راه اندازی‬ ‫این خط موجب اتصال اس��یای مرک��زی به قفقاز‪ ،‬اروپا و‬ ‫ترکیه می شود و این به معنی اتصال ریلی بین کشورهای‬ ‫دو س��وی خزر اس��ت که به طور قطع از طرح بلندپروازانه‬ ‫اتصال مترو تهران به شهر کوچک امل‪ ،‬منطقی تر و دارای‬ ‫سود اقتصادی و فنی بیشتری است‪.‬‬ ‫‹ ‹براوردهای اشتباه در درامد و هزینه‬ ‫یک��ی دیگ��ر از کارشناس��ان حمل ونقل کش��ورمان‬ ‫می گوی��د در مطالعات ابتدایی‪ ،‬هزینه و درامد این پروژه‬ ‫ریلی به درستی براورد نشده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش تین نیوز‪ ،‬س��ید مرتضی ناصری��ان گفت‪:‬‬ ‫مطالعه مقدماتی این طرح ابتدا در قالب ایده مترو تهران‬ ‫به ش��مال انجام شد که یک گزینه ان مسیر به سمت امل‬ ‫بود‪ .‬نتایج ان مطالع��ه در کتابی با عنوان «عبور از البرز»‬ ‫منتشر شده و نشان می دهد این طرح با مطالعه اجمالی و‬ ‫بدون زمین شناسی مهندسی و گمانه زنی های مختلف یا‬ ‫اس��تفاده از روش های شناسایی اعماق زمین امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬ادامه مطالعات برای بررسی موضوع خواسته‬ ‫شد ولی مدیران شهرداری تهران با ادامه مطالعه موافقت‬ ‫نکردند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬نمایندگان منطقه ام��ل همان ایده‬ ‫را ب��ه وزارت راه و شهرس��ازی منتق��ل کردند و به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬عن��وان «مترو» در ذهن و س��خن اف��راد ماندگار‬ ‫ش��د اما انچه در ذی��ل مدیریت وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫مطالعه ش��د ایجاد راه اهن در این مس��یر بود‪ .‬متاس��فانه‬ ‫مطالعه مش��اور جدید ش��امل ب��راورد هزین��ه (‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان) ‪ ۱۰‬براب��ر کمتر از براوردهای واقع بینانه‬ ‫و براورد درامدی بس��یار بی��ش از درامدهای واقع بینانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرط تکمیل اتصال ریلی ایران‪ -‬افغانستان‬ ‫این طرح با‬ ‫مطالعه اجمالی‬ ‫و بدون‬ ‫زمین شناسی‬ ‫مهندسی و‬ ‫گمانه زنی های‬ ‫مختلف یا‬ ‫استفاده از‬ ‫روش های‬ ‫شناسایی اعماق‬ ‫زمین امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود‬ ‫نیاز ‪ ۱۴۰‬هزار هکتار بافت فرسوده به نوسازی‬ ‫مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری گفت‪ ۵ :‬میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی در بیش از ‪ ۱۴۰‬هزار هکتار بافت فرسوده‬ ‫و ناکارامد شهری وجود دارد که باید با مشارکت مردم نوسازی‬ ‫و احیا شود‪.‬‬ ‫س��ید محمد پژمان معاون در گفت وگو ب��ا مهر درباره کند‬ ‫ش��دن روند احیای بافت های فرس��وده اظهارکرد‪ :‬تمرکز روی‬ ‫اعتب��ارات دولتی با توجه به تنگناها و محدودیت های اعتباری‬ ‫و نیز وس��عت کار‪ ،‬شرایط را سخت کرده است‪ .‬اگر مکانیسم ها‬ ‫را تقویت کنیم و مشارکت مردم افزایش یابد می توان روند کار‬ ‫را سرعت داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این وضعیت باید سرمایه گذاران هم وارد میدان‬ ‫ش��وند و از ظرفیت محله ها به نفع مردم اس��تفاده شود تا کار‬ ‫اسان تر پیش رود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد‪ :‬در سراس��ر کشور‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۴۹۰‬هزار هکت��ار بافت فرس��وده در ‪ ۲۷۰۰‬محله‬ ‫داری��م که بیش از ‪ ۵‬میلیون خان��وار در انها زندگی می کنند‪.‬‬ ‫در محدوده بافت های فرس��وده بیش از ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی وجود دارد که جمعیتی بیش از ‪ ۲۰‬میلیون نفر‬ ‫در انها سکونت دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تاکنون حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار واحد در‬ ‫بافت های فرسوده و ناکارامد نوسازی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬اشتباه‬ ‫گذش��ته این است که در نوسازی بافت های شهری به وضعیت‬ ‫بومی منطقه ها مانند جمعیت‪ ،‬موقعی��ت جغرافیایی‪ ،‬نیازها و‬ ‫سلیقه مردم‪ ،‬بافت ش��هری و وسعت محله توجه نکردیم‪ .‬این‬ ‫که با نگاه ملی در تهران برای اس��تانها تصمیم بگیریم و بافت‬ ‫فرسوده را در همه نقاط یکسان بازسازی کنیم‪ ،‬منطقی نیست‬ ‫و باید به مدیریت های بومی نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی یاداورشد‪ :‬تعداد زیادی پروژه‬ ‫نوس��ازی بافت فرس��وده در کش��ور کلید خورده است‪ .‬در این‬ ‫زمینه ‪ ۱۰۰‬هزار تسهیالت یارانه ای پیش بینی شده که موجب‬ ‫می ش��ود در مدت یک سال‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۱۰۰‬هزار نفر با کمک‬ ‫خودشان خانه هایشان را نوسازی کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ ۲ :‬هزار پروژه با چند هزار میلیارد تامین منابع‬ ‫از سوی دولت در حوزه های زیربنایی و روبنایی در جریان است‬ ‫تا بتوان این وضعیت را بهبود بخشید‪ .‬البته این میزان منابع و‬ ‫ش��تابی که درحال حاضر داریم‪ ،‬با تعداد پروژه ها تناسب ندارد‬ ‫و از مدیران اس��تانی و ش��هری انتظار داریم به میدان بیایند و‬ ‫شتاب را بیشتر کنند‪.‬‬ ‫فشار تحریم روی دوش دریانوردان‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهارکرد‪ :‬تحریم ایمنی دریانوردی نه تنها منطقه‬ ‫خاورمیانه را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه امنیت دریانوردی کل جهان را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد راس��تاد در دیدار ب��ا کیتاک لیم‪،‬‬ ‫دبیرکل س��ازمان بین المللی دریانوردی (ایمو)‪ ،‬گس��تردگی تحریم ه��ای دولت امریکا را‬ ‫ش��امل دریانوردان ایرانی و خارجی شاغل روی کش��تی های ایرانی عنوان کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫اتفاق خالف محتوای کنوانسیون بین المللی کار دریایی و حقوق بشر است‪ ،‬چرا که موجب‬ ‫فشار روانی و خستگی دریانوردان و نگرانی شدید خانواده های انها می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی ادام��ه داد‪ :‬تحریم در ارائ��ه خدمات ماهواره ای‬ ‫ارتباطی به کش��تی ها که با فش��ار و تهدید امریکا انجام شده اس��ت‪ ،‬باعث شده دریانوردان‬ ‫از ابتدایی تری��ن حق��وق اساس��ی و طبیعی خود محروم ش��وند‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬با وجود‬ ‫پیگیری های مختلف از سوی ایران در سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان بین المللی‬ ‫ماهواره س��یار‪ ،‬تاکنون هیچ اقدام عملی برای رفع مش��کالت تحریمی نشده است‪ .‬راستاد‬ ‫گفت‪ :‬وظیفه س��ازمان بین المللی دریان��وردی‪ ،‬حفظ و ارتقای ایمن��ی دریانوردی در کل‬ ‫جهان است‪ .‬بنابراین انتظار داریم سازمان های یاد شده در مشکالت پیش امده برای صنعت‬ ‫دریان��وردی ایران‪ ،‬ورود و اقدام موثری انجام دهند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی به امنیت‬ ‫دریانوردی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬ایران معتقد است‬ ‫امنیت دریایی منطقه باید ازس��وی دولت های منطقه حفظ و تامین شود و برای این منظور‬ ‫ابتکار «صلح امید هرمز» که از سوی ایران مطرح شده‪ ،‬قابل توجه و اجرایی است‪.‬‬ ‫راس��تاد یاداور ش��د‪ :‬حمله های اخیر به کش��تی های ایرانی در دریای سرخ و اقدام های‬ ‫خرابکاران��ه در همه مناطق دریایی از س��وی ایران محکوم اس��ت‪ .‬راس��تاد اف��زود‪ :‬از ایمو‬ ‫انتظ��ار م��ی رود همان گونه که موض��ع صریح خ��ود را در زمینه محکومی��ت حمله علیه‬ ‫کش��تی ها در دریای عمان اعالم کرد‪ ،‬درباره حمله علیه کش��تی ها در دریای س��رخ نیز به‬ ‫هم��ان اندازه جدی باش��د و مواضع صریحی را اتخاذ کند‪ .‬در ای��ن دیدار همچنین کیتاک‬ ‫لیم‪ ،‬دبیرکل س��ازمان بین الملل��ی دریانوردی‪ ،‬حمله به کش��تی ها در همه جای جهان را‬ ‫غیرقاب��ل قبول دانس��ت و بر توجه ب��ه حقوق دریانوردان در هر وضعیت و ش��رایطی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اقدام های محدودیت زا و غیرمنصفانه یک دولت عضو سازمان بین المللی دریانوردی‪،‬‬ ‫علیه دولت عضو دیگر را خالف محتوای کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬این موضوع قابل بررس��ی اس��ت‪ .‬او دس��تور داد این مسئله از سوی بخش حقوقی و‬ ‫ایمنی دریانوردی ایمو‪ ،‬بررسی و پیگیری شود‪.‬‬ ‫در زمینه اصالح نرخ بنزین‪ ،‬پرسش��ی که‬ ‫مطرح می شود این است که اولویت چیست؛‬ ‫اصالح نظام بانکی مهم تر است یا نرخ بنزین؟‬ ‫‪ -۱‬گفته می ش��ود ‪ ۹۰‬درصد س��پرده های‬ ‫بانک��ی در اختیار ‪ ۱۰‬درصد س��پرده گذاران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حجم کل س��پرده های بانکی بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیون میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬حتی با نرخ بهره ‪ ۱۰‬درصدی‪ ،‬س��االنه‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان و ماهانه با اغماض‪،‬‬ ‫دس��ت ک��م ‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد تومان س��ود‬ ‫س��پرده پرداخت می ش��ود که ‪ ۹۰‬درصد ان‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰‬درصد باالی جامعه می رس��د! یعنی‬ ‫‪ ۱۳.۵‬ه��زار میلیارد تومان فقط به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫س��پرده گذاران! ب��ا فرض اینک��ه همه مردم‬ ‫س��پرده گذارند‪ ،‬یعنی ‪ ۸‬میلی��ون نفر دارای‬ ‫باالترین درامدها‪ ،‬هریک ماهانه ‪ ۱.۶‬میلیون‬ ‫تومان سود س��پرده دریافت می کنند! (البته‬ ‫در واقعی��ت‪ ،‬تعداد انها ش��اید به میلیون هم‬ ‫نرسد!)‬ ‫‪ -۴‬در ش��رایط رک��ود اقتص��ادی‪ ،‬بانک ها‬ ‫محلی ب��رای کس��ب چنین س��ودی ندارند‬ ‫و فقط برای حفظ س��پرده ها‪ ،‬با برداش��ت از‬ ‫ذخایر بان��ک مرکزی (افزایش نقدینگی) این‬ ‫سودها را پرداخت می کنند؛ یعنی سودهایی‬ ‫موه��وم از مح��ل افزایش نقدینگ��ی و ایجاد‬ ‫تورم!‬ ‫‪ -۵‬ف��رض کنیم این ‪ ۸‬میلیون نفر در ماه‪،‬‬ ‫هری��ک ‪ ۳۰۰‬لیتر بنزین مص��رف می کنند!‬ ‫یعنی ‪ ۸۰‬میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه را‬ ‫همی��ن جماعت مصرف می کنند و بقیه هیچ‬ ‫مصرفی ندارند! با یک حس��اب سرانگش��تی‪،‬‬ ‫فقط ماهانه ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان از حلقوم این‬ ‫جماعت با افزایش نرخ بنزین بیرون کشیدیم‬ ‫که به فقیران بدهیم!‬ ‫‪ -۶‬ب��از هم از مح��ل س��ودهای موهومی‬ ‫تورم زا‪ ،‬هنوز بیش از یک میلیون تومان گیر‬ ‫هرکسی می اید!‬ ‫‪ -۷‬ب��ه ‪ ۶۰‬میلیون نفر هریک کمتر از ‪۴۵‬‬ ‫هزار تومان دادیم!‬ ‫‪ -۸‬حتی با فرض اینکه افزایش نرخ بنزین‬ ‫هیچ اثر تورمی نداشته باشد و با تورم پیشین‬ ‫ناشی از افزایش نقدینگی (حداقل همان ‪۲۰‬‬ ‫درصد تورم در سال) هزینه ماهانه این خانوار‬ ‫ح��دود ‪ ۱.۵‬درصد افزای��ش می یابد! با فرض‬ ‫متوس��ط هزینه هر نفر یک میلیون تومان در‬ ‫ماه‪ ،‬ماهانه ‪ ۲۰‬هزار تومن به هزینه فرد اضافه‬ ‫می شود! یعنی در ‪ ۳‬ماه هیچ اثری از ان یارانه‬ ‫در زندگی فرد مشهود نخواهد بود!‬ ‫‪ -۹‬در همه این محاس��به ها‪ ،‬حداقل ها در‬ ‫نظر گرفته شد‪ ،‬وگرنه اختالف ها بسیار بیش‬ ‫از این است‪.‬‬ ‫یادم��ان باش��د در مجم��وع‪ ،‬هرنوع اصالح‬ ‫قیمتی زیر عنوان هدفمندکردن یارانه ها‪ ،‬در‬ ‫ش��رایط تورم باالی ‪ ۱۰‬درصد برگش��ت پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫خط اهن همدان‪-‬سنندج‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به پیشرفت فیزیکی ‪ ۳۵‬درصدی خط اهن‬ ‫همدان‪-‬س��نندج اظهار امی��دواری کرد این پروژه‬ ‫تا ‪ ۲‬س��ال دیگر تکمیل ش��ود‪ .‬به گزارش تسنیم‪،‬‬ ‫سیداحس��ن عل��وی با اش��اره به اختص��اص ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان به خط اهن همدان‪-‬س��نندج اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اعتب��اری حدود ‪ ۱۵۰‬میلی��ارد تومان نیز در‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬ب��رای اجرای این پ��روژه درنظر گرفته‬ ‫ش��ده که بخش قابل قبول��ی از ان تخصیص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش فروش بلیت‬ ‫قطارهای دی‬ ‫فروش بلیت قطارهای مس��افری رجا برای اول‬ ‫ت��ا ‪ 30‬دی ‪ ۹۸‬از ‪ ۱۰‬اذر اغاز می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت حمل و نقل ریلی‬ ‫رجا‪ ،‬فروش بلیت قطارهای مسافری رجا از ساعت‬ ‫‪ ۸‬صب��ح ‪ ۱۰‬اذر به ط��ور اینترنتی در س��ایت ها و‬ ‫اپلیکیشن ها و ساعت ‪ ۱۰‬صبح در همه مراکز مجاز‬ ‫فروش بلیت قطار سراس��ر کش��ور و نیز با استفاده‬ ‫از س��امانه تلفنی ‪ ۱۵۳۹‬انجام می شود‪ .‬متقاضیان‬ ‫برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند با سامانه‬ ‫ارتباط با مشتریان رجا با تلفن ‪ ۱۵۳۹‬تماس گرفته‬ ‫یا به ‪ www.raja.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬کمیته مش��ترک س��اماندهی‬ ‫مرزه��ای ایران و افغانس��تان در میلک‪ ،‬دوغ��ارون و ماهیرود‬ ‫باید زودتر تش��کیل و خط ریلی خواف‪ -‬هرات هرچه زودتر با‬ ‫برقراری امنیت تکمیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد اسالمی‬ ‫در دیدار با معاون وزی��ر حمل ونقل جاده ای وزارت حمل ونقل‬ ‫افغانستان بیان کرد‪ :‬در گذشته برای تکمیل خط ریلی خواف‪-‬‬ ‫هرات فعالیت هایی انجام ش��د که امیدواریم با برقراری امنیت‬ ‫این خط ریلی هرچه زودتر تکمیل شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره انتظ��ار ایران از دول��ت افغانس��تان اعالم کرد‪:‬‬ ‫مدت هاس��ت به دلیل ناامنی شرکت های ایرانی فعال در زمینه‬ ‫تکمیل خطوط ریلی دچار زیان و خس��ارت شده اند‪ .‬انتظار ما‬ ‫این اس��ت که دولت افغانس��تان به وی��ژه وزارت حمل ونقل ان‬ ‫کشور این موضوع را حل و فصل کند‪.‬‬ ‫اس�لامی تکمیل سکو و بارانداز را در مسیر خط ریل خواف‪-‬‬ ‫هرات‪ ،‬منوط به برقراری امنیت عنوان کرد و خواستار راه اندازی‬ ‫هرچه زودتر این پروژه و تکمیل ان شد‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی پروژه راه اهن خواف‪ -‬هرات که از س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۸۲ - ۱۳۸۱‬اغ��از ش��ده اس��ت‪ ،‬دارای ‪ ۴‬قطعه بوده که ‪۳‬‬ ‫قطعه ان از خواف تا ایس��تگاه ش��معتیغ و پس از ان ایستگاه‬ ‫جونو در تعهد ایران اس��ت که از این ایس��تگاه اغاز ش��ده و به‬ ‫هرات می رسد که افغانستانی ها متعهد به ساخت و بهره برداری‬ ‫این قطعه شده اند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی از امادگی ایران ب��رای ارائه ضوابط و‬ ‫معیاره��ای حمل ونقلی و ایین نامه ه��ا در قالب انتقال فناوری‪،‬‬ ‫اموزش‪ ،‬تربیت نیروی انس��انی و تجهیزات و ماش��ین االت از‬ ‫سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای خبر داد‪.‬‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬نیاز داریم مناطق مرزی ایران و افغانستان در‬ ‫میلک‪ ،‬ماهیرود و دوغارون س��اماندهی شود و انتظار داریم تا‬ ‫توس��عه روابط اقتصادی دو کشور با ساماندهی مسیر ترانزیتی‬ ‫هموار شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬کمیته و گروه مش��ترک کارشناس��ی برای‬ ‫س��اماندهی ‪ ۳‬منطقه مرزی ایران و افغانس��تان تعیین ش��ود‬ ‫و با انجام کار کارشناس��ی‪ ،‬مش��کالت این مناطق را بررس��ی‬ ‫و اولویت بندی کنند و مش��کالتی را ک��ه می توان در کمیته و‬ ‫کارگروه حل کرد‪ ،‬در همان جا حل کرده و در صورت برطرف‬ ‫نش��دن مش��کالت‪ ،‬کمیته مرزی برای رفع انها تصمیم گیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پ��روژه مت��رو ته��ران‪ -‬امل ب��ا وج��ود مخالفت های‬ ‫کارشناسی‪ ،‬همچنان طرفدارانی دارد‪ .‬یکی از نمایندگان‬ ‫استان مازندران با دفاع از اصل موضوع اتصال ریلی تهران‬ ‫و امل‪ ،‬می گوید با برجسته کردن مشکالت و نتایج منفی‬ ‫احتمالی‪ ،‬نباید اصل پروژه را زیر سوال برد‪.‬‬ ‫محمد دام��ادی‪ ،‬نماینده مردم س��اری در گفت وگو با‬ ‫ایلنا با بیان اینکه اتصال ریلی تهران به مازندران از مس��یر‬ ‫جدید‪ ،‬پروژه ای است که از سال های گذشته مطرح بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بهتری��ن راه دور زدن ترافیک جاده ای بین‬ ‫تهران و مازندران‪ ،‬توسعه شبکه ریلی در این مسیر است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مترو‬ ‫ته��ران‪ -‬مازندران درحال حاضر در حد طرحی مطالعاتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با ش��رایط اقتصادی فعلی دولت به طور‬ ‫قط��ع این نوع پروژه ها ب��ه اجرا نمی رس��د و باید دید در‬ ‫دولت های بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ساری در مجلس در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه این پروژه در قالب مت��رو خواهد بود یا قطار حومه ای‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مهم اتصال ریلی اس��ت؛ چه در قالب مترو‪ ،‬چه‬ ‫قطار حومه ای‪ .‬مهم این است که با این کار‪ ،‬زمان سفر بین‬ ‫دو اس��تان تهران و مازندران به حداقل می رسد و می توان‬ ‫در یک س��اعت و ‪ ۳۰‬دقیقه این سفر را با حمل ونقل ریلی‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از انقالب در اس��تان مازندران مسیر‬ ‫ریلی ساخته نشد این در حالی است که محورهای منتهی‬ ‫به این استان از پرترافیک ترین مسیرهای کشور به شمار‬ ‫م��ی رود و ترافی��ک در جاده های ش��هرهای مختلف این‬ ‫استان بیداد می کند‪.‬‬ ‫دامادی با اش��اره به احتمال تردد روزانه مردم مازندران‬ ‫به تهران برای ورود به بازار کار پایتخت‪ ،‬با راه اندازی مترو‬ ‫تهران‪ -‬امل گفت‪ :‬همواره شهرهای بزرگ‪ ،‬جاذبه اشتغال‬ ‫دارند اما راه��کار کنترل مهاجرت ه��ای روزانه به تهران‬ ‫این نیس��ت که پروژه ریلی بین این دو اس��تان را منتفی‬ ‫کنیم زیرا این کار‪ ،‬پاک کردن صورت مس��ئله به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫باید به این موضوع توجه کرد که چرا مردم ش��هرهای‬ ‫دیگر با همه دشواری ها حاضرند مهاجرت روزانه به تهران‬ ‫داشته باشند؟‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه به طور‬ ‫حتم این طرح باید مطالعات ابتدایی داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین مش��کالت راه اندازی مترو امل‪ -‬تهران‬ ‫این اس��ت که تردد مردم تهران به مازندران سهل و روان‬ ‫می ش��ود و در این صورت‪ ،‬حف��ظ جنگل های هیرکانی و‬ ‫سایر اثار تاریخی استان که با سرعت نور در حال تخریب‬ ‫هستند‪ ،‬سخت تر می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اصالح نظام‬ ‫بانکی یا‬ ‫نرخ بنزین؟‬ ‫‪14‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫مگامال الکچری هنوز پایان کار ندارد‬ ‫خبر‬ ‫علت اصلی الودگی‬ ‫هوای تهران پدیده‬ ‫بین قاره ای است‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده محیط زیست‬ ‫دانش��گاه خوارزمی معتقد اس��ت علت اصلی‬ ‫الودگی ه��وای پایتخت پدیده بی��ن قاره ای‬ ‫است که مواد ش��یمیایی و صنعتی را از چند‬ ‫کش��ور مختلف وارد ایران کرده که به تهران‬ ‫رسیده است‪ .‬رامین عزتی در گفت وگو با ایرنا‬ ‫با بیان اینکه بخش��ی از ای��ن الودگی حاصل‬ ‫مواد ش��یمیایی و صنعتی کشورهای سوریه‪،‬‬ ‫ترکیه و عراق اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در الودگی‬ ‫بین قاره ای‪ ،‬مواد معلق موجود در اتمس��فر از‬ ‫کش��ورهای مختلف عبور کرده و وارد تهران‬ ‫ش��ده اند و در ادامه ب��ا جریان باد از پایتخت‬ ‫خارج می شود‪ .‬به گفته این کارشناس محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬الودگی های بیولوژیک��ی که از مواد‬ ‫صنعتی حاصل شده‪ ،‬پس از عبور از شهرهای‬ ‫قزوی��ن و زنجان به تهران امده و در نهایت به‬ ‫س��منان می رود‪ .‬از س��وی دیگر تهران دارای‬ ‫چند منش��ا الودگی است که الودگی حاصل‬ ‫از ان‪ ،‬پس از چند روز و با جریان باد از ش��هر‬ ‫خارج می ش��ود‪ .‬عضو هیات علمی دانش��کده‬ ‫علوم زیس��تی دانش��گاه خوارزمی با اشاره به‬ ‫تش��دید الودگی ه��وای این روزه��ای تهران‬ ‫گفت‪ :‬س��کون هوا و پدیده اینورژن (وارونگی‬ ‫هوا) بر شدت الودگی این روزها افزوده است‪.‬‬ ‫عزت��ی گفت‪ :‬االیندگ��ی خودروها و وجود‬ ‫کارخانه ه��ا در کرج و اطراف ته��ران از دیگر‬ ‫دالیل تش��دید الودگی هوا اس��ت که انتظار‬ ‫م��ی رود نظارت در این بخش بیش��تر ش��ود‪.‬‬ ‫وی درب��اره الودگ��ی ه��وا در غ��رب تهران‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬کوه ه��ای قزل حص��ار باعث‬ ‫می ش��ود الودگی ه��ای غرب تهران نشس��ت‬ ‫کنند‪ .‬همچنین ترافی��ک قزوین به تهران به‬ ‫دلیل تردد باالی خودروها همچون یک بمب‬ ‫الودگی اس��ت که باید در این زمینه راهکاری‬ ‫اصولی پیدا کرد‪ .‬عزتی با اش��اره به س��خنان‬ ‫پیروز حناچی ش��هردار ته��ران درباره نقش‬ ‫وزش ب��اد به کاهش الودگ��ی هوای پایتخت‬ ‫گفت‪ :‬وزش باد باید دارای س��رعت مشخصی‬ ‫باشد تا بتواند هوای تهران را حرکت دهد‪ .‬در‬ ‫روزهای گذش��ته وزش چنین بادی نداشتیم‬ ‫و براین اساس سخن ش��هردار تهران درست‬ ‫است‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬باید کیفیت بنزین در‬ ‫جایگاه های سوخت از س��وی کارشناسان به‬ ‫طور دقیق تر بررسی شود‪.‬‬ ‫سوپر بلوک های بارسلون‬ ‫را به تهران بیاوریم!‬ ‫«مال» پرحاشیه «ایران»‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وقتی به همایون شجریان انتقاد شد که چرا کلیپ‬ ‫تبلیغات��ی البوم مش��ترکش با علیرض��ا قربانی را در‬ ‫ایران مال س��اخته است‪ ،‬پاسخ او این بود‪« :‬شنیده ها‬ ‫بیانگر تخلفات گسترده است؟! پس چرا چنین جایی‬ ‫در حال فعالیت است؟! چرا تعطیلش نمی کنند‪ »...‬از‬ ‫قضا پرس��ش خبرنگاران نیز سال ها همین و فراتر از‬ ‫این اس��ت‪« :‬چرا چنین جایی ساخته شده و با همه‬ ‫تخلف های ریز و درش��ت شهرسازی‪ ،‬در حال فعالیت‬ ‫است؟»‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬تهران این روزها پوشیده از غبار‬ ‫الودگی اس��ت و به زحمت می توان رش��ته کوه های‬ ‫البرز و برج های س��اخته ش��ده در دامن��ه ان را دید‪.‬‬ ‫البته فقط الودگی هوا نیس��ت ک��ه این روزها گلوی‬ ‫پایتخت را می فش��ارد‪ .‬مال س��ازی بی رویه در تهران‬ ‫سال هاس��ت ادام��ه دارد و هر روز یک��ی بزرگ تر از‬ ‫دیگری در گوش��ه ای از ش��هر گردن کش��ی می کند‪.‬‬ ‫در هیاهوی مال س��ازی در گوش��ه و کنار شهر‪ ،‬چند‬ ‫سالی است نام یکی از این مجتمع های تجاری بیش‬ ‫از دیگران ب��ه گوش می خورد‪« :‬ای��ران مال»‪ ،‬یعنی‬ ‫پروژه ای که به خاطر تخلف های گسترده شهرسازی‬ ‫هم��واره خبرس��از بوده اما خ��م به ابرو نی��اورده‪ ،‬به‬ ‫فعالیت خود ادامه داده است!‬ ‫فرزانه صادق مالواجرد‬ ‫علی اعطا‬ ‫مجتم��ع تجاری ایران مال در مس��احتی به بزرگی‬ ‫یک میلی��ون و ‪ 700‬هزار متر مرب��ع در منطقه ‪۲۲‬‬ ‫ته��ران (انتهای اتوب��ان همت ته��ران و در مجاورت‬ ‫پارک چیتگر) س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬بنا ب��ه خبرها‪،‬‬ ‫مس��احت تجاری این پروژه برابر با برخی پروژه های‬ ‫تجاری بزرگ دنیا از جمله ترافورد سنتر انگلستان و‬ ‫مال امریکا در نیویورک است‪.‬‬ ‫ای��ن پروژه ک��ه ان را یکی از ‪ ۵‬م��ال برتر جهان‬ ‫نامیده ان��د‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬کلنگ زنی ش��ده و فاز‬ ‫نخس��ت ان در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫براس��اس اخبار رس��می‪ ،‬این پروژه ده ه��ا هزار متر‬ ‫مربع تخلف شهرس��ازی دارد و هن��وز پرونده ان در‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬شهرداری تهران باز است‪.‬‬ ‫اگرچه س��اخت این پ��روژه در س��ال های پیش از‬ ‫بهره ب��رداری نیز با خبرهایی مبن��ی بر تخلف همراه‬ ‫ب��ود اما بهره برداری از این پ��روژه‪ ،‬ان را زیر ذره بین‬ ‫رس��انه ها و مس��ئوالن قرار داد تا خبرهای بیشتری‬ ‫درب��اره تخلف ه��ای گس��ترده شهرس��ازی این غول‬ ‫تجاری منتشر شود‪.‬‬ ‫در اردیبهش��ت ‪ ۹۷‬رئیس وقت س��ازمان بازرسی‬ ‫ش��هرداری تهران خبر از ده ها هزار متر تخلف ایران‬ ‫مال داد و گفت‪ :‬چگونه مالی با ده ها هزار متر تخلف‬ ‫ساخته شده است و مدیران شهرداری و شورای شهر‬ ‫تهران را به افتتاحیه ان دعوت می کنند؟‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان بازرسی‪ ،‬محمد‬ ‫جواد ش��یرازی افزود‪ :‬در همایش سراس��ری مدیران‬ ‫سازمان بازرسی که ‪ ۱۰‬اردیبهشت و یک روز پیش از‬ ‫افتتاحیه ایران مال برگزار شد‪ ،‬هشدار الزم را درباره‬ ‫تخلفات گسترده شهرس��ازی و معماری این مجتمع‬ ‫دادم اما با وجود اینکه این تخلفات وارد کمیس��یون‬ ‫ماده ‪ 100‬ش��ده و باید از ادامه ساخت و بهره برداری‬ ‫از ان جلوگیری می شد‪ ،‬این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫بع��د از اظهار نظر رئیس وقت س��ازمان بازرس��ی‬ ‫ش��هرداری تهران درباره تخلفات ایران مال‪ ،‬ش��هردار‬ ‫منطقه ‪ ۲۲‬نیز در این زمینه سخن گفت‪.‬‬ ‫عل��ی نوذرپ��ور در جم��ع خبرن��گاران‪ ،‬تخلف��ات‬ ‫پارکینگی ایران م��ال را مورد تایید قرار داد و گفت‪:‬‬ ‫در بخش های��ی از این پروژه به جای اینکه پارکینگ‬ ‫ساخته ش��ود‪ ،‬ساخت و ساز تجاری و اداری شده در‬ ‫حالی که کارفرما می توانس��ت نسبت به اصالح نقشه‬ ‫و دریافت پروانه تکمیلی اقدام کند و تغییر مورد نظر‬ ‫را به شیوه قانونی انجام دهد‪ ،‬چنین نکرد‪.‬‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۲۲‬تهران با اشاره به اینکه مغایرت‬ ‫س��اخت با پروانه تاییدکننده بروز تخلف در س��اخت‬ ‫ایران مال اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تراکم پهن��ه این طرح‬ ‫‪ 500‬درصد اما برای ‪ 305‬درصد پروانه گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت و ‪ ۱۹۵‬درصد تخلف تراکم در این پروژه دیده‬ ‫می شود‪ .‬برهمین اساس پرونده تخلفات ایران مال به‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬ارسال شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جریمه ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫س��خنگوی ش��ورای ش��هر تهران می گوید پرونده‬ ‫تخلفات ایران مال‪ ،‬بزرگ و قابل تامل است و تاکنون‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان جریمه برای ای��ن پروژه صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫علی اعطا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جریمه‬ ‫نقدی ایران مال حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان بوده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بزرگ ترین تخل��ف این پروژه حذف پارکینگ‬ ‫بوده ک��ه می توانس��ت منجر به تامی��ن پارکینگ یا‬ ‫جریمه شود که بر اساس ارزیابی کمیسیون به دلیل‬ ‫بزرگ بودن مجتمع ایران مال‪ ،‬رای به جریمه نقدی‬ ‫داده و مقرر شد این میزان تامین شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬این پروژه بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار متر مربع‬ ‫تخلف ساختمانی دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه این‬ ‫تخلف��ات در اصل تغییر کاربری بوده اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ب��ه عنوان مثال ‪ 40‬ه��زار متر به البی های هتل‬ ‫اضافه و برخی فضاهای دیگر به همین ش��یوه تغییر‬ ‫حال پایتخت خوب نیست‬ ‫ش��هردار تهران با اش��اره به الودگی هوای پایتخت گفت‪ :‬شهر‬ ‫ح��ال خوبی ن��دارد و برنامه ه��ای کوتاه مدت ه��م برای کاهش‬ ‫االینده ها کارساز نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬پیروز حناچی ادامه داد‪ :‬ایده های خوبی در این‬ ‫زمینه در دنیا اجرا ش��ده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برجی وسط شهر‬ ‫میالن ایتالیا قرار دارد که فضای سبز انبوه و عمودی دارد‪ .‬ما هم‬ ‫باید شیوه های جدید را در این زمینه تجربه کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه موضوع الودگی اهمیت ویژه ای در شهر دارد‬ ‫و در بیش��تر کالن شهرها با این مشکل روبه رو هستیم اظهارکرد‪:‬‬ ‫هفته گذشته پدیده نادر جزیره گرمایی را در منطقه یک داشتیم‪.‬‬ ‫ب��رای جلوگیری از این نوع مس��ائل باید تالش کنیم نگاهمان را‬ ‫تغیی��ر دهی��م‪ .‬حناچی با بیان اینکه قرار اس��ت ب��رای خانه ها‬ ‫برچس��ب انرژی صادر ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬دیر یا زود به س��وی اجرای‬ ‫هم��ه مقررات ملی از جمله صرفه جویی در مصرف انرژی حرکت‬ ‫می کنیم‪ .‬شهردار تهران تصریح کرد‪ :‬در دهه ‪ ۷۰‬نخستین کسی‬ ‫که در حوزه حاکمیتی موضوع مصرف بهینه انرژی را مطرح کرد‬ ‫چیت چی��ان‪ ،‬وزیر پیش��ین نیرو بود‪ .‬وی هم��ان موقع که انرژی‬ ‫ارزان بود دس��تور داد وس��ایل خانه و خودروه��ای تولید داخل‪،‬‬ ‫برچس��ب مصرف بهینه انرژی داشته باش��ند تا مصرف انرژی و‬ ‫الودگی های ناشی از ان کاهش یابد‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با بی��ان اینکه در زمینه مص��رف بهینه انرژی‬ ‫نیازمند اجرای پروژه های ازمایشی هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬در المان برای‬ ‫خرید ساختمان به میزان مصرف انرژی دقت می کنند و بر اساس‬ ‫ان اجاره بها تعیین می شود‪.‬‬ ‫حمل ونقل عمومی تهران در انتظار کمک دولت‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم معادل یک س��وم‬ ‫بودجه ش��هر اس��ت ک��ه در حمل ونقل و‬ ‫ترافیک صرف می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫هی��چ کمبود بودج��ه در چارچوب بودجه‬ ‫ش��هرداری تهران برای حمل ونقل نداریم‪،‬‬ ‫ گف��ت‪ :‬صرف ‪ ۶‬ه��زار میلی��ارد تومان در‬ ‫حمل ونقل عمومی مبلغ کمی نیس��ت اما‬ ‫باید یارانه بلیت برای توسعه مترو که مبلغ‬ ‫مشخصی اس��ت‪ ،‬پرداخت ش��ود‪ .‬میالنی‬ ‫اف��زود‪ :‬کاه��ش الودگی ه��وای پایتخت‬ ‫و ح��ل مس��ئله الودگ��ی هوا ع��زم جدی‬ ‫نهادهای مختلف و همکاری بین بخش��ی‬ ‫می خواهد و واقع بینانه نیس��ت که انتظار‬ ‫داش��ته باش��یم این مش��کل در یک یا دو‬ ‫س��ال اینده رفع ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬تامین‬ ‫منابع مالی حمل ونقل عمومی و توسعه ان‬ ‫نیازمند این است که بخشی از افزایش نرخ‬ ‫سوخت در ش��رایط فعلی به تامین ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی کالن شهرها اختصاص‬ ‫یاب��د‪ .‬میالنی گفت‪ :‬بس��یاری از س��اکنان‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫براساس اعالم عضو شورای شهر‪ ،‬از جمله تخلفات‬ ‫دیگر ایران مال‪ ،‬ایجاد رمپ ها و مسیرهای دسترسی‬ ‫از اتوبان ها برای مجتمع اس��ت که تج��اوز به حریم‬ ‫معابر عمومی برای پروژه شخصی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری مطرح شد که‬ ‫پروژه س��اخته شده و ش��کل گرفته بود‪ .‬کاری که ما‬ ‫می توانس��تیم انجام دهیم این بود که ارائه پایان کار‬ ‫را من��وط به این کنیم ک��ه اقدام های الزم برای حل‬ ‫مش��کالت ترافیکی پیش امده در اثر بهره برداری از‬ ‫این پروژه از سوی مالک پروژه عملیاتی شود‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اضافه‬ ‫کرد‪ :‬براساس مصوبه شورا‪ ،‬با توجه به زیربنای بسیار‬ ‫زی��اد ایران مال و نقش باالیی ک��ه در ترافیک اینده‬ ‫منطقه دارد‪ ،‬ش��هرداری تهران صدور پایان کار پروژه‬ ‫ایران مال را منوط به عارضه سنجی ترافیکی و اجرای‬ ‫پیشنهادهای تایید شده در کمیسیون ماده ‪ ۵‬ازسوی‬ ‫بهره بردار کرده است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران‬ ‫می گوید مس��ئوالن پروژه ایران مال مکلف شده اند‬ ‫مش��کالت ترافیکی را که در منطقه ایجاد کرده اند‪،‬‬ ‫برط��رف کنند ت��ا پایان کار برای ای��ن پروژه صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با اشاره‬ ‫فرزانه صادق مالواجرد در پاس��خ به‬ ‫به اینکه پروانه ساخت پروژه ایران مال در دولت های‬ ‫گذشته صادر ش��ده و درباره تخلفات ان‪ ،‬شهرداری‬ ‫باید پاسخگو باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬تمام تالش ما در شورای‬ ‫عال��ی شهرس��ازی و معم��اری این اس��ت که چنین‬ ‫اتفاق هایی تکرار نشود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران مال‬ ‫س��ال ها پیش و در دولت دهم پروانه ساخت دریافت‬ ‫کرده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اهمیت مجوز بسیار بیشتر از‬ ‫اجراس��ت و وقتی مجوز صادر می ش��ود‪ ،‬دیگر کاری‬ ‫نمی توان کرد‪.‬‬ ‫ص��ادق مالواجرد ی��اداور ش��د‪ :‬ب��رای جلوگیری‬ ‫از تخلف��ات مش��ابه‪ ،‬در منطق��ه ‪ ۲۲‬ب��ه دنبال این‬ ‫هس��تیم که اگر چنین بارگذاری های کالن تجاری‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬تفریحی قرار باش��د در منطقه اجرا شود‪ ،‬اثار‬ ‫راه اندازی ان در حمل و نقل عمومی دیده ش��ود‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس‪ ،‬این مسئله را الزامی کردیم که مالک‬ ‫پروژه طرح حمل ونقلی الزم را در منطقه انجام دهد‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینک��ه ایران مال هن��وز پایان کار‬ ‫ن��دارد‪ ،‬افزود‪ :‬تخلفات این پروژه وقتی بررس��ی و در‬ ‫در کنار تخلفات شهرس��ازی‪ ،‬پروژه ایران مال با اما‬ ‫و اگره��ای دیگ��ری از جمله ش��یوه تامین زمین نیز‬ ‫روبه رو اس��ت و همین مس��ائل موجب ش��ده پرونده‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص از این پروژه در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی باز شود‪.‬‬ ‫احمد بیگدلی‪ ،‬عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس‬ ‫در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه این پرونده در جریان‬ ‫اس��ت و هنوز به نتیجه نرسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬همزمان‬ ‫ب��ا تحقیق و تفحص از ش��هرداری پیگیر این پرونده‬ ‫نی��ز بودیم اما اتفاق جدیدی در ای��ن زمینه نیفتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیگدلی درب��اره جزئیات این پرونده گفت‪ :‬پیش از‬ ‫این گزارش��ی مبنی بر تخلف ش��هرداری منطقه ‪۲۲‬‬ ‫در برخ��ورد با پ��روژه به عنوان دومین پ��روژه عظیم‬ ‫مال س��ازی در ایران از نظر نحوه قیمت گذاری‪ ،‬نحوه‬ ‫و نوع واگذاری زمین و مدت زمان تسویه با شهرداری‬ ‫ارائه ش��ده بود که براس��اس ان‪ ،‬قیم��ت زمین های‬ ‫واگذارش��ده به پروژه ای��ران مال بس��یار پایین تر از‬ ‫قیمت واقعی محاس��به شده و نیز هزینه صدور جواز‬ ‫س��اخت و عوارض پرداخت شده به شهرداری بسیار‬ ‫پایین تر از حد واقعی بوده است‪.‬‬ ‫طرح تحقیق وتفحص مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫پروژه ایران مال از اواخر تابستان ‪ ۹۷‬اغاز شده است‬ ‫و براساس س��خن بیگدلی هنوز به سرانجام نرسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی شهرسازی و معماری‪ :‬ش��هرداری تهران صدور‬ ‫پای��ان کار پ��روژه ایران م��ال را منوط ب��ه عارضه س��نجی ترافیکی‬ ‫و اجرای پیش��نهادهای تایید ش��ده در کمیس��یون ماده ‪ ۵‬ازس��وی‬ ‫بهره بردار کرده است‬ ‫‹ ‹پروژه ای با ده ها هزار متر تخلف‬ ‫احمد بیگدلی‬ ‫س��وپر بلوک های بارس��لون خیابان ه��ا را به‬ ‫ش��هروندان برمی گردانند و زندگ��ی صدها نفر‬ ‫را نج��ات می دهن��د‪ .‬به گ��زارش اس��کان نیوز‪،‬‬ ‫بارس��لون‪ ،‬ش��هری که با الودگی شدید هوایی‬ ‫و صوت��ی روب��ه رو اس��ت‪ ،‬قص��د دارد ترافیک‬ ‫خودروه��ا را ت��ا ‪ ۲۱‬درصد کاه��ش دهد و ‪۶۰‬‬ ‫درصد خیابان های��ی را به محله هایی کوچک و‬ ‫بدون خودرو موسوم به «سوپر بلوک ها» تبدیل‬ ‫کند‪ .‬در سوپر بلوک ها زندگی شهری شهروندان‬ ‫جری��ان دارد و به ج��ای خوردوها‪ ،‬ش��هروندان‬ ‫پیاده و دوچرخه س��وار تردد و با یکدیگر تعامل‬ ‫می کنند‪ .‬مهم ترین مزیت ای��ن پروژه تاثیر ان‬ ‫روی س�لامت ش��هروندان اس��ت که نخس��ت‬ ‫حاص��ل کاه��ش الودگی هوا و س��پس کاهش‬ ‫ِ‬ ‫الودگ��ی صوتی خودروه��ا و در نهایت کاهش‬ ‫اث��ار نامطلوب پدیده جزیره گرمایی اس��ت که‬ ‫اولی س��االنه از ‪ ۲۹۱‬مورد‪ ،‬دومی از ‪ ۱۶۳‬مورد‬ ‫و سومی از ‪ ۱۱۷‬مورد مرگ زودرس شهروندان‬ ‫جلوگیری می کنند‪ .‬م��ا نیازی فوری و مبرم به‬ ‫این داریم که الگوی برنامه های شهری مان را از‬ ‫خودرومحور به مردم محور تغییر دهیم‪.‬‬ ‫رئی��س کمیته محیط زیس��ت ش��ورای‬ ‫اس�لامی شهر تهران با تاکید بر اینکه باید‬ ‫دولت س��هم خ��ود در حمل ونقل عمومی‬ ‫را پرداخ��ت کند‪ ،‬گفت‪ :‬یک س��وم بودجه‬ ‫ش��هرداری ته��ران برای حم��ل و عمومی‬ ‫اختصاص یافته اس��ت‪ .‬سید ارش حسینی‬ ‫میالن��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا با بیان اینکه‬ ‫ش��هرداری تهران ‪ ۶‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫از بودج��ه ‪ ۱۸‬هزار میلی��ارد تومانی خود‬ ‫را در ح��وزه حمل ونق��ل عموم��ی صرف‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حاشیه ها و حومه تهران‪ ،‬برای کار به تهران‬ ‫می این��د و افزای��ش نرخ بنزی��ن ضرورت‬ ‫اس��تفاده از حمل ونقل عموم��ی برای این‬ ‫افراد را بیش��تر نش��ان می دهد‪ .‬میالنی با‬ ‫اشاره به ارسال نامه کمیسیون حمل ونقل‬ ‫و ترافیک شورای شهر تهران به معاون اول‬ ‫ریاس��ت جمهوری اظهارک��رد‪ :‬این نامه به‬ ‫دولت ارسال شده و از دولت خواسته شده‬ ‫که بخش��ی از افزایش س��وخت به توسعه‬ ‫حمل ونقل عمومی پایتخت اختصاص یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط صدور پایان کار برای ایران مال‬ ‫‹ ‹پای ایران مال به مجلس باز شد‬ ‫‪ ۷۲‬اخطار برای االینده های اصفهان‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفه��ان گفت‪ :‬در‬ ‫چن��د روز گذش��ته ‪ ۲۷۱‬صنعت االینده در اس��تان اصفهان‬ ‫پایش ش��د‪ ۷۲ ،‬واحد اخطار گرفتن��د‪ ۳ ،‬واحد پلمب و یک‬ ‫واحد تولید زغال نیز محدود ش��د‪ .‬منصور شیش��ه فروش در‬ ‫گفت وگ��و با مهر با اش��اره به ممنوعیت ت��ردد کامیون ها در‬ ‫شهر تا روز دوشنبه اضافه کرد‪ :‬هرگونه عملیات خاک برداری‬ ‫تعطیل اعالم و از کشاورزان درخواست شد تا از سوزاندن کاه‬ ‫خودداری کنند‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫ب��ا اعالم ممنوعیت فعالیت کوره های اجرپزی‪ ،‬ریخته گری و‬ ‫واحده��ای تولید زغ��ال و گچ تا روز دوش��نبه افزود‪ :‬صنایع‬ ‫االینده هم فعالیت خود را به حداقل خواهند رساند‪.‬‬ ‫شیش��ه فروش با اعالم حضور ‪ ۷۰‬گ��روه نظارت بر صنایع‬ ‫االینده در اس��تان اصفهان برای مدیری��ت هوای الوده بیان‬ ‫کرد‪ :‬گش��ت های پایش با نظارت مس��تقیم محیط زیست در‬ ‫حال بازرسی است‪ .‬وی افزود‪ :‬در طول این مدت دانش اموزان‬ ‫هم با استفاده از ارتباط با معلمان در خارج از فضای اموزشی‬ ‫مباحث درسی را پیش خواهند برد‪.‬‬ ‫الودگی هوا معضلی همیش��گی این بازه زمانی در اصفهان‬ ‫است و راه گریزی از ان نیست‪ .‬مصرف سبزیجات تازه مانند‬ ‫اسفناج‪ ،‬کلم‪ ،‬کاهو‪ ،‬کرفس‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬جوانه گندم‪ ،‬سیر‪،‬‬ ‫پیاز‪ ،‬تره‪ ،‬ش��وید‪ ،‬جعفری و میوه هایی مانند لیموش��یرین‪،‬‬ ‫نارنگی‪ ،‬پرتقال‪ ،‬انار‪ ،‬انبه‪ ،‬س��یب و کیوی به همراه اس��تفاده‬ ‫بیش��تر از لبنیات مانند ماس��ت و ش��یر در این ایام توصیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫زمان بهره برداری از ‪ ۶‬ایستگاه خط ‪ ۶‬مترو‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن ش��هری تهران و حومه گفت‪ :‬در‬ ‫صورت تامین منابع مالی‪ ۶ ،‬ایس��تگاه از خط ‪ ۶‬مترو حدفاصل‬ ‫ایس��تگاه تربیت مدرس تا خیابان ستاری در نیمه نخست سال‬ ‫‪ ۹۹‬به بهره برداری می رسد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از شرکت‬ ‫راه اه��ن ش��هری تهران و حومه‪ ،‬علی امام با اش��اره به ش��دت‬ ‫گرفت��ن الودگی ه��وای پایتخت در روزهای اخی��ر و تاثیر غیر‬ ‫قابل انکار توس��عه مترو بر کاهش الودگی هوا افزود‪ :‬ش��اید اگر‬ ‫در س��ال های گذشته مش��کالت مالی‪ ،‬مانعی بر سر راه شرکت‬ ‫مترو نبود امروز می توانستیم با توسعه بیشتر خطوط در کاهش‬ ‫الودگ��ی هوا اثرگذارتر باش��یم‪ .‬وی با اش��اره به بودجه مصوب‬ ‫امس��ال شهرداری در زمینه مترو گفت‪ :‬با وجود بودجه محدود‬ ‫ش��رکت مترو‪ ،‬همه توان خود را به کار بسته ایم و با بازدیدهای‬ ‫هفتگی‪ ،‬پیشرفت کار را دقیق دنبال خواهیم کرد تا ایستگاه ها‬ ‫با ایمنی هرچه بیشتر به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫خط ‪ 6‬مترو ‪ ۳۲‬کیلومتر طول و ‪ ۳۱‬ایستگاه دارد‪ .‬این خط از‬ ‫حرم حضرت عبدالعظیم اغاز شده و پس از طی مسیر جنوب به‬ ‫ش��مال در ایستگاه میدان شهدا با خط چهار‪ ،‬در امام حسین با‬ ‫خط دو‪ ،‬در ایستگاه شهدای هفت تیر با خط یک و در ایستگاه‬ ‫میدان ولیعصر با خط س��ه تقاطع خواهد داش��ت و س��پس به‬ ‫شمال غربی تهران منتهی می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫اول دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫پیاپی ‪2735‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹گالری ها در مضیقه هستند‬ ‫رزیتا ش��رف جهان‪ ،‬مدیر گال��ری «طراحان ازاد» در‬ ‫این زمینه‪ ،‬اظهار می کن��د‪ :‬درحال حاضر در بخش های‬ ‫غیرتج��اری گالری ها در مضیقه هس��تند؛ به عنوان مثال‬ ‫ممکن اس��ت برخی از هنرمندان اث��اری را تولید کنند‬ ‫ک��ه قابل خرید و فروش نیس��ت و انچن��ان در بازار هنر‬ ‫جایگاه��ی ندارند‪ ،‬اما برای ما بخش مهمی اس��ت چون‬ ‫تجربی است و می تواند به خلق اثار جدید و نوین کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪ :‬این در حالی اس��ت که با توجه به‬ ‫ش��رایط موجود‪ ،‬حمایت نکردن دفتر هنرهای تجسمی‬ ‫و کمب��ود نهادهایی که بتوانند هزینه های تولید این نوع‬ ‫اث��ار را پوش��ش بدهند‪ ،‬ما با کمبودی مواجه هس��تیم‪.‬‬ ‫در ای��ن میان اگر لغو معافیت مالیاتی هم اضافه ش��ود‪،‬‬ ‫گالری ها مجبور می ش��وند توجه کمتری به این دس��ت‬ ‫از اثار نش��ان دهند و برای جبران کمبود درامد‪ ،‬بیشتر‬ ‫اثاری را به نمایش بگذارند که درامدهای مالی داش��ته‬ ‫باشند که تاثیرهای مخربی را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫این مدیر گالری خاطرنش��ان می کند‪ :‬شاید یک دهه‬ ‫اس��ت که تجارت هنر داریم و اگ��ر مبالغ زیادی در این‬ ‫حوزه تبادل می ش��ود طبیعی است که مالیات هنر باید‬ ‫ش��امل انها بش��ود؛ اما بای��د برای این موضوع س��قفی‬ ‫گذاشته شود‪ .‬به عنوان مثال باید به این نکته توجه شود‬ ‫که برخی از گالری ها تنها روی تجارت هنر تمرکز دارند‬ ‫و برخ��ی از گالری ها هم به جنبه های هنری نیز اهمیت‬ ‫می دهن��د؛ بنابراین باید در ای��ن قانون توضیحاتی داده‬ ‫ش��ود و تفاوت میان انواع فعالیت های هنری روشن و بر‬ ‫اساس ان این قانون اعمال شود‪.‬‬ ‫همچنین س��ید علی مزارعی‪ ،‬مدیر گالری «شلمان»‬ ‫نی��ز بر این باور اس��ت که «خری��د و فروش هایی که در‬ ‫عرص��ه هنرهای تجس��می و حراجی ها صورت می گیرد‬ ‫باعث شده که این نگاه ایجاد شود که این عرصه پُر از پول‬ ‫اس��ت؛ این در حالی است که همیشه نخستین رکودها‪،‬‬ ‫در عرصه فرهنگ و هنر خودش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫او یاداور می ش��ود‪ :‬در چند س��ال گذشته بسیاری از‬ ‫از وضعیت اقتصادی هنرهای تجسمی در غیاب طرح معافیت فعالیت های هنری از مالیات‬ ‫اقتصاد هنر و مسئله مالیات‬ ‫شیخ االس�لامی با اش��اره به تاثی��ر حراج ها در رونق و‬ ‫پیشرفت اقتصادی هنرمندان گفت‪ :‬برگزاری حراج های‬ ‫مطرح در ایران و در منطقه ازجمله حراج تهران و حراج‬ ‫کریستیز می تواند به ارتقای سطح کیفی اثار هنرمندان‬ ‫کم��ک کن��د و از طرفی می تواند ب��ازار رقابت در عرصه‬ ‫اقتصاد ازاد را تقویت ببخشد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹حمایت دولت از هنر ارزان قیمت‬ ‫طرح موضوع لغ��و معافیت مالیاتی از تمام��ی فعالیت های هنری که‬ ‫حوزه های��ی همانند هنرهای تجس��می‪ ،‬موس��یقی‪ ،‬تئاتر و س��ینما را‬ ‫در برمی گی��رد‪ ،‬تض��اد میان دو رویک��رد را در عرصه فرهنگ و هنر‬ ‫ُپررنگ تر کرده است‬ ‫همکاران‪ ،‬گالری تاس��یس می کنند ام��ا به دلیل اینکه‬ ‫درام��د کاف��ی ندارند و نمی توانند خرج و مخارجش��ان‬ ‫را تامی��ن کنند‪ ،‬تعطیل می کنند‪ .‬مس��لم اس��ت که اگر‬ ‫ط��رح لغو معافیت مالیاتی از فعالیت های هنری اجرایی‬ ‫شود‪ ،‬مشکالت این صنف نیز بیشتر می شود و در نتیجه‬ ‫احتمال تعطیلی گالری ها نیز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫مزارعی درباره شرایط فروش نمایشگاه های هنری نیز‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬وضعیت فروش چندان خوب نیس��ت و‬ ‫خریداران و مجموعه دارانی که به تازگی وارد این عرصه‬ ‫ش��ده اند دنبال کارهای امضادار هستند که هم می دانند‬ ‫نرخ انها باال اس��ت و هم اینکه می توانند انها را راحت تر‬ ‫بفروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری ها حلقه اتصال هنرمند و مخاطب‬ ‫مرضی��ه میرجعف��ری هنرمن��د نق��اش در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با اش��اره ب��ه نقش گالری ه��ا در رونق اقتصاد‬ ‫هن��ر گفت‪ :‬گالری را می توان حلقه اصلی و موثر ارتباط‬ ‫بی��ن هنرمند و مخاطب دانس��ت و نقش ان برای ایجاد‬ ‫و برق��راری ارتب��اط بین هنرمند و مخاطب حائز اهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬دراین باره می توان به تبلیغات درست در راستای‬ ‫معرفی هنرمند به جامعه و بهتر برگزار ش��دن نمایشگاه‬ ‫اشاره کرد‪ .‬این هنرمند نقاش با اشاره به نقش کیوریتور‬ ‫در معرفی بهتر اثار هنرمندان و نگاه حرفه ای به هنرهای‬ ‫تجس��می گفت‪ :‬با توجه به تجربه بیش��تر کیوریتور در‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها و گس��تره دید انها نسبت به هنر‪،‬‬ ‫می ت��وان در جمع اوری ه��ر چه بهتر مجموعه اثار برای‬ ‫برگزاری نمایش��گاه از تجربه های انها بهره مند ش��د‪ .‬از‬ ‫ابتدای شکل گیری‪ ،‬ایده یابی و توسعه ایده و در پایان‪ ،‬در‬ ‫ویرایش اثار و به س��رانجام رسیدن مجموعه تا ارائه اثار‬ ‫روی دیوار گالری‪ ،‬از نظرهای س��ازنده و مفید کیوریتور‬ ‫نمایش��گاه می توان بهره مند ش��د و به ط��ور قطع‪ ،‬نقش‬ ‫غیرقابل انکار و بس��زایی در این روند دارند‪ .‬میرجعفری‬ ‫با بیان اینکه هنرمندان تجس��می بر خالف باور بیرونی‬ ‫هیچ گاه از لحاظ معیش��تی به جایگاهی که شایسته ان‬ ‫هس��تند نرسیدند گفت‪ :‬چه در گذشته و چه در شرایط‬ ‫کنون��ی‪ ،‬هیچ گاه اثار هنری ج��زو محصوالت جدی در‬ ‫س��بد کاالی خانواده ها منظور نش��ده اس��ت‪ ،‬از نظر من‬ ‫باید در این زمینه فرهنگ س��ازی ش��ده و در قالب یک‬ ‫مهندس��ی دائمی فرهنگی نس��بت به خرید اثار هنری‬ ‫هشتمین دوره «‪ ۱۰‬روز با عکاسان ایران» عصر روز جمعه‬ ‫‪ ۸‬اذر با حضور برخی از هنرمندان عکاس و پیشکسوتان این‬ ‫عرصه در خانه هنرمندان ایران گشایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در این ایی��ن مجید رجب��ی معمار‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل خانه هنرمن��دان ایران در س��خنانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوش��حالیم که خانه هنرمندان چند دوره میزبان «‪ ۱۰‬روز‬ ‫با عکاس��ان ایران» است و امیدوارم با برنامه هایی که تدارک‬ ‫دیده شده است‪ ،‬این دوره بهتر از دوره های قبل برگزار شود‪.‬‬ ‫س��یف اهلل صمدیان‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن عکاس��ان‬ ‫ای��ران نیز ب��ا بیان اینکه «اگ��ر عکس نب��ود تاریخ های کج‪،‬‬ ‫کج تر نوش��ته می ش��د»‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ق��رار بود مجمع‬ ‫عمومی انجمن عکاسان ایران و انتخابات هیات مدیره انجمن‬ ‫اردیبهش��ت برگزار شود و امور انجمن به هیات مدیره جدید‬ ‫سپرده شود‪ ،‬اما به دلیل اینکه تعداد کاندیداهای هیات مدیره‬ ‫انجمن به حد نصاب نرس��ید‪ ،‬مجمع عمومی برگزار نش��د و‬ ‫چون نمی خواستیم «‪ ۱۰‬روز با عکاسان ایران» متوقف شود‪،‬‬ ‫در فرصت کم با بهره گیری از ابرو‪ ،‬حرمت و دانش اسماعیل‬ ‫عباسی این دوره برگزار شد‪.‬‬ ‫به همین خاطر هم امسال برای «‪ ۱۰‬روز با عکاسان ایران»‬ ‫برنامه ریزی دقیق و کاربردی انجام ش��ود‪ .‬او در پاس��خ‬ ‫ب��ه این پرس��ش که ایا هنرمن��دان می توانند تنها از راه‬ ‫کشیدن نقاشی به زندگی ادامه دهند گفت‪ :‬باید اینطور‬ ‫باش��د‪ ،‬اما در این زمینه ه��م باید با واقعیت جامعه کنار‬ ‫بیاییم‪ .‬در ش��رایط فعلی درام��د هنرمند به هیچ عنوان‬ ‫کفاف زندگی او را نمی دهد‪ .‬البته ش��اید بتوان با پایین‬ ‫اوردن س��طح توقع و اصل ساده زیستی یک هنرمند در‬ ‫این زمینه امیدوار بود‪.‬‬ ‫این هنرمند جوان با اشاره به نقش حراجی های معتبر‬ ‫داخل��ی و خارجی در بهب��ود وضعیت اقتصاد هنر گفت‪:‬‬ ‫این حراج ه��ا نمی توانند به الیه های پایین تر هنرمندان‬ ‫و ب��ه هنرمندانی که به تازگی وارد فضاهای حرفه ای هنر‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬چیزی اضافه کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬سرمایه ها که‬ ‫به س��مت هنر می ایند‪ ،‬بی تاثیر نیس��تند و برای همین‬ ‫نگاه جامعه و نگاه سرمایه داری باید به خرید از نخبگان‬ ‫و مس��ترها معطوف نشد‪ .‬حراج ها می توانند کمک کنند‬ ‫که به طور موازی بخشی از سرمایه ها ‪-‬هر چند اندک‪ -‬به‬ ‫بخش های دیگر هنرهای تجسمی هم رسوخ پیدا کند و‬ ‫انها هم از این رویکرد بی نصیب نمانند‪.‬‬ ‫‹ ‹هنرمند بدون وجود گالری رشد نمی کند‬ ‫هی��رو شیخ االس�لامی هنرمند نق��اش در گفت وگو با‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که ایا می توان از طریق‬ ‫فعالی��ت حرف��ه ای زندگی یک هنرمن��د را تامین کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر یک هنرمند به ویژه در زمینه نقاش��ی تالش‬ ‫کند اثاری که خلق می کند فضای متفاوتی داشته باشد‬ ‫و از نظر بصری برای مخاطب تازگی داشته باشد می تواند‬ ‫ب��ه صورت حرفه ای در این عرصه فعالیت کند و امورات‬ ‫خود را بگذراند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نقش گالری دارها در رونق اقتصاد هنر‬ ‫و فعالی��ت حرفه ای هنرمن��دان گفت‪ :‬گالری دارها نقش‬ ‫اساسی در پیشرفت هنرهای تجسمی در بازار هنر دارند‪.‬‬ ‫در واقع نقش اصلی گالری ها به عنوان پل ارتباطی میان‬ ‫هنرمن��دان و مخاطب��ان معرفی اثار انها اس��ت و از این‬ ‫منظ��ر هر چقدر بر میزان و کیفیت فعالیت گالری دارها‬ ‫افزوده ش��ود می ت��وان امیدوار بود هنرهای تجس��می‬ ‫به وی��ژه نقاش��ی جای خود را در زندگ��ی مردم باز کند‪.‬‬ ‫طبیعی است هنرمند بدون حضور گالری های تاثیرگذار‬ ‫نمی تواند با مخاطبان خود در ارتباط باشد‪.‬‬ ‫ش��بنم ش��عبانی هنرمند نق��اش نی��ز در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار‬ ‫با اش��اره به اینکه امرار معاش از طریق‬ ‫حرفه هنرمند س��خت است و معدود افرادی هستند که‬ ‫در این حوزه از رفاه خوبی برخوردارند گفت‪ :‬البته هنوز‬ ‫مناس��بات کمرنگی میان هنر و اقتصاد هنر برقرار است‬ ‫اما از نظر بنده این مناسبات در شرف بیرنگی و گسست‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��عبانی با بی��ان اینکه اگر وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی ط��رح حمای��ت از هنرهای تجس��می و ایجاد‬ ‫حراج ه��ای ارزان نرخ برای فروش اثار هنرمندان را برپا‬ ‫کند می توان به رش��د اقتصاد هنر امیدوار شد افزود‪ :‬من‬ ‫از طرفداران بی چون و چرای این طرح هس��تم‪ .‬من فکر‬ ‫می کن��م بخش عم��ده ای از فقدان های جامعه ما فقدان‬ ‫هنر به ویژه هنرهای تصویری است‪ .‬جامعه ای که به قدر‬ ‫کافی تصور ندارد بی ش��ک به قدر کافی تصور و خیال و‬ ‫فانتزی نخواهد داش��ت‪ ،‬مردمی که خیال نداشته باشند‬ ‫خوشبخت نخواهند بود و این فضا هرگز فضای باشکوهی‬ ‫نخواه��د ب��ود‪ .‬جامعه ما بی انکه بخواه��د و بداند از این‬ ‫کمبود رنج می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق با فعال شدن بخش خصوصی‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬ارش س��لطانعلی‪ ،‬مدی��ر گالری‬ ‫ایده و مدرس دانش��گاه در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫ب��ه تاثیر اقتصاد هنر در رش��د جامعه گفت‪ :‬اقتصاد هنر‬ ‫در ایران بس��یار نوپا و کم س��ابقه تر از دنیاس��ت‪ .‬نگرش‬ ‫جامع��ه ای��ران در این زمینه بیش از یک دهه پیش��ینه‬ ‫ن��دارد و می توان ریش��ه و مبنای اولی��ه ان را برگزاری‬ ‫نخستین اکسپوی هنری تهران دانست‪ .‬حضور ایران در‬ ‫حراجی های بین المللی همچون حراج کریستیز‪ ،‬بونامز‬ ‫و ساتبی‪ ،‬توانست ارزش هنر ایران را در جوامع مختلف‬ ‫اثبات و روند رشد اقتصادی هنر را هموارتر کند‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬نقش نمایشگاه های فروش اثار هنری که به شکل‬ ‫خصوصی برپا ش��دند نیز در تس��هیل این جریان بسیار‬ ‫حائز اهمیت ب��ود‪ .‬وی یکی از راهکارهای بهبود اقتصاد‬ ‫هن��ر در ایران را رونق بخش خصوصی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫هنرهای تجس��می به خاطر فعال بودن بخش خصوصی‬ ‫در این عرصه پیشروتر از سایر رسانه های هنری همچون‬ ‫س��ینما‪ ،‬تئاتر و موسیقی‪ ،‬توانسته راهکارهای اقتصادی‬ ‫خ��ود را بیابد‪ .‬در بخش هنرهای تجس��می‪ ،‬گالری ها به‬ ‫عن��وان فعاالن خصوصی هن��ر در کنار بخش دولتی‪ ،‬در‬ ‫یک دهه گذشته توانستند زمینه رشد و شرایط حرفه ای‬ ‫را در زمینه اقتصاد هنر ایجاد کنند‪.‬‬ ‫همین مس��ئله باعث ش��د که حضور هنر ایران را در‬ ‫مارکت ه��ای هنری ش��اهد باش��یم و حت��ی زمانی که‬ ‫مارکت ه��ای جهانی ب��ه تهدیدی برای هن��ر ما تبدیل‬ ‫ش��دند‪ ،‬همین بخ��ش خصوصی خیلی س��ریع و بدون‬ ‫بروکراس��ی های اداری توانست با واکنش های سریع‪ ،‬از‬ ‫هجمه هایی که می توانس��ت به هنر ما اس��یب برساند‪،‬‬ ‫جلوگیری کند ک��ه نمونه موفق ان برگزاری حراج های‬ ‫هن��ری تهران اس��ت‪ .‬چه از زاویه دی��د هنرمندان و چه‬ ‫از ن��گاه حاکمیت‪ ،‬هنر در ایران همیش��ه به عنوان یک‬ ‫مس��ئله مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬در همه دنیا هنر راهکاری‬ ‫اس��ت که می توان با ان مش��کالت مختلف را حل کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه ما در ایران مبانی نظری درس��تی برای هنر‬ ‫نداری��م و نمی دانی��م که هنر با دی��ن‪ ،‬جامعه‪ ،‬حکمت و‬ ‫اندیش��ه ایرانی ما چه نسبتی دارد‪ .‬حاال در شرایطی که‬ ‫اصل هنر با مشکالتی روبه رو است‪ ،‬صحبت کردن راجع‬ ‫ب��ه یک موضوع فرع��ی مانند اقتصاد هنر کمی غامض و‬ ‫پیچیده است‪.‬‬ ‫اغاز هشتمین دوره «‪ ۱۰‬روز با عکاسان ایران»‬ ‫فراخوان نداشتیم‪ .‬امیدوارم قدر با هم بودن را بدانیم و اگر در‬ ‫دوره هایی اشتباهاتی داشتیم ما را ببخشید‪.‬‬ ‫محمدج��واد حق ش��ناس‪ ،‬رئی��س کمیس��یون فرهنگی و‬ ‫اجتماعی ش��ورای اسالمی ش��هر تهران نیز اظهار کرد‪۱۰« :‬‬ ‫روز با عکاسان ایران» یکی از مهم ترین رویدادهایی است که‬ ‫در عرصه هنر در ش��هر تهران برگزار می ش��ود و هنرمندان و‬ ‫عکاسان در ان نقش محوری دارند‪ .‬شورای شهر و شهرداری‬ ‫تهران نیز افتخار می کند که همراه این رویداد باشد‪.‬‬ ‫همچنین اس��ماعیل عباسی‪ ،‬دبیر هشتمین دوره «‪ ۱۰‬روز‬ ‫با عکاسان ایران» در این ایین گفت‪ :‬هنرمند عکس برگردان‬ ‫نیس��ت؛ فیلسوفی است دوستدار دانش و دانستن‪ .‬اندیشمند‬ ‫و متفکر اس��ت ک��ه جهان را با ابزار خوی��ش تبیین می کند‪.‬‬ ‫او ب��ا نگاه��ی به خ��ود و نگاهی ب��ه جهان‪ ،‬جای��گاه خود را‬ ‫می یابد و از منظر خویش از جهانی که می بیند با ما س��خن‬ ‫می گوی��د‪ .‬و جهان بینی و بینش خوی��ش از جهان را با ما به‬ ‫اش��تراک می گذارد‪ .‬او نه مانند اینه که همچون پنجره ای ما‬ ‫را به تماشای نادیده ها و ش��ناخت ناشناخته ها فرامی خواند‪.‬‬ ‫عباس��ی ادامه داد‪ :‬در پشتیبانی از دگرگونی هایی که انجمن‬ ‫عکاس��ان ایران خواستار ان شد و به پشتیبانی کارشناسانه و‬ ‫هوش��مندانه ش��ورای هن��ری هش��تمین دوره «‪ ۱۰‬روز ب��ا‬ ‫عکاسان ایران» تشکیل یافته از دکتر مهدی مقیم نژاد‪ ،‬رامیار‬ ‫منوچهرزاده‪ ،‬زانیار بلوری و بهنام صدیقی و به پش��ت گرمی‬ ‫مسعود زنده روح کرمانی هشتمین دوره «‪ ۱۰‬روز با عکاسان‬ ‫ایران» برگزار می شود‪.‬‬ ‫از هیات مدیره انجمن عکاس��ان ای��ران که به من اعتماد‬ ‫کردند و دبیری این دوره را به من س��پردند‪ ،‬از فرزادهاشمی‬ ‫و از ش��ورای هنری که جانانه وقت و انرژی گذاشت تا کارها‬ ‫به بهترین ش��کل ارائه شود‪ ،‬از تمامی افرادی که چراغ «‪۱۰‬‬ ‫مرضیه میرجعفری‬ ‫بیس��ت و چهارمی��ن جش��نواره فیلم «مولف‬ ‫رباط» در کش��ور مراکش بااعطای جایزه بهترین‬ ‫فیلمنامه و بازیگر زن به «درس��اژ» س��اخته پویا‬ ‫بادکوبه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این رویداد سینمایی که‬ ‫از ‪ 25‬اب��ان تا اول اذر در کش��ور مراکش برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬در نهایت فیلم «درس��اژ» ب��ه کارگردانی‬ ‫پویا بادکوبه توانس��ت ‪ 2‬جایزه بهترین فیلمنامه‬ ‫(حام��د رجبی) و بهترین بازیگر زن (نگار مقدم)‬ ‫را از ان خود کند‪.‬‬ ‫ «درس��اژ» به تهیه کنندگ��ی روح اهلل برادری‬ ‫و س��میرا برادری پیش از این در جش��نواره های‬ ‫متعدد جهانی حضور داش��ته و جوایزی از جمله‬ ‫قدردان��ی ویژه هی��ات داوران برلین و س��یمرغ‬ ‫بهترین فیلم اول جشنواره جهانی فجر را دریافت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن فیلم س��ینمایی علی مصفا‪ ،‬ش��بنم‬ ‫مقدم��ی‪ ،‬هوش��نگ توکل��ی‪ ،‬علیرض��ا ثانی فر‪،‬‬ ‫علیرضا اقاخانی‪ ،‬س��یامک ادیب‪ ،‬جالل فاطمی‪،‬‬ ‫لویی سیفی‪ ،‬یسنا میرطهماسب‪ ،‬باسط رضایی‪،‬‬ ‫به افرید غفاریان‪ ،‬شایان فصیح زاده‪ ،‬رامبد مطلبی‬ ‫و با معرفی نگار مقدم به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫«درساژ» س��اخته پویا بادکوبه در کنار «قصر‬ ‫ش��یرین» به کارگردانی رضا میرکریمی نماینده‬ ‫س��ینمای ای��ران در بخش مس��ابقه بین المللی‬ ‫جش��نواره رباط بودند و همچنین فیلم «بنفشه‬ ‫افریقای��ی» به کارگردانی مونا زندی حقیقی نیز‬ ‫در بخش سینمای جهان این جشنواره سینمایی‬ ‫به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫پخش بین المللی فیلم «درس��اژ» را نس��رین‬ ‫میرشب برعهده دارد‪.‬‬ ‫«سرخپوست»‬ ‫در استانبول برگزیده شد‬ ‫هیرو شیخ االسالمی‬ ‫شبنم شعبانی‬ ‫ارش سلطانعلی‬ ‫روز با عکاس��ان ایران» را در هفت دوره پیش��ین روشن نگاه‬ ‫داش��تند و از همکارانی که در پش��ت صحنه اما صحنه گردان‬ ‫اصل��ی بودند‪ ،‬سپاس��گزاری می کنم‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬در برابر‬ ‫هنرمندان بالنده کشورم سر تعظیم فرود می اورم؛ چه انهایی‬ ‫که فرصت یافتند در این نمایشگاه شرکت کنند و چه انهایی‬ ‫که به هر دلیل امکان حضور نیافتند‪.‬‬ ‫در هش��تمین دوره «‪ ۱۰‬روز با عکاسان ایران» پروژه هایی‬ ‫از مهران مقیمی‪ ،‬عاطفه عالیی‪ ،‬گلرو علی ابادی زاده‪ ،‬محمد‬ ‫مهرارا‪ ،‬پریا احمدی‪ ،‬حمید حکاکی‪ ،‬شکیب مجیدی‪ ،‬سودابه‬ ‫شایگان‪ ،‬فرناز دمنابی‪ ،‬سجاد دادپور‪ ،‬مژده موذن زاده‪ ،‬عاطفه‬ ‫خدابخ��ش‪ ،‬مجید قدکس��از‪ ،‬مهری رحی��م زاده‪ ،‬رضایاوری‪،‬‬ ‫س��اجد حق ش��ناس‪ ،‬نرگس مقدم‪ ،‬محمد مروج‪ ،‬امیرهادی‬ ‫ش��یرزادی‪ ،‬بابک جوادزاده‪ ،‬عطا نوی��ن‪ ،‬فرزانه رضایی‪ ،‬بهنام‬ ‫صادق��ی‪ ،‬مه��دی مرادپور‪ ،‬پ��والد حقیقی‪ ،‬س��حر مختاری‪،‬‬ ‫نرجس نادری نژاد‪ ،‬خشایار ش��ریفایی‪ ،‬علی سلطانی تهرانی‪،‬‬ ‫اله��ه زکویی‪ ،‬حنانه حیدری‪ ،‬عرفان دادخواه‪ ،‬امید امیدواری‪،‬‬ ‫پریس��ا فهامی‪ ،‬س��ینا ش��یری‪ ،‬ارمین عبدی‪ ،‬ثنا حس��ینی‪،‬‬ ‫میالد گرگین‪ ،‬بنفش��ه عرشی و صبا خوانس��اری به نمایش‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫فیل��م «سرخپوس��ت» ب��ه کارگردان��ی نیما‬ ‫جاوی��دی جایزه ویژه هیات داوران دانش��جو در‬ ‫نهمین جش��نواره بین المللی فیل��م «جنایات و‬ ‫مکافات» استانبول را دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نهمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیل��م «جنای��ات و مکافات» اس��تانبول به کار‬ ‫خود پایان داد و فیلم «سرخپوس��ت» س��اخته‬ ‫نیما جاوی��دی کارگردان که نماین��ده ایران در‬ ‫بخش رقابتی اصلی این جش��نواره بود موفق به‬ ‫کس��ب جایزه ویژه داوران دانشجو از این رویداد‬ ‫سینمایی شد‪ .‬بر اساس اعالم خبرگزاری اناتولی‬ ‫ترکیه‪ ،‬جاوی��دی پس از دریافت جایزه در ایین‬ ‫پایانی این جش��نواره که در تاالر فرهنگی جمال‬ ‫رش��یدری منطقه حربیه اس��تانبول برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای من دریافت این جایزه از دانشجویان‬ ‫ی��ک افتخار اس��ت‪ ،‬چون خودم را همیش��ه در‬ ‫س��ینما یک دانش��جو می دانم و دانشجو خواهم‬ ‫مان��د‪ .‬ه��دف از برگزاری این جش��نواره نمایش‬ ‫فیلم هایی با ژانر جنایی‪ ،‬مکافات و عدالت جهت‬ ‫نقد و بررس��ی انها در راس��تای توسعه و ارتقای‬ ‫فهم حقوق بش��ر‪ ،‬همبس��تگی و دموکراسی در‬ ‫جامعه اس��ت‪ .‬نهمین جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫«جنایات و مکافات» از اول تا ‪ ۷‬اذر در استانبول‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫کامبیز دیرباز‬ ‫اخرین بازیگر «خروج»‬ ‫فیلمبرداری فیلم سینمایی «خروج» با اضافه‬ ‫شدن کامبیز دیرباز در روزهای پایانی به کار خود‬ ‫پای��ان داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬تازه ترین محصول‬ ‫مرکز فیلم و س��ریال اوج ب��ه کارگردانی ابراهیم‬ ‫حاتم��ی کیا پس از حدود ‪ 3‬م��اه تصویربرداری‬ ‫در ش��هرهای گچس��اران و قم به پایان رس��ید‪.‬‬ ‫«خروج» بیس��تمین فیلم ابراهیم حاتمی کیا در‬ ‫مقام کارگردان در سینمای ایران است‪.‬‬ ‫دبیر جشن منتقدان‬ ‫سینمایی معرفی شد‬ ‫جعفر گ��ودرزی به عنوان دبیر س��یزدهمین‬ ‫جش��ن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬جعفر گودرزی‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن صنف��ی منتقدان و‬ ‫نویسندگان اثار س��ینمایی ایران به عنوان دبیر‬ ‫سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان‬ ‫س��ینمایی انتخاب ش��د‪ .‬با تصمیم هیات مدیره‬ ‫انجم��ن صنف��ی منتق��دان و نویس��ندگان اثار‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬جعفر گودرزی برای س��ومین سال‬ ‫پیاپی به عنوان دبیر این جشن انتخاب و معرفی‬ ‫شد‪ .‬این نخستین جشن منتقدان است که پس‬ ‫از تاسیس انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان‬ ‫اثار سینمایی برگزار می شود و طی ان‪ ،‬اکادمی‬ ‫داوری انجم��ن‪ ،‬برگزی��دگان خ��ود در س��ی و‬ ‫هفتمین جش��نواره ملی فیلم فجر و جش��نواره‬ ‫جهانی فجر را معرفی می کند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫مدتی اس��ت که انتش��ار متنی با عنوان «پیش نویس‬ ‫الیح��ه اص�لاح برخی قوانی��ن و مق��ررات مالیاتی» که‬ ‫بخش��ی از ان لغ��و معافیت مالیاتی کلی��ه فعالیت های‬ ‫فرهنگ��ی و هن��ری را به دنب��ال دارد‪ ،‬نگرانی هایی را در‬ ‫می��ان اصن��اف گوناگون حوزه فرهن��گ و هنر از جمله‬ ‫عرصه هنرهای تجس��می ایج��اد کرده و واکنش هایی را‬ ‫نیز به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬طرح موضوع لغو معافیت مالیاتی‬ ‫از تمام��ی فعالیت ه��ای هنری ک��ه حوزه هایی همانند‬ ‫هنره��ای تجس��می‪ ،‬موس��یقی‪ ،‬تئات��ر و س��ینما را در‬ ‫برمی گیرد‪ ،‬تضاد میان دو رویکرد را در عرصه فرهنگ و‬ ‫هنر پُررنگ تر کرده است‪.‬‬ ‫برخ��ی بر این باورند ک��ه فعالیت های هنری همچون‬ ‫برگزاری حراج های هنری‪ ،‬کنسرت های پاپ و تئاترهای‬ ‫مجلل و بزرگ ان قدر درامدزایی دارد که پرداخت مالیات‬ ‫را به امری الزامی تبدیل کند؛ و در مقابل عده ای دیگر بر‬ ‫این باورند که این ویژگی شامل تمام فعالیت های هنری‬ ‫نمی شود و تصویب طرح لغو معافیت مالی صدمات بعضا‬ ‫جبران ناپذیری را به بخش اسیب پذیر هنر وارد می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان گال��ری داران از جمل��ه صنف های��ی‬ ‫هس��تند که واکنش��ی صریح به این موضوع نشان دادند‬ ‫و با انتش��ار بیانیه ای اعتراض خود را اعالم و در بخش��ی‬ ‫از بیانی��ه خ��ود این پرس��ش را مطرح کردن��د که «ایا‬ ‫تنظیم کنندگان چنی��ن لوایحی نمی دانند که گالری ها‬ ‫و اندک نهادهای اقتصادی هنر طی این س��ال ها با خون‬ ‫دل و ص��رف هزینه های بس��یار و ب��دون اندکی توقع از‬ ‫حمای��ت دولتی تنها به قوه عش��ق و ایم��ان به فرهنگ‬ ‫ایرانی ـ اس�لامی چرخ هنرافرینی را گردانده اند و سهم‬ ‫مهمی در اش��تغالزایی و رونق اقتص��ادی و فرهنگی در‬ ‫کشور داشته اند؟»‬ ‫«درساژ» برنده ‪ 2‬جایزه‬ ‫جشنواره مراکش شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪ 4 - 1398‬ربیع الثانی ‪ - 1441‬اول دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1417‬پیاپی ‪2735‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش چند برابری قیمت قطعات یدکی خودرو‬ ‫سیف اهلل یزدانی‪ ،‬مدیرمسئول «عصر اقتصاد» به سمت خانه ابدی بدرقه شد‬ ‫پیکر سیف اهلل یزدانی مدیرمس��ئول روزنامه عصر‬ ‫اقتصاد صبح جمعه ‪ ۸‬اذر با حضور برخی مس��ئوالن‪،‬‬ ‫اصحاب رسانه و همکاران روزنامه از مقابل ساختمان‬ ‫این روزنامه تشییع شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پیکر س��یف اهلل یزدانی از مقابل‬ ‫روزنامه به س��مت قطعه نام اوران بهشت زهرا تشییع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمد خ��دادی معاون مطبوعات��ی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬عل��ی ربیعی س��خنگوی دولت‪،‬‬ ‫غالمرض��ا کاظم��ی دین��ان‪ ،‬علی درس��تکار مجری‬ ‫برنامه ه��ای تلویزیون و برخی از اهالی رس��انه در این‬ ‫مراسم حضور داشتند‪.‬‬ ‫فرزن��د دختر مرحوم یزدانی با بی��ان اینکه روزنامه‬ ‫عص��ر اقتصاد یادگار پدرش اس��ت‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬این‬ ‫روزنامه پابرجاس��ت چ��را که یادگار پدرمان اس��ت‬ ‫و نمی گذاری��م تعطیل ش��ود‪ .‬ما راه پدرم��ان را ادامه‬ ‫می دهیم‪ .‬ایشان سال های س��ال به ما اموزش دادند‬ ‫و م��ا درس گرفتیم‪ .‬هیچ گاه اجازه نداد دفتر روزنامه و‬ ‫انتش��ار ان تعطیل شود ماهم تا اخر راه ایشان را ادامه‬ ‫می دهیم‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬روزنامه «عصر اقتصاد» از‬ ‫فردا منتشر می شود و بنا ندارد تعطیل شود‪ .‬سیف اهلل‬ ‫یزدانی‪ ،‬مدیرمس��ئول روزنامه «عص��ر اقتصاد» روز‬ ‫پنجشنبه ‪ ۷‬اذر در سن ‪ ۶۳‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫روزنام��ه بین الملل��ی عصر اقتص��اد از دی ‪۱۳۸۲‬‬ ‫تاکنون منتشر می ش��ود‪ .‬این روزنامه هم اینک به دو‬ ‫زبان فارسی و انگلیسی توزیع و منتشر می شود‪.‬‬ ‫دیوار سفارت ایتالیا بار دیگر نقاشی شد‬ ‫س��فارت ایتالیا در ایران که تصمیم دارد در یک پروژه‬ ‫فرهنگی با همکاری مش��ترک می��ان هنرمندان ایرانی‬ ‫و ایتالیای��ی و ارائ��ه اثار انه��ا روی دی��وار خارجی این‬ ‫سفارتخانه به زیباسازی شهر تهران و پیوند هنر دو کشور‬ ‫کم��ک کند‪ ،‬دومین اثار ای��ن پروژه را با حضور جمعی از‬ ‫چهره های فرهنگی و هنری رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایین رونمای��ی از اثر دو هنرمند‬ ‫ایرانی و ایتالیایی در س��فارت ایتالیا در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫این پروژه حاصل همکاری مش��ترک میان کسرا رفیعی‬ ‫و مارک��و اوگو (‪ )Marco ugo‬اس��ت که قرار اس��ت به‬ ‫مدت ‪ ۲‬ماه روی دیوار خارجی س��فارت ایتالیا به نمایش‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ .‬این دومین همکاری مشترک میان دو‬ ‫هنرمند ایرانی و ایتالیایی محسوب می شود‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراس��م که با حضور برخی از چهره های‬ ‫فرهنگ��ی و هنری ایران��ی و ایتالیایی برگزار ش��ده بود‪،‬‬ ‫جوزپه پرونه _ س��فیر ایتالیا_ ضمن خوشامدگویی در‬ ‫س��خنانی کوتاه درباره اهداف شکل گیری این پروژه نیز‬ ‫توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد که این پ��روژه فقط نمایش دو اثر‬ ‫هنری نیس��ت بلکه از مهم ترین دس��تاوردهای اجرای‬ ‫این برنامه این اس��ت که دو هنرمند ایران��ی و ایتالیایی‬ ‫بتوانن��د در کنار ه��م کار کنند و از ای��ن همکاری لذت‬ ‫ببرن��د تا از این طریق تجربه های جدید به دس��ت اورند‬ ‫و دوستی هایشان گسترش پیدا کند‪ .‬او همچنین درباره‬ ‫سبک کاری این دو هنرمند توضیحاتی را ارائه داد‪ .‬کسرا‬ ‫رفیعی نیز در س��خنانی بیان ک��رد‪ :‬این ‪ ۱۰‬روزی که در‬ ‫کن��ار مارکو کار می کردیم‪ ،‬تجربه بس��یار جالبی بود‪ .‬ما‬ ‫زبان مشترکی نداشتیم و هنر توانست این فاصله را میان‬ ‫ما پ��ر کند‪ .‬مارکو که به عنوان هنرمن��د ایتالیایی با این‬ ‫پروژه همکاری داشت‪ ،‬اظهار کرد پیش از اغاز این پروژه‬ ‫با خاورمیانه به ویژه کش��ور ایران اشنایی داشته و انجام‬ ‫این کار مشترک را تجربه ای جالب برشمرد‪.‬‬ ‫در بخش پایانی این ایین از دو اثر خلق شده توسط دو‬ ‫هنرمند ایرانی و ایتالیایی رونمایی شد‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫رونمایی از «فوتبال و شطرنج»‬ ‫«وارش» بعد از «فوق لیسانسه ها» می اید‬ ‫کتاب «فوتبال و ش��طرنج» نوشته ادام ولز با‬ ‫ترجمه رضا ش��جاع و نین��ا همتی زاده رونمایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن ایی��ن روز یکش��نبه ‪ ۱۰‬اذر از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬با حضور مترجمان اثر‪ ،‬استاد‬ ‫بزرگان ش��طرنج و ملی پوش س��ابق استقالل‬ ‫در کتابفروش��ی ثالث به نش��انی کریمخان‪ ،‬بین ایرانشهر و ماهشهر‪ ،‬شماره ‪۱۴۸‬‬ ‫رونمایی خواهد ش��د‪ .‬در این ایین چهره های ش��ناخته شده فوتبال و شطرنج از‬ ‫جمله احسان قائم مقامی‪ ،‬شادی پریدر‪ ،‬سارا خادم الشریعه استاد بزرگان شطرنج‬ ‫و مجتبی جباری بازیکن س��ابق اس��تقالل حضور خواهند داشت‪ .‬کتاب «فوتبال‬ ‫و ش��طرنج» افراد بیگانه با ش��طرنج را وادار می کند تا از منظر دیگر به فوتبال نگاه‬ ‫کنند و به ش��طرنج بازان نیز کمک می کند درک بهتری از فوتبال داش��ته باشند‪.‬‬ ‫این کتاب برای عالقه مندان فوتبال و ش��طرنج کتابی هنجارش��کن است و انها را‬ ‫از دنیای کلیشه ها خارج کرده و به دنیای شگفت انگیز ایده ها رهنمون می سازد‪.‬‬ ‫س��ریال «وارش» با نام قبلی «بهترین سال های زندگی ما»‬ ‫به کارگردانی احمد کاوری و تهیه کنندگی محمودرضا تخشید‬ ‫ای��ن روزها اخری��ن مراحل فنی را س��پری می کند تا به زودی‬ ‫اماده پخش ش��ود‪ .‬س��االر عقیل��ی ترانه تیتراژ این س��ریال را‬ ‫می خواند و پخش تیزر مجموعه نیز به تازگی در شبکه سه اغاز‬ ‫ش��ده است‪ .‬این سریال بعد از مجموعه «فوق لیسانسه ها» روی انتن خواهد رفت که‬ ‫محمد کامبیز دارابی مجری طرح این پروژه اس��ت و نویسندگی را جابر قاسمعلی به‬ ‫عهده داش��ته است‪« .‬وارش» یک درام پرفراز و نشیب تاریخی و عاشقانه و اقتباسی از‬ ‫رمان مطرح «مهاجران» هاوارد فاست نویسنده مطرح امریکایی است‪ .‬این سریال ‪۳۴‬‬ ‫قس��مت دارد و پخش ان برای اواخر پاییز امسال از شبکه سوم سیما پیش بینی شده‬ ‫است‪ .‬داستان مجموعه از دهه ‪ ۳۰‬روایت می شود و قصه ای پرفراز و نشیب را به تصویر‬ ‫می کش��د که در ادامه به دهه حاضر نیز می رسد‪ .‬علیرضا کمالی‪ ،‬بهنام تشکر‪ ،‬علیرضا‬ ‫جاللی تبار‪ ،‬هدایت هاشمی‪ ،‬برزو ارجمند‪ ،‬امیررضا دالوری‪ ،‬داریوش کاردان‪ ،‬شهرام‬ ‫قائ��دی‪ ،‬رحیم نوروزی‪ ،‬رامین راس��تاد‪ ،‬مهدی امینی خواه‪ ،‬س��هیال رضوی‪ ،‬حدیثه‬ ‫تهرانی‪ ،‬نیلوفر شهیدی‪ ،‬الهام طهمورث‪ ،‬علی سلیمانی‪ ،‬فرخ نعمتی و ‪ ...‬در این سریال‬ ‫بازی داشته اند‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫«پروفسور جیلی بیلی» در تاالر هنر‬ ‫نمای��ش «پروفس��ور جیل��ی بیل��ی» ب��ه‬ ‫نویسندگی دیوید وود‪ ،‬ترجمه حسین فدایی‬ ‫حسین و کارگردانی مجید علم بیگی اجراهای‬ ‫خود را در تاالر هنر اغاز کرد‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان این نمایش امده است‪:‬‬ ‫اجیل ها طبق برنامه هرس��ال برای خود نمایشگاهی ترتیب داده اند‪ .‬گردو مدیر‬ ‫این نمایش��گاه است‪ .‬همه چیز به خوبی پیش می رود تا این که اجیل تازه واردی‬ ‫به طور ناگهانی به نمایشگاه می اید و مدعی تحصیالت و علم و دانش می شود‪ .‬از‬ ‫طرفی پروفسور جیلی بیلی که خود را بهترین شیرینی و شکالت پز دنیا می داند‬ ‫همه ساله مخفیانه و به طور ناشناس می اید و تعدادی از اجیل ها را با خود برده و‬ ‫برای شیرینی های خود استفاده می کند‪ ...‬وحید شاهینی‪ ،‬زینت شیخی‪ ،‬ناهید‬ ‫صاحبی‪ ،‬مریم (معصومه) عس��گری‪ ،‬مجید علم بیگی‪ ،‬محس��ن غالمی و عباس‬ ‫فرطوس��ی در نمایش «پروفسور جیلی بیلی» به ایفای نقش می پردازند‪ .‬قیمت‬ ‫بلیت نمایش های تاالر هنر ‪ 20‬هزار تومان اس��ت که به مدت س��ی ش��ب برای‬ ‫مخاط��ب کودک و نوجوان در تاالر هنر واق��ع در میدان هفت تیر‪ ،‬خیابان مفتح‬ ‫جنوبی‪ ،‬خیابان ورزنده به روی صحنه می رود و در روزهای یکشنبه نیم بهاست‪.‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«پروانه» کیارستمی اماده نمایش شد‬ ‫فیل��م مس��تند «پروان��ه» ب��ه کارگردانی بهمن‬ ‫کیارس��تمی اماده نمایش ش��د‪ .‬بهمن کیارستمی‬ ‫که سال قبل برای مستند «اکسدوس» چند جایزه‬ ‫داخلی و خارجی کس��ب کرد‪ ،‬مس��تند «پروانه» را‬ ‫برای نمایش در جشنواره سینما حقیقت ارائه کرده‬ ‫بود اما به گفته خودش‪« :‬این فیلم در هیچ یک از بخش های جش��نواره پذیرفته نشده‬ ‫است‪ ».‬بهمن کیارستمی پس از مستند «اکسدوس» سراغ ساخت یک مستند پرتره‬ ‫از پروانه اعتمادی به عنوان یکی از هنرمندان برجسته و تاثیرگذار ایران رفته است‪ .‬او‬ ‫این مس��تند ‪ ۶۰‬دقیقه ای را با پژوهش علی بختیاری پس از چهار سال پیگیری برای‬ ‫کس��ب رضایت پروانه اعتمادی توانسته بس��ازد و تالش کرده گوشه ای از تفکر و نگاه‬ ‫این نقاش را به هنر‪ ،‬زندگی و تاریخ معاصر ایران نش��ان دهد‪ .‬پروانه اعتمادی که کار‬ ‫خود را با نقاشی انتزاعی شروع کرد‪ ،‬در ادامه به نقاشی رنگ روغن و سپس مداد رنگی‬ ‫و کالژ کش��یده ش��د‪ .‬اثار او اولین بار در سال ‪ ۱۳۴۷‬در تاالر قند ریز تهران روی دیوار‬ ‫رفت‪ .‬اعتمادی در استفاده از نمادها توانایی منحصربه فردی دارد‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫فروش چند برابری پرتره‬ ‫«موتزارت» در کریستیز‬ ‫پُرت��ره کمیاب��ی از‬ ‫«موتزارت» ـ موس��یقیدان‬ ‫نامدار اتریش��ی ـ در ش��عبه‬ ‫پاریس حراجی کریس��تیز با‬ ‫چه��ار برابر قیم��ت براورده‬ ‫شده اولیه به فروش رفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬این تابلو نقاشی که پرتره‬ ‫نادری از «موتزارت» است با قیمت تخمینی ‪ ۸۰۰‬هزار الی ‪۱.۲‬‬ ‫میلیون یورو قیمت گذاری شده بود اما در نهایت به قیمت چهار‬ ‫میلیون یورو به فروش رفت‪.‬‬ ‫ای��ن یک��ی از چهار پرتره ای اس��ت که در تمام ط��ول دوران‬ ‫زندگی این موس��یقی دان از او کش��یده ش��ده است و بخشی از‬ ‫یک مجموعه هنری خصوصی محس��وب می شود‪ .‬این نقاشی به‬ ‫جیانبتینو سینارولی نقاش ایتالیایی نسبت داده شده است‪.‬‬ ‫این تابلو نقاشی رنگ روغن‪« ،‬موتزارت» ‪ ۱۳‬ساله را درحالی که‬ ‫کاله گیس س��فیدی به س��ر دارد و کت قرمزی به تن دارد را در‬ ‫حال نواختن پیانو به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫رئیس دپارتمان اساتید قدیمی شعبه پاریس حراجی کریستیز‬ ‫گف��ت‪ :‬انچ��ه درباره این نقاش��ی بس��یار جالب اس��ت نت های‬ ‫موسیقی اس��ت و برخی موسیقی شناسان معتقدند اثر می تواند‬ ‫اثر خود «موتزارت» باشد‪.‬‬ ‫در زمانی که این تابلو نقاش��ی از موتزارت کش��یده ش��د ‪ ،‬این‬ ‫موسیقیدان اتریشی برای ادامه دادن مراحل یادگیری موسیقی‬ ‫به ایتالیا سفر و در سراسر این کشور کنسرت برگزار می کرد‪.‬‬ ‫این تابلو نقاش��ی به س��فارش یک ژنرال ونی��زی پس ازان که‬ ‫«موتزارت» کنس��رتی را در ش��هر «ورونا» اجرا کرد ‪ ،‬خلق شد؛‬ ‫چرا که این ژنرال به شدت تحت تاثیر استعداد «موتزارت» قرار‬ ‫گرفته بود‪.‬‬ ‫حراجی س��اتبیز نی��ز به تازگی از به فروش گذاش��تن صفحه‬ ‫دست نویس��ی از نت ه��ای یک قطع��ه دو دقیقه ای که توس��ط‬ ‫«موتزارت» نوشته شده بود‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫موتزارت در ش��هر «زالتسبورگ» واقع در اتریش متولد شد و‬ ‫در سن ‪ ۳۵‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫تبدیل کلیسای قدیمی‬ ‫به کتابفروشی‬ ‫در سایت های جهانگردی‬ ‫بازدی��د از کتابفروش��ی های‬ ‫قدیم��ی هم��واره ب��ه‬ ‫جهانگ��ردان توصی��ه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬امکان��ات خاصی نیز‬ ‫برای گ��ردش در این کتاب‬ ‫فروشی ها تهیه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از اینیوز‪ ،‬اگر عاشق کتاب هستید حتماً‬ ‫از این کتابفروش��ی باشکوه دیدن کنید‪ .‬کلیسای مربوط به قرن‬ ‫سیزدهم میالدی محلی برای پرستش خدا بود تا اینکه ناپلئون‬ ‫بناپارت ان را به انباری و ذخیره اشیای مازاد تبدیل کرد‪.‬‬ ‫سال ‪ 1384‬بود که دو معمار به نام های مِرکس و گیرود ان را‬ ‫از یک انباری دوچرخه های اس��قاطی به یک کتابفروشی تبدیل‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در سایت های جهانگردی بازدید از این کتابفروشی همواره به‬ ‫جهانگردان توصیه ش��ده است‪ .‬امکانات خاصی نیز برای گردش‬ ‫در این کتابفروشی تهیه شده است‪.‬‬ ‫این کتابفروش��ی یا کتابخان��ه در حال حاضر بیش از ‪ 25‬هزار‬ ‫کت��اب را به صورت نمایش به جهانگردان دارد و ‪ 45‬هزار کتاب‬ ‫نیز در بخش فروش ان قرار دارد‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای مربوطه حدود ‪ 700‬هزار نفر در سال از این‬ ‫کتابفروشی بازدید می کنند‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫دوک‪ :‬رازه��ای م��ن مثل‬ ‫جعبه سیاه هواپیمان‪ ،‬وقتی‬ ‫برمال میشن که سقوط کرده‬ ‫باشم‪.‬‬ ‫هشتمین جایزه روابط عمومی ایران‬ ‫به باقر ساروخانی اهدا می شود‬ ‫جایزه دکتر حمید نطقی هم زمان با شانزدهمین اجالس‬ ‫روابط عمومی ایران به باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران‬ ‫اعطا می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬جایزه دکتر حمید نطقی‬ ‫بنیان گذار روابط عمومی ایران از س��ال ‪ ۱۳۸۳‬در دو سطح‬ ‫مل��ی و بین المللی برگزار می ش��ود و این جای��زه تاکنون به‬ ‫کاظ��م معتمد نژاد پدر ارتباطات نوین ایران‪ ،‬جیمز گرانیگ‬ ‫اس��تاد ممتاز روابط عموم��ی در گروه ارتباطات دانش��گاه‬ ‫مریلن��د کالج پارک امریکا‪ ،‬علی اکبر جاللی پدر علم فناوری اطالعات ایران‪ ،‬علی اکبر‬ ‫فرهنگی پدر مدیریت رس��انه ایران‪ ،‬سعید رضا عاملی استاد ممتاز ارتباطات دانشگاه‬ ‫تهران‪ ،‬یونس ش��کرخواه بنیان گذار روزنامه نگاری انالین در ایران و حسن بشیر استاد‬ ‫ممتاز ارتباطات دانش��گاه امام صادق (ع) اعطا شده است‪ .‬تالیف‪ ،‬ترجمه و ویراستاری‬ ‫بیش از ‪ ۱۶۰‬عنوان کتاب‪ ،‬مقاله و تحقیق به زبان های فرانس��ه‪ ،‬انگلیس��ی و فارس��ی‪،‬‬ ‫انتش��ار بیش از ‪ ۳۰‬عنوان کتاب پژوهش��ی در بیش از ‪ ۱۰‬حوزه علمی‪ ،‬دریافت حدود‬ ‫‪ ۵۰‬لوح تقدیر و جایزه به مناس��بت انتش��ار کتاب برگزیده س��ال و پژوهش برگزیده‬ ‫سال‪ ،‬برگزاری هم اندیشی های علمی‪ ،‬انجام بیش از ‪ ۳۰‬کتاب پژوهشی در حوزه های‬ ‫کودکان و رس��انه های جمعی‪ ،‬مهاجرت های اجباری و جوانان ایران از جمله اقدامات‬ ‫علمی س��اروخانی در طول س��الیان گذش��ته در عرصه های داخلی و خارجی بشمار‬ ‫می روند‪ .‬باقر ساروخانی استاد برجسته دانشگاه تهران در سال ‪ ۱۳۱۸‬در قزوین متولد‬ ‫ش��د و دکترای دولتی در جامعه شناس��ی و چاپ رس��اله در پاریس را در س��ال ‪۱۹۶۸‬‬ ‫از س��وربن دریافت کرده اس��ت‪ .‬گفتنی است ش��انزدهمین اجالس بین المللی روابط‬ ‫عمومی ایران با رویکرد «ایده پردازی» و «تجربه محوری»‪ ۱۵ ،‬و ‪ ۱۶‬دی س��ال جاری‬ ‫در تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫کتاب جدید محمدعلی موحد نقد می شود‬ ‫کتاب جدید محمدعلی موحد با عنوان «در کش��اکش دین‬ ‫و دولت» نقد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشس��ت نقد این کتاب روز چهارش��نبه‬ ‫‪ ۱۳‬اذر از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۸‬در تاالر اندیش��گاه سازمان اسناد‬ ‫و کتابخان��ه ملی ب��ا حضور محمدعلی موح��د‪ ،‬حاتم قادری و‬ ‫داریوش رحمانیان برگزار می شود‪« .‬در کشاکش دین و دولت»‬ ‫نوش��ته محمدعلی موحد در ‪ ۳۲۰‬صفح��ه و با قیمت ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫تومان در نشر ماهی راهی بازار شده است‪ .‬در معرفی ناشر از این کتاب امده است‪ :‬کتاب «در‬ ‫کشاکش دین و دولت» با گزارشی فشرده از دوران سی ساله پس از رحلت پیغمبر اکرم در‬ ‫س��ال ‪ ۱۱‬هجری تا صلح امام حسن (ع) و معاویه در سال ‪ ۴۱‬هجری اغاز می شود و در پی‬ ‫ان‪ ،‬موحد چنان که خود گفته اس��ت می کوشد «با دقت در مضمون روایت های مورخان و‬ ‫تعمق در زیر و بم ان ها‪ ،‬تصویری بالنسبه معقول و قابل اعتماد از ان دوران به دست دهد‪».‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫روبرت صافاریان ‪ -‬منتقد‪ ،‬نویسنده و مترجم‪:‬‬ ‫سرانجام می توان «خانه پدری» را به شکل طبیعی دید‬ ‫و درباره اش گفت وگو کرد‪ .‬می توان مهارت های کارگردانی‬ ‫عیاری را س��تود یا برعکس از س��ادگی بیش ازاندازه فرم‬ ‫بصری فیلم یا ضعف و قوت فصل های مختلف ان نس��بت‬ ‫به یکدیگر س��خن گفت و فیلم را به ش��یوه های گوناگون‬ ‫تفس��یر کرد‪ .‬در این تفسیرها مس��لماً ظلمی که در طول‬ ‫تاریخ بر زنان روا شده جای مهمی دارد‪.‬‬ ‫فیلم پر اس��ت از زنانی که هریک به نحوی مظلوم واقع ش��ده اند و مردانی که به‬ ‫درجات مختلف ظالم اند‪ ،‬هرچند هیچ یک به طور مطلق بی عاطفه نیس��تند و گویی‬ ‫اگر ظلمی می کنند به سبب ان است که به قول یکی شان از گهواره این طور تربیت‬ ‫ش��ده اند‪ .‬اص ً‬ ‫ال تاثیرگذاری خشونت صحنه قتل ابتدای فیلم به این سبب است که‬ ‫خیل��ی معمولی اتفاق می افتد و کس��انی که مرتکب ان می ش��وند به صورت هیوال‬ ‫تصویر نش��ده اند؛ یکی از انها پس��ربچه ای است که از دستور پدر اطاعت می کند و‬ ‫دیگری پدری که نگران حرف مردم و به طور خاص حرف برادرش است که درباره‬ ‫بی ناموس��ی دخترش چیزی می گویند‪ .‬جالب اس��ت که فیلم درباره «گناه» دختر‬ ‫هیچ چی��ز نمی گوید و این به ان معناس��ت که دختر هرکاری که کرده باش��د این‬ ‫مجازات به ش��دت ظالمانه اس��ت‪( .‬این معمولی بودن ادم هایی که مرتکب جنایت‬ ‫می شوند یاداور رویکرد هانا ارنت در کتابی به نام «عادی بودن شر» درباره محاکمه‬ ‫ایشمن است‪).‬‬ ‫به نظرم فیلم قش��ر خاصی را محکوم نمی کند بلکه از خش��ونت ریش��ه داری در‬ ‫سنت جامعه سخن می گوید و اص ً‬ ‫ال شاید به همین دلیل است که به مذاق کسانی‬ ‫خوش نمی اید‪.‬‬ ‫اما این ها بیشتر درباره فصل نخست فیلم است‪ .‬طرح کالن «خانه پدری» زندگی‬ ‫یک خانواده اس��ت در پنج مقطع زمانی به فاصله های ده‪-‬بیس��ت ساله؛ خانواده ای‬ ‫که رازی دارد‪ .‬در زیرزمین خانه جس��دی مدفون اس��ت‪ .‬بر جنازه خاک ریخته اند‪،‬‬ ‫روی خاک را س��نگفرش کرده اند و گفته اند دخترک ـ��ـ ملوک ــ فرار کرده و به‬ ‫خانه برنگش��ته و به خیال خود پرونده موضوع را بس��ته اند؛ به خیال خود‪ .‬اما این‬ ‫جنازه طی دهه ها مدام قربانی می گیرد‪ .‬مادر خانواده را می کشد و نسل اندرنسل بر‬ ‫روابط ادم های خانواده سایه انداخته است؛ همه از این زیرزمین‪ ،‬از این مرده مظلوم‬ ‫می ترسند‪ .‬البته زندگی عادی خانواده ادامه پیدا می کند‪ .‬دخترها بزرگ می شوند‪،‬‬ ‫ازدواج می کنند‪ ،‬پدر می میرد‪ ،‬نوه ها به دنیا می ایند‪ ،‬نوه ای در فکر وصلت اس��ت‪،‬‬ ‫اما بحرانی در زیر هر ان روال عادی زندگی را تهدید می کند‪ .‬فیلم درباره ان نقاط‬ ‫بحرانی اس��ت که جن��ازه یک بار دیگر حضور خود را به نمای��ش می گذارد‪ ،‬اما ان‬ ‫دوره های زندگی عادی هم واقعی اند و ما نتایجش را می بینیم‪.‬‬ ‫این ط��رح کالن درباره دش��واری پنهان کردن ظلم و قتل ناحق اس��ت‪ .‬پنهان‬ ‫کردن قتل یک مظلوم اسان نیست‪ .‬حادثه در ذهن پیرامونیان به حیات خود ادامه‬ ‫می دهد و از انجا به نس��ل های بعد منتقل می ش��ود‪ .‬حادثه حتی از اندیشه قاتلین‬ ‫محو نمی ش��ود‪ ،‬هرچند در انها نش��انی از پش��یمانی نمی بینیم‪ .‬پدر بر سر جنازه‬ ‫گریه می کند‪ ،‬برادر سال ها بعد سر جنازه فاتحه می خواند‪ ،‬با وجود اینکه به راحتی‬ ‫می گویند «اتفاقی ست که افتاده است»‪.‬‬ ‫اینکه فیلم از اول تا اخر در یک خانه می گذرد نیز معنادار است‪ .‬این خانه پدری‬ ‫است‪ .‬همان خانه پدری که در فیلم های بسیاری با رنگ های دل نشین نقاشی شده‬ ‫است و البته خانه زیبایی هم هست‪ .‬اما این زیبایی امیخته است به جنایت‪ .‬انچه از‬ ‫ان به عنوان سنت سخن می گوییم‪ ،‬هم ان زیبایی است و هم ان جنایت‪ .‬سنت هم‬ ‫زیباس��ت و هم ظالمانه‪« .‬خانه پدری» علیه زیباسازی یک سویه سنت هم هست‪.‬‬ ‫در این خانه های زیبا که ما امروز چه بس��ا برای از میان رفتنش��ان دل می سوزانیم‪،‬‬ ‫مکان هایی هستند که از این دست قتل های ناموسی در ان ها روی داده است‪.‬‬ ‫در فصل پایانی فیلم کاراکتر ش��هاب حس��ینی‪ ،‬خطاب به خریدار خانه که قصد‬ ‫کوبیدن ان را دارد‪ ،‬جمله ای دارد به این مضمون که تهران پر از این خانه هاس��ت‪.‬‬ ‫نمی دانم شما در پایان فیلم نسبت به کوبیدن این خانه چه احساسی داشتید؟ ایا‬ ‫با کوبیدن ان س��رانجام پرونده قتل بی رحمانه ای که در ابتدای فیلم دیدیم بس��ته‬ ‫می ش��ود و نس��ل های جدید می توانند زندگی جدیدی را ش��روع کنند؟ خانه های‬ ‫پدری را باید کوبید یا باید حفظ کرد؟ باید فراموششان کرد یا با انها روبه رو شد؟‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫عادی شدن شر‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!