روزنامه صمت شماره 1416 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1416

روزنامه صمت شماره 1416

روزنامه صمت شماره 1416

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1416‬پیاپی ‪2734‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مدیریت بیمه‬ ‫یک ضرورت ملی است‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫اصالحات بنزینی‬ ‫و زمین سوخته‬ ‫‪2‬‬ ‫بیمه پشتوانه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫گذر فوالد‬ ‫از افزایش نرخ بنزین‬ ‫چطور درباره‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫نشانی غلط ندهیم؟‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بی تمایلی‬ ‫به خرید بیمه‬ ‫بی میــــل به بیمه‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان در «سال رونق تولید» و با وجود‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکا توانسته ورق فوالدی مورد نیاز صنایع‬ ‫و کارخانجات مصرف کننده را تامین و با رشد ‪ 11‬درصدی در‬ ‫تحویل ورق فوالدی به کارخانجات نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل‪ ،‬به رونق تولید در کشور کمک کند‪ .‬این شرکت در راستای‬ ‫سیاست خود برای «تولید و عرضه حداکثری محصول به صنایع‬ ‫پایین دستی» برنامه ریزی وسیعی جهت تامین تقاضای واقعی و‬ ‫ممانع��ت از التهاب قیمت ها در بازار انجام داده و در نظر دارد‬ ‫روز دوش��نبه مورخ ‪ 1398/09/11‬نسبت به عرضه محصوالت‬ ‫خود در بورس کاال به دو شیوه عرضه سلف و تحویل فوری اقدام‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫این اقدام فوالد مبارکه تا حفظ تعادل بازار ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫مسیر رشد ضریب نفوذ بیمه‬ ‫‪11‬‬ ‫صنعت خودرو روی چال بیمه‬ ‫‪3‬‬ ‫صدای بی صدای بیمه در صادرات‬ ‫‪7‬‬ ‫وحشت نبود امنیت شغلی در سینما‬ ‫‪15‬‬ ‫دنیا روی سر این خانه ها اوار نمی شود‬ ‫‪13‬‬ ‫ک فعالیت معادن را نمی پذیرند‬ ‫بیمه ها ریس ‬ ‫‪5‬‬ ‫عبور کوره های اتشین از بیمه های اختیاری‬ ‫‪6‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اطالعیه عرضه محصول فوالد مبارکه‬ ‫به صنایع پایین دستی در بورس کاال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪/‬مدیرمسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫ام��روزه بیمه یک ضرورت برای زندگی انس��ان ها به ش��مار می اید که اس��یب های‬ ‫بی توجه��ی به ان جبران ناپذیر اس��ت‪ .‬دولت ها باید بیمه را ج��دی بگیرند‪ .‬مردم باید‬ ‫بیمه را جدی بگیرند‪ .‬دولت ها باید بخش��ی از هزین��ه بیمه مردم را بپردازد‪ ،‬مهم ترین‬ ‫وظیفه دولت ها پرداخت حق بیمه مردم در زمان بیماری و بیکاری است‪ ،‬دولت ها باید‬ ‫هزینه بیمه مردم سرزمین های خودشان را به عنوان یک موضوع جدی در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫مردم باید بخشی از هزینه بیمه را در سبد خانواده خود ببینند و مثل اب و برق و گاز و‬ ‫نان به ان اهمیت بدهند‪ .‬بیمه کلمه ای فارسی و از ریشه بیم به معنی ترس وگریز است‪.‬‬ ‫معادل انگلیس��ی ان ‪ insurance‬و معادل فرانس��وی ان ‪ assurance‬است‪ .‬ریشه‬ ‫التین این کلمه ‪ securus‬و به معنای اطمینان‪ ،‬تامین و تضمین است‪.‬‬ ‫بنا به تعریف فرهنگس��تان زبان فارس��ی‪ ،‬بیمه عملی اس��ت که اشخاص با پرداخت‬ ‫پولی‪ ،‬مسئولیت کاال یا سرمایه یا جان خود را برعهده دیگری می گذارند و بیمه کننده‬ ‫هنگام زیان وی‪ ،‬باید مقدار زیان را بپردازد‪.‬‬ ‫تعریف قانونی بیمه می گوید‪ ،‬بیمه عقدی اس��ت که ب��ه موجب ان یک طرف تعهد‬ ‫می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر‪ ،‬در صورت وقوع یا بروز حادثه‪،‬‬ ‫خسارت واردشده به او را جبران کند یا وجه معینی به او بپردازد‪.‬‬ ‫در تعری��ف فنی بیمه امده اس��ت که مجموع عملیاتی که ش��خص (حقوقی) به نام‬ ‫بیمه گر ب��ا گرداوری افراد زیادی به نام بیمه گذاران و دریافت حق الس��همی از هریک‬ ‫از انها به نام حق بیمه متعهد می ش��ود که در صورت وقوع حادثه و ایجاد خس��ارت به‬ ‫جبران ان اقدام کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه با همه الزامات��ی که در جهان امروز برای ضرورت های بیمه ذکر ش��ده و‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ضریب بیمه در ایران بسیار کم است‪ .‬بیشترین بیمه متعلق به اتومبیل و در‬ ‫دو حوزه بیمه اجباری ش��خص ثالث و بیمه بدنه اس��ت و بعد هم بیمه خدمات درمانی‬ ‫است‪ .‬درصد کمی از بیمه نامه ها هم متعلق به خانه‪ ،‬اتش سوزی و دزدی و‪ ...‬وجود دارد‪.‬‬ ‫چرا در ایران که همیش��ه مش��کالت طبیعی سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬اتش سوزی و‪ ...‬دارد‪ ،‬بیمه‬ ‫مناسبی در این زمینه نداریم؟‬ ‫چرا ش��رکت های بیم��ه‪ ،‬عالقه ای به تبلیغات در ح��وزه بیمه گری این گونه حوادث‬ ‫ندارند؟‬ ‫چرا مردم ما به صنعت بیمه اعتماد ندارند؟‬ ‫چرا حق بیمه نسبت به درامد اکثریت مردم‪ ،‬گران است؟‬ ‫چرا بیمه واحدی برای همه کارکنان دولت فراهم نشده است؟‬ ‫چرا اموزش در حوزه بیمه در کشور وجود ندارد؟‬ ‫تفاوت بیمه ها چنان مش��هود اس��ت که بعضی از انها هیچ گونه کارامدی درکش��ور‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در همه کش��ورهای جهان صنعت بیمه در حوزه بهداش��ت و درمان بسیار قوی بوده‬ ‫و در زمان بیماری پش��توانه ای برای افراد است اما نحوه عملکرد ان در کشور ما تفاوت‬ ‫فاحشی با سایر کشورها دارد‪.‬‬ ‫صنعت بیمه در نظام س�لامت‪ ،‬انطور که شایس��ته و مورد نیاز بیماران اس��ت‪ ،‬عمل‬ ‫نک��رده و همواره بیمه ش��دگان این گالی��ه را دارند که س��ازمان های بیمه گر در زمان‬ ‫بیماری حمایت الزم را از بیمار نمی کنند‪.‬‬ ‫گالی��ه از س��ازمان های بیمه گ��ر تنها ب��ه گیرندگان بیم��ه ختم نمی ش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫ارائه دهن��دگان خدم��ات نی��ز از نحوه عملک��رد بیمه ها ناراضی ب��وده و می گویند که‬ ‫س��ازمان های بیمه گر با تاخیره��ای چند ماه مطالبات ش��ان را پرداخت می کنند و از‬ ‫س��ویی‪ ،‬س��ازمان های بیمه گر نیز اظهار می کنند که منابع کاف��ی در اختیار ندارند تا‬ ‫بتوانن��د حمایت کافی و به موق��ع از بیماران و ارائه دهندگان خدمات درمانی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬افرادی که زیرپوش��ش بیمه های مکمل ق��رار دارند‪ ،‬رضایت چندانی‬ ‫از عملکرد ای��ن بیمه ها ندارند و معموال مطالبات بیماران در بازه های زمانی بلندمدت‬ ‫به انها پرداخت می ش��ود و اگر نگاهی درس��ت و منطقی به بیمه های موجود در نظام‬ ‫س�لامت ش��امل بیمه های پایه و تکمیلی داشته باش��یم‪ ،‬با تعدد و سردرگمی روبه رو‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫در برنامه پنجم توس��عه برای ایجاد سیاس��ت واحد در ارائه خدمات درمانی به عموم‬ ‫م��ردم و نیز ایجاد عدالت در دسترس��ی همگان به خدمات نظام س�لامت مقرر ش��د‬ ‫تمامی بیمه های درمانی در س��ازمانی به نام س��ازمان بیمه پایه سالمت ادغام شوند و‬ ‫سیاس��ت گذاری درباره روند هزینه ها و اداره کرد صندوق به وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی واگذار ش��ود‪ .‬براساس قانون برنامه پنجم توس��عه تمامی بیمه های‬ ‫مکمل درمانی باید حذف ش��وند و سیاس��ت های درمانی تنها از طریق این صندوق و‬ ‫به طور واحد در سراسر کشور جریان پیدا کند‪.‬‬ ‫بای��د میزان پرداختی بیمه ها براس��اس قانون چهارم و پنجم توس��عه به ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫رس��یده و فقط ‪ ۳۰‬درصد هزینه ها را مردم پرداخت کنند که متاسفانه تاکنون چنین‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫بیمه نوعی مشارکت اجتماعی است‪ .‬مبنای وجود شرکت بیمه‪ ،‬حضور ریسک های‬ ‫متع��دد و ع��دم قطعیت در ابعاد گوناگون زندگی انس��ان اس��ت که اف��راد با پرداخت‬ ‫بیمه س��عی در انتقال ریس��ک خود به ش��رکت بیمه دارند‪ .‬بیمه نگاه به اینده است و‬ ‫ش��رکت های بیمه با استفاده از تکنیک های امار و احتماالت سعی می کند با مدیریت‬ ‫ریسک‪ ،‬خدمات تعهدشده را با کمترین هزینه به مشترکان خود ارائه کنند‪.‬‬ ‫بالیایی طبیعی چون سیل‪ ،‬توفان‪ ،‬برف و زلزله و وقوع تصادف‪ ،‬اتش سوزی‪ ،‬بیماری‪،‬‬ ‫مصدومیت‪ ،‬بیکاری و ورشکس��تگی نش��ان می دهد به طور مرتب گروه های زیادی از‬ ‫مردم‪ ،‬موسسه ها و بنگاه ها دچار خسارت های جانی و مالی می شوند؛ از این رو باید بیمه‬ ‫را جدی گرفت‪ .‬باید احتیاط کرد و نگذاشت چنین حوادثی اتفاق بیفتد‪ ،‬بی توجهی به‬ ‫خسارت دیده از لحاظ اخالقی درست و به مصلحت جامعه نیست‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اکنون که دوباره موضوع یارانه و گرانی بنزین مطرح ش��ده‪ ،‬فرصتی است تا موضوع‬ ‫بیمه از درامد بنزین به جای یارانه نقدی مورد توجه و کار کارشناسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫نظام س�لامت در بیشتر کشورها جزو اولویت های نخست دولتمردان انها است‪ .‬این‬ ‫کش��ورها تخصیص اعتبار به بیمه سالمت را نوعی سرمایه گذاری می دانند‪ ،‬نه هزینه‪.‬‬ ‫شاید الزم باشد در فصل تخصیص بودجه‪ ،‬دولتمردان نگاهی متفاوت به نظام سالمت‬ ‫داش��ته و ب��ا تخصیص اعتبارات الزم ب��ه این حوزه و همچنین تقوی��ت منابع بیمه ای‬ ‫بسترهای الزم را برای حمایت از عموم مردم در زمان بیماری و بیکاری فراهم کنند تا‬ ‫عدالت در سالمت نیز رعایت شود و مردم از خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی به طور‬ ‫یکس��ان بهره ب��رده و هزینه زیادی را از جیب خود در زم��ان بیماری نپردازند‪ .‬تقویت‬ ‫منابع بیمه ای و حمایت از بیمه ش��دگان در زمان بیم��اری باید از اولویت های دولت و‬ ‫مجلس برای رفاه حال قش��رهای گوناگون جامعه باش��د زیرا در این ش��رایط حساس‬ ‫کشور که هدفمندی یارانه ها در جریان است‪ ،‬احتمال اسیب دیدن توان مالی بسیاری‬ ‫از خانواده ه��ا ب��ر اثر ابتال به بیماری ها وجود دارد؛ بنابراین بهتر اس��ت دولت و مجلس‬ ‫ب��ا همکاری هم به طور فعاالنه تر وارد این عرصه ش��وند و یارانه نقدی را به یارانه ای در‬ ‫حوزه بیمه ها تبدیل کنند‪.‬‬ ‫اصالحات بنزینی و زمین سوخته‬ ‫فتح ال�ه اقاس�ی زاده‪ ،‬کارش�ناس‬ ‫برنامه ری�زی و توس�عه‪ :‬بعی��د می دان��م‬ ‫صاحب��ان خ��رد و متخصصان‪ ،‬ب��ا اصالحات‬ ‫بنزینی مخالف باش��ند‪ .‬حت��ی بعید می دانم‬ ‫مردم هم مخالف باش��ند‪ .‬با این حال‪ ،‬چه شد‬ ‫که تصمی��م دولت برای س��اعت صفر جمعه‬ ‫‪ ۲۴‬ابان ‪ ،۹۸‬با چنی��ن واکنش های غیرقابل‬ ‫باوری‪ ،‬روبه رو شد؟‪ ...‬البته الزم است در همین‬ ‫اغاز‪ ،‬حساب اشوبگری و حق اعتراض را نیز از‬ ‫هم جدا کنیم‪...‬‬ ‫ب��ا چنین تفکیک و حس��ابی‪ ،‬امید اس��ت‬ ‫گوش های ش��نوا و چش��م های بینا‪ ،‬این متن‬ ‫مش��فقانه را بخوانند‪ .‬یک تحلیل ثانویه است‪.‬‬ ‫می ش��ود ان را یک بازخوانی هم نامید‪ .‬نکاتی‬ ‫که دیگر دلس��وزان همراه و دغدغه مند هم در‬ ‫این روزها گفته اند‪...‬‬ ‫امید که به کار انهایی بیاید که باید بیاید!‬ ‫‪ -۱‬ش��کاف ملت‪-‬دول��ت افزای��ش یافت��ه‬ ‫اس��ت؛ ملت و دولت ح��رف همدیگر را درک‬ ‫نمی کنن��د! گویی هر کس��ی حرف خودش را‬ ‫می زند و راه خودش را می رود!‬ ‫‪ -۲‬س��رمایه اجتماعی کاهش یافته است؛‬ ‫اعتماد که مهم ترین رکن س��رمایه اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به شدت اس��یب دیده است‪ ...‬در طول‬ ‫زمان هم کمتر و کمتر شده است!‬ ‫‪ -۳‬مردم دیده نمی ش��وند؛ چرا کسی مردم‬ ‫را نمی بین��د؟ چ��را تصمیم گیران از چش��م‬ ‫مردم‪ ،‬به اوضاع ن��گاه نمی کنند؟ مقصودم از‬ ‫مردم توده وس��یع‪ ،‬نگران و نجیبی هستند که‬ ‫به زیر خط فقر سقوط کرده اند!‬ ‫‪ -۴‬منزلت ایرانی خدش��ه دار ش��ده است؛‬ ‫گاهی بد نیست به رای دهندگان و شهروندان‬ ‫احترام گذاشته شود‪ ...‬پای حقوق شهروندی‬ ‫هم در میان است!‬ ‫‪ -۵‬نه��اد مجلس مهم اس��ت؛ با همه حرف‬ ‫و حدیث ه��ا درباره پارلمان ایرانی‪ ،‬ش��اید اگر‬ ‫قاطبه نمایندگان و انها ک��ه دقیق ترند‪ ،‬قانع‬ ‫می ش��دند‪ ،‬کار بهتر پیش می رفت‪ .‬دست کم‬ ‫اینکه اس��تعفا و طرح دوفوریتی و سه فوریتی‬ ‫از ان درنمی امد!‬ ‫‪ -۶‬اجماع قوا به قوت‪ ،‬ش��کل نگرفته است؛‬ ‫تصمیم های مهم که ابعاد اجتماعی و امنیتی‬ ‫هم دارن��د‪ ،‬نیاز ب��ه اجماع و پذی��رش کامل‬ ‫دارد‪ ...‬اگ��ر حتی یک راس از س��ران قوا‪ ،‬قوت‬ ‫اس��تدالل ها را کافی نداند‪ ،‬هم داستانی پدید‬ ‫محم�د فاضل�ی‪ ،‬عضو هی�ات علمی‬ ‫دانش�گاه ش�هید بهش�تی‪ :‬قیمت بنزین‬ ‫درنهایت تعیین شد‪ .‬من اقتصاددان نیستم تا‬ ‫پیامدهای انچه را که اعالم شده تحلیل کنم‪،‬‬ ‫اما می توانم از منظر سیاست گذاری عمومی‪،‬‬ ‫به سیاس��ت گذار و م��ردم پیش��نهاد بدهم‪،‬‬ ‫ارائه گزارش��ی به این ش��رح را دنب��ال کنند‪.‬‬ ‫سیاست گذاران گزارش��ی به مردم بدهند که‬ ‫در ان به پرس��ش های زیر پاس��خ روشن داده‬ ‫باشند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬سیاست گذار چرا مجبور به افزایش نرخ‬ ‫بنزین شده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چ��را فقط افزایش نرخ مش��مول بنزین‬ ‫ش��ده و کل نظام مصرف و حامل های انرژی را‬ ‫شامل نشده است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ای��ا افزایش نرخ بنزین بخش��ی از یک‬ ‫برنام��ه «اصالحات اقتصادی» اس��ت یا فقط‬ ‫اقدامی برای جبران کسر بودجه دولت؟‬ ‫‪ -۴‬چرا فق��ط بنزین‪ ،‬نه س��ایر حامل های‬ ‫انرژی مشمول این افزایش نرخ شده اند؟‬ ‫‪ -۵‬اگ��ر ای��ن ط��رح بخش��ی از اصالحات‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬کلیت ان اصالحات چیست؟‬ ‫چگونه اصالحات انجام می شود و شاخص های‬ ‫مورد انتظار برای نتیجه اصالحات چیست؟‬ ‫‪ -۶‬سیاس��ت گذار چه طرح ه��ای دیگری‬ ‫ب��رای افزایش نرخ بنزین و همزمان توس��عه‬ ‫ت��ور حمایت اجتماعی (متفاوت از طرح دادن‬ ‫یارانه به ‪ ۱۸‬میلیون خانوار) روی میز داش��ته‬ ‫است؟ به چه دالیل و عللی طرح فعلی انتخاب‬ ‫شده است؟‬ ‫نمی اید‪...‬‬ ‫‪ -۷‬برخ��ی مس��ئوالن‬ ‫تصمیم گی��ر یا تصمیم س��از در‬ ‫گلخانه زیست می کنند؛ زندگی‬ ‫بسیاری از مس��ئوالن (اقتصاد و‬ ‫س��بک زندگی ش��ان) با زندگی‬ ‫مردم بس��یار بس��یار ناهمسطح‬ ‫اس��ت‪ .‬بدین س��ان تصمیم ه��ا و دس��تورها‪،‬‬ ‫گلخانه ای می ش��ود‪ ...‬س��اده ترین جمله این‬ ‫اس��ت که بگوییم باالیی ها خیلی از پایینی ها‬ ‫فاصل��ه گرفته ان��د‪ ،‬ان اندازه ک��ه زاویه دید و‬ ‫نگاه شان نیز تغییر یافته است‪...‬‬ ‫‪ -۸‬برخی مقامات‪ ،‬گران حساب می کنند؛‬ ‫رفتار حاصل بینش ها و باورهاست‪ ...‬پاروزنان‬ ‫باید اب را دوس��ت داشته باش��ند‪ ...‬پاروزنان‬ ‫بی انگی��زه و ب��دون ب��اور‪ ،‬م��ا را ب��ه مقص��د‬ ‫نمی رسانند!‬ ‫‪ -۹‬گذش��ته چراغ راه اینده نش��ده است؛‬ ‫اصالح ن��رخ حامل ه��ای انرژی مس��بوق به‬ ‫سابقه است‪ .‬کاش تجربه های پیشین مستند‬ ‫می شد و امروز در دس��ترس قرار می گرفت‪...‬‬ ‫تجربه های پیشینیان‪ ،‬دیده نشد!‬ ‫‪ -۱۰‬کارت های هوشمند را رها کردیم؛ چرا‬ ‫کارت های سوخت را رها کردیم؟‪ ...‬گاه تعجیل‬ ‫و شتاب‪ ،‬تدبیر نیست!‬ ‫‪ -۱۱‬زمان س��نجی و طاقت س��نجی هر دو‬ ‫الزم اس��ت؛ برهه زمانی حساس��ی اس��ت‪ .‬ایا‬ ‫کسی از بزرگان‪ ،‬متوجه صدای شکسته شدن‬ ‫اس��تخوان ها زیر بار تورم‪ ،‬نش��د؟ در شرایط‬ ‫تحریم های حداکثری ترام��پ‪ ،‬مردم طاقت‬ ‫فشارهای مضاعف (حتی منطقی) را ندارند‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬در کنت��رل قیمت ه��ا ناتوانی��م؛‬ ‫اقتصادخوانده ها می گویند نرخ پیام می دهد‪،‬‬ ‫چراغ راهنماست‪ ،‬سرکوبش پایدار نیست‪ ...‬از‬ ‫این اصل گذش��ته‪ ،‬تجربه ها پس از ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به روشنی اثبات کرده که نمی توانیم!‪...‬‬ ‫باز ه��م می خواهیم تکرارش کنی��م؟‪ ...‬نگاه‬ ‫کنید که افزایش نرخ بنزین در همان روز اول‪،‬‬ ‫تاثیرات غیرمنطق��ی و منطقی اش را گذارده‬ ‫است‪ ...‬از رانندگان تاکسی و مغازه داران خرد‬ ‫بپرسید!‬ ‫‪ -۱۳‬کوتاه م��دت ش��ده ایم؛ حکمران��ی‬ ‫مستلزم نگاه بلندمدت اس��ت‪ .‬هرچند مردم‬ ‫عادی به طور معم��ول کوتاه مدت را می بینند‬ ‫اما ناصواب اس��ت انها ک��ه باید بلندمدت فکر‬ ‫کنند‪ ،‬کوتاه مدت شوند!‬ ‫‪ -۱۴‬بنزی��ن ایران��ی‪ ،‬م��وج‬ ‫تورم��ی عجیب و غریب��ی دارد؛‬ ‫شاید بنزین هندی و نروژی موج‬ ‫تورمی نداش��ته باش��د اما بنزین‬ ‫ایران��ی موج های بلن��د مخرب و‬ ‫تیر و ترکش دارد‪ .‬خیلی زیاد هم‬ ‫دارد‪ ...‬حساب دو دو تا چهار تا نیست!‬ ‫‪ -۱۵‬رصدخانه ه��ا خام��وش ش��ده اند؛ ما‬ ‫چراغ ه��ای راهنما و اهداف را گ��م کرده ایم‪.‬‬ ‫فاصل��ه اه��داف و انتظاره��ا با انچ��ه که رخ‬ ‫داده‪ ،‬بس��یار ش��ده اس��ت‪ .‬کامیابی ها بسیار‬ ‫اس��ت اما ناکامی هم کم نداری��م‪ ...‬حکمرانی‬ ‫بدون رصدخانه های دقیق‪ ،‬ممکن نیس��ت‪...‬‬ ‫رصدگ��ران باید امین باش��ند و غیرس��ودار تا‬ ‫درس��ت ببینند! چشم پزش��کان ای��ن را بهتر‬ ‫می دانند!‬ ‫‪ -۱۶‬اف��کار عموم��ی مه��م اس��ت؛ گاهی‬ ‫می ش��ود بی خیال افکار عمومی ش��د اما این‬ ‫بی خیالی‪ ،‬امروز س��خت ش��ده است! یک جا‬ ‫خودش را نش��ان می دهد؛ جایی که فکرش را‬ ‫نمی کنیم! رسانه های نوین پیام ها را خصوصی‬ ‫و شخصی کرده اند؛ پیام هایی که رفتار را شکل‬ ‫می دهن��د‪ ...‬در چنی��ن فضایی‪ ،‬اقن��اع افکار‬ ‫عموم��ی و بکارگی��ری قدرت ن��رم بر قدرت‬ ‫سخت اولویت دارد!‬ ‫‪ -۱۷‬زاویه دید دگراندیش��انه‪ ،‬الزم اس��ت؛‬ ‫گاهی باید از زوای��ای دیگری به تصمیم های‬ ‫خود بنگریم‪ ...‬حلقه های کوچک و گاه رفاقتی‬ ‫و کام�لا همس��و‪ ،‬فق��ط از یک زاوی��ه به امور‬ ‫می نگرند!‬ ‫‪ -۱۸‬نخب��گان نردب��ان ش��ده اند؛ کارکرد‬ ‫نخب��گان تغیی��ر یافت��ه اس��ت‪ ...‬از نخبگان‬ ‫خواس��ته می شود خال نظری س��فارش داده‬ ‫ش��ده و ش��خصی صاحبان م��زد و مواجب را‬ ‫تکمیل کنن��د‪ ...‬نخب��گان هویت ش��ان را از‬ ‫دست داده اند‪ ،‬برای همین راهگشا نمی شوند‪.‬‬ ‫نخبگانی که هویت مس��تقل خیراندیش��انه و‬ ‫فرانگرانه خویش را نش��ان دهند‪ ،‬به س��رعت‬ ‫منزوی می شوند!‬ ‫‪ -۱۹‬مراکز پژوهش��ی اش��نا و استراتژیک‬ ‫به خدمت گرفته ش��وند؛ کاش فلس��فه مراکز‬ ‫ک بار دیگر مرور شود‪...‬‬ ‫پژوهش��ی و تحلیلی ی ‬ ‫پژوهش��گران اگر بخواهیم‪ ،‬می توانند اینده را‬ ‫ببینند و به کار ایند!‬ ‫‪ -۲۰‬شکنندگی بسیار شده است؛ گسل ها‬ ‫و ش��کاف ها زیاد شده و اسیب ها افزایش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬تضادها و واگرایی ه��ا روزبه روز‬ ‫بیشتر می شود‪ .‬شکنندگی ها افزون و افزون تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬حفظ گرانیگاه االکلنگ س��خت و‬ ‫مهم است!‬ ‫‪ -۲۱‬از بازخوردها اگاه ش��ویم؛ دنیای وب‬ ‫دنی��ای جالبی اس��ت‪ .‬گاهی به ان��دازه هزار‬ ‫کاراگاه ش��واهد می ده��د‪ ...‬کامنت های ذیل‬ ‫اخبار و تحلیل ه��ای پایگاه های داخلی برای‬ ‫درک بازخوردها کافی است‪ .‬این کامنت ها زیر‬ ‫پوست شهر را نش��ان می دهند‪ .‬شاید درست‬ ‫نباشند اما مهم هستند‪ .‬می توان به کامنت ها‬ ‫از منظ��ر جامعه شناس��ی‪ ،‬مردم شناس��ی و‬ ‫روانشناختی نگریست‪.‬‬ ‫‪ -۲۲‬خارج هس��ت‪ ،‬دش��من هم هست‪ ،‬اما‬ ‫داخل مهم تر است؛ دش��منان بیرونی به طور‬ ‫قطع تخم عداوت و کینه می پاشند و دشمنی‬ ‫می کنند‪ ،‬اش��وبگران هم رفت��ار خود را دارند‬ ‫اما فراموش نکنی��م که همه مصائب‪ ،‬خارجی‬ ‫نیست!‬ ‫‪ -۲۳‬ارام کنیم‪ ،‬تسکین دهیم اما درمان هم‬ ‫یادمان ن��رود؛ در رویارویی با بیماران بدحال‪،‬‬ ‫باید نخس��ت تب و اش��وب بیم��ار را خواباند‪.‬‬ ‫ارامش و امنیت شرط مقدماتی بهبود شرایط‬ ‫و ایجاد تعادل است اما پروتکل های درمانی و‬ ‫س�لامت می گویند عوامل تب و تشنج را باید‬ ‫شناخت‪ .‬درمان را باید تا نائل شدن به شرایط‬ ‫باثبات و پایدار ادامه داد‬ ‫به عبارتی دیگر‪:‬‬ ‫‪ -۲۴‬جم��ع کنی��م ام��ا فکر ه��م بکنیم‪...‬‬ ‫اینده نگری!‬ ‫اش��وب ک��ه می اید بای��د «جمع ش��ود»‬ ‫ای��ن الزم اس��ت‪ .‬کار نهاده��ای اطالعات��ی‪،‬‬ ‫امنیتی و انتظامی اس��ت؛ اما پ��س از فراغت‬ ‫از جم��ع کردن‪ ،‬باید فکر ک��رد‪ .‬اینده نگری و‬ ‫اینده پژوهی حیاتی است!‬ ‫خالص��ه کنم‪ ...‬گاهی باید به گذش��ته نگاه‬ ‫کرد‪ .‬گاهی گذش��ته‪ ،‬ما را به نتیجه شایس��ته‬ ‫نرس��انده اس��ت‪ .‬در این مواقع باید گذشته را‬ ‫کاوی��د‪ .‬باید متفاوت از گذش��ته حرکت کرد‪.‬‬ ‫عزم می خواهد و برنام��ه‪ .‬الزاماتش را نیز باید‬ ‫فراه��م کرد‪ .‬ما همه در یک قایق نشس��ته ایم‬ ‫و می خواهیم با همین قایق‪ ،‬به مقصد برسیم!‬ ‫منبع‪ :‬خبرانالین‬ ‫‪ -۱۳‬سیاس��ت گذار چگون��ه‬ ‫مناب��ع درام��دی کسب ش��ده از‬ ‫محل افزایش نرخ بنزین را هزینه‬ ‫می کند و ش��فاف به م��ردم درباره‬ ‫مح��ل مص��ارف ای��ن درامده��ا‬ ‫گزارش می دهد؟‬ ‫‪ -۱۴‬نس��بت ای��ن ط��رح ب��ا‬ ‫تحریم ه��ا و عواق��ب ناش��ی از ان‬ ‫چیس��ت؟ تحریم ها چگونه بر اثرات این طرح‬ ‫نیز اثر می گذارند؟‬ ‫‪ -۱۵‬سیاس��ت گذار غی��ر از دادن یارانه به‬ ‫‪ ۱۸‬میلی��ون خانوار‪ ،‬چ��ه امتیازهای دیگری‬ ‫از جمله شفافیت‪ ،‬پاسخگویی یا اجازه بیشتر‬ ‫دادن برای مش��ارکت سیاس��ی موثر به مردم‬ ‫می دهد؟‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫گزارش سیاست گذاران به مردم‬ ‫‪ -۷‬تیم اصلی ارزیابی و انتخاب‬ ‫طرح فعلی چه کسانی بوده اند؟‬ ‫‪ -۸‬محاس��بات اقتص��ادی‬ ‫مرب��وط به اث��رات ای��ن طرح را‬ ‫چه کس��ی یا چه کس��انی انجام‬ ‫داده ان��د؟ مت��ن قاب��ل انتش��ار‬ ‫محاس��بات و ارزیابی ه��ای این‬ ‫طرح ازس��وی چه کس��ی یا چه‬ ‫کس��انی تهیه و در چه مراجعی ارزیابی ش��ده‬ ‫است؟‬ ‫‪ -۹‬تجربه های گذشته از افزایش نرخ بنزین‬ ‫چگونه در این طرح لحاظ شده اند؟‬ ‫‪ -۱۰‬سیاس��ت گذار درب��اره نس��بت ای��ن‬ ‫طرح با اهداف��ی مانند حمای��ت اجتماعی از‬ ‫خانواده های کم درامد‪ ،‬بهبود محیط زیس��ت‬ ‫(به ط��ور مش��خص الودگ��ی ه��وا)‪ ،‬افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری بلندمدت از منبع س��رمایه‬ ‫بین نس��لی نفت و جلوگیری از فساد ناشی از‬ ‫قاچ��اق بنزین چه محاس��بات و ارزیابی هایی‬ ‫انجام داده و نتیجه انها چیست؟‬ ‫‪ -۱۱‬سیاس��ت گذار چگونه نظ��ر نخبگان‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬انجمن های‬ ‫حرفه ای و سایر ذی نفعان متاثر از این طرح را‬ ‫لحاظ کرده است؟‬ ‫‪ -۱۲‬سیاس��ت گذار چگونه ب��ه این نتیجه‬ ‫رس��یده ک��ه دادن مبالغی از مح��ل افزایش‬ ‫ن��رخ بنزین به خانوارها به ش��یوه ای که اعالم‬ ‫شده‪ ،‬موثرترین راه ‪-‬از میان راه های روی میز‬ ‫سیاس��ت گذار‪ -‬برای مقابله با اثار س��وء این‬ ‫طرح بر معیشت اقشار ضعیف است؟‬ ‫قیمت گذاری دوباره پول ملی‬ ‫لطفعلی پ�ور‪-‬‬ ‫رض�ا‬ ‫اقتص�اددان ‪ :‬ح��ذف صف��ر از‬ ‫پ��ول ملی ی��ک کش��ور به منزله‬ ‫قیمت گ��ذاری دوباره پ��ول ملی‬ ‫اس��ت‪ .‬هر چیزی ارزش��ی دارد و‬ ‫پول هم از ان جمله اس��ت‪ .‬با این‬ ‫تف��اوت که نرخ بیش��تر کاالها در‬ ‫بازار تعیین می ش��ود و نرخ مبادله مبین نرخ کاالها یا خدمات‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه بگویی��م چند هزار ریال برابر ی��ک یورو در واقع‬ ‫نش��ان دهنده نرخ و ارزش یک پول (ریال) در مقابل پول دیگر‬ ‫اس��ت؛ بنابراین ن��رخ پول به دلیل اهمی��ت ان در اقتصاد هم‬ ‫روی کاغ��ذ تعیین می ش��ود و ه��م در بازار مبادل��ه‪ .‬این نوع‬ ‫قیمت گ��ذاری غیرواقع��ی و صوری اس��ت و پایدار نیس��ت و‬ ‫اگ��ر روزی دولتی نتواند ی��ا نخواهد از این روش حمایت کند‪،‬‬ ‫ای��ن نوع ن��رخ دوام نمی اورد و به س��رعت از بین می رود‪ .‬این‬ ‫مکانیس��م در عین ضروری بودن در ی��ک مقطع زمانی‪ ،‬تالی‬ ‫فاس��دهایی هم به همراه داش��ت‪ .‬بهبود ش��رایط اقتصادی و‬ ‫رهایی از پیامد ناخوش��ایند چند نرخی بودن ارز‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫اقتصادی را بر ان داش��ت تا کم کم نظام « ارز تک نرخی» را در‬ ‫کش��ور اعمال کنند‪ .‬در این روش از قیمت گذاری‪ ،‬ارزش پول‬ ‫هر کش��ور در مقابل سایر ارزها در بازار تعیین می شود و وجود‬ ‫نوسان های قیمتی جزءالینفک این روش است‪ .‬درست است‬ ‫که حتی در این روش دولت ها پشتوانه پول ملی خود هستند‪،‬‬ ‫اما اوال ارزش واقعی پول هر کش��ور در بازار تعیین می ش��ود و‬ ‫ثانیا ارزش پول تابع عرضه و تقاضایی اس��ت که برایش وجود‬ ‫دارد ک��ه خود تابعی از تولید ملی کش��ور اس��ت‪ .‬انچه در پی‬ ‫انق�لاب‪ ،‬جنگ و تحریم ها در اقتصاد ای��ران رخ داد‪ ،‬منجر به‬ ‫کاهش ارزش پول ملی شد؛ به نحوی که امروزه همه شاهد ان‬ ‫هس��تیم‪ .‬انقدر ارزش پول کاهش پیدا کرده که گاهی حذف‬ ‫ی��ک صفر تغییر چندانی در مبادالت ایج��اد نمی کند‪ .‬اثرات‬ ‫نامطل��وب این وض��ع بر اقتصاد را به ط��ور خالصه می توان به‬ ‫این شرح برشمرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نداش��تن اعتماد به پ��ول مل��ی و جایگزینی پول های‬ ‫پرق��درت ب��ه ج��ای ان در پس اندازه��ا و بعض��ی مبادالت‬ ‫غیررس��می‪ ،‬کمااینکه در ش��رایط فعلی گفته می شود عدد‬ ‫قابل توجهی از دالر و یورو ازسوی خانوارها نگهداری می شود‬ ‫تا از کاهش ارزش ریال در امان بمانند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اثر روانی نامطلوب به ویژه در سفرهای خارجی یا واردات‬ ‫کاالهای خارجی زیرا افراد با هر خرید و فروش و تبدیل پول ها‬ ‫به یکدیگر متوجه ارزش پایین پول خود می ش��وند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر کاهش قدرت خرید را احساس می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بیان اعداد به نس��بت بزرگ برای بعضی اقالم و کاالهای‬ ‫کم ارزش و نیز نوش��تن صفرهای زیاد در مبادالت تجاری در‬ ‫مقیاس وسیع‬ ‫‹ ‹هزینه های حذف صفر از پول ملی‬ ‫من از طرف��داران اصالح قیمت حامل های‬ ‫ان��رژی در ای��ران هس��تم‪ ،‬اما «اص�لاح نرخ‬ ‫انرژی» بس��ته سیاستی بس��یار بزرگی است‬ ‫ک��ه فق��ط در افزایش نرخ حامل ه��ای انرژی‬ ‫خالصه نمی ش��ود‪ .‬بدون دادن گزارش��ی که‬ ‫نوشتم ‪-‬و متخصصان می توانند پرسش های‬ ‫ن را بیش��تر کنند‪ -‬سیاس��ت گذار هیچ گاه‬ ‫ا ‬ ‫ت��ن به پاس��خگویی نخواهد داد و ت��ا ابد این‬ ‫داس��تان افزایش نرخ بدون انکه روشن باشد‬ ‫چش��م انداز اصالح��ات اقتصادی چیس��ت‪،‬‬ ‫می توان��د ادام��ه یاب��د‪ .‬اگر چنین گزارش��ی‬ ‫ارائ��ه ش��د‪ ،‬چش��م انداز اص�لاح فرایندهای‬ ‫تصمیم گی��ری و بهبود حکمرانی روش��ن تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مالیات پنهان را هم حذف کنید‬ ‫س�ید غالمحسین حسنتاش‪ :‬من نمی دانم کسانی که از یارانه‬ ‫پنهان دم می زنند چرا یک بار از مالیات پنهان حرفی نمی زنند‪.‬‬ ‫م��ن که نفهمیدم این واژه دقیق علمی! (یارانه پنهان) از کجا امده‬ ‫و چه کس��ی در کدام مجمع تصمیم گیری اقتصادی و در چه زمانی و‬ ‫ب��رای تحقق چه هدفی تصمیم گرفته که چنین یارانه ای را پرداخت‬ ‫کند؟! اما در ظاهر منظور مطرح کنندگانش این اس��ت که وقتی نرخ‬ ‫دالر ناگه��ان از کمت��ر از ‪ ۴‬ه��زار تومان به بیش��تر از ‪ ۱۱‬هزار تومان‬ ‫پری��ده‪ ،‬نرخ هر لیت��ر بنزین که به طور مثال در دالر ‪ ۴‬هزار تومانی معادل ‪ ۲۵‬س��نت بوده حاال‬ ‫همان ‪ ۲۵‬سنت بیش از ‪ ۳‬هزار تومان ارزش دارد و اگر بنزین به همان هزار تومان قبلی فروخته‬ ‫شود یعنی مردم دارند یواشکی بیش از ‪ ۲‬هزار تومان یارانه روی هر لیتر بنزین دریافت می کنند‪.‬‬ ‫خب اگر چنین واژه ای (یارانه پنهان)‪ ،‬برای رس��اندن این منظور خلق می شود‪ ،‬چرا واژه مالیات‬ ‫پنهان برای بالیی که با ‪ ۳‬برابر ش��دن نرخ ارز بر سر مردم به ویژه حقوق و دستمزدبگیران امده‪،‬‬ ‫خل��ق نش��ود؟ وقتی نرخ دالر از کمت��ر از ‪ ۴‬هزار تومان به بیش از ‪ ۱۱‬ه��زار تومان پرید حقوق‬ ‫حداقل دس��تمزدبگیری که در دالر ‪ ۴‬هزار تومانی مع��ادل ‪ ۳۷۵‬دالر در ماه بود یکباره در دالر‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تومانی به ‪ ۱۳۷‬دالر در ماه کاهش پیدا کرد و حقوق بازنشس��ته ای که ‪ ۱۰۰۰‬دالر در‬ ‫م��اه بود به حدود ‪ ۳۵۰‬دالر در م��اه کاهش پیدا کرد و به همین ترتیب تمام گیرندگان حقوق و‬ ‫دس��تمزد ثابت ناگهان ارزش دالری درامدش��ان به حدود یک س��وم کاهش یافت‪ .‬ایا این یک‬ ‫مالیات یواشکی یا پنهانی نیست که دولت و حکومت از ملت‪ ،‬البته نه از همه ملت بلکه از اقشار‬ ‫ضعیف و حقوق بگی��ران و صاحبان درامدهای ثابت می گیرد؟ ایا این پرداخت های نوانخانه ای‬ ‫و تحقیرامی��ز این میزان مالی��ات پنهان را جبران می کند؟ ایا اگ��ر مالیات پنهان هم معادل و‬ ‫متناسب با یارانه پنهان حذف می شد و مردم بی منت حق و حقوق خود را می گرفتند یا اگر این‬ ‫یکی حذف نمی ش��ود ان یکی هم حذف نمی ش��د‪ ،‬جنگ و دعوایی در کار بود‪ .‬ایا دستاورد این‬ ‫توجه دائمی به یارانه پنهان و بی توجهی یا خود را به نس��یان زدن درباره مالیات پنهان در کنار‬ ‫انبوهی از س��وءتدبیرهای دیگر نبوده که ب��ه اعتراف خود دولت‪ ،‬امروز ‪ ۷۵‬درصد مردم نیازمند‬ ‫کمک مالی هس��تند و این دستاورد ش��رم اور حاصل این نظام اقتصادی است‪ .‬البته کسانی که‬ ‫درامدهای ش��ان با دالر تنظیم می شود و مش��مول چنین مالیات پنهانی نیستند هیچ مشکلی‬ ‫ندارند و رانت خوارانی که نه تنها مشمول این مالیات پنهان نیستند‪ ،‬بلکه منافع شان در بی ثباتی‬ ‫اقتص��ادی اس��ت و از هر جهش قیمتی چه بنزین باش��د و چه دالر و چه مس��کن نفع می برند‪،‬‬ ‫روزبه روز فربه تر می شوند و حکومتی که چنان مالیات پنهانی را از قشر ضعیف می گیرد یا توان‬ ‫مالیات گیری از اینان را ندارد یا اصال بنا نیست چنین کاری بکند!‬ ‫‪ -۱‬هزینه ه��ای تغیی��ر س��امانه های نگه��داری مناب��ع و‬ ‫دارایی ه��ای کش��ور در بانک ها‪ ،‬موسس��ه ها و س��ایر مراجع‬ ‫حسابداری رسمی کشور‬ ‫‪ -۲‬اجحاف در حق مصرف کننده جزء و افزایش هزینه های‬ ‫روزانه زندگی به دلیل گرد کردن اعداد به س��مت باال ازسوی‬ ‫فروشندگان و عرضه کنندگان خدمات‪.‬‬ ‫حذف چند صفر گرچه به ظاهر هیچ تغییری در متغیرهای‬ ‫اصل��ی اقتصاد ایج��اد نمی کند‪ ،‬اما این اق��دام به دلیل براورد‬ ‫دوب��اره ن��رخ تمام ش��ده و نرخ عرض��ه در غیاب بازرس��ی و‬ ‫نظارت های مس��تمر و همه جانبه دولت موجب سوء استفاده‬ ‫برخی عرضه کنن��دگان و توزیع کنن��دگان کاالها و خدمات‬ ‫می ش��ود‪ ،‬زی��را در قیمت گذاری جدید قیمت ه��ای باالتر را‬ ‫طل��ب می کنند و در وضعیت فعلی که دولت کمترین نظارت‬ ‫را ب��ر بازار دارد‪ ،‬منجر به افزایش ش��کاف درامدی و هزینه ای‬ ‫اقشار کم درامد می ش��ود‪ .‬به عالوه اینکه در شرایط تورمی با‬ ‫کوچک تر ش��دن پول‪ ،‬امکان تورم انتظاری در اینده بیش��تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط اقتصادی و الزامات‬ ‫‪ -۱‬کشورهای موفق باتوجه به شرایط اقتصادی خود زمان‬ ‫مناس��بی را برای حذف صفر از پول ملی خود انتخاب کرده و‬ ‫به تب��ع ان الزامات تداوم این سیاس��ت را در پیش گرفتند تا‬ ‫توانس��تند به خوبی از عهده این کار برایند‪ .‬رشد و رونق تولید‬ ‫جزو نخس��تین شرایط الزم برای توفیق در حذف صفر از پول‬ ‫ملی اس��ت‪ .‬رونق تولید تضمین کننده تولید بیشتر در اینده‬ ‫اس��ت؛ در نتیجه زمینه و بس��تر تورم مجدد را تا حد زیادی از‬ ‫بین می برد‪ .‬تجربه کش��ورهای موفق ه��م موید این موضوع‬ ‫اس��ت‪ .‬ترکیه زمانی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد‬ ‫که تولید کاالها و خدمات ان رو به فزونی گذاش��ت و به بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬کش��ور صادرات قطعات اتومبیل داشت‪ .‬درامد سرانه‬ ‫مردم رو به افزایش گذاشت و به دلیل قوی بودن زیرساخت ها‬ ‫حتی در رویاروی��ی اقتصادی اخیر با امریکا بیش از ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد از ارزش پول خود را از دست نداد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬انضب��اط مالی دول��ت و کاهش هزینه ه��ای اضافی از‬ ‫بودج��ه واقعیت این اس��ت که یکی از دالی��ل اصلی تورم در‬ ‫ایران‪ ،‬کس��ری بودجه و اس��تقراض دولت از نظ��ام بانکی در‬ ‫خالل دهه های گذشته بوده است‪( .‬گرچه موارد دیگری مانند‬ ‫جبران کس��ری موسسه های مالی و اعتباری از منابع عمومی‬ ‫در سال های گذشته انجام شده اما موردی بوده است) بنابراین‬ ‫توس��ل به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول همیشه یکی‬ ‫از دالیل اصلی تورم در کش��ور بوده و هست‪ .‬بر این اساس‪ ،‬هر‬ ‫اق��دام ضدتورمی باید کاه��ش هزینه های عمومی و بار تکفل‬ ‫دول��ت را کاهش ده��د‪ ،‬در غیر این صورت تاثی��ر چندانی بر‬ ‫کاهش تورم نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ل حاضر حذف ‪ ۴‬صفر از‬ ‫باتوجه به مجموع ش��رایط در ح��ا ‬ ‫پ��ول ملی به منظور کنت��رل تورم و افزای��ش ارزش پول ملی‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬بلکه با عنایت به موارد یادش��ده چه بسا‬ ‫موجب تسهیل شرایط برای تورم های بیشتر در اینده شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مدیریت بیمه‬ ‫یک ضرورت ملی است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫صنعت خودرو روی چال بیمه‬ ‫‹ ‹بیمه در سطح بین المللی‬ ‫فع��االن صنعت قطعه عن��وان می کنند بیمه‬ ‫ک��ردن قطع��ات نبای��د ب��ه لح��اظ کیفیت با‬ ‫محصوالت اروپایی مقایس��ه ش��ود ام��ا به نرخ‬ ‫ایرانی به فروش برس��د و خری��دار مطالبات را‬ ‫ب��ا مدت زمان طوالن��ی بپ��ردازد؛ بنابراین باید‬ ‫مجم��وع عوامل در کنار یکدیگر دیده ش��ود تا‬ ‫راه��کار از درون ان بیرون بیای��د‪ .‬درمان های‬ ‫موقتی راه چاره نیست؛ از این رو عوامل گوناگون‬ ‫در موضوع هایی مانند بیمه محصوالت از سوی‬ ‫خود س��ازندگان تاثیرگذار اس��ت؛ هنگامی که‬ ‫نرخ تمام ش��ده باال باش��د به دلیل تیراژ پایین‬ ‫حضور بیمه نمی تواند در این امر راهگشا باشد‪.‬‬ ‫مشکالت امروز قطعه سازان باعث شده انها در‬ ‫مباحث جدید با احتیاط بیش��تری گام بردارند‬ ‫و چون س��رمایه های تولید به شدت افت کرده‬ ‫برای انجام هر راهکار جدید که به هزینه مالی‬ ‫نیاز است افراد‪ ،‬به طور محتاط حرکت می کنند‪.‬‬ ‫س��رمایه در گ��ردش و نقدینگ��ی واحده��ای‬ ‫صنعت��ی در ای��ن زمین��ه بس��یار تاثیرگ��ذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور‬ ‫در این ب��اره به صمت گفت‪ :‬بیم��ه قطعات در‬ ‫بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته‬ ‫ب��ه این گونه اجرا می ش��ود که(البته فقط برای‬ ‫قطعات خودرو نیست و می تواند برای بسیاری‬ ‫از محصوالت محقق ش��ود) ی��ک تولیدکننده‬ ‫محصوالتش را بیمه می کند که اگر در فروش و‬ ‫استفاده دچار مشکل شد‪ ،‬شامل بیمه شود‪ .‬در‬ ‫این باره اگر قطعه ای در خط تولید خودروس��از‬ ‫یا حتی در بازار لوازم یدکی دچار مشکل شود‬ ‫مس��ئله ای که ناش��ی از نقص قطعه و خطای‬ ‫س��ازنده باش��د قطعه س��از متعهد ب��ه جبران‬ ‫خسارت اس��ت؛ از این رو برای جبران خسارت‬ ‫جبران کند و پوشش ریس��ک صنعتگر با یک‬ ‫بیمه امر مطلوبی است و بسیاری از ریسک های تولیدکننده‬ ‫را پوش��ش می دهد و در بس��یاری از کش��ورهای پیشرفته‬ ‫بس��یار م��ورد توجه اس��ت‪ ،‬اما در ای��ران هن��وز در مرحله‬ ‫ابتدایی ان قرار داریم و اگر مشکالت کنونی در این زمینه‬ ‫حل شود‪ ،‬بیمه برای تولید و تولیدکننده بسیار خوب است‬ ‫شرکت بیمه به توافق می رسد و‬ ‫محصول��ش را بیمه می کند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬در ص��ورت اثب��ات خطا‬ ‫ازسوی سازنده‪ ،‬بیمه گر مکلف به‬ ‫جبران خسارت خواهد بود‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬قطعه س��ازان‬ ‫بین الملل��ی ای��ن موض��وع را با‬ ‫حسین قاسمی‬ ‫جدی��ت ویژه دنب��ال می کنند و‬ ‫حت��ی موض��وع محدود ب��ه‬ ‫این صاحبان خودرو‬ ‫‹ ‹کمبودهای بیمه ای‬ ‫مس��ئله نمانده و بیم��ه قطعات‬ ‫به این شکل گس��ترش یافته که در کشور ما‬ ‫محبی ن��ژاد درب��اره بیم��ه قطعات‬ ‫اگر به ه��ر دلیل��ی تولید کننده هنوز به دنبال در ای��ران گف��ت‪ :‬روابط خودروس��از‬ ‫و قطعه س��از در ای��ران از چارچ��وب‬ ‫نتوانن��د تولید کنن��د و کارخانه تخفیف اصل‬ ‫خارج ش��ده و خودروساز به قطعه ساز‬ ‫به عن��وان مث��ال‪ ،‬دچار س��یل‪،‬‬ ‫بیمه نامه‬ ‫تعهد الزم را ن��دارد‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫اتش سوزی و حادثه شد کارخانه‬ ‫هستند و‬ ‫قرارداد‪ ،‬خودروساز متعهد به پرداخت‬ ‫«بیمه عدم النفع» هم می ش��ود‬ ‫با این شرایط مطالبات در مدت ‪ ۹۰‬روز است اما این‬ ‫زی��را وقتی نمی توان��د محصولی‬ ‫زم��ان در عمل به ‪ ۷‬ماه و بیش��تر هم‬ ‫بفروشد باعث ایراد خسارت روی‬ ‫نمی توان‬ ‫می رسد‪.‬در این ش��رایط طبیعی است‬ ‫مشتری می ش��ود‪ ،‬این‬ ‫مشتری امکانات جدیدی‬ ‫قطعه س��از نمی تواند قطع��ات را تولید‬ ‫ممکن اس��ت خودروساز باشد یا‬ ‫به بیمه نامه ها و تامی��ن کند‪ .‬یا به دلیل مش��خصات‬ ‫فرد دیگر‪.‬‬ ‫فنی که خودروس��از تعیین می کند و‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع اضافه کرد‬ ‫به قطعه س��از می ده��د قطعه ای تولید‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازان‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر نقص این قطعه ناش��ی‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬به ه��ر ترتی��ب‬ ‫از کاف��ی نب��ودن مش��خصات فنی باش��د که‬ ‫قطعه س��از متعهد اس��ت به خودروس��از قطعه‬ ‫خودروساز اماده کرده مقصر قطعه ساز نیست‪.‬‬ ‫بدهد البته این مهم اس��ت که خودروس��از هم‬ ‫به تعهداتش در قبال قطعه س��از عمل‬ ‫کند‪ .‬به هر حال اگر در شرایط عادی و‬ ‫معمول قطعه ساز نتواند قطعه تحویل‬ ‫دهد ی��ا قطعه معی��وب و دچار نقص‬ ‫باش��د و مشکالتی برای مشتری ایجاد‬ ‫کند بیم��ه می تواند جبران خس��ارت‬ ‫کن��د و به ای��ن ترتی��ب تولیدکننده‬ ‫بخشی از ریس��ک پذیری شرکت خود‬ ‫را بیمه کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عض�و هیات علمی‬ ‫دانش�گاه علم و صنعت‪ :‬بیمه مفهومی است‬ ‫که پیش��ینه ان به بیش از چند صد سال پیش‬ ‫بازمی گردد‪ .‬از قدیم االیام به ویژه تاجران‪ ،‬مفهوم‬ ‫ریس��ک را درک می کردند و با مکانیس��م بیمه‬ ‫به ویژه درباره کش��تی ها در ق��رن ‪ ۱۵‬میالدی‬ ‫به بع��د‪ ،‬برنامه ای ب��رای کاهش اث��رات منفی‬ ‫پدیده های ناگ��واری همچون توف��ان و دزدان‬ ‫اجرا کردند‪.‬‬ ‫در ق��رن بیس��تم ب��ا صنعتی ش��دن جوامع‪،‬‬ ‫بیمه ها یکی از زمینه های اصلی توسعه تجارت‬ ‫و اقتصاد ش��ده و به زمینه های گوناگونی ورود‬ ‫پیدا کردند‪ .‬یک��ی از کاربردهای بدیهی بیمه ها‬ ‫در قرن حاضر بیمه ش��خص ثالث در رانندگی‬ ‫است امروز بدون ان زندگی در شهرها و راه های‬ ‫کش��وری غیرممکن به نظر می رسد‪ .‬تصور کنید‬ ‫بیمه وجود نداشت‪.‬‬ ‫واقعا در شهری مانند تهران‪ ،‬نمی شود قدم از‬ ‫قدم برداش��ت اما بیمه شخص ثالث این حداقل‬ ‫اطمین��ان را به ما می دهد که راننده ای که دارد‬ ‫از روبه رو می اید‪ ،‬توان اجرای مس��ئولیت خود‬ ‫را در قبال تصادف دارد‪ .‬وقتی س��وار تاکسی یا‬ ‫اتوبوس می ش��ویم‪ ،‬فرض مان این است که اگر‬ ‫خدایی ناکرده تصادف ش��د‪ ،‬بیمه هزینه درمان‬ ‫دنیا روی سر این‬ ‫خانه ها اوار نمی شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬بیمه یکی از روش های‬ ‫مقابله با ریسک و برای تمام صنعتگران ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬بیمه یکی از ضرورت های تولید است تا‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده کمتر دچار ضرر و‬ ‫زیان ش��وند‪ .‬این موضوعی بود که انجمن های‬ ‫فع��ال در هر صنعت به وی��ژه در صنعت قطعه‬ ‫ان را از س��ال های پیش مطرح کرده بودند‪ .‬در‬ ‫این باره قطعه س��ازان اعالم امادگی کرده بودند‬ ‫تا قطع��ات خود را گارانتی کنن��د و این زمان‬ ‫با توجه به هر قطعه(میانگین حدود ‪ ۲‬س��ال)‬ ‫متفاوت می شد‪ .‬این مسئله به این دلیل مطرح‬ ‫شد تا شائبه ای که درباره کیفیت قطعات وجود‬ ‫داشت‪ ،‬از بین برود‪.‬‬ ‫امروز نیز بحث بیمه قطعات مطرح است که‬ ‫اگر قطعه ای خراب ش��د‪ ،‬شرکت بیمه خسارت‬ ‫ان را بپردازد‪ .‬اگر ش��رکتی مانند بیمه‪ ،‬خرید‬ ‫دی��ن کند به این مفهوم که پول قطعه س��ازان‬ ‫از س��وی انها پرداخت ش��ود و طرف حس��اب‬ ‫خودروسازان انها باشند‪ ،‬روش مطلوبی خواهد‬ ‫بود‪ .‬نظر به اینکه این بیمه از س��وی قطعه ساز‬ ‫یا خودروس��از پرداخت شود‪ ،‬وضعیت متفاوت‬ ‫می شود و اگر به تنهایی برعهده قطعه ساز باشد‬ ‫دوباره هزینه اضافه ای به او تحمیل می شود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪۱۰۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫ایدرو در خراسان جنوبی‬ ‫اجرای ازمایشی‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫در تهران‬ ‫را می ده��د البته همین بیمه س��اده بدیهی که‬ ‫در ای��ران از س��وی مالکان خودروه��ا به خوبی‬ ‫اج��را می ش��ود متاس��فانه همچنان به وس��یله‬ ‫برخی صاحبان موتورس��یکلت و برخی وسایط‬ ‫نقلیه دیگر اجرا نمی شود و موجب دردسرهایی‬ ‫برای شهروندان ش��ده است‪ .‬در ایران متاسفانه‬ ‫بس��یاری از رانندگان موتورسیکلت باور ندارند‬ ‫که سوار یک وس��یله نقلیه خطرناک هستند و‬ ‫باید مانن��د یک راننده خودرو مس��ئولیت پذیر‬ ‫باشند‪ .‬به همین دلیل درباره بیمه کردن وسیله‬ ‫نقلیه ش��ان اکراه دارند و همچنین در رانندگی‪،‬‬ ‫البته تعداد معدودی از انها‪ ،‬از هر مس��یری که‬ ‫می خواهند و در هر جهت��ی که مایلند حرکت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بعضی وقت ها در بزرگراه ها‪ ،‬موتورس��یکلتی‬ ‫را می بینی��د ک��ه خ�لاف جه��ت بزرگ��راه‪ ،‬با‬ ‫چ��رغ خاموش در ش��ب‪ ،‬ب��ا ب��اری بزرگ تر از‬ ‫ان��دازه کل موتورس��یکلت‪ ،‬حرک��ت می کن��د‪.‬‬ ‫وقتی بیش��تر تعجب خواهید ک��رد که متوجه‬ ‫ش��وید موتورس��یکلت بیمه نامه یا اینکه راننده‬ ‫گواهینام��ه ندارد و در عم��ل بیمه ان ناکارامد‬ ‫می شود‪ .‬یک بار با چنین صحنه ای روبه رو شدم‬ ‫و برایم دردسرس��از شد‪ .‬در چنین مواقعی است‬ ‫ک��ه متوجه می ش��وید اجرای قانون و داش��تن‬ ‫حسین قاسمی‪ ،‬معاون فنی یکی از شرکت های‬ ‫این مقام صنفی تاکید کرد‪ :‬فلسفه کار (بیمه‬ ‫بیمه گذار درباره بح��ث بیمه خودرو به صمت‬ ‫کردن قطعات) درس��ت است چون ریسک ها را‬ ‫گفت‪ :‬بیمه ش��خص ثالث اجباری اس��ت و در‬ ‫پوشش می دهد و باید گس��ترش پیدا کند اما‬ ‫چند س��ال گذشته‪ ،‬تبلیغات خوبی در این باره‬ ‫ما در صنعت خودرو هنوز کمبودهای بسیاری‬ ‫در رسانه ها و فضای مجازی شده و مردم بیمه‬ ‫داریم تا برس��یم به موضوع بیمه‪ .‬نخس��ت باید‬ ‫شخص ثالث را جدی تر گرفته اند‪.‬‬ ‫بتوانیم در قراردادهای فی مابین‪ ،‬قطعه س��از و‬ ‫وی افزود‪ :‬در بحث خرید بیمه ش��خص ثالث‬ ‫خودروساز را متقاعد کنیم که به تعهدات خود‬ ‫مهم ترین مطلب‪ ،‬قدرت خرید مردم است زیرا‬ ‫عمل کنند این گام نخس��ت است و گام بعدی‬ ‫تا حدودی س��نگین اس��ت از این رو باید برای‬ ‫بیمه می شود‪.‬‬ ‫مردم تسهیالتی فراهم کرد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬وقتی ک��ه در نهایت‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بعضی ش��رکت های‬ ‫مشخص اس��ت که به دلیل نبود‬ ‫بیم��ه حاض��ر ب��ه دریافت قس��طی‬ ‫تعهد به ق��راردادی‪ ،‬فرایند تامین‬ ‫هزینه ها از س��وی بیمه گذار نیستند‬ ‫قطع��ه و تولید خودرو دچار نقص‬ ‫و ب��رای این امر موان��ع زیادی برای‬ ‫می شود قطعات بیمه شود یا نشود‬ ‫صاحبان خودرو ایجاد می کنند؛ البته‬ ‫تغیی��ر خاص��ی در کل موضوع به‬ ‫برخی ش��رکت ها برای یک سلسله از‬ ‫وجود نمی اورد‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫نهادها تسهیالتی در نظر گرفته اند که‬ ‫محبی ن��ژاد در پای��ان ی��اداور‬ ‫بیمه گ��ذار می تواند حق بیمه خود را‬ ‫ش��د‪ :‬بیم��ه امری مطلوب اس��ت اگر در شرایط‬ ‫با اقس��اط ‪ ۱۲‬ماهه بپردازد‪ .‬نسبت به‬ ‫و بس��یاری از ریس��ک های‬ ‫تولیدکننده را پوش��ش می دهد و عادی قطعه ساز سنوات گذشته در ‪ ۳ ،۲‬سال گذشته‬ ‫در بسیاری از کشورهای پیشرفته نتواند قطعه را مشکل حادی وجود ندارد شاید بین‬ ‫ای��ن امر انجام می ش��ود اما ما در تحویل دهد یا ‪ ۳‬تا ‪۴‬درصد خودروها بیمه ش��خص‬ ‫ثالث را نداشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ران خیلی در مرحل��ه ابتدایی قطعه موردنظر‬ ‫‹ ‹‪۴۰‬درصد بدون بیمه بدنه‬ ‫ق��رار داریم اگر مش��کالت جاری‬ ‫حل شود بیمه موضوع خوبی برای معیوب باشد‬ ‫قاس��می در ادامه با اشاره به بیمه‬ ‫و مشکالتی‬ ‫بدن��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬بیم��ه بدن��ه بیمه ای‬ ‫تولید و تولیدکننده خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۴‬درص�د بدون ش�خص برای مشتری اختیاری اس��ت و با توجه به شرایط‬ ‫ثالث‬ ‫فعلی کش��ور و اینک��ه روزبه روز نرخ‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬بیمه‬ ‫در ی��ک س��ال گذش��ته ن��رخ‬ ‫خودروه��ا در ح��ال افزایش اس��ت‬ ‫خودروها تغییرات اساس��ی داشته می تواند جبران متاسفانه نبود ثبات در ارائه خدمات‬ ‫و ن��رخ انها بس��یار افزایش یافت‪ .‬خسارت کند‬ ‫پس از ف��روش و بازار ل��وازم یدکی‬ ‫این مسئله روی بیمه بدنه خودرو‬ ‫خودرو‪ ،‬چالش این بخش در دو سال‬ ‫تاثی��ر زی��ادی داش��ت و هزین��ه‬ ‫گذش��ته بیشتر خودش را نشان داده‬ ‫این بیم��ه باال رفت؛ از ای��ن رو برخی صاحبان‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودرو نسبت به این بیمه توجه الزم را ندارند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬ش��رایط خرید بیمه نامه بدنه‬ ‫بیمه پشتوانه صنعت خودرو‬ ‫بیم��ه می تواند چه موهب��ت بزرگی‬ ‫برای زندگی ارام و ایمن در ش��هرها‬ ‫و کشورهای صنعتی باشد‪.‬‬ ‫ام��روز با توج��ه به تغیی��رات زیاد‬ ‫در ماهی��ت خودروه��ا و همچنی��ن‬ ‫مفاهی��م حمل ونقل‪ ،‬الزم اس��ت که‬ ‫بیمه ه��ا مفاهی��م جدی��د را جدی تر‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال س��قف بیمه ش��خص ثالث‬ ‫به گون��ه ای اس��ت که بس��یاری از اس��یب ها را‬ ‫ب��ه خودروه��ای دیگر ک��ه گاه قیمت ش��ان به‬ ‫میلیارده��ا تومان می رس��د را در بر نمی گیرد‪.‬‬ ‫البت��ه قوانین��ی به تازگی به تصویب رس��یده اما‬ ‫واقعیت این است که براساس اخرین اطالعات‬ ‫ابهام های��ی در اجرای ان وج��ود دارد که باعث‬ ‫دردس��رهایی برای مردم ش��ده اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد با توجه به قیمت های باالی بسیاری از‬ ‫خودروها‪ ،‬الزم است بیمه های بدنه نیز متناسب‬ ‫با باال رفتن نرخ خودرو از س��قف متعهد ش��ده‬ ‫بیمه شخص ثالث‪ ،‬اجباری شود‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع نبای��د وی��ژه خودروه��ای‬ ‫گران قیمت لوکس باش��د البته در بعضی موارد‬ ‫به دلیل غیرقانونی ب��ودن موضوع در چارچوب‬ ‫بیم��ه نمی گنجد‪ .‬به عن��وان مث��ال‪ ،‬همین بار‬ ‫بزرگ تر از ابعاد وس��یله نقلیه به ویژه‬ ‫در بح��ث موتورس��یکلت ها‪ ،‬بیم��ه‬ ‫علی القاع��ده معنا ن��دارد‪ .‬به هر حال‬ ‫همان ط��ور که در س��طح ش��هرهای‬ ‫بزرگ مشاهده می ش��ود‪ ،‬بسیاری از‬ ‫افراد برای تامین معیش��ت دس��ت به‬ ‫چنین کاری می زنند و الزم اس��ت تا‬ ‫مسئوالن برای ان فکری کنند‪.‬‬ ‫در دنیای پیش��رفته ش��رکت های بیمه فقط‬ ‫بعد از تص��ادف ی��ا رخدادها اق��دام نمی کنند‬ ‫بلکه ش��رکت های بیمه هزینه های زیادی برای‬ ‫پژوهش های��ی درب��اره جلوگی��ری از رخدادها‬ ‫می کنند‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬پژوهش ها در زمینه‬ ‫عوام��ل موث��ر در تصادف��ات و اولویت های ان‬ ‫مانند راه‪ ،‬خودرو و قوانین و مقررات حمل ونقل‬ ‫و همچنی��ن راهکارهای موثر برای پیش��گیری‬ ‫مانند اصالح راه ها‪ ،‬بهبود استانداردهای خودرو‬ ‫و البته قوانین راهنمایی و رانندگی و در نهایت‬ ‫بهبود خدمات پس از تصادف مانند نحوه اعزام‬ ‫س و حتی خدمات بین‬ ‫امبوالن��س‪ ،‬نوع امبوالن ‬ ‫راهی و اورژانس‪ ،‬از جمله این پژوهش ها اس��ت‬ ‫ک��ه بیمه ها روی انها س��رمایه گذاری می کنند‬ ‫تا هزینه های بعدی خ��ود و مردم و دولت های‬ ‫متب��وع خ��ود را پایین بیاورند و س��طح رفاه و‬ ‫اسایش را افزایش دهند‪ .‬این پژوهش ها نه فقط‬ ‫مبتنی بر مس��ائل فنی‪ ،‬بلک��ه مبتنی بر تعامل‬ ‫اقتص��ادی بی��ن هزینه ه��ای توس��عه و هزینه‬ ‫فرصت های از دس��ت رفته اس��ت‪ .‬در جهان اگر‬ ‫به طور مثال سیس��تم ‪ ESP‬اجباری می ش��ود‪،‬‬ ‫نخس��ت مراحل ابتدایی ت��ر ایمنی خ��ودرو یا‬ ‫اصول اولیه رانندگی به ش��دت اجرایی ش��ده و‬ ‫طی دهه ها کنترل می ش��ود و پس از ان وقتی‬ ‫فناوری یادش��ده با قیمتی مناسب قابل عرضه‬ ‫ب��ه بازار بود و تغییر معنا داری در ارتقای ایمنی‬ ‫ناشی از استفاده از ان طی ازمایش های میدانی‬ ‫اثبات شد‪ ،‬بکارگیری ان اجباری اعالم می شود‪.‬‬ ‫همچنین ای��ن برنامه ه��ای توس��عه ای به طور‬ ‫معم��ول در جای��ی مانند پارلم��ان اروپا مطرح‬ ‫می ش��ود‪ ،‬رای گیری ش��ده و م��ردم در عمل به‬ ‫یک اجماع ملی و بین المللی می رسند و سپس‬ ‫مثال برنامه ‪ ۱۰‬ساله می گذارند که با یک برنامه‬ ‫پلکانی اس��تاندارد اجرایی‪ ،‬همه گیر و در نهایت‬ ‫اجباری شود‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها حت��ی در مرحله های میانی‪،‬‬ ‫رون��د اج��را را به خوب��ی کنت��رل می کنن��د تا‬ ‫ببینن��د که ب��ا هزینه ای که ب��ه مصرف کننده‪،‬‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬دولت ها و م��ردم تحمیل کرده اند‪،‬‬ ‫ارزش افرین��ی الزم��ه را داش��ت ه یا خی��ر‪ .‬اگر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫به طور اقساطی راحت تر است زیرا بیمه نامه نزد‬ ‫خود همان ش��رکت بیمه است و وصولش برای‬ ‫شرکت بیمه راحت تر است‪ .‬در این حوزه حدود‬ ‫‪۴۰‬درصد از صاحبان خودرو به دلیل نداش��تن‬ ‫تجربه کاف��ی و نااگاه��ی ب��رای گرفتن بیمه‬ ‫بدنه اق��دام نکرده اند؛ البت��ه در این بخش هم‬ ‫قسمتی از مش��کالت به قدرت اقتصادی مردم‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫قاس��می در پاس��خ به این پرس��ش که چرا‬ ‫ش��رکت بیمه گذار اقس��اطی دریاف��ت کردن‬ ‫ح��ق بیم��ه بدن��ه را در مقابل بیمه ش��خص‬ ‫ثال��ث راحت تر می پذی��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬وقتی یک‬ ‫ش��رکت بیمه ش��خص ثالث را به طور اقساطی‬ ‫ه��م دریاف��ت کند با ب��روز هر حادث��ه در هر‬ ‫زم��ان مکل��ف ب��ه پرداخت خس��ارت اس��ت‪.‬‬ ‫نمی تواند عنوان کند بیمه نامه قس��طی است و‬ ‫خس��ارت را نمی پردازم اما در بیمه بدنه چون‬ ‫ح��ق بیمه به خ��ود صاحب خ��ودرو پرداخت‬ ‫می ش��ود بیمه گذار در پرداخت دس��تش بازتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹حق بیمه در سایر کشورها‬ ‫قاس��می با بی��ان اینکه در کش��ورهای تراز‬ ‫اول جه��ان‪ ،‬حق بیمه بس��یار گران تر از ایران‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬انچه شرکت های بیمه در ایران در‬ ‫حوزه بیمه خودرو دریافت می کنند یک س��وم‬ ‫کش��ورهای خارجی اس��ت‪ .‬دلی��ل ان هم در‬ ‫خدماتی است که کشورهای پیشرفته به بیمه گر‬ ‫می دهند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در کشور ما موضوعی‬ ‫به عنوان «خ��ودرو جایگزین» هنوز جا نیفتاده‬ ‫است‪ .‬شرکت های بیمه ای زیادی به دنبال ورود‬ ‫این موضوع هستند و اعالم امادگی کرده اند اما‬ ‫شاید فقط ‪۳‬درصد از بیمه نامه هایی که فروخته‬ ‫می شود خودرو جایگزین برای انها تعریف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در کش��ورهای گوناگ��ون ای��ن‬ ‫خدمات دهی در بحث خودرو جایگزین متفاوت‬ ‫اس��ت؛ در المان اگر ش��ما صاح��ب خودروی‬ ‫بی ام و باشید در صورت خسارت‪ ،‬تا تعمیر شدن‬ ‫خودرو‪ ،‬ش��رکت بیمه گذار خودرویی همردیف‬ ‫هم��ان خ��ودرو با هم��ان امکان��ات در اختیار‬ ‫ش��ما می گ��ذارد‪ .‬در بعضی کش��ورها هم اگر‬ ‫خودرویی همردیف به ش��ما داده نشود هزینه‬ ‫ایاب وذهاب پرداخت می ش��ود اما ما با توجه به‬ ‫حق بیمه کمی که در کش��ور دریافت می کنیم‬ ‫این موضوع ش��دنی نیست‪ .‬ش��اید خوشبینامه‬ ‫ن��گاه کنیم ت��ا ‪۱۰‬درص��د از بیمه نام��ه ای که‬ ‫فروخت��ه می ش��ود ش��امل ای��ن خدمات دهی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این معاون فنی یکی از شرکت های بیمه گذار‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هزینه هایی مانن��د خواب‬ ‫خودرو در ایران هم پیش بینی ش��ده اما بسیار‬ ‫مح��دود اج��را می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو باید گفت‬ ‫بیمه نامه در کشورهای خارجی فقط یک کاغذ‬ ‫نیست و دارای امکانات بسیاری است‪.‬‬ ‫قاسمی گفت‪ :‬مردم ما هنوز به دنبال تخفیف‬ ‫اصل بیمه نامه هس��تند با این شرایط نمی توان‬ ‫امکانات جدیدی ب��رای بیمه نامه ها اضافه کرد‪.‬‬ ‫همان طور که امد این امر به اگاه نبودن مردم‬ ‫و توانایی مالی نداشتن برمی گردد‪.‬‬ ‫حرکت ه��ای انجام ش��ده ارزش افرین��ی الزم را‬ ‫نداشته باش��د یا برنامه را به تعویق می اندازند تا‬ ‫پژوهش های تکمیلی انجام ش��ود و یا برنامه ها‬ ‫را همزمان بهبود می دهند؛ البته این حرکت ها‬ ‫فقط درب��اره ایمن��ی در تصادف نیس��ت بلکه‬ ‫مس��ائلی مانند الودگی و اث��ار ان روی مردم و‬ ‫دزدی خودرو را هم ش��امل می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫اس��تانداردهای الودگی زیست محیطی مرتبط‬ ‫مانند الودگی هوایی‪ ،‬مغناطیس��ی‪ ،‬صوتی و‪ ...‬و‬ ‫همچنین امنیتی در کن��ار ایمنی بدین ترتیب‬ ‫توس��عه می یابند‪ .‬متاس��فانه در ای��ران با وجود‬ ‫اینکه بیمه ها به ظاهر خیلی پیش��رفت کرده اند‪،‬‬ ‫بر مبنای اطالعات ش��خصی م��ن به عنوان یک‬ ‫پژوهش��گر در زمینه خودرو‪ ،‬در این زمینه های‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬ورود نکرده اند‪ .‬براس��اس اطالعاتی‬ ‫ک��ه امیدوارم نامعتبر باش��ند‪ ،‬بیمه ها در رابطه‬ ‫با اطالعات پردازش ش��ده ریس��ک ها نیز بسیار‬ ‫ضعیف و با تاخیر عمل می کنند‪.‬‬ ‫به هر ح��ال امیدوارم همان ط��ور که بیمه ها‬ ‫ام��روز مایه پش��ت گرمی و ارامش ما در جامعه‬ ‫هس��تند‪ ،‬حرکت های مطالعاتی و پیش��گیرانه‬ ‫خود را توس��عه دهند و نه تنها هزینه های ناشی‬ ‫از خط��رات را کاه��ش دهند‪ ،‬بلک��ه در کاهش‬ ‫احتمال وقوع خطرناک نیز جامعه را یاری کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عرضه ‪ ۳‬محصول جدید‬ ‫در اینده نزدیک‬ ‫نایب رئیس هیات مدی��ره ایران خودرو‪ ،‬عملکرد‬ ‫ای��ن خودروس��از را در حوزه ه��ای تولید‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫تعمی��ق س��اخت داخل‪ ،‬اص�لاح س��اختار مالی‪،‬‬ ‫عرض��ه محص��والت جدی��د و توس��عه پلتف��رم را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حس��ن وفادار‬ ‫درب��اره وضعی��ت تولید در این ش��رکت اف��زود‪ :‬با‬ ‫برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده و تامی��ن و تدارک‬ ‫مناس��ب اهنگ تولید ایران خودرو روبه رشد است‬ ‫و به دنب��ال تحقق عبور مس��تقیم از خ��ط تولید تا‬ ‫تحویل به مش��تریان هس��تیم‪ .‬وی افزود ‪ :‬با بهبود‬ ‫شرایط زنجیره تامین به دلیل تعهد ایران خودرو به‬ ‫جامعه و لزوم پاسخگویی به نیاز مشتریان‪ ،‬تکمیل‬ ‫خودروهای ناقص و دارای کسری قطعه در اولویت‬ ‫این خودروس��از قرار گرفته است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫‪103‬هزار خودرو دارای کس��ری قطعه در خرداد به‬ ‫کمتر از ‪ 24‬هزار خودرو رس��یده که در دی س��ال‬ ‫جاری به صفر خواهد رس��ید‪ .‬وفادار با اشاره به ‪16‬‬ ‫پروژه کالن تعریف ش��ده برای ارتقای سطح کیفی‬ ‫محصوالت تولیدی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫س��طح کیفی محصوالت ایران خ��ودرو از میانگین‬ ‫صنعت باالتر اس��ت‪ .‬به عبارت دیگ��ر ‪72‬درصد از‬ ‫محص��والت ایران خودرو در س��طح کیفی ‪ 4 ،3‬و ‪۵‬‬ ‫س��تاره قرار دارند‪ .‬نایب رئی��س هیات مدیره ایران‬ ‫خودرو درباره اصالح س��اختار مالی این خودروساز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تامین نقدیتگی س��رمایه در گردش‪،‬‬ ‫افزایش تیراژ تولی��د و فروش اموال مازاد و افزایش‬ ‫عرضه محصوالت از مهم ترین ارکان اصالح ساختار‬ ‫مالی است‪ .‬وفادار در زمینه فروش اموال مازاد برای‬ ‫تامین س��رمایه در گردش تولید افزود ‪ :‬فروش هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان از اموال مازاد در دس��تور کار قرار‬ ‫دارد که از ابتدای سال جاری تا کنون ‪354‬میلیارد‬ ‫توم��ان ان محق��ق ش��ده اس��ت‪ .‬نایب رئی��س‬ ‫هیات مدی��ره ایران خ��ودرو از عرض��ه محصوالت‬ ‫جدید از جمله رانا س��ال‪ ،‬دنا پالس دنده اتوماتیک‪،‬‬ ‫‪ 207‬پانوراما دنده اتوماتیک در اینده نزدیک خبر‬ ‫داد‪ .‬وف��ادار با اش��اره به اینکه تحقق بومی س��ازی‬ ‫صنعت خ��ودرو نیازمن��د همکاری مس��تمر این‬ ‫صنع��ت با مراکز علمی و ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در مجموع ‪ ۳‬میز تخصصی‬ ‫تعمیق س��اخت داخل که به ابتکار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬ح��دود ‪ 85‬قطعه با‬ ‫فناوری باال از محصوالت ایران خودرو از س��وی ‪39‬‬ ‫سازنده که کاهش ارزبری ساالنه ‪127‬میلیون یورو‬ ‫به دنبال دارد‪ ،‬داخلی سازی می شود‪ .‬وفادار درباره‬ ‫پروژه های توس��عه ای ایران خودرو گفت‪ :‬توس��عه‬ ‫پلتفرم جدید به منظور تولید گس��ترده محصوالت‬ ‫مختلف‪ ،‬توس��عه خانواده موتور ب��ا تکنولوژی باال‬ ‫با ه��دف کاه��ش االیندگی و مصرف س��وخت و‬ ‫همچنین تنوع س��وختی محصوالت در دستور کار‬ ‫این خودروساز قرار دارد‪.‬‬ ‫رضایت مشتریان از نحوه‬ ‫خدمت رسانی ارزیابی شد‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو در‬ ‫بازدی��د س��رزده از تعمیرگاه مرکزی ش��ماره یک‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬بر افزایش کیفیت خدمت رس��انی به‬ ‫مشتریان و ارتقای سطح رضایت مندی انان تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی در این‬ ‫بازدی��د در گفت وگ��وی مس��تقیم و تماس تلفنی‬ ‫با چند نفر از مش��تریان‪ ،‬وضعیت خدمت رس��انی‬ ‫را بررس��ی و می��زان رضایت از خدم��ات تعمیرگاه‬ ‫را م��ورد ارزیاب��ی ق��رار داد‪ .‬وی در بازدید از مرکز‬ ‫صافکاری و نقاش��ی تخصصی تعمی��رگاه مرکزی‬ ‫و همچنی��ن مرک��ز خدمت ده��ی ب��ه دارندگان‬ ‫خودروهای گیربکس اتوماتیک ایران خودرو ضمن‬ ‫ویژه خواندن امکانات ایجاد شده در این تعمیرگاه‪،‬‬ ‫خواستار ارائه طرح های زودبازده برای بهره برداری‬ ‫بیشتر از ظرفیت های موجود در این تعمیرگاه شد‪.‬‬ ‫مقیمی همچنین بر افزایش بهره وری در تعمیرگاه‬ ‫مرک��زی و ارائ��ه طرح برای توس��عه تعمی��رگاه و‬ ‫افزایش س��طح کیفیت خدمات به مشتریان تاکید‬ ‫کرد‪ .‬بابک س�لاجقه‪ ،‬مدیرعامل شرکت بازرگانی و‬ ‫خدمات همگام خودرو نیز در این بازدید توضیحاتی‬ ‫درب��اره خدمات تعمیرگاه مرکزی ش��ماره یک به‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو ارائه ک��رد‪ .‬وی گفت‪ :‬این‬ ‫تعمی��رگاه با ارائه خدم��ات تخصصی رنگ و بدنه با‬ ‫بهره گیری از تجهیزات م��درن از جمله کوره های‬ ‫رنگ پیش��رفته‪ ،‬خش��ک کن موضعی ‪ ،IR‬میکسر‬ ‫تمام اتوماتیک‪ ،‬اتاق ترکیب و ساخت رنگ مطابق‬ ‫با استانداردهای روز اروپا و همچنین بهره مندی از‬ ‫رنگ های بسیار باکیفیت ‪ ،‬سعی دارد ضمن تضمین‬ ‫کیفیت نهایی کار‪ ،‬زیبایی را به خودروی مشتریان‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫س�لاجقه با بیان اینکه کارکنان شاغل در بخش‬ ‫رن��گ و بدن��ه دارای مدرک اموزش��ی و تاییدیه از‬ ‫شرکت معتبر اروپایی هستند گفت‪ :‬خدمت رسانی‬ ‫به دارندگان محص��والت ایران خودرو با گیربکس‬ ‫اتوماتیک نیز بخش دیگ��ری از خدمات تخصصی‬ ‫تعمیرگاه مرکزی شماره یک است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪۱۰۰۰‬میلیارد تومانی ایدرو در خراسان جنوبی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشست توسعه و س��رمایه گذاری سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) به ریاس��ت محمدصادق‬ ‫معتمدیان‪ ،‬استاندار خراسان جنوبی با حضور محمدباقر‬ ‫عالی‪ ،‬رئیس س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در استانداری برگزار شد‪.‬‬ ‫ک��ه از ظرفی��ت دول��ت و نهادهای مختل��ف در زمینه‬ ‫تکمیل زیرس��اخت های خراسان جنوبی استفاده کنیم‬ ‫تا زمینه توسعه‪ ،‬سرمایه گذاری و اشتغال استان فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه توسعه در خراسان جنوبی‬ ‫‹ ‹توسعه برای استان های کم برخوردار‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫ایدرو به عنوان‬ ‫یک بدنه‬ ‫تخصصی‬ ‫و مسئول‬ ‫مستقیم‬ ‫نوسازی صنعت‬ ‫کشور است‬ ‫و به همین‬ ‫دلیل بخشی از‬ ‫توسعه صنعتی‬ ‫کشور برعهده‬ ‫این سازمان‬ ‫گذاشته شده ‬ ‫است‬ ‫محمدصادق معتمدیان‬ ‫تالش این است‬ ‫که از ظرفیت‬ ‫دولت و نهادهای‬ ‫مختلف در‬ ‫زمینه تکمیل‬ ‫زیرساخت های‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫استفاده‬ ‫کنیم تا زمینه‬ ‫توسعه استان‬ ‫فراهم شود‬ ‫از خراس��ان جنوبی محمدصادق‬ ‫به گ��زارش‬ ‫معتمدیان در ابتدای نشس��ت گفت‪ :‬احداث راه اهن به‬ ‫عنوان یکی از ابرپروژه ها با حمایت دولت در خراس��ان‬ ‫جنوبی اغاز شده اس��ت که با عنایت دولت در سه ماه‬ ‫گذش��ته ‪ ۲‬مصوبه هیات دولت را برای راه اهن اس��تان‬ ‫داشته ایم و اختصاص ‪۷۰۰‬میلیون یورو از منابع فایناس‬ ‫خارجی مصوب شده است‪.‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی بیان کرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه گذشته‬ ‫نیز تشکیل کنسرس��یوم بخش خصوصی برای راه اهن‬ ‫را داش��ته ایم که ‪۴‬هزار میلیارد تومان کنسرسیوم مالی‬ ‫بخ��ش خصوصی را داریم تا بتوانی��م این کریدور ریلی‬ ‫بزرگ را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی گفت‪ :‬شرکت‬ ‫ساخت و توسعه زیرس��اخت های حمل ونقل وزارت راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬خراس��ان جنوبی را به فهرست ‪ ۵‬استان‬ ‫اولویت دار کش��ور در زمینه ریل گذاری اضافه کرده که‬ ‫در توسعه شرق کشور تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫معتمدیان یکی از مش��کالت خراسان جنوبی به ویژه‬ ‫بخش صنعت اس��تان را کم ابی عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این باره با تصویب سند سازگاری با کم ابی استان برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور و انتقال ‪۶۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب از دریای عمان در تامین اب مورد نیاز برای توسعه‬ ‫استان مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی گفت‪ :‬طی یک سال گذشته‬ ‫جلسات متعددی با مسئوالن در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت داش��ته ایم و بخش اول تفاهمنامه ما با ایدرو‬ ‫براس��اس ظرفیت ها‪ ،‬توانمندی ه��ا و بحث های فنی و‬ ‫مالی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ظرفیت های خراس��ان جنوبی‬ ‫ناش��ناخته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درباره مطالعات مربوط به‬ ‫معادن و شناس��ایی ظرفیت های سرمایه گذاری ضعف‬ ‫داریم و در زمینه جذب س��رمایه گذار بخش خصوصی‬ ‫و دولتی کم توفیق بوده ایم و نیازمند کمک هستیم‪.‬‬ ‫معتمدیان گفت‪ :‬انتظار ما این است که تا پایان دولت‬ ‫دوازدهم حداقل در هر شهرستان خراسان جنوبی یک‬ ‫طرح صنعتی داش��ت ه باش��ید چراکه ما اس��تان نوپایی‬ ‫هس��تیم و بای��د خاله��ای موجود در شهرس��تان ها را‬ ‫پوشش دهیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی با اش��اره به اینکه باید از‬ ‫ظرفیت دولت در راستای محرومیت زدایی و اشتغالزایی‬ ‫در این اس��تان استفاده کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون در خراسان‬ ‫جنوبی ‪۳۰‬درصد جمعیت اس��تان زیرپوشش نهادهای‬ ‫حمایتی هس��تند که این امار نگران کننده هر سال در‬ ‫حال افزایش است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نیازمند همراهی در بخش اشتغال‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان هس��تیم و براساس مدل مورد‬ ‫تایید ایدرو یکی از بخش های خراس��ان جنوبی را باید‬ ‫به عنوان معین سرمایه گذاری و اشتغال انتخاب کنید‪.‬‬ ‫معتمدیان با بیان اینکه خراسان جنوبی استان مرزی‬ ‫و فاصله ان با مرکز زیاد است‪ ،‬گفت‪ :‬الزمه ایجاد رغبت‬ ‫در بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در خراس��ان‬ ‫جنوبی‪ ،‬سرمایه گذاری بخش دولتی است‪.‬‬ ‫براساس مصوبه هیات دولت‪ ،‬به خودروهای باالی ‪۲۵‬‬ ‫سال و موتورسیکلت های باالی ‪ ۱۰‬سال‪ ،‬کارت سوخت‬ ‫تعلق نمی گیرد و به نظر می رسد که دولت‪ ،‬از رده خارج‬ ‫ک��ردن این خودروها را در دس��تور کار خ��ود قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬درحال حاضر یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫خودرو فرس��وده و ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫فرسوده در کشور تردد می کند که این خودروها الودگی‬ ‫زیادی دارند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در دولت یازدهم و براس��اس‬ ‫مصوبه هیات وزیران‪ ،‬خودروس��از داخل��ی باید در ازای‬ ‫تولید هر خودرو با مصرف س��وخت باالی ‪ ۸.۵‬لیتر‪ ،‬یک‬ ‫خودرو فرسوده از رده خارج می کرد‪.‬‬ ‫این مصوبه اصالحیه خورد و قرار ش��د خودروساز در‬ ‫ازای تولید خودرو با مصرف س��وخت بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬لیتر‪،‬‬ ‫یک خودرو را اس��قاط کند و در ازای تولید خودروی با‬ ‫در چند س��ال گذش��ته منابع مختلفی از ناحیه دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در زمینه های گوناگون به ویژه تس��هیالت اشتغال روستایی و‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬اختصاص یافته و برکات مثبتی در توس��عه مناطق داش��ته و‬ ‫مشخص می شود که محرومیت زدایی جهت گیری درستی داشته است‬ ‫سرمایه گذاری ایدرو برای ساخت ‪ ۳‬کارخانه‬ ‫در س��فر معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیران ایدرو به بیرجند‪ ،‬س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران و‬ ‫استانداری خراسان جنوبی در راستای اجرای مشارکتی طرح های صنعتی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در این‬ ‫اس��تان تفاهمنامه همکاری امضا کردند‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬بر اس��اس این تفاهمنامه که محمدباقر عالی معاون وزیر‬ ‫و رئیس هیات عامل ایدرو و محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی به امضا رساندند‪ ،‬دو طرف در طرح تولید‬ ‫استیل کورد و طرح توسعه دو واحد ریسندگی و بافندگی مشارکت خواهند کرد‪ .‬پیگیری تامین زیرساخت ها‪ ،‬تامین و‬ ‫تخصیص منابع مالی مورد نیاز و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری صنعتی استان از دیگر مفاد این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫کارخانه تولید استیل کورد که در تولید تایر رادیال کاربرد دارد به ظرفیت اسمی ساالنه ‪۱۵‬هزار تن در شهرک صنعتی‬ ‫بیرجند احداث می ش��ود‪ .‬طرح توس��عه ریسندگی و بافندگی شرکت نساجی فردوس هم دیگر طرح مصوبه دیگر ایدرو‬ ‫است که قرار است با مشارکت سازمان ایدرو عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬با توج��ه به اینکه عملی��ات احداث‬ ‫یک ه��زار هکتار گلخانه را براس��اس ظرفیت اس��تان‬ ‫اغ��از کرده ای��م در ای��ن زمینه هم نیازمن��د حمایت و‬ ‫سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫معتمدیان با بیان اینکه دست کم هزار میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری ایدرو را در استان خواهیم داشت‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬در فاز اول ‪ ۳‬طرح با اعتب��ار ‪۵۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫اجرایی می ش��ود و امیدواریم سایر طرح ها هم به زودی‬ ‫مورد موافقت اولیه قرار گیرد و اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ا اقدامات مختلف زمین��ه برای جهش‬ ‫توسعه همه جانبه خراسان جنوبی فراهم شده ‪‎‬است‪.‬‬ ‫نماین��ده عال��ی دولت در خراس��ان جنوب��ی افزود‪:‬‬ ‫ت گاز در استان با جدیت در حال‬ ‫رسیدگی به زیرساخ ‬ ‫انجام است و تا پایان هفته دولت سال اینده صد درصد‬ ‫روس��تاهای خراس��ان جنوبی از نعم��ت گاز برخوردار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه دول��ت توجه وی��ژه ای به مناطق‬ ‫کم برخوردار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬خراسان جنوبی استان محروم‬ ‫سرنوشت خودروهای فرسوده‬ ‫مصرف س��وخت ‪ ۱۰‬لیتر به باال‪ ،‬دو خودروی فرسوده را‬ ‫از رده خارج کند‪.‬‬ ‫این مصوبه در ابتدای دولت دوازدهم‪ ،‬حذف و موضوع‬ ‫به فراموشی س��پرده شد اما مجلس شورای اسالمی در‬ ‫این حوزه ورود کرده و با شرایط جدید‪ ،‬برای خودروهای‬ ‫داخلی نیز طرح اس��قاط را احی��ا کرد چون این معقول‬ ‫نب��ود که در قبال واردات خودروهای خارجی که دارای‬ ‫اس��تانداردهای روز دنیا هستند اسقاط داشته باشیم اما‬ ‫خودروهای داخلی از اسقاط مصون باشند‪.‬‬ ‫قان��ون جدی��د دولت نیز این بود که کارت س��وخت‬ ‫به خودروهای فرس��وده تعلق نگیرد‪ ،‬در همین راستا در‬ ‫ابتدا‪ ،‬یک کارگروه برای ان تشکیل و در نهایت تصمیم‬ ‫قطعی در این باره گرفته شد‪.‬‬ ‫براس��اس ایین نامه هیات دولت خودروهای س��واری‬ ‫ش��خصی با عمر ‪ ۲۵‬س��ال‪ ،‬س��واری دولتی با عمر ‪۱۵‬‬ ‫س��ال‪ ،‬تاکسی با عمر ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬مینی بوس با عمر ‪۱۵‬‬ ‫نیس��ت بلکه برخ��وردار از ظرفیت ه��ا‪ ،‬ذخایر و نیروی‬ ‫انسانی توانمند اس��ت‪ .‬در ‪ ۴۰‬سال گذشته در راستای‬ ‫جهت گی��ری نظ��ام اقدام��ات قابل توجه��ی در زمینه‬ ‫عمران و زیرساخت های این استان انجام شد ه است اما‬ ‫همچنان شاهد محرومیت مردم از لحاظ مالی هستیم‪.‬‬ ‫استاندار خراس��ان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان‬ ‫جنوبی بیست وهشتمین استان صنعتی کشور به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬گفت‪ :‬به لحاظ درامد اس��تان سی ویکم هستیم‬ ‫هرچند در س��ال های اخیر توجه ویژه ای از سوی دولت‬ ‫به مناطق کم برخوردار شد ه است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در س��ال های اخیر منابع مختلفی از ناحیه‬ ‫دولت و مجلس ش��ورای اسالمی در زمینه های مختلف‬ ‫به وی��ژه تس��هیالت اش��تغال روس��تایی و تبصره ‪۱۸‬‬ ‫اختص��اص یافته و ب��رکات مثبتی در توس��عه مناطق‬ ‫داش��ته و مش��خص می ش��ود ک��ه محرومیت زدای��ی‬ ‫جهت گیری درستی داشته است‪.‬‬ ‫معتمدی��ان با بیان اینکه در اس��تان ت�لاش کردیم‬ ‫عقب افتادگی خودمان را در بخش زیرس��اختی و دیگر‬ ‫بخش ها اولویت بندی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬تالش ما این اس��ت‬ ‫س��ال‪ ،‬اتوبوس درون ش��هری با عمر ‪ ۱۰‬سال‪ ،‬اتوبوس‬ ‫برون شهری با ‪ ۱۵‬س��ال‪ ،‬کامیون و کشنده با ‪ ۱۵‬سال‬ ‫عمر‪ ،‬وانت با ‪ ۱۵‬سال‪ ،‬موتورسیکلت با ‪ ۱۰‬سال و سایر‬ ‫وس��ایل نقلیه با گذش��ت ‪ ۲۵‬س��ال از تاریخ ساخت به‬ ‫عنوان خودروی فرسوده و از رده خارج به شمار می روند‪.‬‬ ‫براس��اس این تصمیم که از سال ‪ ۱۳۸۸‬تا کنون در‬ ‫جریان اس��ت‪ ،‬تمام وسایل نقلیه ای که شامل این قانون‬ ‫می شوند‪ ،‬امکان برخورداری از کارت سوخت را ندارند و‬ ‫باید از سهمیه ازاد بنزین استفاده کنند‪.‬‬ ‫از بام��داد روز جمع��ه ‪ ۲۴‬ابان‪ ،‬بنزین س��همیه بندی‬ ‫ش��د و بر این اس��اس قیمت بنزین معمولی سهمیه ای‬ ‫( ماهان��ه ‪ ۶۰‬لیت��ر ب��رای خودروه��ای ش��خصی) از‬ ‫ق��رار هر لیت��ر ‪ ۱۵۰۰‬توم��ان‪ ،‬قیمت بنزی��ن معمولی‬ ‫غیرس��همیه ای از قرار هر لیت��ر ‪ ۳۰۰۰‬تومان و قیمت‬ ‫بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ‪ ۳۵۰۰‬تومان تعیین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدباقر عالی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ادامه نشس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما با یک فرایند مش��خص‪،‬‬ ‫منطقی و چارچ��وب دار درباره اج��رای این طرح ها در‬ ‫استان خراسان جنوبی تصمیم گرفته ایم‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو اضافه کرد‪ :‬سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران به عنوان یکی از ارکان جمهوری‬ ‫اسالمی ایران قول اجرایی شدن این طرح ها را می دهد‬ ‫و در این باره وظیفه مسئوالن استانی هم پیگیری جدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کل فرایند اجرا برای هر استان این است که‬ ‫در هر اس��تان یک تا ‪ ۳‬نف��ر معین کامال ازاد داریم که‬ ‫کار ان پیگیری و به نتیجه رس��اندن طرح هاست و در‬ ‫خراس��ان جنوبی هم ‪ ۲‬نفر معین داریم تا روند اجرای‬ ‫این ‪ ۳‬طرح را پیگیری کنند‪ .‬عالی افزود‪ :‬ایدرو به عنوان‬ ‫یک بدنه تخصصی و مس��ئول مستقیم نوسازی صنعت‬ ‫کش��ور است و به همین دلیل بخشی از توسعه صنعتی‬ ‫کشور برعهده این سازمان گذاشته شد ه است‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬یکی از مهم تری��ن برنامه های دولت‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت محرومیت زدایی و‬ ‫ارتقای سطح توسعه صنعتی مناطق کم برخوردار کشور‬ ‫از جمله خراسان جنوبی است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران گفت‪ :‬براساس مطالعاتی که در سال های گذشته‬ ‫از سوی این سازمان در رابطه با قابلیت ها و ظرفیت های‬ ‫مختلف خراس��ان جنوبی انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬قرار شد‬ ‫طرح هایی انتخاب ش��ود که متناس��ب ب��ا ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی های استان باشد‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬این نوید را می دهیم که این طرح ها به‬ ‫عنوان پیشران توسعه صنعتی خراسان جنوبی در دوره‬ ‫جدید محرومیت زدایی باشد‪ .‬براساس مطالعات سازمان‬ ‫ای��درو حدود س��رمایه گذاری صنعتی این س��ازمان در‬ ‫استان خراسان جنوبی حدود هزار میلیارد تومان است‬ ‫ک��ه به زودی عملیات اجرایی ‪۵۶۰‬میلیارد تومان از این‬ ‫طرح ها شروع می شود‪ .‬هر کدام از این طرح ها براساس‬ ‫مدل اجرایی و مالی کامال مشخص خودش اجرا خواهد‬ ‫ش��د و این سازمان متناسب با شرایط هر طرح امادگی‬ ‫همکاری با بخش خصوصی را دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه‬ ‫ایدرو در مقطع انقالب سوم صنعتی در جهان تاسیس‬ ‫شد و در ان مقطع پیشران صنعت‪ ،‬صنایع سنگین بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز پیشران صنعتی در جهان و کشور متفاوت‬ ‫ش��ده و پیشران توسعه هر استان براساس ظرفیت ها با‬ ‫سایر استان ها متفاوت می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬به عنوان بخشی از بدنه دولت وظیفه‬ ‫ماس��ت که در راستای توس��عه صنعتی گام برداریم و‬ ‫در اختیار س��رمایه گذاران باش��یم که س��رمایه گذاران‬ ‫بومی خراس��ان جنوب��ی می توانند بهترین ش��ریک ما‬ ‫باشند‪ .‬عالی درباره درخواست استاندار خراسان جنوبی‬ ‫مبنی بر اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫ب��ه عنوان معین یک��ی از بخش های خراس��ان جنوبی‬ ‫برای توس��عه صنعتی و اشتغال انتخاب شود هم گفت‪:‬‬ ‫مطالع��ات مختلف را در این باره انج��ام خواهد داد و تا‬ ‫جایی که ایدرو بتواند ورود خواهد کرد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۶‬اندازه الستیک جدید در کشور‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردس��تان گفت‪ :‬در راس��تای استفاده از‬ ‫ظرفیت اس��می و ظرفیت های کارخانه الستیک کردس��تان‪ ،‬تولید ‪ ۶‬اندازه الستیک‬ ‫جدید در این واحد تولیدی اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبر خودرو‪ ،‬محمد دره وزمی گفت‪ :‬کارخانه الستیک کردستان با تولید‬ ‫‪ ۴۴‬هزار تن الس��تیک در س��ال نقش ویژه ای را در صنعت تای ر کش��ور و منطقه ایفا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ظرفیت اسمی تولید الستیک در این کارخانه ‪ ۴۴‬هزار تن در سال‬ ‫اس��ت که این میزان ‪ ۱۶‬هزار حلقه الس��تیک در روز است که هم اکنون تولید واقعی‬ ‫در این کارخانه بالغ بر ‪ ۱۳‬هزار حلقه در روز است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان عنوان کرد‪ :‬با تالش و همت مدیران‪،‬‬ ‫مهندسان و کارگران این واحد تولیدی‪ ،‬تا پایان سال به ظرفیت کامل در این واحد خواهیم‬ ‫رس��ید‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬با تالش های انجام شده عالوه بر تولیدات قبلی هم اکنون‬ ‫‪ ۶‬اندازه الس��تیک دیگر از جمله الس��تیک خودروهای پرسرعت‪ ،‬الستیک خوروهای‬ ‫شاسی بلند در کارخانه کردستان راه اندازی و تولید می شود‪.‬‬ ‫دره وزمی تاکید کرد‪ :‬با برنامه ریزی های انجام ش��ده ظرفیت تولید الستیک در این‬ ‫کارخانه تا سال اینده ‪ ۲۵‬درصد افزیش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بازارسنجی راهی به سوی تحقیق و توسعه است‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطعات موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخه کش��ور درباره جایگاه واحدهای تحقیق و توس��عه در‬ ‫ت اظهار کرد‪ :‬کارخانجات قطعه سازی‬ ‫صنعت قطع ه موتورسیکل ‬ ‫درحال حاضر با توجه به نیاز کش��ور به فناوری تولید نسبت به‬ ‫ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه اشراف دارند ولی موتورمحرکه‬ ‫این امر سنجش بازار و میزان فروش است‪.‬‬ ‫حبی��ب اهلل محمودان در گفت وگو با خبرخودرو با اش��اره به‬ ‫نقش بازار در هدایت مس��یر تحقیق و توسعه در حوزه صنعت‬ ‫ت گف��ت‪ :‬در صنعت همواره پ��س از عرضه اولیه‬ ‫موتورس��یکل ‬ ‫محصوالت تولیدی به بازار‪ ،‬این بازار اس��ت که خواس��ته های‬ ‫خ��ود را تحمیل می کند و پس از ان ش��رکت های س��ازنده از‬ ‫ذائقه مشتری هم پیشی می گیرند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطعات موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخه کشور در ادامه افزود‪ :‬ما درحال حاضر در مرحل ه ایجاد‬ ‫انگیزه به بازار در جهت رفع نیازهای داخلی هستیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کمبود نقدینگی شرایط را برای سرمایه گذاری روی‬ ‫کاالهای پیشرفته تر دشوار کرده و به شدت الزامات ان احساس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬پ��س از راه ان��دازی تولی��د‪ ،‬نیازمند بهبود‬ ‫کیفیت هس��تیم و در این راس��تا نیروهای خالق کارخانجات‬ ‫باید در واحدهای تحقیقاتی خود به رفع عیوب و نواوری برای‬ ‫جایگزینی کاالها و خدمات فعلی بپردازند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطعات موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخه کشور درباره الزامات و استانداردهای اجباری موجود‬ ‫در ح��وزه قطعه س��ازی گفت‪ :‬در صنعت موتورسیکلت س��ازی‬ ‫همانند صنعت خودرو‪ ،‬موضوع اصلی شروع به کار واحدها است‬ ‫و پس از ان باید خود را نس��بت به نیاز بازار داخلی و س��پس‬ ‫اندازه گیری شتاب حرکت به سوی بهبود کیفیت و بهینه سازی‬ ‫پاسخگو بدانند‪.‬‬ ‫محمودان در پای��ان افزایش قیمت بنزین را در رونق فروش‬ ‫برخی از انواع موتورس��یکلت ها موثر دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خرید ‪۱۰۰‬میلیون لیتر بنزین در کش��ور نشان از قدرت خرید‬ ‫اقش��ار جامعه و بروز حباب منفی در بازار ان ش��ده اس��ت که‬ ‫در این راستا شفاف سازی و بروزرسانی قیمت ها امری منطقی‬ ‫اس��ت و باید اصالح این قیمت های تصنعی در تمامی زمینه ها‬ ‫تسری یابد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫عبور کوره های اتشین‬ ‫از بیمه های اختیاری‬ ‫جای خالی رویدادی‬ ‫غیرفلزی در عصر‬ ‫«حمله اهنی»‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن بخش خصوصی از جای خالی بیمه در برخی حوزه های معدن می گویند‬ ‫‹ ‹بیم ه بسیار عقب است‬ ‫حسن حسینقلی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه صادرکنندگان‬ ‫س��رب و روی ای��ران با‬ ‫اش��اره ب��ه اینک��ه بیمه‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی در‬ ‫کش��ور وضعی��ت خوبی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور ما‬ ‫چند سالی است که این وظیفه به عهده صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی زیر نظر‬ ‫ایمیدرو گذاشته شده اس��ت‪ .‬این شرکت درواقع‬ ‫ک استخراج‪ ،‬اکتشاف و فراوری در معادن را‬ ‫ریس ‬ ‫پوش��ش و خدمات��ی را ارائ��ه می ده��د که برای‬ ‫معدنکاران بسیار مفید است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه بانک ها‪ ،‬پروانه معادن‬ ‫را به عن��وان وثیقه قبول نمی کنند با وجود اینکه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حض�وری‪ :‬معدن��کاری به عنوان یکی‬ ‫ت دنیا ش��ناخته ش��ده است‪.‬‬ ‫از ‪ ۵‬ش��غل س��خ ‬ ‫این س��ختی در برخی از مع��ادن ازجمله معادن‬ ‫زیرزمینی زغال س��نگ عینیت بیشتری هم دارد‬ ‫چراک��ه وجود خطرات ریزش تونل های معدنی و‬ ‫تصاعد گاز و خطر از بین رفتن س��رمایه معدنکار‬ ‫در ان بیشتر است‪ .‬این در حالی است که بیمه و‬ ‫حمایت های بیمه ای در معادن یکی از حوزه هایی‬ ‫اس��ت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که‬ ‫به دلیل ریس��ک باالی معدنکاری‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫از ش��رکت های بیمه در این زمینه ورود چندانی‬ ‫نکرده و یا بس��ته های بیمه ای ارائ ه ش��ده انقدر‬ ‫پرهزینه اس��ت که پذیرش بیمه برای معدنکار را‬ ‫دشوار می کند‪.‬‬ ‫درباره اینک��ه بیمه چه فعالیت معدنی‬ ‫را تحت پوش��ش قرار می دهد و اینکه ایا تمامی‬ ‫معادن کش��ور مورد حمایت ش��رکت های بیمه‬ ‫هس��تند و ای��ن حمای��ت از چه نوعی اس��ت با‬ ‫کارشناسان معدنی گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫ک فعالیت معادن را نمی پذیرند‬ ‫بیمه ها ریس ‬ ‫حس��ن حسینقلی‪ :‬ریسک های زیادی در بخش معدن وجود دارد‬ ‫که بیمه ها برای ان تعریف درست و نرخ خاصی ندارند و پوشش‬ ‫این ریس��ک ها را جزو خدمات خود نمی دانند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در کش��ورهای پیش��رفته چند صد نوع بیمه وجود دارد یعنی‬ ‫هر خطری که وجود داشته باشد بیمه ها محاسبات فنی و اقتصادی‬ ‫ان را درنظ��ر گرفت��ه‪ ،‬برای ان حق بیمه تعیی��ن و به بازار عرضه‬ ‫می کنند‬ ‫قان��ون بر این ام��ر صراح��ت دارد‪ .‬بنابراین این‬ ‫مشکل چند سالی است که باوجود صندوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت های معدن��ی تاحدودی‬ ‫برطرف شده و در اینده نزدیک با افزایش سرمایه‬ ‫ان وضعیت بهتر هم می شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی‬ ‫ای��ران در ادام��ه از مش��کل دولتی ب��ودن اغلب‬ ‫بیمه ه��ا در ای��ران و ضعف اگاهی ش��رکت های‬ ‫بیمه بخش خصوصی س��خن گف��ت و بیان کرد‪:‬‬ ‫فعالیت های بیمه ای ایران نسبت به دیگر کشورها‬ ‫خیلی عقب است به این خاطر که بیشتر بیمه ها‬ ‫در ایران دولتی هستند و بیمه مرکزی هم خیلی‬ ‫ریسک ان ها را قبول نمی کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مش��کل ب��زرگ ش��رکت های‬ ‫خصوصی بیمه این است که با فعالیت معدنکاری‬ ‫اشنایی چندانی ندارند‪ .‬درواقع شرکت های بیمه‬ ‫کار معدن را به خوبی نمی شناسند و کارشناسان‬ ‫متخصص معدنی ندارند‪.‬‬ ‫حسینقلی گفت‪ :‬این مسئله یک عقب ماندگی‬ ‫اس��ت که متاسفانه ما در کار اقتصادی در بخش‬ ‫معدن با ان روبه رو هس��تیم‪ .‬درحالی که برخی از‬ ‫ریس��ک ها مثل پوشش ریسک ش��خص ثالث یا‬ ‫ح��وادث در محل معدن ازجمل ه انفجار را بیمه ها‬ ‫در هم��ه جای دنیا قبول کرده ان��د و با نرخ های‬ ‫باالیی هم این کار را انجام می دهند اما در ایران‬ ‫وضع اصال ب��ه این صورت نیس��ت‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ریس��ک های زیادی در بخش معدن وجود دارد‬ ‫که بیمه ها برای ان تعریف درست و نرخ خاصی‬ ‫ندارند و این مسائل را جزو خدمات شرکت خود‬ ‫نمی دانند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به وضعیت کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در کش��ورهای پیش��رفته چند صد‬ ‫ن��وع بیمه وجود دارد یعنی هر خطری که وجود‬ ‫داشته باش��د بیمه ها محاسبات فنی و اقتصادی‬ ‫ان را انجام داده‪ ،‬برای ان حق بیمه تعیین کرده‬ ‫و به بازار بیمه عرضه می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی‬ ‫ایران به عنوان راهکار پیش��نهاد داد‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫بیمه مرکزی فکری کرده و س��عی کند این مهم‬ ‫را پوش��ش بهتری بدهد تا از ریسک باالی بخش‬ ‫معدن جلوگیری کن��د و به گونه ای این بخش را‬ ‫پوشش دهد که سرمایه گذاران بتوانند به درستی‬ ‫و با خیال راحت در بخش معدن س��رمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬همچنین بیمه مرکزی باید انها را تشویق‬ ‫کن��د ت��ا بیمه ها بتوانن��د این ن��وع بیمه ها را به‬ ‫شرکت های معدنی عرضه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه پرریسک در ایران وجود ندارد‬ ‫احم��د مش��کانی‪ ،‬فعال‬ ‫معدنی درباره اینکه چه‬ ‫ن��وع فعالی��ت معدنی را‬ ‫بیمه تحت پوشش قرار‬ ‫می ده��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بیم��ه در بخ��ش معدن‬ ‫مفید و الزامی اس��ت که‬ ‫شامل ماش��ین االت‪ ،‬اشخاص و حوادث می شود‪.‬‬ ‫در مورد بیمه حوادث باید گفت که هر اتفاقی که‬ ‫در معدن می افتد از قبیل انفجار‪ ،‬خفگی‪ ،‬تصادف‬ ‫و‪ ...‬را بیمه تحت پوشش قرار می دهد‪.‬‬ ‫مش��کانی با اش��اره به اینکه برخی از امتیازات‬ ‫مثب��ت بیمه در ح��وزه معدن در ح��ال تغییر و‬ ‫حذف اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در بخش حوادث قبال‬ ‫می توانس��تیم بیم��ه بی ن��ام بگیری��م و تعدادی‬ ‫از اف��راد را بیم��ه می کردیم بدون انکه اس��می‬ ‫مشخص باشد‪ .‬حسن این نوع بیمه ان بود که اگر‬ ‫کارگران عوض می شدند و کارگر جدیدی می امد‬ ‫این امکان وجود داش��ت ک��ه بیمه همه را تحت‬ ‫پوشش قرار دهد و به شخص خاصی وابسته نبود‬ ‫اما درحال حاضر بیمه س��خت گیری هایی کرده و‬ ‫قصد دارد که افراد بانام را بیمه کند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به مش��کالت حذف‬ ‫بیمه بی نام ادام��ه داد‪ :‬قبال کارگر معدن ممکن‬ ‫بود ‪ ۲‬ماه بیش��تر کار نکن��د و محل کار را به هر‬ ‫دلیلی ترک کند حاال با معرفی اس��م او به بیمه‬ ‫مش��کالتی از قبیل بروکراس��ی اداری و طوالنی‬ ‫شدن روند کار را پیش رو داریم‪.‬‬ ‫او بابی��ان اینکه برخی از ش��رکت های بیمه از‬ ‫بیم��ه ک��ردن معادنی که کار س��خت دارند فرار‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر معدن بزرگ باشد یا احتمال‬ ‫حوادث ان زیاد باش��د شرکت های بیمه ریسک‬ ‫انه��ا را نمی پذیرند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ازانجایی که‬ ‫کار در برخی از معادن مثل معادن زغال س��نگ‬ ‫دش��وار اس��ت و بیمه ح��وادث مع��دن مواردی‬ ‫مث��ل ری��زش معدن را ه��م در برمی گی��رد این‬ ‫موضوع باعث می ش��ود شرکت بیمه نگران باشد‬ ‫و مع��ادن را بیمه نکند‪ .‬مش��کانی در پاس��خ به‬ ‫ای��ن س��وال که ای��ن وضعی��ت در دنی��ا به چه‬ ‫صورت است‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های بیمه ای وجود‬ ‫دارند ک��ه کارهای پرریس��ک ازجمل��ه فعالیت‬ ‫در مع��دن را بیمه می کنند و البت��ه هزینه های‬ ‫ان هم باکارهای معمولی متفاوت اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که بیمه پرریس��ک در ایران وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این فع��ال معدنی در پایان با اش��اره به ضعف‬ ‫اگاهی برخ��ی از معدنکاران نس��بت به خدمات‬ ‫بیمه ای در کش��ور گفت‪ :‬برخ��ی از بیمه ها برای‬ ‫معدن مفید هستند ولی معدنکاران از ان اگاهی‬ ‫ندارند‪ .‬بنابراین باید اموزشی به شرکت های بیمه‬ ‫داده ش��ود یا برعکس انها به معدنکاران اموزش‬ ‫دهند که کدام کار را باید انجام داد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عبور کوره های اتشین از بیمه های اختیاری‬ ‫گذر فوالد از‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫بنزین‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹انواع بیمه های کارخانه های بزرگ‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫درباره انواع بیمه هایی که کارخانه های فوالد می توانند‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬مجید رضاپور‪ ،‬مدیرعامل پیشین شرکت‬ ‫ورق های پوشش دار تاراز در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫ کارخانه های بزرگ مانند کارخانه های فوالد درگیر چند‬ ‫نوع بیمه هستند‪ ،‬یک بیمه‪ ،‬شامل بیمه قرارداد کارکنان‬ ‫و تامین اجتماعی می ش��ود‪ .‬یکی دیگر بیمه ماشین االت‬ ‫اس��ت که میزان این بیمه بین ‪ ۷‬تا ‪ ۱۶.۶۷‬درصد متغیر‬ ‫اس��ت‪ .‬رضاپور در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بیمه تجهیزات‬ ‫نیز داریم که تم��ام کارخانه ها به صورت معمول خود را‬ ‫بیم��ه تجهیزات نمی کنند‪ ،‬چراکه هزینه های ان بس��یار‬ ‫باالست‪ .‬البته اگر تجهیزاتی با استفاده از تسهیالت بانکی‬ ‫خریداری ش��ود‪ ،‬بانک‪ ،‬کارخانه را مجبور می کند که ان‬ ‫تجهی��زات را حتما بیمه کند‪ .‬اما در کل برای کارخانه ها‬ ‫به صرفه نیس��ت که تمام تجهیزات و س��وله های خود را‬ ‫بیمه کنند؛ بنابراین ان بخش��ی را که ازسوی بانک الزام‬ ‫دارند‪ ،‬بیمه می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬برای نمون��ه دارایی یک‬ ‫ش��رکت فوالدی ممکن است باالی ‪۱۲‬میلیارد دالر باشد‬ ‫ک��ه اگر قرار باش��د کل این دارایی ها بیمه ش��ود‪ ،‬هزینه ‬ ‫سرسام اوری خواهد بود؛ از این رو کارخانه دارها تجهیزات‬ ‫خاص را بیمه می کنند که در صورت اسیب دیدن بتوانند‬ ‫از طریق بیمه ان را پوشش بدهند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که بیمه حوادث تا چه‬ ‫اندازه برای کارخانه های فوالدی ضروری به نظر می رسد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بیم��ه حوادث ض��روری به نظر می رس��د چراکه‬ ‫کارخانه های فوالد به طور معمول کارخانه های پرخطری‬ ‫هس��تند‪ .‬البته کارخانه های فوالد معم��وال خود را بیمه‬ ‫اتش سوزی می کنند‪ .‬اما بیمه حوادث یا بیمه مسئولیت‬ ‫در قالب بیمه افراد بی نام گرفته می ش��ود‪ .‬در این زمینه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��اخص متوس��ط بازار داخلی میلگرد اج��دار متاثر‬ ‫از ارام��ش چند ماه��ه حاکم بر ب��ازار ارز در ابتدای ابان‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان‪/‬کیلو‪ ،‬توام با مالی��ات ارزش افزوده براورد‬ ‫ش��د؛ اما این ارامش چندان دوام پیدا نکرد به طوری که‬ ‫همزمان با بس��ته حمایتی دولت از فوالدس��ازان درباره‬ ‫کاه��ش تعهدات انها در عرضه ه��ای داخلی بورس کاال‪،‬‬ ‫به نوعی دس��ت فوالدس��ازان را در برخی بازارسازی ها از‬ ‫طریق کاهش عرضه های داخلی باز گذاشت؛ متعاقب ان‬ ‫قیمت های داخلی بازار مقاطع طویل فوالدی به تدریج در‬ ‫یک مسیر افزایشی و با تمهیدات اتاق فکر فوالدسازان با‬ ‫کنترل عرضه های شمش‪ ،‬در ابان به طور متوسط توام با‬ ‫کیلویی ‪ ۱۵۰‬تومان افزایش نرخ تا پیش از رخداد اصالح‬ ‫نرخ بنزین به ش��اخص متوس��ط تقریبی ‪ ۴۳۵۵‬تومان‪/‬‬ ‫کیل��و افزایش پیدا کرد‪ .‬بازار قوط��ی و پروفیل اما از این‬ ‫روند افزایشی مبری بود به طوری که پیش از افزایش نرخ‬ ‫بنزین‪ ،‬محصول بر مبنای ورق ضخامت ‪ ۲‬میلیمتر حول‬ ‫و حوش ‪ ۶۲۰۰‬تومان ش��نیده ش��د‪ .‬رخداد افزایش نرخ‬ ‫بنزی��ن و به دنبال ان پدیدار ش��دن التهاب های بازار ارز‪،‬‬ ‫موجبات افزایش نرخ ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬تومانی در بازار مقاطع‬ ‫ف��والدی و افزایش تا مرز ‪۵۰۰‬تومان��ی در بازار قوطی و‬ ‫پروفیل را به وجود اورد؛ به طوری که ش��اخص متوس��ط‬ ‫بازار میلگرد اجدار در اوج التهابات بازار و در زمان قطعی‬ ‫اینترن��ت تا ح��دود ‪ ۴۵۰۰‬ت��ا ‪ ۴۵۵۰‬تومان‪/‬کیلو و نرخ‬ ‫پیش��نهادی قوطی و پروفیل ضخامت ‪۲‬میلیمتر تا مرز‬ ‫‪ ۶۷۰۰‬توم��ان در برخی مبادی پی��ش رفت‪ ،‬اما دوباره با‬ ‫کنترل های انجام ش��ده‪ ،‬ناظران بازار و عقب نشینی نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬بازار فوالد هم عقب نش��ینی کرده و شاخص متوسط‬ ‫نرخ میلگ��رد اجدار ب��ه رقم ‪ ۴۳۹۵‬تومان بازنشس��ت‪.‬‬ ‫دیری نپایید که همزمان با بروز التهاب دوباره در بازار ارز‪،‬‬ ‫دوباره بازارها تغییر مسیر دادند‪ ،‬به طوری که باوجود یک‬ ‫عقب نش��ینی کوتاه مدت یک روزه در بازار فوالد کشور و‬ ‫پس از ارام شدن جو مسائل پیرامون افزایش نرخ بنزین‪،‬‬ ‫همگام با روند افزایش��ی نرخ ارز و ش��دت گرفتن مجدد‬ ‫التهاب��ات ارزی‪ ،‬بازار مقاطع طویل ف��والدی نیز دوباره‬ ‫تعییر مسیر داده و افزایشی شدند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫صنای��ع معدنی جزو صنایع مادر و س��نگین به ش��مار‬ ‫می روند‪ .‬این کارخانه ها ب��ا خطوط و تجهیزات گوناگون‬ ‫مستعد حوادث مختلفی نیز هستند؛ از این رو بیمه های‬ ‫متفاوت��ی وج��ود دارد که برخ��ی از ای��ن بیمه ها برای‬ ‫کارخانه دارها اجباری اس��ت و برخی اجباری نیست‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬مشکلی که کارخانه های بزرگ در زمینه بیمه‬ ‫دارند تعامل با کارگاه های کوچکی است که ممکن است‬ ‫بیمه نباشند و مشکالتی را برای کارخانه های بزرگ ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫افشین مقتدر‪ :‬بیمه فشار بسیاری به کارفرما وارد و برخی کارگاه ها‬ ‫را مجبور به زیر پوشش بیمه قرار دادن تعداد زیادی از افراد می کند‬ ‫در حالی که این کارگاه ها توان مالی این کار را ندارند‬ ‫پیمانکاران بیم��ه بی نام می گیرند ک��ه در صورت اتفاق‬ ‫برای کارگران‪ ،‬بین ‪ ۵‬تا ‪ ۵۰‬نفر بیمه ش��وند‪ .‬در این نوع‬ ‫بیمه‪ ،‬بیمه به نام ش��خص خاصی نیست و برای هر فردی‬ ‫اتف��اق بیفتد‪ ،‬بیمه خواهد بود‪ .‬این کارش��ناس فوالد در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که چه بیمه هایی اجباری هستند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بیمه تامین اجتماعی افراد‪ ،‬بیمه قراردادها و‬ ‫پیمانکاران بیمه های اجباری هستند که کارفرما باید این‬ ‫نوع بیمه ها را پرداخت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت کارخانه های بزرگ‬ ‫همچنین درباره بیمه و مشکالت ان برای کارخانه های‬ ‫ب��زرگ در صنای��ع معدنی‪ ،‬افش��ین مقتدر فع��ال حوزه‬ ‫الومینی��وم در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬انواع‬ ‫گوناگونی از بیمه ها برای کارخانه ها وجود دارد مهم ترین‬ ‫انه��ا بیمه تامین اجتماعی اس��ت که ش��امل پوش��ش‬ ‫هزینه های درمان و بیمه تکمیلی نیز می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬بیم��ه اتش س��وزی برای‬ ‫کارخانه ه��ا نیز تا حدی ضروری به نظر می رس��ند‪ .‬بیمه‬ ‫مس��ئولیت نیز یک نوع بیمه است که اگر بر اثر حوادث‬ ‫دومین همایش و نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع فلزات غیراهنی برگزار می شود‬ ‫جای خالی رویدادی غیرفلزی در عصر «حمله اهنی»‬ ‫ثم�ن رحیم�ی راد‪ :‬هتل المپی��ک تهران ‪۲۹‬دی‬ ‫ت��ا اول بهم��ن میزب��ان دومین همایش و نمایش��گاه‬ ‫تخصصی معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فراوری) اس��ت‪ .‬رویدادی که فعاالن این‬ ‫عرصه را گردهم م��ی اورد و مجالی برای تبادل دانش‬ ‫و تجربی��ات و بهره وری از فرصت های تجاری اس��ت‪.‬‬ ‫فعاالن ای��ن عرصه نیز در گفت وگو با‬ ‫برگزاری‬ ‫رویدادی این چنین را در بخش فلزات غیراهنی کشور‬ ‫الزم و شایسته توجه دانسته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹«حمله اهنی» ‬ ‫ایدین زینال زاده کارش��ناس‬ ‫اکتش��اف در وزارت صنع��ت‬ ‫معدن تجارت است‪ .‬او در این‬ ‫ب��اره ب��ه‬ ‫توضی��ح‬ ‫می ده��د‪ :‬در علم‪ ،‬فلزات را به‬ ‫اه��ن و غیراه��ن تقس��یم‬ ‫می کنند چون غلظت اهن در خاک بیش��تر اس��ت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل است که عیار اهن را براساس درصد بیان‬ ‫می کنند‪ ،‬اما عیار س��ایر فلزات ب��ه جز مس را در واحد‬ ‫پی پی ام محاسبه می کنند‪.‬‬ ‫همین فراوانی عنصر اهن در پوسته زمین دسترسی‬ ‫ب��ه اهن و محص��والت اهنی را راحت تر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این س��هولت باعث ش��ده حوزه فعالیت صنایع اهنی‬ ‫توس��عه بیش تری پیدا کن��د‪ .‬همچنین خواص اهن و‬ ‫محصوالت اهنی به گونه ای است که در صنایع‪ ،‬کاربرد‬ ‫چش��مگیرتری نسبت به غیراهنی ها دارد‪ ،‬با این حال‬ ‫فلزات غیراهنی از نظر ش��مار و اهمیت چیزی کمتر از‬ ‫غیراهنی ها ندارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪ :‬مس��ئله دیگ��ر ان اس��ت که‬ ‫استحصال اهن از سایر فلزات اسان تر است و پیچیدگی‬ ‫کمتری دارد‪ ،‬در نتیجه این س��هولت‪ ،‬در بخش معدن‬ ‫کش��ور پدیده ای که من در اینجا ان را «حمله اهنی»‬ ‫می نام��م‪ ،‬اتفاق افتاده اس��ت؛ چیزی ش��بیه به حمله‬ ‫طالیی که س��ال ها پیش در امریکا اتف��اق افتاده بود‪.‬‬ ‫در نتیجه این س��هولت‪ ،‬معدنکاران کشور با سرعت به‬ ‫محدوده های معدنی اهن دار هجوم برده اند؛ اتفاقی که‬ ‫به گسترش مش��کالتی از جمله خام فروشی انجامیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زین��ال زاده در ادام��ه می گوی��د‪ :‬به نظر من س��ایر‬ ‫فل��زات مانند مس‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬کرومی��ت‪ ،‬منگنز‬ ‫و‪ ...‬در س��ایه فل��زات اهن��ی قرار گرفته ان��د‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه حرف درباره انها بس��یار اس��ت‪ .‬ب��ه دلیل همین‬ ‫دو موضوع اس��ت که جای خالی رویدادی در کش��ور‬ ‫که به ط��ور انحصاری ب��ه فلزات غیراهن��ی بپردازد‪،‬‬ ‫احس��اس می ش��ود‪ .‬حتی به باور من خوب اس��ت هر‬ ‫یک از فل��زات غیراهنی ب��رای خود روی��دادی مجزا‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬به طور مثال رویدادی منحصر به مس؛‬ ‫البته الزم نیس��ت از ابتدا ب��ا رویدادهای چندروزه این‬ ‫کار اغ��از ش��ود‪ ،‬رویدادها را می توان ب��ا یک همایش‬ ‫چندساعته شروع کرد‪ ،‬انچه در این میان اهمیت دارد‪،‬‬ ‫پرداختن به این فلزات و گردهم امدن فعاالن حوزه ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارش��ناس اکتش��اف وزارت صنعت معدن تجارت‬ ‫همچنین اضافه می کند‪ :‬اگر توان درامدزایی از س��وی‬ ‫اهنی های کش��ور را در یک طرف ترازو بگذاریم و توان‬ ‫اهن و صنایع وابسته را در طرف دیگر ترازو‪ ،‬کفه فلزات‬ ‫غیراهنی به یقین س��نگین تر خواهد بود‪ ،‬چون ارزش‬ ‫دالری غیراهنی ها بسیار بیشتر از اهنی ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تبیین تفاوت‬ ‫عل��ی س��ه دهی مدیرعامل‬ ‫مهندس��ی‬ ‫ش��رکت‬ ‫کانی فراوران ته��ران و از‬ ‫اعض��ای انجم��ن معدنکاران‬ ‫س��رب و روی کشور است که‬ ‫در روی��داد پی��ش رو حضور‬ ‫دارد‪ .‬س��ه دهی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ه معرفی‬ ‫کانی فراوران ته��ران می پ��ردازد و توضی��ح می دهد‪:‬‬ ‫شرکت در س��ال ‪ ۱۳۷۵‬و با سرمایه گذاری خصوصی‬ ‫اغ��از ب��ه کار کرد و ه��دف از تاس��یس ان فعالیت در‬ ‫زمینه های اکتش��اف و اس��تخراج مواد معدنی و ارائه‬ ‫خدم��ات فنی و مهندس��ی به صنایع و معادن کش��ور‬ ‫به ویژه در زمینه کانی های فلزی بود و در حال حاضر در‬ ‫زمینه تولید کنس��انتره س��رب‪ ،‬روی و مس‪ ،‬خدمات‬ ‫کانه ارایی در مقیاس های ازمایشگاهی و نیمه صنعتی‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬س��اخت و نصب کارخانه ه��ای فراوری مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬س��اخت کارخانه فلوتاسیون موبایل‪ ،‬خدمات‬ ‫مهندس��ی در زمین��ه اکتش��اف و اس��تخراج معادن‪،‬‬ ‫خدمات مهندس��ی در مطالعات امکان سنجی ذخایر‬ ‫معدن��ی‪ ،‬خدم��ات ازمایش��گاهی در م��ورد تجزی��ه‬ ‫ش��یمیایی مواد معدنی و تهیه طرح های بهره برداری‬ ‫صنعتی و معدنی فعالیت دارد‪.‬‬ ‫س��ه دهی در ادام��ه گفت وگو از اهمی��ت برگزاری‬ ‫رویدادیمرتبطبافلزاتغیراهنیماننددومینهمایش‬ ‫و نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع فلزات غیراهنی‬ ‫می گوی��د و توضیح می ده��د‪ :‬برگ��زاری رویدادهای‬ ‫معدنی به ط��ور کل و رویدادی مانند فلزات غیراهنی‬ ‫به طور جزء مانند این اس��ت که ش��ما گاه به ریاضیات‬ ‫می پردازی��د و گاه به طور مثال به زیرمجموعه های ان‬ ‫مانند دیفرانسیل‪ ،‬حسابان‪ ،‬مثلثات و‪ .....‬در هر رشته ای‬ ‫همی��ن طور اس��ت و معدن ه��م از این قان��ون خارج‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ما یک نمایش��گاه عمومی معدن داریم که در ان به‬ ‫کلیات می پردازیم و در رویدادهایی مانند نمایش��گاه‬ ‫پیشروبهطوراختصاصیوانحصاریازفلزاتغیراهنی‬ ‫می گوییم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬دور نخس��ت این رویداد بیش از‬ ‫‪ ۵‬س��ال پیش برگزار شد و خوب اس��ت هر چند سال‬ ‫یک بار فعاالن عرصه فلزات غیراهنی گرد هم بیایند و‬ ‫تجربیات خود را به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫ای��ن رویدادها تنها بعد تجاری ندارند‪ ،‬بلکه می توان‬ ‫انها را جایگاهی برای تبادل دانش و تجربه نیز به شمار‬ ‫اورد‪ ،‬در چنین ش��رایطی ما در جایگاه اعضای انجمن‬ ‫معدنکاران س��رب و روی کشور در تکرار رویدادی این‬ ‫چنین در زمینه فلزات غیراهنی پیش قدم ش��ده ایم تا‬ ‫شرایط کار را برای خود و سایرین هموارتر کنیم‪.‬‬ ‫س��ه دهی می افزاید‪ :‬به طور مث��ال دولت به تازگی‬ ‫تصمیم گرفته برای صادرات سنگ اهن عوارض وضع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در ای��ن تصمیم این موضوع در نظر گرفته نش��د که‬ ‫فل��زات اهنی ب��ا غیراهنی ها تفاوت دارن��د و تصمیم‬ ‫بر این ش��د هم��ه فلزات ش��امل عوارض ش��ود با این‬ ‫اس��تدالل که اهن هم یکی از فلزات به ش��مار می اید‬ ‫در صورت��ی که اگر فع��االن عرصه فل��زات غیراهنی‬ ‫تقالی بیشتری داش��تند و اهمیت این تفاوت تشریح‬ ‫می ش��د‪ ،‬مسئوالن تر و خش��ک را مشمول یک قانون‬ ‫نمی کردند‪.‬‬ ‫کارگری فوت شود‪ ،‬بیمه مسئولیت ان را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫ن��وع دیگر بیمه‪ ،‬بیمه حمل اس��ت این بیمه در حقیقت‬ ‫کاالیی که برای مش��تریان ارس��ال می شود‪ ،‬زیر پوشش‬ ‫ای��ن نوع بیمه قرار می گیرد‪ .‬بیمه خرید قطعات از خارج‬ ‫نیز نوع دیگری از بیمه است که برای کاالیی که از خارج‬ ‫مورد خریداری قرار می گیرد در داخل مورد پوشش بیمه‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬اگر کاالی وارداتی در اثر حمل ونقل یا در‬ ‫گمرک دچار اس��یب شد بیمه خس��ارت ان را پرداخت‬ ‫می کند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که کارخانه ها‪ ،‬بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری انجام می دهند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کارخانه های‬ ‫ب��زرگ این کار را انجام نمی دهند‪ .‬البته بس��ته به بزرگ‬ ‫یا کوچک بودن کارخانه بیشتر این بیمه انجام می شود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه الومینیوم در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫کارخانه های بزرگ بیمه چه مشکالتی وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ در زمینه بیمه تامین اجتماعی فشار بسیاری به کارفرما‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬بیمه تامین اجتماعی یک اجبار اس��ت و‬ ‫کارخانه های بزرگ باالی ‪ ۵۰‬نفر را بیمه می کنند‪.‬‬ ‫مقت��در ادامه داد‪ :‬یکی از مش��کالتی که کارخانه های‬ ‫بزرگ دارند این اس��ت که با کارخانه های کوچک مجبور‬ ‫به کار هس��تند که این کارگاه های کوچک ممکن اس��ت‬ ‫بیم��ه تامین اجتماعی رد نکنند و نتوانند مفاصاحس��اب‬ ‫بیمه بگیرند به این معنی که این کارگاه هیچ گونه بدهی‬ ‫مع��وق به تامین اجتماعی ندارد‪ .‬از این رو ممکن اس��ت‬ ‫کارخانه ه��ای بزرگ نتوانند با ای��ن کارگاه ها کار کنند و‬ ‫حتی مجبور به واردات کاالهایی از خارج شوند در حالی‬ ‫که همین کارگاه ها در داخل قادر به تولید ان هس��تند‪.‬‬ ‫در این صورت برخ��ی کارخانه ها صورت معامله را تغییر‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین برخ��ی از کارخانه ها و واحدهای‬ ‫کوچک قادر نیس��تند ضایعات خ��ود را که برای بازیافت‬ ‫بفروشند؛ به این دلیل که کارگران شان را بیمه نکرده اند‪،‬‬ ‫نمی توانند مفاصاحس��اب بگیرند از این رو مجبور هستند‬ ‫این ضایعات را بازیافت نکنند یا امحا کنند یا بسیار ارزان تر‬ ‫بفروشند‪ .‬فرارهای بیمه ای سبب ایجاد اقتصاد زیرزمینی‬ ‫شده است‪ .‬این کارش��ناس الومینیوم تاکید کرد‪ :‬دولت‬ ‫ی بر بیمه داش��ته باش��د‬ ‫باید کنترل های نظارتی و جد ‬ ‫ک��ه به هیچ عنوان کارگاهی نخواهد از زیر پوش��ش بیمه‬ ‫فرار کند‪ .‬بس��یاری از ش��رکت ها به طور صوری تاسیس‬ ‫می ش��وند که ک��د معامالتی خرید و ف��روش می کنند و‬ ‫اعضای هیات مدیره صوری دارند که با نام انها کارهایی را‬ ‫انجام می دهند و به این وسیله فرار مالیاتی و بیمه ای نیز‬ ‫دارن��د‪ .‬مقتدر عنوان ک��رد‪ :‬متولیان بیم�� ه گاهی خود‬ ‫این راهکارها را نش��ان می دهند ی��ا ابهام هایی در قوانین‬ ‫می گذارن��د که بتوان قان��ون را دور زد‪ .‬مانند کارت های‬ ‫بازرگانی که از دولت نهم و دهم باب شد که هم‪ ‬اکنون در‬ ‫ب��ازار وجود دارد که واردات از طریق انها انجام می گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬بیمه فش��ار بس��یاری به کارفرما وارد‬ ‫می کند که برخی کارگاه ها را مجبور به تعداد باالیی افراد‬ ‫زیر پوشش بیمه می کند که این کارگاه ها توان مالی ندارند‬ ‫و این کار را انجام نمی دهند و مفاصاحس��اب نمی گیرند؛‬ ‫بنابرای��ن کارخانه ه��ای مجب��ور ب��ه دور زدن قوانی��ن‬ ‫می شوند‪ .‬این فعال حوزه الومینیوم عنوان کرد‪ :‬کارخانه‬ ‫باید نیروی خودش را بیمه کند اما دیگر نباید نگران بیمه‬ ‫کارگاه های دیگر باش��د‪ ،‬زیرا این موضوع به کارخانه های‬ ‫بزرگ ربط��ی ندارد‪ .‬در ای��ن زمینه بای��د دولت نظارت‬ ‫خود را بیش��تر کند و به کارخانه های بزرگ فش��ار وارد‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بررسی راهکارهای‬ ‫توسعه مناسبات تجاری‬ ‫ایران و کره‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تحلیلی بر مشکالت و چالش های بیمه ای در تجارت کشور از نگاه فعاالن اقتصادی‬ ‫نق��ش بیمه و بیمه گذار در تج��ارت همه دنیا به قدری‬ ‫مهم و اثرگذار است که کشورهای پیشرفته این بخش را‬ ‫به عن��وان بخش جدایی ناپذیر تجارت خ��ود دارند‪ .‬ایران‬ ‫نیز ت��ا زمانی که دچار تحریم ه��ای گاه و بی گاه و باربط‬ ‫و بی ربط امریکا نش��ده بود با بیمه در فضای کس��ب وکار‬ ‫تجاری مش��کلی نداش��ت اما از وقتی ک��ه محدودیت و‬ ‫تهدیدها برس��رش اوار ش��د‪ ،‬صدای بیم ه از رمق افتاد و‬ ‫صادرکنن��دگان با چالش ه��ای متعددی روبه رو ش��دند‪.‬‬ ‫صدایی که باید بلند باشد اما بی صداست و انطور که باید‬ ‫و ش��اید در تجارت خودنمای��ی نمی کند‪ .‬برخی معتقدند‬ ‫باید اطالع رس��انی و فرهنگ سازی بیشتری در این بخش‬ ‫انجام ش��ود و برخی دیگر هم می گویند در شرایط خاص‬ ‫کنونی نیازمند قوانین و راهکارهای جدیدی هس��تیم که‬ ‫اتفاق های غیرقابل پیش بینی را پوشش دهد‪.‬‬ ‫شهاب جوانمردی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اطالع رسانی ها بیشتر شود‬ ‫گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که ضررهای پنهان نامید‪ ،‬می ش��ود و‬ ‫اتفاق های پیش بینی نش��ده هستند و توقع داریم که دولت این‬ ‫موارد را ببیند و پوشش بیمه ای داشته باشد‬ ‫صادرات نیز باوجود هدف گذاری ها نیازمند کمک رسانی و‬ ‫حمایت دولت بوده و هس��ت‪ .‬ضمن اینکه دولت با کمک‬ ‫دیگر نهادهای مس��ئول در خدمات بیمه ای روان س��ازی‬ ‫الزم را در این بخش انجام نداده اند‪.‬‬ ‫پدی��دار ب��ا اش��اره ب��ه عملک��رد صن��دوق ضمان��ت‬ ‫ص��ادرات ای��ران گف��ت‪ :‬این صن��دوق به رس��الت خود‬ ‫عم��ل می کند اما انتظار ما این اس��ت که قب��ل از اینکه‬ ‫اتفاق��ی رخ ده��د بای��د اطالع رس��انی می ک��رد و فعال‬ ‫اقتصادی را در یک مس��یر درس��ت هدای��ت می کرد‪ .‬ما‬ ‫متاس��فانه دچار وقفه هس��تیم و این وقفه ها باعث ش��ده‬ ‫اس��ت که فع��االن اقتص��ادی ب��ه هدف گذاری های خود‬ ‫نرسند‪.‬‬ ‫این عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همه س��ازمان هایی که در فرایند توس��عه اقتصادی‬ ‫وجود دارند با دیرکرد و وقفه روبه رو هستند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای اوراسیا‬ ‫و اسیای میانه خودشان را با مدل های روز تطبیق داده اند‬ ‫و جلوجلو اطالع رسانی می کنند‪ .‬کدام یک از شرکت های‬ ‫بیمه ای ما چنین کاری می کنند و فرایند اجرای عملیاتی‬ ‫را برای فعال اقتصادی روشن می کند که به عنوان نمونه‬ ‫بهتر اس��ت از این راه ها اس��تفاده کنید و‪ ....‬یا اینکه کدام‬ ‫یک از انها نشس��ت تحصصی برگزار کردند و کارشناسان‬ ‫را برای راهنمایی فرس��تاده اند؟ متاسفانه همه پشت میز‬ ‫نشسته اند تا فرد نیازمند به دفترشان تعظیم کنند!‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نماینده های بیمه ه��م اختیارات الزم را در‬ ‫توس��عه تجارت ندارند‪ .‬یک کتابچه دارند و جلوی ش��ما‬ ‫می گذارند و می گویند همین اس��ت؛ که متاس��فانه هیچ‬ ‫کارام��دی هم ندارد‪ .‬همیش��ه این انتقاد را داش��ته ام که‬ ‫نهادها و س��ازمان هایی مس��ئول که وظیفه ازادسازی و‬ ‫روان س��ازی اقتص��ادی را دارند به مس��ئولیت های خود‬ ‫نپرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به قوانین جدید‬ ‫همچنی��ن رئی��س ات��اق بازرگان��ی بیرجند ب��ا تاکید‬ ‫براینک��ه درحال حاض��ر صادرکنن��دگان در ش��رایط‬ ‫نامس��اعدی در فض��ای بین الملل��ی فعالی��ت می کنند‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ما انتظار داریم که ش��رکت های بیمه ای در‬ ‫ش��رایط تحریم و تهدید بیش��تر به م��دد صادرکنندگان‬ ‫بیایند‪.‬‬ ‫محس��ن احتش��ام به‬ ‫گفت‪ :‬حقیقت این است‬ ‫که بس��یاری از ش��رکت های بین المللی بزرگ در بخش‬ ‫در س��ی و س��ومین همایش کنفدراس��یون اتاق ه��ای بازرگانی و‬ ‫صنعت اسیا‪-‬اقیانوس��یه که از روز گذش��ته اغاز شد‪ ،‬نمایندگانی از‬ ‫بخش های خصوصی و دولتی ‪ ۲۷‬کشور از جمله ایران‪ ،‬روسیه‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫بریتانیا‪ ،‬استرالیا‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬تایلند‪ ،‬تایوان‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬سریالنکا‪ ،‬نپال‬ ‫و ترکیه حضور داشتند‪.‬‬ ‫نخستین روز از همایش کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت‬ ‫اسیا – اقیانوسیه (‪ )CACCI‬روز گذشته به میزبانی اتاق بازرگانی‬ ‫و صنعت بنگالدش در هتل پن پسفیک سوناراگون داکا برگزار شد‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار است که بنگالدش میزبان این رویداد است که‬ ‫به گفته حاضران در نشس��ت‪ ،‬حاکی از اهمیت روز افزون این کشور‬ ‫در در منطقه اسیا – پاسفیک است‪.‬‬ ‫در این همایش نمایندگان��ی از بخش های خصوصی و دولتی ‪۲۷‬‬ ‫کش��ور از جمله ایران‪ ،‬روس��یه‪ ،‬هند‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬استرالیا‪ ،‬هنگ کنگ‪،‬‬ ‫تایلند‪ ،‬تایوان‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬س��ریالنکا‪ ،‬نپال و ترکیه حضور داش��تند و‬ ‫هیات اعزامی اتاق ایران به سرپرس��تی پدرام س��لطانی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت اسیا‪ -‬اقیانوسیه نیز در این‬ ‫همایش شرکت کردند‪.‬‬ ‫پدرام س��لطانی ضمن مدیریت پنل اسیا‪-‬اقیانوس��یه‪ ،‬در نشست‬ ‫عمومی «تالش برای رشد متوازن و پایدار» به سخنرانی پرداخت‪.‬‬ ‫سمیر مودی‪ ،‬رئیس دوره ای ‪ CACCI‬به لزوم توسعه روابط میان‬ ‫کش��ورهای عضو پرداخت و برگزاری این همایش را فرصتی مناسب‬ ‫برای بحث و گفت وگو میان اعضا و ارائه راهکارها برای حل معضالت‬ ‫موجود دانس��ت‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنگالدش با اقتصاد مبتنی بر‬ ‫بازار‪ ،‬یکی از س��ریع ترین کشورهای در حال رشد در جهان به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫رئی��س ‪ CACCI‬ب��ا تاکی��د بر اهمیت کش��ور بن��گالدش در‬ ‫س��رمایه گذاری و تجارت خارجی افزود‪ :‬بنگالدش‪ ،‬س��ی امین کشور‬ ‫به لحاظ قدرت خرید است‪.‬‬ ‫ش��یخ فضل فهیم‪ ،‬رئی��س اتاق بازرگانی و صنع��ت بنگالدش نیز‬ ‫گفت‪ :‬این رویداد می تواند یک بستر مناسب برای کشف فرصت های‬ ‫تجارت و سرمایه گذاری در منطقه اسیا و اقیانوسیه باشد‪.‬‬ ‫همچنین بحث های مربوط به پنل ها به بخش وسیعی از موضوع ها‬ ‫از جمله کارافرینی‪ ،‬توسعه پایدار‪ ،‬نظم نوین جهانی‪ ،‬تحول دیجیتالی‬ ‫و جلسات مذاکرات رودررو (‪ )B۲B‬اختصاص داشت‪.‬‬ ‫دست دالالن مرکبات در جیب باغداران مازندران‬ ‫باغ��داران مازندران این روزها حال و روز خوش��ی ندارن��د‪ .‬پرتقال های به‬ ‫قند نشس��ته روی دستشان باد کرده است و دالالن که از مدت ها قبل در پی‬ ‫جوالن دادن در عرصه خرید و فروش حاصل دسترنج این قشر بودند‪ ،‬به بهانه‬ ‫مگس مدیترانه ای زیر دل باغداران را خالی کرده ‪ ،‬تو س��ر مال می زنند تا به‬ ‫خواسته اشان در «بزخری» مهم ترین محصول مرکبات استان دست یابند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در گفت و گو‬ ‫با ایرنا مهمترین مش��کل مرکبات به عن��وان یکی از راهبردی ترین محصول‬ ‫باغی این خطه ش��مال کش��ور را ناشی از ساختار نامناس��ب تولید دانست و‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط کنونی مرکبات استان با یک نوع محصول و با حجم زیاد در‬ ‫یک زمان محدود وارد بازار می ش��ود و این ساختار نامناسب تولیدی قدرت‬ ‫مانور را برای افزایش قیمت از کشاورزان و حتی تصمیم گیران استانی سلب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مهدی گلچوب افزود‪ :‬این ساختار نامناسب تولید با وجود وعده‬ ‫های یک دهه گذشته برای تغییر همچنان با همان چرخه دنبال می شود و تا‬ ‫زمانی که این چرخه معیوب با همکاری دستگاه های متولی و باغداران اصالح‬ ‫نشود‪ ،‬نمی توان امید چندانی به افزایش قیمت با تصمیم مقطعی داشت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬باید با تنوع سازی محصول مرکبات به سمت اصالح ساختار نامناسب‬ ‫حرکت کرد به گونه ای که هم چندین نوع محصول را به بازار عرضه کنیم‪ ،‬هم‬ ‫این که از ورود یکباره ان به بازار نیز همانند انچه که در شرایط کنونی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬جلوگیری ک��رد‪ .‬مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫مازندران خرید تضمینی مرکبات را راهکار موقتی برای جلوگیری از کاهش‬ ‫قیمت بیان کرد و گفت‪ :‬با اجرای این طرح پیش بینی می شود که قیمت این‬ ‫محصول باغی در استان حداقل در روزهای اینده روند افزایشی به خود بگیرد‬ ‫و تا حد زیادی نیز رضایت باغداران جلب شود‪ .‬گلچوب افزود‪ :‬براساس توافق‬ ‫قرار ش��ده تا حداقل ‪ ۳۰‬هزار تن پرتقال از باغداران برای شب عید خریداری‬ ‫ش��ود و در ص��ورت رون��د افزایش قیمت برنامه ریزی ش��د ت��ا این محصول‬ ‫خریداری در استان های دیگر به فروش برسد و این روند همچنان تداوم یابد‬ ‫ت��ا هم قیمت ها در ب��ازار افزایش یابد و هم این که ما بتوانیم به تعهدات خود‬ ‫عمل کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خرید تضمینی محصول مرکبات از هفته اینده در‬ ‫استان مازندران با قیمت میانگین حدود ‪ ۲۰‬هزار ریال در هر کیلوگرم شروع‬ ‫می شود که احتمال تاثیرگذاری این خرید بر قیمت ها وجود دارد‪.‬‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫محسن احتشام‬ ‫اتاق بازرگانی قزوین معین کشورهای شرق افریقا شد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اس��تان قزوین گفت‪ :‬اتاق قزوین‬ ‫با پیگیری فعاالن بخش خصوصی اس��تان به نمایندگی‬ ‫از اتاق ایران‪ ،‬معین کشورهای شرق افریقا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی بخش��نده در ایین گشایش و‬ ‫راه اندازی کمیس��یون فراورده های نفتی اس��تان قزوین‬ ‫افزود‪ :‬کش��ور افریقا بازار بسیار خوبی دارد و در این باره‬ ‫وزارت ام��ور خارجه نیز همکاری و مس��اعدت کرده تا‬ ‫حضور فعاالن اقتصادی کشور در مناطق غربی و مرکزی‬ ‫این قاره پررنگ تر از گذشته باشد‪.‬‬ ‫این مس��ئول به تشکیل میز کش��ورهای افریقایی نیز‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬وجود پاالیشگاه نایروبی کنیا دلیل‬ ‫مهمی اس��ت کمیس��یون فراورده های نفت��ی از این به‬ ‫بع��د با توس��عه خویش را به این س��مت هدایت کند تا‬ ‫اقدام های فراملی رقم بخورد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��کل غایی کمیسیون فراورده های‬ ‫نفتی باید تش��کیل انجمن باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬روند کار‬ ‫در ات��اق و اتحادی��ه صادرکنندگان قزوین از گذش��ته‬ ‫بر محوریت کش��وری بوده و الزم اس��ت که کمیسیون‬ ‫فراورده ه��ای نفتی نی��ز چنین رویک��ردی را در پیش‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫بخشنده همچنین تصریح کرد‪ :‬کالس های اموزشی و‬ ‫نشست های تخصصی کمیسیون فراورده های نفتی این‬ ‫امکان را دارد که میزبان مسئوالن کشوری باشد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫قزوین گفت‪ :‬توس��عه صنای��ع چرم س��ازی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از برخورده��ای غیرقانونی در حوزه ص��ادرات و واردات‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی‪ ،‬انتق��ال فن��اوری و فن��اوری ب��ه‬ ‫کش��ورهای بین الملل��ی از عم��ده م��واردی اس��ت که‬ ‫می تواند ازس��وی کمیس��یون فراورده های نفتی تحقق‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا دلیل گرانی تخم مرغ‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان‬ ‫تهران بابیان اینکه افزایش نرخ تخم مرغ به دلیل افزایش‬ ‫تقاضاس��ت وربطی ب��ه نرخ بنزی��ن ن��دارد‪ ،‬از امادگی‬ ‫مرغداران برای عرضه مستقیم این کاالبه مردم خبر داد‪.‬‬ ‫ناصر نبی پور در گفت وگو با مهر با بیان اینکه میانگین‬ ‫ن��رخ تخم مرغ درحال حاضر بین ‪ ۷۷۰۰‬تا ‪ ۷۸۰۰‬تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ این کاال براساس مصوبه ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار ‪ ۷۷۴۰‬توم��ان تعیین ش��ده ام��ا از اول فروردین‬ ‫س��ال جاری تاکنون میانگین ن��رخ به ‪ ۵۹۰۰‬تومان هم‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ .‬وی دلیل افزایش ن��رخ را در چند روز‬ ‫گذش��ته افزایش تقاضا عنوان کرد و افزود‪ :‬این مس��ئله‬ ‫ربط چندانی ب��ه افزایش نرخ بنزین ندارد و علت اصلی‬ ‫افزایش تقاضاست‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان‬ ‫تهران با اش��اره به عرضه زیاد تخم مرغ و کاهش شدید‬ ‫نرخ ان در تابس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت پش��تیبانی حدود‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬ت��ن تخم مرغ مازاد را جمع اوری کرد اما با توجه‬ ‫ب��ه حجم باالی تولید این می��زان کافی نبود اگر همان‬ ‫موقع دولت بیش��تر خرید می کرد ه��م نرخ افت زیادی‬ ‫نمی ک��رد و هم اینکه می توانس��ت ذخای��ر را به منظور‬ ‫تنظیم بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫نبی پ��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاضر نیز م��ا اعالم‬ ‫امادگی کردیم که اگر س��ازمان میادین غرفه هایی را در‬ ‫اختیارمان بگذارد می توانیم تخم مرغ را به طور مستقیم‬ ‫ب��ه م��ردم عرضه کنیم ضم��ن اینکه ن��رخ هرکیلوگرم‬ ‫تخم مرغ عرضه در میادین ‪ ۸۹۰۰‬تومان تعیین ش��ده و‬ ‫ما حاضریم حتی به نرخ کیلویی ‪ ۸۰۰۰‬تومان و شانه ای‬ ‫‪ ۱۶‬هزارتوم��ان تخم م��رغ را در اختیار مصرف کنندگان‬ ‫قرار دهیم‪ .‬تاکنون با این خواسته موافقت نشده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه چه پیش بینی برای نرخ در روزهای‬ ‫اینده دارید‪ ،‬گفت‪ :‬تخم مرغ از تمام محصوالت پروتئینی‬ ‫ارزان تر اس��ت و تقاضا برای ان باال رفته به همین دلیل‬ ‫پیش بینی می کنی��م که وضعیت به همین صورت باقی‬ ‫بماند و اتفاق خاصی در بازار این محصول رخ ندهد‪.‬‬ ‫در ارزیابی اس��تارت اپ های بزرگ و تک شاخ باید دو‬ ‫مسئله بزرگ شدن کسب وکارهای نوپا و انحصارگری‬ ‫را از هم جدا کرد‪ .‬از سوی دیگر باید در رفع نگرانی های‬ ‫امنیت��ی‪ ،‬ب��ه این نکت��ه توجه کرد که جذب س��رمایه‬ ‫خارجی یا حضور س��رمایه داران کش��ورهای دیگر در‬ ‫اکوسیستم اس��تارت اپی‪ ،‬مس��ئله ای جدا از حفاظت‬ ‫اطالعات است‪.‬‬ ‫ی��ک بنگاه اقتص��ادی تا زمانی که بزرگ نش��ود‪ ،‬در‬ ‫اقتص��اد اثری ندارد؛ بنابراین باید از بزرگ ش��دن یک‬ ‫استارت اپ‪ ،‬گردش مالی قابل توجه و سهم باالی ان در‬ ‫انجام خدماتی که ارائه دهنده ان است‪ ،‬خوشحال بود‪.‬‬ ‫مس��ئله دوم‪ ،‬انحصارگری کس��ب وکارهای بزرگ‬ ‫است‪ .‬به این معنا که با استفاده از روش های نامطلوب‪،‬‬ ‫اجازه نمی دهد کسب وکار دیگری در کنار او رشد کند‬ ‫یا با انحصار در نرخ گذاری‪ ،‬ش��رایط مورد نظر خود را به‬ ‫مشتری تحمیل می کند‪ .‬به نظر من باید جلوی چنین‬ ‫کنش هایی را در اکوسیستم استارت اپی را گرفت‪.‬‬ ‫جذب س��رمایه خارجی در اکوسیستم استارت اپی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫حفاظت اطالعات مش��تریان و‬ ‫موضوعی متف��اوت از‬ ‫شهروندان است‪ .‬جذب س��رمایه خارجی در هر یک از‬ ‫بخش های اقتصاد‪ ،‬ممکن اس��ت اما اینکه با چه قوانین‬ ‫و ابزارهای��ی از اطالع��ات صیانت می کنی��م‪ ،‬موضوع‬ ‫دیگری اس��ت‪ .‬ایا قوانین کش��ور ما که ناظر بر عملکرد‬ ‫س��رمایه گذاران اس��ت‪ ،‬چه داخلی و چ��ه خارجی‪ ،‬از‬ ‫اطالعات صیانت می کند؟‬ ‫در ای��ن بین مس��ئله م��ا فقط س��رمایه دار خارجی‬ ‫نیس��ت‪ .‬ممکن اس��ت ی��ک س��رمایه گذار داخلی هم‬ ‫اطالعات زیادی را کسب کرده و از ان سوءاستفاده کند‬ ‫یا به طرف خارجی بفروشد‪ .‬این قوانین و نظارت هاست‬ ‫که باید جلوی وقوع چنین مشکالتی را بگیرد‪ .‬به بهانه‬ ‫حفاظت از اطالعات و مس��ائل امنیتی نمی توان جلوی‬ ‫ورود س��رمایه گذار خارجی را گرفت‪ .‬نهاد های امنیتی‬ ‫باید کار خودشان را بکنند‪ ،‬منشا پول را شناسایی کنند‬ ‫و از ورود پول ه��ای کثیف ب��ه اقتصاد جلوگیری کنند؛‬ ‫اما نباید با ن��گاه امنیتی به فعالیت اس��تارت اپ ها‪ ،‬به‬ ‫افکار عمومی نش��انی غلط داد و در جامعه س��وتفاهم‬ ‫ایجاد ک��رد‪ .‬با عرضه اطالعات ناقص ب��ه مردم‪ ،‬زمینه‬ ‫جهت گیری های غلط در جامعه ایجاد می شود‪ .‬گروهی‬ ‫از مردم کس��ب وکاری را تحری��م می کنند بدون اینکه‬ ‫انچه دلیل اعتراض ان هاس��ت‪ ،‬به واقع درس��ت بوده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شیوه نامه بازرسی از انبارها‬ ‫و مراکز نگهداری کاال‬ ‫ابالغ شد‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ت ب��رای رصد و‬ ‫ب��ا اعالم ‪ ۱۰‬قلم کاالی مش��مول اولوی ‬ ‫پایش مس��تمر‪ ،‬ش��یوه نامه بازرس��ی از انبارها و مراکز‬ ‫نگه��داری کاال را ابالغ کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ات��اق بازرگان��ی تهران‪ ،‬در این ش��یوه نامه عالوه بر انکه‬ ‫از تمامی واحدهای مش��مول خواس��ته ش��ده تا ضمن‬ ‫ثبت نام و ثبت بارنامه های صادر ش��ده در سامانه جامع‬ ‫انبارها و مراکز نگهداری کاال اقدام کنند‪ ،‬اعالم ش��ده که‬ ‫با واحدهای متخلف براساس این شیوه نامه برخوردهای‬ ‫قانونی انجام خواهد شد‪ .‬براساس این شیوه نامه‪ ۱۰ ،‬قلم‬ ‫کاالی اولوی��ت دار برای رصد و پایش مس��تمر و الزام به‬ ‫انباش��ت شامل برنج‪ ،‬ذرت دامی‪ ،‬شکر‪ ،‬الستیک‪ ،‬چای‪،‬‬ ‫کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه‪ ،‬کنجاله س��ویا‪ ،‬گندم‪ ،‬جو‬ ‫و روغن موتور اس��ت و بسته به اینکه واحد مورد بازرسی‬ ‫دارای اقالم مش��مول تبصره ‪ ۴‬م��اده ‪ ۱۸‬قانون مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز بوده یا خیر و اینکه کاالهای مشمول در‬ ‫س��امانه جامع انبارها ثبت شده یا خیر‪ ،‬براساس ضوابط‬ ‫این شیوه نامه برخورد الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫اعمال عوارض صادراتی‬ ‫بر گوجه فرنگی‬ ‫ص��ادرات گوجه فرنگی با هدف تنظی��م بازار داخلی‪،‬‬ ‫از اول دیماه مش��مول عوارض صادراتی خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا کالمی سخنگوی ستاد تنظیم‬ ‫بازار با بیان اینکه افزایش نرخ گوجه فصلی اس��ت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬همیش��ه اولویت با مصرف داخل اس��ت و در فصل‬ ‫برداش��ت که عرضه کم می شود و افزایش تولید نداریم‪،‬‬ ‫صادرات باید کنترل و هدایت شود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬مش��اهدات میدان��ی خبرنگار ایرنا‬ ‫حاکی از این اس��ت که نرخ گوجه فرنگی از هفته گذشته‬ ‫رون��دی تصاعدی به خود گرفت و از حدود ‪ ۵‬هزار تومان‬ ‫به ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان رس��ید؛ رئیس اتحادیه مرکزی‬ ‫میوه وتره بار تهران‪ ،‬س��رمازدگی‪ ،‬نرسیدن محصول به‬ ‫بازار‪ ،‬افزایش کرایه حمل ونقل و همچنین صادرات را از‬ ‫جمله دالیل این افزایش نرخ ذکر کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کشف فرصت های تجارت و سرمایه گذاری در منطقه اسیا و اقیانوسیه‬ ‫حمل نق��ل مانند قبل به ایران خدم��ات ارائه نمی دهند و‬ ‫این ضعفی است که دچار ان شده ایم‪ .‬هرچند شرکت های‬ ‫بیمه داخلی در حال پوشش دهی این ضعف هستند و در‬ ‫بخش های گوناگون سعی می کنند در کنار تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که ضررهای‬ ‫پنهان نامید‪ ،‬می شود و اتفاق های پیش بینی نشده هستند‬ ‫و توق��ع داریم ک��ه دولت این موارد را ببینند و پوش��ش‬ ‫بیمه ای داش��ته باشد‪ .‬به عنوان نمونه در نقل وانقال پول با‬ ‫سختی بسیار روبه رو هستیم و بسیاری از صادرکنندگان‬ ‫خسارت دیده اند چراکه دزدی اینترنتی از انها شده است‪.‬‬ ‫ای��ن صادرکنن��ده ممتاز کش��ور تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط می خواهیم ک��ه در ش��رایط غیرقابل پیش بینی‬ ‫و تحریم ه��ای اینچنین��ی ب��ه کم��ک صادرکنن��دگان‬ ‫بیایند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه عملکرد صن��دوق ضمانت صادرات خوب‬ ‫اس��ت و نهایت همکاری را با فعاالن اقتصادی داش��ته و‬ ‫دارد و هی��چ گالی��ه ای از انها وجود ن��دارد اما در فضای‬ ‫کنونی نیاز اس��ت که ریس��ک های غیرقاب��ل پیش بینی‬ ‫پوش��ش داده ش��ود و صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات ب��ه‬ ‫اقتض��ای وضعیت موجود‪ ،‬حمایت ه��ای جدیدی را وضع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫احتش��ام گفت‪ :‬ضمانتنامه ه��ا و بیمه نامه های صندوق‬ ‫برای ش��رایط عادی اس��ت اما در این ش��رایط کنونی که‬ ‫حس��اس و با محدودی��ت و تهدید روبه رو اس��ت‪ ،‬نیاز به‬ ‫قوانین جدید داریم تا به صادکننده کمک کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چطور درباره‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫نشانی غلط‬ ‫ندهیم؟‬ ‫صدای بی صدای بیمه در صادرات‬ ‫رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگان��ی تهران با بیان‬ ‫اینک��ه دو عرصه بیمه یعن��ی ملی و بین الملل��ی داریم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بخش بیمه ملی متاسفانه هنوز اگاهی های‬ ‫الزم ب��رای مردم به وجود نیامده این در حالی اس��ت که‬ ‫شرکت های بیمه ای خصوصی و دولتی متنوعی داریم؛ اما‬ ‫هنوز مردم درباره فرایند بیمه پرسش های بسیاری دارند‬ ‫و نمی توانند به درس��تی بیمه م��ورد نظر خود را انتخاب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رض��ا پدیدار در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بیمه‬ ‫بین المللی مربوط به کس��ب وکارها و تجارت و ارتباطات‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬بع��د از ‪ ۱۳‬اب��ان ‪۴( ۹۷‬نوامبر ‪)۲۰۱۸‬‬ ‫ک��ه تحریم های صنعت نف��ت ما ایجاد ش��د‪ ،‬روی دیگر‬ ‫فعالیت های��ی ک��ه در خدمت نفت و انرژی بودند س��ایه‬ ‫انداخ��ت‪ .‬این امر باعث ش��د که پیش بینی ه��ای الزم را‬ ‫هوش��مندانه انجام ندهیم و به همین دلیل محموله های‬ ‫ما در این فرایند تحریم کش��ورهای بزرگ و توسعه یافته‬ ‫علیه اقتصاد ملی ما باعث شد اسیب ببینیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس این اس��یب دیدگی بیمه های‬ ‫واس��طه ای در فرایند اقتص��ادی بروز پیدا ک��رد که این‬ ‫ن��وع بیمه ها هم هزینه های اضافی تحمیل می کنند و هم‬ ‫اینکه در بخش اثربخش��ی انها‪ ،‬به دلیل پروتکل هایی که‬ ‫در قرارداده��ا وجود دارد موجب ضرر و خس��ارت فعاالن‬ ‫اقتصادی ما می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگان��ی تهران افزود‪:‬‬ ‫بخش��ی از ای��ن ضرر و زی��ان را با همگرای��ی و تعامل با‬ ‫کش��ورهای همس��ایه حل می کردی��م اما بخ��ش دیگر‬ ‫اطالع رسانی بود که به نظر می رسد اطالع رسانی تغییرات‬ ‫بیمه ای به س��ود تاجران یا مجموعه فعاالن اقتصادی که‬ ‫در جریان توس��عه تجارت کار می کنند باید به کار گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬واردات که به شدت محدود شده است و‬ ‫‪7‬‬ ‫چرا ‪ITE‬‬ ‫امسال دیده نشد‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برنامه هایی برای درونزایی‬ ‫و برونگرایی اقتصاد‬ ‫سرپرس��ت معاونت توس��عه صادرات کاال و خدمات‬ ‫در اس��تانۀ روز ملی صادرات گفت‪ :‬س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬به عنوان متولی تجارت خارجی کش��ور و‬ ‫بر اساس وظایف مصرحه در اساسنامه خود و همچنین‬ ‫سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی در خصوص‬ ‫درونزایی و برونگرایی اقتصاد و با توجه به ضرورت اتکای‬ ‫اقتصاد کش��ور به صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران‬ ‫اقتصاد‪ ،‬نسبت به توس��عه برنامه ها و فعالیت های خود‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬فرهاد نوری نقش و جایگاه س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران را در ش��رایط اخیر با اهمیت از گذش��ته‬ ‫توصیف کرد و با اش��اره به برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫در خصوص تش��کیل ستاد تسهیل صادرات اظهارکرد‪:‬‬ ‫ایجاد و فعالیت این ستاد در راستای فرماندهی واحد در‬ ‫حوزه تجارت خارجی و با هدف تسریع در رفع مشکالت‬ ‫ص��ادرات در بخش های مختلف ب��وده و حضور فعاالنه‬ ‫دستگاه های اجرایی مرتبط و تاثیر گذار بر فرایندهای‬ ‫صادرات کشور حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی همچنین تشکیل مجدد کارگروه بهبود کیفیت‬ ‫کااله��ای صادرات��ی و همچنی��ن کارگ��روه انتخاب‬ ‫صادرکنندگان حرفه ای و خوشنام را از دیگر برنامه های‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران تا پایان امسال عنوان کرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت توس��عه صادرات کاال و خدمات‬ ‫هماهنگی و همکاری جامع��ه صادرکنندگان با دولت‬ ‫در جهت بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات غیرنفتی به‬ ‫چرخه اقتصادی کشور را ارزشمند توصیف کرد و بیان‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫پیگیری تصویب و ابالغ بس��ته حمای��ت از صادرات‬ ‫غیر نفتی و همچنین تالش در جهت حمایت و تشویق‬ ‫صادرکنن��دگان و تخصیص منابع پایدار جهت این امر‬ ‫مهم از دیگر برنامه های س��ازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن��وری با اعالم تصوی��ب و ابالغ قریب الوقوع بس��ته‬ ‫حمای��ت از صادرات غیر نفتی ‪ ،‬اظهار امیدواری کرد که‬ ‫با همکاری س��ایر دس��تگاه های دولتی از جمله وزارت‬ ‫امور اقتص��ادی و دارایی و همچنین س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬ش��رایط اجرایی کردن مفاد بس��ته حمایت از‬ ‫صادرات غیر نفتی فراهم شود‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره به برگزاری ایین بزرگداش��ت‬ ‫س��الروز مل��ی ص��ادرات گف��ت‪ :‬این مراس��م فرصتی‬ ‫برای پاسداش��ت و قدردانی از جامع��ۀ تولیدکنندگان‬ ‫صادراتگرای کش��ور به عنوان س��ربازان عرصۀ تجارت‬ ‫خارج��ی و همچنی��ن ارائ��ه کارنامه یکس��اله تجارت‬ ‫خارجی کش��ور اس��ت که امیدواریم ب��ا همدلی میان‬ ‫بخش های خصوصی‪ ،‬دولتی و تعاونی شاهد توسعه هر‬ ‫چه بیشتر صادرات غیر نفتی کشور باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ایین بزرگداش��ت بیست وس��ومین‬ ‫س��الروز ملی صادرات در روز دوشنبه ‪ ۱۱‬اذرماه امسال‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫مذاکره با سرمایه گذاران‬ ‫چینی برای ساخت هتل‬ ‫در ایران‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید در جریان‬ ‫س��فر هیئت ایرانی به چین یکی از موضوعاتی که میان‬ ‫طرفین بررسی خواهد شد‪ ،‬بحث حضور سرمایه گذاران‬ ‫چینی برای ساخت هتل در ایران است‪.‬‬ ‫علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی به همراه هیاتی از نمایندگان اژانس های‬ ‫تورگردان‪ ،‬هتلداران‪ ،‬جامعه راهنمایان‪ ،‬موسس��ه های‬ ‫اموزشی و هنرمندان صنایع دستی به چین سفر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در جریان این س��فر درباره افزایش تعامالت در‬ ‫حوزه گردش��گری میان دو طرف مذاکراتی ش��د و در‬ ‫عی��ن حال فرصت هایی جدید پیش روی فعاالن بخش‬ ‫خصوصی دو کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین‬ ‫در این رابطه به ایسنا گفت‪ :‬چند هفته پس از نمایشگاه‬ ‫اقتص��ادی ک��ه در چی��ن برگزار ش��د و خوش��بختانه‬ ‫ش��رکت های ایران��ی در این نمایش��گاه حضور مثبتی‬ ‫داش��تند‪ ،‬در جریان س��فری که از چهارشنبه با حضور‬ ‫مونسان و فعاالن بخش خصوصی در حوزه گردشگری‬ ‫و صنایع دستی اغاز شد‪ ،‬فرصت های همکاری مشترک‬ ‫میان دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی در جریان ای��ن س��فر‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫توریستی و س��رمایه گذاری در این بخش مورد بررسی‬ ‫دو کشور قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫حری��ری مذاکره با س��رمایه گذاران چینی را یکی از‬ ‫محورهای این س��فر دانس��ت و بیان کرد‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته صحبت های زیادی در این زمینه مطرح شده‬ ‫ب��ود و در حال حاضر نیز برخی س��رمایه گذاران چینی‬ ‫نظرات مثبتی نس��بت به س��رمایه گذاری ساخت هتل‬ ‫در ایران داش��ته اند ک��ه می توان در جریان این س��فر‪،‬‬ ‫مذاکرات در این باره را دنبال کرد‪.‬‬ ‫جدیدتری��ن امارهایی که از تج��ارت ایران در هفت‬ ‫ماهه ابتدایی سال جاری منتشر شده نشان می دهد که‬ ‫چین اصلی تری��ن صادرکننده کاال به ایران و هم چنین‬ ‫اصلی تری��ن واردکنن��ده محصوالت ایرانی به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی راهکارهای توسعه مناسبات تجاری ایران و کره‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پس از اخرین‬ ‫سفر ریاست‬ ‫جمهوری کره‬ ‫جنوبی به‬ ‫کشورمان در‬ ‫سال ‪1394‬‬ ‫حجم تجارت دو‬ ‫کشور افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬اما پس‬ ‫از برجام به‬ ‫یکباره با کاهش‬ ‫مواجه شد‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ریاس��ت کل‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬در دیدار با فرستاده‬ ‫ویژه وزیر امور خارج��ه جمهوری کره جنوبی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اماده همکاری با کره به منظور ایجاد مرکز تحقیق و‬ ‫توسعه مشترک در زمینه صنعت هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬حمید زادبوم در دیدار با س��انگ وونگ یونگ‪،‬‬ ‫فرستادۀ ویژۀ وزیر امور خارجه جمهوری کرۀ جنوبی‬ ‫ضم��ن بی��ان اینکه سیاس��ت های امری��کا‪ ،‬ارتباطی‬ ‫با سیاس��ت های اقتص��ادی جامع��ه بین الملل ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین هیچ قانون یکجانبه ای نمی تواند مانع تجارت‬ ‫کاالهای بشر دوس��تانه در دنیا باشد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬پس‬ ‫از اخری��ن س��فر ریاس��ت جمهوری ک��ره جنوبی به‬ ‫کش��ورمان در س��ال ‪ 1394‬حجم تجارت دو کشور‬ ‫افزای��ش یافت‪ ،‬اما پس از برج��ام به یکباره با کاهش‬ ‫مواجه ش��د به گون��ه ای که در ‪ 7‬ماهه س��ال ‪1398‬‬ ‫نس��بت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد کاهش‬ ‫‪68‬درصدی در حجم تجارت دو کشور هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه دولت ها بای��د حامی بخش‬ ‫خصوصی در تجارت باش��ند افزود‪ :‬برخی ش��رکت ها‬ ‫تح��ت تاثی��ر امری��کا رفتارهای��ی خ��ارج از قواعد‬ ‫بین المللی تجاری دارند که برای جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ریاس��ت کل‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬از امادگی سازمان برای‬ ‫هم��کاری نزدیک با کترا (س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ک��ره) خبر داد و گف��ت‪ :‬ایران به دنب��ال عضویت در‬ ‫شبکه سازمان های توس��ع ه تجارت اسیایی است که‬ ‫اکنون دارای ‪ 21‬عضو ش��امل کشورهای ژاپن‪ ،‬کره‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬میانمار‪ ،‬مغولستان و ‪...‬است‪.‬‬ ‫در این دیدار‪ ،‬س��انگ وونگ یونگ‪ ،‬فرس��تادۀ ویژه‬ ‫س��تاد تنظیم ب��ازار در جلس��ه صبح امروز خ��ود با هدف‬ ‫جلوگی��ری از ایج��اد اخت�لال در حمل کاالهای اساس��ی و‬ ‫مصرفی به شهرهای بزرگ‪ ،‬سهمیه بنزین وانت بارها را ‪۱۰۰‬‬ ‫لیتر افزایش داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حس��ین مدرس خیابان��ی قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم بازار از مصوبه‬ ‫این س��تاد برای اختصاص ‪ ۱۰۰‬لیتر سهمیه ویژه بنزین برای‬ ‫وانت بارهای پرمصرف و کم مصرف خبر داد و گفت‪ :‬با مصوبه‬ ‫این س��تاد و تایید کمیته سه نفره سوخت متشکل از وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه که نمایندگان ان‬ ‫در جلسه حاضر بودند مقرر شد تا ‪ ۱۰۰‬لیتر بنزین به صورت‬ ‫علی الحساب برای وانت بارهای حامل کاال تخصیص یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا پیش از اجرای طرح اصالح نرخ سوخت‪ ،‬بنزین‬ ‫کش��ور به مصرف کنندگان و خودروهای س��واری اختصاص‬ ‫می یاف��ت ک��ه بعضا منج��ر به الودگ��ی هوا و س��وخت های‬ ‫غیرضرور بنزین می ش��د‪ .‬اما اکنون با تخصیص س��همیه های‬ ‫ویژه از بخش تولید و مولد و کارافرین کش��ور حمایت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی تصریح کرد‪ :‬در این فض��ا باید حواس مان‬ ‫باش��د که با اجرای طرح اصالح نرخ بنزین این نوع س��وخت‬ ‫از مصرف کنن��دگان به تولیدکنندگان اختصاص خواهد یافت‬ ‫اما به طور قطع ظرف دو تا سه ماه اینده سامانه ای راه اندازی‬ ‫خواهد شد که تخصیص سهمیه های بنزین بر اساس پیمایش‬ ‫وان��ت باره��ا‪ ،‬پیک ه��ای موت��وری و تاکس��ی های اینترنتی‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های‬ ‫اینترنتی ش��هر تهران گفت که میزان خس��ارت وارد شده به‬ ‫کسب وکارهای مجازی در هفته گذشته به اندازه حقوق ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا اعتدال مهر در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫امکان براورد دقیق خس��ارات وارد ش��ده به کس��ب وکارهای‬ ‫اینترنت��ی در مدتی که اینترنت قط��ع بود وجود ندارد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬یک مدل قاب��ل فهم و منطقی ب��رای تخمین حدودی‬ ‫میزان این خسارت با استفاده از امار اشتغال و درامدها انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طبق امارها اش��تغال ح��دود ‪ ۴۰۰‬هزار نفر به‬ ‫رئیس اتحادیه زنبورداران کش��ور گفت‪ :‬اکنون قیمت تمام‬ ‫ش��ده عسل خالص و طبیعی‪ ،‬کیلویی ‪ ۶۰‬هزار تومان است و‬ ‫قیمت عس��ل خالص در خرده فروش��ی ها نباید از این میزان‬ ‫کمتر باش��د و اگر باش��د باید به کیفیت و خالص بودن ان ها‬ ‫شک کرد‪.‬‬ ‫حس��ین باس��تانی در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬با بی��ان اینکه‬ ‫عس��ل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬ه��زار تومانی موجود در ب��ازار بی کیفیت و‬ ‫غیراس��تاندارد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این زمینه باید سازمان‬ ‫اس��تاندارد و غذا و دارو ورود پیدا کنن��د تا بر عملکرد تولید‬ ‫بهداش��تی عسل نظارت کنند‪ ،‬اما متاسفانه سازمان استاندارد‬ ‫نظارتی در این زمینه انجام نمی دهد و فقط با جریمه های کم ‬ ‫مبلغ تولیدکنندگان عس��ل‪ ،‬در این موضوع ورود می کند که‬ ‫هیچ تاثیر بازدارنده ای در این مورد ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ردم این باور را دارند که این عس��ل های‬ ‫ه تجارت‬ ‫ایران به دنبال عضویت در ش��بکه س��ازمان های توسع ‬ ‫اس��یایی است که اکنون دارای ‪ 21‬عضو شامل کشورهای ژاپن‪،‬‬ ‫کره‪ ،‬پاکستان‪ ،‬میانمار‪ ،‬مغولستان و ‪...‬است‬ ‫وزیر ام��ور خارجه جمهوری ک��ره جنوبی نیز ضمن‬ ‫اب��راز عالقه کش��ورش به توس��عه رواب��ط تجاری و‬ ‫اقتصادی با جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬درخواست کرد‬ ‫تا دوازدهمین کمیس��یون مش��ترک ایران و کره در‬ ‫اوایل سال اینده میالدی برگزار شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مهم ترین هدف س��فر به ایران و حضور‬ ‫در این جلسه بررسی راهکارهای توسعه روابط و حل‬ ‫چالش های پیش رو از طریق همکاری صمیمانه دو کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این جلس��ه مقرر ش��د تا جلس��ات کارشناسی‪،‬‬ ‫تولیدکننده نباید تضعیف شود‬ ‫تخصیص خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ابراز نگرانی وزارت نفت از فروش مازاد بنزین‬ ‫برخی وانت بارها‪ ،‬موتورس��یکلت ها و تاکسی های اینترنتی در‬ ‫جایگاه ها گفت‪ :‬اختصاص س��همیه بر اساس پیمایش به طور‬ ‫قطع می تواند شرایط را برای اصالح مصرف سوخت هم فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫قائ��م مق��ام وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت همچنین‬ ‫درب��اره اختصاص س��همیه بنزی��ن به پیک ه��ای موتوری و‬ ‫تاکسی های اینترنتی گفت‪ :‬س��همیه تاکسی های اینترنتی با‬ ‫هماهنگ��ی وزارت نفت واریز ش��ده و درباره پیک موتوری در‬ ‫جلس��ه س��ه نفره کمیته س��وخت که با حضور نماینده ستاد‬ ‫تنظیم بازار تش��کیل خواهد ش��د تصمیم گیری الزم صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی درباره اختصاص س��همیه بنزین به خودروهای فرسوده‬ ‫نیز گفت‪ :‬به خودروهای فرس��وده س��همیه بنزین اختصاص‬ ‫خواهد یافت اما در یک برنامه زمان بندی شده حتما سهمیه‬ ‫سوخت انها اصالح خواهد شد‪.‬‬ ‫م��درس خیاب��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬نکت��ه حائ��ز اهمیت ان‬ ‫اس��ت ک��ه ضع��ف در س��امانه ها و ناهماهنگی ه��ای دولت‬ ‫نبای��د به م��ردم منتقل ش��ود و تا زمانی که زیرس��اخت ها و‬ ‫س��امانه ها برای اختصاص س��همیه بنزین بر اساس پیمایش‬ ‫طراح��ی نش��ده اس��ت‪ ،‬نمی توانی��م م��ردم را معط��ل نگه‬ ‫داریم‪ .‬این در حالی اس��ت که ظرف س��ه ماه اینده س��امانه‬ ‫تخصیص س��وخت بر اس��اس پیمای��ش را عملیاتی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تقرار خودروها و غرفه های حامل کاالهای‬ ‫اساسی در میادین‬ ‫م��درس خیابان��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود از‬ ‫هماهنگی و تکلیف س��تاد تنظی��م بازار با س��ازمان میادین‬ ‫میوه و تره بار در حوزه اس��تقرار خودروها و غرف ویژه حامل‬ ‫کاالهای اساس��ی در میادین خبر داد و گفت‪ :‬عرضه گوشت‪،‬‬ ‫مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬ش��کر و اقالم مورد نیاز مردم به صورت‬ ‫وی��ژه صورت خواهد گرفت و س��ازمان میادین میوه و تره بار‬ ‫نس��بت به اختصاص فضای رایگان برای عرضه ویژه تخم مرغ‬ ‫اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫قائ��م مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬به هر ح��ال تمام تالش س��تاد تنظیم بازار ان اس��ت‬ ‫خسارتی به اندازه حقوق ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در نبود اینترنت‬ ‫صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم به اینترنت وابس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اگر ف��رض کنیم ‪ ۱۰‬روز کار این افراد دچار اختالل ش��ده و‬ ‫نتوانسته باش��ند خلق ثروت کنند و پایین ترین حالت ممکن‬ ‫برای تخمین خس��ارت را حقوق این افراد در نظر بگیریم‪ ،‬در‬ ‫این زمان حدودا به اندازه ‪ ۱۳۰‬هزار حقوق به کسب وکارهای‬ ‫اینترنتی خسارت وارد شده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های‬ ‫اینترنتی ش��هر تهران با بیان اینکه حداقل مبلغی که می توان‬ ‫به عنوان ضرر و زیان محاس��به کرد‪ ،‬یک سوم حقوق افرادی‬ ‫اس��ت که شغل انها به اینترنت وابسته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫میانگی��ن حقوق را ‪2‬میلیون تومان در نظر بگیریم‪ ،‬می توانیم‬ ‫میزان خس��ارت را به ط��ور تقریبی محاس��به کنیم که عدد‬ ‫بزرگی است‪.‬‬ ‫اعتدال مهر با بیان اینکه انتقاداتی در زمینه محاسبه حقوق‬ ‫و صفر نبودن کارکرد در این زمان نسبت به روش گفته شده‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت که می توانیم حداقل خس��ارت وارد شده به‬ ‫کس��ب وکارهای اینترنتی را مع��ادل ‪ ۱۰۰‬هزار نفر حقوق در‬ ‫نظر بگیریم که پرداخت می شود‪ ،‬اما در مقابل ان کاری انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به گفته وی سرویس های نسبتا خوبی که روی گوشی های‬ ‫همراه داده ش��ده بود باعث ش��د کاربران کاره��ای خود را با‬ ‫تلفن همراه انجام دهند و رایانه های خانگی تقریبا بالاستفاده‬ ‫در س��طح مدی��ران و کارشناس��ان طرفی��ن پی��ش‬ ‫از برگ��زاری دوازدهمی��ن کمیس��یون مش��ترک‬ ‫همکاری ه��ای اقتص��ادی و تجاری ای��ران و کره در‬ ‫تهران برگزار ش��ود و پس از ان کمیس��یون مشترک‬ ‫اقتصادی در ش��هر س��ئول ب��ا حضور وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت کش��ورمان و همچنین وزیر تجارت‬ ‫و ان��رژی ک��ره برگزار و اس��ناد نهایی ش��ده به امضا‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬یازدهمین کمیس��یون مش��ترک‬ ‫همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و کره در سال‬ ‫‪ 2016‬در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ک��ه تاثیر غیرواقعی‪ ،‬روانی‪ ،‬گران فروش��ی و موج س��واری بر‬ ‫روی ن��رخ به بهانه افزایش نرخ بنزین خنثی ش��ود‪ .‬اما به هر‬ ‫حال افزایش ن��رخ بنزین منجر به تغییر ن��رخ کاالها خواهد‬ ‫ش��د که بر این اس��اس س��تاد تنظیم بازار تالش ک��رده تا با‬ ‫اختصاص س��همیه بنزین و تش��دید نظارت ها ای��ن افزایش‬ ‫نرخ را خنثی کند پس سیاس��ت س��تاد تنظیم بازار ان است‬ ‫ک��ه ازهر گونه افزای��ش قیمتی که به س��فره خانوار تحمیل‬ ‫می ش��ود جلوگی��ری ک��رده و در مقابل اث��رات افزایش نرخ‬ ‫بنزین را ب��رای بخش های مختلف تولیدی و خدماتی جبران‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مصرف کنندگان حتما برای ستاد تنظیم بازار‬ ‫مهم هس��تند اما باید توجه داشت تولیدکننده نباید تضعیف‬ ‫ش��ود چرا که اگر تولیدکننده به دلیل افزایش نرخ حامل های‬ ‫انرژی تضعیف ش��ود روند کاالرس��انی به ب��ازار هم با اختالل‬ ‫مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی تصریح کرد‪ :‬برخی نوسانات نرخ در بازار در‬ ‫حوزه لبنیات‪ ،‬تخم مرغ و گوجه فرنگی به دلیل شرایط فصلی‬ ‫اس��ت به نحوی که در نیمه دوم سال نرخ لبنیات و تخم مرغ‬ ‫به دلیل افزایش تقاضا برای مصرف گرایش به افزایش دارد‪.‬‬ ‫ام��ا س��تاد تنظیم ب��ازار مص��وب ک��رده که ب��ا افزایش‬ ‫عرض��ه اج��ازه نوس��انات غیرمنطق��ی ن��رخ کااله��ا را‬ ‫نده��د‪ ،‬ضم��ن اینک��ه ب��ه نظ��ر می رس��د ظ��رف روزهای‬ ‫این��ده ن��رخ اقالم��ی همچ��ون گوج��ه فرنگی نی��ز کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از طرف دیگر برخ��ی به دلیل ن��رخ و کیفیت‬ ‫بهتر بس��ته های خط تلف��ن همراه‪ ،‬اینترن��ت خانگی خود را‬ ‫نی��ز قطع کرده اند که این مس��ئله باعث ش��ده هنوز وضعیت‬ ‫کس��ب و کاره��ای مجازی به حال��ت قبل از قط��ع اینترنت‬ ‫بازنگردد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های‬ ‫اینترنت��ی ش��هر تهران ب��ا بیان صفر ش��دن ف��روش برخی‬ ‫کس��ب وکارهای مجازی‪ ،‬تصریح کرد که از زمان وصل شدن‬ ‫اینترن��ت خانگی فروش واحدها به ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد رس��یده‬ ‫که نش��ان می دهد بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد کاربران از بس��ته های‬ ‫اینترنتی تلفن همراه استفاده می کنند‪.‬‬ ‫عسل ‪ ۲۵‬هزار تومانی‪ ،‬طبیعی و باکیفیت نیست‬ ‫بی کیفیت‪ ،‬از خود قند بهتر اس��ت در حالیکه به این موضوع‬ ‫توجه نمی کنند این قند باید در یک روند درست و بهداشتی‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫م��ا نمی دانی��م ک��ه ای��ن عس��ل های بی کیفی��ت ب��ا چه‬ ‫اس��تانداردی و در چه مکانی تولید و بس��ته بندی می ش��وند‪.‬‬ ‫ای��ن عس��ل ها درصورتی که به روش درس��ت‪ ،‬انب��ارداری و‬ ‫تولید نش��وند؛ احتمال الودگی به االینده و مواد ش��یمیایی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫باس��تانی تصریح ک��رد‪ :‬این وضعیت موج��ب ظل م در حق‬ ‫تولیدکنندگان پاک دس��ت ک��ه عس��ل های باکیفیت تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬می ش��ود و این عس��ل های باکیفی��ت و مرغوب در‬ ‫دستش��ان می ماند و ای��ن زنبورداران از چرخ��ه تولید خارج‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان عمده تری��ن مش��کالت زنب��ورداران را اعطا‬ ‫نکردن بیمه تامی��ن اجتماعی به زنبورداران‪ ،‬نداش��تن بیمه‬ ‫کلونی��ای زنبورعس��ل‪ ،‬جانمایی و اس��کان ک��وچ زنبورداران‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬کد رهگیری برای دام ها درنظر گرفته اند‬ ‫که کوچ زنبور عس��ل هم مشمول این قانون می شود اما تنها‬ ‫فرقش��ان با سایر دام های زنده در این اس��ت که برای انتقال‬ ‫زنبور عسل‪ ،‬ماش��ین و ترابری استاندارد در این زمینه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه هنگامه یوس��ف زاده رئی��س اداره نظارت بر‬ ‫اجرای استاندارد غذایی و کش��اورزی سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران نیز به ایس��نا گفت‪ :‬عس��ل مشمول اس��تاندارد اجباری‬ ‫نیس��ت و تنها استاندارد تش��ویقی برای این محصول در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که به صورت اختیاری از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫عسل رعایت می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬س��ازمان ملی اس��تاندارد نظارتی بر اجرای‬ ‫اس��تاندارد اختیاری این محصول ندارد اما در صورتی که این‬ ‫فراورده دارای پروانه س��اخت باش��د‪ ،‬وزارت بهداش��ت بر ان‬ ‫نظارت می کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫چرا ‪ ITE‬امسال دیده نشد‬ ‫نمایش��گاه تراکن��ش ای��ران باعن��وان تج��اری ‪ITE‬‬ ‫به عنوان یک نمایش��گاه تخصص��ی بین المللی در زمینه‬ ‫فناوری اطالع��ات صنای��ع مال��ی در ای��ران ش��ناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این رویداد که امس��ال شاهد برگزاری دوره پنجم ان‬ ‫از ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۰‬ابان در بوستان گفت وگو بودیم با مشارکت‬ ‫زنجیره تامین تراکنش و حمایت س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫حاکمیتی‪ ،‬ازس��وی مرکز فابا (فرهنگ سازی و اموزش‬ ‫بانک��داری الکترونیک) به عنوان کانون تصمیم س��ازی و‬ ‫مح��ور تعامل صنعت بانک��داری و پرداخت ایران برگزار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬کلید خ��ورده و پس از ان‬ ‫همواره در پاییز هر س��ال شاهد برپایی ان با چند امتیاز‬ ‫وی��ژه بودی��م‪ .‬صمت از کم و کیف برگ��زاری این رویداد‬ ‫گزارش می دهد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اهمی�ت به واس�طه برپای�ی ‪ ۵۰‬روی�داد‬ ‫تخصصی جانبی‬ ‫‪ ۶ ITE‬مح��ور اصل��ی را مدنظ��ر قرار داد‪ .‬اول س��ند‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬که خواهان رتب��ه اول ایران از حیث‬ ‫علمی‪ ،‬اقتصادی و فناوری است‪.‬‬ ‫دومارتقایصنایعمالیوبانکیایران‪،‬سومبررسیاخرین‬ ‫دستاوردها و فناوری های موجود در حوز ه بانکی‪ ،‬چهارم‬ ‫کنکاش در فناوری های نوین‪ ،‬پنجم بررس��ی مش��کالت‬ ‫موجود در سیستم بانکی و ششم توسعه کسب وکار در این‬ ‫زمینه‪.‬‬ ‫ش��اید مهم تری��ن نکته درب��اره این روی��داد برگزاری‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬رویداد تخصصی و کارگاه های متعدد ازجمله‬ ‫بانکداری دیجیتال‪ ،‬بیمه ها و فین تک ها‪ ،‬کیف پول‪ ،‬شهر‬ ‫هوش��مند‪ ،‬چهره های ماندگار و جشنوار ه بزرگ فین تک‬ ‫ای��ران بوده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه ش��اهد حض��ور پررنگ‬ ‫اس��تارت اپ ها در این دوره بوده ایم‪ .‬نکته ای که البته در‬ ‫ادوار گذش��ته هم به عنوان وجه تمای��ز این رویداد مورد‬ ‫توجه قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫یکی از کارکردهای مهم ‪ ITE‬توس��عه یافتگی بر مدار‬ ‫بخ��ش خصوص��ی اس��ت‪ .‬از این رو نمایش��گاه تراکنش‬ ‫ای��ران بدون بهره گرفتن از مناب��ع دولتی و تنها با تکیه‬ ‫بر بخش خصوصی و با هدف توس��عه کس��ب وکار شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬گرچه از حمایت های معنوی سازمان های‬ ‫حاکمیت��ی و دولت��ی و نظ��ام بانک��ی برخوردار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همزم��ان با برگزاری ‪ 7 ،۲۰۱۹ ITE‬س��مینار برگزار‬ ‫ش��د که عبارت بود از‪« :‬نقش��ه راه بانکداری دیجیتال»‪،‬‬ ‫«بیمه ه��ا و فین تک ه��ا»‪« ،‬کیف پول؛ از حرف تا عمل»‪،‬‬ ‫«پرداخت یاران و چالش های کس��ب وکاری»‪« ،‬بانک ها‪،‬‬ ‫پرداختی ه��ا و اپراتوره��ا؛ رقابت یا ش��راکت؟»‪« ،‬ش��هر‬ ‫هوش��مند و صنعت پرداخ��ت؛ از جدایی تا همگرایی» و‬ ‫«ادغام بانک ها؛ بیم ها و امیدها»‪.‬‬ ‫جش��نواره های اس��تارت اپی نیز با ‪ 6‬نشست تخصصی‬ ‫هم��راه بود‪ .‬این جش��نواره ها در پنل های «نقد و ارزیابی‬ ‫ط��رح نوافرین»‪« ،‬رمزارزها و بالک چی��ن؛ از فناوری تا‬ ‫رگوالت��وری»‪« ،‬کارنامه ش��تاب دهنده ها در بوته نقد»‪،‬‬ ‫«اس��تارت اپ ها در گ��رداب پدرخوانده ه��ا»‪ « ،‬صنعت‬ ‫ماینین��گ؛ فرصت ه��ا و تهدید ه��ا» و «مت��ر و معی��ار‬ ‫مهم ترین نکته درباره این رویداد برگزاری حدود ‪ ۵۰‬رویداد تخصصی‬ ‫و کارگاه ه��ای متع��دد ازجمله بانک��داری دیجیتال‪ ،‬بیمه ه��ا و فین تک ها‪،‬‬ ‫کیف پول‪ ،‬ش��هر هوش��مند‪ ،‬چهره های ماندگار و جش��نوار ه بزرگ فین تک‬ ‫ایران بوده است‪ .‬ضمن اینکه شاهد حضور پررنگ استارت اپ ها در این‬ ‫دوره بوده ایم‪ .‬نکته ای که البته در ادوار گذشته هم به عنوان وجه تمایز‬ ‫این رویداد مورد توجه قرار گرفته بود‬ ‫دانش بنی��ان ب��ودن»‪ ،‬میزبان مخاطبان بود‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫تراکنش ایران (‪ )۲۰۱۹ ITE‬عالو ه بر اینکه محلی برای‬ ‫شبکه س��ازی و گفت وگوی فعاالن حوز ه بانکی اس��ت‪ ،‬از‬ ‫کارگاه ه��ا و پنل های گفت وگو نیز میزبان می کند که در‬ ‫خالل ان‪ ،‬بس��یاری از کارشناسان اخرین دستاوردهای‬ ‫حوز ه بانکی و جدیدترین فناوری ها را بررسی می کند‪.‬‬ ‫ازجمل�� ه این فناوری ها باید به بالک چین اش��اره کرد‬ ‫که در نمایشگاه تراکنش ایران‪ ،‬ابعاد مختلف این فناوری‬ ‫نوپا واکاوی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چند نکته درباره رویدادی که دیده نشد‬ ‫مرک��ز فابا امس��ال نیز با برگ��زاری این نمایش��گاه با‬ ‫ن��ام ‪ ۲۰۱۹ ITE‬س��عی ک��رده اخری��ن دس��تاوردها و‬ ‫فناوری ه��ای موجود در حوز ه بانکی را بررس��ی و جامعه ‬ ‫بانکی ایران را با مفاهیم جدید این حوزه اش��نا کند‪ .‬اما‬ ‫ان��گار برخالف دوره های گذش��ته این رویداد انچنان که‬ ‫باید و شاید دیده نشد‪.‬‬ ‫رویداد تراکنش ایران ‪ ۲۰۱۹‬در ش��رایطی برگزار ش��د‬ ‫ک��ه قطعی حدود یک هفته ای اینترنت اجازه نداد اخبار‬ ‫مربوط به افتتاحیه و همچنین نشس��ت ها و کنفرانس ها‬ ‫به موقع به دست مخاطبان برسد‪.‬‬ ‫گرچه رس��انه های داخلی با وقفه ای حدود ‪۴۸‬ساعته‬ ‫کار اطالع رسانی را اغاز کردند اما رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫ به طور عمده به واس��طه تبلیغات در ش��بکه های مجازی‬ ‫دیده می ش��وند و دسترس��ی نداش��تن به ش��بکه های‬ ‫اجتماع��ی یعن��ی قط��ع ارتب��اط ب��ا عم��ده مخاطبان!‬ ‫اطالع رس��انی به رس��انه های تخصصی را محدود کرد و‬ ‫رسانه های عمومی (خواس��ته یا ناخواسته) نیز پرداخت‬ ‫متمرک��زی از این روی��داد نداش��تند‪ .‬هرچند بی تعارف‬ ‫بای��د گف��ت تبلیغ��ات محیط��ی و نص��ب بیلبوردهای‬ ‫ش��هری نی��ز در ای��ن زمین��ه‪ ۸‬ضعی��ف و کم اث��ر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگ��ر همزمان��ی ‪ ITE‬ب��ا نمایش��گاه ب��زرگ‬ ‫کیش اینوک��س به عن��وان روی��دادی با موض��وع تقریبا‬ ‫یکسان بود‪.‬‬ ‫کیش اینوکس که با موضوع توس��عه سرمایه گذاری در‬ ‫مناط��ق ازاد برپا ش��ده بود‪ ،‬فعاالن عرص��ه بانک بورس‬ ‫و بیم��ه را هدف ق��رار داده بود و البت��ه در حوزه حضور‬ ‫استارت اپ ها نیز موفق عمل کرد‪.‬‬ ‫این رویداد که پوش��ش وس��یع رس��انه ها و تبلیغات‬ ‫روزنامه ای را نیز هدف قرار داده بود‪ ،‬ظهور و بروز نس��بتا‬ ‫موفقیداشتهوبدینترتیباجازهدیدهشدنراازرقیبخود‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫برخ��ی رس��انه ها البته حضور نداش��تن ش��رکت های‬ ‫خارج��ی را نی��ز به عن��وان نقط��ه ضعف این نمایش��گاه‬ ‫برش��مردند که اگرچه نکته درستی است اما این اسیبی‬ ‫ب��وده که در طول یکی دو س��ال اخی��ر گریبانگیر تمام‬ ‫رویدادهای کش��ور ب��وده و نمی تواند دلیل منطقی برای‬ ‫دیده نشدن یک رویداد تلقی شود‪.‬‬ ‫و نکت��ه اخر اینکه پیش بینی ش��ده ب��ود صدها نفر از‬ ‫مقام��ات مرتبط با حوزه های اقتص��ادی در بدنه دولت و‬ ‫بخش خصوصی از این رویداد بازدید کنند که متاس��فانه‬ ‫در ای��ن زمینه کم کاری صورت گرفت و بازدیدها از انچه‬ ‫انتظار می رفت بسیار کمتر بود‪ .‬بدیهی است که مسئوالن‬ ‫بای��د بازدید از رویداده��ای تخصصی را با ‪ ۲‬هدف اصلی‬ ‫همواره مدنظر داشته باشند‪.‬‬ ‫اول اینکه از وضعیت کس��ب وکارها و مشکالت انها با‬ ‫خبر ش��وند و دوم س��طح کیفی رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫را مورد س��نجش قرار بدهند‪ .‬متاس��فانه در ‪ ۲‬سال اخیر‬ ‫در کن��ار تحریم رویدادهای نمایش��گاهی هم ازس��وی‬ ‫ش��رکت های خارجی‪ ،‬ش��اهد تحریم این صنعت ازسوی‬ ‫مسئوالن کشوری نیز هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا باید ‪ ITE‬را جدی گرفت!‬ ‫تحریم یکی از چالش ه��ای مهم‪ ،‬در صنعت بانکداری‬ ‫ایران است‪ .‬این موضوع‪ ،‬مشکالتی را در بخش های تهیه‬ ‫تجهی��زات س��خت افزاری و انتقال دان��ش‪ ،‬ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��کالت مربوط به کفایت س��رمایه و ترازنامه‬ ‫بانک ها و همچنین چالش های تحقق بانکداری دیجیتال‬ ‫و پیاده س��ازی روش ه��ای نوی��ن این حوزه نی��ز‪ ،‬دیگر‬ ‫دغدغه های این صنعت اس��ت‪ .‬بان��ک مرکزی‪ ،‬به عنوان‬ ‫متولی ش��بکه بانکی و خود بانک ها که ذی نفع مستقیم‬ ‫این موضوع هستند‪ ،‬به اندازه ای که در بخش های دیگر‪،‬‬ ‫برای فرهنگ سازی و تبلیغات هزینه کرده اند‪ ،‬به موضوع‬ ‫کارمزد و دریافت خدمات بانکداری الکترونیک‪ ،‬دیجیتال‬ ‫و شرکتی و بهره گیری از ابزارهای نوین‪ ،‬در ازای پرداخت‬ ‫پول‪ ،‬نپرداخته اند‪ .‬خالقیت و نواوری یکی از مباحث مهم‬ ‫در حوزه بانکداری است‪ .‬باوجودی که در ساختار بسیاری‬ ‫از بانک ها‪ ،‬واحدهای پژوهشی در این زمینه وجود دارد‪،‬‬ ‫هن��وز کم کاری هایی در ح��وزه نواوری های بانکی دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه ‪ITE‬‬ ‫که پوشش‬ ‫وسیع رسانه ها‬ ‫و تبلیغات‬ ‫روزنامه ای را نیز‬ ‫هدف قرار داده‬ ‫بود‪ ،‬ظهور و بروز‬ ‫نسبتا موفقی‬ ‫داشته و بدین‬ ‫ترتیب اجازه‬ ‫دیده شدن را از‬ ‫رقیب خود‬ ‫گرفت‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی استان زنجان از برگزاری سه نمایشگاه‬ ‫همزمان در زنجان خبر داد و گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫کتاب‪ ،‬مطبوعات و ناش��ران دیجیتال از ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬اذر در زنجان برگزار می شود‪.‬‬ ‫ابراهیم قاس��می در گفت وگو ب��ا فارس از‬ ‫برگزاری نمایش��گاه کتاب اس��تانی در زنجان‬ ‫خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این نمایش��گاه از ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬اذر در زنجان برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی استان زنجان با اش��اره به اینکه این‬ ‫نمایش��گاه با حضور ناش��رانی از نقاط مختلف‬ ‫کشور برگزار خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۲۵۰‬ناشر برای حضور در این نمایشگاه اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه در کن��ار برگزاری‬ ‫نمایشگاه کتاب‪ ،‬نمایش��گاه ناشران دیجیتال‬ ‫نیز برگزار خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫نمایش��گاه جدیدی اس��ت که نظیر ان کمتر‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت؛ از همی��ن رو پیش بینی‬ ‫می کنی��م که اس��تقبال از ان ه��م قابل توجه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫قاس��می با بی��ان اینکه عالوه بر نمایش��گاه‬ ‫ناش��ران دیجیت��ال‪ ،‬امس��ال ه��م همزمان با‬ ‫نمایشگاه کتاب‪ ،‬نمایش��گاه مطبوعات برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این نمایش��گاه نیز با‬ ‫حضور رسانه های استانی ازجمله خبرگزاری ها‬ ‫و نشریات مکتوب برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی استان زنجان با اش��اره به اینکه کل‬ ‫فضای نمایش��گاهی در نظر گرفته شده برای‬ ‫این س��ه نمایش��گاه ح��دود ‪ ۵‬ه��زار و ‪۵۵۰‬‬ ‫مترمربع اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بیشترین غرفه ها‬ ‫مربوط به نمایش��گاه کتاب اس��ت و نمایشگاه‬ ‫مطبوعات شامل حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬غرفه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه نمایشگاه استانی کتاب‬ ‫زنجان چهارصدمین نمایش��گاهی اس��ت که‬ ‫در کش��ور برگزار می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تقویم‬ ‫زمان بندی نمایشگاه با موسسه نمایشگاه های‬ ‫فرهنگی ایران هماهنگ شده است‪.‬‬ ‫قاس��می با اش��اره ب��ه اینکه بازدی��د عموم‬ ‫از نمایش��گاه کتاب ازاد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫نمایش��گاه کتب تخصصی‪ ،‬علمی‪ ،‬دانشگاهی‪،‬‬ ‫م��دارس‪ ،‬مذهب��ی‪ ،‬تاریخ��ی‪ ،‬دین��ی‪ ،‬کمک‬ ‫اموزشی و‪ ...‬ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی اس��تان زنجان با اش��اره به استقبال‬ ‫مردم از نمایش��گاه کتاب طی سنوات گذشته‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬هدف از برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫تسهیل دسترس��ی مردم به منابع مختلف در‬ ‫حوزه کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬طبق روال نمایش��گاه های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬از انتش��اراتی های اس��تان نی��ز در‬ ‫ای��ن نمایش��گاه حضور دارن��د و اخرین کتب‬ ‫چاپ ش��ده خ��ود را عرض��ه و ارائ��ه خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه صنعت‬ ‫ساختمان در بابل‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری نمایشگاه تهران با دانشگاه صنایع و معادن‬ ‫تفاهمنامه همکاری میان ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی ایران و دانشگاه صنایع و معادن ایران به امضا رسید‪.‬‬ ‫به گزارش می متالز‪ ،‬تفاهمنامه همکاری میان شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ایران و دانش��گاه صنایع و معادن به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫در این مراس��م ب��رات قبادی��ان ضمن معرف��ی فعالیت ها و‬ ‫برنامه ه��ای دانش��گاه صنایع و مع��ادن گفت این دانش��گاه از‬ ‫س��ال ‪ ٧٢‬تاکن��ون در جهت ام��وزش و ارتقای س��طح علمی‬ ‫مدی��ران صنعتی و معدنی و نیروهای بخ��ش‪ ،‬کارهای بزرگی‬ ‫ارائ��ه کرده و اخیرا ب��ا هدف تغییر الگوی اموزش��ی به کمک‬ ‫یکی از دانشگاه های مهارتی کشور المان در شرف تغییرالگوی‬ ‫اموزشی این دانشگاه هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس تفاهم انجام ش��ده‪ ،‬این دانشگاه برنامه‬ ‫خود را متفاوت با دانش��گاه های کشور و کامال کاربردی دنبال‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مع��اون اموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و سرپرس��ت دانشگاه صنایع و معادن با اشاره به اینکه‬ ‫دانشگاه صنایع و معادن برای دستیابی به اهداف موردنظر خود‬ ‫نیاز به همکاری با همه زیرمجموعه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ازجمله شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬واقعیت این اس��ت که این ش��رکت ویترین ارائه‬ ‫توانمندی های کش��ور اس��ت و نتیجه تالش ها و دستاوردهای‬ ‫کش��ور در اینجا به نمایش عموم گذاشته خواهد شد؛ بنابراین‬ ‫شما می توانید این اعتبار را با راهکارهای مدیریتی و استفاده از‬ ‫الگوهای جدیدی که در دنیای پیشرفته ارائه می شود با کمک‬ ‫دانش��گاه ها چند برابر کنید‪ .‬می توانیم در این زمینه هم افزایی‬ ‫و هم��کاری نزدیک و خدمات متقابلی ه��م در درون و هم در‬ ‫بیرون از بخش داشته باشیم و امیدوارم این همکاری به نفع و‬ ‫در جهت دستیابی به اهداف وزارت متبوع ادامه یابد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬بهمن حس��ین زاده مدیرعامل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی ایران گفت‪ :‬ایجاد ارتباط میان صنعت‬ ‫و دانش��گاه ها از سیاس��ت های اصل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است که شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه این مهم را مدنظر دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه روش اپ��ن اینوویش��ن (نواوری ب��از) در‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی‪ ،‬اف��زود‪ :‬در همین رابطه‬ ‫س��النی ب��رای اس��تارت اپ ها و ش��رکت های دانش بنی��ان‬ ‫و دانش��گاه های مرتب��ط ب��ا هم��ان ح��وزه نمایش��گاهی برپا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫همچنین‪ ،‬نمایش��گاه های تقاضا محور را ب��رای تامین داخلی‬ ‫کاالهای��ی که تحریم هس��تند‪ ،‬پیش بینی کرده ای��م و در کنار‬ ‫ان ه��م طرح��ی را با توجه به فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‬ ‫در خص��وص حمایت از تولیدات و کاالهای داخلی در مس��یر‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها اماده کرده ایم که در اختیار وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان یاداور ش��د‪ :‬غرفه ای برای دانش��گاه صنایع و‬ ‫معادن در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی در اسفند در نظر گرفته‬ ‫می شود تا این دانشگاه توانمندی های خود را به فعاالن صنعت‬ ‫نمایشگاهی و بازدید کنندگان معرفی کند‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف شهرس��تان بابل گفت‪:‬‬ ‫نهمین نمایش��گاه تخصصی صنعت ساختمان‬ ‫و صنای��ع وابس��ته ب��ا ه��دف رون��ق تولید و‬ ‫ساخت وس��از در بخ��ش صنع��ت س��اختمان‬ ‫و فراه��م ک��ردن زمینه ص��ادرات در مصالی‬ ‫شهرستان بابل گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یمای مرکز‬ ‫مازن��دران‪ ،‬لعلی افزود‪ :‬در این نمایش��گاه ‪۶۰‬‬ ‫شرکت از سراسر کشور اخرین تولیدات خود‬ ‫را در فضای��ی به مس��احت ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫مربع به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته تا ‪ ۸‬اذر‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬برای بازدید عالقه مندان‬ ‫در مصالی بابل دایر بود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزارش‬ ‫از کم و کیف برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران‬ ‫برگزاری ‪ ۳‬نمایشگاه‬ ‫همزمان در زنجان‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫تفاهمنامه کشتیرانی‬ ‫با بندرخشک‬ ‫پیشگامان‬ ‫ب��ا امض��ای تفاهمنام��ه هم��کاری بین‬ ‫شرکت کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و بندرخشک پیشگامان‪ ،‬درخواست کانتینر‬ ‫ازس��وی بازرگانان از بندرخشک پیشگامان‬ ‫ممکن شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزنامه‬ ‫‪ ،‬ب��ا امضای‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین شرکت حمل ونقل‬ ‫ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫بندرخشک پیشگامان امکان دپوی کانتینر‬ ‫در بندرخش��ک پیش��گامان و درخواس��ت‬ ‫اجاره کانتینر از سوی تاجران و بازرگانان از‬ ‫بندر خشک و تحویل به بندر خشک میسر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن امر موجب بهینه ک��ردن هزینه ها و‬ ‫ح��ذف یک س��ر حمل کانتینر می ش��ود و‬ ‫س��بب صرفه جویی در هزینه های بازرگانان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه موج��ب ای��ن تفاهمنامه مس��احت‬ ‫‪۸‬هکت��اری پایان��ه کانتینری بندرخش��ک‬ ‫پیش��گامان برای تخلیه و دپ��و کانتینر در‬ ‫اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران قرار می گیرد و ش��رکت کش��تیرانی‬ ‫نی��ز تع��داد ‪ ۵۰۰‬کانتین��ر برای اس��تفاده‬ ‫تاجران و بازرگانان در بندرخش��ک مستقر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫همچنین با امضای این تفاهمنامه خدمات‬ ‫اس��تریپ‪ ،‬اس��تافینگ‪ ،‬شست وشو و حمل‬ ‫نیز به وس��یله بندرخشک پیش��گامان ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت مرحله یک بندرخش��ک‬ ‫‪۷۰۰‬هکت��اری پیش��گامان درحال حاضر با‬ ‫‪۸‬هکتار محوطه گمرکی‪ ،‬سردخانه دو مداره‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تنی و ‪ ۱۰‬هزار متر مربع انبارهای‬ ‫سرپوشیده با سرمایه گذاری ‪۲۶۳۰‬میلیارد‬ ‫ریال��ی در ح��ال فعالی��ت اس��ت و بیش از‬ ‫‪ ۱۹۰‬نفر اش��تغال مس��تقیم ایج��اد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی در بازدید از پارک علم و فناوری عنوان کرد‬ ‫اس��تاندار خراسان رضوی با اش��اره به اینکه باید‬ ‫در نوع مدیریت اس��تان طرح های��ی را ایجاد کنیم‬ ‫ت��ا بخش��ی به ط��ور هوش��مند اداره ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��رای موفقیت در این مس��یر باید از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در اداره استان یعنی مدیریت هوشمند‬ ‫و دانش بنیان کمک بگیریم که اکنون بخش عمده‬ ‫مشکالت شرکت های غیر دانش بنیان در این بخش‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬علیرضا رزم حسینی در جریان‬ ‫بازدید از پارک علم و فناوری خراس��ان رضوی‪ ،‬در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬ما کارگروه رفع موان ع تولید‬ ‫داریم و امروز پ��س از بازدید از پارک این کارگروه‬ ‫را پیرامون شرکت های دانش بنیان برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��رکت های دانش بنیان چند‬ ‫مشکل اساس��ی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از این مشکالت‬ ‫اس��ناد پ��ارک ب��وده ک��ه گرفت��ار کاغذبازی های‬ ‫اداری اس��ت‪ .‬داشتن اس��ناد معتبر برای واحدهای‬ ‫تولیدی برای گرفتن تس��هیالت بانکی مهم اس��ت‬ ‫ک��ه ش��رکت های دانش بنیان پارک س��ند ندارند‪.‬‬ ‫رزم حس��ینی اف��زود‪ :‬نکته بعدی م��وارد مربوط به‬ ‫ف��روش شرکت هاس��ت ک��ه مش��کالتی در بخش‬ ‫بهره گیری از دانش بنیان ها در اداره استان‬ ‫فروش‪ ،‬سفارش ها و مطالبات از شرکت های دولتی‬ ‫دارند که باید جمع بن��دی و با کارخانه های دولتی‬ ‫و وزی��ران گفت وگ��و کنیم تا بخش��ی از مطالبات‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬اس��تاندار خراس��ان رضوی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خراسان رضوی ظرفیت باالیی در حوزه شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان دارد که قابل گس��ترش اس��ت و اگر‬ ‫بتوانی��م موان��ع را برط��رف کنیم و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان به بازارهای جهانی و منطقه ای متصل‬ ‫شوند‪ ،‬می توانند گسترش یافته و تعداد کنونی انها‬ ‫در رش��ته های گوناگون دیگر افزایش یابد‪ .‬بخشی‬ ‫نی��ز می تواننددر ح��وزه مدیریت مش��ارکت کنند‬ ‫ت��ا مدیران مدیریت را هوش��مندتر کنند که ما در‬ ‫این زمینه عقب افتادگی زی��ادی داریم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر مدیریت اس��تان را هوش��مند کنیم‪ ،‬شاید‬ ‫بتوانیم بخش��ی از کارها در حوزه اس��تان را به طور‬ ‫هوش��مند انجام دهیم و پروژه هایی را تعریف کنیم‬ ‫که در دوران اخیر نیز از این روش اس��تفاد ه کردیم‬ ‫و در حوزه های گوناگون موفق بودیم‪ .‬شاید مشهد‬ ‫بتواند نمونه ازمایش��ی را طراحی کند تا بخش��ی‬ ‫از فعالیت ه��ای اداره اس��تان را به طور هوش��مند‬ ‫انج��ام دهیم‪ .‬رزم‪‎‬حس��ینی اضافه ک��رد‪ :‬باید در‬ ‫نوع مدیریت اس��تان طرح های��ی را ایجاد کنیم تا‬ ‫بخش��ی به طورهوشمند اداره ش��ود‪ .‬از شرکت های‬ ‫دانش بنیان در اداره استان یعنی مدیریت هوشمند‬ ‫و دانش بنیان کمک بگیریم که اکنون بخش عمده‬ ‫مشکالت شرکت های غیر دانش بنیان در این بخش‬ ‫است‪ .‬اس��تاندار خراسان رضوی در بخش دیگری‬ ‫از این بازدید‪ ،‬گفت‪ :‬اقای رسولیان مشکل گمرک‬ ‫برای پارک عل��وم فناوری را پیگی��ری می کنند و‬ ‫گمرک باید در دو ماه اینده نس��بت به استفاده از‬ ‫پارک برای منطقه ازاد گزارش دهد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه باید وابس��تگی ش��رکت ها به دولت کم و‬ ‫کار به خود انها واگذار ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ ۵۰ :‬نفر‬ ‫کارکن��ان برای اداره پارک وجود دارد‪ ،‬بهتر اس��ت‬ ‫که اینج��ا را به طور کامل واگذار کنیم‪ .‬مس��ئوالن‬ ‫پارک نامه بنویسند که متقاضی هستند شهرک به‬ ‫خودشان واگذار شود و خودشان ان را اداره کنند‪.‬‬ ‫همچنین نامه دیگری بنویسند که برای توسعه کار‪،‬‬ ‫شهرک ش��ماره دو را در ‪ ۵۰‬یا ‪ ۲۰‬هکتار تاسیس‬ ‫کنند‪ .‬رزم حسینی بیان کرد‪ :‬برای فاضالب پارک‪،‬‬ ‫معاون��ت عمرانی بای��د با همکاری ش��رکت اب و‬ ‫فاضالب مش��هد ظرف یک ماه مش��کل را برطرف‬ ‫کن��د‪ .‬همچنین معاونت عمرانی موظف اس��ت که‬ ‫عوارض ش��هرداری را نیز بررسی کند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه کشور و دولت را باید با تفکر بخش خصوصی‬ ‫اداره کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که در دولت تفکر دولتی‬ ‫باش��د‪ ،‬وضع همین است‪ .‬ش��رکت ها باید کشور را‬ ‫بس��ازند نه دولت‪ .‬کش��ورهایی که نفتی نیستند با‬ ‫مالیات اداره می شوند‪.‬‬ ‫رزم حس��ینی گفت‪ :‬در اقتصاد دانش بنیان باید‬ ‫به س��مت محصوالتی رفت که در بازار بفروش��د و‬ ‫دانش بنیان نیز باش��د‪ .‬ش��ما ک ه با پول بس��یار کم‬ ‫کارافرین شدید‪ ،‬زمانی که با دغدغه های بازرگانی‬ ‫روبه رو می ش��وید‪ ،‬از کار اصلی خ��ود باز می مانید‪.‬‬ ‫باید در کنار شما ش��رکت های تامین سرمایه قرار‬ ‫گیرند تا در محصول شما شریک باشند‪ ،‬اگر شریک‬ ‫پی��دا نکنید در همین حد می مانید و در مس��یری‬ ‫قرار می گیرید که شما را خسته می کنند‪‍‍.‬‬ ‫خسارت های اصفهان را به رئیس جمهوری گزارش می دهیم‬ ‫به�روز راعی‪ -‬ش��هردار اصفهان گفت‪ :‬براساس‬ ‫نام��ه ای ب��ا امض��ای اس��تاندار اصفه��ان گ��زارش‬ ‫خس��ارت های وارد ش��ده ب��ه ش��هراصفهان در‬ ‫اغتش��اش های اخی��ر را به رئیس جمه��وری اعالم‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬قدرت اهلل نوروزی‬ ‫در صد و س��ومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان که به منظور ارائه گزارش خسارات های وارد‬ ‫شده به ش��هر در اغتشاش های اخیر حضور یافت با‬ ‫بیان اینکه ‪۱۱۳‬سال است که کشور ما مجلس دارد‬ ‫و در ای��ن ب��ازه زمانی بی��ش از ‪ ۱۱‬هزار قانون وضع‬ ‫ش��ده‪ ،‬در این ‪ ۱۱‬هزار قان��ون ‪ ۱۸‬هزار عنوان جرم‬ ‫تعریف ش��ده و س��االنه ‪ ۱۸‬میلیون پرونده به نهاد‬ ‫قضایی وارد می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عناوین مجرمانه‬ ‫گوناگون و قوانین متراکم س��بب شده بخش زیادی‬ ‫که باید به انتظام بخش��ی جامعه کمک کنند درگیر‬ ‫پرونده های بس��یار باش��ند و طبیعی است بخشی از‬ ‫یک دستگاه گرفتار نقش ضابط شده و به این سرمایه‬ ‫اجتماعی اسیب وارد می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه حوادث اخیر مانند یک حادثه‬ ‫غیرمترقب��ه نهاد بزرگ ش��هرداری را غافلگیر کرد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ش��هرداری نهاد خدماتی اس��ت و نقش‬ ‫امنیت��ی ندارد‪ ،‬نفی یا کتمان بحران در زمان بحران‬ ‫فایده ای ندارد‪ ،‬در این ش��رایط نباید محافظه کارانه‬ ‫وارد صحنه ش��ویم‪ .‬ش��هردار اصفهان با بیان اینکه‬ ‫چنانچ��ه ج��رات تصمیم گیری نداش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫نمی توانی��م در زم��ان بحران خالقان��ه عمل کنیم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬چنانچه فرصت و ت��وان تصمیم گیری وجود‬ ‫نداش��ته باشد‪ ،‬تصمیم گیری مختل شده و اعتراض‬ ‫به اغتش��اش تبدیل می شود‪ .‬نوروزی با بیان اینکه‬ ‫اغتش��اش های اخیر بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان به‬ ‫زیرس��اخت های شهر خسارت وارد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫ه��ر اتوبوس س��وخته یک میلی��ارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان باید هزین��ه پرداخت کنیم‪ ،‬ای��ن هزینه ها‬ ‫متعل��ق به مردم اس��ت و اس��یب ان به م��ردم وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینکه ش��هرداری از همان‬ ‫ت به‬ ‫لحظ��ه اول ب��رای مدیری��ت و کاهش خس��ارا ‬ ‫ش��هر به میدان امد‪ ،‬افزود‪ :‬ش��هرداری بیش از یک‬ ‫نهاد خدمات رس��انی پا به میدان گذاش��ت و به همه‬ ‫نهاده ها کمک کردند تا از میزان خس��ارت ها کاسته‬ ‫شود‪ .‬شهردار با اشاره به خسارت های وارد شده به‪۵‬‬ ‫ایستگاه مترو گفت‪ :‬سیستم های ایستگاه های شهید‬ ‫علیخانی و ‪ ۴‬ایستگاه دیگر اسیب دید و جبران ان‬ ‫زمان بر خواهد بود‪ .‬نوروزی با بیان اینکه اتوبوس ها‬ ‫در بس��یاری از خطوط با خطر جدی روبه رو شدند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ ۱۰۰ :‬اتوبوس اس��یب دیده ک��ه از این تعداد‬ ‫‪ ۲۸‬اتوبوس در اتش س��وخته است‪ ،‬در مجموع ‪۱۰‬‬ ‫درصد اتوبوس های ش��هری اصفهان اسیب دید اما‬ ‫همه تالش کردیم تا در تردد ش��هروندان مش��کلی‬ ‫ایجاد نش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه سازمان اتش نشانی‬ ‫و خدمات ایمنی ش��هرداری اصفهان در این حوادث‬ ‫بس��یار اسیب دید‪ ،‬افزود‪ ۵۰ :‬نفر نیروی اتش نشان‬ ‫ما در این حوادث اسیب دیدند‪ .‬شهردار اصفهان به‬ ‫نگارش نامه ای خطاب به رئیس جمهوری اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این نامه حاوی گزارش خسارت هایی به شهر‬ ‫اصفهان اس��ت که قرار است با امضای استاندار برای‬ ‫رئیس جمهوری ارسال شود‪ .‬وی به تشکیل کارگروه‬ ‫بررس��ی خسارت ها در شهرداری اصفهان اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در مجموع ارزیابی ها ‪ ۳۰۲‬میلیارد و ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیون تومان خس��ارت به ش��هر اصفهان وارد شده‬ ‫و قرار اس��ت طرح ش��کایتی از طریق بخش حقوقی‬ ‫شهرداری اصفهان برای خسارت های واردشده انجا م‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینکه پروژه افتاب نه ازس��وی‬ ‫معترضان بلکه ازس��وی برخی عوامل خارجی مورد‬ ‫دس��تبرد قرار گرفته بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مجموعه نصف‬ ‫جه��ان نی��ز در این زمینه اس��یب های زیادی دیده‬ ‫و امیدواریم با کمک اعضای ش��ورای شهر خسارت‬ ‫وارد ش��ده را بتوان جبران کرد تا هر چه س��ریع تر‬ ‫رفاه شهروندان را ایجاد کنیم‪ .‬نوروزی با بیان اینکه‬ ‫چراغ های راهنمای��ی و رانندگی ‪ ۴۰۰‬تقاطع دچار‬ ‫اس��یب و ‪ ۹۰‬چ��راغ راهنما نابود ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۲۰‬دوربین ثبت تخلفات نیز از بین رفته‬ ‫که جبران این خس��ارت ها بسیار زمانبر است‪ ،‬البته‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از چراغ های راهنمای س��طح شهر اصالح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫فعاالن صنعت بیمه بر توسعه بیمه های عمر در کشور تاکید کردند‬ ‫‹ ‹ضرورت فعالیت تخصصی بیمه ها‬ ‫علی رضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای رش��د بیمه های عمر در کش��ور‪ ،‬ضم��ن افزایش قدرت خرید‬ ‫م��ردم و پایی��ن اوردن ن��رخ تورم‪ ،‬بای��د در حوزه فرهنگ س��ازی و‬ ‫اطالع رس��انی اقدام های مناسبی انجام ش��ود که موضوع های بسیار‬ ‫مهمی هستند‬ ‫دراین بخ��ش کم کند‪ .‬وی در این راس��تا بر راه اندازی‬ ‫مجتمع های بیمه های زندگی‪ ،‬تخصصی کردن فعالیت‬ ‫ش��بکه های فروش‪ ،‬اطالع رسانی و اموزش مناسب و‪...‬‬ ‫را از اقدام های مناسبی دانست که می تواند زمینه رشد‬ ‫بیمه های عمر و سرمایه گذاری را در کشور فراهم کند و‬ ‫باعث باال رفتن ضریب نفوذ بیمه در کش��ور شود افزود‪:‬‬ ‫به ط��ور قطع ج��ای کار دراین حوزه زیاد اس��ت و باید‬ ‫برنامه ریزی دقیقی دراین بخش انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به بیم ه عمر وسرمایه گذاری‬ ‫یونس مظلومی مدیرعامل ش��رکت بیم��ه تعاون نیز‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬با بیان اینک��ه موضوع افزایش‬ ‫ضریب نفوذ بیمه یکی از مباحث بس��یار مهمی اس��ت‬ ‫که همواره مورد توجه فعاالن صنعت بیمه بوده اس��ت‬ ‫افزود‪ :‬در بحث افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور‪ ،‬یکی‬ ‫از فاکتورهای اثرگذار بر این ش��اخص‪ ،‬موضوع رش��د و‬ ‫توسعه بیمه های عمر و س��رمایه گذاری در کشور است‬ ‫که باید به ش��دت مورد توجه باش��د و اقداماتی در این‬ ‫راستا انجام گیرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه البته در س��ال های گذشته اقدام های‬ ‫زیادی دراین راس��تا انجام شده است که همین موضوع‬ ‫زمینه رش��د نس��بی این نوع بیمه ها را در کشور فراهم‬ ‫کرده اس��ت گفت‪ :‬اما ای��ن اقدام ها کافی نیس��ت و ما‬ ‫همچنان دراین بخش از سایر کشورها عقب هستیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید براین موضوع که البته در سایر کشورها‪،‬‬ ‫از انجا که صندوق های بازنشس��تگی در زمره بیمه های‬ ‫بازرگان��ی ق��رار دارد‪ ،‬ازای��ن رو این مهم بر نرخ رش��د‬ ‫بیمه و امار مربوط به ضریب نفوذ بیمه تاثیر گذاش��ته‬ ‫و ضریب نفوذ بیمه را در س��ایر کش��ورها بس��یار باالتر‬ ‫از کش��ور ما نش��ان می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا ضمن‬ ‫فرهنگ سازی و اطالع رس��انی از مزایای بیمه های عمر‬ ‫در کش��ور‪ ،‬نیاز اس��ت که ش��رکت های بیم��ه همراه با‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی اق��دام به ارائ��ه محصوالت‬ ‫در حوزه بازنشس��تگی کنن��د یا اینکه ام��ار مربوط به‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی در بخش بیمه های بازرگانی‬ ‫قرار گیرد تا ازاین باب��ت امار مربوط به افزایش ضریب‬ ‫نفوذ بیمه باالتر برود‪.‬‬ ‫به گفته او درحال حاضر به نظر می رس��د ضریب نفوذ‬ ‫بیمه کش��ور در بخش بیمه های غیرزندگی‪ ،‬با میانگین‬ ‫جهان��ی تفاوت چندانی ن��دارد و تفاوت اصلی در بخش‬ ‫بیمه های زندگی و عمر اس��ت که باید دراین حوزه کار‬ ‫بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم باید کنترل شود‬ ‫همچنی��ن علی اکبر اکرامی مدیرعامل بیمه امید نیز‬ ‫درای��ن باره در گفت وگو ب��ا‬ ‫ضریب نفوذ بیمه از‬ ‫تقسیم حق بیمه تولیدی به حجم تولید ناخالص داخلی‬ ‫به دس��ت می اید ک��ه درحال حاضر عدد ‪ ۲.۴‬را نش��ان‬ ‫می ده��د افزود‪ :‬هدفگذاری ها حکایت ازاین امر دارد که‬ ‫ضری��ب نفوذ بیمه تا برنامه شش��م توس��عه به باالی ‪۶‬‬ ‫درصد برس��د که به نظر بنده این عدد کمی اغراق امیز‬ ‫است و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور خیلی‬ ‫امکانپذیر نباشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه ه��ر چه حج��م تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی افزایش پیدا کند‪ ،‬ضریب نفوذ به س��ختی رشد‬ ‫می کند یاداورش��د‪ :‬در چنین ش��رایطی به نظرمی رسد‬ ‫که م��ا بتوانی��م در یکی دوس��ال اینده ضری��ب نفوذ‬ ‫بیم��ه را به ع��دد ‪ ۳‬درص��د برس��انیم که جای��گاه به‬ ‫نس��بت خوب��ی اس��ت و تحق��ق ان ه��م دور از انتظار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی یک��ی از چالش های پی��ش روی افزایش ضریب‬ ‫نف��وذ بیمه در کش��ور را تورم موج��ود در اقتصاد ایران‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬از انجایی که کش��ور ما تورم زا است‬ ‫و بازاره��ای غیرمول��د همواره از جذابی��ت باالیی برای‬ ‫سرمایه گذاری برخوردار هستند‪ ،‬این شرایط سبب شده‬ ‫تا تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر در کشور ما‬ ‫پایین باش��د که این خود عاملی شده است برای پایین‬ ‫بودن ضریب نفوذ بیمه در کش��ور‪ .‬ب��ه گفته این فعال‬ ‫بیم��ه‪ ،‬تا زمانی که تورم در کش��ور ما کنترل نش��ود‪ ،‬و‬ ‫بازاره��ای غیر مولد از جذابیت باالیی برخودار باش��ند‪،‬‬ ‫این مهم اجازه رش��د به سایر بخش ها همچون صنعت‬ ‫بیمه را نخواهد داد‪.‬‬ ‫اکرام��ی با تاکید براینکه درحال حاضر یکی از راه های‬ ‫افزای��ش ضریب نفوذ بیمه در کش��ور‪ ،‬رش��د بیمه های‬ ‫عمروس��رمایه گذاری در کشور است افزود‪ :‬این شرایطی‬ ‫درحالی اس��ت که سهم بیمه های عمر در کشور ما ‪۱۴‬‬ ‫درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه را تش��کیل می دهد‬ ‫که این در مقابل س��هم بیمه های عمر در سایر کشورها‬ ‫ناچیز اس��ت‪.‬به گفته وی‪ ،‬برای رشد بیمه های عمر در‬ ‫کشور‪ ،‬ضمن افزایش قدرت خرید مردم و پایین اوردن‬ ‫نرخ تورم‪ ،‬باید در حوزه فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی‬ ‫اقدام های مناسبی انجام شود و اینها موضوع های مهمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی مهدوی‬ ‫یونس مظلومی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫س��خن اخر اینکه جذاب کردن پوشش های بیمه ای‪،‬‬ ‫ارائه خدمات بیمه ای براس��اس نیاز مشتریان به ویژه در‬ ‫بیمه های عمر‪ ،‬ورود شرکت های بیمه به بخش هایی که‬ ‫همچنان بکر هس��تند و خال در ان وجود دارد‪ ،‬فعالیت‬ ‫تخصصی شرکت های بیمه‪ ،‬اطالع رسانی و فرهنگ سازی‬ ‫مناس��ب و‪ ...‬ازجمله اقدام هایی است که باید برای رشد‬ ‫صنعت بیمه در دس��تورکار قرار گیرد و اقدام های الزم‬ ‫در این رابطه انجام شود‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه تقوی��ت بخش تولید و صنعت کش��ور‪،‬‬ ‫افزای��ش درامده��ای م��ردم و در کل بهب��ود وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور از دیگر اقدام های مهم و زیرس��اختی‬ ‫اس��ت که می تواند زمینه رش��د صنعت بیم��ه را فراهم‬ ‫کند و بای��د به عنوان یکی از برنامه ه��ای کالن اقتصاد‬ ‫کشور در دستور کار باشد‪ .‬به هر حال برای رشد صنعت‬ ‫بیمه باید ش��رایطی ایجاد که مردم توان خریدش��ان به‬ ‫گونه ای باش��د که فقط بیمه های اجب��اری را خریداری‬ ‫نکنن��د و از س��ایر پوش��ش های بیمه ای نیز اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫علی اکبر اکرامی‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد‬ ‫عض��و کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودج��ه و محاس��بات مجلس به‬ ‫تشریح مشکالت شبکه بانکی در صورت معوق شدن تسهیالت‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫منصور مرادی در گفت وگو با ایبِنا با اش��اره به سخت گیری‬ ‫بانک ها در ارائه تس��هیالت بانکی‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر است کمی حق‬ ‫را ب��ه بانک ها بدهیم‪ ،‬زیرا حجم معوق��ات کالن و خُ رد بانکی‬ ‫اکنون رقم بسیار بزرگی شده که خود این مانع خدمت رسانی‬ ‫بهتر به مردم است‪.‬‬ ‫نماینده مردم مریوان و سرو اباد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه ش��رط اعطای برخی تسهیالت در صورت داشتن‬ ‫مشکالت شبکه بانکی با مطالبات معوق‬ ‫ضامن کارمند به جهت تضمین بازپرداخت ان است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر تس��هیالت قرض الحسنه‬ ‫درامدی برای بانک ها ندارد و اگر قرار باش��د ان هم‬ ‫جزو معوقات بانکی قرار بگیرد دس��ت بانک ها برای‬ ‫ارائه وام های قرض الحسنه دیگر بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه گاهی با معوق ش��دن‬ ‫تسهیالت قرض الحس��نه هزینه پیگیری های قضایی‬ ‫برای وصول انها از رقم وام بیش��تر می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در چنین‬ ‫مواقعی اس��ت که اگر ضامن تس��هیالت گیرنده کارمند باشد‬ ‫معوقات بهتر وصول ش��ده و ارائه وام های دیگر با وقفه مواجه‬ ‫اغاز همکاری مشترک بیمه نوین و دیجی کاال‬ ‫هم��کاری مش��ترک ش��رکت بیم��ه نوین و‬ ‫دیج��ی کاال‪ ،‬از ‪ 5‬اذرماه اغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی و امور بین المل��ل بیمه نوین‪،‬‬ ‫این ش��رکت در راس��تای ارج نهادن به اعتماد‬ ‫مش��تریان خود‪ ،‬زمینه های همکاری با دیجی‬ ‫کاال و بهره مندی بیمه گذاران خود را از کدهای‬ ‫تخفیف دیجی کاال فراهم کرده است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬بیمه گذاران بیمه نامه های‬ ‫عمر و س��رمایه گذاری‪ ،‬حوادث انفرادی‪ ،‬اتش‬ ‫س��وزی منازل مس��کونی‪ ،‬بدنه و شخص ثالث‬ ‫خودرو‪ ،‬مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه‬ ‫نوین می توانن��د از تخفیف های در نظر گرفته‬ ‫جه��ت خرید از س��ایت دیجی کاال اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این هم��کاری مش��ترک‪ ،‬کدهای‬ ‫تخفیف خرید س��ایت دیج��ی کاال در مقاطع‬ ‫زمانی مختلف از طریق پیامک یا تماس تلفنی‬ ‫کارشناسان مرکز تماس بیمه نوین به مشتریان‬ ‫اطالع رس��انی خواهد ش��د و بیمه گذاران این‬ ‫ش��رکت می توانند براس��اس ش��رایط و مهلت‬ ‫زمانی اعالم ش��ده از این تخفیف ها اس��تفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬همچنی��ن اعضای باش��گاه مش��تریان‬ ‫دیجی کاال بر اس��اس امتیازه��ای خود امکان‬ ‫تهی��ه کد تخفی��ف خری��د بیمه نامه های بیمه‬ ‫نمی شود‪ .‬مرادی با بیان اینکه اگر صرفا بخواهیم به‬ ‫تکلیف صرف بانک ها در ارائه وام های قرض الحسنه‬ ‫بپردازیم‪ ،‬بدون اینکه بدانیم معوقات چه میزان است‬ ‫اجح��اف در حق برخی بانک ها خواهد ش��د‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر ش��خصی در پرداخت تس��هیالت بدعهدی‬ ‫کن��د‪ ،‬به طور حتم ضامن نیز تمایلی به ضمانت وی‬ ‫دیگر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ارائه تس��هیالتی که ب��ه بنگاه های تولیدی‬ ‫اعط��ا می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ب��اره ای��ن ن��وع تس��هیالت نیز‬ ‫مل��ک واحد تولی��دی باید در ره��ن بانک باش��د و همه این‬ ‫نوین را از س��ایت این فروش��گاه اینترنتی دارا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کدهای تخفیف خرید محصوالت بیمه نوین‬ ‫که در دیجی کاال ارائه می شوند از تاریخ ‪ ٩‬اذر‬ ‫ماه فعال و دارای اعتبار زمانی یک ساله هستند‬ ‫و شامل بیمه های بدنه خودرو‪ ،‬مسافرتی‪ ،‬اتش‬ ‫س��وزی منازل مس��کونی‪ ،‬ح��وادث انفرادی و‬ ‫مس��ئولیت پزشکان و پیراپزش��کان می­ شوند‪.‬‬ ‫اعضای باش��گاه مشتریان دیجی کاال می توانند‬ ‫ب��ا مراجعه ب��ه واحدهای صدور ش��رکت بیمه‬ ‫نوین و ارائه کد تخفیف‪ ،‬جهت خرید بیمه نامه‬ ‫خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫س��خت گیری ها ب��رای ت��داوم روند تس��هیالت ده��ی الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد‪ :‬تس��ویه س��ر‬ ‫موع��د وام ها ضم��ن اینکه عملکرد ش��بکه بانکی را تس��ریع‬ ‫می کن��د‪ ،‬می تواند مش��کالت اقتصادی واحده��ای تولیدی را‬ ‫نیز رف��ع کند‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی یاداور ش��د‪ :‬باید یک بار هم در کنار‬ ‫ش��بکه بانکی بوده و به مشکالت انها در زمان تسهیالت دهی‬ ‫رسیدگی کرد زیرا تکلیف صرف بر ارائه وام تنها مشکالت انها‬ ‫را پیچیده تر می کند‪.‬‬ ‫«گام» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید‬ ‫در راس��تای برنامه ه��ای بانک مرک��زی برای‬ ‫مدیری��ت نقدینگ��ی‪ ،‬ش��یوه نامه گواه��ی اعتبار‬ ‫مولد(گام) پیش��نهاد و در نشس��ت ‪ ۵‬اذر امسال‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار که به ریاس��ت عبدالناصر‬ ‫همت��ی برگزار ش��د‪ ،‬م��ورد تصویب نهای��ی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬براساس‬ ‫این ش��یوه نام ه ب��ا بهره من��دی از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی کش��ور که در قالب زنجیره های تامین‬ ‫تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک ها‬ ‫و موسس��ه های اعتباری زمینه تامین منابع مورد‬ ‫نیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫گواهی اعتبار مولد به عنوان ابزاری بازار محور و‬ ‫با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه‬ ‫در کن��ار س��ایر ابزارهای موجود انتظ��ار می رود‬ ‫تس��هیالت جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه ها‬ ‫و رونق تولید فراهم کند‪.‬‬ ‫ما در ایران تالش کرده ایم که به س��مت‬ ‫اس��تانداردهای جهانی حرک��ت کنیم و در‬ ‫تعیی��ن نرخ ح��ق بیمه ها ش��رایط الزم را‬ ‫لح��اظ کنیم که م��ردم ترغی��ب به خرید‬ ‫بیمه نام��ه ش��وند‪ .‬اما موضوع��ی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این اس��ت که با توجه به پایین بودن‬ ‫نرخ حق بیمه ها در کش��ور ب��از هم مردم‬ ‫تمایل��ی ب��ه خری��د پوش��ش های بیمه ای‬ ‫همچون بیمه اتش سوزی و زلزله در کشور‬ ‫ندارند که این به عن��وان یک دغدغه مهم‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫م��ردم هن��وز از مزیت ه��ای چندوجهی‬ ‫بیم��ه چندان اگاهی ندارن��د و این نیاز به‬ ‫اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی بیش��تری‬ ‫دارد‪ .‬م��ردم باید ب��ا توجه ب��ه تجربه های‬ ‫تل��خ حوادثی ک��ه در کش��ور رخ می دهد‪،‬‬ ‫خودش��ان را ملزم به خرید بیمه نامه کنند‬ ‫و این موضوع بس��یار حائز اهمیتی اس��ت‪.‬‬ ‫ما در کشور پوش��ش های بیمه ای مناسبی‬ ‫داری��م که در صورت اس��تفاده از انها‪ ،‬این‬ ‫امر می تواند جلوی خس��ارت های احتمالی‬ ‫را بگی��رد و در نهایت یک ارامش نس��بی‬ ‫در بخش ه��ای مختلف به وج��ود اورد‪ .‬اما‬ ‫مسئله این است که به دلیل اختیاری بودن‬ ‫اینگونه بیمه نامه ها افراد چندان خودش��ان‬ ‫را ملزم ب��ه خرید ان نمی کنن��د‪ .‬اجباری‬ ‫ک��ردن برخی پوش��ش های بیم��ه ای یک‬ ‫راهکار خوب اس��ت که دنیا به این س��مت‬ ‫حرک��ت کرده و ما نی��ز می توانیم ان را در‬ ‫کشور اجرایی کنیم و زمینه افزایش ضریب‬ ‫نفوذ بیمه در کشور را فراهم اوریم‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��رایط و نرخ حق بیمه ها‬ ‫مناس��ب اس��ت و مش��کل اصلی اختیاری‬ ‫بودن بیمه هاس��ت که به ط��ور حتم وقتی‬ ‫بیمه ها اجباری ش��ود‪ ،‬می توان امیدوار که‬ ‫درصد بیشتری از افراد پوشش های بیمه ای‬ ‫را خری��داری کنند و از ای��ن بابت صنعت‬ ‫بیمه رش��د بیشتری در کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬چون در رابطه با پوش��ش های‬ ‫بیم��ه ای‪ ،‬م��ا از جامعه ام��اری پایینی در‬ ‫کش��ور برخورداریم‪ ،‬بنابراین نتوانس��ته ایم‬ ‫بیمه نامه های خرد و متنوعی ارائه کنیم که‬ ‫در این راستا اگر این جامعه اماری افزایش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬می توان ش��رایطی را ایجاد کرد‬ ‫که پوش��ش های بیم��ه ای متنوع تری ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فعال سازی رمز دوم پویا‬ ‫نیازی به ارائه اطالعات‬ ‫کارت بانکی ندارد‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ه های اعتب��اری در‬ ‫راس��تای ارتقاء س��طح امنیت تراکنش های‬ ‫بدون حضور کارت‪ ،‬امکان دریافت رمز دوم‬ ‫پوی��ا را فراهم کرده و ب��رای این کار به هیچ‬ ‫عنوان نی��از به ارائه اطالع��ات کارت بانکی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫به اطالع مشتریان ش��بکه بانکی می رساند‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتباری در راستای‬ ‫ارتقاء س��طح امنی��ت تراکنش ه��ای بدون‬ ‫حضور کارت‪ ،‬ام��کان دریافت رمز دوم پویا‬ ‫را فراهم کرده و برای این کار به هیچ عنوان‬ ‫نیاز ب��ه ارائه اطالع��ات کارت بانکی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫از انجاییکه انج��ام تراکنش های بانکی و‬ ‫پرداخ��ت از ابتدای دی ماه‪ ،‬صرفا با رمز دوم‬ ‫پوی��ا امکان پذیر خواهد بود‪ ،‬لطفا هموطنان‬ ‫به منظور پویاس��ازی رمز دوم کارت بانکی و‬ ‫تایید شماره تلفن همراه‪ ،‬به سایت یا شعبه‬ ‫بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند‪.‬‬ ‫در راس��تای پیش��گیری از وق��وع‬ ‫کالهبرداری ه��ای مرتبط در فضای مجازی‬ ‫الزم است مشتریان از ارائه هرگونه اطالعات‬ ‫کارت خود تحت عناوین فریبنده پویاسازی‬ ‫رمز دوم‪ ،‬خودداری نم��وده و برای دریافت‬ ‫اطالعات بیشتر به ش��عب‪ ،‬سایت رسمی یا‬ ‫مراکز تماس بانک خود مراجعه کنند‪.‬‬ ‫هیچ گونه فعال س��ازی رمز پویا در سایت‬ ‫بانک مرکزی انجام نمی شود‪ ،‬لذا هموطنان‬ ‫نسبت به پیامک های جعلی هوشیار باشند‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است نشانی سایت بانک‬ ‫مرک��زی ‪ cbi.ir‬می باش��د و توجه دقیق به‬ ‫این دامنه ضروری است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مهدی مهدوی مدیرعامل بیمه س��رمد دراین باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با تاکید براین موضوع که در حالی‬ ‫در برنامه شش��م توسعه تاکید ش��ده است ضریب نفوذ‬ ‫بیم��ه باید به باالی ‪ ۶‬درصد برس��د که پرکردن فاصله‬ ‫فعلی یعنی ‪ ۲.۴‬درصد با عدد ‪ ۶‬درصد نیازمند اقدامات‬ ‫زیادی اس��ت گفت‪ :‬درحال حاضر بیمه های اجباری در‬ ‫کش��ور ما به دلیل ماهیتش��ان‪ ،‬تقریبا اس��تفاده ازاین‬ ‫نوع بیمه ها بس��یار بیش��تر از بیمه های اختیاری است؛‬ ‫بنابرای��ن اگ��ر قرار اس��ت ضریب نفوذ بیمه درکش��ور‬ ‫رش��د کند ما باید در بحث بیمه های اختیاری همچون‬ ‫بیمه ه��ای عمرو زندگ��ی کار فرهنگی انج��ام دهیم و‬ ‫زیرس��اخت های کالن اقتصادی را برای این مهم فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه م��ا در بحث بیمه های عمر و زندگی‬ ‫ب��ا اختالف معناداری ب��ا دنیا درحال حرکت هس��تیم‬ ‫یاداورش��د‪ :‬برای رش��د بیمه های عمر و سرمایه گذاری‬ ‫در کش��ور نیاز است که فرهنگ س��ازی مناسبی دراین‬ ‫ح��وزه انجام ش��ود‪ ،‬چون بحث فرهنگ س��ازی موضوع‬ ‫بس��یار حائز اهمیتی است و می تواند فاصله ما را با دنیا‬ ‫مسیر رشد ضریب نفوذ بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت بیمه در ایران با قدمت چندین ساله‪ ،‬با وجود‬ ‫اثرگذاری که در س��ایر حوزه های اقتص��ادی و زندگی‬ ‫روزمره افراد دارد‪ ،‬اما در تمام این سال ها‪ ،‬هنوز نتوانسته‬ ‫نظر فعاالن بخش های اقتصادی و همچنین افراد جامعه‬ ‫را به سمت خود جلب کند و از رشد مناسبی برخوردار‬ ‫شود‪ .‬به عبارت دیگر مردم تا زمانی که ضروری نباشد‪،‬‬ ‫تمایلی برای خرید پوش��ش های بیمه ای نداشته و این‬ ‫کاال را در س��بد خریدش��ان ق��رار نمی دهن��د‪ .‬باوجود‬ ‫تالش هایی که در این س��ال ها برای توسعه این صنعت‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬هنوز بیمه در کشور ما از جایگاه مناسبی‬ ‫که شایس��ته ان باش��د‪ ،‬برخوردار نیست و همچنان به‬ ‫عنوان ی��ک خدمت لوکس به ش��مار می ای��د و عموما‬ ‫به عنوان هزینه س��ربار تلقی می ش��ود‪ .‬عرضه گسترده‬ ‫بیمه های زندگی هم که از ان به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫مولفه های ارتقا و بهبود سطح رفاه اجتماعی یاد می شود‪،‬‬ ‫همچنان در کشور با موانع بسیاری روبه رو است و اساسا‬ ‫در بیشتر خانواده های ایرانی برای ان جایگاهی مفروض‬ ‫نیس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی هدفگذاری بیمه مرکزی‬ ‫افزای��ش ضریب نفوذ بیمه به ‪ ۶‬درصد اس��ت‪ ،‬در حالی‬ ‫که این رقم درحال حاضر حدود ‪ ۲.۴‬درصد است‪ .‬رئیس‬ ‫کل بیمه مرکزی معتقد اس��ت‪ :‬عمده رشد ضریب نفوذ‬ ‫در بخش بیمه زندگی است که در کشورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫بیم��ه زندگی ‪ ۶۰‬درصد س��هم دارد ام��ا در ایران بیمه‬ ‫زندگی ‪ ۱۴‬درصد اس��ت و م��ا می خواهیم بیمه زندگی‬ ‫رشد پیدا کند‪.‬‬ ‫با وجود این هدف گذاری اما چه راهکاری برای توسعه‬ ‫و ب��اال ب��ردن جایگاه صنع��ت بیمه در کش��ور‪ ،‬به ویژه‬ ‫بیمه ه��ای عمرو زندگی وجود دارد؟ ب��ه اعتقاد فعاالن‬ ‫صنع��ت بیم��ه‪ ،‬مهم ترین عوامل این توس��عه نیافتگی‪،‬‬ ‫نبود فرهنگ س��ازی مناسب‪ ،‬نبود اطالع رسانی درست‪،‬‬ ‫باال بودن نرخ تورم و فعال نبودن شرکت های تخصصی‬ ‫در رشته های بیمه ای همچون عمر است که باعث شده‬ ‫صنعت بیمه در ایران نس��بت به سایر کشورها از قافله‬ ‫عقب بماند‪ .‬تاکید کارشناس��ان این است که برای رشد‬ ‫صنع��ت بیمه در کش��ور و افزایش ضریب نفوذ بیمه در‬ ‫کش��ور باید‪ ،‬در حوزه بیمه های عم��ر بیش از هر زمان‬ ‫دیگری کار ش��ود و اقدامات جدی ت��ری دراین بخش‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫بی تمایلی‬ ‫به خرید بیمه‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫ِ‬ ‫کارت بانک‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از ترن�ج‬ ‫اینده‬ ‫اخبار‬ ‫بانک اینده در س��ال «رون��ق تولید» و‬ ‫در راس��تای حمای��ت از «کاالی ایران��ی»‪،‬‬ ‫تس��هیالت کارت اعتباری «ترنج کارت» را‬ ‫برای بهره برداری مش��تریان‪ ،‬رونمایی و به‬ ‫بازار عرضه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اریا‪ ،‬س��قف تس��هیالت کارت‬ ‫اعتباری «ترنج کارت» مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ری��ال‪ ،‬ب��ا قابلی��ت بازپرداخت اقس��اطی‪،‬‬ ‫حداکثر ‪۳۶‬ماهه است‪.‬‬ ‫تس��هیالت «ترن��ج کارت» صرف��ا برای‬ ‫خری��د از ش��رکت های ط��رف ق��رارداد‬ ‫(تولیدکنن��دگان داخلی)‪ ،‬امکان اس��تفاده‬ ‫دارد و قابلی��ت ‪ Close Loop‬در‬ ‫کانال ه��ای درگاه اینترنت��ی و کارت خوان‬ ‫نیز برای این محص��ول جدید بانک اینده‪،‬‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫صاحبان «ترن��ج کارت»‪ ،‬حداکثر ‪۳۰‬روز‬ ‫پ��س از صدور ای��ن کارت‪ ،‬مهلت خرید از‬ ‫فروشگاه های طرف قرارداد با بانک اینده را‬ ‫دارن��د که پس از این مدت‪« ،‬ترنج کارت»‪،‬‬ ‫منقضی می شود‪.‬‬ ‫دارن��دگان «ترنج کارت» بان��ک اینده‪،‬‬ ‫در حال حاض��ر می توانند محصوالت یکی‬ ‫از ش��رکت های تولیدکننده ل��وازم خانگی‬ ‫ایرانی که در ش��عب بانک ب��ه انها معرفی‬ ‫خواهد شد را خریداری کنند‪.‬‬ ‫مذاک��ره با س��ایر ش��رکت های تولیدی‬ ‫و خدمات��ی ایران��ی در ح��ال انجام اس��ت‬ ‫ک��ه در ص��ورت تواف��ق و اضافه ش��دن به‬ ‫فهرس��ت «ترن��ج کارت»‪ ،‬اس��امی ای��ن‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬بالفاصل��ه ب��ه مش��تریان‪ ،‬از‬ ‫طریق ش��عبه مربوط‪ ،‬اطالع رسانی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنشستگان پس�ت بانک مشمول‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫مدیرعام��ل پس��ت بانک ایران گف��ت‪:‬‬ ‫بازنشس��تگان این بانک نیز مانند کارکنان‬ ‫شاغل مشمول بیمه تکمیلی می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روند بورس امروز‪ ،‬ش��یری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درراس��تای کم��ک به بهبود‬ ‫وضعیت معیشتی و رفاهی خانواده های این‬ ‫بانک و کاه��ش دغدغه های انان در زمینه‬ ‫هزینه های درمانی و براساس استعالم های‬ ‫دریاف��ت ش��ده از ش��رکت های بیم��ه و با‬ ‫رعایت صرفه و صالح بانک‪ ،‬ش��رکت بیمه‬ ‫تجارت ن��و به عن��وان بیمه گ��ر تکمیلی این‬ ‫بانک برگزیده شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر این اس��اس همس��ر‪،‬‬ ‫فرزندان و والدین بازنشس��تگان و کارکنان‬ ‫ای��ن بانک اعم از م��رد و زن بدون در نظر‬ ‫گرفت��ن تکفل مش��مول طرح های بیمه ای‬ ‫تکمیلی درمانی می شوند و این پوشش های‬ ‫بیمه ای دارای طرح ه��ا متنوع بوده که هر‬ ‫ی��ک از کارکنان و بازنشس��تگان می توانند‬ ‫باتوج��ه به ش��رایط خ��ود از ان اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش��یری در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬در این‬ ‫ط��رح تمام��ی هزینه ه��ای کلینیک��ی و‬ ‫پاراکلینیک��ی مش��مول قراردادهای بیمه ‬ ‫تکمیل��ی کارکن��ان و بازنشس��تگان بانک‬ ‫می شود و در بیم ه تکمیلی امسال عالوه بر‬ ‫پوشش های س��ال قبل‪ ،‬هزینه های ویزیت‪،‬‬ ‫عین��ک و دندانپزش��کی نیز زیر پوش��ش‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک مل�ی‪ ،‬صدرنش�ین تعداد‬ ‫خودپردازها‬ ‫بیشترین تعداد خودپرداز در نظام بانکی‬ ‫متعلق به بانک ملی ایران است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان‬ ‫می دهد از مجموع بیش از ‪ ۵۸‬هزار دستگاه‬ ‫خودپرداز موج��ود در نظام بانکی‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۸‬هزار دس��تگاه ان مربوط ب��ه بانک ملی‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫این اعداد حاکی از این اس��ت که حدود‬ ‫‪ ۱۴‬درصد دس��تگاه های خودپ��رداز نظام‬ ‫بانکی را بان��ک ملی ایران از ان خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۴۹‬فق��ره از دس��تگاه های‬ ‫خودپرداز بانک ملی ایران در تهران و بقیه‬ ‫در سایر استان ها مس��تقر است‪ .‬خودپرداز‬ ‫یک��ی از پرکاربردتری��ن دس��تگاه های‬ ‫بانکداری غیرحضوری است که بسیاری از‬ ‫خدمات بانکی را ارائه می کند‪.‬‬ ‫نس��ل جدید خودپردازه��ای بانکی که‬ ‫بان��ک ملی ایران نیز انه��ا را به کار گرفته‪،‬‬ ‫قابلیت ارائه خدمات مبتنی بر نیاز مشتری‬ ‫را نیز دارند‪.‬‬ ‫این دس��تگاه ها براس��اس رفتار مشتری‬ ‫تنظی��م ش��ده و خ��ود را ب��ا ان تطبی��ق‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون فناوری اطالعات بانک ملت اعالم کرد‬ ‫اموزش‪ ،‬دغدغه نظام بانکی در طرح رمز دوم یکبار مصرف‬ ‫مع��اون فن��اوری اطالعات بان��ک ملت گفت‪:‬‬ ‫اموزش مش��تریان بزرگ ترین دغدغه سیس��تم‬ ‫بانک��ی در ح��وزه رمز دوم یکبار مصرف اس��ت‬ ‫چرا که اگر مردم اماده اجرای طرح نش��وند‪ ،‬به‬ ‫طور قطع در تراکنش ه��ای بدون حضور کارت‬ ‫ریزش خواهیم داشت‪ .‬مرتضی ترک تبریزی در‬ ‫گفت وگو با ایبِنا درباره میزان جرایم فیش��ینگ‬ ‫در کشور گفت‪ :‬در طول سال های گذشته نبود‬ ‫اگاهی ش��هروندان در رعای��ت امنیت اطالعات‬ ‫کارت و س��هل انگاری ها در کن��ار اس��تفاده‬ ‫کالهب��رداران از روش های جدید و متنوع باعث‬ ‫ش��ده تا جرایم مبتنی بر برداش��ت غیر مجاز از‬ ‫جمله فیش��ینگ رشد بس��یار زیادی پیدا کند‬ ‫تا جایی که کالهبرداری های انالین و س��رقت‬ ‫اطالع��ات کارت بانک��ی به یک بح��ران تبدیل‬ ‫شود و بانک مرکزی با توجه به تاکید مقام های‬ ‫قضایی و پلیس��ی تصمیم بگیرد ت��ا رمز پویا را‬ ‫ب��رای افزایش امنیت و کاه��ش جرایم اجرایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مع��اون فناوری اطالعات بانک ملت با اش��اره‬ ‫به اجرای رم��ز دوم یکبار مصرف از ابتدای دی‬ ‫امس��ال گفت‪ :‬با وج��ود میزان زیاد فیش��ینگ‬ ‫که در کش��ور وجود دارد‪ ،‬ناگریز هس��تیم تا به‬ ‫س��وی رمز دوم یکبار مص��رف و افزایش امنیت‬ ‫تراکنش های بدون حض��ور کارت حرکت کنیم‬ ‫ب��ا وج��ود می��زان زی��اد فیش��ینگ ک��ه در کش��ور وج��ود‬ ‫دارد‪ ،‬ناگری��ز هس��تیم به س��وی رمز دوم یکب��ار مصرف و‬ ‫افزای��ش امنیت تراکنش ه��ای بدون حض��ور کارت حرکت‬ ‫کنیم‬ ‫که در ای��ن زمینه بانک ملت تمام��ی اقدامات‬ ‫الزم را انج��ام داده و اپلیکیش��ن رمزنگار ملت‬ ‫نیز در دس��ترس مش��تریان قرار گرفته اس��ت؛‬ ‫رمز دوم پویا از ابت��دای دی ماه اجرایی خواهد‬ ‫ش��د و براورده��ا حاکی از ان اس��ت که میزان‬ ‫جرایمی همچون فیشینگ کاهش بسیار زیادی‬ ‫تولید ‪ ۶.۷۱۶‬میلیارد ریال حق بیمه در بیمه نوین‬ ‫بازدید سرپرست بیمه ایران از کارگزاری بورس بیمه ایران‬ ‫سرپرس��ت بیم��ه ای��ران در ادامه‬ ‫بازدید از واحدهای اجرایی‪ ،‬به صورت‬ ‫س��ر زده از کارگ��زاری ب��ورس بیمه‬ ‫ای��ران بازدید کرد‪ .‬به گ��زارش روابط‬ ‫عموم��ی کارگزاری بورس بیمه ایران‪،‬‬ ‫رضایی عالوه بر دیدار با اعضای هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران و کارشناسان‬ ‫کارگزاری بورس بیمه ای��ران‪ ،‬از بخش های مختلف‬ ‫این کارگزاری دیدن کرد‪ .‬در این دیدار‪ ،‬روند فعالیت‬ ‫و عملک��رد کارگ��زاری ب��ورس بیمه ایران ازس��وی‬ ‫رباطی‪ ،‬رئیس هی��ات مدیره و مدیرعامل کارگزاری‬ ‫به ایش��ان اعالم و به برنامه های اینده این کارگزاری‬ ‫نیز اشاره شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬سرپرس��ت بیمه ایران پس‬ ‫از اط�لاع از جایگاه و وضعیت کارگزاری بورس بیمه‬ ‫ایران در بین دیگر کارگزاری های این صنعت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باتوج��ه به انکه کارگزاری ب��ورس بیمه ایران‬ ‫در م��دت کوتاهی با ارتقای بی��ش از ‪ ۵۰‬رتبه ای از‬ ‫پیدا خواهد ک��رد‪ .‬وی د رب��اره امنیت رمزهای‬ ‫یکبار مصرف تولید ش��ده از طریق اپلیکیشن ها‬ ‫گف��ت‪ :‬رمزهای پوی��ا همچون رمزهای ایس��تا‬ ‫مان��دگار نیس��تند و صرف��ا ‪ ۶۰‬ت��ا‪ ۱۲۰‬ثانیه و‬ ‫براس��اس اس��تانداردها اعتبار دارن��د که همین‬ ‫موض��وع باعث می ش��ود تا امنی��ت کاربران در‬ ‫تراکنش های بدون حضور کارت تامین و نسبت‬ ‫به رمزهای ایس��تا افزایش یابد؛ موضوع امنیت‬ ‫نرم افزاره��ای ارائه دهنده ‪ OTP‬مهم اس��ت و‬ ‫بانک مرک��زی روی ان تاکی��د دارد اما باید به‬ ‫این نکته توجه داشت که به دلیل مدت دار بودن‬ ‫اعتبار رمزها امکان سوءاس��تفاده وجود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫معاون فن��اوری اطالعات بان��ک ملت با بیان‬ ‫اینک��ه ام��وزش مش��تریان مهم تری��ن دغدغه‬ ‫سیس��تم بانکی برای اجرای رمز دوم پویا است‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اموزش و اشناس��ازی مش��تریان‬ ‫بزرگ ترین دغدغه سیس��تم بانکی در حوزه رمز‬ ‫دوم یکبار مصرف به شمار می رود که نیاز است تا‬ ‫به ان توجه ویژه شود و نباید مردم را به صورت‬ ‫ناگهانی با موضوعاتی جدید روبه رو کرد چرا که‬ ‫می تواند باعث ایجاد مشکالت و نارضایتی شود‪.‬‬ ‫وی درباره پیش بین��ی وضعیت تراکنش های‬ ‫بدون حضور کارت پس از اجرای طرح رمز دوم‬ ‫یکب��ار مصرف گفت‪ :‬هم اکنون زیرس��اخت های‬ ‫رتبه ‪ ۷۶‬به رتب��ه ‪ ۱۵‬در بخش اوراق‬ ‫رس��یده و در بین ‪ ۲۵‬کارگزاری برتر‬ ‫بازار سرمایه قرار دارد‪ ،‬حمایت خود را‬ ‫از این کارگزاری اعالم و پیشنهادهایی‬ ‫برای بهبود و توسعه امور مطرح کرد‪.‬‬ ‫سرپرست بیمه ایران افزود‪ :‬در حال‬ ‫ حاضر توجه بس��یاری از اقشار جامعه‬ ‫به س��رمایه گذاری در بخش بورس و بازا ر س��رمایه‬ ‫جلب ش��ده و این بازار جایگاه ویژه ای در بین دیگر‬ ‫بخش های اقتصادی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬باتوجه ب��ه برنامه ها و‬ ‫اس��تراتژی های اینده کارگزاری بورس بیمه ایران و‬ ‫پیشرفت چشمگیر این شرکت در مدت کوتاه‪ ،‬بیمه‬ ‫ایران به عنوان س��هامدار عم��ده‪ ،‬حمایت حداکثری‬ ‫خود را در راس��تای تحقق اه��داف کارگزاری بورس‬ ‫بیمه ای��ران به عمل اورده تا جایی که ش��اهد قرار‬ ‫گرفت��ن رتبه این کارگزاری در بی��ن ‪ ۱۰‬کارگزاری‬ ‫اول بازار سرمایه باشیم‪.‬‬ ‫الزم اماده شده و ضرورت دارد که اطالع رسانی‬ ‫و اموزش مش��تریان به صورت جدی در دستور‬ ‫کار ق��رار بگی��رد تا ابه��ام و پیچیدگ��ی برای‬ ‫شهروندان ایجاد نشود و ریزش تراکنش نداشته‬ ‫باش��یم؛ واقعیت این اس��ت که اگر مردم اماده‬ ‫اج��رای رمز دوم پویا نش��وند‪ ،‬ب��ه طور قطع در‬ ‫تراکنش های بدون حضور کارت ریزش خواهیم‬ ‫داش��ت که برای اکوسیس��تم بانکی و پرداخت‬ ‫نگرانی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ت��رک تبریزی اف��زود‪ :‬در همین راس��تا نیاز‬ ‫اس��ت تا تمامی بانک ها‪ ،‬ش��رکت ها و ذی نفعان‬ ‫ن و اقداماتی‬ ‫صنع��ت پرداخت ب��ا ایجاد کمپی�� ‬ ‫درحوزه اطالع رس��انی به مردم نحوه استفاده و‬ ‫فعال س��ازی رمز دوم پویا را اموزش دهند تا به‬ ‫صنعت پرداخت الکترونیک و عملیات های بدون‬ ‫حضور کارت که کس��ب وکارهایی در این بخش‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬ضربه وارد نشود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬مع��اون فناوری ه��ای نوین‬ ‫بانک مرکزی در زمینه اموزش و اطالع رس��انی‬ ‫مشتریان تاکید بس��یار زیادی دارد که نشان از‬ ‫توجه ویژه بانک مرک��زی برای افزایش رضایت‬ ‫ش��هروندان دارد و در همین راس��تا نیز بانک ها‬ ‫نمایندگانی را معرف��ی کرده اند تا اقدامات الزم‬ ‫و هماهنگی ب��ا بانک مرکزی در حوزه اگاهی و‬ ‫اطالع رسانی انجام شود‪.‬‬ ‫ش��رکت بیم��ه نوی��ن در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امس��ال‪ ۶.۷۱۶ ،‬میلی��ارد و ‪۱۷۶‬‬ ‫میلیون ریال حق بیمه تولید کرد‬ ‫و در مقابل‪ ۳.۴۰۷ ،‬میلیارد و ‪۵۴۶‬‬ ‫میلی��ون ریال نیز ب��ه بیمه گذاران‬ ‫خس��ارت پرداخ��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫اطالع��ات و صورت های مالی یک‬ ‫ماهه منتهی به ‪ ۳۰‬ابان ‪ ۹۸‬ش��رکت بیمه نوین‪،‬‬ ‫این شرکت ‪ ۱.۵۰۰‬میلیارد ریالی ‪ ۴۴‬درصد حق‬ ‫بیمه ه��ای خود را در بخش درمان‪ ۲۱ ،‬درصد را‬ ‫در بخش اتومبیل ش��امل ثالث اجباری و بدنه و‬ ‫همچنی��ن ‪ ۱۹‬درصد را نی��ز در بخش بیمه های‬ ‫زندگ��ی ش��امل اندوخت��ه دار و غیراندوخته دار‬ ‫به دست اورده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار منتشره از س��وی نوین ( بیمه‬ ‫نوین)‪ ،‬رشته درمان با اختصاص ‪ ۲.۹۵۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۹۳۷‬میلی��ون ری��ال حق بیم��ه ( ‪ ۴۴‬درصد)‬ ‫در جایگاه نخس��ت در سبد پرتفوی این شرکت‬ ‫بیمه ای ق��رار گرفته ضمن اینکه‬ ‫‪ ۱.۸۲۰‬میلی��ارد و ‪ ۸۶۷‬میلی��ون‬ ‫ریال از کل خسارت های پرداختی‬ ‫نیز در این رشته پرداخت شده که‬ ‫نشان دهنده سهم ‪ ۵۳‬درصدی از‬ ‫مجموع خسارت ها است‪.‬‬ ‫رشته ثالث اجباری هم سهمی‬ ‫‪ ۱۵‬درص��دی از ح��ق بیم��ه و ‪ ۱۷‬درص��دی از‬ ‫خس��ارت های پرداخت��ی بیم��ه نوی��ن دارد‪ ،‬به‬ ‫گون��ه ای ک��ه ‪ ۱.۰۳۶‬میلی��ارد و ‪ ۲۲۳‬میلی��ارد‬ ‫ریال از کل ح��ق بیمه ها و ‪ ۵۹۲‬میلیارد و ‪۸۹۲‬‬ ‫میلیون ریال از خسارت های پرداختی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫س��هم بیمه بدنه هم از س��بد پرتف��وی بیمه‬ ‫نوین با حق بیمه ای معادل ‪ ۳۸۳‬میلیارد و ‪۸۸۲‬‬ ‫میلیون ریال‪ ۶ ،‬درصد و سهم ان از خسارت ها با‬ ‫رقمی معادل ‪ ۲۲۹‬میلیارد و ‪ ۵۰۴‬میلیون ریال‪،‬‬ ‫‪ ۷‬درصد گزارش شده است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬بیمه های زندگی نیز سهم قابل‬ ‫توجهی در پرتفوی بیمه نوین به دست اورده اند‪،‬‬ ‫به گونه ای که ‪ ۱۲‬درصد از حق بیمه های تولیدی‬ ‫با رقمی معادل ‪ ۷۹۸‬میلیارد و ‪ ۹۵۴‬میلیون ریال‬ ‫مربوط به بیمه های زندگی اندوخته دار و ‪ ۷‬درصد‬ ‫از این سبد با رقمی معادل ‪ ۴۶۲‬میلیارد و ‪۳۲۵‬‬ ‫میلیون ریال متعلق به رش��ته بیمه های زندگی‬ ‫غیراندوخته دار اس��ت‪ .‬س��هم بیمه ه��ای زندگی‬ ‫اندوخته دار از خس��ارت های پرداختی نوین هم‬ ‫‪ ۶‬درصد مع��ادل ‪ ۲۱۰‬میلی��ارد و ‪ ۴۱۲‬میلیون‬ ‫ریال و س��هم بیمه های زندگ��ی اندوخته دار هم‬ ‫‪ ۵‬درصد مع��ادل ‪ ۱۸۱‬میلی��ارد و ‪ ۶۸۶‬میلیون‬ ‫ریال اعالم شده است‪ .‬در عین حال‪ ،‬شرکت بیمه‬ ‫نوی��ن در یک ماه منتهی به پایان ابان امس��ال‪،‬‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلی��ارد و ‪ ۶۸۶‬میلی��ون ری��ال بیمه نامه‬ ‫فروخت��ه و ‪ ۴۰۵‬میلی��ارد و ‪ ۶۳۱‬میلی��ون ریال‬ ‫نیز به بیمه گذاران خود خس��ارت پرداخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مناطق مناسب برای خرید مسکن خانه اولی ها‬ ‫مناطق مناس��ب برای خرید مسکن ازسوی متقاضیان خانه‬ ‫اولی مجهز به تسهیالت خرید مسکن یکم اعالم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه خبری بان��ک مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬در حالی‬ ‫که به دنبال جهش نرخ مس��کن برخی خان��ه اولی ها از خرید‬ ‫اپارتم��ان در پایتخت ناامید ش��ده اند‪ ،‬امارها نش��ان می دهد‬ ‫همچنان این گروه از متقاضیان مسکن به واحدهای مسکونی‬ ‫با س��طح نرخ مناسب دس��ت کم در ‪ ۱۰‬منطقه از شهر تهران‬ ‫دسترسی دارند‪.‬‬ ‫بررسی های انجام شده براساس امارهای رسمی منتشر شده‬ ‫از س��وی مرکز امار ایران حاکی است هم اکنون میانگین نرخ‬ ‫هر مترمربع اپارتمان مس��کونی در ‪ ۱۰‬منطقه ش��هر تهران تا‬ ‫سقف ‪ ۱۰‬میلیون تومان و کمتر از ان قرار دارد و این مناطق‬ ‫از لحاظ قیمتی مقصدهای مناس��بی برای جست وجوی خانه‬ ‫اولی های مجهز به تس��هیالت خرید مس��کن یکم محس��وب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در بخ��ش قابل توجه��ی از این مناط��ق‪ ،‬میانگین نرخ هر‬ ‫مترمربع اپارتمان با عمربنای کمتر از ‪ ۱۰‬س��ال همچنان زیر‬ ‫‪ ۷‬میلیون تومان اس��ت و از انجا که عمده واحدهای مسکونی‬ ‫واقع در این مناطق در متراژهای مورد تقاضای متقاضیان خانه‬ ‫اولی قرار دارد کارشناس��ان و فعاالن بازار مس��کن واحدهای‬ ‫مس��کونی واقع در انها را به عنوان گزینه های مناس��ب خرید‬ ‫برای خانه اولی ها‪ ،‬به ویژه زوجین مجهز به تس��هیالت مسکن‬ ‫یکم‪ ،‬معرفی می کنند‪.‬‬ ‫عمده واحدهای مس��کونی واقع در ای��ن مناطق با میانگین‬ ‫مساحت کمتر از ‪ ۷۰‬مترمربع به بازار عرضه شده اند؛ هر چند‬ ‫تعداد واحدهای مس��کونی ریز متراژ ‪ ۴۰-‬ت��ا ‪ ۵۰‬مترمربع‪ -‬و‬ ‫اپارتمان های کم متراژ‪ ۶۰-‬تا ‪ ۷۰‬مترمربع‪ -‬نیز در این مناطق‬ ‫قابل توجه است‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات مرکز امار ایران هم اکنون میانگین نرخ‬ ‫مسکن در ‪ ۱۰‬منطقه از شهر تهران تا سقف ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫و کمتر از ان اس��ت؛ این مناطق عبارتن��د از مناطق ‪ ۹‬تا ‪۱۲‬‬ ‫ش��هر تهران که به عنوان مناطق مصرفی واقع در مرز دو نیمه‬ ‫ش��مالی و جنوبی تهران‪ ،‬کانون تقاضای گروه های بسیاری از‬ ‫خانه اولی ها برای خرید مس��کن از س��ال های گذشته تاکنون‬ ‫بوده ان��د؛ در یک س��ال اخیر به دنبال جهش نرخ مس��کن در‬ ‫مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران‪ ،‬تقاضا برای خرید اپارتمان‬ ‫دعوت از بازاریابان بانکی برای جذب منابع پرتفوی صنعت بیمه‬ ‫معاون توس��عه بازار و ش��بکه فروش بیمه تجارت نو‬ ‫با اش��اره به رق��م قابل توجه پرتف��وی صنعت بیمه در‬ ‫س��ال جاری و پیش بینی ان برای سال اینده‪ ،‬فعاالن‬ ‫ح��وزه بازاریابی بانک ها را به جذب این منابع تش��ویق‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو ابوطالب‬ ‫ن بازاریابی‪،‬‬ ‫قره چماقلو در همایش اموزشی کارشناسا ‬ ‫روابط عموم��ی و خدمات نوین بانک��ی مدیریت های‬ ‫ش��عب بانک تجارت‪ ،‬باتوجه به رقم قابل توجه پرتفوی امسال صنعت‬ ‫بیمه و پیش بینی ان برای س��ال ‪ ،۹۹‬فعاالن ح��وزه بازاریابی بانک را‬ ‫ب��ه جذب این منابع تش��ویق کرد‪ .‬وی همکاری می��ان بانک و بیمه را‬ ‫انتف��اع طرفین اع�لام کرد و افزود‪ :‬ورود بانک تج��ارت به عنوان یکی‬ ‫از س��هامداران اصلی به این عرصه در عین حال که به گس��ترش سهم‬ ‫بازار تجارت نو منجر خواهد ش��د فرصت بس��یار مناسبی برای جذب‬ ‫مناب��ع مالی بیمه گ��ذاران در بانک تجارت از طریق توس��عه فعالیت‬ ‫دست اندرکاران حوزه بازاریابی بانک و بیمه نیز است‪.‬‬ ‫قره چماقل��و افزود‪ :‬از طرفی درکنار دس��تیابی ب��ه منافع کارمزدی‬ ‫حاصل از عملیات بیمه گری در حیطه مشتریان بانک‪،‬‬ ‫این امکان وجود دارد که با تالش بخش بازاریابی بانک‬ ‫و بیم��ه‪ ،‬حجم قابل مالحظه ای از حق بیمه پیش بینی‬ ‫شده س��ال ‪ ۹۹‬در بانک جذب شود‪ ،‬همچنین فرصت‬ ‫مغتنم��ی ایج��اد خواهد ش��د تا فعاالن حوزه ش��بکه‬ ‫فروش‪ ،‬بازاریابی و س��وپرمارکت مالی بانک بتوانند از‬ ‫محل کارمزد کسب درامد کنند که بازاریابی بیمه های‬ ‫عمر نمونه بارز ان است‪.‬‬ ‫معاون توس��عه بازار و ش��بکه فروش ب��ا تاکید بر اینکه دس��تاورد‬ ‫هیات مدی��ره و تیم اجرایی فراتر از تکالیف محوله اس��ت به توانمندی‬ ‫مجموعه بیمه تجارت نو در ارائه خدمات اش��اره کرد و افزود‪ :‬بنابر امار‬ ‫بیم��ه مرکزی حدود ‪ ۵۰‬درصد از پرونده های س��یل در این ش��رکت‬ ‫تش��کیل و خسارت انها پرداخت ش��د‪ .‬این توانمندی همراه با سرعت‬ ‫در کارشناس��ی و پرداخت خسارت مالک ارزش��مندی برای ارزیابی‬ ‫تجارت نو اس��ت که می تواند تبلیغ موثری در معرفی این ش��رکت به‬ ‫مشتریان باشد‪.‬‬ ‫از س��وی بخش قابل مالحظه ای از خانه اولی ها و برخی دیگر‬ ‫از متقاضیان مسکن از بازار مسکن مناطق نیمه شمالی به این‬ ‫مناطق انتقال یافت؛ تابستان امسال میانگین نرخ هر مترمربع‬ ‫اپارتمان در منطقه ‪ ۹‬شهر تهران معادل ‪ ۹‬میلیون و‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬در منطقه ‪ ۱۰‬معادل ‪ ۱۰‬میلیون تومان‪ ،‬در منطقه ‪۱۱‬‬ ‫برابر با ‪ ۹‬میلیون و‪ ۳۰۰‬هزار تومان و در منطقه ‪ ۱۲‬برابر با ‪۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به ثبت رسید‪.‬‬ ‫مناطق ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۱‬ش��هر تهران نیز مناطقی هس��تند که از‬ ‫س��وی فعاالن و کارشناسان ملکی برای خرید مسکن از سوی‬ ‫خانه اولی های مجهز به تس��هیالت خرید مسکن یکم توصیه‬ ‫می ش��وند؛ میانگین نرخ هر مترمربع مس��کن در مجموع این‬ ‫مناطق کمتر از ‪ ۸‬میلیون تومان است؛ در منطقه ‪ ۱۴‬میانگین‬ ‫نرخ هر مترمربع اپارتم��ان ‪ ۱۰‬میلیون تومان‪ ،‬در منطقه ‪۱۵‬‬ ‫معادل ‪ ۷‬میلیون و‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان‪ ،‬در منطقه ‪ ۱۶‬معادل ‪۶‬‬ ‫میلی��ون و‪ ۹۰۰‬هزار تومان‪ ،‬در منطق��ه ‪ ۱۷‬معادل ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و‪ ۶۰۰‬هزار تومان‪ ،‬در منطقه ‪ ۱۸‬برابر با ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬در منطقه ‪ ۱۹‬مع��ادل ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان و‬ ‫در منطقه ‪ ۲۰‬برابر با ‪ ۶‬میلیون تومان اس��ت؛ میانگین نرخ هر‬ ‫مترمربع اپارتمان در منطقه ‪ ۲۱‬نیز براساس امارهای رسمی‬ ‫معادل ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن بازار امالک مس��کونی به ان دسته از‬ ‫خانه اولی هایی که در یک س��ال گذش��ته باوجود قرار داشتن‬ ‫در فهرست مشموالن دریافت تسهیالت خرید مسکن از محل‬ ‫صندوق پس انداز مس��کن یکم –به ویژه تس��هیالت زوجین‪-‬‬ ‫به دلیل جهش قیمت ها خرید خود را به تاخیر انداخته اند‪ ،‬این‬ ‫مناطق را برای خرید اپارتمان با کمک این تس��هیالت توصیه‬ ‫می کنند؛ به ویژه در ش��رایط فعلی ک��ه به دلیل رکود معامالت‬ ‫مس��کن سطح مناسب و متنوعی از فایل های فروش مسکن با‬ ‫امکان چانه زنی و دریافت تخفیف از فروش��نده ها در دسترس‬ ‫متقاضیان قرار دارد‪.‬‬ ‫هم اکنون زوجین خانه اولی مجهز به تسهیالت مسکن یکم‬ ‫به تس��هیالت ‪ ۱۶۰‬میلیون تومانی خرید مسکن از محل این‬ ‫صندوق به عالوه ‪ ۲۰‬میلیون تومان تس��هیالت جعاله مسکن‬ ‫دسترسی دارند که با کمک این تسهیالت می توانند بخشی از‬ ‫هزینه خرید مس��کن در دست کم ‪ ۱۰‬منطقه از شهر تهران را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه بانک رفاه با دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه در جلسه امضای تفاهمنامه‬ ‫با دانش��گاه علوم پزشکی ایران فعالیت و خدمت به‬ ‫ای��ن جامعه را مایه فخر و مباهات بانک رفاه عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بسیار خرسندیم که بانک رفاه به عنوان‬ ‫بانک اجتماعی کش��ور به حوزه سالمت و دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی ایران خدمات بانکی عرضه می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک رفاه کارگران‪ ،‬در‬ ‫این نشس��ت که با حضور مدیرعامل بانک و رئیس دانش��گاه علوم‬ ‫پزش��کی ایران صورت گرفت‪ ،‬س��همانی با بیان اینکه مش��تریان‬ ‫نظام س�لامت کشور‪ ،‬بخش بزرگی از مش��تریان بانک را تشکیل‬ ‫می دهند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بانک رفاه همواره تالش ویژه ای داشته‬ ‫تا به این قش��ر از مش��تریان خدمات متنوع مالی و روزامد عرضه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫همچنین بانک رفاه در راس��تای حمایت از حوزه سالمت کشور‬ ‫و ایف��ای تعهدات اجتماعی‪ ،‬اقدام به حمایت از این بخش در قالب‬ ‫اهدای ده ه��ا امبوالنس‪ ،‬تجهیز بیمارس��تان ها و مراکز درمانی و‬ ‫خرید وسایل درمانی و اهدای انها به بیمارستان ها‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل بان��ک رف��اه در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود با تش��ریح زیرساخت ها‬ ‫و توانمندی ه��ای بانک‪ ،‬گفت‪ :‬بانک رفاه با ش��بکه‬ ‫شعب گس��ترده‪ ،‬نیروی انسانی توانمند و خدمات‬ ‫رقابت��ی قابل عرضه‪ ،‬از تمام توان خود برای حضور‬ ‫موثر و قدرتمند در نظام س�لامت کش��ور استفاده‬ ‫می کن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بانک رفاه به منزله بازوی مالی س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی به بس��یاری از افراد جامعه ک��ه از مخاطبان این‬ ‫سازمان به ش��مار می روند خدمات مختلف ارائه می کند که شامل‬ ‫انواع خدمات بانکی اس��ت‪ .‬بخشی از مخاطبان این سازمان شامل‬ ‫مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان های مرتبط‬ ‫با حوزه س�لامت اس��ت که بان��ک فعاالنه‪ ،‬همراه و هم��گام با انها‬ ‫گام برم��ی دارد‪ .‬کما اینکه بانک رفاه با مجموعه وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تابع وزارت بهداشت‬ ‫نیز تعامالت خوب و گسترده ای در سطح کشور دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫فقط ‪ ۵‬درصد واحدهای مسکونی بیمه حوادث طبیعی دارند‬ ‫دنیا روی سر این خانه ها اوار نمی شود‬ ‫قً قال‪،‬‬ ‫بیمه ش��دن ‪ ۳۵۰۰‬واحد مسکونی و تجاری ا ‬ ‫فقط چند روز پیش از بروز سیل سهمگین ‪ ۹۸‬به دست‬ ‫ش��هردار این شهرس��تان‪ ،‬برای صاحبان این واحدها‬ ‫چیزی ش��بیه معجزه بود‪ .‬کاری که امان دردی کلته‬ ‫قًقال‬ ‫به طور رایگان برای نیمی از واحدهای مسکونی ا ‬ ‫کرد‪ ،‬نماد بارزی از ضرب المثل «حادثه خبر نمی کند»‬ ‫و همزمانی ان با وقوع س��یالب س��همگین نوروز ‪۹۸‬‬ ‫در این منطق��ه‪ ،‬یاداور اهمیت بیمه س��اختمان بود؛‬ ‫مس��ئله ای که هنوز نه قانونی ب��رای ان داریم‪ ،‬نه ‪۹۵‬‬ ‫درصد مالکان حدود ‪ ۲۵‬میلیون واحد مسکونی کشور‪،‬‬ ‫خود را ملزم به رعایت ان می دانند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ۳۵‬هزار میلی��ارد تومان‪ ،‬میزان‬ ‫خس��ارتی است که س��یالب فروردین امسال به ‪۱۵۱‬‬ ‫هزار واحد مس��کونی ش��هری و روس��تایی وارد کرده‬ ‫است‪ .‬این رقم ‪ ۷‬برابر خسارت ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫خانه ها در زلزله ‪ ۷.۳‬ریش��تری ‪ ۲‬سال پیش کرمانشاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫نگاهی به همین اعداد کافی است تا یادمان بیاید به‬ ‫تایید سازمان های رس��می داخلی و بین المللی‪ ،‬ایران‬ ‫یکی از ‪ ۱۰‬کش��ور صدر جدول از نظر بالیای طبیعی‬ ‫اس��ت و مرور همین جمله نیز کافی اس��ت تا اهمیت‬ ‫الزامی شدن بیمه ساختمان یادمان بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط ‪ ۵‬درصد خانه ها بیمه اند‬ ‫باوج��ود اهمیتی که بیمه س��اختمان ها در کش��ور‬ ‫بالخی��زی مانند ای��ران دارد‪ ،‬قائم مق��ام بیمه مرکزی‬ ‫می گوید فقط ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬درصد واحدهای مسکونی کشور‬ ‫از پوشش بیمه حوادث طبیعی برخوردارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه مرک��زی‪ ،‬پرویز‬ ‫خسروش��اهی اف��زود‪ :‬بیمه حوادث طبیع��ی از جمله‬ ‫رشته هایی است که از مشکل اصطکاک اطالعاتی رنج‬ ‫می برد‪ ،‬به همین دلیل نفوذ زیادی نداشت ه است‪.‬‬ ‫خسروش��اهی افزود‪ :‬به دلیل وج��ود اصطکاک های‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬متاس��فانه ضرورت تهی��ه بیمه نامه حوادث‬ ‫س��اختمان برای جامعه ما چندان درک نش��ده و این‬ ‫ریس��ک در بازار بیمه م��ا از اهمی��ت الزم برخوردار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی عام��ل دیگ��ر حضور کمرنگ بیمه در پوش��ش‬ ‫خس��ارت های ناش��ی از حوادث طبیعی را محدودیت‬ ‫س��رمایه ش��رکت های بیم��ه عن��وان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫بیمه گ��ران به دلیل محدودیت س��رمایه‪ ،‬ام��کان ارائه‬ ‫س��قف های باالی پوش��ش برای واحدهای مسکونی و‬ ‫قبول تعهدات بیرون از توان خود را ندارند‪.‬‬ ‫قائم مقام بیمه مرکزی به تجربه برخی کش��ورها در‬ ‫زمینه اجباری کردن بیمه تمامی واحدهای مسکونی‬ ‫در برابر حوادث طبیعی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫عوامل مه��م درافزای��ش ضریب نفوذ بیم��ه حوادث‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬قانونی ک��ردن خرید این بیمه نامه ازس��وی‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه دولت ها ب��ا کمک مالی‪،‬‬ ‫اقدام به راه ان��دازی صندوق های بیمه حوادث طبیعی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سردرگمی قانون در زمینه بیمه ساختمان‬ ‫ارتباط مستقیمی بین شناسنامه فنی و ملکی و بیمه کردن ساختمان‬ ‫وجود ندارد و س��اختمان های موجود را به سادگی می توان بیمه کرد‪،‬‬ ‫کافی است اراده این کار وجود داشته باشد‬ ‫شورای نگهبان‪ ،‬مجلس ش��ورای اسالمی و دولت‪ ،‬در‬ ‫رفت و امد بوده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه عبدالناص��ر همت��ی‪ ،‬طرح راه ان��دازی این‬ ‫صن��دوق در س��ال ‪ ۹۶‬به تصویب مجلس رس��ید‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل ابهام های وارد ش��ده از سوی شورای نگهبان‬ ‫درباره بار مالی ان‪ ،‬به دولت بازگشت داده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت صندوق بیمه حوادث‬ ‫شهریور امس��ال نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اصالح بخشی از مواد الیحه راه اندازی صندوق بیمه‬ ‫همگانی حوادث طبیعی‪ ،‬برای رفع ایرادهای ش��ورای‬ ‫نگهبان موافقت کردند‪.‬‬ ‫سیدناصر موسوی الرگانی‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی در این زمینه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مجلس در س��ال ‪ ۹۷‬بررس��ی الیحه صن��دوق بیمه‬ ‫همگانی را در دس��تور کار ق��رار داد و تصویب کرد اما‬ ‫ش��ورای نگهبان به اجباری بودن این بیمه و نیز بحث‬ ‫‪ ۵۰‬درصد حق دولت در این بیمه ایراد گرفت‪ .‬بخشی‬ ‫از ایرادهای شورای نگهبان در نشست شهریور مجلس‬ ‫برطرف شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ح��وادث طبیعی به دلیل بارمالی‬ ‫زی��ادی که دارد‪ ،‬از س��وی مردم جدی گرفته نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته اگر دولت ‪ ۵۰‬درصد بارمالی‬ ‫صندوق بیمه را بپذیرد‪ ،‬این الیحه تصویب خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با تایید این مسئله که بس��یاری از مردم به‬ ‫دلیل اش��نا نبودن ب��ا اهمیت بیمه واحد مس��کونی‪،‬‬ ‫تمایلی به بیمه حوادث ندارند‪ .‬یاداور شد‪ :‬کمیسیون‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تش��کیل صندوق بیمه را مصوب کرده و با‬ ‫این کار موافق است اما باید بعد از اصالح‪ ،‬منتظر نظر‬ ‫نهایی شورای نگهبان باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه ساختمان هم الزام‪ ،‬هم ضرورت‬ ‫رئیس پیشین نظام کاردانی ساختمان استان تهران‬ ‫می گوید بیمه س��اختمان الزام و نیاز است اما اگر قرار‬ ‫است این مسئله اجباری شود‪ ،‬الزم است پیش از اجرا‪،‬‬ ‫در این زمینه فرهنگ سازی شود‪.‬‬ ‫مهدی موذن با اش��اره به اینکه الزامی ش��دن بیمه‬ ‫س��اختمان‪ ،‬امری مطلوب اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫صورت تصویب الیحه راه اندازی صندوق بیمه همگانی‬ ‫حوادث طبیع��ی‪ ،‬پیش از اجرای قان��ون باید در این‬ ‫زمینه فرهنگ سازی کرد‪.‬‬ ‫موذن افزود‪ :‬مانند بیمه نامه ش��خص ثالث که همه‬ ‫مردم خود را مل��زم به اجرای ان می دانند باید بدانید‬ ‫که بیمه حوادث نیز نه تنها الزام‪ ،‬بلکه ضرورت است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه ساختمان با اش��اره به اینکه‬ ‫ایران یکی از ‪ ۱۰‬کش��ور حادثه خیز و درگیر حوادثی‬ ‫مانند زلزله و س��یل است‪ ،‬افزود‪ :‬اگر درباره مزیت های‬ ‫بیمه س��اختمان برای مردم اطالع رس��انی شود که با‬ ‫مبل��غ کمی می توان س��اختمان را بیم��ه کرد و جلو‬ ‫زیان های بزرگ را گرفت‪ ،‬به طور قطع از این مس��ئله‬ ‫استقبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه هزینه بیمه س��اختمان در برابر‬ ‫حوادث طبیعی در مقایسه با خسارت های احتمالی در‬ ‫صورت وقوع این حادثه ها ناچیز به شمار می رود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تجربه های س��یل ‪ ۹۸‬و زلزله کرمانشاه نشان داد‬ ‫که ای��ن گونه حوادث چه فاجعه هایی می توانند به بار‬ ‫بیاورند‪ .‬بنابراین در لزوم ضروری شدن بیمه واحدهای‬ ‫مسکونی نباید تردید کرد‪.‬‬ ‫م��وذن با تاکید دوباره بز لزوم فرهنگ س��ازی پیش‬ ‫از اجرای بیمه اجباری س��اختمان ها گفت‪ :‬مردم باید‬ ‫بدانن��د خانه ه��ای ما ه��ر لحظه در مع��رض حوادث‬ ‫غیرمترقب��ه و زیان ب��ار اس��ت اما اگر فرهنگ س��ازی‬ ‫نشود‪ ،‬حتی در صورت الزام‪ ،‬نمی توان انتظار مشارکت‬ ‫مردمی در طرح را داشت‪.‬‬ ‫او در واکن��ش ب��ه ای��ن س��خن که برخ��ی وجود‬ ‫شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را برای بیمه کردن‬ ‫ان الزامی می دانند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ارتباط مستقیمی بین‬ ‫شناسنامه فنی و ملکی و بیمه کردن ساختمان وجود‬ ‫ندارد و س��اختمان های موجود را به سادگی می توان‬ ‫بیمه کرد‪ ،‬کافی است اراده این کار وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫رئی��س پیش��ین نظام کاردانی س��اختمان اس��تان‬ ‫تهران یاداور ش��د‪ :‬گر بنا باشد شناسنامه فنی ملکی‬ ‫ساختمان صادر شود‪ ،‬برای ساختمان هایی است که از‬ ‫این به بعد س��اخته می شود‪ .‬نمی توان برای میلیون ها‬ ‫واحد مسکونی و ساختمانی که اکنون وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫شناس��نامه را صادر کرد اما درست نیست امکان بیمه‬ ‫کردن این س��اختمان ها را به بهانه نداشتن شناسنامه‬ ‫فنی ملکی منتفی دانست‪.‬‬ ‫م��وذن با اس��تقبال از اجرای قان��ون صندوق بیمه‬ ‫همگانی ح��وادث طبیعی‪ ،‬در ص��ورت تصویب گفت‪:‬‬ ‫شرط موفقیت این طرح این است که پیش از اجباری‬ ‫ش��دن زمانی برای فرهنگ س��ازی و اموزش گذاشته‬ ‫ش��ود تا مردم متوجه شوند این اجبار نیست‪ ،‬ضرورت‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرویز خسروشاهی‬ ‫‹ ‹مهم ترین بیمه های واحدهای مسکونی‬ ‫بیمه اتش س�وزی‪ :‬این بیمه‪ ،‬واحد مسکونی را در‬ ‫برابر حوادثی مانند اتش سوزی‪ ،‬صاعقه و انفجار بیمه‬ ‫می کند‪ .‬همچنین از جمل��ه خدمات فرعی این بیمه‪،‬‬ ‫می توان به زلزله‪ ،‬س��یل‪ ،‬توفان‪ ،‬تندباد‪ ،‬سقوط بهمن‪،‬‬ ‫س��رقت‪ ،‬س��قوط هواپیما‪ ،‬طغیان اب دریا و رودخانه‪،‬‬ ‫ترکیدگ��ی لوله اب‪ ،‬تندباد‪ ،‬گردباد‪ ،‬نشس��ت و رانش‬ ‫زمین‪ ،‬شکس��ت شیشه‪ ،‬س��قوط بالگرد یا قطعات ان‬ ‫و برخ��ورد اجس��ام خارجی اش��اره کرد‪ .‬ب��رای مثال‬ ‫ح��ق بیمه یک خان��ه مس��کونی‪ ،‬ب��ه ازای هر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ۲۰ ،‬هزار تومان در یک س��ال اس��ت و‬ ‫برای بیم��ه زلزله ‪ ۵۰‬هزار تومان دیگ��ر به ان اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بیمه زلزله‪ :‬این بیمه‪ ،‬زیرمجموعه بیمه اتش سوزی‬ ‫اس��ت که ب��رای بهره من��دی از ان‪ ،‬باید ابت��دا بیمه‬ ‫اتش س��وزی خریداری شود‪ .‬با اس��تفاده این از بیمه‬ ‫اف��راد می توانند خانه و اثاثیه خ��ود را نیز بیمه کرده‬ ‫و در ص��ورت بروز خس��ارت‪ ،‬وجه��ی از بیمه دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اجاره نش��ین ها هم می توانند از بیمه زلزله استفاده‬ ‫کنن��د‪ ،‬با ای��ن تفاوت که انها می توانن��د فقط لوازم و‬ ‫اثاثیه خود را بیمه می کنند‪ .‬هنگام خرید بیمه زلزله‪،‬‬ ‫ارزش واحد مس��کونی و لوازم باید به طور دقیق ثبت‬ ‫ش��ود زیرا به همان مبلغی که از سوی بیمه شده ثبت‬ ‫شده‪ ،‬خسارت پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫بیمه سیل‪ :‬بیمه سیل نیز از شاخه های فرعی بیمه‬ ‫اتش س��وزی اس��ت و بعد از خرید بیمه اتش سوزی‪،‬‬ ‫می تواند به عنوان بیمه ای فرعی خریداری شود‪.‬‬ ‫مهدی موذن‬ ‫سیدناصر موسوی الرگانی‬ ‫چرا مالکان خانه های ‪ ۹۰۰‬میلیون تومانی خط خوردند؟‬ ‫داش��تن ملک ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان��ی به باال به عنوان‬ ‫یکی از مالک ها در ش��امل نش��دن دریافت کمک های‬ ‫حمایتی دولت اعالم ش��ده اس��ت اما یک کارش��ناس‬ ‫اقتص��اد مس��کن می گوید در ش��رایط موج��ود‪ ،‬همه‬ ‫دارندگان خانه های ‪ ۹۰۰‬میلی��ون تومانی نمی توانند‬ ‫جزو ‪ ۳‬دهک باالی جامعه باش��ند‪ .‬مهدی روانش��ادنیا‬ ‫به ایس��نا گفت‪ :‬در این زمینه چند مس��ئله قابل بحث‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی اینکه ایا فقط دارایی یا تملک یک دارایی‬ ‫می تواند مالک کافی برای تایید تمکن مالی کسی شود‬ ‫یا نه؟ ممکن است افرادی‪ ،‬دارایی غیرمنقولی را در یک‬ ‫دوره زمان��ی به ارث برده یا در دوره ای که درامدش��ان‬ ‫کفایت الزم را داشته‪ ،‬خانه ای خریداری کرده اما اکنون‬ ‫شرایط درامدی خوبی نداشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی‬ ‫صحبت از دارایی مس��کن می کنیم‪ ،‬فقط نرخ مسکن‬ ‫مالک نیس��ت‪ .‬متراژ به نس��بت تع��داد نفرها نیز مهم‬ ‫است‪ .‬ممکن اس��ت در یک خانه ‪ ۹۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫‪ ۲‬نف��ر زندگی کنند اما در واحدی با نرخ مش��ابه‪ ۷ ،‬نفر‬ ‫ساکن باشند‪ .‬اش��کار است که هزینه زندگی برای این‬ ‫دو گروه متفاوت خواهد بود‪ .‬روانش��ادنیا تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر بیش��تر واحدها در مقیاس متوسط جامعه‬ ‫با تامین تس��هیالت از س��وی خریدار همراه ش��ده که‬ ‫سهم تس��هیالت از هزینه ش��هروندان می تواند فشار‬ ‫باالیی بر بخش درام��دی و هزینه ای خانوار وارد کند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد مس��کن با بیان اینکه در چنین‬ ‫مواردی‪ ،‬سیاس��ت گذاری چندمعیاره باید مالک قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در تصمیم گیری های چندمعیاره‪،‬‬ ‫دو الگوی جبرانی و غیرجبرانی مدنظر قرار دارد و جمع‬ ‫عوامل است که نشان دهنده تمکن مالی می شود و حد‬ ‫اس��تانه ای در ان وجود ندارد‪ .‬ممکن اس��ت فردی در‬ ‫حوزه دارایی وضعیت خوبی داش��ته باشد ولی در حوزه‬ ‫درامد از وضعیت نامناس��بی برخوردار نباشد‪ .‬دارایی‬ ‫او نی��ز راکد اس��ت و قابلیت تبدیل ب��ه درامد را ندارد‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬ب��ه عنوان مثال ی��ک خانم پیر که در‬ ‫خانه کلنگی ارثی در یک نقطه برخوردار ش��هر تهران‬ ‫زندگی می کند‪ ،‬به احتمال زیاد فرد پولداری نیس��ت‪.‬‬ ‫الگوه��ای جبرانی این موضوع را در قالب معادله ای که‬ ‫جمع جبری انها مالک اس��ت‪ ،‬براورد می کند‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د در تصمیم اخیر دولت‪ ،‬الگو های جبرانی که‬ ‫در ان وضعی��ت دارایی‪ ،‬درامد‪ ،‬رون��د درامد و الگوی‬ ‫مصرف را لحاظ می کند‪ ،‬مدنظر قرار داده نش��ده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ممکن است یک خانواده در یک سال شراط‬ ‫درامد خوبی داشته باشد ولی سال بعد این گونه نباشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باید ببینیم مالک تعیی��ن نرخ خانه ها‬ ‫بر اس��اس دفترچ��ه تقویم ام�لاک بوده یا بر اس��اس‬ ‫قیمت های روز بازار مسکن‪ .‬اگر دفترچه تقویم امالک‬ ‫مدنظر باشد ممکن است با ارزش روز متفاوت باشد‪.‬‬ ‫برنامه دولت برای‬ ‫مسکن اهالی رسانه‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی از امض��ای‬ ‫تفاهمنامه هایی برای خانه دار کردن کارگران‪،‬‬ ‫بازنشس��تگان‪ ،‬اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه با‬ ‫وزارتخانه های تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در اینده نزدیک‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمد اس�لامی با اشاره به‬ ‫اینک��ه تالطم های بازار مس��کن‪ ،‬فقط مربوط‬ ‫ب��ه اتفاق های رخ داده در این بخش نیس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این مسئله ناشی از پول های سرگردانی‬ ‫است که برخی افراد برای حفظ ارزش به طال‪،‬‬ ‫زمین‪ ،‬مس��کن و‪ ...‬تبدی��ل می کنند که این‪،‬‬ ‫موجب اشفتگی بازار می شود‪.‬‬ ‫اس�لامی مهم ترین هدف دولت و وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی از س��اخت واحدهای مسکونی‬ ‫را هماهنگ��ی و اج��رای ای��ن پروژه ه��ا برای‬ ‫فراهم کردن زمینه خانه دار ش��دن قش��رهای‬ ‫هدف دانس��ت و افزود‪ :‬این وزارتخانه فارغ از‬ ‫اتفاق های بازار‪ ،‬برنامه خود را دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای مس��کن کارگ��ران و‬ ‫بازنشس��تگان به زودی با وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی تفاهمنامه ای امضا می کنیم که‬ ‫جزییات ان تا اندازه زیادی مشابه تفاهمنامه‬ ‫ساخت مسکن برای فرهنگیان است‪ .‬وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی همچنین از فراهم کردن مقدمه‬ ‫طرح��ی برای خانه دار کردن اصحاب رس��انه‪،‬‬ ‫فرهنگ و هن��ر خبر داد و اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه به زودی تفاهمنامه ای با وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی منعقد می کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انچ��ه قائم مق��ام بیمه مرک��زی درب��اره راه اندازی‬ ‫صندوق های بیمه حوادث طبیعی در برخی کش��ورها‬ ‫می گوید‪ ،‬در ایران نیز از سال ها پیش در حال پیگیری‬ ‫اس��ت اما هن��وز به نتیجه نرس��یده و تبدیل به قانون‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در فروردین امس��ال و بعد از بروز س��یالب‬ ‫گس��ترده در اس��تان های مختلف‪ ،‬رئی��س کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬از به نتیجه رس��یدن طرح راه اندازی صندوق‬ ‫بیمه همگانی حوادث طبیعی بعد از ‪ ۱۶‬سال پیگیری‬ ‫خبر داد‪ ،‬اما تاکنون ای��ن طرح برای رفع ایرادها بین‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ یحی�ی ضیای�ی‬ ‫مهرجردی‪-‬دبی�ر‬ ‫اتحادی�ه مال�کان‬ ‫کشتی‪ :‬س��وخت از‬ ‫مسائل مهم تاثیرگذار‬ ‫ب��ر قیم��ت تم��ام‬ ‫ش��ده کاالست و اگر‬ ‫سوخت شناورهای تجاری با نرخ مناسب تری‬ ‫دراختیار ناوگان کش��تیرانی ق��رار گیرد‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام شده کاال کاهش خواهد بافت‪.‬‬ ‫در همه جهان ‪ ،‬کشورها از شناورهای ملکی‬ ‫کشورشان به شیو ه خاصی حمایت می کنند‪،‬‬ ‫ل در ع��وارض بندری ب��ه انها‬ ‫ب��ه طور مث��ا ‬ ‫تخفیف می دهند و جای��ی تخفیف می دهند‬ ‫که این ناوگان نسبت به ناوگان خارجی قابل‬ ‫تخفیف باشد‪.‬‬ ‫کشور روسیه برای شناورهایی که در حوزه‬ ‫دری��ای خزر فع��ال هس��تند‪ ،‬مزیت هایی در‬ ‫نظ��ر می گیرد‪ .‬به عنوان مثال اگر قرار باش��د‬ ‫یک شناور روس��ی و یک شناور خارجی وارد‬ ‫بندر استاراخان شود‪ ،‬اولویت با شناور روسی‬ ‫است تا پهلوگیری کند‪ ،‬ضمن انکه بسته های‬ ‫حمایتی برای ش��ناورهای ملکی کشور خود‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه تحریم ه��ای کش��تیرانی‪ ،‬ما‬ ‫پیش��نهاد داده ایم همانطور که رئیس جمهور‬ ‫امریکا کمیت��ه تحریم علیه ای��ران راه اندازی‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬ما ه��م در کنار س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬کمیت��ه ضدتحری��م در حوزه های‬ ‫مختلف ایجاد کنیم تا با بررس��ی مش��کالت‪،‬‬ ‫نحوه حل و فصل ان را بررسی کند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما کمیت��ه ای با عن��وان کمیته‬ ‫مبارزه با تحریم ها وجود ندارد‪ ،‬اما با کم کاری‬ ‫برخی مدیران در خودتحریمی فعال هستیم‪.‬‬ ‫همه تالش ما این اس��ت که هزینه تمام شده‬ ‫برای مالکان کش��تی را تا جایی که می توانیم‬ ‫کاهش دهیم تا بدین ترتیب بتوانند خدمات‬ ‫بهتری به صاحبان کاال بدهند و نرخ خدمات‬ ‫تمام ش��ده خود را کاهش دهند تا بتوانند در‬ ‫بازاره��ای رقابت��ی جای پایی ب��رای خود باز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در بندره��ا دو نوع تعرفه داریم؛ یکی تعرفه‬ ‫ب��ر کش��تی و دیگری تعرفه ب��ر کاال‪ .‬موضوع‬ ‫مرب��وط به ما تعرفه بر کش��تی اس��ت که در‬ ‫این زمینه می توان ب��ه عوارض ورود به بندر‪،‬‬ ‫مباحث یدک کش ها‪ ،‬چ��راغ دریایی‪ ،‬الیروبی‬ ‫و‪ ...‬اش��اره کرد که در حوزه عوارض بر کشتی‬ ‫است‪ .‬ما به دنبال کاهش نرخ تعرفه عوارض بر‬ ‫کشتی هستیم تا کشتی ها راحت تر به بندرها‬ ‫ت��ردد کنن��د و هزینه های هنگف��ت متحمل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫در زمینه تعرفه ای درحال مذاکره با سازمان‬ ‫بن��ادر و دریان��وردی هس��تیم تا بس��ته های‬ ‫حمایتی تعرفه ای در فضای تحریم ها داش��ته‬ ‫باشیم که الته نگاه سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫در ای��ن حوزه مثبت اس��ت‪ ،‬البت��ه هنوز این‬ ‫بسته ها عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ لزوم تشکیل کمیته‬ ‫ضدتحریم در کشتیرانی‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫تجربه های‬ ‫نواورانه‬ ‫تهران‬ ‫محمدرضا جوادی یگانه‬ ‫معاون امور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شهردار تهران‬ ‫جه��ان ب ه وی��ژه در جنوب به س��رعت در‬ ‫حال شهرنش��ینی ب��وده و از همی��ن رو الزم‬ ‫اس��ت تجربه های نواورانه در توس��عه شهری‬ ‫مورد بازبینی قرار گیرند‪ .‬شهرنشینی شتابان‬ ‫همزمان بسیاری از چالش های توسعه انسانی‬ ‫و همچنین امکان هایی برای ارتقای بهزیستی‬ ‫جمعیت را به همراه داش��ته است‪ .‬درنتیجه با‬ ‫وجود فرصت هایی که شهرنش��ینی به ارمغان‬ ‫اورده‪ ،‬معضالت اجتماعی نیز با رش��د شهرها‬ ‫همگام شده است‪.‬‬ ‫تهران نیز مانند بس��یاری از کالن شهرها در‬ ‫سراسر جهان امروز با مسائل زیست محیطی‪،‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی روبه رو اس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫چاره جویی های��ی ک��ه در س��طح مل��ی برای‬ ‫مس��ائل تهران می ش��ود‪ ،‬در سطح محلی نیز‬ ‫ش��هرداری تهران اقدامات گوناگونی با هدف‬ ‫رف��ع فق��ر‪ ،‬بهب��ود زیرس��اخت ها و مقابله با‬ ‫الودگی انجام داده است‪.‬‬ ‫در این زمینه ‪ ۴‬مورد از بهترین تجربه های‬ ‫نواورانه در تهران در زمینه موضوع هایی مانند‬ ‫اس��کان‪ ،‬امنیت زنان‪ ،‬رویدادهای فرهنگی و‬ ‫مشارکت اجتماعی می توانند راهگشای توسعه‬ ‫شهرها شود‪ .‬ش��هرداری ها در ایران براساس‬ ‫م��اده ‪ ۵۵‬قان��ون ش��هرداری ها‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫تامین مس��کن ارزان قیمت برای خانواده های‬ ‫فقیر را بر عهده دارن��د‪ .‬با توجه به تعهدهای‬ ‫قانون��ی و افزای��ش بی خانمان ها از ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫پیش در تهران‪ ،‬ش��هرداری اقدام به ساختن‬ ‫پناهگاه هایی به ن��ام گرمخانه (به معنی خانه‬ ‫گ��رم) برای تغذیه و محافظت از بی خانمان ها‬ ‫در برابر س��رما کرد‪ .‬این تس��هیالت به تدریج‬ ‫ب��ه س��رپناه های دائمی تبدیل ش��د و تامین‬ ‫غذا‪ ،‬دارو‪ ،‬پوش��اک و مراقبت های پزشکی را‬ ‫بدون قید و ش��رط برای بزرگساالن متقاضی‬ ‫کمک ب��ر عهده گرفت‪ .‬ام��روزه ‪ ۱۸‬مرکز در‬ ‫منطقه های مختلف ش��هر فعال اس��ت که در‬ ‫فصل سرد س��ال ب ه طور شبانه روزی به بیش‬ ‫از ‪ ۴۲۰۰‬نف��ر در ه��ر ش��ب کمک های ‪۲۴‬‬ ‫س��اعته ارائه می دهد که بیشتر انها با اعتیاد‬ ‫و مش��کالت روانی دست به گریبان هستند‪۵ .‬‬ ‫مرکز دیگر در دست ساخت است تا در پایان‬ ‫سال اینده به ظرفیت اسکان ‪ ۷‬هزار نفر در هر‬ ‫شب دست یابیم‪ .‬اقدام دیگر در زمینه تامین‬ ‫امنیت زنان در فضاهای عمومی است‪ .‬تضمین‬ ‫حق زنان برای برخورداری از فضاهای عمومی‬ ‫بدون خش��ونت‪ ،‬هدف اصلی شهرداری تهران‬ ‫است‪ .‬در برخی از محله های تهران ب ه ویژه در‬ ‫جوامع کم درامد‪ ،‬ترس از مجرم ش��دن زنان‪،‬‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬برای حل این مس��ئله‪ ،‬شهرداری‬ ‫تهران برنامه ای را برای شناس��ایی نقاط مهم‬ ‫ناامن بر اس��اس دانش محلی س��اکنان اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ه��دف از این برنامه شناس��ایی‬ ‫ویژگی هایی است که باعث احساس ناامنی در‬ ‫محله ها و مکان های عمومی شهری می شود‪.‬‬ ‫سومین اقدام در مس��یر رویدادهای فرهنگی‬ ‫و تقوی��ت اجتماع های محل��ی در محله های‬ ‫کمتر برخوردار اس��ت‪ .‬نابراب��ری اجتماعی و‬ ‫مکانی به دلیل رش��د سریع تهران در ‪ ۵‬دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬مشکلی اساسی برای این کالن شهر‬ ‫است از همین رو سیاست های مختلفی برای‬ ‫کاه��ش فاصله بین محله های مرفه و فقیر در‬ ‫س��ال های اخیر اجرا شده اس��ت‪ .‬همان طور‬ ‫ک��ه تجربه ه��ای موفق و ناموف��ق در مداخله‬ ‫سیاس��تی در ته��ران و پروژه های مش��ابه در‬ ‫بس��یاری از نقاط دیگر جهان نشان می دهد‪،‬‬ ‫بدون مشارکت فعال جامعه‪ ،‬احتمال موفقیت‬ ‫پایین اس��ت‪ .‬عوامل مختلفی بر س��طح نازل‬ ‫مش��ارکت اثرگذارند اما به نظر می رسد پایین‬ ‫ب��ودن حس تعلق یک��ی از موانع مش��ارکت‬ ‫عمومی در پروژه های توانمندس��ازی اس��ت‪.‬‬ ‫در کنار برنامه های مختلف برای تقویت حس‬ ‫تعلق محلی‪ ،‬ش��هرداری تهران در سال جاری‬ ‫تصمیم ب��ه برگ��زاری برنامه ه��ای فرهنگی‬ ‫ب��زرگ در فضاه��ای عمومی برای س��اکنان‬ ‫محل��ی گرفت‪ .‬ای��ن رویداده��ا فرصتی برای‬ ‫تقویت اجتماع های محلی و فرصت گفت وگو‬ ‫و تعامل اجتماعی در س��طح محلی و اش��نا‬ ‫شدن ش��هروندان با یکدیگر به شمار می رود‪.‬‬ ‫چهارمی��ن اقدام طرح های حوزه دانش اموزی‬ ‫از جمله طرح ش��هردار مدرسه است‪ .‬شهردار‬ ‫مدرسه پروژه ای اس��ت که برای نخستین بار‬ ‫‪ ۲۴‬س��ال پیش به طور ازمایش��ی در جهان‬ ‫به اج��را درام��د‪ .‬افزایش اگاه��ی جوانان از‬ ‫اهمیت توسعه پایدار و نگرانی دانش اموزان از‬ ‫مدرسه ها و منطقه های اطراف خود از اهداف‬ ‫اصلی این پروژه بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حرکت کالنشهرها در مسیر هوشمندسازی ضروری است‬ ‫اجرای ازمایشی هوشمندسازی در تهران‬ ‫گروه ش�هر و ترافیک‪ :‬دبیر س��تاد توس��عه‬ ‫فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیش��رفته‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید‬ ‫بر اینکه حرکت به س��وی هوشمندسازی شهر با‬ ‫کمک ش��رکت های دانش بنیان می تواند بسیاری‬ ‫از کمبودها را جبران کند‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای ازمایشی‬ ‫طرح «تم��اس اضطراری» ب��رای کاهش تلفات‬ ‫جاده ای‪ ،‬در راستای هوشمندسازی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ده اخیر‪ ،‬س��ده توس��عه‬ ‫شهرنش��ینی نامیده شده اس��ت‪ .‬سراسر جهان در‬ ‫حال حرکت در مس��یر توس��عه شهرنشینی است‬ ‫و ته��ران نیز به عنوان پایتخت ای��ران از این روند‬ ‫مستثنا نیس��ت‪ ،‬به گونه ای که بر اساس براوردها‬ ‫تا ‪ 6‬س��ال دیگر به یکی از ‪ ۳۰‬ابر ش��هر پرجمعیت‬ ‫جهان تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ته��ران در حالی تامین کننده ‪ ۴۸‬درصد بودجه‬ ‫کشور بوده و سهم بیش از ‪ ۲۵‬درصدی در اقتصاد‬ ‫کشور دارد که روند فزاینده توسعه شهرنشینی در‬ ‫ان منجر به چالش هایی مانند تغییر اقلیمی ناشی‬ ‫از افزای��ش مصرف انرژی‪ ،‬الودگ��ی هوا و افزایش‬ ‫ترافیک ش��ده و رتبه کیفی��ت زندگی در ان را به‬ ‫شدت کاهش داده است‪.‬‬ ‫تهران امروز با چالش های مختلفی روبه رو است‬ ‫و بر اس��اس امار‪ ،‬با جمعیتی حدود ‪ ۹‬میلیون نفر‪،‬‬ ‫در رتبه نازل ‪ ۱۹۹‬از نظر کیفیت زندگی در سطح‬ ‫جهان��ی قرار دارد‪ .‬درحال حاضر بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫بافت مس��کونی تهران ناپایدار و ناایمن است و ‪۴۰‬‬ ‫درصد س��فرها با خودرو ش��خصی انجام می شود‪،‬‬ ‫ضمن انکه تعداد روزهای دارای هوای ناس��الم در‬ ‫تهران به ‪ ۱۰۵‬روز رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد محقق��ان‪ ،‬حرک��ت ب��ه س��وی‬ ‫هوشمندسازی می تواند بسیاری از معضالت را در‬ ‫این حوزه بکاهد‪.‬‬ ‫شهر هوشمند‪ ،‬منطقه ای شهری است که از انواع‬ ‫سنسورهای الکترونیکی برای جمع اوری اطالعات‬ ‫و تحلیل انها اس��تفاده می کند ک��ه این اطالعات‬ ‫برخی ش��رکت های دانش بنیان نرم افزارهایی برای کنترل‬ ‫و نظ��ارت بر مصرف س��وخت تهی��ه کرده اند ک��ه می توان با‬ ‫پیاده س��ازی انها گام های موث��ری برای جلوگی��ری از قاچاق‬ ‫سوخت برداشت‬ ‫ب��رای مدیریت دارایی ها و منابع ش��هری کارامد‬ ‫است‪ .‬این فرایند‪ ،‬شامل اطالعات جمع اوری شده‬ ‫از ش��هروندان‪ ،‬سازمان ها و منابع شهری است که‬ ‫پردازش و تجزیه و تحلیل می ش��ود تا به نظارت و‬ ‫مدیریت ترافیک و حمل ونقل‪ ،‬نیروگاه‪ ،‬اب‪ ،‬تامین‬ ‫ش��بکه های زبال��ه‪ ،‬مدیریت‪ ،‬اجرای س��امانه های‬ ‫اطالعاتی و مدرسه ها و کتابخانه ها و بیمارستان ها‬ ‫و دیگر خدمات اجتماعی کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای ‪ ۲‬طرح ازمایشی‬ ‫منوچهر منطقی‪ ،‬دبیر ستاد توسعه فناوری های‬ ‫حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته در گفت وگو با‬ ‫قم کمبودی در جایگاه سی ان جی ندارد‬ ‫مدیر روابط عمومی ش��رکت پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی اس��تان ق��م گف��ت‪ ۳۹ :‬جایگاه س��وخت‬ ‫س��ی ان جی در اس��تان قم وجود دارد که درنتیجه‬ ‫ن��ه تنه��ا کمبودی از نظر زیر س��اخت در اس��تان‬ ‫نیس��ت بلکه ظرفیت مازاد ه��م وجود دارد‪ .‬فهمیه‬ ‫نوروززاده در گفت وگو با ایس��نا بی��ان کرد‪ :‬میزان‬ ‫مصرف سی ان جی از سوی مردم نسبت به پیش از‬ ‫گران��ی بنزین ‪ ۱۶‬درص��د افزایش یافته و در مقابل‬ ‫میزان مصرف بنزین نیز به طور چشم گیری کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬وی درباره افزایش نرخ بنزین افزود‪:‬‬ ‫یکی از دالیل افزایش اس��تفاده مردم از سی ان جی‬ ‫پ��س از گران��ی بنزی��ن این بود که م��ردم پیش از‬ ‫افزایش نرخ بنزین تفاوت مشهودی بین نرخ بنزین‬ ‫و سی ان جی احساس نمی کردند‪ ،‬در نتیجه به طور‬ ‫یکس��ان اس��تفاده می ش��د اما پس از افزایش نرخ‬ ‫بنزین استفاده مردم نیز از این سوخت بیشتر شد‪.‬‬ ‫نوروز زاده درباره زیرس��اخت های موجود جایگاه ها‬ ‫در قم اضافه کرد‪ ۳۹ :‬جایگاه سوخت سی ان جی در‬ ‫استان قم وجود دارد که درنتیجه نه تنها کمبودی‬ ‫از نظر زیرس��اخت در اس��تان نیست بلکه هنوز هم‬ ‫ظرفیت مازاد وجود دارد و تا ‪ ۲‬برابر استفاده کنونی‬ ‫مردم از این سوخت را می تواند تامین کند‪.‬‬ ‫ممنوعیت تغییر کاربری جنگل های طبیعی‬ ‫مدیرکل ممیزی و حدنگاری س��ازمان جنگل ها‬ ‫گف��ت‪ :‬جنگل های طبیعی ک��ه در حریم موقوفات‬ ‫قرار می‏ گیرند‪ ،‬به عن��وان جنگل باقی مانده و تغییر‬ ‫کاربری انها مجاز نیس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬اکرم‬ ‫توفیقی در نشست با مدیرکل ثبتی سازمان اوقاف‬ ‫کش��ور‪ ،‬مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان‪ ،‬مدیرکل‬ ‫اوق��اف و امور خیریه هرمزگان‪ ،‬ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫تغییر کاربری جنگل های طبیعی در حریم موقوفات‬ ‫مجاز نیست‪ ،‬افزود‪ :‬جنگل های طبیعی که در حریم‬ ‫موقوفات قرار می‏ گیرند‪ ،‬به عنوان جنگل باقی مانده‬ ‫و تغییر کاربری انها مجاز نیس��ت و بهره برداری از‬ ‫زمین ه��ای حریم موقوفات‪ ،‬تاب��ع مقررات مربوطه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ان دسته از زمین های ملی‬ ‫دارای س��ابقه وقف که در ان اث��ار تصرف و انجام‬ ‫اقدام ها منج��ر به تغییر وضعیت متناس��ب با نوع‬ ‫عرصه در بهره برداری پیش از ‪ ۱۶‬اسفند ‪ ۶۵‬وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اعم از اینکه دارای سند مالکیت باشند‬ ‫یا نه؛ جزو زمین های احیاش��ده و موقوفات اس��ت‪.‬‬ ‫مجتب��ی باق��رزاده‪ ،‬مدیرکل ثبتی س��ازمان اوقاف‬ ‫کشور در این نشست گفت‪ :‬ضرورت ایجاب می کند‬ ‫ه��ر چه زودتر زمین های موقوف��ه تعیین تکلیف و‬ ‫پیگیری شود‪ .‬نقش��ه راه ما‪ ،‬ایین نامه قانون ابطال‬ ‫و ف��روش رقبات اب اس��ت و باید همه مصوبه های‬ ‫پیشین در این زمینه را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫زمان بهره برداری از تقاطع چهار سطحی اصفهان‬ ‫مدی��ر منطقه ‪ ۱۵‬ش��هرداری اصفه��ان گفت‪ :‬با‬ ‫هم��کاری و تعامل س��ازنده با بنیاد مس��تضعفان‪،‬‬ ‫تقاطع غیرهمس��طح مج��اور کارخانه قن��د تا ابان‬ ‫سال اینده به بهره برداری می رسد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫مسعود قاسمی اظهارکرد‪ :‬منطقه ‪ ۱۵‬شهرداری در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به مناطق ‪۱۵‬گانه شهرداری اصفهان‬ ‫اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬این منطقه با ‪ ۱۴۱‬هکتار بافت‬ ‫ناکارامد‪ ۶ ،‬درصد بافت فرس��وده ش��هر اصفهان را‬ ‫به خ��ود اختصاص داده اس��ت‪ .‬مدی��ر منطقه ‪۱۵‬‬ ‫ش��هرداری اصفهان با اش��اره ب��ه ‪ ۱۱‬محله الحاقی‬ ‫ای��ن منطقه توضیح داد‪ :‬با پیوس��تن این ‪ ۱۱‬محله‬ ‫بافت ناکارامد منطقه ‪ ۱۵‬ش��هرداری افزایش یافته‬ ‫اس��ت اما در تعامل با اداره کل راه و شهرس��ازی و‬ ‫معاون��ت معماری و شهرس��ازی با اس��فالت معابر‬ ‫این محله ها درصدد هس��تیم تا س��اکنان بتوانند از‬ ‫مزیت های خدمات شهرداری بهره مند شوند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید ب��ر محله محوری در منطقه ‪ ۱۵‬ش��هرداری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این منطقه با داشتن ‪ ۲۳‬محله و ‪۱۲۵‬‬ ‫هزار نفر جمعیت در توس��عه رینگ چهارم که یکی‬ ‫از ابرپروژه های عمرانی مهم ش��هر اصفهان است با‬ ‫همکاری سازنده س��اکنان در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫قاس��می بودجه منطقه ‪ ۱۵‬شهرداری شهر اصفهان‬ ‫را ‪ ۶۶‬میلیارد تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬بیش از ‪۴۹‬‬ ‫درصد بودجه امسال محقق شده که نسبت به سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۲‬درصد رشد داش��ته و ‪ ۲۸‬درصد از ان‬ ‫جاری بوده و ‪ ۷۳‬درصد بودجه به پروژه های عمرانی‬ ‫اختصاص یافته اس��ت‪ .‬وی ب��ا تاکید بر ویژگی های‬ ‫خاص س��اخت تقاطع غیرهمسطح (چهار سطحی)‬ ‫مجاور کارخانه قند در بلوار امام رضا(ع) اظهارکرد‪:‬‬ ‫ابع��اد ‪ ۲‬در ‪ ۲‬کیلومت��ر این تقاطع چهارس��طحی‪،‬‬ ‫گل��وگاه رینگ چه��ارم خواهد بود‪ .‬ای��ن تقاطع با‬ ‫افزای��ش میزان س��رانه فضای س��بز ورودی ش��هر‬ ‫اصفهان از شرق کشور خواهد بود که مساحتی بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬هزار متر مربع ازادسازی را به همراه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش از یک دهه اس��ت که در نشست های‬ ‫توافقی با مس��ئوالن کارخانه قند وابس��ته به بنیاد‬ ‫مستضعفان این ازادسازی ها به سرانجام رسیده که‬ ‫تا ابان سال اینده به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که ایا زیر ساخت های‬ ‫هوشمندسازی در کالن شهر تهران موجود است یا‬ ‫خیر‪ ،‬افزود‪ :‬اگر بخواهیم نگاه ایده ال به این موضوع‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬زیرس��اخت های هوشمندسازی در‬ ‫کش��ور وجود ن��دارد‪ ،‬ولی برخی زیرس��اخت های‬ ‫مختلف در تهران ایجاد ش��ده اس��ت که بر اساس‬ ‫ای��ن حداقل ها و زیرس��اخت ها می توان طرح های‬ ‫مربوط به حمل ونقل هوشمند را تعریف کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای هوشمندس��ازی ش��هرها‬ ‫نخس��تین اقدامی که باید انجام داد‪ ،‬این است که‬ ‫زیرس��اخت های موجود را به گونه ای در راس��تای‬ ‫ه��م قرار دهیم که بتوانیم به کمک ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬کمبودهای موج��ود را جبران کنیم‬ ‫ت��ا بتوانی��م در گام بع��د پروژه های��ی را ب��ا هدف‬ ‫هوشمندس��ازی تعریف کنیم و شهروندان از نتایج‬ ‫ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫منطق��ی با تاکید بر اینک��ه تاکنون این پروژه ها‬ ‫در زمینه هوشمندس��ازی شهرها در ستاد توسعه‬ ‫فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیش��رفته‬ ‫تعریف شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در ستاد توسعه‬ ‫فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته دو‬ ‫موضوع کاهش ترافی��ک و کاهش تلفات جاده ای‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه فناوری های حوزه فضایی و‬ ‫حمل ونقل پیش��رفته با اشاره به طرح های تعریف‬ ‫ش��ده در حوزه کاهش تلفات جاده ای اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این زمینه تماس اضطراری یکی از ضرورت ها به‬ ‫شمار می رود و موجب می شود اگر خودرویی دچار‬ ‫س��انح ه شد‪ ،‬مراکز پلیس و مراکز خدمات درمانی‬ ‫بالفاصله در محل حاضر شوند‪.‬‬ ‫منطقی از اجرای ازمایش��ی تم��اس اضطراری‬ ‫خب��ر داد و یاداور ش��د‪ :‬در ای��ن زمینه تفاهمنامه‬ ‫س��ه جانبه ای میان ستاد ستاد توسعه فناوری های‬ ‫ح��وزه فضای��ی و حمل ونق��ل پیش��رفته‪ ،‬یکی از‬ ‫ش��رکت های فناور و شرکت ایرانسل منعقد شد و‬ ‫بر اس��اس ان‪ ،‬طرح ازمایشی تماس اضطراری در‬ ‫حال اجرا است‪ .‬در صورت کسب نتایج مطلوب‪ ،‬این‬ ‫طرح به طور گسترده اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی هدف از انعقاد این تفاهمنامه را پیاده سازی‬ ‫س��امانه تم��اس اضطراری با هدف توس��عه تبادل‬ ‫علم��ی و فناورانه در زمینه پیاده س��ازی س��امانه‬ ‫تم��اس اضط��راری روی یک��ی از ن��اوگان بخش‬ ‫خصوصی برای کاهش تلفات جاده ای دانست‪.‬‬ ‫‏منطقی با اش��اره ب��ه محتوای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برنامه ریزی ب��رای به کارگیری‬ ‫فناوری های نوین در س��امانه تماس اضطراری به‬ ‫منظ��ور ارتقای خدمات و به��ره وری‪ ،‬تامین منابع‬ ‫مالی و اعتباری در زمینه دریافت اس��تانداردهای‬ ‫مرب��وط و تولید انبوه س��امانه تم��اس اضطراری‬ ‫و ت�لاش ب��رای توس��عه کاربردی س��امانه تماس‬ ‫اضط��راری ب��رای س��ایر خودروس��ازان از جمله‬ ‫م��وارد تاکی��د ش��ده در این تفاهمنامه به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه استفاده از سامانه مدیریت‬ ‫هوش��مند مزیت های مختلفی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫جمل��ه ای��ن مزیت ها می توان به موت��ور قدرتمند‬ ‫نرم اف��زاری چن��د زبانه هم��راه با ام��کان ترجمه‬ ‫به زبان ه��ای مختلف‪ ،‬پش��تیبانی از پروتکل های‬ ‫مختلف س��خت افزارهای ردیاب‪ ،‬راه اندازی سامانه‬ ‫نقش��ه محلی روی سرور مشتری با قابلیت نمایش‬ ‫الیه های نقش��ه‪ ،‬تبدیل نقشه به ادرس و برعکس‬ ‫و همچنی��ن قابلیت مس��یریابی و قابلیت افزودن‬ ‫الیه های نقش��ه اختصاصی مشتری با فرمت های‬ ‫اس��تاندارد و داش��تن قابلیت های��ی نظیر تعمیر و‬ ‫نگهداری هوشمند اشاره کرد‪.‬‬ ‫منطق��ی با اش��اره به اقدام های س��تاد توس��عه‬ ‫فناوری های حوزه حمل ونقل پیش��رفته ادامه داد‪:‬‬ ‫ع�لاوه بر ان این س��تاد در زمینه کاهش ترافیک‬ ‫طرح ه��ای مش��ترکی را با مرکز ش��هر هوش��مند‬ ‫ش��هرداری تعری��ف ک��رده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫عنوان های این پروژه ها در حال اس��تخراج است و‬ ‫امیدواری��م تا پایان س��ال یک ت��ا دو پروژه در این‬ ‫زمینه اجرایی شود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه فناوری های حوزه فضایی و‬ ‫حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی با اش��اره به‬ ‫اثار هوشمندس��ازی و کاهش مشکالت در زمینه‬ ‫سوخت خودروها‪ ،‬یاداور شد‪ :‬یکی از اهداف تغییر‬ ‫نرخ سوخت‪ ،‬جلوگیری از قاچاق سوخت بوده است‬ ‫ک��ه در این زمینه برخی ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫نرم افزارهای��ی ب��رای کنترل و نظ��ارت بر مصرف‬ ‫س��وخت تهیه کرده اند که می توان با پیاده س��ازی‬ ‫ان گام ه��ای موثری ب��رای جلوگی��ری از قاچاق‬ ‫سوخت برداشت‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫پیاپی ‪2734‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫بیم��ه یکی از مولفه های رش��د جامعه ه��ای در حال‬ ‫پیش��رفت است‪ .‬یکی از ابزارهای مهم در جهت ارامش‬ ‫و رش��د یک جامع��ه در بین تمامی قش��رهای جامعه‬ ‫بیمه اس��ت‪ .‬بسیاری از سینماگران به دلیل نبود امنیت‬ ‫شغلی که به واسطه نبود بیمه در دوران بیکاری و از کار‬ ‫افتادگی و ورشکس��تگی به سراغش��ان می اید از اینده‬ ‫هراس دارند‪ .‬چه بسیار هنرمندانی که به دلیل نداشتن‬ ‫پشتوانه منطقی در زندگی از یادها رفتند و دیگر کسی‬ ‫سراغی از انها نگرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬داش��تن بیمه برای س��ینماگران‬ ‫موجب می ش��ود ارامش فکری که حاصلش تولید اثار‬ ‫ش��اخص و باکیفیت می شود بیشتر در میان هنرمندان‬ ‫شکل بگیرد‪ .‬شکل گیری تشکل ها و نهادهای مردم نهاد‬ ‫در کشور به شکل گیری رابطه اشخاص با جامعه بیرونی‬ ‫خود کمک ویژه ای می کند‪ .‬در تمامی دنیا سینماگران‬ ‫زیر چتر اتحادیه ها و تشکل های صنفی قانونی به تمامی‬ ‫حقوق اولیه خود می رسند و نسبت به ان اگاه هستند‪.‬‬ ‫در ای��ران نی��ز وظیفه پیگیری و صیان��ت از هنرمندان‬ ‫برعهده خانه س��ینما به عنوان تنها نهاد صنفی و جامعه‬ ‫اصناف سینمایی است که می تواند با برنامه ریزی دقیق‬ ‫و نگرش مثبت‪ ،‬مش��کالت اهالی س��ینما را پیگیری و‬ ‫حقوق انها را استیفا کند‪.‬‬ ‫س��ینماگران کش��ور امروزه بیش از هر چیز نیازمند‬ ‫داش��تن بیمه تامی��ن اجتماعی و بیم��ه تکمیلی بدون‬ ‫پرداخت هرگونه هزینه‪ ،‬تامین امنیت ش��غلی‪ ،‬برطرف‬ ‫کردن مشکل بیکاری و تاسیس صندوق بیمه بیکاری‪،‬‬ ‫تامین مسکن و‪ ...‬هستند‪ .‬مواردی که برای تمامی اهالی‬ ‫سینما مهم و تاثیرگذار است و نبود یکی از انها به اینده‬ ‫شغلی اهالی سینما ضربه می زند‪.‬‬ ‫مس��ئله امنیت شغلی در شرایط فعلی سینمای ایران‬ ‫یکی از رخدادهای تلخ اس��ت که نسبتی با سینماگران‬ ‫ندارد‪ .‬بس��یاری از س��ینماگران از نبود امنیت شغلی و‬ ‫بیمه بیکاری و س��ایر تس��هیالتی که باید به هنرمندان‬ ‫اختصاص پیدا کند محرو م هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت به قانون‬ ‫پرویز ابنار صدابردار باس��ابقه سینمای ایران با اشاره‬ ‫به مشکالت اهالی سینما در غیاب بیمه و امنیت شغلی‬ ‫به‬ ‫گف��ت‪ :‬مهم تری��ن اتفاقی که ام��روز تمامی‬ ‫اهالی س��ینمای کش��ور به ان نیاز دارند تامین امنیت‬ ‫ش��غلی است که متاس��فانه این طرح مدت هاست روی‬ ‫زمین مانده و کس��ی به فکر ان نیس��ت و من معتقدم‬ ‫امنیت شغلی سینماگران باید هرچه سریع تر قانون مند‬ ‫و الزم االجرا شود‪.‬‬ ‫صدابردار فیلم س��ینمایی «ش��هر موش ها ‪ »۲‬افزود‪:‬‬ ‫در تمامی کش��ورها تش��کل ها و اصناف از اعضایش��ان‬ ‫حمایت های ویژه ای می کنن��د و اجازه نمی دهند که با‬ ‫ورود اف��راد ناالی��ق و نااگاه زندگی اعضای صنف ش��ان‬ ‫ب��ا مخاط��ره روبه رو ش��ود؛ مدی��ران خانه س��ینما اگر‬ ‫می خواهند جایگاه و ارزش س��ینماگران ایران را حفظ‬ ‫کنند باید تدبیری بیندیشند تا از این پس هر شخصی‬ ‫نتواند به واسطه باندبازی وارد سینما شده و در فیلم های‬ ‫س��ینمایی به عنوان صداب��ردار‪ ،‬فیلمب��ردار‪ ،‬تدوینگر‪،‬‬ ‫بازیگر‪ ،‬چهره پرداز و‪ ...‬حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته این مس��ئله به این معنی نیست‬ ‫که از هنرمندان جوان و تازه وارد به س��ینمای حرفه ای‬ ‫حمایت نش��ود اما باید طوری باشد که هر فردی نتواند‬ ‫به واسطه داشتن روابط با این و ان خود را به عنوان یک‬ ‫س��ینماگر معرفی کند و به جای سینماگران باتجربه و‬ ‫تحصیل کرده در فیلم های سینمایی مشغول به کار شده‬ ‫و جای انها را اشغال کند‪.‬‬ ‫ابنار س��پس با بیان اینکه در کش��ور فرانس��ه زمانی‬ ‫ک��ه هنرجویی تازه کار فارغ التحصیل ش��ده و به جرگه‬ ‫سینماگران حرفه ای می پیوندد از او حمایت های ویژه ای‬ ‫می شود اظهارکرد‪ :‬معتقدم تمامی اهالی سینمای کشور‬ ‫موظ��ف به همکاری با یکدیگر هس��تند و امیدوارم این‬ ‫روحی��ه در بین ما به وجود بیاید که اگر می بینیم یکی‬ ‫از همکاران مان مدت ها اس��ت در بیکاری به سر می برد‬ ‫ب��رای او س��راغ کار برویم و همه چی��ز را برای خودمان‬ ‫از وضعیت بیمه سینماگران در دوران بیکاری‬ ‫وحشت نبود امنیت شغلی در سینما‬ ‫افزایش فروش فیلم های س��ینمایی بس��یار خوش بین‬ ‫هستیم که مشکالت معیشتی سینماگران برطرف شود‬ ‫و تولید در سینما افزایش پیدا کند اما تمامی این رشد و‬ ‫پیشرفت ها در دستان مدیران سینمایی است که باید با‬ ‫تدبیر جدی برای دستیابی به ان اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫این فیلمبردار س��ینما در پایان ای��ن گفت وگو افزود‪:‬‬ ‫امیدوارم تمام��ی اهالی صنوف خانه س��ینما با تدبیر و‬ ‫اتحاد دست در دست یکدیگر بگذارند و مدیریت جدید‬ ‫خانه سینما را کمک کنند تا همه بتوانیم از این شرایط‬ ‫سخت گذر کنیم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪....‬‬ ‫س��ینماگران کش��ور امروزه بیش از هر چیز نیازمند داش��تن بیمه‬ ‫تامی��ن اجتماعی و بیمه تکمیلی بدون پرداخت هرگونه هزینه‪ ،‬تامین‬ ‫امنیت ش��غلی‪ ،‬برطرف ش��دن مشکل بیکاری و تاسیس صندوق بیمه‬ ‫بیکاری‪ ،‬تامین مسکن و‪ ...‬هستند‬ ‫نخواهیم‪.‬‬ ‫ابنار درباره وضعیت معیش��تی و رفاهی سینماگران‬ ‫متذکر ش��د‪ :‬ش��اید اگ��ر ش��خصی فعال ت��ر به عنوان‬ ‫مدیرعام��ل خانه س��ینما روی کار بیاید ما ش��اهد ان‬ ‫خواهیم بود که وضعیت معیش��تی س��ینماگران از نظر‬ ‫بیمه‪ ،‬مس��کن و‪ ...‬ارتقا پیدا کن��د؛ البته ازانجاکه خانه‬ ‫س��ینما مکان پول سازی نیست و باید بودجه در اختیار‬ ‫ان قرار بگیرد امیدوارم مس��ئوالن س��ازمان سینمایی‬ ‫ب��ا تخصیص بودجه کافی به خانه س��ینما گامی مثبت‬ ‫درراس��تای رفع مشکالت معیش��تی سینماگران کشور‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به مسائل صنفی‬ ‫ابراهیم وحیدزاده‪ ،‬کارگردان س��ینمای ایران با اشاره‬ ‫به ض��رورت توجه به بیمه س��ینماگران و تامین امنیت‬ ‫معیش��تی و ش��غلی انها به‬ ‫گفت‪ :‬س��ینماگران‬ ‫ایران همانند س��ینماگران س��ایر کش��ورهای دنیا که‬ ‫صاحب اتحادیه هستند نیازمند مکانی هستند که تنها‬ ‫دغدغه های روزمره زندگی کاری و تامین معیشت انها‬ ‫را فراهم کند؛ س��ال های زیادی است که وعده تاسیس‬ ‫صندوق بیمه بیکاری داده شده اما متاسفانه هیچ کاری‬ ‫درباره این مس��ئله انجام نشده و این در حالی است که‬ ‫تاس��یس چنی��ن صندوقی باید یکی از اه��داف اولیه و‬ ‫اصلی هر نهاد صنفی باشد‪.‬‬ ‫وحیدزاده س��پس با تاکید بر اینکه تمامی صنوف در‬ ‫سراسر جهان وظایف مهم اولیه ای دارند که خانه سینما‬ ‫نتوانس��ته ان طور که شایسته است به این وظایف عمل‬ ‫کند اظهارکرد‪ :‬تخصیص بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬تکمیلی‬ ‫و درمانی ب��رای تمامی اعضا به طور کام� ً‬ ‫لا رایگان‪ ،‬به‬ ‫وجود اوردن امنیت ش��غلی برای اهالی خانه س��ینما و‬ ‫همین طور توجه به زندگی و معیش��ت انها و اختصاص‬ ‫بیم��ه بیکاری ب��رای اعضا جزو وظای��ف اصلی هر نهاد‬ ‫صنفی اس��ت که متاسفانه ما شاهد اجرا و عملی شدن‬ ‫هیچ یک از انها در خانه سینما نیستیم‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم سینمایی «معادله» در بخش دیگری‬ ‫از این گفت وگو خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه در کشور‬ ‫ما نهادهای صنفی همواره نادیده گرفته می ش��وند و از‬ ‫انج��ا که برای برخی افراد دولت��ی واژه اتحادیه واژه ای‬ ‫نامطلوب و سیاسی تلقی می ش��ود نمی گذارند که این‬ ‫گون��ه نهادها با اس��تقالل عم��ل کنن��د و به طور قطع‬ ‫وابس��تگی دولتی در هر نهاد صنفی به ان اس��یب های‬ ‫جدی وارد می کند‪.‬‬ ‫این کارگردان س��ینما در پایان گفت‪ :‬ما باید تابوهای‬ ‫رایج و غلطی را که طی تمامی این سال ها خانه سینما‬ ‫را به س��مت اهداف��ی جز اه��داف اصلی اش کش��انده‬ ‫بشکنیم و امیدوارم که این اتفاق محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وظایف قانونی یک نهاد صنفی‬ ‫پیمان عباسی‪ ،‬فیلمنامه نویس کشورمان نیز با اشاره‬ ‫به عملکرد خانه سینما در قبال اعضای خود به‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه در سال های گذشته خانه سینما برای‬ ‫ه��زاران عضو زنده خود هی��چ کاری انجام نداده و تنها‬ ‫کار مثبت خانه سینما اطالع رسانی برای برگزاری ایین‬ ‫ترحیم سینماگران بوده است!‬ ‫برنده جایزه قلم طالیی جشنواره فیلم مقاومت برای‬ ‫فیلم «س��اعت ‪ »۲۵‬افزود‪ :‬وقتی امروز به عملکرد خانه‬ ‫س��ینما نگاه می کنیم این پرسش در ذهنمان به وجود‬ ‫می اید که مدیران این نهاد صنفی چه گام مثبتی برای‬ ‫اعضای صنوف طی این مدت برداشتند؟‬ ‫فیلمنامه نوی��س فیلم س��ینمایی «زن بدلی» ادامه‬ ‫داد‪ :‬واقعیت این اس��ت که در این همه س��الی که من‬ ‫در س��ینما کار می کنم و عضو کانون فیلمنامه نویسان‬ ‫سینمای ایران هستیم این نهاد صنفی هیچ کاری برایم‬ ‫انجام نداده اس��ت؛ اما پس از بازگش��ایی خانه س��ینما‬ ‫حتی حق بیمه های مان را هم به طور ش��خصی پرداخت‬ ‫می کنیم و این نهاد صنفی حتی این کار کوچک را هم‬ ‫برای ما انجام نمی دهد‪ ،‬همین امر نش��ان از ان دارد که‬ ‫این خانه را نمی توان نهادی صنفی برای اهالی سینمای‬ ‫کشور برشمرد‪.‬‬ ‫این فیلمنامه نویس مطرح سینمای کشور خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬خانه س��ینما نهادی اس��ت که حت��ی در مواقع‬ ‫اضط��راری نیز کاری برای اعضای خود انجام نمی دهد و‬ ‫قاطعانه می گویم که بودن یا نبودن ان با شرایط گذشته‬ ‫برای هیچ یک از اهالی دغدغه مند سینما اهمیتی ندارد؛‬ ‫من زمانی که دخترم نیاز به جراحی داش��ت برای بیمه‬ ‫تکمیلی با هزینه شخصی ام به این نهاد مراجعه کردم اما‬ ‫انه��ا هیچ همکاری با من نکردند و من نتوانس��تم حتی‬ ‫بیم��ه تکمیلی خ��ود و دخترم را با کمک خانه س��ینما‬ ‫بگیرم‪.‬‬ ‫فیلمنامه نوی��س فیلم س��ینمایی «توفی��ق اجباری»‬ ‫در بخ��ش دیگری از این گفت وگ��و بابیان اینکه صنوف‬ ‫زیرمجموع��ه خانه س��ینما نی��ز همگی بس��یار خنثی‬ ‫هستند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما نیازمندیم تا صنوف مختلف برای‬ ‫اعضای خود بازار کار ایجاد کنند؛ به عنوان نمونه کانون‬ ‫فیلمنامه نویس��ان سینمای ایران که بیش از ‪ ۱۸۰‬عضو‬ ‫دارد زمانی که می بیند تنها ‪ ۲۰‬عضو ان طی س��ال کار‬ ‫می کنند و ‪ ۱۶۰‬عضو دیگرش در بیکاری مطلق به س��ر‬ ‫می برند باید با س��ازمان ها و نهاده��ای دولتی که راغب‬ ‫به تولید اثار س��ینمایی هس��تند وارد مذاکره شود و از‬ ‫انها فیلمنامه سفارش بگیرد و برای تمامی اعضای خود‬ ‫اشتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫عباس��ی افزود‪ :‬عالوه بر این یک��ی از نیازهای مهم و‬ ‫اساس��ی امروز اهالی س��ینما تامین امنیت شغلی است‬ ‫و مدیران خانه س��ینما باید هرچه سریع تر به وعده های‬ ‫پیش��ین خود عمل کرده و با ای��ن کار ارامش خاطری‬ ‫را برای هزاران عضو این نهاد صنفی به وجود بیاورند‪.‬‬ ‫‹ ‹شان صنوف سینما را حفظ کنید‬ ‫عل��ی لقمان��ی‪ ،‬فیلمبردار س��ینما با اش��اره به اینکه‬ ‫تامین امنیت ش��غلی برای سینماگران از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت به ایس��نا گفت‪ :‬تامین امنیت شغلی و‬ ‫بیمه تمامی اهالی سینمای کشور باید در راس کارهای‬ ‫مدیریت خانه سینما باشد چراکه تامین چنین نیازهایی‬ ‫جزو اهداف اولیه خانه س��ینما است و اگر مدیران خانه‬ ‫سینما به این نکات توجه نکنند به بیراهه می روند‪.‬‬ ‫فیلمب��ردار فیلم س��ینمایی «اش��ک س��رما» افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر بسیاری از سینماگران نیازمند جدی بیمه‬ ‫هستند و این در حالی است که خانه سینما به بسیاری‬ ‫از اعض��ای خود بیم��ه پایه تامی��ن اجتماعی اختصاص‬ ‫نمی دهد و از س��وی دیگر بیکاری بخش زیادی از اهالی‬ ‫کاربلد س��ینمای کش��ور به دلیل ان است که هر فردی‬ ‫از راه رس��یده به عنوان سینماگر در حرفه های مختلف‬ ‫مشغول به کار شده و امنیت شغلی اهالی سینما تنها در‬ ‫حد حرف باقی مانده و کسی به ان توجهی ندارد‪.‬‬ ‫وی س��پس خطاب به مدیرعامل جدید خانه س��ینما‬ ‫گفت‪ :‬شانیت صنوف و سینماگران را به انها باز گردانید؛‬ ‫اگر نیازهای اولیه و ابتدایی اهالی س��ینمای کش��ور در‬ ‫اختیارشان قرار بگیرد خانه سینما به اهداف‪ ،‬ارمان ها و‬ ‫اساسنامه خود به درستی عمل کرده و شان سینماگران‬ ‫نیز حفظ می ش��ود و همه سینماگران هم از جان و دل‬ ‫برای خانه شان مایه می گذارند در غیر این صورت اهالی‬ ‫سینما نسبت به خانه سینما دلسرد خواهند شد‪.‬‬ ‫لقمان��ی در بخش دیگری از این گفت وگو افزود‪ :‬البته‬ ‫ما باید بدانیم که خانه س��ینما شرایطش جدا از شرایط‬ ‫کلی جامعه نیس��ت و وقتی وضعیت اقتصادی کشور در‬ ‫سال های گذشته بدتر شده و بازاری برای تولید و عرضه‬ ‫محصوالت س��ینمایی وجود ندارد‪ ،‬خانه س��ینما هم از‬ ‫جامعه و کشور جدا نبوده و همین شرایط را دارد‪.‬‬ ‫فیلمبردار فیلم س��ینمایی «عروس ات��ش» با تاکید‬ ‫بر اینکه خانه س��ینما به طور مستقیم به بودجه دولتی‬ ‫متصل اس��ت اظهارکرد‪ :‬هرگونه اس��یب در بخش های‬ ‫اقتصادی کشور می تواند به طور مستقیم به اهالی سینما‬ ‫فش��ار وارد کند؛ البته ما نسبت به برخی اتفاقات مانند‬ ‫امنیت شغلی دغدغه امروز و دیروز هنرمندان نیست و‬ ‫در دولت دهم نیز به یکی از اولویت های انها تبدیل شد‬ ‫اما به سرانجامی نرسید‪.‬‬ ‫ام��ا با روی کار ام��دن دولت تدبی��ر و امید و پس از‬ ‫بازگشایی خانه سینما‪ ،‬اهالی هنر هفتم و به ویژه اعضای‬ ‫خانه س��ینما فرصت را غنیمت ش��مردند تا دغدغه های‬ ‫قبلی ش��ان را زن��ده کنند و ایوبی رئیس وقت س��ازمان‬ ‫سینمایی هم با انان هم داستان شد‪.‬‬ ‫اعضای خانه س��ینما ای��ن موض��وع را به عنوان یکی‬ ‫از مهم تری��ن خواس��ته های صنف��ی خود برش��مردند و‬ ‫محمدمهدی عسگرپور رئیس پیشین این تشکل صنفی‬ ‫از هر فرصتی بهره برد تا این نیاز را یاداوری کند‪.‬‬ ‫عس��گرپور س��ه س��ال قبل در اس��تانه روز سینما و‬ ‫برگزاری جش��ن خانه س��ینما‪ ،‬نیز از نگرانی اش درباره‬ ‫وضعیت معیش��تی برخی س��ینماگران س��خن گفت و‬ ‫یاداور ش��ده بود‪« :‬رئیس سازمان سینمایی بارها تاکید‬ ‫داش��ته بر اینکه جش��ن امسال خانه س��ینما قابل توجه‬ ‫برگزار شود اما ازانجاکه وضعیت معیشتی تعداد زیادی‬ ‫از همکاران ما در ش��رایط خوبی نیست‪ ،‬تصمیم گرفتیم‬ ‫امس��ال به دلیل همین مسائل جشن شانزدهم را به ان‬ ‫صورتی که در طول سال های قبل برگزار می شد‪ ،‬برگزار‬ ‫نکنی��م‪ .‬درواقع قصد داریم با این ترتیب به بس��یاری از‬ ‫همکاران خود که دچار مش��کل معیشتی شده اند اعالم‬ ‫همراهی و همدردی کنیم‪».‬‬ ‫پیش��نهاد راه اندازی صن��دوق بیمه بی��کاری هم در‬ ‫راستای همین خواسته مطرح ش��د چراکه عسگرپور با‬ ‫اش��اره به اینکه‪ ،‬این نوع مش��کالت معیش��تی در طول‬ ‫همه س��ال ها وجود داش��ته اس��ت‪ ،‬ابراز امیدواری کرده‬ ‫بود که این اقدام باعث ش��ود در تعامل با مجموعه های‬ ‫دولت��ی فکری برای راه ان��دازی صن��دوق بیمه بیکاری‬ ‫ش��ود و مسائل دیگر صنوف سینمایی دنبال شوند تا در‬ ‫سال های اینده جشن خانه سینما باشکوه برگزار شود‪.‬‬ ‫مسئله امنیت شغلی البته چندوجهی است که بیکاری‬ ‫فقط یکی از انهاس��ت اما در این می��ان هنرمندانی هم‬ ‫هستند که با وجود سختی های بسیار‪ ،‬فیلم می سازند اما‬ ‫فیلم هایشان امکان نمایش پیدا نکرده و وضعیت مبهمی‬ ‫دارن��د‪ .‬هرچن��د وزارت ارش��اد با پرداخ��ت هزینه های‬ ‫س��اخت‪ ،‬تالش می کند ضرر و زیان کمتری به این افراد‬ ‫وارد ش��ود اما هر هنرمندی البت��ه اگر هنرمندی واقعی‬ ‫باش��د‪ ،‬خواهان دیده شدن اثرش است چراکه اثر هنری‬ ‫در برخورد با مخاطب اس��ت که کامل می شود و فیلمی‬ ‫که در معرض دید مخاطب گذاشته نشود‪ ،‬نمی تواند اثر‬ ‫کاملی به شمار بیاید‪.‬‬ ‫موض��وع طرح تاس��یس صندوق بیمه بیکاری س��ال‬ ‫‪ ۸۷‬توس��ط خانه سینما به رئیس جمهوری و کمیسیون‬ ‫فرهنگی و معاونت س��ینمایی وقت ارائه ش��د که در ان‬ ‫طرح پیش بینی تامین مالی ‪ ۴۸‬میلیارد ریالی شده بود‬ ‫اما در اخرین براورد بودجه که اس��فند س��ال ‪ ۹۲‬انجام‬ ‫شد‪ ۱۷۰ ،‬میلیارد ریال بعد از ان با حق عضویت اعضای‬ ‫خانه سینما و جلب هدایا و کمک های اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوقی خودگردان می شد‪.‬‬ ‫در پایان باید امیدوار بود که مدیرعامل و هیات مدیره‬ ‫فعلی خانه س��ینما و رئیس سازمان سینمایی همچنان‬ ‫پیگی��ر وضعیت امنیت ش��غلی و بیمه بیکاری به عنوان‬ ‫مهم ترین مطالبه سینماگران باشند و با توجه به مصوبه‬ ‫چن��د ماه قبل مجلس این درخواس��ت قانونی را به جد‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫پرویز ابنار‬ ‫ابراهیم وحیدزاده‬ ‫پیمان عباسی‬ ‫علی لقمانی‬ ‫قدردانی جامعه صنفی تهیه کنندگان از ‪ ۱۲‬تهیه کننده سینما‬ ‫نخس��تین ایین س��پاس تهیه کنندگان س��ینمای ای��ران با حض��ور پرتعداد‬ ‫هنرمندان‪ ،‬تهیه کنندگان و پیشکس��وتان عرصه هنر در تاالر تش��ریفات اقدسیه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در نخس��تین ایین سپاس تهیه کنندگان سینمای‬ ‫ای��ران به همت جامعه صنفی تهیه کنندگان س��ینمای ایران ب��ا هدف تجلیل از‬ ‫چهره ه��ای ماندگار و موثر در عرصه تهیه کنندگی همچنین ش��ناخت و تجلیل‬ ‫از تهیه کنندگان��ی که به تازگی وارد این عرصه ش��ده و ارج نهادن به همت واالی‬ ‫تهیه کنندگانی که در این عرصه خوش درخشیدند برگزار شد‪.‬‬ ‫سیدضیاءهاش��می تنها سخنران این جش��ن به اصالت فرهنگ در تمام ارکان‬ ‫جامعه اش��اره کرد و گفت‪ :‬هنر هم مانند دیگر نیازهای بش��ر در فرهنگ خالصه‬ ‫می ش��ود پس هنری اصیل اس��ت که بتواند فرهنگ س��ازی کند‪ .‬ب��ا این اوصاف‬ ‫تهیه کننده که خود گرداورنده و مغز متفکر یک اثر اس��ت باید از هرانچه اصالت‬ ‫فرهنگ را زیر سوال می برد‪ ،‬بپرهیزد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروزه بسیاری معتقدند تا سرمایه نباشد امکان خلق هنر نیست‬ ‫اما به ش��خصه معتقدم باید س��رمایه در خدمت هنر قرار گیرد نه انکه اصالت ان را‬ ‫زیر سوال ببرد و برای هنرمند تعیین تکلیف کند‪ .‬بهتر است تالش کنیم سرمایه‬ ‫را در خدمت فرهنگ و هنر قراردهیم و از ورود سرمایه افرادی که فرهنگ و هنر را‬ ‫تفرجگاه خود قرار می دهند پرهیز کنیم‪.‬‬ ‫هاش��می ب��ه اهمیت ایجاد چتری واح��د در حوزه تهیه کنندگی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬دغدغه ش��خصی ام یکپارچگی و همبستگی در صنف تهیه کنندگی است‬ ‫و امیدوارم این ایین س��پاس بتواند گام هایی هرچند کوتاه در این جهت باش��د‪ .‬از‬ ‫سال ها پیش قصد برگزاری این ایین را داشتم و مصر بودم که با همت هر ‪ ۴‬صنف‬ ‫برگزار ش��ود که تاکنون میسر نش��د و تنها با همت جامعه صنفی تهیه کنندگان‬ ‫این ایین برپاست‪ .‬امید است در دوره های بعد با همت هر ‪ 4‬صنف برگزار شود‪.‬‬ ‫وی در خاتم��ه تاکی��د کرد‪ :‬معتقدم ورود دول��ت در هر امور صنفی و خصوصی‬ ‫کارها را مختل کرده و مس��یر فعالیت را منحرف می کند از این جهت جشن کامال‬ ‫خصوصی وبدون حمایت و دعوت از بخش دولتی برگزار می ش��ود‪ .‬به عقیده من‬ ‫دولت واسپاری امور به بخش خصوصی را باید در اولویت هایش قرار دهد و در حوزه‬ ‫فرهنگ و هنر باید دخالتش را کاس��ته و امور را به بخش خصوصی واگذار کند تا‬ ‫بیش از گذشته شاهد شکوفایی بخش خصوصی در این عرصه باشیم‪.‬‬ ‫مدیریت هنری نخس��تین ایین سپاس تهیه کنندگان به محمدرضا شریفی نیا‬ ‫تهیه کننده و بازیگر فعال سینمای ایران سپرده شد‪ .‬احسان علیخانی تهیه کننده‬ ‫و عض��و جامعه صنفی تهیه کنن��دگان اجرای ایین را بر عهده داش��ت‪ .‬مدیریت‬ ‫اجرایی جش��ن را نیز نگین س��پیدروح عهده دار شد‪ .‬در نخس��تین ایین سپاس‬ ‫تندیس ابوریحان بیرونی به س��ه تهیه کننده با عناوین چهره ماندگار‪ ،‬چهره موثر‬ ‫و تهیه کننده موفق اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزیدگان نخستین ایین سپاس‬ ‫در ای��ن بخش از هارون یش��ایایی (چهره ماندگار)‪ ،‬مس��عود جعفری جوزانی‬ ‫(چهره موثر)‪ ،‬س��یدجمال س��اداتیان (تهیه کننده موفق)‪ ،‬پیمان معادی و زینب‬ ‫تقوایی (تهیه کننده اول مرد و زن)‪ ،‬س��ید حامد جعفری (تهیه کننده انیمیشن)‪،‬‬ ‫محمدرضا رخش��ان (تهیه کننده پرمخاطب ترین فیلم س��ینمایی کمدی)‪ ،‬رضا‬ ‫عط��اران (چهره موثر در فیلم های پرمخاطب کم��دی)‪ ،‬بهرام رادان (تهیه کننده‬ ‫فیلم با دس��تاوردهای هنری)‪ ،‬علیرضا س��رتیپی (پخش کنن��ده فعال و موفق)‪،‬‬ ‫حبیب اس��ماعیلی (پخش کننده فعال و موفق)‪ ،‬تینا پاکروان (سینماگر فعال در‬ ‫حوزه زنان)‪ ،‬نیکی کریمی (س��ینماگر فعال در حوزه زنان)‪ ،‬سید ابراهیم عامریان‬ ‫(تهیه کننده رکورددار مس��تمر فیلم های پرمخاطب) و س��عید ملکان (جسارت‬ ‫در تولید اثار س��ینمایی ارزشمند) قدردانی شد و پردیس سپاس نخستین ایین‬ ‫سپاس تهیه کنندگان سینمای ایران اهدا شد‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره از ایین س��پاس تهیه کنندگان از فعالیت هیات مدیره س��ال ‪۹۷‬‬ ‫جامعه صنفی تهیه کنندگان نیز قدردانی ش��د‪ .‬سیدضیاء هاشمی دبیر نخستین‬ ‫دوره ائین سپاس تهیه کنندگان سینمای ایران را عهده دار بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬اذر ‪ 3 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 30 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1416‬پیاپی ‪2734‬‬ ‫«بداهه»ای بر زوال یک زندگی‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫‪ ۱۴‬هنری که فراموش شده اند‬ ‫معاون صنایع دس��تی استان خوزستان اظهار کرد‬ ‫که هشت رشته صنایع دس��تی این استان به صورت‬ ‫کامل منس��وخ شده است و شش رش��ته نیز در حال‬ ‫فراموش��ی اس��ت‪ .‬او یک��ی از دالیل ای��ن موضوع را‬ ‫افزایش س��ن هنرمندان فعال در این رشته ها و نبود‬ ‫ب��ازار فروش که منجر به کاه��ش گرایش هنرمندان‬ ‫جوان می شود‪ ،‬برشمرد‪.‬‬ ‫ش��کراهلل قاس��می‪ ،‬معاون صنایع دس��تی استان‬ ‫خوزس��تان در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر هش��ت رش��ته همانند قفل س��ازی و‬ ‫کاله مال��ی از صنایع دس��تی اس��تان خوزس��تان‬ ‫منس��وخ شده اس��ت و شش رش��ته ابریش��م بافی‪،‬‬ ‫نقاش��ی قهوه خانه ای‪ ،‬نمدبافی‪ ،‬رنگ رزی س��نتی‪،‬‬ ‫ورش��و س��ازی و مروارباف��ی نیز در حال فراموش��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از دالی��ل اصلی این موضوع این اس��ت‬ ‫که هنرمندان این رش��ته پیشکسوت هستند و دیگر‬ ‫توانای��ی ندارند و از س��وی دیگر جوان��ان نیز تمایلی‬ ‫ب��ه فعالیت در ای��ن زمینه ها را ندارد‪ .‬او در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که معاونت صنایع دس��تی اس��تان چه‬ ‫برنامه های��ی برای احیای این رش��ته ها در نظر دارد؟‬ ‫بیان کرد‪ :‬مس��تند ن��گاری چهار رش��ته لنگ بافی‪،‬‬ ‫ملحفه بافی‪ ،‬ورشوسازی و نمدمالی انجام شده و برای‬ ‫هرکدام از این رش��ته ها یک تا سه کارگاه راه اندازی‬ ‫شده و سال گذشته کالس های اموزشی این رشته ها‬ ‫نیز برگزار شد؛ اما از میان کسانی که اموزش دیده اند‬ ‫متاسفانه هیچ کدام شروع به کار نکرده اند‪.‬‬ ‫قاس��می یاداور ش��د که با توجه به اینکه تولید این‬ ‫صنایع کار سختی اس��ت و از سوی دیگر بازار فروش‬ ‫چن��دان خوبی هم ندارن��د‪ ،‬گرای��ش چندانی برای‬ ‫فعالیت در این حوزه ها نیز وجود ندارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫کپوبافی پُرکاربردترین رشته صنایع دستی در استان‬ ‫خوزس��تان محسوب می ش��ود و امیدوار هستیم که‬ ‫بتوانیم دزفول را به ش��هر جهان��ی کپو تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫البته االن منس��وجات س��نتی احیا ش��ده اس��ت و‬ ‫هم اکن��ون بیش از ‪ ۴۰‬نفر در اس��تان در این حوزه ها‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫معاون صنایع دس��تی استان خوزستان همچنین‬ ‫درباره تعداد هنرمندان فعال صنایع دس��تی استان‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬طبق ب��راورد اولیه ‪ ۵‬ه��زار هنرمند و‬ ‫صنعت گر در اس��تان داریم که البت��ه به نظرم تعداد‬ ‫هنرمندان باالتر از این امار است‪.‬‬ ‫قاس��می درباره تعداد هنرمندان بیمه اس��تان نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��ال حاضر حدود ‪ ۳۰۰‬نف��ر بیمه تامین‬ ‫اجتماع��ی هس��تند که متاس��فانه برخ��ی از انها به‬ ‫بهانه های مختلف از س��وی تامین اجتماعی در حال‬ ‫حذف هستند‪.‬‬ ‫احس��ان بیس��ادی از اغاز طرح تبادل کتاب ش��رکت‬ ‫بهره برداری مترو تهران در ایستگاه میدان ولی عصر (عج)‬ ‫از نیمه اذرماه خبر داد‪ .‬احسان بیسادی‪ ،‬معاون فرهنگی‬ ‫اجتماعی ش��رکت بهره برداری مترو تهران در گفت وگو‬ ‫با ایبنا‪ ،‬درب��اره جدیدترین برنامه های این معاونت بیان‬ ‫کرد‪ :‬افتتاحیه طرح «تبادل کتاب» با مش��ارکت شرکت‬ ‫بهره برداری مترو تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی‬ ‫ایران پنج ش��نبه ‪ 14‬اذر در «ایوان انتظار» ایستگاه مترو‬ ‫میدان ولی عصر (عج) برگزار می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان‬ ‫اس��ناد و کتابخانه ملی در جریان اجرای این‬ ‫طرح ‪ 6000‬نسخه کتاب اهدا کرده است که‬ ‫در ص��ورت تمایل‪ ،‬با کتاب های دیگر تبادل‬ ‫می ش��ود‪ .‬عالوه براین مردم نی��ز می توانند‬ ‫ذخایر کتاب خود را تبادل کنند‪.‬‬ ‫بیس��ادی همچنین با اش��اره ب��ه دیگر‬ ‫برنامه معاونت فرهنگی اجتماعی ش��رکت‬ ‫بهره ب��رداری مت��رو تهران ادامه داد‪ :‬ط��رح تولید کتاب‬ ‫صوتی با صدای مس��افران مترو‪ ،‬چهارش��نبه‪6 ،‬اذرماه‬ ‫در ایس��تگاه «تئاتر ش��هر» به پایان رسید‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد ‪ :‬عالقه من��دان با حضور در‬ ‫س��ازه متحرک و اکوستیک شده و با حضور‬ ‫کارش��ناس در تولی��د ای��ن اثر مش��ارکت‬ ‫داش��تند‪ .‬هرکدام از مسافران یک پاراگراف‬ ‫از کتاب خاطرات ش��هید مصطفی چمران‬ ‫از زبان همس��رش غاده جاب��ر را می خوانند‬ ‫و در نهای��ت این صوت ها در قالب کتاب صوتی منتش��ر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه رمانی بخوانیم؟‬ ‫در تلویزیون چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫«رقص ساعت» منتشر شد‬ ‫«صبح بخیر ایران» جدید از این هفته‬ ‫رم��ان «رقص س��اعت» نوش��ته ان تیلور با‬ ‫ترجمه کیمیا فضایی قره بالغ منتش��ر شد‪ .‬این‬ ‫رمان در ‪ ۲۵۹‬صفحه و با نرخ ‪ ۴۹۵۰۰‬تومان در‬ ‫انتش��ارات علمی عرضه ش��ده است‪ .‬در معرفی‬ ‫این کتاب امده اس��ت‪ :‬ان تیلور در سال ‪۱۳۲۰‬‬ ‫در مینی اپولیس مینه س��وتا متولد و در کارولینای ش��مالی بزرگ شد‪ .‬او تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬جلد رمان نوشته است و در رمان هایش زندگی و حاالت و روحیات زنان‬ ‫را کنکاش می کند و با دیدی جدید به جنبه های مختلف زندگی زنان می پردازد‪.‬‬ ‫بیس��تمین رمان تیلور با نام «قرقره ابی» در سال ‪ ۱۳۹۴‬جزء فهرست کتاب های‬ ‫نامزد دریافت جایزه «پولیتزر» قرار گرفت‪ .‬یازدهمین رمان این نویس��نده نیز به‬ ‫نام «درس تنفس» در سال ‪ ۱۳۶۷‬توانست این جایزه را از ان او کند‪ .‬رمان «رقص‬ ‫ساعت» او هم در هفت مجله امریکایی جزو پرفروش ترین رمان ها شد‪ .‬این کتاب‬ ‫متش��کل از دو بخش است و درحالی که بخش دوم روایت استمراری دارد‪ ،‬بخش‬ ‫اول از سه اپیزود مستقل تشکیل شده است‪ .‬تایلر از روزی شروع می کند که مادر‬ ‫عصبی ویال زمانی که او‪ ،‬قهرمان متواضع تایلر‪ ۱۱ ،‬س��ال داش��ت‪ ،‬خانواده اش را‬ ‫ِ‬ ‫برای ‪ ۲۴‬ساعت ترک می کند و ماجراهایی که پیش می اید‪...‬‬ ‫فص��ل جدید برنامه زنده «صب��ح بخیر ایران» از‬ ‫شنبه ‪ ۹‬اذر به روی انتن شبکه یک سیما می رود‪.‬‬ ‫فصل جدید مجله صبحگاهی «صبح بخیر ایران»‬ ‫با تغییرات عمده در قالب برنامه س��ازی‪ ،‬ش��کل و‬ ‫محتوا و با تدارک بخش های متعدد و متنوع از جمله‬ ‫میزهای گفت وگو‪ ،‬ارائه نکات اموزشی‪ ،‬مشاوره تحصیلی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬کودک و نوجوان‪،‬‬ ‫ایران گردی و‪ ...‬از روز شنبه ‪ ۹‬اذر به صورت زنده به روی انتن شبکه یک سیما خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫میزهای گفت وگو که یکی از اصلی ترین بخش های این برنامه محس��وب می شود‪،‬‬ ‫روزهای ش��نبه با تحلیل و بررس��ی مس��ائل روز «ورزش��ی»‪ ،‬یکش��نبه ها «تاریخ و‬ ‫فرهنگ»‪ ،‬دوش��نبه ها «اقتصاد»‪ ،‬سه ش��نبه ها «علمی و فناوری» و چهارشنبه ها با‬ ‫محوریت حواش��ی روز «سینما» با حضور کارشناسان مطرح و مرتبط پخش خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فص��ل جدید «صبح بخیر ایران» با تهیه کنندگی داری��وش دلیری و اجرای پدرام‬ ‫کریمی کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیما است که شنبه تا چهارشنبه از ساعت‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۸‬صبح به روی انتن این شبکه می رود‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫«گرگ ها در اشپزخانه» به صحنه می رود‬ ‫«سرقت پول» به فصل دوم رسید‬ ‫نمای��ش «گرگ ه��ا در اش��پزخانه» ب��ه‬ ‫نویس��ندگی فارس باقری و کارگردانی ارمان‬ ‫ش��یرالی نژاد و تهیه کنندگی شهرزاد خواجه‬ ‫غیاثی در تماشاخانه سپند به صحنه می رود‪.‬‬ ‫این نمایش بر اساس طرحی از مجتبی تهال‬ ‫و به کارگردانی ارمان شیرالی نژاد از ‪ ۱۰‬اذر ساعت ‪ ۲۱‬در تماشاخانه سپند سالن‬ ‫شماره دو روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫داس��تان ای��ن نمایش درباره گروهی اس��ت که می خواهند دو نف��ر را به قتل‬ ‫برسانند و فردی می خواهد جلوی انها را بگیرد‪.‬‬ ‫مجتبی بیات‪ ،‬ارین حیدری‪ ،‬شهریار فرد‪ ،‬محمدحسین ثمری‪ ،‬ساناز باقری‪،‬‬ ‫ساجده حمیدی‪ ،‬سعید صادقی‪ ،‬حسام صباغیان‪ ،‬ماهور جباری‪ ،‬احمد احمدی‪،‬‬ ‫ریحانه معصومی و محمدجواد زمانی در این نمایش ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫پیش فروش اینترنتی بلیت این نمایش از طریق سایت تیوال امکان پذیر است‪.‬‬ ‫فصل دوم سریال خارجی «سرقت پول» از شبکه‬ ‫پنج سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫س��ریال «س��رقت پ��ول» محص��ول ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اسپانیاس��ت و در خالص��ه ان مخاطب��ان خواهند‬ ‫دی��د‪ :‬زن��ی ک��ه به ج��رم س��رقت تح��ت تعقیب‬ ‫پلیس اس��ت‪ ،‬توس��ط مردی ب��ا نام مس��تعار پروفس��ور فراخوانده می ش��ود تا یک‬ ‫س��رقت ب��زرگ را همراه یک گ��روه حرفه ای از کارخانه ملی س��که و تمب��ر به انجام‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫برای اینکه امنیت کار انها حفظ شود‪ ،‬به پیشنهاد پروفسور هر یک از اعضای گروه‬ ‫نامی مس��تعار انتخاب می کنند که نام یکی از ش��هرهای معروف جهان است و نام زن‬ ‫نیز توکیو است‪.‬‬ ‫فصل دوم این س��ریال در ‪ ۹‬قسمت از شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت ‪ ۲۳‬پخش‬ ‫و تکرار ان روز بعد ساعت ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۹‬خواهد بود‪.‬‬ ‫جاس��تین ک��رزل به عن��وان کارگردان‬ ‫س��ریالی انتخاب ش��د که قرار اس��ت بر‬ ‫اس��اس رم��ان برن��ده جایزه بوک��ر با نام‬ ‫«مسیری باریک به ژرفای شمال» ساخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا و به نق��ل از هالیوود‬ ‫ریپورتر‪ ،‬رمان «مس��یری باریک به ژرفای‬ ‫ش��مال» نوش��ته ریچارد فالناگان نویسنده اهل اس��ترالیا در سال‬ ‫‪ 1393‬جایزه ادبی بوکر را به خود اختصاص داد‪ .‬قرار است جاستین‬ ‫کرزل به عن��وان کارگردان و جو پورتر به عنوان تهیه کننده در این‬ ‫پروژه حضور داشته باشند‪« .‬شوان گرنت» نیز نویسندگی فیلمنامه‬ ‫این سریال را بر عهده خواهد داشت‪ .‬این سریال دومین تجربه کرزل‬ ‫در ساخت سریال خواهد بود‪ .‬این کارگردان در حال حاضر مشغول‬ ‫ساخت سریالی با عنوان «شانتارام» است‪.‬‬ ‫کشف محوطه باستانی سه هزارساله‬ ‫در عمان‬ ‫باستان شناس��ان محوطه ای‬ ‫باس��تانی با ‪ ۴۵‬گور متعلق به‬ ‫عصر اهن را در استان الشرقیه‬ ‫کشور عمان کشف کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا به نقل از نشنال‪،‬‬ ‫وزارت میراث و فرهنگ کشور‬ ‫عمان که با گروهی از باستان شناسان دانشگاه هایدلبرگ المان در‬ ‫پروژه بررسی س��کونتگاه های متعلق به عصر اهن در شمال استان‬ ‫الش��رقیه عمان همکاری می کرد از کش��ف یک محوطه باستانی در‬ ‫این منطقه خبر داد که ش��امل ‪ ۴۵‬گور اس��ت که در طول سالیان‬ ‫بس��یار طوالنی به خوبی حفظ ش��ده اند‪ .‬این گورها در فاصله ‪۷۰۰‬‬ ‫متری از سکونت هایی قرار دارند که باستان شناسان معتقدند قدمت‬ ‫ان ه��ا به عصر اهن بازمی گردد و احتماال محل زندگی افرادی بوده‬ ‫ک��ه در معدن مس کار می کرده اند‪ .‬متخصص��ان اظهار کرده اند که‬ ‫در ای��ن مکان معدن مس وجود داش��ته و حیات ان تا اوایل دوران‬ ‫اس�لامی ادامه یافته است‪ .‬در س��ال ‪ 1397‬نیز بزرگ ترین گنجینه‬ ‫سالح های دوره عصر اهن شامل بیش از سه هزار نیزه ‪ ،‬خنجز و تبر‬ ‫در شرق منطقه «‪ »Mudhmar‬کشف شد‪.‬‬ ‫مگی اسمیت در نقش منشی گوبلز‬ ‫رکورد شکست‬ ‫مگ��ی اس��میت بازیگ��ر‬ ‫سرشناس بریتانیایی که پس‬ ‫از مدت ه��ا ب��ه صحن��ه تئاتر‬ ‫بازگش��ت‪ ،‬برای پنجمین بار‬ ‫برن��ده جایزه بهتری��ن بازیگر‬ ‫ایونینگ استاندارد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از گاردین‪ ،‬بازگش��ت بانو مگی اسمیت به‬ ‫صحنه تئاتر پس از غیابی ‪ ۱۲‬س��اله باعث شد او بتواند رکوردشکن‬ ‫ش��ود و پنجمین جایزه بهترین بازیگر زن قدیمی ترین جوایز تئاتر‬ ‫بریتانیا را ‪ ۵۷‬سال پس از نخستین پیروزی اش از ان خود کند‪.‬‬ ‫اعض��ای هی��ات داوران ش��صت وپنجمین جوایز تئات��ر ایونینگ‬ ‫اس��تاندارد جایزه ناتاشا ریچاردس��ون برای بهترین بازیگر زن را به‬ ‫خاطر ایفای نقش منش��ی جوزف گوبلز مسئول ارشد رژیم نازی ها‬ ‫به اسمیت اهدا کردند‪ .‬دیگر جوایز برتر بازیگری همچنین به اندرو‬ ‫اس��کات و ان‪-‬ماری داف اهدا ش��دند و س��ر ایان مک کلن و پیتر‬ ‫بروک جوایز ویژه دریافت کردند‪ .‬اس��میت ‪ ۸۴‬ساله برای نسل های‬ ‫مختلف با نقش های متفاوت شناخته ش��ده اس��ت‪ .‬برای بعضی ها او‬ ‫پروفسور مک گونگال در مجموعه فیلم های «هری پاتر» است‪ ،‬برای‬ ‫بعضی ها ویول��ت کراولی کنتس گرانتام در «دانتون ابی» اس��ت و‬ ‫همچنین ممکن است برای بعضی ها به عنوان بازیگر نمایشنامه های‬ ‫پیتر ش��یفر یعنی «گوش خصوصی» و «چش��م عمومی» شناخته‬ ‫ش��ود که در ان ها کنار کنت ویلیامز در س��ال ‪ 1341‬نقش افرینی‬ ‫کرده بود‪ .‬اس��میت جدیدترین جایزه خ��ود را به خاطر ایفای نقش‬ ‫برونهیلده پومس��ل در نمایشنامه ای توس��ط کریستوفر همپتون در‬ ‫تئاتر بریج دریافت کرد‪.‬‬ ‫این نمایش��نامه بر پایه ش��هادت هایی نوش��ته ش��ده که پومسل‬ ‫باالخره در س��ال های پایانی پیش از مرگ خود در ‪ ۱۰۶‬سالگی به‬ ‫ثبت رس��انده و س��کوت خود را درباره تجربه های حضور داشتن در‬ ‫قلب دستگاه پروپاگاندای نازی ها بیان کرده بود‪.‬‬ ‫ارزش های ایرانی در یک مستند‬ ‫دبورا یانگ ‪ -‬منتقد هالیوود ریپورتر‪:‬‬ ‫زنی که توس��ط ی��ک زوج هلندی ب��ه فرزندخواندگی‬ ‫پذیرفت��ه می ش��ود ب��ه ای��ران بازمی گ��ردد ت��ا والدی��ن‬ ‫بیولوژیکی اش را پیدا کند‪ .‬این داس��تان فیلم مس��تندی‬ ‫ساخته کوروش عطایی و ازاده موسوی است که به عنوان‬ ‫نماینده ایران در اسکار ‪ ۲۰۲۰‬معرفی شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن فیل��م که مس��تندی درباره یک زن ‪ ۳۸‬س��اله‬ ‫هلن��دی به ن��ام الین فریده کونینگ اس��ت ک��ه تصمیم‬ ‫می گیرد تا از محل تولدش در شهری در شمال شرقی ایران دیدار کند و والدینش‬ ‫را بیابد‪ ،‬شاهد خنده زیاد و گریه زیادی هستیم‪.‬‬ ‫این فیلم که با نگاهی مالیم و حس��اس ساخته شده بیننده را به جایی می برد که‬ ‫در فیلم های معاصر ایرانی به ندرت مورد توجه واقع شده و ان عمق قلب خانواده های‬ ‫س��نتی و ارزش های ان است‪ .‬با وجود سفت و سخت بودن ارزش های مذهبی انها‪،‬‬ ‫این مردم وقتی یکی از خودشان را می بینند کامال اغوششان را روی او باز می کنند‬ ‫و پذیرای او هستند‪.‬‬ ‫تهیه کنن��دگان و کارگردان ه��ای این فیلم پیش تر با هم برای تهیه مس��تند «از‬ ‫ایران‪ ،‬جدای��ی» ‪ ۲۰۱۳‬همکاری کرده بودند که درباره واکنش های داخلی به فیلم‬ ‫اصغر فرهادی به عنوان برنده جایزه اس��کار برای بهترین فیلم خارجی زبان س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬بود‪.‬‬ ‫«در جست وجوی فریده» هرچند داستانی است که به نظر می رسد نکات کلیدی‬ ‫محدودی دارد‪ ،‬تاکنون چندین جایزه برده و در جوایز فیلم لس انجلس با قدردانی‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫ش��اید برجس��ته ترین جنبه تقابل واضح فیلم بین عقالنیت ارام خانواده هلندی‬ ‫ک��ه فریده را وقتی او حدود ‪ ۲‬س��ال داش��ت از یتیم خانه ای در ته��ران به فرزندی‬ ‫گرفتند در برابر احساسات مهارنشدنی ایرانی هایی که او مالقات می کند‪ ،‬باشد‪ .‬بله؛‬ ‫کلیشه های ملی همانی است که انتظار دارید باشد‪ ،‬اما هیچ کشوری به این دلیل با‬ ‫سوءبرداشت ها روبه رو نمی شود‪.‬‬ ‫الین‪-‬فریده در اپارتمانش در امستردام‪ ،‬یک زن تنهای فعال است که دوست های‬ ‫زیادی دارد و حفره بزرگ زندگی او این اس��ت که نمی داند چه کس��ی او را به دنیا‬ ‫اورده است و چرا انها خواستند فرزند ‪ ۶‬ماهه شان را در حرم امام رضا (ع) در مشهد‬ ‫رها کنند‪ .‬این زخم داخلی از نظر او عاملی اس��ت که موجب می ش��ود تا او ازدواج‬ ‫نکند و صاحب فرزندی نشود‪ .‬با توجه به انتشار این داستان در برخی از رسانه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬او با سه خانواده که خیلی وقت است دخترشان را ندیده اند دیدار می کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نیاز فریده برای بازگش��ت به خان��ه اش در ایران کامال از‬ ‫طرف والدینش با حمایت روبه رو می شود و او را همراه برادر بزرگ ترش به فرودگاه‬ ‫می برند و برایش ارزوی موفقیت می کنند‪.‬‬ ‫نقش دو فیلمس��از هرگز نش��ان داده نمی ش��ود و انها در همه فیلم نادیده باقی‬ ‫می ماند گرچه حضور انها با شخصیت محمد حدادی به طور حتم باید تاثیر زیادی‬ ‫در چگونگی شکل گیری این مستند داشته باشد‪.‬‬ ‫در ته��ران فریده با نگار رحیمی دیدار می کند که در رس��انه های اجتماعی فعال‬ ‫اس��ت و می پذیرد تا او را ب��رای ترجمه همراهی کند‪ .‬ه��ر دو زن جوان خونگرمی‬ ‫هس��تند و از وقتی با قطار به سمت مشهد می روند فریده با استقبال شادی روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ایستگاه هیاتی منتظر خوش��امدگویی به او هستند که نخستین شان‬ ‫علی اکبر مردی دوست داش��تنی اس��ت که باور دارد پدر فریده اس��ت و با همسر و‬ ‫فرزندان و دامادانش��ان به اس��تقبال او امده اند‪ .‬همه انه��ا زن هلندی را در اغوش‬ ‫می گیرند‪ .‬بعد خانواده دوم و س��وم از راه می رس��ند‪ .‬همه معتقدند که او فرزندشان‬ ‫است و پس از سال ها پیدایش کرده اند و هر یک دیدگاه های خود را درباره این که‬ ‫این ماجرا چطور رخ داد‪ ،‬دارند‪ .‬فریده به وضوح با عناصر طبیعی احاطه شده و همین‬ ‫شاید نتیجه مثبت سفر باشد‪.‬‬ ‫عطایی و موسوی تاثیرات پیچیده را دوست ندارند‪ .‬تدوین فیلم خطی و سرراست‬ ‫اس��ت؛ اما در نیمه راه‪ ،‬فیلم با تعلیق روبه رو می ش��ود و این وقتی است که همه به‬ ‫پزش��ک مراجعه می کنند تا ازمایش دی ان ای از انها گرفته ش��ود‪ .‬این که کدام یک‬ ‫از انها پیروز این ماجرا می شود‪ ،‬چیزی است که در پایان فیلم به ان می رسیم‪.‬‬ ‫نقد فیلم‬ ‫طرح تبادل کتاب مترو نیمه اذر اغاز می شود‬ ‫کارگردان سریال رمان برنده جایزه‬ ‫بوکر مشخص شد‬ ‫کاوه س�جادی حس�ینی ‪ -‬کارگ�ردان و‬ ‫فیلمنامه نویس‪:‬‬ ‫نمای��ش «بداه��ه» که با طراح��ی و کارگردانی اروند‬ ‫دش��ت ارای ای��ن ش��ب ها در تماش��اخانه ایرانش��هر و‬ ‫س��الن ملک اجرا ش��ده است‪ ،‬متش��کل از داستانک ها‬ ‫و برش هایی از زندگی زناش��ویی اس��ت؛ قصه ای درباره‬ ‫زوال ادم ها و تقالی بی نتیجه ش��ان ب��رای حفظ رابطه‪.‬‬ ‫تالش های��ی بی نتیجه که ان��گار در دوران معاصر ره به‬ ‫جایی نمی برد‪.‬‬ ‫نمایش از روایت جوانی یک زوج اغاز می شود که در بحبوحه جنگ هستند و‬ ‫در ادامه با ورود کاراکترهای جدید پیش می رود اما همه شان حرف واحدی دارند‬ ‫و پیام ش��ان مالل اس��ت و زوال‪ .‬به نظر می رسد بازیگران این نمایش همگی در‬ ‫جای درست خود و متناسب با نقش انتخاب شده اند و شرایط سنی و ویژگی های‬ ‫کاراکتر بر انها خوش نشسته اما نکته جالب در اشنایی زدایی پیوسته شان برای‬ ‫تماشاگر است‪ .‬این جریان اشنایی زدایی گاه حتی فراتر از ادم های قصه به اشیا‬ ‫نیز محول می ش��ود چنانچه وسایل ریز و درشت صحنه که تعدادشان هم بسیار‬ ‫است‪ ،‬کارکردی خالف یا دور از انتظار انچه باید را بر عهده می گیرند‪.‬‬ ‫همچنین طراحی موسیقی به همت علی کیانیان نیز نقشی اساسی در جریان‬ ‫ای��ن اش��نایی زدایی ایفا می کند‪ .‬همی��ن بداهه بودن نمای��ش و خلق قصه در‬ ‫لحظه نیز خود همچنان که به زندگی نزدیک است‪ ،‬برابر با تعریف تئاتر است و‬ ‫درعین حال حتی از تعریف مرسوم تئاتر هم اشنایی زدایی و تماشاگر را غافلگیر‬ ‫می کند‪« .‬بداهه» قرار اس��ت روایتی واقعی از جریان واقع زندگی باش��د و به حق‬ ‫بر این واقع نمایی تاکید می کند‪ .‬نمایش مخاطب را پی درپی به واکاوی پیرامون‬ ‫جابه جایی ادم های داس��تان وامی دارد؛ نمایشی مدرن که پیش از این کمتر در‬ ‫ایران اجرایش را شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫فاصله گذاری ه��ای بجا و درس��ت که به قطع ارتباط مخاط��ب با جریان قصه‬ ‫می انجام��د و دوباره ماجرای تازه ای او را به ادامه ان وصل می کند‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫تا تماش��اگر مدت زمان قریب به دو س��اعت اجرا را هرگز حس نکند‪ .‬همچنین‬ ‫ریتم نمایش نیز به این درک نکردن گذر زمان کمک کرده اس��ت زیرا تماشاگر‬ ‫ریتم اثر را حتی بیشتر از زندگی روزمره اش احساس می کند و چه بسا در تالش‬ ‫اس��ت تا خود را با ان همراه کند و این تالش مش��ارکت طلبانه باعث می شود او‬ ‫بیش از پیش با نقش ها و خرده داستان های نمایش همذات پنداری کند‪ .‬در کنار‬ ‫بازی خوب مجموعه بازیگران «بداهه»‪ ،‬بازی مارین ون هولک بازیگر اصالتاً غیر‬ ‫ایرانی نمایش برجسته است‪ .‬فارغ از لهجه که امری گریزناپذیر است‪ ،‬کنش ها و‬ ‫واکنش ها‪ ،‬حرکات و عادات رفتاری او به ش��دت منطبق با نسخه ای است که از‬ ‫یک زن ایرانی سراغ داریم‪.‬‬ ‫در پایان عالوه بر تمام ویژگی های مطلوب و مورد انتظار از یک نمایش خوب‪،‬‬ ‫شاید اجرای «بداهه» روی سن به جای بلک باکس می توانست به جذاب تر شدن‬ ‫ان کمک کند‪ .‬همچنین تغییراتی در نور و صداگذاری به باورپذیری بیش��تر از‬ ‫انچه اکنون هست‪ ،‬می انجامید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!