روزنامه صمت شماره 1414 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1414

روزنامه صمت شماره 1414

روزنامه صمت شماره 1414

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫جشنواره هایی برای پر کردن تقویم‬ ‫س��ینمای ایران هرسال به فصل پاییز که می رس��د به جنب وجوش بیشتری درمی اید و به جز تکاپوی فیلمسازان‬ ‫برای تمام کردن فیلم ها و رساندنشان به موعد فجر‪ ،‬ماراتن جشنواره های متعدد سینمایی هم تا پایان سال نفس گیر‬ ‫می ش��ود‪ .‬تمرکز جش��نواره های س��ینمایی در نیمه دوم س��ال بارها و بارها مورد انتقاد و بحث قرار گرفته و از بین‬ ‫جشنواره های مهم‪ ،‬فقط جشنواره جهانی فجر است که در نیمه نخست سال برگزار می شود؛ هرچند برای همان هم‬ ‫اعتراض های هرازگاه زیادی می شود تا به همان بهمن ماه برگردد‪ .‬به این ترتیب پس از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه‬ ‫تهران و جش��نواره بین المللی فیلم رشد که به تازگی پایان یافتند‪ ،‬جشنواره های بین المللی فیلم مقاومت‪ ،‬معلولین‬ ‫پرواز‪ ،‬حقیقت‪ ،‬جش��نواره فیلم عمار‪ ،‬جشنواره ملی فیلم فجر و جش��نواره بین المللی فیلم ‪ ۱۰۰‬با فاصله های کم از‬ ‫یکدیگر برگزار می ش��وند؛ البته در این چند ماه چند جش��نواره منطقه ای دیگر هم در فهرست جشنواره سینمایی‬ ‫امسال سازمان سینمایی دیده می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1414‬پیاپی ‪2732‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫قیمت نفت‬ ‫در سال اینده میالدی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫فرصتی مغتنم‬ ‫برای توسعه بازار‬ ‫نیاز صادرات‬ ‫به تشکیل کنسرسیوم‬ ‫بازاریابی را‬ ‫خوب بلد نیستیم‬ ‫ضرورت روزامد کردن‬ ‫خدمات بیمه ای‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫دفن سرمایه در انبار گمرک‬ ‫همچنان حدود ‪۵‬هزار خودرو خانه نشین گمرکات کشور هستند و تکلیف شان مشخص‬ ‫نیست‪ .‬پرونده خودروهای وارداتی در حال ورود به مرحله ای است که شاید باید نظر نهایی‬ ‫را باالتری��ن مقام دولتی و رئیس جمهوری بدهد‪ .‬براس��اس انچه عنوان می ش��ود وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ترخیص نش��دن این خودروها اس��تدالل های خود را دارد و‬ ‫بانک مرکزی هم از دلیل های خود می گوید‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫با این استدالل که این خودروها اموال مردم است و بخشی از پرونده های قضایی مربوط به‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ان می شود‪ ،‬تاکید بر ترخیص خودروها دارد‪ .‬کارشناسان معتقدند هرقدر زمان ترخیص‬ ‫خودروها بیش��تر ش��ود‪ ،‬خودروها از نرخ افتاده و گاهی نرخ ان خودرو در بازار ارزان تر از‬ ‫مدل های دپو در گمرک می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مهلت تسویه تعهد ارزی صادرکنندگان کاال به عراق و افغانستان‬ ‫تمدید شد‬ ‫در عالم همسایگی‬ ‫‪7‬‬ ‫مشکل قیمت بنزین نیست‬ ‫ساختار است‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تامین امنیت تراکنش ها‬ ‫از سوی شرکت های بیمه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫گرفتاری شناورهای صیادی‬ ‫در جزرومد سوختی‬ ‫سردرگمی صادرکنندگان در پی تمدید مصوبه بانک مرکزی‬ ‫صادرات فوالدی ها به عراق و افغانستان تسهیل می شود؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫ورود مجلس به موضوع تاثیر افزایش نرخ بنزین بر نرخ کاالها‬ ‫الریجانی‪ :‬نرخ کاالهای دولتی نباید افزایش یابد‬ ‫رحمانی‪ :‬اثار روانی را کنترل می کنیم تا موج گرانی راه نیفتد‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫بازار نفت یکی از بازارهای بسیار مهم و استراتژیک است‬ ‫که پیش بینی ان برای فعاالن اقتصادی و سیاس��ت گذاران‬ ‫اهمی��ت زیادی دارد و تاثی��ر عملکرد ان بر بازارهای تولید‬ ‫و خدمات دنیا زیاد اس��ت‪ .‬در بخش نخس��ت این نوش��تار‬ ‫ب��ه نظرهای مختلف درب��اره احتمال تجربه دوباره رکود در‬ ‫اقتصاد دنیا پرداختیم و گفتیم در صورت بروز رکود دوباره‬ ‫در اقتص��اد جه��ان تولید و قیمت نفت نیز با کاهش روبه رو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ن ب��اره موضع دیگری‬ ‫هرچن��د تحلیلگ��ران داخلی در ای ‬ ‫دارند‪ .‬به باور این گروه‪ ،‬باتوجه به میانگین رش��د جهانی در‬ ‫بخش های سرمایه گذاری و اقتصادی که عدد ان بین ‪ ۲.۷‬تا‬ ‫‪ ۳.۲‬درصد براورد شده‪ ،‬هرگز رکود اقتصادی اتفاق نخواهد‬ ‫افتاد‪ .‬همچنین به عوامل مختلف تاثیرگذار بر میزان تقاضا‪،‬‬ ‫تولید و در نهایت بهای نفت پرداختیم‪.‬‬ ‫در این بخش با بررسی پیش بینی های اژانس بین المللی‬ ‫انرژی از میزان تولید و فروش نفت در جهان‪ ،‬به نقش روسیه‬ ‫و عربس��تان در روند تولید و قیمت گذاری نفت می پردازیم‬ ‫و درنهایت باتوجه به تمام موارد یادش��ده‪ ،‬به نرخ احتمالی‬ ‫هر بش��که نفت در نیمه نخست سال اینده میالدی باتوجه‬ ‫به شرایط عرضه و تقاضا در بازار‪ ،‬می رسیم‪.‬‬ ‫اژان��س بین المللی انرژی در گزارش اخیر خود نوش��ت‪:‬‬ ‫در س��ال جاری میالدی‪ ،‬تقاضای نفت در دنیا ‪ ۱.۱‬میلیون‬ ‫ی است که پیش تر‬ ‫بشکه در روز رشد خواهد کرد‪ ،‬این در حال ‬ ‫عنوان ش��ده بود تقاضای جهانی برای این منبع انرژی ‪۱.۳‬‬ ‫میلیون بشکه در روز بیشتر خواهد شد‪ .‬امار جدید به معنی‬ ‫افت تقاضای جهانی در س��ال جاری ب��وده که به دنبال ان‬ ‫کاهش نرخ این منبع ارزش��مند انرژی را به دنبال داش��ته‬ ‫است؛ هرچند براساس پیش بینی ها در سال اینده میالدی‬ ‫هم وضعیت به همین منوال خواهد بود و تقاضا با نرخ رشد‬ ‫کمت��ری روب��ه رو خواهد بود‪ .‬در ای��ن رابطه محافل خبری‬ ‫حوز ه انرژی‪ ،‬اظهارنظرهای متفاوت و حتی متناقض مطرح‬ ‫کرد ه و گهگاه از این رهگذر به اهداف خاص خود نیز دست‬ ‫یافته اند‪ .‬اما باز هم اژانس بین المللی انرژی در گزارش اخیر‬ ‫خود به وضعیت کنونی کشور عربستان و حمله به تاسیسات‬ ‫نفتی این کش��ور اش��اره کرده و می نویس��د انتظار می رفت‬ ‫بع��د از این اتفاق و کاهش توان تولید عربس��تان‪ ،‬نرخ نفت‬ ‫در بازار جهانی رش��د کند که البته باتوجه به ش��واهد‪ ،‬این‬ ‫اتفاق نیفتاده است‪ .‬دلیل را هم می توان کاهش میزان تقاضا‬ ‫نس��بت به براوردهای پیش��ین و افزایش توان تولید امریکا‬ ‫که اصلی ترین و بزرگ ترین مصرف کننده و وارد کننده نفت‬ ‫به ش��مار می رود دانس��ت‪ .‬در این زمینه پیش بینی می شود‬ ‫تولی��د نفت خام امری��کا از منابع متعارف و نیز غیرمتعارف‬ ‫(ش��یل) به باالتر از ‪ ۱۳.۸‬میلیون بش��که در روز برس��د که‬ ‫خ��ود می تواند تعادل عرض��ه و تقاضا را در بازار ایجاد کند‪.‬‬ ‫وابس��تگی اقتصاد کش��ور های تولید کننده به نرخ نفت به‬ ‫حدی اس��ت که عربستان با ضریب ‪ ۸۰‬درصدی در راس و‬ ‫روسیه با ضریب ‪ ۴۸‬درصدی در میانه و نیز سایر کشورهای‬ ‫منطق��ه خاورمیانه در محدوده ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد در جایگاه‬ ‫بعدی این وابس��تگی قرار دارند‪ .‬باتوج��ه به اظهارنظرهای‬ ‫پیش گفت��ه و نیز اخرین گزارش وال اس��تریت ژورنال باید‬ ‫گفت سیاست های اخیر روسیه و تمایل نداشتن این کشور‬ ‫ب��ه هم��کاری با اوپ��ک در زمینه کاهش تولی��د نفت و نیز‬ ‫رویکرد جدید برای افزایش س��طح تولید نفت خام در این‬ ‫ش��رایط می تواند منجر به کاهش بی��ش از پیش نرخ نفت‬ ‫ش��ود‪ .‬کارشناس��ان حوزه انرژی معتقدند اگ��ر تولید نفت‬ ‫روس��یه کاهش نیابد‪ ،‬نرخ نفت در بازار کاهش پیدا می کند‬ ‫و ش��اید بیشترین اس��یب را رقیب منطقه ای روسیه‪ ،‬یعنی‬ ‫عربس��تان به دالیل پیش گفته متحمل ش��ود‪ .‬به هر حال‬ ‫اغلب پیش بینی های کارشناس��ان بازار نفت حاکی از تداوم‬ ‫روند صعودی بهای نفت در ماه های اینده اس��ت و برخی از‬ ‫کارشناس��ان از احتمال ورود بهای نفت به کانال ‪ ۷۵‬تا ‪۸۰‬‬ ‫دالری در ماه های پیش رو به ویژه برای‪ 3‬ماه نخس��ت سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬صحبت ب��ه میان می اورند‪ .‬پایگاه خبری ‪CNBC‬‬ ‫ب��ه قلم ادوارد مورس‪ ،‬مدی��ر تحقیقات کاالهای جهانی در‬ ‫س��یتی گروپ‪ ،‬چشم انداز بازار جهانی نفت را مثبت ارزیابی‬ ‫کرده و می نویس��د ذخایر فعلی در س��طح بازار سازنده بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬معامالت ات��ی نفت خام در ماه ه��ای اخیر افزایش‬ ‫یافته و به طور اصولی در مقایسه با قیمت های ابتدای سال‬ ‫جاری میالدی شاهد افزایش معامالت خواهیم بود‪ .‬مورس‬ ‫معتقد اس��ت این افزایش به دالیل س��ردی هوا در نیم کره‬ ‫شمالی‪،‬کاهش عرضه ازسوی ایران و ونزئال و همچنین طرح‬ ‫کاهش تولید اوپک محقق ش��ده است‪ .‬این تحلیلگر انرژی‬ ‫در ادام��ه اظهارات خود می گوید‪« :‬م��ن فکر می کنم روند‬ ‫به��ای نفت در این��ده بیش از انکه نزولی باش��د‪ ،‬صعودی‬ ‫خواه��د بود‪ .‬به نظر من میزان ف��روش بیش از حد افزایش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ ،‬بازار بسیار سازنده است‪ ،‬عرضه به نسبت‬ ‫کم است و ما فکر می کنیم که در ‪ 3‬ماه نخست سال اینده‬ ‫میالدی بهای نفت در محدوده ‪ ۷۰‬دالر به ازای هر بش��که‬ ‫باش��د‪ .‬البته روند بازار برای ‪3‬ماه یادشده به شرایط و وقایع‬ ‫سیاسی نیز بستگی دارد و ممکن است شرایط کنونی نسبت‬ ‫ن حال ‪ FGE‬و‬ ‫به ان موقع بس��یار متفاوت باشد‪ ».‬در همی ‬ ‫نیز ‪ CNBC‬پیش بینی می کنند باتوجه به ش��رایط عرضه‬ ‫و تقاضا در بازار‪ ،‬به احتمال زیاد نرخ نفت در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی به ‪ ۷۵‬تا ‪ ۷۷‬دالر به ازای هر بش��که‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫روز گذش��ته براساس برنامه ریزی پیشین مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی به بررسی موضوع تاثیر افزایش نرخ‬ ‫بنزی��ن بر نرخ کاالها و خدمات پرداخت‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه مل��ت‪ ،‬علی الریجان��ی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای‬ ‫اسالمی و در جریان بررسی تاثیر افزایش نرخ بنزین‬ ‫بر نرخ کاالها‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ برخی کاالهایی که ازسوی‬ ‫ش��رکت های دولتی تولی��د یا از طری��ق دولت وارد‬ ‫می ش��وند‪ ،‬نباید گران ش��ود و باید قیمت ها کنترل‬ ‫ش��ود‪ .‬وی خطاب به وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اف��زود‪ :‬برخی هم��کاران گزارش هایی از افزایش نرخ‬ ‫کاالهای ش��رکت های دولتی از جمله نرخ خودروها‬ ‫ارائ��ه می دهند‪ .‬باید قیمت ها را کنترل کنید‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬کرایه تاکسی ها‬ ‫باید به طور معقول اضافه شود‪ .‬اجناسی را که نرخ شان‬ ‫باید تغییر جزئی داشته باشد‪ ،‬مورد توجه قرار دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹دسترسی به ستادهای کنترل نرخ‬ ‫الریجانی همچنین بر لزوم تسهیل دسترسی مردم‬ ‫ب��ه س��تادهای کنترل نرخ تاکید ک��رد و گفت‪ :‬الزم‬ ‫است وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با سازمان بسیج‬ ‫همکاری و از ظرفیت های انها برای کنترل قیمت ها‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬وی همچنین از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خواست گزارش های منظمی را به کمیسیون‬ ‫اقتصادی در زمین��ه نرخ کاالها بدهد‪ .‬در ادامه‪ ،‬رضا‬ ‫رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬روز‬ ‫جمعه که طرح افزایش نرخ بنزین اجرا ش��د‪ ،‬دولت‬ ‫مص��وب ک��رد هیچ نه��اد دولتی تا پایان س��ال حق‬ ‫افزایش نرخ ندارد‪ .‬حتی نهادهایی که پیش از اجرای‬ ‫ای��ن طرح مصوب��ه برای افزایش قیمت ها داش��تند‪،‬‬ ‫مصوبه انها لغو ش��د‪ .‬وی همچنین از همکاری بسیج‬ ‫اصناف تش��کر کرد و گفت‪ :‬مردم می توانند شکایات‬ ‫خود را به سامانه ‪ ۱۲۴‬ارائه دهند‪ .‬رحمانی همچنین‬ ‫درباره افزایش نرخ کرایه تاکس��ی ها نیز گفت‪ :‬درباره‬ ‫تاکس��ی ها افزایش نرخ را می پذیریم‪ ،‬دوس��تان هم‬ ‫مجوزه��ای الزم را ارائ��ه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫داده ب��ود و نتیج��ه ای��ن‬ ‫پژوهش حاکی از ان اس��ت‬ ‫ک��ه افزایش نرخ بنزین ‪۲.۶‬‬ ‫درصد روی نرخ سایر کاالها‬ ‫تاثیر می گذارد و براس��اس‬ ‫پژوهش های بانک مرکزی‬ ‫این تاثیر ‪ ۴‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�رخ کااله�ا را‬ ‫کنترل می کنیم‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫بنزی��ن اثار واقعی و روانی‬ ‫روی نرخ سایر کاالها دارد که ما به دنبال ان هستیم‬ ‫که اثار روانی را کنترل کنیم تا موج گرانی در کشور‬ ‫راه نیفتد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در جلس��ه علنی روز گذشته مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی که بحث تاثیر افزایش نرخ بنزین بر‬ ‫نرخ س��ایر کاالها و خدمات در دستور کار بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پ��س از انکه موضوع اصالح نرخ بنزین در عالی ترین‬ ‫سطح نظام تصمیم گیری شد‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نیز در حوزه کاری خودش ورود پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه پس از اغاز اجرای طرح اصالح‬ ‫نرخ بنزین‪ ،‬کنترل نرخ س��ایر کاالها ازس��وی وزارت‬ ‫کش��ور فرماندهی شد و وزارتخانه هایی مانند نفت و‬ ‫سایر نهادهای مرتبط هم در این زمینه ورود کردند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یکی از دغدغه های جدی ما کنترل اثار تورمی‬ ‫موض��وع افزایش نرخ بنزین روی نرخ س��ایر کاالها و‬ ‫خدمات بود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور شد‪:‬‬ ‫به محض اجرای طرح اصالح نرخ بنزین‪ ،‬ما تش��کیل‬ ‫جلس��ه دادیم و تا امروز به طور منظم جلس��ات ستاد‬ ‫تنظیم بازار برگزار می ش��ود و ما به طور لحظه ای نرخ‬ ‫کاالها را کنترل و رصد می کنیم‪ .‬رحمانی بیان کرد‪:‬‬ ‫پی��ش از اجرای ط��رح اصالح نرخ بنزی��ن برخی از‬ ‫سازمان ها و موسس��ه های پژوهشی‪ ،‬تحلیل هایی را‬ ‫از لحاظ اثار افزایش نرخ بنزین بر نرخ س��ایر کاالها‬ ‫و خدم��ات انجام داده بودند که ما در جلس��ات اخیر‬ ‫خود این گزارش ها را در دستور کار قرار داده و تحلیل‬ ‫کرده ای��م‪ .‬وی گفت‪ :‬برای مث��ال مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس س��ال گذش��ته پژوهش��ی در این باره انجام‬ ‫‹ ‹تاثیر واقعی و تاثیر روانی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه تحلیل‬ ‫خود ما این اس��ت که افزایش ن��رخ بنزین روی نرخ‬ ‫س��ایر کاالها و خدمات ی��ک تاثیر واقعی و یک تاثیر‬ ‫روانی خواهد داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مهم ترین دغدغه‬ ‫ما در گام نخس��ت ان بود که کاال به ویژه مواد غذایی‬ ‫فراوان در دسترس مردم باشد و ازسوی دیگر نگذاریم‬ ‫روند تولید اسیب ببیند‪ .‬رحمانی با تاکید بر اینکه ما‬ ‫اثار روان��ی حاصل از این تصمیم را کنترل می کنیم‬ ‫تا موج گرانی در کشور راه نیفتد‪ ،‬گفت‪ :‬ما اثار واقعی‬ ‫افزایش نرخ بنزین روی نرخ س��ایر کاالها و خدمات‬ ‫را می پذیریم اما دنبال ان هس��تیم که اثار روانی ان‬ ‫را کنت��رل کنی��م و اجازه ندهیم کس��ی از این فضا‬ ‫سوءاس��تفاده کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیش��ترین دغدغه‬ ‫م��ا این بود که اجازه ندهیم موج گرانی ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫در کنار اقدام هایی از این دس��ت اقدام های عملیاتی‬ ‫و اجرایی را ش��روع کردیم که تش��دید نظارت ها بود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ کاالها‬ ‫را از مب��دا تولی��د ی��ا واردات‪ ،‬تا زمانی که به دس��ت‬ ‫مصرف کننده برسد کنترل می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬با تشدید‬ ‫نظارت ها تالش کردیم اثار س��وء افزایش نرخ بنزین‬ ‫را به کمترین میزان برسانیم‪ .‬ادعا نداریم که بتوانیم‬ ‫این اثار را به صفر برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت چندالیه‬ ‫رحمانی با اش��اره به تشکیل چندالیه برای نظارت‬ ‫بر قیمت ها‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اتاق اصناف را بس��یج کردیم‬ ‫و موظف شدند نخستین الیه نظارت را تشکیل دهند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ ۱۵ :‬هزار نف��ر از طرف اتحادیه ها‬ ‫بازرس��ی انجام می دهند‪ .‬در الیه بعد بازرس��ی اتاق‬ ‫اصناف فعال ش��د و ‪ ۴‬هزار بازرس مش��غول فعالیت‬ ‫ش��دند‪ .‬گزارش های مردمی س��امانه ‪ ۱۲۴‬در اختیار‬ ‫انها قرار گرفت و بازرسی مشترک اصناف با سازمان‬ ‫تعزیرات انجام ش��د‪ .‬به ای��ن ترتیب ‪ ۱۹‬هزار بازرس‬ ‫را در کل کش��ور ب��ه کار گرفتیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اظه��ار کرد‪ :‬پیش از ای��ن تفاهمنامه ای با‬ ‫سازمان بسیج اصناف امضا کرده بودیم و این سازمان‬ ‫را نی��ز فع��ال کردیم‪ .‬رحمانی با بی��ان اینکه در کنار‬ ‫کنت��رل روندها و تش��دید بازرس��ی ها تصمیم هایی‬ ‫عملیاتی نیز اتخاذ ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هر روز ستاد تنظیم‬ ‫بازار و کنترل نرخ کاالها تش��کیل جلسه می دهد‪ .‬از‬ ‫روز نخست تالش کردیم اقدام هایی را انجام دهیم تا‬ ‫موج گرانی ها را تحت تاثیر قرار دهد که در این راستا‬ ‫تمهیداتی اندیشیده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولتی ها افزایش نرخ ندارند‬ ‫وی با بیان اینکه مقرر شد نهادهای دولتی تا پایان‬ ‫امس��ال نرخ کاال و خدمات خ��ود را افزایش ندهند‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ع�لاوه بر این با تش��کل های تولیدی و‬ ‫صنفی جلس��ه داش��تیم و به انها ه��م اعالم کردیم‬ ‫در ای��ن مرحل��ه نباید افزایش نرخ داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫البته برخی معترض هس��تند و م��ا نیز باید واقعیت‬ ‫را بپذیری��م‪ .‬در برخ��ی کاالها و خدمات افزایش نرخ‬ ‫وجود داش��ته اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اش��اره به اینکه در حوزه کاالها افزایش نرخ کمتر از‬ ‫خدم��ات بوده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حوزه خدمات افزایش نرخ‬ ‫بیشتر بوده؛ به ویژه در خدمات مسافرتی و حمل ونقل‪.‬‬ ‫وی همچنین از رایزنی با وزارت دادگستری و سازمان‬ ‫تعزیرات برای بررس��ی خارج از نوبت پرونده تخلفات‬ ‫اصن��اف خبر داد و افزود‪ :‬پیش��نهاد بازار این بود که‬ ‫صن��وف متخل��ف را با نصب پ�لاکارد اعالم کنیم اما‬ ‫دوس��تان منع قانونی دارند‪ .‬خواستار رفع سریع این‬ ‫منع قانونی هستیم زیرا این اقدام ها بازدارنده است‪.‬‬ ‫امیدوارم «صلح امید» با واکنش مثبت کشورهای منطقه روبه رو شود‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ ۶ :‬دس��امبر‬ ‫(‪ ۱۵‬اذر) نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور‬ ‫ایران و کش��ورهای ‪ ۴+۱‬در س��طح معاونان وزیران‬ ‫امور خارجه برگزار می ش��ود‪ .‬س��ید عباس موسوی‪،‬‬ ‫در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه‪ ،‬با گرامیداشت‬ ‫هفته بسیج و روز مجلس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم دولت و هم‬ ‫وزارت امور خارجه همیشه تعامل خوب و سازنده ای‬ ‫با مجلس داش��ته و کمتر وزی��ر امور خارجه ای بوده‬ ‫که مانند ظریف به مجلس پاس��خگو باش��د‪ .‬وی در‬ ‫صحن ها و کمیس��یون ها حضور داشته و به سواالت‬ ‫نماین��دگان پاس��خ داده اس��ت‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اط�لاع رس��انی دولت وی با اش��اره ب��ه اتفاق های‬ ‫ناخوش��ایند در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ناخوش��ایندتر از این‬ ‫مس��ئله مداخالت کش��ورهای بیگانه ب��ود که ان را‬ ‫محک��وم کردیم؛ زی��را ایران اعت��راض را حق مردم‬ ‫می داند و در قانون اساسی به این مسئله تصریح شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما اعتراض های مس��المت امیز را به رسمیت‬ ‫می شناسیم‪ .‬در سال های گذشته اتفاق های مشابهی‬ ‫رخ داد که مردم اعتراض داشتند و ان را بیان کردند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز دیپلماس��ی عمومی و رس��انه ای وزارت‬ ‫امور خارجه با بیان اینکه حس��اب اغتشاش��گران و‬ ‫سوءاستفاده کنندگان از بستر اعتراض ها جدا است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حس��اب گروه هایی که مس��لحانه وارد‬ ‫این عرصه ش��دند‪ ،‬جداست‪ .‬بیشتر کشورها دانسته‬ ‫وارد شدند که باید مسئولیت این مسئله را بپذیرند‪.‬‬ ‫گروه ه��ای تروریس��تی در جریان این اغتشاش��ات‬ ‫اقدام هایی انجام دادند که نهادهای قضایی و امنیتی‬ ‫در ح��ال بررس��ی ان هس��تند‪ .‬موس��وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تعجب می کنم برخی از کش��ورها س��طح سیاس��ت‬ ‫خارجی شان مانند وزیر و سخنگوی شان اینقدر نازل‬ ‫شده که بخواهند از اغتشاش و اتش سوزی برای شان‬ ‫فیلم و عکس بفرس��تند‪ .‬توصیه می کنیم راهپیمایی‬ ‫ای��ن روزها به وی��ژه امروز را نگاه کنند‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگ��ری از صحبت های خود اظهار ک��رد‪ :‬امیدوارم‬ ‫طرح صلح امید با واکنش مثبت کش��ورهای منطقه‬ ‫روبه رو شود و تا انجا که می دانم مقامات ‪ ۳‬کشور به‬ ‫نامه رئیس جمهوری درباره این طرح پاس��خ داده اند‬ ‫و دیگر کشورها نیز در حال بررسی این نامه هستند‪.‬‬ ‫ت خارج��ه همچنین درباره س��فر‬ ‫س��خنگوی وزار ‬ ‫چندی پیش فرمانده کل ارتش پاکس��تان به تهران‬ ‫و جزئی��ات گفت وگوهای وی با مقامات ایران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در س��فر مهم فرمانده کل ارتش پاکس��تان به‬ ‫تهران ایشان دیدارهایی با مقامات ایران داشتند و در‬ ‫این دیدارها طیفی از مسائل و موضوعات مختلف از‬ ‫جمله در ارتباط با روابط دوجانبه‪ ،‬مسائل منطقه ای‬ ‫و بین المللی مطرح ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در این دیدارها‬ ‫درباره اخرین وضعیت مرزبان های ایرانی که ازسوی‬ ‫گروه های تروریس��تی ربوده و به این کش��ور منتقل‬ ‫شدند نیز بحث و گفت وگو شد‪ .‬موسوی با بیان اینکه‬ ‫مسائل منطقه ای نیز جزو موضوعاتی بود که در این‬ ‫رایزنی ها مطرح شد و در این زمینه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پاکس��تان از جمله کشورهایی اس��ت که باتوجه به‬ ‫رابط��ه خوبی که با ای��ران دارد عالقه مند به کاهش‬ ‫تنش بین کش��ورهای منطقه است و به دنبال انجام‬ ‫گفت وگ��و و هم��کاری بین کش��ورهای این منطقه‬ ‫است‪ .‬ایران نیز از حسن نیت پاکستان استقبال و از‬ ‫اقدام هایی که باعث کاهش تنش و افزایش همگرایی‬ ‫در منطقه ش��ود حمایت می کند‪ .‬سخنگوی وزارت‬ ‫خارج��ه در بخ��ش دیگری از صحبت ه��ای خود با‬ ‫اشاره به عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت‬ ‫خارج��ه تصریح کرد‪ :‬این معاونت یکی از فعال ترین‬ ‫معاونت ه��ای وزارت خارج��ه اس��ت‪ .‬وی در همین‬ ‫چارچ��وب گفت‪ :‬وزارت خارجه تصدی گری در امور‬ ‫اقتصادی نمی کند و تنها کاری که می کند این است‬ ‫که بس��ترهای الزم را ب��رای کار اقتصادی خارجی و‬ ‫کاهش موانع فراهم می دهد که ما در این راس��تا در‬ ‫حال برداشتن گام هایی هستیم و به وظایف خود در‬ ‫این زمینه عمل می کنیم‪.‬‬ ‫غریب ابادی از تصویب پروژه های جدید میان ایران و اژانس خبر داد‬ ‫س��فیر و نماین��ده دائ��م ایران نزد س��ازمان های‬ ‫بین المللی مستقر در وین‪ ،‬از تصویب چندین پروژه‬ ‫جدید همکاری فنی میان جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫و اژان��س بین المللی انرژی اتمی در جریان اجالس‬ ‫هفته گذش��ته ش��ورای حکام اژانس خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬کاظم غریب ابادی در این باره گفت‪ :‬با‬ ‫تالش های انجام شده و مذاکرات فنی میان سازمان‬ ‫حمایت مالی اژانس در حوزه نیروگاهی و درمان سرطان‬ ‫ان��رژی اتمی کش��ورمان و اژانس‪ ،‬ع�لاوه بر تداوم‬ ‫اج��رای ‪ 2‬پروژه همکاری فن��ی در حوزه نیروگاهی‬ ‫و درم��ان س��رطان‪ ۴ ،‬پروژه جدید هم��کاری فنی‬ ‫نی��ز برای همین دوره زمانی به تصویب رس��ید‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬این پروژه ها که ارزش مالی اجرای انها بیش‬ ‫از یک میلیون یورو ‪-‬تامین ازس��وی اژانس‪ -‬خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬در حوزه های مختل��ف از جمله ارتقای ایمنی‬ ‫عکس روز‬ ‫و بهره ب��رداری از راکتورهای تحقیقاتی هس��ته ای‪،‬‬ ‫ارتقای ظرفیت انس��انی در حوزه سوخت هسته ای‪،‬‬ ‫ارتق��ای ظرفی��ت تولیدکنن��دگان در زمینه غالت‬ ‫اصلی و همچنین مدیریت پس��ماندها است‪ .‬برنامه‬ ‫همکاری ه��ای فن��ی‪ ،‬یکی از مهم تری��ن حوزه های‬ ‫همکاری اژانس با کشورهای عضو‪ ،‬به ویژه کشورهای‬ ‫در حال توس��عه اس��ت که هدف از ان‪ ،‬ارتقا و بهبود‬ ‫وضعیت و استانداردها در حوزه های مختلف از جمله‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان‪ ،‬تغذیه‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬ایمنی و امنیت‪،‬‬ ‫صنع��ت و‪ ...‬اس��ت‪ .‬در مجم��وع‪ ،‬موضوع��ات تحت‬ ‫پروژه های هم��کاری فنی اژانس‪ ۳۰ ،‬حوزه را در بر‬ ‫می گیرد که بهداش��ت‪ ،‬تغذیه و کشاورزی و ایمنی و‬ ‫امنیت به ترتیب باالترین اولویت های همکاری میان‬ ‫اژانس و کشورهای عضو را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫«کد ‪ »۲۵‬کارت سوخت به چه معناست؟‬ ‫هنگام استفاده از کارت سوخت شخصی ممکن است با پیام هایی همچون «کد ‪ »۲۵‬یا «کارت ابطال شده»‬ ‫روبه رو شوید که این مسئله به دلیل استفاده نادرست از کارت و مخدوش شدن فیزیک کارت است‪ .‬همچنین‬ ‫ممکن اس��ت مالک کارت ان را ابطال کرده باش��د که در صورت دریافت این پیام‪ ،‬مالکان برای صدور کارت‬ ‫المثنی باید به مراکز پلیس ‪ ۱۰+‬مراجعه کنند‪ .‬ب ه گزارش ایس��نا‪ ،‬مالکان وس��ایل نقلیه در صورت فراموش‬ ‫کردن رمز‪ ،‬می توانند به نواحی و مراکز پخش فراورده های نفتی در سراسر کشور مراجعه کنند‪ .‬همچنین باید‬ ‫توجه داش��ت که صدور کارت سوخت هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس ‪ ۱۰+‬مقدور است؛ بنابراین‬ ‫کسانی که کارت سوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست صدور کارت سوخت نکرده اند‪ ،‬می توانند خود یا وکیل‬ ‫قانونی شان با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس‪ ۱۰+‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دولت نظام رتبه بندی معلمان را تصویب کرد‬ ‫طبیعت پاییزی شهر الشتر لرستان‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫هیات وزیران در جلس��ه روز یکش��نبه خود به ریاست حجت االسالم والمس��لمین روحانی نظام رتبه بندی‬ ‫معلمان را با هدف اس��تقرار نظام پرداخت حقوق فرهنگیان براس��اس صالحیت‪ ،‬شایستگی و تجربه تصویب‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر هیات دولت‪ ،‬براس��اس این مصوبه‪ ،‬معلمان در ‪ 5‬رتبه طبقه بندی‬ ‫می ش��وند و عوامل امتیازاور برای ارتقای رتبه تحصیالت‪ ،‬مهارت و توانایی ها‪ ،‬دوره های اموزش��ی‪ ،‬سال های‬ ‫خدمت و تجربه مربوط است‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دفترمق�ام معظم‬ ‫رهب�ری‪ -‬رهب��ر معظ�� م انقالب اس�لامی در‬ ‫پیامی درگذشت همشیره مکرمه دکتر روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری را تس��لیت گفتند‪ .‬در متن پیام‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی امده است‪« :‬جناب‬ ‫حجت االس�لام اقای روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫مکرم ه جنابعالی را‬ ‫محترم‪ ،‬درگذش��ت همشیر ه ّ‬ ‫تس��لیت می گویم و از خداون��د متعال رحمت و‬ ‫مغفرت��ش را برای ان مرحومه مس��الت می کنم‪.‬‬ ‫لطف��اً تس��لیت اینجانب را به هم��ه بازماندگان‬ ‫ایشان ابالغ فرمایید‪».‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی‬ ‫ب��ا انتخاب��ات درون حزب��ی لیک��ود در ‪ ۶‬هفته‬ ‫این��ده موافقت کرد‪ .‬به نوش��ته روزنامه یدیعوت‬ ‫احارونوت‪ ،‬بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخس��ت وزیر رژیم‬ ‫صهیونیس��تی باوجود صحبتی که در مخالفت با‬ ‫انتخابات درون حزبی لیکود داشت‪ ،‬سرانجام زیر‬ ‫فشارها با برگزاری انتخابات درون حزبی موافقت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬بیانیه ای که در وب س��ایت رس��می‬ ‫مایکل بلومبرگ‪ ،‬میلیاردر امریکایی و ش��هردار‬ ‫پیش��ین نیویورک منتشر شده‪ ،‬نشان می دهد او‬ ‫ب��رای نامزدی در انتخابات س��ال اینده میالدی‬ ‫به عنوان نماین��ده ای از حزب دموکرات ثبت نام‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مایکل بلومبرگ قص��د دارد تا ‪۳۷‬‬ ‫میلیون دالر برای تبلیغات تلویزیونی در سراسر‬ ‫این کشور هزینه کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬معترض��ان جلیقه زرد ب��ا امدن به‬ ‫خیابان ه��ای فرانس��ه پنجاه وچهارمی��ن هفته‬ ‫اعتراض های گسترده خود علیه رئیس جمهوری‬ ‫این کشور را برگزار کردند‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫اناتولی‪ ،‬پلیس معترضان را از ورود به شانزه لیزه‬ ‫و حوالی کلیس��ای نوتردام‪ ،‬مجم��ع ملی و کاخ‬ ‫الیزه منع کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وانگ ی��ی‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه چین‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬هرچه در هنگ کن��گ پیش بیاید‬ ‫مهم نیس��ت و این منطقه در نهایت بخش��ی از‬ ‫چین اس��ت‪ .‬به گزارش اسوشیتدپرس‪ ،‬این وزیر‬ ‫این اظهارات را در توکیو و در پاس��خ به پرسشی‬ ‫درباره انتخابات ش��ورای محلی هنگ کنگ بیان‬ ‫کرد که اپوزیس��یون هوادار دموکراسی در ان به‬ ‫پیروزی رسیده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ب��ه گ��زارش اس��پوتنیک‪ ،‬جی��ن‬ ‫اس��لبورن‪ ،‬وزیر امور خارجه لوکزامبورگ گفت‪:‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا باید یک مناظره درباره موضوع به‬ ‫رس��میت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور‬ ‫ازس��وی تمامی کش��ورهای این اتحادیه داشته‬ ‫باش��د‪ .‬چنین کاری می تواند ی��ک وزنه متقابل‬ ‫را در براب��ر سیاس��ت های دونالد ترامپ به وجود‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬یک منبع یمنی جزئیاتی از مذاکرات‬ ‫محرمانه میان انصاراهلل و ریاض را فاش کرد‪ .‬یک‬ ‫منبع نزدیک به انصاراهلل یمن به سایت عربی‪۲۱‬‬ ‫گفت‪ :‬مذاکرات در حال حاضر به طور مس��تقیم‬ ‫میان انصاراهلل و عربستان در حال برگزاری است‬ ‫و با میانجی گری چندین کش��ور از جمله عمان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬فرماندهی پلی��س کربال اعالم کرد‬ ‫به منظ��ور ممانعت از هرگونه حمله تروریس��تی‬ ‫در کربالی معلی و سوءاس��تفاده از اعتراض های‬ ‫مردم��ی ب��ه حالت اماده باش درامده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ومریه نیوز‪ ،‬فرماندهی پلیس کربال با‬ ‫ص��دور بیانیه ای گفت‪ :‬پس از دریافت اطالعاتی‬ ‫در زمینه برنامه ریزی گروه های تروریستی برای‬ ‫سوءاس��تفاده از تظاهرات ب��ا هدف ایجاد فتنه و‬ ‫تفرق ه میان گروه های مردمی‪ ،‬پلیس این شهر به‬ ‫حالت اماده باش کامل درامده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ب��ه گ��زارش اناتولی‪ ،‬رج��ب طیب‬ ‫اردوغان‪ ،‬رئیس جمه��وری ترکیه‪ ،‬پیش از ظهر‬ ‫دوش��نبه (دیروز) عازم قطر ش��د ت��ا با مقامات‬ ‫بلندپایه این کش��ور دی��دار و رایزنی کند‪ .‬روابط‬ ‫ترکیه و قطر در سال های اخیر به ویژه بعد از اقدام‬ ‫عربستان علیه دوحه‪ ،‬به شدت گرم شده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش رویترز‪ ،‬بوریس جانس��ون‪،‬‬ ‫نخست وزیر انگلیس وعده داد در صورت پیروزی‬ ‫در انتخابات زودهنگام‪ ،‬در راس��تای خروج لندن‬ ‫از اتحادیه اروپا تا ‪ ۳۱‬ژانویه س��ال اینده میالدی‬ ‫(‪ ۱۱‬بهم��ن) اق��دام کند‪ .‬نخس��ت وزیر انگلیس‬ ‫در ادام��ه وعده ه��ای انتخاباتی خ��ود گفت‪ :‬اگر‬ ‫نخس��ت وزیر ش��ود‪ ،‬بودج��ه نیروهای مس��لح‬ ‫انگلیس را قطع نخواهد نکرد‪ ،‬همچنین به جذب‬ ‫سرمایه گذاری در این کشور مبادرت می کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گ��زارش رویت��رز‪ ،‬در حالی ک��ه‬ ‫فرانس��ه نقش اصلی را در ائت�لاف دریایی اروپا‬ ‫در خلیج ف��ارس بازی می کن��د‪ ،‬فلورنس پارلی‪،‬‬ ‫وزی��ر دفاع فرانس��ه اعالم کرد قرار اس��ت مرکز‬ ‫فرماندهی ائت�لاف دریایی اروپا در خلیج فارس‪،‬‬ ‫در پایگاه ابوظبی مس��تقر ش��ود‪ .‬گفته شده این‬ ‫مرکز فرماندهی میزبان نظامیان از کش��ورهای‬ ‫مختل��ف اروپایی خواهد بود‪ .‬وزیر دفاع فرانس��ه‬ ‫اب��راز امیدواری ک��رد در بازدید بعدی از امارات‪،‬‬ ‫مرکز عملیات ائتالف دریایی اروپا در امارات کار‬ ‫خود را اغاز کرده باشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫قیمت نفت در سال‬ ‫اینده میالدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫دفن سرمایه‬ ‫در انبار گمرک‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫نانوهای نورافشان‬ ‫‹ ‹کاربرد دیود نورافشان‬ ‫دیوده��ای نورافش��ان در مداره��ای الکترونیکی برای‬ ‫نمایش وضعیت مدار استفاده می شوند‪ .‬همچنین از کنار‬ ‫هم قرار دادن دیودهای نورافش��ان می توان ساختارهایی‬ ‫مانند نمایش��گرهای ‪ ۷‬قسمتی و نمایشگرهای ماتریسی‬ ‫ساخت که انعطاف بیشتری برای نمایش اطالعات دارند‪.‬‬ ‫دیودهای نورافش��ان امروز به طور وس��یعی در چراغ های‬ ‫راهنمای��ی و چراغ ه��ای س��یگنال خودروه��ا نیز به کار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫تقابل مفهومی‬ ‫‹ ‹چالش های موجود‬ ‫‹ ‹تامین روشنایی‬ ‫ب��ا تولید و توس��عه فناوری دیودهای نورافش��ان توان‬ ‫باال اس��تفاده از دیودهای نورافشان در کاربردهای تامین‬ ‫روشنایی نیز امکان پذیر شد‪ .‬امروز دیودهای نورافشان در‬ ‫بسیاری کاربردها در زمینه تامین روشنایی مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرند که برخی از انها به قرار زیر هستند‪.‬‬ ‫دیوده��ای نورافش��ان در مدارهای الکترونیکی ب��رای نمایش وضعیت‬ ‫مدار اس��تفاده می ش��وند‪ .‬از کنار هم ق��رار دادن دیودهای نورافش��ان‬ ‫می توان س��اختارهایی مانند نمایش��گرهای ‪ ۷‬قس��متی و نمایش��گرهای‬ ‫ماتریسی نیز ساخت که انعطاف بیشتری برای نمایش اطالعات دارند‬ ‫‪ - ۱‬چراغ های روشنایی معابر؛‬ ‫‪ - ۲‬روشنایی هواپیماها و فرودگاه ها؛‬ ‫‪ - ۳‬تامین نور پس زمینه صفحات نمایش ای سی دی؛‬ ‫‪ - ۴‬فالش دوربین فیلمبرداری؛‬ ‫‪ - ۵‬چراغ قوه های دستی؛‬ ‫‪ - ۶‬تامین روشنایی معادن؛‬ ‫‪ - ۷‬دیودهای نورافشان دید در شب‪.‬‬ ‫دیودهای نورافش��ان(در کنار لیزره��ای حالت جامد)‬ ‫به عن��وان منبع ن��ور در ارتباطات فیبر ن��وری نیز مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ای��ن کارب��رد محدوده وس��یعی از انتق��ال صوت در‬ ‫دس��تگاه های صوت��ی تا لینک های با پهنای باند بس��یار‬ ‫باال که بدنه ش��بکه جهانی اینترنت را تش��کیل می دهند‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫یکی از نخس��تین کاربردهای دیودهای نورافش��ان که‬ ‫هنوز نیز متداول اس��ت‪ ،‬اس��تفاده از دیودهای فروسرخ‬ ‫در کنت��رل از راه دور دس��تگاه های صوت��ی و تصوی��ری‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه فرس��تنده و گیرنده ه��ای فروس��رخ مبتنی بر‬ ‫دیوده��ای نورافش��ان تا مدت ها واس��ط مناس��بی برای‬ ‫انتقال اطالعات بین رایانه ها و دس��تگاه های وابس��ته به‬ ‫رایانه نیز بودند که این کاربرد با معرفی سامانه های جدید‬ ‫و پرسرعت امروزی منسوخ شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۳۸۸‬خورش��یدی یک الم��پ ال ای دی با‬ ‫ت��وان مصرف��ی ‪ ۱۳‬وات بین ‪ ۴۵۰‬ت��ا ‪ ۶۵۰‬لومن تولید‬ ‫می ک��رد که تقریب��اً به اندازه نور تولیدش��ده به وس��یله‬ ‫ی��ک المپ ‪ ۴۰‬وات معمولی اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬با‬ ‫بهینه ت��ر ش��دن دیوده��ای نورافش��ان مورد اس��تفاده‬ ‫همی��ن می��زان ن��ور تنها با ت��وان مصرف��ی ‪ ۶‬وات قابل‬ ‫ی همچنی��ن ت��ا‬ ‫اس��تحصال ش��د‪ .‬المپ ه��ای ال ای د ‬ ‫‪ ۵۰‬براب��ر بیش��تر از المپ ه��ای رش��ته ای معمولی عمر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربردهای ارتباطی و مخابراتی‬ ‫‹ ‹المپ های کم مصرف‬ ‫ساخت پلیمر دوستدار طبیعت برای صنایع بسته بندی‬ ‫پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده‬ ‫از دو پلیمر زیست سازگار‪ ،‬به مواد پلیمری دست‬ ‫یافتند که در س��اخت قطعات‪ ،‬بس��ته بندی مواد‬ ‫غذایی و صنعت پزش��کی کاربرد دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬مهس��ا نعمت الهی‪ ،‬مج��ری طرح در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬حجم باالی مصرف مواد پلیمری مصنوعی‬ ‫و عم��ر تخریب پذی��ری بلند مدت انه��ا و به دنبال‬ ‫ان‪ ،‬نگرانی ناش��ی از بحث الودگی محیط زیس��ت‬ ‫موجب ش��ده تالش های��ی برای اس��تفاده از مواد‬ ‫زیست تخریب پذیر انجام شود‪.‬‬ ‫وی «پلی الکتیک اس��ید» (‪ )PLA‬را پلیم��ری‬ ‫زیست تخریب پذیر با منش��ا طبیعی توصیف کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬این م��اده با وجود ویژگی های بالقوه‪،‬‬ ‫به دلیل ش��کنندگی محدویت مصرف دارد و برای‬ ‫بهب��ود مقاوم��ت در برابر ش��کنندگی این پلیمر‪،‬‬ ‫راهکارهایی ارائه ش��ده که هر یک مشکالتی را به‬ ‫همراه دارد‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر ب��ا بیان اینکه این الس��تیک از‬ ‫انعطاف پذیری باالیی برخوردار اس��ت و خود منشا‬ ‫طبیع��ی دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬محصول نهای��ی در صورت‬ ‫برخ��ورداری از مورفولوژی مناس��ب‪ ،‬مقاومت به‬ ‫ضربه باالیی داش��ته و همچنان زیس��ت س��ازگار‬ ‫خواهد بود‪ .‬نعمت الهی اضافه کرد‪ :‬در این پژوهش‬ ‫بهب��ود خواص م��ورد نظر محصول حاصل ش��د؛‬ ‫به ط��وری که در نمونه بهین��ه‪ ،‬میزان ازدیاد طول‬ ‫و می��زان ضربه پذیری به ترتیب بیش از ‪ ۸۰‬و ‪۳۰‬‬ ‫برابر مقادیر انها در ‪ PLA‬خالص به دست امد‪ .‬به‬ ‫گفته این محقق‪ ،‬این میزان افزایش بس��یار بیشتر‬ ‫از افزای��ش خواص گزارش ش��ده ب��رای الیاژهای‬ ‫مش��ابه اس��ت و نتایج این پژوه��ش می تواند در‬ ‫تولید صنعتی مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫این موضوع س��بب ش��د گام های جدی��د تجربی‬ ‫و نظری در ش��ناخت س��اختار الیاژه��ا به منظور‬ ‫کنترل ریزساختار برای دستیابی به خواص معین‬ ‫برداشته ش��د‪ .‬این دانش اموخته دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبی��ر ادام��ه داد‪ :‬از دس��تاوردهای این طرح‬ ‫می توان در صنعت بسته بندی مواد غذایی‪ ،‬صنعت‬ ‫پزشکی و ساخت قطعات بهره جست‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در این پژوهش‪ ،‬طراحی و تولی��د الیاژها و‬ ‫نانوکامپوزیت های��ی بر پای��ه پلیمرهای طبیعی و‬ ‫زیس��ت س��ازگار انجام شد‪ .‬اس��تفاده از این مواد‪،‬‬ ‫کاه��ش الودگی محیط زیس��ت را ب��ه همراه دارد‬ ‫زی��را پلیمره��ای اصلی به کار برده ش��ده ش��امل‬ ‫پلی الکتیک اسید و الستیک طبیعی است که هر‬ ‫دو منشا طبیعی دارند‪.‬‬ ‫ای��ن محقق تاکید کرد‪ :‬با توجه به طبیعی بودن‬ ‫‪ PLA‬و ویژگی ه��ای مطلوب همچون اس��تحکام‬ ‫و م��دول کشش��ی ب��االی ان‪ ،‬انتظار م��ی رود در‬ ‫س��ال های اینده ب��ه عنوان جایگزین بس��یاری از‬ ‫ترموپالس��تیک های پایه نفتی م��ورد مصرف قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫تولید الکترودهای نانویی جوشکاری مقاوم به جذب رطوبت‬ ‫یک شرکت دانش بنیان تولیدکننده الکترودهای‬ ‫جوشکاری در کشور‪ ،‬موفق به تولید نانوالکترودهایی‬ ‫ب��ا قابلیت جذب رطوب��ت قابل کارب��رد در صنایع‬ ‫حساس همچون پتروشیمی شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫س��تاد وی��ژه توس��عه فن��اوری نان��و‪ ،‬جوش��کاری‬ ‫مخزن ه��ای تحت فش��ار و مخزن ه��ای ذخی��ره‬ ‫محصوالت پتروشیمی و همچنین تجهیزات صنایع‬ ‫گوناگون س��یمان‪ ،‬دفاع و کشتی سازی با حساسیت‬ ‫زیادی همراه است و باید در انتخاب الکترود مناسب‬ ‫برای جوش��کاری انها دقت کافی انجام ش��ود‪ .‬در‬ ‫همین راستا یک ش��رکت دانش بنیان با بهره گیری‬ ‫از فن��اوری نانو و اس��تفاده از نان��وذرات در روکش‬ ‫الکتروده��ای قلیایی موفق به س��اخت الکترودهای‬ ‫قلیایی مقاوم به جذب رطوبت ش��ده اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫معم��ول الکتروده��ای قلیای��ی ب��ه دلی��ل خواص‬ ‫مکانیک��ی باال برای جوش��کاری تجهی��زات خاص‬ ‫اس��تفاده می ش��وند‪ .‬الکترودهای با روکش قلیایی‬ ‫در کنار خواص مکانیکی باالیی که ایجاد می کنند‪،‬‬ ‫جاذب رطوب��ت محیط اطراف هس��تند‪ .‬بروز ترک‬ ‫س��رد هیدروژنی در منطقه ج��وش متاثر از حرارت‬ ‫جوشکاری یا در منطقه جوش از مشکالتی است که‬ ‫پس از پایان جوش��کاری و حتی در زمان سرویس‬ ‫تجهیز موردنظر در جوش یا اطراف ان اتفاق افتاده‬ ‫و سبب بروز خس��ارت های سنگین می شود‪ .‬منبع‬ ‫اصل��ی ورود هی��دروژن به فلز ج��وش و بروز ترک‬ ‫س��رد هیدروژنی‪ ،‬رطوبت موجود در روکش الکترود‬ ‫اس��ت‪ .‬این رطوبت در طول قوس تجزیه شده و به‬ ‫هی��دروژن اتمی تبدیل و وارد فلز جوش می ش��ود‪.‬‬ ‫برای تولید ای��ن الکترودها پس از توزین و مخلوط‬ ‫کردن مواد اولی��ه اقدام به اضافه کردن نانوذرات به‬ ‫چس��ب کرده و چس��ب حاوی ماده نانو به مخلوط‬ ‫خش��ک اضافه و با ان ترکیب می ش��ود‪ .‬با اکسترود‬ ‫مخلوط ت��ر نهای��ی روی مغزی ف��والدی الکترود و‬ ‫تولید الکترود روکش دار و پخت الکترودها در کوره‬ ‫محص��ول نهایی ام��اده عرضه ب��ه مصرف کنندگان‬ ‫می ش��ود‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬ای��ن الکترودها و‬ ‫دیگر الکترودهای قلیایی با اس��تحکام های بیش��تر‬ ‫و همچنی��ن الکتروده��ای م��ورد اس��تفاده ب��رای‬ ‫جوشکاری فوالدهای زنگ نزن‪ ،‬در صنایع گوناگون‬ ‫از جمله ساخت تجهیزات و سیستم های لوله کشی‬ ‫در صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی‪ ،‬صنایع سیمان‪،‬‬ ‫دفاع‪ ،‬کشتی سازی و سازه کاربرد فراوان دارند‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کوتاه در باب علم نوین‬ ‫‹ ‹دیود نورافشان ارگانیک‬ ‫دیود نورافش��ان ارگانیک یا اوال ای دی نوعی از دیود‬ ‫نورافش��ان اس��ت که الی��ه باریکی از م��واد نیمه هادی‬ ‫ارگانیک اس��ت که در پاس��خ ب��ه جری��ان الکتریکی از‬ ‫خود نور س��اطع می کند‪ .‬این الی��ه نیمه هادی ارگانیک‬ ‫بی��ن دو الکترود قرار می گیرد که دس��ت کم یکی از انها‬ ‫ش��فاف اس��ت‪ .‬اوال ای دی ها به طور معمول در صفحات‬ ‫نمایش رایانه‪ ،‬تلویزیون ها‪ ،‬صفحات نمایش دستگاه های‬ ‫قابل حم��ل مثل گوش��ی های تلفن هم��راه و رایانه های‬ ‫همراه مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یک��ی از چالش ه��ای موج��ود در زمین��ه تولی��د و‬ ‫بکارگی��ری دیودهای نوران��ی تولید طیف نورانی دلخواه‬ ‫اس��ت‪ .‬راه حل فناوری نانو برای چالش های مورد اشاره‪،‬‬ ‫اس��تفاده از نق��اط کوانتوم��ی اس��ت‪ .‬نق��اط کوانتومی‬ ‫نانوکریس��تال های نیمه هادی هستند که دارای خواص‬ ‫اپتیکی منحصربه فردی هستند‪ .‬با رشد و توسعه فناوری‬ ‫نانو و معرفی نقاط کوانتومی این فرصت ایجادش��ده که‬ ‫برخی چالش های موجود در زمینه دیودهای نورافش��ان‬ ‫حل شده و زمینه توسعه کاربردهای دیودهای نورافشان‬ ‫فراهم امده است‪.‬‬ ‫همان طور که در این گزارش اشاره شد نقاط کوانتومی‬ ‫ب��ه دلیل خواص نوری منحصربه ف��ردی که از خود بروز‬ ‫می دهند این قابلیت را دارند که در دیودهای نورافش��ان‬ ‫مت��داول به کار گرفته ش��ده و باعث بهب��ود عملکرد انها‬ ‫ش��وند‪ .‬همچنی��ن نقاط کوانتوم��ی را می توان به صورت‬ ‫مس��تقل در تولید نس��ل جدید دیودهای نورافش��ان با‬ ‫عملکرد بهینه تر به کار برد‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب می ت��وان گفت فرصت ه��ای جدید در‬ ‫صنعت دیودهای نورافش��ان با اس��تفاده از فناوری نانو و‬ ‫نقاط کوانتومی ایجادشده است‪ .‬محدوده نور ساطع شده‬ ‫از نقاط کوانتومی نور مریی و فروسرخ را شامل می شود‪.‬‬ ‫ای��ن تفاوت اساس��ی اجازه می دهد که نق��اط کوانتومی‬ ‫توانای��ی تولی��د هر طیف نوری را از یک ماده مش��خص‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫دیوده��ای نورانی مبتنی ب��ر نقاط کوانتومی یا ‪-QD‬‬ ‫ال ای دی ها به دلیل خواص منحصربه فرد نقاط کوانتومی‬ ‫که به انها اش��اره ش��د‪ ،‬قابلیت تولید ه��ر طیف نوری را‬ ‫دارند‪ .‬به عالوه طیف نوری ساطع شده از نقاط کوانتومی‬ ‫پهنای به مراتب کمتری دارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب در اس��تفاده از ای��ن دیودها‪ ،‬انتخاب های‬ ‫بیشتری برای تولید رنگ وجود دارد و ارائه رنگ ها بهتر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬با بهره گیری از نقاط کوانتومی در س��اختار‬ ‫دیوده��ای نورافش��ان می ت��وان عملکرد انه��ا را بهبود‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫یعن��ی دیودهای نورافش��ان مبتنی بر نقاط کوانتومی‬ ‫مص��رف ان��رژی کمتر و ط��ول عمر بیش��تری خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬به ع�لاوه در کاربردهایی که نی��از به تولید رنگ‬ ‫خاصی وجود دارد(مثل کاربرد دیود در تامین روش��نایی‬ ‫یا اس��تفاده در صفحات نمایش) استفاده از ‪QDLED‬‬ ‫می تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از نخستین‬ ‫کاربردهای‬ ‫دیودهای‬ ‫نورافشان‬ ‫که هنوز نیز‬ ‫متداول است‪،‬‬ ‫استفاده از‬ ‫دیودهای‬ ‫فروسرخ در‬ ‫کنترل از راه‬ ‫دور دستگاه های‬ ‫صوتی و تصویری‬ ‫است‬ ‫یادداشت‬ ‫یک��ی از بخش های صنعت الکترونیک که فناوری نانو‬ ‫می تواند تاثیر زیادی بر ان داش��ته باش��د بحث طراحی‬ ‫و تولید دیودهای نورافش��ان اس��ت‪ .‬دیودهای نورافشان‬ ‫از س��اختارهای پایه صنعت الکترونیک هس��تند که در‬ ‫صنع��ت الکترونیک نوری از چراغ های س��یگنال س��اده‬ ‫گرفته تا نسل جدید و پیشرفته نمایشگرهای تلویزیونی‬ ‫کاربرد دارند‪.‬‬ ‫فن��اوری نانو با حل چالش های موجود در زمینه دیود‬ ‫نورافش��ان می تواند زمینه گس��ترش بیش از پیش ان را‬ ‫در کاربردهای گوناگون علمی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬مخابراتی و حتی‬ ‫در زندگی روزمره فراهم اورد‪ .‬دیود نورافشان یا ال ای دی ‬ ‫همان طور که از نامش پیداست نوع خاصی از دیود است‬ ‫که می تواند از خود نور ساطع کند‪.‬‬ ‫وجه تمایز ال ای دی و یک دیود معمولی ان اس��ت که‬ ‫ال ای دی ای��ن توانایی را دارد که در زمان عبور جریان از‬ ‫خود نور ساطع کند‪.‬‬ ‫گرفتاری‬ ‫شناورهای صیادی‬ ‫در جزرومد سوختی‬ ‫سهمی از درامدهای‬ ‫بنزینی به ناوگان شهری‬ ‫داده نشد‬ ‫رضا منصوری‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫در ای��ران پ��س از انقالب اس�لامی ب��ه نظر‬ ‫می رس��د اجتم��اع علمی و در نتیج��ه گفتمان‬ ‫علم‪ ،‬دس��ت کم در بعض��ی زمینه ه��ا‪ ،‬در حال‬ ‫ش��کل گیری اس��ت و جوانه های��ی‪ ،‬ه��ر چند‬ ‫ش��کننده‪ ،‬دیده می ش��ود اما مفهوم های غالب‬ ‫در رفتار علمی ما هنوز همان هایی اس��ت که در‬ ‫دوران علم پیشامدرن در ذهن ما شکل گرفته و‬ ‫از ش��روع دوران انحطاط ما پس از سلجوقیان به‬ ‫صورت متصلب منجمد شده است‪.‬‬ ‫مفهوم هایی که در مدل های ش��به اقتصادی‬ ‫علم ب��رای درک علم نوین برس��اخته ش��ده‪ ،‬و‬ ‫نی��ز مفهوم های متناظر ب��ا مبانی تفکر در علوم‬ ‫فیزیکی که علم مدرن را به وجود اورده اس��ت‪،‬‬ ‫در علم پیش��امدرن ما غایب و همگی ناش��ی از‬ ‫برام��ده بودن ای��ن پدیده اجتماع��ی پیچیده‬ ‫است‪ .‬نااگاهی از این اختالف و گاهی تضاد میان‬ ‫دو مجموع��ه مفهوم ه��ای بیانگر عل��م مدرن و‬ ‫پیشامدرن‪ ،‬همان گونه که از روان شناسی تفکر‬ ‫می شناس��یم‪ ،‬مانعی ج��دی در تعریف و اجرای‬ ‫سیاس��ت های کارامد ما برای علم و فناوری در‬ ‫هر س��طحی و نیز پیوس��تن ما به اجتماع علمی‬ ‫جهان می شود‪.‬‬ ‫مفهوم های��ی مانن��د اعتب��ار علم��ی‪ ،‬رابطه‬ ‫دادوس��تدی در اجتم��اع علم��ی‪ ،‬دانش��گر در‬ ‫مقاب��ل دانش��مند‪ ،‬رفت��ار بخردان��ه دانش��گر‪،‬‬ ‫دانش��گر منفعت طل��ب‪ ،‬علم به عن��وان کاالی‬ ‫عموم��ی‪ ،‬چرخه اعتب��ار‪ ،‬چرخ��ه پذیرفتگی‪،‬‬ ‫رابط��ه دادوس��تدی اطالعات‪ -‬اعتب��ار‪ ،‬رابطه‬ ‫دادوستدی خدمات‪-‬منابع‪ ،‬گزینش بخردانه و‬ ‫دانش در مقابل علم همگی مفهوم هایی هستند‬ ‫ک��ه باید به کارب��رد ان در جامعه بدون اجتماع‬ ‫علمی توجه داش��ت‪ .‬اگر به عن��وان مثال‪ ،‬اعتبار‬ ‫علمی و نی��ز پاداش های گوناگون که دانش��گر‬ ‫درباره دادوس��تدی از اجتم��اع علمی دریافت‬ ‫می کن��د‪ ،‬یک��ی از انگیزه های اصل��ی در رفتار‬ ‫بخردانه دانش��گر اس��ت پس در نب��ود اجتماع‬ ‫علمی دانشگر انتظار اعتبار از چه نهادی دارد؟‬ ‫سازمان ها با پرداخت ‪۲۰‬درصد نرخ‪ ،‬محصوالت دانش بنیان خریداری کنند‬ ‫مع��اون توس��عه صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫گف��ت‪ :‬هر کدام از س��ازمان هایی که قصد خرید‬ ‫محص��والت ش��رکت های دانش بنی��ان را دارند‬ ‫می توانند تا سقف ‪۲۰‬درصد نرخ کاال را خودشان‬ ‫پرداخ��ت کنن��د و ‪۸۰‬درص��د باقیمان��ده را ب��ا‬ ‫تسهیالت ‪ ۳‬سال از صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫با نرخ ‪۹‬درصد بپردازند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیاوش ملکی فر در گردهمایی‬ ‫ارائه نیازهای فناورانه حوزه مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز گف��ت‪ :‬در ح��وزه مرزبان��ی و قاچاق کاال و‬ ‫ارز الزم اس��ت از فناوری ه��ای نوی��ن اس��تفاده‬ ‫کرد تا نیروی انس��انی کمتر به کار گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫بر این اس��اس در این گردهمایی‪ ۱۰۲ ،‬ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان اخری��ن یافته های خ��ود را عرضه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اکنون ‪ ۴۶۰۰‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در کش��ور فعال هستند که تامین نیازهای مالی‬ ‫انها از س��وی صندوق انجام می ش��ود‪ ،‬صندوق‬ ‫خدماتی را شامل تس��هیالت‪ ،‬صدور ضمانتنامه‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و توانمندس��ازی ب��رای ای��ن‬ ‫ش��رکت ها در نظر گرفته‪ ،‬تسهیالت این صندوق‬ ‫بس��یار متنوع اس��ت ک��ه از ان جمل��ه می توان‬ ‫ب��ه خدمات لیزینگ اش��اره کرد و ه��ر کدام از‬ ‫سازمان هایی که بخواهند محصوالت شرکت های‬ ‫دانش بنیان را خریداری کنند‪ ،‬می توانند تا سقف‬ ‫‪۲۰‬درص��د نرخ کاال را خودش��ان پرداخت کنند‬ ‫و ‪۸۰‬درص��د باقیمانده را با تس��هیالت ‪ ۳‬س��ال‬ ‫با ن��رخ ‪۹‬درصد از صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫ملکی فر حمایت از ش��رکت ها برای حضور در‬ ‫نمایش��گاه های داخل��ی و بین الملل��ی را از دیگر‬ ‫حمایت های این صندوق نام برد و یاداور شد‪ :‬بر‬ ‫این اساس برای حضور شرکت ها در نمایشگاه های‬ ‫داخلی ‪ ۴۰‬میلیون تومان تس��هیالت بالعوض و‬ ‫برای حضور در نمایش��گاه های خارجی تا سقف‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون تومان پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬قاچ��اق پدیده ای پیچیده بوده و الزم‬ ‫است که با استفاده از فناوری های نوین به مقابله‬ ‫ب��ا این پدیده پرداخت‪ ،‬در دنی��ا از فناوری هایی‬ ‫چون پهپادها استفاده می شود تا نیروهای انسانی‬ ‫کمتر در امر مرزبانی به کار گرفته ش��وند‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه این فناوری ها دقت مرزبانی را افزایش داده‬ ‫و موجب کاهش هزینه ها خواهند شد‪.‬‬ ‫معاون صندوق نواوری و شکوفایی یاداور شد‪:‬‬ ‫در این گردهمایی ‪ ۲۵۱‬نفر از ‪ ۱۲۰‬شرکت و ‪۵۵‬‬ ‫نفر از ‪ ۳۰‬ش��رکت غیردانش بنیان حضور یافتند‬ ‫و ‪ ۱۰۲‬ش��رکت دانش بنیان توانمندی های خود‬ ‫را عرضه کردند‪.‬‬ ‫ملکی فر یاداور ش��د‪ :‬عالوه بر این گردهمایی‬ ‫تا پایان سال رویدادهای دیگری برگزار می شود‪،‬‬ ‫در اذر روی��داد فناورانه در صنع��ت گاز‪ ،‬صنایع‬ ‫فرودگاه��ی‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک و فناوری های‬ ‫خ�لاق‪ ،‬در دی روی��داد فناوران��ه صنایع پلیمر‪،‬‬ ‫انرژی و محیط زیست و امنیت فناوری‪ ،‬در بهمن‬ ‫روی��داد فناوران��ه صنایع معدن��ی و زراعی و در‬ ‫اس��فند نیز رویداد خدمات مال��ی برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫توانایی شناسایی ‪ ۱۵‬االینده شیمیایی روی مواد غذایی‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی به‬ ‫استقرار دستگاه پیشرفته تجزیه مواد در دانشکده‬ ‫تغذیه این دانش��گاه اشاره کرد و گفت‪ :‬نخستین‬ ‫مجموعه تجزیه کیفی و ش��یمیایی مواد را داریم‬ ‫ک��ه می تواند ‪ ۱۵‬االینده ش��یمیایی را روی مواد‬ ‫غذایی یا موادی که به این مجموعه ارجاع ش��ود‪،‬‬ ‫شناسایی و تحلیل کنیم‪.‬‬ ‫علیرضا زالی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫واقع قادر هستیم در دانشکده تغذیه دانشگاه علوم‬ ‫پزش��کی شهید بهشتی‪ ،‬شناسنامه مواد غذایی را‬ ‫براس��اس این تعداد االینده ها تهیه کنیم‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه در گروه سم شناس��ی دانش��کده‬ ‫داروسازی دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬ ‫قادر هستیم مواد غذایی را تجزی ه و تجزیه کنیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬با اس��تفاده از فناوری مادون قرمز(فرو‬ ‫س��رخ) به خوبی می توانیم درباره ایمنی یک ماده‬ ‫غذای��ی با تجزی�� ه و تجزیه ان اع�لام نظر علمی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهید بهشتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬می توان این ظرفیت بسیار خوبی که‬ ‫در دو دانشکده تغذیه و داروسازی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهید بهشتی وجود دارد را در ابعاد ملی‬ ‫مورد اس��تفاده قرار داد‪ .‬وی بر لزوم ارتقای سطح‬ ‫دانش مردم در این حوزه ه��ا تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر مردم درباره موضوعی نگران هس��تند‪ ،‬برای‬ ‫رفع نگرانی مهم ترین جایی که می تواند مس��ئله‬ ‫را حل وفصل کند‪ ،‬محیط های دانش��گاهی است‬ ‫زیرا مردم به نظر محیط دانشگاهی اعتماد دارند‪،‬‬ ‫اگر مرکز پژوهش��ی دانش��گاهی درباره موضوعی‬ ‫اطمینان خاط��ر دهن��د‪ ،‬مردم به انه��ا اطمینان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫زال��ی اف��زود‪ :‬در زمین��ه دان��ش و امکان��ات‬ ‫سم شناس��ی در مورد مواد غذایی‪ ،‬پیشرفت های‬ ‫خوبی داش��تیم و امادگی داریم تجربه های خود‬ ‫را در این زمینه در اختیار نظام س�لامت کش��ور‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫دفن سرمایه در انبار گمرک‬ ‫فرصتی‬ ‫مغتنم برای‬ ‫توسعه بازار‬ ‫شهرام ازادی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه خواجه‬ ‫نصیرالدین طوسی‬ ‫مراک��ز تحقی��ق و توس��عه در کش��ور باید‬ ‫به گون��ه ای باش��د ک��ه توانمن��دی توس��عه‬ ‫محص��والت جدید براس��اس فن��اوری جدید‬ ‫در ان لحاظ شده و س��رمایه گذاری کافی در‬ ‫راستای ان انجام شود‪.‬‬ ‫دسترس��ی ب��ه اطالع��ات و فناوری ه��ای‬ ‫جدید ممکن نیس��ت مگر در تعامل با جهان‬ ‫بیرون‪ ،‬مش��اوره شرکت های تحقیق و توسعه‬ ‫بین المللی می تواند راهگش��ا باشد‪ .‬امکان کار‬ ‫با انها دش��وار شده اما نش��دنی نیست‪ .‬البته‬ ‫س��رمایه گذاری باید در بخش سخت افزاری و‬ ‫نرم افزاری و نیز بخش نیروی انس��انی باش��د‪.‬‬ ‫برخی شرکت ها به لحاظ ابزار و تجهیزات الزم‬ ‫برای ازمایش های خودرویی و شبیه سازی یا‬ ‫طراحی ها در محیط رایانه ای قادر هس��تند به‬ ‫صنعتگر کمک کنند و در ایران نیز تا حدودی‬ ‫قابل دسترسی اس��ت‪ .‬اما برای ادامه کار نیاز‬ ‫اس��ت فناوری ه��ای جدید نیز برای توس��عه‬ ‫س��امانه های جدیدتر در اختی��ار صنعتگران‬ ‫داخلی قرار گیرد تا براس��اس اس��تانداردهای‬ ‫روز جهانی تولید ادام��ه پیدا کند‪ .‬در زمینه‬ ‫اموزش نیروی انسانی و افزایش ظرفیت هایی‬ ‫که مربوط به این بخش اس��ت صنعت خودرو‬ ‫در رش��ته های گوناگون مهندس��ی کمبودی‬ ‫ندارد ام��ا تجربه و اموزش ه��ای عملی برای‬ ‫کسانی که تازه فارغ التحصیل شده اند نیز باید‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ .‬دسترسی به اطالعات و‬ ‫فناوری جدید امری طبیعی اس��ت که باید با‬ ‫ش��رکت های بیرونی انجام شود مسئله ای که‬ ‫به اندازه کاف��ی به ان توجه نش��ده؛ ازاین رو‬ ‫باعث ش��ده ظرفیت ه��ا و توانمندی هایی که‬ ‫در مراکز پژوهش��ی برای توس��عه محصوالت‬ ‫جدید با س��طح فناوری روز وجود دارد‪ ،‬کافی‬ ‫نباشد‪ .‬ضمن انکه تحقیق و توسعه در کاهش‬ ‫هزینه ها تاثیر مثبت داش��ته و می توان با نرخ‬ ‫رقابتی قطع��ات را به بازار جهانی عرضه کرد‪.‬‬ ‫باید عادت به س��رمایه گذاری ب��رای افزایش‬ ‫تغیی��ر کند تا اینکه واحده��ای صنعتی روی‬ ‫تحقیق و توسعه خود بیندیشند و برنامه ریزی‬ ‫جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫امروز فرصتی است تا صنعت قطعه در بحث‬ ‫تحقیق و توسعه برنامه کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫تدوین کند تا بتواند به توس��عه بازارهای این‬ ‫صنعت با تولید محصوالت رقابتی بپردازد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ایدرو‬ ‫در مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫خبر‬ ‫معاون مالی و اقتصادی س��ازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران گفت‪ :‬این س��ازمان‬ ‫تاکن��ون بی��ش از ‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد ری��ال از‬ ‫مح��ل مناب��ع گوناگون خ��ود ب��رای ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های توس��عه صنعت��ی و تجاری‬ ‫در مناط��ق ویژه اقتصادی گرمس��ار و جهرم‬ ‫سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونی��وز‪ ،‬طاهر علیزاده با بیان‬ ‫اینکه ایجاد این زیرس��اخت ها موجب شتاب‬ ‫در راه اندازی واحد ه��ای صنعتی و اقتصادی‬ ‫دارای فناوری ه��ای روز و در نهای��ت ب��ه‬ ‫رون��ق تولید و نهضت س��اخت داخل قلمداد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون بی��ش از ‪ ۳۴‬هکتار‬ ‫اراض��ی در این مناطق ب��ه متقاضیان بخش‬ ‫خصوص��ی ب��رای ایج��اد کارخانه ه��ا به طور‬ ‫معم��ول دارای فناوری های روز یا محصوالت‬ ‫دارای ارزش اف��زوده ب��اال واگ��ذار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی مجم��وع س��رمایه گذاری مصوب مورد‬ ‫نیاز مرحله های در دست اجرای مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی تاب��ع ایدرو را حدود ‪۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اعالم کرد‪ .‬علیزاده‪ ،‬اماده سازی اراضی‪،‬‬ ‫ایجاد معابر‪ ،‬ش��بکه روش��نایی‪ ،‬گازرسانی و‬ ‫ایجاد ش��بکه توزیع گاز‪ ،‬تامین و انتقال اب‪،‬‬ ‫ احداث س��وله انبار و س��اختمان های اداری‪،‬‬ ‫اورژانس و گم��رک را از مهم ترین اقدام های‬ ‫انجام شده در این مناطق برشمرد‪.‬‬ ‫مع��اون مالی اقتص��ادی ای��درو همچنین‬ ‫با اش��اره ب��ه ض��رورت تعامل بین بخش��ی‬ ‫س��ایر نهاد ه��ای اجرای��ی مرتبط خواس��تار‬ ‫حداکثر هم افزای��ی برای بهینه س��ازی روند‬ ‫تکمی��ل امکانات این مناط��ق ویژه اقتصادی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته علیزاده در مرحله نخس��ت این دو‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی در مجموع حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫هکت��ار اراضی اماده واگ��ذاری به متقاضیان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همچنان حدود ‪۵‬هزار خودرو خانه نش��ین گمرکات‬ ‫کش��ور هستند و تکلیف شان مش��خص نیست‪ .‬پرونده‬ ‫خودروه��ای وارداتی در حال ورود به مرحله ای اس��ت‬ ‫که ش��اید باید نظ��ر نهایی را باالترین مق��ام دولتی و‬ ‫رئیس جمهوری بیان کند‪ .‬براساس انچه عنوان می شود‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ترخیص نش��دن‬ ‫این خودروها استدالل های خود را دارد و بانک مرکزی‬ ‫هم از دلیل های خود را می گوید‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو با این اس��تدالل که این خودروها‬ ‫اموال مردم است و بخشی از پرونده های قضایی مربوط‬ ‫به ان می شود‪ ،‬تاکید بر ترخیص خودروها دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۵‬هزار خودرو سرگردان‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫امیدوارم‬ ‫دولت هرچه‬ ‫زودتر درباره‬ ‫خودرو های دپو‬ ‫تصمیم گیری‬ ‫کند و انتظار‬ ‫است که خود‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫به این موضوع‬ ‫ورود کند‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫گف��ت‪ :‬حدود ‪۵‬ه��زار خودرو‬ ‫باقیمانده در گمرکات کش��ور هنوز ترخیص نشده اند‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه بای��د مال م��ردم ب��ه انها تحویل ش��ود‪.‬‬ ‫مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هنوز در این‬ ‫زمینه تصمیم گیری نکرده اند و استدالل شان این است‬ ‫که ترخیص این خودروها منجربه ایجاد تنش در بازار‬ ‫ارز شده و نرخ ان را باال می برد‪ .‬مذاکرات زیادی انجام‬ ‫شده اما به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاس��خ به اینکه‬ ‫چرا ه��زار و ‪ ۴۸‬خودرویی که گواهی گمرکی دریافت‬ ‫ک��رده بودن��د و امضای وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هم داش��تند‪ ،‬ترخیص نش��د ه اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬هیات دولت‬ ‫ترخیص خودروها را ممنوع کرده در نتیجه خروج انها‬ ‫از گمرک منوط به دستور همان مرجع است؛ بنابراین‬ ‫در این وضعیت اگر تصمیم گرفته شده از این موضوع‬ ‫گره گش��ایی ش��ود باید برای تمام خودروها باش��د‪ ،‬نه‬ ‫بخشی از انها‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس مصوبه هیات دولت تا ‪ ۱۶‬تیر‬ ‫‪ ۹۸‬اجازه ترخیص خودروها صادر شده بود که تعدادی‬ ‫از این خودروها هم از گمرک خارج شدند و از این تاریخ‬ ‫به بعد این مصوبه اعتبار نداش��ت‪ .‬براساس این مصوبه‬ ‫که نخس��ت ‪ ۴‬ماه یعن��ی از بهمن ‪ ۹۷‬تا اردیبهش��ت‬ ‫‪ ۹۸‬اعتبار داش��ت‪ ،‬بخش های نرم افزاری(انفورماتیک)‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬گمرک‪،‬‬ ‫س��ازمان توس��عه و تجارت باز نبود و انج��ام کارهای‬ ‫اجرای��ی ان امکان پذیر نب��ود و در نتیجه ‪ ۱۰۰‬خودرو‬ ‫بیش��تر ترخیص نش��د؛ از این رو ‪ ۲‬م��اه دیگر مصوبه‬ ‫تمدید ش��د که در این ‪ ۲‬م��اه بیش از ‪۶‬هزار خودرو از‬ ‫گمرک خارج شد‪.‬‬ ‫دادف��ر درب��اره اجازه ترخی��ص ه��زار و ‪ ۴۸‬خودرو‬ ‫یادش��ده‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬چون این تعداد خ��ودرو تا ‪۱۶‬‬ ‫تیر ‪ ۹۸‬موفق به دریافت گواهی گمرکی ش��ده بودند‪،‬‬ ‫در واقع برگ س��بز و مجوز خروج از گمرک داش��تند‬ ‫و ب��ه ای��ن ترتیب عملی��ات ترخیص و ام��ور دولتی و‬ ‫اجرایی انها انجام ش��ده و با تس��ویه حس��اب انبار‪ ،‬از‬ ‫گمرک خارج می شدند‪ .‬در ادامه‪ ،‬چون هزین ه انبار این‬ ‫خودروها باال بود‪ ،‬صاحبان خودروها نتوانس��تند ان را‬ ‫بپردازن��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬هزینه انبار هزار خودرو بیش‬ ‫از ‪۱۴‬میلی��ارد تومان بود که واردکنندگان نتوانس��تند‬ ‫ان را تسویه حس��اب کنند‪ .‬ای��ن خودروها مدت زمان‬ ‫زیادی اس��ت که در انبارهای گمرکی هستند و تکرار‬ ‫موضوع از سوی انجمن واردکنندگان خودرو برای این‬ ‫است که هزینه های جانبی این خودرو بسیار باال رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه گمرک عن��وان کرد چون این‬ ‫خودروها (‪ )۱۰۴۸‬گواهی گمرک دارند‪ ،‬ترخیص شوند‬ ‫ام��ا انجمن اعالم کرد اگر قرار اس��ت بدون قبض انبار‬ ‫خودروها ترخیص ش��وند چرا ای��ن رویکرد برای تمام‬ ‫خودروها اجرا نشود‪.‬‬ ‫دادفر درباره چرایی ترخیص نشدن سایر خودروهایی‬ ‫که گواهینامه گم��رک دارند اما مجوز ترخیص به انها‬ ‫داده نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باقی خودروه��ا پس از ‪ ۱۶‬تیر‬ ‫موفق به دریافت گواهینامه گمرکی یا برگ س��بز شده‬ ‫بودن��د‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬مجوز خروج ه��زار و ‪ ۴۸‬خودرو‬ ‫گالیه هایی به همراه داش��ت و شائبه هایی ایجاد کرده‬ ‫هرقدر زمان ترخیص خودروها بیش��تر ش��ود‪ ،‬خودروها از نرخ افتاده و‬ ‫گاهی نرخ ان خودرو در بازار ارزان تر از مدل های دپو در گمرک می شود‪.‬‬ ‫بس��ته به نوع منطقه ای که خودرو در ان انبار ش��ده‪ ،‬هزینه انبار از شبی‬ ‫‪۳۰‬هزار تومان تا حدود ‪ ۱۸۰‬هزار تومان می شود‪ .‬گاهی هم هزینه انبار‬ ‫و نرخ خود خودرو یکی می شود‬ ‫بود‪ .‬س��خنانی از رانت و مش��کالت این چنینی بود‪ .‬در‬ ‫نهایت نهادهای نظارتی مانع ترخیص ش��دند و عنوان‬ ‫شد خود هیات دولت باید تصمیم گیر نهایی باشد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬به هر ترتیب بای��د تکلیف تمام این‬ ‫حدود ‪۵‬هزار خودرو مشخص شود تا منجربه شائبه ای‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت از جیب خریدار‬ ‫دادف��ر در پاس��خ به این پرس��ش که با ب��اال رفتن‬ ‫هزینه ه��ای گمرکی ایا این مبلغ را دوباره باید افرادی‬ ‫که ای��ن خودروه��ا را پیش خرید کرده ان��د‪ ،‬بپردازند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بله‪ .‬واردکنندگان تم��ام مبالغ جانبی را از خود‬ ‫خری��داران می گیرند‪ .‬از این رو هرچ��ه بر روزهایی که‬ ‫ای��ن خودروها در گمرک دپو ش��ده اند‪ ،‬افزوده ش��ود‪،‬‬ ‫حاشیه س��ود افراد و خریداران کمتر شده و در بعضی‬ ‫مدل ها این حاشیه سود صفر می شود و حتی در برخی‬ ‫موارد زیان هم خواهند داشت که منجربه انصراف انها‬ ‫از تحویل خودرو ش��ده چراکه هن��گام تحویل نرخ ان‬ ‫باالتر از نرخ بازار اس��ت‪ .‬درحال حاضر این امر برای ‪۳‬‬ ‫مدل خودرو افتاده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬درباره یکی‬ ‫از مدل های اس��یای شرقی‪ ،‬شرکت مادر این خودرو را‬ ‫‪۲۱۰‬میلی��ون تومان فروخته که ب��ا هزینه های جانبی‬ ‫ام��روز ان ‪۳۲۰‬میلیون تومان می ش��ود‪ ،‬درحالی که با‬ ‫تم��ام افزای��ش قیمت هایی که در بازار خودرو کش��ور‬ ‫اتفاق افتاده‪۳۰۰ ،‬میلیون تومان خریدوفروش می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهارک��رد‪ :‬هرق��در زم��ان ترخیص‬ ‫خودروها بیشتر ش��ود‪ ،‬خودروها از نرخ افتاده و گاهی‬ ‫نرخ بازار ارزان تر از مدل های دپو در گمرک می ش��ود‪.‬‬ ‫بس��ته به نوع منطقه ای که خودرو در ان انبار ش��ده‪،‬‬ ‫هزینه انبار از ش��بی ‪۳۰‬هزار تومان تا حدود ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫تومان می ش��ود‪ .‬گاهی هزینه انب��ار و نرخ خود خودرو‬ ‫یکی می شود‪.‬‬ ‫دادف��ر در پایان گفت‪ :‬امی��دوارم دولت هرچه زودتر‬ ‫در این ب��اره تصمیم گی��ری کن��د و انتظ��ار اس��ت که‬ ‫خود رئیس جمه��وری به این موض��وع ورود کند و به‬ ‫حل وفصل ان بپردازد‪.‬‬ ‫متاس��فانه مدیران ب��رای مذاکره یک طرف��ه اقدام‬ ‫می کنن��د و فق��ط اس��تدالل های بان��ک مرک��زی را‬ ‫می ش��نوند‪ ،‬درحالی ک��ه انجم��ن واردکنن��دگان هم‬ ‫استدالل های خود را دارد و برای کمک به رفع مشکل‬ ‫موجود راهکارهایی دارد‪ .‬نباید گره روی گره انداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹یک پرونده و صدها شاکی‬ ‫در ادام��ه یک��ی از خری��داران ای��ن خودروها که به‬ ‫ام��ده بود و خواهان پیگیری موضوع از س��وی‬ ‫رس��انه ها بود به ما گفت‪ :‬مدیرعامل ش��رکتی که من‬ ‫و سایر ش��اکیان پرونده مبادرت به پیش خرید خودرو‬ ‫از ان ک��رده بودی��م‪ ،‬نشس��ت های خب��ری بس��یاری‬ ‫داش��ت و در واق��ع به نوعی خودش در ح��ال مبارزه با‬ ‫ثبت س��فارش های غیرقانونی بود‪ .‬با ممنوعیت واردات‬ ‫و مان��دن برخ��ی خودروه��ا در گمرکات کش��ورهای‬ ‫همسایه(کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس) و ترخیص‬ ‫نشدن س��ایر خودروهایی که در گمرکات ایران بودند‪،‬‬ ‫این فرد نتوانست به تعهداتش عمل کند و در نهایت هم‬ ‫این گونه عنوان شد که هنگام فرار دستگیر شده است‪.‬‬ ‫حاال بیش از یک سال است خریداران خودروهای این‬ ‫نمایندگی بالتکلیف هس��تند؛ نه خودرو به انها تحویل‬ ‫می شود و نه پول شان را برگشت می دهند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬برخ��ی خریداران فس��خ ق��رارداد کرده و‬ ‫خواهان پول ش��ان هس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برای من‬ ‫این پول زحمت ‪ ۶‬س��ال کار کارمندی و پس انداز ان‬ ‫ب��ود‪ .‬در ان زمان قدرت خرید خانه نداش��تم و ناگزیر‬ ‫برای خرید خودرو اقدام کردم‪ .‬مبلغی برای پیش خرید‬ ‫م��دل ‪ ۲۰۱۷‬پرداخت کردم که پس از گذش��ت یک‬ ‫سال و نیم زمزمه هایی از تحویل ندادن خودرو شنیده‬ ‫می ش��ود؛ از این رو قرارداد را فسخ و درخواست کردم‬ ‫دست کم مبلغ واریزی را به من برگردانند‪ .‬پس از فسخ‬ ‫قرارداد س��ند تعهد به من داده ش��د که قرار بود پول‬ ‫به همراه س��ود مدتی که س��رمایه من در این ش��رکت‬ ‫خوابیده بود‪ ،‬برگش��ت داده شود‪ .‬نکته مهم این است‬ ‫که امروز این مبلغ حت��ی به نصف نرخ ان خودرو هم‬ ‫نمی رس��د‪ .‬این خانم خریدار ادامه داد‪ :‬این فرد مدعی‬ ‫اس��ت اگر از زندان ازاد ش��ود‪ ،‬می تواند پ��ول افراد را‬ ‫برگردان��د‪ .‬اف��راد درگیر این پرونده یعنی کس��انی که‬ ‫در انتظ��ار خودرو هس��تند (هزینه کام��ل را داده اند و‬ ‫حتی ش��ماره شاسی را هم دریافت کرده اند) و کسانی‬ ‫که فسخ قرارداد کرده اند‪ ،‬خواهان پول شان هستند‪ .‬با‬ ‫پیگیری هایی که ش��اکیان پرونده ‪ ...‬داشتند مشخص‬ ‫ش��د که بخش��ی از ای��ن خودروها در گم��رک امارات‬ ‫مانده ان��د‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬امروز به به افرادی مانند‬ ‫من خودروی��ی را پیش خرید کرده بودند اما در نهایت‬ ‫با پرداخت مبلغ بیش��تر ان را با مدل جدیدتر تعویض‬ ‫کردند‪،‬گفته می ش��ود همان مبلغ اولیه به ما پرداخت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬یا در حال حاضر قرار است به فردی که ‪۲‬‬ ‫عدد س��انتافه ثبت نام کرده و بابت ه��ر کدام نیمی از‬ ‫مبلغ را پرداخت کرده‪۱۰۰،‬میلی��ون تومان برگردانده‬ ‫ش��ود؛ یعن��ی از مبلغی که پرداخت ک��رده و پول یک‬ ‫س��انتافه ب��ود کمتر اس��ت‪ .‬این مبل��غ‪ ،‬یک هفتم یک‬ ‫س��انتافه در بازار هم نمی ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬یکی‬ ‫از ش��اکیان‪ ،‬خانه ‪۷۰‬متری خود را فروخته و ‪ ۲‬خودرو‬ ‫پیش خرید کرده اس��ت و امروز اگ��ر همان مبلغ به او‬ ‫برگش��ت ش��ود‪ ،‬نمی تواند بیش از ‪ ۱۰‬متر از ان خانه‬ ‫را خریداری کند‪.‬‬ ‫این ش��اکی پرونده خودروهای وارداتی عنوان کرد‪:‬‬ ‫گفته می شود بخشی از اموال این مدیرعامل شناسایی‬ ‫ش��ده که هزینه ان کفاف تم��ام بدهی ها را نمی دهد‪.‬‬ ‫ب��ا نهادهای گوناگون مذاکره و ت��ا امروز بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫نامه به نهادهای گوناگون از مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تا گمرک ارس��ال کرده ایم‪ .‬تاکید شده زندگی هایی از‬ ‫هم پاشیده شده و افرادی سکته و فوت کرده اند‪ .‬افراد‬ ‫زیادی ه��م مقروض مانده اند‪ .‬خود من بیمار ش��دم و‬ ‫س�لامتی ام را به دلیل ش��وک عصبی از دست داده ام‪.‬‬ ‫اینها همه حواش��ی این موضوع است‪ .‬پرونده از دادسرا‬ ‫خارج شده اما دادگاه نمی رود‪ .‬مشخص نیست در ادامه‬ ‫قرار است چه تصمیمی گرفته شود‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��اید بیان این نکته هم جالب‬ ‫باش��د که این فرد نام��ه ای از وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت دارد که یکی از مهم ترین اس��ناد ما است‪ .‬در‬ ‫این نامه ذکر ش��ده که درباره حدود ‪ ۱۳۰۰‬خودرویی‬ ‫که در گمرک ایران و امارات هس��تند و مجوز مستقیم‬ ‫از وزیر وقت دارند‪ ،‬اس��تثنا قائل ش��وند و به انها اجازه‬ ‫ترخیص بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫جایی باید گفت تحریم به حال کش��ور بس��یار مفید‬ ‫بود چراکه در این ش��رایط از کمبودها و ضعف ها اگاه‬ ‫ش��دیم اگرچه تعام�لات بین المللی ام��ری عادی در‬ ‫کش��ورها به ش��مار می رود اما در مقاب��ل برای کاهش‬ ‫وابستگی ها‪ ،‬داخلی سازی با جدیت در حال انجام است‪.‬‬ ‫بای��د امیدوار باش��یم این روند با برنام��ه و اینده نگری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬نکته مهم این اس��ت که کش��ور از‬ ‫نظر قانونی و حقوقی مش��کالت بس��یاری در هر حوزه‬ ‫صنعت��ی و خدمات��ی دارد ک��ه بخش زی��ادی از این‬ ‫مش��کالت ناش��ی از این امر اس��ت‪ .‬نمونه ان موضوع‬ ‫این گزارش اس��ت که نوشته ش��ده خال قانونی باعث‬ ‫ش��ده اف��راد به دنبال س��ود از یک محص��ول مصرفی‪،‬‬ ‫خانه خود را می فروش��د یا فردی برای س��ود باالتر ‪۲‬‬ ‫خ��ودرو از یک مدل خریداری می کند و‪ ...‬ش��اید الزم‬ ‫باش��د در کنار نهضت داخلی س��ازی‪ ،‬نهضت اصالح و‬ ‫بازنگ��ری قوانین هم از س��وی نهاده��ای مربوط اغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صادرات ‪۱.۵‬میلیارد دالری واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال تا ‪ 15‬مهر واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط(‪ )SME‬مس��تقر در شهرک های صنعتی‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۴۹۰‬میلیون دالر صادرات داش��تند که در‬ ‫مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته(یک میلیارد و ‪۴۰‬‬ ‫میلیون دالر) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫اصغ��ر مصاح��ب در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪ :‬ای��ن میزان‬ ‫صادرات به وسیله ‪ ۹۰۰‬واحد مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫انجام ش��د؛ این در حالی اس��ت که به دلیل محدودیت های‬ ‫صادراتی‪ ،‬در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته تعداد‬ ‫شرکت های صادرکننده کاهش یافته اما میزان صادرات شان‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول یاداور ش��د‪ :‬در نیمه نخست امسال نیز‬ ‫ی��ک میلیارد و ‪۳۰‬میلیون دالر صادرات از س��وی بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط مستقر در شهرک های صنعتی انجام شد‬ ‫که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ‪۳۰‬درصد‬ ‫رشد داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬عراق با ‪۳۲۰‬میلیون دالر‪ ،‬افغانستان‬ ‫‪۲۱۶‬میلی��ون دالر و پاکس��تان ‪۵۱‬میلی��ون دالر‪۳ ،‬مقص��د‬ ‫نخس��ت صادرات این واحدها در مدت یاد شده بودند و پس‬ ‫از انه��ا امارات متح��ده عربی و ترکمنس��تان در مکان های‬ ‫چهارم و پنجم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مصاح��ب ادام��ه داد‪ :‬م��واد غذای��ی‪ ،‬لوازم خانگ��ی‪ ،‬مواد‬ ‫پلیم��ری و پالس��تیکی‪ ،‬م��واد ش��یمیایی‪ ،‬ف��رش‪ ،‬چ��رم‬ ‫و کی��ف دس��تی‪ ،‬عم��ده کااله��ای صادرات��ی را تش��کیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در مدت مش��ابه س��ال گذشته س��یمان‪ ،‬گچ و‬ ‫س��نگ در رتبه دوم بیش��ترین صادرات بنگاه های کوچک و‬ ‫متوس��ط(پس از مواد غذایی) قرار داشتند که امسال به دلیل‬ ‫محدودیت های تعرفه ای وضع شده از سوی عراقی ها‪ ،‬به رتبه‬ ‫هشتم افت پیدا کرد‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچ��ک س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان کرد‪ :‬تمرکز بر صادرات‬ ‫به کشورهای همس��ایه از جمله محورهای هفت گانه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال جاری اس��ت که هزار و‬ ‫‪۳۰۰‬میلیارد دالر ظرفیت وارداتی دارند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬کم��ک ب��ه راه ان��دازی ش��رکت های‬ ‫مدیری��ت ص��ادرات و تش��کیل کنسرس��یوم های صادراتی‬ ‫(تجمی��ع واحده��ای تولیدکنن��ده و صادراتی ب��رای عرضه‬ ‫کاالهای ش��ان با برند مش��ترک ی��ا به طور متحدالش��کل)‪،‬‬ ‫دو فعالیت عمده ای اس��ت که از س��وی این س��ازمان برای‬ ‫توس��عه ص��ادرات بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط انج��ام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا امروز ‪ ۷۲‬کنسرس��یوم‬ ‫صادرات��ی و ‪ ۶۵‬ش��رکت مدی��رت صادرات ش��کل گرفته و‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از دانش بنیان ها و استارت ا پ ها‬ ‫مصاحب‪ ،‬همچنین از اس��تقرار ‪ ۳۱۲‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی خبر داد و افزود‪ :‬این سازمان‬ ‫از طریق مش��اوران خود به شناس��ایی ش��رکت های مستعد‬ ‫دانش بنیان ش��دن می پردازند که تاکنون موفق به شناسایی‬ ‫‪ ۴۳۳‬واحد شده اند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در یک س��ال گذش��ته ‪ ۵۷‬رویداد با هدف‬ ‫حمایت از اس��تارت اپ ها از س��وی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی برگزار ش��ده و در‪ ۳‬حوزه زیرساختی‪،‬‬ ‫توس��عه فناوری و تجاری سازی و توسعه بازار از انها حمایت‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گفته این مس��ئول‪ ،‬تاکنون ‪ ۲۲۸‬ای��ده برتر در‬ ‫رویدادهای یاد شده شناسایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازفعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال‬ ‫وی از بازفعال س��ازی بیش از ‪ ۶۰۰‬واحد راکد و نیمه فعال‬ ‫حاض��ر در ش��هرک های صنعتی خبر داد ک��ه از طریق ارائه‬ ‫خدم��ات کلینیک��ی و مش��اوره ای‪ ،‬معرفی س��رمایه گذاران‬ ‫جدی��د به انه��ا ی��ا در تعامل ب��ا بانک ها به انجام رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنایع کوچک خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این‬ ‫س��ازمان در ‪ ۷‬ماه نخست امس��ال به ‪ ۱۲‬شرکت کوچک و‬ ‫متوس��ط کمک کرده تا بتوانند پذیرش فرابورس را دریافت‬ ‫کرده و عرضه سهام داشته باشند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ح��دود ‪ ۸۰‬ه��زار واح��د کوچ��ک و‬ ‫متوسط(‪ )SME‬در کشور وجود دارد که ‪ ۴۳‬هزار واحد انها‬ ‫در ش��هرک های صنعتی مجوز فعالیت داش��ته و ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫انها فعال هستند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫چین از زغال سنگ‬ ‫نمی گذرد‬ ‫صادرات فوالدی ها‬ ‫به عراق و افغانستان‬ ‫تسهیل می شود؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سردرگمی صادرکنندگان در پی مصوبه جدید بانک مرکزی‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬خب��ری با عنوان «تصمی��م جدید بانک‬ ‫مرکزی در خصوص صادرات به عراق و افغانس��تان» دو روز‬ ‫پیش توس��ط روابط عمومی کنفدراس��یون ص��ادرات ایران‪،‬‬ ‫اعالم ش��د که برخ��ی واکنش ها را در بازار در پی داش��ت و‬ ‫در بی��ن صادرکنندگان محص��والت معدنی و صنایع معدنی‬ ‫موجب س��ردرگمی هایی ش��د‪ .‬انها معتقدند این مصوبه امر‬ ‫جدیدی نیس��ت و تنها بازاعالمی یک مصوبه قدیمی اس��ت‬ ‫که مهلت ان تمدید ش��ده است‪ .‬گروهی دیگر نیز فراتر رفته‬ ‫ی عامدانه ای می دانند و معتقدند‬ ‫و ای��ن خبر را دارای کژتاب�� ‬ ‫اتف��اق جدیدی در حوزه صادرات ایران به دو کش��ور عراق و‬ ‫افغانستان رخ نداده است‪.‬‬ ‫صادرات به ویژه به کشورهای دوست و همسایه وجود ندارد‬ ‫گف��ت‪ :‬در مقطعی برای جلوگیری از بح��ران ناچار به ایجاد‬ ‫س��امانه نیما بودیم اما ادامه ان در شرایط فعلی لزومی ندارد‬ ‫و تنها مخل کس��ب و کار اس��ت و دیر یا زود به این نتیجه‬ ‫خواهیم رس��ید که حذف س��امانه نیما امری اجتناب ناپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹خبر جدیدی نیست‬ ‫‹ ‹بخشنامه چه بود؟‬ ‫بانک مرکزی در بخش��نامه ای اعالم کرد‪ :‬ثبت پرونده های‬ ‫صادرات ریالی به عراق و افغانستان در سامانه جامع تجارت‪،‬‬ ‫از ده��م اذرم��اه امکان پذیر خواه��د بود‪ .‬بناب��ر اعالم بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬نظر به اینک��ه گروهی از صادرکنن��دگان به عراق‬ ‫و افغانس��تان‪ ،‬تاکنون موفق به ثب��ت اظهارنامه های خود در‬ ‫س��امانه جامع تجارت و متعاقب ان‪ ،‬رفع تعهد ارزی مربوطه‬ ‫نش��ده اند‪ ،‬امکان ثبت اطالعات مربوط توسط صادرکنندگان‬ ‫کاال به این کش��ورها‪ ،‬از تاریخ دهم اذر ‪ ۹۸‬در سامانه جامع‬ ‫تج��ارت (بخ��ش درگاه ثبت اطالعات پروانه ه��ای صادراتی‬ ‫افغانستان و عراق) برقرار خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بانک مرکزی پیش از این‪ ،‬طی ‪ ۲‬مرحله در‬ ‫روزهای شش��م تیر و نهم شهریورماه ‪ ،۹۸‬ضمن اماده سازی‬ ‫س��امانه های مرتبط و ایجاد درگاه ثبت اطالعات این دس��ته‬ ‫از صادرکنندگان در س��امانه جامع تجارت‪ ،‬ش��یوه نامه ثبت‬ ‫اطالعات را منتشر کرده و نسبت به اخذ و پاالیش اطالعات‬ ‫اظهارنامه های ثبت شده صادرکنندگان به عراق و افغانستان‪،‬‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل خواهد شد؟‬ ‫در ش��رایطی ک��ه ایران در ان به س��ر می ب��رد‪ ،‬نمی تواند‬ ‫نس��بت به اهمیت بازارهای کشورهای همس��ایه بی تفاوت‬ ‫باش��د به ویژه اینکه تبادالت در شهرهای مرزی ایران امری‬ ‫قدیمی اس��ت و به خاطر ش��رایط تحری��م در پی تحکیم و‬ ‫تقویت مناس��بات تجاری با همسایه های خود هستیم‪ .‬با این‬ ‫حال اتفاقاتی که پس از نوس��انات ارزی در دو سال گذشته‬ ‫این خبر به معنای ان است که دولت به صادرکنندگان به عراق و افغانستان‬ ‫مهلت بیش��تری برای ثبت صادرات ریالی خود داده اس��ت ن��ه اینکه صادرات‬ ‫ریالی ازاد شده باشد‬ ‫رخ داد و مش��کالتی که به خاطر ان متحمل ش��دیم دولت‬ ‫را ناچار ب��ه اتخاذ تصمیم هایی کرد که ص��ادرات به تمامی‬ ‫کشورها و کنترل ارزهای صادراتی سخت تر انجام گیرد‪ .‬این‬ ‫تصمیم صادرات به همس��ایگان را هم شامل شد تا از خروج‬ ‫ارز جلوگیری شود‪ .‬حال سوال این است که با مصوبه جدید‬ ‫بانک مرکزی صادرات به کشورهای عراق و افغانستان تسهیل‬ ‫می شود؟‬ ‫محمد اصفهانی یک کارش��ناس معدن و صنایع معدنی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬درباره تصمیم جدید بانک مرکزی‬ ‫در زمینه صادرات به عراق و افغانس��تان معتقدم این مصوبه‬ ‫حاوی هیچ تصمیم جدیدی نیس��ت بلکه فقط ضرب االجل‬ ‫صادرکنندگان تمدید شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این مصوبه تنها‬ ‫صادرات س��ال ‪ ٩٨‬و ‪ ٩٧‬را شامل می ش��ود و متاسفانه تیتر‬ ‫خبر عامدانه کژتابی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬این مصوبه خبر جدیدی‬ ‫به ش��مار نمی رود و باید مراق��ب بود که موجب ایجاد برخی‬ ‫التهابات و سوء استفاده گروهی دیگر از این گونه خبرها نشود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این خبر به معنای ان اس��ت که دولت به‬ ‫صادرکنندگان به عراق و افغانستان مهلت بیشتری برای ثبت‬ ‫صادرات ریالی خود داده اس��ت نه اینکه صادرات ریالی ازاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت این خبر ممکن اس��ت ب��ه دنبال عالقه‬ ‫ت محص��والت خود را جهانی کنند‬ ‫گروه��ی برای اینکه قیم ‬ ‫مورد س��وء استفاده قرار گیرد و با برخی کژتابی های عامدانه‬ ‫به دنبال ایجاد هرگونه سیگنال مثبت یا منفی برای رسیدن‬ ‫به خواسته خود هستند و در این میان حتی از ابزاری مانند‬ ‫بورس کاال هم نمی گذرند‪.‬‬ ‫‹ ‹جمع اوری نقدینگی از بازار همسایه‬ ‫مدیر روابط عمومی یک ش��رکت س��یمانی در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬تسهیل در صادرات ریالی به همسایگان به ویژه‬ ‫عراق و افغانس��تان موضوعی است که دولت به دالیلی قصد‬ ‫دارد به ان اهتمام بیشتری بورزد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صادرات ریالی به همس��ایگان سابقه دیرینه ای‬ ‫دارد که با وجود بخش��نامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه باید‬ ‫ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما اعالم شود صادرکنندگان‬ ‫ناچار بودند ریال حاصل از صادرات را به صورت ارزهای دیگر‬ ‫به این س��امانه اعالم کنند ی��ا در مبادالت خود پایه ارزی را‬ ‫تغیی��ر دهند اما تبدیل ریال به ارزهای دیگر موجب تحمیل‬ ‫هزینه دیگری به صادرکنندگان می ش��د که صرفه صادرات‬ ‫را کاه��ش می داد و در مواردی حت��ی منجر به قطع روابط‬ ‫تجاری در برخی کاالها می شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از طرف دیگر بخ��ش عظیمی از نقدینگی‬ ‫س��رگردان به صورت فیزیکی در عراق و افغانستان شناسایی‬ ‫ش��ده و با ایجاد تس��هیالت در صادرات ریالی این نقدینگی‬ ‫به کش��ور باز می گردد‪ .‬این کارش��ناس در ادامه با اش��اره به‬ ‫اینک��ه راهی به جز تعدیل سیاس��ت های س��خت گیرانه در‬ ‫پیمان موس��ویون مدیر بازرگانی شرکت سیمان زابل نیز‬ ‫تو گ��و با‬ ‫در گف ‬ ‫در رابطه ب��ا پیامدهای احتمالی رفع‬ ‫تعهد ارزی برای صادرات سیمان به عراق و افغانستان گفت‪:‬‬ ‫در یک بازه زمانی از اول فروردین ‪ ۱۳۹۷‬تا ‪۱۰‬مهرماه همین‬ ‫سال بانک مرکزی به شرکت های صادراتی اعالم کرد تمامی‬ ‫ص��ادرات ریالی خ��ود را با تمام مس��تندات فیزیکی و هم با‬ ‫ثبت و بارگذاری در س��امانه جامع تج��ارت به بانک مرکزی‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کم��ی بعد بخش��نامه دیگری صادر ش��د که‬ ‫دیگ��ر صادرات ریالی مجاز نیس��ت و تمامی صادرات باید به‬ ‫صورت ارزی باش��د؛ بر این اس��اس ما مدل قراردادهایمان را‬ ‫با ش��رکای تجاری مان تغییر دادیم و طبق بخش��نامه بانک‬ ‫مرک��زی تعهد خود را به صورت ارزی بازگرداندیم‪ .‬در همین‬ ‫رابط��ه هفته ای دو بار ب��ه اداره صادرات بان��ک مرکزی نیز‬ ‫مراجعه کرده و مس��تندات انچه در س��امانه اظهار کرده ایم‬ ‫را ه��م ارائه داده ایم و این اخرین چیزی اس��ت که به عنوان‬ ‫مصوب��ه از بان��ک مرک��زی داری��م و براس��اس ان نیز عمل‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫موس��ویون ادامه داد‪ :‬ت��ا جایی که من اط�لاع دارم هنوز‬ ‫نمی توان به صورت ریالی صادرات داش��ت یا حداقل در این‬ ‫زمین��ه حق انتخ��اب با صادرکنندگان نیس��ت و در صورتی‬ ‫ک��ه مصوبه جدی��د بانک مرکزی حاوی نکات تازه ای باش��د‬ ‫در جمع مدیران ش��رکت مطرح می کنیم تا بر اس��اس ان و‬ ‫مذاکره با مش��تریان خود تصمیم بگیریم صادرات خود را به‬ ‫ص��ورت ریالی ادامه دهیم یا ارزی‪ .‬زمان نش��ان می دهد این‬ ‫مصوبه جدید در صورتی که صادرات ریالی س��یمان به عراق‬ ‫و افغانس��تان ازاد ش��ده باش��د چه تاثیری بر قراردادهای ما‬ ‫خواهد گذاشت چرا که مدت زیادی است شرکت ها دارند به‬ ‫صورت ارزی صادرات خود را انجام می دهند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫صنایع معدن‬ ‫تجارت‬ ‫حاشیه نویسی یک مصوبه قدیمی و باز اعالمی بانک مرکزی‬ ‫یادداشت‬ ‫نیاز صادرات‬ ‫به تشکیل‬ ‫کنسرسیوم‬ ‫صادرات فوالدی ها به عراق و افغانستان تسهیل می شود؟‬ ‫احمد خوروش‪-‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫خبر‬ ‫رونق تولید با ثبت رکورد‬ ‫بازاریابی و فروش‬ ‫در فوالد خراسان‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان با پشت سر نهادن‬ ‫رکورد قبلی فروش انواع محصوالت خود‪ ،‬در‬ ‫مهر امسال موفق شد نصاب ماهانه جدیدی‬ ‫را در ح��وزه بازاریابی و ف��روش بزرگ ترین‬ ‫قطب صنعت و تولید شرق کشور ثبت کند‪.‬‬ ‫معاون بازاریابی و ف��روش «مجتمع فوالد‬ ‫خراس��ان» ب��ا بی��ان اینکه مجم��وع فروش‬ ‫ماهانه محصوالت این ش��رکت مهر امسال از‬ ‫تناژ ‪۱۶۵‬هزار و ‪ ۳۸۳‬تن بیش��تر شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجموع فروش محصوالت ش��رکت‪ ،‬ش��امل‬ ‫اهن اس��فنجی‪ ،‬ش��مش ف��والدی و مقاطع‬ ‫نوردی‪ ۱۱۶۵ ،‬تن ارتقا را نس��بت به رکورد‬ ‫قبل��ی‪ ،‬که ب��ا تناژ ‪۱۶۴‬ه��زار و ‪ ۲۱۸‬تن در‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۲‬به ثبت رس��یده بود‪ ،‬نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫محمدحس��ن پارس��ا افزود‪ :‬دس��تیابی به‬ ‫این رک��ورد‪ ،‬حاصل تالش ارزن��ده همکاران‬ ‫س��تادی‪ ،‬تامین و پشتیبانی و نیز تالشگران‬ ‫ح��وزه تولی��د این مجموعه اس��ت که موفق‬ ‫ش��ده اند ب��ا وج��ود چالش ه��ای ناش��ی از‬ ‫تحریم های زورگویانه‪ ،‬ش��عار «رونق تولید»‬ ‫را ب��ا واژه ه��ای هم��ت و پش��تکار ترجم��ه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬امیدواریم ب��ا بازاریابی‬ ‫هدفمن��د در بازاره��ای داخل��ی و پیگیری‬ ‫اهداف صادراتی «فوالد خراسان» و استمرار‬ ‫تولی��د ب��ا کیفی��ت محصوالت ش��رکت‪ ،‬در‬ ‫کن��ار بهره گیری حداکث��ری از توان فکری‪،‬‬ ‫عملیات��ی و توانمندی ه��ای موجود ش��اهد‬ ‫توفیق��ات ارزنده ت��ری در مس��یر تحق��ق‬ ‫برنامه ه��ای تولیدی‪ ،‬بازرگان��ی و صادراتی‪،‬‬ ‫بزرگ تری��ن قط��ب صنع��ت ش��رق کش��ور‬ ‫باش��یم‪ .‬مدی��ر بازاریاب��ی و ف��روش فوالد‬ ‫خراس��ان هم با اش��اره به اهمیت دستیابی‬ ‫ب��ه این نص��اب ت��ازه‪ ،‬گفت‪ :‬به دنب��ال خلق‬ ‫این رکورد‪ ،‬تحقق بودجه س��االنه شرکت در‬ ‫پایان مهر به ‪۱۰۲‬درصد رقم پیش بینی شده‬ ‫رسید و این موضوع با توجه به اهمیت تامین‬ ‫نقدینگ��ی در فراین��د تولی��د‪ ،‬ارزش ارتقای‬ ‫رکورد فروش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫حسین بختیاری افزود‪ :‬با وجود چالش های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬بدون ش��ک تالش هم��کاران در‬ ‫پش��تیبانی و تامین مواد اولیه و استراتژیک‪،‬‬ ‫هم افزای��ی بس��یار خ��وب ارکان مدیریتی و‬ ‫عملیاتی مجموعه در تداوم کارگروهی و نیز‬ ‫کیفیت باالی محصوالت تولیدی مجتمع در‬ ‫خلق این کامیابی اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بخش قابل توجهی از انواع صادرات محصوالت فوالد ایران‬ ‫به کش��ورهای عراق و افغانستان اختصاص دارد که تا پیش از‬ ‫تحوالت ارزی در کش��ور بیشتر این مبادالت به صورت ریالی‬ ‫انجام می گرف��ت اما با افزایش ن��رخ دالر‪ ،‬بانک مرکزی طی‬ ‫بخش��نامه ای اعالم کرد که بدون استثنا تمام صادرکنندگان‬ ‫بای��د ارز حاص��ل از صادرات خ��ود را به س��امانه های داخلی‬ ‫بازگردانند‪ .‬البته این بخش��نامه برای صادرات به کشورهایی‬ ‫همچون عراق و افغانس��تان با چالش های��ی همراه بود‪ .‬با این‬ ‫ح��ال بانک مرک��زی در تازه تری��ن تصمیم خ��ود خبر داده‬ ‫اس��ت که امکان ثبت اطالعات ریالی از ‪ 10‬اذر س��ال جاری‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون مناسبی است‬ ‫‹ ‹رفع تعهد ارزی صادرکنندگان‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫عضو کمیت��ه ارز اتاق بازرگانی ایران ب��ه تازگی از تصمیم‬ ‫جدید بانک مرکزی ب��رای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به‬ ‫عراق و افغانس��تان خبر داد و گف��ت‪ :‬ثبت اطالعات صادرات‬ ‫ریالی از ‪ ۱۰‬اذر امکان پذیر خواهد بود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد‬ ‫الهوتی با اشاره به تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان کاال‬ ‫به عراق و افغانس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬بنا به اعالم کتبی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫ط��ی دو مرحله در روزهای ‪ 6‬تیر و ‪ 9‬ش��هریور ‪ ،۹۸‬این بانک‬ ‫ضمن اماده س��ازی س��امانه های مرتبط و ایجاد درگاه ثبت‬ ‫اطالع��ات این دس��ته از صادرکنن��دگان در س��امانه جامع‬ ‫تجارت‪ ،‬ش��یوه نامه نحوه ثب��ت اطالعات را منتش��ر کرده و‬ ‫نس��بت به اخذ و پاالیش اطالعات اظهارنامه های ثبت ش��ده‬ ‫صادرکنندگان به عراق و افغانس��تان اقدام کرده است‪ .‬البته‬ ‫برخی کارشناس��ان این تصمیم بانک مرکزی را به عنوان رفع‬ ‫چالش های پیش روی صادرات به عراق و افغانس��تان عنوان‬ ‫می کنند و برخی معتقدند که صادرات ارزی به کش��ورهایی‬ ‫همچون عراق و افغانس��تان دیگر برای مش��تری ها جا افتاده‬ ‫بود و هم اکنون نیازی به تغییر این قانون احساس نمی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهد ارزی جا افتاده است‬ ‫درباره امکان صادرات ریالی به کش��ور های عراق و افغانستان‬ ‫مصطفی عبداللهی مدیرعامل نورد فوالد تهران در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیشتر صادرات محصوالت فوالدی ایران‬ ‫به کشور عراق اس��ت‪ .‬عبداللهی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تا‬ ‫پی��ش از این صادرات به عراق و افغانس��تان به صورت ریالی‬ ‫انج��ام می گرفت که با وض��ع قوانین تعهد ارزی این مبادالت‬ ‫محدود ش��د اما بیش از یک سال اس��ت که صادرات به عراق‬ ‫چین از زغال سنگ نمی گذرد‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ :‬چند سال پیش و‬ ‫به دنبال الودگی هوای نقاط گوناگون چین به ویژه‬ ‫پکن این کشور از تصمیم خود برای رویارویی با این‬ ‫چالش همه گیر خبر داد‪ .‬در همین راستا تعطیل‬ ‫کردن معادن زغال س��نگ و کاهش تولید برق با‬ ‫س��وخت این کانی پرانرژی از جمل��ه اقدام هایی‬ ‫ب��ود که دول��ت این کش��ور وعده های بس��یاری‬ ‫درباره ان داد‪ .‬با این حال گزارش های بین المللی‬ ‫حکای��ت از ان دارد ک��ه زغال س��نگ همچن��ان‬ ‫در چی��ن می س��وزد و ب��ه االیندگی ه��وا اضافه‬ ‫می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪،‬‬ ‫کمتر از ‪ ۴‬سال پیش بود که چین از تصمیم خود‬ ‫بر محدود کردن اس��تفاده از زغال سنگ خبر داد‬ ‫هم��ان زمان که اوازه الودگ��ی هوا پکن عالم گیر‬ ‫ش��ده بود‪ .‬این غول اس��یایی به دنبال تحقق این‬ ‫ه��دف بیش از ‪ ۱۰۰‬پروژه را که س��وخت انها از‬ ‫زغال سنگ تامین می ش��د‪ ،‬تعطیل کرد‪ ،‬حاال اما‬ ‫پژوهش های جدید نش��ان می دهد که این کشور‬ ‫در جای��گاه بزرگ تری��ن انتش��اردهنده گازهای‬ ‫گلخان��ه ای به جو همچنان از تمایل خود به کانی‬ ‫سیاه نکاسته اس��ت و زغال سنگ هنوز مهم ترین‬ ‫منب��ع تامین انرژی این کش��ور به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین گزارش��ی که از س��وی سازمان‬ ‫دیده ب��ان جهان��ی ان��رژی (‪Global Energy‬‬ ‫‪ )Monitor‬منتش��ر ش��ده‪ ،‬می��زان برقی که از‬ ‫س��وخت زغال س��نگ در چی��ن تولید می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه اندازه برقی اس��ت ک��ه کل اتحادی��ه اروپا با‬ ‫س��وزاندن این کانی تولید می کند و مقدار ان به‬ ‫رقمی براب��ر با ‪ ۱۴۹‬گیگاوات می رس��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که سهم زغال سنگ از مجموع منابع‬ ‫ان��رژی این کش��ور از ‪۶۸‬درصد در س��ال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۱‬خورش��یدی) ب��ه ‪ ۵۹‬درصد در‬ ‫س��ال گذشته (‪ )۲۰۱۸‬میالدی کاهش پیدا کرده‬ ‫بود‪ ،‬اما چین برای پاسخگویی به تقاضای داخلی‬ ‫به برقی در جایگاه کش��وری ک��ه دومین اقتصاد‬ ‫بزرگ جهان را در خود جای داده اس��ت‪ ،‬ناگزیر‬ ‫ش��ده در ‪ ۹‬ماه نخست امس��ال میالدی (اواسط‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۷‬ت��ا اواس��ط مهر ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی)‬ ‫اس��تخراج ‪ ۴۰‬معدن جدید زغال س��نگ را ازسر‬ ‫بگیرد‪ .‬س��ال گذش��ته چین ‪ ۲۵.۵‬گیگاوات برق‬ ‫زغال سنگی به ش��بکه برقی خود اضافه کرد‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که در سایر نقاط جهان تولید برق‬ ‫زغال س��نگی ‪ ۲.۸‬گیگاوات کاهش داش��ت و این‬ ‫کاهش از ان رو اتفاق افتاد که شمار نیروگاه های‬ ‫زغال سنگی تعطیل شده در جهان بیشتر از شمار‬ ‫نیروگاه هایی بودند که س��اخته شدند‪ .‬کریستین‬ ‫شی ِرر یکی از نویسندگان گزارش دیده بان جهانی‬ ‫انرژی اس��ت‪ .‬او می گوید‪ :‬بنا بر نظر دانش��مندان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه ب��ه حجم تولید فوالد در کش��ور‬ ‫و چش��م اندازی ک��ه ب��رای ای��ن صنعت در‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬در نظر گرفته شده تا به‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن برسیم‪ ،‬باید بیش از هر‬ ‫امر دیگر به صادرات اندیشید‪ ،‬چراکه میزان‬ ‫مصرف داخل قادر به جذب این میزان تولید‬ ‫در چشم انداز ان نخواهد بود‪.‬‬ ‫اما موضوع مهم این اس��ت که واحدهای‬ ‫ف��والدی در زمین��ه ص��ادرات ب��ه ص��ورت‬ ‫یکپارچه عمل نمی کنند و بیش��تر به صورت‬ ‫انفرادی اقدام می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ب��ا ایج��اد‬ ‫کنسرس��یوم های صادراتی می توان گام های‬ ‫بهتری برای صادرات برداش��ت‪ .‬کنسرسیوم‬ ‫صادرات��ی و به صورت گروه��ی به صادرات‬ ‫اندیش��یدن‪ ،‬مزایای بس��یاری به همراه دارد‬ ‫که باید به ان توجه کرد‪.‬‬ ‫در کنسرس��یوم مناف��ع ش��رکت ها به هم‬ ‫گ��ره خواهد خ��ورد و این می توان��د به نفع‬ ‫واحدهای کوچکتر باشد‪.‬‬ ‫از این رو در گام نخس��ت باید واحدهای‬ ‫فوالد یک واحد صادرات��ی برای خود ایجاد‬ ‫کنن��د و در گام بع��دی بای��د ب��ا واحدهای‬ ‫صادراتی س��ایر ش��رکت در تعامل باش��ند‬ ‫ت��ا بتوان همس��و و ب��ا منافع مش��ترک و با‬ ‫اگاهی از بازار جهانی به س��وی صادرات گام‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫در حقیقت این کنسرسیوم های صادراتی‬ ‫می تواند با هماهنگی بیش��تر تولیدکنندگان‬ ‫در زمین��ه موضوع های��ی مانن��د کیفی��ت‪،‬‬ ‫ن��رخ‪ ،‬بازاریابی و ص��ادرات فوالد با مدیریت‬ ‫یکپارچه‪ ،‬سامان بخشی بیشتری به صادرات‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫و افغانس��تان نیز همراه با تعهدات ارزی برای صادرکنندگان‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به این موضوع که هم اکنون تعهد بازگشت‬ ‫ارز صادرات به عراق و افغانس��تان جا افتاده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر تعهد ارزی به این کش��ورها برداشته شود‪ ،‬سبب می شود‬ ‫قیمت کاال شکس��ته شود و از س��وی دیگر سبب می شود ارز‬ ‫دالری به کش��ور بازنگردد و دست تولیدکننده و صادرکننده‬ ‫در این زمینه بس��ته ش��ود‪ .‬از این رو به نظر می رس��د که این‬ ‫تصمیم مناس��ب نباش��د‪ .‬در نهایت زمانی که امکان صادرات‬ ‫ریالی مهیا باشد زمینه قاچاق بیشتر می شود‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫فوالد در پاس��خ به این پرسش که تعهد بازگشت ارز صادرات‬ ‫به کشورهایی همچون عراق و افغانستان تا پیش از این مورد‬ ‫اعتراض بسیاری از صادرکنندگان بود ایا گمان نمی کنید که‬ ‫با رفع این محدودیت‪ ،‬امکان صادرات به این کش��ورها بیشتر‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تا پیش از این تجار نیز اجازه صادرات داشتند و‬ ‫این بازرگانان نس��بت به تعهد ارزی اعتراض داشتند اما پس‬ ‫از مدتی قانونی وضع ش��ده اس��ت که تنه��ا تولیدکننده حق‬ ‫صادرات دارد و ارز ان را نیز باید بازگرداند‪ .‬عبداللهی در ادامه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬موضوع این است که قیمت تمام شده محصوالت‬ ‫فوالدی ایران نس��بت به کشورهای دیگر پایین تر است و این‬ ‫موضوع س��بب افزایش تقاضا می ش��ود اما اگر این مبادالت‬ ‫ب��ه صورت ریالی انجام گیرد‪ ،‬در مقابل ان ارزی وارد کش��ور‬ ‫فعال در عرصه اب و هوا‪ ،‬جهان برای اینکه بتواند‬ ‫به تعه��دات خود در توافق پاریس متعهد باش��د‬ ‫باید میزان انرژی را که درحال حاضر از کانی سیاه‬ ‫تامی��ن می کند تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪۱۴۰۹‬‬ ‫خورش��یدی) تا ‪۷۰‬درصد کاهش دهد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی اقدام چین ب��رای اضافه کردن ظرفیت‬ ‫انرژی زغال س��نگ در رویارویی با این توافق قرار‬ ‫دارد و چش��م انداز اب و هوایی جه��ان را تیره و تار‬ ‫می کن��د‪ .‬در همی��ن حال در ماه های اخر س��ال‬ ‫گذشته میالدی‪ ،‬بهای تولید زغال سنگ در چین‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد رش��د کرد و این کش��ور میزان‬ ‫تولید خود در این س��ال را نس��بت به همین بازه‬ ‫زمانی از س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۵‬درصد افزایش‬ ‫داده ب��ود‪ .‬این اق��دام چین در ش��رایطی انجام‬ ‫می ش��ود که غول ه��ای معدنی جه��ان اقدام به‬ ‫کاهش یا ح��ذف تولید زغال س��نگ کرده اند‪ .‬از‬ ‫جمله انها ش��رکت اس��ترالیایی ریوتینتو دومین‬ ‫ش��رکت بزرگ معدنی جهان اس��ت که در سال‬ ‫گذش��ته (‪ )۲۰۱۸‬میالدی زغال س��نگ را به طور‬ ‫کام��ل از مجموع محصوالت خود خارج کرد و در‬ ‫همین راستا معدن زغال سنگ خود به نام کِست ِرل‬ ‫در اس��ترالیا را ب��ه ارزش ‪ ۲.۲۵‬میلی��ارد دالر‬ ‫فروخ��ت‪ .‬این اقدام در حالی از س��وی ریوتینتو‬ ‫س��رمی زند که زغال س��نگ در کنار موادی مانند‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬بوکسیت‪ ،‬الومینا‪ ،‬مس‪ ،‬طال و‪ ...‬یکی‬ ‫از اصلی تری��ن محص��والت ان به ش��مار می امده‬ ‫اس��ت‪ .‬داستان طرد زغال سنگ از سوی غول های‬ ‫معدن��ی جهان تنها به ریوتینتو ختم نمی ش��ود و‬ ‫بی اچ پی بیلتون بزرگ ترین شرکت معدنی جهان و‬ ‫رقیب ریوتینتو نیز در ماه ژوئیه (تیر‪-‬مرداد) امسال‬ ‫در این مسیر گام برداشت و بخشی از دارایی های‬ ‫خود را که به اس��تخراج زغال حرارتی در استرالیا‬ ‫و کلمبیا اختصاص داش��ت‪ ،‬تعطیل کرد‪ .‬شرکت‬ ‫اس��ترالیایی س��وت ‪ ۳۲‬نیز دیگر غول استرالیایی‬ ‫اس��ت که به تازگی عطای زغال س��نگ را به لقای‬ ‫ان بخشیده است‪ .‬این ش��رکت در نوامبر (ابان‪-‬‬ ‫اذر) س��ال گذشته دارایی های مرتبط با استخراج‬ ‫زغال سنگ حرارتی را به بهای ‪ ۶.۷۸‬میلیون دالر‬ ‫فروخت‪ .‬هفته گذش��ته نیز شرکت انگلوامریکن‬ ‫از تصمیم خ��ود برای کاهش تولید زغال س��نگ‬ ‫خب��ر داده ب��ود‪ .‬چش��م انداز این ش��رکت برای‬ ‫تولی��د زغال س��نگ ت��ا ‪۲۰۲۱‬می�لادی (‪۱۴۰۰‬‬ ‫خورش��یدی) ‪۳۰‬میلی��ون ت��ن ب��ود‪ ،‬رقمی که‬ ‫ح��اال ب��ه ‪۲۶‬میلیون ت��ن کاه��ش پی��دا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت زغال سنگ‪ ،‬سوخت اصلی‬ ‫م��ورد نی��از در جهان ب��رای تولید برق به ش��مار‬ ‫می رود و چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده این ماده در جهان شناخته می شود‪.‬‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون صادرات‬ ‫ب��ه این کش��ورها با دالر انج��ام می گی��رد و دالر ان نیز وارد‬ ‫سامانه نیما می شود اما اگر صادرات ریالی شود هر واسطه ای‬ ‫می تواند وارد این عرصه می ش��ود و ه��ر کاالی بی کیفیتی را‬ ‫صادر کرده و ب��ازار ایران را خراب کند‪ .‬این فعال حوزه فوالد‬ ‫ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان با دردسر و مشکالت زیاد‪ ،‬توانستند‬ ‫مش��تریان عراقی و افغانس��تانی خود را راضی کنند مبادالت‬ ‫انه��ا با دالر انجام بگیرد‪ .‬پس از مش��این اتف��اق نیز روی داد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون نیز که صادرات ارزی ج��ا افتاده و تولیدکنندگان‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات را به داخل بازمی گردانند چه ضرورتی‬ ‫دارد ص��ادرات ب��ه این کش��ورها را دوباره به ص��ورت ریالی‬ ‫تغییر دهند‪ .‬هرچند برای تولیدکنندگان کار س��ختی است‬ ‫ک��ه مبادالت خ��ود را با دالر انجام دهن��د‪ ،‬دالر ان را تحویل‬ ‫بگیرند و ان را به سامانه های داخلی بازگردانند اما هم اکنون‬ ‫ک��ه این روش جا افتاده‪ ،‬بهتر اس��ت که دولت قانون جدیدی‬ ‫وضع نکند‪.‬‬ ‫عبداللهی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬قانونی که مدام تغییر می کند‬ ‫ب��ه نفع تولیدکننده و صادرات و صادرکننده نخواهد بود‪ ،‬چرا‬ ‫که مش��تری خودش را با ش��رایط تطبی��ق می دهد و اگر هر‬ ‫فصل مجبور به تغییر باش��د ممکن اس��ت که مشتری ثابتی‬ ‫برایش باقی نماند‪.‬‬ ‫در مقابل ای��ن اظهارنظره��ا‪ ،‬برخی موافق ص��ادرات ریالی‬ ‫هس��تند‪ .‬در این ب��اره زکری��ا نایبی مدیر تحقیق و توس��عه‬ ‫ف��والد ناب تبریز در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تا پیش از‬ ‫تعهدات بازگش��ت ارز به کشور‪ ،‬بیشتر مبادالت ایران و عراق‬ ‫به صورت ریالی انجام می گرفت و بسیاری از صادرکنندگان و‬ ‫تجار از این مبادله نیز راضی بودند‪ .‬نایبی در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بیش از یک س��ال اس��ت که تعه��د ارزی مانعی در برابر‬ ‫صادرات ما به کشورهای عراق و افغانستان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬منته��ی موضوع این اس��ت که ان زم��ان که این‬ ‫قان��ون را وضع کردند فاصله بی��ن ارز نیمایی با ارز ازاد فاصله‬ ‫بس��یاری داش��ت اما هم اکنون اختالف بین ارز نیمایی و ازاد‬ ‫بس��یار کم است و ارزش ندارد کس��ی به خاطر ان بازار را دور‬ ‫بزن��د و دالر را وارد ب��ازار کند تا ‪ ۵۰۰‬تومان گران تر به فروش‬ ‫برس��اند‪ .‬وی در ادام��ه ی��اداور ش��د‪ :‬هم اکن��ون ارز س��نا‪،‬‬ ‫ارز نیمای��ی و ارز ازاد و ارز موس��وم ب��ه ارز اربی��ل و ارز کابل‬ ‫در ح��ال رس��یدن به ی��ک قیمت واح��د هس��تند از این رو‬ ‫بازگش��ت تعه��د ارزی دیگر نمی تواند به ش��کل قبل پررنگ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد با اشاره به این موضوع که تعهدات ارزی‬ ‫فس��اد به همراه داش��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هم اکنون با کم ش��دن‬ ‫فاصله قیمت ارز نیمایی و ارز ازاد زمینه فس��اد برچیده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نایبی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به سیس��تمی که تا به حال‬ ‫راه اندازی ش��ده بود بخش قابل توجه��ی از دالر صادراتی به‬ ‫کش��ور بازگشت و در این زمینه فوالد یکی از صنایعی بود که‬ ‫ارز خود را به س��امانه بازگرداند چراکه صادرکنندگان فوالد‬ ‫باید در قابل ارز صادراتی ش��مش م��ورد نیاز خود را از داخل‬ ‫تهی��ه کنن��د‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬چن��د نرخی بودن ارز‬ ‫در حال از بین رفتن اس��ت و از این رو بیش��تر تولیدکنندگان‬ ‫فوالد‪ ،‬دالر را به کش��ور وارد می کردند‪ .‬این کارشناس فوالد‬ ‫در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی قانون رفع تعهد‬ ‫ارزی قانون مناس��بی به ش��مار می رود‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬اگر این‬ ‫قان��ون پابرجا بماند‪ ،‬قانونی خوبی اس��ت و تاثیر قابل توجهی‬ ‫روی صادرات به کش��ورهای عراق و افغانستان خواهد داشت‬ ‫اما به این شرط که ماه اینده همین قانون را لغو نکنند‪ ،‬چراکه‬ ‫مش��کل اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این است که‬ ‫قانون از ثبات الزم برخوردار نیست‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫توافقنامه تجاری اوراسیا‬ ‫فرصتی برای افزایش‬ ‫صادرات بوشهر‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫تخت گاز صنعت‬ ‫خودرو در مسیر‬ ‫اشتی با طبیعت‬ ‫بازی ماروپله‬ ‫در مزرعه‬ ‫گوجه فرنگی‬ ‫مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کاال به عراق و افغانستان تمدید شد‬ ‫‹ ‹مشکالت صادرکنندگان کم شد‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ های‬ ‫بان��ک مرک��زی همچنان اع�لام ک��رد‪ :‬پروانه ‬ ‫(کوتاژه��ای) صادراتی که ازس��وی صادرکنندگان به‬ ‫منظ��ور واردات خ��ود و غیر‪ ،‬فروش در س��امانه های‬ ‫«نیما» و «س��نا» مورد اس��تفاده قرار گرفته باش��د‪،‬‬ ‫برای تس��ویه تعهدات دوره یادشده مورد پذیرش این‬ ‫بان��ک نخواهد ب��ود؛ اما در صورت ثب��ت اطالعات ان‬ ‫در سامانه های ذی ربط به طور سیستمی جزء تعهدات‬ ‫صادرکنندگان لحاظ شده است‪.‬‬ ‫این امر در دومرحله در روزهای ‪ ۶‬تیر و ‪ ۹‬ش��هریور‬ ‫اجرای��ی و امکان ثب��ت اطالعات ص��ادرات ریالی در‬ ‫س��امانه جامع تجارت مهیا ش��د اما به تازگی به دلیل‬ ‫اینکه برخی صادرکنندگان موفق به این کار نش��دند‬ ‫دوب��اره امکان ثب��ت اطالعات ص��ادرات ریالی در در‬ ‫س��امانه جامع تجارت به نش��انی ‪WWW.nstsw.‬‬ ‫‪(ir‬بخ��ش درگاه ثبت اطالع��ات پروانه های صادراتی‬ ‫افغانستان و عراق) از ‪ ۱۰‬اذر امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫این خبری اس��ت که رئیس کنفدراسیون صادرات‬ ‫ای��ران دوروز پیش مطرح ک��رد و افزود‪ :‬در این میان‪،‬‬ ‫با توجه ب��ه تعامل بانک مرکزی ب��ا صادرکنندگان و‬ ‫تالش در راستای رفع مشکالت موجود صادرکنندگان‬ ‫عراق و افغانستان که پس از وضع تعهد ارزی با برخی‬ ‫چالش ها مواجه ش��ده بودند‪ ،‬بانک مرکزی سیاس��ت‬ ‫تعامل بیشتر را با صادرکنندگان پی گرفته است و در‬ ‫نتیجه بازه های زمانی مشخصی را برای صادرکنندگان‬ ‫تعیین کرده تا بتوانند اسناد خود را ثبت کرده و بانک‬ ‫مرکزی نیز به انها رسیدگی کند‪.‬‬ ‫محمد الهوتی تاکید کرد‪ :‬چنانچه این اس��ناد مورد‬ ‫تایی��د بانک مرکزی قرار گی��رد‪ ،‬رفع تعهد ارزی برای‬ ‫صادرکنندگان به عراق و افغانستان انجام خواهد شد؛‬ ‫این در حالی اس��ت که بر اس��اس اخرین امار‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی به طور تقریبی ‪ ۲‬میلیارد دالر صادرات ریالی‬ ‫صادرکنندگان به عراق و افغانس��تان را در مرحله قبل‬ ‫که ثبت سامانه شده‪ ،‬پذیرفته و رفع تعهد ارزی کرده‬ ‫است‪ .‬رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون به جهت تعامل مثبت بانک مرکزی‪ ،‬دوباره‬ ‫این زمان تمدید ش��ده و افرادی که صادرات ریالی به‬ ‫عراق و افغانس��تان داش��ته و موفق به رفع تعهد ارزی‬ ‫نش��ده اند‪ ،‬باید اطالعات صادراتی خ��ود و کوتاژهای‬ ‫فراوانی کاال نوسانات قیمتی را کاهش داد‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی گفت‪ :‬ذخایر کاالیی کشور در سطح مطلوبی‬ ‫ق��رار دارد و ای��ن فراوانی کاال نوس��انات قیمتی را نیز‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی در جلسه‬ ‫علنی مجلس ش��ورای اس�لامی درباره کنت��رل بازار و‬ ‫جلوگی��ری از افزای��ش قیمت ها پ��س از اجرای طرح‬ ‫افزای��ش نرخ بنزین که با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برگزار شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پس از اجرای این طرح‬ ‫در ‪ ۳‬حوزه تامین‪ ،‬توزیع و نظارت در بازار فعال شدیم‬ ‫و کارها را جلو بردیم که بخش��ی از کاهش پیامد های‬ ‫مربوط به تامین کاالها بوده است‪.‬‬ ‫وی با اع�لام اینکه قبل از اجرای طرح بس��یاری از‬ ‫کاالهای ما تامین شده بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فراوانی کاال به‬ ‫تب��ع اثرات قیمتی را نیز کاهش داد و در این باره اقدام‬ ‫ویژه ای انجام شده بود‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اعالم اینکه‬ ‫ذخایر کاالیی کشور در سطح مطلوبی قرار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرزین فردیس‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در ش��بکه توزیع نی��ز کاال به موقع و ب��ه اندازه توزیع‬ ‫می ش��ود و تخفیف ها و حراج ها هم در فروش��گاه های‬ ‫سطح کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با اعالم اینکه مردم شکایات خود را‬ ‫درباره تنظیم بازار از طریق س��امانه ‪ ۱۲۴‬و اپلیکیشن‬ ‫اپ و س��ایر راه های ارتباطی ارسال کنند‪ ،‬افزود‪ :‬ستاد‬ ‫تنظیم بازار در بخش نظارت بر خدمات نیز ورود کرده‬ ‫اس��ت و مردم در صورت مشاهده تخلف در این حوزه‬ ‫هم می توانند گزارش��ات خود را برای رسیدگی ارسال‬ ‫کنند‪.‬قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور‬ ‫بازرگان��ی با اعالم اینکه رص��د و پایش مداوم کاالهای‬ ‫اساس��ی و روزمره مردم در دس��تور کار است‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫صد قلم کاالی رصد ش��ده نرخ ‪ ۷۳‬قلم کاال یا کاهشی‬ ‫بوده یا ثابت بوده است که از این ‪۷۳‬قلم نیز قیمت‪۴۳‬‬ ‫قلم ثاب��ت و نرخ ‪ ۳۰‬قلم دیگر کاهش��ی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی ادام��ه داد‪ :‬از ‪ ۲۷‬قلم کاالی افزایش‬ ‫یافت��ه نیز نرخ ‪ ۲۰‬قلم کاال کمت��ر از ‪۵‬درصد و نرخ ‪۷‬‬ ‫قلم دیگر باالی ‪۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫صادراتی و مدارک مورد درخواست را در سامانه اعالم‬ ‫شده بانک مرکزی به ثبت برسانند تا پس از بررسی از‬ ‫سوی بانک مرکزی‪ ،‬در صورت تایید نهایی رفع تعهد‬ ‫ارزی ش��وند‪ .‬الهوتی از صادرکنندگان خواست تا هر‬ ‫چه سریع تر نس��بت به درج اطالعات خود در سامانه‬ ‫جامع تجارت اقدام کرده و منتظر اعالم نتیجه از سوی‬ ‫بانک مرکزی باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردانی از اقدام مثبت بانک مرکزی‬ ‫رئی��س اتاق مش��ترک ایران و ع��راق در واکنش به‬ ‫اطالعی��ه جدید بانک مرکزی‪ ،‬با اش��اره به اینکه این‬ ‫خبر خوش��ی برای صادرکنندگان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به ش��رایطی که درحال حاضر درباره صادرات‬ ‫کل کشور به ویژه عراق داریم‪ ،‬این اقدام بانک مرکزی‬ ‫می توان��د به نوعی کمک رس��ان تلقی ش��ود که جای‬ ‫قدردانی دارد‪.‬‬ ‫یحی��ی ال اس��حاق در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ضمن‬ ‫قدردان��ی از اقدام جدی��د بانک مرکزی در راس��تای‬ ‫تس��هیل فعالیت صادرکنندگان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هرجند‬ ‫مهلت دوباره بانک مرکزی به صادرکنندگان مبنی بر‬ ‫ثبت اطالعات پروانه صادراتی خود در س��امانه جامع‪،‬‬ ‫یک راه حل اس��ت اما امیدواریم مس��ائل ایران و عراق‬ ‫به طور کامل حل شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این اتفاق جدید‪ ،‬یک قدم رو به جلو‬ ‫برای صادرات به عراق است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫ای��ران و عراق درباره نحوه نقل و انتقال پول مذاکراتی‬ ‫انجام داده اند که نهایی نش��ده اس��ت و امیدواریم این‬ ‫موضوع به س��رعت عملیاتی ش��ود که مشکل به طور‬ ‫کلی حل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئیس اتاق مش��ترک ای��ران و عراق‪ ،‬باید‬ ‫کمک کنیم اهنگ رشد تجارت با عراق از رمق نیفتد‬ ‫و بانک مرکزی نیز با پیگیری های الزم نتیجه مذاکره‬ ‫با بانک مرکزی عراق را اعالم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل با صادرکنندگان‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانس��تان نیز با تاکید‬ ‫بر اینکه اقدام جدید بانک مرکزی در راستای کمک به‬ ‫صادرکنندگان به افغانس��تان و عراق است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫صادرکنندگان به این دو کش��ور به طور عمده با ریال‬ ‫کار می کنند که با اجرای قانون بازگشت ارز صادراتی‬ ‫با مشکالتی روبه رو بودند و حاال با تعامل دوباره بانک‬ ‫مرکزی تسهیل شد‪.‬‬ ‫سیدحسین سلیمی به‬ ‫گفت‪ :‬پیش از این نیز‬ ‫اعالم شده بود که صادرکنندگان به عراق و افغانستان‬ ‫پروان��ه صادراتی خود را در س��امانه ثبت کنند که از‬ ‫لح��اظ امار صادراتی برای کس��ی که ص��ادر کرده و‬ ‫پول��ش را به ری��ال دریافت کرده اس��ت‪ ،‬قانونی تلقی‬ ‫ش��ود و حاال با تمدید مهلت ثبت اطالعات پروانه های‬ ‫صادراتی‪ ،‬روند فعالیت صادرکنندگان تسهیل می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صادرکنندگان به افغانس��تان و عراق‬ ‫باید از نظر مقررات‪ ،‬کوتاژ صادراتی را در س��امانه وارد‬ ‫کنند و تعهدی اس��ت که باید ان را ایفا کنند‪ .‬به گفته‬ ‫س��لیمی‪ ،‬روند بازگش��ت ارز صادراتی تعهد بازگشت‬ ‫ارز ب��ه چرخه اقتصادی این دو گ��روه صادرکنندگان‬ ‫متفاوت اس��ت و در واقع از مس��تثنا ش��ده اند چراکه‬ ‫خریداران عراقی و افغانستانی به ریال کار می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مراحل ثبت پروانه های صادراتی‬ ‫صادرکنندگان می توانند با مراجعه به بخش عملیات‬ ‫ارزی «مدیری��ت ارز حاصل از ص��ادرات» درگاه ثبت‬ ‫پروانه های صادرات��ی عراق و افغانس��تان‪ ،‬پروانه های‬ ‫صادرات��ی خود را اظهار کنند‪ .‬در این صفحه‪ ،‬س��وابق‬ ‫پروانه های اظهارشده قابل مشاهده است و صادرکننده‬ ‫در صورت تمایل به دریافت فایل اکسل از این جدول‪،‬‬ ‫روی گزینه «خروجی اکس��ل» کلیک کند‪ .‬در صورت‬ ‫تمای��ل به اظه��ار پروانه صادراتی جدید‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫روی گزینه «اظهار پروانه های صادراتی» کلیک کنید‬ ‫که در این صورت به صفح��ه دیگری منتقل خواهید‬ ‫ش��د‪ .‬در این صفحه با درج اطالع��ات پروانه صادراتی‬ ‫و انتخاب گزینه «اس��تعالم پروانه»‪ ،‬استعالم پروانه ها‬ ‫انجام ش��ده و ضوابط مطرح ش��ده به طور سیس��تمی‬ ‫کنترل می ش��وند‪ .‬در ص��ورت موفقیت در اس��تعالم‬ ‫پروانه های وارد ش��ده‪ ،‬اطالعات انها در جدول موجود‬ ‫همی��ن صفح��ه‪ ،‬نمای��ش داده می ش��وند‪ .‬در صورت‬ ‫تمایل می توانید ب��رای هر یک از پروانه ها‪ ،‬توضیحات‬ ‫م��د نظرتان را با کلیک روی گزنیه «توضیحات» درج‬ ‫کنید‪ .‬در نهایت برای ثبت اطالعات پروانه الزم اس��ت‬ ‫روی گزین��ه «ثبت و تمام» کلیک کنید‪ .‬پس از تایید‬ ‫پیغام ظاهر ش��ده‪ ،‬پروانه های اس��تعالم شده شما در‬ ‫«فهرس��ت پروانه های اظهار شده برای ارسال به بانک‬ ‫مرکزی» قرار می گیرند‪ .‬در صورتی که تمایل به حذف‬ ‫پروانه خ��ود از این فهرس��ت داری��د‪ ،‬می توانید روی‬ ‫گزینه «ح��ذف» کلیک کنید‪ .‬در این صورت وضعیت‬ ‫پروان��ه در ج��دول به حال��ت «حذف ش��ده» تغییر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫کارت بازرگانی ابزاری‬ ‫برای فرارمالیاتی‬ ‫حسین سلیمی‬ ‫انجام بیش از ‪ ۱۸۷‬هزار و ‪ ۷۴‬بازرسی از سطح بازار‬ ‫امار بازرس��ی های انجام گرفته توس��ط بازرس��ان س��ازمان حمایت‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها و همچنین بازرسی اصناف در ‪ ۸‬روز‬ ‫نخست اجرای طرح تشدید بازار در سطح کشور منتشر شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬روز ش��نبه این هفته در مجموع ‪ ۳۰‬هزار ‪ ۷۹۰‬مورد بازرسی در‬ ‫سطح کشور در بخش عرضه انجام شده است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا برای ‪ ۲‬هزار ‪ ۲۸۳‬متخلف صنفی پرونده تش��کیل و‬ ‫برای رس��یدگی به تعزیرات حکومتی هر یک از اس��تان ها ارسال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش روز دوش��نبه بازرس��ان س��ازمان حمایت و بازرسان‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها ‪ ۱۵‬ه��زار ‪ ۴۰۴‬مورد‬ ‫بازرس��ی انج��ام داده و برای یک هزار و ‪ ۴۶۷‬واح��د صنفی و خدماتی‬ ‫گزارش تخل��ف به ارزش بیش از ‪ ۳۱‬میلیارد و ‪۴۶۱‬میلیون ریال صادر‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز امار بازرس��ی های اتاق اصناف در س��طح کشور‬ ‫‪ ۱۵‬هزار ‪ ۳۸۶‬مورد اعالم ش��ده که موجب تش��کیل پروند تخلف برای‬ ‫‪ ۸۱۶‬واحد صنفی با ارزش ریالی بالغ بر ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۲۸‬میلیون ریال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در مجموع طی ‪ ۸‬روز نخس��ت اجرای طرح تشدید بازرسی در سطح‬ ‫نمی توان دور کش��ور دیوار کشید و گفت همه‬ ‫چیز را خودمان می سازیم‪ ،‬خودمان یاد می گیریم‬ ‫و هم��ه کارها را به روش خودمان انجام می دهیم‪.‬‬ ‫جه��ان در زمینه فناوری و به توس��عه رس��اندن‬ ‫ش��رکت های نواور صاحب دانش و تجربه اس��ت‬ ‫و م��ا بای��د از این دان��ش و تجربه کنی��م‪ .‬زمانی‪،‬‬ ‫گروهی که تجربه س��رمایه گذاری در کش��ورهای‬ ‫مختل��ف را داش��تند و ایده ه��ای موفق مربوط به‬ ‫استارت اپ های خدماتی را در کشورهای مختلف‬ ‫پیاده کرده بودند‪ ،‬برای راه اندازی اس��نپ در ایران‬ ‫س��رمایه گذاری کردند‪ .‬این گروه سرمایه گذار نه‬ ‫تنه��ا پول‪ ،‬بلکه دانش مدیری��ت پروژه و فرهنگ‬ ‫اداره اس��تارت اپ های ب��زرگ خدمات��ی را هم به‬ ‫کشور وارد کردند و در شناساندن نواوری به مردم‬ ‫موفق عمل کردند‪ .‬به نظر من باید از کسانی که به‬ ‫شکل گیری هر سرمایه گذاری که همراه با انتقال‬ ‫دانش مدیریتی است‪ ،‬کمک می کنند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫باید بپذیریم که بازاریابی را خوب بلد نیس��تیم و‬ ‫نمی دانی��م هر محصول را چطور در دنیا به فروش‬ ‫برسانیم‪ .‬اگر سرمایه گذار خارجی عالوه بر اوردن‬ ‫پول‪ ،‬به رش��د مهارت های تجاری اس��تارت اپ ها‬ ‫کمک کن��د‪ ،‬تا محصول خود را در داخل و خارج‬ ‫به فروش برسانند‪ ،‬ارزش افزوده باالیی در اقتصاد‬ ‫کش��ور ایجاد می شود‪ .‬اتاق بازرگانی تهران در ماه‬ ‫گذش��ته برای اشنایی و ارتباط س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی و کس��ب وکارهای نوپا همایش��ی ترتیب‬ ‫داد تا امکان اس��تفاده از ظرفیت های داخلی برای‬ ‫استارت اپ ها فراهم شود‪ .‬استقبال از این همایش‬ ‫بیش از انچه بود که انتظار می رفت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫بس��یاری در ش��بکه های اجتماعی نسبت به این‬ ‫برنام��ه ابراز عالقه کرده و برگ��زاری ان در دیگر‬ ‫ش��هرها را هم خواستار شدند‪ .‬بازخوردهای دقیق‬ ‫نش��ان از توجه افراد به این برنامه بود و امیدواریم‬ ‫همایش های بع��دی را در موضوعات تخصصی تر‬ ‫برگزار کنیم‪.‬‬ ‫کشور‪ ،‬بازرسان سازمان حمایت و سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها و همچنین بازرس��ان اصناف با ‪ ۱۸۷‬هزار ‪ ۷۴‬مورد بازرسی‬ ‫ب��رای ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۷۲۵‬متخلف به ارزش ‪ ۴۱۲‬میلی��ارد و ‪ ۹۹‬میلیون‬ ‫ریال تشکیل پرونده داده و مراتب را برای بررسی های بعدی به تعزیرات‬ ‫حکومتی ارجاع داده اند‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت؛ همزمان ب��ا تغییر ن��رخ بنزین در کش��ور و در‬ ‫راس��تای جلوگیری از افزایش نرخ انواع کاال و خدمات در سطح عرضه‪،‬‬ ‫طرح تش��دید بازرسی با همکاری س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬بازرسی سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‪،‬‬ ‫بازرس��ی اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی در حال اجراس��ت و با‬ ‫هرگون��ه تخلف گرانفروش��ی‪ ،‬احتکار و امتن��اع از عرضه به طور جدی‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ امار بازرسی های انجام گرفته به صورت روزانه منتشر‬ ‫می ش��ود و همچنین مردم عزیز کشورمان در صورت برخورد با هرگونه‬ ‫تخل��ف صنفی به ویژه در حوزه گرانفروش��ی‪ ،‬احتکار و امتناع از عرضه‬ ‫می توانند شکایات خود را به ‪ ۴‬روش حضوری‪ ،‬تلفن ‪ ،۱۲۴‬سامانه ثبت‬ ‫شکایت ‪ ۱۲۴‬و اپلیکیشن اپ به اطالع مراجع نظارتی برای بررسی های‬ ‫الزم برسانند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولید ملی‬ ‫گف��ت‪ :‬س��اماندهی کارت بازرگان��ی‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫حس��اب های نیابت��ی و اج��اره ای‪ ،‬منح��ل ک��ردن‬ ‫ش��رکت های ص��وری و‪ ...‬از جمله راه ه��ای افزایش‬ ‫درامدهای مالیاتی اس��ت‪ .‬حمیدرض��ا فوالدگر در‬ ‫گفت وگ��و با مهر درباره ل��زوم جلوگیری از فرارهای‬ ‫مالیاتی در کش��ور‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬افزایش درامدهای‬ ‫مالیات��ی از جمله مهم تری��ن راهکارهای جایگزین‬ ‫ب��رای جبران کس��ری بودجه و تامی��ن منابع مالی‬ ‫برای دولت است‪ .‬درحال حاضر بسیاری از کشورهای‬ ‫دنی��ا که منابع نفت��ی و معدنی ندارند با اس��تفاده از‬ ‫درامدهای مالیاتی اداره می شوند‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫تولید ملی مجلس ادامه داد‪ :‬درحال حاضر یک سوم‬ ‫بودجه جاری کش��ور از محل نفت تامین می ش��ود؛‬ ‫باید به س��مت کاهش وابس��تگی درامدهای نفتی‬ ‫برویم‪ .‬جلوگی��ری از فرارهای مالیاتی و گس��ترش‬ ‫دادن جامع��ه ه��دف مالیاتی ازجمل��ه راهکارهای‬ ‫کوتاه مدت و راهگش��ا برای حل مش��کالت کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی س��رمایه‬ ‫باید هر چ��ه س��ریع تر اجرایی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه در بسیاری از کشورهای‬ ‫دنیا تبدیل به قانون ش��ده است‪ .‬متاسفانه در کشور‬ ‫م��ا بخش هایی همچ��ون زمین‪ ،‬خانه‪ ،‬ط�لا‪ ،‬دالر و‬ ‫س��که تحت س��وداگری قرار می گیرد و درامدهای‬ ‫هنگفت و غیرمتعارفی را نصیب س��وداگران می کند‬ ‫و باوج��ود درامدهای ف��راوان هیچگونه مالیاتی هم‬ ‫پرداخت نمی کنند‪ .‬فوالدگر با بیان اینکه کارت های‬ ‫بازرگانی و حس��اب های اجاره ای اب��زاری برای فرار‬ ‫مالیاتی هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬ساماندهی کارت بازرگانی‪،‬‬ ‫شناس��ایی حس��اب های نیابتی و اج��اره ای‪ ،‬منحل‬ ‫ک��ردن ش��رکت های ص��وری و‪ ...‬از دیگ��ر راه های‬ ‫افزایش درامدهای مالیاتی اس��ت‪ .‬مجلس‪ ،‬دولت و‬ ‫قوه قضاییه باید همکاری های الزم را در این خصوص‬ ‫با یکدیگر داشته باشند‪ .‬از سال ‪ ۱۳۹۶‬قانون مالیات­‬ ‫های مستقیم حاکم شده است که امیدواریم راهگشا‬ ‫باش��د‪ .‬رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس با تاکید‬ ‫بر لزوم حذف برخی از معافیت های مالیاتی کش��ور‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هدفمند ک��ردن معافیت های مالیاتی‬ ‫و حتی ح��ذف برخی معافیت ه��ا همچون معافیت‬ ‫مناط��ق ازاد از پرداخ��ت مالیات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫می تواند در افزایش درامدهای دولت موثر باشد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬معافیت های مالیاتی باید هدفمند‪ ،‬مدت دار و‬ ‫غیر دائمی باشند‪ .‬اگر معافیتی هم قرار داده شود باید‬ ‫سمت ان به سوی تولید داخلی و مردم محروم باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در واقع به دلیل اینکه برخی صادرکنندگان‪ ،‬از شیوه‬ ‫اقدام بانک مرکزی یا انجام مراحل ثبت اظهارنامه های‬ ‫صادرات��ی خود بی اطالع بوده و امادگی الزم برای این‬ ‫کار را نداش��ته و اطالع��ات را در س��امانه ثبت نکرده‬ ‫بودند‪ ،‬مشکالت همچنان وجود داشت و باوجود انکه‬ ‫بانک مرک��زی اخرین مهلت دوره قبل را اخرین زمان‬ ‫اع�لام کرده و ان مهلت هم سررس��ید ش��ده بود‪ ،‬اما‬ ‫ی ماند که به تازگی بانک مرکزی‬ ‫مسائل حل نشده باق ‬ ‫فرصت دوباره ای را برای صادرکنندگان در نظر گرفت‪.‬‬ ‫پ��س از اینکه دولت در س��ال گذش��ته اعالم کرد‬ ‫صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات را‬ ‫در بازه زمانی مش��خص برگردانند‪ ،‬انتقادهای بسیاری‬ ‫مطرح شد که این منتقدان در بخش صادراتی به عراق‬ ‫و افغانس��تان بیشتر بودند‪ ،‬چراکه تجارت ایران با این‬ ‫دو کشور به طور ریالی انجام می شود‪.‬‬ ‫پ��س از مدتی‪ ،‬بان��ک مرک��زی در دو مرحله اعالم‬ ‫کرد که صادرکنندگان به عراق و افغانستان می توانند‬ ‫نس��بت به درج پروانه های صادراتی خود در س��امانه‬ ‫جامع تج��ارت اقدام کنند‪ .‬در واق��ع بانک مرکزی از‬ ‫صادرکنندگان کاال به کش��ورهای عراق و افغانس��تان‬ ‫که معادل ریالی ارز متعلقه را براساس اسناد و مدارک‬ ‫دریاف��ت کرده ان��د‪ ،‬تقاضا کرده اس��ت ب��ا مراجعه به‬ ‫«س��امانه جامع تجارت»‪ ،‬نسبت به ثبت شماره کوتاژ‬ ‫(پروانه های) صادراتی مورد اشاره خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫بازاریابی‬ ‫را خوب بلد‬ ‫نیستیم‬ ‫در عالم همسایگی‬ ‫بان��ک مرک��زی ای��ران و ع��راق درباره نح��وه نق��ل و انتقال پول‬ ‫مذاکراتی انجام داده اند که نهایی نش��ده اس��ت و امیدواریم این‬ ‫موضوع به سرعت عملیاتی شود تا مشکل به طور کلی حل شود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عراق و افغانس��تان جزو همس��ایگانی هس��تند که‬ ‫در گروه ‪۵‬کش��ور نخس��ت صادرات ایران قرار دارند؛‬ ‫بنابراین باید مس��یر همواری را ب��رای تاجران فعال با‬ ‫این کش��ورها فراهم کرد چراکه مزیت بهتری نسبت‬ ‫ب��ه دیگر کش��ورها نصیب م��ان خواهد ش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در س��ال جاری نیز بر اهمیت تجارت‬ ‫با همس��ایگان تاکید بس��یاری ش��ده و به گفته وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در توس��عه صادرات اولویت‬ ‫با کش��ورهای همس��ایه و اطراف ایران است‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس و البته با توجه به ش��یوه تجارت با دو کشور‬ ‫عراق و افغانس��تان که براساس پول ملی انجام می شد‪،‬‬ ‫پس از اعالم سیاست های جدید ارزی در سال گذشته‬ ‫و تعه��د بازگش��ت ارز صادراتی به چرخ��ه اقتصادی‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان به عراق و افغانس��تان از این موضوع‬ ‫مستثنا شدند؛ گویی در عالم همسایگی باید تمهیداتی‬ ‫اندیشیده می شد که شد‪ .‬حاال در تازه ترین خبرها نیز‬ ‫ام��ده که صادرکنندگانی که از ثبت اطالعات خود در‬ ‫س��امانه جامع تجارت بازمانده اند‪ ،‬فرص��ت دوباره ای‬ ‫دارند ت��ا با ارائ��ه اظهارنامه و پروان��ه صادراتی خود‪،‬‬ ‫مشمول رفع تعهد ارزی شوند‪.‬‬ ‫در ‪۷‬م��اه امس��ال ص��ادرات ای��ران از ‪ ۶۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۳۹‬هزار تن در بازه مش��ابه سال گذشته که ارزشی‬ ‫معادل ‪ ۲۷‬میلیارد و ‪۵۲۲‬میلیون دالر داش��ته‪ ،‬به ‪۷۹‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۲۲‬هزار تن به ارزش ‪ ۲۴‬میلیارد و ‪۴۰۷‬‬ ‫میلیون دالر در ‪۷‬ماه منتهی به مهر امس��ال رس��یده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین وزن صادرات نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال پیش‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷‬درصد رشد داشته اما ارزش‬ ‫کاالهای صادراتی با افت بیش از ‪۱۱‬درصدی نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫همچنین عمده مقاصد صادراتی ایران در بازه زمانی‬ ‫‪ ۷‬ماهه‪ ،‬ش��امل چی��ن با رقمی بی��ش از ‪ ۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالر و س��هم ح��دود ‪ ۲۵‬درصد از کل‬ ‫ارزش صادرات‪ ،‬عراق با ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۱۷۳‬میلیون دالر‬ ‫و سهم بیش از ‪ ۲۱‬درصد از کل صادرات‪ ،‬امارات با ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۸۴‬میلیون دالر و سهم بیش از ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫از کل صادرات‪ ،‬ترکیه با ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۶۷۲‬میلیون دالر‬ ‫و س��هم حدود ‪ ۱۱‬درصد و افغانستان با یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۸۳‬میلیون دالر و س��هم بی��ش از ‪ ۵‬درصد از کل‬ ‫صادرات است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫بررسی ابزارهای نوین‬ ‫بیمه ای برای پوشش‬ ‫قراردادهای زیربنایی‬ ‫نماین��دگان بخش خصوصی در کمیس��یون‬ ‫انرژی و محیط زیس��ت اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬به‬ ‫بررسی مساله فرصت ها و چالش های بالک چین‬ ‫بالک چین در حوزه انرژی پرداختند‪ .‬رئیس این‬ ‫کمیسیون نیز اعالم کرد که حجم سرمایه گذاری‬ ‫غیردولتی در راه اندازی نیروگاه های خورشیدی‬ ‫کوچ��ک ب��ه بی��ش از ‪ 124‬هزار میلی��ارد ریال‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫در دهمی��ن جلس��ه کمیس��یون ان��رژی و‬ ‫محیط زیس��ت اتاق ته��ران پیرام��ون تضامین‬ ‫قرارداده��ای ح��وزه انرژی در بس��تر بیمه های‬ ‫اتکایی بحث و تبادل نظر ش��د‪ .‬همچنین در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬چالش ها و فرصت های بالک چین در‬ ‫حوزه انرژی و محیط زیست نقد و بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫در ابتدای این جلس��ه رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران به بیان برخی‬ ‫اخب��ار و اتفاق��ات مهم حوزه ان��رژی پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬گزارش ها نش��ان می ده��د که تولید نفت‬ ‫اوپ��ک در م��اه اکتبر روزان��ه ‪ 29‬میلیون و ‪590‬‬ ‫هزار بش��که رسیده که نس��بت به ماه سپتامبر‪،‬‬ ‫‪ 650‬هزار بشکه افزایش داشته است‪ .‬رضا پدیدار‬ ‫همچنین با اس��تناد به گزارش های بین المللی‪،‬‬ ‫با بی��ان اینکه تولید نفت امری��کا رکورد تازه ای‬ ‫را به ثبت رس��انده و به ‪۱۲.۴‬میلیون بش��که در‬ ‫روز رس��یده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تولید نف��ت ایاالت‬ ‫متحده امریکا ‪ 600‬هزار بشکه نسبت به ماه قبل‬ ‫میالدی افزایش داش��ته است‪ .‬وی تصریح کرد‬ ‫که تولید نفت خام روس��یه در ماه اکتبر امس��ال‬ ‫به ‪ 11‬میلیون و ‪ 230‬هزار بش��که در روز رسیده‬ ‫که در مقایس��ه با ماه قبل از ان (سپتامبر) اندکی‬ ‫کاهش داشته اس��ت‪ .‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران سپس افزود‪:‬‬ ‫بر اساس گزارش اژانس بین المللی انرژی‪ ،‬تقاضا‬ ‫برای نفت خام در س��ال اینده میالدی به میزان‬ ‫‪ ۱.۲‬میلیون بشکه افزایش خواهد یافت‪ .‬پدیدار‬ ‫در ادام��ه به برخی اخبار ح��وزه صنعت برق نیز‬ ‫اش��اره کرد و با بی��ان اینکه به گفته مس��ئوالن‬ ‫توانی��ر‪ ،‬تا س��ال ‪ 1400‬در حدود ‪ 3‬هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه کش��ور بازنشسته می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬وزیر‬ ‫نیرو در نمایش��گاه بین المللی صنعت برق اعالم‬ ‫کرد که ‪ 2350‬نیروگاه خورش��یدی در کشور در‬ ‫دست ساخت است و تاکنون نیز ‪ 3558‬نیروگاه‬ ‫خورشیدی مقیاس کوچک در کشور نصب شده‬ ‫و حجم س��رمایه گذاری غیردولتی در این بخش‬ ‫به بیش از ‪ 124‬هزار میلیارد ریال رس��یده است‪.‬‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬غن��ی زاده‪ ،‬رئیس کارگروه‬ ‫تضامی��ن صنعت احداث انرژی‪ ،‬در گزارش��ی به‬ ‫تش��ریح ابزاره��ای نوین بیمه ای برای پوش��ش‬ ‫قراردادهای طرح های زیربنایی پرداخت‪ .‬وی در‬ ‫گزارش تشریحی خود‪ ،‬با تاکید بر اینکه طرح ها‬ ‫و پروژه ه��ا باید به بخش خصوصی واگذار و از این‬ ‫بخش نیز تضامین گرفته ش��ود‪ ،‬پیشنهاد ایجاد‬ ‫هلدینگ مش��ورتی را مطرح کرد‪ .‬همچنین در‬ ‫ادامه این جلس��ه‪ ،‬موضوع ظرفیت های صنعت‬ ‫بالک چی��ن در صنعت انرژی و محیط زیس��ت‬ ‫بو کار ش��رکت ایران‬ ‫توس��ط مدیر توسعه کس ‬ ‫ارقام به بحث گذاش��ته ش��د و فعاالن اقتصادی‬ ‫تو گو‬ ‫حاضر در این نشس��ت پیرام��ون ان به گف ‬ ‫نشستند‪.‬‬ ‫تولید لوازم خانگی‬ ‫در ایران افزایش یافت‬ ‫جدیدترین امار منتشر ش��ده از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت نش��ان می دهد که‬ ‫در نیم��ه اول امس��ال تولید انواع ل��وازم خانگی‬ ‫نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬این امار نش��ان می دهد که از بین انواع‬ ‫لوازم خانگ��ی‪ ،‬تولید یخچال‪-‬فریزر و ماش��ین ‬ ‫لباسش��ویی بیش��ترین افزایش را داشته است؛‬ ‫به طوری ک��ه تولید این دو محص��ول با افزایش‬ ‫‪ ۱۳.۶‬و ‪ ۱۳.۴‬درص��دی در نیمه اول امس��ال به‬ ‫‪ ۵۹۵‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۲۹۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دس��تگاه‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬تولید کولر ابی نیز در این مدت‬ ‫ب��ا افزایش ‪۲.۱‬درص��دی از ‪ ۵۵۲‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دس��تگاه در نیمه اول سال گذشته به ‪ ۵۶۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه در ‪6‬ماهه اول امس��ال رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این وج��ود تولی��د تلویزی��ون در این‬ ‫مدت با کاهش ‪۹‬درصدی روبه رو ش��ده اس��ت؛‬ ‫به طوری ک��ه در نیمه اول س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به ترتیب ‪ ۳۵۰‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۳۱۸‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دستگاه تلویزیون تولید شده؛ این در حالی است‬ ‫که تولید این کاالهای صنعتی عموما در شهریور‬ ‫امس��ال نس��بت به ماه قب��ل از ان (م��رداد ماه)‬ ‫کاهشی بوده است‪ .‬بیشترین کاهش تولید نیز در‬ ‫این مدت به کولر ابی مربوط می ش��ود که تولید‬ ‫ان در شهریور نسبت به مرداد تقریبا نصف شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توافقنامه تجاری اوراسیا فرصتی برای افزایش صادرات بوشهر‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به‬ ‫قرارگیری‬ ‫ت‪‎‬های‬ ‫ظرفی ‬ ‫صادراتی بوشهر‬ ‫در توافقنامه‬ ‫ایران و اتحادیه‬ ‫اقتصادی‬ ‫اوراسیا‪ ،‬این مهم‬ ‫فرصتی مناسب‬ ‫برای افزایش‬ ‫صادرات است‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫ت‪‎‬های صادراتی این‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به قرارگیری ظرفی ‬ ‫اس��تان در توافقنامه موقت تج��ارت ازاد بین ایران و‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‪ ،‬این مهم فرصتی مناسب‬ ‫برای افزایش صادرات است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬سیدحس��ین حس��ینی افزود‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان اس��تان بوش��هر‬ ‫می‪‎‬توانن��د ب��ا اس��تفاده از مزای��ای توافق یاد ش��ده‬ ‫حضوری موفق در بازارهای کش��ورهای عضو داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬میگو‪ ،‬خرما‪ ،‬فرش دستباف از جمله ‪ ۱۷۵‬قلم‬ ‫کاالی ایرانی اس��ت که تعرفه انها برای صادرات صفر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حس��ینی یاداور ش��د‪ :‬موافقتنامه موقت تش��کیل‬ ‫منطق��ه ازاد تج��اری بین ای��ران و اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا و کشورهای عضو ش��امل کشورهای روسیه‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬قرقیزستان و بالروس‪ ،‬از ابان‬ ‫امسال اجرایی شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫بوش��هر گفت‪ :‬تج��ار و بازرگانان برای کس��ب اطالع‬ ‫بیش��تر درباره این موافقتنامه می توانند با مراجعه به‬ ‫وب س��ایت سازمان توس��عه تجارت به نشانی ‪tpo.ir‬‬ ‫بخش توس��عه تجارت با اوراسیا از اطالعات مربوط به‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراسیا و روابط تجاری این اتحادیه‬ ‫با ایران و جهان و مفاد موافقتنامه یاد ش��ده استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن موافقتنام��ه مفصل ترین و‬ ‫جامع ترین موافقتنامه تجاری اس��ت که تاکنون ایران‬ ‫منعقد کرده است و شامل ‪ ۹‬فصل قواعد عمومی‪ ،‬تجارت‬ ‫کاال‪ ،‬چاره کارهای تجاری‪ ،‬موانع فنی فرا راه تجارت‪،‬‬ ‫اقدام‪‎‬های بهداشتی و بهداش��ت گیاهی‪ ،‬قواعد مبدا‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از تش��کیل کارگروه‬ ‫حمای��ت و تش��ویق صادرکنن��دگان خوش��نام ب��ر اس��اس‬ ‫پیش��نهاد ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران و دس��تور قائم مق��ام وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در ام��ور بازرگان��ی در س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‪،‬‬ ‫حمید زادب��وم حمایت و تش��ویق صادرکنن��دگان حرفه ای و‬ ‫خوشنام یا پیشرو را ضرورتی انکارناپذیر در جهت ایجاد انگیزه‬ ‫در صادرکنن��دگان و هدفمند کردن ص��ادرات عنوان کرد و با‬ ‫اش��اره به مشوق های قابل ارائه توسط سایر سازمان های دولتی‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از احتمال بازنگری‬ ‫در س��همیه بنزی��ن وانت باره��ا با توجه به ض��رورت کنترل‬ ‫قیمت ه��ا و حف��ظ ارامش بازار خب��ر داد و گف��ت‪ :‬وزارت‬ ‫نفت مکلف ش��ده تا به زودی در این ب��اره تصمیم عملیاتی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬عباس قبادی‪ ،‬در پایان جلس��ه س��تاد‬ ‫تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬در گزارشی که‬ ‫س��ازمان حمایت از روند تغییرات قیمتی انواع اقالم کاالیی‬ ‫در س��طح بازار در جلسه روز گذشته ارائه کرد‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫در عموم کاالها شرایط قیمتی مناسب بوده و حتی در برخی‬ ‫اقالم کاهش قیمت داشتیم و همچنین در موارد بسیاری نیز‬ ‫ثبات قیمت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش��ی از کاالهایی که تاثیر بیش��تری از طرح‬ ‫اصالح قیمت بنزین داشتند با نوسانات قیمتی مواجه شدند؛‬ ‫ب��ه ویژه در ح��وزه حمل و نق��ل بار با وس��ایل نقلیه ای که‬ ‫س��وخت بنزین مصرف می کنند این موضوع مشهودتر است‪،‬‬ ‫بنابراین مقرر شد در سهمیه تخصیصی به این بخش تجدید‬ ‫نظر شود و مراتب در اسرع زمان به اطالع مردم برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیرو مصوبه ستاد تنظیم بازار‪ ،‬وزارت کشور‬ ‫و همچنی��ن وزارت نفت مکلف ش��دند در این باره بررس��ی‬ ‫کارشناس��ی و دقیق تری داشته باش��ند که با توجه به قول‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ای��ران اعالم ک��رد‪ ۴۰۰ :‬ه��زار راننده‬ ‫تاکسی تلفنی در سطح کشور هنوز از سهمیه بنزین برخوردار‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬س��عید ممبین��ی در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اظهار ک��رد‪ :‬در ‪ ۱۰‬روز گذش��ته اژانس ها با صرف‬ ‫نظ��ر از کام��زد س��عی کردن��د قیمت ه��ای س��ابق را حفظ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬برای اژان��س هایی ک��ه افزایش قیمت‬ ‫داش��ته اند نیز پرونده تش��کیل ش��ده اس��ت‪ ،‬البته ما از اعالم‬ ‫تشکیل پرونده خوشحال نمی شویم و امیدواریم تخلفی صورت‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان اس��تان بوش��هر می‪‎‬توانند با اس��تفاده‬ ‫از مزای��ای توافق اوراس��یا‪ ،‬حضوری موفق در بازارهای کش��ورهای عضو‬ ‫داشته باشند‪ .‬میگو‪ ،‬خرما و فرش دستباف از جمله ‪ ۱۷۵‬قلم کاالی ایرانی‬ ‫است که تعرفه انها برای صادرات صفر شده است‬ ‫تسهیل تجاری‪ ،‬حل و فصل اختالفات و مقررات پایانی‬ ‫اس��ت‪ .‬موافقتنامه تج��اری بین ایران و کش��ورهای‬ ‫اوراسیا شامل دو فهرست کاالیی ترجیح های اعطایی‬ ‫دو طرف که تعداد اقالم مشمول ان توسط کشورمان‬ ‫ب��ه اوراس��یا ‪ ۳۸۰‬قلم و تعداد اقالم اعطایی اوراس��یا‬ ‫‪ ۵۰۳‬قلم کاال است و مطابق فهرست اعطایی اوراسیا‬ ‫تشکیل کارگروه حمایت و تشویق صادرکنندگان حرفه ای و خوشنام‬ ‫به صادرکنندگان‪ ،‬تش��کیل کارگروه یادش��ده را در راس��تای‬ ‫اتخاذ سیاس��ت واحد و همراس��تا با حمایت از صادرکنندگان‬ ‫دانس��ت‪ .‬وی در تشریح ساختار و ترکیب اعضای این کارگروه‬ ‫افزود‪ :‬اعضای این کارگروه ش��امل نماین��دگان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران‪ ،‬اتاق تعاون ای��ران‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬صن��دوق ضمانت صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬س��ازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬موسسه‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی به ریاس��ت س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران هس��تند ک��ه ضمن اس��تخراج ش��اخص های‬ ‫صادرکنندگان حرفه ای و خوشنام بخشنامه های مربوط تدوین‬ ‫و برای انجام اقدامات الزم ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س کل س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫احتمال بازنگری در سهمیه تخصیصی بنزین وانت بارها‬ ‫مساعد وزارت نفت امیدواریم به زودی این تصمیم عملیاتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬س��همیه‬ ‫تخصیص��ی حال حاضر وان��ت بارها‪ ،‬ب��رای ‪ ۱۵‬روز کارکرد‬ ‫انها کفایت می کند و ضروری اس��ت که برای مابقی ایام ماه‬ ‫بازنگری الزم انجام شود‪.‬‬ ‫قب��ادی درب��اره باق��ی مانده س��همیه ابان وان��ت بارها و‬ ‫انتق��ال ان به م��اه جاری گفت‪ :‬در این ب��اره موارد به وزارت‬ ‫نفت منعکس ش��ده است و با توجه به ظرفیت های فنی این‬ ‫وزارتخانه در این باره تصمیم گیری و اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موضوع حمل ونقل ب��ار به ویژه در برخی اقالم‬ ‫کاالیی و ثبات قیمت انها تاثیر بس��زایی دارد و انتظار داریم‬ ‫که در مواردی که ضرورت موضوع وجود دارد هر چه سریع تر‬ ‫تجدیدنظر شود و اقدام الزم نیز از سوی دستگاه های مرتبط‬ ‫از جمله وزارت نفت انجام گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس اس��ناد باالدس��تی و همچنی��ن ب��ا تاکیدی که‬ ‫از س��وی مع��اون اول رئیس جمه��ور در جلس��ه س��تاد‬ ‫تنظی��م ب��ازار کش��ور انج��ام ش��د‪ ،‬تمام��ی مصوب��ات این‬ ‫س��تاد باید از س��وی نهاد های مس��ئول عملیات��ی و اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قبادی تصریح کرد‪ :‬برای تداوم شرایط مناسب حال حاضر‬ ‫در س��طح بازار باید درباره برخی سهمیه تخصیصی بازنگری‬ ‫الزم انجام شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درباره س��همیه بنزی��ن پیک ه��ای موتوری‪،‬‬ ‫همچنین تاکس��ی های اینترنتی و وانت بارها موارد مرتبط به‬ ‫اطالع وزارت نفت رس��یده و حتی مصوباتی درباره بازنگری‬ ‫س��همیه وانت بارها داشتیم که وزارت نفت مکلف شد در ‪۴۸‬‬ ‫س��اعت اینده مقدمات فنی این موضوع را بررس��ی و نتایج‬ ‫الزم را به این ستاد اعالم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای نوروز و ماه رمضان‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در م��ورد دیگر‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار راننده تاکسی تلفنی در انتظار سهمیه بنزین‬ ‫نگیرد‪ .‬از اغاز طرح س��همیه بندی بنزین‪ ،‬موضوع اطالع رسانی‬ ‫و پیگیری مصوبات س��تاد تنظیم بازار در دستور کار بوده و با‬ ‫طرح تشدید بازرسی تا کنون عملیات نظارت بر بازار به صورت‬ ‫جدی در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫ممبینی با بیان اینکه تغییر قیمت بنزین قطعا بر قیمت کاال و‬ ‫خدمات تاثیرگذار است‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه کاال نرخ بنزین بر کاالهای‬ ‫موجود اثر نخواهد داش��ت‪ ،‬چرا که پیش تر بازار در رکود قرار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نرخ خدمات تصریح کرد‪:‬‬ ‫از انج��ا که قیمت بنزین بیش��تر بر خدمات تاثیرگذار اس��ت‪،‬‬ ‫دل نگرانی هایی در این زمینه وجود داش��ته است‪ .‬اگر تعهدات‬ ‫تامین س��همیه های مق��رر به موقع انجام ش��ود‪ ،‬امیدواریم در‬ ‫کنترل قیمت ها موثر باشد‪.‬‬ ‫ممبینی ادام��ه داد‪ :‬همچنین اگر الزم باش��د قیمت گذاری‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬باید متناس��ب با س��ازکارهای پیش بینی شده و‬ ‫متوازن با افزایش قیمت سوخت باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انتظار داریم مکانیسم قیمت گذاری هر چه‬ ‫س��ریع تر اتفاق افتد‪ ،‬افزود‪ :‬اصناف اع�لام امادگی کرده اند در‬ ‫صورتی که سهمیه ها تامین شود‪ ،‬افزایش قمیت ها در مکانیسم‬ ‫قیمت گذاری رعایت خواهد شد‪.‬‬ ‫تعرفه ‪ ۱۷۵‬ردیف کاال از جمله انواع فرش دستباف و‬ ‫ماشینی‪ ،‬پس��ته‪ ،‬انواع میگو‪ ،‬میوه هایی مانند پرتقال‬ ‫و لیم��و‪ ،‬س��بزیجات‪ ،‬خرما‪ ،‬بیس��کویت و ش��یرینی‪،‬‬ ‫برخ��ی محص��والت از جمل��ه پلیمره��ای پروپیلن‪،‬‬ ‫ورق های پالس��تیکی‪ ،‬محصوالت بهداشتی صفر شده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اقتص��ادی اوراس��یا ‪ 4‬س��ال پی��ش‪ ،‬از‬ ‫س��وی روسیه‪ ،‬قزاقس��تان و بالروس تش��کیل شد و‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬قرقیزستان و ویتنام از دیگر‬ ‫اعضای این اتحادیه هستند‪.‬‬ ‫سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی و تاکی��دات رهب��ر‬ ‫معظ��م انقالب و س��ایر مس��ئوالن نظام در خص��وص حمایت‬ ‫از صادرکنن��دگان ب��ه عن��وان پیش��رانان توس��عۀ اقتص��ادی‬ ‫در ش��رایط کنون��ی‪ ،‬برنامه ه��ای کارگروه حمایت و تش��ویق‬ ‫صادرکنندگان اظه��ار امیدواری کرد با سیاس��ت های اجرایی‬ ‫الزم که برگرفته ش��ده از تصمیمات بخش خصوصی و دولتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��اهد توس��عۀ کمی و کیفی صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫باش��یم‪ .‬زادب��وم اجماع درب��اره ضرورت حمای��ت از صادرات‬ ‫را ارزش��مند توصی��ف کرد و بر تعمی��ق و تقویت حمایت های‬ ‫الزم جه��ت اجرای��ی ش��دن مصوب��ات ای��ن کارگ��روه تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مصوبات جدید جلس��ه س��تاد تنظیم بازار کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس گزارش وزارت جهاد کشاورزی روند تولید گوشت‬ ‫مرغ در کشور افزایشی بوده و حتی با تدابیر اتخاذ شده برای‬ ‫اسفند ماه و ایام نوروز و همچنین ماه مبارک رمضان در این‬ ‫حوزه‪ ،‬با توجه به جوجه ری��زی بیش از ‪ 135‬میلیون قطعه‪،‬‬ ‫هیچ مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫قب��ادی اع�لام ک��رد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه گ��زارش ارائه ش��ده‬ ‫درب��اره تامی��ن گوش��ت قرم��ز‪ ،‬پیش بینی ه��ای الزم‬ ‫ب��رای توزی��ع بی��ش از ‪ ۲۵‬ه��زار کیلوگ��رم گوش��ت‬ ‫قرم��ز در ای��ام پایانی س��ال در س��طح ب��ازار فراهم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬در حال حاضر در تامین گوش��ت قرمز‬ ‫و گوشت مرغ در کشور مش��کلی نداریم و حتی در مواردی‬ ‫گزارش��اتی مبنی بر کاهش قیمت نیز در سطح بازار دریافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره تغییر قیمت‬ ‫برخی اقالم مانند گوجه فرنگی در س��طح بازار تصریح کرد‪:‬‬ ‫تغییرات موجود در مورد برخی اقالم کاالیی مرتبط با اصالح‬ ‫قیمت بنزین نیست و به نوعی تغییر قیمت فصلی این اقالم‬ ‫است که حتما تا یکی دو هفته اینده این مشکل نیز برطرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از جذاب ترین رونمایی ها در نمایشگاه خودرو لس انجلس گزارش می دهد‬ ‫تخت گاز صنعت خودرو در مسیر اشتی با طبیعت‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه خ��ودروی لس انجلس یک��ی از مهم ترین‬ ‫اتفاقات دنیای خودرو اس��ت که هرسال از ‪ ۲۲‬نوامبر ( ‪۱‬‬ ‫اذر) تا ‪ ۹‬دسامبری به مدت ‪ ۱۰‬روز برگزار می شود‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه امس��ال میزبان خودروسازان بزرگی همچون‬ ‫بن��ز‪ ،‬بی ام و‪ ،‬ائ��ودی‪ ،‬کیا‪ ،‬هیوندای‪ ،‬لکس��وس و‪ ...‬بوده‬ ‫است‪ .‬شرکت های مختلف با معرفی اخرین دستاورد های‬ ‫خ��ود در صنعت خودروس��ازی در نمایش��گاه خودروی‬ ‫لس انجلس‪ ،‬برای س��ایر ش��رکت های فعال خط ونشان‬ ‫کشیدند‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش برخ��ی از مهم تری��ن‬ ‫برنده��ای رونمایی ش��ده را معرفی می کن��د‪ .‬با ما همراه‬ ‫باشید‪:‬‬ ‫برخالف س��ایر نمایش��گاه های خودرو مانند نمایشگاه‬ ‫خ��ودروی ش��یکاگو (مخص��وص نمای��ش خودروهای‬ ‫شاس��ی بلند) یا نمایش��گاه خودروی ژنو که تنها بر یک‬ ‫نوع خودرو تمرکز دارند‪ ،‬نمایشگاه خودروی لس انجلس‬ ‫از تن��وع بیش��تری در نمایش و رونمای��ی از خودروهای‬ ‫جدی��د برخوردار اس��ت‪ .‬درواقع یکی از جنبه های جالب‬ ‫نمایش��گاه خودروی لس انجلس همین موضوع و حضور‬ ‫خودروسازان برندهای مختلف با محصوالتی متنوع است‪.‬‬ ‫روی��داد امس��ال ب��ه روال س��ال های قب��ل‪ ،‬ممل��و از‬ ‫خودروه��ای جدید و به روز بوده اس��ت‪ .‬اما عمده تفاوت‬ ‫نمایش��گاه خودروی لس انجل��س ‪ ۲۰۱۹‬در این بود که‬ ‫بخش عمده تمرکز خودروس��ازها بر تولید و رونمایی از‬ ‫خودروهای الکتریکی معطوف است‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه دول��ت ترامپ اس��تانداردهای ف��درال را‬ ‫ترجیح می دهد‪ ،‬کالیفرنیا مقررات س��خت گیرانه انتشار‬ ‫گازه��ای گلخانه ای خ��ود را دارد‪ .‬این اختالف به دادگاه‬ ‫کشیده شده است‪.‬‬ ‫این رویکرد با توجه به فش��ارهایی که از سوی دولت ها‬ ‫و همچنین حامیان محیط زیست وارد می شود‪ ،‬به تدریج‬ ‫در حال تبدیل ش��دن به یک رویه اس��ت و به زودی شاهد‬ ‫کنار گذاشته شدن خودروهایی با سوخت های فسیلی و‬ ‫اس��تفاده از محصوالت الکتریکی سازگار با محیط زیست‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬برند در نمایش��گاه اتومبی��ل لس انجلس‬ ‫امس��ال به نمایش گذاشته شده اند‪ .‬خودروهای کانسپت‬ ‫و مدل های جدید در روز چهارش��نبه به رس��انه ها نشان‬ ‫داده شدند‪.‬‬ ‫برخالف سایر نمایش��گاه های خودرو مانند نمایشگاه خودروی شیکاگو یا‬ ‫نمایش��گاه خودروی ژنو که تنها بر یک نوع خودرو تمرکز دارند‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫خودروی لس انجلس از تنوع بیشتری در نمایش و رونمایی از خودروهای‬ ‫جدید برخوردار است‬ ‫‹ ‹خودروهای مهم امسال‬ ‫نمایش��گاه اتومبی��ل ‪ ۲۰۱۹‬لس انجل��س قول عرضه‬ ‫محص��والت جدی��د را داد و بازدید کنن��دگان را ناامی��د‬ ‫نکرد‪ .‬مث ً‬ ‫ال همان طور که وعده داده شده بود تویوتا مدل‬ ‫هیبری��دی پالگی��ن ‪ RAV۴‬را رونمایی کرد‪RAV۴ .‬‬ ‫پرایم نخس��تین ‪ SUV‬هیبریدی پالگین تویوتا و رقیب‬ ‫مستقیم میتسوبیش��ی ‪ Outlander PHEV‬است و‬ ‫احتم��االً در اینده رقیب ف��ورد ‪ Escape PHEV‬نیز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫موس��تانگ ماخ ‪ E‬نی��ز در این رویداد رونمایی ش��د‪.‬‬ ‫البت��ه چند روز قبل از نمایش��گاه‪ ،‬فورد از خودرو جدید‬ ‫موس��تانگ ‪ Mach-E‬پرده برداشت‪ .‬اما نمایش رسمی‬ ‫ان در لس انجل��س رخ داد‪ .‬این خودرو بس��ته به باتری‪،‬‬ ‫مح��دوده ای در ح��دود ‪ ۴۷۵-۳۷۵‬کیلومتر را در اختیار‬ ‫شما قرار می دهد و در تریم های ‪GT Performance‬‬ ‫‪ Edition‬حداکثر ‪ ۴۵۹‬اسب بخار قدرت دارد‪.‬‬ ‫به نیس��ان می رسیم‪ .‬نیسان س��انترا ‪ ۲۰۲۰‬به معنای‬ ‫عزیمت جدی در مدل های خروجی این کمپانی اس��ت‪،‬‬ ‫به جز جلوپنجره ‪ V‬ش��کل در جلو به نظر می رسد بسیار‬ ‫شبیه به ‪ Altima‬جدید باشد‪ .‬یک موتور جدید ‪2‬لیتری‬ ‫جایگزین پیشرانه قدیمی و خسته کننده ‪ ۱.۸‬لیتری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نیس��ان قول داده که این خودرو به موتوری قوی‬ ‫باقدرت و گش��تاور تولیدی باال مجهز شود‪ .‬در نمایشگاه‬ ‫امس��ال نیس��ان تنها در خصوص سیس��تم های ایمنی و‬ ‫مشخصات کلی این خودرو صحبت کرد و تا انتهای سال‬ ‫میالدی جاری اطالعات بیشتری در خصوص ان منتشر‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫کیا س��لتوس ‪ ۲۰۲۱‬نیز محص��ول جدیدی بود که در‬ ‫مع��رض نمایش قرار گرفت‪ .‬قیمت ای��ن محصول هنوز‬ ‫اعالم نش��ده اما کام ً‬ ‫ال مشخص است که این خودرو جزو‬ ‫خودرو های پرفروش این کمپانی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫و اما لکسوس؛ درست همان لحظه که تصور می کنید‬ ‫لکس��وس نمی تواند محصوالت جذاب تری را راهی بازار‬ ‫کند این برند یک کوپه کروکی را به شما معرفی خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬این کوپه س��قف تاش��و به یک موت��ور ‪ ۵‬لیتری ‪۸‬‬ ‫س��یلندر مجهز بوده که می تواند ‪ ۴۷۱‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولی��د کند و در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬عالقه من��دان ان می تواند‬ ‫نسبت به خرید و دریافت این خودرو اقدام کنند‪ .‬پیشرانه‬ ‫قدرتمن��د ‪ Convertible ۵۰۰ LC‬ب��ا یک گیربکس‬ ‫اتوماتیک ‪ ۱۰‬س��رعته ‪ Direct Shift‬برای تولید ‪۴۷۱‬‬ ‫اس��ب بخار قدرت و ‪ ۳۹۸‬پوند فوت گش��تاور تعبیه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خ��ودروی بعدی هیوندای ویژن ‪ T‬اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫مفهوم��ی از یک الگوی تولی��د اینده نگرانه را به نمایش‬ ‫گذاش��ته و نش��ان می ده��د ک��ه هیون��دای می خواهد‬ ‫ب��رای ‪ SUV‬های ش��هری کوچ��ک برنامه ری��زی کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر این کمپانی مش��خصات فنی این خودرو‬ ‫را اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫غیرازاین خودرو کانس��پت ‪ RM۱۹‬از طرف هیوندای‬ ‫نیز یک س��ورپرایز جذاب در نمایش خودرو لس انجلس‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن خودرو به ی��ک موتور ‪ ۴‬س��یلندر ‪ ۲‬لیتری‬ ‫باقدرت خروجی ‪ ۳۹۰‬اسب بخار مجهز بوده که می تواند‬ ‫به نهایت سرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر بر ساعت برسد‪ .‬هیوندای‬ ‫قول داده اس��ت که این کانس��پت به مرحله تولید برسد‬ ‫و به همین جهت امید می رود که به زودی ش��اهد نمونه‬ ‫واقعی ان در خیابان ها باشیم‪.‬‬ ‫دوج چلنج��ر‪ ،‬با طراح��ی مربوط به ‪ ۵۰‬س��الگی این‬ ‫کمپانی یک خودرو به نمایش��گاه اورد‪ .‬ماشین عضله ای‬ ‫دوج در ابتدا در سال ‪ ۱۹۷۰‬به بازار عرضه شد‪ ،‬این بدان‬ ‫معناس��ت که قرار است در سال جدید میالدی (‪)۲۰۲۰‬‬ ‫‪ ۵۰‬س��اله ش��ود‪ .‬برای جش��ن گرفتن این نقطه عطف‪،‬‬ ‫‪ FCA‬یک محصول مخصوص با تولید محدود برای سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬ایجاد کرده اس��ت‪ .‬درواق��ع از این محصول فقط‬ ‫‪ ۷۰‬دس��تگاه در امریکای ش��مالی فروخته می شود‪ .‬این‬ ‫خودروها به طور انحصاری بارنگ نارنجی ‪Go Mango‬‬ ‫و شبیه به ‪ Challenger‬اصلی خواهند بود‪ .‬ائودی ‪RS‬‬ ‫‪ ۲۰۲۰ Q۸‬هم امسال معرفی شد‪ .‬این خودرو شاسی بلند‬ ‫چابک و کوپه دارای یک پیش��رانه ‪ V۸‬توئین توربوشارژ‬ ‫اس��ت که ان را از مدل ه��ای ‪ ۷ RS‬و ‪ Avant ۶ RS‬به‬ ‫اشتراک گرفته است‪ .‬پیشرانه ذکرشده‪ ۵۹۰ ،‬اسب بخار‬ ‫قدرت و ‪ ۵۹۰‬پوند فوت گشتاور تولید می کند و در مدت‬ ‫‪ ۳.۸‬ثانی��ه از ‪ ۰‬تا ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در س��اعت را می پیماید‬ ‫و به حداکثر سرعت ‪ ۳۰۵‬کیلومتر در ساعت می رسد‪.‬‬ ‫فولکس واگ��ن اما با محصولی به ن��ام ‪ID. SPACE‬‬ ‫‪ VIZZION‬ام��د‪ .‬مث��ل هم��ه کانس��پت های ‪،ID‬‬ ‫فولکس واگن ‪ SPACE VIZZION‬کام ً‬ ‫ال برقی است‬ ‫و روی پلتفرم خودروس��از المانی ‪ MEB‬ساخته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش��رانه این خودرو ‪ ۲۵۰‬کیلووات (‪ ۳۳۵‬اسب‬ ‫بخ��ار) نیرو تولی��د می کند و تنه��ا در ‪ ۵.۴‬ثانیه از صفر‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در س��اعت ش��تاب می گی��رد‪ .‬از همه‬ ‫مهم تر‪ ،‬یک باتری ‪ ۸۲‬کیلووات ساعتی دارد که با یک بار‬ ‫ش��ارژ محدوده ای تا ‪ ۴۸۰‬کیلومتر را می پیماید‪ .‬خودرو‬ ‫مفهومی ‪ SPACE VIZZION‬در پایان سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از خودروه��ای جذاب نمایش��گاه خودرو‬ ‫لس انجل��س ‪ ۲۰۱۹‬خ��ودرو ‪۲۰۲۰ Prime RAV۴‬‬ ‫تویوتاس��ت که می تواند در کمتر از ‪ 5 . 8‬ثانیه به س��رعت‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت برس��د‪ .‬این کراس اوور پالگین‬ ‫هیبرید ‪ ۳۰۲‬اس��ب بخاری توانای��ی پیمایش تقریباً ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتر را به کمک قوای محرکه برقی خود دارد‪.‬‬ ‫بد نیس��ت از شرکت مشهور ‪ bmw‬هم سراغ بگیریم‪.‬‬ ‫موت��ور ‪ ۲‬لیت��ری توربوش��ارژ ‪ ۴‬س��یلندر مین��ی کوپر‬ ‫جدی��د ب��ی ام و می تواند در کمتر از ‪ 5 . 1‬ثانیه از س��کون‬ ‫به س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت برسد‪ .‬این خودرو به‬ ‫یک گیربکس ‪ ۸‬س��رعته اتوماتی��ک مجهز بوده و قدرت‬ ‫خروجی ان ‪ ۳۰۲‬اسب بخار است‪ .‬تنها ‪ ۳‬هزار دستگاه از‬ ‫این هاچ بک جذاب مینی راهی جاده می ش��ود‪ .‬رونمایی‬ ‫از این محصول در نمایشگاه با استقبال خوبی مواجه شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اتومبی��ل لس انجلس البت��ه فقط در مورد‬ ‫خودرو های جدید نیس��ت‪ .‬امس��ال تعداد ‪ ۲۰‬خودروی‬ ‫کالس��یک‪ ،‬اتومبیل های عجیب وغری��ب‪ ،‬اتومبیل های‬ ‫سفارشی و سایر س��واری های غیرمعمول نیز در معرض‬ ‫دید مخاطبان قرارگرفته است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬برند‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫اتومبیل‬ ‫لس انجلس‬ ‫امسال به نمایش‬ ‫گذاشته شده اند‬ ‫برپایی هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران در ‪ ۱۳‬بخش‬ ‫هفتمین دوره نمایش��گاه تجهیزات و مواد ازمایش��گاهی‬ ‫س��اخت ای��ران ‪ ۲۶‬ت��ا ‪ ۲۹‬اذر ج��اری همزم��ان ب��ا هفته‬ ‫پژوهش وفناوری و بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‬ ‫و فناوری در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫ساخت ایران در ‪ ۱۳‬بخش موضوعی نفت و پتروشیمی‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫الکترونیک و نرم افزار‪ ،‬عمران و س��اختمان‪ ،‬مکانیک‪ ،‬شیمی‬ ‫و متالوژی‪ ،‬کشاورزی و محیط زیست‪ ،‬فیزیک پایه‪ ،‬تجهیزات‬ ‫عمومی ازمایش��گاهی‪ ،‬مواد ازمایشگاهی‪ ،‬مهندسی پزشکی‬ ‫و زیس��ت مواد‪ ،‬تجهیزات تس��ت و ازمون صنعتی و خدمات‬ ‫کالیبراسیون برگزار می شود‪.‬‬ ‫دکت��ر پیمان صالح��ی‪ ،‬معاون ن��واوری و تجاری س��ازی‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه تخصصی کودک و نوجوان‪ ،‬اسباب‬ ‫بازی‪ ،‬سرگرمی‪ ،‬ورزشی و تجهیزات اموزشی در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی همدان برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی همدان‬ ‫گفت‪ :‬در این نمایش��گاه‪ ،‬ش��رکت هایی از ‪ ۱۰‬استان کشور‬ ‫اخرین محصوالت خود را در زمینه اس��باب بازی‪ ،‬سرگرمی‪،‬‬ ‫تفریحی‪ ،‬پوش��اک بازی های فکری و کتاب کودک و نوجوان‬ ‫فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره این‬ ‫نمایشگاه گفت‪ :‬حضور قطعی ثبت نام کنندگان در نمایشگاه‬ ‫پ��س از تایید فنی محصوالت انها و محرز ش��دن نقش انان‬ ‫در بومی س��ازی و دس��تیابی به فناوری س��اخت و یا تولید‬ ‫محصوالت امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫محصوالت نیز مطابق س��ال های قبل با دو س��نجه سطح‬ ‫فن��اوری ذاتی و میزان بومی س��ازی‪ ،‬ارزیابی و س��طح بندی‬ ‫می شوند و ش��رکت ها می توانند دس��تورالعمل ارزیابی فنی‬ ‫محصوالت را در سایت نمایشگاه مشاهده کنند‪.‬‬ ‫معاون ن��واوری و تجاری س��ازی فن��اوری معاونت علمی‬ ‫درباره حمایت های این نمایشگاه افزود‪ :‬با توجه به نام گذاری‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬از س��وی مق��ام معظ��م رهب��ری (مدظله العالی)‬ ‫به عنوان «رونق تولید»‪ ،‬معاونت علمی در راس��تای حمایت‬ ‫از تولیدکنن��دگان و فناوران داخلی‪ ،‬همانند دوره گذش��ته‪،‬‬ ‫برای محصوالت س��طح اول تا سوم‪ ،‬از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰‬درصد نرخ‬ ‫محصوالت خریداری ش��ده توس��ط مراکز علمی و پژوهشی‬ ‫دولت��ی را بر اس��اس ایین نامه س��طح بندی‪ ،‬به عنوان کمک‬ ‫بالعوض پرداخت می کند‪.‬‬ ‫مع��اون نواوری و تجاری س��ازی فناوری گف��ت‪ :‬به منظور‬ ‫رونق هرچه بیش��تر بازار شرکت های عرضه کننده تجهیزات‬ ‫و مواد ازمایشگاهی و ایجاد یک بستر دائمی برای همرسانی‬ ‫عرضه و تقاضا‪ ،‬معاونت تمهیداتی را به منظور ارائه تسهیالت‬ ‫لیزینگ برای خریداران بخش خصوصی‪ ،‬ارائه تس��هیالت بر‬ ‫اس��اس میزان فروش به ش��رکت های تولیدکننده به منظور‬ ‫افزایش س��رمایه در گ��ردش و طرح فروش ب��دون یارانه با‬ ‫همکاری صندوق توس��عه فناوری نانو به عنوان کارگزار مالی‬ ‫برپایی نمایشگاه تخصصی اسباب بازی در همدان‬ ‫ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حمید گلی پور با بیان اینکه در حاش��یه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬غرفه های برنامه های اموزشی و مشاوره‬ ‫هم دایر است ادامه داد‪ :‬نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان‬ ‫ت��ا ‪ 8‬اذر از س��اعت ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬در محل دائمی نمایش��گاه‬ ‫بین المللی همدان پذیرای عالقه مندان است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬معرفی اس��باب بازی های موثر در‬ ‫رشد جس��می و ذهنی کودکان‪ ،‬اش��نایی تولیدکنندگان با‬ ‫نیازه��ای این قش��ر‪ ،‬ارائ��ه و معرفی اخرین دس��تاوردهای‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی‪ ،‬ترویج مبانی اصولی ارتباط اگاهانه‪،‬‬ ‫یکپارچه سازی فعالیت های حوزه اسباب بازی‪ ،‬ایجاد فرهنگ‬ ‫انتخاب درس��ت اسباب بازی‪ ،‬ایجاد فضای فرهنگی و توسعه‬ ‫س��رگرمی و اس��باب بازی مهم تری��ن اهداف برگ��زاری این‬ ‫نمایشگاه است‪.‬‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬اندیشیده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه این طرح در طول س��ال اجرا می ش��ود‪،‬‬ ‫تنوع محصوالت عرضه ش��ده گس��ترده تر از نمایشگاه بوده و‬ ‫تجهیزات و مواد مصرفی و س��کوبندی و تجهیزات پزش��کی‬ ‫می توانند در سایت نمایشگاه ثبت نام کرده و از مزایای طرح‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اع�لام س��تاد نانو‪ ،‬در دوره شش��م نمایش��گاه‬ ‫تجهیزات و مواد ازمایش��گاهی س��اخت ایران که دی س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬برگ��زار ش��د‪ ۳۳۷ ،‬ش��رکت بی��ش از ‪ ۹۰۰۰‬م��دل‬ ‫محص��ول را عرضه کردند که تاکنون منجر به فروش قطعی‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد ریال ش��ده و همچن��ان امکان خرید‬ ‫از دور قبلی نمایش��گاه تا پیش از برگزاری نمایش��گاه هفتم‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این نمایش��گاه که با رویک��رد تولیدات ملی‬ ‫و حمای��ت از صنع��ت اس��باب ب��ازی داخلی برگزار ش��ده‪،‬‬ ‫ش��رکت های تولید کننده داخلی صدها مدل از انواع اسباب‬ ‫بازی های الکتریکی‪ ،‬ربات ها‪ ،‬ان��واع چرتکه‪ ،‬پازل‪ ،‬بازی های‬ ‫رنگ شناس��ی‪ ،‬خمیربازی و بازی های کمک اموزشی را در‬ ‫معرض دی��د عالقه مندان به ویژه ک��ودکان و نوجوانان قرار‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫قادر اشنا‪ ،‬ضمن اشاره به بازدید نمایندگان‬ ‫معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران‬ ‫و صن��ف از مصلی از تدوین و ارائه فهرس��ت‬ ‫کاس��تی های «ش��هر افتاب» به مع��اون امور‬ ‫فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫قادر اشنا‪ ،‬مدیر عامل موسسه نمایشگاه های‬ ‫فرهنگ��ی ای��ران در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار‬ ‫خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)‪ ،‬درباره تشکیل‬ ‫کارگروه بررسی امادگی مجموعه نمایشگاهی‬ ‫ش��هر افتاب بیان کرد‪ :‬مجموع��ه ای از نیاز ها‬ ‫یو دومین دوره نمایش��گاه‬ ‫برای برگزاری س�� ‬ ‫بین المللی کتاب تهران در «ش��هر افتاب» در‬ ‫کارگ��روه تدوین و در اختی��ار دکتر جوادی‪،‬‬ ‫معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬درباره زمان نظ��ر نهایی معرفی مکان‬ ‫یو دومین دوره نمایش��گاه کتاب‬ ‫برگزاری س�� ‬ ‫تهران بی��ان کرد‪ :‬ب ا توجه به اینکه موضوعات‬ ‫متعددی در جلسه اتی شورای سیاست گذاری‬ ‫طرح خواهد ش��د به نظر می رسد‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫هفته اینده موضوع مکان برگزاری نمایش��گاه‬ ‫به بحث گذاشته شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل موسس��ه نمایشگاه های فرهنگی‬ ‫ای��ران‪ ،‬درب��اره نیاز مندی های ش��هر افتاب‬ ‫ادامه داد‪ :‬موارد کلی این نیاز ها شامل فضای‬ ‫مس��قف‪ ،‬زیر س��اخت های از جمل��ه پوش��ش‬ ‫اینترنت‪ ،‬س��اخت س��رویس های بهداش��تی‪،‬‬ ‫تو امد‪ ،‬تامین امنیت‬ ‫سیستم حمل ونقل و رف ‬ ‫و همچنین موارد جزئی تر است‪ .‬درباره نتایج‬ ‫بازدید از مصلی نیز دیدگاه های کارشناس��ی‬ ‫ک��ه وظیفه اصلی نمایندگان کارگروه اس��ت‪،‬‬ ‫جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫اش��نا افزود‪ :‬نمایندگان س��ه عضو کارگروه‬ ‫هفته گذش��ته نیز از مصلی امام خمینی(ره)‬ ‫به عن��وان دومی��ن گزین��ه مح��ل برگ��زاری‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردند؛ بنابراین‬ ‫همه دیدگاه ها درباره این دو مکان در شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری نمایش��گاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران ارائ��ه و درنهایت درباره مکان برگزاری‬ ‫نمایشگاه تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫امادگی استانبول برای‬ ‫میزبانی از نمایشگاه‬ ‫جهانی محصوالت حالل‬ ‫اس��تانبول برای برگزاری نمایش��گاه جهانی‬ ‫محص��والت حالل با ش��عار« ح�لال برای همه‬ ‫نس��ل ها‪ :‬اهمی��ت خان��واده و جوان��ان» اماده‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش شبس��تان‪ ،‬هفتمین دوره‬ ‫نمایشگاه محصوالت حالل با حضور نمایندگان‬ ‫کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری اسالمی و‬ ‫کارشناسان و مس��ئوالن شرکت های حالل و با‬ ‫نظارت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری‬ ‫ترکی��ه از ‪7‬ت��ا ‪ ۱۰‬اذر ‪ ۲۸(۱۳۹۸‬نوامبر تا اول‬ ‫دس��امبر ‪ ۲۰۱۹‬می�لادی) در مرک��ز هنره��ا و‬ ‫نمایش��گاه های اوراس��یا در اس��تانبول برگ��زار‬ ‫می ش��ود‪ .‬نمایشگاه امسال با شعار «حالل برای‬ ‫همه نس��ل ها‪ :‬اهمیت خانواده و جوانان» برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس بیانیه س��ازمان اجالس‬ ‫جهانی حالل‪ ،‬در این دوره از نمایش��گاه نزدیک‬ ‫به ‪ ۴۰۰‬شرکت متخصص در زمینه های غذایی‪،‬‬ ‫مالی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬لوازم ارایش��ی‪ ،‬محصوالت‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬ش��یمی حالل و مد و لباس اسالمی‬ ‫از ‪ ۵۰‬کش��ور مختلف جهان ش��رکت می کنند‪.‬‬ ‫انتظار م��ی رود که از این نمایش��گاه نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰‬هزار نفر بازدید کنند‪ .‬این نمایش��گاه که در‬ ‫مس��احت ‪ ۱۴‬هزار مترمربع برپا می شود‪ ،‬شاهد‬ ‫دیداره��ای بی��ش از ‪ ۳۰۰‬نماینده فروش از ‪۲۵‬‬ ‫کش��ور مختلف و نشست های بازاریابی و تجاری‬ ‫خواهد بود‪ .‬این دیدارها و نشست ها برای تقویت‬ ‫جای��گاه بخش ح�لال در جهان ک��ه ارزش ان‬ ‫ب��ه بیش از چهار تریلیون دالر می رس��د‪ ،‬انجام‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫«یون��س اتا» رئیس س��ازمان اجالس جهانی‬ ‫حالل در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬افزایش اس��تقبال‬ ‫از ب��ازار حالل با افزای��ش تعداد جمعیت جهان‬ ‫اس�لام هم زمان است‪ .‬اتا افزود‪ :‬بازار محصوالت‬ ‫حالل بااین وجود به جایگاهی که مس��تحق ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬هنوز نرسیده و سهم بیشتری از تجارت‬ ‫جهانی را به دس��ت نیاورده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫هدف این نمایشگاه جبران این کمبود در بخش‬ ‫محصوالت حالل اس��ت‪ .‬رئیس سازمان اجالس‬ ‫جهان��ی حالل گف��ت‪ :‬ش��رکت ها و هیات های‬ ‫شرکت کننده در این نمایشگاه فرصت مناسبی‬ ‫برای تقویت جایگاه خود در سایه بازار محصوالت‬ ‫حالل خواهند یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرنوشت مکان‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫درگرو یک تصمیم‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازی ماروپله در مزرعه گوجه فرنگی‬ ‫قند فسا فعالیت‬ ‫خود را از سر گرفت‬ ‫با پیگیری مسئوالن قضایی استان و فرمانداری‬ ‫ویژه فس��ا در س��ال رونق تولید‪ ،‬چرخ های تولید‬ ‫در کارخانه قند فس��ا دوب��اره به چرخش درامد‪.‬‬ ‫کارخانه قند فسا پس از یک وقفه ‪۴‬ماهه فعالیت‬ ‫خود را دوباره اغاز کرد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬سرپرست‬ ‫فرمانداری ویژه فس��ا ضمن تایید این خبرگفت‪:‬‬ ‫این کارخانه قادر است روزانه ‪ ۸۰۰‬تن چغندرقند‬ ‫را به شکر سفید تبدیل کند‪ .‬ارگیو با بیان اینکه‬ ‫گام های خوبی برای اشتغال و تولید در شهرستان‬ ‫فسا برداشته ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬با راه اندازی دوباره در‬ ‫ای��ن کارخان��ه ‪ ۳۱۵‬کارگر فصلی ای��ن کارخانه‬ ‫پ��س از چن��د ماه بیکاری دوباره مش��غول به کار‬ ‫ش��دند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این کارخانه ساالنه حدود‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن ش��کر سفید تولید می کند که عالوه‬ ‫بر تامین نیاز اس��تان فارس به دیگر اس��تان های‬ ‫کش��ور هم صادر می ش��ود‪ .‬سرپرست فرمانداری‬ ‫ویژه فس��ا همچنی��ن از حمایت های دولت برای‬ ‫رون��ق این کارخانه خب��ر داد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه محص��ول چغندرقند به طورفصلی اس��ت‬ ‫پیگیری های الزم برای تخصیص شکر خام برای‬ ‫تبدیل به ش��کر سفید در این کارخانه انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬بازرسی اصناف‬ ‫در مشهد‬ ‫رئیس اتاق اصناف مشهد گفت‪ :‬طی یک هفته‬ ‫گذش��ته حدود ‪۴‬هزارو‪ ۵۰۰‬بازرسی از واحدهای‬ ‫صنفی انجام ش��ده‪ ،‬اما بیشتر تخلفات مربوط به‬ ‫درج نکردن نرخ یا ارائه ندادن صورتحس��اب بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬محمود بنانژاد در گفت وگو با مهر‪ ،‬درباره‬ ‫وضعیت بازارهای مشهد پس از اصالح نرخ بنزین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نظارت ها و بازرس��ی ها قبل از اصالح‬ ‫نرخ بنزین ازس��وی بازرسان اصناف انجام می شد‬ ‫اما این نظارت در چند روز گذش��ته تشدید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در تامین و توزیع کاالها‬ ‫مش��کلی نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬بازار در کنترل اس��ت و‬ ‫افزایش تخلف که باعث ایجاد اشوب در بازار شود‬ ‫را مش��اهده نکرده ای��م‪ .‬بنانژاد با اش��اره به ابالغ‬ ‫اصناف‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با ابالغ انجام شده به اصناف‬ ‫قرار بران شد تا افزایش قیمتی روی هیچ کاالیی‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬رئیس اتاق اصناف مشهد با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه مدیران کارخانه ه��ا‪ ،‬تولید کنندگان یا‬ ‫وارد کنندگان تاثیر بسزایی درافزایش نرخ دارند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این افزایش نرخ در حوزه اصناف دیده‬ ‫می ش��ود در حالی که سرچشمه گرانی در جایی‬ ‫دیگر اس��ت‪ .‬در حوزه اصن��اف افزایش قیمتی را‬ ‫درحال حاض��ر نداریم تا در چند روز اینده تعیین‬ ‫تکلیف ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به حوزه حمل ونقل‪،‬‬ ‫اب��راز کرد‪ :‬ن��رخ بنزین با افزایش روبه رو ش��ده؛‬ ‫بنابرای��ن ای��ن نرخ نیز در زمین��ه حمل ونقل نیز‬ ‫تاثیر گذار اس��ت ولی تاکید داریم که در ش��رایط‬ ‫فعلی قیمت ها افزایش نداشته باشد‪ ،‬تا بعد درباره‬ ‫قیمت ها تصمیم گیری شود‪ .‬بنانژاد تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ در برخ��ی اقالم می��وه و تره بار به‬ ‫افزای��ش قیمت های فصلی انها برمی گردد که هر‬ ‫ساله ان را شاهد بوده ایم؛ بنابراین نمی توان گفت‬ ‫که این افزایش مرتبط با اصالح نرخ بنزین است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه درباره مرغ‬ ‫و گوش��ت ش��اهد کاهش به کمتر از نرخ مصوب‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاض��ر مرغ کمتر از نرخ‬ ‫مص��وب و حدود ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تومان در بازار‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه همیشه درباره‬ ‫برخی کاالها و محصوالت در برخی فصول شاهد‬ ‫افزایش نرخ انها هس��تیم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬بارندگی‪،‬‬ ‫ای��ام پایانی س��ال و گاه مش��کالت کامیون ها در‬ ‫برخی زمان ها باعث افزایش نرخ کاالها می شود‪،‬‬ ‫ک��ه البته در این ش��رایط نیز نظارت و بازرس��ی‬ ‫باید بیش از پیش تش��دید ش��ود‪ .‬بنانژاد با بیان‬ ‫اینکه در چند روز گذش��ته حدود ‪ ۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫بازرسی در س��طح واحدهای صنفی انجام شده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حدود ‪ ۳۵۰‬فرم تخلف ثبت شده که بیشتر‬ ‫تخلف��ات انها مربوط ب��ه درج نکردن نرخ یا ارائه‬ ‫ندادن صورتحساب بوده است‪ ،‬با توجه به این امار‬ ‫تخلفات خیلی به حوزه گرانی مرتبط نمی ش��ود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سامانه ‪ ۱۲۴‬به صورت دائم اگر شکایت‬ ‫مردمی وجود داشته باشد ان را پیگیری می کند‪،‬‬ ‫سعی ما بر کنترل قیمت ها است بنابراین در این‬ ‫زمین��ه به کمک مردمی‪ ،‬خود بازار و اصناف نیاز‬ ‫داریم زیرا افزایش قیمت ها به س��ود بازار نیست‪.‬‬ ‫بنانژاد با اشاره به اینکه تمام سعی ما بر این است‬ ‫تا کاال و خدمات ارزان تر به دس��ت مردم برس��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��اهد رکود در بازار هستیم اما حباب این‬ ‫شرایط باید هر چه زودتر شکسته شود تا هم بازار‬ ‫رونق پیدا کند و هم تعیین تکلیفی برای قیمت ها‬ ‫شود‪ .‬رئیس اتاق اصناف مشهد در پایان با تاکید‬ ‫بر اینکه افزایش نرخ بنزین تصمیم خوب و مهمی‬ ‫است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در همه حوزه ها سربلند بوده ایم؛‬ ‫بنابراین این ش��رایط را نی��ز با مدیریت خوب رد‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گروه استان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محصول‬ ‫گوجه فرنگی‬ ‫بوشهر‪،‬‬ ‫هرمزگان و‬ ‫جنوب استان‬ ‫کرمان در ‪۲‬‬ ‫هفته اینده وارد‬ ‫بازار مصرف‬ ‫استان فارس‬ ‫خواهد شد که‬ ‫به دنبال ان نرخ‬ ‫این محصول‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫قیم��ت گوجه فرنگی باز هم در نیمه پاییز رکوردار‬ ‫بازار ش��ده اس��ت‪ .‬بنابر تجربه س��ال های گذش��ته‪،‬‬ ‫افزایش نرخ گوجه فرنگی هر س��ال از اواخر ابان و با‬ ‫پایان رسیدن فصل برداشت تولیدات مناطق معتدل‬ ‫اغاز می ش��ود و به مدت ‪۲‬تا‪ ۳‬هفت��ه ادامه می یابد‬ ‫و پس از رس��یدن موعد برداش��ت گوجه فرنگی در‬ ‫جنوب کشور و استان فارس نرخ ان سقوط می کند‪.‬‬ ‫هدایت اهلل رحیمی‪ ،‬رئیس سازمان تعاون روستایی‬ ‫استان فارس در گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫دالیل افزایش نرخ گوجه فرنگی در روزهای گذشته‪،‬‬ ‫بارندگی در بیش��تر نقاط استان بوده که باعث شده‬ ‫به دلیل وجود گل والی در اراضی کشاورزی برداشت‬ ‫این محصول متوقف شود و نسبت عرضه و تقاضا در‬ ‫بازار به هم بخورد‪.‬‬ ‫رحیمی اف��زود‪ :‬در حال حاضر هیچ گونه کمبودی‬ ‫در زمینه تولید گوجه فرنگی در اس��تان فارس وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬به گونه ای ک��ه فقط ‪ ۸۰۰‬هکت��ار از اراضی‬ ‫شهرس��تان مهر اکنون زیر کشت این محصول است‬ ‫که از روز گذشته برداشت ان اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محصول گوجه فرنگی بوشهر‪ ،‬هرمزگان‬ ‫و جنوب اس��تان کرمان نی��ز در ‪ ۲‬هفته اینده وارد‬ ‫بازار مصرف اس��تان فارس خواهد شد و به دنبال ان‬ ‫نرخ نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫او بی��ان کرد‪ :‬ن��رخ گوجه فرنگی اوایل اذر س��ال‬ ‫گذش��ته نیز به ازای هر کیلوگرم تا حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان افزایش یافت و امس��ال نیز با توجه به مسائل‬ ‫اقتص��ادی و افزایش هزینه های تولید به بیش از ‪۱۲‬‬ ‫هزارتومان نیز رس��یده که این مش��کل در روزهای‬ ‫اینده برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ازنظ��ر تئ��وری ام��کان نگه��داری گوجه فرنگ��ی در س��ردخانه ب��ا‬ ‫دمای��ی خاص ب��رای تنظیم ب��ازار در زمان گرانی وج��ود دارد و نیاز‬ ‫اس��ت ک��ه دول��ت و وزارت جهادکش��اورزی در ای��ن ح��وزه دخالت‬ ‫کنند‬ ‫‹ ‹تنظیم بازار گوجه فرنگی‬ ‫رحیم��ی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه ن��رخ گوجه‬ ‫فرنگ��ی در بازار اس��تان فارس به نس��بت روزهای‬ ‫گذش��ته وضعی��ت بهت��ری را تجربه خواه��د کرد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از یکش��نبه ‪ ۳‬اذر ‪ ۹۸‬عرض��ه گوج��ه‬ ‫فرنگ��ی در ‪ ۱۰‬بازارچ��ه ش��هرداری ش��یراز با نرخ‬ ‫ه��ر کیلوگرم ‪ ۷‬ه��زار توم��ان به طور مس��تقیم به‬ ‫م��ردم عرضه می ش��ود که ای��ن اق��دام در روزهای‬ ‫این��ده و تا متعادل ش��دن نرخ ای��ن محصول ادامه‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫رحیم��ی اظهارکرد‪ :‬تالش داریم نرخ گوجه فرنگی‬ ‫به ازای هر کیلوگرم تا حدود دو هفته اینده به کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬هزار تومان کاهش یابد و این روند تا نوروز ‪۹۹‬‬ ‫نیز ادامه داش��ته باشد‪ .‬رئیس سازمان تعاون روستایی‬ ‫اس��تان فارس گف��ت‪ :‬از یکش��نبه ‪۳‬اذر‪ ۹۸‬مردم و‬ ‫اهالی استان فارس به طور روزانه شاهد روند کاهشی‬ ‫نرخ گوجه فرنگی در بازار خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ه�م می توان�د دلی�ل گرانی‬ ‫باشد‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫فارس صادرات گوجه فرنگی را یکی از دالیل افزایش‬ ‫نرخ این محصول اعالم کرد و خواستار لغو صادرات‬ ‫یا افزایش تعرفه صادرات این محصول شد‪.‬‬ ‫حمیدرضا ایزدی در اخرین نشست شورای اداری‬ ‫اس��تان فارس با اش��اره به افزایش نرخ گوجه فرنگی‬ ‫در بازار بیان کرد‪ :‬با انکه فصل برداشت گوجه تمام‬ ‫شده و هرسال در همین زمان با افزایش نرخ گوجه‬ ‫روبه رو هستیم‪ ،‬انچه بیش از همه باعث افزایش نرخ‬ ‫این محصول شده است صادرات گوجه فرنگی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این س��ازمان با ارس��ال نامه به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دغدغه خ��ود را مبنی بر‬ ‫صادرات گوجه فرنگی اعالم کرده اس��ت و پیشنهاد‬ ‫داده صادرات گوجه فرنگی ممنوع ش��ود یا تعرفه ان‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی بازرس��ی از واحده��ای صنف��ی و برخ��ورد با‬ ‫افزای��ش ن��رخ را مهم تری��ن مس��ئله این س��ازمان‬ ‫در وضعی��ت فعل��ی عن��وان ک��رد و گف��ت‪ :‬تم��ام‬ ‫ماموریت ه��ای کارمن��دان این س��ازمان معطوف به‬ ‫تنظیم و کنترل قیمت هاس��ت و هم��ه امکانات در‬ ‫اختیار بخش بازرس��ی قرار گرفته اس��ت؛ همچنین‬ ‫در این میان یکصد نیروی بس��یج اصناف نیز با این‬ ‫سازمان همکاری می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار وجود دارد‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬اس��تاد بخ��ش‬ ‫اقتصادکشاورزی دانش��گاه ش��یراز گف��ت‪ :‬گران��ی‬ ‫ن��رخ گوجه فرنگ��ی در چند س��ال گذش��ته به طور‬ ‫مقطع��ی با ش��روع فص��ل س��رما انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫موضوعی ک��ه به دنبال ان نارضایت��ی اجتماعی نیز‬ ‫ایج��اد می کند که می توان با راهکارهای س��نتی از‬ ‫جمل��ه تبدیل و نگه��داری از این رون��د جلوگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمد بخشوده افزود‪ :‬ازنظر تئوری امکان نگهداری‬ ‫گوجه فرنگ��ی در س��ردخانه با دمایی خ��اص برای‬ ‫تنظیم بازار در زمان گرانی وجود دارد و نیاز است که‬ ‫دولت و وزارت جهادکشاورزی در این حوزه دخالت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تغیی��ر ژنتیک��ی و اص�لاح زمان‬ ‫کش��ت و برداش��ت بخش��ی از میزان تولیدات این‬ ‫محصول کش��اورزی نیز از جمله س��ایر راهکارهای‬ ‫موج��ود برای جلوگی��ری از بهم خ��وردن عرضه و‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تقاض��ای گوجه فرنگی در ش��روع فصل سرماس��ت‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه ش��یراز عنوان کرد‪ :‬نرخ گوجه فرنگی‬ ‫ح��دود دو ماه پیش به دلیل عرضه بیش از نیاز بازار‬ ‫کاهش زیادی داش��ت و در حال حاض��ر نیز به دلیل‬ ‫ش��روع فصل س��رما و کاهش تولید ای��ن محصول‬ ‫و عرض��ه ک��م‪ ،‬ن��رخ ان به ش��دت افزای��ش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬به لحاظ تئوری امکان نگهداری و‬ ‫انب��ار محصول گوجه فرنگی وجود دارد و نیاز اس��ت‬ ‫که وزارت جهادکش��اورزی و بخش دولتی روی این‬ ‫موضوع مطالعه و برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫بخش��وده عن��وان کرد‪ :‬بدون ش��ک می ت��وان با‬ ‫برنامه ریزی درس��ت از گرانی ن��رخ گوجه فرنگی در‬ ‫مقطعی کوتاه از سال جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫برخ��ی دیگر از کارشناس��ان ‪ ،‬دلی��ل افزایش نرخ‬ ‫گوجه فرنگی را اول ازاد سازی صادرات این محصول‬ ‫کش��اورزی و دوم وقوع سیل و مشکالت حمل ونقل‬ ‫در ماه های اخیرعنوان می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬حس��ن صابری هرن��دی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه بارفروش��ان ص��ادرات گوجه فرنگی را عامل‬ ‫افزایش نرخ این محصول عنوان کرد و گفت‪ :‬س��ود‬ ‫ص��ادرات گوجه فرنگی برای ه��ر کیلوگرم‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫س��نت یعنی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬هزار تومان است و صاحبان‬ ‫ب��ار گوجه فرنگ��ی و دالالن با توجه ب��ه این میزان‬ ‫درامد‪ ،‬حج��م قابل توجهی از محص��والت را صادر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫صادرات زعفران ایران با نام تجاری افغانستان‬ ‫زعف��ران ک��ه مرغوب ترین و بیش��ترین می��زان تولیدش‬ ‫در ایران و از جمله اس��تان فارس اس��ت؛ به س��بب نداشتن‬ ‫بس��ته بندی و توزیع مناسب و اس��تاندارد‪ ،‬به طور فله ای به‬ ‫کشورهای همجوار و از جمله کشور افغانستان صادر می شود‬ ‫و در انج��ا با بس��ته بندی های زیبا و متنوع‪ ،‬با نام و نش��ان‬ ‫تج��اری افغانس��تان و با ده ها برابر نرخ ب��ه بازارهای جهانی‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫«طالی س��رخ» محصولی که ‪ ۹۰‬درصد تولیدش در ایران‬ ‫است و در بازارهای جهانی‪ ،‬با قیمت های بسیار باال به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫مش��هورترین زعف��ران تولی��دی اس��تان ف��ارس متعلق‬ ‫ب��ه شهرس��تان اس��تهبان اس��ت؛ شهرس��تانی ک��ه ج��ز‬ ‫ط�لای س��رخ‪ ،‬بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده انجیر کش��ور نیز‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬به گفت��ه رئی��س اداره گیاه��ان دارویی‬ ‫جه��اد کش��اورزی ف��ارس کش��ت محص��ول زعف��ران‪،‬‬ ‫به ج��ز اس��تهبان در ‪ ۱۵‬منطق��ه دیگر اس��تان نیز کش��ت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حش��مت اهلل صادقی در گفت وگ��و با ایلنا‪ ،‬درب��اره میزان‬ ‫تولی��د ای��ن محص��ول در س��ال زراعی جاری گف��ت‪ :‬فصل‬ ‫برداش��ت زعفران در فارس هنوز به پایان نرس��یده اس��ت و‬ ‫ب��ا توجه به وضعیت ج��وی هوا و نبود اطمینان نس��بت به‬ ‫خسارات احتمالی ناش��ی از سرمازدگی نمی توان پیش بینی‬ ‫دقیق��ی از می��زان تولید امس��ال زعف��ران در ف��ارس ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئی��س اداره گیاهان داروی��ی جهادکش��اورزی اس��تان‬ ‫ف��ارس افزود‪ :‬ایران تولیدکننده بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد زعفران‬ ‫جهان اس��ت و اس��تان فارس نیز پنجمین اس��تان کشور به‬ ‫لحاظ س��طح زیر کش��ت و می��زان تولید زعفران به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫حش��مت اهلل صادق��ی با بی��ان اینک��ه ای��ران تولیدکننده‬ ‫مرغوب تری��ن و باکیفیت تری��ن زعفران جهان اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ام��ا واقعیت انکارناپذیر ان اس��ت که ما از نظر بس��ته بندی‬ ‫و نح��وه عرضه این محصول باارزش دچار ضعف هس��تیم و‬ ‫همین ضعف سبب شده زعفران تولیدی ایران با بسته بندی‬ ‫و نش��ان تجاری کش��ورهایی مانند افغانس��تان و همچنین‬ ‫برخ��ی کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس به جه��ان صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از این رو ش��رکت های خصوصی که در بخش بسته بندی و‬ ‫توزی��ع زعفران فعالیت دارند‪ ،‬باید ابتکار و خالقیت داش��ته‬ ‫باش��ند و بسته بندی این محصول باارزش را با استانداردهای‬ ‫جهانی انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت متقلبان‬ ‫رئیس اداره گیاهان دارویی جهادکشاورزی استان فارس با‬ ‫اشاره به تقلب هایی که برخی فعاالن اقتصادی حوزه زعفران‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬این تقلب موجب می شود بر صادرات‬ ‫این محصول و همچنین کیفیت زعفران ایران اس��یب وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حش��مت اهلل صادقی افزود‪ :‬این متقلبان قس��مت انتهایی‬ ‫کالله سه شاخه زعفران (که ارزش خوراکی و دارویی ندارد)‬ ‫و م��واد گیاهی یا غیرگیاه��ی دیگر را مانن��د زعفران رنگ‬ ‫می کنند و به نام زعفران ایران به مشتریان داخلی و خارجی‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫صادقی ب��ا بیان اینکه برخی صادرکنن��دگان غیرحرفه ای‬ ‫نی��ز این تقلب را انجام می دهن��د و محصول تقلبی را به نام‬ ‫زعفران مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر‬ ‫می کنند؛ خاطرنش��ان کرد‪ :‬خود من چندبار این محصوالت‬ ‫تقلبی را در بازارهای صادراتی کشورهای خارجی مشاهده و‬ ‫با ان برخورد کرده ام‪.‬‬ ‫هنگام��ی ک��ه زعف��ران درج�� ه ‪ ۳‬ی��ا محص��ول تقلب��ی‬ ‫ب��ا عن��وان زعف��ران درجه ی��ک ب��ه مش��تریان داخل��ی و‬ ‫بازاره��ای صادرات��ی فروخت��ه می ش��ود؛ نش��ان تج��اری‬ ‫و کیفی��ت زعف��ران ای��ران در جه��ان زی��ر س��وال‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹معامله در بورس به سود کشاورزان‬ ‫رئیس اداره گیاهان دارویی جهاد کشاورزی فارس با بیان‬ ‫اینکه نرخ محصول زعفران‪ ،‬به روز اس��ت و با نوسان های نرخ‬ ‫س��که و ارز تغییر می کند‪ ،‬افزود‪ :‬اداره کل جهاد کش��اورزی‬ ‫اس��تان فارس به کش��اورزانی که اق��دام به کش��ت زعفران‬ ‫می کنن��د‪ ،‬یارانه می ده��د و همچنین برنامه های اموزش��ی‬ ‫برای توس��عه کش��ت این گی��اه داروی��ی خوراک��ی برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حشمت اهلل صادقی در ادامه با اشاره به حمایت های دولت‬ ‫از محصول زعفران گف��ت‪ :‬یکی از حمایت های دولت از این‬ ‫محصول ان بوده که بیش از یک س��ال اس��ت زعفران وارد‬ ‫بورس شده است‪.‬‬ ‫این اقدام به س��ود کش��اورزان بوده است‪ ،‬همچنین طرح‬ ‫شناس��ه ملی زعفران نیز مدتی است اغاز شده است‪ .‬وی در‬ ‫توضیح این طرح گفت‪ :‬از مرحله ای که تولیدکننده محصول‬ ‫زعفران را برداش��ت می کند‪ ،‬تا زمانی ک��ه این گیاه دارویی‬ ‫و خوراک��ی به دس��ت مصرف کننده می رس��د‪ ،‬از طریق این‬ ‫شناسه ملی‪ ،‬استان‪ ،‬شهرستان و نام تولیدکننده و همچنین‬ ‫مش��خصات شناس��نامه ای ای��ن محص��ول مانن��د وضعیت‬ ‫اب وهوای��ی منطق��ه تولیدکننده ان در این شناس��ه ثبت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مستقیم از تولیدکننده خرید کنید‬ ‫رئیس اداره گیاهان دارویی جهادکشاورزی فارس در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬ش��هروندان برای اطمینان از خرید زعفران مرغوب و‬ ‫غیرتقلبی‪ ،‬بهتر اس��ت این محصول را به صورت مستقیم از‬ ‫تولیدکنندگان یا از ش��رکت های معتبر توزیع زعفران تهیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته صادقی کشاورزان افرادی بسیار زحمتکش هستند‬ ‫و اعتق��ادی به تقلب ندارند؛ از این رو زعفران تقلبی به مردم‬ ‫نمی فروشند‪.‬‬ ‫حش��مت اهلل صادقی با اش��اره به ‪ ۵‬نمونه زعفران تولیدی‬ ‫ف��ارس و ایران می گوید‪ :‬از نظ��ر مرغوبیت و کیفیت دارویی‬ ‫و خوراکی‪ ،‬زعفران «نگین»‪« ،‬ممتاز» و «س��رگل» کیفیت‬ ‫و ن��رخ باالتری در ب��ازار دارند و به عن��وان زعفران صادراتی‬ ‫ش��ناخته می ش��وند‪ .‬به گفت��ه صادقی زعفران «پوش��ال» و‬ ‫«دسته (دو سر پیچ)» نیز در رده های بعدی کیفی این گیاه‬ ‫خوراکی و دارویی قرار دارد‪.‬‬ ‫گمرک امل صاحب پایانه صادراتی شد‬ ‫سرپرست معاونت توس��عه مدیریت و منابع گمرک ایران‪،‬‬ ‫از فراهم ش��دن زمین مورد نیاز ب��رای ایجاد پایانه صادراتی‬ ‫و نی��ز س��اخت اداره جدید گمرک در شهرس��تان امل خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬احمد ذاکری افزود‪ :‬با پیگیری هایی که‬ ‫از س��وی فرمانداری شهرس��تان امل انجام شده حدود ‪۱۴‬‬ ‫هزارمتر مربع در مسیر کمربندی امامزاده عبداهلل برای پایانه‬ ‫صادرات��ی گمرک امل اختصاص داده ش��ده و حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫مترمرب��ع نیز زمی��ن با توافق هیات امنای ش��هرک صنعتی‬ ‫امام��زاده عب��داهلل برای س��اخت اداره گمرک واگذار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در چن��د س��ال گذش��ته‪ ،‬به واس��طه فعالیت‬ ‫بیش��ترین واحده��ای تولی��دی وصنعتی ونی��ز حجم باالی‬ ‫صادرات مازندران از شهرس��تان امل‪ ،‬تش��کیالت گمرک در‬ ‫ام��ل مصوب و راه اندازی و انتصاب ه��ای اداری ان نیز ابالغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت توس��عه مدیری��ت و مناب��ع گمرک‬ ‫ایران‪ ،‬افزود‪ :‬برای پایانه وس��اختمان مس��تقل اداره گمرک‬ ‫شهرس��تان ام��ل اعتب��ار پیش بین��ی واختص��اص خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ذاکری ب��ا بیان اینکه گمرک ایران برای اینکه تس��هیلگر‬ ‫در ام��ر واردات و صادرات باش��د در محل اس��تقرار فعالیت‬ ‫واحده��ای تولی��دی وصنعت��ی در س��طح گس��ترده دارای‬ ‫ش��عبه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکن��ون ‪ ۱۳۶‬ش��عبه گمرک��ی در‬ ‫کش��ور راه ان��دازی ش��ده و ای��ن می��زان اکن��ون جوابگ��و‬ ‫هست‪.‬‬ ‫گمرک شهرس��تان امل از حدود ‪ ۱۱‬سال گذشته تاکنون‬ ‫در شهرستان امل درحال فعالیت است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بیمه کردن حساب های بانکی در مقابل سرقت های سایبری در دستور کار‬ ‫تامین امنیت تراکنش ها از سوی شرکت های بیمه‬ ‫کالهبرداری اینترنتی با روش های مختلف برداشت‬ ‫غیرمج��از از حس��اب های بانکی اف��راد‪ ،‬در حالی در‬ ‫سال های گذشته شیوع زیادی پیدا کرده و ضررهای‬ ‫هنگفتی به مال افراد زده که با وجود هشدار نهادهای‬ ‫ذی ربط به مردم برای توجه و دقت بیش��تر در انجام‬ ‫عملیات بانک��ی و خرید در فضای مج��ازی‪ ،‬موضوع‬ ‫مرب��وط به س��رقت اطالعات از کارت ه��ای عابربانک‬ ‫و هک اینترنتی حس��اب های بانکی همچنان بخشی‬ ‫از اخب��ار حوادث را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫در این نوع کالهبرداری ها‪ ،‬افراد س��ودجو با به دست‬ ‫اوردن اطالعاتی مانند نام کاربری‪ ،‬گذرواژه‪ ،‬اطالعات‬ ‫حس��اب بانک��ی و‪ ...‬از طری��ق جعل یک وب س��ایت‪،‬‬ ‫پیامک و نش��انی ایمیل‪ ،‬در چشم برهم زدنی اقدام به‬ ‫خالی کردن حس��اب های بانکی افراد می کنند‪ .‬شمار‬ ‫قربانیان فیش��ینگ در حالی رو به افزایش اس��ت که‬ ‫این ش��رایط سبب ش��ده تا اقدام هایی درباره افزایش‬ ‫امنیت تراکنش های الکترونیک بانکی در دس��تور کار‬ ‫نهادهای ذی ربط قرار گیرد و در کنار راه اندازی پروژه‬ ‫رمزهای دوم یکبارمصرف از سوی بانک مرکزی‪ ،‬بیمه‬ ‫مرک��زی نیز با در دس��تور کار ق��رار دادن طرحی در‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬به دنبال بیمه کردن حساب های بانکی‬ ‫در مقابل سرقت های سایبری باشد‪.‬‬ ‫انط��ور ک��ه غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬رئی��س کل بیمه‬ ‫مرک��زی خبرداده اس��ت‪ :‬قرار اس��ت تا پایان س��ال‬ ‫مدل��ی برای پوش��ش بیمه ای حس��اب های بانکی در‬ ‫مقابل حمله های س��ایبری و فیش��ینگ طراحی شود‬ ‫تا از این طریق ریسک هایی مانند بانکداری دیجیتال‪،‬‬ ‫امنی��ت داده ها‪ ،‬کالهبرداری های بانکی و فیش��ینگ‬ ‫زیر پوش��ش بیمه قرار گیرد‪ .‬به گفته س��لیمانی پس‬ ‫از انجام مطالعات الزم‪ ،‬در حال طراحی مدل پوشش‬ ‫بیمه ای حساب های بانکی در مقابل این نوع حمله ها‬ ‫هستیم و به نظر می رسد تا پایان امسال‪ ،‬طرح و مدل‬ ‫مربوط به بیمه حساب های بانکی در مقابل فیشینگ‬ ‫به تایید برسد و احتمال دارد سال اینده اجرایی شود‪.‬‬ ‫فع��االن صنع��ت بیمه معتقدن��د راه ان��دازی بیمه‬ ‫خدمات بانکداری می تواند تا حد زیادی ریس��ک های‬ ‫پیش روی صنعت بانکداری را پوش��ش داده و امنیت‬ ‫تراکنش های بانک��ی را افزایش ده��د و این امادگی‬ ‫درحال حاضر از س��وی ش��رکت های بیمه وجود دارد‬ ‫ک��ه این طرح در کش��ور به اجرا درای��د اما بی تردید‬ ‫دس��تیابی به نتایج مثبت ان نیازمند این اس��ت که‬ ‫تمامی جوانب این طرح‪ ،‬به ش��کل کامل بررسی شود‬ ‫تا اثار مثبت ان ملموس تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند عزم جدی‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫برای اجرای درس��ت طرح بیمه کردن حس��اب های بانکی نیاز است‬ ‫تعامل الزم بین شرکت های بیمه و نظام بانکی ایجاد و عالوه بر ان از‬ ‫تجربه سایر کشورها نیز به شکل مناسب بهره گرفته شود‬ ‫س��پرده گذاران تحمی��ل خواهد ش��د اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بی تردید برداشت هایی که به صورت فیشینگ‬ ‫درمورد حس��اب های بانکی م��ردم در حال رخ دادن‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضرر های هنگفت��ی به برخی از اف��راد جامعه‬ ‫وارد کرده اس��ت که به ط��ور قطع این هزینه از مبلغ‬ ‫حق بیمه ای که قرار اس��ت بابت خرید این بیمه نامه‬ ‫پرداخت شود باالتر است‪.‬‬ ‫بنابراین می ت��وان به جرات گفت که داش��تن این‬ ‫بیمه نامه برای س��پرده گذاران بانکی یک مزیت تلقی‬ ‫می شود و می تواند باعث ارامش خاطر انها شود‪.‬‬ ‫این فعال بیمه ای با تاکید براینکه این اقدام مثبتی‬ ‫اس��ت که در صنعت بیمه در حال محقق شدن است‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬برای اجرای هرچ��ه زودتر این طرح در‬ ‫کشور‪ ،‬باید هماهنگی های الزم بین شرکت های بیمه‬ ‫و بانک ها ایجاد ش��ود و با ی��ک اراده جدی این طرح‬ ‫در کش��ور به اجرا دراید‪ .‬بی تردید این مهم بخشی از‬ ‫ریس��ک های موجود حساب های بانکی را رفع خواهد‬ ‫ک��رد و باع��ث رفع ریس��ک های پی��ش روی صنعت‬ ‫بانکداری و افزایش امنیت تراکنش های بانکی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مدت تالش هایی را در راس��تای باال بردن امنیت‬ ‫حس��اب های بانکی انجام داده ان��د‪ ،‬اما به هرحال این‬ ‫ریس��ک در فضای مجازی همچن��ان وجود دارد و ما‬ ‫نیاز داریم این ریس��ک را نیز مانند سایر ریسک های‬ ‫موجود در کش��ور زیر پوش��ش بیمه قرار دهیم و ان‬ ‫را تاحدی کنترل کنیم یاداورش��د‪ :‬ب��رای اینکه این‬ ‫طرح به ش��کل درس��ت و مناسب در کش��ور اجرایی‬ ‫شود‪ ،‬باید همه جوانب طرح مورد بررسی قرار گیرد و‬ ‫حد و حدود غرامث ها به ش��کل دقیق مشخص باشد‪.‬‬ ‫باید قوانین مش��خصی در این زمینه تعریف ش��ود تا‬ ‫ش��رکت های بیمه در قالب ان‪ ،‬ریسک را شناسایی و‬ ‫ان را انتقال دهند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این طرح نمی تواند اینگونه باشد که‬ ‫هر مبلغی را که س��پرده گذاران ادعا می کنند غرامت‬ ‫ان از س��وی ش��رکت های بیمه پرداخت شود تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حد وحدود غرامت ها باید مش��خص باشد و ابعاد‬ ‫ریس��ک های موج��ود در این حوزه ‪ ،‬به ش��کل دقیق‬ ‫تعیین شود تا ش��رکت های بیمه با شناسایی مناسب‬ ‫ریس��ک‪ ،‬بتوانند در بروز خس��ارت‪ ،‬به شکل مناسب‬ ‫اقدام به پرداخت خسارت کنند‪.‬‬ ‫مهدی مه��دوی‪ ،‬مدیرعام��ل بیمه س��رمد نیز در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه بیمه حس��اب های‬ ‫بانکی در مقابل حمالت سایبری‪ ،‬طرح جدیدی است‬ ‫که به تازگی از س��وی بیمه مرکزی مطرح شده و قرار‬ ‫است این طرح در کشور به اجرا دراید افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به ریس��ک هایی که در این حوزه وجود دارد‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد چنین بیمه نامه ای می تواند بخشی از ریسک‬ ‫س��پرده گذاران و نظام بانکی را پوشش دهد و ارامش‬ ‫نسبی را در این فضا به وجود اورد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه کالهبرداری های اینترنتی در حالی‬ ‫در سال های گذشته افزایش یافته که بانک ها در تمام‬ ‫همچنی��ن علی اکب��ر اکرامی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫بیم��ه امید در این باره در گفت وگو با‬ ‫با تاکید‬ ‫برای��ن موضوع ک��ه بیمه نامه حس��اب های بانکی در‬ ‫مقابل کالهبرداری های بانکی و فیش��ینگ‪ ،‬خدمتی‬ ‫اس��ت که در تمام کشورها ارائه می شود و این مهم با‬ ‫وجود بروز مشکالت ناش��ی از برداشت های غیر مجاز‬ ‫از حس��اب های بانکی افراد‪ ،‬می تواند در کشور ما هم‬ ‫ب��ه اجرا درای��د افزود‪ :‬این خدمت بیم��ه ای می تواند‬ ‫اتفاق مثبتی در صنعت بیمه تلقی شود و اثار مثبتی‬ ‫در ح��وزه بانکی و اقتصادی کش��ور به جای بگذارد و‬ ‫بخش��ی از بی اعتمادی ها و نگرانی های سپرده گذاران‬ ‫‹ ‹کاهش ریسک‬ ‫‹ ‹پیش نیازها فراهم شود‬ ‫یونس مظلومی‬ ‫مهدی مهدوی‬ ‫علی اکبر اکرامی‬ ‫تمام رمزهای دوم ایستا غیر فعال می شود‬ ‫مع��اون فناوری های نوین بانک مرکزی با اش��اره به ایجاد‬ ‫زیرس��اخت «هریم» برای ارس��ال رمز دوم پوی��ا به صورت‬ ‫پیامک��ی گفت‪ :‬تم��ام رمزهای دوم ایس��تا از ابتدای دی ماه‬ ‫غیر فعال می شود‪.‬‬ ‫مهران محرمیان در گفت وگو با ایبِنا با اش��اره به اقدامات‬ ‫ش��بکه بانکی برای اجرای رمز دوم یکب��ار مصرف از ابتدای‬ ‫دی ماه امس��ال گفت‪ :‬زیرساخت ارائه رمز دوم یکبار مصرف‬ ‫از س��وی تمامی بانک ها اماده ش��ده و هم اکنون بانک ها در‬ ‫حال انجام اقدامات الزم در راس��تای اطالع رسانی برای فعال‬ ‫ش��دن رمز دوم پوی��ا از طریق کانال های ارتباطی هس��تند؛‬ ‫رم��ز دوم پوی��ا از ابتدای دی ماه برای تمام��ی تراکنش های‬ ‫بدون حض��ور کارت به صورت اجباری عملیاتی می ش��ود و‬ ‫در صورتی که مش��تری رم��ز دوم پویا را فعال نکند‪ ،‬قادر به‬ ‫تقویت تسهیالت دهی نظام بانکی با فروش امول مازاد‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به‬ ‫اینکه قان��ون درباره ف��روش اموال مازاد‪ ،‬دس��ت‬ ‫بانک ها را باز گذاش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها باید‬ ‫ب��ا فروش ام��وال مازاد خود روند تس��هیالت دهی‬ ‫را تقویت کنند‪ .‬س��یدتقی کبی��ری در گفت وگو با‬ ‫ایبِنا با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال های‬ ‫گذش��ته افزود‪ :‬بانک ها در گذش��ته به دلیل اینکه‬ ‫کار بنگاه داری سود داشت به دنبال این کار رفتند‬ ‫و حت��ی در یک مقطع زمانی دچار مش��کل مالی‬ ‫نیز شدند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم خ��وی و چایپ��اره در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬اکنون بهترین راهکار شبکه‬ ‫بانکی برای رهایی از مش��کالت چند سال گذشته‬ ‫فروش اموالی اس��ت که به عن��وان دارایی منجمد‬ ‫در اختی��ار دارند‪ .‬کبیری با تاکی��د بر اینکه قانون‬ ‫در م��ورد فروش اموال مازاد‪ ،‬دس��ت بانک ها را باز‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��ا روی کار امدن‬ ‫دولت الکترونیک و انجام همه امور بانکی در بستر‬ ‫وب‪ ،‬نیازی به گس��ترش ش��عب فیزیکی نیس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم با بیان اینکه‬ ‫اعتماد مردم به بانک ها باید بیش��تر ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر مردم به شبکه بانکی بی اعتماد شوند سرمایه ها‬ ‫سر از بازارهای کاذب در خواهند اورد و در نتیجه‬ ‫نقدینگی سرگردان تورم را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫انج��ام تراکنش های بدون حض��ور کارت نخواهد بود‪ .‬معاون‬ ‫فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد‪ :‬مشتریان زمانی که‬ ‫رمز دوم پویای خود را فعال می کنند‪ ،‬رمز دوم ایستا (ثابت)‬ ‫غیرفعال می شود؛ امیدواریم با اطالع رسانی در ابتدای دی ماه‬ ‫تعداد بس��یار زیادی از مشتریان فعال در حوزه تراکنش های‬ ‫بدون حضور کارت از رمز دوم یکبار مصرف برخودار باشند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تعامل بانک مرکزی با واح��د فناوری بانک ها‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬بان��ک مرکزی در راس��تای اجرای طرح‬ ‫رم��ز دوم یکب��ار مصرف و تحقق اه��داف‪ ،‬هماهنگی الزم با‬ ‫معاون��ان فناوری بانک ها را داش��ته و وضعیت بانک ها رصد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه در چند س��ال گذش��ته‬ ‫بازار س��رمایه توانس��ته اعتماد مردم را جلب کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بانک و بورس به عنوان بازارهای مالی باید‬ ‫در تعام��ل و رقابتی س��الم به مدیری��ت نقدینگی‬ ‫در جامع��ه کم��ک کنن��د‪ .‬این نماین��ده مردم در‬ ‫مجلس دهم ادامه داد‪ :‬بازار پول و سرمایه باید در‬ ‫مدیریت نقدینگی در کنار مس��ئولیت های تعریف‬ ‫ش��ده خاص خود‪ ،‬در جهت حمای��ت از تولید‪ ،‬به‬ ‫یکدیگر کمک کنند‪ .‬کبیری یاداور ش��د‪ :‬مجلس‬ ‫باره��ا درباره کمک به دول��ت برای بهبود وضعیت‬ ‫شبکه بانکی اعالم امادگی کرده و در صورت لزوم‬ ‫به تدوین قانون مورد نیاز نیز می پردازد‪.‬‬ ‫مع��اون فناوری ه��ای نوی��ن بان��ک مرک��زی در خصوص‬ ‫س��امانه هریم و ارس��ال پیامکی رمز پویا اظهارکرد‪ :‬سامانه‬ ‫هدای��ت رم��ز یکبار مص��رف بانکی «هریم» ب��ا تاکید بانک ‬ ‫مرکزی ب��رای ارتقاء تجرب��ه کاربری ش��هروندان به منظور‬ ‫دریافت رمز دوم پویا از س��وی ش��رکت خدمات انفورماتیک‬ ‫طراح��ی و در اختی��ار بانک ها قرار گرفته اس��ت؛ مش��تری‬ ‫برای دریاف��ت پیامکی رمز دوم پویا نیاز ندارد تا کار خاصی‬ ‫انج��ام دهد‪ ،‬اما بانک ها برای هماهنگی و اتصال زیرس��اخت‬ ‫نیازمن��د اقدامات فنی هس��تند که اول دی ماه زیرس��اخت‬ ‫مذکور ام��اده ارائه خدمت به مردم خواه��د بود و عملیاتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد‬ ‫نایب رئیس اول اتاق بازرگانی تهران با اشاره‬ ‫ب��ه افزایش عرضه ارز در س��امانه نیما نس��بت‬ ‫به تقاض��ا‪ ،‬تاکید کرد که دلیل��ی برای افزایش‬ ‫ن��رخ ارز در ب��ازار وج��ود ن��دارد‪ .‬س��یدمحمد‬ ‫اتاب��ک در گفت وگو با ایبِنا درباره نوس��ان های‬ ‫روزهای گذش��ته ب��ازار ارز و چش��م انداز ان تا‬ ‫پایان س��ال اظهار کرد‪ :‬در مقطع کنونی شاهد‬ ‫هس��تیم که عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از‬ ‫تقاضا اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ممکن اس��ت نوسان ها‬ ‫و التهاب های��ی در بازار ارز ایجاد ش��ود‪ ،‬اما در‬ ‫ش��رایط فعل��ی‪ ،‬منطقی برای افزای��ش نرخ ارز‬ ‫در بازار نمی بینم و تاثیراتی که برخی مس��ائل‬ ‫دیگر‪ ،‬بر بازار گذاش��ته بار دیگ��ر ثابت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران در عین‬ ‫حال گفت‪ :‬در صورتی که دولت بخواهد بخشی‬ ‫از کس��ری بودجه خود را از محل استقراض از‬ ‫بانک مرکزی یا نظام بانکی تامین کند‪ ،‬طبیعتا‬ ‫شاهد کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز‬ ‫خواهیم بود‪ .‬اتابک خواستار ان شد که دولت با‬ ‫افزایش پایه های مالیاتی و یافتن مودیان جدید‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بخش��ی از کسری بودجه را از بنگاه ها‬ ‫و اف��رادی تامین کند ک��ه دارای معافیت های‬ ‫مالیاتی بوده یا مالیات پرداخت نکرده اند‪.‬‬ ‫به دنبال افزایش روش ه��ای کالهبرداری‬ ‫اینترنت��ی و برداش��ت های غیرمج��از از‬ ‫حس��اب های بانک��ی‪ ،‬ای��ن تقاضا از س��وی‬ ‫جامع��ه وجود دارد که نه��ادی‪ ،‬امنیت این‬ ‫تراکنش ها را تا حدی تامین کند‪.‬‬ ‫در تمامی کش��ورها بیمه ها در کنار سایر‬ ‫نهاده��ای ذی رب��ط مس��ئولیت تامین این‬ ‫امنی��ت را برعهده دارند که اغاز این حرکت‬ ‫از سوی ش��رکت های بیمه داخلی می تواند‬ ‫یک گام رو به جلو باشد‪.‬‬ ‫صدور چنین بیمه نامه هایی‪ ،‬اقدام درستی‬ ‫است و به طور قطع اجرایی کردن ان با توجه‬ ‫ب��ه پیچیدگی هایی ک��ه دارد‪ ،‬نیازمند یک‬ ‫عزم و جس��ارت جدی از سوی شرکت های‬ ‫بیم��ه و بانک ها اس��ت و حمای��ت دولت را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫دراین مس��یر باید یک برنامه ریزی دقیق‬ ‫و درست از س��وی شرکت های بیمه و بیمه‬ ‫مرکزی به وجود داش��ته باشد تا در نهایت‬ ‫اجرای این طرح کارامدی الزم را در جامعه‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬نه اینکه بیمه نامه ای ایجاد‬ ‫شود اما به دلیل جامع نبودن ان‪ ،‬ان طور که‬ ‫باید اثرگذاری نداشته باشد و سرانجام مورد‬ ‫استقبال قرار نگیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین‪ ،‬نقش دول��ت‪ ،‬بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫ش��رکت های بیمه‪ ،‬بانک ها‪ ،‬اس��تارت اپ ها‬ ‫و‪ ...‬بس��یار مهم است و با همکاری همه این‬ ‫بخش ها این نوع بیمه نامه ها می توانند موثر‬ ‫واقع شوند‪.‬‬ ‫اگر بدون کنترل شرایط و درنظر گرفتن‬ ‫بس��ترها‪ ،‬این اقدام عملیاتی شود‪ ،‬شاید در‬ ‫نهایت در زمان بروز خس��ارت اختالف هایی‬ ‫بین بیمه گر و بیمه گذار ایجاد شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬الزم اس��ت‪ ،‬پی��ش از ه��ر‬ ‫موضوعی‪ ،‬ابع��اد این مش��کل به طور کامل‬ ‫بررس��ی ش��ود تا در زمان بروز خس��ارت‪،‬‬ ‫نارضایتی افراد را به وجود نیاورد‪.‬‬ ‫بیمه نامه حس��اب های بانک��ی نیاز جامعه‬ ‫اس��ت و ش��اید خیلی پیش ترها باید چنین‬ ‫بیمه نامه ای ایجاد می شد‪.‬‬ ‫ای��ن بیمه نام��ه می توان��د بخش��ی از‬ ‫ریس��ک های موجود در صنعت بانکداری را‬ ‫پوش��ش دهد و امنیت تراکنش ها را تامین‬ ‫کند و این یک ضرورت تلقی می شود‪.‬‬ ‫عالوه براین ش��رکت های بیمه با روزامد‬ ‫ک��ردن خدم��ات بیم��ه ای و منطبق کردن‬ ‫پوشش های بیمه ای با نیاز جامعه‪ ،‬می توانند‬ ‫زمینه رش��د صنعت بیمه را نیز فراهم کنند‬ ‫و در نهایت گامی برای رفع مشکالت جامعه‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫قانون مالیات های‬ ‫مستقیم در حال‬ ‫بازنگری است‬ ‫وزی��ر ام��ور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫قان��ون مالیات های‬ ‫مس��تقیم در ح��ال‬ ‫بازنگ��ری اس��ت‪،‬‬ ‫ گف��ت‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت الیح��ه مالیات بر عایدی س��رمایه‬ ‫در بودج��ه ‪ ۹۹‬مش��روط به لح��اظ کردن‬ ‫ان در قالب تبصره های بودجه س��ال اینده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خان��ه ملت‪ ،‬فرهاد دژپس��ند‬ ‫درباره سرنوش��ت الیحه مالی��ات بر عایدی‬ ‫س��رمایه‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬قان��ون مالیات های‬ ‫مس��تقیم که مالی��ات بر عایدی س��رمایه‪،‬‬ ‫ذی��ل ان قرار دارد‪ ،‬در حال بازنگری اس��ت‬ ‫و در ای��ن رابطه ش��ورای بازنگری با حضور‬ ‫اساتید دانشگاه‪ ،‬نمایندگان بخش خصوصی‬ ‫و دس��تگاه های ذی ربط تشکیل شده است‬ ‫و پس از نهایی ش��دن فورا به دولت ارسال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه ایا‬ ‫الیحه مالیات بر عایدی س��رمایه به بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬می رس��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬اگ��ر تمای��ل‬ ‫ب��ر اس��تفاده از ظرفی��ت الیح��ه مالی��ات‬ ‫ب��ر عای��دی س��رمایه باش��د‪ ،‬ای��ن الیحه‬ ‫بای��د در قال��ب تبصره ه��ای بودج��ه اورده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بی��ان اینک��ه برداش��ت های غیر مجاز از‬ ‫حس��اب های بانکی در مدت گذش��ته درحالی هزینه‬ ‫زی��ادی را ب��ه س��پرده گذاران بانکی تحمی��ل کرده‬ ‫اس��ت ک��ه صنعت بیمه ب��رای جبران این خس��ارت‬ ‫در تالش اس��ت بیمه نام��ه ای را با عن��وان بیمه نامه‬ ‫حساب های بانکی در مقابل حمالت سایبری طراحی‬ ‫کن��د و به ب��ازار عرضه کند افزود‪ :‬ش��رکت های بیمه‬ ‫این امادگ��ی را دارند که این بیمه نام��ه را وارد بازار‬ ‫کنند و اگر این عزم و اراده از س��وی سیس��تم بانکی‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ ،‬به طور قطع اجرایی کردن این‬ ‫طرح امکان پذیر اس��ت و می تواند اثار مثبتی به جای‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫او ب��ه هزینه ای که باب��ت خرید ای��ن بیمه نامه به‬ ‫محمدقاسم سوهانی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک��ی را از بین ببرد‪ .‬او معتقد اس��ت که اجرای این‬ ‫طرح در کشور ما درحال حاضر امکان پذیر است و این‬ ‫امادگی درحال حاضر از س��وی ش��رکت های بیمه ای‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اما به هرحال دس��تیابی به نتایج مثبت‬ ‫در ای��ن بخش‪ ،‬نیازمند این اس��ت که پیش نیازهای‬ ‫اجرای این طرح در صنعت بیمه و نظام بانکی کش��ور‬ ‫ابتدا فراهم شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی درای��ن راس��تا الزم اس��ت ابت��دا‬ ‫زیرس��اخت ها در حوزه ارائه خدم��ات بانکی و امنیت‬ ‫تراکنش ه��ای بانکی به ش��کل کامل فراهم ش��ود و‬ ‫در نهایت ش��رکت های بیمه ریس��ک باق��ی مانده در‬ ‫ای��ن حوزه را زیر پوش��ش ق��رار دهند ت��ا در نهایت‬ ‫زمینه ارام��ش و اطمینان مش��تریان بانک ها فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت بیم��ه امید‪ ،‬به هرحال‬ ‫بیمه نام��ه حس��اب های بانکی در مقاب��ل حمله های‬ ‫س��ایبری‪ ،‬طرح جدیدی است که برای اجرا نیاز دارد‬ ‫همه جوانب ان بررس��ی و شناس��ایی خس��ارت های‬ ‫مربوط به این حوزه‪ ،‬میزان خس��ارت ها‪ ،‬چالش هایی‬ ‫که ممکن اس��ت ب��رای بیمه گران ی��ا بیمه گذاران به‬ ‫وجود اید‪ ،‬بحث نرخ گذاری ها‪ ،‬حدود تعهدات بیمه گر‬ ‫و‪ ...‬باید به شکل دقیق مشخص شود‪.‬‬ ‫به گفته اکرامی برای اجرای درس��ت این طرح نیاز‬ ‫اس��ت تعامل الزم بین شرکت های بیمه و نظام بانکی‬ ‫ایجاد ش��ود و عالوه بر ان از تجربه سایر کشورها نیز‬ ‫به شکل مناسب بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫او در عی��ن حال به اقدامات��ی که بانک مرکزی در‬ ‫راستای راه اندازی رمز های دوم یک بار مصرف بانکی‬ ‫در دس��تور کار قرار داده اس��ت اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن مهم می تواند ت��ا حد زیادی جلوی دسترس��ی‬ ‫کالهب��رداران را در بح��ث برداش��ت غیر مج��از از‬ ‫حساب های بانکی مردم را بگیرد و به کاهش حمالت‬ ‫سایبری نیز کمک کند‪.‬‬ ‫بی تردی��د در کنار این اقدامات وجود پوش��ش های‬ ‫بیم��ه حس��اب های بانکی‪ ،‬نی��ز می توان��د تاحد زیاد‬ ‫ریسک های موجود دراین حوزه را کم کند و اطمینان‬ ‫بیش��تری را ب��رای س��پرده گذاران بانکی ب��ه وجود‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت‬ ‫روزامد کردن‬ ‫خدمات بیمه ای‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹تعیی�ن تکلی�ف ‪۱۱‬ه�زار میلیارد‬ ‫ریال از اموال مازاد بانک ملی‬ ‫بان��ک مل��ی ای��ران در راس��تای عمل به‬ ‫مف��اد ماده ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موفق‬ ‫به واگذاری بیش از ‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریال از‬ ‫اموال مازاد خود شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک ملی‬ ‫ای��ران‪ ،‬ای��ن واگذاری ه��ا در جه��ت عمل‬ ‫ب��ه سیاس��ت های کالن دول��ت و خروج از‬ ‫بنگاه��داری بانک ه��ا صورت گرفت��ه و در‬ ‫مجم��وع امس��ال ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۱۵۶‬میلیارد‬ ‫ری��ال از اموال م��ازاد بانک اع��م از امالک‬ ‫ملکی و تملیکی و س��هام ش��رکت ها تعیین‬ ‫تکلیف شده اند‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه تاکی��دات رئیس جمهوری و‬ ‫ابالغ قانون کاهش ‪ ۳۳‬درصدی بنگاهداری‬ ‫س��االنه بانک ه��ا‪ ،‬هم��ه بانک ه��ای دولتی‬ ‫کارگروه های��ی را ب��رای واگ��ذاری و فروش‬ ‫س��هام ش��رکت ها و ام��وال مازاد تش��کیل‬ ‫داده اند‪ .‬بانک ملی ایران در روندی منطقی‪،‬‬ ‫قانونی و گام به گام‪ ،‬در حال واگذاری اموال‬ ‫و امالک مازاد خود بوده و براس��اس گزارش‬ ‫اهم عملک��رد و دس��تاوردهای وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی که به تازگی منتش��ر شد‪،‬‬ ‫این بانک هم اکنون پیش��تاز ف��روش اموال‬ ‫مازاد است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بانک مل��ی ای��ران در ‪ 4‬ابان‬ ‫امسال اقدام به برگزاری مزایده تمامی سهام‬ ‫خود در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه‬ ‫مل��ی (بزرگ ترین هلدینگ س��رمایه گذاری‬ ‫خود) کرده که ش��رایط نوبت بع��د مزایده‬ ‫شرکت مذکور در اسرع وقت اعالم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واگ�ذاری چ�ک ع�ادی عهده‬ ‫س�ایر بانک ه�ا ازطری�ق باجه ه�ای‬ ‫روستایی‬ ‫در راستای توسعه خدمات بانکی در سطح‬ ‫روستاهای کش��ور و فراهم کردن دسترسی‬ ‫اسان به این خدمات‪ ،‬امکان واگذاری چک‬ ‫عادی عهده س��ایر بانک ها ب��رای وصول در‬ ‫سامانه سراسری چکاوک از طریق باجه های‬ ‫بانکی روس��تایی پس��ت بانک ایران فراهم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬ابطحی رئیس‬ ‫اداره کل بانکداری خرد و امور باجه ها پست‬ ‫بانک ایران گف��ت‪ :‬باتوجه به تصویب هیات‬ ‫مدیره بانک و همچنین اماده س��ازی سامانه‬ ‫جام��ع بانکی بنک��و با هم��کاری واحدهای‬ ‫ذی رب��ط‪ ،‬امکان واگ��ذاری چک های عادی‬ ‫مش��تریان عهده س��ایر بانک ها برای ‪۴۱۱‬‬ ‫باجه بانکی منتخب در سراسر کشور فراهم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بهره مندی از این خدمت‬ ‫عالوه بر جلب رضایت مشتریان و کارگزاران‬ ‫باجه ه��ای بانک��ی‪ ،‬موج��ب ایج��اد موازنه‬ ‫چک ه��ای پرداختی و وصول��ی و همچنین‬ ‫افزای��ش منابع بانک و افزای��ش درامدهای‬ ‫غیرمشاع می شود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر بی��ش از ‪ ۵‬ه��زار باجه‬ ‫ت بانک ایران در روس��تاهای کش��ور‪،‬‬ ‫پس�� ‬ ‫خدمات پایه بانکی و س��ایر خدمات عمومی‬ ‫را به نیابت از دستگاه های اجرایی در تمامی‬ ‫روستاهای کشور ارائه می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دریاف�ت تس�هیالت انالی�ن از‬ ‫بانک سامان‬ ‫بانک س��امان باهدف تس��هیل و تس��ریع‬ ‫در فرایند دریافت تس��هیالت ازسوی اقشار‬ ‫مختلف جامعه‪ ،‬اقدام به طراحی و راه اندازی‬ ‫سامانه تسهیالت مصرفی کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��امان رس��انه‪ ،‬س��امانه‬ ‫تسهیالت مصرفی که هم اکنون روی سایت‬ ‫بانک سامان عملیاتی شده‪ ،‬بستری را فراهم‬ ‫می کند ک��ه از طری��ق ان متقاضیان بدون‬ ‫مراجعه به شعبه های بانک می توانند نسبت‬ ‫به ثبت تقاض��ای دریافت انواع تس��هیالت‬ ‫خرد (مصرفی) مانند خرید مس��کن‪ ،‬تعمیر‬ ‫مس��کن‪ ،‬خرید اتومبی��ل‪ ،‬کارت اعتباری و‬ ‫خرید ل��وازم منزل اقدام و پ��س از تکمیل‬ ‫مدارک جهت پیگیری درخواس��ت به شعبه‬ ‫انتخابی خود مراجعه کنند‪.‬‬ ‫برای این کار‪ ،‬متقاضیان باید پس از ورود‬ ‫به س��ایت بانک و مطالعه راهنمای س��امانه‬ ‫تسهیالت نسبت به ثبت درخواست خود در‬ ‫سامانه و دریافت کد رهگیری اقدام و سپس‬ ‫چنانچ��ه براس��اس اطالعات وارده توس��ط‬ ‫س��امانه اعتبار سنجی ش��رایط الزم را احراز‬ ‫کنند‪ ،‬بای��د تصویر مدارک موردنیاز را روی‬ ‫سامانه بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫در پای��ان متقاضی��ان جه��ت پیگی��ری‬ ‫درخواس��ت خود به ش��عبه انتخابی ارجاع‬ ‫می شوند که الزم است حداکثر ظرف مدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز کاری با همراه داشتن اصل مدارک‬ ‫به شعبه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براساس تفاهمنامه بانک توسعه تعاون و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده انجام می شود‬ ‫پرداخت ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت اعتباری به زنان سرپرست خانوار‬ ‫ب��ا امض��ای تفاهمنامه بانک توس��عه تعاون و‬ ‫معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال تس��هیالت اعتباری توس��ط‬ ‫بانک توس��عه تع��اون به زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش رواب��ط عمومی‬ ‫بانک توس��عه تعاون‪ ،‬تفاهمنام��ه فی مابین بانک‬ ‫توس��عه تعاون و معاون��ت ریاس��ت جمهوری در‬ ‫امور زنان و خانواده‪ ،‬به امضای حجت اهلل مهدیان‬ ‫ریاس��ت هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه‬ ‫تعاون و معصومه ابت��کار معاون رئیس جمهوری‬ ‫در امور زنان و خانواده رسید‪.‬‬ ‫حج��ت اهلل مهدی��ان در جلس��ه امض��ای این‬ ‫تفاهمنامه با بیان اینکه بانک توسعه تعاون خود‬ ‫را به عن��وان یک بانک اقتص��ادی و اجتماعی به‬ ‫جامعه معرفی کرده و در قبال مسائل اقتصادی و‬ ‫اجتماعی خود را مسئول می داند گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از طرح ه��ای ملی ب��ا حضور و مش��ارکت بانک‬ ‫توس��عه تعاون به مرحله اجرایی رسیده و انعقاد‬ ‫این تفاهمنامه نیز از مباحث مرتبط با مسئولیت‬ ‫اجتماعی مرتبط با ماموریت و فلس��فه وجودی‬ ‫بانک توس��عه تعاون برای یکی از ارزشمندترین‬ ‫اقشار جامعه یعنی زنان است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در ای��ن تفاهمنامه ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬منابع بانک توسعه تعاون در قالب‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت اعتباری ب��ه جامعه هدف‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر ش��د در قالب این‬ ‫تفاهمنامه ‪ ۱۷۰۰‬فقره تس��هیالت قرض الحسنه‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ون ریال��ی ب��ا ن��رخ س��ود ‪ ۴‬درصد و‬ ‫بازپرداخت چهارس��اله که ازس��وی معاونت امور‬ ‫زنان و خان��واده به بانک معرفی می ش��ود برای‬ ‫کمک به اشتغال زنان سرپرست خانوار پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او در همی��ن رابط��ه افزود‪ :‬براس��اس همین‬ ‫تفاهمنامه پیش بینی ش��د مبل��غ ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال در قال��ب مرابحه عمومی تا س��قف ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریال با نرخ سود ‪ ۱۵‬درصد که ‪ ۳‬درصد‬ ‫زیر نرخ تصویب ش��ورای پول و اعتبار اس��ت‪ ،‬با‬ ‫بازپرداخت ‪ ۳‬ساله به ش��رکت تعاونی های زنان‬ ‫کارافرین پرداخت شود‪.‬‬ ‫مهدی��ان انعق��اد ای��ن تفاهمنام��ه و حضور و‬ ‫مش��ارکت بانک توس��عه تعاون برای حمایت از‬ ‫اقش��ار سرپرس��ت خانواده را راه حلی مناس��ب‬ ‫ب��رای صیانت از ش��انیت و ش��خصیت زنانی که‬ ‫عهده دار سرپرس��تی خان��وار و امرارمعاش افراد‬ ‫تحت تکفل هستند دانس��ت و دراین باره گفت‪:‬‬ ‫کمک به شناس��ایی و تخصی��ص بهینه منابع به‬ ‫زنانی که از توانمندی‪ ،‬قابلیت و مهارت در بحث‬ ‫پیش بینی شد مبلغ ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال در قالب مرابحه عمومی‬ ‫تا سقف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال با نرخ سود ‪ ۱۵‬درصد که ‪ ۳‬درصد‬ ‫زیر نرخ تصویب ش��ورای پول و اعتبار اس��ت‪ ،‬با بازپرداخت ‪۳‬‬ ‫ساله به شرکت تعاونی های زنان کارافرین پرداخت شود‬ ‫اش��تغال در س��طوح مختلف خانگی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫کش��اورزی به صورت حقیقی و حقوقی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ ،‬می تواند عاملی برای امیدبخش��ی در‬ ‫جامع��ه و جلوگیری از ناهنجاری ها تلقی ش��ود‪.‬‬ ‫مهدیان همچنین افزود‪ :‬بانک توس��عه تعاون در‬ ‫مدت ‪ 8‬ماه امس��ال‪ ،‬هر ماه حداقل مبلغی بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬ه��زار میلی��ارد ریال تس��هیالت اعتباری‬ ‫ب��ه متقاضیان در بخش ه��ای مختلف اقتصادی‬ ‫پرداخ��ت کرده ک��ه انتظار می رود ای��ن عدد تا‬ ‫پایان امسال در مجموع از مرز ‪ ۱۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تجاوز کند‪.‬‬ ‫وی در همین رابطه افزود‪ :‬بانک توسعه تعاون‬ ‫امس��ال بی��ش از ‪ ۷۱۰‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫اعتب��اری به مددجویان کمیته امداد و س��ازمان‬ ‫بهزیس��تی پرداخت کرده و همچنین در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۶۲۰‬میلیارد ریال وام قرض الحس��نه‬ ‫ازدواج در اختی��ار زوج های ج��وان قرار داده که‬ ‫این عدد در ‪ 8‬ماه امسال به ‪ ۱۸۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫افزایش پیدا کرده که پیش بینی می شود تا پایان‬ ‫سال به ‪ ۲۴۰۰‬میلیارد ریال فزونی یابد‪.‬‬ ‫مهدی��ان همچنین رقم پرداختی تس��هیالت‬ ‫اعتب��اری بانک توس��عه تع��اون را در اش��تغال‬ ‫روس��تایی و عشایری در سال ‪ ۹۷‬و ‪ 8‬ماه امسال‬ ‫‪ ۱۷۲۰۰‬میلیارد ری��ال اعالم کرد و افزود‪ :‬بانک‬ ‫توسعه تعاون در بخش اشتغال فراگیر نیز رقمی‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۲۰۰‬میلی��ارد ری��ال ب��ه متقاضیان‬ ‫تخصیص داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه تعاون بند الف تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬را از دیگر طرح های ملی مهم در بحث کمک‬ ‫به رونق تولید و اش��تغال عن��وان کرد و در این‬ ‫ باره گفت‪ :‬بانک توس��عه تعاون با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بیش از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی ‪ ۱۱۵۰۰‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫وزارت صنایع دستی و گردشگری ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال‪ ،‬برای کمک ب��ه عاملی��ت در اجرای این‬ ‫ط��رح‪ ،‬موفق به انعقاد ق��رارداد با وزارتخانه های‬ ‫همکاران بانک های ادغام شونده‪ ،‬نگران نباشند‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره بانک های س��په و مهر‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬در جم��ع مدیران بانک مه��ر اقتصاد‪،‬‬ ‫بندهای مربوط به امور پرسنلی و عملیات شعب‬ ‫ش��یوه نامه ‪ ۳۱‬بندی چارچوب ادغام را تش��ریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬حامد هیئت داودیان‬ ‫عض��و هیات مدیره بانک در همایش سراس��ری‬ ‫مدی��ران عالی بانک‪ ،‬بانک مهر اقتصاد را یکی از‬ ‫کم حاش��یه ترین و بی اشکال ترین بانک ها عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ط��رح ادغام بانک ه��ای نیروهای‬ ‫مس��لح در بانک سپه پس از تایید مکتوب رهبر‬ ‫معظم انقالب به ش��بکه بانکی ابالغ شد و همه‬ ‫س��ازمان های مرتبط مانند بانک مرکزی‪ ،‬وزارت‬ ‫اقتصاد‪ ،‬س��تاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه‬ ‫مکلف به اجرای ان شدند‪.‬‬ ‫هیئت داودیان افزود‪ :‬پس از ابالغ ش��یوه نامه‬ ‫ادغام‪ ،‬نمایندگان بانک س��په از اواخر س��ال ‪۹۷‬‬ ‫به منظ��ور هماهنگی ه��ای الزم در بانک ه��ای‬ ‫نیروهای مسلح مستقر شدند و واحدی باعنوان‬ ‫مدیریت امور ادغام در راس��تای پیشبرد موثر تر‬ ‫ادغام در بانک سپه ایجاد شد‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدیره بان��ک با تش��ریح روند‬ ‫واگذاری س��هام بانک های ادغام ش��ونده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬پ��س از واگ��ذاری حداکثر س��هام‪ ،‬مجمع‬ ‫بانک های نیروهای مس��لح با دستور کار انتخاب‬ ‫اعضای هیات مدیره برگزار ش��د که با مشخص‬ ‫شدن اعضای جدید و معرفی مدیران عامل‪ ،‬تنها‬ ‫اقدام باقیمانده ارزش گذاری دارایی ها‪ ،‬بدهی ها و‬ ‫سرمایه گذاری ها است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به تازگی وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬سازمان حسابرس��ی را به عنوان ناظر بر‬ ‫فراین��د ارزش گذاری دارایی ها و بدهی ها تعیین‬ ‫کرده و بانک س��په انتظار دارد این ارزش گذاری‬ ‫با دق��ت و صحت انجام پذی��رد‪ .‬هیئت داودیان‬ ‫نقش تس��هیالت بانک مس��کن در تش��ویق خانه اولی ها برای‬ ‫خانه دار ش��دن‪ ،‬همچنین احیای بافت فرسوده شهری و افزایش‬ ‫سطح مطلوبیت پروژه ها بسیار مهم است‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬رحیمی استاندار فارس در همایش مدیران‬ ‫صنعت ساختمان جنوب کشور که با رویکرد تبیین فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری با همکاری مدیریت فارس و ‪ ۲۰‬نهاد و ش��رکت‬ ‫فعال این صنعت در شیراز برگزار شد‪ ،‬این همایش را نیاز کنونی‬ ‫کش��ور دانس��ت و مالیات‪ ،‬س��ود بانکی‪ ،‬نرخ بیمه‪ ،‬نرخ زمین و‬ ‫مصالح‪ ،‬دس��تمزدها‪ ،‬قدرت خرید متقاضیان و هزینه انش��عابات‬ ‫را از عوامل تاثیرگذار در رش��د صنعت ساخت وساز برشمرد‪ .‬وی‬ ‫تمرکز بر موانع توسعه و بکارگیری سیاست های تشویقی دولت‬ ‫را در چارچوب طرح اقدام ملی پاس��خی مناسب برای پیشرفت‬ ‫حوزه مسکن دانست و احیای بافت فرسوده شهری و اماده سازی‬ ‫زمین و مش��ارکت در ساخت وساز مس��کن را از دیگر طرح های‬ ‫دولت برای رونق بخش مس��کن عنوان کرد‪ .‬اس��تاندار فارس با‬ ‫تاکید بر شناس��ایی جامعه هدف‪ ،‬کاهش هزینه های زیرساختی‬ ‫و مکان یابی مناس��ب در زمینه طرح اقدام ملی گفت‪ :‬متقاضیان‬ ‫ب��ه مکان هایی گرایش و تمایل دارند که س��طح دسترس��ی به‬ ‫در بخش دیگری از س��خنان خ��ود به کارکنان‬ ‫بانک های ادغام شونده اطمینان خاطر داد که در‬ ‫چارچوب قراردادهای فعلی خود در بانک س��په‬ ‫ادام��ه فعالیت می دهند‪ ،‬از ای��ن رو‪ ،‬از همکاران‬ ‫چ دغدغه و نگران��ی در این زمینه‬ ‫خواس��ت هی ‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره بان��ک ب��ا اس��تناد به‬ ‫ش��یوه نامه ‪ ۳۱‬بندی ادغام در خصوص کارکنان‬ ‫بانک های ادغام ش��ونده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫ای��ن دس��تورالعمل‪ ،‬وزارت ام��ور اقتص��ادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬س��تاد کل نیروهای مس��لح‪ ،‬س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی‪ ،‬وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه و س��ازمان‬ ‫دایره اس��تخدامی موظفند َحس��ب درخواست‬ ‫بانک س��په‪ ،‬هم��کاری الزم را به منظ��ور اعمال‬ ‫سیاس��ت های تشویقی برای س��اماندهی نیروی‬ ‫انسانی داشته باشند‪.‬‬ ‫نامبرده شده است‪.‬‬ ‫مهدیان انعق��اد تفاهمنامه ‪ ۱۹‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریالی با شرکت ابفا برای توسعه شبکه ابرسانی‬ ‫روس��تایی‪ ،‬مدیریت بهینه مص��رف اب‪ ،‬تصفیه‬ ‫اب شیرین و همچنین انعقاد تفاهمنامه ‪۵۰۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال��ی با ش��رکت راه اه��ن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران را برای س��اخت و خرید واگن از‬ ‫دیگ��ر اقدام ه��ای بانک در ‪ ۸‬ماه امس��ال عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مهدیان با بیان اینکه تسهیالت پرداختی ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریالی در فعالیت ‪ ۱۰‬س��اله‪ ،‬باتوجه‬ ‫به جوان بودن بانک عدد قابل قبولی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دو سوم تس��هیالت پرداختی یادشده مربوط به‬ ‫‪ ۳‬س��ال اخیر بوده همان گونه که دوسوم منابع‬ ‫سپرده ای نیز مربوط به این ‪ ۳‬سال است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن مراس��م‪ ،‬معصوم��ه ابتکار‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری در ام��ور زنان و خانواده‬ ‫گف��ت‪ :‬امضای ای��ن تفاهمنام��ه و فراهم کردن‬ ‫ام��کان پرداخ��ت وام به زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫بس��یار حائز اهمی��ت بوده و ام��کان توان افزایی‬ ‫زنان سرپرس��ت خانواده جزو اولویت های دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم محسوب می شود‪ .‬وی در این‬ ‫زمین��ه افزود‪ :‬زنانی که عهده دار بار مس��ئولیتی‬ ‫خانواده هستند‪ ،‬بی تردید نیازمند کار و حمایت‬ ‫مناس��ب هستند که باید برای انها کار و اشتغال‬ ‫ایجاد تعامل مثبت با مشتریان‪ ،‬راهکاری برای وصول مطالبات‬ ‫عض��و هیات مدی��ره بانک صنعت‬ ‫و معدن گفت‪ :‬مذاکره‪ ،‬اس��تمهال یا‬ ‫اقدام قانونی و حقوق��ی راهکارهای‬ ‫پیگیری وص��ول مطالب��ات بانک ها‬ ‫اس��ت اما در وهله نخست هر پرونده‬ ‫بای��د ب��ه صورت م��وردی بررس��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بانک صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬اصغ��ر پاک طینت که به هم��راه اعضای‬ ‫کمیت��ه وص��ول مطالب��ات ای��ن بانک به اس��تان‬ ‫س��منان سفر کرده بود در جلس��ه ای که با حضور‬ ‫مجریان طرح ه��ای صنعتی به منظور تعیین تکلیف‬ ‫بدهی ریال��ی و ارزی غیر جاری واحد های تولیدی‬ ‫این اس��تان تشکیل ش��ده بود‪ ،‬افزود‪ :‬روش وصول‬ ‫مطالبات به ش��رایط مش��تری‪ ،‬ش��رایط قرارداد و‬ ‫براوردی ک��ه از زمان و فرایند انج��ام کار صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬بستگی دارد‪.‬‬ ‫تسهیالت بانک مسکن موثر در خانه دار کردن مردم‬ ‫زیرس��اخت های شهری در ان متناسب تر و دارای‬ ‫مطلوبیت بهتری باش��د‪ .‬وی بانک ه��ا‪ ،‬تعاونی ها‬ ‫و متقاضی��ان را س��ه فاکت��ور اصل��ی در کس��ب‬ ‫تجربه های گرانبها از طرح های سابق مسکن ذکر‬ ‫ک��رد‪ .‬رحیمی از ظرفیت ‪ ۴۰۰‬هزار واحدی طرح‬ ‫اقدام در استان فارس خبر داد و افزود‪ :‬هماهنگی‬ ‫منسجم بین سرمایه گذاران‪ ،‬سازندگان‪ ،‬متقاضیان‬ ‫و بانک ه��ا می تواند تعادل بین عرضه و تقاضا را بهبود بخش��د و‬ ‫طرح اقدام ملی را به فرجامی مناسب برساند‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس از عملکرد بانک مس��کن برای خانه دار کردن‬ ‫هموطن��ان قدردانی کرد و محمدحس��ن علم��داری مدیر امور‬ ‫اعتباری این بانک را نماینده متقاضیان در بانک مس��کن نامید‬ ‫و از اینکه در مجموعه اعتبارات بانک مسکن با نگاهی مثبت به‬ ‫استان فارس می نگرند ابراز خرسندی کرد‪.‬‬ ‫محمدحس��ن علمداری مدیر امور اعتباری بانک نیز با اش��اره‬ ‫ب��ه نحوه تامین مالی و تس��هیالت بانکی ب��ه حاضران گفت‪ :‬به‬ ‫کمک وزارت راه و شهرس��ازی و بانک مس��کن سیاس��ت هایی‬ ‫تشویقی منوط به حرفه ای سازی بخش مسکن توسط سازندگان‬ ‫مناسب و شرافتمندانه ایجاد شود‪.‬‬ ‫ابتکار در همی��ن رابطه افزود‪ :‬حمایت از زنان‬ ‫کارافرین و کس��ب وکارهایی ک��ه زنان عهده دار‬ ‫مسئولیت ان هس��تند عالوه بر کمک به حضور‬ ‫مش��ارکت و فعالی��ت ج��دی زن��ان در عرص��ه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬می تواند باع��ث بهره گیری از اجتماع‬ ‫پاک و سالم با کمترین ناهنجاری و بی هنجاری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمه��وری درب��اره انعق��اد این‬ ‫تفاهمنام��ه اظه��ار کرد‪ :‬ما ت�لاش می کنیم که‬ ‫ب��ا مهارت افزایی زنان و ام��کان فعالیت انها در‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی‪ ،‬مدل��ی را فراهم کنیم که‬ ‫از بهره وری و بازدهی مناس��ب برخوردار شویم و‬ ‫ما به دنبال این نیستیم که با پرداخت تسهیالت‬ ‫به زن��ان جامعه بدون توجه ب��ه مهارت کافی و‬ ‫م��دل کس��ب وکار از انها افراد بی��کار و بدهکار‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ابتکار با اش��اره به دو طرح در دس��ت اجرای‬ ‫ای��ن معاونت با مش��ارکت وزارت تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و وزارت کش��ور گفت‪ :‬با همکاری‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی زمینه اموزش‬ ‫و مهارت افزای��ی ‪ ۶۰۰۰‬زن را از طریق س��ازمان‬ ‫فن��ی و حرف��ه ای دنبال می کنی��م؛ ضمن اینکه‬ ‫با همکاری وزارت کش��ور ط��رح اموزش زنان و‬ ‫مهارت اموزی زنان که مستقر در حاشیه هستند‬ ‫را مدنظر قرار دادیم‪.‬‬ ‫وی در ای��ن رابطه افزود‪ :‬انعقاد این تفاهمنامه‬ ‫با بانک توسعه تعاون باعث تکمیل پازل اموزش‪،‬‬ ‫مهارت افزایی‪ ،‬اش��تغال افرینی‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬فروش‬ ‫و درامدزایی خواهد ش��د و بانک توس��عه تعاون‬ ‫می توان��د در قالب ای��ن تفاهمنامه نقش موثری‬ ‫را در تولید‪ ،‬بازاریاب��ی و فروش برای زنان فعال‬ ‫اقتصادی که عهده دار سرپرس��تی خانوار هستند‬ ‫برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫ابتکار بخش تعاون را ظرفیت بس��یار مناسب‬ ‫و بس��یار بزرگ برای امکان اشتغال و کارافرینی‬ ‫برای زنان یاد کرد و دراین باره گفت‪ :‬تالش شده‬ ‫اس��ت که با بهره گی��ری از ظرفیت این بخش به‬ ‫سمت ساختارس��ازی با مدل کسب وکار تعاونی‬ ‫برای کمک به اش��تغال زن��ان و کارافرینی انها‬ ‫حرک��ت کنی��م و بی تردی��د تش��کیل تعاونی و‬ ‫ش��کل گیری مدل ه��ای کس��ب وکار مبتنی بر‬ ‫فعالیت تعاونی برای حضور زنان می تواند فضای‬ ‫مناس��بی برای فعالی��ت اقتص��ادی‪ ،‬بهره گیری‬ ‫درس��ت از تس��هیالت اعتباری و امکان تضمین‬ ‫و بازپرداخت و تامین پش��توانه درامدی و مالی‬ ‫برای زنان تلقی شود‪.‬‬ ‫در پیش گرفته ایم به طوری که برای کسانی که از‬ ‫فناوری های نوین استفاده می کنند سقف پرداخت‬ ‫تس��هیالت را افزایش داده ایم‪ .‬وی بانک مسکن را‬ ‫تنها بانک تخصصی در بخش مس��کن عنوان کرد‬ ‫که دیدگاه بسیار متفاوتی به رونق این بخش دارد‪.‬‬ ‫علمداری با بیان اینکه در ‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪ ۷.۸‬درصد تس��هیالت پرداختی بانک ها در بخش‬ ‫مس��کن بوده‪ ،‬سهم پرداختی بانک مسکن را بیش از ‪ ۶.۸‬درصد‬ ‫عن��وان کرد‪ .‬مدیر امور اعتباری بانک مس��کن با تاکید بر اینکه‬ ‫رس��الت بانک مس��کن خانه دار کردن مردم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بانک‬ ‫مس��کن حامی تمامی طرح های ارائه ش��ده در زمان دولت های‬ ‫مختلف بوده است؛ به طور مثال در اجرای طرح مسکن مهر ‪۵۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان از منابع بانک مسکن به این طرح اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫علمداری از انعقاد تفاهمنامه با بنیاد مس��کن‪ ،‬س��تاد اجرایی‬ ‫فرمان ام��ام (ره) و معاونت مس��کن وزارت راه وشهرس��ازی در‬ ‫راس��تای اجرای طرح اقدام ملی سخن گفت و ادامه داد‪ :‬از ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار واحد برای طرح اقدام ملی ارائه تس��هیالت به ‪ ۲۴۰‬هزار‬ ‫پاک طین��ت ضم��ن بی��ان اینکه‬ ‫بای��د هم��واره ش��رایط اقتص��ادی‬ ‫کش��ور و مش��کالت مش��تریان را‬ ‫در نظ��ر داش��ته باش��یم‪ ،‬تصری��ح‬ ‫ک��رد‪ :‬بانک حافظ منافع مش��تریان‬ ‫خوش حس��اب است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از ش��اخص های درجه بن��دی‬ ‫ش��عبه ها‪ ،‬مقول��ه وصول مطالبات اس��ت و اعطای‬ ‫پاداش ه��ا و پرداخت های پرس��نلی نیز بر اس��اس‬ ‫معیارهای عملک��ردی در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بان��ک صنعت و معدن گفت‪:‬‬ ‫در پ��س هر پرونده مطالباتی یک مش��تری وجود‬ ‫دارد ک��ه به ه��ر دلیلی از بازپرداخ��ت منابع بانک‬ ‫خودداری کرده و مدیران و کارشناس��ان ش��عبه ها‬ ‫باید با اس��تفاده از راهکارهای قانونی امکان ایفای‬ ‫تعهدات را برای انها به وجود اورند‪.‬‬ ‫واحد را بانک مس��کن برعه��ده گرفته که ‪ ۱۰۰‬ه��زار واحد در‬ ‫بافت فرس��وده و بازافرینی ش��هری و ‪ ۱۴۰‬هزار واحد از طریق‬ ‫تفاهمنامه مذکور امسال و س��ال اینده به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫مدیر امور اعتباری امکان استفاده از افزایش سقف تسهیالت در‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی را در گرو بکارگیری فناوری حرفه ای در‬ ‫ساخت وس��از و استفاده از تسهیالت صندوق مسکن یکم عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علم��داری اولویت ه��ا در فعالیت ه��ای اینده بانک مس��کن‬ ‫را ب��ه ترتیب اتمام پروژه مس��کن مهر در س��ال این��ده و ایجاد‬ ‫زنجیره ارزش در بخش مس��کن برش��مرد و گف��ت‪ :‬چرخه پول‬ ‫در بخش مس��کن توس��ط دارن��دگان و فعاالن بخش مس��کن‬ ‫اع��م از ناظران‪ ،‬اجراکنن��دگان‪ ،‬تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫مصال��ح س��اختمانی در این زنجی��ره انجام می ش��ود که باعث‬ ‫می ش��ود ب��ا افزای��ش فعالی��ت در این ح��وزه‪ ،‬بخ��ش صنعت‬ ‫س��اختمان به عنوان پیش��ران اقتصاد کش��ور قوی تر عمل کند‪.‬‬ ‫مدی��ر امور اعتب��اری اب��راز امیدواری ک��رد با اج��رای صحیح‬ ‫ط��رح اقدام ملی بت��وان وضعیت رکود بخش مس��کن را بهبود‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫ماهیگیران سهمیه سوخت ‪ ۱۸00‬لیتری می خواهند‬ ‫گرفتاری شناورهای صیادی در جزرومد سوختی‬ ‫موج غافلگی��ری فعاالن حمل ونقل از س��همیه بندی‬ ‫ناگهانی بنزین به صاحبان ش��ناورهای کوچک بنزینی‬ ‫ن روزها بیش از ‪ ۱۱‬هزار ش��ناور‬ ‫نیز رس��یده اس��ت‪ .‬ای ‬ ‫صیادی در سراس��ر کشور دغدغه های سوختی داشته و‬ ‫امیدوارند با توجه به مصرف باالیی که دارند‪ ،‬سهمیه ای‬ ‫برایشان در نظر گرفته شود تا پاسخگوی نیاز حدود ‪۶۰‬‬ ‫لیتری انها در روز باشد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ ‪ ،‬بخش زیادی از شناورهای صیادی‬ ‫با بنزین کار می کنند اما بر خالف تاکسی ها و وانت بارها‪،‬‬ ‫س��همیه ای برای انها درنظر گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫درحالی است که این شناورها دست کم ‪ ۶۰‬لیتر در روز‬ ‫بنزین مصرف می کنند و خرید سوخت ازاد‪ ،‬هزینه های‬ ‫باالیی به صاحبانشان تحمیل می کند‪.‬‬ ‫می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬درخواست خود مبنی بر لزوم اختصاص‬ ‫س��همیه بنزی��ن ‪ ۱۵۰۰‬تومانی را به اس��تانداری اعالم‬ ‫کرده ایم و این مس��ئله از سوی استانداری نیز به وزارت‬ ‫کشور اعالم شده اس��ت و درحال حاضر در انتظار اعالم‬ ‫میزان و زمان اختصاص سهمیه هستیم‪ .‬تندرو با اشاره‬ ‫به فعالیت ‪ ۳۵۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار ش��ناور صیادی در اس��تان‬ ‫هرمزگان بیان ک��رد‪ :‬همه این ش��ناورها درحال حاضر‬ ‫فعال هس��تند و به سهمی ه سوخت نیاز دارند‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬در صورت س��همیه بندی س��وخت برای شناورهای‬ ‫صیادی‪ ،‬میزان این سهمیه باید مصرف حداقل ‪ ۶۰‬لیتر‬ ‫در روز این شناورها را پوشش دهد‪ .‬تندرو اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به پیگیری های استاندار هرمزگان‪ ،‬امید زیادی به‬ ‫اختصاص سهمیه سوخت داریم‪.‬‬ ‫براس��اس اخبار رسیده‪ ،‬در شهرهای مختلف دریایی‪،‬‬ ‫پیگیری در زمینه تعیین سهمی ه بنزین برای شناورهای‬ ‫صیادی ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فریدون همتی‪ ،‬استاندار هرمزگان‬ ‫در نشس��ت س��تاد تنظیم بازار این اس��تان در روزهای‬ ‫گذشته گفت‪ :‬فرمانداران شهرستان های ساحلی استان‬ ‫باید نس��بت به س��اماندهی و ثبت نام صیادان واقعی با‬ ‫کمک تعاونی های صیادی در شهرستان ها اقدام کنند تا‬ ‫امار انها به طور دقیق مشخص و سهمیه سوخت برای‬ ‫شناورهای انها در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رضا پوربابایی‪ ،‬فرماندار شهرس��تان ابوموس��ی نیز در‬ ‫جلس��ه س��تاد تنظیم بازار اس��تان هرمزگان گفت‪۴۲ :‬‬ ‫قایق صیادی در شهرس��تان ابوموسی فعالیت می کنند‬ ‫که به سوخت نیاز دارند اما وضعیت سوخت این صیادان‬ ‫هنوز مشخص نشده است‪.‬‬ ‫همچنین کریم علی حس��نی‪ ،‬فرماندار شهرستان دیر‬ ‫در ای��ن زمینه گفت‪ :‬به طور تلفن��ی و مکتوب موضوع‬ ‫سوخت شناورهای صیادی را پیگیری کرده ایم که هنوز‬ ‫نتیجه ای حاصل نش��ده و همچنان در حال رایزنی برای‬ ‫برطرف شدن این مشکل هستیم‪.‬‬ ‫سید حسین حسینی‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان بوشهر نیز در گفت وگو با مهر از پیگیری‬ ‫رئی��س کمیته بن��ادر و دریانوردی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی نیز از پیگیری مسئله اختصاص سهمیه بنزین‬ ‫به ش��ناورهای صی��ادی در این نهاد خبر داد‪ .‬حس��ین‬ ‫هاشمی تختی در پاسخ به‬ ‫با اشاره به پیگیری ها‬ ‫برای حل مش��کل س��وختی صیادان گفت‪ :‬یکشنبه در‬ ‫نط��ق پیش از دس��تور خود در مجلس به این مس��ئله‬ ‫اشاره کردم ‪ .‬در کمیسیون عمران مجلس نیز پیگیر حل‬ ‫این مشکل هستیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه هنوز رقمی به عنوان میزان سهمیه سوخت‬ ‫ش��ناورهای صیادی تعیین نشده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قرار‬ ‫ش��ده کمیته ای در استان هرمزگان با همکاری اتحادیه‬ ‫ش��ناورهای صیادی‪ ،‬براوردی از میزان نیاز ماهانه این‬ ‫ش��ناورها به سوخت داشته باشند تا بر مبنای این رقم‪،‬‬ ‫تصمیم گیری شود‪ .‬این عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی یاداور ش��د‪ :‬البته این پیگیری ویژه‬ ‫استان هرمزگان نیست و در همه استان های دریایی در‬ ‫شمال و جنوب ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬احتمال دارد بر اساس کارکرد و میزان‬ ‫پیمایش س��وخت س��همیه بندی در اختیار شناورداران‬ ‫قرار گیرد‪ .‬البته باید بررسی شود که اعطای این سهمیه‬ ‫براساس چه سازکاری باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری مسئوالن برای اختصاص سهمیه‬ ‫مجید بابایی‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پیگیری سهمیه سوخت شناورها در مجلس‬ ‫تندرو‪ :‬در صورت س��همیه بندی سوخت برای ش��ناورهای صیادی‪،‬‬ ‫میزان این سهمیه باید مصرف حداقل ‪ ۶۰‬لیتر در روز این شناورها‬ ‫را پوشش دهد‬ ‫برای تعیین سهمیه بنزین برای قایق های صیادی خبر‬ ‫داده است‪ .‬در سیریک نیز پیگیری برای تامین سوخت‬ ‫صیادان قایق های ماهیگیری ادامه دارد‪.‬‬ ‫حسن رئیسی‪ ،‬رئیس اداره شیالت این شهرستان در‬ ‫گفت وگ��و با مهر گفت‪ :‬در س��یریک بیش از ‪ ۸۸۳‬قایق‬ ‫صیادی با سوخت بنزین وجود دارد که سهمیه ای برای‬ ‫انها در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با اضافه ش��دن نرخ سوخت به سایر‬ ‫هزینه ه��ای صی��ادان‪ ،‬انها دیگر قادر ب��ه ادامه فعالیت‬ ‫نیس��تند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬افزای��ش نرخ بنزی��ن در میزان‬ ‫فعالیت و اش��تغال صیادان تاثیر بسزایی دارد و ضروری‬ ‫اس��ت در تخصی��ص س��همیه بنزین ب��رای این بخش‬ ‫اقدامی انجام شود‪ .‬رئیس��ی میزان سوخت مصرفی هر‬ ‫قای��ق موتوری در روزی که ب��ه دریا می رود را ‪ ۷۵‬لیتر‬ ‫بیان کرد و افزود‪ :‬از نخس��تین روز افزایش نرخ بنزین و‬ ‫اجرای س��همیه بندی‪ ،‬اداره و سازمان شیالت هرمزگان‬ ‫با همکاری و هماهنگی فرماندار س��یریک و استانداری‬ ‫هرمزگان با ارسال فهرست قایق های صیادان‪ ،‬به دنبال‬ ‫اختصاص سهمیه بنزین برای انها بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹روزانه دست کم ‪ ۶۰‬لیتر بنزین می خواهیم‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه ش��ناورهای صی��ادی هرمزگان‬ ‫می گوید سهمیه ای که برای این شناورها در نظر گرفته‬ ‫می شود باید پاس��خگوی نیاز دست کم ‪ ۶۰‬لیتری این‬ ‫شناورها در روز باشد‪.‬‬ ‫اس��حاق تندرو در پاسخ به‬ ‫با اش��اره به لزوم‬ ‫تعیین سهمیه برای شناورهای صیادی که بنزین مصرف‬ ‫اسحاق تندرو‬ ‫حسین هاشمی تختی‬ ‫مسکن کارکنان دولت در انتظار تامین زمین‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گف��ت‪ :‬ط��رح ملی مس��کن ب��رای کارگ��ران در‬ ‫دس��ت تهیه اس��ت که به زودی با وزارت کار در‬ ‫ای��ن زمینه تفاهمنام��ه امضا می کنی��م‪ .‬محمود‬ ‫محم��ودزاده در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از طرح اقدام ملی تولید مس��کن مربوط‬ ‫به تامین مس��کن اقش��ار مختلف اس��ت‪ .‬مسکن‬ ‫معلمان ش��نبه به امضای مقام های مس��ئول دو‬ ‫وزارتخان��ه راه و شهرس��ازی و اموزش وپ��رورش‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫قرارداد مس��کن وزارت دفاع نیز در هفته های‬ ‫پیش امضا ش��ده است‪ .‬به زودی نیز برای مسکن‬ ‫کارگ��ران ب��ا وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫تفاهمنامه امضا می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مسکن محرومان که دهک های‬ ‫یک تا ‪ ۳‬را ش��امل می شوند‪ ،‬با نهادهای حمایتی‬ ‫مانن��د کمیته امداد‪ ،‬بنیاد مس��تصعفان و س��تاد‬ ‫اجرایی مذاکره ش��ده و در اینده نزدیک عملیاتی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محمودزاده درباره مس��کن کارکنان دولت که‬ ‫مدت��ی پیش مطرح ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬پیش نیاز‬ ‫تامین مس��کن کارکنان دولت این است که باید‬ ‫نهادهای ذی ربط زمین های خود را در اختیار این‬ ‫ط��رح بگذارند و ما امادگ��ی داریم برای کارکنان‬ ‫انها وارد عمل ش��ویم ولی تاکنون هیچ نهادی به‬ ‫ما زمین معرفی نکرده است‪.‬‬ ‫خودکفایی کشور در تامین تجهیزات بندری و دریایی‬ ‫مدیرکل تعمیر و مهندسی تجهیزات سازمان‬ ‫بن��ادر و دریان��وردی گفت‪ :‬با رون��ق در بخش‬ ‫تولید داخل توانسته ایم جلو خروج ارز از کشور‬ ‫را بگیریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬فرهاد کوهس��اری با اشاره به‬ ‫رونق تولید در ‪ ۴‬محور تعمیر و نگهداری‪ ،‬تامین‬ ‫قطعه های بندری‪ ،‬دریایی و مخابراتی اظهارکرد‪:‬‬ ‫در بخش تعمیر و نگهداری توانسته ایم به ‪۱۷۷‬‬ ‫شناور کوچک و بزرگ خدمات ارائه دهیم و در‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال گذشته هیچ شناوری برای تعمیر‬ ‫اساس��ی به خارج از کش��ور اعزام نشده که این‬ ‫موضوع بنابر مصوبه سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫مبنی بر ممنوع ش��دن تعمیر اساسی و زیرابی‬ ‫تجهیزات س��ازمان در بیرون از کشور‪ ،‬اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ‪ 7‬ماه گذش��ته ‪ ۶۶‬شناور‬ ‫کوچک و بزرگ در داخل کش��ور تعمیر اساسی‬ ‫ش��دند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بخ��ش تامین قطعه های‬ ‫یدکی در بندرها توانسته ایم بیش از ‪ ۸۰۰‬قطعه‬ ‫ب��رای تجهی��زات دریایی‪ ،‬بن��دری و مخابراتی‬ ‫تولید کنیم‪.‬‬ ‫از ای��ن ‪ ۸۰۰‬قطعه تولی��د داخل ‪ ۲۶۰‬قطعه‬ ‫مربوط به تجهیزات دریایی‪ ۴۶۷ ،‬قطعه مربوط‬ ‫به تجهی��زات بن��دری و ‪ ۴۱‬قطع��ه مربوط به‬ ‫تجهیزات مخابراتی اس��ت که در مجموع ارزش‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد تومانی دارند‪.‬‬ ‫کوهساری بیان کرد‪ :‬بیش از ‪ 7‬الیروب بزرگ‬ ‫داریم که در بحث پمپ های انها نیازمند واردات‬ ‫بودیم‪ ،‬اما تولید داخل به ما کمک کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تولی��د این قطعه ها در داخل بیش از ‪ 30‬درصد‬ ‫برای ما صرفه اقتصادی دارد و در تولید انبوه تا‬ ‫‪ 50‬درصد صرفه اقتصادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل تعمیر و مهندسی تجهیزات سازمان‬ ‫یادداشت‬ ‫مشکل قیمت‬ ‫بنزین نیست‬ ‫ساختار است‬ ‫بنادر و دریانوردی با بیان اینکه نخس��تین رادار‬ ‫تولید داخ��ل در بندرعباس نصب ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش از این رادار مورد نیاز را از فرانس��ه تامین‬ ‫کرده بودیم‪.‬‬ ‫کوهس��اری ب��ا بی��ان اینک��ه ‪ ۱۵‬ارتی ج��ی‬ ‫(جرثقیل جابه جاکننده کانتینر) در شرکت های‬ ‫داخلی س��اخته شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت ‪۲۴‬‬ ‫ارتی ج��ی دیگر در دس��تور کار و فرایند انجام‬ ‫مناقصه ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه امکان تولید ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫تجهیزات مورد نیاز س��ازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫در داخل کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬می توانیم با‬ ‫رونق تولید داخل‪ ،‬وابستگی خود را برای تامین‬ ‫تجهیزات به خارج از کش��ور به کمترین میزان‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به س��اخت شناورهای کوچک و‬ ‫بزرگ در داخل کشور گفت‪ :‬ساخت ‪ ۹‬شناور به‬ ‫ارزش ‪ ۱۱۲‬میلیون یورو در شرکت های داخلی‬ ‫ادامه دارد‪ .‬همچنین قرارداد س��اخت ‪ ۹‬شناور‬ ‫دیگ��ر به ارزش ‪ ۳۶‬میلیون یورو در حال انعقاد‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ازنده داخلی ‪ 50‬درصد تجهیزات را‬ ‫خ��ود تامین می کند و ح��دود ‪ 50‬درصد دیگر‬ ‫را از خارج تامین می کند و به همین دلیل رقم‬ ‫قراردادها ارزی‪ -‬ریالی است‪.‬‬ ‫کوهس��اری افزود‪ :‬خرید ‪ ۷۸‬ش��ناور کوچک‬ ‫و ب��زرگ خدمات س��احلی از جمل��ه راهنمابر‪،‬‬ ‫اتش خ��وار و‪ ...‬در دس��تور کار اس��ت و ارزش‬ ‫ق��رارداد مربوط به این خری��د به بیش از ‪۲۰۵‬‬ ‫میلیون یورو می رسد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعمیر و مهندسی تجهیزات سازمان‬ ‫بنادر گفت‪ :‬ازس��ال ‪ ۹۷‬درمجموع ‪ ۹۲‬شناور با‬ ‫ارزش ‪ ۴‬ه��زار میلیارد تومان در ش��رکت های‬ ‫داخلی در دست ساخت است‪.‬‬ ‫اص�لاح نرخ بنزی��ن در س��ایه اختالف و‬ ‫کش وقوس های رجال و گروه های سیاسی‪،‬‬ ‫با ‪ ۵‬س��ال تاخیر و به بدترین شکل ممکن‬ ‫به اجرا درامد و به تجربه ای تلخ در ساختار‬ ‫حکمران��ی کش��ور و نظام سیاس��ت گذاری‬ ‫عموم��ی مبدل ش��د‪ ،‬تجربه ای ک��ه هرگز‬ ‫فراموش نخواهد شد‪.‬‬ ‫البته پیش از این ه��م چنین نمونه هایی‬ ‫داشته ایم‪:‬‬ ‫ س��ال ‪ ۸۹‬مجل��س نه��م و دولت دهم‬‫طرح��ی را با هدف اصالح ن��رخ حامل های‬ ‫انرژی با عنوان هدفمن��دی یارانه ها به اجرا‬ ‫گذاش��تند‪ .‬البته فلسفه بنیادی این تصمیم‬ ‫اصالح الگوی مصرف با اصالح قیمت ها بود‬ ‫ام��ا تفاوتی ب��زرگ هم داش��ت و ان اینکه‬ ‫مناف��ع این ط��رح باید مس��تقیم به جیب‬ ‫م��ردم بازگردد تا عدال��ت اجتماعی حاصل‬ ‫ش��ود‪ .‬معلوم نش��د چنین طرح��ی چگونه‬ ‫قرار است بین پرداخت نقدی منابع حاصل‬ ‫از اص�لاح نرخ ه��ا‪ ،‬اصالح الگ��وی مصرف و‬ ‫عدالت اجتماعی رابط��ه ای علمی‪ ،‬معتبر و‬ ‫پایدار ایجاد کند‪ .‬اکنون حدود ‪ ۱۰‬س��ال از‬ ‫اجرای ان می گذرد و بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر منابع کش��ور بدون هیچ بهره و منفعت‬ ‫ملی بین ‪ ۸۰‬میلیون ایرانی‪ ،‬به طور مساوی‬ ‫پرداخت شد تا نتیجه ان شود که نه عدالت‬ ‫نس��بی را شاهد باشیم‪ ،‬نه دردی از تک تک‬ ‫ایرانی ها دوا ش��ده باشد و نه الگوی مصرف‪،‬‬ ‫اصالح معنی داری را به خود دیده باشد‪.‬‬ ‫پیش از س��ال ‪ ۹۱‬که ش��اهد افزایش ‪۳‬‬‫برابری نرخ ارز بودیم حدود ‪ ۱۰‬س��ال بازار‬ ‫ارز شاهد ثبات نسبی بود‪ .‬این در حالی بود‬ ‫ک��ه در این دوره‪ ،‬به طور تقریبی‪ ،‬هرس��ال‬ ‫هم��واره ت��ورم ‪ ۲‬رقمی داش��تیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫می توان نتیجه گرفت که این ثبات نس��بی‪،‬‬ ‫مدی��ون دخالت و دس��تکاری دولت و بانک‬ ‫مرکزی در بازار ارز بوده اس��ت‪ .‬تا اینکه در‬ ‫نهایت این فنر در س��ال ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬باز شد و‬ ‫در زمان خود‪ ،‬ش��وک اقتصادی و اجتماعی‬ ‫قابل توجهی به اقتصاد وارد کرد‪.‬‬ ‫دول��ت یازدهم که در س��ال ‪ ۹۲‬کار خود‬ ‫را اغاز ک��رد‪ ،‬از تنش های ارزی به ش��دت‬ ‫نگران بود‪ ،‬بنابراین کنترل ش��دیدی بر بازار‬ ‫اعمال کرد و حتی اجازه تغییر متناس��ب با‬ ‫تورم را هم نداد‪ .‬دوباره داس��تان س��ال ‪۹۱‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬به ش��کلی بحرانی تر از سوی‬ ‫دول��ت دوازده��م رخ داد‪ .‬ری��ال ای��ران در‬ ‫‪ ۶‬ماه ب��ه کمتر از یک چه��ارم ارزش خود‬ ‫تنزل کرد و اقتصاد کشور همزمان با شدت‬ ‫گرفتن تحریم های بین المللی‪ ،‬شاهد بحرانی‬ ‫بنیادی تر بود‪.‬‬ ‫رک��ود اقتص��ادی همزم��ان ب��ا ت��ورم‬ ‫افسارگسیخته کش��ور را فرا گرفت و سفره‬ ‫م��ردم ک��ه ق��رار ب��ود روزی ب��ا طرح های‬ ‫عدالت خواهان��ه و امروز با ش��عار مهار تورم‬ ‫رنگین شود‪ ،‬خالی و خالی تر شد‪.‬‬ ‫ساختار بیمار اجازه نمی دهد تدبیری در‬‫کار باشد‪ .‬خطا پشت خطا‪ ...‬کیست که نداند‬ ‫قیمت س��وخت (بنزی��ن و گازوئیل) نیاز به‬ ‫اصالح داش��ت‪ .‬از اخرین اصالح نرخ بنزین‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬که بنزین تک نرخی ش��د‪۵ ،‬‬ ‫سال گذشت و در این ‪ ۵‬سال‪ ،‬بارها ازسوی‬ ‫اقتصاددانان به دولت و مجلس توصیه ش��د‬ ‫تا ن��رخ حامل های انرژی‪ ،‬به وی��ژه بنزین و‬ ‫گازوئیل را در ساختاری پیوسته و متناسب‬ ‫با تغییر تورمی‪ ،‬اصالح کنند‪ .‬اما دولت هایی‬ ‫ک��ه در چنین س��اختار ناکارام��دی حضور‬ ‫دارند‪ ،‬به راس��تی فراموش��کار هم هس��تند‬ ‫و ص��دای بح��ران اقتص��ادی‪ -‬اجتماعی را‬ ‫نمی ش��نوند یا وقتی می شنوند که دیر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انه��ا بحران های��ی را که در گذش��ته ای‬ ‫نزدی��ک در اث��ر دس��تکاری متغیره��ای‬ ‫اقتص��ادی و دخالت های نادرس��ت دولت ها‬ ‫داشته ایم‪ ،‬فراموش می کنند و البته براساس‬ ‫روال ی��ک س��اختار بیمار‪ ،‬باز ه��م تدبیری‬ ‫در کار نیس��ت‪ .‬باز هم خطا پش��ت خطا‪...‬‬ ‫نتیجه اش این ش��د که تصمیمی درست را‬ ‫به شکلی اش��تباه‪ ،‬بدون پشتوانه اجتماعی‬ ‫و بدون تدبیر اج��را کردند و با افزایش نرخ‬ ‫بنزین بحرانی جدید افریده شد‪.‬‬ ‫همه اینها به دلیل این اس��ت که ساختار‬ ‫کش��ور گ��وش ش��نوا ن��دارد‪ ،‬واقعیت های‬ ‫جامعه را به درستی درک نمی کند و منافع‬ ‫ف��ردی و گروهی را به مناف��ع ملی ترجیح‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫خانه های روی گسل‬ ‫گران ترند!‬ ‫دبیرکارگروه زلزله کش��ور گف��ت‪ :‬با افزایش‬ ‫ت��اب اوری در برابر حوادث ناش��ی از زلزله باید‬ ‫ب��رای مقابله با تهدید حوادث غیرمترقبه اماده‬ ‫باش��یم و با زلزله زندگی کنیم‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫علی بیت الله��ی در کارگاه تخصصی الزام های‬ ‫پدافند غیرعامل در راس��تای تاب اوری شهری‬ ‫در براب��ر مخاطره های گس��ل ها و وق��وع زلزله‬ ‫در قزوی��ن بیان کرد‪ :‬قزوین در بخش ش��مالی‬ ‫و مناط��ق گران نرخ‪ ،‬دو گس��ل کاری دارد که‬ ‫متاس��فانه توسعه ش��هری به ان سمت است‪.‬‬ ‫در کش��ور هم هرجا گسل وجود دارد به دلیل‬ ‫توسعه شهری خانه ها گران تر است‪ .‬بیت اللهی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این مرغوبیت به ان دلیل اس��ت‬ ‫ک��ه این واحده��ا در مرز بین دش��ت و کوه و‬ ‫مناطق خوش اب و هوا قرار دارد و برج س��ازی‬ ‫و ساخت وساز بیشتر می شود که باید از توسعه‬ ‫ان جلوگیری کنیم‪ .‬دبیر کارگروه زلزله کشور‬ ‫یاداورش��د‪ :‬همه کارها ش��امل ساخت وس��از و‬ ‫جلوگی��ری از س��اخت روی گس��ل ها موجب‬ ‫تاب اوری می شود‪ .‬احتمال خسارت و اثار ناشی‬ ‫از خسارت و کاهش زمان برای جبران خسارت‬ ‫از اهداف تاب اوری است‪ .‬تاب اوری دارای ابعاد‬ ‫فنی‪ ،‬سازمانی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی است‪ .‬دبیر‬ ‫کارگروه زلزله کش��ور با بی��ان اینکه باید بتوان‬ ‫با زلزل��ه زندگی کرد‪ ،‬افزود‪ :‬هرچه زلزله بزرگ‬ ‫و عمقش بیشتر باش��د‪ ،‬اثار تخریبی ان کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬بیت اللهی اظهارکرد‪ :‬بررس��ی ها نشان‬ ‫می دهد عمق زلزله قزوین کم است و تخریبش‬ ‫باالس��ت زیرا هر چه طول گس��ل بیشتر باشد‬ ‫تخری��ب بیش��تری دارد و گس��ل های قزوین‬ ‫این گونه اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬وقتی از دوره‬ ‫بازگش��ت ‪ ۱۰۰‬س��اله برای زلزله ‪ ۷‬ریش��تری‬ ‫س��خن می گوییم یعنی در هر قرن باید منتظر‬ ‫زلزله ای ‪ ۷‬ریشتری باشیم‪ .‬دوره بازگشت برای‬ ‫زلزله ‪ ۶‬ریش��تری‪ ۱۰ ،‬س��ال در نظ��ر گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬دبیرکارگروه زلزله کشور یاداورشد‪:‬‬ ‫دوره بازگشت به قدرت زلزله هم بستگی دارد و‬ ‫ابعاد ناحیه در براورد دوره بازگشت مهم است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بار گرانی بنزین بر دوش حمل ونقل عمومی‬ ‫سهمی از درامدهای بنزینی به ناوگان شهری داده نشد‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سکینه اشرفی‬ ‫روزانه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار سفر‬ ‫میان تهران‬ ‫و شهرهای‬ ‫اقماری‬ ‫انجام می شود‬ ‫مش��اور برنامه و بودجه شهرداری تهران معتقد است در‬ ‫طرح افزایش نرخ بنزین‪ ،‬بس��یاری مس��ائل به ویژه توسعه‬ ‫حمل ونقل عمومی دیده نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش شهرنوشت‪ ،‬امار و مشاهده ها نشان می دهد به‬ ‫دنبال افزایش نرخ بنزین‪ ،‬تعداد مسافران وسایل حمل ونقل‬ ‫عمومی به ویژه مترو و بی ارتی افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫پیمان س��نندجی مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی‬ ‫ته��ران در این زمینه گفته اس��ت‪« :‬ب��ا افزایش نرخ بنزین‬ ‫خطوط اتوبوس��رانی افزایش مسافر داشته به ویژه خط ‪ ۷‬و‬ ‫یک بی ار تی پر مسافرتر از گذشته شده است‪».‬‬ ‫درح��ال حاضر ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۷۰‬اتوبوس در س��طح ش��هر‬ ‫تردد می کنند که میانگین عمر بیشتر انها حدود ‪ 11‬سال‬ ‫اس��ت‪ .‬گران شدن نرخ بنزین تا اینجای کار افزایش تعداد‬ ‫مس��افران مترو و اتوبوس را به همراه داش��ته اما شهرداری‬ ‫کالنش��هرها س��همی از درامده��ای حاص��ل از این طرح‬ ‫ندارند‪ ،‬س��همی که شاید می توانست بخشی از کمبودهای‬ ‫حمل ونقل عمومی پایتخت را پوشش دهد‪.‬‬ ‫س��کینه اشرفی‪ ،‬مشاور برنامه و بودجه شهرداری تهران‬ ‫با بیان اینکه در چند سال گذشته هزینه زندگی در تهران‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ ،‬این موضوع را موجب رانده شدن‬ ‫برخی ش��هروندان کم برخوردار از محله ها به حاش��یه شهر‬ ‫ته��ران عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به مرکزیت خدمات در‬ ‫تهران‪ ،‬بسیاری از مردم مجبورند هر روز میان حاشیه شهر‬ ‫و تهران در رفت و امد باشند‪.‬‬ ‫به گفته او بخش��ی از این س��فرها با حمل ونقل عمومی‬ ‫و بخش��ی دیگر با خودروهای ش��خصی انجام می ش��ود و‬ ‫بسیاری از رانندگان خودروهای شخصی برای مسافرکشی‬ ‫یا کار در تاکسی های اینترنتی به تهران سفر می کنند‪.‬‬ ‫معاون پیشین برنامه ریزی‪ ،‬توسعه شهری و امور شورای‬ ‫شهرداری تهران گفت‪ :‬باید خطوط حمل ونقل عمومی بین‬ ‫تهران و حاش��یه تهران را تقویت کنیم‪ ،‬به ویژه در ش��رایط‬ ‫فعلی که تعداد مس��افران ب��ا توجه به باال رفتن نرخ بنزین‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مش��اور ش��هردار تهران در حوزه برنامه و بودجه افزود‪:‬‬ ‫اکنون که سیاس��ت افزایش نرخ بنزین در کشور اجرا شده‬ ‫است‪ ،‬باید به توسعه شبکه حمل ونقل عمومی کالنشهرها‬ ‫توسعه خطوط حمل ونقل ریلی و غیر ریلی شهری که دولت باید نگاه‬ ‫ویژه به ان داش��ته باشد‪ ،‬هر سال به دلیل کسری بودجه که دولت‬ ‫با ان روبه رو است‪ ،‬جدی گرفته نمی شود‬ ‫به ویژه پایتخت توجه بیشتری شود‪ .‬از روزی که این طرح‬ ‫اجرا ش��د‪ ،‬تعداد مسافران این ش��بکه به طرز چشمگیری‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ی به عنوان‬ ‫اشرفی به شهروندانی که از خودروهای شخص ‬ ‫وس��یله امرار معاش استفاده می کنند اشاره کرد و توضیح‬ ‫داد‪ :‬نتیجه پژوهشی نشان داد روزانه ‪ ۵۰۰‬هزار سفر میان‬ ‫تهران و ش��هرهای اقماری انجام می شود که گروهی برای‬ ‫فعالیت مسافرکش��ی وارد تهران می شوند‪ .‬بنابراین اگر این‬ ‫سیاست افزایش نرخ بنزین‪ ،‬سیاست حمایت از فرودستان‬ ‫و کم درامدها اس��ت باید س��همیه بنزین برای این افراد در‬ ‫نظر گرفته می ش��د‪ .‬او با بیان اینکه سیاس��ت افزایش نرخ‬ ‫بنزین با س��رعت و بدون پیوس��ت های سیاستی مشخص‬ ‫انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری بخش ها به ویژه حوزه حمل ونقل‬ ‫عمومی در این طرح دیده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت ب�ه تعهدهای خ�ود عم�ل نکرده‬ ‫است‬ ‫مش��اور ش��هردار تهران در زمینه برنامه و بودجه ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگرچ��ه ش��هرداری کالن ش��هرها در درام��د حاصل‬ ‫از افزای��ش ن��رخ بنزین س��همی برای توس��عه حمل ونقل‬ ‫عموم��ی ندارن��د‪ ،‬اما اگر دول��ت تا به امروز ب��ه تعهدهای‬ ‫خ��ود در ای��ن زمینه عمل می کرد ش��اید ب��ا این حجم از‬ ‫کاس��تی و نارضایت��ی مس��افران اتوبوس و مت��رو روبه رو‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اش��رفی قوانی��ن و مقررات بس��یاری دولت را‬ ‫موظ��ف به پرداخت یارانه بلیت مترو و اتوبوس کرده و این‬ ‫موضوع حتی در قوانین بودجه س��االنه هم دیده می ش��ود‬ ‫اما متاس��فانه توس��عه خطوط حمل ونقل ریلی و غیر ریلی‬ ‫شهری که دولت باید نگاه ویژه به ان داشته باشد‪ ،‬هر سال‬ ‫به دلیل کسری بودجه که دولت با ان روبه رو است‪ ،‬جدی‬ ‫گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬با توجه به درامدی که دولت از افزایش نرخ‬ ‫بنزین دارد حاال باید به تعهدهای خود عمل و یارانه بلیت‬ ‫مت��رو و اتوبوس را پرداخت کند‪ .‬به اندازه کافی هم قوانین‬ ‫و مقررات مبنی بر مش��ارکت دولت در توس��عه حمل ونقل‬ ‫عموم��ی وج��ود دارد و نیازی به مصوب��ه و قانون جدیدی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ح ترافیک‬ ‫جزئیات کاهش ساعت اجرای طر ‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ‬ ‫جزئیات کاهش س��اعت اج��رای طرح ترافیک و‬ ‫محدوده کنترل الودگی هوا را تشریح کرد‪.‬‬ ‫س��ردار محمدرض��ا مهمان��دار در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا بیان کرد‪ :‬با فرارس��یدن نیمه دوم سال و‬ ‫کاهش طول روز نی��روی انتظامی در نامه ای به‬ ‫شهرداری تهران خواس��تار کاهش ساعت اتمام‬ ‫طرح ترافیک و محدوده کنترل الودگی هوا شد‬ ‫که در نتیجه نشست های برگزار شده‪ ،‬شهرداری‬ ‫ب��ا پیش��نهاد پلیس موافقت کرد و مقرر ش��د از‬ ‫ابتدای اذر تا پایان س��ال‪ ،‬طرح ترافیک و طرح‬ ‫کنترل الودگی هوا به جای س��اعت ‪ ۱۹‬س��اعت‬ ‫‪ ۱۸‬به پایان برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تغییری در س��اعت اغاز این‬ ‫طرح ایجاد نش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬هم طرح ترافیک‬ ‫و هم طرح کنترل الودگی هوا ساعت ‪ 6:30‬اغاز‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین تغییری در محدوده طرح ‬ ‫نیز ایجاد نش��ده است‪ .‬تغییر ساعت نیز به دلیل‬ ‫افزایش تراکم و حجم ت��ردد خودروها در حلقه‬ ‫بیرونی طرح های ترافیکی بود‪.‬‬ ‫رئی��س پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه‬ ‫تنظیمات دوربین های ثبت تخلف نیز براس��اس‬ ‫س��اعت جدید تغییر کرده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بر‬ ‫این اساس خودروهایی که از ابتدای اذر تا پایان‬ ‫امسال بدون داش��تن مجوز قانونی در حدفاصل‬ ‫س��اعت ‪ 6:30‬تا ‪ ۱۸‬وارد محدوده طرح ترافیک‬ ‫ش��وند جریمه خواهند شد و کاهش یک ساعته‬ ‫در ان اعمال شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه طرح ترافی��ک و محدوده‬ ‫کنت��رل الودگی ه��وا در روزه��ای تعطیل اجرا‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در س��اعت اجرای محدوده‬ ‫کنترل الودگی هوا در پنجش��نبه ها نیز تغییری‬ ‫ایجاد نشده و مانند گذشته از ساعت ‪ 6 :30‬اغاز‬ ‫شده و ساعت ‪ ۱۳‬به پایان می رسد‪.‬‬ ‫سردار مهماندار درباره ش��رایط تردد ساکنان‬ ‫طرح ه��ای ترافیکی تهران نیز افزود‪ :‬تس��هیالت‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده برای این اف��راد همچنان‬ ‫وجود داش��ته و تغیی��ری در ان به وجود نیامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ‬ ‫درباره فعالی��ت دوربین های ثب��ت خروجی نیز‬ ‫گفت‪ :‬این دوربین ها فعال بوده و س��اعت خروج‬ ‫خودروها از محدوده را نیز ثبت می کند‪ .‬س��اعت‬ ‫این دوربین ها با ساعت جدید پایان طرح تطبیق‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫اعمال محدودیت برای فعالیت االینده ها در اصفهان‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان‬ ‫با اش��اره به تجمیع االینده ه��ای هوای اصفهان‬ ‫ت��ا پایان هفت��ه گفت‪ :‬لغ��و فعالی��ت کوره های‬ ‫واحده��ای تولید گچ خاک و اج��ر تا اخر هفته‬ ‫و کاه��ش فعالی��ت صنایع��ی ک��ه در فهرس��ت‬ ‫االینده های محیط زیس��ت هستند‪ ،‬ابالغ شده و‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیست استان بر کاهش‬ ‫فعالیت این واحدها نظارت می کند‪.‬‬ ‫منصور شیش��ه فروش در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه بر اس��اس اعالم س��ازمان هواشناسی‬ ‫از یکش��نبه تا اخر این هفته وضعیت ابرناکی در‬ ‫سطح اس��تان اصفهان شاهد خواهیم بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یک جبهه هوای س��رد از شمال کشور وارد‬ ‫استان شده و استقرار این جبهه هوا‪ ،‬مه الودگی‪،‬‬ ‫دید افق پایین‪ ،‬ابرناکی و رطوبت باال را به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تجمی��ع االینده های ه��وا تا اخر‬ ‫هفت��ه ادام��ه دارد و فقط ویژه اصفهان نیس��ت‪،‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی‪ ،‬توس��عه ش��هری و امور‬ ‫ش��ورای شهردار تهران از ارائه الیحه متمم بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ش��هرداری تهران در روزهای اینده‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬بر اس��اس این الیحه‪ ،‬س��قف‬ ‫بودج��ه تا میزان ‪ ۲۵‬ه��زار میلیارد تومان افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬حامد مظاهریان در گفت وگو با مهر‬ ‫درب��اره اخرین وضعیت ارائه متمم بودجه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ش��هرداری ته��ران اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایش هزینه های پیش بینی نش��ده در حقوق و‬ ‫مزایای کارکنان ش��هرداری در ابتدای س��ال و نیز‬ ‫بلکه اس��تان های دیگر از جمله تهران و مناطق‬ ‫بزرگ ش��هرهای صنعتی را نیز دربرگرفته است‪.‬‬ ‫شیش��ه فروش ادام��ه داد‪ :‬در فصل ه��ای پاییز و‬ ‫زمس��تان که هوای سرد ریزش دارد‪ ،‬حرکت هوا‬ ‫و تغی��ر ناپایداری ها انجام نمی ش��ود و به همین‬ ‫دلیل هوا راکد می ماند‪.‬‬ ‫در این موقع از س��ال به دلیل نبود وزش باد‪،‬‬ ‫انباش��ت االینده ها از منابع ثابت و س��یار مانند‬ ‫خودروه��ا و صنایع اتفاق می افتد‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه قانون هوای پاک گفت‪ :‬این قانون در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تصویب و ایین نام��ه اضطرار‬ ‫کاهش الودگی هوا نیز تدوین ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این ایین نامه مش��خص شده هنگامی که شرایط‬ ‫پای��داری هوا به هم می خ��ورد و وارونگی هوا یا‬ ‫اینورژن اتفاق می افتد‪ ،‬براساس پیش بینی اداره‬ ‫کل هواشناسی ایین نامه اضطرار کاهش الودگی‬ ‫ه��وا ابالغ می ش��ود‪ .‬مدی��ر کل مدیریت بحران‬ ‫استانداری اصفهان گفت‪ :‬پس از اعالم شرایط هوا‬ ‫افزایش بودجه شهرداری تهران‬ ‫افزایش هزینه های نگهداش��ت نیاز داریم تا برای‬ ‫ایجاد شفافیت ارقام بودجه اصالح شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬عالوه بر افزایش هزینه ها‪ ،‬با توجه به تصویب‬ ‫جدول منابع و مصارف برنامه س��وم توس��عه شهر‬ ‫تهران در ش��ورای ش��هر‪ ،‬رقم بودجه س��ال ‪ ۹۸‬بر‬ ‫اساس برنامه حدود ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان براورد‬ ‫ش��ده که بر این اس��اس باید س��رجمع اعتبارات‬ ‫بودجه امس��ال از حدود ‪ ۱۸‬ه��زار و ‪ ۸۲۸‬میلیارد‬ ‫به ح��دود ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان افزایش یابد‪ .‬به‬ ‫گفته معاون ش��هردار تهران‪ ،‬الیحه متمم بودجه‬ ‫ازس��وی اداره کل هواشناسی‪ ،‬اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت با توجه به ایس��تگاه های سنجش‬ ‫االینده هوا‪ ،‬شاخص الودگی هوا را اندازه گیری‬ ‫می کن��د‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مصوبه هایی از‬ ‫جمله لغو فعالیت کوره های واحدهای تولید گچ‬ ‫خاک و اجر تا اخر هفته تصویب شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۶‬معدن گچ ه��م از پیش تعطیل‬ ‫ش��ده بود‪ .‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن وتجارت‬ ‫نیز بای��د مجوز کاهش فعالی��ت صنایعی که در‬ ‫فهرس��ت االینده های محیط زیس��ت هستند را‬ ‫ابالغ و اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان‬ ‫بر کاهش فعالیت انها نظارت کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه پلی��س راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی موظ��ف ش��د کنترل بیش��تری بر‬ ‫مس��یرهای طرح ترافیک داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تشدید برخورد با خودروهای دودزا و خودروهای‬ ‫ب��دون برگ��ه معاینه فن��ی نیز از دیگ��ر وظایف‬ ‫راهنمایی و رانندگی است‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬در روزهای اینده به شورای شهر تقدیم‬ ‫خواهد شد‪ .‬مظاهریان تاکید کرد‪ :‬بخش مهمی از‬ ‫ای��ن افزایش بودجه صرف امور عمرانی و توس��عه‬ ‫ش��هر خواهد شد‪ .‬بودجه عمومی شهرداری تهران‬ ‫(مناطق‪ ،‬واحدهای س��تادی‪ ،‬راهنمایی و رانندگی‬ ‫و ش��ورای ش��هر) از نظر منابع تامین اعتبار شامل‬ ‫درامده��ا‪ ،‬واگ��ذاری دارایی ه��ای س��رمایه ای و‬ ‫واگ��ذاری دارایی ه��ای مالی اع��م از نقد و غیرنقد‬ ‫بیش از ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۸۲۸‬میلیارد تومان به تصویب‬ ‫شورای شهر تهران رسیده بود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1414‬‬ ‫پیاپی ‪2732‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از ترافیک برگزاری جشنواره های سینمایی در نیمه دوم سال‬ ‫جشنواره هایی برای پر کردن تقویم‬ ‫س��ینمای ایران هرس��ال به فصل پاییز که می رس��د‬ ‫ب��ه جنب وجوش بیش��تری درمی اید و به ج��ز تکاپوی‬ ‫فیلمس��ازان برای تمام کردن فیلم ها و رساندنش��ان به‬ ‫موعد فجر‪ ،‬ماراتن جشنواره های متعدد سینمایی هم تا‬ ‫پایان سال نفس گیر می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬تمرکز جشنواره های سینمایی در‬ ‫نیم��ه دوم س��ال بارها و بارها مورد انتق��اد و بحث قرار‬ ‫گرفت��ه و از بین جش��نواره های مهم‪ ،‬فقط جش��نواره‬ ‫جهان��ی فجر اس��ت که در نیمه نخس��ت س��ال برگزار‬ ‫می شود؛ هرچند برای همان هم اعتراض های هرازگاهی‬ ‫زیادی می شود که به همان بهمن ماه برگردد‪.‬‬ ‫به این ترتیب پس از جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه‬ ‫تهران و جش��نواره بین المللی فیلم رش��د که به تازگی‬ ‫پای��ان یافتند‪ ،‬جش��نواره های بین المللی فیلم مقاومت‪،‬‬ ‫معلولین پرواز‪ ،‬حقیقت‪ ،‬جشنواره فیلم عمار‪ ،‬جشنواره‬ ‫مل��ی فیلم فجر و جش��نواره بین المللی فیل��م ‪ ۱۰۰‬با‬ ‫فاصله ه��ای کم از یکدیگ��ر برگزار می ش��وند که البته‬ ‫در این چند ماه چند جش��نواره منطقه ای دیگر هم در‬ ‫فهرست جشنواره سینمایی امس��ال سازمان سینمایی‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره ها‪ ،‬منبع درامد باشند‬ ‫میان��ه خرداد س��ال جاری ب��ود که رئیس س��ازمان‬ ‫س��ینمایی در حکمی اعضای ش��ورای جش��نواره های‬ ‫سازمان س��ینمایی را منصوب کرد‪ .‬به موجب این حکم‬ ‫علیرض��ا رض��اداد‪ ،‬ابراهیم داروغ��ه زاده‪ ،‬محمود اربابی‪،‬‬ ‫محس��ن حدادی‪ ،‬حسین ربانی‪ ،‬مس��عود نجفی‪ ،‬جلیل‬ ‫اکبری صحت و مهرزاد دانش به عنوان اعضای ش��ورای‬ ‫جش��نواره های سازمان س��ینمایی معرفی شدند و سید‬ ‫روح اهلل حسینی هم به عنوان مدیرکل دفتر جشنواره ها‬ ‫و همکاری های بین الملل س��ازمان س��ینمایی‪ ،‬ریاست‬ ‫شورای جشنواره ها را عهده دار شد‪.‬‬ ‫در نیمه مهر س��ال جاری نیز نخستین خروجی این‬ ‫ش��ورا با عنوان «ش��یوه نامه رویدادهای سینمایی» در‬ ‫دس��ترس قرار گرفت‪ .‬در این ش��یوه نامه که در راستای‬ ‫سیاس��ت شفاف س��ازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫است به صورت مش��خص اولویت ها و ارزش گذاری های‬ ‫وزارت ارش��اد برای ص��دور مجوز برگ��زاری‪ ،‬نظارت و‬ ‫حمای��ت از رویدادهای س��ینمایی بیان ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین قرار اس��ت تمام جش��نواره های داخلی طبق‬ ‫شاخص های اعالم شده در این شیوه نامه به سطوح الف‪،‬‬ ‫ب و ج درجه بندی ش��ده و براس��اس ان مورد حمایت‬ ‫سازمان سینمایی قرار بگیرند‪ .‬طبق اطالعات ارائه شده‬ ‫در این شیوه نامه تعیین س��طح این رویدادها بر اساس‬ ‫گزارش کارشناس��ی و توس��ط هیاتی متش��کل از یک‬ ‫نماینده خانه س��ینما‪ ،‬یک نماینده از دفتر جش��نواره و‬ ‫یک نماینده از ش��ورای جش��نواره ها پس از هر دوره از‬ ‫جشنواره صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اثار محدود و جشنواره های متعدد‬ ‫س��ید روح اهلل حس��ینی مدیرکل دفتر جشنواره ها و‬ ‫همکاری های بین الملل و رئیس ش��ورای جشنواره های‬ ‫س��ازمان ام��ور س��ینمایی‪ ،‬ه��دف اصلی تنظی��م این‬ ‫شیوه نامه را ساماندهی رویدادهای سینمایی و استفاده ‬ ‫بهینه از ظرفیت این رویدادها و به ویژه جش��نواره های‬ ‫س��ینمایی می ‏داند‪ .‬جش��نواره های متعددی در سپهر‬ ‫فرهنگی و س��ینمایی ایران حضور دارند که عموم مردم‬ ‫و عالقه من��دان س��ینما نمی دانند ب ه لح��اظ ضرورت و‬ ‫تاثیرگ��ذاری چه جایگاهی دارند و مت��ر و معیاری نیز‬ ‫برای ارزیابی اهمیت و کیفیت شان در دست نیست‪.‬‬ ‫طب��ق گفت��ه حس��ینی‪ ،‬از این پس می��زان حمایت‬ ‫سازمان س��ینمایی از جش��نواره های بخش غیردولتی‬ ‫وابس��ته ب��ه امتیازی اس��ت ک��ه در نظ��ام رتبه بندی‬ ‫جشنواره ها به دست می اورند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر جش��نواره ها از شاخصه «اثرگذاری در‬ ‫تولی��د» به عن��وان یکی از مولفه های تعیین س��طح یاد‬ ‫کرده و به ایرنا می گوید‪ :‬اینکه برای مثال جش��نواره ای‬ ‫با اثار مش��ابه یک جشنوار ه دیگر برگزار شود و یکسری‬ ‫اثار تکراری از این جش��نواره به ان جش��نواره بچرخند‬ ‫نش��انگر ان است که این جش��نواره اثرگذاری در تولید‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫«محتوا» ش��اخصه دیگری اس��ت که باالترین امتیاز‬ ‫را در ج��دول س��طح بندی دارد‪ .‬حس��ینی دراین ب��اره‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فیل��م س��ینمایی‬ ‫«ع��رق س��رد» ب��ه‬ ‫کارگردان��ی س��هیل‬ ‫بیرقی از تاریخ ‪ ۳۰‬ابان‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در س��ینماهای‬ ‫انگلیس و ایرلند اکران‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این فیل��م با ب��ازی باران‬ ‫کوثری‪ ،‬امیر جدیدی و س��حر دولتش��اهی است‬ ‫و درب��اره ی ممنوع الخروج کردن یک ورزش��کار‬ ‫زن توسط ش��وهرش است‪ ۱۱ .‬سینما در ایرلند و‬ ‫انگلستان این فیلم را نمایش می دهند‪ .‬هم چنین‬ ‫پخ��ش هم زم��ان ‪ VOD‬ان در ‪Curzon‬‬ ‫‪ Home Cinema ، BFI Player‬اغاز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمپان��ی نوری پیکچ��رز با مدیری��ت کتایون‬ ‫ش��هابی پخش بین المللی فیل��م را برعهده دارد‪.‬‬ ‫فیل��م «عرق س��رد» طب��ق اع�لام پخش کننده‬ ‫در کش��ورهای امریکا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬سوئد‪،‬‬ ‫ارژانتین و شیلی اکران موفقی داشته است‪.‬‬ ‫تمامی بازیگران این فیلم در جش��نواره ی فیلم‬ ‫فجر کاندید دریافت سیمرغ شدند‪ .‬همچنین امیر‬ ‫جدیدی و سحر دولتشاهی برای بازی در این فیلم‬ ‫موفق به دریافت س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر‬ ‫نقش اول مرد و نقش مکمل زن شدند‪.‬‬ ‫«عروسی مردم»‬ ‫تمام شد‬ ‫برگ��زاری جش��نواره های متعدد در س��ال های اخیر ب��ه معضلی پیچیده‬ ‫برای س��ینمای ایران تبدیل شده‪ ،‬به گونه ای که بسیاری از جشنواره های‬ ‫اینچنینی بدون انکه موسسه ها و سازمان های برگزارکننده انها نقشی در‬ ‫عرصه تولید سینمای ایران داشته باشند‪ ،‬با برگزاری چنین جشنواره هایی‬ ‫به اصطالح سر «سفره اماده» نشسته اند‬ ‫توضیح می دهد‪« :‬یکس��ری از محتواها برای س��ینمای‬ ‫ایران اهمیت بیش��تری دارند‪ .‬به عنوان مثال اسیب های‬ ‫اجتماعی موضوع مهمی اس��ت که سینما و جشنواره‏ ها‬ ‫می توانند در تصویر و تش��ریح و رفع انها موثر باش��ند‪.‬‬ ‫تالش ما این اس��ت که جش��نواره ها ذیل این شاخصه‪،‬‬ ‫توجه بیشتری در انتخاب موضوعات داشته باشند‪».‬‬ ‫طبق م��اده ‪ ۲۷‬این ش��یوه نامه‪ ،‬برگزارکننده موظف‬ ‫اس��ت گزارش کاملی از مالی و عمومی منتش��ر کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن طبق ماده ‪ ۳۷‬در راس��تای ش��فافیت و رفع‬ ‫تبعیض ارقام حمایتی سازمان سینمایی از این رویدادها‬ ‫منتش��ر خواهد شد‪ .‬بر این اساس منابع انسانی‪ ،‬مالی و‬ ‫اجرایی به عنوان یکی از شاخصه های جدول سطح بندی‬ ‫رویدادهای سینمایی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر جش��نواره ها درباره این مولفه توضیح‬ ‫می ده��د‪« :‬در برگزاری برخی جش��نواره ها بخش��ی از‬ ‫اس��امی فقط جنبه تبلیغاتی دارند‪ .‬م��ا امیدواریم که با‬ ‫اجرای این ش��یوه نامه و انج��ام ارزیابی‏ ها و نظارت های‬ ‫دقیق تر چنین ایراداتی رفع شوند‪».‬‬ ‫او در بخش پایان��ی صحبت هایش تاکید می کند که‬ ‫البته تنظیم این شیوه نامه به معنای محدود کردن تعدد‬ ‫رویدادهای سینمایی نیس��ت‪« :‬برگزاری جشنواره های‬ ‫متعدد س��ینمایی نه تنها اس��یب و اشکال نیست بلکه‬ ‫حداقلش این اس��ت که در فضای فرهنگی و اجتماعی‬ ‫نش��اط و شور و ش��وق ایجاد می کند اما توصیه ما این‬ ‫است که این رویدادها هدفمندتر و موثرتر برای سینما‬ ‫و جامع��ه عمل کنند‪ .‬فکر می کنم درحال حاضر نه تنها‬ ‫تعداد رویدادهای سینمایی مان زیاد نیست بلکه کم هم‬ ‫است‪».‬‬ ‫‹ ‹کیفیت مهم است یا کمیت؟‬ ‫ترافیک جشنواره های سینمایی در نیمه دوم سال که‬ ‫با ش��لوغی اکران فیلم هایی که در نوبت نمایش هستند‬ ‫هم زمان می شود؛ دغدغه هایی برای صاحبان این فیلم ها‬ ‫به وج��ود می اید چراک��ه س��ینماهایی همچون ملت‪،‬‬ ‫چارسو و فلسطین که در مدت برگزاری این جشنواره ها‬ ‫میزبان هستند از اکران دیگر فیلم های بازمی مانند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تع��داد چنین جش��نواره هایی ک��ه در بازه‬ ‫زمان��ی نه چندان طوالن��ی برپا می ش��وند‪ ،‬نحوه صدور‬ ‫مجوزدهی ش��ان را ک��ه از برگزاری برخ��ی از انها ‪3 ،2‬‬ ‫دوره بیشتر نمی گذرد‪ ،‬مهم می کند و این سوال مطرح‬ ‫می شود که ایا امکان جابه جایی زمان انها وجود دارد؟‬ ‫دراین ب��اره محم��ود اربایی ـ مدیر دفات��ر مجامع و‬ ‫جش��نواره های سازمان س��ینمایی ـ به ایسنا گفت‪ :‬در‬ ‫سیاست سازمان سینمایی ایجاد تنوع و نداشتن تمرکز‬ ‫در زمان و مکان برای جش��نواره ها‪ ،‬یک اصل اس��ت اما‬ ‫نکات دیگری را هم باید در نظر داش��ت از جمله اینکه‬ ‫وقتی بخ��ش خصوصی جش��نواره ای را برگزار می کند‬ ‫الزاماتی دارد و ب��ه احتمال زیاد برای تامین هزینه ها و‬ ‫فضای جشنوار ه به برنامه ریزی هایی نیازمند است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نکته مهم این اس��ت که ما به تنوع زمانی و‬ ‫پراکندگی جش��نواره ها در کش��ور توجه داریم و بر ان‬ ‫تاکید هم می کنیم و چه بس��ا برای جشنواره های جدید‬ ‫در زمان های��ی که انه��ا متقاضی هس��تند مجوز صادر‬ ‫نمی کنی��م اما باید در نظر داش��ت که بس��یاری از این‬ ‫جشنواره ها سابقه طوالنی دارند و این یعنی تغییر دادن‬ ‫زمان شان با سختی های زیادی روبه رو است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره های بی کیفیت‬ ‫بااین حال جدا از تراکم زمانی‪ ،‬نکته مهم در برگزاری‬ ‫جشنواره های امسال مس��ائل مالی است که با توجه به‬ ‫مش��کالت اقتصادی دولت و نیز گرانی ارز دس��تخوش‬ ‫سختی ها و محدودیت هایی می شوند‪.‬‬ ‫علیرض��ا رئیس��یان کارگ��ردان «چه��ل س��الگی» و‬ ‫«ایس��تگاه متروک» برگ��زاری جش��نواره های مختلف‬ ‫داخلی و برگزاری بدون هدف انها را در پیشرفت سینما‬ ‫بی فایده دانست‪.‬‬ ‫رئیس��یان با اش��اره به لزوم برگزاری جش��نواره های‬ ‫متعدد داخلی به‬ ‫گف��ت‪ :‬در اینجا موضوع تعدد‬ ‫برگزاری جش��نواره ها مطرح نیس��ت‪ ،‬بلکه نکته اصلی‬ ‫درباره کیفیت جش��ن ها یا جش��نواره هایی است که در‬ ‫س��ال های گذش��ته با عنوان های مختلف و با تبلیغات‬ ‫ان چنانی برگزار شده اند‪ .‬به طور معمول تمام جشنواره ها‬ ‫در دنیا با یک هدف خاص و با برنامه ریزی اصولی برگزار‬ ‫می شوند‪ .‬جالب اینکه حتی اگر موضوع های سالیانه این‬ ‫جش��نواره ها تغییر کند‪ ،‬باز هم در هدف اصلی تغییری‬ ‫ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف از برگزاری جشنواره نیز نشان دادن‬ ‫قالب ان هدف و کمک به پیش��رفت صنعت سینما در‬ ‫شکل های گوناگون اس��ت‪ .‬به عنوان مثال اگر جشنواره‬ ‫فیلم کوتاه در کش��وری برگزار ش��ود‪ ،‬ش��ما می بینید‬ ‫برگزارکنن��دگان ان از ابت��دای پیدایش ت��ا االن همان‬ ‫هدف اولیه را دنبال کرده و در راستای پیشرفت ان نیز‬ ‫حرکت می کنند‪ .‬تجربه نیز نش��ان داده که در پیشبرد‬ ‫این امر نیز همیشه موفق بوده اند‪.‬‬ ‫ای��ن کارگ��ردان در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه برگزاری‬ ‫جشنواره های متعدد در کش��ورمان افزود‪ :‬متاسفانه در‬ ‫کشور ما برگزاری چنین جشنواره هایی بیشتر در جهت‬ ‫خودنمایی تشکیالت متولیان ان است‪ .‬تشکیالتی که از‬ ‫ثب��ات کافی نیز برخوردار نیس��تند‪ .‬با تغییر هر گروه از‬ ‫مدیران هدف اصلی راه اندازی جشنواره به کل دگرگون‬ ‫می ش��ود کما اینکه برخی از بانیان چنین مراس��می از‬ ‫اس��اس هدفی در پی خود ندارن��د‪ .‬وی در پایان افزود‪:‬‬ ‫ب��ا ی��ک برنامه ریزی درس��ت و اصولی می ت��وان اندازه‬ ‫انگشتان دو دست‪ ،‬جش��نواره باکیفیت و معتبر برگزار‬ ‫کرد‪ .‬جش��نواره ای که به پیش��رفت صنعت س��ینما در‬ ‫اشکال گوناگون چه مستند‪ ،‬فیلم بلند و کوتاه سینمایی‬ ‫و انگیزه برای فیلمس��ازان کمک شایانی کند‪ ،‬نه اینکه‬ ‫حضور ان تنها در بیالن مدیریتی ان مدیر ثبت شود و‬ ‫از لحاظ مالی نیز منافع فراوانی برای برگزارکنندگانش‬ ‫ایجاد کند‪ .‬اتفاقی که درحال حاضر به مراتب در کشور ما‬ ‫قابل مشاهده است و انتقاد پی درپی سینماگران نیز در‬ ‫تصحیح روند کاری انها هیچ تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫سید روح اهلل حسینی‬ ‫‹ ‹ضعف در مدیریت فرهنگی‬ ‫روح اهلل سهرابی کارگردان سینما با اشاره به برگزاری‬ ‫متعدد جشنواره های سینمایی به‬ ‫گفت‪ :‬ایرادی‬ ‫که متاس��فانه در مدیریت فرهنگی جای پرسش بسیار‬ ‫دارد این اس��ت که بسیاری از مدیران فرهنگی ما فقط‬ ‫ب��ه فکر مدت کوت��اه مدیریت خود هس��تند؛ یعنی در‬ ‫همان زمانی که تنها پش��ت میزش��ان هستند به امار و‬ ‫ارقام��ی فکر می کنند که در دوره خود به جا می گذارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬برای همین ما در تمام این س��ال ها‬ ‫می بینیم جشنواره هایی برگزار می شود که برگزار نشدن‬ ‫ان نیز مش��کلی را برای سینمای ایران ایجاد نمی کرد‪.‬‬ ‫این مربوط به این دولت و این مقطع زمانی هم نیس��ت‬ ‫و در تمام دولت ها این اتفاق با توجه به ش��رایط افتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��هرابی با انتقاد از مدیریت سینمایی به دلیل‬ ‫حمای��ت نکردن از اثار س��ینمایی صاحب تفکر به جای‬ ‫ریخت و پاش اضافه در برگزاری جش��نواره های متعدد‬ ‫س��ینمایی گفت‪ :‬حمایت نکردن از اثار صاحب اندیشه‬ ‫باعث ش��ده فیلمسازان کمتر به سراغ چنین فیلم هایی‬ ‫بروند‪ ،‬چون می دانند فیلم های ش��ان به اس��انی اکران‬ ‫نخواهد شد و با گرفتاری ها و سختی هایی همراه است‪.‬‬ ‫اگر یک ذره تدبیر مدیریتی در نظام س��ینمایی کش��ور‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬به فیلم هایی که زبان سینما دارند توجه‬ ‫بیشتری می شد‪ .‬ان هم نه به دلیل ان فیلم خاص‪ ،‬بلکه‬ ‫به دلیل اینکه از دل یک فیلم مهم و جدی و دغدغه مند‬ ‫فیلمس��ازی متولد می ش��ود که به عنوان یک س��رمایه‬ ‫انسانی می تواند در اینده در سینمای ایران نقش مهمی‬ ‫ایفا و اثار ماندگاری را تولید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫برگ��زاری جش��نواره های متعدد در س��ال های اخیر‬ ‫به معضلی پیچیده برای س��ینمای ایران تبدیل ش��ده‪،‬‬ ‫به گونه ای که بس��یاری از جشنواره های اینچنینی بدون‬ ‫انکه موسسه ها و س��ازمان های برگزارکننده انها نقشی‬ ‫در عرصه تولید سینمای ایران داشته باشند‪ ،‬با برگزاری‬ ‫چنین جش��نواره هایی به اصطالح س��ر «س��فره اماده»‬ ‫نشس��ته اند‪ .‬جالب اینکه در برگ��زاری این رویدادها نیز‬ ‫می توان حضور نهادهای دولتی را احس��اس کرد‪ .‬نفس‬ ‫برگزاری جشنواره های سینمایی بد نیست اما چگونگی‬ ‫برگ��زاری ان و تمرکز بر کیفی��ت می تواند رویدادهای‬ ‫س��ینمایی را به یکی از خاس��تگاه های اصلی سینمای‬ ‫ای��ران تبدیل ک��رد که کارکردی فرامتنی داش��ته و بر‬ ‫راهبری سینمای ایران می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫محمود اربایی‬ ‫علیرضا رئیسیان‬ ‫فیلمب��رداری فیلم‬ ‫س��ینمایی «عروس��ی‬ ‫م��ردم» ب��ه پای��ان‬ ‫رس��ید و ای��ن فیلم که‬ ‫فیلمب��رداری ان اوایل‬ ‫مهرماه اغاز ش��ده بود‬ ‫با ضبط س��کانس های‬ ‫خیابان��ی ب��ه پایان رس��ید‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫فیلم مجید توکلی که تدوین ان توس��ط س��پیده‬ ‫عبدالوهاب در جریان اس��ت فرم جشنواره فجر را‬ ‫پُر کرده و برای نخس��تین بار در جش��نواره سی و‬ ‫هش��تم فیلم فجر نمایش داده می شود‪« .‬عروسی‬ ‫م��ردم» دومین فیلم توکلی بع��د از «متولد ‪»٦٥‬‬ ‫اس��ت که به قلم جمیله دارالش��فایی و بر اس��اس‬ ‫طرحی از توکلی به نگارش درامده و علی سرتیپی‬ ‫به عن��وان تهیه کننده‪ ،‬عل��ی اوجی مجری طرح و‬ ‫دانیال زمانی مدیر پروژه کنار توکلی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫نازنین بیاتی و شکیب شجره ترکیب تازه ای در‬ ‫س��ینمای ایران هس��تند که نقش های اصلی این‬ ‫فیلم را ایفا می کنند‪ .‬زهرا داوودنژاد‪ ،‬خسرو بامداد‪،‬‬ ‫افسانه تهرانچی‪ ،‬سجاد تابش‪ ،‬محمد امامی‪ ،‬سارا‬ ‫محمدی‪ ،‬محمد حیدری‪ ،‬ایمان صدیق‪ ،‬ژوبین و‬ ‫با حضور احترام برومند از دیگر بازیگران این فیلم‬ ‫هستند که مقابل دوربین تورج اصالنی رفتند‪.‬‬ ‫«خداحافظ‬ ‫دخترشیرازی»‬ ‫از ‪ ۱۳‬اذر می اید‬ ‫فیلم س��ینمایی «خداحافظ دختر ش��یرازی»‬ ‫ب��ه نویس��ندگی و کارگردانی افش��ین هاش��می‬ ‫ کنندگ��ی فرش��ته طائرپ��ور از ‪ ۱۳‬اذرماه‬ ‫و تهیه‬ ‫ِ‬ ‫(چهارش��نب ه هفت��ه بعد) بر پرده ی س��ینماهای‬ ‫کش��ور خواه��د رف��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در‬ ‫«خداحاف��ظ دخت��ر ش��یرازی» ک��ه اقتباس��ی‬ ‫اس��ت از یکی از مش��هورترین اثا ِر نیل س��ایمون‬ ‫ نویس امریکایی)‪ ،‬شبنم مقدمی‪ ،‬افشین‬ ‫(کمدی ِ‬ ‫هاش��می‪ ،‬ایس��ان حداد و‪ ...‬ایفای نقش کرده اند‪.‬‬ ‫پخش این فیلم بر عهد ه شرکت سینمایی نمایش‬ ‫گستران است‪.‬‬ ‫دبیران تجسمی فجر‬ ‫معرفی شدند‬ ‫روح اهلل سهرابی‬ ‫دبیران جدید س��ه رش��ته هنری دوازدهمین‬ ‫جش��نواره هنره��ای تجس��می فج��ر معرف��ی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫بهگزارش‬ ‫‪،‬مهنوشمشیری‪،‬رضارینه ای‬ ‫و روح اهلل شمسی زاده به جمع دبیران دوازدهمین‬ ‫جشنوارههنرهایتجسمیفجرپیوستند‪.‬مهنوش‬ ‫مشیری دبیر رشته تصویرگری‪ ،‬رضا رینه ای دبیر‬ ‫رش��ته خوشنویسی و روح اهلل شمس��ی زاده دبیر‬ ‫رش��ته مجسمه سازی با تشکیل ش��ورای دبیران‬ ‫جش��نواره هنرهای تجس��می فجر‪ ،‬فعالیت های‬ ‫خ��ود را در دوازدهمین دوره این جش��نواره اغاز‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫دوازدهمی��ن جش��نواره هنرهای تجس��می‬ ‫فج��ر‪ ،‬ب��ه دبی��ری ابراهی��م حقیق��ی‪ ،‬دبی��ر‬ ‫هن��ری جم��ال ع��رب زاده و دبی��ر اجرای��ی‬ ‫عبدالرحی��م س��یاهکارزاده بهم��ن ‪ ۹۸‬برگ��زار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫‪ ۱۳‬کتاب‬ ‫برای کودکان‬ ‫منتشر شد‬ ‫س��ه جل��د از مجموعه «ماجراهای ج��ورج و پپا» و ‪۱۰‬‬ ‫جلد از مجموعه «حواستو جمع کن» برای کودکان راهی‬ ‫بازار شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪« ،‬یک روز در مطب دندان پزشکی»‪،‬‬ ‫«ی��ک روز در مرک��ز بازیافت» و «ی��ک روز در طبیعت»‬ ‫کتاب های مجموعه «ماجرهای جورج و پپا» هس��تند که‬ ‫بر اس��اس کتابی از انتش��ارات لیدی برد با ترجمه مهتاب‬ ‫یعقوبی‪ ،‬هر کدام در ‪ ۲۴‬صفحه مصور‪ ،‬با شمارگان ‪۱۵۰۰‬‬ ‫نس��خه و قیمت ‪ 9‬هزار توم��ان در واحد کودک و نوجوان‬ ‫موسسه نشر و تحقیقات ذکر منتشر شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن کتاب ه��ا ب��رای گ��روه س��نی «ب» (ب��رای‬ ‫پیش دبس��تانی ها و سال های اول و دوم دبستان) مناسب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در پش��ت جلد «یک روز در مطب دندانپزشکی» امده‬ ‫اس��ت‪ :‬پپا دختر کوچولوی بامزه ای اس��ت‪ .‬او‬ ‫برادر کوچک ت��ری به نام جورج دارد که اقای‬ ‫دایناس��ور عروس��ک مورد عالق ه اوست‪ .‬انها‬ ‫عاش��ق ماجراجوی��ی و یادگرفت��ن چیزهای‬ ‫جدید هستند‪.‬‬ ‫در این داس��تان پپا‪ ،‬جورج و اقای دایناسور‬ ‫به دندانپزشکی می روند‪ .‬این اولین باری است‬ ‫که جورج به دندانپزشکی می رود برای همین کمی نگران‬ ‫است‪.‬‬ ‫«الگوه��ای نوش��تاری‪ ،‬نقطه چین ه��ای هندس��ی»‪،‬‬ ‫«الگوهای نوشتاری‪ ،‬نقطه چین های تصویری»‪« ،‬مهارت‬ ‫نوش��تاری‪ ،‬امادگی ب��رای لوح نویس��ی»‪« ،‬مهارت های‬ ‫خواندن‪ ،‬حروف نویسی‪ -‬ش��ناخت مصوت ها و صامت ها‬ ‫و ترکی��ب انه��ا»‪« ،‬تطاب��ق و الگوب��رداری‪ ،‬تقویت درک‬ ‫فضایی»‪« ،‬نوش��تن اعداد ‪ ۱‬ت��ا ‪ ، ۱۰‬اموزش‬ ‫ترکیب اعداد ‪ -‬اعداد قبل و بعد»‪« ،‬مش��اغل‬ ‫و فعالیت ها‪ ،‬اش��نایی با فعالیت ها‪ ،‬محل کار و‬ ‫وسایل کار»‪« ،‬اشنایی با چهار فصل‪ ،‬اب وهوا‪،‬‬ ‫میوه ها‪ ،‬لباس ها و مراسم»‪« ،‬داستان خوانی‪،‬‬ ‫توال��ی و زنجی��ره تفک��ر» و «مهارت ه��ای‬ ‫اس��تدالل‪ ،‬تقویت تمرکز و دقت» کتاب های‬ ‫مجموعه «حواس��تو جمع کن» هس��تند که به کوشش‬ ‫فهمیه سیدناصری با تصویرگری فریدون حقیقی هرکدام‬ ‫با شمارگان ‪ ۳۰۰۰‬نس��خه و قیمت ‪ ۵۰۰۰‬تومان در نشر‬ ‫یادشده عرضه شده است‪.‬‬ ‫در نوش��ته پش��ت جلد این مجموعه امده است‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬ت��ا کنون «حواس��تو جم ع کن» نق��ش مهمی در‬ ‫پیش��برد اه��داف اموزش های قبل از دبس��تان ایفا کرده‬ ‫است‪ .‬ابتدا این مجموعه در شش جلد و سپس با اصالحات‬ ‫و به روز کردن مفاهیم اموزش��ی در قالب ‪ ۱۲‬جلد منتشر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در مجموع��ه ‪۱۲‬جلدی «حواس��تو جم ع کن» با وجود‬ ‫جامعی��ت بس��یاری از اموزش های ریاض��ی و علوم‪ ،‬خال‬ ‫اموزش های مفهومی و فعالیت های جنبی و پیش نیازهای‬ ‫دوره اول اموزش ابتدایی احس��اس می ش��د‪ .‬لذا با توجه‬ ‫به وج��ود برخی اختالل های یادگی��ری و ضعف تمرکز و‬ ‫دق��ت در کودکان قبل از دبس��تان و همچنین رفع کامل‬ ‫نیازهای اموزش��ی دوره پیش دبس��تان اقدام به تدوین و‬ ‫انتشار جلدهای ‪ ۱۳‬تا ‪« ۲۴‬حواستو جم ع کن» کرده ایم‪.‬‬ ‫بس��یاری از اهداف اموزش��ی این مجموعه در بسیاری‬ ‫از مراک��ز اموزش��ی‪ ،‬کلینیک ه��ای کاردرمانی و اختالل‬ ‫یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اکران «عرق سرد»‬ ‫در انگلیس و ایرلند‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪ 28 - 1398‬ربیع االول ‪ 26 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1414‬پیاپی ‪2732‬‬ ‫سندروم رفاقت در فیلم کوتاه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬طرح مسکن کارگران به زودی رونمایی می شود‬ ‫کوتاه از ایران و جهان‬ ‫بی ینال ونیز ‪ ۲۰۱۹‬تمام شد‬ ‫پنج��ا ه و هش��تمین بی ین��ال هنر ونیز ک��ه با حضور‬ ‫نماین��دگان ‪ ۹۰‬کش��ور از سراس��ر دنی��ا از یازدهم می‬ ‫(‪ ۲۱‬اردیبهش��ت) در کش��ور ایتالیا فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرده بود‪ ،‬دوشنبه ‪ 3‬اذر به کار خود پایان داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا ‪ ،‬در پنجا ه و هش��تمین بی ینال ونیز که به عنوان‬ ‫یکی از بزرگ ترین رویدادهای هنرهای تجسمی جهان‬ ‫شناخته می شود ‪ ،‬چهار کشور غنا‪ ،‬ماداگاسکار‪ ،‬مالزی و‬ ‫ن بار حضور داشتند‪ .‬در این میان‬ ‫پاکستان برای نخستی ‬ ‫رضا لواسانی با اثر هنری « زندگی»‪ ،‬سمیرا علیخانزاده با‬ ‫اثر هنری «ش��ب صلب خاطره» و علی میرعظیمی با اثر‬ ‫« شاهد اواز» به عنوان نمایندگان ایران در غرفه «از بودن‬ ‫و سرودن» حضور داشتند که در مرکز توجه نشریه های‬ ‫هنری مختلف سراس��ر جهان ق��رار گرفتند‪ .‬نمایندگان‬ ‫دیگر کش��ورها نیز ب��ا نمایش اثار هن��ری موضوع های‬ ‫«تغیی��رات اقلیمی» و «بح��ران جهانی مهاجرت» را در‬ ‫مرک��ز توجه مخاطبان ق��رار دادند‪« .‬لورن��زو کوئین» ـ‬ ‫مجسمه ساز ایتالیایی ـ از جمله هنرمندان حاضر در این‬ ‫دوره از بی ینال ونیز بود که با ساخت مجسمه ای از اتصال‬ ‫‪ 6‬دس��ت به منظور دعوت مردم برای ایجاد تغییراتی در‬ ‫وضعیت تغییرات اقلیمی‪ ،‬این معضل را به عنوان موضوع‬ ‫اثر خود انتخاب کرده بود‪« .‬کریستوف باچل» ـ هنرمند‬ ‫سوئیسی ـ نیز با «چیدمان» قایق غرق شده حامل هزار‬ ‫مهاج��ر‪ ،‬به بح��ران جهانی مهاجرت پرداخ��ت‪ .‬پاویون‬ ‫کش��ور لیتوانی با عنوان «خورشید و دریا» با اثاری از سه‬ ‫هنرمند موفق به کس��ب جایزه شیر طالی بهترین غرفه‬ ‫شد‪ .‬همچنین پاویون کشور بلژیک با عنوان «دنیای یک‬ ‫سگ» مورد تقدیر ویژه هیات داوران قرار گرفت‪« .‬ارتور‬ ‫جافا» هنرمند امریکایی و «هریس ا ِپامینوندا» هنرمند‬ ‫اهل کشور قبرس به ترتیب شیر طالی بهترین هنرمند و‬ ‫شیر نقره ای بهترین هنرمند جوان این رویداد را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین کتابفروشی جهان را بشناسید‬ ‫اگر روزگاری گذارتان به خیابان ادوارد شهر تورنتوی‬ ‫کانادا بیفتد‪ ،‬اولین چیزی که نگاه شما روی ان میخکوب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تابلوی بزرگی اس��ت که روی ان نوشته شده‪:‬‬ ‫«بزرگ ترین کتابفروش��ی جهان»‪ .‬به گ��زارش ایبنا به‬ ‫نق��ل از باس��تل‪ ،‬اولین چیزی که توجه ه��ر عابری را در‬ ‫خیاب��ان ادوارد ش��هر تورنتوی کان��ادا را جلب می کند‪،‬‬ ‫تابلوی بزرگی است که روی ان نوشته شده‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫کتابفروش��ی جهان‪ .‬اگر غلظت کنجکاوی ش��ما بیشتر‬ ‫باش��د و به داخل این مکان س��ری بزنی��د‪ ،‬تنها از نمای‬ ‫بیرون��ی این مرکز عظیم ش��گفت زده نمی ش��وید بلکه‬ ‫نمای درونی این فروش��گاه نیز شما را در همان نگاه اول‬ ‫می گیرد‪ .‬بر اس��اس گزارش سایت گینس‪ ،‬زمانی که این‬ ‫فروشگاه در سال ‪ 1359‬توسط برادران کول از بازسازی‬ ‫یک س��الن بولینگ ایجاد ش��د در عنوان خود بی رقیب‬ ‫بود و اولین ابرفروش��گاه کتابی بود که راه اندازی می شد‪.‬‬ ‫امروزه این فروشگاه نام بزرگ ترین کتاب فروشی جهان‬ ‫را بر س��ر در خود حفظ کرده است‪ ،‬اما کتاب رکوردهای‬ ‫گینس ش��عبه اصلی کتاب فروش��ی «بارنز اند نوبل» در‬ ‫نیوی��ورک را ب��ا بی��ش از ‪ 14‬هزار متر مربع مس��احت و‬ ‫‪ 20‬هزار متر فضای قفس��ه‪ ،‬ب��ه عنوان بزرگ ترین کتاب‬ ‫فروش��ی جهان بر مبنای مس��احت فروشگاه ثبت کرده‬ ‫س��ترند در نیویورک‬ ‫اس��ت‪ .‬در عین حال کتاب فروشی‬ ‫َ‬ ‫با بیش از ‪5‬هزار متر مربع مس��احت و نزدیک به ‪ 29‬هزار‬ ‫متر فضای قفس��ه و کتاب و «پ��ا ِول» در پورتلند با بیش‬ ‫از ‪ 6‬ه��زار و ‪ 300‬متر مربع مس��احت و یک میلیون جلد‬ ‫کتاب از نظر فضای قفسه بزرگ ترین محسوب می شوند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین کتاب فروش��ی جهان از لح��اظ انبار‪ ،‬توزیع‬ ‫کاال و کت��اب و تبلیغات‪ ،‬با کتاب فروش��ی های زنجیره‬ ‫«چپتِ��رز» و «ایندیگو» یکپارچه ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫ای َ‬ ‫فروشگاه با وجود متعدد شدن فروشگاه ها و زنجیره های‬ ‫کتاب فروش��ی همچنان به واس��طه داش��تن فضای بی‬ ‫پیرایه و س��اده‪ ،‬نور پردازی روشن با مهتابی های متعدد‬ ‫و بیش از ‪ 20‬کیلومتر قفس��ه های انباشته از کتاب مورد‬ ‫توجه عالقه مندان کتاب است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه تئاتری برویم؟‬ ‫نمایش��گاهی گروهی با حضور بیش از ‪۳۰‬‬ ‫هنرمند و با عنوان «دو پرتره» روز جمعه ‪15‬‬ ‫اذر در گالری ایوان برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه اث��اری از هنرمندانی‬ ‫همچون ایدین اغداش��لو‪ ،‬مسعود عربشاهی‪،‬‬ ‫رامین س��عادت قرین‪ ،‬ش��یرین اتحادیه‪ ،‬علی نصیر‪ ،‬فریده الش��ایی‪ ،‬قاس��م‬ ‫حاجی زاده‪ ،‬منصور قندریز‪ ،‬مهرداد محبعلی‪ ،‬مهدی ویش��کایی و هوش��نگ‬ ‫پزش��ک نیا ارائه می ش��ود‪ .‬همچنین اث��ار هنرمندانی دیگ��ری همانند الهه‬ ‫کش��اورز‪ ،‬ارفه اراد‪ ،‬بهارک دهقان‪ ،‬پرنیان امیدی‪ ،‬پدرام لس��انی‪ ،‬پگی لوو‪،‬‬ ‫حس��ین ازادی‪ ،‬حمیدرضا حکیمی‪ ،‬دلبر شهباز‪ ،‬رکسانا منوچهری‪ ،‬سپیده‬ ‫ذرات‪ ،‬سارا رزمی‪ ،‬سارا عسگری‪ ،‬سیاوش منصوری‪ ،‬شهروز صدر‪ ،‬علی اتحاد‪،‬‬ ‫عرف��ان رحیمی‪ ،‬غزاله علیاری‪ ،‬لیال فتحی‪ ،‬مهس��ا ذاکری‪ ،‬مهدی منصوری‬ ‫‪ ...‬به نمایش گذاش��ته می شود‪ .‬نمایش��گاه گروهی «دو پرتره» از ‪ ۱۵‬تا ‪۲۹‬‬ ‫اذر در گالری ایوان برقرار اس��ت و هر روز به غیر از ش��نبه ها از ساعت ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬امکان بازدید دارد‪ .‬گالری ایوان در الهیه‪ ،‬مریم ش��رقی‪ ،‬بن بست حمید‪،‬‬ ‫شماره یک واقع شده است‪.‬‬ ‫نمایش��نامه «اتوبان سکوت» در تماش��اخانه سرو «انجمن‬ ‫تئاترانقالب و دفاع مقدس» نمایشنامه خوانی می شود‪.‬‬ ‫نمایشنامه اتوبان سکوت اثرشهرام کرمی به کارگردانی علی‬ ‫س��لیمانی و سهیال جوادی درتماشاخانه س��رو به مدت ‪ 4‬روز‬ ‫نمایشنامه خوانی خواهد شد‪.‬‬ ‫این نمایش��نامه خوانی از روز س��ه ش��نبه ‪ 5‬اذر تا جمعه ‪ 9‬اذر از ساعت ‪19‬میزبان‬ ‫عالقه مندان به تئاترمقاومت خواهد بود‪.‬‬ ‫عل��ی س��لیمانی‪ ،‬س��هیال ج��وادی‪ ،‬حس��ین میرزائی��ان‪ ،‬افش��ین قدیم��ی‪،‬‬ ‫سیدعلیرضاموس��وی‪ ،‬محمد تدیب خواه‪ ،‬س��با س��لیمانی‪ ،‬س��یدعرفان موس��وی‪،‬‬ ‫موالداورکیا و امیرحسین حامدنوروزی نقش خوانان این نمایشنامه خوانی هستند‪.‬‬ ‫تماش��اخانه س��رو انجمن تئاترانقالب و دف��اع مقدس به عن��وان مرکز تخصصی‬ ‫نمایش های ارزش��ی با مضامین انقالب اس�لامی‪ ،‬دفاع مقدس و مقاومت‪ ،‬با ظرفیت‬ ‫‪ 150‬نفر در خیابان ایت اهلل طالقانی‪ ،‬نرس��یده به تقاطع خیابان ش��هید مفتح‪ ،‬جنب‬ ‫ایستگاه مترو طالقانی قرار دارد‪.‬‬ ‫نشریه «گاه نقد» روی دکه روزنامه فروشی ها‬ ‫نخستین شمارۀ مجلۀ «گا ِه نقد»‪ ،‬با موضوع‬ ‫زبان فارسی و درست نویسی برای نخستین بار‬ ‫در ایران منتشر شد‪.‬‬ ‫این ماهنامه با هدف ایجاد نوعی حساسیت‬ ‫و نظارت عمومی ب��ه تولیدات متنی در ایران‪،‬‬ ‫به صورت تخصصی به موضوع «نقد ویرایش��ی» کتاب های موجود در بازار نش��ر‬ ‫ایران می پردازد‪.‬‬ ‫ترجمه های اثار جوجو مویز و ش��هید محمدباقر صدر به زبان فارسی موضوع‬ ‫پرونده های گوناگونی اس��ت که به ترتیب‪ ،‬س��یمین کاظمی و افسانه دهکامه و‬ ‫صفورا امین جواهری ذیل عنوان «زنهار» نوشته اند‪.‬‬ ‫اولی��ن ش��مارۀ ماهنام��ۀ «گاه نق��د» با موض��وع ویرایش و درست نویس��ی‬ ‫ب��ه س��ردبیری سیدمحس��ن مالباش��ی‪ ،‬در ‪ ۱۵۲‬صفح��ه در مراک��ز پخش و‬ ‫روزنامه فروش��ی ها عرضه شده است‪ .‬همچنین نسخۀ ‪ PDF‬این ماهنامه در نرم‬ ‫افزار طاقچه در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«یادم تو رو فراموش» به سینماها می اید‬ ‫ی «یادم تو رو فراموش» ساخته علی‬ ‫فیلم سینمای ‬ ‫عطش��انی پس از «اش��فتگی» فریدون جیرانی در‬ ‫گروه سینمایی زندگی روی پرده می رود‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «یادم ت��و رو فراموش» تا کنون‬ ‫ع�لاوه بر س��ی و پنجمین جش��نواره فیل��م فجر‪،‬‬ ‫جش��نواره فیلم سالمت و جشنواره فیلم ش��هر در ایران در جشنوا ره های مختلفی در‬ ‫کش��ورهای امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬هند و ‪ ...‬به نمایش در امده و دو جایزه بهترین‬ ‫کارگردانی و س��ه جای��زه بهترین فیلم را دریافت کرده اس��ت‪ .‬همچنین میترا حجار‬ ‫جایزه بهترین بازیگر زن از جش��نواره سانفرانسیس��کو و مازیار فالحی جایزه بهترین‬ ‫بازیگر مرد از جشنواره ویند امریکا را برای بازی در این فیلم از ان خود کرده اند‪.‬‬ ‫در «یادم تو رو فراموش» میترا حجار در نقش ش��هال جاهد و حسین یاری در نقش‬ ‫ناصر محمدخانی بازی کرده اند‪.‬‬ ‫در خالصه داستان «یادم تو رو فراموش» امده است‪ :‬دامون مربی بر کنار شده یکی‬ ‫از باشگاه های پرطرفدار با دختری که سال ها پیش با او ارتباط داشته روبه رو می شود‪.‬‬ ‫در این فیلم بازیگرانی چون حس��ین یاری‪ ،‬ازاده مهدیزاده‪ ،‬میترا حجار‪ ،‬ماه چهره‬ ‫خلیلی‪ ،‬مازیار فالحی‪ ،‬خشایار راد و بیتا عطشانی حضور دارند‪.‬‬ ‫قدردانی از نقاشی های کودکان‬ ‫ایرانی در ژاپن‬ ‫نوزدهمین مسابقه بین المللی نقاش��ی محیط زیست «جی کیوای»‬ ‫ژاپن ب��ا موضوع «حی��ات روی زمین» برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫از بین ‪ ۱۴۲۰۹‬اثر رس��یده از ‪ ۹۸‬کش��ور جهان‪ ۴ ،‬نف��ر از اعضای مراکز‬ ‫فرهنگی هنری کانون موفق به دریافت جایزه ش��ده اند‪« .‬نازنین یزدی»‬ ‫‪ ۱۰‬س��اله از کانون بافت (کرمان)‪« ،‬مهدیه جعفرپور» ‪ ۱۱‬س��اله از مرکز‬ ‫ش��ماره ‪ ۲‬کانون اردبیل و «ثمین محجوب» ‪ ۱۰‬س��اله ازمرکز ش��ماره‬ ‫‪ ۱‬کانون کرمانش��اه موفق به کس��ب جایزه اول بخش بین الملل و «پریا‬ ‫طلوعی» ‪ ۱۴‬س��اله از کانون بندر انزلی اس��تان گیالن موفق به دریافت‬ ‫دیپلم افتخار بخش بین الملل این دوره از مسابقه شده اند‪ .‬کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ‪ ۲۶‬اثر نقاشی در این مسابقه شرکت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫موزه ای که تنها اثار زنان‬ ‫را خریداری می کند‬ ‫موزه هنر «بالتیمور» در ایاالت متحده اعالم کرده که از س��ال ‪1399‬‬ ‫به بعد فق��ط اثار هنری هنرمندان زن را خری��داری می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا به نقل از سی ان ان‪ ،‬مسئوالن این موزه در حالی این تصمیم خود‬ ‫را به صورت رس��می اعالم کردند که در ح��ال حاضر تنها ‪ ۴‬درصد از اثار‬ ‫مجموعه ه��ای این م��وزه به هنرمندان زن تعلق دارد‪ .‬به عنوان بخش��ی‬ ‫از برنامه ه��ای جدید موزه هنر «بالتیمور» در س��ال ‪ ،1399‬دس��ت کم‬ ‫‪ ۲۰‬نمایش��گاه مختلف از هنرمندان زن سبک های گوناگون در این موزه‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬موزه هنر «بالیتمور» دو س��ال زمان صرف اتخاذ این‬ ‫تصمیم کرده اس��ت‪ .‬در حقیقت این تصمیم به همت مس��ووالن زن این‬ ‫موزه گرفته شده است‪ .‬این تصمیم موزه هنر «بالتیمور» با استقبال گرم‬ ‫فعاالنی مواجه ش��د که همواره خواستار رعایت برابری های جنسیتی و‬ ‫نژادی بیشتری در دنیای هنر بودند‪.‬‬ ‫درخشش فیلم ایرانی‬ ‫در ایدفا ‪2019‬‬ ‫درحال��ی که نیمی از زمان برگزاری ایدف��ا ‪ 2019‬به عنوان مهم ترین‬ ‫جشنواره فیلم های مستند جهان سپری شده است‪ ،‬در فاصله چندروزه‬ ‫از ایین معرفی برندگان ان‪ ،‬جدیدترین اثر مهرداد اسکویی‪ ،‬مشهورترین‬ ‫فیلم این دوره از جش��نواره اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬پس از ان که فیلم‬ ‫مستند «سایه های بی خورش��ید»‪ ،‬اثر جدید مهرداد اسکویی‪ ،‬فیلمساز‬ ‫ایرانی‪ ،‬در اتفاق بی سابقه ای برای سینمای ایران‪ ،‬به عنوان فیلم افتتاحیه‬ ‫جش��نواره ایدفا امس��ال انتخاب و در حضور ح��دود ‪ 1300‬نفر از اهالی‬ ‫رس��انه و س��ینما پخش ش��د ‪ -‬اتفاقی که گویا در ‪ 32‬سال گذشته برای‬ ‫ه��ر کارگردان منتخبی تنها یک بار واقع ش��ده اس��ت ‪ -‬این فیلم ایرانی‬ ‫به سرش��ناس ترین و مورد توجه ترین فیلم جشنواره تبدیل شده است‪.‬‬ ‫همچنین نقدها و معرفی های مختلفی به زبان های متعدد در رس��انه ها‪،‬‬ ‫ازجمله رس��انه های معتبر در حوزه س��ینما منتش��ر و ن��ام این فیلم در‬ ‫فهرس��ت های مختلف ‪ 10‬فیلم منتخب قرار گرفته اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫بلیت های تمامی نمایش های ان در جش��نواره‪ ،‬از همان روز نخس��ت به‬ ‫طور کامل فروش رفت‪ .‬س��ی و دومین جشنواره بین المللی فیلم مستند‬ ‫امس��تردام (ایدفا) از تاریخ ‪ ۲۰‬نوامبر تا ‪ ۱‬دسامبر (‪ ۲۹‬ابان تا ‪ ۱۰‬اذر) در‬ ‫پایتخت کشور هلند برگزار می شود‪ .‬جایزه این جشنواره به سبب اهمیت‬ ‫برای مستندس��ازان با جایزه اس��کار مقایس��ه و از ان به عنوان جشنواره‬ ‫«کن» سینمای مستند نیز یاد می شود‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حس�ین علیزاده‪ :‬واالس‪ :‬اسبا‬ ‫نجیبن پس��ر جون اما اگه س��واری‬ ‫بلد نباشی میکوبنت زمین‪ .‬زندگی‬ ‫هم همینه‪ ،‬اگه بلد نباشی دهنه شو‬ ‫سفت بچسبی تا اخر راه باید پیاده‬ ‫گز کنی‬ ‫هنرمندان تهران را روایت می کنند‬ ‫پادکس��ت «روزی روزگاری تهرون» با محوریت معرفی‬ ‫ش��هر تهران برای نابینایان‪ ،‬با حضور هنرمندان ش��ناخته‬ ‫شده کلید خورد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این پادکس��ت که برای نخستین بار‬ ‫تولید شده اس��ت‪ ،‬به روایت چهره های شناخته شده سینما‬ ‫و تلویزیون از تهران اختصاص دارد و تاریخ و داستان شهر‬ ‫تهران را از گذشته تا حال دربر می گیرد‪.‬‬ ‫مدیریت این پروژه را گالره عباس��ی‪ ،‬موس��س مجموعه س��وینا (س��ینمای ویژه‬ ‫نابینای��ان) برعهده دارد و هنرمندانی چون ش��بنم مقدمی‪ ،‬مهراوه ش��ریفی نیا‪ ،‬نیما‬ ‫رئیسی‪ ،‬احس��ان کرمی‪ ،‬بهرام شاه محمدلو‪ ،‬راضیه برومند و الله اسکندری در تولید‬ ‫این پادکست همکاری داشته اند و به زودی هنرمندان سرشناس دیگری به این جمع‬ ‫اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫نویس��نده پادکس��ت پژمان تیمورتاش اس��ت و تحقیق و پژوه��ش ان را فرزانه‬ ‫ابراهیم زاده انجام داده است‪ .‬این پروژه محصول مجموعه سویناست‪.‬‬ ‫حضور خبرنگاران ‪ ۲۲‬رسانه خارجی‬ ‫از ‪ ۱۰‬کشور در ایران‬ ‫اداره کل رس��انه های وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی اعالم کرد‪ :‬در ابان ماه ‪۹۸‬‬ ‫در مجموع ‪ ۴۳‬خبرنگار و عوامل خبری وابس��ته به ‪ ۲۲‬رس��انه خارجی به ایران سفر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس اعالم اداره کل رس��انه های خارج��ی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اسالمی مانند ماه های گذشته فهرس��ت مجوزهای روادید مطبوعاتی برای‬ ‫خبرنگاران غیر مقیم رس��انه های خارجی در ابان ‪ ۹۸‬را منتش��ر ش��د‪ .‬براین اساس‪،‬‬ ‫در ابان ‪ ۱۳۹۸‬در مجموع برای ‪ ۴۳‬خبرنگار و عوامل خبری وابس��ته به ‪ ۲۲‬رس��انه‬ ‫خارجی از ‪ ۱۰‬کشور جهان‪ ،‬مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ١٥٠‬رس��انه بین المللی دفت��ر نمایندگی فعال در ایران دارند و رس��انه های‬ ‫دیگری که در ایران دفتر ندارند بنابر تقاضا‪ ،‬مجوز فعالیت مدت دار دریافت می کنند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫نمایشگاهی از اثار ‪ ۳۰‬هنرمند برجسته‬ ‫سرو میزبان «اتوبان سکوت» شد‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پویا نبی ‪ -‬نویس�نده و فیلمساز‪ :‬شاید در همین‬ ‫ابتدا بد نباش��د ک��ه تاکید کنم با یک تلق��ی به دور از‬ ‫حاش��یه و توام با عالقه دس��ت به نگارش این یادداشت‬ ‫می زنم و زمان انتش��ار ان به عمد ای��ن نکته را متذکر‬ ‫می ش��ود که نگارنده هدفش از به تحریر در اوردن این‬ ‫متن به هیچ عنوان زیر س��وال ب��ردن کلیت مهم ترین‬ ‫رویداد کوتاه س��ینمای ایران نبوده و نیست و امیدوارم‬ ‫رویتگران این یادداش��ت از برداش��ت های دم دس��تی که هر گ��زاره انتقادی را‬ ‫برنام��ه ای از پیش تعیین ش��ده در جه��ت تخریب دس��تاوردها تلقی می کنند‬ ‫برداش��ت نش��ود‪ .‬همچنین باید متذکر ش��د این یادداشت در ش��رایطی نوشته‬ ‫می ش��ود که نگارنده هیچ پیوندی چه در جایگاه صنفی و چه در جایگاه صاحب‬ ‫اثر با س��ینمای کوتاه ایران در جشنواره کوتاه تهران نداشتم اما اتفاق های چند‬ ‫صباح گذشته در انجمن سینمای جوانان ایران‪ ،‬نهاد صنفی مرتبط با این مدیوم‬ ‫هنری و در نهایت مهم ترین ویترین نمایش اثار کوتاه ایرانی که همانا جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم کوتاه تهران است من را به ان داشت تا چند خطی در مورد ان‬ ‫قلمفرس��ایی کنم زیرا همواره معتقد بودم دلس��وزی و عالقه رابطه جدی با نقد‬ ‫مستقیم دارد و بر خالف نگاه سطحی نگر تملق جز زیان چیزی در بر ندارد‪.‬‬ ‫پ��س از روی کار امدن دولت تدبیر و امید در تابس��تان ‪ ۹۲‬امید می رفت که‬ ‫برخوردهای قبیله ای و تقسیم فیلمسازان به خودی و غیرخودی تغییر کند‪ ،‬اما‬ ‫این تغییر رفتار فقط در پوسته ظاهری شکل گرفت‪ .‬اگر مبنای قضاوت مدیران‬ ‫پیش��ین پایبندی به یک س��ری اصول ایدئولوژیک و مفاهی��م کلی نگر بود این‬ ‫پوس��ته در سال های گذش��ته به نگرش به مراتب هولناک تری تقلیل پیدا کرده‬ ‫اس��ت و ان تقسیم فیلمس��ازان به دوستان و غیردوستان است‪ .‬طبیعی است به‬ ‫دلیل ش��رایط زیس��تی و هم به دلیل جایگاه نس��بتا قدیمی ام در مقام فیلمساز‬ ‫کوتاه از هر گونه برچس��ب زدن متداول که متاسفانه به جزوی از ادبیات بخشی‬ ‫از همکاران جوان ما بدل ش��ده است‪ ،‬دوری می کنم و سعی دارم بدون هرگونه‬ ‫کنایه به اس��یب شناس��ی یکی از بیماری های حال حاضر سینمای کوتاه ایران‬ ‫که مثل خوره در حال نابودی این هنر اصیل اس��ت بپردازم و طبیعی اس��ت در‬ ‫این نمای باز و خارج از یک نگاه دش��من ش��ادکن روی س��خنم فقط با مدیران‬ ‫ارش��د انجمن سینمای جوانان ایران نیس��ت بلکه تک تک اعضای هیات مدیره‬ ‫ایسفا و حتی ما فیلمسازان است که ممکن است روزگاری دور یا نزدیک به این‬ ‫جایگاه ها انتخاب شویم‪.‬‬ ‫مبنای نگارش این یادداش��ت حضور مداوم و تکرارش��ونده تعدادی محدود از‬ ‫اهال��ی قدیم و جدید صنف و حت��ی مدیران دولتی در جای��گاه هیات انتخاب‪،‬‬ ‫داوری و حتی برندگان اس��ت (با بررس��ی فهرس��ت هیت ه��ای انتخاب‪ ،‬داوری‬ ‫و مدرس��ان ورک ش��اپ ها در چند س��ال اخیر به راحتی می ت��وان این مهم را‬ ‫دریاف��ت) گویی ک��ه کلیت جامعه کوتاه ایران همین گروه مذکور اس��ت که در‬ ‫چرخه بی پایان‪ ،‬تمام امکانات اعتباری جشن ها و جشنواره های مهم کوتاه ایران‬ ‫را از ان خ��ود کردن��د و حتی در مواردی دس��ت به خطاه��ای فاحش از جمله‬ ‫قضاوت های خارج از اس��تانداردهای هنری با سرنوشت تعداد کثیری از صاحبان‬ ‫اثار بازی کردند اما در نهایت به کسی پاسخگو نبودند‪ .‬نمونه متاخر این تصمیم‬ ‫را می ت��وان حذف فیلم کوتاه «فاش» با وجود موفقیت در جش��نواره ملی فیلم‬ ‫فجر و جشنواره فیلم کوتاه تهران در دوره قبل جشن مستقل خانه سینما رصد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چرا یک بار صنف و انجمن س��ینمای جوانان ایران از معیارهای انتخاب مکرر‬ ‫برخ��ی همکاران در هیات های داوری‪ ،‬انتخاب و برگزاری ورک ش��اپ ها س��خن‬ ‫نمی گوید؟ چیزی که باعث شد این یادداشت را بنویسم تدوام این نگاه به غایت‬ ‫غلط بود که حتی در مواردی در جش��نواره فیلم کوتاه تهران افرادی را در راس‬ ‫ام��ور دیدیم که چه به لحاظ خروجی هنری‪ ،‬چه به لحاظ فعالیت های صنفی و‬ ‫چه در جایگاه مطالعاتی به هیچ عنوان در حد و اندازه این رویداد مهم نیستند و‬ ‫من به عنوان یک فیلمساز و ناظر بیرونی این حق را برای خودم قائل هستم که‬ ‫بپرسم این افراد بر چه مبنای چند سالی است سکان مهم ترین رویدادهای کوتاه‬ ‫این سرزمین را به دست گرفته اند؟‬ ‫طبیعی اس��ت نگاه ناظر توام با نگرانی این یادداش��ت همه اعضای انتخاب و‬ ‫داوری جش��ن خانه سینما و جشنواره کوتاه تهران نیست حتی برای سپهر نگاه‬ ‫و س��لیقه زیباشناس��انه برخی از هیات ها جایگاه رفیعی قائل هستم اما بر خود‬ ‫واجب دیدم به عنوان شهروند و البته فیلمساز خارج از تعارف های مرسوم با این‬ ‫برچسب که چرا فالنی هست و من نیستم؟! به بیان یکی از معضالت جدی این‬ ‫روزهای س��ینمای کوتاه ایران که روز به روز ه��م وخیم تر و در عین حال برای‬ ‫مس��ببان این گسل عادی تر می شود بپردازم و این خطر را با صدای بلند عنوان‬ ‫کن��م که باندگرایی و تدوام حضور چند نفر مح��دود ولو بدون قصدی خاص نه‬ ‫تنها باعث کم اعتبار ش��دن رویدادهای داخلی می ش��ود بلکه مسبب تغییر نگاه‬ ‫فیلمسازان جوان این سرزمین می شود که در حال برداشتن گام های نخست در‬ ‫عرصه فیلم کوتاه هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!