روزنامه صمت شماره 1411 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1411

روزنامه صمت شماره 1411

روزنامه صمت شماره 1411

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سیاست های مالی و پولی‬ ‫ثبات داشته باشد‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در دیدار ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر از تولیدکنندگان‪ ،‬کارافرینان و‬ ‫فعاالن اقتصادی‪ ،‬با اش��اره به اهمیت ثروت ملی و گس��ترش رفاه عمومی در نظام اسالمی و‬ ‫ضرورت امید نبس��تن به خارج از کش��ور تاکید کردند‪ :‬کار و راهبرد اساس��ی «مصون سازی‬ ‫اقتصاد از اسیب تحریم ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی» است و بنده پشت این قضیه‬ ‫ایستاده ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کامال دفاع می کنم‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫با اشاره به گزارش رئیس قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای‬ ‫تولیدی که در استانه تعطیلی بودند‪ ،‬ان را اقدامی بسیار خوب خواندند‪ .‬توصیه دیگر حضرت‬ ‫‪2‬‬ ‫ایت اهلل خامنه ای به سازمان های دولتی‪ ،‬لزوم ثبات سیاست های مالی و پولی بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1411‬پیاپی ‪2729‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مبارزه با فساد‬ ‫«نر» می خواهد‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫صنعت خودرو در جاده‬ ‫لغزنده قوانین‬ ‫‪3‬‬ ‫ظرفیت توسعه صادرات‬ ‫مواد معدنی‬ ‫‪6‬‬ ‫وضع قوانین‬ ‫نیازمند مطالعات میدانی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماهیت کسب وکارهای‬ ‫بزرگ‬ ‫‪7‬‬ ‫اثار منفی بی ثباتی در‬ ‫تصمیم گیری اقتصادی‬ ‫‪11‬‬ ‫یک راه و چند قانون‬ ‫صنعتگران گالیه مند از قوانین ضدتولید‬ ‫‪3‬‬ ‫قانون بد‪ ،‬بدتر است یا بی قانونی؟‬ ‫‪5‬‬ ‫تغییر پی درپی قوانین‪ ،‬افت صنایع مادر‬ ‫‪6‬‬ ‫خطر «قانون گرفتگی»‬ ‫‪7‬‬ ‫ساخت و ساز روی خشت بی قانونی‬ ‫‪13‬‬ ‫در خدمت و خیانت قانون‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫فعاالن اقتصادی در بن بست بخشنامه ها‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪/‬مدیرمسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫در دولت های قبل هم چند بار این داستان را نوشتم که می گویند در ایام قدیم‬ ‫ت‬ ‫و در زمان ماضی‪ ،‬در یکی از پاس��گاه‏های ژاندارمری س��ابق‪ ،‬ژاندارمی خدم ‏‬ ‫جبار‪ ،‬مانند بسیاری‬ ‫جبار‪ .‬این سرجوخه ّ‬ ‫می‏کرد که مش��هور بود به س��رجوخه ّ‬ ‫از هم قطاران و همکاران خودش در ان روزگار‪ ،‬س��واد درست حس��ابی نداشت‬ ‫س‬ ‫اما تا بخواهی کارامد بود و در سراس��ر منطقه خدمت او‪ ،‬کس��ی را یارای نف ‏‬ ‫کشیدن نبود‪.‬‬ ‫جبار‪ ،‬دزدی زندگی می کرد‬ ‫از قضای روزگار‪ ،‬در محدوده خدم ‏‬ ‫ت س��رجوخه ّ‬ ‫جبار را اشفته کرده بود‪.‬‬ ‫که به راستی‪ ،‬امان مردم را بریده و خواب سرجوخه ّ‬ ‫جبار با ان کفایت و لیاقتی ک ‏ه داشت‪ ،‬بارها دزد را دستگیر کرده‪،‬‬ ‫س��رجوخه ّ‬ ‫ن دستگاه‪ ،‬هر بار به دالیلی و از ان جمل ‏ه‬ ‫ب ‏ه محکمه فرس��تاده بود اما گردانندگا ‏‬ ‫نداش��تن دلیلی ب��رای بزهکاری‪ ،‬دزد یادش��ده را رها کرده بودن��د‪ ،‬به گونه ای‬ ‫به مرکز ب��رده بود‪ ،‬به محل‬ ‫ک��ه‪ ،‬گاهی جن��اب دزد‪ ،‬زودتر از ماموری ک��ه او را ‏ ‬ ‫جبار را بسوزاند و خودی نشان دهد‪،‬‬ ‫بازمی‏گش��ت و برای اینکه دل س��رجوخه ّ‬ ‫چند بار هم‪ ،‬از جلو پاسگاه رد می‏شد؛ یعنی که بله‪ ،‬ما این هستیم‪.‬‬ ‫جبار که از دستگیری و اعزام بیهوده دزد سیه کار به دادگاه‬ ‫یک روز‪ ،‬سرجوخه ّ‬ ‫ن‬ ‫ی پاسگاه را فراخواند و به او دستور داد که قانو ‏‬ ‫و ازادی او ب ه ستوه امده بود‪ ،‬منش ‏‬ ‫مجازات را بیاورد و محتویات ان را برایش بخواند‪ .‬منش��ی پاسگاه‪ ،‬کتاب قانونی‬ ‫جبار خواند‪:‬‬ ‫را ک ‏ه در پاسگاه بود‪ ،‬اورد و ان را از صدر تا ذیل‪ ،‬برا ‏‬ ‫ی سرجوخه ّ‬ ‫ماده ‪...۱‬‬ ‫ماده ‪...۲‬‬ ‫ماده ‪...۳‬‬ ‫ماده ‪...۱۰‬‬ ‫ماده ‪...۱۸‬‬ ‫و‪...‬‬ ‫جبار که در تمام مدت خوانده شدن متن قانون مجازات‪ ،‬خاموش‬ ‫س��رجوخه ّ‬ ‫ن را خواند و کتاب‬ ‫ش بود‪ ،‬همین‏که منشی پاسگاه اخرین ماده قانو ‏‬ ‫و س��راپا گو ‏‬ ‫را بست‪ ،‬حیرت زده به منشی گفت‪ :‬اینها که همه اش ماده بود‪ ،‬این کتاب‪ ،‬حتی‬ ‫یک «نر» نداشت؟‬ ‫منشی گفت که قانون از مجموعه ماده ها شکل گرفته است و نر ندارد‪.‬‬ ‫جبار به منشی گفت‪ :‬ببین در این کتاب‪ ،‬صفحه سفید هست؟‬ ‫انگاه سرجوخه ّ‬ ‫منش��ی کتاب را گش��ود و ورق زد و پاس��خ داد‪ :‬قربان! در صفحه اخر کتاب‪،‬‬ ‫به انداز ‏ه نصف صفحه‪ ،‬جای سفید باقی‏مانده است‪.‬‬ ‫جب��ار گفت‪ :‬قلم را ب��ردار و این مطالب را ک��ه می‏گوی ‏م بنویس و‬ ‫س��رجوخه ّ‬ ‫چنین تقریر کرد‪:‬‬ ‫جبار»‪:‬‬ ‫«نر سرجوخه ّ‬ ‫هرگاه یک نفر‪۶ ،‬‏ بار به گناه دزدی‪ ،‬از س��وی پاس��گاه دس��تگیر و به محکمه‬ ‫ل بیاید و‬ ‫فرستاده شده و در تمام دفعات‪ ،‬از تعقیب و مجازات معاف شود و به مح ‏‬ ‫جبار» محکوم به اعدام است‪.‬‬ ‫کار خود را از سر بگیرد‪ ،‬برابر «نر سرجوخه ّ‬ ‫جبار‪ ،‬زیر نوشته را انگشت زد و مهر کرد و‬ ‫پس از پایان کار منشی‪ ،‬سرجوخه ّ‬ ‫پس ازان‪ ،‬دستور داد دزد را دستگیر کنند و به پاسگاه بیاورند‪ .‬انگاه او را در برابر‬ ‫جوخه اتش قرارداد و فرمان اعدام را درباره اش اجرا کرد‪.‬‬ ‫ت رس��انده ش��د و او دس��تور داد‬ ‫گوی��ا خبر این ماجرا به گوش اس��تاندار وق ‏‬ ‫جبار را به حضورش ببرند‪.‬‬ ‫سرجوخه ّ‬ ‫جبار به حضور حاک ‏م رسید‪ ،‬پرخاش‏کنان از او پرسید‬ ‫س��رجوخه‬ ‫ که‬ ‫هنگامی‬ ‫ّ‬ ‫چرا چنین کاری کرده است‪.‬‬ ‫ن مجازات‪ ،‬هرچه‬ ‫جبار پاس��خ داد‪ :‬قربان! من دیدم در سراسر قانو ‏‬ ‫سرجوخه ّ‬ ‫ت بود‬ ‫ک «نر» توی ان همه ماده نیست و ان‏وق ‏‬ ‫هس��ت‪ ،‬ماده اس��ت ولی حتی ی ‏‬ ‫ی که یک منطقه را با شرارت‏هایش‬ ‫که فهمیدم عیب کار از کجاس��ت و چرا دزد ‏‬ ‫ن انکه اسیبی ببیند‪ ،‬ازاد‬ ‫جان به س��ر کرده‪ ،‬هر بار که دس��تگیر می ش��ود‪ ،‬بدو ‏‬ ‫ل بازمی گردد‪.‬‬ ‫می شود و به مح ‏‬ ‫ن تمام «ماده»های قان��ون مجازات که همه‬ ‫ای��ن ب��ود که الزم دیدم در می��ا ‏‬ ‫مهربان هستند‪ ،‬یک «نر» هم باشد‪ .‬این است که خودم ان نر را به قانون اضافه و‬ ‫دزد را براساس قانون‪ ،‬اعدام کردم و منطقه را از شر او اسوده گردانیدم!‬ ‫این قصه‪،‬‬ ‫قصه بی تدبیری است‪.‬‬ ‫قصه مدیریت های کوتوله و لی لی پوت ها است‪.‬‬ ‫قصه اقازاده ها و برادر و خواهر و عمه و خاله است‪.‬‬ ‫قصه استفاده رانت خواران است‪.‬‬ ‫قصه دزدی های چند هزار میلیاردی و امثالهم است‪.‬‬ ‫قصه تخم مرغ دزدهایی اس��ت که با نبودن ماده قانونی مناس��ب‪ ،‬ش��تر دزد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫قصه‪ ،‬قصه هزار درد بی درمان است که دیگر نمی توان با این ماده ها به سادگی‬ ‫انها را حل کرد و نمی شود به سادگی با فساد مبارزه کرد‪.‬‬ ‫یک «ماده قانونی» درس��ت ودرمان الزم است‪ ،‬یک ماده «نر» قانونی قاطع و‬ ‫یک مجری «قاطع تر» و یک مدیریت سالم و بامعرفت‪ ،‬تا جامعه مورد ستم واقع‬ ‫نشود و این گونه به یغما نرود‪.‬‬ ‫وج��ود ه��زاران ایین نامه و بخش��نامه و اطالعی��ه و ماده قانون��ی و تبصره و‬ ‫سوراخ های گوناگون در قانون که بخش عمده انها در حوزه هایی اجرایی دولت‪،‬‬ ‫س��لیقه ای نوشته می ش��ود و هر وزیری سیاست خود را درست می داند و با یک‬ ‫گروه بله قربان گو دور میز صبحانه کاری می نش��یند و انچه را که دوس��ت دارد‬ ‫به عنوان اخرین بخش��نامه از فردا صبح‪ ،‬ابالغ می کند و ورود فالن چیز ممنوع‬ ‫و فالن چیز ازاد می شود‪.‬‬ ‫در مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی هم‪ ،‬همیشه واژه اخرین اصالحات‬ ‫و الحاقات وجود دارد‪ ،‬تا زمانی که رنگ قرمز و سبز و زرد و سفید در قانون وجود‬ ‫دارد و قانون تغییر نمی کند‪ ،‬مشکل همچنان باقی است‪.‬‬ ‫گاهی حجم تبصره ها از ماد ه قوانین بیشتر است‪ .‬اختالف نظر در قانون و ایجاد‬ ‫دیدگاه ش��خصی و نظریه قاضی و رای وحدت رویه و تصحیح و یکپارچه بودن‬ ‫قوانین نیاز جامعه است‪ .‬از قوانینی که در دولت تصویب می شود تا قوانین جزایی‬ ‫نیاز به بازنگری کامل‪ ،‬اصالح و ادغام دارد‪ ،‬هنوز واژه شهربانی در صدجای کتاب‬ ‫قانون جزا به چشم می خورد‪.‬‬ ‫این بازنگری قوانین با همکاری س��ه قوه و از س��وی کارشناس��ان و استادان‬ ‫دانشگاه امکان پذیر است و دست کم ‪۲‬سال کار مداوم و روزی ‪۱۰‬ساعت مطالعه‬ ‫و بررسی را می طلبد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫در هر ح��وزه ای‪ ،‬هر قانونی که کارش به تبصره ها و بخش��نامه های تکمیلی‬ ‫کشیده شود‪ ،‬قانون سوراخ دار است‪.‬‬ ‫تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تولیدکنندگان‪ ،‬کارافرینان و فعاالن اقتصادی‪:‬‬ ‫سیاست های مالی و پولی ثبات داشته باشد‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامن��ه ای‪ ،‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی در دیدار ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫از تولیدکنن��دگان‪ ،‬کارافرین��ان و فع��االن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬با اش��اره به اهمیت ث��روت ملی و‬ ‫گس��ترش رفاه عموم��ی در نظام اس�لامی و‬ ‫ضرورت امید نبس��تن به خارج از کشور تاکید‬ ‫کردند‪ :‬کار و راهبرد اساس��ی «مصون س��ازی‬ ‫اقتصاد از اس��یب تحریم ها از طریق تقویت و‬ ‫رونق تولید داخلی» اس��ت و بنده پش��ت این‬ ‫قضیه ایس��تاده ام و از مسیر پیشرفت حقیقی‬ ‫کشور کامال دفاع می کنم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای هدف‬ ‫اصلی از جلس��ه با تولیدکنندگان‪ ،‬کارافرینان‬ ‫و فع��االن اقتص��ادی را تکری��م ای��ن عناصر‬ ‫اساس��ی در افکار عمومی خواندند و س��خنان‬ ‫تولیدکنن��دگان در این دیدار را بس��یار مهم‪،‬‬ ‫سنجیده و قابل توجه دانستند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای نقش اقتصاد را در‬ ‫نظام اسالمی بسیار مهم برشمردند و افزودند‪:‬‬ ‫ثروتمن��د کردن جامع��ه‪ ،‬افزایش ثروت ملی‪،‬‬ ‫گس��ترش رفاه عمومی و توزیع عادالنه منابع‬ ‫عمومی در اسالم‪ ،‬یک ارزش است که با تحقق‬ ‫این ن��گاه در عی��ن وجود تف��اوت در جامعه‪،‬‬ ‫شکاف طبقاتی به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫رهبر معظ��م انق�لاب تولیدکنن��دگان را‬ ‫فرماندهان‪ ،‬پیش��روان‪ ،‬خط شکنان و صفوف‬ ‫مق��دم عرصه حیات��ی «تولی��د داخلی‪ ،‬رونق‬ ‫اقتصادی و گس��ترش رفاه عمومی» خواندند‬ ‫و خاطرنشان کردند‪ :‬این میدان خطیر‪ ،‬میدان‬ ‫یک جنگ واقعی است‪.‬‬ ‫ایشان وابس��تگی به درامدهای نفتی حتی‬ ‫در بودجه جاری را موجب اسیب پذیری کشور‬ ‫خواندند و افزودند‪ :‬این اتکا باتوجه به تحریم ها‬ ‫اندکی کاه��ش یافته اما از ده��ه ‪ ۷۰‬در زمان‬ ‫دولت برادر و رفیق عزیزمان مرحوم هاش��می‬ ‫رفسنجانی (ره) تاکید کرده ام باید وابستگی به‬ ‫نفت را به تدریج کم کنیم‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای هدف از تش��کیل‬ ‫صندوق توس��عه ملی را خارج کردن هر سال‬ ‫بخش��ی از درامد نفتی از اختیار دستگاه های‬ ‫دولتی برش��مردند و گفتند‪ :‬از گذشته تا حال‬ ‫همه دولت ها وقتی دچار مش��کل می ش��وند‪،‬‬ ‫با اص��رار و التماس از بنده مجوز برداش��ت از‬ ‫صندوق درخواست می کنند و بر اثر این روند‪،‬‬ ‫صندوق توسعه متاسفانه کم اثر شده است‪.‬‬ ‫ایش��ان مسلح کردن انقالب به سالح و اراده‬ ‫تولید داخلی را عالج مش��کالت برشمردند و‬ ‫افزودند‪ :‬تنها راه حل مسائل موجود‪ ،‬این است‬ ‫که مس��یر تقوی��ت و رونق تولی��د داخلی را با‬ ‫جدی��ت ادامه دهیم و ب��ا تصمیمات صحیح و‬ ‫اقدام��ات الزم‪ ،‬موان��ع را برطرف کنیم که اثار‬ ‫مثب��ت حرکت در این مس��یر نس��بت به قبل‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫ایش��ان خاطرنش��ان کردند‪ :‬سیاست های‬ ‫تکی��ه بر ت��وان داخلی باید انچن��ان محکم و‬ ‫استوار باشد که اگر تحریم ها هم برداشته شد‪،‬‬ ‫به این سیاست ها اسیبی وارد نشود‪.‬‬ ‫ایش��ان در ادامه س��خنان خود توصیه های‬ ‫مهم��ی خطاب ب��ه فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬عموم‬ ‫مردم‪ ،‬نخبگان دانش��گاهی‪ ،‬نهادهای عمومی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬رسانه ها و دستگاه های دولتی بیان‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی ابتدا به فعاالن‬ ‫اقتصادی گفتند‪ :‬مخاطب سیاست های اصل‬ ‫‪ ۴۴‬ک��ه چارچوب ان نیز تبیین ش��ده‪ ،‬ش��ما‬ ‫هس��تید و این سیاس��ت ها برای شما هم حق‬ ‫ایجاد می کند و هم تکلیف‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به تایید‬ ‫سیاست های اصل ‪ ۴۴‬از جانب صاحب نظران‬ ‫اقتصادی در زم��ان اب�لاغ ان‪ ،‬افزودند‪ :‬البته‬ ‫در اجرای این سیاس��ت ها درست عمل نشد‪،‬‬ ‫زی��را واگ��ذاری برخ��ی کارخانه ها ب��ه افراد‬ ‫سوءاستفاده چی‪ ،‬نه تنها موجب تقویت بخش‬ ‫خصوصی نشد بلکه عملکرد نادرست این افراد‬ ‫ان��دک‪ ،‬فضا را برای فعاالن پرش��مار و س��الم‬ ‫بخش خصوصی نامساعد کرد‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامن��ه ای تاکید کردند‪:‬‬ ‫فع��االن بخ��ش خصوص��ی باید با اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای سیاس��ت های اص��ل ‪ ،۴۴‬با‬ ‫یک برنام��ه عملیاتی و نقش��ه راه‪ ،‬زنجیره ای‬ ‫تخصصی از «تولید علم و طراحی و مهندسی»‬ ‫ت��ا «تولید محص��ول و بازاریابی» را تش��کیل‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب با اشاره به اینکه معنای‬ ‫سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬جایگزین شدن بخش‬ ‫خصوص��ی به ج��ای بخ��ش دولتی نیس��ت‪،‬‬ ‫افزودن��د‪ :‬این دو بخش باید به هم کمک کنند‬ ‫و مزاحم هم نباشند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال اگر بخش خصوصی‬ ‫می تواند کاری را انج��ام دهد‪ ،‬بخش دولتی و‬ ‫نهاده��ای عمومی غیردولتی خ��ود را رقیب‬ ‫بخش خصوصی ندانند‪.‬‬ ‫«استفاده از کاالهای داخلی»‪« ،‬شرکت در‬ ‫س��رمایه گذاری های مولد همچون تعاونی ها‬ ‫و ب��ورس» و «تروی��ج فرهن��گ کار جهادی‬ ‫و تع��اون» توصیه ه��ای رهبر معظ��م انقالب‬ ‫اسالمی به عموم مردم بود‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای در ادام��ه‬ ‫توصیه های��ی هم خطاب ب��ه نهاد های دولتی‬ ‫بیان کردند و گفتند‪ :‬دس��تگاه های حکومتی‬ ‫بای��د با جدیت‪ ،‬به دنبال بهبود محیط کس��ب‬ ‫و کار و برط��رف کردن قوانین مزاحم و اصالح‬ ‫عملکردهای غلط باش��ند تا محیط مس��اعد‬ ‫تولی��د در کش��ور به وج��ود اید‪ .‬بای��د قوانین‬ ‫مربوط به مسائل مالی‪ ،‬پولی‪ ،‬بانکی‪ ،‬گمرکی‪،‬‬ ‫بودجه و تامی��ن اجتماعی به نفع تولید تغییر‬ ‫پیدا کنند و عرصه برای واردات و س��فته بازی‬ ‫بسیار تنگ شود‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب تغیی��ر قوانی��ن و‬ ‫شیوه نامه ها را وظیفه مجلس شورای اسالمی‬ ‫دانس��تند و گفتند‪ :‬البته برخ��ی از این قوانین‬ ‫تغییر کرده و در مجلس تصویب شده اما هنوز‬ ‫اجرایی نش��ده اند‪ .‬حضر ای��ت اهلل خامنه ای با‬ ‫تاکی��د بر اینکه عمده مش��کالت بخش تولید‬ ‫مربوط ب��ه مس��ائل بانکی و گمرکی اس��ت‪،‬‬ ‫مجل��س و دول��ت را به اقدامات ج��دی برای‬ ‫برطرف کردن این مشکالت توصیه کردند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی با اش��اره به‬ ‫گزارش رئیس قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری‬ ‫از تعطیل��ی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی‬ ‫که در اس��تانه تعطیلی بودن��د‪ ،‬ان را اقدامی‬ ‫بس��یار خوب خواندند‪ .‬توصی��ه دیگر حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای به سازمان های دولتی‪ ،‬لزوم‬ ‫ثبات سیاست های مالی و پولی بود‪.‬‬ ‫ایشان همچنین با اشاره به تجربه مبادالت‬ ‫تج��اری و اقتص��ادی با کش��ورهای خارجی‬ ‫گفتن��د‪ :‬این تجرب��ه به ما نش��ان می دهد که‬ ‫کش��ورهای خارجی هیچ گاه حاضر به انتقال‬ ‫فناوری های اساس��ی به وی��ژه در بخش نفت‪،‬‬ ‫پتروشیمی و خودرو به ایران نیستند؛ بنابراین‬ ‫دس��تگاه های دولتی باید به دنبال اس��تفاده‬ ‫از توانایی ه��ای داخلی برای رس��یدن به این‬ ‫فناوری ها باشند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی با اش��اره به‬ ‫ش��رکت های داخلی که در زمینه قطعه سازی‬ ‫ب��رای خودرو‪ ،‬صنای��ع نفت‪ ،‬ل��وازم خانگی و‬ ‫ماش��ین االت فعالیت می کنند‪ ،‬افزودند‪ :‬باید‬ ‫از این توانایی اس��تفاده کرد و با تش��کیل یک‬ ‫نمایشگاه دائمی میان این شرکت ها هم افزایی‬ ‫به وجود اورد‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای حمای��ت از‬ ‫ص��ادرات و حض��ور فع��االن اقتص��ادی در‬ ‫کشورهای دیگر را هم مهم دانستند و افزودند‪:‬‬ ‫می توانیم با اس��تفاده از ظرفیت دیپلماس��ی‪،‬‬ ‫ب��ا همس��ایه ها و دیگ��ر کش��ورها‪ ،‬ارتباطات‬ ‫اقتصادی خوبی برقرار کنیم‪.‬‬ ‫ایش��ان مسئوالن را به اس��تفاده از تولیدات‬ ‫داخل��ی در مجامع بین الملل��ی توصیه کردند‬ ‫و افزودند‪ :‬مس��ئوالن باید نش��ان ها‪ ،‬حرف ها‬ ‫و مفاهی��م ایران��ی را ترویج کنن��د اما برخی‬ ‫برعکس عمل می کنند‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای در ادام��ه‬ ‫سخنان ش��ان حض��ور همه جانب��ه بخ��ش‬ ‫خصوص��ی و تعاون��ی در بخش نف��ت و گاز را‬ ‫ضروری دانس��تند و افزودن��د‪ :‬برخی قوانین‬ ‫مجلس نظیر قانونی که اخیرا ً در زمینه صنایع‬ ‫پایین دس��تی نفت و گاز مصوب ش��د‪ ،‬معطل‬ ‫ایین نامه ه��ا می مان��د‪ ،‬در حالی که این کارها‬ ‫باید س��ریعاً انجام شود تا فعالیت های تولیدی‬ ‫سرعت گیرد‪.‬‬ ‫با نگاهی به درامد سرانه و هزینه بنزین در کشورهای جهان نمایان شد‬ ‫سهم ‪ 15‬درصدی ایران از یارانه پرداختی انرژی در جهان‬ ‫قیمت بنزین در کش��ورهای مختلف بس��ته ب��ه پارامترهای‬ ‫گوناگ��ون متفاوت اس��ت‪ .‬طب��ق اخری��ن امار ارائه ش��ده در‬ ‫این حوزه‪ ،‬کش��ور ونزوئال و س��ودان ارزان تری��ن و هنگ کنگ‬ ‫گران ترین بنزین را در دنیا عرضه می کنند‪ .‬در بین کش��ورهای‬ ‫همسایه ایران نیز گران ترین بنزین متعلق به ترکیه و ارزان ترین‬ ‫ان همچنان متعلق به ایران است‪.‬‬ ‫میانگی��ن ن��رخ بنزین در سراس��ر جه��ان ‪ ۱.۱۳‬دالر در هر‬ ‫لیتر اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬تفاوت ه��ای قابل توجهی در قیمت این‬ ‫ محصول در کشورها گوناگون وجود دارد‪.‬‬ ‫در ای��ران ‪ ۸۰‬میلیون نفری‪ ،‬بی��ش از ‪ ۴۵‬میلیارد دالر یارانه‬ ‫انرژی پرداخت می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه چین با ‪۱.۵‬‬ ‫میلی��ارد جمعی��ت‪ ۳۷ ،‬میلی��ارد دالر یارانه ان��رژی پرداخت‬ ‫می کند‪ ۱۵ .‬درصد یارانه ای که در دنیا و در حوزه انرژی پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬متعلق به ایران است؛ یعنی ‪ ۱۰‬درصد درامد ناخالص‬ ‫داخل��ی را به یارانه اختصاص می دهیم و ‪ ۵۰‬درصد یارانه انرژی‬ ‫به س��ه دهک ثروتمند جامعه اختص��اص می یابد‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که کمتر از ‪ ۳‬درصد هزینه این دهک ها به سوخت مربوط‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ونزوئال ارزان ترین بنزین دنیا را دارد‬ ‫به گ��زارش خبرانالین‪ ،‬ونزوئال ارزان ترین بنزین دنیا را دارد‪.‬‬ ‫براساس امارهای س��ایت گلوبال پتروپرایس‪ ،‬الجزایر‪ ،‬نیجریه‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬مصر و جمهوری اذربایجان در رده های‬ ‫بعدی این فهرس��ت قرار گرفته اند ک��ه به ترتیب بنزین را در هر‬ ‫لیت��ر با نرخ ‪ ۴۶ ،۴۶ ،۴۳ ،۴۰ ،۳۵‬و ‪ ۴۷‬س��نت عرضه می کنند‪.‬‬ ‫همچنین اکوادور و انگوال بنزین را با نرخ ‪ ۴۹‬س��نت در هر لیتر‬ ‫عرضه می کنند‪ .‬پس از این کشورها مالزی‪ ،‬بحرین‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫بولیوی‪ ،‬قطر‪ ،‬عربس��تان س��عودی و عمان در ردیف باالتری از‬ ‫ن��رخ بنزین قرار دارند؛ به گونه ای که بنزین در این کش��ورها به‬ ‫ترتیب در هر لیتر با نرخ ‪ ،۵۶ ،۵۵ ،۵۴ ،۵۳ ،۵۳ ،۵۰‬و ‪ ۵۷‬س��نت‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬افغانستان و قرقیزستان بنزین را در هر لیتر با‬ ‫نرخ ‪ ۶۲‬سنت و کش��ورهای برمه و عراق با نرخ ‪ ۶۳‬سنت عرضه‬ ‫می کنن��د‪ .‬همچنین امارات متحده عربی نرخ بنزین خود را ‪۶۴‬‬ ‫س��نت‪ ،‬هائیتی ‪ ۶۶‬سنت و تونس ‪ ۶۹‬س��نت در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫در رده بعدی این فهرس��ت شاهد حضور کش��ورهای روسیه با‬ ‫‪ ۷۰‬س��نت‪ ،‬اندونزی ‪ ۷۱‬س��نت‪ ،‬کلمبیا ‪ ۷۳‬س��نت‪ ،‬پاکستان‬ ‫‪ ۷۴‬س��نت‪ ،‬اتیوپی ‪ ۷۵‬سنت‪ ،‬بوتان ‪ ۷۷‬س��نت‪ ،‬سیرالئون ‪۷۸‬‬ ‫س��نت و لیبریا ‪ ۷۹‬سنت هس��تیم‪ ،‬این در حالی است که هرچه‬ ‫به س��مت قیمت های باالتر پیش می رویم تعداد کش��ورها نیز‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫کشورهای بالروس بنزین را در هر لیتر با نرخ ‪ ۸۱‬سنت‪ ،‬بنین‬ ‫‪ ۸۱‬سنت‪ ،‬ایاالت متحده امریکا ‪ ۸۴‬سنت‪ ،‬ترینیداد و توباگو ‪۸۵‬‬ ‫سنت‪ ،‬بوتسوانا ‪ ۸۶‬سنت‪ ،‬دومینیکا و پاناما ‪ ۸۷‬سنت و سورینام‪،‬‬ ‫لبنان و نامیبیا ‪ ۸۹‬س��نت عرضه می کنن��د‪ .‬در پورتوریکو نرخ‬ ‫بنزین در هر لیتر ‪ ۹۰‬س��نت‪ ،‬س��ریالنکا ‪ ۹۱‬س��نت‪ ،‬فیجی ‪۹۳‬‬ ‫سنت‪ ،‬ویتنام و لسوتو ‪ ۹۴‬سنت‪ ،‬تگو و گواتماال و السالوادور ‪۹۶‬‬ ‫س��نت‪ ،‬تایوان‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬تانزانیا ‪ ۹۷‬سنت و کامبوج ‪ ۹۹‬سنت‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بنزین یک دالری در نپال‬ ‫کش��ورهایی ک��ه بنزی��ن را با ن��رخ بیش از ی��ک دالر عرضه‬ ‫می کنن��د‪ ،‬کم نیس��تند اما کمترین نرخ را در ای��ن بازه‪ ،‬نپال با‬ ‫ن��رخ یک دالر در هر لیت��ر به خود اختصاص داده و بعد از ان نیز‬ ‫زیمباب��وه با نرخ یک دالر و یک س��نت‪ ،‬پاراگوئه با نرخ یک دالر‬ ‫و ‪ 2‬س��نت‪ ،‬گینه و گایانا با نرخ یک دالر و ‪ 4‬س��نت و کشورهای‬ ‫بنگالدش‪ ،‬نیکاراگوئه و اس��ترالیا با نرخ یک دالر و ‪ 5‬س��نت در‬ ‫صدر کشورهای یک دالری بنزین قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫بعد از کش��ورهای هند و فیلیپین ک��ه بنزین را با نرخ هر لیتر‬ ‫یک دالر و ‪ 6‬س��نت عرضه می کنند و کش��ورهای غنا‪ ،‬س��احل‬ ‫عاج‪ ،‬مراکش و کامرون بنزین را در هر لیتر یک دالر و ‪ ۷‬س��نت‬ ‫می فروش��ند‪ .‬کش��ورهای مکزیک و موزامبیک بنزین را با نرخ‬ ‫یک دالر و ‪ ۸‬س��نت در هر لیتر عرضه می کنند‪ .‬کشور کانادا نیز‬ ‫بنزین را با نرخ در هر لیتر یک دالر و ‪ ۱۰‬سنت عرضه می کند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای افریقای جنوبی و ماداگاسکار‪ ،‬نرخ این حامل‬ ‫ان��رژی به ترتیب یک دالر و ‪ ۱۴‬و یک دالر و ‪ ۱۵‬س��نت اس��ت‪.‬‬ ‫کش��ورهای اروبا و اوکراین نیز نرخ هر لیت��ر بنزین خود را یک‬ ‫دالر و ‪ ۱۶‬س��نت و کش��ورهای تایلند‪ ،‬ماالوی و پرو یک دالر و‬ ‫‪ ۱۷‬س��نت و همچنین کشورهای کاس��تاریکا‪ ،‬سنگال و ترکیه‬ ‫یک دالر و ‪ ۱۸‬س��نت تعیین کرده اند‪ .‬در قبرس و مجارس��تان‬ ‫بنزی��ن ب��ا نرخ یک دالر و ‪ 21‬س��نت و در اردن با نرخ یک دالر و‬ ‫‪ ۴۱‬سنت عرضه می شود‪ .‬همچنین در لوکزامبورگ و لتونی نرخ‬ ‫این انرژی یک دالر و ‪ ۴۳‬سنت تخمین زده شده و در جمهوری‬ ‫چک و مونته نگرو نرخ این کاال یک دالر و ‪ ۴۴‬س��نت است که در‬ ‫اتریش با یک سنت بیشتر عرضه می شود‪.‬‬ ‫همچنین در کش��ورهای یم��ن و نیوزلند‪ ،‬نرخ هر لیتر بنزین‬ ‫یک دالر و ‪ ۵۸‬س��نت براورد ش��ده که این عدد در کش��ورهای‬ ‫ایرلند و س��نگاپور یک دالر و ‪ ۶۰‬س��نت‪ ،‬البانی یک دالر و ‪۶۲‬‬ ‫س��نت‪ ،‬انگلیس و لیختن اش��تاین یک دالر و ‪ ۶۳‬سنت‪ ،‬بلژیک‬ ‫یک دالر و ‪ ۶۵‬سنت است‪.‬‬ ‫‹ ‹هنگ کن�گ‪ ،‬عرضه کنن�ده گران تری�ن بنزین‬ ‫دنیا‬ ‫بنزین در فرانس��ه با نرخ یک دالر و ‪ ۷۸‬س��نت عرضه می شود‬ ‫و در ایتالی��ا نیز نرخ این حامل ان��رژی در هر لیتر یک دالر و ‪۸۱‬‬ ‫س��نت‪ ،‬یونان یک دالر و ‪ ۸۵‬س��نت‪ ،‬هلند یک دالر و ‪ ۹۱‬سنت‬ ‫و دانمارک یک دالر و ‪ ۹۳‬س��نت اس��ت‪ .‬ام��ا هنگ کنگ نیز که‬ ‫گران تری��ن بنزین را عرضه می کند‪ ،‬نرخ ‪ ۲‬دالر و ‪ ۲۲‬س��نت را‬ ‫برای این فراورده انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت کشورهای همسایه ایران‬ ‫در ترکی��ه نرخ بنزین در هر لیتر ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۶۶۰‬تومان (‪۱.۲۳‬‬ ‫دالر) و ن��رخ گازوئیل ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۱۲۰‬تومان (‪ ۱.۱۲‬دالر) و در‬ ‫ارمنس��تان نرخ بنزین ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۹۳۰‬تومان (‪ ۱.۱۸‬دالر ) و نرخ‬ ‫گازوئیل ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۷۱۵‬تومان (‪ ۱.۰۹‬دالر) است‪ .‬یعنی براساس‬ ‫بررسی ها‪ ،‬گران ترین بنزین در میان کشورهای اطراف ایران‪ ،‬در‬ ‫ترکیه و ارمنس��تان به فروش می رس��د‪ .‬از ان سو ترکمنستان‬ ‫پ��س از ای��ران ارزان ترین بنزین را در میان همس��ایگان عرضه‬ ‫می کند‪ .‬ن��رخ بنزین در این کش��ور ‪ ۵۸۰۵‬تومان (‪ ۰.۴۳‬دالر)‬ ‫و نرخ گازوئیل ‪ ۵۲۶۵‬تومان (‪ ۰.۳۹‬دالر) اس��ت‪ .‬سومین بنزین‬ ‫گران در میان همس��ایگان در افغانستان به فروش می رسد‪ .‬نرخ‬ ‫هر لیتر بنزین در این کشور به ‪ ۷۵‬سنت می رسد و نرخ گازوئیل‬ ‫‪ ۹۵۸۵‬تومان (‪ ۰.۷۱‬دالر) اس��ت‪ .‬نرخ بنزی��ن در عراق ‪۸۵۰۵‬‬ ‫توم��ان (‪ ۰.۶۳‬دالر) و ن��رخ گازوئیل ‪ ۹۴۵۰‬توم��ان (‪ ۰.۷‬دالر)‬ ‫براورد شده اس��ت‪ .‬اما در پاکستان‪ ،‬دیگر کشور همسایه ایران‪،‬‬ ‫ن��رخ بنزین ‪ ۹۴۵۰‬توم��ان (‪ ۰.۷‬دالر) و نرخ گازوئیل ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان (‪ ۰.۸‬دالر) براورد شده است‪ .‬همچنین در جمهوری‬ ‫اذربایج��ان نرخ بنزین ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۳۴۵‬تومان (‪ ۰.۴۷‬دالر) و نرخ‬ ‫گازوئیل ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۲۵‬تومان (‪ ۰.۳۵‬دالر) اعالم شده است‪.‬‬ ‫بنزین ما را با خود‬ ‫به کجا خواهد برد؟‬ ‫نظرگاه‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مبارزه با فساد‬ ‫«نر» می خواهد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی سعدوندی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫سرانجام واقعیت های اقتصاد اثر خود را بر سیاست های‬ ‫قیمتی گذشته تحمیل کرد و بنزین با اعمال افزایش نرخ‬ ‫سهمیه بندی ش��د‪ .‬در این ارتباط می توانید سواالت خود‬ ‫را برای اینجانب در تلگرام ارس��ال فرمایید‪ .‬خود را متعهد‬ ‫می دانم تا با صداقت و به دور از سیاس��ی بازی های معمول‬ ‫پاس��خ ها را خدمت شما عزیزان تقدیم کنم و اکنون پاسخ‬ ‫به چند پرسش‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ایا افزایش نرخ بنزین لزوما منتهی به تورم می شود؟‬ ‫خیر‪ .‬افزایش قیمت های نس��بی به ندرت منجر به تورم‬ ‫می شود‪ .‬اتفاقا به عکس تثبیت نرخ کاالهایی مانند بنزین‬ ‫و ارز‪ ،‬سیاس��ت های تورم زا بوده و شاهد مثال این موضوع‬ ‫ایران و ونزوئالست‪.‬‬ ‫دلیلش را در بودجه خان��وار مربوط بیابید‪ .‬فرض کنید‬ ‫بودجه خانواده ش��ما محدود است‪ .‬حال اگر نرخ بنزین ‪2‬‬ ‫برابر ش��ود و به فرض س��هم هزینه بنزین در سبد مصرفی‬ ‫ش��ما از ‪ ۵‬به ‪ ۱۰‬درصد افزایش یابد ایا تورم حادث خواهد‬ ‫شد؟ پاسخ منفی است؛ چراکه شما مجبور خواهید شد از‬ ‫مصرف س��ایر کاالها بزنید تا افزایش نرخ بنزین را جبران‬ ‫کنید‪ .‬پس افزایش نرخ بنزین مالزم خواهد ش��د با کاهش‬ ‫نرخ س��ایر کاالها‪ .‬پس تاثیر واقعی و مستقیم افزایش نرخ‬ ‫بنزین در تورم رقمی نزدیک صفر است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پس ایا افزایش نرخ بنزین در شرایط کنونی به ثبات‬ ‫قیمت ها می انجامد؟‬ ‫خیر‪ .‬اگر افزایش نرخ بنزین در ش��رایط دیگر اقتصادی‬ ‫به وقوع می پیوس��ت اثر تورمی در پی نداش��ت و چه بس��ا‬ ‫ضدتورمی عمل می کرد؛ به عنوان مثال سال گذشته را در‬ ‫نظر بگیرد که انباشت نقدینگی به جهش ارزی انجامید و‬ ‫ن��رخ دالر تا ‪ ۱۸۰۰۰‬تومان افزایش یافت‪ .‬در ان روزها اگر‬ ‫نرخ حامل های انرژی افزایش می یافت بخشی از نقدینگی‬ ‫ص��رف تقاضای مب��ادالت مصرفی انرژی می ش��د‪ .‬در ان‬ ‫ص��ورت با اینک��ه همچنان نرخ ارز افزای��ش می یافت‪ ،‬در‬ ‫نرخ های پایین تری تثبیت می ش��د‪ .‬از انجا که نرخ ارز‪ ،‬نه‬ ‫ن��رخ بنزین در ایران انتظارات تورمی را ش��کل می دهد و‬ ‫به اصطالح ارز لنگر اسمی تورم (‪)Nominal anchor‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬اگر در ان زمان دول��ت‪ ،‬تدبیر می کرد امید بود که‬ ‫بحران ارزی و تورم به مراتب سریع تر و بهتر کنترل شود و‬ ‫چه بس��ا رشد اقتصادی مثبت می بود‪ .‬اما در شرایط فعلی‬ ‫باید اقتصاد سیاسی بنزین را مد نظر قرار داد‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که پوپولیست ها هیچ گاه زیر بار تغییر قیمت ها (ارز‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬بنزین و سایر کاالها و خدمات) نمی روند مگر انکه‬ ‫چاره دیگری نداش��ته باش��ند‪ .‬همان سیاست همیشگی‬ ‫اقتص��ادی دولت ها در ایران در اینجا نیز جاری و س��اری‬ ‫اس��ت‪« :‬ما به هی��چ وجه زیر ب��ار زور نمی رویم؛ مگر انکه‬ ‫پرزور باش��د‪ ».‬در واقع افزایش نرخ بنزین را می شود ناشی‬ ‫از وخامت وضعیت بودجه ای دولت دانست‪ .‬پس در اینده‬ ‫بای��د منتظر موج تورمی جدیدی باش��یم اما نه به س��بب‬ ‫نق��ش تورمی افزایش ن��رخ بنزین بلکه به دلیل کس��ری‬ ‫بودجه دولت که متاسفانه در نبود اوراق قرضه دولتی قرار‬ ‫است از محل پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شود‪ .‬پس‬ ‫در شرایط فعلی تسلیم دولت و عدول از تعهدات اقتصادی‬ ‫گذشته را باید نش��ان دهنده (‪ )proxy‬وخامت وضعیت‬ ‫بودجه ای دولت دانست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ای��ا افزایش ن��رخ بنزین کاهش مص��رف بی رویه را‬ ‫به دنب��ال دارد؟ ایا این سیاس��ت به نف��ع ندارها و به ضرر‬ ‫دارایان است؟‬ ‫براساس اموزه های علم اقتصاد هر افزایش نرخی لزوما‬ ‫ب��ه کاهش تقاضا (بخوانید مص��رف) نمی انجامد‪ .‬اوال این‬ ‫افزایش نس��بت به تورم سرسام اور چند سال اخیر ناچیز‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع برای بس��یاری از س��بدهای مصرفی‪ ،‬نرخ‬ ‫نسبی بنزین نه تنها افزایشی نشان نمی دهد بلکه کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬به طور مثال مصرف ص��دک صدم درامدی‬ ‫که ش��امل متمول تری��ن ثروتمندان اس��ت کامال به نرخ‬ ‫کاالهای خارجی گره خورده اس��ت‪ .‬در ‪ 2‬س��ال گذشته‬ ‫نه تنها نرخ ارز تا ‪ 3‬برابر رش��د ک��رده بلکه به دلیل ارتقای‬ ‫محدودیت ه��ای تعرف��ه ای و غیرتعرف��ه ای قیمت های‬ ‫کاالهای لوکس خارجی حتی بس��یار بیشتر از نرخ ارز باال‬ ‫رفته اس��ت؛ بنابراین سیاست جدید بنزینی نوازشی برای‬ ‫این قشر اس��ت و پیش بینی می ش��ود دارایان به افزایش‬ ‫مصرف روی اورند‪ .‬ضمنا تا پیش از این‪ ،‬مصرف بس��یاری‬ ‫از اقشار متوسط کمتر از سهمیه مصوب بوده است‪ .‬از انجا‬ ‫که اکنون براساس تدبیر دولت چند نرخ بر بازار حکمفرما‬ ‫ش��ده در نبود بازار «مبادله س��همیه»‪ ،‬این گروه س��عی‬ ‫می کنند کل رانت پاش��یده شده ازس��وی دولت را جذب‬ ‫کنن��د؛ بنابراین مصرف خ��ود را نه تنها کاهش نمی دهند‬ ‫بلکه تا سطح سهمیه افزایش می دهند‪ 40 .‬سال است که‬ ‫ایرانیان تبعیض قیمتی را ازموده اند و به جز فساد حاصلی‬ ‫نیافته اند‪ .‬تنها اقش��ار بس��یار ضعیف جامعه که از پوشش‬ ‫یارانه جا مانده اند ممکن است به سبب اثار منفی درامدی‬ ‫مصرف خود را کاهش دهن��د‪ .‬این کاهش مصرف ممکن‬ ‫اس��ت به بنزین اصابت کند یا به کااله��ای دیگری مانند‬ ‫لبنیات یا گوشت یا تحصیل فرزندان برسد‪ .‬پس برندگان‬ ‫سیاس��ت جدید بنزینی متموالن (دهک دهم درامدی)‬ ‫و مس��تمندان (س��ه دهک اول درام��دی) خواهند بود و‬ ‫بیش��ترین هزینه به دهک های چهارم‪ ،‬پنجم و ششم وارد‬ ‫خواهد امد‪ .‬پس این سیاس��ت از اسیب پذیران می گیرد و‬ ‫به فقیرترها می دهد و پاداشی است به برخورداران‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫‹ ‹در هر صورت متهم هستیم‬ ‫مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی‬ ‫ای��ران در گفت وگ��و با‬ ‫درب��اره قوانی��ن‬ ‫موجود در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت قوانی��ن در‬ ‫ح��وزه کس��ب وکار را با یک مص��داق در صنعت‬ ‫قطعه پاسخ دهم؛ به دلیل تحریم‪ ،‬صنعتگر ناگزیر‬ ‫است یک سلس��له از حواله ها را برای کشورهای‬ ‫خارج��ی به وس��یله صرافی های ش��خصی انجام‬ ‫دهیم‪ .‬روند بانک مرکزی مانند گذشتن از سامانه‬ ‫ن زی��ادی از تولیدکننده می گیرد‪.‬‬ ‫نیما و‪ ...‬زم��ا ‬ ‫حال در این باره قطعه س��ازان با دو مشکل قانونی‬ ‫روبه رو هس��تند؛ اگر ارز را به وسیله صرافی های‬ ‫شخصی حواله کنیم متهم به پولشویی می شویم‬ ‫اگ��ر ارز هم حواله نش��ود و قطعات که متعهد به‬ ‫تامین ان شدیم‪ ،‬به موقع نرسانیم سبب می شود‬ ‫تولید خودروساز متوقف ش��ده و قانون به عنوان‬ ‫اختالل در نظام تولید برخورد می کند‪ .‬قطعه ساز‬ ‫بین این دو قانون ضدونقیض در ش��رایط تحریم‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬قطعه ساز از هر شیوه ای استفاده کند‬ ‫مشمول مجازات می شود‪ .‬این مثال ساده ای بود‬ ‫که نش��ان می دهد تمام صنعت قطعه کش��ور را‬ ‫درگیر خود کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنف��ی تصریح کرد‪ :‬ط��ی مذاکره‬ ‫که با حجت االس�لام حسن درویش��یان‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور داشتیم عنوان کردیم‬ ‫خداحافظ‬ ‫شهرفروشی!‬ ‫صنعتگران گالیه مند از قوانین ضدتولید‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یک قانون وض��ع می کند و‬ ‫وزارتاقتصادوداراییقانونیدیگر‪.‬درنهایتهمقوهقضاییه‬ ‫یک سلس��له قوانین دیگر وضع می کن��د‪ .‬در ادامه این چالش‬ ‫مشکل دومی به وجود می اید اینکه نهاد های رسیدگی کننده به‬ ‫تخلفات قانونی هم متاثر از ان متعدد می شود‬ ‫مشکل نخس��ت تعدد نهادهای قانون گذار است؛‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یک قانونی وضع‬ ‫می کن��د‪ ،‬وزارت اقتصاد و دارای��ی قانونی دیگر‪.‬‬ ‫در نهایت ه��م قوه قضاییه یک سلس��له قوانین‬ ‫وضع می کند‪ .‬مشکل دومی در ادامه این چالش‬ ‫به وجود می اید اینکه نهاد های رسیدگی کننده به‬ ‫تخلفات قانونی هم متعدد هس��تند‪ .‬در این باره‬ ‫انجمن فهرست ‪ ۹‬نهاد را دراورده است؛ سازمان‬ ‫بازرس��ی کل کشور‪ ،‬دادگاه ها و دادسراها‪ ،‬وزارت‬ ‫اطالعات‪ ،‬حفاظت سپاه‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫نی��روی انتظام��ی و‪ ....‬نهادهایی هس��تند که به‬ ‫جرائم اقتصادی صنعتگران رسیدگی می کنند در‬ ‫کنار چندین نهاد قانون گذار‪ .‬تعدد قوانین چه در‬ ‫وض��ع ان و چه در بخش بررس��ی جرائم موجب‬ ‫شده تا صنعتگران درچار مشکالت زیادی شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خ��ودروی ایران با اش��اره به راهکار این مس��ئله‬ ‫گفت‪ :‬پیش��نهاد انجمن این اس��ت که فقط یک‬ ‫نهاد‪ ،‬متولی صنعت خودرو باش��د که پیش��نهاد‬ ‫انجمن س��ازمان بازرس��ی کل کشور است چون‬ ‫بر اس��اس اطالعات سال ها گذش��ته در این باره‬ ‫مش��کالت را ب��ا دقت زی��ادی بررس��ی می کند‪.‬‬ ‫همچنین نهاد نظارتی هم خود س��ازمان باشد و‬ ‫این گونه نباشد که قطعه ساز به چندین دادگاه و‬ ‫نهاد های گوناگون پاسخگو باشیم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ی��ک نهاد قوانین را ب��رای ما وضع و مصوب کند‬ ‫و هم��ان نهاد هم ناظر و رس��یدگی کننده جرائم‬ ‫صنعتگران حوزه خودروس��ازی کشور باشد‪ .‬این‬ ‫باعث می ش��ود صنعتگر درگیر قوانین ضدونقض‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫بیگلو در پاس��خ به این پرس��ش که ایا شدنی‬ ‫اس��ت ب��رای هر صنعت��ی تنها یک نه��اد خاص‬ ‫تعیین کننده قوانین و نظارت و رس��یدگی کننده‬ ‫به جرائ��م قانونی باش��د؟ گف��ت‪ :‬همان طور که‬ ‫دادگاه ه��ای ویژه ب��رای جرائم گوناگ��ون داریم‬ ‫به عن��وان نمون��ه ب��رای فرهن��گ و رس��انه یک‬ ‫دادس��رای وی��ژه در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫قطعه سازان هم دارای این دادسرای ویژه باشند‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو صنعتی پیچیده اس��ت چه در‬ ‫ش��بکه خرید مواد اولیه چه توزیع قطعات‪ .‬تولید‬ ‫خودش به لحاظ فنی پیچیدگی های خاص خود‬ ‫دارد‪ .‬وقتی گفته می شود یک نهاد یا یک دادسرا‬ ‫ویژه برای این صنعت وجود داش��ته باشد به این‬ ‫دلیل اس��ت که با توجه به تجرب��ه روی موضوع‬ ‫تسلط کامل خواهد داشت‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬عمده مشکلی که ما داریم وقتی یکی‬ ‫از نهادهای ناظر و امنیتی مدارک و مس��تندات‬ ‫می خواه��د هنوز ‪ ۲‬ماه از این موضوع نگذش��ته‬ ‫نهاد ناظر دیگری دوب��اره همان مدارک را طلب‬ ‫می کند‪ .‬این روند ب��ا همان ‪ ۹‬نهاد نظارتی ادامه‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬تعدد‪ ،‬تکرر و تفس��یرهایی که هر‬ ‫یک از این نهادها از قوانین و بعضا قوانین خاص‬ ‫خودش��ان دارن��د (زی��را بعضی قانون ه��ا از نظر‬ ‫حقوقی ش��مولیت ندارد و ان نه��اد وضع کرده‬ ‫اس��ت) برای صنعتگر و تولید دردسرس��از شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت دردسرساز‬ ‫باره��ا عن��وان ش��د یک��ی از صنایع کش��ور که‬ ‫در نی��م ق��رن کمترین تغییر را داش��ته اس��ت‬ ‫صنعت موتورس��یکلت بود‪ .‬سال ها موتورسیکلت‬ ‫کاربراتوری س��ی جی ‪ ۱۲۵‬مهم��ان خیابان های‬ ‫کش��ور بود که منجربه االیندگی باال در س��طح‬ ‫ش��هرها به ویژه کالنش��هرها ش��ده بود‪ .‬سال ‪۹۴‬‬ ‫تصمیم ب��ر اجرای قوانینی ب��رای محدود کردن‬ ‫تولی��د این نوع موتورس��یکلت ها گرفته ش��د‪ .‬از‬ ‫گالیه هایی ک��ه فعاالن این صنع��ت پس از ‪۵۰‬‬ ‫س��ال اجرای یک روی��ه دارند این اس��ت که از‬ ‫سال ‪ ۹۵‬با اجرایی شدن مصوبه ممنوعیت تولید‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری‪ ،‬صدور قوانین و‬ ‫ابالغ مصوبه ها در زمان کوتاهی انجام می شود‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب که هنوز قانون و مصوبه قبلی به اجرا‬ ‫در نیامده دیگری ابالغ می شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه صنع��ت موتورس��یکلت در نی��م قرن‬ ‫یکنواخت فعالیت داش��ت اما در نیمه دهه اخیر‬ ‫تغییر و تحوالت اساسی را تجربه کرده و به نوعی‬ ‫در حال پوس��ت اندازی اس��ت‪ .‬حال پرسش این‬ ‫است قوانین حاضر در رشد و نوسازی این صنعت‬ ‫تاثیرگذار بوده یا چالش های ان را بیش��تر کرده‬ ‫است؟‬ ‫علیرضا عابدینی یکی از‬ ‫صنع��ت‬ ‫فع��االن‬ ‫موتورسیکلت در این باره‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬اجرای‬ ‫قوانین��ی ک��ه به ش��کل‬ ‫دس��توری ابالغ ش��ود و‬ ‫تولیدکنن��ده را تح��ت‬ ‫فش��ار قرار دهد هزینه بر بوده و تولید را با چالش‬ ‫بیش��تر روبه رو می کند‪ .‬به عنوان مثال با اجباری‬ ‫شدن تولید موتورسیکلت انژکتوری(مهر ‪)۱۳۹۵‬‬ ‫در کش��وری که صاحب فناوری انجین نیس��ت‪،‬‬ ‫چالش س��از شد‪ .‬انجین ها بیشتر از هند و چین و‬ ‫کمتر از ژاپن وارد می ش��ود درحالی که این الزام‬ ‫در کش��ورهایی که صادرکنن��ده انجین انژکتور‬ ‫هس��تند وج��ود نداش��ت‪ .‬به تازگی(س��ال‬ ‫‪۲۰۱۹‬میالدی و ‪۱۳۹۸‬خورش��یدی) دولت چین‬ ‫تولید موتورس��یکلت انژکتوری را اجباری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قوانین ما کپی ش��ده از قوانین اروپا‬ ‫اس��ت و کش��ورهایی که در زمینه الودگی هوا و‬ ‫اس��تفاده از خودروهای س��بز خیلی پیشروتر از‬ ‫ما هس��تند؛ اینکه قانون‪ ،‬اس��تاندارد یا ایین نامه‬ ‫محیط زیستی را از جایی که سال ها روی ان کار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬یک از کارشناس��ان‬ ‫کارافری��ن معتق��د اس��ت تکثر و م��وازی بودن‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات نخس��تین و مهم ترین عامل‬ ‫فس��اد در نظام اقتصادی کشور است‪ .‬قوانین در‬ ‫ه��ر جامعه ای ابزاری برای درس��ت عمل کردن‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از انحراف و به عب��ارت بهتر به عنوان‬ ‫چراغ راه مردم برای حرکت به س��مت جلو وضع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران با گالیه از تعدد قوانین و نهادهای‬ ‫رس��یدگی به جرائم عنوان می کنند این عملکرد‬ ‫هزینه بر و زمان کش است‪ .‬دبیر انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خ��ودروی ای��ران در‬ ‫این باره می گوید‪ ،‬مش��کل نخست تعدد نهادهای‬ ‫قانون گذار است؛ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫یک قانونی وضع می کند‪ ،‬وزارت اقتصاد و دارایی‬ ‫قانون��ی دیگ��ر‪ .‬در نهایت هم ق��وه قضاییه یک‬ ‫سلس��له قوانین وضع می کند‪ .‬مش��کل دومی در‬ ‫ادامه ای��ن چالش به وجود می اید اینکه نهاد های‬ ‫رس��یدگی کننده به تخلفات قانون��ی هم متعدد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در این باره یکی از فعاالن صنعت موتورسیکلت‬ ‫هم از مش��ورت نکردن با تولیدکنن��دگان برای‬ ‫وضع قوانی��ن گالیه مند بود و عنوان می کند‪ ،‬در‬ ‫تمام جهان وقتی قرار اس��ت قانونی وضع ش��ود‬ ‫تولیدکننده نخس��تین کسی است که از ان اگاه‬ ‫می ش��ود زیرا قرار است او سرمایه گذاری و قانون‬ ‫را اجرا کند‪.‬‬ ‫رشد صدور‬ ‫پروانه‬ ‫بهره برداری صنعتی‬ ‫ساخت و ساز‬ ‫روی خشت‬ ‫بی قانونی‬ ‫کرده و طرح را پیش برده اس��ت را کپی و تجربه‬ ‫کنیم کارس��از نیس��ت‪ .‬به طور قطع انها با توجه‬ ‫ب��ه امکانات و ظرفیت داخلی خ��ود و همچنین‬ ‫نیازمندی های��ی که دارند به تصوی��ب قوانین و‬ ‫اس��تانداردها می پردازن��د درحالی ک��ه ما بدون‬ ‫درنظ��ر گرفت��ن امکانات و ظرفیت ه��ای داخلی‬ ‫فقط کپی کننده هستیم و پیاده سازی ان را الزام‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬اگر به طور کلی بخواهیم به ش��رایط‬ ‫موجود صنعت با توجه به افزایش نرخ ارز‪ ،‬تورم‪،‬‬ ‫م��واد اولیه و‪ ...‬اش��اره کنیم وضعیت مناس��بی‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬ثب��ات در محیط کس��ب وکار و‬ ‫اقتصاد کش��ور وجود ندارد که تولیدکننده بتواند‬ ‫برنامه مدونی برای یک س��ال این��ده خود برای‬ ‫داخلی س��ازی داش��ته باش��د‪ .‬به عنوان مثال ما‬ ‫مدلی از موتورس��یکلت را س��اخت داخل کردیم‬ ‫س��رمایه گذاری ش��د و هزینه ها س��نگین برای‬ ‫س��اخت قالب ها در داخل انجام شد‪ .‬این مسئله‬ ‫پی��ش از مطرح ش��دن ال��زام انژکتوری ش��دن‬ ‫موتورس��یکلت ها بود‪ .‬شرکتی که به ما قطعات را‬ ‫سی کی دی می داد‪ ،‬با وضع الزام قانون انژکتوری‪،‬‬ ‫نتوانس��ت به همکاری خود ادام��ه دهد و عنوان‬ ‫کرد انها الزام قانونی در این باره(انژکتوری کردن‬ ‫انجین) ندارند‪ ،‬عالوه بر اینکه س��فارش ش��رکت‬ ‫ایرانی به لحاظ تیراژ در حدی نیست که بخواهند‬ ‫خ��ط تولید جداگانه راه ان��دازی کنند‪ .‬قالب ها با‬ ‫وجود هزینه سنگینی که برای داخلی سازی انها‬ ‫انجام شده بود بدون استفاده همچنان باقی مانده‬ ‫و سرمایه برگشت نشد‪.‬‬ ‫عابدینی در پاس��خ به این پرس��ش که شما به‬ ‫مش��کالت تصویب و اجرای قوانین اشاره کردید‬ ‫اما در کل برای نوس��ازی و تحول و رس��یدن به‬ ‫فناوری باید چه کرد؟ گفت‪ :‬تصمیم هایی که در‬ ‫چند س��ال گذش��ته برای صنعت موتورسیکلت‬ ‫گرفته ش��د وضعیت امروز این صنعت را رقم زده‬ ‫است که در تولید و بازار دچار مشکل شده اند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در ده��ه ‪ ۵۰‬فقط چند ش��رکت‬ ‫محدود وجود داش��ت که این تعداد تولیدکننده‬ ‫در دهه گذش��ته بس��یار افزایش یافت به گونه ای‬ ‫ک��ه هر ک��س درخواس��ت مجوز برای س��اخت‬ ‫موتورس��یکلت داش��ت‪ ،‬پروان��ه تولی��د دریافت‬ ‫کرد‪ .‬ب��دون اینکه ب��ه این موضوع توجه ش��ود‬ ‫ف��رد توانای��ی فن��ی دارد یا خیر‪ .‬زمان��ی ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫ش��رکت تامین کننده نیاز ب��ازار بودند که در این‬ ‫برهه زمانی به ‪ ۳۰۰‬تولیدکننده رس��ید‪ .‬پس از‬ ‫مشکالت و چالش های اخیر‪ ،‬دست کم از ان امار‬ ‫فقط ‪ ۳۰‬ش��رکت در حال فعالیت هس��تند‪ .‬این‬ ‫س��هم بازار اگر بین ‪ ۳۰‬ش��رکت تقسیم شود با‬ ‫تیراژ ‪۱۵۰‬هزار موتورسیکلت(امار سال ‪ )۹۷‬برای‬ ‫جمعیت ایران بس��یار پایین اس��ت‪ .‬براورد ما از‬ ‫نیاز ساالنه بازار موتورسیکلت با نگاه به ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬بین ‪۴۰۰‬هزار تا ‪۵۰۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیش��تر تولیدکنندگان از رکود بازار می گویند‬ ‫و اینک��ه بیش��تر تولیدات که گفته می ش��ود به‬ ‫‪۱۰‬درص��د کل س��ال های قبل رس��یده اس��ت‬ ‫در انباره��ا باق��ی مان��ده و هنوز ف��روش نرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬عابدینی در این باره گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫دلی��ل اصلی فروش نرفتن محص��والت از جمله‬ ‫موتورسیکلت‪ ،‬افزایش بی رویه نرخ ارز و انژکتوری‬ ‫کردن موتورسیکلت ها بود‪ .‬برای انژکتوری شدن‬ ‫موتورسیکلت حدود ‪ ۱۰۰‬دالر هزینه الزم است‬ ‫این س��بب شده تا توان خرید مردم بسیار پایین‬ ‫بیاید‪ .‬در واقع این موضوع دلیل اصلی افت تقاضا‬ ‫در بازار این صنعت است‪ .‬نرخ موتورسیکلت انقدر‬ ‫باال رفته که مردم ترجیح می دهند موتورسیکلت‬ ‫مستهلک خود را تعمیر و از همان استفاده کنند‪.‬‬ ‫حاضر نیستند برای موتورسیکلت نو هزینه کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬در جهت کاهش الودگی هوا‬ ‫تصمیمی گرفته ش��د ت��ا کل موتورس��یکلت ها‬ ‫انژکت��وری ش��وند ام��ا درحال حاض��ر صاحبان‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری با توجه به شرایط‬ ‫موج��ود ترجیح می دهد از همان موتورس��یکلت‬ ‫قدیمی خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هدررفت سرمایه با قوانین جدید‬ ‫عابدین��ی در ادامه با اش��اره ب��ه فراهم نبودن‬ ‫زیرس��اخت های اج��رای قان��ون انژکت��وری‬ ‫ش��دن موتورس��یکلت ها‪ ،‬گف��ت‪ :‬تعمی��ر ای��ن‬ ‫موتورس��یکلت ها تخصص خود را الزم دارد و در‬ ‫کشور تعمیرکار متخصص این نوع موتورسیکلت‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬تعمیرگاه کم اس��ت عالوه بر اینکه‬ ‫هزینه نگهداری ان هم باال اس��ت‪ .‬قوانین بدون‬ ‫توج��ه به زیرس��اخت ها و حتی ب��راورد ظرفیت‬ ‫موجود قوانین مصوب می ش��ود که ضرورت دارد‬ ‫برای اتخ��اذ چنین تصمیم هایی با کارشناس��ان‬ ‫و فع��االن همان حوزه هم گفت وگ��و و نظر انها‬ ‫هم پرس��یده ش��ود‪ .‬ای کاش کارگروهی تشکیل‬ ‫می ش��د و بررس��ی می کرد بهترین راه نوسازی‬ ‫صنعت موتورس��یکلت چیس��ت؟ راهکار ارائه و‬ ‫س��پس تصمیم گیری می ش��د‪.‬این فعال صنعت‬ ‫موتورس��یکلت خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��رای تغییر‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬در کل جه��ان نخس��ت تولیدکننده از‬ ‫ان اگاه می ش��ود زیرا باید س��رمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری می شود تا پس از ‪ ۵‬سال سرمایه‬ ‫برگردد‪ .‬وقتی بدون اطالع صنعتگر قوانین تغییر‬ ‫می کند‪ ،‬ممکن اس��ت تولیدکنن��ده ای برنامه و‬ ‫س��رمایه گذاری جدید کرده باش��د که با مصوب‬ ‫ش��دن قوانین جدی��د تمام س��رمایه او هرز رود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال امسال یک مصوبه محیط زیست به‬ ‫تصویب هیات وزیران رسید که موتورسیکلت های‬ ‫برق��ی زیر یک کیلو وات حق اس��تفاده از باتری‬ ‫سرب اس��ید را ندارند‪ .‬این مس��ئله مورد تعجب‬ ‫تمام سازندگان ش��د چون منطقی نبود‪ .‬پس از‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه ش��رکت بازرسی عنوان کرد زمانی که‬ ‫می خواستند بخشنامه صادر کنند به جای مجاز‬ ‫است‪ ،‬نوشته شده مجاز نیست‪ .‬البته نامه لغو شد‬ ‫ام��ا نامه موردنظر هنوز به دس��ت تولیدکنندگان‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ .‬عابدینی در پای��ان گفت‪ :‬یک‬ ‫تولیدکنن��ده ب��رای اینکه بخواه��د محصولی را‬ ‫بیاورد و بازاریابی کن��د همچنین در زمینه فنی‬ ‫موضوع را بررس��ی کند‪ ،‬اس��تانداردهای ان را از‬ ‫محیط زیس��ت و‪ ...‬بگی��رد حدود ‪ ۱۸‬م��اه زمان‬ ‫می برد‪ .‬درحالی که ممکن اس��ت ب��ا یک مصوبه‬ ‫تمام هزینه های این مدت از بین برود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت خودرو در جاده لغزنده قوانین و سیاست گذاری‬ ‫امیرحسن کاکایی‪-‬عضو هیات علمی دانشگاه علم‬ ‫و صنع�ت‪ :‬صنعت خ��ودرو‪ ،‬صنعت بزرگی اس��ت و در هر‬ ‫کش��وری که بخواهن��د دارای چنین صنعتی ش��وند‪ ،‬باید‬ ‫دولتمردان ان بسترهای زیادی را فراهم کنند؛ از بسترهای‬ ‫فیزیکی گرفته تا بسترهای انسانی‪ ،‬اقتصادی و حقوقی‪ ،‬همه‬ ‫و همه در موفقیت این صنعت اثر دارد‪ .‬جالب اینجاست که‬ ‫برعکس این قضیه هم برقرار اس��ت یعن��ی صنعت خودرو‬ ‫روی ای��ن بس��ترها اثر مس��تقیم خواهد گذاش��ت‪ .‬در این‬ ‫نوشتار روی موضوع قوانین و بسترهای ان تمرکز می کنیم‪.‬‬ ‫یکی از نخس��تین و مهم ترین بسترهای قانونی برای توسعه‬ ‫صنع��ت خودرو در هر کش��وری‪ ،‬مکانیس��م تعرفه های ان‬ ‫اس��ت‪ .‬متاسفانه در ‪ ۵۰‬سال گذشته در ایران مکانیسم های‬ ‫تعرف��ه ای هی��چ گاه به طور جامع تحلیل و تعیین نش��ده اند‬ ‫و هیچ گاه در این ‪ ۳۰‬س��ال(زمان م��ورد تجربه خودم)‪ ،‬به‬ ‫مدت مش��خصی ثابت نمانده اس��ت‪ .‬ی��ادم می اید در دهه‬ ‫‪ ۸۰‬قرار بود براس��اس یک برنامه ‪ ۱۰‬ساله‪ ،‬تعرفه ها در یک‬ ‫رون��د منطقی و پلکانی به طور س��االنه کاهش پیدا کنند تا‬ ‫به تعرفه های بین المللی نزدیک ش��وند اما ان سالی که قرار‬ ‫ب��ود تعرف ه واردات خودرو از م��رز ‪۹۰‬درصد پایین تر بیاید‪،‬‬ ‫حرکت های��ی در نظام قانون گ��ذاری رخ داد که این حرکت‬ ‫اصولی را متوقف کرد‪ .‬بماند که بعدها در زمان تحریم ها این‬ ‫تعرف��ه ناگهان به حدود ‪۵۰‬درصد کاهش یافت و نتیجه ان‬ ‫واردات حداکثری در زمان تحریم های دور نخس��ت (حدود‬ ‫‪ ۹۰‬تا ‪ )۹۲‬بود‪.‬‬ ‫نکت��ه جالب ت��ر همخوانی نداش��تن تعرفه ه��ای واردات‬ ‫خودرو و قطعات برای توس��عه داخلی س��ازی است که قرار‬ ‫ب��ود با ادغ��ام وزارتخانه های تج��ارت و صنعت‬ ‫رخ ده��د‪ .‬در واقع وقت��ی ‪ ۳‬وزارتخانه تبدیل به‬ ‫یک وزارتخان��ه به نام صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ش��دند‪ ،‬قرار بود یک دیدگاه مشترک توسعه ای‬ ‫بر تم��ام زنجیره ارزش افزوده صنایع گوناگون از‬ ‫جمل��ه صنعت خودرو از م��واد اولیه تا محصول‬ ‫نهایی حاکم ش��ود تا ضمن رشد صنعت‪ ،‬رقابت‬ ‫ی در بازار شکل بگیرد و بازار هم به تعادلی منطقی بر‬ ‫منطق ‬ ‫پایه رقابت برس��د‪ .‬اما همگان شاهدیم که هم اکنون پس از‬ ‫گذشت س��ال ها از ان ادغام‪ ،‬دولت ها در اعمال این دیدگاه‬ ‫منسجم در سیاست گذاری عاجز مانده و دولت اخیر به دنبال‬ ‫جدایی این وزارتخانه ها بوده است‪ .‬نتیجه این نابسامانی در‬ ‫سیاس��ت گذاری ‪۳‬رکن اصلی مع��دن‪ ،‬صنعت و تجارت این‬ ‫اس��ت که همچنان ما بسیاری از مواد اولیه معدنی را صادر‬ ‫و م��واد فراوری ش��ده را وارد می کنیم که همچنان ارزبری‬ ‫باالیی دارد و در عین ح��ال انچه تولید می کند دارای نرخ‬ ‫ی نیس��ت‪ .‬هر چند درحال حاضر ارزان ترین‬ ‫مناسب و رقابت ‬ ‫خودروهای جهان را تولید می کنیم اما همزمان خودروسازان‬ ‫ما زیان می دهن��د؛ بنابراین اعداد و ارقام حال حاضر مالک‬ ‫خوبی برای قیاس نیست‪ .‬واقعیت این است که در کل تولید‬ ‫خ��ودرو در ایران گ��ران در می اید‪ .‬البت��ه معنی این جمله‬ ‫این نیس��ت که باقی کاالها ارزان و دارای نرخ رقابتی است‪.‬‬ ‫بسیاری از کاالهای ما از جمله مواد پتروشیمی‪ ،‬مواد معدنی‬ ‫فراوری ش��ده در کنار کاالهای ساخته شده ای مانند خودرو‬ ‫و لوازم ءخانگ��ی در عمل گران تر از مش��ابه های خارجی ان‬ ‫اس��ت که به طور معمول دولت با یارانه ای که روی انرژی و‬ ‫خوراک انها می دهد‪ ،‬ب��ه ان صنایع برای صادرات‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫ی این گران بودن کاال در‬ ‫البته یکی از دالیل اصل ‬ ‫مقابل نوع وارداتی ان‪ ،‬ثبات دستوری نرخ ارز طی‬ ‫سال هاس��ت‪ .‬جالب اینجاس��ت که دولت ها به طور‬ ‫معمول در ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��ال نخس��ت خ��ود‪ ،‬نرخ ارز را‬ ‫ثابت نگه می دارند و سپس ناگهان فنر ان از دست‬ ‫در می رود و تغییر قیمت ها به طور جهشی مشاهده می شود‪.‬‬ ‫پس از سال ششم هم به طور معمول در ‪ ۲‬سال بعدی دوباره‬ ‫به طور دس��توری همه عوامل پایه ای اقتص��اد از جمله نرخ‬ ‫ارز و ان��رژی را ثاب��ت نگه می دارند‪ .‬همی��ن وضعیت درباره‬ ‫قیمت گ��ذاری انرژی هم رخ می دهد‪ .‬نتیجه ان این اس��ت‬ ‫ک��ه در مدت زمانی که قیمت ه��ای ارز مصنوعی ثابت نگه‬ ‫داشته می شود‪ ،‬به تدریج واردات به صرفه در می اید و کم کم‬ ‫بنیه بخش تولید کش��ور در هر زمینه ای تضعیف می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه محض اینکه نرخ ارز مانند فنر باال می جهد‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫با وجود رش��د ظرفیت ه��ای صادراتی‪ ،‬بنی��ه صنعت انقدر‬ ‫ضعیف می ش��ود که دیگر توان استفاده از فرصت صادراتی‬ ‫به دس��ت امده را ندارد و در مجموع کشور در هر دو حالت‬ ‫زیان می کند‪ .‬اینها نتیجه جاده لغزنده سیاس��ت گذاری در‬ ‫کش��ور اس��ت که ثبات رویه ن��دارد‪ .‬یک قان��ون تا تصویب‬ ‫ش��ود‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۵‬س��ال طول می کش��د و وقتی تصویب‬ ‫می ش��ود افراد جدیدی امده اند که کلیت ان را زیر س��وال‬ ‫می برند(دوره های مجلس ش��ورای اسالمی و دولت منظور‬ ‫است)‪ .‬حال اگر سیاست گذار جدید زورش برسد‪ ،‬ان قانون‬ ‫را لغو می کند و اگر هم نه‪ ،‬اجرای قانون را مدت ها مسکوت‬ ‫می گذارد تا جایی که حتی اگر ان قانون اجرا شود‪ ،‬در عمل‬ ‫از انتفاع الزم افتاده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬صنعتی است که محصوالت ان طول عمر‬ ‫به نس��بت طوالنی دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬طراحی یک پلتفرم‬ ‫حدود ‪۳‬س��ال (به طور مفید) زمان می برد و اس��تفاده از ان‬ ‫در مدل های گوناگون دس��ت کم ‪ ۱۰‬س��ال زمان الزم دارد‬ ‫تا هزینه های ان مس��تهلک شود‪ .‬طراحی هر خودرو مبتنی‬ ‫بر پلتفرم نیز دس��ت کم ‪ ۱۸‬ماه زم��ان می برد‪ .‬از ان مهم تر‬ ‫ط��ول عمر فناوری در صنعت خودرو اس��ت؛ راه اندازی یک‬ ‫خط دست کم ‪ ۱۲‬ماه زمان می برد و دست کم باید به مدت‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال از ان استفاده کرد‪ .‬پس وقتی یک سرمایه گذار بر‬ ‫مبنای قوانی��ن دولت‪ ،‬به طور مث��ال‪ ،‬در یک منطقه خاص‬ ‫کش��ور س��رمایه گذاری می کن��د نیازمند ثب��ات قوانین به‬ ‫مدت دس��ت کم ‪ ۱۰‬سال است‪ .‬از ان پیچیده تر و زمانبرتر‬ ‫موضوع تحقیقات و نواوری در صنعت خودرو اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫معمول‪ ،‬برای توس��عه یک فناوری پای��ه در صنعت خودرو‬ ‫دست کم ‪ ۱۰‬سال تحقیقات و ازمایش و پس از ان حداقل‬ ‫‪ ۵‬س��ال زمان الزم اس��ت تا ان فن��اوری در صنعت خودرو‬ ‫ان��واع ازمون ها را بگذارند و بعد تجاری ش��ده و دس��ت کم‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال به کار گرفته تا کل سرمایه گذاری اقتصادی شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬صنعتگران و پژوهشگران ایرانی در دهه ‪۷۰‬‬ ‫کارهای بس��یاری ارزش��مندی درباره خودروهای گازس��وز‬ ‫انج��ام دادند و در دهه ‪ ۸۰‬ایران خ��ودرو خودرویی با موتور‬ ‫پایه گازس��وز به بازار عرضه کرد که ش��رکت ایپکو به کمک‬ ‫شرکتی المانی ان را طراحی کرده بود‪ .‬جالب اینجاست که‬ ‫قرار بود نرخ بنزین به طور تدریجی و با یک مبنای مشخص‬ ‫طی ‪ ۵‬س��ال افزایش پیدا کن��د و فاصله معنا داری بین نرخ‬ ‫بنزی��ن و معادل گازی ان رعایت ش��ود اما ناگهان در میانه‬ ‫راه افزایش نرخ بنزین متوقف شد‪ .‬از سویی قرار بود در یک‬ ‫برنامه ‪ ۵‬س��اله تولید خودروهای پایه گازسوز به ‪۳۰‬درصد‬ ‫از تولیدات کش��ور برس��د‪ .‬ناگهان در میانه راه دستور امد‬ ‫که تمامی خودروهای تولیدی و حتی وارداتی باید گازسوز‬ ‫باشند تا اجازه ش��ماره گذاری به انها داده شود‪ .‬نتیجه این‬ ‫تصمی��م ناگهانی و البته اس��تراتژیک در ان مقطع تاریخی‬ ‫باعث ش��د نرخ مخ��زن گاز این نوع خودروها ت��ا ‪ ۲.۵‬برابر‬ ‫در جه��ان ب��اال رفت‪ .‬چند گروه موازی ش��روع کردند روی‬ ‫موضوع سرمایه گذاری کردن و البته ‪ ۳ ،۲‬سالی طول کشید‬ ‫تا توانستند ظرفیت سازی کنند‪ .‬در ان زمان دولت قرار بود‬ ‫از محل صرفه جویی بنزین‪ ،‬به صنعتگران و مصرف کنندگان‬ ‫کم��ک کند ت��ا هزینه های خری��د خودرو پایی��ن بیاید اما‬ ‫نه تنه��ا در عم��ل دولت کمکی به صنعت نک��رد‪ ،‬بلکه پس‬ ‫از ‪ ۴ ،۳‬س��ال قانون به تدریج لغو ش��د‪ .‬در نتیجه بسیاری از‬ ‫س��رمایه گذاران در این زمینه ورشکس��ته شدند و هیچ یک‬ ‫از مس��ئوالن حال انها را نپرس��ید‪ .‬تا هفت��ه پیش که نرخ‬ ‫بنزین س��رانجام پس از ‪ ۶‬س��ال باال رفت‪ ،‬نرخ گاز اختالف‬ ‫معنا داری با نرخ بنزین نداش��ت و در نتیجه در عمل خرید‬ ‫خودروهای گازس��وز به تدریج به صفر نزدیک شد‪ .‬معنی ان‬ ‫چیست؟ یعنی از بین رفتن س��رمایه گذاری های میلیاردی‬ ‫انجام ش��ده در کل صنعت خودرو و البته زیرس��اخت های‬ ‫ایجاد ش��ده ب��رای انتقال گاز به ایس��تگاه های تامین گاز و‬ ‫در نهایت افزایش قیمت ها و کاهش کیفیت ها‪ .‬به نظر ش��ما‬ ‫مقصر کیست؛ صنعتگر یا سیاست گذار؟‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫در نیمه نخست سال رخ داد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کاهش تولید‬ ‫و گرانی خودرو‬ ‫نامناسب بودن عملکرد‬ ‫نمایندگی های خدمات‬ ‫پس از فروش‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬ب��ا افزایش‬ ‫مراجع��ه مردم به نمایندگی ه��ای ارائه کننده‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬به دلیل کاهش کیفیت‬ ‫خودروهای تولیدی‪ ،‬کیفیت ارائه این خدمات‬ ‫نیز افت پیدا کرده اس��ت‪ .‬س��عید باس��تانی‬ ‫در گفت وگ��و با خان��ه ملت درب��اره عملکرد‬ ‫نمایندگی های خودروس��ازی در ارائه خدمات‬ ‫پ��س از فروش‪ ،‬گفت‪ :‬این نمایندگی ها از نظر‬ ‫درامدی بر دو پایه اس��توار هس��تند؛ نخست‬ ‫پورس��انت حاصل از فروش محصوالت و دوم‬ ‫ارائه خدم��ات پس از ف��روش‪ .‬در ایران ارائه‬ ‫خدمات‪ ،‬س��ودی برای نمایندگی ها به همراه‬ ‫ن��دارد و تنه��ا س��ود نمایندگی ه��ا از فروش‬ ‫به دست می اید‪ .‬نماینده مردم تربت حیدریه‪،‬‬ ‫مه والت و زاوه در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اف��زود‪ :‬در دو س��ال گذش��ته نمایندگی های‬ ‫خودروس��ازی ها نتوانستند س��ود چندانی از‬ ‫ف��روش خودرو به دس��ت اورن��د و از انجایی‬ ‫که ارائ��ه خدمات پ��س از ف��روش نیز برای‬ ‫انها زیانده اس��ت‪ ،‬نمایندگی ها به تدریج ارائه‬ ‫این خدم��ات را کاهش دادن��د‪ .‬این نماینده‬ ‫مجلس دهم با اشاره به کاهش کیفیت خودرو‬ ‫به دلی��ل اس��تفاده از قطعات غیراس��تاندارد‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬کیفیت خودروها در چند س��ال‬ ‫گذش��ته کاهش پیدا کرده در نتیجه مراجعه‬ ‫م��ردم ب��ه نمایندگی ه��ا و درخواس��ت برای‬ ‫خدم��ات پس از فروش افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه بس��یاری از نمایندگی های‬ ‫خودروس��ازی ها به دلی��ل زیان��ده ب��ودن به‬ ‫تعطیلی کشیده شده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با افزایش‬ ‫مراجع��ه مردم به نمایندگی ه��ای ارائه کننده‬ ‫خدمات پس از فروش به دلیل کاهش کیفیت‬ ‫خودروهای تولیدی‪ ،‬کیفیت ارائه این خدمات‬ ‫نیز افت پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رشد صدور پروانه بهره برداری صنعتی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در راس��تای رونق تولی��د مدیران به دنب��ال فعال نگه‬ ‫داش��تن واحدهای صنعتی و حتی کمک برای راه اندازی‬ ‫دوباره واحدهای تعدرل ش��ده هستند‪ .‬امار صدور پروانه‬ ‫بهره برداری صنعتی در ‪ ۶‬ماه نخست سال حاکی از رشد‬ ‫این روند دارد‪ .‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۲۹۲۶‬پروانه‬ ‫بهره برداری با س��رمایه گذاری ‪ ۲۰‬ه��زار و ‪ ۳۶۵‬میلیارد‬ ‫تومان در کش��ور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته از نظر تعداد ‪ ۸.۵‬درصد رش��د و از نظر‬ ‫سرمایه ‪ ۳۸.۸‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق فعالیت صنعتی‬ ‫باالترین میزان‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫درج شده در‬ ‫پروانه های‬ ‫بهره برداری‬ ‫صادرشده‬ ‫متعلق به استان‬ ‫تهران با ‪۴۸‬‬ ‫هزار و ‪۲۸۶‬‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫و با سهم ‪۲۳.۷‬‬ ‫درصدی از کل‬ ‫کشور است‬ ‫برای گذر از ش��رایط سخت تحریم همیشه اراده ملی‬ ‫ش��کل می گیرد و ب��رای عب��ور از ان تالش ها مضاعف‬ ‫می شود‪ .‬امسال با توجه به تجربه هایی که کشور از سال ها‬ ‫قبل داشت مرحله تعمیق ساخت داخل محصوالت مورد‬ ‫نی��از را اولویت قرار داده اس��ت و صنعتگران با همراهی‬ ‫دولتم��ردان به دنبال رونق تولید با وجود محدودیت های‬ ‫بین المللی هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪۲۹۲۶‬‬ ‫پروان��ه بهره برداری ب��ا س��رمایه گذاری ‪ ۲۰‬هزار و ‪۳۶۵‬‬ ‫میلیارد تومان و اش��تغال ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۹۶۲‬نفر صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مقایسه ارقام یادشده با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫نش��ان دهنده افزای��ش ‪ ۸.۵‬درص��د در تع��داد و کاهش‬ ‫‪ ۳۸.۸‬درصدی در س��رمایه و ‪ ۸.۳‬درصدی در اش��تغال‬ ‫است‪.‬‬ ‫رش��د منفی س��رمایه گذاری در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫به دلی��ل ص��دور پروانه بهره ب��رداری واحد نفت س��تاره‬ ‫خلیج فارس با س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۱۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در خرداد س��ال ‪ ۹۷‬اس��ت‪ .‬بدون احتساب واحد‬ ‫یادش��ده تغییرات میزان س��رمایه گذاری و اش��تغال در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال به ترتیب ش��امل افزایش ‪۴۵.۶‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬کاهش تولید خودرو‬ ‫موجب بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده‬ ‫و افزایش نرخ خودرو را در چند هفته گذشته‬ ‫رقم زد‪.‬‬ ‫حمی��د گرمابی در گفت وگو ب��ا خانه ملت‬ ‫درباره گرانی خودرو در چند هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تولید خودرو به دلیل مش��کالت موجود‬ ‫کمتر از برنامه ریزی های خودروس��ازان بود و‬ ‫این کاهش موجب به��م خوردن تعادل میان‬ ‫عرضه و تقاضا ش��ده و افزایش نرخ خودرو را‬ ‫در چند رو ز گذشته رقم زده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در تشریح دالیل کاهش تولید‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کمبود نقدینگی‬ ‫قطعه سازان‪ ،‬تامین نش��دن مطالبات انها و‪...‬‬ ‫تولی��د خودروس��ازی ها را کاه��ش و متعادل‬ ‫نبودن عرضه و تقاضا و در نتیجه نابس��امانی‬ ‫ب��ازار را رق��م زد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه سیاست های بسیاری برای مقابله‬ ‫با فعالی��ت دالالن و فروش خودرو به خریدار‬ ‫واقعی در نظر گرفته ش��د ام��ا درحال حاضر‬ ‫س��وداگران در ب��ازار فعال هس��تند و خودرو‬ ‫را به عنوان کاالی س��رمایه ای خرید و فروش‬ ‫می کنند‪ .‬گرمابی با بیان اینکه خودروس��ازان‬ ‫مشکالت بس��یاری دارند و کاهش تولید انها‬ ‫عمدی نیس��ت‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫به منظ��ور تامین نقدینگی‪ ،‬فروش نقدی خود‬ ‫را افزایش دادن��د اما عمل به تعهدات انها در‬ ‫تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاخیر‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال ‪ ۲۹۲۶‬پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری ‪۲۰‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۶۵‬میلیارد تومانی و اش��تغال ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۹۶۲‬نفر صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مقایس��ه ارقام یادشده با مدت مشابه س��ال گذشته نشان دهنده‬ ‫افزایش ‪ ۸.۵‬درصدی در تعداد‪ ،‬کاهش ‪ ۳۸.۸‬درصدی در س��رمایه و ‪۸.۳‬‬ ‫درصدی در اشتغال است‬ ‫درص��دی و کاه��ش ‪ ۳.۴‬درص��دی خواهد ب��ود‪ .‬از این‬ ‫تع��داد پروانه بهره برداری صادر ش��ده‪ ۱۵۴۰ ،‬مورد ان‬ ‫ایجادی و ‪ ۱۳۸۶‬پروانه توسعه ای است‪ .‬بیشترین تعداد‬ ‫پروان ه بهره برداری صادرش��ده در بین استان های کشور‬ ‫عالقه ای به تولید خودروهای هیبریدی وجود ندارد‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو گفت‪ :‬اکنون ‪ ۲‬هزار خودرو‬ ‫هیبریدی در کش��ور تردد دارند و مش��کلی به لحاظ دانش فنی و‬ ‫اش��نایی مکانیک ها با ان وجود ن��دارد‪ .‬دولت باید در این حوزه‬ ‫پ��ا روی عالق های ش��خصی خ��ود بگذارد و اج��ازه دهد هر فرد‬ ‫ایران��ی که تمایل دارد بتواند خودرو هیبریدی وارد کند‪ .‬وقتی با‬ ‫یک تویوتا کمری هیبرید رفت و برگشت مسیر تهران‪-‬مشهد را‬ ‫فق��ط با ‪ ۲۳‬لیتر بنزین می توان طی کرد دیگر نیازی برای یارانه‬ ‫بنزین نیس��ت‪ .‬مهدی دادفر در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره تصمیم‬ ‫دول��ت مبنی بر افزایش نرخ بنزین و مصرف باالی این س��وخت‬ ‫فس��یلی گفت‪ :‬م��ن بارها مخالفت خود را ب��ا این میزان مصرف‬ ‫بنزین اعالم کردم و معتقدم بنزین یک س��رمایه بین نسلی است‬ ‫و باید ان را برای نس��ل های اینده نیز حفظ کرد اما اینکه با چه‬ ‫سیاس��تی به کاهش مصرف ان کمک کرد موردی است که ما با‬ ‫سیاس��ت مداران فعلی در مورد ان اختالف نظر داریم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫وقتی نرخ بنزین را به بهانه مصرف زیاد و پرداخت یارانه افزایش‬ ‫می دهیم ایا جایگزینی برای ان معرفی کردیم که مردم به سمت‬ ‫ان نرفتند؟ وقتی در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته ‪ ۱۰‬میلیون خودرو تولید‬ ‫کردیم که به غیر از پراید تمام انها مصرفی فراتر از استانداردهای‬ ‫جهانی ‪ ۲۰‬سال پیش و نه حال حاضر دنیا را دارند و مردم مجبور‬ ‫می شوند ماشین هایی با مصرف باال خریداری کنند؛ چرا مردم را‬ ‫س��رزنش می کنیم که بنزین زیاد مصرف می کنند؟ دادفر ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ‪ ۸۵‬میلی��ون لیت��ری ک��ه روزانه در کش��ور بنزین مصرف‬ ‫می ش��ود‪ ۹۵ ،‬درصد ان برای تولیدات ایران خودور و س��ایپا بوده‬ ‫و س��هم خودروهای وارداتی فقط ‪۵‬درصد اس��ت‪ .‬دادفر با اشاره‬ ‫به طرح هوشمندس��ازی تعرفه خودرو گفت‪ :‬ما دو س��ال پیش‬ ‫پیش��نهاد دادیم خودروهایی که کم مص��رف و دارای االیندگی‬ ‫کمتری هس��تند‪ ،‬تعرفه ‪ ۱۰‬درصدی برای انها محاس��به شود و‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اعالم کرد‪ :‬هنگامی که‬ ‫خودروس��ازی به بخش خصوصی واگذار شود باید اجازه دهیم‬ ‫خودروس��ازان خودش تصمیم بگیرند که با کدام قطعه س��ازان‬ ‫داخلی یا خارجی کار کنند زیرا خودروس��از خصوصی س��ود و‬ ‫زیان خود را می داند و سعی می کند با صرفه اقتصادی فعالیت‬ ‫داشته باشد‪ .‬س��عید صبوری در گفت وگو با خبرخودرو درباره‬ ‫توجه ب��ه تیراژ اقتص��ادی تولید در پروژه های س��اخت داخل‬ ‫با ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۲۸۶‬میلیارد تومان و با سهم ‪ ۲۳.۷‬درصدی‬ ‫از کل کش��ور است‪ .‬متوسط س��رمایه گذاری برای ایجاد‬ ‫یک واحد در این دوره ‪ ۶۹.۶‬میلیارد ریال است‪ .‬باالترین‬ ‫اش��تغال ایجاد ش��ده مربوط ب��ه مناط��ق ازاد و ویژه و‬ ‫استان اذربایجان شرقی به ترتیب با ‪ ۴۹۷۳‬و ‪ ۳۸۶۸‬نفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به ازای افزایش هر اسب بخار و مصرف سوخت تعرفه ان افزایش‬ ‫پیدا کند این در جهان مرس��وم است و به ان مالیات بر دارندگی‬ ‫می گویند‪ .‬به این ترتیب اخر س��ال کسی که مازراتی دارد پایان‬ ‫سال ‪ ۲۰‬میلیون مابه التفاوت مصرف سوخت را به دولت پرداخت‬ ‫می کند که این طرح هم مانند س��ایر طرح های اصالحی توجهی‬ ‫به ان نشد‪ .‬وی درباره تولید خودروی هیبریدی در داخل کشور‬ ‫گفت‪ :‬ما در این حوزه هیچ فعالیتی نکردیم و هر کسی که چنین‬ ‫ادعایی می کند به صراحت رد می شود‪ .‬ما می توانیم این خودروها‬ ‫را در داخ��ل تولید کنیم اما رفتارها نش��ان داده که نمی خواهیم‬ ‫چنی��ن اتفاقی در داخل از کش��ور رخ دهد‪ .‬دبی��ر واردکنندگان‬ ‫خودرو افزود‪ ۴ :‬طرح کالن در سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران برای تولید خودروی هیبرید با ‪ ۴۴‬میلیارد ریال اعتبار و باز‬ ‫پرداخت ‪ ۴۶‬میلیارد ریال مطرح شد و در سال ‪ ۹۰‬این پروژه اغاز‬ ‫ش��د و در تاریخ ‪ ۲۱‬اردیبهش��ت سال ‪ ۹۱‬با پرداخت ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫تومان به پیمانکار پرداخت شد‪ .‬براساس این تفاهمنامه مقرر شد‬ ‫‪ ۳‬م��دل خودروی هیبری��دی در ایران خودرو و ال ‪ ۹۰‬هیبریدی‬ ‫در پارس خودرو تولید ش��ود اما تا به امروز اتفاقی رخ نداده است‪.‬‬ ‫دادفر افزود‪ :‬نخستین خودرو هیبریدی سال ‪ ۹۴‬وارد کشور شد‬ ‫و اکنون ‪ ۲‬هزار خودروی هیبرید در داخل کش��ور تردد دارند و‬ ‫مش��کلی به لحاظ دانش فنی و اش��نایی مکانیک ها با ان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬دولت باید در این حوزه پا روی عالیق شخصی خود بگذارد‬ ‫و اجازه دهد هر فرد ایرانی که تمایل دارد بتواند خودروی هیبرید‬ ‫وارد کن��د و مجوز ان را انحصاری به هیچ ش��رکت یا نمایندگی‬ ‫ندهد‪ .‬حال اگر فردی خواس��ت می توان��د از نمایندگی ها خرید‬ ‫کن��د وقتی با ی��ک تویوتا کمری هیبرید تهران‪ -‬مش��هد رفت و‬ ‫برگشت را فقط با ‪ ۲۳‬لیتر بنزین می توان رفت دیگر نیازی برای‬ ‫یارانه بنزین نیست‪.‬‬ ‫مربوط به اس��تان اذربایجان ش��رقی و اصفهان با ‪۲۶۹‬‬ ‫و ‪ ۲۵۳‬پرونده و کمتری��ن با ‪ ۱۳‬مورد به جنوب کرمان‬ ‫تعلق دارد‪ .‬باالترین میزان س��رمایه گذاری درج شده در‬ ‫پروانه های بهره برداری صادر شده متعلق به استان تهران‬ ‫نبود نظارت بر االیندگی خودروهای سنگین‬ ‫در حال��ی از بنزین و کیفیت نامطل��وب خودروها به عنوان‬ ‫عوامل تاثیرگذار در االیندگی هوا یاد می شود که نگاهی دقیق‬ ‫تر نشان می دهد دس��تکاری خودروهای از جمله خودروهای‬ ‫سنگین نیز از عوامل اساسی در الودگی هوا به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬دس��تکاری خودروها با هدف کاهش‬ ‫هزینه ها بر اس��اس صالحدید راننده ها سابقه زیادی در کشور‬ ‫دارد که نمونه ان‪ ،‬تصادف های سنگین خودروهای اسکانیا به‬ ‫دلیل برق کشی های غیراستاندارد بود‪ .‬حال در تازه ترین اتفاق‪،‬‬ ‫فع��االن حوزه خدمات پس از ف��روش معتقدند فروش یکی از‬ ‫قطعات مربوط به االیندگی خودروهای سنگین در چند وقت‬ ‫اخیر به صفر رسیده و این نگرانی را ایجاد کرده که با دخالت‬ ‫راننده ه��ا این قطعه از روی خودروها حذف ش��ده و به همین‬ ‫دلیل فروش را به صفر رسانده است‪.‬‬ ‫مجید مدنی‪ ،‬کارش��ناس خدمات پس از فروش در تش��ریح‬ ‫یک��ی از دالیل االیندگی خودروهای س��نگین با وجود مجهز‬ ‫بودن به اس��تانداردهای ی��ورو ‪ ۵‬و ‪ ۶‬گفت‪ :‬خودروهای جدید‬ ‫مخزن��ی اضافه در کنار باک اصلی خ��ود به نام ادبلو دارند که‬ ‫این قطعه االیندگی س��وخت را بس��یار کاه��ش داده و یا به‬ ‫نزدیک صفر می رساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون خودروهای س��نگین مانند اس��کانیا و‬ ‫حتی خودروهای س��نگین که در داخل کش��ور تولید می شود‬ ‫مجهز به این باک هس��تند اما ان چ��ه درحال حاضر رخ داده‪،‬‬ ‫کاهش و صفر ش��دن امار فروش ادبلو در شرکت های خدمات‬ ‫پس از فروش اس��ت‪ .‬مدنی ب��ا بیان این که همزمان با کاهش‬ ‫فروش این قطعه مش��خص شد که راننده ها شیری که از باک‬ ‫ادبلو به باک گازوئیل نصب می ش��ود را کور می کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر بخ��ش عم��ده ای از الودگی هایی که در‬ ‫خودروساز خصوصی باید حق انتخاب داشته باشد‬ ‫قطعات خودرو اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر در مسئله ساخت داخل‬ ‫بیش��ترین تمرکز بر روی قطعات خودروهای پرتیراژ است زیرا‬ ‫اگر قرار باش��د این قطعات پرتیراژ وارد کش��ور ش��وند ارزبری‬ ‫بیش��تری خواهند داش��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور گفت‪:‬‬ ‫خودروه��ای پرتیراژ حت��ی اگر با توقف خط��وط تولید روبه رو‬ ‫ش��وند از انجا که پیش تر با تعداد باال به فروش رس��یده اند به‬ ‫قطعات انها برای خدمات پس از فروش نیاز است و قطعه سازان‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫درحالی ک��ه رش��د ص��دور پروانه س��اخت را ش��اهد‬ ‫هستیم اما در بخش اشتغال و حجم سرمایه گذاری این‬ ‫رشد محقق نش��ده است‪ .‬کارشناس��ان دلیل این امر را‬ ‫پروژه های بزرگ که به طور معمول هزینه بر هس��تند اما‬ ‫اشتغالزایی باالیی ندارند مانند پتروشیمی ها می دانند‪.‬‬ ‫می توانن��د به تولید این قطعات ب��ه منظور تامین بازار خدمات‬ ‫پس از فروش بپردازند‪ .‬صب��وری گفت‪ :‬همچنین خودروهایی‬ ‫مانند تیبا و س��مند پرتیراژ هس��تند‪ .‬س��اخت داخل برخی از‬ ‫قطع��ات خودروه��ای پرمصرف‪ ،‬صرف��ه اقتصادی ن��دارد زیرا‬ ‫مصرف چندانی ندارند‪ .‬به عنوان مثال قطعاتی مانند هواکش یا‬ ‫سرسیلندر به ندرت تعویض می شوند اما ساخت داخل قطعات‬ ‫پرمصرف در دس��تور کار قرار دارد‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬هنگامی که‬ ‫خودروس��ازی به بخش خصوصی واگذار شود باید اجازه دهیم‬ ‫کش��ور وجود دارد به دلیل اس��تفاده نکردن راننده ها از ادبلو‬ ‫اس��ت در حالی که خودروهای نس��ل روز به این قطعه مجهز‬ ‫هس��تند‪ .‬این فعال صنعت خودرو دلیل این اقدام رانندگان را‬ ‫هزینه ای دانست که به انها تحمیل می شود و اضافه کرد‪ :‬یک‬ ‫ب��اک حدود ‪ ۴۰‬هزار تومان هزینه دارد اما برای ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫راه کافی اس��ت ام��ا از انجا که پلیس و محیط زیس��ت امکان‬ ‫اندازه گی��ری خروج االینده ه��ا از اگزوز را ندارن��د‪ ،‬دارندگان‬ ‫ای��ن خودروها از ان اس��تفاده نمی کنند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬در‬ ‫ایس��تگاه های پلیس بین راهی اروپا ماموران پلیس با استفاده‬ ‫از یک وس��یله چنگک مانند‪ ،‬میزان االیندگی خودرو را چک‬ ‫می کنند‪ .‬با این وسیله میزان االینده خودرو و میزان استاندارد‬ ‫بودن ان مش��خص می ش��ود این در حالی اس��ت که در ایران‬ ‫این مالک اندازه گیری وجود ندارد و حتی ش��اهد هستیم که‬ ‫خودروه��ای ترکیه ای ک��ه از ایران عبور می کنند و به س��ایر‬ ‫کش��ورها از جمله افغانس��تان می روند‪ ،‬در نزدیکی ایران این‬ ‫ش��یر را می بندند‪ .‬مدنی این موضوع را دغدغه ای جدی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬هم اکنون در حال نامه نگاری با پلیس و سازمان‬ ‫ملی استاندارد هستیم تا این قطعه را به عنوان قطعه ای جدی‬ ‫با هدف جلوگی��ری از الودگی هوا بدانند چراکه هم اکنون بر‬ ‫تولید خودروی سنگین با استاندارد یورو ‪ ۵‬و ‪ ۶‬تاکید می شود‬ ‫اما بر میزان و نحوه االیندگی این خودروها و اس��تاندارد بودن‬ ‫انها نظارتی وجود ندارد‪ .‬درحال حاضر بیشتر خودروها ادبلو را‬ ‫می بندند و حتی کامیون های خارج از کشور که از ایران عبور‬ ‫می کنن��د به دلیل نبود معیاری برای اندازه گیری این ش��یر را‬ ‫می بندند و پس از خروج از مرز ایران این ش��یر را باز می کنند‬ ‫ک��ه الزم اس��ت در این زمین��ه نظارتی جدی وجود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان خودش تصمیم بگیرند که با کدام قطعه س��ازان‬ ‫داخلی یا خارجی کار کنند زیرا خودروس��از خصوصی س��ود و‬ ‫زیان خود را می داند و سعی می کند با صرفه اقتصادی فعالیت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫صبوری تصریح کرد‪ :‬یک خودروس��از خصوصی باید اختیار‬ ‫امور خود را داش��ته باشد تا به خوبی مجموعه اش را اداره کند‪.‬‬ ‫همچنین باید به ش��کل صد درصد خصوصی باش��ند تا رانت و‬ ‫فساد در صنعت خودرو و بازار ان کاهش یابد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫گ زنان‬ ‫حضور پررن ‬ ‫در راس شرکت های‬ ‫بزرگ معدنی‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫تغییر پی درپی قوانین‬ ‫افت صنایع مادر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی بی ثباتی قوانین در حوزه معدن مطرح شد‬ ‫قانون بد‪ ،‬بدتر است یا بی قانونی؟‬ ‫‹ ‹قوانین معدنی مشکل دارند‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون مع��ادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با اشاره‬ ‫به اینکه قوانین معدنی‬ ‫در کشور مشکل دارند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ ۸۲ :‬هزار‬ ‫مقرره وج��ود دارد که تکراری‪ ،‬متضاد یا مبهم‬ ‫هس��تند‪ ،‬بنابراین تعبیر و تفسیرهای مختلفی‬ ‫می توان از ان ها گرفت‪ .‬در چند س��ال گذشته‬ ‫وزارت اقتصاد و دارایی کارگروهی را تش��کیل‬ ‫داده تا به عنوان هیات مقررات زدایی عمل کرده‬ ‫و بتوانند قوانین را شناس��ایی‪ ،‬اصالح یا حذف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او درب��اره اینکه این کارگروه چ��ه اقداماتی‬ ‫برای اصالح قوانی��ن متضاد و مبهم انجام داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اس��اس اماری که چندی‬ ‫پی��ش وزیر اقتص��اد اعالم ک��رد در این مدت‬ ‫حدود‪ ۲۵۰۰‬مق��رره در هی��ات مقررات زدایی‬ ‫وزارت اقتصاد و دارایی بررسی ش��ده که از این‬ ‫تع��داد ‪ ۷۰۰‬مورد اصالح ش��ده اند که البته کار‬ ‫دش��واری بوده است‪ .‬ولی متاسفانه بنا به گفته‬ ‫‹ ‹روش های ازمون و خطایی‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪،‬‬ ‫کارش��ناس بین المللی‬ ‫بازار س��نگ اهن ایران‬ ‫نیز با بیان اینکه قانون‬ ‫ب��د‪ ،‬بدت��ر از بی قانونی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬وقت��ی‬ ‫بی قانونی وجود داشته‬ ‫باشد هر فردی هرچه بخواهد انجام می دهد اما‬ ‫قانون بد باعث می شود که همه از مسیر واقعی‬ ‫خ��ود دور ش��وند‪ .‬یعن��ی اگر قانونی درس��ت‬ ‫تصویب نشود اثرات سوئی که می گذارد بسیار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬یک��ی از موضوعاتی که‬ ‫دغدغ��ه معدنکار و کارشناس��ان معدن اس��ت‬ ‫وج��ود قوانی��ن متعدد‪ ،‬متض��اد و گاهی مبهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ان ه��ا ب��اور دارند چنی��ن مس��ئله ای باعث‬ ‫می ش��ود عالوه ب��ر اینکه مدام با تفس��یرهای‬ ‫متعدد روبه رو ش��وند نتوانند برنامه ریزی کرده‬ ‫و به عبارتی تکلیفشان مشخص نباشد‪.‬‬ ‫درب��اره بی ثبات��ی و تع��دد قوانی��ن‬ ‫مختل��ف در ح��وزه معدن نظر کارشناس��ان را‬ ‫جویا شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد بی��ش از ‪ ۹۰‬درص��د مقرره های‬ ‫اصالح شده را سازمان ها انجام نداده اند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران به عنوان مث��ال به تعاریف‬ ‫مختلف خام فروش��ی برای بحث تضاد قوانین‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬درحال حاض��ر تعریفی که‬ ‫در قانون از خام فروش��ی شده‪ ،‬عبارت ساده ای‬ ‫اس��ت‪ .‬در این تعریف قانون دست دولت را باز‬ ‫گذاشته است تا عوارض وضع کند‪.‬‬ ‫ی��ک قانون مواد خام را تعریف کرده و در ان‬ ‫ام��ده‪ :‬اگر تغییراتی در م��واد معدنی به لحاظ‬ ‫شیمیایی و فیزیکی ایجاد کنیم ان ماده دیگر‬ ‫ماده خام به حس��اب نمی ای��د‪ .‬بنابراین با این‬ ‫تعریف سنگ اهن و سنگ های کوپ ساختمانی‬ ‫دیگر س��نگ خام نیس��تند این در حالی است‬ ‫که دولت بر کنسانتره سنگ اهن هم به عنوان‬ ‫ماده خام عوارض می بندد‪.‬‬ ‫ش��کوری بابی��ان اینکه جایی م��اده قانونی‬ ‫را تعری��ف می کنیم و جای دیگ��ر ان را نقض‬ ‫می کنی��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از ط��رف دیگر می بینیم‬ ‫م��اده قانون��ی دیگری وضع ش��ده ک��ه در ان‬ ‫ابهام های��ی وجود دارد که در ان به محصوالتی‬ ‫باارزش افزوده پایین اش��اره ش��ده است‪ .‬حال‬ ‫اینک��ه ارزش افزوده پایین به چه معنی اس��ت‪،‬‬ ‫متاسفانه مش��خص نیست‪ .‬سوال این است که‬ ‫ایا سنگ اهن و کنس��انتره ارزش افزوده پایین‬ ‫دارند؟ به این ترتیب دس��ت دولت را برای اینکه‬ ‫ب��ر گندل��ه‪ ،‬ف��والد و‪ ...‬عوارض وض��ع کند باز‬ ‫گذاش��ته ایم‪ .‬این درحالی است که باید به جای‬ ‫وض��ع عوارض‪ ،‬فضای��ی ایجاد کنی��م که ماده‬ ‫معدنی به کاالی باارزش اف��زوده باالتر تبدیل‬ ‫ش��ود و صاحبان س��رمایه را به سرمایه گذاری‬ ‫ترغیب کنند‪.‬‬ ‫او ب��ه اقداماتی که کمیس��یون معادن اتاق‬ ‫ایران درب��اره اصالح قوانین انجام داده اس��ت‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬اخیرا ما در کمیس��یون‬ ‫مع��ادن اتاق ای��ران بررس��ی قوانی��ن را جزو‬ ‫برنامه های خود قرار داده ایم‪ .‬در این جلس��ات‬ ‫بررس��ی می کنیم قوانینی که تکراری هستند‬ ‫حذف و ان هایی که ابهام دارند‪ ،‬ش��فاف شوند‬ ‫تا تکلیفش��ان معلوم شود‪ .‬در این روند بررسی‬ ‫بخش استخراج را تمام کرده ایم و در ماه اینده‬ ‫ان را رونمایی می کنیم‪.‬‬ ‫س��ایر بخش ه��ای اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‪،‬‬ ‫بهره برداری و ف��راوری را هم در برنامه داریم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران با گالیه از اینکه گاهی دولت و‬ ‫مجلس به تصمیماتی که اتاق می گیرد‪ ،‬اهمیت‬ ‫نمی دهن��د بیان کرد‪ :‬به طور مثال کمیس��یون‬ ‫اصالح قانون معادن را در دوره قبل مورد توجه‬ ‫ق��رار داد ولی هیچ اتفاق��ی در دولت و مجلس‬ ‫نیفت��اد و حمایتی از اصالحات نش��د‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به هرحال م��ا به عنوان فعاالن اقتصادی و‬ ‫تش��کل بخش خصوصی باید پیغ��ام خود را به‬ ‫گوش نهادهای تصمیم گیر برسانیم و در همین‬ ‫مسیر هم گام برمی داریم‪.‬‬ ‫بدتر و گسترده تر از نبود ان است‪.‬‬ ‫کارشناس بین المللی بازار سنگ اهن ایران با‬ ‫گالیه از اینکه در حوزه معدن قوانینی تصویب‬ ‫می ش��ود که به صورت ازمون وخطا اس��ت و از‬ ‫تجارب دیگران هم اس��تفاده نمی کنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬غافل از این هس��تیم که این مهم تاثیرات‬ ‫بس��یار ب��دی می گ��ذارد‪ .‬به طور مثال س��ابقه‬ ‫عوارض صادرات سنگ اهن را در کشوری مثل‬ ‫هندوس��تان که از ما قدمت بیشتری در تولید‬ ‫و صادرات س��نگ اهن دارد‪ ،‬داش��ته ایم‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال قبل این کشور عوارض صادرات ‪۴۰‬‬ ‫درص��دی بر س��نگ اهن گذاش��ت‪ .‬درحالی که‬ ‫هندوس��تان تا س��ال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪۱۳۸۸‬‬ ‫شمس��ی) ح��دود ‪ ۱۱۰‬میلیون تن در س��ال‬ ‫صادرات سنگ اهن داشت ولی در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫میالدی ( ‪ )۱۳۸۹‬عوارض صادرات خود را ‪۴۰‬‬ ‫درصد افزایش داد و عمال صادرات این کشور به‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن کاهش یافت به طوری که خیلی‬ ‫از معادن بسته شدند‪ .‬این کشور بعد از ‪ ۵‬سال‬ ‫به این نتیجه رس��ید که اش��تباه کرده است و‬ ‫اع�لام کردند ک��ه عیار ‪ ۵۸‬به پایین مش��مول‬ ‫عوارض نمی شود‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی ادامه داد‪ :‬برای عوارض ‪۲۵‬‬ ‫درصدی هم که از اول مهر امسال تصویب شد‬ ‫مطرح کردیم دولت به جایی می رسد که متوجه‬ ‫می ش��ود این عوارض را نباید برای همه عیارها‬ ‫می گذاشته است‪ .‬متاسفانه ما قانون را اول مهر‬ ‫تصوی��ب و بعد اعالم می کنیم ک��ه طی ‪ ۲‬ماه‬ ‫پایش می کنیم و بر اس��اس نتیجه ان در اخر‬ ‫اذرماه تصمیم گیری می کنیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬اگر هر چی��زی را با ازمون و‬ ‫خطا بررس��ی کنیم دیگر س��نگ روی س��نگ‬ ‫بند نمی ش��ود و عده زیادی در این تصمیمات‬ ‫فی البداهه ضرر می بینند‪ .‬به طور مثال فردی را‬ ‫جعفری طهرانی‪ :‬در حوزه معدن قوانینی تصویب می شود که‬ ‫بیش��تر به صورت ازمون وخطا است‪ ،‬غافل از اینکه این مهم‬ ‫تاثیرات بس��یار بدی بر بخ��ش خصوصی و جامعه می گذارد‪.‬‬ ‫متاسفانه حتی حاضر نیس��تیم از تجارب دیگر کشورها هم‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬اگر ه��ر چیزی را با ازمایش بررس��ی کنیم‬ ‫دیگر س��نگ روی سنگ بند نمی ش��ود و عده زیادی در این‬ ‫تصمیمات فی البداهه ضرر می بینند‬ ‫می شناس��م که به میزان یک میلیون تن بار از‬ ‫مع��ادن پیش خرید کرده تا صادر کند اما وقتی‬ ‫ش��هریور اعالم کردند که ع��وارض ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫ش��ده و مهرماه اجرایی می ش��ود این فرد ضرر‬ ‫می ده��د چراک��ه در م��دت ‪ ۱۵‬روز نمی تواند‬ ‫صادر کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از وضع ع��وارض ‪۲۵‬درصدی‬ ‫بر صادرات مواد خ��ام معدنی گفت‪ :‬با این کار‬ ‫جل��وی صادرات کنس��انتره و گندله را گرفتند‬ ‫چراکه ان قدر نرخ باال بود که اصال صادرات ان‬ ‫صرفی نداشت‪.‬‬ ‫اگر س��نگ اهن هم کمابیش صادر می ش��ود‬ ‫ب��ه ای��ن خاطر اس��ت که چ��اره ای ج��ز این‬ ‫نداریم‪ .‬جعفری طهران��ی در پایان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ضرب المثل قدیمی می گوید الزم نیست چرخ‬ ‫را دوباره اختراع کنیم چون قبال اختراع ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب بد نیس��ت وقت��ی قوانینی را‬ ‫در ح��وزه معدن و ص��ادرات تصویب می کنیم‪،‬‬ ‫ببینیم کش��ورهایی که پیرامون ما هس��تند با‬ ‫تصویب این قوانین به چه نتیجه ای رس��یده اند‬ ‫ت��ا ما نقاط ضع��ف ان را دوباره تک��رار نکنیم‪.‬‬ ‫در م��ورد عوارض ‪۲۵‬درصدی ه��م دولت باید‬ ‫یک سری عیارهای متوس��ط و پایین را معاف‬ ‫می کرد و البته معتقدم در نهایت به این نتیجه‬ ‫هم می رسد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تغییر‪ ،‬تعدد و تکثر قوانین و بخشنامه ها دست و پاگیر است‬ ‫یادداشت‬ ‫ظرفیت توسعه‬ ‫صادرات‬ ‫مواد معدنی‬ ‫تغییر پی درپی قوانین‪ ،‬افت صنایع مادر‬ ‫سمیه خلوصی‬ ‫مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫ایمیدرو‬ ‫یادداشت‬ ‫وضع قوانین‬ ‫نیازمند‬ ‫مطالعات‬ ‫میدانی‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫اگ��ر زنجیره ف��والد را یک بنگاه اقتصادی در‬ ‫نظر بگیریم که اجزای مختلف ان از باالدس��ت‬ ‫تا پایین دس��ت به هم متصل هستند باید برای‬ ‫تم��ام این زنجیره یک اس��تراتژی تعریف کرد‬ ‫ک��ه منافع تمامی بخش های ان را در بر بگیرد‪.‬‬ ‫استراتژی به این معنا که بهترین مسیر را برای‬ ‫طی کردن از وضعیت موجود به شرایط مطلوب‬ ‫انتخاب کنیم‪ .‬حال اگر قصد داش��ته باشیم که‬ ‫این مسیر را به فضای بازار فوالد تعمیم دهیم‪،‬‬ ‫با این پرس��ش روبه رو می شویم که چرا زمانی‬ ‫یک بخش��نامه دولتی وضع ی��ا تغییر می کند‬ ‫صنایع باالدس��ت منتفع خواهند شد در حالی‬ ‫که در همان زمان صنایع پایین دست در معرض‬ ‫ض��رر و زیان خواهند ب��ود و البته برعکس ان‬ ‫نی��ز ص��دق می کند‪ .‬البته باید یاداور ش��د که‬ ‫وضع قوانین در کش��ور ما براساس بررسی های‬ ‫میدانی انجام نمی گیرد‪ .‬از این رو زمانی که یک‬ ‫مصوبه ای جاری شود عموما به این شکل نیست‬ ‫که تمام زنجیره از باالدس��ت تا پایین دس��ت را‬ ‫خش��نود نگ��ه دارد؛ بنابراین برای رس��یدن به‬ ‫قوانی��ن قاب��ل قبولی در زنجیره فوالد برس��یم‬ ‫باید برنامه ریزی س��ازمان یافته ای روی زنجیره‬ ‫فوالد انجام ش��ود‪ .‬بنابرای��ن برای تصویب یک‬ ‫بخش��نامه‪ ،‬دولت باید کار کارشناس��ی الزم را‬ ‫انج��ام دهد‪ .‬زمانی که ی��ک مصوبه به راحتی‬ ‫تغیی��ر پیدا می کند‪ ،‬در حقیقت نش��ان از این‬ ‫موض��وع دارد که این مصوبه کارشناسی ش��ده‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬در کل دولت نباید خود را درگیر‬ ‫تغییرات مکرر قوانین کند اما پیش از وضع هر‬ ‫قانونی باید مطالعه میدانی انجام دهد و براساس‬ ‫ان قانون گذاری کرده و برای قانون وضع ش��ده‬ ‫نیز «فرایند بهبود» تعریف کند‪ .‬بنابراین برای‬ ‫تدوین قوانین در فرایند کسب و کار‪ ،‬نخستین‬ ‫اقدام ترس��یم چشم انداز اس��ت که رسیدن به‬ ‫این چش��م انداز بس��یار حائز اهمیت اس��ت و‬ ‫برای رس��یدن ب��ه ان باید «مطالع��ه میدانی»‬ ‫انجام ش��ود و برنامه مدون تدوین ش��ده و پس‬ ‫از ان نیز هدف گذاری ‪۵‬س��اله انجام و براساس‬ ‫ان فرایندهای مس��یر چش��م انداز را تکمیل و‬ ‫به دنبال ان بخشنامه صادر شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫از انجای��ی که بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫در تولی��د ناخالص ملی کش��ور حدود ‪۵‬درصد‬ ‫س��هم دارد‪ ،‬درنتیجه پیش بینی می شود رشد‬ ‫اقتصادی ایران در س��ال این��ده بهبود یابد و‬ ‫ظرفیت خوبی برای توس��عه ص��ادرات مواد و‬ ‫محصوالت معدنی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫ایران در کمربند معدن��ی جهان قرار دارد و‬ ‫ما ظرفیت بس��یار خوبی در مس‪ ،‬سنگ اهن‪،‬‬ ‫س��رب و روی و طال در کش��ور داریم‪ .‬فاز اولی‬ ‫که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم مرحله‬ ‫اکتش��اف اس��ت‪ .‬ما با اکتش��اف معادن جدید‬ ‫می توانیم به توس��عه معادن و اس��تفاده از این‬ ‫ظرفیت برسیم‪ .‬پس از شناسایی ظرفیت ها باید‬ ‫به معدن‪ ،‬صنایع معدنی و صنایع پایین دس��ت‬ ‫توجه شود‪ ،‬س��پس می توانیم بگوییم در انچه‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد ارزش اقتصادی ایجاد‬ ‫کرده ایم و سهم ان را رشد داده ایم‪.‬‬ ‫حدود ‪۱۷‬درصد اقتصاد کشورهای جهان به‬ ‫صادرات مواد معدنی وابس��ته هستند و اقتصاد‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته بیش��تر به صادرات‬ ‫خدمات و محصوالت صنعتی وابس��ته است‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو ایران هم برای صنعتی ش��دن باید به‬ ‫سمت توسعه صنایع با ارزش افزوده باال به ویژه‬ ‫صنایع��ی که می توانند مث��ل صنایع معدنی و‬ ‫صنایع پایین دس��تی انه��ا ارزش افزوده ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬پیش برود‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته بی��ش از ‪۲۰‬درصد‬ ‫ارزش ص��ادرات غیرنفت��ی به بخ��ش معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی تعلق داش��ته اس��ت؛ بنابراین‬ ‫این مهم نش��ان می دهد با وجود اینکه معدن‬ ‫و صنایع معدن��ی ‪۵‬درص��د در تولید ناخالص‬ ‫داخلی نقش دارد اما می توانیم از ان ‪۲۰‬درصد‬ ‫ارزاوری داشته باشیم‪ .‬به این ترتیب این بخش‬ ‫ظرفیت خوبی برای تامین ارز داشته و می تواند‬ ‫سهم بیشتری از صادرات کل کشور را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫لزوم ثبات قوانین از س��وی دولت یا قانون گذاران یکی از‬ ‫امور بدیهی برای برنامه ریزی تولیدکننده در یک بازه زمانی‬ ‫میان مدت و بلندمدت به ش��مار می رود‪ .‬در س��ایه قوانین‬ ‫جامع نگر‪ ،‬باثبات و کارشناسی ش��ده است که تولیدکننده‬ ‫می توان��د برای تولید‪ ،‬ف��روش یا صادرات خود برنامه ریزی‬ ‫کند؛ اما این امر بدیهی برای تولیدکنندگان در کشور ما با‬ ‫چالش تغییرات قوانین به طور مداوم و حتی قوانین متضاد‬ ‫از سوی نهاد های گوناگون روبه رو است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان حوزه صنایع معدن��ی معتقدند که صنایع‬ ‫معدن��ی جزو صنایع س��نگین به ش��مار می رون��د و تولید‬ ‫انه��ا نیازمن��د فراین��د زمانبری اس��ت؛ از این رو نس��بت‬ ‫ب��ه س��ایر صنایع‪ ،‬ب��ه ثبات قوانین بیش��تری نی��از دارد‪،‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که تولیدکنن��دگان در ای��ن حوزه‬ ‫م��دام ش��اهد تغیی��ر قانون از س��وی قانون گذار هس��تند‬ ‫ک��ه ای��ن موض��وع به هیچ عن��وان به صالح انه��ا نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون ثابت نیازمند شرایط ثابت‬ ‫مجید محمودی‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫مجید محمودی‪ ،‬کارشناس فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تولیدکنندگان در زمینه قوانین از جمله قوانین‬ ‫گم��رک‪ ،‬مالیات و واردات و صادرات نیاز به قوانین باثباتی‬ ‫دارند چراکه در ثبات قانون است که تولیدکننده می تواند‬ ‫براس��اس ان ه��م در بازار داخلی و ه��م در زمینه صادرات‬ ‫برنامه ریزی کند یا براس��اس قوانین ثابت س��رمایه گذاری‬ ‫جدی��د انجام دهد؛ بنابراین ثبات قوانین برای برنامه ریزی‬ ‫ی��ک تولیدکنن��ده ی��ک ام��ر الزم به ش��مار م��ی رود که‬ ‫قانون گذاران داخلی باید ان را مد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫محم��ودی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کش��ور ما در‬ ‫زمینه قوانین با چند مشکل بی ثباتی‪ ،‬تعدد قوانین و حتی‬ ‫گاهی وضع قوانین متضاد روبه رو هس��تیم که کار را برای‬ ‫تولیدکنندگان با مشکل روبه رو می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه این موضوع که تغیی��ر قوانین به دلیل‬ ‫ش��رایط جدید اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای نمونه در یک سال‬ ‫و نیم گذش��ته به دلیل تحریم ها و افزایش نرخ دالر‪ ،‬شاهد‬ ‫بی ثبات��ی قوانی��ن در بازار ف��والد بودیم ک��ه وضع برخی‬ ‫قوانین‪ ،‬تنها بخش��ی از زنجی��ره را منتفع و بخش دیگری‬ ‫را متضرر کرده است که در نهایت دولت با اعتراض و فشار‬ ‫بخش��ی که متحمل ضرر شده اند‪ ،‬تن به تغییر قوانین داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد با بیان علل بی ثباتی قوانین عنوان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم ترین دالیل بی ثباتی قوانین‪ ،‬نداشتن دید‬ ‫جامع نگر از س��وی قانون گذار اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬یک‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬قانون��ی را وضع می کند و پس از مدتی متوجه‬ ‫برخی نقایص و ایرادهای ان می شود که اگر قانون را تغییر‬ ‫ندهد ممکن اس��ت ض��رر و زیان هایی ب��رای تولیدکننده‬ ‫داش��ته باشد و اگر قانون را تغییر دهد قانون گذار زیر فشار‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در دو سال گذشته‬ ‫در ح��وزه ف��والد با تغیی��ر قوانین بس��یاری به ویژه پس از‬ ‫تحریم ها روبه رو ش��ده ایم‪ .‬برای نمونه‪ ،‬مدتی اعالم کردند‬ ‫براس��اس ش��رایط جدی��د بای��د تصمیم گی��ری کن��د‪ ،‬از‬ ‫ای��ن رو نمی توان هم��واره دولت را مقص��ر بی ثباتی قانون‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫هر اندازه قوانین ثبات داش��ته باشند‪ ،‬به سود تولیدکننده خواهد‬ ‫بود اما اگر قرار به تغییر قوانین باشد‪ ،‬باید به کسانی که مشمول این‬ ‫قوانین می ش��وند‪ ،‬فرصت داده ش��ود‪ ،‬زیرا تغییر انی قوانین به هیچ‬ ‫عنوان به صالح تولیدکننده‪ ،‬صادرکننده و فرایند تولید نخواهد بود‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان فوالد باید محص��ول خود را در بورس‬ ‫کاال و با نرخ مشخص عرضه کنند که این قانون با اعتراض‬ ‫ش��رکت های بزرگ روبه رو شد‪ ،‬چراکه قیمت های جهانی‬ ‫افزای��ش یافت��ه بود و ب��ا قیمت های داخلی س��ودی برای‬ ‫فوالدس��ازان به همراه نداش��ت‪ .‬در این میان واس��طه ها با‬ ‫توجه به قیمت های پایین‪ ،‬کاالی مورد نیاز خود را از بورس‬ ‫کاال خریداری و ان را انبار کرده و سپس با دو برابر قیمت‪،‬‬ ‫روانه بازار می کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با چنین قانونی سود کالنی به جیب دالالن‬ ‫رف��ت و تولیدکنن��دگان از ان بی نصیب ماندند و به همین‬ ‫دلی��ل پ��س از مدتی قانون گذار قان��ون را تغییر داد که باز‬ ‫منجر به نارضایتی مصرف کنندگان نهایی شد‪.‬‬ ‫محم��ودی اف��زود‪ :‬در ی��ک س��ال و نی��م گذش��ته‬ ‫ش��اهد وض��ع قوانی��ن گوناگون��ی بودیم ک��ه همین نبود‬ ‫ثب��ات‪ ،‬تولیدکنن��ده را متحم��ل ض��رر و زیان بس��یاری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به ش��رایطی که س��بب وضع این‬ ‫قوانین ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬باید ای��ن موضوع را در نظر گرفت که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ش��رایط غیرعادی مانند‬ ‫دوران تحری��م ‪ ،‬ای��ن قوانی��ن را وضع ک��رده و به یقین در‬ ‫برخی موارد تصمیم های جامعی نبوده است و قانون گذار با‬ ‫اجرایی شدن ان و گذشت زمان متوجه نقص های ان شده‬ ‫و با وضع قوانین جدید درصدد رفع نواقص ان برامده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی نیازمند قانون ثابت‬ ‫این کارشناس فوالد ادامه داد‪ :‬زمانی که کشور در تحریم‬ ‫به س��ر می برد ش��رایط ثابتی بر بازار حکمفرما نیس��ت که‬ ‫قوانی��ن ثابت��ی نیز بخواهد بر ان حکفرما باش��د؛ از این رو‬ ‫دولت مجبور به تغییر قوانین می شود‪ .‬اما نبود ثبات قوانین‬ ‫ب��ه س��رمایه گذار و تولیدکننده و در کل ب��ه بخش تولید‬ ‫اسیب می رساند‪.‬‬ ‫محمودی در پاس��خ به این پرس��ش که قوانین باید چه‬ ‫ویژگی هایی داشته باشند تا برای تولیدکننده امن به شمار‬ ‫روند‪ ،‬گفت‪ :‬این نکته مهم را باید در نظر داش��ت که وضع‬ ‫قوانین ثابت در یک بس��تر ثابت امکان پذیر اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫نه��اد تصمیم گیرنده با توجه به ش��رایط روز عمل می کند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه ب��ازار عراق یکی از بازاره��ای خوب صادراتی‬ ‫ما اس��ت که ایران روی ان حس��اب باز کرده بود‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬وضع قوانین کش��ورهای ه��دف نیز موضوع مهمی‬ ‫اس��ت ؛ برای نمونه عراق یا افغانس��تان ی��ک قانون جدید‬ ‫گمرک��ی وض��ع می کند و وضعیت ب��ازار صادراتی ایران را‬ ‫به هم می ریزد و در این ش��رایط‪ ،‬قوانین ما تحت تاثیر قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬این مس��ائل هر چند در کنترل ما قرار ندارد‪ ،‬اما‬ ‫قانون گذار نیز مجبور به واکنش در برابر ان و تغییر قوانین‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در کل چ��ون در ش��رایط ع��ادی و‬ ‫ثاب��ت اقتصادی و سیاس��ی ق��رار نداری��م و موقعیت هایی‬ ‫بی��رون از کش��ور ب��ه م��ا تحمی��ل می ش��ود و دولت نیز‬ ‫امیرحس��ین بابایی‪ ،‬کارش��ناس حوزه الومینیوم نیز در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در حالت کلی اگر قوانین‬ ‫به ط��ور ثابت وضع ش��وند‪ ،‬تولیدکنن��ده وضعیت خود را‬ ‫در ی��ک بازه زمانی به درس��تی تعریف خواه��د کرد و این‬ ‫موضوع می تواند بسیار به سود تولیدکننده باشد‪ ،‬چراکه در‬ ‫صورت ثبات قوانین است که تولیدکننده امکان پیش بینی‬ ‫و برنامه ری��زی در کارهای��ش را دارد اما اگ��ر قوانین مدام‬ ‫تغیی��ر کن��د تولیدکننده دچار س��ردرگمی خواهد ش��د‪،‬‬ ‫به ویژه برای صنایع س��نگینی که فرایند تولید انها زمان بر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بابای��ی ادامه داد‪ :‬اگ��ر قوانین متناقض باش��د وضعیت‬ ‫ب��رای تولیدکننده نیز بدتر خواهد ش��د‪ .‬برای نمونه دولت‬ ‫سال گذش��ته بازگشت ارز صادراتی به سامانه های داخلی‬ ‫افغانس��تان و ع��راق را معاف ک��رد اما پ��س از مدتی این‬ ‫معافیت را لغو کرد در حالی که برخی ش��رکت ها براساس‬ ‫این معافیت پیش بینی ها و برنامه ریزی هایی کرده بودند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به طور معمول‪ ،‬شرکت ها‬ ‫و تولیدکنندگان در یک بازه زمانی یک س��اله برنامه ریزی‬ ‫می کنند و به ثبات قوانین نیاز دارند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه الومینیوم تاکید کرد‪ :‬در کل هر‬ ‫اندازه قوانین‪ ،‬ثبات داش��ته باش��ند‪ ،‬به س��ود تولیدکننده‬ ‫خواه��د بود ام��ا اگر قرار ب��ه تغییر قوانین باش��د‪ ،‬باید به‬ ‫کس��انی که مش��مول این قوانین می ش��وند‪ ،‬فرصت داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬زی��را تغیی��ر انی قوانی��ن به هیچ عن��وان به صالح‬ ‫تولیدکنن��ده‪ ،‬صادرکنن��ده و فراین��د تولی��د نخواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫داده های «پی دبلیو سی» نشان می دهد‬ ‫ثم�ن رحیم�ی راد‪ :‬ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی تهران در گزارشی وضعیت بنگاه های برتر معدنی‬ ‫جهان را در سال گذشته میالدی بررسی کرده است‪.‬‬ ‫منبع این گزارش موسسه انگلیسی پی دبلیو سی (‪)PwC‬‬ ‫اس��ت و پی دبلیو س��ی در این گزارش به بررسی ساالنه روند‬ ‫جهانی بخش معدن در ‪ ۴۰‬ش��رکت برتر جهان با استفاده از‬ ‫داده های بازار سرمایه پرداخته است‪.‬‬ ‫فهرس��ت این ‪ ۴۰‬شرکت در جدول شرح داده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بنابراین گزارش‪ ،‬یکی از مهم ترین موضوع‬ ‫که می توان به ان اش��اره کرد‪ ،‬نس��بت بدهی به دارایی این‬ ‫شرکت هاست که از سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی)‬ ‫شروع به کاهش کرده و در سال گذشته (‪ )۲۰۱۸‬میالدی به‬ ‫‪ ۵۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫بدین معنا که بر خالف س��ال های گذشته‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫نیمی از دارایی های این ش��رکت ها از محل حقوق صاحبان‬ ‫س��هام و نیمی دیگر از محل بدهی های انها تامین می شود‪.‬‬ ‫موضوع دیگر این اس��ت که نتایج بررس��ی ها نشان می دهد‬ ‫دولت ه��ا در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬نس��بت ب��ه س��ال ‪ ۲۰۱۷‬منافع‬ ‫بیش��تری از محل ارزش ایجاد ش��ده توس��ط این شرکت ها‬ ‫کسب کرده اند‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین نش��ان می دهد ‪ ۱۴‬ش��رکت از ‪۴۰‬‬ ‫شرکت برتر معدنی در اسیا قرار دارند و بیشتر انها در چین‬ ‫و چین تایپه مستقر هستند‪ .‬به همین ترتیب ‪ ۱۱‬شرکت در‬ ‫امریکای شمالی‪ ۷ ،‬ش��رکت در اروپا‪ ۵ ،‬شرکت در استرالیا‪،‬‬ ‫‪ ۲‬ش��رکت در افریقا و یک ش��رکت نیز در امریکای جنوبی‬ ‫مستقر هستند‪.‬‬ ‫این ‪ ۴۰‬شرکت موفق شده اند در سال گذشته تولید خود‬ ‫را افزایش دهند‪ .‬جریانات نقدی را بهبود بخش��ند‪ ،‬بدهی ها‬ ‫را پرداخ��ت کنند‪ ،‬س��ود س��هامداران را در باالترین میزان‬ ‫پرداخت کنند و برای نخس��تین بار در ‪ ۵‬س��ال توانسته اند‬ ‫هزینه های س��رمایه را افزایش دهند و در نهایت زمینه های‬ ‫الزم را برای رش��د اقتصاد جهان��ی از طریق عرضه مواد خام‬ ‫را فراهم کنند‪.‬‬ ‫در این گزارش همچنین روند ‪ ۱۰‬س��اله وضعیت مالی ‪۴۰‬‬ ‫حضور پررنگ زنان در راس شرکت های بزرگ معدنی‬ ‫شرکت معدنی برتر جهان ارائه شده است‪ ،‬بنابر این گزارش‬ ‫س��رمایه تجمیعی بازار در این ش��رکت ها در س��ال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۸‬خورش��یدی) هزار و ‪ ۲۵۹‬میلیارد دالر بوده‬ ‫است‪ ،‬این رقم در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی)‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۰۱۱ ،۶۰۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۰‬خورش��یدی) هزار و‬ ‫‪ ۲۰۱۲ ،۲۰۲‬می�لادی (‪ ۱۳۹۱‬خورش��یدی) ه��زار و ‪،۲۳۴‬‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی) ‪ ۲۰۱۴ ،۹۵۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۳‬خورش��یدی) ‪ ۲۰۱۵ ،۷۹۱‬می�لادی (‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورش��یدی) ‪ ۲۰۱۶ ،۴۹۴‬می�لادی (‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی)‬ ‫‪ ۲۰۱۷ ،۷۱۴‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) ‪ ۹۲۶‬و در نهایت‬ ‫در س��ال گذش��ته (‪ ۲۰۱۸‬میالدی) ‪ ۷۵۷‬میلیارد دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال این ارقام نش��ان می دهد با وجود پیش بینی‬ ‫بهبود وضعیت بخش معدن در س��ال اتی (‪ ۲۰۱۹‬میالدی)‬ ‫در بازار س��رمایه‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د همچنان ب��ازار معدن‬ ‫نتوانس��ته س��رمایه گذاران را تحت تاثیر ق��رار دهد و زمانی‬ ‫ک��ه انها به اینده صنعت معدن ن��گاه می کنند‪ ،‬نگرانی هایی‬ ‫از قبی��ل ایمن��ی‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬فن��اوری و مش��ارکت‬ ‫مصرف کنن��دگان را دارن��د‪ ،‬زی��را صنایع معدن��ی به عنوان‬ ‫یابن��ده و ارائه دهنده مواد خام ( بیش��ترمواد دارای کربن)‪،‬‬ ‫مهم ترین عامل انتشار گازهای گلخانه ای هستند و به همین‬ ‫دلی��ل در بحث های مربوط به تغیی��رات اب وهوایی دخالت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫پی دبلیو س��ی در بخش��ی دیگر از این گزارش به بررسی‬ ‫وضعیت حضور زنان را در پس��ت های مدیریتی بخش معدن‬ ‫ب��رای ‪ ۴۰‬ش��رکت برتر معدنی در س��ال گذش��ته (‪)۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی پرداخته است‪.‬‬ ‫داده ه��ای این گ��زارش حکای��ت از انتص��اب ‪ ۱۳‬زن در‬ ‫اعضای هیات مدیره این شرکت ها دارد‪ .‬این ارقام همچنین‬ ‫نشان دهنده حضور ‪۲۱‬درصدی زنان در اعضای هیات مدیره‬ ‫‪ ۴۰‬شرکت برتر جهان است‪.‬‬ ‫در ای��ن بین ‪ ۹‬زن نیز ب��ه عنوان مدیران ارش��د این ‪۴۰‬‬ ‫ش��رکت منص��وب ش��دند ک��ه ‪ ۱۲‬درص��د از کل مجموعه‬ ‫مدی��ران ارش��د را دربرمی گیرن��د‪ .‬دو زن در مجم��وع این‬ ‫ش��رکت ها مدی��ر اجرایی هس��تند و در ‪ ۱۱‬ش��رکت از ‪۴۰‬‬ ‫ش��رکت هی��چ زن��ی در پس��ت های ارش��د مدیریت��ی قرار‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنین نش��ان می ده��د در ترکیب هیات‬ ‫مدیره این ش��رکت ها ‪۲‬درصد از مدیران بیش از ‪ ۸۰‬س��ال‬ ‫سن دارند‪۲۷ .‬درصد بین ‪ ۶۵‬تا ‪ ۸۰‬سال‪۵۳ ،‬درصد بین ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۵‬سال‪۱۷ ،‬درصد بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۵۰‬سال و یک درصد کمتر‬ ‫از ‪ ۳۵‬سال سن دارند‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش در پایان نتیجه گیری می کند ش��رکت های‬ ‫معدن��ی این فرص��ت را در اختیار دارند ت��ا نقش خود را به‬ ‫عن��وان عنصری ضروری برای تامین منابع الزم برای رش��د‬ ‫اینده معرفی کنند‪.‬‬ ‫انها برای رس��یدن به این جایگاه باید همسو با دنیایی که‬ ‫به س��رعت در حال تغییر است‪ ،‬حرکت کرده و از ترازنامه و‬ ‫قدرت خلق پول قوی خود برای اینده ا ی کم کربن‪ ،‬با س��طح‬ ‫فناوری باال و مصرف کننده محور استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬مح��ور تاکتیک��ی و راهبردی که برای رس��یدن به این‬ ‫هدف پیش��نهاد می ش��ود‪ ،‬به این ش��رح اس��ت؛ قرار دادن‬ ‫فناوری و نواوری در صنایع پایین دس��ت با مشخص کردن‬ ‫فرصت های پیش روی صنایع پایین دستی‪ ،‬به ویژه در مورد‬ ‫کاهش انتشار دی اکسید کربن و به وجود اوردن هماهنگی‬ ‫و همکاری بین اکوسیستم صنعت و فناوری‪.‬‬ ‫ایجاد فرهنگ تنوع س��ازی برای دنیایی جدید با مشخص‬ ‫کردن طیف متنوعی از معیارها شامل مهارت‪ ،‬سبک تفکر و‬ ‫روش کار و پیاده س��ازی راهبردهایی که موجب تنوع بخشی‬ ‫در تمام سطوح سازمان می شوند‪.‬‬ ‫پاس��خ فعاالنه ب��ه ترجیح��ات مصرف کننده ب��ا ازمون‬ ‫بازار با یک محصول س��بز متمایز با نرخ بیش��تر و همکاری‬ ‫با توس��عه دهندگان محصول برای تولید م��واد اولیه پایدار‪،‬‬ ‫اخالقی و قابل ردیابی در سراس��ر زنجی��ره تامین‪ .‬گفت وگو‬ ‫در مورد به اشتراک گذاشتن ارزش به طور اشکار و منظم با‬ ‫تمام سهامداران و ایجاد اعتماد از طریق رسیدگی مستقل‪.‬‬ ‫همراه کردن مش��تری ها با خ��ود از طریق ایجاد اگاهی و‬ ‫تعام��ل در مورد ارتباط بین مع��ادن و محصوالت مصرفی و‬ ‫تمایل نشان دادن به شنیدن نیازهای مشتریان و پاسخ دادن‬ ‫به بازخورد انها‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫تعادل در تعرفه های‬ ‫واردات و صادرات‬ ‫وجود ندارد‬ ‫راهکاری‬ ‫برای عالقه مند کردن‬ ‫نسل جدید به خرما‬ ‫ماهیت‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫بزرگ‬ ‫خطر «قانون گرفتگی»‬ ‫علیرضا کالهی صمدی‪ /‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت باید بداند بازار بین المللی فقط عرصه فعالیت ما نیست؛‬ ‫بنابراین با صدور بخش��نامه ها و ش��یوه نامه های انی و بدون در‬ ‫نظر گرفتن شرایط بین المللی راه را برای تاجران سخت نکند‬ ‫‹ ‹قوانین چندبرابری با دنیا‬ ‫احم��د صادقی��ان عضو هی��ات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران ب��ا بی��ان اینکه مش��کل اصلی ما‬ ‫صدور شیوه نامه ها و بخش��نامه هایی است که مکرر‬ ‫و انی صادر می ش��ود‪ ،‬معتقد است‪ :‬بیش از میانگین‬ ‫جهانی قانون‪ ،‬بخش��نامه‪ ،‬شیوه نامه و مصوبه داریم و‬ ‫با مقایس��ه هر کشوری مثل فرانس��ه درمی یابیم که‬ ‫قوانین ما چندبرابر این کشور است‪.‬‬ ‫وی به‬ ‫گفت‪ :‬گویا قوانین و بخش��نامه ها از‬ ‫ابتدا با شفافیت بررسی و ابالغ نمی شود چرا که پس‬ ‫از مدت��ی درص��دد اصالح یا ح��ذف ان برمی ایند و‬ ‫حتی ش��یوه نامه جدیدی هم به انها اضافه می کنند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه ص��دور بخش��نامه های گوناگون بدون‬ ‫مش��ورت با بخ��ش خصوصی انجام می ش��ود و این‬ ‫یعنی امری اشتباه و بی نتیجه‪.‬‬ ‫به گفته صادقیان‪ ،‬با این ش��یوه‪ ،‬فعاالن اقتصادی‬ ‫در بخش ه��ای گوناگ��ون تج��ارت و تولی��د گمراه‬ ‫می شوند و نمی توانند در مسیر درست حرکت کنند‬ ‫چرا که برای فعالیت اقتصادی باید قوانین تسهیل گر‬ ‫و شفافی داشت‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ص��دور مصوب��ات و‬ ‫بخش��نامه های جدی��د ج��ز ایجاد مش��کل عایدی‬ ‫دیگری ندارد؛ بنابراین از پایه و اساس باید به درستی‬ ‫تصمیم گرفته ش��ود تا ش��اهد تعدد بخش��نامه ها و‬ ‫شیوه نامه ها باشیم‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬در فضایی که بخشنامه ها به طور مستمر در‬ ‫حال تغییر باشند؛ انجام فعالیت بلندمدت اقتصادی‬ ‫و صادرات��ی امکان پذیر نیس��ت و از س��وی دیگر به‬ ‫تولید و تولیدکننده نیز اسیب می رساند‪.‬‬ ‫عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید ریشه یابی کرد و دید مشکل از کجاست‪ .‬ما‬ ‫مشکل اساسی در قانون گذاری داریم چراکه با وجود‬ ‫تعدد قانون‪ ،‬بخشنامه و شیوه نامه های متعدد باز هم‬ ‫تا پایان سال و پس از نوروز هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به تش��دید‬ ‫بازرس��ی و نظارت بر ن��رخ کااله��ا و همچنین کنترل‬ ‫زنجیره تولید تا مصرف‪ ،‬پس از اجرای طرح اصالح نرخ‬ ‫بنزین‪ ،‬گفت‪ :‬براساس دستور رئیس جمهوری هیچ نهاد‬ ‫دولتی تا پایان س��ال و پس از عید نوروز برای خدماتی‬ ‫که به مردم ارائه می کنند‪ ،‬هیچ افزایش قیمتی نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی در حاش��یه دومین‬ ‫همایش اتحادیه کش��وری فروش��گاه های زنجیره ای در‬ ‫جمع خبرنگاران گف��ت‪ :‬همزمان با اجرای طرح اصالح‬ ‫نرخ بنزی��ن‪ ،‬چندین برنام��ه را پیگی��ری کرده ایم و با‬ ‫همکاری س��ازمان تعزیرات حکومتی‪ ،‬سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اصناف‪ ،‬بازرس��ی و‬ ‫نظارت بر بازار و عرضه کاالها تشدید شده است‪.‬‬ ‫وی درباره اهداف تشدید بازرسی ها تاکید کرد‪ :‬انچه‬ ‫ب��رای ما مهم اس��ت‪ ،‬تاثی��ر بار روانی اس��ت که عده ای‬ ‫سوءاس��تفاده گر می خواهند افزایش قیمت ها را بر مردم‬ ‫تحمیل کنن��د اما با همکاری نهادهای مس��ئول اجازه‬ ‫چنین فعالیتی به سودجویان داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫زمانبر‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬یافتن مش��تریان خارجی‬ ‫َ‬ ‫اس��ت و یک بازرگان ممکن است سال ها برای پیدا‬ ‫ک��ردن ب��ازار خارجی زم��ان صرف کرده باش��د که‬ ‫متاسفانه با تصمیم شبانه دولتی ها رنگ می بازد‪.‬‬ ‫قیمت ه��ا باید واقعی باش��د‪،‬گفت‪ :‬اج��ازه هیچ افزایش‬ ‫قیمت��ی را نخواهی��م داد ضمن اینکه تاثی��ر تغییر نرخ‬ ‫بنزین بر بعضی کاالها ناچیز است‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادامه داد‪ :‬اجازه نمی دهی��م موج گرانی در‬ ‫کش��ور راه بیفتد و امی��دوارم با هم��کاری همه به ویژه‬ ‫اصناف ک��ه تاکنون همیاری داش��ته اند‪ ،‬بتوانیم از این‬ ‫مرحله با کمترین مشکل عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در گزارش ه��ای مردمی و بازرس��ان اگر‬ ‫متوجه ش��ویم ک��ه در حق مردم اجحاف ش��ده‪ ،‬ان را‬ ‫تخل��ف می دانیم و در برخورد با ان مماش��ات نخواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره نتیجه‬ ‫نشس��ت با مدیران فروش��گاه های زنجی��ره ای توضیح‬ ‫داد‪ :‬فروش��گاه های زنجیره ای تاکن��ون همکاری خوبی‬ ‫داشته اند و قرار اس��ت کاالها را با تخفیف های مناسب‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی با تاکی��د براینکه وظیفه قانون��ی داریم که‬ ‫به تخلفات رس��یدگی کنی��م‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اگر امروز‬ ‫کس��ی عامدانه گران فروش��ی کند‪ ،‬در مس��یر حرکت‬ ‫اغتش��اش گران و اش��رار قرار دارد که ام��وال عمومی و‬ ‫مردم را تخریب و ظلم می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه جهانی ایران ‬ ‫مشکل داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹فضا برای قانونی ها تنگ تر می شود‬ ‫رئیس ات��اق بازرگان��ی بیرجند با تاکی��د براینکه‬ ‫ب��ا پیچیدگی هایی که در راس��تای ص��دور قوانین و‬ ‫بخش��نامه ها ایجاد می ش��ود‪ ،‬راه برای قانون مداران‬ ‫س��خت خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دول��ت باید نقاط‬ ‫قوت و ضعف یک تصمیم را به طور کارشناسی شده‪،‬‬ ‫بررسی و مسیر را تس��هیل و ارز اوری را اسان کند‪،‬‬ ‫نه اینکه بیشتر محدودیت ایجاد کند‪.‬‬ ‫محس��ن احتش��ام در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قوانی��ن و مقررات اقتصادی بای��د باید با تفکر‬ ‫اس��تراتژیک وضع ش��ود ت��ا فعال اقتص��ادی بدون‬ ‫هی��چ دغدغه و چالش��ی بتواند اهداف توس��عه ای را‬ ‫محقق سازد‪ .‬متاس��فانه در ایران فعاالن اقتصادی از‬ ‫جمله خود ما مدام به دنبال این هس��تیم که چگونه‬ ‫بخش��نامه های انی و بدون کارشناسی و خلق الساعه‬ ‫را از روی دوش خود برداریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فعال بخش خصوصی حافظ خدمات‬ ‫اجتماعی است اما در مقابل دولت با سختگیری ها و‬ ‫سنگ اندازی ها راه را برای واقعی ها بسته است و فضا‬ ‫را برای قانون مندها روز به روز تنگ تر می کند و این‬ ‫در حالی اس��ت که دالالن و سوداگران در این مسیر‬ ‫سود می برند و هر روز توسعه می یابند‪.‬‬ ‫به گفته احتش��ام‪ ،‬ش��اید برخی بگویند قوانین ما‬ ‫ضعف دارد اما اینطور نیس��ت؛ بلکه ما قوانین بسیار‬ ‫خوبی داریم اما متاس��فانه در اجرا مش��کل دارد و از‬ ‫نبود نظارت ها و ضعف مدیریتی نشات می گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی بیرجند با بی��ان اینکه در‬ ‫تحریم های س��خت گذش��ته‪ ،‬این بخ��ش خصوصی‬ ‫واقعی بود که متحمل ضررهای بس��یاری شد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در شرایطی که صادرکنندگان با مشکالت ارزی‬ ‫و تامی��ن مواد اولیه و نق��ل و انتقال مالی و‪ ...‬روبه رو‬ ‫هس��تند نبای��د هر روز ب��ا بخش��نامه های گوناگون‬ ‫ارزش افرینی انها را تضعیف کرد‪.‬‬ ‫این صدور تصمیم ها و بخش��نامه ها و مصوبه های‬ ‫ناگهانی و به ویژه بدون مش��ورت با فعاالن اقتصادی‬ ‫نه تنها مانعی برای فعاالن اقتصادی کشور محسوب‬ ‫می ش��ود بلک��ه در گزارش س��ازمان های جهانی نیز‬ ‫تاثیرگذار خواه��د بود و به عنوان نمونه رتبه و نمره‬ ‫ایران در شاخص تجارت فرامرزی و‪ ...‬را دچار تغییر‬ ‫و تحول می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره‪ ،‬رئی��س محمدرض��ا نجفی من��ش‬ ‫کمیس��یون بهبود محیط کس��ب و کار و رفع موانع‬ ‫تولی��د ات��اق بازرگانی تهران ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬رتبه‬ ‫کل��ی ای��ران در فض��ای کس��ب و کار در وضعی��ت‬ ‫مطلوب��ی قرار ن��دارد و دلیل این اتف��اق نیز ارتباط‬ ‫مس��تقیمی با قوه قضاییه دارد چراکه در بخش های‬ ‫ش��روع کار‪ ،‬ورشکس��تگی‪ ،‬حقوق س��هامداران جزء‬ ‫و ثبت ش��رکت ها نیازمند عملک��رد مثبت و بهتری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخش های پرداخ��ت مالیات و ارائه‬ ‫تس��هیالت هم وضعیت خوبی نداریم که باعث افت‬ ‫رتبه کشور در گزارش بانک جهانی می شود‪.‬‬ ‫پی��ش از این نی��ز احم��د کیمیایی اس��دی نایب‬ ‫رئیس پیشین کمیس��یون تسهیل کسب و کار اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران به‬ ‫گفته بود‪ :‬براس��اس امار‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در فضای‬ ‫کس��ب وکار بیش از ‪۲۱۰۰‬مجوز داریم که در قوانین‬ ‫مرتب��ط تاکید ش��ده این مجوزها بای��د به طور قطع‬ ‫بررس��ی و اصالح شود و انهایی که متناقض هستند‬ ‫یا همپوشانی دارند‪ ،‬حذف شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای رس��یدن به کسب وکار متعادل‬ ‫بای��د تا حدودی از این مجوزه��ا بکاهیم و در قانون‬ ‫بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار مصوب مجلس‬ ‫ه��م اورده ش��ده که نهادهای دولت��ی و ذی ربط در‬ ‫ضرب االجلی که تعیین کردند‪ ،‬مجوزهایی را که باید‬ ‫از سر راه ش��روع یک کسب و کار کنار برود‪ ،‬اصالح‬ ‫کنند‪ ،‬اما متاس��فانه با گذشت چند سال از تصویب‬ ‫قان��ون بهب��ود فضای کس��ب و کار در عمل ش��اهد‬ ‫اقدام های موثری در این زمینه نبودیم‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫احمد صادقیان‬ ‫برنج ایرانی‬ ‫ِ‬ ‫شناسه دار شد‬ ‫محسن احتشام‬ ‫توزیع شیر رایگان در مدرسه ها از امروز‬ ‫مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع و‬ ‫تنظی��م بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫اجرای طرح تخصیص ش��یر رایگان به مدارس‬ ‫از شنبه ‪ 2‬اذر خبر داد و گفت‪ :‬با پیگیری های‬ ‫انجام شده س��رانجام مصوبه ستاد تنظیم بازار‬ ‫درب��اره توزیع ش��یر رایگان در مدرس��ه های‬ ‫استان های کمتر برخوردار‪ ،‬وارد مرحله اجرایی‬ ‫ش��د‪ .‬محمدرضا کالمی در گفت وگو با شاتا با‬ ‫اش��اره به برگزاری نشست های مکرر با انجمن‬ ‫صنف��ی صنایع لبنی‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش‬ ‫و س��ازمان برنامه و بودجه افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیارد توم��ان از اعتبار مورد نیاز برای‬ ‫اج��رای این ط��رح در اختی��ار وزارت اموزش‬ ‫و پ��رورش ق��رار گرفت��ه اس��ت‪ .‬به گفته وی‬ ‫فهرست مدرسه های این اس��تان ها در اختیار‬ ‫انجمن صنایع لبنی قرار گرفته و براین اساس‬ ‫دانش اموزان هفته ای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬بار ش��یر رایگان‬ ‫دریاف��ت خواهند ک��رد‪ .‬کالم��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫براس��اس بررس��ی های انجام ش��ده ‪ ۳‬میلیون‬ ‫دانش اموز در این قالب ش��یر رایگان دریافت‬ ‫می کنن��د و کارخانه های��ی ک��ه در قالب این‬ ‫طرح فعالیت دارند نیز از سوی انجمن صنایع‬ ‫لبنی معرفی ش��ده اند و از امروز این طرح وارد‬ ‫مرحله اجرا خواهد شد‪ .‬به گفته مدیر کل دفتر‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬کل اعتبار طرح ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫بخشنامه استخراج رمز ارزها ابالغ شد‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گفت‪ :‬بخش��نامه ص��دور پروانه‬ ‫بهره برداری استخراج رمزارز نهایی و ازسوی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬س��عید زرندی افزود‪ :‬دریافت‬ ‫درخواست های صدور مجوز از طریق سامانه‬ ‫خدمات صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (بهین یاب)‬ ‫و صدور مج��وز از طریق س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ها انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫وی در ب��اره تعیین و مالک صنعتی ش��دن‬ ‫رم��ز ارزها اعالم کرد‪ :‬پس از بررس��ی و هم‬ ‫فک��ری و مش��ورت ب��ا فعاالن ای��ن بخش‪،‬‬ ‫دانشگاه ها و نهاد های گوناگون‪ ،‬صدور جواز‬ ‫تاسیس و بهره برداری‪ ،‬برای متقاضیانی که‬ ‫جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج‬ ‫رم��زارز انها بی��ش از ‪ ۲۵۰‬کیلووات (ولت ‪-‬‬ ‫به تازگ��ی اظهارنظ��ری مبن��ی ب��ر اینکه‬ ‫«‪۸۵‬درص��د س��هام یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫تاکس��ی های برخ��ط در ای��ران متعل��ق به‬ ‫ش��رکتی غیرایرانی اس��ت که به طور بالقوه‬ ‫ی��ک مخاط��ره اطالعاتی به ش��مار می رود»‬ ‫منتش��ر ش��د ک��ه در این ب��اره بای��د گفت؛‬ ‫بعض��ی س��رمایه گذاری های خارجی که در‬ ‫ان فرصت طلبی وجود دارد‪ ،‬منفی اس��ت اما‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی که با ارزش افزوده و‬ ‫انتق��ال دانش فنی و مدیریتی همراه اس��ت‬ ‫را نمی توان منفی دانس��ت‪ .‬این در واقع نوع‬ ‫مثبت سرمایه گذاری است اما برخی دوستان‬ ‫با این دیدگاه به همه س��رمایه گذاری ها نگاه‬ ‫می کنند که هرجا یک خارجی حضور دارد‪،‬‬ ‫یعنی مشکالتی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫از س��ویی می گویی��م کش��ور ب��ه دانش‬ ‫مدیریت��ی و س��رمایه نیاز دارد و از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬س��رمایه گذار خارجی را می ترسانیم‪.‬‬ ‫این درحالی است که همه کشورها در جهان‬ ‫برای جذب سرمایه خارجی با یکدیگر رقابت‬ ‫می کنند اما موضع گیری های ما مانعی برای‬ ‫حرکت کشور در این رقابت است‪.‬‬ ‫همچنین درباره فعالیت های انحصارطلبانه‬ ‫ش��رکت های اس��تارت اپی بزرگ در کشور‬ ‫ه��م بای��د گفت ک��ه مس��ئله انحص��ار در‬ ‫کس��ب وکارهای اینترنتی یک مس��ئله ذاتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها بزرگ می ش��وند و بازار را‬ ‫قبضه می کنند ام��ا نمی توانیم به این دلیل‬ ‫با انها برخ��ورد کنیم‪ .‬نمی ت��وان در ایاالت‬ ‫متحده امری��کا‪ ،‬امازون را تعطیل کرد چون‬ ‫انحصار ایجاد کرده است‪ .‬کسب وکاری موفق‬ ‫اس��ت که قابلی��ت بزرگ ش��دن دارد و این‬ ‫کس��ب وکارها نوعی انحصار یا شبه انحصار را‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینکه به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت‬ ‫جوینت ونچر راکت و ایرانس��ل در بسیاری از‬ ‫موارد با س��راوا پارس و دیگر مجموعه های‬ ‫ایرانی رقابت کرده اما ماهیت این کار همین‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نهایت بین دیوار و شیپور هم یک برنده‬ ‫دارید‪ .‬این رقابت و بزرگ ش��دن ش��رکت ها‬ ‫اجتناب ناپذی��ر و ماهی��ت این نوع کس��ب‬ ‫وکارها همین است‪.‬‬ ‫امپر) باش��د‪ ،‬امکان پذیر اس��ت‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گف��ت‪ :‬امکان‬ ‫اس��تقرار واحد استخراج کننده رمزارز دارای‬ ‫کاربری صنعتی و مش��مول ضوابط استقرار‬ ‫واحدهای صنعتی بوده و فقط در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی مصوب ی��ا مناطق ازاد‬ ‫تجاری‪ -‬صنعتی و ویژه اقتصادی و نیروگاه ها‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مدی��رکل فراورده ه��ای غذای��ی و‬ ‫اشامیدنی س��ازمان غذا و دارو از شناسه دار‬ ‫ش��دن برنج ه��ای تولی��د داخل خب��ر داد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین عزیزی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر تم��ام برنج های تولید‬ ‫داخلی شناس��ه کارگاهی دریافت کرده اند و‬ ‫حتی روی کیسه های ‪۱۰‬کیلویی برنجی هم‬ ‫که در فروشگاه ها وجود دارند‪ ،‬نشان سازمان‬ ‫غذا و دارو و کد شناسه کارگاهی درج شده و‬ ‫مردم می توانند ان را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیش از این نیز برنج های‬ ‫وارداتی برچس��ب اصال��ت دریافت کرده اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وقتی محصولی کد اصالت دارد‪،‬‬ ‫به این معنی اس��ت که از مبادی قانونی وارد‬ ‫شده‪ ،‬تجزی هو تحلیل های الزم روی ان انجام‬ ‫شده‪ ،‬قانونی بوده و مشکلی ندارد‪ .‬همچنین‬ ‫مردم می توانن��د از طریق پیامک کردن کد‬ ‫اصالت به ش��ماره ای که روی برچس��ب درج‬ ‫شده‪ ،‬از اصیل بودن کاال مطمئن شوند‪.‬‬ ‫عزی��زی ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاض��ر‬ ‫برنج ه��ای داخل��ی ک��د کارگاه��ی دارند و‬ ‫برنج های خارجی نیز واجد برچس��ب اصالت‬ ‫شده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با نظارت سازمان غذا و‬ ‫دارو امکان تقلب در برنج به کمترین میزان‬ ‫ممکن رسیده است؛ چراکه تمام مشخصات‬ ‫کاال‪ ،‬تولیدکنن��ده و ک��د کارگاه��ی روی‬ ‫کیس��ه های برنج درج شده اس��ت‪ .‬در عین‬ ‫حال اگر در نظارت هایمان با موردی روبه رو‬ ‫شویم که غیراس��تاندارد باشد و با اطالعات‬ ‫منطبق نباشد‪ ،‬به سرعت شناسه تولیدکننده‬ ‫را باط��ل ک��رده و او را جریم��ه می کنی��م‪.‬‬ ‫برنج های خارجی شامل هندی‪ ،‬تایلندی و‪...‬‬ ‫نیز دارای برچسب اصالت هستند و از طریق‬ ‫ان رصد می شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ثب��ات در رویه ه��ای قانون��ی و پرهی��ز از ص��دور‬ ‫بخش��نامه ها و قوانین متعدد یکی از پیش فرض های‬ ‫اقتصاد س��الم و فعال اس��ت‪ .‬اقتصادی که به صورت‬ ‫مکرر شاهد ماده تبصره های متفاوت است نه تنها در‬ ‫مسیر رس��یدن به هدف دچار تعارض و چندگانگی‬ ‫می ش��ود بلکه مانعی برای عملکرد فعاالن اقتصادی‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران نیز در زمره همین اقتصادها قرار دارد‬ ‫و ب��ا قوانین متع��دد و گاها متع��ارض و زائد‪ ،‬راه را‬ ‫برای فعالیت پویای تولیدکنندگان و تاجران تنگ تر‬ ‫می کن��د تا جایی که ش��اهد کاهش دس��تاوردهای‬ ‫س��الم این بخش خواهیم بود‪ .‬به گفته کارشناس��ان‬ ‫و صاحب نظ��ران اقتصادی‪ ،‬م��ا دارای قوانین خوب‬ ‫بس��یاری هس��تیم ک��ه ن��ه تنها ب��ه درس��تی اجرا‬ ‫نمی شوند بلکه بخشنامه ها و شیوه نامه های جدیدی‬ ‫صادر می شود که پیچیدگی های بیشتری هم ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته به قدری دارای چالش های قانونی‬ ‫ب��ود که در تاریخ تجارت کش��ور ثبت خواهد ش��د؛‬ ‫اوایل سال بخش��نامه ارزی به صورت ناگهانی صادر‬ ‫ش��د که براس��اس ان نرخ دالر کل کشور را ‪4200‬‬ ‫توم��ان اع�لام کرد‪ .‬اتفاق��ی که مورد انتقاد ش��دید‬ ‫بس��یاری قرار گرفت اما صدایش��ان به جایی نرسید‬ ‫ت��ا بعد از چندین ماه که نتیجه خوبی از این تصمیم‬ ‫حاص��ل نش��د‪ ،‬دولت تغیی��ر رویه داد و ب��ه مرور با‬ ‫بخشنامه های دیگر شرایط را کمی بهبود بخشید اما‬ ‫دیر بود و اتفاقی که باید‪ ،‬رخ داد‪.‬‬ ‫به اعتق��اد فعاالن اقتص��ادی ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫ک��ه در این دوره از اقتصاد از اهمیت بس��یار باالیی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬موانع متعددی پیش روی خود دارد‬ ‫که مهمترین انها بخشنامه ها و تصمیمات انی است‬ ‫که دس��ت و پا را می بندد و این مس��یر مانند کانالی‬ ‫می ش��ود که از قانون های متع��دد و زائد و متعارض‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬احتمال نابودی دارد و مارا به «قانون‬ ‫گرفتگی» دچار می کند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه محمدرضا فرش��چیان به نکته‬ ‫خوبی اش��اره می کند‪ .‬او به‬ ‫گفت‪ :‬دولت باید‬ ‫بداند بازار بین المللی فقط عرصه فعالیت ما نیس��ت؛‬ ‫بنابراین با صدور بخش��نامه ها و شیوه نامه های انی و‬ ‫بدون در نظر گرفتن ش��رایط بین المللی راه را برای‬ ‫تاجران سخت نکند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مقررات زدایی‪ ،‬رفع قوانین متضاد و پرهیز از صدور بخشنامه های انی‪ ،‬الزامی برای تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پس از افزایش نرخ بنزین کاالها افزایش قیمتی نداشته اند‬ ‫معاون ام��ور بازرگانی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬پس از افزایش نرخ بنزین نرخ کاالها تغییر خاصی نداش��ته‬ ‫و به طور تقریبی همه قیمت ها ثابت بوده که انش��اهلل همین شرایط‬ ‫ادام��ه می یابد‪ .‬به گزارش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عباس‬ ‫قبادی همراهی مجموعه های صنفی و ذخایر مناس��ب کشور را از‬ ‫جمله دالیل ثبات قیمت ها دانست و گفت‪ :‬نظارت ها بر بازار تداوم‬ ‫می یابد‪ .‬به نسبت ماه های گذشته نرخ کاالها تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از لحاظ نرخ به نس��بت ماه های گذش��ته قیمت ها‬ ‫تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود به عل��ل ثابت ماندن قیمت ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬خود مجموعه های صنفی با مردم‬ ‫و نظ��ام همراهی داش��تند و در بحث تولی��د و تامین و‬ ‫عرضه همکاری و نهایت تالش خود را داشته اند که این‬ ‫موضوع از دالیل ثبات قیمت ها است‪.‬‬ ‫وی موض��وع مناس��ب بودن ذخایر کش��ور را دلیل‬ ‫دیگ��ری برای ثب��ات قیمت ها دانس��ت و ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر انبارهای کش��ور از لحاظ کاال ش��رایط خوبی را دارد و‬ ‫خوشبختانه هر کاالیی که فروشگاه ها نیاز داشته باشند‪ ،‬به سرعت‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫‹‹نظارت ها تداوم دارد‬ ‫مع��اون ام��ور بازرگان��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت‪ ،‬درباره تداوم نظارت ه��ا نیز افزود‪ :‬این جدیت‬ ‫و هماهنگی بین همه مس��ئوالن نظام از هر ‪ ۳‬قوه برای‬ ‫کنترل و نظارت بر بازار وجود دارد‪ ،‬نشست های تنظیم‬ ‫ب��ازار را به ط��ور تقریبی هر روز برگ��زار می کنیم‪ ،‬نرخ‬ ‫کااله��ا به وی��ژه ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساس��ی هر روز رصد‬ ‫می ش��ود و این شرایط به همین شکل ادامه دارد‪ .‬قبادی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته اگر ن��رخ کاالیی نیاز به بازنگری دارد‪ ،‬کار کارشناس��ی روی‬ ‫ان انجام خواهد ش��د و اما در مقطع فعل��ی اعالم کرده ایم که هیچ‬ ‫افزایش قیمتی را به ویژه برای نهاد های دولتی نخواهیم پذیرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ابالغ بخشنامه ثبات نرخ کاال و خدمات‬ ‫همچنین سازمان حمایت بخشنامه ممنوعیت افزایش نرخ کاال‬ ‫و خدمات تا اطالع ثانوی را برای اجرا به همه انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ها‪،‬‬ ‫شرکت های تولیدی الستیک و شرکت های پاالیش و پخش ابالغ‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در این ش��یوه نامه‬ ‫امده اس��ت‪ :‬در راس��تای ابالغ مصوب��ه ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی مبن��ی بر اصالح نرخ بنزین و نیز در راس��تای هم افزایی‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای انجمن ه��ا‪ ،‬اتحادیه ه��ا و ش��رکت ها‬ ‫درجلوگیری از سوءاس��تفاده های احتمال��ی و به دنبال ان اجحاف‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬درصدی تولیدات داخلی لوازم خانگی‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫امور بازرگانی گفت‪ :‬امس��ال میزان تولیدات‬ ‫داخلی لوازم خانگی نس��بت به سال گذشته‬ ‫‪ ۱۵‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابان��ی در حاش��یه ایین‬ ‫گشایش نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫لوازم خانگی در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫تهران در جمع خبرنگاران با اش��اره ب��ه اینکه نرخ لوازم‬ ‫خانگی تولید داخل نس��بت به س��ال گذشته نیز کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬صنعت تولید لوازم خانگی کش��ور‬ ‫س��ال ها از واردات بی روی��ه رنج می ب��رد‪ ،‬از این رو برای‬ ‫حمای��ت از تولی��دات داخل��ی واردات بی رویه را ممنوع‬ ‫کردی��م و درحال حاضر ظرفیت تولی��د لوازم خانگی در‬ ‫داخل بیش از دو برابر نیاز کشور است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بی��ان اینکه تنها در‬ ‫حوزه کولر گازی کمب��ود وجود دارد افزود‪:‬‬ ‫تولیدات کنن��دگان داخلی بای��د از فرصت‬ ‫ممنوعی��ت واردات ل��وازم خانگی خارجی‬ ‫اس��تفاده و تالش کنند تا کیفیت کاالهای‬ ‫س��اخت داخل و خدمات پس از فروش انها‬ ‫ارتقا یابد و با س��رمایه گذاری در این زمینه برند خود را به‬ ‫مردم معرفی کنند‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی ادامه داد‪ :‬مس��ئوالن س��تاد مب��ارزه با قاچاق‬ ‫کاال در تالش هس��تند تا میزان قاچ��اق لوازم خانگی به‬ ‫داخل کش��ور را کاهش دهند و هر چن��د با توجه به نرخ‬ ‫ارز قاچاق کاال دیگر مصرفه اقتصادی ندارد‪.‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه فقط با وضع قوانی��ن نمی توان امار قاچاق کاال‬ ‫را به صفر رس��اند بیان کرد‪ :‬تعیی��ن نرخ کاالهای ایرانی‬ ‫به گونه ای که برای مردم صرفه اقتصادی داش��ته باشد‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین راهکارها برای جلوگیری از قاچاق کاال‬ ‫است‪ .‬مدرس خیابانی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از لوازم خانگی س��اخت داخل و تشویق مردم‬ ‫به خرید ای��ن کاالها گفت‪ :‬درحال حاضر کیفیت صنایع‬ ‫جانبی لوازم خانگی کش��ورمان به گونه ‍ای است که این‬ ‫لوازم س��االنه ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر به کشور های همسایه‪،‬‬ ‫اروپایی و افریقایی صادر می ش��ود‪ .‬وی در پایان هدف از‬ ‫برگزاری نمایش��گاه بین المللی لوازم خانگی را عالوه بر‬ ‫ارتقا و رونق بازار تولیدات داخل‪ ،‬توسعه صادرات در این‬ ‫حوزه اعالم کرد‪ .‬در دو روز نخس��ت اجرای طرح تشدید‬ ‫بازرسی انجام شد؛‬ ‫در حق مصرف کنندگان ضروری است ضمن رصد و پایش مستمر‬ ‫بازار موضوع در اس��رع وقت به تمامی واحدهای زیر پوشش اطالع‬ ‫رسانی شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اهتم��ام ویژه تمام نهاد ها و س��ازمان های مربوط در‬ ‫برخ��ورد با تخلفات و درص��ورت هرگونه افزایش نرخ در ش��رایط‬ ‫کنونی یا هرگونه اقدامی که موجب اخالل دربازار ش��ود اقدام های‬ ‫الزم از س��وی س��ازمان حمایت و س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان معمول و حس��ب هماهنگی ه��ای به عمل امده‪،‬‬ ‫ب��ا نهاده��ای متخلف در حداق��ل زمان ممکن رس��یدگی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار بازرسی در بازار‬ ‫امار بازرس��ی های انجام ش��ده از س��وی بازرس��ان‬ ‫س��ازمان حمایت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها و‬ ‫همچنین بازرسی اصناف در ‪ ۲‬روز نخست اجرای طرح‬ ‫تشدید بازار در سطح کشور منتشر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬در‬ ‫روز های شنبه و یکشنبه این هفته در مجموع ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۹۷‬مورد بازرس��ی در س��طح کشور در حوزه عرضه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا برای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۴۶‬متخلف صنفی‬ ‫پرونده تشکیل و برای رسیدگی های بعدی به تعزیرات‬ ‫حکومتی هر یک از استان ها ارسال شده است‪ .‬بازرسان‬ ‫سازمان حمایت و بازرسان سازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان ها‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪ ۹۳۰‬مورد بازرسی انجام‬ ‫داده و برای ‪ ۸۹۷‬واحد صنفی و خدماتی گزارش تخلف‬ ‫به ارزش بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۳۷۰‬میلیون ریال صادر‬ ‫کرده ان��د‪ .‬همچنین امار بازرس��ی های اتاق اصناف در‬ ‫س��طح کش��ور ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۳‬مورد اعالم شده که موجب‬ ‫تش��کیل پروند برای ‪ ۲۸۰‬واحد صنفی با ارزش ریالی‬ ‫اف��زون ب��ر ‪ ۸۴۵‬میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬همزامان با‬ ‫تداوم این طرح در س��طح کش��ور‪ ،‬بازرس��ان سازمان‬ ‫حمای��ت و س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫اس��تان ها با ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۱۳۵‬مورد بازرس��ی برای هزار و‬ ‫‪ ۶۷‬متخل��ف به ارزش ‪ ۳۲‬میلیارد و ‪ ۵۴۲‬میلیون ریال‬ ‫تش��کیل پرونده داده و مراتب را به منظور بررسی های‬ ‫بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع کرده اند‪ .‬بازرس��ی‬ ‫اصناف نیز در این روزها با افزایش تعداد بازرس��ی های‬ ‫خ��ود به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۰۹‬م��ورد‪ ،‬برای ‪ ۵۰۲‬متخلف برگه‬ ‫گزارش تخل��ف با ارزش مجموع ی��ک میلیارد و ‪۲۶۳‬‬ ‫میلی��ون ریال صادر کرده اس��ت‪ .‬همزمان با تغییر نرخ‬ ‫بنزین در کش��ور و در راستای جلوگیری از افزایش نرخ‬ ‫ان��واع کاال و خدمات در س��طح عرضه‪ ،‬طرح تش��دید‬ ‫بازرس��ی با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان‪ ،‬بازرس��ی سازمان های صمت استان‬ ‫ها‪ ،‬بازرس��ی اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی در‬ ‫حال اجراس��ت و با هرگونه تخلف گرانفروشی‪ ،‬احتکار‬ ‫و امتن��اع از عرضه به طور جدی برخورد می ش��ود‪ .‬امار‬ ‫بازرس��ی های انجام ش��ده به صورت روزانه‪ ،‬منتش��ر‬ ‫می ش��ود و همچنین ش��هروندان در صورت برخورد با‬ ‫هرگون��ه تخلف صنفی به ویژه در حوزه گرانفروش��ی‪،‬‬ ‫احت��کار و امتناع از عرضه می توانند ش��کایات خود را‬ ‫به روش حضوری و تماس با تلفن ‪ ۱۲۴‬اطالع رس��انی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حل مشکل انتقال پول شرط موفقیت در توافقنامه اوراسیا‬ ‫عض��و ات��اق بازرگانی گفت‪ :‬برخی از مدیران فکر می کنن��د در توافقنامه فقط باید‬ ‫امتیاز بدهند در حالی که در این توافقنامه های تجاری جاده دوطرفه است و اصطالحا‬ ‫به ان برد برد می گویند‪ .‬علی شریعتی در گفت وگو با ایلنا درزمینه تفاهمنامه تجاری‬ ‫اوراس��یا گفت‪ :‬به طور کلی در ش��رایطی که اکنون ما در ان به س��ر می بریم‪ ،‬ایجاد‬ ‫توافقنامه های تجاری یکی از راهکارهایی است که به تسهیل تجارت کمک می کند و‬ ‫می توان امید داشت که حتی با وجود تحریم ها و محدودیت های اعمال شده تجارت‬ ‫خارجی ما گسترش پیدا کند‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬نکته حائز اهمیت‬ ‫در اینگون��ه توافقنامه ها این اس��ت که به صورت کارشناس��ی‪ ،‬ظرفیت ها و نیازهای‬ ‫کش��ور ش��ناخته و از انها استفاده ش��ود‪ .‬به طور مثال ما در توافقنامه ای که با ترکیه‬ ‫داش��تیم و تعرفه ترجیحی روی برخی از کاالها اعمال شد‪ ،‬به هیچ عنوان نتوانستیم‬ ‫از ان به��ره ببریم هرچند تحریم ها باعث ش��د ط��رف ترکیه ای کاالها را‬ ‫محدود به حوزه کش��اورزی کند و بس��یاری از کاالهای صنعتی و ارزش‬ ‫افزوده باال را از توافقنامه حذف ش��ود اما در همان بخش کش��اورزی نیز‬ ‫نتوانس��تیم از ظرفیت های خود بهره ببریم‪ .‬کارگر و انرژی ارزان از جمله‬ ‫امتیازهای مثبت در کش��ور ما اس��ت اما باز هم کاالی ما گرانتر از مشابه‬ ‫ترک خود تولید می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬برخی از مدیران فکر می کنند‬ ‫در توافقنام��ه فقط باید امتیاز بدهن��د در حالی که در این توافقنامه های‬ ‫تجاری جاده دوطرفه است و اصطالحا به ان برد برد می گویند‪ .‬در اینگونه توافقنامه ها‬ ‫باید در واردات و صادرات به بهتری نحو عمل کرد و نباید فقط به فکر این باش��یم که‬ ‫کاالهای خود را صادر کنیم‪ .‬وی درباره س��هم ایران از بازار اوراس��یا گفت‪ :‬تا پیش از‬ ‫این توافقنامه س��هم ما از این بازار ‪ ۴۰۰‬میلی��ون تنها ‪ ۰/۳‬درصد بود‪ .‬در‬ ‫حالی که این کش��ورها که عمدتا از لحاظ صنعتی عقب افتاده هس��تند و‬ ‫هنوز اثار اقتصاد بس��ته شوروی س��ابق در انها باقی مانده‪ ،‬می توانستیم‬ ‫سهم به مراتب بیشتری داشته باشیم‪ .‬اکنون نیز نباید انتظار داشت که با‬ ‫این توافقنامه یک انقالب و تغییرات عظیمی در اقتصاد و تجارت خارجی‬ ‫کشور به وجود بیاید‪.‬‬ ‫ای��ن توافقنامه ش��رط الزم اس��ت ولی کاف��ی نیس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫توافقنامه مانند یک چاه مش��ترک نفتی است که هر طرف زودتر از تعرفه های پایین‬ ‫کاالها بهره ببرد بازی را برده است‪ .‬حال اگر در ارسال کاال‪ ،‬حمل ونقل و برگشت پول‬ ‫توازن الزم وجود نداش��ته باش��د ما عمال فرصت را به طرف مقابل می دهیم‪ .‬با توجه‬ ‫به وضعیت اقلیمی کش��ورهای عضو اوراس��یا که اکثرا به دلیل س��ردی اب و هوا در‬ ‫کشت محصوالت کشاورزی با محدودیت روبه رو هستند‪ ،‬می توانیم مازاد محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنایع غذایی خود را که اتفاقا عدد بزرگی اس��ت به این کشورها صادر‬ ‫کنیم به ش��رط انکه مش��کل نقل و انتقال مالی حل ش��ود‪ .‬اما اگر در این حوزه تعلل‬ ‫کنیم‪ ،‬شاهد موج معکوس این ماجرا خواهیم بود و فقط تبدیل به واردکننده گوشت‬ ‫از این کشورها خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کرد‪ :‬در جهان امروز اقتصادهایی موفق هس��تند که توازن در‬ ‫واردات و صادرات را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫چین نخس��تین واردکننده و دومی��ن صادرکننده در جهان اس��ت‪ .‬این تفکر که‬ ‫واردات برای کشور ضرر است باید اصالح شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫باید فرهنگ س��ازی بیش��تری انجام ش��ود تا رویه مصرف‬ ‫خرما‪ ،‬تغییر کند و تمایل مردم به مصرف خرما‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫وقتی موضوع یک نمایشگاه‪ ،‬خش��کبار باشد باید با اهالی‬ ‫و فع��االن صنف خرما به گفت وگو نشس��ت‪ .‬خرما مهم ترین‬ ‫محصول صادراتی غیرنفتی کشور است‪.‬‬ ‫از خرم��ا را نمی پس��ندند‪ .‬بای��د جذابیت هایی ایجاد ش��ود‬ ‫و فراورده ه��ای مختلف��ی مثل خرمای خش��ک یا ش��کالت‬ ‫خرما تولید ش��ود‪ .‬مش��کل اصلی به حوزه ب��ازار برمی گردد؛‬ ‫ب��ه این معنا ک��ه حمایت و تبلیغات الزم ص��ورت نگرفته و‬ ‫مصرف کننده با ارزش غذایی خرما اشنا نیست‪.‬‬ ‫‪ ،‬مق��داد تکلوزاده‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫دبیر کل انجمن خرمای ایران درباره‬ ‫وضعیت تولید خرما در کشور گفت‪:‬‬ ‫می��زان تولید خرمای کش��ور تقریبا‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۴۰‬هزار تن در سال‬ ‫است‪ ۶ .‬اس��تان جنوبی کشور‪ ،‬جزو‬ ‫تولیدکنندگان اصلی خرما هس��تند‪.‬‬ ‫خرما بعد از برداش��ت‪ ،‬وارد زنجیره فراوری و بس��ته بندی و‬ ‫درنهایت‪ ،‬صادرات می شود‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم به مش��کالت هر یک از این حلقه ها اش��اره‬ ‫کن��م باید بگویم ک��ه بزرگ ترین مورد به قیمت تمام ش��ده‬ ‫خرما مربوط می شود‪ .‬علت هزینه باالی تولید خرما ان است‬ ‫ک��ه یک س��ری از نهاده ها‪ ،‬از طریق کش��ورهای خارجی به‬ ‫ایران وارد می ش��ود‪ .‬روش های تولید ما نیز قدیمی اس��ت و‬ ‫مکانیزاس��یون به خوبی انجام نشده اس��ت‪ .‬هزینه نیروی کار‬ ‫هم‪ ،‬به ش��دت باال اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس قیمت تمام شده‬ ‫کاالی ما نس��بت به کش��ورهای دیگر باالتر اس��ت و قدرت‬ ‫رقابت پذیری‪ ،‬کمتر شده است‪.‬‬ ‫تکل��وزاده درباره مش��کالت تولی��د اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫بس��یاری از س��رمایه گذاران به داللی‪ ،‬عالقه دارند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بی��ش از ‪ ۱۶‬کارخانه‪ ،‬در حوزه خرما کار می کنند اما‬ ‫تع��دادی از انها‪ ،‬ب��ا ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت اس��می خود‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬حجم مش��کالت‪ ،‬به حدی زیاد اس��ت که‬ ‫بخش فروش به چالشی اساسی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در بخ��ش فروش خارجی هم‪ ،‬تحریم ها و اس��تانداردهای‬ ‫س��ختگیرانه باعث شده که صادرات محدود باشد‪ .‬دولت باید‬ ‫حمایت کند تا کارخانه ها فعال شوند و در حوزه بسته بندی‪،‬‬ ‫تنوع به وجود اید‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خرمای ایران اف��زود‪ :‬حدود ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫خرمای تولیدش��ده‪ ،‬در داخل کشور مصرف می شود و مقدار‬ ‫باقیمانده‪ ،‬صادر می شود‪ .‬این امار ممکن است تا ‪ ۱۰‬درصد‪،‬‬ ‫تغیی��ر کند‪ .‬گاهی اوقات تقاضای کش��ورهای دیگر بیش��تر‬ ‫می شود اما به دلیل نبود توازن میان عرضه و تقاضا‪ ،‬صادرات‬ ‫انج��ام نمی ش��ود‪ .‬در این زمینه ‪ ۲‬مش��کل اساس��ی داریم‪.‬‬ ‫مش��کل اول به کش��تیرانی‪ ،‬هزینه ها و بازگشت پول مربوط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ارتباط با مش��کل دوم هم باید گف��ت در بازار داخلی‪،‬‬ ‫باید فرهنگ س��ازی بیشتری انجام شود تا رویه مصرف خرما‬ ‫تغیی��ر کند و تمایل مردم به مصرف خرما‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬این‬ ‫رویه در ش��هرهایی مثل تهران و مش��هد شروع شده و بدون‬ ‫شک در سال های اینده‪ ،‬شاهد تنوع بیشتر در حوزه توزیع و‬ ‫بسته بندی خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل هزینه باالی تولید خرما در ایران‬ ‫‹ ‹کارخانه ها با تمام ظرفیت کار نمی کنند‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری دستوری جواب نمی دهد‬ ‫وی درباره افزایش قیم��ت خرما و دالیل ان گفت‪ :‬قیمت‬ ‫خرما و کااله��ای دیگر را نباید به صورت دس��توری تعیین‬ ‫ک��رد‪ .‬هر جا که دول��ت در چنین م��واردی دخالت می کند‬ ‫دچار مش��کل می ش��ویم‪ .‬یکی از دالیل افزایش قیمت خرما‬ ‫این بود که هزینه نهاده ها‪ ،‬نیروی کار و موارد دیگر باال رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 30‬واح�د فع�ال ب�ا م�س هم�کاری‬ ‫دارند‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹نسل جدید را عالقه مند کنیم‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬برنامه ها بر این اس��اس تدوین شده که‬ ‫روش های مدیریت‪ ،‬اصالح ش��ود و قیمت تمام ش��ده کاالها‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬البته قیمت ها‪ ،‬متناس��ب با ن��وع خرما تفاوت‬ ‫دارند‪ .‬به عنوان مثال خرماهایی که خش��ک تر هستند و جزو‬ ‫خشکبار محسوب می شوند ارزان تر هستند‪.‬‬ ‫در ارتباط با حلقه فراوری‪ ،‬به سمت نواوری و حرکت های‬ ‫جدی��د نرفته ای��م‪ .‬ای��ن ام��ر باعث ش��ده که در ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬سرانه مصرف خرما در کش��ور ما‪ ،‬از ‪ ۱۲‬به ‪ ۶‬کیلو‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫به واس��طه افزای��ش جمعیت‪ ،‬دچار یک س��ری چالش ها‬ ‫ش��دیم‪ .‬افرادی که س��ن کمتری دارند این س��بک س��نتی‬ ‫دومین نمایشگاه توانمندی ها و نیازمندی های‬ ‫مجتمع مس سرچشمه در بستر اقتصاد مقاومتی‬ ‫در رفسنجان برپا ش��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬حسین‬ ‫احمدی‪ ،‬مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان‬ ‫در مراس��م افتتاح دومین نمایش��گاه توانمندی ها‬ ‫و نیازمندی ه��ای مجتم��ع م��س سرچش��مه در‬ ‫تاالر خیام دانش��گاه ولیعصر(عج) اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫ب��ا برگزاری اولین نمایش��گاه که س��ال گذش��ته‬ ‫برگزار ش��د تجاربی کس��ب کردی��م و در افزایش‬ ‫توانمندی های خود مصر هس��تیم‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه سال گذشته به امضای تفاهمنامه بین‬ ‫‪ 100‬کارگاه فعال شهرس��تان و منطقه منجر شد‪.‬‬ ‫نصب قطعات بی کیفیت‪ ،‬مخاطراتی به همراه دارد‬ ‫ک��ه در ای��ن صورت نمی توانیم ادام��ه همکاری با‬ ‫واحدها را داشته باشیم‪.‬‬ ‫قیمت خرما و کاالهای دیگر را نباید به صورت دستوری تعیین کرد‪ .‬هر جا‬ ‫که دولت در چنین مواردی دخالت می کند دچار مشکل می شویم‬ ‫از طرف دیگر تغییرات نرخ ارز باعث ش��د که صادرات هر‬ ‫کاالیی‪ ،‬توجیه اقتصادی پیدا کند‪ .‬این عوامل دست به دست‬ ‫هم دادند تا س��ال گذشته‪ ،‬ش��اهد گران شدن خرما باشیم‪.‬‬ ‫به هرحال امسال تولید خرما بهتر و بیشتر شده و قیمت دالر‬ ‫پایین امده اس��ت‪ .‬قیمت خرما در مقایس��ه با سال گذشته‪،‬‬ ‫منطقی تر شده است‪.‬‬ ‫تکلوزاده در پایان گفت‪ :‬ما در نمایشگاه های زیادی شرکت‬ ‫می کنیم‪ .‬در حوزه خرما‪ ،‬هرس��ال ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نمایشگاه تخصصی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د ک��ه میزان بازدی��د از نمایش��گاه‪ ،‬کمتر‬ ‫ش��ده ام��ا بازدیدکنندگان تخصص��ی همواره ب��ه این گونه‬ ‫نمایشگاه ها می ایند‪ .‬در این شرایط اقتصادی‪ ،‬حضور پررنگ‬ ‫در نمایش��گاه ها‪ ،‬مفی��د خواهد ب��ود و م��راودات تجاری را‬ ‫بیش��تر می کند‪ .‬پیشنهاد می کنم در سال های اتی‪ ،‬جلساتی‬ ‫تخصص��ی برگزار و در کنار این نمایش��گاه ها‪ ،‬یک رویداد در‬ ‫حوزه غذا نیز برگزار شود‪.‬‬ ‫ایران پیشتاز در عرصه ماشین االت خشکبار‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات مربوط ب��ه تولید و ف��راوری‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم تری��ن بخش ه��ای هر صنعت و کس��ب وکاری به ش��مار‬ ‫می ایند‪ .‬ایا بخش صنعت کش��ور توانسته است نیاز کارخانه های‬ ‫خش��کبار ب��ه ماش��ین االت الزم را به خوبی ب��راورده کند؟ برای‬ ‫یافتن پاس��خ سوال خود در حاشیه نمایش��گاه خشکبار‪ ،‬گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬زعفران‪ ،‬فناوری‪ ،‬صنایع و خدمات وابس��ته با مدیرعامل‬ ‫یکی از ش��رکت هایی که در این ح��وزه فعالیت می کند گفت وگو‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محم��ود س��بزی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ماشین سازی خشکبار صنعت تبریزکار اظهار داشت‪ :‬این شرکت‪،‬‬ ‫تمامی کش��ورهای دنیا را از نظر تامین محصوالت و ماشین االت‪،‬‬ ‫پشتیبانی می کند‪ .‬از وقتی که تولید این ماشین االت را در شرکت‬ ‫شروع کردیم این نوع دستگاه ها‪ ،‬دیگر به کشور وارد نشد‪.‬‬ ‫نکته مهم اینجاس��ت که به ‪ ۲۸‬کش��ور مختلف‪ ،‬که کشورهای‬ ‫اروپایی هم از ان جمله هس��تند صادرات داریم‪ .‬هر کش��وری که‬ ‫در ان بادام‪ ،‬پس��ته و فندق وجود داش��ته باشد شرکت ما نیز در‬ ‫انجا حضور دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ماش��ین االت به صورت کامل در‬ ‫داخل کشور تولید می شود و این شرکت‪ ،‬دانش بنیان است‪ .‬تمام‬ ‫ماشین االتی که تولید می شوند به صورت ثبت اختراع هستند‪.‬‬ ‫در رابطه با خش��کبار‪ ،‬یکسری از ماش��ین االت برای شکستن‬ ‫پسته های دهن بس��ته استفاده می ش��وند که جنبه صادراتی نیز‬ ‫دارن��د‪ .‬می ت��وان گفت ب��االی ‪ ۹۵‬درصد صادرات کل کش��ور با‬ ‫ماش��ین االت این شرکت انجام می ش��ود‪ .‬به خصوص از وقتی که‬ ‫یک س��ری تحریم ها (به خاطر االیندگی) علیه ایران تصویب شد‬ ‫تصمی��م گرفتیم که این تحریم ها را به نحوی شکس��ت دهیم و‬ ‫ام��روزه بهترین محص��والت را به دنیا ص��ادر می کنیم‪ .‬این نکته‬ ‫ن توس��ط این برند‬ ‫را نیز باید گفت که بیش از ‪ ۱۲۰‬نوع ماش��ی ‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫س��بزی در ادامه اظهار داش��ت‪ :‬در زمینه ساخت ماشین االت؛‬ ‫ی��ک منطقه ‪ ،‬پس��ته ری��ز و منطقه دیگر‪ ،‬پس��ته درش��ت دارد‪.‬‬ ‫م��ا بای��د بدانیم که مش��کالت هر منطق��ه چگونه اس��ت؟ ما از‬ ‫این مش��کالت اگاه هس��تیم بنابرای��ن امکان درم��ان ان را نیز‬ ‫داریم‪ .‬مشکالت اقتصادی مانند مسائل زندگی است و باید چنین‬ ‫مواردی وجود داشته باشند تا ش��رکت ها نیز بتوانند رشد کنند‪.‬‬ ‫در یک س��ال اخیر مشکالت ناش��ی از تحریم و ارز را داشتیم اما‬ ‫وقوع این اتفاقات‪ ،‬به نفع کشور ما بوده و اگر درست از این شرایط‬ ‫بهره برداری کنیم می توانیم پیشرفت الزم را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به ویژگی های محصوالت ساخته ش��ده در این‬ ‫ش��رکت پرداخت و اظهار کرد‪ :‬دس��تگاه هایی ساختیم که مشابه‬ ‫ان در دنیا وجود ندارد‪ .‬نرخ محصوالت ساخته ش��ده توس��ط این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬یک چهارم س��ایر نمونه هایی اس��ت که در کش��ورهای‬ ‫مختلف وجود دارد‪ .‬هیچ زمانی نبوده که بگویم از وضعیت صنف‬ ‫خود راضی نیستیم؛ چراکه تک محصولی نبودیم و وقتی که ‪۱۲۰‬‬ ‫نوع تولید داریم‪ ،‬همیش��ه کار داریم‪ .‬این ش��رکت حدود ‪ ۲‬سال‬ ‫است که وارد صنعت خرما شده و در عرض یک سال و نیم اینده‪،‬‬ ‫خرمای کش��ور را نیز همانند پس��ته‪ ،‬نجات خواهد داد‪ .‬دستگاه‬ ‫موردنظ��ر ب��رای همین منظور س��اخته ش��ده و در حال تکمیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره موفقیت ها و جوایز دریافت ش��ده گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫ماشین سازی خشکبار صنعت تبریزکار‪ ،‬جوایز پرشماری دریافت‬ ‫کرده‪ .‬می توان گف��ت تقریبا همه جوایز عرصه صنعت را دریافت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان درب��اره وضعیت برگزاری نمایش��گاه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران جزء کش��ورهای اول دنیا در زمینه پس��ته اس��ت بنابراین‬ ‫نمایش��گاه باید در باالترین س��طح کیفیت باش��د‪ .‬اگر نمایشگاه‬ ‫خوب باشد تمام تجار می ایند اما به نظر می رسد که اطالع رسانی‬ ‫مناس��بی صورت نگرفته اس��ت‪ .‬ما برای اینکه فرهنگ صادرات و‬ ‫ارزاوری داشته باشیم باید روی تقویم نمایشگاه ها و بخش بیرونی‬ ‫سفارت ها عملکرد مناسبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫نگذاریم کشاورزان دلسرد شوند‬ ‫یادمان باشد‪ ،‬وقتی در جنگی هستید دیگر ضوابط‬ ‫و چارچوب ها‪ ،‬چندان به کار نمی اید‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫باید موقعیت و شرایط را در نظر بگیریم و روی اهداف‬ ‫تمرکز کنیم‪ .‬در حاش��یه نمایشگاه خشکبار‪ ،‬گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬زعفـران‪ ،‬فناوری ‪ ،‬صنایع و خدمات وابس��ته‬ ‫ای��ران با رئیس یکی از اتحادیه های مهم این حوزه به‬ ‫گفتگو نشستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمدعل��ی رضای��ی‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫صادرکنن��دگان گیاهان دارویی‪ ،‬فراورده ه��ای غذایی و زعفران‬ ‫ای��ران اظهار داش��ت‪ :‬این نمایش��گاه اولین بار اس��ت که برگزار‬ ‫می ش��ود و اتحادیه ها واقعا از جان ودل مایه گذاشتند‪ .‬بخشی از‬ ‫محصوالت کش��ور چ��ه در خصوص زعفران و چ��ه در ارتباط با‬ ‫گیاهان دارویی و مواد غذایی در داخل کش��ور مصرف می ش��ود‬ ‫و بخش��ی ه��م به خارج از کش��ور صادر می ش��ود‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫شرایط کش��ور و تحریم هایی که با انها روبه رو هستیم در زمینه‬ ‫توسعه فروش‪ ،‬با مش��کالتی مواجه شده ایم‪ .‬شرکت هایی که در‬ ‫کش��ورهای دیگر فعالیت می کنند به خاطر تحریم ها‬ ‫تّهای ایرانی کار کنند‪.‬‬ ‫چندان راغب نیستند با شرک ‬ ‫کّهای خارجی هم‬ ‫در این شرایط جلوی همکاری بان ‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬این تنها بخش��ی از معضالت پیش‬ ‫روی ماس��ت‪ .‬در این ش��رایط باید همه توان خود را‬ ‫ب��ه کار بگیریم چون همان طور ک��ه رهبری فرمودند‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان‪ ،‬س��ربازان و افسران‬ ‫صادرات هستند و باید به انها کمک شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ این سوال که «مشخصا به چه نوع کمک هایی نیاز‬ ‫دارید؟» اظهار داش��ت‪ :‬یادمان باشد که وقتی در جنگ هستید‬ ‫دیگر ضوابط و چارچوب ها‪ ،‬چندان به کار نمی اید‪ .‬در این شرایط‬ ‫باید موقعیت و ش��رایط را در نظر بگیری��م و روی اهداف تمرکز‬ ‫کنیم‪ .‬االن مهم ترین هدف ما فروش و ارزاوری برای کشور است‬ ‫و این اتفاق حتما باید بیفتد‪ .‬مشکل دیگر به بانک مرکزی مربوط‬ ‫می شود‪ .‬بانک مرکزی‪ ،‬بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را به یک‬ ‫الزام تبدیل کرده است‪ .‬توجه داشته باشید که ما تمایل زیادی به‬ ‫بازگشت ارز به کشور داریم ولی ایا اعتبارات بانک های خارجی‪،‬‬ ‫موجود و فراهم اس��ت؟ ایا سازکاری برای بازگشت قانونی ارز به‬ ‫کشور وجود دارد؟ متاس��فانه چنین امکانی وجود ندارد‪ .‬وی در‬ ‫تشریح بیشتر س��خنان خود اظهار داشت‪ :‬بیشتر صادرکنندگان‬ ‫ما تولیدکننده هم هستند‪ .‬به عنوان مثال اکثر کسانی که گالب یا‬ ‫زعفران می فروشند خودشان تولیدکننده هستند‪ .‬به هرحال انها‬ ‫نمی توانند ارز را برگرداند و به همین دلیل‪ ،‬ارز خود را به سختی‬ ‫وارد می کنن��د‪ .‬بعض��ی مواقع‪ ،‬حوادث��ی رخ می دهد که به زیان‬ ‫انها تمام می ش��ود‪ .‬کس��ی که در فالن کشور خارجی ارزشان را‬ ‫می خرد ممکن است پول انها را بخورد‪ .‬در یک سال گذشته و به‬ ‫واسطه تشدید تحریم ها‪ ،‬عرصه بر صادرکنندگان تنگ شد و کار‬ ‫انها به مراتب سخت تر شد‪« .‬ایا این شرایط‪ ،‬تاثیر محسوسی روی‬ ‫صادرات گیاهان دارویی و زعفران ایران به جا گذاشته است؟»‬ ‫رئی��س اتحادیه صادرکنندگان گیاه��ان دارویی‪ ،‬فراورده های‬ ‫غذایی و زعفران ایران در پاسخ این سوال اظهار داشت‪ :‬تحت هر‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬انگیزه صادرکنندگان و به خصوص کشاورزانی که در‬ ‫این حوزه فعالیت می کنند باید حفظ ش��ود‪ .‬کوچک ترین نوسان‬ ‫و شوک بازار ممکن است روی وضعیت و انگیزه کشاورزان‪ ،‬تاثیر‬ ‫سوء بگذارد‪ .‬کش��اورز یک سال زحمت می کشد تا از نتیجه کار‬ ‫و تالش خود بهره مند ش��ود؛ در این ش��رایط اگر تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده نتوانند محصول خود را بفروشند کشاورز هم دلسرد‬ ‫می ش��ود‪ .‬حضور پررنگ ش��رکت های فعال در ای��ن حوزه و نیز‬ ‫بازدید خوب عموم مردم از نمایش��گاه محسوس است اما بازدید‬ ‫میدانی ما نشان می دهد که حضور شرکت ها و بازرگانان خارجی‬ ‫تقریباً در حد صفر است‪.‬‬ ‫محمدعل��ی رضایی در ارتب��اط با این موضوع اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت همه تالش خود را ک��رده و برای تمام‬ ‫س��فارتخانه ها دعوت نامه فرستاده اس��ت اما همان طور که گفتم‬ ‫شرایط تحریم باعث شده که خارجی ها تمایل چندانی به حضور‬ ‫در این نمایشگاه نداشته باشند‪ .‬البته نمی توان گفت هیچ شرکت‬ ‫خارجی ش��رکت نمی کنند‪ .‬چند ش��رکت در نمایش��گاه حضور‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫نمایشگاه خشکبار‪ ،‬گیاهان دارویی‪ ،‬زعفـران‪ ،‬فناوری ‪ ،‬صنایع و خدمات وابسته ایران به روایت تصویر‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر ‪ 30‬واحد‬ ‫فعال هس��تند و با مجتمع همکاری دارند‪ .‬س��ال‬ ‫گذش��ته با ت�لاش هم��ه هم��کاران و کارگران‪،‬‬ ‫کارخان��ه اسیدس��ولفوریک راه اندازی ش��د و در‬ ‫شرایط تحریم توانستیم قطعات موردنیازمان را از‬ ‫خارج تامین کنیم‪ .‬تولید اس��ید ظرفیت خوبی در‬ ‫حوزه حمل ونقل‪ ،‬صنعت و کش��اورزی شهرستان‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬احمدی از رونمایی یک محصول‬ ‫جدی��د ب��ا رویکرد حمایت مس در بس��تر اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی تولی��د‪ ،‬خب��ر داد و گفت‪:‬کمک های��ی‬ ‫ک��ه مس می تواند داش��ته باش��د قاب��ل رهگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ابراز داش��ت‪ :‬مجتمع در حوزه اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬پروژه گیاه��ان دارویی‪ ،‬پرورش ماهی‪،‬‬ ‫کش��ت زعفران‪ ،‬گل محمدی و ‪ ...‬ورود کرده و در‬ ‫حوزه نواوری و علوم جدید‪ ،‬س��ال گذشته قرارداد‬ ‫اولین ش��تاب دهنده صنعتی معدنی در رفسنجان‬ ‫منعقد شد‪.‬‬ ‫ابطال کارت‬ ‫سوخت خودروها و‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫س��خنگوی ش��رکت مل��ی نف��ت فراورده های‬ ‫نفت��ی گف��ت‪ :‬براس��اس مصوبه هی��ات دولت‪ ،‬به‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۲۵‬س��ال و موتورس��یکلت های‬ ‫باالی ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬کارت س��وخت تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫فاطم��ه کاه��ی در گفت وگو با ایس��نا گفت‪ :‬برای‬ ‫این مس��ئله کارگروهی تشکیل ش��ده بود که در‬ ‫نهایت هیات دولت در مورد ان تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫براساس گزارش ایس��نا‪ ،‬براساس ایین نامه هیات‬ ‫دولت خودروهای س��واری ش��خصی ب��ا عمر ‪۲۵‬‬ ‫س��ال‪ ،‬س��واری دولتی با عمر ‪ ۱۵‬سال‪ ،‬تاکسی با‬ ‫عمر ‪ ۱۰‬سال‪ ،‬مینی بوس با عمر ‪ ۱۵‬سال‪ ،‬اتوبوس‬ ‫درون شهری با عمر ‪ ۱۰‬سال‪ ،‬اتوبوس برون شهری‬ ‫با ‪ ۱۵‬س��ال‪ ،‬کامیون و کش��نده با ‪ ۱۵‬س��ال عمر‪،‬‬ ‫وانت با ‪ ۱۵‬سال‪ ،‬موتورسیکلت با ‪ ۱۰‬سال و سایر‬ ‫وس��ائل نقلیه با گذشت ‪ ۲۵‬سال از تاریخ ساخت‪،‬‬ ‫فرسوده و از رده خارج محسوب می شوند‪ .‬براساس‬ ‫این تصمیم که از سال ‪ ۱۳۸۸‬تاکنون جاری است‬ ‫تمام وسائل نقلیه ای که شامل این قانون می شوند‬ ‫امکان برخورداری از کارت سوخت را ندارند و باید‬ ‫از سهمیه ازاد بنزین استفاده کنند‪.‬‬ ‫احتمال افزایش‬ ‫وام مسکن‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن از افزایش سقف قدمت‬ ‫تسهیالت خرید مسکن این بانک خبر داد و گفت‬ ‫که افزایش س��قف تس��هیالت نیز در حال بررسی‬ ‫است‪ .‬ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به افزایش‬ ‫س��قف قدمت تسهیالت بانک مسکن‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫سقف قدمت تمامی محصوالت بانک مسکن برای‬ ‫خرید مس��کن افزایش یافته است‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫ساختمان هایی که سقف قدمتشان ‪ ۲۰‬سال بوده‬ ‫به ‪ ۲۵‬سال و انهایی که ‪ ۲۵‬سال بوده به ‪ ۳۰‬سال‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ای��ن امر به مردم‬ ‫کم��ک می کند قدرت انتخاب بیش��تری در خرید‬ ‫واحدها داش��ته باش��ند‪ .‬این افزایش سقف قدمت‬ ‫ش��امل تس��هیالت صندوق س��پرده مسکن یکم‬ ‫نمی شود‪ ،‬زیرا تغییرات در این تسهیالت به مصوبه‬ ‫شورای پول و اعتبار نیاز دارد‪ .‬وی همچنین درباره‬ ‫برنامه بانک مس��کن ب��رای حمایت از زلزله زدگان‬ ‫اخی��ر‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬این کار بای��د فرایند خود را‬ ‫طی کند که در ابتدا میزان خس��ارت توسط بنیاد‬ ‫مس��کن انقالب اسالمی براورد ش��ده و پس ازان‬ ‫هیات دولت س��قف های تسهیالتی را برای ساخت‬ ‫و تعمیر واحد مسکونی تعیین می کند و پس ازان‬ ‫بانک مرکزی سهمیه هر بانک برای ارائه تسهیالت‬ ‫به زلزله زدگان را به ان ها ابالغ می کند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه برای این تس��هیالت معم��والً از کمک های‬ ‫دولت��ی به ش��کل یاران��ه یا منابع قرض الحس��نه‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هن��وز برای زلزله‬ ‫اخیر مصوبه ای به ما ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫راهکاری برای عالقه مند کردن نسل جدید به خرما‬ ‫نمایشگاه توانمندی های‬ ‫مجتمع مس سرچشمه‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات ‪۹۳۴‬‬ ‫میلیون دالر کاال‬ ‫از خراسان رضوی‬ ‫‪ ۴۵۰‬هکتار سطح‬ ‫زیرکشت پنبه در گناباد‬ ‫رئیس اداره تولیدات گیاهی جهادکش��اورزی‬ ‫گناب��اد گفت‪ ۴۵۰ :‬هکت��ار از اراض��ی گناباد زیر‬ ‫کش��ت محص��ول پنبه ق��رار دارد‪ .‬حس��ین زارع‬ ‫حس��ینی در گفت وگو ب��ا ایلنا در گناب��اد گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬سطح زیرکشت پنبه در شهرستان‬ ‫گناباد حدود ‪ ۴۵۰‬هکتار است که عمده سطح زیر‬ ‫ش��ت در بخش پسکلوت گناباد‪ ،‬اراضی کشاورزی‬ ‫گیس��ور‪ ،‬روش��ناوند‪ ،‬ن��وده پش��نگ و‪ ...‬و حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هکت��ار در حوم��ه گناباد به ط��ور پراکنده و‬ ‫خرده مالکی اس��ت‪ .‬رئیس اداره تولیدات گیاهی‬ ‫جهادکشاورزی گناباد افزود‪ :‬در چند سال گذشته‬ ‫به دلیل مش��کالت اب و هوایی و شرایط اقتصادی‬ ‫بیشتر کش��اورزان به سمت کش��ت محصوالتی‬ ‫چون پس��ته و زعفران گرایش پیدا کرده و با وجود‬ ‫اینکه محصول پنبه‪ ،‬محصولی بهاره اس��ت و زود‬ ‫به مرحله بهره برداری می رس��د هنوز نتوانسته با‬ ‫پس��ته و زعفران در بازار رقابت داشته باشد‪ .‬زارع‬ ‫حس��ینی اذعان کرد‪ :‬بذرهای پنبه از نوع ورامین‬ ‫و س��اجدی از گونه بذرهای مرغ��وب و با کیفیت‬ ‫اس��ت که در گنابا د کشت می ش��ود و از انجائیکه‬ ‫کش��ت پنبه در فصل بهار اس��ت و ممکن اس��ت‬ ‫به دالیلی کش��اورزان زمین را برای کش��ت اماده‬ ‫نکرده باش��ند از بذر س��اجدی ک ه زودرس است‪،‬‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بذر ورامین‬ ‫ و س��اجدی‪ ،‬محصولی با کیفیت داشته و عملکرد‬ ‫کش��ت محص��ول د ر گناباد در ه��ر هکتار حدود‬ ‫‪ ۸.۲‬تن اس��ت‪ .‬زارع حسینی گفت‪ :‬پنبه به لحاظ‬ ‫ک و از پس صنعتی محصولی ویژه بوده و‬ ‫استراتژی ‬ ‫به دلیل مصارف گوناگون در بخش های گوناگون‬ ‫صنعتی‪ ،‬تولید محلوج تا روغن کش��ی و‪...‬شایسته‬ ‫استچ که بیشتر مورد تو جه قرار گیرد‪ .‬رئیس اداره‬ ‫تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گناباد اظهارکرد‪:‬‬ ‫جهاد کش��اورزی گناباد با برگ��زاری کالس های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬طرح های نو‪ ،‬معرفی س��موم‪ ،‬و مزارع‬ ‫ازمایش��ی ‪ PVS‬برای مقایس��ه تولید و انتخاب‬ ‫بذ ر مناس��ب از لحاظ مرغوبیت‪ ،‬و همچنین خرید‬ ‫توافقی گام هایی برای یاری به کشاورزان برداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر در گناب��اد یک‬ ‫کارخان��ه خری��د پنبه فعالی��ت دارد ک��ه پس از‬ ‫جدا س��ازی بذر از پنبه برای مصارف کارخانه های‬ ‫روغن س��ازی‪ ،‬ان را به صورت محل��وج در اختیار‬ ‫کارخانه ها ریسندگی در سایر شهرها قرار می دهد‪.‬‬ ‫زارع حسینی در پایان گفت‪ :‬پنبه محصولی ویژه از‬ ‫نظر اشتغالزایی است و بهتر است با ارائه روش های‬ ‫کاشت درست و برداشت مکانیزه و افزایش سطح‬ ‫زی��ر کش��ت در گنابا د در تولید پنبه تالش ش��ود‬ ‫چراک ه در هر هکتار از مرحله بذرپاشی تا برداشت‪،‬‬ ‫برای ‪ ۶۰‬نفر کارگر به طور روزانه می تواند اشتغال‬ ‫ایجاد کرده و محصولی با کیفیت در راستای رونق‬ ‫تولید‪ ،‬وارد چرخه صنعت در بخش های گوناگون‬ ‫با هدف ایجاد اشتغال پایدارشود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی‪:‬‬ ‫تعادل در تعرفه های واردات و صادرات وجود ندارد‬ ‫گروه استان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای صادرات‬ ‫محصوالت‬ ‫کشاورزی در‬ ‫حوزه حمل ونقل‬ ‫جاده ای با کمبود‬ ‫کانتینرهای‬ ‫یخچالی و در‬ ‫حوزه دریا نیز‬ ‫عالوه بر کانتینر‬ ‫با کمبود کشتی‬ ‫روبه رو هستیم‬ ‫رئی��س اتحادیه مل��ی محصوالت کش��اورزی گفت‪:‬‬ ‫تجارت حوزه ای دو طرفه است که در کنار واردات باید‬ ‫حتما صادرات انجام شود اما متاسفانه همه پروتکل های‬ ‫ما یکطرفه اس��ت‪ .‬از یک سو کاالهای زیادی از روسیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬هندوس��تان و پاکستان وارد می کنیم و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬صادرات ما با کندی و تعرفه های خیلی باال انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬انعقاد این پروتکل ها وظیفه بخش خصوصی‬ ‫نیس��ت و وزارت امورخارج��ه‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و وزارت جهادکش��اورزی باید در این زمینه‬ ‫رایزن��ی و تعرفه ها را متع��ادل کنند‪ .‬به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫صادرات س��یب ایران به هندوستان تعرفه ‪ ۴۵‬درصدی‬ ‫دارد در حالی که تعرفه واردات محصوالت انها به کشور‬ ‫ما حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد است‪.‬‬ ‫به گفته این فعال بخش خصوصی درحال حاضر سیب‬ ‫ایرانی به کش��ورهای حوزه خلیج فارس‪ ،‬هندوس��تان‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬افغانستان و کشورهای مشترک المنافع صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در صورتی که زیرس��اخت ها به درس��تی‬ ‫فراهم شود‪ ،‬صادرات سیب می تواند افزایش یابد‪ .‬نورانی‬ ‫با بیان اینکه سیاست گذاری های کشور بیشتر متمرکز‬ ‫بر واردات اس��ت‪ ،‬نه صادرات‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر در این حوزه‬ ‫تعادل ایجاد ش��ود در اینده ش��اهد جهش در صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی خواهیم بود و نیازی نیست که از‬ ‫پول نفتی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬من با واردات مخالف هس��تم چراکه‬ ‫کشور ما ظرفیت های بسیاری در حوزه تولید محصوالت‬ ‫کش��اورزی دارد و محصوالت کشاورزی امروز در جهان‬ ‫حرف نخس��ت را می زند چون غذا برای همه کش��ورها‬ ‫کاالیی اس��تراتژیک اس��ت‪ .‬فائو نیز چندی��ن بار اعالم‬ ‫کرده جمهوری اس�لامی ایران عالوه بر اینکه می تواند‬ ‫م��واد غذایی مورد نیاز خ��ود را تامین کند نیاز تمامی‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس را هم می تواند تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل بندر بوشهر به بندر واردات‬ ‫نورانی اضافه کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۲-۹۳‬که کشتیرانی های‬ ‫خارجی به دلیل تحریم های ظالمانه ایران را ترک کردند‬ ‫متاس��فانه کش��تیرانی والفجر نیز اعالم کرد‪ :‬صادرات‬ ‫برای ما به صرفه نیس��ت و صادرات از بندر بوش��هر به‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس را تعطیل کرد‪.‬‬ ‫هیچ کس هم در ‪ ۵، ۴‬س��ال گذش��ته پاسخگوی این‬ ‫مس��ئله نبوده که چ��را بندر بوش��هر را تبدیل به بندر‬ ‫وارداتی کرده اند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬در ‪ ۷‬ماه نخست سال ‪،۹۸‬‬ ‫مق��دار ‪ ۲۰۷۵‬هزار تن کاال به ارزش ‪ ۹۳۴‬میلیون‬ ‫دالر از گمرکات اس��تان به کشورهای هدف صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا از مشهد‪ ،‬محمدرضا‬ ‫مس فروش در این زمینه کرد‪ :‬این رقم در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته از نظروزنی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫رش��د داشته اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اقالم عمده‬ ‫کااله��ای صادراتی اس��تان ش��امل زعف��ران در‬ ‫بس��ته بندی بی��ش از ‪ ۳۰‬گرم‪ ،‬س��ایر روغن های‬ ‫س��بک و فراورده ها بجز بنزین‪ ،‬پس��ته‪ ،‬میله های‬ ‫اهنی ی��ا فوالدی‪ ،‬س��یب تازه‪ ،‬ان��واع زعفران در‬ ‫بسته بندی های ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬گرم‪ ،‬سایر فراورده های‬ ‫یادش��ده دارای ‪ ۷۰‬درصد وزنی یا بیش��تر نفت یا‬ ‫روغن ه��ای معدن��ی قی��ری‪ ،‬کفپوش ه��ای غیر‬ ‫مخمل باف‪ ،‬مصنوعات از مواد پالس��تیکی‪ ،‬سایر‬ ‫سیمان س��فید پرتلند است‪ .‬وی افزود‪ :‬مهم ترین‬ ‫کش��ورهای هدف صادراتی اس��تان کش��ورهای‬ ‫افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬عراق‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬امارات‬ ‫متح��ده عربی‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬هنگ کن��گ‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫قرقیزس��تان و قزاقستان اس��ت‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اف��زود‪ :‬واردات‬ ‫استان نیز در این مدت ‪ ۱۶۰‬هزار تن کاال به ارزش‬ ‫افزون بر ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫کشورهای ازبکستان‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬فدراس��یون روس��یه‪ ،‬المان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬هند‪ ،‬پاکستان و سوئیس نیز مهم ترین‬ ‫کش��ورهای ش��ریک وارداتی اس��تان است‪ .‬مس‬ ‫ف��روش افزود‪ :‬اقالم عمده وارداتی اس��تان در این‬ ‫دوره نیز شامل پنبه‪ ،‬کلرور پتاسیم‪ ،‬ابریشم خام‪،‬‬ ‫گوش��ی تلفن همراه‪ ،‬لوبیا چیتی‪ ،‬قهوه‪ ،‬برنج نیمه‬ ‫س��فید ش��ده‪ ،‬س��ایر واحدهای پردازش عددی‪،‬‬ ‫سولفات امونیوم و نخ یک ال بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیاس��ت گذاری های کش��ور بیش��تر متمرکز بر واردات است‪ ،‬نه‬ ‫صادرات‪ ،‬اگر در این حوزه تعادل ایجاد شود در اینده شاهد جهش‬ ‫در صادرات محصوالت کشاورزی خواهیم بود‬ ‫وی با بیان اینکه همه مس��ئوالن درب��اره صادرات و‬ ‫توسعه ان صحبت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات فقط به طور‬ ‫زبانی و تئوری عملی نیس��ت و واردات اقدامی است که‬ ‫به طور عملی انجام می شود‪.‬‬ ‫نوران��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره‬ ‫به برخی سیاس��ت های نادرس��ت در حوزه صادرات‪ ،‬از‬ ‫جمله ممنوعیت یکشبه و بازگشت ارز به کشور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر همه م��ا به نوعی قاچاقچی ارز ش��ده ایم‬ ‫چون نمی توانیم ارز را وارد کشور کنیم‪.‬‬ ‫به همین دلیل به دولت پیش��نهاد دادیم باتوجه به‬ ‫اینکه درهمه کشورهای حوزه خلیج فارس بانک ایرانی‬ ‫وجود دارد ارز صادرکنندگان را بگیرد و ریال را به نرخ‬ ‫ازاد به حساب انها واریز کند اگر این اتفاق رخ دهد ارز‬ ‫وارد کش��ور می شود اما در غیر این صورت صادرکننده‬ ‫نمی توان��د ارز را در کی��ف خود قرار دهد و به کش��ور‬ ‫‹ ‹مازاد سیب باید صادر شود‬ ‫س��یدرضا نوران��ی در گفت وگو با مهر ب��ا بیان اینکه‬ ‫م��ا از تیر و م��رداد اعالم کرده بودیم امس��ال وضعیت‬ ‫جلوگیری از استقرار صنایع اب بر در شهرک های صنعتی البرز‬ ‫نظارت ویژه برای جلوگیری‬ ‫از افزایش قیمت ها در زنجان‬ ‫اس��تاندار زنجان گفت‪ :‬نهاد ها و س��ازمان های‬ ‫متولی‪ ،‬نظارت ویژه و عملیاتی را برای جلوگیری‬ ‫از افزایش قیمت ها‪ ،‬در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫فتح اهلل حقیقی در نشست شورای برنامه ریزی‬ ‫و توسعه اس��تان با بیان اینکه همراهی مردم در‬ ‫اس��تان با فرامی��ن رهبر معظم انق�لاب‪ ،‬تکلیف‬ ‫مس��ئوالن اجرایی را س��نگین کرد‪ ،‬گفت‪ :‬نباید‬ ‫اجازه داده شود تا به بهانه اصالح نرخ بنزین نرخ‬ ‫کاالها اضافه ش��ده و کاالها احتکار شده و برای‬ ‫انها قیمت های چندگانه ارائه شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر وی با بیان اینکه در این مقطع‬ ‫زمانی‪ ،‬وظیفه مسئوالن نظارتی بسیار مهم است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این شرایط نظارت عادی بر‬ ‫ب��ازار کفایت نمی کند‪ ،‬بلکه باید با افزایش تعداد‬ ‫ناظران ب��ا انگیزه‪ ،‬نظارت وی��ژه و عملیاتی اجرا‬ ‫بیاورد و با این وضعیت هم در کش��ور مبدا و هم داخل‬ ‫کشور دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫این فع��ال بخش خصوصی گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫ارزش کاالی��ی صادرکنندگان ایرانی به طور معمول کم‬ ‫اس��ت انها نمی توانند خارج از کشور انباشت ارز داشته‬ ‫باش��ند که به میزان قابل توجهی برسد و شپش ان را‬ ‫وارد کشور کنند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر چون بانک های ایرانی ارز ما را تبدیل‬ ‫نمی کنند صادرکنندگان محصوالت فسادپذیر از جمله‬ ‫میوه و تره بار ناچار هس��تند ارز خ��ود را به صراف های‬ ‫محلی دهند و انها نیز ریال به حس��اب صادرکنندگان‬ ‫واریز کنند‪.‬‬ ‫تولید سیب درختی بس��یار خوب و تولید فراوان است‬ ‫و بای��د فکری برای ان ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی ش��ده‬ ‫بود حدود ‪ ۴.۵‬میلیون تن س��یب درختی تولید و بین‬ ‫یک ت��ا ‪ ۱.۵‬میلیون تن ان مازاد اس��ت که باید صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نشس��ت های گوناگ��ون در وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی در ای��ن زمین��ه برگ��زار و تدابی��ری‬ ‫اندیشیده شده‪ ،‬امیدوار هستیم که به راهکار نهایی در‬ ‫این زمینه برسیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی با اشاره به‬ ‫کمبودهای زیرساختی که در حوزه صادرات وجود دارد‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برای صادرات محصوالت کشاورزی در حوزه‬ ‫حمل ونقل جاده ای با کمبود کانتینرهای یخچالی و در‬ ‫حوزه دریا نیز عالوه بر کانتینر با کمبود کشتی روبه رو‬ ‫هس��تیم که این موارد جزو الزامات است و تا زمانی که‬ ‫زیرساخت های صادراتی فراهم نشود مشکالت صادرات‬ ‫وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫نورانی با بیان اینک��ه درحال حاضر صادرات در حال‬ ‫انجام است و اقدام های خوبی نیز نسبت به سال گذشته‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هزینه های ما نسبت به سال‬ ‫گذشته رشد کرده اما صادرات در جریان است‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حقیقی به اغاز پرداخت مبلغ کمک معیشتی‬ ‫از محل اصالح نرخ بنزین به حس��اب سرپرس��ت‬ ‫خانوارهای دارای ش��رایط اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫ش��هروندان نبای��د نگرانی داش��ته باش��ند و هر‬ ‫فردی احس��اس می کند دارای شرایط الزم برای‬ ‫دریافت کمک معیشت است می تواند در سامانه‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اقدام به ثبت‬ ‫درخواس��ت کند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در این شرایط‬ ‫همه بای��د کمک کنیم ت��ا اصالح ن��رخ بنزین‪،‬‬ ‫اثری بر گران شدن کاال و خدمات نداشته باشد‪.‬‬ ‫حقیق��ی به ضرورت حضور مدیران در بین مردم‬ ‫و گفت وگو با ش��هروندان اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫همه وظیفه داریم تا برای بهبود ش��رایط تالش‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی البرز‬ ‫گف��ت‪ :‬مادامی ک��ه تمام��ی واحده��ای صنعتی‬ ‫و تولی��دی اس��تان نس��بت به س��اخت ش��بکه‬ ‫بازچرخان��ی اب مصرف��ی خود اق��دام نکنند‪ ،‬با‬ ‫مشکل تامین اب روبه رو خواهند بود‪ ،‬چون منابع‬ ‫ابی محدود اس��ت و در بلند مدت پاسخگوی نیاز‬ ‫موجود نخواهد بود‪.‬‬ ‫محمدامی��ن فرش��ی در جمع خبرن��گاران با‬ ‫اش��اره به تالش برای تامین زیرساخت های مورد‬ ‫نیاز برای فعالیت واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های امید البرز و کوث��ر اظهارکرد‪ :‬اب و‬ ‫برق مهم ترین زیرس��اخت های م��ورد نیاز برای‬ ‫فعالیت واحده��ای صنعتی در این دو ش��هرک‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫تاکنون تعدادی واحد صنعتی در راستای اجرای‬ ‫فاز توسعه‪ ،‬در شهرک صنعتی کوثر واگذار شده‬ ‫و وظیفه ما است به این واحدها خدمات مناسبی‬ ‫ارائ��ه دهیم تا چرخ فعالیت انها به خوب حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تامین برق مورد نیاز واحدهای‬ ‫صنعتی مس��تقر در ش��هرک های امی��د البرز و‬ ‫کوثر‪ ،‬پس��ت برق ‪ ۴۰۰‬کیلوواتی در صفادش��ت‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬این مسئول با اشاره به تکمیل‬ ‫ش��بکه اب در دو ش��هرک امی��د الب��رز و کوثر‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا تکمیل این پ��روژه تامین‬ ‫اب مورد نیاز واحدهای مس��تقر به راحتی انجام‬ ‫ می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی البرز‬ ‫گفت‪ :‬بازچرخان��ی اب یکی از مهم ترین راه های‬ ‫مدیریت مناب��ع ابی برای واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی مستقر در شهرک های استان است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ب��ا این روش صاحبان واحدها‬ ‫یک بار هزینه می کنند اما برای س��ال ها از اثرات‬ ‫مثبت ان که صرفه جویی در هزینه و رفع مشکل‬ ‫تامین اب مورد نیازشان است‪ ،‬بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫فرشی اظهار کرد‪ :‬البته به خاطر محدودیت های‬ ‫منابع ابی استان‪ ،‬در سال های گذشته از استقرار‬ ‫صنایع پراب بر در ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مدیریت منابع اب فقط محدود‬ ‫به واحدهای صنعتی نیست چون استان با کمبود‬ ‫منابع ابی روبه رو است و حتی مشترکان خانگی‬ ‫ه��م باید مدیریت مصرف را س��رلوحه خود قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫این مسئول افزود‪ :‬مادامی که تمامی واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی استان نسبت به ساخت شبکه‬ ‫بازچرخان��ی اب مصرف��ی خود اق��دام نکنند‪ ،‬با‬ ‫مشکل تامین اب روبه رو خواهند بود چون منابع‬ ‫ابی محدود اس��ت و در بلندمدت پاسخگوی نیاز‬ ‫موجود نخواهد بود‪.‬‬ ‫در ایین گشایش پنجمین همایش ملی پلیمر در دانشگاه اصفهان تاکید شد‬ ‫رئی��س انجمن پلیم��ر ای��ران در ایین گش��ایش پنجمین‬ ‫همایش ملی پلیمر در دانش��گاه اصفهان‪ ،‬همایش های علمی‪،‬‬ ‫مل��ی و بین المللی را راهی برای جهت دادن و س��اماندهی به‬ ‫پژوهش ه��ا با توجه ب��ه نیاز و وضعیت صنایع داخل دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬س��مینار بین الملل��ی پلیم��ر(‪ )ISPST‬ب��ا ه��دف‬ ‫گزارش گی��ری از محص��والت علمی دانش��جویان و اس��تادان‬ ‫کش��ور و ایجاد ارتباط میان پژوهش��گران و تبادل با همکاران‬ ‫بین المللی دو سال یکبار برگزار می شود‪ ،‬اما برای تاثیر گذاری‬ ‫بهتر باید اقدام های بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مهدی نکومنش با اش��اره به‬ ‫ش��کل گیری ش��عبه انجمن پلیمر دربازه اهداف انجمن پلیمر‬ ‫کشور گفت‪ :‬شناساندن و معرفی هرچه بیشتر علوم و فناوری‬ ‫پلیم��ر به جامعه علمی و مردم‪ ،‬ایجاد ارتباط و همکاری میان‬ ‫متخصص��ان علوم پلیمر‪ ،‬ش��یمیدانان‪ ،‬مهندس��ان ش��یمی و‬ ‫متخصصان مرتبط‪ ،‬ایجاد ارتباط علمی با جوامع و موسسه های‬ ‫علمی‪-‬پژوهش��ی کشور و جهان در زمینه پلیمر‪ ،‬ایجاد ارتباط‬ ‫نزدیک و هماهنگی میان پژوهش��گران و واحدهای صنعتی و‬ ‫پژوهشی پلیمری کشور‪ ،‬جهت دادن به پژوهش ها با توجه به‬ ‫وضعیت صنایع داخلی‪ ،‬تش��کیل همایش های علمی و صنعتی‬ ‫در س��طح ملی‪ ،‬منطقه ای و بین الملل��ی‪ ،‬همکاری با نهاد های‬ ‫اجرای��ی دولتی و خصوص��ی درجهت برنامه ریزی اموزش��ی‪،‬‬ ‫پژوهش��ی و صنعتی‪ ،‬تشویق پژوهش��گران و صنعتگران‪ ،‬تهیه‬ ‫ساماندهی پژوهش ها با توجه به نیاز صنایع داخل‬ ‫و انتش��ار کتب علمی و فنی‪ ،‬ارتباط با دیگر انجمن های علمی‬ ‫کشور و‪ ...‬از جمله اهداف انجمن پلیمر ایران است‪.‬‬ ‫نکومنش خاطرنش��ان کرد‪ :‬کش��ور حدود ‪ ۱۹۰‬عضو هیات‬ ‫ علم��ی‪۲۷۰ ،‬دانش��جوی مقط��ع دکترا‪۷۲۸ ،‬دانش��جو مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد و افزون بر ‪ ۲‬هزار دانشجوی کارشناسی پلیمر‬ ‫دارد ک��ه بکارگی��ری انها در صنعت خروجی خوبی به دس��ت‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫وی ب��ا ابراز امیدواری از اقدام های انجام ش��ده انجمن برای‬ ‫ایجاد خروجی های مش��خص از صنعت با کمک دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬انجم��ن ملی پلیم��ر ایران س��ابقه برگزاری س��مینار‬ ‫مل��ی پلیم��ر ایران با هدف ایج��اد ارتباط میان پژوهش��گران‬ ‫و صنعتگ��ران را از ‪ ۲۹‬خ��رداد ‪ ۶۵‬در دانش��گاه امیرکبیر در‬ ‫کارنامه خ��ود دارد‪ .‬امیدواریم با ای��ن تمهیدات نقش انجمن‬ ‫برای متحدکردن تمام نیروهای پلیمری به خوبی انجام ش��ود‬ ‫و این س��مینارها با برگزاری میزگردها و نشست های عمومی‪-‬‬ ‫تخصصی به اجرایی کردن ایده ها کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید با دانشگاه همراه بود‬ ‫رئیس دانش��گاه اصفهان نیز در این ایین گفت‪ :‬صنعتگران‬ ‫به این نتیجه رس��یده اند ک��ه بدون اس��تفاده از فناوری های‬ ‫پیچیده ت��ر نمی ت��وان در دنیای رقابت حضور داش��ت و برای‬ ‫موفقیت در بازارهای رقابتی باید همراه با دانشگاه بود‪.‬‬ ‫هوش��نگ طالبی در ایین گش��ایش پنجمین همایش ملی‬ ‫پلیمر در دانش��گاه اصفه��ان‪ ،‬افزود‪ :‬در بره��ه ای عادت کرده‬ ‫بودیم برای توس��عه دانش��گاه بدون توجه ب��ه توانمندی ها و‬ ‫ظرفیت جذب‪ ،‬رش��ته هایی راه اندازی و دانشجو جذب کنیم‪،‬‬ ‫ام��ا امروز نمی ت��وان با دانش��گاه این گونه برخ��ورد کرد‪ .‬زیرا‬ ‫رس��الت ماموریت گرایی دانش��گاه‪ ،‬رفع نیاز جامعه است‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این ماموریت گرایی به این معنا نیس��ت که رسالت‬ ‫همیش��گی دانشگاه یعنی تربیت نیروی انسانی فراموش شود‪،‬‬ ‫بلکه دانش��گاه باید با تربیت نیروی انس��انی مرزهای دانش در‬ ‫عرصه های جهانی را توسعه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه به جامعه داخلی و جهانی‬ ‫رئیس دانشگاه اصفهان عامل موفقیت یک دانشگاه را توجه‬ ‫ب��ر جامعه داخلی و جهانی دانس��ت و گفت‪ :‬فناوری و فناوری‬ ‫جهان��ی روز به روز درحال پیچیده ش��دن اس��ت و نمی توان‬ ‫محصولی را بدون براورد هزینه های تمام شده تولید کرد‪ .‬قرار‬ ‫بر این اس��ت که فناوری در راس��تای تولید ثروت ایجاد شود‪.‬‬ ‫این ش��رایط ایجاب می کند فناوری ها براس��اس علم و دانش‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫طالبی یاداور شد‪ :‬امروزه صنعتگران به این نتیجه رسیده اند‬ ‫ک��ه بدون اس��تفاده از فناوری ه��ای پیچیده ت��ر نمی توان در‬ ‫دنی��ای رقابت حضور داش��ت و ب��رای موفقی��ت در بازارهای‬ ‫رقابت��ی باید همراه با دانش��گاه بود‪ .‬دانش��گاه نیز می داند که‬ ‫تنه��ا تربیت نی��روی انس��انی و اموزش به ان کافی نیس��ت‪،‬‬ ‫زیرا ای��ده و فکر تحقیقاتی فقط پش��ت درهای بس��ته ایجاد‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه اصفهان ادامه داد‪ :‬دانش��ی باید تولید شود‬ ‫که نیاز جامعه را برطرف کند و با تبدیل ان به فناوری س��بب‬ ‫تولید ثروت ش��ود که خوش��بختانه این حرکت در دانش��گاه‬ ‫اصفهان از س��ال های گذش��ته اغاز ش��ده و نمونه ان افتخار‬ ‫میزبانی این همایش ملی است‪.‬‬ ‫طالبی تصریح کرد‪ :‬این س��مینار پس از ‪ ۲۲‬س��ال دوباره با‬ ‫ماموریت خاص برقراری رابطه بیش��تر میان دانشگاه و جامعه‬ ‫صنعتی پلیمر‪ ،‬نقطه شروعی دوباره برای توسعه همکاری های‬ ‫متقابل اس��ت‪ .‬ظرفیت پلیمری ب��اال و دانش پلیمری فعال در‬ ‫دانشگاه سبب ایجاد بستر مناسب فعالیت ها در استان اصفهان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط دو سویه دانشگاه و صنعت‬ ‫طالبی اعالم کرد‪ :‬هی��چ منعی از لحاظ گذراندن دوره ای از‬ ‫دوران تحصیل��ی ی��ا کاری در صنعت وجود ن��دارد و جزئی از‬ ‫فعالیت ه��ای الزامی همکاران و هیات علمی به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه اصفهان با اشاره به ش��رایط تحریمی کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بای��د از این فرصت برای تولید ثروت داخلی اس��تفاده‬ ‫کرد تا بر این ش��رایط فائق امد‪ .‬این مهم با ارتباط دو س��ویه‬ ‫دانش��گاه و صنعت حاصل می ش��ود که از سوی دانشگاه اعالم‬ ‫امادگی می کنیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تعدد بخشنامه ها‪ ،‬بخشنامه های موازی و بخشنامه ها‬ ‫و قوانی��ن متناق��ض‪ ،‬مش��کلی اس��ت که سال هاس��ت‬ ‫اقتص��اد ایران را درگی��ر کرده اس��ت‪ .‬از قوانین مربوط‬ ‫به س��رمایه گذاری گرفته تا قوانی��ن بانکی و مالیاتی هر‬ ‫کدام به نوعی با تعدد و موازی کاری روبه رو هستند‪ .‬این‬ ‫شرایط در بسیاری از مواقع دستاوردی به جز سردرگمی‬ ‫برای فعاالن اقتصادی ندارد‪ .‬تضمین های الزم به سرمایه‬ ‫گذار‪ ،‬بهبود فضای کس��ب و کار‪ ،‬کاهش کاغذبازی های‬ ‫اداری و ایجاد شفافیت در مقررات و قوانین و‪ ...‬از جمله‬ ‫مسائل مهمی است که برای موفقیت در هر نوع فعالیت‬ ‫اقتصادی الزم و ضروری هستند‪.‬‬ ‫به باور بس��یاری از کارشناس��ان بهتر اس��ت دولت و‬ ‫مجلس شورای اس�لامی به جای تصویب قوانین جدید‪،‬‬ ‫قوانی��ن حاکم بر کش��ور را مورد بازنگری ق��رار داده و‬ ‫قوانی��ن زاید را ح��ذف کنند‪ .‬بی توجهی ب��ه اقتصاد در‬ ‫تصویب قوانین‪ ،‬نه تنها می تواند از تحقق اثار مورد انتظار‬ ‫و مثبت جلوگیری کند‪ ،‬بلکه حتی ممکن است به دلیل‬ ‫تاثیراتی که بر تع��ادل اقتصادی دارد‪ ،‬هزینه های گزاف‬ ‫و دیرپ��ای اقتصادی‪ -‬اجتماعی‪ -‬سیاس��ی را بر جامعه‬ ‫تحمیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدد بخشنامه ها باعث سردرگمی می شود‬ ‫ابراهیم عباس��ی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه هر جامعه و اقتصادی‬ ‫ب��رای اینکه بتواند فعالیت مطلوبی داش��ته باش��د و با‬ ‫برنامه ریزی کارهایش را پیش ببرد‪ ،‬نیازمند ثبات است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما در کشورمان با بی ثباتی در بسیاری از بخش ها‬ ‫روبه رو هستیم و این موضوع سبب شده تا افراد و فعاالن‬ ‫اقتصادی کش��ور در انجام فعالیت هایشان خیلی قدرت‬ ‫برنامه ریزی نداش��ته باشند و در فرایند کار با مشکالت‬ ‫زیادی روبه رو شوند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه اقتصاد کش��ور برای اینک��ه بتواند‬ ‫عملکرد بهتری داش��ته باشد و فعاالن اقتصادی بتوانند‬ ‫ب��ا برنامه ری��زی کارهایش��ان را پیش ببرن��د‪ ،‬نیازمند‬ ‫برنامه های میان مدت و بلندمدت و راهبردی هس��تند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه هرچندوقت یکبار بخش��نامه و‬ ‫قانونی تصویب می ش��ود که گاهی با بخشنامه قبلی در‬ ‫تع��ارض بوده ی��ا به نوعی موازی کاری با بخش��نامه های‬ ‫قبلی ایج��اد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این کار باعث س��ردرگمی‬ ‫فعاالن اقتصادی در بن بست بخشنامه ها‬ ‫پول��ی و ارزی ک��ه اتخاذ می کند می توان��د یا اثر مثبت‬ ‫بگذارد یا اث��ر منفی‪ .‬ازاین رو اگر بخش��نامه های بانک‬ ‫مرک��زی راهبردی نباش��د نمی تواند برای دس��تیابی به‬ ‫اهداف کالن اقتصادی مفید واقع ش��ود‪ .‬این کارشناس‬ ‫معتقد اس��ت تعدد بخش��نامه های بانکی و ارزی کشور‬ ‫می تواند قدرت برنامه ریزی را از فعاالن اقتصادی و افراد‬ ‫جامع��ه بگی��رد و کاغذبازی منفی ایج��اد کند و امر در‬ ‫نهایت می تواند باعث بی اعتمادی و نارضایتی شود‪ .‬بهتر‬ ‫این اس��ت که وقتی بخشنامه ای صادر می شود نظارت و‬ ‫کنترل ه��ا روی ان ادامه یابد تا نقایض و اش��کاالت ان‬ ‫هنگام اجرا رفع شود‪ ،‬نه اینکه با بروز مشکلی بخشنامه‬ ‫دیگری صادر شود‪.‬‬ ‫او در عی��ن حال تاکید ک��رد‪ :‬باید تا جایی که ممکن‬ ‫است بخش��نامه های غیرضرور حذف شود و در راستای‬ ‫مقررات زدایی گام برداش��ت‪ .‬باید مش��خص شد که هر‬ ‫بخش��نامه ای تدوی��ن و ابالغ می ش��ود‪ ،‬قرار اس��ت چه‬ ‫مش��کلی را رفع کند و این گونه نباش��د که با وضع یک‬ ‫قانون مشکل دیگری تشدید شود‪.‬‬ ‫به باور بسیاری از کارشناسان بهتر است دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به جای تصویب قوانین جدید‪ ،‬قوانین حاکم بر کشور را‬ ‫مورد بازنگری قرار داده و قوانین زائد را حذف کنند‬ ‫فعاالن اقتصادی ش��ده به طوری ک��ه در خیلی از مواقع‬ ‫ش��اهد این موضوع هس��تیم که برای رفع یک مشکلی‬ ‫بخشنامه ای ارائه می ش��ود‪ ،‬درحالی که شاید بخشنامه‬ ‫قبل��ی با کمی تغییرات قابلیت اصالح داش��ته باش��د و‬ ‫بتواند اثرگذار شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بخش��نامه های گوناگونی که در چند‬ ‫س��ال گذش��ته از س��وی بانک مرکزی در حوزه پولی و‬ ‫ارزی کش��ور ارائه شده است‪ ،‬اش��اره کرد وگفت‪ :‬ما در‬ ‫حوزه پولی‪ ،‬بانکی و ارزی‪ ،‬بخش��نامه های زیادی داریم‬ ‫که ممکن اس��ت ناقض بخش��نامه های قبلی باش��د‪ .‬یا‬ ‫بخش��نامه هایی تصویب ش��ده که گاهی با شرایط فعلی‬ ‫اقتصاد منافات داشته‪ ،‬این امر می تواند باعث سردرگمی‬ ‫و بالتکلیفی فعاالن اقتصادی و مشتریان بانک ها شود‪.‬‬ ‫به گفته عباس��ی‪ ،‬هدف از تدوین بخش��نامه ها در هر‬ ‫بخش و حوزه ای‪ ،‬تس��هیل شرایط و سرعت بخشیدن به‬ ‫فعالیت هاس��ت و اگر قرار باشد که این بخشنامه ها گره‬ ‫در کار فعاالن اقتصادی ایجاد کند‪ ،‬اصال منطقی نیست‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬موضوع مهم این است که اگر بخشنامه ای‬ ‫تصوی��ب و ابالغ می ش��ود‪ ،‬بای��د در فراین��د اجرای ان‬ ‫نظارت کافی وجود داشته باش��د‪ .‬نه اینکه بخشنامه ای‬ ‫ابالغ شود و درعمل شکل اجرایی کامل به خود نگیرد‪.‬‬ ‫این کارشناس براین باوراست‪ :‬هر بخشنامه ای در عین‬ ‫حال که می تواند کمک کننده و تسهیلگر باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬محدودیت ایجاد کند که باید این موضوع‬ ‫در تدوین و ابالغ بخش��نامه هایی که ارائه می شود مورد‬ ‫توجه قرارگیرد‪.‬‬ ‫عباس��ی بر این باور است که بانک مرکزی از نهادهای‬ ‫مه��م و اثرگذار در حوزه اقتصاد اس��ت که تصمیم های‬ ‫‹ ‹تعدد بخشنامه ها مانع ایجاد می کند‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬کارشناس اقتصاد در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینک��ه اقتصاد ما همواره درگیر بخش��نامه های‬ ‫گوناگون اس��ت که توسط بانک مرکزی‪ ،‬گمرک و سایر‬ ‫نهاده��ا تدوین و ابالغ می ش��ود اینکه اقتصاد ما با تعدد‬ ‫بخش��نامه و شیوه نامه مواجه است یک مسئله است‪ ،‬اما‬ ‫مس��ئله مهم تر تناقض هایی است که در این بخشنامه ها‬ ‫وجود دارد و در بسیاری از مواقع مانع یکدیگر می شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه در برخی از ش��رایط دو بخشنامه‬ ‫نمی توانن��د همزم��ان باهم به اج��را دراید چ��ون این‬ ‫موازی کاری ایجاد مش��کل می کند و بیش��ترین اسیب‬ ‫را ب��ه بخش های اقتص��ادی می زند‪ ،‬اف��زود‪ :‬برای ایجاد‬ ‫ثب��ات در اقتصاد و قابل پیش بینی ش��دن فعالیت های‬ ‫اقتصادی باید در مورد هر موضوعی که قرار است درباره‬ ‫ان تصمیم گیری ش��ود ابتدا یک بررس��ی دقیقی انجام‬ ‫ش��ود که چند بخش��نامه تاکنون صادر شده و مشخص‬ ‫ش��ود که بخش��نامه جدید ناقض بخش��نامه های قبلی‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت این موضوع قابل شناس��ایی است و‬ ‫می تواند مورد بازنگری قرار گیرد‪ .‬این کارشناس با بیان‬ ‫اینکه بخشنامه های متعددی که در بخش های گوناگون‬ ‫اقتصادی صادر می شود جز اینکه اثار منفی داشته باشد‬ ‫نتیجه دیگری نخواهد داشت افزود‪ :‬این موضوع می تواند‬ ‫بروکراسی ها را س��خت تر کند و موانع جدیدی را پیش‬ ‫پای فعاالن اقتصادی قرار دهد‪.‬‬ ‫وی به تعدد بخش��نامه هایی که در چند سال گذشته‬ ‫بان��ک مرکزی انجام ش��پده‪ ،‬اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع چالش های زی��ادی را در حوزه پولی و ارزی به‬ ‫وجود اورد اما خوش��بختانه در دوره مدیریت بانکداری‬ ‫جدید تا حدی این مش��کالت کم شده و ثبات بیشتری‬ ‫را در این راس��تا شاهد هستیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫رفع این مش��کالت و چالش ها با اراده بیش��تری دنبال‬ ‫ش��ود تا ثبات الزم برای فعالیت های اقتصادی در کشور‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تعدد قوانین موجب سوء استفاده می شود‬ ‫کاظ��م جاللی‪ ،‬نماین��ده مردم ش��اهرود و میامی در‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز با تاکید براینکه تعدد قوانین‬ ‫پولی و بانکی موجبات س��وء استفاده از قوانین را فراهم‬ ‫م��ی اورد‪ ،‬گفت‪ :‬تع��دد اهداف و وظای��ف بانک مرکزی‬ ‫همچون مواد ‪ ۱۱ ،۱۰‬و ‪ ۱۲‬قانون پولی و بانکی کش��ور‬ ‫به خصوص موارد درج ش��ده در بن��د ب ماده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫یادش��ده‪ ،‬موجب ش��ده تا هیچ یک از اهداف مورد نظر‬ ‫محقق نش��ود و هر ی��ک از اهداف خاص همچون حفظ‬ ‫ارزش پول ملی به بهانه دستیابی به هدف دیگر به عنوان‬ ‫مثال کمک به رشد اقتصادی کشور‪ ،‬نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬ای��ن نماینده مردم در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با انتقاد از تعدد و پراکندگی قوانین‬ ‫پول��ی و بانک��ی‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر قوانین و‬ ‫مقررات مرب��وط به نظام پولی و بانکی کش��ور‪ ،‬همانند‬ ‫قوانی��ن مربوط به س��ایر حوزه های اقصادی‪ ،‬به ش��دت‬ ‫پراکن��ده و متع��دد اس��ت‪ .‬ای��ن تع��دد و پراکندگ��ی‬ ‫قوانی��ن موج��ب ابهام های زیاد در مق��ام تنقیح قوانین‬ ‫می ش��ود و موجبات سوء اس��تفاده از قوانی��ن را فراهم‬ ‫م��ی اورد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬نح��وه اداره ام��ور بانک های‬ ‫دولت��ی ی��ا نحوه س��رمایه گذاری اش��خاص خارجی در‬ ‫تاس��یس بان��ک در داخل کش��ور‪ ،‬تابع اح��کام قانونی‬ ‫گوناگ��ون و متناقضی اس��ت ک��ه اصالح��ات جدی را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫کاظم جاللی‬ ‫یاور دش�ت بانی‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫و تحلیلگر مس�ائل اقتصادی‪ :‬بدیهی‬ ‫اس��ت که تغییر در قوانی��ن و مقررات در‬ ‫هر حوزه ای با اث��ار منفی و مثبت همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬اما مسئله اصلی در تغییر قوانین و‬ ‫مقررات‪ ،‬توجه ب��ه زمان تغییر ان‪ ،‬هدف‬ ‫تغیی��ر و اثار تغییر ب��ر بخش مربوط و در‬ ‫نتیجه بدنه اقتصاد است در ‪ ۲‬دهه گذشته حوزه پولی‬ ‫و ارزی اقتصاد ایران بیش��ترین تغیی��رات را در قالب‬ ‫صدور بخشنامه ها و شیوه نامه های گوناگون ازسوی‬ ‫دولت و بانک مرکزی داشته که دلیل اصلی ان دامنه‬ ‫ب��االی نوس��ان های ارزی و افزایش ه��ای مداوم نرخ‬ ‫کااله��ا و خدمات متاثر از عوام��ل گوناگون داخلی و‬ ‫خارجی است‪ .‬متاسفانه در برخی مواقع شاهد ایجاد‬ ‫تغییراتی به منظ��ور برگرداندن ثبات به بازار بوده ایم‬ ‫ک��ه نتیجه معکوس داش��ته و به ش��دت التهاب بازار‬ ‫دامن زده است‪.‬‬ ‫انچ��ه ض��روری اس��ت تش��خیص دقی��ق جنبه‬ ‫اجتناب پذی��ر و اجتناب ناپذی��ر ب��ودن تغیی��رات و‬ ‫تفکیک انها از هم اس��ت‪ .‬بدیهی اس��ت درحد امکان‬ ‫بای��د از تغیی��رات اجتناب پذی��ر‪ ،‬مانن��د تغیی��رات‬ ‫س��لیقه ای و تغییرات ناشی از اختالف های عقیده ای‬ ‫و جناحی دوری کرده و مدیریت مناسبی بر تغییرات‬ ‫اجتناب ناپذیر اعمال شود‪ .‬در حالی که مشکل اصلی‬ ‫کشور‪ ،‬نداش��تن مدیریت مناسب هنگام اصالح امور‬ ‫یا برخورد با ش��وک ها و نوس��ان های اقتصادی است‪.‬‬ ‫نمون��ه ب��ارز این ضع��ف‪ ،‬برگش��ت های گوناگون به‬ ‫مقرره ها و سیاس��ت هایی است که در گذشته ازسوی‬ ‫متولی��ان و مدیران وق��ت‪ ،‬وضع و اجرا و پس از مدتی‬ ‫و در مقطعی نیز لغو ش��ده اس��ت‪ .‬این گونه تغییرات‬ ‫پی درپی در مقررات و سیاست های پولی و مالی باعث‬ ‫س��ردرگمی و نااطمینانی فعاالن اقتصادی‪ ،‬تحمیل‬ ‫هزینه های س��نگین‪ ،‬بی ثباتی در اقتصاد و در نتیجه‬ ‫پیچیده ش��دن محیط کس��ب و کار شده‬ ‫ک��ه در نهایت‪ ،‬همین ام��ر موجب کاهش‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬تولید و رش��د اقتصادی‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫بای��د پذیرف��ت ک��ه م��واردی مانن��د‬ ‫ش��فافیت اطالع��ات‪ ،‬تولی��د اطالع��ات‪،‬‬ ‫اصالح قیمت های نس��بی‪ ،‬هدفمند کردن‬ ‫یارانه های دولتی و حمایت از صادر کنندگان درکنار‬ ‫حف��ظ ارزش پول مل��ی‪ ،‬موارد از این دس��ت همگی‬ ‫اصولی شناخته ش��ده و پذیرفته شده در اقتصاد های‬ ‫توسعه یافته هستند؛ بنابراین کش��وری مانند ایران ‬ ‫ک��ه دارای برنامه ه��ای توس��عه‪ ،‬سندچش��م انداز و‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬نباید اقدام به‬ ‫لغو یا برگش��ت به اجبار به مقررات و قوانینی کند که‬ ‫ریشه در همین اصول دارد‪ .‬به طورمثال‪ ،‬در گذشته با‬ ‫هدف شفافیت اطالعاتی و نظارت بر منابع و مصارف‬ ‫ارزی پیش��نهاد پرتال ارزی«س��اعت» در ‪ ۵‬مرحله‬ ‫ارائه ش��د که در میانه راه و ب��ا تغییر دولت ان را کنار‬ ‫گذاشتند‪ ،‬اما با ایجاد شوک های ارزی ناشی از تحریم‬ ‫و جن��گ ارزی گویی تازه متوجه ضرورت ش��فافیت‬ ‫منابع و مصارف ارزی شده و اقدام به راه اندازی سامانه‬ ‫ارزی «نیم��ا» کردند‪ .‬هرچند وقتی به فرایند کار این‬ ‫دو سامانه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که بر پرتال‬ ‫ارزی «س��اعت»کار کارشناس��ی دقیق و کامل تری‬ ‫انجام شده بود‪ .‬از س��ویی در راستای همین کنترل و‬ ‫نبود کفایت الزم‪ ،‬سامانه باوجود کنترل های قضایی‬ ‫ب��ه مدیریت منابع و مص��ارف ارزی روی اورد و بانک‬ ‫مرکزی نس��بت به صدور بخش��نامه پیمان س��پاری‬ ‫ارزی در ‪ ۲۷‬ابان‪ ۹۷‬ب��ه تعبیر «کنترل ارزی» اقدام‬ ‫کرد‪ .‬این ش��یوه کنترل ارزی (پیمان سپاری ارزی)‬ ‫نی��ز از تداوم الزم برخوردار نبود و تاکنون‪ ۶‬بار به اجرا‬ ‫درامده و از دس��تور کار خارج ش��ده است‪ .‬جدای از‬ ‫ایرادهای وارد ش��ده به بخش��نامه یادشده‪ ،‬از جمله‬ ‫کاهش انگیزه صادرکنندگان‪ ،‬میزان صادرات کشور‬ ‫تحت تاثیر لغو معافیت تعهد ارزی صادر کنندگان به‬ ‫کشورهای مشترک المنافع(‪ )CIS‬که سهم باالیی از‬ ‫کل ص��ادرات را دارد‪ ،‬کاهش پیدا می کند‪ .‬همچنین‬ ‫در نمونه دیگری از این تغییرات‪ ،‬ش��اهد لغو مقررات‬ ‫و بخش��نامه های مربوط به س��همیه بندی س��وخت‬ ‫و خارج ک��ردن کارت های س��وخت از رون��د توزیع‬ ‫س��وخت و برگش��ت مجدد اس��تفاده از این کارت ها‬ ‫در ش��بکه توزیع س��وخت بوده ایم‪ .‬در این بین ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های مناسب در راس��تای توجه و رعایت‬ ‫اص��ول بدیه��ی برام��ده از تئوری ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫ض��روری و هزینه بردار بوده و لغو و برگش��ت دوباره‬ ‫به انه��ا نه تنها هزینه س��نگین به اقتص��اد تحمیل‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬بلکه حتی در برخی موارد برگشت ناپذیر‬ ‫می شود‪ .‬عالوه بر پیامدهای منفی اشاره شده‪ ،‬وضع‬ ‫و تغییرات پی درپی در مقررات و سیاست های دولتی‬ ‫به دلیل باالرفتن احتم��ال تناقض های مقرراتی و در‬ ‫تضاد ب��ودن قوانین‪ ،‬افزایش احتم��ال موازی کاری‬ ‫در س��طوح گوناگون اقتصاد و همچنین بسترسازی‬ ‫برای ران��ت اقتصادی منجر به ب��روز اصطکاک های‬ ‫مال��ی و حتی اصطکاک های اقتصادی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫هم��ه این موارد در کنار هم با متاثر ازقرار دادن بخش‬ ‫مول��د اقتصاد‪ ،‬زمینه ضعیف ش��دن بخش خصوصی‬ ‫و کاه��ش رش��د اقتص��ادی را بیش از پی��ش فراهم‬ ‫می کند؛ بنابراین درگام نخس��ت‪ ،‬پیشنهاد این است‬ ‫که تصمیم گیران اقتصادی و مدیریتی کشور پیش از‬ ‫وضع مقررات و صدور بخشنامه ها نسبت به ضرورت‬ ‫و هدف از اجرای ان‪ ،‬کار کارشناسی دقیق انجام داده‬ ‫و در مرحل��ه بعد به طور م��وازی و همزمان با اجرای‬ ‫مق��ررات‪ ،‬بازخ��ورد الزم را از نحوه اج��را و اثار ان بر‬ ‫اقتصاد گرفته و نسبت به رفع نقاط ضعف انها به طور‬ ‫تدریجی و بدون ایجاد تغییرات بنیادی و یکباره اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اثار منفی بی ثباتی در تصمیم گیری اقتصادی‬ ‫عرضه ‪ ۱۰‬میلیارد یورویی صادرکنندگان در سامانه «نیما»‬ ‫بازار ارز کشور در روزهای گذشته برخالف انتظار برخی سوداگران با نوسان های‬ ‫بس��یار جزئ��ی همراه بوده اس��ت؛ مروری ب��ر ذخایر ارزی کش��ور و میزان عرضه‬ ‫صادرکنندگان نیز بس��یاری از نگرانی ها را برط��رف می کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬طی‬ ‫روزهای گذش��ته برخالف انتظار برخی س��وداگران‪ ،‬بازار ارز کشور با نوسان های‬ ‫بسیار جزئی که طبیعت بازار و معامالت است‪ ،‬همراه بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی نی��ز دو روز پیش در بازدیدی س��رزده از صرافی های‬ ‫میدان و خیابان فردوسی تهران اعالم کرد که ذخایر ارزی کشور از وضعیت مناسبی‬ ‫برخورداربودهوبخشعمده ایازنیازهایارزیکشورازسویصادرکنندگانتامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا امار سامانه نیما نیز به خوبی گفته های او را تایید می کند چراکه‬ ‫همچنان مازاد عرضه در این سامانه وجود دارد و صادرکنندگان روند تحویل ارزهای‬ ‫خود را به این سامانه همچنان ادامه می دهند و در مقابل‪ ،‬واردکنندگان نیز به طور‬ ‫طبیعیتقاضاهایخودرادرسامانهنیماارائهکردهودرمدتزمانمناسبیهمتامینارز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اخرین امار س��امانه نیما نیز حکایت از ان دارد که مجموع معامالت فروش ارز‬ ‫صادراتی از ابتدای امسال تا ‪ ۲۹‬ابان‪ ،‬معادل ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۶۸۰‬میلیون یورو بوده‬ ‫که در مقابل مجموع معامالت خرید ارز بابت واردات نیز ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۶۹۷‬میلیون‬ ‫یورو در این سامانه بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نمودارهای رون��د معامالت فروش ارز حاصل از صادرات‬ ‫حکایت از ان دارد که از ابتدای فروردین امس��ال‪ ،‬روند سینوسی معامالت فروش‬ ‫ارز صادراتی به طور یکسانی در سامانه نیما وجود داشته و در ‪ ۱۸‬مهر ‪ ۹۸‬بیشترین‬ ‫عرضه ارز حدود ‪ ۲۴۰‬میلیون یورو در این سامانه ارائه شده اما به تناسب در فاصله‬ ‫ابتدای مهر‪ ،‬بیش��ترین تقاضا بابت خرید ارز از سوی واردکنندگان به ثبت رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫بانک و بورس‬ ‫تجارت‬ ‫بانک ها باید به فناوری های روز مجهز شوند‬ ‫زنگ خطر صندوق بین المللی‬ ‫پول به صدا درامد‬ ‫خبر‬ ‫بانکداری روی ریل بانکداری هوشمند‬ ‫افزایش بدهی‬ ‫بازارهای پیشتاز‬ ‫می��زان س��هام اوراق قرض��ه ارزی ب��رای‬ ‫وام گیرن��دگان پیش��تاز ب��ه ‪ ۷‬درص��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی انها رش��د ک��رده و به اندازه‬ ‫نیمی از ذخایر اوراق قرضه ارزی رس��یده‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل صن��دوق بین المللی پول درباره‬ ‫بروز مش��کل در بازپرداخت این وام ها هشدار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫صن��دوق بین الملل��ی پ��ول (‪ )IMF‬در‬ ‫جدیدترین گزارش خود می نویسد‪ :‬نرخ پایین‬ ‫بهره جهان��ی برای «بازارهای پیش��تاز» یک‬ ‫موهبت تمام عیار بوده است‪.‬‬ ‫این کش��ورها توانس��ته اند که اس��تقراض‬ ‫ارزان��ی برای تامین مالی نیازهای توس��عه ای‬ ‫خود داش��ته باش��ند‪ ،‬ام��ا کش��ورهایی که از‬ ‫این پول ه��ا به خوبی اس��تفاده نمی کنند‪ ،‬در‬ ‫بازپرداخ��ت وام ش��ان به مش��کل می خورند‬ ‫و در مع��رض ریس��ک های ج��دی ق��رار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫بازارهای پیش��تاز (‪)Frontier Market‬‬ ‫به دسته ای از کشورهای در حال توسعه گفته‬ ‫می شود که نسبت به شرایط توسعه حداقلی‪،‬‬ ‫رش��د کرده‪ ،‬اما اقتصاد این دسته از کشورها‪،‬‬ ‫هن��وز انقدر پیش��رفت نکرده ک��ه بتوان انها‬ ‫را «ب��ازار نوظهور» نامی��د؛ بنابراین اصطالح‬ ‫بازارهای پیش��تاز‪ ،‬برای اش��اره به انها به کار‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش صن��دوق بین الملل��ی‪ ،‬ف��روش‬ ‫اوراق بهادار ارزی ازس��وی بازارهای پیشتازی‬ ‫مانند انگوال‪ ،‬ب�لاروس‪ ،‬اکوادور و پاکس��تان‬ ‫امس��ال به ‪ ۳۸‬میلی��ارد دالر افزایش می یابد؛‬ ‫رقم��ی که نزدیک ب��ه رکورد ‪ ۲‬س��ال پیش‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در دوره پنج ساله تا‬ ‫نیمه س��ال جاری میالدی‪ ،‬کل س��هام بدهی‬ ‫ارزی ای��ن کش��ورها ‪ 3‬برابر ش��ده و به ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫ب��رای برخی از کش��ورها‪ ،‬بده��ی خارجی‬ ‫نش��ان دهنده رش��د منابع مالی اس��ت‪ .‬سهام‬ ‫اوراق قرضه ارزی برای وام گیرندگان پیش��تاز‬ ‫ب��ه ‪ ۷‬درصد از تولی��د ناخال��ص داخلی انها‬ ‫رش��د کرده و ب��ه اندازه نیم��ی از ذخایر انها‬ ‫رس��یده‪ ،‬در حالی که در س��ال ‪ ،۱۳۹۴‬سهم‬ ‫س��هام اوراق قرض��ه ارزی در تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی انها ‪ 3‬درص��د و در ذخایر ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تعداد کش��ورهای در حال توسعه با درامد‬ ‫پایین که ب��رای بازپرداخت بدهی های ش��ان‬ ‫به دردس��ر افتاده اند‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬دو برابر‬ ‫ش��ده و به ‪ ۴۳‬درصد رس��یده است؛ بنابراین‬ ‫گ��زارش ثب��ات مال��ی جه��ان ک��ه به تازگی‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬هش��دار می دهد که در صورت‬ ‫افزای��ش نرخ به��ره جهان��ی کار‪ ،‬بازپرداخت‬ ‫وام ها برای این کش��ورها سخت تر نیز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین به بازارهای پیش��تاز‬ ‫هش��دار می دهد‪ :‬کش��ورهایی ک��ه در خطر‬ ‫تنگدس��تی ق��رار دارند‪ ،‬باید از اس��تقراض از‬ ‫وام دهندگان خصوصی پرهیز کنند‪ .‬انها باید‬ ‫روی پروژه ه��ای تامین مالی ب��ا بازدهی باال‪،‬‬ ‫تمرکز کنند‪.‬‬ ‫این کش��ورها همچنین باید تالش کنند تا‬ ‫مدیریت سرمایه گذاری های عمومی را تقویت‬ ‫و از وام دهن��دگان داخل��ی اس��تقراض کنند‪.‬‬ ‫اقتصادهای پیش��تاز می توانند با حمایت های‬ ‫مناس��ب‪ ،‬از وام های کم هزین��ه و ارزی برای‬ ‫بهبود چش��م انداز رش��د بلندمدت و افزایش‬ ‫س��طح رفاه زندگی ش��هروندان خود استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گ��زارش ثبات مالی جهانی نش��ان می دهد‬ ‫بدهی جهانی در نیمه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫میالدی ‪ ۷.۵‬تریلیون دالر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به دلی��ل دریافت وام ازس��وی چین و امریکا‬ ‫بدهی جه��ان مرز ‪ ۲۵۰‬تریلی��ون دالر را رد‬ ‫کرده و تا پایان س��ال جاری میالدی به ‪۲۵۵‬‬ ‫تریلیون دالر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫چی��ن و ایاالت متح��ده امریکا س��هم ‪۶۰‬‬ ‫درص��دی در افزای��ش میزان بده��ی جهانی‬ ‫دارند‪ .‬بدهی کش��ورهای در حال توس��عه یا‬ ‫بازاره��ای نوظهور هم در س��ال جاری رکورد‬ ‫ت��ازه ای ثبت کرده و ب��ه ‪ ۷۱.۴‬تریلیون دالر‬ ‫یعنی ‪ ۲۲۰‬درصد از تولید ناخالص داخلی این‬ ‫کشورها رسیده است‪.‬‬ ‫با توجه به تمام موارد یادش��ده‪ ،‬رشد بدهی‬ ‫در سراس��ر جهان یک عالم��ت نگران کننده‬ ‫برای س��رمایه گذاران به ش��مار م��ی رود‪ ،‬این‬ ‫درحال��ی اس��ت که ثبت ن��رخ به��ره پایین‪،‬‬ ‫دریافت وام بیشتر برای دولت ها و شرکت ها را‬ ‫اسان تر کرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه بانک و بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک هوشمند‬ ‫تنها محدود به‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫خدمات نیست‬ ‫و در حوزه مالی‬ ‫نیز از روش های‬ ‫نوین برای‬ ‫ارتقای بازده‬ ‫مالی استفاده‬ ‫می کند‬ ‫رشد‪ ،‬توسعه و گسترش روزافزون فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‪ ،‬روال زندگی مردم را متاثر کرده و سبک‬ ‫زندگی انان را متحول س��اخته اس��ت‪ .‬در دهه اخیر‬ ‫با گس��ترش و توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫فضای سنتی نیز در زمینه کسب وکار و نحوه تعامالت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی مالی و به طور کل تمامی تعامالت‬ ‫بش��ری تحت س��یطره این فن��اوری ق��رار گرفت که‬ ‫بانک ها نیز به عنوان راس امور تعامالتی و کس��ب وکار‬ ‫و به طبع امور مشتریان از این تحول مستثنا نبودند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ظه��ور پدیده های��ی چ��ون‬ ‫شبکه های اجتماعی‪ ،‬کسب وکار الکترونیکی‪ ،‬تجارت‬ ‫الکترونی��ک و بانک��داری الکترونی��ک از نتایج اصلی‬ ‫گس��ترش فناوری اطالعات در زندگ��ی روزمره مردم‬ ‫است‪ .‬اما از انجا که فضای کسب و کار در حال تغییر‬ ‫و تمام��ی امور مربوط ب��ه این حوزه و مش��تریان به‬ ‫نوعی به بانک مرتبط اس��ت؛ مفه��وم بانکداری نوین‬ ‫در ح��وزه مدیریت و فناوری مطرح می ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫روال مدیریت��ی بانک ها به گونه ای اس��ت که دائم در‬ ‫ح��ال رقابت در بازار ارائه خدم��ات بهتر برای امور با‬ ‫بهره گی��ری از فناوری های نوین بانکداری هس��تند‪.‬‬ ‫پ��س بانکی در برهه کنون��ی می تواند کوس موفقیت‬ ‫را به صدا دراورد که از عصر توس��عه زیرس��اخت های‬ ‫ارتباطی عبور کرده و وارد عصر توس��عه س��امانه های‬ ‫تحلیل اطالعاتی ش��ود و مهاجرتی هوشمندانه برای‬ ‫خود رقم زند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک هابای�د ب�ه فناوری ه�ای ن�و مجهز‬ ‫شوند‬ ‫وزی��ر اقتص��اد و دارایی ه��م با تاکید ب��ر ضرورت‬ ‫توسعه بانکداری هوش��مند معتقد است بانک های ما‬ ‫اگر بخواهند نقش پویا و بالنده ای در اقتصاد داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬باید خودش��ان را به فناوری ه��ای نو مجهز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فرهاددژپس��ند‪ ،‬در حاش��یه بازگش��ایی پنجمی��ن‬ ‫نمایشگاه ایران تراکنش در جمع خبرنگاران با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه تجهیز بانک ها به فن��اوری باید با بانکداری‬ ‫دیجیت��ال اغاز ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برای عب��ور از بانکداری‬ ‫سنتی باید کار را با بانکداری الکترونیکی شروع کنیم‪،‬‬ ‫سپس به بانکداری دیجیتال و در نهایت به بانکداری‬ ‫هوشمند برسیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بحث بانکداری هوش��مند خیلی‬ ‫مهم اس��ت که ابعاد گوناگون��ی را در این زمینه اجرا‬ ‫کنیم تا بتوانیم در ارتباط های بین المللی موفق باشیم‪.‬‬ ‫دژپس��ند با تاکید بر اینکه ارتباط های بین المللی در‬ ‫همه حوزه های بانکداری مدنظر است‪ ،‬افزود‪ :‬ارتباطات‬ ‫بین الملل��ی چه در انتقال فناوری و چه تبادالت مالی‬ ‫و پولی مدنظر است که می توان با بانکداری هوشمند‬ ‫به ان دست یافت‪.‬‬ ‫دژپس��ند با اش��اره به اینکه یک بانک هوش��مند و‬ ‫فعال می تواند در نقش یک مش��اور و کارشناس برای‬ ‫سرمایه گذاران ورود و انها را به درستی راهنمایی کند‪،‬‬ ‫از تدوی��ن و ابالغ اقتصاد دیجیتال به بانک ها خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬استفاده از اقتصاد دیجیتال در بانکداری یکی‬ ‫از معیارهای ارزیابی برای بانک ها در نظر گرفته شده‬ ‫تا براساس ان نحوه عملکرد مورد بررسی و امتیازدهی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی توانی�م از بانکداری هوش�مند فرار‬ ‫کنیم‬ ‫وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در اقتصاد هوش��مند‪،‬‬ ‫بانک��داری تنها ب��ه هوشمندس��ازی در ارائه خدمات‬ ‫محدود نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بانک هوشمند تنها محدود‬ ‫به هوشمندس��ازی خدمات نیس��ت و در حوزه مالی‬ ‫محرمیان‬ ‫فرهاددژپسند‬ ‫سیدجعفر صدری‬ ‫فرهاددژپس��ند‪ :‬بانک ه��ای ما اگ��ر بخواهند نقش پوی��ا و بالنده ای در‬ ‫اقتصاد داشته باشند‪ ،‬باید خودشان را به فناوری های نو مجهز کنند‬ ‫نیز از روش های نوین برای ارتقای بازده مالی استفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره بانکداری هوش��مند‪ ،‬افزود‪ :‬ما‬ ‫تحول در نظام بانکی را ب��ا بانکداری الکترونیک اغاز‬ ‫کردیم و در ادامه به سمت بانکداری دیجیتال حرکت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بانک��داری الکترونی��ک‪ ،‬فرایندها‬ ‫تحول بنیادی ندارند و سازمان بانک تغییرات بنیادی‬ ‫نمی کند‪ ،‬ام��ا فرایندها به ص��ورت الکترونیک انجام‬ ‫می شود و نتیجه های خوبی هم اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت شرکت های نوپا‬ ‫معاون فناوری های نوی��ن بانک مرکزی نیز با بیان‬ ‫اینکه در بانکداری دیجیتال‪ ،‬تغییرات فضای کس��ب‬ ‫و کار را خواهی��م داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با اج��رای بانکداری‬ ‫هوش��مند‪ ،‬کس��ب و کارها متنوع می شوند و بانک از‬ ‫حالت س��نتی خود خارج می ش��ود و در این شرایط‪،‬‬ ‫مشارکت ش��رکت های نوپاس��ت که در کنار بانک ها‬ ‫می توانن��د با هم��کاری ویژه این برنام��ه را به نتیجه‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫محرمیان با اش��اره به هوشمندس��ازی نظام بانکی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هوشمندس��ازی وس��یع تر از فض��ای دیجیتال‬ ‫اس��ت و ما باید در هوشمندسازی به همه ابعاد بانک‪،‬‬ ‫هوشمندانه نگاه کنیم‪.‬‬ ‫در واق��ع در بانک��داری هوش��مند ش��کل کار م��ا‬ ‫بانک��داری تراکنش مح��ور نیس��ت‪ ،‬بلک��ه بانکداری‬ ‫داده محور اس��ت که در ان زمان صحبت از ابرداده و‬ ‫الگوریتم های هوشمند است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه بانکداری هوش��مند در دنیا نیز‬ ‫به تازگ��ی در ح��ال اجراس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا افتخار‬ ‫می توانی��م بگویی��م که در بحث بانک��داری دیجیتال‬ ‫از دنی��ا خیلی عقب نیس��تیم و به س��مت بانکداری‬ ‫هوش��مند نیز حرک��ت خواهیم ک��رد‪ ،‬چراکه چیزی‬ ‫نیس��ت که بتوانی��م از ان فرار کنیم و ج��زو اهداف‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫‹ ‹نقشه راه بانکداری دیجیتال‬ ‫سیدجعفر صدری‪ ،‬مدیر امور فناوری اطالعات بانک‬ ‫ص��ادرات ایران نیز از بخش��نامه نقش��ه راه بانکداری‬ ‫دیجیت��ال وزارت امور اقتص��اد و دارایی به بانک های‬ ‫دولتی کشور خبر داد و گفت‪ :‬از منظر بخش فناوری‬ ‫اطالع��ات بانک ها و مدیران ان‪ ،‬ه��ر انچه که بتواند‬ ‫به افزایش س��رعت رش��د گذار از بانکداری س��نتی و‬ ‫الکترونیکی و رس��یدن به بانک��داری دیجیتال کمک‬ ‫کند‪ ،‬مورد اس��تقبال قرار می گی��رد و در این رهگذر‬ ‫ابالغ این نقشه راه از سوی وزارت اقتصاد بسیار میمون‬ ‫و مبارک اس��ت‪ ،‬چراکه شبکه بانکی برای رسیدن به‬ ‫این مطلوب‪ ،‬بس��یار به کمک های بیرونی و فشارهای‬ ‫متعارف ازس��وی واحدها و ناظرین باالدستی احتیاج‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬صدری با اش��اره ب��ه روند ابالغ و‬ ‫بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در یک سال اخیر‬ ‫گفت‪ :‬با کمی دق��ت درمی یابیم ک ه گذار از بانکداری‬ ‫س��نتی به بانکداری الکترونیک نزدیک به دو دهه به‬ ‫طول انجامی��د و درحال حاضر در گ��ذار به بانکداری‬ ‫دیجیتال‪ ،‬شبکه بانکی محصوالتی از جمله «بانکداری‬ ‫باز» را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫مدیر امور فن��اوری اطالعات بانک صادرات ایران با‬ ‫بیان اینکه فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت در حوزه‬ ‫بانک��داری الکترونیک و بانک��داری دیجیتال‪ ،‬همواره‬ ‫هزینه های هنگفتی را به نظام بانکی کش��ور تحمیل‬ ‫ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬بانک��داری الکترونیک ام��روز چنان در‬ ‫نظام بانکی و در میان مردم رس��وخ کرده که ش��اید‬ ‫به طور قطع بتوان گفت جدا کردن جامعه از بانکداری‬ ‫الکترونیک غیرممکن است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات انفورماتیک و حذف واسطه ها‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��ید ابوطالب نجف��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت خدمات انفورماتیک نیز در جمع خبرنگاران‬ ‫با اش��اره به توس��عه فناوری بالک چین برای خدمات‬ ‫بانک��داری دیجیت��ال گفت‪ :‬بانک مرک��زی با فناوری‬ ‫بالک چی��ن مش��کلی ن��دارد و اعتقاد بر این اس��ت‬ ‫ک��ه ای��ن فن��اوری می توان��د به ح��ذف واس��طه ها‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫انچ��ه هم اکنون م��ورد چالش اس��ت‪ ،‬بکارگیری‬ ‫سید ابوطالب نجفی‬ ‫ارزه��ای دیجیت��ال ی��ا ارزرمزها در ح��وزه پرداخت‬ ‫اس��ت ک��ه بان��ک مرک��زی ب��ا هم��کاری نهادهای‬ ‫نظارت��ی‪ ،‬مقرراتی را برای این موض��وع تدوین کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد‪:‬‬ ‫همه ارکان نظام بانکی باید برای اس��تفاده از سرویس‬ ‫رم��زارز در قال��ب چارچوب و مق��ررات اعالمی بانک‬ ‫مرک��زی حرکت کنند و در این راس��تا بانک مرکزی‬ ‫به عن��وان متولی سیاس��ت های پولی کش��ور هم باید‬ ‫نقش کنترل کننده در استفاده از سرویس های مرتبط‬ ‫با ان داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در نظ��ام بانکی با بی��ان اینکه‬ ‫هم اکنون‪ ،‬ش��رکت های ب��زرگ نواور دنی��ا همچون‬ ‫گوگل وارد حوزه بانک و پرداخت شده اند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بانک ها باید توجه داش��ته باش��ند که با حضور‬ ‫بازیگران ن��واور و فناور در این صنعت‪ ،‬اگر روند خود‬ ‫را تغییر ندهند س��هم بازار را از دس��ت خواهند داد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در ایران نیز اس��تارت اپ های بزرگی وارد‬ ‫حوزه پرداخت شده اند و این مسئله نشان می دهد که‬ ‫بانک ها باید به س��مت و س��وی بانکداری باز حرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عبور از سرویس های سنتی‬ ‫نجفی تصریح کرد‪ :‬بانک ها باید سرویس های سنتی‬ ‫را کن��ار بگذارند و س��رویس های جدی��د ارائه دهند‪.‬‬ ‫ضمن اینک��ه این اتف��اق باعث ادغام س��رویس های‬ ‫س��نتی در س��رویس های جدید ش��ده و بانک ها باید‬ ‫س��رویس های پایه بانکی را ایج��اد و فین تک ها را به‬ ‫این فضا متصل کنند‪.‬‬ ‫وی ریس��ک ب��زرگ باز ش��دن بانک ها را مس��ئله‬ ‫امنیت��ی عنوان ک��رد و گفت‪ :‬در این راس��تا اتحادیه‬ ‫اروپا اس��تانداردهایی تحت عناوین��ی همچون احراز‬ ‫هوی��ت فردی را تدوین و در ای��ران نیز بانک مرکزی‬ ‫کس��ب و کاره��ای نوین مالی را مج��اب کرده که در‬ ‫چارچ��وب و مقررات بانک مرکزی با بانک ها همکاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در نظام بانکی اظهار کرد‪ :‬خدمات‬ ‫انفورماتیک برای پیش گامی در نواوری صنعت بانکی‬ ‫از نواوری های حوزه مالی‪ ،‬بانکی و اس��تارت اپ های‬ ‫فعال حمایت کرده و فضایی را به وجود اورده اس��ت‬ ‫که اس��تارت اپ های حوزه مالی و بانکی بتواند برای‬ ‫تبدیل ایده های خود به طرح مش��ورت و مش��ارکت‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫در صورت تصویب مجلس شورای اسالمی‬ ‫عل��ی صحرای��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ب��ورس تهران در حاش��یه‬ ‫همایش فرصت های س��رمایه گذاری در نشست خبری خود‬ ‫با خبرنگاران گفت‪ :‬معافیت مالیاتی معامالت س��هم در بازار‬ ‫س��هام در مق��ررات اقتصادی کش��ور وج��ود دارد و مالیات‬ ‫ف��روش س��هام به می��زان ‪ ۰.۵‬درصد اعمال می ش��ود اما در‬ ‫الیحه جدیدی که به مجلس شورای اسالمی ارائه شده‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��ده مالیات بر عایدی س��رمایه گذاری به میزان ‪ ۵‬درصد از‬ ‫معامالت سهام دریافت شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس تهران‪ ،‬ضمن بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬البته‬ ‫باید توجه داش��ت که هیچ مالیاتی از س��ود معامالت س��هام‬ ‫و س��پرده های بانکی تا پایان امسال از س��هامداران دریافت‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن دریافت ‪ ۵‬درصدی مالیات بر عایدی س��رمایه‬ ‫س��هامداران و س��پرده های بانکی در س��ال جاری عملیاتی‬ ‫نخواه��د بود و تصویب نهایی ان به تصمیم مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی بستگی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹میانگین سود هر سهم در نیمه نخست ‪ ۴۱۰‬ریال‬ ‫صحرایی با بیان اینکه در ‪ ۶‬ماه ابتدایی امسال سود خالص‬ ‫در بورس تهران ‪ ۸۲‬میلی��ارد تومان بوده‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۸۹‬میلیارد تومان و در ‪ ۶‬ماه همان سال ‪۲۸‬‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه گذاری از معامالت سهام دریافت می شود‬ ‫وی با بیان اینکه از محل سود انباشته‪ ۳۳ ،‬درصد‬ ‫افزایش س��رمایه در بورس تهران ص��ورت گرفته‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��ود هر س��هم در ‪ ۶‬ماه��ه منتهی به‬ ‫‪ ۳۱‬شهریور ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۱۴۲‬ریال بوده که در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۴۴۶‬ریال و در ‪ ۶‬ماه اول س��ال ‪ ۹۸‬به ‪۴۱۰‬‬ ‫ریال رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت ها بازارگردان داشته باشند‬ ‫صحرایی با بیان اینکه شرکت هایی که وارد بورس شده اند‪،‬‬ ‫مکلفند بازارگردان داش��ته باشند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نقدشوندگی‬ ‫در بازار س��رمایه فاصله معناداری به لحاظ اهمیت با س��ایر‬ ‫بازاره��ا دارد و در واق��ع کارک��رد اصلی بازار س��رمایه فراهم‬ ‫اوردن مکانیس��م هایی اس��ت ک��ه نقدش��وندگی را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت ها الزام دارند بازارگردان داشته باشند و‬ ‫این موضوع به ویژه درباره ان دس��ته از بنگاه هایی که در بازار‬ ‫اول حضور دارند‪ ،‬الزام بیشتر دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس تهران یاداور شد‪ :‬یکی از بازارهای جذاب‬ ‫در سرمایه گذاری همچنان بورس تهران است و تنوع صنایع‬ ‫در ای��ن بورس به حد مطلوبی رس��یده‪ ،‬به نحوی که باالترین‬ ‫درصد حضور صنایع در بورس تهران مربوط به پتروشیمی ها‬ ‫و شرکت های شیمیایی است که ‪ ۲۲‬درصد صنایع بورسی را‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان بورس طبیعی است‬ ‫وی افزود‪ :‬نوس��ان بازار سرمایه تابع اقتصاد کالن‬ ‫کش��ور بوده و این امر نشان می دهد سرمایه گذاران‬ ‫دائم در حال تحلیل شرایط هستند و با تحلیل های‬ ‫تکنی��کال و فاندامنت��ال نوس��انات را پیش بینی و‬ ‫تحلیل می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس تهران تصریح کرد‪ :‬باید در این راستا کار‬ ‫فرهنگی انجام داد تا مردم رفتارهای هیجانی در بازار نداشته‬ ‫باشند‪ .‬صحرایی به س��هامداران توصیه کرد‪ :‬دنباله رو فضای‬ ‫مجازی برای سرمایه گذاری نباشید و از دانش کافی برخوردار‬ ‫ب��وده و یا دریاف��ت اطالعات را به معتم��دان خود در بورس‬ ‫بسپارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی مردم از س��بدگردان ها اس��تفاده ک��رده تا‬ ‫بتوانن��د از نوس��انات غیرعادی ب��ازار که نتیج��ه رفتارهای‬ ‫هیجان��ی و تبعی��ت از س��یگنال فروش��ی اس��ت‪ ،‬ب��ه دور‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس تهران گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون ‪۶‬‬ ‫ش��رکت در بورس تهران عرضه اولیه شده اند و در اینده نیز‬ ‫قرار است س��هام برخی از شرکت های غذایی و شیمیایی در‬ ‫بورس عرضه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی اتی سبد سهام‬ ‫وی درب��اره راه اندازی اتی س��بد س��هام در س��ال ‪ ۹۷‬نیز‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این ابزار با تصویب کارگروه فقهی بورس راه اندازی‬ ‫شده و برای سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه جذاب بوده‬ ‫ک��ه تاکنون در چهار نم��اد معامالت ان اغاز ش��ده و تعداد‬ ‫نمادها در مجموع به ‪ ۷‬رس��یده اس��ت‪ .‬صحرایی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ ۵۰ :‬درصد از معامالت بازار س��رمایه به صورت برخط‬ ‫انجام می شود و البته توصیه می کنیم معامله گران به صورت‬ ‫غیر مستقیم وارد بازار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم به کارگزاری ها رجوع کنند‬ ‫مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه در روزهای کنونی که‬ ‫کش��ور با اختالالتی در اینترنت روبه رو است‪ ،‬مردم می توانند‬ ‫ب��رای انج��ام معامالت خود ب��ه کارگزاری ه��ا مراجعه کنند‬ ‫و ب��ر این اس��اس راه های جایگزینی پیش روی س��هامداران‬ ‫ق��رار داده ش��ده ت��ا بتوان��د از ان طریق به معام�لات ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫صحرایی با بیان اینکه تقس��یم س��ود در مجامع شرکت ها‬ ‫تنها مختص ایران اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته گام هایی‬ ‫برای کاهش تقس��یم سود در مجامع شرکت ها برداشته شده‬ ‫به نحوی که س��ود تقسیمی در مجامع شرکت ها از ‪ ۷۵‬به ‪۶۰‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫فعاالن حوزه ساختمان از رعایت نشدن مقررات موجود گالیه دارند‬ ‫ساخت و ساز روی خشت بی قانونی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹قانون به نفع شهرداری است‬ ‫یکی از فعاالن ساخت وس��از کش��ورمان معتقد است‬ ‫حذف ش��هرداری از روند صدور مجوز س��اخت و س��از‬ ‫دش��وار اس��ت اما با برخی اصالح ه��ا می توان نقش ان‬ ‫را کمرنگ کرد‪.‬‬ ‫کوروس طاعتی در گفت وگو با‬ ‫با بیان این که‬ ‫حذف ش��هرداری از رون��د صدور پروانه ساخت وس��از‬ ‫ممکن نیس��ت‪ ،‬به ویژه که در مقررات ملی س��اختمان‬ ‫نیز نقش این نهاد پررنگ اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در این قانون‬ ‫ش��هرداری به عنوان ناظر اصل��ی در روند صدور مجوز‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین بازرس��ی روند‬ ‫ساخت وساز بر عهده این نهاد است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬براس��اس مقررات ملی س��اختمان‪ ،‬صدور‬ ‫پروانه س��اختمانی در چند مرحله انجام می ش��ود‪ .‬یک‬ ‫مرحله درخواس��ت پروانه اس��ت که از س��وی مالک در‬ ‫شهرداری انجام می شود‪ .‬همچنین گرفتن پروانه ساخت‬ ‫ازسوی مهندس��ان صالحیت دار و دارای پروانه حقوقی‬ ‫در ای��ن قانون مورد توجه قرار گرفته اس��ت که اگر این‬ ‫مس��ئله رعایت شود‪ ،‬ش��اهد کنار رفتن بسازوبفروش ها‬ ‫و اف��راد غیرحرفه ای از روند ساخت وس��از خواهیم بود‪.‬‬ ‫براس��اس این مق��ررات‪ ،‬بعد از اتمام کار ساخت وس��از‪،‬‬ ‫پروانه بهره برداری باید از شهرداری گرفته شود‪.‬‬ ‫طاعتی تاکید کرد‪ :‬در مقررات ملی ساختمان‪ ،‬نه تنها‬ ‫از س��هم شهرداری کاسته نشده بلکه نقش بیشتری در‬ ‫ساخت وس��از به این نهاد داده شده و در مقابل‪ ،‬قدرت‬ ‫نظام مهندسی پایین امده است‪ .‬به همین دلیل حذف‬ ‫شهرداری از روند ساخت وساز‪ ،‬نشدنی است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان این که افزایش نق��ش نظارتی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی بر روند ساخت وس��از‪ ،‬می تواند دخالت های‬ ‫نادرست و گاهی مخرب ش��هرداری در ساخت وساز را‬ ‫کاهش ده��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید نه��ادی مانند وزارت راه‬ ‫وشهرس��ازی رس��یدگی به تخلف های ش��هرداری در‬ ‫زمینه تغییر کاربری و تراکم فروش��ی را بر عهده داشته‬ ‫باش��د و به طور مداوم این کار را انجام دهد تا ش��اهد‬ ‫دستاوردهای عملی در این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫این کارشناس یاداور شد‪ :‬اگر قرار به اصالح مقررات‬ ‫ملی ساختمان و کاهش سهم شهرداری در ساخت وساز‬ ‫باش��د‪ ،‬می توان این مسئله را قانونی کرد که شهرداری‬ ‫ب��ه عنوان نهاد صادرکننده پروانه ساخت وس��از‪ ،‬نتواند‬ ‫اجازه تغییر کاربری نیز صادر کند‪.‬‬ ‫طاعت��ی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه عملکرد ش��هرداری‬ ‫در ساخت وس��از نی��از ب��ه ناظ��ر بیرون��ی دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر ش��هرداری هم مجوز ساخت می دهد‪ ،‬هم‬ ‫سرحدی‪ :‬جایگاه مهندسی و جایگاه نظام مهندسی در ساخت وسازها‬ ‫هنوز ان طور که باید تعیین نش��ده است‪ .‬در این زمینه هم قوانین‬ ‫مشکل دارد‪ ،‬هم سازمان نظام مهندسی در برخی موارد ضعیف عمل‬ ‫کرده است‬ ‫راه دور زدن قان��ون ب��ا پرداخت جریم��ه را پیش پای‬ ‫مردم می گذارد‪ .‬بنابراین ش��اید اگر مجوز ساختمان از‬ ‫نهاد دیگری دریافت ش��ود‪ ،‬از حج��م این تخلف ها هم‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اجرای سختگیرانه قانون‬ ‫یکی دیگر از دس��ت اندرکاران حوزه ساخت وس��از با‬ ‫ل ش��دن روند صدور مجوز ساخت و ساز‬ ‫اش��اره به سه ‬ ‫ی در اجرای‬ ‫با دخالت ش��هرداری‪ ،‬از لزوم س��خت گیر ‬ ‫ضواب��ط و مقررات اصولی موجود در این حوزه س��خن‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫علیرضا س��رحدی‪ ،‬عض��و انجمن صنفی مهندس��ان‬ ‫صنعت س��اختمان در گفت وگو با‬ ‫در واکنش به‬ ‫درخواس��ت برخی فعاالن حوزه ساخت وس��از مبنی بر‬ ‫لزوم حذف ش��هرداری از روند صدور پروانه ساختمانی‬ ‫گفت‪ :‬ش��هرداری س��ختگیری خاص��ی در روند صدور‬ ‫پروانه نمی کند و برعکس‪ ،‬اسان گیری هم می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه ساختمان نیازمند اجرای قوانین‬ ‫سختگیرانه ای هس��تیم که کیفیت را افزایش می دهند‬ ‫اما متاس��فانه در سال های اخیر این س��ختگیری ها را‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫او در ای��ن زمینه توضیح داد‪ :‬ب��ه عنوان مثال برخی‬ ‫م��وارد موج��ود در قان��ون نظ��ام مهندس��ی و کنترل‬ ‫س��اختمان که وزارت راه و شهرس��ازی و سازمان نظام‬ ‫مهندسی س��اختمان باید بر اجرای انها نظارت داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬درحال حاضر از سوی ش��هرداری جدی گرفته‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫س��رحدی با بیان این که موافق افزایش ساخت وساز‬ ‫نیس��تم و با این سخن که کمبود عرضه مسکن داریم‪،‬‬ ‫مخالفم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ما در کشور به اندازه کافی مسکن‬ ‫داش��ته و تع��داد زی��ادی خان��ه خالی داری��م که این‬ ‫مس��ئله باید ساماندهی ش��ود‪ .‬درواقع مشکل اصلی ما‬ ‫درحال حاضر پایین بودن کیفیت ساخت وساز است که‬ ‫در اثر بی توجهی به قانون رخ داده اس��ت‪ .‬اگر زلزله ای‬ ‫در کالن ش��هرهایی مانند تهران رخ دهد‪ ،‬اس��یب این‬ ‫بی توجهی ه��ا خود را در قالب فاجعه ای نش��ان خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عض��و انجمن صنفی مهندس��ان صنعت س��اختمان‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان با‬ ‫وجود نقص هایی که دارد‪ ،‬به همه این مس��ائل اش��اره‬ ‫کرده اما در س��ایه بار اقتصادی ساخت وس��از و این که‬ ‫مس��کن ارزش کاالیی و سرمایه ای پیدا کرده‪ ،‬کمرنگ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان این ک��ه درحال حاض��ر نخس��تین نهاد‬ ‫دخالت کننده در ساخت وس��از‪ ،‬ش��هرداری است‪ ،‬ادامه‬ ‫ن است که ساخت وساز به‬ ‫داد‪ :‬برای ش��هرداری مهم ای ‬ ‫هر کیفیت و هر ش��کلی انجام شود تا عوارض بگیرد و‬ ‫منابع مورد نیازش تامین شود‪ .‬در چند دهه اخیر یعنی‬ ‫از ده��ه ‪ ۷۰‬نیز دیده ایم که ش��هرداری با وجود برخی‬ ‫س��ختگیری های ظاه��ری‪ ،‬در کنترل بر ساخت وس��از‬ ‫اسان گیر است‪.‬‬ ‫س��رحدی توضیح داد‪ :‬به عنوان مثال اگر ساختمانی‬ ‫از نظر کیفی بد ساخته شود‪ ،‬شهرداری مالک را جریمه‬ ‫می کند و به او پایان کار می دهد‪ .‬یا به عنوان مثال اگر‬ ‫براس��اس طرح تفصیلی نباید بیشتر از ‪ ۵‬طبقه ساخته‬ ‫ش��ود‪ ،‬مالک می تواند با پرداخت جریمه ای‪ ،‬طبقه های‬ ‫بیشتری بسازد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬این اس��ان گیری ها در حالی است که‬ ‫رعایت نش��دن مس��ائل مورد تاکید در ط��رح تفصیلی‬ ‫و دیگ��ر قوانین‪ ،‬به کیفیت نهایی س��اختمان اس��یب‬ ‫می رس��اند‪ .‬بح��ث نظ��ارت ب��ر کیفیت داخ��ل بنا نیز‬ ‫مشکالت خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫عضو انجمن صنفی مهندس��ان صنعت س��اختمان با‬ ‫بیان این که در س��ال های اخیر بی اعتنایی های فراوانی‬ ‫به طرح تفصیلی تهران ش��ده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬البته‬ ‫وضعیت س��ال به سال دارد بهتر می شود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نس��بت به ‪ ۲‬دهه پی��ش‪ ،‬وضعیت نظارت بر س��اخت‬ ‫اعالم زمان ثبت نام مسکن ملی در شهرهای جدید‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد‪ :‬کلنگ ساخت مسکن‬ ‫ملی در ش��هرهای جدید از س��ال گذش��ته به زمین خورده و‬ ‫ساخت وس��از مسکن ملی در ش��هرهای جدید اغاز شده است‪.‬‬ ‫همچنین ثبت نام برای مسکن ملی در برخی از شهرهای جدید‬ ‫از هفته نخست اذر اغاز می شود‪.‬‬ ‫حبیب اهلل طاهرخان��ی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره پروژه های‬ ‫ساخت وس��از و توس��عه ش��هرهای جدید اظهارک��رد‪ :‬دولت با‬ ‫تنگنای مالی روبه رو اس��ت و محقق نش��دن درامدها می تواند‬ ‫منجر به نبود جریان نقدینگی مناس��ب در پروژه ها ش��ود که‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬این پروژه ها با زمان طوالنی تر و هزینه بیش��تر به‬ ‫اجرا می رسند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ای��ن رو ش��رکت عمران ش��هرهای جدید‬ ‫ب��ه دنبال ش��یوه های جدید تامین مالی و ج��ذب منابع مالی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬دیگر نمی توان با شیوه های سنتی و اتکا به منابع‬ ‫داخلی نس��بت به توس��عه ش��هرهای جدید اقدام کرد‪ .‬از این‬ ‫رو با شناس��ایی ظرفیت های س��رمایه گذاری و اصالح برخی از‬ ‫ایین نامه ها و بخشنامه ها بستر مناسبی را برای جذب مشارکت‬ ‫بخش خصوصی داخلی و خارجی ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور شرکت عمران‬ ‫شهرهای جدید در نمایشگاه جذب فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬بیش از ‪ 100‬پروژه ب��رای ارائه به بخش خصوصی‬ ‫داریم که با تس��هیل ش��رایط‪ ،‬این پروژه ها را در اختیار بخش‬ ‫خصوصی می گذاریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد‪ :‬تمام این‬ ‫پروژه در زمینه ساخت وس��از مسکن‪ ،‬واحدهای تجاری‪ ،‬مراکز‬ ‫تفریحی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬نیروگاه های‬ ‫خورشیدی‪ ،‬اموزشی و صنعتی بوده است‪.‬‬ ‫طاهرخانی ادام��ه داد‪ :‬پروژه های عمران��ی قابل واگذاری به‬ ‫بخش خصوصی در شهرهای اندیشه‪ ،‬پرند‪ ،‬پردیس‪ ،‬هشتگرد‪،‬‬ ‫صدرا‪ ،‬س��هند‪ ،‬عالی شهر‪ ،‬گلبهار‪ ،‬فوالدش��هر و بهارستان واقع‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ارزش این ‪ 100‬پروژه قابل واگذاری به بخش‬ ‫خصوصی گف��ت‪ :‬ارزش این پروژه ها ‪ ۴۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت و مش��وق های مختلفی برای س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی تعریف کرده ایم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ثبت نام برای مس��کن ملی در اس��تان تهران چ��ه زمانی اغاز‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬س��امانه ثبت نام از هفته نخست اذر برای‬ ‫ش��هرهای جدید اغاز می ش��ود و به نوبت تا پای��ان اذر مردم‬ ‫می توانند برای ثبت نام در بیشتر استان ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه طرح‬ ‫اقدام ملی مس��کن هیچ نرخ ثابتی ندارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬براس��اس‬ ‫چارچوب های قراردادهای فنی‪ ،‬مهندس��ی نرخ تعیین می شود‬ ‫و نرخ هر پروژه ای با پروژه دیگر در ش��هرهای مختلف متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مخاطب طرح اقدام ملی مس��کن اقشار‬ ‫کم درامد نیستند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متقاضیان باید حداقل ‪۱۰‬درصد‬ ‫هزینه ساخت را در همان ابتدای ثبت نام تامین کنند‪.‬‬ ‫س��اختمان ها بیشتر ش��ده اما همچنان کنترل الزم بر‬ ‫ساخت وساز وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل مجری صالحیت دار‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هنوز مسئله مجری صالحیت دار برای‬ ‫س��اختمان ها حل نشده اس��ت و همچنان سازنده های‬ ‫غیرمتخصص دارند س��اختمان ها را می س��ا زند‪ .‬جایگاه‬ ‫مهندس��ی و جایگاه نظام مهندس��ی در ساخت وسازها‬ ‫هنوز ان طور که باید تعیین نش��ده است‪ .‬در این زمینه‬ ‫هم قوانین مشکل دارد‪ ،‬هم سازمان نظام مهندسی در‬ ‫برخی موارد ضعیف عمل کرده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫تضاد منافع شهرسازی با قوانین در برخی موارد موجب‬ ‫بروز این وضعیت شده است‪.‬‬ ‫س��رحدی بیان کرد‪ :‬از نظر قان��ون و ایین نامه هایی‬ ‫که وزارت راه و شهرس��ازی در حوزه شهرس��ازی ابالغ‬ ‫ک��رده کمبودی نداریم‪ .‬به عن��وان مثال طرح تفصیلی‬ ‫ش��هر تهران با همه دس��تکاری هایی که ش��ده‪ ،‬باز هم‬ ‫اگر درس��ت اجرا شود‪ ،‬ساخت وساز س��خت اما اصولی‬ ‫و درست می شود‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬با این کار‪ ،‬س��وداوری ساخت وساز کم‬ ‫می ش��ود و دیگر برای افراد غیرمتخصص و سودجویی‬ ‫ک��ه به ساخت وس��از روی اورده اند و س��ودهای باال از‬ ‫ای��ن محل دارند‪ ،‬ای��ن کار به صرفه نخواه��د بود زیرا‬ ‫ساخت وساز تبدیل به کاری تخصصی با سودی معقول‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بنابراین این اف��راد و نهادها به قانون ها به‬ ‫چشم مانع نگاه خواهند کرد‪.‬‬ ‫عض��و انجمن صنفی مهندس��ان صنعت س��اختمان‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در همه س��ال هایی که رک��ود در صنعت‬ ‫س��اختمان داشتیم‪ ،‬شهرداری از این وضعیت دلخوری‬ ‫داشته زیرا از درامدهایش کاسته شده است‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬از دهه ‪ ۷۰‬که ش��هردار وقت تهران‬ ‫اعالم کرد ش��هرداری باید در درامدزایی خودکفا شود‪،‬‬ ‫فس��اد در شهرسازی اغاز شد‪ .‬در س��ال های اخیر این‬ ‫مسئله کمتر شده اما باز هم اگر کسی پشتیبان و رانت‬ ‫ویژه داشته باش��د می تواند دخل و تصرف های خود را‬ ‫در قانون ساخت وس��از داشته باش��د‪ .‬او با یاداوری این‬ ‫نکته که مش��کل فعلی کش��ور‪ ،‬کمبود ساخت وس��از و‬ ‫مس��کن نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ساخت وساز نیاز به نظارت و‬ ‫سختگیری و اجرای قانون های موجود دارد‪ .‬اگر از این‬ ‫مسئله غفلت شود‪ ،‬یک زلزله یا اتفاق ناگوار دیگر الزم‬ ‫است تا عواقب این بی توجهی روی سر مردم اوار شود‪.‬‬ ‫کوروس طاعتی‬ ‫علیرضا سرحدی‬ ‫بهره برداری از نخستین راه اهن دوخطه کشور‬ ‫معاون س��اخت و توسعه راه اهن‪ ،‬بنادر و فرودگاه های شرکت‬ ‫س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل با بیان اینکه راه اهن‬ ‫میانه‪-‬بستان اباد‪-‬تبریز برای نخستین بار در کشور دوخطه اجرا‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از دالیل اجرای مسیر در قالب دو خطه‪،‬‬ ‫جابه جای��ی ‪ ۷‬میلیون تن بار و ‪ ۲‬میلیون مس��افر در افق طرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از پای��گاه خب��ری وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬عباس خطیبی اف��زود‪ :‬با بهره ب��رداری از راه اهن‬ ‫ن امس��ال و پس از دست یابی به‬ ‫میانه‪-‬بس��تان اباد در اواخر ابا ‬ ‫پیشرفت فیزیکی مناس��ب در عملیات روسازی از بستان اباد تا‬ ‫تبریز‪ ،‬انجام عملیات روس��ازی و ریل گ��ذاری خط دوم نیز در‬ ‫دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در دو س��ال گذش��ته راه اهن ه��ای تهران‪-‬‬ ‫هم��دان‪ ،‬مالیر‪-‬کرمانش��اه‪ ،‬مراغه‪-‬ارومیه و قزوین‪-‬رش��ت در‬ ‫راس��تای طرح اتصال ‪ ۵‬مرکز اس��تان به شبکه ریلی و تکمیل‬ ‫بخشی از کریدورهای ترانزیتی به بهره برداری رسیدند‪.‬‬ ‫خطیبی با اشاره به عملیات اجرایی راه اهن میانه‪-‬بستان اباد‪-‬‬ ‫تبریز و بهره برداری از حدفاصل میانه‪-‬بس��تان اباد در روزه های‬ ‫اینده برای اتصال استان پنجم از مسیر جدید گفت‪ :‬بهره برداری‬ ‫از این طرح ریلی نه تنها موجب کاهش ‪ ۱۱۴‬کیلومتری مس��یر‬ ‫ریلی تهران‪-‬تبریز می شود بلکه زمان سفر را ‪ ۵.۵‬ساعت نسبت‬ ‫به خط موجود کاهش داده و ش��رایط حمل ونقل بار و مسافر را‬ ‫تسهیل می کند‪.‬‬ ‫خطیبی با توجه به وجود ‪ ۵‬کریدور ترانزیتی ش��رقی‪-‬غربی‬ ‫برای اتصال اسیا به اروپا و نقش راه اهن میانه‪-‬بستان اباد‪-‬تبریز‬ ‫در ترانزی��ت کاال بیان کرد‪ :‬از مجم��وع ‪ ۵‬کریدور‪ ۳ ،‬کریدور از‬ ‫مرزهای شمال شرق و جنوب شرق ایران عبور می کنند و فقط‬ ‫دو کریدور از روس��یه و دریای خزر ب��رای اتصال به اروپا عبور‬ ‫ط اهن تهران‪-‬زنجان‪-‬تبریز از مس��یر جدید نقش‬ ‫می کنند و خ ‬ ‫قابل توجهی در ترانزیت اسیا‪-‬اروپا ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫طرح س��اخت راه اه��ن دوخطه میانه‪ -‬بس��تان اباد‪ -‬تبریز به‬ ‫طول ‪ ۲۰۳‬کیلومتر با هدف کاهش مس��یر ریلی از شمال غرب‬ ‫به مرکز کشور در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت‬ ‫که مس��یر میانه – بس��تان اباد به طول ‪ ۱۳۲‬کیلومتر بخشی‬ ‫از ای��ن طرح اس��ت که در ‪ ۶‬قطعه و بخش��ی ازقطعه هفتم‪ ،‬از‬ ‫ایس��تگاه موجود راه اهن میانه اغاز ش��ده و با گذر از مسیری‬ ‫کوهس��تانی که از ش��هرهای ترکمانچای و تیکم��ه داش عبور‬ ‫کرده و به ایستگاه راه اهن بستان اباد متصل می شود‪ .‬این پروژه‬ ‫در ش��رایط اقلیمی‪۲۰‬درصد دشت‪ ۳۰ ،‬درصد تپه ماهور و ‪۵۰‬‬ ‫درصد کوهستانی واقع شده است‪.‬‬ ‫معاون س��اخت و توسعه راه اهن‪ ،‬بنادر و فرودگاه های شرکت‬ ‫ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل با اش��اره به ساخت ‪۳‬‬ ‫ایس��تگاه در راه اهن میانه‪-‬بستان اباد‪-‬تبریز بیان کرد‪ :‬در محور‬ ‫ریلی میانه ‪ -‬بس��تان اباد ‪ ۳‬ایس��تگاه مس��افری در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است که در این مرحله ایس��تگاه راه اهن بستان اباد به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬همچنین در طراحی این ایستگاه به اقلیم‬ ‫و ش��رایط محیطی منطقه توجه ش��ده به گونه ای که ان را به‬ ‫عنصر شاخص شهری و گردشگری تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫زیربناهای حمل ونق��ل از راه اندازی و تکمیل‬ ‫کریدور شرقی ‪ -‬غربی تا سال اینده خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬با تکمیل این کریدور‪ ،‬ترکمنستان به‬ ‫ترکیه و عراق متصل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬خی��راهلل خادمی درباره‬ ‫اخری��ن وضعی��ت کریدور جاده ای ش��رق به‬ ‫غرب اظهار کرد‪ :‬این کریدور از س��رخس که‬ ‫با ترکمنستان هم مرز است اغاز می شود و به‬ ‫مش��هد و در نهایت‪ ،‬تهران می رسد‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫این کریدور دو شاخه می شود که یکی از انها‬ ‫به سمت شمال غربی و تبریز حرکت می کند‪.‬‬ ‫این کریدور در مس��یر ش��مال غربی تا تبریز‪،‬‬ ‫ازادراه بوده و از تبریز تا مرند بزرگراه اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین از شهرس��تان مرند ت��ا مرز بازرگان‬ ‫راه اصلی مناس��بی دارد و مشکلی از این نظر‬ ‫وجود ندارد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‬ ‫داد‪ :‬یک ش��اخه دیگر از این کری��دور نیز به‬ ‫سمت غرب کشور حرکت می کند و از تهران‬ ‫به همدان و درنهایت کردس��تان و س��نندج‬ ‫م��ی رود‪ .‬در این زمینه تا نزدیکی س��نندج و‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬کیلومتری این شهرس��تان‪ ،‬ازادراه‬ ‫‪ ۴‬خطه ساخته شده و در این بخش گردنه ای‬ ‫صعب العبور قرار دارد ک��ه در حال راه اندازی‬ ‫اس��ت و بخشی از ان‪ ،‬امس��ال و بخش دیگر‪،‬‬ ‫س��ال اینده به بهره برداری می رس��د‪ .‬خادمی‬ ‫گف��ت‪ :‬در ادام��ه کریدور ش��رق ب��ه غرب از‬ ‫س��نندج تا مری��وان یک جاده اصل��ی داریم‪،‬‬ ‫ام��ا در ح��ال س��اخت ازادراه��ی ‪ ۴‬خطه به‬ ‫طول ‪ ۱۰۵‬کیلومتر تا مرز باش��ماق هستیم‪.‬‬ ‫این مس��یر که تا س��ال اینده به بهره برداری‬ ‫می رسد کشورهای همسایه شرقی و غربی ما‬ ‫را به یکدیگر متصل می کند‪.‬‬ ‫جزئیات فاینانس ‪ ۴‬طرح‬ ‫نیروگاهی و ریلی‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری تصویب نامه‬ ‫مربوط به تخصی��ص ‪ ۲‬میلیارد یورو فاینانس‬ ‫ب��ه ‪ ۴‬طرح بزرگ نیروگاه��ی و ریلی را برای‬ ‫اجرا به نهاد های اجرایی ذی ربط ابالغ کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دفتر هی��ات دولت‪ ،‬هیات وزیران در جلس��ه‬ ‫‪ ۲۶‬ابان ‪ ۱۳۹۸‬به پیش��نهاد س��ازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه کش��ور و در اجرای قان��ون بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کل کش��ور ب��ا تخصیص ‪۳۵۳‬‬ ‫میلی��ون یورو برای طرح بازتوانی و نوس��ازی‬ ‫(مدرنیزاسیون) نیروگاه حرارتی رامین اهواز‪،‬‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیون یورو برای طرح افزایش ظرفیت‬ ‫نیروگاه برق ابی گتوند (توسعه گتوند)‪۷۰۰ ،‬‬ ‫میلیون یورو برای س��اخت راه اهن زاهدان‪-‬‬ ‫بیرجند و اتصال ان به راه اهن بافق‪-‬مشهد و‬ ‫‪ ۶۶۷‬میلیون یورو برای تامین واگن قطارهای‬ ‫ش��هری کالن ش��هرها در قالب طرح تامین و‬ ‫تهیه تجهیزات و واگن قطار ش��هری و حومه‬ ‫موافقت کرد‪ .‬براس��اس ای��ن مصوبه‪ ،‬حداقل‬ ‫دوره تامین مالی تسهیالت یادشده ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫ب��وده و وزارت امور اقتص��ادی و دارایی مجاز‬ ‫است به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬قراردادهای اعطای تس��هیالت موضوع‬ ‫این تصویب نامه را امضا کند‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۲۵۰‬اتاقک‬ ‫برای زلزله زدگان‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫مدیرکل بنیاد مس��کن اذربایجان شرقی از‬ ‫س��اخت ‪ ۲۵۰‬اتاقک ‪ ۱۲‬متری برای اس��کان‬ ‫موقت زلزله زدگان استان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫مه��ر‪ ،‬حاف��ظ باباپور درب��اره اخرین وضعیت‬ ‫اس��کان در مناطق زلزله زده گفت‪ :‬در جریان‬ ‫زلزله اخیر در شهرستان میانه و سراب شاهد‬ ‫تخری��ب ‪ ۱۰۰‬درصدی ‪ ۳‬هزار واحد و هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬واح��د نیازمند به تعمی��ر بودیم‪ .‬باباپور‬ ‫درب��اره راهکارهای ارائه ش��ده برای اس��کان‬ ‫موقت گفت‪ :‬اگر زلزله زدگان‪ ،‬خانه بس��تگان‬ ‫ی��ا اقوام یا هر جای دیگری را برای س��کونت‬ ‫انتخاب کنن��د ‪ ۱۰‬میلیون توم��ان به عنوان‬ ‫اجاره بها به انها داده می ش��ود که برای ‪۶۵۰‬‬ ‫خان��واده ‪ ۳‬میلیون به عنوان قس��ط ابتدایی‬ ‫واریز ش��ده و مابقی در ص��ورت جمع اوری‬ ‫چادره��ا و تحوی��ل انه��ا به ه�لال احمر‪ ،‬به‬ ‫حس��اب این افراد واریز خواهد شد اما کسانی‬ ‫که امکان س��کونت در خانه دیگری را ندارند‪،‬‬ ‫می توانند درخواست ساخت اتاقک ‪ ۱۲‬متری‬ ‫را بدهند‪ .‬تاکنون ‪ ۲۵۰‬خانواده این درخواست‬ ‫را داشته و مابقی برای سکونت در خانه اقوام‪،‬‬ ‫درخواست واریز اجاره بها داده اند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫گرفتن مجوز ساخت و ساز و تولید مسکن در کشور‪،‬‬ ‫راه پرپیچ و خمی اس��ت که بس��یاری از م��ردم از ان‬ ‫گالیه دارند‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی فعاالن حوزه س��اخت و‬ ‫س��از می گویند پیچ و خم قانونی این مس��یر در برخی‬ ‫جاها باید بیشتر شود چرا که سهل گیری ها می تواند به‬ ‫کیفیت نهایی ساختمان اسیب برساند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حذف ش��هرداری از روند صدور‬ ‫مجوز ساخت وس��از با هدف کاهش اسیب های دخالت‬ ‫ای��ن نهاد‪ ،‬چندی پی��ش در برخ��ی محافل تخصصی‬ ‫ساخت وساز مطرح ش��د‪ .‬مبتکران این ایده معتقدند با‬ ‫توجه به این که درامد ش��هرداری ها در سال های اخیر‬ ‫کم شده‪ ،‬انها به اقدام هایی مانند تبدیل کاربری باغ به‬ ‫مس��کونی یا فروش تراکم های غیرمجاز روی اورده اند‬ ‫ک��ه برای حل این مش��کل می توان ش��هرداری ها را از‬ ‫فرایند صدور پروانه ساخت حذف کرد‪ .‬ان ها می گویند‬ ‫این مس��ئله باید در مقررات ملی س��اختمان به عنوان‬ ‫مرجع ساخت وساز کشور اعمال شود‪.‬‬ ‫اتصال ترکمنستان‬ ‫به استانبول و عراق‬ ‫از کریدور ایران‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫بعد از ‪ ۳۷‬سال کلیات الیحه درامدهای پایدار شهرداری ها تصویب شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جزئیات کارت بلیت‬ ‫ویژه سربازان‬ ‫عضو کمیس��یون حمل ونقل ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫از تصوی��ب اختص��اص ‪ ۲۰۰۰‬س��همیه کارت بلیت‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تومانی به س��ربازان در این کمیس��یون در‬ ‫فاز نخست خبر داد‪.‬‬ ‫افشین حبیب زاده در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران در جلسه ای‬ ‫موضوع ارائ��ه کارت بلیت تخفیف دار به س��ربازان را‬ ‫بررسی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در این جلسه کمیسیون حمل ونقل‬ ‫به این جمع بندی رس��ید که می تواند با کمک ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح کارت بلیت تخفیف دار به سربازان‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا توج��ه به س��همیه ای که‬ ‫ب��رای کارت بلیت ه��ای تخفی��ف دار در نظ��ر گرفته‬ ‫ش��ده می توان نس��بت به ص��دور ان ها اق��دام کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر همین اس��اس در فاز نخس��ت برای ‪۲۰۰۰‬‬ ‫س��رباز تا س��قف هر کارت ‪ ۳۰۰‬ه��زار تومان صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیته عمران ش��ورای ش��هر تهران با بیان‬ ‫اینکه براین اس��اس نیروهای مس��لح‪ ،‬س��ربازان را به‬ ‫ش��هرداری معرفی می کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬کارت بلیت های‬ ‫س��ربازان ‪۳۰۰‬هزار تومان ش��ارژ می ش��ود اما از این‬ ‫میان ‪۲۰‬درصد مبلغ را س��تاد کل و ‪ ۸۰‬درصد را نیز‬ ‫شهرداری تهران پرداخت می کند‪.‬‬ ‫حبیب زاده افزود‪ :‬این مهم در کمیسیون حمل ونقل‬ ‫شورای ش��هر مورد تایید قرار گرفته و باید در صحن‬ ‫شورا نیز تصویب شود‪.‬‬ ‫خداحافظ شهرفروشی‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درخواست هرمزگانی ها‬ ‫برای افزایش‬ ‫سهمیه سوخت‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان‪،‬‬ ‫خواس��تار اصالح سهمیه بنزین برخی از وسایل نقلیه‬ ‫عمومی این استان شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا مدرس با اش��اره به وجود‬ ‫ش��ناورهای صیادی بدون کارت س��وخت در استان‬ ‫گف��ت‪ :‬در هرم��زگان ش��ناورهای صی��ادی وج��ود‬ ‫دارد ک��ه س��وخت انه��ا بنزین اس��ت اما ب��ه دلیل‬ ‫نداش��تن کارت س��وخت‪ ،‬مج��از به دریاف��ت بنزین‬ ‫نیس��تند که بای��د ب��رای انه��ا تدبیری اندیش��یده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت س��اماندهی مسافربرهای‬ ‫ش��خصی افزود‪ :‬برخی افراد با خودرو ش��خصی اقدام‬ ‫به جابه جایی مس��افر درون و بین شهری می کنند که‬ ‫ای��ن افراد نیز نیازمند س��اماندهی و تامین س��وخت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدرس به مش��کالت ن��اوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫استان اش��اره کرد و گفت‪ :‬با توجه به کمبود ناوگان‪،‬‬ ‫ساماندهی ناوگان حمل ونقل عمومی استان با صدور‬ ‫مجوز تردد خودروهای عمومی منطقه ازاد در ش��عاع‬ ‫‪ ۴۵‬کیلومتری سرزمین اصلی تا پایان امسال می تواند‬ ‫این کمبود را برطرف کند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان‬ ‫با اش��اره به گرمای هوای ‪ ۹‬ماهه در این استان بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه هرم��زگان دارای ‪ ۹‬ماه هوای‬ ‫گرم اس��ت و استفاده از وس��یله سرمایشی در حمل‬ ‫نقل عمومی‪ ،‬ضروری اس��ت‪ ،‬س��همیه بنزین وسایل‬ ‫نقلیه عمومی این استان نیازمند افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫نسبت به مناطق سردسیری است که باید به این مهم‬ ‫نیز توجه شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه نبود جایگاه های س��ی ان جی در برخی از‬ ‫شهرهای استان هرمزگان اشاره کرد و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه تاکسی های دوگانه س��وز در شهرهای بدون‬ ‫جایگاه س��ی ان جی نمی توانند از این سوخت استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬تعیین س��هم تاکسی های تک س��وز برای این‬ ‫خودروها ضروری است‪.‬‬ ‫بعد از ‪ ۳۷‬س��ال کلیات الیح��ه درامدهای پایدار‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری ها تصویب ش��د‪ .‬ش��هردار‬ ‫تهران می گوید تصویب ای��ن الیحه‪ ،‬راه جلوگیری‬ ‫از شهرفروشی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در جلس��ه علنی نوبت عص��ر ‪ ۲۶‬ابان با‬ ‫کلیات الیحه درامد پایدار و هزینه ش��هرداری ها و‬ ‫دهیاری ها موافقت کردند‪.‬‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از ش��هرداری های کشور‬ ‫ب��ا مش��کالت مال��ی روب��ه رو هس��تند و اگ��ر این‬ ‫قانون در صحن مجلس ش��ورای اس�لامی تصویب‬ ‫ش��ود‪ ،‬درامده��ای پایدار ش��هرداری کش��ور بهتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع جدید برای شهرداری ها‬ ‫واریز سهمیه بنزین‬ ‫سرویس مدارس اردبیل‬ ‫بی��ل مدیرعامل س��ازمان حمل ونقل بار و مس��افر‬ ‫ش��هرداری اردبیل گف��ت‪ :‬به زودی س��همیه بنزین‬ ‫اختصاص یافته به س��رویس مدرسه ها به کارت ان ها‬ ‫واریز می شود تا مشکلی از بابت تامین بنزین سهمیه‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫رحیم سعیدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫راننده سرویس مدرس��ه ای در سامانه سپند ثبت نام‬ ‫نکرده باید در نخس��تین فرصت اطالعات خود را در‬ ‫این سامانه به ثبت برساند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صاحبان خودروهای عمومی به ویژه‬ ‫تاکس��ی ها از س��وخت مکم��ل به ویژه س��ی ان جی‬ ‫اس��تفاده می کنند که نرخ ان افزایش نیافته و انتظار‬ ‫می رود تاکس��یداران از این سوخت نیز در حمل ونقل‬ ‫عمومی استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان حمل ونق��ل ب��ار و مس��افر‬ ‫شهرداری اردبیل بیان کرد‪ :‬در سبد هزینه خودرویی‬ ‫صاحبان تاکس��ی اتفاق خاص��ی رخ نداده و بر همین‬ ‫اس��اس افزایش کرایه غیرقانونی اس��ت و هیچ کس‬ ‫حق ندارد به بهانه افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی‪،‬‬ ‫کرایه ها را باال ببرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیروز حناچی‬ ‫مهدی جمالی نژاد‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی شهرداری تهران‪،‬‬ ‫مهدی جمالی نژاد رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و‬ ‫دهیاری های کش��ور ب��ا اعالم این خب��ر ادامه داد‪:‬‬ ‫بررس��ی ش��ناخت منابع درامدی ش��هرداری ها و‬ ‫دهیاری ه��ای کش��ور و چگونگی اص�لاح و تامین‬ ‫مناب��ع جدی��د از اهداف تدوین الیح��ه درامدهای‬ ‫پای��دار ش��هرداری ها و دهیاری ها ب��وده که در این‬ ‫زمینه کوش��ش شده اس��ت با بررس��ی و شناخت‬ ‫علمی س��اختار درامدی شهرداری ها و دهیاری ها و‬ ‫بهره گیری از نظره��ای اقتصادی‪ ،‬مقررات و قوانین‬ ‫و ضوابط حقوقی‪ ،‬تجربه دیگر کش��ورها‪ ،‬برنامه های‬ ‫توسعه ای کشور و ظرفیت های موجود در شهرها و‬ ‫روستاهای کشور و باتوجه به حفظ و ارتقای کیفی‬ ‫فضاهای ش��هری و روستایی به پرسش های اساسی‬ ‫در زمینه چگونگ��ی تامین مناب��ع درامدی پایدار‬ ‫پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫جمالی ن��ژاد با اش��اره به اص�لاح و تقویت منابع‬ ‫موج��ود درام��دی ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا‬ ‫در ای��ن الیح��ه گف��ت‪ :‬عالوه ب��ر تحکی��م احکام‬ ‫پیش��ین و س��اماندهی ع��وارض محل��ی‪ ،‬تامی��ن‬ ‫مناب��ع جدید درام��دی‪ ،‬شفاف س��ازی و نظام مند‬ ‫ک��ردن وضع عوارض ازس��وی ش��وراهای ش��هرها‬ ‫از مهم تری��ن دس��تاوردهای تصوی��ب کامل الیحه‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬تس��هیل و اصالح فراین��د پرداخت‬ ‫اعتب��ار پیش بین��ی ش��ده در قوانی��ن مختل��ف و‬ ‫سیاس��ت گذاری و نظ��ارت ب��ر هزینه ک��رد اعتبار‬ ‫ش��هرداری ها از دیگ��ر نکته های برجس��ته الیحه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تصوی��ب الیحه درامده��ای پای��دار ش��هرداری ها از زیربنایی ترین‬ ‫کارهایی اس��ت ک��ه می توان برای ش��هرداری های کش��ور انجام داد و‬ ‫نخستین گامی است که شهرداری ها امالک خود را نفروشند‬ ‫‹ ‹راهی برای جلوگیری از شهر فروشی‬ ‫ش��هردار ته��ران نیز با اش��اره به اینک��ه تصویب‬ ‫الیح��ه درام��د پایدار ش��هرداری ها نقط��ه عطفی‬ ‫ب��رای دول��ت و مجل��س اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تصویب‬ ‫ای��ن الیح��ه از زیربنایی تری��ن کارهایی اس��ت که‬ ‫می ت��وان برای ش��هرداری های کش��ور انج��ام داد‬ ‫و نخس��تین گامی اس��ت که ش��هرداری ها امالک‬ ‫خ��ود را نفروش��ند و در ش��هرها ب��ه کیفیت فکر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پیروز حناچی در حاش��یه نشس��ت کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی درباره الیحه درامد‬ ‫پایدار ش��هرداری ها که سه ش��نبه ماده های یک تا‬ ‫‪ ۴‬ان در صحن مجلس ش��ورای اس�لامی تصویب‬ ‫ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬در هم��ه جه��ان برخ��ی قدرت های‬ ‫متمرکز از دولت ها به ش��وراها و ش��هردارها واگذار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نابسامانی در حمل ونقل عمومی پایتخت‬ ‫عضو شورای ش��هر تهران خطاب به‬ ‫رئیس ش��ورا گفت‪ :‬از ش��ما می خواهم‬ ‫به هم��راه ش��هردار نابس��امانی حوزه‬ ‫حمل ونقل را به س��ران کش��ور منتقل‬ ‫کنید تا شاید سهمی از منابع درامدی‬ ‫به این مسئله اختصاص یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمد س��االری در‬ ‫جریان یکصد و هفتاد و هفتمین جلس��ه شورای‬ ‫شهر تهران گفت‪ :‬در فرایند تصمیم گیری درباره‬ ‫سهمیه بندی بنزین از حمل ونقل عمومی غفلت‬ ‫ش��ده و به ای��ن مقوله مهم توجه جدی نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در فرایند اجرا و هزینه کرد‬ ‫منابع درامدی‪ ،‬هیچ سخنی از توسعه حمل ونقل‬ ‫عمومی زده نش��د‪ ،‬افزود‪ :‬تصویری که به معاون‬ ‫اول ارائ��ه ش��د نی��ز حکای��ت از نابس��امانی ان‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ساالری با اشاره به لغو طرح تعریض محورهای‬ ‫خیاب��ان وحدت اس�لامی‪ ،‬ولیعصر و ش��وش در‬ ‫کمیس��یون ماده ‪ ۵‬ش��هرداری گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫کمیس��یون ماده ‪ ۵‬لغو طرح تعویض محورهای‬ ‫تاریخی خیابان ولیعصر‪ ،‬وحدت اسالمی و شوش‬ ‫مصوب شد‪.‬‬ ‫ای��ن تصمی��م براس��اس مطالبه ش��هروندان‬ ‫بوده‪ ،‬بنابراین بررس��ی تعری��ض این محورها در‬ ‫جلس��ه کمیس��یون ماده ‪ ۵‬در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون معم��اری و شهرس��ازی‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به اینک��ه این ‪۳‬‬ ‫محور در ش��مال محورهای تاریخی شهر تهران‬ ‫قرار داش��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ان ها هسته تاریخی‬ ‫تهران را به بافت های جدید و توسعه یافته شهری‬ ‫مرتبط می کردند‪.‬‬ ‫بررس��ی موقعیت این ‪ ۳‬محور نش��ان داد که‬ ‫بخ��ش قاب��ل توجه��ی از امتداد انه��ا در حصار‬ ‫ناصری قرار دارد که با توجه به مصوبه س��ال ‪۹۵‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان‬ ‫ته��ران ب��ه دلیل وج��ود بناه��ای تاریخی طرح‬ ‫تعویض در انها مجاز نیس��ت بنابراین به منظور‬ ‫حف��ظ بناه��ای دارای ارزش تاریخ��ی‬ ‫در کمیس��یون ماده ‪ ۵‬ب��ه این تصمیم‬ ‫رسیدیم که تعریض این ‪ ۳‬محور مورد‬ ‫بازنگری قرار گیرد‪.‬‬ ‫س��االری ادامه داد‪ :‬مح��ور حافظ تا‬ ‫خیابان وحدت اسالمی از قدیمی ترین‬ ‫محورهای تهران اس��ت ک��ه دارای ‪۳۰‬‬ ‫متر عرض اس��ت و براس��اس مواد طرح تفصیلی‬ ‫پیش��ین تهران باید تعریض ان به عرض ‪ ۳۵‬متر‬ ‫انجام می ش��د اما به دلیل وج��ود حصار ناصری‬ ‫و همچنین دروازه قزوین در کمیس��یون ماده ‪۵‬‬ ‫شهرداری حذف طرح تعریض این خیابان مصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براساس بررسی های میدانی‪ ،‬در این‬ ‫محور ‪ ۴۱۲‬ملک وج��ود دارد که تنها ‪۲۱‬درصد‬ ‫قطعه ه��ای یعن��ی ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬مت��ر مرب��ع‬ ‫عقب نش��ینی دارند و قطعه هایی که عقب نشینی‬ ‫نکردن��د‪ ۱.۸ ،‬کیلومتر از قطعه های این محدوده‬ ‫می شود و ‪ ۷۲‬درصد این محور عقب نشینی انجام‬ ‫نداده اند؛ بنابراین با توجه به اینکه عقب نش��ینی‬ ‫در ای��ن محدوده ه��ا انج��ام نش��ده و تعری��ض‬ ‫محوره��ا ده ها س��ال طول می کش��د و بخش��ی‬ ‫از مح��دوده نی��ز در داخ��ل باف��ت تاریخی قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه تصمیم لغ��و تعریض این محور در‬ ‫جلسه کمیسیون ماده ‪ ۵‬شهرداری تهران گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��االری اف��زود‪ :‬همچنی��ن لغ��و تعری��ض‬ ‫مح��ور ولیعصر نیز ب��ه عن��وان مهم ترین محور‬ ‫پایتخ��ت اج��را ش��د چراک��ه این مح��ور ثبت‬ ‫مل��ی اس��ت و س��تون فقرات ش��هر ته��ران به‬ ‫ش��مار م��ی رود اما در ط��رح تفصیلی ق��رار بود‬ ‫بخش��ی از ای��ن خیاب��ان عقب نش��ینی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن نق��ش ترافیک��ی این مح��ور مورد‬ ‫توج��ه اس��ت و درختان چن��ار چن د صدس��اله‬ ‫به عن��وان می��راث پایتخت در ای��ن خیابان قرار‬ ‫دارند‪ .‬در نهایت مج��وز تعریض این خیابان لغو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با بیان اینکه الیحه درامد پایدار‬ ‫شهرداری ها از دوره اصالحات در حال بررسی است‪،‬‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬در طول سال های گذشته این الیحه‬ ‫باره��ا تا مرحله تصویب پیش رفت��ه اما به تصویب‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫حناچ��ی ب��ا اش��اره ب��ه تاثی��ر ای��ن الیح��ه بر‬ ‫شهرداری های کشور گفت‪ :‬بررسی دوباره این الیحه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی تصمیم شجاعانه ای است‬ ‫که نتیجه ان اختصاص بخشی از مالیات به شوراها‬ ‫و شهرداری های کشور است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به ش��وراها و ش��هرداری ها اجازه‬ ‫داده می شود در چارچوب هایی که حاکمیت تعیین‬ ‫می کن��د‪ ،‬خدماتی ارائه و برای انها عوارض دریافت‬ ‫کنن��د‪ .‬این اختیار موجب می ش��ود ش��هرداری ها‬ ‫بتوانند شهرها را سالم اداره کنند و ارزش ها‪ ،‬امالک‬ ‫و دارایی شهرها را نفروشند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با اش��اره ب��ه دو الیح��ه مالیات‬ ‫ب��ر ارزش اف��زوده و درام��د پای��دار ش��هرداری ها‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن دو الیحه مکم��ل یکدیگر هس��تند‪.‬‬ ‫بندهای��ی ک��ه در ای��ن الیح��ه تصویب می ش��ود‪،‬‬ ‫بای��د در ان الیح��ه هم اص�لاح و هر دو یکس��ان‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات الیحه‬ ‫الیحه درامدهای پایدار شهرداری های کشور در‬ ‫تبصره ‪ ۵۲‬قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۶۲‬مطرح ش��د‪.‬‬ ‫این الیحه باید در ‪ ۶‬ماه برای فرس��تادن به مجلس‬ ‫اماده می شد‪ ،‬اما پس از ‪ ۳۶‬سال با ‪ ۲۳‬ماده‪ ،‬اکنون‬ ‫در صحن مجلس ش��ورای اسالمی در حال بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن نکته ه��ای این الیح��ه می توان به‬ ‫افزیش یک درصدی سهم ش��هرداری ها از عوارض‬ ‫مالیات بر خدمات‪ ،‬ایج��اد پایه عوارض برای نقل و‬ ‫انتقال امالک معادل ‪ ۵۰‬درصد از س��هم دولت‪ ،‬دو‬ ‫برابر ش��دن نرخ عوارض نوسازی در ماده ‪ ۵‬و حفظ‬ ‫اختیارهای ش��وراهای اس�لامی ش��هر و روستا نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫همچنین مالی��ات بر خانه های خال��ی به عنوان‬ ‫پیشنهاد اعالم شده است‪.‬‬ ‫فرصت سازی استارت اپ ها برای مدیریت شهری‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫ش��هری باید ش��تاب دهنده بزرگ اس��تارت اپ ها (کسب و‬ ‫کارهای نوپا) باشد نه اینکه مانع انها شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬س��ورنا س��تاری با حض��ور در یکصد و‬ ‫هفت��اد و هفتمین جلس��ه ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران‬ ‫ب��ا بیان اینکه ما به ش��هر مانن��د کارخانه ب��زرگ نواوری‬ ‫ن��گاه می کنی��م‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬مدیری��ت ش��هری باید به‬ ‫عن��وان پلتفورم واگ��ذاری خدمات به اس��تارت اپ های نواور تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افزای��ش درامد و کاهش هزینه های مدیریت ش��هری‪ ،‬تبدیل‬ ‫چالش های ش��هری به فرصت افزایش اش��تغال و رشد استارت اپ ها‬ ‫را از جمل��ه ویژگی ه��ای تبدی��ل مدیریت ش��هری به ای��ن پلتفورم‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫س��تاری‪ ،‬بهب��ود خدمت رس��انی و افزای��ش رضای��ت اجتماع��ی‪،‬‬ ‫شفاف س��ازی و جلوگی��ری از فس��اد را از دیگ��ر ویژگی ه��ای ایجاد‬ ‫شهرهای هوش��مند و تبدیل مدیریت شهری به حامی استارت اپ ها‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه چه ش��ما‬ ‫بخواهید و چه نخواهید‪ ،‬جوانان نواور فعالیت خود را انجام می دهند‪،‬‬ ‫از اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران خواس��ت ب��ا فعالیت های‬ ‫استارت اپی جوانان مقابله نکنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فعالیت اس��تارت اپ ها فرصتی اس��تثنایی در اختیار‬ ‫شماست که صاحب شهر شوید‪ .‬ش��هرها در اینده وضعیت متفاوتی‬ ‫خواهند داش��ت و حتی وضع نظام اموزش��ی به ط��ور کامل متحول‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هم اکن��ون نیز حت��ی افرادی ک��ه اموزش تخصص��ی ندیده اند با‬ ‫استفاده از گوشی همراه خود کار می کنند و بسیاری از خدمات را از‬ ‫جمل��ه خریدها و رزرو هت��ل و‪ ...‬را از این راه انجام می دهند‪ .‬این نوع‬ ‫فعالیت به دلیل زیرس��اختی است که ش��هر در اختیار انها قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��تاری با بی��ان اینکه به اس��تارت اپ ها به عن��وان تامین نیروی‬ ‫انس��انی ن��گاه می کنی��م‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۴‬ه��زار و ‪۶۰۰‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان ب��ا ‪ ۹۰‬هزار میلیارد توم��ان درامد و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫ش��غل مس��تقیم داریم که ازس��وی جوانان نخبه و نواور ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۷۰۰ :‬تا ‪ ۸۰۰‬جوان نخبه را از ‪ ۱۰۰‬دانشگاه برتر دنیا به‬ ‫کشور بازگرداندیم و بسیاری از اس��تارت اپ های شهر را این جوانان‬ ‫راه اندازی کرده اند‪.‬‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫نظ��ام تامی��ن مال��ی در اقتص��اد دانش بنی��ان متف��اوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ای��ن نظ��ام دیگ��ر بانک ه��ا عام��ل‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫ستاری با اشاره به اینکه سال گذشته بانک ها برای شروع‬ ‫به کار اس��تارت اپ ها ‪ ۱۲‬ه��زار میلیارد توم��ان وام دادند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به دنب��ال هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره ب��ه راه اندازی‬ ‫کارخانه ه��ای نواوری در کش��ور گفت‪ :‬تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬یک میلیون‬ ‫فضای استارت اپی‪ ۲۰۰ ،‬شتاب دهنده و ‪۷۰۰‬هزار شغل مستقیم و ‪۸‬‬ ‫کارخانه نواوری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫س��تاری تاکید کرد‪ :‬تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪۲‬هزار جوان نخبه به‬ ‫کشور بازخواهند گشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا طرح این پرس��ش که ایا ش��هرداری می خواه��د جلو این‬ ‫حرکت بایس��تد یا اینکه خ��ودش این حرکت را ایج��اد کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تهران جزو ‪ ۵۰‬ش��هر استارت اپی جهان اس��ت اما درامد شهرداری‬ ‫از اس��تارت اپ ها فقط ‪ ۱.۵‬درصد اس��ت که اگر شهرداری مقابل انها‬ ‫نمی ایس��تاد و خود با انها همراهی می ک��رد‪ ،‬این درامد به ‪۴۰‬درصد‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بی��ان اینکه تهران و‬ ‫فضاه��ای اطراف می توان��د مکان ه��ای فوق العاده ای ب��رای فعالیت‬ ‫اس��تارت اپ ها باش��د‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬دانش��گاه ها و ای��ن جمعی��ت‬ ‫‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۱۶‬میلیون��ی می توان��د فضایی عال��ی برای اس��تارت اپ ها‬ ‫ایج��اد کرده و ش��هرداری های خودش��ان از این فضا کس��ب درامد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫س��تاری با اش��اره به فعالیت ‪ ۴۰‬پارک علمی و فناوری در کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر در دانش��گاه صنعتی شریف بیش از ‪۵۰۰‬شرکت‬ ‫علمی و فناوری‪ ۴ ،‬پژوهش��کده‪ ۵ ،‬مرکز نواوری و ‪ ۷‬ش��تاب دهنده‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در اطراف تهران در شهرس��تان پردیس کارخانه‬ ‫نواوری در کارخانه ای قدیمی و متروک ایجاد شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بزرگ ترین مرکز اس��تارت اپی منطقه در ای��ن محل در ‪۱۸‬هزار متر‬ ‫مربع ایجاد ش��ده که موجب اش��تغال هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر در قالب ‪۵۰۰‬‬ ‫گروه استارت اپی و ‪ ۹‬شتاب دهنده است‪.‬‬ ‫س��تاری با تاکید بر اینکه در اینده شهرداری ها می توانند خدمات‬ ‫بیش��تر و ارزان تری با اس��تفاده از اس��تارت اپ ها ارائه دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اس��تارت اپ ها می توانن��د مدیری��ت الودگی هوا‪ ،‬کیفی��ت و مصرف‬ ‫اب و خدمات ورزش��ی‪ ،‬س�لامتی و س��ایر خدمات را به ش��هر ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫پیاپی ‪2729‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از چگونگی اجرای قانون در سینمای کشور به بهانه دو پرونده مهم سال‬ ‫در خدمت و خیانت قانون‬ ‫همواره این جمله را شنیده ایم که قانون گوشی‬ ‫برای شنیدن ندارد و تنها حرف خودش را می زند‪.‬‬ ‫اداره کش��ور با قانون در عصر زندگی مدرن امری‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬سینمای ایران در سال های‬ ‫پ��س از پیروزی انقالب به دلیل ورود به ش��رایط‬ ‫جدید مجبور به وضع قوانینی بود که ماهیت اثار‬ ‫س��ینمایی را با متر و معیار قوانین جدید بسنجد‪.‬‬ ‫از همین رو در طول ‪ 4‬دهه فعالیت سینمای ایران‬ ‫ش��اهد رخدادهایی هستیم که نشان می دهد در‬ ‫بس��یاری از مواقع قوانین یا سلیقه ای اعمال شده‬ ‫است یا قانونی متناسب با شرایط روز وضع نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬اگر نخواهیم به س��ال های‬ ‫دور برویم در س��ال ‪ ۹۸‬س��ینما دو پرونده جدی‬ ‫در س��احت قانون و قانون گریزی را تجربه کرد که‬ ‫می تواند مرور ان به چگونگی ش��کل گیری اوضاع‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫در ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬فیلم س��ینمایی «رحمان‬ ‫‪ »۱۴۰۰‬ساخته منوچهر هادی به نمایش عمومی‬ ‫درامد‪ .‬فیلمی که پس از گذشت ‪ ۲۰‬روز از اکران و‬ ‫به این دلیل که صحنه های اصالح شده در نسخه‬ ‫نمایش داد ه ش��ده اعمال نشده است‪ ،‬توقیف و از‬ ‫پرده سینماها پایین کشیده شد‪ .‬این اتفاق باعث‬ ‫ش��د سازمان سینمایی اعالم کند سازندگان فیلم‬ ‫«رحمان ‪ »۱۴۰۰‬قوانین را دور زدند و بدون توجه‬ ‫به دستورات شورای نظارت فیلم را بدون سانسور‬ ‫به نمایش دراوردند‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونه ارشاد را دور زد؟‬ ‫«رحمان ‪ »۱۴۰۰‬یکی از‬ ‫فیلم های��ی اس��ت که با‬ ‫تکی��ه ب��ر لذت ه��ای‬ ‫لحظ��ه ای و دم دس��تی‬ ‫س��اخته‬ ‫مخاط��ب‬ ‫می شوند و ماموریتی جز‬ ‫فتح گیشه هم برای خود‬ ‫تعریف نمی کنند‪ .‬فرمول ساخت فیلم هایی از این‬ ‫دس��ت هم انقدر ش��بیه به یکدیگر شده است که‬ ‫گاهی به س��ختی می توان ساخته یک فیلمساز را‬ ‫از ساخته فیلمساز دیگر تشخیص داد!‬ ‫فیل��م «رحمان ‪ »۱۴۰۰‬اما مهم تر از کارگردان‪،‬‬ ‫نام چهره کلیدی دیگری را هم بر پای خود دارد‪.‬‬ ‫علی سرتیپی تهیه کننده باسابقه و چهره شاخص‬ ‫عرص��ه پخ��ش و اکران‪ ،‬تهیه کنندگ��ی این فیلم‬ ‫س��ینمایی را برعهده داشته و از همین منظر هم‬ ‫حضور نسبتاً تضمین شده اش در ترکیب فیلم های‬ ‫نوروزی از چند هفته مانده به اعالم ترکیب نهایی‪،‬‬ ‫مورد انتقادهایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ی��ک فیلم عالوه بر ترکی��ب بازیگران بفروش و‬ ‫س��وژه ملتهب‪ ،‬پش��توانه ای قوی در عرصه پخش‬ ‫داشته باشد‪ ،‬دیگر به سختی می تواند «نفروشد» و‬ ‫ب��رای همین از همان روزهای اغاز اکران نوروزی‪،‬‬ ‫«رحمان ‪ »۱۴۰۰‬در کنار «متری ش��یش و نیم»‬ ‫از رقبا پیش افتادند و رکوردش��کنی های مختلف‬ ‫را اغاز کردند‪.‬‬ ‫همزمان ب��ا صعود تصاعدی ف��روش «رحمان‬ ‫‪ »۱۴۰۰‬در گیش��ه‪ ،‬این فیلم از س��وی منتقدان‬ ‫و اصحاب رس��انه هم دیده شد و همین نقطه اغاز‬ ‫کلید خوردن انتقادات نس��بت به محتوا و ساختار‬ ‫فیلم ش��د‪ .‬خط داس��تانی نامانوس و مهم تر از ان‬ ‫ش��وخی های کالمی و حرکتی فیل��م انقدر برای‬ ‫گروهی غیرمنتظره بود که خیلی زود این سوال در‬ ‫ذهن بخش��ی از مخاطبان شکل گرفت که چگونه‬ ‫این فیلم پروانه نمایش دریافت کرده است؟‬ ‫این سوال ارام ارام به ویترین رسانه های رسمی‬ ‫هم راه پیدا کرد و ش��اید به همین دلیل مدیران‬ ‫س��ینمایی که خود پروانه نمای��ش فیلم را صادر‬ ‫کرده بودند‪ ،‬کنجکاو ش��دند تا نس��خه به نمایش‬ ‫درامده در سینماها را با نسخه اصالح شده از نگاه‬ ‫خود قیاس کنند!‬ ‫بدون تردید و فارغ از هر توضیحی صحبت های‬ ‫محمدرض��ا فرج��ی به عنوان مدیرکل س��ینمای‬ ‫حرفه ای س��ازمان س��ینمایی درب��اره فاقد مجوز‬ ‫بودن نس��خه اکران ش��ده فیلم «رحمان ‪»۱۴۰۰‬‬ ‫ان هم پس از عبور مجموع فروش فیلم از مرز ‪۲۲‬‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬یکی از عجیب ترین اظهارنظرهای‬ ‫مدیران سینمایی در سال های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫چگونه ممکن است فیلمی که به صورت متوسط‬ ‫هر روز حدود ‪ ۸۰۰‬نوبت در س��ینماهای سراس��ر‬ ‫روی پرده رفته تا این اندازه از چشم ناظران ارشاد‬ ‫پنهان مانده باش��د؟ با احتس��اب چند روز منتهی‬ ‫به نوروز ‪ ۹۸‬فیلم حدود یک ماه بر پرده سینماها‬ ‫ب��وده و چطور می توان پذیرف��ت که در تمام این‬ ‫مدت اصالحات اعالم شده از سوی شورای صدور‬ ‫پروان��ه نمایش بدون اطالع ناظران در فیلم اعمال‬ ‫نشده و به تعبیری صاحبان فیلم ناظران ارشاد را‬ ‫دور زده ان��د!؟ به ف��رض امکان وقوع چنین تخلف‬ ‫اش��کاری‪ ،‬زمان مفیدی ک��ه می توان متصور بود‬ ‫ت��ا نهاد عریض و طویل ارش��اد از وقوع ان مطلع‬ ‫ش��ود‪ ،‬چقدر باید در نظر گرفته ش��ود!؟ و مهم تر‬ ‫از همه ایا باید برای یافتن پاس��خ این سواالت نام‬ ‫تهیه کنن��ده و پخش کننده فیل��م را هم به عنوان‬ ‫یکی از متغیرهای تاثیرگذار مدنظر قرار داد؟‬ ‫نکته جالب تر اما این است که هم علی سرتیپی‬ ‫و ه��م منوچهر ه��ادی اصل وقوع ای��ن تخلف را‬ ‫تکذی��ب کرده و صراحتاً اعالم کردند که نس��خه‬ ‫نمایش داده شده در تمامی سینماها همان نسخه‬ ‫اصالح و تایید ش��ده از س��وی سازمان سینمایی‬ ‫بوده است؛ این ایا به معنای یک مخفی کاری دیگر‬ ‫اس��ت یا باید بدبینانه حکم به صدور یک «دروغ‬ ‫مصلحتی» از سوی مدیران جهت حفاظت از خود‬ ‫در برابر ترکش انتقادات بدهیم؟!‬ ‫‹ ‹وقتی از «نظارت» صحبت می کنیم‬ ‫سیس��تم نظارت و ارزشیابی در سینمای ایران‬ ‫(و مهم تر از ان تمامی هنرهای نمایش��ی) در یک‬ ‫فرایند فرسایش��ی‪ ،‬کارکرده��ای حیاتی خود را‬ ‫از دس��ت داده اس��ت‪ .‬نمونه ب��ارزش هم ماجرای‬ ‫رده بن��دی س��نی فیلم ه��ای س��ینمایی اس��ت‪.‬‬ ‫رده بندی که ماهیتی مش��ورتی برای بهره گیری‬ ‫مطمئن ت��ر مخاطب��ان از محتواه��ای متن��وع‬ ‫عرضه ش��ده در بازار را دارد اما مخاطبان کمترین‬ ‫همدلی و اعتماد را نسبت به ان دارند‪.‬‬ ‫این همان نقطه ای اس��ت که می توان از خدمت‬ ‫و خیانت توامان سیس��تم «نظارت» در سینمای‬ ‫ایران س��خن گفت؛ سیس��تمی ک��ه کارکردهای‬ ‫معکوسش گاه به طنز تنه می زند و گاه زمینه ساز‬ ‫خلق تراژدی های واقعی می شود!‬ ‫ای��ن چال��ش از این گذش��ته مطرح ب��وده که‬ ‫ممیزی ها و اصالحات وارده بر فیلم های سینمایی‬ ‫و همچنین پروانه نمایش فیلم های سینمایی تنها‬ ‫در جغرافیای ایران الزم االجراست یا سینماگری‬ ‫که پروانه س��اخت یک اثر س��ینمایی را از وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی دریافت می کند‪ ،‬تنها‬ ‫می تواند نس��خه ای از فیلمش را در ایران یا خارج‬ ‫از ایران به نمایش دراورد که مجوز نمایش��ش را‬ ‫دریافت کرده باشد؟ به عبارت ساده تر این پرسش‬ ‫مطرح ب��وده که ممیزی به اصل اثر ـ بدون توجه‬ ‫ب��ه جغرافیای عرضه و نمایش فیلم ـ وارد اس��ت‬ ‫یا کس��ب مجوز نمایش و اعم��ال اصالحات تنها‬ ‫در مح��دوده ایران ب��رای س��ینماگران ضروری‬ ‫اس��ت و فیلمسازان در سایر کش��ورها می توانند‬ ‫فیلم هایش��ان را وفق مقررات ان کشورها نمایش‬ ‫دهند؟‬ ‫‹ ‹همه تابع قانون هستند؟‬ ‫اتفاق��ات پیرامون اکران‬ ‫فیل��م منوچه��ر هادی‬ ‫انق��در عجیب و مجهول‬ ‫ب��ود ک��ه رس��انه ها‬ ‫نمی توانس��تند نسبت به‬ ‫ان بی تفاوت باشند و این‬ ‫موضوع را از وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی هم پرس و جو کردند‪.‬‬ ‫س��یدعباس صالح��ی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی درباره فیل��م «رحم��ان ‪ »۱۴۰۰‬و نوع‬ ‫برخورد ارش��اد با تخلف عوامل این فیلم منجر به‬ ‫توقیف ان ش��د هم گفت‪ :‬من در ریز جزئیات این‬ ‫فیلم نیستم و نمی خواهم درباره ان قضاوت کنم‪.‬‬ ‫اما نباید فراموش کرد که مس��یر حرفه ای بودن را‬ ‫باید در کل کار تعقیب کنیم و حرفه ای بودن این‬ ‫است که مقررات اکران با دقت رعایت شود‪ .‬مسئله‬ ‫این است که انچه که مجوز گرفته عرضه شود که‬ ‫این نوعی اعتماد سازی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫صالحی در پایان گفت‪ :‬ما نباید فضا را به سمتی‬ ‫ببریم که فضای مچ گیری بعد از اکران ایجاد شود‪.‬‬ ‫ه��ر دو ط��رف یعنی ما و فیلمس��ازان باید به هم‬ ‫اعتماد داش��ته باش��یم در غیر این صورت چنین‬ ‫اتفاقات��ی نظ��ام اعتماد را مخت��ل می کند‪ .‬وقتی‬ ‫هزینه های یک مس��ئله برای همه مکشوف باشد‬ ‫که بدانیم اگر تخلفی صورت گرفت از ان اغماض‬ ‫نمی شود‪ .‬سیستم اعتماد به یکدیگر باال می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه کننده باید پاسخگو باشد‬ ‫اعتم��اد در اجرای قانون‬ ‫در شرایطی که سیستم‬ ‫پخش در دس��ت بخش‬ ‫خصوصی اس��ت یکی از‬ ‫رویکرده��ای س��ازمان‬ ‫س��ینمایی ب��رای اداره‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫س��ینما‬ ‫پخش کننده ها و تهیه کننده های س��ینما همواره‬ ‫جزو افرادی هستند که از فیلترهای مختلفی عبور‬ ‫کردند تا توانس��تند در این جایگاه قرار بگیرند‪ .‬اما‬ ‫موضوع��ی که در ماجرای فیلم «رحمان ‪»۱۴۰۰‬‬ ‫رخ داد باعث ش��د بسیاری از نگرش ها در اعطای‬ ‫مجوزهای فعالیت با بدبینی روبه رو شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا فرجی مدی��رکل دفتر س��ینمای‬ ‫حرف��ه ای درباره تاخیر در توق��ف فیلم «رحمان‬ ‫‪ »۱۴۰۰‬گف��ت‪ :‬هم��ه فیلم ه��ای س��ینمایی که‬ ‫پروانه نمایش می گیرند بنای ما بر حرفه ای بودن‬ ‫تهیه کننده و پخش کننده اس��ت و تاکید دارم در‬ ‫ط��ول س��ال هایی که در این س��مت کار می کنم‬ ‫چنین اتفاق��ی نیفتاده بود و همه تهیه کننده ها و‬ ‫پخش کننده ه��ا به دلیل اهمیت موضوع قوانین را‬ ‫رعایت می کنند‪.‬‬ ‫فرجی به‬ ‫گفت‪ :‬در بیش��تر سالن ها فیلم‬ ‫«رحمان ‪ »۱۴۰۰‬همان نس��خه ای که مورد تایید‬ ‫ما بوده و اصالحات کامل انجام شده نمایش داده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬با توجه به اینکه بازرس��ان سازمان‬ ‫سینمایی معموال به صورت تصادفی در سالن های‬ ‫سینمایی حضور پیدا می کنند متاسفانه در هفته‬ ‫دوم فروردی��ن ‪ ۹۸‬متوج��ه ش��دیم در برخ��ی از‬ ‫س��الن های سینما نس��خه ای که به صورت کامل‬ ‫اصالح نشده بود‪ ،‬اکران شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال مبنی بر اینکه این‬ ‫اش��تباه متوجه چه فردی است؟ توضیح داد‪ :‬فعال‬ ‫از نظ��ر حقوقی پخش کنن��ده و تهیه کننده باید‬ ‫پاس��خگوی این اتفاق باشند‪ .‬انتظار ما بر داشتن‬ ‫اخالق حرف��ه ای تهیه کنندگان‪ ،‬پخش کنندگان‬ ‫و حت��ی کارگ��ردان فیلم ها در اج��رای ضوابط و‬ ‫مق��ررات و ایین نامه های اجرایی مصوب اس��ت‬ ‫و س��ینما نباید به خاطر یک س��هل انگاری دچار‬ ‫اسیب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تنها داخل کشور اجرا می شود‬ ‫پیش از این تصور می ش��د کس��ب مجوز برای‬ ‫نمای��ش فیلم در خارج از ایران ضروری اس��ت و‬ ‫نس��خه م��ورد تایید س��ازمان س��ینمایی امکان‬ ‫نمای��ش در خ��ارج از ای��ران را دارد‪ ،‬ام��ا به نظر‬ ‫می رس��د این مجوزها در جغرافی��ای ایران مورد‬ ‫توجه قرار می گیرد و س��ینماگران خارج از ایران‬ ‫به ه��ر ترتیب که اراده کننده‪ ،‬فیلم های ش��ان را‬ ‫ب��ا ه��ر محتوایی که تش��خیص دهند در س��طح‬ ‫عمومی یا در جش��نواره های سینمایی به نمایش‬ ‫می گذارن��د‪ .‬البته این وضعیت می تواند حواش��ی‬ ‫برای س��ینماگران و حتی س��ینمای ایران داشته‬ ‫باش��د و نمی ت��وان تصور کرد نمای��ش فیلم ها در‬ ‫خ��ارج از ایران‪ ،‬کامال منفک از نمایش فیلم ها در‬ ‫مرزهای کشورمان است‪.‬‬ ‫نمای��ش «پارادایس» س��اخته علی عطش��انی‬ ‫در امری��کا بدون اصالح صحنه هایی که از س��وی‬ ‫شورای نظارت بر پروانه نمایش اعمال شده است؛‬ ‫یکی دیگر از تناقض هایی است که در زمینه صدور‬ ‫پروان��ه نمایش وجود دارد‪ .‬این نمایش عمومی در‬ ‫امریکا در حالی رخ می دهد که پیش از این‪ ،‬نسخه‬ ‫ممیزی نش��ده فیلم یکی از کارگردان های جوان‬ ‫سینمای ایران در جشنواره های اروپایی به نمایش‬ ‫درامده بود و همین حواش��ی را در پی داشت‪ .‬در‬ ‫این نس��خه از فیلم‪ ،‬صحنه اع��دام پایانی فیلم به‬ ‫نمایش در می امد که در نسخه به نمایش درامده‬ ‫از این فیلم توقیف ش��ده در جش��نواره فجر‪ ،‬این‬ ‫صحنه حذف شده بود‪.‬‬ ‫همچنین فیلم «بارکد» ساخته مصطفی کیایی‬ ‫ک��ه در اکران عمومی ب��ا حذف برخی پالن ها و با‬ ‫حذف موسیقی پایانی با صدای یاسر بختیاری به‬ ‫نمایش درامد‪ ،‬در نمایش های خارج کشور بدون‬ ‫اصالحات اکران ش��د‪ .‬درباره ی��ک فیلم دیگر که‬ ‫ب��رای نمایش در ایران‪ ،‬ش��اهد تغییر کامل چند‬ ‫سکانس بودیم نیز همین رویه دوگانه رقم خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��اید مهم تری��ن دلی��ل رقم خ��وردن چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬نب��ود مق��ررات روزامد درب��اره روند‬ ‫دریاف��ت پروانه نمای��ش و حدود جغرافیایی موثر‬ ‫این پروانه نمایش اس��ت‪ .‬قوانین سینمایی متعلق‬ ‫به س��یزده س��ال پیش اس��ت و با وجود تحوالت‬ ‫گس��ترد ه سینما به خصوص در یک دهه گذشته‬ ‫و رش��د س��ینمای دیجیتال که فیلمس��ازی را به‬ ‫امری راح��ت تبدیل کرده‪ ،‬در زمینه بازنویس��ی‬ ‫و به روزرس��انی قوانین سینمایی‪ ،‬شاهد اقدامات‬ ‫جدی نبوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹چابک سازی با چاشنی سختگیری‬ ‫کوچک س��ازی دولت در‬ ‫تمامی ارکان ان یکی از‬ ‫ضرورت هایی اس��ت که‬ ‫در دولت ه��ای مختلف و‬ ‫بنا به ش��رایط روز کشور‬ ‫نس��بت به ان اقدام شده‬ ‫است‪ .‬سازمان سینمایی‬ ‫در سال های گذشته تصمیم گرفته است به دلیل‬ ‫تغییر ش��رایط شوراهای تصمیم گیری و نهادهای‬ ‫زیرمجموعه خود را ادغام کند و در این ادغام ها به‬ ‫چابک س��ازی مجموعه س��ینمایی توجه کند‪ .‬اما‬ ‫اتفاق��ی ک��ه در این جابه جایی رخ داده اس��ت در‬ ‫برخی موارد با سخت گیری هایی در قوانین روبه رو‬ ‫ش��ده است که فعالیت را برای فیلمسازان سخت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫علیرض��ا معتم��دی ادغام پروانه های س��اخت‬ ‫و نمای��ش س��ینمایی و ویدیوی��ی را راهی برای‬ ‫اک��ران بهتر فیلم ه��ای ویدیویی با در نظر گرفتن‬ ‫سازکارهای درس��ت می داند و البته معتقد است‬ ‫که سخت گیری ها کم نمی شود‪.‬‬ ‫معتمدی که تابس��تان امس��ال فیلم «رضا» را‬ ‫روی پرده داش��ت‪ ،‬درباره برنامه جدید س��ازمان‬ ‫س��ینمایی ب��رای ادغام پروانه س��اخت فیلم های‬ ‫س��ینمایی و ویدئویی به‬ ‫گفت‪ :‬با هرگونه‬ ‫پروانه ای که شکل سانسور و ممیزی دولتی داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬مخالفم و از نظر قانون اساسی هم این کار‬ ‫غیرقانون��ی اس��ت و دولت نباید ب��ه اثری قبل از‬ ‫ساخت ممیزی وارد کند اما این طرح سال هاست‬ ‫بر اساس مصوبه شورای انقالب فرهنگی در سینما‬ ‫اتفاق می افتد که مغایر قانون اساسی است‪.‬‬ ‫کارگ��ردان «رضا» اضافه کرد‪ :‬این قوانینی که‬ ‫هرساله توسط مدیران مختلف به مسیر ساخت و‬ ‫اکران فیلم هایی سینمایی اضافه شده است‪ ،‬باید‬ ‫اصالح و یا حذف ش��ود و دیگر هر کس��ی نتواند‬ ‫در این موضوع دخالت کند‪ .‬اگر قرار اس��ت دولت‬ ‫مجوز دهد‪ ،‬فقط همین نهاد باشد و مجموعه های‬ ‫دیگر در این امر دخالتی نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعمال قانون و فراتر از ان‬ ‫دخال��ت نهادهایی خارج‬ ‫از چارچوب تصمیم گیری‬ ‫وزارت ارش��اد و سازمان‬ ‫سینمایی موضوعی است‬ ‫که ه��ر از گاهی گریبان‬ ‫یکی از اثار س��ینمایی را‬ ‫می گی��رد‪ .‬در روزه��ای‬ ‫اغازی��ن اب��ان ‪ ۹۸‬بود که فیلم س��ینمایی «خانه‬ ‫پدری» ساخته کیانوش عیاری پس از گذشت ‪۱۰‬‬ ‫سال امکان نمایش عمومی را پیدا کرد‪ .‬فیلمی که‬ ‫ب��ه دلیل برخ��ی تفس��یرها از صحنه ه��ای ان و‬ ‫خشونت باالی صحنه های اغازین فیلم مخالف های‬ ‫سرس��ختی خ��ارج از بدنه دولت داش��ت و همین‬ ‫موضوع باعث شد با وجود انکه فیلم با اعمال برخی‬ ‫اصالحیه ه��ا به نمایش دربیاید اما بعد از گذش��ت‬ ‫چند روز از اکران با دس��تور دادس��تانی و به دلیل‬ ‫اعمال نشدن ممیزی ها از پرده پایین کشیده شود‪.‬‬ ‫فیلم «خانه پدری» بعد از چند روز و با مس��اعدت‬ ‫قوه قضاییه به نمایش عمومی خود ادامه داد اما این‬ ‫پرس��ش را مطرح کرد که جایگاه تصمیم گیری در‬ ‫س��ینمای ایران چه نهادی است؟ ایا اراده ای خارج‬ ‫از سیس��تم دولتی و تنها با انگیزه های سیاس��ی بر‬ ‫اعم��ال قانون موثر اس��ت؟ حجت االس�لام احمد‬ ‫مازنی نماینده تهران و عضو کمیس��یون فرهنگی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی بر ضرورت پرهیز از رفتار‬ ‫سیاس��ی در مواجه��ه ب��ا اث��ار فرهنگ��ی تاکی��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مازنی با ابراز ناخرسندی از توقیف این فیلم گفت‪:‬‬ ‫درخواست من از جریانهای سیاسی در طیف های‬ ‫مختلف این اس��ت که از س��وگیری سیاس��ی در‬ ‫مواجه��ه با اث��ار فرهنگی پرهیز کنن��د و با اهل‬ ‫فرهن��گ و هنر با زبان فرهن��گ گفت وگو کنند‪.‬‬ ‫وی به ایس��نا گفت‪ :‬درخواست من از قوه قضاییه‬ ‫و دادس��تان این اس��ت که با حض��ور عوامل فیلم‬ ‫ب��ار دیگر این فیلم را مش��اهده کنن��د چرا که با‬ ‫توجه به اظهارات کارگردان و مدیران وزارت ارشاد‬ ‫همه نکات اصالحی اعمال ش��ده است‪ .‬این عضو‬ ‫کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین تاکید کرد‪:‬‬ ‫توقی��ف این فیلم به روند اصالحات قضایی لطمه‬ ‫می زند و انتظار این اس��ت که با رفع توقیف فیلم‬ ‫خانه پدری مانع از لطمات بیشتر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹جامعه را متاثر می کند‬ ‫ی��ک عضو کمیس��یون‬ ‫فرهنگی مجلس با اشاره‬ ‫ب��ه توقیف دوب��اره فیلم‬ ‫خان��ه پ��دری گف��ت‪:‬‬ ‫هنگام��ی که ی��ک فیلم‬ ‫مجوزه��ا را دریاف��ت‬ ‫می کند‪ ،‬در پرده سینما‬ ‫اکران می شود و بعد از ان به یکباره از پرده سینما‬ ‫برداشته می شود جامعه را متاثر می کند‪.‬‬ ‫طیب��ه سیاوش��ی در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬در‬ ‫تفس��یرهای متفاوت از قانون و سختگیری در اعمال بعضی‬ ‫قوانین موجب شده سینمای ایران در ‪ ۴‬دهه گذشته ازمون‬ ‫و خطاهای بسیاری را پشت سر بگذارد‬ ‫خص��وص توقیف فیلم خانه پدری اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫فیلم پیشتر سابقه توقیف چندین ساله دارد‪ ،‬بحث‬ ‫توقیف فیلم در کش��ور ما موضوع بس��یار متفاوت‬ ‫با س��ینماهای جه��ان دارد؛ چراکه در کش��ور ما‬ ‫هنگام��ی که یک فیلم به اکران عمومی درمی اید‬ ‫معم��وال تمام مجوزها را دریافت کرده و س��پس‬ ‫در پرده س��ینما اکران می ش��ود اما پس از اکران‬ ‫شدن از پرده سینما برداشته شود جامعه را متاثر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همیش��ه درباره عل��ت این موضوع‬ ‫س��وال و چرایی وجود دارد‪ .‬مس��ائل فنی‪ ،‬جوانب‬ ‫امنیت��ی و ی��ا موازی��ن خانوادگی هی��چ کدام به‬ ‫عنوان علت توقیف در جامعه مطرح نمی ش��ود و‬ ‫فق��ط فیلم توقیف ش��ده و از پرده س��ینما پایین‬ ‫می اید‪ .‬این موضوع باعث می شود افرادی اینگونه‬ ‫برداش��ت کنند که این برخوردها سلیقه ای است‪.‬‬ ‫یعنی چارچوب مش��خصی ن��دارد؛ چراکه در یک‬ ‫چارچوب مش��خص قبل از این که یک فیلم اکران‬ ‫شود می توان جلوی ان را گرفت‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این فیلم س��ابقه توقیف دارد به همین دلیل‬ ‫وزارت ارش��اد و س��ازمان س��ینمایی این توجه را‬ ‫داش��ته اند ک��ه برای اک��ران ان از دس��تگاه های‬ ‫مختلف اس��تعالم الزم را گرفته و اقدامات الزم را‬ ‫انجام دهند تا این فیلم مشکلی نداشته باشد و بر‬ ‫پرده س��ینما اکران شود‪ .‬حتی یکی از جنبه های‬ ‫خ��وب این فیلم ای��ن بود که این فیلم محدودیت‬ ‫س��نی را رعایت ک��رده‪ ،‬این موض��وع خود برای‬ ‫مخاط��ب موضوعی قابل قبول اس��ت‪ .‬حال فارغ‬ ‫از ارزیاب��ی کیف��ی این فیلم بای��د توجه کنیم که‬ ‫این فیل��م همه مجوزها را دریاف��ت کرده‪ ،‬اکران‬ ‫شده‪ ،‬عده ای از مخاطبان ان را دیده اند اما دوباره‬ ‫با دس��تور قوه قضایی��ه توقیف می ش��ود اما این‬ ‫موض��وع چ��ه چیزی را تغییر می ده��د‪ .‬این فیلم‬ ‫بای��د دوباره برای بار دیگر وارد چرخه رفع توقیف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اضافه کرد‪ :‬اقای کیانوش عیاری‬ ‫ثابت کرده در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی‬ ‫فیلم می س��ازد‪ .‬اثار ایش��ان در س��ینما و در صدا‬ ‫و س��ینما در چارچوب قوانین کش��ور به نمایش‬ ‫گذاشته شده است‪ .‬هنوز متوجه علت توقیف این‬ ‫فیلم نشدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توقیف و قانونی که تغییر می کند‬ ‫اول اب��ان ب��ود که «خانه پ��دری» اثر کیانوش‬ ‫عی��اری پ��س از حدود یک دهه توقی��ف بر پرده‬ ‫سینماها به نمایش درامد اما اکران این فیلم فقط‬ ‫‪ ۴‬روز ادام��ه داش��ت و با ورود دادس��تانی توقیف‬ ‫شد‪ .‬اما فیلم های توقیفی در سینمای ایران لیست‬ ‫بلندباالیی دارند که به دالیل مختلف اجازه اکران‬ ‫پیدا نکرده اند‪.‬‬ ‫نخس��تین قانون مدون نظارت اثار س��ینمایی‬ ‫در ای��ران ب��ه س��ال ‪ ۱۳۰۹‬و الیح��ه نمایش ها و‬ ‫سینماها بازمی گردد که بر مبنای ان «هر سینما‬ ‫مکلف است‪ ،‬مدیر مسئول تعیین و کتبا به شعبه‬ ‫مع��ارف بلدیه معرفی کند‪ .‬هر قس��مت از فیلم را‬ ‫که بلدی��ه منافی اخالق و عفت بداند قطع کرده‪،‬‬ ‫ب��ا حضور مدیر س��ینما در قوطی گذارده‪ ،‬الک و‬ ‫مهر کرده‪ ،‬در مقابل رسید کتبی تحویل و تسلیم‬ ‫مش��ار الیه خواهد شد‪ ».‬اما در سال ‪ ۱۳۴۷‬قاعده‬ ‫جدیدی با عنوان ایین نامه نظارت بر نمایش فیلم‬ ‫و اس�لاید تدوین می ش��ود که ش��ورایی متشکل‬ ‫از کارشناس��ان سیاس��ی و هنری ب��ر ان نظارت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین نام��ه موارد مختلفی ذکر ش��ده‬ ‫ب��ود که مثال «اهانت ب��ه توحید پروردگار‪ ،‬ادیان‪،‬‬ ‫کتب اسمانی‪ ،‬پیغمبران و مقدسان و مقدسات و‬ ‫ائمه اطهار‪ ،‬اسائه ادب نسبت به مقام شامخ سلطنت‬ ‫و خان��دان جلی��ل او‪ ،‬اهانت نس��بت به مقام های‬ ‫دولتی اعم از کش��وری و لشکری‪ ،‬صحنه هایی که‬ ‫حاکی از سوءقصد علیه رئیس و اعضای یک دولت‬ ‫بوده و قصد تحریک در ان اشکار باشد و یا نشان‬ ‫دادن مناظ��ر مخروبه و اف��راد پاره پوش به منظور‬ ‫تخفی��ف حیثیت ایران» بخش��ی از ای��ن قوانین‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫چ��ه در دوران پی��ش از انقالب اس�لامی و چه‬ ‫در دوران پ��س از ان‪ ،‬قوانینی بر س��ینمای ایران‬ ‫حاکم بود و اگر کسی خارج از این چارچوب عمل‬ ‫می کرد یا اثرش توقیف می ش��د یا با تغییراتی به‬ ‫نمایش درمی امد‪.‬‬ ‫مث�لا «دایره مینا» اثر داریوش مهرجویی چند‬ ‫سال در توقیف باقی ماند و در سال ‪ ۱۳۵۶‬با بازتر‬ ‫شدن فضای سیاسی‪ ،‬با حذف و ممیزی زیاد اجازه‬ ‫اک��ران یافت‪ .‬یا فیلم «ارامش در حضور دیگران»‬ ‫اثر ناصر تقوایی پس از ‪ 4‬س��ال توقیف در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬بع��د از حذف ح��دود بخش هایی از فیلم‬ ‫بر پرده رفت‪.‬‬ ‫ام��ا در نیم��ه دوم ده��ه ‪ ۶۰‬قوانی��ن نظارت بر‬ ‫س��ینمای ایران ش��امل بندهای دیگری ش��د که‬ ‫از ای��ن بندهای قانونی می توان به «هتک حرمت‬ ‫مقدس��ین و مقدس��ات اس�لامی و س��ایر ادیان‬ ‫شناخته ش��ده در قانون اساسی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران‪ ،‬تش��ویق و ترغیب یا ام��وزش اعتیادهای‬ ‫مضر و خطرناک و راه های کسب درامد نامشروع‪،‬‬ ‫بیان یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر با منافع و‬ ‫مصالح کش��ور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان‬ ‫قرار گیرد و اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشاء»‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫همین مت��ر و معیار متغیر در متن قانون باعث‬ ‫ش��ده است در بس��یاری از شرایط سینمای ایران‬ ‫دچار تناقض های زیادی ش��ود‪ .‬یکی از نمونه های‬ ‫مهم و مطرح فیلم س��ینمایی ادم برفی س��اخته‬ ‫داود میرباقری بود‪.‬‬ ‫نخس��تین فیلم سینمایی میرباقری که خودش‬ ‫هم نویس��ندگی ان را برعهده داش��ت‪ ،‬در دوران‬ ‫اصالح��ات رفع توقیف‪ ،‬اک��ران عمومی و بعد در‬ ‫تلویزیون پخش ش��د‪« .‬ادم برفی» که با دس��تور‬ ‫ضرغامی توقیف شده بود‪ ،‬در زمان مدیریت خود‬ ‫او از تلویزیون پخش شد و این تصمیم‪ ،‬تناقض ها‬ ‫در تصمیم گیری ه��ای مدی��ران را بیش از پیش‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫این فیلم محصول س��ازمان توس��عه سینمایی‬ ‫سوره اس��ت؛ س��ازمانی که خودش در سال های‬ ‫اخیر یک تنه کلی معترض در س��ینما داشته چرا‬ ‫که فیلم های س��ینمایی زی��ادی را تحریم کرده و‬ ‫مانع از اکران انها در س��ینماهای بی شماری شده‬ ‫که در اختیارش است‪.‬‬ ‫‹ ‹سلیقۀ شما همان قانون نیست‬ ‫«سال ها پیش خبرنگاری از مصطفی میرسلیم‬ ‫وزی��ر ارش��اد س��ال های ‪ ۷۲‬تا ‪ ۷۶‬پرس��یده بود‬ ‫«اخرین فیلمی که تماشا کرده اید چه بوده» و او‬ ‫پاسخ داد‪« :‬خوشبختانه بعد از وزارت ارشاد دیگر‬ ‫مجبور نیستم فیلم ببینم‪».‬‬ ‫تابعیت قانون در تمامی مجراهای تصمیم گیری‬ ‫موضوع��ی اس��ت که می تواند جلوی بس��یاری از‬ ‫اتفاقات س��لیقه ای را بگیرد‪ .‬تفسیرهای متفاوت‬ ‫از قان��ون و س��خت گیری در اعمال بعضی قوانین‬ ‫موجب شده است سینمای ایران در طول ‪ ۴‬دهه‬ ‫گذش��ته ازمون و خطاهای بس��یاری را پشت سر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد پس از سال ها با پختگی بیشتر‬ ‫می توان راه حل های کمتر اسیبزا را برای رسیدن‬ ‫به اهداف مهم فرهنگی در پیش گرفت تا سینمای‬ ‫ایران مس��یر عقالنیت و تدبیر را در س��ایه قانون‬ ‫پیش بگیرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫قدردانی از ایت اهلل محقق داماد در جشنواره کتاب سال دانشجویی‬ ‫تبدیل ک��رده و از چند ده کتاب به ‪ ۱۲‬هزار جلد کتاب‬ ‫رس��یده اند که این مایه خوش��بختی است‪ .‬گاهی ادم‬ ‫چیزهای��ی می بین��د که یاس��ش می گی��رد اما گاهی‬ ‫چیزهای��ی را می بین��د که برایش خوش��ایند اس��ت و‬ ‫موجب نشاط می شود‪.‬‬ ‫او با خوانش بخش��ی از کتاب «جهل مقدس» گفت‪:‬‬ ‫همه متفکران و دانش��جویان نام ویل دورانت را حداقل‬ ‫ش��نیده اند‪ .‬وی��ل دورانت به «تاریخ تم��دن» معروف‬ ‫است‪ .‬او در بخشی از این کتاب می گوید ‪ ۴۰‬سال است‬ ‫که مش��غول نوشتن این کتاب اس��ت و برای تالیفش‬ ‫بسیار به مسافرت رفته است‪ .‬چیزی که من در روستاها‬ ‫و در کن��ار هم دیده ام و نمی دانم کدام یک علت اس��ت‬ ‫و ک��دام یک معل��ول‪ ،‬یکی جهل اس��ت و دیگری فقر‪.‬‬ ‫نمی دانم جهل علت فقر اس��ت یا فق��ر علت جهل‪ .‬اگر‬ ‫ویل دوران��ت این جا بود و این کلی��پ را می دید دیگر‬ ‫نیازی ب��ه دریافتن این موضوع نب��ود‪ .‬فقر علت جهل‬ ‫نیس��ت‪ .‬گاهی از دل فقیران و مس��تمندان‪ ،‬متفکرانی‬ ‫بیرون می ایند که جوشان و خروشان هستند و به قافله‬ ‫جهل حمله می کنند و در درون جامعه می درخش��ند‪.‬‬ ‫به نظر من ان چه موجب جهل اس��ت نبود توجه است‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫«از بانوان نویسنده چه خبر؟» منتشر شد‬ ‫«دبیرستان خضرا» به ای فیلم ‪ ۲‬می اید‬ ‫کت��اب «از بانوان نویس��نده چ��ه خبر؟»‬ ‫متش��کل از هش��ت داس��تان از نویسندگان‬ ‫مط��رح زن اواخر قرن نوزده��م و اوایل قرن‬ ‫بیس��تم میالدی روایتی است از قلم زنانه در‬ ‫دور ه ظهور تحوالت��ی در غرب که زنان را از‬ ‫حقوقی همانند مردان برخوردار کرد‪.‬‬ ‫لیدا طرزی مترجم نام اشنایی در حوزه ترجمه مجموعه داستان های کوتاه‬ ‫اس��ت و پیش از این چند مجموعه داس��تان از داستان های برگزیده جایزه اُ‪.‬‬ ‫هنری را به فارس��ی برگردانده است‪ .‬در بخشی از کتاب یادشده می خوانیم‪:‬‬ ‫مردان منتظر‪ ،‬دس��ت در جیب شلوار‪ ،‬در حالی که دکمه های پالتوهایشان‬ ‫را باز گذاش��ته و شانه هایش��ان را از س��رما جمع کرده بودند‪ ،‬این پا و ان پا‬ ‫می کردن��د و هرازگاهی به جنوب ش��رق خیره می ش��دند‪ .‬خط اهن انجا به‬ ‫موازات س��احل رودخانه می پیچیدند‪ . .‬کتاب از بانوان نویس��نده چه خبر؟‬ ‫ب��ه گزینش و ترجمه لیدا طرزی در ‪ ۱۰۰‬صفحه در قطع وزیری و به همت‬ ‫انتشارات نیستان راهی بازار کتاب شده است‪.‬‬ ‫پخ��ش مجموع��ه «دبیرس��تان خض��را»‬ ‫به کارگردانی اکبر خواجویی از پنجش��نبه ‪ ۳۰‬ابان‬ ‫در کانال ای فیلم‪ ۲‬اغاز شد‪.‬‬ ‫این مجموعه در س��ال ‪ ۷۴‬از ش��بکه دو سیمای‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران پخش ش��د و بازیگرانی‬ ‫همچ��ون ازیتا حاجیان‪ ،‬نیکو خردمند‪ ،‬ازیتا الچین��ی‪ ،‬اناهیتا همتی‪ ،‬مریال زارعی‪،‬‬ ‫ابراهیم ابادی‪ ،‬رحمان مقدم‪ ،‬مهوش وقاری‪ ،‬س��عید امیرسلیمانی‪ ،‬پری امیرحمزه و‬ ‫‪ ...‬در ان ایفای نقش کرده اند‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان این سریال امده است‪ :‬خانم معتمدی دبیر پرورشی اموزش و‬ ‫پرورش در حکم جدیدش مامور می شود به دبیرستان خضراء برود تا ادامه خدمتش‬ ‫را انجا بگذراند اما این دبیرس��تان با دبیرستان های دیگری که خانم معتمدی در انها‬ ‫خدمت می کرد فرق دارد‪...‬‬ ‫س��ریال «دبیرس��تان خضرا» هر روز س��اعت ‪ ۴‬عص��ر به وقت ته��ران‪ ۵ ،‬عصر به ‬ ‫وق��ت کابل و ‪ ۵:۳۰‬عصر ب ه وقت دوش��نبه تاجیکس��تان از ش��بکه ای فیلم ‪ ۲‬پخش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫«دست های الوده» به قشقایی رفت‬ ‫اقبال نمایش��نامه های خارج��ی در جذب‬ ‫مخاطب گاهی سبب می شود یک نمایشنامه‬ ‫با یک مضمون واح��د همزمان با چند اجرا در‬ ‫سالن های مختلف شهر روی صحن ه برود‪.‬‬ ‫نمایش «دس��ت های الوده» اثری از ژان پل‬ ‫س��ارتر به کارگردانی مس��عود موس��وی از ‪ ۳۰‬ابان ‪ ۹۸‬در س��الن قشقایی تئاتر‬ ‫ش��هر روی صحنه رفت‪ .‬این نمایش اقتباسی ازاد از نمایشنامه مشهور فیلسوف‬ ‫فرانسوی درباره فعالیت ناموفق گروه های تروریستی در فرانسه قبل و همزمان با‬ ‫جنگ جهانی دوم است که به نابودی و نافرجامی خودشان می انجامد‪.‬‬ ‫حمیدرضا نعیمی‪ ،‬مس��عود موسوی‪ ،‬ریحانه سالمت‪ ،‬شهاب مهربان‪ ،‬محسن‬ ‫بابای��ی‪ ،‬فرزانه رضایی‪ ،‬اریاز ذوالفقاری و مهدی باق��رزاده بازیگران این نمایش‬ ‫هستند‪ .‬نمایش «دست های الوده» به کارگردانی و دراماتورژی مسعود موسوی‬ ‫از پنجش��نبه ‪ ۳۰‬ابان ساعت ‪ ۲۰‬در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫گروه قمر «بهار انسوی دیوار» را اجرا می کند‬ ‫گ��روه قم��ر ب��ه سرپرس��تی نوی��د دهق��ان و‬ ‫کوارت��ت زهی خلیج ف��ارس به سرپرس��تی امین‬ ‫غف��اری در فرهنگس��رای ارس��باران برنام��ه اجرا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نوی��د دهق��ان اهنگس��از‪ ،‬نوازن��ده کمانچ��ه و‬ ‫سرپرس��ت گروه قمر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت‪ :‬این روزها مش��غول‬ ‫کار روی پروژه بزرگ «بهار انس��وی دیوار» هس��تیم که قرار است ‪ 22‬اذر با همراهی‬ ‫کوارتت زهی خلیج فارس به سرپرس��تی امین غفاری در فرهنگسرای ارسباران روی‬ ‫صحنه برود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این برنامه قطعاتی از س��اخته های خودم و چند قطعه از کوارتت زهی‬ ‫خلیج فارس اجرا می شود‪.‬‬ ‫برای به سرانجام رسیدن این پروژه تالش زیادی کرده ایم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت گروه قمر در پایان گفت‪ :‬همچنین ‪ 11‬اذر با گروه ارنواز به سرپرس��تی‬ ‫نسیم اربابی قطعاتی از ساخته های خودم در تاالر وحدت اجرا می شود و من به عنوان‬ ‫اهنگساز در این اجرا حضور خواهم داشت‪.‬‬ ‫فروش چندصدهزار یورویی‬ ‫دست نوشته «برونته» ‬ ‫یک م��وز ه بریتانیایی پس‬ ‫از س��ال ها ت�لاش توانس��ت‬ ‫دست نوش��ته ای مینیاتوری‬ ‫را ک��ه «ش��ارلوت برونت��ه»‪،‬‬ ‫نویسنده نامدار بریتانیایی در‬ ‫زمان نوجوانی اش نوشته بود از‬ ‫یک حراجی در فرانسه خریداری کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ‪ ،‬موزه «‪»Bronte Personage‬‬ ‫مدت ها به دنبال این کتاب کوچک نادر بود تا این که توانس��ت پیش‬ ‫از ان که این اثر توس��ط یک مجموعه دار خصوصی خریداری و برای‬ ‫همیش��ه ناپدید ش��ود ان را به قیم��ت ‪ ۷۸۰‬هزار ی��ورو خریداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این اثر یک نس��خه دس��ت نویس منتشرنشده اس��ت که توسط‬ ‫ش��ارلوت برونت ه در ‪ ۱۴‬س��الگی نوش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬ملبغی که‬ ‫توس��ط موزه ب��رای خریداری این دست نوش��ته ب��ه خانه حراجی‬ ‫پرداخت ش��د پس از درخواس��ت ج��ودی دنچ‪ ،‬بازیگ��ر بریتانیایی‬ ‫از م��ردم ب��رای ارائ��ه کمک ه��ای مالی ب��ه این م��وزه جمع اوری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این موزه پیش تر نیز در س��ال ‪ 1390‬برای خریداری این اثر اقدام‬ ‫کرده بود‪ ،‬اما به دلیل مش��کالت مالی از مزایده جا ماند و این نس��خه‬ ‫دست نویس را به یک مجموعه دار خصوصی باخت‪.‬‬ ‫این نس��خه دس��ت نویس که بیش از ‪ 4‬هزار کلمه را در برمی گیرد‬ ‫داستان شخصیت هایی را از شهر و دنیایی خیالی که توسط « برونته»‬ ‫جوان خلق شده بود‪ ،‬روایت می کند‪ .‬صفحه های تاخورده این نسخه‬ ‫دست نویس به یک جلد ضخیم قهوه ای رنگ متصل شد ه و شکل یک‬ ‫کتاب را به ان داده اند‪.‬‬ ‫این اثر یکی از ‪ 6‬مجموعه داس��تانی اس��ت که ب��ه صورت ماهانه‬ ‫توسط «برونته» در دوران نوجوانی اش منتشر می شد‪.‬‬ ‫ش��ارلوت برونته و دو خواهرش به نام های امیلی و ان نویسندگان‬ ‫سرشناس انگلیسی بودند که به خاطر عمر کوتاه شان نیز مشهورند‪.‬‬ ‫ب ش��ارلوت برونته «جین ایر» از ش��اخص ترین‬ ‫معروف ترین کتا ‬ ‫رمان های کالسیک انگلیسی زبان است‪.‬‬ ‫شارلوت با وجود عمر کوتاهش‪ ،‬بر شیو ه نویسندگی شخصیت های‬ ‫ادب��ی بزرگی مانند جورج الیوت‪ ،‬توم��اس هاردی‪ ،‬ان برونته‪ ،‬امیلی‬ ‫برونته و اس��تفن میر تاثیر بسزایی داشت‪ .‬خالق «جین ایر» در سن‬ ‫‪۳۸‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫بدل «مونالیزا » پیش بینی ها‬ ‫را به هم زد‬ ‫یک تابلو نقاش��ی بدل «مونالیزا» متعل��ق به قرن ‪ 17‬میالدی روز‬ ‫سه ش��نبه در حراجی ساتبیز پاریس به قیمتی بسیار باالتر از ارزش‬ ‫تخمین زده شده فروخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا و به نقل از رویترز‪ ،‬کارشناس��ان ارزش این تابلو‬ ‫نقاش��ی بدل «مونالیزا» را بین ‪ ۷۰‬هزار تا ‪ ۹۰‬هزار یورو تخمین زده‬ ‫بودن��د‪ ،‬اما این اثر در نهایت با قیمتی بس��یار باالتر از انچه که تصور‬ ‫می شد یعنی ‪ ۵۵۲‬هزار یورو فروخته شد‪.‬‬ ‫تابلو اصلی «مونالیزا » اثر «داوینچی» که در سال ‪ ۱۵۰۳‬میالدی‬ ‫(‪ 882‬خورش��یدی) خلق ش��د‪ ،‬برای بیش از ‪ ۲۰۰‬سال است که بر‬ ‫روی دیوار موزه «لوور » پاریس نصب ش��ده است‪ .‬گمان می رود این‬ ‫تابلو چهره «لیزا گراردینی» همس��ر یک تاجر ابریش��م مشهور اهل‬ ‫فلورانس را به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫م��وزه لوور با گنجایش ‪ ۳۰‬هزار ت��ا ‪ ۵۰‬هزار بازدیدکننده در طول‬ ‫روز‪ ،‬هر س��اله میزبان حدود ‪ ۱۰‬میلیون بازدیدکننده است‪ .‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۸۰‬درصد این افراد برای تماشای « مونالیزا» به این موزه می ایند‪.‬‬ ‫امار بازدیدکنندگان تابلو نقاش��ی «مونالیزا» به اندازه ای باالست که‬ ‫مدی��ران موزه لوور نمایش ای��ن اثر را برای جلوگیری از بی نظمی در‬ ‫نمایشگاه بزرگ اثار داوینچی قرار ندادند‪.‬‬ ‫یکی از مدیران حراجی ساتبیز در بیانیه ای درباره فروش این تابلو‬ ‫نقاشی گفت‪« :‬این نتیجه متحیرکننده را می توان گواهی بر جذابیت‬ ‫پایدار تابلو نقاشی نمادین «مونالیزا» محسوب کرد‪ ».‬‬ ‫شهرام ناظری در کرمانشاه کانون فرهنگی‬ ‫تاسیس می کند‬ ‫اس��تاندار کرمانش��اه اعالم کرد‪ :‬میراث فرهنگی یکی از‬ ‫خانه های تاریخی را ب��رای ایجاد کانون هنری و فرهنگی‬ ‫در اختیار «شهرام ناظری» موس��یقیدان کرمانشاهی قرار‬ ‫می ده��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬هوش��نگ بازوند اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫ش��هرام ناظری یک چهره بس��یار برجس��ته هن��ری و بی‬ ‫مانند اس��ت که باید از این ظرفیت ارزش��مند برای توسعه‬ ‫اس��تان بهره گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬میراث فرهنگی قرار است‬ ‫یک��ی از خانه های تاریخی کرمانش��اه را در اختیار ش��هرام ناظری ق��رار دهد تا این‬ ‫مجموعه با مدیریت ایش��ان به عنوان یک کانون هنری و فرهنگی اثرگذار به فعالیت‬ ‫بپردازد‪ .‬استاندار کرمانشاه عنوان کرد‪ :‬کرمانشاهیان مقیم تهران و شهرهای دیگر از‬ ‫ظرفیت های بس��یار ارزشمندی برخوردارند و باید بسترهای الزم را برای بهره گیری‬ ‫از این افراد توانمند برای توسعه استان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫نمایش اثار هنری ‪ ۳۸‬هنرمند ایرانی‬ ‫در استانبول‬ ‫نمایش��گاهی از اثار خوشنویسی و تذهیب متعلق به ‪۳۸‬‬ ‫هنرمند ایرانی در استانبول ترکیه گشایش یافت‪ .‬به گزاش‬ ‫ایرنا‪ 57 ،‬اثر خوشنویس��ی و تذهیب «مکتب ش��یراز» از‬ ‫‪ 38‬هنرمند ایرانی در نمایشگاهی در گالری «نتا ارت» در‬ ‫منطقه اجی بادم اس��تانبول به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫محس��ن محمد زاده مدیر گالری نی��درا ارت برگزارکننده‬ ‫نمایش��گاه هنرمندان ایرانی درباره برگزاری این نمایشگاه‬ ‫ب��ه خبرن��گار اناتولی گفت‪ :‬ما ب��رای معرفی اثار هنرمندان برجس��ته و جوان ایران‬ ‫رویدادهایی در سراسر جهان برگزار می کنیم‪ .‬یکی از این رویدادها که ‪ ۱۶‬نوامبر در‬ ‫شهر اس��تانبول اغاز شده است‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬او همچنین با بیان این که اثار خطاطی‬ ‫موجود در این نمایشگاه متعلق به ایات قران کریم و احادیث هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این نمایش��گاه ‪ ۵۷‬اثر خوشنویسی و تذهیب از ‪ ۳۸‬هنرمند «مکتب شیرازی» چون‬ ‫اس��تاد علیرضا تلجنگانی و مهرانگیز برفی در معرض دید قرار گرفته اس��ت‪ .‬محمد‬ ‫زاده در مورد انتخاب اس��تانبول به عنوان نمایش اثار هرمندان کش��ورش گفت‪ :‬ما‬ ‫اس��تانبول را به لحاظ نزدیکی به اروپا و خاورمیان��ه‪ ،‬قرابت فرهنگی و فعالیت های‬ ‫هن��ری مرکز خود ق��رار داده ایم‪ .‬در ترکیه نیز اس��تادهایی در زمینه خط و تذهیب‬ ‫حضور دارند‪ ،‬ما خیلی خوش��حالیم که توانس��ته ایم اس��تادهای بزرگی از ایران را به‬ ‫کشور ترکیه معرفی کنیم‪.‬‬ ‫داستان یک عکس تکان دهنده‬ ‫برنام��ه «عکس ه��ای تکان دهن��ده» تصویر گذر‬ ‫کودکی دو س��اله از بین س��یم خاردارها در جریان‬ ‫جنگ یوگسالوی را بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬برنام��ه «عکس ه��ای‬ ‫تکان دهنده» از ش��بکه اسپانیایی زبان هیسپان تی‬ ‫وی که ماندگارترین عکس های تاریخ را بررس��ی می کند‪ ،‬در این قسمت تصویر گذر‬ ‫کودک��ی از بین س��یم خاردارها در جریان جنگ یوگس�لاوی را نمایش می دهد که‬ ‫صحنه دلخراش��ی را به جا گذاش��ته است‪ .‬در این عکس که کارول گوزی ان را ثبت‬ ‫کرده اقوام کودک دو س��اله ای به نام اگیم ش�لا او را از روی حصار با س��یم خاردار‬ ‫به دس��ت مادربزرگش در ی��ک اردوگاه پناهندگان البانی می س��پارند‪« .‬عکس‪‎‬های‬ ‫تکان‪‎‬دهنده» کاری از واحد برنامه های ش��بکه پرس تی وی به تهیه کنندگی کیانوش‬ ‫الطافی اس��ت که برای مخاطبان اسپانیایی زبان ش��بکه هیسپان تی وی زبانگردانی‬ ‫شده است و روی انتن می رود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ایین پایانی بیست وششمین جشنواره «کتاب سال‬ ‫دانش��جویی» با معرف��ی برگزیدگان و شایس��ته های‬ ‫قدردانی و تجلیل از ایت اهلل سیدمصطفی محقق داماد‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬عادل تق��وی رئیس س��ازمان‬ ‫انتش��ارات جهاد دانش��گاهی و دبیر بیست وششمین‬ ‫جش��نواره «کتاب سال دانش��جویی» گزارشی از روند‬ ‫برگزاری این جش��نواره ارائه کرد و گفت‪ :‬بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که از این تعداد ‪ ۵۱۸‬اثر‬ ‫حائز ش��رایط ورود به مرحله داوری بودند‪ .‬این اثار طی‬ ‫چه��ار مرحله و با کمک ‪ ۷۰‬نفر داوری و در نهایت ‪ 7‬اثر‬ ‫به عنوان برگزیده و ‪ ۱۴‬اثر به عنوان شایس��ته قدردانی‬ ‫شناخته شدند‪.‬‬ ‫س��پس برگزیدگان و شایس��ته های قدردانی بخش‬ ‫هن��ر و معم��اری‪ ،‬بخش علوم پایه‪ ،‬بخ��ش ویژه‪ ،‬گروه‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی معرفی شدند‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن ایی��ن میان برنام��ه ای از کتابخان��ه‬ ‫«فاطمه ه��ا» که در جن��وب کرمان و در شهرس��تان‬ ‫کهن��وج واقع اس��ت برای حاض��ران پخش ش��د و از‬ ‫بنیان گذاران این کتابخانه تجلیل شد‪.‬‬ ‫س��پس ویدئوی��ی از ایت اهلل س��یدمصطفی محقق‬ ‫دام��اد برای حاضران پخش ش��د و س��پس از ایت اهلل‬ ‫س��یدمصطفی محقق داماد به خاطر یک عمر فعالیت‬ ‫علمی و به عنوان استاد خادم کتاب تجلیل شد‪.‬‬ ‫همچنین ایت اهلل س��یدمصطفی محق��ق داماد در‬ ‫س��خنانی گف��ت‪ :‬دیدن کلی��پ خواهران و ب��رادران‬ ‫کتابخان��ه «فاطمه ه��ا» ک��ه از کهنوج کرم��ان امده‬ ‫بودند برایم فرح انگیز بود‪ .‬من ش��خصی هس��تم که در‬ ‫‪ ۷۵‬س��الگی قرار دارم و کارنامه من ‪ ۵۴‬س��ال قلم زدن‬ ‫ب��وده اما این عزیزان انبار کاه خودش��ان را به کتابخانه‬ ‫و بازگش��ت به خویش جهل را برط��رف می کند‪ .‬برایم‬ ‫تبدیل انبار کاه به یک کتابخانه بسیار جالب بود‪.‬‬ ‫این اندیش��مند س��پس با تاکید بر این که بازگشت‬ ‫به خویش موجب رفع جهل می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ایمان به‬ ‫معنای جزم نیست بلکه ایمان همواره راه جست وجو و‬ ‫پیدا کردن حقیقت است‪ .‬ایمان به معنای ایستایی فکر‬ ‫نیس��ت‪ .‬ایمان به معنای افزایش و پویایی است‪ .‬مومن‬ ‫همیشه در جست وجوی حقیقت است‪.‬‬ ‫محقق داماد خاطرنشان کرد‪ :‬گاهی یک جزوه و یک‬ ‫مقاله جامعه را دگرگون می کند‪ .‬من همواره می گویم‬ ‫کتاب بخوانید و بنویسید زیرا معتقدم یک مقاله جامعه‬ ‫را دگرگون می کند‪ .‬شما فکر می کنید چه چیزی باعث‬ ‫ش��د که روش��نگری غرب دنیا را از دیکتاتوری کلیسا‬ ‫نج��ات بدهد‪ .‬از یک مقاله از جان الک ش��روع ش��د و‬ ‫جرقه تحول در غرب با مقاله «نامه به تحمل و تسامح»‬ ‫زده شد‪.‬‬ ‫او در ادامه متذکر ش��د‪ :‬اما من معتقدم قبل از قانون‬ ‫و قبل از دموکراسی باید برای دیگران حق قائل باشید‪.‬‬ ‫تحمل و تس��امح چیزی جز من حق هس��تم نیس��ت‪.‬‬ ‫این که من حق هس��تم با این که من در جس��ت وجوی‬ ‫حق هستم‪ ،‬خیلی فرق می کند‪ .‬تحمل و تسامح یعنی‬ ‫این که زور ندارید و به این دلیل ساکت هستید و زمانی‬ ‫که زور داش��ته باش��ید بر دیگ��ران حکومت می کنید‪.‬‬ ‫م��ن معتق��دم باید بگویی��م ما در جس��ت وجوی حق‬ ‫هس��تیم و برای رس��یدن به حق باید کتاب بخوانیم و‬ ‫توج��ه کنیم که دیگران چگونه فک��ر می کنند‪ .‬به نظر‬ ‫م��ن تب��ادل و تض��ارب ارا می تواند تاثیرگذار باش��د‪.‬‬ ‫رس��انه های بزرگ وظیفه ش��ان این است که جامعه را‬ ‫به سمت جست وجوی حقیقت و خواندن کتاب ببرند‪.‬‬ ‫خوشبختانه در جامعه ما تحرک وجود دارد‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫شهریار وجدانی ‪ /‬روان شناس‪:‬‬ ‫هم ه م��ا هدف هایی در زندگی داری��م و دالیلی برای‬ ‫زنده بودن‪ .‬ان چه ما را به جلو می راند‪ ،‬درون مای ه زندگی‬ ‫ماست‪ .‬همان چیزهایی که صبح‪ ،‬با گشودن چشمانمان‪،‬‬ ‫به ما دلیلی برای بیدار ماندن می دهد‪ .‬ش��اید بتوان این‬ ‫دالی��ل را خط زندگی و مجموعه کارهایی دانس��ت که‬ ‫از گذش��ته تا ام��روز بدان پرداخته ای��م و البته تا اینده‬ ‫نامش��خصی هم ادامه خواهد یافت‪ .‬این ضرباهنگ‪ ،‬هرچه که باش��د‪ ،‬اگر درونی‬ ‫و منطبق با ارزش های ما باش��د‪ ،‬در ما احساس��ی از روان بودن و هارمونی ایجاد‬ ‫می کند؛ این که در مسیری درست در حرکت هستیم‪ ...‬متاسفانه اگاهی از هدف‬ ‫و معنای زندگی برای همه به این س��ادگی ها میس��ر نمی ش��ود‪ .‬اگر ش��ما جزو‬ ‫ان دسته از افرادی هستید که هدف زندگی تان را گم کرده اید‪ ،‬برای بازیابی ان‪،‬‬ ‫می توانی��د راهکارهای گوناگونی را امتح��ان کنید‪ .‬قطعا گوش فرا دادن به ندای‬ ‫درونی و بروز دادن عواطف و احساس��ات سریع ترین راه است‪ ،‬اما وقت هایی هم‬ ‫بوده که بیشتر اس��یر روزمرگی ها شده ایم و ناخواسته احساس های درونی خود‬ ‫را نادی��ده گرفته ایم و تا جایی پیش رفته ایم که این ندای درونی‪ ،‬به گوش��مان‬ ‫نرسیده است‪ .‬در کنار رویکردهای معاصر که بر حضور در لحظه حال و رها شدن‬ ‫از هزارتوی ذهن تاکید دارند‪ُ ،‬‬ ‫ش س��اده ولی موثر دیگری هم وجود دارد‬ ‫راهکن ‬ ‫و ان تمرین نوش��تن افکار و باورهاست‪ .‬هنگامی که در مورد موضوعات زندگی‬ ‫خود می نویس��ید‪ ،‬بعد از مدتی الگوها و سرنخ هایی از اهداف زندگی و درون مایه ‬ ‫مناس��ب خود را کش��ف خواهید کرد‪ .‬یک برنامه ساده به شما پیشنهاد می کنم‪:‬‬ ‫کاغذی را بردارید و ان را دقیقا به چهار قس��مت مساوی تقسیم کنید‪ .‬در کاغذ‬ ‫اول بنویسید‪ :‬ان چه دوست دارم؛ کاغذ دوم‪ :‬استعدادها و موهبت های من؛ کاغذ‬ ‫سوم‪ :‬ان چه برای من مهم است؛ کاغذ چهارم‪ :‬ان چه دوست دارم تا قبل از مرگ‬ ‫انجام دهم‪ ...‬اگر توانایی نقاش��ی دارید‪ ،‬یک تصویر هم در هر کاغذ بکش��ید! این‬ ‫تصویر اقتباس تجس��می شما از فهرستی خواهد بود که در هر کاغذ کشیده اید‪.‬‬ ‫ای��ن کاغذها را می توانید همواره با خود همراه داش��ته باش��ید و در مواقعی که‬ ‫تمرین یادداشت افکار را انجام می دهید یا در زندگی با چالشی روبه رو می شوید‪،‬‬ ‫به ان ها نیم نگاهی بیندازید‪.‬‬ ‫در نهای��ت بعد از مدتی‪ ،‬ارش��یوی از اطالعات ارزش��مند ب��رای خود ایجاد‬ ‫کرده اید که با مطالع ه ان ها‪ ،‬قطعا به کش��فیات و ش��ناخت های جدیدی از خود‬ ‫خواهید رسید‪ .‬به طور مثال‪ ،‬برخی گزارش می کنند که توجهشان به حوزه هایی‬ ‫از زندگی جلب ش��ده که تا به حال به ذهنش��ان نرسیده؛ برخی می گویند تمام‬ ‫این مدت دقیقا مطابق با ارزش های زندگی خود پیش می رفته اند و فقط متوجه‬ ‫ان نبوده اند و چه بسیار حالت های دیگر‪ .‬یک سر نخ دیگر برای سنجش این که‬ ‫چه قدر در مس��یر زندگی ارزشمند خود هستیم‪ ،‬پرس��یدن این سوال است که‬ ‫چقدر احس��اس رضایت درونی داریم؟ ش��اید مقصد و رویایی که ما را خوشحال‬ ‫می کند‪ ،‬با ان چه خانواده و جامعه به ما دیکته کرده اس��ت‪ ،‬تفاوت داشته باشد‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬با اس��تناد به یافته های روان شناسی‪ ،‬در فرایند خودشناسی از طریق‬ ‫نوشتن‪ ،‬شگفتی های زیادی در انتظار شماست‪ .‬به قول پیکاسو‪« :‬معنای زندگی‬ ‫کشف استعداد و موهبت هایی است که به شما ارزانی شده است و هدف زندگی‪،‬‬ ‫بخشیدن ان به دیگران است‪».‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪ 25 - 1398‬ربیع االول ‪ 23 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1411‬پیاپی ‪2729‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫کشف پیکاسو‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!