روزنامه صمت شماره 1408 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1408

روزنامه صمت شماره 1408

روزنامه صمت شماره 1408

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سران قوا تصمیمی گرفته اند‬ ‫و باید اجرا شود‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای صبح روز گذش��ته در ابتدای درس خارج فقه درباره مسائل‬ ‫پیش امده پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت فرمودند‪ :‬گفته بودم اگر سران سه‬ ‫قوه تصمیم بگیرند از ان حمایت می کنم‪ .‬وی فرمودند‪ :‬سران قوا به پشتوانه کارشناسی‬ ‫تصمیمی گرفته اند و طبعا باید اجرا ش��ود‪ .‬قبل از اینکه بحث را شروع بکنیم من عرض‬ ‫کنم که در این یکی دو روز حوادثی به دنبال مصوبه س��ران کشور‪ ،‬سران قوا اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫دیشب پریشب در برخی از شهرهای کشور متاسفانه مشکالتی هم درست شد؛ تعدادی‬ ‫جان باختند و مراکزی تخریب شد‪ .‬از این کارها هم در این یکی دو روزه شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1408‬پیاپی ‪ 16 2726‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دالر کانال عوض کرد‪ ،‬طال گران شد‬ ‫چهره ها‬ ‫تالش سفته بازان را‬ ‫خنثی می کنیم‬ ‫هیچ افزایش نرخی در‬ ‫کاالها نخواهیم داشت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ بخش خصوصی‬ ‫و زندگی بدون نفت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪16‬‬ ‫واردات گندم‬ ‫را ازاد کنیم‬ ‫لزوم یارانه دهی‬ ‫به حمل ونقل عمومی‬ ‫دالالن دوباره دست به کار شدند‬ ‫به دنبال رش��د نرخ ارز در چند روز گذش��ته‪ ،‬بازار طال و س��که نیز متاثر از این‬ ‫جریان دچار نوس��ان ش��د و روند صعودی قیمت ها را در پی��ش گرفت‪ .‬در دومین‬ ‫روز از هفت��ه‪ ،‬نرخ ه��ر دالر امریکا درحالی وارد کانال ‪ ۱۲‬هزارتومان ش��د که این‬ ‫سد شکنی برای سومین بار متوالی در ‪ ۱۰‬روز گذشته اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫تقاضای فصلی‪ ،‬عوامل سیاسی و همچنین اخبار افزایش نرخ بنزین در چند روز‬ ‫گذش��ته‪ ۳ ،‬عامل مهمی بوده که بر رش��د نرخ ارز تاثیر گذاشته و سبب شده نرخ‬ ‫دالر در نخستین روز از هفته جاری‪ ،‬افزایش حدود‪ ۳۰۰‬تومانی را تجربه کند و در‬ ‫ادامه این روند در دومین روز هفته وارد کانال ‪ ۱۲‬هزارتومان شود‪.‬‬ ‫این شرایط درحالی بر بازار ارز حاکم شده که بازار طال و سکه که همواره متاثر‬ ‫از تغیی��رات ن��رخ دالر و اونس جهانی طال اس��ت‪ ،‬این بار در غی��اب اونس جهانی‪،‬‬ ‫همزم��ان با رش��د نرخ دالر‪ ،‬دچار نوس��ان ش��د و افزایش ناگهانی ن��رخ را تجربه‬ ‫‪11‬‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خال تفکیک و دسته بندی خوشه طالیی برای مصارف گوناگون‬ ‫خودکفایی در گندم به چه قیمت؟‬ ‫رمز «واو»‬ ‫خرید فوالد‬ ‫با کدام منطق؟‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫استان های محروم در‬ ‫اولویت احیای معادن کوچک‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫تولی��د و فروش نف��ت ای��ران همیش��ه از موضوعات مهم‬ ‫و م��ورد بحث ب��وده و یکی از دالیل اصلی ای��ن مهم اثر گذار‬ ‫بودن درامدهای نفتی در زندگی و معیشت شهروندان است‪.‬‬ ‫حاال یک سال از اغاز تحریم های نفتی می گذرد‪ .‬در اغاز این‬ ‫تحریم ها اظهارنظرهای بس��یاری درباره تضمین فروش نفت‬ ‫مطرح و روش های متنوعی هم برای اجرای این طرح عملیاتی‬ ‫ش��د‪ .‬فعال س��ازی بورس انرژی و عرضه نفت خام یکی از این‬ ‫طرح ها بود که با فراخوان عمومی برای حضور و نقش پذیری‬ ‫بخش خصوصی دنبال شد اما در عمل به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫ش��واهد حاکی از ان است که یک سال اخیر‪ ،‬برای صنعت‬ ‫نف��ت ای��ران و به تبع ان ب��رای فعاالن این ح��وزه در بخش‬ ‫خصوصی دوره ای سنگین و پرهزینه بوده است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫فروش نفت ای��ران حتی از دوران جنگ تحمیلی هم کمتر و‬ ‫تهدیدهای خارجی ها هم کم و بیش عملی شده است‪ .‬هرچند‬ ‫ایران بعد از بازگشت تحریم ها در ‪ ۱۴‬ابان ‪ ۱۳۹۷‬برای حدود‬ ‫‪ 6‬ماه با معافیت هایی که امریکا برای برخی واردکنندگان نفت‬ ‫از ایران در نظر گرفته بود توانست نفت خود را صادر کند اما‬ ‫از اردیبهش��ت امس��ال بعد از انکه امریکا صدور معافیت ها را‬ ‫متوقف کرد‪ ،‬ف��روش نفت ایران در حد بی س��ابقه ای کاهش‬ ‫یافت‪ .‬هن��د از جمله خریداران عمده نفت ایران بود و تا قبل‬ ‫از تحری��م کامل نفتی‪ ،‬روزانه بین ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۴۸۰‬هزار بش��که‬ ‫نفت از ایران می خرید‪ .‬با اجرایی شدن مرحله نخست تحریم‬ ‫نفتی‪ ،‬هند اجازه داش��ت به واردات روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار بش��که‬ ‫نف��ت از ایران ادامه دهد‪ .‬این کش��ور تا اخری��ن لحظه امید‬ ‫داشت که بتواند امریکا را برای تمدید معافیت از تحریم نفتی‬ ‫متقاعد کند اما با تمدید نش��دن معافیت ه��ای مربوط‪ ،‬هند‬ ‫می��زان واردات نفت از ایران را در همان ماه های نخس��ت به‬ ‫صفر رس��اند‪ .‬در این مدت ع��راق مهم ترین صادر کننده نفت‬ ‫به هند بوده و عربس��تان و روس��یه هم از دیگر کش��ورهایی‬ ‫هس��تند که تا حدی نفت م��ورد نیاز هن��د را تامین و جای‬ ‫ایران را در جدول واردات نفت هند پر کرده اند‪ .‬ترکیه از دیگر‬ ‫وارد کنندگان نفت از ایران بود که از زمان تحریم کامل نفتی‪،‬‬ ‫تا حد بس��یاری دس��ت از خرید نفت ایران شست و در عوض‬ ‫نگاه خود را به س��مت واردات بیش��تر نف��ت از بندر بصره در‬ ‫جنوب عراق متمرکز کرد‪.‬‬ ‫کشور دیگری که به دور زدن تحریم های نفتی ایران کمک‬ ‫می کند‪ ،‬چین است‪ .‬چین هرچند خرید رسمی نفت از ایران‬ ‫را کاهش داده‪ ،‬اما گزارش ها حاکی از ان است که نفتکش های‬ ‫غول پیکر ایرانی به اسانی در اسکله های چینی پهلو می گیرند‪.‬‬ ‫از مجموع این روش ها‪ ،‬براورد ش��ده ک��ه ایران در این مدت‬ ‫توانسته روزانه نفت را به دست مشتریانش برساند‪ .‬نکته مهم‬ ‫دیگر در ارزیابی نتایج یکساله تحریم های نفتی‪ ،‬تاثیر نداشتن‬ ‫جدی این تحریم ها بر نرخ جهانی نفت است چراکه شاهدیم‬ ‫در عمل هیچ ش��وکی به بازار وارد نش��ده است‪ .‬در عین حال‬ ‫غرب می کوش��د با فشار بیشتر به کشورهای دخیل در سواپ‬ ‫نفت ایران‪ ،‬صادرات روزانه را هم کاهش دهد‪.‬‬ ‫مجموع این عوامل سبب شده امسال بسیاری از مقامات و‬ ‫مسئوالن کش��ور اظهاراتی درباره تدوین و بکارگیری بودجه‬ ‫بدون نفت عنوان کنند‪ .‬در این زمینه بحث ها و گفت وگوهای‬ ‫گوناگونی ازس��وی فعاالن اقتصادی انجام شده که عمده ترین‬ ‫ان مباحث مطرح ش��ده در شورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬در ای��ن باره‪ ،‬فره��اد دژپس��ند‪ ،‬وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی معتقد اس��ت امار تج��ارت خارجی ‪ ۷‬ماه‬ ‫ابتدایی س��ال جاری در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد‬ ‫روند تج��ارت خارجی قابل قبول اس��ت‪ .‬به گفت��ه وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی اینکه اعالم ش��ده تقاضای ارز در بازار نیما‬ ‫کمتر از عرضه است بر همکاری شایان توجه بخش خصوصی‬ ‫داللت دارد که اگر صادرات نفتی ما دچار مشکل است‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی این کس��ری را جبران کرده و نقش تاریخی و قابل‬ ‫انتظار خود را ایفا کرده است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس اخرین مطالعات و بررس��ی های انجام‬ ‫ش��ده در حوزه معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی توانایی اج��رای فعالیت ه��ای اقتصادی با‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۶‬درصد دارد اما در شرایط حاضر فقط از یک چهارم‬ ‫این ظرفیت‪ ،‬بهره برداری می شود‪ .‬نگاهی به تراز تجاری ایران‬ ‫با کش��ور های ترکیه و امارات متح��ده عربی نیز حاکی از ان‬ ‫اس��ت که در نیمه نخست س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬با تغییرات‬ ‫‪ ۴۸.۲‬درص��دی برای ام��ارات و ‪ ۱۳۶.۷‬درصدی برای ترکیه‬ ‫روب��ه رو بوده ایم‪ .‬این امار برای ایران منف��ی بوده که باتوجه‬ ‫ب��ه تناقض های اماری از بیان انها خودداری می ش��ود‪ .‬به هر‬ ‫صورت گرچه کاهش ناش��ی از اصالح ن��رخ پایه صادراتی در‬ ‫کاهش صادرات موثر ب��وده اما از لحاظ وزنی نیز در صادرات‬ ‫ش��اهد کاهش هستیم‪ .‬به عالوه گرچه افزایش نرخ ارز موجب‬ ‫جذابیت کاالهای ایرانی ش��ده اما ازس��وی دیگر شاهد تاثیر‬ ‫تحریم های اقتصادی بر صادرات هس��تیم‪ .‬شرایطی که بیشتر‬ ‫به صادرات شرکت های پتروشیمی در ماه گذشته برمی گردد‬ ‫و مش��کل حمل ونقل کاالهای صادراتی یک��ی از چالش های‬ ‫اصلی این حوزه در ش��رایط فعلی به ش��مار می رود‪ .‬در ضمن‬ ‫صن��دوق بین المللی پول نی��ز در گزارش اخی��ر خود عنوان‬ ‫ک��رده ت��راز تجاری ایران در س��ال جاری می�لادی بعد از ‪2‬‬ ‫س��ال منفی می ماند و برای س��ال اینده می�لادی نیز انتظار‬ ‫می رود تحت تاثیر فشار تحریم ها شاهد کاهش صادرات ایران‬ ‫باش��یم‪ .‬در این صورت مشارکت بخش خصوصی و استفاده از‬ ‫ظرفیت های بالقوه و بالفعل ان ش��اید تنها گزینه ای باشد که‬ ‫بتواند زندگی بدون نفت را سامان بخشد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان اینکه گفته‬ ‫بودم اگر س��ران س��ه قوه تصمی��م بگیرند از ان‬ ‫حمایت می کنم‪ ،‬فرمودند‪ :‬س��ران قوا به پشتوانه‬ ‫کارشناس��ی تصمیمی گرفته اند و طبعا باید اجرا‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫صب��ح روز گذش��ته در ابت��دای درس خارج فقه‬ ‫درباره مس��ائل پیش امده پ��س از اجرای طرح‬ ‫مدیریت مصرف س��وخت فرمودند‪ :‬قبل از اینکه‬ ‫بحث را ش��روع بکنیم من عرض کنم که در این‬ ‫یکی دو روز حوادثی به دنبال مصوبه سران کشور‪،‬‬ ‫سران قوا اتفاق افتاد‪ .‬دیشب پریشب در برخی از‬ ‫شهرهای کشور متاس��فانه مشکالتی هم درست‬ ‫شد؛ تعدادی جان باختند و مراکزی تخریب شد‪.‬‬ ‫از این کارها هم در این یکی دو روزه شد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند‪ :‬چند نکته‬ ‫را بای��د توجه داش��ت اوال وقتی چی��زی مصوبه‬ ‫سران کشور اس��ت ادم باید با چشم خوش بینی‬ ‫به ان نگاه کند‪ .‬بنده در این کار سررش��ته ندارم‪،‬‬ ‫یعنی تخص��ص این کار را ن��دارم گفتم به همه‬ ‫اقایان چون نظرات کارشناس ها هم در این قضیه‬ ‫بنزین مختلف است‪.‬‬ ‫ایش��ان اضاف��ه کردند‪ :‬بعضی ه��ا ان را الزم و‬ ‫واجب می دانند و بعضی ها مضر می دانند؛ بنابراین‬ ‫من هم که صاحب نظر نیستم در این قضایا گفتم‬ ‫من صاحب نظر نیس��تم لکن اگر س��ران سه قوه‬ ‫تصمیم بگیرند من حمای��ت می کنم‪ .‬من این را‬ ‫گفتم‪ ،‬حمایت هم می کنم‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی فرمودند‪ :‬س��ران‬ ‫قوا به پش��توانه کارشناسی تصمیمی برای کشور‬ ‫گرفته اند‪ ،‬باید به ان تصمیم عمل شود؛ این یک‬ ‫نکته‪ .‬نکته دوم اینکه یقینا بعضی از مردم از این‬ ‫تصمیم یا نگران و یا ناراحت می شوند و یا به ضرر‬ ‫ایشان است و یا خیال می کنند به ضررشان است‪.‬‬ ‫به هر تقدیر ناراضی می ش��وند لکن اتش زدن به‬ ‫فالن بانک این کار مردم نیس��ت کار اشرار است؛‬ ‫کار اشرار است این را باید توجه داشت‪.‬‬ ‫ایشان خاطرنش��ان کردند‪ :‬در چنین حوادثی‬ ‫معموال اش��رار‪ ،‬کینه ورزان‪ ،‬انسان های ناباب وارد‬ ‫میدان می ش��وند‪ .‬گاهی بعضی از جوان ها هم از‬ ‫روی هیجان با اینها همراهی می کنند و این جور‬ ‫مفاسد را به بار می اورند‪ .‬این مفاسد هیچ مشکلی‬ ‫را درست نمی کند جز اینکه عالوه بر هر مشکلی‬ ‫که هست ناامنی را هم اضافه می کند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب افزودند‪ :‬ناامنی بزرگ ترین‬ ‫مصیبت برای هر کش��ور و جامعه ای اس��ت‪ .‬انها‬ ‫قصدشان این است شما مالحظه کنید در این دو‬ ‫روز یعنی دو ش��ب و یک روزی که از این قضایا‬ ‫گذشته همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها‬ ‫را تش��ویق کرده اند‪ ،‬از خان��واده منحوس خبیث‬ ‫خان��دان پهلوی تا مجموعه خبی��ث و جنایتکار‬ ‫منافقین‪ ،‬اینها دارند مرتبا در فضای مجازی و در‬ ‫جاهای دیگر تش��ویق و ترغیب می کنند که این‬ ‫شرارت ها انجام بگیرد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تصریح کردند‪ :‬هیچ‬ ‫کس به این اش��رار کمک نکند‪ .‬هیچ انسان عاقل‬ ‫و شایسته ای که به کشور خودش عالقه مند است‬ ‫و به زندگ��ی راحت خودش عالقه مند اس��ت به‬ ‫اینه��ا نباید کمک کند‪ .‬اینها اش��رارند این کارها‬ ‫کار مردم معمولی نیس��ت‪ .‬مس��ئوالن هم البته‬ ‫دق��ت و مواظبت کنن��د هرچه ممکن اس��ت از‬ ‫مشکالت این کار کم کنند‪ .‬حاال من دیروز دیدم‬ ‫در تلویزیون که بعضی از مسئوالن محترم امدند‬ ‫و گفتند که م��ا مراقبیم این افزایش نرخ موجب‬ ‫افزایش نرخ اجناس و کاالها نشود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی فرمودند‪ :‬بله این‬ ‫مهم اس��ت چون االن گرانی هس��ت‪ .‬بنا باش��د‬ ‫باز اضافه بش��ود این برای مردم خیلی مشکالت‬ ‫درس��ت می کن��د‪ .‬باید مراقبت کنند مس��ئوالن‬ ‫حفظ امنیت کشور هم به وظایفشان عمل کنند‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪ :‬م��ردم عزی��ز م��ا ه��م که‬ ‫خوش��بختانه در قضای��ای گوناگون این کش��ور‬ ‫بصیرت و اگاهی خودش��ان را نشان دادند بدانند‬ ‫که این ح��وادث تلخ از ناحیه کیس��ت و چگونه‬ ‫اس��ت‪ .‬این ات��ش زدن و خراب ک��ردن و ویران‬ ‫ک��ردن دعوا ک��ردن و ناامنی ایج��اد کردن مال‬ ‫چه کس��ی اس��ت‪ .‬این را بفهمن��د و توجه کنند‬ ‫که می فهمند و ملتفتند و از اینها فاصله بگیرند‪.‬‬ ‫ای��ن توصیه ماس��ت و مس��ئوالن کش��ور هم به‬ ‫وظایف شان به طور جدی عمل کنند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫وقتی تصمیمی از ناحیه س��ران قوا گرفته ش��د‬ ‫بحث دولت نیس��ت‪ ،‬بحث یک وزارتخانه نیست‬ ‫س��ران س��ه ق��وه کش��ور نشس��ته اند تصمیمی‬ ‫گرفته اند و به یک پشتوانه کارشناسی هم متکی‬ ‫است‪ .‬گفتم من در این قضیه صاحب نظر نیستم‬ ‫لکن به عنوان ادمی که می بیند مس��ئوالن کشور‬ ‫تصمیم گرفته اند‪ .‬زمان ام��ام رضوان اهلل علیه هم‬ ‫همین جور بود یک کارهایی را مس��ئوالن سران‬ ‫س��ه قوه تصمی��م می گرفتن��د و اجرا می ش��د‪،‬‬ ‫حاال هم همین جور اس��ت‪ .‬امیدوارم انش��ااهلل به‬ ‫کمک مردم و همفکری و هم افزایی مس��ئوالن و‬ ‫دلس��وزی و پیگیری انها و لطف الهی این کار به‬ ‫بهترین وجه پیش برود‪.‬‬ ‫برای انجام اصالحات به ارامش نیاز داریم‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا تاکید بر‬ ‫ض��رورت جلوگیری از افزایش نرخ س��ایر کاالها‬ ‫به بهانه افزایش نرخ بنزین تاکید کرد نیاز اس��ت‬ ‫فضای ارامی ب��رای تصمیم های درس��ت فراهم‬ ‫شود‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی در اغاز‬ ‫جلس��ه علنی صبح روز گذش��ته مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس برای‬ ‫بررس��ی افزایش نرخ بنزین گفت‪ :‬امروز از ساعت‬ ‫‪ ۸‬صبح درباره مباحثی که این روزها مطرح است‬ ‫و درب��اره بحث یارانه ها صحب��ت کردیم و اقای‬ ‫ی عالی امنیت‬ ‫ش��مخانی‪ ،‬دبیر ش��ورا ‬ ‫ملی نیز در این جلس��ه حضور داش��ت‬ ‫و گزارش��ی از وضعی��ت را ارائ��ه کرد‪.‬‬ ‫همچنین نمایندگان نظراتی داش��تند‬ ‫که مطرح کردند‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی بر همین اس��اس تصریح کرد‪:‬‬ ‫انچه مهم اس��ت این اس��ت که در گام‬ ‫نخست دولت منابعی را که به عنوان مابه التفاوت‬ ‫در نظر گرفته شده در اسرع وقت به حساب مردم‬ ‫واریز کند و نشان دهد که پای عهد خود ایستاده‬ ‫و کمیسیون مربوط نیز باید به طور‬ ‫حتم ای��ن کار را پیگیری کند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬نگرانی مردم این اس��ت که‬ ‫این تصمیم پیامدهایی برای س��ایر‬ ‫کاال ها داشته باش��د‪ .‬در این زمینه‬ ‫باید کمیس��یون اقتصادی جلساتی‬ ‫با س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬تعزیرات‪ ،‬قوه‬ ‫قضاییه و مسئوالن ذی ربط داشته باشد و نظارتی‬ ‫جدی کنند که قیمت ها کنترل ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در زمینه اص�لاح روش ها هم مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اس�لامی و کمیسیون اقتصادی‪،‬‬ ‫بررس��ی های الزم را داشته باش��ند‪ .‬همه در این‬ ‫زمینه باید هم داس��تان باشیم تا انچه فشار روی‬ ‫مردم است برداشته و به مردم کمک شود‪ .‬دغدغه‬ ‫اصلی نمایندگان هم همین است‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ان ش��اءاهلل در بحث هایی که روزهای‬ ‫بعد کمیس��یون های مجلس دارند مشکالت حل‬ ‫شود‪ .‬به طور قطع در فضای ارام اصالحات سامان‬ ‫خواهد یافت‪ .‬ما ه��م احتیاج داریم فضای ارامی‬ ‫برای تصمیم های درست فراهم کنیم‪.‬‬ ‫هر اعتراضی در بستر خود امکان پذیر است‬ ‫عبدالرض��ا رحمان��ی فضل��ی‪ ،‬وزیر کش��ور‪ ،‬با‬ ‫تاکی��د بر اینکه ب��رای تامین امنیت و اس��ایش‬ ‫مردم با هنجارش��کنان برخورد می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ه��ر اعتراضی در بس��تر خود امکان پذیر اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رحمانی فضلی روز گذش��ته‬ ‫در ی��ک گفت وگوی تلویزیونی درب��اره برگزاری‬ ‫برخی تجمع های اعتراضی در ش��هرهای کش��ور‬ ‫به دنبال سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین افزود‪:‬‬ ‫بعد از بحث تغییر نرخ بنزین متاسفانه عده ای با‬ ‫اعالم اینکه نس��بت به این موضوع اعتراض هایی‬ ‫دارند‪ ،‬در برخی از ش��هرها با اقدام هایی که انجام‬ ‫دادند؛ مش��کالت زیادی برای مردم ایجاد کردند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬امروز باتوجه ب��ه اینکه دومین روز‬ ‫اج��رای این طرح بود‪ ،‬نیروهای انتظامی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و استانداری ها خویش��تنداری کرده و موضوع را‬ ‫هدایت کردند تا اگر تجمعی وجود دارد‪،‬‬ ‫به نحو احس��ن پایان پذی��رد‪ ،‬اما امروز‬ ‫صبح در برخی از شهرها عده ای به دنبال‬ ‫برخ��ی اقدام ه��ای کام�لا غیرقانونی و‬ ‫قانون ش��کنانه به مراک��ز عمومی مانند‬ ‫بیمارس��تان ها و برخ��ی مکان ه��ا ک��ه‬ ‫مردم در ان بودند‪ ،‬به ماش��ین و اموال‬ ‫عمومی اس��یب رس��اندند و همچنی��ن اقدام به‬ ‫بس��تن جاده ها و نیز ایجاد بی انضباطی و مختل ‬ ‫ک��ردن ترافیک کردن��د‪ .‬رحمانی فضل��ی افزود‪:‬‬ ‫امروز برخی ب��ا ما تماس می گرفتند و می گفتند‬ ‫ما حدود ‪ ۸‬س��اعت در ترافی��ک مانده ایم‪ .‬بعد از‬ ‫تذکرات الزم و انج��ام بحث های گوناگون انتظار‬ ‫ما این ب��ود که این موضوع با اعالم نظر به عنوان‬ ‫اعتراض ه��ا پایان پذیرد اما متاس��فانه عده کمی‬ ‫از این فضای عمومی س��وء استفاده‬ ‫کردند و موجب ش��دند که رعب و‬ ‫وحشت ایجاد شود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫هم برای نیروی انتظامی و هم برای‬ ‫نیروهای امنیتی ما در هر شرایطی‬ ‫امنی��ت و اقتدار کش��ور و منافع و‬ ‫ارامش مردم اصل است‪.‬‬ ‫وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه دادستان کل‬ ‫کشور اعالم کرده در این موارد وارد عمل شده و‬ ‫افراد متخلف را شناسایی می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه‬ ‫به ش��رایط کش��ور باید تالش کنیم همه مسائل‬ ‫و اعتراض ها در بس��تر قانونی انجام شود‪ ،‬وگرنه‬ ‫هرگونه اقدام و اعتراض اگر در بستر قانون انجام‬ ‫نگیرد و در مس��یر اعتراض های اجتماعی تنش زا‬ ‫انجام شود‪ ،‬برای همه زحمت خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬امیدواریم ب��ه تذکراتی که داده‬ ‫می ش��ود توجه کنن��د چراکه ادامه ای��ن کار به‬ ‫نف��ع هیچ ک��س نیس��ت و به یقین ب��رای همه‬ ‫موج��ب زحمت می ش��ود‪ .‬ما این موض��وع را از‬ ‫نیروهای امنیتی پیگیری می کنیم و به طور حتم‬ ‫با م��واردی که منجر به خس��ارت اموال عمومی‬ ‫می شود باتوجه به اسناد و مدارک‪ ،‬برخورد قانونی‬ ‫می ش��ود‪ .‬با شناس��ایی دقیق این افراد از طریق‬ ‫تصویرهای موج��ود از دوربین هایی که در میان‬ ‫جمعیت تصویربرداری می کنند و دوربین هایی که‬ ‫در مناطق مختلف نصب هستند؛ با این فعالیت ها‬ ‫برخورد خواهد شد‪ .‬رحمانی فضلی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم همه ما برای وحدت‪ ،‬انسجام و ارامش‬ ‫کش��ور فعالیت کنیم و هر اعتراضی هم در بستر‬ ‫قانونی خود امکان پذیر است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی مصرف بنزین در نخستین روز سهمیه بندی‬ ‫مصرف بنزین در نخس��تین روز س��همیه بندی‬ ‫(جمع��ه ‪ ۲۴‬ابان) در مقایس��ه ب��ا روز جمعه هفته‬ ‫پیش (‪ ۱۷‬ابان) ‪ ۲۰‬درصد کاهش داشت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در ایران‬ ‫حدود ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر در روز و متوس��ط میزان‬ ‫مص��رف ح��دود ‪ ۹۴‬میلی��ون لیتر در روز اس��ت و‬ ‫تع��داد خودروه��ا در ایران ب��ه ازای هر ‪ ۱۰۰۰‬نفر‪،‬‬ ‫‪ ۲۴۰‬دس��تگاه و متوس��ط مصرف روزانه بنزین در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۸۸‬میلیون لیتر اس��ت‪ .‬این در‬ ‫ش��رایطی است که سال گذش��ته ایران از فهرست‬ ‫کش��ورهای واردکننده بنزین خارج شد که همین‬ ‫مس��ئله لزوم توجه به میزان مصرف را بیشتر کرده‬ ‫است‪ .‬بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای‬ ‫کاه��ش مصرف بنزین می توان در مرحله نخس��ت‬ ‫به تولید و اس��تفاده از خودروهای کم مصرف روی‬ ‫عکس روز‬ ‫اورد‪ .‬سیاس��ت بعدی باتوجه ب��ه حجم ذخایر گاز‬ ‫کشور می تواند برنامه جایگزینی سوخت ‪ CNG‬با‬ ‫بنزین باشد‪ .‬همچنین گسترش حمل ونقل عمومی‬ ‫یا سیاست های قیمتی نیز می تواند باعث کنترل و‬ ‫کاهش مصرف بنزین در کشور شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫مجلس از طرح سهمیه بندی سوخت‬ ‫حمایت می کند‬ ‫جشنواره رنگ ها در عروسی بختیاری‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی پس از پایان جلسه غیرعلنی‬ ‫مجلس گفت‪ :‬طرح س��همیه بندی بنزین به تصویب شورای عالی امنیت ملی و‬ ‫تایید س��ران قوه و رهبر معظم انقالب رسیده است و الزم االجرا بوده و مجلس‬ ‫از ان حمایت می کند‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬اسداهلل عباسی‪ ،‬سخنگوی هیات‬ ‫رئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی پس از پایان جلس��ه غیرعلنی صبح دیروز‬ ‫مجلس در جمع خبرنگاران اعالم کرد‪ :‬طرح س��همیه بندی س��وخت براساس‬ ‫اصل ‪ ۱۷۶‬قانون اساس��ی به تصویب ش��ورای عالی امنیت ملی رسیده و پس از‬ ‫تایید س��ران س��ه قوه و رهبر معظم انقالب الزم االجرا است‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش از‬ ‫این هم مجلس شورای اسالمی در قانون هدفمندی یارانه ها‪ ،‬اجرای این طرح‬ ‫را تصوی��ب کرده بود‪ .‬منته��ا دولت در اجرای این طرح تاخیر داش��ت و امروز‬ ‫مقرر ش��د کمیس��یون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس ایرادهایی‬ ‫که در ش��یوه اجرای این طرح وجود دارد را بررس��ی کرده و پیشنهادهای خود‬ ‫را در راس��تای رعایت رف��اه حال مردم به دولت اعالم کند‪ .‬س��خنگوی هیات‬ ‫رئیسه مجلس درباره نظارت بر اجرای طرح بیان کرد‪ :‬مقرر شد تا واریز درامد‬ ‫حاصل از اجرای این قانون به حساب مردم نظارت الزم انجام شود و همچنین‬ ‫ق��وه قضاییه‪ ،‬نهاد های نظارتی و کمیس��یون های مربوط در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی بر تاثیرنداشتن افزایش نرخ بنزین به سایر کاالها نظارت کافی را داشته‬ ‫باشند‪ .‬عباسی با اشاره به فرمایشات امروز رهبر معظم انقالب خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی به سود مردم از این طرح حمایت و برای رفع اشکال ها‬ ‫و ایرادهای ان تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به گ��زارش یورونیوز‪ ،‬س��خنگوی هیات‬ ‫رئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی از اغاز نشست‬ ‫غیرعلن��ی مجلس ب��ا حضور علی ش��مخانی‪ ،‬دبیر‬ ‫شورای عالی امنیت ملی برای بررسی گرانی بنزین‬ ‫خبر داد‪ .‬اس��داهلل عباسی اظهارکرد‪ :‬در این نشست‬ ‫شمخانی توضیحاتی درباره گرانی بنزین به مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارائه کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش می��دل ایس��ت ای‪ ،‬دیوید‬ ‫گلدفی��ن‪ ،‬فرمانده س��تاد نیروه��ای هوایی ایاالت‬ ‫متح��ده‪ ،‬ابراز امی��دواری ک��رد اختالف های میان‬ ‫کشورهای عربی خلیج فارس به زودی پایان یابد و از‬ ‫این کشورها خواست با توجه به رفتارهای ایران‪ ،‬در‬ ‫عرصه نظامی با هم متحد شوند‪.‬‬ ‫ی قاس��م‪ ،‬رهبر ش��یعیان‬ ‫ایس�نا‪ -‬شیخ عیس�� ‬ ‫بحرین‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چرا موضوع‬ ‫فلس��طین به محور وحدت اس�لامی تبدیل شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دلیل این مس��ئله بزرگی مشکالت فلسطین‬ ‫اس��ت‪ .‬مشکل فلس��طین بس��یار بزرگ است و اگر‬ ‫مس��لمانان‪ ،‬حامی مردم فلسطین برای ازادی این‬ ‫سرزمین از دست اشغالگران نباشند‪ ،‬فاجع ه بزرگی‬ ‫به بار خواهد امد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مایک پمپئ��و‪ ،‬وزیر خارج��ه امریکا در‬ ‫پیام��ی در توئیت��ر‪ ،‬بار دیگ��ر ادعاهای پوش��الی و‬ ‫مضح��ک خود علیه ایران را تکرار کرد‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫امریکا در این پیام مدعی شد ایران از نیروهای مورد‬ ‫حمایت خود‪ ،‬برای حمله به متحد بزرگ ما اسرائیل‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬تهران خواس��تار صلح در منطقه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش روس��یاالیوم‪ ،‬علی بن فلیس از‬ ‫نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر اعالم‬ ‫کرد که تحرکاتی برای نس��خه برداری از رژیم سابق‬ ‫در الجزایر در جریان اس��ت‪ .‬ممکن نیست اوضاع به‬ ‫قبل بازگردد‪ .‬بن فلیس از عملکرد ارتش الجزایر که‬ ‫از اعتراض های مردمی حمایت کرده و یک تیر هم به‬ ‫سوی انها شلیک نکرده است‪ ،‬تمجید کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬به گ��زارش اناتول��ی‪ ،‬وزارت دفاع ترکیه‬ ‫در بیانی��ه ای اعالم کرد ک��ه نیروهای زمینی ترکیه‬ ‫و روس��یه در چارچ��وب توافق س��وچی‪ ،‬هفتمین‬ ‫گش��ت زنی مشترک خود در ش��رق رود فرات را به‬ ‫پایان رساندند‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬این مرحله‬ ‫از گش��ت زنی مش��ترک نیروهای ترکیه و روسیه با‬ ‫همراه��ی پهپادها و ‪ ۴‬خودرو نظام��ی از هر یک از‬ ‫طرفین در منطقه قامشلی‪-‬دریک انجام شده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گ��زارش روس��یاالیوم‪ ،‬مظل��وم‬ ‫عب��دی‪ ،‬فرمانده نیروهای قس��د اع�لام کرد رجب‬ ‫طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه با زندانی های‬ ‫داعش��ی از دنیا باج می گی��رد‪ .‬وی در توییتی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما اس��ناد محکمی در اختیار داریم که نش��ان‬ ‫می دهد ترکیه از بسیاری از تروریست های داعشی‬ ‫در حمله خود به شمال سوریه استفاده می کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گ��زارش اناتولی‪ ،‬وزارت دفاع ترکیه در‬ ‫واکنش به انفجار اخیر در شهر الباب واقع در شمال‬ ‫س��وریه بدون اشاره به نقض منش��ور ملل متحد در‬ ‫حمله ارتش این کشور به بخشی از خاک یک کشور‬ ‫مستقل بدون کس��ب مجوز از دولت قانونی دمشق‬ ‫اعالم کرد که گروه تروریس��تی ی‪.‬پ‪.‬گ‪/‬پ‪.‬ک‪.‬ک‬ ‫با حمالت غیرانس��انی و مش��ابه داع��ش به هدف‬ ‫قراردادن غیرنظامیان در سوریه ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش المیادین‪ ،‬اس��ماعیل هنیه‪،‬‬ ‫رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با زیاد النخاله‪،‬‬ ‫دبیرکل جنبش جهاد اسالمی تلفنی گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬دو طرف با ه��دف افزایش‬ ‫هماهنگی ه��ا میان گروه ه��ای مقاومت این تماس‬ ‫تلفنی را انجام دادند‪ .‬رهبران جنبش های حماس و‬ ‫جهاد اسالمی بر عمق رابطه دوجانبه میان یکدیگر‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گ��زارش المیادی��ن‪ ،‬خال��د المحنا‪،‬‬ ‫سخنگوی وزارت کشور عراق نسبت به تالش برخی‬ ‫طرف ه��ا برای منح��رف کردن مس��یر اعتراض ها‬ ‫در ای��ن کش��ور هش��دار داد‪ .‬وی تاکی��د ک��رد که‬ ‫نیروهای امنیتی ت�لاش می کنند تظاهرات به طور‬ ‫مس��المت امیز برگزار ش��ود‪ .‬المحن��ا تصریح کرد؛‬ ‫برخی درباره تعداد قربانیان و کشته های تظاهرات‬ ‫مبالغه می کنند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گزارش رویت��رز‪ ،‬یکی از مش��اوران‬ ‫مای��ک پنس‪ ،‬مع��اون رئیس جمه��وری امریکا‪ ،‬به‬ ‫قانون گ��ذاران گف��ت‪ :‬مکالمه تلفنی می��ان دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری ای��ن کش��ور و همتای‬ ‫اوکراینی اش «نامناسب» بوده است‪ .‬وی در جلسه‬ ‫تحقیق��ات برای اس��تیضاح ترامپ این س��خنان را‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش یورونیوز‪ ،‬دول��ت ترکیه‪۴ ،‬‬ ‫ش��هردار عضو «حزب دموکراتیک خلق» را از مقام‬ ‫خود برکنار کرد و به این ترتیب ش��مار ش��هرداران‬ ‫منتخبی ک��ه از مقام خود خلع ش��ده اند به ‪ ۲۴‬نفر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش رویترز‪ ،‬محمد الصفدی‪ ،‬وزیر‬ ‫پیش��ین و تاجر لبنانی که ازس��وی احزاب سیاسی‬ ‫این کشور برای تصدی پست نخست وزیری تعیین‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬از پذیرش این منص��ب انصراف داد‪ .‬وی‬ ‫پ��س از دیدار با جبران باس��یل‪ ،‬وزیر خارجه دولت‬ ‫مس��تعفی لبنان تصمیم به انص��راف از پذیرش این‬ ‫منصب گرفت‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سران قوا تصمیمی گرفته اند و باید اجرا شود‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫و زندگی بدون نفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫کیفیت‬ ‫اولویت حمایت از تولید‬ ‫جای خالی سازندگان‬ ‫در ساخت مسکن ملی‬ ‫مردم می پرسند‬ ‫ایا شهرداری‬ ‫شریک متخلفان است؟‬ ‫یکی از تولیدکنندگان موتورسیکلت برای عبور از شرایط سخت عنوان کرد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اقساط فروشی برای رونق بازار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یادداشت‬ ‫نمایندگی ها هس��تند و تا ح��دودی چک ها را در زمان‬ ‫سررس��ید‪ ،‬پرداخ��ت می کنند‪ .‬دایر ش��دن نمایش��گاه‬ ‫و ارتب��اط مس��تقیم ب��ا خریداران پاس��خ داد و از حجم‬ ‫چک های درشت برگشتی نمایندگی ها کاسته شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت درباره وضعیت مالی‬ ‫فروشگاه های کویرموتور گفت‪ :‬فروش تمام نمایشگاه ها‬ ‫در وضعیت بازار فعلی معادل هزینه کرد انها است‪ .‬البته‬ ‫در این ب��اره اس��تثناهایی هم وج��ود دارد‪ .‬امیدواریم تا‬ ‫پایان س��ال وضعی��ت بازار بهتر و مش��کالت این حوزه‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬دایر کردن نمایشگاه امار فروش ما را‬ ‫افزایش داد چراکه اقساط فروش را بدون تغییر قیمت ها‬ ‫از ‪ ۱۲‬به ‪ ۱۴‬ماه افزایش دادیم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬البت��ه برخ��ی تولیدکنندگان ب��رای حفظ‬ ‫بازارش��ان ن��رخ محص��ول را کاهش دادند ک��ه راهکار‬ ‫مناس��بی نیست بلکه باید ش��رایط را برای خرید مردم‬ ‫فراه��م کرد‪ .‬وقتی نرخ محصولی را ‪۵‬درصد هم کاهش‬ ‫دهی��م باز هم م��ردم توان خرید ندارن��د؛ توان خرید با‬ ‫اقساط فروشی به وجود می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد تغییر روش پالک گذاری‬ ‫خداپس��ند در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه ت�لاش کردیم‬ ‫ب��رای موتورس��یکلت های ورزش��ی پالک شناس��ایی‬ ‫دریاف��ت کنیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برای س��اماندهی وضعیت‬ ‫موتورس��یکلت در کشور پیشنهاد شد برای پالک‪ ،‬توان‬ ‫به جرم لحاظ ش��ود‪ ،‬نه سی سی‪ .‬این یک انقالب بزرگ‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت کشور خواهد بود‪ .‬درباره این‬ ‫طرح با سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز مذاکره کردیم‪.‬‬ ‫منتظریم تا مدیران دولتی تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ -‬روزنامه ن�گار‪ :‬در بح��ث‬ ‫فرهنگ س��ازی و تغییر رفتار عنوان می ش��ود رسانه ها تاثیر‬ ‫زی��ادی بر جامعه دارند‪ .‬البت��ه در مقابل جامعه هم می تواند‬ ‫خواس��ته هایی داشته باشد و منجر به تغییر رویکرد رسانه ها‬ ‫ش��ود‪ .‬به هر روی‪ ،‬ای��ن تاثیرات به طور متقاب��ل و دو طرفه‬ ‫است‪ .‬چندی است نهضت ساخت داخل با عزم ملی در کشور‬ ‫ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬با اغاز تحریم از مرداد ‪ ،۹۷‬کش��ور در‬ ‫تامین محصوالت وارداتی با مش��کل روبه رو ش��د‪ .‬این امر در‬ ‫بخش هایی حساس و حیاتی است مانند مواد غذایی و دارویی‬ ‫و در بعضی حوزه ها نیز ممکن اس��ت روی تیراژ و تولید تاثیر‬ ‫منف��ی بگذارد که خیلی به ادامه حی��ات یک حوزه ارتباطی‬ ‫ن��دارد اما فراهم بودن انها افزایش ق��درت اقتصادی صنعتی‬ ‫کش��ور را به دنبال دارد‪ .‬توانمندی در حوزه تولیدات صنعتی‬ ‫کشور را در محافل بین المللی دارای جایگاه می کند و به نوعی‬ ‫پرچم کشور را به اهتزار در خواهد اورد‪.‬‬ ‫کمبود نقدینگی به عنوان چشم اسفندیار واحدهای صنعتی‬ ‫از اوایل دهه ‪ ۹۰‬خورشیدی خود را نشان داد و امروز حیات‬ ‫این صنایع را با خطر جدی روبه رو کرده اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫ش��اهد هس��تیم به دلیل کمبود نقدینگی برخ��ی کارخانه ها‬ ‫تعطی��ل و بعضی دیگر با حداقل ظرفی��ت فعالیت دارند که‬ ‫ت انها در برخی موارد با تعطیلی تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫نحوه فعالی ‬ ‫صنعت خودرو شامل واحدهای خودروسازی و قطعه سازی‪،‬‬ ‫از جمله صنایعی اس��ت که کمبود منابع مالی حتی منجربه‬ ‫اش��فته شدن بازار ان نیز ش��ده است‪ .‬در این فضای ملتهب‬ ‫برخی سواد و توان درک منافع ملی و جمعی را ندارند و فقط‬ ‫برای کس��ب منافع ش��خصی‪ ،‬به دنبال این هس��تند تا از اب‬ ‫گل الود ماهی بگیرند‪ .‬بماند که اگر این افراد می دانستند این‬ ‫روند موقتی است و سود بلندمدت ندارد شاید در برنامه ریزی‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در حوزه موتورسیکلت یک اشکال بزرگ‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گیربکس ها‪ CVT‬بوده و شتاب اولیه را ندارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬یک موتورسیکلت با وزن ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم و‬ ‫انجین ‪ ۴۰۰‬سی س��ی به اندازه یک موتورسیکلت ‪۱۲۵‬‬ ‫سی س��ی هم توان‪ ،‬قدرت و ش��تاب ندارد‪ .‬پیش��نهاد ما‬ ‫این بود که توان و جرم حجم موتورس��یکلت با وزن ان‬ ‫محاسبه ش��ود‪ .‬برخی موتورسیکلت های ‪ ۱۲۵‬سی سی‬ ‫قدرت‪ ،‬ش��تاب و سرعت شان بیش از یک موتورسیکلت‬ ‫‪ ۴۰۰‬سی سی اسکوتر است‪ .‬این موضوع را ‪ ۳‬سال است‬ ‫که مطرح کرده ایم و در حال پیگیری ان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی برای برقی ها‬ ‫خداپس��ند در ادامه درباره جامعه موتورسیکلت سوار‬ ‫کش��ور‪ ،‬اظهارکرد‪۷۰ :‬درصد جامعه موتورسیکلت سوار‬ ‫کش��ور پیک موتوری ها هستند و فقط ‪۳۰‬درصد مردم‬ ‫ب��رای امور عادی از موتورس��یکلت اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫البته این امار در جهان برعکس اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم در‬ ‫اینده موتورس��یکلت برقی رون��ق پیدا کند باید بتوانیم‬ ‫این ‪۳۰‬درصد را به ‪۷۰‬درصد برس��انیم و افراد را تشویق‬ ‫به اس��تفاده از این وس��یله نقلیه کنیم‪ .‬ضمن انکه اگر‬ ‫برای پالک گذاری ش��اخص توان به جرم در نظر گرفته‬ ‫ش��ود موتورس��یکلت ایمن تر بوده و افراد بیشتری برای‬ ‫استفاده از ان مبادرت به خرید می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت صادرات برای توسعه‬ ‫مدیرعام��ل کویرموت��ور با بیان اینکه تنه��ا راه ادامه‬ ‫حیات و توس��عه صنای��ع‪ ،‬صادرات اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫تحقق این امر‪ ،‬بازار چند کشور مورد مطالعه قرار گرفت‬ ‫و در حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم‪ .‬عراق یکی‬ ‫از انها است‪ .‬در بغداد و بصره با شریکان خارجی مذاکره‬ ‫مقصر کیست؟ نفت یا مدیریت‬ ‫خود برای داللی تجدیدنظر می کردند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬بس��یاری از کارشناسان اقتصادی‬ ‫و صنعتی با نقد عملکرد مدیران کشور در برخورد‬ ‫با صنایع عنوان می کنند‪ ،‬وابستگی مالی واحدهای‬ ‫صنعتی مش��کالت بس��یاری را برای انها رقم زده‬ ‫اس��ت‪ .‬حس��ین ساس��انی از نظریه پردازان توسعه‬ ‫پای��دار در این باره گفته ک��ه «نقدینگی حاصل از‬ ‫درامدهای نفتی به صنایع تزریق می ش��ود و تصور این است‬ ‫که صنایع فقط با افزایش مالی و نقدینگی می توانند روی پای‬ ‫خود بایستند‪ .‬تا زمانی که این نگاه حاکم باشد که متاسفانه‬ ‫تا امروز هم این گونه بوده‪ ،‬وضعیت صنعت کشور همین گونه‬ ‫باقی خواهد ماند‪ .‬وقتی برای صنعتی مش��کلی پیش می اید‬ ‫چالش های مسیر فعالیت ان صنعت را به منابع مالی نسبت‬ ‫می دهی��م‪ .‬صنعتگر عادت کرده در رویارویی با هر مش��کلی‬ ‫عنوان کند که به انها بانک تسهیالت نمی پردازند درحالی که‬ ‫مش��کل فضای کس��ب وکار ما در جاهای دیگر اس��ت؛ اینکه‬ ‫خوب مدیری��ت نمی کنیم‪ ،‬نواوری و خالقی��ت نداریم و در‬ ‫نتیجه بهره وری باالیی حاصل نمی ش��ود‪ ،‬از فناوری های روز‬ ‫جهان اس��تفاده نمی کنیم‪ ،‬بازارهای جهانی را نمی شناس��یم‬ ‫و‪ ....‬این رویکرد باعث می ش��ود صنایع کشور در بلندمدت به‬ ‫نقدینگی بیشتر و درامدهای نفتی وابسته تر شوند‪ .‬اگر روزی‬ ‫درامدهای نفتی کمتر ش��ود‪ ،‬مانند وضعیتی که در ش��رایط‬ ‫تحریم رخ داده‪ ،‬ایجادکنندگان کس��ب وکارها در کشور ابراز‬ ‫نگرانی می کنند که در حال ورشکس��تگی هستند و تقاضای‬ ‫نقدینگی و نیاز به تزریق مالی دارند»‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬ش��اهد گالیه هایی از س��وی صنعتگران از‬ ‫جمله قطعه س��ازان هس��تیم که معتقدند تحریم های داخلی‬ ‫موثرت��ر از تحریم های خارجی بوده و بیش��تر اعتراض ها در‬ ‫و محل موردنظر برای راه اندازی خط تولید اجاره ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با شروع تحریم‪ ،‬اروپاییان همکاری خود را قطع‬ ‫کردن��د ام��ا کویرموتور با توجه به اینکه سال هاس��ت با‬ ‫ش��ریکان خارجی خود همکاری داشته با پیشنهاد انها‬ ‫این روند با واسطه ادامه دارد اگرچه نرخ ها را ‪۳۰‬درصد‬ ‫افزایش داده است‪ .‬البته قرار نیست تحریم ها همیشگی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬برای این مش��ارکت بین المللی ش��رکت های‬ ‫م��ادر از کارخان��ه و خط تولید ما بازدی��د و ان را تایید‬ ‫کردند‪ .‬با این هزینه حاضر نیس��تند به این راحتی قطع‬ ‫همکاری کنند‪ .‬حتی قراردادها به س��مت بومی س��ازی‬ ‫رفته بود اینکه یک سلس��له از قطعات در ایران تولید و‬ ‫برای بازارهای انها ارس��ال شود‪ .‬در یکی از شهرک های‬ ‫صنعت��ی زمی��ن برای تحقق این امر خریداری ش��د اما‬ ‫درحال حاضر به دلی��ل تحریم فعالیت ها با کندی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او درب��اره فعالیت کویرموتور در ع��راق اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫مس��ئوالن عراقی مذاکره ش��ده و قرار است کارخانه ای‬ ‫در این کش��ور راه اندازی ش��ود‪ .‬بازار عراق بکر اس��ت و‬ ‫باید عرضه موتورس��یکلت چند برابر ایران باش��د‪ .‬هیچ‬ ‫تولیدکننده ای در این کش��ور در حوزه موتورس��یکلت‬ ‫فعالی��ت ندارد؛ بنابرای��ن برای راه ان��دازی خط تولید‪،‬‬ ‫اموزش های کلیدی به نیروهای ایرانی داده می ش��ود و‬ ‫با یکصد نیرو تولید و مونتاژ را در این کشور اغاز خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬قطعات از ایران صادر خواهد ش��د‪ .‬ضمن انکه قرار‬ ‫اس��ت محصوالت پرمصرف هم در این کش��ور به سوی‬ ‫داخلی سازی حرکت کند‪.‬‬ ‫خداپس��ند تصریح کرد‪ :‬برای توس��عه بازارهای خود‬ ‫در ح��ال مطالعه هس��تیم‪ .‬در ش��رایط تحریم مبادرت‬ ‫ب��ه افزایش نیرو کردیم زیرا ظرفیت بازارهای همس��ایه‬ ‫به ویژه اس��یای میانه بس��تر مناس��بی ب��رای صادرات‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬گفتنی است برای اینکه تیراژ تولید‬ ‫پایی��ن نیاید ناگزیر باید صادرات اولویت هر صنعتگری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫برخورد بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت مورد‬ ‫نیاز این صنعت اعالم می شود‪.‬‬ ‫بنابر انچه امد‪ ،‬بخشی از مسئله ای که بیشترین‬ ‫وابستگی را برای صنایع ما به وجود اورده مربوط به‬ ‫مواد اولیه و محصوالت نیمه س��اخته خارجی است‬ ‫که ب��ا نهضت و تعمیق س��اخت داخل تا حدودی‬ ‫درحال برطرف ش��دن است که صد درصد نخواهد‬ ‫بود چراکه مقیاس اقتصادی موضوعی دیگر است که در این‬ ‫مج��ال کوتاه نمی توان به ان پرداخت‪ .‬ش��اید انچه به عنوان‬ ‫تحریم داخلی باید به ان اش��اره کرد وابس��تگی مالی خارج‬ ‫از اعت��دال واحدهای صنعتی به درامدهای نفتی اس��ت که‬ ‫البته این به معنی مقصر دانس��تن صنعتگر نیست زیرا روال‬ ‫و عملکرد مدیران کش��وری صنایع کشور را به این سو سوق‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫کمک مالی از س��وی ش��بکه بانکی امری ناصواب نیس��ت‬ ‫به طوری ک��ه در کش��ورهای صنعتی بخش��ی از تامین مالی‬ ‫صنایع از س��وی بانک ها انجام می شود‪ .‬سیدمحمد بحرینیان‬ ‫یک��ی از پژوهش��گران صنعتی در نقد رفتار ش��بکه بانکی با‬ ‫صنای��ع می گوید؛ برخ��ی اقتصاددانان معتقدن��د اقتصاد ما‬ ‫بانک محور اس��ت و ای��ن بانک محوری را نوع��ی ضعف برای‬ ‫تامین مالی صنعت کش��ور می دانند و پیشنهاد انها استقالل‬ ‫منابع س��رمایه گذاری صنعت از تس��هیالت بانکی و مراجعه‬ ‫به بازار سرمایه اس��ت‪ .‬در مقابل باید از این نوع اقتصاددانان‬ ‫درخواس��ت کرد با اس��تدالل بگویند درحال حاضر کدام یک‬ ‫از اقتصادها در جهان بانک محور نیس��تند؟ ایا بانک محوری‬ ‫برای تامین مالی صنعت در کش��ورهای گوناگون یک ضعف‬ ‫به ش��مار می رود؟ امریکا و انگلیس س��رمایه محور هستند اما‬ ‫الم��ان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی و تایوان و بس��یاری دیگر از‬ ‫با کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم و‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫محصوالت‬ ‫به دلیل باال رفتن‬ ‫نرخ نهاده های‬ ‫تولید‪ ،‬فروش‬ ‫اقساطی را‬ ‫اغاز کردیم‬ ‫با مسئوالن‬ ‫عراقی مذاکره‬ ‫شده و براساس‬ ‫ان قرار است‬ ‫کارخانه ای‬ ‫در این کشور‬ ‫راه اندازی شود‬ ‫اقتصادهای مهم جهان بانک محور به ش��مار می روند‪ .‬اقتصاد‬ ‫سنگاپور نه تنها بانک محور اس��ت بلکه کمک های گوناگونی‬ ‫حت��ی به طور بالع��وض به بخش صنعت می ده��د‪ .‬امارهای‬ ‫بانک مرکزی بسیاری از کش��ورهای توسعه یافته شرق اسیا‬ ‫نش��ان می دهد س��هم تس��هیالت نظام بانکی حتی دو برابر‬ ‫تولید ناخالص داخلی(‪ )GDP‬ان کشورها بوده و دیگر اینکه‬ ‫س��هم صنعت از کل مانده تس��هیالت گاه ب��ه ‪۵۰‬درصد هم‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫تعجب اور اس��ت که از زمان شروع تحریم ها‪ ،‬سهم صنعت‬ ‫از مانده تس��هیالت بانکی از حدود ‪۲۸‬درصد در سال ‪ ۸۵‬به‬ ‫حدود ‪۱۸‬درصد در س��ال ‪ ۹۵‬کاهش یافته و از س��ال ‪ ۹۵‬به‬ ‫این س��و بانک مرکزی دیگر هیچ اماری منتش��ر نکرده است‪.‬‬ ‫به گفته بحرینیان‪ ،‬کره جنوبی وام های یارانه ای‪ ،‬مش��وق های‬ ‫صادرات��ی و در نهایت منع واردات را برای حمایت از صنعت‬ ‫خودرو در دس��تورکار خود قرار داد که امروز در بازار جهانی‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫نق��د بر نحوه رفتار و عملکرد نظ��ام مالی و صنایع‪ ،‬مربوط‬ ‫به ش��دت وابستگی صنعت کش��ور به این نظام مالی است و‬ ‫اینکه تزریق نقدینگی به طور درست و مناسب انجام نمی شود‬ ‫و در برخی مواقع شاهد هستیم بخش زیادی از سرمایه های‬ ‫کشور به دلیل مدیریت مالی نادرست به هدر رفته و خروجی‬ ‫مطلوبی نداش��ته اس��ت‪ .‬ش��اید صنعتگران بتوانند با تغییر‬ ‫درخواس��ت های خود به همراه پیش��نهادهای جدید‪ ،‬روند و‬ ‫عملکرد موجود را اصالح کنند‪ .‬اینجاس��ت که می رس��یم به‬ ‫همان س��خن اول‪ ،‬تاثیر رس��انه بر جامع��ه و تاثیر جامعه بر‬ ‫رس��انه؛ اگر رس��انه راه نادرس��تی را در پیش گرفته باشد و‬ ‫مدیریت مناس��بی را از س��وی مدیران دولتی شاهد نباشیم‬ ‫باید در این زمینه مطالبه گری کنیم‪.‬‬ ‫واردات موتورس��یکلت بهطور انبوه به اواخر‬ ‫ده��ه ‪ ۲۰‬خورش��یدی برمی گردد ک��ه در ان‬ ‫س��ال ها انواع موتورسیکلت های انگلیسی وارد‬ ‫کش��ور ش��دند‪ .‬موتورس��یکلت های انگلیسی‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬س��ال یکه ت��از بازار موتورس��یکلت‬ ‫ای��ران بودند‪ .‬کم ک��م اواخر ده��ه ‪ ۳۰‬بود که‬ ‫موتورس��یکلت های ایتالیایی هم به بازار کشور‬ ‫راه یافتند و در ادامه ب��ا توجه به کاربری های‬ ‫خاص موتورسیکلت و نیاز به این وسیله نقلیه‬ ‫و نیز مالحظات شهری نخستین موتورسیکلت ‬ ‫ژاپنی ه��م در س��ال ‪ ۱۳۴۰‬وارد ایران ش��د‪.‬‬ ‫س��پس این موتورس��یکلت های هوندای ‪۱۲۵‬‬ ‫س��ی جی بود که بازار ای��ران را برای دهه های‬ ‫متم��ادی در دس��ت گرف��ت‪ .‬پ��س از ‪ ۴‬دهه‬ ‫مونتاژ موتورسیکلت چینی‪ ،‬سرانجام سال ‪۹۶‬‬ ‫تغییرات اساس��ی در این صنع��ت رقم خورد‪.‬‬ ‫انژکتوری ه��ا جایگزین کاربراتوری ها ش��دند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ده��ه ‪ ۹۰‬موتورس��یکلت های‬ ‫شکیل هندی هم بازار خود را در ایران یافتند‪.‬‬ ‫جایگزین شدن انژکتوری ها با اجبار همراه بود‬ ‫و گالیه بس��یاری از تولیدکنندگان را به دنبال‬ ‫داش��ت‪ .‬در ادامه اجباری ش��دن ی��ورو‪ ۴‬برای‬ ‫موتورس��یکلت ها در ابتدای سال ‪ ۹۷‬از جمله‬ ‫تحوالت دیگری بود که در نهایت به س��ال ‪۹۸‬‬ ‫موکول ش��د‪ .‬تغییرات بنیادی در مدت ‪ ۲‬سال‬ ‫ب��رای صنعتی ک��ه ‪ ۴‬دهه یکنواخ��ت فعالیت‬ ‫داشته‪ ،‬بسیار س��نگین تمام شد و تیراژ تولید‬ ‫کاهش یافت‪ .‬اما می توان امیدوار بود نوس��ازی‬ ‫محقق ش��ود زیرا قرار اس��ت در اینده برقی ها‬ ‫جایگزین بنزینی ها در کالنش��هرها شود‪ .‬علی‬ ‫اخوان یکی از تولیدکنندگان موتورسیکلت در‬ ‫کشور معتقد است‪ ،‬موتورسیکلت برقی هیچ گاه‬ ‫جایگزین موتورس��یکلت بنزینی نمی شود اما‬ ‫باید بازار جدید برای ان ایجاد کرد‪ .‬در این باره‬ ‫بای��د گواهینام��ه ب��رای موتورس��یکلت برقی‬ ‫برداش��ته و همچنین اس��تفاده از این وس��یله‬ ‫نقلی��ه برای خانم ها ازاد ش��ود‪ .‬دوچرخه نیاز‬ ‫به گواهینامه ندارد و برای موتورس��یکلت های‬ ‫برق��ی هم ک��ه بی��ش از ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۴۵‬کیلومتر‬ ‫س��رعت ن��دارد ال��زام گواهینام��ه باید حذف‬ ‫شود‪ .‬گفتنی اس��ت نخست موتورسیکلت های‬ ‫برق��ی ال��زام گواهینامه و پالک نداش��تند اما‬ ‫پس از مش��کالتی که در تصادف ها رخ داد این‬ ‫م��وارد به اضافه بیمه اجباری ش��د‪ .‬اخوان در‬ ‫ادامه س��خنان خود به این موضوع اشاره کرد‬ ‫ک��ه اگر فرد را الزام به گرفتن گواهینامه کنیم‬ ‫او پس از گرفتن ان برای خرید موتورسیکلت‬ ‫بنزین��ی اقدام می کند که به لحاظ نرخ بس��یار‬ ‫مناس��ب تر از برقی ها هس��تند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫چرخه االیندگی بنزینی ها ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫از این رو فعاالن صنعت موتورسیکلت پیشنهاد‬ ‫دادن��د به جای حمایت مال��ی‪ ،‬مدیران دولتی‬ ‫از نظ��ر قانونی حمایت کنند‪ .‬ب��ه لحاظ مالی‬ ‫تولیدکنن��ده می تواند از منابع بانکی س��رمایه‬ ‫مورد نیاز را تامین کند اما پیش��نهاد می شود‬ ‫قوانین اصالح شود تا بازار جدید به وجود اید‪.‬‬ ‫همان طور که خانم ه��ا می توانند با دوچرخه‬ ‫تردد داشته باشند باید استفاده از موتورسیکلت‬ ‫برقی هم برای انها ازاد شود‪ .‬با این تغییرات‪ ،‬از‬ ‫حجم تردد خودروهای شخصی و تک سرنشین‬ ‫کاس��ته ش��ده و تش��ویقی برای این قش��ر در‬ ‫استفاده از موتورسیکلت های برقی خواهد شد‪.‬‬ ‫با تولید باتری در کش��ور رون��د تولید برقی ها‬ ‫تس��هیل و به دلی��ل دش��واری های تهیه باتری‬ ‫موتورسیکلت برقی روند داخلی سازی باتری ها‬ ‫در کش��ور اغاز شده اس��ت‪ .‬البته خدمات دهی‬ ‫در زمین��ه باتری ه��ای موتورس��یکلت برق��ی‬ ‫نامناس��ب و ضعیف اس��ت و حمایتی از سوی‬ ‫دولت انجام نمی ش��ود‪ .‬تمام مدیران‪ ،‬سخن از‬ ‫حمایت می کنند اما در میدان عمل کاری پیش‬ ‫نمی رود‪ .‬همچنین برای توسعه بازار فناوری باید‬ ‫به عن��وان اولویت یک برای تخصیص ارز درنظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬البته این ام��ر جزو مصوبات بوده‬ ‫اما روند پیگیری ها رضایت بخش نیس��تند‪ .‬اگر‬ ‫چنین امری محقق شود کمک زیادی به رونق‬ ‫صنع��ت و روزامدی ان می کن��د‪ .‬تولیدکننده‬ ‫هی��چ انتظاری از دولت ن��دارد جز اینکه قانون‬ ‫را در راس��تای حمای��ت از تولی��د اصالح کند‪.‬‬ ‫در ح��وزه صنعت خ��ودرو حمایت های دولتی‬ ‫بیش��تر بوده و به نوعی صنعت موتورس��یکلت‬ ‫م��ورد مغفول وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬چالش هایی بس��یاری تولید‬ ‫و بازار این وس��یله نقلیه را دچار مش��کل کرده‬ ‫و ب��ا افت ‪۹۰‬درصدی تولید‪ ،‬بازارش اش��باع از‬ ‫موتورس��یکلت های کاربرات��وری تولید س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬اس��ت‪ .‬همچنین نرخ موتورس��یکلت‬ ‫برقی س��بب شده تا این وسیله نقلیه در مقابل‬ ‫بنزینی ها اقبال خوبی نداشته باشد‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫صنعت موتورسیکلت در حال گذر از روزهای سختی‬ ‫است‪ .‬بخش��نامه های گوناگون در راستای نوسازی این‬ ‫صنعت موجب ریزش بس��یاری از فعاالن ان شده است‪.‬‬ ‫عنوان می ش��ود در دوره ای مج��وز برای راه اندازی خط‬ ‫مونتاژ موتورس��یکلت در کش��ور به ط��ور بی رویه صادر‬ ‫ش��ده و در این راس��تا به جای تولید بومی‪ ،‬س��ازندگان‬ ‫متمرکز واردات موتورسیکلت به طور کامل یا مونتاژ ان‬ ‫بودند‪ .‬شرایط سخت امروز میدانی برای ازمون است تا‬ ‫کسانی که با مدیریت درست‪ ،‬به معنای واقعی تولید را‬ ‫پیگیری کردند‪ ،‬باقی بمانند و بقیه که فقط به سودهای‬ ‫کوتاه مدت بسنده کردند‪ ،‬حذف شوند‪.‬‬ ‫برای س��اماندهی وضعیت صنعت موتورس��یکلت کش��ور پیشنهاد‬ ‫شد برای پالک‪ ،‬توان به جرم لحاظ شود‪ ،‬نه سی سی‪ .‬این یک انقالب‬ ‫بزرگ در صنعت موتورسیکلت کشور خواهد بود‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مروری بر وضعیت‬ ‫صنعت موتورسیکلت‬ ‫مدیریت تولید و بازار با فروش اقساطی‬ ‫پیش از تحریم بعضی صاحبان موتورس��یکلت از نبود‬ ‫خدم��ات پس از فروش برای برخ��ی مدل ها گالیه مند‬ ‫بودند‪ .‬در ادامه هم برخی قطعه س��ازان با اش��اره به این‬ ‫موض��وع‪ ،‬معت��رض بودند که تنوع محص��والت با تیراژ‬ ‫پایین‪ ،‬داخلی س��ازی قطعات را با چالش روبه رو کرده و‬ ‫تولی��د و تامین قطعات با تیراژ محدود توجیه اقتصادی‬ ‫ن��دارد‪ .‬این امر منجرب��ه کاهش فعالیت ها در واحدهای‬ ‫صنعتی قطعات موتورس��یکلت شده است‪ .‬این عملکرد‬ ‫در صنعت موتورسیکلت بازار ان را بسیار اشفته کرد و‬ ‫درحالی که تنوع مدل ها بسیار باال بود ‪،‬خبری از خدمات‬ ‫پس از فروش نبود‪.‬‬ ‫تحریم نقطه عطفی شده تا کسانی که به معنای واقعی‬ ‫تولیدکنن��ده هس��تند در این فعالیت ه��ا باقی بمانند و‬ ‫بقی��ه ناگزیر حذف ش��وند‪ .‬در این می��ان برخی برندها‬ ‫توانس��ته اند ب��ا مدیریت درس��ت‪ ،‬ضمن حف��ظ بازار و‬ ‫تولی��د‪ ،‬مبادرت به توس��عه واحد صنعت��ی خود کنند‪.‬‬ ‫رحیم خداپس��ند‪ ،‬مدیرعامل کویرموتور درباره وضعیت‬ ‫ب��ازار موتورس��یکلت به‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا کاهش قدرت‬ ‫خری��د مردم و افزایش نرخ محصوالت به دلیل باال رفتن‬ ‫ن��رخ نهاده های تولید‪ ،‬فروش اقس��اطی را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫پیش تر یک شاس��ی ‪۶۰‬هزار تومان بود اما درحال حاضر‬ ‫نرخ ان به طور تقریبی ‪ ۳‬برابر شده است‪ .‬حتی در برخی‬ ‫قطعات نرخ محصوالت داخلی گران تر از مشابه خارجی‬ ‫اس��ت‪ .‬همین مس��ئله در صنعت خودرو باعث شده بود‬ ‫در برهه ای‪ ،‬شاهد ورود قطعات خارجی باشیم که به نام‬ ‫تولید داخل به فروش می رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با افزایش ن��رخ محصوالت برای مدیریت‬ ‫ب��ازار‪ ،‬نمایندگی های خ��ود را در تهران به نمایش��گاه ‬ ‫تبدی��ل کردی��م‪ .‬پیش تر ای��ن نمایندگی ها‪ ،‬هم فروش‬ ‫محص��والت م��ا را بر عهده داش��تند و ه��م محصوالت‬ ‫س��ایر برندها که منجربه مشکالتی شد زیرا ممکن بود‬ ‫مدل��ی فروش ب��رود و مدل دیگر خیر‪ .‬ب��ا این رویکرد‪،‬‬ ‫نمایندگی ه��ا هزینه ه��ای خود را سرش��کن می کردند‬ ‫ام��ا باعث زیان تولیدکننده ای می ش��د که محصوالتش‬ ‫بازار داش��ت؛ از این رو درحالی که محصوالت کویرموتور‬ ‫فروش داشت‪ ،‬هزینه انها در بلندمدت پرداخت می شد‪.‬‬ ‫در واقع برای محصوالت سایر شرکت ها زیان می دادیم‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬در ادامه به این نتیجه رس��یدیم که‬ ‫خودم��ان فروش را در دس��ت بگیریم‪ .‬نمایش��گاه دایر‬ ‫کردیم و به طور مستقیم با مشتریان ارتباط داریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت اقتصادی نامناسب‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫وجود ش��رایط اقتصادی نامطلوب مردم خوش قول تر از‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫کیفیت اولویت حمایت از تولید‬ ‫افزایش دستمزد‬ ‫کارگران واقعی شود‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمای��ت از تولی��د ب��ا جدی��ت در حال پیگیری اس��ت‬ ‫و در ای��ن راس��تا مدیران دولتی معتقدن��د باید کیفیت از‬ ‫شاخص های مهم در امر تولید و خودکفایی باشد تا ضمن‬ ‫کاهش ارزبری‪ ،‬در اینده این امر مهم منجربه سوداوری و‬ ‫ارزاوری برای کشور شود‪ .‬در این باره سخنگوی کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر اینکه کیفیت‬ ‫عامل اصلی حمایت از تولید ملی است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬یکی از‬ ‫ضروری��ات ویژه و اصل��ی در حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬حول‬ ‫محور کیفیت محصوالت داخلی می چرخد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مشکالت و تسهیل سرمایه گذاری‬ ‫سیده فاطمه ذوالقدر‬ ‫یکی از‬ ‫ضروریات ویژه‬ ‫و اصلی در‬ ‫حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی‪ ،‬حول‬ ‫محور کیفیت‬ ‫محصوالت‬ ‫داخلی می چرخد‬ ‫صنعتگ��ران یک��ی از موان��ع تولید را مش��کالتی مانند‬ ‫کمب��ود نقدینگی‪ ،‬گرانی مواد اولی��ه‪ ،‬جرایم بیمه و بانکی‬ ‫و‪ ...‬می دانند‪ .‬س��یده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫در تش��ریح موان��ع تولید ب��ا تاکید بر اینک��ه ارتقای تولید‬ ‫مل��ی‪ ،‬بدون توجه به مش��کالت موجود در رش��د صنعت‬ ‫داخلی و رفع این مش��کالت امکان پذیر نیست‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫اسیب شناس��ی صنعت کشور و شناس��ایی موانع فراروی‬ ‫صنعتگ��ران و س��رمایه گذاران برای ایج��اد صنایع جدید‪،‬‬ ‫افزایش تولید واحدهای موجود و بهبود کیفیت محصوالت‬ ‫تولیدی‪ ،‬نخس��تین گام در رفع مش��کالت تولید و تسهیل‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ناهماهنگی نهاده��ای مالی و اعتباری‪ ،‬نبود‬ ‫اطمینان نسبت به سرمایه گذاری‪ ،‬شرایط خارجی‪ ،‬نگرش‬ ‫غیرجامع گرایان��ه در تدوی��ن قوانی��ن و مق��ررات داخلی‪،‬‬ ‫قاچاق و واردات بی رویه کاالهای خارجی و موانع صادرات‬ ‫تولیدات داخلی از مهم ترین موانع رفع مشکالت تولید ملی‬ ‫و تسهیل سرمایه گذاری به شمار می روند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در این ب��اره ک��ه این موانع از س��وی چ��ه نهادهایی اعمال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم به دنب��ال مقصر و عوامل در‬ ‫مشکالت مربوط به تولید ملی باشیم به طور قطع‪ ،‬نهادهای‬ ‫گوناگون از مجلس شورای اسالمی و دولت گرفته تا بانک ها‬ ‫و نهاده��ای مال��ی و اعتب��اری و‪ ...‬هر یک س��همی در این‬ ‫مش��کالت خواهند داشت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بی ثباتی قوانین‪،‬‬ ‫ایین نامه ها و بخش��نامه های گوناگون و روش های اجرایی‬ ‫انه��ا و نی��ز برخوردهای چندگانه با فع��االن اقتصادی که‬ ‫ب��دون در نظر گرفت��ن پیامدهای س��وء این گونه رفتارها‬ ‫و به وی��ژه تاثیر انها بر صاحبان س��رمایه درس��تکار دارد‪،‬‬ ‫موجب می شود‪ ،‬اطمینان از سرمایه گذاری در فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی بلندمدت (که ایج��اد و راهبری صنایع تولیدی‬ ‫بخشی از این فعالیت هاست) گرفته شود‪.‬‬ ‫ذوالقدر همچنین درباره اهمیت کیفیت کاالی تولیدی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬یک��ی از ضروریات وی��ژه و اصلی در حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی‪ ،‬حول محور کیفی��ت محصوالت داخلی‬ ‫می چرخ��د و برخی افراد و گروه ها‪ ،‬در رویارویی با این نقد‬ ‫که چرا به تولیدات داخلی چنان که شایسته و بایسته است‪،‬‬ ‫مشخصات و تصاویر جدیدی از خودرو بی ام و ای‪)BMW i۴(۴‬‬ ‫منتشرشده که قرار است در سال‪ ۲۰۲۱‬میالدی(‪۱۴۰۰‬خورشیدی)‬ ‫وارد خط تولید شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از انجایی که بس��یاری از ش��رکت های بزرگ‬ ‫خودروسازی در جهان به سمت و سوی توسعه و تولید خودروهای‬ ‫پ��اک‪ ،‬دوس��تدار محیط زیس��ت و برق��ی روی اورده اند‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خودروسازی بی ام و المان نیز از برنامه های خود برای تولید انبوه و‬ ‫عرضه مدل های گوناگون الکتریکی خبر داده است‪.‬‬ ‫حاال به تازگی تصاویر و مش��خصاتی از خ��ودرو الکتریکی بی ام و‬ ‫ای‪ ۴‬که قرار اس��ت در س��ال ‪ )۱۴۰۰( ۲۰۲۱‬وارد خط تولید این‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یک فع��ال حوزه کار با بی��ان اینکه جامعه‬ ‫کارگری به افزایش دستمزدها فکر نمی کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ام��روز کارگران خواهان مه��ار تورم و‬ ‫کاهش هزینه های زندگی شان هستند‪.‬‬ ‫رحمت ال��ه پورموس��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ایس��نا‪ ،‬درباره هزینه س��بد معیشت کارگران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مباحث دس��تمزد همه س��اله از‬ ‫نیمه دوم س��ال اغاز می شود و در پایان سال‬ ‫به جمع بندی نهایی می رس��د اما متاسفانه با‬ ‫وج��ود انکه م��اده ‪ ۴۱‬قان��ون کار و ماده ‪۹۶‬‬ ‫قان��ون تامین اجتماعی بر معیش��ت کارگران‬ ‫و مس��تمری بگیران تاکی��د دارد دس��تمزدی‬ ‫که تعیین می شود با دس��تمزد واقعی فاصله‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سال گذشته در حالی افزایش‬ ‫‪۳۶.۵‬درصدی حداقل دستمزد را شاهد بودیم‬ ‫که رقم س��بد هزین��ه کارگ��ران در کارگروه‬ ‫دستمزد حدود ‪۴‬میلیون تومان اعالم شد که‬ ‫نشان داد با وجود افزایش ‪۳۶‬درصدی حداقل‬ ‫مزد‪ ،‬دستمزد کارگران باز هم از واقعیت های‬ ‫زندگی کارگران فاصله داشت‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد ای��ن فع��ال ح��وزه کار‪ ،‬هزینه‬ ‫ماهانه س��بد معیش��ت کارگران به ‪۷‬میلیون‬ ‫توم��ان رس��یده و کارگ��روه دس��تمزد بدون‬ ‫مصلحت اندیش��ی باید رقم واقعی سبد هزینه‬ ‫خانوارها را اعالم کند‪.‬‬ ‫پورموس��ی در عی��ن ح��ال با بی��ان اینکه‬ ‫کارگ��ران به دنبال افزایش دس��تمزد نبوده و‬ ‫نیس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬امروز جامعه کارگری دنبال‬ ‫باال رفتن دس��تمزدها نیس��ت بلکه مهم ترین‬ ‫خواس��ته جامعه کارگری این اس��ت که تورم‬ ‫مهار و صفر ش��ود‪ .‬اگر تورم نداش��ته باشیم و‬ ‫هزینه های سبد معیشت کارگران کاهش یابد‬ ‫به افزایش دستمزد نیازی نیست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ا هزینه های��ی ک��ه در تمام‬ ‫بخش ها افزایش یافته اعالم تک رقمی ش��دن‬ ‫ت��ورم عجیب اس��ت؛ از این رو انتظ��ار داریم‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی به گونه ای اجرا ش��ود‬ ‫که تورم مهار شود و هزینه های زندگی مردم‬ ‫کاه��ش یابد‪.‬این فعال حوزه کار خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬در س��فری ک��ه به منظور ش��رکت در‬ ‫همایش سازمان جهانی کار به ژنو داشتیم از‬ ‫کارگران��ی که انجا مش��غول کار بودند میزان‬ ‫حقوق شان را پرس��یدیم به ما گفتند ‪ ۸‬سال‬ ‫است حقوق ش��ان ‪ ۳۰۰۰‬فرانک است‪ ،‬جالب‬ ‫ای��ن بود که نرخ تورم ش��ان صفر بود و دنبال‬ ‫افزایش حقوق نبودند‪ .‬پورموسی در پایان بر‬ ‫ضرورت کاهش فاصله بین حداقل مزد و خط‬ ‫معیشت کارگران تاکید کرد و از شورای عالی‬ ‫کار خواست تا حداقل دستمزد سال ‪ ۹۹‬را به‬ ‫میزانی افزایش دهد که هزینه های معیش��ت‬ ‫خانوارهای کارگری را جبران کند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت دومی��ن نشس��ت کارگروه‬ ‫دس��تمزد امروز دوش��نبه به منظور بررس��ی‬ ‫راهکارهای ترمیم حقوق و دس��تمزد جامعه‬ ‫کارگری برگزار خواهد ش��د‪ .‬اعضای کارگروه‬ ‫دس��تمزد س��ال گذش��ته رق��م ‪۳‬میلیون و‬ ‫‪۷۶۰‬هزار توم��ان را به عن��وان هزینه ماهانه‬ ‫معیشت کارگران اعالم کردند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با حمایت از تولید کاالهای داخلی‪ ،‬از جمعیت افراد بیکار کش��ور کاسته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این مسئله‪ ،‬در صورتی که همراه با درایت و هوشمندی در‬ ‫انتخاب تولیدات قابل رقابت با کاالهای مش��ابه باش��د‪ ،‬جای هیچ س��خنی‬ ‫باقی نمی گذارد‬ ‫ذوالق��در بیان ک��رد‪ :‬عامل دوم کاهش ی��ا نبود کیفیت‬ ‫مطل��وب در برخی تولیدات داخلی را باید در مباحث فنی‪،‬‬ ‫س��خت افزاری و نبود برنامه ریزی مدون‪ ،‬اصولی و هدفمند‬ ‫از س��وی نهاده��ای متول��ی و ذی ربط جس��ت وجو کرد؛‬ ‫بنابراین حفظ کیفیت مهم ترین عامل حفظ بقا و پایداری‬ ‫بنگاه های تولیدی اس��ت و می توان گفت که کیفیت عامل‬ ‫اصلی حمایت از تولید ملی است‪ .‬اگر هدف سیاستگذاران‬ ‫حمای��ت از تولی��د ملی اس��ت‪ ،‬باید به حمای��ت از کیفیت‬ ‫تولیدات بپردازند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره اینکه ضرورت گس��ترده ش��دن تولیدات ملی به جز‬ ‫موضوع های��ی ک��ه در انها به خودکفایی رس��یده ایم مانند‬ ‫هس��ته ای و موشکی چقدر ضروری است‪ ،‬گفت‪ :‬بنیانگذار‬ ‫کبیر انقالب اس�لامی(ره) در وصیت نامه سیاس��ی‪ -‬الهی‬ ‫خوی��ش می فرمایند‪« :‬وصیت من به همه ان اس��ت که با‬ ‫ی��اد خدای متعال به س��وی خودشناس��ی و خودکفایی و‬ ‫استقالل‪ ،‬با همه ابعادش به پیش‪ ،‬و بی تردید دست خدا با‬ ‫شما است‪ .‬اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی‬ ‫کشور اسالمی به روح تعاون ادامه دهید»‪ .‬قطع وابستگی از‬ ‫اهمیت نمی دهند‪ ،‬به موضوع کیفیت برخی کاالهای ایرانی‬ ‫اشاره و تاکید می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از عناص��ری که باعث جذابیت یک‬ ‫کاال و محصول تولیدی در بازار می ش��ود به کیفیت ان باز‬ ‫می گردد و طبیعی اس��ت در ص��ورت نبود کیفیت معقول‬ ‫و قابل قب��ول‪ ،‬ضریب اس��تقبال متقاضیان از کاالی عرضه‬ ‫شده‪ ،‬با افت و کاهش روبه رو خواهد شد‪ .‬افت کیفی برخی‬ ‫کاالهای ایرانی به دو عامل اخالقی و فنی خالصه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت کیفیت در تولید‬ ‫س��خنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی‬ ‫درب��اره علل پایی��ن بودن کیفیت برخ��ی کاالهای ایرانی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در عامل نخس��ت‪ ،‬روحیه س��ودجویی برخی‬ ‫تولید کنندگان باعث شده کیفیت به طور کامل قربانی شود؛‬ ‫هر قدر کاال بیش��تر تولید ش��ود در چنین شرایطی انتظار‬ ‫تولی��د و عرضه محصول مطلوب و باکیفیت امری ناممکن‬ ‫است‪ ،‬زیرا چنین روحیه و رویه ای به مصالح کشور و اینده‬ ‫اقتصادی و حیثیت و شان این مرز و بوم نمی اندیشد و انچه‬ ‫برای چنین افراد و گروه هایی در اولویت قرار می گیرد سود‬ ‫حداکثری به هر شیوه و طریق ممکنی است‪.‬‬ ‫رقیب قدرتمند تسال‬ ‫خودروساز المانی شود‪ ،‬منتشر شده که نشان می دهد به یک باتری‬ ‫‪ ۸۰‬کیلووات س��اعتی مجهز ش��ده که به همراه موتور و پیشرانه با‬ ‫قدرت ‪ ۵۳۰‬اس��ب بخار‪ ،‬به ان اجازه می دهد تا ‪ ۳۷۳‬مایل مسافت‬ ‫را طی کند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش وب س��ایت اتوبالگ‪ ،‬تولید این خودرو جدید و‬ ‫برقی بخش��ی از برنامه بلندمدت شرکت بی ام و برای توسعه وسایل‬ ‫نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست به شمار می رود که بدون شک‬ ‫رقیب بزرگ و سرسختی برای تسال مدل ‪ ۳‬به شمار خواهد امد‪.‬‬ ‫مدت زمانی که طول می کش��د س��رعت این خ��ودرو از صفر به‬ ‫‪ ۶۲‬مایل بر س��اعت برسد‪ ،‬فقط ‪ ۴‬ثانیه است‪ .‬گفته می شود نهایت‬ ‫سرعت این خودرو نیز ‪ ۱۲۰‬مایل بر ساعت است‪ .‬این خودرو جدید‬ ‫از نس��ل پنجم پک های باتری توس��عه داده ش��ده از سوی شرکت‬ ‫بی ام و بهره خواهد برد‪ .‬گزارش های منتش��ر ش��ده نش��ان می دهد‬ ‫نس��ل جدید باتری های توسعه داده ش��ده به وسیله این شرکت از‬ ‫ظرفیت و قدرت بس��یار باالتری برخوردارند و قادر خواهند بود در‬ ‫مدت زمان کمتری ش��ارژ ش��وند‪ .‬این بدان معناست که باتری این‬ ‫خودرو می تواند فقط در مدت ‪ ۳۵‬دقیقه‪۸۰ ،‬درصد شارژ شود‪.‬‬ ‫بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با الودگی‬ ‫هوا و کاهش میزان انتش��ار االینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ‬ ‫بیشتر محیط زیست‪ ،‬خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید‬ ‫بیگانگان در جنبه های گوناگون‪ ،‬به ویژه در بعد اقتصادی از‬ ‫مواردی اس��ت که امام خمینی(ره) در بیانات و نوشته های‬ ‫خ��ود‪ ،‬از مردم و مس��ئوالن انتظار داش��ته و همواره مورد‬ ‫تاکید قرار می دادند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬الزم است با اتکا به توانمندی های داخلی‪،‬‬ ‫همه تالش مان را برای رس��یدن به خودکفایی و اس��تقالل‬ ‫اقتص��ادی به کار بندیم و به این ترتیب هم امکان رهایی از‬ ‫فش��ارهای اقتصادی فراهم می شود و هم می توانیم‪ ،‬دین‪،‬‬ ‫هویت و استقالل خود را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫ذوالقدر در این باره که حمایت از تولید ملی در ش��رایط‬ ‫کنونی چقدر می تواند در مقابله با تحریم ها و کاهش فشار‬ ‫اقتصادی بر مردم موثر باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هر کشوری برای‬ ‫دس��تیابی به توسعه پایدار‪ ،‬نیازمند حمایت از تولید داخل‬ ‫در رقابت با کاالهای خارجی است‪ .‬در ایران نیز مسئوالن و‬ ‫اقتصاددانان بر این باورند مقابله با تحریم ها و فشار اقتصادی‬ ‫دشمن و همچنین راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر‬ ‫تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان می گذرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در درجه نخس��ت‪ ،‬ب��ا توجه به اقتصاد‬ ‫ب��ر پایه نفت ک��ه خواه ناخواه گریبانگیر کش��ور اس��ت و‬ ‫کاه��ش نرخ این محصوالت‪ ،‬به طور قطع در واردات کاالها‬ ‫با مش��کل نقدینگ��ی روبه رو خواهیم ش��د‪ .‬دریافت وام از‬ ‫بانک های جهانی نیز در صورت ممکن بودن‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫ج��ز گزینه های مورد قبول نیس��ت‪ .‬دوم اینک��ه‪ ،‬با وجود‬ ‫سیاس��ت های قدرت های غربی و شرقی‪ ،‬بر ضدمنافع ملی‬ ‫ای��ران‪ ،‬ام��کان بروز تحریم های جدی��د در هر زمان وجود‬ ‫دارد‪ .‬در چنین ش��رایطی فرض کنید منابع کش��ور صرف‬ ‫تولید و فراوری منابع معدنی ش��ده باش��د و نرخ تمامشده‬ ‫این محصوالت به گونه ای باش��د که دیگر خام فروش��ی این‬ ‫محص��والت به صرف��ه نباش��د‪ .‬حال‪ ،‬کش��ور در این زمینه‬ ‫ب��ه جایگاهی دس��ت یافته ک��ه ارزاوری بیش��تری از این‬ ‫محصوالت کسب می کند و برای تعداد زیادی از هموطنان‬ ‫ایجاد کار شده است‪.‬‬ ‫ذوالق��در ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط ع��ادی با ف��روش این‬ ‫محصوالت با نرخ بیش��تر‪ ،‬ام��کان واردات کاالهایی دیگر‬ ‫که صرفه اقتصادی دارند به کش��ور میس��ر می ش��ود‪ .‬در‬ ‫عی��ن حال‪ ،‬تعداد افراد ش��اغل افزایش یافته‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫مش��کالتی که درحال حاضر گریبانگیر کش��ور شده است‪،‬‬ ‫حل می ش��ود؛ اما ناگهان رای به تحریم مبادالت اقتصادی‬ ‫با کش��ور داده می ش��ود‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬در صورتی که‬ ‫در کاالهای اساس��ی به خودکفایی نرسیده باشیم‪ ،‬به طور‬ ‫قطع با مشکالت عدیده ای روبه رو خواهیم شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیس��یون فرهنگی مجلس در پایان اضافه کرد‪ :‬س��وم‪ ،‬با‬ ‫حمایت از تولید کاالهای داخلی‪ ،‬از جمعیت افراد بیکار در‬ ‫کشور کاسته خواهد شد‪ .‬این مسئله‪ ،‬در صورتی که همراه‬ ‫با درایت و هوش��مندی در انتخ��اب تولیدات قابل رقابت با‬ ‫کاالهای مشابه باشد جای هیچ سخنی باقی نمی گذارد‪.‬‬ ‫انب��وه برس��انند‪ .‬افزایش روزافزون خودروه��ای برقی و محبوبیت‬ ‫اس��تفاده بیش��تر از این خودروهای پاک‪ ،‬موجب شده شرکت های‬ ‫خودروس��ازی در سراس��ر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر‬ ‫ی��ک از برنامه های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با‬ ‫توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب ش��رکت های خودروسازی بزرگی تصمیم گرفته اند‬ ‫ک��ه تغیی��ر رویکرد داده و به س��مت و س��وی س��اخت و طراحی‬ ‫خودروهای برقی و الکتریکی و هیبریدی بپردازند تا در س��ال های‬ ‫این��ده‪ ،‬مش��تریان خودرو بیش��تر به خرید ای��ن محصوالت روی‬ ‫بیاورند‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون حوزه خدمات پس از فروش‬ ‫یازدهمی��ن دوره ازمون سراس��ری خدمات پس‬ ‫از ف��روش گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو به منظور‬ ‫مهارت سنجی نیروی انس��انی نمایندگی های مجاز‬ ‫در ح��وزه خدمات پس از ف��روش‪ ،‬از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۳‬ابان‬ ‫به ط��ور الکترونیکی و کتبی برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬در یازدهمی��ن س��ال برگ��زاری ای��ن‬ ‫امتحان‪ ،‬در بخش کتبی ‪ ۷۷۳۶‬نفر به طور همزمان‪،‬‬ ‫ن در ‪ ۲۰‬حوزه دانش��گاه‬ ‫در روزه��ای ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬اب��ا ‬ ‫فنی وحرفه ای سراس��ر کش��ور به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫ه��دف از برگزاری این ازمون عالوه بر ایجاد انگیزه و‬ ‫رقابت بین کارکنان‪ ،‬بررسی نیازمندی های اموزشی‬ ‫جدید در حوزه شبکه خدمات پس از فروش و ارتقای‬ ‫س��طح مهارتی براساس نتایج ان است که در نهایت‬ ‫منجربه افزایش میزان رضایت مشتریان از بدو ورود‬ ‫به تعمیرگاه تا زمان ترخیص خودرو ش��ود‪ .‬به دلیل‬ ‫اهمیت بس��یار باالی رضایت مندی مش��تریان گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو‪ ،‬طراحی پرس��ش ها در این‬ ‫ازمون همچون س��ال های گذش��ته‪ ،‬با دقت بس��یار‬ ‫باال و با حساس��یت ویژه ای در کارگروه های گوناگون‬ ‫ط��رح ش��د‪ ،‬تا به طور کامل‪ ،‬دان��ش و اطالعات فنی‬ ‫ش��رکت کنندگان را ارزیاب��ی کرده و اس��تادکاران و‬ ‫کارشناس��ان فنی با توجه به امتیاز خبرگی به دست‬ ‫ام��ده از نتایج ازمون‪ ،‬در جایگاه های باالتر خدماتی‬ ‫ق��رار گیرند‪ .‬پرس��ش ازم��ون حضوری امس��ال با‬ ‫شبیه س��ازی فرایند عیب یاب��ی و تعمیرات طراحی‬ ‫ش��د و منابع ان‪ ،‬مش��تمل بر «جزوات اموزش��ی»‪،‬‬ ‫«مستندات فنی و تعمیراتی» بود‪.‬‬ ‫اشکودا اوکتاویا ‪ ۲۰۲۰‬پالگین هیبریدی می شود‬ ‫یک نس��خه پالگین هیبریدی برای نخستین بار به‬ ‫چهارمین نس��ل از خودروی اش��کودا اوکتاویا افزوده‬ ‫و عرضه می ش��ود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بدون شک برای‬ ‫طرفداران خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست‬ ‫هیچ خبری بهتر از عرضه نس��خه برقی‪ ،‬هیبریدی یا‬ ‫پالگی��ن هیبریدی از خودروهای محبوب انها وجود‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬حاال به تازگی اخبار و گزارش های‬ ‫جدیدی در وب س��ایت موتورترند منتش��ر شده که‬ ‫نش��ان می ده��د یک نس��خه پالگی��ن هیبریدی از‬ ‫اش��کودا اوکتاوی��ا به عنوان یک��ی از محبوب ترین و‬ ‫پرفروش ترین خودروهای س��دان در بازار کشورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬معرفی ش��ده و روانه بازارهای جهانی به ویژه‬ ‫اروپا خواهد شد‪ .‬این خودرو مبتنی بر پلتفرم ‪MQB‬‬ ‫خودروی فولکس واگن گلف است که شباهت زیادی‬ ‫ب��ه نس��خه پالگین هیبریدی فولک��س واگن ‪Golf‬‬ ‫‪ VIII PHEV‬دارد‪ .‬موت��ور ‪ ۱.۴‬لیتری توربوش��ارژ‬ ‫ان توان تولید ‪ ۱۵۴‬اس��ب بخار قدرت را دارد که به‬ ‫یک موتور الکتریکی ‪ ۷۵‬کیلوواتی با توان تولید ‪۱۰۱‬‬ ‫اسب بخار قدرت متصل و لینک شده است‪ .‬می توان‬ ‫گفت در مجموع‪ ،‬این دو موتور می توانند ‪ ۲۰۱‬اسب‬ ‫بخار قدرت و ‪ ۳۵۰‬نیوتن متر گشتاور تولید کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اب اجرام اسمانی‬ ‫برای استخراج‬ ‫مواد معدنی فضا‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مطرح کرد‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪ :‬در روس��تاها و مناطقی که‬ ‫دور از ش��هر هس��تند معادن کوچک بسیاری‬ ‫داری��م که می توانند اش��تغال زی��ادی را ایجاد‬ ‫کنن��د‪ .‬یک��ی از موضوع ه��ای مهم��ی که در‬ ‫کش��ور وج��ود دارد لزوم س��رمایه گذاری برای‬ ‫رشد معادن کوچک اس��ت‪ .‬اگر می خواهیم در‬ ‫زمینه معادن کوچک موفق ش��ویم باید بتوانیم‬ ‫زمینه های رشد انها را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ازانجایی که رش��د معادن کوچک می تواند به‬ ‫رشد اقتصادی کمک کند باید به ان بها دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن نوع معادن نیاز به س��رمایه گذاری زیادی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫درباره اهمیت س��رمایه گذاری در‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬نق��ش بخش خصوصی و لزوم‬ ‫توجه به اس��تان های کمتر برخوردار با وجیه اله‬ ‫جعفری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت تهی�ه و تولی�د م�واد معدنی‬ ‫ایران در زمینه رش�د مع�ادن کوچک چه‬ ‫دغدغه هایی دارد؟‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدن��ی به این‬ ‫دلی��ل که یک ش��رکت ‪ ۱۰۰‬درص��د دولتی و‬ ‫بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایمیدرو اس��ت‪ ،‬وظیفه توسعه‬ ‫بخش معدن از اکتش��اف تا فراوری را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬در نتیجه توجه به معادن و رش��د انها از‬ ‫دغدغه های ما اس��ت‪ .‬به تازگی هم طرح احیای‬ ‫مع��ادن کوچ��ک را پیگیری کردی��م‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه خودمان می توانس��تیم به طور مس��تقل‬ ‫ان را اج��را کنی��م‪ .‬در این بین ب��ا نگاه ملی و‬ ‫حمای��ت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اقایان‬ ‫غریب پور و س��رقینی توانستیم ان را به خوبی‬ ‫به پیش ببریم‪.‬‬ ‫اعتق��اد ما این اس��ت که می توانی��م معادن‬ ‫کوچک که ذخیره های کم��ی دارند و نیازمند‬ ‫حمایت هس��تند را بزرگ کنیم‪ .‬معدن کوچک‬ ‫در مناط��ق مختلف س��عی کرده ایم از محلی ها کم��ک بگیریم و از‬ ‫رشد شرکت های محلی حمایت کنیم‪ .‬در کنار ان تالش کرده ایم از‬ ‫نیروی جوان ها اس��تفاده کنیم تا با کس��ب تجربه‪ ،‬در اینده به طور‬ ‫مستقل در معدن فعالیت کنند‬ ‫نمی توان��د واحد فراوری تاس��یس کن��د زیرا‬ ‫اقتصادی نیس��ت اما چندین مع��دن و ذخیره‬ ‫کوچک در ش��عاع مش��خص با کم��ک دولت‬ ‫و س��رمایه گذار می توانن��د در کن��ار هم واحد‬ ‫فراوری ایجاد کنند‪ .‬در ‪ ۷‬ماه گذشته‪ ،‬چندین‬ ‫معدن از این راه فعال ش��ده اند و واحد فراوری‬ ‫انها تاسیس شده است‪.‬‬ ‫€ €در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان‬ ‫ک�ه ج�زو محدوده ه�ای کمتر برخ�وردار‬ ‫هس�تند‪ ،‬احی�ای مع�ادن کوچ�ک چقدر‬ ‫می تواند به رشد انها کمک کند؟‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید به اس��تان های مرزی‪،‬‬ ‫س��فر و انجا را بررس��ی کرده اس��ت‪ ۳ .‬استان‬ ‫خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان و‬ ‫کرم��ان را ج��زو اولویت های خود ق��رار داده و‬ ‫بیش��ترین فعالیت ها را در انج��ا انجام داده ایم‪.‬‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان را در زمینه اکتش��اف‬ ‫م��ورد توجه ق��رار داده ای��م‪ ،‬اکتش��افات اولیه‬ ‫انج��ام ش��ده و باید کاره��ای تکمیل��ی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫البته در اکتش��اف بای��د کار تکمیلی انجام‬ ‫ش��ود تا ذخی��ره و اقتصادی ب��ودن ان معدن‬ ‫مش��خص ش��ود‪ .‬در ای��ن منطق��ه از کش��ور‬ ‫انومالی های��ی وجود دارد ک��ه می تواند منطقه‬ ‫می کن��د‪ ،‬بسترس��ازی و با انج��ام مزایده برای‬ ‫توسعه معادن کشور در مناطق کمتربرخوردار‬ ‫ورود کند تا این نقش با کمک بخش خصوصی‬ ‫ایفا شود‪.‬‬ ‫€ €چق�در از هم�کاری ب�ا ش�رکت های‬ ‫دانش بنیان استقبال می کنید؟‬ ‫در کافه معدن که به تازگی ایجاد ش��ده است‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳۰‬ش��رکت دانش بنیان برای ارائه‬ ‫خدمات فن��ی و حقوقی فعالی��ت می کنند‪ .‬ما‬ ‫کافه معدن را ایجاد کرده ایم که دانش بنیان ها‬ ‫را جم��ع و خودم��ان از برخی اس��تارت اپ ها‬ ‫حمای��ت کنیم‪ .‬س��عی کرده ایم بسترس��ازی و‬ ‫زمین��ه قانونی را فراهم کنیم ت��ا اقدامی برای‬ ‫کمک به فعاالن این حوزه باشد‪ .‬در این روند از‬ ‫چندین شرکت استارت اپی حمایت کرده ایم تا‬ ‫مس��یر را برای احیای معادن کوچک باز کنند‪.‬‬ ‫در زمینه مش��کل استارت اپ ها و معادن‪ ،‬یکی‬ ‫از موارد کلیدی‪ ،‬ارتباط نداشتن است؛ بنابراین‬ ‫با ایجاد استارت اپ ها س��عی کرده ایم کل این‬ ‫زنجیره را به هم وصل کنیم‪.‬‬ ‫€ €برگ�زاری نمایش�گاه های تخصص�ی‬ ‫معدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫برگ��زاری چنی��ن نمایش��گاه هایی خیل��ی‬ ‫خ��وب اس��ت‪ .‬در نمایش��گاه کان می��ن ی��ک‬ ‫اس��تارت اپ در بخش معادن سنگین رونمایی‬ ‫ش��د که نش��انگر فعالیت و پویا ب��ودن فعاالن‬ ‫معدن��ی اس��ت‪ .‬عالقه من��دی بخ��ش مع��دن‬ ‫ب��رای حض��ور در نمایش��گاه و عالقه من��دی‬ ‫توس��عه بخ��ش ش��رکت های دانش بنی��ان و‬ ‫ش��رکت هایی که کارهای بزرگی انجام داده اند‬ ‫را ب��ه وض��وح می ت��وان دی��د‪ .‬این ش��رکت ها‬ ‫خصوص��ی هس��تند و هی��چ س��هامی از طرف‬ ‫دول��ت دریاف��ت نمی کنند و حت��ی خصولتی‬ ‫هم نیس��تند که جای امیدواری و خرس��ندی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خاک‬ ‫ارزشمند‬ ‫است‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫رئیس کمیسیون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫خاک مانند ذخایر دیگر ارزشمند است و از‬ ‫انجایی که جزو انفال به ش��مار می رود باید در‬ ‫حفظ ان کوشا باشیم‪.‬‬ ‫ام��روز هرچن��د ب��ا پیش��رفت فن��اوری‬ ‫جایگزین هایی برای ای��ن مهم در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود اما همواره تالش شده که این منبع‬ ‫ارزشمند حفظ شود‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت ه��ر خاک معدنی ک��ه به ان‬ ‫کلوخه می گوییم ارزش اقتصادی برای حمل‬ ‫نداشته باشد اما در معادنی مانند طال این مهم‬ ‫ارزشمند می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن مع��ادن رگه هایی وج��ود دارد که‬ ‫ارزش��مند هس��تند و قاچاقچیان به ان ورود‬ ‫پیدا می کنند‪.‬‬ ‫بارها ش��نیده ایم که بس��یاری ب��ه محدوده‬ ‫معادن ط�لا رفته و با انگیزه برداش��ت حتی‬ ‫جان خود را از دست داده اند‪ .‬با توجه به ارزش‬ ‫اقتص��ادی قاچاق خ��اک برای س��ودجویان‪،‬‬ ‫بی��کاری و فق��ر از عواملی اس��ت ک��ه باعث‬ ‫می شود عده ای دست به دزدی و قاچاق خاک‬ ‫کشور بزنند‪.‬‬ ‫کش��ورهای حوزه خلیج فارس نیز متقاضی‬ ‫خاک ایران هستند و متاسفانه برخی با قاچاق‬ ‫سعی می کنند نیاز انها را تامین کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن باید فضایی ایجاد ش��ود که‬ ‫دزدی و قاچاق اتفاق نیفتد‪ .‬ما هر چه ش��بکه‬ ‫کنترل و نظارت م��ان را افزایش دهیم امکان‬ ‫خطا را کاهش داده ایم‪.‬‬ ‫اگر ساختار کشور‪ ،‬اصالح شده و حکمرانی‬ ‫خوب در کش��ور باش��د م��ا هم مانن��د دیگر‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته در زمینه قاچاق خاک‬ ‫و مواد معدنی وضعیت بهتری پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استان های محروم در اولویت احیای معادن کوچک‬ ‫را از وضعیت فعلی خ��ارج کند‪ .‬جنوب کرمان‬ ‫نی��ز از مناط��ق محروم و اولویت ه��ای ما بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز در استان خراس��ان جنوبی برای‬ ‫نخس��تین بار واح��د فراوری طال را از س��وی‬ ‫بخش خصوصی راه ان��دازی می کنیم؛ بنابراین‬ ‫تا امروز ش��رکت تهیه و تولید توانس��ته ذخایر‬ ‫خیل��ی غن��ی را در این اس��تان ها شناس��ایی‬ ‫کن��د‪ .‬در مناط��ق مختل��ف س��عی کرده ایم از‬ ‫محلی ه��ا کمک بگیریم تا ش��رکت های محلی‬ ‫رش��د کنند‪ .‬در کنار ان س��عی کرده ایم حتی‬ ‫جوان ه��ا را ب��ه کار بگیری��م که تجربه کس��ب‬ ‫کنن��د و در این��ده‪ ،‬خودش��ان ان کار را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫€ €نظ�ر ش�ما درب�اره کم�ک ب�ه بخش‬ ‫خصوص�ی و خصوصی س�ازی مع�ادن در‬ ‫کشور چیست؟‬ ‫پول در دس��ت بخش خصوص��ی بوده و این‬ ‫بخش بیش��تر از همه نیازمند ارتباط و اعتماد‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��رای اینکه اعتم��اد انها ایجاد ش��ود‬ ‫مجموعه ما س��عی کرده اس��ت ای��ن بخش ها‬ ‫و تش��کل ها را کن��ار خ��ود نگ��ه دارد‪ .‬هر جا‬ ‫الزم باش��د دولت تعه��دات الزم را می دهد تا‬ ‫س��رمایه گذار و س��رمایه پذیر را کن��ار هم قرار‬ ‫دهیم و با اعتمادس��ازی‪ ،‬انه��ا را به هم متصل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در واق��ع ما اکتش��اف کرده ای��م و همین که‬ ‫بخ��ش خصوصی اعالم امادگی ک��رد‪ ،‬با ایجاد‬ ‫بس��تر قانونی و انجام مزایده بدون هیچ شرطی‬ ‫به رش��د انها کمک کرده ایم‪ .‬ما استخراج را به‬ ‫صورت بلندمدت در اختیار انها گذاش��ته ایم و‬ ‫انها هم متعهد شده اند که سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫همین که بخش خصوصی اعالم کند قصد ورود‬ ‫دارد زمین��ه برای حضور و س��رمایه گذاری ان‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب ش��رکت تهیه و تولید س��عی‬ ‫‪5‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫نقدینگی ندارند‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن صنایع پایین دست الومینیوم در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫خرید فوالد‬ ‫با کدام منطق؟‬ ‫تولیدکنندگان نقدینگی ندارند‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ازار داخلی صنایع الومینی��وم‪ ،‬این روزها در ثبات‬ ‫نس��بی به س��ر می برد‪ .‬البت��ه تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫معتقدن��د‪ ،‬صنایع پایین دس��ت الومینیوم باید بیش از‬ ‫پیش به س��مت ص��ادرات پیش ب��رود‪ ،‬در حالی که با‬ ‫وجود تولیدات داخل��ی در برخی کاالهای این صنعت‬ ‫ش��اهد واردات نیز هس��تیم‪ .‬البته فع��االن این حوزه‬ ‫معتقدن��د ب��ا تک نرخی ش��دن ارز ‪ ،‬ب��ازار داخلی این‬ ‫صنعت و بازار صادراتی سر و سامان می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار در ارامش‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‪ ،‬عضو هیات مدیره سندیکای‬ ‫الومینیوم در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫ب��ازار الومینی��وم در صنای��ع پایین دس��ت الومینیوم‬ ‫در ارام��ش به س��ر می برد و با همکاری ش��رکت های‬ ‫عرضه کنن��ده ش��مش در ب��ورس کاال منظ��م عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صادق نیت حقیقی در ادامه عن��وان کرد‪ :‬این روزها‬ ‫ب��ا توجه به عرضه های مس��تمر از دالل بازی های بازار‬ ‫پیش��گیری ش��ده و مصرف کننده واقعی می تواند نیاز‬ ‫خود را از بازار و بورس کاال تامین کند‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره سندیکای الومینیوم در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود عرضه های مس��تمر شمش‬ ‫الومینیوم‪ ،‬بازار تا حدی با کاهش روبه رو ش��ده است‪،‬‬ ‫البته باید یاداور ش��د‪ ،‬این کاهش تقاضا بیش از پیش‬ ‫ناشی از رکود حاکم بر بازار است‪.‬‬ ‫صادق نیت حقیقی ادامه داد‪ :‬مشکل بیشتر واحدهای‬ ‫تولیدی این اس��ت که به اندازه کافی نقدینگی ندارند؛‬ ‫زیرا با توجه به تورم س��ال گذش��ته‪ ،‬بازار گردش مالی‬ ‫شرکت ها به ش��دت روند کاهشی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫البته از چند سال گذشته‪ ،‬مشکل نقدینگی‪ ،‬دامن گیر‬ ‫تمام صنایع ش��ده و این موضوع به نوبه خود در تقاضا‬ ‫خود را نشان داده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره سندیکای الومینیوم در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که وضعیت ب��ازار صادراتی الومینیوم‬ ‫چگونه اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این روزها با توجه به قوانین‬ ‫دولتی‪ ،‬وضعیت صادرات چندان مطلوب نیس��ت؛ زیرا‬ ‫از یک سو بهای تمام شده الومینیوم باالتر از نرخ های‬ ‫جهانی است و از سوی دیگر به دلیل تورم‪ ،‬هزینه های‬ ‫تولید افزایش یافته اس��ت‪ .‬این عوامل در کنار یکدیگر‬ ‫س��بب ش��ده اند‪ ،‬قدرت رقابت پذیری صادراتی کاهش‬ ‫یابد‪ .‬البته باید یاداور شد‪ ،‬عالوه بر عوامل یاد شده که‬ ‫سبب کاهش رقابت پذیری صنایع الومینیوم در سطح‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫این روزها یکی از متداول ترین پرس��ش هایی‬ ‫که بین فعاالن زنجیره های پایین دس��ت فوالد‪،‬‬ ‫ده��ان به دهان منتقل می ش��ود‪ ،‬موضوع خرید‬ ‫و ذخیره کاالس��ت که بخری��م یا نخریم؟ به طور‬ ‫کل��ی تقاضای محصول نهایی را می توان به چند‬ ‫دسته تقسیم کرد‪:‬‬ ‫‪ )۱‬یکی مصرف کننده نهایی اس��ت که تکلیف‬ ‫این گروه روش��ن اس��ت؛ به طور معمول‪ ،‬اینها به‬ ‫نوس��انات نامحس��وس نرخ بازار در واحد زمان و‬ ‫در خ�لال پروژه توجه چندانی ندارند و معطوف‬ ‫مس��ائل مهم تری همچون س��رعت و پیشرفت‬ ‫مراحل اجرایی پروژه هس��تند‪ .‬در مواقع التهاب‬ ‫بازار با س��رعت عمل بیشتری وارد میدان شده و‬ ‫خرید مورد نیاز پروژه را انجام می دهند‪.‬‬ ‫‪ )۲‬ن��وع دیگ��ری از تقاض��ای ب��ازار ش��امل‬ ‫خرده فروش��ان و صاحبان انباره��ای توزیعی یا‬ ‫اهن فروش��ان هستند که ش��ریان های مویرگی‬ ‫توزیع س��طح کش��ور را به عهده دارن��د‪ .‬عوامل‬ ‫مختلفی در تصمیم به خرید انها در بازار دخیل‬ ‫هس��تند؛ از جمله مهم تری��ن انها اقدام به خرید‬ ‫و انبار کاال در مواقعی اس��ت که احس��اس خطر‬ ‫می کنن��د و تش��خیص می دهند‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫س��رمایه کس��ب و کار انها به دلیل کاهش ارزش‬ ‫پول ملی یا افزایش نرخ کاال در یک بازه زمانی با‬ ‫افت همراه شود‪ .‬موضوع مهمی که در این صنف‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬شرایط فصلی و میزان‬ ‫اثرگذاری ان بر ظاهر فیزیکی کاالس��ت؛ چراکه‬ ‫محصوالت��ی مانند میلگرد اج��دار در انبارهای‬ ‫باز تخلیه ش��ده‪ ،‬در اثر ب��ارش دچار زنگ زدگی‬ ‫یا تغییر رنگ ظاهری می ش��وند که مورد پسند‬ ‫مصرف کننده نهایی نیس��ت و در نرخ فروش کاال‬ ‫تاثیر بس��زایی خواهد داش��ت‪ .‬حال پرسش این‬ ‫است که در ش��رایط فعلی ایا صالح است خرید‬ ‫کرد؟ هر چند تجربه ثابت کرده‪ ،‬بازارهای داخلی‬ ‫ما متاثر از تصمیم های سیاسی یا دولتی هیچ گاه‬ ‫قابل پیش بینی نبوده اند؛ اما بهترین اس��تراتژی‬ ‫ب��رای تصمیم گیری در این باره بررس��ی عوامل‬ ‫بنیادین اثرگذار بر این بازار است‪.‬‬ ‫این عوامل کدامند؟‬ ‫ال��ف ) ن��رخ ارز‪ :‬ن��رخ ارز اصلی تری��ن عامل‬ ‫اثرگذار بر بازارهاس��ت‪ ،‬هر چند میزان اثرگذاری‬ ‫ان بر بازار فوالد به خاطر یک کاالی تولید داخلی‬ ‫کمرنگ باشد‪ .‬نرخ ارز چند ماهی است در کنترل‬ ‫بانک مرکزی نوسانات محسوسی نداشته و رفتار‬ ‫بانک مرکزی در ماه های اخیر نش��ان داده‪ ،‬توان‬ ‫کنترل این بازار را دارد‪.‬‬ ‫ب ) بازاره��ای جهان��ی‪ :‬بازاره��ای جهانی با‬ ‫وجود بهبود نس��بی بازارهای منطقه اسیایی‪ ،‬در‬ ‫چند ماه گذش��ته پیوسته دچار روند فرسایشی‬ ‫بلندم��دت ب��وده و کاهش قابل توجهی داش��ته‬ ‫اس��ت؛ موضوع جنگ تعرف��ه ای امریکا و چین‪،‬‬ ‫‪ ۲‬ابرق��درت اقتصادی جهان‪ ،‬عام��ل اصلی این‬ ‫روند بوده اس��ت‪ .‬اعالم شد که این ‪ ۲‬ابرقدرت بر‬ ‫س��ر این موضوع تواف��ق کرده اند اما امریکا ان را‬ ‫تکذیب کرد؛ ب��ه این ترتیب بهبود مقطعی بازار‬ ‫کامودیتی ها دوباره دچار ابهام شد‪.‬‬ ‫پ) تقاض��ا‪ :‬بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که‬ ‫فعالیت ه��ای عمرانی کش��ور‪ ،‬این روزها بس��یار‬ ‫کمرنگ تر از هر زمان دیگری شده است‪ .‬کاهش‬ ‫قاب��ل توجه تقاضای مصرف داخلی فوالد‪ ،‬برخی‬ ‫فوالدسازان بخش خصوصی را دچار بحران کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ت) تنظی��م بازار داخلی‪ :‬دول��ت هر از گاهی‬ ‫ب��ا وض��ع قوانین نظارت��ی تالش می کن��د بازار‬ ‫داخل��ی را از التهابات بی م��ورد مصون نگه دارد‪،‬‬ ‫ه��ر چند این موضوع در هیچ زمانی برای عرضه‬ ‫خوش��ایند نبوده و البته در برخی مواقع‪ ،‬تنظیم‬ ‫بازار هم دچار ضعف هایی بوده اس��ت؛ این روزها‬ ‫به نظر می رس��د رنگ و ب��وی تنظیم بازار داخلی‬ ‫فوالد به س��مت حمای��ت از تولیدکننده داخلی‬ ‫تغیی��ر ماهی��ت داده باش��د‪ ،‬به طوری که مدتی‬ ‫اس��ت روند بازار‪ ،‬متاثر از مهندس��ی ها در سمت‬ ‫عرض��ه در بورس کاال افزایش��ی ش��ده و به نظر‬ ‫می رس��د عوام��ل نظارتی مخالفتی ب��ا این روند‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ث) تغیی��ر فصل‪ :‬انبارداران باید توجه ویژه ای‬ ‫به فصل بارندگی داشته باشند؛ چراکه مازاد کاال‬ ‫در انباره��ا زنگ زدگی محصول را در پی خواهد‬ ‫داشت که در نهایت به ضرر صاحب کاالی انباری‬ ‫تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫نتیجه‪ :‬با توجه به عوامل یادشده به نظر می رسد‬ ‫به غیر از موضوع تنظیم بازار با دکترین حمایت‬ ‫از تولیدکننده داخلی‪ ،‬اتفاق محسوسی رخ نداده‬ ‫است؛ بنابراین حفظ ارامش و بروز رفتار تعادلی‬ ‫به نظ��ر بهترین نوع رویا رویی با ش��رایط کنونی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عنوان کردند‪:‬‬ ‫اری��ا صادق نیت حقیقی‪ :‬هم اکنون بازار صنایع پایین دس��ت الومینیوم‬ ‫در ارامش به س��ر می برد و با همکاری ش��رکت های عرضه کننده‪ ،‬شمش‬ ‫در بورس کاال منظم عرضه می شود‬ ‫جهانی ش��ده اند‪ ،‬موضوع بازگش��ت ارز صادراتی نیز از‬ ‫موضوع هایی است که در ‪ ۱.۵‬سال گذشته‪ ،‬گریبانگیر‬ ‫صادرکنندگان شده و محدودیت های صادراتی را برای‬ ‫انها ایجاد کرده اس��ت‪ .‬صادق نیت حقیقی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که نرخ ارز نیمایی و ازاد به یکدیگر نزدیک‬ ‫ش��ده اند و این موضوع مشکالت قبل را برای صادرات‬ ‫ب��ه همراه ن��دارد‪ .‬در بازار الومینی��وم وضعیت چگونه‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نرخ ارز نیمای��ی و ازاد به یکدیگر‬ ‫نزدیک شده اند اما نرخ مواد اولیه و هزینه های سرمایه‬ ‫همچنان باالست و با نرخ ارز صادراتی فاصله دارد‪ .‬این‬ ‫فاصله اندک اس��ت اما همچنان هم��ان فاصله قیمتی‬ ‫به هزینه س��ربار افزوده خواهد ش��د؛ از همین رو اگر‬ ‫تولیدکننده بخواهد این هزینه ها را جبران کند باید ان‬ ‫را به نرخ محصول بیفزاید و این موضوع عاملی می شود‬ ‫که نرخ تمام ش��ده کاال‪ ،‬افزایش و قدرت رقابت پذیری‬ ‫اب اجرام اسمانی برای استخراج مواد معدنی فضا‬ ‫برگ�ردان‪ :‬ثم�ن رحیم�ی راد‪ :‬دانش��مندان‪،‬‬ ‫دولت ها و ش��رکت های خصوص��ی در امریکا و اروپا‬ ‫ب��ر بهره ب��رداری از ذخایر معدن��ی در فضا متمرکز‬ ‫هس��تند ت��ا در کمتر از ‪ ۱۰‬س��ال این��ده‪ ،‬این طرح‬ ‫را عملیات��ی کنن��د‪ .‬انه��ا همچنین در تالش��ند از‬ ‫ذخای��ر ابی اجرام اس��مانی‪ ،‬نیازهای پروژه را تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬تا اواس��ط‬ ‫ده��ه اینده میالدی‪ ،‬دانش��مندان تصمی��م به اغاز‬ ‫معدنکاری در ماه دارند؛ رویدادی که قرار است اوایل‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (زمستان ‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی)‬ ‫رخ بدهد و در پی ان توجه ها را به دیگر اجرام اسمانی‬ ‫نیز جلب کند‪ .‬این در حالی است که مطالعات نشان‬ ‫می دهد حدود ‪ ۱۰۰۰‬جرم اسمانی در حوالی زمین‬ ‫وج��ود دارند که هم از ماه به زمین نزدیک ترند و هم‬ ‫ذخایری از گرانبهاترین ماده طبیعی را در خود جای‬ ‫داده اند؛ مانند اب‪.‬‬ ‫ان��دازه برخ��ی از این اجرام اس��مانی گاه فقط به‬ ‫چند فوت (هر فوت حدود ‪ ۳۰.۵‬س��انتی متر اس��ت)‬ ‫می رسد؛ اما دست کم ‪ ۲۵‬مورد ان قدر بزرگ هستند‬ ‫که بتوان انها را به عنوان مخزن اب دید‪ .‬این اجرام در‬ ‫اب رسانی از ظرفیت خوبی برخوردارند؛ چون به نظر‬ ‫می رسد ذخایر اب انها برابر با حجمی نزدیک به‪۳۲۰‬‬ ‫هزار استخر شنا به ابعاد استخر شنای المپیک باشد‪.‬‬ ‫این مقدار بسیار بیشتر از ابی است که در قطب های‬ ‫ماه ذخیره شده است‪.‬‬ ‫اَندرو ریوکین‪ ،‬پژوهش��گر در زمینه اجرام اسمانی‬ ‫در این باره می گوید‪ :‬اگر راهی وجود داش��ته باش��د‬ ‫ک��ه بت��وان ایس��تگاه های سوخت رس��انی را بر این‬ ‫خرده س��یار هّها که در حرکت و چرخش هم هستند‪،‬‬ ‫مس��تقر کرد‪ ،‬اکتش��اف فضایی از س��وی انسان گام‬ ‫بزرگی به س��وی واقعی ش��دن است و دیگر نیازی به‬ ‫ارس��ال س��وخت از زمین به فضا برای بهره برداری از‬ ‫ذخایر و سایر مصارف نیست‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬اوردن س��وخت از اجرام اس��مانی به‬ ‫مدار ژئوسینکرون‪ ،‬اسان تر از حمل از سطح زمین به‬ ‫فضاس��ت‪ .‬ژئوسینکرون نام مدارهایی دور کره زمین‬ ‫است که س��رعت زاویه ای چرخش ماهواره ها بر این‬ ‫مدارها با سرعت چرخش زمین برابر است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر مدارهایی هستند که برای پیمودن مسیر کامل‬ ‫انها به یک روز نجومی نیاز است‪ .‬حال اگر این مسیر‬ ‫برقرار شود‪ ،‬استخراج مواد معدنی از فضا هزینه مالی‬ ‫بسیار کمتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫حضور دست کم ‪ 2‬شرکت خصوصی امریکایی‪ ،‬در‬ ‫زمینه معدنکاری در فضا پررنگ است؛ یکی پِلَنتری‬ ‫ریسورسِ ��ز و دیگری دیپ اس�� ِپیس اینداستریز‪ .‬در‬ ‫همی��ن حال اداره کل ملی هوانوردی و فضای امریکا‬ ‫(ناس��ا) نیز به دنبال امکان س��نجی عملی شدن این‬ ‫پروژه است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا در س��ال ‪۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورش��یدی) باراک اوباما‪،‬رئیس جمهوری پیش��ین‬ ‫امری��کا‪ ،‬قانون��ی را امضا کرد که به ش��هروندان این‬ ‫کش��ور حق مالکیت مواد معدنی فضا را می دهد‪ .‬این‬ ‫قانون انگیزه بیش��تری برای توسعه به معدنکاری در‬ ‫فضا داد و به تش��ویق اکتش��اف تجاری و استفاده از‬ ‫منابع موجود در اجرام اسمانی می انجامد‪.‬‬ ‫در م��دت کوتاه��ی پ��س از امضای ای��ن قانون‪،‬‬ ‫لوکزامبورگ از برنامه خود برای پیش��برد استخراج‬ ‫مواد معدنی از اجرام اسمانی گفت‪ .‬این کشور کوچک‬ ‫اروپایی که از سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی)‬ ‫ورود به معدنکاری در فضا را بررسی می کرده‪ ،‬امیدوار‬ ‫اس��ت بتواند تبدیل به مرکز معدنکاری فضایی اروپا‬ ‫ش��ود‪ .‬ع�لاوه بر دول��ت‪ ،‬ش��رکت های امریکایی و‬ ‫لوکزامب��ورگ‪ ،‬کان��ادا نیز به ذخایر ماه چش��م دارد‪.‬‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬شرکت «دِلشِ ن اینو ِویشِ نز» در شمال‬ ‫اس��تان اونتاریو با مون اکس��پرس وارد همکاری شد‪.‬‬ ‫مون اکسپرس‪ ،‬نخستین شرکت خصوصی امریکایی‬ ‫است که مجوز دولتی برای سفر به فراتر از مدار زمین‬ ‫را دریافت کرده است‪ .‬در هر صورت‪ ،‬فضا امروز محل‬ ‫برخی س��رمایه گذاری های فعال است؛ از جمله این‬ ‫سرمایه گذاری ها بهره برداری از مواد معدنی موجود در‬ ‫فضا‪ ،‬ردیابی زباله های فضایی‪ ،‬ساخت نخستین مکان‬ ‫اس��تقرار بش��ر روی مریخ و طرحی ویژه میلیاردری‬ ‫به نام الون ماس��ک است‪ .‬ماسک‪ ،‬شهروندی امریکا‪،‬‬ ‫کان��ادا و افریق��ای جنوب��ی (زادگاه��ش) را دارد و‬ ‫چش��م انداز او اجرای ماموریتی بدون سرنش��ین به‬ ‫سیاره سرخ اس��ت‪ .‬پروژه های مربوط به معدنکاری‬ ‫در فضا مورد توجه دولت ها و شخصیت های ثروتمند‬ ‫جهان قرار گرفته؛ چون دانش��مندان از ذخایر بسیار‬ ‫چشمگیر مواد معدنی بر اجرام اسمانی خبر داده اند‪.‬‬ ‫دانش��مندان بر این باورند‪ ،‬خرده س��یاره های حوالی‬ ‫زمین پوش��یده از سنگ اهن‪ ،‬نیکل و فلزات گرانبها‬ ‫هس��تند و تمرک��ز ذخای��ر در این اج��رام از تمرکز‬ ‫انها روی زمین بیش��تر اس��ت‪ .‬چنی��ن ذخیره ای به‬ ‫وج��ود ب��ازاری انجامیده که تریلیون ه��ا دالر ارزش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به این موضوع که‬ ‫اگر به طور کلی دالر تک نرخی ش��ود‪ ،‬بیشتر مشکالت‬ ‫تولیدکنندگان برطرف خواهد ش��د‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬اگر‬ ‫دول��ت ن��رخ دالر را تک نرخی اعالم کند بس��یاری از‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مانع واردات شویم‬ ‫همچنین افشین مقتدر‪ ،‬فعال حوزه الومینیوم درباره‬ ‫وضعیت این روزهای بازار صنایع پایین دست الومینیوم‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چن��د نرخی بودن‬ ‫ارز‪ ،‬لطمه های��ی ب��ه تولی��د داخ��ل وارد می کند‪ .‬از ‪۲‬‬ ‫ماه گذش��ته ظرفیت ش��رکت ما که تولیدکننده فویل‬ ‫الومینیوم اس��ت‪ ،‬خالی شده است؛ چراکه مواد اولیه با‬ ‫ارز گران‪ ،‬قیمت گذاری می ش��وند اما باید با ارز ارزان تر‬ ‫مواد نهایی خود را به فروش برسانیم‪.‬‬ ‫مقت��در در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬قرار ش��ده بود‪،‬‬ ‫ثبت سفارش��ی برای واردات کاالهایی که مش��ابه انها‬ ‫در داخل تولید می ش��وند‪ ،‬نداش��ته باش��یم‪ .‬در برخی‬ ‫اس��تان ها شاهد ثبت س��فارش کاالهایی که در داخل‬ ‫تولید می ش��وند هستیم‪ ،‬بدون اینکه از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی استعالم بگیرند‪.‬‬ ‫مقتدر در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه وضعیت بازار‬ ‫الومینیوم هم اکنون چگونه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫این موضوع که تولیدکنندگان در حال افزایش هستند‪،‬‬ ‫نرخ مواد اولیه منطقی است و تا حدی توجیه صادرات‬ ‫نیز دارد اما تنها موضوعی که س��بب اس��یب به تولید‬ ‫داخلی می ش��ود‪ ،‬اختص��اص ارز ارزان قیمت به برخی‬ ‫کاالهاس��ت‪ .‬موضوع دیگر واردات کاالهایی اس��ت که‬ ‫ام��کان تولید انه��ا در داخل وج��ود دارد‪ .‬برای نمونه‬ ‫کااله��ای پایین دس��ت الومینی��وم را تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی تولید می کنند؛ از ای��ن رو نباید اجازه واردات‬ ‫ب��ه انه��ا داده ش��ود‪ .‬وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬برای‬ ‫نمون��ه‪ ،‬فویل ای��زوگام ب��ا ارز نیمایی به کش��ور وارد‬ ‫می ش��ود و همین موضوع س��بب خواهد شد‪ ،‬اجناس‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی در انبار بماند و ارز ان نیز هدر‬ ‫برود‪ .‬این در حالی است که مشخص نیست چرا مجوز‬ ‫واردات به این گونه کاالها داده می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫هیچ افزایش نرخی‬ ‫در کاالها نخواهیم داشت‬ ‫ستاد تنظیم بازار‬ ‫روزانه‬ ‫تشکیل جلسه می دهد‬ ‫اولویت بندی کاالهای‬ ‫مهم صادراتی‬ ‫استان اصفهان‬ ‫خال تفکیک و دسته بندی خوشه طالیی برای مصارف گوناگون‬ ‫به ط��ور معم��ول‪ ،‬اس��تانداردی که در جه��ان وجود دارد این اس��ت که‬ ‫‪۲۰‬درصد گندم تولیدی مصرف غیرانسانی دارد و باید خوراک دام شود‬ ‫اما در ایران تاکنون چنین تفکیکی انجام نشده است‬ ‫در همین زمینه رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود دولت‬ ‫‪ ۳‬میلیون تن گندم وارد کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار به واردات‬ ‫اس��ت‪ ،‬دولت باید اج��ازه واردات را به بخش خصوصی‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫کاوه زرگران تصریح کرد‪ :‬ایران ساالنه به ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫ت��ن گندم نی��از دارد که ‪ ۹‬میلیون تن ب��رای نانوایی ها‬ ‫و ‪ ۳‬میلی��ون ت��ن مربوط به صنف و صنعت اس��ت که‬ ‫به مصرف داخلی می رس��د‪ .‬امسال دولت اعالم کرده ‪۸‬‬ ‫میلیون تن گندم از کش��اورزان خری��داری کرده که به‬ ‫همین دلیل نیاز ب��ه واردات ‪ ۳‬میلیون تن گندم وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹گندم ها را تفکیک کنیم‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت تک ماکارون نیز در این باره‬ ‫معتقد است اینکه به هر قیمتی بخواهیم خودکفا شویم‪،‬‬ ‫منطقی نیست و باید هزین ه ان را بپردازیم‪.‬‬ ‫احمد صادقیان در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫تالش��ی که انجام شد س��رانجام به خودکفایی در تولید‬ ‫گندم رس��یدیم اما سال گذشته به احتمال زیاد به دلیل‬ ‫فروخته و صادر نشدن محصول‪ ،‬دچار مشکالتی شدیم‬ ‫که دولت می خواهد اقدام به واردات داش��ته باش��د‪ .‬در‬ ‫واقع اینکه تناس��بی بین خرید تضمینی‪ ،‬فروش و نرخ‬ ‫جهانی وجود ندارد باعث این اتفاق ها می ش��ود که گاه‬ ‫کاال وارد یا صادر خواهد شد‪ .‬سال گذشته این اتفاق رخ‬ ‫داد که گندم را صادر کردند و در این زمینه تا حدودی‬ ‫دچار کمبود هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه کیفیت گن��دم داخلی چند نوع‬ ‫دارد‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬گندم ها باید دس��ته بندی و تفکیک‬ ‫ش��ود تا هم��ه ان وارد چرخه مص��رف خبازی و صنف‬ ‫و صنعت نش��ود‪ .‬به ط��ور معمول‪ ،‬اس��تانداردی که در‬ ‫جهان وجود دارد این است که ‪۲۰‬درصد گندم تولیدی‬ ‫مص��رف غیرانس��انی دارد و باید خوراک دام ش��ود اما‬ ‫در ای��ران تاکنون چنین تفکیکی انجام نش��ده اس��ت و‬ ‫گندم را ب��ه خوراک دام یا مصارف غیرانس��انی تبدیل‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫به گفته صادقی��ان به احتمال زیاد ان��واع گندم همه‬ ‫ترکیب می ش��ود و مورد استفاده قرار می گیرد و ارد یا‬ ‫محصولی که تولید می شود مورد انتقاد قرار می گیرد و‬ ‫فک��ر می کنیم گندم ضعیفی داریم در حالی که اینطور‬ ‫نیس��ت و گندم های ایران کیفیت خوبی دارند اما گندم‬ ‫ضعیف هم داریم‪ .‬ما در تفکیک و جداسازی گندم های‬ ‫ضعی��ف از گندم های خوب مش��کل داری��م به همین‬ ‫دلیل اس��ت ک��ه انتقادهایی در این ب��اره وجود دارد و‬ ‫مصرف کنندگان اعتراض دارند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی و صنای��ع تبدیلی اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران با اش��اره به بح��ران اب و توجیه پذیر‬ ‫نبودن تولید بیش از حد محصوالتی مانند گندم و برنج‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬برنج در هر نقطه ای از کش��ور چه ش��مال‬ ‫چه جنوب کش��ت می ش��ود و این در حالی اس��ت که‬ ‫میزان اب زیادی مصرف می کند‪ .‬متاس��فانه کشاورزی‬ ‫ما سنتی و معیشتی است و به دلیل اراضی کوچکی که‬ ‫وجود دارد‪ ،‬مدیریت این بخش کار سختی است چراکه‬ ‫‹ ‹امکان واردات را از بین نبریم‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دیدگاه ش��خصی من‬ ‫این اس��ت که اگر اجازه دهی��م در همه محصوالت مان‬ ‫از گن��دم گرفته تا تخم مرغ‪ ،‬درص��دی به طور ازاد وارد‬ ‫و ب��ه همان می��زان هم صادر ش��ود و در واقع تلورانس‬ ‫‪۲۰‬درصدی برای همه محصوالت داشته باشیم به ثبات‬ ‫نسبی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫مهدی معصومی اصفهانی به‬ ‫گفت‪ :‬مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کش��ور باید به گونه ای باشد که محصوالت‬ ‫مورد نیاز هر زمانی که الزم اس��ت وارد و صادر ش��ود‪.‬‬ ‫به ویژه در بخش صادرات که نباید محدودیت هایی ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه باید با تعرفه ها بازی کرد نه اینکه‬ ‫محدودیت��ی ایجاد کنیم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫گن��دم کیفیت های متفاوت برای مص��ارف گوناگون در‬ ‫داخل دارد؛ چه ایرادی دارد گندم با کیفیتی که مدنظر‬ ‫و الزم است وارد ش��ود و از سوی دیگر اگر گندم مازاد‬ ‫داریم‪ ،‬صادر کنیم؟‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی‬ ‫اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬موضوع فقط قیمت هاست که‬ ‫به طور معمول می توان با تعرفه ها انها را متعادل س��ازی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معصومی اصفهانی تاکید کرد‪ :‬اینکه محصوالتی تولید‬ ‫کنیم که فقط برای مصرف داخلی باش��د‪ ،‬اشتباه است؛‬ ‫بلکه همیش��ه باید امکان واردات و صادرات محصول را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫رئیس انجمن اردسازان‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد صادقیان‬ ‫مهدی معصومی اصفهانی‬ ‫صادرات به ‪ ۲۴.۴‬میلیارد دالر رسید‬ ‫در ‪ ۷‬ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۸‬و براس��اس امارهای گمرک‬ ‫ایران‪ ،‬حدود ‪ ۲۴.۴‬میلیارد دالر صادرات کاالی بدون نفت خام‬ ‫و ‪ ۲۵.۲‬میلیارد دالر واردات کاال در کشور انجام شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در گزارش��ی درباره تجارت ‪ ۷‬ماهه کاال در سال ‪ ۱۳۹۸‬نوشت‪:‬‬ ‫به لحاظ ارزش��ی‪ ،‬واردات و صادرات کاالیی کش��ور نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش ‪ ۵‬و ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫همراه بوده اند‪ .‬این در حالی اس��ت که به لحاظ وزنی هر کدام‬ ‫به ترتیب رشد ‪ ۳.۱‬درصد و ‪ ۱۷.۱‬درصدی را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫مقایس��ه مقصدهای عمده صادراتی ایران در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬نش��ان می دهد واردات ای��ران از چین‬ ‫در ‪ ۷‬ماه نخس��ت امسال نس��بت به مدت مشابه سال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫حدود ‪ ۳.۴‬درصد کاهش و صادرات ایران به این کش��ور ‪۱۳.۵‬‬ ‫درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬براس��اس امارهای گمرک ایران‪،‬‬ ‫در ‪ ۷‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ح��دود ‪ ۷۹.۴‬میلیون تن کاال‬ ‫(بدون احتساب نفت خام) به ارزش ‪ ۲۴.۴‬میلیارد دالر از ایران‬ ‫صادر ش��ده است‪ .‬در مدت یادش��ده‪ ،‬میزان واردات کشور نیز‬ ‫حدود ‪ ۱۹.۸‬میلیون تن به ارزش ‪ ۲۵.۲‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫ارزش صادرات و واردات کش��ور در ‪ ۷‬ماه نخس��ت سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬به ترتیب با افت ارزشی‬ ‫‪ ۱۱.۳‬درصدی و ‪ ۵.۳‬درصدی همراه بوده اس��ت‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که به لحاظ وزنی‪ ،‬صادرات کش��ور رشد ‪ ۱۷.۱‬درصدی‬ ‫و واردات کش��ور رش��د‪ ۳.۱‬درصدی را تجربه کرده است‪ .‬تراز‬ ‫تجاری کاالیی بدون نفت خام ش��ور نیز در این مدت با کسری‬ ‫‪ ۷۶۶‬میلیون دالری همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱.۷‬میلیارد دالر تضعیف ش��ده اس��ت‪ .‬متوسط نرخ‬ ‫اقالم صادراتی کش��ور در ‪ ۷‬ماه نخس��ت امسال افزون بر ‪۳۰۷‬‬ ‫دالر در هر تن بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫با کاهش حدود ‪ ۲۴‬درصدی همراه بوده اس��ت‪ .‬متوس��ط نرخ‬ ‫اقالم وارداتی کش��ور نیز در این مدت هزار و ‪ ۲۷۱‬دالر در هر‬ ‫تن بوده که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته افتی حدود ‪۸‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬در مهر ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ارزش واردات کش��ور حدود ‪ ۴‬میلی��ارد دالر و ارزش صادرات‬ ‫نی��ز حدود ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬این امار در مقایس��ه‬ ‫با ش��هریور نشان می دهد صادرات رش��د ارزشی ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫و واردات رش��دی ارزش��ی ‪ ۱۳.۵‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫نس��بت به مهر س��ال گذش��ته نیز صادرات با افت ارزشی ‪۱۶‬‬ ‫درصدی و واردات با رشد ارزشی ‪ ۴‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در مهر امس��ال‪ ،‬صادرات کشور به لحاظ وزنی ‪۹.۴‬‬ ‫میلی��ون تن و واردات کش��ور ‪ ۳.۲‬میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫مقایسه با ش��هریور‪ ،‬صادرات کشور رش��د وزنی ‪ ۱.۵‬درصدی‬ ‫و واردات رش��د وزنی ‪۳۳‬درصدی را تجرب��ه کرده اند‪ .‬صادرات‬ ‫نس��بت به ماه مشابه س��ال گذشته با افت وزنی ‪ ۱۲‬درصدی و‬ ‫واردات نیز با رشد وزنی ‪ ۲۰‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫چرا معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق ازاد نباید حذف شود؟‬ ‫معاون تولید‪ ،‬صادرات و فناوری مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫بیان کرد‪ :‬گویی بعضی مس��ئوالن در دیگ��ر نهاد های اجرایی‬ ‫موفقی��ت در حوزه فعالیت خود را به هر ن��رخ در اولویت قرار‬ ‫داده و با کنار گذاش��تن تفکر جامع‪ ،‬زمینه های نارضایتی های‬ ‫اجتماعی را ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫اکب��ر افتخ��اری در گفت وگو ب��ا ایرنا درب��اره موضوع حذف‬ ‫معافیت ه��ای مالی��ات ارزش اف��زوده مناطق ازاد ک��ه در چند‬ ‫روزگذشته بر س��ر زبان ها افتاده‪ ،‬گفت‪ :‬همانطور که می دانیم‪،‬‬ ‫مالیات ارزش افزوده مس��تند به قانونی دریافت می شود که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۷‬به تصویب رسیده و در بند سوم از ماده ‪ ۵۲‬همین‬ ‫قان��ون‪ ،‬مناطق ازاد مس��تثنا از پرداخت مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به ؟گفت��ه وی درب��اره حف��ظ یا ح��ذف معافی��ت از مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬توجه به کل این قانون به طور یکپارچه می تواند‬ ‫راهنمای خوبی برای تصمیم گیری باشد‪.‬‬ ‫معاون تولید‪ ،‬صادرات و فناوری مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫با اشاره به ماده ‪ ۵۲‬قانون مالیات ارزش افزوده ادامه داد‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ۸ ،‬مورد از ش��مول قانون مالیات ارزش افزوده مستثنا‬ ‫شده اند که یکی از ان موارد‪ ،‬قانون چگونگی اداره مناطق است‬ ‫اما ب��ا توجه به اهمیت مناط��ق ازاد از این جهت که مناطقی‬ ‫مرزی و فاقد زیرس��اخت دولتی از پیش تهیه شده هستند‪ ،‬ایا‬ ‫فقط این مناطق باید مشمول حذف مالیات ارزش افزوده شوند؟‬ ‫افتخ��اری تصریح ک��رد‪ :‬در م��اده ‪ ۵۲‬قانون فعل��ی مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬مقررات تردد وس��ایل نقلی��ه خارجی همچون‬ ‫عوارض ازاد راه ها و بخش��ی از عوارض عبور کاالهای خارجی و‬ ‫حتی نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و‬ ‫اتاق تعاون از شمول قانون مالیات ارزش افزوده مستثنا شده اند‬ ‫و در کنار این موارد مناطق ازاد هم قرار دارند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬همچنی��ن در م��اده ‪ ۱۲‬قان��ون مالی��ات‬ ‫ارزش اف��زوده ‪ ۱۷‬مورد از پرداخت مالی��ات ارزش افزوده معاف‬ ‫ش��ده اند ک��ه از میان انها می ت��وان به محصوالت کش��اورزی‬ ‫فراوری نش��ده‪ ،‬فرش دس��تباف‪ ،‬خدم��ات حمل ونقل عمومی‬ ‫مسافری‪ ،‬اقالم دفاعی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫افتخاری ادامه داد‪ :‬اگر ب��ه لحاظ حقوقی معافیت از مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده مناط��ق ازاد مخالف با بند ‪ ۹‬اصل س��وم قانون‬ ‫اساسی است‪ ،‬ایا س��ایر معافیت های درج شده در همین قانون‬ ‫مغایر با این بند نیستند؟‬ ‫معاون تولید‪ ،‬صادرات و فناوری مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫معتقد است اگر به نظر برخی کارشناسان مشکالت گمرکی در‬ ‫این حوزه به وجود امده‪ ،‬حل ان در حوزه اختیارات سازمان های‬ ‫منطقه ازاد نیس��ت زیرا که تش��کیالت سازمانی انها با گمرک‬ ‫جمهوری اسالمی ایران متفاوت است و براساس قانون وظایف‬ ‫متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه سیاس��ت های به کارگرفته ش��ده در دیگر‬ ‫کشورها به ویژه کشورهای همسایه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این کشورها‬ ‫یادداشت‬ ‫خودکفایی هرچند افتخارافرین و ارزش��مند است اما‬ ‫نه به هر قیمتی‪ .‬در واقع تولید فقط برای مصرف داخلی‬ ‫نمی تواند به غرور ملی بیفزاید و برای ما افتخار بیافریند‪.‬‬ ‫در دنیای امروز‪ ،‬کشوری می تواند سرش را باال بگیرد که‬ ‫محصوالتش در بازارهای جهانی عرضه ش��ود و راه های‬ ‫ارتباط دوس��ویه و چندسویه با کش��ورهای دیگر را به‬ ‫هر بهانه ای نبسته باش��د‪ .‬گندم نیاز به اب زیادی دارد‬ ‫و این در حالی اس��ت که بح��ران اب نه تنها گریبانگیر‬ ‫کش��ور ما‪ ،‬بلکه همه کش��ورهای جهان شده و به نوعی‬ ‫صرفه اقتصادی تولید گندم از بین رفته اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬در این ش��رایط خودکفایی به هر قیمتی‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫وزیر جهادکش��اورزی مدتی پیش اعالم کرد امس��ال‬ ‫گن��دم وارد خواهیم کرد چراکه خرید گندم امس��ال با‬ ‫کاهش روبه رو بود؛ از ای��ن رو دولت تصمیم دارد گندم‬ ‫مورد نیاز را وارد کند‪ .‬سال گذشته با وجود خشکسالی‬ ‫گس��ترده‪ ،‬توانستیم حدود یک میلیون تن گندم بیشتر‬ ‫از س��ال پیش از ان خریداری کنیم اما امسال در برخی‬ ‫اس��تان ها حتی به اندازه کش��ت ابی هم ب��ه ما گندم‬ ‫نفروختند‪.‬‬ ‫برخی از ای��ن رویکرد انتقاد کردن��د و برخی هم ان‬ ‫را منطقی دانس��تند‪ .‬تولیدکنندگان معتقدند به اندازه‬ ‫کافی گندم در داخل کشور وجود دارد و دولت با اتخاذ‬ ‫تدابیری می تواند ان را از کش��اورزان خریداری کند‪ .‬در‬ ‫واقع چ��ون نرخ خرید تضمینی گندم در س��ال زراعی‬ ‫گذش��ته پایین تر از حد قانونی و منصفانه ان اعالم شد‪،‬‬ ‫کشاورزان نیز محصول تولیدی خود را به دولت تحویل‬ ‫نداده اند‪ .‬مسئوالن وزارت جهادکشاورزی معتقدند این‬ ‫گندم ها در انبار کشاورزان (یا واسطه ها) است‪.‬‬ ‫البت��ه مدیرکل مق��ررات و اس��تانداردهای بازرگانی‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی به تازگی اعالم ک��رد که دولت‬ ‫راض��ی به واردات گندم نیس��ت و واردات این محصول‬ ‫را درحال حاض��ر متوقف کرده اس��ت‪ .‬ولی اهلل فریادرس‬ ‫درباره میزان واردات گندم در س��ال جاری برای جبران‬ ‫کس��ری تولید اظهارکرد‪ :‬ش��واهد امر نش��ان می دهد‬ ‫بخشی از گندم تولیدش��ده در کشور به دولت فروخته‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به اینک��ه گندم کاالیی بس��یار‬ ‫اس��تراتژیک برای کشور به شمار می رود‪ ،‬در صورتی که‬ ‫این نگرانی وجود داشته باشد که دچار اختالل هستیم‪،‬‬ ‫از ذخایر اس��تراتژیک استفاده می کنیم و این امر باعث‬ ‫می شود به سمت واردات برویم‪.‬‬ ‫در همین ب��اره‪ ،‬عطاء اهلل هاش��می‪ ،‬رئیس بنیاد ملی‬ ‫گندم��کاران کش��ور در واکنش به مطرح ش��دن بحث‬ ‫واردات گندم به کش��ور اعالم کرد‪ :‬دولت نباید اش��تباه‬ ‫دیگری انجام دهد و گندم وارد کند‪ ،‬ما نیازی به واردات‬ ‫این محصول نداریم‪ .‬وی با اشاره به اینکه کسری گندم‪،‬‬ ‫در داخل کش��ور موجود اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬برخی این‬ ‫میزان را ‪ ۲‬میلیون تن و برخی دیگر ان را ‪۳‬میلیون تن‬ ‫اعالم می کنن��د‪ ،‬ضمن اینکه اگر دولت اقدام به واردات‬ ‫کند‪ ،‬هم ارز از دس��ت می دهد و ه��م اینکه این کار به‬ ‫معنای از دس��ت رفتن خودکفایی و وابس��تگی غذایی‬ ‫کشور به خارج است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫واردات گندم‬ ‫را ازاد کنیم‬ ‫خودکفایی در گندم به چه قیمت؟‬ ‫کش��اورزان هرچه می خواهند و نیاز دارند‪ ،‬می کارند‪ .‬در‬ ‫نتیجه وزارت جهادکشاورزی نمی تواند نظارت الزم را بر‬ ‫انها داشته باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ش��نیده ام ک فقط ‪ ۶۴‬قطع��ه مزرعه باالی‬ ‫‪۲‬هزار هکتار داریم و بیش��تر مزارع ما کوچک است؛ در‬ ‫صورتی که کش��ورهایی که در بخش کشاورزی حرفی‬ ‫برای گفتن دارند مزارع ب��زرگ ‪۱۰۰‬هزار هکتار به باال‬ ‫دارند که هم بهره وری بیش��تری دارن��د و هم مدیریت‬ ‫کاشت و برداشت و‪ ...‬برایشان اسان تر است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت تک ماکارون اعالم کرد‪:‬‬ ‫برای تولی��د ماکارون��ی از گندم های داخلی اس��تفاده‬ ‫می کنی��م ام��ا س��عی می کنی��م گندم ه��ای ضعیف را‬ ‫خریداری نکنیم‪ .‬دول��ت ‪ ۱۸۵۰‬تومان خرید تضمینی‬ ‫از کش��اورز دارد و ‪ ۶۶۵‬به خب��ازی می دهد و به صنف‬ ‫و صنع��ت با نرخ ‪ ۱۲۵۰‬تومان می فروش��د و ارتباط ما‬ ‫را با کشاورز قطع کرده اند‪ .‬در واقع انحصار خرید گندم‬ ‫ازس��وی دولت که مش��کالت خ��ود را دارد‪ ،‬قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ال های پیش به دلیل اینک��ه خرید تضمینی‬ ‫و فروش و نرخ جهانی یکس��ان ب��ود ما خودمان به طور‬ ‫مستقیم گندم با کیفیتی که نیاز داشتیم را از کشاورزی‬ ‫خری��داری می کردیم که همه راض��ی بودند و بار دولت‬ ‫هم س��بک بود اما در حال حاضر خرید ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن گندم در مدت کوتاه��ی با نظارت کیفی‪ ،‬نگهداری‬ ‫درس��ت و پرداخت و تامین مالی و‪ ...‬کار سنگینی است‬ ‫که دولت خود را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ش��اهد اعمال معافیت ها و مزیت های به مراتب بیشتر هستیم‬ ‫که این مس��ئله موید جهان ش��مول بودن چنین سیاست هایی‬ ‫در تشویق سرمایه گذاران به ویژه در کشورهای در حال توسعه‬ ‫است‪ .‬افتخاری با بیان مثالی توضیح داد‪ :‬در مناطق ازاد‪ ،‬کشور‬ ‫ترکیه معافیت دائمی شرکت های تولیدی و خدمات لجستیک‬ ‫از مالی��ات بر درام��د و معافیت کامل از مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫حاکم اس��ت‪ .‬در مناطق ازاد کش��ور گرجستان‪ ،‬معافیت کامل‬ ‫و دائم��ی کلیه فعالیت های این مناط��ق از مالیات بر درامد و‬ ‫مالیات ارزش افزوده و همچنین در مناطق ازاد کشور قزاقستان‬ ‫معافیت دائمی مالیات بر درامد و ارزش افزوده حاکم است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در منطقه ازاد بن��در صالصه عمان‪ ،‬معافیت‬ ‫دائمی مالیات ب��ر درامد و در منطق��ه ازاد جبل علی معافیت‬ ‫‪ ۵۰‬س��اله ش��رکت ها از مالیات بر درامد وجود دارد که تمامی‬ ‫این موارد با نگاهی توسعه ای و تشویقی به سرمایه گذاران اعطا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ح��دود ‪۸‬میلیون تن گندم از کش��اورزان‬ ‫در س��ال جاری خریداری شده است‪ .‬میزان‬ ‫مصرف گندم در کش��ور م��ا ‪ ۱۱‬میلیون تن‬ ‫و میزان ذخایر اس��تراتژیک کش��ور حدود‬ ‫‪ ۴‬میلیون تن اس��ت‪ .‬گن��دم مورد نیاز برای‬ ‫مصرف از محل کش��ت و ذخایر استراتژیک‬ ‫در س��ال جاری قابل تامین است و مقداری‬ ‫هم از میزان مصرف بیشتر داریم اما به طور‬ ‫معم��ول می��زان ذخای��ر اس��تراتژیک را به‬ ‫کمت��ر از ‪ ۵‬میلیون تن نمی رس��انیم‪ .‬زمانی‬ ‫که میزان ذخایر اس��تراتژیک از این میزان‬ ‫کمتر شود‪ ،‬از محل واردات یا خرید از داخل‬ ‫کشور‪ ،‬سطح ذخایر افزایش پیدا می کند‪ .‬با‬ ‫توجه به این مس��ئله بهتر اس��ت تا پیش از‬ ‫ش��روع فصل برداش��ت یعنی اردیبهش��ت‬ ‫س��ال ‪ ،۹۹‬حدود ‪۳.۵‬میلیون ت��ن گندم از‬ ‫سوی ش��رکت بازرگانی یا بخش خصوصی‬ ‫خریداری ش��ود‪ .‬بهتر است گندم مورد نیاز‬ ‫را در زمان مناس��ب خری��داری کنیم که به‬ ‫نظر من ابان و اذر امس��ال است‪ .‬البته چه‬ ‫بهتر ک��ه واردات گندم را تا بهمن امس��ال‬ ‫برای بخش خصوصی ازاد کنیم تا برای رفع‬ ‫نی��از بخش های صنعتی کش��ور گندم وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫واردات گن��دم با توجه ب��ه کاهش میزان‬ ‫تولی��د به دلی��ل وقوع س��یل در اغاز س��ال‬ ‫ج��اری برای جب��ران ذخایر اس��تراتژیک و‬ ‫بهبود کیفیت اردهای تولیدی در واحدهای‬ ‫صنف��ی و صنعتی الزم اس��ت ام��ا به دلیل‬ ‫حساس��یت بر مس��ئله خودکفای��ی در این‬ ‫زمینه مقاومت هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫کشورهای بزرگ و توسعه یافته در جهان‬ ‫مثل الم��ان و فرانس��ه عالوه ب��ر صادرات‬ ‫میلیون ه��ا ت��ن گندم‪ ،‬بخش��ی ه��م وارد‬ ‫می کنن��د‪ .‬در واق��ع این کش��ورها گندم با‬ ‫کیفیت پایین ت��ر را صادر و گندم با کیفیت‬ ‫باالتر را برای اختالط با گندم خودشان وارد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫چنین رویه ای در ایران دنبال نمی ش��ود‬ ‫و بی��ش از همه چیز ب��ه خودکفایی عالقه‬ ‫داریم و بس��یاری از س��طح زیر کش��ت به‬ ‫گندم اختص��اص یافت��ه درحالی که ممکن‬ ‫اس��ت کش��اورزان ترجیح دهند با توجه به‬ ‫سیاس��ت های وزارت جهاد کشاورزی غالت‬ ‫دیگری کشت کنند‪.‬‬ ‫ایران س��االنه ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬میلیون تن انواع‬ ‫غالت وارد می کند درحالی که می توان سهم‬ ‫غ�لات دیگر را در واردات کاهش و ان را در‬ ‫داخل کش��ت کرد‪ ،‬به ویژه غالتی که کشت‬ ‫ان با توجه به اقلیم کشور ما به صرفه است‪.‬‬ ‫س��ال زراعی جاری‪ ،‬با مش��کالتی همراه‬ ‫بود اما متاس��فانه وزارت جهادکشاورزی از‬ ‫بعضی از ای��ن موضوع ها ب��رای تعیین نرخ‬ ‫پایه کاالهای اساس��ی با توجه به نظر خود‬ ‫استفاده می کند‪.‬‬ ‫در ش��ورای اقتصاد همه عوام��ل اثرگذار‬ ‫دی��ده می ش��ود و خ��وب نیس��ت ی��ک‬ ‫وزارتخانه س��از جداگانه ای از این شورا زده‬ ‫و به دودس��تگی دامن بزند‪ .‬بهتر است همه‬ ‫وزیران حرف های خود را در شورای اقتصاد‬ ‫بزنند و وزی��ر جهاد کش��اورزی اگر حرفی‬ ‫منطقی داش��ته باش��د‪ ،‬با توجه به احترامی‬ ‫که به ایش��ان گذاشته می شود‪ ،‬به طور حتم‬ ‫ش��نیده خواهد شد‪ .‬اگر یک وزیر از شورای‬ ‫اقتصاد بیرون می ای��د درحالی که انچه مد‬ ‫نظر او بوده تصویب نشده‪ ،‬نباید ان را نقطه‬ ‫ضعف ش��ورای اقتص��اد بدان��د و بگوید اگر‬ ‫س��ال اینده تولید یک محصول کم ش��ود‪،‬‬ ‫به دلی��ل بی توجهی به حرف ما بوده اس��ت‪.‬‬ ‫م��ن این رویه در وزارت جهادکش��اورزی را‬ ‫نمی پس��ندم و فکر می کنم بهتر است همه‬ ‫وزیران از سیاست های کالن اقتصادی دولت‬ ‫پیروی کنند‪.‬‬ ‫بررس��ی کارنامه وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫نش��ان می ده��د هرج��ا عوام��ل عقالیی و‬ ‫اقتصادی دیده ش��ده و یک تصمیم درست‬ ‫اقتصادی به اجرا گذاش��ته ش��ده‪ ،‬عملکرد‬ ‫ای��ن وزارتخانه قاب��ل دفاع ب��وده‪ ،‬از جمله‬ ‫توس��عه کش��ت گلخانه ای که به مطلوبیتی‬ ‫بی��ش از انچ��ه م��ورد انتظار بود‪ ،‬رس��یده‬ ‫است اما دودس��تگی‪ ،‬چنددستگی و اجرای‬ ‫سیاست های مردم پسندانه و مقطعی به کل‬ ‫کشور اسیب می زند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اطمینان داد‬ ‫‹ ‹عالقه ای به واردات نداریم‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال ‪ ۹۷‬حجم واردات کاالهای مصرفی کشور ‪۳۱.۲‬‬ ‫درصد منفی بوده و براس��اس امار گمرک جمهوری اس�لامی در‬ ‫بخش کاالهای واس��طه ای مانند مواد اولی��ه ‪ ۱۶.۸‬درصد منفی و‬ ‫در حوزه کاالهای س��رمایه ای ‪۲۱/۸‬درصد منفی ثبت شده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح کرد‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۲۵‬درصد از ردیف کاالهای‬ ‫وارداتی به کش��ور ممنوع ش��ده و ان هم به دلیل بی کیفیت بودن‬ ‫نسبت به تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬سیاس��ت کالن ما‪ ،‬کنترل‬ ‫واردات‪ ،‬مبارزه با قاچاق و ممنوعیت واردات کاالهایی که مش��ابه‬ ‫ان در داخل تولید می شود‪ ،‬است‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬اگر جایی کاالیی‬ ‫به میزان کافی تولید شود و ما واردات ان را ممنوع نکرده ایم مردم‬ ‫می توانن��د به ما اطالع بدهن��د و در صورت اثب��ات‪ ،‬از واردات ان‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۴۰‬درصد تولید ناخالص داخلی در دستان‬ ‫وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی واردات برای‬ ‫این کش��ور شیرین بوده و درحال حاضر واردات برای ما تلخ است و‬ ‫عالقه ای به واردات نداریم اما در مواردی همچون ذرت و الستیک‬ ‫س��نگین مجبور به واردات هستیم؛ زیرا تولید این نوع محصوالت‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به اینکه سیاس��ت ما‬ ‫جلوگیری از خام فروشی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط تحریمی فعلی‪،‬‬ ‫واردات خ��ودرو از دیگر کش��ورها ب��ه ایران ازاد اس��ت اما واردات‬ ‫قطعات خودرویی تحریم و از س��وی دیگر‪ ،‬صادرات س��نگ اهن از‬ ‫ایران به دیگر کش��ورها تحریم نیست اما صادرات فوالد و مس و‪...‬‬ ‫از ایران به دیگر کش��ورها تحریم به ش��مار می رود‪ .‬همین مثال ها‬ ‫گویای همه چیز است دیگر کشورها می خواهند ما مصرف کننده‬ ‫باشیم اما از سوی دیگر مواد اولیه ما را می خواهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل واحدهای تولیدی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬هرگونه افزایش نرخ کاالها‬ ‫به بهان��ه افزایش نرخ بنزین‪ ،‬تخلف اس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫صدا و سیما‪ ،‬رضا رحمانی در استودیوی نگاه یک شبکه اول سیما‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر از نظر وجود کاالهای مصرفی و مورد نیاز‬ ‫در ش��رایط خوبی به سر می بریم و به طور قطع‪ ،‬کمبودی در کشور‬ ‫وجود ندارد و جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حوزه صنعت بیش��ترین تاثیرپذیری از یارانه‬ ‫حامل ه��ای انرژی به گازوئیل مربوط می ش��ود که خوش��بختانه‬ ‫دولت افزایشی برای ان در نظر نگرفته است‪ .‬رحمانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��رای صیانت از حق��وق مردم و جلوگیری از سوء اس��تفاد ه برخی‬ ‫س��ودجویان‪ ،‬پس از اصالح نرخ بنزین‪ ،‬مقرر کرده ایم هیچ افزایش‬ ‫نرخی در کاالهای دیگر نباید داش��ته باش��یم و با این حال هرگونه‬ ‫افزایش قیمت‪ ،‬تخلف به شمار می رود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬اقتصاد کشور دچار مشکالت‬ ‫ساختاری اس��ت‪ ،‬به نحوی که متاس��فانه اقتصاد ما برای واردات‬ ‫طراحی ش��ده البته این معادله در چند سال گذشته برعکس شده‬ ‫است‪ .‬در حوزه کاالهای اساسی واردات زیادی داشته ایم‪.‬‬ ‫هیچ افزایش نرخی در کاالها نخواهیم داشت‬ ‫برای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوء استفاد ه برخی سودجویان‪،‬‬ ‫پ��س از اصالح نرخ بنزین‪ ،‬مق��رر کرده ایم هیچ افزایش نرخی در کاالهای‬ ‫دیگر نداش��ته باش��یم؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت‪ ،‬تخلف به ش��مار‬ ‫می رود‬ ‫در کشور بسیار کم است‪.‬‬ ‫ی از مولفه های قدرت‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬یک�� ‬ ‫در میان کش��ورهای جهان‪ ،‬تولیدات یک کش��ور به شمار می شود‬ ‫و انسان ها باید ش��کوفا شوند و جوهره وجودی هر فرد کار است از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬فقر فقط بی پولی نیست بلکه بیکاری جوانان هم نوعی‬ ‫فقر به شمار می اید‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬راهکار حل مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور پرداختن به تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹جزو ‪ ۳‬کشور برتر معدنی جهان‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬معادن کشور‪ ،‬نعمات خدادادی ما به شمار می روند‬ ‫و با اکتش��افات فعلی در معادن کش��ور جزو ‪ ۱۰‬کش��ور پرظرفیت‬ ‫معدنی جهان قرار می گیریم؛ حال اگر اکتش��افات ما عمقی شود‪،‬‬ ‫جزو ‪ ۳‬کشور برتر معدنی جهان خواهیم شد‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح کرد‪ :‬امس��ال ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومت��ر مربع را در‬ ‫برنامه اکتش��افات قرار داده ایم که این مهم به ش��رکت های بزرگ‬ ‫معدنی ماموریت داده و این حرکت به نوعی انقالب معدنی به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به تولید ‪ ۵۱۲‬تنی فوالد‬ ‫خ��ام در اوایل انقالب ادام��ه داد‪ :‬امروز این رقم به ‪ ۲۱۳‬میلیون تن‬ ‫رس��یده که البته تا پایان سال ‪ ۹۰‬میلیون تن به این زنجیره تولید‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬از انجا که کار معدن بس��یار زمانبر اس��ت‬ ‫نباید توقع داش��ت ای��ن حرکت امس��ال به پایان برس��د‪ .‬یکی از‬ ‫افت های برنامه ریزی در کش��ور ما این است که با تغییر دولت ها و‬ ‫مسئوالن‪ ،‬سلیقه های گوناگون می اید و می رود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری چین در ایران نقطه عطف مناسبات تازه‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران و هیات همراه وی‬ ‫در ادامه س��فر خود به چین‪ ،‬مهمان سرپرست‬ ‫شورای توسعه تجارت خارجی شانگهای بودند‬ ‫و ب��ا مقامات و اعض��ای این ش��ورای پیرامون‬ ‫گسترش راه های همکاری به گفت وگو نشستند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫در این دیدار مسعود خوانساری طی توضیحاتی‬ ‫س��اختار و برنامه های ات��اق بازرگان��ی تهران‬ ‫ش خصوصی پایتخت ایران‬ ‫به عنوان پارلمان بخ ‬ ‫با بیش از ‪ ۱۹‬هزار عضو را تشریح کرد و با بیان‬ ‫اینکه حدود ‪ ۴۰‬درص��د تولید ناخالص داخلی‬ ‫ایران در تهران متمرکز اس��ت‪ ،‬یکی از راه های‬ ‫توسعه مناس��بات دو کش��ور را افزایش حجم‬ ‫سرمایه گذاری های دو کشور دانست‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی ته��ران در این دیدار‪،‬‬ ‫حض��ور ش��رکت ها و س��رمایه گذاران چین��ی‬ ‫در ای��ران را نقط��ه عطف��ی ب��رای تح��ول در‬ ‫همکاری ه��ای اقتص��ادی دو کش��ور ارزیاب��ی‬ ‫ک��رد و از امادگ��ی اتاق بازرگان��ی تهران برای‬ ‫همکاری با نهادها و اتاق های چین برای توسعه‬ ‫سرمایه گذاری های مشترک خبر داد‪.‬‬ ‫در این نشست همچنین مسعود خوانساری با‬ ‫دعوت از مقامات شورای توسعه تجارت خارجی‬ ‫ش��انگهای برای س��فر به تهران‪ ،‬از پیش��نهاد‬ ‫موافقتنام��ه هم��کاری دو جانب��ه می��ان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران و این ش��ورا خب��ر داد و اظهار‬ ‫امی��دواری کرد که در س��فر اینده مقامات این‬ ‫شورا به تهران‪ ،‬این موافقتنامه به امضای طرفین‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار همچنین رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫تهران ایجاد کارگروه داوری مش��ترک میان دو‬ ‫طرف را گامی در راس��تای تس��هیل و کاهش‬ ‫چالش های تجاری و حقوق��ی میان بنگاه های‬ ‫بخش خصوصی دو کشور عنوان کرد و در عین‬ ‫حال تب��ادل اطالعات بنگاه ه��ای عضو این دو‬ ‫نهاد و درج ان روی وب س��ایت را در راس��تای‬ ‫توس��عه روابط بخش خصوص��ی دو طرف موثر‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�قراوالن‬ ‫س�رمایه گذاری‬ ‫همچنی��ن هیات تجاری ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫در ادام��ه دیداره��ا و گفت وگوه��ای خ��ود با‬ ‫مقامات تج��اری از بخش دولت��ی و خصوصی‬ ‫در س��فر به چین‪ ،‬در ش��انگهای نیز مالقات ها‬ ‫و دیداره��ای گوناگون��ی داش��ت و از جمله با‬ ‫هیات مدیره انجم��ن همکاری های بین المللی‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط شانگهای مالقات‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این مالقات چانگ کولیانگ‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدی��ره این انجم��ن ضمن خوش��امدگویی به‬ ‫هیات تج��اری اتاق بازرگانی تهران به س��ابقه‬ ‫تاریخی روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین‬ ‫اش��اره کرد و پش��توانه این مناسبات را اعتماد‬ ‫طرفین و مکمل بودن اقتصاد دو کشور دانست‪.‬‬ ‫او اظه��ار امیدواری کرد س��فر تجاری اتاق‬ ‫تهران به چین دستاوردهایی در راستای توسعه‬ ‫ش خصوصی دو کش��ور به‬ ‫همکاری ه��ای بخ�� ‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن نقش جاده ابریش��م به عنوان‬ ‫نماد تجارت دو کش��ور در پای��داری و افزایش‬ ‫س��طح مناس��بات اقتصادی دو ط��رف را مورد‬ ‫ارزیاب��ی ق��رار داد و تصری��ح کرد ک��ه پروژه‬ ‫«یک کمربند‪ ،‬یک ج��اده» که دولت چین در‬ ‫راستای احیای دوباره این مسیر تاریخی تجارت‬ ‫بین المللی در پیش گرفته‪ ،‬می تواند نقطه عطف‬ ‫روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین باشد‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی تهران نی��ز در این دیدار با اش��اره‬ ‫ب��ه س��ابقه تاریخی مناس��بات اقتص��ادی دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬چی��ن را ش��ریک نخس��ت تج��اری‬ ‫ای��ران در چند س��ال گذش��ته عن��وان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬حج��م مب��ادالت تج��اری دو کش��ور‬ ‫در س��ال گذش��ته ب��ه ‪ ۳۲‬میلی��ارد دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری س��پس به معرفی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران و س��اختار این نه��اد بخش‬ ‫ خصوص��ی پرداخ��ت و با بی��ان اینکه خدمات‬ ‫اتاق تهران در راستای ارتقای سطح توانمندی ‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۸‬ه��زار عضو این اتاق اس��ت‪ ،‬یکی‬ ‫از برنامه ه��ای این اتاق بازرگان��ی تهران را که‬ ‫مطالع��ات ان نیز انجام ش��ده ‪ ،‬افزایش س��طح‬ ‫مناس��بات تجاری ایران با کشورهای همسایه‬ ‫و چین عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬اگرچه تحریم ها‬ ‫مش��کالت و س��ختی هایی را ب��رای بنگاه های‬ ‫اقتصادی ایران ایجاد کرد ه است اما شرکت های‬ ‫چینی توانسته اند در این شرایط‪ ،‬به همکاری رو‬ ‫به جلوی خود با بازار ایران ادامه دهند‪.‬‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط چین این توانایی‬ ‫و قدرت را دارند که پیش��قراول سرمایه گذاری‬ ‫در ایران باش��ند و با افزایش س��رمایه گذاری ها‬ ‫می توان حجم مبادالت تجاری دو کشور را ارتقا‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خوانس��اری همچنی��ن با تاکید ب��ر اهمیت‬ ‫ش��ناخت بنگاه ه��ای بخ��ش خصوص��ی دو‬ ‫کش��ور از توانمندی ه��ای یکدیگر‪ ،‬اف��زود‪ :‬در‬ ‫این راس��تا و با اقدام مش��ترک ات��اق تهران و‬ ‫انجم��ن همکاری ه��ای بین الملل��ی بنگاه های‬ ‫کو متوسط ش��انگهای‪ ،‬می توان اطالعات‬ ‫کوچ ‬ ‫ش��رکت های ایرانی و چینی که در زمینه های‬ ‫گوناگون فعال هس��تند‪ ،‬روی وب سایت این دو‬ ‫نهاد برای دسترسی بنگاه ها قرار داد‪.‬‬ ‫در ای��ن دی��دار همچنی��ن‪ ،‬رمضان پ��رواز‪،‬‬ ‫سرکنس��ول جمه��وری اس�لامی ای��ران در‬ ‫ش��انگهای‪ ،‬از امادگ��ی ای��ن نهاد ب��رای ارائه‬ ‫خدمت به سرمایه گذاران و شرکت های کوچک‬ ‫و متوس��ط ایرانی برای توس��عه همکاری های‬ ‫اقتصادی با شرکت های چینی در شانگهای‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن مالق��ات‪ ،‬مدی��ران چند‬ ‫ت چین��ی عض��و انجم��ن همکاری های‬ ‫ش��رک ‬ ‫بین الملل��ی بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط‬ ‫شانگهای به معرفی خود پرداخته و زمینه های‬ ‫همکاری با شرکت های ایرانی را مطرح کردند‪.‬‬ ‫حاضران در این نشس��ت تاکید داش��تند که‬ ‫با وجود اثرات نامطل��وب تحریم های ناعادالنه‬ ‫اقتص��ادی علی��ه ایران‪ ،‬فرصت مناس��بی برای‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط ایرانی و چینی‬ ‫پدید امد تا بتوانند روابط ش��ان را توسعه دهند‬ ‫و حتی س��رمایه گذاری و تولید مشترک داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫مش��کل واحدهای تولیدی‪ ،‬کمبود نقدینگی است‪ ،‬گفت‪ :‬امکانات‬ ‫کش��ور باید برای رونق تولید بسیج شده تا مشکالت تولید برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی اف��زود‪ :‬سیاس��ت ما این اس��ت ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬مواد اولیه مورد نیازش��ان را گران ت��ر از نرخ مواد خارجی‬ ‫تامین نکنند‪ .‬نوس��ان های ن��رخ در داخل و خارج و نوس��ان های‬ ‫ن ن��رخ برخی از مواد‬ ‫ارز در داخ��ل در چند مقطع‪ ،‬موجب نوس��ا ‬ ‫معدنی ش��د‪ .‬رحمانی تاکید کرد‪ :‬سیاس��ت کالن ما این است که‬ ‫به ط��ور حتم مواد اولیه به تولیدکنن��ده داخلی‪ ،‬زیر نرخ مواد اولیه‬ ‫وارداتی خارجی عرضه ش��ود و این نوع��ی حمایت از تولیدکننده‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬همیش��ه این موارد را رصد و در صورت نیاز‪ ،‬اصالح‬ ‫قیمت��ی انج��ام می دهیم‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬در یک س��ال گذش��ته‬ ‫نتیج��ه تصمیم ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت این بود که‬ ‫خام فروش��ی نکنیم و از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم و جلوی‬ ‫افزای��ش بی رویه قیمت ها را بگیریم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬امارها درباره الومینیوم‪ ،‬مس و فوالد نش��ان می دهد نرخ‬ ‫انها افزایش��ی نیس��ت و در برخی موارد به طور جزئی‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫داش��ته ایم و قیمت ها کنترل شده اس��ت‪ .‬برنامه تثبیت قیمت ها‬ ‫ادام��ه دارد و مهم ترین کار ما این اس��ت که جل��وی دالل بازی را‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود با بی��ان اینکه اصالح‬ ‫صنعت خودرو را اغ��از کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬به دالیل گوناگون از جمله‬ ‫میزان باالی مصرف س��وخت و برای حفظ محیط زیست و ایمنی‬ ‫از خودروس��ازان خواس��ته ایم تولید خودروهای قدیمی را متوقف‬ ‫کنن��د و خ��ودرو جایگزین باید مصرف پایین و ایمنی باال داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای برقی در دستور کار‬ ‫رحمانی با اش��اره به اینکه توسعه س��اخت خودروهای برقی در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با شرکت های معتبر جهان وارد مذاکره‬ ‫شدیم و مردم اثار این تصمیم ها را خواهند دید‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬امس��ال خواسته ایم تا ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر واردات قطعه داخلی س��ازی شود و تا سال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫قال��ب نهضت س��اخت داخل‪ ،‬یک میلی��اد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر در‬ ‫حوزه خودرو‪ ،‬قطعات باید داخلی س��ازی شود که این میزان ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر مربوط به امس��ال اس��ت و تاکنون از این میزان بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر داخلی س��ازی محقق شده است و پیش بینی‬ ‫می شود این رقم تا پایان امسال از رقم ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر عبور کند‪.‬‬ ‫رحمان��ی با تاکید ب��ر اینکه جوان��ان را باید باور کنی��م‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خودروس��ازان را موظف کردیم با قطعه س��ازان داخل��ی قرارداد‬ ‫ببندن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬پیگیری مش��کالت واحدهای تولیدی‬ ‫از جمله برنامه ها و اقدام های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال تولیدات در حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیش��تر از مدت مشابه سال گذشته بوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این مدت در فوالد ‪ ۶.۵‬درصد‪ ،‬در محصوالت فوالدی ‪۹.۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬در مس ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬در کاش��ی و س��رامیک ‪ ۶.۵‬درصد‪ ،‬در‬ ‫س��یمان ‪ ۵.۲‬درصد‪ ،‬در صنایع غذایی حدود ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬در شیشه‬ ‫تخت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬در ظروف شیش��ه ای حدود ‪ ۱۶‬درصد و در‬ ‫تولی��د تراکتور ‪ ۲۶‬درصد افزایش تولید داش��ته ایم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫فق��ط در دو قل��م از کااله��ای عمده از جمله خ��ودرو و الومینیوم‬ ‫افزایش تولید نداشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود خودرو جبران می شود‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گف��ت‪ :‬یک��ی از واحدهای‬ ‫الومینیوم سازی برای چند ماه تعطیل بود که اکنون مشکلش حل‬ ‫شد و تالش می کنیم تا پایان سال کمبود تولید را جبران کنیم‪ .‬در‬ ‫خودرو هم اگر نقدینگی الزم تامین شود با برنامه هایی که داریم تا‬ ‫پایان سال کمبود تولید ان جبران می شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی را رصد میدانی کردیم و برای انها مصوبه‬ ‫داش��تیم‪ .‬رحمانی اضافه کرد‪ :‬ح��دود ‪ ۸‬هزار مصوبه در حوزه های‬ ‫گوناگون تصویب ش��د که ‪ ۶۰‬درصد ان مربوط به امور مالی است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬همه تالش ها را برای رفع مش��کالت مردم انجام‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫بازار اصناف‬ ‫همزمان با افزایش نرخ بنزین‬ ‫ستاد تنظیم بازار روزانه تشکیل جلسه می دهد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬برای‬ ‫نظ��ارت بر ب��ازار و روند تنظیم ان‪ ،‬هر روز جلس��ه‬ ‫تنظیم بازار با حضور تم��ام اعضا برگزار و همچنین‬ ‫روزانه ‪ ۱۰۰‬قلم کاال رصد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬عباس قبادی در‬ ‫برنامه تیتر امش��ب ش��بکه خبر گفت‪ :‬پس از اعالم‬ ‫قیمت ه��ای جدید بنزی��ن در کش��ور‪ ،‬صبح جمعه‬ ‫فراخوان دادیم و جلس��ه تنظیم بازار با حضور تمام‬ ‫اعضا برگزار ش��د و در سراس��ر کشور نیز استانداران‬ ‫جلساتی مشابه برگزار کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار است هر روز صبح با حضور اعضای‬ ‫س��تاد تنظی��م بازار و ب��رای نظارت بر ب��ازار و روند‬ ‫تنظیم ان‪ ،‬جلسات برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۰‬درصدی ورودی کاالها‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره شرایط‬ ‫فعل��ی بازار نی��ز بیان ک��رد‪ :‬بازار در ش��رایط فعلی‬ ‫روند عادی دارد و هیچ گون��ه کمبود کاالیی نداریم‪.‬‬ ‫قبادی تصریح کرد‪ :‬باتوجه به شرایط کشور‪ ،‬واردات‬ ‫کااله��ای اساس��ی وضعیتی مطل��وب دارد و تا این‬ ‫لحظه‪ ،‬ورودی کاال به کش��ور ‪ ۱۰‬درصد نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل بیشتر بوده و در فراوانی کاال‬ ‫و انباشت کاالی مصرفی مردم مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پایش مستمر بازار ادامه دارد‬ ‫س��ید جواد احم��دی‪ ،‬مع��اون س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان دیگ��ر مهمان‬ ‫برنام��ه نیز گفت‪ :‬در جلس��ه کارگ��روه تنظیم بازار‪،‬‬ ‫‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬مصوبه برای حاکم ش��دن ارام��ش در بازار‬ ‫داشتیم که در درجه نخست‪ ،‬پایش مستمر بازار قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ابالغیه جدیدی که صادر شد تشدید‬ ‫نظارت بر بازار در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬هماهنگی‬ ‫نزدیک تر با اتحادیه ها و اتاق های اصناف نیز موجب‬ ‫ارامش بیشتر بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫احمدی با اش��اره به برگزاری گش��ت های مستمر‬ ‫بازار در ش��رایط فعل��ی روند ع��ادی دارد و هیچ گونه کمبود کاالیی‬ ‫نداریم‪ .‬باتوجه به ش��رایط کشور‪ ،‬واردات کاالهای اساسی وضعیتی‬ ‫مطلوب دارد و تا این لحظه‪ ،‬ورودی کاال به کش��ور ‪ ۱۰‬درصد نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است‬ ‫اصناف و تعزیرات برای نظارت بر بازار افزود‪ :‬با ابالغ‬ ‫مصوبات به ‪ ۹۶‬انجمن‪ ،‬سندیکا و اتحادیه تاکید شد‬ ‫که در شرایط فعلی با هماهنگی های الزم از افزایش‬ ‫نرخ خدمات و کاالها خودداری کنند‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان تاکی��د کرد‪ :‬تا ای��ن لحظه افزایش‬ ‫قیمت��ی که متاثر از نرخ بنزین باش��د نداش��ته ایم و‬ ‫گزارش هایی در حوزه های حمل ونقل درون ش��هری‬ ‫داشته ایم که با نظارت تاکس��یرانی‪ ،‬کنترل ها انجام‬ ‫ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته تکمیلی سهمیه سوخت‬ ‫شهرام رضایی‪ ،‬نماینده شرکت پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی نی��ز در ارتباط تلفنی با برنامه‪ ،‬درباره بس��ته‬ ‫تکمیلی س��همیه س��وخت ن��اوگان ش��هری گفت‪:‬‬ ‫ناوگان تاکس��ی تلفنی در س��همیه بندی قبلی کارت‬ ‫شخصی ش��ان باطل و به انها کارت سوخت داده شد‬ ‫و اکنون نیز اگر این خودروها ازسوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و ش��هرداری ها ساماندهی شوند به‬ ‫میزان ‪ ۲۰۰‬لیتر برای خودروهای بنزین سوز و ‪۱۲۰‬‬ ‫لتیر برای دوگانه س��وز در کارت بانکی ش��ان واریزی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای خودروهای بین شهری نیز منتظر‬ ‫اطالعات سازمان راهداری هستیم تا سهمیه سوخت‬ ‫انها اعمال شود و براساس اعالم وزارت نفت و شرکت‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی‪ ،‬پس از دریافت اطالعات‪،‬‬ ‫‪ ۷۵۰‬لیتر برای خودروهای بنزین س��وز و ‪ ۴۵۰‬لیتر‬ ‫برای دوگانه سوز از ابتدای اذر اعمال و برای ‪ ۱۰‬روز‬ ‫باقیمانده ابان نیز سهمیه واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��وخت س��رویس های م��دارس نیز‬ ‫گفت‪ :‬اگر این خودروها در س��امانه س��پند ثبت نام‬ ‫شده باشند براساس اطالعات سهمیه بندی‪ ،‬مبلغ به‬ ‫کارت بانکی واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫رضای��ی اف��زود‪ :‬وانت باره��ا نیز س��همیه دریافت‬ ‫می کنند که از روز گذشته برای وانت بارهای پرمصرف‬ ‫‪ ۳۰۰‬لیتر و برای کم مصرف ‪ ۲۰۰‬لیتر اعمال ش��ده‬ ‫ام��ا وانت بارهایی که در حمل ونقل بین ش��هری کار‬ ‫می کنن��د بعد از س��اماندهی مابه التف��اوت ان واریز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه اینک��ه خودروه��ای ون در هم��ه‬ ‫کالس های خ��ودرو وجود دارند برای تاکس��ی های‬ ‫ون بع��د از شناس��ایی‪ ،‬کارت جدید ص��ادر خواهد‬ ‫ش��د و س��همیه انها ‪ ۶۰۰‬لیتر در ماه اعمال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاکس��ی های اینترنت��ی نیز باتوجه به اس��تفاده از‬ ‫نرم افزاره��ا در صورت داش��تن مجوز وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و تایید وزارت کشور و داشتن پیمایش‬ ‫باالی ‪ ۲۰۰‬کیلومتر‪ ،‬اعتبار به کارت بانکی انها واریز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره تمهیدات الزم برای روان س��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل گف��ت‪ :‬در هر س��همیه بندی اگر نیاز به‬ ‫تغییرات باش��د در کارگروه ه��ای مربوط پایش های‬ ‫الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلفات رصد خواهد شد‬ ‫مرتضی ضامن��ی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی‬ ‫نی��ز در ارتباط تلفنی ب��ا برنامه گفت‪ :‬در بخش های‬ ‫مختلف و در ش��هرهای گوناگ��ون گروه های نظارتی‬ ‫داری��م و باتوجه به اعالم ش��ماره پیام گیر‪ ،‬تخلفات‬ ‫رصد می ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ناوگان تاکس��یرانی روز‬ ‫ش��نبه فعال بودند و ارائه خدم��ت کردند و فقط در‬ ‫تهران به علت شرایط جوی مشکالتی داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدگی سریع به پرونده ها‬ ‫یاسر رایگانی‪ ،‬سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‪ :‬بازار تاکنون ارام‬ ‫بوده است و هیچ گونه افزایش نرخی نداشته ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روز ش��نبه بخش��نامه ای به استان های‬ ‫مختلف برای رس��یدگی به پرونده های افزایش نرخ‬ ‫صادر ش��د و ب��ا هماهنگ��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بازار مدیریت و کنترل خواهد شد و رسانه ها‬ ‫نی��ز می توانن��د در بازدی��د و رص��د روزان��ه همراه‬ ‫گش��ت های سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات سهمیه سرویس مدارس‬ ‫حص��اری‪ ،‬مدی��ر کل حمل ونقل وزارت کش��ور نیز‬ ‫در ارتب��اط تلفنی ب��ا برنامه گفت‪ :‬برای تاکس��ی های‬ ‫اینترنتی س��همیه در نظر گرفته ش��ده که با احتساب‬ ‫مابه التف��اوت به حس��اب انها واری��ز و پرداخت خواهد‬ ‫ش��د وی افزود‪ :‬س��نجش پیمایش براس��اس عملکرد‬ ‫ش��رکت های تاکس��یرانی اینترنتی انجام می ش��ود و‬ ‫اطمین��ان می دهی��م س��همیه ب��ه انها تعل��ق خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫حص��اری گف��ت‪ :‬ب��رای س��همیه س��رویس های‬ ‫م��دارس نی��ز ‪ ۱۲۰‬لیتر ب��رای خودروهای تک س��وز‬ ‫و براس��اس تعداد س��فر از کال نش��هرها تا ش��هرهای‬ ‫کوچ��ک و ‪ ۶۰‬لیت��ر ب��رای دوگان��ه س��وزها در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده که بع��د از ثب��ت در س��امانه س��پند‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫وانت بارها نیز‬ ‫سهمیه دریافت‬ ‫می کنند که از‬ ‫روز گذشته برای‬ ‫وانت بارهای‬ ‫پرمصرف‬ ‫‪ ۳۰۰‬لیتر و برای‬ ‫کم مصرف‬ ‫‪ ۲۰۰‬لیتر اعمال‬ ‫ شده است‬ ‫روزانه ‪ ۳۰‬هزار مورد بازرسی برای کنترل قیمت ها انجام می شود‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫گف��ت‪ :‬هرگونه افزایش نرخ به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار‬ ‫رصد می ش��ود و ‪ ۴‬هزار ب��ازرس از س��ازمان حمایت و اتاق‬ ‫اصناف در سطح کشور روزانه ‪ ۳۰‬هزار مورد بازرسی میدانی‬ ‫را برای کنترل قیمت ها انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬حس��ین‬ ‫م��درس خیابان��ی با اع�لام این خب��ر افزود‪ :‬درب��اره کنترل‬ ‫بازار در راس��تای اجرای ط��رح اصالح نرخ بنزی��ن عالوه بر‬ ‫این گش��ت های مشترک‪ ،‬س��ازمان تعزیرات حکومتی نیز با‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار بازرس در قالب ‪ ۸‬هزار اتحادی��ه قیمت ها را رصد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی ادامه داد‪ :‬ستاد ویژه تنظیم بازار‬ ‫ب��رای رصد قیمت ها در شهرس��تان ها نی��ز برگزار‬ ‫خواهد شد و رئیسان س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در تمام اس��تان ها نیز قیمت ها را به دقت‬ ‫بررسی می کنند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با اشاره به اینکه همه کاالها در‬ ‫بازار فراوان اس��ت و هیچ گونه کمبود کاالیی در کشور وجود‬ ‫ندارد گفت‪ :‬در تامین کاالهای ضروری و اساس��ی هیچ گونه‬ ‫مش��کلی وجود ندارد و کاالها به میزان کافی ذخیره س��ازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه عرض��ه کاال و ارائه تخفیف و‬ ‫حراج ها در فروش��گاه های زنجیره ای نیز مانند قبل‬ ‫ادامه دارد و کنترل بازار از طریق سامانه های رصد‬ ‫کاال‪ ،‬نرخ و س��امانه اعالم موج��ودی ادامه خواهد‬ ‫داش��ت افزود‪ :‬ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ایران پش��تیبان اجرای این طرح است و‬ ‫تولیدکنندگان نیز از این طرح اعالم حمایت کردند تا افزایش‬ ‫نرخ انجام نشود‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با اش��اره به اینکه درحال حاضر بخشی از‬ ‫نگرانی ما مربوط به حمل ونقل درون ش��هری اس��ت که برای‬ ‫رف��ع ان هماهنگی های��ی ب��ا وزارت نفت انجام ش��ده و باید‬ ‫طوری برنامه ریزی ش��ود تا س��همیه بندی بنزین شامل همه‬ ‫ذی حقان در حوزه حمل ونقل شود‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫به ضرورت همراهی رس��انه ها برای اطالع رس��انی مناس��ب‬ ‫و به موق��ع به مردم درب��اره تثبیت قیمت ه��ا و جلوگیری از‬ ‫هرگونه افزایش نرخ اش��اره و تصریح کرد‪ :‬از رسانه ها دعوت‬ ‫می کنی��م تا از فروش��گاه های زنجی��ره ای و موجودی کاالها‬ ‫بازدید کنند و به مردم در این زمینه اطمینان خاطر دهند‪.‬‬ ‫در صورت افزایش نرخ خودسرانه‪ ،‬واحد پلمب خواهد شد‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران گفت‪:‬‬ ‫پس از اعالم افزایش نرخ بنزین گش��ت های مشترک سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اتاق اصن��اف و تعزیرات حکومتی‬ ‫تقویت ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین با هماهنگی که ب��ا اتحادیه ها‬ ‫داشتیم انها نیز تعداد بازرسی های خود را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫ی��داهلل صادقی در گفت وگو با ایلنا با رد هرگونه افزایش نرخ‬ ‫کاال خبر از برخورد ش��دید و در صورت لزوم پلمب واحدهای‬ ‫عرضه کننده خاطی داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هماهنگی های الزم برای نظارت بر مبادی عرضه‬ ‫کاال اع��م از کااله��ای واردات��ی و تولیدی بین س��ازمان های‬ ‫مسئول انجام شده که هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشند‪.‬‬ ‫مردم تخلفات را گزارش کنند‬ ‫صادق��ی اف��زود‪ :‬همچنی��ن ب��ر فراین��د توزیع و‬ ‫انبارش شرکت های پخش اعم از دولتی و خصوصی‬ ‫نظ��ارت کامل وجود دارد ت��ا هیچ گونه تغییری اعم‬ ‫از قیمت گذاری و توزیع نداش��ته باشند‪ .‬شبکه های‬ ‫مویرگی توزی��ع کاال مانند قبل باید فرایند توزیع را‬ ‫ادام��ه دهند تا هیچ کمب��ودی در عرضه کاال وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره اثرات افزایش نرخ بنزین بر نرخ تمام شده برخی‬ ‫ت برخی کاالها افزایش پیدا‬ ‫کاالها گفت‪ :‬اگر الزم باش��د قیم ‬ ‫کن��د ما گ��زارش الزم را تهیه و به وزیر ارائ��ه می دهیم و در‬ ‫نهایت اگر ضروری تشخیص داده شود اجازه افزایش نرخ داده‬ ‫خواهد شد اما درحال حاضر مجوز هیچ گونه افزایش‬ ‫قیمتی صادر نش��ده و قیمت ه��ا بدون هیچ تغییری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫صادقی با اشاره به بازرسی های فیزیکی و برخورد‬ ‫ب��ا متخلفان گفت‪ :‬پس از اع�لام افزایش نرخ بنزین‬ ‫گشت های مشترک سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با ات��اق اصن��اف و تعزیرات حکومتی تقویت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچنین با هماهنگی که با اتحادیه ها داشتیم انها نیز‬ ‫تعداد بازرسی های خود را افزایش داده اند‪ .‬همزمان ما از طریق‬ ‫س��امانه رصد کاال و انبارها شبکه تهیه و توزیع کاال را کنترل‬ ‫می کنیم تا مشکلی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جلسه اخیر قائم مقام وزیر در امور بازرگانی‬ ‫گفت‪ :‬در این جلس��ه اعالم ش��د هیچ کمب��ودی در کاالهای‬ ‫اساس��ی و پرمصرف وجود ندارد و ش��رکت بازرگانی دولتی و‬ ‫شرکت پش��تیبانی امور دام و سایر ش��رکت های تامین کننده‬ ‫کاال در بخش خصوصی بیش از نیاز کشور اقدام به واردات این‬ ‫گون��ه کاالها کرده اند و در ص��ورت هرگونه کمبودی از ذخایر‬ ‫موجود در انبارها استفاده خواهد شد‪ .‬با این روند جلو هرگونه‬ ‫کم فروش��ی و احتکار کاال گرفته خواهد شد‪ .‬مردم در صورت‬ ‫هرگونه تخلف به ویژه افزایش نرخ کاال می توانند با تلفن ‪۱۲۴‬‬ ‫تماس بگیرند که در کمترین زمان به ش��کایت انها رسیدگی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اج��رای سیاس��ت های دول��ت در زمینه‬ ‫اص�لاح ن��رخ بنزی��ن نگرانی های��ی درباره‬ ‫گران��ی کااله��ا و دیگر خدمات ب��ه وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بعد از اجرای سیاست های‬ ‫دول��ت در زمینه اصالح ن��رخ بنزین مردم‬ ‫نگران افزایش قیمت ها هستند که ضروری‬ ‫اس��ت اقدام های الزم برای کنترل و نظارت‬ ‫بر قیمت ها انجام شود‪.‬‬ ‫نکت��ه ای ک��ه قابل تامل اس��ت ضرورت‬ ‫تش��دید نظارت ها در بازار شهرهای بزرگ‬ ‫استان ها به ویژه تبریز به عنوان مرکز استان‬ ‫بوده که باید کاالهای فراوانی در بازار وجود‬ ‫داشته باشد تا دست سوءاستفاده گران کوتاه‬ ‫ش��ود و از افزایش ن��رخ جلوگیری به عمل‬ ‫اید‪.‬‬ ‫اس��تاندار اذربایجان ش��رقی در این باره‬ ‫معتق��د اس��ت افزایش ن��رخ بنزی��ن تاثیر‬ ‫چندانی بر نرخ تمام ش��ده کاالهای تولیدی‬ ‫ن��دارد و مردم نگ��ران گران ش��دن کاالها‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫محمدرضا پورمحمدی با تاکید بر اینکه‬ ‫افزایش نرخ بنزی��ن یک تصمیم الزم االجرا‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬هرگون��ه افزای��ش نرخ‬ ‫کاالهای اساسی به بهانه افزایش نرخ بنزین‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه قیمت ها ازس��وی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫اس��تان به طور مس��تمر کنت��رل و نظارت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬س��ازمان های مسئول‬ ‫بای��د به ط��ور ج��دی ب��ر ای��ن موض��وع‬ ‫نظارت کنند‪.‬‬ ‫پورمحم��دی اف��زود‪ :‬دول��ت از مح��ل‬ ‫درامده��ای حاصل از ای��ن تصمیم و برای‬ ‫کاهش اثار تورمی ان‪ ،‬تس��هیالت ویژه ای‬ ‫ب��رای م��ردم در نظ��ر گرفته ک��ه به زودی‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرس�ی از قیمت ه�ا در‬ ‫‹ب�ازار تبری�ز به ط�ور محس�وس و‬ ‫نامحسوس‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اذربایج��ان ش��رقی نی��ز در گفت وگو با مهر‬ ‫از تش��دید نظارت ه��ا در ب��ازار تبری��ز خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬بازرس��ی از قیمت ه��ا در بازار‬ ‫تبری��ز به ط��ور محس��وس و نامحس��وس‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫حبیب امین زاده ادامه داد‪ :‬نرخ هیچ کاالیی‬ ‫افزایش نمی یابد‪ .‬افزایش نرخ کاال و خدمات‬ ‫ممنوع اس��ت و ب��ا متخلفان به ط��ور قاطع‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫وی از فع��ال ب��ودن س��امانه ‪ ۱۲۴‬ب��رای‬ ‫دریاف��ت گزارش ه��ای مردم��ی از هرگونه‬ ‫افزای��ش ن��رخ کااله��ا در ب��ازار خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬بازرس��ان این س��ازمان و اتاق اصناف‬ ‫به ط��ور گس��ترده در س��طح عرض��ه حضور‬ ‫دارن��د و هر ن��وع تغییرات قیمت��ی را رصد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫امین زاده با بی��ان اینکه کاالهای موردنیاز‬ ‫در انبارها وجود دارد و نگرانی از بابت تامین‬ ‫یا کمبود کاال در اس��تان نداری��م‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫م��ردم نیز در صورت مش��اهده تخلفات ما را‬ ‫در جریان قرار دهند تا ماموران این س��ازمان‬ ‫موضوع را بررسی کنند‪.‬‬ ‫ن��رخ حامل ه��ای ان��رژی در ح��وزه گاز و‬ ‫گازوئیل افزایش��ی نداش��ته اس��ت‪ .‬بیش��تر‬ ‫خودروه��ای مرب��وط به ح��وزه حمل ونقل‬ ‫وابس��ته به این دو ماده س��وختی هس��تند و‬ ‫انتظ��ار داریم ک��ه هیچ افزای��ش قیمتی از‬ ‫باب��ت افزایش نرخ بنزین در کاالها و خدمات‬ ‫مشاهده نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹‹جای�ی ب�رای افزای�ش قیمت ها‬ ‫وجود ندارد‬ ‫معاون اقتصادی استاندار اذربایجان شرقی‬ ‫نیز به مردم اطمین��ان می دهد که خبری از‬ ‫افزای��ش نرخ کااله��ا و خدمات در اس��تان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫علی جهانگیری افزود‪ :‬جایی برای افزایش‬ ‫قیمت ه��ا وجود ندارد‪ .‬نظارت بر قیمت ها در‬ ‫ب��ازار به صورت خویش��تنداری و بدون تنش‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه برنامه ه��ای دولت برای‬ ‫حمای��ت از اقش��ار اس��یب پذیر از مح��ل‬ ‫افزای��ش ن��رخ بنزین نی��ز ابراز ک��رد‪ :‬انتظار‬ ‫داری��م ک��ه از نظر قیمت‪ ،‬اتف��اق خاصی در‬ ‫ب��ازار نیفت��د و ش��رایط بازار ه��م به گونه ای‬ ‫اس��ت که جای��ی ب��رای افزای��ش قیمت ها‬ ‫وجود ن��دارد و مردم نباید از این بابت نگران‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ خبر‬ ‫مردم نگران گرانی‬ ‫کاالها نباشند‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫در نشست ویژه اعضای اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قدردانی ربیعی از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رئیس شورای اطالع رسانی دولت از عملکرد‬ ‫مرکز رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت قدردان��ی کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬براساس جمع بندی دبیرخانه‬ ‫ش��ورای اطالع رس��انی دول��ت‪ ،‬مرک��ز روابط‬ ‫عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ش��اخص های حضور در برنامه های‬ ‫صداوس��یما و گفت وگو با رس��انه های جمعی‬ ‫به عنوان یکی از نهادهای فعال ش��ناخته شد‬ ‫و مورد قدردانی علی ربیعی‪ ،‬سخنگو و رئیس‬ ‫شورای اطالع رس��انی دولت قرار گرفت‪ .‬این‬ ‫ارزیاب��ی پیرو ابالغ سیاس��ت ها‪ ،‬مالحظات و‬ ‫برنامه های رس��انه ای و تبلیغ��ی دولت بوده و‬ ‫ای��ن قدردان��ی به طور مکتوب از س��وی علی‬ ‫ربیعی به رض��ا رحمانی «وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت» ارس��ال شد‪ .‬در بخشی از متن این‬ ‫قدردان��ی امده اس��ت‪« :‬امید اس��ت اهتمام‬ ‫ج��دی در اج��رای سیاس��ت ها و برنامه های‬ ‫رس��انه ای و تبلیغی دولت و حضور گس��ترده‬ ‫مدی��ران ارش��د ان نهاد در عرصه رس��انه ای‬ ‫کش��ور منجر به انعکاس شایس��ته تالش ها‪،‬‬ ‫اقدام ه��ا و خدم��ات انجام ش��ده و همچنین‬ ‫امیدافرینی و اعتمادبخشی به مردم شود‪».‬‬ ‫همایش بین المللی‬ ‫شهر هوشمند در شیراز‬ ‫نخس��تین همای��ش بین الملل��ی ش��هر‬ ‫هوشمند با همکاری س��ازمان فاوا شهرداری‬ ‫ش��یراز و موسس��ه عالی اپادانا در کالنش��هر‬ ‫ش��یراز به م��دت دو روز در تاریخ های ‪ ۲۲‬و‬ ‫‪ ۲۳‬اب��ان برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از‬ ‫فارس‪ ،‬دبیر علمی همایش ش��هر هوش��مند‬ ‫گف��ت‪ :‬این همایش ب��ا هدف فراه��م کردن‬ ‫زمینه های همکاری بیشتر بین پژوهشگران و‬ ‫پژوهشگران به منظور ارائه راهکار های مناسب‬ ‫ب��رای ارتق��ای کیف��ی و هدفمندی مس��ائل‬ ‫کاربردی ش��هر هوش��مند در ش��یراز برگزار‬ ‫شد‪ .‬مشکسار افزود‪ :‬در این همایش دو روزه‬ ‫‪ ۳۱۰‬پژوهشگر و صاحب نظر علوم مهندسی و‬ ‫مدیریتی راهبرد ه��ا و چالش های پیش روی‬ ‫تحقق شهر هوشمند را بررسی کردند‪ .‬از ‪۳۸۷‬‬ ‫مقاله ارس��الی به دبیرخانه همایش ‪ ۶۰‬مقاله‬ ‫انتخ��اب و در این همایش ارائه ش��د‪ .‬تمامی‬ ‫مقاله های ارائه ش��ده در این همایش دو روزه‬ ‫در پایگاه س��یلویکیا و کنسرس��یوم محتوای‬ ‫ملی در دس��ترس عالقه مندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در حاش��یه برگزاری این همایش نمایشگاهی‬ ‫از اخرین دستاورها و فناوری های شرکت های‬ ‫دانش بنیان با موضوع شهر هوشمند بر پا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشست تخصصی توزیع برق‬ ‫کشور به میزبانی گلستان‬ ‫حمی�د میرزاعل�ی‪ -‬نشس��ت تخصصی‬ ‫معاونان مهندسی ش��رکت های توزیع نیروی‬ ‫برق سراسر کشور به منظور ممیزی سامانه های‬ ‫مهندسی به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان گلستان برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از گرگان‪ ،‬ایوب پس��رک لی‪ ،‬معاون مهندسی‬ ‫و نظارت ش��رکت توزیع نیروی برق گلس��تان‬ ‫ه��دف از برگ��زاری ای��ن نشس��ت را معرفی‬ ‫نرم افزارهای مورد اس��تفاده و ش��اخص حوزه‬ ‫معاونت مهندس��ی‪ ،‬اش��نایی ب��ا نرم افزارهای‬ ‫بین المللی محاس��بات مکانیکی ش��بکه های‬ ‫توزی��ع و اص�لاح روش های محاس��باتی انها‪،‬‬ ‫یکپارچه س��ازی و بومی س��ازی روش ه��ای‬ ‫مطالعات مکانیکی و الکتریکی شبکه در سطح‬ ‫کش��ور و اس��تفاده از تجربه های شرکت های‬ ‫توزی��ع نیروی برق در ای��ن بخش عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی برگزاری این گونه نشس��ت ها برای اگاهی‬ ‫از توانمندی های ش��رکت های دیگر و ارتقای‬ ‫وضعیت شرکت های زیرمجموعه صنعت برق‬ ‫به ط��ور مس��تمر را خواس��تار ش��د‪ .‬در ادامه‬ ‫کوروش موسوی تاکامی‪ ،‬معاون فنی مهندسی‬ ‫توزی��ع توانی��ر ضمن بیان اس��تراتژی صنعت‬ ‫توزی��ع نیروی برق در حوزه مهندس��ی گفت‪:‬‬ ‫قابلیت ها و توانایی های س��امانه های طراحی‪،‬‬ ‫باید خواس��ته های اس��تاندارد را دربرداش��ته‬ ‫و از فن��اوری مدرن روز برخوردار باش��د‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬سیاست معاونت هماهنگی توزیع‬ ‫توانیر‪ ،‬س��اماندهی سامانه های مهندسی‪ ،‬ارائه‬ ‫الگوریتم و شرح خدمات به منظور تامین‪ ،‬تهیه‬ ‫یا طراحی سامانه های پیشرفته و مکانیزاسیون‬ ‫م��کان مح��ور نظارت اس��ت که به ط��ور جد‬ ‫پیگی��ری و اج��را خواه��د ش��د‪ .‬در ادامه این‬ ‫نشست نرم افزارهای قابل استفاده در معاونت‬ ‫مهندس��ی و نرم افزار س��امانه جامع مهندسی‬ ‫ازسوی مدعوین مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اولویت بندی کاالهای مهم صادراتی استان اصفهان‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫الزمه غلبه بر‬ ‫شرایط تحریمی‬ ‫کنونی تحقق‬ ‫اقتصاد خصوصی‬ ‫به معنای‬ ‫واقعی است‬ ‫نشس��ت ویژه اعضای ات��اق بازرگان��ی اصفهان با‬ ‫هدف بررسی و اولویت بندی کاالهای مهم صادراتی‬ ‫اس��تان برگزار شد و در جریان این نشست کلیدواژه‬ ‫غلبه بر شرایط اقتصادی کنونی توجه به تشکل های‬ ‫تخصصی عملکردی عنوان شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در ابتدای این رویداد‪،‬‬ ‫مس��عود گلش��یرازی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬تدوین برنامه ه��ای عملیاتی و اجرایی جنگ‬ ‫اقتص��ادی ام��روز در فعالیت های فع��االن اقتصادی‬ ‫بسیار محسوس است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینک��ه محدودیت ه��ا و تحریم ها از‬ ‫گذش��ته تاکنون وجود داش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬بهره مندی از‬ ‫کلیدواژه هایی چون سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫همچنی��ن بیانی��ه گام دوم انقالب مبن��ی بر تاکید‬ ‫رهب��ر معظم انقالب بر نقش افرین��ی جوانان در‪۴۰‬‬ ‫س��اله دوم انقالب‪ ،‬در ش��رایط کنونی بس��یار حائز‬ ‫اهمیت بوده و الزم است فعاالن اقتصادی این اسناد‬ ‫باالدس��تی را مطالعه و تحلیل و سازکارهای اجرایی‬ ‫خود را برای تحقق ان تجهیز کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬الزمه غلبه بر شرایط‬ ‫تحریمی کنونی را تحقق اقتصاد خصوصی به معنای‬ ‫واقعی دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬در دوره نهم فعالیت‬ ‫ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان‪ ،‬دوره گذر از اتاق نس��ل‬ ‫نخست به س��وم‪ ،‬شبکه سازی بین اعضا‪ ،‬مدل سازی‬ ‫از عملکرد اتاق های مطرح جهان در شرایط بحرانی‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی کلیدواژه ه��ای این نقش��ه راه را ایجاد مراکز‬ ‫رشد‪ ،‬شتاب دهنده ها‪ ،‬ش��وراها و شبکه سازی میان‬ ‫اعضا بیان و تصریح کرد‪ :‬توجه به اقتصاد دانامحور و‬ ‫برقراری جریان دانش در واحدهای صنعتی از طریق‬ ‫تعامل نزدیک بین عناصر موثر در اقتصاد بسیار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫گلش��یرازی با بیان اینکه رویداد ماراتون صادرات‬ ‫به همت مراکز توسعه سرمایه انسانی و شتاب دهنده‬ ‫ص��ادرات ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان برگزار ش��ده‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬الزم اس��ت ش��تاب دهنده های تجارت‬ ‫الکترونیک‪ ،‬بازاریابی و کسب وکارهای نوپا به کمک‬ ‫اقتصاد اصفهان بیایند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اصفهان یکی دیگر از راه های‬ ‫برون رف��ت اقتص��اد کش��ور از مش��کالت کنونی را‬ ‫شبکه س��ازی بین جوانان و ایج��اد نهادهای تجاری‬ ‫روس��تا در ادام��ه ملزومات بازاریاب��ی فرامرزی را‬ ‫بازارگردی‪ ،‬بازارگزینی‪ ،‬بازارشناس��ی‪ ،‬بازارگستری‪،‬‬ ‫بازارداری و بازارس��نجی دانست و به تشریح هریک‬ ‫از ای��ن موارد پرداخ��ت‪ .‬پدر بازاریاب��ی نوین ایران‬ ‫ضم��ن تاکید ب��ر اینکه صادرات برای همه نیس��ت‬ ‫و ه��ر تولی��د کنن��ده ای الزام��ا نبای��د صادرکننده‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات نباید مقطع��ی‪ ،‬دلبخواهی و‬ ‫انفعالی و واکنش��ی باشد و صادرات در حقیقت یک‬ ‫س��رمایه گذاری بلندمدت و استراتژیک است‪ .‬روستا‬ ‫گف��ت‪ :‬اقتصاد امروز اقتصاد هم افرینی اس��ت؛ پس‬ ‫ب��رای موفقیت در ان باید به ایج��اد یک هم افزایی‬ ‫بین خود و شرکت های مکمل پرداخت‪.‬‬ ‫وی کوتاه��ی ی��ا ناتوانی در س��رمایه گذاری برای‬ ‫پرورش نیروی انس��انی‪ ،‬انجام ص��ادرات بدون طرح‬ ‫و برنامه ری��زی اگاهانه‪ ،‬منطبق نش��دن محصوالت‬ ‫با بازارهای هدف‪ ،‬نداش��تن یا اس��تفاده نادرس��ت‬ ‫از اطالع��ات ب��ازار‪ ،‬س��ازمان صادراتی نامناس��ب‪،‬‬ ‫اش��تباه های مربوط به قیمت گ��ذاری و بی دقتی در‬ ‫انج��ام س��فارش ها را از جمله دالیل موفق نش��دن‬ ‫شرکت ها در امر صادرات بیان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پلتفرم نواوری اجتماعی‬ ‫اقتصاد امروز اقتصاد هم افرینی است؛ پس برای موفقیت در ان‬ ‫باید به ایجاد یک هم افزایی بین ش��رکت خود و ش��رکت های مکمل‬ ‫پرداخت‬ ‫و صادراتی با هدف ایجاد تقاضا برای صنایع کش��ور‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود بیش از ‪ ۹۰۰‬صادرکننده در‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬س��ال گذشته صادرات استان‬ ‫بی��ش از ‪ ۶‬میلیارد دالر بوده و هدف ما ضمن حفظ‬ ‫وضعیت موجود‪ ،‬ایجاد سازکاری برای تقویت مراحل‬ ‫رشد این روند ظرف ‪ ۳‬سال اینده است‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگان��ی اصفهان تش��کیل انجمن‬ ‫صادرکنن��دگان اس��تان اصفهان را برنام��ه ای برای‬ ‫ساماندهی تش��کل های شرکت های صادراتی استان‬ ‫دانس��ت و تاکی��د کرد‪ :‬کلی��دواژه غلبه بر ش��رایط‬ ‫کنونی‪ ،‬توجه به تش��کل های تخصص��ی عملکردی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به ساختار و تشکیالت حرفه ای‬ ‫در ادامه احمد روس��تا‪ ،‬پدر بازاریابی نوین ایران با‬ ‫تاکید بر این نکته ک��ه هیچ حرکت صادراتی بدون‬ ‫داشتن سیاست های کالن پایدار نخواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توجه به س��اختار و تش��کیالت حرفه ای‪ ،‬سیستم و‬ ‫س��ازکارها‪ ،‬مناب��ع مال��ی و انس��انی و مدیریت در‬ ‫موفقیت ش��رکت های مدیریت ص��ادرات تاثیرگذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ص��ادرات را ارتباط پایدار با بازارهای حرفه ای‬ ‫و حرفه ای ه��ای ب��ازار در ان س��وی مرزه��ای ملی‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ ۳ :‬رکن موفقیت در صادرات‪،‬‬ ‫بازارشناسی‪ ،‬بازارسازی و بازارداری است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید بهشتی‪ ،‬درد‬ ‫مدیریت ما را شتاب پیش از توانا شدن و درنگ پس‬ ‫از فرصت یافتن دانس��ت و افزود‪ :‬اگر قصد موفقیت‬ ‫در ص��ادرات دارید‪ ،‬باید بازار را خوب بشناس��ید و‬ ‫سریع حرکت کنید‪.‬‬ ‫در ادامه این رویداد‪ ،‬احس��ان شهیر‪ ،‬مدیر توسعه‬ ‫کس��ب وکار اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬ماراتون صادرات‬ ‫را یک پلتف��رم نواوری اجتماعی در قالب سلس��له‬ ‫رویداده��ای مل��ی چندمرحله ای و با ه��دف تولید‬ ‫راهکار به وس��یله قدرت خالقی��ت جمعی برای حل‬ ‫مس��ائل واقعی حوزه صادرات ازس��وی متخصصان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در پیش رویداد مارات��ون صادرات ‪۸‬‬ ‫مس��ئله اصلی فعاالن اقتصادی شناسایی می شود و‬ ‫س��پس در رویداد اصلی ک��ه در روزهای ‪ ۷‬و ‪ ۸‬اذر‬ ‫امس��ال برگزار می شود‪ ،‬تمامی مجموعه ها‪ ،‬فعاالن و‬ ‫افراد مرتبط با حوزه بازارسنجی و صادرات کشوری‬ ‫دعوت می ش��وند ت��ا پیرام��ون هر یک از مس��ائل‬ ‫هش��ت گانه در دو روز کامل س��ند تحلیل بازار ارائه‬ ‫دهند‪ .‬ش��هیر تصریح کرد‪ :‬در روز نخس��ت رویداد‪،‬‬ ‫شیوه های بازارسنجی در قالب ارائه اموزشی ازسوی‬ ‫چهره ه��ای مطرح جهان��ی حوزه بازارس��نجی ارائه‬ ‫می شود و سپس در روز دوم‪ ،‬تمامی شرکت کنندگان‬ ‫به طور فردی یا گروهی س��ند بازارس��نجی را برای‬ ‫مسئله انتخابی ارائه می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد‬ ‫انعقاد ‪۲۴‬قرارداد سرمایه گذاری در شهرک صنعتی ارسنجان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس با تش��ریح‬ ‫زیرس��اخت های ایجاد ش��ده در ش��هرک صنعتی ارس��نجان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ش��هرک صنعتی ارس��نجان ظرفیت ایجاد و استقرار‬ ‫‪۱۶۴‬واحد صنعتی با پیش بینی ‪ ۸۵۰‬نفر اش��تغال و نیز جذب‬ ‫سرمایه گذاران فراهم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬احد فتوحی در نشس��ت رفع موانع تولید‬ ‫ک��ه با حضور فرمان��دار و مدیران نهاد های اجرایی شهرس��تان‬ ‫و نیز فعاالن صنعتی ش��هرک صنعتی ارس��نجان برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬همه زیرس��اخت ها برای استقرار واحد های صنعتی‬ ‫در این شهرک صنعتی فراهم شده و شهرک صنعتی ارسنجان‬ ‫با‪ ۶۶‬هکتار مس��احت دارای امکانات زیربنایی مانند اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬شبکه فاضالب و تصفیه خانه فاضالب است و طرح اسفالت‬ ‫ورودی‪ ،‬ش��بکه روشنایی نیز در این ش��هرک صنعتی اجرایی‬ ‫خواهدش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۲۴‬قرارداد با سرمایه گذاران‬ ‫برای ایجاد واحد های تولیدی و صنعتی منعقدش��ده که از این‬ ‫تعداد ‪ ۲‬واحد با اشتغالزایی ‪ ۳۰‬نفر در مرحله بهره برداری است‪.‬‬ ‫فتوحی از س��رمایه گذاران خواس��ت با توجه به ظرفیت های‬ ‫موجود در شهرس��تان ارسنجان و وضعیت مناسب زیرساختی‬ ‫در این ش��هرک صنعتی‪ ،‬از این فرصت ب��رای ایجاد واحد های‬ ‫تولیدی و اشتغال پایدار صنعتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬واگذاری اراضی در این ش��هرک صنعتی با‬ ‫ش��رایط ویژه مناطق محروم انجام می شود و فقط ‪۱۰‬درصد از‬ ‫مبلغ حق انتفاع اراضی به طور نقدی دریافت ش��ده و ‪۹۰‬درصد‬ ‫به طور اقساط ‪۴۸‬ماهه‪ ،‬بدون سود محاسبه می شود و واحد های‬ ‫تولیدی نیز تا‪۱۳‬سال معاف از مالیات هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی ف��ارس در ادامه‬ ‫با اش��اره به پیگیری های انجام ش��ده در زمینه تبدیل منطقه‬ ‫صنعت��ی فیج��ان این شهرس��تان ب��ه ناحیه صنعت��ی گفت‪:‬‬ ‫بررسی های فنی و کارشناسی برای ایجاد ناحیه صنعتی انجام و‬ ‫در مرحله پیگیری است و به محض واگذاری اراضی به شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مراحل توس��عه و تکمیل زیرساخت های‬ ‫ناحیه صنعتی انجام می شود‪ .‬فرماندارشهرستان ارسنجان نیز‬ ‫در این نشست‪ ،‬توسعه صنعتی را از راهبردهای مهم برای ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار اعالم کردوگفت‪ :‬در این زمینه از سرمایه گذاران‬ ‫حمایت های الزم در سطح شهرستان انجام می شود‪.‬‬ ‫کاظمی در ادامه با اش��اره به بس��ترهای س��رمایه گذاری در‬ ‫شهرک صنعتی ارس��نجان‪ ،‬از س��رمایه گذاران خواست از این‬ ‫فرصت استفاده کنند‪ .‬وی همچنین خواستار واگذاری مدیریت‬ ‫منطقه صنعتی فیجان به ش��رکت ش��هرک های صنعتی و نیز‬ ‫تکمیل زیرساخت ها در شهرک صنعتی ارسنجان شد‪.‬‬ ‫ساخت باغ بزرگ ایرانی با حضور استاندار فارس اغاز شد ‬ ‫استاندار فارس کلنگ ساخت باغ بزرگ ایرانی را در کالنشهر‬ ‫شیراز به زمین زد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬عنایت اهلل رحیمی با اشاره‬ ‫به رویکرد مدیریت ش��هری ش��یراز در ایجاد پروژه های فاخر و‬ ‫با هدف توس��عه و تقویت انسان محوری‪ ،‬گفت‪ :‬بی تردید اجرای‬ ‫چنین پروژه هایی رضایت مندی مردم را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین که با حضور اعضای ش��ورای ش��هر‪ ،‬ش��هردار‬ ‫ش��یراز و سایر مسئوالن برگزار شد‪ ،‬استاندار فارس از مجموعه‬ ‫ش��هرداری و شورای ش��هر شیراز خواس��ت در دو سال اینده‬ ‫اقدام های��ی همچون راه اندازی خط دو مترو‪ ،‬رس��اندن خط ‪۳‬‬ ‫به مراحل قابل توجه‪ ،‬پیگیری روند اجرای پروژه هایی همچون‬ ‫محورهای زندیه و عرفان را با جدیت در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫رحیم��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬ایج��اد چنی��ن پروژه ه��ای فاخر و‬ ‫ارزشمندی به داشته های شیراز می افزاید‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در پروژه های��ی که با فضای س��بز و طبیع��ت ارتباط دارد باید‬ ‫به س��مت کمترین اس��تفاده از مصالح ساختمانی و منظرهای‬ ‫خش��ک و ب��ی روح حرکت کنیم‪ .‬ورود به فضاهای س��بزی که‬ ‫نماهای س��نگی و س��اختمانی دارد‪ ،‬اغتش��اش ذهن��ی ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬نماینده عالی دولت در اس��تان ف��ارس همچنین بر‬ ‫لزو م توجه به محتوا در فضاهایی همچون باغ ایرانی تاکید کرد‬ ‫و افزود‪ :‬مناس��بات‪ ،‬ایین ها‪ ،‬تعامالت گروهی و ایجاد خاطرات‬ ‫جمعی از مصداق های تولید محتوا برای این محیط هاس��ت که‬ ‫باید به سمت شادی و نشاط حرکت کند‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که وجود ش��ادی و امید نیز در کنار‬ ‫فراز و نش��یب ها نیاز اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بی تردید غمگساری از‬ ‫جامعه و تقویت روحیه نش��اط و شادی در دستیابی به توسعه‬ ‫و توفیق در تحوالت موثر اس��ت‪ .‬رحیمی گفت‪ :‬در انتخاب این‬ ‫محتواه��ا باید همخوان��ی با فرهنگ و مبان��ی مذهبی با دقت‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪ .‬اس��تاندار فارس پروژه س��اخت باغ ایرانی را‬ ‫اقدامی مطلوب و اثر گذار دانست و ابراز امیدواری کرد مدیریت‬ ‫شهری در مسیر افزودن به چنین فضاهایی گام بردارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��هرداری و ش��ورای ش��هر گام هایی در‬ ‫راس��تای تحقق شعار انس��ان محوری برداش��ته اند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫رویکرد اندوخته ای ارزش��مند برای شهر بر جا خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در اس��تان فارس با بی��ان اینکه مجموعه‬ ‫مدیری��ت ش��هری و دولت تدبیر و امی��د نهایت تالش و همت‬ ‫خود را در راس��تای خدمت رس��انی به مردم ب��ه کار گرفته اند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬عالوه بر پروژه های شهری که در ‪ ۱۱۲‬شهر استان‬ ‫جریان دارد تا پایان سال شاهد بهره برداری از پروژه هایی کالن‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۳۰‬هزار میلی��ارد تومان در نقاط گوناگون اس��تان‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل در رشت‬ ‫استان گیالن از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬اذر شاهد نخستین رویداد بزرگ‬ ‫فرصت های ساخت داخل خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گی�لان از برگزاری‬ ‫نخس��تین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در‬ ‫اذر امس��ال خبر داد و گفت‪ :‬این نمایشگاه به مدت ‪ ۴‬روز (‪۲۶‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۹‬اذر) در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی گیالن‬ ‫پذیرای عالقه مندان است‪.‬‬ ‫فرهاد دلق پوش با اش��اره به وجه تمایز این نمایشگاه نسبت‬ ‫به س��ایر نمایش��گاه ها افزود‪ :‬انچ��ه این نمایش��گاه را از دیگر‬ ‫نمایشگاه ها متمایز می کند‪ ،‬اعالم نیازمندی ها و توانمندی های‬ ‫شرکت های داخل کشور است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬استفاده از ظرفیت و توان داخلی‬ ‫در س��اخت قطعات و تجهیزات م��ورد نیاز صنعت و‬ ‫بهره گیری از مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫شناس��ایی نیازه��ای فناورانه واحده��ای تولیدی در‬ ‫زمینه قطعات‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬خط��وط تولید و‪ ...‬که‬ ‫از خارج کش��ور وارد می شود‪ ،‬از اهداف برگزاری این‬ ‫نمایشگاه است‪ .‬وی افزود‪ :‬در تالش هستیم با اعالم‬ ‫این نیازمندی ها به ش��رکت های دانش بنی��ان تولیدکنندگان‬ ‫قطع��ات و مخترع��ان و نخب��گان صنعت��ی و مراک��ز علمی و‬ ‫پژوهش��ی تا حدامکان زمینه تامین این نیازها در داخل استان‬ ‫و کش��ور فراهم شود‪ .‬دلق پوش خاطرنشان کرد‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫در راس��تای اج��رای اهداف نهضت س��اخت داخل و‬ ‫نهادینه س��ازی رونق تولید و ب��ا عنایت به نامگذاری‬ ‫س��ال به عنوان رونق تولید راه اندازی ش��ده‪ ،‬تا ضمن‬ ‫جلوگیری از خروج ارز از کشور و وابستگی به خارج‪،‬‬ ‫در مسیر خودکفایی در بخش های گوناگون صنعت‪،‬‬ ‫موفق تر از گذشته باشیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در برپای��ی این نمایش��گاه از‬ ‫شرکت های مطرح در حوزه های خودرو و قطعات خودرو‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬صنای��ع معدنی‪ ،‬فلزی و غیرفل��زی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬صنایع‬ ‫دریایی و‪ ...‬نیز از صنعتگران‪ ،‬دانش��گاهیان‪ ،‬کارگاه های کوچک‬ ‫و اس��تارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان دعوت می شود تا در‬ ‫این نمایشگاه حضور به هم رسانند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه با همکاری تشکل ها و اداره های مرتبط با عرصه تولید‬ ‫و فن��اوری به وی��ژه خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬شرکت ش��هرک های صنعتی‪ ،‬دانشگاه گیالن‪ ،‬پارک‬ ‫عل��م و فناوری گی�لان‪ ،‬منطقه ازاد انزلی‪ ،‬جهاد کش��اورزی و‬ ‫برخی از مراکز علمی و پژوهش��ی اس��تان برگزار می شود‪ .‬وی‬ ‫اب��راز امیدواری کرد با برگ��زاری این نمایش��گاه و تداوم روند‬ ‫پیگیری رفع نیازهای فناورانه ش��رکت ها در اس��تان گیالن در‬ ‫راس��تای رونق تولید‪ ،‬شکوفایی و خودکفایی صنعتی‪ ،‬گام های‬ ‫موثری برداشته شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫دالر کانال عوض کرد‪ ،‬طال گران شد‬ ‫دالالن دوباره دست به کار شدند‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫با مدیریت بانک مرکزی نوس��ان ها کنترل خواهد شد و به نظر‬ ‫می رس��د این روند موقتی باش��د و در یکی دو روز اینده شاهد‬ ‫کاه��ش و ثب��ات قیمت ها در بازار ارز و به دنب��ال ان بازار طال و‬ ‫سکه باشیم‬ ‫‹ ‹دالر‪ ،‬عامل گرانی طال و سکه‬ ‫محمد کشتی ارای‪ ،‬عضو اتحادیه طال و جواهر در باره‬ ‫وضعی��ت اخیر بازار طال و س��که در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬نرخ طال و س��که در چند روز گذشته درحالی با‬ ‫رش��د نرخ روبه رو ش��ده که اونس جهانی طال به عنوان‬ ‫یک��ی از عوام��ل اثر گذار ب��ر نرخ طال و س��که در بازار‬ ‫داخلی‪ ،‬تغییری نداش��ته و ثبات نرخ را تجربه می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه علت رش��د قیمت ه��ا در بازار طال و‬ ‫س��که در روز های گذشته‪ ،‬عامل رش��د نرخ دالر بوده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از انجای��ی که نرخ ارز مدتی ب��ود ثبات نرخ را‬ ‫تجربه می کرد‪ ،‬ازاین رو بازار طال و س��که هم نوس��ان‬ ‫چندانی نداش��ت و روزهای ارام��ی را می گذراند‪ .‬اما از‬ ‫انجایی که بازار ارز دچار نوسان شده و کانال نرخ دالر‬ ‫تغییر کرده؛ ازاین رو ش��اهد افزای��ش قیمت ها در بازار‬ ‫طال و سکه هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این عامل س��بب ش��ده نرخ س��که‬ ‫نسبت به هفته گذشته با رشد ‪ ۲۲۰‬هزارتومانی روبه رو‬ ‫ش��ود و به نرخ ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۲۲۰‬هزارتومان برس��د‪،‬‬ ‫یاداورش��د‪ :‬نرخ س��که طرح قدیم نیز در معامالت روز‬ ‫گذش��ته ب��ه ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۱۷۰‬هزارتومان رس��ید که‬ ‫نس��بت به هفته گذش��ته افزایش ‪ ۲۰۰‬هزارتومانی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬نیم س��که هم از دیگر انواع سکه است‬ ‫ک��ه در معام�لات دیروز نرخ ان ب��ه ‪ ۲‬میلیون و ‪۱۸۰‬‬ ‫هزارتومان رس��ید و رش��دی مع��ادل ‪ ۸۰‬هزارتومان را‬ ‫تجربه کرد و نرخ ربع س��که با ‪ ۱۰۰‬هزارتومان رش��د‪،‬‬ ‫به یک میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزارتومان رس��ید‪ .‬کشتی ارای‬ ‫در ادامه با بیان اینکه س��که های یک گرمی با رشد ‪۳۰‬‬ ‫تالش سفته بازان را خنثی می کنیم‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی از حضور فعال بازارس��از در بازار ارز خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫هرگونه تالش سفته‪‎‬بازانه در بازار ارز را خنثی می کنیم‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی در صفحه ش��خصی‬ ‫خود در فضای مجازی نوش��ت‪ :‬در چند روز گذشته همچنان بانک مرکزی در‬ ‫بازار ارز حضور فعال دارد‪ ،‬چراکه مدیریت بازار ایجاب می کند به عنوان بازارساز‬ ‫اصلی‪ ،‬نیازهای واقعی را تامین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز براساس با ماه های‬ ‫گذش��ته جمع اوری و به ذخایر کش��ور اضافه کند‪ .‬وی افزود‪ :‬مجموعه ذخایر‬ ‫بانک مرکزی از محل خرید ارز صادرات غیرنفتی و بازار ارز‪ ،‬این اجازه را به ما می دهد با رصد تحرکات‬ ‫ب��ازار ارز‪ ،‬هرگونه تالش برای س��فته بازی را خنثی کرده و همزم��ان اجازه می دهد روند عادی عرضه و‬ ‫تقاضای ارز‪ ،‬نرخ ان را تعیین کند‪.‬‬ ‫همتی ادامه داد‪ :‬تجربه بیش از یک س��ال و اندی گذش��ته بانک مرکزی در مدیریت علمی بازار ارز‬ ‫همچنان ادامه پیدا کرده و من اطمینان دارم شکل گیری انتظارات این چند روزه تاثیر چندانی بر بازار‬ ‫ارز نخواهد داش��ت و همان روند گذشته و منطقی در بازار ادامه پیدا خواهد کرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مردم مراقب سرمایه های خود باشند تا خدای ناکرده از ناحیه سودجویان و سفته بازان اسیب نبینند‪.‬‬ ‫گفتنی است عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته برای اطمینان دادن به مردم برای‬ ‫تامین ارز مورد نیاز‪ ،‬از صرافی های میدان فردوسی به طور سرزده بازدید کرد‪.‬‬ ‫هزارتومانی با نرخ ‪۸۶۰‬هزارتومان فروخته شد‪ ،‬نرخ هر‬ ‫گرم ط�لای ‪ ۱۸‬عیار را روز یکش��نبه ‪ ۴۲۶‬هزارتومان‬ ‫عن��وان ک��رد و افزود‪ :‬هر گ��رم طال‪ ،‬نس��بت به هفته‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۲۰‬هزارتومان گران تر شده است‪ .‬این‬ ‫عض��و اتحادیه طال و جواهر با تاکید بر اینکه عامل این‬ ‫برخالف نظ��ام مالیاتی مرس��وم جهان‪ ،‬در ای��ران به طور‬ ‫معمول اغنیا از قش��رهای گوناگون جامعه همچون پزشکان‪،‬‬ ‫وکال‪ ،‬طالفروشان‪ ،‬اهن فروش��ان و‪ ...‬به راحتی از بارپرداخت‬ ‫مالیات ش��انه خالی کرده و با بهانه های گوناگون‪ ،‬از تمکین‬ ‫به قانون فرار می کنند و این درحالی است که قشر کم درامد‬ ‫جامعه همچون کارمندان‪ ،‬پی��ش از دریافت حقوق‪ ،‬مالیات‬ ‫خود را به دولت می پردازند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین با توجه به الزام قانون بودجه ‪ ۹۸‬و نیاز مبرم‬ ‫کشور به تنوع درامدی‪ ،‬پزشکان به عنوان گروه نخست ملزم‬ ‫به نصب کارتخوان از طریق ثبت نام در س��امانه امور مالیاتی‬ ‫ش��دند تا از این طریق مالی��ات بحق را بپردازند؛ با این حال‬ ‫فقط‪ ۴۰‬درصد صاحبان حرف پزشکی اقدام به ثبت نام کرده‬ ‫و ‪ ۶۰‬درصد باقیمان��ده بی توجه به اجرای قانون‪ ،‬از کنار ان‬ ‫عبور کردند‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬براس��اس الگوهای‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ت��ورم ناش��ی از افزایش قیمت بنزین بر س��طح‬ ‫عمومی قیمت ها‪ ،‬حدود ‪ ۲‬درصد محاسبه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬سید حمید پورمحمدی در ارتباط تلفنی‬ ‫با برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫از افزایش قیمت بنزین‪ ،‬برای رفاه حال مردم س��همیه هایی‬ ‫برای تاکس��ی ها از جمله تاکس��ی های اینترنتی و س��رویس‬ ‫مدرس��ه ها در نظر گرفته شد که روی کرایه ها اثری نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سازمان برنامه و بودجه همه منابع حاصل‬ ‫از تفاوت قیمت ناش��ی از افزایش قیمت بنزین را در حسابی‬ ‫گرانی‪ ،‬دالر اس��ت و هیچ عامل دیگری زمینه ساز این‬ ‫نوسان ها نیست‪ ،‬یاداورش��د‪ :‬این در شرایطی است که‬ ‫وضعیت بازار مطلوب اس��ت و دادوس��تد ها روال عادی‬ ‫را طی می کند و تقاض��ای کاذب و مازادی دراین بازار‬ ‫وجود ندارد‪ .‬ضمن اینکه این رشد نرخ حبابی روی نرخ‬ ‫س��که ایجاد نکرده و براس��اس نرخ ارز در حال حرکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان قیمت ها موقتی است‬ ‫کشتی ارای با بیان اینکه به نظر نمی رسد این شرایط‬ ‫ادامه دار باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال��ی برخی افزایش‬ ‫نرخ بنزین را عامل رش��د نرخ درای��ن بازار ها می دانند‬ ‫که به نظر من‪ ،‬هیچ گونه رابطه مس��تقیمی بین تغییر‬ ‫نرخ بنزین و طال‪ ،‬س��که و ارز وجود ندارد و این عوامل‬ ‫غیرمس��تقیم است که بر ش��رایط بازارها تاثیر گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه دالالن و س��وداگران ب��ازار ارز و‬ ‫س��که همواره به دنبال بهانه ای هس��تند ت��ا بتوانند با‬ ‫سوءاس��تفاده از ش��رایط‪ ،‬فضا را ملتهب ک��رده و این‬ ‫نوس��ان ها س��ود به دس��ت اورند‪ ،‬افزود‪ :‬تغییر در نرخ‬ ‫بنزین این بهانه را برای فضاس��ازی به دست سوداگران‬ ‫داد و دالالن ب��ا دمیدن بر ات��ش گرانی‪ ،‬تالش کردند‬ ‫قیمت ها را باال ببرند‪.‬‬ ‫کش��تی ارای با بیان اینکه برای مهار این نوس��ان ها‪،‬‬ ‫نقش مدیریتی بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است و‬ ‫این نهاد می تواند با اقدام های مناس��ب‪ ،‬جلوی داللی ها‬ ‫و واس��طه گری ها را بگیرد‪ ،‬یاداورشد‪ :‬تجربه نشان داده‬ ‫بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بس��یار موفق بوده و‬ ‫بی تردید درحال حاضر هم می تواند جلوی این نوسان ها‬ ‫را بگیرد‪ .‬به گفته کشتی ارای‪ ،‬به طور قطع بانک مرکزی‬ ‫تمایلی به رشد قیمت ها ندارد‪ ،‬چون با ادامه این روند‪،‬‬ ‫س��ایر کاال ه��ا و خدمات نی��ز بار دیگر ب��ا افزایش نرخ‬ ‫روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫این فعال بازار براین باور اس��ت که با مدیریت بانک‬ ‫مرکزی نوس��ان ها کنترل خواهد شد و به نظر می رسد‬ ‫این روند موقتی باش��د و در یکی دو روز اینده ش��اهد‬ ‫کاه��ش و ثبات قیمت ها در بازار ارز و به دنبال ان بازار‬ ‫طال و سکه باشیم‪.‬‬ ‫مشوق مالیاتی برای پزشکانی که کارتخوان نصب کردند‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه براس��اس بررس��ی های مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجلس‪ ،‬پزش��کان باید س��االنه رقمی حدود‬ ‫‪ ۶.۵‬ت��ا ‪ ۷‬ه��زار میلی��ارد توم��ان مالی��ات بپردازن��د ک��ه‬ ‫البت��ه ای��ن عدد ک��ف مالیات دریافت��ی از این قش��ر مرفه‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ ،‬ام��ا اگ��ر همین رق��م هم محقق ش��ود‬ ‫کم��ک خوبی ب��ه دولت در تامی��ن منابع درام��دی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی رس��تم پور‪ ،‬مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر‬ ‫برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور در گفت وگو با مهر‪،‬‬ ‫با بیان اینکه انتظار داش��تیم که جامعه فرهیخته پزش��کی‬ ‫تمکین به قانون شان بیش��تر از این چیزی باشد که تاکنون‬ ‫رخ داده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگرچه جامعه پزشکی دالیل خاص خود‬ ‫را دارد و اعالم می کند که در این ماجرا در حقش��ان تبعیض‬ ‫شده و پزش��کان مورد هجمه رسانه ای قرار گرفتند اما سال‬ ‫گذش��ته اتفاق هایی افتاد که موجب ش��د پزشکان در مظان‬ ‫ف��رار مالیاتی قرار بگیرند و به همی��ن دلیل مجلس تصمیم‬ ‫گرفت که درامدهای این صنف را با استفاده از دستگاه های‬ ‫کارت خوان شفاف کند‪.‬‬ ‫تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین؛ کمتر از ‪ ۲‬درصد‬ ‫در نزد خزانه نگهداری می کند و ان را به حدود ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫نفر در قالب حدود ‪ ۱۸‬میلیون خانوار تقدیم می کند‪.‬‬ ‫پورمحمدی درباره میزان تورم احتمالی ناش��ی از افزایش‬ ‫قیمت بنزین با اشاره به اینکه نظرهای گوناگونی در این باره‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬با توج��ه به اختالف قیم��ت بنزین در‬ ‫کش��ورمان نس��بت به منطقه‪ ،‬یارانه ای که برای بنزین داده‬ ‫می ش��ود عادالنه توزیع نمی ش��ود و از این یارانه‪ ،‬دهک اول‬ ‫در مقایسه با دهک دهم‪ ۲۳ ،‬برابر بیشتر برخوردار می شود؛‬ ‫بنابرای��ن بس��یاری معتقد بودند باید ای��ن موضوع‪ ،‬اصالح و‬ ‫یارانه‪ ،‬عادالنه توزیع شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دیدگاه دیگر این بود که زمانی که تفاوت‬ ‫قیمت بنزین در کشورمان با کشور همسایه بیش از ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان اس��ت به طور طبیعی قاچاق ان زیاد می ش��ود و نباید‬ ‫زمینه قاچاق را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫پورمحم��دی اضافه کرد‪ :‬نظر دیگر این ب��ود که با اصالح‬ ‫قیمت بنزین‪ ،‬اس��تفاده از خودروهای گازسوز و برقی‪ ،‬بیشتر‬ ‫و الودگی هوا کم می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پ��س از انقالب‪ ۱۵ ،‬بار افزای��ش قیمت بنزین‬ ‫داش��تیم که از این تعداد ‪ ۸‬مرتبه هی��چ اثر تورمی ملموس‬ ‫و افزایش س��طح قیمت��ی کاالها نداش��ت و در ‪ ۵‬مرتبه هم‬ ‫ت��ورم حدود یک تا ‪ ۲‬درص��د و در برخی م��وارد هم حتی‬ ‫کاهش��ی بوده اس��ت‪ .‬مع��اون اقتصاد و هماهنگی س��ازمان‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫نرخ طال و سکه‬ ‫در چند روز‬ ‫گذشته درحالی‬ ‫با رشد نرخ‬ ‫روبه رو شده‬ ‫که اونس جهانی‬ ‫طال به عنوان‬ ‫یکی از عوامل‬ ‫اثر گذار بر نرخ‬ ‫طال و سکه در‬ ‫بازار داخلی‪،‬‬ ‫تغییری نداشته‬ ‫و ثبات نرخ را‬ ‫تجربه می کند‬ ‫وی افزود‪ :‬به هر حال انچه درحال حاضر مشاهده می شود‬ ‫مقاومت ‪ ۶۰‬درصد پزشکان در برابر اجرای قانون است‪ ،‬این‬ ‫موض��وع ش��ائبه اینکه انها مالیات پرداخ��ت نمی کنند را پر‬ ‫رنگ کرده است‪.‬‬ ‫رستم پور با تاکید بر اینکه سامان ثبت کارتخوان همچنان‬ ‫باز اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان امور مالیاتی مج��ری قانون‬ ‫اس��ت و قانون می گوید انهایی که صن��دوق فروش را نصب‬ ‫نکنند ‪ ۲‬درصد درامدش��ان به عنوان جریمه دریافت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اف��رادی ک��ه در نص��ب کارتخوان ب��ه قانون‬ ‫عم��ل کرده اند‪ ،‬قان��ون برای ای��ن امر مش��وق های مالیاتی‬ ‫را وضع کرده اس��ت ک��ه به موجب این قان��ون این افراد به‬ ‫مدت ‪ ۲‬س��ال‪ ،‬س��االنه ‪ ۱۰‬درصد از مالی��ات معاف خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برنامه و بودجه اضافه کرد‪ :‬از حدود ‪ ۲۴‬میلیون خانوار ایران‬ ‫فق��ط ‪ ۶‬میلیون خانوار ب��ه علت درامد باالی��ی که دارند از‬ ‫یارانه برخوردار نیس��تند و ‪ ۱۸‬میلیون خانوار بقیه که شامل‬ ‫طبقه های متوسط و طبقه با درامد کم هستند از این یارانه‬ ‫برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫به عبارتی تفاوت قیمت بنزین‪ ،‬کامال بین قش��ر ضعیف و‬ ‫طبقه متوسط‪ ،‬توزیع می شود‪.‬او گفت‪ :‬برای طبقه های باالی‬ ‫درامدی هم س��از کاری در نظر گرفته شده که اگر اشتباهی‬ ‫ش��د‪ ،‬به راحتی بتوانند اعتراض کنن��د و وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی به این موضوع رس��یدگی می کند و یارانه انها‬ ‫برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫مجل��س اصالح قانون بانک��داری را با هدف‬ ‫کمک به بانک مرکزی در مس��یر اصالحات‬ ‫اخی��ر در دس��تور کار دارد‪ .‬به گزارش اریا‪،‬‬ ‫اسداهلل عباس��ی با اش��اره به عملکرد بانک‬ ‫مرک��زی در این مدت‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫تغییر مدیریت و سیاس��تگذاری های جدید‬ ‫توانس��ت تا ح��دودی ارامش نس��بی را به‬ ‫ب��ازار تزریق کن��د‪ .‬نماینده مردم رودس��ر‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫ایبِنا با بیان اینک��ه در حوزه عملکرد بانکی‬ ‫انتقادهای بسیاری وجود دارد که برای رفع‬ ‫انها باید اص�لاح قوانین در این حوزه انجام‬ ‫ ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬مجلس اصالح قانون بانکداری‬ ‫را با هدف کمک به بانک مرکزی در مس��یر‬ ‫اصالحات اخیر در دستور کار دارد تا به این‬ ‫ترتیب اقتصاد کشور از وضعیت نا به سامان‬ ‫به س��مت وضعیت مطلوب حرکت کند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه منابع مال��ی بانک ها باید‬ ‫در ح��وزه خدمات رس��انی به م��ردم هزینه‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سرمایه گذاری در بخش‬ ‫تولی��د و حمای��ت از تولید کننده از س��وی‬ ‫بانک ها مولفه ای اس��ت که می تواند اقتصاد‬ ‫را از رک��ود فعل��ی نج��ات دهد ک��ه الزمه‬ ‫تحقق این مهم اصالح روی��ه فعلی بانک ها‬ ‫اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‪،‬‬ ‫با بیان اینک��ه بانک ها باید دارایی های خود‬ ‫را به س��مت امور مولد هدایت کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توجه بیش��تر ب��ه عملکرد ش��بکه بانکی از‬ ‫سوی بانک مرکزی می تواند کارامدی ان را‬ ‫در حوزه س��اماندهی اقتصادی تسهیل کند‪.‬‬ ‫عباس��ی با تاکید بر اینکه بانک ها می توانند‬ ‫چالش ه��ای پی��ش روی اقتصاد کش��ور در‬ ‫حوزه ه��ای تولید و صنع��ت را با مدیریت و‬ ‫تزریق به موق��ع منابع کاهش دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سیاس��تی که بانک مرکزی در حوزه کاهش‬ ‫تالط��م ارزی در پیش گرف��ت می تواند در‬ ‫حوزه س��اماندهی شبکه بانکی نیز الگو قرار‬ ‫بگی��رد‪ .‬او تصریح ک��رد‪ :‬جدیت مجلس در‬ ‫راستای بررس��ی اصالحات الزم برای ادامه‬ ‫فعالیت ش��بکه بانکی نشان می دهد اصالح‬ ‫عملکرد بانک ها می تواند بازار را به س��احل‬ ‫ارام��ش هدایت کند‪ .‬وی بر ضرورت اصالح‬ ‫رویه ه��ای موجود در حوزه عملکرد ش��بکه‬ ‫بانکی تاکی��د ک��رد و گفت‪ :‬س��رمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش تولید و حمای��ت از تولیدکننده‬ ‫از س��وی بانک ها مولفه ای است که می تواند‬ ‫اقتصاد را از رکود نجات دهد‪.‬‬ ‫نکات احتیاطی‬ ‫برای خرید طال و سکه‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه ط�لا و جواهر ب��ر نکات‬ ‫احتیاطی الزم برای خرید سکه و مصنوعات‬ ‫طال تاکید کرد‪ .‬باوجود هش��دارهای فعاالن‬ ‫ح��وزه ط�لا و جواه��ر‪ ،‬بازهم ش��اهد بروز‬ ‫کالهب��رداری و فروش س��که و طال تقلبی‬ ‫هس��تیم‪ .‬م��واردی که از بی اط�لاع و توجه‬ ‫مردم سوء استفاده کرده و سکه و مصنوعات‬ ‫تقلب��ی را به فروش می رس��انند‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا‪ ،‬نادر بذرافش��ان در گفت وگو با ایبِنا‬ ‫دراین باره‪ ،‬گفت‪ :‬متقاضیان باید برای خرید‬ ‫س��که فقط ب��ه واحدهایی که جواز رس��ته‬ ‫سکه فروشی را دارند‪ ،‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن باید روی س��که‬ ‫هولوگ��رام اتحادیه طال و جواهر درج ش��ده‬ ‫باش��د‪ .‬البته این هولوگرام باید روی س��که‬ ‫باشد‪ ،‬زیرا مواردی وجود دارد که هولوگرام‬ ‫در کنار س��که درج ش��ده و کاله ب��رداران با‬ ‫بریدن دور س��که اصل و جایگذاری س��که‬ ‫تقلب��ی و پرس دوباره‪ ،‬به مش��تریان س��که‬ ‫تقلبی می دهند‪ .‬دبیر اتحادیه طال و جواهر‪،‬‬ ‫درب��اره ن��کات مهم هنگام خری��د طال نیز‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درباره طال هم بای��د در فاکتور نوع‪،‬‬ ‫رن��گ‪ ،‬عیار مصنوع و کد اس��تاندارد عنوان‬ ‫ش��ود و باید ک��د موجود در فاکت��ور و کد‬ ‫درج ش��ده روی طال نیز یکس��ان باشد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه س��ود فروش��نده و میزان‬ ‫ارزش افزوده نیز باید در فاکتور اورده شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روی طال نیز باید عیار ‪ ۷۵۰‬ذکر شود‬ ‫و البته در ش��هرهایی مثل یزد و کرمان طال‬ ‫‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬عیار هم وجود دارد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫به دنبال رش��د نرخ ارز در چند روز گذشته‪ ،‬بازار طال‬ ‫و سکه نیز متاثر از این جریان دچار نوسان شد و روند‬ ‫صعودی قیمت ه��ا را در پیش گرف��ت‪ .‬در دومین روز‬ ‫از هفت��ه‪ ،‬نرخ هر دالر امریکا درحال��ی وارد کانال ‪۱۲‬‬ ‫هزارتومان ش��د که این سد ش��کنی برای س��ومین بار‬ ‫متوالی در ‪ ۱۰‬روز گذشته اتفاق افتاده است‪ .‬نخستین‬ ‫سد مقاومتی دالر ‪۱۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان‪ ،‬سد مقاومتی‬ ‫دوم ‪۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و س��د مقاومتی س��وم ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان بود که هر س��ه در روزهای اخیر شکس��ته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تقاضای فصل��ی‪ ،‬عوامل سیاس��ی و همچنین اخبار‬ ‫افزایش نرخ بنزین در چند روز گذشته‪ ۳ ،‬عامل مهمی‬ ‫بوده که بر رشد نرخ ارز تاثیر گذاشته و سبب شده دالر‬ ‫در نخس��تین روز از هفته ج��اری‪ ،‬افزایش حدود‪۳۰۰‬‬ ‫تومان��ی را تجربه کند و در ادام��ه این روند در دومین‬ ‫روز هفته وارد کانال ‪ ۱۲‬هزارتومان ش��ود‪ .‬این شرایط‬ ‫درحال��ی بر بازار ارز حاکم ش��ده که بازار طال و س��که‬ ‫هم��واره متاثر از تغییرات نرخ دالر و اونس جهانی طال‬ ‫اس��ت‪ ،‬این بار در غیاب اونس جهانی‪ ،‬همزمان با رش��د‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬دچار نوس��ان ش��د و افزایش ناگهانی نرخ را‬ ‫تجربه کرد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬در معامالت روز یکش��نبه بازار‪ ،‬نرخ‬ ‫سکه تمام بهار ازادی طرح جدید به ‪ ۴‬میلیون و ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار تومان رسید و سکه طرح جدید ‪ ۴‬میلیون و ‪۲۲۰‬‬ ‫هزارتومان فروخته ش��د‪ .‬در این بازار‪ ،‬نیم سکه با نرخ ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۱۸۰‬هزارتومان و ربع س��که یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۸۰‬هزارتومان به فروش رسید و سکه های یک گرمی‬ ‫‪ ۸۶۰‬هزارتومان قیمت گذاری ش��د‪ .‬در معامالت دیروز‬ ‫هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار‪ ۴۲۶ ،‬هزارتومان معامله شد‪.‬‬ ‫اصالح قانون بانکداری‬ ‫در دستور کار مجلس‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹فعال س�ازی رم�ز دوم کارت از‬ ‫طریق اینترنت بانک سینا‬ ‫اخبار‬ ‫‹ ‹تمدید قرارداد بیمه بدنه س�رمد‬ ‫با ناوگان اورژانس تهران‬ ‫ش��رکت بیمه س��رمد برای دومین سال‬ ‫متوالی‪ ،‬قرارداد بیمه بدنه سرمد را با ناوگان‬ ‫اورژانس تهران تمدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخب��ار پولی مالی‪ ،‬حس��ن‬ ‫پورحس��ینی‪ ،‬سرپرس��ت مدیریت اتومبیل‬ ‫بیمه س��رمد با حض��ور در مرک��ز اورژانس‬ ‫تهران و دیدار با مسئول نقلیه این سازمان‪،‬‬ ‫ضمن ابراز خرسندی از تمدید این قرارداد‪،‬‬ ‫از امدادرسانان اورژانس‪ ،‬به عنوان افرادی که‬ ‫روزانه‪ ،‬جان صدها نف��ر را نجات می دهند‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫پورحس��ینی در ای��ن دیدار ب��ا تاکید بر‬ ‫لزوم تس��ریع در زمان امدادرسانی اورژانس‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بیمه س��رمد در راس��تای انجام‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی خ��ود‪ ،‬فراین��د‬ ‫جدی��دی را در جه��ت تس��هیل و تس��ریع‬ ‫در پرداخ��ت خس��ارت ها به این س��ازمان‬ ‫طراح��ی کرده که ب��ه زودی اجرایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫لش��گری‪ ،‬مس��ئول نقلیه اورژانس تهران‬ ‫نیز در ای��ن دیدار از نحوه خدمات رس��انی‬ ‫و س��رعت در پرداخ��ت خس��ارت به منظور‬ ‫بازگشت خودروهای خسارت دیده اورژانس‬ ‫در کمترین زمان ممکن به ناوگان سازمان‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�عبه بیمه اس�یا در بندر چابهار‬ ‫افتتاح شد‬ ‫ش��عبه بیمه اسیا در بندر چابهار همزمان‬ ‫با هفته وح��دت و میالد باس��عادت پیامبر‬ ‫گرامی اس�لام (ص) با حض��ور نایب رئیس‬ ‫هی��ات مدی��ره و مدیرعام��ل بیمه اس��یا‪،‬‬ ‫اعضای هی��ات مدیره‪ ،‬امام جمع��ه چابهار‪،‬‬ ‫مقامات مس��ئول در فرمانداری‪ ،‬شهرداری‪،‬‬ ‫اداره های کل امور اقتصادی و دارایی و بنادر‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬مس��ئوالن مرکز خدمات حوزه‬ ‫علمیه استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬رئیس‬ ‫پلیس راهور و س��ایر مقامات محلی چابهار‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬مس��عود بادین‪،‬‬ ‫نای��ب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه‬ ‫اسیا در ایین افتتاح شعبه بندر چابهار بیمه‬ ‫اسیا گفت‪ :‬بیمه اس��یا به عنوان بزرگ ترین‬ ‫بیم��ه خصوصی کش��ور‪ ،‬توانای��ی کامل در‬ ‫برقراری امنیت مالی فعالیت ها و پروژه های‬ ‫بزرگ اقتصادی کشور را با ارائه پوشش های‬ ‫مناسب بیمه ای دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه اس��یا ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫توانگری س��طح یک بیمه اس��یا با شاخص‬ ‫‪ ۱۴۵‬درص��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬همکاری متقابل‬ ‫با مناط��ق ازاد در سرتاس��ر نقاط کش��ور‪،‬‬ ‫اولویت کاری بیمه اس��یا به عنوان یک نهاد‬ ‫مالی است که امیدواریم افتتاح شعبه بیمه‬ ‫اس��یا در بندر چابهار فتح بابی در گسترش‬ ‫بیم��ه و ارائه خدم��ات متنوع بیم��ه ای به‬ ‫هموطنان م��ان در این منطقه اس��تراتژیک‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ایران زمین تاکید کرد‪:‬‬ ‫حمایت از تولید داخل‪ ،‬راه گذر از شرایط فعلی‬ ‫مدیرعام��ل بانک ایران زمین‪ ،‬ب��ا بیان اهمیت‬ ‫حمای��ت از تولید داخلی گفت‪ :‬نام گذاری س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬به عنوان س��ال «رونق تولید» ازس��وی رهبر‬ ‫معظ��م انقالب نش��ان از اهمیت موض��وع برای‬ ‫کش��ور دارد که جا دارد با ایج��اد فضای تبادل‬ ‫و همفکری می��ان برنامه ریزان‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫بانک ها به عنوان تامین کننده مالی این حوزه‪ ،‬به‬ ‫سمت رونق تولید قدم برداریم‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ایران زمین‪،‬‬ ‫عبدالمجید پورس��عید شرایط اقتصادی کشور را‬ ‫بس��یار حساس عنوان کرد و افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مناب��ع مالی در کش��ور بس��یار محدود اس��ت و‬ ‫بس��یاری از تولیدکنن��دگان با مش��کالت جدی‬ ‫مواجه هس��تند‪ ،‬ازاین رو برنامه ری��زی دقیق در‬ ‫جهت حمایت از تولید و بکارگیری صحیح منابع‬ ‫باید در اولویت بخش های اقتصادی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ایران زمی��ن‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده در این بانک برای‬ ‫حضوری موثر در اقتصاد کشور تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫از اقدام های��ی که ما به صورت اس��تانی در حال‬ ‫پیگیری ان هس��تیم شناسایی تولیدکنندگان و‬ ‫فعاالن در اس��تان های مختلف اس��ت تا بتوانیم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫به منظور س��هولت و تسریع در دسترسی‬ ‫مشتریان‪ ،‬امکان فعال سازی رمز دوم یکبار‬ ‫مصرف کارت از طریق اینترنت بانک س��ینا‬ ‫نیز فراهم شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک س��ینا‪،‬‬ ‫باتوجه به اینکه براس��اس ش��یوه نامه بانک‬ ‫مرک��زی جمهوری اس�لامی ب��ه زودی رمز‬ ‫دوم ثابت کارت غیرفعال خواهد ش��د و در‬ ‫تراکنش ه��ای بانکی بای��د از رمز دوم یکبار‬ ‫مص��رف کارت اس��تفاده ش��ود‪ ،‬به منظ��ور‬ ‫س��هولت در دسترس��ی مش��تریان‪ ،‬امکان‬ ‫فعال س��ازی این رمز از طریق اینترنت بانک‬ ‫سینا هم عالوه بر مراجعه حضوری به شعب‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬مش��تریان برای‬ ‫فعال س��ازی رمز دوم یکب��ار مصرف کارت‬ ‫از طری��ق اینترن��ت بان��ک س��ینا باید پس‬ ‫از دریاف��ت و نص��ب اپلیکیش��ن «ارس» از‬ ‫فروش��گاه های اینترنتی نرم افزار به حساب‬ ‫کارب��ری خ��ود در اینترنت بان��ک مراجعه‬ ‫و در من��وی کارت‪ ،‬گزین��ه «فعال س��ازی‬ ‫رم��ز دوم یکب��ار مص��رف» را انتخ��اب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پ��س از این مرحل��ه کاربر بای��د یکی از‬ ‫کارت ه��ای خ��ود را انتخ��اب و روی دکمه‬ ‫«فعال سازی برنامک رمزساز» کلیک کند تا‬ ‫ضمن نمایش ‪ ،QR Code‬پیامکی حاوی‬ ‫کد فعال س��ازی نیز به ش��ماره موبایل وی‬ ‫پیام��ک یا به صورت پیامک در همراه بانک‬ ‫وی ارس��ال ش��ود و با باز کردن اپلیکیشن‬ ‫«ارس» و اس��کن ‪ QR Code‬و درج ک��د‬ ‫فعال س��ازی در برنام��ه‪ ،‬س��رویس رمز دوم‬ ‫یکبار مصرف فعال می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهتری��ن به��ره وری را از مناب��ع موجود داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫پورس��عید حض��ور بانک ه��ا به عن��وان‬ ‫تامین کنن��دگان مالی اقتص��اد را مهم و حیاتی‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬بانک ه��ا تالش زی��ادی را در‬ ‫راس��تای حمای��ت از تولید ب��ه کار می گیرند اما‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که محدودیت ه��ای زیادی‬ ‫درحال حاض��ر در تمامی بخش ه��ای اقتصادی‬ ‫وجود دارد‪ .‬ب��ا این حال نگاه موثر و برنامه ریزی‬ ‫می تواند بس��یاری از موانع را از سر راه بردارد و‬ ‫صدور انالین کارت اعتباری در شعب بانک دی‬ ‫در راس��تای بهینه س��ازی زیرسیس��تم کارت‬ ‫اعتب��اری‪ ،‬ارزش افرین��ی و افزای��ش س��رعت‬ ‫خدمت رسانی به مش��تریان‪ ،‬امکان صدور برخط‬ ‫(انالی��ن) کارت اعتب��اری در ش��عب بانک دی‬ ‫فراهم ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک دی‪،‬‬ ‫محمدعلی بخش��ی زاده‪ ،‬معاون فناوری اطالعات‬ ‫و بانک��داری الکترونی��ک بانک دی ب��ا اعالم این‬ ‫خبرگف��ت‪ :‬بان��ک دی به عنوان نخس��تین بانک با اس��تفاده از‬ ‫نرم افزار توس��ن موفق به پیاده س��ازی این س��رویس شده و با‬ ‫ایجاد امکان اتصال برخط شعب به سامانه مکنا (مرکز کنترل و‬ ‫نظ��ارت اعتباری)‪ ،‬زمان صدور کارت اعتباری از یک روز کاری‬ ‫به حدود ‪ ۱۰‬دقیقه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بخشی زاده با بیان اینکه دریافت استعالم از سامانه مکنا یکی‬ ‫از مراحل مهم در فرایند صدور کارت اعتباری به شمار می رود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این اس��تعالم به دو ش��یوه برون خط و برخط امکان پذیر‬ ‫اس��ت که ص��دور کارت اعتباری در ش��یوه برون خ��ط به دلیل‬ ‫اف الین بودن‪ ،‬زمان بر بوده و هزینه های زمانی برای بانک دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک کش��اورزی در جلس��ه گزارش پیش��رفت‬ ‫مراح��ل تهیه نقش��ه راه پیاده س��ازی بانک��داری دیجیتال در‬ ‫ای��ن بانک‪ ،‬تالش ب��رای نهادینه ش��دن فرهنگ اس��تفاده از‬ ‫بانکداری دیجیتال در جامعه کشاورزی ایران را از دغدغه های‬ ‫بانک کش��اورزی اع�لام کرد‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی بانک‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬روح ال��ه خدارحمی در این جلس��ه که با حضور‬ ‫معمارن��ژاد‪ ،‬معاون امور بانکی و بیم��ه وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی برگزار ش��د‪ ،‬برخی اقدام های بانک کشاورزی در حوزه‬ ‫تحول دیجیتال از جمله ایمن س��ازی ش��بکه و پیاده س��ازی‬ ‫س��ایت بحران‪ ،‬راه اندازی س��امانه دیجیت��ال تامین نهاده های‬ ‫کش��اورزی (بازارگاه محصوالت کشاورزی) با ‪ ۱۴‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال مانده تراکنش های ‪3‬ماه��ه و عضویت پرورش دهندگان‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تمام تالش بانک دی در‬ ‫راستای ارزش افرینی برای مشتریان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در س��امانه برون خط مکنا‪ ،‬درخواست های ثبت‬ ‫شده شعب در مرکز واحد کارت فناوری اطالعات‬ ‫تجمیع و سپس درخواس��ت های شعب در قالب‬ ‫فایل در بازه های زمانی مشخص از طریق ‪FTP‬‬ ‫به س��امانه مکنا ارس��ال و پس از دریافت نتیجه‬ ‫در س��امانه‪ ،‬ثبت می شد‪ ،‬در حالی که با اتصال برخط شعب به‬ ‫س��امانه مکنا‪ ،‬امکان اجرای تمامی مراحل مربوط به اس��تعالم‬ ‫از این س��امانه شامل اعتبارس��نجی‪ ،‬اعالم سقف اعتبار و اعالم‬ ‫ش��ماره کارت از طریق وب س��رویس فراهم و برای شعب قابل‬ ‫بهره برداری اس��ت که ب��ا کاهش زمان انتظار مش��تریان برای‬ ‫دریافت کارت اعتب��اری اقدامی ارزش افرین به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫مع��اون فن��اوری اطالعات و بانک��داری الکترونی��ک بانک دی‬ ‫همچنی��ن راه اندازی این س��رویس را گام بلندی در راس��تای‬ ‫اعطای تسهیالت خرد از طریق کارت اعتباری در شعب سراسر‬ ‫کشور دانست‪.‬‬ ‫همایش فصلی مدیران شرکت بیمه دی‬ ‫دومین همایش فصلی امس��ال مدیران شرکت‬ ‫بیمه دی با حض��ور مدیرعامل‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران‬ ‫ستاد و شعب این ش��رکت در ساختمان ستادی‬ ‫بیمه دی برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش دیوان اقتصاد‬ ‫محمدرض��ا کش��اورز‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت با‬ ‫اظه��ار امی��دواری از تحقق بودج��ه پیش بینی‬ ‫شده تا پایان امس��ال از برنامه ریزی برای تعدیل‬ ‫مثبت ای��ن بودجه خبر داد‪ .‬وی افزود‪ :‬تعداد زیادی از ش��عب‬ ‫بیش از بودجه پیش بینی ش��ده خود فروش داش��ته اند که این‬ ‫نش��ان دهنده ظرفیت باالی ش��رکت برای کس��ب سود و سهم‬ ‫بیش��تر از بازار است‪ .‬محمدرضا کش��اورز با تاکید بر کلیدواژه‬ ‫«خستگی ناپذیری» و پیگیری و پایش مستمر فرایندها‪ ،‬اقدام‬ ‫هدفمند و بابرنامه را عامل تعالی و رش��د س��ازمان دانس��ت و‬ ‫تحقق اهداف ترس��یم ش��ده شرکت را از دس��تاوردهای توجه‬ ‫ب��ه این امر بر ش��مرد‪ .‬مدیرعامل بیمه دی این ش��رکت را در‬ ‫ش��رایط مطلوب توصی��ف و تصریح کرد‪ :‬اقدامات زیرس��اختی‬ ‫خوبی در ش��رکت انجام شده اس��ت‪ ،‬به طوری که درحال حاضر‬ ‫تاکید بر استفاده از بانکداری دیجیتال در جامعه کشاورزی‬ ‫دام و طی��ور و تولیدکنن��دگان ذرت و دانه های‬ ‫خوراک دام و طیور کشور‪ ،‬فعال سازی رمز پویا‪،‬‬ ‫پرداخ��ت وجوه گندم به وس��یله س��امانه جامع‬ ‫ب��دون مراجعه ب��ه بانک و بس��یاری از خدمات‬ ‫مالی و اعتباری دیگر که ازس��وی س��امانه های‬ ‫الکترونیکی به جامعه کشاورزی ارائه می شود را‬ ‫برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬مجموع��ه این اقدام ها‪،‬‬ ‫موجب نهادینه شدن فرهنگ اس��تفاده از بانکداری دیجیتال‬ ‫در جامعه کش��اورزی ش��ده و این یک��ی از دغدغه های بانک‬ ‫کشاورزی بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬جامعه کشاورزی ما امروز از‬ ‫لح��اظ کاربرد روش های نوین تولید امتحانش را پس داده و از‬ ‫روش های ابداعی و جدید اس��تقبال می کند و بانک کشاورزی‬ ‫تالش می کند با برنامه ریزی و توس��عه سامانه ها‬ ‫و خدمات دیجیتالی در میان کشاورزان محترم‬ ‫فرهنگ سازی کند‪.‬‬ ‫خدارحمی در ادامه س��خنان خود با موضوع‬ ‫بانک��داری اینده و تحول دیجیتال‪ ،‬اقدام وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی برای تحقق س��ند تحول‬ ‫دیجیتال را حرکت بس��یار سازنده ای برای نظام‬ ‫بانکی دانس��ت و گفت‪ :‬بانکداری دیجیت��ال نیاز به یک محور‬ ‫هماهنگ کننده داش��ت و امیدواریم سند تحول دیجیتال این‬ ‫کار را بکند تا حرکت ها هدفمندتر شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تشکیل کارگروهی جامع در این بانک‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از روز نخس��ت این حرکت را ج��دی گرفته ایم‪ ،‬کارهای‬ ‫افزایش سوداوری پست بانک در گرو ‪ 3‬راهکار مهم‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک ایران در جلس��ه شورای مدیران‬ ‫ضم��ن ارائه گ��زارش عملک��رد ‪ 7‬ماهه بانک ب��ر افزایش‬ ‫درامدزایی و کاهش هزینه های تجهیز منابع و هزینه های‬ ‫غیرعملیات��ی بان��ک برای رس��یدن به س��وداوری تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬بهزاد ش��یری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پس��ت بانک ایران‪ ،‬ضمن اشاره به نکات تاکیدی در جلسه‬ ‫با رئیس کل بانک مرکزی درباره میزان کارمزدهای ش��بکه بانکی‪ ،‬نرخ‬ ‫س��ود سپرده ها‪ ،‬س��پرده قانونی‪ ،‬افزایش س��رمایه بانک ها و تامین مالی‬ ‫پروژه های تولیدی عنوان کرد‪ :‬تعهد به ماموریت اصلی بانک در راستای‬ ‫ارائ��ه خدمات مطلوب به مش��تریان به ویژه مناطق روس��تایی‪ ،‬نهادینه‬ ‫کردن فرهنگ شفافیت در تمامی امور بانک به ویژه امور مالی و اعتباری‪،‬‬ ‫برنامه محور کردن بانک در امور اجرایی و ارزیابی عملکرد‪ ،‬رعایت ضوابط‬ ‫و مقررات بانک مرکزی به ویژه در نرخ سود سپرده ها و تمرکز بر فعالیت‬ ‫بانکی‪ ،‬پرهیز از بنگاهداری و واگذاری سرمایه گذاری های محدود را باید‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن از افزایش س��قف تسهیالت مسکن از محل‬ ‫اوراق حق تقدم در صورت موافقت بانک مرکزی خبر داد‪.‬‬ ‫ابولقاس��م رحیم��ی انارکی‪ ،‬با اش��اره به برنامه های بانک مس��کن در‬ ‫رونق بخشی به حوزه مسکن با توجه به رکود موجود‪ ،‬یکی از راهکارهای‬ ‫رونق بخشی به حوزه مسکن را افزایش سقف سن واحدهای مسکونی به‬ ‫بیش از ‪ ۲۵‬س��ال برای ارائه تسهیالت عنوان کرد و افزود‪ :‬پیش از این‬ ‫تس��هیالت به واحدهای حداکثر ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬سال ساخت پرداخت می شد‬ ‫بدون شک رونق تولید زمانی تحقق خواهد یافت‬ ‫که بانک ها و بازار سرمایه در راستای حمایت از‬ ‫تولید داخلی تقویت شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش س��رمایه بان��ک‬ ‫ایران زمین افزود‪ :‬ب��ورس و بانک دو اهرم اصلی‬ ‫ب��رای حمای��ت از تولید داخلی هس��تند‪ .‬ما در‬ ‫همین راستا و به منظور بهبود ساختار مالی بانک‬ ‫به زودی افزایش س��رمایه بانک را نهایی خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬یکی از مزایای این امر این اس��ت که بانک‬ ‫می تواند از این مح��ل در عملیات بانکی به ویژه‬ ‫اعطای تس��هیالت و سرمایه گذاری های مجاز در‬ ‫چارچوب شیوه نامه های بانک مرکزی اقدام کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ایران زمی��ن ب��ا اش��اره به‬ ‫اقدام های��ی که در س��ال های اخیر ازس��وی این‬ ‫بانک به منظور بهبود حوزه های کسب وکار نوین‬ ‫و همچنی��ن حمایت از بخش های تولیدی انجام‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال گذشته در راستای حمایت‬ ‫از تولید و اش��تغال بخش��ی از منابع مورد نیاز و‬ ‫سرمایه سیمان غرب اس��یا را تامین کردیم که‬ ‫این امر نقش موثری در بهبود شرایط اقتصادی و‬ ‫اش��تغال منطقه داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬همزمان‬ ‫ب��ا نگاه موثر ب��ه حوزه های تولیدی کش��ور‪ ،‬در‬ ‫راس��تای حرکت به س��مت بانکداری دیجیتال‬ ‫حمایت از کس��ب وکارهای جدی��د که مبتنی بر‬ ‫خالقیت و نواوری هستند را در دستور کار قرار‬ ‫دادیم که نتیجه ان راه اندازی مرکز نواوری بانک‬ ‫ایران زمین بود‪.‬‬ ‫ای��ن مرک��ز س��عی دارد ب��ا حمای��ت موثر از‬ ‫استارت اپ ها‪ ،‬فضایی برای اجرایی شدن ایده های‬ ‫نو فراه��م کند‪ .‬پورس��عید با تاکید ب��ر رویکرد‬ ‫جدی��د این بانک در حمایت از کس��ب وکارهای‬ ‫نوین و اس��تارت اپ ها گف��ت‪ :‬مهم ترین رویکرد‬ ‫بانکداری ما ارائه خدم��ات از طریق ایران زمین‬ ‫ب��وم (‪ )izboom‬ب��ه ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و اس��تارت اپ ها و فین تک ها اس��ت که موجب‬ ‫حمای��ت از کس��ب وکارهای نوظه��ور خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ایران زمی��ن در پای��ان‬ ‫ب��ا اع�لام حمای��ت همه جانب��ه ای��ن بان��ک از‬ ‫بخش های تولیدی‪ ،‬فین تک ها‪ ،‬اس��تارت اپ ها و‬ ‫کس��ب وکارهای نوین از رئیسان شعب استان ها‬ ‫خواس��ت تا ب��ا ش��ناخت نیازه��ای بخش های‬ ‫تولیدی در استان های مختلف در حد مقدورات‬ ‫نسبت به حمایت از انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫به عنوان پیش فرض های بانک برای رسیدن به سوداوری‪،‬‬ ‫مورد توجه قرار دهیم‪.‬‬ ‫ش��یری در ادامه افزود‪ :‬تمرکز بر فعالیت های کارمزدی‬ ‫و بهبود درامدهای مش��اع‪ ،‬افزایش مناب��ع بانک باالتر از‬ ‫رشد نقدینگی کش��ور و افزایش سهم منابع ارزان قیمت‪،‬‬ ‫س��ازماندهی ام��ور عملیاتی بان��ک با رعای��ت خط قرمز‬ ‫عدم بده��ی از بانک مرکزی و اجتناب از پرداخت س��ود‬ ‫س��پرده های غیرمتعارف از دیگر عوامل مهم در دس��تیابی به سوداوری‬ ‫در بانک است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک در ادامه به نکات تاکیدی وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫درباره حاکمیت ش��رکتی‪ ،‬نقش��ه راه بانکداری دیجیت��ال‪ ،‬جمع بندی‬ ‫بودجه س��ال اینده و تکمیل اطالعات امالک مازاد در سامانه فام اشاره‬ ‫کرد و خواس��تار توجه جدی و اجرای ان ش��د‪ .‬وی در پایان ضمن ارائه‬ ‫رهنمودهای الزم بر تالش مضاعف برای پیشبرد برنامه ها و اهداف بانک‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫موثری انجام داده ایم و کوشیده ایم براساس زمانبندی حرکت‬ ‫کنیم و کار را جلو ببریم و می کوش��یم به پیش��برد این روند‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫خدارحمی س��پس به تش��ریح ماموریت و اس��تراتژی کالن‬ ‫بانک کشاورزی پرداخت و خاطرنشان کرد‪ :‬بانک کشاورزی به‬ ‫اعتبار سابقه و نامش‪ ،‬هم بانک است و هم یک ماموریت ویژه‬ ‫دارد‪ .‬از س��ال های ‪ ۷۷‬و ‪ ۷۸‬بانک تغییراتی را تجربه کرد و از‬ ‫یک بانک تخصصی صرف که عمدتا پرداخت کننده تسهیالت‬ ‫بود به یک بانک جامع نزدیک شد‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک کشاورزی‬ ‫در ارائه محصوالت و خدمات بانکی یک بانک جامع اس��ت اما‬ ‫در حوزه ارائه خدمات تسهیالتی و اعتباری به عنوان یک بانک‬ ‫تخصصی حوزه کشاورزی و صنایع مرتبط عمل می کند‪.‬‬ ‫تالش بانک ملی برای بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید‬ ‫حمای��ت از واحدهای تولی��دی راکد‬ ‫و غیرفع��ال و تالش برای بازگش��ت این‬ ‫واحدها به چرخ��ه تولید همواره یکی از‬ ‫دغدغه های مهم مدیران بانک ملی بوده‬ ‫و در ای��ن راس��تا عزم ج��دی برای رفع‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان شکل گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬بر همین اساس تیم اعتباری بانک متشکل‬ ‫از محمود ش��ایان عضو هی��ات مدیره و مع��اون امور‬ ‫اعتب��اری و همچنین کارشناس��ان اداره کل اعتبارات‬ ‫بانک روزهای ش��نبه هر هفته پاس��خگوی س��واالت‬ ‫صاحبان کارخانه ه��ا و واحدهای تولیدی خواهند بود‪.‬‬ ‫سرکش��ی به واحده��ای تولیدی و صنعت��ی راکد نیز‬ ‫گامی دیگر در جهت شناس��ایی مش��کالت موجود در‬ ‫مس��یر تولیدکنندگان و کمک به رونق تولید است که‬ ‫افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق‬ ‫اما درحال حاضر این س��قف به ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬س��ال س��اخت افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن گفت‪ :‬افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی‬ ‫است که یک محدوده وسیع تر از واحدهای مسکونی موجود را می تواند‬ ‫در سبد تسهیالتی بانک قرار دهد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک نرخ پایین تر و متناسب با قدرت خرید گروه‬ ‫هدف را از مزایای افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی بیان و اظهار‬ ‫صورت های مالی ‪ 6‬ماه نخس��ت امسال حاکی از‬ ‫این اس��ت که نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل‬ ‫س��ود ‪ ۳‬برابری در س��بد پرتفوی ش��رکت قرار‬ ‫گرفته که این موفقیت ب��ا همکاری همه اجزای‬ ‫ش��رکت به دس��ت امده اس��ت‪ .‬وی بی��ان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس امار رسمی بیمه مرکزی کفایت ذخایر‬ ‫بیمه دی صفر اس��ت که معنی ان نبود کس��ری‬ ‫ذخیره در این ش��رکت اس��ت و این افتخاری اس��ت که باید با‬ ‫ت�لاش جدی و عملکرد مطلوب ادامه یابد‪ .‬کش��اورز با اش��اره‬ ‫به حوزه های س��رمایه گذاری‪ ،‬ریس��ک و حسابرسی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تصمیم گیری ها و اقدام های مهمی ازسوی تیم های حرفه ای در‬ ‫کارگروه های تخصصی مربوط به این حوزه ها در دستور کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬کانال اصلی ارتباط با مش��تری‪،‬‬ ‫شبکه فروش است که با برنامه ریزی دقیق سعی بر توسعه کمی‬ ‫و کیف��ی ان داریم که این مهم در راس��تای کس��ب حداکثری‬ ‫رضای��ت مش��تریان در سیاس��ت های اقتصادی ش��رکت قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تاکنون با حمایت های انجام شده ازسوی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬بس��یاری از واحدهای‬ ‫تعطی��ل و نیمه تعطی��ل فعالیت خود را‬ ‫از سر گرفته اند‪ .‬عضو هیات مدیره بانک‬ ‫به همراه تیمی متش��کل از مس��ئوالن‬ ‫و کارشناس��ان اداره کل اعتب��ارات و‬ ‫ش��عبه مرکزی بانک از کارخانه شرکت‬ ‫زیباچوب برکت که به علت کمبود نقدینگی و سرمایه‬ ‫در گ��ردش درحال حاضر فاقد فعالیت تولیدی اس��ت‪،‬‬ ‫بازدی��د ک��رد و راهکارهای الزم ب��رای حمایت از این‬ ‫ش��رکت به منظور بازگش��ت به چرخه تولید بررس��ی‬ ‫ش��د‪ .‬وی همچنین از شعبه ش��ریف اباد ورامین بانک‬ ‫نیز بازدید کرد و ضمن دیدار صمیمانه با کارکنان این‬ ‫شعبه‪ ،‬در جریان دغدغه های کارکنان و مشتریان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫امیدواری کرد این مهم‪ ،‬تاثیر مثبتی بر رونق مسکن بگذارد‪.‬‬ ‫رحیم��ی انارک��ی موض��وع افزای��ش س��قف تس��هیالت از مح��ل‬ ‫اوراق ح��ق تق��دم را از برنامه ه��ای دیگ��ر بان��ک در رونق بخش��ی به‬ ‫بازار مس��کن برش��مرد و گف��ت‪ :‬کاره��ای نهایی درحال انجام اس��ت‬ ‫ک��ه نیاز ب��ه مج��وز بان��ک مرک��زی دارد و در صورت موافق��ت بانک‬ ‫مرک��زی ما می توانیم این ام��کان را برای متقاضیان تس��هیالت فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫ایرادهای قراردادی‪ ،‬انبوه سازان را از طرح «اقدام» حذف کرد‬ ‫جای خالی سازندگان در ساخت مسکن ملی‬ ‫دول��ت می گوی��د عزمش ب��رای س��اخت و تحویل‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار واحد مس��کونی تا ‪ ۲‬سال دیگر جزم است‪،‬‬ ‫برهمین اس��اس ثبت ن��ام در طرح اق��دام ملی تولید‬ ‫مس��کن‪ ،‬از هفته گذش��ته در ‪ ۳‬اس��تان اغاز شده و‬ ‫در حال حاضر در ‪ ۳‬اس��تان دیگ��ر ادامه دارد‪ .‬گرچه‬ ‫مسئوالن می گویند برای اجرای به موقع و درست این‬ ‫طرح‪ ،‬همه جوانب را دیده اند و پیش بینی های الزم را‬ ‫کرده اند اما مشارکت نکردن انبوه سازان در این طرح‪،‬‬ ‫سوال برانگیز و قابل تامل است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در چند ماهی که از اعالم اجرای‬ ‫ط��رح اقدام ملی تولید مس��کن در کش��ور می گذرد‪،‬‬ ‫برخی نمایندگان انبوه س��ازان از تمایل نداش��تن این‬ ‫صنف برای مش��ارکت در س��اخت ‪ ۴۰۰‬ه��زار خانه‬ ‫مدنظر طرح اقدام ملی مس��کن س��خن گفته اند‪ .‬انها‬ ‫به‬ ‫اعالم کردن��د قراردادهایی که وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی برای مشارکت با انبوه سازان در این طرح‬ ‫در نظر گرفته‪ ،‬یکطرفه و به نفع این وزارتخانه اس��ت‬ ‫و ریسک سرمایه گذاری انها در پروژه ها را باال می برد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اعتراض انبوه س��ازان‪ ،‬این رق��م ‪ ۳۰‬درصد بود که ان‬ ‫را به ‪ ۱۰‬درصد کاهش دادیم‪ .‬همچنین مورد دیگری‬ ‫در قرارداد بود مبنی بر اینکه باید انبوه سازان ضمانتی‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۵‬درص��د کل قرارداد بگذارن��د که بعد از‬ ‫اعتراض انبوه س��ازان این مورد را به «اورده انبوه ساز»‬ ‫کاهش دادیم‪.‬‬ ‫معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با‬ ‫بی��ان اینکه از میان ‪ ۱۴‬مورد که انبوه س��ازان به انها‬ ‫اعتراض داشتند‪ ۶ ،‬مورد را اصالح کردیم‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫بعد از فرصت یک هفته ای و با اصالح های بیان ش��ده‪،‬‬ ‫قراردادهای مش��ارکت به سراس��ر کشور ابالغ شد اما‬ ‫دوباره ازس��وی انبوه س��ازان نامه ای به ما ارسال و به‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬موضوع ایراد گرفته شد‪.‬‬ ‫محم��ودزاده با اش��اره ب��ه اینکه برخ��ی ایرادهای‬ ‫انبوه سازان به قراردادها وارد است اما کاری نمی توان‬ ‫در ای��ن زمینه ک��رد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ریش��ه این ایراد و‬ ‫مش��کالت این اس��ت که م��ا در کش��ور قانونی برای‬ ‫انعقاد قرارداد مشارکتی بین دولت و بخش خصوصی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی یاداور ش��د‪ :‬بعد از‬ ‫بررس��ی های مختل��ف به ای��ن نتیجه رس��یدیم که‬ ‫نزدیک تری��ن قانون��ی که ب��ه اس��تناد ان می توانیم‬ ‫قرارداد مش��ارکتی با بخش خصوصی داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫قانون مناقصه هاست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قرارداد مناقصه بین کارفرما و پیمانکار‬ ‫بس��ته می ش��ود‪ ،‬در حالی که در مشارکت‪ ،‬دو طرف‬ ‫شریک هستند‪ .‬یکی از ایرادهای اصلی انبوه سازان نیز‬ ‫همین بود ک��ه در این زمینه ما حق را به پیمانکاران‬ ‫دادیم اما چون قانونی برای مش��ارکت وجود ندارد و‬ ‫در حال حاضر الیحه مشارکت عمومی و خصوصی در‬ ‫مجلس است‪ ،‬تا وقتی که قانونی برای این کار نداشته‬ ‫باشیم‪ ،‬امکان استناد به ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫محم��ودزاده با بی��ان اینکه یکی از خواس��ته های‬ ‫انبوه س��ازان این ب��ود که اگر اختالف��ی در کار پیش‬ ‫امد‪ ،‬اختالف بین دولت با انبوه ساز را به دیوان ببریم‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬براس��اس اصل ‪ ۱۳۲‬قانون اساسی‪ ،‬دولت‬ ‫نمی تواند به داوری مراجعه کند‪.‬‬ ‫او با تاکید ب��ر اینکه ایراده��ای وارده به قراردادها‬ ‫ازسوی انبوه سازان‪ ،‬ایرادهای حقوقی بود و ایراد فنی‬ ‫وجود نداش��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬پروژه های مش��ارکتی‪ ،‬بخش‬ ‫جزئ��ی از اق��دام ملی تولید مس��کن اس��ت و اگرچه‬ ‫استقبالی ازس��وی برخی انبوه سازان از این مشارکت‬ ‫نشد‪ ،‬اما کار با سایر سازندگان پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹نماینده انبوه سازان‪ :‬قراردادهای اصالح شده‬ ‫را ندیدیم‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان می گوید نسخه‬ ‫اصالحی قراردادهای طرح اقدام ملی مس��کن به این‬ ‫صنف نشان داده نشده است‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاجت به‬ ‫گفت‪ :‬انبوه سازان ‪۴۱‬‬ ‫م��ورد ایراد حقوقی به متن قراردادهایی داش��تند که‬ ‫ازسوی س��ازمان ملی زمین و مسکن اعالم شده بود‪.‬‬ ‫از ای��ن میان قرار بود ‪ ۷‬مورد را حل کنند و درباره ‪۳‬‬ ‫مورد نیز به ما گفتند ایراد وارد اس��ت اما نمی توانیم‬ ‫مشکل را حل کنیم‪ .‬دبیر کانون سراسری انبوه سازان‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه وزارت راه و شهرس��ازی بای��د موارد‬ ‫اصالح ش��ده را به طور رس��می به ما اعالم کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اعت��راض ما به مت��ن قراردادها از جنس حقوقی‬ ‫بود‪ ،‬نه اینکه با طرح اقدام ملی تولید مس��کن مخالف‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه معتقدی��م با این ق��رارداد‪ ،‬تولید‬ ‫پروژه های‬ ‫مشارکتی‪،‬‬ ‫بخش جزئی از‬ ‫اقدام ملی تولید‬ ‫مسکن است و‬ ‫اگرچه استقبالی‬ ‫ازسوی برخی‬ ‫انبوه سازان از‬ ‫این مشارکت‬ ‫نشد‪ ،‬اما کار با‬ ‫سایر سازندگان‬ ‫پیش می رود‬ ‫سواری بین شهری افزایش نمی یابد‬ ‫ ‬ ‫کرایه‬ ‫عض��و هیات عامل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه کرایه س��واری عمومی بین ش��هری افزایش‬ ‫نمی یاب��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر قانون گریزی در این ح��وزه رخ دهد به‬ ‫تخلف راننده یا شرکت حمل ونقلی در کمیسیون های ماده ‪۱۱‬‬ ‫و ‪ ۱۲‬رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬مه��ران قربانی درب��اره اخرین وضعیت‬ ‫س��همیه سوخت ناوگان سواری عمومی بین شهری و تخصیص‬ ‫س��وخت براس��اس پیمای��ش اظه��ار کرد‪ :‬س��همیه س��وخت‬ ‫سواری های عمومی بین شهری برای ناوگان تک سوز ‪ ۷۵۰‬لیتر‬ ‫و برای ناوگان دوگانه سوز ‪ ۴۵۰‬لیتر تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته تا ماه اینده طرح نصب سامانه پیمایش سنج‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخ��ش فراورده ه��ای نفت��ی‬ ‫ای��ران‪ ،‬جزئی��ات بس��ته تکمیلی س��همیه س��وخت ن��اوگان‬ ‫حمل ونقل ش��هری و بین ش��هری‪ ،‬مصوب کارگروه متشکل از‬ ‫وزارتخانه های کش��ور‪ ،‬نفت و سازمان برنامه و بودجه را تشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫ایران‪ ،‬امیر وکیل زاده گفت‪ :‬براس��اس بس��ته مصوب س��همیه‬ ‫بنزین برای ناوگان اژانس ش��هری (تاکس��ی تلفنی) برای ان‬ ‫دس��ته از خودروهای��ی ک��ه تاکن��ون ازس��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت یا س��ازمان ش��هرداری های کشور ساماندهی‬ ‫ش��ده اند‪ ۲۰۰ ،‬لیتر برای خودروهای تک سوز و ‪ ۱۲۰‬لیتر برای‬ ‫خودروهای دوگانه سوز تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این س��همیه تا ‪ ۲‬ماه دیگر در پایان هر ماه به طور‬ ‫اعتباری‪ ،‬پس از معرفی کارت‪ ،‬در کارت بانکی رانندگان ش��ارژ‬ ‫روی ناوگان سواری کرایه اجرا می شود و رانندگانی که پیمایش‬ ‫بیشتری داشته باشند و مسافر بیشتری جابه جا کنند‪ ،‬سوخت‬ ‫بیشتری دریافت می کنند‪.‬‬ ‫عض��و هیات عامل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫با تاکید بر اینکه نرخ کرایه س��واری های عمومی بین ش��هری‬ ‫افزایش نمی یابد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قانون گریزی در این حوزه رخ دهد‬ ‫به تخلف راننده یا ش��رکت حمل ونقلی در کمیسیون های ماده‬ ‫‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫قربانی افزود‪ :‬از سوی دیگر دفتر نمایندگی سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای در پایانه های مس��افری مس��تقر است و‬ ‫مس��افران در ص��ورت بروز مش��کل ی��ا ش��کایت می توانند به‬ ‫نماین��دگان ما در این دفتره��ا مراجعه کنند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫س��واری های شخصی بین شهری هیچ سهمیه ای ندارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انچه سازمان راهداری به رسمیت می شناسد سواری های کرایه‬ ‫رسمی هستند و دیگر وسایل نقلیه در صورت تمایل می توانند‬ ‫زیر نظر اتحادیه سراس��ری این ناوگان ق��رار گیرند و راننده و‬ ‫خودرو‪ ،‬کارت هوشمند دریافت کنند‪.‬‬ ‫قربانی درباره س��همیه س��وخت وانت های بین شهری‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این گ��روه وانت ها جزو خودروهای پرمصرف هس��تند و‬ ‫س��همیه سوخت انها در ناوگان تک سوز ‪ ۳۰۰‬لیت ر و در ناوگان‬ ‫دوگانه سوز ‪ ۱۲۰‬لیتر تعیین شده است‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اعالم سهمیه سوخت سواری های شهری و بین شهری‬ ‫می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫درباره س��همیه بنزین تاکسی های بین ش��هری هم اعالم کرد‪:‬‬ ‫س��همیه س��وخت ماهانه ‪ ۷۵۰‬لیتر برای خودروهای تک سوز‬ ‫و ‪ ۴۵۰‬لیتر برای خودروهای دوگانه س��وز به فهرس��ت اعالمی‬ ‫ازسوی س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تخصیص داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وکی��ل زاده افزود‪ :‬س��همیه بیان ش��ده از ابت��دای اذر با در‬ ‫ن ازس��وی شرکت ملی پخش‬ ‫نظر گرفتن یک هفته پایانی ابا ‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی در کارت ه��ای س��وخت خودروها اعمال‬ ‫خواهد شد‪ .‬همچنین س��ازمان راهداری موظف شده تا ‪ ۲‬ماه‪،‬‬ ‫سامانه پایش را برای این خودروها راه اندازی کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های نفت��ی ایران‬ ‫با اش��اره به سهمیه پیش بینی ش��ده برای سرویس مدرسه ها‬ ‫گفت‪ :‬برای این خودروها‪ ،‬س��همیه در قالب اعتبار و براس��اس‬ ‫پیمایش��ی که در سامانه سپند ثبت می ش��ود‪ ،‬تخصیص داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وکی��ل زاده تاکی��د کرد‪ :‬اداره ه��ای کل ام��وزش و پرورش‪،‬‬ ‫مدرس��ه ها و ش��هرداری ها موظف هس��تند هم��ه اطالعات را‬ ‫در س��امانه س��پند ثبت کنند و پس از تایی��د کارگروه‪ ،‬اعتبار‬ ‫پیش بینی شده براس��اس پیمایش انجام شده در پایان ماه در‬ ‫کارت اعتباری ذی نفعان شارژ خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��همیه وانت بار و موتورس��یکلت های حمل بار‬ ‫ش��هری اعالم ک��رد‪ :‬در صورت س��اماندهی و ثب��ت پیمایش‬ ‫این ناوگان با تایید وزارت کش��ور‪ ،‬درباره افزایش س��همیه انها‬ ‫براساس پیمایش ثبت شده‪ ،‬اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران درباره‬ ‫سهمیه تاکسی های ون شهری گفت‪ :‬سهمیه این ناوگان ‪۶۰۰‬‬ ‫لیتر در ماه اس��ت که پس از دریافت اطالعات از وزارت کشور‬ ‫افزود‪ ۲ :‬ماه دیگر س��امانه پیمایش س��نج روی ن��اوگان وانت‬ ‫بین ش��هری نصب می ش��ود تا در صورت پیمای��ش و حمل بار‬ ‫بیشتر‪ ،‬سوخت بیشتری دریافت کنند‪.‬‬ ‫عض��و هیات عامل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫بیان کرد‪ :‬در زمینه حمل ونقل کاال الگوی تن‪-‬کیلومتر را پیاده‬ ‫کردیم که مولفه های مشخصی دارد؛ بنابراین راننده‪ ،‬دغدغه ای‬ ‫در زمینه کرایه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نرخ گازوئیل در مصوبه س��تاد سوخت‬ ‫تغییری نداشته‪ ،‬گفت‪ :‬سوخت به طور منظم به ناوگان کامیونی‬ ‫اختص��اص می یابد؛ بنابراین با اجرای نظ��ام تن‪-‬کیلومتر هیچ‬ ‫مشکلی در این حوزه وجود ندارد و افزایش کرایه هم نداریم‪.‬‬ ‫و صدور کارت جدید س��وخت اعمال خواهد ش��د‪ .‬او گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای اذر ‪ ۱۳۹۸‬سهمیه تاکسی های دوگانه سوز به ‪ ۲۵۰‬لیتر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وکیل زاده درباره سهمیه تاکسی های اینترنتی گفت‪ :‬به همه‬ ‫رانندگان تاییدشده ازسوی شرکت های معتبر که دارای مجوز‬ ‫از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت یا ش��هرداری ها هس��تند و‬ ‫وزارت کش��ور انه��ا را تایید می کند‪ ،‬در صورت��ی که در طول‬ ‫ماه بیش از ‪ ۲۰۰‬کیلومتر پیمایش داش��ته باش��ند‪ ،‬در ابتدای‬ ‫ماه اینده‪ ،‬اعتبار س��همیه معادل اختالف نرخ س��وخت ازاد و‬ ‫یارانه ای براساس پیمایش‪ ،‬تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اعتبار به کارت های بانکی اعالم ش��ده ازسوی‬ ‫شرکت های مسافربر اینترنتی با سازکار تعیین شده ازسوی این‬ ‫کارگروه به حس��اب ذی نفعان (مالک خودرو یا نماینده قانونی‬ ‫وی) واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫برخی این پرس��ش را مط��رح می کنند که چرا‬ ‫دول��ت باید ب��ه حمل ونقل عمومی ش��هر تهران‬ ‫یاران��ه بده��د‪ ،‬در حالی که یک روس��تایی از این‬ ‫ش��بکه اس��تفاده نمی کند؛ این درحالی است که‬ ‫مفاهیم توسعه را نمی توان با چنین مرزبندی هایی‬ ‫درامیخ��ت و جزیره های��ی از بخش ه��ا و مناطق‬ ‫ب��دون تبادل مالی‪ ،‬تجاری و‪ ...‬ایجاد کرد و انتظار‬ ‫توس��عه فراگیر در کشور داش��ت‪ .‬پرداخت یارانه‬ ‫ب��ه س��امانه های حمل ونقل عموم��ی در تمامی‬ ‫کشورهای جهان رایج است و حتی در کشورهای‬ ‫توس��عه یافته که اقتصادشان ازاد و بیرون از نظام‬ ‫یارانه ای اس��ت‪ ،‬هم هزینه های س��اخت زیربنا و‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل عمومی‪ ،‬به طور ‪ 100‬درصدی‬ ‫و هم هزینه های بهره برداری بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ازس��وی دولت ه��ا تامین می ش��ود‪ .‬دلیل ان هم‬ ‫روش��ن اس��ت؛ بی توجهی به توس��عه حمل ونقل‬ ‫عموم��ی در بلندم��دت‪ ،‬نتایج منفی و هزینه های‬ ‫بیرونی بس��یار باالیی برای دولت ها دارد‪ .‬نس��بت‬ ‫درامد بلیت به هزین��ه بهره برداری (‪Farebox‬‬ ‫‪ )Recovery Ratio‬شاخصی برای نشان دادن‬ ‫س��هم درامد مس��تقیم حاصل از فروش بلیت به‬ ‫هزینه ه��ای بهره ب��رداری اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر‬ ‫فق��ط ‪ ۲۵‬درص��د هزین��ه مترو ته��ران از درامد‬ ‫فروش بلیت و ازس��وی مس��افران و بقیه از منابع‬ ‫ش��هرداری و دولت تامین می ش��ود‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که بررسی شبکه حمل ونقل عمومی سایر‬ ‫کشورها نیز نشان از حمایت ‪ ۵۰‬درصدی دولت ها‬ ‫از س��امانه های حمل ونقل عمومی دارد‪ .‬در نمونه‬ ‫پردازش شده از ‪ ۸۶‬سامانه حمل ونقل عمومی در‬ ‫شهرهای اروپایی‪ ،‬امریکایی‪ ،‬اسیایی و اقیانوسیه‬ ‫در مجموع فقط ‪ ۴۸‬درصد هزینه های بهره برداری‬ ‫از راه فروش مس��تقیم بلیت تامین شده است‪ .‬در‬ ‫ادامه خوب اس��ت نگاهی به نس��بت درامد بلیت‬ ‫به هزینه بهره برداری در سایر کشورها بیندازیم‪:‬‬ ‫ ‪ ۸۶‬س��امانه حمل ونقل عمومی از سراسر دنیا‬‫به طور متوسط ‪ ۴۸‬درصد‬ ‫ ‪ ۱۳‬سامانه حمل ونقل عمومی اروپایی به طور‬‫متوسط ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫ ‪ ۱۳‬سامانه حمل ونقل عمومی کانادایی به طور‬‫متوسط ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫ ‪ ۳۸‬س��امانه حمل ونق��ل عموم��ی امریکایی‬‫به طور متوسط ‪ ۳۶‬درصد‬ ‫ ‪ ۸‬سامانه حمل ونقل عمومی اقیانوسیه به طور‬‫متوسط ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫ ‪ ۷‬س��امانه حمل ونقل عمومی اسیایی به طور‬‫متوسط ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫افزایش نرخ بلیت‬ ‫ناوگان جاده ای نداریم‬ ‫مدیرکل حمل ونقل مس��افر سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای تاکی��د کرد‪ :‬ت��ا اطالع‬ ‫بع��دی هیچ گون��ه افزایش نرخ کرای�� ه نداریم‪ .‬به‬ ‫س اتحادیه‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬در پی درخواست رئی ‬ ‫س��واری کرایه کش��ور مبنی بر افزایش س��همیه‬ ‫بنزی��ن و نرخ کرای��ه رانندگان عضو این اتحادیه‪،‬‬ ‫مدیرکل حمل ونقل مس��افر س��ازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای اعالم کرد‪ :‬ب��رای درنظر‬ ‫گرفتن س��همیه س��وخت این وسایل حمل ونقل‬ ‫عمومی پیگیری های الزم انجام ش��ده و به تایید‬ ‫نهاد های متولی نیز رسیده‪ ،‬اما هیچ گونه افزایش‬ ‫قیمتی نخواهیم داشت‪ .‬رحمت حاج محمدعلی‪،‬‬ ‫س اتحادیه س��واری کرایه ضم��ن انتقاد از‬ ‫رئی�� ‬ ‫تعیین س��همیه ماهانه ‪ ۶۰‬لیت��ری برای اعضای‬ ‫این اتحادیه گفت‪ :‬برای تعیین س��همیه مناسب‬ ‫س��وخت ‪ ۱۵۰۰‬تومان��ی رانندگان ب��ا نهادهای‬ ‫مس��ئول مذاکره می کنی��م و تقاضای ما افزایش‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬درص��دی ن��رخ کرایه س��واری های‬ ‫بین ش��هری اس��ت‪ .‬در همی��ن زمین��ه داریوش‬ ‫باقرجوان‪ ،‬مدیرکل حمل ونقل مس��افر س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا س��همیه سوخت در‬ ‫نظر گرفته ش��ده متناس��ب با پیشنهاد ‪ ۱۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬لیتری اتحادیه سواری کرایه است؟ افزود‪:‬‬ ‫اخرین س��همی ه بنزین برای اعضای این اتحادیه‬ ‫‪ ۷۵۰‬لیت��ر بود‪ .‬البته این س��همیه در زمان اغاز‬ ‫اج��رای طرح هدفمن��دی یارانه ه��ا ‪ ۱۲۰۰‬لیتر‬ ‫ب��ود که به تدریج کاهش پیدا کرد‪ ،‬اما توانس��تیم‬ ‫نهادهای متولی در این زمینه را متقاعد کنیم که‬ ‫س��وخت الزم را برای این ناوگان در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫باقرجوان با اش��اره به ناوگان ‪ ۳۵‬هزار دستگاهی‬ ‫س��واری های کرایه فعال در کشور گفت‪ :‬تا اطالع‬ ‫بع��دی هیچ گونه افزایش نرخ کرایه ای برای هیچ‬ ‫یک از ناوگان حمل ونقل عمومی شامل اتوبوس‪،‬‬ ‫مینی بوس و سواری اعمال نخواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫می گوی��د ای��ن وزارتخان��ه تا ح��د ام��کان ایرادهای‬ ‫موردنظر انبوه س��ازان به قراردادهای مشارکت مدنظر‬ ‫در اج��رای طرح اق��دام ملی تولید مس��کن را اصالح‬ ‫کرده اما به دلیل ماهیت قراردادها‪ ،‬این اصالح به طور‬ ‫کامل امکان پذیر نبوده است‪.‬‬ ‫محمود محم��ودزاده در جمع خبرن��گاران با بیان‬ ‫اینکه فقط بخش��ی مح��دود‪ ،‬یعنی ح��دود ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫واح��د از مجموع ‪ ۴۰۰‬ه��زار واحد مدنظر طرح اقدام‬ ‫ملی تولید مسکن‪ ،‬مشارکتی است که در مرداد برای‬ ‫ان فراخ��وان عمومی اعالم ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬ایراد اصلی‬ ‫انبوه س��ازان به قراردادهای مش��ارکت در طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن بود‪.‬‬ ‫محم��ودزاده توضی��ح داد‪ :‬پی��ش از نهایی ش��دن‬ ‫شرایط طرح‪ ،‬همایشی نیم روزه با حضور همه مدیران‬ ‫یا دبیران انجمن های انبوه س��ازی اس��تان ها برگزار و‬ ‫ش��رایط طرح تش��ریح ش��د‪ .‬در این نشس��ت برخی‬ ‫انبوه سازان اعالم کردند ما قرارداد را ندیده ایم که در‬ ‫همان نشس��ت‪ ،‬قراردادها را در اختیارشان گذاشتیم‪.‬‬ ‫باتوج��ه به نشس��ت های پیش از ای��ن همایش که با‬ ‫نمایندگان انبوه سازان و پیمانکاران داشتیم‪ ،‬قرار بود‬ ‫ی��ک روز بعد از این همایش‪ ،‬ط��رح را برای اقدام به‬ ‫اس��تان ها ابالغ کنیم اما بعد از این نشست‪ ،‬یک هفته‬ ‫دیگر زمان دادیم تا سازندگان طرح را دوباره بررسی‬ ‫و نظر خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ت��ا پای��ان این زم��ان یک هفته ای‪،‬‬ ‫فهرس��ت ‪ ۱۴‬موردی از ایرادها ازسوی انبوه سازان به‬ ‫ما ارسال شد که در این میان حدود ‪ ۶‬مورد براساس‬ ‫قانون امکان اصالح داش��ت و ما اصالح مدنظر انها را‬ ‫اعمال کردیم‪.‬‬ ‫محمودزاده افزود‪ :‬در قراردادهای مشارکت از قدیم‬ ‫این گون��ه بوده که س��ازنده ای که با دولت مش��ارکت‬ ‫می کند‪ ۳۰ ،‬درصد واحدهایش فریز ش��ده و تا پایان‬ ‫پ��روژه ن��زد دولت می ماند ت��ا اگر به تعه��دات خود‬ ‫عم��ل نکرد‪ ،‬دول��ت بتواند با اس��تفاده از این واحدها‬ ‫پاس��خگوی متقاضیان باش��د‪ .‬یکی از مس��ائل مورد‬ ‫فرشید پورحاجت‪ :‬اگر وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان‬ ‫این وزارتخانه مدعی هستند که ایرادها را برطرف کرده اند‪ ،‬دوباره فرمت‬ ‫قراردادها را برای ما ارسال کنند‬ ‫مدنظ��ر دولت محقق نخواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬اگر وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی و معاون��ت مس��کن و س��اختمان‬ ‫این وزارتخانه مدعی هس��تند ک��ه ایرادها را برطرف‬ ‫کرده اند‪ ،‬دوب��اره فرمت قراردادها را برای ما ارس��ال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان با تایید س��خن‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی مبنی ب��ر اینکه قانون‬ ‫مش��خصی برای مش��ارکت دولت و بخش خصوصی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سال هاست مردم قراردادهای‬ ‫مش��ارکت در ساخت مسکن با یکدیگر امضا می کنند‬ ‫که در همه این قراردادها‪ ،‬جایگاه سرمایه گذار و مالک‬ ‫مشخص اس��ت‪ ،‬بیع نامه و قرارداد مش��ارکت به طور‬ ‫شفاف تنظیم ش��ده و بیشتر این قراردادها هم بدون‬ ‫کوچک ترین انحرافی به سرانجام رسیده است‪.‬‬ ‫پورحاجت ب��ا بیان اینکه یکی از مش��کالت بزرگ‬ ‫ساخت وس��از کشور همین است که متولی این بخش‬ ‫می گوید قرارداد مشارکت نداریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر قرار‬ ‫است مش��ارکتی رخ دهد‪ ،‬باید حقوق دو طرف یعنی‬ ‫هم مالک و هم س��رمایه گذار به طور ش��فاف مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او با طرح این پرس��ش که ک��دام منطق اقتصادی‬ ‫تایی��د می کند که س��رمایه گذار‪ ،‬س��رمایه خود را در‬ ‫زمین دولت بریزد و هیچ جایگاه حقوقی در قراردادها‬ ‫نداشته باش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما این ایراد اصلی را یاداور‬ ‫شدیم که جایگاه انبوه ساز را روشن کنید‪ .‬قرار نیست‬ ‫ما س��رمایه خ��ود را در زمین های دولتی مس��تهلک‬ ‫کنیم و هیچ جایگاه رس��می نیز در این میان نداشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫پورحاج��ت با طرح این پرس��ش ک��ه قراردادهای‬ ‫اصالح ش��ده ازسوی وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬روی چه‬ ‫سایتی بارگذاری شده تا انها را مشاهده کنیم‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ما به عن��وان بخش خصوصی بای��د وارد فرایند‬ ‫تولید مسکن ش��ویم و در هر برنامه ای که نتیجه ان‬ ‫تامین مسکن برای ایرانی ها باشد‪ ،‬حاضر به مشارکت‬ ‫هس��تیم اما خواسته مان این اس��ت که حقوق ما نیز‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫مجید بابایی‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مع�اون وزیر‪ :‬ام�کان رفع هم�ه ایرادها‬ ‫نبود‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم‬ ‫یارانه دهی‬ ‫به حمل ونقل‬ ‫عمومی‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫عضو شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫نامه حمل ونقلی شورای‬ ‫شهر به جهانگیری‬ ‫مردم می پرسند ایا شهرداری شریک متخلفان است؟‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهروندان در‬ ‫نتیجه رفتارهای‬ ‫چندگانه‬ ‫شهرداری در‬ ‫رویارویی با‬ ‫تخلف به این‬ ‫نتیجه می رسند‬ ‫که شهرداری‬ ‫به طور قانونی‬ ‫در تخلف ها‬ ‫شریک است‬ ‫رئیس کارگروه برنامه و بودجه ش��ورای شهر تهران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مدیریت ش��هری برای مبارزه با فس��اد و شناسایی ان‬ ‫دست یاری به سمت مردم دراز می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مجید فراهانی یکشنبه در نطق پیش از‬ ‫دستور خود با بیان اینکه یکی از مهم ترین انگیزه های مردم‬ ‫در مبارزه با نظام ستم ش��اهی فس��اد حاکم بر جامعه بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برخورد با فس��اد پس از گذش��ت ‪ ۴۰‬سال از پیروزی‬ ‫انقالب همچنان خواس��ته اصلی مردم بوده و پرسش اصلی‬ ‫مردم از مس��ئوالن این اس��ت ک��ه در مبارزه با فس��اد چه‬ ‫کرده اید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همیش��ه در همه جا درباره فساد سخن‬ ‫گفت��ه و س��االنه همایش ه��ای زیادی درب��اره راهکارهای‬ ‫مبارزه با فس��اد برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در مجلس و ش��ورا‬ ‫نی��ز مصوبه های خوب��ی در این زمینه تصویب ش��ده و در‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز علمی درباره دالیل فساد و راهکارهای‬ ‫مقابله‪ ،‬پژوهش های خوبی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬با این وجود‬ ‫در بیش��تر اوقات در رس��انه ها اخباری که حکایت از کشف‬ ‫فسادهای جدید دارد به گوش می رسد‪ .‬ما با فسادهای ریز‬ ‫و درش��ت روبه رو هس��تیم و جای پرسش است که چرا ان‬ ‫همه مقررات‪ ،‬تالش ها و پژوهش ها نتوانسته از فساد بکاهد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با فساد؛ اولویت خواسته های مردم‬ ‫وی با بیان اینکه مردم تهران نیز از اعضای ش��ورای شهر‬ ‫مطالبه دارند که فس��اد در ش��هرداری کاهش یابد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس نتایج حاصل از یک نظرس��نجی در شهریور‬ ‫‪ ۹۶‬مطالب��ه مردم بعد از ترافی��ک و الودگی هوا‪ ،‬برخورد با‬ ‫فس��اد اداری بوده‪ ،‬به همین دلیل ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫اصالح طلبان با درک این موضوع در برنامه های اصالح طلبان‬ ‫برای اداره تهران موضوع هایی مانند شفافیت مبارزه با فساد‪،‬‬ ‫ارتقای س�لامت اداری و شهرداری شیشه ای را در برنامه ها‬ ‫گنجاند که این وعده ها با اقبال و انتخاب مردم روبه رو ش��د‬ ‫و امروز ما به عنوان نمایندگان مردم در ش��ورا هس��تیم تا‬ ‫مردم شاهد کاهش فساد در اداره شهر و شهرداری باشند‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان‬ ‫اینکه در خاطره ذهنی مردم‪ ،‬تصویر ش��هرداری اغش��ته به‬ ‫فساد اس��ت‪ ،‬به همین دلیل مردم به شهرداری ها به عنوان‬ ‫یکی از س��ازمان های الوده به فس��اد نگاه می کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫افزای��ش نرخ بنزین در روزه��ای اخیر موجب‬ ‫ش��ده مس��ئوالن با پیش بینی افزایش استقبال‬ ‫م��ردم از حمل ونق��ل عموم��ی‪ ،‬تقوی��ت ناوگان‬ ‫مس��افربری ش��هری را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫دهند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محسن هاشمی‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران در صدوهفتادوشش��مین‬ ‫نشست شورا گفت‪ :‬گران شدن بنزین پیامدهایی‬ ‫برای مدیریت شهری دارد که یکی از انها افزایش‬ ‫تقاضای اس��تفاده از حمل ونق��ل عمومی به ویژه‬ ‫مت��رو و اتوبوس در س��اعت اوج تردد اس��ت که‬ ‫باید نس��بت به توس��عه حمل ونقل عمومی اقدام‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه‬ ‫براس��اس قانون هدفمندی یارانه ها‪ ،‬باید بخشی‬ ‫از درامده��ای بنزین صرف توس��عه حمل ونقل‬ ‫عمومی ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه این مهم در‬ ‫دوره های گذش��ته رخ نداده اس��ت‪ .‬هاش��می به‬ ‫پدیده وارونگی هوا اش��اره کرد و گفت‪ :‬با تقویت‬ ‫ش��بکه حمل ونق��ل عمومی می توانیم بس��یاری‬ ‫از مش��کالت را ح��ل کنی��م؛ به همی��ن منظور‬ ‫کمیس��یون حمل ونقل و عمران ش��ورای شهر با‬ ‫امضای رئیس شورا نامه ای به اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری ارس��ال کرده که در‬ ‫این نامه درخواس��ت ش��ده کارگروهی ویژه برای‬ ‫تامی��ن ناوگان اتوبوس��رانی و مترو ش��هر تهران‬ ‫تشکیل ش��ود‪ .‬همچنین در این زمینه‪ ،‬دوشنبه‬ ‫جلس��ه ای با رئیس جمهوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت همچنین احمد مسجدجامعی‪،‬‬ ‫یکی دیگر از اعضای ش��ورای ش��هر تهران گفت‪:‬‬ ‫باید گزارشی درباره اینکه افزایش نرخ حامل های‬ ‫س��وخت چقدر به توس��عه حمل ونق��ل عمومی‬ ‫کمک کرده‪ ،‬ارائه ش��ود‪ .‬مس��جدجامعی با بیان‬ ‫اینکه درامد حاصل از افزایش نرخ س��وخت باید‬ ‫در حوزه حمل ونقل عمومی نیز هزینه و گزارشی‬ ‫به شهروندان داده شود که تاکنون چقدر از محل‬ ‫افزایش نرخ حامل های س��وخت‪ ،‬صرف توس��عه‬ ‫حمل ونق��ل عمومی و رفاه کس��انی ش��ده که از‬ ‫این وس��ایل در شهر استفاده می کنند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫افزایش درامدهای دولت از این محل باید صرف‬ ‫توسعه حمل ونقل عمومی شود‪.‬‬ ‫در ش��ورای پنجم در مسیر مقابله با فس��اد گام های جدی همچون‬ ‫انتخاب حس��ابرس با فراخوان عمومی‪ ،‬هوشمندس��ازی فرایندهای‬ ‫اولویت دار‪ ،‬س��نجش و انتشار عمومی ساالنه شاخص های فساد و‪...‬‬ ‫را انجام داده ایم‬ ‫کرد‪ :‬این فساد ناشی از شرایط شهرداری و تماس مستقیم‬ ‫ان ب��ا مردم و س��رپیچی از قانون به بهانه ها و س��لیقه های‬ ‫مختلف اس��ت و وقتی شهروندی می بیند که شهرداری به‬ ‫بهانه کسب درامد باوجود تخلف گسترده به یک برج اجازه‬ ‫ساخت وس��از همراه با تخلف فراوان می دهد اما در برابر به‬ ‫ملکی در بافت فرس��وده‪ ،‬امکان اس��تفاده از مازاد طبقه را‬ ‫نمی دهد دیگر نمی توان از این ش��هروند انتظار داش��ت که‬ ‫شهرداری را سازمانی قانون مدار و ضد فساد بداند‪.‬‬ ‫فراهان��ی با بی��ان اینکه ش��هروندان در نتیجه رفتارهای‬ ‫چندگان��ه ش��هرداری در رویارویی با تخل��ف به این نتیجه‬ ‫می رسند که ش��هرداری به طور قانونی در تخلف ها شریک‬ ‫‪ ۲‬قطار در راه مترو تهران‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو تهران درباره برنامه های‬ ‫جدید این شرکت باتوجه به سهمیه بندی بنزین‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در این هفت��ه ‪ ۲‬قطار به مترو تهران‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا علی امام بیان کرد‪ :‬پیگیر ورود‬ ‫هرچ��ه زودتر ‪ ۶‬قطار به خطوط مترو هس��تیم و‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬در هفته جاری ‪ ۲‬قطار به مترو‬ ‫تهران تحویل می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو ته��ران افزود‪ ۴ :‬قطار‬ ‫باقیمانده تا پایان سال تحویل شبکه مترو خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که ایا‬ ‫برنامه ویژه ای برای افزایش ظرفیت قطار شهری‬ ‫ته��ران وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برنام��ه دولت پیگیری‬ ‫ورود ‪ ۶۳۰‬واگن مترو به کشور است و هم شرکت‬ ‫مترو تهران و هم دولت پیگیر ان هستند‪ .‬در این‬ ‫زمینه دولت در حال رایزنی و مذاکره با روس��یه‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرایه تاکسی گران نشده است‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل شورای‬ ‫ش��هر تهران با اشاره به اینکه شهرداری الیحه ای‬ ‫برای افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس به دلیل‬ ‫تغییر نرخ بنزین نداشته‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد به نرخ کرایه ها اضافه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬محمدعلی علیخانی درباره‬ ‫افزایش ن��رخ بنزین و تاثیر ان ب��ر کرایه ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی اظهار کرد‪ :‬رانندگان تاکس��ی‬ ‫ح��ق دارند که ب��ا افزایش ن��رخ بنزی��ن درباره‬ ‫تغیی��ر نک��ردن کرایه ها نگرانی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫همیش��ه افزایش ن��رخ بنزین‪ ،‬لوازم خ��ودرو و‪...‬‬ ‫ب��رای رانندگان تاکس��ی در زمینه دریافت کرایه‬ ‫محدودیت ایجاد می کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تغییر نرخ‬ ‫باید براس��اس مصوبه شورای ش��هر باشد و شورا‬ ‫براساس سیاس��ت کلی کشور نمی تواند بیشتر از‬ ‫سقف ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصدی اقدامی انجام دهد‪.‬‬ ‫عضو شورای ش��هر تهران خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫ش��ورا هم بخواهد افزایشی بیش��تر از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ب��رای کرایه ه��ای حمل ونق��ل عموم��ی در نظر‬ ‫گی��رد‪ ،‬هی��ات تطبی��ق در فرمان��داری ان را رد‬ ‫می کند‪ .‬باتوجه به این موضوع نرخ کرایه ها تغییر‬ ‫نمی کند؛ مگر اینکه شهرداری الیحه ای به شورای‬ ‫شهر ارسال کند که تاکنون اقدامی در این زمینه‬ ‫نشده است‪ .‬علیخانی گفت‪ :‬هر سال نزدیک پایان‬ ‫سال همراه با بررسی بودجه موضوع نرخ کرایه ها‬ ‫بررسی می شود که احتمال دارد برای سال اینده‬ ‫نیز همین گونه باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل شورای‬ ‫ش��هر گفت‪ :‬بهتری��ن راهکار‪ ،‬کمک ب��ه مردم با‬ ‫تغیی��ر نرخ بنزین این اس��ت که درامد حاصل از‬ ‫ان به توس��عه حمل ونقل عمومی اختصاص یابد‬ ‫تا مردم از مزیت های ان هرچه بیش��تر بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫رایزنی برای افزایش سهمیه سوخت تاکسی ها‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تاکس��یرانی های کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬اگر بررسی های تکمیلی نشان داد سهمیه‬ ‫س��وخت در نظر گرفته شده برای تاکسی ها کافی‬ ‫نیس��ت رایزنی های خود را برای افزایش سهمیه‬ ‫اغاز می کنیم‪.‬‬ ‫مرتضی ضامنی در گفت وگو با مهر‪ ،‬در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که رانندگان تاکس��ی از سهمیه‬ ‫سوخت در نظر گرفته شده برای تاکسی ها راضی‬ ‫نیستند و معتقدند این س��همیه فقط کفاف ‪۲۰‬‬ ‫روز تردد انه��ا را خواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۹۵‬درصد ناوگان فعال تاکس��یرانی دوگانه س��وز‬ ‫هس��تند و نرخ گاز تغییر نکرده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫س��همیه بنزین اختصاص یافته ممکن است مورد‬ ‫بازنگری قرار گیرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬پس از بررسی‬ ‫تکمیلی سهمیه پیش بینی شده اگر به این نتیجه‬ ‫برس��یم ک��ه این میزان س��همیه کافی نیس��ت‪،‬‬ ‫رایزنی ه��ای الزم را انجام خواهی��م داد تا دولت‬ ‫تصمیم تکمیلی در این زمینه بگیرد‪.‬‬ ‫ضامنی در پاس��خ به پرسش دیگری در زمینه‬ ‫افزای��ش س��ایر هزینه های تاکس��یران ها پس از‬ ‫افزای��ش نرخ س��وخت گف��ت‪ :‬در حال بررس��ی‬ ‫هستیم که اقالمی را که تابع نرخ سوخت هستند‬ ‫و متناس��ب با افزایش نرخ س��وخت افزایش پیدا‬ ‫می کنند احصا کنیم و به وزارت کشور ارائه دهیم‬ ‫ت��ا حمایت بیش��تری در این حوزه انجام ش��ود‪.‬‬ ‫رانندگان بدون دغدغه و نگرانی به خدمات رسانی‬ ‫خود ادامه دهند زیرا ما در حال بررسی و رایزنی‬ ‫برای حمایت از این نوع اقالم هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در هیچ جای کش��ور نباید‬ ‫افزایش نرخ کرایه رخ دهد و شهروندان می توانند‬ ‫در صورت مش��اهده تخلف ان را به س��امانه های‬ ‫ثبت ش��کایت ارس��ال کنند‪ .‬این موارد با اولویت‬ ‫بررسی و با متخلفان برخورد می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های کشور یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬برای حفظ نرخ کرایه های تاکس��ی نیاز به‬ ‫همکاری شهروندان در حوزه نظارت داریم‪.‬‬ ‫ریشه یابی الودگی هوا در اهواز‬ ‫شهردار اهواز گفت‪ :‬نفت در امر توسعه شهری و‬ ‫استانی مشارکت نمی کند و این موجب شده تنها‬ ‫االیندگی ها‪ ،‬سهم خوزستان از این میزبانی باشد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬موس��ی ش��اعری در نشس��ت‬ ‫تخصص��ی نق��ش گیاه��ان و االیندگی ه��ا در‬ ‫الرژی های تنفسی پس از نخستین بارش در شهر‬ ‫اهواز اظهار کرد‪ :‬بعد از نخس��تین بارش و ایجاد‬ ‫مش��کل برای جمعیت قابل توجهی از شهروندان‬ ‫اهوازی‪ ،‬دلیل این مشکل پوشش گیاهی موجود‬ ‫در اه��واز و هرس نامناس��ب ان بیان ش��د‪ .‬وی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزود‪ :‬گیاه کنوکارپوس به ش��هر اهواز رنگ سبز‬ ‫بخشیده اما باتوجه به یک رنگ بودن ان در شهر‪،‬‬ ‫ما خواس��تار تنوع گیاهی بیشتر در شهر هستیم‪.‬‬ ‫در این زمینه تع��داد قابل توجهی نخل خریداری‬ ‫ش��د و کاشت نهال های بس��یاری در دستور کار‬ ‫ش��هرداری است‪ .‬شاعری با بیان اینکه حتی یک‬ ‫مقاله علمی مبنی بر س��می بودن این گیاه وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این گیاه در ش��هرهای دیگر نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬از سوی دیگر این پرسش مطرح است‬ ‫که چرا فقط در بارش نخس��ت‪ ،‬این س��م منتشر‬ ‫می ش��ود ؟ وی بیان کرد‪ :‬ما به تاثیر االیندگی ها‬ ‫در وضعیت هوای اهواز بی توجه هس��تیم‪ .‬س��هم‬ ‫م��ا از نفت فق��ط االیندگی و الودگی ها اس��ت و‬ ‫این صنعت در قبال ش��هر اهواز به عنوان دومین‬ ‫کالنشهر کشور بسیار کم کاری کرده است‪.‬‬ ‫شهردار اهواز با عنوان اینکه ما از الودگی فلرها‬ ‫ازار می بینیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نفت س��هم خود را از‬ ‫الودگی ها به اهواز پرداخت نمی کند‪ ،‬درحالی که‬ ‫اگر این صنعت هر جای دیگری بود‪ ،‬نمی توانست‬ ‫حق االیندگی را پرداخت نکند‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای مقابله و مبارزه با فس��اد اگر بخواهیم‬ ‫فق��ط به اقدام ه��ای نهادهای نظارتی‪ ،‬امنیت��ی‪ ،‬قضایی یا‬ ‫گزارش های حس��ابرس بس��نده کنیم‪ ،‬هیچ دستاوردی در‬ ‫زمینه شناس��ایی فساد نخواهیم داشت‪ ،‬درحالی که مطالبه‬ ‫مردم فقط برخورد با فسادهای انجام شده نیست‪ ،‬بلکه مردم‬ ‫می خواهند مجریان فس��اد نتوانند فسادشان را تکرار کنند‬ ‫و ش��اهد بروز فسادهای جدید نباش��ند‪ .‬برای دستیابی به‬ ‫ای��ن مهم چ��اره ای جز کمک گرفتن از مردم نداریم چراکه‬ ‫موثرترین و کارامدترین سازکارهای نظارتی در دنیا مبتنی‬ ‫بر دخیل کردن مردم در فرایند نظارت است‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان‬ ‫اینکه براس��اس امار بین المللی ‪ ۴۳‬درصد تخلفات کش��ف‬ ‫ش��ده براساس گزارش مردمی است‪ ،‬اظهار کرد‪ ۷۳ :‬درصد‬ ‫افرادی که عامل کشف فساد بودند کارمندان یا ارباب رجوع‬ ‫سازمان بودند و گزارش های مردمی در سال ‪۲۰۰۵( ۱۳۸۴‬‬ ‫میالدی) منجر ب��ه بازپس گیری رقمی معادل ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر ازسوی دولت امریکا شد‪ .‬استفاده از ظرفیت مردم برای‬ ‫کش��ف و کاهش فس��اد در دنیا با نام «سوت زنی» شناخته‬ ‫می ش��ود و حتی روز ملی قدردانی از گزارش��گران فساد در‬ ‫بسیاری از کشورها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��هرداری س��الم و قاب��ل اعتماد برای‬ ‫خدمت رس��انی شایس��ته به ش��هروندان با اقدام حراست‪،‬‬ ‫بازرس��ی و نظارت شورا س��اخته نمی شود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫دس��ت یاری به سوی ش��هروندان به عنوان حامیان مبارزه‬ ‫با فس��اد در شهرداری دراز می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬البته در شورای‬ ‫پنجم در مس��یر مقابله با فس��اد گام ه��ای جدی همچون‬ ‫انتخاب حس��ابرس ب��ا فراخوان عمومی‪ ،‬هوشمندس��ازی‬ ‫فرایندهای اولویت دار‪ ،‬س��نجش و انتش��ار عمومی ساالنه‬ ‫شاخص های فساد و‪ ...‬را انجام داده ایم و شهرداری را موظف‬ ‫کردیم در ‪ ۶‬ماه نخست نسبت به تدوین شیوه نامه های الزم‬ ‫برای ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد اقدام کند و ان‬ ‫را برای تصویب به شورا بدهد که البته متاسفانه شهرداری‬ ‫در اجرای ان تاخیر داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ط�رح الزام ش�هرداری تهران به تش�ویق‬ ‫گزارشگران تخلف در شهرداری‬ ‫رئی��س کارگروه برنامه و بودجه ش��ورای ش��هر تهران با‬ ‫بیان اینکه در اذر سال گذشته طرح الزام شهرداری تهران‬ ‫به تکمیل و اصالح فرایند دریافت و رس��یدگی به گزارش‬ ‫ش��هروندان درباره فس��اد و تشویق گزارش��گران تخلف در‬ ‫شهرداری تهران را تقدیم هیات رئیسه کردم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم این طرح با تدبیر رئیس ش��ورا در دستور کار قرار‬ ‫گیرد و بتوانیم هرچه بیش��تر از توان و ظرفیت ش��هروندان‬ ‫برای حل مش��کالت و مبارزه با فس��اد در شهرداری تهران‬ ‫اقدام کنیم‪ .‬فراهانی افزود‪ :‬بدون همراهی و تالش مردم ما‬ ‫اعضای ش��ورای ش��هر در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد‪،‬‬ ‫کاری از پی��ش نخواهی��م برد و امیدوارم با حضور مردم این‬ ‫مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫پیاپی ‪2726‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از طرح پاییزه کتاب در سال ‪۹۸‬‬ ‫استقبال ‪ ۵۰‬هزار کتابی در ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫‹ ‹استقبال ‪ ۱۶‬میلیارد ریالی از طرح‬ ‫ط��رح پاییزه کتاب در دو روز نخس��ت هفته کتاب به‬ ‫ف��روش ‪۵۲‬هزار نس��خه کتاب مع��ادل ‪ ۱۶‬میلیارد ریال‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬براس��اس امار به دس��ت امده تاکنون (روز‬ ‫شنبه ‪ ۲۵‬ابان) ‪ ۶۰۰‬کتابفروشی عضو این طرح شده اند‬ ‫که ‪ ۱۳۱‬کتابفروشی در شهرستان ها و ‪ ۴۶۹‬کتابفروشی‬ ‫در مراکز استان مشغول فعالیت هستند و تاکنون تعداد‬ ‫‪۵۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نس��خه کتاب به ارزش ریالی ‪ ۱۶‬میلیارد‬ ‫ریال در کتابفروش��ی های عضو و در قال��ب طرح پاییزه‬ ‫به فروش رفته است‪.‬‬ ‫تا این لحظه‪ ،‬پرفروش ترین کتابفروش��ی ها براس��اس‬ ‫تعداد کتاب‪ ،‬پردیس کتاب مش��هد‪ ،‬کتاب رش��د اهواز و‬ ‫ش��هرکتاب مش��هد بوده اند و پرفروش ترین استان ها نیز‬ ‫براس��اس تعداد کتاب‪ ،‬خراسان رضوی با فروش ‪،۸۱۹۷‬‬ ‫تهران ‪ ۸۰۹۷‬و خوزس��تان ‪ ۶۱۱۲‬نسخه فروش‪ ،‬بوده اند‬ ‫و پس از انها‪ ،‬اس��تان های اصفهان‪ ،‬گی�لان‪ ،‬قم‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬اذربایجان شرقی و کرمانشاه در رتبه های دیگر‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫پرفروش ترین اس��تان ها نیز براس��اس مبلغ فروش‪۳ ،‬‬ ‫اس��تان تهران‪ ،‬خراسان رضوی و اصفهان در جایگاه اول‬ ‫تا سوم قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫هرچند هماهنگ��ی و ثبت نام برای طرح پاییزه کتاب‬ ‫‪ ۹۸‬با تاخیراتی همراه بود‪ ،‬اما امارها حاکی از ان اس��ت‬ ‫که کتابفروشان توانسته اند فعالیت خود را از روز نخست‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫طرح ه��ای حمایتی و فصلی که ازس��وی اداره کتاب و‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی برگزار می شود به رونق‬ ‫کتابفروش��ی ها کمک ویژه ای می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫ایج��اد طرح های حمایتی که از ابتدای دولت یازدهم و با‬ ‫هدف رونق به جامعه نش��ر کشور برگزار شد در حالی در‬ ‫پاییز ‪ ۹۸‬اجرایی می ش��ود که تا همین دو هفته گذشته‬ ‫به دلیل نبود بودجه معلوم نبود این طرح اجرایی می شود‬ ‫یا خیر؟‬ ‫طرح پاییزه کتاب از طرح های فصلی معاونت فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ب ه مجری گری موسسه‬ ‫خان��ه کتاب برای حمایت از کتابفروش��ان و ناش��ران به‬ ‫مناس��بت هفته کتاب از ‪ ۲۳‬ت��ا ‪ ۳۰‬ابان به مدت ‪ ۸‬روز‬ ‫در تهران اغاز ش��د‪ .‬در این طرح که با مشارکت سازمان‬ ‫فرهنگ��ی و هنری ش��هرداری ته��ران اغاز ش��ده برای‬ ‫تمامی کتابفروش��ی های عضو ط��رح‪ ۲۰ ،‬درصد تخفیف‬ ‫ف��روش تا س��قف ‪۱۲۰‬ه��زار تومان درنظر گرفته ش��ده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫ام��ا مدیر روابط عمومی معاون��ت امور فرهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از اجرای ط��رح پاییزه کتاب‬ ‫در سراسر کش��ور خبر داد‪ .‬سیدمحمد طباطبائی گفت‪:‬‬ ‫ط��رح پایی��زه کت��اب ماننددوره های پی��ش همزمان با‬ ‫تو هفتمین دوره هفت��ه کتاب جمهوری اس�لامی‬ ‫بیس�� ‬ ‫ایران در سراسر کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬با دس��تور و مس��اعدت دکتر صالحی‪،‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی این طرح عالوه بر تهران‬ ‫در کتابفروشی های شهرستان ها نیز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر رواب��ط عموم��ی معاونت امور فرهنگ��ی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد‪ :‬طرح های حمایتی که‬ ‫به طور فصلی در کتابفروش��ی ها اجرا می شود در راستای‬ ‫حمایت از کتابفروشی ها به ویژه کتابفروشی های کوچک‬ ‫در شهرس��تان ها طراحی و برگزار می شود و تاکنون هم‬ ‫رویکرد معاونت امور فرهنگی بر همین اساس بوده است‪.‬‬ ‫طباطبائ��ی گف��ت‪ :‬به دلی��ل ش��رایط اقتص��ادی و‬ ‫محدودیت ه��ای بودج��ه و نگران��ی از تاخی��ر در انجام‬ ‫تعهدات مالی ابتدا تصمیم گرفته ش��د که این طرح اجرا‬ ‫نشود که در ادامه با تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و پیگیری های معاون فرهنگی وزیر مقرر ش��د این طرح‬ ‫همزمان با هفته کتاب در سراسر کشور اجرا شود‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬از ش��هرداری تهران هم برای‬ ‫همکاری در برگزاری طرح پاییزه کتاب در ش��هر تهران‬ ‫تشکر می کنیم و امیدواریم طرح های حمایتی اینچنینی‬ ‫ب��ا مش��ارکت و همگرای��ی هم��ه نهادها تداوم داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ط��رح پایی��زه کت��اب از طرح های فصل��ی معاونت فرهنگ��ی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی برای حمایت از کتابفروشان و ناشران به‬ ‫مناس��بت هفت��ه کتاب از ‪ ۲۳‬ت��ا ‪ ۳۰‬ابان به م��دت ‪ ۸‬روز در تهران‬ ‫برگزار می شود‬ ‫طرح‪ ،‬به طور قابل قبولی پیش ببرند و از س��همیه یارانه‬ ‫فروش خود به بهترین شکل استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر منفی بر استقبال از طرح پاییزه‬ ‫مس��ئول کتابفروش��ی بیدگل‪ ،‬گرانی کتاب و شرایط‬ ‫ج��وی را از جمل��ه م��واردی می دان��د ک��ه روی میزان‬ ‫اس��تقبال مردم از طرح پاییزه کتاب تاثیر گذاشته و تنها‬ ‫کتابخوان ها را به کتاب خریدن ترغیب می کند‪.‬‬ ‫عماد ش��اطریان‪ ،‬درباره میزان استقبال مردم از خرید‬ ‫کتاب در طرح پاییزه به مهر گفت‪ :‬شوق و اشتیاق مردم‬ ‫در این طرح نسبت به طرح تابستانه کمتر بوده و استقبال‬ ‫از کتابفروشی ها انطور که انتظار می رفت‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬دلیل ای��ن کاهش خری��د‪ ،‬کمی به‬ ‫ش��رایط ج��وی اب و هوا و گرانی کتاب ه��ا بازمی گردد؛‬ ‫چراک��ه تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی تا س��قف خرید ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫توم��ان مبلغی به منظ��ور ترغیب مخاطب��ان برای خرید‬ ‫کتاب نیست‪.‬‬ ‫ای��ن کتابفروش با بیان گرانی کاغ��ذ و تاثیرگذاری بر‬ ‫کاهش ق��درت خرید مردم اظهارک��رد‪ :‬مبلغ ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫تومان فقط برای خرید یک جلد کتاب مناس��ب اس��ت‬ ‫و این مبلغ انقدر وسوس��ه کننده نیست که مخاطبان را‬ ‫ب ترغیب کند و این مس��ئله به شدت در‬ ‫برای خرید کتا ‬ ‫بحث فروش کتاب تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫ش��اطریان ادام��ه داد‪ :‬ب��رای ترغیب اهال��ی کتاب به‬ ‫کتاب خواندن باید س��قف محدود خرید برداشته شده و‬ ‫به گرانی کتاب توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫مسئول کتابفروش��ی بیدگل با اش��اره به تاثیرگذاری‬ ‫طرح ه��ای فصل��ی کت��اب ب��ر افزای��ش گ��ردش مالی‬ ‫کتابفروشی ها خاطرنشان کرد‪ :‬برگزاری طرح های فصلی‬ ‫کتاب بهتر از برگزارنش��دن ان اس��ت چراکه طرح های‬ ‫فصلی برای کتابفروش��ان گردش مالی ایجاد می کند اما‬ ‫به دلیل محدود بودن خرید و فروش کتاب مشکالتی نیز‬ ‫به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تنها روند مثبتی که در طرح پاییزه امس��ال‬ ‫به وج��ود امد‪ ،‬برابر ش��دن تخفی��ف و تعیین یک درصد‬ ‫واحد برای کتاب های تالیفی و ترجمه ای بود که خرید را‬ ‫برای اهالی کتاب منصفان ه می کند‪.‬‬ ‫ش��اطریان در پای��ان با تاکید بر حمای��ت طرح پاییزه‬ ‫از اهال��ی کتاب خ��وان گفت‪ :‬طرح ه��ای فصلی حمایت‬ ‫از ناش��ران و کتابفروش��ان فقط برای اف��راد کتاب خوان‬ ‫مناس��ب اس��ت و انها را به خرید کتاب ترغیب می کند‪،‬‬ ‫چراکه فرصتی برای خرید کتاب های موردعالقه ش��ان با‬ ‫تخفیف های ‪ ۲۰‬درصدی به انها می دهد اما مردم عادی‬ ‫را به کتاب خواندن تشویق نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت در سایه بودجه‬ ‫مدیر انتش��ارات و کتابفروش��ی «رود» معتقد است با‬ ‫توجه به اس��تقبال م��ردم از طرح ه��ای حمایتی بودجه‬ ‫پاییزه کتاب افزایش پیدا کند تا کتابفروش��ان با مشکل‬ ‫کمبود سهمیه روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫محم��د زارع‪ ،‬درب��اره «پاییزه کتاب» به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫برگزاری طرح های فصلی اقدام مثبت و موثری اس��ت و‬ ‫امید واریم ب��ا توجه به اینکه مردم به واس��طه تبلیغات و‬ ‫همچنین برگزاری ‪ ۱۱‬دوره‪ ،‬استقبال قابل توجهی از ان‬ ‫داشته اند‪ ،‬بودجه و سهمیه کتابفروشان در پاییزه کتاب‪،‬‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این مطل��ب ک��ه در ‪ ۱۱‬دوره طرح های‬ ‫حمایتی مش��ارکت داش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬حداقل تجربه ما در‬ ‫کتابفروش��ی «رود» نش��ان داده س��همیه مان پی��ش از‬ ‫پای��ان طرح به پایان می رس��د‪ ،‬در حالی که نمی توانیم به‬ ‫ای��ن دلیل مخاطب را از خرید منص��رف کنیم؛ بنابراین‬ ‫مجبوریم تخفیف خارج از طرح در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫به گفت��ه زارع‪ ،‬موفقیت در پاییزه کتاب نیز بس��تگی‬ ‫به میزان بودجه کتابفروش��ان دارد‪ .‬زارع ادامه داد‪ :‬بهتر‬ ‫بود دس��ت کتابفروش ها در بهره من��دی از تخفیف های‬ ‫طرح ه��ای فصلی باز بود چراکه س��ود فروش با توجه به‬ ‫میزان تخفیف ‪ ۲۵‬درصدی و همچنین افزایش روزافزون‬ ‫نرخ تمام شده کتاب‪ ،‬نا چیز است‪.‬‬ ‫وی درباره یکسان س��ازی تخفیف کتاب های تالیفی و‬ ‫ترجمه ای بی��ان کرد‪ :‬برابری تخفی��ف کتاب های تالیف‬ ‫و ترجمه در طرح پاییزه کتاب‪ ،‬رویکرد مناس��بی اس��ت‬ ‫چراک��ه به نظر نمی رس��د‪ ،‬اختالف تخفی��ف در تقویت‬ ‫جریان تولید و کتابخوانی کمک کند‪.‬‬ ‫زارع ادام��ه داد‪ :‬نمی ت��وان ب��ا نگاه خط��ی کتاب ها را‬ ‫پرفروش کرد‪ .‬کتاب های روز باید معرفی و شناس��انده و‬ ‫پدیداورندگان اثار مورد پسند مردم‪ ،‬تشویق شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های فصلی و اشتی مردم با کتاب‬ ‫مدیر کتابفروش��ی پروفس��ور یزد با بی��ان اینکه طرح‬ ‫پایی��زه کتاب به خریداران کت��اب کمک می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��تریان کتابخوان زیادی هر سال از طرح پاییزه کتاب‬ ‫ی کتاب در چند ماه‬ ‫استقبال می کنند‪ ،‬زیرا به دنبال گران ‬ ‫ب کاهش پیدا کرده‬ ‫گذش��ته قدرت مالی متقاضیان کتا ‬ ‫است‪.‬‬ ‫احس��ان ع��ارف با اش��اره ب��ه چهارمین تجرب��ه این‬ ‫کتابفروش��ی در طرح های فصلی ف��روش کتاب‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از طرح هایی که در چند س��ال گذش��ته با‬ ‫اقبال خوبی روبه رو ش��ده و ناش��ران و کتابفروشان از ان‬ ‫استقبال زیادی کرده اند‪ ،‬طرح های فصلی با هدف تقویت‬ ‫کتابفروشی ها است‪.‬‬ ‫مدیر کتابفروشی پروفسور یزد افزود‪ :‬البته در برگزاری‬ ‫این طرح ها چند نکته مهم مطرح اس��ت؛ مثل اینکه در‬ ‫گذشته تخفیف ها یکسان بود اما اکنون به دو بخش ‪۱۵‬‬ ‫و ‪ ۲۵‬درصدی مجزا و همین موضوع موجب شده انتخاب‬ ‫کتاب برای مشتری سخت شود‪.‬‬ ‫عارف با اشاره به دیگر موضوع های طرح فصلی کتاب‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در برخی دوره ها‪ ،‬برخی کتاب ها از دسترس‬ ‫خارج شد ه و بس��یاری از متقاضیان خواستار کتاب هایی‬ ‫هستند که گاهی اسامی انها حذف شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین لزوم توجه به زمان بندی تس��ویه حساب‬ ‫طرح ه ا به ایبنا گفت‪ :‬در واریز پرداخت و تس��ویه حساب‬ ‫طرح ها‪ ،‬بهتر است زمان بندی رعایت شود تا کتابفروشان‬ ‫نسبت به ادامه و استمرار حضور در این ط رح ها دلگرم تر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عارف تاکید کرد‪ :‬مس��ئله اصلی اینجا اس��ت که این‬ ‫طرح ها خوب است و مشتریان ما استقبال زیادی از این‬ ‫طرح ها می کنند‪ ،‬زیرا نرخ کتاب ها باال رفته و خرید کتاب‬ ‫در تعداد زیاد برای برخی از مشتریان سخت است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تبلیغات باید در این طرح ها پررنگ تر‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم تبلیغات طرح هایی مثل پاییزه کتاب‬ ‫در س��طح شهرها باید بیشتر شود و از اینکه کتابفروشان‬ ‫در پایی��زه کت��اب برای ی��ک روز تخفیف بیش��تری به‬ ‫مش��تریان می دهند خوب است و موجب اشتی مردم با‬ ‫کتاب و کتابفروشی ها می شود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احسان عارف‬ ‫‹ ‹مقبولیت طرح های فصلی‬ ‫ن اسمان در شهر خرم اباد با‬ ‫مدیر کتابفروشی ستارگا ‬ ‫اشاره به اهمیت طرح های فصلی کتاب‪ ،‬به ایبنا گفت‪ :‬در‬ ‫ابتدای هر فصل‪ ،‬مش��تریان ما منتظر برگزاری طرح های‬ ‫فصلی هس��تند و ب��ه نظرم ای��ن موضوع نش��ان دهنده‬ ‫مقبولیت و جاافتادن چنین طرح هایی برای مردم است‪.‬‬ ‫علی س��یاهپوش عنوان ک��رد‪ :‬طرح های فصلی فروش‬ ‫کت��اب‪ ،‬اق��دام بس��یار خوبی اس��ت ک��ه به رون��ق کار‬ ‫کتابفروشان کمک می کند‪ ،‬همچنین در جذب مخاطبان‬ ‫به کتابفروشی ها و رونق فعالیت انها کمک کرده است‪.‬‬ ‫مدیر کتابفروشی ستارگان اسمان خرم اباد افزود‪ :‬این‬ ‫طرح اکنون در میان اهالی کتاب جاافتاده و بس��یاری از‬ ‫مشتریان و اهالی کتاب در ابتدای هر فصل جویای زمان‬ ‫طرح می ش��وند و منتظر برگزاری ان هستند و به نظرم‬ ‫این موضوع نشان دهنده مقبولیت چنین طرح هایی برای‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬سیاهپوش با بیان اینکه ما ساالنه مشتریان‬ ‫ثابت زیادی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬ارتباط و تعامل ما با مخاطبان‬ ‫کتابفروش��ی عموما دوس��ویه اس��ت و در طول سال به‬ ‫مناس��بت های گوناگ��ون که تخفیف کت��اب می گذاریم‬ ‫ب��ه کتابخانه ما می ایند و در می��ان همه انها‪ ،‬طرح های‬ ‫فصلی که طرح پاییزه که اکنون در حال اجراست بهترین‬ ‫جایگاه را دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬یکی از نکات مهم در اجرای این طرح ها‬ ‫ک��ه با ه��دف تقویت فعالی��ت کتابفروش��ان و کمک به‬ ‫ی انهاست‪ ،‬لزوم توجه به زمان پرداخت معوقات و‬ ‫نقدینگ ‬ ‫تسویه حساب در این میان نکته مهمی است که مسئوالن‬ ‫و دست اندرکاران باید روی ان دقت کنند‪.‬‬ ‫س��یاهپوش با اش��اره به اهمیت طرح ه��ای پاییزه به‬ ‫صنعت نش��ر کش��ور کمک می کند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬به نظرم‬ ‫می توان تمهیداتی اندیش��ید که زم��ان اجرای این طرح‬ ‫افزای��ش پیدا کند تا افراد بیش��تری بتوانند در سراس��ر‬ ‫کشور از ان استفاده کنند‪ .‬کتابفروشی ستارگان اسمان‬ ‫که در حوزه دفاع مقدس‪ ،‬انقالب اس�لامی و کتاب های‬ ‫دینی فعالیت دارد‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۹۳‬تاسیس شده است‪.‬‬ ‫محمد زارع‬ ‫علی سیاهپوش‬ ‫چرا ‪ ۳‬فیلم کودک را همزمان اکران کردید؟‬ ‫حامد جعفری‪ ،‬تهیه کننده انیمیشن های سینمایی «شاهزاده‬ ‫روم» و «فیلش��اه» و مدیرعامل هنرپویا در یادداشتی به اکران‬ ‫همزمان ‪ ۳‬فیلم کودک و نوجوان در سینماهای کشور اعتراض‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن تهیه کننده معتقد اس��ت‪« :‬هرچند‬ ‫س��هم ش��ورای صنفی نمایش در ای��ن قصور و جف��ا در حق‬ ‫سینمای کودک و نوجوان بیش از دیگران است اما نباید نقش‬ ‫س��ازمان سینمایی و مدیران سینمایی را که وظیفه نظارتی در‬ ‫این بین دارند را نادیده بگیریم‪».‬‬ ‫متن کامل یادداشت حامد جعفری به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫«اخرین ساعات ‪ ۲۲‬بهمن ‪ ۹۶‬از تلخ ترین شب ها برای همه‬ ‫اعض��ای خان��واده هنرپویا بود‪ ،‬زمانی که رس��ول صدرعاملی و‬ ‫محمدرضا فروتن‪ ،‬داوران جش��نواره فیلم فجر در برنامه هفت‪،‬‬ ‫به صراحت اعالم کردند «فیلش��اه» را اصال ندیده اند‪ ،‬چه برسد‬ ‫به اینکه بخواهند ان را مورد داوری قرار دهند و به این ترتیب‬ ‫امکان رقابت که حق قانونی «فیلش��اه» بود‪ ،‬از این فیلم سلب‬ ‫ش��د تا برای نخس��تین بار در تاریخ جش��نواره فجر‪ ،‬فیلمی در‬ ‫بخش س��ودای سیمرغ حضور داشته باشد‪ ،‬اما به عمد و کامال‬ ‫غیرقانونی کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫ان روز پرس��ش مهمی ذهن ما را درگیرکرده بود‪ :‬چرا برخی‬ ‫مدیران س��ینمایی موفقیت «فیلش��اه» را نمی خواستند؟ اگر‬ ‫ق��رار بود ای��ن فیلم کودک نادیده گرفته ش��ود‪ ،‬پس چرا دبیر‬ ‫جشنواره اصرار به حضور «فیلش��اه» درجشنواره فجر داشت؟‬ ‫چرا خودشان «فیلشاه» را در بخش مسابقه قرار دادند اما پس‬ ‫از ان تالش کردند نه در جشنواره به درستی نمایش داده شود‬ ‫و نه ازس��وی هیات داوران دیده ش��ود؟ چرا با انیمیش��نی که‬ ‫برای س��ینمای ایران از لحاظ فنی دس��تاوردی بزرگ به شمار‬ ‫می‪‎‬امد و بعدها در گیشه لقب پرفروش ترین و پرمخاطب ترین‬ ‫انیمیشن و فیلم کودک سال سینما را از ان خود کرد‪ ،‬این گونه‬ ‫رفتارکردند؟‬ ‫حاال این روزها خبر اکران همزمان ‪ ۳‬فیلم کودک و نوجوان‬ ‫(بنیامین‪ ،‬تورنادو و منطقه پرواز ممنوع) درس��ینماها برایمان‬ ‫یاداور همان رفتاری اس��ت که برخی مدیران و اهالی س��ینما‬ ‫با «فیلش��اه» داش��تند‪ .‬همان س��نگ هایی که برخی مدیران‬ ‫سینمایی با سوء اس��تفاده از سمت های شان بر سر راه موفقیت‬ ‫م��ا در اکران قرار می دادند‪ ،‬بر س��ر راه ‪ ۳‬فیلم��ی قرار گرفته‬ ‫که اگ��ر در رقابتی ناجوانمردانه واردش��ان نمی کردند‪ ،‬فارغ از‬ ‫محتوا ی انها می توانس��تند فروش بهتری در گیش��ه داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫هرچند س��هم ش��ورای صنفی نمایش در ای��ن قصور و جفا‬ ‫در حق س��ینمای کودک و نوجوان بیش از دیگران اس��ت اما‬ ‫نباید نقش سازمان سینمایی و مدیران سینمایی را که وظیفه‬ ‫نظارتی در این بین دارند را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫س��ینمای مهم و استراتژیک کودک نیازمند تصمیم گیری ها‬ ‫و اقدام های درس��ت و اساس��ی اس��ت و نمی توان فقط با شعار‬ ‫حمایت و اقدام های نمایشی کمکی به ان کرد‪ .‬سینمای کودک‬ ‫نیازمند حامیان جدی و دلس��وز بیش��تری در بدنه مدیریتی و‬ ‫صنفی سینما است‪ .‬نیاز به وجود دفتر پخش تخصصی‪ ،‬سرگروه‬ ‫سینمایی مستقل و حضور یک نماینده ویژه در شورای صنفی‬ ‫نمای��ش برای س��ینمای کودک و نوجوان حاال بیش��تر از قبل‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫نیازی که پاسخ شفاف مدیران سینمایی به ان نشان می دهد‬ ‫که ایا واقعا می خواهند س��ینمای کودک و نوجوان در کش��ور‬ ‫قوت بگیرد یا نه؟ ایا اصال برای سالم س��ازی محتوا و تس��هیل‬ ‫حضور خانواده ها و کودکان شان در سینما اهمیتی قائل هستند‬ ‫یا خیر؟»‬ ‫فیلمب��رداری فیل��م س��ینمایی «المینور»‬ ‫تازه ترین س��اخته داریوش مهرجویی به پایان‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫‪« ،‬المینور» بیس��ت‬ ‫و هفتمی��ن فیل��م بلن��د س��ینمایی داریوش‬ ‫مهرجویی‪ ،‬کارگردان س��ینمای ایران است که‬ ‫‪ 25‬شهریور جلوی دوربین رفته بود‪.‬‬ ‫مهرجوی��ی‪« ،‬المین��ور» را پس از ‪ ۶‬س��ال‬ ‫دوری از س��ینما جل��وی دوربین برده اس��ت‪.‬‬ ‫علی نصیری��ان‪ ،‬پردی��س احمدیه‪ ،‬س��یامک‬ ‫انص��اری‪ ،‬بیت��ا فرهی‪ ،‬عل��ی مصف��ا‪ ،‬مهرداد‬ ‫صدیقی��ان‪ ،‬بهناز جعف��ری‪ ،‬کاوه افاق‪ ،‬امراهلل‬ ‫صاب��ری‪ ،‬رضا داودنژاد‪ ،‬دیبا زاهدی‪ ،‬س��یامک‬ ‫ادیب‪ ،‬محمدرضا ش��هبانی نوری‪ ،‬شراره رنجبر‪،‬‬ ‫محمدج��واد جعفرپور‪ ،‬مهرن��وش ذوالفقاری‪،‬‬ ‫محمد هادی عطایی‪ ،‬مهدی مرتضایی‪ ،‬یاسمن‬ ‫کوزه گر‪ ،‬هومن بهزادی‪ ،‬هانا وارس��ته‪ ،‬سبحان‬ ‫خس��روی‪ ،‬احمد یاوری‪ ،‬فرهاد ریش سفیدی‪،‬‬ ‫علی بل��وردی و فریماه فرجامی بازیگران فیلم‬ ‫«المینور» هستند‪.‬‬ ‫«المینور» به کارگردانی داریوش مهرجویی‬ ‫با طراحی گریم عبداهلل اس��کندری و مدیریت‬ ‫فیلمب��رداری بهرام بدخش��انی‪ ،‬طراحی لباس‬ ‫گلن��از گلش��ن‪ ،‬طراح��ی صحنه امیرحس��ین‬ ‫ح��داد‪ ،‬برنامه ریزی و دس��تیار اول کارگردان‬ ‫حمی��د غف��ارزاده‪ ،‬صداب��رداری امیرحاتمی و‬ ‫دس��تیاری کارگردان امیر س��یدی با مدیریت‬ ‫تولی��د فواد بوربور و با نویس��ندگی مش��ترک‬ ‫وحی��ده محمدی فر و داری��وش مهرجویی به‬ ‫تهیه کنندگی رضا درمیش��یان جلوی دوربین‬ ‫رفته اس��ت‪« .‬المینور» کامال ب��دون حمایت‬ ‫دولت��ی‪ ،‬بنی��اد س��ینمایی فارابی و س��ازمان‬ ‫سینمایی تولید می شود‪.‬‬ ‫هنرنمایی بانوان دفنواز‬ ‫یزدی در تلویزیون عراق‬ ‫گروه دفن��وازان اراس متش��کل از ‪ ۹‬بانوی‬ ‫دفنواز یزدی به سرپرستی و خوانندگی «اشنا‬ ‫احمدی» به دعوت ش��بکه تلویزیونی ‪NRT۴‬‬ ‫کردستان عراق در این شبکه به اجرای برنامه‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اشنا احمدی‪ ،‬سرپرست‬ ‫این گروه درباره این اجرا گفت‪ :‬امسال دفنوازان‬ ‫ما در جشنواره ی بین الملی «دف نوای رحمت»‬ ‫که در س��نندج برگزار شد‪ ،‬موفق به کسب دو‬ ‫مقام ش��دند و برای مسئوالن این شبکه جالب‬ ‫بود که بانوان یزدی چنین اجراهایی داش��تند‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل و به مناس��بت م��اه مبارک‬ ‫ربی��ع االول از ما دعوت ش��د تا در این ش��بکه ‬ ‫تلویزیونی به اجرای برنامه بپردازیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گروه ما قطعه ای به نام س��پهر را‬ ‫به مدت ‪ ۱۶‬دقیقه اجرا کردند که متش��کل از‬ ‫اشعار فارسی و کردی بود و در حریم کردستان‬ ‫عراق بس��یار مورد توجه قرار گرفت به طوری‬ ‫که پیش��نهادهایی از س��وی دیگر شبکه های‬ ‫تلویزیون��ی نی��ز دریافت کردیم ک��ه به علت‬ ‫کمبود وقت امکان اجرا نبود‪.‬‬ ‫احم��دی با تاکید بر اینکه گروه اراس تالش‬ ‫می کند فعالیت های بانوان دفنواز یزدی را بیش‬ ‫از پیش معرفی کند‪ ،‬گفت‪ :‬خوشحالیم که یزد‬ ‫با برند جهانی در دفنوازی هم ش��هرت جهانی‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬گ��روه اراس در س��ال های‬ ‫گذشته نیز جایزه های ارزنده ای را از جشنواره‬ ‫بین المللی نوای رحمت کسب کرده است‪.‬‬ ‫«خاک و تاج»‬ ‫روی صحنه قشقایی‬ ‫زهرا صب��ری از ‪ ۳۰‬اب��ان نمایش «خاک و‬ ‫تاج» را در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر به‬ ‫صحنه می برد‪ .‬نمایش «خاک و تاج» با طراحی‬ ‫و کارگردان��ی زهرا صبری جدیدترین اثر گروه‬ ‫تئاتری «یاس تمام» اس��ت که از س��اعت ‪۱۸‬‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۳۰‬ابان اجرای عمومی خود را در‬ ‫سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر اغاز می کند‪.‬‬ ‫این اثر نمایشی که برگرفته از نمایشنامه های‬ ‫«هملت» و «مکبث» ویلیام شکس��پیر است و‬ ‫ازسوی گیتی صفرزاده نوش��ته شده‪ ،‬پیش از‬ ‫این در جش��نواره های بین المللی کش��ورهای‬ ‫فرانسه و روسیه به صحنه رفته است‪.‬‬ ‫س��عید ابک و فهیم��ه باروتچ��ی بازیگران‬ ‫«تاج و تخت»‪ ،‬حداد حیدری اهنگساز‪ ،‬علی‬ ‫کوزه گر طراح نور‪ ،‬رفعت هاش��می سی سخت‬ ‫و مرضیه سرمشقی طراح و سازنده عروسک‪،‬‬ ‫گلچه��ر دامغان��ی راوی‪ ،‬هایده حس��ین زاده‬ ‫دس��تیار اجرا‪ ،‬مهدی اش��نا و ارغ��وان عرب‬ ‫س��رخی عکاس‪ ،‬عل��ی ذاک��ری و اهو قدس‬ ‫مدیران صحنه و محسن ولیحی طراح پوستر‬ ‫و بروش��ور این اثر نمایش��ی هستند‪ .‬به زودی‬ ‫فروش بلیت اجرای «خاک و تاج» در س��ایت‬ ‫تیوال اغاز می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫پایان فیلمبرداری‬ ‫فیلم داریوش مهرجویی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬ابان ‪ 20 - 1398‬ربیع االول ‪ 18 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1408‬پیاپی ‪2726‬‬ ‫مسعود دهشور‪ ،‬سردبیر کل‪:‬‬ ‫گفت از پول اگر بگذری از پل گذر خواهی کرد‪ .‬پل صراط‬ ‫را می گفت‪ .‬و صراط همان راه است‪.‬‬ ‫ذات راه پویش اس��ت و فرجام پویندگی‪ ،‬پیدایی است‪ .‬در‬ ‫پیمودن‪ ،‬پل ها پدیدار می گردد‪.‬‬ ‫پل‪ ،‬ره گذر رهیدن از روددره های هولناک ازمندی اس��ت‪.‬‬ ‫گذار روزگار مهیب ارزومندی است‪.‬‬ ‫پیدا و پنهان جهان را در سلوک با صراط به تماشا خواهی‬ ‫نشس��ت‪ .‬نخواهی نشس��ت‪ ،‬با پای س��ر به س��رزمین دهش‪ ،‬راه می یابی‪ .‬با داد و دهش‬ ‫همنشین فریدون می شوی‪ .‬تو داد و دهش کن فریدون تویی؛ ان پیر فرزانه می گفت‪.‬‬ ‫پی��روان پهلوان��ی با نش��ان پیروزی بر پیش��انی‪ ،‬پهلو به پهلوی یکدیگ��ر از پل گذر‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫دهش وران و بخش��ندگان و انفاق کنندگان از پل می گذرند و در وادی پوریایی ارام‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫سه چهارم ونیز زیر اب رفت‬ ‫پروانه باغچه بان فرزند زنده یاد جبار باغچه بان اس��ت که‬ ‫بعد از پدر‪ ،‬عمر خود را صرف اموزش تئاتر به کوکان ناشنوا‬ ‫ک��رد‪ .‬او خاطره ها و تجربه های متفاوت خود در همراهی با‬ ‫کودکان ناشنوا را مرور می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬پروان��ه باغچه بان‪ ،‬دختر جبار باغچه بان‬ ‫که چندی پیش در بیست وشش��مین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر کودک و نوجوان حضور یافت از افرادی است که روی‬ ‫صحنه بردن نمایش با کودکان ناش��نوا را از سال های بسیار‬ ‫دور اغاز کرد‪.‬‬ ‫وی که س��ال ها پیش از انقالب اسالمی به تمرین تئاتر با‬ ‫کودکان ناشنوا پرداخته در مرور خاطرات ان سال های خود‬ ‫گفت‪ :‬من تا پیش از کار کردن با کودکان ناش��نوا تجربه ای‬ ‫در زمینه تئاتر کودک و نوجوان نداش��تم‪ .‬تجربه من همان‬ ‫مشاهدات دوران کودکی ام بود؛ زمانی که پدرم در شیراز به‬ ‫اجرای نمایش هایی می پرداخت که در دوران خود بس��یار‬ ‫بااهمیت بود‪ .‬پدرم هم تا پیش از ان تجربه ای در این زمینه‬ ‫نداش��ت‪ .‬او در مرند و تبریز چند نمایش برای کودکان اجرا‬ ‫کرد؛ زمانی که من حتی به دنیا نیامده بودم‪ .‬پدرم در ان جا‬ ‫مدرس��ه ای داشت و چند نمایشنامه ترکی نوشت و ازسوی‬ ‫بچه های ش��نوا روی صحنه برد‪ .‬س��پس به اجب��ار تبریز را‬ ‫ترک کرد و به ش��یراز رفت‪ .‬در ش��یراز موقعیت پدر نسبت‬ ‫به تبریز بهتر بود و ش��یرازی ها با روش��ن بینی بیشتری از‬ ‫حضور او اس��تقبال کردند‪ .‬کودکس��تانی که پدرم تاسیس‬ ‫کرد با اس��تقبال بس��یار مردم ش��یراز روبه رو شد و یکی از‬ ‫برنامه ه��ای مهمش اج��رای نمایش هایی ب��رای کودکان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫باغچه بان با طرح روند چگونگی فعالیتش در عرصه روی‬ ‫صحنه بردن نمایش با حضور کودکان ناشنوا‪ ،‬ادامه داد‪ :‬من‬ ‫‪3‬ساله بودم که در سال ‪ ۱۳۱۱‬از شیراز به تهران امدیم‪ .‬در‬ ‫تهران پدرم به دنبال اموزش ناش��نوایان و تاسیس مدرسه‬ ‫بودند و برنامه های نمایش��ی متوقف ش��ده ب��ود؛ بنابراین‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫خاطرات «باغچه بان» تئاتری ها‬ ‫تجربه م��ن از تئاتر ک��ودک و نوجوان ت��ا ان زمان‪ ،‬همان‬ ‫خاط��رات بریده بریده یک تا ‪3‬س��الگی ام ب��ود‪ .‬تکه هایی‬ ‫از ای��ن خاط��رات را مانند قطعات شکس��ته اینه به خاطر‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در دوران��ی که در مجتمع اموزش��ی‬ ‫باغچه ب��ان حضور داش��تم در پای��ان هر س��ال تحصیلی‬ ‫ایینی ب��رای دادن کارنامه های بچه ه��ا برگزار می کردیم‬ ‫و فک��ر کردم این برنامه ها بس��یار خش��ک تمام می ش��ود‬ ‫و چ��ه کاری می توان برای ناش��نوایان انج��ام داد که ایین‬ ‫پایان سال تحصیلی برای شان لذت بخش شود‪ .‬با خود فکر‬ ‫کردم چرا من نمایش��نامه های پ��درم را با این کودکان کار‬ ‫نکنم؟‬ ‫دختر زنده یاد جبار باغچه بان در توضیح بیش��تر از اینکه‬ ‫چگونه کار اموزش تئاتر و نمایش را برای بچه های ناش��نوا‬ ‫اغاز کرده‪ ،‬گفت‪ :‬من در مجتمع اموزش��ی باغچه بان معلم‬ ‫بچه ها بودم و با زبان اش��اره اشنایی داشتم‪ .‬در نتیجه برایم‬ ‫اس��ان تر بود که بخواهم نمایشی را با کودکان ناشنوا روی‬ ‫صحنه ببرم در قیاس با کس��ی که زبان اش��اره نمی دانست‬ ‫و بدون همزیس��تی قبلی با ناشنوایان می خواست دست به‬ ‫چنین کاری بزند؛ بنابراین ش��روع کردم با نمایشنامه های‬ ‫پدرم با انها کار کردم‪ .‬نمایش��نامه های پ��درم را خواندم و‬ ‫دیدم این کار ش��دنی اس��ت‪ .‬بچه ها را جم��ع و به این فکر‬ ‫داس��تان نمایش��نامه ها را برای این‬ ‫کردم که چه کنم؟ من‬ ‫ِ‬ ‫بچه ها تعریف می کردم و انها از شنیدن داستان بسیار لذت‬ ‫می بردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحول در زندگی گوشه گیرها و خجالتی ها‬ ‫باغچه بان درباره نتایج کار کردن با کودکان ناشنوا ادامه‬ ‫داد‪ :‬من نخستین فردی بودم که این کار را کردم‪ .‬نمی دانم‬ ‫االن این مسیر چقدر توس��عه یافته و پیشرفت کرده است‬ ‫و ایا ناش��نوایان تشکیالتی دارند یا خیر‪ .‬نتایجی که از روی‬ ‫صحنه بردن تئاتر با کودکان ناشنوا به دست می امد اتفاقی‬ ‫بود که در درون بچه ها رخ می داد‪.‬‬ ‫من هنوز هم ب��ا بعضی از این بچه ها در ارتباطم و یکی از‬ ‫انها می گفت وقتی به من پیشنهاد کردید که نقشی داشته‬ ‫باشم‪ ،‬چون بسیار خجالتی و گوشه گیر بودم نمی خواستم‬ ‫چنین کاری را انجام دهم‪ ،‬اما شما مرا تشویق کردید که تو‬ ‫می توان��ی و ای��ن کار را انجام می دهی و من این کار را انجام‬ ‫دادم و وقتی ش��روع به تمرین کردید من متوجه ش��دم از‬ ‫چنین توان��ی برخوردارم و این اتفاق تحولی در زندگی من‬ ‫ایجاد کرد و اعتماد به نفس‪ ،‬جرات و شهامت پیدا کردم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬ای��ن اتفاق چی��ز کوچکی نیس��ت و‬ ‫مس��ئله ای اس��ت که می تواند با تئاتر کار کردن چه درباره‬ ‫کودکان ناش��نوا و چ��ه درباره کودکان ش��نوا اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫نکته دیگری که باید به ان اش��اره کنم این اس��ت که پدرم‬ ‫نمایشنامه های شان را طوری می نوشتند که بچه ها بتوانند‬ ‫گروهی هم روی صحنه بیایند‪.‬‬ ‫چون بعضی از بچه ها خجالت می کش��ند به تنهایی روی‬ ‫صحنه بیایند‪ ،‬موقعیت هایی مانند س��رود دس��ته جمعی‬ ‫خوان��دن یا های وه��وی دس��ته جمعی ک��ردن در حالی‬ ‫که بی��ل و کلنگ در دس��ت دارند فرصت های��ی ویژه این‬ ‫کودکان بود‪ .‬کار اس��انی نیست که شما هم به بچه ها درس‬ ‫بدهید و هم بخندانیدش��ان و این مس��ئله ای بود که پدرم‬ ‫در نمایش��نامه هایش بس��یار به ان توج��ه می کرد که هم‬ ‫مخاطبش را سرگرم سازد و هم اموزش دهد‪.‬‬ ‫باغچه بان در پاس��خ به اینکه ارزویش برای تئاتر کودک‬ ‫و نوجوان چیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ارزو دارم روزبه روز اصوال هنر و‬ ‫بخش��ی از ان‪ ،‬هنر تئاتر و بخشی از این بخش‪ ،‬تئاتر کودک‬ ‫و نوجوان در کش��ور ما ترقی کند و وضع طوری باش��د که‬ ‫دس��ت وبال گردانندگان و زحمت کشان برای پیاده کردن‬ ‫برنامه های مدنظرشان باز باشد‪.‬‬ ‫ازادی و امکان��ات بیش��تر ارزوی من ب��رای این عزیزان‬ ‫اس��ت‪ .‬نظر م��ن این اس��ت که هنر برای ش��کوفا ش��دن‬ ‫نیازمن��د ازادی اس��ت و اگ��ر محدودیت داش��ته باش��د‬ ‫ش��کوفا نمی ش��ود؛ بنابراین اگر دس��ت کارگردان‪ ،‬دست‬ ‫نمایشنامه نویس‪ ،‬دست طراح‪ ،‬دست همه عوامل باز باشد‬ ‫شاهد اجرای بهتری خواهیم بود تا اینکه محدودیت داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫چه برنامه ای در تلویزیون ببینیم؟‬ ‫کنسرت فرج علیپور در سالن میالد نمایشگاه‬ ‫تاریخچه غذاهای اصیل ایرانی در «مطبخ»‬ ‫فرج علیپور‪ ،‬اهنگساز‪ ،‬نوازنده و سرپرست‬ ‫گروه موس��یقی «تال» ساعت ‪ ۲۱‬پنجشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬اذر تازه ترین کنس��رت خود را در سالن‬ ‫می�لاد نمایش��گاه بین المللی ته��ران برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در این کنس��رت که به همت موسس��ه فرهنگی «ف��روغ فلق» و مدیریت‬ ‫برنامه مس��عود میرضیایی میزبان عالقه مندان موس��یقی است‪ ،‬فرج علیپور‬ ‫خواننده‪ ،‬مس��لم علیپور نوازن��ده کمانچه‪ ،‬میالد علیپور نوازن��ده تار‪ ،‬ماهور‬ ‫زمانه پ��ور نوازنده تمب��ک‪ ،‬داود رحمانپور نوازنده س��نتور‪ ،‬مهرزاد خردمند‬ ‫نوازنده کمانچه‪ ،‬محس��ن کیهان نژاد نوازنده سرنا‪ ،‬محمدصادق فرزانه نوازنده‬ ‫گیتار باس و رامین ملکلی نوازنده دف گروه اجرایی را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫ف��رج علیپور ک��ه در ماه ه��ای اخیر به دلیل اس��تقبال مخاطب��ان عمده‬ ‫برنامه ه��ای خ��ود را از تاالر وحدت تهران به س��الن های پرظرفیت تر انتقال‬ ‫داده‪ ،‬مانند سال های گذشته تصمیم دارد قطعات منتخب خود در سال های‬ ‫گذش��ته را برای عالقه مندان ارائه کند‪ .‬ای��ن قطعات به طور عمده مبتنی بر‬ ‫اجرای ش��ادیانه هایی اس��ت که در کنسرت های گذش��ته با استقبال خوبی‬ ‫ازسوی مخاطبان روبه رو شده است‪.‬‬ ‫«مطب��خ» عنوان برنامه ای اس��ت ک��ه با نگاهی‬ ‫به تاریخچه غذاهای س��نتی و خوراک های اصیل‬ ‫ایرانی از شنبه تا پنجشنبه هفته جاری از شبکه دو‬ ‫سیما روانه انتن می شود‪.‬‬ ‫برنام��ه «مطب��خ» ک��ه ب��ا ه��دف ش��ناخت‬ ‫بیش��تر غذاه��ای اصی��ل و ذائق��ه ایرانی تولید ش��ده ضم��ن معرف��ی تاریخچه هر‬ ‫غ��ذا‪ ،‬مس��یر تکامل ه��ر خ��وراک‪ ،‬تمای��ل ذائق��ه ایرانی ب��ه غذاهای س��نتی و‪...‬‬ ‫گفت وگوی��ی ب��ا سراش��پزان پیشکس��وت و فع��االن ای��ن عرص��ه ترتی��ب داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین در ‪ ۲‬قسمت پایانی این برنامه که چهارشنبه و پنجشنبه باعنوان «ذائقه‬ ‫ایرانی» روانه انتن می شود از میان ‪ ۵۲‬غذای اصیل ایرانی که بیشترین اقبال ازسوی‬ ‫ذائقه ایرانی را به دست اورده اند‪ ،‬معرفی می شوند‪.‬‬ ‫«مطبخ» به تهیه کنندگی حسام اسالمی‪ ،‬کارگردانی حسین نشاطی و نویسندگی‬ ‫نیما انیس��ی از ش��نبه‪ ۲۵ ،‬تا پنجشنبه‪ ۳۰ ،‬ابان ساعت ‪ ۲۱‬از ش��بکه دو سیما روانه‬ ‫انتن می شود‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫کتابی درباره قدرت اهلل انتظامی منتشر شد‬ ‫کت��اب «س��از و س��ختی» (زندگینام��ه‬ ‫قدرت اهلل انتظامی‪ ،‬یک��ی دیگر از بچه های‬ ‫سنگلج) منتشر شد‪.‬‬ ‫ای��ن کتاب در ‪ ۱۴۸‬صفحه‪ ،‬با ش��مارگان‬ ‫‪ ۲۰۰‬نس��خه و نرخ ‪ ۵۰‬هزار تومان با مقدمه‬ ‫حسن امین ازسوی نشر جاجرمی منتشر شده است‪.‬‬ ‫اوایی به ماندگار یک عمر‪ :‬نکوداش��تی با حضور اس��تاد عزت اهلل انتظامی‪،‬‬ ‫سنگلج‪ :‬محل زندگی من و برادرم عزت اهلل انتظامی‪ ،‬زندگی نامه و خاطرات‪،‬‬ ‫موس��یقی‪ ،‬پایه گذاری گروه ک��ر انتظامی‪ ،‬کوهن��وردی و ورزش‪ ،‬بازیگری‬ ‫در س��ینما و تلویزیون‪ ،‬اشعار ش��عرا و تصاویر بخش های مختلف این کتاب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫«لباس جدید پادشاه» در سنگلج‬ ‫نمایش «لباس جدید پادش��اه» در تماش��اخانه‬ ‫سنگلج روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫نمای��ش کم��دی «لباس جدی��د پادش��اه» به‬ ‫نویس��ندگی فرزاد فخ��ری زاده و کارگردانی الدن‬ ‫ن (امروز) اجراهای خود را‬ ‫نازی از دوش��نبه‪ ۲۷ ،‬ابا ‬ ‫در تماشاخانه سنگلج روی صحنه خواهد برد‪.‬‬ ‫ایمان س��لگی‪ ،‬حسین دیوان‪ ،‬بهرام عباسی فرد‪ ،‬میرنادر مظلومی‪ ،‬علی قربانخانی‪،‬‬ ‫مهبد قناعت پیشه‪ ،‬سمیه قهرمانی‪ ،‬یکتا طبیبی‪ ،‬سپیده زینالی‪ ،‬حسین قاسمی هنر‪،‬‬ ‫اندیا حمیدی‪ ،‬مبینا افش��ار‪ ،‬شکیبا رمضانعلی‪ ،‬عس��ل عبدالرزاق و ناعمه علمی نژاد‬ ‫بازیگران این نمایش هستند‪.‬‬ ‫در خالصه این نمایش که هرش��ب س��اعت ‪ 19:30‬روی صحنه می رود امده است‪:‬‬ ‫«در ایران قانون منع استفاده از لباس های خارجی ازسوی مجلس ملی تصویب شده و‬ ‫همزمان با تصویب این قانون احمد قاجار به انگلیس سفر کرده است‪».‬‬ ‫پرفروش شدن مشکوک کتاب‬ ‫پسر دونالد ترامپ‬ ‫کت��اب جنجالی جدیدی که ازس��وی «دونالد ترامپ جونیور» پس��ر‬ ‫ارش��د رئیس جمهوری ایاالت متحده امری��کا علیه حزب چپ گرای این‬ ‫کش��ور نوش��ته ش��ده‪ ،‬در حالی به رتبه یک پرفروش های غیرداستانی‬ ‫نیویورک تایمز تبدیل ش��ده که شواهد نشان می دهد نسخه های بسیار‬ ‫زیادی از این کتاب به طور عمده خریداری ش��ده اند‪ .‬به گزارش ایس��نا به‬ ‫نقل از گاردین‪ ،‬کت��اب «متاثر‪ :‬چطور جناح چپ از نفرت تغذیه می کند‬ ‫و می خواه��د ما را س��اکت کند» نوش��ته «دونالد ترام��پ جونیور» که‬ ‫‪17‬ابان منتش��ر شد این هفته به صدر پرفروش های غیرداستانی نشریه‬ ‫نیویورک تایمز راه یافت‪ .‬حدود ‪ ۳۰‬س��ال پیش گزارش هایی منتشر شد‬ ‫که نش��ان می داد «دونالد ترامپ» افرادی را ملزم کرده تا هزاران نس��خه‬ ‫از کت��اب «هن��ر معامله » او را برای پرفروش ش��دن بخرند‪ .‬حاال «دونالد‬ ‫ترامپ جونیور» نیز به همین کار متهم ش��ده است‪ .‬اتهام های علیه پسر‬ ‫بزرگ دونالد ترامپ زمانی مطرح ش��د که نام کتاب او در صدر فهرس��ت‬ ‫کتاب های غیرداستانی پرفروش نیویورک تایمز قرار گرفت و این نشریه‬ ‫اع�لام کرد خریدهای عمده این موفقی��ت را برای این کتاب رقم زده اند‪.‬‬ ‫همچنین ناش��ر کتاب «متاثر» بیان کرد به هیچ وجه متوجه خریداری‬ ‫ش��دن این کتاب ها به طور عمده نشده و «دونالد ترامپ جونیور» در ‪۲۰‬‬ ‫کتابفروشی واقع در ‪ ۹‬ایالت حضور داشته و کتاب «متاثر» در بیشتر این‬ ‫کتابفروشی ها کامال به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫پرتره نادری از «موتزارت»‬ ‫حراج می شود‬ ‫پرتره نادری از «موتزارت»‪ ،‬موس��یقیدان نامدار اتریش��ی در ش��عبه‬ ‫پاریس حراجی کریستیز با نرخ تخمینی ‪ ۸۰۰‬هزار تا ‪ ۱.۲‬میلیون یورو به‬ ‫فروش گذاشته می شود‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از رویترز‪ ،‬این تابلو نقاشی‬ ‫که در ‪ 14‬اذر در حراجی کریس��تیز به مزایده گذاش��ته می شود‪ ،‬یکی از‬ ‫‪ 4‬پرتره ای اس��ت که در طول دوران زندگی این موسیقیدان از او کشیده‬ ‫شده و بخشی از یک مجموعه هنری خصوصی به شمار می رود‪ .‬این پرتره‬ ‫در سال ‪ ۱۷۷۰‬میالدی (‪ ۱۱۴۹‬خورشیدی) ازسوی «‪Giambettino‬‬ ‫‪ »Cignaroli‬نقاش ایتالیایی خلق ش��ده اس��ت‪ .‬حراجی س��اتبیز نیز‬ ‫به تازگی از به فروش گذاش��تن صفحه دست نویسی از نت های یک قطعه‬ ‫دودقیقه ای که ازسوی «موتزارت» نوشته شده بود‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫ش��هر تاریخی و گردش��گری ونیز که با ش��دیدترین سیل‬ ‫در ‪ ۵۰‬س��ال اخیر روبه رو ش��ده شاهد زیر اب رفتن و صدمه‬ ‫دیدن بس��یاری از جاذبه های تاریخی‪ ،‬هنری و گردش��گری‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از واشنگتن پست‪ ،‬ونیز که از سال‬ ‫‪ ۱۹۸۷‬می�لادی (‪ ۱۳۶۶‬خورش��یدی) در فهرس��ت میراث‬ ‫جهانی یونس��کو به ثبت رس��یده‪ ،‬به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫شهرهای گردشگری جهان در پی شدیدترین سیل در ‪ ۵۰‬سال اخیر حاال با چالش زیر‬ ‫اب رفتن مهم ترین اثار تاریخی و هنری خود روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬س��طح مد اب که به‬ ‫بیش از ‪ ۱۹۴‬سانتی متر رسیده‪ ،‬موجب شده ‪ ۸۵‬درصد ونیز کامال شسته شود و با صدمه‬ ‫زدن به خانه ها‪ ،‬مغازه ها‪ ،‬زیرساخت ها و‪ ...‬صدها میلیون دالر خسارت به بار اورده است‪.‬‬ ‫مسئوالن ایتالیایی بروز این حادثه در ونیز را ناشی از اثرات مخرب تغییرات اب و هوایی‬ ‫و باال امدن سطح اب اقیانوس ها و رودخانه هایی که به این شهر می رسند دانسته اند و‬ ‫شهردار ونیز هم در صفحه توییتر خود عنوان کرده این شهر زیبا و تاریخی حاال به زانو‬ ‫درامده اس��ت‪ .‬کانال اصلی ونیز «گرند کانال» مهم ترین ابراه ونیز اس��ت که در مس��یر‬ ‫خود از کاخ داگز‪ ،‬باغ های سلطنتی و همچنین پل ریالتو عبور می کند اما در نتیجه سیل‬ ‫اخیر بسیاری از سیل بندهای جدید ایجاد ده تخریب شده اند و این امر موجب واژگونی‬ ‫قایق ها در این مسیر شده است‪ .‬موزه تاریخی «داگز» در شهر ونیز که بازدیدکنندگان‬ ‫را با تاریخ‪ ،‬معماری و هنر شهر اشنا می کند از جاذبه های مهم ونیز است که باال امدن‬ ‫سطح اب موجب زیر اب رفتن بخش هایی از معابر اطراف ساختمان موزه شده است‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۳۰‬تابلو نقاشی‬ ‫به نفع کودکان معلول ذهنی‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی «زندگی به رنگ عشق» با نیت فروش‬ ‫‪ ۳۰‬تابل��و به منظور کمک به تامین هزینه های یک موسس��ه‬ ‫نگهداری کودکان معلول ذهنی با استقبال روبه رو شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬نمایش��گاه گروهی «نقاش��ی به رنگ‬ ‫عش��ق» در حال��ی فعالیت خود را با حض��ور جمعی از اهالی‬ ‫فرهن��گ و هنر و رس��انه و خیران کش��ور اغ��از کرد که قرار‬ ‫اس��ت نیمی از عواید فروش اثارش صرف تامین هزینه های‬ ‫موسس��ه خیریه «فرزندان من» در منطقه کهریزک ش��ود‪ .‬این نمایشگاه ‪ ۲۴‬ابان ‪ ۹۸‬با‬ ‫حضور جمعی از خیران افتتاح شده و تا ‪ ۲۹‬ابان در گالری بنفشه میزبان خیران است‪.‬‬ ‫تابلوهای این نمایشگاه متعلق به ‪ ۴‬هنرمند به نام های نیوشا نوری‪ ،‬مریم دورعلی‪ ،‬کبری‬ ‫متین زاد و ربیعه عزتی است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه همه روزه از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬به نش��انی خیابان ش��ریعتی‪ ،‬خیابان‬ ‫موس��یوند‪ ،‬خیابان س��لیمانی غربی‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۹۰‬طبقه چهارم پذیرای خیران و دیگر‬ ‫اقشار عالقه مند به هنر است‪.‬‬ ‫ارزاوری جشنواره های سینمایی فرانسه‬ ‫هر یک یورو کمک دولت فرانسه به بخش سینما‪ ،‬منجر به‬ ‫بازگشت ‪ ۲۲‬یورو سود اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از لزاکو (‪ ،)lesechos‬در فرانسه‬ ‫هر س��ال جشنواره های س��ینمایی گوناگونی برگزار می شود‬ ‫که ش��مار معدودی از انها ابع��اد بین المللی دارند‪ .‬غالب این‬ ‫جشنواره ها در شهرها و استان های مختلف این کشور جریان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به طور مثال در ماه مهر جش��نواره فیلم لومیر در لیون‪ ،‬در ماه خرداد در ش��هر کن‬ ‫جشنواره بین المللی سینمایی کن‪ ،‬در تابستان جشنواره فیلم سینمای امریکا در شهر‬ ‫دوویل و در اواخر ماه دی جشنواره فیلم های کوتاه در شهر کلرمون فران برگزار می شود‪.‬‬ ‫بررس��ی ها حاکی اس��ت که این رویدادهای س��ینمایی برای مناطق و اس��تان های‬ ‫میزب��ان بس��یار س��وداور اس��ت‪ .‬ج��دا از بع��د هن��ری ای��ن جش��نواره ها‪ ،‬موض��وع‬ ‫اقتص��اد صنعت س��ینما یک��ی از مولفه های اساس��ی ای��ن جشنواره هاس��ت‪ ،‬به ویژه‬ ‫انک��ه روز ب��ه روز ب��ه حج��م مال��ی ش��رکت های س��ازنده و ف��روش فیلم ه��ا افزوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امروزه کشورهای امریکا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هند و کره در ابعاد بین المللی از صنعت سینمایی‬ ‫پولس��ازی برخوردارند‪ .‬در س��طح داخلی‪ ،‬در سال گذشته بیش از ‪ ۲۱۰‬میلیون نفر در‬ ‫فرانسه به سینما رفتند که درامد حاصل از نمایش فیلم های سینمایی به ‪ ۱.۴‬میلیارد‬ ‫یورو رسید‪.‬‬ ‫در بررس��ی انجام ش��ده ازسوی وزارت امور اقتصادی فرانسه‪ ،‬برگزاری جشنواره های‬ ‫فیلم عالوه بر انکه در رونق صنعت س��ینمایی تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬نقش بسیار موثری نیز‬ ‫در اقتصاد محلی ش��هرهای میزبان دارد‪ .‬به طور مثال در ش��هر کن برگزاری جش��نواره‬ ‫بین المللی سینمایی کن برای این شهر بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو سود به همراه داشت‬ ‫یا جش��نواره فیلم های کوتاه کلرمون فران ‪ ۱۱‬میلیون یورو س��وداوری برای این ش��هر‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مضاف بر این جشنواره های سینمایی فرصت و محلی برای دست اندرکاران و فعاالن‬ ‫حوزه سینمایی هستند که توافق ها و قراردادهایی را امضا کنند و همین امر نیز به طور‬ ‫غیرمستقیم تاثیرات اقتصادی زیادی دارد‪.‬‬ ‫در مطالعه ای که وزارت فرهنگ فرانسه انجام داده امده است‪ ،‬مشخص شده هر یک‬ ‫ی��ورو کم��ک و یارانه ای که دولت به بخش س��ینمایی می کند‪ ،‬منجر به ‪ ۲۲‬یورو تولید‬ ‫اقتصادی و بازگشت ان می شود‪.‬‬ ‫انطور که رایزنی فرهنگی ایران در فرانس��ه گزارش کرده‪ ،‬فرانس��ه با ‪ ۵‬هزار و ‪۹۸۱‬‬ ‫س��الن که در ‪ ۲۰۴۰‬مجتمع س��ینمایی توزیع شده‪ ،‬بیشترین تعداد سالن در اروپا را و‬ ‫مقام پنجم را در دنیا داراست‪.‬‬ ‫براساس نظرسنجی «نهاد عالی نظارتی بر نشر اثار و حفاظت از حق نشر در اینترنت»‬ ‫(‪ ،)HADOPI‬حدود ‪ ۸۰‬درصد افراد شرکت کننده اعالم کرده اند که در هفته حدود‬ ‫‪ ۲۸‬یورو برای خرید محصوالت فرهنگی یا اس��تفاده از تفریحات از جمله بلیت س��ینما‬ ‫هزینه می کنند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫دلواپسی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫رمز «واو»‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!