روزنامه صمت شماره 1407 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1407

روزنامه صمت شماره 1407

روزنامه صمت شماره 1407

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1407‬پیاپی ‪2725‬‬ ‫دلخوش به نوسان های ارزی نباشید‬ ‫سرمقاله‬ ‫الودگی هوا‬ ‫خسارتی قابل پیشگیری‬ ‫چهره‬ ‫عادالنه سازی‬ ‫یارانه بنزین‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫همدلی قطعه سازان‬ ‫ی روشن‬ ‫نویدبخش اینده ا ‬ ‫مخاطرات نوسانات نرخ ارز‬ ‫برای تولیدکنندگان‬ ‫نبود شفافیت‬ ‫دشمن سرمایه گذاری‬ ‫بسته کامل اصالحات‬ ‫نه گزینشی‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫فضاسازی دالالن در فضای مجازی‬ ‫نرخ ارز پس از پشت سر گذاشتن نوسان های شدید قیمتی در سال ‪ ،۹۷‬در حالی که‬ ‫از ابتدای سال روند کم وبیش کاهشی به خود گرفت و تا کانال ‪ ۱۱‬هزارتومان ریزش‬ ‫کرد‪ ،‬در چند روز گذش��ته بار دیگر ش��اهد نوسان نرخ در مقایسه با چند ماه گذشته‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بانک مرکزی در حالی انتظارات ناشی از تقاضای فصلی‪ ،‬عوامل سیاسی‬ ‫و همچنین اخبار افزایش نرخ بنزین را از دالیل مهم این رشد نرخ در بازار ارز عنوان‬ ‫ک��رده که دالر‪ ،‬پس از افزایش نرخ بنزین‪ ،‬رش��دی حدود ‪ ۳۰۰‬تومان را تجربه کرده‬ ‫است‪ .‬اگرچه افزایش نرخ بنزین‪ ،‬به گفته رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬تاثیر تورمی ‪ ۴‬واحد‬ ‫درصدی خواهد داش��ت‪ ،‬اما انچه از شرایط فعلی بازار ارز حکایت دارد‪ ،‬تالش دالالن‬ ‫برای ملتهب کردن بازار ارز به بهانه تورم ناشی از بنزین است که سبب شده نرخ دالر‬ ‫بدون هیچ عامل بنیادینی در چند روز گذش��ته رش��د کند‪ .‬این بار دالالن‪ ،‬موضوع‬ ‫افزایش نرخ بنزین را بهانه قرار داده اند و با فضاسازی در فضای مجازی تالش دارند بر‬ ‫‪11‬‬ ‫اتش گرانی کاذب دالر بدمند و از این نوسان گیری سودی به دست اورند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫حمل ونقل گران نمی شود‬ ‫‪13‬‬ ‫نشست فوق العاده تنظیم بازار به دنبال افزایش نرخ بنزین‬ ‫ثروتمندان ‪ ۲۳‬برابر فقرا از یارانه انرژی بهره می برند‬ ‫‪14‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫الودگی هوا‬ ‫خسارتی قابل پیشگیری‬ ‫محمود رضایی‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫نیم��ه دوم پایی��ز تا اواخر زمست��ان هر سال‪ ،‬به دلی��ل سردی هوا و‬ ‫کمبود وسایل نقلیه عموم��ی‪ ،‬استفاده از خودروهای شخصی افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬تا جایی که در شرایط بحرانی‪ ،‬مدارس را به تعطیلی می کشاند‬ ‫و در ص��ورت تداوم سکون هوا و ایجاد شرای��ط بحرانی تر‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫زوج و ف��رد از در خان��ه و تعطیلی اداره ه��ا و شرکت ها نیز در دستور کار‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬با سپری شدن این روزه��ای نفس گیر و بر جای ماندن‬ ‫خسارت ه��ای جبران ناپذیر‪ ،‬به م��دد وزش بادهای بهاری‪ ،‬رفته رفته از‬ ‫غلظت االینده ه��ای جوی کاسته می شود و به م��وازات ان‪ ،‬متاسفانه‬ ‫جدی��ت در پیگیری موض��وع الودگی هوا و مباح��ث مربوط به ان هم‬ ‫کاهش می یابد و موضوعات تازه تری جای ان را می گیرد؛ تا سالی دیگر‬ ‫ک��ه این فاجعه با شدت بیشتر و دامن��ه وسیع تری نمایان شود و دوباره‬ ‫روز از ن��و و روزی از ن��و‪ ...‬پژوهشگران دانشگ��اه صنعتی شریف پس از‬ ‫پژوهش هایی یکساله‪ ،‬فهرستی از االینده های شهر تهران را استخراج‬ ‫کردن��د که براساس نتایج ان‪ ،‬میزان کل تولید االینده ها در شهر تهران‬ ‫از منابع ساکن و متحرک را ‪ ۷۲۵‬هزار تن در سال‪ ،‬تخمین زده اند‪ .‬نتایج‬ ‫ای��ن پژوهش ها نشان می دهد از این می��زان‪ ،‬سهم منابع متحرک ‪۸۵‬‬ ‫درصد و سهم منابع ساکن ‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫برای درک بهتر موضوع‪ ،‬اگر جمعیت تهران را به طور میانگین (روز و‬ ‫شب) حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر در نظر بگیریم سهم هر نفر در هر شبانه روز‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬گرم خواه��د بود و از انجایی که برای زن��ده ماندن نیاز به‬ ‫تنف��س داریم‪ ،‬با هر بار نفس کشیدن مق��دار زیادی از این مواد سمی و‬ ‫خطرناک را وارد بدن خود می کنیم‪ .‬امروز اثرات زیان بار الودگی هوا بر‬ ‫جسم و روان جوامع درگیر‪ ،‬بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫خسارت ناشی از الودگی هوای ‪ ۸‬کالنشهر تهران‪ ،‬تبریز‪ ،‬کرج‪ ،‬اراک‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬مشهد‪ ،‬اهواز و شیراز در سال ‪ ۲۳ ،۱۳۹۳‬تریلیون تومان براورد‬ ‫ش��ده است‪ .‬باید در نظر داشت که در سال ه��ای اخیر‪ ،‬به دلیل افزایش‬ ‫انواع منابع االینده‪ ،‬شهرهایی مانند قم نیز به فهرست شهرهای یادشده‬ ‫اضاف��ه شده اند‪ .‬ایا می توان ب��رای سالمتی و جان انسان هایی که در اثر‬ ‫الودگی هوا از دست می روند‪ ،‬نرخ تعیین کرد؟ ایا می توان خسارت های‬ ‫بیماری های گوناگون و العالج جسمی و روحی ناشی از زندگی در هوای‬ ‫الوده را با عدد و مقیاس برشمرد؟‬ ‫اما چ��اره کار چیست؟ ایا معضل بزرگ الودگ��ی هوا که هر سال در‬ ‫حد فاجعه ای گسترده رخ می نماید و تکرار می شود‪ ،‬حل شدنی است؟‬ ‫در سال ه��ای گذشته‪ ،‬اقدام هایی ب��رای حل این معضل بزرگ انجام‬ ‫شده و شاید در حال انجام است اما ان گونه که باید چاره ساز نبوده اند‪.‬‬ ‫وسایل نقلیه موتوری که بیشترین سهم را در تولید االینده ها دارند‪،‬‬ ‫به ط��ور عم��ده از بنزین و گازوئی��ل استفاده می کنند ک��ه متاسفانه از‬ ‫کیفیت مناسبی برخوردار نیستند‪ .‬هرچند به گفته مسئوالن در برخی‬ ‫از شهرهای درگیر با الودگی هوا‪ ،‬بنزین باکیفیت تری توزیع می شود‪ ،‬اما‬ ‫سوخت مایع حتی اگر دارای استاندارد یورو ‪ ۵‬هم باشد‪ ،‬دارای االیندگی‬ ‫است‪ ،‬در حالی که سوخت سی ان جی این گونه نیست زیرا سوخت گاز‪،‬‬ ‫تک کربنه است و گوگرد‪ ،‬اروماتیک و بنزن ندارد‪ .‬اما در سال های اخیر‬ ‫ل حاضر‬ ‫ک��ه نرخ بنزین ثابت مانده بود‪ ،‬نرخ گ��از افزایش یافته و در حا ‬ ‫استفاده از سوخت سی ان جی برای مصرف کننده صرفه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫به همین دلی��ل‪ ،‬مالکان جایگاه سی ان جی را ب��ا مشکل ادامه فعالیت‬ ‫مواج��ه کرده‪ ،‬به طوری که تعداد قابل توجهی از جایگاه های سی ان جی‬ ‫را ب��ه تعطیلی کشانده و برخی از جایگاه های دایر‪ ،‬برای صرفه جویی در‬ ‫مصرف برق‪ ،‬دستگاه رطوبت گیر خود را از مدار خارج کرده اند؛ بنابراین‪،‬‬ ‫رطوبت با ورود به مخزن تحت فشار تبدیل به اب شده و به مرور موجب‬ ‫پوسیدگی مخ��زن از داخل می شود که در این ص��ورت خطر انفجار را‬ ‫درپ��ی خواه��د داشت‪ .‬این در حالی است که کاه��ش نرخ گاز و توسعه‬ ‫صنعت سی ان ج��ی‪ ،‬از نظر اقتصاد کالن به نفع کشور است‪ ،‬زیرا کشور‬ ‫م��ا با در اختی��ار داشتن حدود ‪ ۲۰‬درصد از ذخای��ر گاز طبیعی جهان‪،‬‬ ‫اگ��ر از ای��ن نظر مقام نخس��ت را در میان بقیه کشوره��ا نداشته باشد‪،‬‬ ‫ب��دون تردید مقام دوم را داراست‪ ،‬به همین دلیل هم در سال های اخیر‬ ‫ده ه��ا هزار میلیارد تومان و میلیون ها دالر‪ ،‬در صنعت سی ان جی کشور‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬موتور پایه گازسوز در کشور‬ ‫تولید شده؛ هرچند الزم است کارخانه های خودروسازی‪ ،‬همت خود را‬ ‫برای ارتقای کیفیت ان‪ ،‬از قبیل بهینه سازی قطعات استهالکی به ویژه‬ ‫در قسمت سوپاپ ها و سرسیلندر و افزایش میزان پیمایش به کار گیرند‪.‬‬ ‫همچنین در زمینه ساخت مخازن و تجهیزات سی ان جی ظرفیت های‬ ‫قابل توجهی در کشور ایجاد شده و درحال حاضر‪ ،‬انواع مخازن مورد نیاز‪،‬‬ ‫شامل مخازن خودرویی و جایگاهی مطابق با استاندارد های روز جهان‬ ‫در کش��ور تولید می شوند ک��ه از کیفیت و ایمنی باالی��ی برخوردارند‪.‬‬ ‫باای��ن همه براساس امار‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۰‬درصد از وسای��ل نقلیه موتوری‬ ‫فرسوده ان��د و ‪ ۹۰‬درص��د از سهم منابع متح��رک‪ ،‬در الودگی هوا را از‬ ‫ان خ��ود کرده اند؛ بنابراین باید طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با‬ ‫خودروهای گازسوز جدی تر پیگی��ری شود و در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیشنهاد می شود که برای تمایل بیشتر مردم به استفاده از خودروهای‬ ‫گازسوز مشوق ها وبرنامه هایی در نظر گرفته شود؛ از جمله کاهش نرخ‬ ‫سی ان جی‪ ،‬معافی��ت از پرداخت عوارض ساالن��ه و تخفیف ویژه برای‬ ‫ورود انه��ا به محدوده زوج و فرد و نی��ز ساخت جایگاه های سی ان جی‬ ‫در مناط��ق مورد نیاز‪ .‬بدون تردید توسعه خودروهای گازسوز‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینک��ه نقش مهمی در کاهش الودگی هوا دارد‪ ،‬منطبق بر منافع ملی و‬ ‫در راستای تحقق اقتص��اد مقاومتی خواهد بود‪ .‬انچه به اختصار اشاره‬ ‫شد‪ ،‬تا حدودی بیانگر گوشه هایی از خسارت ناشی از معضل الودگی هوا‬ ‫و نمونه هایی از اقدام هایی بود که تاکنون برای حل این معضل‪ ،‬به عمل‬ ‫ام��ده و کارهایی که الزم است انجام شود‪ .‬همه انچه الودگی هوا در پی‬ ‫دارد و بی��ان تمام فعالیت هایی که در این زمینه انجام شده یا الزم است‬ ‫در اینده انج��ام شود در این نوشتار نمی گنجد‪ ،‬اما به نظر می رسد همه‬ ‫اقدام های یادشده‪ ،‬با شتاب فزاینده و رو به گسترش منابع الوده کننده‬ ‫متناسب نب��وده و از انسجام کافی و هماهنگ��ی الزم برخوردار نیست‪.‬‬ ‫حل اساسی این معض��ل بزرگ‪ ،‬تنها و تنها با عزم ملی‪ ،‬بسیج همگانی‪،‬‬ ‫همکاری و هماهنگی تنگاتن��گ همه سازمان های مربوط و اختصاص‬ ‫بودجه مناسب و مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫حضور امریکا در منطقه موجب ایجاد فساد و ناامنی است‬ ‫محو اسرائیل یعنی صاحبان اصلی فلسطین بتوانند دولت را انتخاب کنند‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی صب��ح جمعه در دی��دار مسئوالن نظام‪،‬‬ ‫مهمان��ان شرکت کنن��ده در کنفران��س وح��دت‬ ‫اسالم��ی‪ ،‬سفیران کشورهای اسالمی و جمعی از‬ ‫قشرهای مختلف مردم‪ ،‬علت مصائب امروز دنیای‬ ‫اس�لام به ویژه وضع تاسف ب��ار فلسطین را ضعف‬ ‫اتح��اد اسالمی دانستند و ب��ا تاکید بر اینکه محو‬ ‫اسرائی��ل به معنای محو رژیم جعلی صهیونیستی‬ ‫و حاک��م شدن دول��ت منتخب صاحب��ان اصلی‬ ‫فلسطی��ن اع��م از مسلمان‪ ،‬مسیح��ی و یهودی‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کردند‪ :‬دشمن��ان اسالم و در‬ ‫راس انه��ا امریکا‪ ،‬با اصل اسالم و همه کشورهای‬ ‫اسالم��ی مخالفند و سالح اصلی انها در منطقه ما‬ ‫«نف��وذ در مراکز حس��اس و تصمیم گیر»‪« ،‬ایجاد‬ ‫تفرق��ه در ملت ها»‪ ،‬و «القای تسلیم مقابل امریکا‬ ‫به عن��وان راه حل مشکالت» است که نسخه عالج‬ ‫در مقاب��ل این نقشه ها‪ ،‬روشنگری و ایستادگی در‬ ‫راه حق است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر‬ ‫مق��ام معظم رهبری‪ ،‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‬ ‫حض��ور امریک��ا در منطقه را موج��ب ایجاد شر‪،‬‬ ‫فس��اد‪ ،‬ناامنی و تشکیل گروه هایی از قبیل داعش‬ ‫دانستن��د و با تاکید ب��ر لزوم اشنا شدن ملت های‬ ‫مسلمان با چهره واقعی و نفاق الود امریکا افزودند‪:‬‬ ‫ام��روز سالح اصل��ی امریکا در منطقه ما «نفوذ در‬ ‫مراکز حس��اس و تصمیم گیر»‪« ،‬ایج��اد تفرقه و‬ ‫تزل��زل در عزم ملت ها»‪« ،‬ایجاد بی اعتمادی میان‬ ‫ملت ه��ا و دولت ها»‪« ،‬دستک��اری در محاسبات‬ ‫تصمیم گیران و وانمود کردن این مطلب است که‬ ‫ح�لال مشکالت‪ ،‬رفتن زیر پرچم امریکا و تسلیم‬ ‫شدن» است که این سالح از سالح نظامی و سخت‬ ‫نیز خطرناک تر اس��ت‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫در ای��ن دیدار با تبریک خجسته میالد با سعادت‬ ‫نبی مکرم اسالم (ص) و حضرت امام جعفر صادق‬ ‫«ق��ران مجسم»‪،‬‬ ‫(ع)‪ ،‬پیامب��ر بزرگ��وار اسالم را‬ ‫ِ‬ ‫«برتری��ن و باعظمت ترین مخل��وق پروردگار» و‬ ‫«نور و وسیله حی��ات و روشنایی جوامع انسانی»‬ ‫خواندند و گفتند‪ :‬بشریت به تدریج این حقایق را‬ ‫درک خواه��د کرد و امیدواریم شاهد روزی باشیم‬ ‫که در ایام والدت این وجود مقدس‪ ،‬دنیای اسالم‬ ‫متبس��م باش��د و غم و اندوه بر لب��ان ان ننشسته‬ ‫باشد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای مصائب موجود در‬ ‫دنیای اسالم از جمله قضیه فلسطین و جنگ های‬ ‫خونین در یمن‪ ،‬غرب اسیا و شمال افریقا را ناشی‬ ‫از پایبن��د نبودن به اصل پرهیز از معارضه و اتحاد‬ ‫در مقاب��ل دشمن مشترک دانستند و خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬امروز بزرگ تری��ن مصیبت دنیای اسالم‪،‬‬ ‫قضی��ه فلسطین اس��ت که ملتی را از خانه و وطن‬ ‫خود اواره کردن��د‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی با‬ ‫اشاره به مواضع روشن امام بزرگوار از اغاز نهضت‬ ‫اسالم��ی در اعالم خطر علیه نفوذ‪ ،‬دخالت و ظلم‬ ‫صهیونیس��م‪ ،‬موضع جمه��وری اسالم��ی ایران‬ ‫در قضی��ه فلسطی��ن را موضعی قطع��ی و اصولی‬ ‫خواندن��د و گفتن��د‪ :‬از ابت��دای انق�لاب اسالمی‬ ‫ت��ا امروز همچن��ان بر این موض��ع باقی هستیم؛‬ ‫یعنی بدون مالحظ��ه و رودربایستی به فلسطین‬ ‫و فلسطینی ه��ا کمک ک��رده و خواهیم کرد و این‬ ‫کار را وظیف��ه همه دنیای اسالم می دانیم‪ .‬ایشان‬ ‫ب��ا اشاره به تالش دشمنان ب��رای تحریف معنای‬ ‫تاکیدات مکرر امام راحل و مسئوالن نظام اسالمی‬ ‫درباره «محو اسرائیل» گفتند‪ :‬ما طرفدار فلسطین‬ ‫و استق�لال و نج��ات ان هستی��م و محو اسرائیل‬ ‫به معن��ای محو مردم یه��ودی نیست‪ ،‬چراکه ما با‬ ‫انه��ا هیچ کاری نداری��م همچنان که در کشور ما‬ ‫نی��ز جمعی از یهودیان در کم��ال امنیت زندگی‬ ‫می کنند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬محو اسرائیل‬ ‫را به معن��ای ناب��ودی حکومت و رژی��م تحمیلی‬ ‫صهیونیست��ی خواندن��د و تاکی��د کردن��د‪ :‬مردم‬ ‫فلسطین چه مسلمان‪ ،‬چه مسیحی و چه یهودی‬ ‫که صاحبان اصلی ان سرزمین هستند باید بتوانند‬ ‫خودشان دولت خود را انتخاب و بیگانه ها و اراذل‬ ‫و اوباش��ی مانند نتانیاه��و را بیرون و کشورشان را‬ ‫اداره کنند که البته این اتفاق خواهد افتاد‪ .‬ایشان‬ ‫با اشاره به تعابی��ر توهین امیز امریکایی ها درباره‬ ‫سع��ودی گفتند‪ :‬اینک��ه انها صریح��ا می گویند‬ ‫سعودی ه��ا غیر از پول چی��ز دیگری ندارند یعنی‬ ‫بای��د برویم و انها را غ��ارت کنیم که این دشمنی‬ ‫اشک��ار با یک کشور و ملت است و طرف های انها‬ ‫بای��د بفهمند ک��ه در مقابل چنی��ن توهین هایی‬ ‫ب��ا غیرت عرب��ی و شرف اسالمی چ��ه وظیفه ای‬ ‫دارن��د‪ .‬ایشان در بخش پایان��ی سخنان شان‪ ،‬هر‬ ‫سخن‪ ،‬حرک��ت و اقدام در دنیای اسالم در جهت‬ ‫«استقالل سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی ملت های‬ ‫مسلم��ان»‪« ،‬وح��دت و اقتدار ام��ت اسالمی»‪،‬‬ ‫«کمک به م��ردم و مستضعفان»‪« ،‬تبلیغ حقایق‬ ‫و مقابله ب��ا موهومات» و «ترویج علم و تحقیقات‬ ‫از جمل��ه انرژی هسته ای» را حسنه و عمل صالح‬ ‫دانستن��د و گفتند‪ :‬انرژی صلح امیز هسته ای نیاز‬ ‫ملت ها است ام��ا انحصارطلبان غربی به دنبال ان‬ ‫هستند که این انرژی را در انحصار خود نگه دارند‬ ‫و در مقاب��ل ش��رف و استقالل ملت ها‪ ،‬ان را قطره‬ ‫قط��ره به انها بدهند‪ .‬حض��رت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫افزودن��د‪ :‬غربی ها می دانند م��ا از لحاظ مبنایی و‬ ‫اعتقادی به دنبال سالح هسته ای نیستیم؛ بنابراین‬ ‫علت مخالفت انها ب��ا حرکت هسته ای جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬بازداشتن ایران از دانش‪ ،‬صنعت و توانایی‬ ‫هسته ای است‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی وظیفه‬ ‫روشنفکران و علم��ای دنیای اسالم را بسیار مهم‬ ‫دانستن��د و تاکی��د کردند‪ :‬با ق��درت از حق دفاع‬ ‫کنید و از دشمن نترسید و بدانید دنیای اسالم به‬ ‫فضل الهی در اینده نه چندان دور‪ ،‬تحقق ارزوهای‬ ‫درخش��ان خود را خواهد دید‪ .‬در پایان این دیدار‬ ‫جمع��ی از مهمانان کنفران��س وحدت اسالمی از‬ ‫نزدی��ک با رهب��ر معظم انقالب اسالم��ی دیدار و‬ ‫گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید شد‪:‬‬ ‫کمک های حمایتی و معیشتی‪ ،‬ماهانه و بدون وقفه پرداخت خواهد شد‬ ‫سران ق��وا در جلس��ه شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتص��ادی با تاکید بر همک��اری کامل در اجرای‬ ‫مصوب��ه مدیری��ت مصرف سوخ��ت و حمایت از‬ ‫معیشت اقشار کم درامد اعالم کردند کمک های‬ ‫حمایت��ی و معیشت��ی ماهان��ه ب��دون وقف��ه و‬ ‫به ط��ور منظم پرداخت خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگ��اه اطالع رسانی ریاست جمه��وری‪ ،‬جلسه‬ ‫شورای عال��ی هماهنگ��ی اقتصادی س��ران سه‬ ‫ق��وه روز شنبه ب��ا حضور اعضا و س��ران سه قوه‬ ‫برگ��زار شد‪ .‬در ابتدای این جلس��ه پس از ادامه‬ ‫مباح��ث اصالح ساخت��اری بودج��ه و اصالح و‬ ‫مقاوم سازی اقتصاد‪ ،‬وزیر کشور و رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودج��ه‪ ،‬گزارشی از روند اجرای مصوبه‬ ‫جلس��ات گذشته سران قوا ارائه کردند‪ .‬عبدالرضا‬ ‫رحمان��ی فضلی‪ ،‬وزی��ر کشور گزارش��ی درباره‬ ‫معاون اقتص��ادی رئیس جمهوری گفت‪ :‬مردم‬ ‫اطمین��ان داشت��ه باشند که باوج��ود فشارهای‬ ‫تحریم��ی و اقتصادی‪ ،‬در ح��وزه تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی کشور ب��ه هیچ وجه مشکل��ی نخواهیم‬ ‫داش��ت بلکه با توسعه ص��ادرات می توانیم زمینه‬ ‫اشتغ��ال و تولید بیشتر را نیز فراهم کنیم‪ .‬محمد‬ ‫نهاوندی��ان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬باوجود‬ ‫تحریم های شدید اقتصادی و کاهش منابع ارزی‬ ‫از دی ‪ ۹۶‬ت��ا خ��رداد امس��ال‪ ،‬در ح��وزه تامین‬ ‫کاالهای اساسی دچ��ار مشکل نشدیم و با اتخاذ‬ ‫تصمیم ه��ای مناس��ب و سیاست ه��ای تشویقی‬ ‫مصوب��ه مدیریت مصرف سوخ��ت و همین طور‬ ‫ط��رح حمایت از معیشت اقش��ار کم درامد ارائه‬ ‫ک��رد‪ .‬سران سه قوه از زحم��ات و خدمات اقای‬ ‫رحمانی فضل��ی در اجرای ط��رح‪ ،‬تشکر کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن جلسه همچنین بح��ث شد که همه قوا‬ ‫ب��ا دولت در اجرای ای��ن مصوبه‪ ،‬همکاری کامل‬ ‫خواهن��د ک��رد و از همه سازمان ه��ا و نهادهای‬ ‫کش��ور خواست��ه شد ب��رای اج��رای موفق این‬ ‫طرح و تحقق اه��داف ان‪ ،‬همکاری کنند‪ .‬ایجاد‬ ‫عدال��ت اجتماعی‪ ،‬برخوردار ش��دن ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫ایران��ی با تاکید بر خانواره��ای کم درامد‪ ،‬مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق سوخت‪ ،‬کاهش رانت‪ ،‬مدیریت مصرف‬ ‫و مقاوم س��ازی اقتصاد‪ ،‬از جمله اهداف این طرح‬ ‫است‪ .‬معاون رئی��س قوه قضاییه و دادستان کل‬ ‫کشور در این جلسه تاکید کرد قوه قضاییه برای‬ ‫مشکلی برای تامین کاالهای اساسی کشور نداریم‬ ‫ب��رای صادرات‪ ،‬بح��ران تحریمی رف��ع شد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه اکن��ون از الته��اب اقتصادی یک‬ ‫س��ال قبل گذر ک��رده و به مرحله ثبات و ارامش‬ ‫نسب��ی رسیده ایم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در یک سال و نیم‬ ‫اخی��ر کش��ور توانست ب��ا مناب��ع ارزی حاصل از‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی نیازهای خ��ود را برای تامین‬ ‫کااله��ای اساسی براورده کن��د‪ .‬معاون اقتصادی‬ ‫رئیس جمه��وری به افزایش فرصت های صادراتی‬ ‫و تج��اری با کشورهای همسایه نسبت به گذشته‬ ‫اشاره ک��رد و افزود‪ :‬در استان��ی مانند کردستان‬ ‫باتوج��ه به همجواری با اقلیم شمال عراق‪ ،‬میزان‬ ‫عکس روز‬ ‫نخستین روز برفی پایتخت‬ ‫اج��رای این طرح به ط��ور کامل همکاری خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی نیز در این‬ ‫جلس��ه با اشاره ب��ه قانون برنام��ه ششم توسعه‬ ‫و مصوب��ه س��ران ق��وا‪ ،‬خواه��ان مشارکت همه‬ ‫سازمان ه��ا برای اج��رای موفق این طرح شد‪ .‬در‬ ‫جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا‬ ‫تاکید شد باتوجه به تامین منابع‪ ،‬این کمک های‬ ‫حمایت��ی و معیشتی‪ ،‬ماهانه‪ ،‬بدون وقفه و به طور‬ ‫منظم پرداخت خواهد شد؛ بنابراین پرداخت های‬ ‫اب��ان از هفت��ه این��ده اغاز می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه سهمیه بندی هایی ک��ه در حوزه‬ ‫حمل ونق��ل انجام شده در کن��ار افزایش نیافتن‬ ‫بهای گازوئیل‪ ،‬عن��وان شد که این اقدام ها برای‬ ‫کنت��رل قیمت های حمل ونقل کافی است اما در‬ ‫عین حال چنانچ��ه اقدام های دیگری نیاز باشد‪،‬‬ ‫صادرات از مرز باشماق چند برابر گذشته افزایش‬ ‫یافت��ه و ظرفیت بیشتری هم در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ .‬نهاوندی��ان بر ت�لاش دولت برای تخصیص‬ ‫اعتب��ارات عمرانی‪ ،‬ایج��اد زیرساخت ها و کمک‬ ‫به فض��ای اشتغالزای��ی در بخش ه��ای پیشران‬ ‫اقتص��ادی کش��ور تاکید کرد و گف��ت‪ :‬در زمینه‬ ‫ساخ��ت راه ها‪ ،‬کمک به اج��رای طرح های بزرگ‬ ‫ابرسانی‪ ،‬خودکفای��ی کشور در حوزه حامل های‬ ‫ان��رژی و پروژه های عظیم پتروشیمی‪ ،‬تخصیص‬ ‫اعتبارات خوبی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ت�لاش دول��ت پرداخت‬ ‫انج��ام خواهد شد‪ .‬در ادام��ه جلسه شورای عالی‬ ‫هماهنگ��ی اقتصادی سران ق��وا‪ ،‬بحث مدیریت‬ ‫ی دارایی های دولت از امالک‪،‬‬ ‫متمرکز با مولدساز ‬ ‫ساختمان ه��ا و بهینه سازی استفاده و جلوگیری‬ ‫از افزایش هزینه‪ ،‬پیگیری و تصمیم گیری درباره‬ ‫ای��ن موضوع به جلسه اینده ش��ورا موکول شد‪.‬‬ ‫براس��اس مباحثی که در ای��ن جلسه انجام شد‪،‬‬ ‫هرگون��ه استفاده از ام�لاک و دارایی های دولتی‬ ‫و شرکت ه��ای دولت��ی مورد نظ��ارت و مدیریت‬ ‫هدفمن��د قرار می گی��رد و نسبت ب��ه واگذاری‬ ‫ام��وال م��ازاد و تخصیص به اعتب��ارات عمرانی‪،‬‬ ‫اقدام خواهد ش��د‪ .‬کوچک سازی دولت‪ ،‬افزایش‬ ‫اعتب��ارات بخش اشتغال و تولی��د‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫گسترده ت��ر شدن دولت و کم��ک به بودجه های‬ ‫عمرانی از جمله فواید این طرح عنوان شد‪.‬‬ ‫تسهیالت بانکی و معرفی ابزارهای مالی به بخش‬ ‫خصوصی ب��رای سرمایه گ��ذاری اس��ت‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬دولت در زمین��ه تشویق و حمایت از بخش‬ ‫گردشگ��ری تصمیم های بسی��ار خوبی گرفته و‬ ‫مصم��م به حمایت از سرمایه گذاران برای توسعه‬ ‫ای��ن بخش از فعالیت های اقتصادی است‪ .‬معاون‬ ‫اقتصادی رئیس جمه��وری اظهار کرد‪ :‬در بخش‬ ‫مسک��ن هم یارانه سود تسهیالت بانکی در زمینه‬ ‫بافت های ناکارامد تصویب شده و از منابع بانکی‬ ‫و تبص��ره ‪ ،۱۸‬اعتبارات مورد نیاز تخصیص یافته‬ ‫است و به متقاضیان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مدیرک��ل روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اعالم ک��رد‪ :‬طرح حمایت معیشتی دولت‬ ‫ارتباطی به یارانه ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی ندارد‪ .‬مهدی قمصریان در پیامی توییتری افزود‪ :‬همانگونه‬ ‫که به صراحت اعالم شده‪ ،‬طرح حمایت معیشتی دولت هیچ ارتباطی به یارانه ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی‬ ‫ندارد‪ .‬میزان پرداخت در طرح جدید براساس خانوار است‪ .‬به خانوارهای تک نفره ‪ ،۵۵‬دونفره ‪،۱۰۳‬‬ ‫سه نفره ‪ ،۱۳۸‬چهارنفره ‪ ۱۷۲‬و پنج نفره و بیشتر ‪ ۲۰۵‬هزار تومان پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬رئیس مرکز فوریت های امنیتی‪ ،‬اطالعات و اخبار وزارت کشور تاکید کرد با شایعه پراکنان‬ ‫فض��ای مجازی مطابق قانون برخورد می شود‪ .‬به گ��زارش وزارت کشور‪ ،‬صیدال فعال رئیس مرکز‬ ‫فوریت های امنیتی‪ ،‬اطالعات و اخبار وزارت کشور اعالم کرد‪ :‬پس از اجرای برنامه تغییر نرخ بنزین‪،‬‬ ‫زمینه سوءاستفاده و شایعه پراکنی عده ای در فضای مجازی ایجاد شده و در این راستا دشمنان نیز‬ ‫در جهت بزرگ نمایی رویدادها و برای دستیابی به اهداف ضد مردمی خود‪ ،‬اقدام به شایعه سازی و‬ ‫دروغ پراکنی می کنند‪ .‬فعال در همین زمینه ادامه داد‪ :‬پخش کلیپ های مربوط به سال های گذشته‬ ‫در فضای مجازی از جمله این اقدام ها است که این حرکت موجب ترویج فضای بی اعتمادی و ناامنی‬ ‫در سط��ح جامعه می شود‪ .‬به عنوان نمونه پخش کلی��پ مربوط به چند مورد اتش سوزی سال های‬ ‫گذشت��ه که حریق ه��ای غیرعمدی بوده‪ ،‬با ادعای کامال دروغ اتش س��وزی در پمپ بنزین در یک‬ ‫خیاب��ان تهران یا در یکی دو شهر دیگر که همچن��ان ازسوی خبرگزاری های مختلف اعالم شد‪ ،‬به‬ ‫هیچ عنوان واقعیت ندارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزیر بهداشت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬پرونده فس��اد و تخلفات مالی ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫یوروی��ی در ح��وزه واردات تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه ارجاع ش��د‪ .‬سعید نمکی افزود‪ :‬مبارزه‬ ‫ب��ا فس��اد مالی و تخلف��ات اداری در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ادام��ه دارد و به هیچ وجه‬ ‫در ای��ن مب��ارزه با کسی تعارف نداریم‪ .‬تاکنون ‪ 7‬یا ‪ 8‬پرونده تخلف��ات مالی در سازمان غذا و دارو و‬ ‫شرکت ه��ای زیرگروه این سازمان و ارزهای اختصاص یافته ب��ه واردات این کاالها‪ ،‬تشکیل شده و‬ ‫مراحل رسیدگی به ان ادامه دارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام‪ ،‬مهمانان کنفرانس وحدت و سفیران کشورهای اسالمی‪:‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نماین��ده مرجع شیعیان ع��راق بر لزوم‬ ‫تسری��ع در تصویب یک قان��ون عادالنه و بی طرف‬ ‫برای انتخابات عراق تاکید کرد‪ .‬به گزارش اناتولی‪،‬‬ ‫احمد الصافی‪ ،‬نماینده ایت اهلل سید علی سیستانی‪،‬‬ ‫مرجعیت عالی شیعیان عراق در خطبه نماز جمعه‬ ‫هفته پی��ش‪ ،‬بیانیه ای��ت اهلل سیستان��ی را قرائت‬ ‫کرده و گف��ت‪« :‬هرچه سریع تر قان��ون عادالنه ای‬ ‫برای انتخابات تصوی��ب شود که اعتماد شهروندان‬ ‫ب��ه انتخابات را دوباره جلب کن��د و جانب احزاب و‬ ‫جریان های سیاسی را نگی��رد و یک فرصت واقعی‬ ‫برای تغییر نیروها را فراهم کند»‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ک��اخ سفی��د در بیانی��ه ای اع�لام کرد‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا برای شرک��ت در نشست‬ ‫نات��و (‪ ۱۱-۱۳‬اذر) ب��ه انگلیس سف��ر خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز در ای��ن بیانیه امده است‪ :‬دونالد‬ ‫ترام��پ قص��د دارد در جریان این نشس��ت درباره‬ ‫بودجه دفاعی‪ ،‬تهدیدهای نش��ات گرفته از فضای‬ ‫سایب��ری‪ ،‬تهدیدهایی که ب��ر شبکه های مخابرات‬ ‫و تاسیس��ات زیربنای��ی مه��م تاثی��ر می گذارند و‬ ‫همچنی��ن تهدیده��ای نشات گرفت��ه از تروریسم‬ ‫سخنرانی کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش روسیاالیوم‪ ،‬مجمع عمومی‬ ‫سازم��ان ملل روز جمعه قطعنام��ه تمدید فعالیت‬ ‫اژانس ام��داد و کاریابی اوارگ��ان فلسطین (انروا)‬ ‫تا پایان ژوئ��ن ‪( ۲۰۲۳‬خ��رداد ‪ )۱۴۰۲‬را تصویب‬ ‫ک��رد‪ .‬در این قطعنامه امده است‪ :‬تمامی طرف های‬ ‫اهداکنن��ده بای��د به تالش ه��ای خود ب��رای رفع‬ ‫نیازهای انروا ازجمله حمایت مالی به دلیل افزایش‬ ‫هزینه های ناشی از درگیری ها‪ ،‬بی ثباتی در منطقه‬ ‫و اوضاع اجتماعی و اقتصادی ادامه دهند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش تاس‪ ،‬رج��ب طیب اردوغان‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری ترکیه گفت‪ :‬کش��ورش حتی در‬ ‫صورت دریافت سامانه ه��ای پاتریوت امریکایی‪ ،‬از‬ ‫خرید سامانه های اس ‪ ۴۰۰‬صرف نظر نخواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه ادامه داد‪ :‬از نظر ما‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫امریکا برای چشم پوش��ی از سامانه های اس ‪،۴۰۰‬‬ ‫کامال اشتباه است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬باتوجه به شروطی که شورای انتقالی‬ ‫جنوب یمن ب��رای بازگشت دولت منصور هادی به‬ ‫عدن تعیین کرده‪ ،‬احتمال شکست «توافق ریاض»‬ ‫وجود دارد‪ .‬به نوشته روزنامه لبنانی االخبار‪ ،‬به گفته‬ ‫برخ��ی منابع ق��رار است گروه��ی از دولت عبدربه‬ ‫منصور ه��ادی‪ ،‬رئیس جمهوری مستعفی یمن بعد‬ ‫از چند روز وقفه و شرط و شروط های متعدد شورای‬ ‫انتقالی به عدن بازگردد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬بولیوی به توافقی برای برگزاری انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری جدی��د دست یافت��ه است‪ .‬اوو‬ ‫مورال��س‪ ،‬رئیس جمهوری مستعف��ی بولیوی نیز‬ ‫گفت انتخابات جدید می تواند بدون او برگزار شود؛‬ ‫ب��ه این ترتیب مانعی بر سر انتخاب یک رهبر جدید‬ ‫در ای��ن کشور امریکای التین ک��ه با کناره گیری او‬ ‫پ��س از یک رقابت جنجالی ب��ه بحران کشیده شد‪،‬‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مجم��ع عموم��ی سازمان مل��ل متحد‬ ‫ب��ا تصوی��ب قاط��ع ‪ ۸‬قطعنام��ه‪ ،‬جنای��ات رژیم‬ ‫کودک کش صهیونیست��ی در فلسطین به ویژه نوار‬ ‫غزه را محکوم کرد‪ .‬نماین��ده ایران در سازمان ملل‬ ‫گف��ت‪ :‬ایجاد صلح پای��دار در خاورمیانه تنها با حل‬ ‫مسئل��ه فلسطین از طریق پای��ان یافتن اشغالگری‬ ‫و ایج��اد دول��ت مستق��ل فلسطینی ب��ه پایتختی‬ ‫بیت المقدس ممکن است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش سایت شبک��ه روسیا الیوم‪،‬‬ ‫ابراهی��م کالین‪ ،‬سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه‬ ‫قص��د دارد نیمه دی ب��ه ترکیه سفر و با رجب طیب‬ ‫اردوغ��ان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه دی��دار کند‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬پوتی��ن و اردوغان درباره رواب��ط دوجانبه و‬ ‫جزئیات توافق انکارا و مسک��و درباره عقب نشینی‬ ‫یگان ه��ای ک��رد از مناطق مج��اور مرزهای ترکیه‬ ‫بحث و گفت وگو خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش سایت النش��ره لبنان‪ ،‬مظلوم‬ ‫عب��دی‪ ،‬فرمانده کل نیروه��ای سوریه دموکراتیک‬ ‫(قس��د) در واکنش به موضع گی��ری دولت مصر در‬ ‫زمین��ه عملیات ترکیه علیه کردهای سوریه موسوم‬ ‫ب��ه «چشمه صلح» اظهار ک��رد‪ :‬از مصر به خاطر رد‬ ‫عملیات نظام��ی ترکیه و اصرار ان بر حفظ تمامیت‬ ‫ارض��ی سوریه و همچنین حمایت از ملت سوریه در‬ ‫مقابل تجاوز ترکیه تشکر و قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬رئیس جمهوری تونس در گامی بی سابقه‬ ‫با دست خط خود نام��زد حزب جنبش اسالم گرای‬ ‫النهض��ه برای سمت نخست وزیری را مامور تشکیل‬ ‫دولت جدی��د کرد‪ .‬به گزارش سایت شبکه الجزیره‪،‬‬ ‫نه��اد ریاست جمه��وری تون��س در بیانیه ای اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬راشد الغنوش��ی‪ ،‬رئیس پارلم��ان این کشور‬ ‫در نشستی با سعید قی��س‪ ،‬رئیس جمهوری تونس‬ ‫در ک��اخ قرط��اج‪« ،‬حبیب الجمل��ی» را برای پست‬ ‫نخست وزیری به وی پیشنهاد داد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گ��زارش رویترز‪ ،‬تیب��ور ناجی‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر خارجه امریکا در امور افریقا اعالم کرد‪ :‬امریکا‬ ‫دیگر با دولت س��ودان دشمن نیست و این کشور را‬ ‫به عنوان شریک��ی برای خود برمی شمرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ن��ام سودان از فهرست کشوره��ای حامی تروریسم‬ ‫حذف شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫تولید ‪ ۱۷‬قطعه‬ ‫مورد نیاز ایران خودرو‬ ‫با فناوری پیشرفته‬ ‫حمل ونقل گران‬ ‫نمی شود‬ ‫‹ ‹مهارت‪‎‬افزایی در جواردانشگاه‬ ‫ض��رورت این برنامه‪‎‬ها چیس��ت و چرا به‪‎‬ج��ای اموزش‬ ‫درس��ت در دانش��گاه‪‎‬های موردنظر باید هزینه دوباره برای‬ ‫مهارت‪‎‬اموزی ش��ود؟ مدیرعامل مرک��ز تحقیقات صنایع‬ ‫الستیک به این پرسش‪‎‬هایی پاسخ می دهد‪ .‬سعید تقوایی‪،‬‬ ‫در این‪‎‬باره به‬ ‫گفت‪ :‬در طرح موجود تنها «اموزش»‬ ‫مطرح نیس��ت و نوع��ی مهارت افزایی و ایج��اد مهارت در‬ ‫افراد اس��ت‪ .‬برنامه ای را س��ازمان فنی وحرفه ای زیر عنوان‬ ‫دوره ‪ TMC‬ب��رای فارغ‪‎‬التحصی�لان دانش��گاهی تعریف‬ ‫کرده که به‪‎‬نام مرکزهای «جواردانش��گاهی» هستند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬دانش��گاه شهید بهشتی نخس��تین دانشگاهی است‬ ‫که ان را راه‪‎‬اندازی کرده و مرکز تحقیقات صنایع الس��تیک‬ ‫ه��م دومین مرکز اس��ت که ای��ن تفاهمنامه را با س��ازمان‬ ‫فنی وحرف��ه ای منعقد کرده و قرار اس��ت زیرپوش��ش این‬ ‫س��ازمان ان را انج��ام دهد‪ .‬او تصریح ک��رد‪ :‬کار مرکزهای‬ ‫جواردانشگاهی این اس��ت که به فارغ‪‎‬التحصیالن دانشگاه‬ ‫یا دانش��جویانی که ترم اخر هستند‪ ،‬مهارت‪‎‬های تخصصی‬ ‫اموزش دهد ‪ .‬تقوایی که خود مدرس دانش��گاه است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بدون تعارف باید گفت اموزش‪‎‬هایی که در دانش��گاه ها‬ ‫حتی در رش��ته های فنی داده می ش��ود‪ ،‬مهارتی نیستند‪.‬‬ ‫هنگامی که در صنعت یک فارغ‪‎‬التحصیل مکانیک یا پلیمر‬ ‫استخدام می شود‪ ،‬نخست باید ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال در صنعت فعالیت‬ ‫داشته باشد تا کم‪‎‬کم مهارت‪‎‬های الزم را کسب کند‪ .‬این امر‬ ‫هزینه سنگینی را به صنعت تحمیل می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه صنعت با بیان اینکه برای رفع این‬ ‫چالش باید اموزش‪‎‬های دانش��گاهی به سوی مهارت‪‎‬افزایی‬ ‫س��وق پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬تحقق این امر پیچیده اس��ت و نیاز‬ ‫ب��ه تحوالتی اصول��ی و پایه ای دارد‪ .‬او گفت‪ :‬دانش��گاه ها و‬ ‫اعض��ای هیات‪‎‬علمی دانش��گاه ها ب��رای این ام��ر اموزش‬ ‫ندیده اند‪ .‬بسیاری از اس��تادان دانشگاهی با مهارت ها اشنا‬ ‫نیستند و فقط علم مربوط به ان کار را می‪‎‬شناسند؛ بنابراین‬ ‫اموزش ه��ای دانش��گاهی به‪‎‬طور عمده تئوریک اس��ت که‬ ‫منجربه مهارت‪‎‬اموزی نمی ش��ود‪ .‬فارغ‪‎‬التحصیل فقط یک‬ ‫سلس��له درس های علمی و پایه ای را خوانده که البته ذهن‬ ‫فعالی دارد و می تواند منش��اء خدمات و نواوری ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این مرکز با کمک س��ازمان فنی وحرفه ای دوره های‬ ‫مهارت‪‎‬افزای��ی را در صنعت الس��تیک به ویژه در حوزه تایر‬ ‫طراحی کرده است‪ .‬استانداردها بر مبنای شغل‪‎‬هایی که در‬ ‫این صنعت وجود دارد و مهارت‪‎‬های مورد نیاز براساس این‬ ‫استانداردها تعریف ش��دند‪ .‬او گفت‪ :‬برنامه ما این است که‬ ‫دانشجویان ترم اخر و فارغ‪‎‬التحصیالنی که هنوز جذب کار‬ ‫نشده و مشکل دارند را اموزش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع الس��تیک عنوان کرد‪:‬‬ ‫این مرکز ب��ا فعاالن صنعت تایر مذاکره ک��رده تا نیروهای‬ ‫متخصص خود را از بین این افراد استخدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدارج دانشگاهی هدف است‬ ‫تقوای��ی در پاس��خ به این پرس��ش که چگون��ه می‪‎‬توان‬ ‫دانش��گاه‪‎‬هایی ب��ا مهارت‪‎‬افزای��ی راه‪‎‬اندازی ک��رد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امری اس��ت که پیش‪‎‬فرض های زیادی نی��از دارد‪ .‬در ایران‬ ‫تجربه‪‎‬هایی داشته ایم که برخی موفق بوده و برخی ناموفق‬ ‫عمل کرده‪‎‬اند‪ .‬تاس��یس دانش��گاه جامع علمی‪‎‬کاربردی در‬ ‫پاس��خ به این دغدغه بوده که مهارت ایجاد کرده و اموزش‬ ‫را کارب��ردی کنند‪ .‬ایا با گذش��ت دو دهه از تاس��یس‪ ،‬این‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫همواره برای توس��عه صنایع عنوان می ش��ود نیاز است تا‬ ‫دانشگاه‪‎‬ها و مراکز علمی‪‎‬پژوهشی با تولیدکنندگان همراه‬ ‫باش��ند‪ .‬در کشورهای صنعتی در میانه انقالب چهارم نسل‬ ‫چهارم دانش��گاه‪‎‬ها را هم تجربه می کنند؛ نظام اموزشی که‬ ‫ت‏ه��ای الزم می‪‎‬پردازد‪ .‬در ای��ران با وجود‬ ‫ب��ه تربیت مهار ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محور مانند‬ ‫شکل‪‎‬گیری دانشگاه‪‎‬هایی پژوهش��ی و مهار ‏‬ ‫دانش��گاه علمی‪‎‬کارب��ردی خروجی مورد انتظار به‪‎‬دس��ت‬ ‫نیام��ده و ای��ن مراکز هم به اموزش تئ��وری و دادن مدرک‬ ‫اکتفا کرده‪‎‬اند؛ از این‪‎‬رو س��ازمان فنی وحرفه‪‎‬ای برای تربیت‬ ‫فارغ‪‎‬التحصیالن و فراهم کردن زمینه جذب انها در مشاغل‬ ‫صنعتی اقدام به برگزاری کارگاه‪‎‬های گوناگون کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در کنار این س��ازمان برخی نهادها هم در راس��تای صنفی‬ ‫خ��اص به ام��وزش عمل��ی دانش‪‎‬اموختگان دانش��گاهی‬ ‫می پردازن��د‪ .‬مرکز تحقیق��ات صنایع الس��تیک به‪‎‬تازگی‬ ‫واحد مدیریت‪‎‬اموزی و مش��اوره ش��غلی(‪ )TMC‬را برای‬ ‫فارغ التحصیالن رش��ته های فنی‪‎‬مهندسی راه اندازی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بزرگ تریناتفاقیکهامروزدرجهاندرحالرخدادناستاموختن نواوری‬ ‫اس��ت اینکه اف��راد یاد بگیرن��د از ظرفی��ت و هوش خود اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫ت اپ‪‎‬ها از این ایده‬ ‫فرهنگ واحد های رش��د و ش��تاب‪‎‬دهی و نی��ز اس��تا ر ‪‎‬‬ ‫گرفته شده است‬ ‫دانش��گاه هم دچار عارضه اموزش تئوریک و مدرک‪‎‬گرایی‬ ‫نشده است؟ وی اظهارکرد‪ :‬افراد در کشورهای توسعه‏یافته‬ ‫ش یعنی‬ ‫تش��ویق می ش��وند تا به سمت سطح س��وم اموز ‬ ‫اموزش ه��ای مهارت��ی برون��د؛ ب��ه دانش‪‎‬ام��وزان از دوره‬ ‫دبیرس��تان یاد می دهند رفتن به دانش��گاه ضرورتی ندارد‪.‬‬ ‫تش��ویق می کنند تا یک حرفه ای را بیاموزد‪ .‬تعداد کمی که‬ ‫عالقه‪‎‬مند هس��تند به سمت تحصیالت اکادمیک می روند‪.‬‬ ‫درحالی‪‎‬که در کش��ور ما رس��انه ها چقدر تبلیغ کالس های‬ ‫کنکور و کتاب های تس��تی را می کنند و والدین را به س��وی‬ ‫تحصیالت تئوریک فرزندان ش��ان هدایت می کنند‪ .‬جالب‬ ‫اس��ت که هدف همه یا پزش��کی دانش��گاه تهران اس��ت یا‬ ‫الکترونیک صنعتی‪‎‬ش��ریف؛ بنابرای��ن مقابله با این رویکرد‬ ‫زمان می برد و همت می خواهد‪ .‬کار سختی است که نگاه ها‬ ‫را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫تقوای��ی گف��ت‪ :‬تمام والدی��ن خواهان این هس��تند که‬ ‫فرزندان ش��ان به باالترین مدارج دانش��گاهی برسند بدون‬ ‫اینکه فکر کنند فضا برای کار فراهم اس��ت یا خیر‪ .‬متاسفانه‬ ‫هم��ه فقط روند یک طرفه‪ ،‬ناموزون و بیمار نظام اموزش��ی‬ ‫کشور را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اموزش پس از فارغ‪‎‬التحصیلی‬ ‫س��یدعلی اکبر صفوی نیز از اس��تاد دانشگاه شیراز است‬ ‫که برای تغییر نظام اموزش��ی دانشگاه‪‎‬ها مطالعه و بررسی‬ ‫می کن��د‪ .‬در فرص��ت مطالعاتی خود گونه‪‎‬ه��ای گوناگون‬ ‫دانش��گاه‪‎‬های فعال در الم��ان را مورد مطالعه ق��رار داده و‬ ‫با اس��تادهای این دانش��گاه‪‎‬ها مذاکره داشته است‪ .‬صفوی‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که بس��تر برای مهارت‪‎‬اموزی در‬ ‫اموزش عالی کش��ور فراهم اس��ت یا خیر؟ به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ممکن است نخس��تین موضوعی که برای فارغ‪‎‬التحصیالن‬ ‫دانش��گاه ها مطرح شود این باشد که مناسب کار در صنعت‬ ‫نیس��تند یا گفته ش��ود‪ ،‬مهارت کار در صنعت را ندارند‪ .‬این‬ ‫سخن به نوعی هم درست است و هم نادرست‪ .‬درست است‬ ‫از ای��ن نظر که چارچوب را ف��رد اموخته و این به این معنی‬ ‫نیس��ت که فرد ان اهداف و روش های که ش��رکت خاص به‬ ‫کار می ب��رد را از پی��ش بداند‪ .‬فرد مبان��ی را خوانده و اصول‬ ‫را می داند اما باید مش��خص ش��ود کدام اصول برای شرکت‬ ‫موردنظر مهم تر است‪ .‬به‪‎‬عنوان مثال‪ ،‬فردی مهندس رایانه‬ ‫در سطح باال اموزشی است اما توجه داشته باشیم قرار نیست‬ ‫هر نرم‪‎‬افزار جدید بیاید ان را بداند‪ .‬اصول را می داند اما باید‬ ‫یک هفته اموزش جدا برای این نظام جدید ببیند تا مهارت‬ ‫الزم را کسب کند‪ .‬در تمام جهان هم همین‪‎‬گونه است‪ .‬افراد‬ ‫در دانشگاه اصول و مبانی را می خوانند خیلی کالن‪‎‬تر از یک‬ ‫شغل خاص اما در ادامه برای مشغول شدن در شرکتی باید‬ ‫اموزش‪‎‬هایی را دوب��اره ببینند‪ .‬وی افزود‪ :‬فارغ‪‎‬التحصیالن‬ ‫رش��ته برق قرار نیست در یک شرکت مشغول به‪‎‬کار شوند‪.‬‬ ‫ممکن است فردی در شرکت برق مشغول شود و دیگری به‬ ‫یک ش��رکت نفتی برود‪ .‬هر یک از این شرکت ها تجهیزات و‬ ‫ابزارکار متفاوت دارند‪ .‬ضمن اینکه سنس��ورهای برق هر دو‬ ‫شرکت با یکدیگر تفاوت دارد‪ .‬در نتیجه هر فرد باید جداگانه‬ ‫اموزش ببیند و مهارت‪‎‬ام��وزی کند؛ بنابراین لزوما این امر‬ ‫نقطه ضعف به‪‎‬شمار نمی‪‎‬رود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬فردی که وارد‬ ‫دانشگاه می‪‎‬شود تمام مهارت‪‎‬ها را اموزش نمی‪‎‬بیند‪ .‬در تمام‬ ‫جهان هم همین‪‎‬گونه است‪.‬‬ ‫صفوی با بیان اینکه حاال نقطه ضعف کجاست‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در دانش��گاهی ازمایشگاه‪‎‬های بیشتری وجود دارد و استاد‬ ‫روش کار را با لوازم و ابزارهای ازمایش��گاهی بهتر می‪‎‬داند و‬ ‫مبانی صنعتی بیش��تری می‪‎‬اموزد‪ .‬در دانشگاه دیگر استاد‬ ‫تجربه صنعتی ندارد و اموزه‪‎‬ها بیشتر تئوریک باقی خواهد‬ ‫ماند‪ .‬این مدرس دانشگاه تاکید کرد‪ :‬اگر با همکاری صنعت‬ ‫ازمایش��گاه‪‎‬های بیشتری در دانش��گاه‪‎‬ها راه‪‎‬اندازی شوند و‬ ‫هر صنعت نمونه ابزار و تجهیزات خود را در اختیار دانش��گاه‬ ‫برای اموزش دانش��جویان قرار دهد‪ ،‬کار بهتر جلو می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫به‪‎‬عنوان مثال‪ ،‬برای دانشجویان برق‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬صنعت‬ ‫نفت و‪ ...‬حس��گرهای برق خود را در اختیار ازمایش��گاه این‬ ‫دانش��گاه‪‎‬ها قرار دهند‪ .‬چون برای دانش��گاه ممکن نیست‬ ‫بتواند تمام حس��گرهای صنایع گوناگون را برای ازمایشگاه‬ ‫دانش��گاه تهیه کن��د اگر صنعت در این‪‎‬ب��اره همکاری کند‬ ‫سبب می‪‎‬شود تا فارغ‪‎‬التحصیالن اماده‪‎‬تر وارد صنعت شوند‬ ‫و به‪‎‬جای ‪ ۶‬ماه در مدت یک ماه بر کار مسلط شوند‪ .‬او اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬پس اینکه فکر کنی��م فارغ‪‎‬التحصیل پس از خروج از‬ ‫دانشگاه باید بتواند تمام امور را انجام دهد تفکر غلطی است‬ ‫بلک��ه اصول و پایه را می‪‎‬اموزد در ادامه با توجه به تجهیزات‬ ‫و ابزار هر ش��رکت نیاز به اموزش مهارت‪‎‬های جداگانه دارد‪.‬‬ ‫ما اصول رانندگی را می‪‎‬اموزیم اما رانندگی با پراید بس��یار‬ ‫متفاوت با اخرین مدل یک بنز است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت علوم و ضرورت اموزش‬ ‫صفوی با رد س��خن کس��انی که معتقدن��د کارها تجربی‬ ‫بهتر جلو می‪‎‬رود‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت فردی با تجربه بتواند‬ ‫خانه‪‎‬ای یک یا دو طبقه بسازد اما وقتی قرار باشد این خانه در‬ ‫‪ ۶‬طبقه س��اخته شود تنها تجربه کارساز نیست بلکه به علم‬ ‫و دانش مهندسی نیاز دارد‪ .‬باید مبانی و اصول ساخت‪‎‬وساز‬ ‫را خوانده و بدان��د‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬جهان امروز دنیای ابزار و‬ ‫روش‪‎‬های پیچیده اس��ت‪ .‬از این‪‎‬رو خیلی بیشتر از گذشته‬ ‫نی��از به علم‪‎‬های تئوری و بنیانی برای حل مس��ائل پیچیده‬ ‫داریم‪ .‬اما در کنارش ان مهارت‪‎‬ها الزم است که اگر ابزار کار‬ ‫از س��وی صنعت در اختیار ازمایشگاه‪‎‬های دانشگاهی قرار‬ ‫گی��رد افراد با امادگی بیش��تر می‪‎‬توانن��د وارد حوزه عملی‬ ‫ش��وند‪ .‬این پژوهش��گر در ادامه با اشاره به تحقیقات برخی‬ ‫کش��ورها برای مهارت‪‎‬اموزی در دانش��گاه ب��ه افراد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی کشورها از جمله المان برای حل این مسائل نخست‬ ‫به دسته‪‎‬بندی دانش��گاه‪‎‬های خود پرداخت‪ .‬البته ما هم در‬ ‫ایران این مار را انجام داده‪‎‬ایم اما در عمل فاصله میان ما با انها‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬برخی دانشگاه‏ها مدرس و بعضی‬ ‫‹ ‹اموزش نواوری‬ ‫صف��وی با اش��اره به فعالیت دانش��گاه‪‎‬ها در کش��ورهای‬ ‫توسعه‪‎‬یافته گفت‪ :‬بزرگ ترین اتفاقی که امروز در جهان در‬ ‫حال رخ دادن است اموختن نواوری است اینکه یاد بگیرند‬ ‫از ظرفیت و هوش افراد اس��تفاده کنند‪ .‬فرهنگ مرکزهای‬ ‫رشد و ش��تاب‪‎‬دهی و نیز اس��تارت‪‎‬اپ‪‎‬ها از این ایده گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬او برای تحقق این امر در کشور گفت‪ :‬نخست‬ ‫باید بس��تر و زمینه فراهم ش��ود و گروه‪‎‬هایی برای مشاوره‬ ‫وجود داشته باشند‪ .‬فضای تدریس دانشگاهی که متناسب‬ ‫با این تفکرات و با تاکید بر نواوری باشد نه نظام های سنتی‬ ‫اموزش‪ ،‬مربوط به نسل‪‎‬های جدید دانشگاهی هستند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اگر من مدرس دانش��گاه تا چند سال گذشته با‬ ‫یک سلس��له مقاله س��ر کالس برای دانشجویان سخنرانی‬ ‫می‪‎‬کردم و انها می‪‎‬نوشتند امروز خیلی بیشتر از مطالب من‬ ‫در قالب ویدئو و اماده در اینترنت برای همه قابل دس��ترس‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر من استاد س��ر کالس مطالب روزمره را تدریس‬ ‫کن��م که دانش��جو می‪‎‬تواند ان را در تبلت��ش ببیند به‪‎‬طور‬ ‫قطع از خودش خواهد پرس��ید چرا س��ر کالس نشسته‏ام؟‬ ‫ام��روز نوع نگاه‪‎‬مان به اموزش و نقش��ی که برای دانش��جو‬ ‫داریم باید متفاوت از گذش��ته باش��د‪ .‬به‪‎‬راحتی بسیاری از‬ ‫مطالب را دانش��جو می‪‎‬توان��د در اینترنت ببین��د‪ .‬نقش ما‬ ‫به‪‎‬عنوان هدایتگر دانش��جو متفاوت ش��ده اس��ت‪ .‬از این‪‎‬رو‬ ‫اگر توانس��تیم دانشگاه‪‎‬های مان را به این سو هدایت کنیم و‬ ‫اس��تادها بتوانند خود را با این نظام اموزشی منطبق کنند‪،‬‬ ‫موفق خواهیم بود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امروز خالقیت و نواوری‬ ‫گام‪‎‬هایی است که باید در اموزش دیده شود‪ .‬در ایران سخن‬ ‫ان زیاد اس��ت اما در عمل کارهای بس��یار کمی انجام شده‬ ‫است‪ .‬البته این‪‎‬گونه نیست که دانشگاه‪‎‬های دیگر به‪‎‬سرعت‪،‬‬ ‫س��بک خود را تغییر داده باشند اما در مجموع دانشگاه‪‎‬های‬ ‫خوب توجه ویژه به این مسائل دارند‪.‬‬ ‫صف��وی در پایان گف��ت‪ :‬در اموزش عالی ما هم ش��روع‬ ‫ش��ده که امید اس��ت با هدفمند کردن برنامه اموزش��ی به‬ ‫موفقیت‪‎‬های موردنظر برسیم‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید تقوایی‬ ‫تمام والدین‬ ‫خواهان این‬ ‫هستند که‬ ‫فرزندان شان‬ ‫به باالترین‬ ‫مدارج‬ ‫دانشگاهی‬ ‫برسند بدون‬ ‫اینکه فکر‬ ‫کنند فضابرای‬ ‫کار فراهم‬ ‫است یا خیر‬ ‫سیدعلی‪‎‬اکبر صفوی‬ ‫فضای تدریس‬ ‫دانشگاهی‬ ‫که با تاکید بر‬ ‫نواوری باشد‬ ‫نه نظام ‪‎‬های‬ ‫سنتی اموزش‪،‬‬ ‫مربوط به‬ ‫نسل‪‎‬های جدید‬ ‫دانشگاهی‬ ‫است‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫همدلی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫نویدبخش‬ ‫اینده ای روشن‬ ‫مازیار بیگلو‪ /‬دبیر انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫با توجه به شرایط نامساعد داخلی و نیز تحریم های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬در بح��ث اه��داف کوتاه م��دت‪ ،‬انجم��ن‬ ‫قطعه سازان کش��ور با همراهی انجمن خودروسازان‬ ‫کش��ور و س��ایر انجمن های فعال در ح��وزه صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬اولویت خ��ود را «تامین نقدینگی» و جبران‬ ‫کمبود منابع مالی قطعه سازان‪ ،‬قرار داده است‪ .‬مسئله‬ ‫دوم ه��م «اصالح قیمت» خ��ودرو و به دنبال ان نرخ‬ ‫قطعات اس��ت که از س��وی انجمن با جدیت پیگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین «اص�لاح رابطه خودروس��از و‬ ‫قطعه س��از» یکی از اه��داف ما برای تعامل بیش��تر‬ ‫صنعتگ��ران این حوزه اس��ت‪« .‬س��اماندهی زنجیره‬ ‫تامی��ن» به لح��اظ کیف��ی و اس��تاندارد و همچنین‬ ‫تعداد تولیدکنندگان یک قطعه مش��ترک اس��ت که‬ ‫انجمن برای س��ال اینده دنب��ال می کند‪ .‬مهم ترین‬ ‫اتفاقی که س��ال گذش��ته در صنعت خ��ودرو رخ داد‬ ‫این بود که فرایند قیمت گ��ذاری خودرو با همراهی‬ ‫انجمن خودروس��ازان کش��ور اصالح ش��د و شورای‬ ‫رقابت از این فرایند خارج ش��د‪ .‬دومین برنامه ای که‬ ‫با پیگیری ها به نتیجه رس��ید «تامین تس��هیالت»‬ ‫بود و به این ترتیب پایان س��ال گذش��ته مبلغ ‪۴‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان نقدینگی به واحدهای قطعه س��ازی‬ ‫تزریق ش��د و این امر باعث ش��د صنعت قطعه‪ ،‬جانی‬ ‫دوباره بگی��رد و تیراژ تولید در روزهای پایانی س��ال‬ ‫افزایش پیدا ک��رد‪ .‬درحال حاضر بزرگ ترین چالش‬ ‫در صنعت خودرو شامل خودروسازی و قطعه سازی‪،‬‬ ‫کمبود نقدینگی اس��ت که منجربه کاهش تیراژ شده‬ ‫است‪ .‬در ادامه کاهش تولید نیز اثر منفی مضاعفی بر‬ ‫توان و ظرفیت قطعه سازی داشته است‪ .‬مشکل دیگر‬ ‫هم به زیان های انباش��ته صنعت خودرو برمی گردد‬ ‫و قطعه س��از و خودروس��از ب��ه دلی��ل قیمت گذاری‬ ‫دستوری که وجود دارد با زیان فعالیت دارند‪ .‬مشکل‬ ‫س��وم هم برقرار نبودن ارتباطات بین المللی است که‬ ‫درحال حاضر قطعه س��ازان را در تامی��ن مواد اولیه و‬ ‫قطعات اس��تاندارد خارجی ش��ان با مش��کل روبه رو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این ‪ ۳‬مسئله را می توان عمده مشکالت‬ ‫صنعتگ��ران ای��ن ح��وزه برش��مرد‪.‬موضوع اصل��ی‬ ‫مش��کالت نقدینگی و تامین مواد اولیه این است که‬ ‫باید چالش های نقدینگی به طور ریش��ه ای‪ ،‬واکاوی و‬ ‫رفع ش��ود‪ .‬در این راس��تا موضوع کمبود منابع مالی‬ ‫واحدهای صنعت��ی با اصالح قیمت گ��ذاری خودرو‬ ‫رفع می ش��ود‪ .‬در واقع مش��کالت نقدینگی از اینجا‬ ‫ناشی ش��د که خودروس��ازان به دلیل قیمت گذاری‬ ‫دس��توری که ب��رای محصوالتش��ان‪ ،‬در حال اعمال‬ ‫ش��دن است با زیان انباش��ته روبه رو شدند و بنابراین‬ ‫تمام نقدینگی که داشتند در عمل به مصرف رسیده‬ ‫و به نوعی از بین رفته اس��ت‪ .‬این مش��کل زمانی حل‬ ‫می شود که خودروساز بتواند با سود‪ ،‬تولید کند و این‬ ‫س��ود را به عنوان س��رمایه در گردش استفاده کرده و‬ ‫به سیستم زنجیره تامین ان هم تزریق کند‪.‬بنابراین‬ ‫نخس��تین گام برای حل مش��کالت نقدینگی اصالح‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو اس��ت‪ .‬با اص�لاح این موضوع‬ ‫خودروسازی س��وداور ش��ده و در ادامه به طور قطع‬ ‫ش��اهد طراحی پلتفرم های جدید و محصوالت روز‪،‬‬ ‫توس��عه زنجیره تامین و فروش خودروس��از خواهیم‬ ‫بود‪ .‬دوران طالیی صنعت خودرو دهه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬بود که‬ ‫در این دوره چون خودروسازی و قطعه سازی فعالیت‬ ‫س��وداور داش��تند این صنایع توس��عه پیدا کردند‪.‬‬ ‫اما متاس��فانه از ابت��دای دهه ‪ ۹۰‬ک��ه قیمت گذاری‬ ‫دس��توری داده و توس��عه متوقف ش��د و پس از چند‬ ‫س��ال زحمت و ت�لاش‪ ،‬تمام س��ودهای قبلی از بین‬ ‫رفت و وضعیت فعلی خودروس��ازی و قطعه س��ازی‬ ‫که امروز شاهد ان هس��تیم برای یکی از بزرگ ترین‬ ‫صنای��ع کش��ور رق��م خورد‪ .‬نخس��ت باید مش��کل‬ ‫قیمت گذاری دستوری حل ش��ود و در ادامه مشکل‬ ‫نقدینگی‪ ،‬استاندارد‪ ،‬کیفیت و پس از رفع این چالش‬ ‫به طور خودکار رفع می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال افزایش‬ ‫نهاده های تولید‪ ،‬به طور مستقیم روی نرخ تمام شده‪،‬‬ ‫محصول یعنی خودرو تاثیر می گذارد‪ .‬اگر خودروساز‬ ‫و قطعه ساز بتوانند نرخ واقعی محصول شان را دریافت‬ ‫کنند مشکالت مالی رفع می شود‪ .‬درحال حاضر اهن‬ ‫به نرخ جهانی فروخته می ش��ود که برای خودرو هم‬ ‫باید همین گونه باش��د‪ .‬مش��کل این اس��ت که مواد‬ ‫اولی��ه به دالر قیمت گذاری می ش��ود ام��ا خودرو به‬ ‫ریال‪ .‬این باعث زیان دهی صنعت خودرو ش��ده است‪.‬‬ ‫امس��ال و س��ال اینده با توجه به تحریم های داخلی‪،‬‬ ‫تمام قطعه س��ازان و نهادهای حام��ی انها هم صدای‬ ‫شده اند‪ .‬خوش��بختانه وفاق در س��طح قطعه سازی‬ ‫شکل گرفته و تمام قطعه سازان زیر یک چتر گردهم‬ ‫جمع ش��ده اند که باید منتظر پیامدهای مطلوب این‬ ‫وف��اق و اتحاد در اینده ب��ود چراکه با همدلی‪ ،‬کمک‬ ‫و تعامل تمام قطعه س��ازان و خودروسازان‪ ،‬نهادهای‬ ‫مالی و اقتصادی کشور می توانیم از این برهه حساس‬ ‫مانن��د تم��ام دوره ه��ای تحریمی‪ ،‬س��ربلند بیرون‬ ‫بیاییم ‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تخصصی شدن دانشگاه های نا کارامد برای صنعت‬ ‫دیگر پژوهش��گر تربیت می‪‎‬کنند‪ .‬دانشگاه‪‎‬هایی هم هستند‬ ‫مانند علمی‪‎‬کاربردی ما که افراد تا کارشناسی ارشد اموزش‬ ‫می‪‎‬بینند‪ .‬هدف‪‎‬ش��ان این اس��ت بخش��ی از ازمایش‏های‬ ‫صنعتی را در دانش��گاه پیاده کرده و ب��ا ابزارها‪ ،‬دقیق‪‎‬تر کار‬ ‫ش��ود‪ .‬س��اعت‪‎‬های بیش��تری برای کارهای عملی صرف‬ ‫می کنند‪ .‬اما در جهان در دانشگاه‪‎‬های جدیدتر هر اموزشی‬ ‫برای صنعتی خاصی اس��ت‪ .‬فرض کنی��د صنعت غذای در‬ ‫حوزه لبنیات برندی با دانش��گاه قرارداد می‏بندد که افرادی‬ ‫فق��ط برای ان کارخان��ه و صنعت تربیت کند‪ .‬دانش��گاه با‬ ‫مشارکت ان برند لبنی لوازم و ابزار الزم را برای ازمایشگاه‪‎‬ها‬ ‫ام��اده می‪‎‬کند و دانش��جویان ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درص��د درس‪‎‬ها را‬ ‫تئ��وری می‪‎‬اموزند و ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬درصد درباره دس��تگاه‪‎‬هایی‬ ‫که در ان کارخانه موجود است به مهارت‪‎‬اموزی می‪‎‬پردازند‪.‬‬ ‫ضمن اینک��ه ‪۵۰‬درصد زمان هم در کارخانه‪ ،‬کنار کارگرها‬ ‫و مهندس��ان کار عملی می‪‎‬بینند‪ .‬به این ترتیب این دانشجو‬ ‫پس از فارغ‪‎‬التحصیلی تا ‪۹۰‬درصد اماده کار است‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه یاداور شد‪ :‬در کشور ما دانشگاه‪‎‬های‬ ‫علمی‪‎‬کاربردی قرار بوده این‪‎‬گونه باش��ند که متاسفانه تمام‬ ‫انها به‪‎‬ط��ور عمده همان س��رفصل‪‎‬هایی را دنبال می کنند‬ ‫ک��ه در دانش��گاه‪‎‬های دیگر تدریس می‪‎‬ش��ود‪ .‬تم��ام افراد‬ ‫می‪‎‬خواهند دکترا بگیرند و مقاله بدهند تا در فالن نش��ریه‬ ‫چاپ شود‪ .‬اینجاس��ت که ما در اموزش عالی مسیر را غلط‬ ‫می‪‎‬رویم‪.‬‬ ‫صف��وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فراموش نکنیم تکنس��ین‬ ‫یک وظیف��ه‪‎‬ای دارد مهن��دس وظیفه دیگر‪ .‬یا کس��ی که‬ ‫کارشناسی‪‎‬ارشد دارد با فردی که کارشناسی خوانده دارای‬ ‫وظیفه‪‎‬های متفاوتی هس��تند‪ .‬ایا قرار اس��ت همه انها اچار‬ ‫دس��ت بگیرند و در کارخانه کار کنند؟ خیر‪ .‬سطح کاری هر‬ ‫یک از فارغ‪‎‬التحصیالن با یکدیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫صفوی با بیان اینکه علم در عصر حاضر پیشرفت بسیاری‬ ‫ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‪‎‬حاضر به اموزش بیش��تری نیاز داریم‬ ‫ام��ا در عین حال مهارت‪‎‬های کاربردی متناس��ب با ان کار‬ ‫ه��م باید اموزش داده ش��ود‪ .‬کش��ور به این تع��داد مدرک‬ ‫دکتری نیاز ندارد بلکه به تبحر و مهارت نیاز دارد‪ .‬البته برای‬ ‫فارغ‪‎‬التحصیالن دکتری هم باید کار تعریف ش��ود به‪‎‬عنوان‬ ‫مثال در واحد تحقیق و توسعه فعالیت جدی داشته باشند و‬ ‫کارهای پژوهشی و نیز طراحی را پیش ببرند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نرخ حامل های انرژی‬ ‫واقعی می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید ‪ ۱۷‬قطعه مورد نیاز ایران خودرو با فناوری پیشرفته‬ ‫رکورد داخلی سازی‬ ‫فاز ‪۱۴‬‬ ‫تجاری سازی‬ ‫روزانه‪ ۲۸۰۰‬محصول‬ ‫در ایران خودرو‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو موفق ش��د‪،‬‬ ‫تکمیل و تجاری سازی محصوالت را از تعداد‬ ‫‪ ۱۱۹۰‬خودرو در ابتدای ش��هریور به ‪۲۸۲۶‬‬ ‫خودرو در روز ‪ ۲۳‬ابان برساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬همت بلند و تالش‬ ‫شبانه روزی کارگران خطوط تولید‪ ،‬مدیریت‬ ‫درس��ت مناب��ع‪ ،‬ت��دارک وس��یع در زنجیره‬ ‫تامی��ن گروه صنعتی ایران خودرو و همدلی و‬ ‫همراهی سازندگان س��بب شد این موفقیت‬ ‫رقم خورده و رکوردی تازه در تجاری س��ازی‬ ‫خودروهای ناقص ایران خودرو به ثبت برسد‪.‬‬ ‫کاه��ش تعداد خودروه��ای ناقص‪ ،‬تکمیل‬ ‫و افزایش عرضه به ب��ازار که منجربه کاهش‬ ‫تعهدات به مشتریان می شود‪ ،‬از دستاوردهای‬ ‫این اقدام به شمار می رود‪.‬‬ ‫در چند وز گذش��ته‪ ،‬روند تکمیل خودروها‬ ‫شتاب بیشتری گرفته و براساس برنامه ریزی‬ ‫و هدف گذاری انجام شده‪ ،‬تعداد خودروهای‬ ‫کسری دار کف کارخانه در پایان ابان به کمتر‬ ‫از ‪ ۳۰‬ه��زار خودرو و ت��ا دی به صفر خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫داخلی سازی ‪ ۱۴‬قطعه‬ ‫دیگر محصوالت سایپا‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا با انعقاد قرارداد‬ ‫داخلی س��ازی محصوالت خود در میز س��وم‬ ‫تعمیق س��اخت داخل‪ ،‬تولید ‪ ۱۴‬قطعه دیگر‬ ‫از محص��والت خود را به ش��رکت های ایرانی‬ ‫واگذار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬در جریان برگزاری‬ ‫میز س��وم تعمیق س��اخت داخل در صنعت‬ ‫خودرو گروه خودروسازی سایپا در مجموعه‬ ‫قراردادهای��ی با س��ازندگان داخلی به ارزش‬ ‫‪۵۷۵‬میلی��ارد تومان‪ ،‬ارزبری محصوالت خود‬ ‫را س��االنه بی��ش از ‪۴۷‬میلیون ی��ورو کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در ایی��ن امضای این قرارداده��ا در تبریز‬ ‫که با مش��ارکت ش��رکت های سازه گس��تر و‬ ‫مگاموتور برگزار شد‪ ،‬داخلی سازی ‪ ۱۴‬قطعه‬ ‫دیگر از محصوالت س��ایپا در دستورکار قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫با تحقق اهداف میز س��وم تعمیق س��اخت‬ ‫داخل‪ ،‬با احتساب دستاوردهای دو میز قبلی‪،‬‬ ‫در مجم��وع ‪ ۵۳‬قطع��ه از محصوالت س��ایپا‬ ‫با کاه��ش ارزبری س��االنه ‪۱۵۰‬میلیون یورو‬ ‫داخلی سازی شده است‪.‬‬ ‫با داخلی س��ازی قطعات میز س��وم‪۴۱۸ ،‬‬ ‫ی��ورو ب��رای تولید ه��ر خودرو تیب��ا کاهش‬ ‫ارزبری محقق خواهد ش��د که با برگزاری دو‬ ‫میز چهارم و پنجم در اینده این رقم به ‪۶۰۰‬‬ ‫یورو خواهد رسید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت گروه خودروسازی سایپا در‬ ‫مجموع ‪ ۳‬میز تخصصی تعمیق ساخت داخل‬ ‫قطعات خودرو توانس��ته ‪ ۵۳‬قطعه مورد نیاز‬ ‫محصوالت خود را داخلی سازی کند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تعری��ف میزه��ای تخصص��ی ب��رای داخلی س��ازی‬ ‫محصوالت مورد نیاز از نیمه نخس��ت امسال در برخی‬ ‫صنایع از جمله صنعت خودرو اغاز شد‪ .‬میز اول و دوم‬ ‫در نیمه نخس��ت تعریف و قراردادها بس��ته ش��د و در‬ ‫نیمه دوم س��ومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل‬ ‫برای صنعت خودرو و موتورس��یکلت تعریف و در تبریز‬ ‫برگزار شد‪ .‬قرار بود این میز در اواسط ابان برگزار شود‪.‬‬ ‫ام��ا به دلیل زلزله میانه به تعوی��ق افتاد‪ .‬در نهایت میز‬ ‫تخصصی س��وم ‪ ۲۳‬اب��ان در تبریز برگ��زار و افزون بر‬ ‫‪۷‬ه��زار و ‪ ۲۹۷‬میلیارد ریال قرارداد برای تولید قطعات‬ ‫پیشرفته گروه صنعتی ایران خودرو منعقد شد‪.‬‬ ‫هنگامی که قرارداد ‪۷‬هزار و ‪۲۹۷‬میلیارد ریالی تولید‬ ‫قطعات پیش��رفته ایران خودرو ازس��وی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در حضور نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مقامات اس��تانی‬ ‫امضا ش��د‪ ،‬یعنی ردی تاریخی در صنعت خودرو کشور‬ ‫در تبری��ز باق��ی ماند تا در تداوم توس��عه صنعت ملی‪،‬‬ ‫داخلی سازی ترجمانی دیگر پیدا کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئی��س هیات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنای��ع ایران(ای��درو) در بازید از‬ ‫مراحل س��اخت فاز ‪ ۱۴‬گازی پارس جنوبی‬ ‫رس��یدن به رکورد بی��ش از ‪۶۰‬درصد حجم‬ ‫داخلی سازی در این پروژه عظیم را محصول‬ ‫اعتماد مستمر وزارت نفت به توان مهندسان‬ ‫و متخصصان داخلی در چند س��ال گذش��ته‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونی��وز‪ ،‬محمدباقر عالی‪ ،‬در‬ ‫این بازدید با تاکی��د بر اینکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت خود را در کنار وزارت نفت‬ ‫برای عبور از مش��کالت ناش��ی از تحریم های‬ ‫یک جانب��ه می داند‪ ،‬اف��زود‪ :‬ای��درو به عنوان‬ ‫راهبر کنسرس��یوم سازندگان فاز ‪ ،۱۴‬خود را‬ ‫موظف به انجام بهینه ترین هماهنگی ممکن‬ ‫با همکاری اعضای هش��ت گانه کنسرس��یوم‬ ‫می داند تا باالترین ظرفیت و توان الزم برای‬ ‫شتاب بخش��ی حداکثری به تکمیل فاز ‪ ۱۴‬را‬ ‫تا پایان سال اینده شاهد باشیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن در نشس��ت مش��ترک مع��اون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مجری فاز‬ ‫‪ ۱۴‬راهکارهای تعاملی‪ ،‬تامین کاال‪ ،‬تس��هیل‬ ‫و تس��ریع در نق��ل و انتق��االت منابع مالی و‬ ‫س��ایر موضوع های مش��ترک مورد بررسی و‬ ‫تبادل نظ��ر ق��رار گرفت‪ .‬رئی��س هیات عامل‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را در‬ ‫این دیدار فرش��اد صالحی‪ ،‬عضو هیات عامل‪،‬‬ ‫معاون��ان و مدیران ایدرو و ش��رکت مدیریت‬ ‫طرح های صنعتی همراهی می کردند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ساخت قطعات پیشرفته‬ ‫در میز سوم‬ ‫افزون بر ‪۷‬هزار‬ ‫و ‪۲۹۷‬میلیارد‬ ‫ریال قرارداد‬ ‫برای تولید‬ ‫قطعات پیشرفته‬ ‫ایران خودرو‬ ‫از سوی‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫داخلی بسته شد‬ ‫نهض��ت داخلی س��ازی قطعات م��ورد نیاز ازس��وی‬ ‫ایران خ��ودرو با جدی��ت دنبال می ش��ود و این حاکی‬ ‫از روزه��ای پرامی��د برای قطعه س��ازان داخل��ی دارد‪،‬‬ ‫صنعتگران��ی که پی��ش از این کمت��ر از توانمندی های‬ ‫انه��ا بهره گیری می ش��د‪ .‬به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬عادل‬ ‫پیرمحم��دی‪ ،‬مدیرعامل س��اپکو در میز س��وم تعمیق‬ ‫س��اخت داخل در حضور فرش��اد مقیم��ی مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬حس��ن وف��ادار نایب رئیس‬ ‫هیات مدی��ره و مه��دی صادقی نیارک��ی مع��اون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سندی را امضا کرد که تاکیدی‬ ‫بر جه��اد برای خودکفایی بود ان ه��م در قطعاتی که‬ ‫نیازمند فناوری پیشرفته است‪.‬‬ ‫شرکت ساپکو در قالب ‪ ۷‬پروژه برنامه عملیاتی تولید‬ ‫‪ ۱۷‬قطع��ه از قطعات اصلی خطوط تولید گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو را اغاز کرد و با واگذاری ان به صنعتگران‬ ‫داخل��ی‪ ،‬اعتماد ب��ه تولیدگران مل��ی را به عنوان یگانه‬ ‫راه حل معضل صنعت در این روزهای کشور دانست‪.‬‬ ‫این شرکت در راستای طرح جهاد خودکفایی قطعات‬ ‫پیش��رفته خودرو با حضور مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ‪ ۱۷‬قطعه ب��ه ارزش بالغ ب��ر ‪۷۲۹۷‬میلیارد‬ ‫داخلی سازی موتوردیزلی ‪ ۴۵۷‬و گیربکس‪۱۶‬سرعته‬ ‫ش��رکت طراح��ی مهندس��ی و تامین‬ ‫قطع��ات ایران خ��ودرو در راس��تای طرح‬ ‫جه��اد خودکفایی قطع��ات تفاهمنامه ای‬ ‫ب��ا ش��رکت های ای��دم و چرخش��گر در‬ ‫زمین��ه س��اخت و بومی س��ازی موت��ور ‪۶‬‬ ‫س��یلندر دیزل��ی‪ OM ۴۵۷‬و گیربک��س‬ ‫دستی‪۱۶‬س��رعته و اتوماتیک متناسب با‬ ‫این موتور امضا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬ای��ن تفاهمنامه ها‬ ‫با حضور فرش��اد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو و حس��ن وف��ادار‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره‪ ،‬بین مدیران عامل‬ ‫ش��رکت های س��اپکو‪ ،‬ایدم و چرخشگر به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫عادل پیرمحمدی‪ ،‬مدیرعامل ساپکو در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬با س��اخت و خودکفایی‬ ‫موتور ‪۶‬سیلندر دیزل ‪ OM ۴۵۷‬با قابلیت‬ ‫استاندارد یورو‪ ۵‬عالوه بر افزایش سهم ایدم‬ ‫در خدمات پس از فروش‪ ،‬کشور از واردات‬ ‫موتورهای دیزلی بی نیاز می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ساخت و خودکفایی موتور‬ ‫‪ OM ۴۵۷‬گیربک��س متناس��ب ب��ا ان‬ ‫به وس��یله ش��رکت های ایدم و چرخشگر‪،‬‬ ‫نوسازی تمامی ناوگان حمل ونقل جاده ای‬ ‫و عمومی کشور از سوی ایران خودرو دیزل‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫پیرمحمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس‬ ‫تفاهمنامه انجام شده حداکثر در مدت ‪۱۸‬‬ ‫ماه پس از عق��د قرارداد تولید انبوه موتور‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قرارداد تضمین خرید با‬ ‫تیراژ ‪۳۰‬هزار خودرو در مدت ‪ ۳‬سال بین‬ ‫طرفین منعقد شد‪ .‬ساخت این موتور برای‬ ‫مصارف گوناگون از جمله کامیون‪ ،‬کشنده‪،‬‬ ‫اتوبوس‪ ،‬دیزل ژنراتور‪ ،‬ماشین االت صنعتی‬ ‫و کشاورزی و کشتیرانی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫پیرمحمدی در پایان هدف از طرح جهاد‬ ‫خودکفایی را کاهش وابس��تگی به خارج‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از خروج ارز و ایجاد اش��تغال‬ ‫برای جوانان ایرانی عنوان کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��اپکو در زمین��ه س��اخت و خودکفایی‬ ‫گیربک��س دس��تی ‪۱۶‬س��رعته و تامی��ن‬ ‫گیربکس اتوماتیک به وس��یله چرخش��گر‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬حداکثر در مدت ‪ ۲۴‬ماه پس‬ ‫از عقد قرارداد تولی��د انبوه گیربکس اغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیرمحم��دی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برای‬ ‫گیربکس دس��تی تیراژ س��االنه ‪۱۵‬هزار و‬ ‫اتوماتیک هم ‪۱۵‬هزار گیربکس مورد نیاز‬ ‫ایران خودرو است‪.‬‬ ‫عضو معاون دیوان عالی کش��ور بدهی های انباش��ته ش��ده‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی را مهم ترین عامل ورشکس��تگی و‬ ‫خروج از چرخه تولید صنایع کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫نعمت اهلل حاجعلی در جری��ان بازدید از واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی احیا شده به وسیله اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی‬ ‫ق��و ه قضایی��ه در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با تاکید ب��ر اینکه دالیل‬ ‫گوناگونی برای ورشکسته ش��دن یک واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برخی معتقدند ت��ورم‪ ،‬رکود اقتصادی‬ ‫و تحریم ها عامل ورشکس��تگی صنایع اس��ت ام��ا این عوامل‬ ‫به تنهایی نمی تواند عامل ورشکس��تگی ی��ک واحد تولیدی و‬ ‫صنعتی باش��د بلکه به نظر می رس��د بدهی های انباشته ای که‬ ‫در نتیجه دریافت تس��هیالت بانکی بر اثر سوء مدیریت به وجود‬ ‫امده‪ ،‬مهم ترین عامل است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬برخی صنایع هم اکن��ون در حال فعالیت در‬ ‫حوزه تولید هستند اما میزان درامد ماهانه انها فقط پاسخگوی‬ ‫هزینه های جاری ش��رکت اس��ت و منابع مال��ی برای پرداخت‬ ‫تس��هیالت بانکی که در گذش��ته دریافت کردند‪ ،‬ندارند و پس‬ ‫از مدت��ی بدهی های مالی انباش��ته ش��ده که جرای��م بانکی و‬ ‫خس��ارت تاخیر و تادیه نیز بدان افزوده می ش��ود‪ ،‬شرکت را با‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت موض��وع رونق تولی��د را در ‪ ۷‬محور با‬ ‫‪ ۳۵‬برنامه دنبال می کند‪ .‬در این باره سیاس��ت گذاری می ش��ود که برای‬ ‫رس��یدن به افق ترس��یم ش��ده چه برنامه های الزم است‪ .‬نهضت ساخت‬ ‫داخل یکی از محورهای هفت گانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده که‬ ‫‪ ۱۰‬برنامه برای ان تعریف شده است‬ ‫ریال در قالب ‪ ۷‬پروژه به س��رانجام رس��اند تا با اجرای‬ ‫این قراردادها ساالنه ‪۴۶‬میلیون یورو صرفه جویی ارزی‬ ‫نصیب صنعت و اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫البته که چنین دس��تاوردی نیازمند س��رمایه گذاری‬ ‫اس��ت و برای اجرای داخلی س��ازی قطعات مورد نظر و‬ ‫برای توسعه و تعمیق ساخت داخل نیاز به ‪۲۰۴‬میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری است‪ .‬اقدامی که با بسیج صنایع‬ ‫گوناگون کاهش وابستگی با ارزبری و دانش فنی باال را‬ ‫به ارمغان خواهد اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹مروری بر میزهای اول و دوم‬ ‫گفتنی اس��ت نخس��تین میز تخصصی داخلی سازی‬ ‫‪ ۲۹‬تیر امس��ال در س��ومین روز نخس��تین نمایشگاه‬ ‫فرصت ه��ای س��اخت داخل و رون��ق تولی��د برگزار و‬ ‫قراردادها به امضا رسید‪ .‬این قرارداد بین ‪ ۳۲‬قطعه ساز‬ ‫برای داخلی س��ازی ‪ ۳۵‬قطعه بود‪ .‬قراردادها نخس��تین‬ ‫گام در راس��تای اج��رای پروژه تعمیق س��اخت داخل‬ ‫بود که قرار اس��ت تا پایان س��ال در چن��د نوبت تکرار‬ ‫و خودکفایی مورد نظر در صنعت خودرو محقق ش��ود‪.‬‬ ‫حجم قرارداد نخستین میز تخصصی ‪۷۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫با کاه��ش ارزبری ‪۸۵‬میلیون یورو بود‪ .‬در کنار اجرای‬ ‫برنامه های داخلی س��ازی قرار است کار های انجام شده‬ ‫به ط��ور هفتگی رصد و به این ترتیب برنامه ها کنترل و‬ ‫‹قیمت تیبا متناسب‬ ‫با توان مالی قشر کم درامد شود‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬خودرو جایگزین پراید باید از نظر قیمتی متناسب با‬ ‫توان مالی قشر کم درامد شود تا تمام جامعه بتوانند صاحب خودرو‬ ‫شخصی شوند‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با خانه ملت درباره گرانی‬ ‫پراید پس از انتشار خبر توقف خط تولید این خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫توق��ف خط تولید پراید منجر به ارتقای کیفیت خودروهای موجود‬ ‫در جامعه می ش��ود اما خودرو جایگزین پرای��د باید از نظر قیمتی‬ ‫متناسب با توان مالی اقشار کم درامد باشد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه باید به مردم‬ ‫برای خرید تیبا که خودرو جایگزین پراید است‪ ،‬تسهیالت پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬ضرورت دارد با کاهش نرخ تیبا زمینه ای فراهم کرد که‬ ‫قشر کم درامد جامعه نیز بتوانند خودرو موردنیاز خود را خریداری‬ ‫کنن��د زیرا درحال حاضر پراید برای بس��یاری از خانواده ها وس��یله‬ ‫امرارمعاش است‪.‬‬ ‫حسینی کیا درباره ضرورت تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگرچه س��ال گذش��ته ‪۴‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به خودروس��ازان پرداخت ش��د اما هر یک از این ش��رکت ها برای‬ ‫ساماندهی وضعیت خود به ‪۸‬هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اضافه کرد‪ :‬اگر اعتبارهای موردنیاز خودروسازان در یک‬ ‫مرحله تامین شود‪ ،‬بسیاری از مشکالت صنعت خودرو حل می شود‬ ‫اما ممکن است بانک مرکزی نیز توان تامین این اعتبارات را نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪۱۰‬میلیون خودرو و موتورسیکلت بدون بیمه نامه‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی از راننده محور شدن‬ ‫صدور بیمه شخص ثالث از سال اینده خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬حدود یک میلیون خودرو و ‪ ۹‬میلیون‬ ‫موتورسیکلت در کشور بدون بیمه نامه هستند‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی در گفت وگو با ایرنا درباره‬ ‫ص��دور بیم ه ش��خص ثالث ب��رای خودروها و‬ ‫موتورسیکلت ها‪ ،‬افزود‪ :‬بررسی ها نشان می دهد‬ ‫که بیش��تر خودروها و موتورسیکلت های بدون‬ ‫بیمه نامه متعلق به حاش��یه شهرها و شهرهای‬ ‫کوچک و حاشیه ای هستند‪.‬‬ ‫وی درباره طرح راننده محور شدن بیمه های‬ ‫ش��خص ثالث از س��ال اینده توضیح داد‪ :‬عامل‬ ‫حدود ‪۷۵‬درصد تصادف ها‪ ،‬اشتباه ها و عملکرد‬ ‫انسانی است‪.‬‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی افزود‪ :‬بنابراین باید‬ ‫تالش شود که رانندگان ناچار به رعایت بیشتر‬ ‫قوانین ش��ده و در نتیجه امار تصادفات کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫سلیمانی با بیان اینکه ساالنه حدود ‪۱۷‬هزار‬ ‫کش��ته و ‪۳۴۰‬ه��زار مجروح ناش��ی از حوادث‬ ‫رانندگی داریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تلفات و مصدومان‬ ‫ناشی از حوادث رانندگی‪ ،‬ساالنه خسارت های‬ ‫جبران ناپذیری را به نظام س�لامت‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی کشور وارد می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا یاداوری اقدام های انجام ش��ده برای‬ ‫بدهی انباشته مهم ترین عامل ورشکستگی صنایع‬ ‫ورشکس��تگی و خروج از چرخه تولید روبه رو می کند‪ .‬مدیرکل‬ ‫تصفیه و امور ورشکس��تگی قو ه قضاییه در ادامه اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫حمای��ت اداره کل تصفیه و امور ورشکس��تگی قو ه قضاییه در‬ ‫بیش از ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪ ،‬افزون بر ‪ ۵۰‬ش��رکت ورشکسته در‬ ‫سراس��ر کشور احیا ش��ده و به چرخه اقتصاد برگشتند و برای‬ ‫اف��زون بر ‪۶‬هزار نفر نی��روی کار در این واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی اشتغال ایجاد شده است‪ .‬وی احیای صنایع ورشکسته‬ ‫را در راس��تای حف��ظ حقوق عامه و حقوق بیت المال دانس��ت‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬تعطیلی کام��ل و توقف تولی��د در یک واحد‬ ‫ورشکسته موجب اضمحالل سرمایه کشور خواهد شد و افتی‬ ‫برای اقتصاد و اش��تغال اس��ت‪ .‬عضو معاون دیوان عالی کشور‪،‬‬ ‫سیاس��ت دستگاه قضایی را جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی‬ ‫بیان کرد و افزود‪ :‬در انجام وظایف قانونی خود حمایت قضایی‬ ‫الزم را در صورت ارجاع شرکت های تولیدی ورشکسته به اداره‬ ‫کل تصفیه و امور ورشکس��تگی قوه قضاییه برای بازگش��ت به‬ ‫چرخه تولید و اقتصاد کش��ور به کار خواهیم بست‪ .‬وی اجرای‬ ‫قانون در مورد ورشکس��تگی های واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫را از وظای��ف نهاد قضایی بیان ک��رد و افزود‪ :‬فرایندی که یک‬ ‫ش��رکت ورشکس��ته باید طی کند‪ ،‬اجرای مزای��ده و پرداخت‬ ‫پایش ش��وند‪ .‬تحقق این مه��م تضمینی برای موفقیت‬ ‫نهضت خودکفایی و تعمیق س��اخت داخل خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫موض��وع رونق تولید در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ‪ ۷‬محور با ‪ ۳۵‬برنامه دنبال می شود‪ .‬وی تاکید دارد‪،‬‬ ‫در این باره باید سیاس��ت گذاری کنیم برای رسیدن به‬ ‫افق ترس��یم ش��ده چه باید کرد؟ نهضت ساخت داخل‬ ‫یکی از محورهای هفت گانه اس��ت که ‪ ۱۰‬برنامه برای‬ ‫ان تعریف ش��ده اس��ت‪.‬همچنین گفتنی است در میز‬ ‫دوم تخصصی داخلی س��ازی که شهریور ماه برگزار شد‬ ‫سیدرضا مفیدی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیروی‬ ‫محرکه عنوان کرده بود‪ ،‬میز دوم ساخت داخل قطعات‬ ‫خودرو با هدف بکارگیری از تمام ظرفیت قطعه س��ازان‬ ‫داخل��ی و برنامه ریزی برای تولید قطعات برگزار ش��د‪.‬‬ ‫بنابراین از ابتدای س��ال ‪ ،98‬نهضت س��اخت داخل در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان پرچمدار رونق‬ ‫تولید در کش��ور ش��کل گرفته و به دنبال ان برگزاری‬ ‫نخستین نمایشگاه س��اخت داخل و در ادامه برگزاری‬ ‫میزهای تخصصی در حال انجام است‪.‬‬ ‫بدهی ش��رکت است که نتیجه ان توقف فعالیت واحد تولیدی‬ ‫خواه��د بود اما رویه نهاد قضایی حمایت از تولید و احیای این‬ ‫ش��رکت ها در راستای تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و‬ ‫عمل به منویات رهبر معظم انقالب در حوزه اش��تغال و تولید‬ ‫است‪ .‬این مقام مسئول در دستگاه قضایی‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی الومینیوم پارس و گاز لوله را از جمله ش��رکت های‬ ‫احیا ش��ده بعد از ورشکس��تگی در س��اوه عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫با ت�لاش اداره کل تصفیه و امور ورشکس��تگی قوه قضاییه به‬ ‫ج��ای تعطیلی این دو واح��د تولیدی و صنعتی ش��اخص در‬ ‫شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه شاهد پویایی و از سرگیری‬ ‫تولی��د و ایجاد اش��تغال برای نزدیک به یک ه��زار نفر در این‬ ‫واحدها هس��تیم‪ ،‬به گونه ای که درحال حاض��ر از نظر تولید در‬ ‫ش��رایطی قرار دارند که از بدو تاسیس تاکنون هیچ گاه از نظر‬ ‫کیفی��ت در تولید و اش��تغال این گونه نبوده اس��ت و این روند‬ ‫مطلوب در حالی انجام می ش��ود که برخی صنایع مس��تقر در‬ ‫ش��هر صنعتی کاوه در رکود متاثر از تحریم ها به س��ر می برند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬به منظ��ور اطالع از روند فعالیت ش��رکت های احیا‬ ‫ش��ده ازسوی اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قو ه قضاییه‪،‬‬ ‫بازدیدهای مس��تمر و دوره ای انج��ام و چنانچه موانع احتمالی‬ ‫کاهش خس��ارت های رانندگی‪ ،‬گفت‪ :‬بیش��تر‬ ‫تصادفات به گروه س��نی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬سال تعلق‬ ‫دارد که تجربه کمی نیز دارند‪ .‬رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی ادام��ه داد‪ :‬در زمان ص��دور بیمه های‬ ‫جدید به عواملی مانند سن راننده‪ ،‬مدت زمان‬ ‫دریافت گواهینامه‪ ،‬س��ابقه تصادفات و‪ ...‬توجه‬ ‫ش��ده و حق بیمه براس��اس این عوامل تعیین‬ ‫و دریافت خواهد شد‪ .‬س��لیمانی با بیان اینکه‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬این طرح به س��ود بیمه ش��ده ها‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬براساس این طرح‪ ،‬حق‬ ‫بیم��ه راننده های پرخطر افزای��ش می یابد‪ ،‬اما‬ ‫در مقابل‪ ،‬راننده ه��ای کم خطر از معافیت ها و‬ ‫تخفیف های بیمه ای برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در س��ال ‪ ۹۸‬اطالعات‬ ‫مربوط به رانن��دگان تکمیل می ش��ود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با تکمیل اطالعات‪ ،‬این طرح در سال ‪۹۹‬‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است براس��اس برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫شرکت های بیمه موظفند براساس راننده محور‬ ‫ب��ودن در بیم��ه ش��خص ثالث به ه��ر خودرو‬ ‫خس��ارت پرداخ��ت کنند ک��ه براس��اس ان‪،‬‬ ‫رانن��دگان پرخط��ر که ریس��ک باالی��ی دارند‬ ‫حق بیمه بیش��تری پرداخت کرده و رانندگان‬ ‫قانون م��دار از تخفیف ه��ای وی��ژه ای بهره مند‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫پیش روی تولید قرار گرفته باش��د‪ ،‬برطرف و برای رونق تولید‬ ‫تصمیم گیری می ش��ود‪ .‬به گفته این مقام مس��ئول در دستگاه‬ ‫قضایی نوسازی ماشین االت‪ ،‬ارتقای فناوری برای رونق تولید و‬ ‫رصد دقیق بخش های مختلف واحدهای صنعتی و تولیدی احیا‬ ‫شده از جمله سیاست های اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی‬ ‫قوه قضاییه پس از احیای صنایع ورشکس��ته است‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه فرایند ورشکستگی به دو شیوه تقلب و تقصیر و به دو‬ ‫گونه شخص و ش��رکت انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در قانون تجارت‬ ‫به ش��رکتی واژه ورشکسته اتالق می شود که بدهی ان بیش از‬ ‫دارایی باشد و تکلیف چنین کارخانه هایی براساس قانون اعالم‬ ‫تعطیلی ش��رکت و به مزایده گذاشتن و پرداخت بدهی های به‬ ‫بار امده در نتیجه ورشکستگی است‪.‬‬ ‫حاجعل��ی تاکید کرد‪ :‬به جرئت می ت��وان گفت که فعالیت‬ ‫هیچ شرکت ورشکسته ای با ارجاع به نهاد قضایی متوقف نشده‬ ‫اس��ت بلکه این شرکت ها با اعمال سیاست های حمایتی بنا بر‬ ‫تاکیدات رئیس قوه قضاییه به چرخه تولید بازگشتند‪ .‬با افتخار‬ ‫اعالم می کنیم که همپای ریاس��ت نهاد قضا کشور با همه توان‬ ‫از تولی��د حمایت خواهیم کرد و مان��ع از افت تولید و بیکاری‬ ‫کارگران خواهیم شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫فوالد غرب اسیا‬ ‫سودده شد‬ ‫مکزیک‬ ‫بازاری مطمئن برای‬ ‫سرمایه گذاری معدنی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫به دنبال امضای تفاهمنامه سازمان زمین شناسی با دانشگاه صنعتی شریف عملیاتی می شود‬ ‫کشف ذخایر معدنی در عمق با کمک پهپادها‬ ‫‹ ‹انقالب اکتشاف با ژئوفیزیک هوایی‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتش��افات معدنی‬ ‫درباره اهمیت این پروژه برای کشور‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۸۱‬پروژه‬ ‫ژئوفیزی��ک هوای��ی در س��ازمان با‬ ‫همکاری یک شرکت کانادایی کلید‬ ‫خ��ورد و ای��ن دان��ش به س��ازمان‬ ‫‹ ‹دانشگاه‪ ،‬یک معدن بزرگ است‬ ‫محمدرضا موحدی‪ ،‬معاون پژوهش‬ ‫و فن��اوری دانش��گاه ش��ریف با بیان‬ ‫اینکه دانشگاه شریف سرمایه بزرگی‬ ‫در خدمت کش��ور اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫وظیفه اصلی دانشگاه این است که به‬ ‫عنصر اثرگ��ذاری در اجتماع تبدیل‬ ‫ش��ویم‪ .‬با توجه به شرایط خاصی که‬ ‫در کشور داریم و تحریم های ناحقی که تحت تاثیر ان هستیم‬ ‫می توانیم از این شرایط به عنوان فرصت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه شریف با تاکید بر اینکه‬ ‫دانش��گاه یک معدن بزرگ اس��ت اظهار کرد‪ :‬اس��تعدادهای‬ ‫بزرگ کش��ور در دانش��گاه جمع شده اند و اگر بتوانیم با کمک‬ ‫مجموعه ه��ای مختل��ف از این اس��تعدادها در راس��تای حل‬ ‫مش��کالت کشور بیشترین استفاده را ببریم‪ ،‬می توانیم معضل‬ ‫فناوری کشور را حل کنیم‪.‬‬ ‫موح��دی تاکی��د کرد‪ :‬امی��دوارم با اس��تفاده از توان بومی‬ ‫کش��ور بتوانیم این کار را انجام دهیم و همکاری با س��ازمان‬ ‫زمین شناسی‪ ،‬اغازی برای همکاری بیشتر با دانشگاه باشد‪ .‬با‬ ‫بهره از استادان مجرب و دانشجویان می توانیم بنیان پایداری‬ ‫را بنا کنیم‪ .‬اگر این همکاری به نحو شایسته ای پیش برود به‬ ‫حوزه پهپاد خالصه نمی شود و می تواند به بخش های دیگر از‬ ‫جمله تجهیزات‪ ،‬سنس��ورها و پردازش اطالعات هم گسترش‬ ‫پیدا کند‪ .‬او در پایان ابراز امیداوری کرد دست به دست هم به‬ ‫سمت حل مشکالت کشور گام برداریم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬روز ش��نبه‪ ،‬تفاهمنام��ه ای بین معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی و دانشگاه صنعتی شریف برای استفاده از‬ ‫پهپاد در پروژه های ژئوفیزیک هوایی به امضا رسید‪.‬‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی سال هاس��ت در تولی��د داده های‬ ‫اکتش��افی فعالی��ت می کند و امروز تالش کرده‪ ،‬با اس��تفاده‬ ‫از فنان��وری پهپاد برای رش��د ژئوفیزی��ک هوایی گام بردارد؛‬ ‫توانمن��دی که تا امروز فقط ‪ ۵‬کش��ور جهان ان را در اختیار‬ ‫دارند‪ .‬به علت تحریم‪ ،‬تامین بس��یاری از تجهیزات در کش��ور‬ ‫مشکل دارد؛ اما این سازمان تالش کرده با همکاری دانشگاه بر‬ ‫این مشکل فائق اید؛ به این ترتیب بهره گیری از توانمندی ها‪،‬‬ ‫تجربه ها و ظرفیت های پژوهش��ی‪ ،‬علم��ی و تبادل اطالعات‬ ‫ب��رای همکاری و گس��ترش فعالیت های مرتبط با برداش��ت‬ ‫داده ه��ای ژئوفیزی��ک هوایی ب��ه کمک تجهی��زات از جمله‬ ‫پهپ��اد را در دس��تور کار دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬انجام همکاری های‬ ‫مش��ترک در زمین��ه س��نجنده های هوای��ی مگنتومت��ری‪،‬‬ ‫رادیومتری و الکترومغناطیس‪ ،‬فعالیت های علمی‪ -‬پژوهشی‬ ‫ب��ه ویژه در زمینه بکارگیری مغناطیس س��نج ها در پهپادها‪،‬‬ ‫تب��ادل ام��ار و اطالع��ات متقاب��ل و تش��کیل کارگروه های‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬بازدیدهای علم��ی و راه اندازی ازمایش��گاه های‬ ‫مرتبط‪ ،‬انجام طرح های مش��ترک بین س��ازمان و دانشگاه و‬ ‫بهره مندی سازمان و دانشگاه از توانمندی های فنی مهندسی‬ ‫و نرم افزاری و سخت افزاری نیز از دیگر موارد مورد تفاهم دو‬ ‫طرف عنوان ش��ده که پس از دریافت مجوزهای الزم اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫زمین شناس��ی وارد ش��د‪ .‬در ابتدا از روش��ی استفاده شد که‬ ‫بیش��تر برای نواحی دش��ت مانند در کشور مورد استفاده قرار‬ ‫می گرفت؛ اما با توجه به شرایط کشور که کوه و کوهپایه های‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬مجبور به استفاده از چرخ بال شدیم‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه در ژئوفیزیک هوایی از‬ ‫‪ ۳‬روش استفاده می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه در گذشته‬ ‫از دس��تگاه های بزرگ استفاده می شد و حمل ان با چرخ بال‬ ‫س��خت ب��ود‪ ،‬ب��ا تکامل دان��ش‪ ،‬امروز ای��ن دس��تگاه ابعاد‬ ‫کوچک تری پیدا کرده اس��ت‪ .‬برای اینکه هم در نرخ و هم در‬ ‫زم��ان صرفه جوی��ی کنی��م‪ ،‬از پهپادها اس��تفاده می کنیم؛‬ ‫بنابراین امضای این تفاهمنامه باعث می شود در اینده نزدیک‬ ‫بتوانیم از دانش روز استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به‬ ‫اینکه در ش��صتمین سالگرد س��ازمان هستیم و با بیان اینکه‬ ‫انچه در س��طح بوده پیدا ش��ده و با این روش‪ ،‬امروز به دنبال‬ ‫کشف ذخایر عمقی معدنی هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما کشور را به‬ ‫لحاظ زمین شناس��ی و اکتش��اف‪ ،‬رصد و اطالعات پایه زیادی‬ ‫تولید کرده ایم‪ .‬س��عی کرده ایم زون هایی را برای اکتش��اف در‬ ‫نظر بگیریم که برای ما از اولویت بیش��تری برخوردار هستند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه این دانش‪ ۲۵ ،‬بل��وک هوایی را برای برداش��ت‬ ‫ژئوفیزیک هوایی انتخاب کردیم که مساحتی حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬هزار کیلومتر خطی را ش��امل می ش��ود‪ .‬در واقع قصد‬ ‫داری��م ح��دود ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومتر مربع کش��ور را با این روش‬ ‫اکتش��اف کنیم تا ذخایر غنی معدنی کش��ف شوند‪ .‬شهیدی‬ ‫با اش��اره به اهمیت بهره از روش ژئوفیزیک هوایی ادامه داد‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۵۵‬درصد معادن ب��زرگ جهان در عمق ‪۱۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۰‬متری س��طح زمین قرار دارند؛ در نتیجه روش��ی که‬ ‫می تواند به ما در اکتشاف ذخایر پنهان کمک کند‪ ،‬ژئوفیزیک‬ ‫هوایی اس��ت‪ .‬در این مدت ح��دود ‪ ۶۴۰‬هزار کیلومتر خطی‬ ‫معادل ‪ ۱۵۲‬هزار کیلومتر مربع از نواحی را اکتشاف کرده ایم‬ ‫و افزون بر ‪ ۱۰۰۰‬انومالی را به این روش به دس��ت اورده ایم‪.‬‬ ‫برخی از این انومالی ها به معدن تبدیل ش��ده اند و امیدواریم‬ ‫بتوانیم به زودی معادن غنی اهن و مس را رونمایی کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکی��د بر اینکه با‬ ‫اس��تفاده از روش ژئوفیزیک هوایی می توانیم در اکتش��افات‬ ‫انق�لاب ب��ه پا کنیم گفت‪ :‬همان طور ک��ه رهبر معظم انقالب‬ ‫هم اش��اره کرده ان��د می خواهیم جایگاه کش��ور را به گونه ای‬ ‫تغیی��ر دهیم ک��ه مواد معدنی بتوانند قس��متی از هزینه های‬ ‫کش��ور را تامی��ن کنند‪ .‬ب��ا توجه به اینکه مقامات‪ ،‬امس��ال را‬ ‫«انقالب معدنی» معرفی کرده اند‪ ،‬امیدواریم بتوانیم این شعار‬ ‫را عملیاتی کنیم و گامی موثر در این جهت برداریم‪.‬‬ ‫ما ‪ ۲۵‬بلوک هوایی را برای برداشت ژئوفیزیک هوایی انتخاب کردیم که‬ ‫مساحتی حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار کیلومتر خطی را شامل می شود‪ .‬در‬ ‫واقع قصد داریم حدود ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومتر مربع مساحت کشور را با این‬ ‫روش اکتشاف کنیم تا ذخایر عمیق معدنی کشف شوند‬ ‫‹ ‹چاره ای جز اکتشاف در عمق نداریم‬ ‫سیدعلی اسماعیلی‪ ،‬مدیر ژئومتیکس‬ ‫و‬ ‫زمین شناس��ی‬ ‫س��ازمان‬ ‫اکتشافات معدنی کشور گفت‪ :‬سازمان‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬یکی از تخصصی ترین‬ ‫سازمان های کشور است که ‪ ۱۶۸‬نفر با‬ ‫دکترای تخصصی را در خود جای داده‬ ‫است‪ .‬هیچ س��ازمانی را نمی توان یافت‬ ‫که به دانش متخصصان زمین شناس��ی نیاز نداش��ته باشد و امروز‬ ‫همه به ان وابس��ته هس��تند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این سازمان در راستای‬ ‫منوی��ات رهبر معظم انقالب که باید معدن را جایگزین نفت کنیم‪،‬‬ ‫پیش رفته و به دنبال این اس��ت که تجهی��زات مورد نیاز خود را با‬ ‫اخری��ن فن��اوری روز هم��گام کن��د‪ .‬مدیر ژئومتیکس س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه ذخایر بزرگ‬ ‫مواد معدنی به س��مت کم عیار شدن پیش رفته اند اما چاره ای جز‬ ‫اکتش��اف در اعم��اق نداریم اظهار کرد‪ :‬ژئوفیزی��ک هوایی یکی از‬ ‫س��ریع ترین روش ه��ا برای اکتش��اف اس��ت و از این پهپ��اد برای‬ ‫نخس��تین بار در کشور در راستای اکتش��اف مواد معدنی در عمق‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬اس��ماعیلی با بیان اینکه س��عی کرده ایم هم‬ ‫عملیات اکتش��اف س��رعت بگیرد و هم دقت داده ه��ا را باال ببریم‬ ‫گفت‪ :‬هزینه پایین داده ب��رداری پهپادی و مداومت پروازی باالی‬ ‫ان می تواند در جایگاه بین داده برداری هوایی و زمینی قرار بگیرد‬ ‫و س��بب کاهش زمان و هزینه داده برداری می شود که به اکتشاف‬ ‫ذخایر پنهان معدنی کمک می کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ ۱۸ :‬سال گذشته با همکاری کشور کانادا اغاز به فعالیت‬ ‫کردیم و از ان زمان دس��ت به مطالع��ات داخلی زدیم که امروز در‬ ‫این مرحله قرار داریم‪ .‬س��ازمان زمین شناس��ی با دانشگاه شریف‬ ‫وارد مذاکره ش��ده و پس از بحث های کارشناس��ی برای س��اخت‬ ‫پهپاد به یک تفاهمنامه مشترک رسیده ایم‪ .‬تا ‪ ۳‬ماه پس از امضای‬ ‫این تفاهمنامه‪ ،‬نوع پهپاد‪ ،‬تجهیزات و روش کار مشخص می شود‬ ‫و پس از ‪ ۶‬ماه به مرحله اجرایی خواهیم رس��ید‪ .‬مدیر ژئومتیکس‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی اظهار کرد‪ :‬برای انجام‬ ‫داده برداری های ژئوفیزیکی در مناطق با ناهمواری های سطحی‪،‬‬ ‫نیاز ب��ه مانورپذیری باال و سیس��تم ناوبری ویژه داش��تیم و برای‬ ‫طراح��ی‪ ،‬س��اخت و کالیبراس��یون ان به هم��کاری متخصصان‬ ‫رشته های هوافضا‪ ،‬برق‪ ،‬زمین شناسی و نرم افزار نیاز است‪ .‬در این‬ ‫بین محدوده های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫در خراس��ان جنوبی که در گذش��ته‪ ،‬مطالعات ژئوفیزیک هوایی و‬ ‫مدل س��ازی ان انجام شده را به صورت نمونه ازمایشی برای ادامه‬ ‫کار معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مخاطرات‬ ‫نوسانات نرخ‬ ‫ارز برای‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پس از ‪ 9‬سال‬ ‫فوالد غرب اسیا سودده شد‬ ‫مسعود خاری زاده‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫‹ ‹به سوددهی رسیده ایم‬ ‫ابوذر ندیمی‪:‬‬ ‫اثار منفی‬ ‫تحریم ها بر‬ ‫کسی پوشیده‬ ‫نیست‪ ،‬اما در‬ ‫کل باید بتوان‬ ‫محدودیت‬ ‫تحریم ها را‬ ‫مدیریت کرد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد غرب اس��یا در نشست خبری‬ ‫در اس��تانه سالگرد تاسیس ش��رکت با اشاره به عملکرد و‬ ‫دستاوردهای مجموعه در مدیریت خود عنوان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد غرب اس��یا به طور متوس��ط ماهانه به ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان نقدینگی برای پیشبرد اهداف تولیدی خود نیازمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ابوذر ندیم��ی در ادامه عنوان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت فوالد غرب اس��یا به اهتمام سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی و بهره گیری از دانش متخصصان جوان ایرانی در‬ ‫سال ‪ ۸۳‬برای اجرای پروژه نورد ورق سرد به ظرفیت ‪۵۵۰‬‬ ‫هزار تن در س��ال با ضخامت نهای��ی ‪ 0 .۱۶‬تا ‪ ۳‬میلی متر‪،‬‬ ‫ع��رض ‪ ۶۰۰‬ت��ا ‪۱۷۰۰‬میلی مت��ر و وزن اس��تانداردهای‬ ‫بین الملل��ی با نق��ش موثری در صنعت خودروس��ازی و‪...‬‬ ‫تاسیس شده است‪.‬‬ ‫ندیمی در ادامه بیان کرد‪ :‬خوشبختانه پس از ‪ ۹‬سال از‬ ‫فعالیت رس��می این واحد قادر ش��ده ایم در سال جاری به‬ ‫سود ‪۲۰‬میلیارد تومان دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد غرب اسیا در ادامه یاداور شد‪ :‬این واحد‬ ‫نق��ش موثری را به عن��وان تامین کننده عمده محصوالت‬ ‫صنایع خودروس��ازی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬لوله و پروفیل‪ ،‬پوشش‬ ‫س��اختمان ها‪ ،‬ورق ه��ای رنگ��ی‪ ،‬گالوانی��زه و قلع اندود‪،‬‬ ‫قوطی سازی برای صنایع بسته بندی مانند رنگ روغن های‬ ‫صنعتی‪ ،‬کنسروسازی و‪ ...‬ایفا می کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نوس��ان های ش��دید نرخ ارز در ‪ ۶‬ماه دوم‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬و ابت��دای س��ال جاری ک��ه البته‬ ‫تغییرات در سال جاری کمتر از سال گذشته‬ ‫ب��وده‪ ،‬اتفاق های جالبی برای تولیدکنندگان‬ ‫در صنایع مختلف به وجود اورده است‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق ها گاه با نی��روی کاهنده تولید‬ ‫برای ان دسته از تولیدکنندگانی که نقدینگی‬ ‫پایی��ن دارند و قدرت خرید به روز را ندارند و‬ ‫گاه با نیروی افزاینده س��رمایه برای ان دسته‬ ‫از تولیدکنندگان��ی ک��ه م��واد خ��ام در انبار‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬همراه بوده است‪ .‬البته گروه دوم‬ ‫را بیش��تر دالالن تش��کیل می دهند‪ .‬موضوع‬ ‫یادشده در رقابت با رقیبان خارجی نیز تاثیر‬ ‫بسزایی داشته‪ ،‬به گونه ای که امضای قرارداد‬ ‫ب��ا ارز مانند مس��ابقه در بخت ازمایی قانونی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان رقابت حوزه غلتک سازی‬ ‫با تولیدکنندگان چینی‪ ،‬س��خت ترین مرحله‬ ‫اس��ت و تولیدکنندگان ترکی��ه ای در مرحله‬ ‫دوم ق��رار می گیرند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫یک ش��رکت غلتک س��ازی در ایران در چند‬ ‫ماه گذش��ته با ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال در‬ ‫مناقصات کشورهای مختلف همچون ایتالیا‪،‬‬ ‫عراق و ترکیه ش��رکت ک��رده؛ ضمن اینکه با‬ ‫پذی��رش مخاطرات نوس��انات نرخ ارز‪ ،‬برخی‬ ‫رقیب��ان چینی ب��ا اخت�لاف ناچی��ز‪ ،‬برنده‬ ‫مناقص��ات بوده اند‪ .‬حال اگر ش��رکت کننده‬ ‫در مناقص��ات خارج��ی‪ ،‬نگ��ران تغیی��رات‬ ‫ارزش ریال در مقابل ارز نباش��د بدون ش��ک‬ ‫با قیمت ه��ای رقابت پذی��ر‪ ،‬ایرانی ها قادر به‬ ‫پیروزی در مناقصات بودند‪.‬‬ ‫کاهش نرخ ارز در نیمه دوم س��ال بیش��تر‬ ‫احساس می شود؛ از همین رو تولیدکنندگان‬ ‫داخلی را به تکاپوی بیشتر هشدار می دهد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت فوالد غرب اسیا با هدف تولید انواع ورق های نورد‬ ‫س��رد به ظرفیت اسمی ساالنه ‪ ۵۵‬هزار تن ورق نورد سرد‬ ‫با هدف تامین نیاز خودروس��ازان داخلی به ورق تاس��یس‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته عمده محصوالت این شرکت در صنایع‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬لوله و پروفیل‪ ،‬بشکه س��ازی‪،‬‬ ‫ورق ه��ای گالوانیزه‪ ،‬ورق های قلع اندود و‪ ...‬مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اینک این واحد فوالدی پس از ‪ ۹‬س��ال فعالیت رس��می‬ ‫به س��وددهی رسیده تا بخشی از نیاز بازار داخلی را تامین‬ ‫کند‪ .‬البته این شرکت فوالدی برای تامین نیاز خود ماهانه‬ ‫به طور متوسط به ‪۳۰۰‬میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد‪.‬‬ ‫ابوذرندیمی‪:‬شرکتفوالدغرباسیابهطورمتوسطماهانهبه‪۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان نقدینگی برای پیشبرد اهداف تولیدی خود نیازمند است‬ ‫ندیمی با اش��اره به اش��تغالزایی این مجموعه بیان کرد‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰۰‬نفر به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم در این‬ ‫مجموعه فعالیت می کنند‪ .‬خوش��بختانه تعداد اشتغال این‬ ‫واحد صنعتی در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته ‪ ۴‬برابر ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫همچنین افزود‪ :‬س��عی کردیم در این مدت بدهی هایی که‬ ‫به بانک ها داشتیم را تسویه کامل کنیم یا به تقسیط نهایی‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از نیروهای جوان و متخصص‬ ‫مدیرعامل فوالد غرب اس��یا با اش��اره به توس��عه منابع‬ ‫انس��انی تصریح کرد‪ :‬در بخش منابع انسانی نیز تالش های‬ ‫زیادی ش��ده تا منابع انسانی موردنیاز خود را تامین کنیم؛‬ ‫از این رو تالش کردیم نیروهای خود را حفظ و تعداد مورد‬ ‫نی��از را افزایش دهیم و خوش��بختانه ش��رکت فوالد غرب‬ ‫اس��یا یکی از جوان ترین نیروها را در صنایع معدنی ایران‬ ‫و صنعت فوالد دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد غرب اس��یا با بی��ان اینکه‬ ‫ای��ن ش��رکت توانس��ته نیروهای خ��ود را از بی��ن افرادی‬ ‫ک��ه به تازگ��ی دانش اموخت��ه ش��ده اند یا چندین س��ال‬ ‫بی��کار بودند ج��ذب کند‪ ،‬گفت‪ :‬ج��ذب نیروی متخصص‬ ‫جوان در راس��تای پیش��برد اهداف ما گامی بلند به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬ندیم��ی در ادامه تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر هیچ‬ ‫گونه سیاس��تی در زمینه کاهش و تعدیل نیرو در ش��رکت‬ ‫فوالد غرب اس��یا وجود ندارد و با توس��عه فازهای بعدی‪،‬‬ ‫اشتغال در این شرکت بزرگ و مهم تولید نورد و ورق های‬ ‫فوالدی افزایش پیدا می کند‪ .‬وی با اش��اره به اثار تحریم ها‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬اثار منف��ی تحریم ها بر هیچ کس پوش��یده‬ ‫نیس��ت زیرا تحریم ها اث��ار منفی داش��ته اند؛ برای نمونه‬ ‫در زمینه صادرات محدود به کش��ورهای اطراف هس��تیم‬ ‫ام��ا درحال حاضر نگرانی برای صنعت ف��والد وجود ندارد‬ ‫ام��ا به این معنا نیس��ت که برای اینده برنام��ه ای نداریم‪.‬‬ ‫در کل بای��د بت��وان محدودی��ت تحریم ه��ا را مدیری��ت‬ ‫ک��رد‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در بخ��ش فن��اوری نی��ز‬ ‫اقدام های بس��یار خوبی انجام ش��ده و تس��هیالتی را برای‬ ‫بومی س��ازی تعری��ف کرده ای��م‪ .‬در حوزه اس��تارت اپ ها‬ ‫نی��ز چن��د ق��رارداد امض��ا ش��ده و در کن��ار ان تم��ام‬ ‫اموزش ه��ای الزم را ب��ا هم��کاری مجام��ع علم��ی انجام‬ ‫داده ای��م‪ .‬مدیرعام��ل فوالد غرب اس��یا با تاکی��د بر اینکه‬ ‫ب��ه دنب��ال سیاس��ت مش��تری مداری هس��تیم و تم��ام‬ ‫مش��تریان از م��ا رضایت دارند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کنار‬ ‫ان مش��تریان ب��ه کارگ��ران مجموعه نیز توجه بس��یاری‬ ‫داریم‪ .‬ندیمی درباره صادرات این ش��رکت عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه صادرات اگر مش��تریانی به دنبال تولیدات ما باشند‪،‬‬ ‫بدون ش��ک انها را تامی��ن نیاز خواهیم ک��رد زیرا معتقد‬ ‫ب��ه اقتصاد بدون نفت هس��تم و در راس��تای ارزاوری‪ ،‬هر‬ ‫ن��وع تالش و ن��وع اوری را حمایت می کنی��م اما تالش ما‬ ‫برای تامین نیاز داخل اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬باید میزان‬ ‫تخصی��ص منابع صندوق توس��عه ملی به بخش خصوصی‬ ‫بررسی شود تا ببینیم چقدر از این منابع به تولیدکنندگان‬ ‫بخش خصوصی اختصاص داده شده است‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه باید مشخص شود چند درصد منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی به س��رمایه داران و بخش ه��ای نیمه دولتی تخصیص‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در قانون‪ ،‬س��هم ‪ ۳۰‬درصدی بخش‬ ‫خصوصی از منابع صندوق توس��عه ملی تعیین شده است‬ ‫اما تنها ‪ ۲۰‬درصد این سهم محقق شده‪ ،‬در حالی که باید‬ ‫‪۱۰۰‬درصد این سهمیه به تولیدکنندگان بخش خصوصی‬ ‫اختصاص می یافت‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت‪ ،‬ش��رکت فوالد‬ ‫غرب اس��یا در زمینی به مس��احت ‪ ۵۳‬هکتار و زیربنای ‪۴‬‬ ‫هزار مترمربع در استان قم و ‪ ۳۵‬کیلومتری جاده سلفچگان‬ ‫به شهرستان دلیجان تاسیس شده است‪.‬‬ ‫براوردهای بی ام ای نشان می دهد‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ :‬شرکت پژوهشگر‬ ‫یاِم ای ریسِ رچ در لندن در تحلیل های اقتصادی‬ ‫ب ‬ ‫خود‪ ،‬پیش بینی می کند مکزیک تا س��ال اینده‬ ‫میالدی به پشتوانه رشد مستمر قیمت های نقره‬ ‫و روی به درامد ‪۱۷.۸‬میلیارد دالری برسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬اطالعات‬ ‫رسمی منتشر شده در اوایل سال جاری میالدی‬ ‫نشان می دهد خروجی محصول نقره در مکزیک‪،‬‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده این فلز گرانبها در جهان‪،‬‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته افت کرده و در مکزیک نیز‬ ‫مانند بیش��تر نقاط جهان‪ ،‬تعداد بس��یار کمی از‬ ‫مع��ادن جدی��د در ای��ن دوره زمان��ی راه اندازی‬ ‫ش��دند؛ دورانی ک��ه افت نرخ کااله��ای معدنی‬ ‫ویژگ��ی اصلی ان ب��ود و کارخانه ه��ای در حال‬ ‫فعالیت نیز پیوسته بر کاهش قیمت ها و مدیریت‬ ‫س��رمایه تمرکز می کردند اما هم��ه چیز همین‬ ‫نیست‪ ،‬بی ام ای ریسرچ برای مکزیک که در میانه‬ ‫ایاالت متحده امریکا و امریکای مرکزی قرار دارد‬ ‫و یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است‪ ،‬اتفاق های‬ ‫خوش��بینانه تری پیش بینی می کند‪.‬ت��ا به حال‬ ‫استخراج ذخایر عظیم گاز طبیعی و نفت توسعه‬ ‫خارق الع��اده اقتص��ادی را در دهه های ‪ ۱۹۷۰‬و‬ ‫‪۱۹۸۰‬میالدی (‪ ۱۳۴۹‬و ‪ ۱۳۵۹‬خورش��یدی) در‬ ‫این کش��ور موجب ش��د و هم اکنون نیز مکزیک‬ ‫بخش بزرگی از ثروت فزاینده اش را مدیون منابع‬ ‫نفتی اش اس��ت‪ .‬با وجود این روند افت نرخ اقالم‬ ‫معدنی‪ ،‬نش��انه هایی بر قدرت گی��ری چرخ های‬ ‫صنعت معدن مکزیک به چش��م می خورد که ان‬ ‫هم به لطف رش��د مداوم نرخ فلزهای کلیدی در‬ ‫معادن این کشور اس��ت؛ فلزاتی مانند نقره‪ ،‬طال‬ ‫و روی‪ .‬بی ام ای ریسرچ در پژوهشی که در اکتبر‬ ‫(مهر‪-‬ابان) منتشر کرد‪ ،‬پیش بینی می کند ارزش‬ ‫صنعت معدن مکزی��ک از ‪ ۱۵.۷‬میلیارد دالر در‬ ‫سال ‪۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) به ‪۱۷.۸‬‬ ‫مکزیک بازاری مطمئن برای سرمایه گذاری معدنی‬ ‫میلیارد دالر تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی برسد‪ .‬این‬ ‫ارقام نش��انگر رشد س��االنه ‪ ۳.۳‬درصدی است‪.‬‬ ‫بیش��تر توس��عه بخش معدن این کشور در چند‬ ‫س��ال گذشته با طال پیش رفته است؛ بخشی که‬ ‫درحال حاض��ر به طور تقریب��ی ‪ ۱۷‬درصد ارزش‬ ‫بخش معدن کش��ور را دربرمی گی��رد‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده م��واد معدنی‬ ‫مکزیک یعنی ش��رکت فِ ِرزنیلو ک��ه بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت تولیدکننده نقره در جهان نیز به شمار‬ ‫می ای��د‪ ،‬پیش بینی می کن��د جریان تولیدش در‬ ‫اینده افزایشی باشد‪.‬‬ ‫این ش��رکت چندی پیش از این نیز خبر داد‬ ‫ک��ه پروژه ‪ ۵۱۵‬میلی��ون دالری طال‪-‬نقره اش به‬ ‫نام َس��ن جولیان تا س��ال اینده می�لادی تولید‬ ‫خود را افزایش و هم اکنون در مسیری قرار دارد‬ ‫که رقم تولید ان ‪ ۴۹‬ت��ا ‪ ۵۱‬میلیون اونس نقره‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬ه��زار ت��ا ‪ ۸۷۰‬هزار اونس طال در س��ال‬ ‫جاری میالدی پیش بینی می ش��ود‪ .‬پیش تر نیز‬ ‫ش��رکت معدنی کانادایی ُگلدگ��روپ‪ ،‬چهارمین‬ ‫تولیدکنن��ده محصول طال در جه��ان‪ ،‬خبر داد‬ ‫عملیات معدنی در معدن طالی پناسگیتو متعلق‬ ‫به این شرکت از س��ر گرفته شده است‪ .‬فعالیت‬ ‫معدنی در این معدن به دلیل اعتراض های انجام‬ ‫شده در سپتامبر (شهریور‪-‬مهر) متوقف شده بود‬ ‫که البته این توقف تاثیری بر تولید این ش��رکت‬ ‫و جهت دهی هزینه ها در س��ال جاری نداش��ت‪.‬‬ ‫بی ام ای در ادامه گزارش خود می گوید‪ :‬س��ومین‬ ‫فلز ارزش��مند مکزیک‪ ،‬مس است که اگرچه در‬ ‫س��ال اینده در مقایسه با نقره و طال چنین رشد‬ ‫قدرتمن��دی را تجربه نخواهد کرد اما با اطمینان‬ ‫می توان از رش��د تولید ان خبر داد که البته این‬ ‫رش��د تولید از مزیت هزینه ه��ای پایین عملیات‬ ‫استخراج مس نیز برخوردار است‪ .‬در همین زمینه‬ ‫توس��عه ‪ ۳.۵‬میلیارد دالری تولید مس در معدن‬ ‫بونوویستا به رشد خروجی مس این کشور منجر‬ ‫می شود‪ .‬سایر پروژه های کنونی استخراج مس در‬ ‫مکزیک نیز عبارتند از پروژه اِل پیالر‪ ،‬ازورمینرالز‬ ‫االکران و پ��روژه پورومونترویو‪ .‬بی ام ای در ادامه‬ ‫گزارش اشاره می کند در ‪ ۷‬ماه نخست سال جاری‬ ‫می�لادی‪ ،‬محصول م��س و روی مکزیک حدود‬ ‫‪ ۲۲.۳‬درصد افزایش یافت که این رقم نشانگر رشد‬ ‫‪ ۴.۵‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫بود‪ .‬هم اکنون سرمایه گذاران‪ ،‬به مکزیک همانند‬ ‫یک ب��ازار قاب��ل اطمینان ن��گاه می کنند که به‬ ‫طور مس��تمر س��رمایه های خارجی را به بخش‬ ‫مع��دن خود جذب می کند‪ .‬س��ایر کارشناس��ان‬ ‫نی��ز به صنع��ت در حال ظهور لیتی��وم مکزیک‬ ‫اش��اره می کنن��د ک��ه در این��ده از انچ��ه هنوز‬ ‫هس��ت‪ ،‬برجس��ته تر خواهد ش��د و این کش��ور‬ ‫می تواند با دس��تاویز قرار دادن ای��ن مولود تازه‬ ‫بر جذابیت معدنی خ��ود بیفزاید و بقای خود را‬ ‫در زمره جذاب ترین کش��ورهای مناس��ب برای‬ ‫سرمایه گذاری معدنی در اینده تضمین کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۲۴‬پ��روژه معدن��ی کلیدی در‬ ‫مکزی��ک فعالن��د‪ ۸ .‬پروژه به اس��تخراج نقره‪۶ ،‬‬ ‫پروژه به مس‪ ۳ ،‬مورد به طال‪ ۲ ،‬پروژه به لیتیوم‪،‬‬ ‫ی��ک پروژه ب��ه روی‪ ،‬یک مورد به نق��ره‪ ،‬روی و‬ ‫مس‪ ،‬یک��ی به طور ترکیبی به طال‪ ،‬نقره و مس‪،‬‬ ‫یکی به ترکیب س��رب و روی و یک پروژه دیگر‬ ‫نیز به اس��تخراج مس‪ ،‬س��رب و روی اختصاص‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫نشست فوق العاده‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫تغییر استراتژی‬ ‫نمایشگاه صنعت چاپ‬ ‫در رویارویی با تحریم ‬ ‫تاجیکستان میزبان‬ ‫نمایشگاه اختصاصی‬ ‫ایران می شود‬ ‫از ‪ ۸۰‬میلیارد دالر تولیدات کشاورزی فقط حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر صادر می شود‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‹ ‹ناهمخوانی تولید با صادرات‬ ‫همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در جمع بخش خصوصی با اش��اره‬ ‫به نشس��ت چندی پیش فعاالن بخش خصوصی با وزیر‬ ‫جهادکش��اورزی‪ ،‬به برخ��ی امار و ارقامی که از س��وی‬ ‫محمود حجتی مطرح ش��د واکنش نش��ان داد و گفت‪:‬‬ ‫بنابر اعالم وزیر جهادکشاورزی ارزش تولیدات کشاورزی‬ ‫کش��ور معادل ‪ ۸۰‬میلیارد دالر اس��ت حال انکه ارزش‬ ‫صادرات این بخش رقمی حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر بیش��تر‬ ‫نیس��ت‪ .‬حال پرسش اساسی این اس��ت که با توجه به‬ ‫ظرفیت های موجود در کشور‪ ،‬به چه دلیل حجم صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزی و غذایی کشور در این حد اندک‬ ‫است و جز چند قلم عمده‪ ،‬ایران در صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی حرفی برای گفتن ندارد؟ محمدرضا فرشچیان‬ ‫در همین ب��اره خواس��تار اسیب شناس��ی جهش نیافتن‬ ‫صادرات در بخش کش��اورزی کش��ور از سوی متولیان‬ ‫دولتی و بخش خصوصی ش��د و افزود‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫در ح��وزه کش��اورزی و صنایع غذایی بر این باور اس��ت‬ ‫که تج��ارت خارجی این بخش نس��بت به ظرفیت های‬ ‫موجود در کش��ور فاصله عمی��ق و معناداری دارد و باید‬ ‫این موضوع را ریش��ه یابی کرد و ب��رای رفع ان چاره ای‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل دخیل‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی ص��ادرات محص��والت‬ ‫کشاورزی و صنایع تبدیلی س��ازمان توسعه تجارت نیز‬ ‫با اش��اره به اس��تفاده از ظرفیت وارداتی برای صادرات‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این موضوع بس��یار مهم اس��ت و همیشه در‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت به دنبال این موضوع بودیم که‬ ‫تراز تجاری با کش��ورهای دیگر متعادل باش��د‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در مبادالت با کش��ورهایی مانند هندوس��تان و‬ ‫نیوزلند که عمده اقالم کش��اورزی (کاالهای اساس��ی و‬ ‫نهاده ها) را از این کش��ورها وارد می کنیم‪ ،‬باید در مقابل‬ ‫صادرات هم داش��ته باش��یم و به تراز تجاری متعادلی با‬ ‫این کشورها برسیم‪.‬‬ ‫محمود ب��ازاری در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر در صادرات برخی اقالم کش��اورزی مانند‬ ‫زعفران مش��کالتی داریم که البته به توافق هایی که در‬ ‫زمینه قرنطینه ش��ده‪ ،‬مرتبط است‪ .‬در واقع طرفین باید‬ ‫تفاهمنامه ای در این باره امضا کنند و به توافق برسند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این مسیر البته گاهی موانع تعرفه ای‬ ‫و غیرتعرف��ه ای وجود دارد که بای��د در مذاکرات مطرح‬ ‫ش��ود و به دنبال رفع انها باشیم‪ .‬در تجارت ترجیحی یا‬ ‫تجارت ازاد با کشورها نیز محصوالت کشاورزی در قالب‬ ‫مب��ادالت دوجانبه قرار می گیرد اما چون به طور معمول‬ ‫فرایند طوالنی دارند ش��اید به خواس��ته هایی که بخش‬ ‫خصوصی در بخش صادرات دارد‪ ،‬دیرتر برسیم‪ .‬به تازگی‬ ‫در بخش ابزی��ان‪ ،‬موافقتنامه ای با چی��ن برای واردات‬ ‫میگوی ایران به چین نهایی ش��ده ک��ه در مرحله اجرا‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت همچنین درباره‬ ‫اینکه صادرات محصوالت کش��اورزی متناسب به تولید‬ ‫محص��والت تولیدی نیس��ت و ظرفیت بیش��تری دارد‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در این باره چندین عامل موثر اس��ت که به‬ ‫هرحال الزامات ان باید محقق شود‪.‬‬ ‫بازاری ادامه داد‪ :‬گاهی ممکن است نرخ یک محصول‬ ‫به گونه ای باش��د که قدرت رقابت در جهان را نداش��ته‬ ‫باش��د و بازار را نمی توانیم به راحتی به دست بیاوریم‪ .‬یا‬ ‫اینکه گاه به دلیل تغییر در نرخ تمام ش��ده کاالی نهایی‬ ‫داخل کش��ور‪ ،‬بخشی از سهم خود در بازارها را از دست‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵‬درصدی واردات در ‪۷‬ماه امسال‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با کاهش حدود ‪ ۲۴‬درصدی همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ‪ ۷‬ماه س��ال ‪ ۹۸‬کش��ور چین با اختصاص رقم ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر و س��همی ح��دود ‪ ۲۵‬درص��د از کل‬ ‫ارزش واردات در جای��گاه نخس��ت کش��ورهای ط��رف معامله‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬مقایس��ه امار و ارقام در مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬کاهش حدود ‪ ۳.۴‬درصدی واردات از چین را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫همچنین کش��ورهای امارات با ‪ ۴.۵‬میلیارد دالر و س��هم ‪۱۸‬‬ ‫درص��د‪ ،‬ترکی��ه با ‪ ۳‬میلیارد دالر و س��هم ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬هند با ‪۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر و س��هم ‪ ۹‬درصد و المان با ی��ک میلیارد دالر و‬ ‫س��هم ‪ ۵‬درصد کل ارزش واردات‪ ،‬جزو کشورهای عمده طرف‬ ‫معامله واردات بوده اند‪.‬‬ ‫متوسط نرخ اقالم وارداتی کشور نیز در این مدت هزار و ‪۲۷۱‬‬ ‫دالر در هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت‬ ‫حدود ‪ ۸‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا فرشچیان‬ ‫علی اکبر مهرفرد‬ ‫محمود بازاری‬ ‫صادرات رب گوجه فرنگی به روسیه‬ ‫انتش��ار اخباری مربوط به حضور سرمایه گذاران‬ ‫خارجی در یکی از شرکت های استارت اپی کشور‪،‬‬ ‫موضع گی��ری منف��ی بعض��ی را به همراه داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچن��د نگران��ی مخالفان درب��اره حضور‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به دلیل مس��ائل امنیتی‬ ‫و اطالعات��ی به ویژه درباره کس��ب وکارهایی چون‬ ‫اسنپ را می توان درک کرد اما نباید فراموش کنیم‬ ‫جذب سرمایه خارجی به منظور ایجاد فرصت های‬ ‫ش��غلی بیشتر‪ ،‬برای اقتصاد ایران ضروری است‪ .‬در‬ ‫بدنه بخ��ش خصوصی‪ ،‬هیچ کس با ورود س��رمایه‬ ‫خارجی به کس��ب وکارهای ایرانی مخالف نیست و‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬به حفظ سرمایه های خارجی کنونی‬ ‫در کش��ور هم تاکید می کنیم‪ .‬گذش��ته از تبلیغات‬ ‫منفی رس��انه های خارج��ی که اص�لاح ان الزاما‬ ‫دس��ت ما نیس��ت‪ ،‬می توان با تغییر عوامل اثرگذار‬ ‫بر جذب س��رمایه خارجی‪ ،‬به کمک اقتصاد کشور‬ ‫امد‪ .‬مهم ترین عامل برای جذب س��رمایه خارجی‬ ‫بیش��تر‪ ،‬کاهش ریس��ک و بهبود شفافیت در ایران‬ ‫است‪ .‬این ش��فافیت‪ ،‬هم در صورت های مالی و هم‬ ‫در بنده��ای قانونی ضروری اس��ت‪ .‬س��رمایه گذار‬ ‫خارج��ی ک��ه قص��د هم��کاری ب��ا ش��رکت های‬ ‫ایران��ی را دارد‪ ،‬نمی توان��د به امار ش��فافی درباره‬ ‫ظرفیت های بازار دس��ت پی��دا کند‪ .‬ما در چرخش‬ ‫اطالعات ضعیف عمل می کنی��م و امارها در ایران‬ ‫ش��فاف نیس��ت‪ .‬حتی این نبود ش��فافیت گریبان‬ ‫ش��رکت های داخلی را هم گرفته است‪ .‬مثال ساده‬ ‫ان‪ ،‬اعالم فهرس��تی از اقالم ممنوعه وارداتی است‪.‬‬ ‫هرچن��د خبر افزایش تع��داد کاالهایی که واردات‬ ‫ان ممنوع اس��ت از سوی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫اعالم ش��ده اما این سازمان‪ ،‬فهرس��ت این اقالم را‬ ‫در اختی��ار واردکنن��دگان قرار نمی ده��د‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط چطور از فعال اقتص��ادی انتظار داریم کار‬ ‫کند درحالیکه ممکن اس��ت کاالیی که وارد کرده‬ ‫ی��ا قصد صادرات ان را دارد‪ ،‬به طور ناگهانی و بدون‬ ‫اطالع رس��انی در فهرس��ت ممنوعه ها قرار بگیرد‪.‬‬ ‫فسادی که فعالیت ش��رکت های بخش خصوصی‬ ‫ایرانی را در کشور سخت کرده‪ ،‬از اسیب های جذب‬ ‫سرمایه خارجی هم به شمار می رود‪ .‬تصویب الیحه‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬می تواند زمینه کاهش س��طح فساد در‬ ‫س��ازمان های دولتی و بخش خصوص��ی را فراهم‬ ‫کند‪ ،‬فس��ادی که متاس��فانه نهادینه ش��ده است‪.‬‬ ‫دو دفتره بودن ش��رکت های داخل��ی مثالی بارزی‬ ‫از این مسئله است‪ .‬بیش از ‪۸۰‬درصد از شرکت های‬ ‫ایران��ی دو دفت��ر برای وضعیت مالی خ��ود دارند و‬ ‫در واق��ع دو وضعیت متف��اوت از چرخه مالی خود‬ ‫تهیه می کنند‪ .‬یک وضعیت واقعی و وضعیت دیگر‬ ‫فق��ط برای عرضه به س��ازمان هایی مث��ل مالیات‬ ‫است‪ .‬این روند‪ ،‬مدت هاس��ت در ایران رواج دارد و‬ ‫تا زمانی که اصالح نشود‪ ،‬نمی توان حضور گسترده‬ ‫سرمایه گذاران خارجی را انتظار داشت‪ .‬امیدواریم‬ ‫با برداشتن گام هایی هرچند کوچک‪ ،‬زمینه جذب‬ ‫س��رمایه خارجی فراهم کنیم‪ .‬از جمله اقدام هایی‬ ‫که به تازگی انجام ش��ده و می تواند جذب س��رمایه‬ ‫خارج��ی را بهبود ببخش��د‪ ،‬ایج��اد کارگروهی در‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت برای پیوس��تن ایران به‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی است‪ .‬عضویت در این نهاد‬ ‫بین المللی و هماهنگی بیش��تر ب��ا اقتصاد جهانی‪،‬‬ ‫به توس��عه همکاری های بین المللی کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ذخیره کافی کاالی اساسی‬ ‫وجود دارد‬ ‫نداریم و خرید زعفران نیز ازسوی ما انجام نمی شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫این ش��رکت درحال حاضر بر صادرات رب گوجه فرنگی و کیوی‬ ‫متمرکز شده است‪.‬‬ ‫وی از صادرات رب گوجه فرنگی به روس��یه برای نخس��تین‬ ‫ب��ار خبر داد و گفت‪ :‬قراردادی را در این زمینه امضا کرده ایم و‬ ‫قرار اس��ت حدود ‪ ۴۰۰‬تن رب گوجه فرنگی برای نخستین بار‬ ‫به طور ازمایش��ی به روس��یه صادر ش��ود که س��ازمان مرکزی‬ ‫تعاون روس��تایی از ای��ن کار حمایت می کند تا بس��تری برای‬ ‫صادرات رب های حاصل از گوجه فرنگی های مازادی که امسال‬ ‫از کش��اورزان به صورت حمایتی خریداری ش��ده‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫شالچیان در پایان به صادرات کیوی اشاره و تصریح کرد‪ :‬حدود‬ ‫هزار تن کیوی به کشور ایتالیا که خود بزرگ ترین صادر کننده‬ ‫این محصول است‪ ،‬صادر کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران گفت‪:‬‬ ‫که این محصول را دوباره به نام خود صادر می کنند ضمن اینکه‬ ‫هر کیلو کیوی صادراتی ‪ ۵۵‬سنت بوده است‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد‪ :‬کاالهای اساسی‬ ‫مورد نیاز مردم و نهاده های کش��اورزی در بهترین‬ ‫حالت اس��ت‪ .‬به گ��زارش مرکز رواب��ط عمومی و‬ ‫اطالع رس��انی وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬محمود‬ ‫حجتی گف��ت‪ :‬باوج��ود تحریم ه��ای اقتصادی و‬ ‫محدودیت های ایجاد ش��ده در مب��ادالت تجاری‬ ‫با حمایت های همه جانبه انجام شده ازسوی دولت‬ ‫و تالش و مش��ارکت تولیدکنن��دگان‪ ،‬تجار و همه‬ ‫فع��االن بخش خصوصی و در نتیج��ه اجرای موثر‬ ‫طرح ه��ای اقتصاد مقاومتی در بخش کش��اورزی‬ ‫و س��ایر بخش های تولیدی و تجاری‪ ،‬هم ش��رایط‬ ‫تولید و هم وضعیت ذخایر کاالهای اساس��ی مورد‬ ‫نیاز مردم و نهاده های کش��اورزی در بهترین حالت‬ ‫است و مردم عزیز کشورمان از این لحاظ هیچ گونه‬ ‫نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ بنزی��ن روی هزینه ه��ای تولید‬ ‫ف��راوری و توزیع محصوالت کش��اورزی و غذایی‬ ‫تاثیرگذاری مس��تقیم چندانی ن��دارد‪ ،‬زیرا عمده‬ ‫س��وخت ماش��ین االت‪ ،‬کش��اورزی و حمل ونقل‬ ‫بی��ن ش��هری کاالها ب��ه وس��یله گازوئی��ل بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫میزان واردات کش��ور در ‪ ۷‬ماه نخست امسال به ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ‪۵.۳۱‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬اطالعات منتش��ر ش��ده در گمرک حاکی‬ ‫از ان اس��ت که در ‪ ۷‬ماه امس��ال (پایان مهر)‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫قطعی کاالهای غیرنفتی کشور ‪ ۷۹.۵‬هزار تن و به ارزش حدود‬ ‫‪ ۲۴.۵‬میلیارد دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ‪،۹۷‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۷‬درصدی در وزن و کاهشی ‪ ۱۱.۳‬درصدی در ارزش‬ ‫دالری داشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن میزان واردات کش��ور در این مدت به ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ه��زار ت��ن با ارزش ح��دودی ‪ ۲۵‬میلیارد دالر رس��یده‬ ‫که در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال ‪ ،۹۷‬از نظر وزنی ‪ ۳‬درصد‬ ‫افزایش و از نظر ارزش��ی کاهش ‪ ۵.۳۱‬درصدی را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس این اطالعات در ‪ ۷‬ماه س��ال ‪ ،۹۸‬بیشترین میزان‬ ‫صادرات کش��ور ب��ه مقصد کش��ورهای چین با رق��م حدود ‪۶‬‬ ‫میلی��ارد دالر و س��هم ‪ ۲۵‬درص��دی از کل ارزش ص��ادرات‬ ‫کش��ور بوده اس��ت‪ .‬صادرات به این کش��ور در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته با ‪ ۱۳.۵‬درص��د افزایش رو ب��ه رو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن عراق با ‪ ۵‬میلی��ارد دالر و س��هم ‪ ۲۱‬درصدی از‬ ‫صادرات‪ ،‬امارات با ‪ ۳‬میلیارد دالر و سهم ‪ ۱۱‬درصدی‪ ،‬ترکیه با‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیارد دالر و سهم ‪ ۱۱‬درصدی و افغانستان با یک میلیارد‬ ‫دالر و س��هم ‪ ۱۱‬درصدی به ترتیب دومین تا پنجمین مقاصد‬ ‫صادراتی ایران در این بازه زمانی بوده اند‪.‬‬ ‫متوس��ط نرخ اقالم صادراتی کش��ور در ‪ ۷‬ماه نخست امسال‬ ‫اف��زون ب��ر ‪ ۳۰۷‬دالر در ه��ر ت��ن ب��وده که نس��بت به مدت‬ ‫به گفته او‪ ،‬در بخش کشاورزی باید به ترکیب کاالهایی‬ ‫که در کش��ور داریم و س��هم انه��ا در کل تولید بخش‬ ‫کش��اورزی توجه کنیم‪ .‬یک بخش محصوالتی است که‬ ‫فقط برای مصارف داخلی اس��ت و حتی نیاز کشور بیش‬ ‫از میزان تولید اس��ت که در ای��ن زمینه صادراتی انجام‬ ‫نمی دهیم یا اگر مزیتی داشته باشد با توجه به نیازهای‬ ‫داخلی تصمیم گیری خواهد ش��د‪ .‬بخش دیگر هم مازاد‬ ‫تولید برخی محصوالت مانند گوشت مرغ و تخم مرغ و‪...‬‬ ‫است که تقاضای خوبی هم در بازارهای منطقه دارد‪ .‬اما‬ ‫در این بخش هم به نوعی با ش��رایطی روبه رو می شویم‬ ‫که تنظی��م بازار داخل��ی روی ان تاثیر می گ��ذارد و با‬ ‫سهمیه بندی و محدودیت برای صادرات منجر می شود‪.‬‬ ‫در نهایت صادرکننده را در ایفای تعهداتش دچار مشکل‬ ‫می کن��د و در واق��ع نمی تواند برنام�� ه بلندمدت خوبی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬بخش��ی از کاالها نیز سهم صادرات بسیار‬ ‫باالیی دارند؛ مانند پسته که با توجه به ماهیتی که دارد‬ ‫باید حدود ‪۷۰‬درصد ان صادرات شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه در طول س��ال های گذش��ته‬ ‫مش��اهده ش��ده که تولید محصوالت کش��اورزی دچار‬ ‫نوس��ان اس��ت و س��هم خ��ود را نمی توانی��م در بازارها‬ ‫حف��ظ کنیم‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬به همین دلیل س��ازکارهایی‬ ‫ب��رای حمایت از ص��ادرات و تش��ویق صادرکنندگان از‬ ‫سوی سازمان توس��عه تجارت در قالب بسته حمایت از‬ ‫صادرات پیش بینی می شود که حضور صادرکنندگان در‬ ‫بازارهای هدف تسهیل شود‪ .‬در بخش کشاورزی ظرفیت‬ ‫باالیی داریم و خوشبختانه با همکاری وزارت کشاورزی‬ ‫تدابیری اندیشیده شده که بتوان برنامه ریزی هدفمندی‬ ‫داشت که نیازمند امار به روز و دقیق از تولید و وضعیت‬ ‫تولید محصوالت هستیم‪.‬‬ ‫ب��ازاری تاکید ک��رد‪ :‬هم نیاز به ثب��ات مقررات و هم‬ ‫حمایت ه��ای مس��تقیم در قال��ب مش��وق ها داریم که‬ ‫متناس��ب با تخصیص بودجه است اما س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت در حد مقدورات خود برنامه ریزی کرده و می کند‬ ‫تا ش��رایط حض��ور صادرکنن��دگان در بازارها تس��هیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرگانی تعاونی های کش��اورزی ایران از‬ ‫ص��ادرات رب گوجه فرنگی به روس��یه برای نخس��تین بار خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬امین شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی‬ ‫تعاونی های کشاورزی ایران در نشستی خبری با اشاره به اینکه‬ ‫این شرکت در سال ‪ ۹۶‬برای نخستین بار خرید حمایتی زعفران‬ ‫را انج��ام داده‪ ،‬گفت‪ :‬ما در این خرید ‪ ۶۰‬تن زعفران را در یک‬ ‫بستر الکترونیک خریداری کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد زعف��ران در ایران تولید‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه این محصول به نام اسپانیا و سایر‬ ‫کشورها معامله می شود‪.‬‬ ‫این فع��ال بخش خصوص��ی اضافه کرد‪ :‬در طول ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته هر زم��ان ارزش پول ای��ران تضعیف ش��ده و نرخ ارز‬ ‫نوسان داشته است‪ ،‬نرخ زعفران نیز در بازارهای جهانی کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬به عنوان مثال در سال ‪ ۹۶‬که نرخ ارز باال رفت نرخ‬ ‫زعفران از ‪ ۱۴۰۰‬یورو به ‪ ۷۰۰‬یورو کاهش پیدا کرد‪ .‬به عبارتی‬ ‫در ان س��وی مرزها عده ای مهندسی می کنند که نرخ زعفران‬ ‫ایران باید چقدر باش��د و چقدر باید دس��ت کشاورزان ایرانی را‬ ‫بگیرد و بر این اساس قیمت گذاری می کنند‪.‬‬ ‫ش��الچیان با بیان اینکه در سال ‪ ۹۶‬ما برای حمایت از تولید‪،‬‬ ‫خری��د را انجام دادیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬قیمت ه��ا نیز افزایش‬ ‫پیدا کرد که این به س��ود تولید کنن��ده داخل بود ضمن اینکه‬ ‫طرح به طور شفاف اجرا شد و مشخص بود که چه کسی چقدر‬ ‫زعفران تحویل داده است‪.‬‬ ‫به گفته وی این خرید جز معدود دفعاتی بود که وقتی خرید‬ ‫تمام شد‪ ،‬محصول کم نشده بود و کامال به اندازه خریداری شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران با اشاره‬ ‫به اینکه درحال حاضر ما در بح��ث خریدهای حمایتی‪ ،‬تمرکز‬ ‫یادداشت‬ ‫مهرداد عباد‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تهاتر نفت با کاال ش��اید به وفور انجام شده و به روشی‬ ‫رای��ج بین ای��ران به عنوان کش��وری دارای نفت و دیگر‬ ‫کش��ورها به عنوان متقاضیان نفت‪ ،‬تبدیل ش��ده باش��د‬ ‫اما جای خالی تهات��ر کاال به کاال در تجارت ایران هنوز‬ ‫هم حس می ش��ود که البته با تالش س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت این بخش نیز در حال تقویت است‪ .‬این موضوع‬ ‫از انجای��ی اهمیت می یابد که برخ��ی انتقادها مبنی بر‬ ‫اس��تفاده نکردن از ظرفیت های صادراتی مطرح اس��ت‪.‬‬ ‫موض��وع مهم دیگ��ر نیز ارزش ب��االی تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی و بهره گیری نکردن از تمام این ظرفیت برای‬ ‫صادرات است‪.‬‬ ‫علی اکب��ر مهرفرد‪ ،‬مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در‬ ‫نشس��ت کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با بی��ان اینکه جایگاه و ظرفیت صنعت‬ ‫کش��اورزی کش��ور در تجارت خارجی فراتر از ان است‬ ‫ک��ه وجود دارد‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬در برابر واردات محصوالت‬ ‫و نهاده ه��ای کش��اورزی از برخی کش��ورهای خاص از‬ ‫ظرفیت صادرات اس��تفاده نش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��ا این حال باید بپذیریم در حوزه کش��اورزی در برخی‬ ‫محص��والت ظرفیت تولیدی چندانی نداریم و باید رو به‬ ‫واردات بیاوریم‪ .‬البت��ه در برخی محصوالت نیز ظرفیت‬ ‫صادراتی فراهم اس��ت‪ .‬معض��ل دیگری که همواره با ان‬ ‫روبه رو ش��ده ایم این اس��ت که محصوالت کش��اورزی و‬ ‫نهاده ه��ا را از برخ��ی کش��ورها وارد می کنیم‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه از ظرفیت صادرات متقابل به این بازارها اس��تفاده‬ ‫نکرده ای��م‪ .‬وی در همی��ن زمینه ب��ه واردات ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫دالر نهاده های کش��اورزی از برزیل اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه از مزیت و فرصت ص��ادرات متقابل در ازای‬ ‫وارداتی که از این کش��ور انجام می دهیم‪ ،‬استفاده نشده‬ ‫است‪ .‬مهرفرد تاکید کرد‪ :‬سال گذشته حدود ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫دالر فراورده های کش��اورزی که شامل ‪ ۱۰‬قلم کاال و ‪۲‬‬ ‫قلم نهاده های کشاورزی بوده‪ ،‬به کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نبود شفافیت‬ ‫دشمن‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫تقویت تهاتر در تجارت ایران‬ ‫بخ��ش خصوصی در حوزه کش��اورزی و صنایع غذایی ب��ر این باور‬ ‫اس��ت که تجارت خارجی این بخش با ظرفیت های موجود در کش��ور‬ ‫فاصله عمیق و معناداری دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به دنبال افزایش نرخ بنزین برگزار شد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به دنب��ال افزای��ش قیمت بنزین از جمعه‪ ،‬س��تاد‬ ‫تنظی��م ب��ازار ب��ا برگ��زاری نشس��تی فوق العاده‪،‬‬ ‫مصوب��ات مهمی درباره مدیریت ب��ازار و جلوگیری‬ ‫از سوءاس��تفاده برخی سودجویان از افزایش قیمت‬ ‫بنزی��ن ب��رای تخلف هایی همچ��ون افزایش قیمت‬ ‫کاالها داش��ت و تمام مسئوالن مرتبط با حوزه بازار‬ ‫ب��ا تاکید بر کنت��رل و رصد ویژه ای��ن اطمینان را‬ ‫ب��ه مردم دادند که قیمت کااله��ا و حمل و نقل انها‬ ‫افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫براساس اطالعیه شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی‪ ،‬قیمت بنزی��ن معمولی س��همیه ای هر لیتر‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه ای‬ ‫ب��ه ازای هر لیتر ‪ ۳‬هزار توم��ان و همچنین قیمت‬ ‫بنزین س��وپر هر لیت��ر ‪ ۳۵۰۰‬تومان تعیین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬برمبن��ای اطالعی��ه ش��رکت مل��ی پخش‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬س��همیه کامل ابان خودروهای‬ ‫ش��خصی از بام��داد روز جمعه ‪ ۲۴‬اب��ان به کارت‬ ‫س��وخت شخصی انها واریز می ش��ود و این سهمیه‬ ‫به مدت ‪ ۶‬ماه قابل ذخیره اس��ت‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫س��همیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه‬ ‫‪ ۶۰‬لیتر و دوگانه سوز ‪ ۳۰‬لیتر خواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫س��همیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ‪ ۴۰۰‬لیتر و‬ ‫دوگانه سوز ‪ ۲۰۰‬لیتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمترین اثرگذاری‬ ‫هر نوع مصوبه‬ ‫برای افزایش‬ ‫قیمت حتی اگر‬ ‫دارای مصوبه‬ ‫دولتی نیز باشد‬ ‫فعال لغو شده‬ ‫و هیچ گونه‬ ‫افزایش قیمتی‬ ‫در هیچ قلم‬ ‫کاال و خدمات‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫اصالح قیمت‬ ‫بنزین هیچ‬ ‫بهانه ای برای‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫کاالها نیست و‬ ‫نظارت بر اصناف‬ ‫و بازار تشدید‬ ‫شده است‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت در نشست فوق العاده‬ ‫س��تاد تنظیم بازار کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه ذخایر‬ ‫کاالهای اساس��ی و ضروری‬ ‫مورد نیاز کش��ور در بهترین‬ ‫حالت ممکن در چند س��ال‬ ‫گذش��ته است و هیچ گونه نگرانی برای تامین اقالم‬ ‫مورد نیاز مردم وجود ندارد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا‬ ‫رحمانی در حاش��یه نشست فوق العاده ستاد تنظیم‬ ‫بازار اف��زود‪ :‬در تعداد کثی��ری از کاالهای صنعتی‬ ‫مورد نیاز کشور‪ ،‬برای بیش از دو سال و در بسیاری‬ ‫از کاالهای اساس��ی و ضروری نیز بین ‪ ۶‬ماه تا یک‬ ‫سال ذخایر قابل قبول در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش��تر کاالهای تولیدی کشور در‬ ‫‪۶‬ماه نخس��ت امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬با افزایش تولید روب��ه رو بوده اند و امارها‬ ‫موید این نکته هستند که برای تامین نیاز کشور با‬ ‫مشکل خاصی روبه رو نخواهیم شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬تنظیم‬ ‫بازار کشور جزو اولویت های ما و صادرات نیز مبتنی‬ ‫بر تامین نیاز اولیه کشور در همه اقالم کاالیی است‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به گزارش های‬ ‫اعالم شده از سوی نهاد های گوناگون‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫دغدغ��ه خاصی هم اکنون در س��طح کش��ور و در‬ ‫بخش قیمت کاالها وجود ندارد و حتی اگر موردی‬ ‫نیز وجود داش��ته باش��د که نیازمن��د حمایت ویژه‬ ‫ستاد تنظیم بازار باشد حتما و همین امشب درباره‬ ‫ان تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تغییر نرخ بنزین کمترین اثر ممکن را‬ ‫روی قیمت تمام ش��ده کاالهای تولیدی دارد و در‬ ‫بخ��ش حمل و نقل کاال نیز با توجه به تغییرنیافتن‬ ‫ن��رخ گازوئیل در این بخش نیز مش��کلی نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬در حوزه حمل و نقل مس��افر سهمیه الزم‬ ‫تعریف ش��ده و تمهیدات مربوط اندیش��یده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫این موارد‪ ،‬دول��ت نیز از محل درامد های حاصل از‬ ‫این افزایش قیمت توجه ویژه ای به اقش��ار گوناگون‬ ‫اس��یب پذیر و همچنی��ن برخی دهک ه��ای پایین‬ ‫درامدی کشور خواهد داشت که از همین فردا وارد‬ ‫مرحله اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح کرد‪ :‬هرگون��ه افزایش قیمت از‬ ‫سوی نهاد های دولتی و مصوبات موجود برای تغییر‬ ‫قیمت کاال از جمله همین مصوبات تنظیم بازار‪ ،‬در‬ ‫شرایط حاضر کامال ممنوع بوده و اگر حتی موردی‬ ‫مصوبه چند روز گذشته بوده‪ ،‬در حال حاضر مجوز‬ ‫ان باطل اس��ت و در شرایط موجود قابلیت اجرایی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬هرگون��ه افزای��ش قیم��ت‬ ‫سوء اس��تفاده از شرایط بازار تلقی می شود و به طور‬ ‫حتم با متخلفان برخورد قانونی سختی خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت س��ازمان‬ ‫حمای��ت‪ ،‬بازرس��ان اصن��اف و همچنی��ن تعزیرات‬ ‫حکومتی در روزهای اینده بازرس��ی خود را تشدید‬ ‫و با اطالع رس��انی الزم به مردم‪ ،‬با هرگونه تخلف در‬ ‫سطح بازار برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬ضم��ن قدردانی‬ ‫و تش��کر وی��ژه از همراهی مردم ش��ریف و بزرگوار‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬انتظار داریم این عزیزان به عنوان ناظر‬ ‫واقعی بازار در صورت روبه رو شدن با هرگونه تخلف‬ ‫و افزایش قیمتی موارد را به مجموعه نظارتی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منعکس کنند تا در اس��رع‬ ‫نشست فوق العاده تنظیم بازار‬ ‫وقت با متخلفان برخورد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد ویژه قیمت ها‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در پایان‬ ‫نشس��ت فوق العاده س��تاد تنظیم بازار کشور تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬از امروز بازار به دق��ت رصد و قیمت ها کامال‬ ‫کنت��رل خواهند ش��د‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫تمهیدات اندیش��یده ش��ده در صورت روبه رو شدن‬ ‫ب��ا هرگونه تخلف و افزایش قیمتی در س��طح بازار‬ ‫برخورد جدی می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬رصد بازار در این مقطع به صورت‬ ‫چند الیه کنترل خواهد ش��د و نهاد های نظارتی از‬ ‫جمله س��ازمان حمایت حق��وق مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬بازرسی اصناف و همچنین تعزیرات‬ ‫حکومتی مکلف ش��ده اند در چن��د بخش گوناگون‬ ‫به طور ویژه در سطح بازار‪ ،‬قیمت ها را به دقت رصد‬ ‫و کنت��رل کرده و گ��زارش الزم را نیز به مردم ارائه‬ ‫کنند‪ .‬بازرس��ی اصناف و واحد نظارت اتحادیه های‬ ‫صنفی‪ ،‬بخش اول کنترل قیمت در سطح بازار است‬ ‫که انتظار می رود با همراهی اصناف در این حوزه با‬ ‫کمترین مشکل روبه رو شویم‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح کرد‪ :‬همچنین مقرر ش��ده اتاق‬ ‫اصناف کش��ور ب��ا صن��وف گوناگون نشس��ت های‬ ‫کارشناس��ی الزم را داشته باش��ند و ضمن کنترل‬ ‫موارد‪ ،‬مانع ب��روز هر نوع تخلف و تخطی در تامین‬ ‫کاالی مورد نیاز مردم و قیمت انها ش��وند‪ .‬هرگونه‬ ‫افزایش قیمت کاال سوءاس��تفاده از شرایط موجود‬ ‫است و با متخلفان به طور جدی برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬بازرس��ان‬ ‫مس��تقر در س��ازمان های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان ه��ا و همچنین بخ��ش نظارت��ی تعزیرات‬ ‫حکومتی نیز در این شرایط حجم بازرسی های خود‬ ‫را افزایش خواهند داد و در قالب گش��ت مش��ترک‬ ‫نظارتی س��عی خواهد ش��د جلوی بروز تخلفات به‬ ‫هر میزان ممکن در س��طح بازار گرفته شود و البته‬ ‫تعزیرات حکومتی نیز در روند رسیدگی به تخلفات‬ ‫گزارش��ات ارائه شده به کار خود سرعت می دهد‪ .‬از‬ ‫تمامی ظرفیت های نظارتی خود برای جلوگیری از‬ ‫ایجاد تالطم در سطح بازار استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیلی برای گرانی وجود ندارد‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مق��ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز درباره جزئیات‬ ‫اظهارات رحمانی مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‬ ‫هرگونه کاال به بهان��ه افزایش قیمت بنزین و باطل‬ ‫ش��دن مجوزهای افزایش قیمت پیشین‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫جمعه گذش��ته نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۶‬به دستور شخص وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و با حضور همه اعضای ستاد تنظیم‬ ‫بازار برگزار شد‪ .‬انچه که در دستور کار ستاد تنظیم‬ ‫بازار قرار گرفت‪ ،‬مراقبت از تاثیر نگذاشتن افزایش‬ ‫نرخ بنزین بر قیمت کاالها بود‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و با ایس��نا با بی��ان اینکه اصالح‬ ‫قیم��ت بنزین هی��چ بهانه ای ب��رای افزایش قیمت‬ ‫کاالها نیس��ت و نظ��ارت بر اصناف و بازار تش��دید‬ ‫ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه نرخ کاال به طور‬ ‫عمده تاثیرپذیر از حمل ونقل بوده و حمل ونقل نیز‬ ‫با گازوئیل بوده و در بحث افزایش قیمت ها‪ ،‬به هیچ‬ ‫وجه افزایش قیمت گازوئیل مطرح نیست؛ بنابراین‬ ‫افزایش قیمت کاالها نباید رخ دهد‪ .‬اما الزم اس��ت‬ ‫ک��ه مراقبت هایی انجام ش��ود تا افزای��ش قیمت و‬ ‫سوءاس��تفاده هایی در مبادی تولید‪ ،‬مبادی عرضه و‬ ‫حتی فروشگاه ها‪ ،‬از دو جنبه مهم افزایش قیمت ها‬ ‫و احتکار انجام نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخای�ر اس�تراتژیک را وارد ب�ازار‬ ‫می کنیم‬ ‫مدرس خیابان��ی با تاکید بر اینکه در این ش��رایط‬ ‫برخ��ی احس��اس می کنند می توانن��د کاالها را نگه‬ ‫داش��ته و پس از مدتی با قیمت بیش��تر بفروشند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نقط��ه ق��وت ای��ن ط��رح زمان اجراس��ت‪.‬‬ ‫خوش��بختانه زمان��ی این طرح اجرا ش��ده که ما به‬ ‫لح��اظ تامین کاالهای اساس��ی و اس��تراتژیک در‬ ‫باالترین نقطه هس��تیم‪ .‬ع�لاوه براین مصرف عادی‬ ‫کش��ور و س��طح ذخایر نیز ازس��طح قاب��ل قبولی‬ ‫برخوردار است و هر زمان که احساس کنیم نیاز به‬ ‫ذخایر داریم‪ ،‬انها را وارد بازار می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹با ‪ ۱۲۴‬تماس بگیرید‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این طرح نیز قرار ش��ده س��تادهای تنظیم‬ ‫بازار اس��تان ها به طور روزانه تش��کیل شده و کاالها‬ ‫به ویژه ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساس��ی را رصد کنند‪ .‬البته‬ ‫قیمت ای��ن ‪ ۱۰۰‬قل��م کاال روزانه در س��امانه اپ‬ ‫به طور مرتب رصد ش��ده و همچنین امکان شکایت‬ ‫نیز همان جا وجود دارد و م��ردم می توانند هرگونه‬ ‫افزایش قیمت رابه سامانه ‪ ۱۲۴‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیم�ت حمل و نق�ل کااله�ا افزای�ش‬ ‫نمی یابد‬ ‫مدرس خیابان��ی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫تقس��یم نقشی نیز بین همه‬ ‫س��ازمان ها و نهاد ه��ا‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه فرماندهی این موضوع‬ ‫نیز با وزارت کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫ش��ده‬ ‫ق��رار‬ ‫راه وشهرس��ازی نی��ز ورود ک��رده و اع�لام کند که‬ ‫افزای��ش کرایه هم وجود ندارد و حمل ونقل کاالها‬ ‫نیز مش��مول افزای��ش قیمت نخواهد ش��د‪ .‬درباره‬ ‫کرایه های حمل و نقل مسافری نیز براساس امارهای‬ ‫ارائ��ه ش��ده توس��ط وزارت کش��ور و وزارت‬ ‫راه وشهرس��ازی‪ ،‬در همه حوزه ها همچون سرویس‬ ‫مدرس��ه ها‪ ،‬اژانس ها‪ ،‬وانت بارها و حتی تاکسی های‬ ‫اینترنتی تدابیر الزم اندیش��ده شده است‪ .‬همچنین‬ ‫قرار ش��د وزارت کشاورزی اطالعیه ای درباره تامین‬ ‫و تولید کاالهای اساسی منتشر کند‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در امور‬ ‫بازرگان��ی با تاکید بر نقش اصناف در این باره گفت‪:‬‬ ‫اعض��ای ات��اق اصناف ای��ران و تهران در نشس��ت‬ ‫حضور داش��تند و حتی با نمایندگان فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای هم صحبت شد تا فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫از باب��ت فراوان��ی کاالها ب��ه مردم اطمی��ان خاطر‬ ‫بدهن��د؛ ضم��ن اینکه تغییر قیمتی ه��م در کاالها‬ ‫رخ نخواهد داد‪ .‬س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان نی��ز اطالعیه ای ص��ادر کرده که‬ ‫افزایش قیمت هرگونه کاال و خدمات ممنوع بوده و‬ ‫به شدت نیز با گران فروشان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬قرار ش��ده است مهلت تمدیدی‬ ‫برای ن��اوگان فرس��وده نیز ص��ادر ش��ود‪ .‬در واقع‬ ‫به دلیل اینکه به خودروهای فرسوده کارت سوخت‬ ‫تعلق نمی گرفت‪ ،‬قرار اس��ت مهلت��ی برای تعویض‬ ‫و نوس��ازی خودروه��ای فرس��وده در نظ��ر گرفته‬ ‫ش��ود و تا ان زمان مشمول س��وخت سهمیه بندی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با عوامل مخل بازار‬ ‫رئی��س س��ازمان تعزی��رات‬ ‫حکومتی در پایان نشس��ت‬ ‫فوق الع��اده تنظی��م ب��ازار‬ ‫کش��ور‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬این س��ازمان با‬ ‫همراه��ی هم��ه نهاد ه��ای‬ ‫همکار خود از جمله سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسی‬ ‫اصن��اف روند تش��دید نظارت��ی و برخ��ورد با تمام‬ ‫م��واردی که موج��ب اخالل در رون��د اجرای طرح‬ ‫افزایش نرخ بنزین می ش��ود را در دس��تور کار ویژه‬ ‫خود قرار داده است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬جمال انصاری‬ ‫افزود‪ :‬ما برای استیفای حقوق مردم و تامین منافع‬ ‫انه��ا تالش جدی داری��م و از همه مش��ارکت های‬ ‫عمومی‪ ،‬مردمی و صنفی و حتی قضایی برای حفظ‬ ‫شرایط موجود بهره خواهیم برد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دغدغه های مردم درباره افزایش‬ ‫قیم��ت در انواع کاال و خدم��ات مورد توجه ویژه ما‬ ‫است و به طور حتم با تخلفات گزارش شده برخورد‬ ‫جدی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح تشدید بازرسی‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان نی��ز در جمع خبرن��گاران گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به سیاست های دولت مبنی بر افزایش نرخ و‬ ‫س��همیه بندی بنزین‪ ،‬برای کنترل بازار و جلوگیری‬ ‫از تخلف��ات صنفی به ویژه درباره گرانفروش��ی طرح‬ ‫تش��دید نظارتی ب��ه اجرا خواهیم گذاش��ت‪ .‬عباس‬ ‫تابش افزود‪ :‬هیچ گونه افزایش قیمت در عرضه کاال‬ ‫و خدمات قابل قبول نیس��ت و ب��ا متخلف برخورد‬ ‫الزم به کارگرفته خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ناوگان‬ ‫حمل و نقل تاکسیرانی‪ ،‬سرویس مدرسه ها و موارد‬ ‫الزم سهمیه بنزین تعریف شده است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫مصوبه س��تاد تنظی��م بازار‪،‬‬ ‫س��ازمان حمای��ت تمام��ی‬ ‫ظرفیت های نظارتی خود را‬ ‫در روند کنترل��ی قیمت ها‬ ‫به کار خواهد بست‪.‬‬ ‫تابش اظهار کرد‪ :‬عالوه بر بازرس��ان سازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها‪ ،‬بازرسی اصناف‬ ‫و همچنین بسیج اصناف کمک ما اجرای این طرح‬ ‫خواهند بود که البته با همراهی س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی روند رس��یدگی به پرونده های متش��کله‬ ‫تسریع شود‪.‬‬ ‫وی اعالم ک��رد‪ :‬مردم عزیز کش��ورمان از طریق‬ ‫س��امانه تلفن��ی ‪ 124‬یا س��امانه ش��کایتی انالین‬ ‫س��ازمان حمایت‪ ،‬تخلفات موجود را منعکس کنند‬ ‫تا اس��رع وقت به موارد رسیدگی شود‪ .‬انتظار داریم‬ ‫واحدهای تولیدی نظارت دقیقی روی شبکه توزیع‬ ‫خود داش��ته باش��ند تا تخلفی رخ نده��د‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه اطمینان موجود به ش��بکه توزی��ع و همچنین‬ ‫برنامه ه��ای نظارتی موج��ود امیدواریم تخلفات در‬ ‫سطح بازار کاال و خدمات به کمترین میزان ممکن‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹گازوئی�ل هیچ گون�ه افزای�ش قیم�ت‬ ‫ندارد‬ ‫در پایان نشس��ت فوق العاده‬ ‫نی��ز تنظیم بازار عضو هیات‬ ‫عام��ل س��ازمان راه��داری‬ ‫کش��ور تاکید کرد‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت فقط در بنزین بوده و‬ ‫در قیم��ت گازوئی��ل تغییر‬ ‫نرخی وجود ندارد‪.‬‬ ‫فرامرز مداح گفت‪ :‬کرایه های خودروهای گازوئیلی‬ ‫به ط��ور تن‪-‬کیلومتر محاس��به می ش��ود و با توجه‬ ‫به تغیی��ر نیافتن قیمت در این بخ��ش‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫افزایش قیمت در ناوگان بین شهری‪ ،‬شامل اتوبوس‬ ‫و باری‪ ،‬مشاهده نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بخش س��واری نیز س��همیه الزم‬ ‫در کمیس��یون مرب��وط لحاظ ش��ده و به طور حتم‬ ‫به کار گرفته می شود و البته فعال تغییری در قیمت‬ ‫کرایه های بین ش��هری بخش مس��افری س��واری ها‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد و پایش روزانه بازار‬ ‫مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی‬ ‫تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در پایان نشس��ت‬ ‫فوق العاده ستاد تنظیم بازار‬ ‫کش��ور‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ستادهای تنظیم‬ ‫بازار کشور مکلف ش��دند به طور ویژه رصد و پایش‬ ‫روزانه بازار را در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫محمدرضا کالمی گفت‪ :‬خوش��بختانه هم اکنون‬ ‫بی��ش از ‪ 10‬میلی��ون ت��ن کاال در انبار ه��ا مراکز‬ ‫ذخیره س��ازی کشور موجود است هیچ کمبودی در‬ ‫این ح��وزه نداریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از هفته گذش��ته‬ ‫برنامه ری��زی الزم برای توزی��ع هدف مند کاالهای‬ ‫ذخیره س��ازی شده انجام شده اس��ت‪.‬کالمی افزود‪:‬‬ ‫در چارچ��وب ای��ن برنام��ه تصمیم گرفته ش��ده تا‬ ‫گوش��ت و برنج به می��زان کافی و به طور هدفمند و‬ ‫سهمیه بندی شده بین مردم توزیع شود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار کش��ور تصریح کرد‪ :‬همه‬ ‫ نهاد ه��ای عام��ل در تامین ارامش بازار و مس��ئول‬ ‫در تامی��ن کاالهای مورد نی��از مردم از جمله جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬نفت و‪ ،...‬مکلف هستند با رصد و پایش‬ ‫دقیق اق�لام کاالیی ذی��ل مسئولیت ش��ان مانع از‬ ‫افزای��ش هرگونه قیمت در س��طح کش��ور ش��وند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه کاال به میزان کافی در کش��ور وجود‬ ‫دارد و در ص��ورت بروز هرگونه تخل��ف‪ ،‬با برخورد‬ ‫روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به ثبات قیمت ها‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران در‬ ‫پایان نشس��ت ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار کش��ور در جم��ع‬ ‫خبرن��گاران تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫اصناف با رعایت حال مردم‬ ‫در ش��رایط موج��ود‪ ،‬در‬ ‫صورت اعمال سود مصوب و‬ ‫قانون��ی خ��ود می توانن��د ب��ه ثب��ات ب��ازار کمک‬ ‫شایان توجهی کنند‪ .‬قاس��م نوده فراهانی با اشاره به‬ ‫تغیی��ر نیافتن قیمت گازوئی��ل‪ ،‬افزایش کرایه بار را‬ ‫غیرقابل قبول دانس��ت و گفت‪ :‬به دنبال این تصمیم‬ ‫افزایش قیمت ها در عموم اقالم کاالیی مورد مصرف‬ ‫مردم بس��یار ناچیز خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از روز‬ ‫شنبه طرح تشدید بازرسی از سوی بازرسی اصناف‬ ‫انجام شده و امیدواریم با همکاری صنوف گوناگون‪،‬‬ ‫کمترین میزان تخلف را در س��طح کش��ور مشاهده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال همه مصوبه ها لغو شده است‬ ‫عض��و هی��ات رئیس��ه اتاق‬ ‫اصناف ایران پس از نشست‬ ‫فوق العاده تنظیم بازار کشور‬ ‫در جمع خبرن��گاران گفت‪:‬‬ ‫نکته حائز اهمیت نشس��ت‬ ‫تنظیم ب��ازار این بود که هر‬ ‫ن��وع مصوبه ب��رای افزایش‬ ‫قیمت حتی اگر دارای مصوبه دولتی نیز باش��د فعال‬ ‫لغو ش��ده و هیچ گونه افزای��ش قیمتی در هیچ قلم‬ ‫کاال و خدم��ات نخواهیم داش��ت‪ .‬ابراهیم درس��تی‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه تغییر نیافتن قیم��ت در حوزه‬ ‫حمل ونقل کاال بین ش��هرها و همچنین با توجه به‬ ‫تصمیم های اتخاذ شده درباره تامین سهمیه بنزین‬ ‫وانت بارها و حتی س��رویس های مدرسه ها و ناوگان‬ ‫تاکس��یرانی‪ ،‬مش��کلی نیز در این بخ��ش نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬مردم اطمینان داش��ته‬ ‫باشند که اصناف همواره در این شرایط همراه مردم‬ ‫بوده و با رعایت س��ود قانونی خود مانع بروز مشکل‬ ‫خاصی در این حوزه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کرای�ه س�فر تاکس�ی های اینترنت�ی‬ ‫افزایش نمی یابد‬ ‫همچنی��ن در اطالعی��ه ش��رکت مل��ی پخ��ش‬ ‫فراورده های نفتی درب��اره افزایش نرخ بنزین اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نرخ س��ی ان جی بدون تغییر خواهد بود‪ ،‬برای‬ ‫مس��افربرهای بر پایه اینترنت (اس��نپ و تپ س��ی)‬ ‫مشروط بر ان که نرخ های خود را از مقادیر مصوب‬ ‫به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل‬ ‫س��همیه مصوب تعلق خواهد گرف��ت‪ .‬برای تامین‬ ‫س��وخت خودروهای مس��افربر خطی و بین شهری‪،‬‬ ‫اژانس ه��ای مس��افربری‪ ،‬اموزش��گاه های رانندگی‬ ‫تمهیدات الزم اتخاذ شده که اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫دو ش��رکت تاکسی های اینترنتی اعالم کردند که‬ ‫به رانندگان انها سهمیه بنزین تعلق گرفته و کرایه‬ ‫سفرهای انها افزایش نخواهد یافت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫شرکت اینترنتی اسنپ بامداد جمعه در اطالعیه ای‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬با توج��ه به اغاز س��همیه بندی بنزین‪،‬‬ ‫براساس اطالعیه ش��رکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی و تایید وزارت کشور‪ ،‬به اطالع می رسانیم که‬ ‫به رانندگان تاکس��ی های اینترنتی س��همیه بنزین‬ ‫تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئیس نمایشگ��اه صنایع چ��اپ و بسته بندی مشکالت‬ ‫ارزی و تحریم ه��ا را مهم ترین چالش پیش روی برگزاری‬ ‫این رویداد مهم نمایشگاهی عنوان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬غالمرض��ا شج��اع در نشست خبری‬ ‫بیست وششمین نمایشگ��اه بین المللی چاپ‪ ،‬بسته بندی و‬ ‫صنای��ع وابسته اظهار کرد‪ :‬همه ت�لاش ما در سال جاری‬ ‫برگ��زاری ی��ک نمایشگاه متف��اوت در حوزه چ��اپ بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬الزم اس��ت به این نکت��ه توجه کنی��م که صنعت‬ ‫نمایشگاه داری یکی از صنایع اقتصادی قابل توجه و بازوی‬ ‫درامدزای دولت در تمام جهان به شمار می رود‪ .‬با این همه‬ ‫نگاه م��ا به این نمایشگاه‪ ،‬درامدزایی صرف نیست و سعی‬ ‫می کنیم اورده های بیشتری نسبت به ان برای فعاالن این‬ ‫عرصه به ارمغان بیاوریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باوجود مشکالت ناشی از تحریم‪ ،‬امسال‬ ‫موف��ق شدیم ارتباط��ات خوبی در ح��وزه بین الملل برای‬ ‫نمایشگ��اه ایجاد کنیم؛ از جمله انه��ا تالش هایی بوده که‬ ‫ب��رای ایجاد ارتب��اط با سازمان یوفی ک��ه اصلی ترین نهاد‬ ‫هماهنگ کنن��ده نمایشگاه��ی در دنیاست انج��ام شده و‬ ‫امیدواریم از این رهگذر بتوانیم در سال های اینده به عنوان‬ ‫یک��ی از اعضای تاثیرگذار این سازمان به فعالیت بپردازیم‪.‬‬ ‫کما اینکه یوفی سازمانی است با بیش از ‪ ۱۸۰‬کشور عضو‬ ‫که برخی از این کشورها در ان بیش از ‪ ۴۰‬نماینده دارند‪.‬‬ ‫شج��اع با اشاره به نق��ش نمایشگاه ها مانن��د نمایشگاه‬ ‫صنع��ت چاپ در توسع��ه دیپلماسی صنعت��ی و فرهنگی‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬امسال ت�لاش کرده ایم در ط��رح رجیستر‬ ‫ک��ردن بازدیدکنندگان و حاض��ران در نمایشگاه تالش رو‬ ‫ب��ه رشدی داشت��ه باشیم تا از این رهگ��ذر به یک جامعه‬ ‫ام��اری قابل توجه به منظور برنامه ریزی ب��رای رویدادهای‬ ‫اینده برسیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل تعاون��ی لیتوگراف��ان همچنی��ن خواستار‬ ‫مشارکت و همیاری بیشتر دولت به ویژه شهرداری در این‬ ‫زمین��ه شد و افزود‪ :‬یک��ی از مشکالت ما در حوزه کار این‬ ‫نمایشگاه مسائ��ل ارزی بود که به مسئل��ه نحوه محاسبه‬ ‫هزینه ه��ای نمایشگاهی ازس��وی سازمان توسعه تجارت و‬ ‫محل دائمی نمایشگاه ها برمی گشت‪ .‬شیوه فعلی که هزینه‬ ‫بخ��ش خارجی به طور ارزی و هزین��ه بخش داخلی ریالی‬ ‫دریاف��ت می شود ب��ه هیچ عنوان مورد تایی��د ما نیست و‬ ‫امیدواریم تمهیداتی اندیشیده شود تا این مسئله حل شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بیست وشش��م صنایع چ��اپ با هم��ت و کمک تمامی‬ ‫فع��االن ای��ن عرصه و با ش��عار وحدت و همدل��ی از ‪ 8‬تا ‪ 11‬اذر‬ ‫در فضایی به وس��عت ‪ ۴۳‬هزار متر در محل دائمی نمایش��گاه ها‬ ‫برگزار می شود‬ ‫وی همچنی��ن از برنامه ری��زی ب��رای دع��وت از تمامی‬ ‫مدیران کل فرهن��گ و ارشاد اسالمی‪ ،‬فعاالن ارشد صنف‬ ‫چاپ و تاثیرگذاران تجاری این صنعت برای حضور در این‬ ‫نمایشگاه خبر داد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نشست خبری احم��د ابوالحسنی‪ ،‬رئیس‬ ‫این دوره از نمایشگاه نیز در سخنانی عنوان کرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫بیست وشش��م صنایع چاپ با همت و کمک تمامی فعاالن‬ ‫ای��ن عرصه و با شعار وح��دت و همدلی از ‪ 8‬تا ‪ 11‬اذر در‬ ‫فضایی به وسعت ‪ ۴۳‬هزار متر در محل دائمی نمایشگاه ها‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امس��ال ‪ ۵۱۳‬شرکت برای حضور در این‬ ‫روی��داد تقاضا دادند که از میان انها ‪ ۳۱‬شرکت خارجی و‬ ‫‪ ۴۷۲‬شرک��ت نیز داخلی هستند و ج��دا از این ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫فضای خارج��ی و غیرمسقف نیز برای شرکت کنندگان در‬ ‫نظ��ر گرفته ایم که درنظرگیری این فضا به دلیل متقاضیان‬ ‫زیاد شرکت در ای��ن نمایشگاه بود‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫م��ا حتی برای شرکت در ای��ن رویداد بازاریابی و تبلیغاتی‬ ‫انج��ام ندادیم و در این صورت متقاضیان بیشتر از این هم‬ ‫بودند‪ .‬پیگیری های ما برای تخصیص فضای بیشتر کماکان‬ ‫ادامه دارد اما به منظ��ور اینکه تمامی متقاضیان بتوانند از‬ ‫این نمایشگاه استف��اده کنند سعی کردیم با کاهش متراژ‬ ‫غرفه ها پذیرای تمامی انها باشیم‪.‬‬ ‫ابوالحسنی درباره حضور کشورهای خارجی در این دوره‬ ‫از نمایشگاه نیز گفت‪ :‬کشورهای چین و هند در پاویون ما‬ ‫حض��ور خواهند داشت و کشورهای المان‪ ،‬بلژیک و ایتالیا‬ ‫نی��ز در قالب نمایندگی در نمایشگاه حض��ور دارند‪ .‬ما در‬ ‫بحث کشورهای خارجی نسبت به سال گذشته با افزایش‬ ‫بازدیدکننده روب��ه رو هستیم اما نسبت به ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫این شاخص با کاهش شدید روبه رو است‪.‬‬ ‫رئیس نمایشگاه صنایع چاپ و بسته بندی درباره شائبه‬ ‫تغییر محل برگ��زاری این نمایشگاه عن��وان کرد‪ :‬باوجود‬ ‫اخب��ار و اطالع��ات در زمینه تغییر مح��ل نمایشگاه ها در‬ ‫ته��ران درباره این نمایشگاه به طور صریح به ما اعالم شده‬ ‫در زم��ان تعیین ش��ده و محل اعالم شده ای��ن نمایشگاه‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬فضاهای نمایشگاهی موج��ود در تهران جز‬ ‫مح��ل دائمی نمایشگاه ه��ا ظرفیت میزبان��ی از نمایشگاه‬ ‫صنایع چاپ را ندارد‪.‬‬ ‫فضاهای‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫موجود در تهران‬ ‫جز محل دائمی‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫ظرفیت میزبانی‬ ‫از نمایشگاه‬ ‫صنایع چاپ‬ ‫را ندارد‬ ‫فعالیت های نشر ایران به شانگهای رسید‬ ‫با ادامه حضور موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران‬ ‫در نمایشگاه های کتاب خارج از کشور‪ ،‬نمایشگاه کتاب‬ ‫شانگهای مقصد بع��دی برای معرفی ظرفیت های نشر‬ ‫جمه��وری اسالمی ایران شد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬هفتمین‬ ‫نمایشگاه بین الملل��ی کتاب کودک شانگهای ‪ ۲۴‬ابان ‬ ‫با حض��ور موسس��ه نمایشگاه های فرهنگ��ی ایران در‬ ‫مرکز نمایشگاه��ی و همایش های جهان��ی شانگهای‬ ‫(‪ )sweecc‬افتت��اح ش��د‪ .‬این نمایشگ��اه در مساحت‬ ‫‪ ۲۵‬هزار مترمرب��ع با حضور نزدیک ‪ ۴۰۰‬ناشر از کشور‬ ‫چی��ن و دیگر کشوره��ا برگزار می ش��ود‪ .‬در این دوره‬ ‫غرفه موسس��ه نمایشگاه های فرهنگی ایران‪ ،‬با نمایش‬ ‫بیش از ‪ ۲۴۰‬عن��وان کتاب تخصصی کودک و نوجوان‬ ‫برگزیده در جشنواره های گوناگ��ون همراه با ارائه اثار‬ ‫نویسندگان برت��ر حوزه کودک و نوج��وان که ازسوی‬ ‫دفتر مطالع��ات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ‬ ‫ی شده اند و با حضور فعال انجمن‬ ‫و ارشاد اسالمی معرف ‬ ‫فرهنگی ناشران کتاب کودک شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی ه��ای ستاد نمایشگ��اه به طور تخصصی‬ ‫تکیه ب��ر تصویرگران‪ ،‬نویسندگان و ناشران حوزه کتاب‬ ‫کودک دارد‪.‬‬ ‫از اث��ار تصویرگران شرکت کنن��ده در این دوره‪ ،‬اثر‬ ‫خان��م پروین حی��دری زاده به عن��وان اث��ر راه یافته به‬ ‫نمایشگ��اه در بخش ویژه به نمایش گذاشت ه شده است‪.‬‬ ‫همچنین کتاب ه��ای طوطی (بخش کودک انتشارات‬ ‫فاطمی) یک��ی از ‪ 12‬ناشر برتر کودک مهمان ویژه این‬ ‫دوره از نمایشگاه است‪.‬‬ ‫حضور ایران در سومین نمایشگاه تجارت جهانی هند‬ ‫مرک��ز فروش فناوری ای��ران در هند‪ ،‬به نمایندگی از‬ ‫جمهوری اسالمی ای��ران در سومین نمایشگاه تجارت‬ ‫جهان��ی این کشور شرکت ک��رد‪ .‬در این نمایشگاه که با‬ ‫حضور ‪ ۲۸‬کشور در محل دائمی تجارت جهانی بمبئی‬ ‫برگ��زار شد‪ ،‬فرصت های صادرات��ی کشورها به معرض‬ ‫نمای��ش گذاشته شد ک��ه عالوه ب��ر شرکت ها‪ ،‬برخی‬ ‫نمایندگی های کنسولی هم حضور داشتند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬سید مجتبی قدمگاهی‪ ،‬مدیر مرکز فروش فناوری‬ ‫ایران در هند در این باره گفت‪ :‬حضور ایران با محصوالت‬ ‫فناورانه در چنی��ن نمایشگاه هایی به ارتقای برند ایران‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬ای��ران همیشه با محصوالت سنتی‬ ‫مانند فرش‪ ،‬پسته و خرم��ا شناخته می شود‪ ،‬در حالی‬ ‫که توانمندی ایران در تولید محصوالت فناورانه بسیار‬ ‫باالس��ت و اگر در بخش ص��ادرات توجه بیشتری به ان‬ ‫ش��ود‪ ،‬در اینده ای نه چن��دان دور ایران به عنوان کشور‬ ‫دارای فناوری پیشرفته در جهان شناخته خواهد شد و‬ ‫این رویداد بازاریابی محصوالت ایرانی در حوزه فناوری‬ ‫را اسان تر می کن��د‪ .‬باتوجه به وضعیت اقتصادی امروز‬ ‫ای��ران نیاز است که به تجارت های ب��ا ارزش افزوده باال‬ ‫روی بیاوری��م تا کشور از وابستگی به خام فروشی نجات‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اشاره به حضور فعال ای��ران در این نمایشگاه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تاجران و صنعتگ��ران هندی برای اشنایی‬ ‫با محصوالت دانش بنی��ان ایرانی عالقه بسیاری نشان‬ ‫می دادن��د و در برخ��ی زمان ها روب��ه روی غرفه ایران‬ ‫ازدحام��ی از بازدیدکنندگ��ان ب��ود‪ .‬نمایشگاه تجارت‬ ‫ن در شهر بمبئی‬ ‫جهان��ی هند در روزه��ای ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬ابا ‬ ‫هند برگزار شد‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام در نمایشگاه «تهران هوشمند»‬ ‫ثبت ن��ام در سومی��ن همایش و نمایشگ��اه «تهران‬ ‫هوشمن��د» که در روزه��ای ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬اذر در برج میالد‬ ‫ته��ران برگزار می شود‪ ،‬اغاز ش��ده و عالقه مندان برای‬ ‫شرکت در این رویداد‪ ،‬امکان بهره مندی از تخفیف های‬ ‫ویژه ای دارند‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬دبیر این همایش اعالم‬ ‫کرد‪ :‬ثبت نام برای شرکت در همه بخش های نمایشگاه‬ ‫و همای��ش تا ‪ 5‬اذر مشمول تخفیف است‪ .‬عالقه مندان‬ ‫ب��رای ثبت ن��ام در ای��ن روی��داد می توانند ب��ه نشانی‬ ‫‪ smart.tehran.ir‬مراجع��ه کنن��د‪ .‬امیر بیات ترک‬ ‫افزود‪ :‬سخنرانی شهردار تهران‪ ،‬وزیران و مدیران ارشد‬ ‫دول��ت و چهره های شاخ��ص بین المللی‪ ،‬نشست های‬ ‫تخصصی داخلی و خارجی با حضور خبرگان و بازیگران‬ ‫شهر هوشمند از داخل کشور از جمله برنامه های دو روز‬ ‫برپایی این همایش است‪.‬‬ ‫دستور وزیر کشور به شهردار تهران‬ ‫با تداوم شرایط الودگی هوا در شهر تهران در روزهای‬ ‫گذشت��ه‪ ،‬وزیر کشور با تاکی��د بر اهمیت اسایش و رفاه‬ ‫حال م��ردم به شهردار تهران دست��ور داد فعالیت های‬ ‫ج��اری نمایشگاهی در محل نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ته��ران متوق��ف و بقی��ه فعالیت ه��ای نمایشگاهی به‬ ‫نمایشگ��اه بین المللی افتاب منتقل ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگ��اه اط�لاع رسان��ی وزارت کش��ور‪ ،‬گفتنی است‬ ‫برگ��زاری نمایشگ��اه در مح��ل کنونی موج��ب بروز‬ ‫مشکالت ترافیک��ی و الودگی و ایجاد دشواری در تردد‬ ‫و نارضایت��ی شدید مردم شده بود که وزیر کشور در این‬ ‫دستور خواستار فعالی��ت نداشتن نمایشگاه در شرایط‬ ‫خاص مانند بارندگی و الودگی هوا شد‪.‬‬ ‫هیات تجاری ات��اق بازرگانی تهران که به‬ ‫پک��ن‪ ،‬پایتخ��ت چین سفر ک��رده بود‪ ،‬پس‬ ‫از دیدار ب��ا مقامات ش��ورای توسعه تجارت‬ ‫بین الملل چین‪ ،‬به اتاق بازرگانی پکن رفت و‬ ‫با مسئوالن این اتاق دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش سای��ت خبری ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬در این دیدار معاون ات��اق بازرگانی‬ ‫پک��ن نیز در سخنانی توضی��ح داد‪ :‬این اتاق‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۷۸‬راه ان��دازی ش��ده و بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬نی��روی انسان��ی دارد‪ .‬به گفت��ه خانم‬ ‫وو (‪ )Wu‬بخش ه��ای تج��ارت بین المل��ل‪،‬‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬نمایشگاهی‪ ،‬همای��ش‪ ،‬تبلیغات و‬ ‫تولی��دات فرهنگی در این ات��اق فعال است‬ ‫و ای��ن ات��اق ‪ ۱۶‬شعب��ه در نق��اط مختلف‬ ‫پایتخ��ت چین دارد‪ .‬او ب��ه نیاز هر دو کشور‬ ‫به توسعه همکاری های بلندمدت اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬برنامه ما توسعه فعالیت های تجاری‬ ‫و اقتص��ادی ازس��وی شرکت ه��ای کوچک‬ ‫و متوس��ط اس��ت‪ ،‬به همین منظ��ور هم در‬ ‫سایت اتاق پکن بخشی به زبان فارسی ایجاد‬ ‫کردی��م تا شرکت های ایرانی ه��م بتوانند از‬ ‫سایت ما و اطالع��ات موجود در ان استفاده‬ ‫کنند‪ .‬تاکنون شرکت های کوچک و متوسط‬ ‫از ح��دود ‪ ۴۰‬کشور دنیا خ��ود را در سایت‬ ‫اتاق پکن ثبت نام و معرفی کرده اند که ‪۸۰۰‬‬ ‫شرک��ت ایرانی نیز در بین انه��ا وجود دارد‪.‬‬ ‫خان��م وو ادامه داد‪ :‬این سای��ت امار بازدید‬ ‫بسیار خوب��ی دارد و تاکن��ون بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نف��ر از بخش های مختل��ف ان بازدید‬ ‫کرده اند‪ .‬باتوجه به اینکه شرکت های کوچک‬ ‫و متوسط از نظر مالی محدودیت های زیادی‬ ‫دارن��د‪ ،‬فراهم ک��ردن چنین امکان��ی برای‬ ‫انه��ا سودمند اس��ت و از ان ب��رای معرفی‬ ‫توانمندی های خودشان ب��ه سایر شرکت ها‬ ‫در نق��اط مختلف دنی��ا استف��اده می کنند‪.‬‬ ‫معاون ات��اق بازرگانی پکن اف��زود‪ :‬چین در‬ ‫ح��ال پیش بردن پ��روژه «یک کمربند‪ ،‬یک‬ ‫راه» است و شرکت ها و موسسات خصوصی‬ ‫هم می توانند در این پروژه بزرگ که احیای‬ ‫جاده ابریشم اس��ت‪ ،‬مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫وو همچنین تاکید ک��رد‪ :‬اتاق پکن می تواند‬ ‫درباره اشنا ک��ردن شرکت های ایرانی که از‬ ‫طرف ات��اق بازرگانی تهران معرفی می شوند‬ ‫ب��ا شرکت های چین��ی نیز فعالی��ت کند‪ .‬او‬ ‫همچنی��ن بیان کرد‪ :‬دو ات��اق تهران و پکن‬ ‫می توانند در حوزه نمایشگاه ها همکاری های‬ ‫بیشتر و گسترده ت��ری با هم داشته باشند و‬ ‫در ای��ن زمینه فهرست نمایشگاه های ساالنه‬ ‫در ته��ران و پکن از طریق اتاق ها برای اعضا‬ ‫ارس��ال ش��ود‪ .‬مع��اون ات��اق بازرگانی پکن‬ ‫همچنی��ن موافقت کرد که ب��ه شرکت های‬ ‫ایرانی که از طرف اتاق بازرگانی تهران معرفی‬ ‫شوند ت��ا ‪ ۵۰‬درصد در هزینه های حضور در‬ ‫نمایشگاه های شهر پک��ن تخفیف داده شود‬ ‫و همچنین بررسی هایی انج��ام شود تا اتاق‬ ‫ته��ران و اتاق پکن بتوانند در نمایشگاه هایی‬ ‫که برگزار می ش��ود به طور رایگان غرفه هایی‬ ‫برای هم در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹گذر از تنگنای تحریم‬ ‫در ادام��ه این نشست‪ ،‬مسع��ود خوانساری‬ ‫نی��ز با اشاره ب��ه سهم ‪ ۴۰‬درص��دی اتاق در‬ ‫اقتص��اد و تولی��د کشور اظهار ک��رد‪ :‬به دلیل‬ ‫اهمیت موض��وع ارتباطات گسترده اقتصادی‬ ‫و پیگی��ری مسائل شرکت ه��ای خصوصی و‬ ‫فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬میز و دپارتمان ویژه چین‬ ‫در اتاق بازرگانی تهران شکل گرفته و در حال‬ ‫فعالیت است‪.‬‬ ‫خوانساری همچنین از رئیس و معاون اتاق‬ ‫پک��ن برای حضور در ات��اق بازرگانی تهران و‬ ‫بازدی��د از صنایع استان تهران دعوت به عمل‬ ‫اورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گرچه تحریم ها مشکالتی‬ ‫را ب��رای کشور م��ا ایجاد کرده ام��ا با تالش‬ ‫همه جانب��ه در حال گذر از این مرحله سخت‬ ‫و تنگن��ا هستیم و به نظر می رس��د اثر منفی‬ ‫تحریم ه��ا بر اقتصاد ای��ران تخلیه شده باشد‪.‬‬ ‫خوانساری همچنین ب��ا استقبال از همکاری‬ ‫دو ات��اق در حوزه نمایشگاه ه��ای تخصصی‪،‬‬ ‫پیشنه��اد راه ان��دازی یک نمایشگ��اه دائمی‬ ‫ازس��وی اتاق بازرگانی پکن در تهران را داد و‬ ‫گفت‪ :‬در صورت امکان سرمایه گذاری ازسوی‬ ‫سرمایه گذار چینی‪ ،‬ات��اق بازرگانی تهران نیز‬ ‫همراهی و مساع��دت الزم را به عمل خواهد‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫خوانساری ب��ا اشاره به دیدار خود با معاون‬ ‫اول ش��ورای توسعه تج��ارت بین الملل چین‪،‬‬ ‫از توافق ب��رای راه اندازی کارگروه داوری بین‬ ‫بازرگانان دو کشور‪ ،‬به عنوان اقدامی مثبت یاد‬ ‫کرد که می تواند پشتوانه فعاالن اقتصادی هر‬ ‫دو کشور باشد‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫تغییر استراتژی نمایشگاه صنعت چاپ در رویارویی با تحریم ‬ ‫تالش ایران و چین برای‬ ‫توسعه همکاری های‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫شرکت های داخلی‬ ‫جایگزین سازنده پروژه‬ ‫شهرک کاویان می شوند‬ ‫رئیس اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت فریمان‬ ‫از روند تکمیل واحد تولیدی انواع نان صنعتی و‬ ‫س��یلوی ‪ ۲۰‬هزارتنی جهش در شهرک صنعتی‬ ‫کاویان بازدید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬هادی اکب��ری در جریان این‬ ‫بازدی��د اظهارکرد‪ :‬این بازدید به منظور بررس��ی‬ ‫مس��ائل و مش��کالت موج��ود در تکمیل واحد‬ ‫تولی��دی ن��ان صنعتی و س��یلوی ذخیره گندم‬ ‫ش��رکت جهش‪ ،‬انجام ش��ده و میزان پیشرفت‬ ‫فیزیکی پروژه مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬این طرح‬ ‫دارای ‪۹۲‬درصد پیشرفت فیزیکی است که به دلیل‬ ‫اجرا نشدن تعهدات شرکت سازنده ماشین االت‬ ‫ب��رای نصب و راه اندازی‪ ،‬تاکنون تکمیل نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از انجایی ک��ه امکان اجرای‬ ‫تعهدات ازس��وی رطرف خارجی میس��ر نیست‪،‬‬ ‫مجری طرح با چند شرکت داخلی و دانش بنیان‬ ‫در حال مذاکره برای نصب ماشین االت بوده که‬ ‫در صورت اجرایی شدن‪ ،‬پروژه یادشده در ‪ 6‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۹‬راه اندازی خواهد شد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫این طرح با اش��تغال مستقیم ‪ ۵۵‬نفر‪ ،‬در زمینی‬ ‫به مس��احت ‪۱۷۲۰۰‬متر بازیر بنای‪ ۳۸۰۰‬متر و‬ ‫نیزان س��رمایه گذاری ‪۱۹‬میلیارد تومان در حال‬ ‫س��اخت بوده و در صورت راه اندازی محصوالتی‬ ‫چون نان لواش‪ ،‬نان بربری و ش��یرینی اردی را‬ ‫تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫رفع محدودیت کشت‬ ‫زعفران در مازندران‬ ‫مدی��ر باغبان��ی س��ازمان جه��اد کش��اورزی‬ ‫مازن��دران گفت ک��ه پس از انجام یک سلس��له‬ ‫اقدام ه��ای حفاظت��ی الزم از حوزه کش��اورزی‬ ‫اس��تان‪ ،‬محدودیت های کشت زعفران در استان‬ ‫برداش��ته شده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫هادی‬ ‫ای��زدی ضمن بیان این مطلب گف��ت‪ :‬در انتقال‬ ‫محص��ول از ی��ک نقطه به نقطه دیگ��ر برخی از‬ ‫بیماری ه��ا می توان��د به راحت��ی منتقل ش��ود و‬ ‫به همی��ن دلیل در انتقال پی��از زعفران هم این‬ ‫موضوع مورد توجه قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫راس��تا باید با هماهنگی مدیری��ت حفظ نباتات‬ ‫س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان خراسان‪ ،‬بر‬ ‫کش��ت این محصول در مازندران نظارت و بازدید‬ ‫انجام می ش��د که هماهنگی های الزم انجام شد‬ ‫و برخی محدودیت های کش��ت زعفران و انتقال‬ ‫پیاز از خراس��ان به مازندران برداشته شده است‪.‬‬ ‫ایزدی شیوع افت مگس مدیترانه ای را که اکنون‬ ‫خس��ارت هایش به باغ های مرکبات اس��تان هم‬ ‫رس��ید‪ ،‬ناشی از انتقال محصول از نقطه ای خارج‬ ‫از اس��تان به مازندران دانس��ت و در باره هرگونه‬ ‫انتقال محصول و کش��ت انها بدون هماهنگی در‬ ‫استان هشدار داد‪ .‬معاون باغبانی جهادکشاورزی‬ ‫مازندران توسعه کشت گیاهان دارویی در استان‬ ‫را مانن��د کش��ت گلخان��ه ای از اولویت های این‬ ‫مجموعه برشمرد و گفت که دولت برای پرداخت‬ ‫تس��هیالت به متقاضیان در راس��تای حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاران هی��چ محدودیتی ن��دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬س��ال گذشته از محل اش��تغال روستایی‬ ‫و عش��ایری برای توس��عه گلخانه ها ‪ ۲۳‬میلیارد‬ ‫توم��ان تس��هیالت بانکی به ‪ ۱۴۰‬به��ره بردار در‬ ‫اس��تان پرداخت ش��د و س��هم مازندران هم در‬ ‫ایجاد فضای گلخانه ای ‪ ۲۵۰‬هکتار است‪ .‬ایزدی‬ ‫حمای��ت از کش��ت زعفران را ه��م از برنامه های‬ ‫جه��اد کش��اورزی مازن��دران برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل محدودیت های گذش��ته برای‬ ‫کش��ت این محصول در اس��تان برداشته شده اما‬ ‫مشکل مهم کشت زعفران هزینه باالی ان است‬ ‫ک��ه بخش زی��ادی از ان به تهی��ه پیاز و محصور‬ ‫ک��ردن باغ ها مربوط می ش��ود‪ .‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫بخش��ی از نیازه��ای مال��ی این بخ��ش در قالب‬ ‫تس��هیالت گیاهان دارویی پرداخت می شود اما‬ ‫کش��اورزان باید درباره احتمال انتقال بیماری از‬ ‫طریق محصول جدید به اس��تان هوش��یار و اگاه‬ ‫باش��ند و مراقبت های الزم را انجام دهند‪ .‬کشت‬ ‫زعفران در مناطق کوهس��تانی شرق مازندران از‬ ‫اواخر دهه ‪ ۸۰‬و اوایل دهه ‪ ۹۰‬ازس��وی بعضی از‬ ‫کش��اورزان به صورت محدود و ازمایش��ی شروع‬ ‫شد و سال ‪ ۹۴‬برای نخستین بار با برداشت حدود‬ ‫نیم تن گل زعفران در روس��تای اندرات و پیته نو‬ ‫شهرس��تان بهش��هر به طور رسمی به محصوالت‬ ‫قابل کشت در اراضی استان اضافه شد‪ .‬در زمان‬ ‫حاضر اطالع دقیقی از س��طح زیر کشت زعفران‬ ‫که به طور پراکنده و گاهی غیررسمی در مناطق‬ ‫کوهس��تانی مازندران کش��ت می شود در دست‬ ‫نیس��ت اما کش��ت ان در شهرستان های گلوگاه‪،‬‬ ‫بهش��هر و نکاء در شرق استان در حال گسترش‬ ‫است‪ .‬کشت زعفران در این مناطق از اوایل مرداد‬ ‫تا شهریور شروع می شود و زمان برداشت ان هم‬ ‫اواخر مهر تا اوایل اذر بسته به اقلیم منطقه است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگزاری همایش توسعه روابط تجاری تهران‪-‬دوشنبه‬ ‫تاجیکستان میزبان نمایشگاه اختصاصی ایران می شود‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در سال ‪،۹۷‬‬ ‫‪۷۱‬درصد‬ ‫صادرات‬ ‫کشورمان به‬ ‫تاجیکستان‬ ‫مربوط به‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫بوده است‬ ‫در اس��تانه اجرای نمایش��گاه اختصاصی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در تاجیکستان که از ‪ ۳۰‬اذر تا ‪ ۵‬دی‬ ‫امس��ال در شهر دوشنبه برپا می شود‪ ،‬همایش توسعه‬ ‫روابط تجاری ایران و تاجیکستان در سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت خراس��ان رض��وی‪ ،‬علی‬ ‫غفوری مق��دم‪ ،‬معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت‬ ‫س��ازمان در این همای��ش‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫که ازس��وی شرکت نمایش��گاه های بین المللی مشهد‬ ‫اجرایی شده‪ ،‬پنجمین نمایش��گاهی است که ازسوی‬ ‫استان در این کشور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه ب��ا تالش ه��ای وزارت امور‬ ‫خارج��ه و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��رایط‬ ‫م��راودات تجاری با تاجیکس��تان رو ب��ه بهبود نهاده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیاست دولت‪ ،‬توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه‬ ‫در کش��ورهای اس��یای میانه‪ ،‬کش��ورهای همسایه و‬ ‫کشورهایی که نزدیک های گوناگونی با ما دارند‪ ،‬است‬ ‫و با توجه به اینکه کش��ور تاجیکستان دارای همه این‬ ‫ویژگی هاست که باید از شرایط به وجود امده استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عضویت م��ا در اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا شامل ‪ ۵‬کشور بزرگ می شود و بیش از ‪۸۶۰‬‬ ‫قل��م کاال را در بر می گیرد‪ ،‬اتفاق بزرگی اس��ت که در‬ ‫حوزه صادرات کش��ورمان افتاده‪ ،‬اف��زود‪ :‬نحوه حضور‬ ‫ما در این فرایند‪ ،‬بس��یار مهم اس��ت و باید بتوانیم با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های موجود‪ ،‬وضعی��ت صادرات را‬ ‫بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫غفوری مق��دم تاکید کرد‪ :‬کش��ور تاجیکس��تان در‬ ‫حوزه های صنایع غذایی به ویژه ش��یرینی و ش��کالت‪،‬‬ ‫محصوالت پتروشیمی‪ ،‬مصالح ساختمانی‪ ،‬شوینده ها‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دامداری و مرغداری‪ ،‬به واردات نیاز دارد‬ ‫و با توجه به داشتن توانایی‪ ،‬فناوری و امکان صادرات‬ ‫این محصوالت باید از فرصت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در کن��ار فعالیت های نمایش��گاهی‪ ،‬باید ایجاد مرک��ز تجاری دائمی‬ ‫ایران در تاجیکس��تان و ایجاد نمایندگی هایی برای برندهای قوی و‬ ‫معتبرمان در تاجیکستان را در اولویت قرار دهیم‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کنار فعالیت های نمایش��گاهی‪ ،‬باید‬ ‫ایج��اد مرکز تج��اری دائمی ایران در تاجیکس��تان و‬ ‫ایجاد نمایندگی هایی برای برندهای قوی و معتبرمان‬ ‫در تاجیکس��تان را در اولوی��ت قرار دهی��م که در هر‬ ‫‪ ۳‬بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی این امادگی را داریم‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش‪ ،‬محمدعلی امیرفخری��ان‪ ،‬رئیس‬ ‫اداره بازرگانی خارجی سازمان نیز اظهارکرد‪ :‬صادرات‬ ‫کش��ور تاجیکس��تان به کش��ورهای گوناگون در سال‬ ‫گذشته میالدی بیش از یک میلیارد دالر و واردات ان‬ ‫از سایر کشورها ‪ ۳‬میلیارد دالر بوده است و عمده ترین‬ ‫کش��ورهای شریک صادراتی اش ش��امل ترکیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬سوئیس‪ ،‬ایران و الجزایر و عمده ترین شریکان‬ ‫وارداتی ان ش��امل روسیه‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬چین و ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عم��ده کااله��ای صادراتی این کش��ور‬ ‫ش��امل دام زنده‪ ،‬ماهی‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬انرژی برق‪ ،‬پنبه‪،‬‬ ‫می��وه‪ ،‬روغن های گیاهی و نس��اجی و عمده کاالهای‬ ‫وارداتی ان نیز ش��امل مواد پتروش��یمی‪ ،‬اکسید اهن‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات مواد غذای��ی و غالت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امیر فخریان با اشاره به اینکه در سال ‪ ۷۱ ،۹۷‬درصد‬ ‫صادرات کش��ورمان به تاجیکستان مربوط به خراسان‬ ‫رض��وی بوده اس��ت افزود‪ :‬در س��ال گذش��ته‪ ،‬از ‪۷۸‬‬ ‫میلیون دالر صادرات غیرنفتی ایران به تاجیکس��تان‪،‬‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون دالر مربوط به استان خراسان رضوی بوده‬ ‫ک��ه این رقم‪ ،‬معادل ‪ ۲.۴‬درصد کل صادرات غیرنفتی‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اﻗﻼم ﻋﻤﺪه ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن شام��ل ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ رﻧﮓها و ورﻧﯽها‪،‬‬ ‫اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﻪ‪ ،‬دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﭘﻮدر‪ ،‬اﮐﺴﯿﺪ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم‪،‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ داروه��ا‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮﻟه ه��ا و ﭘﺮوﻓﯿل ه��ای ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ ورق ه��ای ﺷﯿﺸﻪ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﺖ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ نان ه��ا و ﻓﻄﯿﺮ و اﻗﻼم‬ ‫ﻋﻤﺪه واردات��ی اﯾﺮان از ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن شامل پنبه‪ ،‬پیله‬ ‫ابریش��م‪ ،‬زین��ک‪ ،‬ﻧﺦ ﻳﻚ ﻻ از اﻟﯿﺎف ﺷﺎﻧﻪ زده‪ ،‬ﻟﻮازم‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻧﮋﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و اﻧﮋﻳﻮﭘﻼﺳﺘﻲ‪ ،‬ﮐﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ ب��ه‬ ‫شک��ل رول ﻳﺎ ورق‪ ،‬ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ازﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻲ‬ ‫ﻏﯿﺮ یادشده ﺑه ﺠﺰ ﮐﭙﺴﻮل دارویی از ﻧﻮع ژﻻﺗﯿﻦ است‪.‬‬ ‫امیرفخری��ان اف��زود‪ :‬تولید و توزیع ب��رق‪ ،‬فراوری‬ ‫مواد غذایی و بسته بندی‪ ،‬تجهیزات و خدمات معدن‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل هوایی و گردشگری از فرصت های فعالیت‬ ‫در تاجیکستان است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬انتخاب معاونان وزیر امور خارجه دو‬ ‫کشور به عنوان سفیر دو کش��ور مقابل‪ ،‬برقراری پرواز‬ ‫مشه��د‪ -‬دوشنب��ه و تشکیل اتاق مشت��رک بازرگانی‬ ‫ایران و تاجیکستان‪ ،‬از مواردی است که ارتقای روابط‬ ‫در اینده را نوید می دهد‪.‬‬ ‫شرکت گاز و اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان توافقنامه امضا کردند‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬شرکت گاز استان اصفه��ان با هدف ارتقای‬ ‫فرهنگ ایمن��ی و مصرف بهینه گاز طبیعی در سطح استان با‬ ‫اداره ک��ل اموزش و پرورش اصفه��ان توافقنامه همکاری امضا‬ ‫ک��رد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬ای��ن توافقنامه به منظور‬ ‫توسعه فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی با استفاده از‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫با هدف تربیت مدیران‪ ،‬معلمان و همیاران گاز منعقد شد‪.‬‬ ‫این توافقنامه بین شرک��ت گاز استان اصفهان به نمایندگی‬ ‫سیدمصطف��ی علوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت گ��از استان اصفهان و‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان به نمایندگی محمد‬ ‫اموزش توسعه فرهنگ ایمنی به خانواده‬ ‫اعتدادی‪ ،‬مدیرکل اموزش و پرورش استان اصفهان منعقد شد‬ ‫که ط��ی ان اموزش‪ ،‬اطالع‪‎‬رسانی و توسع��ه فرهنگ ایمنی و‬ ‫مصرف بهینه گاز طبیعی در سطح اداره های اموزش و پرورش‬ ‫و مدرسه ه��ای استان اصفهان برای انتقال اموزش‪‎‬های یادشده‬ ‫ب��ه دانش اموزان و خانواده‪‎‬ه��ا تصویب شد‪ .‬در این تفاهمنامه‪،‬‬ ‫ت��ا پایان سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۰‬توافق ش��ده؛ اداره کل اموزش‬ ‫و پ��رورش است��ان نسبت به اع�لام تعداد و فهرس��ت اسامی‬ ‫معاونان پرورشی‪ ،‬نمایندگان کان��ون بازنشستگان‪ ،‬به تفکیک‬ ‫شهرستان‪‎‬ها اقدام کند‪ ،‬فضای اموزشی مناسب برای برگزاری‬ ‫نشست ه��ای اموزش��ی تخصیص ده��د و شرکت گ��از استان‬ ‫اصفه��ان نسبت به تامی��ن استاد‪ ،‬تهیه محت��وا و اجرای دوره‬ ‫اموزش��ی در هر شهرست��ان اقدام کن��د‪ .‬همچنین مقرر شد‪،‬‬ ‫فهرس��ت اسامی نمایندگان اداره های اموزش و پرورش استان‪،‬‬ ‫اداره کل نوسازی مدرسه های استان به منظور حضور در دوره‬ ‫بازاموزی تخصصی ایمنی و مصرف بهینه گاز مدرسه ها ازسوی‬ ‫اداره کل اموزش و پ��رورش استان اعالم شود‪ .‬برنامه‪‎‬ریزی در‬ ‫خصوص اطالع‪‎‬رسانی و فرهنگ‪‎‬سازی دانش‪‎‬اموزان پایه ششم‬ ‫مدرسه ها با همکاری مدی��ران مدرسه ها و اداره های اموزش و‬ ‫پرورش ازس��وی شرکت گاز استان‪ ،‬ارس��ال پیام‪‎‬های هفتگی‬ ‫ایمنی و مصرف بهینه گ��از طبیعی از طریق اتوماسیون اداری‬ ‫ب��رای تمامی مدرسه ه��ای استان ازس��وی اداره کل اموزش و‬ ‫پرورش از دیگر مواردی بود که بین این دو سازمان مورد توافق‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬حمایت از طرح‪‎‬ه��ای پژوهشی اداره کل اموزش‬ ‫و پ��رورش است��ان در زمینه گاز طبیعی ازس��وی شرکت گاز‪،‬‬ ‫دریافت گزارش عملکرد اداره های اموزش و پرورش و اداره های‬ ‫گاز شهرستان‪‎‬ها ازسوی هر دو سازمان به منظور ارزیابی میزان‬ ‫مشارک��ت هر شهرست��ان نیز دیگ��ر مواردی بود ک��ه در این‬ ‫توافقنام��ه به تصویب رسیده است‪ .‬این توافقنامه از سال ‪ ۹۴‬تا‬ ‫کنون هرسال منعقد و اجرایی شده و حاصل ان کاهش حوادث‬ ‫گاز در سطح استان بوده است‪.‬‬ ‫در دیدار استاندار فارس با سفیر افریقای جنوبی تاکید شد‬ ‫توسعه همکاری اقتصادی در دستور کار‬ ‫استاندار فارس در دیدار سفیر افریقای جنوبی در جمهوری‬ ‫اسالم��ی ای��ران گفت‪ :‬مب��ارزه ب��ا استکب��ار و ازاداندیشی از‬ ‫اشتراک های فرهنگی مردم ایران و افریقای جنوبی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از ف��ارس‪ ،‬عنایت اهلل رحیم��ی‪ ،‬استاندار‬ ‫فارس با ویکا م��ازوی کومالو‪ ،‬سفیر کشور افریقای جنوبی در‬ ‫جمهوری اسالمی ایران دیدار و پیرامون اشتراک های فرهنگی‪،‬‬ ‫ظرفیت های دو طرف ب��رای گسترش همکاری های اقتصادی‬ ‫و مب��ادالت تجاری و راه ه��ای توسعه همک��اری‪ ،‬گفت وگو و‬ ‫تبادل نظ��ر کردن��د‪ .‬استاندار فارس در این دی��دار با اشاره به‬ ‫پیشینه تاریخی فرهنگی غنی ف��ارس‪ ،‬شناخت این استان را‬ ‫مترادف با شناختن ایران دانست و با اشاره به اینکه مردم ایران‬ ‫همواره یاد و خاطره نلسون ماندال‪ ،‬رهبر فقید افریقای جنوبی‬ ‫را گرام��ی می دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬او انسان��ی ازاده‪ ،‬ازادیخواه و‬ ‫دارای اراده قدرتمند بود و این ویژگی ها نگاهی مثبت از کشور‬ ‫افریقای جنوبی در اذهان ایرانیان ایجاد کرده است‪ .‬رحیمی‪،‬‬ ‫ازادی اندیشی‪ ،‬مبارزه با استکبار و حمایت از مظلومان در همه‬ ‫نقاط جهان را از اشتراک های فرهنگی دو ملت ایران و افریقای‬ ‫جنوبی برشم��رد و با اشاره به ویژگی های قومی‪ ،‬جغرافیایی و‬ ‫ویژگی ه��ای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی فارس‪ ،‬به تشریح‬ ‫توانمندی ه��ای ای��ن است��ان در بخش های گوناگ��ون علمی‪،‬‬ ‫اموزشی‪ ،‬تج��اری‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬گردشگ��ری‪ ،‬سالمت و پزشکی‬ ‫و‪ ...‬پرداخ��ت‪ .‬وی همچنی��ن از مواضع افریق��ای جنوبی در‬ ‫ارتب��اط با جمهوری اسالمی ای��ران تشکر کرد و افزود‪ :‬پس از‬ ‫تحریم های امریکا که با اهداف سیاسی به ابزاری برای فشار به‬ ‫ایران تبدیل شده‪ ،‬افریقای جنوبی حامی خوبی برای جمهوری‬ ‫اسالم��ی بوده است ‪ .‬نماینده عالی دول��ت در استان فارس با‬ ‫تاکید بر اینک��ه ملت ایران‪ ،‬ملتی فرهنگ م��دار و ازاداندیش‬ ‫هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬جمه��وری اسالمی ایران همواره در برابر‬ ‫زیاده خواهی ه��ا و یک جانبه گرایی های استکبار مقاومت کرده‬ ‫و ای��ن ایستادگ��ی را ادامه خواهد داد‪ .‬رحیم��ی با بیان اینکه‬ ‫دول��ت باوجود تحریم ها و فشارهای موج��ود کشور را به نحو‬ ‫مطلوب��ی اداره کرده‪ ،‬خاطرنشان ک��رد‪ :‬قرن بیست ویک زمان‬ ‫زورگویی یک قدرت خاص نیست و همه ملت ها با برخورداری‬ ‫از ت��وان و ظرفیت های خود می توانند در چارچوب منافع ملی‬ ‫خ��ود تصمیم گرفته و اق��دام کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در دنیای‬ ‫امروز باید حرکت به سمت منافع مشترک‪ ،‬گفت وگو و مفاهمه‬ ‫جایگزین یک جانبه گرایی و زورگویی شود‪ .‬رحیمی با یاداوری‬ ‫اینک��ه جهان کنونی بزرگ ت��ر از ان است که یک کشور خود‬ ‫را ارب��اب و دیگ��ران را رعی��ت تلقی کند‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس امکان برق��راری ارتباط بین کشوره��ای جهان وجود‬ ‫دارد‪ .‬استاندار فارس ضمن استقبال از توسعه روابط سیاسی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و فرهنگی با افریقای جنوب��ی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر حجم مب��ادالت اقتصادی بین دو کشور کم است‬ ‫ک��ه امیدواریم ب��ا تقویت روزافزون روابط شاه��د افزایش این‬ ‫مبادالت باشیم‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬هر دو کشور نیازها و توانمندی هایی دارند‬ ‫که می توانند براساس این توانمندی ها به رفع نیازهای یکدیگر‬ ‫در بست��ر تعامل و ارتباط دو جانب��ه بپردازند‪ .‬رحیمی با بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه تحریم ه��ا در حوزه گردشگری اثرگذار‬ ‫نیست‪ ،‬تقوی��ت ارتباط دو کشور در ای��ن زمینه می تواند گام‬ ‫نخست در توسعه رواب��ط باشد‪ .‬استاندار فارس ابراز امیدواری‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان غربی خبر داد‬ ‫صدور ‪ ۱۳۱‬پروانه بهره برداری صنعتی‬ ‫رئی��س سازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت است��ان اذربایجان غربی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در راستای رونق تولید و توسعه زمینه های ایجاد اشتغال‬ ‫در ‪ ۷‬م��اه نخس��ت امس��ال ‪ ۱۳۱‬واحد صنعت��ی با دریاف��ت پروانه‬ ‫بهره برداری از این سازمان شروع به تولید کرده و راه اندازی شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫استان اذربایجان غربی‪ ،‬غالمرضا بابایی گفت‪ :‬در راستای رونق تولید‬ ‫و توسعه زمینه های ایجاد اشتغال در ‪ ۷‬ماه نخست امسال ‪ ۱۳۱‬واحد‬ ‫صنعتی با دریافت پروانه بهره ب��رداری از این سازمان شروع به تولید‬ ‫وراه اندازی شداند‪ .‬وی افزود‪ :‬با شروع به کار ‪ ۱۳۱‬واحد صنعتی جدید‬ ‫در استان اذربایجان غربی؛ ضمن توسعه و رونق خطوط تولید‪ ،‬زمینه‬ ‫اشتغ��ال برای ‪ ۹۴۲‬نفر فراهم شده است‪ .‬بابایی در ادامه اضافه کرد‪:‬‬ ‫ب��رای راه اندازی واحد های جدید در ‪ ۷‬ماه نخست امسال افزون بر ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۰۹‬میلیارد ریال سرمایه گذاری انج��ام شده است‪ .‬رئیس‬ ‫سازم��ان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان غربی عنوان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اهمیت رونق تولی��د و رفع موانع و رسیدگی به مشکالت‬ ‫موجود در مسیر واحد های تولیدی صنعتی‪ ،‬در سال جاری که مزین‬ ‫به نام رونق تولی��د از سوی رهبر معظم انقالب شده ‪ ۲۹‬واحد راکد و‬ ‫غیرفعال‪ ،‬احیا و به چرخه تولید بازگردانی شده است‪.‬‬ ‫بابای��ی همچنین بی��ان کرد‪ :‬در راستای حمای��ت از تولید داخل و‬ ‫رونق بخشی به تولید واحد های نیمه فعال که به دلیل کمبود سرمایه‬ ‫در گردش و مشکالت متفاوت با بررسی موانع موجود در این واحد ها‬ ‫‪ ۳۵‬واح��د نیمه فع��ال به تولی��د با ظرفیت صد در ص��دی بازگردانی‬ ‫شدان��د‪ .‬وی اذع��ان کرد‪ :‬ب��رای احیاء و فعال س��ازی واحد های راکد‬ ‫و نیمه فع��ال است��ان تسهیالت افزون بر ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۳۵‬میلیارد ریال‬ ‫تسهی�لات از محل مصوبات ستاد تسهی��ل و رفع موانع تولید استان‬ ‫تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫کرد ب��ا تشکیل کارگروه کاری شاهد ارتق��ای روابط فرهنگی‬ ‫و اقتص��ادی بین دو کشور باشیم‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬ویکا‬ ‫م��ازوی کومالو‪ ،‬سفیر کش��ور افریقای جنوب��ی در جمهوری‬ ‫اسالمی ای��ران نیز گف��ت‪ :‬براساس مطالعات انج��ام شده در‬ ‫تالش هستیم زمینه های همک��اری با استان فارس را یافته و‬ ‫ب��ا شرکت ها و بخش های گوناگ��ون وارد همکاری شویم‪ .‬وی‬ ‫بر لزوم مشارکت شرکت ها و فعاالن حوزه های گوناگون استان‬ ‫ف��ارس و افریقای جنوبی در نمایشگاه های گوناگون برپا شده‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بی شک ارتباط شرکت ها و بنگاه های کوچک‬ ‫و متوسط در شرایط کنونی تحریم امکان پذیر است و می تواند‬ ‫به توسعه روابط کمک کن��د‪ .‬سفیر افریقای جنوبی همچنین‬ ‫ب��ه نشست های خود و هی��ات همراهش با شه��ردار شیراز و‬ ‫ات��اق بازرگانی فارس اشاره و اضافه ک��رد‪ :‬در این دیدارها نیز‬ ‫زمینه های مناسب و مشترک برای همکاری بررسی شد‪.‬‬ ‫ویکا مازوی کومالو‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از نخستین همکاری هایی که‬ ‫به زودی محقق می ش��ود برقراری پیوند خواهرخواندگی میان‬ ‫شیراز و ژوهانسبورگ است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۶‬درصدی سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه معادن‬ ‫همچنی��ن رئیس سازم��ان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫است��ان اذربایج��ان غرب��ی اظهارکرد‪ :‬در ‪ ۷‬م��اه امسال‬ ‫سرمایه گ��ذاری در ح��وزه بهره ب��رداری از معادن استان‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۶‬درصد و از لحاظ ایج��اد اشتغال بیش از ‪۸‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪ .‬غالمرضا بابایی گفت‪ :‬در ‪ ۷‬ماه‬ ‫امسال سرمایه گ��ذاری در حوزه بهره ب��رداری از معادن‬ ‫استان بیش از ‪ ۴۶‬درصد و از لحاظ ایجاد اشتغال بیش از‬ ‫‪ ۸‬درصد رشد داشته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در همین بازه‬ ‫زمان��ی ‪ ۲۸‬پروانه بهره برداری ب��ا حجم استخراج ساالنه‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۸۵‬هزارتن مواد معدنی صادر شده که نسبت‬ ‫به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ‪ ۱۰۵‬درصد‬ ‫افزای��ش داشته اس��ت‪ .‬بابایی گفت‪ :‬با ب��ه بهره برداری‬ ‫رسیدن ‪ ۲۸‬مع��دن جدید در سال جاری زمینه اشتغال‬ ‫مستقی��م برای ‪ ۲۲۷‬نفر فراهم ش��د و برای بهره برداری‬ ‫از ای��ن معادن بیش از ‪ ۲۰۸‬ه��زار و ‪ ۸۱۵‬میلیون ریال‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت است��ان اذربایجان غربی همچنین عنوان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۴۶۹‬معدن دارای پروان��ه بهره برداری با‬ ‫ظرفی��ت استخ��راج ساالنه بی��ش از ‪ ۱۶‬میلیون و ‪۷۵۷‬‬ ‫هزارت��ن و با حجم سرمایه گذاری ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۵۷‬میلیارد‬ ‫ری��ال و اشتغالزای��ی برای ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۲۹۵‬نفر در استان‬ ‫مشغ��ول به فعالی��ت هستند‪ .‬به گفت��ه رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان در اذربایجان غربی ‪۲۰۵‬‬ ‫مح��دوده معدنی در حال انجام مراحل اکتشافی هستند‬ ‫و ‪ ۲۹‬مع��دن دارای گواهی کش��ف هستند که درشرف‬ ‫بهره برداری هستند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫دلخوش به نوسان های ارزی نباشید‬ ‫فضاسازی دالالن در فضای مجازی‬ ‫ریسک سرمایه گذاری همچنان وجود دارد‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بان��ک مرک��زی هش��دار داد ک��ه مراق��ب‬ ‫پیامک های جعلی رم��ز پویا باشید‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبِن��ا‪ ،‬به دنب��ال شروع مرحل��ه اطالع رسانی و‬ ‫اق��دام مشتریان بانکی ب��رای دریافت رمز پویا‪،‬‬ ‫بان��ک مرک��زی جمه��وری اسالمی ای��ران به‬ ‫اطالع می رساند هموطن��ان نسبت به دریافت‬ ‫پیامک های جعلی مراقب باشند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه ب��ه اگاه��ی می رسان��د‬ ‫به منظور جلوگیری از هرگونه فیشینگ و وقوع‬ ‫کالهبرداری ه��ای اینترنت��ی در حساب ه��ای‬ ‫بانکی‪ ،‬مراجعه به سایت بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتب��اری و همچنی��ن سایت بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫درست تری��ن روش برای اط�لاع از فعال سازی‬ ‫رمز پویا است‪.‬‬ ‫کاهش تعداد کارت های‬ ‫بانکی دارای تراکنش‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ن��رخ ارز پس از پشت س��ر گذاشت��ن نوسان های‬ ‫شدی��د قیمتی در سال ‪ ،۹۷‬در حالی از ابتدای سال‬ ‫روند کم وبیش کاهشی به خود گرفت و تا کانال ‪۱۱‬‬ ‫هزارتوم��ان ریزش کرد که در چن��د روز گذشته بار‬ ‫دیگ��ر شاهد نوسان ن��رخ ان در مقایسه با چند ماه‬ ‫گذشته بودیم‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در حالی انتظارات ناشی از تقاضای‬ ‫فصل��ی‪ ،‬عوام��ل سیاسی و همچنین اخب��ار افزایش‬ ‫ن��رخ بنزین را از دالیل مهم این رش��د نرخ در بازار‬ ‫ارز عن��وان ک��رده ک��ه دالر‪ ،‬پ��س از افزای��ش نرخ‬ ‫بنزی��ن‪ ،‬رشدی ح��دود ‪ ۳۰۰‬توم��ان را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگرچه افزایش نرخ بنزین‪ ،‬به گفته رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬تاثی��ر تورمی ‪ ۴‬واحد درص��دی را خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما انچ��ه از شرایط فعلی ب��ازار ارز حکایت‬ ‫دارد‪ ،‬ت�لاش دالالن برای ملته��ب کردن بازار ارز به‬ ‫بهانه تورم ناش��ی از بنزین است که سبب شده نرخ‬ ‫دالر ب��دون هیچ عامل بنیادینی در چند روز گذشته‬ ‫رشد کند‪.‬‬ ‫دالالن ب��ازار ارز که در هر شرایطی به هر بهانه ای‬ ‫متوس��ل می شوند تا ب��ا ایجاد تالط��م در این بازار‪،‬‬ ‫س��ودی موقت را ب��رای خود کسب کنن��د‪ ،‬این بار‪،‬‬ ‫افزای��ش نرخ بنزی��ن را بهانه کرده اند ت��ا بتوانند با‬ ‫موج سواری روی ن��رخ بنزین‪ ،‬سودی به دست اورند‬ ‫و به التهاب بازار دامن بزنند‪.‬‬ ‫مسائ��ل مربوط ب��ه تح��والت برج��ام و گام های‬ ‫هست��ه ای ای��ران تاکنون از مهم تری��ن بهانه ها برای‬ ‫ایجاد نوسان در ن��رخ دالر بوده اما به دلیل مدیریت‬ ‫دول��ت و بان��ک مرک��زی و همچنین کاه��ش تاثیر‬ ‫روانی مسائل سیاس��ی‪ ،‬به تدریج این بهانه از دالالن‬ ‫گرفته ش��ده و کمتر شاهد این موض��وع هستیم که‬ ‫ب��ازار ارز نسبت به تحوالت سیاس��ی واکنش منفی‬ ‫نشان دهد‪.‬‬ ‫ام��ا این بار ان ها‪ ،‬موضوع افزای��ش نرخ بنزین را‬ ‫بهان��ه قرار داده اند و ب��ا فضاسازی در فضای مجازی‬ ‫ت�لاش دارند بر اتش گرانی ک��اذب دالر بدمند و از‬ ‫این نوسان گیری سودی به دست اورند‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب ن��رخ دالر که در اخری��ن روز کاری‬ ‫هفت��ه گذشته و پیش از بسته شدن بازارها ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان بود‪ ،‬روز جمعه‪ ،‬روندی صعودی یافت‬ ‫و در نخستی��ن روز هفته ن��رخ دالر در صرافی های‬ ‫بانک��ی به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬توم��ان و در بازار ازاد به‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تورمی ‪ ۴‬واحد درصدی‬ ‫این شرای��ط در حالی بر ب��ازار ارز حاکم شده که‬ ‫رئیس کل بان��ک مرکزی در واکنش به این نوسان ها‬ ‫در صفح��ه اینستاگ��رام خود نوش��ت‪ :‬متوسط نرخ‬ ‫دالر در ب��ازار ازاد در ‪ ۳‬م��اه گذشته‪ ،‬با ثبات نسبی‬ ‫مع��ادل ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان ب��وده و در این چند‬ ‫روز تحت تاثیر انتظارات ناشی از تقاضای فصلی ارز‪،‬‬ ‫عوامل سیاسی و همچنین اخبار افزایش نرخ بنزین‪،‬‬ ‫در مقایس��ه با میانگین نرخ ‪ ۳‬م��اه گذشته‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ دالر در بازار ازاد حدود ‪ ۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه همت��ی‪ ،‬محاسب��ات اداره بررسی های‬ ‫اقتصادی بان��ک مرکزی نشان می دهد تاثیر افزایش‬ ‫ن��رخ بنزین در تورم حدود ‪ ۴‬واح��د درصد در سال‬ ‫خواه��د بود و ن��رخ کنون��ی ارز تحت تاثی��ر عوامل‬ ‫انتظ��اری و تداوم تحریم ها قبلی ب��وده و از پشتوانه‬ ‫عوامل بنیادینی برخوردار نیست‪ .‬همتی معتقد است‬ ‫که اگر وضعیت مطلوب ذخای��ر ارزی بانک مرکزی‬ ‫و نیز م��ازاد عرضه نسبت به تقاض��ای ارز در بخش‬ ‫اسکن��اس و حواله را نی��ز در نظر بگیریم‪ ،‬نظریه باال‬ ‫تاثی��ر افزایش نرخ بنزی��ن در تورم ح��دود ‪ ۴‬واحد درصد در‬ ‫س��ال خواهد ب��ود و نرخ کنون��ی ارز تحت تاثیر عوام��ل انتظاری‬ ‫و ت��داوم تحریم ه��ا قبلی بوده و از پش��توانه عوام��ل بنیادینی‬ ‫برخوردار نیست‬ ‫بودن ریسک سرمایه گ��ذاری در ارز همچنان پابرجا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس ک��ل بان��ک مرک��زی‬ ‫درعین ح��ال تاکید کرده که‬ ‫ارز اب��زار مناسب��ی ب��رای‬ ‫سرمایه گ��ذاری نیس��ت و‬ ‫ریسک ه��ای جدی خ��ود را‬ ‫دارد‪ .‬به گفت��ه همت��ی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی چه در بخش حواله و‬ ‫چه در بخش اسکناس در چند هفته گذشته‪ ،‬به طور‬ ‫خالص خریدار بوده است؛ بنابراین تامین ارز به طور‬ ‫ارام و منطقی انج��ام می شود و ازنظر بانک مرکزی‬ ‫تغییر خاصی در متغیرهای کلیدی بازار ایجاد نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬بارها تاکید ک��رده ام به دلیل شرایط خاص‬ ‫تحریم��ی‪ ،‬برخی عوامل سیاسی و بین المللی ممکن‬ ‫است زمینه تالش برخی نوسان گیران را (که از ثبات‬ ‫بازار ارز متضرر شده اند) برای القای انتظارات منفی‪،‬‬ ‫به وجود اورد‪ .‬به گفت��ه همتی‪ ،‬بانک مرکزی بااقتدار‬ ‫به عنوان بازارس��از در بازار ارز حضور فعال دارد‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن تاکید می کند ک��ه ارز ابزار مناسبی برای‬ ‫سرمایه گ��ذاری نیست و ریسک ه��ای جدی خود را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه نرخ دالر و بنزین‬ ‫به هرحال دالالن و سوداگران بازار ارز در شرایطی‬ ‫تالش می کنند ن��رخ ارز را همزمان ب��ا گران شدن‬ ‫نرخ بنزین ب��اال ببرند که برخ��ی صاحب نظران این‬ ‫حوزه تاکید دارند هی��چ رابطه منطقی و مستقیمی‬ ‫بین افزایش نرخ بنزین و رشد نرخ دالر وجود ندارد‪.‬‬ ‫اصغر سمیعی‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫موس��س کان��ون صراف��ان‬ ‫دراین ب��اره در گفت وگ��و با‬ ‫ایرنا با اشاره به برخی ادعاها‬ ‫برای باال ب��ردن نرخ دالر به‬ ‫بهان��ه افزایش ن��رخ بنزین‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬افزای��ش ن��رخ دالر‬ ‫می توان��د نرخ بنزین را باال بب��رد اما رابطه معکوس‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬بهای دالر تابع ن��رخ بنزین نیست‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی نرخ دالر در چن��د روز گذشته تحت تاثیر‬ ‫رشد تورم و سای��ر عوامل تمایل به افزایش داشته و‬ ‫این بار‪ ،‬بنزین را بهانه کرده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات موسس کانون صرافان اظهار کرد‪ :‬نرخ‬ ‫دالر تحت تاثی��ر میزان تورم در کشور ما و همچنین‬ ‫نرخ تورم در کشورهای حوزه دالر قرار دارد که البته‬ ‫با تعدی��ل به موقع و با شیب مالیم نرخ می تواند این‬ ‫شکاف را پرکند‪ .‬سمیعی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫شکاف نرخ تورم بین ایران و کشورهای اصلی حوزه‬ ‫دالر‪ ،‬کاهش شدید نرخ دالر را نباید انتظار داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هیچ گاه نباید نرخ دالر را سرکوب کرده‬ ‫و ان را ثاب��ت نگاه داشت‪ ،‬زی��را امکان دارد فنر نرخ‬ ‫دالر جم��ع شده و به یک باره باال برود‪ ،‬همان طور که‬ ‫در سال های گذشته رخ داده است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات موسس کانون صراف��ان اضافه کرد‪:‬‬ ‫باید اجازه داد که نرخ دالر همپا با نرخ تورم‪ ،‬نوسان‬ ‫داشت��ه باشد‪ .‬سمیعی اظهار کرد‪ :‬نرخ دالر در سال‬ ‫‪ ۹۷‬نوسان ه��ای زیادی داشت اما از ابتدای سال ‪۹۸‬‬ ‫شاه��د تالطم در ای��ن بازار نبوده ای��م و نوسان های‬ ‫اندکی وج��ود داشته که البته بهتر ب��ود اجازه داده‬ ‫ش��ود براساس نرخ تورم‪ ،‬ن��رخ دالر نیز رشد داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته وی برای مهار نرخ دالر‪ ،‬باید تورم در‬ ‫کشور تک رقمی شده و پول ملی تقویت شود‪.‬‬ ‫سمیعی با اشاره به افزایش نرخ بنزین گفت‪ :‬ثابت‬ ‫نگه داشتن ن��رخ بنزین در سال های طوالنی‪ ،‬درست‬ ‫نب��وده و باعث شده نرخ بنزین یک باره باال برود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬باید اجازه داده شود بهای بنزین براساس نرخ‬ ‫فوب خلیج فارس‪ ،‬نوسان داشته باشد و واقعی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل بنیادین برای رشد نرخ ارز نیست‬ ‫عل��ی صادقی��ن‪ ،‬کارشن��اس‬ ‫اقتص��اد نی��ز دراین ب��اره در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با تاکید‬ ‫براینکه ن��رخ ارز در حالی در‬ ‫چن��د روز گذشته ب��ه بهانه‬ ‫افزایش ن��رخ بنزی��ن‪ ،‬گران‬ ‫ش��ده ک��ه اتف��اق خاصی از‬ ‫لح��اظ بنیادی در این بازار رخ ن��داده و تغییری در‬ ‫عرض��ه و تقاضای ارز‪ ،‬شاخص اقتص��ادی‪ ،‬نرخ تورم‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی و‪ ...‬به وجود نیامده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به نظر می رسد افزایش نرخ دالر در چند روز گذشته‬ ‫بیشتر ناشی از هیجان ه��ای بازار و انتظارات تورمی‬ ‫است که پ��س از گرانی بنزین به وج��ود امده و اگر‬ ‫جل��وی این انتظارات تورم��ی گرفته نشود‪ ،‬شاید در‬ ‫مراحل بعد نگران کننده باشد‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه شکل گیری انتظارات تورمی پس‬ ‫از رش��د نرخ بنزین می توان��د بهانه خوبی برای رشد‬ ‫قیمت ه��ا در سایر بخش ها از جمله ب��ازار ارز باشد‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬در چنین شرایطی مهم ترین اقدام دولت‬ ‫و بانک مرکزی باید کنترل این انتظار ها باشد که در‬ ‫جامعه شکل گرفته است‪.‬‬ ‫سیاست گ��ذاران باید م��ردم را متقاعد کنند و به‬ ‫فع��االن اقتصادی این اطمین��ان را بدهند که خللی‬ ‫در عرضه ارز ایجاد نخواهد شد و تورم انتظاری فقط‬ ‫ناش��ی از سفته بازی است ک��ه ایجادشده و به زودی‬ ‫برطرف می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬اگر این فضا به وج��ود نیاید‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت ای��ن التهاب ه��ا ادام��ه دار ش��ود و بخشی از‬ ‫نقدینگی ه��ا به سمت بازار ارز و سایر بخش ها سوق‬ ‫پیدا کند و بار دیگر زمینه ساز نوسان های قیمتی در‬ ‫اقتصاد شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه صادقی��ن‪ ،‬در این شرای��ط ضروری است‬ ‫دولت و بانک مرکزی بر کنترل بازار ارز تمرکز کنند‬ ‫و اجازه ندهن��د عرضه و تقاضا در این بازار از تعادل‬ ‫خ��ارج شود‪ .‬بان��ک مرکزی در این م��دت در حوزه‬ ‫کنترل ب��ازار ارز و کاهش فض��ای سفته بازی موفق‬ ‫بوده و می تواند همچنان با بکارگیری اقدام های الزم‪،‬‬ ‫موفقیت های الزم را در این بخش به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹هیجان های مقطعی در بازار ارز‬ ‫مرتض��ی عزت��ی‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتص��اد نی��ز در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه سیاست‬ ‫سهمیه بن��دی و افزایش نرخ‬ ‫بنزی��ن در حال��ی در اقتصاد‬ ‫ای��ران اجرایی ش��ده که این‬ ‫مهم به ط��ور منطق��ی نباید‬ ‫روی ب��ازار ارز و سای��ر بخش ها اث��ر منفی بگذارد و‬ ‫زمینه افزایش قیمت ها را به وجود اورد‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫درای��ن سیاست تصمی��م گرفته مناب��ع اصالح نرخ‬ ‫بنزی��ن را ب��ه خانوار ها پرداخت کند ک��ه در چنین‬ ‫شرایطی نباید تاثیر معن��اداری روی نرخ ارز داشته‬ ‫باشد و قیمت ها را باال ببرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه رشد نرخ ارز در ای��ن چند روز‬ ‫بیشتر از اینکه دلیل منطقی و بنیادین داشته باشد‪،‬‬ ‫ناش��ی از عوامل دیگری همچ��ون هیجان های بازار‪،‬‬ ‫سفته ب��ازی و سوداگ��ری اس��ت و می تواند مقطعی‬ ‫باشد‪ ،‬یاداورشد‪ :‬دالالن ب��ازار ارز به بهانه رشد نرخ‬ ‫بنزی��ن در ت�لاش هستند فضایی را ایج��اد کنند تا‬ ‫بتوانن��د از این نوسان گیری سود کنند و ارزهایی که‬ ‫روی دست شان مانده را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫ای��ن کارشن��اس معتقد اس��ت الته��اب و اخالل‬ ‫به وج��ود ام��ده در ب��ازار ارز مقطع��ی و کوتاه مدت‬ ‫باش��د و ب��ه زودی رفع ش��ود‪ ،‬چ��ون درحال حاضر‬ ‫هی��چ عام��ل بنیادینی ب��رای این رشد ن��رخ وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬وی در عین حال تاکید ک��رد که با سیاست‬ ‫سهمیه بن��دی بنزین و افزایش ن��رخ ان‪ ،‬از انجایی‬ ‫که انتظار م��ی رود مصرف روزانه بنزین کاهش یابد‪،‬‬ ‫می توان امیدوار ب��ود که صادرات بنزین بیشتر شود‬ ‫که ای��ن در نهایت باعث ارزاوری ب��ه کشور خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته عزتی منطقی این است که نرخ ارز بیشتر از‬ ‫اینکه به روند رو به رشد خود ادامه دهد‪ ،‬در روزهای‬ ‫اینده با فروکش کردن شوک ها و هیجان های بازار‪،‬‬ ‫روندی کاهشی به خود بگیرد و به ثبات برسد‪.‬‬ ‫نرخ ارز در حالی‬ ‫در چند روز‬ ‫گذشته به بهانه‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫بنزین‪ ،‬گران‬ ‫شده که اتفاق‬ ‫خاصی از لحاظ‬ ‫بنیادی در این‬ ‫بازار رخ نداده‬ ‫و تغییری در‬ ‫عرضه و تقاضای‬ ‫ارز‪ ،‬شاخص ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‪ ...‬به وجود‬ ‫نیامده است‬ ‫نرخ ارز در این‬ ‫چند روز بیشتر‬ ‫از اینکه دلیل‬ ‫منطقی و بنیادین‬ ‫داشته باشد‪،‬‬ ‫ناشی از عوامل‬ ‫دیگری همچون‬ ‫هیجان های‬ ‫بازار‪ ،‬سفته بازی‬ ‫و سوداگری‬ ‫است و می تواند‬ ‫مقطعی باشد‬ ‫جدیدتری��ن گ��زارش منتشر ش��ده از سوی‬ ‫شاپ��رک نش��ان می ده��د تع��داد کارت های‬ ‫بانک��ی دارای حداقل ی��ک تراکنش در مهرماه‬ ‫کاهش یافته و تعداد ان به ‪ ۱۰۰‬میلیون و ‪۶۳۴‬‬ ‫هزار کارت رسیده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬بررس��ی امارهای گزارش‬ ‫اقتص��ادی مهرماه ‪ ۱۳۹۸‬شبک��ه الکترونیکی‬ ‫پرداخت ک��ارت (شاپرک) نش��ان می دهد در‬ ‫این م��دت بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون و ‪ ۶۳۴‬هزار و‬ ‫‪ ۴۵۶‬کارت بانکی از جمله کارت های اعتباری‪،‬‬ ‫برداش��ت و هدی��ه و بُن ک��ارت حداق��ل ی��ک‬ ‫تراکن��ش را داشتند؛ از س��وی دیگر بررسی ها‬ ‫نش��ان می دهد در شهری��ور امسال یعنی پایان‬ ‫تابست��ان‪ ،‬تع��داد ‪ ۱۰۱‬میلی��ون و ‪ ۲۳۶‬هزار و‬ ‫‪ ۲۱۵‬کارت بانک��ی تراکنش داشتند که نشان از‬ ‫کاه��ش ‪ ۰.۵۹‬درصدی تعداد کارت های بانکی‬ ‫دارای دست کم ی��ک تراکنش در مهرماه دارد‬ ‫ک��ه مقایسه امار مه��ر با ماه ه��ای گذشته به‬ ‫معن��ای وجود ثبات نسبی در تعداد کارت های‬ ‫بانک��ی تراکنش دار در شبکه پرداخت است‪ .‬در‬ ‫ای��ن میان بیان ای��ن نکته ضروری است که در‬ ‫ابتدای پاییز تعداد کارت های بانکی تراکنش دار‬ ‫درحالی که در ماه های گذشته دارای روندی رو‬ ‫به رش��د بوده‪ ،‬دچار کاه��ش به ویژه در بخش‬ ‫کارت های هدیه شده است‪.‬‬ ‫بررس��ی گزارش های منتش��ر شده از ابتدای‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬تا به ماه مهر نشان می دهد به طور‬ ‫ماهان��ه از می��ان بی��ش از ‪ ۳۵۰‬میلیون کارت‬ ‫صادر شده از س��وی شبکه بانکی‪ ،‬حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون کارت بانکی دارای تراکنش هستند که‬ ‫این می��زان کارت بانکی فعال از جمعیت باالی‬ ‫‪ ۱۸‬س��ال ایران بیشتر است و نشان از استفاده‬ ‫گست��رده شهروندان از خدمات شبکه پرداخت‬ ‫و خدمات مبتنی بر کارت دارد‪.‬‬ ‫براساس گ��زارش شاپرک‪ ،‬در مهرماه حدود‬ ‫‪ ۹۶‬میلی��ون و ‪ ۳۳۵‬ه��زار کارت بانک��ی از نوع‬ ‫برداش��ت دست کم یک تراکنش را داشتند که‬ ‫در مقایس��ه با امار شهریور تع��داد کارت های‬ ‫بانک��ی برداش��ت دارای دست کم یک تراکنش‬ ‫در سویی��چ شاپرک رشد منفی ‪ ۰.۲۵‬درصدی‬ ‫داشته است؛ همچنین بیش از ‪ ۴‬میلیون و ‪۱۸۵‬‬ ‫ه��زار کارت بانکی از نوع هدی��ه و بُن کارت در‬ ‫شبکه پرداخت کشور فعالیت داشته که نسبت‬ ‫ب��ه ماه گذشته کاهش ‪ ۸.۰۳‬درصدی داشته و‬ ‫‪ ۱۱۳‬ه��زار و ‪ ۱۸۵‬کارت از نوع کارت اعتباری‬ ‫در مهرم��اه دست کم یک تراکنش را داشته اند‬ ‫که نسبت به شهریور رشدی ‪ ۳.۱۷‬درصدی به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫نم��ودار سهم بانک های صادر کننده از تعداد‬ ‫کارت های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک‬ ‫ک ملی‬ ‫در ابت��دای پاییز نش��ان می دهد که بان ‬ ‫ایران ب��ا سهم ‪ ۲۲.۲۵‬درصدی بیشترین سهم‬ ‫از کارت ه��ای بانک��ی تراکن��ش دار را در میان‬ ‫شبک��ه بانکی کش��ور در اختیار دارد و در ادامه‬ ‫بانک های مل��ت‪ ،‬صادرات ایران و کشاورزی به‬ ‫ترتی��ب جایگاه دوم تا چهارم بیشترین سهم از‬ ‫کارت های بانکی تراکنش دار مهرماه را به خود‬ ‫اختصاص داده اند که نسبت به شهریور یکسان‬ ‫ب��وده است؛ از سوی دیگر‪ ،‬بانک سپه که تعداد‬ ‫بسیار زیادی کارت بانکی صادر کرده در جایگاه‬ ‫سهم بانک های صادر کننده از تعداد کارت های‬ ‫بانک��ی تراکنش دار ب��ا سهم ‪ ۶.۷۷‬درصدی در‬ ‫جایگاه پنجم قرارگرفته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدار بانک مرکزی به‬ ‫پیامک های جعلی‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹ت�داوم دوره های اموزش�ی در بیمه‬ ‫«ما»‬ ‫اخبار‬ ‫کارگاه اموزش��ی امنیت فناوری اطالعات و‬ ‫تهدیدات سایبری ازسوی اداره اموزش شرکت‬ ‫بیمه «ما» برگزار شد‪ .‬در این دوره اموزشی که‬ ‫با حضور مدیران و کارشناس��ان س��تاد و شعب‬ ‫تهران برگزار ش��د‪ ،‬الزامات امنیتی و مدیریتی‬ ‫حوزه فناوری اطالعات تش��ریح و تبیین ش��د‪.‬‬ ‫ض��رورت پیکربن��دی صحی��ح دس��تگاه های‬ ‫ارتباط��ی و سیاس��ت گذاری بهین��ه در حوزه‬ ‫ذخیره س��ازی اطالعات ش��خصی و س��ازمانی‬ ‫ازجمله اهداف این کارگاه اموزش��ی بود‪ .‬نکته‬ ‫ارزش��مند‪ ،‬حائز اهمیت و مورد تاکید مدیران‬ ‫ارش��د شرکت بهره مندی هوشمندانه از فضای‬ ‫سایبری و شناخت اسیب ها و تهدیدات در کنار‬ ‫استفاده حداکثری از فرصت هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک رفاه حامی انجمن جراحان‬ ‫ارتوپدی‬ ‫بانک رفاه در راس��تای ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی و به عنوان یک بانک س�لامت محور‪،‬‬ ‫حامی بیس��ت وهفتمین کنگره ساالنه انجمن‬ ‫جراح��ان ارتوپ��دی ایران ش��د‪ .‬در این کنگره‬ ‫ک��ه در هتل المپیک برگزار ش��د‪ ،‬بانک رفاه با‬ ‫برپایی ‪ ۳‬باجه انالین ارائه خدمات بانکی و غرفه‬ ‫معرفی محصوالت به ویژه در حوزه بهداش��ت و‬ ‫درمان‪ ،‬حضور فعال و اثربخشی داشت‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت در ای��ن انجمن که با حض��ور جمعی از‬ ‫متخصصان‪ ،‬اندیشمندان و جراحان ارتوپدی و‬ ‫شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬اخرین دستاوردهای این حوزه موردبحث‬ ‫و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�روش ‪ ۳۰.۰۰۰‬میلی�ارد ری�ال‬ ‫گواهی سپرده در بانک ملت‬ ‫بانک ملت ‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال اوراق گواهی‬ ‫سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) را به‬ ‫متقاضی��ان عرض��ه می کند‪ .‬به گ��زارش اخبار‬ ‫پول��ی مالی‪ ،‬فروش مرحل��ه دوم اوراق گواهی‬ ‫سپرده مدت دار سرمایه گذاری این بانک از روز‬ ‫چهارش��نبه‪ ۲۲ ،‬ابان ج��اری به مدت یک روز‬ ‫ش��روع و فروش تدریجی ان با محاس��به و اخذ‬ ‫س��ود روزشمار مدت زمان سپری شده‪ ،‬به مدت‬ ‫‪ ۵‬روز تا پایان روز سه ش��نبه‪ ۲۸ ،‬ابان امس��ال‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ .‬براس��اس ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫اوراق گواهی س��پرده یادش��ده مدت دار‪ ،‬ویژه‬ ‫س��رمایه گذاری (عام) یک ساله‪ ،‬به صورت بانام‬ ‫اس��ت و عرض��ه ان به ص��ورت الکترونیک و از‬ ‫طریق سامانه س��یما خواهد بود‪ .‬براین اساس‪،‬‬ ‫نرخ سود علی الحس��اب اوراق به صورت ساالنه‬ ‫‪ ۱۸‬درص��د و قابل پرداخ��ت در مقاطع ماهانه‬ ‫در نظر گرفته ش��ده است و نرخ بازخرید اوراق‬ ‫قبل ازسررس��ید هم ‪ ۱۰‬درصد س��االنه تعیین‬ ‫ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی بانک کارافرین از طرح‬ ‫ارغوان‬ ‫بانک کارافرین با هدف ارائه راه حل های نوین‬ ‫و به منظور تس��هیل شرایط دریافت تسهیالت‬ ‫برای مش��تریان‪ ،‬از طرح ارغوان رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک کارافرین‪،‬‬ ‫در طرح ارغوان مش��تریان متناس��ب با معدل‬ ‫حس��اب جاری یا حس��اب س��پرده کوتاه مدت‬ ‫خود‪ ،‬برای دریافت تسهیالت از امتیاز تخفیف‬ ‫ویژه بهره مند می ش��وند‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫حس��اب های مشمول طرح‪ ،‬حساب جاری (با یا‬ ‫بدون دس��ته چک) و حساب سپرده کوتاه مدت‬ ‫اس��ت‪ .‬مشتریان برای کس��ب اطالعات بیشتر‬ ‫در م��ورد طرح ارغوان می توانند با مرکز تماس‬ ‫بانک کارافرین به شماره ‪ ۰۲۱-۲۳۳۵۰‬تماس‬ ‫حاصل کرده یا به یکی از شعب بانک کارافرین‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اساسنامه بیمه نوین تغییر یافت‬ ‫اساسنامه جدید بیمه نوین در مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده این ش��رکت مطاب��ق الزامات قانونی‬ ‫ارائه شده تغییر یافت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫و ام��ور بین الملل بیمه نوی��ن‪ ،‬مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده بیمه نوی��ن با حضور ‪ ۷۸.۵۱‬درصد‬ ‫از سهامداران در محل ساختمان مرکزی بیمه‬ ‫نوین برگزار و در ان اساسنامه این شرکت مطابق‬ ‫اساسنامه نمونه بیمه مرکزی و سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار تغییر و تطبیق یافت‪ .‬این مجمع با‬ ‫حضور حس��ین کریم خان زند‪ ،‬مدیرعامل بیمه‬ ‫نوین و سید محمد کریمی‪ ،‬دبیر کل سندیکای‬ ‫بیمه گران ایران و با انتخاب معصومه مالصالحی‬ ‫ب��ه نمایندگ��ی از بانک اقتص��اد نوین به عنوان‬ ‫رئی��س مجمع‪ ،‬همایون باق��ری طاری نماینده‬ ‫شرکت توسعه صنایع بهشهر و حامد حسن پور‬ ‫نماینده شرکت کارگزاری اقتصا د نوین به عنوان‬ ‫ناظران مجمع‪ ،‬ارام رشیدی‪ ،‬معاون پشتیبانی و‬ ‫امور اقتصادی بیمه نوین به عنوان دبیر مجمع‪،‬‬ ‫مجتب��ی عابدی نماینده س��ازمان بورس اوراق‬ ‫بهادار و سید حبیب اهلل نقیبی اصفهانی به عنوان‬ ‫نماینده بیمه مرکزی تش��کیل شد و با تصویب‬ ‫اساس��نامه جدی��د برمبن��ای الزام��ات قانونی‬ ‫ارائه شده‪ ،‬پایان یافت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از بیمه سامان‪:‬‬ ‫صدور انالین بیمه نامه شتاب بیشتری می گیرد‬ ‫بهره گیری از نیروی انسانی متخصص‪ ،‬ضریب‬ ‫س��وداوری را ب��اال و زمینه حضور ش��رکت های‬ ‫بیمه را در س��طوح بین الملل��ی افزایش خواهد‬ ‫داد‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬غالمرضا سلیمانی‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرکزی ک��ه در ایی��ن افتتاح‬ ‫س��اختمان مرکزی بیمه سامان سخن می گفت‬ ‫با اعالم این خبر افزود‪ :‬رضایتمندی بیمه گذاران‬ ‫در هن��گام دریاف��ت خس��ارت در گ��رو حذف‬ ‫کاغذب��ازی اداری و بهره گی��ری صنعت بیمه از‬ ‫ابزار الکترونیک و فناوری برای پرداخت س��ریع‬ ‫و بی واسطه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این نکته که صنعت بیمه باید‬ ‫در کمترین زمان ممکن مش��کالت زیرس��اختی‬ ‫ش��بکه انالی��ن را برط��رف کند‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫افزای��ش ضریب نفوذ بیمه در کش��ور مس��تلزم‬ ‫تس��هیل عملیات بیمه گری است و شرکت هایی‬ ‫ک��ه در ص��دور بیمه نامه های انالی��ن پیش قدم‬ ‫ش��وند س��هم بیش��تری از ب��ازار را در اختی��ار‬ ‫خواهند داشت‪ .‬س��لیمانی ضمن ابراز خرسندی‬ ‫از تالش ه��ای ص��ورت گرفت��ه در واحده��ای‬ ‫مختلف ش��رکت بیمه سامان بر ضرورت نواوری‬ ‫و کش��ف بازارهای جدید بیم��ه ای تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در کنار تالش برای همگانی س��ازی رشته‬ ‫بیمه های زندگ��ی باید فرهن��گ بیمه نامه هایی‬ ‫نظیر بیمه های مسئولیت حرفه ای نیز در کشور‬ ‫گسترش یابد‪.‬‬ ‫وی از نیروهای جوان‪ ،‬افکار خالق و سیس��تم‬ ‫مبتکر به عنوان س��رمایه های اصلی شرکت بیمه‬ ‫س��امان نام برد و اف��زود‪ :‬بهره گی��ری از نیروی‬ ‫انسانی متخصص‪ ،‬ضریب سوداوری را باال می برد‬ ‫و زمینه حضور ش��رکت های بیمه را در س��طوح‬ ‫بین المللی باال می برد‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای عالی مقدمات صدور بیمه نامه‬ ‫ش��هروندی را ی��ک حرکت ارزش��مند دانس��ت‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬صنع��ت بیمه باید ضم��ن ایجاد‬ ‫جذابی��ت در محص��والت بیم��ه ای موض��وع‬ ‫خوداظهاری ش��هروندان را به رسمیت بشناسد‬ ‫و اعتماد ش��هروندان را با اعتماد به انها پاس��خ‬ ‫بدهد‪ .‬وی در بخش دیگری از س��خنان خود به‬ ‫ظرفیت ه��ای خالی صنعت بیمه اش��اره و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬صدور بیمه نامه های��ی مانند درمان خانوار‬ ‫و نظایر ان با ریس��ک منطق��ی می تواند ضریب‬ ‫نفوذ بیمه در کش��ور را افزای��ش دهد‪ .‬وی ابزار‬ ‫دیجیتال��ی را به عن��وان راه��کار اصل��ی کاهش‬ ‫تقلب��ات بیمه ای دانس��ت و گف��ت‪ :‬حفظ منابع‬ ‫صنعت بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‬ ‫راهبردهای حقوقی بانک توسعه تعاون در تناسب با اهداف توسعه ای‬ ‫عض��و هیات مدیره بانک توس��عه تع��اون اعالم کرد‪:‬‬ ‫راهبردهای حقوقی بانک توس��عه تعاون در تناس��ب با‬ ‫اهداف توس��عه ای و اشتغال زایی است‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬امیر هوشنگ عصارزاده در‬ ‫کارگاه اموزشی همکاران حقوقی بانک از سراسر کشور‬ ‫در مرک��ز اموزش و پژوهش گفت‪ :‬بانک توس��عه تعاون‬ ‫عه��ده دار بس��یاری از ماموریت ها و تکالیف توس��عه ای‬ ‫بوده و همگام با دس��تگاه های اجرایی‪ ،‬در ایجاد اش��تغال و رونق‬ ‫تولید واحدهای تعاونی‪ ،‬صنعتی و کش��اورزی و رفع موانع تولید‬ ‫تاثیرگ��ذار ب��وده اس��ت‪ .‬وی در همین رابطه اف��زود‪ :‬بازپرداخت‬ ‫به موقع تس��هیالت پرداختی در حفظ و تقویت توان تس��هیالتی‬ ‫بانک اثر گذار اس��ت و ازاین رو واحدهای اس��تانی و ش��عب باید به‬ ‫مراقب��ت کافی برای اجرای این ام��ر مهم مبادرت ورزند‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بانک توس��عه تعاون مواجهه حقوقی خود با تولید کنندگان‬ ‫را مطابق با سیاس��ت های حمایت از تولید قرار داده و همان گونه‬ ‫ک��ه از ظرفیت های بودجه ای و دولتی در تامین مالی این واحدها‬ ‫اهتمام ورزیده اس��ت‪ ،‬برای بازپرداخت صحیح منابع اعطایی نیز‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن گف��ت‪ :‬حمایت از معدن و‬ ‫صنایع معدنی در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک صنعت و معدن‪ ،‬حس��ین‬ ‫مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک در ادامه سفرهای‬ ‫استانی در جمع کارافرینان و صنعتگران نائین‪ ،‬خور و بیابانک‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش مع��دن کش��ورمان از ظرفیت باالی توس��عه ای‬ ‫برخ��وردار اس��ت و می تواند در مس��یر تحقق اه��داف اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی موردتوج��ه قرار گی��رد‪ ،‬به همین خاط��ر این بانک‬ ‫حمایت از بخش یادش��ده را یکی از مهم ترین برنامه های خود‬ ‫می داند‪ .‬وی که برای بازدید از صنایع ش��رق اس��تان اصفهان‬ ‫به نائین س��فرکرده بود افزود‪ :‬رهنمود رهبر معظم انقالب که‬ ‫از راهکارهای تسهیل گر بهره گیری می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفیت های ایجادش��ده بند‬ ‫(ل) و بن��د (خ) تبص��ره ‪ ۱۶‬قان��ون بودج��ه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬واحدهای حقوقی س��تادی‬ ‫و اس��تانی بانک باید با شناس��ایی مشموالن‬ ‫ای��ن بندها و اطالع رس��انی و اجرای صحیح‬ ‫قان��ون‪ ،‬در بازپرداخ��ت مناب��ع و مدیری��ت‬ ‫صحی��ح جری��ان وجوه موثر واقع ش��وند‪ .‬عص��ار زاده حضور موثر‬ ‫کارشناس��ان و مسئوالن حقوقی ستادی و استانی در فعالیت های‬ ‫ج��اری بانک را حائز اهمیت دانس��ت و اف��زود‪ :‬ارکان حقوقی در‬ ‫کارگروه های تخصصی عضویت دارند و در تصمیم س��ازی مسائل‬ ‫اعتباری‪ ،‬اجرایی و پش��تیبانی بانک ایفای نقش می کنند‪ .‬حضور‬ ‫موثر ارکان حقوقی به مدیریت ریسک های گوناگون متوجه بانک‬ ‫به ویژه ریس��ک عملیاتی کمک شایانی می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬مطابق‬ ‫سیاس��ت های حقوقی بانک‪ ،‬تمامی فرایندهای بانکی در س��طح‬ ‫خ��رد و کالن از ب��ار حقوق��ی برخوردار هس��تند و احاطه تمامی‬ ‫ارکان بانک بر دانش حقوقی در حسن اجرای ماموریت انها بسیار‬ ‫بخش مع��دن را جایگزین مناس��بی برای ب��ازار نفت توصیف‬ ‫کردند اهمیت این بخش را در اقتصاد کشورمان نشان می دهد‪.‬‬ ‫مهری تکیه بر ظرفیت های داخلی را برای دستیابی به اقتصادی‬ ‫مدیرعام��ل بانک تجارت با اش��اره به همکاری های اخیر‬ ‫بانک با شرکت های فعال در صنعت بیمه در مورد مراودات‬ ‫مالی و ارائه خدمات به بیمه گذاران این ش��رکت ها‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خوش��بختانه بانک تجارت توانسته خدمات شایسته ای در‬ ‫راستای حمایت از مش��تریان ارزنده ای همچون بیمه اسیا‬ ‫ارائه کند‪ .‬بادین‪ ،‬مدیرعامل بیمه اس��یا نی��ز در این دیدار‬ ‫ضم��ن تقدیر از خدمات ارائه ش��ده توس��ط بان��ک به این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬گفت‪ :‬بانک تجارت به عن��وان یکی از بزرگ ترین‬ ‫بانک ه��ای تج��اری کش��ور توانس��ته خدم��ات موردنیاز‬ ‫بیمه اس��یا را به نحو مطلوبی براورده کند و نقش بس��زایی‬ ‫در ایجاد ارتباط بین این بیمه و مشتریانش داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت بیمه اسیا همچون گذشته خواستار‬ ‫ت��داوم همکاری و مش��ارکت بانک تج��ارت در طرح های‬ ‫بیمه ای این شرکت است‪.‬‬ ‫تسهیل ازدواج‬ ‫با تسهیالت قرض الحسنه بانک ملی‬ ‫بانک ملی ایران ب��ا رویکرد حمایت‬ ‫از ازدواج جوان��ان بی��ش از ‪ ۱۴۸‬هزار‬ ‫مورد وام قرض الحسنه ازدواج در ‪ 7‬ماه‬ ‫ابتدای امس��ال به متقاضیان پرداخت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک مل��ی ایران‪ ،‬این بان��ک با هدف‬ ‫تسهیل زندگی جوانان از ابتدای امسال‬ ‫تا پایان مهر ماه بیش از ‪ ۱۴۸‬هزار و ‪ ۵۳۲‬مورد تس��هیالت قرض الحس��نه‬ ‫ازدواج ب��ه ارزش ریال��ی ‪ ۴۶‬ه��زار و ‪ ۶۸۹‬میلی��ارد و ‪ ۲۵۲‬میلی��ون ریال‬ ‫تخصیص داده است‪ .‬اکنون سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از‬ ‫زوجی��ن ‪ ۳۰۰‬میلی��ون ریال با دوره بازپرداخت ‪ ۶۰‬ماه و نرخ چهار درصد‬ ‫کارمزد است‪ .‬متقاضیان به مدت دو سال (‪ ۲۴‬ماه) از تاریخ عقد‪ ،‬می توانند‬ ‫ب��رای دریاف��ت وام مذکور اقدام کنند و به هر ی��ک از متقاضیان نیز تنها‬ ‫یک مرتبه وام قرض الحس��نه ازدواج تعلق می گیرد‪ .‬سال گذشته نیز بانک‬ ‫ملی ایران حدود ‪ ۲۶۵‬هزار مورد وام قرض الحس��نه ازدواج به ارزش ریالی‬ ‫‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۴۹۲‬میلیارد و ‪ ۷۶۸‬میلیون ریال پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫ضرورت حمایت از معدن و صنایع معدنی‬ ‫گسترش همکاری های بیمه اسیا و بانک تجارت‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با مدیرعامل بیمه اسیا‪،‬‬ ‫از امادگی این بانک برای توسعه همکاری های متقابل خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار که با حضور مس��عود بادین نایب رئیس و‬ ‫مدیرعامل بیمه اس��یا و رضا دولت ابادی مدیرعامل بانک‬ ‫تجارت انجام ش��د‪ ،‬دولت ابادی ضمن اع�لام امادگی این‬ ‫بانک برای تعامل بیش��تر با شرکت بیمه اسیا‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫تجارت‪ ،‬مش��ارکت و کمک به توس��عه خدمات بیمه ای در‬ ‫تمام بازارهای کشور را از مهم ترین اهداف خود قرار داده و‬ ‫در همین راستا می تواند از طریق ایجاد بسترهای خدماتی‬ ‫همچون دستگاه های خودپرداز و درگاه های پرداخت ضمن‬ ‫ارائ��ه خدمات بانکی به فعاالن این ح��وزه‪ ،‬با ارائه خدمات‬ ‫نوی��ن دیگر با توجه به نیاز مش��تریان حمای��ت خود را از‬ ‫شرکت های بیمه در سراسر کشور تداوم و توسعه بخشد‪.‬‬ ‫مثمر اس��ت‪ .‬عصار زاده یکی از وظایف مهم کارشناس��ان حقوقی‬ ‫را اگاه س��ازی و ام��وزش حضوری همکاران واحدهای اس��تانی و‬ ‫شعب برشمرد و گفت‪ :‬قوانین و مقررات دائم در قالب ایین نامه ها‬ ‫و بخش��نامه ها در حال ابالغ هس��تند و اگاهی و بروزرسانی دانش‬ ‫حقوقی برای اجرای صحیح بانکداری توس��عه ای ضروری اس��ت‪.‬‬ ‫وی رابطه ش��فاف و هم افزایی میان ارکان حقوقی بانک با مدیران‬ ‫استانی و واحدهای ستادی را پیشبرد صحیح راهبردهای حقوقی‬ ‫الزامی دانست‪ .‬عصار زاده اجرای صحیح راهبردهای حقوقی را در‬ ‫ارتقای شاخص های عملکردی بانک حائز اهمیت برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫مجموعه بانک توس��عه تعاون با اتکا به س��رمایه انسانی حاضر در‬ ‫ش��عب و با بهره گیری از دانش و مهارت مس��ئوالن و کارشناسان‬ ‫تخصصی اعتباری‪ ،‬حقوقی‪ ،‬فناوری‪ ،‬پش��تیبانی و س��ایر حوزه ها‬ ‫نگاهی جامع به تحقق اهداف کمی و کیفی ش��اخص های بانک و‬ ‫براورده کردن اهداف توسعه ای و اشتغال زایی دولت دارد و عملکرد‬ ‫بانک در س��ال های اخیر حاکی از ان است که با افزایش بهره وری‬ ‫و کارایی عوامل؛ حجم و اندازه فعالیت های بانک گس��ترش پیدا‬ ‫کرده و مشارکت بانک در طرح های ملی پررنگ تر شده است‪.‬‬ ‫و بای��د تمامی روش های کاه��ش تقلب در این‬ ‫صنعت به کار گرفته ش��ود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در این‬ ‫بازدید احمدرضا ضرابیه مدیرعامل شرکت بیمه‬ ‫سامان به تش��ریح اخرین وضعیت شرکت بیمه‬ ‫س��امان پرداخت و گفت‪ :‬بیمه مرکزی‪ ،‬رهبری‬ ‫صنع��ت بیمه را برعه��ده دارد و انتظ��ار ما این‬ ‫اس��ت که عالوه بر نگاه نظارتی به موضوع طرح‬ ‫و توسعه ای ش��رکت های بیمه نیز توجه ویژه ای‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬وی هدف نهایی گروه مالی سامان‬ ‫و این ش��رکت بیم��ه را حضور و مش��ارکت در‬ ‫توسعه کشور ارزیابی کرد و گفت‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫توس��عه محور و بهره گی��ری از نیروهای مبتکر و‬ ‫خالق ب��ه افزایش ضریب نفوذ بیمه در کش��ور‬ ‫می اندیش��یم‪ .‬در پای��ان ای��ن مراس��م‪ ،‬مدیران‬ ‫و کارشناس��ان رش��ته های بیمه ش��خص ثالث‪،‬‬ ‫درمان‪ ،‬اتش سوزی‪ ،‬زندگی و تامین اتیه و سایر‬ ‫رش��ته های بیمه ای به ارائه گزارش پرداختند و‬ ‫س��لیمانی نیز در خصوص گزارش های بیمه ای‪،‬‬ ‫رهنمودهایی را ارائه کردند‪.‬‬ ‫درون زا و توسعه ای پایدار ضروری توصیف کرد و اولویت بخشی‬ ‫به س��رمایه گذاری در بخش مع��دن و صنایع معدنی در برنامه‬ ‫ششم توسعه را حاصل همین واقعیت دانست‪.‬‬ ‫این مدیر بانکی تصریح کرد‪ :‬جلوگیری از خام فروشی و ایجاد‬ ‫ارزش افزوده محصوالت معدنی از طریق فرایند صنعتی ایجاب‬ ‫می کند که بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک توسعه ای ‪-‬‬ ‫ تخصصی بخش صنعت و معدن کش��ور در نقش تامین کننده‬ ‫مالی و مشاوری دلسوز در کنار صنعتگران و معدن کاران کشور‬ ‫حضوری فعال داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اش��اره به اینکه تاکنون با‬ ‫صادرات مواد معدنی درامد مناس��بی برای کش��ورمان صورت‬ ‫گرفته اس��ت افزود‪ :‬توس��عه صنای��ع تبدیل��ی می تواند میزان‬ ‫سوداوری بخش معدن کش��ورمان را به میزان زیادی افزایش‬ ‫بخشد‪ .‬مهری‪ ،‬اس��تان اصفهان را یکی از غنی ترین استان های‬ ‫کش��ور از نظر تنوع معادن دانس��ت که با داشتن معادن فلزی‬ ‫نظیر سنگ اهن‪ ،‬سرب‪ ،‬روی و سنگ های تزیینی و ساختمانی‬ ‫از نظ��ر جغرافی��ای اقتص��ادی کش��ور حائ��ز اهمیت بس��یار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهری و هیات همراه به بازدید از طرح هایی که توس��ط این‬ ‫بانک تامین مالی ش��ده بودند پرداخت که از ان میان می توان‬ ‫به صنایع کاش��ی نائین و کاشی روماک نائین تولید کننده انواع‬ ‫کاش��ی و سرامیک‪ ،‬پارس پوالد یاران تولید کننده بریکت سرد‬ ‫و ی��اران اذرخش رانا تولید کننده انواع ش��اتون به روش فورج‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد شعب استان تهران بانک ایران زمین‬ ‫عضو هیات عامل بانک ایران زمین در نشستی که‬ ‫با حضور تمامی کارکنان مدیریت امور شعب استان‬ ‫تهران به منظور بررسی عملکرد این مدیریت برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این گردهمایی ها فرصت خوبی برای‬ ‫نزدیکی افکار و تبادل اطالعات در بانک به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلس��ه مصطفی یزدان جو مدیر‬ ‫شعب اس��تان تهران با ارائه امار و عملکرد شعب این استان در‬ ‫‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال از روند تحقق اهداف تعیین شده اظهار‬ ‫خشنودی کرده و بر جذب منابع ارزان تاکید کردند‪.‬‬ ‫هادی قدیمی‪ ،‬عضو هیات عامل بانک‪ ،‬ضمن تشکر از زحمات‬ ‫کارکنان این مدیریت عملکرد شعب را مورد تجزیه وتحلیل قرار‬ ‫داده و راه های نوین ورود به بازارهای جدید و حفظ مش��تریان‬ ‫قدیمی را بیان کرد‪.‬‬ ‫قدیم��ی با اش��اره به اینک��ه بای��د هزینه های‬ ‫بان��ک کاه��ش یابد ت��ا ام��کان خدمت رس��انی‬ ‫بیش��تر به مش��تریان فراهم ش��ود‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بای��د ج��ذب س��پرده های گران قیم��ت کاهش‬ ‫یاب��د و در ازای ان خدم��ات ج��ذاب مانن��د‬ ‫ص��دور ضمانت نام��ه و ال س��ی جایگزین ش��ود‬ ‫ت��ا با ای��ن روش قیمت تمام ش��ده پ��ول کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ش��عب به عن��وان ویترین و پیش��انی بانک‬ ‫نشان دهنده ش��خصیت‪ ،‬محتوی و خدمات بانک هستند افزود‪:‬‬ ‫نحوه برخورد با مش��تریان‪ ،‬ارائه خدم��ات به موقع و باکیفیت و‬ ‫پاسخگویی درست و مناسب با توجه به ضوابط و مقررات بانک و‬ ‫شناسایی مشتریان خوش حساب و ارزش افرین ازجمله وظایفی‬ ‫است که باید مدنظر تمامی کارکنان باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت در اجالس سراسری مدیران عامل مجتمع های پتروشیمی‪:‬‬ ‫اجالس مدیران عامل ش��رکت ها‪ ،‬هلدینگ ها و مجتمع های‬ ‫تولی��دی پتروش��یمی با حض��ور محمدی مع��اون وزیر نفت و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی و مدیرعامل بانک‬ ‫تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک تج��ارت‪ ،‬در این اجالس که‬ ‫با ش��عار «رونق تولید‪ ،‬همگرایی و بالندگی» در مشهد مقدس‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬رضا دولت ابادی مدیرعامل این بانک با اش��اره به‬ ‫خدمات گس��ترده بانک تج��ارت به مجتمع های پتروش��یمی‬ ‫کشور‪ ،‬از امادگی این بانک برای تامین مالی طرح های توسعه ای‬ ‫صنعت پتروش��یمی کش��ور خبر داد‪ .‬دولت اب��ادی با تاکید بر‬ ‫اهمیت حمایت از روند توس��عه صنعت پتروش��یمی در توسعه‬ ‫بانک تجارت با بخش انرژی کشور همکاری پایداری دارد‬ ‫اقتصاد و اش��تغال زایی گفت‪ :‬بانک تجارت به صورت تخصصی‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۶۰‬ش��عبه‪ ۳۰ ،‬باجه و در مجموع ‪ ۲۱۲۰‬نفر از‬ ‫کارکنان خود را به طور ویژه در خدمت حوزه انرژی کشور قرار‬ ‫داده تا تجربه خدمت رسانی حرفه ای را برای فعاالن این صنعت‬ ‫مهم کش��ور رقم زن��د‪ .‬مدیرعامل بانک تجارت تبدیل ش��دن‬ ‫این بانک به عنوان تخصصی بخش انرژی کشور ازجمله صنعت‬ ‫پتروشیمی را از برنامه های پیش رو بانک تجارت عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر به عنوان بزرگ ترین ش��رکت بورسی کشور‬ ‫افتخار همراهی با شرکت های بزرگ و مهمی همچون هلدینگ‬ ‫پتروش��یمی خلیج فارس و پتروش��یمی های جم‪ ،‬پارس‪ ،‬نوری‪،‬‬ ‫اریا ساسول‪ ،‬مهر‪ ،‬تندگویان‪ ،‬مبین‪ ،‬زاگرس‪ ،‬امیرکبیر‪ ،‬بوعلی‪،‬‬ ‫مارون‪ ،‬پردیس‪ ،‬اراک‪ ،‬ارومیه‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬بوشهر‪،‬‬ ‫ارومیه‪ ،‬دهلران‪ ،‬متانول کاوه و ده ها ش��رکت دیگر پتروشیمی‬ ‫را در س��خت ترین ش��رایط تحریمی داریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ارائه‬ ‫خدم��ات به تمامی فعاالن زنجیره تامین صنعت پتروش��یمی و‬ ‫تکمیل و توسعه طرح های توسعه ای از راهبردهای بانک تجارت‬ ‫است و در ش��رایط کنونی اقتصاد کشور برنامه های متنوعی را‬ ‫برای حمایت از صنایع باالدستی و پایین دستی پتروشیمی در‬ ‫ب شده است‪.‬‬ ‫دستور کار قرار داده ایم و مصوبه های الزم نیز کس ‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت با اش��اره به طراحی صندوق خصوصی‬ ‫ویژه حوزه انرژی توس��ط ای��ن بانک افزود‪ :‬در این روش تامین‬ ‫مالی‪ ،‬برای بخش ریال دو روش بازار س��رمایه و انتشار اوراق و‬ ‫اعطای تس��هیالت بانکی و در بخ��ش ارز چهار روش فاینانس‬ ‫خارجی‪ ،‬صندوق توس��عه ملی‪ ،‬شبکه ش��عب بانک تجارت در‬ ‫خارج از کشور و تسهیالت بانکی پیش بینی شده است‪ .‬برگزاری‬ ‫کارگاه تخصصی و بررسی سازکار فروش اعتباری و قراردادهای‬ ‫بلندمدت با حضور نمایندگان دفتر توسعه صنایع پایین دستی‬ ‫پتروش��یمی و بورس کاالی ای��ران و همچنین معرفی صندوق‬ ‫خصوصی س��رمایه گذاری برای صنعت پتروش��یمی‪ ،‬جایگاه و‬ ‫نقش استارت اپ ها‪ ،‬ش��تاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان‬ ‫در صنعت پتروشیمی و نیز موضوع پدافند غیرعامل در اجالس‬ ‫مدی��ران عامل مجتمع های تولیدی پتروش��یمی دوروزه مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مسئوالن می گویند مردم نگران افزایش نرخ بلیت هواپیما‪ ،‬قطار و کرایه تاکسی نباشند‬ ‫اکرم امینی‪ :‬افزایش نرخ و س��همیه بندی ناگهانی بنزین‬ ‫در پای��ان هفته گذش��ته‪ ،‬نگرانی هایی درب��اره افزایش نرخ‬ ‫خدمات حمل ونقل در بخش های مختلف ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫با ای��ن حال مس��ئوالن در بخش های گوناگ��ون می گویند‬ ‫دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و افزایش قیمتی ‪-‬در برخی‬ ‫بخش ها‪ ،‬تا اطالع بعدی!‪ -‬در کار نیست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی بامداد جمعه‪ ۲۴ ،‬اب��ان با صدور اطالعیه ای از اصالح‬ ‫نرخ بنزین و اغاز سهمیه بندی ان از روز جمعه خبر داد‪.‬‬ ‫براس��اس این اطالعیه‪ ،‬نرخ بنزین معمولی سهمیه ای هر‬ ‫لیتر ‪ ۱۵۰۰‬تومان‪ ،‬نرخ بنزین معمولی غیرسهمیه ای به ازای‬ ‫هر لیتر ‪ ۳‬هزار تومان و همچنین نرخ بنزین س��وپر هر لیتر‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫س��همیه کامل ابان خودروهای شخصی از بامداد جمعه‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬ابان به کارت س��وخت ش��خصی انها واریز ش��د و این‬ ‫س��همیه به مدت ‪ ۶‬ماه قابل ذخیره است‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫س��همیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ‪ ۶۰‬لیتر‬ ‫و دوگانه سوز ‪ ۳۰‬لیتر خواهد بود‪ .‬همچنین سهمیه سوخت‬ ‫تاکس��ی بنزینی ماهانه ‪ ۴۰۰‬لیتر و دوگانه س��وز ‪ ۲۰۰‬لیتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت قطار گران نمی شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن می گوید باتوجه به اینکه نرخ‬ ‫گازوئیل تغییر نکرده‪ ،‬اصالح نرخ بنزین تاثیری در نرخ بلیت‬ ‫قطار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫سعید رسولی در گفت وگو با مهر در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا احتمال‬ ‫دارد شرکت های حمل ونقل ریلی به‬ ‫بهانه اثر افزایش نرخ بنزین بر سایر‬ ‫کاالها‪ ،‬خواه��ان افزایش نرخ بلیت‬ ‫قطار ش��وند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬ارتباطی‬ ‫بین افزایش نرخ بنزین و نرخ سایر‬ ‫کاالها وجود ندارد و کسانی که به بهانه اصالح نرخ سوخت‪،‬‬ ‫اقدام به گرانی دیگر کاالها می کنند‪ ،‬اقدامی متقلبانه انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران با تاکید‬ ‫بر اینکه هیچ گونه افزایش نرخ بلیت قطار نداریم‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫در دنیا به دلیل نرخ بسیار باالی سوخت‪ ،‬مردم به شیوه های‬ ‫حمل ونقل��ی کم مصرف ت��ر و ارزان تر ک��ه حمل ونقل ریلی‬ ‫مهم ترین انهاست‪ ،‬متمایل هستند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه برای بررس��ی‬ ‫درخواس��ت افزایش نرخ بلیت قطار ازس��وی ش��رکت های‬ ‫ریلی ب��ا این بهانه که افزایش نرخ بنزی��ن‪ ،‬بر نرخ کاالهای‬ ‫مصرفی در س��فرهای ریلی اثر می گذارد‪ ،‬باید نشست هایی‬ ‫با انجمن صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریلی برگزار کنیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین برای توس��عه س��فرهای حومه ای ریلی‬ ‫به کالنش��هرها‪ ،‬جلس��ه هایی نیز با مدیران شهرداری تهران‬ ‫برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گران نشدن بلیت هواپیما‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی می گوید نرخ بلیت‬ ‫هواپیما درحال حاضر گران نش��ده ام��ا باتوجه به اثرگذاری‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی نرخ س��وخت بر نرخ تمام شده سفرهای هوایی‪،‬‬ ‫در صورت تغیی��ر نرخ بنزین هواپیما‪ ،‬نرخ بلیت نیز افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین مقصود اس��عدی سامانی گفت‪:‬‬ ‫تاکنون نرخ جدیدی برای س��وخت هواپیما اعالم نش��ده و‬ ‫شرکت ها ابالغیه ای ازسوی شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫حمل ونقل گران نمی شود‬ ‫در بخ��ش جاده ای داریم که به کاهش تردد وس��ایل نقلیه‬ ‫ش��خصی می انجامد و نتیج��ه ان‪ ،‬کاهش تلف��ات جاده ای‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایه تاکسی های شهری گران نمی شود‬ ‫هدف از اصالح نرخ بنزین‪ ،‬افزایش تمایل مردم به اس��تفاده از حمل ونقل‬ ‫عمومی جاده ای و ش��هری اس��ت‪ ،‬به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه برای‬ ‫گازوئیل‪ ،‬اصالح نرخ در نظر نگرفته است‬ ‫نفتی در زمینه نرخ سوخت دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظر نمی رس��د دولت برنامه ای برای افزایش‬ ‫نرخ سوخت هواپیما داشته باشد‪ .‬سوخت در نرخ تمام شده‬ ‫س��فرهای هوایی تاثیر قابل توجهی دارد که بس��ته به سن و‬ ‫نوع هواپیما بین ‪ ۸‬تا ‪ ۲۹‬درصد است‪.‬‬ ‫به گفت��ه اس��عدی س��امانی‪ ،‬ن��رخ‬ ‫س��وخت هواپیماه��ای ب��اری و‬ ‫هلی کوپت��ر از زمان اغاز هدفمندی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬به نرخ فوب خلیج فارس به‬ ‫شرکت های هواپیمایی ارائه می شود‬ ‫که ح��دود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان در‬ ‫هر لیتر است اما هر هفته باتوجه به‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬تغییر اندکی دارد‪.‬‬ ‫وی نرخ سوخت هواپیمای مسافری را لیتری ‪ ۶۰۰‬تومان‬ ‫عن��وان و اظهار کرد‪ :‬امیدواریم نرخ س��وخت هواپیما تغییر‬ ‫نکن��د؛ وگرنه نرخ بلیت هواپیما نیز افزایش خواهد یافت اما‬ ‫تا زمانی که نرخ جدیدی برای س��وخت وسایل پرنده اعالم‬ ‫شود‪ ،‬ش��رکت های هواپیمایی ملزم به رعایت نرخ نامه مورد‬ ‫توافق ایرالین ها هستند که در ان کف و سقف نرخ هر مسیر‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش کرایه حمل بار ممنوع‬ ‫عضو هیات عامل س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫می گوید هیچ افزایش��ی در کرایه های کامیون رخ نداده و با‬ ‫کامیون داری که قصد افزایش کرایه را داشته باشد‪ ،‬برخورد‬ ‫قانونی می شود‪.‬‬ ‫فرامرز مداح در پاس��خ به فارس بیان کرد‪ :‬مصوبه س��تاد‬ ‫س��وخت و س��همیه بندی س��وخت فقط مربوط به بنزین و‬ ‫خودروهای بنزین س��وز است و سهمیه بندی سوخت مربوط‬ ‫به گازوئیل و ناوگان گازوئیل سوز نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬س��همیه گازوئیل ن��اوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫جاده ای‪ ،‬مانند گذش��ته به طور منظم ب��ه ناوگان اختصاص‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫تاکنون گزارشی مبنی بر افزایش کرایه های کامیون یا حمل‬ ‫نش��دن بار صاحبان کاال در پایانه ها نداریم اما اگر گزارشی‬ ‫دریافت کنیم مبنی بر اینکه کامیون داری حمل بار صاحبان‬ ‫کاال را انج��ام نمی ده��د ی��ا تقاضای کرایه بیش��تر می کند‬ ‫به سرعت رسیدگی می کنیم‪.‬‬ ‫م��داح با بی��ان اینک��ه افزایش نرخ‬ ‫بنزین هیچ ربطی به گازوئیل ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ن��اوگان کامیونی هیچ حقی‬ ‫برای افزایش نرخ کرایه ندارند و ما‬ ‫در این زمینه نظارت داریم‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات عام��ل س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای‬ ‫گفت‪ :‬براساس تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان‬ ‫رئیس کمیسیون تنظیم بازار‪ ،‬به هیچ وجه هیچ گونه افزایش‬ ‫قیمتی در کاالها نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مداح یاداور شد‪ :‬اگر کامیون داری در انتقال کاال کم کاری‬ ‫کند یا تقاضای وجه اضافه غیر از کرایه داش��ته باشد‪ ،‬در در‬ ‫کنار رسیدگی قانونی به این موضوع‪ ،‬به ان پایانه بار کامیون‬ ‫جایگزین اعزام می کنیم تا بار صاحبان کاال جابه جا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایه بین شهری تغییر نمی کند‬ ‫مدیرکل مسافری سازمان راهداری گفت‪ :‬فعال قرار نیست‬ ‫کرایه خودروهای سواری بین شهری افزایش یابد‪.‬‬ ‫داری��وش باقرجوان در گفت وگو با مهر بیان کرد‪ :‬در حال‬ ‫ حاضر ‪ ۳۵‬تا ‪ ۳۶‬هزار خودرو س��واری کرایه جاده ای عمومی‬ ‫با پالک «ع» در جاده ها تردد دارند که زیر نظارت س��ازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای به مسافران خدمات می دهند‬ ‫و مشمول اصالح نرخ بنزین هستند‪.‬‬ ‫وی درباره س��همیه س��وخت این خودروها و تاثیر ان بر‬ ‫کرایه انها گفت‪ :‬قرار است این خودروها تا پایان ماه جاری با‬ ‫کرایه موجود به فعالیت خود ادامه دهند تا شیوه نامه جدید‬ ‫ازسوی سازمان راهداری ابالغ شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل حمل ونقل مس��افر س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونق��ل ج��اده ای‪ ،‬خودروهای کرایه مس��افری جاده ای‬ ‫پی��ش از اعمال س��همیه بندی بنزین نیز مش��مول دریافت‬ ‫س��همیه بودند و این اصالح نرخ‪ ،‬تاثی��ری در افزایش کرایه‬ ‫انها نخواهد داش��ت چراکه میزان مصرف س��وخت مجموع‬ ‫خودروه��ای کرایه جاده ای (‪ ۳۵‬تا ‪ ۳۶‬هزار دس��تگاه) کمتر‬ ‫از یک درص��د مجموع مصرف کل خودروهای س��واری در‬ ‫جاده هاست‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان اینکه با ش��رکت های مسافری‬ ‫س��واری و اتحادیه های مربوط مذاکراتی داش��ته ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر مش��کل خاص��ی در این بخ��ش پیش بینی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬ت��ا پایان اب��ان منتظر می مانیم ت��ا تصمیم های‬ ‫م��ورد نظ��ر گرفت��ه ش��ود چ��ون احتم��ال دارد س��همیه‬ ‫س��وخت خودروهای س��واری کرایه عمومی با سهمیه سایر‬ ‫خودروها متفاوت باش��د و به ط��ور اختصاصی در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫باقرج��وان ب��ا تاکید ب��ر اینکه نرخ‬ ‫گازوئی��ل در اصالح نرخ حامل های‬ ‫انرژی تغییر نمی کند‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫هدف از اصالح نرخ بنزین‪ ،‬افزایش‬ ‫تمای��ل م��ردم ب��ه اس��تفاده از‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی ج��اده ای و‬ ‫ش��هری اس��ت‪ ،‬ب��ه همی��ن دلیل‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه ب��رای گازوئیل‪ ،‬اصالح نرخ در نظر‬ ‫نگرفته اس��ت؛ در نتیجه بر کرایه اتوبوس های بین ش��هری‬ ‫اف��زوده نمی ش��ود‪ .‬این اق��دام‪ ،‬منجر به افزای��ش بهره وری‬ ‫شرکت های اتوبوسرانی می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل مس��افری س��ازمان راه��داری‪ ،‬عم��ر ن��اوگان‬ ‫خودروهای سواری کرایه بین ش��هری را ‪ ۶‬سال عنوان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬با تعدیل نرخ بنزین‪ ،‬می توانیم خدمات «در تا در»‬ ‫به مس��افران ارائ��ه دهیم‪ .‬همچنین زیرس��اخت های خوبی‬ ‫بعد از افزایش نرخ بنزی��ن‪ ،‬معاونت حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهرداری تهران در اطالعیه ای اعالم کرد هیچ گونه افزایش‬ ‫نرخی در کرایه تاکسی ها وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی معاون��ت حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬در این اطالعیه امده اس��ت‪« :‬باتوجه به‬ ‫سهمیه تعیین شده برای تاکسی ها‪ ،‬هیچ گونه افزایش نرخی‬ ‫در کرایه تاکس��ی ها وجود نخواهد داشت‪ .‬در صورت نیاز به‬ ‫سهمیه بیش��تر برای تاکسی ها‪ ،‬این امکان وجود دارد که با‬ ‫هماهنگی وزارت کشور و برحسب میزان پیمایش تاکسی ها‪،‬‬ ‫س��همیه مازاد تعیین ش��ود‪ ».‬البته باوجود ای��ن اطالعیه‪،‬‬ ‫افزایش کرایه تاکس��ی ها دور از ذهن نیست چراکه سازمان‬ ‫مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران اعالم کرده بهای تمام‬ ‫شده حمل ونقل برای تعیین نرخ تاکسی ها به زودی محاسبه‬ ‫خواهد شد و تا پیش از این کار‪ ،‬تاکسیرانان موظف هستند‬ ‫نرخ های اعالمی سازمان را رعایت کنند‪.‬‬ ‫علیرضا قن��ادان در گفت وگو با مهر‬ ‫افزود‪ :‬نرخ کرایه‪ ،‬تابع نرخ تمام شده‬ ‫اس��ت؛ یعن��ی م��ا براس��اس نرخ‬ ‫تمام ش��ده حمل ونق��ل تصمی��م‬ ‫می گیریم نرخ چقدر باش��د‪ ،‬اما در‬ ‫نرخ کرایه ای که در سال ‪ ۹۸‬مصوب‬ ‫ش��د‪ ،‬هم در مت��ن مصوبه و هم در‬ ‫تاییدی��ه فرمانداری امده که تغییر نرخ ش��امل افزایش نرخ‬ ‫حامل های انرژی و بنزین نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همکاران ما‬ ‫بررسی می کنند که ایا تغییر بهای تمام شده برای نرخ پایه‬ ‫حم��ل مس��افر اتفاق افت��اده یا نه‪ .‬بع��د از اینک��ه این کار‬ ‫کارشناس��ی انجام شود‪ ،‬الیحه اماده می ش��ود و برای سیر‬ ‫مراحل قانونی در ش��ورا و باقی مراحل در دس��تور کار قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬اما تا پیش از اینکه اعالم رس��می در زمینه نرخ‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬تغییر نرخ نخواهیم داشت و تاکسیرانان موظف‬ ‫هستند نرخ های اعالمی س��ازمان را رعایت کنند‪ .‬قنادان با‬ ‫اعالم اینکه بهای تمام ش��ده حمل ونقل برای تاکسیرانان را‬ ‫محاسبه خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬البته برای تاکسی ها سهمیه ای‬ ‫در نظر گرفته ش��ده که تالش ش��ده بهای تمام شده ثابت‬ ‫بماند اما به نظر می رسد نیازمند بازنگری باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایه تاکسی های اینترنتی افزایش نمی یابد‬ ‫دو ش��رکت تاکسی های اینترنتی نیز اعالم کردند به دلیل‬ ‫اینکه به رانندگان انها سهمیه بنزین تعلق گرفته‪ ،‬کرایه های‬ ‫انها افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫شرکت اسنپ در اطالعیه ای اعالم کرد‪« :‬براساس اطالعیه‬ ‫ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فراورده ه��ای نفتی و تایید‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬به رانندگان تاکس��ی های اینترنتی سهمیه‬ ‫بنزی��ن تعلق می گی��رد‪ .‬براین اس��اس از ‪ ۲۴‬اب��ان‪ ،‬هزینه‬ ‫بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی های اینترنتی براساس‬ ‫کارکرد ماهانه‪ ،‬به نرخ دولتی محاس��به و مابه التفاوت ان به‬ ‫کارت بانکی انها واریز می ش��ود‪ .‬نرخ کرایه های تاکسی های‬ ‫اینترنت��ی هیچ گون��ه تغیی��ری نداش��ته و کارب��ران راننده‬ ‫می توانند بدون نگرانی از افزایش نرخ بنزین مانند همیش��ه‬ ‫به فعالیت خود ادامه دهند‪».‬‬ ‫ش��رکت تپ س��ی نیز در اطالعیه جداگانه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به اختصاص س��همیه به تاکس��ی های انالین‪ ،‬نرخ‬ ‫سفرها تغییری نخواهد کرد‪».‬‬ ‫محم�ود اوالد‪ -‬اقتصاددان‪ :‬مانند‬ ‫هر اقتص��اددان دیگری ب��ه لزوم اصالح‬ ‫نرخ بنزین و ازادسازی اقتصاد از مداخله‬ ‫و نرخ گذاری های دولتی معتقدم‪ ،‬اما نقد‬ ‫من به گران ش��دن بنزی��ن در روزهای‬ ‫اخی��ر این اس��ت ک��ه ب��رای اصالحات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬باید یک بس��ته کامل مطالعه‬ ‫ش��ده در تمام ابعاد تهیه ش��ود و با اولویت و برنامه‬ ‫زمان بندی مشخص به اجرا دراید‪.‬‬ ‫اصالح��ات ب��ازار پ��ول‪ ،‬اص�لاح بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫اص�لاح س��اختار بودج��ه و کاه��ش هزینه ه��ای‬ ‫غیرض��روری‪ ،‬قط��ع س��هم خواهی از بودج��ه‪،‬‬ ‫قانون زدای��ی از بازاره��ای کار و کاال‪ ،‬ازادس��ازی‬ ‫تج��ارت‪ ،‬بهبود فضای کس��ب وکار‪ ،‬حل‬ ‫مس��ئله خصولتی ها و تودرتویی نهادی‪،‬‬ ‫مدیری��ت رانت ه��ای برنام��ه ای و ی��ک‬ ‫برنامه دقیق برای ازادسازی قیمت ها به‬ ‫همراه برنام��ه دقیق بازگرداندن مالکیت‬ ‫ملی نف��ت به عامه مردم (ن��ه یارانه بلکه‬ ‫ح��ق مالکانه عم��وم مردم) بای��د انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انجام بدون برنامه‪ ،‬گزینش��ی و در مقاطع زمانی‬ ‫منقطع و برنامه های یک ش��به‪ ،‬تنها اثر کوتاه مدت‬ ‫ب��ر کس��ب منابعی ب��رای دولت و اندک��ی افزایش‬ ‫مبل��غ یاران��ه دارد و در چن��د س��ال بع��د‪ ،‬در نبود‬ ‫برنامه ه��ای اصالحی دیگر‪ ،‬تاثیر خود را از دس��ت‬ ‫می دهد و در دور باطلی از این نوع سیاس��ت ها قرار‬ ‫می گیریم‪.‬‬ ‫توجه داشته باش��ید که دولت در سال های اخیر‬ ‫برای تامین همین مبل��غ ‪ ٤٥٥٠٠٠‬ریال یارانه که‬ ‫در اغ��از کار از مح��ل اصالح قیم��ت بنزین تامین‬ ‫شد و مش��کلی برای تامین مالی ان وجود نداشت‪،‬‬ ‫باوجود اینکه مبلغ ان هیچ تغییری نکرد و ارزش ان‬ ‫بسیار کم ش��د ‪-‬البته فروش بنزین هم کم نشد‪ -‬با‬ ‫مشکل روبه رو ش��د‪ .‬در نبود چنین برنامه ای‪ ،‬فقط‬ ‫به نام اصالحات‪ ،‬اقدام هایی پراکنده‪ ،‬کم اثر و گاهی‬ ‫ضدونقیض و بیش��تر گزینش��ی در راستای منافع‬ ‫جناحی یا مقطعی برای رفع مش��کل بودجه دولت‬ ‫و روزمرگی سیاستی انجام می شود‪.‬‬ ‫ثبت نام مسکن ملی در ‪ ۳‬استان دیگر‬ ‫س��امانه ثبت نام اقدام ملی مس��کن ب��ا پایان مهلت‬ ‫ثبت ن��ام در اس��تان های قم‪ ،‬سیستان وبلوچس��تان و‬ ‫خراس��ان ش��مالی و جنوبی از ش��نبه برای ‪ ۳‬اس��تان‬ ‫کردستان‪ ،‬کهگیلویه وبویراحمد و گلستان باز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نام نویسی متقاضیان طرح اقدام ملی‬ ‫مس��کن از سه شنبه‪ ۲۱ ،‬ابان در ‪ ۴‬استان شروع شده و‬ ‫قرار است هر ‪ ۳‬روز در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬استان ثبت نام اغاز شود‪.‬‬ ‫قیمت ساخت واحدهای مس��کن ملی در شهرهای‬ ‫کوچک متری ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳.۵‬میلیون تومان اس��ت و جامعه‬ ‫هدف‪ ،‬دهک های س��وم تا هفتم هس��تند‪ .‬متقاضیان‬ ‫ثبت ن��ام در طرح اق��دام ملی و افراد تح��ت تکفل باید‬ ‫فاقد زمین مس��کونی یا واحد مس��کونی از روز نخست‬ ‫فروردی��ن ‪ ۸۴‬به بعد باش��ند و پس از انقالب اس�لامی‬ ‫از امکان��ات نهاده��ای عموم��ی غیردولت��ی مرب��وط‬ ‫به تامین مس��کن ش��امل زمی��ن‪ ،‬واحد مس��کونی یا‬ ‫تس��هیالت یارانه ای خرید یا س��اخت واحد مسکونی‬ ‫اس��تفاده نکرده باش��د؛ به عبارتی فرم «ج» انها باید در‬ ‫اس��تعالم از س��امانه مربوط سبز باش��د‪ .‬در فاز نخست‬ ‫اجرای ای��ن برنامه‪ ،‬ثبت نام در خراس��ان جنوبی با ‪۲۳‬‬ ‫ش��هر ارین شهر‪ ،‬ارس��ک‪ ،‬اسدیه‪ ،‬اس��فدن‪ ،‬اسالمیه‪،‬‬ ‫بش��رویه‪ ،‬بیرجند‪ ،‬حاجی اباد‪ ،‬خضری دش��ت بیاض‪،‬‬ ‫خوسف‪ ،‬زهان‪ ،‬سرایان‪ ،‬سرپیش��ه‪ ،‬سه قلعه‪ ،‬شوسف‪،‬‬ ‫طبس‪ ،‬طبس مس��ینا‪ ،‬فردوس‪ ،‬قائ��ن‪ ،‬مود‪ ،‬نهبندان‪،‬‬ ‫نیمبلوک به پایان رس��ید‪ .‬ثبت نام در خراسان شمالی‬ ‫یادداشت‬ ‫بسته کامل اصالحات‪ ،‬نه گزینشی‬ ‫که با ‪ ۵‬ش��هر اس��فراین‪ ،‬بجنورد‪ ،‬جاجرم‪ ،‬ش��یروان و‬ ‫گرمه در برنامه اقدام ملی مس��کن ش��رکت کرده‪ ،‬نیز‬ ‫تکمیل شد‪ .‬استان سیستان وبلوچستان که با ‪ ۱۸‬شهر‬ ‫جال��ق‪ ،‬خاش‪ ،‬دوس��ت محمد‪ ،‬زابل‪ ،‬زاه��دان‪ ،‬زهک‪،‬‬ ‫س��راوان‪ ،‬سوران‪ ،‬سیرکان‪ ،‬ش��هرک علی اکبر‪ ،‬گشت‪،‬‬ ‫محمداباد‪ ،‬محمدی‪ ،‬مهرستان‪ ،‬میرجاوه‪ ،‬نصرت اباد‪،‬‬ ‫نوک اب��اد‪ ،‬هی��دوچ در این برنامه ش��رکت کرده نیز به‬ ‫جمع اس��تان هایی پیوست که شناس��ایی متقاضیان‬ ‫واقعی مس��کن در انها اغاز می شود‪ .‬در قم نیز با ‪ ۵‬شهر‬ ‫جعفریه‪ ،‬دستجرد‪ ،‬قم‪ ،‬قنوات و کهک و ثبت نام ‪۴۴۰۰‬‬ ‫نفر در روز نخست ثبت نام (‪ ۲۱‬ابان) ظرفیت تکمیل و‬ ‫سایت برای متقاضیان این استان بسته شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫انرژی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ثروتمندان ‪ ۲۳‬برابر فقرا از یارانه انرژی بهره می برند‬ ‫نظرگاه‬ ‫عادالنه سازی‬ ‫یارانه بنزین‬ ‫نرخ حامل های انرژی واقعی می شود‬ ‫علی ربیعی‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی‬ ‫دولت نوشت‪ :‬رئیس جمهوری دستور دادند که تمامی منابع‬ ‫حاصل از افزایش نرخ بنزین باید فقط برای معیشت طبقات‬ ‫محروم خرج ش��ود و در هیچ ش��رایطی اجازه افزایش نرخ‬ ‫بنزی��ن و خرج منابع ان برای کس��ری بودجه را نمی دهند‪.‬‬ ‫اصالح نرخ بنزین باالخره پس از چند س��ال بحث و بررسی‬ ‫در دولت‪ ،‬پنجش��نبه شب کلید خورد‪ .‬من ترجیح می دهم‬ ‫اسم این سیاست دولت را عادالنه سازی یارانه بنزین بنامم‪،‬‬ ‫چراکه قرار نیس��ت از حجم یارانه پرداختی بنزین به مردم‬ ‫حتی یک ریال کم ش��ود‪ .‬فقط قرار اس��ت بخش��ی از یارانه‬ ‫بنزی��ن که تا به حال تابع مصرف هر فرد بود‪ ،‬حاال به ش��کل‬ ‫مس��تقیم داده ش��ود‪ .‬اقتصاددانان دهه هاس��ت نسبت به‬ ‫ناعادالنه بودن‪ ،‬غیربهینه بودن و هزینه زا بودن یارانه پنهان‬ ‫بنزین و حامل های انرژی در کشور هشدار می دهند و بارها‬ ‫و بارها خواستار واقعی سازی نرخ حامل های انرژی و بنزین‬ ‫ش��ده اند‪ .‬اما دولت در چند س��ال گذش��ته در حال بررسی‬ ‫طرح های مختلف مطرح ش��ده در این حوزه بود و به دالیلی‬ ‫که در ادامه خواهم گفت با پیچیدگی های متعددی برخورد‬ ‫کرد‪ .‬س��رانجام با بررس��ی جمیع جوانب و ش��رایط کشور‪،‬‬ ‫دولت پس از سال ها بررسی کارشناسی به این نتیجه رسید‬ ‫که بهترین راهکار‪ ،‬س��همیه بندی بنزین برای هر خودرو و‬ ‫افزایش نرخ بنزین غیرسهمیه ای به ‪ ۳‬هزار تومان است‪ .‬این‬ ‫تصمیم بس��یار سخت بود‪ .‬در این نوشتار سعی خواهم کرد‬ ‫از نگاه خودم در دفاع از طرح دولت برای افزایش نرخ بنزین‬ ‫نکاتی را بیان کنم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فارغ از اینکه مصرف بنزین در ایران به شدت باالست‪،‬‬ ‫مصرف این س��وخت در کش��ور ما به ش��کلی اساسی دچار‬ ‫انحراف است‪ .‬به صورتی که براساس داده های هزینه‪-‬درامد‬ ‫خانوار‪ ،‬باالترین دهک درامدی بیش از ‪ ۱۱‬برابر ضعیف ترین‬ ‫دهک درامدی از یارانه بنزین استفاده می کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫فلس��فه پرداخت یارانه این اس��ت که از ثروتمندان گرفته و‬ ‫به فقیران داده ش��ود! در حامل های ان��رژی از جمله بنزین‬ ‫این امر معکوس اس��ت‪ .‬یعنی یارانه کوری به همه پرداخت‬ ‫می ش��ود اما طبیعی اس��ت که خانواده های ثروتمندتر که‬ ‫ماش��ین های بیشتری دارند به نسبت خانوارهای ضعیف تر‬ ‫که یا یک ماش��ین دارند یا اصال ماشین ندارند بیشتر از این‬ ‫یارانه اس��تفاده می کنند؛ بنابراین هرچه بتوانیم بخشی از‬ ‫ای��ن یارانه را از این حالت خارج و به طور مس��تقیم به مردم‬ ‫کمک کنیم به عادالنه تر شدن ان کمک خواهد کرد‪ .‬به نظر‬ ‫بنده دولت با این تصمیم گامی در این جهت برداشت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در بنزی��ن در عمل دولت در ح��ال پرداخت یارانه به‬ ‫ازای مصرف بیشتر است‪ ،‬به طوری که براساس بررسی های‬ ‫جهانی بیش��ترین میزان س��رانه بنزین در جهان باتوجه به‬ ‫س��طح توس��عه یافتگی در ایران ارائه می شود‪ .‬یعنی دولت‬ ‫مجبور شده نرخ بنزین را س��رکوب کند تا بتواند این یارانه‬ ‫را به همه به طور یکس��ان بدهد‪ .‬اما این شیوه پرداخت یارانه‬ ‫که با به هم زدن مکانیس��م قیمت ها انجام می شود به شدت‬ ‫ناکارا است و ناکارایی هم ایجاد می کند‪ .‬نخستین ناکارایی‬ ‫که در اثر این روش ایجاد می ش��ود مصرف باالتر و غیربهینه‬ ‫اس��ت‪ .‬مصرف بیش��تر بنزین به معنای از بی��ن بردن منابع‬ ‫کشور و مصرف کمتر کاالهای دیگر است که می توانند برای‬ ‫سالمتی مردم‪ ،‬اموزش کودکان و بهداشت مفید باشند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بررس��ی های گوناگون کارشناس��ی نشان می دهد با‬ ‫احتساب سهم درنظر گرفته شده برای خودروهای عمومی‬ ‫در این طرح‪ ،‬در عمل حدود ‪ ۷۰‬درصد از کل بنزین مصرفی‬ ‫روزانه با نرخ س��همیه ای (‪ ۱۵۰۰‬توم��ان) و تنها ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از ان ب��ا ن��رخ ‪ ۳۰۰۰‬تومانی مصرف خواهد ش��د؛ بنابراین‬ ‫بخ��ش عمده بنزین به طور س��همیه ای اعطا خواهد ش��د و‬ ‫مردم نباید نگرانی از ابعاد تورمی این افزایش داشته باشند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اقتصاددانان با روش های علمی نشان داده اند‬ ‫که افزایش نرخ بنزین در س��ال های گذش��ته در ایران و در‬ ‫کش��ورهای مختلف جهان حتی ب��دون تدبیر برای در نظر‬ ‫گرفتن این تمهیدات یا اثر تورمی نداش��ته یا اثر تورمی ان‬ ‫ناچیز بوده اس��ت؛ بنابراین نگرانی از اثرات تورمی این طرح‬ ‫چندان درست نیست‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مصرف بیش��تر کاالی مضر برای محیط زیست مانند‬ ‫بنزی��ن به معنای الودگی بیش��تر چه در ه��وا‪ ،‬چه در اب و‬ ‫چه در خاک کش��ور است‪ .‬استفاده غیرضروری از خودروها‬ ‫ک می ش��ود که خود‬ ‫همچنین س��بب افزایش حجم ترافی ‬ ‫عوارض بس��یار دیگری دارد؛ بنابراین برداش��تن گام هایی‬ ‫برای کانالیزه کردن یارانه بنزین و دادن ان به طور مستقیم‬ ‫به م��ردم حرکتی مفی��د و موثر در جه��ت بهبود وضعیت‬ ‫محیط زیست و الودگی هواست‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ش��کاف قیمتی ایجاد شده میان نرخ بنزین در ایران و‬ ‫کشورهای منطقه س��بب قاچاق گسترده سوخت به خارج‬ ‫از کشور شده است‪ .‬امارهای مختلفی از میزان قاچاق وجود‬ ‫چ کدام به طور کامل قابل اتکا نیس��ت اما منطق‬ ‫دارد که هی ‬ ‫اقتصادی نشان می دهد حجم قاچاق بسیار گسترده باشد‪.‬‬ ‫سرکوب نرخ بنزین به شکل سابق سبب می شود منابع ملی‬ ‫کشور به کش��ورهای همسایه سرازیر ش��ود و مردم کشور‬ ‫کمترین نفع و باندهای قاچاق بیش��ترین منافع را کس��ب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ بنزین به ط��ور قطع حرکت در مس��یر به‬ ‫صفر رس��اندن قاچاق بنزین‪ ،‬ایجاد بس��تر برای حرکت به‬ ‫س��مت صادرات بنزین و کس��ب درامد ارزی برای کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسن روحانی‬ ‫محمود واعظی‬ ‫ش��رکت ملی پخش فراورده های نفت��ی ایران روز‬ ‫جمعه براس��اس اطالعی��ه ای‪ ،‬خبر از اج��رای طرح‬ ‫مدیریت مصرف س��وخت در کش��ور داد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬براساس اطالعیه شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی ایران و با هدف اجرای‬ ‫طرح مدیریت مصرف س��وخت‪ ،‬نرخ بنزین معمولی‬ ‫س��همیه ای از قرار هر لیتر ‪ ۱۵۰۰‬تومان‪ ،‬نرخ بنزین‬ ‫معمولی غیرسهمیه ای از قرار هر لیتر ‪ ۳۰۰۰‬تومان و‬ ‫نرخ بنزین سوپر از قرار هر لیتر ‪ ۳۵۰۰‬تومان تعیین‬ ‫شد‪ .‬در این اطالعیه تاکید شده که نرخ ‪ CNG‬بدون‬ ‫تغییر خواهد بود‪.‬‬ ‫طرح مدیریت مصرف س��وخت درحالی در کشور‬ ‫اجرایی می ش��ود ک��ه براس��اس امار‪ ،‬ای��ران بعد از‬ ‫روس��یه‪ ،‬باالترین ش��دت مصرف انرژی را در جهان‬ ‫دارد‪ .‬همچنی��ن بررس��ی تطبیق��ی تم��ام امارهای‬ ‫جهان��ی‪ ،‬اثبات می کند که توزیع س��وخت در ایران‬ ‫ناکاراس��ت‪ .‬همین ناکارا بودن‪ ،‬باعث بهره وری پایین‬ ‫انرژی در ایران ش��ده‪ ،‬به طوری که ش��اخص شدت‬ ‫انرژی‪ ،‬نش��ان می دهد بهبود فن��اوری و نگرانی های‬ ‫مربوط به محیط زیست‪ ،‬منجر به روند کاهنده شدت‬ ‫انرژی در بسیاری از کشورها شده‪ ،‬اما در ایران اوضاع‬ ‫خالف روند جهانی اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬دولت حجم‬ ‫عظیمی از منابع کشور را صرف پرداخت یارانه انرژی‬ ‫می کند‪ .‬مجموع یارانه پنه��ان در حوزه انرژی ‪۸۹۸‬‬ ‫هزار میلیارد تومان براورد ش��ده که تنها ‪ ۵۴۱‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان از ان مربوط ب��ه گاز طبیعی و ‪۴۳۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان متعلق به فراورده های نفتی است‪.‬‬ ‫براس��اس امار س��ازمان بین المللی ان��رژی‪ ،‬ایران‬ ‫س��االنه ‪ ۷۰‬میلی��ارد دالر یارانه برای س��وخت های‬ ‫فس��یلی می پردازد که در کل جهان از نظر پرداخت‬ ‫یارانه ه��ای پنهان انرژی‪ ،‬در رتبه نخس��ت قرار دارد‪.‬‬ ‫بع��د از ایران در جایگاه دوم عربس��تان س��عودی و‬ ‫چین قرار دارند که حجم یارانه پنهان س��وخت این‬ ‫کش��ورها‪ ،‬حدود ‪ ۴۵‬میلیارد دالر است‪ .‬این یارانه ها‬ ‫از یک طرف هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل‬ ‫کرده و از طرف دیگر نتوانسته اند به هدف خود یعنی‬ ‫توانمندسازی اقش��ار کمتر برخوردار جامعه برسند‪.‬‬ ‫امارهای مختلف اثب��ات می کند که ثروتمندان‪۲۳ ،‬‬ ‫برابر بیشتر از فقرا از یارانه انرژی بهره می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامی به نفع اقشار زیر فشار جامعه‬ ‫محمد باقر نوبخت‬ ‫«اقدام دولت در افزای��ش نرخ بنزین به نفع مردم‬ ‫و ب��رای کمک به اقش��ار زیر فش��ار جامعه اس��ت»‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ضمن بی��ان این جمل��ه در دیدار‬ ‫عیدانه با برخی اعضای دولت و مس��ئوالن کش��ور بر‬ ‫اهمی��ت اقدام دول��ت در افزایش نرخ بنزین و کمک‬ ‫به خانوارهای ضعیف و متوسط کشور از محل درامد‬ ‫حاص��ل از ان تاکی��د و اظهار کرد‪ :‬ای��ن کار به نفع‬ ‫مردم و اقشار زیر فشار جامعه بوده و می تواند در حل‬ ‫مشکالت انان مفید و موثر باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی روز جمعه با اش��اره ب��ه اقدام اخیر دولت در‬ ‫افزایش نرخ بنزین گفت‪ :‬دولت مدت ها به دنبال ان‬ ‫ب��ود تا از طریقی بتواند از اقش��ار ضعیف کش��ور که‬ ‫به واسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند‪ ،‬حمایت و‬ ‫به انها کمک کند‪ ،‬اما به دلیل کمبود منابع درامدی‬ ‫و بودجه توان اجرای ان وجود نداشت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اشاره به اینکه امروز اقشاری در‬ ‫جامعه هستند که در زندگی خود با مشکالت مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬فشارهای اقتصادی شدید در سال ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ۹۸‬به زندگی مردم وارد شد و دولت می خواهد در‬ ‫ح��د تامین نیازمندی های ضروری‪ ،‬حمایتی از مردم‬ ‫کند و به خانواده هایی که احساس می کنیم در فشار‬ ‫بیشتری هستند کمکی کرده باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین اقشار ضعیف جامعه‬ ‫روحان��ی با بیان اینکه برای تعیین اقش��ار ضعیف‬ ‫جامع��ه نیاز به امار و ارقام دقیق داریم اما در همین‬ ‫حدی ک��ه امکان تش��خیص وج��ود دارد می توانیم‬ ‫جامعه را به دو بخش تقس��یم کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬بر این‬ ‫روحان��ی‪ :‬هیچ کس تص��ور نکند چون ش��رایط اقتصادی دولت‬ ‫س��خت ش��ده دس��ت به ای��ن اق��دام زده ت��ا بخواه��د بودجه‬ ‫خ��ود را جب��ران کن��د؛ ریال��ی از ای��ن پول ب��ه خزان��ه نخواهد‬ ‫رفت‬ ‫اس��اس حدود ‪ ۷۵‬درصد در شرایط فشار قرار دارند‬ ‫و ح��دود ‪ ۲۵‬درصد هم ش��رایط زندگی ش��ان خوب‬ ‫اس��ت و برمبنای محاسبات ‪ ۱۸‬تا ‪ ۱۹‬میلیون خانوار‬ ‫و جمعیتی در حدود ‪ ۶۰‬میلیون نفر مش��مول طرح‬ ‫حمایت��ی دولت خواهند بود و این مبلغ هم کمک به‬ ‫فرد نیست و کمک به خانوار به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬تالش ما این اس��ت بتوانیم‬ ‫ای��ن مبلغ را ماهانه به حس��اب خانوارها واریز کنیم‬ ‫و در اوایل اذر نخستین نوبت ان پرداخت شود‪ .‬این‬ ‫اقدام برای اقش��ار مس��تضعف جامعه کمک کوچکی‬ ‫به ش��مار می رود و در مجموع اصل این کار ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اظهارکرد‪ :‬برخ��ی معتقد بودند‬ ‫نرخ انرژی در ایران با نرخ ان در کش��ورهای منطقه‬ ‫فاصله زیادی دارد که البته این موضوع موجب ایجاد‬ ‫مفاس��دی از جمله قاچاق خواهد بود و اگر بخواهیم‬ ‫ای��ن معضل را از بی��ن ببریم باید به گون��ه ای نرخ را‬ ‫افزایش دهیم که تقریبا با نرخ انرژی در کش��ورهای‬ ‫همس��ایه برابری داش��ته باش��د و ما با ان مخالفت‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫روحانی از وزیران و مس��ئوالن ذی ربط خواس��ت‬ ‫ت��ا به ط��ور ش��فاف اهمی��ت ای��ن اق��دام را ب��رای‬ ‫م��ردم توضی��ح دهن��د و افزود‪ ۴ :‬س��ال اس��ت که‬ ‫دولت نس��بت به تغییر ن��رخ بنزی��ن اقدامی نکرده‬ ‫و ام��روز بع��د از ‪ ۴‬س��ال ای��ن اق��دام انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید این را برای‬ ‫مردم توضیح دهیم که این اقدام به نفع انان خواهد‬ ‫بود و دولت باوجود مشکالت اقتصادی که دارد هرگز‬ ‫قص��د برداش��ت از این پول را ن��دارد و هرچه درامد‬ ‫از این محل عاید ش��ود به خانوارها بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫روحان��ی افزود‪ :‬هیچ کس تصور نکند چون ش��رایط‬ ‫اقتصادی دولت س��خت ش��ده دس��ت به این اقدام‬ ‫زده ت��ا بخواهد بودج��ه خود را جب��ران کند؛ هرگز‬ ‫اینطور نیس��ت و ریال��ی از این پول به خزانه نخواهد‬ ‫رفت‪ .‬رئیس جمه��وری گفت‪ :‬این کار به نفع مردم و‬ ‫اقشار زیر فش��ار جامعه بوده و می تواند مفید و موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم و توافق همه مسئوالن نظام‬ ‫درهمی��ن ح��ال‪ ،‬رئی��س دفت��ر رئیس جمهوری‬ ‫عملیاتی شدن مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی سران س��ه قوه درباره اصالح نرخ بنزین را‬ ‫اقدامی الزم و ضروری دانست و گفت‪ :‬دولت پیش از‬ ‫این نیز درچند مقطع قصد داش��ت این تصمیم مهم‬ ‫را اجرا کند که هر بار به دالیلی با تاخیر مواجه شد‪.‬‬ ‫محم��ود واعظی در گفت وگو ب��ا ایرنا با بیان اینکه‬ ‫حمایت معیش��تی از اقشار کم برخوردار و دهک های‬ ‫پایین از مزایا و اهداف طرح اصالح نرخ بنزین است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بحث اصالح نرخ بنزین در جای خود موضوع‬ ‫بس��یار مهمی است که می تواند کش��ور را به تعادل‬ ‫منطقی در مصرف برساند‪ ،‬اثار زیست محیطی خوبی‬ ‫داشته باشد و از همه مهم تر از قاچاق گسترده بنزین‬ ‫جلوگی��ری کند‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬در عین حال این‬ ‫موض��وع که منافع مالی حاص��ل از این طرح به طور‬ ‫مس��تقیم میان مردم تقسیم می ش��ود نیز از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫واعظی ادامه داد‪ :‬با اجرای طرح حمایت معیشتی‬ ‫دول��ت ک��ه ح��دود ‪ ۶۰‬میلی��ون نف��ر در قالب ‪۱۸‬‬ ‫میلی��ون خان��وار را در ب��ر می گیرد‪ ،‬بخش��ی از این‬ ‫بی عدالتی جبران می ش��ود و حتی اگ��ر این اصالح‬ ‫نرخ عوارضی هم در پی داش��ته باشد‪ ،‬با ارزیابی هایی‬ ‫ک��ه در بان��ک مرکزی و س��ایر نهاده��ای اقتصادی‬ ‫انجام شده خیلی چش��مگیر نخواهد بود و همچنان‬ ‫برای اقش��ار پایین جامع��ه این رق��م معنی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با بیان اینکه ای��ن تصمیم با اتفاق‬ ‫نظر س��ران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی اتخاذ ش��د و به هیچ وجه این گونه نیست‬ ‫که تصمیم دولت بوده باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در اصل اصالح‬ ‫نرخ بنزین تصمیم هم��ه ارکان نظام بوده و همه در‬ ‫این تصمیم دخی��ل بوده اند و دولت تنها مجری این‬ ‫طرح است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از خانوارهای کم درامد‬ ‫علی ربیعی عصر جمعه در جمع خبرنگاران درباره‬ ‫اج��رای طرح اصالح ن��رخ و س��همیه بندی بنزین و‬ ‫بس��ته حمایت دولت از خانوارهای کم درامد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قرار ش��د از تم��ام درامده��ای حاصل از طرح‬ ‫اص�لاح ن��رخ بنزین ب��ه ‪ ۱۸‬میلیون خان��وار کمک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬سال ها اقتصاددان ها‬ ‫درب��اره یارانه ه��ای پنهان صحب��ت می کردند؛ البته‬ ‫برخ��ی درب��اره زمان اج��رای ان نظرهای��ی دارند‪،‬‬ ‫باالخره اصالح س��اختار س��خت و دردناک است‪ ،‬اما‬ ‫اثار مثبت ان در میان مدت مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در کن��ار اجرای این طرح ها‪ ،‬تورم‬ ‫را نیز کنت��رل می کنیم‪ .‬پیش بینی ه��ای الزم انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬افزایش نرخ حمل ونقل و کرایه تاکسی‬ ‫و تاکس��ی اینترنت��ی نخواهیم داش��ت و بخش هایی‬ ‫که نگرانی افزایش ن��رخ در ان وجود دارد را کنترل‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت یارانه کمک معیشت خانوار‬ ‫محمد باق��ر نوبخت نی��ز در گفت وگوی��ی درباره‬ ‫جزئی��ات طرح حمایتی دولت ب��رای جبران افزایش‬ ‫نرخ بنزی��ن اعالم کرد‪ :‬از مح��ل افزایش نرخ بنزین‬ ‫‪ ۲۹‬تا ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان درامد خواهیم داش��ت‬ ‫که ب��ه بی��ش از ‪ ۶۰‬میلیون نفر اختص��اص خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬از هفته اینده پرداخت یارانه کمک معیش��ت‬ ‫خانوارها از محل منابع مالی افزایش نرخ بنزین اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نوبخت ب��ا بیان اینک��ه رئیس جمهوری س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه را موظف ک��رده که این پرداخت ها‬ ‫را از طری��ق خزانه انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان برنامه‬ ‫و بودجه در چند س��ال گذشته پرداخت هدفمندی‬ ‫یارانه را ب��ه تاخیر انداخته و تالش خواهد کرد همه‬ ‫منابع مالی اجرای این طرح را به خود مردم پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه تصری��ح کرد‪ :‬با‬ ‫پرداخت یارانه معیش��تی به خانوارهای ایرانی‪ ،‬دولت‬ ‫از ای��ن پس س��ه ن��وع پرداختی خواهد داش��ت که‬ ‫پرداخ��ت بیش از ‪ ۳‬هزار میلی��ارد تومان هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا‪ ،‬پرداخ��ت ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۴‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫حق��وق کارکنان دولت و از این به بعد پرداخت بیش‬ ‫از ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان بابت حمایت از معیش��ت‬ ‫خانوارها خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بر واقعی شدن نرخ سوخت تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫با اصالح نرخ بنزین در واقع یک گام به سمت واقعی‬ ‫شدن نرخ حامل های انرژی حرکت کردیم و امیدواریم‬ ‫ش��اهد صرفه جویی در مصرف س��وخت در کش��ور‬ ‫باش��یم‪ .‬نوبخت بیان کرد‪ :‬بنزین از ان مردم اس��ت؛‬ ‫بنابراین در جهت واقعی کردن نرخ ان باید گام های‬ ‫اساس��ی برداریم تا به تدریج ش��اهد کاهش الودگی‬ ‫هوا در کشور باشیم و براس��اس مصوبه شورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی رئیسان ‪ 3‬قوه مقرر کردند ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد درامد ناش��ی از این افزایش نرخ به خود مردم‬ ‫برگردد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۵‬به طور متوسط روزانه‬ ‫‪ ۷۳‬میلیون لیتر بنزین در کشور به مصرف می رسید‪،‬‬ ‫اما هم اکنون می��زان ان به بیش از ‪ ۹۵‬میلیون لیتر‬ ‫در روز رسیده و در سال های اخیر شاهد رشد بیشتر‬ ‫ان بودیم‪.‬‬ ‫چرا باید از واقعی شدن نرخ حامل های انرژی استقبال کرد؟‬ ‫محمد درویش‪ ،‬کارشناس محیط زیست‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در هر مترمربع ساختمان های ایران به طور متوسط ‪۳۰‬‬ ‫مترمکعب گاز مصرف می شود‪ ،‬در حالی که رقم مشابه برای‬ ‫اروپا ‪ ۵.۵‬مترمکعب اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که میانگین‬ ‫دمای هوا و تابش خورشید در ایران اشکارا بیشتر از اروپاست‪.‬‬ ‫ارزش انرژی هدررفته به سالی ‪ ۵‬میلیارد دالر می رسد؛ یعنی‬ ‫حدود ‪ 2‬برابر پولی که در ماجرای بابک زنجانی ناپدید ش��ده‬ ‫و داد حس��ن روحانی را ‪ ۶‬سال اس��ت که دراورده! شما فکر‬ ‫می کنید دلیل این تداوم حیرت انگیز هدررفت سرمایه ایرانی‬ ‫در کش��وری ک��ه ‪ ۹۰‬درصد مردمش همچنان چش��م انتظار‬ ‫اخر م��اه و دریاف��ت یارانه ه��ای ‪ ۴۵‬هزار تومانی هس��تند‪،‬‬ ‫چیست؟!‬ ‫‪ -۲‬میانگین س��رانه مصرف اب ش��رب در ایران ‪ ۲۰۴‬لیتر‬ ‫در روز اس��ت‪ ،‬در حال��ی ک��ه ای��ن رقم در س��وئد ‪ ،۱۶۴‬در‬ ‫دانم��ارک ‪ ،۱۵۹‬در اتری��ش ‪ ،۱۵۳‬در ایرلند ‪ ،۱۴۲‬در المان‬ ‫‪ ،۱۲۹‬در بلژی��ک ‪ ۱۱۲‬و در لهس��تان ‪ ۹۸‬لیت��ر‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ما فکر می کنید چرا در کش��وری که‬ ‫محدودیت منابع اب ش��یرین ی��ک تهدید جدی‬ ‫به ش��مار می رود و رکورد باالترین میزان نشست‬ ‫زمی��ن در جهان را به نام خود س��ند زده‪ ،‬میزان‬ ‫مص��رف س��رانه اب مردمش از ق��اره اروپایی که‬ ‫سرانه اب در دسترسش دست کم چند برابر ایران‬ ‫است‪ ،‬بیشتر است؟‬ ‫ارزش این هدررفت س��رمایه باتوجه ب��ه اجرای طرح های‬ ‫انتقال اب به ازای ه��ر مترمکعب‪ 100 ،‬هزار تومان به بیش‬ ‫از ‪ 20‬میلی��ارد دالر می رس��د؛ یعنی ح��دود ‪ ۸‬براب ِر ماجرای‬ ‫بابک زنجانی!‬ ‫‪ -۳‬مصرف روزانه بنزین در ایران دست کم ‪ 6‬برابر متوسط‬ ‫جهانی و ‪ 7‬برابر کش��ور همس��ایه‪ ،‬ترکیه است‪ .‬به نحوی که‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران در بین ‪ ۵‬شرکت بزرگ تولیدکننده‬ ‫گازهای گلخانه ای ‪-‬باالتر از کارتل غول اس��ا و چند‬ ‫ملیتی ‪ -BP‬قرار دارد‪ .‬راستی! هزینه درمان مردمی‬ ‫که از ابزیان الوده اروندرود مصرف می کنند بر دوش‬ ‫کیس��ت؟ ایا می دانیم که فقط از محل الودگی هوا‬ ‫در تهران ساالنه ‪ ۲.۲‬میلیارد دالر خسارت را تحمل‬ ‫می کنیم؟!‬ ‫‪ -۴‬راستی چرا در این کش��ور‪ ،‬سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه استحصال انرژی های نو همچنان گران تر از تولید انرژی‬ ‫با روش ه��ای مخربی چون نیروگاه های حرارتی و س��دهای‬ ‫برق‪/‬اب��ی درمی ای��د؟ و چرا نرخ یک پرای��د باید بیش از ‪۱۵‬‬ ‫برابر یک دوچرخه باشد؟‬ ‫‪ -۵‬راس��ت ان اس��ت که اگر ق��رار بر گله مندی و خش��م‬ ‫باش��د‪ ،‬دلیل��ش بای��د کن��دی و محافظه کاری ش��دید همه‬ ‫ کردن ن��رخ حامل های انرژی‬ ‫دولت ها در ای��ران برای واقعی‬ ‫ِ‬ ‫باش��د ک��ه سرمنش��اء اصل��ی فس��اد و تباهی این��ده وطن‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما پ��س چرا برخی از ش��نیدن خبر افزای��ش نرخ بنزین‬ ‫خوش��حال نیستند؟ پاسخ واضح اس��ت‪ ،‬چون ما اعتماد ملی‬ ‫و س��رمایه اجتماع��ی را ناب��ود کرده ایم و م��ردم می گویند‪:‬‬ ‫چ��ه تضمینی وج��ود دارد که مابه التفاوت ای��ن افزایش نرخ‬ ‫به نف��ع ارتقای کیفیت وس��ایل حمل ونق��ل عمومی و بهبود‬ ‫امنیت تردد با دوچرخه در ش��هرها هزینه شود و تنها منجر‬ ‫به افزای��ش تورم مانند تجربه مش��ابه در دولت احمدی نژاد‪،‬‬ ‫س��قوط پول ملی و باز هم ارزان ترین سوخت جهان در ایران‬ ‫نشود؟‬ ‫ج دادن و ترویج‬ ‫‪ -۶‬اقای��ان و خانم ه��ای مدیر! به جای ب��ا ‬ ‫فرهنگ گداپروری‪ ،‬اصول درس��ت حکمرانی را به کار بندید‪،‬‬ ‫م��ردم را ش��ریک تصمیم گیری های خود کنی��د و اگر راه و‬ ‫توانش را نمی دانید و ندارید‪ ،‬شرافتمندانه و صادقانه صندلی‬ ‫قدرت را به اهلش بسپارید و بروید‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫پیاپی ‪2725‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫چهارمین حراج باران ‪ ۲۶‬میلیاردی شد‬ ‫‹ ‹گران قیمت های دوره‬ ‫گران تری��ن اثر فروخته ش��ده در این حراج ‪۵‬برگ از ش��اهنامه به‬ ‫خط نس��تعلیق متعلق به دوره تیموری بود که ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تومان قیمت گذاری ش��ده بود و با رشد نرخ شگفت انگیز‪ ۹ ،‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان چکش خورد‪ .‬در رتبه بعدی نقاش��ی مینیاتور و‬ ‫خط‪ ،‬چهره نواب اکبری بیگم‪ ،‬زوجه پادش��اه هندوستان اثر هنرمند‬ ‫هندی مربوط به دوره زندیه قرار گرفت که ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان چکش خ��ورد‪ .‬پس از ان تابلوی ترجمه متن منش��ور حقوق‬ ‫بش��ر کوروش‪ ،‬خوشنویس��ی و فیروزه کوبی روی عقیق اثر حس��ین‬ ‫نیک طل��ب که ‪ ۲‬تا ‪ ۲‬و نیم میلیارد تومان قیمت گذاری ش��ده بود‪۳ ،‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫چهارمین اثر گران قیمت این حراج‪ ،‬انگشتر ایه الکرسی اثر حسین‬ ‫یس��اول با قلم زنی خط محمدج��واد رضوی روی حلقه فدیوم بود که‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون تومان فروخته شد‪ .‬خط نقاشی گلزار اثر حسن زرین قلم‬ ‫ب��ا ترکیب رنگ ه��ای طبیعی روی کاغذ دست س��از به تاریخ ‪۱۳۲۱‬‬ ‫هجری قمری نیز ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۴‬اثر ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫نقاش��ی خط اثر فرامرز پیالرام مربوط به سال ‪ ۱۳۵۱‬به مبلغ ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬ش��مایل حضرت علی و حسنین (ع) اثر‬ ‫علی ابن ابراهیم مربوط به دوره قاجار که ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان‬ ‫قیمت گذاری ش��ده بود ‪ ۳۸۰‬میلیون توم��ان چکش خورد‪ .‬تندیس‬ ‫فوالدی از علیرضا استانه که ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان قیمت گذاری‬ ‫ش��ده بود با رشد نرخ سریع به مبلغ ‪ ۳۸۰‬میلیون تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫خط نقاشی اثر رضا مافی متعلق به سال ‪ ۱۳۵۴‬به مبلغ ‪ ۳۷۰‬میلیون‬ ‫تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫مرغ بسم اهلل اثر عبدالحسین قزوینی به تاریخ ‪ ۱۳۰۷‬هجری قمری‬ ‫که ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان قیمت گذاری شده بود با افزایش نرخ‬ ‫حراج باران در چهارمین دوره خود ‪ ۹۴‬اثر را به خریداران و مجموعه داران هنری‬ ‫پیشنهاد داد که در نهایت با فروش ‪ ۶۹‬اثر به مبلغ ‪ ۲۶‬میلیارد و ‪ ۲۶‬میلیون تومان‬ ‫به کار خود پایان داد‬ ‫بیش از دو برابر‪ ،‬به مبلغ ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان فروخته شد‪ .‬قران کریم‬ ‫به خط نس��خ وقار ش��یرازی فرزند وصال ش��یرازی‪ ،‬مربوط به سال‬ ‫‪ ۱۲۸۰‬هجری قمری ‪ ۳۱۰‬میلیون تومان هدیه شد‪ .‬برگی دو رویه از‬ ‫قران کریم روی پوس��ت اهو به خط کوفی متعلق به سده دوم و سوم‬ ‫هجری قمری ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫نقاشی و خط اثر ناصر اویسی به مبلغ ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان فروخته‬ ‫ش��د‪ .‬خط نقاشی تصویر امین الملک به خط حسن زرین قلم به تاریخ‬ ‫‪ ۱۲۸۱‬هجری قمری ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫قطع��ه خط سیاه مش��ق اث��ر میرزا غالمرض��ا اصفهانی ب��ه تاریخ‬ ‫‪ ۱۲۹۸‬هجری قمری ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬قران نفیس‬ ‫غبارنویسی همراه با بازوبند نقره منسوب به مسیح طالقانی متعلق به‬ ‫دوره قاجار ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان هدیه شد‪.‬‬ ‫غبارنویس��ی ایات قران اثر محمدجعفر تبریزی‪ ،‬به تاریخ ‪۱۱۰۳‬‬ ‫هجری قمری ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬غبارنویسی تصویر‬ ‫معراج حضرت رسول (ص) اثر محمدابراهیم زرین قلم مربوط به سده‬ ‫‪ ۱۳‬هجری قمری به مبلغ ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫مثنوی شیرین و فرهاد به خط محمدرضا ابن ضیاءالدین مربوط به‬ ‫سال ‪ ۱۲۲۷‬هجری قمری که ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬میلیون تومان قیمت گذاری‬ ‫شده بود ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۰‬اثر زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دو قطعه قطاعی ایات قران به خط نستعلیق متعلق به دوره قاجار‬ ‫‪ ۸۰‬میلی��ون تومان فروخته ش��د‪ .‬اثر خط کوف��ی تزئینی متعلق به‬ ‫‪ ۱۲۹۶‬هج��ری قم��ری ‪ ۷۵‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬قطعه خط‬ ‫چلیپا اثر عبدالرش��ید دیلمی‪ ،‬خواه��رزاده میرعماد‪ ،‬مربوط به دوره‬ ‫صف��وی ‪ ۸۰‬میلیون تومان چکش خورد‪ .‬قطعه خط سیاه مش��ق اثر‬ ‫میرحسین تبریزی به تاریخ ‪ ۱۲۹۵‬هجری قمری ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫فروخته شد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬قطعه قطاعی اش��عار حافظ بر اس��اس خط میرعماد‪ ،‬مربوط به‬ ‫دوره صفوی ‪ ۸۰‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬مجس��مه برنزی «ب»‬ ‫برگرفت��ه از خط میرعماد الحس��نی اثر حمید رحیم��ی بافرانی ‪۲۶‬‬ ‫میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬برگی ‪ ۱۲‬س��طری از قران کریم به خط‬ ‫کوف��ی برگرفته از قران کریم ق��رن ‪ ۵‬و ‪ ۶‬هجری قمری ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تومان هدیه شد‪.‬‬ ‫عصای چوبی با دس��ته نقره متعلق به عبدالحس��ین فرمانفرما در‬ ‫دوره احمدش��اه قاجار ‪ ۴۰‬میلیون تومان فروخته شد‪ .‬نقاشی تصویر‬ ‫موالنا با خوشنویس��ی ضیاء‪ ،‬و نقوش اسداهلل کرمانی به تاریخ ‪۱۲۲۲‬‬ ‫هجری قمری‪ ۴۰ ،‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬قطعه خط چلیپا اثر‬ ‫ش��یرعلی متعلق ب��ه دوره صفوی ‪ ۴۰‬میلیون توم��ان چکش خورد‪.‬‬ ‫قطعه خ��ط درویش عبدالمجی��د طالقانی مربوط ب��ه دوره صفوی‬ ‫‪ ۳۲‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬قطعه خط اثر صدرالکتاب ش��اگرد‬ ‫می��رزا محمدرض��ا کلهر به تاریخ ‪ ۱۳۱۶‬به مبل��غ ‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫فروخته ش��د‪ .‬قطعه خط اثر عبدالرحیم افس��ر مربوط به دوره قاجار‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تومان فروخته شد‪ .‬قطعه خط تعلیق اثر محمدکاظم واله‬ ‫اصفهانی به تاریخ ‪ ۱۲۱۵‬هج��ری قمری ‪ ۴۰‬میلیون تومان فروخته‬ ‫شد‪ .‬دو قطعه کتیبه اثر ملک محمد از روی خطوط میرعماد الحسنی‬ ‫قزوین��ی به تاریخ ‪ ۱۳۱۹‬هجری قم��ری ‪ ۶۵‬میلیون تومان فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ظرف برنج��ی نفیس به تاریخ ‪ ۱۲۹۳‬هج��ری قمری ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومان فروخته ش��د‪ .‬دیزی خوری مس��ی با قلم زنی خط نس��تعلیق‬ ‫محمدعلی متعلق به ‪ ۱۲۹۸‬هجری قمری ‪ ۲۵‬میلیون تومان چکش‬ ‫خورد‪ .‬بیاض شعر ‪ ۲۰‬صفحه اثر میرزا کوچک و ‪ ۵۳‬صفحه اثر وصال‬ ‫شیرازی مربوط به دوره قاجار ‪ ۴۶‬میلیون تومان چکش خورد‪ .‬قطعه‬ ‫خط اثر محمدحس��ین عمادالکتاب به تاری��خ ‪ ۱۳۴۲‬هجری قمری‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تومان چک��ش خورد‪ .‬قطعه خط نس��تعلیق اثر ابوعلی‬ ‫الحس��ینی محمد قدسی متعلق به ‪ ۱۳۳۱‬هجری قمری ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫طومار س��وره هود اثر زین العابدین محالتی با خط نس��خ به تاریخ‬ ‫‪ ۱۲۹۶‬هج��ری قمری ‪ ۵۵‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬طومار دعای‬ ‫زی��ارت عاش��ورا به خط نس��خ محمدباقر اصفهانی ب��ه تاریخ ‪۱۲۶۷‬‬ ‫هجری قم��ری ‪ ۴۴‬میلیون تومان چکش خ��ورد‪ .‬قطعه خط دعا اثر‬ ‫محمدتق��ی مربوط ب��ه دوره قاجار ‪ ۴۲‬میلیون تومان فروخته ش��د‪.‬‬ ‫قطعه خط ایه الکرس��ی اثر س��ید محمد اصفهانی ب��ه تاریخ ‪۱۳۱۵‬‬ ‫هجری قمری ‪ ۵۰‬میلیون تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫عقدنامه قاجاری متعلق به س��ال ‪ ۱۲۹۰‬هجری قمری ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تومان چکش خورد‪ .‬قطاعی اثر مهدی شریف به تاریخ ‪ ۱۳۰۵‬هجری‬ ‫قمری ‪ ۳۰‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬قطعه خط نستعلیق حدیث‬ ‫سلس��له الذهب‪ ،‬اثر پور اقابزرگ ب��ه تاریخ ‪ ۱۳۱۱‬هجری قمری ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومان فروخته شد‪ .‬کتاب منشات با کتابت میرزا مهدی خان‬ ‫منش��ی با خط تعلیق بدون نقطه مربوط به دوره افشاریه ‪ ۳۳‬میلیون‬ ‫تومان فروخته شد‪ .‬کتاب دعا به ّ‬ ‫خط کوفی مربوط به دوره قاجار ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تومان چکش خورد‪ .‬قاب اینه متن صلوات بر چهارده معصوم‬ ‫مربوط به دوره قاجار ‪ ۴۰‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬غبارنویس��ی‬ ‫ایات به خط نستعلیق مربوط به دوره قاجار ‪ ۷۰‬میلیون تومان چکش‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫سطر شکسته نستعلیق منسوب به میرزا غالمرضا اصفهانی مربوط‬ ‫به دوره قاجار ‪ ۲۹‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬س��طر نس��تعلیق اثر‬ ‫علی اکبر گلس��تانه مربوط به دوره قاج��ار ‪ ۱۲‬میلیون تومان چکش‬ ‫خورد‪ .‬انگشتر قاجاری با حکاکی روی عقیق متعلق به ‪ ۱۲۲۱‬هجری‬ ‫قمری ‪ ۱۲‬میلیون تومان فروخته شد‪ ۷ .‬قطعه خط میرحسین ترک‬ ‫و شاگردان مربوط به دوره قاجار ‪ ۸۰‬میلیون تومان فروخته شد‪ .‬خط‬ ‫نقاش��ی اثر محمود زنده رودی به تاری��خ ‪ ۸۰ ،۱۳۹۱‬میلیون تومان‬ ‫چک��ش خورد‪ .‬قطعه خط نس��تعلیق حدیث نبوی اثر غالمحس��ین‬ ‫امیرخانی با تذهیب رامین مراتی به مبلغ ‪ ۷۵‬میلیون تومان فروخته‬ ‫شد‪ .‬قطعه خط چلیپا اثر کیخسرو خروش به تاریخ ‪ ۱۳۷۲‬به مبلغ ‪۴۲‬‬ ‫میلیون تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫قطعه خط شکسته نس��تعلیق اثر یداهلل کابلی خوانساری به تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬به مبلغ ‪ ۷۰‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬قطعه خط نستعلیق‬ ‫علی اش��رف صندوق اب��ادی به مبل��غ ‪ ۳۵‬میلیون توم��ان فروخته‬ ‫ش��د‪ .‬قطعه خط سیاه مش��ق اثر احمد پیله چی قزوینی به مبلغ ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومان فروخته شد‪ .‬قطعه خط شکسته نستعلیق یداهلل کابلی‬ ‫خوانس��اری به مبلغ ‪ ۶۰‬میلیون تومان فروخته شد‪ .‬مجسمه برنزی‬ ‫م��رغ بس��م اهلل اثر حمید رحیم��ی بافرانی مبل��غ ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫چک��ش خورد‪ .‬قطع��ه خط سیاه مش��ق علی اش��رف صندوق ابادی‬ ‫ب��ه مبلغ ‪ ۲۵‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬قطعه خط نس��تعلیق اثر‬ ‫احم��د ش��فیعی ها ‪ ۱۲‬میلی��ون توم��ان چکش خورد‪ .‬تخش��یب و‬ ‫ات��ش اث��ر محمدرضا تواب��ی به مبل��غ ‪ ۴۰‬میلیون توم��ان فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برگی از قران کریم به خط هنرمند افغانستانی محمد یونس جامی‬ ‫‪ ۱۲‬میلی��ون تومان فروخته ش��د‪ .‬خط کوفی بنای��ی اثر نیک محمد‬ ‫مس��تمند غوری هنرمند افغانستانی ‪ ۱۳‬میلیون تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫نقاش��ی پشت شیشه سوره علق به خط ریحان اثر سیما عظیمی ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬حلیه پیامبر (ص) به خط ثلث و نسخ اثر‬ ‫عبداهلل قهرمان ‪ ۱۲‬میلیون تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫همچنین در چهارمین حراج باران ‪ ۲۵‬اثر به فروش نرسید‪.‬‬ ‫ایین پایانی سی وششمین جشنواره«فیلم کوتاه تهران» برگزار شد‬ ‫رئیس س��ازمان سینمایی در مراس��م پایانی جشنواره فیلم کوتاه‬ ‫ته��ران بیان کرد این نوع از س��ینما باید به عنوان قاب تولید‪ ،‬به دنبال‬ ‫بازارسازی برای خود باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬سی وشش��مین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم کوتاه تهران‪ ،‬جمعه ‪ ۲۴‬ابان با برگزاری ایین اختتامیه در مرکز‬ ‫همایش ه��ای برج میالد تهران و معرفی برگزیدگان این دوره‪ ،‬به کار‬ ‫خود پایان داد‪.‬‬ ‫حس��ین انتظامی رئیس سازمان س��ینمایی در این مراسم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از اقای موس��وی و همکارانش در س��تاد برگزاری و انجمن سینمای‬ ‫جوانان ایران‪ ،‬هیات های انتخاب و داوری‪ ،‬همچنین همه کسانی که‬ ‫در برگزاری این جش��نواره باشکوه که اعتبارش شما جوانان هستید‪،‬‬ ‫تشکر می کنم‪ .‬این جشنواره به همت شما عزیزان مهم ترین جشنواره‬ ‫فیلم کوتاه در خاورمیانه و غرب اسیا است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امسال برای نخستین بار بودجه جذب شده حمایت‬ ‫از فیلمس��ازان جوان در شهرس��تان ها به نسبت سال گذشته ‪ ۵‬برابر‬ ‫ش��ده و امیدوارم کمک کند مثل گذش��ته بتوانند چهره های بزرگی‬ ‫از این اس��تعدادها به س��ینما معرفی ش��ود‪ .‬امیدوارم زمینه استفاده‬ ‫تلویزیون و رسانه های جدید از این شیوه گفتمان سازی بیشتر مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سینمایی گفت‪ :‬فیلم کوتاه می تواند فکورانه تر باشد‬ ‫و ما می توانیم به مردم کمک کنیم تا از این قاب س��ینمایی اس��تفاده‬ ‫بیش��تری کنند‪ .‬فیلم کوتاه به عنوان قاب تولید باید بازارس��ازی و با‬ ‫توج��ه به اقتصاد س��ینما برای خود ماندگاری بیش��تری ایجاد کند‪.‬‬ ‫س��ازمان سینمایی هم از ظرفیت خود و فضای هنر و تجربه استفاده‬ ‫کرده است و در عین حال باید ان را گسترش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی برگزیدگان‬ ‫در ای��ن مراس��م که ب��ا حضور حس��ین انتظامی رئیس س��ازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬س��یدصادق موسوی دبیر جش��نواره و مصطفی کاظمی‬ ‫مش��اور عالی و مدیر کل حوزه ریاس��ت ش��هرداری تهران‪ ،‬جمعی از‬ ‫مسئوالن س��ینمایی‪ ،‬س��ینماگران جوان و عالقه مندان فیلم کوتاه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬برندگان رشته های گوناگون بدین شرح معرفی شدند‪:‬‬ ‫جایزه بهترین فیلم در بخش مس��ابقه س��ینمای ای��ران؛ از میان‬ ‫برای فیلم کوتاه بازارسازی کنید‬ ‫«عزی��ز»‪« ،‬دابُ��ر»‪« ،‬بی ریختی»‪« ،‬امتح��ان» و «جونده»‪ ،‬تندیس‬ ‫جش��نواره و مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال ب��ه (تهیه کننده حقیقی) برای‬ ‫فیلم «عزیز» ساخته «سیدمهدی موسوی بَر ُزکی» از کاشان‪.‬‬ ‫جای��زه ویژه هیات داوران؛ در بخش فیلم های داس��تانی‪ ،‬ش��امل‬ ‫تندیس جش��نواره و مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال به «سعید نجاتی» برای‬ ‫فیلم «دابُر»‪.‬‬ ‫در بخ��ش بهتری��ن کارگردانی فیلم داس��تانی؛ از میان فیلم های‬ ‫«عزی��ز»‪« ،‬دابُ��ر»‪ « ،‬بی ریختی»‪« ،‬امتح��ان» و «جونده» تندیس‬ ‫جشنواره و مبلغ ‪ ۱۲۰‬میلیون ریال به «سیدمهدی موسوی بَر ُزکی»‬ ‫از کاشان برای کارگردانی فیلم «عزیز»‪.‬‬ ‫در بخ��ش بهتری��ن کارگردانی فیل��م تجربی؛ «برف های س��پید‬ ‫س��رگردان»‪« ،‬به س��بک زمی��ن»‪« ،‬وقتی زنی کنار گل��دان پرگلی‬ ‫نشسته‪ ،‬پس از ‪ ۱۵۴‬س��ال خسته می شود» و «لذت های گناه الود»‬ ‫تندیس جش��نواره و مبل��غ ‪ ۱۲۰‬میلیون ریال به «پی��ام رضایی» از‬ ‫تهران برای کارگردانی فیلم «به س��بک زمین» اهدا ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫هیات داوران در این بخش‪ ،‬دیپلم افتخار بهترین فیلم تجربی و مبلغ‬ ‫‪۱۰۰‬میلی��ون ریال به فیلم «وقتی زنی کنار گلدان پرگلی نشس��ته‪،‬‬ ‫بعد از ‪ ۱۵۴‬س��ال خسته می ش��ود» به کارگردانی «شهریار حنیفه»‬ ‫از تهران اهدا کردند‪.‬‬ ‫در بخ��ش بهتری��ن کارگردانی فیلم مس��تند؛ از می��ان فیلم های‬ ‫«اهسته و ارام» به کارگردانی دالور دوستاییان‪« ،‬جلیل و خلیل» به‬ ‫کارگردان��ی روح اهلل اکبری‪« ،‬انجا که باد می وزد» به کارگردانی مینا‬ ‫مشهدی تهرانی‪« ،‬ل ِسِ ��ک» به کارگردانی محمدرضا وطن دوست و‬ ‫«گالین» ب��ه کارگردانی عزت اهلل پروازه‪ ،‬تندیس جش��نواره و مبلغ‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون ریال به فیلم مستند «انجا که باد می وزد» به کارگردانی‬ ‫مینا مشهدی مهدی از تهران‪.‬‬ ‫در بخ��ش بهتری��ن کارگردانی فیل��م پویانمای��ی؛ از میان «اقای‬ ‫گوزن»‪« ،‬کالف»‪« ،‬گرس��نگی»‪« ،‬سیم ششم» و «فرفره»‪ ،‬تندیس‬ ‫جش��نواره و مبل��غ ‪۱۰۰‬میلی��ون ریال ب��ه انیمیش��ن «کالف» به‬ ‫کارگردان��ی «ملیحه غ�لام زاده» از تهران‪ .‬همچنی��ن هیات داوران‬ ‫در ای��ن بخش دیپلم افتخار و مبلغ ‪ ۸۰‬میلیون ریال را به انیمیش��ن‬ ‫«گرسنگی» به کارگردانی «زهرا رستم پور» از تهران اهدا کردند‪.‬‬ ‫در بخ��ش بهتری��ن فیلمنام��ه؛ از میان فیلم های «گرس��نگی»‪،‬‬ ‫«عزی��ز»‪« ،‬امتح��ان»‪« ،‬دابر» و «بی ریختی»‪ ،‬تندیس جش��نواره و‬ ‫مبل��غ ‪۱۰۰‬میلیون ریال به «س��ونیا ح��داد» و «فرنوش صمدی» از‬ ‫تهران برای فیلم «امتحان»‪.‬‬ ‫در بخ��ش بهترین تحقی��ق و پژوهش در فیلم مس��تند؛ تندیس‬ ‫جش��نواره و مبلغ ‪ ۷۰‬میلیون ریال ب��ه فیلم «انجا که باد می وزد» به‬ ‫کارگردانی «مینا مشهدی مهدی» از تهران‪.‬‬ ‫در بخش بهترین ص��دای فیلم(صداب��رداری)؛ از میان فیلم های‬ ‫«عزیز»‪« ،‬مادر برفی»‪« ،‬زوزه مرد»‪« ،‬س��یم شش��م» و «فیلمرغ»‪،‬‬ ‫تندیس جش��نواره و مبلغ ‪ ۷۰‬میلیون ریال ب��ه «مصطفی بهمنی»‬ ‫صدابردار فیلم «عزیز»‪.‬‬ ‫در بخ��ش بهترین تدوین‪ ،‬از می��ان فیلم های «بی ریختی»‪« ،‬انجا‬ ‫که باد می وزد»‪« ،‬زوزه مرد»‪« ،‬جونده» و «عزیز»‪ ،‬تندیس جشنواره‬ ‫و مبلغ ‪ ۷۰‬میلیون ریال به «اس��ماعیل علی��زاده» برای تدوین فیلم‬ ‫«بی ریختی»‪.‬‬ ‫در بخ��ش بهتری��ن فیلمب��رداری؛ از میان فیلم های «اش��غال»‪،‬‬ ‫«الور»‪« ،‬جونده»‪« ،‬بی ریختی» و «دابر»‪ ،‬تندیس جش��نواره و مبلغ‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون ریال به «مس��عود امینی تیرانی» برای فیلمبرداری فیلم‬ ‫«جونده»‪.‬‬ ‫در بخ��ش بازیگری؛ ضمن تقدیر از بازیگران پیشکس��وت (گالب‬ ‫ادین��ه‪ ،‬باب��ک کریمی‪ ،‬تران��ه علیدوس��تی و‪ )...‬جه��ت حمایت از‬ ‫فیل��م کوتاه و تقدیر از ب��ازی «صدف عس��کری» بازیگر جوان فیلم‬ ‫«امتح��ان»‪ ،‬دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن و مبلغ ‪ ۵۰‬میلیون ریال‬ ‫به «یاسمن نصیری» برای بازی در فیلم «عزیز»‪.‬‬ ‫در بخش بهترین دس��تاورد فنی‪-‬هنری؛ دیپلم افتخار و مبلغ ‪۵۰‬‬ ‫میلیون ریال به «مجتبی موس��وی» برای انیمیشن «اقای گوزن»‪.‬‬ ‫در بخش بهترین موس��یقی فیلم؛ دیپلم افتخ��ار و مبلغ ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫ریال به «هومن راد» برای س��اخت موس��یقی انیمیشن «کالف»‪ .‬در‬ ‫بخ��ش بهترین فیلم با موضوع هویت مل��ی؛ دیپلم افتخار و مبلغ ‪۵۰‬‬ ‫میلیون ریال به «بهرام عظیمی» کارگردان و تهیه کننده انیمیش��ن‬ ‫«سیم ششم»‪.‬‬ ‫در بخش بهترین فیلم با موضوع انس��جام ملی و سرمایه اجتماعی؛‬ ‫دیپلم افتخار و مبلغ ‪ ۵۰‬میلیون ریال به «محمدرضا وطن دوس��ت»‬ ‫برای فیلم «ل ِسِ ک» اهدا شد‪ .‬در بخش بهترین فیلم با موضوع نشاط و‬ ‫امید به اینده؛ دیپلم افتخار و مبلغ ‪ ۵۰‬میلیون ریال به «رضا جمالی»‬ ‫از اردبیل برای فیلم «اینجا جایی برای فرود نیست»‪ .‬همچنین گروه‬ ‫هنر و تجربه از میان فیلم های «اکو»‪« ،‬پنهان»‪« ،‬شوفر»‪« ،‬جونده»‪،‬‬ ‫«عزیز» و «کالف» تندیس هنر و تجربه و مبلغ ‪ ۶۰‬میلیون ریال جایزه‬ ‫نقدی را به «ملیحه غالم زاده» برای کارگردانی انیمیش��ن «کالف»‬ ‫و ل��وح تقدیر و مبلغ ‪ ۳۰‬میلیون ریال جایزه نقدی به «س��یدمهدی‬ ‫موسوی برزکی» برای کارگردانی فیلم داستانی «عزیز» اهدا کرد‪.‬‬ ‫در بخش دیگر تندیس اس��یفا و جایزه نقدی ‪ ۲۰‬میلیون ریالی به‬ ‫«سمانه ش��جاعی» برای کارگردانی انیمیشن «جسم خاکستری»‬ ‫اهدا ش��د‪ .‬انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند نشان انجمن‬ ‫صنف��ی خود را به «روح اهلل اکبری» برای مس��تند «جلیل و خلیل»‬ ‫اختصاص داد‪ .‬ایسفا (انجمن فیلم کوتاه تهران) هم مدال ایسفا و لوح‬ ‫تقدیر به همراه ‪ ۵۰‬میلیون ریال به فیلم «به س��بک زمین» س��اخته‬ ‫«پیام رضایی» اهدا کرد‪ .‬یونیس��ف (صندوق کودکان س��ازمان ملل‬ ‫متحد) هم تندیس این س��ازمان به همراه ل��وح تقدیر و دوربین ‪۵d‬‬ ‫‪ ۴ mark‬را ب��ه «مریم زارعی» کارگردان فیلم «مگرالن» اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫همچنین در پایان ایس��فا‪ ،‬تندیس جش��نواره‪ ،‬ل��وح تقدیر و مبلغ‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون ریال به عنوان جایزه بهترین فیلم از نگاه تماش��اگران‬ ‫را به فیلم «کوچه» ساخته محمدرضا مصباح اهدا کرد‪ .‬گفتنی است‬ ‫س��ینما تیکت از فیلم بعدی این کارگردان تا مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال‬ ‫حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫سی وششمین جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه تهران که از ‪ ۱۸‬تا‬ ‫ن در سالن‬ ‫‪ ۲۳‬ابان در پردیس س��ینماگالری ملت برگزار شد‪ ۲۴ ،‬ابا ‬ ‫همایش های برج میالد به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫اخری��ن امار ف��روش فیلم های س��ینمایی‬ ‫روی پرده نش��ان از افزایش فروش و استقبال‬ ‫بیش��تری دارد‪ ،‬در حالی که در بین اثاری که‬ ‫از هفته گذشته در سینماها اکران شان را اغاز‬ ‫کردند فقط دو اثر «مطرب» و «چشم و گوش‬ ‫بسته» به فروش میلیاردی رسیدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براساس اطالعات و امار‬ ‫مندرج در سامانه فروش سینمای ایران‪ ،‬فیلم‬ ‫سینمایی «چشم و گوش بسته» به کارگردانی‬ ‫ف��رزاد موتم��ن و تهیه کنندگی امیرحس��ین‬ ‫اش��تیانی پور که ب��ا درون مای��ه ای کمدی از‬ ‫نیمه ابان روی پرده رفته‪ ،‬با جذب ‪ ۱۰۳‬هزار‬ ‫مخاطب به س��ینما بیش از یک میلیارد ‪۳۹۱‬‬ ‫میلیون تومان فروش داش��ته است‪ .‬این اثر تا‬ ‫امروز در ‪ ۹۷‬س��ینما در سراسر کشور نمایش‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫فیلم «س��مفونی نهم» س��اخته محمدرضا‬ ‫هنرمن��د و تهیه کنندگی زین��ب تقوایی که‬ ‫نخس��تین نمایشش در جش��نواره فیلم فجر‬ ‫ب��ود و از ‪ ۱۵‬ابان اکران خود را اغاز کرده‪ ،‬تا‬ ‫امروز با داشتن ‪ ۱۶‬هزار مخاطب حدود ‪۲۳۱‬‬ ‫میلیون تومان فروش داش��ته و در ‪ ۷۹‬سینما‬ ‫به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «مطرب» ب��ه کارگردانی‬ ‫و تهیه کنندگ��ی مصطف��ی کیای��ی و ب��ا‬ ‫نقش افرینی پرویز پرستویی‪ ،‬محسن کیایی‪،‬‬ ‫الناز شاکردوست و مهران احمدی در این اثر‪،‬‬ ‫پس از گذش��ت یک هفته نمایش بیش��ترین‬ ‫امار ف��روش را در فیلم های جدید روی پرده‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت و با جذب ‪۴۸۷‬‬ ‫ه��زار مخاطب به س��ینما توانس��ته حدود ‪۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۸۳‬میلیون تومان فروش داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬این اثر که تا امروز در ‪ ۱۳۶‬سینما به‬ ‫نمایش رس��یده‪ ،‬به تفکیک در تهران بیش از‬ ‫‪ ۳‬میلیارد تومان فروش داشته است‪.‬‬ ‫فیل��م «تورن��ادو» ب��ه کارگردان��ی و‬ ‫تهیه کنندگی س��یدجواد هاش��می در ژانری‬ ‫تخیلی ک��ه از نیمه ابان روی پ��رده رفته‪ ،‬با‬ ‫داشتن حدود ‪ ۱۵‬هزار مخاطب ‪ ۱۵۱‬میلیون‬ ‫تومان فروش داشته است‪.‬‬ ‫انیمیشن سینمایی «بنیامین» به کارگردانی‬ ‫محس��ن عنایتی پس از یک هفته نمایش در‬ ‫سینماهای کشور با داشتن ‪ ۱۶‬هزار مخاطب‬ ‫و در اختیار داشتن ‪ ۱۰۷‬سینما‪ ،‬بیش از ‪۱۳۵‬‬ ‫میلیون تومان فروش داشته است‪.‬‬ ‫فیلم ماجراجویانه «منطق��ه پرواز ممنوع»‬ ‫س��اخته امی��ر داس��ارگر روایتگر داس��تان ‪۳‬‬ ‫نوجوان اس��ت ک��ه هنگام اماد ه ش��دن برای‬ ‫مس��ابقه س��اخت پهپ��اد‪ ،‬با پیدا ش��دن یک‬ ‫یوزپلن��گ در حوالی محل زندگی ش��ان‪ ،‬وارد‬ ‫مس��ائل و درگیری های گوناگونی می ش��وند‪،‬‬ ‫با نمایش در یک هفته در س��ینماها بیش از‬ ‫‪ ۲۲۹‬میلیون تومان فروش داش��ته است‪ .‬این‬ ‫فیلم که مخاطب ان بیشتر نوجوانان هستند‬ ‫تا امروز ‪ ۳۰‬هزار نفر برای تماش��ای ان به ‪۸۵‬‬ ‫سینما در تهران و شهرستان رفته اند‪.‬‬ ‫فیل��م س��ینمایی «هزارتو» ب��ه کارگردانی‬ ‫امیرحسین ترابی و تهیه کنندگی سپهر سیفی‬ ‫و با بازی شهاب حس��ینی‪ ،‬ساره بیات‪ ،‬غزاله‬ ‫نظر و پژمان جمش��یدی ک��ه از ابتدای ابان‬ ‫روی پرده رفته‪ ،‬با داشتن ‪ ۲۹۰‬هزار مخاطب‬ ‫حدود ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۷۴۴‬میلیون تومان فروش‬ ‫داشته است‪ .‬این اثر با در اختیار داشتن ‪۱۵۸‬‬ ‫سینما در تهران و شهرس��تان به تفکیک در‬ ‫تهران بیش از ‪ ۲‬میلیارد تومان فروش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فیلم «مسخره باز» همایون غنی زاده با بازی‬ ‫صابر اب��ر‪ ،‬بابک حمیدیان‪ ،‬هدیه تهرانی‪ ،‬رضا‬ ‫کیانیان‪ ،‬داریوش موفق‪ ،‬محس��ن حسینی و‬ ‫همچنین با حضور علی نصیریان با محدودیت‬ ‫س��نی باالی ‪ ۱۲‬س��ال‪ ،‬با نمای��ش در ‪۱۱۰‬‬ ‫س��ینما و ج��ذب ‪ ۲۲۲‬ه��زار مخاطب و پس‬ ‫از ح��دود ‪ ۵‬هفته نمای��ش بیش از ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان فروش داشته است‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «ماج��رای نیمروز ‪ – ۲‬رد‬ ‫خون» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و‬ ‫تهیه کنندگی س��ید محمود رضوی که از دوم‬ ‫مهرماه روی پرده سینماها رفته است پس از‬ ‫گذشت حدود دوماه اکران با در اختیار داشتن‬ ‫‪ ۲۰۲‬س��ینما و جذب ‪ ۴۶۳‬هزار مخاطب‪۵ ،‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۷۳‬میلیون تومان فروش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گیشه‬ ‫علی نعیمی‪ :‬چهارمین حراج هنرهای ایرانی اسالمی باران با ثبت‬ ‫رک��ورد گران ترین اثر هنری ایران به نرخ ‪ ۹‬میلیارد و فروش کلی ‪۲۶‬‬ ‫میلیاردی به کار خود پایان داد ‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬چهارمی��ن حراج هنره��ای ایرانی‬ ‫اس�لامی باران‪ ،‬جمعه ‪ ۲۴‬ابان مقارن با س��الروز والدت پیامبر مکرم‬ ‫اسالم (ص) شبی باشکوه و به یادمانی برای هنرهای ایرانی و اسالمی‬ ‫ش��د؛ غیر از رکورد فروش ‪ ۲۶‬میلی��اردی‪ ،‬خلق رکورد گران ترین اثر‬ ‫هنری ایران به نام پنج برگ شاهنامه دوره تیموری به نرخ ‪ ۹‬میلیارد‪،‬‬ ‫عبور ‪ 2‬اثر دیگر هنر ایرانی اس�لامی از م��رز میلیارد و فروش ‪ ۱۶‬اثر‬ ‫باالی ‪ 100‬میلیون تومان از جمله دستاوردهای این شب مبارک بود‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق بار دیگر ی��اداوری ک��رد در روزگار تنگنای اقتصادی‪،‬‬ ‫اقتصاد هنر محل مطمئن س��رمایه گذاری اس��ت و به جهت درون زا‬ ‫بودن این حرکت‪ ،‬نمونه ش��اخص اقتصاد مقاومتی است؛ از دیگر سو‬ ‫تهران هم به ب��ازار پررونق جهانی هنرهای ایرانی اس�لامی واکنش‬ ‫مثبت نش��ان داد تا ضرورت توجه بیش��تر به هنره��ای اصیل ایرانی‬ ‫اس�لامی نزد سیاس��ت گذاران یاداوری ش��ود‪ ،‬امری که می تواند به‬ ‫توس��عه و ترویج فرهنگ ایرانی اس�لامی و حتی جذب گردش��گران‬ ‫خارجی کمک شایان توجه کند‪.‬‬ ‫حراج باران که ازسوی محبوبه کاظمی دوالبی تاسیس و مدیریت‬ ‫می شود در چهارمین دوره خود ‪ ۹۴‬اثر را به خریداران و مجموعه داران‬ ‫هنری پیشنهاد داد که در نهایت با فروش ‪ ۶۹‬اثر به مبلغ ‪ ۲۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۶‬میلیون تومان به کار خود پایان داد‪ .‬شهرام شکیبا اجرای حراج را‬ ‫در مرکز همایش های بین المللی رایزن بر عهده داشت‪.‬‬ ‫شب باشکوه اقتصاد هنر‬ ‫گیشه سینماها‬ ‫چقدر فروختند؟‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪ 19 - 1398‬ربیع االول ‪ 17 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1407‬پیاپی ‪2725‬‬ ‫بازار هنر در حراجی های دنیا کساد است‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پایانی بر نخستین نمایشگاه هنرمندان پیشکسوت‬ ‫اش��تیاق بیشتری به تولید اثار هنری خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال س��اخت استودیوی موسیقی و سینمایی‬ ‫و گالری مجهز برای اثار تجس��می ازجمل��ه این موارد‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور قطع بخ��ش اصلی که می توان��د برای ما‬ ‫درامدزایی کند‪ ،‬گالری اس��ت که درخواس��ت داشتیم‬ ‫گالری درخوری برای موسسه راه اندازی شود‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت نیز در این ایین گفت‪ :‬اگر احساس‬ ‫متقابل انس��ان ها را نس��بت به هم دسته بندی کنیم‪2 ،‬‬ ‫دس��ته متمایز و قابل تش��خیص اس��ت و مهم ترین انها‬ ‫احترام متقابل اس��ت که اگر انس��ان ها نسبت به هم روا‬ ‫دارند‪ ،‬بس��یار قابل تمجید اس��ت‪ .‬البته این احس��اس‬ ‫می توان��د دالیل مختلفی داش��ته باش��د‪ ،‬به طور مثال‬ ‫سلس��له مراتب اداری ایج��اب می کن��د ت��ا احترام��ی‬ ‫ضابطه من��د ایجاد ش��ود اما فراتر از ان احس��اس عالقه‬ ‫است و من ش��ما را دوست دارم و ترجیح می دهم در هر‬ ‫فرصتی در جمع شما حاضر شوم‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬اینکه بگویند نوبخت با تمام مش��غله‪،‬‬ ‫با عش��ق و عالقه حامی هنرمندان اس��ت‪ ،‬درست است‬ ‫چراکه اگر کس��ی فهم داشته باشد به خوبی می داند که‬ ‫مواریث فرهنگی ما نزد پیشکسوتان است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫داستان رادیویی گوش کنیم‬ ‫«اسیایی های خرپول» در بازار کتاب‬ ‫«نامه به پدر» کافکا بازخوانی می شود‬ ‫رمان «اس��یایی های خرپول» اثر کوین کوان‬ ‫با ترجمه ستاره جهاندیده منتشر شد‪.‬‬ ‫این رم��ان در ‪ ۵۰۶‬صفحه با ن��رخ ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫تومان ازس��وی انتش��ارات علمی منتش��ر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رمان «اس��یایی های خرپول» نخس��تین اثر نویسنده س��نگاپوری‪-‬امریکایی‬ ‫کوین کوان است که او را به شهرت رساند‪ .‬کوان در سنگاپور به دنیا امد و زمانی‬ ‫که ‪ ۱۱‬س��ال داش��ت همراه با خانواده اش به امریکا مهاجرت کرد‪ .‬کوان مانند‬ ‫ش��خصیت های داس��تانش متعلق به خانواده ای معتبر و برجسته از چینی های‬ ‫سنگاپور است‪ ،‬مهاجرت را تجربه کرده و در دنیایی میان شرق و غرب زندگی‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫از این کتاب ازس��وی کمپانی برادران وارنر فیلم «اس��یایی های خرپول» به‬ ‫کارگردانی جان ام‪.‬چو ساخته شده که جزو فیلم های پرفروش هالیوود شد‪ .‬این‬ ‫فیلم نیز مانند کتاب از زبانی طنز برخوردار است‪.‬‬ ‫کتاب «نامه به پدر» فرانتس کافکا در «کتاب‬ ‫شب» رادیو بازخوانی می شود‪.‬‬ ‫«نامه به پدر»‪ ،‬یکی از اثار درس��ی‪ ،‬اموزشی‬ ‫و خانوادگ��ی فرانت��س کافکا اس��ت ک��ه اغلب‬ ‫فرهیختگان‪ ،‬خواندن ان را به خاطر زمینه های‬ ‫روانشناختی اش‪ ،‬به پدران‪ ،‬مادران و حتی فرزندان‪ ،‬توصیه کرده اند‪.‬‬ ‫خوانش کتاب «نامه به پدر» از این نویس��نده‪ ،‬با ترجمه فرامرز بهزاد از انتشارات‬ ‫خوارزم��ی (ب��ا نگاهی به ترجمه منوچهر فکری ارش��اد‪ ،‬از انتش��ارات توس) در ‪6‬‬ ‫قس��مت ‪ ۲۰‬دقیقه ای‪ ،‬با صدای بهروز رضوی در اس��تودیو ‪ ۲۳‬معاونت صدا ضبط‬ ‫شده و برای پخش از ‪ 2‬تا ‪ 7‬اذر در جدول پخش رادیو تهران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برنام��ه «کتاب ش��ب» به س��ردبیری و نویس��ندگی محمدباق��ر رضایی‪،‬‬ ‫تهیه کنندگ��ی رضا قربانی و صدابرداری محس��ن فراهان��ی در گروه اخالق و‬ ‫زندگی ش��هروندی رادیو تهران تولید می شود و ساعت پخش ان هر شب (جز‬ ‫جمعه ها) ساعت ‪ ۲۳ :۳۰‬است‪.‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫به تماشای «شیرسنگی» در موزه سینما بروید‬ ‫فیلم «شیرس��نگی» با حضور مسعود جعفری‬ ‫جوزانی کارگردان‪ ،‬شمس��ی فض��ل الهی و بهزاد‬ ‫رحیم خانی بازیگران و سایر عوامل فیلم یکشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬ابان (امروز) ساعت ‪ ۱۷‬در سالن فردوس موزه‬ ‫سینما نمایش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫این فیلم محصول س��ال ‪ ۱۳۶۵‬است و نسخه باکیفیت ان ازسوی فیلمخانه ملی‬ ‫ایران در اختیار موزه سینما قرار داده شده است‪.‬‬ ‫در این فیلم بازیگرانی همچون زنده یاد عزت اهلل انتظامی‪ ،‬علی نصیریان‪ ،‬ولی اهلل‬ ‫شیراندامی‪ ،‬علیرضا شجاع نوری‪ ،‬اصغر همت‪ ،‬حمید جبلی‪ ،‬احمد هاشمی‪ ،‬شمسی‬ ‫فضل اللهی‪ ،‬سوگند رحمانی‪ ،‬عطاءاهلل زاهد و بهزاد رحیم خانی نقش افرینی دارند‪.‬‬ ‫داس��تان فیلم از قتل مشکوک یک سرباز انگلیسی در کنار لوله های نفت مناطق‬ ‫بختیاری نش��ین شروع می شود و با انگشت اتهام به سوی «کوهیار» فرزند سرکرده‬ ‫طایفه که چادرنشین و گله دار هستند ادامه می یابد و‪...‬‬ ‫عالقه مندان برای حضور در نمایش و نقد و بررس��ی فیلم «شیرسنگی» از طریق‬ ‫با شماره تلفن ‪ ۲۲۷۰۵۰۰۵-۹‬داخلی صفر ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫« ُجمعه کشی» به «شهرزاد» رسید‬ ‫تئات��ر «جمع ه ُکش��ی» ب��ه نویس��ندگی و‬ ‫کارگردانی اسماعیل خلج برای بار سوم و این بار‬ ‫در پردیس تئاتر شهرزاد تمدید و اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی این نمای��ش اعالم کرد باتوجه‬ ‫به استقبال تماش��اگران و درخواست های مکرر‬ ‫به منظ��ور فراهم کردن موقعیت مناس��ب تری برای دسترس��ی به س��الن اجرا‪ ،‬با‬ ‫پیش بینی های مناسب تر برای رفع تاثیر منفی محدودیت های ترافیکی‪ ،‬همچنین‬ ‫توج��ه وی��ژه هنرمندان‪ ،‬منتق��دان و صاحب نظران تئاتر و فرهن��گ‪ ،‬اجرای تئاتر‬ ‫جمع ه ُکش��ی‪ ،‬برای س��ومین و اخرین بار و این بار در پردیس تئاتر ش��هرزاد‪ ،‬تنها‬ ‫به مدت ‪ 10‬روز‪ ،‬تمدید می شود‪.‬‬ ‫جمع ه ُکش��ی به نویس��ندگی و کارگردانی اس��ماعیل خلج‪ ،‬از دوشنبه‪ ۲۷ ،‬ابان‬ ‫تا پنجش��نبه‪ ۷ ،‬اذر‪ ،‬همه روزه در س��اعت ‪ 20:30‬در پردیس تئاتر ش��هرزاد اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بلی��ت نمایش از طریق س��ایت ایران نمایش یا مراجعه به گیش��ه پردیس تئاتر‬ ‫ش��هرزاد قابل تهیه است و اغاز پیش فروش بلیت در سایت‪ ،‬از ساعت ‪ ۱۲‬روز شنبه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫عکس برتر طبیعت‬ ‫ع��کاس عکس��ی از دو‬ ‫خرگ��وش در ح��ال پ��رش‬ ‫به عنوان برن��ده اصلی رقابت‬ ‫عکاس طبیعت س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نقل‬ ‫از ایندیپندنت‪ ،‬اس��امی برندگان این دوره از رقابت س��االنه عکاس‬ ‫طبیعت روز جمعه مش��خص شد‪ .‬امس��ال برای نخستین بار تعداد‬ ‫قابل توجه ‪ ۱۴‬هزار عکاس از ‪ ۷۳‬کشور مختلف در این رقابت عکاسی‬ ‫شرکت کرده بودند‪.‬‬ ‫«کسابا داروکزی» توانست جایزه اصلی ‪ ۳‬هزار یورویی این رقابت‬ ‫را برای عکس��ی باعنوان «پرش» که تصویری سیاه و سفید از لحظه‬ ‫پرش دو خرگوش در روس��تایی واقع در مجارستان است‪ ،‬از ان خود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫برندگان دیگر ش��اخه های این رقابت عکاس��ی همچون برندگان‬ ‫شاخه پرندگان و پستانداران نیز معرفی شدند‪.‬‬ ‫«گیاکوم��و ردائیل��ی» نی��ز به عن��وان برن��ده بخ��ش جوان��ان‬ ‫ای��ن رقاب��ت انتخ��اب ش��د‪ .‬جای��زه بخ��ش جوان��ان رقاب��ت‬ ‫ع��کاس س��ال طبیع��ت ب��ه عکاس��ان ‪ ۱۱‬ت��ا ‪ ۱۷‬س��اله اه��دا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«جوکر» میلیارد دالری شد‬ ‫فیلم «جوک��ر» که با هزینه‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون دالر ساخته شده‪،‬‬ ‫مجموع فروش جهانی خود را‬ ‫به یک میلیارد دالر رساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫اس��کرین‪« ،‬جوک��ر» با بازی‬ ‫«واکی��ن فینیک��س» در حالی فروش جهانی خ��ود را به مرز یک‬ ‫میلیارد دالر رس��انده که ‪ ۶۷‬درص��د از فروش خود را (حدود ‪۶۸۰‬‬ ‫میلیون دالر) از محل گیش��ه بین الملل کسب کرده و بیش از ‪۳۴۵‬‬ ‫میلیون دالر ان نیز حاصل از فروش در سینماهای امریکاست‪.‬‬ ‫این فیلم پس از رونمایی در جش��نواره فیلم ونیز و کس��ب شیر‬ ‫طالی بهترین فیلم و جایزه بهترین بازیگر مرد‪ ،‬توجهات فراوانی را‬ ‫ب��ه خود جلب کرد و با اغاز اکران در اکتبر تبدیل به پرفروش ترین‬ ‫فیلم تاریخ سینما با درجه سنی بزرگسال شد‪.‬‬ ‫«جوکر» که با هزینه ‪ ۶۰‬میلیون دالری ساخته شده با احتساب‬ ‫هزینه های بازاریابی تاکنون حداقل س��ود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری را‬ ‫برای کمپانی برادران وارنر و دی سی به ارمغان اورده است‪ .‬این فیلم‬ ‫با گذر از فروش «مرد عنکبوتی ‪ ۸۹۵( »۳‬میلیون دالر)‪ ،‬هم اکنون‬ ‫در رتبه س��یزدهم پرفروش ترین فیلم های ابرقهرمانی سینما قرار‬ ‫دارد‪ .‬داس��تان فیلم «جوکر» درباره کمدین شکست خورده ای به‬ ‫نام «ارتور فلک» اس��ت که پس از تجربه ه��ای تلخ فراوان به یک‬ ‫دلقک قاتل و پوچ گرای خشن تبدیل می شود‪« .‬واکین فینیکس»‬ ‫پس از «جک نیکلس��ون»‪« ،‬هیث لجر» و «جارد تلو»‪ ،‬چهارمین‬ ‫فردی اس��ت که در یک فیلم بلند س��ینمایی در نقش جوکر بازی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تهیه کننده «گالدیاتور» و‬ ‫«فهرست شیندلر» درگذشت‬ ‫«برانک��و لوس��تیگ»‬ ‫تهیه کننده باسابقه فیلم های‬ ‫معروف «فهرست شیندلر» و‬ ‫«گالدیات��ور» و از بازماندگان‬ ‫جنگ جهانی دوم در سن ‪۸۷‬‬ ‫سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از هالی��وود ریپورتر‪ ،‬جش��نواره فیلم‬ ‫«تولرانس» که «برانکو لوس��تیگ» برای بیش از یک دهه ریاست‬ ‫ان را برعهده داش��ت‪ ،‬اعالم کرد این تهیه کننده برنده اسکار متولد‬ ‫کشور کرواسی‪ ،‬پس از ‪ ۵۰‬سال فعالیت در عرصه سینما در خانه اش‬ ‫در شهر زاگرب درگذشته اس��ت‪« .‬لوستیگ» کار خود را به عنوان‬ ‫ی��ک تهیه کننده اثار کوچک در یوگس�لاوی س��ابق اغاز کرد و در‬ ‫اواخر دهه ‪ ۱۹۸۰‬میالدی (‪ ۱۳۶۰‬خورشیدی) به لس انجلس نقل‬ ‫مکان و خیلی زود با «اس��تیون اسپیلبرگ» مالقات کرد و در کنار‬ ‫هم فیلم مهم «فهرس��ت شیندلر» را تهیه کنندگی کردند؛ فیلمی‬ ‫که نخس��تین جایزه اس��کار بهترین فیلم را برای «لوس��تیگ» به‬ ‫ارمغان اورد‪« .‬هانیبال»‪« ،‬سقوط شاهین سیاه»‪« ،‬قلمرو بهشت»‪،‬‬ ‫«یک س��ال خ��وب» و «گانگس��تر امریکایی» دیگر س��اخته های‬ ‫«ریدلی اسکات» به ش��مار می روند که «لوس��تیگ» تهیه کننده‬ ‫ان بود‪.‬‬ ‫نویسنده ایرانی‪ ،‬برنده جایزه فرانسوی‬ ‫ادبیات مرزها‬ ‫شیرین شیبانی‪ ،‬نویسنده ایرانی تبار برای نگارش نخستین‬ ‫رمان خود با عنوان «نفس��م» جایزه فرانسوی ادبیات مرزها را‬ ‫به طور مشترک با یک نویسنده فرانسوی برنده شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا به نقل از مجله لیورابدو‪ -‬جایزه فرانس��وی‬ ‫ادبیات مرزها از بین ‪ ۹‬اثری که وارد رقابت نهایی برای دریافت‬ ‫این جایزه ش��ده بودند به طور مش��ترک به ش��یرین شیبانی‪،‬‬ ‫نویس��نده ایرانی‪-‬سوئیس��ی برای نگارش رمان «نفس��م» و‬ ‫فرانسوا گرن‪ ،‬نویسنده فرانسوی برای رمان «مادری» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫«نفس��م» که نخستین رمان شیرین شیبانی اس��ت و انتشارات کوزوموش در سوئیس‬ ‫ان را منتشر کرده‪ ،‬داستان دختر جوانی با نام سپیده و خانواده اش است که حوادث ان در‬ ‫ایران قبل از انقالب‪ ،‬امریکا و ژنو می گذرد‪ .‬هیات داوران این رمان را اثری حساس توصیف‬ ‫کردند که «برای همیشه با خواننده می ماند‪».‬‬ ‫ش��یرین شیبانی س��ال ‪ ۱۳۶۲‬از پدری ایرانی و مادری سوئیس��ی در ژنو متولد شد‪ .‬او‬ ‫مدرک لیس��انس خود را در رش��ته تاریخ اقتصادی و اجتماعی و فوق لیسانس را در رشته‬ ‫جمعیت شناس��ی از دانشگاه ژنو دریافت کرد‪ .‬مدت کوتاهی را به عنوان تحلیلگر اماری در‬ ‫اداره کل بهداش��ت ژنو فعالیت کرد و اکنون در کالج کالیون در ژنو زبان فرانس��ه تدریس‬ ‫می کند‪ .‬او به گفته خودش عاشق نوشتن داستان و مطالعه است‪.‬‬ ‫جایزه ادبیات مرزها که امس��ال بیست وششمین دوره خود راپشت سر می گذارد به اثار‬ ‫داستانی که ناشران ناحیه اوورنی‪-‬رون‪-‬الپ‪ ،‬سومین کالنشهر فرانسه و روماندی‪ ،‬بخش‬ ‫فرانسوی زبان سوئیس از نویسندگان فرانسوی زبان منتشر کرده باشند تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫پیمان معادی جایزه دستاورد جشنواره‬ ‫استکهلم را گرفت‬ ‫پیمان معادی بازیگر ایرانی با حضور در جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم استکهلم سوئد‪ ،‬جایزه دستاورد سینمایی سی امین دوره‬ ‫این رویداد را دریافت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پیم��ان معادی ک��ه همراه با س��عید‬ ‫روستایی برای نمایش فیلم «متری شیش و نیم» به جشنواره‬ ‫فیلم اس��تکهلم س��وئد سفر کرده‪ ،‬اس��ب برنزی دستاورد این‬ ‫روی��داد س��ینمایی را در ایینی دریافت کرد‪ .‬براس��اس اعالم‬ ‫جش��نواره فیلم استکهلم‪ ،‬معادی که با بازی در فیلم های «درباره الی» و فیلم برنده اسکار‬ ‫«جدایی» به یک چهره ش��ناخته ش��ده بین المللی تبدیل ش��ده‪ ،‬اس��ب برنزی دستاورد‬ ‫جشنواره استکهلم سوئد را به پاس نقش افرینی های قدرتمند‪ ،‬عبور از تعصبات و مرزهای‬ ‫جداکننده دریافت کرده اس��ت‪ .‬فیلم «متری شیش و نیم» امسال در بخش «‪»Impact‬‬ ‫جش��نواره فیلم استکهلم نماینده سینمای ایران است‪ .‬این فیلم در نخستین نمایش خود‬ ‫‪ ۸‬نوامبر (‪ 17‬ابان) روی پرده رفت و امروز‪ ۱۶ ،‬نوامبر (‪ ۲۵‬ابان) نیز دومین نمایش خود را‬ ‫این جشنواره تجربه خواهد کرد‪ .‬سی امین جشنواره فیلم استکهلم سوئد از ‪ ۶‬تا ‪ ۱۷‬نوامبر‬ ‫(‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۶‬ابان) برگزار می شود‪.‬‬ ‫کمپین «بنیامین»ی ها برای‬ ‫حمایت از کودکان محروم‬ ‫دست اندرکاران انیمیشن س��ینمایی «بنیامین» کمپینی‬ ‫برای حمایت از کودکان نیازمند و محروم راه اندازی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫دس��ت اندرکاران انیمیش��ن س��ینمایی‬ ‫«بنیامین» همزمان با فرا رس��یدن میالد حضرت رسول اکرم‬ ‫(ص) و روز اخ�لاق و مه��رورزی‪ ،‬کمپین حمای��ت از کودکان‬ ‫نیازمن��د و مح��روم را راه اندازی کردند‪ .‬در ای��ن کمپین که با‬ ‫هم��کاری موسس��ه پویانمای��ی اینده نگار‪ ،‬بنی��اد نیکوکاری‬ ‫دس��ت های مهربان و برنامه تلویزیونی مل مل برگزار می ش��ود‪ ،‬با مشارکت مردم جمعی‬ ‫از کودکان نیازمند که به دالیل مختلف توانایی رفتن به س��ینما را ندارند به طور رایگان به‬ ‫تماشای انیمیشن سینمایی «بنیامین» دعوت می شوند‪ .‬عالقه مندان به مشارکت در این‬ ‫کمپین می توانند عکس ها و ویدئوهای خود را با هشتگ ‪#‬بنیامین_برای_همه_کودکان‬ ‫در صفحات ش��خصی خود در اینس��تاگرام منتش��ر کنند تا به ازای هر ‪ ۱۰‬عکس و ویدئو‬ ‫یک کودک نیازمند به طور رایگان به دیدن انیمیش��ن سینمایی «بنیامین» دعوت شود‪.‬‬ ‫دس��ت اندرکاران انیمیشن س��ینمایی «بنیامین» به منظور تشویق مردم برای مشارکت‬ ‫در ای��ن کار خیرخواهانه ه��ر هفته به ‪ 3‬نفر از ش��رکت کنندگان در این کمپین در برنامه‬ ‫تلویزیونی مل مل هدایای نفیسی را اهدا می کنند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ایی��ن پایانی نخس��تین نمایش��گاه اثار تجس��می‬ ‫هنرمن��دان پیشکس��وت جمع��ه‪ ۲۴ ،‬ابان ب��ا حضور‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت‪ ،‬معاون رئیس جمه��وری و رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه وبودجه کش��ور و جمعی از هنرمندان‬ ‫پیشکسوت در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ید عباس عظیمی مدیرعامل‬ ‫موسسه هنرمندان پیشکس��وت در ابتدای ایین ضمن‬ ‫خیرمق��دم ب��ه رئی��س س��ازمان برنامه وبودجه گفت‪:‬‬ ‫معتقدم مهربانی های اقای نوبخت اس��باب دردسرشان‬ ‫هم شده اما خوش��حالم در ‪ ۵‬سالی که موسسه تاسیس‬ ‫ش��ده‪ ،‬حامی ما بودند و اگر ایش��ان نب��ود امروز چنین‬ ‫ظرفیتی نداش��تیم که نمایش��گاهی به این وسعت برپا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بی��ش از ‪ ۲۳۰‬اثر در رش��ته های مختلف‬ ‫هنرهای تجس��می به ش��کل معجزه وار و در زمانی کم و‬ ‫محدود جمع شد‪ .‬جالب است بدانید ما در این نمایشگاه‬ ‫اث��اری که از س��ال ‪ ۱۳۳۹‬تا ابان ‪ ۹۸‬خلق ش��دند را به‬ ‫نمایش گذاشتیم‪.‬‬ ‫عظیمی بیان کرد‪ :‬عرضه اثار هنری نیاز به بازار دارد و‬ ‫فکر می کنم همان طور که برای نمایشگاه کتاب‪ ،‬محلی‬ ‫برای عرضه وجود دارد‪ ،‬برای هنرهای تجسمی نیز باید‬ ‫محلی برای نمایش و عرضه اثار وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��رمایه گذاری روی «گردشگری هنر»‬ ‫مانند گردشگری سالمت‪ ،‬از مباحثی است که در حوزه‬ ‫هنرهای تجسمی باید مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل موسس��ه هنرمن��دان پیشکس��وت ب��ا‬ ‫اش��اره ب��ه برخ��ی محدودیت ه��ا ب��رای هنرمن��دان‬ ‫پیشکس��وت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬محدودیت هایی وجود دارد‬ ‫ک��ه نگرانی هایی را برای هنرمن��دان ایجاد می کند‪ ،‬اما‬ ‫اگر حصارش شکس��ته ش��ود‪ ،‬هنرمندان به طور قطع با‬ ‫در ادامه‪ ،‬قطعه ش��عر خوشنویسی شده ازسوی یکی‬ ‫از هنرمندان پیشکسوت به مشاور رئیس جمهوری اعطا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��پس در ایین��ی نمادی��ن‪ ،‬محمدباق��ر نوبخت از‬ ‫قربانعلی اجل��ی‪ ،‬منیژه ارمین‪ ،‬بی��ژن بیژنی‪ ،‬امیرعلی‬ ‫جوادیان‪ ،‬ناصر جواهرپور و داوود فرش باف رواس��انی با‬ ‫لوح تقدیر و هدیه نقدی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫عظیمی‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه هنرمندان پیشکسوت‬ ‫نیز در ادام��ه ایین‪ ،‬به طرح ادغام موسس��ه هنرمندان‬ ‫پیشکس��وت با بنیاد رودکی اش��اره کرد و افزود‪ :‬اطالع‬ ‫نداریم بحث ادغام موسس��ه به کجا رس��یده اما ما برای‬ ‫ساختار تش��کیالتی موسسه‪ ،‬یک درخواست مکتوب با‬ ‫امضای اعضا تهیه کرده ایم که این طومار را تقدیم اقای‬ ‫نوبخت می کنیم‪.‬‬ ‫امیرعلی جوادیان نیز در پایان این ایین در س��خنانی‬ ‫گفت‪ :‬باوجود اینکه کش��وری فرهنگی هس��تیم‪ ،‬برای‬ ‫حض��ور ورزش��کاران در عرصه ه��ای جهان��ی ت�لاش‬ ‫می ش��ود و با این حس��اب‪ 3 ،‬وجه تمای��ز و تبعیض بین‬ ‫هنرمن��دان و ورزش��کاران وجود دارد که م��ا بارها انها‬ ‫را ب��ه اقای صفارهرن��دی زمانی که وزیر ب��ود‪ ،‬گفتیم؛‬ ‫نخس��ت اینکه میزان حضور هنرمندان قابل مقایسه با‬ ‫حضور ورزش��کاران نیست‪ .‬دوم اینکه میزان اورده های‬ ‫ورزش��کاران و هنرمن��دان قاب��ل قی��اس نیس��ت اما‬ ‫هنرمندانی که در جش��نواره ها موفقیت کسب کرده اند‬ ‫نادیده گرفته می شوند‪ .‬سومین تبعیض‪ ،‬میزان حقوقی‬ ‫است که پس از دوران حرفه ای ورزشکاران به انها تعلق‬ ‫می گیرد و هنرمندان چنین حقوقی را ندارند‪.‬‬ ‫در پای��ان این ایین‪ ،‬محمدباق��ر نوبخت از بخش های‬ ‫مختلف نمایش��گاه اثار هنرمندان پیشکس��وت بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫با مقایس��ه ارزش اثار هنری فروخته ش��ده در پاییز‬ ‫س��ال های گذش��ته و اثاری که در هفته های اینده در‬ ‫بزرگ ترین حراجی ه��ای دنیا ارائه می ش��وند‪ ،‬می توان‬ ‫دریاف��ت ک��ه تعداد اث��ار هنری با قیمت ه��ای نجومی‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نشریه وال استریت ژورنال با انتشار‬ ‫گزارش��ی اعالم کرد به نظر می رسد بازار هنر در سکوت‬ ‫فرو رفته و در توضیح این جمله اورده است‪ 2 :‬سال پیش حراجی کریستیز فقط‬ ‫یک��ی از تابلوهای «لئوناردو داوینچی» را در جریان مجموعه مزایده های پاییزی‬ ‫به ن��رخ ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر به فروش رس��اند‪ .‬این هفته ای��ن خانه حراجی باید‬ ‫تمامی اثار ارائه شده خود در جریان مزایده های طول هفته را به فروش برساند‬ ‫تا بتواند به سود حاصل از فروش تابلو نقاشی گران قیمت «سالواتور موندی» اثر‬ ‫«لئوناردو داوینچی» برسد‪.‬‬ ‫بزرگ ترین خانه های حراجی دنیا یعنی س��اتبیز‪ ،‬کریس��تیز و فیلیپس ذائقه‬ ‫برترین مجموعه داران اثار هنری جهان را با فروختن اثار امپرسیونیس��ت‪ ،‬مدرن‬ ‫و هنر معاصر که در مجموع ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر ارزش دارند‪ ،‬محک می زنند ‪ .‬به این‬ ‫ترتیب ارزش کلی اثاری که این هفته در این س��ه حراجی بزرگ دنیا به فروش‬ ‫گذاش��ته می شوند نسبت به همین تاریخ در س��ال گذشته با ‪ ۲۴‬درصد کاهش‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫مدیر دپارتمان اثار امپرسیونیس��ت و هنر مدرن حراجی ساتبیز در تایید این‬ ‫ادع��ا چنین گفت‪« :‬پاییز امس��ال تعداد اثار باالی ‪ ۲۰‬میلیون دالر بس��یار کم‬ ‫اس��ت‪ ».‬گران ترین اثری که پاییز امس��ال به بازار هنر عرضه خواهد ش��د‪ ،‬تابلو‬ ‫نقاش��ی فیروزه ای و زرد «ادوارد روشی» متعلق به سال ‪ ۱۳۴۳‬است که حراجی‬ ‫کریس��تیز قصد دارد ان را دس��ت کم به نرخ ‪ ۳۰‬میلیون دالر به فروش برساند‪.‬‬ ‫تابلو نقاش��ی «بازگش��ت از پل» اثر «کلود مونه » که تصویری مه الود از لندن را‬ ‫ارائه می کند‪ ،‬دیگر اثر مهم و گران قیمت پاییز امس��ال اس��ت که روز گذشته در‬ ‫حراجی س��اتبیز با نرخ تخمینی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬میلیون دالر به مزایده گذاشته شد و‬ ‫در نهایت با نرخ ‪ ۲۷.۶‬میلیون دالر به فروش رس��ید‪ .‬تابلو نقاش��ی انتزاعی «ابی‬ ‫بر فراز قرمز» اثر «مارک روخو» نیز روز پنجشنبه در حراجی ساتبیز با نرخ پایه‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون دالر به فروش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫حراجی فیلیپس نیز چندی پیش‪ ،‬نرخ پایه برای مزایده تابلو نقاش��ی «رینگ‬ ‫بوکس» اثر «ژان میشل باسکیت» را حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیون دالر اعالم کرد‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!