روزنامه صمت شماره 301 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 301

روزنامه صمت شماره 301

روزنامه صمت شماره 301

‫داستان‪2‬لیست‬ ‫اهمیت لیستی رای دادن‬ ‫هفتهنامهخبری‪،‬تحلیلی‪ /‬سال ششم‪ /‬شماره سیصد و یک‪1/‬اسفند ‪ 88/1394‬صفحه‪5000/‬تومان‬ ‫چهکسانیبرایراهیابی‬ ‫به خبرگان با هم‬ ‫رقابت میکنند؟‬ ‫هفته گذشته در اردوگاه‬ ‫اصولگرایانچهگذشت؟‬ ‫اصالحطلبان و اصولگرایان برای ورود به پارلمان‬ ‫هفتماسفندماهبهرایمردمنیازمندهستند‬ ‫استراتژی پیغام و نامه‬ ‫رقابت اسفند‬ ‫سرنوشتیارانالریجانی‬ ‫چه شد؟‬ ‫قربانی شام‬ ‫چرا فابیوس از‬ ‫وزارتخارجهفرانسهرفت‬ ‫ائتالفاصالحطلبان‬ ‫با الریجانی و روحانی‬ ‫فهرستاصالحطلباننشانه‬ ‫چه تغییری در سیاست ایران است؟‬ ‫تقدیم می شود به‬ ‫«ابد و یک روز»‬ ‫گفتوگوهاویادداشتهایمثلث‬ ‫دربارهجشنوارهفیلمفجر‬ ‫توافق مبهم‬ ‫دراجالسامنیتیمونیخ‬ ‫چهتصمیمیدربارهسوریهگرفتهشد؟‬ ‫جلد‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫داستان‪ 2‬لیست‬ ‫چهکسانیبرایراهیابیبهخبرگانباهمرقابتمی کنند؟‬ ‫جلوه‏هاییازاستقامتملت‬ ‫هفته نامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی با رویکرد خبری‪ ،‬تحلیلی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مصطفی اجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعید اجورلو‬ ‫حلول ســال جدید را به همۀ مســلمین‬ ‫جهان خصوص ًا ملت قهرمان ایران و قشرهای‬ ‫مختلف ملتمان‪ ،‬و ان کسانی که در جبهه‏ها‬ ‫دارند برای اسالم خدمت می‏کنند‪ ،‬کسانی که‬ ‫در پشــت جبهه‏ها خدمت می‏کنند و خانوادۀ‬ ‫شــهدا وخود معلولین و وابستگانشــان و به‬ ‫همه تبریک عرض می‏کنم‪ .‬ان‏شــاءال ّل ‏ه این‬ ‫سال‪ ،‬سال مبارکی باشد برای مسلمین جهان‬ ‫و خدای تبارک و تعالی مقدر بفرماید که دست‬ ‫ایــن ابرقدرتها و کســانی که به انهــا مرتبط‬ ‫هستند قطع بشود و مردم دنیا با ارامش زندگی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همۀ گرفتاریهــای جهان مال ایــن قدرتهای بزرگی‬ ‫است که ادعا می‏کنند که ما برای صلح این کارها را میکنیم‪.‬‬ ‫اینهمه جنایت می‏کنند‪ ،‬اینهمه کشورها را به خون می‏کشند‬ ‫و ادعا می‏کنند که مــا نمی‏توانیم ببینیم که حقوق بشــر از‬ ‫بین می‏رود‪ .‬اینها ادعایی اســت که انهــا می‏کنند که هیچ‬ ‫واقعیت نــدارد‪ ،‬بلکه خالفــش واقعیت دارد و مســلمین‬ ‫در غفلت هســتند‪ ،‬مســتضعفین جهان غفلت دارند‪ .‬این‬ ‫بارقه‏ای که در ایران پیدا شــد اگر چنانچه ملت‏های سایر‬ ‫کشورهای مســلمین به اینجا ملحق بشــوند و همه با هم‬ ‫دســت به هم بدهند ودر مقابل اینهمه جنایاتی که به بشــر‬ ‫و بشریت می‏شــود‪ ،‬بایســتند کارها اصالح می‏شود‪ ،‬لکن‬ ‫مع‏االسف نشــده اســت این کار و نمی‏دانم که چه خواهد‬ ‫شــد‪ .‬و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالــی به ما قدرت‬ ‫‪10- 17‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫قهرمانزنده‬ ‫بهلیست‪ 30‬نفرهرایبدهید‬ ‫شعارلبیکیازینب(س)فرزندشهید‬ ‫تناقضدریکشعار‬ ‫‪18- 21‬‬ ‫گفتارها‬ ‫وحشتکلینتون ازغوغایسندرز‬ ‫درحالپوست اندازی‬ ‫دیپلماسیباچراغخاموش‬ ‫گفتمانسمی‬ ‫‪22- 27‬‬ ‫فکرنو‬ ‫اگرمی دانستم‪،‬نمی رفتم‬ ‫حق رای در اسالم‬ ‫چاشنیدروغدررمانیهیجان انگیز‬ ‫جدالبرسرنفوذ‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫مثلث؛هفتهنامه ایخبری‪،‬تحلیلیاستکهسعیداردروایتیمنصفانهوعادالنه‬ ‫از واقعیت ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقالل‪،‬‬ ‫ازادی و جمهوری اسالمی‪ .‬مرامش تقویت گفتمان انقالب اسالمی‪ ،‬چارچوبش‬ ‫اسالم‪ ،‬انقالب‪ ،‬امام و رهبری‪ ،‬ارمانش گســترش و سیادت اسالم خواهی در‬ ‫سراسر جهان و عزت مسلمانان‪ ،‬توسعه و پیشرفت ایران اسالمی و رفاه مردم‬ ‫شریف ایران و رونق گرفتن عدالت‪ .‬مرزش رواداری و تالیف قلوب اهالی انقالب‬ ‫و ایستادگی در برابر مقابالن گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت‬ ‫قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تالش در جهت رونق گرفتن سنت گفت وگو میان‬ ‫فرهیختگانونخبگانکشوراست‪.‬امیدواریمکهدرروایت مانصادق‪،‬برمرام مان‬ ‫مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب مان مستقر‪ ،‬بر ارمان مان مومن‪ ،‬بر مرزهایمان مراقب‬ ‫و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم‪.‬‬ ‫دبیرتحریریه‪ :‬مصطفیصادقی‬ ‫سیاست‪ :‬مصطفی صادقی(دبیر)‪ -‬علی حاجی ناصری‪ -‬امیدکرمانی ها‬ ‫حنیف غفاری‪ -‬داوود حشمتی‬ ‫تاریخ‪ :‬مصطفی شوقی(دبیر)‬ ‫بین الملل ‪ :‬سعیده سادات فهری (دبیر)‬ ‫دیدار‪ :‬افشین خماند(دبیر)‬ ‫ورزش‪ :‬مهدی ربوشه (دبیر)‬ ‫جامعه شناسی و فکرنو‪ :‬علی حاجی ناصری (دبیر)‬ ‫فرهنگ‪ :‬شایان ربیعی (دبیر)‬ ‫بازار‪ :‬محمد شکراللهی (دبیر)‬ ‫مشاور هنری ‪ :‬نیما ملک نیازی ‬ ‫استقامت بدهد‪ ،‬امروز اســتقامت الزم است‪ .‬پیغمبر اکرم‬ ‫ـ صلی‏ال ّله‏ علیه و اله و ســلم ـ نگران بود راجع به این که ایا‬ ‫ملتش استقامت می‏کنند یا نه؟ تا ان حد که در روایت است‬ ‫ــور ُه ُهود[‪]1‬برای این ایه‏ای که‬ ‫که فرموده‬ ‫کهشی َب ْتنی ُس َ‬ ‫َّ‬ ‫تاب َم َع َ‬ ‫ک[‪]2‬در عین‬ ‫َاس َت ِق ْم َکما ُا ِم ْر َت َو َم ْن َ‬ ‫امده است کهف ْ‬ ‫حال که این ایه در سورۀ دیگری هم ـ سورۀ شوری هم ـ امده‬ ‫لکن ان ذیل را ندارد‪ ،‬سورۀ هود که این ذیل را دارد فرموده‬ ‫است‪ .‬این به نظر می‏رســد که نگران بوده است از این که‬ ‫ملتش و امتش مبادا خدای نخواسته استقامت نکند‪ .‬باید‬ ‫ملت ایران‪ ،‬دولت ایران‪ ،‬ارتش ایران‪ ،‬ســپاه پاســداران‬ ‫ایران‪ ،‬همه قشــرهای ایران توجه کنند که اســتقامت در‬ ‫مقابل ظلم‪ ،‬در مقابل این قدرتهای بزرگ از اموری است که‬ ‫امر شده است‪ ،‬استقامت در مقابل دشمن است‪ ،‬امر شده‬ ‫است که استقامت بکنید و اگر استقامت بکنید پیروز‬ ‫هســتید‪ .‬بحمدال ّله‏ ایران به این صفت‪ ،‬بسیاری از‬ ‫قشرها به این صفت متصفند و من فراموش نمی‏کنم‬ ‫قصۀ روز جمعه را که انطور باشــکوه‪ ،‬بــا نورانیت‪ ،‬با‬ ‫استقامت گذشت‪.‬‬ ‫انطور مردم بــا طمانینه‪ ،‬بــا ان صداهایی که‬ ‫می‏امد‪ ،‬با ان رگبارهایی[‪]3‬که می‏امد‪ ،‬من مالحظه‬ ‫می‏کردم‪ ،‬نگاه می‏کردم‪ ،‬مخصوص ًا نگاه می‏کردم‬ ‫ببینم در بین مردم چه وضعی هست‪ ،‬ندیدم حتی یک‬ ‫نفر را که یک تزلزلی درش پیدا باشد‪ .‬و ان وقت امام‬ ‫جمعه انطور با ان طنین قوی صحبت کرد‪]4[،‬مردم‬ ‫انطور گوش کردنــد‪ ،‬انطور فریاد زدند کــه ما برای‬ ‫شهادت امدیم‪.‬‬ ‫گرافیک و صفحه ارایی‪ :‬فاطمه قنائی ‪ -‬علی اجورلو‬ ‫و افشین جم‬ ‫پردازش تصاویر‪ :‬هومن سلیمیان‬ ‫عکس‪ :‬امیر طالیی کیوان‪ -‬عدنان جعفری و محمد برنو‬ ‫ویرایش‪ :‬ژیال شاکری ‪ -‬امیر عزیزی و نرگس حاجیلو‬ ‫حروفچینی‪ :‬داود حشمتی‬ ‫مدیر مالی‪ :‬محمدرضا پالیزدار‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمد شکراللهی‬ ‫بازرگانی و بازاریابی‪ :‬محمدعلیاجورلو‬ ‫امور اداری‪ :‬علیرضا اسدالهی‪ -‬علی اکبر پیمانی‬ ‫انفورماتیک‪ :‬شهرام زحمتی‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابک اسکندرنیا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دکتراسماعیل تبار ‪-‬دکترایت الهابراهیمی‪-‬دکترغالمحسننتاج‬ ‫حسین زندی ‪ -‬احمد طالیی ‪ -‬مهندس صدوقی ‪ -‬حسین مجاهدی ‪ -‬حاج اقاتوکلی‬ ‫هادیانباردار‪ -‬منصور شیخ االسالمی‪ -‬دکتر زارعیان ‪ -‬علیرضا حسن زاده‬ ‫سیدحمیدخالقی‬ ‫‪28- 45‬‬ ‫سیاست‬ ‫رقابت اسفند‬ ‫اهمیت لیستی رای دادن‬ ‫استراتژی پیغام و نامه‬ ‫انتخابات دوقطبی می شود‬ ‫‪46-57‬‬ ‫بینالملل‬ ‫توافق مبهم‬ ‫بحران در هم تنیده‬ ‫کوتاه امدن غرب‬ ‫لوران رفت‬ ‫‪58-67‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫تقدیم می شود به «ابد و یک روز»‬ ‫سینمای ما جنون و تخیل کم دارد‬ ‫نظر به درد دیگران‬ ‫باز یگارد‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬تلفن‪0919 - 2341774 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمین سبز ‪ -‬پردازش تصویر رایان‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫نشانی ‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان شهید عباسپور(توانیر)‪ ،‬خیابان نظامی گنجوی‪ ،‬کوچه پناه‪،‬‬ ‫پالک ‪19‬‬ ‫تلفن ‪88198280 :‬‬ ‫طراح جلد‪ :‬مصطفی مرادی‬ ‫داستان‪2‬لیست‬ ‫اهمیت لیستی رای دادن‬ ‫هفتهنامهخبری‪،‬تحلیلی‪ /‬سال ششم‪ /‬شماره سیصد و یک‪1/‬اسفند ‪ 88/1394‬صفحه‪5000/‬تومان‬ ‫چهکسانیبرایراهیابی‬ ‫به خبرگان با هم‬ ‫رقابت میکنند؟‬ ‫هفته گذشته در اردوگاه‬ ‫اصولگرایانچهگذشت؟‬ ‫اصالحطلبان و اصولگرایان برای ورود به پارلمان‬ ‫هفتماسفندماهبهرایمردمنیازمندهستند‬ ‫استراتژی پیغام و نامه‬ ‫رقابت اسفند‬ ‫سرنوشتیارانالریجانی‬ ‫چه شد؟‬ ‫قربانی شام‬ ‫چرا فابیوس از‬ ‫وزارتخارجهفرانسهرفت‬ ‫ائتالفاصالحطلبان‬ ‫با الریجانی و روحانی‬ ‫فهرستاصالحطلباننشانه‬ ‫چه تغییری در سیاست ایران است؟‬ ‫تقدیم می شود به‬ ‫«ابد و یک روز»‬ ‫گفتوگوهاویادداشتهایمثلث‬ ‫دربارهجشنوارهفیلمفجر‬ ‫توافق مبهم‬ ‫دراجالسامنیتیمونیخ‬ ‫چهتصمیمیدربارهسوریهگرفتهشد؟‬ ‫شماره پیامک‪3000411711 :‬‬ ‫مساله لیست‬ ‫خبرنامه‬ ‫چهره های مهمی ار اصولگرایان تاکید کرده اند که برای پیروزی در‬ ‫انتخابات هفتم اسفند باید به همه افراد لیست ائتالف رای داد‪ .‬گزینش‬ ‫از این لیست و ترکیب با افراد دیگر حتما پاشنه اشیلی برای اصولگرایان‬ ‫خواهد بود‪ .‬محمدرضا باهنر از جمله افرادی است که در این باره در هفته‬ ‫گذشته صحبت کرده است‪.‬‬ ‫ت‬ ‫یتر‬ ‫اول‬ ‫رهبرانقالباسالمیدردیداربامردماذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪10‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫مردم در انتخابات درست عکس‬ ‫خواستدشمنعملکنند‬ ‫رهبر معظم انقالب اســامی ضمن تشکر صمیمانه‬ ‫از ملت بزرگ ایران به دلیل خلق حماســه پرشکوه‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫امسال‪ ،‬ان را نشــانه عزم راسخ و ایســتادگی و بیداری مردم‬ ‫دانستندوتاکیدکردند‪«:‬انتخاباتهفتماسفندمظهربیداری‬ ‫ملت و دفاع از نظام و اســتقالل و عزت ملی است‪ ».‬ایشان‬ ‫گفتند‪«:‬مردمباحضورهمه جانبهواگاهانهوهمراهبابصیرت‬ ‫و دانایی در انتخابات‪ ،‬درســت عکس خواست دشمن عمل‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای صبح روز چهارشنبه در دیدار‬ ‫پرشورهزاراننفرازقشرهایمختلفمردماذربایجانشرقی‬ ‫که در استانه سالروز قیام مردم تبریز در‪ ۲۹‬بهمن سال‪۱۳۵۶‬‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬ضمن تجلیل از ایمان عمیق‪ ،‬بیداری‪ ،‬نشاط و‬ ‫ایســتادگی مردم اذربایجان در مقاطع مهم و سرنوشت ســاز‬ ‫تاریخ کشور به ویژه در دوران انقالب اســامی‪ ،‬بر لزوم زنده‬ ‫نگه داشتن روزهای تاریخی انقالب تاکید کردند و با اشاره به‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن به عنوان یکی از این روزهای بسیار مهم افزودند‪:‬‬ ‫«براساسگزارش هایمستندازمراکزمعتبر‪،‬حضورمردمدر‬ ‫حماسهراهپیمایی‪ ۲۲‬بهمنامسالدرسراسرکشور‪،‬نسبتبه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬به میزان قابل توجهی افزایش داشته است‪ ».‬‬ ‫حضرتایت اللهخامنه ای‪،‬باتشکرصمیمانهازحضورپرشکوه‬ ‫مردم در راهپیمایــی‪ ۲۲‬بهمن تاکید کردنــد‪« :‬این افزایش‬ ‫حضورنشان دهندهاناستکهبه رغمتالشگستردهوپرحجم‬ ‫جبههاستکباربرایبهفراموشیسپردهشدنویاکمرنگشدن‬ ‫انقالبدرذهنمردم‪،‬امااندکخللیدرعزمراسخملتبوجود‬ ‫نیامدهاست‪».‬ایشانسپسبهموضوعانتخاباتهفتماسفند‬ ‫اشاره و تاکید کردند‪« :‬دشمن با یک برنامه ریزی خاص برای‬ ‫انتخابات‪ ،‬به دنبال تحقق توطئه طراحی شــده خود است‪،‬‬ ‫بنابراینبایدملتایرانبه عنوانصاحباناصلیکشورازبرخی‬ ‫حقایقمطلعشوندتاایننیاتپلیدمحققنشود‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی با بیان این مقدمــه که پیروزی‬ ‫انقالب و کوتاه شــدن دســت امریکا و رژیم صهیونیستی از‬ ‫ایران‪،‬بزرگترینتحقیربرایانهابودودرطول‪ ۳۷‬سالگذشته‬ ‫ازهیچتالشیبرایمتوقفکردنحرکتپرشتابملتایران‬ ‫دریغ نکرده اند‪ ،‬گفتند‪« :‬از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫طراحیبیگانگان‪،‬جلوگیریازبرگزاریانتخاباتدرایرانبود‬ ‫که تالش هایی را هم انجام دادند اما چون مایوس شدند‪ ،‬در‬ ‫سال هایاخیر‪،‬تمرکزخودرابرزیرسوالبردنانتخاباتقرار‬ ‫دادهومی خواهنددرانتخاباتاعمالنفوذکنند‪».‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای افزودند‪« :‬طراحی انها برای‬ ‫انتخابات هفتم اسفند از تخریب شورای نگهبان و زیرسوال‬ ‫بردن تصمیم های ان اغاز شده و این شورا یکی از چند مرکز‬ ‫اساسی در نظام اســامی اســت که امریکایی ها از ابتدای‬ ‫پیروزیانقالب‪،‬به شدتباانمخالفبودند‪» .‬ایشانباتاکید‬ ‫براینکهنتیجهزیر سوالبردنتصمیم هایشوراینگهبان‪،‬‬ ‫القای غیرقانونی بودن انتخابات اســت‪ ،‬خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫«هنگامی که غیرقانونی بودن انتخابات القاء شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫مجلس شورای اســامی برامده از این انتخابات و مصوبات‬ ‫ان غیرقانونی خواهد بود‪ ».‬رهبر انقالب اســامی افزودند‪:‬‬ ‫«هدفاینطراحیزیرکانه‪،‬قراردادنکشوردرخالءقانونو‬ ‫مجلس‪،‬درچهارسالایندهاستکهافکارعمومیبایدمتوجه‬ ‫اینموضوعباشند‪».‬‬ ‫حضرتایت اللهخامنه ایبااشارهبهافرادیکهدرداخل‪،‬‬ ‫با تخریب شورای نگهبان‪ ،‬با دشــمن همصدایی می کنند‪،‬‬ ‫گفتند‪« :‬بیشتر این افراد متوجه صحبت های خود نیستند و‬ ‫نمی توانانهارامتهمبهخیانتکرد‪،‬اماانهابایدمتوجهشوند‬ ‫که نتیجه ایــن هم صدایی‪ ،‬تکمیل کردن نقشــه خطرناک‬ ‫دشمناست‪».‬‬ ‫ایشانباتاکیدبراینکهیکیازاهدافجبههاستکبار‪،‬از‬ ‫زیر سوال بردن انتخابات‪ ،‬محروم کردن ملت های مسلمان‬ ‫دنیاازپدیده بی نظیر‪،‬بدیعوجذابمردم ساالریدینیاست‪،‬‬ ‫به جایگاه بسیار مهم مجلس شورای اســامی اشاره کردند‬ ‫و افزودند‪« :‬مجلس بــا تصویب قوانین‪ ،‬ریــل گذار حرکت‬ ‫دولت و دستگاه اجرایی اســت‪ ،‬بنابراین انتخاب نمایندگان‬ ‫براساس بصیرت و اگاهی‪ ،‬در نحوه ریل گذاری حرکت کشور‬ ‫وجهت گیریانبسیارتاثیرگذاراست‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمیتاکیدکردند‪«:‬اگرمجلسبدنبال‬ ‫رفاه مردم‪ ،‬عدالت اجتماعی‪ ،‬گشایش اقتصادی‪ ،‬پیشرفت‬ ‫علم و فناوری و استقالل و عزت ملی باشــد‪ ،‬ریل گذاری ان‬ ‫در جهت این هدف هــا خواهد بود اما اگــر مجلس مرعوب‬ ‫غرب و امریکا و به دنبال حاکمیت جریان اشرافی گری باشد‪،‬‬ ‫ریل گذاری او در این جهت خواهد بود و کشــور را به مســیر‬ ‫بدبختیهدایتخواهدکرد‪».‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای با اشاره به کالم امام (ره) که‬ ‫مجلس را در راس امور می دانســتند‪ ،‬گفتنــد‪« :‬این در راس‬ ‫امور بودن به معنای سلسله مراتب اجرایی نیست بلکه تاکید‬ ‫براهمیتجایگاهمجلسازلحاظتعیینمسیروجهت گیری‬ ‫حرکت کشور اســت‪ ».‬ایشــان در ادامه به اهمیت اساسی و‬ ‫بنیادینمجلسخبرگاندرنظاماسالمینیزاشارهوخاطرنشان‬ ‫کردند‪«:‬اهمیتجایگاهمجلسخبرگانازاینجهتاستکه‬ ‫در تعیین رهبری به عنوان تصمیم گیر و سیاست گذار اصلی‬ ‫کشــور‪ ،‬نقش دارد بنابراین انتخاب نمایندگان این مجلس‪،‬‬ ‫یاست‪».‬‬ ‫موضوعبسیارمهم ‬ ‫رهبرانقالباسالمیافزودند‪«:‬اگرنمایندگانمجلس‬ ‫خبرگاندلبستهبهانقالب‪،‬دلباختهبهملت‪،‬اگاهازتوطئه های‬ ‫دشمنومقاومدرمقابلاینتوطئه هاباشند‪،‬درزمانمقتضی‪،‬‬ ‫تصمیم گیریانانبهیکگونهخواهدبودولیاگرنمایندگان‬ ‫خبرگانغیرازاینباشند‪،‬به گونهدیگریعملخواهندکرد‪».‬‬ ‫حضرتایت اللهخامنه ایبااشارهبهتمرکزدستگاه های‬ ‫تبلیغاتیجبههاستکباربرمجلسخبرگان‪،‬گفتند‪«:‬علتتاکید‬ ‫مکرر بر لزوم بصیرت و اگاهی و دانایی مــردم در انتخابات‪،‬‬ ‫همینموضوعاستتابر خالفخواستهدشمنعملشود‪».‬‬ ‫رهبر انقالب بار دیگر ملت ایران را به حضور همه جانبه‬ ‫در انتخابات و دفاع از نظام اســامی و استقالل و عزت ملی‬ ‫فراخواندند و با تاکید بر لزوم هوشــیاری در برابر جبهه بی پروا‬ ‫و خطرناک مقابل ملت ایران که تحت نفوذ و ســلطه شبکه‬ ‫صهیونیســتی قرار دارد‪ ،‬افزودند‪« :‬سیاســت های امریکا و‬ ‫بسیاریازدولت هایاروپایی‪،‬تحتسلطهاینشبکهاستو‬ ‫عملکردامریکایی هادرقضیههسته اینیزبایددراینچارچوب‬ ‫ارزیابیشود‪».‬‬ ‫چ‬ ‫هره‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫قهرمان زنده‬ ‫حاجقاسمسلیمانیزیرذره بین‬ ‫سردار سلیمانی که خیلی ها او را با نام حاج قاسم یاد‬ ‫می کنند‪ .‬او اکنون یک اسطوره اســت‪ .‬یک قهرمان‪ .‬او‬ ‫اما فقط یک چهره ملی نیســت‪ .‬حاال خیلی ها در خارج از‬ ‫این مرزها چشمشــان به او دوخته شد‪ .‬حاج قاسم را رصد‬ ‫می کنند و درباره اش حرف می زنند‪.‬‬ ‫چهره اول این هفته می تواند حاج قاســم سلیمانی‬ ‫باشد؛ بهانه اش هم مقاله تازه یک رسانه غربی‪.‬‬ ‫کریستین ساینس مانیتور؛ هفته گذشته در مقاله ای‬ ‫نوشته است‪« :‬برای ســالیان دراز قاسم سلیمانی یکی از‬ ‫فرماندهان ســپاه قدس در خفا عملیات های برون مرزی‬ ‫ایران را در لبنان و افغانســتان هدایــت می کرد‪ .‬اما امروز‬ ‫قاسم ســلیمانی فرمانده سرشناسی اســت که به واسطه‬ ‫شــبکه های اجتماعی نظیر اینســتاگرام تبدیــل به یک‬ ‫قهرمان ملی شده اســت‪ .‬عکس های متعددی از وی در‬ ‫خطوط مقدم سوریه و عراق در این شبکه های اجتماعی‬ ‫منتشر شده است‪».‬‬ ‫تقدیس قهرمانان باتوجه به جایگاه شــهدا در ایران‬ ‫سابقه ای دیرینه دارد‪ ،‬اما قهرمان سازی از سردار سلیمانی‬ ‫داســتان دیگری است‪ .‬قاســم ســلیمانی بر خالف‬ ‫قهرمان هایی کــه پیش تر از انها نام برده می شــد‪،‬‬ ‫زنده است و صعود ان مقارن با گسترش ملی گرایی‬ ‫فزاینده در ایران بود‪.‬‬ ‫چهــره قاسم ســلیمانی با گســترش‬ ‫داعــش از ســوریه به عــراق در ژوئن‬ ‫‪ 2014‬به عموم معرفــی گردید‪ .‬در‬ ‫این زمــان عکس هــای زیادی از‬ ‫حضور سردار ســلیمانی در میان‬ ‫نیروهای ایرانی در خطوط مقدم‬ ‫جنگ منتشر شد‪.‬‬ ‫دالیل زیادی از جمله حفظ‬ ‫بغــداد در مقابل ســتیزه جویان‬ ‫داعش‪ ،‬فعال کردن شبه نظامیان‬ ‫شــیعه در عراق و حفظ بشــار اسد در‬ ‫راس قــدرت ســوریه از جملــه دالیل‬ ‫علی گنجی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪2‬‬ ‫مطرح شدن سردار سلیمانی است‪ .‬سردار سلیمانی افول‬ ‫قدرت امریکا در منطقه را به نفــوذ معنوی ایران در منطقه‬ ‫و تقویت روح مقاومت علیه امریکا‪ ،‬اســرائیل و متحدان‬ ‫انها نســبت می دهد‪ .‬به گفته یکی از شــهروندان تهرانی‬ ‫که بازنشســته ارتش است‪ ،‬سردار ســلیمانی شخصیتی‬ ‫خارق العاده است که هیچ کس مانند او نیست‪ .‬به گفته وی‬ ‫همه به سلیمانی احترام می گذارند و این نشان می دهد که‬ ‫ایران قهرمان محبوبی دارد که غیرروحانی است‪ .‬در مورد‬ ‫وی و شخصیتش هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد‪ .‬افزون‬ ‫بر این‪ ،‬سلیمانی تبدیل به منشــا غرور همه مردم ایران به‬ ‫قدرت ملی خود در خارج از کشــور شده است‪ .‬همه اقشار‬ ‫جامعه از جوانان متمایل به غرب گرفته تا شخصیت های‬ ‫حامی نظام وی را قبول دارند‪.‬شجاعت های سلیمانی در‬ ‫شبکه های اجتماعی منتشر می شــود و از سوی مداحان‬ ‫نقل می شود‪ .‬دست نوشته های قاســم سلیمانی در مورد‬ ‫جنگ ایران و عراق با مضامین مذهبی بسیاری بیان شده‬ ‫است‪.‬در ویدئویی که از خط مقدم جنگ در سوریه در ماه‬ ‫گذشته از تلویزیون ملی ایران پخش شد‪ ،‬سلیمانی با اشاره‬ ‫به نیروهای مبارز ایرانی‪ ،‬گفت‪« :‬خداوند انسان هایی‬ ‫که جنگ مقــدس را در زندگی خــود بر می گزینند‪،‬‬ ‫دوست دارد‪».‬‬ ‫سلیمانی در پاسخ به شــایعه کشته شدن خود‬ ‫در سوریه گفته بود‪« :‬شــهادت چیزی است‬ ‫که به دنبال ان کوه ها و دشت های زیادی‬ ‫را پیموده ام‪».‬‬ ‫چند مــاه پیش ســپاه قــدس به‬ ‫رسانه ها دستور داد که اقدام به انتشار‬ ‫عکس های سلفی ســردار در خطوط‬ ‫مقدم جنگ نکنند‪ .‬ســلیمانی راسا با‬ ‫درخواست یک فیلمساز برای ساخت‬ ‫داســتان زندگــی وی مخالفــت کرد‪.‬‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا در مورد اخرین فیلم‬ ‫سینمایی خود‪« ،‬بادیگارد» گفته که ان را‬ ‫به عشق قاسم سلیمانی ساخته است‪.‬‬ ‫فراتر از قهرمان‬ ‫ث‬ ‫‪ l‬هفتــم اســفند مــاه روز انتخابات‬ ‫مجلــس خبــرگان و مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اســت‪ .‬این انتخابــات فارغ‬ ‫از ســایق جناحی و حزبی یک مساله‬ ‫ملی اســت و همه ایرانی ها باید در ان‬ ‫مشارکت داشــته باشــند‪ .‬نکته مهم تر‬ ‫از ان اما تشــکیل یــک مجلس خوب‬ ‫اســت کــه مجلــس خــوب و مطلوب‬ ‫شــکل نمی گیرد مگر بــا عناصر مومن‬ ‫و کارامدی که بــا رای دقیق احاد مردم‬ ‫روانــه مجلــس می شــوند و بــه خوبی‬ ‫توانایــی انجــام این مســئولیت خطیر‬ ‫را داشــته باشــند‪ .‬همه کســانی که در‬ ‫انتخابات شــرکت می کنند در قبال رای‬ ‫خود مسئول هستند‪.‬‬ ‫‪ l‬مقامــات امریکایــی در‬ ‫هفته هــای اخیــر موانعــی را در برجام‬ ‫ایجــاد کرد ه انــد‪ .‬ان بخــش از برجام‬ ‫که بنا بود به رفع موانع ســرمایه گذاری‬ ‫در ایران بینجامد با فشــارهای امریکا‬ ‫معطل مانده اســت‪ .‬این مســاله البته‬ ‫حتما می بایســت بدون رودربایستی و‬ ‫محافظه کاری با پاسخ و واکنش قاطع‬ ‫مقامات مسئول در وزارت خارجه مواجه‬ ‫شود‪ .‬ســابقه نشــان داده است که هر‬ ‫جــا در مقابــل امریکایی هــا از موضع‬ ‫اقتدار وارد شده ایم توانسته ایم مقابل‬ ‫زیاده خواهی انهــا ایســتاده و حتی از‬ ‫انهــا امتیاز بگیریــم‪ .‬به نظر می رســد‬ ‫امریکایی ها در حال تست های دوران‬ ‫پسابرجام هستند‪.‬‬ ‫‪ l‬در هفتــه ای کــه پیــش رو‬ ‫داریم رقابتی ســخت میان چهره های‬ ‫سیاســی از طیف هــای مختلف وجود‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬در میان ایــن رقابت‬ ‫طرفیــن یکدیگر را نقــد خواهند کرد و‬ ‫مناظره هــا و مصاحبه هــا محلی برای‬ ‫بیان این نقــاط اختالف اســت‪ .‬نکته‬ ‫مهم این اســت که حتما بایــد مراقبت‬ ‫کرد که خدشــه ای به نظام وارد نشده و‬ ‫دســتاوردهای دولت های مختلف نیز‬ ‫قربانی رقابت های جناحی نشود‪ .‬خنج‬ ‫زدن به چهــره نظام و دســتاوردهایش‬ ‫برای کسی میان مردم محبوبیت ایجاد‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬حــرف اول در انتخابات‬ ‫پیش رو باید اخالق مداری باشد‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫حاج قاسم برای خیلی از ما ایرانی ها دیگر فقط یک‬ ‫قهرمان نیست‪ .‬ما در ایران در تمام سال های بعد از انقالب‬ ‫از این قهرمان ها زیاد دیده ایم‪ .‬هم با نام ونشان و معرف و‬ ‫هم بی نام و نشان و گمنام‪ .‬حاج قاسم حاال یک نماد است‪.‬‬ ‫نماد کســی که پاســدار انقالب اســامی است در‬ ‫همه سال هایی که از این انقالب گذشته‪ .‬روزی در جنگ‬ ‫تحمیلی فرمانده لشکر ‪ ۴۱‬ثارالله کرمان بود و حاال سال ها‬ ‫بعد از جنگ فرمانده سپاه قدس شده است‪.‬‬ ‫او اکنون کابوس غرب و امریکاســت‪ ،‬کابوسی که‬ ‫همان قدر که غربی ها را می ترســاند‪ ،‬به جان ما‪ ،‬غروری‬ ‫مقدس می ریزد و اینها این روی سکه اوست‪ ،‬روی رحماء‬ ‫بینهم قاســم ســلیمانی‪ ،‬فرماندهی با صالبت‪ ،‬با موهایی‬ ‫جوگندمی و بدنی الغر و صورتی افتاب ســوخته و نگاهی‬ ‫محجوب و ارام‪ .‬فرماندهی که در میان هم والیتی هایش‬ ‫و در مراسمات و مجالس شــان‪ ،‬خیلی خاکی و خودمانی‬ ‫حضور دارد‪ .‬فرماندهی که اگر لباس نظامی تنش نباشد‪،‬‬ ‫کســی حدس هم نخواهد زد که او یــک فرمانده نظامی‬ ‫اســت‪ .‬حاج قاســم فقط قهرمان مــا نیســت‪ .‬او غرور ما‬ ‫ایرانی هاست‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ظر‬ ‫مثل‬ ‫خبرنامه‬ ‫ضرورت رای دادن به‬ ‫لیست ‪ 30‬نفره‬ ‫شعار لبیک یا زینب(س)‬ ‫فرزند شهید‬ ‫به لیست ‪ 30‬نفره‬ ‫رای بدهید‬ ‫‪11‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫گزا‬ ‫رش‬ ‫به لیست ‪ 30‬نفره رای بدهید‬ ‫‪1‬‬ ‫درخواست باهنر از اصولگرایان‬ ‫ائتالف اصولگرایان بعد از مدت ها رایزنی توانســت‬ ‫به یک لیســت واحــد در تهران برســد‪ .‬لیســتی که حاال‬ ‫بســیاری از سیاسیون خواستار این هســتند که به صورت‬ ‫کامل به ان رای داده شــود‪ .‬در همین راستا هفته گذشته‬ ‫محمدرضا باهنر در نشستی خبری به تشــریح این مساله‬ ‫پرداخت و گفت‪« :‬اگر عده ای روی برخی از اسامی لیست‬ ‫اصولگرایــان انتقاداتی دارند‪ ،‬باز هــم خواهش می کنیم‬ ‫برای حفظ وحدت و انسجام اعتدال اصولگرایی به همه ‪30‬‬ ‫نفر رای دهید‪ ،‬تا زمان مجلس پنجم رای دهندگان نهایتا‬ ‫نام ‪ 12‬نفر را در تعرفه های رای می نوشتند اما امروز از همه‬ ‫نخبگان و دانشــگاهیان می خواهم که افراد را وادار کنند‬ ‫سازماندهی رای دهند و البته به هر ‪ 30‬نفر رای دهند‪».‬‬ ‫به گفته باهنر باید شرایط رقابت میان اصالح طلبان‬ ‫و اصولگرایــان را در نظــر داشــت‪ .‬او ادامــه داده بــود‪:‬‬ ‫«اصال ح طلبان در تهران ‪ 5‬یا ‪ 6‬نفر بیشتر کاندیدای دانه‬ ‫درشــت ندارند و از این طرف یا ان طرف قرض می گیرند‪،‬‬ ‫اقای مطهری هم یک لیستی را به عنوان صدای ملت ارائه‬ ‫کرده اســت ولی در این دوره قطعی بود که اقای مطهری‬ ‫جایی در لیســت اصولگرایان نخواهد داشت‪ ،‬عده ای از‬ ‫لیســت ‪ 30‬نفره اصولگرایان باز مانده اند و ما بیشتر از این‬ ‫افراد گالیه داریم که شــاید بخواهند لیست های موازی‬ ‫ارائه دهند اما از همه انها خواهش می کنیم که برای حفظ‬ ‫وحدت اصولگرایی استعفا دهند و لیست موازی با لیست‬ ‫اصولگرایان منتشر نکنند‪».‬‬ ‫نایب رئیس دوم مجلس که خــودش این دوره برای‬ ‫تقویت اصولگرایان در انتخابات ثبت نام نکرده بود نسبت‬ ‫به امدن لیســت های دیگر هشــدار داد و گفت‪« :‬ممکن‬ ‫است لیست دیگری در چند روز اینده منتشر شود که در ان‬ ‫هم اصالح طلبان‪ ،‬هم اصولگرایان و هم اعتدالیون حضور‬ ‫داشته باشند اما از همه مردم تقاضا می کنم حتما به لیست‬ ‫‪ 30‬نفره اصولگرایان رای دهند‪».‬‬ ‫وی در خاتمه در خصوص انتخابات خبرگان و ائتالف‬ ‫انها توضیح داد که با وجود اختالف میان لیســت جامعه‬ ‫روحانیت مبــارز و جامعه مدرســین بر ســر یک نفــر‪ ،‬اما‬ ‫اصولگرایان به نظر جامعه مدرسین عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫ضرورت رای دادن‬ ‫به لیست ‪ 30‬نفره‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪12‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جلیل اقتداری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بــا نهایی شــدن لیســت های اصولگرایــان و‬ ‫اصالح طلبان رقابت جدی از همین جا اغاز شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســمت اصالح طلبان بــا وجود انکــه تنها چنــد مهره‬ ‫شناخته شده وجود دارد‪ ،‬اما تبلیغات بر سر این مساله که به‬ ‫صورت لیستی به ان رای داده شود بسیار گسترده است‪ .‬از‬ ‫همین رو ضرورت رای دادن به لیست به صورت کامل نیز‬ ‫دیده می شود‪ .‬لیست ائتالف اصولگرایان خروجی دو سال‬ ‫رایزنی میان افراد و گروه های مختلف اصولگرایی اســت‬ ‫و برخالف انتظار اصالح طلبان‪ ،‬مورد اقبال اصولگرایان‬ ‫نیز قرار گرفته است‪ .‬با این حال این امکان وجود دارد که‬ ‫در لیست برخی دســت به اجتهاد شخصی زده و افرادی را‬ ‫سوا کنند‪ .‬این خاصیت ائتالف اســت که در ان گروه ها و‬ ‫افرادی با سالیق گوناگون اما با یک هدف مشترک گردهم‬ ‫جمع شــودند؛ اهدافی که بر پایه مبانی مشترک پایه ریزی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به طــور طبیعــی طیف هــای مختلــف اصولگرایی‬ ‫اختالفاتی با هم دارند اما این اختالفــات از جنس مبانی‬ ‫نیست‪ ،‬بنابراین در شرایطی که رقیب سرمایه گذاری اصلی‬ ‫را بر شــکاف میان اصولگرایان بنا نهاده است‪ ،‬باید بدون‬ ‫اعمال سالیق شــخصی به کل لیســت به عنوان این کل‬ ‫واحد رای داد‪ .‬کامال واضح است که پذیرش ائتالف به این‬ ‫معناست که هیچ گروهی به خواسته های حداکثری خود‬ ‫نخواهد رسید‪ .‬بلکه حداکثر ممکن برای همه در نظر گرفته‬ ‫می شود‪ .‬بازگشت به تجربه گذشته خصوصا انتخابات سال‬ ‫‪ 92‬می تواند لزوم پیوســتگی و حمایت کامل از ائتالف را‬ ‫مشخص کند‪ .‬مهمتر از ان اینکه می باید به این فکر کرد‬ ‫که خواســته جناح رقیب در این باره چیست؟ چرا تا کنون‬ ‫روی اختــاف میــان اصولگرایان ســرمایه گذاری کرده‬ ‫بودند‪ .‬عباس عبدی یکی از تئوریسین های اصالحات چرا‬ ‫در مقاله ای اعالم می کند که این وحدت مبنایی نیســت و‬ ‫شکست خواهد خورد؟‬ ‫پرواضح است که رای ندادن به تمام لیست به معنای‬ ‫حذف بخشــی از ظرفیت های اصولگرایی است و متفرق‬ ‫شدن رای ها باعث کم شــدن توان اصولگرایی در مقابل‬ ‫جبهه اصالحات است‪ .‬کافی است به حجم کمپین های‬ ‫رای ندادن به افــراد خاص در رســانه ها و فضای مجازی‬ ‫توجه کنید تا خطــر را بیش از پیش احســاس کنیم‪ .‬رای‬ ‫دادن هر فرد به ‪ 30‬نفر اصولگرای تهران‪ ،‬می تواند موازنه‬ ‫قدرت را باتوجه به میزن رای ثابت و پای کار اصولگرایان‬ ‫در انتخابات پیش رو برهم زده و همه را شگفت زده کند‪.‬‬ ‫پاسخبهدرخواستامریکا‬ ‫شهیدمطهریافغاننیست‬ ‫دعوت از جهانگیری برای مناظره‬ ‫ایران به درخواست امریکا برای رفع حصر موسوی و‬ ‫کروبی واکنش نشان داد‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه در‬ ‫مورد اظهارات اخیر مقامات امریکایی مبنی بر لزوم رفع حصر‬ ‫کروبی‪ ،‬موســوی و خانم رهنورد و اینکه ایــا این اظهارات‬ ‫مداخلــه در امور داخلی ایران نیســت توضیــح داد‪« :‬این‬ ‫مسائل از جمله مسائل داخلی کشور است و در مسیر خود در‬ ‫داخل ایران پیگیری می شود و ارتباطی به کشورهای خارجی‬ ‫نــدارد‪ ».‬وزارت خارجه امریکا‬ ‫هفته گذشته و در سالروز حصر‬ ‫این افراد با صدور بیانیه ای بار‬ ‫دیگر خواستار ازادی سران فتنه‬ ‫شده بود‪ .‬وزارت خارجه امریکا‬ ‫از ایران خواســته بود این افراد‬ ‫را ازاد کند‪.‬‬ ‫بنیاد شــهید مطهــری در‬ ‫مطلبیبهشایعهافغانبودنپدر‬ ‫اینشهیدپاسخداد‪.‬دراینمتن‬ ‫امده بود‪« :‬دلیل نســبت افغان‬ ‫دانســتن پدر شــهید مطهری‪،‬‬ ‫سخنی است بی پایه از یک فرد‬ ‫محترم که پدرش افغان است‪.‬‬ ‫وی در مصاحبه با اخرین شماره‬ ‫کیهانفرهنگیازقولاستادچنیننقلکردهکهبهاوگفته اند‬ ‫پدر ایشان افغان بوده و اســتاد به همراه پدر از هرات به ایران‬ ‫امده اند‪(.‬درمقدمهمصاحبهمذکور‪،‬مصاحبه گرجریانکامال‬ ‫کذبیرادراینموردبهاخرینفرزندشهیدمطهرینسبتداده‬ ‫است)‪.‬اخیرابههمت«خانهموزهشهیدمطهری» ازتبارنامه‬ ‫استادرونماییشدواستادمتولدفریماناست‪».‬‬ ‫محمدرضا نقدی در واکنــش به اظهارات جهانگیری‬ ‫نســبت به ســخنان وی در انتقاد از خرید ســنگین دولت از‬ ‫ایرباس گفت‪« :‬ما از سرزنش سرزنش کنندگان نمی ترسیم‬ ‫و از گفتن حقیقت هــم پرهیز نمی کنیم‪ .‬دوســتانی که در‬ ‫مسئولیت هاقرارمی گیرندبداننداینهاچندروزهاستحاالمایا‬ ‫دیگران فرقی نمی کند‪ ،‬اما باید یاد بگیریم که توهین نکنیم‪.‬‬ ‫اگرجوابیهستبفرمایندماازجوابمنطقیوعلمی استقبال‬ ‫می کنیــم‪ ،‬لزومی نیســت بــه‬ ‫توهین متوسل شوند‪ .‬حاضرم‬ ‫با هر مقــام مســئول تراز اولی‬ ‫که می خواهــد از خرید ایرباس‬ ‫دولت دفاع کند در هر زمان و هر‬ ‫مکانیکهمشخصکنندمناظره‬ ‫زنده کنم‪».‬‬ ‫علیرضا زاکانی انتقادهای تندی از دولت کرده است‬ ‫افشــاگری زاکانی درباره پرونده های فســاد و پیوند‬ ‫قدرت و ثروت که به دنبال راهیابی به مجلس است ‪ ،‬اگرچه‬ ‫با بایکوت خبری رسانه های اصالح طلب روبه رو شده بود‬ ‫اما بازتاب وسیعی در رسانه های اصولگراها و شبکه های‬ ‫مجازی داشــت‪ .‬زاکانی که یکی از عناصر مهم و کلیدی‬ ‫افشــا و پیگیری پرونده محمدرضا رحیمــی در دولت قبل‬ ‫بود‪ ،‬هفته گذشــته در یک نشست خبری مسائل مهمی را‬ ‫افشــا کرد‪ .‬او صراحتا از دولت انتقاد کرد و پرسید «برادر‬ ‫رئیس جمهور چه می کند؟»‬ ‫زاکانی با بیان اینکه یک جریان مشکوک می خواهد‬ ‫برجام و توافق هسته ای را به عنوان ابزار تجارت غیرقانونی‬ ‫خودش مورد اســتفاده قرار دهد‪ ،‬پرسید‪« :‬مافیای قدرت‬ ‫و ثــروت می خواهــد در اســتانه انتخابات‪ ،‬لیســت های‬ ‫انتخاباتی را منتشر کند‪ .‬در جلسه های دوشنبه های پاستور‬ ‫چه می گذرد؟»‬ ‫او نشســتی برگزار کرده بود با عنــوان «گزارش یک‬ ‫فاجعه» که در ان مســائل زیادی را از فســاد مطرح کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس معتقد بود که امــروز به نوعی غارت و‬ ‫چپاول ثروت ملی در ابعاد گسترده ملی در حال انجام است‬ ‫که بخش های وسیعی از دولت را هم الوده کرده است‪ .‬‬ ‫زاکانی سپس به ســراغ انتقاد از برادر رئیس جمهور‬ ‫رفت و گفت‪« :‬اقای رئیس جمهور به جای اینکه به دنبال‬ ‫فساد و سازمان فساد بگردند‪ ،‬بهتر است به برادر خودشان‪،‬‬ ‫دفتر خودشــان و وزارت نفت توجه کنند‪ .‬متاســفانه این‬ ‫ابعاد فراتر از شرایط گذشته ســایر ارکان را هم دربرگرفته‬ ‫اســت‪ .‬اســناد متقنی از این موضوع در دســت ماســت‪.‬‬ ‫امروز با یک شبکه بزرگ فســاد مواجه هستیم که به بهانه‬ ‫شرایط پســابرجام و پســاتحریم به دنبال تصاحب قدرت‬ ‫برای کسب ثروت افزون هســتند‪ ».‬زاکانی با بیان اینکه‬ ‫یک شــبکه داللی خطرناک و مخوف با مشــارکت برخی‬ ‫دولتی ها توانســته اســت با خارج از کشــور ارتباط برقرار‬ ‫کند و در حال فروختن کشــور با ثمن پایین اســت‪،‬اظهار‬ ‫داشت‪« :‬در پسابرجام موج کشور فروشی به راه افتاده و در‬ ‫حوزه های متنوع‪ ،‬منابع و سرمایه های ملی در حال غارت‬ ‫است‪ ،‬عده ای به قیمت فروختن کشــور در حال پر کردن‬ ‫جیب های خود و به فکر پورسانت هایشــان هستند‪ ».‬این‬ ‫بخش از صحبت های زاکانی بازتاب گسترده ای داشت‪.‬‬ ‫توطئهانتخاباتی‬ ‫دشمن‬ ‫دولت راستگویان به اندازه همه‬ ‫دروغ گفت‬ ‫لطف الله فروزنــده با انتقــاد از اظهــارات روحانی‬ ‫مدعی شــده‪« :‬اقای روحانی اعالم کردنــد که ما دولت‬ ‫راستگویان را تشکیل دادیم‪ ،‬ولی اظهارات غیرواقعی و‬ ‫نادرستی را به مردم گفته اند که نظیر ان را در دولت های‬ ‫قبل کمتــر دیده ایم‪ .‬گفته هــای اقــای رئیس جمهور با‬ ‫واقعیت اقتصاد کشــور همخوانی ندارد‪ .‬می گویند یک‬ ‫روز در ارائه بودجه به مجلس‬ ‫تاخیر نداشــتیم‪ ،‬می گویند از‬ ‫رکود عبور کردیم و یا می گویند‬ ‫اجــازه ندادیــم پایــه پولــی‬ ‫افزایــش پیــدا کنــد در حالی‬ ‫که هیــچ کــدام از حرف های‬ ‫ایشان واقعیت ندارد‪» .‬‬ ‫نماینده مردم بیجار در مجلس از اقدام خالف قانون‬ ‫معاون اول دولت احمدی نژاد‬ ‫در راســتای تهیــه لیســت‬ ‫انتخاباتــی ‪ ۷۰‬نفــره از داخل‬ ‫زندان خبــر داد‪ .‬ســیدمحمد‬ ‫بیاتیان با ابــراز نگرانی از ورود‬ ‫پول های کثیف بــه انتخابات‬ ‫گفت‪« :‬اقای رحیمی از داخل‬ ‫زندان یک لیست ‪ ۷۰‬نفر ه برای‬ ‫حضور در انتخابات مجلس شــورای اســامی تهیه کرده ‬ ‫است‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه نامزدهای نزدیک به جریان انحرافی‬ ‫در استان های غربی در این لیســت قرار گرفته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«او ایــن ‪ ۷۰‬نامــزد انتخاباتــی را به لحاظ مالــی حمایت‬ ‫می کند‪ ».‬به گفته وی‪ ،‬اقای رحیمی حدود دو هفته پیش‬ ‫از زندان بیرون امده و فهرســت انتخاباتــی مد نظر خود را‬ ‫سازماندهی کرده است‪.‬‬ ‫حمایتموتلفهاسالمیازالریجانی‬ ‫حزب موتلفه اسالمی در اطالعیه ای حمایت رسمی‬ ‫خــود را از کاندیداهــای مورد‬ ‫حمایت جامعه مدرســین برای‬ ‫انتخابــات خبــرگان رهبــری و‬ ‫مجلس شورای اسالمی اعالم‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن اطالعیــه امده‬ ‫بــود‪ ...« :‬همچون همیشــه‬ ‫جامعه محترم مدرســین حوزه‬ ‫علمیه قم و مواضع رســمی ان‬ ‫نهاد مقــدس را به عنوان خط قرمــز و معیــار اصولگرایی‬ ‫می دانــد‪ .‬براین اســاس حزب موتلفه اســامی اســتان‬ ‫قم به تبعیــت از جامعه محترم مدرســین حــوزه علمیه قم‬ ‫در انتخابــات مجلس خبــرگان رهبری از فقیــه انقالبی و‬ ‫وارســته حضــرت ایت اللــه حاج شــیخ محمد مومن قمی‬ ‫ و در انتخابــات مجلس شــورای اســامی از اقایان دکتر‬ ‫الریجانی‪ ،‬حجت االسالم و المســلمین اشتیانی و حجت‬ ‫االسال مو المسلمین بنایی حمایت می نماید‪».‬‬ ‫ایت الله مصباح حاضر نشد به‬ ‫تلویزیونبرود‬ ‫بــا وجــود انکــه زمــان‬ ‫تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای‬ ‫خبرگان رهبری سپری می شود‪،‬‬ ‫اما چند تن از انها از زمان خود‬ ‫بــرای حضــور در تلویزیــون‬ ‫اســتفاده نکردنــد‪ .‬درحالــی‬ ‫کــه ایت الله جنتی نیــز در این‬ ‫برنامه ها شــرکت کرده بود سه‬ ‫کاندیدای مجلس خبــرگان از زمان نطــق انتخاباتی خود‬ ‫در رســانه ملی اســتفاده نکردند‪ .‬ایت الله محمد باقرکنی‪،‬‬ ‫ایت الله محمد یزدی و ایت الله محمدتقی مصباح یزدی سه‬ ‫کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان از زمان ‪ 20‬دقیقه ای‬ ‫نطق خود در رسانه ملی استفاده نکرده و در مدت ‪ 2‬دقیقه‬ ‫این برنامه به معرفی زندگی نامه این افراد پرداخته است‪».‬‬ ‫ایت الله هاشمی و همچنین حســن روحانی از این فرصت‬ ‫استفاده کردند‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫ایت اللــه قرهــی هفتــه‬ ‫گذشتهبابیاناینکهبایددردفاع‬ ‫ازانقالباسالمیمراقبباشیم‬ ‫کهبزرگانانقالبتوسطمنافقان‬ ‫تخریــب نشــوند‪ ،‬تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫«دشمنوداخلی هاییکهدلدرگروانقالباسالمیندارند‪،‬‬ ‫برنامه دارنــد که ایات‪ ،‬جنتی‪ ،‬مصباح و یــزدی برای خبرگان‬ ‫رای نیاورند اما الزم و قطعی است که حامیان امام و رهبری و‬ ‫مدافعانراستیناماممسلمینتمامتالشخودرابرایخنثی‬ ‫کردنتوطئه هایومهندسیانتخاباتیکهتوسطبرخیعلیه‬ ‫این سه بزرگوار شده انجام داده و با تدابیر صحیح مانع عملی‬ ‫شدنتوطئهدشمندرانتخاباتخبرگانشوند‪».‬برخیافرادبا‬ ‫راه اندازیکانال هاییبه دنبالاینموضوعهستند‪.‬‬ ‫او ســپس به یکی از اعضــای مذاکره کننده ســابق‬ ‫ایران در دولت اصالحات که در تیم اقای روحانی در بیانیه‬ ‫ســعداباد بود پرداخت و بیان کرد‪« :‬امروز با یک شــبکه‬ ‫بزرگ فســاد مواجه هستیم که به بهانه شــرایط پسابرجام‬ ‫و پســاتحریم به دنبال تصاحب قدرت برای کســب ثروت‬ ‫افزون هستند‪ .‬اقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران‬ ‫امروز مسئول کشور هستند و باید از اطرافیان خود صیانت‬ ‫کنند‪ .‬نمی شــود دو و نیم ســال هر هفته روزهای دوشنبه‬ ‫جلساتی در تهران برگزار شود و اقای سیروس ناصری هر‬ ‫هفته از اروپا حرکت کند تا به این جلســات برســد و در این‬ ‫جلسات هم به دنبال عقیم کردن تولید داخلی و وابستگی‬ ‫به خارج هستند‪ .‬اولین اقدام این افراد ایجاد قراردادهای‬ ‫نسل سوم بیع متقابل بود‪».‬‬ ‫زاکانــی در ادامــه بــه طــرح مباحث مربــوط به‬ ‫فســاد کرســنت پرداخت و توضیح داد که گاز ایران به‬ ‫یک پنجم قیمت فروخته شده بود که دادگاه این افراد‬ ‫را محکوم کرده است‪ .‬ســپس ادامه داد‪« :‬باید گفت‬ ‫ان حزبی که امروز داعیه ارائه لیســت در کشــور را در‬ ‫اســتانه انتخابات دارد و البته اقــای رئیس جمهور هم‬ ‫اهتمام دارد‪ ،‬باید بدانید این حزب از «علی ترقی جاه»‬ ‫پول گرفته و اسناد ان وجود دارد‪ .‬اقای نوبخت باید به‬ ‫این ســواالت دهد و به این پرســش های اساسی ملت‬ ‫پاسخ دهند‪».‬‬ ‫این نماینــده مجلس همچنین بیان کــرد که قانون‬ ‫اساسی رئیس جمهور را مسئول مبارزه با فساد می داند اما‬ ‫امروز در شرایطی هســتیم که زمینه تنظیم ده ها کرسنت‬ ‫در کشور ما در حال فراهم شدن است‪ .‬زاکانی ادامه داد‪:‬‬ ‫«امروز به بهانه عبور از تحریم ها با یک مقدمه چینی انجام‬ ‫شده در ســال های گذشــته شــاهد ظهور و بروز گروهی‬ ‫هســتیم که با حضور افرادی مانند ســیروس ناصری که‬ ‫علی الظاهر دیپلمات بوده و در واقع یک دالل بزرگ نفتی‬ ‫است‪ ،‬اقداماتی در حال انجام است‪ ».‬سوال اصلی اینجا‬ ‫بود کــه او و دیگر اصولگرایان خواهان شــفافیت در امور‬ ‫کشور بودند و بر همین اساس زاکانی می پرسید‪« :‬سوال‬ ‫اساســی ما این اســت که چرا دولــت جلوی ایــن افراد را‬ ‫نمی گیرد و نمی گذارد در شرایط اقتصادی کشور شفافیت‬ ‫وجود داشته باشد؟»‬ ‫لیستانتخاباتیرحیمی‬ ‫خبرنامه‬ ‫افشاگری اقای نماینده‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪13‬‬ ‫تصویرنگاری‬ ‫روزانه حجم بســیاری از عکس های خبری به ما می رســد‪ .‬تعداد این عکس ها‬ ‫انقدر زیاد اســت که گاهی به راحتی از کنار ان عبور می کنیم اما شاید بهتر باشد روی‬ ‫بعضی از عکس ها تامل بیشتری داشته باشیم‪ .‬مثلث در این صفحات‪ ،‬هفته را با مرور‬ ‫عکس ها از نو یاداوری می کند‪.‬‬ ‫دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم با رهبر انقالب‬ ‫دیدار زنگنه با ستاره سابق اث میالن‬ ‫الریجانی در مراسم سمنوپزی‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪14‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫اهدای ماکت ناوشکن جماران به جهانگیری‬ ‫ظریف در نشست امنیتی مونیخ‬ ‫جلسه شورای عالی فضای مجازی‬ ‫هواپیمای مجلل ترامپ‬ ‫اختتامیه جشنواره شعر انقالب اسالمی‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫رضا هاللی و حامد زمانی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال‬ ‫خبرنامه‬ ‫سیگار حتی از اوباما هم بیشتر می ُ کشد‬ ‫‪15‬‬ ‫شبکه اجتماعی‬ ‫به ما پیامک بزنید‪:‬‬ ‫‪3000411711‬‬ ‫‪ l‬مداخله نظامی عربستان در سوریه به نظر بلوفی‬ ‫اســت که فقط به اتکای اســرائیل و دالرهای نفتی‬ ‫ابراز شده است‪.‬‬ ‫‪ l‬برعکس انچه دیده شد‪ ،‬این اصالح طلبان هستند‬ ‫که سر بسته شــدن لیســت دارای اختالفات شدید‬ ‫شدندوبحمداللهاصولگراییپشت سرلیستائتالف‬ ‫اصولگرایان می ایستد‪.‬‬ ‫‪ l‬هنوز هیچ کــدام از صنایع با خارجی هــا قرارداد‬ ‫نبســته اند‪ .‬مســئوالن امریکایی اعالم می کنند که‬ ‫اجازه نمی دهیم ایران به سرمایه گذاری دست یابی‬ ‫پیدا کند‪ .‬حاال هر روز در خبرهاست که بنز قرار است‬ ‫بیاید یا بی ام و‪.‬‬ ‫‪ l‬اینکــه هنوز کمیســیون نظارت بر برجــام بعد از‬ ‫اجرایی شدن ان تشکیل جلسه نداده‪ ،‬اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬فقط به رفع تحریم ســوئیفت توجه کنید‪ .‬تازه‬ ‫خبر می رســد که قرار است برداشــته شود‪ .‬پس روز‬ ‫اجرای برجام چه اتفاقی افتاد؟‬ ‫‪ l‬وعده دیدار ما هفت اسفند پای صندوق های رای‬ ‫است‪ .‬ما از کاندیداها می خواهیم که فقط هدفشان‬ ‫رسیدگی به امور نظام و مردم باشد و به سوگندی که‬ ‫یاد می کنند عمل کنند‪.‬‬ ‫‪ l‬یکــی از نمایندگان مجلس گفته کــه هر روز ‪18‬‬ ‫طالق ثبت می شود‪ .‬مهم امار اینها نیست‪ .‬باید علت‬ ‫را یافت که چرا در شرایطی که ازدواج ها سخت شده‪،‬‬ ‫این چنین کاشانه ها از هم پاشیده می شود‪.‬‬ ‫‪ l‬اقای روحانی بــه برجام دو می اندیشــند‪ .‬اجازه‬ ‫بفرمایید شــهد گوارای برجام یک را نوش کنیم‪ ،‬به‬ ‫دومی هم می رسیم‪ .‬عجله نکنید‪.‬‬ ‫‪ l‬حرف سردار جعفری درســت است‪ .‬سعودی ها‬ ‫جرات حمله زمینی به ســوریه را ندارند‪ .‬ترک ها هم‬ ‫همین طور‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪16‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫‪ l‬بحریــن و انتفاضه مــردم مظلوم این کشــور را‬ ‫فراموش نکنید‪ .‬انها همچنان در بی خبری رسانه ها‬ ‫در حال سرکوب شدن توسط رژیم ال خلیفه هستند‪.‬‬ ‫شیعیان بحرین به مراتب اولی ترند برای اینکه از انها‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫‪ l‬به فیلمســازان و کارگردانان متعهد کشــورمان‬ ‫عرض می کنم باتوجه به باال بودن پتانسیل دفاعی‬ ‫کشور جا دارد برای هر شهید و جانبازی یک فیلم یا‬ ‫یک انیمیشن ساخته شود تا قلوب نسل های اینده و‬ ‫جوانان و نونهاالن با خاطــرات حقیقی از ان دریای‬ ‫معرفت و عشق سیراب شوند‪.‬‬ ‫به اینستاگرام مثلث بپیوندید‬ ‫اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت‪ .‬کاربران این شــبکه‬ ‫اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه‬ ‫را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫شعارلبیکیازینب(س)فرزندشهید‬ ‫هفتهگذشتهبجنوردمیزباندوشهیدمدافعحرمبود‪،‬این‬ ‫اولین باراستکهمردمخراسانشمالیبازگشتپیکرمدافعان‬ ‫حرمراتجربهمی کنندوبرایاینمراسمجمعیتبسیارزیادی‬ ‫بدون هماهنگی جمع شده بودند‪ .‬روایت خبرنگار خبرگزاری‬ ‫دانشجو از مراسم این تشییع پیکر شهدا بسیار جالب است‪.‬‬ ‫خصوصا انجا که پســر‪ 11‬ساله شــهید به جای گریه و زاری‬ ‫فریاد «لبیک یا زینب(س)» سر می دهد و تصاویر مربوط به‬ ‫او در شبکه های مجازی به طور گسترده ای توسط شیفتگان‬ ‫جهاد و شهادت دست به دســت شــد‪ .‬این خبرنگار ماجرا را‬ ‫چنین روایت کرده بود‪« :‬یکی از شــهدا ستوان یکم پاسدار‬ ‫شهیدمحمد ابراهیمتوفیقیانفرزند‬ ‫اسفراینوشهیددیگربرادربسیجی‬ ‫فیــروز حمیدی زاده اهــل بجنورد‬ ‫است‪ .‬حسین که خود از پاسداران‬ ‫استان است می گوید ابراهیم را از‬ ‫نزدیکمی شناختوگویایکفرزند‬ ‫ پنج ماهــه دارد‪ ،‬بچه ها می گویند‬ ‫شهید فیروز هم ســه پسر دارد که‬ ‫امروز تنها پسر بزرگش که‪ 11‬ساله‬ ‫استبهمیزبانیپدرامده ‪.‬چشممی گردانمتارضاپسرشهید‬ ‫حمیدی زاده را بیابم‪ .‬یک گوشــه کنار مــادر قد خمیده اش‬ ‫نشسته است ‪ .‬رضا حاال در نبود پدر مرد خانه است‪ ،‬از اول که‬ ‫او را دیدم متوجه شدم که باید نسبت نزدیکی با شهید داشته‬ ‫باشد اما از اســتحکام و مقاومت روحی اش تصور نمی کردم‬ ‫فرزندشهیدباشد‪،‬پسربچه ای‪ 11‬سالهکهامروزبرایمادرش‬ ‫ نقش یک مــرد را ایفا می کند‪ .‬او را زیر نظر داشــتم که وقتی‬ ‫تابوتپدرنزدیکشمی رسدواکنششچیست‪،‬فکرمی کردم‬ ‫خود را روی تابوت بینــدازد و زار زار گریه کند‪ ،‬اما ناگهان روی‬ ‫دوش دایی اش رفت و مشتش را گره کرد و فریاد زد «لبیک یا‬ ‫زینب(س)»‪ ،‬ناله جماعت باال گرفت و مطمئنا بقیه هم مثل‬ ‫منبهوجودچنینرویش هاییدرنسلچهارمانقالباسالمی‬ ‫بهخودمی بالند‪.‬درمیانجمعیت‪،‬حاجحسینمحرابمداح‬ ‫اهل بیت(س)رامی بینمکهخیلی‬ ‫اوضاع روحــی اش به هم ریخته‪،‬‬ ‫اخر شــهید حمیدی زاده دوست‬ ‫ی و هم هیاتــی اش بوده‪،‬‬ ‫صمیم ‬ ‫تابوت که به او می رســد می گوید‬ ‫«فیروز جــان قســمم دادی اگر‬ ‫شهید شــدی و پیکرت برگشت‪،‬‬ ‫برایت روضه حضرت زینب(س)‬ ‫بخوانــم» و بعد از تــه دل ناله ای‬ ‫می زند و شعری می خواند «از شام بال‪ ،‬شهید اوردند‪ ،‬با شور و‬ ‫نوا‪ ،‬شهید اوردند‪ ،‬در خون خفته که نگذارد‪ ،‬نخل زینبی خم‬ ‫گردد‪،‬حاشاازحریمزینب(س)‪،‬یکاجرفقطکمگردد‪».‬‬ ‫تناقضدریکشعار‬ ‫هفته گذشته تناقض بین نوشته روی لباس یک جوان‬ ‫ایرانی که در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن امســال شرکت کرده بود‬ ‫با شعاری که در دست داشــت‪ ،‬خوراک رسانه های خارجی‬ ‫شده بود‪ ،‬اتفاقی که به گفته یک کارشناس فرهنگی‪ ،‬ناشی‬ ‫از نااگاهی جوانی است که عکس ان منتشر شده است ‪ ،‬نه‬ ‫یک موضوع عمومی‪ .‬دو نوجوان ایرانی که در راهپیمایی‬ ‫با شکوه ‪ 22‬بهمن شــرکت کرده اند‪ ،‬تصویر شعار (مرگ بر‬ ‫امریکا) را در دست دارند‪ ،‬در حالی که یکی از انها لباسی را‬ ‫که روی ان به انگلیسی نوشته شده (من عاشق نیویورک ‪ -‬با‬ ‫حروف مخفف ‪ - N Y‬هســتم) بر تــن دارد‪ .‬در همین رابطه‬ ‫محســن کالنتری ســپهر‪ ،‬عضو ارشــد کارگروه فرهنگ و‬ ‫هنر می گوید‪« :‬وقتی عکس شــهدا را روی لباس ها چاپ‬ ‫می کنند‪ ،‬برای مثال عکس شهید همت روی لباس می تواند‬ ‫یک الگو باشــد‪ .‬ما می توانیم در تولید لباس هایی که الگو‬ ‫هســتند طوری تبلیغ کنیم کــه جوانان برای پوشــیدن ان‬ ‫اشتیاق داشته باشند؛ نه اینکه به انها بقبوالنیم که باید فالن‬ ‫لباس را بپوشــید‪ .‬اگر پوشــش دیگری را جایگزین لباسی‬ ‫که تن این برادرمان اســت می کردیم قطعا او این لباس را‬ ‫نمی پوشید‪ ،‬چون اعتقادش شعاری اســت که در دستش‬ ‫گرفته نه ان لباسی که پوشیده است‪ .‬دشمن هم از نااگاهی‬ ‫ادم ها سوءاســتفاده می کند و این طور برداشت می کند که‬ ‫قطعا کســی این برگه را دســت جوان داده و گفته حاال برو‬ ‫عکس بگیر‪».‬کالنتری ســپهر اضافه کرده بود‪« :‬در این‬ ‫زمینه نمی توانیم بگوییم چه کسی مقصر است‪» .‬‬ ‫علی کوچولو نوه عراقچی‬ ‫جهانگیری‪ :‬چه کسی‬ ‫شرمنده است‬ ‫ســید محمدرضا اقامیری‪ ،‬عضو کارگروه فیلترینگ‬ ‫با بیان اینکه به وابســتگی مــردم به تلگــرام توجه داریم‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬اگر تلگرام به خواســت ه موجه ایران تمکین نکند‪،‬‬ ‫به سرنوشت شبکه هایی که هم فیلتر نشــدند و هم حذف‬ ‫شدند دچار می شود‪ ».‬عضو کارگروه فیلترینگ در پاسخ به‬ ‫این سوال که در رای کارگروه فیلترینگ برای فیلتر نشدن‬ ‫تلگرام ایا این شبکه ملزم شده سرور خود را به ایران منتقل‬ ‫کند‪ ،‬اظهارداشــت‪« :‬اگر تلگرام ســرور خــود را به ایران‬ ‫نیاورد در رقابت با شبکه های اجتماعی دیگر حذف خواهد‬ ‫شــد‪».‬عضو کارگروه فیلترینــگ افزود‪« :‬تلگــرام اکنون‬ ‫عمده ترین شبکه اجتماعی مورد توجه در ایران است و مردم‬ ‫بسیار به این شبکه وابسته هستند و ما نیز به این وابستگی‬ ‫مردم توجه داریم‪».‬‬ ‫سرنوشت برجام را خدا اورد‬ ‫خبر تســنیم که عنوان «برجام را خدا اورد» از سایت‬ ‫ریاســت جمهوری حذف شــد‪ ،‬در فضای مجــازی بازتاب‬ ‫داشته اســت‪ .‬به نوشــته این خبرگزاری‪ ،‬رئیس جمهور در‬ ‫مراسم تجلیل از دست اندرکاران مذاکرات هسته ای گفته‬ ‫بود‪« :‬می گویند با برجام دولت برای ملت رفاه بیاورد‪ ،‬مگر‬ ‫ما برجام را اورده ایم؟ ما خادم مردم هســتیم‪ ،‬برجام را خدا‬ ‫اورد‪ .‬پیروزی ملــت اراده حق بوده و همــان خدا هم برای‬ ‫ملت سربلندی و رفاه بیشتر خواهد اورد‪ ».‬حاال وب سایت‬ ‫‪ president.ir‬متعلــق به نهــاد ریاســت جمهوری عبارت‬ ‫«برجام را خدا اورد» که توســط رئیس جمهور در مراســم‬ ‫تجلیل از دست اندرکاران مذاکرات هسته ای بیان شده بود‬ ‫را از متن خبر منتشره در این سایت حذف کرد و این موضوع ‬ ‫بین کاربران فضای مجازی دست به دست می شود‪.‬‬ ‫نشاطانتخاباتیبدوندیوودلبر‬ ‫کمپین های انتخاباتی از ‪ ۴۰۰‬میلیون تا چهار میلیارد!‬ ‫روزنامــه وقایع اتفاقیــه در مطلبی دربــاره کمپین های‬ ‫انتخاباتی که این روزها برای کاندیداها به راه افتاده می نویسد‪:‬‬ ‫«متقاعدکردن سیاسیونی که می خواهند صدها میلیون تومان‬ ‫خرج تبلیغات انتخاباتی کنند‪ ،‬کار بسیار سختی است اما همین‬ ‫کار بسیار سخت از عهده شرکت ها و افراد بانفوذی در همین‬ ‫تهران برمی اید؛ مانند مدیر خوش پوش شــرکت تبلیغاتی ای‬ ‫که بیزینس فصلــی دارد و حاال فصل یکــی از بیزینس های‬ ‫پرسود ش است‪ .‬مرد خوش پوش‪ ،‬باالخره مظنه را می گوید‪:‬‬ ‫«من پروپــوزال را برای شــما ا یمیل می کنم‪ ،‬بــرای کمپین‬ ‫حداقل ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان پول نیاز اســت‪ ،‬در دوره‬ ‫قبل کاندیدایی داشتم که چهار میلیارد تومان هم خرج کرد که البته این رقم هم زیاد است اما شدنی است‪ .‬بااین حال شما‬ ‫براساس پروپوزال بگویید چه چیزهایی می خواهید تا من قیمت دقیق بگویم اما مطئمن باشید کمتر از‪ ۳۰۰‬تا‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫شدنی نیست و ضمانتی هم ما نمی توانیم بدهیم‪ ،‬چون چهار دوره است که انجام دهنده کاریم‪».‬‬ ‫جذب رای با «سلبریتی» ها‬ ‫روزنامه ابتکار در مصاحبه با رسول نجفیان کارگردان و‬ ‫بازیگر سینما و تلویزیون به بحث حضور هنرمندان در انتخابات‬ ‫پرداخته است‪ .‬نجفیان به ابتکار می گوید‪« :‬این نوع مشارکت‬ ‫هنرمندان در فضاهای سیاسی اتفاق خوبی نیست‪ ،‬کمااینکه‬ ‫تعــدادی از چهره های سرشــناس سیاســی و اقتصادی که‬ ‫هم اکنون در زندان به سر می برند پیش از این از ما هم خواسته‬ ‫بودند که در فعالیت هایی که انجام می دادند انها را همراهی‬ ‫کنیم‪ .‬برخی همکارانم با انها مشارکت کردند و از این راه ثروت‬ ‫زیادی هم به دســت اوردند ولی من همان موقع قبول نکردم‬ ‫که در این مورد همکاری کنم‪ ».‬وی افزود‪« :‬در این شرایط نیز وقتی شناخت کافی از کاندیداهای انتخاباتی وجود ندارد‬ ‫طبیعتا بین کاندیداها و هنرمند موردنظر زیرمیزی رد و بدل می شود‪ ،‬به این صورت که در ازای دریافت مبلغی هنگفت خود‬ ‫را هواخواه این کاندیدا معرفی کند و در عمل شهادت دهد که وی عابد و زاهد است البته اگر یک هنرمند به یک کاندیدا و‬ ‫عملکردی که دارد ایمان داشته باشد‪ ،‬همکاری مبتنی بر شناخت کافی با ان کاندیدا بالمانع است‪».‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشــورمان در استانه انتخابات‬ ‫ایران در صفحه اینستاگرامش با بیان اینکه برخی از رسانه ها‬ ‫جبهه دیو و دلبر درســت می کنند‪ ،‬از خبرگزاری ها خواسته‬ ‫است تا وحدت ملی را بر هم نزنند و باعث نشاط در انتخابات‬ ‫شوند‪ .‬وی نوشت‪« :‬برخی از رسانه ها جبهه دیو و دلبر درست‬ ‫می کنند‪ ،‬در حالیکــه ما طبقه بندی بد و خــوب نداریم‪ ،‬هر‬ ‫کسی که از سوی شــورای نگهبان تایید شده‪ ،‬می تواند در‬ ‫معرض قضاوت و رای مردم قرار گیــرد و اینگونه اقدامات‬ ‫موجبایجادفضایتنشوتضاددرجامعهخواهدشدوافتی‬ ‫برای انسجام و وحدت ملی است‪ .‬رسانه ها در طلیعه ورود به‬ ‫نتخابات رفتاربسیار مطلوب و مناسبی داشته اند و دراستانه‬ ‫برگزاری انتخابات پیش رو و در هفته ای پر تحرک و پرتهیج‬ ‫با ســعه صدر و نگاه باز به مســائل انتخابات بپردازند‪ ،‬زیرا‬ ‫معتقدیم نقش رسانه ها فراتر از اطالع رسانی است و انتقاد‬ ‫کارشناسی شــده و منصفانه و ایجاد امید بین مردم‪ ،‬موجب‬ ‫نشاط و افزایش مشارکت در انتخابات خواهد شد‪».‬‬ ‫حامیان مقاومت‪ ،‬انتفاضه جدیدی در فضای مجازی‬ ‫بــه راه انداختند کــه ماننــد انتفاضــه میدانــی‪ ،‬طرفداران‬ ‫صهیونیست ها را کالفه کرده اســت‪ .‬این کمپین در فضای‬ ‫مجازی از عصر پنجشنبه گذشته شروع شده و همچنان ادامه‬ ‫دارد و دامنه ان در حال گسترش اســت‪ .‬این اقدام کاربران‬ ‫به دنبال حذف عکس های سید حســن نصرالله از صفحات‬ ‫فیســبوک انجام شــد و هدف از ان مجبور کردن مســئوالن‬ ‫فیسبوک به بازگرداندن دوباره تصاویر دبیرکل حزب الله لبنان‬ ‫به این شبکه اجتماعی است‪ .‬انتشــار فیلم های ویدیو یی از‬ ‫سخنرانی های دبیرکل حزب الله‪ ،‬تصاویر حماسی و معنوی از ســید مقاومت و مجاهدان حزب الله و خاطره ها و اشعار و‬ ‫سرودهای حماسی بخشی از فعالیت طرفداران حزب الله و مقاومت است که صفحات و پست های فیسبوک را فرا گرفته‬ ‫است‪ .‬حامیان مقاومت در کشورهای عربی و اسالمی به ویژه لبنان با شعار «با انتشار عکس مقاومت کن»‪ ،‬ضمن انتشار‬ ‫گسترده تصاویر دبیرکل حزب الله لبنان با درج مواضع و اشــعار و متن های محبت امیز‪ ،‬ارادت قلبی خود به سید حسن‬ ‫نصرالله و مقاومت و حزب الله لبنان را به نمایش گذاشته اند‪ .‬پایگاه خبری العهد نوشت که حامیان مقاومت با انقالبی در‬ ‫جهان مجازی و انتشار تصاویر سیدحسن نصرالله‪ ،‬پاسخی محکم و درسی فراموش نشدنی به «مارک زوکربرگ» و «جک‬ ‫دورسی» مالکان فیسبوک و توئیتر دادند‪« .‬حمزه الخنســا» نویسنده این مطلب می افزاید‪« :‬انها جلوی انتشار تصاویر‬ ‫سید حســن نصرالله و پرچم مقاومت را می گیرند اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از انتشار تصاویر البغدادی و الجوالنی‬ ‫سرکردگان گروه های تروریستی تکفیری داعش و جبهه النصره نمی کنند‪».‬وی افزود‪« :‬فیسبوک ابتدا حساب من را به‬ ‫دلیل انتشار عکس سیدحسن نصرالله برای‪ 24‬ساعت بست‪ ،‬هنگامی که حسابم باز شد‪ ،‬عکسی جدید گذاشتم و فیسبوک‬ ‫این بار برای سه روز ان را بست‪ .‬کاربران فضای مجازی تاکید کرده اند که هدف فیسبوک و امثال ان از ارتکاب اقداماتی‬ ‫ت اما در این عرصه هم شکست‬ ‫علیه مقاومت‪ ،‬حمایت از گروه های تروریستی تکفیری و رژیم اشغالگر صهیونیستی اس ‬ ‫خواهند خورد و صدای مقاومت خاموش نمی شود و پرچم ان در اهتزاز خواهد ماند‪ ».‬هواداران دبیرکل حزب الله ضمن‬ ‫ابراز خشم شدید خود از اقدام فیسبوک در بستن صفحات حاوی عکس سید حسن نصرالله‪ ،‬ضد حمله گسترده ای را تحت‬ ‫عناوین مختلف از طریق هشتگ های گوناگون به منظور فراخوان برای دفاع از نصرالله راه اندازی کردند‪ .‬به نوشته روزنامه ‬ ‫لبنانی البناء‪ ،‬کمپین مخالفت با حذف تصاویر سید حسن نصرالله‪ ،‬مارک زوکربرگ‪ ،‬بنیانگذار فیسبوک را که دستور این‬ ‫اقدام را داده بود‪ ،‬در مقابل چالش بزرگی قرار داده است ‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫تلگرامتمکیننکندحذفمی شود‬ ‫کلنا سیدحسن نصرالله‬ ‫بررسی رسانه ای هفته‬ ‫‪17‬‬ ‫دوئل امریکایی‬ ‫گفتارها‬ ‫ ترامپ و هیالری کلینتون برای غلبه بر نامزدهای دیگر راه سختی‬ ‫را پیش رو خواهند داشت‪ .‬بســیاری از تحلیلگران معتقدند که نتایج‬ ‫انتخابــات درون حزبی در ایالــت کارولینای جنوبــی و متعاقبا ایالت‬ ‫نوادا‪ ،‬تا حدود زیادی معادالت اشفته موجود در دو حزب اصلی امریکا‬ ‫را روشن تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫معادالتانتخاباتیدرامریکااشفتهاست‬ ‫وحشتکلینتون‬ ‫از غوغای سندرز‬ ‫حنیف غفاری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫گفتارها‬ ‫‪18‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫‪1‬‬ ‫این روزها معادالت انتخاباتی در ایاالت متحده امریکا‬ ‫به شدت اشفته به نظر می رســد! هر اندازه زمان می گذرد‪،‬‬ ‫منازعه میان کبوترها و بازها شــدیدتر می شــود‪ .‬برگزاری‬ ‫انتخابات در دو ایالت ایووا و نیوهمپشــایر نتوانسته است‬ ‫فعال نامــزدی را در دو حزب دموکــرات و جمهوریخواه در‬ ‫وضعیت برتر (برتی مطلق) قرار دهد‪ .‬هیچ یک از نامزدهای‬ ‫دو حزب دموکرات و جمهوریخواه نتوانســته اند در هر دو‬ ‫ایالت ایووا و نیوهمپشــایر به صورت توامان پیروز شوند‪:‬‬ ‫در حزب دموکــرات‪ ،‬هیالری کلینتــون در انتخابات ایووا‬ ‫توانست با اختالف ‪ 0/03‬درصدی برنی ساندرز نامزد دیگر‬ ‫این حزب را از پیش رو بردارد اما سندرز در انتخابات دور بعد‬ ‫در ایالت نیوهمپشایر پیروزی قاطعانه ای را در برابر کلینتون‬ ‫کسب کرد‪ .‬به این ترتیب دو نامزد حزب دموکرات در عمل‬ ‫تاکنون با یکدیگر در یک جایگاه قرار گرفته اند‪ .‬البته در این‬ ‫میان وضعیت سندرز بهتر است زیرا او توانست در انتخابات‬ ‫نیوهمپشایر با اختالفی باالی ‪10‬درصد بر کلینتون پیروز‬ ‫شــود و در مجموع دو ایالت‪ ،‬ارای بیشــتری را نســبت به‬ ‫کلینتون کســب کنند‪ .‬در اردوگاه حــزب جمهوریخواه نیز‬ ‫وضعیت همین گونه است‪ .‬در جریان رای گیری در ایالت‬ ‫ایووا‪ ،‬تد کروز سناتور افراطی حزب جمهوریخواه توانست‬ ‫بر دونالد ترامپ نامزد جنجالی ایــن حزب غلبه پیدا کرده و‬ ‫نخســتین پیروزی انتخابات درون حزبی را به نام خود ثبت‬ ‫کند‪ .‬با این حال ترامپ در ایالت نیوهمپشایر با جلب ارای‬ ‫رای دهندگان توانست معاد له را به سود خود متوازن سازد‪.‬‬ ‫هم اکنون بازی در هر دو حــزب دموکرات و جمهوریخواه‬ ‫از نقطه صفر اغاز شــده اســت‪ .‬شــاید تنها فایده برگزاری‬ ‫انتخابات در دو ایالت نیوهمپشایر و ایووا‪ ،‬مشخص شدن‬ ‫عیار نامزدهای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫سال ‪ 2016‬امریکا بوده است‪ .‬در میان دموکرات ها‪ ،‬برنی‬ ‫سندرز با درخششی که از خود نشــان داد‪،‬خود را به عنوان‬ ‫رقیبی قوی برای هیالری کلینتون مطرح کرده است‪ .‬هر‬ ‫اندازه زمان می گذرد‪ ،‬انگیزه ســندرز بــرای رقابت موثر با‬ ‫کلینتون افزایش می یابد‪ .‬حتــی برخی تحلیلگران باتوجه‬ ‫به نتایج به دســت امــده در دو ایالت ایووا و نیوهمپشــایر‬ ‫تاکید کرده اند که ممکن اســت هیالری کلینتون بار دیگر‬ ‫به سرنوشت مبارزات انتخاباتی سال ‪ 2008‬میالدی مبتال‬ ‫شود! در سال ‪ 2008‬میالدی نیز هیالری کلینتون در ابتدا‬ ‫با اختالفی اشکار (حدود ‪ 17‬درصد) از اوباما پیش بود اما‬ ‫به محض اغاز رقابت های رســمی‪ ،‬بســیاری از ارای مورد‬ ‫انتظار خــود را از دســت داد‪ .‬در نهایت اوباما توانســت در‬ ‫رقابتی فشرده بر هیالری کلینتون غلبه پیدا کرده و راهی دور‬ ‫نهایی رقابت های انتخاباتی شود‪ .‬هم اکنون ممکن است‬ ‫سندرز بتواند با جلب ارای طرفداران اوباما‪ ،‬منازعه سیاسی‬ ‫را به سود خود تمام کند‪ .‬نکته جالب توجه اینکه باراک اوباما‬ ‫رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا حمایت ضمنی خود را‬ ‫از هیالری کلینتون اعالم کرده اســت اما به نظر می رسد‬ ‫رای دهندگانی که در ســال ‪ 2008‬میالدی ارای خود را به‬ ‫سود اوباما به گردش در اوردند‪ ،‬نسبت به اختصاص دادن‬ ‫ارای خود به کلینتون به شدت مردد و حتی مخالف هستند!‬ ‫از انجا کــه هیالری کلینتون نامزد ســفید پوســتان‬ ‫تحصیلکرده در ایاالت متحده محسوب می شود‪ ،‬گردش‬ ‫ارای اقلیت ها‪ ،‬رنگین پوستان و جوانان به سود وی کمی‬ ‫سخت به نظر می رسد‪ .‬این فرصتی است که ساندرز قصد‬ ‫دارد از ان در جریــان رقابت هــای انتخاباتــی ادوار بعدی‬ ‫اســتفاده کند‪ .‬رقابت های انتخاباتــی در ایالت کارولینای‬ ‫جنوبی مشخص خواهد کرد که ایا سندرز در این خصوص‬ ‫موفق خواهد بود یا خیر!‬ ‫نکته دیگری که هیالری کلینتــون را در رقابت های‬ ‫انتخاباتی به شدت نگران ساخته است‪ ،‬به نظرسنجی های‬ ‫صورت گرفته در سرتاسر ایاالت متحده باز می گردد‪ .‬قبل‬ ‫از برگــزاری انتخابات درون حزبی در ایووا (نخســتین دور‬ ‫رقابت های انتخابات درون حزبی)‪ ،‬فاصله میان کلینتون‬ ‫و سندرز در رقابت های انتخاباتی حدود ‪ 30‬درصد (به سود‬ ‫کلینتون ) بود اما هم اکنون این اختالف به ‪ 7‬درصد کاهش‬ ‫یافته اســت‪ .‬به عبارت بهتــر‪ ،‬نظرســنجی هایی که طی‬ ‫روزهای اخیر در ایاالت متحده امریکا منتشر می شود‪ ،‬نشان‬ ‫دهنده کاهش فاصله برنی ســندرز و هیالری کلینتون دو‬ ‫نامزد اصلی حزب دموکرات با یکدیگر است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫پیروزی ســندرز در دو ایالت ایووا و نیوهمپشایر بر موقعیت‬ ‫سندرز در نظرسنجی ها تاثیر گذاشــته است‪ .‬در این میان‬ ‫یکی از روش هایی که هیالری کلینتون سعی دارد با استناد‬ ‫به ان ارای خود را افزایش دهد‪ ،‬کمک گرفتن از چهره های‬ ‫ســنتی حزب دموکرات اســت‪ .‬اگرچه هیــاری کلینتون‬ ‫طی هفته های اخیر به ســران حــزب دموکرات‪ ،‬خصوصا‬ ‫دموکرات های سنتی و چهره های محبوب و قدیمی تر این‬ ‫احواالت یک جشن سینمایی‬ ‫سیدمحمدرضا وزیری‬ ‫کارشناس سینما‬ ‫از میان مقام اثار جشنواره امســال غیر از سه‪ ،‬چهار‬ ‫ی که می توانند به گیشه رونق بدهند بقیه فیلم ها تاثیر‬ ‫فیلم ‬ ‫چندانی در گیشــه نخواهند داشــت و بخش عمده فروش‬ ‫ســینمای ایران توســط فیلم های بدنه خارج از جشنواره‬ ‫صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در مجموع جشنواره امسال از بسیاری از نقاط موفق تر‬ ‫از ســال گذشــته عمل کرده اگرچه همچنان ضعف هایی‬ ‫در بخش اجــرا دارد‪ ،‬مانند بی نظمی های کاخ جشــنواره‪،‬‬ ‫کم توجهی به فیلم های مســتند و انیمیشن و حضور افراد‬ ‫بی ربط با بدنه سینما در کاخ جشنواره‪ ،‬واقعا حضور این همه‬ ‫دختر خاله‪ ،‬پســرعمه‪ ،‬به جای عوامل اصلی سینما جای‬ ‫افســوس دارد‪ ،‬اگرچه این نکته در مراسم افتتاحیه کمی‬ ‫تعدیل شــد ولی همچنان نیازمند تدبیر و برنامه ریزی بهتر‬ ‫برای تکریم عوامل فرصت کش سینماست‪.‬‬ ‫در مجموع جشنواره سی وچهارم‪ ،‬جزو جشنواره های‬ ‫کم نقص‪ ،‬پررونق‪ ،‬منظم و باشکوه بود که نشان از مدیریتی‬ ‫با تدبیر در پی ان داشت و با همین مدیریت سطح انتظار ما‬ ‫را از جشنواره اینده باالتر می برد‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫جشنواره فیلم فجر امسال نیز تمام شد‪ .‬این جشنواره‬ ‫چه از لحــاظ مدیریت در اجــرا و چه از لحــاظ کیفیت اثار‬ ‫انتخابی نسبت به جشــنواره پارســال موفق تر عمل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یو سوم بی حاشیه ترین جشنواره در طول‬ ‫جشنواره س ‬ ‫ادوار برگزاری جشنواره ها بوده‪ .‬جشنواره گذشته مملو بود‬ ‫از فیلم هــای خنثی‪ ،‬که ســازندگان بــدون در نظر گرفتن‬ ‫مشکالت موجود در جامعه و بدون هیچ قضاوت و راه حلی‬ ‫از کنار ان عبور می کردند‪ ،‬فیلم هایی با پایان باز ‪ ،‬سطحی و‬ ‫بدون هیچ گونه عنصر تاثیرگذاری روی مخاطب که پس از‬ ‫نمایش در جشنواره هم از یادها رفتند و هم رنگ پرده را برای‬ ‫اکران عمومی به خود ندیدند‪.‬‬ ‫موضوعات اکثر اثار گذشته حول محور داستان های‬ ‫عشقی می چرخید‪ ،‬تنوع ژانری تقریبا وجود نداشت و اکثر‬ ‫فیلم ها اپارتمانی بود‪ .‬و همان طور که پیش بینی می شــد‬ ‫اکثر انها در گیشه شکســت خوردند و تاثیر چندانی بر امار‬ ‫فروش نداشتند‪.‬‬ ‫ل گذشــته جشــنواره با نظم بهتری‬ ‫اما برخالف ســا ‬ ‫اغاز به کار کرد‪ ،‬جدول و زمان بندی پخش فیلم ها بهتر از‬ ‫سال گذشته بود‪ .‬تنوع ژانری متنوع تری داشت‪ .‬اختتامیه‬ ‫منظم تر و باشکوه تر از سال گذشــته برگزار شد و در نهایت‬ ‫شور و اشــتیاق مردم برای دیدن فیلم ها نسبت به گذشته‬ ‫ستودنی بود‪.‬‬ ‫جشنواره امســال دارای نقاط قابل توجهی بود که به‬ ‫اختصار به انها اشاره می کنم‪.‬‬ ‫نقطــه عطف برای ســینمای ایــران خــروج تقریبی‬ ‫سینمای دولتی و شبه دولتی یا همان سینمای نفتی و ورود‬ ‫بخش خصوصی است‪ ،‬اگرچه هنوز بخش خصوصی نسبت‬ ‫به دولتی کم مایه و کم رمق است اما همین حضور باعث شد‬ ‫تا از اثار سفارشی و خنثی کاسته شود‪.‬‬ ‫برخالف ســال گذشــته که کارگردان هــای جوان و‬ ‫فیلم اولی ها چندان موفق نبودند امسال‪ ،‬سال فیلم اولی ها‬ ‫و جوان ها بود؛ ابد و یک روز (سعید روستایی)‪ ،‬الک قرمز‬ ‫(سیدجمال سیدحاتمی)‪ ،‬برادرم خسرو (احسان بیگلری)‪،‬‬ ‫ایستاده در غبار (محمد حسین مهدویان) و‪...‬‬ ‫امســال ســال رقابت بیــن دو نســل قدیــم و جدید‬ ‫کارگردان های ســینمای ایران بود‪ .‬کارگردان های نســل‬ ‫قدیم با همان شــکل و شــمایل گذشــته خود‪ ،‬بــا همان‬ ‫دیدگاه ها و ایدئولوژی ها و فیلمسازی به شیوه های سفارشی‬ ‫هر ساله مخاطبین بیشــتری را از دســت می دهند‪ .‬اما در‬ ‫مقابل نسل جدید‪ ،‬با ساختن فیلمنامه هایی با موضوعات‬ ‫حســاس و مهم جامعــه و تصویرســازی خشــن‪ ،‬عریان‪،‬‬ ‫شــفاف واقع گرایانه از جامعه ای که در ان زندگی می کنند‬ ‫باعث حیرت مخاطبان و تعریف و تمجید از طرف منتقدین‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫یکی از موضوعات قابل توجه در جشــنواره امســال‬ ‫افزایش فیلم های ساخته شــده با موضوعیــت زنان بود‪،‬‬ ‫فیلم های زن محور (من‪ ،‬دختــر‪ ،‬الک قرمز) و فیلم هایی‬ ‫با محدودیت زن (اخریــن بار کی ســحر را دیدی‪ ،‬عادت‬ ‫نمی کنیم‪ ،‬النتوری) فیلم هایی که بــا تصمیم گیری زنان‬ ‫به سرانجام می رســد (وارونگی‪ ،‬گیتا‪ ،‬خانه ای در خیابان‬ ‫چهل و یکم)‪.‬‬ ‫یکی دیگــر از نکات قابــل توجه فیلم های امســال‬ ‫استفاده بیش از حد از سیگار توسط بازیگران زن و مرد بود‪،‬‬ ‫نماهای بلنــد و طوالنی از مصرف ســیگار و تاکید چندباره‬ ‫کارگردان ها بر این موضوع جای سوال دارد‪.‬‬ ‫عدم توجه بــه شــرایط و نکاتی که ســازندگان ملزم‬ ‫به رعایت ان در هنگام دریافت پروانه ســاخت شــده اند و‬ ‫دهن کجی بیش از حد به شورای پروانه ساخت جای تامل‬ ‫دارد‪ ،‬اگرچه معتقدم اکثر فیلم ها برای اکران گسترده دچار‬ ‫جرح و تعدیل می شوند‪.‬‬ ‫ســینمای ایــران در حــال پوســت اندازی اســت و‬ ‫این پوســت اندازی را می توان در جشــنواره امسال دید‪،‬‬ ‫جشنواره ای که نشــان داد می توان بدون حضور نام های‬ ‫بزرگ جشــنواره خــوب و پررونقــی برگزار کرد‪ .‬جشــنواره‬ ‫امسال با معرفی فیلمسازان جوان و تازه نفس از لحاظ ایده‬ ‫و اجرا زنگ خطر را برای فیلمسازان نسل قدیم به صدا در‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫گفتارها‬ ‫حزب مانند مادلین البرایت توصیه کرده اســت که حمایت‬ ‫خود از وی را علنی کنند‪ ،‬اما این موضوع نیز نتوانسته است‬ ‫روی موقعیــت رو به افــول وی در نظرســنجی های حزب‬ ‫دموکرات تاثیرگذار باشد‪ .‬نباید فراموش کرد که در جریان‬ ‫رقابت های انتخاباتی ســال ‪ 2008‬میــادی نیز هیالری‬ ‫کلینتون حمایت بسیاری از چهره های سنتی حزب دموکرات‬ ‫از جمله همســرش بیل کلینتون را با خود همراه داشت‪ .‬با‬ ‫این حال در نهایت اوباما توانست بدنه حزب دموکرات را با‬ ‫خود همراه سازد‪ .‬هم اکنون هیالری کلینتون در وضعیتی‬ ‫مشــابه ســال ‪ 2008‬به ســر می برد‪ ،‬با این تفاوت که وی‬ ‫اساسا تصور نمی کرد که روزی سندرز نیز بتواند مانند اوباما‬ ‫وی را به چالش بکشد‪ .‬در صورتی که هیالری کلینتون در‬ ‫انتخابات ایالتــی کارولینای جنوبی و نــوادا (دو انتخابات‬ ‫ بعدی درون حزبی امریکا) نتواند موقعیت برتری نسبت به‬ ‫سندرز کسب کند و بار دیگر از وی شکست بخورد‪ ،‬با مانعی‬ ‫مواجه خواهد شد که گذار از ان تقریبا ناممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫در ان ســوی میدان نیز ســندرز با روحیــه ای که از‬ ‫پیروزی در ایالت نیوهمپشایر به دست اورده و همچنین با‬ ‫استناد به نظرسنجی هایی که اقبال بیشــتر مردم به وی را‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬در صدد اســت خود را برای راهیابی به دور‬ ‫نها یی رقابت هــای انتخاباتی امریکا اماده نماید‪ .‬ســندرز‬ ‫سعی دارد با رویکردی سوسیالیستی طیف رنگین پوستان‬ ‫و مهاجرین و حتــی جوانان و عــده ای از زنــان را گرد هم‬ ‫اورد‪ .‬نکته دیگری که از انتخابــات درون حزبی در ایووا و‬ ‫نیوهمپشایر (در خصوص حزب دموکرات) قابل برداشت‬ ‫بود‪ ،‬به گردش در امدن ارای مبهم و نامعلوم به سود سندرز‬ ‫در روزها‪ ،‬ساعات و دقایق پایانی منتهی به انتخابات بوده‬ ‫اســت‪ .‬یکی از اصلی ترین نگرانی های هیالری کلینتون‬ ‫نامعلوم بودن ارای حــدود ‪ 15‬درصد از طرفــداران حزب‬ ‫دموکرات (در سرتاســر امریکا) اســت‪ .‬اکثــر تحلیلگران‬ ‫معتقدند که معمــوال ایــن ارای نامعلوم به ســود هیالری‬ ‫کلینتون به گردش در نمی اید زیرا کلینتون چهره ای جدید‬ ‫در حزب دموکرات نیست و طرفداران سنتی خاص خود را‬ ‫ل ترس‬ ‫دارد‪ .‬تجربه دو انتخابات ایووا و نیوهمپشایر نیز دلی ‬ ‫و واهمه هیالری کلینتون از ارای مبهم و نامعلوم را بیشتر‬ ‫اشــکار می ســازد‪ .‬به عنوان مثال در ایالت نیوهمپشــایر‪،‬‬ ‫هیــاری کلینتون تالش مضاعفــی کرد تــا ارای مبهم و‬ ‫نامعلوم را در دقایق پایانی منتهی به انتخابات به سود خود‬ ‫به گردش در اورد اما در نهایت این ســندرز بود که توانست‬ ‫چنین اقدامــی را صورت دهــد! این قاعــده در خصوص‬ ‫انتخابات ایالت ایووا نیز صادق بــود‪ .‬در ان انتخابات نیز‬ ‫سندرز توانست تعداد بســیاری از ارا را در روز نهایی با خود‬ ‫همراه سازد‪ .‬در اردوگاه جمهوریخواهان نیز اوضاع به شدت‬ ‫پیچیده است‪ .‬دونالد ترامپ با پیروزی در انتخابات ایالتی‬ ‫نیوهمپشایر توانست توان خود را به رخ حریفان اصلی خود‬ ‫یعنی تد کروز و مارک روبیو بکشد‪ .‬با این حال بر ترامپ نیز‬ ‫مسجل شده اســت که پیروزی بر تد کروز و روبیو بر خالف‬ ‫انچه وی قبل از اغاز برگــزاری انتخابات درون حزبی تصور‬ ‫می کرد اسان و بی دردســر نخواهد بود! هم اکنون دونالد‬ ‫ ترامپ توانسته اســت با پیروزی در انتخابات نیوهمپشایر‬ ‫به نقطه صفــر باز گردد‪ ،‬یعنی نقطه ای کــه در ان به تازگی‬ ‫ت ترامپ و تد کروز اغاز شــده اســت‪ .‬در نهایت اینکه‬ ‫رقاب ‬ ‫تصور مبنایی ترامپ و هیالری کلینتون دو نامزد ارشد حزب‬ ‫جمهوریخــواه و دموکــرات مبنی بر اینکه انهــا نامزدهای‬ ‫قطعی دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود‪،‬‬ ‫طی هفته های اخیر مخدوش شده است‪ .‬ترامپ و هیالری‬ ‫کلینتون برای غلبه بر نامزدهای دیگر راه سختی را پیش رو‬ ‫خواهند داشت‪ .‬بســیاری از تحلیلگران معتقدند که نتایج‬ ‫انتخابات درون حزبی در ایالت کارولینای جنوبی و متعاقبا‬ ‫ایالت نوادا‪ ،‬تا حدود زیادی معادالت اشــفته موجود در دو‬ ‫حزب اصلی امریکا را روشن تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫در حال پوس ت اندازی‬ ‫گفتارها‬ ‫‪19‬‬ ‫گفتارها‬ ‫دیپلماسی با چراغ خاموش‬ ‫منافع مشترک امریکا و ایران در خاورمیانه‬ ‫افزایش یافته است؟‬ ‫نواه فلد من‪ -‬ایوب لشینی‬ ‫نویسنده ‪ -‬مترجم‬ ‫گفتارها‬ ‫‪20‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫‪1‬‬ ‫به نظر می رســد کشــمکش روبه افزایش میان ایران‬ ‫و عربستان‪ ،‬به خصوص بعد از اتشــی که با اعدام یکی از‬ ‫فعاالن شیعه سعودی زده شــد‪ ،‬نتیجه طبیعی تنشی است‬ ‫که بین شیعه و سنی در دهه های اخیر به وجود امده است‪.‬‬ ‫اما بیش از تفاوت های مذهبی‪ ،‬چیزی که این تنش را هنوز‬ ‫مفتوح باقی می گذارد‪ ،‬ترس عمیقی است که عربستان از‬ ‫تغییر موضع وفاداری ایاالت متحده در منطقه خلیج فارس‬ ‫از متحد سنتی خود‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬به سمت ایرانی که‬ ‫در این سال ها تقریبا موضع اعتدال در پیش گرفته است‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬در حقیقت حق با انهاســت‪ ،‬گرچه ایاالت متحده راه‬ ‫طوالنی در تبدیل شــدن به متحد غریزی با ایران در پیش‬ ‫دارد‪ ،‬اما توافقات هسته ای واشنگتن را به سمت گسترش‬ ‫پایگاه های خــود در خلیج فارس ســوق داده و همکاری با‬ ‫ایران می تواند منافع مشترکی برای دوطرف داشته باشد‪:‬‬ ‫که در تاریخ بسیاری از این روزها وجود داشته است‪.‬‬ ‫دولت سعودی با اجرای حکم فعال سیاسی‪ ،‬نمر باقر‬ ‫النمر (که می تواند به عنوان یکــی از معروفترین نام های‬ ‫حال حاضر لقب بگیرد) قصد داشت پیامی را به اقلیت های‬ ‫شیعه و همسایگان ارســال کند ودلیل ان این بود که انها‬ ‫فکر می کردند که می توانند با این مساله کنار بیایند‪.‬‬ ‫مواضع صریح شیخ نمر حاکی از این بود که شیعیان‬ ‫عربســتان هرگز نبایــد خــود را در موقعیت درجــه دوم یا‬ ‫بدتر قــرار دهند‪ ،‬انها بایــد در تضعیف دولت عربســتان‪،‬‬ ‫خودباوری و اســتقالل داشــته باشــند‪ .‬ان طــور به نظر‬ ‫می رسید که عربستان براورد کرده باشدکه اگر ایران درباره‬ ‫اعدام شــیخ نمر ســرو صدایی به وجود اورد‪ ،‬اهرمی برای‬ ‫انجام اقدامی در این خصوص نداشته باشند‪ .‬بدون شک‬ ‫عربستان می دانست که امریکایی ها از کشتن یک فعال‬ ‫سیاسی معترض از خشــونت‪ ،‬خشــنود نخواهند شد‪ ،‬اما‬ ‫از ســویی نیز تصور می کردند که این موضــوع از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردار نباشد‪.‬‬ ‫اجرای حکم شــیخ نمــر احتماال به ایــن منظور بود‬ ‫که نشــان دهد دولت ســعودی به تنهایی و بدون ترس از‬ ‫همسایگان یا ایاالت متحده می تواند درباره مسائل امنیتی‬ ‫تصمیم بگیرد‪ .‬اگر این موضوع درست باشد‪ ،‬اجرای حکم‬ ‫ســیگنالی غیر مســتقیم درباره انزوای عربستان سعودی‬ ‫اســت که اگر انها منزوی شــده باشــند این امر به صورت‬ ‫یک جانبه خواهد بود‪ .‬دولت ســعودی بیش از حد در این‬ ‫قسمت بلوف زده است‪.‬‬ ‫امــا در نقطــه مقابــل دولــت ایــران واکنــش‬ ‫هوشمندانه ای از خود نشــان داد‪ .‬اول اینکه دولت ایران‬ ‫با محکوم کردن اعدام شــیخ نمر احساســات عمومی را‬ ‫برانگیخت‪ .‬ســپس به معترضین خشــمگین اجازه داد تا‬ ‫ســفارت عربســتان در ایران را به هم بریزنــد و در نهایت‬ ‫اعتراض را خاموش‪ ،‬چندین نفر را دســتگیر و بیانیه هایی‬ ‫عمومی در رد مسئولیت انچه اتفاق افتاده بود صادر کرد‪.‬‬ ‫مطمئنا‪ ،‬دولــت ایران ســازماندهی پیچیــده ای با‬ ‫بخش های متحرک دارد و واکنش نهایی انها توسط یک‬ ‫سیستم طرح ریزی و هماهنگ می شــود‪ .‬لیکن اقدامات‬ ‫انها نتیجه ای بسیار موثر داشت و به عربستان نشان می داد‬ ‫که ایران اجرای حکم شیخ نمر را به سمت ان چه می خواهد‬ ‫هدایت می کند‪ .‬این مســاله به طور همزمان کشــورهای‬ ‫همه چیز در سوریه تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است‬ ‫دیوید میلی بند‪ -‬شراره بهنام نیا‬ ‫نویسنده ‪ -‬مترجم‬ ‫‪2‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫اولین ماه سال ‪ ٢٠١٦‬شاهد ورود ده برابری مهاجران‬ ‫به اروپا نســبت بــه ژانویه ســال ‪ ٢٠١٥‬بودیم‪ .‬هــر هفته‬ ‫گزارش هایــی از قایق هــای در حــال غرق شــدن و مردم‬ ‫غرق شده به گوش می رسد‪ .‬نشــانه ای که به شدت حاکی‬ ‫از ناامیدی ســوری ها برای فرار از ســوری ه یا از دولت های‬ ‫همسایه ان است‪ ،‬تا شجاعت انها در دل به دریاها زدن در‬ ‫زمستان برای رسیدن به اروپا‪ .‬در این میانه مذاکرات صلح‬ ‫قبل از ورود مذاکره کنند گان به اتاق‪ ،‬موکول به بعد شــد‪.‬‬ ‫مقصر این به خطر انداختن مردم برای فرار کیست؟‬ ‫کمیته بین المللی نجات دیدگاه منحصر به فردی در‬ ‫اوج این بحران دارد‪ ،‬به صورتی که هم به عنوان یک اژانس‬ ‫کمک های بشر دوستانه در داخل ســوریه و در کشورهای‬ ‫ن و هم‬ ‫همسایه و در مسیر نقل و انتقال در یونان و صربستا ‬ ‫به عنوان یک اژانس اســکان مهاجران در ایاالت متحده‬ ‫امریکا‪ ،‬امکان امدادرســانی به ســاالنه ده هزار مهاجر در‬ ‫سال را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫دو هزار نفر از کارکنان ما در حال نبرد روزانه برای یافتن‬ ‫ش و مسائل مالی‬ ‫مردم نیازمن د مراقبت های بهداشتی‪ ،‬اموز ‬ ‫هستند‪ .‬هزار و پانصد نفر از کارکنان در دولت های همسایه‬ ‫شاهد اتفاقات و داســتان های جنگ می باشند و در داخل‬ ‫کشــور به دنبال حفظ خانواده هایی در کنار یکدیگر هستند‬ ‫که خســته از جنگ اند‪ .‬ســیصد نفر از کارکنان ما در اروپا و‬ ‫کشورهای بالکان تصدیق کننده ســردرگمی احاطه کننده‬ ‫دولت هــای اروپایــی می باشــند‪ ،‬اینکه چگونــه باید یک‬ ‫اورژانس بشردوســتانه را در داخل مرزهــای خود مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬هشــتصد نفر از کارکنان ما می توانند در شــهرهای‬ ‫ایاالت متحده تاثیرات قطبی شدن فضای گفتمان سیاسی‬ ‫که بسیار سنگین و سمی شده است را احساس کنند‪.‬‬ ‫همان طــور که ســوریه ســال های جنگ را ســپری‬ ‫می کند‪ ،‬گزینه ها بدتر و انتخاب ها مشکل تر می شود‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ،٢٠١١‬پیش بینی اینکه رئیس جمهور بشار اسد همان‬ ‫راه رئیس جمهور مبارک را طی کند‪ ،‬ساده به نظر می رسید‪.‬‬ ‫بنابراین گفتن اینکــه او باید برود‪ ،‬هزینه پایینی داشــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،٢٠١٢‬زمانی که او متزلزل شد‪ ،‬اینکه شورشیان‬ ‫بدون حمایت غرب پیروز شوند‪ ،‬امکان پذیر به نظر می امد‪،‬‬ ‫بنابراین مناســب ترین راه حــل انتظار و نظاره کــردن بود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،٢٠١٣‬سیل مهاجران به واســطه طوالنی شدن‬ ‫جنگ افزایش یافت‪ ،‬شورشــیان متالشی شــدند و تهدید‬ ‫جهادگرایی که ریشه در مرکز و غرب سوریه داشت به رغم‬ ‫استفاده از سالح های شــیمیایی در فعالیت هایش ابدیده‬ ‫شد‪ .‬در سال ‪ ،٢٠١٤‬سقوط موصل و ظهور دولت اسالمی ‬ ‫یا داعش‪ ،‬بدین معنا بود که ناگهان جبهه دوم و پیچیده ای‬ ‫جلودار جنگ شد‪ .‬در سال ‪ ،٢٠١٥‬روسیه وارد مباحث مبارزه‬ ‫فعال عقیم شد‪.‬‬ ‫اینکه مناطق پرواز ممنوع یا مناطــق بمب ممنوع به‬ ‫وجود اید فقط به خاطر اینکه بحــران مهاجرت دچار تنش‬ ‫نشــود‪ .‬اروپا نمی خواســت در خاورمیانه دخالت کند ولی‬ ‫خاورمیانه به اروپا امد‪.‬‬ ‫کنفرانس لندن در حمایت از سوریه و منطقه بر خالف‬ ‫این پس زمینه تیــره و تار اتفــاق افتــاد و کارش را با خیال‬ ‫اینکه جنگ ســوریه و همــراه با ان جریــان مهاجرت یک‬ ‫حادثه ناگــوار کوتاه مدت اســت که نیازمنــد کمک های‬ ‫تیم بشردوستانه اســت‪ ،‬به پایان برد‪ ،‬به جای شناخت این‬ ‫واقعیت که جنگ منجر به تبهکاری بیشــتری خواهد شد‪،‬‬ ‫میدان مبارزه پیچیده تر خواهد شــد‪ ،‬گزینه های سیاسی‬ ‫مشکل تر خواهد ش د و دورنمای ثبات فاصله بیشتری خواهد‬ ‫گرفت با این پیامد که تالش های بشردوستانه باید کامال به‬ ‫سمت و سوی دیگری برود‪.‬‬ ‫این سمت و ســوی جدی بدین معنا ســت که نیاز به‬ ‫تنظیم قراردادی جدید هم برای پناهندگان به کشــورهای‬ ‫همسایه و هم برای خود این کشــورها وجود دارد‪ .‬قرارداد‬ ‫جدید از این صحبت می کند که حمایت مالی طوالنی مدت‬ ‫ضروری است‪ .‬انچه این کشــورها باید انجام دهند به کار‬ ‫گرفتن بزرگساالن و تحت اموزش قراردادن کودکان است‪.‬‬ ‫بر اساس این معیارها‪ ،‬کنفرانس به اهداف خود دست‬ ‫یافت‪ .‬تجدید نظر سازمان ملل برای کمک های مالی فوری‬ ‫جهت تامین غذا‪ ،‬سر پناه‪ ،‬مراقبت های بهداشتی به دست‬ ‫امــد‪ ،‬و ارمان های جدیــد در اموزش همگانی و اشــتغال‬ ‫انبوه توســط خیرین در کمیته های جدید امکان پذیر شد‪.‬‬ ‫بنابراین اعتبار در جایی استفاده شــد که نیازمند بود‪ ،‬مانند‬ ‫دولت بریتانیا ؛ معیاری جدید برای تعهدات بشردوســتانه‬ ‫اســتراتژیک‪ ،‬حفظ تعادل مداخله اقتصادی و اجتماعی‬ ‫به وجود امده اســت‪ .‬اکنون وظیفه‪ ،‬جامه عمل پوشاندن‬ ‫ت که ممکن است ســخت به نظر بیای د اما در‬ ‫به وعده هاس ‬ ‫مقایسه به سه وظیفه فوری دیگر اسان می نماید‪.‬‬ ‫اول در مورد شرایطی اســت که دولت های اروپایی‬ ‫باید به ان برسند در مورد اینکه انچه در حال حاضر اروپا در‬ ‫مواجهه با پناهندگان و کسانی که در راه هستند‪ ،‬نیاز دارد‪.‬‬ ‫ثبت نام ها باید به روز رسانی شــود‪ ،‬تعیین وضعیت ها باید‬ ‫شــتاب پیدا کند‪ ،‬مراقبت افزایش یابــد و جابه جایی ها در‬ ‫جهت توزین بار در سراسر اروپا گسترده شود‪ .‬انتخاب اروپا‬ ‫بین تالش های غیر قانونی و اشفته برای رسیدن به این قاره‬ ‫و مسیرهای سازمان یافته و قانونی است‪.‬‬ ‫دومین پرســش در مــورد حفاظــت از غیر نظامیان‬ ‫در داخل ســوریه اســت‪ .‬بالغ بر ‪ ١٧‬میلیــون نفر همچنان‬ ‫در ســوریه زندگی می کنند‪ .‬انها در معــرض تهدید روزانه‬ ‫قرار دارند‪ .‬هفت میلیــون اواره و ‪ ٥/٤‬میلیون با عنوان «با‬ ‫دسترسی سخت برای سازمان ملل» تقسیم بندی شده اند‪.‬‬ ‫بقیــه ‪ ٤٨٦٧٠٠‬نفر تحت محاصــره قرار دارنــد و در زمان‬ ‫نوشتن این متن سرنوشت مســیرهای منتهی به حلب زیر‬ ‫بمباران سوریه و روســیه بی ثبات است‪ .‬کنفرانس لندن در‬ ‫این موضوع که چگونه احزاب مختلــف را مهار کنیم ورود‬ ‫نکرد‪ ،‬اما مهم تــر از همه به دولت ســوریه‪ ،‬در مورد نقض‬ ‫فراخوان قطعنامه های پی در پی سازمان ملل برای دریافت‬ ‫ایمن کمک ها و حمایت از غیر نظامیان پرداخت‪.‬‬ ‫سوم‪ ،‬خود جنگ و نیاز به پیشرفت در مسیر سیاسی‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر گذارنده دستورکار ان در مسکو است‪.‬‬ ‫قدم اول ان‪ ،‬حداقل در این هفته از ســوی روسیه گذارده‬ ‫شــده اســت‪ .‬انها حقایق را در میدان به وجــود می اورند‪ ،‬‬ ‫وقتی حقایق تغییر کرد‪ ،‬افکار تغییر می کند و گزینه ها نیز‬ ‫تغییر می کند‪ .‬تعجبی ندارد که وزارتخانه های خارجی غرب‬ ‫شکایت می کنند و قربانیان بی صدا هستند‪.‬‬ ‫به نــدرت عمــل بشر دوســتانه انچنان ضــروری با‬ ‫محدودیت های بســیار ســنگدالنه وجود دارد‪ .‬من بسیار‬ ‫مفتخرم از انچه کارکنان کمیته نجات روز به روز برای نجات‬ ‫جان انسان ها و ایجاد تغییر در حال انجام هستند‪ .‬ای کاش‬ ‫می توانســتم به انها بگویم که سیاســت هم به کمک انها‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله فارین پالسی‬ ‫گفتارها‬ ‫دیگر را بسمت جانبداری از ایران متمایل می کرد‪.‬‬ ‫در این رابطه به نسبت قابل مالحظه ای‪ ،‬امریکایی ها‬ ‫طرف ایران را گرفتند‪ .‬این مســاله زمانی نمایان شــد که‬ ‫«جان کری» وزیر امــور خارجه ایالت متحــده با همتای‬ ‫ایرانی خــود محمد جواد ظریــف مذاکراتــی انجام داد‪.‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬وزیر امور خارجه ایالت متحده به دلیل نبود‬ ‫تعامالت دیپلماســی با ایران‪ ،‬صرفا با وزیــر امور خارجه‬ ‫عربســتان دیدار می کــرد‪ .‬در همین حال‪ ،‬مدیر ســابق‬ ‫سازمان ســیا‪ ،‬مایکل مورل‪ ،‬به طور علنی ایران را به دلیل‬ ‫کنترل وضعیت تهران مورد تشــویق قــرار داد که باتوجه‬ ‫به اشــغال تاریخی ســفارت امریــکا‪ ،‬این مســاله کامال‬ ‫شگفت انگیز بود‪.‬‬ ‫این واکنش ها نشان می دهد که نگرانی سعودی ها‬ ‫در مورد ترک امریکایی ها قابل توجیه است‪ .‬پس از توافق‬ ‫هســته ای ایران‪ ،‬سیاســتگذاران امور خارجی امریکایی‬ ‫می توانند به ماجرایــی همچون اعدام شــیخ نمر نگاهی‬ ‫انداخته و این سوال را مطرح کنند که‪ :‬قصور از طرف چه‬ ‫کسی صورت گرفته است؟ اگر پاسخ دولت سعودی باشد‪،‬‬ ‫ایاالت متحده می تواند به سمت ایران متمایل شود‪.‬‬ ‫به طور گسترده ای این تغییر موضع‪ ،‬منافع مشترک‬ ‫دو طــرف (ایران‪ -‬ایــاالت متحده) را افزایــش می دهد‪.‬‬ ‫هر دو طرف باهــدف قرار دادن ســنی های عراق در یک‬ ‫موقعیت ثانویه خواستار ثبات در عراق هستند‪ .‬هر دو طرف‬ ‫خواستار شکست داعش در منطقه هستند؛ چیزی که برای‬ ‫ســعودی ها از اولویت پایین تری برخوردار اســت‪ .‬به این‬ ‫دلیل که یا دولت سعودی از گروه نظامیان سنی ترسی ندارد‬ ‫یا دولت عربستان انچنان از انها می ترسد که تمایلی برای‬ ‫پیوستن به جنگ ندارد‪.‬‬ ‫هنــوز نقــاط زیــادی وجــود دارد که ســعودی ها و‬ ‫ایاالت متحده در ان منافع مشترکی دارند و با منافع ایران‬ ‫مغایر است‪ .‬هر دو طرف مخالف بشار اسد رئیس جمهور‬ ‫سوریه و درصدد کاهش قدرت حزب الله در لبنان هستند‪.‬‬ ‫به عالوه هر دو درصدد بی ثبات کــردن مصر و ایجاد یک‬ ‫اتحاد گسترده مبتنی بر اهل سنت برای به تعادل کشیدن‬ ‫نفوذ ایران هستند‪.‬‬ ‫اما اتحادی که بــر پایه حوادث سیاســی همگرا به‬ ‫وجود می اید از استحکام خیلی کمتری در مقایسه با انچه‬ ‫عربستان سعودی به صورت ســنتی با ایاالت متحده و بر‬ ‫پایه اعتماد و روابط دوستانه غریزی برقرار کرده‪ ،‬برخوردار‬ ‫اســت‪ .‬در این رابطه طوالنی مــدت‪ ،‬امریکایی ها نقض‬ ‫حقوق بشر و مطلق گرایی عربســتان را نادیده می گرفتند‬ ‫و ســعودی ها چشــمان خــود را بــر حمایــت بی مضایقه‬ ‫ایاالت متحده از اســرائیل می بســتند‪ .‬این انحرافات در‬ ‫بین دوســتان نزدیک قابل بخشــش اســت! و حاال این‬ ‫مسائل تغییر کرده و عربســتان به طور ملموسی احساس‬ ‫نگرانی می کند‪.‬‬ ‫حقیقــت دردناک بــرای عربســتان این اســت که‬ ‫ایاالت متحــده و ایران متحــدان قابل قبولــی برای هم‬ ‫بودند که روابط انها پس از انقالب اســامی مختل شد‪.‬‬ ‫اولویت انتخاب عربستان ســعودی توسط ایاالت متحده‬ ‫در خلیج فارس متاثر است از ناسازگاری ها و ایدئولوژی های‬ ‫ایران و نه منافع استراتژیکی دیگر که پادشاهی عربستان‬ ‫از انها برخوردار بود‪.‬‬ ‫به نقــل از اســرائیل‪ ،‬رئیس جمهــور جمهوریخواه‬ ‫تالش دارد تــا گام های اجرایی اوباما را بــرای تجدید قوا‬ ‫به عقب بازگرداند و روزهای خوب گذشــته را به عربستان‬ ‫بازگرداند و درباره مسائل ایران هیالری کلینتون از باراک‬ ‫اوباما سختگیر تر خواهد بود‪ .‬اما تداوم سیاست خارجی با‬ ‫ایران شفاف اســت‪ .‬هر رئیس جمهوری نیاز به پیروزی بر‬ ‫داعش و عراق دارد و این مســاله جز با همــکاری با ایران‬ ‫میسر نخواهد شد‪.‬‬ ‫گفتمانسمی‬ ‫گفتارها‬ ‫‪21‬‬ ‫فکـر نـو‬ ‫از دریچه ای دیگر‬ ‫ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه‬ ‫علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه ها مانند محیط زیست‪،‬‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬حوزه های علمیه‪ ،‬فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم‪ .‬در واقع‬ ‫این صفحات‪ ،‬صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت‪ .‬نوعی عقالنیت‬ ‫ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند‪.‬‬ ‫ف‬ ‫کر‬ ‫اول‬ ‫طبقهمتوسطارایعمومیراهدایتمی کند‬ ‫جامعه شناسی‬ ‫‪22‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫گفت وگو با دکتر ذوالفقاری‪ ،‬استاد جامعه شناسی دانشگاه شاهد‬ ‫اقــای دکتــر! در این گفت وگــو می خواهیــم به‬ ‫بررسی این مساله بپردازیم که نسبت رای مردم‬ ‫ایران در انتخابات با طبقه اجتماعی انها چیست؟‬ ‫به نظر شــما ایا رای مردم در انتخابــات به طبقه‬ ‫اجتماعی انها وابسته است؟‬ ‫در اینکــه رای مــردم و گرایــش سیاســی انهــا‬ ‫به خصــوص در رای دادن موثــر اســت‪ ،‬تردیــدی وجود‬ ‫ندارد و رابطه مستحکمی میان این دو متغیر برقرار است‪.‬‬ ‫این مســاله مبانی نظری بســیار قدرتمنــدی دارد؛ یعنی‬ ‫فیلســوفان سیاســی و اجتماعی از گذشــته های دور در‬ ‫این باره اظهارنظــر کرده اند که مشــهورترین انها مارکس‬ ‫است‪ .‬از میان جامعه شناسان جدید نیز افرادی نظیر بوردیو‬ ‫در این خصوص نظریاتی داشته اند‪ .‬البته کلیدواژه بوردیو‪،‬‬ ‫طبقه نیست؛ چراکه انها در واژه طبقه ابهام می بینند‪ .‬این‬ ‫گروه می گویند در فضای اجتماعی‪ ،‬سرمایه هایی از جمله‬ ‫سرمایه اقتصادی‪ ،‬ســرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی‬ ‫وجود دارد که البته به نظر بوردیو سرمایه اجتماعی تا حدی‬ ‫کمرنگ تر است‪ .‬این سرمایه ها‪ ،‬عادت واره ای را در انسان‬ ‫به وجود می اورنــد که یکی از مولفه هــای ان‪ ،‬در گرایش‬ ‫سیاسی و رای به جریان های راست و چپ است‪ .‬در ایران‬ ‫نیز شهید مطهری در کتاب «ده گفتار» در موضوع سازمان‬ ‫روحانیت‪ ،‬بیان می کند که طرز زندگی مادی فقیه در فتوای‬ ‫او تاثیرگذار اســت؛ در واقع‪ ،‬وابستگی مادی انسان ها در‬ ‫گرایش های فکری و سیاسی انها موثر است‪.‬‬ ‫ایا این موضوع به طور کامل درباره جامعه ایران‬ ‫صدق می کند؟‬ ‫بله‪ ،‬در ایران نیز همین گونه است‪ .‬البته در کشور‬ ‫ما چالش های زیادی وجود دارد و وقتی شما موضوع طبقه‬ ‫را مطرح می کنید‪ ،‬این سوال به میان می اید که ایا ما طبقه‬ ‫داریم یا نه‪ .‬بســیاری از متفکران چپ مــا از قبل انقالب‬ ‫تحلیل مارکسیســتی کرده انــد و گفته اند که مــا در ایران‬ ‫طبقه داشته ایم؛ از زمان پهلوی‪ ،‬طبقه بورژوا شکل گرفته‬ ‫و پیش از ان خرده بورژوا و بازرگان داشته ایم‪ .‬البته برخی‬ ‫دیگر معتقدند که طبقه اجتماعی شــکل نگرفته اســت‪.‬‬ ‫برخی از مارکسیست ها به «شــیوه تولید اسیایی» مارکس‬ ‫استناد می کنند که می گوید در جوامع شرقی همچون هند‪،‬‬ ‫چین و ایران‪ ،‬طبقه شکل نگرفته زیرا منابع تولید در دست‬ ‫تولید بوده و کمبود منابع‪ ،‬زمین‪ ،‬اب و‪ ...‬ســبب شده که‬ ‫طبقات اجتماعی شــکل نگیرند تا بتوانند نقش نیروهای‬ ‫اجتماعی را ایفا کنند و جامعه پویایی ایجاد کنند‪ .‬ماکیاولی‬ ‫نیز می گوید کــه در جوامع اروپایی‪ ،‬دولت ها هســتند که‬ ‫طفیلی طبقات اند امــا در جوامع شــرقی‪ ،‬طبقات طفیلی‬ ‫دولت هســتند‪ .‬همچنین احزابی که از صدر مشــروطه تا‬ ‫امروز در کشور ما شکل گرفته اند‪ ،‬هیچ گاه اعالم نکرده اند‬ ‫کــه می خواهند کدام طبقــه را نمایندگی کننــد و پلت فرم‬ ‫احزاب در ایران‪ ،‬پوپولیســتی اســت‪ .‬بنابرایــن مرزبندی‬ ‫طبقاتــی در جامعــه ما اصال روشــن نیســت‪ .‬البته برخی‬ ‫معتقدند که بعد از انقالب‪ ،‬طبقه درحال شکل گیری است و‬ ‫می گویند که شکل گیری این طبقات به صورت پاتولوژیک‬ ‫یا اسیب شناختی اســت؛ مانند طبقات دالل و نوکیسه که‬ ‫به واسطه جنگ‪ ،‬تحریم و‪ ...‬شــکل گرفته اند و یک شبه‬ ‫ره صدســاله طی می کنند‪ .‬وضعیت اقتصادی و اجتماعی‬ ‫انسان ها در رای شان موثر است اما نمی توان ان را به طور‬ ‫شفاف اثبات کرد‪ .‬امروز چندان به موضوع طبقه پرداخته‬ ‫نمی شود و ان را با مفهوم «زامبی» یکسان می دانند؛ البته‬ ‫این واژه همچنان به کار برده می شــود امــا واژه واضحی‬ ‫نیســت که قدرت تحلیل به ما بدهد‪ .‬مثال خانه کارگر خود‬ ‫را نماینده کارگران می داند یــا اصالح طلبان ادعا می کنند‬ ‫که بخش عمده ای از طبقه متوســط با ما همراه هســتند‪.‬‬ ‫البته مصادیقی که برمی شــمارند‪ ،‬طبقه متوسط فرهنگی‬ ‫یعنی دانشگاهیان‪ ،‬دانشــجویان و‪ ...‬را شامل می شود‪.‬‬ ‫درعین حــال می توان حدس زد که طبقــات باالی جامعه‬ ‫تمایل بیشــتری به اصالح طلبان دارند و از عملکرد دولت‬ ‫اقای روحانی و برجــام رضایت دارند؛ برخــی نیز به دلیل‬ ‫از دســت دادن منافع خود‪ ،‬به گروه مقابل اصالح طلبان‬ ‫تمایل دارند‪.‬‬ ‫البته به طور عرفــی‪ ،‬اصطالح طبقه همچنان در‬ ‫ادبیات سیاســی ما ایرانیان رایج اســت‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬برخی می گویند که طبقه پایین بدنه اصلی‬ ‫حامــی اقای احمدی نــژاد بود و اقــای خاتمی از‬ ‫سوی طبقه باال و متوسط جامعه حمایت می شد‪.‬‬ ‫هرچند شــما می گویید کــه این مســاله از منظر‬ ‫اکادمیک‪ ،‬فاقد معنا و مفهوم است‪ .‬در انتخابات‬ ‫پیش رو‪ ،‬مردمی که زندگی مادی متفاوتی دارند‪،‬‬ ‫بر چه اساسی دست به انتخاب می زنند؟‬ ‫بله؛ ما همچنان این اصطالح را به کار می بریم اما‬ ‫امکان مطالعه تجربی طبقات هیچ گاه به طور کامل فراهم‬ ‫نشده است‪ .‬مشخص کردن جایگاه افراد در تولید‪ ،‬میزان‬ ‫دارایی های افراد و‪ ...‬در هیچ جامعه ای ممکن نیست و در‬ ‫کشور ما شرایط به مراتب بدتر است‪ .‬امروزه به جای تولید‪،‬‬ ‫میزان مصرف را بررسی می کنند و مفهوم «سبک زندگی»‬ ‫جایگزین طبقه شده است؛ مصارف مادی‪ ،‬ادبی و هنری‪،‬‬ ‫مدیریت بدن‪ ،‬روابط افراد با یکدیگر و‪ ...‬مولفه هایی است‬ ‫که در این چارچوب بررسی می شــود‪ .‬اما درباره نکته دوم‬ ‫باید عرض کنم که نمی تــوان به ضرس قاطع درباره ذائقه‬ ‫سیاســی طبقات حکم داد و مدلی ارائه کرد که بتوان ان‬ ‫را همیشگی دانســت‪ .‬در جامعه ما‪ ،‬احزاب پا نگرفته اند و‬ ‫جامعه مدنی ضعیف است؛ ممکن اســت در هر دوره ای‪،‬‬ ‫افرادی بیایند و با شعارهای پوپولیستی‪ ،‬رای برخی طبقات‬ ‫را از ان خود کنند‪ .‬این شرایط باعث می شود که برخی افراد‬ ‫و گروه ها بیایند و در این بازار رای‪ ،‬رای ها را به ســوی خود‬ ‫مسکو چگونه از پسا تحریم ‬ ‫استفاده می کند؟‬ ‫جلب کنند‪ .‬شومپیتر می گوید که انتخابات بازار رای است‬ ‫که هر حزبی کاالیی را ارائه می کند؛ البته ما احزاب نداریم‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬اصالح طلبان چه استراتژی مشخصی دارند‬ ‫و چه چیزی را می خواهند اصــاح کنند؟ در این انتخابات‬ ‫نیز تاکتیک سلبی دارند و می گویند رای می دهیم تا اجازه‬ ‫ندهیم کسانی که ما را ردصالحیت کردند‪ ،‬انتخاب شوند‪.‬‬ ‫البته در شهرستان ها داستان متفاوت است؛ یعنی عالیق‬ ‫قومی و حیدری ‪ -‬نعمتی تعیین کننده اســت که البته روند‬ ‫سنتی است و دموکراتیک نیست‪.‬‬ ‫ایا می توان به طور مصداقی گفت که کدام یک از‬ ‫طبقات اجتماعی پیونــد محکم تری با یکی از دو‬ ‫جریان سیاسی عمده دارند؟‬ ‫می توان با مسامحه چنین مصادیقی را مشخص‬ ‫کرد‪ .‬برای مثال قشــر گســترده ای از روحانیت ســنتی با‬ ‫اصولگرایان همراهی بیشــتری دارند اما در مقابل‪ ،‬قشــر‬ ‫عمده ای از دانشگاهیان موافق دولت هستند و از جریان‬ ‫اصالح طلب حمایت می کننــد‪ .‬البته فاکتورهایی دیگری‬ ‫هم هســتند که بــر رای طبقــات مختلف از جملــه طبقه‬ ‫پایین تاثیــر می گذارند‪ .‬برای مثال برخی از کم ســوادان‬ ‫یــا بیســوادان نمی دانند بــه چه کســی رای بدهنــد اما‬ ‫فرزندان شــان که در فضای دانشــگاهی حضور دارند‪ ،‬بر‬ ‫رای انهــا تاثیر می گذارنــد‪ .‬در واقع نقش طبقه متوســط‬ ‫فرهنگــی در هدایت ارای عمومی موثر اســت‪ .‬همچنین‬ ‫حدود ‪ 30‬درصد جامعه نیــز تقریبا هیــچ گاه در انتخابات‬ ‫شرکت نمی کنند که البته نمی توان گفت یکدست هستند؛‬ ‫برخی اپوزیسیون غیراصالح طلب هســتند و برخی از سر‬ ‫فقط برای یک شب‬ ‫فقدان احزاب‬ ‫سازمان یافته در ایران‬ ‫بی تفاوتی رای نمی دهند‪.‬‬ ‫شــما می گویید که رفتارهای پوپولیستی سبب‬ ‫واریز شــدن ارای مردم بــه حســاب کاندیداها‬ ‫می شــود‪ .‬ایا این اتفاق در هدایت ارای طبقات‬ ‫مختلف به سمت کاندیداها موثر است؟‬ ‫زمانی که انتخابات دوقطبی می شــود‪ ،‬مشارکت‬ ‫افزایش می یابــد و تجربه تاریخی ما اثبــات کرده که این‬ ‫مســاله موجب افزایش رای اصالح طلبان می شود؛ یعنی‬ ‫وقتی مشــارکت از ‪ 60‬درصد باالتر می رود‪ ،‬اصالح طلبان‬ ‫پیروز می شــوند‪ .‬برای مثــال‪ ،‬در شــبکه های اجتماعی‬ ‫اســتدالل می کنند که مردم در انتخابات شــوراهای دوم‬ ‫مشارکت نکردند و احمدی نژاد به شهرداری رسید و سپس‬ ‫رئیس جمهور شد‪ .‬البته در این دوره‪ ،‬شــورای نگهبان از‬ ‫دوقطبی شدن شدید انتخابات جلوگیری کرد و ممکن است‬ ‫برخی در انتخابات مشارکت نکنند اما تا روز انتخابات‪ ،‬فضا‬ ‫دوقطبی تر می شود و اتفاقات دیگری رخ می دهد‪ .‬درباره‬ ‫نکته ای که گفتید باید عرض کنم که منطق این رفتارها‪،‬‬ ‫مختص همان افراد است؛ پاره تو می گوید عمل نخبگان‬ ‫عقالنی اســت اما توده های مردم غیرعقالنی و احساسی‬ ‫عمل می کنند‪.‬‬ ‫برخی کاندیداها در شهرستان ها وعده های نادرست‬ ‫می دهند و ِ‬ ‫نگاه بخشی دارند‪ .‬انها تصور می کنند که ارائه‬ ‫خدمات به مردم حــوزه انتخابیه کافی اســت درحالی که‬ ‫وظیفه نماینده این اســت که نگاه کالن داشــته باشــد و‬ ‫در قانونگذاری تصمیم درســت بگیرد‪ .‬علت این مساله‪،‬‬ ‫نااگاهی‪ ،‬نبود احزاب و ضعف جامعه مدنی است‪.‬‬ ‫اولویت معیشت در انتخابات­‬ ‫اسماعیل غالم ی پور‬ ‫پژوهشگر مرکز تحقیقات‬ ‫استراتژیک‬ ‫در پروژه حقیقی‬ ‫نک‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ l‬زیمل به روایت عباس کاظمی‬ ‫سه شنبه گذشته دومین نشست از سلسله‬ ‫ســمینارهای اشــنایی با ایده های بین رشته ای‬ ‫در علوم انســانی با حضور دکتــر عباس کاظمی‬ ‫تحت عنوان «گئــورگ زیمل؛ فرهنــگ و تامل‬ ‫درباره ناچیزها» برگزار شد‪.‬‬ ‫کاظمــی‪ ،‬عضو هیات علمی پژوهشــکده‬ ‫مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در این‬ ‫نشست شاهکار زیمل را در فرهنگ اشیا‪ ،‬تفکیک‬ ‫بین فرهنگ ذهنی و فرهنگ عینی خواند و گفت‪:‬‬ ‫«زیمل یکی از کسانی اســت که فهم فرهنگی‬ ‫مدرنیته را برای ما ممکن کرده است‪ .‬برای این‬ ‫کار زیمل ما را به ســمت مطالعــه زندگی روزمره‬ ‫می برد‪».‬‬ ‫‪ l‬کتاب جدید زرشناس در بازار‬ ‫کتاب «کاوشی در چیستی علوم انسانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مدرن» به قلم شهریار زرشناس توسط سازمان‬ ‫انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫این کتاب شامل ســه فصل‪ ،‬تحت عنوان‬ ‫«سیری در ماهیت علوم مدرن و بنیان های نظری‬ ‫علوم انسانی»‪« ،‬پدران بنیانگذار علوم انسانی»‬ ‫و «انقالب اســامی و علوم انســانی» اســت‪.‬‬ ‫نویسنده در بخشــی از مقدمه کتاب می نویسد‪:‬‬ ‫«انچه به نام علوم انسانی تقریبا در دویست و پنجاه‬ ‫سال اخیر پدید امده‪ ،‬از لحظه تولد بحران زده و‬ ‫بیمار بوده اســت‪ .‬این بحران را می توان بحران‬ ‫هویتی علوم انسانی دانست‪».‬‬ ‫‪ l‬علوم انسانی بدون فلسفه‬ ‫مراسم رونمایی از دو کتاب «دیالکتیک و‬ ‫‪3‬‬ ‫تفاوت» نوشته الن نری با ترجمه عماد افروغ و‬ ‫«شرحی بر دیالکتیک روی بسکار» به قلم افروغ‪،‬‬ ‫هفته گذشته در قالب هشتادمین نشست «راویان‬ ‫اندیشه» در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد‪ .‬رضا‬ ‫داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم و چهره‬ ‫ماندگارفلسفهکهبه عنوانیکیازمهماناندر این‬ ‫نشست حضور داشت‪ ،‬گفت‪« :‬علوم انسانی اگر‬ ‫به فلسفه بی توجه باشد‪ ،‬سطحی می ماند و فلسفه‬ ‫نیز اگر به جامعه بی اعتنا باشد گرفتار مفهوم سازی‬ ‫می شود‪ ».‬او از افروغ به واسطه این که دانش را‬ ‫شغل خودش قرار نداده تمجید کرد‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫الگــو ‪ ،‬انگیــزه و رفتــار رای دهنــدگان در انتخابات‬ ‫مجلس‪ ،‬شورای شهر و ریاست جمهوری تا حدودی متفاوت‬ ‫اســت‪ .‬در گذشــته گفته می شــد که رفتار رای دهندگان‬ ‫براساس الگوی طبقاتی است و این مساله در اغلب کشورها‬ ‫مشــهود اســت اما در ایران چنین تجربه ای نداشته ایم‪.‬‬ ‫برای مثــال در انتخابــات ریاســت جمهوری‪ ،‬گروه های‬ ‫اجتماعی به تبع شــعارهای نامزدها به انهــا رای می دهند‬ ‫امــا در انتخابــات مجلس مردم بیشــتر براســاس روابط‪،‬‬ ‫نامزدها را انتخاب می کنند؛ این مســاله در شهرســتان ها‬ ‫مشهودتر است اما در شهرهای بزرگ مردم معموال براساس‬ ‫شبکه های اجتماعی همچون خانواد ه و‪ ...‬رای می دهند‪.‬‬ ‫رای در انتخابات مجلس در شهرســتان ها بیشتر براساس‬ ‫انگیزه هــای اقتصادی و توســعه ای اســت تــا فرهنگی‪.‬‬ ‫این که بخواهیم جامعه را به طبقات مختلف تقســیم کنیم‬ ‫و بگوییم که طبقات پایین و کارگران به کاندیداهایی رای‬ ‫می دهند که شعارهای اقتصادی می دهند و در مقابل‪ ،‬رای‬ ‫طبقات متوسط و باال به نامزدهایی با شعارهای فرهنگی و‬ ‫سیاسی است‪ ،‬الگویی ساده و مناسب ارائه کرده ایم اما‬ ‫به دلیل مشــکالت اقتصادی و توسعه ای‪ ،‬تقریبا همه‬ ‫اقشار اجتماعی به شعارها و توان حل مشکالت روزمره‬ ‫و معیشــتی توجه می کنند‪ .‬ایــن مســاله در انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری ‪ 92‬و رای مردم طبقــات مختلف به‬ ‫اقای روحانی مشــهود بود؛ یعنی ایشــان با شعارهای‬ ‫سیاسی و فرهنگی رای طبقه متوسط و باال را کسب کرد‬ ‫و با شعارهای اقتصادی رای طبقات پایین را از ان خود‬ ‫کرد اما شــعارهای اقتصادی برای طبقه متوسط و باال‬ ‫نیز اهمیت فراوانی داشت‪ .‬البته الگوهای رای دهی در‬ ‫دوره های مختلف انتخابات مشــخص نیست‪ .‬ممکن‬ ‫است یک شهروند در ابتدا انگیزه فرهنگی داشته باشد‬ ‫اما در روز انتخابات به شــعارهای اقتصادی رای دهد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬انگیزه رفع مشــکالت معیشتی و روزمره برای‬ ‫اغلب مردم در اولویت اســت و مردم بیشــتر براساس‬ ‫دغدغه های زندگی شــخصی رای می دهنــد تا زندگی‬ ‫گروهی؛ از این رو نمی توان الگوی مشــخصی از رفتار‬ ‫طبقات مختلف در انتخابات ارائه کرد اما می توان گفت‬ ‫که نظرات شــبکه های اجتماعی که افراد در انها قرار‬ ‫دارند و روابــط درونی انها با یکدیگــر‪ ،‬در هدایت ارای‬ ‫افراد موثر است‪.‬‬ ‫روایت زیباکالم از حضور‬ ‫جامعه شناسی‬ ‫شطرنج روسی‬ ‫اگر می دانستم‬ ‫نمی رفتم‬ ‫‪23‬‬ ‫ک ت اب‬ ‫فلسفه ای برای زندگی‬ ‫‪24‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫راهنمای رواقی زیستن‬ ‫در دنیای ناکامل‬ ‫کتاب «فلسفه‏ ای برای زندگی» راهنمای‬ ‫رواقی زیســتن در دنیایــی ناکامل اســت که از‬ ‫سوی نشر گمان منتشر شده است؛ کتابی به قلم‬ ‫ویلیام ارویــن که محمود مقدســی ان را ترجمه‬ ‫کرده اســت‪ .‬نویســنده در این کتاب نخست به‬ ‫معنای فلسفه زندگی و ضرورت ان می پردازد‪ .‬به‬ ‫عقیده او بدون داشتن فلســفه ای برای زندگی‪،‬‬ ‫عمرمان را هدر می دهیم و بســیاری از لحظات‬ ‫عمر خود را با تنش و سرخوردگی سپری می کنیم‪.‬‬ ‫اما کجا باید به دنبال چنین فلســفه ای گشــت؟‬ ‫با وجود ضــرورت فلســفه ای بــرای زندگی‪ ،‬در‬ ‫دوران جدید فلســفه بیش از انــدازه تخصصی‬ ‫شــده و در کمتر دانشــگاهی می توان به دنبال‬ ‫چنین فلســفه ای گشــت‪ .‬او می گوید‪«:‬وقتی‬ ‫به فهرســت اعضــای هیات علمی ایــن مراکز‬ ‫نگاه می کنیــم‪ ،‬به فیلســوفانی برمی خوریم که‬ ‫متخصص متافیزیک‪ ،‬منطق‪ ،‬فلسفه سیاست‪،‬‬ ‫علم‪ ،‬دین و اخالق هستند‪ .‬حتی ممکن است به‬ ‫فیلسوفانی بربخوریم که تخصص شان در حوزه‬ ‫فلســفه ورزش‪ ،‬فلسفه فمنیســم و حتی فلسفه‬ ‫فلسفه باشد‪.‬‬ ‫اما باید حتما گذرمان به یک گروه فلســفه‬ ‫غیرمعمــول بیفتد تا بــه یک فیلســوف زندگی‬ ‫بربخوریم‪ ».‬او سپس تاکید می کند‪« :‬همیشه‬ ‫این طور نبوده و بســیاری از فالسفه یونان و روم‬ ‫باستان نه تنها فلسفه را موضوع ارزشمندی برای‬ ‫تامل می دانستند بلکه اصال باورشان بر این بود‬ ‫که هدف اصلی فلسفه یافتن چنین چیزی است‪.‬‬ ‫کاوش در میان فلسفه های کهن‪ ،‬راه نویدبخشی‬ ‫برای یافتن چنین فلســفه ای است‪ ».‬او سپس‬ ‫از میان این فلســفه ها‪ ،‬فلســفه زندگی رواقیون‬ ‫را یکی از بصیرت بخش تریــن و قابل دفاع ترین‬ ‫فلسفه های زندگی می داند و می کوشد با بازسازی‬ ‫اموزه های انان و دســته بندی این اموزه ها متن‬ ‫قابل اســتفاده ای بــرای مخاطبان امــروزی به‬ ‫دســت دهد ! او که پیش تر مجذوب اموزه های‬ ‫ذن بودیســم بوده‪ ،‬عقیــده دارد کــه اموزه های‬ ‫رواقیون از یک سو برای ذهن تحلیلی و موشکاف‬ ‫انســان مدرن موجه تر و پذیرفتنی تر اســت و از‬ ‫ســوی دیگر گوهر اموزه های ذن بودیسم را هم‬ ‫در خود دارد‪.‬‬ ‫ویلیام اروین با کاوش در فلســفه رواقیون‬ ‫باستان و با استفاده از تجربه های شخصی اش‬ ‫در مسیر رواقی زیستن نشان می دهد که چگونه‬ ‫بینش ها و توصیه های عملی رواقیون می تواند‬ ‫به انســان های دنیای امروز کمک کنــد تا بهتر‬ ‫زندگی کنند‪.‬‬ ‫با توجه به انتشار اشکاالتی که در اندیشه‬ ‫رواقی گری وجود دارد الزم است که کارشناسان‬ ‫فلسفه غرب نقدی بر این کتاب بنویسند‪.‬‬ ‫فکر روز‬ ‫فقط برای یک شب‬ ‫فقدان احزاب سازمان یافته در ایران‬ ‫فقدان احزاب ســازمان یافته و دارای قــوام و دوام در‬ ‫کشور‪،‬یکیازمعضالتیاستکهدرانتخاباترخمی نماید‪.‬‬ ‫شاید بتوان گفت که تنها حزب سازمان یافته پس از پیروزی‬ ‫انقالب‪ ،‬حــزب جمهوری اســامی بــود؛ حزبی کــه تمام‬ ‫مختصات یک حزب مدرن را داشــت و تا زمان حیات خود‪،‬‬ ‫در تمام اتفاقات سیاسی نقش موثری ایفا کرد‪ .‬البته احزابی‬ ‫همچون حزب موتلفه اسالمی‪ ،‬حزب کارگزاران سازندگی‪،‬‬ ‫جمعیت ایثارگران‪ ،‬جمعیت رهپویان و ســازمان مجاهدین‬ ‫انقالب نیز در برخی از مولفه ها‪ ،‬مختصات یک حزب را دارا‬ ‫هستند اما هیچ گاه نتواســته اند نقش تمام عیار یک حزب را‬ ‫ایفا کنند و در رخدادهای مهم از نامزدهای انتخاباتی حمایت‬ ‫کردند یا با احزابی که برادرخوانده شان تلقی می شدند‪ ،‬دست‬ ‫به ائتالف زدنــد‪ .‬در دوره های بعد اما تشــکل های موقت و‬ ‫گذرا جای احزابی همچون جمهوری اسالمی را گرفتند و به‬ ‫ایفای نقشدربرههبرگزاریادوارمختلفانتخاباتپرداختند‪.‬‬ ‫تشکل هاییهمچونجمعیتابادگران‪،‬چکادازاداندیشان‪،‬‬ ‫جمعیتتدبیروتوسعه‪،‬رایحهخوش خدمتو‪...‬کهبه ویژهدر‬ ‫انتخاباتمجلسوشورای شهرفهرست هایانتخاباتیخود‬ ‫را پیش روی رای دهندگان گذاشتند‪ ،‬تشکل هایی بودند که‬ ‫در مدت کوتاهی از عرصه سیاسی کناره گرفتند و تنها هدف‬ ‫انهاپیروزیدرانتخاباتبود‪.‬مهمترینمشکلاینتشکل ها‬ ‫اینبودهوهستکهبافرارسیدنفصلانتخاباتفعالیت های‬ ‫خود را اغاز می کنند و فضای سیاسی را گرم می کنند اما فصل‬ ‫رقابت هاکهپایانمی یابد‪،‬بهفعالیتحزبیخودپایانمی دهند‬ ‫ودیگربهسختیمی تواناثریازاینتشکل هایافت‪.‬برخی‬ ‫از این تشــکل ها‪ ،‬اهداف باالتری را دنبال می کنند و سعی‬ ‫دارندخودرابه عنوان«جریانسوم»درعرصهسیاسیجامعه‬ ‫چهره‬ ‫ایرانمطرحکننداماتجربهتاریخیاثباتکردهاستکهچنین‬ ‫جریانینمی تواندنضجبگیردوهمچونفردیاستکهبرلبه‬ ‫تیغراهمی رود‪.‬چنینجریان هاییتالشمی کنندخودرافارغ‬ ‫از دســته بندی های رایج و دوقطبی اصولگرا ‪ -‬اصالح طلب‬ ‫معرفی کنند اما هیچ گاه با اقبال جدی جامعــه ایران مواجه‬ ‫نشده اند‪.‬نمونهاینفعالیت هارامی تواندرانتخاباتمجلس‬ ‫نهم و ارائه فهرســت صدای ملت به روشــنی مشاهده کرد؛‬ ‫جایی کهازفهرستارائه شده‪،‬فقطعلیمطهریسرلیستان‬ ‫توانستبهمجلسراهیابد‪.‬درحقیقتانچهدرعرصهاحزاب‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬ارائــه برنامه انتخاباتی‪ ،‬پــرورش‪ ،‬تربیت و‬ ‫معرفی افراد توانمند به جامعه‪ ،‬دارا بودن مسئولیت پذیری‪،‬‬ ‫پذیرش اشتباهات احتمالی و پاسخگویی در قبال انهاست‪.‬‬ ‫اینها همه مولفه هایی اســت که تشــکل های یک شــبه‬ ‫فاقد انها هســتند و حتی اگر هم بخواهنــد‪ ،‬نمی توانند در‬ ‫حوزه سیاســت ورزی به انها جامه عمل بپوشــانند‪ .‬جامعه‬ ‫ایران تجربه شــیرینی از حضور تشــکل های یک شبه در‬ ‫عرصه انتخابات ندارد؛ چراکه این گونه تشکل ها با پایان‬ ‫انتخابات‪ ،‬سرمست از پیروزی در انتخابات و تکیه زدن بر‬ ‫کرسی قدرت یا با رضایت از کســب یک تجربه گرانبها در‬ ‫عرصه سیاســت ورزی‪ ،‬به حضور خود در این عرصه پایان‬ ‫بخشــیده اند و تا انتخاباتــی دیگر به انتظار نشســته اند تا‬ ‫تابلوی جدیدی برای حضور در انتخابــات تدارک ببینند و‬ ‫حضوری تازه را در عرصه سیاست تجربه کنند؛ احزابی که‬ ‫خلق الساعه و یک شــبه به وجود می ایند و یک شبه نیز به‬ ‫فعالیت خود مهــر پایان می زنند‪ .‬هرچه باشــد‪ ،‬نمی توان‬ ‫انکار کرد که چنین اتفاقی‪ ،‬به شکل گیری تحزب در کشور‬ ‫ضربه وارد می اورد‪.‬‬ ‫اعتدال ذیل جریان اصالحات‬ ‫محمدرضا تاجیک از فراز و فرود گفتمان ها می گوید‬ ‫محمدرضــا تاجیک‪ ،‬مترجم و اســتاد علوم سیاســی‬ ‫دانشــگاه شهید بهشــتی‪ ،‬هفته گذشــته در گفت وگویی با‬ ‫روزنامه اعتمــاد به بیان نظــرات خود پیرامون فــراز و فرود‬ ‫گفتمان ها پرداخت؛ گفت وگویی کــه اظهارنظر او مبنی بر‬ ‫قرار داشــتن گفتمان اعتدال ذیل جریان اصالحات‪ ،‬او را‬ ‫ن گفت وگو در‬ ‫به چهره ای خبرساز تبدیل کرد‪ .‬تاجیک در ای ‬ ‫پاسخ به سوالی درباره نسبت گفتمان اصالح طلبی با عملکرد‬ ‫دولت اعتدال این گونه اظهارنظر کرد‪« :‬قبال هم گفته ام که‬ ‫من اساسا برای جریانی که به نام اعتدال معروف شده هیبت‬ ‫و هویت یا صورت و سیرت گفتمانی قائل نیستم‪ .‬بنابراین و‬ ‫به طریق اولی‪ ،‬نمی توانم نسبتی معنادار میان ان و گفتمان‬ ‫اصالح طلبی تعریف و ترسیم کنم‪ .‬البته پر واضح است که‬ ‫میان مفهوم‪ ،‬ایده و اموزه های اعتدال و اصالح طلبی ربط‬ ‫تنگاتنگ و وثیقی هســت‪ ،‬اما مفهوم بر این بعد و سطح از‬ ‫«نسبت» نیست‪ .‬دولت اعتدال در جغرافیای مکمل و متمم‬ ‫نظری و عملی اصالح طلبی نایستاده است‪ .‬به بیان دیگر‪،‬‬ ‫صدر این جریان ذیل جریان اصالح طلبی اســت‪ .‬شاید از‬ ‫یک منظر بتــوان جریان اعتدال «واقعا موجــود» را نوعی‬ ‫«اصالح طلبــی حداقلی» نامید که فاقد اســتعداد افزودن‬ ‫ورقی بر دفتر نظری و عملی و تجربی اصالح طلبی است‪».‬‬ ‫او درباره میزان توفیــق یا عدم توفیــق گفتمان اصالحات‬ ‫در انتخابــات پیش رو نیــز اظهارنظر کرد؛ انجــا که گفت‪:‬‬ ‫«در شــرایط فعلی جریــان اصالح طلبی‪ ،‬کمــاکان گزینه‬ ‫نخســت یا انتخاب اول اکثریت مردم اســت‪ ،‬اما نسبت به‬ ‫عملکرد هوشــیارانه و زیرکانه گروه های مختلفی که به این‬ ‫ی تردید دارم‪ ».‬استاد علوم سیاسی‬ ‫نام نامیده می شوند اندک ‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی از نقش موثر شبکه های اجتماعی در ‬ ‫ترویج گفتمان اصالحات ســخن به میان اورد و سخنانش‬ ‫را اینگونه ادامه داد‪« :‬باید بیش از گذشــته به شــبکه های‬ ‫اجتماعی دخیل ببندیم و انــان را در متن و بطن کنش های‬ ‫فردی و جمعی خــود قرار دهیم‪ .‬شــبکه های اجتماعی‪ ،‬از‬ ‫یک ســو قادرند همچون یک رســانه دقایق یک گفتمان را‬ ‫به ریزبدنه های جامعه انتقال دهند و از ســوی دیگر‪ ،‬قادرند‬ ‫همچونیکبازیگراجتماعی‪ -‬سیاسینقشیایجابییاسلبی‬ ‫در نشت و رسوب و هژمونیک شدن یک گفتمان ایفا کنند‪.‬‬ ‫از جانب سوم‪ ،‬قادرند با نقد و واسازی و بازسازی یک گفتمان‬ ‫بر غنا و شــمولیت و طراوت معنایی ان ‪ -‬و بالطبع به مانایی و‬ ‫پویایی ان ‪ -‬بیفزایند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬شــبکه های اجتماعی‬ ‫هم می توانند موجد و موجب یک گفتمــان‪ ،‬هم مقوم ان‪،‬‬ ‫ن باشــند‪ .‬تردیدی ندارم که امروز‬ ‫هم مروج ان و هم منتقد ا ‬ ‫شبکه های اجتماعی طبیعی ترین‪ ،‬موثرترین و کارامدترین‬ ‫مجرای جاری شدن سیل گفتمانی اصالح طلبی است‪».‬‬ ‫حق رای در اسالم‬ ‫شطرنج روسی‬ ‫گزارشی از یک مناظره علمی درباره انتخابات‬ ‫دوشنبه گذشته پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات‬ ‫ی پیرامون انتخابات بود؛‬ ‫فرهنگی‪ ،‬میزبان یک مناظره علم ‬ ‫مناظره ای تحت عنوان «حق رای در اسالم» که با حضور‬ ‫حجت االســام داود فیرحی عضو هیات علمی دانشــگاه‬ ‫تهران‪ ،‬حجت االســام جواد فخارطوســی مدرس حوزه‬ ‫علمیه قم و محمدحسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق‬ ‫بشر اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫در بخــش اغازیــن این نشســت‪ ،‬حجت االســام‬ ‫فخارطوســی به بیان نظرات خــود و همفکرانــش درباره‬ ‫حق رای و مقایسه نظرات ایت الله مصباح یزدی و ایت الله‬ ‫منتظری پرداخت که حجت االســام فیرحی با اســتناد به‬ ‫نظرات امام خمینی(ره) و همچنین تحقیقات شخصی خود‬ ‫در حوزه فقه سیاسی به انها پاسخ داد‪.‬‬ ‫فخارطوســی با بیان اینکه نگاه دکتر فیرحی نگاهی‬ ‫بیرونی فارغ از ادله شرعی اســت‪ ،‬توضیح داد‪« :‬انچه ما‬ ‫به دنبال ان هستیم این است که از مراجعه به ارای عمومی‬ ‫ن سرنوشت جلوگیری شود‪ .‬این طور نشود که در یک‬ ‫از تعیی ‬ ‫کشوری توده ها تصمیم بگیرند و سال ها اتفاقاتی بیفتد که‬ ‫بعدها همه پشیمان شوند‪».‬‬ ‫وی با ارائه شــواهد و اســتناداتی از روایــات‪ ،‬ایات‬ ‫و دال یل عقلی درباره حــق رای توده هــا و نخبگان گفت‪:‬‬ ‫«امکان خطا بــرای توده هــای کم ســواد و بی اطالع در‬ ‫رای گیری بســیار زیاد اســت و عقل اقتضا می کند که این‬ ‫رای ها را به انها نســپریم‪ .‬بسیاری افراد هســتند که هیچ‬ ‫اطالعی از نماینده ها ندارند و حتی خودشــان رای خود را‬ ‫نمی نویسند و دیگران برایشان این کار را می کنند‪ .‬این چه‬ ‫نوع صالحیتی برای رای دادن است؟ پس مثال می توانیم‬ ‫بگوییم جامعه دانشــگاهی ما یا معادل ان در رشــته های‬ ‫علمی دیگر یا دارندگان این سطح از تشخیص هستند حق‬ ‫رای دارند‪».‬‬ ‫فیرحــی در نقد صحبت هــای فخارطوســی گفت‪:‬‬ ‫«استناد به برخی روایت و ســرکوب برخی دیگر کار فقهی‬ ‫درستی نیست؛ ما باید با روایات به عنوان مجموعه روایات‬ ‫مواجه باشــیم‪ .‬ایــن روایات کــه دربــاره نخبگی صحبت‬ ‫می کنند‪ ،‬برخی دیگر هم دارند که رای را می زنند و دیگران‬ ‫هم از رای عامه صحبت می کنند‪ .‬من پیشنهاد می کنم که‬ ‫این نوع روایات را هم دکتر فخار ببیند و در تمام تحقیق های‬ ‫ن به اینها هم استناد کنند‪».‬‬ ‫فقه الحدیث شا ‬ ‫اگر می دانستم‪ ،‬نمی رفتم‬ ‫روایت زیباکالم از حضور در پروژه حقیقی‬ ‫داشــته‪ ،‬به نظر من اصــا چنین چیزی واقعیت نداشــته‬ ‫است‪ .‬در مجموع از اینکه چنین کاری کردم از نظر اخالقی‬ ‫خیلی خوشحال نیستم و خیلی افتخار نمی کنم که چنین‬ ‫کاری کردم‪ .‬تنها انگیزه من هم از‬ ‫این کار ان بخش بود که شنیدم‬ ‫ایشــان ادم متعهدی اســت و‬ ‫ایــن باعث شــد عذاب وجدانم‬ ‫کمتر شــود‪ .‬ولــی اگــر از اول‬ ‫می دانســتم می خواهــم‬ ‫چــه کاری انجام دهم‬ ‫واقعا نمی رفتم‪ ».‬او‬ ‫همچنین از شرایط‬ ‫ســخت حقیقــی‬ ‫سخن می گوید‪:‬‬ ‫«در دقیقــه نــود‬ ‫به ایشــان اطالع‬ ‫داده بودنــد که اقای‬ ‫بهنود باید از فیلم حذف‬ ‫شــود‪ .‬به همین خاطر‬ ‫تصمیم گرفتم کمکی‬ ‫به ایشــان بکنــم‪ .‬من‬ ‫در زندگــی ام گنــاه و‬ ‫خــاف زیاد کــرده ام؛‬ ‫ایــن دروغی کــه گفتم‬ ‫در مقایســه با گناه ها و‬ ‫خالف هــای دیگــری‬ ‫که کــرده ام خیلی خیلی‬ ‫سبک تر است‪».‬‬ ‫طی چند هفته ای کــه از لغو تحریم ها علیه ایران‬ ‫می گــذرد‪ ،‬گمانه زنی هــا و مذاکــرات زیــادی درباره‬ ‫چگونگی استفاده ایران از بازار پساتحریم مطرح شده‬ ‫و در این بین هرچند بعضی از این شایعات رنگ واقعیت‬ ‫پیدا کرده اند اما در این بین رســانه های روس‪ ،‬عمدا یا‬ ‫سهوا بیشترین خطا را کرده اند‪ .‬نوسازی صنعت هوایی‬ ‫ایران به عنوان بخشی که در طول ســه دهه گذشته با‬ ‫مشــکالت و محدودیت های جدی روبه رو بوده‪ ،‬یکی‬ ‫از اصلی ترین دغدغه های وزارت راه و شهرسازی پس‬ ‫از اجرای برجام را می سازد‪ .‬در این راستا مذاکرات چند‬ ‫ماهه مسئوالن این وزارتخانه با شرکت ایرباس فرانسه‬ ‫به خرید ‪ 118‬هواپیمای جدید منجر شــد که قرار است‬ ‫در اینده نزدیــک تعداد ایــن هواپیماهــا در مذاکرات‬ ‫بعدی با شرکت های مختلف افزایش پیدا کند‪ .‬هرچند‬ ‫ایــران اعالم کــرده هرگونه مذاکــره ای دربــاره خرید‬ ‫هواپیماهای جدید را به شکلی رسمی اعالم کرده و اجازه‬ ‫شایعه پراکنی نمی دهد اما در این بین چند رسانه روس‬ ‫در اخباری در هفته های گذشته از قول مقامات ایرانی‬ ‫خبر از نهایی شدن تفاهم اولیه برای خرید هواپیماهای‬ ‫مسافرتی سوخو صد دادند؛ موضوعی که هرچند سازمان‬ ‫هواپیمایی ایران دریافت هرگونه مجوز برای پروازش را‬ ‫تکذیب کرد اما همچنان پرونده اش بسته نشده است‪.‬‬ ‫پس از این نیز این بار نوبت نــاوگان ریلی ایران بود که‬ ‫دست مایه شــایعاتی جدید شود و از ســوی چند رسانه‬ ‫خارجی‪ ،‬خبر از قــرارداد جدید ایران با یک واگن ســاز‬ ‫روس منتشر شود‪.‬‬ ‫براســاس این خبر که همان روز از سوی مسئوالن‬ ‫راه اهن به شــکلی جدی تکذیب شــد ‪ ،‬ایران پنج هزار‬ ‫واگنباریازروسیهخریداریمی کرد‪.‬هرچندنمی توان‬ ‫انتظار داشــت انتشــار خبرهایی شــبیه این بتواند در‬ ‫روند اصلی مذاکــرات ایران با کشــورهای خارجی ‪ -‬و‬ ‫به طور خاص روسیه ‪ -‬تاثیری بگذار د اما روندی که طی‬ ‫هفته هایگذشتهبه وجودامدهنشانازاینداردکهبرخی‬ ‫ازرسانه هاچندانعالقه ایبهبازیکردندرفضایاصلی‬ ‫بازار نداشته و ترجیح می دهند با شــایعاتی جدید ایران را‬ ‫مجبور به ورود بــه حوزه های دیگر کننــد‪ .‬درصورتی که‬ ‫در جریان مذاکرات ایران با کشــورهای خارجی شرایط‬ ‫برای امضای توافق بــه وجود اید‪ ،‬اخبار ان نیز منتشــر‬ ‫خواهد شد اما وقتی مســئوالن ایرانی اعالم کردن د هنوز‬ ‫حتی مذاکرات ابتدایی با طرف هــای روس در این رابطه‬ ‫صورت نگرفته مشخص نیست خبرهایی مبنی بر خرید‬ ‫ صد هواپیمای مســافرتی یا پنج هزار واگن باری از کجا‬ ‫سرچشمهمی گیرد‪.‬بایددیدایاخبرواگن هاکهتکذیبشد‬ ‫نقطهپایانیبراینماجراجوییخواهدبودیابازهمفعالیت‬ ‫ایراندرفضایپسازتوافقهسته ایدستمایهخبرهای‬ ‫نادرستمی شود‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫صادق زیباکالم‪ ،‬استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران‬ ‫که در اخرین فیلم مانی حقیقی با نام «اژدها وارد می شود»‬ ‫بازی کرده است‪ ،‬در یادداشتی ماجرای دیدار خود با مانی‬ ‫حقیقی را روایت می کند و می نویســد‪« :‬ایشان گفتند قرار‬ ‫است راجع به همکاری بعضی سیاسیون با ساواک گفت وگو‬ ‫کنیم‪ .‬مانی حقیقی داستان فیلم را برای من تعریف کرد‪.‬‬ ‫گفتند ما همه چیزمان درست شــده بود و قرار بود مسعود‬ ‫بهنود در فیلم باشــد و بگویــد این گروه بیــرون می امد و‬ ‫اطالعات را به مخالفین رژیم شاه می داد‪ .‬کارگردان البته‬ ‫این را متوجه شد که من داســتان را باور نمی کنم‪ .‬بعد ان‬ ‫قســمت مربوط به بهنود را برای من پخش کرد‪ .‬ان زمان‬ ‫که پیش مانی حقیقی رفته بودم اواخــر دی ماه بود و چند‬ ‫روز بیشــتر به جشــنواره نمانده بود‪ .‬بعد ایشان گفت من‬ ‫فردا با اقای حجاریان هم قرار دارم و ایشــان می خواهند‬ ‫حرف هایی را که اقای بهنود گفته اند برای ما تکرار کنند‪.‬‬ ‫حاال مشکل اینجاســت که متاســفانه در دقیقه ‪ 90‬ایراد‬ ‫گرفته اند که چون مسعود بهنود این حرف ها را زده‪ ،‬فیلم‬ ‫نمی تواند در جشنواره شــرکت کند‪ .‬اقای حقیقی ناراحت‬ ‫بودند که به خاطر بهنود نمی توانند در جشــنواره شــرکت‬ ‫کنند‪ .‬گفتند دست به دامان شــما شده ام‪ ،‬چون روی شما‬ ‫حساسیت نیست بیایید و این حرف ها را بگویید‪ .‬فردا هم‬ ‫که اقای حجاریان اینها را خواهد گفــت‪ .‬من قبول کردم‬ ‫و این کار را برایشــان انجــام دادم‪ ».‬زیبــاکالم در ادامه‬ ‫نوشته اســت‪« :‬از نظر اخالقی این کار کمی برایم سخت‬ ‫بود‪ ،‬چون یــک چیزی را که حقیقت نداشــت گفته بودم‪.‬‬ ‫فرصت چندانی هم وجود نداشــت که خــودم را برای این‬ ‫قضیه مجاب کنم‪ .‬از طرفی مساله ای هم نبود که بابتش‬ ‫به کسی ظلم شــود‪ .‬حاال شــما می گویید این گروه وجود‬ ‫سینما‪ /‬ائترت‬ ‫مسکو چگونه از پسا تحریم‬ ‫استفادهمی کند؟‬ ‫جامعه شناسی‬ ‫دااگشنه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪25‬‬ ‫گردشگری‬ ‫مح‬ ‫زیسیطت‬ ‫تور امریکایی ها در ایران‬ ‫‪26‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫لغو تحریم ها‪ ،‬میزان سفر به ایران‬ ‫را افزایش داده است‬ ‫لغو تحریم های غرب علیه تهران پس از توافق‬ ‫هســته ای در پاییز گذشــته‪ ،‬درهای ایــران را روی‬ ‫گردشگران گشــوده است؛ گردشــگرانی که میان‬ ‫انها تعداد قابل مالحظه ای از شهروندان امریکایی‬ ‫حضور دارند‪ .‬ان گونه که نیویورک تایمز نوشته است ‬ ‫باربارا بنکــس‪ ،‬مدیر بازاریابی و توســعه ســفرهای‬ ‫جدید موسسه «ویلدرنس ترول» در برکلی کالیفرنیا‬ ‫که ســفرهای بهاره خود را به ایران فروخته و سرگرم‬ ‫برنامه ریــزی ســفرهای پاییزی در فصل برداشــت‬ ‫زعفران اســت‪ ،‬می گوید‪« :‬از نظر من‪ ،‬این کشــور‬ ‫شبیه کوبا اســت که یکباره سفر رســمی به هر دوی ‬ ‫انها امکان پذیر شــد ‪ .‬انها می خواهند این مقصدها‬ ‫را پیش از ان تجربه کنند که ســیل مسافران به انجا‬ ‫سرازیر شوند‪ ».‬اروپایی ها از گذشته نیز به گردشگری‬ ‫در ایران عالقه مند بوده اند‪ .‬مســئوالن ایرانی‪ ،‬پاییز‬ ‫سال گذشــته‪ ،‬به اسوشــیتدپرس گفته بودند حدود‬ ‫پنج میلیون مســافر خارجی در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫به ایران سفر کرده اند و این کشور می خواهد تا سال‬ ‫‪ ٢٠٢٥‬میالدی‪ ،‬بــا هزینه کردن ‪ ٣٠‬میلیــارد دالر‪،‬‬ ‫‪ ٢٠‬میلیون گردشــگر جذب کند‪ .‬یکی از نشانه های‬ ‫رشــد عالقه مندان ســفر به ایران این است که «ایر‬ ‫فرانس» بــه تازگی اعالم کــرده کــه می خواهد در‬ ‫هفته‪ ،‬ســه پرواز میان تهران و پاریس برقرار کند که‬ ‫این برنامه در اوریل اغاز می شود‪ .‬سفر از نیویورک به‬ ‫ایران با هواپیماهای «ترکیش ایرالینز»‪« ،‬امارات»‬ ‫یا «قطر ایرویز» با یک بار توقف در استانبول‪ ،‬دوبی‬ ‫ یا دوحه همراه است‪ .‬بســیاری از اثار تاریخی کهن‬ ‫جهان‪ ،‬از جمله ‪ ١٩‬مکانی که در فهرست اثار یونسکو‬ ‫ثبت شده اند‪ ،‬در ایران قرار دارند و این کشور از تنوع‬ ‫اقلیمی باالیی برخوردار است‪ .‬ویلیام او‪ .‬بیمن‪ ،‬استاد‬ ‫و رئیس دانشکده مردم شناسی دانشگاه مینه سوتا و‬ ‫کارشناس ایران‪ ،‬گفت‪« :‬ایران کشوری فوق العاده‬ ‫زیبا است و اماکن دیدنی ان از با شکوه ترین اماکنی‬ ‫هستند که می توانید در جهان پیدا کنید‪ .‬اصفهان را‬ ‫می توان با ماچو پیچو و انکور وات مقایسه کرد‪ .‬مراکز‬ ‫مهمی از تمدن در این کشور وجود دارد که با عشق و‬ ‫عالقه مرمت و حفظ شده اند‪ ».‬او در نظر دارد در ماه‬ ‫ژوئن با تور شرکت «ایران الکچری ترول» که تمام‬ ‫بلیت های ان فروخته شــده‪ ١٤ ،‬نفر را به ایران ببرد‪.‬‬ ‫برخــی از متصدیانی که منتظر روشن شــدن اوضاع‬ ‫سیاســی برای رفتن به ایران بوده اند‪ ،‬اکنون سرگرم‬ ‫ن هاو‪ ،‬رئیس‬ ‫برنامه ریزی سفرهای خود هستند‪ .‬نورم ‬ ‫اژانس مســافرتی تفریحی «باترفیلد و رابینســون»‬ ‫گفت‪« :‬افزایش پرس وجوها درباره ایران از چندماه‬ ‫گذشــته اغاز شده اســت‪ .‬این شــرکت در نظر دارد‬ ‫چندین سفر خصوصی را برنامه ریزی کند و امید دارد‬ ‫بتواند ســفر گروهی کوچکی را در نوامبر ترتیب دهد‬ ‫که با امدن ســال ‪ ٢٠١٧‬میالدی برنامه ریزی مرتبی‬ ‫داشته باشد‪».‬‬ ‫حوزه‬ ‫فهمناتمام‬ ‫مناظره حجت االسالم قائمی نیا و مجتهدشبستری‬ ‫نشست «هرمنوتیک قران؛ نخستین گام ها در تفسیر‬ ‫قران» با ســخنرانی محمد مجتهدشبســتری‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫علوم قرانی و متخصص الهیات تطبیقی و حجت االسالم‬ ‫علیرضا قائمی نیا‪ ،‬پژوهشــگر علوم دینی و فلسفه و رئیس‬ ‫پژوهشکده حکمت اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‬ ‫اسالمی‪ ،‬دوشــنبه گذشته در ســالن اجتماعات دانشکده‬ ‫الهیات دانشگاه تهران برگزار شد‪ .‬در ابتدای این نشست‬ ‫مجتهد شبســتری تعریفی کلی از هرمنوتیــک ارائه داد و‬ ‫گفت‪« :‬با اینکه سال هاســت دربــاره هرمنوتیک صحبت‬ ‫می شود اما هنوز برای خیلی از ما اصطالح نااشنایی به شمار‬ ‫می ایــد؛ خیلی ها هرمنوتیک را با تفســیر و تاویل اشــتباه‬ ‫می گیرند درحالی که تعریف ســاده و کلــی از هرمنوتیک‬ ‫این اســت که وقتی شما از این نشســت بیرون می روید به‬ ‫دوست تان می گویید فالن چیزی که فالنی گفت را فهمیدم‬ ‫یا نفهمیدم‪ .‬چیزی که از ان به عنوان فهمیدن یا نفهمیدن‬ ‫یاد می کنیــم‪ ،‬هرمنوتیک اســت‪ .‬وقتی مــا از فهمیدن و‬ ‫تفســیرکردن حرف می زنیــم منظورمان این اســت که در‬ ‫جایی معنای مشخصی وجود دارد‪ ».‬نویسنده «تامالتی بر‬ ‫قرائت انسانی از دین» در بخشی دیگر از سخنانش گفت‪:‬‬ ‫«فهمیدن کلی وجود ندارد؛ یعنی برای اینکه بتوانیم یک‬ ‫متن را بفهمیم باید سوال بپرسیم‪ .‬وقتی می گوییم فهمیدم‬ ‫یعنی پاســخ ســوالم را گرفتم‪ .‬فهم متن یعنــی ان قدر که‬ ‫سوال کردی و جواب گرفتی همان قدر فهم برایت محقق‬ ‫شــده اســت‪ .‬از این مباحث‪ ،‬مســائل مهم تری به وجود‬ ‫می ایــد و ان هم اینکه همیشــه فهم ناتمام اســت و فهم‬ ‫کامل معنا ندارد؛ یعنی مــا نمی توانیم بگوییم فالن کتاب‬ ‫را کامل فهمیدم‪ ».‬علیرضا قائمی نیا نیز با بیان اینکه یکی‬ ‫تلوزییون‬ ‫از تفاوت های هرمنوتیک با علوم دیگر مثل زبان شناســی‬ ‫و نشانه شناسی این اســت که یک ِ‬ ‫دانش متلون است و در‬ ‫هر دوره تغییر می کند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬شالیرماخر به موضوع‬ ‫هرمنوتیک صورت کانتی داد؛ به بیان دیگر شــایرماخر‬ ‫مطرح کرد که فهــمِ محصــوالت زبانی در چه شــرایطی‬ ‫امکان پذیر است اما مشــکل هرمنوتیک شالیرماخر این‬ ‫اســت که از یک طــرف تــاش می کند کلیات را شــامل‬ ‫بشــود‪ .‬از ســوی دیگر محدودیت هایی را برای فهم قائل‬ ‫می شود؛ یعنی او هرمنوتیک را فهم هرچیزی نمی دانست‪.‬‬ ‫دیلتای اما هرمنوتیک را به روش شناســی علــوم روحی یا‬ ‫علوم انســانی انتقــال داد‪ .‬بنابراین همان طــور که معلوم‬ ‫می شود هرمنوتیک دائما درحال تغییر است‪ ».‬در ادامه‪،‬‬ ‫هریک از ســخنرانان ارای یکدیگر را نقد و بررسی کردند‪.‬‬ ‫شبســتری در این بخش گفت‪« :‬منظور من از اینکه گفتم‬ ‫تکلیف مان را با مســائل و ایده های جدید روشن کنیم این‬ ‫نیست که از هرمنوتیک شالیرماخر یا گادامر استفاده کنیم‬ ‫اما نمی توانیم به انها بی توجه باشیم‪ .‬ضمن اینکه من با این‬ ‫مدعا که مسائل زبان شناسی و نشانه شناسی برای مسائل‬ ‫اسالم مناسب ترند‪ ،‬موافق نیستم چون انها هم مشکالت‬ ‫و گرفتاری های خود را دارند‪ ».‬قائمی نیا همچنین گفت‪:‬‬ ‫«به نظر می رسد در تفکر اقای شبستری چرخشی به وجود‬ ‫امده؛ چون ایشان در کتاب «هرمنوتیک؛ کتاب و سنت»‬ ‫هرمنوتیک فلســفی را مبنا قرار داده اند ولی امروز به همه‬ ‫هرمنوتیک ها توجه کردند که من از این اتفاق خوشحالم‪.‬‬ ‫نکته مهمی که وجود دارد این است که ما فقط با یک دانش‬ ‫و هرمنوتیک‪ ،‬مدرن نمی شــویم بلکه باید جایگاه سنت را‬ ‫هم تعیین کنیم‪».‬‬ ‫سودای سیمرغ در تلویزیون‬ ‫پشت صحنه جشنواره فجر در شبکه مستند‬ ‫شبکه مستند سیما در هفته گذشــته اقدام به پخش‬ ‫پشت صحنه فیلم های سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر‬ ‫کرد؛ فیلم هایــی نظیر امکان مینا ســاخته کمال تبریزی‪،‬‬ ‫نفس به کارگردانی نرگس ابیار‪ ،‬بادیگارد ابراهیم حاتمی کیا‬ ‫و سیانور ســاخته بهروز شــعیبی‪ .‬ان گونه که امیر تاجیک‬ ‫مدیر شبکه مستند سیما به ایســنا گفته است‪ ،‬مدیران این‬ ‫شــبکه قبل از فرارسیدن ســی وچهارمین جشــنواره فیلم‬ ‫فجر با تعــدادی از کارگردان هــا و تهیه کنندگان صحبت‬ ‫کرده اند که فیلم هایشان را برای پشت صحنه در تایم های‬ ‫کوتــاه ‪ 10‬الی ‪ 12‬دقیقــه ای اماده پخــش کنند‪ .‬تاجیک‬ ‫در پاســخ به اینکه ایا پشــت صحنه فیلم های ســینمایی‬ ‫از کارگردانــان و تهیه کننــدگان اثار‪ ،‬خریداری شــده یا به‬ ‫شــکل توافقی این همکاری صورت می گیرد ‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫«پشت صحنه فیلم های سینمایی توسط تهیه کنندگان به‬ ‫شبکه مستند ارائه می شــود و ما فقط پخش کننده هستیم‬ ‫و این اتفاق به شــکل توافقی انجام گرفته اســت‪ ».‬مدیر‬ ‫شبکه مستند همچنین درباره پخش همزمان پشت صحنه‬ ‫فیلم «بادیگارد» از شــبکه های مســتند و افــق این گونه‬ ‫توضیح داد‪« :‬در مورد شــبکه افق نمی توانم از جانب انها‬ ‫صحبت کنم اما ما برنامه ریزی های مان را پیش از جشنواره‬ ‫انجــام داده بودیم‪ .‬ضمن اینکه این پشــت صحنه در ایام‬ ‫جشنواره به دست مان رســید و ما اطالع رسانی کردیم اما‬ ‫شبکه افق ساعت ‪ 13‬خبر پخش پشت صحنه «بادیگارد»‬ ‫را اطالع رســانی کرد و ما از این موضوع اطالعی نداشتیم‬ ‫که شــبکه افق هم پشــت صحنه این فیلــم را دارد‪ .‬حتی‬ ‫من با اقای رمضان نژاد‪ ،‬مدیر شــبکه افق هم که صحبت‬ ‫کردم از این اتفاق اطالعی نداشــت و قرار شد این مساله‬ ‫را پیگیری کند‪ ».‬مدیر شبکه مستند تاکید کرد‪« :‬در رسانه‬ ‫ملی شــبکه های ســیما نباید با یکدیگر رقابــت کنند و اگر‬ ‫این طور باشد درست نیست‪ .‬شبکه مستند هیچ وقت خود‬ ‫را رقیب شبکه های ســیما نمی داند‪ ».‬این در حالی است‬ ‫که پشت صحنه فیلم ســینمایی بادیگارد جدیدترین فیلم‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا در فاصله کوتاهی از دو شبک ه تلویزیونی‬ ‫پخش شد‪ .‬پشت صحنه «بادیگارد» دوشنبه شب به مدت‬ ‫‪ 12‬دقیقه از شبکه مســتند ســیما روی انتن رفت و پس از‬ ‫رسانه ای شدن خبر پخش پشت صحنه «بادیگارد» از شبکه‬ ‫مستند‪ ،‬دیگر شبکه تلویزیونی دیجیتال هم از پخش این‬ ‫مستند در شامگاه دوشــنبه خبر داد؛ شبکه افق مدت زمان‬ ‫این پشت صحنه را‪ 17‬دقیقه یعنی پنج دقیقه بیشتر از شبکه‬ ‫مستند اعالم کرد‪ .‬در حالی که شبکه افق در کانال رسمی‬ ‫خود از پخش مستند کارافرینان در ساعت ‪ 21‬دوشنبه ‪26‬‬ ‫بهمن ماه خبر داده بود‪ ،‬امــا عصر همان روز با اصالح این‬ ‫خبر‪ ،‬اعالم کرد که در این ساعت‪ ،‬پشت صحنه سینمایی‬ ‫«بادیگارد» را به روی انتن می برد‪.‬‬ ‫مناظره صفارهرندی و اشنا در برنامه زنده‬ ‫دوشنبه شــب گذشــته حســام الدین اشــنا مشاور‬ ‫فرهنگــی رییس جمهــور و حســین صفارهرنــدی وزیر‬ ‫ارشــاد دولت نهم‪ ،‬در برنامه زنده «نگاه یک» به مناظره ‬ ‫نشســتند؛ مناظره ای که با موضوع «نفوذ» انجام شــد‪.‬‬ ‫اشنا در بخشــی از این مناظره گفت‪« :‬ما تا جایی داریم‬ ‫کســی رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری بشــود و دخالت‬ ‫عالی ترین مقام نظام را در پی داشــته که بگویند این اقا‬ ‫را رئیس دفترت منصوب نکن‪ .‬ما با شــرایطی در کشــور‬ ‫مواجه بودیم کــه به خاطــر مخالفت با یک فــرد‪ ،‬عزل‬ ‫شــدند‪ .‬نفوذ انجاســت‪ .‬نفوذ انجایی اســت که به خاطر‬ ‫مقاومت عالی ترین مقام نظام برای ماندن وزیر اطالعات‬ ‫که قرار اســت از نفوذ جلوگیری کند‪ ،‬مقام اجرایی کشور‬ ‫قهر می کنــد و می گوید ما که رفتیم خودتــان اداره کنید‬ ‫و بعــدش عالــم و ادم باید جمع شــوند که اقــا را بیاورند‬ ‫تا کشــور را اداره کنند‪ .‬الزم نیســت مثال هــای عجیب‬ ‫ادبیات‬ ‫رساهن‬ ‫بزنیم‪ .‬مثال های روشنی اســت که نیاز به شرح و تفسیر‬ ‫ندارد‪ .‬باید همه مراقب باشــیم‪ ...‬درباره همین سازمان‬ ‫صداوســیما اخیرا یک دســتگاه امنیتی ادعا می کند که‬ ‫اقای رئیس سازمان صداوسیما؛ شــما مراقب این خانم‬ ‫باش و نتیجه این تبادل این می شــود که رئیس سازمان‬ ‫مصاحبــه می کند و نهادهــای امنیتی کشــور را متهم به‬ ‫عملیات روانــی چندالیه علیه صداوســیما می کند‪ .‬الزم‬ ‫نیست برویم از تاریخ قاجار شــروع کنیم‪ .‬ما داریم درباره‬ ‫هفته پیش صحبت می کنیم‪».‬‬ ‫صفارهرندی در پاســخ گفت‪« :‬ما منکر این نیستیم‬ ‫که اتفاقاتی براســاس کژ تابی یا رفتار شخصیت هایی در‬ ‫مقاطعی صورت گرفته است‪ ...‬این می شود یک کار غلط‪،‬‬ ‫یا انتصاب غلطی که صورت می گیرد‪ ...‬این مربوط به نفوذ‬ ‫نیست‪ ،‬اینها خطای مدیریتی است یا گزافه گویی هایی که‬ ‫یک مسئول جایی حرفی می زند و بعد پشیمان می شود‪».‬‬ ‫چاشنی دروغ در رمانی هیجان انگیز‬ ‫بخشی از داستان فرار از کمپ ‪ ،۱۴‬دروغ است‬ ‫تفسیرصحیفهسجادیه‬ ‫بخش چها رم ‪ /‬ا ســتا د مهد ی‬ ‫قاسمی‬ ‫امــام ســجاد(ع)‬ ‫«حتــی‬ ‫می فرمایــد‪:‬‬ ‫انســان هایی که اهــل وهم‬ ‫و خیــال هســتند‪ ،‬پرنــده‬ ‫خیال شان نمی تواند خداوند‬ ‫را وصــف کند‪ ».‬یــک نکته‬ ‫مهــم این اســت کــه برخی‬ ‫معنــا می کنند که شــاید امام‬ ‫سجاد(ع) می خواهند اشــاره بفرمایند که از حقیقت و‬ ‫کنه صفات خداوند تبارک و تعالی‪ ،‬همه عاجزند؛ هیچ‬ ‫وهمی و هیچ پرنــده خیالی به ان اوج نخواهد رســید‪.‬‬ ‫برخی دیگر می گویند که خداوند هیچ گاه به وصف بشر‬ ‫درنمی اید مگر اینکه خداوند خودش را وصف نماید‪ .‬از‬ ‫ایات قران هم می توانیم به عنوان پشــتوانه این جمله‬ ‫امام ســجاد(ع) مطرح کنیم که البته یک دســته را در‬ ‫وصف خداوند تبــارک و تعالی اســتثنا می نماید؛ ایات‬ ‫‪ ۱۵۹‬و ‪ ۱۶۰‬ســوره مبارکه انعام‪ .‬خداوند تبارک و تعالی‬ ‫در این ســوره برای مخ َلصین مقاماتی ذکر می فرماید‪.‬‬ ‫می دانید که مخ َلصین جزو استثنائات عالم هستند؛ مثال‬ ‫یکی از استثنائات این است که شیطان گفته است من‬ ‫همه را گمراه می کنم اال مخ َلصین را‪ .‬دوم این است که‬ ‫سبحان الله عما یصفون؛ خداوند منزه از این است که‬ ‫به وصف دراید اال عبادالله المخ َلصین‪ .‬یعنی یک گروه‬ ‫می توانند خدا را وصف کننــد و انها بندگان «مخ َلص»‬ ‫خداوند هستند‪ .‬البته مخ َلص با ِ‬ ‫مخلص متفاوت است‬ ‫و فــرق اینها‪ ،‬تفاوت میان اســم فاعل و اســم مفعول‬ ‫است‪ِ .‬‬ ‫مخلص یعنی کســی که خودش را خالص کرده‬ ‫اما مخ َلص یعنی کسی که خداوند او را خالص گردانید‬ ‫و برای خود انتخاب کرده است‪ .‬مخ َلصین گروه خاصی‬ ‫هستند‪ .‬بی تردید می توان گفت که مخ َلصین در امت‬ ‫اســام‪ ،‬فقط محمد(ص) و ال او هســتند‪ .‬بنابراین با‬ ‫این ایه و این جملــه می توان به این نتیجه رســید که‬ ‫همه از وصف خداوند عاجزنــد‪ ،‬مگر بندگان مخ َلص‪.‬‬ ‫ما می بینیم که پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در دعاهای‬ ‫خود خداونــد را وصف می کنند‪ .‬علت این مســاله این‬ ‫است که خداوند به اولیای خود این اذن و اجازه را داده ‬ ‫که او را وصف کنند و این باب را تنها به روی انها گشوده‬ ‫است‪ .‬انها چیزهایی می بینند و معرفتی به خداوند دارند‬ ‫که می توانند ان طور که الیق خداوند است‪ ،‬او را وصف‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین این ایه‪ ،‬یک استثنا برای وصف خداوند‬ ‫تبارک و تعالی قائل است‪ .‬در جمله چهارم می فرماید‪:‬‬ ‫«ا ْبتَدَ َع ِب ُق ْد َر ِت ِه ا ْل َخ ْل َق ا ْب ِتداعا‪َ ،‬واخْ َت َر َع ُه ْم َعلى َم ِش ِ‬ ‫ِ‬ ‫یت ِه‬ ‫اخْ ِتراعــا‪ ».‬مرحوم اقا ســید علی خان مدنی در شــرح‬ ‫صحیفه سجادیه می گوید که ابتداع و اختراع هر دو در‬ ‫لغت به یک معناست اما در اصطالح متفاوتند‪ .‬خداوند‬ ‫ابتدا کــرد به خلقت نه بــه خاطر علت؛ علــت در اینجا‬ ‫به معنای نیاز است‪ .‬برخی می گویند که اصال خداوند از‬ ‫خلقتش هدفی ندارد؛ یعنی نیازی نداشت که خلق کند‬ ‫تا نیازش برطرف شود‪ .‬او غنی علی االطالق بود و خلق‬ ‫کرد‪ .‬اما اختراع کرد نه از نمونه چیزی؛ مثال دانشمندان‬ ‫نمونه پرواز پرندگان را دیدند و هواپیما را اختراع کردند‬ ‫اما خداوند از روی نمونــه چیزی را اختــراع نکرد بلکه‬ ‫بی نظیر و از عدم محض بود‪ .‬این به سبب قدرت خداوند‬ ‫و به مشیت او بود‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫تابستان امسال‪ ،‬نشــر چشــمه کتابی تحت عنوان‬ ‫«فرار از اردوگاه ‪ »۱۴‬منتشــر کرد؛ کتابی که روایتی است‬ ‫از «فرار اودیسه وار مردی از کره شمالی به سوی ازادی»‪.‬‬ ‫این کتاب که در فاصله کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید‪،‬‬ ‫داستان شین دونگ هیوک به عنوان تنها فردی است که‬ ‫موفق به فرار از زندان های رژیم پیونگ یانگ شده است‪.‬‬ ‫این کتاب سرگذشت فردی است که در مخوف ترین‬ ‫اردوگاه کار اجباری در کره شمالی یعنی اردوگاه ‪ ۱۴‬به دنیا‬ ‫امد و تنها انسانی است که توانسته از انجا بگریزد‪ .‬در این‬ ‫کتاب عالوه بر روایت سرگذشت او‪ ،‬تصویری غیر شعاری‬ ‫دربــاره کره شــمالی و اوضــاع نامســاعد انبــوه فراریان‬ ‫کر ه شــمالی به کره جنوبی روایت شــده کــه تکان دهنده‬ ‫اســت‪ .‬اینکه بســیاری از انها در مقابل جامعه پیشــرفته‬ ‫کره جنوبی شــوکه و از نظر روانی ویران می شوند‪ .‬اردوگاه‬ ‫ی است‬ ‫‪ ۱۴‬براساس اخبار سازمان ملل‪ ،‬یکی از اردوگاه های ‬ ‫که در ان «خانواده های خطرناک» نگهداری می شوند‪ .‬در‬ ‫انجا امکانات انسانی در سطح بسیار پایینی است و معموال‬ ‫کسی به میانســالی نمی رســد‪ .‬بلین هاردن ‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫امریکایی با جمع اوری انبوهی از اطالعــات و قرار دادن‬ ‫دونگ هیوک در محور روایت تالش کــرده که تصویری‬ ‫شفاف از این اردوگاه ارائه دهد‪ .‬این کتاب در سال ‪2012‬‬ ‫امار فروش باالیی را به خود اختصاص داد و به ‪ 27‬زبان زنده‬ ‫دنیا ترجمه شد‪ .‬این در حالی اســت که شخصیت واقعی‬ ‫این داستان در صفحه فیس بوک خود‪ ،‬ضمن عذرخواهی‬ ‫نوشته است که برخی از جز ئیاتی که در کتاب گفته و بلین ‬ ‫هاردن نوشته‪« ،‬دروغ» است‪ .‬شین در فیس بوک خود از‬ ‫عبارت «بسیار متاسفم» استفاده کرد و نوشت‪« :‬من برای‬ ‫همیشه می خواستم برخی چیزها را پنهان کنم که مربوط به‬ ‫گذشته ام می شود و با خودم می گفتم نگفتن برخی از وقایع‬ ‫خیلی مهم نیستند‪ .‬از تمام کسانی که مرا مورد حمایت قرار‬ ‫داده و به من اعتماد کردند بســیار سپاسگزاری کرده و در‬ ‫عین حال بسیار عذرخواهی می کنم‪».‬‬ ‫بلین هاردن در این کتاب می نویسد‪« :‬اردوگاه های‬ ‫زندانیان سیاسی کره شمالی دو برابر گوالگ های استالین‬ ‫و دوازده برابــر اردوگاه هــای نازی ها عمر دارنــد‪ .‬فرار از‬ ‫اردوگاه ‪ ،۱۴‬از طریق داســتان تکان دهنــده حبس و فرار‬ ‫شگفت انگیز شــین‪ ،‬اســرار تمامیت خواه ترین حکومت‬ ‫جهان را افشــا می کند‪ .‬این کتاب با تمرکز بر داستان این‬ ‫جوان شــگفت انگیز که در زندان امنیتی ترین کشور دنیا‬ ‫رشد کرده‪ ،‬اسرار مخفی این کشور را افشا می کند‪».‬‬ ‫عجز از توصیف خدا‬ ‫جامعه شناسی‬ ‫جدال بر سر نفوذ‬ ‫تفسیر ح یدث‬ ‫‪27‬‬ ‫رقابت چپ و راست‬ ‫سیاست‬ ‫یــک هفته بــه انتخابــات مجلس دهــم زمــان باقی مانده اســت ‪.‬‬ ‫لیســت های انتخاباتی منتشــر شــده و هر ائتالفی که قرار بوده صورت‬ ‫بگیرد سامان یافته است‪.‬از پنجشنبه هفته گذشــته تبلیغات انتخاباتی‬ ‫اغاز شــده و از فضــای موجود می تــوان فهمیــد که رقابــت اصلی میان‬ ‫اصالح طلبان و اصولگرایان است‪.‬‬ ‫اصالحطلبانواصول گرایانبرایورودبهپارلمان‬ ‫هفتماسفندماهبهرایمردمنیازمندهستند‬ ‫رقابتاسفند‬ ‫سیاست‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫انتخابات‬ ‫دوقطبیمی شود‬ ‫‪28‬‬ ‫اختالف میان اصالح طلبان‬ ‫بیشتر از اصولگرایان است‬ ‫بهروز نعمتی‬ ‫ناصر ایمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫جمعــه ای که در راه اســت بــرای سیاســت ایران‬ ‫حرف های زیــادی دارد؛ قرار اســت روی بوم سیاســت‬ ‫ایران نقــش تــازه ای انداخته شــود‪ .‬حاال بــه «دقایق‬ ‫ســازنده» رســیده ایم؛ درســت در همین لحظات است‬ ‫که اصالح طلبــان و اصولگرایان بعــد از زمانی طوالنی‬ ‫بدون هیچ واســطه ای بــاز رخ به رخ یکدیگر شــده اند‪.‬‬ ‫اگر چــه انهــا میهمانــی تــازه وارد همچــون «حامیان‬ ‫دولت مســتقر» هم دارند که چند ماهی اســت با تابلوی‬ ‫«اعتدالیــون» جایــی را در عرصه سیاســت ایران برای‬ ‫خود اختصــاص داده اند‪ .‬همــه اما می دانیــم که انچه‬ ‫هفتم اســفند به وقوع خواهد پیوســت بیــش از هر چیز‬ ‫دیگری یک رقابــت مهم اســت میــان اصالح طلبان و‬ ‫اصولگرایان و دقیقــا به همین دلیل هم هســت که این‬ ‫اعتدالیون که مصداق پارلمانتاریســتی اش را می توان‬ ‫علی الریجانــی و رهروان دانســت حاال خــود را موتلف‬ ‫اصالح طلبان بروز داده و دقیقا بر همین مبناســت که در‬ ‫ابتدای لیســت اصالح طلبان نام کاظم جاللی به چشم‬ ‫می ایــد و در انتهــای همان فهرســت نام بهــروز نعمتی‬ ‫خود نمایی می کند‪.‬‬ ‫دروغ نگفته ایم اگر همین جا رک و صریح اعالم کنیم‬ ‫دل اشوبه غریبی در هر دو جناح پدید امده است؛ یک سو‬ ‫برای ماندن دل اشوب است و یک سو برای امدن‪.‬‬ ‫حال اما وقــت تحلیل اســت؛ باید با رصد شــرایط‬ ‫پیرامونی دو جناح به این فکر کنیــم که هر یک‪ ،‬چگونه‬ ‫وارد این رقابت هیجان برانگیز می شوند و البته بر مبنای‬ ‫همان شرایط پیرامونی به پیش بینی و شبیه سازی مجلس‬ ‫دهم بپردازیــم و به این فکر کنیم که ایــن نقش تازه بوم‬ ‫سیاســت ایران شــبیه کدام دوران خواهد بــود‪ .‬ایا یک‬ ‫مجلس نهــم دیگر در راه اســت یا ان گونه کــه خیلی از‬ ‫دقایــق ســازنده در راه اســت؛ رقابتــی‬ ‫هیجان برانگیزدرهمینجمعهپیش روحرف های‬ ‫تازه ای برای سیاست ایران خواهد داشت‪ .‬شاید‬ ‫پیش بینیدورازواقعیتینباشد‪.‬شایدبشودحاال‬ ‫و در همین شرایط بگوییم پارلمان دهم نه شبیه‬ ‫مجلس نهم است و نه شبیه مجلس پنجم‪ .‬این‬ ‫مجلس پیش رو سه فراکسیون خواهد داشت‪.‬‬ ‫مولود هفتم اسفند یک پدیده منحصر به فرد در‬ ‫تاریخمعاصرایرانخواهدشد‪.‬‬ ‫اهل سیاست باور دارند مولود هفتم اسفند چهره ای شبیه‬ ‫مجلس پنجم دارد‪.‬‬ ‫بازماندگان!‬ ‫محمدرضــا عــارف و غالمعلــی‬ ‫حدادعادل اکنون دو سرلیســت‬ ‫اصلــی انتخابــات در تهــران‬ ‫هســتند‪ .‬هفتــم اســفندماه‬ ‫مشخص می کند که کدام یک از‬ ‫دو طیف اصالح طلب یا اصولگرا‬ ‫انتخابــات را به نفع خــود جهت‬ ‫می دهند‪ .‬بازگشت اصالح طلبان‬ ‫به انتخابات مجلس از مهم ترین‬ ‫وقایع این انتخابات است‪.‬‬ ‫رقابت سخت‬ ‫اصولگرایــان بایــد تمــام تالش شــان را بکننــد تا‬ ‫کرسی های پارلمان را به مدعیان تازه واگذار نکنند؛ حتی‬ ‫اگر طیفی از انها بــه اردوگاه رقیب کوچ کرده و بخواهند با‬ ‫ی را نشانه‬ ‫قبای انها وارد مجلس دهم شوند‪ .‬انها نکته مهم ‬ ‫گرفته اند‪ .‬حرف زدن در مورد معیشــت‪ ،‬اشتغال و اقتصاد‬ ‫درست همان چیزی اســت که دغدغه امروز مردم است‪.‬‬ ‫حاال که تحریم رفته و روزگار نو اغاز شــده نگاه این مردم‬ ‫بیش از همیشــه به سفره و جیبشــان دوخته شده‪ .‬مردم‪،‬‬ ‫مجلس حذف یارانه نمی خواهنــد‪ .‬این اما تنها یک کنایه‬ ‫است برای اینکه اصولگرایان می خواهند بگویند درد امروز‬ ‫مردم‪ ،‬بازگشت به حرف های دوران مجلس ششم نیست‪.‬‬ ‫درد امروز مردم قانون مطبوعات یا دغدغه هایی همچون‬ ‫جرم سیاسی نیست؛ این خواسته اهالی قدرت است‪ .‬اینجا‬ ‫که اصولگرایان ایســتاده اند جای مهمی از تاریخ است‪.‬‬ ‫دکتر غالمعلی حدادعادل اکنون در صدر فهرســتی است‬ ‫که باید همه حرفش این باشــد‪ .‬درســت اســت که حسن‬ ‫روحانی جامعه هدفش را طبقه متوســط انتخاب کرده اما‬ ‫در میانه همین بحث ها و حرف های انتخاباتی اصولگرایان‬ ‫که از فحوای ان می توان فهمید انها جامعه هدفشان طبقه‬ ‫ضعیف است یک پاشنه اشیل نمایان شده‪ .‬اصولگرایان‬ ‫نباید بــرای جلب حمایــت طبقه ضعیف‪ ،‬خواســت های‬ ‫طبقه متوســط را زیر ســوال ببرند‪ .‬روحانی حرف درستی‬ ‫می زند‪ ،‬کار درستی هم می کند اما این حرف درست و کار‬ ‫درست ناقص است‪ .‬او طبقه ضعیف را نایده گرفته است‪.‬‬ ‫اصولگرایان نباید برای رســیدن به رای طبقه ضعیف رای‬ ‫طبقه متوسط را از دســت بدهند‪ .‬اکنون در لیست ‪30‬نفره‬ ‫اصولگرایــان‪ ،‬اقتصاد خوانده هایــی حضــور دارنــد که‬ ‫می توانند این حرف ها را بزننــد‪ .‬غالمعلی حدادعادل که‬ ‫حاال هم در صدر فهرست اســت و هم سخنگوی ائتالف‬ ‫ی در نتیجه رقابت ایجاد شده میان اصالح طلبان‬ ‫نقش مهم ‬ ‫و اصولگرایان دارد‪ .‬او چهره معقولی از اصولگریان است‬ ‫که در انتخابات مجلس نهم‪ ،‬نفر اول تهران شده است‪ .‬او‬ ‫رقابتی ســخت با محمد رضا عارف خواهد داشت‪ .‬این اما‬ ‫همه واقعیت در مورد اصولگرایان نیست‪ .‬کار انها سخت‬ ‫اســت‪ .‬اکنون گفتمان غالب در جامعه‪ ،‬اعتدال اســت‪.‬‬ ‫همیشه هم این طور بوده که مجلس متمایل به دولت در‬ ‫هر دوره ای شانس بیشتری داشته است‪ .‬باید منتظر ماند و‬ ‫دید مردم چگونه با اصولگریان مواجه می شوند‪.‬‬ ‫دقایق سازنده در راه اســت؛ رقابتی هیجان برانگیز‬ ‫در همین جمعه پیش رو حرف های تازه ای برای سیاســت‬ ‫ایران خواهد داشــت‪ .‬شــاید پیش بینــی دور از واقعیتی‬ ‫نباشد‪ .‬شاید بشود حاال و در همین شرایط بگوییم پارلمان‬ ‫دهم نه شبیه مجلس نهم اســت و نه شبیه مجلس پنجم‪.‬‬ ‫این مجلس پیش رو سه فراکسیون خواهد داشت‪ .‬مولود‬ ‫هفتم اســفند یک پدیده منحصر به فــرد در تاریخ معاصر‬ ‫ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫این جریان در یک الک ســفت محافظه کاری فرو رفته و‬ ‫سخت است که دوباره کسی مانند سعید حجاریان فکر کند‬ ‫می تواند باز تئوری «چانه زنی از باال و فشار از پایین» را زنده‬ ‫کند‪ .‬دقیق تر بگوییم؛ اکنون اصالح طلبان فقط می توانند‬ ‫به یک بخش از ان تئوری فکر کنند؛ انجا که اورده شده‪:‬‬ ‫«چانه زنی از باال»‪ .‬از همین سطح تحلیل می توان درک‬ ‫کرد که ان پیکره اجتماعی سابق دیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬از همیــن بنــد دوم ایــن تحلیــل یــک نتیجــه‬ ‫ناامید کننــده بــرای اصالح طلبان حاصل شــده اســت‪.‬‬ ‫انها مدت هاست به حل مشکالت شــان با حاکمیت فکر‬ ‫می کنند‪ .‬مشکالتی که بخشی از ان مولود مجلس ششم‬ ‫است و بخش دیگرش میراث وقایع سال ‪ .88‬دیگر مسجل‬ ‫شــده که تئوری خروج از حاکمیت‪ ،‬جام زهری برای این‬ ‫جناح بوده که انها را تا پای فنای کامل پیش برده است‪ .‬در‬ ‫همین انتخابات انها از مدت ها پیش کمیته های رایزنی راه‬ ‫انداختند تا مبادا چهره های مهمشان رد صالحیت شوند‪.‬‬ ‫وقتی نتایج تایید صالحیت ها امد معلوم شد که ان کمیته‬ ‫و ان تالش ها راه به جایی نبرده اســت‪ .‬درست در همین‬ ‫مرحله بود که انها بازی را در ســطح دیگری دنبال کردند‪.‬‬ ‫نگاه شــان به پاستور دوخته شد و حســن روحانی‪ .‬اخرین‬ ‫روز بررســی صالحیت ها هم که به پایان رسید محمد باقر‬ ‫نوبخت رو به دوربین رسانه ها گفت‪« :‬رئیس جمهور تمام‬ ‫تالشش را کرد اما نتیجه نداد‪ .‬بیش از این هم نباید از اقای‬ ‫روحانی انتظار داشت»‪ .‬انها در تالش شان برای کاستن‬ ‫از میزان بی اعتمادی ها با حاکمیت تقریبا ناکام مانده اند‪.‬‬ ‫هر چه هست حاال انها یک فهرست انتخاباتی درست‬ ‫کرده اند‪ .‬یک فهرســت با چنــد خصوصیــت؛ اول اینکه‬ ‫چاره ای نداشته اند که هم حضور حامیان دولت را بپذیرند‬ ‫و هم حضور حامیان علی الریجانی‪ .‬پس این یک لیست‬ ‫اختصاصی یا مستقل نیست که محمد رضا عارف وعده ان‬ ‫را داده بود‪ .‬معنای این گزاره این اســت که اصالح طلبان‬ ‫فعال در ایــن مرحلــه از خواســته های اصیل خــود عبور‬ ‫کرده اند؛ برای انها فعال اجازه زیســت مهمتــر از هر چیز‬ ‫دیگری از جمله ارائه مانیفست های اصالح طلبی است‪.‬‬ ‫بر سر این لیست هم محمد رضا عارف نشسته است‪ .‬فردی‬ ‫که حتما با خواست های دو طیف از اصالح طلبان فاصله‬ ‫دارد‪ .‬عارف نه ان فردی است که کارگزارانی ها می خواهند‬ ‫و نه ان فردی که رادیکال های اصالح طلب می خواهند‪.‬‬ ‫واقعیت اما این اســت که حاکمیت فعال با جمیع شــرایط‬ ‫موجود از میان اصالح طلبان موجود و مدعی به محمد رضا‬ ‫عارف برای ورود به این سطح از قدرت مجوز داده است‪.‬‬ ‫اصالح طلبان دل اشوبه حیات سیاسی شان هستند‬ ‫و چنین اســت که حتی وقتی اندکی از بی شمارشان تایید‬ ‫صالحیت می شــوند باز بــه مانــدن فکــر می کنند‪ .‬پس‬ ‫می توان این تحلیل را هم داشت که انها به این انتخابات‬ ‫نه برای رســیدن به اکثریت که برای باز کردن جای پا در‬ ‫قدرت رسمی نگاه می کنند‪.‬‬ ‫اگر بنا بــر بحث روی این فهرســت باشــد می توان‬ ‫این گونه هــم تحلیل کرد کــه وجود چهره های نا اشــنا‪،‬‬ ‫ائتالف بی مبنا با کسانی که خواست های سیاسی متفاوت‬ ‫با اصالح طلبان دارند و نیز بودن کســی در صدر لیســت‬ ‫که حتی بخش هایی از تصمیم ســازان اصالح طلب با او‬ ‫مشــکالتی دارند پاشنه اشیل فهرســت ‪ 30‬نفره متعلق به‬ ‫اصالح طلبــان اســت‪ .‬محمد رضا عارف حــاال تنها امید‬ ‫اصالح طلبانی است که تا همین چند ماه پیش به او طعنه‬ ‫می زدند که فقط در نهایت می تواند یک رئیس فراکسیون‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫اصالح طلبان بازگشته اند؛ با امید و ارزوهای فراوان‪،‬‬ ‫شرایط انها اما انچنان هم که تصور می شود خوب نیست‬ ‫و این گزاره هم اصال یک تصور و تفسیر جناحی نیست‪.‬‬ ‫حال انها خوب نیست چرا که‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهره های مهمی از انان جواز ورود به این رقابت‬ ‫مهم را دریافــت نکرده اند‪ .‬اکنون انها در مرحله نخســت‬ ‫به نیروهایی رســیده اند کــه تا کنون هیچ کنش سیاســی‬ ‫نداشته اند و فقط شاید حرف ها و قبایشان به اصالح طلبان‬ ‫شبیه باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬علی رغم انکه گفته می شود اصالح طلبان دارای‬ ‫یک بدنه اجتماعی وسیع هستند اما واقعیت این است که‬ ‫پیکره عمومی انها مدت هاست که ان چسبندگی سابق را‬ ‫ندارد‪ .‬معنای این سخن ان است که اصالح طلبان با یک‬ ‫بدنه اجتماعی چند پــاره مواجهند که در تمــام مدت عمر‬ ‫دولت یازدهم به وضوح عیان شــده و حاضر نیستند برای‬ ‫این جناح هزینه بدهند‪ .‬به دیگر سخن اینکه نخبگان و بدنه‬ ‫رقابت در پایتخت‬ ‫پارلمان‬ ‫‪29‬‬ ‫پارلمان‬ ‫اهمیت لیستی رای دادن‬ ‫هفته گذشته در اردوگاه اصولگرایان چه گذشت؟‬ ‫‪2‬‬ ‫اصولگرایان که از چند ماه تالش های گســترده ای‬ ‫برای وحدت در جناح انجام داده بودند به فهرستی متوازن‬ ‫رســیده اند و هفته گذشــته روزهای مهمی را پشــت ســر‬ ‫گذاشتند‪ .‬انها در اســتانه برگزاری انتخابات هفتم اسفند با‬ ‫یک لیست ‪ 30‬نفره متشکل از طیف های مختلف اصولگرا‬ ‫تبلیغات انتخاباتی انجام می دهند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪30‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫نهضت انصراف‬ ‫در مهمتریــن تحــول در ایــن جناح هفته گذشــته‬ ‫چهره های متعددی از اصولگرایان به نفع لیســت منتشر‬ ‫شــده انصراف دادند‪ .‬پیش از این اعالم انصراف ها هفته‬ ‫گذشــته حدادعادل بــا تشــریح جزییات جلســه ائتالف‬ ‫اصولگرایــان گفتــه بــود‪« :‬در این جلســه ضمــن تایید‬ ‫مجدد فهرســت واحد اصولگرایان و تشــکر از کسانی که‬ ‫با درک شــرایط موجود انصراف دادند از دیگر نامزدهای‬ ‫جریان اصولگرایی که در لیســت نیســتند خواسته شد تا‬ ‫برای حفظ وحــدت به نفع لیســت واحد تهــران انصراف‬ ‫دهند‪ ».‬در یک نمونه از این انصراف ها‪17 ،‬عضو جمعیت‬ ‫وفاداران انقالب اســامی با صدور بیانیه ای از انصراف‬ ‫تمامی نامزدهای خــود در حــوزه انتخابیه تهــران به نفع‬ ‫فهرســت ائتالف اصولگرایان خبر داد‪ .‬در بخشی از این‬ ‫بیانیه که بــه امضای عباس شــیبانی دبیــرکل این حزب‬ ‫رســیده‪ ،‬امده اســت‪« :‬در جریان انتخابات دهمین دوره‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬این جمعیت هفده نفر از اعضای‬ ‫خود را شایســته ورود به انتخابات در حــوزه تهران‪ ،‬ری و‬ ‫شــمیرانات می دانســت که باتوجه به برنامه اصولگرایان‬ ‫برای رسیدن به فهرست واحد نامزدهای انتخابات‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه رسید که تنها ســه نفر از میان این افراد را به عنوان‬ ‫نامزدهای نهایی جهت درج در فهرســت انتخاباتی ورود‬ ‫به مجلس شورای اســامی معرفی کند‪ .‬معیار انتخاب و‬ ‫معرفی کاندیداها در این جمعیت توانایی‪ ،‬تخصص و تعهد‬ ‫بوده است‪ .‬نظر این جمعیت مفید بودن حضور این عزیزان‬ ‫در جایگاه قانونگذاری مجلس شورای اسالمی در صورت‬ ‫صالحدید و انتخاب مردم شریف حوزه تهران بود اما به رغم‬ ‫تمام شــرایط مورد تاکید نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬باتوجه به اینکه این جمعیت تحقق اهداف انقالب‬ ‫از سوی هر شــخص یا گروه را که دارای شایستگی های‬ ‫الزم بوده و بتوانــد از عهده این مســئولیت براید بر منافع‬ ‫شخصی و جمعی خود ترجیح می دهد و در این زمان به نظر‬ ‫می رسد بیش از هر چیز وحدت و یکپارچگی اصولگرایان‬ ‫است که می تواند راه را برای شکل گیری مجلسی انقالبی‬ ‫و ارزشی هموار کند‪».‬‬ ‫در تحولی دیگر در این مورد سید محمد حسینی وزیر‬ ‫سابق ارشاد هم گفته است‪«:‬بنده کاندیدای تهران بودم اما‬ ‫وقتی در لیست تهران ائتالف اصولگرایان قرار نگرفتم‪ ،‬در‬ ‫حمایت از لیست ائتالف حوزه انتخابیه خود را به رفسنجان‬ ‫تغییر دادم‪ ».‬گفتنی اســت محمد حســینی در دوره پنجم‬ ‫نماینده مردم رفسنجان در مجلس شــورای اسالمی بود‪.‬‬ ‫همزمان رئیس ســابق دانشــگاه تربیت مدرس هم به نفع‬ ‫لیست اصولگرایان انصراف داد‪ .‬بیژن رنجبر‪ ،‬رئیس سابق‬ ‫دانشــگاه تربیت مدرس در این مورد گفته است‪« :‬بنده در‬ ‫حمایت از لیســت واحد ائتالف اصولگرایــان در تهران از‬ ‫کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسالمی انصراف‬ ‫دادم‪ ».‬در تحولی دیگر در این مــورد ابراهیم کارخانه ای‬ ‫عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم‬ ‫هم از انصراف خود از کاندیداتــوری در انتخابات مجلس‬ ‫دهم به نفع فهرست ائتالف اصولگرایان خبر داد‪ .‬علیرضا‬ ‫خجسته پور‪ ،‬دبیر جامعه اسالمی مهندسین استان تهران‬ ‫هم به نفع فهرســت ائتــاف اصولگرایان در تهــران‪ ،‬از‬ ‫کاندیداتوری انتخابات مجلس شــورای اسالمی انصراف‬ ‫داد‪.‬‬ ‫این کاندیــدای اصولگرای انتخابــات مجلس دهم‬ ‫گفته است‪« :‬به نفع لیســت نهایی ائتالف اصولگرایان از‬ ‫کاندیداتوری مجلس دهم انصراف دادم‪».‬‬ ‫در تحولی دیگر سید علی ریاض‪ ،‬سخنگوی انجمن‬ ‫اسالمی پزشکان ایران و نامزد اصولگرای انتخابات مجلس‬ ‫دهم‪ ،‬اظهار داشــت‪ « :‬اساســا بررســی های انجام شده‬ ‫در شــورای مرکزی ائتالف اصولگرایــان و تعهدی که به‬ ‫ان دارم‪ ،‬انصــراف خــود را از حضــور در انتخابات اعالم‬ ‫می کنم‪».‬‬ ‫همزمان داوود پرچمــی‪ ،‬نامزد اصولگرای انتخابات‬ ‫مجلــس دهم‪ ،‬با اعــام اینکه بــرای حمایــت از ائتالف‬ ‫اصولگرایــان از نامــزدی در انتخابات مجلــس انصراف‬ ‫دادم‪ ،‬اظهار داشــت‪« :‬در شرایط حساســی قرار داریم و‬ ‫الزم است که نیروهای جبهه اصولگرا از وحدت برخوردار‬ ‫باشــند و براســاس وحدت عمل کنند‪ ».‬وی با بیان اینکه‬ ‫در لیســت اولیه ائتالف اصولگرایان قرار داشتم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪« :‬دوستان ما در شورای ائتالف با لطف خود من را در‬ ‫لیست اولیه نامزدهای اصولگرا برای انتخابات قرار دادند‬ ‫اما در بررسی های نهایی به این نتیجه رسیدند که در لیست‬ ‫نهایی حضور نداشته باشم‪.‬در شرایط فعلی که حفظ وحدت‬ ‫اولویت اصلی جبهه اصولگرایی است‪ ،‬ضمن انصراف خود‬ ‫از ادامه راه حمایت خود را از لیست نهایی اعالم می کنم و‬ ‫امیدوارم اتحاد کنونی اصولگرایان تا شب انتخابات حفظ‬ ‫شود‪».‬‬ ‫پارلمان‬ ‫مساله قم‬ ‫مواضع اصولگرایان‬ ‫اما هفته گذشته چهره های لیســت اصولگرایان در‬ ‫سخنرانی ها و مصاحبه هایی به تشــریح دیدگاه های خود‬ ‫پرداختند‪ .‬از مجموع این دیدگاه ها بر می اید که اصولگرایان‬ ‫همچنان که در شعارهایشــان اعالم کرده اندبیشتر از هر‬ ‫چیزی در پی حل مشکالت معیشتی مردم هستند‪ .‬انها در‬ ‫صدر اظهارنظرهایشان توجه به این مساله را قرار داده اند‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه حســین مظفــر‪ ،‬عضــو ائتالف‬ ‫اصولگرایان با اشــاره بــه نقط قوت و ضعــف مجلس نهم‬ ‫گفت‪« :‬اصولگرایان از تجربه مجلس نهم در مجلس اینده‬ ‫بهره خواهند برد‪».‬‬ ‫ایــن نماینده مجلــس عدم انســجام الزم از ســوی‬ ‫اصولگرایان در مجلس نهــم را از ضعف های این مجلس‬ ‫برشمرد و گفت‪« :‬عدم انسجام اصولگرایان‪،‬پراکندگی و‬ ‫اختالف سلیقه ای در بین این طیف در مجلس ایجاد کرد و‬ ‫باعث پراکندگی ظرفیت ها شد‪».‬مظفر تصریح کرد‪« :‬هر‬ ‫گروهی باید به صورت کالن بیندیشــد و در مبانی و اصول‬ ‫با همدیگر تفاهم کند‪ .‬ممکن است هم اصولگرایان و هم‬ ‫اصالح طلبان در مسائل جزئی با هم اختالف داشته باشند‬ ‫زیرا همه یکسان نیستند‪ .‬مهم این است که جهت گیری ها‬ ‫مورد وفاق و اتفاق وحدت باشد و مسائل فردی و سلیق ها ی‬ ‫در مسیر مصالح ملی حل شود‪».‬‬ ‫در اظهارنظــری دیگر سیدمســعود میرکاظمی گفته‬ ‫است ‪« :‬دولت به دنبال حاکمیت جریان خاصی در مجلس‬ ‫است که نگاه به بیرون داشته باشند‪ .‬سناریوی دشمن این‬ ‫اســت که اقتصاد ما به خارج وابسته شــود و در حوزه های‬ ‫سیاســی و فرهنگی حرکت هایی در داخــل صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬کشوری که بدهکار باشــد و رشد علمی اش متوقف‬ ‫شــود و جوانان را در ان به حساب نیاورند نوعی خطر است‬ ‫که انقالب اسالمی را تهدید می کند‪».‬‬ ‫وی با طرح این پرسش که چرا برخی به دنبال عوض‬ ‫کردن مجلس هســتند؟ گفت‪« :‬ایا مجلــس نهم با دولت‬ ‫تاکنون همراهی نکرده اســت؟ با وجود اینکه نقدهایی به‬ ‫برجام داریم ظــرف ‪ 18‬دقیقه برجــام در مجلس تصویب‬ ‫شد‪ .‬چرا می خواهند مجلس عوض شود و دنبال چه چیزی‬ ‫هستند؟ ایا می خواهند دولت منتقد نداشته باشد؟»‬ ‫میرکاظمی تصریح کرد‪« :‬به محــض اینکه از دولت‬ ‫یازدهم انتقاد می شــود انها بــه دولت قبــل برمی گردند‪،‬‬ ‫اما ماه عســل دولت تمام شده و سه ســال فرمان سیاسی‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫علی الریجانی در شهر قم مورد‬ ‫حمایت جامعه مدرسین قرار‬ ‫گرفته و نام او در میان نامزدهای‬ ‫معرفی شده این تشکل روحانی‬ ‫دیده می شود‬ ‫غالمعلی حدادعادل از‬ ‫اصولگرایانی که نام شان در‬ ‫فهرست قرار ندارد خواسته‬ ‫است که انصراف دهد‬ ‫سیاست‬ ‫اما یکــی از نکات قابــل توجه در مورد لیســت های‬ ‫انتخاباتی اصولگرایــان‪ ،‬وضعیت نامزدهای قم اســت‪.‬‬ ‫در این شــهر هفته گذشــته جامعه مدرســین یک لیست‬ ‫انتخاباتی منتشــر کرده اســت‪ .‬این لیست شــامل اقایان‬ ‫«علی الریجانی‪ ،‬حجت االســام محمدرضا اشــتیانی و‬ ‫حجت االسالم علی بنایی» است‪ ،‬اما با نظر نامساعد جبهه‬ ‫پایداری در این شهر مواجه شد‪.‬‬ ‫حتی هفته گذشــته شــایعه ای از ســوی هواداران‬ ‫جبهه پایداری در فضای مجازی منتشــر شــد که ایت الله‬ ‫محمد یــزدی دبیر کل جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم‪،‬‬ ‫از لیســت مورد نظر جبهــه پایداری تحت عنــوان ائتالف‬ ‫اصولگرایــی حمایت کرده اســت کــه با بــاال گرفتن این‬ ‫شــایعات‪ ،‬ســایت رســمی جامعه مدرســین حوزه علمیه‬ ‫قم‪ ،‬مطلبــی را در خصوص حمایــت جامعه مدرســین از‬ ‫کاندیداتوری اقایان «الریجانی‪ ،‬اشتیانی و بنایی» اعالم‬ ‫و عکس سه کاندیدای مورد نظر خود را در کنار این مطلب‬ ‫منتشــر کرد‪ .‬همزمــان حجت االسالم و المســلمین علی‬ ‫ابراهیمی رئیس دفتــر جامعه مدرســین حــوزه علمیه‪ ،‬در‬ ‫گفت و گویی‪ ،‬انتشار برخی شــایعات در فضاهای مجازی‬ ‫از جمله تلگــرام و‪ ...‬مبنی بر اینکــه ایت الله محمد یزدی‬ ‫دبیر کل جامعه مدرسین‪ ،‬بر خالف لیست ارائه شده جامعه‬ ‫مدرسین «شامل اقایان الریجانی‪ ،‬اشتیانی و بنایی» برای‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه استان‬ ‫قم‪ ،‬از لیست جبهه پایداری که با پرچم ائتالف اصولگرایی‬ ‫به میدان امده است را نادرست و غیرواقعی خواند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرســش که شایعاتی که امروز در‬ ‫فضای مجازی متشر شــده‪ ،‬مبنی بر اینکه ایت الله یزدی‬ ‫بر خالف نظر جامعه مدرسین‪ ،‬از لیست جبهه پایداری که‬ ‫تحت عنوان ائتالف اصولگرایی منتشر شده حمایت کرده‪،‬‬ ‫صحت دارد یا خیر؟ گفت‪ :‬نخیر‪ ،‬صحت نــدارد؛ حاج اقا‬ ‫(ایت الله یزدی) گرچه خودشان در جلسه نهایی برای بستن‬ ‫لیست انتخاباتی مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه‬ ‫قم حضور نداشــتند‪ ،‬منتها فرمودند باتوجه به اینکه جلسه‬ ‫ما رســمی بوده و رای گیری هم به صورت قانونی و رسمی‬ ‫و با نصاب کامل انجام شــده‪ ،‬من کامال به این رای گیری‬ ‫احترام می گذارم‪.‬‬ ‫در اظهارنظری دیگــر در این مورد حجت االســام‬ ‫سیدمحمد غروی عضو جامعه مدرسین قم در ارزیابی میزان‬ ‫موفقیت کاندیداهــای جبهه پایداری و طیــف الریجانی‬ ‫در انتخابات اتی مجلس شــورای اسالمی گفت‪« :‬جبهه‬ ‫پایــداری همچون ســایر گروه هــای سیاســی باالخره در‬ ‫زمینه فعالیت های انتخاباتی یک کارهایی انجام می دهد‬ ‫اما اقای الریجانی کاندیدای جامعه مدرســین اســت و از‬ ‫جایگاه خاصی هم بین مراجع قم‪ ،‬بزرگان و خواص و حتی‬ ‫مردم عادی کــه افراد معتدلی هســتند‪ ،‬برخــوردار بوده و‬ ‫اصال صحیح نیســت که فعالیت های انتخاباتی این دو را‬ ‫با هم قیاس کنیم چراکه این قیاس مع الفارق است‪ .‬اقای‬ ‫الریجانی در مورد برنامه های انتخاباتی در شهر قم حساب‬ ‫جداگانه ای دارد اما جبهه پایداری کــه عمر زیادی هم از‬ ‫زمان تشکیل ان تاکنون نمی گذرد نمی تواند با کاندیدایی‬ ‫که در لیســت جامعه مدرســین قــرار دارد قابل مقایســه‬ ‫باشد‪».‬مدرس حوزه و استاد دانشــگاه یاداورشد‪ :‬البته هر‬ ‫گروهی می تواند برای خود فعالیت کند ولی معموال در قم‬ ‫اینطور بوده که اگر جامعه مدرسین کاندیداهایی را معرفی‬ ‫می کرد دیگران هم در این مورد حریم نگه می داشــتند اما‬ ‫متاسفانه وضعیت جبهه پایداری همین است که می بینید‬ ‫و قبل از این هم دیده اید‪ » .‬در تحولــی دیگر در این مورد‬ ‫حزب موتلفه اسالمی از کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه‬ ‫علمیه قم در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسالمی در‬ ‫استان قم اعالم حمایت کرد‪ .‬این در حالی است که جبهه‬ ‫پایداری ائتالف اشتیانی‪ ،‬ذوالنور و امیرابادی حمایت کرده‬ ‫و یامین پور نیز در حمایت از این لیست انصراف داده است‪.‬‬ ‫و اقتصــادی کشــور در دســت دولت بــوده و بایــد درباره‬ ‫عملکردشان توضیح بدهند‪ ».‬کاندیدای انتخابات مجلس‬ ‫دهم با طرح این پرسش که ایا دولت درباره اقتصاد مقاومتی‬ ‫کاری کرده است؟ تصریح کرد‪« :‬در حوزه اقتصاد مقاومتی‬ ‫ابتدا باید اعتماد و باور وجود داشته باشد‪ .‬اقتصاد مقاومتی‬ ‫جنگ اراده هاست و اگر اراده ای سست باشد و نگاهش به‬ ‫دست دیگران باشــد هیچ وقت در اقتصاد مقاومتی موفق‬ ‫نخواهد بود‪ ».‬در اظهارنظری دیگر محمد سلیمانی گفته‬ ‫است‪« :‬امروز اقتصاد کشور در مرحله رکود قرار دارد که در‬ ‫مجلس دهم باید برنامه ریزی مناسبی در جهت خروج از رکود‬ ‫و ایجاد اشتغال برای جوانان انجام شود‪».‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه در حوزه فرهنگی باید اقدامات مناســبی در مجلس‬ ‫دهم انجام شود‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬رشــد علمی کشور که در‬ ‫سال های اخیر روندی پرشتاب داشــت‪ ،‬کاهش یافته که‬ ‫باید اقداماتی در این راستا انجام شــود تا به جایگاه علمی‬ ‫ گذشته و حتی باال تر از ان برسیم‪ ».‬سلیمانی افزود‪« :‬باید‬ ‫در بخش های مختلفی همچون خدمات‪ ،‬روابط خارجی‪،‬‬ ‫و ســاماندهی بانک ها اقدامات مناســبی در مجلس دهم‬ ‫انجام شــود‪ ».‬در تحولی دیگر دبیرکل حزب موتلفه که از‬ ‫نامزدهای انتخبات اســت گفته‪« :‬طبــق اخبار موثقی که‬ ‫داریم تجار ایرانی برای جابجایی پول و انتقال ان از داخل‬ ‫به خارج و بالعکس مشکالتی دارند‪.‬‬ ‫افرادی که درون فهرســت هســتند ادعــا ندارند که‬ ‫بهترین ها هستند چه بسا افرادی که خارج از فهرست باشند‬ ‫به مراتب صالحیت بیشــتری از امثال بنده داشته باشند‪،‬‬ ‫اما نتیجه رایزنی ها این شــد و این فهرســت محصول کار‬ ‫جمعی ده ها شــخصیت و چندین حزب و تشکل اصولگرا‬ ‫است‪ ».‬راهبرد یک صدا و یک فهرست اکنون یک گفتمان‬ ‫مشترک تشکیالتی اصولگرایان شــده است‪ .‬کسانی که‬ ‫خارج از این گفتمان بخواهند عمل کنند‪ ،‬باتوجه به تجربه‬ ‫سال ‪ 92‬اصولگرایان داوری خوبی نسبت به انها نخواهند‬ ‫داشــت‪ .‬در این میان اما یک نکته مهم به عنوان پاشــنه‬ ‫اشیل اصولگرایان مطرح شده است‪ .‬در چند روز اخیر برخی‬ ‫حزب های اصول گرا عنوان می کنند که از این لیســت ‪30‬‬ ‫نفره گزینش خواهند کرد و ممکن است افراد دیگری خارج‬ ‫از ائتالف را برای نوشتن در برگه های رای انتخاب خواهند‬ ‫کرد‪ .‬این حتما موجب شکست ارا ان هم در شرایطی بشود‬ ‫که رقیب تالشــی گسترده را برای رســیدن به کرسی های‬ ‫پارلمان اغاز کرده است‪ .‬این بر اهمیت لیستی رای دادن‬ ‫اصولگرایان می افزاید چراکه اصالح طلبان دقیقا این کار‬ ‫را خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫پارلمان‬ ‫اختالف میان اصالح طلبان‬ ‫بیشتر از اصول گرایان است‬ ‫گفت وگویمثلثباناصرایمانی‬ ‫سیاست‬ ‫‪32‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫امید کرمانی ها‬ ‫خبرنگار‬ ‫اقای ایمانی! برای شــروع بفرماییــد که ارایش‬ ‫سیاسی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای‬ ‫اسالمی را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫در یــک تعریف کلــی ســه قطــب در انتخابات‬ ‫پیش رو داریم‪ ،‬اما در یــک تعریف جزئی تر می توان گفت‬ ‫تعــداد قطب هــا می تواند به پنج عــدد برســد‪ .‬در تعریف‬ ‫کلــی‪ ،‬قطب ها شــامل «اصولگراهــا با همــه طیف ها و‬ ‫لیست های مختلف شان»‪« ،‬اصالح طلبان با همه طیف ها‬ ‫و لیســت های مختلف شــان» و «مســتقل ها» هستند‪.‬‬ ‫مستقل ها عمدتا از شــهرهای کوچک تر ممکن است به‬ ‫مجلس بیایند که گرایش پررنگ جناحی ندارند و بیشتر به‬ ‫لحاظ معادالت منطقه ای به خانه ملت راه می یابند‪ .‬البته‬ ‫بعدا گرایش های جناحی نیز پیدا می کنند‪ .‬تقســیم بندی‬ ‫جزئی مربوط به کالنشهرها‪ ،‬خاص تهران است که شاهد‬ ‫ دولیست ائتالف بزرگ و صدای ملت از جریان اصولگرا‪،‬‬ ‫ دو گرایــش اصالح طلبی و حامیــان دولت و مســتقل ها‬ ‫خواهیم بود‪ .‬البته اگر اصالح طلبــان و حامیان دولت در‬ ‫انتخابات مجلس شــورای اســامی دو لیســت جداگانه‬ ‫ندهند‪ ،‬بعد از انتخابات مجلس شــورای اسالمی هر یک‬ ‫مشــی و رویکرد سیاســی خود را دنبال می کنند و هرچه به‬ ‫انتهای دوره ریاست جمهوری اقای روحانی پیش می رویم‬ ‫و انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم نزدیک می شویم‬ ‫اختالفات انها عمیق تر‪ ،‬بارزتر و جدی تر خواهد شد‪.‬‬ ‫صدای ملت را جزو اصولگراها نامیدید‪ .‬بفرمایید‬ ‫‪3‬‬ ‫ناصر ایمانی معتقد اســت‪:‬‬ ‫«احتمــال اینکــه در تهــران‬ ‫اصالح طلبــان موقعیت شــان‬ ‫مناســب تر از اصولگرایان باشد‬ ‫زیــاد اســت ولــی در کل مجلس‬ ‫اینگونه نخواهد بود‪ ».‬وی احتمال‬ ‫ریاست عارف بر مجلس اینده را منتفی می داند و از بین‬ ‫الریجانی و حدادعادل‪ ،‬موقعیت برتــر را به الریجانی‬ ‫می دهد؛ چون بر این باور اســت کــه الریجانی قدرت‬ ‫تعامل و انعطاف بیشتری در کار با غیر اصولگرایان دارد‪.‬‬ ‫ایا این لیســت‪ ،‬همان فهرســت اقای الریجانی‬ ‫است که قرار بود با نام رهروان به رقابت انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی بیاید و امروز به صدای‬ ‫ملت تغییر نام داده است؟‬ ‫نامزدهای فهرست صدای ملت دو دسته هستند ؛‬ ‫یک گروه کســانی مثل اقایان حســن ســبحانی و حسن‬ ‫غفوری فرد که اگر در لیســت ائتالف بــزرگ اصولگرایان‬ ‫قرار می گرفتند‪ ،‬می پذیرفتند‪ .‬در واقع این دســته افرادی‬ ‫هستند که به لیست ائتالف بزرگ اصولگرایان راه نیافتند و‬ ‫در خواست انها را هم برای انصراف از عرصه کاندیداتوری‬ ‫اجابت نکردند‪ .‬بنابراین به لیست صدای ملت رجوع کردند‪.‬‬ ‫گروه دوم کســانی مثــل اقایان مطهــری و کاظم جاللی‬ ‫هستند که نمی خواستند و تمایل نداشتند در لیست ائتالف‬ ‫بزرگ اصولگرایان قرار بگیرند‪ .‬به نظر من نمی شود صدای‬ ‫ملت را لیســت اقای الریجانی دانســت چون نامزدهایی‬ ‫همچون اقایان حســن ســبحانی و الیاس حضرتی جز و‬ ‫طیف اقای الریجانی نیســتند‪ .‬در واقع نامزدهای حاضر‬ ‫در فهرســت صدای ملت ترکیبــی از نیروهای طیف اقای‬ ‫الریجانی‪ ،‬نامزدهای قرار نگرفته در لیست اصولگرایان و‬ ‫کسانی با تیپ فکری اقای مطهری هستند‪ .‬در این فضا اگر‬ ‫رهروان والیت می خواست لیست دهد راه به جایی نمی برد‪.‬‬ ‫کسانی که در فهرست ائتالف بزرگ اصولگرایان قرار دارند‬ ‫ممنوع هستند که در فهرســت دیگری قرار گیرند‪ .‬فرض‬ ‫شــود مثال رهروان والیت می خواســت دکتر توکلی را در‬ ‫لیست خود قرار دهد او راضی نبود چون اصولگرایان گفته‬ ‫بودند که او فقط باید در لیست ائتالف بزرگ باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫از این جهت دست شان بســته بود و نمی توانستند ‪ 30‬نفر‬ ‫لیست دهند‪ .‬دوم انکه کسانی که چهره و امکان رای اوری‬ ‫داشته باشند حاضر نبودند در طیف اقای الریجانی تعریف‬ ‫شــوند‪ .‬در این شــرایط چند نفر دیگر باقی می ماندند که‬ ‫رهروان می خواســت از میان انها لیست انتخاباتی ببندد‪.‬‬ ‫پس محدودیت افراد داشــتند و تصمیم درستی گرفتند و‬ ‫اعالم کردند لیست نمی دهند‪ .‬نمی توانستند لیست بدهند‪،‬‬ ‫مگر انکــه ‪ 5‬تا ‪ 10‬نامــزد را تحت عنوان رهــروان معرفی‬ ‫می کردند که دیگر اسمش لیست نمی شد‪.‬پس منصرف‬ ‫شدند و افراد خود را در لیست های مختلف همچون صدای‬ ‫ملت قرار دادند‪.‬‬ ‫در مقام تحلیل‪ ،‬ایا می توانیم شرایط انتخابات‬ ‫هفتم اســفند را با انتخابات خرداد ‪ 92‬مقایســه‬ ‫کنیم؟‬ ‫مولفه های انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات‬ ‫مجلس در میان مردم متفاوت اســت‪ .‬کارکردهای اشتباه‬ ‫پارلمان‬ ‫موجودیت کرد؛ یکی منسوب به جامعه مدرسین‬ ‫حــوزه علمیه قــم و دیگری منســوب بــه جبهه‬ ‫پایداری‪ .‬این ماجرا را چگونه تحلیل می کنید؟‬ ‫اجــازه بدهیــد گســترده تر در ایــن مــورد حرف‬ ‫بزنم‪ .‬اوال من قبول نــدارم که پایداری ‪ 50‬درصد لیســت‬ ‫ائتالف بزرگ اصولگرایان در حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫شمیرانات و اسالمشــهر را در اختیار دارد‪ ،‬بیشتر نظرم به‬ ‫دیدگاه اقای حدادعادل شبیه است و دلیلش هم این است‬ ‫که فکر می کنم نباید به همه کســانی کــه در دولت اقای‬ ‫احمدی نژاد به نوعی مســئولیت داشتند برچسب پایداری‬ ‫زد‪ .‬معتقدم تعــداد نامزدهای جبهه پایــداری کمتر از ‪50‬‬ ‫درصد لیست تهران اســت‪ .‬ثانیا احتمال انکه پایداری در‬ ‫حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات و اسالمشهر لیست‬ ‫جداگانه دهد خیلی ضعیف است چون در این دوره از ماه ها‬ ‫پیش تالش زیادی شــد که جبهه پایداری به تعهداتی که‬ ‫دارد تمکین کنــد‪ .‬از طرف دیگر تعــداد نامزدهای جبهه‬ ‫پایداری در فهرست ائتالف نسبت به سایر سالیق اصولگرا‬ ‫خوب است و هیچ دلیلی ندارد که بیاید بازی را به هم بزند‬ ‫چون می داند اگــر بازی را بــه هم بزند بیشــتر به ضررش‬ ‫می شــود تا انکه نفعی برایش داشته باشــد‪ .‬درباره قم هم‬ ‫باید بگویم اوال تعجب می کنم که جامعه مدرســین برای‬ ‫انتخابات مجلس شورای اســامی لیست داد‪.‬این اقدام‬ ‫صحیح نبود شــاید به نوعی منع مرحوم امام را هم داشت‪.‬‬ ‫لیســت دادن جامعه مدرســین برای انتخابــات خبرگان‬ ‫رهبری فرق می کند ولی برای مجلس شــورای اســامی‬ ‫این کار مقداری مشــکل داشت‪ .‬ثانیا چه ضرورتی داشت‬ ‫جامعه مدرســین بخواهد در قم از نامــزدی حمایت کند‪.‬‬ ‫ثالثا اصولگرایان چرا اقای الریجانی را در فهرســت خود‬ ‫نگذاشتند؟ دلیلش مشخص است اقای الریجانی از چند‬ ‫ماه پیش گفت نمی خواهم در لیســت اصولگراها باشم‪،‬‬ ‫اقای الریجانی خود را یکی از گزینه های اصلی ریاســت‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫یکی از سران نظام یعنی اقای‬ ‫روحانی اصالح طلب است و اینکه‬ ‫ دو نفر از روسای قوای سه گانه‬ ‫اصالح طلب بشوند ممکن نیست‬ ‫چون هنوز اصالح طلبان به این‬ ‫پایگاه قدرت در نظام نرسیدند‬ ‫اقای الریجانی قدرت انعطافش‬ ‫زیاد است و کسی که قدرت مانور‬ ‫و انعطافش باال باشد می تواند‬ ‫با همه تعامل کند بنابراین امکان‬ ‫ریاستش بیشتر می شود‬ ‫سیاست‬ ‫نامزدهای اصولگرا و انصراف اقای عارف از جمله دالیل‬ ‫عمده شکل گیری ان پدیده و رشد سریع اقبال عمومی به‬ ‫اقای روحانی شــد‪ .‬ضمن انکه این پدیده را در انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری ســال ‪ 84‬و انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫سال ‪ 76‬هم شــاهد بودیم‪ .‬در دوره های بعدی انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری نیــز اتفاق خواهــد افتاد که مــردم در‬ ‫روزهای اخر مانده به انتخابات ریاســت جمهوری ناگهان‬ ‫یک تصمیم دیگری می گیرند‪ .‬چنین پدیده مشــابهی در‬ ‫انتخابات مجلس نظیر نداشته است‪ .‬در انتخابات مجلس‬ ‫ششم از هفته ها قبل مشخص بود که اکثریت اصالح طلب‬ ‫خواهند بود‪ .‬یعنی هیچ اتفاق ویژه ای نیفتاد که هفته اخر‬ ‫نظر اکثریت جامعه برگــردد‪ .‬در انتخابــات دهمین دوره‬ ‫مجلس شورای اسالمی هم همین است یعنی لیست دیر‬ ‫دادن یا لیســت زود دادن در ایجاد یــک هیجان عمومی‬ ‫موثر نیســت که ناگهان نظرها را برگرداند‪ ،‬البته احتمال‬ ‫اینکه در تهران اصالح طلبان موقعیت شــان مناسب تر از‬ ‫اصولگرایان باشد زیاد است ولی در کل مجلس این گونه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ایا تاخیــر اصالح طلبان در اعالم لیســت حوزه‬ ‫انتخابیه تهــران فقط مربــوط به مســاله تایید‬ ‫صالحیت ها و مشــخص نبودن وضعیت برخی‬ ‫نامزدهای انها بود یا اینکه یک تاکتیک سیاسی ‬ ‫یا شاید هم به خاطر اختالفات درونی بود؟‬ ‫معتقدم اصالح طلبان به دو علت لیست خود را با‬ ‫تاخیر اعالم کردند‪ .‬نخســت انکه تا اخرین لحظه منتظر‬ ‫اعالم نظر شورای نگهبان درباره بررسی صالحیت نامزدها‬ ‫ماندند تا اگر چهره ای از اردوگاه انها تایید صالحیت شــد‬ ‫او را در لیســت قرار دهند‪ .‬اما جدی ترین دلیل تاخیر انها‬ ‫اختالف عمیقی بود که میان اصالح طلبان و حامیان دولت‬ ‫وجود داشت‪ .‬برخالف انچه برخی رسانه ها و سیاسیون در‬ ‫چند ماه گذشــته از اختالفات درون اردوگاه اصولگرایان‬ ‫می گفتنــد‪ ،‬اتفاقــا معتقــدم اختالفــات درون اردوگاهی‬ ‫اصالح طلبان از اصولگراها بیشــتر اســت‪ .‬با این تفاوت‬ ‫کــه اصالح طلبان قــدرت اینکه اختالفات شــان را کمتر‬ ‫علنی کنند دارند اما اصولگراهــا کمتر این قدرت را دار ند‪.‬‬ ‫نمــاد اوج اختالفات اصالح طلبــان و حامیــان دولت به‬ ‫صحبت های تهدیدامیز اخیر اقــای عارف بر می گردد که‬ ‫گفــت‪« :‬اگر اصالح طلبــان در ایــن دوره مجلس موفق‬ ‫نشوند اقای روحانی دوره اینده رئیس جمهور نخواهد شد‪».‬‬ ‫این صحبت های اقای عارف نشان می دهد اختالف میان‬ ‫انها زیاد اســت اما تالش دارند تا فضا را مدیریت کنند‪ .‬در‬ ‫مجموع معتقدم تاخیر در ارائه فهرســت انتخاباتی به هر‬ ‫دلیلی که باشد به ضرر اصالح طلبان تمام می شود‪ .‬جناحی‬ ‫که بتواند زودتر لیست دهد‪ ،‬امکان و زمان بیشتری برای‬ ‫مطرح کردن چهره های خود دارد‪ .‬همین االن نامزدهای‬ ‫حاضر در فهرســت ائتالف اصولگرایان دائم مصاحبه یا‬ ‫سخنرانی می کنند یعنی از زمان برای هر چه بیشتر مطرح‬ ‫کردن خود در جامعه ســود می برند‪ .‬از طــرف دیگر وقتی‬ ‫یک جناح زودتر فهرست انتخاباتی خود را می دهد نشانه‬ ‫قدرتش است که یعنی زودتر توانســته مسائل خودش را‬ ‫حل و لیست خود را اعالم کند‪ .‬جناحی که نتواند زودتر از‬ ‫لحظه اخر لیســت بدهد به معنای ان است که مشکالت‬ ‫داخلی بیشتری دارد‪ .‬در این صورت سوال به وجود می اید‬ ‫که وقتی طیف ها و ســایق این جنــاح نمی توانند قبل از‬ ‫انتخابات مسائل شان را ســریع بین خود حل کنند چگونه‬ ‫می خواهند بعــد از انتخابات بــا هم کنار بیاینــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫خیلی به نفع اصالح طلبان نشد که اعالم لیست انتخاباتی‬ ‫را تا دقیقه ‪ 90‬و حتی وقت اضافــه به تاخیر انداختند‪ .‬این‬ ‫احتمال هم هست که شاید چاره ای جز این کار نداشتند‪.‬‬ ‫یک اتفاقــی در حــوزه انتخابیه قم افتــاد که دو‬ ‫فهرســت از میــان نامزدهــای اصولگــرا اعالم‬ ‫با فرض انکه ترکیب مجلس اینده تفاوت‬ ‫چندانی با مجلس فعلی نکند یعنی اصولگرایان‬ ‫نیم یا بیشــتر از نیمی از کرسی های مجلس‬ ‫را در اختیار داشته باشــند‪ ،‬اقای دکتر عارف‬ ‫امکان ریاســت مجلس را ندارد چون اکثریت‬ ‫مجلس یا نیمی از مجلس اصولگرا است‬ ‫مجلس اینده می داند بنابراین نمی خواهد برچسب گرایش‬ ‫سیاســی خاصی قبل از انتخابات به او بخورد‪ .‬وقتی خود‬ ‫او نمی خواهد نامش در لیســت اصولگراهــا بیاید‪ ،‬دلیلی‬ ‫نداشت که اصولگراها او را در حوزه انتخابیه قم در لیست‬ ‫خود بگذارند‪ .‬به نظر من اصولگراها کار درستی کردند که‬ ‫نام اقای الریجانی را از حوزه انتخابیه قم در فهرست شان‬ ‫نگذاشتند‪ .‬فارغ از انتقادی که به عملکرد جامعه مدرسین‬ ‫دارم معتقدم باالخره اقای الریجانی در قم به خاطر مسائل‬ ‫خانوادگی‪ ،‬مرحوم ابوی و اخوی شــان میــان روحانیون‬ ‫پایگاه دارد‪ .‬به نظرم از این جهت جامعه مدرســین در قم‬ ‫برای انتخابات مجلس شورای اسالمی لیست داد‪.‬‬ ‫معادله ریاست مجلس شورای اسالمی اینده به‬ ‫چه صورت می شود؟ فضا به ســمت کدامیک از‬ ‫اقایان حدادعادل‪ ،‬الریجانی و عارف خواهد بود؟‬ ‫اوال اینکه باید دید ترکیب مجلس چگونه می شود‪.‬‬ ‫با فرض انکــه ترکیــب مجلس اینــده تفــاوت چندانی با‬ ‫مجلس فعلی نکند یعنی اصولگرایان نیم یا بیشتر از نیمی‬ ‫ از کرســی های مجلس را در اختیار داشــته باشند‪ ،‬اقای‬ ‫دکتر عارف امکان ریاســت مجلس را ندارد چون اکثریت‬ ‫مجلس یا نیمــی از مجلس اصولگرا است‪.‬مجلســی که‬ ‫نیمی از ان اصولگرا باشد رئیسش نمی تواند اصالح طلب‬ ‫باشــد‪ .‬از طرف دیگر رئیس مجلس یکی از سران نظام و‬ ‫مسئوالن سه قوه است‪ .‬االن با تســامح می گویم یکی از‬ ‫سران نظام یعنی اقای روحانی اصالح طلب است و اینکه‬ ‫ دو نفر از روسای قوای سه گانه اصالح طلب بشوند ممکن‬ ‫نیســت چون هنوز اصالح طلبان به این پایــگاه قدرت در‬ ‫نظام نرســیدند‪ .‬تصور می کنم در این ترکیب امکان اقای‬ ‫الریجانی برای ریاست مجلس بیشتر از اقای حدادعادل‬ ‫اســت چون اقای الریجانی اجماال در میــان اصولگراها‬ ‫مقبولیت دارد همچنان که در هشت سال گذشته این طور‬ ‫بود ‪ .‬از طرف دیگر تعداد قابل توجهی از کرسی ها در اختیار‬ ‫غیراصولگرایان خواهد بود که اقای الریجانی بهتر از اقای‬ ‫حدادعادل می تواند با این نمایندگان کار کند و با لطبع انها‬ ‫هم اقای الریجانی را بیشتر از اقای حدا د ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫بنابراین اجماال مورد توافق نسبی اکثریت مجلس اینده بر‬ ‫ریاست اقای الریجانی است‪ .‬ضمن انکه اقای الریجانی‬ ‫قدرت مانور و انعطاف سیاســی خیلی زیادتری نســبت به‬ ‫اقــای حدادعادل دارد‪ .‬اقــای حدادعادل بــر ارزش ها و‬ ‫اصول خود خیلی پافشــاری می کند اما اقــای الریجانی‬ ‫قــدرت انعطافش زیاد اســت و کســی که قــدرت مانور و‬ ‫انعطافش باال باشــد می تواند با همه تعامــل کند بنابراین‬ ‫امکان ریاستش بیشتر می شود‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫پارلمان‬ ‫‪4‬‬ ‫استراتژی پیغام و نامه‬ ‫سرنوشت یاران الریجانی چه شد؟‬ ‫انچه از لیســت های منتشر شــده در تهران می توان‬ ‫فهمید این اســت که علی الریجانی در نهایت راضی نشده‬ ‫که لیست مستقل منتشــر کند‪ .‬این اتفاق در حالی رخ داده‬ ‫که تا هفته پیش اخبار ضد و نقیض زیادی وجود داشت که‬ ‫رهروانی ها می خواهند لیست اختصاصی منتشر کنند‪ .‬حاال‬ ‫اما تحوالت به ســمتی پیش رفته که این اتفاق رخ نداده و‬ ‫سرنوشت رهروان هم مبهم است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪34‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫تصمیم اخر؛ عمر کوتاه یک فراکسیون؟!‬ ‫علی الریجانی برای ورود به معادالت ریاست مجلس‬ ‫نهم چاره کار را در این دید که یک فراکسیون تازه در مجلس‬ ‫تاسیس کند‪ .‬او قرار بود برخالف پارلمان قبلی برای ریاست‬ ‫مجلسرقابتکند‪.‬طیفیازاصولگرایانبناداشتندغالمعلی‬ ‫حدادعادل را بار دیگر به ریاســت مجلس برسانند و او البته‬ ‫می خواســت مانند مجلس هشــتم همچنان رئیس بماند‪.‬‬ ‫چنینشدکهپایفراکسیونرهروانوالیتبهدنیایسیاست‬ ‫ایران باز شــد‪ .‬او البته یک فراکســیون اصولگــرا به وجود‬ ‫نیاورده بود‪ .‬او حامیانش را در یک اردوگاه ســامان داده بود‬ ‫که البته در میانشان می شــد چهره هایی از اصالح طلبان را‬ ‫هم دید‪ .‬رهروان در موارد متعــددی به دولت جدید نزدیک‬ ‫بود و از فراکســیون اصولگرایان دور تر‪ .‬این را می شــد هم‬ ‫در نوع مواجهه با دولــت دید و هم در ماجــرای مهم برجام‬ ‫از همان اغــاز مذاکرات و حتــی تا همین امــروز‪ .‬ماه های‬ ‫اخر عمر مجلس نهم نباید پایان کار رهروان والیت باشــد‪.‬‬ ‫این البته چیزی اســت که علی الریجانی می خواهد و البته‬ ‫همان چیزی است که مردان مهم او در این فراکسیون ان‬ ‫را بجد دنبال می کنند‪ .‬همین اواخر بود که اعالم شد حزب‬ ‫رهروان تشکیل خواهد شــد و علی الریجانی تایید کرد که‬ ‫دیدارهایــی با برخی چهره هــای مهم در این زمینه داشــته‬ ‫است‪ .‬ان تالش ها یک باره ایســتاد و همه گمان بردند این‬ ‫نشانه ای از پیوستن رهروان والیت به ائتالف اصولگرایان‬ ‫است‪ .‬انها به ائتالف نرفتند اما یک اتفاق مهم دیگر افتاد؛‬ ‫چهره هایی مهم از رهروان رد صالحیت شدند و مجوز حضور‬ ‫درانتخاباتنیافتند‪.‬‬ ‫حاالبایدچاره ایاندیشیدهمی شد‪.‬اگرمشکلتاپیش‬ ‫از این محافظه کاری و احتیاط برای ندادن لیست مستقل‬ ‫قرار نگرفتــن مقابل اصولگرایان بود ‪،‬حاال انها نفراتشــان‬ ‫را هم از دســت داده بودند‪ .‬همچنان امــا برخی چهره های‬ ‫رهروان از جمله بهروز نعمتی اصرار داشــتند که باید لیست‬ ‫مجزا منتشــر کرد ‪،‬ولو اینکه تعداد فهرست کمتر از ‪ 30‬نفر‬ ‫هم باشــد‪ .‬در این میان هفته گذشــته در اخرین لحظه که‬ ‫لیست های مختلف اعالم می شــد نام چهره های رهروان‬ ‫در فهرست اصالح طلبان و صدای ملت هم دیده شد‪ .‬این‬ ‫یعنی اینکه انها بنا ندارند لیست مستقلی منتشر کنند‪ .‬عوض‬ ‫حیدر پور ‪ ،‬عضو شورای مرکزی رهروان در مورد استراتژی‬ ‫این فراکســیون در انتخابــات گفته بود‪« :‬ارائه لیســت از‬ ‫سوی این فراکســیون منتفی شد‪ .‬قرار اســت رایزنی هایی‬ ‫برای قرار گرفتن اسامی اعضای فراکسیون در لیست های‬ ‫دیگر صورت گیرد‪ .‬هیات رئیسه و شــورای مرکزی رهروان‬ ‫والیت تصمیم بر پشــتیبانی الزم از اعضای فراکسیون در‬ ‫تهران و شهرستان ها را گرفته و از هر کدام از اعضا که مایل‬ ‫به پشتیبانی باشند این کار انجام می شود‪ .‬اقای الریجانی‬ ‫هم به عنــوان رئیس مجلــس و عضو فراکســیون رهروان‬ ‫قول مســاعد برای حمایت از اعضای فراکسیون را در کل‬ ‫کشور داده اند و انها در صورت تمایل از حمایت های رئیس‬ ‫مجلس از راه هایی همچون دادن یادداشت و پیام برخوردار‬ ‫خواهند شد‪».‬‬ ‫سرنوشت الریجانی‬ ‫اما علی الریجانی در این انتخابات چگونه عمل کرده‬ ‫است؟ رفتار شناسی سیاسی این چهره می تواند در تعیین‬ ‫سرنوشــت یاران او بسیار تعیین کننده باشــد‪ .‬تا چند هفته‬ ‫پیش مهم ترین گزینه برای یاران علی الریجانی در غیاب‬ ‫عدم تمایل برای حضور در وحدت اصولگرایان و مرزبندی‬ ‫با اصالح طلبان و پیوند سیاســی با حامیــان دولت که در‬ ‫قامت حزب اعتدال و توســعه حضور دارند ‪ ،‬کاظم جاللی‬ ‫پل ارتباطی میان علی الریجانی و حســن روحانی بود‪ .‬او‬ ‫که سالیان سال در حزب اعتدال و توسعه فعالیت می کرد‪،‬‬ ‫حاال اصلی ترین عضو یــاران رئیس مجلس و بهترین فرد‬ ‫برای ایجاد نزدیکــی دیدگاه میان این دو طیف سیاســی‬ ‫کشور به شمار می رفت‪ .‬غالمعلی دهقان ‪،‬سخنگوی حزب‬ ‫اعتدال و توسعه از همگرایی با اصولگرایان معتدل سخن‬ ‫می گوید و انان را این چنین معرفی می کند‪« :‬طیف رهروان‬ ‫به عنوان معتدلین اصولگرا با محوریت اقایان الریجانی و‬ ‫جاللی در انتخابات پیش رو حضــور پیدا می کنند و جامعه‬ ‫روحانیت نیز بخش قابل توجهی از این طیف را مورد تایید‬ ‫خود قرار خواهــد داد‪ ».‬اما کلیدی ترین اقدام سیاســی‬ ‫حامیان دولت با وجود هشــدارهای اصالح طلبان مبنی بر‬ ‫تکــرار «تجربه رایحــه خوش خدمت» خروج از شــورای‬ ‫عالی سیاست گذاری اصالحات بود که جدی بودن پیوند‬ ‫سیاســی میان حامیان علی الریجانی و حســن روحانی را‬ ‫نشان می داد‪ .‬در همین راستا غالمعلی دهقان گفته بود‪:‬‬ ‫«اقای الری اخیرا اعالم کرده اند با طیف الریجانی رقابت‬ ‫می کنم نه شراکت‪ .‬این در حالی اســت که ما اعتدالیون‬ ‫معتقدیم باید بــا طیف اقــای الریجانی به جــای رقابت‪،‬‬ ‫شــراکت کنیم‪ .‬به همین دلیل تصمیم گرفتیم که ضمن‬ ‫ستایش حسن ظن دوستان شــورای هماهنگی و شورای‬ ‫راهبردی اصالح طلبان‪ ،‬رسما در ستاد انتخاباتی دوستان‬ ‫اصالح طلب حضور نداشته باشیم‪ ».‬الریجانی اما ترجیح‬ ‫داد به عنوان فردی که برخالف جریان اصولگرایان حرکت‬ ‫کرده شناخته نشود‪ .‬او به این نتیجه رسید که بهتر است با‬ ‫احتیاط از این انتخابات عبور کند و شکل گیری معادالت‬ ‫سیاســی جدید را به بعد از انتخابات موکــول کند‪ .‬او فعال‬ ‫همان گونه که حیدرپور گفته اســت بنا را بر این گذاشــته‬ ‫که یارانــش را از فهرســت های مختلف و بــدون تابلوی‬ ‫اختصاصی وارد این رقابت کند‪.‬‬ ‫چه کسی رئیس می شود؟‬ ‫شــاید اکنون مهمترین ســوال که کمی از تحوالت‬ ‫انتخابــات پیش رو تر به نظر می رســد ‪،‬مســاله انتخابات‬ ‫هیات رئیســه و از ان مهمتر رئیس مجلس اینده است‪ .‬به‬ ‫این معنا که علی الریجانی برای اینکه رئیس مجلس اینده‬ ‫شــود باید ترکیبی از اصالح طلبان ‪-‬رهروانی ها و حامیان‬ ‫دولت را به عنوان عقبه سیاسی اش در مجلس بعد به همراه‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬او البته دراخرین انتخابات هیات رئیســه‬ ‫مجلس نهم توانســت ‪ 205‬رای از ‪ 263‬ارای ماخوذه را از‬ ‫ان خود کند و برای چهارمین سال متوالی رئیس مجلس‬ ‫نهم شــود‪ .‬در این انتخابات پس از اعــام کاندیداتوری‬ ‫علی الریجانی نماینده قــم و روح الله حســینیان نماینده‬ ‫تهران برای تصدی پست ریاست بهارستان‪ ،‬مجددا علی‬ ‫الریجانی رئیس مجلس ماند‪ .‬حــاال او اما در صورتی که‬ ‫اصالح طلبان و حامیان دولت نتوانند تعداد قابل توجهی‬ ‫در مجلس داشته باشند‪ ،‬شانس کمی برای تکرار ریاستش‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬او اگر رئیس شــود البته شــاید دوباره به‬ ‫احیای رهروان فکر کند‪.‬‬ ‫انتخاباتدوقطبی‬ ‫می شود‬ ‫تو گوی مثلث با بهروز نعمتی‬ ‫گف ‬ ‫اقای نعمتی! انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫به گام اخر خود رسید‪ .‬هفته پیش رو بسیار برای‬ ‫گرایش ها و سالیق مختلف سیاسی تعیین کننده‬ ‫خواهد بود‪ .‬از خود شــما شــروع کنیــم؛ چطور‬ ‫شــد که این دوره دیگر از حوزه انتخابیه اسداباد‬ ‫نام نویســی نکردیــد و ترجیــح دادیــد از حوزه‬ ‫انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات و اسالمشهر پا‬ ‫به عرصه رقابت هفتم اسفند بگذارید؟‬ ‫ کسی به من گفت از تهران نامزد نمایندگی مجلس‬ ‫شوم‪ .‬من هم پذیرفتم‪.‬‬ ‫اقای الریجانی این مساله را با شما مطرح کرد یا‬ ‫اقای کاظم جاللی؟‬ ‫روی اسم فرد صحبت نکنیم بهتر است‪.‬‬ ‫شــانس موفقیت خودتــان را در تهــران چقدر‬ ‫می بینیــد باتوجه بــه اینکــه در لیســت ائتالف‬ ‫اصولگرایان قرار ندارید؟‬ ‫شانسم را عالی می بینم‪.‬‬ ‫فضای انتخابــات مجلس را چند قطبــی ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫فضای رقابت سیاسی هفتم اسفند بین اعتدالیون‬ ‫و اصولگراها دو قطبی می شــود‪ .‬نتیجه ایــن دو قطبی ان‬ ‫خواهد بــود که فضــای مجلس شــورای اســامی اینده‬ ‫در اختیــار اعتدالیون اعــم از اعتدالیــون اصالح طلب و‬ ‫اعتدالیون اصولگرا قرار می گیرد‪.‬‬ ‫از نظر شــما اعتدالیون فقــط در تهران اکثریت‬ ‫کرســی های را در اختیار می گیرند یا در سراسر‬ ‫کشور همین شرایط وجود دارد؟‬ ‫اعتدالیون در اکثــر حوزه های انتخابیه شــانس‬ ‫نخست راهیابی به خانه ملت هستند‪.‬‬ ‫ائتالف اعتدالیــون دو جناح برای ‪ 290‬کرســی‬ ‫مجلس نامزد دارد؟‬ ‫بله‪ ،‬نامزد دارد‪.‬‬ ‫اما اصالح طلبان خیلی با نــگاه نا امیدی صحبت‬ ‫می کننــد و می گویند فقــط ‪ 30‬چهره شــاخص‬ ‫اصالح طلب تایید صالحیت شدند و امکان رقابت‬ ‫‪5‬‬ ‫بهروز نعمتی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫فراکســیون رهــروان والیــت‬ ‫مجلــس کــه ایــن دوره از‬ ‫حــوزه انتخابیه تهــران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫اسالمشهر و شــمیرانات برای‬ ‫مجلس شــورای اسالمی نامزد‬ ‫شــده معتقد اســت‪« :‬فضای رقابت سیاســی هفتم‬ ‫اسفند بین اعتدالیون و اصولگراها دو قطبی می شود‬ ‫و نتیجه این دو قطبی ان خواهد بود که فضای مجلس‬ ‫شــورای اســامی اینده در اختیار اعتدالیون اعم از‬ ‫اعتدالیون اصالح طلــب و اعتدالیــون اصولگرا قرار‬ ‫می گیــرد‪ ».‬وی می افزاید‪« :‬اشــتراکات دو لیســت‬ ‫صدای ملت و ائتالف اصالحات و اعتدال زیاد اســت‬ ‫و این دو فهرست می توانند مکمل یکدیگر باشند‪».‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫واقعــا این طور نیســت‪ .‬همیــن االن خیلی افراد‬ ‫هستند که گله دارند چرا در لیست قرار نگرفتند‪.‬‬ ‫منظور شما از لیست‪ ،‬فهرست صدای ملت است؟‬ ‫بله‪ .‬همین طور است‪.‬‬ ‫ چرا صدای ملت لیســت ‪ 20‬نفره داد در حالی که‬ ‫می توانست ‪ 30‬نامزد داشته باشد؟‬ ‫باالخره وزن لیست باید مناسب می بود‪.‬‬ ‫یک نگاه هم این بود که نباید صدای ملت لیست‬ ‫‪ 30‬نفره دهد چون در این صورت مقابل لیســت‬ ‫ائتالف اصولگرایان تعریف می شود‪ ،‬ایا براساس‬ ‫چنین مالحظه ای عمل شد؟‬ ‫بیشتر سعی شد کسانی که در لیست قرار می گیرند‬ ‫از سابقه خوب و اثرگذاری برخوردار باشند‪.‬‬ ‫صدای ملــت دوره گذشــته انتخابــات مجلس‬ ‫شورای اسالمی که ‪ 15‬نفره بود فقط شش درصد‬ ‫قدرت رای اوری داشــت‪ ،‬این دوره چه نتیجه ای‬ ‫کسب می کند؟‬ ‫فکــر می کنــم باتوجه به فضــای جامعــه قدرت‬ ‫رای اوری اش خیلی باالست‪.‬‬ ‫یعنی به ‪ 30‬درصد می رسد؟‬ ‫معتقدم قدرت رای اوری لیســت صــدای ملت به‬ ‫‪ 50‬درصد هم می رسد‪.‬‬ ‫از نگاه یک نامزد حاضر در فهرست صدای ملت‬ ‫این تحلیل را ارائه می دهید یــا از نگاه یک نامزد‬ ‫حاضر در لیست ائتالف اصالحات و اعتدال؟‬ ‫فرقی نمی کند‪.‬‬ ‫بهتر نبود لیســت صدای ملت منتشر نمی شد و‬ ‫فقط یک فهرست از ائتالف اعتدال و اصالحات‬ ‫بیرون می امد؟‬ ‫اشتراکات دو لیست زیاد است و می توانند مکمل‬ ‫یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫شما می گویید صدای ملت قطب اعتدال را تقویت‬ ‫می کند اما از پایــگاه اجتماعــی اصولگراها رای‬ ‫می گیرد‪ .‬این دو چطور با هم قابل جمع هستند؟‬ ‫هر قدر صدای ملت از پایگاه اجتماعی اصولگراها‬ ‫رای بگیرد‪ ،‬بــه تبــع ان از ارای ائتــاف اصولگرایان کم‬ ‫می شود که نتیجه اش تقویب قطب اعتدال خواهد بود‪.‬‬ ‫چــرا در اعــام نامزدهــای ائتــاف اعتــدال و‬ ‫اصالحات تاخیر شد؟‬ ‫تا ‪ 28‬بهمــن فرصت برای بســتن لیســت وجود‬ ‫داشت و از همه این زمان استفاده شــد بنابراین تاخیری را‬ ‫مشــاهده نمی کنم و معتقدم این ائتالف با اقبال عمومی‬ ‫مواجه می شود‪.‬‬ ‫اینکه گفته می شــود تاخیر در بستن فهرست به‬ ‫دلیل اختالفات درونی بود چقدر صحت دارد؟‬ ‫من از اختالفــات خبر ندارم‪ .‬اقــای دکتر جاللی‬ ‫مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫هم اکنون اقایان عــارف‪ ،‬الریجانی و حدادعادل‬ ‫برای ریاســت مجلس اینده مطرح هســتند‪ ،‬به‬ ‫نظر شــما کدام یک در نهایت بر کرسی ریاست‬ ‫تکیه می زند؟‬ ‫اقای حدادعادل رئیس مجلس نمی شود‪.‬‬ ‫بین اقایان عــارف و الریجانــی کدامیک رئیس‬ ‫می شود؟‬ ‫بستگی دارد ترکیب مجلس اینده چطور شود‪.‬‬ ‫برخی سیاسیون معتقدند اکثریت دهمین دوره‬ ‫مجلس شورای اســامی در اختیار اصولگرایان‬ ‫خواهد بود‪ ،‬از این رو عارف شانسی برای ریاست‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫حــاال باید مجلس تشــکیل شــود‪ ،‬ان زمان بهتر‬ ‫می توان قضاوت کرد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫برابر وجود ندارد‪.‬ولی در مقابل شــما صحبت از‬ ‫موفقیت ائتالف اعتدال و اصالحات می کنید؟‬ ‫ائتالف اعتــدال نامزد بــرای همه ‪ 290‬کرســی‬ ‫مجلس دارد تحلیل و برداشت من از فضای سیاسی کشور‬ ‫این است که نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی‬ ‫اعتدالگرا خواهند بــود و این رویکرد سیاســی را تقویت و‬ ‫دنبال می کنند‪.‬‬ ‫چــرا اقــای کاظــم جاللــی در لیســت ائتــاف‬ ‫اصولگرایان جایی نداشت؟‬ ‫نشستن کنار برخی از افراد ان لیست خیلی سخت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تنوع این لیست را چقدر می بینید؟‬ ‫نامزدهای حاضر در ائتــاف اصولگرایان از یک‬ ‫طیف خاص ایــن جریان انتخاب شــدند و همه ســایق‬ ‫اصولگرا در ان حضور ندارند‪.‬‬ ‫اما همــه اضــاع اصولگرایی اعم از ســنتی ها‪،‬‬ ‫پایــداری و تحولخواهان (جمعیــت ایثارگران و‬ ‫جمعیت رهپویان) در این فهرست هستند و گفته‬ ‫می شود فقط رهروان غایب ائتالف اصولگرایان‬ ‫اســت که ان هم خودش نخواســت در جلسات‬ ‫حاضر شود ‪.‬‬ ‫خیر؛ غالب نامزدهای لیست ائتالف اصولگرایان‬ ‫عضو پایداری یا همسو با پایداری هستند‪ ،‬بنابراین می توان‬ ‫گفت بیشــتر از طیف رادیکال اصولگرایــی نامزدهایی در‬ ‫فهرســت ائتالف قرار دارنــد و اکثر ســنتی ها‪ ،‬معتدالن و‬ ‫میانه روهای جریان خارج از فهرســت ماندنــد‪ .‬در کل به‬ ‫نظرم این لیســت انتخاباتی زیاد با اقبــال عمومی مواجه‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫گرچه برخی سالیق اصولگرایی انتقادهایی را به‬ ‫فهرســت ائتالف اصولگرایان مطــرح کردند اما‬ ‫لیست موازی هم ندادند‪ .‬از این مساله می توان‬ ‫نتیجه گیــری کــرد کــه انها ایــن جمع بنــدی را‬ ‫پذیرفتند و قبول کردند؟‬ ‫لیســت مــوازی در جریــان اصولگرا کــه اعالم‬ ‫موجودیت کرد‪.‬‬ ‫کدام لیست؟‬ ‫لیست راه ســوم‪ .‬در واقع تعدادی از اصولگرایانی‬ ‫که خارج از لیست ائتالف ماندند و به نحوه انتخاب نامزدها‬ ‫انتقاد داشتند‪ ،‬در فهرست راه سوم قرار گرفتند‪ .‬ضمن انکه‬ ‫خیلی از نامزدهای اصولگرا همچون اقایان طال و هاشمی‬ ‫اعالم کردنــد همچنان در صحنه حضــور دارند و انصراف‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫قدرت رای اوری فهرست انتخاباتی صدای ملت‬ ‫را چقدر می بینید؟‬ ‫ترکیب نامزدهایی که در لیســت صدای ملت قرار‬ ‫گرفتند خوب است و مورد اعتنای عموم جامعه قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫صدای ملت بــا کــدام گرایش سیاســی رقابت‬ ‫می کنــد؛ ائتــاف اصولگرایــان یــا ائتــاف‬ ‫اصالح طلبان و اعتدالیون؟‬ ‫بیشــتر رقابتش بــا اصولگراها خواهــد بود چون‬ ‫صدای ملت از رویکرد اعتدالی برخوردار است‪.‬‬ ‫منظــور ان اســت کــه صــدای ملــت پایــگاه‬ ‫اجتماعــی اش را از چه جریانی کســب می کند؛‬ ‫ائتالف اصولگرایان یا ائتالف اصالحات و اعتدال؟‬ ‫به نظرم از اصولگرایان می گیرد‪.‬‬ ‫یعنی از سبد رای اصولگرایان سهم می گیرد؟‬ ‫به اعتقاد من همین طور است‪.‬‬ ‫امــا چهره هــای اصالح طلــب همچــون الیاس‬ ‫حضرتی‪ ،‬علیرضا محجوب و سهیال جلودارزاده‬ ‫هم در فهرســت صــدای ملــت هســتند و فقط‬ ‫نامزدهــای اصولگرا حضــور ندارند کــه بگوییم‬ ‫پایگاه رای شــان در گفتمان اصولگرایی خواهد‬ ‫بود ‪.‬‬ ‫به همین جهت چنین تحلیلی را بیان کردم‪.‬‬ ‫اما حضــور چهره هــای اصالح طلب در لیســت‬ ‫صدای ملت نقطه ضعفش محسوب می شود که‬ ‫قاعدتا مورد اقبال پایــگاه اجتماعی اصولگرایی‬ ‫قرار نخواهد گرفت ‪.‬‬ ‫جمع اقایــان مطهــری‪ ،‬جاللــی‪ ،‬خوش چهره‪،‬‬ ‫ســبحانی‪ ،‬غفوری فرد‪ ،‬شیخ االســام و خودم نامزدهای‬ ‫اصولگرا هستیم‪.‬‬ ‫می توان صدای ملت را لیســت تغییــر نام یافته‬ ‫رهروان والیت خواند؟‬ ‫حاال هر کســی می تواند تحلیل خودش را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رهروان والیت قبل از ثبت نام نامزدهای انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی خیلی اعالم می کرد که‬ ‫لیست می دهد اما چرا این کار را انجام نداد؟‬ ‫باالخره گفتیم لیست ائتالفی می دهیم و این کار‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫چرا با نام خودش نیامد؟‬ ‫باالخره با هر دلیلی تصمیم به ارائه لیست ائتالفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یک تحلیل ان است که رهروان دستش در دادن‬ ‫لیست انتخاباتی خالی بود‪ .‬بنابراین صالح دید که‬ ‫لیست ندهد‪ ،‬ایا این طور است؟‬ ‫پارلمان‬ ‫‪35‬‬ ‫پارلمان‬ ‫ائتالف اصالح طلبان با الریجانی و روحانی‬ ‫فهرست اصالح طلبان نشانه چه تغییری در سیاست ایران است؟‬ ‫‪6‬‬ ‫بعــد از جلســات طوالنــی‪ ،‬لیســت اصالح طلبــان‬ ‫باالخره روز سه شــنبه هفته گذشته منتشــر شد؛ فهرستی‬ ‫که حاشــیه هایش از همان دقایق اولیه بعد از انتشــارش‬ ‫اغاز شد‪ .‬حاال انها در فهرستشــان هم رهروانی ها را دارند‬ ‫و هم برخــی حا میــان دولت را‪ .‬یــک فهرســت اعتدا لی‬ ‫که با گفتــه اصالح طلبان مبنی بر ارائه لیســت مســتقل‬ ‫فاصله معنا داری دارد‪ .‬بر این اســاس لیســت اعالم شده‬ ‫به این شــرح اســت‪ -١ :‬دکتر محمدرضا عــارف‪ -٢‬فریده‬ ‫اوالد قبــاد ‪-٣‬محمدرضا بادامچى ‪ -4‬دکتــر کاظم جاللى‬ ‫‪-5‬مهندس سهیال جلودار زاده ‪ -6‬فاطمه السادات حسینى‬ ‫‪ -٧‬الیاس حضرتى ‪ -٨‬غالمرضا حیدرى ‪ -٩‬فاطمه ذوالقدر‬ ‫اعتماد ملی نوشــت‪ «:‬از ســاعتی پیش در حالی لیســت‬ ‫ائتالف اصالح طلبان تهران بــرای انتخابات مجلس در‬ ‫شبکه های مجازی و کانال های تلگرامی منتشر می شود‬ ‫که این فهرست صحت ندارد و هنوز ائتالف اصالح طلبان‬ ‫لیست نهایی را منتشر نکرده است‪ .‬نام برخی افراد در لیست‬ ‫منتشرشده‪ ،‬به هیچ عنوان در فهرست نهایی قرار نخواهد‬ ‫داشــت و افرادی نیز که در فهرســت منتشرشده اسمی از‬ ‫انها نیامده‪ ،‬در لیست نهایی قرار دارند که به زودی منتشر‬ ‫می شود‪.‬در این ساعات‪ ،‬به کاربران شبکه های اجتماعی‬ ‫و پیگیران فهرســت اصالح طلبان توصیه می شود که در‬ ‫برابر برخی بازی های رســانه ای و فریب های رســانه های‬ ‫‪ -١٠‬علیرضا رحیمــی‪ -١١‬ابوالفضل ســروش‪ -١٢‬فاطمه‬ ‫ســعیدى‪ -١٣‬پروانــه سلحشــور ‪ -١4‬رحیم ســلیمانی راد‬ ‫‪-١5‬طیبه سیاووشــى ‪ -١6‬دکتر مهدى شــیخ ‪ -١٧‬محمود‬ ‫صادقى ‪ -١٨‬محسن علیجانى زمانى ‪ -١٩‬دکتر محمدجواد‬ ‫فتحى‪ -٢٠‬دکتر مصطفى کواکبیان ‪ -٢١‬احمد مازنى ‪-٢٢‬‬ ‫پروانه مافــى ‪ -٢٣‬علیرضا محجــوب ‪ -٢4‬داوود محمدى‬ ‫‪ -٢5‬دکتر على مطهرى ‪ -٢6‬دکتر ســیدفرید موسوى ‪-٢٧‬‬ ‫محمدرضا نجفى ‪ -٢٨‬بهروز نعمتى ‪ -٢٩‬محمدعلى وکیلى‬ ‫‪ -٣٠‬عبدالرضا هاشم زائى‪.‬‬ ‫ر قیب‪ ،‬هوشیار باشند‪ ».‬حسین مرعشی اما در واکنش به‬ ‫این تکذیبیه می گوید‪« :‬لیست نهایی براساس اختیاری که‬ ‫شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان به هیات رئیسه‬ ‫داده نهایی و اعالم شده است‪».‬‬ ‫برخی تحلیلگــران بروز این اختالف را در ســطحی‬ ‫دیگر غیر از اعتماد ملی ارزیابــی می کنند‪ .‬به این معنا که‬ ‫انها معتقدند اعتــراض اعتماد ملی در واقــع به نمایندگی‬ ‫از جریان سیاســی نزدیک بــه محمد رضا عــارف صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫چه اینکه یک روز قبل از اعالم فهرست اصالح طلبان‬ ‫برخی خبرها از اختالف محمد رضا عارف با برخی ســران‬ ‫اصالح طلــب خصوصــا کارگزارانی هــا حکایت داشــت‬ ‫اختالف بر ســر اینکــه محمد رضا عارف با اضافه شــدن‬ ‫کاظم جاللی و بهروز نعمتی به لیســت مخالــف بوده اما‬ ‫گویا فشارهایی از سوی کارگزارانی ها و حتی یکی از وزرای‬ ‫کابینه که از اعضای اعتدال و توســعه است موجب شده‬ ‫بود نام این رهروانی ها به فهرســت افزوده شــود‪ .‬پیش تر‬ ‫هم شنیده می شــد که اختالف جدی در میان تعدادی از‬ ‫اعضای شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان و‬ ‫رئیس این شورا یعنی محمد رضا عارف وجود دارد تا حدی‬ ‫که عضو یکی از احزابــی که در این شــورا دارای نماینده‬ ‫است‪ ،‬تهدید کرده که در اینده ای نزدیک علیه عارف دست‬ ‫به افشاگری خواهد زد‪.‬‬ ‫این عضو شــاخص حزب کارگزاران ســازندگی‪ ،‬در‬ ‫جلســه ای گفته بود به زودی در این باره که عارف در سال‬ ‫‪ 76‬در ســتاد انتخاباتی ناطق نوری حضور داشــته‪ ،‬دست‬ ‫به افشــاگری خواهد زد‪.‬بــه گفته این عضو ارشــد حزب‬ ‫کارگــزاران ســازندگی عارف بــه دلیل وجود این ســوابق‬ ‫نمی تواند ادعای رهبری جریان اصالحات را داشته باشد‪.‬‬ ‫قبل از ان نیــز اخباری مبنی بر عــدم تمایل اعضای‬ ‫حزب کارگزاران ســازندگی به محوریت و سرلیستی عارف‬ ‫شنیده شــده و گفته شــده بود که اعضای این حزب تنها‬ ‫با فشار ایت الله هاشمی با این مساله موافقت کرده اند‪.‬‬ ‫ورود رهروان‬ ‫سیاست‬ ‫‪36‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫داستان یک اختالف‬ ‫اصالح طلبــان مدت هاســت که جلســاتی را تحت‬ ‫عنــوان شــورای عالــی سیاســتگذاری برگــزار می کنند؛‬ ‫گعده هایی که ریاستش را محمد رضا عارف بر عهده داشته‬ ‫و البته کارگزارانی ها هم وزن قابل توجهی در ان داشته اند‪.‬‬ ‫انچه هفته گذشــته رخ داد با این مختصات شکل گرفت‬ ‫که کانال تلگرامی سید حســین مرعشی ظهر سه شنبه نام‬ ‫‪ 30‬عضو فهرســت انتخاباتی اصالح طلبان را اعالم کرد‬ ‫اما دقایقی بعد از ان کانال رســمی حزب اعتماد ملی این‬ ‫لیست منتشر شــده در کانال تلگرامی مرعشی را تکذیب‬ ‫کرد و نوشت‪« :‬این فهرســت صحت ندارد و هنوز ائتالف‬ ‫اصالح طلبان لیست نهایی را منتشر نکرده است‪».‬کانال‬ ‫از نــکات دیگر این فهرســت حضور‬ ‫هشت زن است‪ .‬اصالح طلبان در این‬ ‫فهرست کوشیده اند که سهم زنان را‬ ‫حفظ کرده تا بتوانند ارای این بخش‬ ‫از جامعه را به خود اختصاص دهند‪ .‬در ‬ ‫میان این افراد فرزند صفدر حسینی‪،‬‬ ‫وزیــر دوره اصالحــات هــم دیــده‬ ‫می شود‪ .‬رسانه های اصالح طلب در‬ ‫چند مــاه اخیر تبلیغات زیــادی برای‬ ‫مشــارکت زنان در انتخابــات انجام‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫قبل از هر چیزی در لیســت اصالح طلبــان این نام‬ ‫کاظم جاللی و بهروز نعمتی است که خود نمایی می کند‪.‬‬ ‫انهــا از چهره های ارشــد فراکســیون منســوب بــه علی‬ ‫الریجانی هســتند که اگر چه قرار بود لیستی مجزا منتشر‬ ‫کنند اما دست اخر در لیســت اصالح طلبان جای گرفتند‪.‬‬ ‫محمد رضا عــارف د ر تازه ترین اظهارنظرش در پاســخ به‬ ‫سوالی مبنی بر اینکه «شما اعالم کرده بودید کسانی که در‬ ‫لیست اصالح طلبان قرار می گیرند باید منشور این جریان‬ ‫را امضا کنند و ایا اینکه اشــخاصی ماننــد کاظم جاللی و‬ ‫بهروز نعمتی در لیست شــما قرار گرفته اند منشور را امضا‬ ‫کرده اند؟» گفته است‪« :‬کســانی که حامی دولت بودند‬ ‫وارد لیست شــدند و نیاز به امضای منشــور اصالح طلبی‬ ‫ندارند‪ ».‬تا اینجای کار کــه اصالح طلبان و رهروانی ها به‬ ‫یک همنشینی سیاسی رســیده اند‪ .‬باید دید سرانجام این‬ ‫ائتالف تاکتیکی در مجلس دهم چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫لیست ائتالفی‬ ‫از نکات این لیســت این اســت که اصالح طلبان با‬ ‫حامیان دولت هم به ائتالف رسیده اند‪ .‬محمد رضا عارف‬ ‫بارها اعالم کرده بود بنا بر این است که یک لیست کامال‬ ‫اصالح طلبانه منتشر شود‪ .‬حاال اما او می گوید‪ «:‬به دلیل‬ ‫ائتالف میان جبهه اصالحات و جریــان حامی دولت باید‬ ‫تبریک گفت‪ .‬حماســه خرداد ‪ 92‬یک نهــال نوپا بود که‬ ‫اگر غفلت می شــد خشــکیده می شــد‪ ،‬به همین دلیل ما‬ ‫برنامه ریزی برای انتخابات ‪ 94‬داشتیم و سعی کردیم مسیر‬ ‫انتخابات گذشته را تقویت کنیم‪ .‬ائتالف اصالح طلبان و‬ ‫حامیان دولت با برگزاری جلسات متعدد در چهار ماه گذشته‬ ‫شکل گرفت‪ .‬اگرچه در این مســیر ما در حال تهیه لیست‬ ‫خودمان نیز بودیم‪».‬عارف با بیان اینکه در هیات رئیســه‬ ‫ی دولت مطرح شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شورا بحث اجماع با جریان حام ‬ ‫پارلمان‬ ‫«برای این منظور یک کارگروه چهارنفره تشــکیل شد که‬ ‫اختیار تام داشت تا با حامیان دولت مذاکره کند‪ ».‬رئیس‬ ‫شورای ائتالف انتخاباتی اصالح طلبان ادامه داد‪« :‬پس‬ ‫از برگزاری هفت جلســه لیستی که لیســت ائتالفی است‬ ‫براســاس اصول تهیه شــد‪ ».‬عارف با بیــان اینکه برخی‬ ‫اعتقاد دارند با قرار گرفتن اشــخاصی در لیســت ائتالفی‬ ‫اصالح طلبان هویت این جریان زیر سوال رفته‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪« :‬ما با جریانی ائتالف کردیم که حامی دولت است و‬ ‫با این کار هویت ما زیر سوال نرفته است‪ ».‬در تحولی دیگر‬ ‫کانال تلگرامی «گام دوم» هفته گذشــته ویدیویی کوتاه‬ ‫از ســخنان عارف درباره ائتالف اصالح طلبان و اعتدال‬ ‫گرایان را منتشــر کرد‪ .‬عــارف در این ویدیو گفته اســت‪:‬‬ ‫«ائتالف شــکل گرفته در ســال ‪ 92‬که منجر به حماسه‬ ‫شد بار دیگر تشکیل شده و جبهه اصالح طلبان و اعتدال‬ ‫گرایان با هم ائتالف کردند تا راه پیــروزی این گفتمان را‬ ‫در انتخابات اتی هموار کنند‪ .‬از مــردم انتظار داریم پای‬ ‫صندوق رای بیایند و دغدغه اصلــی اصالح طلبان منافع‬ ‫ملی و مشکالت مردم در بخش های اقتصادی و فرهنگی‬ ‫خواهد بود‪».‬‬ ‫داستان مطهری‬ ‫هشت زن‬ ‫از نکات دیگر این فهرست حضور هشت زن است‪.‬‬ ‫اصالح طلبان در این فهرست کوشــیده اند که سهم زنان‬ ‫را حفظ کرده تا بتوانند ارای این بخش از جامعه را به خود‬ ‫اختصاص دهند‪ .‬در میان این افراد فرزند صفدر حسینی‪،‬‬ ‫وزیــر دوره اصالحات هــم دیده می شــود‪ .‬رســانه های‬ ‫اصالح طلب در چند ماه اخیر تبلیغات زیادی برای مشارکت‬ ‫زنان در انتخابات انجام داده اند‪.‬‬ ‫اتمام حجت با روحانی‬ ‫اما از مســائل قابل توجــه در مــورد اصالح طلبان‪،‬‬ ‫خواست انها از حسن روحانی برای پادرمیانی در موضوع‬ ‫رد صالحیت ها بوده است‪ .‬انها در این مورد پنهان و شفاف‬ ‫هشدارهایی به حســن روحانی داده بودند‪ .‬از جمله اینکه‬ ‫حتی محمد رضا عارف هم گفته بود که اگر اصالح طلبان‬ ‫در انتخابات مجلس به نتیجه نرســند ممکن است دولت‬ ‫حســن روحانی یک دوره ای شــود‪ .‬روزنامه ارمــان که از‬ ‫رسانه های نزدیک به هاشمی رفسنجانی است در گزارشی‬ ‫در این مورد نوشته بود‪« :‬با نزدیک شدن به انتخابات اتی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تهدید و فشارهای اصالح طلبان‬ ‫به دولت روحانی وارد فاز جدیدی شــده اســت‪ .‬اظهارات‬ ‫عارف در حالی است که برخی اصالح طلبان خواستار ورود‬ ‫جدی دولت در حمایت از انها شــده اند که تــا این لحظه‬ ‫رئیس جمهور روحانی به درخواست انها پاسخ مثبت نداده و‬ ‫حتی خبرسازی ای که به نقل از رئیس جمهور برای دریافت‬ ‫حکم حکومتی جهت تایید صالحیت برخی از انها مطرح‬ ‫شده بود نیز توسط خود اصالح طلبان تکذیب شد‪ .‬برخی‬ ‫کارشناســان اصالح طلب تهدید کرده اند که اگر روحانی‬ ‫به طــور جــدی از اصالح طلبــان حمایت نکنــد‪ ،‬حمایت‬ ‫اصالح طلبان از او در سال ‪ 96‬مقدور نخواهد بود‪».‬‬ ‫در واکنش بــه این اظهارنظرها بوده که ســخنگوی‬ ‫دولت هفته گذشته گفت‪« :‬اقای رئیس جمهور اقداماتی‬ ‫را که در چارچوب قانــون برایش مقدور بــوده انجام داده‬ ‫اســت‪ .‬وزیر کشــور و معاون اول رئیس جمهور از طرف‬ ‫اقای رئیس جمهور مامور پیگیری شدند تا ابهامات شورای‬ ‫نگهبان رفع شــود و بتوانند به رقابتی شــدن هرچه بیشتر‬ ‫انتخابات کمــک کنند‪ .‬رئیس جمهور ابزارها و اشــخاص‬ ‫اوایل هفته گذشته خبر امد که چند چهره سرشناس‬ ‫منســوب بــه اصالح طلبــان در مرحلــه نهایــی بررســی‬ ‫صالحیت ها تایید شــده اند‪ .‬کانال های تلگرامی منتسب‬ ‫به اصالح طلبان اســامی داوطلبان دیگری را که از سوی‬ ‫شــورای نگهبان تایید صالحیت شــده اند‪ ،‬اعالم کردند‪.‬‬ ‫در میان اسامی منتشر شده‪ ،‬محمدجواد حق شناس عضو‬ ‫شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی‪ ،‬محســن مهرعلیزاده‬ ‫رئیــس ســازمان تربیت بدنی دولت اصالحــات‪ ،‬مرتضی‬ ‫اشراقی نوه امام ‪ ،‬اشرفی اصفهانی رئیس هیات رسیدگی‬ ‫به تخلفــات نهــاد ریاســت جمهوری‪ ،‬مجیــد فراهانی و‬ ‫رحمانی خلیلی حضور داشتند‪ .‬این افراد از حوزه انتخابیه‬ ‫تهــران داوطلب شــرکت در انتخابــات مجلــس بودند‪.‬‬ ‫نکته اما این بود که در نهایت این افراد در فهرســت تایید‬ ‫صالحیت شدگان قرار نگرفتند‪.‬‬ ‫ماجرای ریاست‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان‬ ‫با بیان اینکه تا ترکیب مجلس اتی مشــخص نشود بحث‬ ‫درباره ریاست مجلس بحث حاشیه ای است گفت‪« :‬باید‬ ‫ببینیم چه فراکســیونی اکثریت را به دست می اورد سپس‬ ‫بنشــینیم درباره این موضوع صحبت کنیم‪ ».‬محمدرضا‬ ‫عارف در حاشــیه همایش رای بــه بیدارها در دانشــکده‬ ‫حقوق و علوم سیاسی دانشــگاه عالمه طباطبایی در جمع‬ ‫خبرنــگاران در پاســخ به ســوال خبرنــگاری در خصوص‬ ‫اظهارات علی یونســی مشــاور رئیس جمهــوری در امور‬ ‫اقلیت ها که در مصاحبه با ارمان گفته بود عارف از ریاست‬ ‫مجلس به نفع الریجانی کنار خواهد کشید اظهار داشت‪:‬‬ ‫«کسی از طرف من اصوال وکالت ندارد‪ ».‬خبرنگاری پرسید‬ ‫شما اعالم کردید با اصولگرایان ائتالف نمی کنید‪ ،‬اما چند‬ ‫نفر از اصولگرایان مانند جاللی و نعمتی در لیست شما قرار‬ ‫دارند که عارف پاسخ داد‪« :‬این افراد به عنوان اصولگرا در‬ ‫لیست ما نیستند‪ ،‬بلکه حامیان دولت را نمایندگی می کنند؛‬ ‫قرار نیســت ما دخالت کنیم که حامیان دولت را چه کسی‬ ‫نمایندگی می کند‪ ،‬همان طور که انها نیز در کار ما دخالت‬ ‫نکردند و ما روی همه اعضای لیست تعصب داریم‪ ».‬وی‬ ‫گفت‪« :‬پس از بحث های صورت گرفته با حامیان دولت‬ ‫به یک لیســت اجماعی رسیدیم که این لیســت با عنوان‬ ‫اعتــدال و اصالحات در مجلــس هم به عنــوان اکثریت‬ ‫حضور پیدا خواهد کرد‪».‬‬ ‫علی مطهری گفته است که‬ ‫تعهدی به اصالح طلبان نداده‬ ‫و هرکسی می تواند نام او را در‬ ‫فهرست اش بگذارد‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫محمدرضا عارف گفته است که‬ ‫بحث درمورد ریاست مجلس‬ ‫فعال نباید مطرح شود‬ ‫خبری که تکذیب شد‬ ‫سیاست‬ ‫اما نکته دیگر این فهرســت این اســت که نام علی‬ ‫مطهری هم در ان دیده می شود‪.‬‬ ‫این رویداد البته با حاشــیه هایی هم همراه بود‪ .‬چه‬ ‫اینکه علــی مطهری در مورد برخی مســائل پیش امده در‬ ‫مورد حضورش در فهرســت اصالح طلبــان گفت‪« :‬من‬ ‫طبق قولی که دادم فهرست اصالح طلبان را برای تهران‬ ‫اعالم می کنم و اینکه عده ای می گویند من میثاق نامه ای را‬ ‫امضا کرده ام و تعهد داده ام که تنها در لیست اصالح طلبان‬ ‫باشم‪ ،‬صحیح نیست‪ .‬بنده میثاق نامه ای را با اصالح طلبان‬ ‫امضا نکرده ام‪ .‬فرمی که من پر کردم یک سری اطالعات‬ ‫شخصی بود و اخر ان نوشته شده بود که تعهد می کنم اگر‬ ‫به مجلس راه پیدا کرم فقط در فراکســیون اصالح طلبان‬ ‫باشم که بنده گفتم این بند را قبول ندارم زیرا فرد مستقلی‬ ‫هســتم و انها نیز قبول کردند و گفتند که این مساله درباره‬ ‫شــما ایراد ندارد‪ .‬من در ان فرم نوشتم که غیر از بند چهار‬ ‫سایر بندها را قبول دارم و به انها متعهد می شوم‪ .‬بنابراین‬ ‫امروز هر کســی دوست داشــت می تواند اســم من را در‬ ‫لیست خود قرار دهد و هر کسی هم نخواست قرار ندهد‪.‬‬ ‫همان طور کــه اصولگرایان نــام بنده را در فهرســت خود‬ ‫اضافه نکردنــد‪ ».‬این اظهارنظــر علی مطهــری البته با‬ ‫واکنــش اصالح طلبان مواجــه شــد‪ .‬در اظهارنظری در‬ ‫این مورد یک عضــو شــورای سیاســتگذاری انتخاباتی‬ ‫اصالح طلبان که البتــه نامش فاش نشــد در گفت وگو با‬ ‫ایرنا در خصوص اظهــارات علی مطهری مبنــی بر اینکه‬ ‫هیچ تعهدی به اصالح طلبان نــدارد‪ ،‬گفت‪« :‬این نامزد‪،‬‬ ‫با اصالح طلبان میثاق نامه امضا کرده اســت‪ .‬این میثاق‬ ‫نامه در شــورا مصوب شــده و تمام نامزدهایی که بررسی‬ ‫شدند و تمایل به قرار گرفتن در لیست داشتند ان را امضا‬ ‫کرده اند‪ .‬نمی دانیم چه شرایطی پیش امده که هم اینک‬ ‫اقای مطهــری خود را کنار کشــیده و می گوید میثاق نامه‬ ‫را امضا نکرده اســت‪ .‬احتمال دارد در این شرایط که فضا‬ ‫عوض شــده و روش های متفاوتی به کار گرفته می شــود‬ ‫چنین مــوردی پیش امــده باشــد و باید علت ان بررســی‬ ‫شود‪».‬اما هفته گذشته فهرست ‪ 20‬نفره «صدای ملت»‬ ‫برای حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشهر‪ ،‬شمیرانات و‬ ‫پردیس منتشر شد‪.‬‬ ‫‪ .1‬علی مطهری ‪ .2‬حسن سبحانی ‪ .3‬کاظم جاللی‬ ‫‪ .4‬حســن غفوری فــرد ‪ .5‬علیرضــا محجــوب ‪ .6‬بهروز‬ ‫نعمتــی ‪ .7‬الیــاس حضرتــی ‪ .8‬محمــد خوش چهره ‪.9‬‬ ‫ســهیال جلودارزاده ‪ .10‬مصطفــی کواکبیان ‪ .11‬حجت‬ ‫االســام محمد صالحی منــش ‪ .12‬محمدعلــی وکیلی‬ ‫‪ .13‬حسین شیخ االسالم ‪ .14‬محمدرضا دشتی اردکانی‬ ‫‪ .15‬حســن بیادی ‪ .16‬پروانه مافی ‪ .17‬محمود صادقی‬ ‫‪ .18‬محمدرضــا عالیی ‪ .19‬محســن عابدینــی پور ‪.20‬‬ ‫سید محمد حسینی‬ ‫مختلفی دارد که از همه انها اســتفاده می کند‪ .‬کسی هم‬ ‫توقع ندارد که خود رئیس جمهور شخصا وارد ماجرا شود‪».‬‬ ‫‪37‬‬ ‫سیاست‬ ‫داستان‪2‬لیست‬ ‫سیاست‬ ‫‪38‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫انتخاباتخبرگانجذابیت هایفراوانیدارد‬ ‫رقابت لیست ها‬ ‫انتخابات خبرگان رهبری در شرایطی برگزار می شود که رقابتی حساس‬ ‫الاقل در تهران در این مورد شکل گرفته است‪ .‬برای اولین بار لیست جامعه‬ ‫مدرسین با جامعه روحانیت در پایتخت تفاوت دارد و این همه ماجرا نیست‪.‬‬ ‫برای اولین بار هاشــمی رفســنجانی خودش یک لیســت مجــزا برای این‬ ‫انتخابات داده است‪.‬‬ ‫احزابوشخصیت ها‬ ‫‪1‬‬ ‫انتخابات خبرگان رهبری در پنجمین دوره اش بسیار‬ ‫متفاوت از همیشه شده است‪ .‬حاال نخستین بار است که‬ ‫لیســت ها تفاوت هایی این چنین با یکدیگــر دارند و البته‬ ‫اولین بار اســت که جامعه روحانیت و جامعه مدرســین دو‬ ‫فهرست جداگانه هر چند با اشتراکاتی زیاد منتشر کرده اند‪.‬‬ ‫بیشتر این رقابت البته به تهران اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫داستان سه لیست‬ ‫ت هاشمی‬ ‫لیس ‬ ‫اما هاشمی در گام دوم انتخاباتی فهرست مدنظرش‬ ‫را همزمان با سخنرانی خود در صداوسیما منتشر کرد‪ .‬نام‬ ‫این فهرست «خبرگان ‪ - ٩4‬خبرگان مردم» بوده که شامل‬ ‫‪ ١6‬نام در استان تهران و حدود ‪ 30‬نفر در سایر حوزه های‬ ‫انتخابیه است‪ .‬با اینکه هاشمی رفسنجانی به دلیل مواضع‬ ‫سیاسی این ســال هایش در لیســت جامعه مدرسین قرار‬ ‫نگرفت؛ اما در لیســت های جامعه مدرســین و هاشمی‪،‬‬ ‫هشت نام مشــترک وجود دارد‪ .‬حســن روحانی‪ ،‬موحدی‬ ‫کرمانی‪ ،‬امامی کاشانی‪ ،‬ابراهیم امینی‪ ،‬دری نجف ابادی‪،‬‬ ‫ری شهری‪ ،‬میرمحمدی و محسنی قمی نامزدهایی هستند‬ ‫که وجه مشــترک جامعه مدرسین و هاشــمی نیز هستند؛‬ ‫اما هشــت نفر دیگــر از چهره هــای کمتر شناخته شــده ‬ ‫هستند‪ .‬به نظر می رسد هاشمی بهرمانی با علم به ناشناخته‬ ‫بودن چهره های لیســت انتخاباتی اش و سیاســی کردن‬ ‫فضای ایــن دوره خبــرگان به دنبال این اســت کــه ارای‬ ‫اعدالیــون و اصالح طلبان را کــه در انتخابــات مجلس‬ ‫شرکت می کنند به دست اورد‪ .‬لیست جامعه روحانیت هم‬ ‫که با امضای ایت الله موحدی کرمانی اعالم شــده به این‬ ‫شرح است‪ :‬محمد امامی کاشانی‪ /‬ابراهیم امینی‪/‬علیرضا‬ ‫اعرافی‪/‬محمدباقــر باقری کنی‪ /‬احمد جنتــی‪ /‬قربانعلی‬ ‫دری نجف ابادی‪ /‬حســن روحانــی‪ /‬محمد ری شــهری‪/‬‬ ‫محســن قمی‪/‬محمدعلــی موحدی کرمانی‪/‬محمدتقی‬ ‫مصباح یزدی‪ /‬محمدرضا مدرسی‪ /‬ابوالفضل میرمحمدی‪/‬‬ ‫غالمرضا مصباحی مقدم‪ /‬اکبر هاشــمی بهرمانی‪ /‬محمد‬ ‫یزدی‪.‬این لیســت بر مبنای حروف الفبا منظــم و تدوین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫لیست «یاران اعتدال»‬ ‫در تحولی دیگر در اســتانه پنجمین دوره انتخابات‬ ‫مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬لیستی با عنوان یاران اعتدال نیز‬ ‫منتشر شد‪ .‬اسامی لیست یاران اعتدال که توسط حامیان‬ ‫دولت تهیه شده ‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫حســن روحانــی‪ ،‬هاشمی رفســنجانی‪ ،‬محمــد‬ ‫امامی کاشــانی‪ ،‬ابراهیــم امینــی‪ ،‬دکتــر ســید محمود‬ ‫علــوی‪ ،‬قربانعلــی دری نجف ابــادی‪ ،‬محمــد محمدی‬ ‫نیک (ری شــهری)‪ ،‬ســید محمد ســجادی عطاابادی‪،‬‬ ‫محمدعلی موحدی کرمانی‪ ،‬محسن قمی‪ ،‬سید ابوالفضل‬ ‫از نــکات دیگــر انتخابــات دوره پنجــم برخــی‬ ‫انصراف هاست که از کمله ان می توان به انصراف ایت الله‬ ‫ناصری اشــاره کرد‪ .‬او بــرای نمایندگی خبــرگان رهبری‬ ‫ثبت نام کرده بود که پس از اعالم تائید صالحیت‪ ،‬جمعی از‬ ‫علما و مردم استان چهار محال وبختیاری از وی درخواست‬ ‫می کنند حــوزه انتخابیــه خود را به اســتان چهــار محال‬ ‫وبختیاری انتقال دهد‪ .‬او در جهت اجابت خواســت مردم‬ ‫تقاضای انتقال را می دهد که مورد موافقت قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫گفته می شود که از وی خواســته شده به استانی که‬ ‫صرفا یک کاندیدا دارد تقاضای انتقال بدهند که ایشــان‬ ‫نمی پذیرند و انصراف می دهند‪.‬‬ ‫از دیگر افــراد مطرح که در ایــن انتخابات انصراف‬ ‫دادند می تــوان به ایت الله حائری شــیرازی اشــاره کرد‪.‬‬ ‫در همین زمینه فرزند ایت الله حائری شــیرازی نســبت به‬ ‫کناره گیری پــدر خــود از کاندیداتوری مجلــس خبرگان‬ ‫واکنش نشان داد و نوشــت‪« :‬نفاق هیچ گاه مورد عنایت‬ ‫الهی قرار نخواهد گرفت‪».‬‬ ‫«محمد علی حائری» در پست اینستاگرام خود پس‬ ‫از انصراف پدرش از کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری‬ ‫مطلبی به شــرح زیر نوشــت‪«:‬از من گذشــت و من از او‬ ‫بگذرم ولی با چون منی به غیر محبــت روا نبود… پس از‬ ‫انی که جامعه محترم مدرســین وجامعه معزز روحانیت در‬ ‫بازار مکاره خود با حیثیت سیاسی پدرم بازی کردند ایشان‬ ‫رســما از ادامه کاندیداتوری کناره گیــری کرده و انصراف‬ ‫دادند‪ .‬زمانی پــدرم را عمار انقــاب می خواندند‪ ،‬انها که‬ ‫تاب تحمــل ارا ی ازاد مردانی چون پــدرم را که خود لقب‬ ‫عمار به او داده بودند‪ ،‬نداشــتند پس غیر افکار خود ارا چه‬ ‫کسانی را می توانند تحمل کنند‪ .‬متاسفانه این یکه شناسی‬ ‫وجلوگیری از ورود افراد مخلص مســتقل و حر به مجلس‬ ‫خبرگان باعث خواهد شد در بزنگاه ها امداد الهی به فریاد‬ ‫سرنوشت انقالب نرســد چرا که حریت و اخالص دو روی‬ ‫یک ســکه اند واگر حریت نباشــد اخالص نیست و نفاق‬ ‫هیچ گاه مورد عنایت الهی قرار نخواهد گرفت‪».‬از نکات‬ ‫جالب دیگر در مورد این نامزد انصرافــی مجلس خبرگان‬ ‫این بود که همزمان با این انصراف نطــق انتخاباتی او از‬ ‫تلویزیون پخش شد‪.‬علت این رویداد در اعالم دیر هنگام‬ ‫ انصراف به ستاد انتخابات اعالم شده است‪.‬‬ ‫کاندیداهایی که تغییر حوزه دادند‬ ‫برخی کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات مجلس‬ ‫اکبر هاشمی رفسنجانی لیست‬ ‫جداگانه ای برای انتخابات‬ ‫داده است‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫لیستی که ایت الله‬ ‫موحدی کرمانی ان را امضا کرده‬ ‫تفاوت هایی با لیست جامعه‬ ‫مدرسین دارد‬ ‫انصرافی ها‬ ‫سیاست‬ ‫تفاوت در لیست های خبرگان بیش از هر چیز دیگری‬ ‫در ادامه رقابت میان اکبر هاشمی رفسنجانی و روحانیونی‬ ‫مانند مصباح یــزدی‪ ،‬محمد یزدی و احمد جنتی اســت‪.‬‬ ‫رقابتی که در چند سال اخیر بر سر برخی تفاوت دیدگاه ها‬ ‫در حوزه های مختلف باال گرفته اســت‪ .‬تبلور این رقابت‬ ‫در انتخاب اکبر هاشمی رفســنجانی بعد از رحلت ایت الله‬ ‫مشکینی به ریاســت مجلس خبرگان و عدم انتخاب او بعد‬ ‫از رحلــت ایت الله مهدوی کنــی بوده اســت‪ .‬وقتی او در‬ ‫همین دوره مجلس خبرگان انتخابات هیات رئیسه با علم‬ ‫به اینکه رای چندانی ندارد نامزد شد حتی برخی حامیانش‬ ‫به او خرده گرفتند که چرا او دچار خطای محاسباتی شده‬ ‫است‪ .‬او اما گویا از همان زمان به ایجاد یک دو قطبی فکر‬ ‫می کرده است‪.‬‬ ‫از چند هفته پیش‪ ،‬خبرهایی امــده بود که در جامعه‬ ‫روحانیت اختالف نظرهایی در مورد قرار دادن نام هاشمی‬ ‫در لیســت وجود دارد امــا همزمان خبرهایی هــم بود که‬ ‫جامعه مدرسین به این نتیجه رســیده که نام هاشمی نباید‬ ‫در لیســت باشــد‪ .‬در این میان البته خبرهایی هم بود که‬ ‫برخی مخالف قرار دادن نام حسن روحانی در لیست جامعه‬ ‫مدرسین هستند‪.‬‬ ‫عدم مشــخص بودن وضعیــت نامزدهــا در این دو‬ ‫لیست همراه شد با این شایعه که اکبر هاشمی رفسنجانی‬ ‫بنا دارد یک لیست مختص خود را برای انتخابات معرفی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایــن از پدیده هــای انتخابات دوره پنجم اســت که‬ ‫لیست جامعتین متفاوت است و یکی از چهره های شاخص‬ ‫این فهرست هم لیســت سومی اورده اســت‪ .‬روایت این‬ ‫تفاوت نظر جامعتین در لیســت خبرگان هم جالب است‪.‬‬ ‫سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به لیست منتشره‬ ‫مورد حمایت این تشکل در انتخابات خبرگان رهبری گفته‬ ‫است که جامعتین در مورد ‪ 80‬نفر توافق و در مورد هشت‬ ‫نفر اختالف نظر داشته اند‪.‬‬ ‫به گفتــه وی؛ جامعه روحانیت مبــارز در تهران اکبر‬ ‫هاشمی بهرمانی و جامعه مدرســین حوزه علمیه قم‪ ،‬علی‬ ‫مومن را مورد حمایت قرار داده اند‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم اضافه کرده اســت‪« :‬علی فالحیان‬ ‫از حوزه انتخابیه خوزستان‪ ،‬سیداسماعیل نوری زنجانی از‬ ‫حوزه انتخابیه زنجان‪ ،‬سیدعلی حسینی از حوزه انتخابیه‬ ‫گیالن‪ ،‬هاشــم نیازی و احمــد مبلغی از حــوزه انتخابیه‬ ‫لرســتان کاندیداهــای اختصاصی مورد حمایــت جامعه‬ ‫روحانیت مبارز هســتند‪ ».‬وی همچنین یاداور شده است‬ ‫که سیدکاظم نورمفیدی و عبدالهادی مرتضوی شاهرودی‬ ‫از حوزه انتخابیه گلستان کاندیداهای مورد حمایت جامعه‬ ‫روحانیت مبارز هستند و جامعه مدرســین حوزه علمیه قم‬ ‫کسی را در این حوزه مورد حمایت قرار نداده است‪.‬‬ ‫اما جامعه مدرســین ترجیح داد در مورد لیســتی که‬ ‫منتشــر کرده بیانیه دهد و معیارهای انتخاب نامزدهایش‬ ‫را اعالم کند‪ .‬در این بیانیه امده بود‪« :‬این نظر مشــورتی‬ ‫جامعه مدرســین پس از مدت هــا رایزنی و شناســایی در‬ ‫سراســر کشــور صورت گرفته و در این میان مالک هایی‬ ‫چون «خبرویت و روشن ضمیری‪ ،‬دلسوزی و ارادت قلبی‬ ‫و عملی نســبت به انقالب اســامی‪ ،‬امام راحل و رهبری‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬برخــورداری از اگاهــی و صالحیت های‬ ‫علمی‪ ،‬مخالفت عینی با دنیاپرستی و مقام خواهی‪ ،‬رعایت‬ ‫بی االیشــی و برخورداری از ذی طلبگی و در یک کالم به‬ ‫فرموده امام راحل مخالفت با اســام امریکایی (اســام‬ ‫مرفهین بی درد و قاعدین) و التزام به اسالم ناب محمدی‬ ‫(صلی الله علیه و اله و ســلم)» از جمله خصوصیات بارز‬ ‫مدنظر تهیه کنندگان این فهرست بوده است‪».‬‬ ‫میرمحمــدی‪ ،‬محمد علــی تســخیری‪ ،‬دکتــر محســن‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬دکتر سید هاشــم بطحایی‪ ،‬محمد علی امین ‬ ‫و محمد حسن زالی‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫احزابوشخصیت ها‬ ‫خبرگان رهبری حوزه انتخابیه خود را تغییر دادند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب منصور مظاهری کرونی و جواد مجتهد‬ ‫به حوزه انتخابیه اســتان اذربایجان غربی‪ ،‬ســید روح الله‬ ‫صدرالســاداتی بــه حــوزه انتخابیه اســتان هرمــزگان‪ ،‬‬ ‫ســید صادق محمدی جزه ای بــه حوزه انتخابیه اســتان‬ ‫اردبیل‪ ،‬حمید حوالی شــهریاری به حوزه انتخابیه استان‬ ‫خراســان شــمالی و غالمرضا فیاضی به حــوزه انتخابیه‬ ‫اســتان بوشــهر تغییر حوزه دادند‪.‬گفتنی اســت شورای‬ ‫نگهبان موافقت خود را با انتقال حــوزه انتخابیه این افراد‬ ‫نیز موافقت کرده است‪.‬‬ ‫اصالح طلبان چه خواهند کرد؟‬ ‫حاال در استانه انتخابات این مساله مطرح است که‬ ‫اصالح طلبان چه برنامه ای برای انتخابات خبرگان دارند؟‬ ‫پیش تر محمد رضا عارف گفته بود‪« :‬ما در جلسه اخیر شورا‬ ‫تصویب کردیم از لیســت مشــترک اقای هاشمی‪ ،‬مجمع‬ ‫روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه‬ ‫قم حمایت کنیم‪ .‬هر نامی برای ان انتخاب شود ما در کل‬ ‫کشــور از این لیســت حمایت می کنیم و توصیه می کنیم‬ ‫مــردم به ان لیســت رای دهنــد‪ ».‬و حــاال در جدیدترین‬ ‫اظهارنظر سخنگوی ستاد انتخاباتی ائتالف اصالح طلبان‬ ‫در ارتباط با لیســت ارائه شــده جامعــه روحانیت و حضور‬ ‫ایت الله هاشمی رفســنجانی در این لیســت گفته است‪:‬‬ ‫«شورای سیاســت گذاری اصالح طلبان اجماال با جامعه‬ ‫روحانیت و لیست مورد حمایت ایت الله هاشمی رفسنجانی‬ ‫همکاری و همراهی خواهد کرد‪».‬سید محمود میرلوحی‬ ‫افزوده است‪ «:‬درباره لیست خبرگان اصالح طلبان مجمع‬ ‫محققین و مدرسین قم و مجمع روحانیون مبارز اظهارنظر‬ ‫خواهند کرد اما اجماال ما با جامعه روحانیت و لیست مورد‬ ‫حمایت ایت الله هاشمی رفســنجانی همراهی و همکاری‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬پیش بینی ما این است که با حضور ایت الله‬ ‫هاشمی رفسنجانی انتخابات خبرگان شور بیشتری خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬لیست مورد تایید ما را دو مجمع محققین و مدرسین‬ ‫قم و روحانیون مبارز اعالم خواهند کــرد و ان را از طریق‬ ‫بیانیه ای به اطــاع عمــوم خواهیم رســاند‪».‬این فعال‬ ‫سیاســی همچنین گفت‪« :‬فکر می کنیم که اگر لیســت‬ ‫تهیه شــده در پنجمین دوره مجلس خبــرگان رای بیاورد‪،‬‬ ‫مجلســی بهتر‪ ،‬اطمینان بخش تر و صمیمانه تر خواهیم‬ ‫داشت که مردم هم به ان اطمینان داشته باشند‪».‬‬ ‫فهرست جمعیت حامیان انقالب‬ ‫سیاست‬ ‫‪40‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫همچنین هفته گذشــته در تهران یک لیست جدید‬ ‫برای مجلس خبرگان منتشر شــد‪ .‬در همین زمینه دبیرکل‬ ‫جمعیت حامیان انقالب اســامی از نهایی شــدن لیست‬ ‫این جمعیت برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان‬ ‫رهبری در حوزه انتخابیه اســتان تهران خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫«براساس تصمیم شورای راهبردی‪ ،‬ایت الله محمدعلی‬ ‫موحدی کرمانی به عنوان سرلیســت انتخاب شد‪ ».‬علی‬ ‫کیهانیان اظهار کرد‪«:‬جمعیت حامیان انقالب اســامی‬ ‫به عنوان امین مــردم با بررســی های گســترده‪ ،‬دقیق و‬ ‫کارشناسی نامزدهای مورد تایید و حمایت خود را در حوزه‬ ‫انتخابیه اســتان تهران انتخاب کرده اســت‪ ».‬اســامی‬ ‫ نامزدهای مورد حمایت جمعیت حامیان انقالب اسالمی‬ ‫در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه‬ ‫انتخابیه استان تهران به شرح زیر اعالم می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬محمدعلــی موحدی کرمانــی‪ -2‬اکبر هاشــمی‬ ‫رفســنجانی‪ -3‬احمــد جنتــی ‪ -4‬حســن روحانــی ‪-5‬‬ ‫ســیدمحمود علوی ‪ -6‬محمدباقر باقری کنی ‪ -7‬غالمرضا‬ ‫مصباحی مقدم‪ -8‬محمد ری شــهری ‪ -9‬محسن قمی‪-10‬‬ ‫قربانعلی دری نجف ابادی ‪ -11‬محمد یزدی‪ - 12‬محمدعلی‬ ‫تســخیری ‪ -13‬سیدهاشــم بطحا یی ‪ -14‬سید محمدرضا‬ ‫مدرسی ‪ -15‬محمد امامی کاشانی ‪ -16‬محسن اسماعیلی‪.‬‬ ‫صالحیــت چهره هایــی همچون ایــات و حجج اســام‬ ‫موســوی بجنوردی‪ ،‬صدیقی‪ ،‬ســروش محالتی‪ ،‬امجد‪،‬‬ ‫مرتضی اقاتهرانی‪ ،‬محمدتقی رهبر‪ ،‬سیدحسن خمینی‪،‬‬ ‫مجید انصاری‪ ،‬محســن غرویان و ســید محمد غروی به‬ ‫دلیل ازمون ندادن‪ ،‬احراز نشد‪.‬‬ ‫نتایج نهایی اعالم نامزدهای مجلس خبرگان رهبری‬ ‫دو هفته قبل از ســوی ستاد انتخابات کشــور منتشر شد‪.‬‬ ‫ســیامک ره پیک‪ ،‬ســخنگوی هیات نظارت بر انتخابات‬ ‫نیــز در گفت وگویی اعــام کرد که هشــت نفــر از تایید‬ ‫صالحیت شدگان در مراحل پیشین از سوی شورای نگهبان‬ ‫رد شده و سه نفر از کسانی که صالحیتشان در مراحل قبلی‬ ‫احراز نشده بود‪ ،‬در این مرحله احراز صالحیت شدند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬ســید محمد واعظ موسوی از استان‬ ‫اذربایجان شــرقی‪ ،‬حســن مفــرح زاده ابوزیدابــادی و‬ ‫محمدعلی مقدس از استان اصفهان‪ ،‬سید عباس حسینی‬ ‫قائم مقامی‪ ،‬مهدی هادوی مقدم و محمد غروی از استان‬ ‫تهران‪ ،‬علــی محمــدی از خراســان رضوی‪ ،‬حبیب الله‬ ‫شــعبانی و ســید علی حســینی از اســتان قم و میرکتولی‬ ‫از گلســتان حذف و اقایــان محمدعلــی خزائیلی‪ ،‬جواد‬ ‫مجتهد و حســین ردایی به نامزدهــای انتخابات مجلس‬ ‫خبرگان افــزوده شــدند‪ .‬در میان خبرهــای رد صالحیت‬ ‫نهایی داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان‬ ‫رهبری‪ ،‬بیش از همه نام سید حسن خمینی‪ ،‬نوه بنیانگذار‬ ‫انقالب اسالمی به دلیل عدم شــرکت در ازمون رسانه ای‬ ‫ بازتاب های بسیاری داشت‪ .‬برخی رسانه ها همزمان اعالم‬ ‫کردند که ایات و حجج اسالم سید احمد حسینی خراسانی‪،‬‬ ‫سیدمهدی میرباقری‪ ،‬علیرضا اعرافی‪ ،‬سید محمد سعیدی‬ ‫و نصرالله شاه ابادی بدون ازمون از سوی شورای نگهبان‬ ‫تائید صالحیت شدند‪ .‬از مهم ترین چهره هایی که در این‬ ‫دوره از انتخابات صالحیت شــان به دلیل عدم شرکت در‬ ‫ازمون علمی یا عدم کســب نمره قبولی رد شد‪ ،‬به ایات و‬ ‫حجج اسالم موسوی بجنوردی ‪ -‬کاظم صدیقی‪ -‬مصطفی‬ ‫پورمحمدی ‪ -‬مجید انصاری‪ -‬سید حسن خمینی‪ -‬سروش‬ ‫محالتی ‪ -‬رســول منتجب نیــا‪ -‬محمود امجــد ‪ -‬مرتضی‬ ‫اقاتهرانی ‪ -‬محسن غرویان ‪ -‬سید محمد غروی – محمد تقی‬ ‫رهبر‪ -‬ناصر سقای بی ریا ‪ -‬مرتضوی کیاسری ‪ -‬مهدی طائب‬ ‫ محمد غرضی ‪ -‬عباس قائم مقامی‪ -‬مهدی هادوی مقدم‬‫– محمد جواد حجتی کرمانی‪ ،‬احمد مبلغی ‪ -‬ســید محمد‬ ‫اشرفی اصفهانی ‪ -‬ابوالفضل شــکوری‪ -‬اعظم طالقانی و‬ ‫سمیه طهماسبی اشاره کرد‪.‬‬ ‫از نکات مهــم در ایــن دوره رد صالحیــت ایت الله‬ ‫ســیدعلی محمد دســتغیب نماینــده ادوار اول‪ ،‬ســوم و‬ ‫چهارم مجلــس خبرگان‪ ،‬مجتبــی طاهــری خرم ابادی‪،‬‬ ‫نامزدهایی که نیستند‬ ‫در این دوره از انتخابــات مجلس خبرگان صالحیت‬ ‫افرادی با سمت و سوابقی چون امام جمعه تهران‪ ،‬نماینده‬ ‫کنونی مجلس خبرگان‪ ،‬اســاتید مطرح حوزه علمیه‪ ،‬وزیر‬ ‫دادگستری‪ ،‬معاون پارلمانی رئیس جمهور و‪ ...‬رد شد‪.‬‬ ‫‪ 801‬نفر برای حضــور در پنجمیــن دوره انتخابات‬ ‫مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند که از این تعداد تنها‬ ‫‪ 161‬نفر صالحیتشــان تایید و رقابت برای نشستن بر ‪88‬‬ ‫کرســی این مجلس را اغاز کرده اند‪ .‬این امــار حکایت از‬ ‫ان دارد که فقهای شــورای نگهبان صالحیت ‪ 640‬نفر از‬ ‫ثبت نام کنندگان را رد کردند‪ .‬شورای نگهبان در این دوره‬ ‫باتوجه به کثرت داوطلبــان ثبت نام کننده‪ ،‬مصر به اجرای‬ ‫ازمون علمی بود و از این رو در دو نوبت شــهریور و دی از‬ ‫حدود ‪ 500‬نفر از نامزدهای این انتخابات ازمون گرفت‪.‬‬ ‫در نوبت اول بیش از ‪ 300‬نفر در این ازمون شــرکت کرده‬ ‫اما تنها ‪ 12‬نفر موفق به کســب نمره قبولی شدند و مابقی‬ ‫نیز طبق اطالعیه شورای نگهبان از حضور در ازمون دی‬ ‫ماه محروم شــدند‪ .‬افراد دیگری هم که در این انتخابات‬ ‫ثبت نام کــرده اما تصــور نمی کردند برای حضــور در این‬ ‫مجلس از انان نیز ازمون گرفته خواهد شد‪ ،‬یا در امتحان‬ ‫دی ماه شرکت نکرده یا ترجیح دادند که از ادامه حضور در‬ ‫این عرصه انصراف دهند‪.‬‬ ‫در اعــام اولیــه بررســی نتایــج صالحیت هــا‪،‬‬ ‫استان‬ ‫تعداد‬ ‫کرسی‬ ‫استان‬ ‫تعداد‬ ‫کرسی‬ ‫استان‬ ‫تعداد‬ ‫کرسی‬ ‫استان‬ ‫تعداد‬ ‫کرسی‬ ‫استان‬ ‫تعداد‬ ‫کرسی‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫‪۵‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪۳‬‬ ‫اردبیل‬ ‫‪۲‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۵‬‬ ‫البرز‬ ‫‪۲‬‬ ‫ایالم‬ ‫‪۱‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪۱‬‬ ‫تهران‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪۱‬‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪۱‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫‪۶‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪۱‬‬ ‫خوزستان‬ ‫‪۶‬‬ ‫زنجان‬ ‫‪۱‬‬ ‫سمنان‬ ‫‪۱‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪۲‬‬ ‫فارس‬ ‫‪۵‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪۲‬‬ ‫قم‬ ‫‪۱‬‬ ‫کردستان‬ ‫‪۲‬‬ ‫کرمان‬ ‫‪۳‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪۲‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪۱‬‬ ‫گلستان‬ ‫‪۲‬‬ ‫گیالن‬ ‫‪۴‬‬ ‫لرستان‬ ‫‪۲‬‬ ‫مازنداران‬ ‫‪۴‬‬ ‫مرکزی‬ ‫‪۲‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫‪۱‬‬ ‫همدان‬ ‫‪۲‬‬ ‫یزد‬ ‫‪۱‬‬ ‫احزابوشخصیت ها‬ ‫ نمودار دوره های مختلف درصد مشارکت مردم‬ ‫سومین دوره‬ ‫اولین دوره‬ ‫تاریخ برگزاری انتخابات‪ ۱ :‬ابان ‪۱۳۷۷‬‬ ‫تعداد ثبت نام کنندگان‪ ۳۹۶ :‬نفر‬ ‫رد صالحیت ها‪ ۲۱۴ :‬نفر‬ ‫انصراف دهندگان‪ ۱۳ :‬نفر‬ ‫تعداد حوزه انتخابیه‪۲۸ :‬‬ ‫تعداد نمایندگان‪ ۸۶ :‬نفر‬ ‫درصد مشارکت‪ 46/3 :‬درصد‬ ‫تاریخ برگزاری انتخابات‪ ۱۹ :‬اذر سال ‪۱۳۶۱‬‬ ‫تعداد ثبت نام کنندگان‪ ۱۶۸ :‬نفر‬ ‫رد صالحیت ها‪ ۱۲ :‬نفر‬ ‫انصراف دهندگان‪ ۱۰ :‬نفر‬ ‫تعداد حوزه انتخابیه‪۲۴ :‬‬ ‫تعداد نمایندگان‪ ۸۲ :‬نفر‬ ‫درصد مشارکت‪ 77/38 :‬درصد‬ ‫دومین دوره‬ ‫تاریخ برگزاری انتخابات‪ ۱۶ :‬مهر ‪۱۳۶۹‬‬ ‫تعداد ثبت نام کنندگان‪ ۱۸۰ :‬نفر‬ ‫رد صالحیت ها‪ ۶۲ :‬نفر‬ ‫انصراف دهندگان‪ ۱۲ :‬نفر‬ ‫تعداد حوزه انتخابیه‪۲۴ :‬‬ ‫تعداد نمایندگان‪ ۸۳ :‬نفر‬ ‫درصد مشارکت‪41 :‬درصد‬ ‫حسن نمازی و سید محمد واعظ موسوی نمایندگان کنونی‬ ‫مجلس خبرگان و محمدرضا عباسی فرد نماینده دوره سوم‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫اخرین حاشیه پیرامون سید حسن خمینی‬ ‫تاریخ برگزاری انتخابات‪ ۲۴ :‬اذر ‪۱۳۸۵‬‬ ‫تعداد ثبت نام کنندگان‪ ۴۹۳ :‬نفر‬ ‫تعداد نمایندگان‪ ۸۶ :‬نفر‬ ‫درصد مشارکت‪۶0 :‬درصد‬ ‫برخی رسانه ها در مورد جز ئیات این عدم احراز صالحیت‬ ‫نوشــته اند کــه در هفته اخیــر‪ ،‬دو تن از فقهای شــورای‬ ‫نگهبان مجددا جزوات و صوت های کالس های درســی‬ ‫که از ســوی وی ارائه شــده بود را مورد ارزیابی قرار دادند‬ ‫و گزارش مفصلی از ان به جلســه شــورا ارائه کردند‪ .‬نظر‬ ‫هر دو فقیه نیز بر عــدم احراز صالحیــت علمی وی برای‬ ‫نامزدی در انتخابات خبرگان بود که فقهای دیگر نیز بر این‬ ‫موضوع تاکید و خواستار حضور در امتحان علمی شدند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در مرحله اول نیز دو فقیه دیگر شورا به این‬ ‫موضوع رســیدگی کرده بودند‪ .‬این اما اخرین مســاله در‬ ‫مورد نامزدی سید حسن خمینی نبود‪ .‬هفته گذشته خبری‬ ‫در یکی از ســایت ها منتشر شــد مبنی بر اینکه سید حسن‬ ‫خمینی دیداری با ایت اللــه یزدی داشــته و در این دیدار‬ ‫او گریسته اســت‪ .‬این خبر با واکنش نزدیکان سید حسن‬ ‫خمینی مواجه شد‪ .‬یکی از نزدیکان سید حسن خمینی که‬ ‫البته نام او فاش نشد‪ ،‬در مصاحبه با سایت جماران گفت‪:‬‬ ‫«این سایت در حالی مدعی درخواســت و التماس یادگار‬ ‫امام و سخنان حضرت ایت الله یزدی شد‪ ،‬که هیچ کس در‬ ‫انتخابات حساس‬ ‫پنجمیــن دوره انتخابات مجلس خبــرگان به همان‬ ‫اندازه متفاوت بودن لیست هایش‪ ،‬حساسیت های سیاسی‬ ‫زیادی هم دارد‪ .‬حاال یک رقابت بسیار مهم شکل گرفته‬ ‫که می تواند تغییراتی در ارایش سیاسی این مجلس ایجاد‬ ‫کند‪ .‬بیش از همه این هاشمی رفسنجانی است که تالش‬ ‫می کند تعداد حامیان خود را در این مجلس افزایش داده‬ ‫تا باز بتواند با پیروزی بر رقبایش خود را در کرســی ریاست‬ ‫این مجلس ببیند‪ .‬او این بار لیســتی را در تهران منتشــر‬ ‫کرده که نام های مهمی از رقبا یش در ان نیســتند و او به‬ ‫این فکر می کند که اگر بدنه اجتماعی اصالح طلبان به او‬ ‫اضافه شوند‪ ،‬حتی شاید بتواند این رقبا را از ورود به مجلس‬ ‫خبرگان باز دارد‪ .‬از ان سو رقبای اقای هاشمی هم لیستی‬ ‫بسیار قوی تهیه کرده اند که شــرایط یک رقابت سخت را‬ ‫پدید اورده است‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫پنجمیــن دوره انتخابــات مجلــس‬ ‫خبرگان به همــان انــدازه متفاوت بودن‬ ‫لیست هایش‪ ،‬حساسیت های سیاسی‬ ‫زیادی هم دارد‪ .‬حاال یک رقابت بســیار‬ ‫مهم شکل گرفته که می تواند تغییراتی‬ ‫در ارایش سیاسی این مجلس ایجاد کند‬ ‫ان جلسه حضور نداشته اســت‪ .‬اینکه منبع این سایت چه‬ ‫بوده باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد ولی الزم است‬ ‫در اینجا به اطالع مردم شــریف ایران برســانیم مضمون‬ ‫خود ساخته این خبر از ریشه دروغ است و کم نیست دروغ ها‬ ‫و تهمت هایی که در این ایام مدعیان دروغین و برخی افراد‬ ‫و ســایت ها به خاطر منافع و مطامع خود و ایجاد مانع بین‬ ‫مردم که همان صاحبان اصلی انقالبند و فرزندان معنوی و‬ ‫فکری اندیشه معمار بزرگ انقالب منتشر کرده اند‪ .‬اگر الزم‬ ‫باشد و حضرت ایت الله یزدی مصلحت بدانند محتوای ان‬ ‫جلسه و انچه پس از ان واقع شده می تواند بسیاری از نقاط‬ ‫ابهام موجود در پرونده بررسی صالحیت علمی یادگار امام‬ ‫را بگشاید‪».‬‬ ‫سیاست‬ ‫از نکات مورد توجه در این دوره از انتخابات خبرگان‬ ‫رهبری عدم احراز صالحیت سید حسن خمینی بود‪ .‬بار اول‬ ‫که شورای نگهبان اعالم کرد صالحیت سید حسن خمینی‬ ‫برای شــرکت در این رقابت احراز نشــده است سید حسن‬ ‫خمینی گفته بود‪« :‬بر حسب قانون امکان اعتراض وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ولــی جدا معتقدم کــه در این میان نکتــه نامعلوم و‬ ‫مبهمی وجود ندارد و بنده هم فردی ناشــناخته نیستم که‬ ‫ت یا سندی را به‬ ‫اعضای محترم با بررسی مجدد بتوانند هوی ‬ ‫دست اورند‪ ،‬بنابراین تلقی اینجانب ان نیست که شکایت‬ ‫مسیری جدید را بگشاید و بنابراین بر ان باورم که اگر اقایان‬ ‫نتوانستند از شهادت مراجع و علما و درس ها و نوشته ها به‬ ‫احراز برسند‪ ،‬بعید است بتوانند در اینده نیز به چنین مهمی ‬ ‫دســت یابند؛ اما تنها باتوجه به درخواست عمومی مردم و‬ ‫برخی بزرگان حوزه و سیاســت به این امر اقدام می کنم‪».‬‬ ‫در نهایت وقتی در برخی رسانه ها اعالم شد که صالحیت‬ ‫سید حســن خمینی احراز نشده اســت‪ ،‬یکی از نزدیکان‬ ‫بیت امام (س) هم رســما عدم احراز صالحیت سید حسن‬ ‫خمینی از سوی شــورای محترم نگهبان جهت شرکت در‬ ‫پنجمین انتخابات خبرگان رهبــری را اعالم و دالیل عدم‬ ‫احراز صالحیت اعالمی از ســوی ان نهاد را استناد به بند‬ ‫ب ماده ‪ 3‬قانون اعالم کــرد‪« :‬اجتهاد در حدی که قدرت‬ ‫استنباط بعضی مسائل فقهی را داشــته باشد و بتواند ولی‬ ‫فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد احراز نگردید‪».‬‬ ‫چهارمین دوره‬ ‫‪41‬‬ ‫احزابوشخصیت ها‬ ‫رقابت بزرگان‬ ‫‪2‬‬ ‫چه کسانی برای راهیابی به خبرگان با هم رقابت می کنند؟‬ ‫در پنجمین دوره انتخابات خبــرگان‪ ،‬نام های بزرگی‬ ‫در لیست های انتخاباتی دیده می شــود‪ .‬علمای سیاسی‬ ‫و دینی بنامی امده اند تــا ترکیب دور جدیــد این مجلس را‬ ‫شکل دهند‪ .‬به جهت تحوالت سیاسی چند سال اخیر این‬ ‫انتخابات تفاوت هایی با ادوار گذشته دارد‪ .‬حاال در تهران‬ ‫سه لیست مهم منتشر شده که اگر چه اشتراکاتی دارند اما‬ ‫تفاوت های انها نیز مهم است‪ .‬در این گزارش چهره های ‬ ‫مهم این لیست ها را مورد بررسی قرار داده ایم‪:‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪42‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫اکبر هاشمی رفسنجانی‬ ‫او بــازی سیاســت را به شــیوه خاص خــودش اجرا‬ ‫می کند؛ سال هاســت در مناصب مختلفی از نظام حضور‬ ‫داشــته و البته همیشــه مخالفان و مخالفان خاص خود را‬ ‫داشته اســت ک ه در گذر زمان جای مدافعان و مخالفان او‬ ‫عوض شده است‪.‬‬ ‫اکنون مهمترین تفاوت سه لیست اصلی تهران بودن‬ ‫و نبودن او در فهرست هاســت‪ .‬بعد از انکه نام او در لیست‬ ‫تایید صالحیت ها قــرار گرفت و او خیالش راحت شــد که‬ ‫شایعات عدم تایید صالحیتش پایان یافته است نکته مهم‬ ‫در نظر او چگونگی حضورش در انتخابات بود‪ .‬او پیش تر‬ ‫در برخی مالقات هایی که با او د راین مورد شده بود احتمال‬ ‫ارائه لیست مجزا را رد نکرده و گفته بود منتظر تصمیم نهایی‬ ‫جامعتین باقی می ماند‪ .‬در ادامه این تحوالت اخبار ضد و‬ ‫نقیضی از حذف او از این لیســت حکایت داشــت حتی در‬ ‫همین مورد یکی از اعضای جامعه روحانیت در مصاحبه ای‬ ‫اعالم کرد که هاشمی از لیست جامعه روحانیت حذف شده‬ ‫است‪ .‬انچه اما در نهایت رخ داد این بود که دو لیست مجزا‬ ‫از سوی جامعتین منتشر شد‪ .‬نقطه جدا کننده این دولیست‬ ‫هم قرار گرفتن نام هاشمی در لیست جامعه روحانیت بود‪.‬‬ ‫این لیســت البته موجب نشد که هاشــمی از انتشار لیست‬ ‫جداگانه خودداری کند‪ .‬او لیست سومی را در تهران منتشر‬ ‫کرد که البته نکته مهم ان قرار گرفتن نام ایت الله موحدی‬ ‫کرمانی در ان و غیبت چهره های مهمی همچون‪ :‬محمد‬ ‫یزدی‪ ،‬مصباح یزدی و احمــد جنتی بود‪ .‬اما از نکات دیگر‬ ‫مورد توجه در این مورد انتشار یک نامه با امضای ایت الله‬ ‫موحدی کرمانی خطاب به هاشــمی رفســنجانی بود‪ .‬این‬ ‫نامه که در رسانه های نزدیک به هاشمی رفسنجانی برای‬ ‫اولین بار منتشــر شــد با حاشــیه های زیادی مواجه شد‪.‬‬ ‫بعد از حرف و حدیث های فراوان دفتــر ایت الله موحدی‬ ‫کرمانی نامه اختصاصی دبیرکل جامعــه روحانیت مبارز به‬ ‫هاشمی رفسنجانی را تکذیب کرد‪ .‬مسئوالن دفتر ایت الله‬ ‫موحدی تاکید کردند که این نامه به صورت مشترک برای‬ ‫همه نامزدهای مورد حمایت جامعه روحانیت ارســال شده‬ ‫و هیچ نامه اختصاصی از ســوی ایت الله موحدی کرمانی‬ ‫خطاب به ایت الله هاشــمی در میان نیســت‪.‬اما در مورد‬ ‫هاشمی رفســنجانی باید گفت که او در ادوار مختلف این‬ ‫مجلس یکی از چهره های مهم‪ ،‬خصوصا در تحوالت بوده‬ ‫است‪ .‬او پس از درگذشــت ایت الله علی مشکینی در سال‬ ‫‪ ،۱۳۸۶‬در ‪ ۱۳‬شــهریور ‪ ۱۳۸۶‬به ریاست خبرگان انتخاب‬ ‫شد‪ .‬در این انتخابات که محمد یزدی و احمد جنتی و اکبر‬ ‫هاشمی رفسنجانی مطرح بودند‪ ،‬یزدی به نفع جنتی نامزد‬ ‫نشــد‪ .‬بدین ترتیب انتخابات میان جنتی و هاشمی برگزار‬ ‫شد که پس از شمارش رای ها هاشمی رفسنجانی ‪ ۴۱‬رای‬ ‫و جنتی ‪ ۳۴‬رای به دست اورد گرچه یکی از اعضای مجلس‬ ‫خبرگان رهبــری در اثر اشــتباه دو رای داد و برگزارکنندگان‬ ‫انتخابــات برای جبران ایــن اشــتباه دو رای از مجموع ارا‬ ‫(یکی از هاشــمی و یکی از جنتی) را بــرای رعایت عدالت‬ ‫حذف کردند‪.‬پس از پایان رای گیری و تعیین رئیس جدید‪،‬‬ ‫رسما دو فراکسیون سیاسی در مجلس خبرگان رهبری اعالم‬ ‫موجودیت کردنــد؛ یکی متمایل به نامــزد پیروز و دیگری‬ ‫نزدیک به نامــزد رای نیاورده‪.‬همچنین محمد مومن با ‪۳۷‬‬ ‫رای و محمود هاشــمی شــاهرودی با ‪ ۳۳‬رای نایب رئیس‬ ‫مجلس شدند‪.‬‬ ‫پــس از ان در موعدی دیگر در نشســت ‪ ۲۰‬اســفند‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬خبرگان‪ ،‬هاشمی رفســنجانی برای دو سال دوباره‬ ‫به ریاست خبرگان برگزیده شد‪ .‬برای ریاست محمد یزدی‬ ‫و اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد شــدند که یزدی ‪ ۲۶‬رای و‬ ‫هاشمی رفســنجانی ‪ ۵۱‬رای از ‪ ۷۹‬رای اوردند‪ .‬دو رای نیز‬ ‫ممتنع بود‪.‬برای نایب رئیسی هاشمی شاهرودی با ‪ ۶۴‬رای‬ ‫نایب رئیس نخست شد و یزدی با ‪ ۵۶‬رای نایب رئیس دوم‬ ‫شد‪ .‬ایت الله نمازی نیز ‪ ۲۸‬رای اورد‪.‬‬ ‫در اجــاس ‪ ۱۷‬اســفند ‪ ۱۳۸۹‬و پــس از حــوادث‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری دهم هم محمدرضا مهدوی کنی‬ ‫برای دو ســال به ریاســت خبــرگان انتخاب شــد‪ .‬در این‬ ‫انتخابات هاشــمی رفســنجانی به نفع مهــدوی کنی کنار‬ ‫رفت و وی که تنها نامزد بود با ‪ ۸۳‬رای رئیس جدید خبرگان‬ ‫شــد‪ .‬اما در پی درگذشــت ایت الله مهدوی کنی در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۳‬در نشســت خبــرگان در تاریخ ‪ ۱۹‬اســفند ‪۱۳۹۳‬‬ ‫محمد یزدی جانشین وی شــد‪ .‬این انتخابات در دور دوم‬ ‫برگزار شــد‪ .‬محمــد مومن و اکبر هاشــمی رفســنجانی و‬ ‫محمد یزدی برای ریاست نامزد شــده بودند‪ ،‬سید محمود‬ ‫هاشمی شــاهرودی به دلیل تعداد زیاد نامــزدان انصراف‬ ‫داده بود‪ .‬این نخستین باری بود که انتخابات هیات رئیسه‬ ‫به دور دوم کشیده شد‪ .‬حاال در انتخاباتی تازه‪ ،‬اکبر هاشمی‬ ‫رفســنجانی تمام تالشــش را می کند تا در رقابت با رقبای‬ ‫سنتی اش دوباره به صدر هیات رئیسه باز گردد‪.‬‬ ‫مصباح یزدی‬ ‫اگر چه در این فهرســت ارائه شــده از ســوی جامعه‬ ‫احزابوشخصیت ها‬ ‫محمد یزدی‬ ‫احمد ج ّنتی در سوم اسفند ‪ ۱۳۰۵‬هجری شمسی در‬ ‫محله الدان واقع در غرب شهرســتان اصفهان ‪ ،‬چشم به ‬ ‫ن شهر‬ ‫م از روحانیو ‬ ‫ش مرحو م مال هاش ‬ ‫ن گشــود‪ .‬پدر ‬ ‫جها ‬ ‫ن بــود‪ .‬او یکی از مهمترین سیاســتمداران ایرانی‬ ‫اصفها ‬ ‫است که در یکی از نهادهای حساس یعنی شورای نگهبان‬ ‫به عنوان دبیر حضور دارد‪ .‬او اکنون در انتخابات خبرگان از‬ ‫تهران نامزد شده؛ هم در لیست جامعه روحانیت حضور دارد‬ ‫و هم در لیست جامعه مدرسین‪ .‬او البته در دولیست حامیان‬ ‫روحانی و لیستی که هاشمی رفسنجانی منتشر کرده حضور‬ ‫ندارد‪ .‬اختالفات نظری او با اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن‬ ‫روحانی یکی از نکات قابل توجه است‪ .‬ایت الله احمد جنتی‬ ‫پیش تر در جمع مسئوالن نظارتی شورای نگهبان در مشهد‬ ‫با بیان اینکه امروز عده ای که «سنگر اول را فتح کرده اند »‬ ‫در پی تصرف مجلــس خبرگان رهبری و مجلس شــورای‬ ‫اسالمی هستند‪ ،‬گفته بود‪« :‬انها مقاصد فاسد خود را از این‬ ‫طریق دنبال می کنند‪ ».‬این عضو مجلس خبرگان همچنین‬ ‫گفته بود‪« :‬اینها پــول دارند و برخی از انــان هم در مراکز‬ ‫قدرت هستند‪ ،‬اما این قدرت را مردم به انان دادند و پولشان‬ ‫هم مال مردم اســت‪ .‬این افراد «نقشــه های خطرناکی»‬ ‫می کشــند و االن می خواهنــد مجلس خبــرگان رهبری را‬ ‫تصرف کنند زیرا تنها نهادی است که می تواند درباره رهبری‬ ‫تصمیم بگیرد‪ .‬این مجموعه می تواند قدرت رهبری را هم‬ ‫محدود کند و امروز اینان قصدشان از در اختیار گرفتن این‬ ‫مجلس همین است‪».‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫محمد یزدی‪ ،‬روحانــی سیاســتمدار ایرانی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس خبــرگان رهبری‪ ،‬عضو شــورای نگهبان‪ ،‬نماینده‬ ‫اســتان تهران در مجلس خبــرگان رهبری‪ ،‬دبیــر جامعه‬ ‫مدرســین حوزه علمیه قم و دبیر شــورای عالی حوزه های‬ ‫علمیه است‪.‬‬ ‫ریاســت قوه قضائیه (‪ ۱۳۶۸‬تــا ‪ ،)۱۳۷۸‬نمایندگی‬ ‫مجلس شورای اسالمی در دوره های اول و دوم‪ ،‬نمایندگی‬ ‫مجلــس خبرگان قانــون اساســی و عضویت در شــورای‬ ‫بازنگری قانون اساسی از سوابق دیگر اوست‪.‬‬ ‫او در تاریخ ‪ ۲۵‬تیر ‪ ۱۳۹۲‬با حکم رهبر ایران‪ ،‬به عنوان‬ ‫عضوی از فقهای شورای نگهبان در سمت خود ابق ا شد‪.‬‬ ‫او در هفدهمین اجــاس مجلس خبــرگان رهبری‬ ‫که ‪ ۱۹‬اســفند ‪ ۱۳۹۳‬در تهران برگزار شــد با اکثریت ارای‬ ‫اعضا به ریاست این مجلس رسید‪ .‬در دور اول رای گیری‬ ‫به جز یزدی و اکبر هاشمی رفســنجانی‪ ،‬محمود هاشمی‬ ‫احمد جنتی‬ ‫سیاست‬ ‫مدرسین هم نام ایت الله یزدی وجود دارد و هم نام ایت الله‬ ‫مصباح یزدی‪ ،‬اما برای اهل سیاست این نکته قابل توجه‬ ‫ل مهم دارای‬ ‫است که این دو ایت الله مهم شهر قم در مسائ ‬ ‫فکر مشترک و در برخی مســائل با یکدیگر اختالف سلیقه‬ ‫دارند‪ .‬ماجرا از این قرار است که ایت الله یزدی از منتقدان‬ ‫روش سیاســی ایت الله مصباح یزدی است و حتی بارها به‬ ‫اختالف نظرهای خود با او اشــاره کرده اســت‪ .‬شاید اگر‬ ‫بخواهیم ایــن نکته در زمان حال بررســی کنیم می توانیم‬ ‫بگوییم قرار ندادن نام هیچ یک از نامزدهای جبهه پایداری‬ ‫در لیســت جامعه مدرســین حکایت از این معنا دارد‪ .‬شاید‬ ‫بتوان این گونــه تحلیل کرد که ایت الله یــزدی و اعضای‬ ‫جامعه مدرسین دوســت ندارند نام انها با نام جبهه پایداری‬ ‫گره بخورد‪ .‬چه اینکه ایت الله مصباح یــزدی به نوعی پدر‬ ‫معنوی این طیف سیاسی به شمار می رود‪.‬‬ ‫داســتان اختالف نظر های این دو ایت الله به ادوار‬ ‫گذشــته انتخابات مجلــس و ریاســت جمهوری و به ویژه‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم باز می گردد‪ .‬ایت الله‬ ‫یزدی بعداز ناامید شــدن از احمدی نژاد‪ ،‬برای دوره بعدی‬ ‫ریاســت جمهوری خواســتار وحدت اصولگرایان شــد و با‬ ‫حمایت از علی اکبر والیتی از دیگر جریان های اصولگرایی‬ ‫خواســت تا از وزیر ســابق وزارت خارجه حمایــت کنند تا‬ ‫بازهم شاهد به قدرت رســیدن جریان اصالحات نباشیم‪.‬‬ ‫اما اصولگرایان به ویژه اعضای جبهه پایداری به ریاســت‬ ‫ایت الله مصباح مسیر دیگری رفتن د تا یزدی بعد از انتخابات‬ ‫از احتمال تجزیه جامعه مدرسین سخن به میان اورد‪.‬‬ ‫ایت الله یزدی در گفت وگویی با اشاره به این اختالف‬ ‫می گوید «نزدیــک بود در جامعه مدرســین یک تشــکل‬ ‫جدیدی شــکل بگیرد‪ .‬چه توسط کســانی که در جلسات‬ ‫جامعه شــرکت می کنند و چه انهایی که شرکت نمی کنند‪.‬‬ ‫خوشــبختانه به دالیل مختلف و به خواست خداوند متعال‬ ‫جلوی این تجزیه گرفته شــد و خدا را شکر می کنیم که در‬ ‫چ تجزیه ای در جامعه مدرسین وجود ندارد‪.‬‬ ‫حال حاضر هی ‬ ‫همه اعضای محترم چه کسانی که در جلسات جامعه شرکت‬ ‫می کنند و چه کسانی که شــرکت نمی کنند‪ ،‬همه را محترم‬ ‫می شماریم‪ ».‬به گفته وی «خوب است طالب محترم ما‬ ‫بدانند‪ ،‬بنده خدا را گواه می گیرم ما برای جلوگیری از تفرقه‬ ‫به همراه چند تن از دوســتان جلســه ای کامال خصوصی‬ ‫تشــکیل دادیم و از تعدادی از اعضــای مجلس خبرگان‬ ‫دعوت کردیم‪ .‬هدف اصلی این بود که انعطاف بیشــتری‬ ‫بین روحانیون باشد تا شــکاف جدیدی به وجود نیاید و به‬ ‫این امید که روحانیت مبارز و جامعه مدرســین درخصوص‬ ‫مسائل سیاسی کشور همراهی و همدلی د اشته باشند که‬ ‫این وحدت و همدلی امر بسیار مفیدی است‪».‬‬ ‫اما ایــن دو ایت الله در یک مورد مهم اشــتراک نظر‬ ‫دارند و ان هم مخالفت با هاشــمی رفسنجانی است‪ .‬این‬ ‫وجه اشتراک را می شــود در قرار ندادن نام رئیس جمهور‬ ‫سابق ایران در لیست جامعه مدرسین برای مجلس خبرگان‬ ‫دید‪ .‬ایت الله مصباح یزدی حاال یکی از افراد مهم جامعه‬ ‫مدرسین برای رای اوردن از تهران است‪.‬‬ ‫شــاهرودی و محمد مومن هم نامزد بوده اند اما هاشــمی‬ ‫شاهرودی به دلیل تعدد کاندیداها انصراف داد‪ .‬رای گیری‬ ‫در دور اول به دلیــل به حد نصاب نرســیدن ارا به دور دوم‬ ‫کشیده شد و محمد یزدی و هاشمی رفسنجانی به دور دوم‬ ‫رفتند و در این دور یزدی با کسب ‪ ۴۷‬رای از مجموع ‪ ۷۳‬رای‬ ‫ماخوذه توانست به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب‬ ‫شود‪.‬محمد یزدی از جمله منتقداناکبرهاشمیرفسنجانی‬ ‫است‪ .‬شــاید به دلیل همین اختالف نظرهاست که برای‬ ‫اولین بار لیستی که امضای محمد یزدی پای ان است نام‬ ‫هاشمی را در بر ندارد‪ .‬انها البته در مواردی به صورت عیان‬ ‫بحث های نظری در مورد مسا ئل خبرگان داشته اند اما شاید‬ ‫بیشــترین انتقادات و عیان ترین انها مربوط به وقایع سال‬ ‫‪ 88‬باشد‪ .‬محمد یزدی در ان سال با اشاره به برخی سخنان‬ ‫هاشــمی گفته بود‪« :‬من این نوع اظهارات را نمی فهمم ؛‬ ‫شما با حکم رهبری مسئولیت گرفته اید ان وقت این طوری‬ ‫صحبت می کنید‪ .‬هر چه با خودم مباحثه کردم نتوانســتم‬ ‫خودم را نســبت به مواضع هاشــمی قانع کنم‪ .‬هاشمی در‬ ‫دیدار با اعضای حزب اعتدال و توســعه کــه من می دانم‬ ‫چه کسانی هستند گفته است که برای برون رفت از شرایط‬ ‫موجود کشور راه حل هایی را که باتوجه به تجربیاتم در نماز‬ ‫جمعه بیان کردم به ان پایبندم و باید اجرا شود‪ ».‬ایت الله‬ ‫یزدی ادامه داده بود‪« :‬اقای هاشــمی مگر شــما در این‬ ‫‪ 30‬ســال از رهبر جدا بوده اید؟ هر کجا که رهبری بوده اند‬ ‫شــما نیز بوده اید‪ .‬تجربیات شــما چه تفاوتی با تجربیات‬ ‫رهبری دارد ؛ شــما در نمــاز جمعه گفتید نســبت به نتیجه‬ ‫انتخابات تردید دارید ولی مقام معظم رهبری ضمن تاکید‬ ‫بر سالم بودن نتیجه انتخابات فرمودند اگر مشکلی هست‬ ‫قانونی عمل کنید‪ .‬در دیداری که با وی داشتم به او گفتم‬ ‫چرا دخالت می کنید؟ کشــور قانون و قوه قضائیه دارد که‬ ‫به این مسائل رسیدگی کند‪ .‬شما اگر می خواهی صحبت‬ ‫کنی‪ ،‬نظام را تثبیت کن و سلیقه شخصی را در این مسائل‬ ‫دخالت نده‪ ».‬به نظر می رســد حــاال ایــن دو ایت الله در‬ ‫رقابتی سنگین با یکدیگر قرار گرفته اند که شاید معادالت‬ ‫هیات رئیســه وابســتگی زیادی به نتیجه انتخابات هفتم‬ ‫اسفند داشته باشد‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫احزابوشخصیت ها‬ ‫او امــا در جدی ترین اظهارنظــرش در مورد مجلس‬ ‫خبرگان که نطق انتخاباتی بوده اســت گفتــه‪« :‬این نهاد‬ ‫‪ 88‬نفره‪ ،‬مسئولیت ســنگین و بی بدیل عزل و نصب رهبر‬ ‫انقالب اسالمی که مشروعیت نظام وابسته به اوست و اگر‬ ‫او نباشــد قوای قضاییه‪ ،‬مقننه و مجریه مشروعیتی ندارند‬ ‫را برعهــده دارد‪ ».‬ایت الله جنتی بــه چگونگی انتصابش‬ ‫به عنوان یکی از فقهای شــورای نگهبان اشاره و تصریح‬ ‫کرده است‪« :‬در اوانی که در خوزستان بودم‪ ،‬از رادیو شنیدم‬ ‫که امام راحل بنده را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان‬ ‫منصوب کردند که بنده با شنیدن این خبر تعجب کردم؛ زیرا‬ ‫قبال فعالیتی در این زمینه نداشتم»‪ .‬ایت الله جنتی افزوده‬ ‫اســت‪« :‬خصوصیاتی نظیر ساده زیســتی را از امام(ره) و‬ ‫دوستانی نظیر شــهید بهشــتی یاد گرفته ام؛ در این زمینه‬ ‫شاگرد امام(ره) بود ه و هســتم و این را در مسکن‪ ،‬لباس و‬ ‫خوراکم حفظ کرده ام‪ .‬بنده خانــه ای در قم دارم که وقفی‬ ‫است و ساختمان ان نیز خشت وگلی است که این خانه را در‬ ‫ابتدای انقالب خرید ه ام و درحال حاضر نیز به همان حال‬ ‫مانده است؛ پراید دســت دومی هم خریده ام و هنوز از ان‬ ‫استفاده می کنم‪ ».‬‬ ‫احمــد جنتی البتــه از حامیان ریاســت محمد یزدی‬ ‫در انتخابات هیات رئیســه قبل و رئیس نشــدن هاشــمی‬ ‫رفسنجانی بود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪44‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫موحدی کرمانی‬ ‫محمدعلی موحدی کرمانی از روحانیون سیاستمدار‪،‬‬ ‫نایب رئیــس دوم مجلس خبــرگان رهبــری‪ ،‬عضو مجمع‬ ‫تشــخیص مصلحت نظام و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز‬ ‫اســت‪ .‬او تا ســال ‪ ۱۳۸۴‬دارای ســمت نمایندگی رهبری‬ ‫در ســپاه بود‪ .‬ایت الله محمدعلــی موحدی کرمانی در پی‬ ‫درگذشــت ایت الله محمدرضا مهدوی کنی‪ ،‬در تاریخ ‪۱۱‬‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹۳‬بــه اتفاق ارای اعضا‪ ،‬به عنــوان دبیرکل جامعه‬ ‫روحانیت مبارز انتخاب شد‪ .‬محمد علی موحدی کرمانی با‬ ‫حکم رهبر معظم انقالب در سال‪ ۱۳۹۱‬به عنوان امام جمعه‬ ‫موقت جدید تهران منصوب شد‪ .‬نکته قابل توجه در مورد‬ ‫او این است که در انتخابات ریاســت جمهوری سال ‪ 88‬از‬ ‫محسن رضایی حمایت کرد‪.‬‬ ‫موحدی کرمانی از موسســین جامعه روحانیت مبارز‬ ‫تهران به شمار می رود که از ابتدا به عنوان یکی از اعضای‬ ‫شورای مرکزی فعالیت داشت‪ .‬او بعد از انقالب‪ ،‬در حزب‬ ‫جمهوری اسالمی به عنوان عضو شــورای مرکزی و عضو‬ ‫داوری این حزب حضور داشته است‪.‬‬ ‫موحدی کرمانــی در انتخابات اولیــن دوره مجلس‬ ‫شــورای اســامی به عنوان نماینده مردم کرمان برگزیده‬ ‫شــده و پــس از ان در ادوار دوم تــا پنجم نماینــده مردم‬ ‫تهران در مجلس شورای اسالمی بود‪ .‬ریاست کمیسیون‬ ‫امور داخلی مجلس و ریاســت کمیســیون امــور دفاعی‬ ‫مجلس و نیز نا یب رئیسی مجلس شورای اسالمی از جمله‬ ‫مســئولیت های وی در مجلس بوده است‪ .‬وی همچنین‬ ‫نماینده استان کرمان در همه ادوار مجلس خبرگان رهبری‬ ‫بوده است‪ .‬موحدی کرمانی البته در این دوره از انتخابات‬ ‫مجلس تالش کرد تــا به عنوان دبیــرکل جامعه روحانیت‬ ‫مبارز برای وحدت اصولگرایان نقشی اساسی داشته باشد‪.‬‬ ‫بیشتر جلسات در حضور او تشکیل شــد‪ .‬اما در انتخابات‬ ‫خبرگان نکته مهم در مورد او این اســت کــه به رغم برخی‬ ‫اختالف نظرها او نام هاشمی رفسنجانی را در لیست جامعه‬ ‫روحانیت قرار داد و حتی نامه ای که به امضای او خطاب به‬ ‫هاشمی هم ارسال شد مورد توجه رسانه ها قرار گرفت‪ .‬نکته‬ ‫جالب دیگر این است که نام او هم در لیست هاشمی وجود‬ ‫دارد‪ .‬موحدی کرمانــی اخیرا در یکــی از اظهارنظرهایش‬ ‫گفته بود که برخی انتقادات را به هاشمی منتقل کرده و او‬ ‫هم حرف هایش را پذیرفته است‪.‬‬ ‫حسن روحانی‬ ‫حسن روحانی که حاال دو ســال و چند ماه است که‬ ‫رئیس جمهور شــده یکــی از اعضای چنــد دوره مجلس‬ ‫خبرگان اســت‪ .‬او البته نامزد مشترک همه لیست هاست‪.‬‬ ‫البته نکته مهم در مورد حسن روحانی این است که چندی‬ ‫پیش در محافل سیاســی گفته می شد که جامعه مدرسین‬ ‫مخالفت هایی با اضافه کردن نام حسن روحانی به لیست‬ ‫این تشکل مهم روحانی دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه همین خبرها بود که عنوان شــد در ســفر‬ ‫نهاوندیان به قم رایزنی هایی با برخی علما صورت گرفته و‬ ‫بر همین اساس بوده که در رای گیری جدید با اضافه شدن‬ ‫نام روحانی موافقت شده است‪ .‬حاال هر چه هست حسن‬ ‫روحانی هم در لیســت جامعتین هســت و هم در لیســت‬ ‫هاشمی رفســنجانی‪ .‬البته در این میان یک لیست دیگر‬ ‫هم منتشــر شــده که می گویند متعلق به حســن روحانی‬ ‫است‪ .‬حاال نکته مهم در مورد حسن روحانی این است که‬ ‫او در تهران چه رایی خواهــد اورد‪ .‬این برای تحلیلگرانی‬ ‫که انتخابات ســال ‪ 96‬را در نظر دارند بســیار مهم به نظر‬ ‫می رســد‪ .‬روحانی در نطق انتخاباتی مربــوط به مجلس‬ ‫خبرگان گفته است‪ « :‬مردم باید بدانند مجلس خبرگان هم‬ ‫مجلسی اســت که رهبر را انتخاب می کند و هم مجلسی‬ ‫اســت که بر صفات رهبری به طور مداوم نظارت می کند و‬ ‫هم خدایی ناکرده اگر زمانی الزم باشــد فردی را از سمت‬ ‫رهبــری برکنار می کند و این بر اســاس اصــل ‪ 111‬قانون‬ ‫اساسی است‪».‬‬ ‫نامزد پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان‬ ‫تهران با بیان اینکه خوشــبختانه مجلس خبرگان رهبری‬ ‫دوره اول در مقطع حساس ‪ 14‬خرداد ‪ 1368‬وظیفه بسیار‬ ‫مهم خود را به نحو احسن انجام داد افزود‪« :‬این مجلس‬ ‫بعد از رحلت امام راحــل که روز غم و انــدوه برای ملت ما‬ ‫بود در کمتر از ‪ 24‬ساعت توانســت رهبری شجاع‪ ،‬عالم‪،‬‬ ‫مدیر و مدبر و ادامه دهنده راه امام را به خوبی برگزیند و فرد‬ ‫اصلح را برای این کار انتخاب کنــد‪ .‬باید به روز ‪ 14‬خرداد‬ ‫‪ 68‬نگاه و به ان لحظه ای فکر کنیم که اگر الزم بود مجلس‬ ‫خبرگان بتواند با صالبت‪ ،‬شــهامت و در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن و بدون در نظر گرفتن مسائل حزبی و جناحی و تنها‬ ‫در چارچوب احکام و منافع اســام‪ ،‬امت و جهان اسالم و‬ ‫کشــورمان بتواند رهبری را که از هر جهت صالح و اصلح‬ ‫باشد برگزیند و انتخاب کند ‪ .‬البته در سال های اخیر از دوره‬ ‫سوم در خبرگان رهبری کمیســیون های جدیدی تشکیل‬ ‫شده که برای انجام این وظایف به مجلس خبرگان کمک‬ ‫کرده و می کند‪».‬‬ ‫محسن اسماعیلی‬ ‫محســن اســماعیلی از ایــن جهــت می توانــد از‬ ‫چهره های متفاوت انتخابات خبرگان باشــد که غیر معمم‬ ‫است‪ .‬او دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه‬ ‫تربیت مدرس‪ ،‬عضو حقوقدان شــورای نگهبان در ســه‬ ‫دوره اخیر‪ ،‬رئیس هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با‬ ‫قوانین و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)‬ ‫اســت‪ .‬او همچنین در مقطع خارج فقه و اصول تحصیل‬ ‫حسن روحانی که حاال دو ســال و چند ماه‬ ‫استکهرئیس جمهورشدهیکیازاعضای‬ ‫چند دوره مجلس خبرگان اســت‪ .‬او البته‬ ‫نامزدمشترکهمهلیست هاست‪.‬البتهنکته‬ ‫مهم در مورد روحانی این اســت که چندی‬ ‫پیش در محافل سیاسی گفته می شد که‬ ‫جامعه مدرســین مخالفت هایی با اضافه‬ ‫کردنناماو بهلیستاینتشکلمهم دارد‪.‬‬ ‫کرده و اجتهاد دارد‪.‬‬ ‫اسماعیلی از شاگردان حاج اقا مجتبی تهرانی است‬ ‫و در دروس حضرت ایت الله خامنه ای و ایات بجنوردی و‬ ‫فاضل لنکرانی نیز شرکت داشته است‪ .‬محسن اسماعیلی‪،‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۸۰‬به عنــوان جوان تریــن فرد‪ ،‬بــه عضویت‬ ‫شورای نگهبان درامد و در سال ‪ ۱۳۸۶‬با رای اول مجلس‬ ‫شورای اسالمی و سپس در ‪ ۲۳‬تیرماه سال ‪ ۱۳۹۲‬با ‪۲۳۷‬‬ ‫رای موافق‪ ،‬یعنی ‪ ۹۱‬درصد نمایندگان برای بار ســوم در‬ ‫شورای نگهبان ابقا شد‪.‬‬ ‫نکته دیگر این است که در سال ‪ ،۱۳۸۶‬اسماعیلی‬ ‫در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد شــد و به عنوان‬ ‫اولین غیر معمم صالحیت او مورد تایید شــورای نگهبان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬او در این انتخابات پیروز نشد‪ .‬اسماعیلی بار‬ ‫دیگر در سال ‪ ۱۳۹۴‬در انتخابات مجلس خبرگان نامزد شده‬ ‫و صالحیتش مورد تایید قرار گرفــت‪ .‬او در این انتخابات‬ ‫در لیست خبرگان مردم‪ ،‬مورد حمایت هاشمی رفسنجانی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫محمود علوی‬ ‫ســید محمود علوی روحانــی و سیاســتمدار و وزیر‬ ‫اطالعات جمهوری اسالمی ایران و نماینده استان تهران‬ ‫در مجلس خبرگان رهبری اســت‪ .‬او پیش از این نماینده‬ ‫دوره هــای اول‪ ،‬دوم‪ ،‬چهــارم و پنجم شهرســتان المرد‬ ‫در مجلس شــورای اســامی و رئیس ســازمان عقیدتی‪-‬‬ ‫سیاسی ارتش از ســال ‪ ۱۳۷۹‬تا ســال ‪ ۱۳۸۸‬بوده است‬ ‫و دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اســامی از دانشگاه‬ ‫فردوسی مشهد اســت‪ .‬علوی در زمان تبلیغات انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری یکی از اعضای ارشد ســتاد انتخابات‬ ‫حسن روحانی بود‪ .‬علوی به لحاظ سیاسی از افراد نزدیک‬ ‫به حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی به شمار می رود‪ .‬او‬ ‫که از تهران نامزد انتخابات خبرگان شد ه حاال در انتخابات‬ ‫هفتم اسفند رقابتی مهم پیش رو دارد‪.‬‬ ‫محمد محمدی ری شهری‬ ‫محمــد محمدی نیک با نام قبلی محمــد درون پرور‬ ‫و معروف بــه محمد محمدی ری شــهری‪ ،‬حاکم شــرع‬ ‫دادگاه های انقالب اسالمی‪ ،‬دادگاه انقالب ارتش‪ ،‬وزیر‬ ‫اطالعات بین ســال های ‪ ۱۳۶۳‬تا ‪ ،۱۳۶۸‬دادستان کل‬ ‫کشور‪ ،‬دادستان دادگاه ویژه روحانیت و سرپرست حجاج‬ ‫ایرانی بود و هم اکنون نایب تولیه شاه عبدالعظیم و رئیس‬ ‫موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث است‪.‬‬ ‫او از جمله افرادی است که سابقه حضور در مجلس‬ ‫خبرگان را دارد‪ .‬ری شــهری در دوره ای بســیار مهم وزیر‬ ‫اطالعات بوده اســت‪ .‬ری شــهری که در هر ســه لیست‬ ‫مهم تهــران حضــور دارد در نطــق انتخاباتــی اش گفته‬ ‫اســت‪ «:‬مجلس خبرگان باید برای روز مبادا برنامه ریزی‬ ‫داشته باشد‪ .‬کســانی که این مســئولیت را می پذیرند هر‬ ‫چه قوی تر و دارای بینش و بصیرت بیشــتری باشند‪ ،‬این‬ ‫مجلس معتبرتر و قوی تر خواهد بود‪ .‬مجلس خبرگان تنها‬ ‫نهادی است که مطابق قانون اساسی همه مقررات خود را‬ ‫خودش وضع می کند و هیچ ارگانی سلطه بر این نهاد ندارد‪.‬‬ ‫من در دوره ای از مجلس خبرگان این مساله را مطرح کردم‬ ‫که برای مقدمه واجب انتخاب رهبری که جامع الشــرایط‬ ‫باشد و از نظر سیاســی‪ ،‬اقتصادی و نظامی مناسب نظام‬ ‫جمهوری اســامی باشــد ‪ ،‬یــک ســاز و کار می خواهد‪.‬‬ ‫مجلس خبرگان باید برای شــناخت چنین شــخصی یک‬ ‫ســاز و کار داشــته باشــد و قبل از اینکه چنین شخصی را‬ ‫بشناسد باید زمینه سازی کند‪ .‬مردم باید از میان کسانی که‬ ‫برای انتخابات خبرگان کاندیدا هستند انتخاب صحیحی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬همان طور که با بصیرت امام (ره) و رهبری را‬ ‫انتخاب کردند ‪».‬‬ ‫انتخابات خبرگان دو قطبی نمی شود‬ ‫گفت وگوی مثلث با حسین ابراهیمی‬ ‫امید کرمانی ها‬ ‫خبرنگار‬ ‫حســین ابراهیمی ‪ ،‬عضو شــورای مرکزی جامعه‬ ‫روحانیــت مبارز تهران معتقد اســت‪« :‬نظــر اکثریت‬ ‫اعضای شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز این بود‬ ‫که نام اقای هاشمی در لیست این تشکل روحانی قرار‬ ‫بگیــرد‪ ».‬وی می افزایــد‪ :‬انتخابات مجلــس خبرگان‬ ‫رهبــری دو قطبی نمی شــود‪ .‬ایت الله مصبــاح یزدی‪،‬‬ ‫ایت اللــه محمــد یــزدی و ایت اللــه احمد جنتــی قابل‬ ‫حذف نیستند‪ .‬اگر نامزدهایی در لیست غیر از لیست‬ ‫جامعتین طرفدارانــی دارند‪ ،‬ایت اللــه مصباح یزدی‪،‬‬ ‫ایت الله محمد یــزدی و ایت الله احمد جنتی نیز در این‬ ‫سو طرفداران سخت و محکمی دارند‪».‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫چنین تحلیلی را قبول دارید یا خیر؟‬ ‫انتخابات در کشــور ما ســوابقی که دارد این طور‬ ‫نیست که از قبل بتوان نتیجه اش را خیلی پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫تو ســوی‬ ‫بیشــتر دو‪ ،‬ســه روز اخر مانده به انتخابات سم ‬ ‫جمعیت خاکســتری مشخص می شــود‪ .‬از انجا که شمار‬ ‫جمعیت خاکستری بیشتر از جمعیت جناحی است پس این‬ ‫قشر هستند که تعیین کننده می شــوند‪ .‬به عبارت دیگر از‬ ‫االن نمی شود نتیجه را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه انتخابات ریاســت جمهوری ‪92‬‬ ‫را داشــتیم و تجربه ادوار گذشته نشان داده که‬ ‫انتخابات مجلس بعد متاثــر از نتیجه انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری اســت و از ان جاکه انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری‬ ‫همزمان برگزار می شو د اینها می تواند روی ترکیب‬ ‫مجلس خبرگان هم تاثیر داشته باشد؟‬ ‫هر اتفاقی ممکن است بیفتد‪.‬‬ ‫اما شــما در مجموع معتقدید هــر اتفاقی بیفتد‬ ‫اکثریت راه یافتــگان به مجلس خبــرگان اینده‬ ‫رای شــان به همین ترکیب هیات رئیسه خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫بله همین طور است‪.‬‬ ‫اقــای هاشــمی ســال گذشــته در انتخابــات‬ ‫هیات رئیســه مجلس خبــرگان رهبری شــرکت‬ ‫کرد و ‪ 24‬رای اورد‪ ،‬به نظر شــما تعــداد موافقان‬ ‫اقای هاشــمی در دوره بعد افزایش پیدا می کند‬ ‫یا کاهش؟‬ ‫نمی توان پیش بینی کرد‪ .‬حاال ممکن است بعضی‬ ‫از طرفداران اقای هاشمی به ان طرف تمایل پیدا کنند یا‬ ‫انکه برعکس‪ .‬چون افراد ممکن است در شرایط خاص و‬ ‫متغیرهای زمان تصمیم متفاوتی بگیرند‪.‬‬ ‫اینکه می گویند اقای هاشــمی در بهترین حالت‬ ‫ی در مجلس خبرگان رهبری اینده خواهد‬ ‫‪ 38‬حام ‬ ‫داشت را شما قبول دارید؟‬ ‫قابل پیش بینی نیست‪.‬‬ ‫تعداد حامیان اقای هاشــمی در مجلس خبرگان‬ ‫رهبــری اینده می توانــد از ‪ 38‬نماینده بیشــت ر یا‬ ‫کمتر باشد؟‬ ‫بیشتر نمی تواند باشــد‪ ،‬کمتر شدنش محتمل تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشــارکت مــردم در انتخابات مجلــس خبرگان‬ ‫رهبری را باتوجــه به اینکه همزمان بــا انتخابات‬ ‫مجلس شــورای اســامی برگزار می شود چطور‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫فکر می کنم در این دور بیشتر باشد چون حساسیت‬ ‫بیشــتری در انتخابات وجــود دارد به ویژه انکــه انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری‬ ‫با یکدیگر تقارن پیدا کرده و این تقارن خودش زمینه ســاز‬ ‫مشارکت بیشــتر مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اســفند‬ ‫همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای‬ ‫اسالمی برگزار می شود جامعه روحانیت‪ ،‬جامعه‬ ‫مدرسین حوزه علمیه قم و یاران اعتدال در حوزه‬ ‫انتخابیه تهران چند لیســتی هســتند که نامزد‬ ‫معرفی کردند‪ .‬ارزیابی شــما از این فهرســت ها‬ ‫چیست؟‬ ‫لیســت های متعددی بیرون می ایــد‪ ،‬منتها افراد‬ ‫خیلی با هم فرق نمی کند‪ .‬لیســت جامعــه روحانیت مبارز‬ ‫تهران و لیست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فقط در نام‬ ‫اقای هاشمی رفسنجانی با یکدیگر متفاوت هستند اما ‪15‬‬ ‫نامزد دیگر این دو لیست با هم مشترکند‪ ،‬بنابراین می توان‬ ‫گفت یکی هستند و فرقی با یکدیگر ندارند‪.‬‬ ‫لیست یاران اعتدال را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫گفته می شــود نامزدهای حاضر در این فهرست‬ ‫مورد تایید اقای هاشمی رفسنجانی هستند ‪.‬‬ ‫لیســت جامعتیــن را جامــع می دانم و به لیســت‬ ‫جامعتین رای می دهم‪ .‬به هر حال اگر اختالف نظری هم‬ ‫داشته باشم درباره یکی‪ ،‬دو نفر است‪.‬‬ ‫یعنیشمامعتقدیدلیستیغیرازلیستجامعتین‬ ‫با اقبال مواجه نمی شود؟‬ ‫ان بستگی به مردم دارد چون سالیق و عقاید مردم‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫ادوار گذشته چطور بوده است؟‬ ‫در همه ادوار لیستی که من به ان رای دادم لیست‬ ‫جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز بوده است‪.‬‬ ‫منظورم ان اســت کــه تجربه گذشــته چه بود؟‬ ‫لیســت های دیگری که غیر از لیســت جامعتین‬ ‫امدند در انتخابات مجلس خبرگان با اقبال مواجه‬ ‫شدند یا شانسی نداشتند؟‬ ‫انها که مشترک افراد رای می دهند و بحثی در ان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫منظور ان است که لیســت یاران اعتدال قدرت‬ ‫رقابت با لیست جامعتین را در انتخابات مجلس‬ ‫خبرگان دارد‪ ،‬به طوری که نامزدهای اختصاصی و‬ ‫غیرمشترکش شانس راهیابی به مجلس خبرگان‬ ‫را پیدا کنند؟‬ ‫مردم اعتمــادی که بــه جامعتین دارند به ســایر‬ ‫لیست ها نمی توانند داشته باشند‪.‬‬ ‫علت انکه جامعه روحانیــت مبارز تهران تصمیم‬ ‫گرفت از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم لیست‬ ‫جداگانه دهد چه بود؟‬ ‫جداگانه نیست‪.‬‬ ‫اما باالخره در نام اقای هاشــمی متفاوت است‪،‬‬ ‫اصال چرا اقای موحدی کرمانی به اقای هاشــمی‬ ‫نامه نوشت و اعالم کرد که او در فهرست جامعه‬ ‫روحانیت مبارز قرار دارد؟‬ ‫نامه ای ننوشتند‪.‬‬ ‫اما تصویر نامه در رسانه های مختلف وجود دارد ‪.‬‬ ‫اقای موحدی کرمانی نامه ای ننوشتند‪ ،‬اگر هم چنین‬ ‫نامه ای وجود داشته باشد باید از خود اقای موحدی کرمانی‬ ‫ســوال شــود‪ .‬ضمن انکه خود اقای موحدی کرمانی نیز‬ ‫نفرموده که نامه ای به اقای هاشمی نوشته است‪.‬‬ ‫علت انکه نام اقای هاشــمی در فهرست جامعه‬ ‫روحانیت مبارز تهران قرار گرفت چه بود؟‬ ‫به هر حال بخشی از اعضای شورای مرکزی جامعه‬ ‫روحانیت مبارز تهــران طرفدار اقای هاشمی رفســنجانی‬ ‫هستند و این تصمیم اکثریت اعضا بود‪.‬‬ ‫یعنی نظر اکثریت اعضای شورای مرکزی جامعه‬ ‫روحانیت مبارز این بود که نام اقای هاشــمی در‬ ‫لیست این تشکل روحانی قرار بگیرد؟‬ ‫بله‪ ،‬اگر این نبود که اتفاق نمی افتاد‪.‬‬ ‫ترکیب مجلس خبرگان اینده نسبت به دوره فعلی‬ ‫چقدر تفاوت می کند؟‬ ‫معتقدم ترکیب مجلس خبرگان دوره بعد نسبت به‬ ‫دوره فعلی تفاوت ان چنانــی نخواهد کرد‪ .‬اگر تفاوتی هم‬ ‫کند بسیار کم خواهد بود‪.‬‬ ‫این امــکان وجــود دارد کــه انتخابــات مجلس‬ ‫خبرگان دو قطبی شود؟‬ ‫خیــر‪ ،‬دو قطبی نخواهد شــد و بنا هم نیســت که‬ ‫این اتفاق بیفتد‪ .‬اگر می خواســت دو قطبی شود نام اقای‬ ‫هاشمی در لیست جامعه روحانیت مبارز تهران نبود‪ .‬ضمن‬ ‫انکه نامزدها در لیست های جامعتین مشترکند‪.‬‬ ‫فضای دو قطبی بین لیســت جامعتین و لیســت‬ ‫یاران اعتدال نیز اتفاق نمی افتد؟‬ ‫خیر کال فضــای دوقطبــی در انتخابات مجلس‬ ‫خبرگان رهبری ایجاد نمی شود چون کفه جامعتین سنگین‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایا لیست مورد تایید اقای هاشمی که نام اقایان‬ ‫مصباح یزدی‪ ،‬محمد یــزدی و احمد جنتی در ان‬ ‫حضور ندارد می تواند ســلبی عمل کنــد و باعث‬ ‫حذف نامزدهــای یادشــده از مجلــس خبرگان‬ ‫اینده شود؟‬ ‫خیر‪ ،‬مــن باورم بر ایــن نیســت‪ .‬ایت الله مصباح‬ ‫یزدی‪ ،‬ایت الله محمد یزدی و ایت اللــه احمد جنتی قابل‬ ‫حذف نیســتند‪ .‬اگر نامزدهایی در ان لیســت طرفدارانی‬ ‫دارنــد‪ ،‬ایت الله مصباح یــزدی‪ ،‬ایت الله محمــد یزدی و‬ ‫ایت اللــه احمد جنتی نیز در این ســو طرفداران ســخت و‬ ‫محکمی دارند‪.‬‬ ‫ترکیب مجلــس خبــرگان رهبــری در دوره اینده‬ ‫ طــوری خواهد بود که اقای هاشــمی بــر جایگاه‬ ‫ریاست ان تکیه بزند؟‬ ‫خیر‪ ،‬چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد‪ .‬اکثریت‬ ‫نمایندگان از لیست جامعتین به مجلس خبرگان رهبری اینده‬ ‫راه می یابند‪ ،‬بنابراین می توان گفت ترکیب هیات رئیسه نیز‬ ‫تغییر نخواهد کرد‪.‬‬ ‫رای دهندگانی کــه پای صنــدوق رای انتخابات‬ ‫مجلس خبرگان رهبری حضور پیدا می کنند تحت‬ ‫تاثیر رقابت لیست های سیاسی برای انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی قرار می گیرند یا خیر این‬ ‫دو رقابــت را از یکدیگر جــدا می دانند؟ به عبارت‬ ‫ســاده تر ایا قطب بندی هــای انتخابات مجلس‬ ‫شــورای اســامی بر انتخابات مجلس خبرگان‬ ‫رهبری تاثیر می گذارد یا خیر؟‬ ‫به هر حال طبیعی است که سالیق مختلف متناسب‬ ‫با نگاهی که دارند انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫یک پیش بینی ان اســت که در تهــران ائتالف‬ ‫اصالحــات و اعتــدال بــرای انتخابــات مجلس‬ ‫شورای اســامی دســت برتر را خواهد داشت؛‬ ‫‪3‬‬ ‫احزابوشخصیت ها‬ ‫‪45‬‬ ‫وضعیت جنگی‬ ‫بین الملل‬ ‫قدرت هایبزرگدرمونیخبهتوافقرسیدندکهدرسوریه اتشبسبرقرارکنندامابه نظرمی رسد‬ ‫این تصمیم فاقد ضمانت های اجرایی الزم در صحنه میدانی تحوالت شامات است ‪ .‬نه بشار اسد و‬ ‫نه اپوزیسیون به مرحله ای نرسیده اند که در ان امکان ســازش و مصالحه فراهم شود‪ .‬باوجود همه‬ ‫تالش های دیپلماتیک صحنه جنگ در سوریه در هفته گذشته به وضعیت خطرناکی رسیده است‬ ‫چرا که ترکیه و عربســتان به عنوان یکی از طرفین دعوا حاضر نیســتند حمایت خود را از گروه های‬ ‫تروریستیبردارندوبامانورنظامیدرصددند مانعازتغییر موازنهبهسودنیروهایبشاراسدشوند‪.‬‬ ‫تی‬ ‫تر‬ ‫یک‬ ‫توافقمبهم‬ ‫بین الملل‬ ‫‪46‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫افترا ق و اشتراکقدرت هایبزرگدربارهسوریهدرمونیخ‬ ‫بحران در هم تنیده‬ ‫کارشکنی های عربستان مانع‬ ‫همکاری در سوریه می شود‬ ‫نصراهلل تاجیک‬ ‫‪1‬‬ ‫سفیر سابق ایران در اردن‬ ‫توافق حاصل شده در نشســت مونیخ درباره سوریه‬ ‫بســیار مبهم بوده و برخالف اخباری که توسط رسانه های‬ ‫داخلی و خارجی منتشــر شــده ‪ ،‬بحث اتش بس در سوریه‬ ‫فعال به صورت علنی مطرح نیست‪.‬‬ ‫ادامه این شــرایط به هیچ عنوان اینده ای روشن را‬ ‫الاقل در کوتاه مــدت برای منطقه و به ویژه مردم ســوریه‬ ‫فرادید نمی اورد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگــر باید بگوییم که انچه در قســمتی از‬ ‫نشســت مونیخ مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته در مورد‬ ‫کاهش درگیــری در نقاطی بوده که ســازمان ملــل انها را‬ ‫تعیین کرده تــا بتواننــد در ان مناطق درگیــری را کاهش‬ ‫دهند و با کاهش حجم تبادل اتش در ان مناطق توســط‬ ‫گروه های مختلف‪ ،‬کمک های دارویی و غذایی را به انجا‬ ‫ارسال کرده و به دست مردم برسانند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر بــه دلیل تضاد منافــع و مغایر بودن‬ ‫اهداف و مهم تر از همه مشخص نبودن مواضع کشورهای‬ ‫غربی به خصــوص امریــکا در بحران ســوریه ما شــاهد‬ ‫اختالف نظرهای وســیعی دربــاره حل بحران ســوریه از‬ ‫در حــال حاضــر گروه هــای متعــددی در‬ ‫ســوریه و علیه دولت دمشــق دخیل هستند و‬ ‫هنوز توافقی میان گروه بین المللی درباره اینکه‬ ‫چه گروه هایی تروریست و چه گروه هایی مخالف‬ ‫میانه رو هستند‪ ،‬انجام نگرفته است‪ .‬بنابراین‬ ‫اختالف نظرها بسیار است و در چنین شرایطی‬ ‫امکان ایجاد صلح و ثبات در سراســر ســوریه‬ ‫امکان ناپذیر است‬ ‫اوباما هنوز به تصمیم گیری‬ ‫درباره سوریه نرسیده است‬ ‫پوتین به فرشته نجات اسد‬ ‫تبدیل شده است‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫خاورمیانه ای ایران از اغاز بحران یــک نوع جنگ نیابتی‬ ‫را پیش می برند‪ .‬البته رفته رفتــه این جنگ های نیابتی به‬ ‫جنگ های رو در رو تبدیل می شــود که هم برای منطقه و‬ ‫هم جهان بسیار خطرناک اســت‪ .‬در واقع تصمیم این دو‬ ‫کشور برای اعزام نیرو به داخل خاک سوریه و اغاز عملیات‬ ‫زمینی تحت هر عنوانی بعید به نظر می رسد که در راستای‬ ‫مبارزه علیه داعش در این کشور باشد‪.‬‬ ‫این دو کشــور تــاش می کننــد بــا اعزام نیــرو در‬ ‫منطقه ای حضور داشته باشند که در دوران بعدی در صورت‬ ‫تحقق رویای تجزیه سوریه‪ ،‬بتوانند سهم خواهی کنند‪ .‬بر‬ ‫همین اســاس می توان گفت که شــرایط حاکم بر سوریه‬ ‫نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیم تر از گذشــته شده است و‬ ‫احتمال برقراری اتش بس به معنای واقعی در سوریه بعید‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫در حال حاضر گروه های متعددی در ســوریه و علیه‬ ‫دولت دمشــق دخیل هســتند و هنوز توافقــی میان گروه‬ ‫بین المللــی درباره اینکــه چه گروه هایی تروریســت و چه‬ ‫گروه هایی مخالف میانه رو هســتند‪ ،‬انجام نگرفته است‪.‬‬ ‫بنابراین اختالف نظرها بســیار اســت و در چنین شرایطی‬ ‫امکان ایجاد صلح و ثبات در سراســر سوریه امکان ناپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنیــن دربــاره توافق شــفاهی مقامات مســکو‬ ‫و واشــنگتن درباره بحران ســوریه و تاکید بــر ایجاد یک‬ ‫جبهه بین المللی علیه داعش‪ ،‬در حال حاضر یک توافق‬ ‫علنی و مکتوب درباره بحران ســوریه مطرح نیست‪ ،‬تنها‬ ‫سلسله تفاهماتی میان روســیه و امریکا برای جلوگیری از‬ ‫مخاطرات اتی بحران ســوریه به دســت امده است‪ .‬این‬ ‫سلسه تفاهمات بر پایه چند اصل است؛ در درجه اول قرار‬ ‫است وضعیت در ســوریه به همین شکل به تعلیق دراید و‬ ‫تخریب بیشــتری در این کشــور انجام نگیرد و بعد هر دو‬ ‫طرف بر سر گروه های تروریستی و میانه رو درگیر در سوریه‬ ‫گفت وگو کنند‪.‬‬ ‫در این میان با کاهش درگیری ها و تضعیف وخامت‬ ‫اوضاع در سوریه سازمان ملل بتواند کمک های الزم را به‬ ‫مناطق محاصره شده ارسال کند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر دربــاره احتمــال ایجاد یــک جبهه‬ ‫بین المللی میان جبهه های روســیه و امریــکا برای مبارزه‬ ‫با داعش در سوریه باید گفت که چنین اتفاقی بعید به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬این مساله به عدم شفافیت اهداف واشنگتن در‬ ‫بحران سوریه باز می گردد‪.‬‬ ‫ بحث سوریه مبهم است و امریکایی ها نیز درباره این‬ ‫کشور سیاست شفافی ندارند و این امر بسیار خطرناک است‬ ‫زیرا انها اعالم می کنند که به دنبال مبارزه با داعش هستند‬ ‫اما در عمل از کشــورهایی مانند عربستان سعودی‪ ،‬ترکیه‬ ‫و قطــر در منطقه حمایت می کنند که مهمترین پشــتیبان‬ ‫تسلیحاتی و مادی از این گروه تروریستی هستند‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر کاخ سفید نســبت به مبارزه علیه تروریسم به خصوص‬ ‫داعش در سوریه و عراق جدی اســت‪ ،‬باید در درجه اول‬ ‫دوستان خود را از کمک به داعش منع کند‪.‬‬ ‫همچنین به تازگی ترکیه با اتخاذ سیاســت جدیدی‬ ‫تالش می کنــد کــه حمــات جنگنده های روســی را در‬ ‫ســوریه علیه غیرنظامیان اعالم کرده و اجماع بین المللی‬ ‫در محکومیت اقدامات مســکو در ســوریه ایجاد کند‪ ،‬در‬ ‫این باره بایــد به این نکته اشــاره کرد کــه چنین اختالف‬ ‫دیدگاه هایی میان کشورهای مختلف طبیعی است‪ .‬ولی‬ ‫نحوه حل اختالف ها بســیار مهم اســت‪ ،‬ترک ها صاحب‬ ‫پتانسیل سیاست خاورمیانه ای نیستند‪.‬‬ ‫مقامات این کشور به اشتباه فکر می کردند که پس‬ ‫از ماجرای کشتی مرمره و قطع روابط با رژیم صهیونیستی‬ ‫حمایــت افکار عمومی جهان اســام از انــکارا را در همه‬ ‫جهات ایجاد کرده اند‪ .‬ترکیه با چرخش ‪ ١٨٠‬درجه ای خود‬ ‫در قبال ســوریه در حوزه سیاســت خارجی و حتی در امور‬ ‫داخلی از جمله روابط با اکراد و با فرض پشتیبانی از سوی‬ ‫ناتو و اعضای این سازمان اشتباه رفتار کرده و می کنند اما‬ ‫بعید به نظر می رسد که ترک ها از چنان پتانسیلی برخوردار‬ ‫باشــند که بتوانند این رویکرد تقابلی خــود را در دراز مدت‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫در نهایت باید خاطرنشــان کرد کــه مذاکرات صلح‬ ‫سوریه بدون شــک ادامه پیدا خواهد کرد اما همان گونه‬ ‫که ذکر شــد‪ ،‬باید بگوییم که در کوتاه مدت نتیجه خاصی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به طوری که صحنه میدانی در سوریه بسیار حساس‬ ‫است و متغیرهای متضاد بسیاری در این بین وجود دارد و‬ ‫اگر بحث ائتالف عربی بخواهد وارد این موضوع شــود‪،‬‬ ‫سر و سامان دادن به پرونده ســوریه کمی مشکل خواهد‬ ‫شــد‪ .‬اما قدرت های بــزرگ به خصوص اروپــا و تا حدی‬ ‫امریکا دریافتند کــه باید پرونده ســوریه بــه نقطه نهایی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سوی گروه های درگیر در این بحران هستیم‪ .‬بنابراین من‬ ‫معتقدم که روند حل بحران ســوریه در چنین شــرایطی به‬ ‫نتیجه مطلوب نمی رسد‪ .‬این روند از نظر مذاکراتی بسیار‬ ‫طوالنی است و هم چنین از نظر بعد میدانی احتمال پایان‬ ‫درگیری ها و برقراری اتش بس بسیار دور به نظر می رسد و‬ ‫حتی احتمال تجزیه سوریه بسیار باالتر از بازگشت وضعیت‬ ‫عادی مبتنی بر صلح و ثبات در این کشور به دوران قبل از‬ ‫بحران است‪.‬‬ ‫به نظر می رســد نهایت توافقی که طرف های درگیر‬ ‫می توانند انجام دهند این اســت که وضعیت از این بیشتر‬ ‫در سوریه وخیم تر و بدتر نشود‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم نتایج به دســت امده در نشســت اخیر‬ ‫مونیخ درباره سوریه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم‪ ،‬به‬ ‫هیچ وجه بحث برقراری اتش بس در این نشست به دلیل‬ ‫اختالف دیدگاه ها و منافع میان طرف های درگیر در سوریه‬ ‫مطرح نبوده بلکه در برخی مناطق برای کمک رســانی به‬ ‫مردم محاصره شده شــرایطی همانند اتش بس یا کاهش‬ ‫درگیری ها ایجاد شود‪.‬‬ ‫برخی بازیگران منطقه ای مانند عربستان سعودی و‬ ‫ترکیه بر اساس اهداف تعیین شده از جمله مبارزه با سیاست‬ ‫کوتاه امدن غرب‬ ‫احتمال برقراری اتش بس در سوریه‬ ‫ضعیف است‬ ‫اتش بس شکننده‬ ‫توافق مونیخ ضمانت اجرا ندارد‬ ‫‪47‬‬ ‫بین الملل‬ ‫بحران درهم تنیده‬ ‫کارشکنی های عربستان مانع همکاری در سوریه می شود‬ ‫قاسم محب علی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪48‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرپیشینخاورمیانه‬ ‫وزارت خارجه‬ ‫مســاله ســوریه به بحرانی در هم تنیده تبدیل شــده‬ ‫که حل و فصــل ان به ســختی صورت خواهــد گرفت‪ .‬با‬ ‫وضعیت پیچیده کنونی در منطقه خاورمیانه نشست هایی‬ ‫از جمله مونیخ می تواند به راه حل های دیپلماتیک کمک‬ ‫کند اما در حال حاضر چشــم انداز روشنی برای حل وفصل‬ ‫مساله سوریه و منطقه دیده نمی شود‪ .‬هر چند وضع دولت‬ ‫سوریه بعد از مداخله نظامی روسیه در این کشور بهتر شده‬ ‫و ارتش این کشور پیشــروی هایی داشت ه اما ان گونه نبوده‬ ‫که بتواند وضعیت را به صورت کلی بهبود بخشد‪ .‬در بحران‬ ‫سوریه ســه جبهه داخلی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی دخالت‬ ‫دارند‪ .‬در سطح داخلی گروه هایی که زمین اسلحه و قدرت‬ ‫دارند‪،‬به مذاکرات نیامده اند‪ ،‬به دلیل اینکه بخشی از انها‬ ‫در زمره گروه های تروریستی هستند و بخش دیگرش هم‬ ‫بازیگران منطقه ای مانند ترکیه هستند که عالقه ای ندارند ‬ ‫در گفت وگوها حضور داشته باشند‪ .‬از سوی دیگر در سطح‬ ‫منطقه عربستان‪ ،‬ترکیه و اسرائیل به هیچ وجه نمی خواهند‬ ‫شــرایط در فضای فعلی به نتیجه برســد چرا که انها عمال‬ ‫به هیچ یک از خواســته های خود نمی رســند‪ .‬در ســطح‬ ‫بین المللی امریکا و روسیه عالقه دارند ماجرا هرچه سریع تر‬ ‫به پایان برسد اما دشواری های داخلی و منطقه ای که به ان‬ ‫اشاره کردم مانع از تسهیل روند می شود‪ .‬شواهد و قرائن از‬ ‫اغاز فعالیت البی های اسرائیلی‪ ،‬سعودی و عربی در امریکا‬ ‫با جمهوریخواهان حکایت دارد‪ .‬البی هایی که می خواهند‬ ‫از همین حــاال ماجــرای ســوریه را بــا جمهوریخواهان‬ ‫نهایی کنند تا در صورتی که ســاکن بعدی کاخ سفید یک‬ ‫جمهوریخواه باشد‪ ،‬روندهای سوریه در جهت میل انها و نه‬ ‫به سود منافع جمهوری اسالمی ایران رقم بخورد‪.‬‬ ‫کارشــکنی های عربســتان در این میان موثر است‪.‬‬ ‫ائتالف نظامی اسالمی مد نظر عربستان سمبلیک است‪،‬‬ ‫یعنی جدا از چند کشــور عربــی که با عربســتان همکاری‬ ‫کرده اند‪ .‬از ســوی دیگر کارشــکنی ترکیه و اســرائیل هم‬ ‫در این میان موثر اســت‪ .‬ضمن اینکــه گروه های کردی‬ ‫که در سوریه فعال هســتند‪ ،‬با پ‪.‬ک‪.‬ک ارتباط نزدیکی‬ ‫دارند و در نتیجــه ترکیه اصال نمی خواهــد این گروه ها در‬ ‫مذاکرات صلح سوریه و به ویژه در ژنو حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه گروه های معارضی هم که به ژنو رفته اند‪ ،‬اگر‬ ‫نگوییم جریانات دســت چندم هســتند‪ ،‬دست کم چندان‬ ‫نمی توانند در اینده معادالت ســوریه نقش افرین باشــند‪.‬‬ ‫با این توضیحات اگر نگوییم به نتیجه رســیدن مذاکرات‬ ‫غیر ممکن است حداقل باید بپذیریم که بسیار بعید است‪.‬‬ ‫ترک ها هم با عربســتان یک ســری منافع مشــترک و هم‬ ‫یک ســری اختالفات دارند‪ .‬در این شرایط نیاز مشترک به‬ ‫یکدیگر دارند‪ .‬اختالفات انها باتوجه به این است که نگاه‬ ‫انها طبیعتا به منطقه تفاوت دارد‪ .‬نگاه عربســتان به اداره‬ ‫منطقه بیشتر یک نگاه سنتی است و با تغییرات در ساختار‬ ‫منطقه مخالف هســتند ترک ها موافق تغییرات ساختاری‬ ‫هستند‪ ،‬اما تغییرات ســاختاری که مطلوب ترک هاست‪،‬‬ ‫این است که چیزی شبی ه انچ ه در مصر اتفاق افتاد‪ ،‬نزدیک ‬ ‫ترکیه و ترکیه عثمانی سر کار بیاید‪ .‬اما وضعیتی در منطقه‬ ‫به وجود امده مانند مداخله روسیه در سوری ه و نفوذ ایران در‬ ‫عراق‪ ،‬سوریه و لبنان باعث شده دو کشور ترکیه و عربستان‬ ‫در شــرایط کنونی به یکدیگر نیاز پیدا کنند‪ .‬بنابراین منافع‬ ‫انها هم پوشانی پیدا کرده است‪ .‬در واقع ترک ها بیشتر به‬ ‫جریانات اخوانی در منطقه تمایل دارند؛ ولی عربستان به‬ ‫جریان سلفی گرایش دارد‪ .‬اما بعد از تحوالتی که در عراق و‬ ‫سوریه به وجود امد‪ ،‬این دو به یکدیگر نیاز پیدا کردند و سعی‬ ‫کردن د با یکدیگر همکاری کنند‪.‬‬ ‫در مناقشــه ای که به تعبیری شیعی ‪ -‬ســنی و ایرانی‬ ‫و عربی در منطقه اتفاق افتاده اســت‪ ،‬ترک ها و عربستان‬ ‫ســعودی به طور کلی از منافع جهان ســنی حمایت کنند و‬ ‫برای انها خطر مشترکی به نام خطر شیعی وجود دارد‪ .‬خطر‬ ‫شیعی‪ -‬علوی هم که در داخل ترکیه و منطقه مطرح است‪.‬‬ ‫کردها و علوی ها هم با فارس ها و شیعیان هم پیمانی دارند‪.‬‬ ‫شــیعیان با ایران هم پیمانی دارند‪ .‬همه این مسائل نشان‬ ‫می دهد که اینها تهدیدات مشــترکی دارند کــه عبارتند از‬ ‫جریان کردی‪-‬شــیعی و اســامی و از طرف دیگر مداخله‬ ‫روسیه که هم ترکیه و هم عربستان سعودی از ان وحشت‬ ‫دارد‪ .‬ترکیه یک طرف قضیه اســت‪ .‬ترکیه خــود به دلیل‬ ‫مســائلی که پیدا کرده به شدت نســبت به اینده تحوالت‬ ‫سوریه نگران است‪ .‬شاید بیشتر از عربستان نگران است‪.‬‬ ‫به علت مساله کردها و همســایگی با سوریه و عراق ترکیه‬ ‫به شدت نگران تحوالت این منطقه است‪ .‬بنابراین مساله‬ ‫ترکیه و عربستان و همکاری این دو را باید از مساله ائتالف‬ ‫نظامی جدا کنیم‪ .‬ممکن است که تحت ان پوشش یا نماد‪،‬‬ ‫بعضی حرف هــا را بزنند یا بعضی تصمیمــات را بگیرند اما‬ ‫این موضوع مساله ای دوجانبه است و باید روابط عربستان‬ ‫و ترکیه را یک مســاله دو جانبــه تلقی کنیــم‪ .‬مهم ترین و‬ ‫حساس ترین مساله در حال حاضر‪ ،‬مسائل امنیتی است‪.‬‬ ‫وقتی بحث ســقوط هواپیما یا جنگنده روسی در مرز ترکیه‬ ‫و سوریه مطرح شد و فشار و تهدیدهای روسیه علیه ترکیه‬ ‫انجام شد‪ ،‬سعی کرد وضعیت خود را با نزدیکی به اسرائیل‬ ‫و عربستان‪ ،‬بهبود ببخشــد و از ان طرف از حمایت اروپا و‬ ‫امریکا در ارتباط با این قضیه برخوردار شود‪ .‬بنابراین به نظر‬ ‫می رسد تهدیدات امنیتی در حال حاضر در اولویت است‪.‬‬ ‫بر این اساس ترکیه سعی می کند روابط خود را با کشورهای‬ ‫خلیج فارس از جمله قطر و عربستان سعودی افزایش دهد‬ ‫تا جایگزین مناســبی برای تامین انرژی مــورد نیاز خود در‬ ‫اینده داشته باشد‪.‬‬ ‫هر دو کشور ترکیه و عربستان نگران وضعیت تغییرات‬ ‫عراق و ســوریه هســتند‪ .‬این موضوع‪ ،‬برای هر دو کشور‬ ‫مساله مشترکی اســت‪ .‬اگر به عقب تر برگردیم‪ ،‬زمانی که‬ ‫امریکا به عراق حمله کرد و رژیم صدام را ســاقط کرد‪ ،‬هر‬ ‫دو کشور ســعودی و ترکیه مخالف روی کار امدن شیعیان‬ ‫در عراق بودند و ان را یک تهدید ژئوپلتیک می دانســتند‪.‬‬ ‫هم عربستان سعودی و هم ترکیه با شریک شدن شیعیان و‬ ‫کردها در حکومت مخالف بودند‪ .‬بنابراین در اینجا موضع‬ ‫مشترکی وجود دارد‪ .‬هر دو کشور مخالف افزایش حضور و‬ ‫نفوذ ایران در عراق هستند و ان را تهدیدی برای منافع خود‬ ‫می دانند‪ .‬پس به رغم اختالفات دو کشــور در مورد سطح‬ ‫انتخاب گروه هایی ســلفی و اخوانــی و گروه های میانه رو‬ ‫و تندرو اما مجموعا در عراق از جریان اهل ســنت حمایت‬ ‫می کنند‪ .‬یعنی هر دو طرف در صورتی که پایگاهی در عراق‬ ‫داشــته باشــند و بتوانند در داخل علیه کردها و شیعیان و‬ ‫اکثریت شیعی و حکومت شیعی اعمال فشار کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫طرفدار اهل سنت هستند‪ .‬این موضوع در مورد سوریه هم‬ ‫صدق می کند‪ .‬در ســوریه نیز به رغم مخالفت هایی که در‬ ‫انتخاب گروه ها در جزء و مخالفت هایی که با حضور کردها‬ ‫و علوی ها و ایران در انجا دارند‪ ،‬طرفدار گروه های ســنی‬ ‫هســتند‪ .‬در حال حاضر جایی که حوزه مشترک انها برای‬ ‫همکاری اســت‪ ،‬همکاری برای تقویت گروه های سنی در‬ ‫عراق و سوریه علیه دولت مرکزی‪ ،‬منافع ایران و کردها ست‪.‬‬ ‫تا وقتی که این شرایط در عراق و ســوریه حاکم است و از‬ ‫طرف دیگر عربســتان ســعودی هم نگران مســاله یمن‪،‬‬ ‫عراق ‪ ،‬سوریه و نفوذ ایران اســت؛ دو طرف سعی می کنند‬ ‫همکاری های خــود را تا ســطح باالیی گســترش دهند‪.‬‬ ‫بنابراین مساله سوریه روز به روز پیچی ده تر خواهد شد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫کوتاه امدن غرب‬ ‫احتمال برقراری اتش بس در سوریه ضعیف است‬ ‫حسین شیخ االسالم‬ ‫‪3‬‬ ‫مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫بین الملل‬ ‫نشســت مونیخ در ادامه مذاکرات وین و ژنو صورت‬ ‫گرفته اســت‪ .‬کشــورهای غربی در نشســت وین متوجه‬ ‫شدند که بدون دولت ســوریه نمی توانند روند مذاکرات را‬ ‫دنبال کنند و باید این حکومت همچنان برقرار باشد و بدون‬ ‫ان‪ ،‬حل مساله سوریه امکان پذیر نیست‪ .‬به همین دلیل‬ ‫قطعنامه ای را صادر کردند‪ .‬بعد از ان در مذاکرات ژنو اغاز‬ ‫شد و در ان نشست به دلیل اخاللی که گروه های معارض‬ ‫و حامیان انها بــه وجود اوردند‪ ،‬کشــورهای غربی متوجه‬ ‫شدند که کشورهای عربستان و اردن از این گروه ها حمایت‬ ‫جدی دارندو قصد پایان یافتن غائله را ندارند‪ .‬در اینجا یک‬ ‫مشکل به وجود امد‪ ،‬کشور ما معتقد بود که جیش االسالم‬ ‫و احرارالشــام جزو گروه های تروریست هســتند‪ .‬تا اینکه‬ ‫در پیوند با تحوالت ســوریه و در چارچوب نشست امنیتی‬ ‫مونیخ‪ 17 ،‬کشور درگیر با بحران سوریه گردهم امدند و در‬ ‫زمینه برقراری اتش بس‪ ،‬توقف درگیری و بازشدن راه ها به‬ ‫منظور ارسال کمک های بشردوستانه به مردم این کشور‬ ‫به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که ایران در طــرح مدنظر خود‬ ‫برای حــل بحران ســوریه مدت ها پیش‪ ،‬مــواردی چون‬ ‫اتش بــس را مدنظر قــرار داده بود؛ حال انکه در شــرایط‬ ‫کنونی اجرایی شــدن اتش بس چندان محتمل نیســت‪.‬‬ ‫زیرا برای اجرایی شــدن اتش بس باید مشــخص شود که‬ ‫طرف مقابل کیســت‪ .‬در هر صورت ایران معتقد است که‬ ‫اتش بس مرحله ای و منطقه ای است و براین اساس از این‬ ‫موضوع حمایت می کند؛ چنانچه در برخی مناطق از جمله‬ ‫حمص و‪ ...‬برای جلوگیری از خونریزی از چنین موضعی‬ ‫پشتیبانی کردیم‪.‬‬ ‫در این میان بایــد به نقش روســیه نیز اشــاره کرد‪.‬‬ ‫عملیــات نظامی روســیه در ســوریه این اتفــاق مهم بود‬ ‫کــه در اواخر مهرماه ســال جــاری رقم خورد‪ .‬پشــتیبانی‬ ‫هوایــی نیروهای روســی از ارتش ســوریه موجب شــده‬ ‫که عملیــات زمینی نیز گســترش پیدا کنــد؛ به طوری که‬ ‫تحوالت داخلی ســوریه وارد مرحله تازه ای شــده است و‬ ‫ارتش ســوریه در حومه حلب یعنی مرزهای ترکیه توانسته‬ ‫پیروزی های تازه ای را به دســت بیاورد که این موضوع به‬ ‫معنای شکست سنگین گروه های تروریستی و قرار گرفتن‬ ‫کشورهای حامی این گروه ها در وضعیتی نامساعد است که‬ ‫موضع گیرهای عجیب و غریبی را در حمایت از گروه های‬ ‫تروریستی را عنوان کنند‪.‬‬ ‫با این وجود مناطق بســیاری یکی پس از دیگری در‬ ‫ســوریه در حال ازادسا زی هســتند این در حالی اســت که‬ ‫گروه های تکفیری با حمایت مالــی و نظامی حامیان خود‬ ‫برای شکستن محاصره این مناطق تالش بسیاری می کنند‬ ‫اما کاری از دســت انها ساخته نیســت‪ .‬این گروه ها برای‬ ‫پیروزی نفربرهای انتحاری به جلو می فرســتند تا بتوانند از‬ ‫سد مرزهای بیرونی عبور کنند اما توانایی مقابله با جوانانی‬ ‫که در طول این سال ها مقاومت بسیاری از خود نشان دادند‬ ‫را ندارند‪ .‬جالب توجه این است که چهار هزار جوانی که در‬ ‫طول این سه سال با تمام قدرتشان از شهر های خود دفاع‬ ‫کردند اینک دیگر بســیار پخته و ابدیده شده اند و با ازادی‬ ‫شهرهایشان انها با تســلیحات و کمک های ارتش سوریه‬ ‫نیروی بیشتری نیز به دست اورده اند‪ .‬تجربه سه سال اخیر‬ ‫انها به یاری سربازان و فرماندهان ارتش سوریه قدرت هرچه‬ ‫بیشتری به انها داده و موجب تغییر معادالت در سوریه شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین در حال حاضر خوشحالی بسیاری نسبت به‬ ‫اینکه شــمال ســوریه از چنگال گروه های تکفیری بیرون‬ ‫کشــیده شــود و این موضوع در مناطق دیگــر نیز صورت‬ ‫بگیرد وجود دارد‪.‬‬ ‫به دنبال تغییرات صورت گرفته در ســوریه شاهد ان‬ ‫هستیم که نقشه کشورهای عربستان و ترکیه نقش بر اب‬ ‫می شــود‪ ،‬به طوری که انهــا قصد داشــتند منطقه حلب را‬ ‫اشــغال کنند و انجا را تحت نام پایتخت منطقه ازاد سوریه‬ ‫بنامند و به کمک دوستان غربی خود در این مناطق‪ ،‬بحث‬ ‫حائل یا منطقه پرواز ممنوع اعالم کنند که روزگار برایشان‬ ‫تقدیر دیگــری را رقــم زد و ســرخورده تر از قبــل در الک‬ ‫خودشان فرو رفته اند‪.‬‬ ‫ترکیه در پی احیــای امپرا توری عثمانی اســت و به‬ ‫همین دلیل اشکارا از گروه های معارض حمایت می کند و‬ ‫حتی اجازه ورود مقادیر فراوان اســلحه را به سوریه را داده‬ ‫اســت بنابراین مشخص است که این کشــور در چارچوب‬ ‫منافع و اهدافی که در منطقه دارد از این موضع کنونی که‬ ‫در سوریه وجود دارد چندان خشنود نیست‪.‬‬ ‫از انجا کــه حمایت غــرب و امریکا از تروریســت ها‬ ‫هم اکنون دامن خود انها را گرفته و بســیاری از گروه های‬ ‫تروریســتی از کشــورهای غربی برای اموزش به ســوریه‬ ‫می ایند و به کشور های خود باز می گردند بنابراین کشورهای‬ ‫غربی امروز به خوبی متوجه شــده اند که سقوط بشار اسد‬ ‫محقق شــدنی نیســت زیرا دولت اســد خواهان برقراری‬ ‫ارامــش و امنیت در ســوریه اســت ولی مخالفان مســلح‬ ‫به هیچ وجه حاضر به کنار گذاشــتن خط مشــی نظامی و‬ ‫جنایی خود نیســتند‪ .‬گروه های درگیر اختالفات بسیاری‬ ‫با دولت ســوریه دارند‪ .‬هریک از این گروه های تروریستی‬ ‫در سوریه از طرف یک کشــور متفاوت حمایت می شوند‪.‬‬ ‫از انجا که هرکدام ازاین کشورها در سوریه به دنبال اهداف‬ ‫خود هســتند‪ .‬طبیعتا این گروه ها هم اهداف کشــورهای‬ ‫متبوع خود را دنبــال می کنند که این خــود باعث افزایش‬ ‫تشتت و اختالفات بین گروهای تروریستی شده است‪ .‬در‬ ‫هر صورت تا زمانی که دخالت های خارجی و به ویژه دخالت‬ ‫کشورهای ترکیه‪ ،‬عربستان‪ ،‬قطر‪ ،‬امارات‪ ،‬اردن‪ ،‬امریکا‬ ‫و دیگر کشــورهای غربی وجود دارد‪ ،‬بحران سوریه ادامه‬ ‫خواهد یافت اما اگر مرزهای ســوریه بســته و کمک های‬ ‫مالی‪ ،‬انسانی و تســلیحاتی به تروریست ها قطع شود انها‬ ‫شکست خواهند خورد‪.‬‬ ‫با این حال به دنبــال پیروزی هایی که طی هفته های‬ ‫گذشته در ســوریه صورت گرفته کشــورهای عربستان و‬ ‫ترکیه بسیار نگران و عصبی هستند‪ .‬این عصبی بودن انها‬ ‫را در اجالس های اخیر و سخنرانی هایشــان نشان دادند ‪،‬‬ ‫به طوری که ایجاد اخالل انها در روند مذاکرات در هفته های‬ ‫گذشــته به خوبی جبهه گیری انها را نشــان داده است‪ .‬بر‬ ‫این اساس است که چندان نمی توان به نتایج نشست ها و‬ ‫مذاکراتی که صورت می گیرد‪ ،‬اطمینان کرد و احتمال ان‬ ‫وجود دارد که در اینده شاهد بی نتیجه ماندن تمام مذاکرات‬ ‫باشیم‪ .‬از انجا که در شرایط کنونی ایران خواهان پیگیری‬ ‫روند مذاکرات اســت‪ ،‬بنابراین باید ائتالف ایران‪ ،‬روسیه‬ ‫و سوریه گســترش پیدا کند زیرا هر قدر دامنه این ائتالف‬ ‫گسترده تر شود‪ ،‬خطر تروریسم کاهش پیدا می کند و راه حل‬ ‫سیاسی با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫هم اکنون فرصت خوبی در سوریه برای فعال تر شدن‬ ‫دیپلماســی ایران برقرار شده اســت‪ .‬راه حل ما در سوریه‬ ‫برد – برد برای همه است و حتی ترکیه باید جز و راه حل باشد‬ ‫و حالت خصومت فعلی نباید ادامه داشــته باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫راهکارهای منطقــه ای با حضور روســیه و چین برای حل‬ ‫بحران سوریه باید فعال شود‪ .‬زیرا فعال کردن روند سیاسی‬ ‫حل بحران ســوریه با مشــارکت همه طرف هــای درگیر از‬ ‫مهمترین وظایف دســتگاه دیپلماســی ایران است‪ .‬زیرا‬ ‫به عقیده کشور ما هرچه ملت ســوریه در نظر بگیرد باید در‬ ‫سوریه عملی شود‪.‬‬ ‫به خصوص انکه اقدامات ترکیه و کشــورهای دیگر‬ ‫موجب شده قشر خاکستری مردم ســوریه از تروریست ها‬ ‫و حامیان انها متنفر شده اند‪ .‬اگر ملت پشت بشار اسد نبود‬ ‫او هــم مثل بقیه حکام عرب ســقوط می کــرد‪ .‬گروه های‬ ‫تروریســتی و حامیان انها به این دلیل می گویند بشار اسد‬ ‫نباشد که می ترسند او دوباره با برگزاری انتخابات رای بیاورد‪.‬‬ ‫حتی اگر انتخابات پارلمانی در ســوریه برگزار شــود باز هم‬ ‫همین حزب پیروز می شود‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫بین الملل‬ ‫نوعی هماهنگی میان امریکا‪ ،‬روسیه و ایران‬ ‫به وجود امده است‬ ‫بین الملل‬ ‫‪50‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫گفت وگوی مثلث با علی خرم‬ ‫چندیپیش در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در‬ ‫نشست سوریه میان کشورهای مختلف توافقی‬ ‫مبنی بر توقف درگیری ها و برقراری اتش بس در‬ ‫این کشور توافق شد‪ ،‬باتوجه به مواضع مختلف‬ ‫قدرت هــای منطقــه ای و بین المللــی در بحران‬ ‫ســوریه و اصرار هریک از کشــورها بــر مواضع‬ ‫خود‪ ،‬تا چه حــد امکان توافق بــه معنای حقیقی‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫در صحنه ســوریه اختالف نظر در سطوح مختلف‬ ‫از جمله میان قدرت های بزرگ‪ ،‬میان بازیگران منطقه ای‬ ‫و میــان گروه هــای درگیــر از نظــر اینکه چــه گروه هایی‬ ‫تروریستی بوده و چه کسانی مخالف میانه رو هستند‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬همچنین میان دولت ســوریه و در راس ان بشار اسد‬ ‫رئیس جمهور این کشور در دمشــق و مخالفان این کشور‬ ‫اختالف نظرهای گسترده موجود است‪ .‬در چنین وضعیتی‬ ‫که چهار نوع اختالف از جنس متفاوت در بحران ســوریه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬انجام هرگونه توافقی قطعا مشــکل به دســت‬ ‫می اید‪ .‬اما اگر به هر شــکل و به هر صورتی این چهار نوع‬ ‫اختالف مورد بحث و بررسی قرار گیرد‪ ،‬به نحوی حل شود‪،‬‬ ‫به طور حتــم به حل و بــرون رفت از بحران ســوریه کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در همین راســتا اگر اختالف دیدگاه ها میان‬ ‫روســیه‪ ،‬اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان بازیگران مهم در‬ ‫این بحران درباره اینده سوریه و سرنوشت بشار اسد برطرف‬ ‫شــود‪ ،‬در این صورت این دو کشــور می توانند به توافقی‬ ‫برسند که مساله تروریســم و مبارزه با گروه های تروریستی‬ ‫در اولویت اول قرار گرفته و سرنوشت بشار اسد در اولویت‬ ‫دوم قرار بگیرد‪ ،‬در چنین شــرایطی راه بــرای حل بحران‬ ‫سوریه بسیار هموار می شود‪ .‬جمهوری اسالمی ایران نیز‬ ‫به عنوان یکی از بازیگران مطرح منطقه ای در این بحران‬ ‫با طرح اول موافق است که اولویت اول مبارزه با تروریسم‪،‬‬ ‫توقف درگیری ها در سوریه و اولویت دوم اینده اسد باشد‪ .‬با‬ ‫این حال برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی‬ ‫و ترکیه بر طرح دوم تاکید می کنند‪ ،‬بر اساس ان سرنوشت‬ ‫بشار اسد و سرنگونی وی در اولویت اول قرار می گیرد‪ .‬اگر‬ ‫چنین توافقی بر اســاس طرح اول میان قدرت های بزرگ‬ ‫درباره ســوریه اتفاق افتاد با همراهی جمهوری اســامی‬ ‫ایران و برخی کشــورهای منطقه‪ ،‬ریاض و انکارا را مجبور‬ ‫خواهند کرد که به جای مبارزه با دولت دمشــق به مبارزه با‬ ‫نیروهای داعش بپردازند و درباره بحران ســوریه همسو با‬ ‫انها رفتارکنند‪.‬‬ ‫هم چنین اگر بخواهیم گروه های مختلف در میدان‬ ‫نبرد سوریه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم باید بگوییم که‬ ‫بخش اعظمی از این گروه ها تروریستی هستند که می توان‬ ‫به گروه هایی مانند داعش‪ ،‬جبهه النصره و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫درباره تقسیم بندی گروه های مبارز در سوریه مبنی بر اینکه‬ ‫چه گروه هایی تروریست و چه گروه هایی مخالف میانه رو در‬ ‫سوریه هستند‪ ،‬میان اروپا‪ ،‬روسیه‪ ،‬امریکا و ایران اتفاق نظر‬ ‫وجود دارد و این اشتراک نظر نیز می تواند به تسهیل موانع‬ ‫پیشــروی برای برقراری صلح و پایان درگیری ها در سوریه‬ ‫کمک کند‪ .‬از سوی دیگر سازمان ملل از طریق تالش ها و‬ ‫اقدامات نماینده ویژه خود در امور سوریه‪ ،‬سعی دارد نظرات‬ ‫مختلف و اختالف دیدگاه های طرفین درگیر در این بحران‬ ‫را به سمت یک راه حل مشترک نزدیک تر کند‪.‬‬ ‫به عالوه این نکتــه را نباید فرامــوش کنیم که همه‬ ‫کشــورها به خصــوص کشــورهای اروپایــی در برقراری‬ ‫صلح‪ ،‬ثبات و امنیت در سوریه در سریع ترین زمان ممکن‬ ‫اتفاق نظــر دارند‪ .‬زیرا اکنــون اروپا با بحــران پناهجویان‬ ‫مواجه اســت؛ بحرانی که از زمان وقوع جنگ جهانی دوم‬ ‫بزرگ ترین بحران پیش روی قاره بوده و می داند با بر قراری‬ ‫مجدد صلح و ثبات در سوریه این بحران نیز حل می شود‪.‬‬ ‫بر همین اساس در کل می توان گفت‪ ،‬اگر چه در نگاه اول‬ ‫به بحران سوریه مشکالت بسیار گســترده و صعب العبور‬ ‫به نظر می رســد اما با دقت و واکاوی می توان دریافت که‬ ‫امکان نزدیک شدن مواضع بازیگران مختلف منطقه ای و‬ ‫بین المللی درباره بحران سوریه وجود دارد‪.‬‬ ‫چندی پیش ترکیه حمالت توپخانه ای خود را به‬ ‫بهانه مورد هدف قرار دادن مواضع نیروهای حزب‬ ‫اتحاد دموکراتیک در سوریه اغاز کرد‪ ،‬این حمالت‬ ‫در حالی رخ داد که چنــد روز قبل همه طرف های‬ ‫درگیر بر توقف درگیری ها در مونیخ توافق کردند‪،‬‬ ‫ارزیابی شما در این باره چیست؟‬ ‫اولویــت اول ترکیه مبارزه با داعش نیســت‪ .‬بلکه‬ ‫اولویت اول این کشور مبارزه با کردها است‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که مســاله کردها نه اولویت امریکا‪ ،‬نه کشورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬نه ایران و حتی نه عربســتان سعودی است‪ .‬اما‬ ‫انکارا در این باره ســاز تنهایی می زند که امکان موفقیتش‬ ‫بــدون همراهی کشــورهای دیگــر امکان پذیر نیســت ‪.‬‬ ‫همچنین بعد از مدتی جهان بــه محکوم کردن عملیاتش‬ ‫علیه کردهای ســوریه می پردازد که اکنون نیز مشــاهده‬ ‫می کنیم که برخی مانند فدریکا موگرینی‪ ،‬رئیس سیاست‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا این عملیات را محکوم کرده اســت‪.‬‬ ‫بر همین اساس اگر چه ممکن است دولت انکارا بتواند در‬ ‫کوتاه مدت به کشــتار و هدف قرار دادن مواضع کردهای‬ ‫ســوری و پ‪.‬ک‪.‬ک بپــردازد اما این کشــور در بلند مدت‬ ‫نمی تواند این استراتژی را ادامه دهد‪.‬‬ ‫ایا غرب ترکیه را در سیاست اخیرش به خصوص‬ ‫در لشکر کشی به سوریه و کشتار کردهای سوری‬ ‫همراهی خواهد کرد؟‬ ‫از نظر رســمی ترکیه عضو ناتو و بر اساس قوانین‬ ‫ناتو‪ ،‬امریکا و کشورهای دیگر به عنوان دیگر اعضای این‬ ‫ســازمان باید از ترکیه حمایت کنند اما قطع ا پشت پرده این‬ ‫کشورها گله های خود را مطرح می کنند و اگر مشاهده کنند‬ ‫که اقدامات ترکیه به درازا کشیده شده است‪ ،‬به طور حتم‬ ‫مخالفت خود را با مواضع انکارا اعالم خواهند کرد‪.‬‬ ‫برخی تحلیلگران بر این باورند که توافقات اخیر‬ ‫درباره بحران سوریه در مونیخ بیشتر در راستای‬ ‫کمک رســانی از ســوی گروه های امداد رســان‬ ‫سازمان های بین المللی به مناطق تحت محاصره‬ ‫در ســوریه و مردم ایــن مناطق اســت و چندان‬ ‫به معنای برقراری اتش بــس و پایان درگیری ها‬ ‫میان طرف های درگیر نیســت‪ ،‬نظر شما در این‬ ‫باره چیست؟‬ ‫قطعا اولین گامی که باید برای برون رفت از بحران‬ ‫سوریه برداشته شود‪ ،‬ابعاد انسانی است‪ .‬ضمن اینکه ابعاد‬ ‫نظامی‪ ،‬امنیتی و سیاسی بحران سوریه دنبال می شود اما‬ ‫در درجه اول باید به بعد انســانی این بحران پرداخته شود‬ ‫زیرا مردم سوریه در رنج و ســختی به سر می برند و بای د االم‬ ‫انها تسکین پیدا کند‪ .‬بر همین اســاس بر اساس تاکید بر‬ ‫بعد انسانی این بحران‪ ،‬گروه های امدادرسان به سوری ها‬ ‫مایحتاج اولیه مانند مواد غذایی‪ ،‬دارویی وسرپناه می دهند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گروه بین المللــی حمایت از ســوریه به تازگی‬ ‫نشستی را با هدف بررسی راه های حل و فصل بحران‬ ‫این کشــور در مونیخ المان برگزار کرد‪ ،‬به طوری که‬ ‫شــرکت کنندگان در این نشست با طرحی برای حل‬ ‫این بحــران توافق کردنــد‪ .‬این طرح شــامل توقف‬ ‫درگیری هــا در ســوریه ظــرف یــک هفته و ارســال‬ ‫فــوری کمک های بشردوســتانه به تمامــی مناطق‬ ‫محاصره شــده از طریق زمین و هوا ست‪ .‬علی خرم‪،‬‬ ‫کارشــناس مســائل بین الملل در گفتو با هفته نامه‬ ‫مثلث بر این باور است که یک نوع هماهنگی میان‬ ‫ایران‪ ،‬روســیه‪ ،‬امریکا و کشــورهای اروپایی درباره‬ ‫حل بحران ســوریه ایجاد شده اســت‪ .‬مشروح این‬ ‫گفت وگو را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫یکی از توافق های انجــام گرفته در مونیخ میان‬ ‫مقامات روسیه و امریکا به عنوان دو بازیگر مهم‬ ‫بحران سوریه مبنی بر ایجاد یک جبهه بین المللی‬ ‫برای مبارزه با تروریسم در سوریه است‪ ،‬باتوجه‬ ‫به وجود اختالفات میان بازیگــران و طرف های‬ ‫درگیر در سوریه احتمال وقوع چنین اتفاقی تا چه‬ ‫حد امکانپذیر است؟‬ ‫اکنــون این جبهــه بین المللــی شــامل امریکا‪،‬‬ ‫کشورهای اروپایی‪ ،‬ایران‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین و‪ ...‬ایجاد شد ه و‬ ‫چنین توافقی وجود دارد‪ .‬البته عربستان سعودی و ترکیه که‬ ‫خود موسس داعش بودند و هنوز به طور پنهانی به این گروه‬ ‫کمک می کنند‪ ،‬ساز دیگری می زنند اما این بحث دیگری‬ ‫است و در نهایت انها نیز مجبور خواهند شد تا به طور رسمی‬ ‫مخالفت خود را با داعش اعالم کنند‪ .‬هم چنین این نکته را‬ ‫باید مورد توجه قرار داد که ائتالف اســامی تشکیل شده‬ ‫توسط عربستان بیشتر فرمایشی است و هیچ کشوری این‬ ‫ائتالف را جدی نمی گیرد‪ .‬امــا در کل یک نوع هماهنگی‬ ‫میان ایران و روســیه از یک طرف با امریکا و کشــورهای‬ ‫اروپایی از طرف دیگر ایجاد شده است‪ .‬در این میان ایران‬ ‫باید همکاری های خود را به طور مستمر ادامه داده و خود‬ ‫را از این موقعیت بیرون نکشد و فضا را به دیگران ندهد‪.‬‬ ‫به طور کلی ایا می تــوان باتوجه به تحرکات اخیر‬ ‫در عرصه منطقه ای و بین المللی شاهد حل بحران‬ ‫سوریه در اینده نزدیک باشیم؟‬ ‫با توجه به پیچیدگی ها و اختالف نظرهای موجود‬ ‫در بحران ســوریه‪ ،‬هنــوز اظهارنظــر در این بــاره چندان‬ ‫امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫اتش بس شکننده‬ ‫توافق مونیخ ضمانت اجرا ندارد‬ ‫احمد معنوی‬ ‫‪5‬‬ ‫مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل ژئوپلتیک‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫کرد با وجود اشتیاق فراوان برای از سرگیری گفت وگوهای‬ ‫صلح سوریه‪ ،‬دورنمای این مذاکرات همچنان مبهم است‪.‬‬ ‫بیانیه مونیخ در حالی منتشر شد که رسانه های ترکیه اعالم‬ ‫کردند هواپیماهای عربستان می توانند از پایگاه انجیرلیک‬ ‫ترکیه برای انجام عملیات در ســوریه اســتفاده نمایند‪ .‬پر‬ ‫واضح است که عملیات هو ایی عربستان در سوریه تنها برای‬ ‫ضربه زدن به دولت مرکزی و تقویت خواسته و یا ناخواسته‬ ‫گروه های تروریســتی خواهد بود‪ ،‬بنابراین نماینده سازمان‬ ‫ملل اقای دی میستورا باید به شدت مراقب بوده و از چنین‬ ‫عملیات هایی جلوگیری کرده وبا عوامل شکست اتش بس‬ ‫در سوریه برخورد نمایند؛ درغیر اینصورت اعتبار بین المللی‬ ‫انها باعالمت سوال بزرگی مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫این شرایط نشان می دهد اوضاع سوریه پیچیده تر از‬ ‫ان اســت که در طول یک هفته رو به بهبود بگذارد‪ .‬بحران‬ ‫سوریه اکنون به عنوان مهم ترین مساله برای نظم و امنیت‬ ‫بین المللی مطرح اســت؛ بحرانی که بــا وجود تالش های‬ ‫دیپلماتیک بسیا ر ویژه با محوریت سازمان ملل هنوز کالفی‬ ‫ســردرگم و در عین حال عرصه ای پرخطر بــرای بازیگران‬ ‫داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫انچــه در نشســت امنیتــی مونیــخ به عنــوان ایجاد‬ ‫اتش بس‪ ،‬مورد توافق قرار گرفت در راســتای تالش های‬ ‫سازمان ملل و کشورهای درگیر در بحران ســوریه بود تا از‬ ‫این راه بار دیگر روند گفت وگوهای سیاســی میان دولت و‬ ‫گروه های مخالف به جریان بیفتد‪.‬‬ ‫اهمیــت طرح مســائل ســوریه در نشســت امنیتی‬ ‫مونیخ و توافق بر ســر اتش بس در این است که باتوجه به‬ ‫سیاســت های ماجراجویانه و تهاجمی عربستان و ترکیه و‬ ‫تالش این کشــورها برای براندازی دولت دمشــق‪ ،‬ادامه‬ ‫بحران سوریه و شکست روندهای دیپلماتیک می تواند به‬ ‫جنگی فراگیر در منطقه و حتی جهــان منجر و کنترل ان از‬ ‫دســت همه خارج شــود؛ احتمالی که به واسطه ان جهان‬ ‫نگران گسترش بحران ســوریه است و جامعه بین الملل در‬ ‫تالش است تا این بحران هر چه زودتر پایان یابد‪.‬‬ ‫در ایــن میان‪ ،‬تعــارض اهــداف کشــورهای درگی ِر‬ ‫بحران‪ ،‬بلوک بندی ســختی میان پشــتیبانان و طرفداران‬ ‫براندازی نظام سوریه ایجاد کرده و باعث شده تا اجرای چنین‬ ‫توافق هایی با دشواری های بسیار روبه رو شود‪.‬‬ ‫همچنین این در حالی اســت که بشار اسد با موفقیت‬ ‫ارتش سوریه در شــمال و جنوب این کشور اعالم کرده که‬ ‫ارتش به مبارزه با تروریســت ها تا کنترل تمام خاک سوریه‬ ‫ادامه خواهد داد و برقراری اتش بس به معنای توقف مبارزه‬ ‫با تروریست ها نیست‪.‬‬ ‫در پایان در جهت تشریح مواضع ایران نیز در کنفرانس‬ ‫الزم به یاداوری اســت که اظهارات وزیر خارجه کشورمان‬ ‫که به صورت روشــن و منطقی مواضع ایران را در مســائل‬ ‫گوناگون و به ویژه ضــرورت بیش از بیــش همکاری های‬ ‫منطقه ای در حل مساله سوریه نشان دادگامی مثبت تلقی‬ ‫می شود که می تواند بر ایجاد اعتماد بیشتر به نقش افرینی‬ ‫جمهوری اســامی ایران در جامعه بین المللی کمک کند‪.‬‬ ‫به خصوص که نتایج این کنفرانس بــا اهداف کالن ایران‬ ‫نیز همخوانی دارد‪.‬‬ ‫ظریف از ســعودی ها با عنوان «برادران ســعودی»‬ ‫نام برده و حل بحران ســوریه را نیازمند همکاری عربستان‬ ‫با ایران دانست‪ .‬ظریف گفت‪« :‬هیچ مانعی وجود ندارد که‬ ‫ما و برادران ســعودی مان را از کار برای رسیدن به اینده ای‬ ‫روشــن تر در منطقه بازدارد‪ .‬اما به هیچ وجــه نمی توان به‬ ‫قیمت ناامن کردن اوضاع برای دیگران‪ ،‬به امنیت رسید‪ .‬ما‬ ‫و برادران سعودی مان‪ ،‬با تهدید و چالش هایی مشترک در‬ ‫منطقه مواجه هستیم‪ .‬این تهدیدی است که برادرانمان در‬ ‫ترکیه نیز با ان مواجه هستند‪ .‬تهدیدی که حتی کشورهای‬ ‫غربی با ان مواجه هستند‪».‬‬ ‫بین الملل‬ ‫کنفرانس امنیتی مونیخ یکی از مهم ترین نشست های‬ ‫بین المللی است که همه ساله به تحلیل وضعیت سیاسی‪-‬‬ ‫امنیتیکشورهایمختلفجهانوباهدفاتخاذراهبردهای‬ ‫کالن در عرصه امنیت بین المللی می پردازد‪.‬برهمین منوال‬ ‫امسال نیز پنجاه و دومین نشســت امنیتی مونیخ (‪)MSC‬‬ ‫با ریاست «ولفگانگ ایشــینگر» دیپلمات المانی با اندکی‬ ‫تاخیر نسبت به سال های گذشته و در طول روزهای دوازدهم‬ ‫تا چهاردهم فوریه برگزار شــد تا فرصتی دیگر برای رایزنی‬ ‫مقاماتجهانیدربارهچالش هایامنیتیجهانیفراهماورد‪.‬‬ ‫در این دور از مذاکرات مونیخ مقرر بود تا درباره مسائل‬ ‫سوریه که ادامه نشست های وین و نیویورک بود نقد و بررسی‬ ‫به عمل اید ؛ سوریه ای که در طول پنج سال گذشته صحنه‬ ‫ناارامی های مرگبارشده است‪.‬‬ ‫با تالش هــای صورت گرفته توســط مقامات ارشــد‬ ‫کشــورهای تصمیم گیر جهانی در این نشســت قرار شد تا‬ ‫اتش بسی موقت میان گروه های ســوری صورت گرفته و‬ ‫ضمن کمک رسانی به مردم این کشور زمینه ادامه مذاکرات‬ ‫سوری – سوری مهیا شود‪.‬‬ ‫از انجا که تصمیم های اتخاذ شده در نشست مونیخ‬ ‫درباره سوریه تا حدی مشابه مواضع جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بود بنابراین بررســی ابعاد متفاوت ان حائز اهمیت اســت‪.‬‬ ‫بنابراین در این یادداشت تالش می شود به جایگاه تاریخچه‬ ‫این نشست در طول سال های گذشته پرداخته شده و ضمن‬ ‫تشریح دستاورهای ان به مواضع متخذه قدرت های بزرگ‬ ‫نیز اشاره ای گردد‪.‬‬ ‫کنفرانــس مونیــخ در ســال ‪ 1962‬توســط یــک‬ ‫نظامی سرشــناس المانی بنیانگذاری شــده و اوایل تحت‬ ‫عناوینی ماننــد «کنفرانس امنیتــی بین المللی» و «کنگره‬ ‫دفاع شناسی» شــروع به کارکرد‪ .‬وی تا سال ‪ 1997‬ریاست‬ ‫کنفرانــس را بر عهــده داشــت از ان پس تا ســال ‪،2008‬‬ ‫«هورست تچلیک» جانشین او شــد و از ان زمان تاکنون‬ ‫«ولفگانگایشینگر»مسئولیتبرگزاریکنفرانسرابر عهده‬ ‫دارد‪ .‬این کنفرانس همه ساله به جز سال ‪ 1991‬یعنی زمان‬ ‫جنگ خلیج فارس و ‪ 1997‬که ریاست ان تغییر کرد‪ ،‬به طور‬ ‫منظم برگزار شده است‪.‬‬ ‫برگزارکنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ با هدف بحث‬ ‫و بررســی در زمینه سیاســت های امنیت جهانی هر ســاله‬ ‫در مــاه فوریه میهمانان خود را از سرتاســر جهــان در هتل‬ ‫«بایریشرهوف» در مونیخ المان گرد هم می اورد تا به طور‬ ‫ویژه به یک موضوع مهم امنیت بین المللی بپردازند به طوری‬ ‫که امــروزه‪ ،‬کنفرانس مونیــخ را به عنوان یکــی از مجامع‬ ‫بین المللی مهم در عرصه امنیت جهانی می شناسند‪.‬‬ ‫درنشســت ‪ 55‬این کنفرانس که بــا تالش های گروه‬ ‫بین المللی حمایت از سوریه وبا هدف بررسی راه های حل و‬ ‫فصلبحراناینکشورباحضورجانکری‪،‬سرگئیالوروف‪،‬‬ ‫محمد جواد ظریف و همچنین فرستاده ویژه سازمان ملل‪،‬‬ ‫فدریکو موگرینی و برخی دیگر از مسئوالن ارشد کشورهای‬ ‫صاحب نظر در مونیخ برگزار شــده بود‪ ،‬شرکت کنندگان در‬ ‫خصوص طرحی بــرای حل بحران ســوریه توافق کردند‪.‬‬ ‫این طرح شامل توقف درگیری ها در سوریه ظرف یک هفته‬ ‫و ارسال فوری کمک های بشردوســتانه به تمامی مناطق‬ ‫محاصره شــده از طریق زمین و هوا بود‪.‬شــرکت کنندگان‬ ‫همچنین بر لزوم از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات صلح‬ ‫ســوریه در ژنو تاکید کرده و بار دیگر پایبندی خود را به روند‬ ‫سیاسی اعالم کردند‪.‬‬ ‫جان کری‪ ،‬در پایان این نشســت اعالم کرد که این‬ ‫توافق روی کاغذ اســت و عیار تعهد طرفیــن‪ ،‬در «ازمون‬ ‫واقعی» مراحل بعدی سنجیده می شــود‪ .‬پیشروی ارتش‬ ‫سوریه برای پایان جنگ کافی نیست و بنابراین باید توافق‬ ‫اتش بسومصالحهبینطرفینصورتگیرداماازگروه های‬ ‫تروریستی غافل نخواهیم شد‪ .‬ما بر سر پایان خصومت ها‪،‬‬ ‫ی و مذاکرات صلح‬ ‫ارســال کمک های بشردوســتانه هوای ‬ ‫توافق کردیم‪ .‬وزیر خارجه امریکا‪ ،‬همچنین به توافق همه‬ ‫طرفین بر ســر انتقال صلح امیز قدرت در کمــال احترام به‬ ‫ازادی مردم سوریه در انتخاب سرنوشت خود اشاره کرد‪.‬‬ ‫ف نیز گفت که روسیه روی قول مساعدت امریکا‬ ‫الورو ‬ ‫و گروه بین المللی حمایت از ســوریه در مســیر همکاری با‬ ‫سازمان ملل برای اعمال فشــار بر گروه های مخالف اسد‬ ‫جهت نیل به صلح حســاب باز کرده اســت‪ .‬وزیــر خارجه‬ ‫روســیه‪ ،‬افزود‪« :‬چیزی که همه بر ســر ان توافق داریم‪،‬‬ ‫نابود کردن داعش است‪ .‬استفاده از نیروی زمینی از سوی‬ ‫هر کدام از طرفین‪ ،‬موجب برافروخته شــدن بیشــتر اتش‬ ‫درگیری ها و وخیم تر شدن اوضاع خواهد شد‪ .‬هدف اصلی‬ ‫و تنها راه موفقیــت ‪ ،‬مذاکره بین دولت ســوریه و مخالفان‬ ‫بدون هر گونه پیش شرط است‪ .‬پایان بحران سوریه‪ ،‬پایان‬ ‫تروریسم نخواهد بود و این ائتالف با ریشه کن کردن داعش‬ ‫و جبهه النصره پیش خواهد رفت‪».‬‬ ‫به طور کلی مهم ترین محورهای این نشست عبارت‬ ‫بودند از؛ ‪ -1‬روســیه‪ ،‬امریکا و دیگر قدرت ها بر ســر پایان‬ ‫بخشیدن به خصومت ها در سوریه طی یک هفته به توافق‬ ‫رسیدند اما تعهد مشخصی در قبال پایان بخشی به حمالت‬ ‫هوایی روســیه ارائه نگردید‪ .‬البته روســیه‪ ،‬اطمینان داده‬ ‫که هدف این کشــور فقط نیروهای تروریست هستند یعنی‬ ‫توقف عملیات نظامی در سوریه مشــمول سازمان داعش‬ ‫و جبهه النصره و دیگر گروه های تروریســتی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬طبق توافق اعضای گروه حمایت از ســوریه‪ ،‬به طرفین‬ ‫مذاکره مهلت داده شد که بر ســر انتقال صلح امیز قدرت و‬ ‫تشــکیل دولت موقت کامال بیطرف طی یک فرایند شش‬ ‫ماهه و ارائه قانون اساســی جدید و برگزاری انتخابات ازاد‬ ‫ی ســوری ها‬ ‫تحت نظارت ســازمان ملل با مشــارکت تمام ‬ ‫اعم از داخلی و اپوزیســیون و برون مرزی طی یک فرایند‬ ‫‪ 18‬ماهه‪ ،‬به توافق برسند‪ -3 .‬طی روزهای اتی‪ ،‬کمک های‬ ‫بشردوستانه به تمامی نقاط مورد نیاز سوریه ارسال می گردد‪.‬‬ ‫این کمک ها به طــور خاص از طریق هوایی بــه دیر الزور‪،‬‬ ‫معظمیه‪،‬مضایا وکفربطناتوزیعمی گردد‪-4.‬تعیینگروهی‬ ‫درباره ارســال کمک های انسان دوستانه به عالوه فشار بر‬ ‫سوریه برای بازکردن مسیرها‪.‬‬ ‫علی رغــم تمامــی دســتاوردهای مذکور از ســوی‬ ‫دیگرنگرانی ها همچنان پا برجاست به گونه ای که باید گفت‬ ‫خبر توافق برای برقراری اتش بس فوری در سوریه در حالی‬ ‫پهاموند»وزیرخارجهانگلستاناعتقاد‬ ‫مطرحشدکه«فیلی ‬ ‫دارد که شرایط سوریه تنها با تغییر نظام سوریه و تغییر رفتار‬ ‫حامیان ان‪ ،‬بهتر خواهد شــد‪.‬ضمن اینکه پیش از این نیز‬ ‫فرانسوا اوالند‪ ،‬رئیس جمهور فرانسه از شرط کنار رفتن اسد‬ ‫برای حل بحران سوریه خبر داده بود‪ .‬شایان ذکر است چند‬ ‫ساعت پس از این تصمیم کنفرانس مونیخ‪« ،‬استفان دی‬ ‫میستورا» نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه اعالم‬ ‫بین الملل‬ ‫‪51‬‬ ‫تغییر بزرگ‬ ‫بین الملل‬ ‫پایان لوران‬ ‫بین الملل‬ ‫‪52‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫چرافابیوسازمقامخودبرکنارشد؟‬ ‫فرانســوا اوالند‪ ،‬رئیس جمهوری فرانســه‪ ،‬چندی پیش وزیر خارجه اش‪ ،‬لــوران فابیوس را‬ ‫از ســمت خود‪ ،‬برکنار کرد و ژان مارک ایرو ‪ 66‬ســاله کــه در دوره ای (‪ 2012‬تا ‪ )2014‬ســمت‬ ‫نخست وزیری را در کابینه فرانسه به عهده داشت‪ ،‬به جای وی به عنوان وزیر خارجه فرانسه برگزید‪.‬‬ ‫البته ظاهرا این اقدام با اســتعفای شــخص فابیوس انجام گرفته و او را با هدف انتصاب در پست‬ ‫«ریاست شورای قانونگذاری فرانسه» برکنار کرده است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪1‬‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بســیاری از ایرانیان‪ ،‬نــام او را بــرای اولین بار در‬ ‫جریــان مذاکرات هســته ای شــنیدند‪ .‬فابیــوس هفته‬ ‫گذشــته از مقام وزارت امور خارجه امریــکا کناره گیری‬ ‫کرد و بنا شد به عنوان دومین مرد قدرتمند فرانسه یعنی‬ ‫رئیس شــورای قانون اساسی کشــورش منصوب شود‪.‬‬ ‫شــاید اگر پیش از مذاکرات هسته ای بود‪ ،‬چنین خبری‬ ‫نمی توانست بازتاب گســترده ای در ایران داشته باشد؛‬ ‫استعفای شخصی که به اعتقاد شــهروندان کشور‪ ،‬در‬ ‫مســیر این مذاکرات ســنگ اندازی کرد و بارها رسیدن‬ ‫به توافق نهایــی را به تعویــق انداخت‪ .‬البتــه برخی از‬ ‫کارشناســان خارجی که هیــچ گاه دید مثبتی نســبت به‬ ‫ایران نداشــته اند‪ ،‬نقش او را در جریــان این مذاکرات ‬ ‫تحســین می کننــد اما در هر صــورت لــوران فابیوس‪،‬‬ ‫وزیر امــور خارجه ســابق فرانســه‪ ،‬نقشــی محوری در‬ ‫گفت وگوهای هسته ای داشته اســت؛ چه این نقش را‬ ‫مثبت ارزیابی کنیم و چه منفی‪.‬‬ ‫فابیوس در جنگ ســوریه هم مانند سایر‬ ‫متهمان غربی خود‪ ،‬حامی گروه های تروریستی‬ ‫و مخالف دولت دمشــق بــوده اســت‪ .‬اوارگان‬ ‫سوری را هم به عنوان قربانی جنگی می دید و از‬ ‫کشورهای اروپایی می خواست که به یاری انها‬ ‫شتافته و راه پناهنده شدن انها را فراهم کنند‬ ‫پرونده هســته ای ایران موضوعی بود که توانســت‬ ‫نتایج مذاکرات را ‪11‬ســال به تعویق اندازد‪ .‬در این میان‬ ‫فابیوس که سمت وزیر خارجه فرانســه را بر عهده داشت‬ ‫پرونده خون های الوده‬ ‫یکی از مهمترین مواردی که برای ایرانیان اهمیت‬ ‫دارد اما کارشناسان علوم سیاســی خارجی حامی فابیوس‬ ‫ان را از فهرســت کارهای سیاســی وی مجــزا می دانند‪ ،‬‬ ‫امکان ارتباط پرونــده ورود ایدز به ایران با ســهل انگاری‬ ‫فابیوس است‪ .‬‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬به هر مناســبتی که به تاریخچه‬ ‫ورود ایدز به ایران اشاره می شود‪ ،‬این جمله برای مخاطبان‬ ‫ارائه می شــود‪« :‬اولین مورد شناسایی شــده بیماری ایدز‬ ‫در ایران پســر شش ســاله ای بوده کــه از طریق مصرف‬ ‫فراورده های خونی به این ویروس الوده شــده اســت‪».‬‬ ‫این جمله دیگر بخشی از تاریخچه ایدز در ایران و نشانی‬ ‫واضح از یک فاجعه برای جامعه هموفیلی ایران اســت‪.‬‬ ‫از اولین روزهایی که مســئوالن ایرانــی از فاجعه واردات‬ ‫فر اورده های خونی الوده مطلع شدند‪ ،‬به خوبی می دانستند‬ ‫که شرکت فرانسوی «مریو» مسبب این فاجعه غیرانسانی‬ ‫است‪».‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد‪ ،‬براساس یکی از مستندات‬ ‫موجود برخی مسئوالن وقت سازمان انتقال خون ایران (در‬ ‫سال ‪ )١٣66‬در سال ‪ ١٣٧6‬مطالبی گفته اند که اوال حاکی‬ ‫از مالقات مســتقیم ایشــان با اولین مورد ابتالی به ایدز‬ ‫جنگ سوریه‬ ‫فابیوس در جنگ سوریه هم مانند سایر متهمان غربی‬ ‫خود‪ ،‬حامی گروه های تروریستی و مخالف دولت دمشق‬ ‫بوده است‪ .‬اوارگان ســوری را هم به عنوان قربانی جنگی‬ ‫می دید و از کشورهای اروپایی می خواست که به یاری انها‬ ‫شتافته و راه پناهنده شدن انها را فراهم کنند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫می توان او را در پیگیری این پرونده خود‪ ،‬شکست خورده‬ ‫نامید و باتوجه به پیروزی ‪ 20‬روز پیش روســیه و شــیعیان‬ ‫طرفدار ایــران در به دســت اوردن کنترل حلــب‪ ،‬جبران‬ ‫این شکست هم برای انها غیرممکن شده باشد‪ .‬برخی از‬ ‫کارشناسان‪ ،‬این موضوع را دلیل اصلی استعفای فابیوس‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫ایرو جانشین یکی از‬ ‫جنجالی ترین وزرای خارجه‬ ‫فرانسه شد‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫پرونده هسته ای و نقش افرینی فابیوس‬ ‫نجات سیاره‬ ‫فابیــوس در کنــار فعالیت هــای سیاســی خود در‬ ‫زمینه محیط زیســت بــه ویژه مســاله گرمایــش زمین‬ ‫فعالیت های بســیاری داشته است‪ ،‬به طوریکه در دیدار‬ ‫‪ 45‬دقیقــه ای خود بــا ابتــکار رئیس ســازمان حفاظت‬ ‫محیط زیســت ایران که در وزارت خارجه فرانسه انجام‬ ‫شــد‪ ،‬در خصوص مســائل زیســت محیطی و بــه ویژه‬ ‫اجالس ‪ 21‬تغییرات اب و هوایــی پاریس (‪)21 COP‬‬ ‫بحث و گفت وگو کردند‪ .‬این موضــوع حاکی از اهمیت‬ ‫فراوان موضوع محیط زیست برای فابیوس است‪ .‬وی‬ ‫در ماه های گذشته هم تالش های زیادی در همایش ها‬ ‫و کنفرانس هــای حفــظ محیط زیســت از خود نشــان‬ ‫داده اما اهداف سیاســی مانع از به نتیجه رســیدن این‬ ‫تالش ها بوده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬مدتــی پیش‪ ،‬فابیوس فاش کرد که‬ ‫در گفت وگو با نارندرا مودی‪ ،‬نخست وزیر هند‪ ،‬درخواست‬ ‫کرده اســت که این کشــور از میزان االیندگی صنایع خود‬ ‫کاسته و بر انرژی های پاک تمرکز کند‪ .‬با این حال‪ ،‬جواب‬ ‫مودی به او منفی بوده و گفته است که فعال سوخت اصلی‬ ‫هند‪ ،‬زغال سنگ است‪.‬‬ ‫این موضــوع به ویــژه از ان جهت بــرای فابیوس و‬ ‫جامعه جهانی اهمیت داشت که هند‪ 18 ،‬درصد از جمعیت‬ ‫جهان را به خود اختصاص داده و در حال حاضر‪ ،‬بیشترین‬ ‫سرعت رشد اقتصادی را در بین اقتصادهای بزرگ جهان‬ ‫دارا است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬فابیوس و سایر فعاالن محیط‬ ‫زیست معتقدند برای نجات سیاره خود‪ ،‬ابتدا باید از تغییر‬ ‫سیاست کشورهای بزرگی مانند هند شروع کنند؛ هر چند در‬ ‫این مورد‪ ،‬موفقیت با انها همراه نبود‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫با این وجود‪ ،‬اثرگذاری بر روند مذاکرات هســته ای‬ ‫ایران‪ ،‬تنهــا نکته برجســته پرونــده کاری او نبــوده و در‬ ‫فهرست ســوابق او‪ ،‬باال و پایین های بسیاری را می توان‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫لوران فابیوس سیاســتمدار فرانســوی است که در‬ ‫‪20‬اوت ‪ 1946‬در پاریس متولد شد و از سال ‪ 1974‬به حزب‬ ‫سوسیالیست فرانسه پیوست تا تجربه نمایندگی در پارلمان‬ ‫فرانسه را در پرونده کاری خود ثبت کند‪.‬‬ ‫این سیاستمدار که بعدها توانست عنوان وزیر امور‬ ‫خارجه و نخســت وزیری فرانســه را از ان خود کند در یک‬ ‫خانواده یهودی متولد شــد که نام پدرش اندره فابیوس و‬ ‫نام مادرش لوییس بــود‪ .‬وی باتوجه به اعتقادات مذهبی‬ ‫خانواده خود بــا دیــن کاتولیک بزرگ شــد و تحصیالت‬ ‫ابتدایی خود را در الیســی جانســون دو ســایلی و الیسی‬ ‫لوییس لوگراند پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫فابیــوس توانســت در ســال های ‪1986-1984‬‬ ‫جوان ترین نخســت وزیر جمهوری فرانســه شود‪ ،‬او در‬ ‫حالی بر صندلــی نخســت وزیری تکیه زد کــه تنها ‪37‬‬ ‫سال داشــت‪ .‬اما دو ســال پس از پایان نخست وزیری‬ ‫ریاســت پارلمان فرانســه را تــا ســال ‪ 2000‬عهد ه دار‬ ‫شد‪ .‬فابیوس در ســال های ‪ 2000‬تا ‪ 2002‬و در دولت‬ ‫لیونل ژوسپن ســکان وزارت اقتصاد فرانسه را در دست‬ ‫گرفت‪ .‬اما در ســال ‪ 2007‬فابیــوس به دنبال توســعه‬ ‫قدرت سیاسی خود و با رقابت در مقابل سگولن رویال و‬ ‫دومینیک اســتراوس‪-‬کان کاندیدای ریاست جمهوری‬ ‫این کشور شد‪.‬‬ ‫به دلیــل دفاع از رژیم صهیونســیتی نقــش تخریبی را در‬ ‫مذاکــرات هســته ای ایفا می کــرد‪ ،‬به طوری کــه برخی‬ ‫وی را دســت نشــانده بنیامین نتانیاهو در رونــد مذاکرات‬ ‫می دانستند‪ ،‬زیرا برخی مواضع فرانسه از امریکا تند تر بود‪.‬‬ ‫در دو ســال پایانی مذا کرات فرانسه تالش می کرد‬ ‫تا نقشی منحصر به فرد نســبت به دیگر کشورهای حاضر‬ ‫در مذاکره ایفا کند‪ .‬فابیوس در ســال ‪ 2013‬با پیشنهادی‬ ‫به امریــکا برنامه هســته ای ایــران را مانند یــک زلزله در‬ ‫جبهه غربی ها توصیف می کند‪ .‬متاســفانه این نگاه ها در‬ ‫مذاکرات لوزان نیز به راحتی دیده می شد‪.‬‬ ‫به همراه والدینش است و ثانیا ذکر کرده اند که همان شب‬ ‫موضوع را به اطالع مقامات عالی رتبه کشــور رسانده اند و‬ ‫حتی گفته اند هموفیلی ها از دریافــت فر اورده الوده هنوز‬ ‫چیزی نمی دانند‪.‬‬ ‫پس از ان در جلســات علنی دادگاه های کیفری که‬ ‫مســتندات ان هنوز در ارشــیو روزنامه ها وجود دارد‪ ،‬عدم‬ ‫اطالع رســانی به موقع به بیماران یکی از محور های مورد‬ ‫اعتــراض الوده شــدگان و خانواده هــای جان باختــگان‬ ‫بود‪ .‬تاجایی کــه این عدم اطالع رســانی بــه موقع منجر‬ ‫به الودگــی زنــان و فرزنــدان بیمــاران هموفیلی شــد‪.‬‬ ‫بعدها و در ســال ‪ ١٣٨٥‬پــس از قطعیت حکــم حقوقی‪،‬‬ ‫خانواد ه هــا مبالغــی را به عنــوان غرامــت از دولــت‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬بررسی ها نشــان می دهد‪ ،‬شرکتی که‬ ‫اقدام به ارســال خون های الوده به ایران کرد‪ ،‬شرکتی با‬ ‫ســهامی دولتی وزارت تامین اجتماعــی و وزارت درمان‬ ‫این کشور بود‪ .‬شــرکتی تحت عنوان مریو (به فرانسوی‪:‬‬ ‫‪ )Mérieux‬که در خالل ســال های جنــگ ایران و عراق‬ ‫با صادرکردن خون های الــوده به ایران منجــر به انتقال‬ ‫ویروس بیماری ایدز (‪ )HIV‬و ابتــای عده ای از بیماران‬ ‫هموفیلی به ایدز شد‪ .‬شرکتی که پس از این اتفاق از سوی‬ ‫دولت فرانسه ســهامش‪ ،‬به شــرکتی خصوصی با عنوان‬ ‫سانوفی اونتی فروخته شد‪.‬‬ ‫بااین حال بررسی اســناد موجود در کانون هموفیلی‬ ‫ایران نشان می دهد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۶۴‬فر اورده های خونی‬ ‫شــرکت فرانســوی مریو که الــوده به ویــروس اچ ای وی‬ ‫بود‪ ،‬به بیماران هموفیلی‪ ،‬که نیاز دائــم به دریافت انواع‬ ‫فاکتورهای انعقادی خــون دارند داده شــد‪ .‬هنگامی که‬ ‫این موضوع در میان بیماران هموفیلی افشــا شد‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشــت الودگی فر اورده های خونی وارداتی به ایران را‬ ‫تکذیب کرد‪ ،‬درحالی که نماینده این شرکت پس از بازگشت‬ ‫ِ‬ ‫بهداشت ان زمان‪،‬‬ ‫به کشورش فرانسه‪ ،‬در نامه ای به وزیر‬ ‫الوده بودن فر اورده های شرکت مریو را تایید کرد‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫بین الملل‬ ‫از نسل اخرین وفاداران به اوالند‬ ‫‪2‬‬ ‫جانشینفابیوسکیست؟‬ ‫پس از انکه روالن فابیوس از مقام وزارت امور خارجه‬ ‫فرانسه استعفا داد تا به عنوان رئیس شورای قانون اساسی‬ ‫کشــورش انجام خدمت کند‪ ،‬رئیس جمهور فرانســه ژان‬ ‫مارک ایرو‪ ،‬نخست وزیر سابق را به عنوان وزیر امور خارجه‬ ‫جدید این کشور معرفی کرده است‪.‬‬ ‫فرانســوا اوالند‪ ،‬رئیس جمهور فرانســه همچنین در‬ ‫یک ترمیم کابینه محدود یکی از اعضای حزب ســبزهای‬ ‫فرانسه به نام امانوئل کاس را به عنوان وزیر مسکن معرفی‬ ‫کرده کــه البته ایــن اقدام در راســتای تــاش وی برای‬ ‫گسترش پایگاه سیاســی اش با نزدیک شدن به انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری سال ‪ 2017‬ارزیابی می شود‪ .‬این اقدام‬ ‫نشــان می دهد اوالند فراتر از حزب سوسیالیســت خود را‬ ‫برای انتخابات بعدی اماده می کند و تمایل دارد که نه تنها‬ ‫هواداران سوسیالیست فرانســه‪ ،‬بلکه افکار و تفکرهای‬ ‫دیگر هم به او رای دهند‪.‬‬ ‫مانوئل والس به عنوان نخســت وزیر در پســت خود‬ ‫باقی می ماند‪ .‬میشل ساپین به عنوان وزیر مالی و امانوئل‬ ‫ماکــرون به عنــوان وزیر اقتصــاد هســتند‪ .‬همچنین دو‬ ‫سیاستمدار حامی محیط زیست دیگر نیز در پست معاون‬ ‫وزیــر در دولت جدید معرفی شــده اند‪ .‬ایــن ترمیم کابینه‬ ‫در حالی صــورت می گیــرد که فرانســوا اوالنــد به دنبال‬ ‫تقویت جایگاه سیاســی خــود ‪ 15‬ماه مانده بــه انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری بعدی اســت تا بتواند برای دومین دور‬ ‫رئیس جمهور شــود‪ .‬ایــن موضــوع‪ ،‬اصلی تریــن دلیل‬ ‫تغییرات گسترده کابینه اوالند شناخته می شود تا بتواند نظر‬ ‫شهروندان کشورش را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫اخیرا لوران فابیوس‪ ،‬وزیر خارجه کهنه کار فرانســه‬ ‫بعد از انکــه به عنوان رئیس شــورای قانون اساســی این‬ ‫کشور معرفی شد از سمتش کناره گیری کرد‪ .‬جانشین وی‬ ‫یعنی ژان مارک ایرو کــه ‪ 66‬ســال دارد‪ ،‬در فاصله زمانی‬ ‫‪ 2012‬تا‪ 2014‬نخست وزیر فرانسه بود‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪54‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫اوالند‪ ،‬سیاست را فدای معشوقه اش نکرد!‬ ‫پیش از انتخاب ژان مارک ایرو‪ ،‬شــایع شــده بود که‬ ‫معشــوقه رئیس جمهور فرانســه‪ ،‬ســگولن رویال به مقام‬ ‫وزارت امور خارجه فرانســه می رســد‪ .‬با این حال‪ ،‬اوالند‬ ‫اجازه نداد که با چنین انتصابی‪ ،‬انتخــاب او در دور بعدی‬ ‫ریاســت جمهوری به خطر افتاده و هیاهوهای رســانه ای‬ ‫باز هم او را هدف بگیرد‪.‬‬ ‫جنجــال قبلــی زمانی بــود کــه می گفتنــد اوالند‪،‬‬ ‫معشوقه اش را به سیاست ترجیح می دهد‪ .‬چند ماه پیش‪،‬‬ ‫وزیر محیط زیست فرانسه به اوالند تلفن می زند و می گوید‬ ‫پرواز جا ندارد‪ .‬اوالند هم بالفاصله با اختصاص هواپیمای‬ ‫ریاست جمهوری به ایشان موافقت می کند‪.‬‬ ‫فرانســوا اوالند‪ ،‬رئیس جمهور فرانســه‪ ،‬برای سفر‬ ‫خانم وزیر محیط زیست‪ ،‬هواپیمای کاخ ریاست جمهوری‬ ‫را فرســتاد‪ .‬پس از ان‪ ،‬مدتی یک خبر جالب ‪ -‬که ابتدا در‬ ‫نسخه پولی روزنامه لیبراسیون منتشر شده بود‪ -‬دربار ه رفتار‬ ‫فرانسوا اوالند و تبعیضی که به تازگی میان وزیرانش قا ئل‬ ‫شده‪ ،‬پیچید‪.‬‬ ‫ماجرا از این قرار بود که سگولن رویال در نیمه دسامبر‬ ‫‪ 2014‬در لحظه اخر تصمیم می گیرد که در نشســت «اب‬ ‫و هوا» در شــهر لیما‪ ،‬پایتخت پرو شــرکت کند‪ .‬همه چیز‬ ‫برای شــرکت لوران فابیوس‪ ،‬وزیر امور خارجه فرانسه در‬ ‫این نشست مهیا شده بود‪ .‬بلیت ها از هواپیمایی ایرفرانس‬ ‫خریداری شد و فابیوس اماده پرواز بود‪ .‬پرواز مذکور برای‬ ‫جا دادن خانم سگولن رویال‪ ،‬که در لحظه اخر تصمیم به‬ ‫شرکت در این کنفرانس گرفته بود‪ ،‬جا نداشت‪ .‬وزیر محیط‬ ‫زیست به اوالند تلفن می زند و می گوید پرواز جا ندارد‪ .‬اوالند‬ ‫هم بالفاصله با اختصاص هواپیمای ریاست جمهوری به‬ ‫ایشان موافقت می کند‪.‬‬ ‫روزنامه لیبراسیون در ادامه نقل می کند‪ :‬قرار بر این‬ ‫می شــود که فابیوس بلیت هایش را کنســل کند و همگی‬ ‫با هواپیمای الیزه به لیما بروند‪ .‬تا اینجا مشــکلی نیست‪.‬‬ ‫قسمت بد ماجرا از اینجا اغاز می شود‪ :‬از انجایی که احتمال‬ ‫طوالنی شدن نشست و دیدارهای غیرمنتظره از پیش هم‬ ‫وجود داشت‪ ،‬هواپیمای ریاست جمهوری‪ -‬که نمی توانست‬ ‫معطل بماند‪ -‬با خانم رویال به فرانسه با زمی گردد و فابیوس‬ ‫مجبور می شود با دو روز تاخیر با یک پرواز ارزان قیمت به‬ ‫کشورش بازگردد‪.‬‬ ‫هر چند ایــن مســاله در میــان وزرای اوالند واکنش‬ ‫خاصی به همراه نداشت و هرچند اتفاق کوچکی است اما‬ ‫میان دو وزیر مهم فرانســه‪ -‬با جایگاه و وزن مهم‪ -‬رخ داده‬ ‫است؛ یکی وزیر امور خارجه فرانسه که نماینده کشورش‬ ‫است و دیگری وزیر محیط زیست که در گذشته قریب به‬ ‫ ‪30‬سال زندگی مشــترک با رئیس جمهوری فرانسه داشته‬ ‫و حاصل این زندگی چهار فرزند اســت‪ .‬یک سیاســتمدار‬ ‫فرانســوی در این باره می گوید‪ :‬این اولین باری نیست که‬ ‫خانم رویال با این حرکاتش‪ ،‬انتقادات زیادی را بر می انگیزد‬ ‫و گاهی غیرقابل مدیریت می شود‪.‬‬ ‫هر چن د اوالند اجازه نداد که باز هم شایعات پشت سر‬ ‫او و کابینه اش باشد‪ ،‬باید صبر کرد و دی د که تغییرات اساسی‬ ‫کابینه اش می تواند منجر به افزایش شانس پیروزی او در‬ ‫انتخابات شود یا نه‪.‬‬ ‫اوالند چه دید که قمار کرد؟‬ ‫ژان مارک ایرو‪ ،‬نخست وزیر نه چندان خوش شانس‬ ‫اوالند بین ســال های ‪ 2012‬تا ‪ ،2014‬استاد زبان المانی‬ ‫و رئیس کهنــه کار حــزب سوسیالیســت در مجلس ملی‬ ‫فرانسه است‪ .‬او پیش تر شهردار نانت بوده و در سال اول‬ ‫ریاست جمهوری فرانسه بعد از صدارت دو ساله‪ ،‬جایش را به‬ ‫مانوئل والس داد‪ ،‬در میان سیاستمداران و هم حزبی های‬ ‫خود به مرد بی حاشیه ای معروف است که توانسته همچنان‬ ‫وفاداری اش به اوالند را حفظ کند‪.‬‬ ‫ماتیلــد ســیرو‪ ،‬روزنامه نــگار فیــگارو دربــار ه ایــرو‬ ‫می نویسد‪« :‬سیاستمداران فرانسوی می گویند او در طول‬ ‫دو سال غیبت همچنان رابطه خوب خود را با رئیس جمهور‬ ‫حفظ کرده؛ هر چند خاطــره رفتنش از دولــت را فراموش‬ ‫نکرده اما با رفتار و مواضع سیاسی معقوالنه‪ ،‬عدم رضایتش‬ ‫را به نمایش می گذارد‪ ،‬ایرو نه تنها مرد جنگ نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫صادق‪ ،‬ارام‪ ،‬مودب و راستگوست‪».‬‬ ‫ایرو قرار است عضوی از کابینه مانوئل والس باشد؛‬ ‫همان نخســت وزیر جوانی کــه در ســال ‪ 2014‬جایش را‬ ‫گرفت و باعث شد ایرو از کابینه خداحافظی کند؛ لحظه ای‬ ‫که گفته می شود برای جانشین فابیوس چندان اسان نبوده‬ ‫اســت‪ .‬می گویند ایرو‪ ،‬مرد پرکاری اســت و از همه مهمتر‬ ‫اینکه رابط ه خوبی با وزیر دفاع دارد ؛ مساله ای که می تواند‬ ‫در تصمیم گیری های سیاســی‪ -‬بین المللــی امتیاز مثبتی‬ ‫برای او باشد‪.‬‬ ‫تحلیلگران فرانســوی می گویند برخالف ســگولن‬ ‫رویال که تــا دو روز قبل گفته می شــد گزینــه اوالند برای‬ ‫وزارت خارجه است‪ ،‬ایرو‪ ،‬مرد محتاط‪ ،‬با مسئولیت و ارامی‬ ‫ است و به دنبال جنجال درســت کردن در رسانه ها نیست‪.‬‬ ‫روزنامه نگار فیگارو بر این اعتقاد است که فرانسوا اوالند با‬ ‫هوشــمندی تمام مردی را برای وزارت خارجه برگزید که به‬ ‫عقل و درایت شهره است و قدرت اجماع زیادی دارد‪ .‬وزیر‬ ‫جدید ‪ 66‬ساله را در زمرۀ اخرین وفاداران اوالند می دانند‪،‬‬ ‫ان هم در روزگاری که الیزه با مشکالت زیادی روبه روست‪.‬‬ ‫قدرت در دست ایرو‬ ‫وزیر خارجه جدید فرانســه از همان روزهای نخست‬ ‫کاری اش‪ ،‬قدم هایــش را بــا حضــور در کنفرانس مونیخ‪،‬‬ ‫محکم برداشــت‪ .‬او اعالم کرد که پاریس در مورد توافقی‬ ‫که میان امریکا و روســیه درباره ســوریه حاصل شده و به‬ ‫توقف درگیری ها ظرف یک هفته اتی می انجامد‪ ،‬بر اساس‬ ‫عملکرد هر طرف اظهارنظر خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانســه‪ ،‬ژان مارک ایرو‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه فرانســه هنگام تصدی این پست و جانشینی لوران‬ ‫فابیوس گفت‪ :‬نتایج نشســت های روز پنج شنبه در مونیخ‬ ‫«دلگرم کننده» اســت و ما انچــه رخ خواهــد داد‪ ،‬دنبال‬ ‫می کنیم و در مورد اقدامات هر طرفی داوری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گروه بین المللی حمایت از سوریه که در ان ‪ 17‬کشور‬ ‫از جمله امریکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬عربستان و ایران حضور دارند‪ ،‬در‬ ‫مونیخ نشستی چهار ساعته به جای دو ساعت برگزار کرد تا‬ ‫راه های حل بحران سوریه از جمله مشکالت انسانی ناشی‬ ‫از درگیری ها و توقــف درگیری ها و اینــده مذاکرات میان‬ ‫دمشق و مخالفان سوری را بررسی کند‪ .‬ایرو گفت‪« :‬فاجعه‬ ‫کنونی در سوریه با بحران انسانی امری بی سابقه است که‬ ‫روز به روز به ویژه در حلب وخیم تر می شود‪».‬‬ ‫در پی پیشروی های ســریع و پی در پی ارتش سوریه‬ ‫در حلب که با هدف بستن مرزها با ترکیه و جلوگیری از ورود‬ ‫تروریست ها و سالح ها برای انها به سوریه است‪ ،‬کشورهای‬ ‫حامی تروریست ها با طرح ادعای نابسامان بودن وضعیت‬ ‫انسانی در حلب خواهان توقف درگیری ها شده اند‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که در گذشته و در سایه اشغال بسیاری از مناطق‬ ‫توسط مخالفان مسلح و همچنین‪ ،‬تروریست ها‪ ،‬درخواست‬ ‫برای اتش بس مطرح نمی شد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬ژان مارک ایرو در نشســت شــورای‬ ‫خارجه اتحادیه اروپا برای بررســی اوضاع لیبی و ســوریه‬ ‫مشارکت می کند‪ .‬رومن نادال‪ ،‬ســخنگوی وزارت خارجه‬ ‫فرانسه اعالم کرد که شرکت کنندگان اوضاع در میدان نبرد‬ ‫در لیبی را پس از نشست وزارتی که پیرامون این مساله در‬ ‫شهر مونیخ المان برگزار خواهد شد‪ ،‬بررسی خواهند کرد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫خانه تکانی در الیزه‬ ‫اوالندبه دنبال ترمیمچهرهخوددرفرانسهاست‬ ‫مرتضی مکی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس مسائل فرانسه‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫بین الملل‬ ‫لوران فابیوس یک سیاســتمدار کهنه کار و قدیمی‬ ‫ اســت که اوایل دهه ‪ 80‬میالدی در کارنامه خود ســابقه‬ ‫نخست وزیری فرانســوا میتران را دارد‪ .‬کناره گیری لوران‬ ‫فابیوس وزیر امور خارجه جنجالی فرانســه از کابینه اوالند‬ ‫هر چند در روزهای اخیر بازتاب گســترده ای در رســانه ها‬ ‫داشــته اما این فرد قرار اســت در جای دیگری به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهد‪ .‬اگرچه اعالم شد فابیوس به عنوان رئیس‬ ‫شورای قانون اساسی فرانسه برگزیده شده و قرار است چند‬ ‫روز دیگر در پارلمان فرانسه به عنوان نامزد ریاست شورای‬ ‫قانون اساسی سخن بگوید ؛ شورایی که مسئولیت اصلی‬ ‫ان تطبیق قوانین مجلس با قانون اساســی است‪ .‬در هر‬ ‫صورت ان گونه که به نظر می رســد موضوع برکناری او از‬ ‫پســت وزارت امور خارجه مطــرح بوده و ایــن موضوع در‬ ‫راســتای تغییراتی است که فرانســوا اوالند رئیس جمهور‬ ‫فرانسه در حال پی ریزی ان است‪ .‬زیرا او چندی پیش اعالم‬ ‫کرد که در فکر ترمیم کابینه خود اســت‪ .‬به نظر می رســد‬ ‫اوالند قصد دارد از سایر جریان های سیاسی به ویژه حزب‬ ‫ســبزها نیز کمک بگیرد‪ .‬هر چند با قطعی شدن استعفای‬ ‫فابیوس‪ ،‬بحث بر سر جانشــینی وزیر امور خارجه افزایش‬ ‫یافت‪ .‬اما اوالند کمی بعد از اعالم اســتعفای فابیوس نام‬ ‫ژان مارک ایــرول را مطرح کرد ؛ فردی که از ســال ‪2012‬‬ ‫تا ‪ 2014‬میــادی ‪ ،‬اولین نخســت وزیر اوالند بود‪ .‬امدن‬ ‫او را که از متحــدان اصلی اوالند در حزب سوسیالیســت‬ ‫به شــمار می رود می توان به معنای تالش اوالند برای در‬ ‫دست گرفتن سیاست خارجی فرانســه دانست‪ .‬ژان مارک‬ ‫ایرول از دوستان بسیار نزدیک اوالند است که در پیروزی‬ ‫او در انتخابات ریاست جمهوری ســال ‪ 2012‬نقش بسیار‬ ‫مهمی داشت‪ .‬اما موضوع این است که اوالند بار دیگر از‬ ‫ایرول برای حضور در کابینه دعوت کرد نشان می دهد که‬ ‫رئیس جمهور فرانسه قصد دارد از مسیرهای مختلف برای‬ ‫انسجام درونی در بدنه دولت خود استفاده کند و محبوبیت‬ ‫خود در فرانسه را که کاهش یافته‪ ،‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫تغییراتی که فرانسوا اوالند در کابینه خود ایجاد کرد‪،‬‬ ‫در حالی اســت که نزدیک به دو ماه پیش او اعالم کرد که‬ ‫قصد تغییر و تحوالتی در کابینه خود را دارد و براساس این‬ ‫او اهداف خود را اجرایــی کرد‪ .‬این تغییرات در راســتای‬ ‫بازخو رد هایی انجام شده که اوالند از جامعه فرانسه گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری فرانسه حدود ‪ 17‬ماه دیگر‬ ‫برگزار می شود بنابراین اوالند به دلیل موقعیت ضعیفی که‬ ‫دارد تصمیم گرفته با ایجــاد تغییراتی در بدنه دولت بتواند‬ ‫چالش های خود در جامعه فرانسه را کاهش دهد‪ .‬بنابراین‬ ‫به دلیل اهمیت بســیار زیــادی که بحــث انتخابات برای‬ ‫فرانســوا اوالنــد دارد او در حال گرفتــن تصمیمات جدید‬ ‫اســت‪ .‬به خصوص انکه نتایج نظرسنجی ها در فرانسه نیز‬ ‫از کاهــش ‪ 20‬درصــدی محبوبیت و موقعیت شــکننده او‬ ‫حکایت دارد‪ .‬این موضوع برای رئیس جمهوری که دور اول‬ ‫ریاست جمهوری خود را به پایان نرسانده وضعیت مطلوب‬ ‫و مناسبی نیســت‪ .‬بنابراین کاهش محبوبیت او در جامعه‬ ‫فرانسه موجب شــده که انتخاب او با چالش جدی مواجه‬ ‫باشد و براین اساس است که اوالند تصمیم به تغییر در کابینه‬ ‫خود گرفته است تا از این طریق بتواند موقعیت نامناسب و‬ ‫شکننده خود در فرانسه را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫حدود دو ماه پیش نیز شاهد برگزاری انتخابات محلی‬ ‫در فرانســه بودیم و اینکه نتایج ایــن انتخابات برای حزب‬ ‫سوسیالیست بسیار شک اور بود زیرا در دور اول حزب جبهه‬ ‫ملی به رهبری مارین لوپن که جزو احزاب راســت افراطی‬ ‫فرانسه است و سیاست های مهاجر ستیز و ضد اتحادیه اروپا‬ ‫دارد‪ ،‬توانست با کسب ‪ 30‬درصد ار ا در صدر احزاب فرانسه‬ ‫قرار گیرد و توانست به پیروزی تاریخی و قابل توجهی دست‬ ‫پیدا کند و حزب راســت میانه جمهوریخــواه تحت رهبری‬ ‫نیکوال ســارکوزی‪ ،‬رئیس جمهور سابق فرانسه نیز با کسب‬ ‫حدود ‪ 27‬درصد ار ا در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب حاکم‬ ‫سوسیالیســت با به دســت اوردن نزدیک به ‪ 23‬درصد اراء ‬ ‫جایگاه ســوم را به دســت اورد‪ .‬عامل اساسی در شکست‬ ‫حزب سوسیالیســت ورود پناهجویان به اروپا و سهم قابل‬ ‫توجه فرانســه در این زمینه بود‪ .‬بنابراین جبهه ملی باتوجه‬ ‫به دیدگاه های مهاجر ستیزی که دارد توانست از این فضا‬ ‫و موقعیت پیش امده بهترین استفاده را کند‪ .‬عامل مهمتر‬ ‫اما که موجب ضربه دیدن حزب سوسیالیست و اقای اوالند‬ ‫شد اغاز حوادث تروریستی ‪ 13‬نوامبر بود‪ .‬با این وجود‪ ،‬در‬ ‫دور دوم انتخابات حزب راست گرای افراطی «جبهه ملی»‬ ‫شکست سنگینی خورد که این موضوع نیز به دلیل تعامل‬ ‫سایر احزاب فرانســه برای جلوگیری از پیشروی گروه های‬ ‫افراطی بود‪ .‬بدین ترتیب در مرحلــه دوم انتخابات محلی‬ ‫به دلیل تعاملی که میان کاندیداهای چپ و راســت میانه‬ ‫صورت گرفت رقابت ســختی میان این دو حزب با راســت‬ ‫افراطی فرانســه صورت گرفت که منجر به شکست جبهه‬ ‫ملی شد‪ .‬به خصوص انکه حزب حاکم سوسیالیست در پی‬ ‫پیروزی جبهه ملی مبارزات شــدیدی را علیه حزب افراطی‬ ‫جبهه ملی اغاز کرد‪ .‬به طوری که برخی از نامزدهای حزب‬ ‫سوسیالیســت برای جلوگیری از پیروزی احزاب افراطی‪،‬‬ ‫به نفــع جمهوریخواهان انصــراف دادنــد‪ .‬در واقع حزب‬ ‫سوسیالیست و جمهوریخواه فرانسه تالش کردند شرایطی‬ ‫را فراهم کنند که جبهه ملی نتواند به پیروزی برسد و موفق‬ ‫هم بودند‪ .‬در هر صورت نتایــج دو دور انتخابات محلی در‬ ‫فرانسه نشان داد که حزب سوسیالیست با یک بحران درونی‬ ‫مواجه است‪ .‬بنابراین تغییر کابینه در جهتی است که اوالند‬ ‫بتواند هم در داخل یک وحدت ایجاد کند و هم اینکه بتواند‬ ‫با این تغییرات نگاه افکار عمومی و پایگاه اجتماعی حزب‬ ‫سوسیالیســت را تغییر دهد و زمینه را برای حضور پرشــور‬ ‫سوسیالیست ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ‪2018‬‬ ‫فراهم کند تا شاید از این طریق بتواند شانس اقامت در کاخ‬ ‫الیزه و کسب اکثریت کرسی های مجمع ملی را برای یک‬ ‫دوره پنج ساله دیگر به دست بیاور د‪.‬‬ ‫یک سنت دیرین در کشورهای سوسیال دموکراسی‬ ‫اروپا وجود دارد؛ اینکــه احزابی که در جایــگاه حاکم قرار‬ ‫دارند‪ ،‬در اســتانه انتخابات با افزایش نارضایتی در جامعه‬ ‫ســعی می کنند با تغییر کابینه به نوعی به این نارضایتی ها‬ ‫پاسخ دهند و نشان دهند که صدای افکار عمومی را شنیدند‬ ‫و به دنبال بهبود شــرایط اقتصادی و اجتماعی هستند و با‬ ‫این تغییرات به نوعی می خواهند نظر جامعه را تغییر دهند‪.‬‬ ‫از انجا که اوالند سعی دارد در کابینه خود برخی از اعضای‬ ‫حزب سبز فرانســه را جای دهد بنابراین این موضوع نشان‬ ‫می دهد که اوالند ســعی دارد در انتخابــات بعدی با قدرت‬ ‫حاضر شود‪ .‬زیرا حزب سبز متحد سنتی حزب سوسیالیست‬ ‫اســت و از این طریق ســعی دارد با مشــارکت حزب سبز‪،‬‬ ‫ت بیشتر‬ ‫پیوندهای اعضای این حزب را با حزب سوسیالیس ‬ ‫کند‪ .‬این تغییرات در جهت انسجام و حدت ملی و حزب ملی‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دو چهره فابیوس‬ ‫ازاده طاهری‬ ‫خبرنگار‬ ‫بین الملل‬ ‫‪56‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عملکرد وزیر خارجه سابق فرانسه نا امیدکننده بود‬ ‫لوران فابیوس پس از چهار سال در حالی اداره دستگاه‬ ‫دیپلماسی را برای تصدی ریاست عالی ترین مرجع قضایی‬ ‫فرانســه رها کرد که ارزیابی های متفــاوت و گاه متناقضی‬ ‫درباره عملکرد وی در عرصه سیاســت خارجی این کشــور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫برخی فابیوس را به دلیل نقش وی در توافق دسامبر‬ ‫‪ 2015‬رهبران جهان در نشست اب و هوایی پاریس یا توافق‬ ‫شش قدرت جهانی با ایران ستایش می کنند و برخی دیگر‬ ‫سیاست های وزارتخانه تحت مدیریت وی را در قبال افریقا‬ ‫و خاورمیانه‪ ،‬منفعالنه می دانند‪.‬‬ ‫لوران فابیوس که در ژوئیه ‪ 1984‬در سن ‪ 37‬سالگی‬ ‫به عنوان جوان ترین نخســت وزیر جمهوری پنجم فرانسه‬ ‫انتخاب شد‪ ،‬در مارس ‪ 2012‬پس از انکه سوسیالیست ها‬ ‫بعد از ‪ 17‬سال به قدرت بازگشــتند‪ ،‬در مقام وزیر خارجه به‬ ‫کابینه راه یافت‪.‬‬ ‫بــه نظر می رســد فابیــوس در ایــن چهار ســالی که‬ ‫هدایت این وزارتخانه را برعهده داشت‪ ،‬از سیاست خارجی‬ ‫ی حمایت می کرده است‪ .‬عملیات‬ ‫مداخله جویانه و تهاجم ‬ ‫نظامیفرانسه در افریقا و مشارکت در حمالتهوایی ائتالف‬ ‫تحت رهبری امریکا به خاک سوریه نیز می تواند نشانه هایی‬ ‫از دنبال کردن چنین سیاستی باشد‪.‬‬ ‫برای برخی دیگــر اما همین دخالت هــای نظامی به‬ ‫جای انکه تاکیدی بر سیاست خارجی فعال فابیوس باشد‪،‬‬ ‫از ناکامی وی در تامین منافع فرانســه در عرصه بین الملل‬ ‫خبر می دهد‪.‬‬ ‫دیپلماسی فابیوس‬ ‫یکی از مهمترین چالش های سیاست خارجی فرانسه‬ ‫در دوران وزارت فابیــوس‪ ،‬مذاکرات ســخت و نفســگیر‬ ‫قدرت های جهانی با ایران به منظور حل مسالههسته ای این‬ ‫کشور بود‪ .‬فابیوس که در اکتبر ‪ 2013‬با ایفای نقش پلیس‬ ‫بد‪ ،‬مانع از دستیابی به توافقی در این زمینه شد‪ ،‬در ادامه نیز‬ ‫با نواختن ساز ناکوک تالش کرد سهم و منافع بیشتری برای‬ ‫فرانسه به دست اورد‪.‬‬ ‫با این حال در نهایــت فابیوس نیز هماننــد همتایان‬ ‫خود متن سند توافق ایران و گروه ‪ 5+1‬را امضا و تالش کرد‬ ‫بخشی از اعتبار یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماسی‬ ‫بین المللی را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫فابیوس حتی با سفر به ایران پس از این توافق تاریخی‬ ‫نیز تالش کرد خاطره مواضع سرسختانه در جریان مذاکرات‬ ‫را کمرنگ و ســهم فرانســه را در گشــایش حاصله پس از‬ ‫این توافق تضمین کند‪ .‬در حقیقت ســفر رئیس دســتگاه‬ ‫دیپلماسی فرانسه به ایران که پس از بیش از یک دهه انجام‬ ‫ف اقتصادی داشت‪.‬‬ ‫گرفت‪ ،‬بیش از هرچیز اهدا ‬ ‫بخشی از اعتبار دستیابی به توافق حاصله در نشست‬ ‫اب و هوایی دســامبر ‪ 2015‬پاریس نیز به پای وزیر خارجه‬ ‫وقت این کشــور یعنی لوران فابیوس نوشته شد‪ .‬فابیوس‬ ‫اگرچه قصد دارد از ریاست نشست اب و هوایی سازمان ملل‬ ‫ی در مذاکراتی‬ ‫نیز کناره گیری کند اما بی شــک نقش مهم ‬ ‫داشت که در نهایت منجر به توافق ‪ 195‬کشور جهان برای‬ ‫کاهش میانگین دمای کره زمین به کمتر از دو درجه تا سال‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬شد‪.‬‬ ‫فرانســه در دوران وزارت فابیــوس‪ ،‬سیاســت‬ ‫مداخله جویانــه ای در قبال مناقشــات بین المللی از جمله‬ ‫بحران در ســوریه در پیش گرفت‪ .‬پاریس در این مدت نه‬ ‫تنها بر لزوم کناره گیری بشار اسد از قدرت تاکید و از مخالفان‬ ‫مسلحویحمایتکرد‪،‬بلکهبرایپیوستنبهحمالتهوایی‬ ‫به خاک سوریه نیز درنگ نکرد‪.‬‬ ‫فابیوس رویکرد امریکا را در قبال بحران سوریه بیش‬ ‫از انــدازه منفعالنه می دانســت و حتی هنــگام اعالم خبر‬ ‫کناره گیری خود از سمت وزیر خارجه فرانسه نیز از انتقاد از‬ ‫مواضع واشنگتن در این باره خودداری نکرد‪.‬‬ ‫حضــور نظامی فرانســه در افریقــا نیــز در این مدت‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬پاریــس از ســال ‪ 2012‬به بهانــه مبارزه با‬ ‫گروه هــای افراطی به چند کشــور منطقه از جملــه مالی و‬ ‫افریقای مرکزی نیرو اعزام کرد و در نهایت نزدیک به چهار‬ ‫هزار نظامــی فرانســوی در چارچوب عملیات موســوم به‬ ‫بارکان (‪ )Barkhane‬در پنج کشــور منطقه ســاحل افریقا‬ ‫مستقر شدند‪.‬‬ ‫دیپلماسی منفعل فابیوس‬ ‫فابیوس اگرچه تالش کرد دیپلماســی فعالی در این‬ ‫چرا اوالند مهره کلیدی کابینه اش را تغییر داد؟‬ ‫سید جالل ساداتیان‬ ‫کارشناس مسائل بین الملل‬ ‫‪5‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫فرانسوا اوالند‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه‪ ،‬چندی پیش‬ ‫وزیر خارجه اش‪ ،‬لوران فابیوس را از سمت خود برکنار کرد‬ ‫و ژان مارک ایرو ‪ 66‬ساله که در دوره ای (‪ 2012‬تا ‪)2014‬‬ ‫سمت نخست وزیری را در کابینه فرانسه به عهده داشت‪ ،‬به‬ ‫جای وی به عنوان وزیر خارجه فرانسه برگزید‪ .‬البته ظاهرا‬ ‫این اقدام با اســتعفای شــخص فابیوس انجام گرفته و او‬ ‫را با هدف انتصاب در پست «ریاست شورای قانونگذاری‬ ‫فرانسه» برکنار کرده است‪.‬‬ ‫مارک ایرو در اولین واکنش هایی که در ســمت وزیر‬ ‫خارجه فرانسه داشت‪ ،‬به ترکیه در خصوص عدم مداخله در‬ ‫امور داخلی سوریه و توقف بمباران مواضع کردها در سوریه‬ ‫هشدار داد؛ امری که توجه جهانی را جلب کرد‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫قبلی فرانسه‪ ،‬یعنی فابیوس در طول مذاکرات هسته ای با‬ ‫ایران دو بار نقش پلیس بد را ایفا کرد و مذاکرات را به مرحله‬ ‫توقف کشاند؛ لیکن با تالش های ایران دوباره مسیر گشوده‬ ‫شــد و مذاکرات ادامه یافــت‪ .‬در حالی کــه رئیس جمهور‬ ‫فرانسه جهات دیگری از سیاست را مد نظر داشت!‬ ‫پذیرش رئیس جمهور ایران در فرانسه طی نخستین‬ ‫سفر اروپایی اش پس از شروع اجرای برجام ک ه نتایج عملی‬ ‫بسیاری در روابط دو جانبه و همچنین مذاکرات ثمر بخش‬ ‫در همکاری های منطقه ای را به همراه داشت‪ ،‬احتماال در‬ ‫کنار برخی عوامل دیگر داخلی در فرانسه‪ ،‬می تواند یکی از‬ ‫دالیل بر کناری فابیوس باشد که گرایشات و همراهی های‬ ‫بیشتری را در راستای منافع اسرائیل و عربستان و مقابله با‬ ‫سیاست های کاخ سفید در منطقه و در کل در جهت عکس‬ ‫منافع فرانسه در منطقه را دنبال می کرد‪.‬‬ ‫به عبارت روشــن تر‪ ،‬فرانســه که پــس از جنگ اول‬ ‫جهانی قیمومیت سوریه‪ ،‬به عنوان بخش جدا شده از پیکره‬ ‫امپرا توری عثمانی‪ ،‬به همراه لبنان را به عهده داشــت‪ ،‬در‬ ‫مقطع کنونی که تحوالت پر شــتابی در این منطقه در حال‬ ‫وقوع اســت‪ ،‬رقابت با ایاالت متحده امریکا و همراهی با‬ ‫عربســتان و ترکیه را به کناری نهاده و همراهی و همگامی‬ ‫ با واشنگتن و همکاری با روســیه و ایران را برگزیده است تا‬ ‫در راستای مقابله با افراطی گری های ترکیه و عربستان در‬ ‫حمایت از گروه های خشونت طلب و تروریست‪ ،‬مثل جبهه‬ ‫النصره و داعش اقدامی عملی صورت دهد‪.‬‬ ‫به ویژه انکه انفجار چندی قبل در پاریس‪ ،‬تهدیدات‬ ‫امنیتی جدی علیه فرانســه از ناحیه جریانــات تکفیری –‬ ‫افراطی مورد حمایت سعودی را اشکار کرد و فرانسوا اوالند‬ ‫و همکارانش به خوبی درک کردند که هرگونه مماشات با این‬ ‫جریان می تواند امنیت ملی انــان و بلکه کل اروپا را به طرز‬ ‫خطرناکی مورد تهدید قرار دهد؛ امری که به نظر می رســد‬ ‫فابیوس درک کاملی از ان نداشــت و به دنبــال همراهی با‬ ‫سیاست های عربستان و ترکیه‪ ،‬بعید نبود که پای فرانسه را‬ ‫به جنگی فرسایشی در این منطقه حساس بکشاند‪.‬‬ ‫در ایــن میان هم رژیم اســرائیل به رهبــری بنیامین‬ ‫نتانیاهو تالش های وافری به کار برد تا امریکا را به دخالت‬ ‫نظامی علیه دولت ســوریه وا دارد و هــم ترکیه تالش های‬ ‫فراوانی را به کار می بــرد تا پای ناتو را به جنگ در ســوریه‬ ‫باز کند‪.‬‬ ‫از جمله انکــه ترکیه با حملــه به هواپیمای روســی‬ ‫در داخل خــاک ســوریه و در نزدیکی مــرز هوایی اش در‬ ‫ر ّقه‪ ،‬خواست چنین القا کند که روســیه به حریم هوایی او‬ ‫تجاوز کرده است‪ .‬به رغم اعتراضات روسیه و تالش بر رد‬ ‫ادعاهای ترکیه با ارائه اسناد و مدارک‪ ،‬روسیه با هشیاری‪،‬‬ ‫هیچ گونه اقدام مســتقیم مقابله جویانه علیــه ترکیه انجام‬ ‫نداد تا بهانه ای به دست ترکیه و حامیان سیاست های انان‬ ‫ندهد‪ .‬البته ایاالت متحده امریکا به روســیه هشــدار داده‬ ‫اســت که از بمباران مواضع معترضــان معتدل ضد دولت‬ ‫اســد پرهیز کند و در این رابطه گفت وگوی تلفنی در تاریخ‬ ‫‪ 12‬فوریــه فیمابین اقــای اوباما و پوتین صــورت گرفت؛‬ ‫لیکن دولت های بزرگ به خوبی درک می کنند که تفکیک‬ ‫گروه های معارض به اصطالح معتدل با گروه های افراطی‬ ‫و وحشی همانند داعش در جبهه گســترده سوریه و عراق‬ ‫عمال غیر ممکن است‪.‬‬ ‫کما اینکه اخیرا یکی از سناتورهای امریکایی هشدار‬ ‫داده است که بیش از‪ 60‬میلیارد دالر کمک های تسلیحاتی‬ ‫امریکا بــه معارضان ســوریه‪ ،‬عمال به دســت گروه های‬ ‫افراطی احرار الشام‪ ،‬جبهه النصره و داعش رسیده است!‬ ‫بمباران های شدید مواضع تروریست ها و حمایت های‬ ‫هوایــی از اقدامات نیــروی نظامی دولت ســوریه در کنار‬ ‫مســاعدت ها و حمایت های ایران از ســویی و پیشــروی‬ ‫نیروهای کرد در شمال ســوریه و عراق که محاصره حلب‬ ‫و نزدیک شــدن به ازادی ان شهر مهم در ســوریه و اماده‬ ‫شــدن شــرایط برای ازاد ســازی موصل در عراق را فراهم‬ ‫ساخته است‪ ،‬از ســوی دیگر موجبات وحشــت ترکیه و از‬ ‫دست رفتن همه تصورات و خواب و خیال های رجب طیب‬ ‫اردوغان را فراهم کرده است؛ بنابراین دولت ترکیه با انجام‬ ‫عملیات هوایی و با انتظار حــرکات مقابله جویانه احتمالی‬ ‫روسیه‪ ،‬امیدوار به این شده است که معادله را با ورود ناتو به‬ ‫صحنه کارزار به نفع خود و عربستان که نیروی هوایی اش‬ ‫را در پایگاه اینجرلیک ترکیه مســتقر ســاخته است‪ ،‬تغییر‬ ‫داده و از پیشروی بیشــتر نیروهای ائتالف روسی – ایرانی‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫هشــدار اخیر فرانســه به ترکیه در خصــوص توقف‬ ‫عملیات و حمالت هوایی علیه مواضع کردها و عدم ورود‬ ‫به خاک روسیه‪ ،‬خوشایند ترکیه و خواسته های انان نبوده‬ ‫و نخســت وزیر ترکیــه‪ ،‬داوود اوغلــو در توجیــه حمالت‬ ‫هوایی به مواضعی در خاک سوریه‪ ،‬اظهار داشته است که‬ ‫امنیت ملی ترکیه به دلیل نزدیک شدن و استقرار نیروهای‬ ‫پک ک» در کنار مرزهایش به خطر افتاده است! به نظر‬ ‫« ‬ ‫می رسد تغییر وزیر خارجه فرانسه در کنار ان هشدار‪ ،‬مواضع‬ ‫شکننده عربستان ‪ -‬ترکیه را شکننده تر کرده و انان را تنهاتر‬ ‫از گذشته کرده است‪.‬‬ ‫تالش هایی که این کشورها در راستای تبدیل جنگ‬ ‫نیابتی در سوریه به جنگ رو در رو انجام می دهند و همچنین‬ ‫اقدامــات مخالفت جویانــه ای که در اجــاس مربوط به‬ ‫مذاکرات ژنو و حتی در اجالس امنیتی مونیخ به کار بردند‪،‬‬ ‫از ســر اســتیصال‪ ،‬برای بر هم زدن شــرایط فعلی است؛‬ ‫شرایطی که کامال در راستای مقابله با گروه های تروریستی‬ ‫مورد حمایت این دو کشور و تالش های مخرب انان است‪.‬‬ ‫اوالند این شــرایط را به خوبی درک کرده و با تعویض‬ ‫وزیر خارجه اش تالش دارد تا خود را هر چه بیشــتر به این‬ ‫روند نزدیک کرده و با خطرات امنیتی علیه کشــور فرانسه‬ ‫و اتحادیه اروپا مقابله کند‪ .‬همچنین رئیس جمهور فرانسه‬ ‫در پی ان اســت که اجازه ندهد مسائل منطقه ای دو کشور‬ ‫عربستان و ترکیه‪ ،‬ولو انکه ترکیه‪ ،‬پایگاه بخشی از نیروهای‬ ‫ناتو باشد‪ ،‬منافع ملی انان را بازیچه قرار دهد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دوره پیش گیــرد اما تالش برای حضــور پررنگ در عرصه‬ ‫بین الملل گاه ناکامی هایی بــرای وی و دولت متبوعش به‬ ‫همراه داشــت‪ .‬شــتاب برای تغییر نظام حاکم در سوریه و‬ ‫حمایت از مخالفان مسلح در این کشور‪ ،‬نه تنها برای فرانسه‬ ‫بلکه بــرای همپیمانان منطقه ای و شــرکای غربی اش نیز‬ ‫نتایج ناخوشایند و گاه معکوسی به ارمغان اورد‪ .‬تالش برای‬ ‫سرنگونی دولت سوریه به هر قیمتی‪ ،‬این کشور را به بهشتی‬ ‫ی تروریست ها از جمله تروریست های غربی بدل و زمینه‬ ‫برا ‬ ‫قدرت گرفتن گروه های خطرناکی ماننــد داعش را فراهم‬ ‫کرد ؛ گروه های تروریستی که این بار دامنه خشونت انها به‬ ‫خاورمیانه محدود نماند و در نهایت فرانسه بیش از همه طعم‬ ‫تلخ بازگشت تروریست های غربی به خانه را چشید‪.‬‬ ‫افزون بر دست کم دوحمله تروریستی مرگبار ژانویه و‬ ‫نوامبر ‪ 2015‬به پاریس که داعش مسئولیت هر دوی انها را‬ ‫برعهده گرفت‪ ،‬خشونت و ناامنی ناشی از حمالت گروه های‬ ‫تروریستی در خاورمیانه و شمال افریقا‪ ،‬سیلی از پناهجویان‬ ‫را راهی اروپا کرد و بی سابقه ترین بحران مهاجرتی منطقه را‬ ‫پس از جنگ جهانی دوم رقم زد‪.‬‬ ‫روبه رو شــدن با همین واقعیات بود که فابیوس را که‬ ‫زمانی بر لزوم کناره گیری اســد از قدرت تاکید می کرد بران‬ ‫داشــت تا در ماه های پایانی اداره وزارت خارجه فرانسه‪ ،‬در‬ ‫عقب نشینی اشکار‪ ،‬دیگر کناره گیری اســد را شرط پایان‬ ‫این بحران نداند‪.‬‬ ‫از دیگر سو‪ ،‬تمرکز بیش از اندازه دستگاه دیپلماسی‬ ‫فرانسه بر خاورمیانه در دوران وزارت فابیوس‪ ،‬موجب غفلت‬ ‫از افریقا شد و زمینه افزایش نظامی گری در منطقه را فراهم‬ ‫کرد‪ .‬بی عالقگی شــخصی فابیوس به افریقــا‪ ،‬عرصه را‬ ‫برای ژان ایو لودریان‪ ،‬وزیر دفاع فرانسه خالی کرد و موجب‬ ‫افزایش تمرکز بر گزینه نظامی به جای دیپلماسی شد‪.‬‬ ‫با وجود حضور نظامی فرانسه برای مقابله با گروه های‬ ‫افراطی در افریقا‪ ،‬هنوز مناطق وسیعی از شمال کشور مالی‬ ‫در کنترل گروه های مسلح و جدایی طلبان وابسته به جنبش‬ ‫ازادیبخش ازاواد اســت‪ .‬گروگانگیری مرگبار ماه نوامبر در‬ ‫هتل باماکو پایتخت مالــی و پــس از ان‪ ،‬گروگانگیری در‬ ‫هتل اســپالندید در پایتخت بورکینافاســو نیز از گسترش‬ ‫دامنه حمالت تروریستی به کشورهای غرب قاره افریقا خبر‬ ‫می دهد‪ .‬افزایش مداخله نظامی در افریقا با هدف احیای‬ ‫نقش ژاندارمی فرانسه در منطقه‪ ،‬قماری خطرناک برای این‬ ‫کشور بود‪ .‬افزون بر خطر وارد شدن به جنگی پرهزینه و زمان‬ ‫بر‪ ،‬رسوایی هایی از قبل تجاوز جنســی نظامیان فرانسوی‬ ‫به کــودکان در افریقای مرکزی نیز بر رویــای پاریس برای‬ ‫بازگشت به مستعمرات پیشین خود سایه افکند‪.‬‬ ‫عملکرد فابیــوس در یکی از مهمتریــن عرصه های‬ ‫فعالیت دســتگاه فرانســه یعنی اروپا نیز ناامید کننده بوده و‬ ‫گزارش ‪ 116‬صفحه ای که اخیرا توسط دو نماینده پارلمان‬ ‫این کشــور تهیه شــده از کمرنگ شــدن نقش پاریس در‬ ‫اتحادیه اروپا خبر می دهد‪ .‬تعداد اندک مقامات فرانســوی‬ ‫در ســطوح عالی تصمیم گیری کمیســیون و پارلمان اروپا‬ ‫و عملکرد اقتصادی ضعیف و تنش با اتحادیه اروپا بر ســر‬ ‫ناتوانی در کاهش کسری بودجه این کشور‪ ،‬از جمله مواردی‬ ‫است که از دست رفتن نفود پاریس را در این اتحادیه تایید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صرف نظر از اینکــه کارنامه فابیــوس در زمان اداره‬ ‫وزارت خارجه فرانسه را موفق ارزیابی کنیم یا نه‪ ،‬کناره گیری‬ ‫وی از این ســمت فرصتی دیگر در اختیار رئیس جمهوری‬ ‫سوسیالیست فرانســه داد تا با تغییر چهره کابینه‪ ،‬بار دیگر‬ ‫تالش کند محبوبیت از دست رفته خود را بازیابد‪ .‬باید دید ایا‬ ‫این فرصت جدید می تواند به سوسیالیست های فرانسوی‬ ‫کمک کند که همچنان مجبورند با مشکالتی مانند بحران‬ ‫پناهجویان‪،‬تهدیداتتروریستییابیکاریوعملکردضعیف‬ ‫اقتصادی دست و پنجه نرم کنند‪.‬‬ ‫قربانی شام‬ ‫بین الملل‬ ‫‪57‬‬ ‫بعد از جشنواره‬ ‫فرهنگ‬ ‫انچه در روز اختتامیه جشنواره فیلم فجر پدیدار شد‪ ،‬سیمر غ هایی‬ ‫که به چهره های تازه رسید و سیمر غ هایی که به چهره های مهم نرسید‬ ‫حاال بهانه بحثی مهم میان اهالی ســینما شده اســت‪ .‬از همه مهم تر‬ ‫اینکه کارگردان بهترین فیلم جشنواره حاال با نقدهایی سنگین مواجه‬ ‫شده از جمله اینکه می گویند منظور او از ان خانه‪ ،‬وطن بوده است‪.‬‬ ‫ت‬ ‫یتر‬ ‫اول‬ ‫تقدیم می شود به «ابد و یک روز»‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪58‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫روایتیکژ دارومریزازهمهانچهدرجشنواره‬ ‫سی وچهارمفیلمفجراتفاقافتاد‬ ‫سینمای ما جنون و تخیل کم دارد‬ ‫ی جوانان فیلمساز‬ ‫دفاع از نوگرای ‬ ‫در گفت وگو با کاوه فرازمند ‬ ‫‪1‬‬ ‫سی و چهارمین دوره جشــنواره فیلم فجر کارش را‬ ‫در حالی به پایان رســاند که در این دوره ‪ 52‬اثر سینمایی‪،‬‬ ‫ مستند و انیمیشن در بخش های مختلف رقابتی جشنواره‬ ‫روی پــرده رفــت و در نهایت پــس از ‪10‬روز تــب و تاب‬ ‫برگزاری‪ ،‬سیمرغ های بلورین به برندگانشان رسید‪.‬‬ ‫از مجموع ‪ 52‬اثر حاضر در این جشنواره ‪ ۲۲‬فیلم در‬ ‫بخش سودای سیمرغ‪ ۱۱ ،‬فیلم در بخش نگاه نو و ‪ ۱۱‬فیلم‬ ‫در بخش هنر و تجربه حاضر بودند‪ .‬همچنین امسال برای‬ ‫نخستین بار هشت انیمیشین در جشنواره فیلم فجر حضور‬ ‫داشتند و با یکدیگر رقابت کردند‪ ۱۱ .‬مستند هم در بخش‬ ‫سینما حقیقت سی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر اکران‬ ‫شده و مورد قضاوت داوران قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مراســم پایانی سی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر‬ ‫نیز در سالن همایش های برج میالد که در چند سال اخیر‬ ‫به عنوان کاخ جشنواره از ان یاد شده است‪ ،‬برگزار و در ان‬ ‫برندگان ســیمر غ های این دوره معرفی شدند‪ .‬نکته قابل‬ ‫توجه در این میان اهدای ‪ 9‬سیمرغ بلورین در جشنواره تنها‬ ‫به یک فیلم بود که این موضوع از نظر برخی کارشناســان‬ ‫سینمایی مورد انتقاد قرار گرفت‪ .‬عمده کارشناسان معتقد‬ ‫بودند که دریافت ‪ 9‬ســیمرغ از ســوی یک فیلم حتی اگر‬ ‫مبتنی بر اصول فنی و حرفه ای سینمایی باشد نشان دهنده‬ ‫عمق شــکاف میــان کیفیت فیلم هــای تولید کشــور در‬ ‫یک ســال اخیر بــوده و چنان تداعــی می کند که ســایر‬ ‫فیلم های جشنواره اصوال قابلیت رقابت در یک فستیوال‬ ‫را نداشته اند‪ .‬نکته بسیار قابل توجه این بود که جوان ترین‬ ‫کارگردان حاضر در جشنواره کارگردان همین فیلم «ابد و‬ ‫یک روز» بود که تنها ‪ 26‬ســال سن داشت‪ .‬هیات داوران‬ ‫سودای ســیمرغ متشکل از ابوالحســن داوودی‪ ،‬محمد‬ ‫داودی‪ ،‬مجتبی راعی‪ ،‬ســید جمال ســاداتیان‪ ،‬منوچهر‬ ‫شاهســواری‪ ،‬مهدی فخیم زاده و نیکی کریمی‪ ،‬سیمرغ‬ ‫بلورین بخش های مختلف را به شرح زیر اهدا کردند‪.‬‬ ‫بهترین کارگردانی‪ :‬ســعید روستایی برای کارگردانی‬ ‫ابد و یک روز‬ ‫نامزدها‪ :‬کمال تبریزی برای کارگردانی فیلم «امکان‬ ‫مینا»‪ ،‬ســعید روســتایی برای کارگردانی فیلم «ابد و یک‬ ‫روز»‪ ،‬فرزاد موتمن بــرای کارگردانی فیلم «اخرین بار کی‬ ‫سحر را دیدی؟»‪ ،‬محمد حسین مهدویان برای کارگردانی‬ ‫فیلــم «ایســتاده در غبــار»‪ ،‬ســید رضا میرکریمی بــرای‬ ‫کارگردانی فیلم «دختر»‪.‬‬ ‫سیمرغ ویژه هیات داوران نیز به هومن سیدی برای‬ ‫فیلم خشم و هیاهو اهدا شد‪.‬‬ ‫بهترین بازیگر نقش اول زن‪ :‬پریناز ایزدیار برای فیلم‬ ‫ابد و یک روز‬ ‫نامزدها‪ :‬پریناز ایزدیار بــرای فیلم «ابد و یک روز»‪،‬‬ ‫ساره بیات برای فیلم «عادت نمی کنیم»‪ ،‬مینا ساداتی برای‬ ‫فیلم «امکان مینا»‪ ،‬طناز طباطبایی برای فیلم «خشــم و‬ ‫هیاهو»‪ ،‬الهام کردا برای فیلم « به دنیا امدن»‪.‬‬ ‫بهترین بازیگر نقش اول مرد‪ :‬پرویز پرســتویی برای‬ ‫فیلم بادیگارد‬ ‫نامزدها‪ :‬فرهاد اصالنی برای فیلم «دختر»‪ ،‬پرویز‬ ‫پرســتویی برای فیلم «بادیگارد»‪ ،‬رضا کیانیان برای فیلم‬ ‫«کفش هایم کو؟»‪ ،‬پیمان معــادی برای فیلم «ابد و یک‬ ‫روز »‪ ،‬نوید محمد زاده برای فیلم «خشم و هیاهو »‪.‬‬ ‫بهترین بازیگر نقش مکمل زن‪ :‬شــبنم مقدمی برای‬ ‫فیلم های زاپاس و نفس‬ ‫نامزدها‪ :‬بهنوش بختیاری برای بازی در فیلم «من »‪،‬‬ ‫مریال زارعی برای فیلم «دختــر» ‪ ،‬ژاله صامتی برای فیلم‬ ‫ «اخرین بار کی ســحر را دیــدی؟ »‪ ،‬شــبنم مقدمی برای‬ ‫فیلم های «زاپاس » و «نفس »‪ ،‬شیرین یزدان بخش برای‬ ‫فیلم «ابد و یک روز »‪.‬‬ ‫بهترین نقش مکمل مرد‪ :‬نویــد محمد زاده برای ابد‬ ‫و یک روز‬ ‫نامزدهــا‪ :‬حمیدرضــا اذرنــگ برای فیلــم «عادت‬ ‫نمی کنیــم»‪ ،‬امیر جدیــدی برای فیلم «من»‪ ،‬ســیامک‬ ‫صفری برای فیلــم «اخرین بــار کی ســحر را دیدی؟»‪،‬‬ ‫اذرخش فراهانی برای فیلم «ماالریــا»‪ ،‬نوید محمد زاده‬ ‫برای فیلم «ابد و یک روز»‪.‬‬ ‫بهترین فیلمبرداری‪ :‬پیمان شــادمان فر برای خشم‬ ‫و هیاهو‬ ‫نامزدها‪ :‬حمید خضوعی ابیانه برای فیلم «دختر»‪،‬‬ ‫هومن بهمنش برای فیلم «اژدها وارد می شــود»‪ ،‬پیمان‬ ‫شادمان فر برای فیلم «خشــم و هیاهو»‪ ،‬محمود کالری‬ ‫برای فیلم «بادیگارد»‪ ،‬فرشاد محمدی برای فیلم «امکان‬ ‫مینا»‪.‬‬ ‫بهترین تدوین‪ :‬بهرام دهقانی برای ابد و یک روز‬ ‫نامزدها‪ :‬سجاد پهلوان زاده برای فیلم «ایستاده در‬ ‫غبار»‪ ،‬بهرام دهقانی برای فیلم «ابد و یک روز»‪ ،‬ســپیده‬ ‫عبدالوهاب برای فیلم «به دنیا امدن»‪ ،‬هایده صفی یاری‬ ‫برای فیلم «النتوری»‪ ،‬محمد رضا موئینی و هدی موئینی‬ ‫برای فیلم «امکان مینا»‪.‬‬ ‫بهترین موســیقی متــن‪ :‬محمد ر ضــا علیقلی برای‬ ‫امکان مینا و دختر‬ ‫نامزدها‪ :‬کریســتف رضایی برای فیلــم «اژدها وارد‬ ‫می شود»‪ ،‬مسعود سخاوت دوســت برای فیلم «نفس»‪،‬‬ ‫محمد رضا علیقلی برای فیلم «امــکان مینا» و «دختر»‪،‬‬ ‫بهترین صدا‪ :‬ســعید بجنوردی و محمد رضا دلپاک‬ ‫برای فیلم النتوری‬ ‫نامزدها‪ :‬بهمن اردالن و ســید علیرضا علویان برای‬ ‫فیلم «بادیگارد»‪ ،‬سعید بجنوردی و محمد رضا دلپاک برای‬ ‫فیلم «النتوری»‪ ،‬حسین بشاش و ارش قاسمی برای فیلم‬ ‫«خشم و هیاهو»‪ ،‬امین میرشکاری و سید علیرضا علویان‬ ‫برای فیلم «ابد و یک روز»‪ ،‬مهرشــاد ملکوتی برای فیلم‬ ‫«ایستاده در غبار»‪.‬‬ ‫بهترین طراح صحنه و لباس‪ :‬محمدرضا شــجاعی‬ ‫برای فیلم ایستاده در غبار‬ ‫نامزدها‪ :‬محمد رضا شــجاعی برای فیلم «ایستاده‬ ‫در غبار»‪ ،‬امیر حســین قدســی و نگار نعمتی بــرای فیلم‬ ‫«اژدها وارد می شــود»‪ ،‬بهزاد کزازی برای فیلم «امکان‬ ‫مینا»‪ ،‬محسن نصراللهی و رعنا امینی برای فیلم «خشم و‬ ‫هیاهو»‪ ،‬اصغر نژاد ایمانی برای فیلم «نفس»‪.‬‬ ‫بهترین چهره پردازی‪ :‬سعید ملکان برای ابد و یک روز‬ ‫نامزدها‪ :‬ایمان امیدواری برای فیلم های «زاپاس»‬ ‫و «بادیگارد»‪ ،‬عبدالله اسکندری و مهرداد میرکیانی برای‬ ‫فیلم «النتوری»‪ ،‬شــهرام خلج برای فیلم «ایســتاده در‬ ‫غبار»‪ ،‬مهرداد میرکیانی بــرای فیلم های «نفس» و اژدها‬ ‫وارد می شود»‪ ،‬ســعید ملکان برای فیلم های «ابد و یک‬ ‫روز» و «امکان مینا»‪.‬‬ ‫جلوه های ویژه بصری‪ :‬ســید هادی اســامی برای‬ ‫فیلم بادیــگارد ‪ -‬جلوه های میدانی‪ :‬ایمــان کرمیان برای‬ ‫ایستاده در غبار‬ ‫نامزدها‪ :‬سید هادی اسالمی برای فیلم «بادیگارد»‬ ‫(جلوه های بصری)‪ ،‬ایمان کرمیان برای فیلم ایستاده در‬ ‫غبار (جلوه های میدانی)‪ ،‬فریــد ناظر فصیحی برای فیلم‬ ‫«نفس» (جلوه های بصری)‪ ،‬محمد رضا نجفی امامی برای‬ ‫فیلم رسوایی ‪( 2‬جلوه های بصری)‬ ‫پرویز پرستویی هنگامی که‬ ‫جایزه اش را دریافت کرد‬ ‫پشت تریبون نام ابراهیم‬ ‫حاتمی کیا را نیز اورد‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫بهترین فیلم‪ :‬حبیب والی نژاد برای تهیه کنندگی فیلم‬ ‫ایستاده در غبار‬ ‫نامزدها‪ :‬منوچهر محمدی برای تهیه کنندگی فیلم‬ ‫«امکان مینا»‪ ،‬ســعید ملــکان برای تهیــه کنندگی فیلم‬ ‫«ابد و یــک روز»‪ ،‬فرزاد موتمن برای تهیــه کنندگی فیلم‬ ‫«اخرین بار کی سحر را دیدی؟»‪ ،‬سید رضا میرکریمی برای‬ ‫تهیه کنندگی فیلم «دختر» و حبیب والــی نژاد برای تهیه‬ ‫کنندگی فیلم «ایستاده در غبار»‪.‬‬ ‫کارن همایونفــر برای فیلم «بادیــگارد»‪ ،‬پیمان یزدانیان‬ ‫برای فیلم «به دنیا امدن»‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫بهترین فیلمنامه‪ :‬ســعید روستایی برای فیلمنامه ابد‬ ‫و یک روز‬ ‫نامزدها‪ :‬فرهاد توحیــدی و مرتضی اصفهانی برای‬ ‫فیلمنامه «امکان مینا»‪ ،‬ســعید روســتایی برای فیلمنامه‬ ‫«ابد و یک روز»‪ ،‬امیر عربی برای فیلمنامه «اخرین بار کی‬ ‫سحر را دیدی؟»‪ ،‬مهران کاشانی برای فیلمنامه «دختر»‪،‬‬ ‫محمد حسین مهدویان برای فیلمنامه «ایستاده در غبار»‪.‬‬ ‫جایزه دادن به «ابدو یک روز»‬ ‫جسورانه بود‬ ‫یو چهارم‬ ‫رضا درستکار از جشنواره س ‬ ‫فیلم فجر می گوید‬ ‫باز یگارد‬ ‫یادداشتی در نقد و نعت بادیگارد‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا‬ ‫‪59‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫بخش نگاه نو (فیلم اولی ها)‪:‬‬ ‫سیمرغ بهترین کارگردانی‪ :‬سعید روستایی برای‬ ‫فیلم ابد و یک روز‬ ‫ســیمرغ بهتریــن فیلــم‪ :‬ســعید ملــکان بــرای‬ ‫تهیه کنندگی فیلم ابد و یک روز‬ ‫سیمرغ جایزه ویژه هیات داوران‪ :‬محمد حسین‬ ‫مهدویان برای کارگردانی فیلم ایستاده در غبار‬ ‫بخش مستند‪:‬‬ ‫بهترینفیلم‪ A157:‬بهتهیه کنندگیبهروزنورانیپور‬ ‫بهتریــن کارگردانــی‪ :‬مهــرداد اســکویی بــرای‬ ‫کارگردانی فیلم رویاهای دم صبح‬ ‫دســتاورد فنــی و هنــری‪ :‬رضــا تیمــوری بــرای‬ ‫تصویربرداری مستند اهالی یک طرفه‬ ‫بخش هنر و تجربه‪:‬‬ ‫بهترین فیلم‪« :‬نیمرخ ها» زنده یاد ایرج کریمی‬ ‫بهترین کارگردانی‪ :‬ســروش محمدزاده برای فیلم‬ ‫«چهارشنبه»‬ ‫بخش انیمیشن‪:‬‬ ‫انیمیشــن برگزیــده‪« :‬فهرســت مقــدس» بــه‬ ‫کارگردانی محمدامین همدانی‬ ‫ضمــن تقدیــر از مجیــد اســماعیلی برای ســاخت‬ ‫انیمیشن «پادشاه اب»‪ ،‬از حامد کاتبی نیز برای «در مسیر‬ ‫باران» تقدیر شد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪60‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫سی و چهارمین جشنواره حاشیه ها‬ ‫یو چهارم‪ ،‬همچون‬ ‫اما در کنار متن و بطن جشنواره س ‬ ‫همیشه حاشیه های داغی نیز در طول دوره برگزاری و به ویژه‬ ‫در روز برگزاری مراســم پایانی وجود داشت که گویا بخش‬ ‫الینفک همه جشنواره های فیلم فجر شده است‪.‬‬ ‫امســال نیز گاهــی اوقات حاشــیه ها از خــود اصل‬ ‫برگزاری جشنواره اهمیت بیشتری پیدا کردند‪ .‬از همان ابتدا‬ ‫و حتی قبل از افتتاح جشنواره بحث های داغی درباره نحوه‬ ‫پوشش و طراحی لباس ســلبریتی ها در مراسم فرش قرمز‬ ‫فیلم ها در گرفت که در این میان اظهارنظر جالب توجه پرویز‬ ‫پرستویی توجه بسیاری از رسانه ها را برانگیخت‪.‬‬ ‫این بازیگر مطرح ایرانی در گفت‪‎‬وگویی با ایسنا گفته‬ ‫بود‪ :‬شــنیدم االن برای بازیگران جهت حضور روی فرش‬ ‫س طراحی می شــود که جزو محاالت اســت پایم‬ ‫قرمز لبا ‬ ‫را روی ان فرش بگــذارم‪ .‬فرهنگ من ایرانی اســت‪ .‬من‬ ‫باید با فرهنگ و دنیای خودم این چیزها را اموخته باشم تا‬ ‫بتوانم بپذیرم‪ .‬اگر در هالیوود ایــن کار را می کنند‪ ،‬مرتبط‬ ‫با فرهنگشــان اســت‪ .‬ما بیاییم به جای انکه تزئینات این‬ ‫جشــنواره را زیاد کنیــم‪ ،‬قضاوت هایمان را درســت کنیم‬ ‫و مثل ســال های ‪ 60‬و ‪ 70‬کمی دوســتانه تر و مهربان تر‬ ‫برخورد کنیم‪ ».‬سخنان پرستویی باعث شــد تا بسیاری از‬ ‫مسئوالن جشنواره و رسانه ها واکنش نشان دهند و در این‬ ‫باره اعالم نظر کنند‪ .‬با این حال پرستویی به فاصله کوتاهی‬ ‫از این سخنان گفت که قصد خدشه وارد کردن به برگزاری‬ ‫جشنواره را نداشته است‪ .‬جالب تر انکه امسال بیشتر از هر‬ ‫زمان دیگری نحوه پوشــش لباس بازیگران جشنواره فجر‬ ‫مورد توجه قرار گرفت و لباس های عجیب برخی بازیگران‬ ‫برای قریب به اتفاق رسانه ها و مخاطبان سوژه شده بود‪.‬‬ ‫نکته جالب در این بــاره ان بود که نویــد محمدزاده‬ ‫بازیگر فیلم«ابد و یک روز» که دیر بــه جمع عوامل فیلم‬ ‫در نشست نقد و بررسی پیوسته بود‪،‬در توضیح دیرامدنش‬ ‫گفت‪« :‬صد تا برنامه در طول جشنواره برگزار می شود و من‬ ‫روی لباس پوشیدن حساس هســتم‪ .‬برای همین مجبور‬ ‫شدم به خانه بروم و دوباره لباس عوض کنم‪ ».‬طبق قرار ها‬ ‫و خبرهای قبلی به نظر می رسید که امسال ماموران گشت‬ ‫ارشــاد در محل کاخ جشنواره حضور نداشــته باشند‪ ،‬ولی‬ ‫ی تصویری از محل برج میالد منتشر شد‬ ‫ناگهان گزارش ها ‬ ‫که نشان می داد حضور ماموران گشت ارشاد در جشنواره‬ ‫پررنگ تر از سال های گذشته اســت‪ .‬به هر حال در طول‬ ‫دوران برگزاری نحوه ســاماندهی و مدیریــت برنامه های‬ ‫کاخ جشنواره مورد انتقاد رســانه ها بود‪ .‬فشردگی اکران ها‬ ‫به نحوی که خبرنگاران و مخاطبــان فیلم ها در فاصله دو‬ ‫اکران نیز هیچ فرصتی برای استراحت نداشتند‪ ،‬تفکیک‬ ‫نشست های نقد و بررسی فیلم ها و موکول کردن ان به صبح‬ ‫روز بعد از اکران‪ ،‬ناهماهنگی ها در ارائه خدمات به حاضران‬ ‫در کاخ و‪ ....‬از مهمتریــن وجوه انتقادی رســانه ها درباره‬ ‫برگزاری جشنواره ســی و چهارم بود‪ .‬برگزاری نشست های‬ ‫صبحگاهی نقد و بررســی فیلم ها‪ ،‬به علت ادامه دار بودن‬ ‫برنامه اکران ها تا پاســی از شــب معموال با اســتقبال سرد‬ ‫خبرنگاران همراه می شد‪ .‬شاید به همین دلیل بود که بارها‬ ‫خبرهایی از لغو برگزاری این نشســت ها منتشــر می شــد‪.‬‬ ‫انتقادها از زمان برگزاری نشست ها تا جایی پیش رفت که‬ ‫دستمایه شــوخی برخی از بازیگران و عوال نیز شد‪ .‬حامد‬ ‫بهداد در اغاز نشســت «هفت ماهگی» با خنده و شــوخی‬ ‫رو به خبرنگاران و عکاسان گفت‪« :‬اصال متوجه نمی شوم‬ ‫چرا نشست ها را انقدر صبح زود برگزار می کنند؟ شما چطور‬ ‫راضی می شوید این قدر صبح زود به جشنواره بیایید‪ ».‬اما‬ ‫جالب ترین لغو نشست نقد و بررسی فیلم ها به «رسوایی‪»2‬‬ ‫بــه کارگردانی مســعود ده نمکی اختصاص داشــت که در‬ ‫ان یکی از شــخصیت های منفی فیلم دربــاره خبرنگارا ن‬ ‫دیالوگی به کار می برد و این باعث دلخوری عده ای از اهالی‬ ‫مطبوعات و رسانه ها می شود‪ .‬این دیالوگ باعث شد بعضی‬ ‫از اهالی رسانه ها تصمیم بگیرند که نشست خبری این فیلم‬ ‫را پوشش ندهند ‪ .‬در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی‬ ‫نیز سخنانی مبنی بر سالن خالی فیلم «رسوایی ‪ »۲‬در برج‬ ‫میالد مطرح شد و اینکه عده ای پس از گذشت دقایقی از‬ ‫اکران فیلم سالن را ترک کرده اند و این حاشیه ها باعث شد تا‬ ‫ ده نمکی‪ ،‬کارگردان «رسوایی ‪ »۲‬در صفحه اجتماعی خود‬ ‫در یکی از شــبکه های مجازی چند جمله ای درباره فضای‬ ‫نمایش فیلم در ایام جشــنواره بنویســد‪ .‬اما امار جالبی که‬ ‫رسانه ها درباره جشنواره منتشر کردند نیز در نوع خود قابل‬ ‫توجه بود؛ از ‪ 44‬فیلم به نمایش درامده در جشــنواره فیلم‬ ‫فجر‪ ،‬در ‪ 28‬فیلم تماشاگران شاهد صحنه های استعمال‬ ‫سیگار بودند و در ‪ 27‬فیلم هم روایت داستان همراه با مرگ‬ ‫یکی از شخصیت ها بود‪ .‬این در حالی بود که پیش از اغاز‬ ‫فیلم ها تیزر های «دیرین دیرین» با موضوع مضرات سیگار‬ ‫در سالن پخش شد‪ .‬به هر حال در زمان برگزاری جشنواره‬ ‫برخی از فیلم ها با استقبال زیادی مواجه شدند و برخی نیز‬ ‫به همین دلیل اکران های فوق العاده گرفتند‪« ،‬اژدها وارد‬ ‫می شود»‪« ،‬بادیگارد»‪« ،‬ابد و یک روز»‪« ،‬النتوری» و‪...‬‬ ‫از جمله فیلم هایی بودند که با استقبال زیادی مواجه شدند‪.‬‬ ‫حاشیه های روز اخر‬ ‫مادر زنده یاد ایرج کریمی با حضور روی ســن جایزه‬ ‫ویژه فیلم بخش هنــر و تجربه بــرای فیلــم «نیمرخ ها»‬ ‫را از دســتان تهیه کننــده این فیلــم دریافــت کرد‪.‬پس از‬ ‫معرفی برگزیدگان بخش های مســتند‪ ،‬انیمیشــن و هنر و‬ ‫تجربه‪ ،‬محمد معتمدی خواننده مطرح موســیقی ســنتی‬ ‫کشورمان به اجرای زنده پرداخت‪.‬در بخش پایانی با حضور‬ ‫حجت الله ایوبی‪ ،‬علی جنتی و محمد حیدری سیمرغ «نگاه‬ ‫ملی» جشــنواره فیلم فجر به «نفس» نرگــس ابیار تعلق‬ ‫گرفت‪.‬با حکم حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی‪،‬‬ ‫محمد حیدری دبیر این دوره جشنواره‪ ،‬به عنوان دبیر دوره‬ ‫سی و پنجم جشنواره فیلم فجر که بهمن سال ‪ 1395‬برگزار‬ ‫خواهد شد‪ ،‬انتخاب شد‪ .‬همچنین سیمرغ بهترین فیلم از‬ ‫نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر به فیلم «ابد و یک روز»‬ ‫تعلق گرفت‪ .‬جشــنواره فیلم فجر در مراسم اختتامیه این‬ ‫رویداد سینمایی از خانواده احمد متوسلیان نیز تقدیر کرد‪.‬‬ ‫از نکات جالب توجه و مهم این اختتامیه زمان کوتاه برگزاری‬ ‫ان و همچنین سخنرانی نکردن هیچ کدام از مسئوالن بود‪.‬‬ ‫اختتامیه دوره سی و چهارم را می توان کوتاه ترین اختتامیه‬ ‫از نظر زمانی دانست‪.‬‬ ‫افاضات و اضافات‬ ‫برحسب براوردهایی که انجام شــده به نظر می رسد‬ ‫تعداد مطالبی کــه درباره جشــنواره فیلم فجر امســال در‬ ‫رسانه ها منتشر شده است‪ ،‬بیش از ســه هزار مورد است‪.‬‬ ‫به این معنی که به طور میانگین در هر روز از زمان برگزاری‬ ‫جشــنواره حداقل ‪ 300‬مطلــب منحصربه فــرد و مجزا در‬ ‫رسانه های کشور منتشر شــده اســت‪ .‬این تعداد مطالب‬ ‫متشکل از خبر کوتاه‪ ،‬گزارش‪ ،‬گفت وگو و گزارش تصویری‬ ‫است‪ .‬از این حیث شــاید بتوان گفت که جشنواره امسال‬ ‫در مقایسه با سایر رخدادهای هنری پر حاشیه تر و پر خبرتر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در واقع به بیان دقیق تــر باید گفت تنها رخداد هنری‬ ‫که در موضوع تبلیغات رسانه ای و جریان سازی خبری توان‬ ‫رقابت با نمایشــگاه مطبوعات را دارد‪ ،‬جشنواره فیلم فجر‬ ‫است‪ .‬نمایشگاه مطبوعات امسال در زمینه تعداد مطالب‬ ‫منتشر شده در ســایت ها و خبرگزاری های مختلف‪ ،‬رکورد‬ ‫تخمینی چهار هزار را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫سینمای ما جنون و تخیل کم دارد‬ ‫ی جوانان فیلمساز در گفت وگو با کاوه فرازمند ‬ ‫دفاع از نوگرای ‬ ‫شایان ربیعی‬ ‫دبیر گروه فرهنگ‬ ‫به طور کلی فیلمبــرداری به عنوان یکی‬ ‫از ابزارهای گســترش و نوگرایــی در روایت‬ ‫فیلم هــا وارد دوران تازه تری شــده اســت‪.‬‬ ‫حرکت دوربین جســارت پیدا کرده ‪ ،‬منظورم‬ ‫از جسارت صرفا ایجاد حرکت های نو نیست‬ ‫بلکــه وارد کــردن حرکت های تجربــه شــده‬ ‫دوربین در سینمای جهان به فیلم های ایرانی‬ ‫و مچ کردن ان با قصه است‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫صورت مصداقی بپرســم در کــدام فیلم ها این‬ ‫شــیوه وجود داشــت و دقیقا این نوگرایی ها چه‬ ‫عطفی در حرکت ســینمای ایرانی ایجاد خواهد‬ ‫کرد؟‬ ‫ببین این روایتی که می گویــم مرزهای جدیدی‬ ‫را می تواند باز کند‪ .‬برای مثال فیلم ایستاده در غبار شیوه‬ ‫روایت دفاع مقدس را در سینما که یک شیوه ثابت و ساکن‬ ‫داشته‪ ،‬تغییر داده اســت‪ .‬هم در روایت و هم در پرداخت‬ ‫شــخصیت ها‪ .‬فیلم اژدها وارد می شــود نیــز یک چنین‬ ‫رویکردی را به روایت دارد‪ .‬در واقع این فیلم‪ ،‬شیوه مستند‬ ‫داســتانی را که از بیش از یک دهه پیش در سینما معمول‬ ‫فرهنگ‬ ‫اقــای فرازمند درباره جشــنواره ســی و چهارم‬ ‫فیلم فجر‪ ،‬اظهارنظرهای زیاد ی شده است که عمدتا‬ ‫پیرامون مسائل اجرایی بوده و کمتر درباره کیفیت اثار‬ ‫ارائه شده در جشــنواره صحبتی به میان امده است‪.‬‬ ‫در واقع اگر بخواهیم جشــنواره امســال را در ســیر‬ ‫تطور سینمای ایرانی بررســی کنیم‪ ،‬چه جایگاهی را‬ ‫می توانیم برایش تعریف کنیم؟‬ ‫طبیعتا برای پاسخ به چنین سوالی باید تفاوت ها‬ ‫و شباهت های این دوره از جشنواره را با دوره های پیشین‬ ‫در کنار هم قرار داد و بررسی شان کرد‪ .‬به نظر من انچه در‬ ‫جشنواره امسال بیش از هر چیزی به چشم می امد‪ ،‬جرات‬ ‫و جســارت فیلم ها بود‪ .‬پیش ترها هر زمان کــه از جرات‬ ‫و جســارت در یک فیلم صحبت می شد‪ ،‬ســوژه داســتان‬ ‫و محتــوای کار مدنظر بــود‪ .‬اما منظور من شــیوه روایت‬ ‫فیلم های امســال است‪ .‬در بیشــتر فیلم های جشنواره یا‬ ‫بهتر بگویم در بیشتر فیلم های مطرح جشنواره این جرات‬ ‫در روایت به خوبی قابل توجه است‪ .‬کارگردان های جوان‬ ‫سعی کرده اند از فرمت های پیشــین روایت در فیلم های‬ ‫معمول سینمای ایران دل بکنند و کارشان از این نظر خوب‬ ‫بود‪ .‬جالب اینکه داوران هم این جــرات را دیدند و از این‬ ‫نظر به نظرم جشنواره امسال یکی‪ ،‬دو قدم به پیش داشت‪.‬‬ ‫گفتیــد کــه منظورتــان از جــرات و جســارت‪،‬‬ ‫شــیوه های تازه روایت اســت‪ .‬می خواســتم به‬ ‫‪2‬‬ ‫ در میــان منتقدان ســینما‬ ‫یافتن کسی که همزمان به حوزه‬ ‫جامعــه شناســی‪ ،‬ارتباطــات و‬ ‫مطالعــات فرهنگی از یک ســو و‬ ‫ســینما وعکاسی از ســوی دیگر‬ ‫تسلط داشــته باشــد کار اسانی‬ ‫نیســت‪ .‬در واقع عمده منتقدان‬ ‫سینمایی یا نقدهای صرف فنی از فیلم ها ارائه می دهند‬ ‫یا نقدهای صرف جامعه شــناختی ‪ ،‬سیاسی و‪ ...‬کاوه‬ ‫فرازمند‪ ،‬از منتقدان کمتر شناخته شده سینماست که‬ ‫در این دوبخش تحلیل های قابل توجهی از سینما ارائه‬ ‫می کنــد‪ .‬گفت وگوی زیر کوتاه شــده یک گفت وگوی‬ ‫بلند با اوست که شرح تفصیلی ان را در شماره های بعد‬ ‫خواهید خواند‪.‬‬ ‫شد را وارد ســینمای ما کرد ؛ در واقع شیوه مستند دروغین‬ ‫یا مســتندی که وجود ندارد‪ ،‬نه نشان دادن واقعیت‪ .‬مثل‬ ‫فیلم زلیگ وودی الن‪ .‬یا حتی در فیلم النتوری و بادیگارد‬ ‫هم می شــود از این شــیوه های جدید روایت نشانه هایی‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫این شیوه های جدید دقیقا چه وجهی از سینمای‬ ‫ما را تقویت می کند؟‬ ‫ سینمای ما جنون و تخیل کم دارد‪ .‬اصطالحی‬ ‫در هالیوود هســت که منتقــدان و کارگردانــان زیاد از ان‬ ‫اســتفاده می کنند؛ ‪ Larger than life‬یعنــی چیزی بزرگتر‬ ‫از زندگــی‪ .‬اصطالحی که برای ســینما بــه کار می برند‪.‬‬ ‫ســینمای امروز ما واجد این تعریف نیســت‪ .‬امسال این‬ ‫نقیصه در سینمای ما به واسطه وجود فیلم هایی مثل اژدها‬ ‫وارد می شــود‪ ،‬کمرنگ تر بود‪ .‬ما در دهه هفتاد فیلمســاز‬ ‫بزرگی مثل کیارســتمی داشــتیم که جریانســاز بود‪ ،‬موج‬ ‫تقلیدی به دنبال او ایجاد شد که البته هیچ یک از مقلدانش‬ ‫نتوانستند به جایگاهی مثل جایگاه کیارستمی دست پیدا‬ ‫کنند‪ .‬همین طور در دهه هشــتاد همین اتفاق برای اصغر‬ ‫فرهادی افتاد‪ .‬شاگردها و مقلدان هرگز مثل اساتیدشان‬ ‫موفق نشــدند‪ .‬اما امســال این جرات ها و جســارت ها به‬ ‫گمانم بتواند کمک حال سینما ما باشد‪.‬‬ ‫فکــر نمی کنیــد ایــن هم یک مــوج گــذرا مثل‬ ‫ورود ژانرهــای اپارتمانی و‪ ...‬باشــد که در یک‬ ‫دوره زمانــی بخش بزرگــی از ســینمای ایران را‬ ‫تحت تاثیر خودش قرار داد؟‬ ‫همــان تفاوتی که گفتــم دقیقــا در اینجا وجود‬ ‫دارد‪ .‬ببینید خیلی وقت ها می گفتند که سینمای ایران دو‬ ‫ژانر دارد ؛ ژانر هندوانه در حوض خانه قدیمی و ژانر خیانت‬ ‫در اپارتمان‪ .‬در واقع یک گونه واقع گرایی در هسته اصلی‬ ‫قصه‪ .‬فرم و روایت کار هم چندان با ژانر همخوان نبود‪ .‬اما‬ ‫مثال شــیوه بازیگری در فیلم در ابد و یک روز‪ ،‬گفتار متن‬ ‫در ایســتاده در غبار و روایت در اژدها‪ ،‬النتوری و بادیگارد‬ ‫همخوانی بیشتری میان فرم و محتوا در شیوه های روایت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به نظرم به طــور کلی فیلمبرداری به عنــوان یکی از‬ ‫ابزارهای گسترش و نوگرایی در روایت فیلم ها وارد دوران‬ ‫تازه تری شده است‪ .‬حرکت دوربین جســارت پیدا کرده ‪،‬‬ ‫منظورم از جسارت صرفا ایجاد حرکت های نو نیست بلکه‬ ‫وارد کردن حرکت های تجربه شــده دوربین در ســینمای‬ ‫جهان به فیلم های ایرانی و مچ کردن ان با قصه اســت‪.‬‬ ‫این اتفاق ها هم به مدد ســبک شــدن دوربین هــا افتاده‬ ‫است‪ .‬هلی شــات ها راحت تر گرفته می شــوند و به جای‬ ‫هلی کوپتر می تــوان از یــک پهپاد کمــک گرفت‪ .‬مثل‬ ‫صحنه هایی از فیلم های دختر‪ ،‬بارکد و‪ ....‬که به طور کلی‬ ‫امکان تربیت یک فیلمبردار را ساده تر کرده است‪.‬به همین‬ ‫دلیل فیلمبرداران جوان زیاد شــده اند‪ .‬همزمان در فیلم‬ ‫دیدن هم پیشرفت کرده اند و توانایی بیشتری در تسلط به‬ ‫دوربین های جدید دارند‪.‬‬ ‫به هر حال جشنواره امسال نوید یک سال پرفروش‬ ‫را داشت‪ .‬حال و هوای صف ها نشان می داد که احتماال‬ ‫ی پیش رو داریم‪.‬‬ ‫سال بهتر ‬ ‫‪61‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫نظر به درد دیگران‬ ‫درنگی اجمالی بر فیلم «ابد و یک روز»‬ ‫ارش حسن پور‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪3‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪62‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫سینمای ایران نوید روزهای روشن فردا را می دهد‪.‬‬ ‫جشــنواره ســی و چهارم فجر باید به خود ببالد که بســتر‬ ‫درخشــش اســتعدادهای نابــی همچون محمدحســین‬ ‫مهدویان و ســعید روستایی در تارک ســینمای ایران شده‬ ‫است‪ .‬به طور خاص سعید روســتایی با فیلم ابد و یک روز‬ ‫تمامی نگاه ها و توجهات را جلب کــرد و چه از حیث ارای‬ ‫مردمی و چه رای داوران جشنواره و دیدگاه منتقدان مقبول‬ ‫افتاد و بدل به فیلمی درخشــان در سینمای اجتماعی این‬ ‫سال های ایران شــد‪ .‬در این جســتار تالش شده تا بدین‬ ‫ســوال پاســخ داده شــود که چرا ابد و یک روز و فیلمساز‬ ‫هوشــمندش را باید ســتود و از چنین جریان سینمایی در‬ ‫ت دفاع کرد‪.‬‬ ‫روزها و سالیان بعد با شور و حمی ‬ ‫فیلمســاز به کجا عزیمت می کند؟ طبقه فرودســت‬ ‫یا به زبــان جامعه شناســانه؛ طبقه پاییــن‪ .‬این تصمیمی‬ ‫ســاده و اســان نیســت‪ .‬در جریانــی کــه در یــک دهه‬ ‫گذشــته تاکنون اقبال وســیعی یافته و حتی بــه فرمولی‬ ‫برای موفقیت گیشه نیز بدل شــده است‪ ،‬طبقه متوسط‪،‬‬ ‫مسائل و ابتالئات ان محتوای قاطبه تولیدات فیلم های‬ ‫ســینمای ایران را تشــکیل داده تا حدی کــه این میزان‬ ‫تولید به زعم منتقدان و پژوهشــگران خود بدل به اسیبی‬ ‫ســینمایی تحت عنوان «ســندروم طبقه متوســط» شده‬ ‫است‪ .‬روستایی با هوشــمندی این قاعده را می شکند‪ .‬او‬ ‫دست مخاطب را می گیرد و با خود ما را نه به سبک زندگی‬ ‫اپارتمانی و مناسبات اشکار و پنهان زناشویی طبقه متوسط‬ ‫بلکه بــه پس کوچه های نادیده گرفته شــده پایین شــهر‬ ‫می برد تا بار دیگر توجه ما را به کانون نابرابری اجتماعی و‬ ‫تیره روزی های زندگی شهری معطوف کند‪ .‬کارگردان بدین‬ ‫سان تالش دارد تا بر عارضه ســندروم طبقه متوسط غلبه‬ ‫کند و از همین رو نیز فیلم را از اغاز تا انجام در دایره بسته‬ ‫طبقه فرودســت پیش می برد‪ .‬این سفر ســینمایی اما در‬ ‫نوع خود خیره کننده و تحســین برانگیز انجام شده است‪.‬‬ ‫فیلمساز چونان کارگردانی حرفه ای‪ ،‬قواعد سینمایی را به‬ ‫خوبی می شناسد‪ .‬فیلم مشــحون از سکانس های شلوغ‪،‬‬ ‫پر رفت و امد و پر حادثه اســت که کارگردان از ان هیاهو با‬ ‫موفقیتی تام بیرون می اید‪ .‬کارگردان مضامین را به خوبی‬ ‫پرورش می دهد‪.‬‬ ‫فیلمساز به شایستگی موقعیت های دراماتیک خلق‬ ‫می کند و در تنگنای زندگی‪ ،‬بار تصمیمــات ناممکن را بر‬ ‫دوش پرســوناژهایش قــرار می دهد‪ .‬روســتایی به خوبی‬ ‫ادم های این طبقــه‪ ،‬گفتار‪ ،‬رفتار و ســکنات و حتی اوای‬ ‫سخن گفتن شان را می شناسد‪ .‬او االم این طبقه و سرشت‬ ‫مصائب شان را به خوبی شناخته و ادراک کرده؛ که گویی‬ ‫با انان زیسته است‪.‬‬ ‫روســتایی در شــرایطی که نگفتن از طبقه متوســط‬ ‫انگار خالف عقل سلیم است ما را دعوت می کند تا به نقاط‬ ‫و جغرافیایی دیگری از شــهر نیز سرک بکشیم و البته انجا‬ ‫لختی درنگ کنیم؛ توفقی تلخ و مرارت بار‪ .‬فیلم فراخوانی‬ ‫اســت به ســیاحت افالس پایان ناپذیر و ناتمــام ادمیانی‬ ‫نادیده گرفته شــده و معصوم‪ .‬فیلم از ایــن منظر لحن و‬ ‫رویکردی همدالنــه برمی انگیزد تا بدان جــا که مخاطب‬ ‫در اواخر داســتان گویی خود بدل به یکــی از اعضای ان‬ ‫خانواده بی سامان می شود و تاثیرش داوطلبانه برانگیخته‬ ‫می شــود‪ .‬فیلم مضامین مختلف اجتماعــی را به صورت‬ ‫متقاطعی در هم می امیزد و ســیمای کریه ســیاه بختی را‬ ‫به مخاطب عرضه می کنــد‪ .‬تبحر کارگــردان در حقیقت‬ ‫فارغ از قواعد فیلم سازی‪ ،‬جســارت در انتخاب موضوع‪،‬‬ ‫شیوا قصه گفتن و دراماتیزه ســاختن داستان در پرداخت‬ ‫همزمان به موضوعاتی نظیر فقر‪ ،‬طالق‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬بیکاری‪،‬‬ ‫حاشیه نشــینی و خرده فرهنگ بزهکارانه است که هر یک‬ ‫در مجالی مناسب تر و شاید زمان اکران درخور بحث های‬ ‫مفصل جامعه شناســانه و روانکاوانه خواهد بود‪ .‬ابد و یک‬ ‫روز به گونه ای مشــدد مجموعــه ای از مصیبت ها را کنار‬ ‫هم قرار داده و به مــوازات هم روایت می کنــد تا هدف و‬ ‫مقصود خــود را تحقق بخشــد‪« :‬نظر بــه ِ‬ ‫درد دیگران»‪.‬‬ ‫دیگرانی بیخ گوش مــان که از قضا‪ ،‬نه رســانه ای دارند و‬ ‫نه نوایی‪ .‬روستایی با رشادت‪ ،‬صدای ناالن حاشیه ای ها‬ ‫می شــود تا در وضعیت امروز ســینمای ایران ضدجریان‬ ‫عمل کرده باشد‪.‬‬ ‫او ما را به یک ســفر تلــخ می برد و خود یک شــبه ره‬ ‫صد ســاله طی می کند‪ .‬ابد و یک روز فراخوانی اســت به‬ ‫نگریســتن و فهم همدالنه طبقه فرودســت و تجدید نظر‬ ‫در پیش پندارها و انگاشــته ها در مورد ماهیت انحرافات و‬ ‫مسائل اجتماعی طبقه پایین و لزوم بازنگری در سیاست ها‬ ‫و برنامه هــای اجتماعی معطــوف به این طبقــه‪ .‬از زمان‬ ‫اختتام نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر تا موعد اکران‬ ‫عمومی فیلم‪ ،‬بایــد منتظر بنشــینیم تا بار دیگــر بتوانیم‬ ‫روزمر گی رنــج و ابدیت فاجعــه را در اثــری چنین کامل و‬ ‫شریف ببینیم‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫یو چهارمفیلمفجرمی گوید‬ ‫رضادرستکارازجشنوارهس ‬ ‫جایزه دادن به «ابدو یک روز» جسورانه بود‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫هنرمندان و منتقدان برگزار می شد؛ اتفاق خوبی که مواجهه‬ ‫ارگانیکیمردمباسینماوجشنوارهراموجبمی شداماامسال‬ ‫در ساخت و بافت جشنواره اتفاق هایی افتاده که این امتیاز‬ ‫را از جشنواره گرفت‪ .‬در واقع برج میالد به عنوان کاخ اصلی‬ ‫و پردیس ســینمایی ملت که کمترین سهولت در دسترسی‬ ‫برای مردم را داشت به عنوان کاخ مردمی در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه می توانم بگویم به نوعی منتقدان را هم از‬ ‫جشنواره حذف کردند‪ .‬همچنین نشست های نقد و بررسی‬ ‫در زمان هایی برگزار می شــد که امکان استقبال رسانه ها و‬ ‫کارشناسان از انها به سختی می توانست فراهم باشد و‪...‬‬ ‫اما به هر حال امســال چه در تیم برگزار کنندگان و چه‬ ‫در بخش رقابت فیلم ها‪ ،‬نوعی جوانگرایی قابل توجه وجود‬ ‫داشــت که باید به فال نیکش گرفت‪ .‬به هر حال همان طور‬ ‫که گفتم جشنواره امســال افت و خیزهای زیادی داشت اما‬ ‫درمجموعوخالصهبایدبگویمکهخیلیبدشروعشدوخیلی‬ ‫خوبپایانیافت‪.‬‬ ‫خب طبیعتا سوال من این اســت که منظورتان از‬ ‫خیلیبدوخیلیخوبچیست؟‬ ‫ببینید‪ ،‬در مرحله انتخاب فیلم هــ ا برای حضور در‬ ‫جشنوارهبهمحضیکهنامفیلم هانهاییشدمامطمئنبودیم‬ ‫که اگــر روال داوری های نهایی هم به همان منوال باشــد‪،‬‬ ‫نتیجهکارفاجعهخواهدبودوبایدفاتحهجشنوارهراخواند‪.‬اما‬ ‫در مرحله داوری های نهایی‪ ،‬هیات داوران‪ ،‬نتایج قابل قبول‬ ‫و جسورانه ای را اعالم کرد‪ .‬در واقع انها باتوجه به فشارهای‬ ‫رســانه ای و تخصصی و‪ ...‬توانســتند حــدود ‪ 80‬درصد از‬ ‫انتخاب هایخودرااصالحکنند‪.‬‬ ‫یسیمرغبهتنهایکفیلماست؟‬ ‫منظورتاناهدا ‬ ‫بله؛ این موضوع خیلی کار جســورانه ای بود‪ .‬من‬ ‫فرهنگ‬ ‫اقایدرستکار !مخاطبانسینما‪،‬شمارابانقدهای‬ ‫صریح تان درباره جشــنواره های مختلف فیلم فجر به‬ ‫خاطر می اورند‪ .‬می خواهم با ایــن مقدمه درباره جایگاه‬ ‫اینجشنوارهدرسینمایایران نظرشما راجویاشویم‪ .‬‬ ‫خب وقتی درباره جشنواره حرف می زنیم ابتدا باید‬ ‫نگاه کالن تری به موضوع داشــته باشــیم‪ .‬فرهنگ به طور‬ ‫کلی در کشور ما موقعیت باثبات و مستحکمی ندارد‪ .‬درو اقع‬ ‫اگر بودجه های فرهنگی را در نظر بگیرید متوجه می شــوید‬ ‫که مجمــوع بودجه های فرهنگی در کشــور مــا در بهترین‬ ‫حالت کمتر از پنج درصد کل رقم بودجه است‪ .‬نکته جالب تر‬ ‫این اســت که بخش قابل توجهی از این رقم به صدا وسیما‬ ‫اختصــاص دارد‪ .‬بخش کوچکی هــم که به وزارت ارشــاد‬ ‫به عنوان متولی اصلی فرهنگ و هنر این سرزمین اختصاص‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬باید میان هفت هنر از یک سو و برخی نهادهای‬ ‫فرهنگی‪-‬مذهبی تقسیم شود‪ .‬بخشــی نیز باید برای حقوق‬ ‫کارمندان و سایر هزینه های جاری خرج شــود‪ .‬در واقع اگر‬ ‫بخواهیم دراین میان به موضوع ســینما بپردازیم کمی باید‬ ‫محتاط باشــیم‪ .‬در واقع ســینما در شــرایط امروز کشور ما‬ ‫که با فاجعــه کمبود مطالعه کتاب مواجه اســت ‪ ،‬مهمترین‬ ‫ابزار فرهنگی اســت‪ .‬اما همچنان که گفتم در میان کوچه‬ ‫پس کوچه هایبودجهچندانسراغینمی توانازانگرفت‪.‬‬ ‫تنها نمود بارز سینما در ایران که جلوه بیشتر و اثرگذاری قابل‬ ‫توجهی دارد‪ ،‬همین جشــنواره فیلم فجر اســت‪ .‬می توانم‬ ‫بگویمکهجشنوارهفیلمفجرمی تواندایینهتمام نمایفرهنگ‬ ‫موزاییکیدرایرانباشد‪.‬باالخصجشنوارهامسالبهواسطه‬ ‫حضورگروه هایمختلففکری‪،‬اجتماعیوفرهنگیدرمیان‬ ‫فیلمسازانویترینتمام عیاریبرایبهنمایشگذاشتنهمه‬ ‫وجوهفرهنگیموجوددرکشوربود‪.‬‬ ‫فکر می کنید شیوه برگزاری این دوره از جشنواره‬ ‫در قیاس با سال های قبل چه امتیاز یا ضعف هایی‬ ‫داشت؟‬ ‫خب واقعیت این است که جشنواره امسال در عین‬ ‫فرا زو نشیب هاونقاط قوتوضعفیکهدربرگزاری اشبود‪،‬در‬ ‫مقایسه با جشنواره های سال های گذشته و به ویژه جشنواره‬ ‫یو سومتفاوت هایبنیادینیداشت‪.‬سالگذشتهبههمت‬ ‫س ‬ ‫اقای رضا داد در هفت سینمای شهر تهران برای فیلم هایی‬ ‫که اکــران می شــدند‪ ،‬برنامه خاصــی با حضــور عوامل‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رضا درســتکار از منتقدان‬ ‫مجرب ســینمای ایران اســت‪.‬‬ ‫او بیــش از دو دهه در ســینمای‬ ‫ایــران کار کــرده و در این مدت‬ ‫تجربه هــای کارگردانــی فیلــم‬ ‫داستانی و مســتند را نیز داشته‬ ‫است‪ .‬با او درباره جشنواره فیلم فجر صحبت کرده ایم‪.‬‬ ‫معتقدم که انتخاب فیلم «ابد و یک روز» برای دریافت این‬ ‫تعداد سیمرغ‪ ،‬یک انتخاب سهل و ممتنع بود‪ .‬ممتنع از این‬ ‫جهت که می توانست بسیار حاشیه ساز و دردسرساز باشد زیر ا‬ ‫معموال در جشنواره ها روال شده بود که تعدادی از جوایز بین‬ ‫فیلم ها تقسیم شــود تا کمتر فیلمی بدون جایزه از جشنواره‬ ‫بیرون برود اما امسال این گونه نبود‪ .‬اما می گویم سهل بود‬ ‫چونمعتقد م میانکارهایضعیفموجوددرجشنوارهاگربه‬ ‫«ابدویکروز»کهواقعایکفیلممنسجموخوببود‪،‬جایزه‬ ‫نمی دانند‪ ،‬به چه فیلمی می خواستند بدهند؟ در واقع «ابد و‬ ‫یکروز»صدالبتهکهفیلمقوام یافتهوخیلیخوبیبوداما نان‬ ‫خالی بودنجشنوارهراخوردوبهیکنوعنشاندادچقدرهیات‬ ‫انتخاب در مرحله انتخاب فیلم های خنک برای جشــنواره‬ ‫ضعیفعملکردهاست‪.‬‬ ‫پس شما را می توانیم در گروه مدافعان تیم داوری‬ ‫امسالدرنظربگیریم‪.‬‬ ‫بله‪ .‬البته وقتی می گوییم مدافعان داوری منظور‬ ‫انتخاب نهایی شان اســت‪ ،‬نه انتخاب های اولیه شان برای‬ ‫ورود فیلم ها به جشــنواره‪ .‬ضمن اینکه من معتقدم که دو‪ ،‬‬ ‫ســه نفر از اعضای هیات داوری به نظــرم بی دلیل انتخاب‬ ‫شــده بودند که در مورد فیلم ها رای بدهنــد‪ .‬در مورد داوران‬ ‫بخش مســتند هم به طریق اولــی همین نظــر را دارم‪ .‬این‬ ‫چند نفری که می گویم در سال های اخیر کار چندانی انجام‬ ‫نداده اند و کارهای قبلی شان هم چنان که باید و شاید اثرگذار‬ ‫و برجسته نبوده اســت‪ .‬از این رو باید تاکید کنم که انتخاب‬ ‫داوران برای یک جشــنواره در واقع انتخاب سطح حرفه ای‬ ‫بودن ان جشــنواره اســت‪ ،‬ارث و میراث کســی نیست که‬ ‫بخواهیم تقسیمش کنیم‪ .‬باید این را هم بگویم که متاسفانه‬ ‫برخی اوقات در برخــی جاها از جمله همین بخش مســتند‬ ‫جشنوارهامسالیکسریباتشکیلمافیاهایکوچک‪،‬کل‬ ‫سینمای مستند را تحت تاثیر حضور مخرب شان قرار دادند‪.‬‬ ‫رانت بازی و البی بازی این عده که نزدیک به دو دهه اســت‬ ‫سایهسنگین شانبرسینمایمستندبرداشتهنمی شود ‪،‬رشد‬ ‫و شکوفایی را از سینما گرفته‪ .‬طبعا من مدافع چنین داورها و‬ ‫داوری هایینخواهمبود‪.‬‬ ‫اگربخواهیمیکبرایندکلیازجشنوارهبگیریم‪،‬به‬ ‫نظرشمایکقدمبهجلواستیاعقب؟‬ ‫حتما یک قدم به جلو اســت‪ .‬ضمــن انتقادهایی‬ ‫که البته به شــیوه های برگزاری و انتخاب اثــار دارم‪ ،‬به نظر‬ ‫جوان گرایی جشــنواره امســال در حکم یک خانه تکانی دم‬ ‫عید برای سینما بود‪ .‬افزون بر این باید یاداوری کنم که ما به‬ ‫هر حال باید تفاوت اکران معمولی با اکران در جشنواره را یاد‬ ‫بگیریم‪.‬چیزیکهامسالبه طورکلیغایببود‪.‬درواقعصرفا‬ ‫در برج میالد و سینما ملت می توانستید رنگ و بوی جشنواره‬ ‫را تا حدودی حس کنیــد‪ ،‬ان هم صرفا به خاطر یک ســری‬ ‫مسائل تبلیغی و‪ ...‬مثل فرش قرمز و اینها‪ .‬در صورتی که در‬ ‫جشنواره های خارجی‪ ،‬نام جشنواره و فستیوال خیلی بزرگتر‬ ‫از خوانشی اســت که ما در ایران داریم‪ .‬همزمان با جشنواره‬ ‫مسترکالس هایقابلتوجهیبرگزاریمی شود‪.‬دستاوردهای‬ ‫تجربیبزرگانسینمااززبانخودشانبرایعالقه مندانبازگو‬ ‫می شود ‪ ،‬ورک شــاپ برگزار می کنند و‪ ...‬در سینمای جهان‬ ‫نقد و دانش سینما شانه به شانه بخش های تبلیغی و شوافی‬ ‫حر کتمی کند‪.‬امامتاسفانهدرجشنواره هایماکلجشنواره ‬ ‫خالصه می شــود در یک فرش قرمز و حضور ســلبریتی ها‪.‬‬ ‫به هر حال با تمام این نکته ها باید بگویــم که اتفاقاتی که در‬ ‫سطحکالندرسینمایماافتادهمثلشکل گیریگروههنرو‬ ‫تجربه ‪،‬تغییرهاییکهاقایایوبیایجادکردهو‪...‬یکتحول‬ ‫مهمومثبتدرسینمایایراناست‪.‬بهنظرمحضورمنتقدان‬ ‫فیلم هابهمثابهچشمنکته بینمخاطبانوهمچنینبه عنوان‬ ‫کسانی که از زیبایی شناسی ســینمایی و ارزش های اساسی‬ ‫سینماصیانتمی کنند‪،‬بایدبیشترازاینهادرجشنوارهملموس‬ ‫واثرگذارباشد‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫جشنواره امسال متعلق به جوان ها بود‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪64‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫سیدجمال ساداتیان از چند و چون قضاوت فیلم ها در فجر ‪ 34‬می گوید‬ ‫اقای ساداتیان‪ ،‬جشنواره امسال در نوع خود یک‬ ‫رکورد برای هیات داوران به شماره می اید‪ .‬به نظر‬ ‫تنها جشنواره ای باشد که نه سیمرغ را تنها به یک‬ ‫فیلم اهدا کرده است‪.‬‬ ‫البته می توان گفت این طور نیست‪ .‬بهتر است‬ ‫بگوییم یک فیلم توانست ‪ 9‬سیمرغ را ببرد نه اینکه داوران‬ ‫ســیمرغ ها را به او اهدا کنند‪ .‬ضمن اینکه واقعیت دارد که‬ ‫ن یا در طول برگزاری جشنواره ها ی فجر‬ ‫ممکن است در ایرا ‬ ‫چنین اتفاقی به ندرت افتاده باشد اما نکته این است که در‬ ‫بیشتر جشنواره های خارجی هم این اتفاق می افتد‪ .‬به این‬ ‫معنی که برخی فیلم ها بیشتر جوایز اصلی یک جشنواره را‬ ‫به دست می اورند‪.‬‬ ‫خب البته در جشنواره های خارجی همان فیلمی‬ ‫ که بیشترین جوایز را کســب می کند‪ ،‬به عنوان‬ ‫بهترین فیلم انتخاب می شود‪.‬‬ ‫بله معموال همین طور است اما در جشنواره فجر‬ ‫مسا ل هیات داوران به فیلم ها از دو جنبه نگاه می کرد‪ .‬یکی‬ ‫ی و کارگردانی‪،‬‬ ‫اجزای فیلم که شامل کارگردانی‪ ،‬نویسندگ ‬ ‫بازیگری و‪ ...‬بود و جنبه دیگر نــگاه کالن و کلی به فیلم‬ ‫ساخته شده‪ .‬درست است که بیشــتر جوایز بخش اجزای‬ ‫فیلم را «ابد و یک روز» به دســت اورد اما در بخش کلی به‬ ‫نظر هیات داوران فیلم «ایستاده در غبار» استحقاق این را‬ ‫داشت که به عنوان بهترین فیلم انتخاب شود‪.‬‬ ‫مگر کلیــت یک فیلــم را همان اجــزای جزئی تر‬ ‫تشکیل نمی دهد؟‬ ‫نگاه کنیــد در هیــات داوران یک نــگاه کلی به‬ ‫اثر وجود داشــت؛ اینکه بهترین فیلم چه فضایی را روایت‬ ‫می کند و چقدر اجزا توانسته اند با یکدیگر هماهنگ باشند‪.‬‬ ‫مثال ممکن است در یک تیم ورزشی همه بازیکنان یک تیم‬ ‫بهترین های جهان باشند اما هماهنگی انها با یکدیگر بحث‬ ‫‪5‬‬ ‫سیدجمال ساداتیان که امسال شصتمین سال‬ ‫زندگی اش را از ســر می گذراند‪ ،‬یکــی از معروفترین‬ ‫تهیه کنندگان ایرانی است‪ .‬بیشــتر مخاطبان سینما‬ ‫او را با فیلم هایی چون چهارشنبه سوری‪ ،‬دایره زنگی‬ ‫و این اواخر جامه دران به خاطر می اورند‪ .‬ســاداتیان‬ ‫همچنین یــک از پرکارترین تهیه کنندگان ســینمای‬ ‫ایران اســت که تقریبا بــا همه فیلمســازان مطرح و‬ ‫معتبر چند ســال اخیر ایران همکاری کرده اســت‪ .‬او‬ ‫همچنین در این دوره از جشنواره فیلم فجر در هیات‬ ‫داوران جشنواره حضور داشت‪ .‬گفت وگوی زیر درباره‬ ‫روند داوری فیلم های جشنواره ســی وچهارم است‪.‬‬ ‫مواضع او چنان کــه خواهید خواند خالــی از اغراق و‬ ‫پنهان کاری های معمول داوران است‪.‬‬ ‫دیگری است‪ .‬با این وجود شایســته است که بگویم همه‬ ‫ارای هیات داوران برحسب رای افراد بوده است‪.‬‬ ‫من متوجه مثال تیم ورزشی می شوم اما نکته این‬ ‫است که در سینما بحث دیگری وجود دارد؛ اینکه‬ ‫همه اجزا در خدمت یکدیگرند‪ .‬متن خوب اگر با‬ ‫کارگردانی خوب همراه شود و روی شاخص های‬ ‫فنی یک فیلم به خوبی کار کنند در نهایت نتیجه‬ ‫کار هم باید به همان میزان خوب باشد‪.‬‬ ‫ما نمی گوییم که «ابد و یک روز » فیلم ب د یا اینکه‬ ‫حتی فیلم متوسطی اســت‪ ،‬اتفاقا فیلم بسیار خوبی است‬ ‫اما نظر ما این بود که «ایســتاده در غبار» بهتر از ان بوده‬ ‫است‪ .‬ببینید ما در‪ 14‬بخش می توانستیم فیلم ها را قضاوت‬ ‫کنیم‪ ،‬این یعنی ‪ 14‬بخش مستقل در داوری فیلم ها وجود‬ ‫داشته است‪ .‬موکول کردن جوایز به یکدیگر استقالل این‬ ‫بخش ها را از بین می برد‪.‬‬ ‫به طور کلی نظرتان درباره سطح کیفی فیلم های‬ ‫امسال چه بود؟‬ ‫به نظرم امســال جوان ها کارهای بســیار قابل‬ ‫توجهی ارائه کردند‪ .‬جشــنواره امسال جشــنواره جوان ها‬ ‫بود‪ .‬ابتکار در کارگردانی‪ ،‬قالب شــکنی و‪ ...‬در همه کارها‬ ‫وجود داشــت‪ .‬این نکته امیدبخشــی برای جشنواره فیلم‬ ‫فجر و البته مهم تر از ان برای کلیت سینمای ایران است‪.‬‬ ‫فکر می کنید همین توجه به جوانان بود که فیلم‬ ‫کارگردان مطرحی همچون ابراهیم حاتمی کیا در‬ ‫جوایز دیده نشــد یا حتی در بخش های بهترین‬ ‫کارگردانــی‪ ،‬نویســندگی و بهترین فیلــم نامزد‬ ‫هم نبود؟‬ ‫نــه ارتباطــی به ایــن موضــوع نــدارد‪ .‬در واقع‬ ‫همان طور که گفتم فیلم های جشنواره را یک هیات داوری‬ ‫قضاوت می کند‪ .‬طبیعی اســت که چه در اعالم نامزدها و‬ ‫چه در انتخابا ت بهترین ها ارای داوران نقش اصلی را بازی‬ ‫می کند‪ .‬در واقع هیچ چیزی در بخــش داوری ها خارج از‬ ‫ارای داوران وجود نداشته است که تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫روند داوری ها چگونه بود؟ درباره فیلم ها هرکسی‬ ‫نظر خــود را اعــام می کرد یــا اینکــه بحث هم‬ ‫در می گرفت؟‬ ‫اســاس کار ما بر این بود که هر داوری نظر خود‬ ‫را داشــته باشــد تا امکان اثرگذاری نگاه های مختلف در‬ ‫داوری ها وجود داشــته باشــد ‪ ،‬اما خب ناگزیر بحث های‬ ‫اقناعی هم شکل می گرفت‪ .‬بارها اتفاق می افتاد که درباره‬ ‫موضوعی یا انتخاب بهترین ها نگاه های مختلف موجب‬ ‫ایجاد بحث می شد‪ .‬این بحث ها ممکن بود که باعث تغییر‬ ‫نظر داوران شــود اما معموال این اتفاق نمی افتاد‪ .‬در واقع‬ ‫بحث ها بیشتر شیوه استداللی داشت‪ .‬به این معنی که اگر‬ ‫بحثی شــکل می گرفت داوران سعی می کردن د از انتخاب‬ ‫فرهنگ‬ ‫درباره یک فیلم مستند‪-‬خبری‬ ‫ارغوان قاسم نژاد‬ ‫خبرنگار‬ ‫‪6‬‬ ‫پیش از هــر چیز شــاید الزم باشــد اعــام کنم که‬ ‫«النتوری» براساس تعریفی که من برای خودم از سینما و‬ ‫فیلم دارم‪ ،‬به رسته گزارش های خبری سینمایی نزدیک تر‬ ‫اســت تا یک فیلم داســتانی و قصه پرداز‪ .‬با این همه اگر‬ ‫بخواهیم درباره این گزاره یا به طور کلی درباره «النتوری»‬ ‫صحبت کنیم‪ ،‬به نظرم مهمترین بحث نوگرایی ها در شیوه‬ ‫روایت داستان است‪.‬‬ ‫قصه دشوار نیست‪ .‬به صورت خطی روایت زندگی یک‬ ‫جوان است که در گیر یک رابطه عاشقانه می شود‪ .‬این بستر‬ ‫اصلی تحوالت بعدی داستان است‪ .‬در واقع فیلم دو بخش‬ ‫دار د یا به عبارت بهتر باید بگویم فیلم دوپاره است‪ .‬پاره اول‬ ‫می خواهد که «پاشا»؛ شخصیت اول فیلم را به ما معرفی‬ ‫کند‪ .‬کارگردان تالش می کند بگوید که اقای تماشاگر شما ‬ ‫با یک داستان تیپیکال رو به رو نیستی! به همین دلیل سعی‬ ‫می کنــد از درون کاراکتر اول فیلم یک شــخصیت بیرون‬ ‫بکشد که البته به نظر من موفق نیست‪ .‬در واقع پاره نخست‬ ‫فیلم اصوال موضوعی بــرای تبیین ادامه داســتان ندارد‪.‬‬ ‫جالب این است که کارگردان نام فیلم را هم از همین بخش‬ ‫نخست بیرون کشیده است‪.‬‬ ‫به هر حــال انچه در فیلــم اهمیــت دارد در پاره دوم‬ ‫ان اتفــاق می افتــد‪ .‬از انجایی که کاراکتر اصلی عاشــق‬ ‫می شود‪ .‬از اینجا به بعد فیلم دست کم قصه نیمه و ناتمامی‬ ‫ دارد و می تواند تماشاگر را با خود همراه کند‪ .‬به این معنی‬ ‫که از اینجا به بعد فیلم از حالت یــک گزارش خبری بودن‬ ‫بیرون می اید‪.‬‬ ‫شــاید بتوان گفت که نقطه قــوت کار در وهله اول‪،‬‬ ‫نوگرایی کارگردان در دکوپاژ و شــیوه روایت فیلم باشد و در‬ ‫وهله دوم هیچ‪.‬‬ ‫همچنین به نظر می رسد که یک دلیل دیگر پردازش‬ ‫ضعیف شــخصیت ها نیز تمرکز درمیشــیان در چگونگی‬ ‫القا ی نظرات شــخصی خود اســت‪ ،‬که باعث می شــود‬ ‫مخاطب نتواند بــا کاراکترهای «النتــوری» ارتباط قابل‬ ‫قبولی برقرار کند‪.‬‬ ‫درمیشــیان موضوع اصلی فیلــم را فــدای رویکرد‬ ‫سیاسی ــ اجتماعی خود کرده است‪ .‬پیدا کردن طعنه های‬ ‫سیاســی و اجتماعی در «النتوری» کار سختی نیست و به‬ ‫وضوح در قســمت های مختلف فیلم از انها استفاده شده‬ ‫است‪ .‬او تالش می کند که به اسید پاشی به عنوان یک نماد‬ ‫انحصارطلبانه نگاه کند و در فیلمش از حذف شــدن های‬ ‫اجبــاری و عدم تحمــل نظر مخالــف در روابط انســانی‪،‬‬ ‫اجتماعی و سیاســی بگوید؛ اما این رویکــرد‪ ،‬با پرداخت‬ ‫اغراق امیز و چاشــنی طعنه هــای سیاســی و اجتماعی از‬ ‫جهان اثر بیــرون زده و تاثیر فیلم را کمرنگ کرده اســت‪.‬‬ ‫بدین گونه این درام حساس اجتماعی به یک اثر کم فایده‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫یکی از دوســتان گفته بــود که طعنه های سیاســی‬ ‫موجود در فیلم‪ ،‬ربط منطقی به اصل داستان پیدا نمی کنند؛‬ ‫اما اگر پرداختن به مقوله قصاص و بخشــش را با سیاست‬ ‫درمیشیان گره بزنیم‪ ،‬شــاید بتوان ربطی در سطح اثر پیدا‬ ‫کرد! او در صدد است تا داستان و نتیجه گیری روایت فیلم‬ ‫را با نظرات سیاسی اش گره بزند و این گونه از مدیومی که‬ ‫در اختیار دارد سوءاستفاده می کند‪.‬‬ ‫به هر حال به رغم استقبال تماشــاگران از این فیلم‬ ‫باید بگویم که حتی بازی های بازیگران هم کمکی به فیلم‬ ‫نکرده اســت‪ .‬به این معنی که هیچ یک از بازیگران فیلم‬ ‫چنان تاثیری در فیلم ندارند و کل فیلم به کمک دیالوگ های‬ ‫متعدد روایت می شود‪ .‬درو اقع درمیشیان در این فیلم فضای‬ ‫بازی برای بازیگر فراهم نکرده است‪ .‬شاید اگر صداهای‬ ‫این فیلم را از رادیو هم پخــش می کردند‪ ،‬مخاطبان فیلم‬ ‫چیز زیادی غیر از تصاویر رقت انگیز صورت سوخته کاراکتر‬ ‫از دســت نمی دادند‪ .‬اصوال کارگردان در این فیلم ابا یی از‬ ‫نمایش صحنه های بســیار رقت انگیز و چندش اور صورت‬ ‫اسید پاشی شده مریم ندارد‪ .‬صحنه ها یی که با نمایش هر‬ ‫پالن ان‪ ،‬چشم ها در سالن سینما به زمین دوخته می شود‬ ‫و تماشــاچیان که تمایلی به دیدن ایــن صحنه ها ندارند‪،‬‬ ‫چشمان شان را می بندند‪.‬‬ ‫فیلم در بخش هــای پایانــی‪ ،‬خــود را وارد تنگنایی‬ ‫می کند که نتیجه اش قابل حدس باشد‪ .‬اصوال با بخشش‬ ‫مجرم از سوی قربانی‪ ،‬شعارهای گل درشت فیلم هم اغاز‬ ‫می شــود‪ .‬با این اوصاف حس همذات پنــداری مخاطب‬ ‫با قربانیــان اسید پاشــی‪ ،‬موجــب همراهــی و همدردی‬ ‫تماشاگران در سالن ســینما با فیلم می شود‪ .‬به نظرم نباید‬ ‫حس قدرتمند همذات پنداری را به نفع قوت فیلم مصادره‬ ‫کرد‪ .‬به هر حــال همان طور که گفتم روایت مســتند گونه‬ ‫فیلم به تعمیق این همذات پنداری در سینما کمک می کند‬ ‫و دوباره باید بگویم که مهمترین نقطه قوت فیلم النتوری‬ ‫صرفا «شیوه روایت داستان» است‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫خود دفاع کنند نــه اینکــه رای دیگری را بزننــد‪ .‬بحث ها‬ ‫تبلیغی نبود‪.‬‬ ‫گروه داوری به نظرتان گروه همگن و منسجمی ‬ ‫بود یا اختالف نظرها زیاد بود؟‬ ‫منسجم به این معنی که همکاری و انسجام کاری‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬بله‪ .‬اما نه به این معنی که اختالف نظر‬ ‫کم باشد‪ .‬طبیعی بود که نگاه ها متفاوت باشد‪.‬‬ ‫البته اینکه ‪ 9‬ســیمرغ به یک فیلم برســد نشان‬ ‫می دهــد کــه داوران بیشــتر از اختــاف نظر‪،‬‬ ‫اشتراک نظر داشته اند‪.‬‬ ‫طبیعتا می تواند این گونه باشد‪ .‬اما تمام داستان این‬ ‫اســت‪ .‬در واقع علت کســب جوایز را باید در قدرت و قوت‬ ‫یک فیلم بجویید نه هماهنگی داوران‪ .‬فیلم ابد و یک روز‬ ‫در اجزایی که جایزه گرفت کار قدرت مندی بود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫همانطور که گفتم اســاس کار ما بر رای گیری بود‪ .‬طبیعتا‬ ‫اختالف در رای ها وجود داشت اما شمار ارا و اکثریت انها‬ ‫تعیین می کرد که چه کسی یا چه فیلمی جایزه بگیرد‪ .‬اگر‬ ‫توجه کنید می بینید که دو فیلم ابد و یک روز و ایســتاد ه در‬ ‫غبار که جوایز قابل توجهی کسب کردند در یک حوزه فکری‬ ‫قرار ندارند‪ .‬این نشان می دهد که داوران سوگیری فکری‬ ‫و جناحی نداشــته اند‪ .‬ما ســوای فکری که در فیلم وجود‬ ‫دارد و صرفا بر اساس شاخص های کیفیت بصری و ارزش‬ ‫سینمایی اثار قضاوت کردیم‪.‬‬ ‫فکــر می کنیــد جوان گرایی ســینمای ایران که‬ ‫دربردارنــده شــیوه های روایــی تازه تر اســت‪،‬‬ ‫می تواند در اینده قوام و دوام داشته باشد؟‬ ‫بله قطعا‪ .‬اتفاقا جشــنواره امسال این موضوع را‬ ‫ثابت می کند که باید به جوانان میدان بیشــتری داد‪ .‬انها‬ ‫توان و خالقیت قابل توجهی دارند‪ .‬بــه نظرم فروش این‬ ‫فیلم ها در سال پیش رو می تواند جریان ساز باشد و جرات‬ ‫و جســارت کارگردان هــا را در اینده دوام و قوام بیشــتری‬ ‫ببخشد‪ .‬نکته دیگری که باید بگویم این است که باالخره‬ ‫در همه جشنواره ها و همه قضاوت ها ممکن است کسانی‬ ‫مخالف نتیجه نهایی باشــند‪ .‬این طبیعی اســت‪ .‬انچه در‬ ‫جشنواره امسال اتفاق افتاده مبتنی بر رای یک هیاتی بوده‬ ‫است که نظر‪ ،‬نگاه و ایده های خودش رابرای سینما دارد‪.‬‬ ‫نتیجه نهایی هم برایند همین نگاه ها و نظرها است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه باید بدانیم متفاوت بودن همیشــه فوکوس بیشتری‬ ‫به خود می کشد‪ .‬یعنی ارائه یک کار متفاوت در زمینه فرم‪،‬‬ ‫فیلمبرداری‪ ،‬نورپــردازی‪ ،‬تدوین‪ ،‬دکوپــاژ و‪ ...‬می تواند‬ ‫باعث شود یک فیلم بیشــتر از دیگران به چشــم بیاید‪ .‬از‬ ‫نظر هیات داوران این دوره از جشــنواره هم ممکن است ‬ ‫متفاوت کردن یک ارزش برای فیلم ها باشد‪ .‬طبیعی است‬ ‫که در این صورت فیلمی که متفاوت باشد و خصیصه های‬ ‫یک فیلم سینمایی خوب را داشته باشد بیشتر از یک فیلم‬ ‫معمولی خوب به چشــم می اید‪ .‬من بــه نمایندگی از همه‬ ‫اعضای داوران جشنواره به شما می گویم که رای داوران‬ ‫مستقل از بیرون و حتی مستقل از سایر داوران بوده است‪.‬‬ ‫اینکه می گویند فشارهای بیرونی بر نتایج نهایی اثرگذار بوده‬ ‫است درست نیست‪ .‬افزون بر این به نظرم مناسب است که‬ ‫به هر حال به ارای داوران احترام گذاشت ه شود‪ .‬افرادی که‬ ‫در هیات داوران بوده اند ادم های بیگانه ای نیستند‪ .‬همه‬ ‫اهالی سینما این عده را می شناسند و درک تفاوت نگاه های‬ ‫انها با هم برای اهالی سینما دشوار نیست‪.‬‬ ‫قطعــا همین طــور اســت‪ ،‬مــراد از انتقادهــا به‬ ‫داوری هــا در واقع به چالش کشــیدن موضوع و‬ ‫واکاوی بیشتر استدالل ها در این زمینه است‪.‬‬ ‫بله حق با شماست‪ .‬این نکاتی که در انتها به انها‬ ‫اشاره کردم در واقع پاسخ به برخی انتقادهایی است که این‬ ‫روزها شــنیده ام‪ .‬به هر حال خوشــحالم که امکانی برای‬ ‫استدالل بیشتر درباره داوری ها فراهم شد‪.‬‬ ‫به رغم نظر دوستداران «النتوری»‬ ‫‪65‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫رندی کارگردان‬ ‫درباره «اژدها وارد می شود»‬ ‫سینا مشایخی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪7‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪66‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫«رند» واژه و صفتی است که ادم می ترسد به هر کس‬ ‫اطالق کند‪ ،‬انگار که ادم ناخواسته اعتراف کند که هوش‬ ‫طرف از تو بیشتر اســت‪ .‬رند یقه ات را می گیرد و مجبورت‬ ‫می کند که عکس العمل نشان دهی؛ چه کاری با او داشته‬ ‫باشی چه نه‪ ،‬مجبور می شوی حداقل یکی دو بار به خاطرش‬ ‫درگیــری ذهنی پیــدا کنی و دســت اخر یا یــاد بگیری که‬ ‫چطور فقط در بازی اش مثل بچه ای مودب شرکت کنی یا‬ ‫بایکوتش کنی و بروی و برود پی کارش‪.‬‬ ‫فکر کنم اولین بــاری که با چنیــن موضوعی مواجه‬ ‫شده باشم یک سلسله نوشــته از ابوالفضل زرویی نصراباد‬ ‫در هفته نامــه مهر بود به نام خاطرات ســر حســنعلی خان‬ ‫مســتوفی‪ ،‬نوشــته ای د رســت که اطالعات تاریخی را با‬ ‫وقایع سرکاری عجیب و غریب مخلوط کرده بود و درگیرت‬ ‫می کرد که بیرون متن ســراغ چک کردن مطالب بربیایی‪.‬‬ ‫البته زرویی نصر اباد چنان رند شــیرینی بــود که ادم مجبور‬ ‫به بایکوت نمی شــد‪ ،‬فقط یاد می گرفت متــن را بخواند و‬ ‫لذت ببرد‪.‬‬ ‫این تجربه باعث شد ک ه هنگام فیلم اژدها وارد می شود‬ ‫سعی کنم رندی هایی که مانی حقیقی به دیگران کرده‪ -‬از‬ ‫جمله زیبا کالم‪ -‬کمتر ســبب شــود که رندی اش به درگیر‬ ‫کردن ذهنم پس از بیرون امدن از سینما درباره چک کردن‬ ‫فکت های تاریخی اش رویم اثر بگــذارد‪ .‬البته جز ابتدای‬ ‫داستان ملکوت که می خواســتم ببینم جاهای دیگری از‬ ‫فیلم را بر اساس ان اقتباس کرد ه یا نه ! همین قدر هم البته‬ ‫ضربه روحی بدی برایم بود‪.‬‬ ‫پس مکانیزم هــای رندانــه ای که حقیقــی در فیلم‬ ‫استفاده کرده و منظورش درگیر کردن ذهن مخاطب پس از‬ ‫تماشا و حین فیلم بوده‪ ،‬کارگر بوده است‪ .‬مکانیزم هایی که‬ ‫از شیطنت حقیقی نشات می گیرد و تا جایی پیش می رود که‬ ‫او مجبور به استفاده کردن از خودش‪ ،‬تن اش‪ ،‬خانواده اش‬ ‫و گفتمان سیاســی بــرای درگیر کردن مخاطب و ســپس‬ ‫تحقیر حقیقت می شود‪.‬‬ ‫این موضوع هنرمندانه چنان چیده شــده که جدای‬ ‫داســتان روایت شــده نیســت و با داســتان چفت و بست‬ ‫می شود‪ .‬چیزی که در بدبینانه ترین وجه خرج خودش برای‬ ‫نشان دادن رندی اش است‪.‬‬ ‫تمام این مقدمه را گفتم که به این موضوع توجه کنیم‬ ‫که برای یافتن انچــه «اژدها وارد می شــود»‪ ،‬می خواهد‬ ‫بگوید باید از این بازی عبور کنیم‪.‬‬ ‫این یک اژدها نیست‬ ‫به رغم استعداد بد حقیقی در ترجمه باید به او تبریک‬ ‫گفت که استعداد خوبی در بیان سینمایی انچه ترجمه کرده‬ ‫داشته است‪ .‬منظورم ترجمه کتاب «این یک چپق نیست»‬ ‫فوکو است‪.‬‬ ‫نمی خواهم اینجا بحث فلسفی بیاورم اما برای فهم‬ ‫فیلم باید توجه داشت که جهان واقعی مجموعه ای از وقایع‬ ‫منطقی نیست‪ ،‬این ذهن ماست که می خواهد منطقی از ان‬ ‫بیرون بکشد و می کشد و خودمان را گول می زند‪.‬‬ ‫«حاال چون تو – مخاطب ‪ -‬چنین چیزی می خواهی‬ ‫بالماسکه ای از حقیقت به تو می دهم‪ ،‬تبعاتش با خودت‪».‬‬ ‫دریچه نگاه حقیقی ‪ -‬دوربین‪ -‬به تو اژدها نشان نمی دهد؛‬ ‫بازیگران متوهم اند؛ انها یا می توانند شتر را اژدها ببینند یا‬ ‫نمی توانند‪ ،‬این ربطی به حقیقی ندارد‪.‬‬ ‫انجا زلزلــه می اید پس بیــا امتحانش کنیــم با تمام‬ ‫تجهیزات ممکن؛ مرد هنــدی رفته به زیر زمیــن به زبان‬ ‫المانی از اژدها می گوید‪ ،‬ربطی به د وربین ندارد که ایا واقعا‬ ‫المانی می گوید و چه می گوید‪ ،‬بلکــه همراهت می کند و‬ ‫اصال قصدش نیز بر ان نیســت که ربط رمزگونه و منطقی‬ ‫میان تناســخ بوف کوری مرد کشته شــده و مردصدا بردار‬ ‫بدهد و همچنین شلیک چهارگلوله به سر صیادکوسه توسط‬ ‫زنش و شتر‪-‬اژدها‪ -‬بدهد‪.‬‬ ‫برای اینکــه داســتان را بفهمی‪ ،‬حقیقی کلک های‬ ‫زیــادی فراتــر از گفتــن ایــن موضــوع کــه «ایــن یک‬ ‫اژدها نیســت» زده اســت‪ .‬او کلک هایش را بــرای بهتر‬ ‫روایت کــردن داســتان زده اســت‪ .‬فکر کن داســتان در‬ ‫جهان شــلخته افــراد و مکا ن هــای این ســال ها روایت‬ ‫می شد ! یا می شد که روایت شــود با بازنمایی جامعه ای که‬ ‫هر فعلی که انجــام می دهند می با ید بر اســاس ُم ُثل های‬ ‫اخالقی جامعــه با فاصلــه ای بعید از افرادش اســت‪ .‬اما‬ ‫ن ترفند جــز در چند صحنه محدود‪ ،‬تنه به ســریال های‬ ‫ای ‬ ‫کلیشــه ای از بازنمایی افــراد پیش از انقــاب تلویزیونی‬ ‫نزد‪.‬‬ ‫چون کاراکترها همه امروزی بودند و تاریخ تنها بهانه‬ ‫بود‪ .‬مثــل بهانه های دیگری که احترام بــه مخاطب نهاد‬ ‫و کشــتی ای در بر و بیابان بازســازی کرد‪ ،‬انگار کارگردان‬ ‫می ترسید که این همه خرج از نظر مخاطبان غیراخالقی‬ ‫و احمقانه به نظــر بیاید‪ .‬اصــوال در ســینمای بی چیز هر‬ ‫احترامی بــه مخاطــب بــه او برمی خــورد و بــه مذاقش‬ ‫خوش نمی اید‪.‬‬ ‫با این تفاســیر بی شــک می توانم بگویم که جدای‬ ‫از ادبیــات و فیلم هایی کــه بر محور جهان شــرقی رموز و‬ ‫جن واری ســاخته شــده این فیلم با عبور از جهان صعب و‬ ‫دگمی که مولف را درگیر خود می کند و مجال نمی دهد که‬ ‫اندکی در ان جهان نبوغ به خرج دهــد‪ ،‬باالخره در مدیوم‬ ‫سینمایی داستانی پر مغز و جذاب را توانسته روایت کند‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫باز یگارد‬ ‫یادداشتیدرنقدونعت‬ ‫بادیگاردابراهیمحاتمی کیا‬ ‫محمداشنا‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪8‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫در بادیگارد چهره عریان تری از ذهنیت‬ ‫حاتمی کیا برای ما پدیدار می شــود و بر‬ ‫همین اساس امکان تاویل فیلم اخرش‬ ‫کمتر از هــر فیلم دیگری اســت‪ .‬از این‬ ‫رو طبیعــی اســت که نقدهای سیاســی‬ ‫– اجتماعــی بــر این فیلــم بــر نقدهای‬ ‫تخصصی و سینمایی پیشی بگیرد‬ ‫فرهنگ‬ ‫می گوینــد ابراهیــم حاتمی کیــا از ان دســته‬ ‫فیلمسازهایی است که حتی اگر فیلم بد بسازد‪ ،‬می توانی‬ ‫و یا شاید الزم اســت که بروی و دست کم یک بار فیلمش‬ ‫را ببینی‪.‬‬ ‫با ایــن همه ابراهیــم حاتمی کیا در چند ســال اخیر‬ ‫همواره مورد انتقاد کارشناسان سینمایی بوده است‪ .‬سال‬ ‫گذشــته فیلم «چ» در برزخ انتقادها قرار گرفت و امسال‬ ‫فیلم اخرش «بادیگارد»‪ .‬با این همه بســیاری از منتقدان‬ ‫هنوز معتقدند که بهترین فیلمش «اژانس شیشــه ای» و‬ ‫بدترین شان «دعوت» است‪.‬‬ ‫این یعنی کــه فیلم هــای اخــرش در میــان طیف‬ ‫بدترین ها وبهترین ها قرار دارندو کما اینکه فیلم سینمایی‬ ‫چ‪ ،‬به لحاظ کیفیت ســینمایی مورد توجه بــود اما روایت‬ ‫حاتمی کیا از چمران در این فیلم به مذاق ســینماگران و‬ ‫منتقدان خوش نیامد‪ .‬هر چند که فعاالن سیاسی جناح های‬ ‫مختلف از این روایت بارها و بارها اظهار رضایت کردند‪.‬‬ ‫اما فیلم بادیگارد وجه تفاوت اشــکاری با فیلم های‬ ‫قبلی دارد‪ .‬ارجاع های عینی در این فیلم بیشتر است‪ .‬هر‬ ‫چه در فیلم های گذشــته کیمیایی با گفتمان ها و مفاهیم‬ ‫سرکار داشتیم در این فیلم با وجوه معین شده فکر و ذهن‬ ‫حاتمی کیا روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫گویــا در بادیــگارد چهــره عریان تــری از ذهنیــت‬ ‫حاتمی کیا برای ما پدیدار می شود و بر همین اساس امکان‬ ‫تاویل فیلم اخرش کمتر از هر فیلم دیگری است‪ .‬از این رو‬ ‫طبیعی است که نقدهای سیاسی – اجتماعی بر این فیلم بر‬ ‫نقدهای تخصصی و سینمایی پیشی بگیرد‪ .‬اما بادیگارد به‬ ‫زعم بسیاری از منتقدان در ادامه اژانس شیشه ای است‪،‬‬ ‫یا به بیان دقیق تر همان اژانس شیشــه ای اســت اما این‬ ‫بار نه در یک اژانس که در هوای بــاز یک جامعه مدرن تر‬ ‫روایت می شود‪.‬‬ ‫به هر روی «بادیــگارد» حاتمی کیا مملــو از نمادها‬ ‫و نشانه ها است‪ .‬نشانه ها سرراســت و عریان هستند‪ .‬به‬ ‫سادگی قابل فهم هســتند و در خدمت روایت کارگردان از‬ ‫داســتان قرار گرفته اند‪ .‬ضمن اینکه سهم تخیل و جنون‬ ‫در فیلم بــه مراتب بیشــتر از کارهای گذشــته حاتمی کیا‬ ‫اســت‪ .‬شــخصیت اصلی این فیلــم «حاج حیــدر» یک‬ ‫کنش گر است‪.‬‬ ‫در واقع باید گفت که ســینما ما در ســال های اخیر‬ ‫بیشتر از انکه بر کنش گری قهرمان تاکید داشته باشد بر‬ ‫قربانی بودن قهرمان تاکید داشــته است‪ .‬این موضوع از‬ ‫ ان رو اهمیت دارد که تاکید بر ساخت فیلم های ساختارگرا‬ ‫«به معنای جامعه شناختی ان» در چند سال اخیر‪ ،‬سینما را‬ ‫از حیث وجود یک قهرمان کنش گر خالی کرده است و این‬ ‫موضوع دامنه خیال پردازی را در سینما نیز کمرنگ کرده و‬ ‫سرانجام موجب شده اســت تا بیشتر کارگردان ها دوربین‬ ‫را به چارچــوب اپارتمان ها ببرند و جنون شــخصیت های‬ ‫فیلم هایشــان را در همان چارچوب چوب کبریتی تعریف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حتی سرسخت ترین منتقدان حاتمی کیا معتقدند که‬ ‫حاتمی کیا ملودرام‪‎‬ساز خوبی اســت و می داند که چگونه‬ ‫حماســه را بر پرده ســینما دراماتیزه کند‪ .‬در این فیلم نیز‬ ‫این نقاط قوت کار حاتمی کیا به خوبی نمایان شــده است‬ ‫مخصوصا اینکه بازی درخشــان پرویز پرستویی در نقش‬ ‫حاج حیدر‪ ،‬دیدن فیلم را تماشایی تر می کند‪.‬‬ ‫تقطیع مناســب در تدوین‪ ،‬دکوپاژ درســت فیلمنامه‬ ‫در بیشتر سکانس ها و همچنین حرکت مناسب دوربین در‬ ‫صحنه های اکشن و پربرخورد به خوبی با متن و بطن فیلم‬ ‫مچ شده است‪.‬‬ ‫فیلم خســته کننده نیســت‪ .‬به بیان دیگر حتی اگر‬ ‫با خوانــش حاتمی کیا از موضوع سیاســت و ملیت همراه‬ ‫نباشید می توانید فیلم رابه لحاظ بصری تا انتها دنبال کنید‪.‬‬ ‫در واقــع فیلــم خــوب چنین اســت که حتــی اگر‬ ‫مخالف نظر و ایده شــما هم باشــد باز قابل تحمل است‪.‬‬ ‫به موقــع گره افکنــی و گره گشــایی می شــود و قهرمان‬ ‫محبوبیتش در نظر تماشاگر را دست کم در طول مدت فیلم‬ ‫حفظ می کند‪.‬‬ ‫با این همه نبایــد گله نکرد از حاتمی کیا که ســطح‬ ‫کیفی دیالوگ نویســی کارهایش در طول سال های اخیر‬ ‫روندی نزولی به خود گرفته و سهم شعارزدگی در دیالوگ ها‬ ‫گاهی بــرای مخاطــب فیلم خســته کننده می شــود‪ .‬در‬ ‫برخی از ســکانس ها اگر بازی خوب و برجســته پرستویی‬ ‫نبــود‪ ،‬بی تردیــد دیالوگ های شــعار زده فیلــم را از ریتم‬ ‫می انداخت‪.‬‬ ‫شاید بهتر باشد که اســتفاده دقیق از جز ئیات چهره‬ ‫و حرکت دســت های پرســتویی را نجات دهنده بازی ها و‬ ‫فیلم در برخی سکانس ها بدانیم ؛ چیزی که من اسمش را‬ ‫می گذارم «بازیگارد»‪.‬‬ ‫به هر حال باید تاکید کنم که نوشتن درباره فیلم های‬ ‫حاتمی کیا بیشــتر از اینکــه دربــاره فیلم ها باشــد درباره‬ ‫خــود حاتمی کیا اســت‪ .‬این نکته بســیار مهمی اســت‪.‬‬ ‫زیــرا نشــان می دهــد که مــا بــا یــک کارگــردان مولف‬ ‫ســروکار داریم ؛ کارگردانی که دنیای خــودش را در فیلم‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ورزش‬ ‫پاس کی روش به کفاشیان‬ ‫استعفای کی روش هماهنگ شــده بود؛ این اخرین واکنش کفاشیان به‬ ‫جنگ روانی ســرمربی تیم ملی علیه مخالفان رئیس فدراســیون فوتبال‬ ‫است‪ .‬به نظر می رسد کی روش حاال نقشــی اساسی را در حمایت از علی‬ ‫کفاشیان بر عهده دارد‪.‬‬ ‫تی‬ ‫تر‬ ‫یک‬ ‫رمزگشاییازاستعفایکارلوسکی روش‬ ‫کیش به وزیر‬ ‫‪1‬‬ ‫استعفای کی روش؛ این بار واقعی تر از هر زمان دیگر‪.‬‬ ‫ی با طعنه از ان به عنوان مانوری‬ ‫ان هم در شرایطی که برخ ‬ ‫رسانه ای یاد می کنند و تاکید دارند سرمربی تیم ملی باز هم‬ ‫بازی رسانه ای به راه انداخته تا در ادامه حضورش در فوتبال‬ ‫ایران امتیازهای دیگــری را از ان خود کنــد‪ .‬کی روش اما‬ ‫یک روز پس از طرح ادعایش به فدراســیون فوتبال رفت‪.‬‬ ‫اســتعفایش را به رئیس تحویل داد‪ .‬واکنش کفاشــیان اما‬ ‫جالب بود؛ «نمی پذیرم‪».‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪68‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫استعفای پیچیده‬ ‫چرا کــی روش بالفاصله پس از بازگشــت بــه تهران‬ ‫موضوع استعفایش را مطرح کرد؟ این سوال وقتی اهمیت‬ ‫بیشتری پیدا می کند که برخی معتقدند کناره گیری کی روش‬ ‫و تقدیم استعفایش به علی کفاشیان حتما پشت پرده ای دارد‬ ‫که به زودی ا بعاد تازه ای از ان روشن خواهد شد‪ ،‬اما موقتا‬ ‫نقدی که در این باره مطرح می شــود بــه حمایت کی روش‬ ‫از کفاشــیان برمی گردد‪ .‬انجا که قرار است کی روش پایان‬ ‫عالقه مندی اش به حضــور در تیم ملی را بــه پایان حضور‬ ‫کفاشیان در فدراسیون فوتبال گره بزند‪ .‬در واقع قرار است‬ ‫افکار عمومی که به شدت نسبت به ادامه فعالیت کی روش‬ ‫در تیم ملی عالقه نشــان می دهــد به طور مــوازی با ادامه‬ ‫ریاست علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال هم همراه شود ؛‬ ‫موجی که حامیان کفاشیان سعی دارند ان را از شبکه های‬ ‫اجتماعی کلید بزنند‪.‬‬ ‫این اســتعفای پیچیده در حالی رســانه ای شــده که‬ ‫ درون فدراسیون فوتبال جنگ قدرت شکل تازه ای به خود‬ ‫گرفته اســت‪ .‬برخی خود را مهیای کسب قدرت حداکثری‬ ‫در انتخابات فدراســیون فوتبال می کنند و برخی نیز تنها به‬ ‫حفظ جایگاه فعلی خود فکر می کنند‪ .‬با این حال اراده وزارت‬ ‫ورزش برای ایجاد تغییرات گســترده در فدراسیون فوتبال‬ ‫نیز موضوع انتخابات فدراســیون و همچنین ادامه فعالیت‬ ‫کفاشــیان و کی روش در فوتبال را پیچیده تر کرده اســت‪.‬‬ ‫نکته اینجا ســت که مرزبندی هــا و موضع گیری ها چندان‬ ‫روشن نیست‪ .‬وزارت ورزش مدعی اســت که در انتخابات‬ ‫فدراســیون فوتبال دخالتی نمی کند اما قصد دخالت دارد‪.‬‬ ‫کی روش از استعفایش سخن می گوید و ان را تقدیم رئیس‬ ‫کرده اما کفاشیان از نپذیرفتن این استعفا سخن می گوید‪.‬‬ ‫در همین حال برخی اعضای مجمع با چهره های در هم رفته‬ ‫و مشت های گره کرده «تغییر» را اصلی ترین نیاز فدراسیون‬ ‫فوتبال می داننــد و معتقدند در باال ترین ســطوح مدیریتی‬ ‫فوتبــال ایران باید تحوالتــی ایجاد شــود؛ در واقع صدای‬ ‫معترضان به حضور علی کفاشــیان بلندتر از قبل به گوش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫اما علی کفاشــیان در واکنش به این اعتراض ها چه‬ ‫کرده است؟ او ابتدا از احتمال نیامدنش به انتخابات سخن‬ ‫گفت اما چه کســی اســت که نداند علی کفاشــیان به این‬ ‫راحتی از صندلی ریاست فدراسیون فوتبال دست نخواهد‬ ‫کشید‪ .‬بنابراین فاز تازه فعالیت انتخاباتی اش را کلید زد‪ .‬اما‬ ‫راه حل کفاشیان چیست؟ به نظر می رسد استعفای کارلوس‬ ‫کی روش نقطه شروع این تحرکات است‪.‬‬ ‫اعالم استعفا از سوی کی روش‬ ‫کی روش بالفاصله بعد از سوت پایان بازی پرسپولیس‬ ‫مقابل فوالد خوزستان تصمیم گرفت در مقابل خبرنگاران‬ ‫حاضر شــود‪ .‬او امد و باز هم اعتراض کــرد و از نامالیمات‬ ‫حرف زد‪.‬‬ ‫کی روش ناگهان یک خبر شوکه کننده را به زبان اورد‪.‬‬ ‫خبر او برای خیلی ها غیر قابل انتظار بود ؛ «من فردا با حضور‬ ‫در فدراسیون فوتبال‪ ،‬اســتعفای خودم را به تاریخ یازدهم‬ ‫اردیبشت ماه تقدیم ریاست فدراسیون فوتبال خواهم کرد‪.‬‬ ‫این تصمیم برای کمک به ایشــان اســت‪ .‬چرا که اگر من‬ ‫را اخراج کند مردم علیه اش خواهند بــود و اگر کی روش را‬ ‫نگه دارد اسدی و گروهی که با اسدی هستند به مخالفت با‬ ‫ایشان خواهند پرداخت که این موضوع مشکل بزرگی برای‬ ‫رئیس فدراســیون خواهد بود‪ .‬به خاطر نشان دادن حسن‬ ‫نیتم استعفای خودم را تقدیم خواهم کرد تا بعد از انتخابات‬ ‫ایشان یا رئیس جدید بتوانند تصمیم جدیدی بگیرند‪».‬‬ ‫یک روز بعد کی روش طبق وعــده ای که داده بود به‬ ‫دفتر علی کفاشــیان رفت تا با رئیس جلســه ای درباره این‬ ‫اتفاقات برگزار کند‪ .‬او انجا هــم در جمع خبرنگاران حاضر‬ ‫شــد و این بار عالوه بر اســدی به صورت غیر مســتقیم به‬ ‫وزارت ورزش و جوانان هم انتقاد کرد و گفت‪« :‬اجازه بدهید‬ ‫تاکتیک تهدید و نظاره‬ ‫کی روش یک مربی سیاستمدار است‬ ‫به طور شفاف بگویم که بدون حمایت رسمی مسئوالن هیچ‬ ‫اینده ای برای فوتبال نمی توان متصور شد‪ ،‬مشکل به طبقه‬ ‫سوم فدراسیون و به اختیارات انها برمی گردد‪ .‬اگر من بمانم‬ ‫از حمایت های مالی و پول خبری نخواهد بود‪ .‬با حسن نیت‬ ‫درخواست استعفایم را امروز تقدیم کفاشیان کردم و اکنون‬ ‫زمان مناســبی برای مســئوالن اســت که گزینه هایشان را‬ ‫بررســی کنند‪ .‬یک بار به صورت شــفاف اعالم می کنم به‬ ‫خاطر شرایطی که برای فوتبال ایران وجود دارد من چنین‬ ‫ی گرفتم‪ ،‬من عاشق مردم ایران و بازیکنان تیم ملی‬ ‫تصمیم ‬ ‫هستم و بعد از پنج سال حضورم در اینجا این بهترین تصمیم‬ ‫برای کمک به فوتبال ایران اســت ‪ .‬به ایــن خاطر که این‬ ‫تصمیم من باعث خواهد شد انها ازادانه تر بتوانند تصمیم‬ ‫بگیرند‪».‬‬ ‫کی روش باز هــم مصاحبه علیه دبیرکل فدراســیون‬ ‫فوتبالراشروعکرد؟چرا؟علیکفاشیانهمینچندماهپیش‬ ‫که دعوا بین کی روش و اسدی باال گرفته بود‪ ،‬رسما انها را‬ ‫ممنوع المصاحبه کرد اما کی روش در بازگشت به تهران به‬ ‫یکباره مصاحبه های اتشین خود را شروع کرده است و باز هم‬ ‫به علیرضا اســدی می تازد‪ .‬به نظر می رسد که این اتفاقات‬ ‫ارتباط مستقیم با برنامه های انتخاباتی علی کفاشیان برای‬ ‫ریاست سه باره در فدراسیون فوتبال دارد‪ .‬هفته گذشته اخبار‬ ‫و نقل قول هایی در رسانه های نزدیک به فدراسیون فوتبال‬ ‫درباره احتمال ثبت نام علیرضا اسدی برای نامزدی ریاست‬ ‫فدراسیون منتشر شده است‪ .‬از همین رو بعضی از مسئوالن‬ ‫فدراسیون هم صراحتا اعالم کردند اگر اسدی می خواهد‬ ‫برای انتخابات ثبت نام کند باید از ســمت دبیرکلی اســتعفا‬ ‫بدهد‪ .‬مســاله قابل تامل اما اینجا ســت که در حال حاضر‬ ‫بهترین اتفاق برای مدیریت کنونی فوتبال ایران این است‬ ‫که علیرضا اســدی در بدنه اجرایی فدراسیون هیچ نقشی‬ ‫ی همان اتفاقی است که‬ ‫نداشته باشد‪ .‬در واقع ثبت نام اسد ‬ ‫ گروه فعلی به دنبال ان است‪ .‬چرا که خبرهای موثق حکایت‬ ‫از این مساله دارد که علی کفاشیان با رضا افتخاری دوست‬ ‫نزدیک خود و رئیس کنونی کمیته فوتســال فدراسیون به‬ ‫توافق نهایی رسیده است تا در صورت ثبت نام اسدی برای‬ ‫ریاست‪ ،‬او کار خود را به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون‬ ‫فوتبال شروع کند‪ .‬به هر صورت دبیرکل فدراسیون باال ترین‬ ‫مقام اجرایی فوتبال ایران بعد از رئیس به حساب می اید و از‬ ‫همه مهم تر اینکه در شرایط کنونی برگزار کننده امور مرتبط‬ ‫با مجمع انتخاباتی فدراســیون فوتبال است‪ .‬مجمعی که‬ ‫ثبت نام از کاندیدا هایــش را از همین هفته اغاز می کند‪ .‬به‬ ‫ب ترجیح کفاشیان و دوستانش این است که اسدی‬ ‫این ترتی ‬ ‫برای ریاســت ثبت نام کند و افتخاری جایگزین او شــود تا‬ ‫برگزار کننده انتخابات مدیری نزدیک به کفاشیان باشد‪.‬‬ ‫بهر ه برداری از یک استعفا‬ ‫ماموریت او در فدراســیون فوتبال به پایان خواهد رســید‬ ‫و وزارت ورزش و جوانــان بــه صراحت اعالم کــرده که در‬ ‫این تاریخ باید برای فدراسیون سرپرســت انتخاب شود تا‬ ‫انتخابات در فضایی به دور از شــائبه مهندسی برگزار شود‪.‬‬ ‫مساله ای که مدیران فدراسیون با ان مخالفت کرده اند و در‬ ‫جلس ه اخیر هیات رئیسه که برگزار کردند خودشان حکم به‬ ‫بقای خودشان در فدراسیون فوتبال و مقابله با این فشار ها‬ ‫ی برای جدایی از‬ ‫دادند‪ .‬مدیران فدراسیون فوتبال تصمیم ‬ ‫فدراسیون ندارند‪ .‬به همین دلیل باید فکری به حال موضوع‬ ‫سرپرستی و عقب نشــینی وزارت ورزش داشــته باشند‪ .‬در‬ ‫چنین فضایی اســتعفای ناگهانی کارلوس کی روش صدر‬ ‫اخبار رسانه های مختلف را به خود اختصاص می دهد‪ .‬بعد‬ ‫از اعالم خبر استعفا مصاحبه های سرمربی محبوب تیم ملی‬ ‫علیه علیرضا اســدی دبیرکل فدراسیون و مسئوالن وزارت‬ ‫ورزش دوباره شروع می شــود‪ .‬از چند ماه قبل هم رسانه ها‬ ‫اخباری رســمی درباره احتمال جدایی محمــود گودرزی از‬ ‫وزارت ورزش و جوانان منتشــر کرد ه بودند و شــاید همین‬ ‫احتمال بود که مقامات فدراســیون را به این فکر انداخت‬ ‫که انتخابات فدراســیون را در اردیبهشــت ماه ســال اینده‬ ‫برگزار کنند‪ .‬ان هم بعد از کلی جنجال در جلسه هیات رئیسه‬ ‫فدراسیون که بعضی از اعضا حتی پیشنهاد تعویق انتخابات‬ ‫به اواســط ســال ‪ ۱۳۹۵‬را داده بودند‪ .‬به هر صورت نبودن‬ ‫محمود گودرزی در راس ورزش ایران موان ع مختلف را در راه‬ ‫ت از‬ ‫پیروزی سیستم مدیریتی فعلی فوتبال ایران در انتخابا ‬ ‫پیش رو برمی دارد‪ .‬حتی یکی از مدیران عالی رتبه فدراسیون‬ ‫هم در ســفر خود به یکی از شــهرهای جنوبی جلسه ای را‬ ‫با یک چهــره نزدیک بــه رئیس جمهور برگزار کــرد تا بلکه‬ ‫بتواند مجوز حضورش در انتخابــات و تایید صالحیتش را‬ ‫بگیرد‪ .‬تحلیــل اتفاقات ماه های اخیــر در فوتبال ایران به‬ ‫خوبی نشــان می دهد که خیلی ها به امید موفقیت در پروژه‬ ‫جنجالی «حذف وزیر ورزش» هستند‪ .‬حامیان کفاشیان به‬ ‫خوبی می دانستند که اگر خبر استعفای کی روش رسانه ای‬ ‫شود‪ ،‬باز هم مردم در شبکه های مجازی اعتراض خود را به‬ ‫گوش وزارت ورزش و جوانان و مخالفان کی روش را به اوج‬ ‫خود می رسانند‪ .‬سال گذشــته نزدیک به اسفندماه بود که‬ ‫کی روش خبر کناره گیری اش از تیم ملی را رســانه ای کرد‪.‬‬ ‫هجوم طرفداران ســرمربی تیم ملی به صفحه اینستاگرام‬ ‫و فیس بوک رئیس جمهور و انتقادات شــدید الحن انها به‬ ‫عملکرد محمود گودرزی اما همه چیــز را تغییر داد‪ .‬مردم‬ ‫از حســن روحانی درخواســت کردند که مقدمــات ماندن‬ ‫کی روش در ایــران را فراهــم کند‪ .‬حاال دوبــاره این اتفاق‬ ‫تکرار شــده‪ .‬ماجرا شباهت بســیار نزدیکی با سال گذشته‬ ‫دارد با این تفاوت که این بار کی روش در مصاحبه های خود‬ ‫اعالم کرد که استعفای خود را به تاریخ‪ ۱۱‬اردیبهشت تقدیم‬ ‫علی کفاشــیان می کند‪ .‬تاریخی که قرار اســت انتخابات‬ ‫واکنش وزارت ورزش به استعفای کی روش‬ ‫نصرالله ســجادی مدیر باهوشی اســت‪ .‬او به خوبی‬ ‫دریافته که موضوع استعفای کی روش شاید حربه ای برای‬ ‫تحت فشــار قرار دادن وزارت ورزش است‪ .‬شاید به همین‬ ‫دلیل درباره استعفای کی روش اینگونه واکنش نشان داد‪:‬‬ ‫«فکر نمی کنم کی روش اســتعفا داده باشــد‪ ،‬چراکه طبق‬ ‫قراردادش به فعالیتش ادامه خواهد داد‪ .‬موضع وزارتخانه‬ ‫در شرایط فعلی حمایت از وی است‪ .‬نباید در کار فدراسیون‬ ‫فوتبال و ســرمربی تیم ملی دخالت و حساسیت ایجاد کرد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه در اســتانه انتخابات مهم مجلس خبرگان‬ ‫رهبری و مجلس شورای اســامی قرار داریم‪ ،‬فدراسیون‬ ‫فوتبال باید این مشکالت را جمع کند و به ان دامن نزند‪».‬‬ ‫به نظر می رسد موضوع استعفای کی روش به همان‬ ‫اندازه ای که برای کفاشیان فرصت است تهدید نیز باشد‪.‬‬ ‫انجا که وزارت ورزش همچنان با طرح سیاست عدم مداخله‬ ‫در امور فدراســیون فوتبال مقصد اصلی خود را پیش ببرد‪.‬‬ ‫هدف اصلــی اما حــذف همزمــان کفاشــیان و کی روش‬ ‫خواهد بود‪ .‬به زودی یارکشی نزد کفاشیان و گودرزی شکل‬ ‫جدی تری هم به خود می گیرد و در این بین هر کســی که‬ ‫بتواند موازنه قدرت را با تکیه بر جهت گیری افکار عمومی‬ ‫به نفع خود تغییر دهد‪ ،‬بازی بزرگ فوتبال را برده است‪.‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫اســتعفای کی روش؛ این بار واقعی تر از‬ ‫هر زمان دیگر‪ .‬ان هم در شــرایطی که برخی ‬ ‫با طعنــه از ان به عنوان مانوری رســانه ای یاد‬ ‫می کنند و تاکیــد دارند ســرمربی تیم ملی باز‬ ‫هم بازی رســانه ای به راه انداخته تا در ادامه‬ ‫حضورش در فوتبال ایران امتیازهای دیگری‬ ‫را از ان خود کند‬ ‫فدراسیون فوتبال هم در ان روز برگزار شود‪ .‬در شرایط فعلی‬ ‫پیام کی روش روشن است‪ .‬او تمام قد به حمایت از کفاشیان‬ ‫پرداخته و به صورت غیر مستقیم به مقامات دولت و ورزش‪،‬‬ ‫مردم و رسانه ها این پیغام را داده که اگر او را می خواهند باید‬ ‫صالحیت کفاشــیان برای حضور در انتخابات تایید شود‪.‬‬ ‫انتقادات شدید او از علیرضا اسدی و وزارت ورزش هم یک‬ ‫دلیل واضح می تواند داشته باشد‪ .‬عقب نشینی وزارت ورزش‬ ‫برای برنامه ای که در تاریخ‪ ۱۳‬اسفندماه برای تصمیم گیری‬ ‫پیرامون موضوع سرپرستی فدراسیون فوتبال در دستورکار‬ ‫خوددارد‪.‬هجوم«خودجوش»مردمبهصفحاتاینستاگرام‬ ‫و فیس بوک رئیس جمهوری هم می تواند انها را در رسیدن به‬ ‫این هدف کمک کند‪.‬‬ ‫پشت پرده اتفاقات امروز فوتبال ایران اذهان عمومی‬ ‫را به سمت پروژه مهندسی انتخابات می برد ؛ پروژه ای که از‬ ‫قرار معلوم کارلوس کی روش پرتغالی این بار نقش اصلی اش‬ ‫را ایفا می کند‪ .‬این مربی به خوبی می داند که هر مدیری به‬ ‫جز علی کفاشیان در راس قدرت در فوتبال ایران تکیه بزند‪،‬‬ ‫دیگردایرهاختیاراتشبههدایتفنیتیم ملیمحدودخواهد‬ ‫شد‪ .‬شاید به همین دلیل است که تصمیم گرفته به حمایت‬ ‫از کفاشــیان بپردازد‪ .‬او به صورت غیر مســتقیم و حرکتی‬ ‫دقیق حاال پای دولت را به قضیه استعفایش دوباره باز کرده‬ ‫است؛ پیغام اســتعفای کی روش اما پیچیده نیست؛ اگر او‬ ‫را می خواهند‪ ،‬باید کفاشــیان هم باشد‪ .‬شــاید این استعفا‬ ‫مقدمات را برای حل مشکالت فعلی کفاشیان فراهم کند‪.‬‬ ‫درست مثل دفعات قبل که کفاشیان به خاطر مسائل مربوط‬ ‫به صورت های مالی فدراسیون فوتبال و اعتراض مجمع به‬ ‫عدم شفافیت مالی تحت شدید ترین فشار ها بود و با داستان‬ ‫اســتعفای کی روش اذهان عمومــی از بحران ها منحرف‬ ‫شــد‪ .‬حاال هم رئیس فوتبال ایران با پرونده فساد فوتبال و‬ ‫ماجرای سرپرســتی رو به رو شــده و دوباره کی روش استعفا‬ ‫ل دفعات گذشته اســتعفا همزمان‬ ‫داده است‪ .‬درســت مث ‬ ‫شده با قرار گرفتن علی کفاشیان در بحران؛ بحران ماندن‬ ‫یا رفتن از فوتبال‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫علی کفاشیان مدیری است که قاعده بازی را به خوبی‬ ‫بلد اســت‪ .‬به همین دلیل خیلی ها داستان اخیر استعفای‬ ‫کی روش را اغاز مانور انتخاباتی او قلمداد می کنند‪ .‬کفاشیان‬ ‫این روز ها به خوبی می داند که با وزارت ورزش به هیچ عنوان‬ ‫برای حضور دوباره در انتخابات کنــار نخواهد امد‪ .‬چرا که‬ ‫هم ماجرای پرونده فساد فوتبال مطرح است و کمیسیون‬ ‫اصل نــود او را به عنوان متهــم ردیف اول فوتبال کشــور‬ ‫معرفی کرده و هم او با مشــکل بازنشســتگی رو به رو ست‪.‬‬ ‫کفاشیان اگر هرکدام از این مشــکالت را از پیش رو بردارد‬ ‫تازه به بن بست بعدی می رســد‪ .‬چرا که پانزدهم اسفندماه‬ ‫مربیان ایرانی سزاوار جانشینی‬ ‫ کی روش هستند؟‬ ‫نقدی بر ایرانیزه شدن یک مربی‬ ‫پرتغالی‬ ‫کی روش برای فوتبال ما یک امتیاز‬ ‫بزرگ است‬ ‫امیدوارم کی روش تا جام جهانی‬ ‫روسیه با ایران بماند‬ ‫‪69‬‬ ‫ورزش‬ ‫نقدی بر ایرانیزه شدن یک مربی پرتغالی‬ ‫مربیان ایرانی سزاوار جانشینی کی روش هستند؟‬ ‫امیر حاج رضایی‬ ‫کارشناس فوتبال‬ ‫‪2‬‬ ‫قبل از هر چیز باید بگویم که ما جز ئیات اتفاقاتی که‬ ‫در درون فدراســیون فوتبال یا وزارت ورزش رخ می دهد را‬ ‫نمی دانیم‪ .‬تفســیر یا تحلیل من از اتفاقات فوتبال ایران‬ ‫به اطالعاتم برمی گــردد؛ اطالعاتی کــه عمدتا از طریق‬ ‫رسانه ها به دست می اورم‪ .‬با این مقدمه می خواهم عرض‬ ‫کنم که استعفای اقای کی روش اتفاقا موضوع پیچیده ای‬ ‫است‪ .‬هر چند که او قبال هم باتوجه به تجربیات و دانشی‬ ‫که دارد‪ ،‬مواضعی را اتخاذ کرده که برایش جنبه های مثبتی‬ ‫به همراه داشته اما واقعیت این است که من نمی دانم این‬ ‫استعفا واقعیت دارد یا تاکتیک دیگری است که کی روش‬ ‫برای گرفتن برخی امتیازات و اختیارات در دســتورکار خود‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫ی ســطح‬ ‫من همیشــه عرض کرده ام که بدون ارتقا ‬ ‫فرهنگی سطح فنی فوتبال ما پیشــرفتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫احســاس می کنم ادبیات اقای کی روش اخیــرا قابل نقد‬ ‫شده است‪ .‬اخیرا هم ایشــان در مورد اقای ترابیان و خانم‬ ‫هراتیان موضع تندی گرفت‪ .‬کی روش برخالف بعضی ها‬ ‫حرف هایش را می زند و نمی گذارد کــه این حرف ها برای‬ ‫اینده باقی بماند‪ .‬این شاید از یک نظر مثبت و از جهتی دیگر‬ ‫قابل نقد باشد‪ .‬چون به هر حال باید بپذیریم مسائلی وجود‬ ‫دارد که کی روش را ازار می دهد‪ .‬گمــان می کنم اتفاقات‬ ‫ماه های اخیر و البته شــرایط پیچیده انتخابات فدراسیون‬ ‫فوتبال باعث شده تا کی روش به دیده تردید به ادامه فعالیت‬ ‫در تیم ملی ما نگاه کند‪ .‬حتی معتقدم که او در فوتبال ایران‬ ‫به پایان کارش نزدیک شده و شــاید به همین دلیل است‬ ‫که این بار بحث استعفایش را جدی تر مطرح کرده است‪.‬‬ ‫اما بعد از کی روش فوتبال ما چه سرنوشــتی خواهد‬ ‫داشــت؟ تیم ملی ما به دســت چه کســانی خواهد افتاد؟‬ ‫بهتر اســت قبل از اینکه نظرم را راجع بــه این موضوعات‬ ‫مطرح کنم به کتابی که در حال حاضر مشــغول خواندنش‬ ‫هستم اشــاره کنم؛ کتاب رهبری که از زبان فرگوسن نقل‬ ‫قول های جالبی دارد‪ .‬فرگوسن در این کتاب توضیح داده ‬ ‫هر وقت قصد انتخاب دستیار را داشــته باید کاندیداها در‬ ‫اتاق مصاحبه حضور پیدا می کردند‪ .‬فرگوسن در این کتاب‬ ‫توضیح داده است که زمانی که کی روش در این اتاق حضور‬ ‫پیدا کرد با پاســخ ها و نحوه بیان خود همــه را تحت تاثیر‬ ‫قرار داد و همه متفق القول به این نتیجه رسیدند که او باید‬ ‫دستیار فرگوسن باشــد‪ .‬بنابراین من سعی می کنم از منظر‬ ‫فنی به این قضیه نگاه کنم؛ معتقدم اگر ایشان از تیم ملی‬ ‫برود نمی توانیم یک مربی بهتــر از او بیاوریم‪ .‬من احترام‬ ‫زیادی به برخی از مربیان ایرانی قائلم که دوستان صمیمی ‬ ‫امیدوارم کی روش تا جام جهانی روسیه با ایران بماند‬ ‫کی روش برای فوتبال ما یک امتیاز بزرگ است‬ ‫مرتضی محصص‬ ‫ورزش‬ ‫‪70‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال‬ ‫من درباره استعفای کی روش چیز زیادی نمی دانم‪.‬‬ ‫اما یک واقعیت را خوب می دانم؛ کارلوس کی روش برای‬ ‫فوتبال ما امتیاز بزرگی است و باید بیش از اینها برای اگاهی‪،‬‬ ‫تجربه و دانش او ارزش قائل باشیم‪ .‬روزی که او به فوتبال‬ ‫ما امد بســیاری از اهالی فوتبال اســتقبا ل قابل توجهی از‬ ‫او داشــتند‪ .‬طبیعی هم بود چون می دانستند که این مربی‬ ‫در بزرگ ترین تیم های فوتبال دنیا کار کــرده و از تجربه و‬ ‫دانش باالیی برخوردار است‪ .‬به عنوان مثال شما عملکرد‬ ‫کی روش در مورد جوانگرایی را مد نظر قرار بدهید‪ .‬او هرگز‬ ‫تیم ملی را به طور کامل و ناگهانی به تیمی جوان و بی تجربه‬ ‫تبدیل نکرد بلکه این کار را در چند مرحله انجام داد تا ضمن‬ ‫پرداختن به جوانگرایی در امر نتیجه گیری هم دچار مشکل‬ ‫نشود‪ .‬این کار را یک مربی در سطح کی روش می تواند به‬ ‫خوبی انجام دهد بدون انکه به تیم ملی لطمه ای وارد شود‪.‬‬ ‫بنابراین مطمئنم می توانیم از تجربه های او به خصوص در‬ ‫بحث جوانگرایی استفاده کنیم‪ .‬از سوی دیگر تا جام جهانی‬ ‫روسیه فرصت زیادی نمانده است‪ .‬زمان برای تیم ملی کم‬ ‫است و امیدوارم مشکالت خیلی زود حل شود و کی روش‬ ‫تا جام جهانی روسیه با تیم ملی کشورمان همکاری کند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر معتقدم که درخواست های سرمربی‬ ‫تیم ملی منطقی اســت‪ .‬انتظارات کــی روش غیرمعقول و‬ ‫غیر منطقی نیست‪ .‬هرکسی می داند تیم ملی ارزش این را‬ ‫دارد که مطلوب ترین امکانات و شــرایط را داشته باشد تا‬ ‫دل یک کشور را شاد کند‪ .‬هرگاه یک مربی بزرگ یک تیم را‬ ‫رها می کند‪ ،‬خال بزرگی ایجاد می شود‪ .‬اگر کی روش برود‪،‬‬ ‫پیدا کردن جایگزین وی کار بســیار دشــواری خواهد بود‬ ‫به خصوص برای ان گروه از بازیکنان که با او کار کرده اند‬ ‫چون انتظارات از مربی که قرار اســت جــای مربی قبلی را‬ ‫بگیرد‪ ،‬باال خواهد بود‪.‬‬ ‫من به طور کلی حامی کی روش هســتم چون حضور‬ ‫او را به نفع فوتبال ملی می دانم‪ .‬اما این مربی به طور حتم‬ ‫مخالفانی هم دارد‪ .‬ایرادی هم ندارد‪ .‬تــا زمانی که به هم‬ ‫توهین نمی کنیم‪ ،‬حق نظر دادن داریم‪ .‬فرگوسن در اخرین‬ ‫کتابش هم از کی روش تعریف و تمجیــد کرده و او را یکی‬ ‫از بهترین مربیان دنیا نامیده اســت‪ .‬ما نباید حتما طرفدار‬ ‫کی روش باشیم ولی انتقادها باید تا جایی باشد که توهینی‬ ‫صورت نگیرد‪ .‬اما حرف من این است که به جای اینکه در‬ ‫مورد تیم ملی و سرمربی ان صحبت کنیم‪ ،‬امکانات را برای‬ ‫حضور تیم ملی در جام جهانی فراهــم کنیم‪ .‬کی روش در‬ ‫تیم های بزرگ دنیا ســابقه کار دارد‪ .‬مربی که در تیم هایی‬ ‫چون رئال مادرید و منچســتر یونایتد و تیم ملی پرتغال کار‬ ‫کرد ه هیچ گاه دغدغه امکانات نداشته است به همین دلیل‬ ‫او از امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته راضی نیســت‪.‬‬ ‫مربی ای در سطح کی روش امکانات باال می خواهد‪ .‬از نظر‬ ‫من تمام مشکالت پیش امده بین سرمربی تیم ملی و بعضا‬ ‫من هم هستند ولی با انتخاب مربی ایرانی یک گام به عقب‬ ‫می رویم‪ .‬اما حرف هایم را در مورد کی روش این گونه ادامه‬ ‫می دهم که گمان می کنم او ایرانیزه شده‪ .‬توضیح ایرانیزه‬ ‫شــدن کی روش هم اصال کار دشواری نیســت‪ .‬به خاطر‬ ‫دارم کی روش در یکی از گفت وگوهایش گفت من به ایران‬ ‫نیامدم تا تغییر کنم‪ ،‬امده ام تــا فوتبال ایران را تغییر بدهم‬ ‫اما اقای کی روش تغییر کردند و فوتبال ایران تغییر نکرد‪.‬‬ ‫واقعیت این است که اســتعفای کی روش این بار در‬ ‫شرایطی مطرح شــده که فوتبال ایران در استانه تحوالت‬ ‫قرار دارد و فدراســیون انتخابات را در پیش رو دارد اما نباید‬ ‫درباره استعفای او ساده انگارانه مساله را مورد تحلیل قرار‬ ‫دهیم‪ .‬چــون کی روش براســاس اطالعات گســترده ای‬ ‫کــه دارد تاکتیک هــا و مواضع خــود را تعییــن می کند و‬ ‫صحبت های اثرگذاری را انجام می دهد‪ .‬نباید شــک کرد‬ ‫که پشت تمام صحبت های او تفکراتی وجود دارد و بدون‬ ‫دلیل صحبت نمی کند‪.‬‬ ‫کی روش مربی بزرگ و جهان دیده ای اســت و مانند‬ ‫زمان حضورش روی نیمکــت تیم ملی در بیــرون از زمین‬ ‫نیز از تاکتیک و تدبیرخاصی برخوردار است‪ .‬هیچ کدام از‬ ‫صحبت های او بدون اندیشه نیست‪ .‬این موضوع بار منفی‬ ‫ندارد و او شرایط را بررسی می کند و براساس شرایط موضع‬ ‫می گیرد و علیه دیگران مصاحبه می کند و به طور کلی مقدار‬ ‫زیادی «ایرانیزه» شده است‪.‬‬ ‫اهالی فوتبال از نبود امکانات در تیم ملی شــکل می گیرد‬ ‫و فدرا سیون باید به دنبال ان باشــد تا فضا را برای کار بهتر‬ ‫کی روش مهیا کند‪.‬‬ ‫ایــن روزها برخــی به طور مرتــب از بحــث احترام یا‬ ‫عدم احترام به کی روش حــرف می زنند‪ .‬این مســاله را به‬ ‫دغدغه بزرگ فوتبال تبدیــل کرده اند‪ .‬اصال فکر نمی کنم‬ ‫این صحبت ها درست باشد‪ .‬مشکل فعلی تیم ملی احترام‬ ‫گذاشــتن یا نگذاشتن به کی روش نیســت‪ .‬اهالی فوتبال‬ ‫کی روش را به عنوان یکی از مربیان با دانش و قابل احترام‬ ‫فوتبال می شناســند و دلیلی ندارد که به او احترام نگذارند‪.‬‬ ‫این صحبت ها شرایط تیم ملی را بحرانی می کند و بهتر است‬ ‫اصال مطرح نشود‪.‬‬ ‫اما بد نیست همان طور که خیلی به بحران استعفای‬ ‫کی روش دامن می زنیم به راه های خروج از شــرایط فعلی‬ ‫نیز فکر کنیم‪ .‬به نظرم اهالی فوتبال و مدیران فدراسیون‬ ‫فوتبال به جای اینکه هــر روز صحبت هایی را مطرح کنند‬ ‫و با ســرمربی تیم ملی درگیر شــوند‪ ،‬بهتر اســت شرایط و‬ ‫امکانات را اماده کنند‪ .‬تیم ملی در مرحله حساسی قرار دارد‬ ‫و تا چند ماه دیگر مسابقات مقدماتی جام جهانی که باید با‬ ‫تیم های قدرتمند اسیا بازی کنیم‪ ،‬اغاز می شود و فدراسیون‬ ‫باید به فکر زمین تمرین خوب و حریفان تدارکاتی مناسب‬ ‫برای تیم ملی باشــد‪ .‬در شــرایط کنونی همه باید دست به‬ ‫دست هم دهیم تا تیم ملی کشورمان در راه رسیدن به جام‬ ‫جهانی‪ 2018‬روسیه موفق عمل کند‪ .‬کمک به کی روش‪،‬‬ ‫کمک به اعتبار فوتبال ایران است و مطمئنا مربی که ارامش‬ ‫نداشته باشد نمی تواند تیم را به هدفی که مدنظرش است‪،‬‬ ‫برســاند‪ .‬باید به جای اینکه افراد را مقابل هم قرار دهیم و‬ ‫هر روز بگوییم که این مربی چنین حرف هایی زده یا فالن‬ ‫کارشــناس چنین انتقاداتی کرده اســت‪ ،‬امکانات را برای‬ ‫تیم ملی کشورمان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫کی روش یک مربی سیاستمدار است‬ ‫تاکتیک تهدید و نظاره‬ ‫بهمن فروتن‬ ‫مربی فوتبال‬ ‫‪4‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫ورزش‬ ‫ورزش و به خصــوص فوتبــال حاال چند سیســتمی‬ ‫ شــده اســت‪ .‬قبل از اینها فوتبال یک سیســتم بسته بود‬ ‫کــه همه چیــزش را در خــودش داشــت‪ .‬یعنــی فوتبالی‬ ‫بوده که عناصــرش را خودش تولید می کــرد‪ .‬در مجموع‬ ‫پوســته بیرونــی اش فیفــا بــود ؛ فیفایــی کــه از محیط‬ ‫درونی اش جدا بود‪ .‬اما این فیفا هم توســط عده ای که به‬ ‫چند سیستمی شــدن فوتبال اعتقاد دارند فتح شد‪ .‬اما این‬ ‫سیســتم ها عبارتند از اقتصاد و سیاســت ‪ .‬بنابراین فوتبال‬ ‫به خــودش تعلق ندارد‪ .‬طبیعی اســت که چنیــن فوتبالی‬ ‫اقتصادی است‪ .‬صنعتی اســت‪ .‬تجاری و سیاسی است‪.‬‬ ‫در نتیجه من برافروخته نمی شــوم وقتی کی روش از یک‬ ‫استعفای سیاسی حرف می زند‪ .‬او را همواره یک مستشار‬ ‫غربی دانسته ام‪ .‬فردی که با سیاست رفتار می کند‪ .‬حتی‬ ‫به نظرم تخصص سیاســی کی روش از تخصص فنی اش‬ ‫پیشــی گرفته اســت‪ .‬شــاید خیلی ها بیش از او مستحق‬ ‫این بودند که کنار فرگوســن قرار بگیرند اما او به واســطه‬ ‫سیاســتمداری اش و باهوش بودنش کنار فرگوســن قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬حتی به عقیده من کی روش تا حدودی به مورینیو‬ ‫شباهت دارد‪ .‬مورینیو هم همواره به پشتوانه های محکم‬ ‫تکیه دارد‪ .‬هــر دو هم پرتغالی هســتند ؛ هــم کی روش و‬ ‫هــم مورینیو‪ .‬هر دو هــم حاضر جواب هســتند ؛ کوبنده و‬ ‫تهاجمی اند ؛ معتقدم مورینیو هم درست مثل کی روش از‬ ‫فوتبال روز دنیا عقب مانده است‪ .‬مورینیویی که به جریان‬ ‫ســرمایه داری در فوتبال خدمت کرده‪ ،‬همواره در خدمت‬ ‫ابراموویچ های فوتبال بوده اســت‪ .‬اصال نام و بزرگی اش‬ ‫را از جریان سرمایه داری دارد؛ جریانی که بعضی مربیان را‬ ‫نه برای فوتبال بلکه برای منافع شخصی و نئولیبرالیستی‬ ‫تربیت و بزرگ کرده اســت‪ .‬شــما به ونگر نــگاه کنید‪ .‬به‬ ‫فرگوســن یا گواردیوال نگاه کنید‪ .‬اینها بــه فوتبال خدمت‬ ‫کرده اند نه به جریان سرمایه داری‪ .‬اما نمی خواهم از بحث‬ ‫اصلی منحرف شــوم‪ .‬کی روش در زمینه سیاســت ورزش‬ ‫تبحر دارد‪ .‬اقای حاج رضایی حرف درستی به شما زده که‬ ‫گفته است کی روش خودش تغییر کرده اما فوتبال ایران را‬ ‫تغییر نداده است‪ .‬هر چند من باید یک نکته را به حرف های‬ ‫دوست عزیزم اضافه کنم؛ اینکه فوتبال ایران اتفاقا تغییر‬ ‫کرده اســت چون هوادارانش را از دســت داده است‪ .‬با‬ ‫همه اینها می خواهم بگویم که کی روش خیلی منطقی‬ ‫کار خــودش را انجام می دهــد‪ .‬او تاکتیک های خاص‬ ‫خودش را دارد و به نظرم موضوع اســتعفایش نیز نشان‬ ‫می دهد که تا چه حد سیاســت مربیگری را بلد است‪ .‬این‬ ‫روزها بحث اصلی درباره استعفای کی روش است‪ .‬عده ای‬ ‫گره خورده به این استعفا نگاه می کنند‪ .‬من هم معتقدم که‬ ‫استعفای کی روش بحث ساده ای نیست‪ .‬اتفاقا استعفای‬ ‫پیچیده ای است‪ .‬سیاســتی در این استعفا نهان است که‬ ‫بعدها متوجه ان خواهیم شد‪ .‬با این همه عده ای معتقدند‬ ‫که وزارت ورزش یا به عبارتی دیگر دولت کنونی قصد دارد‬ ‫بیش از گذشــته عنان فوتبال را به دســت بگیرد‪ .‬انجا که‬ ‫احساس می کند چون پول فوتبال را می دهد بنابراین باید‬ ‫گزینه دلخواه خودش را بر ســر کار بیــاورد‪ .‬در مجمع هم‬ ‫ماجرا همین طور است‪ .‬االن شرایط دقیقا به همین دلیل‬ ‫است که پیچیده شده‪ .‬چون طرف های مختلف دعوا سعی‬ ‫دارند گزینه خودشــان را روی صندلی ریاســت فدراسیون‬ ‫فوتبال بنشانند تا منافع خودشــان تامین شود‪ .‬کمیسیون‬ ‫اصل نود می گوید فوتبال ایران فاسد است‪ .‬ماجرا انجایی‬ ‫جالب اســت که همین جریان فاســد هم می خواهد نامزد‬ ‫خود را به ریاست فدراسیون برســاند‪ .‬چرا انتقاد و ایرادی‬ ‫به این جریان فاســد کــه می خواهد گزینــه اش را رئیس‬ ‫کند وارد نیســت اما بــه وزارت ورزش ایراد وارد اســت که‬ ‫می خواهد گزینه دلخواهش را رئیس تشــکیالت فوتبال‬ ‫کند؟ امیدوارم کســی باشد که به این ســوال پاسخ بدهد‪.‬‬ ‫اگر برای عده ای که انها را می شناســیم عیب نیســت که‬ ‫برای فوتبال رئیس تعیین کنند چرا باید برای دولتی که پول‬ ‫فوتبال را می دهــد تعیین رئیس عیب و ایراد تلقی شــود؟‬ ‫همه در حال حاضر ســعی می کنند که در جریان انتخابات‬ ‫فدراســیون فوتبال تغییر ایجاد کنند و در درجه بعدی این‬ ‫تغییرات به گونه ای باشد که منافع شخصی یا گروهی شان‬ ‫تامین شود‪ .‬تاکید می کنم که منافع شخصی شان نه منافع‬ ‫فوتبال ایران‪ .‬من فکر می کنم سیاســت کی روش یک‬ ‫سیاست کهنه است‪ .‬او تاکتیک استعفا را بارها به‬ ‫کار برده است‪ .‬او یک تیری را به سمت چند گروه‬ ‫می اندازد و بعد کنار می ایستد تا در قامت یک‬ ‫ناظر بتواند تصمیم درســت و نهایی را به نفع‬ ‫خودش بگیــرد‪ .‬االن واقعیتی که می توانیم‬ ‫درباره استعفای کی روش بگوییم این است‬ ‫که جو فوتبال به شدت تحت تاثیر این استعفا‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬فوتبال دچار تشنج شده است‪ .‬کی روش‬ ‫و کفاشــیان که عامالن اصلی این جو خبرساز هستند چه‬ ‫واکنشی دارند؟ غیر از این است که بیرون گود نشسته اند‬ ‫و مشــغول بررســی واکنش ها و اظهارنظرها هستند؟ انها‬ ‫ناظر جریان بیرونی هســتند تا ببینند در گام بعدی چگونه‬ ‫باید به نفــع خود شــرایط را تغییر بدهند‪ .‬ایــن اقدام یعنی‬ ‫سیاست ورزی‪ .‬کفاشیان همین هفته گذشته از سوی رئیس‬ ‫کمیسیون اصل نود متهم شــد که اصلی ترین نقش را در‬ ‫فساد در فوتبال دارد‪ .‬پورمختار او را متهم ردیف اول معرفی‬ ‫کرد اما چرا کفاشیان سکوت کرد و تنها به ذکر همین جمله‬ ‫اکتفا کرد که گزارش کمیسیون اصل نود یک گزارش کلی‬ ‫است؟ چون او نمی خواهد درگیرانه عمل کند‪ .‬او می خواهد‬ ‫نظاره گر باشد‪ .‬کنار بایســتد و در بهترین زمان ممکن قدم‬ ‫بعدی را برای ماندن در فوتبال بردارد‪ .‬همه اینها را گفتم تا‬ ‫عرض کنم من از استعفای کی روش اصال تعجب نکردم‪.‬‬ ‫حتی به کی روش و کفاشــیان حق می دهم که استراتژی‬ ‫خود برای سلطه بر فوتبال ایران را تعیین‪ ،‬تدوین و اجرایی‬ ‫کنند‪ 11 .‬اردیبهشت ماه قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی‬ ‫رخ دهــد‪ .‬در صورتی که کفاشــیان بماند کــی روش هم‬ ‫ماندنی است و اگر کفاشیان در انتخابات نباشد رئیس جدید‬ ‫فدراسیون فوتبال در صورتی که نخواهد با کی روش کار کند‬ ‫باید همه حق و حقوق این مربی را پرداخت کند‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت باید با کی روش کار کند و با سیاســت های‬ ‫فوتبالی این مربی خود را تطبیق بدهد چون‬ ‫اگر نتواند این کار را به خوبی انجام دهد‬ ‫هرگز نمی تواند با این مربی در فوتبال‬ ‫ایران کار کند‪ .‬کی روش حاال از استعفا‬ ‫حــرف می زند‪ .‬تیــری که قرار اســت‬ ‫چند جریــان را به جان هــم بیندازد تا‬ ‫در نهایت کی روش از دل این دعواها‬ ‫برنده بیرون بیاید‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫گزار‬ ‫ش ویژه‬ ‫شایعهموقت‬ ‫ورزش‬ ‫‪72‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫برانکو جانشین کی روش می شود؟‬ ‫وقتی برانکو برای ســرمربیگری پرسپولیس به ایران‬ ‫امد اصال دور از ذهن نبود که در صورت موفقیت این مربی‬ ‫کروات بــار دیگر زمزمــه حضــورش روی نیمکت تیم ملی‬ ‫فوتبال کشورمان مطرح شود‪ .‬اما این باور به مرور در فوتبال‬ ‫ایران رسوخ پیدا کرد‪ .‬سیر تغییر فوتبالی که تیم برانکو ارائه‬ ‫می کند و البته مشکالتی که باعث شده تا کی روش عطای‬ ‫کار در تیم ملی را به لقایش ببخشــد باعث شــده تا شــایعه‬ ‫جانشینی برانکو به جای کی روش این بار جدی تر از قبل نقل‬ ‫محافل خبری شود‪ .‬در ابتدای حضور برانکو در پرسپولیس‬ ‫اما این شایعه حتی در ضعیف ترین شکل خود مطرح نشد اما‬ ‫با بهتر شدن شرایط سرخ های پایتخت و البته حمایت های‬ ‫وزارت ورزش از سرمربی کروات پرسپولیس حاال عده ای بر‬ ‫این باورند که در صورت کناره گیری یا برکناری کی روش این‬ ‫برانکو ایوانکوویچ اســت که روی نیمکت تیم ملی فوتبال‬ ‫ایران خواهد نشست‪.‬‬ ‫هر چند مقایســه برانکــو و کی روش شــاید از همان‬ ‫ابتدایش صحیح و حرفه ای نبود‪ .‬دو مربی از دو سبک مجزا‬ ‫برخوردارند‪ .‬اما نقطه اشتراک شــان این است که هر دو به‬ ‫مدت زمانی تقریبا طوالنی ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫بوده اند و مهمتر از ان در دسته مربیان موفق و «محبوب»‬ ‫خارجی قرار می گیرند‪ .‬هــر چند در همین بخش نیز به نظر‬ ‫می رســد برانکو محبوبیت بیشــتری دارد چون حاال برانکو‬ ‫برچسب پرسپولیس را با خود دارد‪.‬‬ ‫اگر دورانی که برانکو زیر نظر دادکان در فدراســیون‬ ‫فوتبال ایران کار می کرد و البته پایان کار برانکو را مرور کنیم‬ ‫به این نتیجه می رسیم که بزرگترین مشکلی که برای برانکو‬ ‫به وجود امد مربوط به پرداخت مالیاتش بود که دســت اخر‬ ‫به همان بهانه به مدت ‪10‬سال ترجیح داد هرگز وارد خاک‬ ‫ایران نشود‪.‬‬ ‫برانکو و کی روش اما یک تفــاوت عمده با هم دارند‪.‬‬ ‫برانکو ارام و خونســرد اســت و کی روش کمــی تند به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬کارلوس کی روش چندان اهل مصالحه و سکوت‬ ‫نیست‪ .‬در مقطعی که برانکو سرمربیگری تیم ملی را بر عهده‬ ‫داشــت گاهی برخی بازیکنان به او تحمیل می شــدند اما‬ ‫هرگز هیچ فرد یا افرادی موفق نشدند به کی روش بازیکنی‬ ‫را تحمیل کنند‪ .‬نمونه روشــن ان خط خــوردن نام مهدی‬ ‫رحمتی از تیم ملی بود‪ .‬وقتــی خیلی ها برای حضور دوباره‬ ‫این دروازه بان با کی روش وارد مذاکره شدند اما کی روش به‬ ‫هیچ کس اجازه دخالت نداد‪.‬‬ ‫کی روش در پنجمین سال حضورش در ایران متوجه‬ ‫شده که می بایست با هر روشی شرایط را برای موفقیت خود‬ ‫ن تردید مدیران ایرانی گزینه برانکو‬ ‫و تیمش مهیا سازد‪ .‬بدو ‬ ‫را ترجیح می دهند چرا که با حداقل کاریزما هم می توان او‬ ‫را مدیریت کرد اما کی روش تفاوت اساســی دارد‪ .‬او بسیار‬ ‫جاه طلب تر اســت و فهمیده که برای موفقیــت در فوتبال‬ ‫ایران‪ ،‬باید سکوت را کنار گذاشت‪ .‬تا به امروز ده ها مصاحبه‬ ‫گوناگون از مایلی کهن و مخالفان کی روش منتشــر شده‬ ‫است اما چند رسانه تا به امروز به تفصیل گزارش دادند که‬ ‫ساختمان جدیدی که در محل کمپ تیم های ملی در حال‬ ‫ساخت و ســاز اســت به اصرار کی روش بوده است؟ مرکز‬ ‫ارتقای بدنی بازیکنان ایران‪ ،‬مجموعه ای کامال مجهز به‬ ‫نداشته های فوتبال ما که کمتر مربی ترجیح می داد سفارش‬ ‫ساخت و سازش را بدهد‪ .‬نه کی روش ان را با خود به پرتغال‬ ‫می برد و نه کفاشیان مالکش است‪.‬‬ ‫اگر برانکو به جای کی روش پنج ســال قبل با همین‬ ‫مبلغ قرارداد‪ ،‬سرمربی تیم ملی می شد ایا به علی کفاشیان‬ ‫برای الگو برداری از منچستر و ساختن این مجموعه مدرن‬ ‫فشاری وارد می اورد؟‬ ‫برخالف انچه منتقدان کی روش روی ان اصرار دارند‬ ‫او هرگز به خاطر گرفتن حقوقش هیچ یک از این جنجال ها‬ ‫را به پا نکرده است‪ .‬انچه کی روش برای ان سکوت فوتبال‬ ‫را بر هم زده ابزارهایی است که می بایست در اختیار فوتبال‬ ‫ایران باشد‪.‬‬ ‫اتفاقات اخیر پیرامون نیمکت تیم ملی ســبب شد تا‬ ‫شــایعه حضور برانکو ایوانکوویچ به جای کی روش ایجاد‬ ‫شود‪ .‬گفته می شود یکی از نزدیکان برانکو واسطه این کار‬ ‫شده و دلیل حمله کی روش به برخی از اعضای فدراسیون‬ ‫فوتبال هم با این موضوع بی ارتباط نیست‪.‬‬ ‫هفته گذشــته اما بعــد از تمرین پرســپولیس برانکو‬ ‫نخستین واکنش را به شایعه بازگشــتش به تیم ملی ایران‬ ‫نشان داد‪« :‬تمام تمرکزم روی پرســپولیس است و به چیز‬ ‫دیگری فکر نمی کنم؛ این هم مثل شــایعه دوپینگ ســه‬ ‫بازیکن پرسپولیس اســت‪ .‬با این شایعات می خواهند تیم‬ ‫ما را به هم بریزند‪ ».‬همچنین زهره هراتیان‪ ،‬همسر هومن‬ ‫افاضلی که مورد انتقاد شدید کی روش قرار گرفته‪ ،‬دست‬ ‫داشتن خودش و همسرش در ماجرای کنار رفتن کی روش را‬ ‫تکذیب می کند‪« :‬مقابل صحبت های کی روش مانند دکتر‬ ‫ظریف عمل می کنم‪ .‬پاســخ من به اقای کی روش احترام‬ ‫است و به سرمربی تیم ملی کشورم احترام می گذارم‪».‬‬ ‫حاال شرایط به گونه ای است که نام هر فردی می تواند‬ ‫برای جانشینی کی روش مطرح شــود چون او از استعفای‬ ‫زودهنگامش خبر داده است اما به نظر می رسد مرد پرتغالی‬ ‫این بار نیز به مقصودش رســیده است‪ .‬مشــخص بود که‬ ‫کفاشــیان با اســتعفای کارلوس مخالفت می کند اما نکته‬ ‫غیرقابل پیش بینی حمایت مسئوالن وزارت ورزش بود‪ .‬با‬ ‫اینکه سرمربی پرتغالی در مصاحبه های اخیر خود به صورت‬ ‫غیرمســتقیم علیه وزارت ورزش به صحبــت پرداخته‪ ،‬اما‬ ‫سجادی و حسنی خو در صحبت هایی که در روزهای اخیر‬ ‫داشتند‪ ،‬به بقای او روی نیمکت تیم ملی تاکید کردند‪ .‬البته‬ ‫پروژه جدایی کی روش از تیم ملی می تواند با روی کار امدن‬ ‫یک نفر به جز کفاشــیان بعد از انتخابات فدراسیون شکل‬ ‫جدی تری به خود بگیرد و حتی اگر ان فرد داد کان باشــد‪،‬‬ ‫بعید نیســت برانکو را هم برگرداند‪ .‬اما ایا برگرداندن برانکو‬ ‫به تیم ملی بازگشت به عقب نیست؟ ایا سبکی که کی روش‬ ‫با تیم ملی سال ها ست پشت سر گذاشته با سبکی که برانکو‬ ‫خواهان اجرای ان است شباهتی به هم دارد؟ مهم تر از همه‬ ‫اینها ایا برانکو که حاال برچسب پرسپولیسی بودن را با خود‬ ‫دارد می تواند در بازگشت به نیمکت تیم ملی در قامت یک‬ ‫مربی بی طرف مورد پذیرش استقاللی ها قرار بگیرد؟ اینها‬ ‫سواالتی است که مدیران فوتبال حتما به ان فکر می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین اصال بعید نیســت که جانشــینی برانکــو به جای‬ ‫کی روش تنها یک شایعه یا مانوری رسانه ای باشد‪ .‬ان هم‬ ‫از سوی مخالفان کی روش‪ .‬چه مخالفان کی روش به خوبی‬ ‫می دانند که مربیان داخلی برای نشستن روی نیمکتی که‬ ‫مردم ان را با کی روش دیده اند تا چه حد دشوار است‪ .‬گفته‬ ‫می شود یکی از شرط های برانکو برای ماندن در پرسپولیس‬ ‫جذب چند بازیکن مطرح اســت‪ .‬به خصــوص اینکه او در‬ ‫ی برای فصل اینده نیز اصرار خاصی دارد‪.‬‬ ‫مورد حفظ طارم ‬ ‫این در حالی است که او تا کنون به طور روشن درباره تمدید‬ ‫قراردادش با پرسپولیس برای فصل اینده اظهارنظر نکرده‬ ‫است‪ .‬ایا در پایان این فصل اتفاقاتی رخ می دهد که همه را‬ ‫شوکه می کند؟ فعال باید جانشینی برانکو به جای کی روش‬ ‫را شایعه دانست؛ فعال‪.‬‬ ‫کفاشیان و کی روش در اتخاذ‬ ‫مواضع خود علیه مخالفان‬ ‫هماهنگی عجیبی دارند‬ ‫ورزش‬ ‫اینفانتینو‬ ‫در تهران‬ ‫س هفته‬ ‫عک‬ ‫کمیته برگزاری انتخابات فیفا اعــام کرد که جانی‬ ‫اینفانتینو‪ ،‬ژروم شــامپاین‪ ،‬پرنس علی بن حســین‪،‬‏شیخ‬ ‫سلمان بن ابراهیم ال خلیفه و توکیو سکسوال‪ ،‬پنج نامزدی‬ ‫هســتند که در این انتخابات برای نشســتن‏روی صندلی‬ ‫ریاست فیفا رقابت می کنند‪.‬‏‬ ‫هفته گذشــته اما اینفانتینو به ایران امد تا نظر مثبت‬ ‫علی کفاشــیان را نیز به دســت اورد‪ .‬او دربــاره حضورش‬ ‫در ایران گفت‪« :‬ایران کشوری اســت که در اسیا نه تنها‬ ‫باالترین رتبه در فوتبال را دارد‪ ،‬بلکه در فوتســال‪ ،‬فوتبال‬ ‫بانوان و فوتبال ساحلی نیز اول است‪ .‬در کنار این موضوع‬ ‫من به اینجا امدم تا بــا رئیس فدراســیون فوتبال ایران و‬ ‫دست اندرکاران فوتبال ایران دیدار کنم و در این دیدار به‬ ‫این نتیجه رســیدم که اینجا همه عاشــق فوتبال هستند‪،‬‬ ‫فوتبال تنفس می کنند و عشق خاصی به این رشته دارند‪.‬‬ ‫این چیزی اســت که دنیای فوتبال به ان نیاز دارد و دلیلی‬ ‫هم که باعث شد من نامزد انتخابات فیفا شوم همین عشق‬ ‫به فوتبال است‪ .‬می خواهم فوتبال را به فیفا برگردانم و باید‬ ‫همه از این موضوع حمایت کنیم تا بتوانیم این اطمینان را‬ ‫بدهیم که فقط باید به فوتبال فکر کرد‪».‬‬ ‫او درباره احتمال برنده شدنش این گونه واکنش نشان‬ ‫داد‪« :‬کامال اطمینان دارم که من برنده رقابت انتخاباتی‬ ‫فیفا خواهم شد و این را هم اطمینان دارم که از من حمایت‬ ‫ویژه ای خواهد شد‪».‬‬ ‫علی کفاشیان‪ ،‬رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان‬ ‫نیز در انتخابات ریاست فیفا به احتمال فراوان به اینفانتینو‬ ‫رای خواهد داد‪.‬‬ ‫مصائب فوتبال بی ستاره‬ ‫رایگانکردن بازی های لیگ برتر‪ ،‬فوتبال ایران را نابود می کند‬ ‫مربی فوتبال‬ ‫بهتاش فریبا‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫پرسپولیس ارائه داده تا حدودی مردم از تماشای بازی های‬ ‫داخلی راضی تر هســتند و این جای خوشــحالی دارد‪ .‬اما‬ ‫نرفتن مردم به ورزشگاه ها یک دلیل دیگر هم دارد؛ از نظر‬ ‫من نبود ستاره در فوتبال مان باعث شده تا مردم با ورزشگاه ها‬ ‫ارتباط برقرار نکنند‪ .‬چون در کشورهای خارجی جدا از بحث‬ ‫کیفیت بازی‪ ،‬ســتاره هایی مانند مســی و رونالدو و ســوارز‬ ‫حضور دارند که خیلی از مردم فقط برای دیدن بازی این ها به‬ ‫ورزشگاه می روند‪ .‬این در حالی است که ما االن در فوتبالمان‬ ‫ســتاره ای نداریم که مردم به خاطر انها به ورزشگاه بروند‪.‬‬ ‫در گذشــته و در زمان ما فقط ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار تماشاگر برای‬ ‫دیدن بازی ستاره هایی مانند حجازی و پروین به استادیوم‬ ‫می رفتند‪ .‬اما حاال اینطور نیست و بعد از بازیکنانی مانند علی‬ ‫کریمی دیگر ستاره ای در فوتبال ما نبوده است که مردم برای‬ ‫ان به استادیوم بروند‪ .‬امیدوارم با راه حل موقت رایگان شدن‬ ‫بازی ها‪ ،‬مردم با ورزشگاه ها اشتی کنند و به استادیوم رفتن‬ ‫عادت کنند و طوری شود که اگر یک بازی هم رایگان نبود‪،‬‬ ‫استادیوم ها باز هم پر شود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫رایگان کردن بازی ها در اینده به فوتبال ایران اسیب‬ ‫می زند‪ .‬ما برای استقبال بیشتر تماشــاگران از بازی ها باید‬ ‫کیفیت کار را باالتر ببریم‪ .‬بنابراین روشــن اســت که ما با‬ ‫رایگان کردن بازی ها در دراز مدت فوتبال را از بین می بریم‪.‬‬ ‫دوســتان تمهید تازه ای اندیشــیده اند‪ .‬شاید دالیل‬ ‫خاصی هم دارند اما واقعا نصف ورزشــگاه را رایگان کردن‬ ‫با اصول حرفه ای گری جور در نمی اید‪ .‬در گذشــته جایگاه‬ ‫ویژه ‪ 5‬هزار تومان بود‪ ،‬سایر جایگاه های طبقه اول ‪ 3‬هزار‬ ‫تومان و طبقه دوم هزار تومان بود‪ .‬یعنی برای همه اقشار با‬ ‫وضعیت های مالی مختلف جا وجود داشت‪ .‬االن قیمت ها‬ ‫باال ست و یک جوان هم که به تنهایی به ورزشگاه نمی رود و‬ ‫با سه‪ ،‬چهار نفر دیگر به ورزشگاه می رود‪ .‬هزینه رفت و امد‬ ‫و بلیت و تغذیه او را که حســاب کنیم می بینیم مبلغ باالیی‬ ‫در می ایــد‪ .‬در نتیجه خیلی بهتر اســت به جــای رایگان‬ ‫کردن‪ ،‬بلیت هــا را ارزان تــر کنند‪ .‬این رویــه ای که برخی‬ ‫دوستان در پیش گرفته اند شاید در حال حاضر باعث شود‬ ‫که ورزشــگاه ها پر از تماشاگر شــود اما در دراز مدت باعث‬ ‫می شود که فوتبال ایران نتواند روی پای خودش بایستد‪.‬‬ ‫االن ‪ 16‬تیم لیگ برتری داریم کــه اکثریت انها جز یکی‪،‬‬ ‫دو تیم‪ ،‬دولتی هستند و اگر دولت به انها پول تزریق نکند‪،‬‬ ‫ورشکست می شــوند‪ .‬با این کار به مشــکالت انها اضافه‬ ‫می کنیم‪ .‬این راه حل حرفه ای برای جذب تماشاگر نیست‪.‬‬ ‫زمانی که ما فوتبال بازی می کردیم‪ ،‬برای یک بازی معمولی‬ ‫مقابل تیمی مثل هما یا پیام‪ ،‬حدود‪ ۷۰‬هزار تماشاگر می امد‬ ‫یا در یک بازی مانند دربی ‪ ۱۲۰‬هزار تماشاگر می امد و تا لب‬ ‫خط مردم می نشستند و بازی را نگاه می کردند‪ .‬اما حاال مانند‬ ‫قبل نیست و می بینیم که مردم رغبت زیادی برای رفتن به‬ ‫استادیوم ندارند که این هم دالیل مختلف دارد‪ .‬می خواهم‬ ‫بگویم قهر مردم از ورزشگاه ها فقط به خاطر بلیت نیست‪.‬‬ ‫البته عده ای هم موافق رایگان شدن بلیت بازی ها هستند‪.‬‬ ‫برای این کار هم دلیل دارند‪ .‬می گویند یکی از دالیل گرانی‬ ‫بلیت و اوضــاع اقتصادی مردم اســت که بر اســاس این‬ ‫موضوع می توان گفت رایگان شدن مسابقات قابل توجیه‬ ‫اســت‪ ،‬اما این یک راه حل موقت اســت و نمی شود همه‬ ‫مســابقات را رایگان اعالم کرد و نباید تماشاگر را به حضور‬ ‫رایگان در استادیوم عادت بدهیم‪ .‬بحث دیگر که در نرفتن‬ ‫مردم به ورزشگاه ها اثرگذار است‪ ،‬پخش مسابقات فوتبال‬ ‫روزدنیاازشبکه هایمختلفتلویزیوناست‪.‬بعضیشب ها‬ ‫تلویزیونپنجبازیخارجیمختلفراپخشمی کندوطبیعی‬ ‫است که وقتی مردم این بازی ها را می بینند‪ ،‬به دلیل اختالف‬ ‫سطح بازی های خارجی با لیگ خودمان‪ ،‬زیاد برای رفتن به‬ ‫استادیوم راغب نباشند‪ .‬البته در این چند وقت با فوتبالی که‬ ‫‪73‬‬ ‫تاریخ به روایت دکتر‬ ‫از مجموعه کتاب های والیتی رونمایی شد‬ ‫مجموعه ‪ 11‬جلدی کتاب تاریخ کهن و معاصر ایران‬ ‫زمین و جلد یکم دانشــنامه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران‬ ‫ت استراتژیک‬ ‫نوشته علی اکبر والیتی‪ ،‬رئیس مرکز تحقیقا ‬ ‫مجمع تشــخیص مصلحت نظام با حضور‪ ،‬حســام الدین‬ ‫اشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری‪ ،‬سید حسین هاشمی‬ ‫اســتاندار تهران و جمعــی از شــخصیت های فرهنگی و‬ ‫اجتماعی رونمایی شد‪ .‬در این مراسم که دوشنبه در سالن‬ ‫مهر حوزه هنری برگزار شــد‪ ،‬حجت االســام و المسلمین‬ ‫سید مهدی خاموشــی رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی‪،‬‬ ‫ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات‬ ‫اسالمی و حســین شیخ االســام مشــاور رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی شرکت داشتند‪ .‬علی مومنی شریف‪ ،‬رئیس‬ ‫حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســامی و جعفری جوزانی‬ ‫کارگردان از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم بودند‪.‬‬ ‫دیدار‬ ‫‪74‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫درباره کتاب‬ ‫مجموعــه تاریخ کهــن و معاصــر ایــران زمیــن‬ ‫جست وجویی اســت در زمان برای یافتن مظاهر تمدنی و‬ ‫عناصر پیوسته تاریخی که فرهنگ و تمدن امروز ایرانیان‬ ‫را شــکل داده اســت‪ .‬این مجموعه جمعا ‪ 14‬جلد را دربر‬ ‫خواهد گرفت که هرکدام‪ ،‬متناســب بــا دوره یا دوره های‬ ‫تاریخی ای که محتوی ان اســت‪ ،‬عنوانی مســتقل دارند‬ ‫تا کتابخوان و دانشــجوی عالقه مند به یک دوره تاریخی‬ ‫بتواند همان مجلد را ابتیاع کند و مورد اســتفاده قرار دهد‪.‬‬ ‫«تاریخ کهن و معاصر ایران زمین» نگاهی است هدفمند‬ ‫به تاریخ ایران که بــا بهره گیری از منابع فــراوان و معتبر و‬ ‫گاه جدید و شــیوه های ثابت شــده با راهنمایی و همکاری‬ ‫جمعی از پژوهشگران و تاریخدانان فرهیخته فراهم امده‬ ‫اســت‪ .‬در این اثر تحوالتی که ایرانیان در حیات پرفراز و‬ ‫نشیب خوب به چشم دیده و از ســرگذرانده اند تا به زندگی‬ ‫پرافتخار دیروز و امروز خود دســت یابند‪ ،‬مد نظر قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬ایران پیش از اســام‪ ،‬ایران از اغاز دوره اسالمی‬ ‫تا حمله مغول‪ ،‬ایــران از حمله مغول تا پایــان تیموریان‪،‬‬ ‫ایران در عصر صفوی‪ ،‬ایران در عصر افشاریان و زندیان‪،‬‬ ‫ایران در عصر قاجار تا استانه مشروطیت‪ ،‬ایران از استانه‬ ‫مشــروطیت تا کودتای سوم اســفند ‪ ،99‬ایران از کودتا تا‬ ‫اشــغال‪ ،‬ایران از کودتا تا انقالب اســامی‪ ،‬نهضت امام‬ ‫خمینی(ره)‪ ،‬ایران در عصر رهبری امام خمینی(ره)‪ ،‬ایران‬ ‫در عصر رهبری حضــرت ایت الله خامنــه ای در دو مقطع‬ ‫‪ 1368‬تــا ‪ 1376‬و ‪ 1376‬تا ‪ 1384‬عناویــن مجلدات این‬ ‫مجموعه است‪ .‬دانشــنامه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران‬ ‫نیز مجموعه ای است از مقاالت علمی و مستند در بررسی‬ ‫خاســتگاه ها‪ ،‬روش ها‪ ،‬درجه اهمیت و روند شــکل گیری‬ ‫فرهنگ و تمدن غنی و پربرکت اســام و ایران و اشنایی با‬ ‫بنیاد گذاران و دســت اندرکاران تقویت و بنای ان‪ .‬این اثر‬ ‫با تمرکز بــر مقوالتی‪ ،‬نتایج ایفای ســیر فرهنگی و تمدنی‬ ‫جامعه مسلمانان به ویژه شیعیان در سراسر جهان اسالم و‬ ‫ص ایران را مد نظر قرار داده است‪ .‬معرفت تاریخی و‬ ‫باالخ ‬ ‫تاریخ نگاری‪ ،‬جغرافیا‪ ،‬بیداری اسالمی‪ ،‬سیاست‪ ،‬حکومت‬ ‫و والیت‪ ،‬حوزه هــای علمیه و کتابخانه هــا‪ ،‬فقه و اصول‪،‬‬ ‫فرهنگ و معرفت‪ ،‬عرفــان و جوانمردی‪ ،‬نهضت ها‪ ،‬زبان‬ ‫و ادبیات‪ ،‬فلسفه و کالم‪ ،‬پزشکی‪ ،‬علوم دقیقه و تجربی‪،‬‬ ‫علوم قرانی و حدیث و هنر به عنوان مباحث کالن فرهنگی و‬ ‫تمدنی اسالم و ایران در دستورکار این دانشنامه قرار دارد‪ .‬از‬ ‫ویژگی های مجموعه ‪ 11‬جلدی کتاب تاریخ کهن و معاصر‬ ‫ایران زمین در بخــش دوره معاصر به دوره رهبری حضرت‬ ‫ایت الله خامنه ای پرداخته شده است‪ .‬از جمله جلدهای این‬ ‫مجموعه می توان به ایران در زمان رهبری حضرت امام (ره)‬ ‫از ‪1340‬تا ‪ 1368‬و ایران در زمان رهبری رهبر معظم انقالب‬ ‫از ‪ 1368‬تا ‪ 1392‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫صحبت های مولف‬ ‫علی اکبر والیتی‪ ،‬رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک‬ ‫مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در مراســم رونمایی از‬ ‫مجموعه ‪ 11‬جلدی «تاریخ کهــن و معاصر ایران زمین»‬ ‫و جلد یکم «دانشــنامه فرهنگ و تمدن اســام و ایران»‬ ‫گفت‪« :‬اقای خاموشی چند سال قبل بنده را تشویق کردند‬ ‫که کاری در حوزه تاریخ کشــور انجام دهم که باید عرض‬ ‫کنم تعداد کسانی که در تالیف مجموعه اثار «تاریخ کهن‬ ‫و معاصر ایران زمین» نقش داشــتند بســیار زیــاد بود‪ .‬از‬ ‫افراد فرهیختــه‪ ،‬صاحب نظر و متخصــص در حوزه های‬ ‫مختلف تاریخی و فرهنگی خواهــش کردم تا کمک کنند‬ ‫چنین مجموعه ای تهیه شــود‪ .‬معموال ایــن مجموعه ها‬ ‫این گونه نیست که توسط یک نفر تالیف شود‪ .‬سعی کردم‬ ‫از وجود افراد بااستعداد و باتجربه برای ساماندهی یک اثر‬ ‫ضروری تاریخی کمک بگیرم‪ ».‬والیتــی با بیان اینکه در‬ ‫این مجموعه به دو مولفه ایران پیش از اسالم و ایران پس‬ ‫از اسالم اشاره شده است‪ ،‬گفت‪« :‬اگر پادشاهان ظالمی‬ ‫ پیش از اسال م یا بعد از اسالم بوده اند‪ ،‬این موضوع ارتباطی‬ ‫به مردم ندارد‪ .‬مردم ما از ابتدا مردمی فرهیخته بودند‪ .‬در‬ ‫تفاســیر نیز وجود دارد که پیامبر اکرم(ص) دست بر شانه‬ ‫سلمان گذاشــته اند و گفته اند که اینها (ایرانی ها) هستند‬ ‫که اسالم را زنده نگه می دارند‪ .‬ایرانی ها سابقه بت پرستی‬ ‫ندارند و همین مردم اسالم را پذیرفتند و پرچمدار فرهنگ‬ ‫و تمدن اسالمی شدند‪ .‬به تحقیق بیش از ‪ 50‬درصد کمی‬ ‫و کیفی تمدن اســام مرهــون ایرانی هاســت‪ .‬اگر مردم‬ ‫می توانند در دوره های مختلف تاریخی پرچمدار باشــند‪،‬‬ ‫امروز هــم می توانند پرچمدار بیداری اســامی باشــند و‬ ‫دیگران هم اگر تالشی کردند به تبعیت از انقالب اسالمی‬ ‫ایران بوده و البته نشان دادند که توان کشور ما را در حفظ‬ ‫انقالبشان ندارند‪ .‬در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن هنوز هم پس از‬ ‫گذشت ‪ 37‬سال از انقالب اسالمی‪ ،‬می بینیم همه اقشار‬ ‫جامعه حضور پیدا می کنند‪ .‬تیر و ترکش هایی که به سمت‬ ‫نظام و کشور می اید به علت ارزشمندی نظام است‪ ».‬والیتی‬ ‫در رابطه با «دانشــنامه فرهنگ و تمدن اســام و ایران»‬ ‫نیز گفت‪« :‬اقای مقدم فر در رابطه بــا نقش موضوعی در‬ ‫دانشــنامه کمک کردنــد و دو جلد از این دانشــنامه درباره‬ ‫بیداری اسالمی است‪ .‬تا به حال چنین دانشنامه ای منتشر‬ ‫نشده که هر موضوعی عنوان یک کتاب باشد‪».‬‬ ‫صحبت خاموشی‬ ‫حجت االسالم سیدمهدی خاموشی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫تبلیغات اســامی در بخشــی از این مراســم با بیان اینکه‬ ‫ی والیتــی تقاضا کردم تــا تالیف این‬ ‫«مدتی پیــش از اقا ‬ ‫مجموعه تاریخی را سامان دهند‪ ».‬گفت‪ :‬ا«ز اقای والیتی‬ ‫تقاضا کردم تا پیرامون تاریخ نگاری در عصر انقالب و تاریخ‬ ‫معاصرتوجهویژه ایداشتهباشند؛چرا کهدیگرانبه گونه ای‬ ‫کهخودمی خواهندتاریخمارامی نویسندوبههمیندلیلهم‬ ‫از ایشان خواستم تا به اتمام کارشان سرعت بیشتری بدهند‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪ 11‬جلد از مجموعه «تاریخ کهن و معاصر‬ ‫ایران زمین» توســط انتشــارات امیرکبیر به چاپ رســیده‬ ‫است و امیدوارم سه جلد پایانی این اثر نیز تا اغاز نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران چاپ و منتشر شود‪».‬‬ ‫رئیس سازمان تبلیغات اسالمی با تاکید بر اینکه وقایع‬ ‫انقالب اسالمی با ســرعت و حجم باالیی از اطالعات رخ‬ ‫داده و توجه و درج ایــن وقایع برای تاریخ نگاران رســالت‬ ‫است ‪ ،‬ادامه داد‪« :‬تجربه گذشــتگان باید با قلمی شیوا و‬ ‫درست درج شود و از سوی کسانی باشد که درون وقایع تاریخ‬ ‫معاصر بوده اند و این وقایع را از نزدیک تجربه کرده اند‪ .‬البته‬ ‫هر اثری نقد هم می شود و نقد اثر موجب پیشرفت ان است‬ ‫و ما هم از نقد این گونه اثار استقبال می کنیم‪ .‬یادم هست‬ ‫که به برخی از اهالی فرهنــگ و ادب عراقی می گفتم راجع‬ ‫به تاریخ معاصر کشورتان کار کنید و انها به ضرورت این امر‬ ‫توجه نداشتند تا اینکه کتاب «صدام‪ ،‬بطل العرب» منتشر‬ ‫شد و خودشان هم که می دانند صدام چگونه موجودی بود‬ ‫از انتشار چنین اثری شــگفت زده شدند‪ .‬امروز می بینیم که‬ ‫روی تاریخ معاصرشان کار می کنند تا واقعیات ثبت شود‪ .‬در‬ ‫رابطهباتاریخانقالباسالمیایرانهمظلمی صورتگرفته‬ ‫و گویا قلم بسیاری از مورخان کشور در این زمینه خشک شده‬ ‫ یا برخی می خواهند این واقعه را به گونه دیگری نشان دهند‪.‬‬ ‫امروز هر کس بخواهد ســریالی و برنامه تلویزیونی از وقایع‬ ‫خرمشهر در جنگ تحمیلی بسازد ناگزیر است از کتاب «دا»‬ ‫استفاده کند؛ چرا که این اثر به خوبی تمام اتفاقات رخ داده‬ ‫در ان برهه تاریخی و ان مکان را تشــریح کرده است‪ .‬باید‬ ‫برای انقالب اسالمی نیز به همین گونه کار شود‪».‬‬ ‫غروب روزنامه نگار‬ ‫حسنین هیکل درگذشت‬ ‫عکس زیرخاکی علی دایی‬ ‫سلفی امیرحسین رستمی در حرم امام رضا(ع)‬ ‫یک دقیقه سکوت به احترام انسانیت‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫هدف بخورد‪ .‬هیکل در ماجــرای مالکیت امارات متحده‬ ‫عربی بر جزایر ســه گانه تنب کوچک و بزرگ و ابوموســی‬ ‫حق را به جانب ایران می دهد و تاکید دارد‪ ،‬ادعای امارات‬ ‫درباره مالکیت این سه جزیره جز اینکه انگیزه ای سیاسی‬ ‫است‪ ،‬هیچ پایه و اساسی ندارد‪.‬‬ ‫محمد حسنین هیکل‪ ،‬نویسنده و روزنامه نگار معروف‬ ‫مصری در ســن ‪ ۹۳‬سالگی درگذشــت‪ .‬هیکل که یکی از‬ ‫مهمترین روزنامه نگاران و نویسندگان معروف تاریخ مصر‬ ‫به حساب می اید‪ ،‬پس از مدت ها درگیری با بیماری در سن‬ ‫‪ 93‬سالگی به دیار باقی شــتافت‪ .‬هیکل در سال ‪ ۱۹۲۳‬در‬ ‫روستایی در مصر متولد شد‪ .‬او تحصیالت خود را از مقطع‬ ‫ابتدایی تا پایــان تحصیالتش در رشــته روزنامه نگاری در‬ ‫قاهره به پایان رساند‪ .‬او یکی از برجسته ترین اندیشمندان‪،‬‬ ‫روزنامه نگاران‪ ،‬سیاســتمداران و مورخان عرب و مصر در‬ ‫قرن بیستم است‪ ،‬از جمله شــخصیت های نادر در جهان‬ ‫عرب که در شکل گیری ساختار سیاسی در کشورهای عربی‬ ‫و به ویژه مصر نقش برجســته ای ایفا کــرد‪ .‬هیکل یکی از‬ ‫همکاران و مشاوران نزدیک جمال عبدالناصر بود‪ .‬هنگام‬ ‫مرگ ناصر در سال ‪ ۱۹۷۰‬هیکل بر بالین او حاضر بود‪ .‬او از‬ ‫سال ‪ 1957‬برای مدت هفده سال‪ ،‬سردبیر روزنامه االهرام‬ ‫بود تا اینکه انور ســادات در ســال ‪ 1974‬او را‬ ‫برکنار کرد‪ .‬پس از مرگ ناصر‪ ،‬هیکل و روزنامه‬ ‫االهرام با جانشــین او‪ ،‬انور ســادات در افتاد و‬ ‫همراه با صدهــا نفر از منتقدان دیگر ســادات‬ ‫بازداشت شد‪.‬‬ ‫یکی از مقاطع جدی تنش در روابط هیکل‬ ‫با ســادات امضای قــرارداد صلــح میان مصر‬ ‫و اســرائیل در ســال ‪ ۱۹۷۹‬بــود‪ .‬او بنیانگذار‬ ‫مرکز معــروف مطالعــات سیاســی و راهبردی‬ ‫االهرام در ســال ‪ 1968‬بود و با زبان‪ ،‬شــیوه و‬ ‫اطالعات و تحلیل های خود به مرجعی تبدیل‬ ‫شــد که نمی توان او را نادیده گرفــت و به نوبه‬ ‫خود یــک مکتــب روزنامه نــگاری سیاســی و‬ ‫نویسندگی و تحلیل مسائل راهبردی سیاست ها‬ ‫و کشــمکش ها بود‪ .‬این روزنامه نگار مشــهور‬ ‫مصری و جهان عرب که جــزو منتقدان جدی‬ ‫حسنی مبارک دیکتاتور مصر بود‪ ،‬پس از انقالب‬ ‫در مصر و سقوط مبارک از صدر امور‪ ،‬کتابی را با‬ ‫عنوان «حســنی مبارک و زمانه اش‪ .‬از تریبون‬ ‫تا میدان» بــه رشــته تحریــر در اورده بود که‬ ‫در ان بــه زندگی سیاســی مبــارک و چگونگی‬ ‫رسیدنش به قدرت‪ ،‬تداوم ریاست جمهوری اش‬ ‫تا تظاهــرات میــدان التحریر و ســرنگونی او‬ ‫می پرداخت؛ کتابی که در ان زمان به شدت مورد‬ ‫توجه رسانه های عربی قرار گرفت و بخش هایی‬ ‫از ان نیز به زبان فارسی منتشر شده است‪ .‬او که‬ ‫از دو سرطان کلیه و ریه رنج می برد‪ ،‬برای درمان‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫دولت مبنی بر حمایت مــادی در دوران بیماری را نپذیرفت‬ ‫و ترجیح داد پســرش از او مراقبت کند‪ .‬این مرد تاریخ ساز‬ ‫عرصه رسانه و سیاست مصر‪ ،‬این روزها حال بدی داشت و‬ ‫‪ ۱۷‬فوریه ‪ ۲۰۱۶‬میالدی دار فانی را ترک کرد‪.‬‬ ‫دیدار‬ ‫«من از شــیوه برخورد کشــورهای عربی بــا ایران‬ ‫بسیار ناراحتم‪ ،‬واقعا نیازی به این طرز تعامل نبود‪ ،‬من در‬ ‫پاریس با امام خمینی (ره) دیدار کردم و صحبت های او را‬ ‫شنیدم‪ .‬امام خمینی (ره) نیم ساعت با شیخ محمد شلتوت‬ ‫شیخ اســبق االزهر مصر (از بزرگان اهل سنت و از فعاالن‬ ‫وحدت بین شیعه و ســنی) صحبت کرد و تالش های وی‬ ‫را در تقریب بین مذاهب اســامی بســیار تحسین کرد و‬ ‫ان را ستود‪.‬‬ ‫جای بســی تاســف اســت که ما بدون دلیــل و به‬ ‫نفع امریکایی هــا‪ ،‬روابطمان با ایران را از دســت دادیم‪.‬‬ ‫امریکایی ها خوب می دانستند که برخی از کشورهای عربی‬ ‫از انقالب اسالمی در ایران دچار سوءتفاهم‬ ‫شده بودند و از ان سوءاســتفاده کردند‪ .‬انها‬ ‫کاری کردند که ما مبارزه با اسرائیل را فراموش‬ ‫کنیم و به جای ان درگیر جنگ شــیعه و سنی‬ ‫شویم‪ .‬تقســیم جهان عرب به شــیعه و سنی‬ ‫یکــی از بزرگترین جنایت ها در تاریخ اســام‬ ‫بود‪ ».‬اگر نام محمد حسنین هیکل را در کنار‬ ‫تو جو کنید‪ ،‬اخرین یافته های شما‬ ‫ایران جس ‬ ‫همین مصاحبه با شــبکه مصری سی بی سی‬ ‫اســت‪ ،‬مصاحبه ای که در همیــن فروردین‬ ‫ماه ســال جدید انجام داده اســت و در ان باز‬ ‫هم عالقه به ایــران را از درون جمله های ان‬ ‫می توان پیدا کرد‪.‬‬ ‫برای رســیدن به اولیــن باری کــه نام‬ ‫حسنین هیکل و ایران در کنار هم قرار گرفت‪،‬‬ ‫باید خیلی دور برویم‪ .‬هیکل در عنفوان جوانی‬ ‫که روزنامه نــگار کوله پشــتی بود‪ ،‬از ســوی‬ ‫روزنامه االخبار مامور شــد تحوالت مربوط به‬ ‫ملی شــدن صنعت نفت و بحران نفتی ایران‬ ‫بین سال های ‪ ۱۳۲۰‬تا ‪ ۱۳۵۰‬را پوشش دهد‪.‬‬ ‫از این رهگذر و به سبب اشنایی با فضای‬ ‫سیاســی ایران‪ ،‬نخســتین کتاب خود به نام‬ ‫«ایران روی اتشفشــان» را در ســال ‪۱۹۵۱‬‬ ‫پس از سفر یک ماهه به ایران به رشته تحریر‬ ‫دراورد‪.‬‬ ‫در این کتاب او به تــرور رزم ارا پرداخت‬ ‫و همچنین با افراد سرشــناس سیاســی ان زمان از جمله‬ ‫ایت الله کاشــانی‪ ،‬قوام الســلطنه‪ ،‬ضیاء الدین طباطبایی‬ ‫و دکتر محمد مصدق‪ ،‬محمدرضا شــاه‪ ،‬اشــرف و همسر‬ ‫سابقش‪ ،‬احمد شفیق و فوزیه‪ ،‬همسر اول و مصری تبا ر شاه‬ ‫گفت وگو کرده بود‪ .‬تحلیل های او درخصوص «ملی شدن‬ ‫پیشخوان مجازی‬ ‫صنعت نفت ایــران» بر جمال عبدالناصــر تاثیر گذار بود‪،‬‬ ‫به گونه ای که به «ملی کردن کانال ســوئز» از ســوی او‬ ‫منتهی شد‪ .‬هیکل از انقالب ‪ ۵۷‬نیز غافل نماند‪ .‬او انقالب‬ ‫اسالمی را ادامه نهضت ملی شــدن صنعت نفت در ایران‬ ‫توصیف می کند‪.‬‬ ‫هیکل در کتاب «ایت الله و انقــاب» با همه افراد‬ ‫و شــخصیت هایی که او را در تکمیل نگرشش به انقالب‬ ‫اســامی هدایت می کنند‪ ،‬گفت وگوهایــی را انجام داده‬ ‫است‪ .‬به ویژه او با امام خمینی (ره) رهبر انقالب در سال ‪۵۷‬‬ ‫در نوفل لوشاتو نیز دیدار و گفت وگو کرد و امام را به تیری‬ ‫تشــبیه کرد که از قرن هفده پرتاب شد تا در قرن بیستم به‬ ‫زندگینامه هیکل‬ ‫‪75‬‬ ‫خیز برای اسکار‬ ‫دیدار‬ ‫‪76‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫«بازگشته» تمام جوایز بفتا را درو کرد‬ ‫اخرین ســاخته «ایناریتو» جشــنواره ها را یکی پس‬ ‫از دیگری فتــح می کند‪ ،‬ایــن فیلم در بفتا هــم یک برنده‬ ‫تمام عیار بود و بیشــتر از هر فیلم دیگــری جوایز را به خود‬ ‫اختصــاص داد‪ .‬تازه تریــن تجربــه کارگردانــی الخاندرو‬ ‫گونزالس ایناریتو که با ‪12‬نامزدی پیشتاز هشتاد و هشتمین‬ ‫دوره مراسم اهدای جوایز اسکار است‪ ،‬در فاصله کمتر از‬ ‫ دوهفته تا برگزاری اسکار ‪ 2016‬موفق شــد در جوایز بفتا‬ ‫خوش بدرخشد‪ .‬ستاره این مراســم لئوناردو دی کاپریو بود‬ ‫که پس از ‪3‬بار نامزدی در فیلم های مارتین اسکورسیزی‪،‬‬ ‫موفق شد طلســم را بشــکند و جایزه بهترین بازیگر بفتا را‬ ‫از دســتان تام کروز دریافت کنــد‪ .‬انتظار مــی رود بازیگر‬ ‫سرشناس هالیوودی ســرانجام در شب اســکار هم پیروز‬ ‫نهایی باشد و برای نخســتین بار جایزه بهترین بازیگر مرد‬ ‫را از ان خــود کنــد‪ .‬دی کاپریو هنگام دریافــت جایزه اش‬ ‫از تاثیرپذیــری اش از بازیگــران بریتانیایــی از جمله تام‬ ‫کورتنی‪ ،‬گری اولدمن‪ ،‬پیتر اوتول و دنیل دی لو ئیس گفت‬ ‫و از مادرش تشکر ویژه ای کرد‪.‬بســیاری از کارشناسان از‬ ‫همین امروز «بازگشته» را جدی ترین گزینه کسب اسکار‬ ‫بهترین فیلم می دانند‪ .‬هر چند ایناریتو برای کســب جایزه‬ ‫بهترین کارگردان رقبایی بسیار سرســختی پیش رو دارد‪.‬‬ ‫فیلمســاز مکزیکی در فصل جوایز بسیار موفق ظاهر شده‬ ‫و می تواند با بردن یک اسکار دوسال رویایی برای خود رقم‬ ‫بزند‪ .‬این فیلــم از روی رمانی به همین نام نوشــته مایکل‬ ‫پانکی‪ ،‬ساخته شده است‪ .‬داســتان فیلم‪ ،‬در سال ‪۱۸۲۳‬‬ ‫و در کوهســتان های راکی می گذرد‪ .‬هیــو گ َلس (با بازی‬ ‫لئوناردو دی کاپریو) شــکارچی باتجربه که بیشتر عمرش‬ ‫را در کوهســتان ها ســپری کرده‪ ،‬همراه با گروهی راهی‬ ‫شکار می شــود‪ .‬یک خرس گریزلی به گلس حمله می کند‬ ‫و همگروهی هایش او را رها می کنند‪ .‬حال او بدون داشتن‬ ‫اســلحه‪ ،‬با بدنی سرتاســر زخمی و خون الود و نفســی به‬ ‫خس خس افتاده به حال خود وامانده و باید به دنبال غذا و‬ ‫جایی برای ماندن باشد‪ .‬ســرمای بی امان نیز در این میان‬ ‫تهدیدی مضاعف برای ســتاندن جان اوســت‪ .‬گلس اما‬ ‫به ارامی و با مشقت از این شــرایط دشوار و ماورای تحمل‬ ‫انسانی‪ ،‬جان سالم به در می برد‪ .‬با این حال از پا نمی نشیند‬ ‫و راهی گرفتن انتقام می شود‪ .‬ایناریتو صحنه های این فیلم‬ ‫را تنها با استفاده از نور طبیعی ساخته و دی کاپریو برخی از‬ ‫صحنه های فیلم را دشوارترین کاری که در عمرش انجام‬ ‫داده‪ ،‬نامیده اســت؛ ماننــد مبارزه اش با خــرس گریزلی و‬ ‫خوابیدن در بدن یک اســب‪« .‬بردمن» ایناریتو که ســال‬ ‫گذشته نامزد دریافت ‪10‬جایزه بفتا بود‪ ،‬فقط یک جایزه در‬ ‫بخش بهترین فیلمبرداری برای امانوئل لوبزکی به ارمغان‬ ‫اورد‪ .‬گرچه در نهایت در اسکار خوش درخشید و جایزه های‬ ‫مهم را از ان خود کرد‪ .‬لوبزکی امسال هم برای «بازگشته »‬ ‫جایزه بفتا را برد‪« .‬مد مکس‪ :‬جاده خشــم» به کارگردانی‬ ‫جرج میلر جوایز چهار بخش فنی شــامل بهترین طراحی‬ ‫لباس‪ ،‬طراحی صحنه‪ ،‬چهره پردازی و تدوین را به خانه برد‪.‬‬ ‫«کارول» ساخته تاد هینس با ‪ ۹‬نامزدی جایزه ای دریافت‬ ‫نکرد‪« .‬پل جاسوس ها» ساخته اسپیلبرگ نیز تنها در بخش‬ ‫بهترین بازیگر مرد مکمل برای مــارک رایلنس موفق این‬ ‫میدان شــد‪ .‬جایزه بهترین بازیگر زن به بری الرسن برای‬ ‫«اتاق» رســید و جایزه بهترین بازیگــر زن مکمل به کیت‬ ‫وینسلت برای «استیو جابز» رسید‪ .‬یکی از نکات جالب این‬ ‫مراسم‪ ،‬عکس یادگاری کیت وینسلت و دی کاپریو بود که‬ ‫هردو با جایزه در کنار هم قرار گرفته بودند‪ ،‬این دو سال ها‬ ‫پیش در کنار هم در فیلم تایتانیک مشهور شدند‪.‬‬ ‫فیلم «افشاگر» جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی‬ ‫را برای تام مک کارتی‪ ،‬کارگردان و یکی از نویســنده های‬ ‫فیلم به ارمغان اورد‪ .‬مک کارتی این جایزه را به خبرنگاران‬ ‫روزنامــه «بوســتون گلوب» که داســتان فیلم براســاس‬ ‫گزارش های انها ســاخته شده اســت‪ ،‬اهدا کرد‪ .‬داستان‬ ‫افشاگر در اوایل هزاره سوم روی می دهد‪ .‬در سال ‪2001‬‬ ‫تعدادی از اعضــای تحریریه روزنامه «بوســتون گلوب»‬ ‫شامل ویراستار ارشد و ستون نویسان و گزارش نویس هایش‬ ‫تمام همت خود را مصروف این مهم می نمایند که ایا اتهام‬ ‫مطرح شده در مورد ســوء استفاده های جنسی در کلیسای‬ ‫کاتولیک ماساچوست به اندازه کافی در مطبوعات مطرح‬ ‫شده و اینکه چه دســت هایی در پشت پرده سعی داشتند تا‬ ‫این رخداد مصیبت بار را از بیخ و بن به قول معروف الپوشانی‬ ‫و ماست مالی کنند‪ .‬در این راســتا والتر رابینسون ویراستار‬ ‫روزنامه (مایکل کیتون) به همراه ستون نویس ها و گزارش‬ ‫نویسان خود شــامل مایکل رزندس (مارک رافالو)؛ ساشا‬ ‫فایفر (راشل مک ادامز) و متیو کارول (برایان جیمز) برای‬ ‫کشف حقیقت گروه افشــاگری ویژه ای راه می اندازند‪ .‬اما‬ ‫راهی که پیش روی انها ست ســخت و پیچیده جلوه گری‬ ‫می کند‪...‬‬ ‫«بروکلین» به کارگردانی جــان کراولی نیز به عنوان‬ ‫بهترین فیلم بریتانیایی بفتا را به خانه بــرد‪ .‬جایزه بهترین‬ ‫مســتند به «ایمی» به کارگردانــی اصف کاپادیا رســید و‬ ‫«درون بیرون» بهترین فیلم انیمیشــن شد‪ .‬داستان این‬ ‫انیمیشن درباره دختری یازده ســاله به نام رایلی اندرسون‬ ‫است که پس از مهاجرت خانواده انها به سانفرانسیسکو‪،‬‬ ‫پنج شــخصیت مغز او شامل شــادی‪ ،‬غم‪ ،‬نفرت ‪ ،‬ترس و‬ ‫خشم دچار هرج و مرج می شوند‪ .‬این هرج و مرج به نزاعی‬ ‫میان غم و شــادی می انجامد به طوری که رایلی تا استانه‬ ‫فراموش کردن شــادی پیش می رود و تصمیم می گیرد به‬ ‫شهر خودش‪ ،‬مینه سوتا فرار کند‪.‬‬ ‫جایزه ســینمایی و تلویزیونی بریتانیا َبفتا‪ ،‬هر ســال‬ ‫ازســوی اکادمی هنرهای ســینمایی و تلویزیونی بریتانیا‬ ‫برگزار می شود‪ .‬این جایزه معموال به عنوان پیش زمینه ای‬ ‫برای جایزه اسکار در نظر گرفته می شود‪ .‬جوایز «بفتا» در‬ ‫کنار جوایز گلدن گلوب همواره محک خوبی برای اســکار‬ ‫بوده است و اغلب هنرپیشــگانی که این جایزه را دریافت‬ ‫کرده اند‪ ،‬در اسکار نیز خوش درخشیده اند‪.‬انیو موریکونه‬ ‫‪ ٨٧‬ساله جایزه بهترین موســیقی بفتا را برای فیلم «هشت‬ ‫منفور» ساخته کوئنتین تارانتینو به دست اورد‪ .‬این ششمین‬ ‫جایزه بفتایی اســت که موریکونه به خانــه می برد‪ .‬اخرین‬ ‫جایز ه او به سال ‪ ١٩٩١‬برای ساخت موسیقی فیلم «سینما‬ ‫پارادیزو» بر می گشت‪.‬‬ ‫درخشش نماینده اردن‬ ‫فیلم سینمایی «ذیب» به کارگردانی ناجی ابونوار که‬ ‫یکی از پنج نامزد نهایی کســب جایزه اسکار بهترین فیلم‬ ‫خارجی زبان است‪ ،‬در مراســم بفتا توانست جایزه بهترین‬ ‫فیلم اول یک نویسنده‪ ،‬کارگردان یا تهیه کننده بریتانیایی را‬ ‫از ان خود کند؛ گرچه رقابت برای کسب جایزه بفتا در بخش‬ ‫بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را به «قصه های وحشی»‬ ‫دامیان زیفرون از ارژانتین واگذار کرد‪.‬‬ ‫«ادمکــش» هــو سیائوســین‪« ،‬فــورس مــاژور»‬ ‫روبن اوســتلند و «تیمبوکتو» عبدالرحمان سیساکو دیگر‬ ‫نامزدهای این بخش بودند‪ .‬نکتــه جالب اینکه ذیب برای‬ ‫کســب جایزه اســکار هیچ کدام از این فیلم هــا را پیش رو‬ ‫ندارد و باید بــا «اغوش مــار» ســیرو گرا از کلمبیا‪« ،‬یک‬ ‫جنگ» توبیاس لیندهلم از دانمارک‪« ،‬موســتانگ» دنیز‬ ‫غمزه ارگوون از فرانســه و «پســر شــائول» الشلو نمس‬ ‫از مجارســتان رقابت کند‪ .‬داســتان فیلم «ذیب» درامی ‬ ‫ماجراجویانه اســت که در ســال ‪ 1916‬در صحرای عربی‬ ‫رخ می دهد؛ داستان پســر بدوی به نام «ذیب» و برادرش‬ ‫«حســین» که در اغاز انقالب عربی بزرگ(پس از سقوط‬ ‫عثمانی هــا) قبیله خــود را در ســفری مخاطــره امیز ترک‬ ‫می کنند و ذیب در این مســیر با شــناختن مبانی مردانگی‬ ‫و اعتماد و مقابله با خیانت از این خطرها نجات می یابد‪.‬‬ ‫اعتراض به تبعیض‬ ‫جشــنواره بفتا هم از اعتراض این روزهای سینمای‬ ‫جهان بی بهره نبود و به این جشــنواره در مورد نژاد پرستی‬ ‫و پایمال شدن حقوق سیاهپوستان و شاید رنگین پوستان‬ ‫اعتراض شدیدی شــد‪ .‬همزمان با مراســم اختتامیه این‬ ‫جشنواره تجمع اعتراضی در بیرون ســالن «خانه اوپرای‬ ‫رویال » لندن صــورت گرفت و تجمع کننــدگان به نادیده‬ ‫گرفتن ســتارگان سیاهپوســت و اسیایی و ســلطه مردان‬ ‫سفیدپوست بر صنعت ســینما اعتراض کردند‪ .‬معترضین‬ ‫که پالکاردها در دست و برخی از انها ماسک هایی بر صورت‬ ‫داشتند‪ ،‬با سردادن شعارهایی تالش داشتند افکار عمومی‬ ‫را به خودشان جلب کنند‪ .‬روی یکی از این پالکاردها نوشته‬ ‫شــده بود‪« :‬صنعت فیلــم و تلویزیون‪ ،‬مردانــه‪ ،‬مبتذل و‬ ‫ بی رمق بوده و هراسناک از تنوع و ایجاد فرصت برای همه‬ ‫است‪ .‬ما خواهان نظام سهمیه بندی هستیم‪» .‬‬ ‫انتشار جهان شاعرانه در «اقیانوس ارام»‬ ‫روایت یک مادر و چهار فرزند شهیدش‬ ‫مجموعه شــعر «اقیانــوس ارام» ســروده علیرضا‬ ‫بهرامی منتشر شد‪ .‬این مجموعه شــعر حاوی ‪ 52‬شعر در‬ ‫قالب ازاد و در ‪ 120‬صفحه به بازار کتاب عرضه شده است‪.‬‬ ‫«اقیانوس ارام» عالوه بر شعرهایی ضدجنگ‪ ،‬شعرهایی‬ ‫را هم در برمی گیرد که تحت تاثیر ســفرهای شاعر به نقاط‬ ‫مختلف ایران و جهان سروده شده اند‪.‬‬ ‫در اولین شعر کتاب‪ ،‬چنین می خوانیم‪:‬‬ ‫دست کم هفته ای چندبار‬ ‫صفحه های اخر تقویم را‬ ‫ورق می زنم‪،‬‬ ‫با شناسه کشوری‬ ‫که حتا تلفظ درست نامش را نمی دانم‪،‬‬ ‫نشانه ای را تعقیب می کنم‬ ‫و مصرانه با زبان مادری‪،‬‬ ‫سراغ تو را می گیرم‬ ‫حاال در تمام کشورهایی‬ ‫که حتا تلفظ درست نامشان را نمی دانم‪،‬‬ ‫همه مرا می شناسند‬ ‫و این ماجرا‬ ‫در تمام خانه ها و کافه ها‬ ‫تعریف می شود‬ ‫شاید این ماجرا‬ ‫به گوش تو هم برسد‬ ‫یا کسی چه می داند؛‬ ‫شاید اصال یک روز‬ ‫با صدای زنگ تلفن‬ ‫از خواب بیدارت کنم‪،‬‬ ‫غافلگیر شوی‪،‬‬ ‫غافلگیر شوم‬ ‫و ان گاه‬ ‫جذاب ترین بخش زندگی ام‬ ‫به پایان برسد‬ ‫از علیرضا بهرامی پیش تر مجموعه شعرهای «تا اخر‬ ‫دنیا برایت می نویسم»‪« ،‬وقتی که برف می بارد»‪« ،‬اصال‬ ‫پنالتی زدن به یاد کرایف‬ ‫لیونل مسی غافلگیرانه به توپ ضربه زد‬ ‫در بازی بارســلونا و ســلتا ویگو‪ ،‬لیونل مســی و لوئیز‬ ‫سوارز‪ ،‬دو ستاره بارسلونا روی یک حرکت تمرین شده یک‬ ‫پنالتی به یاد ماندنی و جالب را به ثبت رســاندند‪ .‬مسی که‬ ‫پشــت ضربه پنالتی قرار گرفته بود بر خالف انتظار توپ را‬ ‫به ســمت دروازه شوت نکرد و به ســوارز پاس داد‪ .‬مهاجم‬ ‫اروگوئه ای هم دروازه حریف را باز کرد تا یکی از عجیب ترین‬ ‫پنالتی های قرن بیســت و یکم در سطح اول فوتبال جهان‬ ‫رقم بخورد‪ .‬همکاری مشــترک سوارز و مســی یاد اور بازی‬ ‫اژاکس ‪ -‬هلدموند اسپورت در سال ‪ ۱۹۸۲‬بود‪ .‬در ان بازی‬ ‫کراویف‪ ،‬اسطوره بارسلونا که در حال حاضر با سرطان مبارزه‬ ‫می کند‪ ،‬پشــت ضربه پنالتی قرار گرفت و بر خالف انتظار‬ ‫توپ را به هم تیمی خود یعنی اولسن پاس داد‪.‬‬ ‫مسی‪ ،‬سوارز و نیمار با تماشای صحنه پنالتی مذکور‬ ‫تصمیم گرفته بودند که در یکی از بازی ها ان را تکرار کنند‪.‬‬ ‫نیمار تائید کرد که مثلث خط حمله بارسا برای این صحنه با‬ ‫هم تمرین کرده بودند‪ .‬الوس‪ ،‬مدافع بارسا هم پس از بازی‬ ‫گفت‪« :‬در رختکن در مورد اینکه این پنالتی را بزنیم صحبت‬ ‫کرده بودیم اما نمی دانستیم که در کدام بازی این اتفاق رخ‬ ‫می دهد‪ ».‬انریکه‪ ،‬سرمربی بارسا هم گفت‪« :‬این صحنه‬ ‫جذابی بود تا یکی از لحظه های بــه یاد ماندنی فوتبال رقم‬ ‫بخورد‪ .‬زدن یک پنالتی به این صورت هیچ ایرادی ندارد و‬ ‫کامال قانونی است‪ .‬دو ضرب زدن یک پنالتی به این شیوه‬ ‫کامال قانونی است و این ضربه مشابه همان پنالتی است که‬ ‫همه ما ان را می شناسیم‪ ،‬همان پنالتی که کرایف زد‪ .‬البته‬ ‫از انجایی که زدن چنین پنالتی هایی همیشــه با کلی حرف‬ ‫و حدیث همراه می شــود‪ ،‬من به شــخصه جرات نمی کنم‬ ‫چنین حرکتی را انجام دهم‪ ،‬چــون زمانی که به توپ ضربه‬ ‫بزنم‪ ،‬زمین می خورم‪ .‬بعضی ها شــاید دوست داشته باشند‬ ‫مهم که نیست» و «غم صدای تو یعنی‪ »...‬به همراه چند‬ ‫اثر تالیفی و پژوهشی دیگر منتشر شــده است‪ .‬او که دبیر‬ ‫جایزه شعر خبرنگاران است‪ ،‬با مجموعه غزل «غم صدای‬ ‫تو یعنی‪ »...‬نامزد جایزه کتاب ســال بود‪ .‬مجموعه شعر‬ ‫«اقیانوس ارام» به بهای ‪ 9‬هزار تومان ازسوی نشر مروارید‬ ‫عرضه شده است‪.‬‬ ‫که اینگونه پنالتی بزننــد و برخی دیگر نه‪ .‬اینجــا ما جدا از‬ ‫تالش برای کسب جام های قهرمانی‪ ،‬تالش می کنیم که‬ ‫هواداران مان را هم سرگرم و پیروزی های مان را به شیوه ای‬ ‫تماشایی و زیبا کسب کنیم‪».‬‬ ‫این پنالتی اما منتقدانی هم دارد‪ ،‬منتقدانی که اعتقاد‬ ‫دارند که این نوع پنالتی زدن تحقیر تیم حریف است‪ ،‬یکی‬ ‫از این منتقدان روبرتو کارلوس‪ ،‬ســتاره سال های دور رئال‬ ‫مادرید است‪ .‬کارلوس در این باره گفت‪« :‬اگر ما چنین کاری‬ ‫را حتی در برنابئــو انجام می دادیم‪ ،‬بدون شــک به معنای‬ ‫بی احترامی بود‪ .‬همه بازیکنان در هر سطحی که باشند باید‬ ‫به حریف خود احترام بگذارند‪ ،‬حتــی اگر ان حریف تیمی‬ ‫ضعیف باشد‪ ».‬در مقابل خاویر تباس‪ ،‬رئیس سازمان لیگ‬ ‫فوتبال اسپانیا (اللیگا)‪ ،‬از ان دسته افرادی است که لیونل‬ ‫مســی را به علت زدن این ضربه پنالتی‪ ،‬محکوم نمی کند و‬ ‫معتقد است هیچ بی احترامی پشت این ضربه وجود ندارد‪.‬‬ ‫ی را‬ ‫تباس در این باره گفت‪« :‬در پنالتی مسی هیچ بی احترام ‬ ‫ندیدم و از نظر من ایرادی نداشت‪ .‬انجام کارهایی متفاوت‬ ‫و خالقانه به معنای بی احترامی نیست»‬ ‫واکنش کریســتیانو رونالدو هم به این پنالتی در نوع‬ ‫خودش جالب بــود‪ ،‬او در ایــن باره گفــت‪« :‬رک بخواهم‬ ‫بگویم خیلی دقیق می دانم او برای چه این کار را انجام داد‬ ‫ولی نمی توانم بگویم‪ .‬شــما خبرنگاران اکنون به دنبال چه‬ ‫موضوعی هستید؟»‬ ‫پیشخوان جهانی‬ ‫قاتل نسازیم‬ ‫تیتر اصلی‬ ‫نیوزویک‬ ‫اکونومیست‬ ‫مواد مخدر را‬ ‫سوژه اصلی‬ ‫خود کرده‬ ‫نیروی گرانشی‬ ‫سوژه اصلی‬ ‫اشپیگل‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫دیدار‬ ‫‪77‬‬ ‫بازار‬ ‫دریافت نشان عالی مدیر سال توسط‬ ‫دکترابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل بانک انصار‬ ‫در همایشی که با حضور حجت االسالم و المسلمین‬ ‫ابوترابی فر نایب رئیس مجلس شــورای اســامی‪ ،‬الهام‬ ‫امین زاده معــاون حقوقی رئیس جمهور‪ ،‬حســن قلی پور‬ ‫رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‪ ،‬شاپور محمدی‬ ‫معاون اقتصــادی وزیر اقتصاد و دارایی‪ ،‬مســعود نصرتی‬ ‫رئیس مجمع جهانی شــهرهای اسالمی و ســعید خزایی‬ ‫دبیر علمی اجــاس در ســالن همایش هــای بین المللی‬ ‫صداوسیما برگزارشد‪ ،‬نشان عالی مدیر سال به دکتر ایت الله‬ ‫صنعت ساختمان و مقاومت مصالح‬ ‫سینا ضرغام‬ ‫مدیرعامل فوالد اریا‬ ‫با وجود لرزه خیزی باالی بیشــتر مناطق پر جمعیت‬ ‫کشور و اسیب پذیری ســاختمان های موجود در برابر زلزله‬ ‫بر اســاس تجربیات زلزله هــای اخیر هنوز توجــه کافی و‬ ‫الزم به ساخت و ساز صحیح نشده اســت‪ .‬اگر چه باتوجه‬ ‫به پیشــرفت های دانش بشری از مهندســی زلزله در حال‬ ‫حاضر احداث بناهــای مقاوم تضمین نمی گردد‪ .‬بیشــتر‬ ‫ســاختمان های کوچک مســکونی فاقد هر گونه دفترچه‬ ‫محاســبات ســازه ای بوده و با نظارت صحیح مهندســین‬ ‫ســاختمانی که دانش فنی الزم را دارند ســاخته نمی شود‬ ‫و احــداث انها توســط پیمانــکاران غیر حرفــه ای و فاقد‬ ‫صالحیت الزم انجام می گیرد‪ .‬مشکل اصلی اسیب پذیری‬ ‫لرزه ای ساختمان ها‪ ،‬عدم استفاده صحیح از دانش فنی و‬ ‫دســتورالعمل های ایین نامه ای در بارگذاری جانبی زلزله و‬ ‫ایین نامه طراحی ساختمان های فوالدی در مراحل مختلف‬ ‫طراحی و به طور کلی کم توجهــی به این ضوابط در مرحله‬ ‫اجراست‪ .‬بســیاری از مهندسین کشــور نه تنها اطالعات‬ ‫کاملی در مورد عملکرد‪ ،‬اسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای‬ ‫ســازه ها ندارند بلکــه در مواجهه با غالب مســائل اجرایی‬ ‫معمول ســاختمان نیز کوتاهی می کنند‪ .‬بنابراین بایستی‬ ‫سطح اگاهی از اطالعات فنی این افراد افزایش یافته و نیز‬ ‫مکانیزمی برای اعمال قاطعیت اجرایی و کنترل امر در نظر‬ ‫گرفته شــود‪ ،‬البته طوری که حقوق مهندسین ناظر حفظ‬ ‫شده و مسئولیت ها به درستی تقسیم گردد‪ .‬ساختمان های‬ ‫فوالدی بخش قابل توجهی از ســاخت و ســاز در ایران را‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬سازه فوالدی از مجموعه ای از اعضای‬ ‫باربر ساخته شــده از نیمرخ های فوالدی یا ورق است که‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل بانک انصار اهدا گردید‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار‪،‬‬ ‫دبیرخانه نخســتین اجالس سراســری نشــان عالی مدیر‬ ‫سال باتوجه به سیاست های کالن اقتصادی دولت تدبیر‬ ‫و امید مبنی بر اهمیت جایگاه مدیریت در ســال همدلی و‬ ‫همزبانی یکی از بزرگترین رویداد های مدیریتی کشــور در‬ ‫سال ‪ 94‬را برگزار کرد که در ان از تمبر نشان عالی رونمایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت ایــن اجالس بــا هدف اشــاعه‬ ‫الگــوی مدیریت اســامی‪ ،‬ایرانی با حمایــت و همکاری‬ ‫نهــاد ریاســت جمهوری‪ ،‬مرکــز پژوهش هــای مجلس‪،‬‬ ‫دانشکده مدیریت دانشــگاه تهران و ســایر دستگاه های‬ ‫مرتبــط در مرکــز همایش هــای بین المللی صدا و ســیما‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ســعید خزایــی‪ ،‬عضــو هیــات علمــی دانشــگاه‬ ‫امام حسین (ع) و دبیر علمی نخســتین اجالس سراسری‬ ‫نشــان عالی مدیر ســال گفت‪« :‬اعتماد به جوانان و ارائه‬ ‫فرصت به انان در عرصه های مدیریتی از جمله اهداف این‬ ‫اجالس به شمار می رود‪».‬‬ ‫به کمک اتصاالت به یکدیگر متصــل می گردند‪ .‬باتوجه‬ ‫به روش های تکامل یافته ای که بــرای تولید نیمرخ های‬ ‫فوالدی به کار گرفته می شــود این مقاطع غالبا رفتار قابل‬ ‫انتظاری از خود نشان می دهند‪ .‬مساله بسیار مهم اتصاالتی‬ ‫است که برای ساخت اعضای مرکب از نیمرخ و ورق برای‬ ‫یکپارچه کردن اعضا شامل (تیر و ستون و مهار بندها) در‬ ‫مرحله و محل گره ها مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬وسایلی‬ ‫که برای ساخت اعضا و اتصال انها به یکدیگر به کار می روند‬ ‫شــامل پیچ و پرچ و جوش اســت‪ .‬در این میان استفاده از‬ ‫جوش در ساختمان ســازی متعــارف در ایران بســیار رایج‬ ‫اســت‪ .‬تا زمان وقوع زلزله رودبار در ســال ‪ 1369‬تصور بر‬ ‫این بود که در صورت رعایــت اصول فنی در طرح و اجرای‬ ‫ســازه های فوالدی جوش این ســازه ها در زلزلــه عملکرد‬ ‫قابل قبولی از خود نشــان می دهند‪ .‬اما وقوع این زلزله این‬ ‫فرض را زیر سوال برد‪ .‬در این زلزله مشاهده شد که بسیاری‬ ‫از اتصاالت‪ ،‬در محل درز دچار ترک یا بعضا شکست شده و‬ ‫این مسائل باعث شده تا تحقیقات گسترده ای جهت جوش‬ ‫اتصاالت‪ ،‬فلز مادر و‪ ...‬در مورد علــت این پدیده صورت‬ ‫گیرد که این تحقیقات تا به امروز ادامه دارد‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫‪78‬‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫دومین شماره ماهنامه شمیم کوثر منتشر شد‬ ‫دومین شماره ماهنامه داخلی شــمیم کوثر همزمان‬ ‫با ایام الله پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی منتشر شد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی موسســه اعتبــاری کوثر؛‬ ‫دومین شماره ماهنامه شــمیم کوثر با سخن دکتر رضایی‪،‬‬ ‫مدیرمســئول ماهنامه در زمینه برنامه ریزی بلند مدت برای‬ ‫پسابرجام اغاز می شود‪ .‬دکتر رضایی‪ ،‬مدیرعامل موسسه‬ ‫اعتباری کوثر با اشاره به برنامه ریزی برای دوران پسابرجام‬ ‫گفت‪« :‬مسئوالن دولت یازدهم با تالش های بسیار زیاد‪،‬‬ ‫با مقاومت و تدبیر توانســتند برجام را به نفــع ملت ایران به‬ ‫پایان برســانند‪ ».‬وی افزود‪« :‬برجام یک دســتاورد بسیار‬ ‫بزرگ بود‪ ،‬نباید خفیف شــمرده شــود و در مجموع باید به‬ ‫اقتصاد درون زا توجه ویژه داشــته باشــیم و به داشته های‬ ‫خودمان اتکای بیشتری کنیم و امیدوار باشیم با برنامه ریزی‬ ‫بلند مدت شرایط را بهبود بخشیم‪ ».‬بر اساس این گزارش‬ ‫محمد حسن عباسی فر‪ ،‬ســردبیر این ماهنامه در سرمقاله‬ ‫خود گفت‪« :‬مطمئن باشــید که تالش های ما به همینجا‬ ‫ختم نخواهد شــد زیرا خانواده کوثر با سکون و کم تحرکی‬ ‫میانه ای ندارد‪ ،‬اما در ایامی که گذشت تحوالت عمده ای در‬ ‫موسسه اعتباری کوثر صورت گرفت که هرکدام به نوبه خود‬ ‫نشان از پویایی و نشــاط بی حد و حصر دارد‪ ».‬وی گفت‪:‬‬ ‫«اوج ایــن رویدادها زمانی بــود که کاروان کوثر ســودای‬ ‫دیدار از حرم عشق در سر داشت و در یک فضای سرشار از‬ ‫معنویت‪ ،‬جمعی از مدیران و کارکنان موسسه بار سفر بستند‬ ‫تا سهمی در شکل گیری یک انقالب حسینی دیگر داشته‬ ‫باشند‪ ».‬در این ماهنامه گفت وگویی با حمیدرضا رضایی‪،‬‬ ‫مدیر مبارزه با پولشویی موسســه اعتباری کوثر انجام شده‬ ‫و همچنین به ســومین دوره تخصصی – توجیهی روسای‬ ‫شعب پرداخته شــده‪ .‬پرونده ویژه این ماهنامه اختصاص‬ ‫دارد به رشد ‪31‬پله ای موسســه اعتباری کوثر در رتبه بندی‬ ‫‪ 100‬شرکت برتر کشــور و اینکه موسســه توانست در بین‬ ‫‪ 10‬شرکت پیشــرو کشــور قرار بگیرد و همچنین در بخش‬ ‫دیگری به مشــارکت موسســه در تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫و نیز به حمایت این موسســه از صنعت ریلی کشــور اشاره‬ ‫کرده که وزیر راه و شهر ســازی از نقــش و تاثیر مدیرعامل‬ ‫موسسه اشاره و از حمایت های ایشان از صنعت ریلی کشور‬ ‫صمیمانه قدردانی کرده و گفت‪« :‬موسسه اعتباری کوثر با‬ ‫سرمایه گذاری در صنعت ریلی کشور دلیری به خرج داده و‬ ‫ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را پذیرفته است‪».‬‬ ‫در بخش های دیگــر این ماهنامه نیز یادداشــت ها‪،‬‬ ‫گزارش ها و گفت وگوهای متعدد و مختلفی وجود دارد‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫نرم افزارمدیریت‬ ‫برنامه ریزی استراتژیک و‬ ‫بودجه بانک دی رونمایی شد‬ ‫نرم افزار مدیریت برنامه ریزی اســتراتژیک و بودجه‬ ‫(پوینتر) با حضور مدیرعامل بانک دی رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومــی بانک دی‪ ،‬این‬ ‫نرم افزار کــه در بانک دی بومی شــده ‪ ،‬قابلیــت تدوین‪،‬‬ ‫جاری ســازی و ارزیابی اســتراتژی های بانک را داشــته و‬ ‫واحدها می توانند برنامه های عملیاتی و ســاالنه خود را با‬ ‫کمک ان تدوین کنند‪.‬‬ ‫دکتر عظیم نوید تهرانی ‪ -‬معاون طرح و توسعه بانک‬ ‫دی ‪ -‬در این مراسم با تقدیر از واحدهای مختلف بانک برای‬ ‫شرکت در فرایند تدوین برنامه و بودجه سال‪ 1395‬به معرفی‬ ‫شرکت روشمند به عنوان ارائه دهنده نرم افزار جامع مدیریت‬ ‫برنامه ریزی اســتراتژیک و بودجه پرداخــت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫«استفاده بانک از نرم افزارهایی چون پوینتر در برنامه ریزی‬ ‫و بودجه ریزی که به شکل سیستمی انجام می شود‪ ،‬فواید‬ ‫بسیاری دارد‪».‬‬ ‫وی با ارائه گزارشــی از روند برنامه ریزی برای ســال‬ ‫‪ 1395‬به بیان فعالیت های صورت گرفته در حوزه نصب و‬ ‫راه اندازی نرم افزار پوینتر پرداخت و بومی سازی ان را برای‬ ‫بانک دی تشریح کرد‪.‬‬ ‫معــاون طــرح و توســعه بانک دی بــا بیــان اینکه‬ ‫نرم افزار پوینتر به منظــور تدوین‪ ،‬جاری ســازی و ارزیابی‬ ‫استراتژی های بانک دی به کار گرفته شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬با اســتفاده از ایــن نرم افــزار در فــاز برنامه ریزی‬ ‫استراتژیک امکان مشارکت و همکاری واحدهای سازمان‬ ‫در تدوین چشم انداز‪ ،‬ماموریت ‪ ،‬اهداف و استراتژی های‬ ‫کالن سازمان فراهم می شود‪».‬‬ ‫به گفته تهرانی همچنین به منظور تدوین برنامه های‬ ‫عملیاتی و ســاالنه واحدها می تــوان از نرم افــزار پوینتر‬ ‫اســتفاده کرد به گونه ای که همراســتایی و همســویی با‬ ‫استراتژی های کالن بانک حفظ شده و تمامی واحدها به‬ ‫صورت مشــارکتی در تدوین برنامه های عملیاتی و ساالنه‬ ‫خود همسو با استراتژی های سازمان نقش افرینی کنند‪».‬‬ ‫وی با بیــان اینکه با تالش کارشناســان بانک دی و‬ ‫شرکت طراح ماژول بودجه ریزی نیز به این نرم افزار اضافه‬ ‫شده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬با کمک این نرم افزار برای هر‬ ‫یک از برنام ه‪‎‬های تدوین شــده می توان در سرفصل های‬ ‫مشــخص فرایند بودجه ریــزی را اعمال کــرد‪ .‬در نهایت‬ ‫فرایند پایش برنامه های ســاالنه بــا اســتفاده از نرم افزار‬ ‫پوینتــر مبتنی بــر کنترل پــروژه باعــث افزایــش دقت در‬ ‫محاســبات و ســرعت در ارائه گزارش های پایش فصلی‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫به گفته وی؛ ایــن نرم افزار همچنیــن در حوزه ارائه‬ ‫گزارش های متنوع و داشــبوردینگ بســیار توانمند بوده و‬ ‫می تواند گزارش هایی در ســطوح مختلف و ابعاد متفاوت‬ ‫تولید و تبدیل به نمودار‪ ،‬روند و مواردی از این دست کند‪.‬‬ ‫با حکم دکتر شفیع زاده‪:‬‬ ‫معاون اعتبارات و بازاریابی‬ ‫بانک دی منصوب شد‬ ‫مثلث | شماره ‪301‬‬ ‫بازار‬ ‫مدیرعامــل بانــک دی در مراســمی ضمــن اعالم‬ ‫تصویب تغییرات در هیات مدیره بانک دی از سوی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬معاون جدید اعتبــارات و بازاریابــی بانک دی را‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابــط عمومی بانک دی‪ ،‬دکتر‬ ‫احمد شــفیع زاده در این مراســم بــا بیان اینکــه معاونت‬ ‫اعتبارات و بازاریابی یکــی از کلیدی ترین ارکان هر بانک‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬توجه به مهندســی منابع و مصارف‬ ‫در بانک نقــش تعیین کننــده ای دارد و این مهندســی با‬ ‫داشتن نگاه اقتصادی محقق می شــود‪ ».‬وی با تقدیر از‬ ‫فعالیت هایی که طی دو ســال اخیــر در معاونت اعتبارات‬ ‫بانک دی انجام شده است‪ ،‬افزود‪« :‬با وجود سختی هایی‬ ‫که اقتصاد کشور و نظام بانکی با ان روبه رو بود خوشبختانه‬ ‫همکاران ما به خوبی و با مدیریت هوشــمند خود توانستند‬ ‫تعادلی بین منابــع و مصارف ایجــاد کرده و با بهداشــت‬ ‫اعتباری مناســب بانک را در جایگاه کنونــی که مورد تایید‬ ‫بانک مرکزی و دیگر ذی نفعان است‪ ،‬برسانند‪ ».‬شفیع زاده‬ ‫با اشــاره به تغییــرات هیات مدیــره بانــک دی در مجمع‬ ‫عمومی بانــک تصریح کرد‪« :‬خوشــبختانه امــروز همه‬ ‫الزامات قانونــی بانک مرکزی انجام شــده و تیم مدیریتی‬ ‫متخصص و دلســوزی در بانک دی فعالیــت می کنند که‬ ‫اینده امیدوارکننده ای را برای این بانک ترسیم می کند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬باتوجه به اینکه اقای مهبودی به عنوان عضو‬ ‫غیر موظــف هیات مدیره مشــغول به کار شــده اند‪ ،‬اقای‬ ‫عاطفی فر که پیش از این جانشین این معاونت بود به عنوان‬ ‫سرپرســت معاون جدید اعتبــارات و بازاریابــی بانک دی‬ ‫معرفی می شود‪ ».‬علی مهبودی ـ عضو هیات مدیره بانک‬ ‫دی ـ نیز در این مراسم با بیان اینکه موفقیت کنونی بانک‬ ‫دی مرهون تالش گروهی همه کارکنان معاونت اعتبارات‬ ‫و دیگر بخش های بانک است‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬همان گونه‬ ‫که در بیانات رئیس جمهور در جلسه بانک مرکزی برداشت‬ ‫می شود‪ ،‬نظام بانکی در شرایط پســاتحریم یکی از ارکان‬ ‫مهم اقتصاد کشور است که شــاید سنگین ترین وظیفه بر‬ ‫دوش ان نهاده شده است‪ ».‬وی با بیان اینکه ساختار نظام‬ ‫پولی و بانکی کشــور باتوجه به تحــوالت جدید در فضای‬ ‫بین المللی حتما به تغییرات نیــاز دارد‪ ،‬افزود‪« :‬عالوه بر‬ ‫اینکه ما باید در کسب و کار خود یک بازتعریف انجام دهیم و‬ ‫از فرصت های جدید برای پیشبرد اهداف مان کمک بگیریم‬ ‫معتقدیم که ساختار نظام بانکی کشور نیز باید از طرف بانک‬ ‫مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد‪».‬‬ ‫مهبودی حوزه های بانکداری الکترونیک و بین الملل‬ ‫را حوزه های مزیت ساز جدید دانست و گفت‪« :‬در بانک دی‬ ‫اکنون بخش هایی چون بانکداری شــرکتی و اختصاصی‬ ‫شــکل گرفته اند اما تاکیدمان بر این اســت که برای خلق‬ ‫مزیت های جدید در ساختار مدل کسب و کارمان بار دیگر‬ ‫بازتعریف داشــته باشــیم‪ ».‬در ادامه این مراسم علیرضا‬ ‫عاطفی فر‪ ،‬سرپرســت معاونت اعتبارات و بازاریابی بانک‬ ‫دی با بیان اینکه امروز بانک دی با رعایت بهداشت اعتباری‬ ‫مناسب توانسته رضایت نسبی مشتریان خود را جلب کند‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬با افتخار اعالم می کنیم که توانسته ایم به اهداف‬ ‫اعتباری خود در جذب منابع دست یابیم و به مشتریان خود‬ ‫اعالم کنیم که امادگی ارائه تسهیالت به انها تا ‪ 28‬اسفند‬ ‫در سال جاری و از پنجم فروردین در سال اینده را داریم‪».‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪« :‬ما به مشــتریان و شــرکای تجاری خود‬ ‫اطمینان می دهیم که در کنار انها خواهیم بود و با مدیریت‬ ‫بهینه و اقتصادی منابع و مصارف بانک اماده ارائه خدمت‬ ‫به مشــتریان تســهیالتی و ســپرده ای خود در بانک دی‬ ‫هستیم‪».‬‬ ‫بر اســاس این گــزارش با مصوبــه بانــک مرکزی و‬ ‫اطالعیه در روزنامه رســمی ترکیب هیات مدیره بانک دی‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫دکتر علی اکبر عرب مازار‪ ،‬رئیس هیات مدیره بانک دی‬ ‫دکتر احمد شفیع زاده‪ ،‬عضو هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بانک دی‬ ‫دکتر محمدعلی مورج‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک دی‬ ‫مهندس علی مهبودی‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک دی‬ ‫دکتر شاپور زارعی‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک دی‬ ‫مسعود قرائتی و علیرضا عاطفی فر‪ ،‬اعضای علی البدل‬ ‫هیات مدیره بانک دی‬ ‫‪79‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!