روزنامه صمت شماره 436 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 436

روزنامه صمت شماره 436

روزنامه صمت شماره 436

‫رتبه نخست‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫در جشنواره ترافیک و رسانه‬ ‫رتب��ه نخس��ت هفتمین جش��نواره ترافی��ک و رس��انه در بخش‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫گزارش توصیفی تحلیلی به‬ ‫‪ ،‬در ایین‬ ‫پایانی هفتمین جش��نواره ترافیک و رس��انه که عصر روز گذشته در‬ ‫فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد‪ ،‬اکرم امینی‪ ،‬خبرنگار حمل و‬ ‫نقل روزنامه‬ ‫موفق شد در بخش گزارش توصیفی تحلیلی رتبه‬ ‫نخس��ت را به دست اورد‪ .‬بر اس��اس اعالم کاظمی دینان‪ ،‬دبیر این‬ ‫دوره از جش��نواره ترافیک و رسانه‪ ،‬بیش از ‪ 2‬هزار اثر در بخش های‬ ‫تیتر‪ ،‬خب��ر‪ ،‬گفت وگو‪ ،‬گ��زارش توصیفی تحلیلی‪ ،‬گ��زارش‪ ،‬مقاله‪،‬‬ ‫رسانه های دیداری و شنیداری و‪ ...‬به دبیرخانه جشنواره ارسال شده‬ ‫بود که روز گذشته از برگزیدگان تقدیر شد‪.‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 436‬پیاپی ‪ 32 1754‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دیدار با وزیر اراضی و منابع طبیعی غنا مطرح کرد‬ ‫با توافق بانک ها‬ ‫نرخ سود کاهش یافت‬ ‫‪1‬‬ ‫رشد سرمایه گذاری جدید‬ ‫اولویت سال ‪95‬‬ ‫چشم « راه ابریشم»‬ ‫به جمال قطار روشن شد‬ ‫همکاری های طالیی ایران و غنا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪26‬‬ ‫حقوق کارگری برابر با خط فقر‬ ‫‪15‬‬ ‫نوسازی ‪ 40‬درصدی‬ ‫ناوگان هوایی تا ‪ 10‬سال اینده‬ ‫‪27‬‬ ‫بازنگری ضوابط زیست محیطی‬ ‫فعالیت های معدنی‬ ‫‪24‬‬ ‫«هشت پا»ی شانس صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫‪5‬‬ ‫امادگی ایران برای سرمایه گذاری در اقتصاد غنا‬ ‫‪22‬‬ ‫با توافق بانک ها‪ ،‬نرخ سود کاهش یافت‬ ‫بانک ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫بر این اساس سود سپرده ساالنه از ‪ 20‬به ‪ 18‬درصد‬ ‫و س��ود روزش��مار به کمت��ر از ‪ 10‬درص��د کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬نرخ های جدید سود بانکی از نخست اسفند‬ ‫سال جاری اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬به دنبال جلس��ات هماهنگی‬ ‫مش��ترک مدی��ران عامل نظ��ام بانکی کش��ور‪ ،‬که‬ ‫روز ش��نبه ‪ 24‬بهمن ماه با حض��ور مدیران عامل‬ ‫بانک ه��ا و مقام��ات بانک مرک��زی در محل بانک‬ ‫پارس��یان تشکیل ش��د‪ ،‬در فاصله یک ماه مانده به‬ ‫پایان س��ال توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد‪.‬‬ ‫مت��ن توافقنامه بانک ها برای تغییر س��ود بانکی به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫«در اجرای بخش��نامه ش��ماره ‪ 94.314931‬در‬ ‫تاری��خ ‪ 30‬دی ‪ 1394‬بان��ک مرک��زی جمه��وری‬ ‫اس�لامی ای��ران ک��ه ب��ا تاکید ب��ر مفاد م��اده ‪5‬‬ ‫«دس��تورالعمل نح��وه محاس��به و تقس��یم س��ود‬ ‫مش��اع» موضوع بخش��نامه ‪ 94.69383‬در تاریخ‬ ‫‪ 20‬خ��رداد ‪ 1394‬و م��واردی از «ضوابط ناظر بر‬ ‫حداقل اس��تانداردهای ش��فافیت و انتشار عمومی‬ ‫اطالعات توسط موسسات اعتباری» که مقرر کرده‬ ‫اس��ت‪« :‬بانک ها باید قبل از شروع سال های جدید‬ ‫نرخ س��ود مورد انتظار س��پرده های سرمایه گذاری‬ ‫را محاس��به و بگون��ه ای تعیی��ن کنن��د که س��ود‬ ‫علی الحس��اب پرداختی در دوره هم��واره کمتر از‬ ‫نرخ س��ود قطع��ی پایان دوره باش��د» و با توجه به‬ ‫پیش بینی نبود امکان اجرای مقرره فوق و براساس‬ ‫نرخ های سود علی الحساب پرداختی فعلی (حداکثر‬ ‫‪ 20‬درص��د) و ایجاد تمهیدات برای حس��ن اجرای‬ ‫دستورالعمل یادشده‪ ،‬کاهش نرخ سود علی الحساب‬ ‫س��پرده های س��رمایه گذاری از حداکثر ‪ 20‬درصد‬ ‫ب��ه کمت��ر از حداکثر ‪ 18‬درصد برای س��پرده های‬ ‫یکس��اله و به تناس��ب کاهش نرخ سود سپرده های‬ ‫کوت��اه مدت کمتر از ‪ 3‬ماه ب��ه کمتر از ‪ 10‬درصد‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫با توجه به این که این تصمیم به منظور تس��هیل‬ ‫در اجرای بخش��نامه اشاره شده بانک مرکزی ج ‪.‬ا ا‬ ‫اتخاذ شده‪ ،‬مراتب به بانک مرکزی نیز اعالم خواهد‬ ‫ش��د تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه‬ ‫اجرای این اقدام توسط بانک ها اعمال نظارت کند‪.‬‬ ‫در ضمن حس��ب تصمیم قبلی ش��ورای هماهنگی‬ ‫بانک ها و ش��ورای عالی کانون بانک ها و موسسات‬ ‫اعتب��اری خصوصی در این زمین��ه نیز پایش انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ش��ایان ذکر اس��ت‪ ،‬اج��رای موضوع‬ ‫فوق الذکر از اول اسفند ماه ‪ 1394‬است‪.‬‬ ‫بنز به شرکای ایران اضافه شد‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو با بی��ان اینکه بنز و یک‬ ‫شرکت دیگر خارجی به ش��رکای خودروساز ایران‬ ‫اضاف��ه می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬پ��ژو با حض��ور بنز دیگر‬ ‫نمی تواند بازار ایران را ترک کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬هاش��م یک��ه زارع در گفت وگوی‬ ‫تلفن��ی ب��ا برنام��ه زن��ده تلویزیونی پای��ش گفت‪:‬‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ه زودی ق��راردادی با ش��رکت بنز‬ ‫المان و یک شرکت دیگر امضا خواهد کرد که این‬ ‫شرکت ها به مجموعه گروه های همکار ایران خودرو‬ ‫اضافه می شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه همکاری ه��ای جدید منجر به‬ ‫این می شود که شرکت پژو نتواند به راحتی ایران را‬ ‫ترک کند‪ ،‬افزود‪ :‬این درحالی اس��ت که در گذشته‬ ‫پژو فکر می کرد در صورت ترک ایران‪ ،‬بازار کش��ور‬ ‫را با مشکل مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫یک��ه زارع در واکنش به اینکه چه تضمینی وجود‬ ‫دارد ب��ا توج��ه به اصل ص��ادرات‪ ،‬ایران ب��ه پایگاه‬ ‫صادرات منطقه ای تبدیل شود‪ ،‬گفت‪ :‬این نخستین‬ ‫قرارداد سرمایه گذاری واقعی خودروسازی در ایران‬ ‫است‪ ،‬یعنی تاکنون سرمایه گذاری به معنای واقعی‬ ‫نبوده و هر زمان که خواستند به دلخواه خود خارج‬ ‫شدند‪ ،‬در حالی اس��ت که سرمایه گذاری واقعی به‬ ‫صورت تاسیس سالن و تجهیزات است‪.‬‬ ‫پژو ش��ریک قدیمی ایران خودرو ب��وده و پیش‬ ‫از ای��ن حدود ‪ ۷۰‬درصد بازار دس��ت پ��ژو بوده اما‬ ‫درحال حاضر براس��اس قرارداد بیشتر از ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫ایران به اتباع همه کشورها به جز ‪ 9‬کشور در فرودگاه روادید اعطا می کند‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در‬ ‫نشست هفتگی خود با رسانه های داخلی و خارجی‬ ‫ضمن پاس��خگویی به پرس��ش های خبرنگاران‪ ،‬به‬ ‫تش��ریح اخرین مواض��ع جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫درباره مسائل منطقه ای و بین المللی پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در این نشس��ت‪ ،‬خبرنگاری از‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه درباره اخبار منتشر‬ ‫ش��ده مبنی بر سفر حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهور‬ ‫کش��ورمان به ترکیه پرسید که این دیپلمات ارشد‬ ‫در پاس��خ گف��ت‪ :‬همانطور که پی��ش از این گفتم‬ ‫قرار اس��ت در ‪ 6‬ماه نخس��ت س��ال ‪2016‬م تبادل‬ ‫هیات های بین دو کش��ور در سطوح مختلف انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫معافیت مالیاتی سرمایه گذاری‬ ‫جدید در شهرک های صنعتی‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬خبرنگاری خطاب به جابری‬ ‫انصاری گفت‪ :‬به تازگی عراقچی در جریان س��فری‬ ‫ک��ه به اصفهان داش��ته اعالم کرده که قرار اس��ت‬ ‫ای��ران وی��زای ‪ 30‬روزه فرودگاهی برای اتباع ‪180‬‬ ‫کشور جهان را در هنگام ورود به ایران در فرودگاه‬ ‫صادر کند‪ .‬مکانیس��م این موض��وع چگونه خواهد‬ ‫ب��ود؟ جابری انصاری در پاس��خ گف��ت‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران بر اساس منافع خود و برای تسهیل‬ ‫حضور گردش��گران در کشور با توجه به جاذبه های‬ ‫گردش��گری فراوانی که در ای��ران وجود دارد اقدام‬ ‫ب��ه اتخاذ یک تصمیم ملی کرده که بر اس��اس این‬ ‫تصمیم اتباع همه کش��ورهای جهان به استثنای ‪9‬‬ ‫کش��ور در هنگام ورود به ای��ران ویزای فرودگاهی‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬این تصمیم بر اساس منافع ملی‬ ‫اتخاذ ش��ده و امیدواری��م که مورد اس��تقبال قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی از کشورها از این موضوع‬ ‫مستثنا هستند و درخواس��ت صدور روادید درباره‬ ‫انها بر اس��اس روال ه��ای عادی و عموم��ی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬از جمله این کشورها‬ ‫می توان به امریکا و انگلیس اشاره کرد‪.‬‬ ‫ی ‪ 9‬کشور‬ ‫اتباع همه کشورهای جهان به استثنا ‬ ‫در هنگام ورود ب��ه ایران ویزای فرودگاهی دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫جاب��ری انصاری تاکید کرد‪ :‬فهرس��ت کامل این‬ ‫‪ 9‬کشور به اطالع افکار عمومی رسانده می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سایر متهمان پرونده فساد نفتی تحت تعقیب قرار می گیرند‬ ‫جعفری دولت ابادی با یاداوری خاتمه یافتن‬ ‫جلس��ات رسیدگی به اتهامات متهم ب ز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دادس��تانی تهران ابتدا در زمینه متهمان‬ ‫اصل��ی این پرونده که در موض��وع فروش نفت‬ ‫دخی��ل ب��ود‪ ،‬کیفرخواس��ت صادر ک��رد و این‬ ‫موضوع به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از‬ ‫دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسئوالن‬ ‫دخیل در ان نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬وی اع�لام ک��رد‪ :‬در این‬ ‫پرون��ده از چن��د وزی��ر دول��ت پیش��ین ک��ه‬ ‫صورتجلس��ه مرتبط با ب ز را امضا کرده بودند‬ ‫و برخی مسئوالن مرتبط با پرونده تحقیق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه سیاس��ت دادستانی تهران‬ ‫در ای��ن پرونده از همان ابتدا‪ ،‬بازگش��ت وجوه‬ ‫به بیت المال بود و با اش��اره به فلس��فه وجودی‬ ‫این پرونده ـ که احقاق حقوق بیت المال اس��ت‬ ‫ـ ای��ن تاکید را ب��ه معنی غفلت دادس��تانی از‬ ‫جرایم ارتکابی به وس��یله سایر متهمان ندانست‬ ‫و افزود‪ :‬چنین امری مانع رس��یدگی به عناوین‬ ‫مجرمانه انتس��ابی به دیگر افراد دخیل در این‬ ‫پرونده نیست‪.‬‬ ‫دادس��تان عمومی تهران با اش��اره به ادعای‬ ‫برخ��ی متهمان این پرون��ده‪ ،‬مبنی بر اینکه در‬ ‫گذشته خدماتی به نظام داشته اند و بیان اینکه‬ ‫هیچ ی��ک از غارتگران و خائنان ب��ه بیت المال‬ ‫مصونیت نخواهند داش��ت افزود‪ :‬خدمات قبلی‬ ‫اف��راد‪ ،‬مان��ع پاس��خگویی در مقاب��ل اقدامات‬ ‫مجرمان��ه و پیگرد کیف��ری انها باب��ت جرایم‬ ‫ارتکابی نیست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مسئوالن برای ایجاد اقتصاد سالم تالش کنند‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫و بازگشت به‬ ‫«انسان مولد»‬ ‫یادداشت‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫رییس مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬امروز مهم ترین وظیفه ملی مسئوالن‪،‬‬ ‫اس��تفاده از این فرصت پیش امده به منظور ایجاد اقتصاد س��الم و زاینده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بعد از توافق هس��ته ای‪ ،‬فض��ای متفاوتی در کش��ور از نظر نگاه به‬ ‫س��رمایه گذاری به وجود امده و بس��یاری از کشورها برای س��رمایه گذاری ابراز‬ ‫عالقه مندی کرده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کسانی باید شرمنده باشند که فساد را نهادینه کردند‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫قرن های بس��یار دور و پیش از اینکه انس��ان درگذار از‬ ‫فراینده��ا و چرخه های نظام های تولی��دی از گله داری تا‬ ‫کش��اورزی و‪ ...‬به عصر صنعتی و فرا صنعتی برسد؛ شاید‬ ‫در بیش��تر از ی��ک میلیون س��ال قبل موج��ودی به نام‬ ‫«پیت��ک انتروپ» که فس��یل های او در مناطق مختلفی‬ ‫از جه��ان ازجمل��ه افریقا و چین به دس��ت امده‪ ،‬زندگی‬ ‫می کرد‪ .‬او اگرچه نمی توانست با توجه به جمجمه کوچک‬ ‫و هیکل درش��ت و قوزدار خویش‪ ،‬نمونه ای از انسان های‬ ‫تکامل نیافته به ش��مار اید اما انچ��ه در او بارز بود اینکه‬ ‫او حت��ی «حیوان مولد» هم نب��ود اما این موجود عجیب‬ ‫یک مرحله از مرحله حیوانی فراتر رفته و برای س��د جوع‬ ‫س��نگ تیزی را به شکل یک کارد نسبتا برنده برش داده‬ ‫بود‪« .‬پیتک انتروپ» غارنشین بود و با یله در بین دشت‪،‬‬ ‫طبیع��ت و مرغزار برای س��دجوع به ش��کار می پرداخت‪.‬‬ ‫او با این س��نگ تیز گل��وی جانورانی را که ش��کار کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬می درید و گوش��ت انها را تکه تک��ه می کرد و خام‬ ‫خ��ام می خورد و به بقیه اعضای گروه��ی می داد که با او‬ ‫زندگی می کردند‪« .‬پیتک انتروپ» بیش��تر از یک میلیون‬ ‫سال اینگونه زیس��ت و درحقیقت جامعه حیوانی اطراف‬ ‫او هی��چ حرک��ت و تکاملی را ش��اهد نبود ام��ا زمانی که‬ ‫انس��ان نه به معنای انس��ان امروزی بلکه در قالب انسان‬ ‫کرومانیون یا نئاندرتال قد علم کرد «انسان مولد» درکره‬ ‫زمین پدید امد‪ .‬این انس��ان یک موجود تولید کننده بود‪،‬‬ ‫او با کش��ف اتش توانست اندک اندک راه کاشت گیاهان‬ ‫و کش��اورزی را بیابد‪ .‬این انس��ان‪ ،‬تولید کننده کشاورزی‬ ‫بود و بار دیگر «انس��ان مولد»‪ .‬اما «انس��ان مولد» امروز‬ ‫کیس��ت؟ بدون تردید «انس��ان تولید کنن��ده» امروز یک‬ ‫انسان صنعتی یا فراصنعتی است که در چارچوب نظام ها‬ ‫و سیس��تم هایی سیاسی ‪ -‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫بس��یار پیچیده می تواند «انسان مولد» و «انسان خالق»‬ ‫باشد‪ .‬شاید خصوصی س��ازی و خارج شدن بخش مهمی‬ ‫از اقتص��اد‪ ،‬صنعت و تولید پیش��ران و‪ ...‬از دس��ت دولت‬ ‫بوروکراتیک و بس��یار حجیم به ویژه در جوامعی که هنوز‬ ‫حتی اقتصاد های نوظهور هم در انها ش��کل نگرفته است؛‬ ‫بتواند «انس��ان مول��د» را در قالب بخش خصوصی خالق‬ ‫و ماهر پرورش دهد‪« .‬انس��ان مولد» بدون تردید «انسان‬ ‫مصرف کنن��ده» صرف نیس��ت‪ .‬او در فرایندهای پیچیده‬ ‫تولی��د صنعتی جهان کنونی به گونه ای ش��رکت دارد که‬ ‫خود صاح��ب فکر و خالقیت‪ ،‬حتی مخت��رع و در درجه‬ ‫اول سازنده است‪ .‬امروز بحث بسیار مهم پس از «برجام»‬ ‫درجامعه ما بحث خصوصی سازی صنایع و واحدهای مهم‬ ‫تولیدی است که حضور س��رمایه گذاران بزرگ و کوچک‬ ‫در این فرایند می تواند تصویر دیگری را از اقتصاد صنعتی‬ ‫و توس��عه پایدار مجس��م کند‪ .‬خصوصی سازی به جز ان‬ ‫قادر اس��ت که از بی��کاری فزاینده و نبود اش��تغال مولد‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬امروزه خصوصی سازی درجهان به معنای‬ ‫بارور کردن اس��تعدادهای نهفته ای اس��ت که در چنبره‬ ‫دول��ت بزرگ وحجیم و بروکراس��ی درتنگنا ق��رار دارند‪.‬‬ ‫اگر به معنای علمی خصوصی س��ازی ن��گاه کنیم متوجه‬ ‫می شویم که خصوصی سازی به معنی بر قراری نظام جدید‬ ‫براساس مکانیسم های بازار و درنتیجه تحول و دگرگونی‬ ‫در ابع��اد مختل��ف اقتصاد اس��ت‪ .‬در همال ح��ال اگر از‬ ‫دیدگاه فرهنگی این مسئله را بررسی کنیم به این نتیجه‬ ‫می رس��یم که خصوصی س��ازی در مفهوم اشاعه فرهنگی‬ ‫فراه��م کردن زمینه افزایش مش��ارکت م��ردم در تمامی‬ ‫سطوح امور اقتصادی و تولیدی جامعه است‪.‬‬ ‫بررس��ی های کارشناسی نش��ان می دهد که در بیشتر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬خصوصی س��ازی به معنای روش��ی به منظور‬ ‫منطق��ی کردن س��اختار اقتص��ادی به کار گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از دیدگاه علمی‪ ،‬کاهش فشارهای مالی واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬باالب��ردن کارای��ی منابع‪ ،‬گس��ترش مالکیت‪،‬‬ ‫تجهیز مناب��ع مالی‪ ،‬حداکث��ر اس��تفاده از تخصص های‬ ‫موجود «خصوصی سازی» قلمداد می شود‪ .‬درهمان حال‬ ‫خصوصی سازی ضمن اینکه بروکراسی را کاهش می دهد‬ ‫موجب تقویت انگیزه های کاری‪ ،‬مقابله با بیکاری و ایجاد‬ ‫اش��تغال و کاهش بار س��نگین خدمات دولت می ش��ود‪.‬‬ ‫در فرایند خصوصی س��ازی در کش��ور باید به این مسئله‬ ‫مهم توجه کرد‪ :‬بس��یاری از صنایع کوچک که هم اکنون‬ ‫به نوعی زیر پوش��ش دولت اداره می ش��وند و عموما نا کارا‬ ‫هس��تند باید به بخش خصوصی فعال و عالقه مند واگذار‬ ‫ش��ود‪ .‬این کار موجب افزای��ش رقابت و بهبود کارایی در‬ ‫مدیری��ت و عملیات موسس��ات اقتصادی ش��ده و نقش‬ ‫مستقیم دولت را در فعالیت های صنعتی کاهش می دهد‪.‬‬ ‫عالوه بر ان خصوصی س��ازی موج��ب کاهش هزینه های‬ ‫سرمایه ای خواهد ش��د و توسعه بازارهای سرمایه داخلی‬ ‫و دس��تیابی به تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از‬ ‫دستیابی به س��رمایه‪ ،‬فناوری و منابع مالی خارجی را در‬ ‫برخواهد داشت‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری یکی از نخس��تین‬ ‫مصوبه ه��ای دول��ت تدوبیر و امی��د را لغو مصوبه‬ ‫فروش ‪١٦٧٠‬ه��زار مترمربع از پارک پردیس��ان‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬انهایی باید ش��رمنده باشند که‬ ‫جس��ورانه مصوب کردن��د تا این پ��ارک فروخته‬ ‫شود‪ ،‬ده ها فساد را نهادینه و بابک زنجانی درست‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری دیروز‬ ‫در هفدهمی��ن همای��ش ملی معرف��ی واحد های‬ ‫صنعتی و خدماتی سبز که در سالن همایش های‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت برگزار شد‪ ،‬این‬ ‫مطلب را بیان کرد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری با ابراز تاس��ف از‬ ‫اینکه برخ��ی گفته اند دول��ت در انعکاس یکی از‬ ‫ش��اخص های اقتصادی در س��ه ماه گذشته تعلل‬ ‫داش��ته و باید از این بابت ش��رمنده باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البت��ه تذکر الزم اس��ت و ما به دنبال ش��فافیت‬ ‫هس��تیم تا امار مورد نیاز مردم را در اختیارشان‬ ‫ق��رار دهیم اما کس��انی که این تعابی��ر را به کار‬ ‫می برند‪ ،‬خودشان باید ش��رمنده اقداماتی باشند‬ ‫که کشور را به دست ویرانی می سپارد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری ادامه داد‪ :‬امس��ال که نفت از ‪100‬‬ ‫دالر به ‪ 25‬دالر کاهش یافت‪ ،‬کشورهای منطقه با‬ ‫پولی که در سال های گذشته از نفت ‪ 100‬دالری‬ ‫ذخیره کرده بودند‪ ،‬کشورش��ان را اداره کردند‪ ،‬اما‬ ‫ب��از هم با ش��وک های اقتصادی روبه رو ش��دند و‬ ‫قیمت ارزشان تا ‪70‬درصد جابه جا شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما اقایان در کش��ور ما کل پول نفت‬ ‫را بردند‪ ،‬خرج کردند و بدهی های س��نگین به بار‬ ‫اوردن��د و یک دولت بدهکار به جا گذاش��تند که‬ ‫در برخی امارها گفته می ش��ود ‪380‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بدهی دارد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری گفت‪ :‬کس��انی باید‬ ‫شرمنده باشند که ‪22‬میلیارد دالر پول مملکت را‬ ‫به بهانه تعادل قیمت ارز در دوبی و اس��تانبول با‬ ‫قیمت پایین به خارجی ها فروختند‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬کسانی باید شرمنده باشند که‬ ‫‪17‬ه��زار میلیارد تومان را در یک ماه و نیم بدون‬ ‫مجوز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده اند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه کسانی‬ ‫باید ش��رمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه‬ ‫کردند‪ ،‬افزود‪ :‬کسانی باید شرمنده باشند که بابک‬ ‫زنجانی درست کردند و دکل نفتی را گم کردند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫ب��ه موضوع محیط زیس��ت اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫ام��روز مس��ئله محیط زیس��ت موضوع��ی درون‬ ‫کش��وری‪ ،‬زینتی و فانتزی نیس��ت بلکه مس��ائل‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬امروز به یک مس��ئله مهم ملی‪،‬‬ ‫منطقه ای و جهانی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری موض��وع الودگی‬ ‫ه��وا در کالنش��هرها را از دیگ��ر چالش ه��ای‬ ‫زیست محیطی کشور نام برد و گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫اراده جدی برای حل مش��کالت زیس��ت محیطی‬ ‫ش��کل گرفته و اصلی ترین ان سیاست های کلی‬ ‫زیس��ت محیطی کش��ور است که از س��وی رهبر‬ ‫معظم انقالب ابالغ ش��ده و برای همه دستگاه های‬ ‫دولتی و خصوصی و قوای سه گانه الزام اور است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت پیگی��ر اج��رای این سیاس��ت ها‬ ‫به عنوان سیاس��ت های باال دس��تی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تفاوت این دولت با دولت های گذشته در پیگیری‬ ‫سیاس��ت های کلی این اس��ت که به محض ابالغ‬ ‫سیاس��ت های کلی‪ ،‬موارد مربوط به دستگاه های‬ ‫ذی رب��ط اب�لاغ می ش��ود و به طور ج��دی مورد‬ ‫پیگیری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫روی خط انتخابات‬ ‫‹ ‹توضیح ناجا درباره جمع اوری بنرها‬ ‫ائتالف اصالح طلبان در زمینه فهرس��ت ارائه شده جامعه‬ ‫روحانیت و حض��ور ایت اهلل هاشمی رفس��نجانی در این‬ ‫فهرس��ت گفت‪ :‬ش��ورای سیاس��ت گذاری اصالح طلبان‬ ‫با جامع��ه روحانیت و فهرس��ت م��ورد حمایت ایت اهلل‬ ‫هاشمی رفسنجانی همکاری و همراهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی ناجا درباره جمع اوری بنرها و پالکاردهای‬ ‫تبلیغاتی ایت اهلل هاشمی رفسنجانی توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ردار س��عید منتظرالمهدی در‬ ‫نشس��ت خب��ری دی��روز خ��ود در واکنش به س��خنان‬ ‫اس��تاندار تهران درباره جم��ع اوری بنره��ای تبلیغاتی‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفسنجانی در روز راهپیمایی ‪ 22‬بهمن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این روز پلیس با تعدادی بنر مجهول الهویه که‬ ‫مش��خص نبود برای کجاست مواجه ش��د که این بنرها‬ ‫جمع اوری شده و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫منتظرالمه��دی همچنی��ن درب��اره همایش ه��ا و‬ ‫میتینگ های انتخاباتی نیز گفت‪ :‬باید مجوزهای الزم در‬ ‫این باره اخذ شود و کسانی که مجوز دریافت کرده اند باید‬ ‫موضوع را به پلیس اطالع دهند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تخلف��ات انتخاباتی نیز خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫پلی��س با رصد فضای انتخاباتی موارد تخلف را به وزارت‬ ‫کشور و‪ ...‬اطالع می دهد‪.‬‬ ‫سخنگوی ناجا با بیان اینکه در روز انتخابات ‪250‬هزار‬ ‫مامور مسئولیت اصلی تامین امنیت انتخابات را بر عهده‬ ‫دارند‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬نیروی انتظامی تمامی تالش خود را‬ ‫برای برگزاری انتخاباتی باش��کوه با مشارکتی حداکثری‬ ‫به کار خواهد گرفت و امادگی کامل برای پیش��گیری از‬ ‫هرگونه کنش امنیتی دارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای ائت�لاف اصولگرایان نی��ز با بیان‬ ‫اینکه کسانی که شورای نگهبان را تضعیف می کنند‪ ،‬به‬ ‫اسالمیت نظام ضربه می زنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شورای نگهبان‬ ‫یکی از ارکان نظام بوده که وظیفه نگهبانی از اس�لامیت‬ ‫نظام را برعهده دارد‪.‬‬ ‫س��ید محمود میرلوحی‪ ،‬سخنگوی س��تاد انتخاباتی‬ ‫س��یدعلی نکویی زهرای��ی‪ ،‬رییس ش��ورای هماهنگی‬ ‫‹ ‹همراهی با جامعه روحانیت‬ ‫‹ ‹مستندات قانونی رد صالحیت‬ ‫نج��ات اهلل ابراهیمی��ان در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که ایا مس��تندات قانون��ی رد صالحیت‬ ‫داوطلب��ان به انها اعالم خواهد ش��د گف��ت‪ :‬در صورت‬ ‫درخواس��ت خود داوطلبان این مس��تندات به انها ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالتی برای رای مردم قائل نیستند‬ ‫ابوالقاسم رئوفیان‪ ،‬دبیرکل حزب اسالمی ایران به ایرنا‬ ‫گف��ت‪ :‬افرادی در انتخابات اس��تین ب��اال زده و در تهیه‬ ‫فهرست ائتالف اصولگرایان ورود پیدا کرده اند که هر چند‬ ‫علنی ساز مخالف نمی زنند اما در واقع اصالتی برای رای‬ ‫مردم قائل نیستند و این برخالف سیره امام راحل است‪.‬‬ ‫‹ ‹تضعیف شورای نگهبان‬ ‫‹ ‹حقوق سیاسی مردم‬ ‫عکس روز‬ ‫بارش برف در منطقه تاراز خوزستان‬ ‫جبه��ه اصالح��ات در اس��تان اصفهان گف��ت‪ :‬مردم در‬ ‫همه کش��ورها از حقوق سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫برخوردارند و این حقوق در ایران نیز باید با رویکردهای‬ ‫صحیح نمایندگان در مجلس شورای اسالمی به بهترین‬ ‫شکل حفظ شود‪.‬‬ ‫شورای سیاس��ت گذاری انتخابات اصالح طلبان استان‬ ‫کرمانش��اه با صدور بیانیه ای از عموم مردم این اس��تان‬ ‫خواست که برای استیالی عقالنیت و تدبیر بر همه اجزا‬ ‫و ارکان کش��ور‪ ،‬روز هفتم اس��فند به پای صندوق های‬ ‫رای بیایند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه دو فهرست اشتباه است‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬اعتدالگرایان و اصالح طلبان در حالی‬ ‫که ‪ 11‬روز تا انتخابات هفتم اسفند باقی است‪ ،‬معتقدند‬ ‫که ارائه دو فهرس��ت مجزا از سوی این دو جریان اشتباه‬ ‫اس��ت و تمام گروه ها باید بدون س��هم خواهی و تصمیم‬ ‫جمعی در جهت تحقق گام دوم ادامه مسیر دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عالوه بر ایت اهلل حائری شیرازی‪ ،‬یکی‬ ‫از نامزده��ای نمایندگی پنجمین دوره انتخابات مجلس‬ ‫خبرگان رهبری در اس��تان مازندران نی��ز انصراف داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع و خاتمه تبلیغات‬ ‫تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ‪ 22‬بهمن‬ ‫اغاز ش��ده و تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای‬ ‫اسالمی نیز از پنجشنبه هفته جاری ‪ 29 -‬بهمن‪ -‬شروع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تبلیغ��ات نامزده��ای ای��ن دو انتخابات تا س��اعت ‪8‬‬ ‫صبح شش��م اس��فند ادامه دارد و ‪ 24‬ساعت قبل از اغاز‬ ‫انتخابات‪ ،‬هرگونه تبلیغات ممنوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹جدایی جامعتین‬ ‫اختالف نظر اصولگرایان درباره نامزدی شخصیت هایی‬ ‫چ��ون رییس مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام برای‬ ‫انتخاب��ات خب��رگان رهب��ری و رییس مجل��س نهم در‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬راه جامعتین یعنی‬ ‫«جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» و «جامعه روحانیت‬ ‫مبارز» را از هم جدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست انصراف به نفع ائتالف‬ ‫ن به ایرن��ا اعالم کرد‪ :‬با‬ ‫س��خنگوی ائت�لاف اصولگرایا ‬ ‫تایی��د دوباره فهرس��ت واحد اصولگرایان مقرر ش��د که‬ ‫نامزدهای اصولگرا به نفع فهرست انصراف دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹فهرست جداگان ه نمی دهیم‬ ‫حمیدرضا حاجی بابایی سخنگوی جبهه یکتا به ایسنا‬ ‫اعالم کرد‪ :‬درباره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی تابع‬ ‫تصمیمات ش��ورای ائت�لاف اصولگرای��ان خواهیم بود و‬ ‫فهرست جداگانه ای منتشر نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت حداکثری‬ ‫ج�لال جالل��ی زاده یک فعال سیاس��ی اصالح طلب با‬ ‫اشاره به ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات‬ ‫به ایس��نا گفت‪ :‬هرچه مشارکت بیشتر باشد‪ ،‬افرادی که‬ ‫شایس��تگی بیشتری دارند به مجلس شورای اسالمی راه‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫حزب «جمهوری خواهان» فرانس��ه به عن��وان مهم ترین‬ ‫حزب راس��تگرای فرانسه فعالیت های خود را برای انتخابات‬ ‫درون حزبی اغاز کرده است‪.‬‬ ‫یکی از نمایندگان پارلمان لیبی گفت‪ :‬دولتی که شورای‬ ‫ریاستی به پارلمان معرفی کرده به احتمال زیاد رای اعتماد‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫«دیمیتری مدودیف» نخست وزیر روسیه اعالم کرد که این‬ ‫کشور طرح حضور بی پایان نیروهای مس��لح خود را در سوریه‬ ‫ندارد و «والدیمیر پوتین» گستردگی ان را تعیین می کند‪.‬‬ ‫انجلینو الفانو‪ ،‬وزیر کشور ایتالیا با اشاره به خطر تروریسم‬ ‫در این کشور گفت‪ :‬خطر تروریسم در ایتالیا بسیار باال است‬ ‫و ما بسیار مراقب هستیم‪.‬‬ ‫تارنمای انگلیس��ی بی بی س��ی خب��ر داد‪ :‬جزئیات روابط‬ ‫صمیمانه پاپ ژان پل دوم و یک خانم فیلس��وف پس از ‪30‬‬ ‫سال به وسیله کتابخانه ملی لهستان منتشر شد‪.‬‬ ‫روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت‪ :‬دولت انگلیس به‬ ‫زودی مقرراتی را اعالم و اعمال خواهد کرد که براساس انها‬ ‫نهادهای عمومی ازجمله ش��وراهای محلی در این کش��ور از‬ ‫تحریم کاالها و خدمات شرکت های اسرائیلی منع خواهند شد‪.‬‬ ‫«ایهود اولمرت» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی‬ ‫برای گذراندن دوران محکومیت خود به جرم فساد مالی به‬ ‫زندان «ماسیاهو» واقع در سرزمین های اشغالی برده شد‪.‬‬ ‫انفج��ار یک خودروی حاوی م��واد منفجره در جمهوری‬ ‫داغس��تان واقع در منطقه قفقاز روسیه سبب مرگ ‪ 3‬نفر از‬ ‫جمله یک مامور پلیس و فرد انتحاری شد‪.‬‬ ‫درحالی که عربس��تان به طور رس��می اعالم کرده که ‪20‬‬ ‫کشور از جمله پاکستان در بزرگترین رزمایش نظامی منطقه‬ ‫در ش��مال عربستان مش��ارکت خواهند کرد‪ ،‬مسئوالن رده‬ ‫باالی پاکس��تان از جمله نمایندگان پارلمان این کش��ور از‬ ‫اینکه قرار است کشورش��ان در رزمایش عربستان مشارکت‬ ‫داشته باشد‪ ،‬بی خبرند‪.‬‬ ‫«دیمیتری مدودیف» نخس��ت وزیر روس��یه با اش��اره به‬ ‫حمایت گسترده س��وری ها از رییس جمهوری سوریه گفت‪:‬‬ ‫بش��ار اس��د به عنوان رهبر مل��ی باید در تم��ام فرایندهای‬ ‫سیاسی سوریه مش��ارکت کند و فقط مردم این کشور حق‬ ‫تعیین سرنوشت رییس جمهور خود را دارند‪.‬‬ ‫س��امح شکری‪ ،‬وزیر خارجه مصر ضمن اعالم این مطلب‬ ‫که راه حل نظامی در س��ال های گذشته در سوریه کاربردی‬ ‫نداش��ته است با مداخله نظامی عربستان در سوریه مخالفت‬ ‫کرد و راه حل مسالمت امیز را بهترین راه حل دانست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬رقابت پذیری صنایع باتکیه بر اقتصاد دانش بنیان‬ ‫‪ 29‬معافیت مالیاتی سرمایه گذاری جدید در شهرک های صنعتی از سال ‪۹۵‬‬ ‫‪ 30‬نوسازی ‪ 40‬درصدی ناوگان هوایی تا ‪ 10‬سال اینده‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جشنواره تولید ملی و افتخار ملی اعالم کرد‬ ‫رشد سرمایه گذاری جدید اولویت سال ‪95‬‬ ‫‹ ‹مقررات زدای�ی‪،‬‬ ‫تحریم های داخلی‬ ‫اولوی�ت‬ ‫رف�ع‬ ‫نعمت زاده با بیان اینکه در شرایط کنونی نیاز به‬ ‫قانون جدید نداریم گفت‪ :‬تصویب قوانینی که طرح‬ ‫ان توس��ط چند نفر در مجلس بدون مطالعه اولیه‬ ‫تهیه ش��ده است نه تنها مانعی را برطرف نمی کند‪،‬‬ ‫بلک��ه موانع جدی��دی نیز پی��ش روی فعالیت های‬ ‫اقتصادی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال‪ ،‬مجلس هر هفته یک طرح را‬ ‫در قالب های عادی‪ ،‬یک فوریت و دو فوریت طراحی‬ ‫ک��رد که با ای��ن وضعیت‪ ،‬نه تنها مانعی برداش��ته‬ ‫نخواهد شد بلکه مانعی هم اضافه می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫مقررات زدای��ی باید انجام ش��ود گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنون��ی‪ ،‬اگر مجل��س می خواهد یک م��اده واحده‬ ‫تصوی��ب کند‪ ،‬باید ب��ه جای ان ‪ 3‬م��اده واحده را‬ ‫حذف کند‪ .‬عالوه بر مقررات زدایی‪ ،‬باید موانع ذهنی‬ ‫را نیز برطرف کنیم؛ نباید ذهنیت ها اینگونه باش��د‬ ‫که چرا یک فرد رشد می کند و پولدار می شود؟‬ ‫نعم��ت زاده اف��زود‪ :‬هر فرد ک��ه در حکومت کار‬ ‫می کند باید دیدی توسعه ای داشته باشد و از رشد‬ ‫دیگری خوشحال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�فر مدیرعام�ل زیمن�س به ای�ران و‬ ‫دیدار با شرکت های امریکایی‬ ‫نعمت زاده با اش��اره به اینکه امسال سال سختی‬ ‫ب��ود و از س��ال اینده باید امیدوارتر ق��د م برداریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در یک هفته اخیر مدیرعامل و رییس هیات‬ ‫مدیره چند ش��رکت بزرگ به ایران س��فر کردند و‬ ‫ف��ردا نیز با یک ش��رکت از امریکا دی��دار خواهیم‬ ‫داش��ت؛ همچنین هفته اینده مدیرعامل ش��رکت‬ ‫زیمنس به ایران سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬برخالف‬ ‫انهای��ی که نااگاهان��ه نگرانند‪ ،‬این رف��ت و امدها‬ ‫موثر است و به دنبال این دیدارها‪ ،‬تاکنون چندین‬ ‫توافقنامه مشترک به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه فرصت حضور سرمایه گذاران‬ ‫خارجی را نباید از دس��ت دهیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما زمینه‬ ‫حضور س��رمایه گذاران را فراهم می کنیم و فعاالن‬ ‫بخش خصوص��ی داخلی باید در ای��ن بخش ورود‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪:‬‬ ‫امروز در جلس��ه هیات دولت‪ ،‬گزارش هایی مطرح‬ ‫ش��د که نش��ان می دهد نگرش جامع��ه بین الملل‬ ‫نس��بت به کشور ما مناسب تر ش��ده است؛ عظمت‬ ‫و عزت نظام جمهوری اس�لامی ایران امروز پیامی‬ ‫می دهد که دیگران باید از ان به بزرگی یاد کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دستیابی به توافق هسته ای گفت‪:‬‬ ‫ب��ا حمایت مردم و تایید رهب��ر معظم انقالب روند‬ ‫مذاک��رات ب��ه اینجا رس��ید و موان��ع از پیش روی‬ ‫کارافرینان و فعاالن اقتصادی برداشته شد‪.‬‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه سال‬ ‫‪ ۹۵‬س��ال س��رمایه گذاری جدید در صنعت خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکنون اولویت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به حرکت دراوردن چرخ های متوقف و راکد‬ ‫حوزه صنعت بود ب��ه همین دلیل در حوزه صنعت‬ ‫و معدن ‪ ۸۰‬درصد تس��هیالت به بخش سرمایه در‬ ‫گردش پرداخت ش��ده اس��ت اما از س��ال اینده با‬ ‫اس��تفاده از فرصت به وجود امده در مش��ارکت با‬ ‫خارجی ها رشد س��رمایه گذاری در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در س��یزدهمین جش��نواره تولید‬ ‫مل��ی – افتخ��ار ملی که یکش��نبه ش��ب در مرکز‬ ‫همایش ه��ای بین الملل��ی صدا و س��یما با حضور‬ ‫معاون��ان وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬اعضای‬ ‫خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ران و صنعتگران‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته میزان‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه تولید و صنعتی در کمترین‬ ‫حد ممکن بوده و منحنی س��رمایه گذاری کشور رو‬ ‫به پایین بوده اس��ت البته این شرایط سال گذشته‬ ‫مقداری بهبود داشت‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه اگر‬ ‫سرمایه گذاری جدید انجام نشود مشکل تولید ملی‬ ‫و اشتغال حل نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط کنونی‪،‬‬ ‫بهتری��ن فرصت اس��ت که با مش��ارکت خارجی ها‬ ‫بتوانیم حرکتی جدید در کشور ایجاد کنیم و شاهد‬ ‫رشد اقتصادی باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وظیفه دولت رفع موانع داخلی‬ ‫است گفت‪ :‬در روزهای اخیر با برخی از نمایندگان‬ ‫رایزنی هایی انجام ش��ده تا پس از انتخابات مجلس‬ ‫رفع تحریم های داخلی در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا اعالم اینکه در‬ ‫روز ش��نبه س��وئیفت بانک مرکزی برای ‪ ۱۵‬بانک‬ ‫گش��ایش یافت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در توافق اعالم ش��ده بود‬ ‫که گشایش س��وئیفت بانک مرکزی ‪ 8‬هفته طول‬ ‫می کش��د اما با پیگیری ها‪ ،‬این ام��ر در ‪ 3‬هفته به‬ ‫اتمام رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰۰‬ش�هرک صنعت�ی ام�اده ب�دون‬ ‫استفاده مانده است‬ ‫علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران نیز با سخنرانی در این‬ ‫مراس��م بر لزوم افزایش نقش تش��کل ها در بخش‬ ‫ل حاضر در بیش‬ ‫صنعت تاکید ک��رد و گفت‪ :‬درحا ‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬ش��هرک صنعتی که زیرساخت هایش اماده‬ ‫ش��ده‪ ،‬هنوز حتی یک واحد صنعتی مستقر نشده‬ ‫و با کمک تش��کل ها باید سرمایه گذاری و واگذاری‬ ‫زمین در شهرک ها افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫یزدان��ی اف��زود‪ :‬بای��د دول��ت و فع��االن بخش‬ ‫خصوصی تعامل بیش��تری با یکدیگر داشته باشند‬ ‫تا بتوانیم ش��هرک های صنعتی را رونق و بهره وری‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ای��ران با بیان اینکه اکن��ون بیش از ‪۹۴۰‬‬ ‫واح��د و ش��هرک صنعتی در کش��ور وج��ود دارد‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از ای��ن تعداد بیش از ‪ ۷۵۰‬ش��هرک و‬ ‫ناحی��ه صنعتی در مرحله واگذاری زمین قرار دارد‪.‬‬ ‫در مجموعه این شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬شهرک بیش��ترین واگذاری ها و حق انتفاع را‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیم�ت زمی�ن ش�هرک ها افزای�ش‬ ‫نمی یابد‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ای��ران با تاکی��د بر جلوگی��ری از افزایش‬ ‫قیمت ها در ش��هرک های صنعتی گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫این��ده در تعامل با فعاالن اقتص��ادی به دنبال این‬ ‫هستیم که قیمت ها را افزایش ندهیم زیرا معتقدیم‬ ‫افزایش قیمت ها هیچ نفعی برای توس��عه کشور در‬ ‫شهرک های صنعتی ندارد‪.‬‬ ‫یزدانی‪ ،‬یکی از مشکالت فعاالن بخش خصوصی‬ ‫در شهرک های صنعتی را جرائم واحدهای صنعتی‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬برنامه ریزی ش��ده که بخش��ی‬ ‫ص‬ ‫از ای��ن جرائم در ش��هرک ها و صنایعی مش��خ ‬ ‫بخشیده شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از ایجاد صن��دوق ضمانت صنایع‬ ‫کوچک خبر داد و گفت‪ :‬این صندوق می تواند بدون‬ ‫دیوانساالری های سیستم بانکی (بروکراسی ها) ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬میلیارد ریال ضمانتنامه صادر کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران‪ ،‬س��رمایه این صن��دوق را یک هزار‬ ‫میلیارد ریال بیان کرد و گفت‪ :‬این صندوق می تواند‬ ‫تا ‪ 5‬برابر منابع خود ضمانتنامه صادر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برجام ‪ ۲‬به دست بخش خصوصی رقم‬ ‫می خورد‬ ‫یزدانی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت‪:‬‬ ‫در چارچوب اقتصاد مقاومتی اگر قرار است تحولی‬ ‫در کش��ور رخ دهد باید به همت فعاالن اقتصادی و‬ ‫کارافرینان در قالب تشکل ها اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بزرگ بودن ساختار دولت گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد منابع عمومی وصولی امسال در‬ ‫قالب اعتبارات هزینه ای صرف شده است‪.‬‬ ‫یزدانی با تاکید بر اینکه توس��عه س��اختارها در‬ ‫بخ��ش دولتی به هیچ وجه مفهوم��ی ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫نشست با فعاالن اقتصادی می تواند به عنوان بازوانی‬ ‫قوی در کنار دولت ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬در‬ ‫پس��ابرجام‪ ،‬دولت مصمم به خ��روج از رکود‪ ،‬ایجاد‬ ‫رونق‪ ،‬جذب س��رمایه و تشویق سرمایه گذار داخلی‬ ‫اس��ت و به گفته رییس جمهوری‪ ،‬برجام ‪ 2‬به دست‬ ‫فعاالن اقتصادی و ب��ا حمایت دولتمردان باید رقم‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اظهارنظر های غیرمسئوالنه‪ ،‬مانع ورود‬ ‫سرمایه گذار خارجی‬ ‫در ادامه این مراس��م‪ ،‬محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن ایران نیز با تاکید بر‬ ‫اینکه فضا برای س��رمایه گذاری خارجی باید فراهم‬ ‫شود گفت‪ :‬در فضایی که هر فرد از هر کجا به خود‬ ‫اج��ازه دهد که هر صحبت��ی را مطرح کند‪ ،‬نه تنها‬ ‫سرمایه گذار خارجی بلکه سرمایه گذار داخلی هم به‬ ‫خود اجازه حضور در بازار را نمی دهد‪.‬‬ ‫جالل پور گفت‪ :‬در دوران پس��ابرجام‪ ،‬هر کدام از‬ ‫ما وظیفه ای دارد؛ در ای��ن بین‪ ،‬اصلی ترین وظیفه‬ ‫حاکمیت ایجاد فضایی برای استفاده از ظرفیت های‬ ‫موجود برای تغییری اساس��ی در پارادایم اقتصادی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط منطقه گفت‪ :‬در سال های‬ ‫این��ده وضعی��ت ام��روز را در منطق��ه خاورمیانه‬ ‫نخواهیم داش��ت؛ ام��روز کش��ورهای منطقه دچار‬ ‫تغییرات جدی هستند؛ وضعیت منطقه قابل تامل‬ ‫اس��ت؛ امریکا تمرکزش را از خاورمیانه به خاوردور‬ ‫می برد و چین مش��مول تغییر ق��درت اقتصادی به‬ ‫قدرت سیاسی می شود و در سال های اینده یکی از‬ ‫اصلی ترین کشورهای تاثیرگذار در دنیا خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هم��ه ای��ن تغییرات نش��ان می دهد‬ ‫که ف��ردا مثل امروز نیس��ت و نباید ما در کش��ور‬ ‫و مجموعه ه��ای اقتص��ادی ب��ا نگاه ام��روز فردا را‬ ‫پیش بینی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم اصلاح س�اختار نظ�ام بانکی و‬ ‫مالیاتی‬ ‫جالل پور افزود‪ :‬در کش��ور ایران‪ ،‬تغییرات جدی‬ ‫پیش رو داریم؛ تنها یکی از این تغییرات پساتحریم‬ ‫و گذشتن از تحریم هاست؛ وضعیت منابع کشور در‬ ‫این��ده ای نزدیک متفاوت خواهد ب��ود و دیگر ارقام‬ ‫‪ ۷۰۰‬و ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد دالری را ب��رای فروش نفت‬ ‫نخواهیم داش��ت؛ برای فروش نفت‪ ،‬قیمت زیر ‪۳۰‬‬ ‫دالر را باید برای اینده در نظر داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه دوران تکیه بر درامدهای‬ ‫نفت��ی در کش��ور تک��رار ش��دنی نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاضر با شرایط نامس��اعدی از جمله صدمه‬ ‫دی��دن بنگاه ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬بی��کاری و کمب��ود‬ ‫سرمایه گذاری روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫جالل پور تاکید کرد‪ :‬با نگاهی به منطقه و کش��ور ‬ ‫باید فضای اقتصادی کش��ور را به گونه ای ترس��یم‬ ‫کنیم که در ‪ 3 ،2‬سال اینده غافلگیر نشویم‪.‬‬ ‫رییس اتاق ایران با تاکید بر کوچکتر کردن دولت‬ ‫در واگذاری امور به تشکل ها گفت‪ :‬اگر در واگذاری‬ ‫امور به بخش خصوصی پیش قدم نش��ویم و حرکت‬ ‫نکنیم‪ ،‬روزی به این سمت به اجبار حرکت خواهیم‬ ‫کرد که مزیت فعلی هم برای ان نمانده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اصالح س��اختار نظام بانکی و مالیاتی‪،‬‬ ‫رفع قوانین مش��کل زا ب��رای حضور س��رمایه گذار‪،‬‬ ‫ارتقای دادگاه های اقتصادی و ثبت مالکیت از جمله‬ ‫نیازهایی است که در فضای پیش رو باید در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رک�ود و بی�کاری‪ ،‬مس�ئله ش�ماره یک‬ ‫کشور‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‪ ،‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران نیز در این مراس��م رکود و بیکاری را‬ ‫مسئله شماره یک کشور اعالم کرد و افزود‪ :‬بیکاری به‬ ‫مثابه بمبی است که کل جامعه ما را تهدید می کند‪.‬‬ ‫ما نگران وضعیت شکننده صنایع و بنگاه های تولیدی‬ ‫هس��تیم‪ .‬دولت و مجلس محترم‪ ،‬قوه قضاییه‪ ،‬صدا و‬ ‫س��یما و همه نهادهای عمومی دیگر باید بپذیرند که‬ ‫مسئله شماره یک کش��ور ما رکود و بیکاری است و‬ ‫هر اقدامی که حل این دو معضل را به تاخیر بیندازد‬ ‫باید از دس��تور کار همه نهادها و ارگان های کش��ور‬ ‫خارج ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه بخش تولید به حدی‬ ‫ناتوان ش��ده اس��ت ک��ه دیگر توان صبر چند س��اله‬ ‫ب��رای خروج از رکود را ندارد گفت‪ :‬از نظر بس��یاری‬ ‫از اقتصاددان های مس��تقل و مش��اوران بخش تولید‪،‬‬ ‫چ��اره ای نداریم‪ .‬به جز اینکه س��راغ خروج تورمی از‬ ‫رک��ود برویم ت��ا بتوانیم در یک س��ال اینده‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ای��ران را از رکود خارج کنیم‪ .‬بای��د هزینه خروج از‬ ‫رکود را که همان تورم است بپذیریم‪ .‬بنابراین به نظر‬ ‫می رسد الزم است دولت محترم‪ ،‬هدف گذاری خو د را‬ ‫درباره کاهش نرخ تور م اصالح کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شکل گیری مجمع ملی گفت وگو‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با اشاره‬ ‫به اینکه بخش تولید نیازمند تزریق مالی گس��ترده‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬نظام بانکی بیمار و اسیب خورده است‪.‬‬ ‫از چنی��ن نظام��ی نمی ت��وان انتظار داش��ت که از‬ ‫بخش تولید حمایت کند‪ .‬الزم اس��ت دولت محترم‪،‬‬ ‫س��ازوکاری خارج از نظام بانکی ب��رای تزریق منابع‬ ‫مالی کافی به بخش تولید بیندیش��د‪ .‬پیش��نهاد ما‬ ‫تاس��یس کلینیک های بنگاهی در استان هاست که‬ ‫زیر نظر استاندار و با مش��ارکت دستگاه های دولتی‬ ‫و نهادهای صنفی بخش خصوصی تش��کیل ش��ود و‬ ‫پرونده تک تک بنگاه های مش��کل دار در انها بررسی‬ ‫و تصمیم اتخاذ شود و منابع مالی الزم نیز با نظارت‬ ‫این کلینیک ها به بنگاه های مورد نظر تزریق شود‪.‬‬ ‫س��هل ابادی با بیان اینکه نیازمند رسیدن به یک‬ ‫تواف��ق برجام داخلی برای هم��کاری فراگیر در حل‬ ‫مش��کالت داخلی کش��ور هس��تیم گفت‪ :‬از روسای‬ ‫محت��رم ‪ 3‬قوه‪ ،‬مجمع تش��خیص مصلحت‪ ،‬س��تاد‬ ‫مشترک نیروهای مس��لح و صدا و سیما درخواست‬ ‫می کنیم برای ش��کل گیری «مجم��ع ملی گفت وگو‬ ‫برای نجات اقتصاد ایران» با تشکل ها همکاری کنند‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران دیگر نمی تواند عرصه ازمون نظریه ها و‬ ‫سیاست های یک گروه فکری خاص باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه در مجمع ملی الزم اس��ت‬ ‫از دیدگاه ه��ای اقتصاددان��ان طیف ه��ای مختلف و‬ ‫س��ایر متخصصان نیز بهره گرفته ش��ود اظهار کرد‪:‬‬ ‫از ریاس��ت محترم جمهوری درخواست جدی داریم‬ ‫که فرمان تش��کیل مجمع ملی گفت وگو برای نجات‬ ‫اقتص��اد ایران را به وزیر محترم اقتصاد ابالغ کنند و‬ ‫ضمانت های الزم برای اجرای تصمیمات این مجمع‬ ‫را نیز فراهم اورند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی اماده است تا تحت یک فرماندهی‬ ‫واح��د در اقتصاد‪ ،‬همه توانایی خ��ود را برای نجات‬ ‫اقتصاد ایران به میدان بیاورد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬سیزدهمین جشنواره تولید ملی‬ ‫و افتخار ملی به مناسبت چهاردمین سالگرد تاسیس‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد و در انتهای‬ ‫این مراسم به بیش از ‪ ۲۰‬واحد صنعتی برتر تندیس‬ ‫طالیی جشنواره اهدا و از انها تجلیل شد‪.‬‬ ‫مهندس‬ ‫نعمت زاده‪:‬‬ ‫تصویب‬ ‫قوانینی که طرح‬ ‫ان توسط چند‬ ‫نفر در مجلس‬ ‫بدون مطالعه‬ ‫اولیه تهیه شده‬ ‫است نه تنها‬ ‫مانعی را برطرف‬ ‫نمی کند‪ ،‬بلکه‬ ‫موانع جدیدی‬ ‫نیز پیش روی‬ ‫فعالیت های‬ ‫اقتصادی ایجاد‬ ‫می کند‬ ‫سهل ابادی‪:‬‬ ‫از ریاست‬ ‫محترم جمهوری‬ ‫درخواست‬ ‫جدی داریم که‬ ‫فرمان تشکیل‬ ‫مجمع ملی‬ ‫گفت وگو برای‬ ‫نجات اقتصاد‬ ‫ایران را به وزیر‬ ‫محترم اقتصاد‬ ‫ابالغ کنند و‬ ‫ضمانت های‬ ‫الزم برای اجرای‬ ‫تصمیمات این‬ ‫مجمع را نیز‬ ‫فراهم اورند‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫ صنعت سبز‬ ‫ضامن رشد اقتصادی‬ ‫مع��اون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط زیس��ت روز دوش��نبه در هفدهمین همایش ملی‬ ‫معرف��ی واحده��ای صنعت��ی و خدماتی س��بز‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫س��ال های قبل ای��ن همایش با همت س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت برگ��زار و طی ان ب��ه واحدهای صنعتی و‬ ‫خدماتی که مشکالت زیس��ت محیطی ندارند‪ ،‬لوح تقدیر‬ ‫صنعت س��بز اهدا می شد اما امسال شاهد تغییرات بسیار‬ ‫جدی و مهم در این همایش هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید متصدی با بیان اینکه اهداف این‬ ‫همایش توجه به نگرش زیست محیطی واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫حفاظت و ارتقای محیط زیس��ت‪ ،‬قدردان��ی از واحدهای‬ ‫صنعتی پاک و ارتقای فرهنگ زیست محیطی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا س��ال ‪ ۹۳‬لوح های تقدیر صنعت سبز که به واحدهای‬ ‫صنعتی و خدماتی کم االینده اهدا می ش��د فقط در داخل‬ ‫کشور کاربرد داشت و هیچ موسسه بین المللی این فرایند‬ ‫را تایید نمی کرد‪ ،‬اما از س��ال گذش��ته هماهنگی هایی را‬ ‫با س��ازمان توسعه صنعت س��ازمان ملل انجام داده ایم تا‬ ‫تاییدیه های الزم را به صنایع سبز بدهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��روزه یک��ی از پارامتره��ای مه��م‬ ‫فرایندهای صنعتی‪ ،‬تولید سبز است و الحاق نشان(برند)‬ ‫سبز به تولیدکننده ها موجب می شود که توان رقابتی در‬ ‫س��طح سازمان های معتبر جهانی ایجاد شود و امسال نیز‬ ‫موسس��ه ‪ GIZ‬الم��ان که یکی از موسس��ات بین المللی‬ ‫در زمینه موضوعات زیس��ت محیطی اس��ت نیز وارد این‬ ‫پروتکل شده اس��ت و امیدواریم رقابت پذیری صنعتی در‬ ‫این زمینه افزایش یابد‪.‬‬ ‫مع��اون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط زیس��ت با بیان اینکه در همایش ملی امسال ‪۴۸۴‬‬ ‫واح��د صنعتی و خدماتی ثبت ن��ام کرده اند گفت‪ :‬امتیاز‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬عدد ‪ ۱۰۰‬در نظر گرفته شده است که‬ ‫واحدها حداقل باید ‪ ۷۰‬امتیاز کسب کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه متص��دی‪ ،‬پارامترهایی همچ��ون مدیریت‬ ‫پس��ماند‪ ،‬خود اظه��اری و پای��ش‪ ،‬هوای پاک‪ ،‬نداش��تن‬ ‫ی و تجهیز سیس��تم های نش��ان دهنده االیندگی‬ ‫االیندگ ‬ ‫ازجمله مواردی اس��ت که واحده��ای صنعتی و خدماتی‬ ‫می توانند امتیازات الزم را کس��ب کنند‪ ،‬براین اس��اس از‬ ‫میزان ‪ ۴۸۴‬واحدی که برای این همایش ثبت نام کرده اند‬ ‫‪ ۳۸۸‬واحد صنعتی و مابقی خدماتی هستند که تنها یک‬ ‫واحد صنعتی واحد برگزیده سبز شده و دو واحد خدماتی‬ ‫نیز امتی��از باالی ‪ ۹۰‬دریافت کرده ان��د و در کل ‪ ۳‬واحد‬ ‫سبز انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه امروز در جهان اثبات ش��ده است‬ ‫که صنعت س��بز توانایی ایجاد رش��د اقتص��ادی همراه با‬ ‫کاه��ش الودگی و تخریب محیط زیس��ت را دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حرکت ایران به س��مت رش��د و توسعه صنعت سبز‬ ‫حرکت در مسیر توسعه پایدار است‪.‬‬ ‫ مقررات زدایی‬ ‫بستری برای رونق صادرات‬ ‫‪ :‬رییس انجم��ن مقاطع برنجی ای��ران اعالم کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر تولیدکنندگان برنجی با یک س��وم ظرفیت‬ ‫فعالی��ت می کنن��د در حالی ک��ه این صنع��ت هیچ گونه‬ ‫وابستگی به خارج از کش��ور ندارد و ضمن تامین داخلی‬ ‫م��واد اولی��ه‪ ،‬ماش��ین االت را نیز از داخل کش��ور تامین‬ ‫می کند‪ ،‬از این رو با تسهیل مقررات قابلیت صادراتی دارد‪.‬‬ ‫علی هوش��مند در نشس��ت خبری بررسی چالش های‬ ‫صنعت تولیدات برنجی با اش��اره به اینکه ظرفیت اسمی‬ ‫مقاط��ع برنج��ی در کش��ور ‪۲۰۰‬ه��زار تن اس��ت گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬هزار تن مقاطع برنجی در کش��ور‬ ‫تولید می شود که با رونق ساخت وساز و تسهیل قوانین و‬ ‫مقررات از سوی دولت ظرفیت تولید این محصوالت تا ‪۳‬‬ ‫برابر نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه محصوالت برنجی در صنایع خودرو‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬سیس��تم های برودتی و حرارتی‬ ‫و‪ ...‬کاربرد دارد افزود‪ :‬کاربرد این صنعت نه تنها در تامین‬ ‫مواد اولی��ه بلکه در دانش فنی و ماش��ین االت متکی به‬ ‫توان داخلی اس��ت و در س��ال های گذشته به کشورهایی‬ ‫مانند عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬س��وریه و دیگر کشورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس صادرات داشته است‪.‬‬ ‫هوش��مند با بیان اینکه در این صنعت به طور مستقیم‬ ‫برای ‪۱۵‬هزار نفر ش��غل وج��ود دارد تصریح کرد‪ :‬صنعت‬ ‫برنجی در سال بیش از ‪۱۱۰۰‬میلیارد تومان گردش مالی‬ ‫و ‪۳۰۰‬میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬از ای��ن رو حمایت از این صنعت در دوره پس��ابرجام‬ ‫نه تنها رونق صنایع پایین دس��تی را ب��ه همراه دارد‪ ،‬بلکه‬ ‫از اس��یب های احتمالی در نتیجه واردات این محصوالت‬ ‫جلوگیری می ش��ود زیرا در ش��رایط کنون��ی اخذ مالیات‬ ‫ارزش افزوده و دستمزد باالی کارگر در نتیجه استقرار در‬ ‫ش��هرک های صنعتی و هزینه باالی رفت و امد و‪ ...‬صرفه‬ ‫اقتص��ادی و توان رقاب��ت از تولیدکنندگان برنجی گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که این صنعت قابلیت‬ ‫صادراتی دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های محمدعلی‬ ‫نوید در بخش صنعت‬ ‫تایید ‪ 5‬اختراع در سازمان پژوهش های علمی‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫رقابت پذیری صنایع باتکیه بر اقتصاد دانش بنیان‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫نوید از فعاالن اقتصادی و اجتماعی در بیش از نیم‬ ‫قرن اخیر اس�ت‪ .‬با وجود اینکه برخی از دوستانش‬ ‫از فعاالن سیاسی مخالف حکومت پهلوی بودند‪ ،‬او‬ ‫به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی توجه داش�ت‪.‬‬ ‫محمدعلی نوید در تیر ‪ 1304‬در خانواده ای متوسط‬ ‫در س�ه را ه امین حض�ور تهران (کوچه ابش�ار‪ ،‬بین‬ ‫بهارستان و سرچشمه) به دنیا امد‪.‬‬ ‫با اخ��ذ نمایندگی انحص��اری کامی��ون داف هلندی‪،‬‬ ‫موتوره��ای داف برای کاربردهای مختل��ف وارد می کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای افزایش توان رقابتی خود با نش��ان(برند)‬ ‫های معروفی چون ماک و بنز در بازار ایران اقدام به تعمیر‬ ‫گیربکس های داف با توج��ه به جاده های ایران همچنین‬ ‫تعمیرگاه‪ ،‬فروش��گاه و سیس��تم سفارشات قطعات یدکی‬ ‫تاس��یس می کرد‪ .‬واردات ماشین داف و لوازم ان‪ ،‬یکی از‬ ‫فعالیت های اصلی وی در شرکت ایران تراک تا سال ‪1356‬‬ ‫ن دارای غرفه‬ ‫بود‪ .‬این شرکت در نمایشگاه بین المللی تهرا ‬ ‫بود‪ .‬گاهی اوقات نوید ‪ ،‬یک روز تما م برای درس��ت کردن‬ ‫غرفه شرکت ایران تراک در انجا بر جزئیات کارها نظارت‬ ‫می کرد‪ .‬همچنین ش��رکت تهران تراک به منظور واردات‬ ‫خودر و س��واری داف تاسیس شد‪ .‬پس از مدتی به ساخت‬ ‫بخش هایی از کمپرس��ی و تریلر در خیابان قزوین تهران‬ ‫اقدام کردند‪ .‬مشتری مداری برایش اهمیت داشت‪ .‬زمانی‬ ‫که سیس��تم امدادخودرو در ایران وجود نداش��ت و تعداد‬ ‫تعمیرگاه ها به ش��دت کم بود‪ ،‬یک بار عصر روز پنجشنبه‬ ‫با ش��رکت تماس گرفته ش��د که کامیون خریداری شده‬ ‫در جاده دچار مش��کل شده اس��ت‪ .‬تعمیرکار و قطعات را‬ ‫سوار ماشین شخصی خود کرده و به محل توقف کامیون‬ ‫در یکی از مس��یرهای دور رفت تا مشکل کامیون را رفع‬ ‫کند‪ .‬از انجا که علی بابایی‪ ،‬شریکش در کار چوب و زغال‬ ‫فعالیت می کرد نوید هم با همکاری وی کار بهره برداری از‬ ‫جن��گل را اغاز کرد؛ این فعالیت در نهایت منجر به ایجاد‬ ‫باغ مرکباتی در ‪ 13‬کیلومتری نش��تارود به سمت جنگل‬ ‫شد‪ .‬س��ال هایی که علی بابایی ‪ 1346‬ـ ‪ 1342‬در زندان‬ ‫بود نوید مس��ئولیت اداره این باغ را داشت و هر پنجشنبه‬ ‫و جمعه به این باغ برای رسیدگی می رفت‪ .‬سال های بعد‬ ‫در ای��ن منطقه اقدام به احداث جاده‪ ،‬راه های فرعی‪ ،‬پل‪ ،‬‬ ‫انبار‪ ،‬مدرس��ه و ابرس��انی کرد‪ .‬مقداری از این تاسیسات‬ ‫مرب��وط به تجهی��ز خود باغ بود ولی س��اکنان محلی نیز‬ ‫از جاده ه��ا و راه ها و همچنین پل ها اس��تفاده می کردند‬ ‫که باعث توس��عه منطقه شده بود‪ ،‬همچنین کار ابرسانی‬ ‫در دو روس��تای همجوار و ایجاد پل به منظور جلوگیری‬ ‫از خط��رات احتمالی ب��رای اهالی و ک��ودکان در گذر از‬ ‫رودخانه‪ ،‬کم��ک به تیرگذاری برق به جهادس��ازندگی و‬ ‫تاسیس مدرسه نواب سایر خدمات اجتماعی او در منطقه‬ ‫پل س��را و روس��تاهای همجوار در منطقه نشتارود است‪.‬‬ ‫نوید‪ ،‬وصی مرحوم نواب از شرکایش در ایران تراک بود که‬ ‫با اجازه خانواده ایشان بودجه احداث مدرسه از این محل‬ ‫تامین ش��ده و خود نوید کار ساخت ان را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1350‬ـ ‪ 1352‬شرکت نئوپان ایران را در حومه‬ ‫نوش��هر برای تولید نئوپان تاسیس کرد‪ .‬مشاوره نادرست‬ ‫در زمینه خرید ماش��ین االت کارخان��ه ‪ ،‬نقش موثری در‬ ‫ناکامی این پروژه داش��ت‪ .‬در اواس��ط دهه ‪ 50‬دوستش‬ ‫جاب��ر انصاری از او دعوت می کند در ش��رکت س��پاهان‬ ‫ب��ه منظور تولید لوله با او مش��ارکت کن�� د که در نهایت‬ ‫منجر به تاس��یس کارخانه های لوله و پروفیل س��پاهان‬ ‫در اصفهان می ش��ود‪ .‬نوید مدت کوتاهی در قبل و بعد از‬ ‫انقالب مدیریت عاملی این ش��رکت را نیز عهده دار بود‪ .‬با‬ ‫توجه به س��ابقه کار اجتماعی و همکاری نوید با حسینیه‬ ‫ارشاد و فعالیت فرهنگی هنگامی که جابر انصاری تصمیم‬ ‫به احداث کانون انص��ار می گیرد از نوید برای همکاری و‬ ‫عضویت در هیات امنای انجا دعوت می کند‪ .‬کانون انصار‬ ‫در ح��ال حاضر کتابخانه و مجموع��ه فرهنگی بزرگی در‬ ‫سه راه طالقانی و خیابان پیروزی دارد‪.‬‬ ‫نیمه اول دهه ‪ ،50‬اوج فعالیت او در دوران رونق اقتصاد‬ ‫ای��ران بود‪ .‬با اقایان که��رام و دفتری و چند تن از اقوام و‬ ‫دوس��تان‪ ،‬شرکت الکتروالکتریک را به منظور تولید کلید‬ ‫و پریز در شهر امل تاسیس کردند‪ .‬دفتر شرکت سپاهان‬ ‫و الکتروالکتریک در س��اختمان خرم خیابان قرنی کنونی‬ ‫قرار داشت‪ .‬این شرکت بعدها فروخته شد‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با بررس��ی و داوری اختراعات دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی‬ ‫و صنعتی ایران ‪ 5‬پرونده اختراعی تایید ش��د‪ .‬فرش��ته گل محمد‪ ،‬رییس گروه‬ ‫مالکیت فکری س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران گفت‪ :‬از ‪ 34‬پرونده‬ ‫اختراع��ی ‪ 22‬طرح مورد بررس��ی قرار گرفت که ‪ 5‬عن��وان اختراع قابلیت ثبت‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫حسین‬ ‫ابویی مهریزی‪:‬‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫عالوه بر‬ ‫همکاری های‬ ‫علمی و‬ ‫تحقیقاتی در‬ ‫صحنه تولید نیز‬ ‫نقش بسیار مهم‬ ‫و حساسی دارند‬ ‫وحید احمدی‪:‬‬ ‫مفاد تفاهمنامه‬ ‫وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات‬ ‫و فناوری با‬ ‫دیگر کشورها‬ ‫مبنی بر ایجاد‬ ‫دفاتر همکاری‬ ‫مشترک و حضور‬ ‫کشورهای‬ ‫خارجی در‬ ‫پارک های علم‬ ‫و فناوری برای‬ ‫راه اندازی‬ ‫واحدهای‬ ‫تحقیق و‬ ‫توسعه است‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی برای ورود ب��ه بازار پر‬ ‫سود ایران با هم در رقابت هستند؛ هر چند تحقق‬ ‫ان س��ودهایی را برای کشورمان به همراه دارد‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال سیاس��ت دولت تدبی��ر و امید مبنی بر‬ ‫رش��د باالی اقتصاد با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان‬ ‫بستری برای رقابت با تولیدات خارجی خواهد بود‪.‬‬ ‫چراکه رسیدن به اقتصاد دانش بنیان راه میانبری‬ ‫برای دس��تیابی به دانش و فناوری روز و رقابت با‬ ‫کشور های پیشرفته خواهد بود‪.‬‬ ‫ورود س��رمایه گذاران خارج��ی حج��م باالیی از‬ ‫سرمایه گذاری را در کشور رقم خواهد زد بنابراین‬ ‫با رش��د حجم سرمایه گذاری در کشور شاهد رشد‬ ‫اقتص��ادی باالیی خواهیم بود‪ .‬مهندس محمدرضا‬ ‫نعم��ت زاده ضمن تایید ای��ن موضوع در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫نق��ش س��رمایه گذاران خارج��ی را در‬ ‫ارتقای صنایع کش��ور پررنگ دانست و گفت‪ :‬ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به کش��ور حجم باالیی از‬ ‫سرمایه گذاری به همراه خواهد داشت‪ .‬این موضوع‬ ‫نویددهنده گام ه��ای موثری برای منافع و صنعت‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مهندس نعمت زاده هر اندازه که حجم‬ ‫س��رمایه گذاری در کشور زیاد شود به همان اندازه‬ ‫کشور از این سرمایه گذاری نفع خواهد برد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشران ورود به اقتصاد دانش بنیان‬ ‫حسین ابویی مهریزی‪ ،‬معاون برنامه ریزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫ورود‬ ‫سرمایه گذاران خارجی را منوط به داشتن سرمایه‬ ‫مالی ندانس��ت و تصریح کرد‪ :‬تمامی ش��رکت ها از‬ ‫جمله ش��رکت های دانش بنیان به لح��اظ منابع با‬ ‫کمبودهایی مواجه هس��تند؛ ای��ن منابع می تواند‬ ‫ع�لاوه بر س��رمایه مالی ش��امل فن��اوری‪ ،‬دانش‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬نشان(برند) س��ازی‪ ،‬تب��ادل اطالعات و‬ ‫تجارب باشد‪ .‬با توجه به اینکه دولت در قالب برنامه‬ ‫سیاست هایی را در چارچوب مصالح مردم‪ ،‬نظام و‬ ‫کشور ترسیم کرده مسلما شرکت های دانش بنیان‬ ‫تحت تاثیر مستقیم این جریان قرار دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ابویی مهری��زی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به عنوان پیش��ران بخش اقتصادی کشور‬ ‫یک��ی از اصلی تری��ن و مهم تری��ن بخش ه��ا برای‬ ‫نمایش توانمندی ش��رکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫هرچن��د ش��رکت های دانش بنی��ان در قالب های‬ ‫مختل��ف از جمل��ه مع��دن می تواند ش��کل گیرد‬ ‫اما صنعت به عن��وان یکی از بخش های پیش��ران‬ ‫مهم ترین جایگاه بروز توانمندی های ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اشاره به تسهیالت دولت برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان تصریح کرد‪ :‬دولت حمایت های خاصی‬ ‫را برای صندوق نواوری و ش��کوفایی و پارک های‬ ‫عل��م و فناوری مطاب��ق با هدف گ��ذاری از پیش‬ ‫تعیین ش��ده در نظر گرفته اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر این‬ ‫معافیت های مالیاتی و تسهیالت بانکی با بهره کم‬ ‫ازجمله اقداماتی است که دولت مد نظر قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو یکی از مراح��ل تحول فناوری در‬ ‫کشور گذر از این مراحل است‪.‬‬ ‫حسین ابویی مهریزی‬ ‫وحید احمدی‬ ‫بهزاد قره یاضی‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ش��رکت های دانش بنی��ان را مرحله گذر‬ ‫تعیین کننده برای دس��تیابی ب��ه فناوری های روز‬ ‫دنیا دانست و گفت‪ :‬شرکت های دانش بنیان عالوه‬ ‫ب��ر همکاری های علم��ی و تحقیقات��ی در صحنه‬ ‫تولید نیز نقش بس��یار مهم و حساس��ی دارند‪ .‬از‬ ‫این رو دولت هدف گذاری خود را روی این شرکت‬ ‫متمرکز کرده است‪.‬‬ ‫ابویی مهری��زی با اش��اره به اینکه ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان حلقه واس��طی بین مراک��ز علمی و‬ ‫تحقیقاتی و صحنه وس��یع تجاری سازی و صنعت‬ ‫هس��تند افزود‪ :‬البته هر ش��رکتی که در ان دانش‬ ‫جاری باش�� د جزو ش��رکت های دانش بنیان تلقی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬چراکه در تمامی شرکت ها با در اختیار‬ ‫داشتن پایین ترین سطح فناوری هم می توان گفت‬ ‫دانش در ان جاری اس��ت‪ .‬از این رو ش��رکت هایی‬ ‫ن��ام دانش بنیان را با خود حم��ل خواهند کرد که‬ ‫فناوری های خاصی مانن��د نانو‪ ،‬بایو‪ ،‬لیزر‪ ،‬اپتیک‪،‬‬ ‫هوا و فضا و‪ ...‬در ان به کار رفته باشد‪.‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬س��تاد اجرایی کردن قانون‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان وظیفه رف��ع موانع و‬ ‫اجرایی کردن قوانین را به عهده دارد‪ .‬در صورتی‬ ‫که خ�لا قانونی‪ ،‬اجرایی و مش��کالت مدیریتی‬ ‫برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬این ستاد موضوع را پیگیری خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫احمدی با اشاره به اینکه از مهم ترین برنامه های‬ ‫اصل��ی وزارت علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری حمایت‬ ‫و توسعه زیرساخت های ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫واق��ع در پارک های علم و فناوری و مراکز رش��د‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری حمایت ه��ای خوبی را در س��ال های ‪۹۲‬‬ ‫و ‪ ۹۳‬از ش��رکت های دانش بنیان داش��ته است به‬ ‫گونه ای که در س��ال ‪ 92‬حدود ‪۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۳‬نیز ح��دود ‪۲۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در نظر گرفته است‪ .‬این‬ ‫رقم نس��بت به سال های قبل ‪ ۵‬تا ‪۶‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری با اش��اره به اینکه وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری جلس��ات متعددی را ب��ا پارک های علم‬ ‫و فن��اوری برای ارتباط بهتر با دانش��گاه ها برگزار‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف اصلی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری از برگ��زاری ای��ن جلس��ات همکاری‬ ‫پارک ه��ای عل��م و فن��اوری ب��ا صنایع اس��ت تا‬ ‫پارک های علم و فن��اوری بتوانند از ظرفیت هایی‬ ‫که در صنایع وجود دارد‪ ،‬اس��تفاده کنند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر س��ازمان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بتوانن��د از ظرفیت های پارک ه��ای علم و فناوری‬ ‫استان ها نیز استفاده کنند‪.‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری با ابراز خرسندی از ورود سرمایه گذاران‬ ‫ی گفت‪ :‬خوشبختانه با شرایط خوبی که در‬ ‫خارج ‬ ‫فضای پسا برجام برای کشور به وجود امده وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری موفق به عقد تفاهمنامه‬ ‫با برخی از کشور ها مانند ایتالیا‪ ،‬المان و قزاقستان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫احمدی با اعالم همکاری کش��ورهای اروپایی و‬ ‫ی افزود‪:‬‬ ‫منطقه با وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناور ‬ ‫مفاد تفاهمنام��ه وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫با دیگر کش��ورها مبنی بر ایج��اد دفاتر همکاری‬ ‫مشترک و حضور کشورهای خارجی در پارک های‬ ‫عل��م و فناوری برای راه اندازی واحدهای تحقیق و‬ ‫توسعه است‪ .‬همچنین برای پوشش سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر در ش��رکت های ب��زرگ ایرانی توافقاتی‬ ‫مطرح شد که بس��یاری از کشورها از این موضوع‬ ‫استقبال کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه احم��دی مذاک��رات ب��رای ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی با کشورهایی مانند ایتالیا‬ ‫و المان در حال پیگیری است‪ .‬بعد از بررسی های‬ ‫الزم ق��رار اس��ت پژوهش��گران این کش��ور ها در‬ ‫پارک ه��ای علم و فن��اوری ایرانی حضور داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬ع�لاوه بر این با کش��ور قزاقس��تان دفتر‬ ‫تجاری س��ازی برای تب��ادل اطالع��ات به صورت‬ ‫مشترک راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمای�ل ب�ه عق�د تفاهمنامه ب�ا وزارت‬ ‫علوم‬ ‫بق��ای ش��رکت های دانش بنیان و رس��یدن به‬ ‫اقتص��اد مبتنی بر دانش بنیان بدون حمایت دولت‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود از ای��ن رو‪ ،‬وحید احمدی‪،‬‬ ‫معاون پژوهش و فن��اوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری در گفت وگو با‬ ‫به قانون حمایت‬ ‫از ش��رکت های دانش بنیان اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری قانون حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان را در دستور کار خود قرار‬ ‫داده که مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای ان به‬ ‫عهده شورای عالی عتف است‪.‬‬ ‫مع��اون پژوه��ش و فن��اوری وزارت عل��وم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری با بیان اینکه س��تادی در‬ ‫«ش��ورای عالی عتف» ب��ا عنوان س��تاد اجرایی‬ ‫کردن قانون ش��رکت های دانش بنیان راه اندازی‬ ‫افزایش معافیت مالیاتی برای دانش بنیانی ها‬ ‫سرپرس��ت ام��ور ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در بازدید از‬ ‫ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفه��ان از اختصاص حدود‬ ‫‪۶۰‬میلی��ارد توم��ان معافی��ت مالیات��ی به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در س��ال گذش��ته خبر دا د در حالی که سال‬ ‫‪ ،92‬این رقم ‪6‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��یدمحمد صاحبکارخراس��انی در‬ ‫بازدید از ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جلسات‬ ‫بررس��ی روند صدور پروانه بهره برداری با حضور نماینده‬ ‫سازمان محیط زیس��ت و نماینده سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نیز هش��تمین جش��ن پای��ان دوره واحدهای‬ ‫فن��اوری موف��ق مرکز رش��د و نهمین مراس��م تقدیر از‬ ‫واحدهای فناوری برتر سال ‪ ۹۴‬مستقر در شهرک حضور‬ ‫یافت و همچنین از ش��رکت های س��رمایه گذار در اراضی‬ ‫پارک شیخ بهایی دیدن کرد‪.‬‬ ‫وی در جری��ان ای��ن بازدید ب��ا بیان اینکه س��ال ‪۹۲‬‬ ‫ح��دود ‪6‬میلیارد تومان معافیت مالیاتی به ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان تعلق گرفت��ه‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم در س��ال ‪۹۳‬‬ ‫حدود ‪۶۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫صاحب��کار خراس��انی ب��ه معافی��ت مالیات��ی‪ ،‬اعطای‬ ‫ج��واز تاس��یس و پروان��ه بهره ب��رداری به ش��رکت های‬ ‫داخ��ل پارک های عل��م و فناوری و معافی��ت گمرکی به‬ ‫ماش��ین االت خط تولید و نمونه ازمایش��گاهی به عنوان‬ ‫مهم ترین اولویت ها اش��اره کرد‪ .‬حمایت های قابل اعطا به‬ ‫شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان عبارتند از‪ :‬معافیت از‬ ‫پرداخت مالیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حقوق گمرکی‪ ،‬س��ود بازرگانی‬ ‫و عوارض صادراتی به مدت ‪۱۵‬س��ال‪ ،‬تامین تمام هزینه‬ ‫تولید‪ ،‬عرض��ه یا بکارگیری نواوری و فن��اوری با اعطای‬ ‫تس��هیالت کم بهره‪ ،‬اولویت استقرار واحدهای پژوهشی‪،‬‬ ‫فناوری و مهندس��ی و تولیدی ش��رکت ها و موسس��ات‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬ایجاد پوش��ش بیمه ای مناسب برای کاهش‬ ‫خطرپذیری دس��تاوردهای دانش‪ ،‬ن��واوری و فناوری در‬ ‫تمام مراحل تولید‪ ،‬عرضه و بکارگیری‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاوم کردن کش�ور از پس لرزه های‬ ‫برجام‬ ‫بهزاد قره یاضی‪ ،‬رییس امور تحقیقات و فناوری‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫یک��ی از ش��اخص های مه��م اقتص��اد‬ ‫مقاومتی را بح��ث اقتصاد دانش بنیان دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور قطع بعد از رف��ع تحریم ها تعامالت‬ ‫بین المللی بیش��تری خواهیم داشت اما کشورمان‬ ‫ب��ا تهدید هایی نیز مواجه اس��ت؛ یکی از تهدید ها ‬ ‫واردات بیش از ان��دازه کاالها خواهد بود از این رو‬ ‫باید تالش کنیم اقتصاد کش��ور را به نحوی مقاوم‬ ‫کنیم که همه از پس لرزه های برجام در امان باشیم‬ ‫و بتوانیم با دانش بنیان کردن اقتصاد رشد بهتری‬ ‫را برای کشور رقم بزنیم‪.‬‬ ‫ورود فناوری به تولیدات پدافند غیرعامل‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ضمن تاکید بر‬ ‫ضرورت س��رمایه گذاری در حوزه دفاعی‪ ،‬بر امادگی این‬ ‫معاونت برای کمک به حوزه پدافند غیرعامل تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬س��ورنا س��تاری در همای��ش پدافند‬ ‫غیرعامل با بیان اینکه کشور در بسیاری از علوم به لحاظ‬ ‫ی پیش��رفت خوبی داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه پدافند‬ ‫فناور ‬ ‫غیرعامل وضعی��ت خوبی نداریم زی��را اقدامات چندانی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خوش��بختانه امروز کش��ور در حوزه هایی‬ ‫همچون نانو‪ ،‬بیوفناوری ‪ ،‬پهپاد و امثال اینها جایگاه خوبی‬ ‫در دنی��ا دارد اما با وجود ظرفی��ت باال از لحاظ دانش در‬ ‫بخش پدافند غیرعامل کار زیادی انجام نشده است‪ .‬اینکه‬ ‫چرا بخش پدافند غیرعامل نتوانس��ته و نمی تواند از این‬ ‫فناوری ها استفاده کند باید مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رییس جمه��وری تصریح کرد‪:‬‬ ‫امادگی داریم با ستادهای کوچک و چابک و البته علمی‬ ‫و ب��ا اس��تفاده از دانش باال‪ ،‬اقدامات بزرگ��ی را در حوزه‬ ‫پدافند به انجام برسانیم‪.‬‬ ‫ی در ح��وزه پدافند‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬اس��تفاده از فناور ‬ ‫غیرعامل تاکنون جزو اولویت های اول ما نبوده اما اکنون‬ ‫به این نتیجه رسیده ایم که این موضوع اولویت اول است‬ ‫و امادگی الزم را برای کمک در این حوزه داریم‪ .‬ستاری‬ ‫ابراز امیدواری کرد که با بهتر ش��دن وضعیت بودجه در‬ ‫س��ال اینده و جهت گیری دول��ت در حوزه اقتصاد بنیان‬ ‫گام های بزرگی با اس��تفاده از دان��ش و فناوری در حوزه‬ ‫پدافند غیرعامل برداشته شود‪ .‬رییس بنیاد ملی نخبگان‬ ‫همچنین گفت‪ :‬امروزه تی��پ جنگ ها در دنیا فرق کرده‬ ‫و فقط داش��تن توپ و تانک مزیت به حساب نمی اید اما‬ ‫اینکه کش��ور به س��رمایه بزرگی همچون نیروی انسانی‬ ‫مجهز باشد و این نیروی انسانی متشکل از پژوهشگران و‬ ‫جوانان نخبه ای باشد‪ ،‬مزیت به شمار می رود بنابراین باید‬ ‫ی را‬ ‫از این مزیت به خوبی اس��تفاده کنیم و بتوانیم فناور ‬ ‫در حوزه های دفاعی و مرزی جای دهیم‪.‬‬ ‫استراتژی توسعه پایدار‪ ،‬تامین کننده نیازها‬ ‫مرتضی دارایی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ایالم گفت‪ :‬تامین‬ ‫نیازهای بش��ر به گونه ای که با اثرات س��وئی همراه نباشد‪ ،‬تنها از طریق استراتژی توسعه‬ ‫پایدار امکان پذیر است‪ .‬صنایع در کشورهای توسعه یافته این اصل را سرلوحه فعالیت های‬ ‫خود قرار داده اند و سیس��تم مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست را در قالب عملیات‬ ‫پیش بینی‪ ،‬شناسایی و کنترل خطرات با همگرایی نیروهای انسانی توسعه داده اند‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم در گفت وگو با‬ ‫مطرح کرد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫امیر طیبی نژاد‬ ‫در نظر گرفتن مشوق برای جذب سرمایه گذار‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی از ن��وع معافیت های‬ ‫مالیات��ی موضوعی اس��ت ک��ه با اغ��از فعالیت‬ ‫واحده��ای صنعت��ی جدید در س��ال ‪ ۹۵‬اعمال‬ ‫می ش��ود‪ .‬براس��اس م��اده ‪ ۱۳۲‬قان��ون مالیات‬ ‫ک��ه به تازگی اصالح ش��ده واحده��ای صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی و خ��ارج از‬ ‫ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری ته��ران‪ ۵۰ ،‬کیلومتری‬ ‫اصفه��ان و ‪ ۳۰‬کیلومتری س��ایر مرکز ش��هرها‬ ‫از پرداخ��ت مالیات معاف هس��تند‪ .‬با این حال‬ ‫امیر طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی ق��م در گفت وگو ب��ا‬ ‫از معافیت‬ ‫مالیاتی س��رمایه گذاران در شهرک های صنعتی‬ ‫قم همزمان با راه اندازی واحدهای صنعتی جدید‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬خب��ر داد‪ .‬در ادامه متن کامل این‬ ‫گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ش�رایط اعمال معافیت های مالیاتی در‬ ‫شهرک های صنعتی چگونه است؟‬ ‫سرمایه گذاران که تمایل به سرمایه گذاری در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی دارند و از سال ‪۹۵‬‬ ‫موفق به اخذ پروانه بهره برداری ش��ده و فعالیت‬ ‫خود را ش��روع کنند‪ ،‬مش��مول معافیت مالیاتی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫€ €این معافیت ها برای چ�ه مدتی در نظر‬ ‫گرفته شده است؟‬ ‫ای��ن معافیت به عنوان ابزاری تش��ویقی برای‬ ‫جذب سرمایه گذاری در دوران پسابرجام در نظر‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ .‬بنابراین مدت زمان معافیت‬ ‫مالیاتی به تفکیک موقعیت جغرافیایی شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی استان قم متفاوت بوده و دامنه‬ ‫ان حداقل ‪ ۵‬و حداکثر ‪ ۱۳‬سال است‪.‬‬ ‫€ €توس�عه اراضی در ش�هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی قم چگونه اجرایی می شود؟‬ ‫توس��عه زیر س��اخت برای س��رمایه گذاری از‬ ‫رسالت های اصلی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫میلی��ارد ریال و خرید و نصب ایس��تگاه تقلیل‬ ‫فش��ار گاز به ظرفیت ‪ ۱۰‬ه��زار متر مکعب در‬ ‫س��اعت با هزینه ای معادل ‪ ۲‬میلیارد ریال نیز‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫€ €برای تامین دیگر زیرساخت ها در سایر‬ ‫شهرک های صنعتی قم چه اقداماتی انجام‬ ‫شده است؟‬ ‫براس��اس تفاهمنام��ه ای که در ده��ه فجر با‬ ‫وزارت نیرو امضا ش��د در ‪ ۶‬م��اه اینده‪ ،‬ظرفیت‬ ‫برق ش��هرک های صنعتی قم ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬همچنی��ن پ��روژه ‪ ۱۰۰‬میلی��اردی‬ ‫اس��فالت ش��هرک های صنعتی قم در دهه فجر‬ ‫به بهره برداری رس��ید‪ .‬در نظر داش��ته باش��ید‬ ‫که ش��رکت ش��هرک های صنعتی قم توانس��ت‬ ‫از ابت��دای س��ال تاکنون‪ ۲۰۰‬ه��زار متر مربع از‬ ‫راه های موجود را اس��فالت کند‪ .‬برای این حجم‬ ‫اس��فالت ریزی بی��ش از ‪ ۱۲۰‬ه��زار متر مکعب‬ ‫زیر س��ازی و ‪ ۱۶‬کیلومت��ر جدول گ��ذاری انجام‬ ‫شد که در مجموع نزدیک به ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار هزینه ش��د‪ ۳۰ .‬هزار متر مربع اسفالت در‬ ‫شهرک صنعتی سلفچگان به ارزش ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫ریال انجام ش��د‪ .‬همچنی��ن ‪ ۱۰۰‬هزار متر مربع‬ ‫اسفالت در ش��هرک صنعتی شکوهیه به ارزش‬ ‫‪ ۵۵‬میلیارد ریال و ‪ ۷۰‬هزار متر مربع اسفالت در‬ ‫شهرک صنعتی قنوات نیز به ارزش ‪ 24‬میلیارد‬ ‫ریال انجام شده است‪.‬‬ ‫€ €عملک�رد ش�هرک های صنعت�ی قم در‬ ‫اج�رای تعه�دات خود و در دول�ت یازدهم‬ ‫چطور بوده است؟‬ ‫در سال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬معاون پشتیبانی و منابع‬ ‫انس��انی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ای��ران از هزینه کرد ‪ ۹۱‬درصدی بودجه‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی ق��م در بخ��ش‬ ‫شهرک سازی سال ‪ ۹۳‬و هزینه کرد ‪ ۸۹‬درصدی‬ ‫در ‪ ۹‬ماهه ابتدای امس��ال خبر داد‪ .‬این امر باعث‬ ‫بهره برداری از ‪ 8‬طرح در شهرک ها و نواحی صنعتی کرمان‬ ‫معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران گفت‪ :‬می��زان اعتبار‬ ‫پروژه های افتتاح ش��ده شهرک های صنعتی کشور در‬ ‫دهه فجر‪ 1550‬میلیارد ریال اس��ت ک��ه از این مبلغ‬ ‫‪ 45‬میلیارد ریال مربوط به شهرک های صنعتی جنوب‬ ‫استان کرمان بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان کرمان‪ ،‬فتحعلی محمدزاده در بازدید از ناحیه‬ ‫صنعت��ی ماهان به برقراری ارتب��اط مخابراتی از مرکز‬ ‫مخابرات ش��هر ماهان تا مرکز مخابرات ناحیه صنعتی‬ ‫ماه��ان به ص��ورت رادیویی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫مرکز مخابراتی با س��رمایه گذاری ‪ 1/8‬میلیارد ریال به‬ ‫بهره برداری رس��یده و اس��تفاده از طرح یادشده عالوه‬ ‫بر صرفه اقتصادی ش��رکت شهرک های صنعتی‪ ،‬برای‬ ‫واحدهای صنعتی نیز مقرون به صرفه است زیرا هزینه‬ ‫کمتری بابت دریافت هر خط تلفن پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫محم��دزاده در ادام��ه در ایین افتت��اح تصفیه خانه‬ ‫فاضالب ش��هرک صنعتی جیرفت ‪ 1‬گفت‪ :‬این طرح با‬ ‫اعتبار ‪ 9‬میلیارد و ‪800‬میلیون ریال از محل اعتبارات‬ ‫عمرانی اجرا ش��د که با اجرای ای��ن طرح روزانه ‪250‬‬ ‫مترمکعب اب تصفیه می شود و این اب قابلیت مصرف‬ ‫در بخش فضای سبز شهرک ها و تولید صنعتی را دارد‪.‬‬ ‫وی در ایین بهره برداری از گلخانه ش��هرک صنعتی‬ ‫جیرفت ‪ 2‬گف��ت‪ :‬این گلخانه به منظ��ور تامین نهال‬ ‫م��ورد نیاز فضای س��بز ش��هرک های صنعتی جنوب‬ ‫کرمان ایجاد ش��ده که این گلخانه به مس��احت ‪450‬‬ ‫مترمرب��ع ب��ا اعتبار‪150‬میلیون ریال ب��ه بهره برداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان کرمان در ایین بهره برداری از طرح اس��فالت‬ ‫معاب��ر ش��هرک صنعتی جیرف��ت‪ 2‬گف��ت‪ 50 :‬هزار‬ ‫مترمربع اس��فالت و ‪ 65‬هزار مترمربع زیرس��ازی این‬ ‫معابر انجام ش��ده و اعتب��ار این طرح ‪ 20‬میلیارد ریال‬ ‫بوده که در ‪6‬ماه به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫غفاری در مراس��م افتت��اح نمایندگ��ی ایران خودرو‬ ‫در ش��هرک صنعتی جیرفت ‪ 2‬گف��ت‪ :‬این نمایندگی‬ ‫در زمینی به مس��احت ‪ 10‬ه��زار مترمربع با ظرفیت‬ ‫خدمات ده��ی ‪ 150‬خ��ودرو در روز اس��ت و موج��ب‬ ‫اش��تغالزایی برای ‪ 60‬نفر از بومیان این منطقه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��د تا ش��رکت ش��هرک های صنعتی ق��م مقام‬ ‫نخست کشوری را بین ‪ ۳۱‬شرکت شهرک استانی‬ ‫به خود اختصاص دهد‪ .‬توجه داش��ته باش��ید که‬ ‫امتیازات یادش��ده از جمع ش��اخص درصدهای‬ ‫تحقق برنامه ها و ش��اخص های اعالمی در تمامی‬ ‫بخش ها به ویژه مباحث مالی احتساب شده است‪.‬‬ ‫€ €با همه این موارد‪ ،‬در دوران پساتحریم‬ ‫چ�ه ماموریت های�ی را برای رون�ق صنایع‬ ‫کوچ�ک در ش�هرک های صنعت�ی دنب�ال‬ ‫می کنید؟‬ ‫نهادین��ه کردن روابط صنای��ع بزرگ و صنایع‬ ‫کوچ��ک منجمل��ه در رابطه با صنای��ع اقماری‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و کمک به انجام مستمر اموزش های‬ ‫م��ورد نی��از واحده��ای صنعت��ی‪ ،‬س��اماندهی‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه م��ورد نیاز صنای��ع کوچک‬ ‫از تولیدکنن��دگان داخل��ی و از طری��ق واردات‪،‬‬ ‫بررس��ی و رفع موانع‪ ،‬نواق��ص و محدودیت های‬ ‫ش��هرک های صنعتی از مهم ترین ماموریت های‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان قم در‬ ‫پسا تحریم است‪.‬‬ ‫ایجاد ساختار مناسب برای رفع مشکالت فنی‬ ‫و ارتق��ای کیفی محصوالت واحدها با اس��تفاده‬ ‫از اش��خاص خب��ره و توانمن��د از مهندس��ان و‬ ‫اس��تادان دانشگاه ها‪ ،‬ایجاد ساختار مناسب برای‬ ‫بهره گیری هر چه بیشتر از همکاری دانشگاه ها و‬ ‫مراکز پژوهش��ی برای نواوری و توسعه فناوری‪،‬‬ ‫جلب رضایت س��رمایه گذاران و صاحبان صنایع‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی و همچنین‬ ‫صنایع کوچک با ارائه خدمات مناس��ب و ایجاد‬ ‫تس��هیالت الزم‪ ،‬تاکید ب��ر خودکفایی مالی در‬ ‫مجموعه فعالیت های ان ش��رکت و شرکت های‬ ‫اس��تانی و پرهی��ز از هزینه ه��ای غیرض��روری‬ ‫س��رمایه ای و جاری نیز از دیگر اقداماتی اس��ت‬ ‫که در دوران پس��ا تحریم در شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی قم در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫که تمایل به‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی‬ ‫دارند و از سال‬ ‫‪ ۹۵‬موفق به‬ ‫اخذ پروانه‬ ‫بهره برداری‬ ‫شده و فعالیت‬ ‫خود را شروع‬ ‫کنند‪ ،‬مشمول‬ ‫معافیت مالیاتی‬ ‫می شوند‬ ‫تاکید بر تکمیل زیرساخت های صنعتی در اذربایجان غربی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‬ ‫بر ایجاد و تکمیل زیرساخت های موردنیاز در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی به منظور بهره برداری حداکثری از دوران‬ ‫پس��ابرجام برای ورود س��رمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬مس��عود مهدی زاده مقدم که در جلسه‬ ‫شورای اداری استان در محل استانداری سخن می گفت با‬ ‫بیان اینکه برجام را می توان یکی از بزرگترین رویدادهای‬ ‫تاریخ سیاسی و بین المللی تلقی کرد‪ ،‬افزود‪ :‬باید با انجام‬ ‫برنامه ری��زی مناس��ب و اولویت بندی اقدام��ات درصدد‬ ‫بهره گی��ری از این فرصت برای رش��د صنع��ت‪ ،‬تولید و‬ ‫اش��تغال براییم‪ .‬وی با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران یک سازمان توسعه ای است‪،‬‬ ‫ع دو هدف‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این س��ازمان و ش��رکت های تاب ‬ ‫و ماموری��ت را دنبال می کنند که یک��ی ایجاد و تکمیل‬ ‫زیرساخت ها در سطح ش��هرک ها و نواحی صنعتی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش تولید و دیگ��ری حمایت های‬ ‫نرم افزاری از صنایع کوچک اس��ت‪ .‬مهدی زاده با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه در جهت حمایت از تولید و اش��تغال و هدایت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫معافیت مالیاتی سرمایه گذاری جدید در شهرک های صنعتی از سال ‪۹۵‬‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین با افزایش بی��ش از ‪ ۳۵۰‬هکتار‬ ‫به اراضی ش��هرک صنعتی محموداباد و دریافت‬ ‫مجوزه��ای مرب��وط‪ ،‬اقدامات الزم ب��رای تامین‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز در حال انجام اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۲۶۴‬هکتار به اراضی شهرک صنعتی‬ ‫ش��کوهیه این استان افزوده ش��ده و در شهرک‬ ‫صنعتی سلفچگان نیز حدود‪ ۲۴۰‬هکتار توسعه‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬این امر به معنای توسعه اراضی‬ ‫صنعت��ی در قم اس��ت که به دلی��ل نزدیکی به‬ ‫پایتخت و شاهراه های اصلی کشور دارای اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €استقبال سرمایه گذاران از شهرک چاپ‬ ‫و نشر قم چگونه است؟‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه وضعی��ت اقتص��ادی حاکم بر‬ ‫ب��ازار و دالیلی از جمله تامین زیرس��اخت های‬ ‫س��خت افزاری‪ ،‬انگونه که باید از شهرک چاپ و‬ ‫نشر قم‪ ،‬استقبال خوبی نشده و در این راستا عزم‬ ‫جدی مس��ئوالن از وزارت ارشاد می تواند کمک‬ ‫ش��ایانی کند‪ .‬در صددیم تا زمینه حضور س��ایر‬ ‫صنوف مرتبط نیز در کنار چاپخانه داران فراهم‬ ‫ش��ود تا از هدر رفت و معطل ماندن سرمایه ها و‬ ‫مستهلک شدن زیرساخت ها در شهرک چاپ و‬ ‫نشر جلوگیری شود‪.‬‬ ‫€ €برای زیرساخت های انرژی شهرک های‬ ‫صنعتی اس�تان چ�ه اقداماتی انجام ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫همچنین از ایستگاه تقلیل فشار گاز صنعتی‬ ‫در ش��هرک ‪ IT‬و چاپ و نشر با هزینه کرد ‪۱۱‬‬ ‫میلیارد ریال در روزهای اخیر بهره برداری شد‪.‬‬ ‫به طوری که ش��بکه توزیع گاز شهرک صنعتی‬ ‫چاپ و نش��ر به طول ‪ ۱۰‬کیلومتر و با اعتباری‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۵‬میلیارد ریال و ش��بکه توزیع گاز‬ ‫شهرک صنعتی ‪ IT‬به طول ‪ ۲‬کیلومتر به ارزش‬ ‫یک میلیارد ریال اجرایی شد‪ .‬ضمن اینکه خط‬ ‫تغذی��ه گاز ب��ه ط��ول ‪ ۱۵۰۰‬متر ب��ا اعتبار ‪۳‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫س��رمایه ها به سمت صنعت و تولید تخفیفات و مشوقاتی‬ ‫توس��ط شرکت ش��هرک های صنعتی اعطا می شود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال با همین هدف هیچ افزایش قیمتی در حق‬ ‫انتفاع واگذاری زمین در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان انجام نش��د‪ .‬وی در این جلسه به پیگیری تکمیل‬ ‫خدمات زیربنایی ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان با‬ ‫توج��ه به محدودیت های مالی موجود ش��رکت اش��اره و‬ ‫اذعان کرد‪ :‬درباره ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی جدید‬ ‫و دارای توجی��ه اقتصادی و همچنین پروژه های خدمات‬ ‫زیربنایی در س��طح ش��هرک های موثر در حال پیگیری‬ ‫مدل های س��رمایه گذاری مش��ترک ب��ا بخش خصوصی‬ ‫هس��تیم‪ .‬ریی��س هی��ات مدیره ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اذربایجان غربی بر ضرورت تشکیل ستاد اقتصاد‬ ‫دانش بنیان با همکاری تمامی دستگاه های ذی ربط تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬با توجه به بهره برداری از نمایش��گاه دائمی‬ ‫توانمندی های صنعتی و معدنی اس��تان در محل شهرک‬ ‫فناوری الکترونیک و صنای��ع غذایی ارومیه‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫ب��رای بازدید تمامی هیات های داخل��ی و خارجی از این‬ ‫نمایش��گاه و معرفی توانمندی های صنعتی اس��تان باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫توسعه خوشه صنعتی تا‬ ‫راه اندازی خط سبز صادرات خرما‬ ‫در نشست مشترک مسئوالن صنعتی‪ ،‬اقتصادی ایران‬ ‫و روس��یه بر راه اندازی خط سبز صادرات خرما به کشور‬ ‫روسیه تاکید شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی بوشهر گفت‪:‬‬ ‫‪2‬واح��د ف��راوری و بس��ته بندی خرما در قالب خوش��ه‬ ‫صنعتی خرمای اس��تان با حمایت ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی بوش��هر در نمایش��گاه بین المللی صنایع غذایی‬ ‫روسیه در مسکو حضور یافتند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫بوشهر مهندس مهدی صفوی اظهار کرد‪ :‬هدف از حضور‬ ‫فعاالن خرمای استان بوشهر معرفی این محصول استان‬ ‫در بازار جهانی و دس��تیابی به بازار های جدید در روسیه‬ ‫و ورود این محصول به بازار اروپاست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در چارچ��وب ای��ن نمایش��گاه ب��ا حضور‬ ‫مس��ئوالن دو کش��ور دیدار و گفت وگویی میان تاجران‬ ‫و بازرگانان‪ ،‬مدیران فروش��گاه های زنجیره ای روس��یه و‬ ‫تولید کنندگان ایرانی برای اش��نایی بیشتر با یکدیگر و‬ ‫برق��راری همکاری ها انجام ش��د و راهکارهای مبادالت‬ ‫تجاری در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬پ��س از اجرای برجام‬ ‫موض��وع راه اندازی خط س��بز بین ایران و روس��یه برای‬ ‫صادرات محصوالت کشاورزی را باید مورد توجه قرار داد‬ ‫و در همین راس��تا استفاده از کنسرسیوم صادراتی یکی‬ ‫از راهکارهای توس��عه صادرات است که برنامه های الزم‬ ‫را در این راس��تا تدوین کرده ایم تا از این کنسرسیوم ها‬ ‫به عنوان واس��طه تخصصی برای تولیدکنندگان استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی افزود‪17 :‬درص��د از ارزش تولید‪،‬‬ ‫‪10‬درصد از س��هم صادرات و بیش از ‪16‬درصد از ارزش‬ ‫افزوده صنعتی کشور در اختیار واحدهای صنایع کوچک‬ ‫اس��ت و پس از تبادل نظرهای کارشناس��ی و هماهنگی‬ ‫الزم بای��د مقدم��ات انعق��اد تفاهمنامه ب��رای همکاری‬ ‫دوجانبه در بخش کشاورزی فراهم شود‪.‬‬ ‫حضور واحدهای خوش��ه های کس��ب وکار کش��ور در‬ ‫نمایش��گاه مواد غذایی روسیه در قالب پاویون جمهوری‬ ‫اس�لامی و با محوریت معاونت صنایع کوچک س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران انجام شد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 5‬واحد تولیدی‬ ‫در شهرک صنعتی انزلی‬ ‫مش��اور رییس جمهور در مراس��م افتت��اح واحدهای‬ ‫صنعت��ی ده��ه فجر ش��هرک صنعت��ی انزل��ی گفت‪:‬‬ ‫دس��تاوردهای دولت موجب شادابی بیش از پیش عید‬ ‫انقالب امسال شده است ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان گیالن‪ ،‬اکبر ترکان‪ ،‬مش��اور رییس جمهوری و‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد کشور گفت‪ :‬دستاوردهای‬ ‫سیاس��ی دولت تدبیر و امی د موجب ش��ادابی بیش از‬ ‫پیش عید انقالب امسال شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در دنی��ا س��ابقه ن��دارد که کش��وری از‬ ‫تحریم ه��ای اقتصادی‪ ،‬با صالبت و اقتدار خارج ش��ده‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫ت��رکان با تاکید بر اینکه این موفقیت نتیجه زحمات‬ ‫دولت تدبیر و امید و رهنمودهای ارزشمند رهبر معظم‬ ‫انقالب است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز در شرایطی قرار داریم که‬ ‫دیگر مجبور نیس��تیم از منابع مشخصی در دنیا خرید‬ ‫ت با اج��ازه دیگران پول مان را‬ ‫ک��رده و برای فروش نف ‬ ‫جابه جا کنیم‪.‬‬ ‫مش��اور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق‬ ‫ازاد کشور اظهار کرد‪ :‬گش��ایش بازارهای جهانی پس‬ ‫از برجام‪ ،‬ش��رایط الزم را برای عرض��ه توانمندی های‬ ‫نیروهای متخصص کشور فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ت��رکان با بیان اینکه دولت از تجربه برجام در بخش‬ ‫اقتصاد نیز استفاده می کند خاطرنشان کرد‪ :‬در دوره ای‬ ‫ت می توان��د موجبات‬ ‫ق��رار گرفته ای��م که ای��ن موفقی ‬ ‫دس��تیابی به رش��د اقتصادی و خروج از رکود با اضافه‬ ‫شدن درامدهای ارزی کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با گش��ایش بازارهای جهانی به روی‬ ‫ن می توانیم توانمندی های نیروهای متخصص‬ ‫کشورما ‬ ‫کشورمان را به دنیا عرضه کنیم‪.‬‬ ‫ترکان با اش��اره به بازدی��د از ‪ 5‬کارخانه صنعتی در‬ ‫شهرک صنعتی منطقه ازاد انزلی اظهار کرد‪ :‬با بازدید‬ ‫از این کارخانه ه ا به صنعتگران ش��هرک صنعتی انزلی‬ ‫که باعث توسعه صادرات و رشد صنعت در این منطقه‬ ‫شده اند‪ ،‬افتخار کردم‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد کش��ور با اش��اره به‬ ‫ایجاد ‪ ۱۵۰‬ش��غل در این ‪ 5‬کارخانه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اگرچه این میزان اش��تغالزایی در س��طح کالن کشور‬ ‫عدد چش��مگیری نیست‪ ،‬اما اشتغال حتی یک نفر که‬ ‫موجبات رفاه خانواده ای را پدید اورد‪ ،‬باعث سربلندی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ساخت باتری های هیدروژنی برای موبایل‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫صنایع استرالیا در سال ‪ 2015‬میالدی با بحران شغلی دست و پنجه نرم کردند‬ ‫تولید دستگاه کنترل قند خون‬ ‫با نور مادون قرمز‬ ‫پژوهش��گران ژاپنی سیس��تمی را اب��داع کرده اند که با‬ ‫استفاده از نور مادون قرمز دور‪ ،‬بر میزان قند خون نظارت‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در چند سال گذشته گروه های‬ ‫پژوهش��ی مختلفی به بررس��ی امکان اعمال لیزرها روی‬ ‫پوست برای اندازه گیری سطوح قند خون و پایان دادن به‬ ‫ازمایشات تهاجمی پرداخته اند‪.‬‬ ‫روش جدی��د پژوهش��گران دانش��گاه توکی��و بی ضرر‬ ‫بوده و س��طح دقت ان بسیار باالس��ت‪ .‬سایر رویکردهای‬ ‫غیرتهاجمی نظارت بر قند خون ش��امل اس��تفاده از نور‬ ‫نزدی��ک مادون قرمز ی��ا میانه مادون قرمز برای اس��کن‬ ‫بخش��ی از بدن اس��ت‪ .‬زمانی که گلوکز درون خون‪ ،‬نور‬ ‫را در ط��ول موج ه��ای خاص جذب می کن��د‪ ،‬می توان با‬ ‫اندازه گیری میزان نور جذب شده‪ ،‬گلوکز موجود در خون‬ ‫را س��نجید‪ .‬به گفته پژوهشگران‪ ،‬نور مادون قرمز نزدیک‬ ‫در زمان اس��تفاده برای این هدف دارای محدودیت هایی‬ ‫است زیرا این نور به طور ضعیفی توسط گلوکز جذب شده‬ ‫و اب‪ ،‬پروتئین و هموگلوبین نیز ان را جذب می کنند؛ از‬ ‫این رو دستیابی به یک سنجش دقیق دشوار است‪.‬‬ ‫«ای تی» و ساختمان‪ 2 ،‬صنعت پر رونق استرالیا‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ساخت روبات های کنترل کننده‬ ‫دُ ز دارو‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه کارنگ��ی ملون‪ ،‬یک سیس��تم‬ ‫روبات مح��ور را ب��ه منظور بررس��ی اثر تع��داد زیادی از‬ ‫داروها روی پروتئین ها اب��داع کرده اند و با این کار تعداد‬ ‫ازمایش��ات الزم در فرایند توس��عه داروها را تا ‪۷۰‬درصد‬ ‫کاهش داده اند‪.‬‬ ‫کش��ف یک داروی جدید مس��تلزم انجام تعداد زیادی‬ ‫ازمای��ش بوده تا اث��رات ترکیبات مختل��ف ان دارو روی‬ ‫پروتئین های هدف مشخص شو د اما دانشمندان نمی توانند‬ ‫از یک ازمایش برای ش��رایط مختلف پزش��کی اس��تفاده‬ ‫کنند و نیازمند انجام ازمایش��ات مختلف هستند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت که این ازمایشات انقدر زیاد است که پژوهشگران‬ ‫معموال ناچارند از میان انها مهم ترین را انتخاب کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش فارس‪« ،‬نایک» مولف ارشد این پژوهش از بخش‬ ‫زیست شناس��ی محاسباتی دانش��گاه کارنگی ملون اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دانش��مندان علوم دارویی تالش زیادی را در جهت‬ ‫تسهیل انجام س��ریع و ارزان ازمایش های متعدد از خود‬ ‫نش��ان داده اند‪ .‬برای این پژوهش‪ ،‬تیم نایک یک رویکرد‬ ‫یادگیری ماشینی به نام «یادگیری فعال» را توصیف کرد‪ .‬‬ ‫ تولید پلیمر محرک‬ ‫رشد استخوان ها‬ ‫پژوهش��گران با س��اخت کره ای از جن��س پلیمر موفق‬ ‫به ارائه روش��ی برای رهاس��ازی میک��رو ار‪.‬ان‪.‬ا به داخل‬ ‫سلول های اس��یب دیده استخوانی ش��دند‪ .‬با این کار انها‬ ‫بافت استخوانی اسیب دیده موش را ترمیم کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬پژوهش��گران دانشگاه میشیگان موفق‬ ‫به ارائ��ه پلیمر کروی ش��دند که می توان��د مولکول های‬ ‫اس��تخوان را به بخش اس��یب دیده اس��تخوان برساند‪ .‬با‬ ‫این کار می ت��وان بخش های اس��یب دیده را ترمیم کرد‪.‬‬ ‫پژوهشگران با استفاده از این کره های پلیمری‪ ،‬مولکول ها‬ ‫را ب��ه س��لول ها تزریق کردن��د‪ .‬با این کار به س��لول های‬ ‫اس��یب دیده فرمان ترمیم اس��تخوان صادر می شود‪ .‬این‬ ‫مولکول ها‪ ،‬سازوکار ترمیم اس��تخوان را روشن می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن روش مانند این اس��ت که یک مدیر س��اختمانی به‬ ‫کارگران دستور می دهد تا مشکل به وجود امده را ترمیم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ تولید بتن مریخی‬ ‫برای سیاره سرخ‬ ‫پژوهش��گران دانش��کده مهندس��ی مک کورمی��ک در‬ ‫دانش��گاه نورث وسترن با استفاده از مواد یافتنی در مریخ‪،‬‬ ‫نوع��ی بتن ویژه مجتمع های انس��انی در س��یاره س��رخ‬ ‫ساخته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهتری��ن راه برای س��اخت اقامتگاه‬ ‫در مری��خ‪ ،‬اس��تفاده از م��وادی اس��ت ک��ه در ان مکان‬ ‫قابل دسترس��ی هس��تند‪ .‬دلیل این امر ان است که مواد‬ ‫ساختمانی تا میزان زیادی وزن محموله ها را روی موشکی‬ ‫که باید به مریخ ارسال شود و همچنین هزینه ها را به طور‬ ‫چشمگیری افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫در رقاب��ت س��کونتگاه چاپ��ی س��ه بعدی مری��خ‪،‬‬ ‫شرکت کنندگان به ارائه راه حل های فرضی پرداخته اند اما‬ ‫راه حل تیم نورث وس��ترن به رهبری جیانلوکا کاس��اتیس‬ ‫عملی تر است‪ .‬نس��خه مریخی بتن مانند نمونه زمینی از‬ ‫ترکیب س��نگریزه و ماده چسبنده ساخته می شود با این‬ ‫تفاوت که به جای سنگریزه‪ ،‬روی زمین از ترکیب سیمان‬ ‫و اب اس��تفاده می ش��ود و پژوهش��گران از خاک مریخی‬ ‫شبیه س��ازی ش��ده ناس��ا به ش��کل توده و گوگرد مذاب‬ ‫اس��تفاده کردند که به وفور در مری��خ وجود دارد‪ .‬پیش از‬ ‫این نیز چنین کاری انجام شده بود‪.‬‬ ‫ش��رکت انگلیس��ی «اینتلیجنت انرژی» در حال س��اخت باتری های هیدروژنی است‬ ‫که می توانند ش��ارژ باتری گوش��ی همراه را تنها با یکبار شارژ کامل به مدت یک هفته نگه‬ ‫دارند و مشکل کمبود شارژ گوشی همراه به زودی به پایان می رسد‪ .‬همچنین این شرکت‬ ‫انگلیس��ی اعالم کرد باتری به کار رفته در این گوش��ی همراه هیدروژنی اس��ت و با فعل و‬ ‫انفعاالتی میان هیدروژن و اکسیژن‪ ،‬جریان الکتریسیته تولید می شود‪.‬‬ ‫صنعت فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫استرالیا‬ ‫توانسته حدود‬ ‫‪ 38‬درصد‬ ‫از بازارهای‬ ‫بین المللی‬ ‫جهان را به خود‬ ‫اختصاص دهد‬ ‫س��ال ‪ 2015‬میالدی را می توان س��الی پر از رکود‬ ‫ب��رای صنایع اس��ترالیا نامید؛ رکودی ک��ه منجر به از‬ ‫دست رفتن مشاغل بسیاری در این کشور شد‪ .‬در این‬ ‫میان صنعت فناوری اطالعات و صنایع ساخت وس��از‬ ‫بیش از هر صنعت دیگری در این کش��ور توانستند از‬ ‫بحران ش��غلی جان س��الم به در ببرند‪ .‬صنایع فناوری‬ ‫اطالعات اس��ترالیا با رش��د س��ریع خود در چند دهه‬ ‫گذش��ته توانس��ته اس��ت به یکی از پایگاه های قوی‬ ‫فن��اوری اطالع��ات در جه��ان تبدیل ش��ود‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر صنعت فناوری اطالعات اس��ترالیا توانس��ته‬ ‫ح��دود ‪ 38‬درصد از بازاره��ای بین المللی جهان را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪ .‬از س��وی دیگر اس��ترالیا در این‬ ‫صنعت توانس��ته رتبه سوم اس��یا و اقیانوسیه را از ان‬ ‫خود سازد‪ .‬توس��عه صنعت فناوری اطالعات توانسته‬ ‫به توسعه صنایع مخابراتی و زیرساختی این کشور نیز‬ ‫کمک کند و در نتیجه با ظهور شرکت های پیشرو این‬ ‫صنعت ازجمله تلسرتا‪ ،‬ا‪.‬ا‪.‬پی ‪.‬تی‪ ،‬پاورتل‪ ،‬اپتوس و‪...‬‬ ‫ب��ه حضور خود در این صنعت قدرت ببخش��د‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این صنعت ساخت وس��از اس��ترالیا نی��ز برخالف‬ ‫س��ایر صنایع این کش��ور با رونق مواجه شده است‪ .‬با‬ ‫وج��ود انکه صنایع اس��ترالیا در بخش ه��ای معدن و‬ ‫خودروس��ازی با ضعف مواجه شده‪ ،‬اما صنعت ساخت‬ ‫در این کش��ور ب��رای هفتمین ماه متوال��ی روند رو به‬ ‫رش��د خود را ادامه می دهد‪ .‬با اغاز طرح های سیاست‬ ‫انبس��اطی دولت اس��ترالیا در س��ال ‪2010‬میالدی‬ ‫صنایع اس��ترالیا و به ویژه صنعت ساخت وساز روندی‬ ‫صعودی را اغاز کرد‪ ،‬اما رش��د ‪ 7‬ماه گذش��ته صنعت‬ ‫ساخت وس��از را می توان دوران طالیی این صنعت در‬ ‫استرالیا دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم امید استرالیا به صنایع ساخت وساز‬ ‫این��ز ویلوکس‪ ،‬مدی��ر اجرایی گروه ا‪.‬ای اس��ترالیا‬ ‫در گفت وگ��و با «گاردین» ضمن اش��اره به روند رو به‬ ‫رش��د صنعت ساخت وساز استرالیا گفته است‪ :‬صنعت‬ ‫ساخت وس��از ما که از نیمه دوم س��ال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫رون��د رو به رش��دی را اغاز ک��رده بود‪ ،‬در نخس��تین‬ ‫ماه های س��ال ‪ 2016‬میالدی نیز همچنان با قدرت به‬ ‫رش��د خود ادامه می دهد‪ .‬وی در ادامه س��خنان خود‬ ‫به سیاس��ت های انبساطی دولت اس��ترالیا اشاره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬در این میان به نظر می رس�� د سیاس��ت های‬ ‫دولتی نیز به رش��د صنایع س��رعت بیشتری بخشیده‬ ‫اس��ت چراکه با اجرای سیاس��ت انبس��اطی و کاهش‬ ‫قیم��ت دالر‪ ،‬تولید کنندگان و س��رمایه گذاران بومی‬ ‫توانس��تند عالوه بر دریافت سهم بیشتری از بازارهای‬ ‫داخل��ی‪ ،‬قدرت صادراتی خود را نیز افزایش دهند و به‬ ‫نظر می رسد در طول ماه های اینده‪ ،‬این روند دریافت‬ ‫س��فارش های جدید بیش از پیش تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع تولیدی اس��ترالیا که در دهه ‪60‬میالدی تامین‬ ‫‪25‬درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به عهده‬ ‫داش��ت‪ ،‬چند دهه بعد با رکود مواجه ش��د و به سهمی‬ ‫کمتر از ‪10‬درصد کاهش یافت‪ .‬عمده صنایع استرالیا‬ ‫را می ت��وان در بخش ه��ای صنایع غذایی‪ ،‬نس��اجی‪،‬‬ ‫چرم سازی‪ ،‬خودرو و شیمیایی دسته بندی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرهای صنعتی استرالیا‬ ‫ت ‪23‬میلیونی به عنوان یکی از‬ ‫استرالیا که با جمعی ‬ ‫مهاجرپذیرترین کشورهای جهان شناخته می شود‪،‬‬ ‫در کنار صنایع گردش��گری و جاذبه های ان توانسته‬ ‫در صنای��ع تولی��دی نیز گام های بلندی ب��ردارد‪ .‬این‬ ‫کش��ور توانسته در زمینه صنایع زیرساختی در سطح‬ ‫تراز یک جهان قرار گیرد‪ ،‬به طوری که ش��هرهای ان‬ ‫نیز از این مقام نخس��ت بی نصیب نبوده و تاکنون ‪40‬‬ ‫ش��هر این کشور توانس��ته اند عنوان شهری با بهترین‬ ‫زیرس��اخت ها را به خود اختصاص دهند‪ .‬اما در میان‬ ‫تمام شهرهای استرالیا چند شهر بیشتر توانسته اند از‬ ‫حضور صنایع تولیدی بهره مند شوند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫ش��هر بریزبین‪ ،‬در شرق اس��ترالیا توانسته به سرعت‬ ‫به یکی از قطب های تجاری اس��ترالیا تبدیل ش��ود و‬ ‫نظر مس��اعد شرکت های الکترونیکی از جمله ال جی‪،‬‬ ‫سامسونگ و پاناس��ونیک را جلب کند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫این شهر با داشتن کارخانه های فلزکاری‪ ،‬ریل سازی‪،‬‬ ‫دباغی و نس��اجی و نی��ز حضور پاالیش��گاه های نفت‬ ‫به عنوان یکی از مراکز مهم صنعتی اس��ترالیا شناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��هر ادالید و باالرات نیز به ترتیب از دیگر‬ ‫نسل سوم تلویزیون های مبتنی بر نقاط کوانتومی‬ ‫شرکت «تی سی ال» نسل جدید تلویزیون های مبتنی بر‬ ‫نقاط کوانتومی خود را در نمایشگاه سی ای اس عرضه کرد‪.‬‬ ‫این تلویزیون ها کیفی��ت رنگ باال و مصرف انرژی کمتری‬ ‫دارند‪ .‬تی س��ی ال یکی از شرکت های تولیدکننده تلویزیون‬ ‫در چین اس��ت‪ .‬این شرکت فناوری نقاط کوانتومی شرکت‬ ‫نانوسیس را برای تولید تلویزیون های جدید مورد استفاده‬ ‫ق��رار داده اس��ت‪ .‬اس��تفاده از این فن��اوری موجب بهبود‬ ‫کیفیت رنگ شده و روشنایی تصویر به شکل کامال زنده ای‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬الکس ژیانگ‪ ،‬از مدیران شرکت تی سی ای‬ ‫می گوید‪« :‬مش��تریان از اینکه ما از فناوری نقاط کوانتومی‬ ‫در تلویزیون های جدید استفاده می کنیم بسیار هیجان زده‬ ‫هس��تند‪ .‬نانوس��یس یکی از شرکت های پیش��رو در حوزه‬ ‫ساخت نقاط کوانتوم مورد استفاده در تولید نمایشگر است‪.‬‬ ‫ای��ن فناوری می تواند محدودیت ه��ای فعلی را کنار بزند و‬ ‫در نهایت محصوالتی با کیفیت‪ ،‬کنتراست و روشنایی بهتر‬ ‫ارائه کند‪ ».‬میلیاردها ع��دد از نانوبلورهای نقاط کوانتومی‬ ‫به صورت الیه ای در این نمایش��گرها قرار داده ش��ده است‪.‬‬ ‫ای��ن نانوبلورها موجب تش��کیل رنگ زنده تری می ش��ود‪.‬‬ ‫جیس��ون هارتالو‪ ،‬از شرکت تی س��ی ای می گوید‪« :‬ترکیب‬ ‫فناوری نقاط کوانتومی و تلویزیون های اچ دی موجب شده‬ ‫تا مش��تریان‪ ،‬تی س��ی ال را به عنوان یکی از شرکت های در‬ ‫حال رشد س��ریع در حوزه الکترونیک بشناسند‪ .‬تلویزیون‬ ‫وان ایکس نسل سوم تلویزیون های نقاط کوانتومی شرکت‬ ‫تی س��ی ال است‪ ».‬این محصول در نمایشگاه سی ای اس در‬ ‫غرفه ‪ ۹۸۲۹‬برای عالقه مندان به نمایش گذاشته می شود و‬ ‫بهار‪ ۲۰۱۶‬فروش ان اغاز می ش��ود‪ .‬شرکت نانوسیس یکی‬ ‫از تولیدکنن��دگان نقاط کوانتومی برای صنعت نمایش��گر‬ ‫است‪ .‬این ش��رکت فناوری کیودی ای اف خود را به صورت‬ ‫ویژه برای تلویزیون های یواچ دی ارائه کرده است‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از این فن��اوری‪ ،‬تلویزیون های جدید با رنگ‬ ‫زنده به بازار عرضه می ش��ود؛ تلویزیون هایی که مصرف کم‬ ‫و کارایی باالیی دارند‪ .‬نانوس��یس در سال ‪۲۰۱۱‬م تاسیس‬ ‫شده که دفتر ان در سیلیکون ولی است‪ .‬این منطقه میزبان‬ ‫بزرگترین تولیدکننده نقاط کوانتومی در جهان اس��ت که‬ ‫س��االنه ‪ ۲۵‬تن نقاط کوانتومی تولید می کند‪ .‬این شرکت‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰‬پتنت و لیس��انس در اختیار دارد‪ .‬ش��رکت‬ ‫تی س��ی ای از تولیدکنندگان تلویزیون در چین اس��ت که‬ ‫در سال ‪۱۹۸۱‬م تاسیس ش��ده است و عالوه بر تلویزیون‪،‬‬ ‫محص��والت الکترونیکی مختل��ف تولید و به ب��ازار عرضه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ش��هرهای مهم این کش��ور اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه‬ ‫ش��هر ادالید به واس��طه حضور صنایع دفاعی از دیگر‬ ‫ش��هرهای صنعتی استرالیاس��ت و توانس��ته س��هم‬ ‫مدیریت بر مراکز تحقیق و توسعه را به خود اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬از سوی دیگر باالرات توانسته است سازماندهی‬ ‫صنایعی مانند کارخانه تولید شکالت‪ ،‬کارخانه صنایع‬ ‫غذایی مکی��ن‪ ،‬کارخانه تولید ریل اهن باالرات نورث‬ ‫ورک شاپز و چندین کارخانه محلی تولیدات نساجی‪،‬‬ ‫کاش��ی و محصوالت غذایی را برعهده بگیرد‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر مراک��زی مانند ایال��ت اس��ترالیای جنوبی و‬ ‫ویکتوریا به عنوان مراکز اصلی صنایع تولیدی استرالیا‬ ‫شناخته شده و امار بیشترین اشتغالزایی را در سراسر‬ ‫این کشور به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد و توسعه صنعتی‬ ‫ب��ه دور از مرزبندی ه��ای جغرافیای��ی نیز می توان‬ ‫صنایع استرالیا را دسته بندی کرد‪ .‬هرچند این کشور‬ ‫بیش از همه به صنایع کشاورزی خود وابسته است و از‬ ‫این راه توانس��ته زمینه اشتغال ‪370‬هزار نفر را فراهم‬ ‫اورد‪ ،‬اما از دهه ‪ 70‬میالدی تاکنون نگاه این کش��ور به‬ ‫سوی صنایع تولیدی دوخته شده است‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫بخش صنعت و معدن استرالی ا به عنوان یکی از صنایع‬ ‫کلیدی این کشور توانس��ته در صدر صنایع صادراتی‬ ‫استرالیا قرار گیرد‪ .‬در صنایع مرتبط با ساخت وساز نیز ‬ ‫اس��تفاده از تجهیزات مدرن توانسته چهره صنعت را‬ ‫در این کشور دگرگون کند‪ .‬امروزه واحدهای تولیدی‬ ‫ب��زرگ اس��ترالیایی در چند ش��اخه اصل��ی ازجمله‬ ‫تولی��د ماش��ین االت و تجهیزات مدرن ب��رای تولید‬ ‫فلزات‪ ،‬چوب و کاغذ فعال هس��تند‪ .‬در کنار همه این‬ ‫موارد‪ ،‬صنعت هوانوردی و کشتی س��ازی استرالیا نیز‬ ‫توانسته اند به عنوان دو صنعت از مهم ترین صنایع در‬ ‫اقتصاد این کش��ور به ایفای نق��ش بپردازند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه کشتی س��ازان اس��ترالیایی معتقدند با تکیه بر‬ ‫دو ویژگی کش��تی های س��بک وزن و دارای س��رعت‬ ‫باال توانس��ته اند ‪30‬درص��د از بازاره��ای بین المللی‬ ‫کش��تی های الومینیومی را از ان خود سازند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این صنعت نس��اجی این کشور که در سال های میانی‬ ‫دهه ‪ 80‬میالدی به عنوان بزرگترین صنعت این کشور‬ ‫ش��مرده می ش�� د با ورود به قرن ‪ 21‬میالدی با سقوط‬ ‫مواجه ش��د‪ ،‬به طوری که با اغاز سال ‪ 2010‬میالدی‪،‬‬ ‫این صنعت نیز با کاهش ‪ 7/5‬درصدی مواجه ش��د‪ .‬در‬ ‫این می��ان تولیدکنندگان اس��ترالیایی برای مقابله با‬ ‫ورشکستگی در صنایع نساجی‪ ،‬راه برون سپاری را در‬ ‫پیش گرفتند و در نتیجه بیشترین حجم تولیدات خود‬ ‫را به کارخانه های چینی انتقال دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای دولتی توسعه صنایع‬ ‫مقامات اس��ترالیایی در تالش هستند با استفاده از‬ ‫برنامه های تشویقی مختلف‪ ،‬رقابت را در میان فعاالن‬ ‫صنعتی این کشور افزایش دهند‪ .‬این برنامه ها تاکنون‬ ‫توانس��ته اند زمینه ایجاد تح��ول در صنایع مختلفی‬ ‫ازجمله فناوری اطالعات‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬معدن‪ ،‬هوافضا و‬ ‫صنایع مخابراتی را فراهم کنند و در نتیجه ان استرالیا‬ ‫به یکی از کش��ورهای پیشگام در صنایع جهان تبدیل‬ ‫شد‪ .‬در دوران رکود بزرگ استرالیا‪ ،‬بسیاری از مشاغل‬ ‫این کش��ور از بین رفتند که نشانگر ان بود که صنایع‬ ‫اس��ترالیا در مقایسه با کشورهایی مانند امریکا و ژاپن‬ ‫با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه اس��ت‪ .‬اما با ایجاد‬ ‫تغییر در سیاست های صنعتی و اقتصادی این کشور‪،‬‬ ‫پایه های صنعتی اس��ترالیا به توازن رسید و مشکالت‬ ‫اش��تغالزایی در صنایع استرالیا تا حد زیادی حل شد‪.‬‬ ‫تازه ترین بررسی ها نش��انگر ان است که شرکت های‬ ‫تولیدی کوچک و متوس��ط با نواوری های خود بیش‬ ‫از ش��رکت های بزرگ توانس��ته اند به توس��عه صنایع‬ ‫تولیدی در این کشور کمک کنند‪ .‬با توجه به تمام این‬ ‫موارد به نظر می رسد استرالیا که سال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫را با بحران به پایان رس��انده بود با تکیه بر شرکت های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط و تمرک��ز بیش��تر ب��ر صنای��ع‬ ‫ساخت وس��از و فناوری اطالعات خواهد توانست سال‬ ‫‪ 2016‬میالدی را بهتر از قبل پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Theguardian‬‬ ‫‪Manufacturingaustralia‬‬ ‫‪Foundationeducation‬‬ ‫تولید نسل جدید ترانزیستورها‬ ‫یک گروه پژوهش��ی بین المللی با استفاده از ساختار‬ ‫هس��ته ای ‪ -‬پوسته ای از جنس س��یلیکون و ژرمانیوم‬ ‫موف��ق ب��ه تولید قطعه ای ش��دند که س��رعت حرکت‬ ‫الکترون در ان باال بوده و می تواند به عنوان نسل جدید‬ ‫ترانزیستورها استفاده شود‪.‬‬ ‫یک گروه پژوهش��ی از موسس��ه ملی علوم مواد ان ‪.‬‬ ‫ای‪.‬ام‪.‬اس ژاپن با همکاری پژوهش��گرانی از موسس��ه‬ ‫فن��اوری جرجیا موفق به س��اخت س��یم چند الیه ای‬ ‫شدند که دارای هسته ای از جنس ژرمانیوم و پوسته ای‬ ‫از جنس س��یلیکون اس��ت‪ .‬این ماده به منظور ساخت‬ ‫ترانزیستورهای س��ریع ایجاد شده است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫پژوهش��گران این پروژه الیه س��یلیکونی و ژرمانیومی‬ ‫را که دارای ناخالصی اس��ت تغییر س��اختار داده اند تا‬ ‫عملکرد سیس��تم بهبود یابد‪ .‬با این کار مش��کل پراش‬ ‫الکترون به دلیل وجود ناخالصی رفع می شود‪ .‬نتایج این‬ ‫پروژه گامی به س��وی ساخت ترانزیستورهای پرسرعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر پیش��رفت های زی��ادی روی‬ ‫ترانزیس��تورهای اثر میدان اکس��ید فل��زی نیمه هادی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال این ترانزیس��تورها در‬ ‫حال رس��یدن به محدوده نهایی رش��د خود هستند و‬ ‫باید نس��ل جدیدی از این ابزار را تولید کرد‪ .‬برای این‬ ‫کار پژوهش��گران به جای تولید ساختارهای دو بعدی‪،‬‬ ‫اق��دام به ارائه راهبردی برای تولید س��اختارهای س��ه‬ ‫بعدی کردند‪ .‬استفاده از سیم های نیمه هادی به عنوان‬ ‫کانال‪ ،‬ایده اصلی این روش جدید اس��ت‪ .‬مشکل اصلی‬ ‫در این ایده ان اس��ت که زمانی که از یک سیم با قطر‬ ‫کمتر از ‪ 20‬نانومتر اس��تفاده می شود‪ ،‬وجود ناخالصی‬ ‫به ش��دت می تواند روی پ��راش الکترون اث��ر بگذارد‪.‬‬ ‫ب��ا این کار ق��درت انتق��ال الکترون در س��یم کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫در این پروژه پژوهش��گران موفق ش��دند س��یمی با‬ ‫س��اختار هس��ته ‪ -‬پوس��ته ارائه کنند که دارای کانال‬ ‫انتقال الکترون با س��رعت باالست‪ .‬این گروه پژوهشی‬ ‫با تقویت ساختار سیم عالوه بر کاهش پراش ناخواسته‬ ‫مق��دار حاملین بار را نیز افزای��ش دادند‪ .‬از انجایی که‬ ‫در س��اخت این س��یم تنه��ا از س��یلیکون و ژرمانیوم‬ ‫استفاده شده‪ ،‬تولید ان کم هزینه خواهد بود‪ .‬این گروه‬ ‫پژوهشی در حال ساخت ترانزیستوری با استفاده از این‬ ‫ساختار هستند‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫موتورسیکلت برقی؛ منبعی برای درامدزایی یا تفریح‬ ‫‪25‬‬ ‫خودروسازان فرانسوی به صنعت خودروی ایران بازمی گردند؟‬ ‫‪ 26‬چشم « راه ابریشم» به جمال قطار روشن شد‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تحلیل هایی که کاهش تعرفه واردات خودروهای ارزان قیمت را نقض می کند‬ ‫دروازه ورود خودرو ارزان با تعرفه قفل می شود‬ ‫نزدیک به ‪ 8‬دهک جمعیت کشور خودرو ندارند زیرا‬ ‫ق��درت خرید پایینی دارند و ب��ه جز مدل های محدود‬ ‫از خودروه��ای داخل��ی و چین��ی‪ ،‬تن��وع خودروهای‬ ‫ارزان قیم��ت در کش��ور پایی��ن اس��ت‪ .‬عم��ر ب��االی‬ ‫خودروهای ارزان قیمت داخلی نیز مزید بر علت ش��ده‬ ‫تا تمایل کمتری برای خرید این خودروها ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫از سویی دیگر اگرچه به نظر می رسد همکاری مشترک‬ ‫با خودروس��ازان خارجی به معنای ارزان ش��دن قیمت‬ ‫خودرو یا تولی��د خودروهای ارزان قیم��ت نخواهد بود‬ ‫اما مردم همچنان چش��م به ماه های اینده دوخته اند تا‬ ‫شاید مطابق با درامد و سلیقه خود بتوانند خودرویی با‬ ‫نشان (برند) خارجی خریداری کنند‪.‬‬ ‫بازار خودروهای ارزان قیمت در تمام دنیا پر مشتری‬ ‫است و در ایران نیز با توجه به وضعیت اقتصادی به طور‬ ‫قطع این خودروها مش��تریان بیشتری را به خود جذب‬ ‫می کنند‪ .‬اگرچه خودروسازان داخلی بازار این خودروها‬ ‫را در اختیار دارند اما این بازار مستعد حضور خودروهای‬ ‫وارداتی است‪ .‬برخی تحلیلگران بر این باورند دولت باید‬ ‫تعرفه واردات خودروهای ارزان قیمت را کاهش دهد تا‬ ‫ب��ازار این خودروها عالوه بر باال رفتن تنوع محصوالت‪،‬‬ ‫رقابتی ش��ود‪ .‬اگر از تصویب تعرف��ه ‪ 55‬درصدی برای‬ ‫واردات خودرو بگذریم‪ ،‬کاه��ش تعرفه خودروهایی در‬ ‫سگمنت های پایین‪ ،‬مشکالت تورمی و افزایش نرخ ارز‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری مس�تقل خودروسازان‬ ‫خارجی‬ ‫در همین حال یک کارشناس صنعت خودرو کاهش‬ ‫تعرفه واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی را معادل‬ ‫تبعات اقتصادی بس��یاری دانسته و در همین رابطه به‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین اثر این تصمیم افزایش تقاضا‬ ‫برای خرید ارز خواهد بود‪ .‬در این ش��رایط دولت ناچار‬ ‫ب��ه افزای��ش قیمت ارز می ش��ود که این مس��ئله تورم‬ ‫در جلس��ه دوشنبه ش��ب هیات دولت مبنی بر کاهش طبقات تعرفه ای واردات کاال‪ ،‬تعرفه‬ ‫واردات خودرو بدون تغییر نسبت به امسال‪ ،‬در باالترین سطح تعرفه ها یعنی ‪ ۵۵‬درصد تصویب‬ ‫شد‪ .‬واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی نیز همچنان ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬فربد زاوه ب��ا بیان اینکه ‪ 90‬درصد بازار‬ ‫به خودروه��ای ارزان قیمت نیاز دارن��د و امکان خرید‬ ‫خودروهای گران قیمت ب��رای ‪ 10‬درصد جامعه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬اگ��ر واردات خودروهای ارزان قیمت‬ ‫ب��رای ‪ 90‬درصد بازار باز ش��ود‪ 2 ،‬پیامد به همراه دارد‬ ‫که نخس��ت تقاضای ارز به شدت باال می رود‪ ،‬همچنین‬ ‫نرخ ارز افزایش می یابد و روی اقتصاد کل کش��ور تاثیر‬ ‫منفی خواهد گذاشت‪ .‬این اتفاق در سال ‪ 90‬و ‪ 91‬افتاد‬ ‫به گونه ای که ارز محدودی در کش��ور وجود داشت که‬ ‫سهم زیادی صرف تشویق واردات خودرو شد‪ .‬با افزایش‬ ‫تقاضای ارز برای خرید خودرو‪ ،‬قیمت ارز افزایش یافت‬ ‫که به دنبال ان بس��یاری از کاالهای ضروری به دست‬ ‫مردم نمی رس��ید‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬پیامد دوم با اشتغال‬ ‫در ارتباط اس��ت‪ .‬در وضعیت فعلی بیش از یک میلیون‬ ‫نفر در صنعت خودرو مشغول به فعالیت هستند که در‬ ‫کنار انها فعالیت بس��یاری از ارگان ها و شرکت ها نیز با‬ ‫صنعت خودرو گره خورده است‪ .‬در این شرایط واردات‬ ‫خودروهای ارزان قیمت با تعرفه پایین باعث از دس��ت‬ ‫دادن شغل بسیاری از این افراد می شود که این مسئله‬ ‫بحرانی اجتماعی ایجاد می کند‪ .‬براساس تحلیل زاوه‪ ،‬با‬ ‫نگاهی به امار کل��ی جمعیت ایران و تردد ‪ 18‬میلیون‬ ‫خودرو در کش��ور‪ ،‬تنها ‪ 2‬دهک از م��ردم ایران صاحب‬ ‫خ��ودرو بوده و ‪ 8‬دهک مالک خودرو نیس��تند که این‬ ‫امار نشان از قدرت پایین خرید مردم دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو در ادامه به ارائه یک پیشنهاد‬ ‫ب��رای تولی��د خودروهای ارزان قیمت در داخل کش��ور‬ ‫پرداخت و توضیح داد‪ :‬اینکه خودروهای ارزان قیمت در‬ ‫اختیار مردم قرار گیرد بسیار خوب است اما راه حل ان‬ ‫واردات نیس��ت بلکه باید به شرکت های خارجی اجازه‬ ‫داد تا ازادانه و متناس��ب با قدرت خرید مردم ایران به‬ ‫تولید خودرو بپردازند که حضور انها می تواند به صورت‬ ‫مس��تقل و یا در قالب همکاری با خودروسازان داخلی‬ ‫باشد‪ .‬این طرح به معنای تعطیل کردن خودروسازهای‬ ‫داخلی نیس��ت بلکه انه��ا می توانند در رقاب��ت با این‬ ‫ش��رکت ها خودروهایی ارزان و باکیفیت برای قشر کم‬ ‫درامد جامعه تولید کنند‪.‬‬ ‫وی برای تکمیل س��خنان خود ب��ه یک نمونه عینی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬این مدل در هند جواب داده است‬ ‫به گونه ای که در این کش��ور خ��ودرو ‪ 5‬هزار دالری نیز‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬ایران نس��بت به هند مزیت هایی دارد‬ ‫ک��ه فراوانی ان��رژی و نی��روی کار ماه��ر از جمله این‬ ‫مزیت هاست‪.‬‬ ‫به ب��اور زاوه‪ ،‬هنگامی که س��خن از ارزب��ری واردات‬ ‫خ��ودرو به میان می اید‪ ،‬برخی گم��ان می برند هزاران‬ ‫میلیون تومان صرف واردات خودروهایی نظیر پورش��ه‬ ‫می شود که تصور اشتباهی است‪ .‬در حال حاضر قطعات‬ ‫نس��بت به خودروها حجم بیشتری از واردات خودرو را‬ ‫به خود اختصاص داده اند که در امار گمرک به ش��کل‬ ‫دیگری نشان داده می ش��ود‪( .‬در ردیف واردات خودرو‬ ‫قرار نمی گیرد(‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر پایین تعرفه در قیمت خودرو‬ ‫تعرفه در باال رفت��ن قیمت خودروهای وارداتی تاثیر‬ ‫زیادی ندارد بلکه برخی هزینه های جانبی گاهی تا چند‬ ‫براب��ر تعرفه روی قیمت ای��ن خودروها تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫بنابراین حتی اگر تعرفه خودروهای وارداتی ارزان قیمت‬ ‫کاه��ش یاب��د‪ ،‬هزینه ه��ا مان��ع از کاه��ش قیمت این‬ ‫خودروها خواهند شد‪.‬‬ ‫ یک کارش��ناس گمرک در گفت وگو با‬ ‫به این‬ ‫موضوع اش��اره ک��رد و در این باره توضی��ح داد‪ :‬تعرفه‬ ‫‪45‬درص��دی روی قیمت خودروهای وارداتی اثر زیادی‬ ‫ندارد‪ .‬هزینه های متفرقه نظیر س��ود واردکننده گاهی‬ ‫ت��ا ‪ 120‬درصد قیمت یک خ��ودرو وارداتی را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬بنابرای��ن اگر تعرفه خودروه��ای ارزان قیمت‬ ‫خارج��ی نی��ز کاهش یاب��د‪ ،‬هزینه ه��ای جانبی باعث‬ ‫می ش��ود خودرو با قیمت باال به دس��ت مصرف کننده‬ ‫ایران��ی برس��د‪ .‬اگر دولت ح��ذف س��ود بازرگانی برای‬ ‫خودروه��ای کم مص��رف را در نظر بگی��رد‪ ،‬خودروهای‬ ‫کم مصرف وارد می ش��ود‪ .‬انوش رحام با اش��اره به کف‬ ‫قیم��ت خودروه��ای خارج��ی در دنیا گفت‪ :‬س��ازمان‬ ‫جهانی تولیدکنندگان خ��ودرو کمترین قیمت خودرو‬ ‫را ‪ 10‬ه��زار و ‪ 800‬دالر تعری��ف کرده ک��ه امکانات و‬ ‫لوازم جانبی در این دسته بندی قرار نمی گیرد زیرا این‬ ‫موارد تعیین کننده قیمت خودرو اس��ت‪ .‬از انجایی که‬ ‫طبقه بندی خودروهای وارداتی در ایران براساس حجم‬ ‫موتور تعیین می ش��ود بنابراین نمی توان تعریفی برای‬ ‫واردات خودرو براساس کف یا سقف قیمت قائل شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از خودروهای ارزان قیمت در‬ ‫کشور به خودروهای چینی منتسب شده در صورتی که‬ ‫شرکت هایی نظیر فیات و پژو محصوالتی در رده قیمتی‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 16‬هزار دالر نیز تولید می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رح��ام‪ ،‬در حال حاض��ر واردات خودروهای‬ ‫کم مص��رف (خودروهایی که در هر ‪ 100‬کیلومتر کمتر‬ ‫از ‪ 6‬لیتر س��وخت مصرف می کنن��د) و خودروهای دو‬ ‫زیس��ت مانند هیبریدی ها مورد توجه اس��ت که البته‬ ‫هیبریدی ها به دلیل قیم��ت باالیی که دارند در ردیف‬ ‫خودروهای ارزان قیمت قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫فربد زاوه‬ ‫انوش رحام‬ ‫‪8‬‬ ‫نیاز خودروسازان به راهبرد پایدار‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬های لوکس و بدون االیندگی در راه است‬ ‫روی خط خبر‬ ‫موتورسیکلت برقی؛ منبعی برای درامدزایی یا تفریح‬ ‫توان دستیابی به گرید ‪A‬‬ ‫در قطعه‪‎‬سازان ایرانی‬ ‫عضو انجمن قطعه‪‎‬س��ازان با اش��اره به ارتقای صنعت‬ ‫قطعه سازی ایران در سال های اخیر گفت‪ :‬در این سال ها‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان داخلی به رتبه های خوبی به لحاظ کیفی‬ ‫دس��ت یافته و روند رو به رش��دی داشتند‪ ،‬هر چند به‬ ‫نظر می رس��د این ارتقا تا پیش از مدیریت های پیشین‬ ‫و تخریب بخش زیادی از قطعه‪‎‬سازان انجام شده است‪.‬‬ ‫به��رام ش��هریاری در گفت وگو با خبرخ��ودرو افزود‪:‬‬ ‫امروز که جریان برجام به سرانجام رسیده‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫قطعه‪‎‬سازان داخلی است که شرکای خارجی را انتخاب‬ ‫کنند و به طور قطع در ش��رایط فعلی این مس��یر بسیار‬ ‫اسان تر و دست‪‎‬یافتنی‪‎‬تر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬امروز صنعت قطعه س��ازی ای��ران قابلیت‬ ‫تولی��د قطعات با کیفی��ت را دارد اما هر حرکتی در این‬ ‫زمینه مستلزم س��ازوکار های الزم است که به طور قطع‬ ‫برای دس��تیابی به کیفیت باید سرمایه گذاری بیشتری‬ ‫در این حوزه از صنعت ش��ود و ماشین االت روزامد تر و‬ ‫فناوری ها جدیدتر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که قطعه‪‎‬س��ازان بتوانند شرکای‬ ‫خارجی برای خود پیدا کنند‪ ،‬رشد سریع کیفیت در این‬ ‫صنعت اتفاق افتاده و شاهد ارتقا و دستیابی به رتبه های‬ ‫باالتر در صنعت قطعه سازی کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا توجه به اظهارات اخی��ر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره لزوم ارتقای صنعت قطعه س��ازی کشور و‬ ‫دس��تیابی ان به رتب��ه ‪ A‬تصریح کرد‪ :‬ه��ر چند امروز‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان در گرید ها و رتبه ه��ای متفاوتی به لحاظ‬ ‫کیفیت قرار دارند اما در میان تمام فعاالن در این حوزه‪،‬‬ ‫قطعه‪‎‬سازان دارای گرید ‪ A‬کم نیستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با وجود ارتقا و دس��تیابی ب��ه رتبه باالی‬ ‫کیفیت به وسیله برخی قطعه‪‎‬سازان اما این روند در این‬ ‫س��ال ها به دلیل سختگیرانه‪‎‬تر شدن شرایط‪ ،‬کندتر شد‬ ‫در حالی که تا پیش از ان تعداد زیادی از قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫در گری��د‪ A‬و تع��داد قابل توجهی نی��ز در رتبه ‪ B‬قرار‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫این فعال در صنعت قطعه سازی خاطرنشان کرد‪ :‬البته‬ ‫قطعه‪‎‬سازان دارای رتبه ‪ B‬با یک سری تغییرات به اسانی‬ ‫می توانن��د به گرید ‪ A‬دس��ت پیدا کنند اما متاس��فانه‬ ‫شرایط و الزاماتی برای رسیدن به گرید ‪ A‬درنظر گرفته‬ ‫شده که ارتباطی به کیفیت ندارد‪.‬‬ ‫شهریاری افزود‪ :‬رس��یدن به رتبه باالی کیفیت برای‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان اقدام س��ختی نیس��ت و ب��ه راحتی برای‬ ‫واحدهای قطعه سازی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مدیران صنعت موتورس��یکلت و قطعه‪‎‬سازان‬ ‫ای��ن صنع��ت معتقدن��د پی��ش از ورود انب��وه‬ ‫موتورس��یکلت‪‎‬های برقی که کمک بسزایی در‬ ‫پایین امدن الودگی ه��وا دارد‪ ،‬باید بحث‪‎‬های‬ ‫کارشناسی انجام ش��ود تا مشکلی بر مشکالت‬ ‫پیش��ین این صنعت اضافه نش��ود‪ .‬درباره عمر‬ ‫باتری ای��ن نوع موتورس��یکلت‪‎‬های لوکس که‬ ‫از قیمت ه��ای باالی��ی نیز برخوردار هس��تند‪،‬‬ ‫اظهارات متناقضی می ش��ود اما نکته ضروری و‬ ‫مورد توجه در این صنعت کشش بازار و شرایط‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫محمد خادم‪‎‬منصوری‬ ‫به طور قطع‬ ‫ورود این نوع‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬ها‬ ‫برای جلوگیری‬ ‫از الودگی هوا‬ ‫مفید است‬ ‫اما نیاز به کار‬ ‫کارشناسی دارد‬ ‫شروطی به منظور جلوگیری‬ ‫از صحنه‪‎‬گردانی خارجی‪‎‬ها‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬با امکان و ش��رایط ایجاد ش��ده‪ ،‬ایران‬ ‫می تواند به عنوان نمونه ازمایشی (پایلوتی) برای تولید‬ ‫خودروهای روز و نشان(برند)های معروف دنیا شود‪.‬‬ ‫سیدمحمد بیاتیان در گفت وگو با خبرخودرو با توجه‬ ‫به افزایش حضور ش��رکت های خارج��ی برای مذاکره با‬ ‫خودروس��ازان داخلی اف��زود‪ :‬برای اینکه ای��ران نمونه‬ ‫ازمایش��ی (پایلوتی) ب��رای تولید خودروه��ای روز دنیا‬ ‫ش��ود و همکاری ها جریان مناسبی داش��ته باشد‪ ،‬ابتدا‬ ‫باید خودروسازی ایران به بخش خصوصی واقعی واگذار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در کنار ایجاد ش��رایط مناسب برای‬ ‫همکاری و خصوصی س��ازی صنعت خ��ودرو‪ ،‬باید نحوه‬ ‫قراردادهایی که با خودروس��ازان اروپایی منعقد می شود‬ ‫مبتن��ی بر قوانین و حقوق بین الملل باش��د که چنانچه‬ ‫دوباره ش��رایط گذشته تکرار شد و تحریمی اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫این شرکت ها نتوانند بدون هیچ تعهدی از ایران بروند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در جری��ان همکاری های جدید‪ ،‬باید‬ ‫یکی از شروط س��رمایه گذاری و ایجاد زیرساختی‪‎‬هایی‬ ‫باش��د که به راحتی ش��رکت ها نتوانند از صحنه خارج‬ ‫شوند‪ .‬بنابراین می طلبد که خودروسازان داخلی در این‬ ‫جریان دقت نظر داشته باشند تا دچار معضل و مشکالت‬ ‫قبل نشوند‪.‬‬ ‫بیاتی��ان به حض��ور مقتدران��ه قطعه‪‎‬س��ازان داخلی‬ ‫در جری��ان این همکاری ها اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬امروز‬ ‫صنعت قطعه س��ازی ایران و زیرساخت های این صنعت‬ ‫مورد قبول ش��رکت های اروپایی اس��ت اما اتفاقی که در‬ ‫س��ال های گذش��ته در صنعت خودرو ایران رخ داد‪ ،‬به‬ ‫دلیل قیمت تمام ش��ده قطع��ات تولیدی بود که موجب‬ ‫شد برخی قطعه‪‎‬س��ازان کارخانه های تولیدی را تعطیل‬ ‫کرده و به دلیل نبود صرفه اقتصادی‪ ،‬قطعات را از چین‬ ‫وارد کنن��د‪ .‬او در نهای��ت تصریح ک��رد‪ :‬در صورتی که‬ ‫همکاری ها با ش��رکت های خارجی ب��ه طور جدی اغاز‬ ‫شود‪ ،‬این شرکت ها با فناوری که در اختیار دارند اجازه‬ ‫نخواهند داد چنین اتفاقی بیفتد‪ ،‬چراکه کیفیت قطعات‬ ‫و محصول نهایی برای انه��ا از اهمیت زیادی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫روح‪‎‬اهلل طالبی‪ ،‬کارش��ناس صنع��ت خودرو درباره بحث این��ده متفاوت بازار‬ ‫خ��ودرو در ایران پس از لغو تحریم ها گفت‪ :‬برداش��ته ش��دن تحریم ها موجب‬ ‫می شود صنعت خودرو وارد بازار رقابتی شود و خودروسازان بتوانند قطعه‪‎‬سازان‬ ‫خ��ود را انتخ��اب کنند اما نکته ای که باید به ان توجه کرد‪ ،‬این اس��ت که باید‬ ‫راهبرد بلندمدتی در زمینه دانش فناوری اتخاذ شود‪.‬‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫برقی متولی‬ ‫مشخصی ندارد‬ ‫و این بزرگترین‬ ‫مشکل ورود نوع‬ ‫موتورسیکلت ها‬ ‫به کشور است‬ ‫ورود‬ ‫ب�رای‬ ‫‹ ‹فرهنگ‪‎‬س�ازی‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬های برقی‬ ‫ناصر مرتضایی‪ ،‬مدیرعامل یکی از شرکت های‬ ‫فعال در صنعت موتور س��یکلت در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬ورود موتورسیکلت برقی به داخل‬ ‫کشور باید با کار کارشناسی همراه باشد‪ ،‬چراکه‬ ‫به نظر می‪‎‬رسد در جامعه قدرت مانور و کشش‬ ‫برای این نوع موتورس��یکلت‪‎‬ها وجود نداش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قدرت ای��ن موتورها برای حرکت‬ ‫دوباره پس از ایس��تادن پش��ت چ��راغ قرمز به‬ ‫ان��دازه ق��درت موتورس��یکلت‪‎‬های کاربراتوری‬ ‫نیس��ت‪ .‬به وی��ژه در بحث حمل ونق��ل‪ ،‬قدرت‬ ‫کافی وجود ندارد در نتیجه مسئله هنوز به طور‬ ‫علمی جا نیفتاده که این نوع موتورس��یکلت‪‎‬ها‪،‬‬ ‫جایگزی��ن موتورس��یکلت‪‎‬های بنزین��ی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در همین حال محمد خادم‪‎‬منصوری‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه و‬ ‫قطعات و لوازم ان در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬به طور قطع ورود این نوع موتورسیکلت‪‎‬ها‬ ‫ب��رای جلوگیری از الودگی هوا مفید اس��ت اما‬ ‫باید کار کارشناس��ی در این زمینه انجام ش��ود‬ ‫و خدم��ات پس از فروش ان مورد بررس��ی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در این زمینه الزم است از متولیان امر که‬ ‫اعضای اتحادیه و تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫هس��تند نظرخواهی شده و درنهایت نظری که‬ ‫کارشناسانه‪‎‬تر است‪ ،‬اتخاذ شود‪.‬‬ ‫در ادامه بهمن ضیامقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت در ب��اب فرهنگ‪‎‬س��ازی ب��رای‬ ‫استفاده از موتورسیکلت برقی در جامعه ایرانی‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬در مس��ئله موتورسیکلت‪‎‬های‬ ‫برق��ی ای��ن دغدغه وج��ود دارد ک��ه فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از این نوع موتورسیکلت‪‎‬ها با فرهنگ‬ ‫حاکم بر موتورس��واران کش��ور فاصل��ه زیادی‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن ن��وع موتورس��یکلت‪‎‬ها االیندگ��ی‬ ‫ندارن��د و بی صدا هس��تند که ای��ن بی صدایی‬ ‫ب��ا وج��ود عادت ه��ای موتورس��واران‪ ،‬یکی از‬ ‫چالش های این نوع موتورس��یکلت‪‎‬ها به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹متولی ورود موتورسیکلت برقی‬ ‫خادم‪‎‬منصوری‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه و قطعات و لوازم ان‬ ‫در ادام��ه درباره تعیین متولی این نوع موتورها‬ ‫در کشور تصریح کرد‪ :‬تمام دغدغه متولیان این‬ ‫صنعت این اس��ت که مردم در اس��تفاده از این‬ ‫موتورها به مش��کل بر نخورن��د و حمایت‪‎‬های‬ ‫الزم از انه��ا ش��ود زی��را تنه��ا ورود ای��ن نوع‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬های چند میلیونی گره‪‎‬گشا نیست‬ ‫بلکه باید خدمات پس از فروش و امکانات مهیا‬ ‫در کش��ور در رابط��ه با س��رویس‪‎‬دهی این نوع‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬ها نیز سنجیده شود‪.‬‬ ‫ام��ا ضیامق��دم‪ ،‬دبی��ر انجم��ن صنع��ت‬ ‫موتورسیکلت معتقد است‪ :‬موتورسیکلت برقی‬ ‫متولی مش��خصی ندارد و این بزرگترین مشکل‬ ‫ورود موتورسیکلت برقی به کشور است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینک��ه صنعت موتورس��یکلت‪،‬‬ ‫انجمنی با حداقل ‪ ۵۰‬عضو رسمی است و دارای‬ ‫سرمایه گذار و گردش مالی چشمگیری است اما‬ ‫قابلیت های این صنعت دیده نمی‪‎‬ش��ود و کسی‬ ‫از ای��ن انجمن اظهار نظ��ری نمی خواهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تجرب ه این انجمن می‪‎‬تواند راهگش��ا باش�� د اما‬ ‫در نهایت تصمیمات با یک سلسله شرکت های‬ ‫بازرگانی که بیش��تر به فکر سود خود هستند‪،‬‬ ‫گرفته می شود که تخصص الزم و اطالعات فنی‬ ‫ندارن��د‪ .‬بدین ترتیب ارز از کش��ور بدون اینکه‬ ‫نتیجه الزم گرفته شود‪ ،‬خارج می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عمر باتری موتورسیکلت برقی‬ ‫مرتضای��ی در ادامه درب��اره راهکارهای رونق‬ ‫اس��تفاده از موتورس��یکلت های برقی پیشنهاد‬ ‫کرد‪ :‬در بدو امر باید تیراژهایی از محصول جدید‬ ‫وارد جامعه ش��ده و موردازمون و س��پس مورد‬ ‫س��نجش قرار گیرد که ایا س��رمایه‪‎‬گذاری های‬ ‫سنگین در صنعت موتورس��یکلت برقی صرفه‬ ‫اقتصادی خواهد داشت یا خیر‪.‬‬ ‫اما ضیامقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫به زیرس��اخت‪‎‬های الزم در این باره اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برای ورود موتورس��یکلت برقی ابتدا الزم‬ ‫اس��ت زیرس��اخت‪‎‬ها نظیر برپایی ایستگاه‪‎‬هایی‬ ‫برای ش��ارژ باتری موتورسیکلت‪‎‬ها که ضرورت‬ ‫نخست انهاست‪ ،‬طراحی و ساخته شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه مش��کالت پی��ش‪‎‬روی‬ ‫موتورس��یکلت‪‎‬های برقی تصریح کرد‪ :‬شارژ این‬ ‫نوع موتورس��یکلت‪‎‬ها از ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬س��اعت به طول‬ ‫می انجام��د که این امر خود یکی از مش��کالت‬ ‫استفاده از این خودروهاست‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت موتورس��یکلت ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین مهم ترین بخش موتورس��یکلت برقی‬ ‫باتری انهاست که بعد از ‪ ۲‬سال‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫باید نصف قیمت موتورسیکلت را برای تعویض‬ ‫ان بپردازد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬مصرف کننده ه��ا توان مالی‬ ‫پرداخت ‪۱۰‬میلیون توم��ان که قیمت این نوع‬ ‫موتورس��یکلت‪‎‬ها اس��ت را ندارند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که پس از گذشت ‪2‬س��ال برای تعویض‬ ‫بات��ری موتورس��یکلت بای��د ‪5‬میلی��ون تومان‬ ‫بپردازند که در توان مصرف کننده ایرانی نیست‪.‬‬ ‫ضیامقدم تاکید کرد‪ :‬این مسائل به تسهیالت‬ ‫ویژه برای تولیدکننده و مصرف کننده نیاز دارد‬ ‫که باید دست‪‎‬اندرکاران امر به ان توجه ویژه ای‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫محم��د خادم‪‎‬منص��وری‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت نیز درباره پرداخت‬ ‫تسهیالت ویژه برای رونق این صنعت پیشنهاد‬ ‫ورود دول��ت به این حوزه را مطرح کرد و گفت‪:‬‬ ‫دولت باید تسهیالتی قائل شود تا مردم توانایی‬ ‫خرید داشته باش��ند زیرا هزینه به طور تقریبی‬ ‫ن تومانی یک موتورسیکلت برای مردم‬ ‫‪۱۴‬میلیو ‬ ‫سنگین است و قشر موتور سوار که قشر ضعیفی‬ ‫هس��تند‪ ،‬امکان پرداخت چنین هزینه هایی را‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه به صحبت یکی از کارشناس��ان‬ ‫ش��هرداری اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬کس��انی که‬ ‫عنوان می کنند باتری موتورس��یکلت‪‎‬های برقی‬ ‫‪ ۴‬س��ال توان کار دارند‪ ،‬به طور قطع س��خنی‬ ‫کارشناس��انه ای مط��رح نکرده اند زی��را باتری‬ ‫اتومبی��ل نزدیک ب��ه ‪ ۲‬س��ال کار می کند و تا‬ ‫ام��روز بات��ری نداش��ته‪‎‬ایم که ‪ ۴‬س��ال قادر به‬ ‫فعالیت باشد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬بات��ری در موتورس��یکلت برقی‬ ‫موضوع بسیار مهمی است و تمام اصرار اتحادیه‬ ‫این است که کار کارشناسی در این زمینه انجام‬ ‫ش��ود و س��پس مبادرت به وارد کردن این نوع‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬ها ورزند‪.‬‬ ‫خادم‪‎‬منص��وری همچنی��ن اش��اره ک��رد‪:‬‬ ‫کارخان��ه‪‎‬داری که نزدیک نیم ق��رن در زمینه‬ ‫صنعت موتورسیکلت فعال است‪ ،‬بهتر از جوانی‬ ‫اس��ت که دانش ان را کس��ب کرده و هنوز در‬ ‫ابتدای راه قرار دارد زیرا تجربه باید کنار دانش‬ ‫قرار گیرد تا حداقل اشتباه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در پایان سخنان خود اظهار کرد‪ :‬اتحادیه‬ ‫دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم ان این امادگی‬ ‫را دارد با تمام دست اندرکاران این حوزه جلساتی‬ ‫داشته باشد تا برنامه مدون کم اشتباهی ترتیب‬ ‫داده ش��ود ک��ه مصرف کنندگان ای��ن صنعت‬ ‫متضرر نشوند‪.‬‬ ‫بنابر س��خنان فعاالن صنعت موتورس��یکلت‪،‬‬ ‫گ��ران بودن این ن��وع موتورس��یکلت‪‎‬ها به طور‬ ‫قطع یکی از چالش‪‎‬های پیش روی موتورسواران‬ ‫کش��ور است‪ .‬زیرا بیشتر این افراد از این وسیله‬ ‫نقلیه ب��رای امرارمعاش و حمل ونقل مس��افر و‬ ‫حمل بار اس��تفاده می کنند‪ .‬در نتیجه باید دید‬ ‫قیمت باالی موتورس��یکلت برقی و بدنه‪‎‬ای که‬ ‫توان موتورسیکلت‪‎‬های بنزینی و کاربراتوری را‬ ‫ندارد‪ ،‬از س��وی چه قش��ری و تا چند استقبال‬ ‫می شود‪ .‬ضمن اینکه زیرساخت‪‎‬ها باید پیش از‬ ‫ورود این موتورسیکلت ها به بازار از سوی دولت‬ ‫اماده شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪84.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.000.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول ‪ 10‬ایربگ ‪2015‬‬ ‫‪163.250.000‬‬ ‫‪147.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪2016‬‬ ‫‪182.059.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪35.300.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪2016‬‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,300.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪43.500.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪133.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪45.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.500.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪127.000.000‬‬ ‫سایپا پراید اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل‬ ‫‪113.257.000‬‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪112.000.000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ناامنی عراق‪ ،‬روند صادرات سیمان ایران را کاهشی کرد‬ ‫‪23‬‬ ‫وضعیت کنونی و چشم انداز فلزات پایه جهان‬ ‫‪ 24‬بازنگری ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دیدار با وزیر اراضی و منابع طبیعی غنا مطرح کرد‬ ‫همکاری های طالیی ایران و غنا‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازسازی ایرالکو فارغ از‬ ‫حاشیه ها و شایعات ادامه می یابد‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫بخش معدن و زمین شناس��ی پس از اجرایی‬ ‫ش��دن برجام به دنبال توسعه روابط بین المللی‬ ‫اس��ت که در سال های تحریم با موانع بسیاری‬ ‫مواج��ه بود‪ .‬انتق��ال دانش و تجرب��ه در حوزه‬ ‫معدن و اکتشافات موضوعی است که در دیدار‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعم��ت زاده وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با وزیر اراضی و منابع طبیعی‬ ‫کش��ور غنا مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬با توجه به‬ ‫تجربه کارشناسان ایرانی در حوزه زمین شناسی‬ ‫واکتشافات‪ ،‬ایران و غنا می توانند همکاری های‬ ‫دوجانب��ه خ��ود در ای��ن زمینه ه��ا را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری بخش خصوصی ‪2‬کش�ور‬ ‫در زمینه طال‬ ‫محمدرض��ا نعمت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در دی��دار ب��ا وزیر اراض��ی و منابع‬ ‫طبیعی غنا مقرر کرد؛ دو کش��ور درباره توسعه‬ ‫اکتش��افات معدن��ی و ام��وزش کارشناس��ان‬ ‫همکاری گس��ترده با یکدیگر داشته باشند‪ .‬در‬ ‫واقع این دیدار همکاری های معدنی میان ایران‬ ‫و غنا را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده در دیدار با «نی اوس��اح ملیز» با‬ ‫اش��اره به امکانات‪ ،‬توانمندی ها و ظرفیت های‬ ‫اقتص��ادی موج��ود در دو کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای انتقال منظ��م و به هنگام‬ ‫اطالع��ات اقتصادی ای��ران و غنا به بخش های‬ ‫اقتص��ادی دولت��ی و خصوص��ی دو کش��ور به‬ ‫منظ��ور ایج��اد زمینه ه��ای الزم ب��رای صدور‬ ‫خدمات فنی و مهندسی ایران به غنا‪ ،‬ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اش��اره‬ ‫ب��ه ظرفی��ت ط�لای موج��ود در کش��ور غنا‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه غن��ا دومین‬ ‫تولیدکنن��ده طال در دنیا به ش��مار می رود‪ ،‬در‬ ‫نتیجه ش��رکت های بزرگی در زمینه اکتش��اف‬ ‫و اس��تحصال طال در این کش��ور حضور داشته‬ ‫و فعالی��ت می کنن��د‪ .‬بخ��ش خصوص��ی دو‬ ‫کش��ور ایران و غن��ا می توانن��د همکاری های‬ ‫گس��ترده ای در ای��ن زمینه با یکدیگر داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹طلا‪ ،‬الماس و بوکس�یت مهم ترین‬ ‫معادن غنا‬ ‫نی اوس��اح ملیز‪ ،‬وزیر اراض��ی و منابع طبیعی‬ ‫کشور غنا نیز در این دیدار با اشاره به تولیدات‬ ‫معدنی این کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طال‪ ،‬بوکسیت‪،‬‬ ‫الماس و منگنز از جمله مهم ترین و بزرگترین‬ ‫معادن غنا اس��ت که در تمامی موارد یاد شده‬ ‫می ت��وان همکاری گس��ترده ای را با ایران اغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نی اوس��اح ملیز ضمن اس��تقبال از پیشنهاد‬ ‫مهندس نعم��ت زاده درب��اره تبادل دانش��جو‬ ‫و بح��ث اموزش نیروی انس��انی در دو کش��ور‬ ‫خواس��تار افزایش حجم مبادالت میان ایران و‬ ‫غنا شد‪.‬‬ ‫در واق��ع فعاالن بخش معدن ایران از جمله‬ ‫بخ��ش خصوص��ی می توانند در پی پیش��نهاد‬ ‫مهن��دس نعمت زاده ب��ه وزیر اراض��ی و منابع‬ ‫طبیع��ی غن��ا‪ ،‬در زمینه اکتش��افات و اموزش‬ ‫نیروی انس��انی ب��ا فع��االن معدنی غن��ا وارد‬ ‫همکاری ش��وند‪ .‬به طور کل��ی چنین دیدارها‬ ‫و امض��ای تفاهمنامه ه��ای مختل��ف می تواند‬ ‫فعالیت های معدنی ایران را در ان سوی مرزها‬ ‫نیز توسعه دهد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ارزش مب��ادالت تجاری میان‬ ‫دو کش��ور ایران و غنا در ‪10‬ماه سال جاری در‬ ‫بخ��ش صادرات ‪757‬هزار دالر و میزان واردات‬ ‫‪4111‬هزار دالر اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود کارشناسان غنایی به ایران‬ ‫محمد طاهری‪ ،‬مشاور امور بین الملل رییس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو در حاشیه دیدار محمدرضا‬ ‫نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با وزیر‬ ‫اراض��ی و منابع طبیعی کش��ور غنا‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در این نشست همکاری های دوجانبه از‬ ‫جمله همکاری در حوزه معدن و اموزش مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به طوری ک��ه وزیر اراض��ی و منابع طبیعی‬ ‫غنا از مهندس نعمت زاده درخواست اختصاص‬ ‫تعدادی بورسیه اموزشی به دانشجویان غنایی‬ ‫را داش��ت که توضیحاتی از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این زمینه ارائه و مورد قبول‬ ‫واقع شد‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح مذاکرات ص��ورت گرفته در‬ ‫این جلس��ه ادام��ه داد‪ :‬در ادامه این نشس��ت‬ ‫درب��اره اموزش های کوتاه مدت و همکاری های‬ ‫زمین شناس��ی نیز هر دو طرف قبول کردند تا‬ ‫کارشناسانی در این زمینه مبادله شود‪ .‬براساس‬ ‫این توافق در مرحله نخست‪ ،‬کارشناسان غنایی‬ ‫به ایران امده تا زمینه های همکاری را بررسی‬ ‫کنند تا پس از ان شاهد افزایش همکاری میان‬ ‫دو کشور ایران و غنا باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری های بوکسیتی ایران و غنا‬ ‫طاهری با اش��اره به موضوع تامین مواد اولیه‬ ‫ب��ه ویژه ماده اولیه مورد نیاز صنعت الومینیوم‬ ‫یعنی بوکسیت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به اشراف‬ ‫کامل اق��ای نعم��ت زاده به مس��ائل معدنی و‬ ‫منطق��ه ای در این دیدار اظهار کردند؛ در حال‬ ‫حاضر م��ا واردکننده بوکس��یت هس��تیم‪ ،‬در‬ ‫نتیجه با توجه به اینکه غنا یکی از کش��ورهای‬ ‫تولید کنن��ده و صادرکننده بوکس��یت اس��ت‬ ‫می ت��وان همکاری ه��ای خوب��ی در این زمینه‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در نتیجه این دی��دار زمینه‬ ‫هم��کاری تجاری میان ای��ران و غنا نیز فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫طاه��ری در ادامه بیان کرد‪ :‬نی اوس��اح ملیز‬ ‫نی��ز در ادامه این صحبت ه��ا اطالعاتی درباره‬ ‫بوکس��یت ارائه دادن��د و اظهار کردند؛ س��ال‬ ‫گذش��ته غنا ‪700‬هزار تن صادرات بوکس��یت‬ ‫داشته و امادگی همکاری با ایران را دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اش��اره به معادنی که ایران در گینه در اختیار‬ ‫دارد و ب��ا توجه ب��ه قرار گیری غن��ا در افریقا‪،‬‬ ‫می ت��وان همکاری را میان معادنی که ایران در‬ ‫اختیار دارد با غنا ایجاد کرد‪ ،‬که این پیش��نهاد‬ ‫نیز از س��وی وزیر اراض��ی و منابع طبیعی غنا‬ ‫پذیرفته شد‪.‬‬ ‫طاهری تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این موضوعات‬ ‫با توجه ب��ه اینکه غنا یک��ی از صادرکنندگان‬ ‫م��اده معدنی طال به ش��مار می رود و س��االنه‬ ‫در حدود ‪300‬ت��ن صادرات طال دارد‪ ،‬می توان‬ ‫شاهد همکاری خوبی میان دو کشور در حوزه‬ ‫طال نیز بود‪.‬‬ ‫‹ ‹صحبت�ی از خرید طالی غنا مطرح‬ ‫نشد‬ ‫محمد طاهری‬ ‫سال گذشته‬ ‫غنا ‪700‬هزار‬ ‫تن صادرات‬ ‫بوکسیت‬ ‫داشته‬ ‫و امادگی‬ ‫همکاری با‬ ‫ایران را دارد‬ ‫ب��ه ط��ور کل��ی ای��ران می توان��د در زمینه‬ ‫اکتش��افات جدید و انتق��ال تجربه و فناوری با‬ ‫غنا وارد همکاری شود‪.‬‬ ‫وی درباره واردات ط�لا از غنا و فراوری ان‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬غنا کارخانه های ف��راوری طال را‬ ‫در اختیار داش��ته و طالی اس��تخراج ش��ده را‬ ‫فراوری ک��رده و بخش زی��ادی از ان را صادر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫طاه��ری اف��زود‪ :‬ب��ه همین دلیل مس��ائلی‬ ‫درباره خرید طال از غنا مطرح نش��ده و بیشتر‬ ‫همکاری ها در زمینه کارشناسی و فناوری بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬طاهری‪ ،‬مهم ترین خواسته غنا در این‬ ‫دی��دار را اختصاص تعدادی ب��ورس تحصیلی‬ ‫ب��رای دانش��جویان غنایی و تعیی��ن دوره های‬ ‫کوتاه م��دت اموزش��ی و هم��کاری در زمین��ه‬ ‫زمین شناسی و معادن عنوان کرد‪.‬‬ ‫از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اعالم شد ‬ ‫پول حقوق دولتی در سال ‪ ۹۵‬به کجا می رود؟‬ ‫در بودجه ‪ ۹۵‬بیش��ترین اعتبار متعلق به‬ ‫برنامه زیرس��اخت های صنعت��ی و معدنی و‬ ‫کمترین اعتبار متعلق به برنامه اکتش��اف و‬ ‫راه اندازی معادن است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،۲۴‬براساس اعالم مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی تنها‬ ‫بخش��ی ک��ه در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۵‬در‬ ‫فصل صنعت و معدن نسبت به قانون مصوب‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬افزایش اعتبار داشته‪ ،‬بخش اکتشاف‬ ‫و راه اندازی معادن بوده است‪.‬‬ ‫مق��دار بودجه پیش��نهادی ب��رای برنامه‬ ‫اکتش��اف و راه ان��دازی معادن با رش��د ‪۱۳‬‬ ‫براب��ری از ‪ ۳‬هزار میلیون ری��ال مصوب در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬به ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۸۶۱‬میلیون ریال‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫حال اگر الیحه س��ال جاری را به تنهایی و‬ ‫ب��ا تفکیک جدید مورد ارزیاب��ی قرار دهیم‪،‬‬ ‫می ت��وان نتیجه گرفت که بیش��ترین میزان‬ ‫اعتب��ار متعل��ق به برنام��ه ایجاد و توس��عه‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و زیرس��اخت های صنعتی و‬ ‫معدنی ب��ا رقم ‪ ۴/۶۱۳/۲۶۹‬ریال و کمترین‬ ‫ان متعلق به برنامه تدوین اس��تاندارد با رقم‬ ‫‪ ۲/۲۶۶‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توجه در این بین نقض قوانین‬ ‫دائمی در بخش اعتبارات بخش معدن است‬ ‫به طوری که برخی از تکالیف در نظر گرفته‬ ‫شده در قانون معادن و اصالحیه های مربوط‬ ‫ب��ه ان در الیحه س��ال جاری همانند لوایح‬ ‫سال های گذشته نقض شده البته دلیل این‬ ‫امر به طور عمده کمبود منابع در الیحه است‬ ‫که مواردی از ان در اینجا اورده شده است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مطاب��ق قانون مع��ادن باید ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫حق��وق دولتی به بخش مع��دن برای ایجاد‬ ‫زیرس��اخت و‪ ...‬برگشت داده شود که در این‬ ‫الیحه برخالف قان��ون دائمی اعتبار در نظر‬ ‫گرفته شده فقط ‪ ۱۶/۵‬درصد حقوق دولتی‬ ‫در نظر گرفته شده در بخش منابع است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مطابق قانون معادن باید ‪ ۵‬درصد کل‬ ‫حقوق دولتی در نظر گرفته ش��ده در الیحه‬ ‫به منظ��ور حمای��ت از فعالیت های صندوق‬ ‫بیم��ه فعالیت های معدنی اختصاص یابد که‬ ‫در الیح��ه ‪ ۱۳۹۵‬به ج��ای ‪ ۵‬درصد ‪۰/۴۸‬‬ ‫درصد به منظور حمایت در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مطاب��ق تبص��ره ‪ ۶‬م��اده ‪ ۱۲‬باید ‪۱۵‬‬ ‫درص��د حق��وق دولتی درج ش��ده در لوایح‬ ‫بودج��ه به اعتبارات اس��تان به منظور ایجاد‬ ‫زیرس��اخت و رفاه و توس��عه شهرس��تان با‬ ‫اولویت بخش��ی که معدن در ان واقع شده‪،‬‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬این درحالی است که در این‬ ‫الیحه فقط ‪۲/۹‬درصد از حقوق دولتی برای‬ ‫این بخش در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫با توجه به افت شدید قیمت سنگ اهن در‬ ‫سال گذش��ته و پیش بینی تداوم وضع فعلی‬ ‫برای س��ال اینده‪ ،‬می��زان حق انتفاع پروانه‬ ‫بهره ب��رداری از ‪ ۲۵‬درص��د در قانون ‪۱۳۹۵‬‬ ‫به ‪ ۲۰‬درصد در الیح��ه ‪ ۱۳۹۵‬کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬ولی در کل منابع در نظر گرفته شده‬ ‫از این محل به ط��ور تقریبی تغییری حاصل‬ ‫نش��ده اس��ت (‪۱۰۰‬میلیارد توم��ان کاهش‬ ‫داشته است)‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که ه��م قیمت و هم‬ ‫تولیدات هر دو ش��رکت گل گهر و چادرملو‬ ‫کاهش داشته اس��ت‪ .‬بنابراین امکان تحقق‬ ‫مناب��ع در نظر گرفته ش��ده در الیحه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬با توجه به بن��د الف تبصره ‪ ۷‬مطابق‬ ‫قان��ون الح��اق م��وادی ب��ه قان��ون تنظیم‪،‬‬ ‫س��ازمان ایمیدرو باید براس��اس اساس��نامه‬ ‫خود اداره ش��ده و درامدهای ان سازمان در‬ ‫طرح های توسعه ای و زیرساخت های معدنی‬ ‫س��رمایه گذاری ش��ود ولی در لوایح بودجه‬ ‫در عمل منابع��ی از درامد حق انتفاع به این‬ ‫س��ازمان تعلق نمی گیرد‪ .‬به ط��وری که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬تا انتهای دی ماه فقط ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫تومان ب��ه ایمیدرو پرداخت ش��ده و مابقی‬ ‫درامد وصولی به خزانه واریز شده است‪.‬‬ ‫بنابراین پیش��نهاد می ش��ود ب��ا توجه به‬ ‫پرداخت نکردن منابع حاصل از دریافت حق‬ ‫انتفاع پروانه بهره ب��رداری از طرف خزانه به‬ ‫سازمان ایمیدرو همچنین الزام قانون به اداره‬ ‫سازمان های توسعه ای مطابق اساسنامه‪ ،‬بند‬ ‫الف تبصره ‪ ،۷‬حذف شود‪.‬‬ ‫مراس��م گرامیداش��ت ایام دهه فجر با حضور تمامی‬ ‫کارکنان دفتر مرکزی ایرالکو در تهران برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫این مراس��م مجید پورعط��ار‪ ،‬مدیرعامل ایرالکو ضمن‬ ‫تبری��ک ایام دهه فجر به تبیین عوامل موثر در انقالب‬ ‫اسالمی پرداخت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پورت��ال خب��ری الومینی��وم ای��ران‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ایرالکو با تاکید بر برقراری تعامل س��ازنده‬ ‫ب��ا دولت و جامع��ه گفت‪ :‬ما ای��ن پارادای��م را مطرح‬ ‫کردی��م که ایرالکو جزئی از اراک اس��ت‪ .‬در واقع وقتی‬ ‫ح��رف از صنعت��ی ب��ودن اراک می زنی��م ایرالک��و به‬ ‫عنوان نماد ‪ ۵۰‬س��اله صنعت در این ش��هر خودنمایی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نمی ش��ود برای ش��انه خالی کردن از مسئو لیت های‬ ‫انجام نشده در قبال شهر خسته ای چون اراک از سوی‬ ‫ارگان ها وس��ازمان های ذی ربط پش��ت حمالت به این‬ ‫شرکت مخفی شد‪.‬‬ ‫پور عطار با اش��اره به بحث الودگی هوا گفت‪ :‬س��هم‬ ‫عوامل متحرک در تمام کالنشهرها سهم بسیار باالیی‬ ‫اس��ت بنابراین باید الودگی هوای ش��هر اراک و سهم‬ ‫بخش های مختلف از این الودگی مشخص شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به تاثیر تحری��م روی ایرالکو‬ ‫گفت‪ :‬ما توانس��ته ایم از پس این تحریم ها براییم ولی‬ ‫باید بپذیریم این تحریم ها تاثیرات متعددی روی تولید‬ ‫و توسعه داشته است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬تحریم ه��ا باعث گران ش��دن تولید‬ ‫ش��د چون م��واد اولیه را بای��د گ��ران می خریدیم‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر زمان تامین م��واد اولی��ه را افزایش داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تامی��ن قطعات یدک��ی و تجهیزات نیز با دش��واری‬ ‫همراه بود ولی بیش��ترین تاثیر تحریم ها روی توس��عه‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر نگوییم طرح های توس��عه مارا متوقف کرد‬ ‫ول��ی باید پذیرفت ک��ه روند اجرای انه��ا را کند کرد‬ ‫از ای��ن رو درحال حاض��ر که تحریم ها برداش��ته ش��ده‬ ‫بهتری��ن زم��ان ب��رای انج��ام فعالیت های توس��عه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫با استقرار سیستم کوبینگ‬ ‫در «چغارت بافق» انجام شد‬ ‫صرفه جویی ‪ ۳‬میلیارد تومانی‬ ‫در هزینه حمل ونقل سنگ اهن‬ ‫مدیر مجموعه کوبینگ چغارت بافق گفت‪ :‬با استقرار‬ ‫سیس��تم کوبینگ در چغارت‪ ،‬ساالنه ‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫در هزین��ه حمل ونقل س��نگ اهن باف��ق صرفه جویی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬مجید خدابخش��ی در بازدید‬ ‫خبرنگاران اس��تان یزد از بخش های مختلف مجموعه‬ ‫سنگ اهن ایران با اش��اره به استقرار سیستم کوبینگ‬ ‫خش��ک در این مجموعه اظهارکرد‪ :‬موادمعدنی پس از‬ ‫اس��تخراج به قس��مت کوبینگ خشک منتقل می شود‬ ‫که در این بخش‪ ،‬س��نگ ها از نظر شیمیایی و فیزیکی‬ ‫تغییر می کنند و به وس��یله یک س��رند طبقه بندی و‬ ‫جداسازی می شوند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬کوبینگ‪ ،‬عیار س��نگ را تا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش داده و باطله های ان را از رده خارج می کند که‬ ‫این امر به میزان قابل توجهی از حمل سنگ های باطله‬ ‫و فاقد ارزش جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫خدابخشی خاطرنشان کرد‪ :‬این اقدام ساالنه افزون بر‬ ‫‪ ۳‬میلیارد تومان از هزینه های حمل ونقل سنگ اهن را‬ ‫کاهش داده و صرفه جویی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬کوبینگ چغارت‪ ،‬س��االنه ظرفیت‬ ‫خردس��ازی‪ ،‬جداس��ازی و طبقه بن��دی افزون ب��ر ‪۶/۵‬‬ ‫میلیون تن سنگ اهن را داراست و با همکاری شرکت‬ ‫روسی و با هزینه ای افزون بر ‪ ۲۰‬میلیارد تومان ایجاد و‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر مجموعه کوبینگ چغ��ارت باف��ق ادامه داد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از این روش‪ ،‬عمر مع��دن را افزایش می دهد‬ ‫و سبب می شود س��االنه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد سنگ باطله‬ ‫کمتری به چغارت حمل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح برای ‪ ۲۰‬نفر در بافق اشتغالزایی‬ ‫ک��رده و ع�لاوه بر هزین��ه حمل ونق��ل در هزینه های‬ ‫دیگ��ر معدنی نی��ز صرفه جوی��ی قابل توجه��ی ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دومین کشتی الومینای ایرالکو از هند رسید‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بخش خصوصی حدود‬ ‫‪۱۷‬درصد فوالد خام تولید کرد‬ ‫براس��اس امار عملکرد واحدهای فوالد سازی کشور در‬ ‫دوره ‪۹‬ما ه امسال (منتهی به اذر) در مجموع ‪۱۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۹۶‬هزار تن فوالد خام تولید شد که از این رقم بخش‬ ‫خصوصی با ‪ ۱۷‬درصد سهم‪ ۲‬میلیون و ‪۱۳۰‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫تن شمش فوالدی تولید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جدول ام��اری انجمن تولید کنندگان‬ ‫ف��والد ایران از عملکرد دوره یاد ش��ده نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫می��زان فوالد خام تولید ش��ده در ‪ ۹‬م��ا ه ‪ ۱۳۹۳‬برابر با‬ ‫‪۱۲‬میلیون و ‪ ۶۳۳‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن کل تولی��دات فوالدی در ‪ ۹‬ما ه امس��ال به‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۷۹۸‬هزار تن رس��ید که از این رقم بخش‬ ‫خصوصی با ‪۳‬میلیون و ‪ ۲۶۹‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تن تولید سهم‬ ‫نزدیک به ‪ ۲۸‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫در امار عملکرد ‪ ۹‬ما ه س��ال گذش��ته میزان تولیدات‬ ‫فوالدی ‪۱۳‬میلیون و ‪۱۹‬هزار تن ثبت ش��ده که تولیدات‬ ‫سال جاری نسبت به ان زمان‪ ۹ ،‬درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫تولید تیراهن در دوره این گزارش (‪ ۹‬ماه امس��ال) به‬ ‫‪ ۹۳۵‬هزار تن رس��ید که نس��بت به یک میلیون و ‪۳۰۳‬‬ ‫هزار تن عملکرد دوره مش��ابه در س��ال گذش��ته کاهش‬ ‫‪۲۸‬درصدی ثبت کرده است‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی در ای��ن دوره ‪۱۶۰‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫تیراه��ن و ‪3‬میلیون و ‪۱۷۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن میلگرد تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کل میلگرد تولید شده در ‪ ۹‬ماه سال جاری به ‪۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۴۵‬هزار تن رس��ید که در مقایسه با ‪۴‬میلیون و ‪۳۳۸‬‬ ‫هزار تن تولید ‪ ۹‬ما ه س��ال گذش��ته رش��د ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫عالوه براین تولید ورق فوالدی در دوره مورد بررس��ی‬ ‫‪۵‬میلی��ون و ‪ ۶۸۱‬ه��زار تن بود که در مقایس��ه با رقم ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۲۵‬هزار تن تولید دوره مشابه در ‪ ۱۳۹۳‬افت‬ ‫‪۱۳‬درصدی را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در دوره ‪ ۹‬ماه امس��ال ‪ ۵۳۶‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تن ورق فوالدی تولید کرد که نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫عملکرد این مدت را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫س��ایر تولیدات فوالدی نیز در مدت مورد بررسی ‪۳۳۷‬‬ ‫هزار تن بود که در مقایس��ه با ‪ ۸۵۳‬هزار تن تولید ‪ ۹‬ماه ‬ ‫سال گذشته کاهش ‪ ۶۰‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی هم در مدت این گزارش ‪ ۲۲۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن اقالم فوالدی دیگر را تولید کرد که س��هم بیش‬ ‫از ‪ ۶۶‬درصدی عملکرد در این زمینه داشت‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی به عن��وان چهاردهمین فوالدس��از‬ ‫جه��ان در قالب س��ند چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬دس��تیابی به‬ ‫ظرفی��ت ‪۵۵‬میلیون ت��ن فوالد را هدفگ��ذاری کرده که‬ ‫انتظار می رود سهم صادرات از این رقم حدود ‪۱۵‬میلیون‬ ‫تن باشد‪.‬‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬امسال برای نخس��تین بار در تاریخ‬ ‫فوالد سازی کشور صادرات ‪ 3‬میلیون تن فوالد تحقق یابد‬ ‫که دستیابی به ان رکورد بی سابقه ای است‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫نا امنی عراق‪ ،‬روند صادرات سیمان ایران را کاهشی کرد‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫ابراهیم محمدرضازاده‬ ‫صادق سواعدی‬ ‫محمد متشرع‬ ‫رکود ساخت و ساز‬ ‫عامل تعطیلی اهن فروشان‬ ‫رییس اتحادیه اهن فروشان با اعالم اینکه درحال حاضر‬ ‫عمده اهن فروش��ان در تمام استان ها تغییر شغل داده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رکود س��ال جاری باعث شده تا بیش از ‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫اهن فروشی تعطیل شوند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمد ازاد‪ ،‬با اش��اره به اینکه بازار‬ ‫خرید و فروش اهن در رکود بس��یار بدی به س��ر می برد‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬عرضه در بازار زیاد اس��ت اما خریداری وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬حتی برخی فروشندگان کاالهای خود را زیرقیمت‬ ‫ب��ازار به فروش می رس��انند ت��ا از گرفتاری های مالی رها‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نه تنها فروشندگان بلکه تولیدکنندگان‬ ‫نیز به بخش های مختلف بدهکار هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫فعل��ی حتی ام��کان پرداخت حقوق کارگ��ران نیز وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬فروش��ندگان برای تامین نقدینگ��ی خود حتی با‬ ‫ارزان فروشی نیز نتوانستند گره ای از کار خود باز کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه اهن فروشان اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر هر‬ ‫کیلو شمش ‪ ۹۶۰‬تومان‪ ،‬هر کیلو میلگرد ‪ ۱۱۰۰‬تومان و‬ ‫هر کیلو تیراهن ‪ ۱۲۵۰‬تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫ازاد با اعالم اینکه درحال حاضر عمده اهن فروش��ان در‬ ‫تمام استان ها تغییر ش��غل داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬حتی برخی از‬ ‫اتحادیه ها به دلیل حدنصاب نرس��یدن اعضا با صنف های‬ ‫دیگر ادغام شده اند که این موضوع خوشایند نیست‪.‬‬ ‫وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه از سال‬ ‫‪ ۹۲‬ت��ا ‪ ،۹۳‬یک هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد اهن فروش��ی تعطیل‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬رکود سال جاری باعث شده تا بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫واحد اهن فروشی تعطیل شوند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه اهن فروش��ان تصریح کرد‪ :‬با وجود لغو‬ ‫تحریم ه��ا هی��چ اتفاق خاص��ی در بازار نیفت��اده و حتی‬ ‫انبوه س��ازان نیز تعطیل شده اند‪ ،‬به نظر می رسد در فصل‬ ‫بهار نیز اتفاق خاصی در بخش تولید نیفتد و ما تمام امید‬ ‫خود را به فصل تابستان داریم‪.‬‬ ‫دومی��ن کش��تی حامل مواد اولیه مورد ق��رارداد بلندمدت ش��رکت الومینیوم ایران‬ ‫(ایرالکو) با نالکو هند به تاسیس��ات بندر امام خمینی (ره) رسید‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪،‬‬ ‫کشتی «‪ »fareast sunny‬حامل ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن پودر الومینا در ‪ 24‬بهمن در‬ ‫اسکله اختصاصی ایرالکو واقع در بندر امام خمینی(ره) پهلو گرفت‪.‬‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫روند صادرات سیمان کشور به عراق متوقف نشده‬ ‫است‪ .‬به گفته تولیدکنندگان این صنعت‪ ،‬در شرایط‬ ‫کنونی سیمان ایران به عراق صادر می شود اما میزان‬ ‫صادرات نسبت به گذش��ته کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در این شرایط اصلی ترین علت افت تقاضای عراقی ها‬ ‫نسبت به خرید سیمان‪ ،‬کاهش بودجه این کشور به‬ ‫دلیل کاهش قیمت نفت عنوان می شود که به دنبال‬ ‫ان می��زان پروژه های عمرانی و ساخت وس��ازها نیز‬ ‫کاه��ش یافته‪ ،‬از این رو عراق می��زان تعرفه گمرکی‬ ‫خود را به منظور جلوگیری از واردات بی رویه سیمان‬ ‫به این کشور کاهش داده است‪.‬‬ ‫چن��دی پی��ش ابراهی��م محمدرض��ازاده‪ ،‬رایزن‬ ‫بازرگانی جمهوری اس�لامی ای��ران در عراق به نقل‬ ‫از الدراج��ی‪ ،‬وزیر صنایع و مع��ادن عراق بیان کرد‪:‬‬ ‫هیات وزیران عراق واردات سیمان را از ابتدای سال‬ ‫‪۲۰۱۶‬م ممنوع کرده است‪.‬‬ ‫ح��دود ‪۸۰‬درصد صادرات س��یمان ایران به عراق‬ ‫بوده و نبض این بازار در دس��ت شرکت های سیمان‬ ‫ایران است‪ .‬در این سال ها با وجود ناامنی ها از بیشتر‬ ‫استان های کش��ور به عراق سیمان صادر می شده و‬ ‫حذف س��یمان ایران از بازار عراق به معنای از دست‬ ‫دادن بازاری بزرگ تلقی می شود‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان معتقدن��د درحال حاضر نیاز عراق‬ ‫بیش از ‪۱۱‬میلیون تن سیمان است و جریان واردات‬ ‫عراق همچنان ادامه خواهد داش��ت زیرا انها بر این‬ ‫باورن��د که اگر عراق با ‪۹۰‬درصد ظرفیت هم فعالیت‬ ‫کند ب��از هم برای ساخت وس��ازهای خ��ود نیازمند‬ ‫سیمان وارداتی است‪.‬‬ ‫مرتضی سیدصالحی‪ ،‬معاون مالی شرکت سیمان‬ ‫داراب در گفتگ��و با اقتصاد نی��وز نیز از اعالم چنین‬ ‫ممنوعیتی به وس��یله دولت عراق اظهار بی اطالعی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بازار س��یمان عراق همانند س��ال های‬ ‫گذش��ته برای ص��ادرات ایران وج��ود دارد و ممکن‬ ‫ن کشور به عراق کاهش‬ ‫است سه م صادرات س��یما ‬ ‫ش��دیدی پیدا کرده باش��د اما حذف س��یمان ایران‬ ‫از بازار عراق بیش��تر شایعه اس��ت زیرا درحال حاضر‬ ‫کامیون های حامل س��یمان ایران در مرز عراق تردد‬ ‫دارند‪ .‬وی با بیان اینکه ممنوعیتی از س��وی عراق به‬ ‫ما اعالم نشده‪ ،‬گفته است افت قیمت نفت و کاهش‬ ‫درامدهای نفتی بودجه عمرانی عراق را کاهش داده‬ ‫ن کشور‬ ‫ت سیما ‬ ‫و همین امر باعث شده حجم صادرا ‬ ‫به عراق کمتر شود اما تاکنون هیچ موضعی از سوی‬ ‫دولت عراق به ما اعالم نشده است‪.‬‬ ‫در همین زمینه نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫اه��واز نیز علت رک��ود و توقف صادرات س��یمان را‬ ‫کاهش چشمگیر قیمت خرید این محصول از سوی‬ ‫کشور عراق عنوان کرده است‪.‬‬ ‫صادق سواعدی با اش��اره به از سرگیری صادرات‬ ‫سیمان پس از گذشت حدود ‪ ۱۰‬روز پس از اربعین‪،‬‬ ‫اظهارک��رده بازار صادرات س��یمان پ��س از اربعین‬ ‫مناسب بوده اس��ت اما با کاهش قیمت خرید ان از‬ ‫حدود ‪ ۴۱‬دالر به حدود ‪ ۳۶‬دالر از س��وی عراقی ها‪،‬‬ ‫بازار این محصول با رکود مواجه شد‪.‬‬ ‫سواعدی گفته است تعداد قابل توجهی از تاجران‬ ‫ب��ه همین علت دس��ت از خرید و صادرات س��یمان‬ ‫کشیده اند و این مسئله منجر به وارد شدن خسارات‬ ‫چش��مگیری به کارخانه های تولیدی و تاجران ش��د‬ ‫که البته نبود نقدینگی نیز مزید بر این علت است‪.‬‬ ‫‹ ‹به بازار داخل بیندیشیم؟‬ ‫افزایش می��زان تعرفه گمرکی ع��راق‪ ،‬عامل افت‬ ‫میزان صادرات س��یمان ایران به این کش��ور است‪.‬‬ ‫رونق اقتصادی در کش��ور اصلی ترین عاملی اس��ت‬ ‫که منجر به پیشرفت صنعت سیمان کشور می شود‪،‬‬ ‫افزای��ش ساخت وس��ازها و قوت گرفت��ن پروژه های‬ ‫عمرانی در کش��ور میزان تقاض��ا را افزایش می دهد‬ ‫و این امر منجر به توسعه این صنعت خواهد شد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال دبیر انجمن کارفرمایان س��یمان‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬میزان صادرات‬ ‫سیمان ایران به عراق کاهش یافته اما ممنوع نشده؛‬ ‫می��زان تعرف��ه گمرکی ع��راق ‪۱۰۰‬درصد اس��ت و‬ ‫روس ها در تهران کنفرانس فوالد و سنگ اهن برگزار می کنند‬ ‫موسس��ه پژوهشی روسی «متال اکسپرت » ارائه دهنده‬ ‫اخبار و تحلیل های بازار ف��والد و مواد اولیه تولید فوالد‪،‬‬ ‫در سال جاری میالدی دو کنفرانس مهم در دوبی و ایران‬ ‫برگزار خواهد کرد‪ .‬این موسسه که در زمینه های برگزاری‬ ‫کنفرانس ه��ای تخصصی بین المللی در بخش فوالد فعال‬ ‫است دومین کنفرانس واردات شمش فوالد«‪»MENA‬‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریق��ا را در ‪ ۱۳‬اوریل ‪۲۵( ،۲۰۱۶‬‬ ‫فروردین ‪ )۹۵‬در دوبی برگزار می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن‪ 24‬ب��ا پیگیری ه��ای مس��تمر‬ ‫کی��وان جعفری طهرانی‪ ،‬مدی��ر ام��ور بین الملل انجمن‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ اهن ایران‪ ،‬موسسه‬ ‫متال اکس��پرت قبول و تایید کرده تا س��ومین کنفرانس‬ ‫چشم انداز فوالد ایران را در ‪ ۲۵‬مه ‪ ۵( ۲۰۱۶‬خرداد ‪)۹۵‬‬ ‫به جای اس��تامبول در تهران برگزار کند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫در ه��ر دو این کنفرانس ها کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬مدیر‬ ‫ام��ور بین الملل انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫سنگ اهن ایران و مشاور بین الملل خانه اقتصاد به عنوان‬ ‫سخنران اصلی حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫دومین کنفران��س واردات بیلت «منا» که امس��ال در‬ ‫دوبی برگزار می شود در سال ‪۲۰۱۵‬م نیز در همین شهر‬ ‫برگزار ش��ده بود‪ .‬جعفری طهرانی در این کنفرانس درباره‬ ‫خودکفایی سنگ اهن به عنوان مزیتی برای صادرکنندگان‬ ‫فوالد ایران سخنرانی خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��ایر رئوس مطالبی که جعفری طهرانی در کنفرانس‬ ‫دوبی س��خنرانی به ان خواهد پرداخت شامل پیش بینی‬ ‫بازار س��نگ اهن در س��ال ‪۲۰۱۶‬م‪ ،‬با وجود رقابت شدید‬ ‫اس��ترالیا و برزیل در بازار س��نگ اهن جهانی‪ ،‬ایران چه‬ ‫برنامه ایی ب��رای ادامه صادرات این م��اده معدنی دارد؟‪،‬‬ ‫برداشته ش��دن تحریم ها و تاثیر ان بر صنایع سنگ اهن‬ ‫ایران و نگاه صادراتی س��نگ اهن ایران به بازار خاورمیانه‬ ‫و ش��مال افریقا می ش��ود‪ .‬وی درباره خودکفایی ایران در‬ ‫واردات گندله با افزایش تولید داخلی در س��ال ‪۲۰۱۶‬م‪،‬‬ ‫نگاهی گذرا به مقادیر تولید‪ ،‬واردات و مصرف سنگ اهن‬ ‫در کش��ورهای همسایه ایران‪ ،‬برنامه تولید فوالد ایران در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۶‬م‪ ،‬پیش بینی زمان توسعه بازار مسکن ایران‬ ‫ک افزایش مصرف داخلی فوالد و برنامه‬ ‫به عنوان قوه محر ‬ ‫کل��ی صادرات فوالد ایران در س��ال ‪۲۰۱۶‬م نیز صحبت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در این کنفرانس همچنین درباره روند اخیر‬ ‫و چشم انداز کوتاه مدت بازار فوالد افریقای شمالی و بازار‬ ‫محصوالت طویل در این کشورها صحبت خواهد شد‪.‬‬ ‫به دلی��ل افزایش نرخ تعرفه میزان صادرات س��یمان‬ ‫به این کشور کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫عبدالرضا ش��یخان تصری��ح کرد‪ :‬بودجه کش��ور‬ ‫ع��راق تحت تاثیر قیمت نفت اس��ت و بخش زیادی‬ ‫از درامده��ای انها صرف مباح��ث دفاعی و امنیتی‬ ‫کشور می شود به همین دلیل پروژه های عمرانی در‬ ‫این کش��ور رونقی ندارد و میزان تعرفه ها نیز در این‬ ‫کش��ورافزایش پیدا کرده تا از تولید داخلی حمایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شیخان با بیان اینکه قیمت سیمان در دنیا تغییر‬ ‫ک��رده و در مجموع قیمت س��یمان ای��ران‪ ۴۳‬دالر‬ ‫در تن در مرز مبادله می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬این موضوع‬ ‫که صادرات س��یمان به عراق از طریق غیررس��می‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬اشتباه است و س��یمان عراق از مرز‬ ‫پرویزخ��ان‪ ،‬ش��لمچه و چزابه به این کش��ور صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صنعت س��یمان وابس��تگی شدیدی به‬ ‫رونق اقتصادی دارد و به محض اینکه ساخت وس��از‬ ‫رونق پیدا کند در صنعت س��یمان نیز تاثیر مستقیم‬ ‫می گ��ذارد یعن��ی تقاضا ب��رای پروژه ه��ای عمرانی‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد؛ زمانی که درامدهای ارزی‬ ‫دولت افزایش پیدا کند وضعیت اقتصادی کشور نیز‬ ‫رونق پیدا می کند و پروژه های نفتی و عمرانی فعال‬ ‫می شود و روی ساخت وساز های شهری اثر می گذارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان سیمان ادامه داد‪ :‬صنعت‬ ‫سیمان ایران وابستگی شدیدی به مواد تولیدکننده‬ ‫سیمان در داخل دارد و تحریم ها و دوران پساتحریم‬ ‫نی��ز در وضعیت این صنعت تاثیرگ��ذار نبوده و تنها‬ ‫عاملی که روی پیش��رفت این صنع��ت تاثیر زیادی‬ ‫می گذارد رونق اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹گسترش بازار مصرف‬ ‫بودجه کشور عراق به دلیل افت قیمت نفت کاهش‬ ‫پیدا کرده و پروژه های عمرانی در این کش��ور رونق‬ ‫ن��دارد از ای��ن رو این کش��ور تقاضای خ��ود را برای‬ ‫مصرف سیمان کاهش داده است درواقع شرکت های‬ ‫تولیدکننده س��یمان ایران باید تالش بیش��تری در‬ ‫جهت افزایش بازار مصرف انجام دهند و با گسترش‬ ‫بازارهای خ��ود درصدد رفع مش��کالت این صنعت‬ ‫باش��ند‪ .‬مدیر بهره برداری س��یمان فارس خوزستان‬ ‫نیز در گفت وگو با‬ ‫معتقد است درحال حاضر‬ ‫س��یمان ایران به ع��راق صادر می ش��ود و این روند‬ ‫متوقف نشده است‪.‬‬ ‫محمد متشرع اظهار کرد‪ :‬این گفته ها که سیمان‬ ‫ایران به عراق صادر می شود‪ ،‬صحت دارد اما شرایط‬ ‫این کشور ناهمگون است و تاجران ایرانی مجوزهایی‬ ‫را از دولت ع��راق دریافت می کنند که برخی از این‬ ‫مجوزه��ا با ع��وارض گمرکی و برخی نی��ز فاقد این‬ ‫عوارض است‪.‬‬ ‫متشرع تصریح کرد‪ :‬قیمت سیمان بین واحدهای‬ ‫مختلف تولیدکننده س��یمان در کشور متفاوت بوده‬ ‫و یکی از مش��کالت ص��ادرات به ع��راق رقابت بین‬ ‫واحدهای تولیدکننده داخلی است‪.‬‬ ‫به گفت��ه متش��رع در بخش های از ع��راق مانند‬ ‫کردس��تان در مرز پرویزخان به گمرگچیان حقوقی‬ ‫پرداخته نمی ش��ود و به دلیل ارزان بودن قیمت نفت‬ ‫عراق بودجه این کش��ور پایین است و تقاضایی برای‬ ‫خرید سیمان در این کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری س��یمان فارس خوزستان ادامه‬ ‫داد‪ :‬با درنظر گرفتن نرخ های سیمان کشور می توان‬ ‫می��زان ب��ازار تقاضا را گس��ترده کرد و با گش��ایش‬ ‫ال سی باید شرکت های تولیدکننده سیمان بازاریابی‬ ‫بیش��تری را در حوزه س��یمان انجام دهند تا میزان‬ ‫صادرات افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صحبت های معاون کل س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت ای��ران پیرامون صادرات س��یمان‬ ‫کش��ور به بنگالدش گفت‪ :‬این کش��ور نیز خواستار‬ ‫س��یمان و کلینک��ر ای��ران اس��ت و ش��رکت های‬ ‫تولیدکنن��ده س��یمان نی��ز از توانای��ی ص��ادرات‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تن س��یمان در ماه به بنگالدش برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عملکرد نامطلوب هند درتامین ورق فوالدی‬ ‫هن��د قرار بود باب��ت بدهی خرید نف��ت از ایران ‪۴۵‬‬ ‫درصد ان را به روپیه پرداخت کند و براس��اس قرار داد‬ ‫فروش ‪۲/۵‬میلیون تن ورق ف��والدی به ایران به ارزش‬ ‫ت اما بی نظمی انها‬ ‫‪۲/۵‬میلی��ارد دالر مدنظر قرار گرف�� ‬ ‫در تامی��ن ورق‪ ،‬ای��ران را مصمم ب��ه جایگزینی در این‬ ‫زمینه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬انتظار می رود ش��ایعه فس��خ قرارداد‬ ‫عرض��ه ورق تخ��ت هند به ایران ب��ه زودی به حقیقت‬ ‫تبدیل ش��ود‪ ،‬زیرا طرف ایرانی به تازگی نحوه پرداخت‬ ‫پول نفت صادراتی برای قراردادهای جدید و قدیمی را‬ ‫تغییر داده است‪.‬‬ ‫ایران و هند در چارچوب قرار دادی در س��ال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫توافق کردند ش��رکت «اس تی سی» این کشور‪ ،‬بخشی‬ ‫از بدهی ه��ای نفتی هند به ایران را با صادرات فوالد به‬ ‫ارزش براب��ر با ‪۲/۵‬میلیارد دالر برای عرضه ‪۲/۵‬میلیون‬ ‫تن ورق فوالدی تخت جبران کند‪.‬‬ ‫این معامله ناقض تحریم ها نیزنبود‪ ،‬زیرا هند ‪۴۵‬درصد‬ ‫پول نفت خریداری شده از ایران را باید به روپیه (واحد‬ ‫پول این کش��ور) به جمهوری اسالمی پرداخت می کرد‬ ‫ک��ه برای واردات کاال از جمله ف��والد به کار رود و ‪۵۵‬‬ ‫درص��د باقیمانده نیز ق��رار بود پس از اج��ازه غرب در‬ ‫دسترس ایران قرار گیرد‪.‬‬ ‫طرف ایرانی ماه گذش��ته میالدی (ژانویه) اعالم کرد‪:‬‬ ‫عرضه ورق فوالدی تخت به وسیله طرف هندی منظم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬در حالی که هند باید در سال نخست قرار داد‬ ‫یک میلیون تن ورق تخت تحویل ایران می داد‪.‬‬ ‫برپای��ه ای��ن گزارش‪ ،‬هن��د تا س��پتامبر ‪۱۰( ۲۰۱۵‬‬ ‫ش��هریور تا ‪ ۹‬مهر) حدود ‪ ۴۵۰‬ه��زار تن ورق فوالدی‬ ‫تحوی��ل داده بود و ایران هم پس از توافق هس��ته ای و‬ ‫لغ��و تحریم ها هن��د را تهدید کرد که قرارداد را فس��خ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به تازگی اع�لام کرد نحوه‬ ‫پرداخت قبلی نیز دیگر سندیت ندارد و هند باید بدهی‬ ‫نفت��ی ‪۶‬میلیارد یورویی خود را در مدت ‪ ۶‬ماه تس��ویه‬ ‫کند و گفته می ش��ود علت بی میل��ی ایران به ادامه این‬ ‫قرارداد‪ ،‬همخوانی نداش��تن کیفی��ت ورق تخت هندی‬ ‫با اس��تانداردهای ایران اس��ت‪ ،‬اکنون ای��ران به دنبال‬ ‫جایگزین��ی ب��رای تامی��ن ورق تخت از هند اس��ت و‬ ‫فوالدس��ازان داخلی س��عی دارند این کمبود را جبران‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬در مرغداری ها خبری از هورمون نیست!‬ ‫‪ 21‬سیگار‪ ،‬کشنده سوداور‬ ‫‪« 22‬هشت پا»ی شانس صنعت نمایشگاهی‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت در دیدار با رییس جمهوری غنا عنوان کرد‬ ‫امادگی ایران برای سرمایه گذاری در اقتصاد غنا‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روز گذشته در نشست‬ ‫همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری غنا با اعالم‬ ‫امادگی ایران برای س��رمایه گذاری در زمینه کاکائو‪،‬‬ ‫احداث واحدهای پتروش��یمی و تولید کودشیمیایی‬ ‫در غن��ا گفت‪ :‬اگ��ر به دنبال توس��عه روابط اقتصادی‬ ‫ایران و غنا هس��تیم ضرورت دارد تا روابط بانکی میان‬ ‫دو کشور تسهیل و تسریع شود‪.‬‬ ‫محمدرضا نعم��ت زاده در حضور رییس جمهوری‬ ‫غنا با اعالم این مطلب اظهار کرد‪ :‬یقین دارم که س��فر‬ ‫ش��ما به ایران موجب توسعه همکاری های اقتصادی‬ ‫میان دو کش��ور خواهد ش��د به نحوی ک��ه بتوانیم از‬ ‫ظرفیت های بالقوه هر دو کش��ور بهره کافی را ببریم و‬ ‫دو کشور در زمینه همکاری های اقتصادی نیز همانند‬ ‫روابط سیاس��ی و بین المللی استفاده الزم را به عمل‬ ‫بیاورند‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بی��ان این مطلب‬ ‫که‪ ،‬غنا در س��احل غربی افریقا و کنار اقیانوس اطلس‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬این کش��ور از ظرفیت های بسیاری‬ ‫به ویژه در زمینه های معدنی و کش��اورزی برخوردار‬ ‫اس��ت و به طور قطع سفر رییس جمهوری غنا به ایران‬ ‫منجر به ش��ناخت دو کش��ور از ظرفیت های یکدیگر‬ ‫و افزای��ش ظرفیت همکا ری ه��ای اقتصادی بین انها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دول��ت یازدهم ادام��ه داد‪ :‬ایران‬ ‫ب��ا ‪۸۰‬میلیون نفر جمعیت که با احتس��اب جمعیت‬ ‫کش��ورهای همس��ایه به ‪400‬میلیون نفر می رسد‪،‬‬ ‫می تواند سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با ایران‬ ‫را برای سایر کشورهای دنیا به صرفه کند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده ب��ا بیان ای��ن مطلب که ای��ران دارای‬ ‫بزرگترین ذخایر هیدروکربوری اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ تاریخ صنعت نفت ایران به ‪ ۱۰۰‬سال قبل بازمی گردد‪.‬‬ ‫ایران ظرفیت بسیار مناسبی در صنعت نفت و ساخت‬ ‫تجهیزات مرتبط با ای��ن صنعت دارد به همین دلیل‬ ‫می توانیم به عنوان همکار شما در این صنعت در افریقا‬ ‫و غنا به شمار اییم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا اش��اره به‬ ‫اینکه دو کش��ور می توانن��د در زمینه کش��اورزی با‬ ‫یکدیگر همکاری داش��ته باش��ند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاران ایران��ی امادگی دارند ت��ا در زمینه‬ ‫کاکائو در غنا س��رمایه گذاری کنند‪ .‬درحال حاضر ما‬ ‫این محصول را از غنا و س��ایر کش��ورهای افریقایی و‬ ‫همچنی��ن امریکای التین خری��داری کرده و پس از‬ ‫ف��راوری‪ ،‬مصحوالت خود را به بازارهای مختلف دنیا‬ ‫از جمله کشورهای اروپایی صادر می کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ابراز کرد ‪ :‬ایران در بخش صنایع‬ ‫کوچک و س��اخت تجهیزات از ظرفیت بسیار خوبی‬ ‫برخوردار اس��ت بنابراین می توانیم در زمینه احداث‬ ‫واحده��ای صنایع کوچک و تجهیزات با غنا همکاری‬ ‫کنیم‪ .‬در حال حاضر ‪ ،‬ایران این نوع از کاالهای خود را‬ ‫به کشورهای افریقایی صادر می کند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده با بیان این مطلب ک��ه ایران از ظرفیت‬ ‫مناسبی در صنعت پتروشیمی برخوردار است ‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫غنا وارد کننده مواد پلیمری اس��ت و به کود شیمیایی‬ ‫نیز نیاز دارد به همین دلیل ما می توانیم برای احداث‬ ‫واحدهای پتروش��یمی و تولید کود ش��یمیایی با غنا‬ ‫همکاری های الزم را داشته باشیم‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به دسترسی‬ ‫غنا به دریا خاطرنش��ان کرد ‪ :‬به منظور توسعه روابط‬ ‫اقتص��ادی میان دو کش��ور الزم اس��ت مس��یرهای‬ ‫تردد کوتاه تر و اس��ان تر ش��ود‪ .‬ایران و غنا همچنین‬ ‫می توانند ارتباطات دریایی خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت پس از برش��مردن‬ ‫موقعیت های��ی که ای��ران و غنا می توانن��د با یکدیگر‬ ‫همکاری مش��ترک داش��ته باش��ند‪ ،‬افزود ‪ :‬تسریع و‬ ‫تس��هیل روابط بانکی ب��رای توس��عه همکاری های‬ ‫اقتصادی میان دو کشور امری ضروری است‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه روس��ای جمهوری ایران و غنا نیز خواس��تار‬ ‫تس��ریع روابط بانکی بین دو کش��ور بوده اند بنابراین‬ ‫الزم است تا این فرایند تسریع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری گردش�گری و پتروش�یمی‬ ‫زمینه‬ ‫گفتنی است در ادامه این جلسه؛ رییس جمهوری‬ ‫غنا با اش��اره به روابط سیاسی مناسب میان ایران‬ ‫و کش��ورش اظهار کرد‪ :‬روابط سیاسی ایران و غنا‬ ‫بس��یار خوب است بنابراین دو کشور می توانند در‬ ‫زمین��ه اقتصادی نی��ز روابط خوب و مناس��بی را‬ ‫تجربه کنند‪.‬‬ ‫«جان درامانی ماهاما» با اش��اره به بررس��ی نحوه‬ ‫افزایش س��رمایه گذاری از س��وی دو کشور گفت ‪ :‬غنا‬ ‫دارای یک دموکراس��ی پایدار است و انتخابات در این‬ ‫کش��ور به صورت دموکراتیک و همچنین جابه جایی‬ ‫قدرت از حزبی به حزب دیگر به اسانی انجام می شود‪.‬‬ ‫تمام��ی این عوامل منجر به ایج��اد ثبات و امنیت در‬ ‫کشور ما شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این مطلب که غنا باثبات ترین کش��ور‬ ‫افریقا اس��ت که در زمینه اقتصادی رتبه دوم را دارد‪،‬‬ ‫افزود ‪ :‬دموکراسی پایدار و ثبات و امنیت موجب شده تا‬ ‫بیشترین میزان تولید ناخالص ملی و همچنین جذب‬ ‫س��رمایه گذاری متعلق به غنا باشد‪ .‬در سال ‪2014‬م‬ ‫رش��د اقتصادی غنا ‪4/6‬درصد بود که امیدواریم این‬ ‫رق��م در س��ال جاری میالدی ب��ه ‪6/3‬درصد افزایش‬ ‫پی��دا کند و تالش می کنیم تا رش��د اقتصادی غنا در‬ ‫سال های اینده به ‪ 9‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری غنا تصریح کرد ‪ :‬کش��ورهای دنیا‪ ،‬‬ ‫غن��ا را بهترین مقصد برای س��رمایه گذاری می دانند‬ ‫که این امر نش��ان دهنده عملک��رد خوب ما در بخش‬ ‫اداری است‪.‬‬ ‫«ج��ان درامانی ماهاما» با بی��ان این مطلب که غنا‬ ‫دارای دو بندر بزرگ اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد ‪ :‬در بنادر‬ ‫غنا می توانیم میزبان کشتی های بزرگ باشیم و از این‬ ‫بنادر برای صادرات کاال استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر ض��رورت توس��عه همکاری های‬ ‫مش��ترک میان دو کشور خاطرنشان کرد‪ :‬ایران و غنا‬ ‫می توانند در زمینه تولید برنج ‪ ،‬س��ویا‪ ،‬اناناس ‪ ،‬شکر‪،‬‬ ‫دانه ه��ای روغنی ‪ ،‬مانگو و پرتقال با یکدیگر همکاری‬ ‫مشترک داش��ته باشند‪ .‬غنا دارای مقادیر زیادی طال‬ ‫اس��ت و ما جزو برترین صادرکنندگان طال هستیم تا‬ ‫جایی که حجم صادرات طال از غنا به ‪ 80‬تن می رسد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری غنا خاطرنش��ان کرد ‪ :‬دو کش��ور‬ ‫می توانند در زمینه معدن ازجمله بوکسیت و الماس‬ ‫با یکدیگر همکاری داش��ته باشند‪ .‬همچنین در حال‬ ‫حاضر میزان تولید نفت در این کشور روزانه ‪120‬هزار‬ ‫بشکه اس��ت که این رقم می تواند به ‪200‬هزار بشکه‬ ‫نیز برس��د اما در سال ‪2020‬م میزان برداشت نفت در‬ ‫غنا به ‪500‬هزار بشکه خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با اس��تقبال از س��رمایه گذاری ایران در صنایع‬ ‫پایین دس��تی پتروش��یمی غنا و تاکی��د بر همکاری‬ ‫مش��ترک دو کش��ور در زمین ه مصالح س��اختمانی‪ ،‬‬ ‫س��رامیک و س��ایر صنایع اظهار کرد ‪ :‬غن��ا می تواند‬ ‫بازار مناس��بی برای مونت��اژ تراکت��ور و خودروهای‬ ‫ایرانی باش��د‪ .‬همچنین فرصت های مناس��بی برای‬ ‫سرمایه گذاری صنایع لوازم خانگی ایرانی در بازار غنا‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری غنا ب��ا بیان این مطل��ب که نرخ‬ ‫اش��غال هتل های غنا در س��ال به ‪70‬درصد می رسد‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد ‪ :‬با توجه ب��ه این ظرفیت‪ ،‬ای��ران و غنا‬ ‫می توانند در زمینه صنعت گردش��گری و هتل سازی‬ ‫نیز با یکدیگر همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫ولی اهلل افخمی راد‪ ،‬رییس س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫نیز در این جلس��ه گفت‪ :‬ایران امادگی دارد در زمینه‬ ‫تولید مواد غذایی ‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫ خدمات فنی مهندس��ی ‪ ،‬زمین شناس��ی‪ ،‬راه سازی‪،‬‬ ‫ انبوه سازی ‪ ،‬احداث نیروگاه و فرودگاه‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫مشترک و تولید و فراوری محصوالت کشاورزی با غنا‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ران و غن��ا می توانن��د فرصت های‬ ‫ی مش��ترک را شناسایی و فعالیت های‬ ‫سرمایه گذار ‬ ‫خود را در این زمینه انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹شروط سرمایه گذاری در غنا‬ ‫گفتنی اس��ت ؛ هانا س��روا تته‪ ،‬وزیر خارجه غنا در‬ ‫این دیدار با اش��اره به روابط سیاس��ی مناسب ایران و‬ ‫غن��ا اظهار کرد ‪ :‬غنا می تواند دروازه ورود ایران به بازار‬ ‫‪350‬میلیون نفری افریقا باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر تس��هیل روابط بانک��ی میان دو‬ ‫کش��ور اف��زود‪ :‬س��رمایه گذاران ایران��ی می توانند با‬ ‫سرمایه گذاری در غنا مالک صددرصد باشند یا اینکه‬ ‫با س��رمایه گذاران غنایی همکاری مش��ترک داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وزیر خارجه غنا خاطرنش��ان ک��رد ‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مهم ترین چال��ش ما در زمینه تامین انرژی اس��ت و‬ ‫اگ��ر این معض��ل برطرف ش��ود می توانیم ب��ه ایجاد‬ ‫ارزش افزوده در بخش تولید فکر کنیم‪.‬‬ ‫«هان��ا س��روا تت��ه» ب��ا اش��اره ب��ه اس��تقبال از‬ ‫س��رمایه گذاری ایرانیان در مناط��ق ازاد غنا تصریح‬ ‫کرد ‪ :‬باید بیش از ‪70‬درصد محصوالت تولیدی ایران‬ ‫در مناطق ازاد غنا صادر ش��ده و کمتر از ‪30‬درصد ان‬ ‫وارد س��رزمین اصلی غنا شود و اگر این میزان رعایت‬ ‫نش��ود‪ ،‬تولیدکنندگان ایرانی بای��د حقوق و عوارض‬ ‫گمرکی بپردازند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫موافقت هیات وزیران‬ ‫با کاهش پلکانی تعرفه‬ ‫هیات وزیران ضمن موافق��ت با کاهش پلکانی طبقات‬ ‫تعرف��ه ای واردات کاال‪ ،‬چگونگ��ی تهاتر بدهی های قطعی‬ ‫دول��ت با مطالب��ات وزارتخانه ه��ا و موسس��ات دولتی را‬ ‫تعیی��ن ک��رد‪ .‬هیات وزیران در جلس��ه اخیر به ریاس��ت‬ ‫حس��ن روحانی رییس جمهور‪ ،‬ترتیبات و چگونگی تهاتر‬ ‫بدهی های قطع��ی دولت به اش��خاص حقیقی و حقوقی‬ ‫تعاونی و خصوصی را ک��ه در چارچوب قوانین و مقررات‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۲‬ایجاد شده است‪ ،‬با مطالبات قطعی‬ ‫دولت (وزارتخانه ها و موسس��ات دولتی) از ان اش��خاص‪،‬‬ ‫تعیین ک��رد‪ .‬بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫اس��ناد تعهدی خاص را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» تا‬ ‫س��قف مبلغ یکصد هزار میلیارد ری��ال صادر می کند که‬ ‫به منظور تس��ویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬دولت همچنین به منظور تسهیل‬ ‫تجارت فرامرزی و بهبود محیط کس��ب وکار‪ ،‬با پیشنهاد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت مبنی بر کاهش پلکانی‬ ‫طبقات تعرف��ه ای واردات کاال از ‪ ۱۰‬طبقه به ‪ ۸‬طبقه در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬موافقت کرد‪.‬‬ ‫حداقل تعرفه ‪۴‬درصد‬ ‫حداکثر ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫ایران و غنا‬ ‫می توانند در‬ ‫زمینه های‬ ‫کشاورزی‪،‬‬ ‫معدنی‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪،‬‬ ‫و زیر ساختی‬ ‫با یکدیگر‬ ‫همکاری‬ ‫مشترک‬ ‫داشته باشند‬ ‫ معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت با اعالم جزئیات‬ ‫مصوب��ه دولت ب��رای کاهش طبقات تعرف��ه ای واردات از‬ ‫‪ ۱۰‬به ‪ ۸‬طبقه برای س��ال ‪ ،۹۵‬اعالم کرد‪ :‬حداکثر تعرفه‬ ‫واردات برای سال اینده (خودرو) ‪۵۵‬درصد تعیین شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا م��ودودی در گفت وگو با مهر با اش��اره به‬ ‫مصوب��ه هیات دول��ت مبنی بر کاهش طبق��ات تعرفه ای‬ ‫واردات کاال گفت‪ :‬براس��اس این مصوبه‪ ،‬قرار شد در سال‬ ‫‪ ،۹۵‬تعداد طبقات تعرفه ای از ‪ ۱۰‬به ‪ ۸‬طبقه کاهش یابد‪،‬‬ ‫این درحالی است که سال گذشته تعداد طبقات تعرفه ای‬ ‫سال ‪ ۹۴‬از ‪ ۱۴‬به ‪ ۱۰‬کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران افزود‪ :‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬کمترین سطح تعرفه ‪ ۴‬درصد است که به ان یک‬ ‫درصد حقوق گمرکی هم اضافه می ش��ود و بر این اساس‬ ‫حداقل تعرفه ه��ای واردات ‪۵‬درصد خواهد بود و حداکثر‬ ‫ان هم ‪۵۵‬درصد اس��ت در حالی که امس��ال پایین ترین‬ ‫س��طح تعرفه‪۵ ،‬درصد و باالترین س��طح تعرفه ‪۷۵‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬طبقات جدید تعرفه ای‬ ‫شامل طبقات ‪ ۴۰ ،۳۲ ،۲۶ ،۲۰ ،۱۵ ،۱۰ ،۵‬و ‪ ۵۵‬خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬ضمن اینکه واردات گ��روه ‪ 10‬کاالیی دیگر ممنوع‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته ب��ا محدودیت هایی که دول��ت بر حقوق و‬ ‫عوارض گمرک��ی اعمال می کند‪ ،‬در عم��ل واردات گروه‬ ‫‪ ۱۰‬کاالی��ی به راحتی امکان پذی��ر نخواهد بود و عوارض‬ ‫سنگینی بر واردات انها لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه م��ودودی‪ ،‬تعرفه ه��ا‪ ،‬مجموع��ه ای از‬ ‫محدودیت هایی اس��ت که ب��ه منظور مدیری��ت واردات‬ ‫کش��ور و در تمام دنیا برای حمایت از تولید داخلی اعمال‬ ‫می ش��ود؛ در گذش��ته اما به دلیل تعدد طبقات تعرفه ای‪،‬‬ ‫پیچیدگی ه��ا برای اعمال تعرفه کاالیی بس��یار باال بود و‬ ‫بس��یاری از بازرگانان کش��ور را برای یافتن تعرفه کاالی‬ ‫وارداتی خود‪ ،‬دچار مشکل می کرد‪ ،‬ضمن اینکه در برخی‬ ‫موارد مح��دود هم ممکن بود کاالیی ب��ا ردیف تعرفه ای‬ ‫که باید وارد می ش��د‪ ،‬به کش��ور وارد نشود و این امر‪ ،‬کار‬ ‫تجارت را بس��یار س��خت کرده بود‪ .‬به همین دلیل دولت‬ ‫برای سهولت کار تجارت تصمیم گرفت طبقات تعرفه ای‬ ‫را ساماندهی کند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬برای سال اینده‪ ،‬تعرفه‬ ‫واردات خودرو بدون تغییر نس��بت به امسال‪ ،‬در باالترین‬ ‫سطح تعرفه ها خواهد بود که ‪۵۵‬درصد است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫واردات خودروه��ای باالی ‪۲۵۰۰‬سی س��ی هم همچنان‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قاچاق میوه معضل اساسی بخش کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در مرغداری ها خبری از هورمون نیست!‬ ‫امکان واردات روغن خام‬ ‫بدون نیاز به مجوز‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت در اطالعیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫واردات روغن خام از ‪ ۲۵‬اسفند امسال دیگر نیازی به‬ ‫دریافت مجوز (کد رهگیری) از وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا در اطالعیه این س��ازمان امده است‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به دس��تور وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و پیرو دس��تور صری��ح معاون اول ریاس��ت جمهوری‬ ‫(موض��وع نامه ‪ 7‬بهمن امس��ال) از تاریخ این اطالعیه‬ ‫(‪ )94/11/25‬همه ثبت سفارش��ات مربوط به واردات‬ ‫روغن خام‪ ،‬بدون نیاز به مجوز (کد رهگیری) از وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی قابل اقدام خواهد بود‪.‬‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی دی امس��ال اع�لام کرده‬ ‫بود که در راس��تای اجرای سیاس��ت حمایت از تولید‬ ‫دانه های روغنی در داخل و تنظیم بازار‪ ،‬به ازای خرید‬ ‫ه��ر کیلوگرم ان��واع دانه های روغنی از کش��اورزان به‬ ‫قیمت تضمینی‪ ،‬مجوز واردات ‪ 4‬کیلوگرم انواع روغن‬ ‫خام برای متقاضیان صادر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن مجوز با ه��دف اجرای سیاس��ت تنظیم بازار و‬ ‫اس��تقرار زنجیره تولید تا عرضه روغن نباتی در کشور‬ ‫و حمای��ت از تولی��د دانه های روغن��ی در داخل صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی همچنی��ن تاکید کرده بود‪:‬‬ ‫باتوجه ب��ه اینکه انجم��ن صنایع روغ��ن نباتی ایران‬ ‫متصدی خری��د دانه های روغنی تعیین ش��ده‪ ،‬صدور‬ ‫مج��وز واردات ان��واع روغن خ��ام منوط ب��ه مراجعه‬ ‫متقاضی��ان به این انجمن‪ ،‬خرید انواع دانه های روغنی‬ ‫به قیمت تضمینی و دریافت اسناد مربوط به پرداخت‬ ‫مطالبات کشاورزان تولیدکننده انواع دانه های روغنی‬ ‫متناسب با میزان واردات درخواستی است و در صورت‬ ‫رعایت موارد یادشده‪ ،‬انجمن صنایع روغن نباتی ایران‬ ‫نس��بت به صدور گواهی خرید دانه و معرفی به حوزه‬ ‫بازرگانی و صنایع کش��اورزی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫باهدف صدور مجوز واردات اقدام می کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر س��االنه یک میلی��ون و ‪۴۰۰‬هزار تن‬ ‫روغن خام به کشور وارد می شود؛ سرانه مصرف روغن‬ ‫نباتی بین ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۹‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫گرانی گوشت‬ ‫ربطی به کاهش تولید ندارد‬ ‫قائم مقام س��ازمان امور عش��ایر گفت‪ :‬گرانی گوشت‬ ‫گوس��فندی در روزه��ای اخیر هیچ ربط��ی به کاهش‬ ‫تولید ندارد‪ ،‬زیرا در قالب زنجیره ها تاکنون ‪ 7‬هزار تن‬ ‫گوشت گوس��فند به بازار تحویل داده شده و روند ان‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایان��ا‪ ،‬میرولی صف��رزاده درباره وضعیت‬ ‫تولی��د گوش��ت در جامعه عش��ایری گف��ت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر در ‪ 17‬اس��تان کشور تولید گوشت گوسفند در‬ ‫قالب زنجیره ها در حال انجام اس��ت و از سوی جامعه‬ ‫عشایری کمبودی در تولید وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گرانی در روزهای پایانی س��ال همیش��ه‬ ‫وجود داش��ته و نمی توان ان را ب��ه کاهش تولید ربط‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ع��ده ای دام های خود را در ای��ن فرصت زمانی نگه‬ ‫می دارن��د ت��ا در روزهای پایانی س��ال ان را با قیمت‬ ‫باالتر عرضه کنند که این امر باعث ش��ده نوساناتی در‬ ‫بازار به وجود اید‪ .‬صفرزاده ادامه داد‪ :‬عشایر در مناطق‬ ‫گرمسیری‪ ،‬شمال ش��رق و غرب کشور مشغول تولید‬ ‫گوشت هستند؛ به گونه ای که امسال ‪ 7‬هزار تن گوشت‬ ‫گوسفند در قالب زنجیره ها تولید شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬پیش بینی می ش��ود ک��ه تا پایان‬ ‫سال جاری ‪9‬هزار تن گوشت در قالب زنجیره ها تولید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قائم مق��ام س��ازمان ام��ور عش��ایر درب��اره وضعیت‬ ‫ابرس��انی و علوفه عش��ایری نیز یاداور ش��د‪ :‬به دلیل‬ ‫حساس��یت هایی که در منطقه س��د الر وج��ود دارد‪،‬‬ ‫گواهینامه هایی صادر شده تا از تردد افراد غیرمجاز در‬ ‫این بخش جلوگیری ش��ود و در این راستا از این پس‬ ‫با کارت تردد‪ ،‬عش��ایر می توانند در این منطقه حضور‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫صفرزاده تاکید کرد‪ :‬اعتباراتی از سوی دولت از محل‬ ‫خشکسالی به تصویب رسیده که پیگیر ان هستیم که‬ ‫تخصیص را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬اگ��ر این تخصیص ت��ا هفته اینده‬ ‫انجام نش��ود‪ ،‬به طور قطع عشایر با کمبود اب و علوفه‬ ‫روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫صف��رزاده گف��ت‪80 :‬میلیارد تومان باب��ت اعتبارات‬ ‫خشکسالی برای تامین اب و علوفه عشایری اختصاص‬ ‫داده ش��ده که ‪24‬میلیارد تومان ان برای تخصیص به‬ ‫خزانه ابالغ ش��ده و امیدواریم بتوانیم هرچه س��ریع تر‬ ‫این اعتبار را به سازمان اورده و بقیه ان را نیز به زودی‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫مع��اون باغبان��ی وزارت جهاد کش��اورزی گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر قاچاق میوه‬ ‫اصلی ترین مشکل این بخش است که اسیب زیادی به تولیدکنندگان وارد می کند‪.‬‬ ‫محمد علی طهماسبی افزود‪ :‬اعالم کرده ایم که در صورت مشاهده میوه های قاچاق‬ ‫در میدان های میوه و تره بار و بازار‪ ،‬براساس مصوبه سازمان حفظ نباتات برخورد‬ ‫شود که در این صورت دالالن و قاچاقچیان از صحنه خارج می شوند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫مهدی خلج‬ ‫به هیچ عنوان‬ ‫در واحدهای‬ ‫مرغداری‬ ‫تزریق هورمون‬ ‫انجام نمی شود‬ ‫و این مسئله‬ ‫که در گوشت‬ ‫مرغ مصرفی‬ ‫باقیمانده‬ ‫هورمون‬ ‫وجود دارد‬ ‫نادرست است‬ ‫ایا در صنعت پرورش مرغ کش��ور از هورمون‬ ‫استفاده می شود ؟ چند سال است که در محافل‬ ‫عمومی یا خانوادگی بحث های مرغ هورمونی و‬ ‫اثار زیانباری که بر سالمت انسان دارد‪ ،‬مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬در طول زندگی بش��ر‪ ،‬همواره مسائلی‬ ‫که با تغذیه‪ ،‬بیماری و س�لامت انسان ارتباط‬ ‫نزدیک داشته از حساس��یت ویژه ای برخوردار‬ ‫بوده و گاهی این حساسیت ها به بیان مواردی‬ ‫خالف واقع انجامیده است‪ .‬مباحث مطرح شده‬ ‫درباره اس��تفاده از هورمون در مرغداری ها نیز‬ ‫از این دس��ت موارد است که به صورت شایعه‬ ‫در میان مردم منتش��ر می ش��ود یا پش��ت ان‬ ‫حقیقتی وجود دارد‪ .‬یکی از مواردی که سبب‬ ‫ش��ده مردم به موضوع اس��تفاده از هورمون در‬ ‫پرورش مرغ پرداخته و نگران مصرف ان شوند‪،‬‬ ‫اطالع از این مسئله است که مرغ های ماشینی‬ ‫خیلی س��ریع رش��د کرده و به بل��وغ و مرحله‬ ‫بهره وری می رسند‪.‬‬ ‫همه این مباح��ث‪ ،‬کنجکاوی ها‪ ،‬نگرانی ها و‬ ‫دیگر ابهامات نویسنده این گزارش را به کسب‬ ‫اطالع از فعاالن این عرصه کشاند‪.‬‬ ‫عثم��ان مرادی‪ ،‬معاون��ت تولید یک مجتمع‬ ‫پ��رورش طی��ور در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫می کند‪ :‬شایعاتی ناش��ی از نااگاهی در جامعه‬ ‫منتش��ر شده مبنی بر اینکه که در دانه مصرفی‬ ‫مرغ های گوش��تی در مرغداری ه��ا از هورمون‬ ‫رش��د استفاده می ش��ود که برای انسانی که از‬ ‫گوش��ت ان اس��تفاده می کند ع��وارض جانبی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اینکه هورمون های‬ ‫رش��د در بدن افراد نابالغ رسیدن به سن رشد‬ ‫را تس��ریع کرده و باعث بروز برخی مش��کالت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظه��ار می کن��د‪ :‬در مرغداری های‬ ‫کش��ور به هیچ عنوان از هورمون رشد استفاده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫مرادی با بیان اینکه قیمت «هورمون رشد»‬ ‫بسیار گران است و به هیچ وجه برای مرغداران‬ ‫حت��ی در خارج از کش��ور نیز اس��تفاده از ان‬ ‫صرف��ه اقتصادی ندارد‪ ،‬می گوید‪ :‬در ش��رایطی‬ ‫ک��ه قیمت فروش مرغ از قیمت تمام ش��ده ان‬ ‫پایین تر است‪ ،‬اصال اس��تفاده از هورمون رشد‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال عرصه پ��رورش مرغ با اش��اره به‬ ‫اینک��ه افرادی ک��ه این گونه مس��ائل را مطرح‬ ‫می کنند دلسوز سالمت جامعه و مردم هستند‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬اما این دلس��وزی ناش��ی از نااگاهی‬ ‫اس��ت و می تواند اثرات منفی بر افکار عمومی‬ ‫داشته باشد و باعث کاهش تقاضا برای گوشت‬ ‫مرغ شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه درحال حاضر صنعت مرغ‬ ‫با مش��کالت و مسائلی دست به گریبان است و‬ ‫نباید عده ای با انتشار شایعات به کاهش تقاضا‬ ‫و افزایش چالش ها دامن بزنند‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫برخی بر پایه این اس��تدالل که وزن مرغی که‬ ‫در روس��تا نگهداری می ش��ود پس از س��پری‬ ‫ش��دن مدت زمان طوالنی بسیار کمتر از وزن‬ ‫مرغ تولیدی در مرغداری در مدت زمان کمتر‬ ‫است‪ ،‬این مسائل را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هورمون «نه»‪ ،‬انتی بیوتیک «اری»!‬ ‫مرادی پاس��خ این استدالل را با بیان دو دلیل‬ ‫عنوان می کند و می افزای��د‪ :‬این مرغ ها از لحاظ‬ ‫ژنتیک��ی اصالح نژاد ش��ده برای رش��د س��ریع‬ ‫هس��تند و عامل بعدی خوراکی اس��ت که از ان‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫خوراک ه��ای م��ورد اس��تفاده از لحاظ علمی‬ ‫متعادل شده و تامین کننده تمام مواد استاندارد‬ ‫مورد نیاز پرنده مانند کلسیم‪ ،‬فسفر و مکمل های‬ ‫غذایی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه می افزاید‪ :‬از انتی بیوتیک ها برای‬ ‫کنترل عوامل میکروبی و بیماری های عفونی به‬ ‫میزان زیاد در مرغداری ها اس��تفاده می ش��ود و‬ ‫می توان از ان به عنوان یک نکته منفی به سبب‬ ‫ایجاد مقاومت انتی بیوتیکی در انس��ان یاد کرد‬ ‫که البته در مرغداری ها باید زمان قطع استفاده‬ ‫از انتی بیوتیک رعایت شود‪.‬‬ ‫احمد یوس��فی‪ ،‬کارش��ناس و فع��ال صنعت‬ ‫پ��رورش مرغ نی��ز در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه از هیچ گون��ه هورمون��ی در مرغداری ها‬ ‫اس��تفاده نمی ش��ود‪ ،‬می افزای��د‪ :‬ن��وع تغذیه و‬ ‫مکمل هایی که به غذای مرغ ها اضافه می ش��ود‬ ‫در رشد سریع انها موثر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه مدت زم��ان طبیعی‬ ‫رس��یدن مرغ به بلوغ ‪ ۶‬ماه است می افزاید‪ :‬این‬ ‫زمان در مرغداری ها به ‪ ۲۲‬هفته کاهش می یابد‬ ‫و در ای��ن زم��ان مرغ ها به مرحل��ه تخم گذاری‬ ‫می رسند‪ .‬یوسفی با بیان اینکه از انتی بیوتیک ها‬ ‫در مرغداری ها استفاده می شود‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫در کنار برخی عوامل دیگر‪ ،‬این مسئله نیز سبب‬ ‫ش��ده که بدن ک��ودکان و بزرگس��االن در برابر‬ ‫انتی بیوتیک ها مقاوم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد سریع ناشی از اصالح نژاد‬ ‫حس��ین ش��یرازی منش‪ ،‬یکی دیگر از فعاالن‬ ‫صنع��ت مرغداری نی��ز به گفت وگ��و با‬ ‫پرداخته و بیان می کن��د‪ :‬انواع مختلفی از مرغ‬ ‫وجود دارند که در مراک��ز اولیه تولید در خارج‬ ‫از کش��ور اصالح نژاد روی انها انجام ش��ده و با‬ ‫اس��تفاده از تغذیه پیش بینی ش��ده روزانه رشد‬ ‫س��ریع تری دارند و گرن��ه اس��تفاده از هورمون‬ ‫صحت ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه در برخی از مرغداری ها از‬ ‫داروی انتی بیوتیک اس��تفاده نمی شود و مردم‬ ‫این مرغ ها را به عنوان مرغ ارگانیک می شناسند‪،‬‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬در بیشتر مرغداری ها برای‬ ‫اینکه مرغ به بیماری مبتال نشود از انتی بیوتیک‬ ‫اس��تفاده می ش��ود که البته این کار نی��ز باید با‬ ‫رعایت اس��تانداردهای الزم انجام ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫مث��ال ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬روز پیش از عرضه محصول در‬ ‫بازار نباید دیگر از دارو اس��تفاده ش��ود تا اثرات‬ ‫ان در گوش��ت مرغ از بین برود‪ ،‬که این فرایند‬ ‫با نظارت سازمان دامپزشکی کنترل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت دامپزشکی بر مراحل پرورش‬ ‫همچنی��ن مه��دی خل��ج‪ ،‬ریی��س س��ازمان‬ ‫دامپزشکی کشور در گفت وگو با‬ ‫با اشاره‬ ‫به اینکه به هیچ عن��وان در واحدهای مرغداری‬ ‫تزریق هورمون انجام نمی ش��ود و این مسئله که‬ ‫در گوشت مرغ مصرفی باقیمانده هورمون وجود‬ ‫دارد نادرس��ت است‪ ،‬می گوید‪ :‬استفاده از هر نوع‬ ‫هورمون در مرغداری ه��ا علمی نبوده و غیرقابل‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫وی به بیان دالیل رشد سریع طیور در سیستم‬ ‫صنعتی جه��ان پرداخته و اظهار می کند‪ :‬رش��د‬ ‫س��ریع مرغ در س��ال های اخیر نتیجه مطالعات‬ ‫مداوم علمی در اصالح نژاد طیور گوش��تی است‬ ‫که امروزه با کس��ب صفات ژنتیکی برتر و ارتقای‬ ‫کیفیت بهداش��تی ش��امل تغذیه‪ ،‬دارو و درمان و‬ ‫پیش��گیری از بیماری ها سبب شده مرغ در مدت‬ ‫کمت��ر از ‪ ۳۵‬روز‪ ،‬حدود ‪ 1/6‬تا ‪2/5‬کیلوگرم وزن‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫خلج بکارگیری ش��یوه های نوین تغذیه‪ ،‬شامل‬ ‫اس��تفاده از جیره های ح��اوی پروتئین مرغوب و‬ ‫مکمل های مورد نیاز را نیز از دالیل رش��د سریع‬ ‫مرغ های گوش��تی عنوان و خاطرنش��ان می کند‪:‬‬ ‫وضعیت پرورش��ی مطلوب از نظر دما‪ ،‬رطوبت و‬ ‫سایر ش��رایط نگهداری نیز در این امر موثر بوده‬ ‫اس��ت‪.‬وی همچنین درباره مصرف انتی بیوتیک ‬ ‫در مرغداری ها اظه��ار می کند‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از ابت�لای طیور به بیم��اری و انتقال بیماری از‬ ‫دانه به مرغ و س��پس به انسان در سراسر جهان‬ ‫از انتی بیوتیک استفاده می کنند اما به تدریج در‬ ‫دنیا اس��تفاده از پروبیوتیک ها و تری بیوتیک ها‬ ‫جایگزین ان می شود‪ ،‬استفاده از دارو نیز مورد‬ ‫نظارت و پایش و نمونه برداری است تا میزان ان‬ ‫در گوشت کمتر از حد مجاز باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬درصد خط��ا در پایش ها‬ ‫بس��یار پایین اس��ت و مردم می توانند با ارامش‬ ‫گوشت مرغ را مصرف کنند‪.‬‬ ‫خلج از اجرای طرح اس��تفاده از کد رهگیری‬ ‫روی مرغ های تولیدی در کش��تارگاه های طیور‬ ‫کش��ور گفت��ه و ادامه می ده��د‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مردم می توانند با اضاف��ه کردن حرف ام التین‬ ‫به ابتدای ش��ماره کد رهگیری و ارس��ال ان به‬ ‫شماره ‪ 30008903‬همه اطالعات محصول اعم‬ ‫از مزرع��ه پرورش‪ ،‬تاریخ کش��تار و عرضه را در‬ ‫تلفن همراه خود ردیابی کنند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان در واقع افزایش س��ریع‬ ‫وزن م��رغ در صنعت مرغ��داری به دلیل اصالح‬ ‫نژاد‪ ،‬مدیریت مرغداری‪ ،‬دس��ت کاری‪ ،‬سیستم‬ ‫نور و عوامل دیگر مانند تغذیه اصالح شده طیور‬ ‫اس��ت و اس��تفاده از هورمون در تولید مرغ در‬ ‫کشور مورد تایید نیست‪.‬‬ ‫‪ 5‬سامانه خدمات الکترونیک کشاورزی رونمایی شد‬ ‫مع��اون اقتص��ادی و برنامه ری��زی وزارت جه��اد‬ ‫کش��اورزی گف��ت‪ :‬با رونمای��ی از ‪ 5‬س��امانه خدمات‬ ‫الکترونیکی کشاورزی ترددهای فیزیکی کاهش یافته‬ ‫و درنهایت منجر به کاهش فساد اداری خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬عبدالمهدی بخش��نده اظهار کرد‪:‬‬ ‫این ‪5‬س��امانه شامل سامانه مدیریت ذخایر راهبردی‪،‬‬ ‫س��امانه متمرک��ز صدور مجوزها‪ ،‬س��امانه داش��بورد‬ ‫اطالعات مدیریتی‪ ،‬س��امانه مرکز هماهنگی داده های‬ ‫مکانی و سامانه قیمت محصوالت کشاورزی در جهت‬ ‫توسعه دولت الکترونیک است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این کار ب��ا هم��کاری وزارت ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالع��ات ب��ه نتیجه رس��یده و مهم ترین‬ ‫ان س��امانه جامع قیمت محصوالت کش��اورزی است‬ ‫ک��ه به وس��یله ان قیم��ت محص��والت از دهس��تان‪،‬‬ ‫شهرس��تان ها و اس��تان ها در دس��ترس قرار می گیرد‬ ‫و بس��یاری از مش��کالت در این حوزه را حل و فصل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بخش��نده ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ب��رای ‪ ۹‬محصول‬ ‫استراتژیک کشاورزی باید به طور مداوم اطالع رسانی‬ ‫شود تاکید کرد‪ :‬سامانه مدیریت ذخایر راهبردی این‬ ‫کار را میس��ر می کن��د و از این طریق می توان به طور‬ ‫مداوم ذخایر و انبارها را رصد کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیرجهاد کش��اورزی درباره سامانه متمرکز‬ ‫صدور مجوزه��ا بیان کرد‪ :‬تنوع محص��والت تولیدی‬ ‫ص��دور مجوز را به ‪ ۴۰۰‬مجوز در س��ال رس��انده بود‬ ‫که برای توس��عه خدم��ات الکترونیک تالش ش��د تا‬ ‫مجوزهای صادر ش��ده در بخش ه��ای مختلف زراعی‪،‬‬ ‫دام و طیور‪ ،‬باغی و شیالت به یک چهارم کاهش یابد‪ ،‬‬ ‫بنابراین با استفاده از سامانه الکترونیک صدور مجوزها‬ ‫در ‪ 6‬ماه امکان صدور ‪ ۱۰۰‬مجوز وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی از کاهش تدریجی س��طح زیر کشت گندم خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در یک برنامه تدریجی قصد داریم س��طح‬ ‫زیر کش��ت گندم را کاهش داده و ان را به کشت کلزا‬ ‫اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫چراکه یکی از شرمندگی های بخش کشاورزی بحث‬ ‫تامی��ن دانه های روغنی در کش��ور اس��ت که نیاز ‪۹۰‬‬ ‫درصدی به واردات این محصول در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫به همین دلیل تامین روغن از کشت دانه روغنی کلزا‬ ‫را به وس��یله افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی‬ ‫در برنامه خود قرار دادیم‪.‬‬ ‫بخشنده از توقف ثبت س��فارش های جدید واردات‬ ‫گن��دم از س��ال اینده خبرداد و گف��ت‪ ۸ :‬میلیون تن‬ ‫گندم از کش��اورزان خریداری ش��د و برای حمایت از‬ ‫تولید داخل و دس��تیابی ب��ه خودکفایی در تولید این‬ ‫محصول اس��تراتژیک خواس��تار متوقف ش��دن ثبت‬ ‫س��فارش های جدید ش��دیم که این امر نشان دهنده‬ ‫بی نیازی به واردات این محصول است‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهادکش��اورزی با تکذیب ادعای برخی‬ ‫مبن��ی ب��ر واردات بی رویه محصوالت کش��اورزی در‬ ‫دولت یازده��م اظهارکرد‪ :‬براس��اس امارهای گمرک‬ ‫واردات محص��والت کش��اورزی در دول��ت یازدهم ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بخش��نده با اش��اره ب��ه اینک��ه واردات محصوالت‬ ‫کشاورزی در س��ال جاری ‪ ۱۳‬میلیون تن بوده افزود‪:‬‬ ‫ای��ن رقم در س��ال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬بیش از ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫تن بود که همین امر تراز تجاری کشور را به منفی ‪۸‬‬ ‫میلیارد دالر رساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۱‬واردات محصوالت کشاورزی‬ ‫به دستور شورای امنیت ملی به دلیل مذاکرات مربوط‬ ‫ب��ه برجام ب��ه مقدار بیش��تری انجام ش��د و با تاکید‬ ‫می گوییم که واردات بی رویه در دولت یازدهم صحت‬ ‫ندارد‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی درباره کشت محصوالت‬ ‫تراریخت��ه گفت‪ :‬هیچ محدودیتی برای تحقیق در این‬ ‫ح��وزه وجود ندارد اما در صورت تکثیر و تولید نیاز به‬ ‫مجوز ش��ورای مربوط در سازمان تحقیقات و اموزش‬ ‫کش��اورزی اس��ت و تا امروز هیچ گون��ه مجوزی برای‬ ‫تکثیر و تولید این محصول صادر نشده است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬بنابراین تحقیق و پژوهش برای تولید‬ ‫محصوالت تراریخته هیچ گونه منعی ندارد به ش��رطی‬ ‫ک��ه این کار تا پی��ش از صدور مجوز ب��ه تولید انبوه‬ ‫نرسد‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهادکش��اورزی درباره اخباری مبنی بر‬ ‫الودگی برنج های وارداتی بیان کرد‪ :‬تمامی محصوالت‬ ‫وارداتی م��ورد نظارت س��ازمان اس��تاندارد و وزارت‬ ‫بهداش��ت اس��ت و در تمامی محصوالتی که در داخل‬ ‫تولید یا از خارج وارد می شود استانداردهای بهداشتی‬ ‫رعایت ش��ده و اگر کوچکترین تردیدی در س�لامت‬ ‫محصوالت وجود داش��ته باش��د اجازه توزیع نخواهیم‬ ‫داد‪ ،‬بنابرای��ن تاکنون هیچ محصول غیراس��تاندارد و‬ ‫غیربهداشتی در بازار توزیع نشده است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مهندس عزیز قنواتی مدیرعامل فوالد اکسین از موفقیت های این شرکت می گوید‬ ‫فروش ‪ 90‬درصد محصوالت در بازار داخل و خارج کشور‬ ‫دوران‬ ‫تحریم و‬ ‫پساتحریم‬ ‫برای فوالد‬ ‫اکسین‬ ‫بیگانه است‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان با هدف تکمیل حلقه گمشده زنجیره‬ ‫تامین صنایع نیازمند به ورق ه��ای عریض فوالدی و عملیات حرارتی‬ ‫همچون نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی و صنایع دریایی و ماشین سازی و رفع‬ ‫نیاز محصوالت استراتژیک صنعت کشور در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ثبت رسید‪.‬‬ ‫این شرکت در سال ‪ ۱۳۸۸‬با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی روز‬ ‫دنیا‪ ،‬تولید انبوه خود را اغاز کرد و امروزه با تولید محصوالت خاص در‬ ‫زمینه ابعاد (ورق عریض) و خواص مورد نظر مشتریان‪ ،‬در مسیر رشد‬ ‫و تعالی خیز برداشته است ‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش های موجود‪ ،‬فوالد اکس��ین در ش��رایط س��خت‬ ‫تحریم ها به ویژه در س��ال های ‪ 93‬و ‪ 94‬میزان تولید ورق عریض خود‬ ‫را به بیش از ظرفیت اس��می رس��اند همچنین موفق ش��د ‪ 90‬درصد‬ ‫محصوالت خود را با قیمت مناس��ب در بازار داخلی و خارج از کش��ور‬ ‫به فروش رساند‪.‬‬ ‫اینک��ه دالیل این موفقیت های خیرکننده ش��رکت فوالد اکس��ین‬ ‫چه بوده است‪ ،‬گفت وگویی به مناسبت سی وهفتمین سالگرد پیروزی‬ ‫ش��کوهمند انقالب اسالمی با مهندس عزیز قنواتی مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد اکسین انجام دادیم که مشروح ان را باهم پی می گیریم‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی فرزند خوزستان اس��ت‪ .‬او دارای تحصیالت دانشگاهی‬ ‫در رشته های حس��ابداری و حقوق و دکترای «دی ‪.‬بی ‪.‬ای » (‪)ABD‬‬ ‫است ‪ .‬دارای حدود ‪ 30‬سال سابقه خدمت رسمی درخشان در صنعت‬ ‫فوالد سازی کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ 700‬هزار تن ورق عریض فوالدی‬ ‫ی ای��ن گفت وگو با تبریک دهه مب��ارک فجر ابراز‬ ‫قنوات��ی در ابتدا ‬ ‫امی��دواری کرد که بتوانیم دس��تاوردهای انقالب را همچنان صحیح و‬ ‫سالم حفظ کرده و به نسل های بعدی انتقال دهیم‪.‬‬ ‫وی به تش��ریح فعالیت های شرکت فوالد اکسین در سال های اخیر‬ ‫پرداخت و افزود‪ :‬این ش��رکت از اس��اس ب��رای تولید ورق های عریض‬ ‫فوالدی تاس��یس شده اس��ت ‪ .‬این محصول در ساخت لوله های انتقال‬ ‫نفت و گاز و همچنین مخازن پتروشیمی و صنایع دریایی و پشتیبانی‬ ‫از بعضی از صنایع خاص که نیاز به این ورق ها دارند‪ ،‬کاربرد دارد‪ .‬کل‬ ‫ماموریت اکس��ین درواقع تهیه مواد اولیه کارخانجات لوله س��ازی های‬ ‫داخلی کش��ور مثل کارخانه لوله س��ازی ماهش��هر اهواز و صفای ساوه‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فوالد اکسین خوزس��تان ضخامت و عرض‬ ‫ورق های مورد نیاز ساخت لوله های انتقال نفت و گاز و مخازن را از ‪6‬‬ ‫ تا ‪ 1200‬میلی متر و عرض ان را تا ‪ 4/5‬متر اعالم کرد و افزود‪ :‬ممکن‬ ‫است است عرض ان به ‪ 3‬تا ‪ 4/5‬متر برسد چون قطر لوله های انتقال‬ ‫گاز ‪ 56‬اینچ است و ورق مورد نیاز باید ‪ 4/5‬متر باشد ‪.‬‬ ‫ قنواتی در پاس��خ به این س��وال که برنامه تولید شرکت در سال ‪94‬‬ ‫چقدر بوده و از اس��اس چه میزان از ان محقق ش��ده است؟ گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ 93‬برنام��ه تولید ما ‪ 700‬هزار ت��ن ورق عریض فوالدی بود که‬ ‫علی رغم وجود تحریم ها ‪ 783‬هزار تن تولید کردیم‪.‬‬ ‫ وی افزود‪ :‬در س��ال ‪ 94‬اغلب تحلیلگران ح��وزه صنعت در پی این‬ ‫بودند تا مالحظه کنند که ما باید یا همان ظرفیت تولید سال گذشته‬ ‫را حف��ظ کرده و یا کاهش دهیم ولی با توجه به قابلیت های ش��رکت‬ ‫اکس��ین‪ ،‬برنامه تولید را روی ‪ 850‬هزارتن گذاش��تیم که خوشبختانه‬ ‫گ است‪.‬‬ ‫صد درصد ان محقق شد و این یک موفقیت بزر ‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اکسین در پاسخ به این سوال که ایا در امر‬ ‫بازاریابی و ف��روش محصوالت نیز موفق بوده اید یا خیر؟ گفت‪ :‬بله ‪ .‬ما‬ ‫موفق شدیم ‪ 90‬درصد محصوالت تولیدی خود را با قیمت مناسب در‬ ‫داخل و خارج به فروش برسانیم ‪.‬‬ ‫قنواتی کسب این موفقیت بزرگ را در چند عامل ازجمله مدیریت‬ ‫کارامد و داش��تن برنامه اس��تراتژیک – ایجاد هماهنگ��ی با مجموعه‬ ‫مدیریت استان و نیز حمایت های هیات مدیره – داشتن نیروی انسانی‬ ‫خ�لاق‪ ،‬باانگیزه و ایج��اد روابط نزدیک و صمیمی ب��ا انان – مدیریت‬ ‫بومی و تعلق خاطر سرزمینی – استفاده از روش های نوین بازاریابی و‬ ‫مش��تری مداری همچنین اموزش نیروی انسانی را در موفقیت شرکت‬ ‫فوالد اکسین مهم توصیف کرد‪ .‬‬ ‫‹ ‹ مدیریت کارامد‬ ‫ قنواتی می گوید‪ :‬هر مدیری براس��اس ش��ناخت و اگاهی از س��طح‬ ‫قابلیت و توانایی های شرکت و نیز وضعیت بازار‪ ،‬یک برنامه استراتژیک‬ ‫تدوین می کند ‪ .‬من باتوجه به داشتن ‪ 30‬سال سابقه خدمت در صنعت‬ ‫فوالد کشور به خوبی ش��رکت اکسین را می شناسم و می دانم که این‬ ‫ش��رکت قابلیت هایی دارد که در زم��ان تحریم ها می تواند تهدید را به‬ ‫فرصت تبدیل کند و در س��ال ‪93‬نیز همینطور ش��د‪ .‬براساس همین‬ ‫قابلیت هاست که برنامه تولید سال ‪ 94‬را روی ‪ 850‬هزار تن گذاشتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اکسین با اشاره به اینکه نیمی از مشکالت‬ ‫و بحران های مبتالبه شرکت ها را با مدیریت صحیح و کارامد می توان‬ ‫حل کرد‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به شناختی که از منطقه‪ ،‬ویژگی های فرهنگ‬ ‫بومی و نیز خصوصیات فردی کارکنان داشتم‪ ،‬تنها کاری که در ابتدای‬ ‫ورود انجام دادم این بود که تمام حاش��یه ها را از بین بردم و نظر همه‬ ‫را معطوف به اجرای یک برنامه اس��تراتژیک بلند مدت کردیم که افق‬ ‫ان تا سال ‪ 97‬است‪.‬‬ ‫قنواتی ادامه داد‪ :‬وظایف همه مش��خص ش��د و هم��ه دنبال برنامه‬ ‫تنظیمی رفتند‪ .‬دیگر زمانی برای حاش��یه باقی نماند ‪ .‬همین امر سبب‬ ‫شد میزان کار ‪ 8‬درصد نسبت به قبل افزایش یابد‪ .‬‬ ‫این افزایش کار سبب تولید بیشترو فروش بیشتر شرکت شد ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اکسین افزود‪ :‬ما در‪ 10‬ماهه امسال به اندازه‬ ‫کل س��ال ‪ 93‬فروش داشتیم ‪ .‬این موفقیت س��بب باالرفتن انگیزه در‬ ‫پرس��نل می ش��ود که خودبه خود موفقیت های بعدی را درپی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬قنواتی افزود‪ :‬براساس نظرسنجی که یک موسسه خصوصی‬ ‫و خارج از س��ازمان در س��ال جاری ازبین ‪ 520‬پرسنل شرکت فوالد‬ ‫اکسین به عمل اورد‪ 85 ،‬درصد رضایت مندی وجود داشت‪ .‬این یعنی‬ ‫موفقیت ‪.‬‬ ‫‹ ‹ ایجاد هماهنگی و حمایت های هیات مدیره‬ ‫وج��ود هماهنگی ه��ا و حمایت ه��ای هیات مدی��ره در موفقیت یک‬ ‫ش��رکت مهم است اما به نظر من مهم ترین ایتم داشتن نیروی انسانی‬ ‫جوان‪ ،‬باانگیزه‪ ،‬خالق‪ ،‬تحصیلکرده و کارافرین و همراه است که دارای‬ ‫برنامه اس��تراتژیک اس��ت ‪ .‬نیروهایی که به فردا و توسعه فکر می کنند‬ ‫و فکر تعاملی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشتری مداری‬ ‫قنواتی اس��تفاده از روش های نوین بازاریابی و مش��تری مداری را در‬ ‫فروش بهنگام و مطلوب محصوالت ش��رکت مه��م توصیف کرد اما به‬ ‫رس��م عش��ایری ایتم دیگری در بازاریابی عنوان ک��رد که به تعبیر او‬ ‫«تارسبیل» است‪.‬‬ ‫ وی گف��ت‪ :‬موفقیت فقط در تولید نیس��ت بلکه در عرضه و فروش‬ ‫محصول با قیمت مناس��ب نیز هس��ت ‪ .‬ما درواقع بازارگردانی کردیم‪ .‬‬ ‫با تعاملی که با مش��تری داش��تیم و با پیشنهاد شرایط خوب و انالین‬ ‫فروش متناسب با توانایی مشتری‪ ،‬توانستیم اطمینان او را جلب کنیم‬ ‫تا محصول ما را خریداری کند‪.‬‬ ‫قنواتی ادامه داد‪ :‬اگر در ش��رایط فروش محصوالت‪ ،‬انالین نباش��ی‬ ‫تولید‬ ‫بیش از‬ ‫ظرفیت‬ ‫اسمی‪ ،‬در‬ ‫دوران‬ ‫سخت‬ ‫تحریم ها‬ ‫و پیش بینی اینده را نکنی ممکن اس��ت نتوانی محصوالت را بفروشی ‪.‬‬ ‫ما با اس��تفاده از این ابزار و هماهنگی بین هیات مدیره و سهامداران و‬ ‫همچنین مسئوالن محلی توانستیم به این موفقیت ها دست یابیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مشتری می پرسیم که به چه شکل محصول می خواهید؟‬ ‫اول نقد‪ ،‬ضمانت نامه‪ ،‬ال سی و بعد می گوییم تار سبیل!!‬ ‫قنواتی ادامه داد‪ :‬بارها شده که مشتری متعجب شده و گفته است‬ ‫که تار س��بیل یعنی چه؟! این تارس��بیل یعنی همان شرافت که باید‬ ‫در معامله گرو گذاش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مدیریت و کسب سود‪ ،‬بدون‬ ‫ریسک امکان پذیر نیست ‪ .‬ریسک ها را بررسی می کنیم ان ریسکی که‬ ‫منتج به نتیجه می ش��ود به ان عمل می کنیم ‪ .‬البته اینطور نیست که‬ ‫هر شرطی را برای فروش بپذیریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد اکسین خوزستان بازاریابی را مهم توصیف‬ ‫کرد و افزود‪ :‬درسال ‪ 94‬که اوضاع بازار خراب بود‪ ،‬به اتفاق مدیر فروش‬ ‫به صورت میدانی از پروژه های نیمه تمام بازدید و شناس��ایی می کردیم‪ .‬‬ ‫با شناسایی مشتری اعم از حقوقی و حقیقی‪ ،‬محصول ورق را به صورت‬ ‫اعتباری و با اخذ وثیقه به انان پیش��نهاد داده و فروخته ایم ‪ .‬مش��تری‬ ‫هم اینکه سقف ساختمان خود را احداث کرد نسبت به پرداخت بدهی‬ ‫خود با کمال میل همت گماشت ‪.‬‬ ‫قنواتی ادامه داد‪ :‬ما فروش کردیم ‪ ،‬پروژه نیمه تمام راه ندازی ش��د و‬ ‫اشتغال هم ایجاد کردیم ‪.‬‬ ‫وی تفویض اختیار مدیریتی را در این زمینه مهم دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫نباید مش��تری را پراند‪ .‬بااس��تفاده ازهمه ابزارهای مدیریتی و با تمام‬ ‫اختیارها توانستیم کار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ مدیریت بومی‬ ‫قنواتی نقش مدیریت بومی و تعلق خاطر سرزمینی را در موفقیت‬ ‫اخی��ر کارخانه فوالد اکس��ین موثر دانس��ت و افزود‪ :‬یکی از محاس��ن‬ ‫مدیری��ت بومی‪ ،‬ش��ناخت مطلوب و دقیق از محی��ط و فرهنگ غالب‬ ‫ان برای ایجاد هماهنگی هاس��ت ‪ .‬مدیر بوم��ی می داند که فالن کارگر‬ ‫بوم��ی چه فرهنگی و حتی چه خصلتی دارد ‪ .‬م��ا در این کارخانه اگر‬ ‫یکی از بستگان کارکنان به رحمت خدا برود‪ 3 ،‬روز با او کاری نداریم‬ ‫و س��راغش را نمی گیریم ‪ .‬اش��نایی با فرهنگ های بومی اعم از قومی‪،‬‬ ‫فردی و سازمانی در کنار هم‪ ،‬برای کسب موفقیت سازمانی مهم است‪.‬‬ ‫قنوات��ی ارتباط نزدیک و صمیمی با پرس��نل و حضور مس��تمر در‬ ‫محیط کار را نیز مهم دانس��ت و افزود‪ :‬در ‪ 2‬س��ال گذشته در مجموع‬ ‫‪ 10‬روز مرخصی نرفته ام ‪ .‬عالوه بر برقراری ارتباط صمیمی با پرس��نل‪،‬‬ ‫برای حل مشکالت خانواده نیز گام هایی برداشته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد اکسین خوزس��تان معتقد است که عالوه‬ ‫بر رس��یدگی به مش��کالت اجتماعی و خانوادگی پرسنل‪ ،‬باید در ارائه‬ ‫انواع خدمات اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و ورزش��ی به ساکنان بومی مشارکت‬ ‫و همت گماش��ت‪ .‬قنواتی افزود‪ :‬شرکت اکس��ین درکنار وظایف ذاتی‬ ‫خ��ود‪ ،‬خدمات متعددی در اغلب حوزه ها ازجمله ورزش‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫درمان خوزستان ارائه داده که نفعش به استان خوزستان رسیده است ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اعتقاد من این است که ما یک مسئولیت اجتماعی نیز‬ ‫داریم ‪ .‬یک س��رمایه گذا ر که در خوزستان سرمایه گذاری کرده و سود‬ ‫می برد باید درصدی از ان را در منطقه هزینه کند‪.‬‬ ‫قنواتی البته معتقد اس��ت که این کمک ها یکطرفه نبوده و ‪ 10‬برابر‬ ‫ان را مدیریت استان خوزستان به شرکت فوالد اکسین کمک و یاری‬ ‫رسانده است ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ویژه‬ ‫‹ ‹توجه به اموزش نیروی انسانی ‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اکسین اموزش و به روزبودن اطالعات فنی‬ ‫کارکن��ان را مهم توصیف ک��رد و افزود‪ :‬میزان اموزش��ی که ما ارائه‬ ‫کردیم نس��بت به س��نوات قبل خیلی متفاوت است ‪ .‬در واقع فرهنگ‬ ‫فردی و س��ازمانی که ایجاد کردیم ناشی از همان اموزش بوده است‪ .‬‬ ‫قنوات��ی ادامه داد‪ :‬اگر با تدوین برنامه اس��تراتژیک‪ ،‬افق را مش��خص‬ ‫می کنیم و اگر در‪ 14‬ویندورلیس��ت نفت گاز (فهرس��ت منابع مجاز)‬ ‫ش��رکت می کنیم‪ ،‬چندین نشان استاندارد می گیرم‪ ،‬اگربه سمت اخذ‬ ‫جایزه تعالی س��ازمان می رویم‪ ،‬اگر نشان ایزو می گیریم و واحد نمونه‬ ‫استاندارد می شویم و اگر به نمایندگی از همکاران مدیر جهادی کشور‬ ‫می شویم ناش��ی از همان تفکر بس��یجی و عملکرد مدیریت جهادی‬ ‫اس��ت که این موفقیت را رقم زده است ‪ .‬در واقع مجموعه ای از عوامل‬ ‫دس��ت به دس��ت هم دادند و اکس��ین را نه االن بلکه برای نسل بعد‬ ‫بیمه کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اکسین اظهار کرد‪ :‬با بهره مندی از همه این‬ ‫عوامل موفقیت زا که مطرح ش��د‪ ،‬ما درس��ال ‪ 94‬به افتخارات زیادی‬ ‫دس��ت یافتیم ‪ .‬درعین رکورد و ش��رایط حاکم بر بازار کار کردیم‪ .‬ما‬ ‫اکسین در‬ ‫سال های‬ ‫تحریم‬ ‫با تامین‬ ‫مواد اولیه‬ ‫صنایع‬ ‫حساس‪،‬‬ ‫نقش‬ ‫مهمی در‬ ‫اقتصاد‬ ‫مقاومتی‬ ‫ایفا کرد‬ ‫نقش مهم اکسین در‬ ‫اصال به تحریم و پس��اتحریم فکر نکرده و نمی کنیم ‪ .‬همچنان به جلو‬ ‫می رویم ‪ .‬علی رغم اینکه در دوره پس��اتحریم فضای روابط سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی درعرصه روابط بین الملل باز ش��ده اما برنامه استراتژیک مان‬ ‫همان اس��ت ‪ .‬معتقدیم اثر برجام زمانبر اس��ت تا به فوالد برس��د‪ .‬ما‬ ‫برنامه ه��ای خ��ود را هم درعرصه تولید و فروش و نیز توس��عه ای که‬ ‫مهم ترین ان احداث کارخانه فوالد س��ازی با مشارکت شرکت دانیلی‬ ‫ایتالیاست‪ ،‬دنبال می کنیم ‪ .‬فعال اولویت ما احداث کارخانه فوالد سازی‬ ‫در محوطه کارخانه فعلی است ‪.‬‬ ‫قنوات��ی ادامه داد‪ :‬ما هم اکنون مواد اولیه مورد نیاز برای س��اخت‬ ‫ورق ه��ا که همان اس��لب اس��ت را از فوالد خوزس��تان ی��ا هرمزگان‬ ‫می خریم ‪ .‬اما اسلب مورد نیاز فوالد اکسین که ورق های عریض تولید‬ ‫می کند خاص اس��ت چون ورق تولیدی ما عریض اس��ت لذا اس��لب‬ ‫مورد نیاز باید خاص باش��د که اکنون درکش��ور تولید نمی شود‪ .‬ما با‬ ‫اس��لب های کوچک تر داریم تولید می کنیم‪ .‬براساس گزارش شرکت‬ ‫دانیلی‪ ،‬ما با اس��لب فوالد خوزس��تان بیش��تر از ‪ 700‬هزارتن درسال‬ ‫نباید تولید کنیم ‪ .‬پارسال کمی اس��لب عریض تر از هرمزگان اوردیم‬ ‫اما نیاز ما را تامین نکرد ‪ .‬عرض اسلب مورد نیاز ‪ 20/2‬با ضمامت ‪30‬‬ ‫سانتی متر است ‪.‬‬ ‫‹ ‹پیروزی عزم بر موانع‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فوالد اکس��ین ادام��ه داد‪ :‬دو اتف��اق مهم در‬ ‫اکس��ین افتاد که مهم بود یکی اینکه علی رغم نبود سرمایه درگردش‬ ‫و نقدینگی با اس��تفاده از مهندسی مالی توانس��تیم تولید را افزایش‬ ‫دهیم ‪ .‬اتفاق دوم ای��ن بود که محصوالت را با قیمت خوب فروختیم‪ .‬‬ ‫ما ‪ 90‬درصد تولیدات خود را با قیمت مناس��ب هم در داخل و خارج‬ ‫فروخته ای��م‪ .‬البته چون ماموریت ما تامین نیاز صنایع داخلی اس��ت‬ ‫عمده فروش ما داخلی بوده است ‪.‬‬ ‫قنواتی افزود‪ :‬همه اینها دس��ت به دس��ت هم دادند که اکسین به‬ ‫این نقطه اوج رس��یده اس��ت ‪ .‬به این ش��رکت نه پولی تزریق شد ونه‬ ‫افزایش سرمایه داشت ‪ .‬اما با اتخاذ استراتژی هدفمند برای تولید و با‬ ‫تغییردادن شرایط و استفاده از فرصت ها‪ ،‬قابلیت ها و ایجاد هماهنگی‬ ‫و همدلی بین مدیران و پرس��نل و نیز مدیریت مش��ورتی و اعتقادی‬ ‫با نیروهای زیرمجموعه و همچنین اس��تفاده از مکانیزم های تحقیق و‬ ‫توسعه که همان نظام پیشنهادات و اموزش است توانستیم شرکت را‬ ‫به شرایط مطلوب برسانیم که اوال بیش از ظرفیت اسمی تولید ساالنه‬ ‫داش��ته باشد و دوم اینکه محصوالت خود را باقیمت مناسب درداخل‬ ‫و خارج به فروش برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور پررنگ جهانی‬ ‫قنواتی به موفقیت های اکس��ین در نمایشگاه اخیرنفت و گاز بصره‬ ‫عراق اشاره کرد و گفت‪ :‬در این نمایشگاه ما تنها شرکت ایرانی بودیم‬ ‫که قوی هم ظاهر شدیم ‪ .‬همه شرکت های مطرح دنیا درحوزه نفت و‬ ‫گاز و فوالد سازی حضور داشتند ولی جای خالی خیلی از شرکت های‬ ‫ایرانی احس��اس می ش��د‪ .‬ما با اقتدار انجا بودی��م و مذاکرات زیادی‬ ‫ب��ا طرف های خارجی داش��تیم که عایداتش نصیب اکس��ین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مجری پروژه های کش��ور ع��راق از کیفیت محصوالت‬ ‫ش��رکت اکس��ین تعجب کرد‪ .‬م��ا نمونه محصول خود را به ش��رکت‬ ‫نفت جنوب عراق دادیم و ازس��وی مجری این شرکت که اروپایی بود‬ ‫استفاده و تایید شد و این موفقیت بزرگی برای ماست ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموع این عوامل باعث ش��د که اکسین هم در داخل و‬ ‫هم خارج از کشور از اطمینان و اعتماد خوبی برخوردار شود ‪.‬‬ ‫قنواتی از مس��ئوالن اس��تانی از جمله استاندار خوزستان در کسب‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫فرش قرمز برای بانک های خارجی‬ ‫‪17‬‬ ‫بورس؛ میانبر رونق صنایع‬ ‫‪ 18‬چرا طالی جهانی گران شد؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫با کارشناسان مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫چشم انداز بیمه گرها‬ ‫در پساتحریم‬ ‫حقوق کارگری برابر با خط فقر‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در جدیدترین گزارش خود حقوق زیر ‪2‬میلیون‬ ‫و ‪300‬ه��زار توم��ان را خ��ط فقر اع�لام کرد‪.‬‬ ‫پژوهش��کده مرکز امار هم در گزارشی مبسوط‬ ‫خط فقر را در دوره ‪ 10‬س��اله (سال های ‪ 83‬تا‬ ‫‪ )92‬بررسی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه هر ترتیب اینکه خط فق��ر بر چه مبنایی‬ ‫تعیی��ن می ش��ود‪ ،‬در ایران چقدر اس��ت و چه‬ ‫نهادی مس��ئول تعیین خط فق��ر و چه نهادی‬ ‫موظف به حمایت از کس��انی است که زی ر خط‬ ‫فقر زندگی می کنند‪ ،‬پرس��ش هایی است که با‬ ‫کارشناسان این حوزه در میان گذاشته ایم‪.‬‬ ‫سیدمرتضی علوی‬ ‫مشاور مدیرعامل شرکت بیمه ما‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫در ایران با اجرایی ش��دن برجام ای��ن امیدواری وجود دارد که‬ ‫ش��رکت های بیمه گر از وضعیت گذش��ته خارج شده و با پویایی‬ ‫بیش��تری فعالیت کنند‪ ،‬اما موضوعی که وجود دارد این است که‬ ‫در سال های قبل از تحریم‪ ،‬صنعت بیمه در ایران وسعت فعلی را‬ ‫نداشت و در سال های اخیر بود که شرکت های بیمه ای جدیدی‬ ‫ب ه واس��طه خصوصی سازی ها ایجاد شدند‪ .‬در گذشته بیمه گرها‬ ‫تمام س��عی خ��ود را معطوف فض��ای داخلی می کردن��د و این‬ ‫مس��ئله در دوران تحریم ها نیز عمیق تر شد و شرکت های بیمه ‬ ‫توانستند خود را در عرصه های اقتصادی کشور تثبیت کنند‪ ،‬اما‬ ‫درحال حاضر و پس از مرتفع ش��دن مشکالت بین المللی‪ ،‬رقابت‬ ‫در داخل جابه جا ش��ده و به سمت مرزهای خارج از ایران کشیده‬ ‫خواهد شد‪ .‬در این زمینه در دوران پسابرجام ‪ ،‬بیمه گرها می توانند‬ ‫در ‪ 2‬حوزه فعالیت کنند‪ .‬بخش نخست سرمایه گذاری مشترک‬ ‫با ش��رکت های بزرگ دنیا و بخش دوم شناخت کشورهای هدف‬ ‫برای یافتن بازار جدید اس��ت‪ .‬در بخش سرمایه گذاری مشترک‬ ‫و تعامل ش��رکت های بیمه گر ایرانی با بیمه گرهای بزرگ جهان‬ ‫پیچیدگی های��ی وجود دارد‪ ،‬زیرا پس از اجرایی ش��دن برجام به‬ ‫دلیل وابس��تگی اغلب بیمه گرهای ب��زرگ دنیا به اقتصاد امریکا‬ ‫و تردید س��رمایه گذاران امریکایی در مشارکت در اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫ورود بیمه گره��ای بزرگ دنی��ا به اقتصاد ایران ب��ا اما و اگرهای‬ ‫زیادی روبه رو ش��ده است‪ .‬وال اس��تریت ژورنال روزنامه معروف‬ ‫امریکای��ی به تازگی گزارش داده که تحریم های امریکا در رابطه‬ ‫با برنامه هس��ته ای لغو شده اما مواردی که در خارج از برنامه های‬ ‫هسته ای وجود دارد موجب شده موارد اختالف ایران و غرب باقی‬ ‫بماند و بر این اس��اس پوش��ش بیمه نفت کش ها برای بیمه گران‬ ‫س��خت ش��ده اس��ت‪ .‬رویترز نیز خبر داده با وجود اعالم رسمی‬ ‫لغ��و تحریم ها برخ��ی از بیمه گرهای ب��زرگ تمایلی برای ورود‬ ‫ب��ه بازار ایران ندارند‪ .‬به گفت��ه دبیرکل اتحادیه بین المللی بیمه‬ ‫دریایی (ای یو ام ای) پوش��ش بیمه های مربوط به ایران به علت‬ ‫مشخص نشدن جزئیات رفع تحریم ها از سوی واشنگتن و ترس‬ ‫از دامن گیر ش��دن جریمه های سنگین با مشکالتی روبه رو شده‬ ‫و شرکت های بیمه بین المللی درحال حاضر تمایلی برای پوشش‬ ‫بیمه ای محموله های نفتی ایران ندارند‪ .‬اما بی شک این وضعیت‬ ‫دوام نخواهد داشت زیرا دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم به دنیا‬ ‫نش��ان داد ایران به تعهدات خود پایبند ب��وده و به قراردادهایی‬ ‫ت قدم است و در اینده ای نزدیک‬ ‫که با کش��ورهای دنیا بسته ثاب ‬ ‫ای��ن تردیدها از بین خواهد رفت‪ .‬بنابراین ش��رکت های بیمه گر‬ ‫می توانند در حوزه بیمه اتکایی ورود قدرتمندی داش��ته باشند‪.‬‬ ‫در بیشتر کشورها شرکت هایی که بیمه مستقیم انجام می دهند‬ ‫باید ب��ا عقد قرارداده��ای بیمه اتکایی منافع خود و مش��تریان‬ ‫خ��ود را حفظ کنن��د و می توانند با بیمه گره��ای بزرگ دنیا این‬ ‫قراردادها را منعقد کرده و ریس��ک خود را به حداقل برس��انند‪،‬‬ ‫بنابراین ش��رکت های بیمه گر می توانند با اس��تفاده از این روش‬ ‫س��راغ پروژه های بزرگ رفته و بازار داخلی را حفظ کنند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه بس��یاری از کارشناس��ان‪ ،‬بازار بیمه ای��ران را نزدیک به ‪٨‬‬ ‫میلی��ارد دالر ارزیابی می کنند‪ .‬این بازار بزرگی برای هر بیمه گر‬ ‫خارجی است و بیمه گرهای داخلی می توانند با طرح هایی چون‬ ‫سرمایه گذاری و فعالیت مشترک یا به اصطالح جوینت ونچر کار‬ ‫کنند و شرکت های بیمه گری را وارد بازار ایران کرده و خود نیز از‬ ‫این فضا س��ود ببرند‪ .‬اما بخش مهم تری که تاکنون مغفول مانده‬ ‫پیدا کردن کش��ورهای هدف و یافتن بازارهای جدید در خارج از‬ ‫مرزهای ایران اس��ت‪ .‬امید اس��ت با برداشته شدن قفل ظالمانه‬ ‫تحریم ها ورود به این حوزه ها را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫علی خدایی‬ ‫‹ ‹وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫عهده دار تعیین خط فقر‬ ‫گاه��ی مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و گاهی مرک��ز امار ایران‪ ،‬جس��ته و‬ ‫گریخت��ه در زمینه تامی��ن حداقل های زندگی‬ ‫م��ردم ک��ه می ت��وان از ان به عن��وان خط فقر‬ ‫ی��اد ک��رد‪ ،‬گزارش های��ی را منتش��ر می کنند‪.‬‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی کارش��ناس حوزه بازار‬ ‫درب��اره اینکه چ��ه نهادی متول��ی تعیین خط‬ ‫فقر در ایران اس��ت ب��ه‬ ‫می گوید‪« :‬ارائه‬ ‫تعریف دقیق‪ ،‬مش��خص و رس��می از خط فقر‬ ‫براس��اس براوردهای میدانی در کشور برعهده‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��ت‪ ،‬البته‬ ‫در تعیین خط فقر باید ش��اخص های جهانی را‬ ‫مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫این وظیفه هر کش��وری اس��ت که در جهت‬ ‫برنامه ری��زی و تامی��ن مواد غذای��ی الزم برای‬ ‫ش��هروندان خط��ی را تعریف کن��د و درصدد‬ ‫برطرف کردن تامین باالتر از این خط بر اید‪.‬‬ ‫در ای��ران از ابتدای انق�لاب تاکنون دولت ها‬ ‫هم��واره از زیر بار این مس��ئولیت ش��انه خالی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬البته تعیین خط فق��ر در ایران تنها‬ ‫یک مس��ئله اقتصادی نیس��ت و بازخوردهای‬ ‫اجتماعی ان برای دولتمردان کمی نگران کننده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه باید به مسئولیت های خود عمل‬ ‫کنند و حمایت های الزم در این زمینه را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫اما ما اگ��ر بخواهیم برنامه ری��زی دقیقی در‬ ‫کشور داشته باشیم و حمایت درستی از نیروی‬ ‫کار از قش��ر متوس��ط به پایین داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫ناچاری��م فقر را تعریف کنیم ک��ه البته به غیر‬ ‫از ای��ن تفس��یری که در م��اده ‪ 41‬قانون کار و‬ ‫سبد معیش��تی در جهت افزایش حقوق ساالنه‬ ‫کارگران تعریف ش��ده‪ ،‬در هی��چ قانون دیگری‬ ‫به سبد معیش��تی به عنوان حداقل های زندگی‬ ‫اشاره نش��ده است درحالی که برای تعیین خط‬ ‫فقر‪ ،‬شاخص محوری سبد معیشتی است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار کار در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬بنابراین درخواست ما از دولت این است‬ ‫که خطی را به عنوان کف دستمزدها تعیین کند‬ ‫که بهتر است این خط بر مبنای خط فقر باشد‪،‬‬ ‫البت��ه در تعیین این خط ه��م بانک مرکزی و‬ ‫ه��م مرکز امار می توانند به وزارت تعاون ‪ ،‬کار و‬ ‫‪15‬‬ ‫خلیل حیدری‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫رفاه اجتماعی کمک کنند تا این تعریف منطبق‬ ‫ی برنامه ششم‬ ‫بر جامعه باش��د و در سیاست ها ‬ ‫توس��عه نیز از س��وی دولت دنبال شود تا سبد‬ ‫معیش��تی و وضعیت زندگی این گ��روه را ارتقا‬ ‫ده��د؛ اگر این خط تعریف ش��ود‪ ،‬قدرت مانور‬ ‫دول��ت برای حمایت از گروهی که زیر این خط‬ ‫هستند‪ ،‬بیشتر خواهد شد‪».‬‬ ‫‹ ‹دستمزد کارگری = خط فقر‬ ‫البته برای یافتن پاس��خ این پرس��ش که در‬ ‫تعیین دستمزد کارگری که هر ساله جلسه های‬ ‫ان در پایان سال برای افزایش حقوق کارگران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬تا چه اندازه خط فقر را مالک‬ ‫ق��رار می دهن��د‪ ،‬س��راغ مش��اور کان��ون عالی‬ ‫شوراهای اسالمی کار کشور رفتیم‪.‬‬ ‫علی خدایی‪ ،‬تعیین خط فقر را جزو وظایف‬ ‫ح��وزه رفاه وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫می داند و به‬ ‫می گوید ‪« :‬زمانی که وزارت‬ ‫رفاه مس��تقل بود‪ ،‬کمیته ای به طور دائم به نام‬ ‫«فقرزدایی» زیر نظر وزارتخانه فعالیت می کرد‬ ‫ک��ه یکی از وظایف این کمیته‪ ،‬تعیین خط فقر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫البته در حال حاضر این کمیته تعطیل شده‬ ‫یا خیر من مطلع نیس��تم‪ ،‬اما سال هاس��ت که‬ ‫خروجی در این زمینه از س��وی انها مش��اهده‬ ‫نمی کنی��م‪ .‬بعد از ان اماره��ای بانک مرکزی‬ ‫اس��ت که می توان برای تعیین خط فقر از انها‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫در گ��زارش بان��ک مرکزی میانگین س��بد‬ ‫خانوارها برحس��ب ش��هرهای مختل��ف اعالم‬ ‫می شود که می توان همین هزینه ها را به عنوان‬ ‫خط فقر تعریف کرد‪».‬‬ ‫خدایی در ادامه با اشاره به انواع مختلف خط‬ ‫فقر اظهار کرد ‪ :‬خط فقر تعاریف متعددی دارد‪،‬‬ ‫خط فقر نسبی‪ ،‬خط فقر مطلق‪ ،‬خط گرسنگی‬ ‫ف مختلفی از خط فقر به شمار می روند‪.‬‬ ‫و‪ ...‬تعاری ‬ ‫البته مسئله ای که در حال حاضر به ان توجه‬ ‫می کنیم‪« ،‬خط فقر نسبی» است‪.‬‬ ‫در کارگروه تعیین مزد هم ما با همین روال‬ ‫پیش می رویم ت��ا حداق��ل خوراکی های مورد‬ ‫نیاز یک خانواده را محاس��به کنیم و براس��اس‬ ‫ان ضرایبی که هزین ه دارند‪ ،‬دستمزد را تعیین‬ ‫ کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین پایه دستمزد کارگری برحسب سبد‬ ‫معیشتی به گونه ای خط فقر محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ 24‬درصدی خ�ط فقر در‬ ‫یک دهه‬ ‫در دهه اخیر خط فقر در کشور بسیار افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬خلیل حیدری‪ ،‬اس��تادیار موسسه‬ ‫مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگان��ی و مجری‬ ‫طرح مطالعاتی بررس��ی خط فقر در مرکز امار‬ ‫از افزایش ‪24‬درصدی خ��ط فقر در ایران خبر‬ ‫داده و گفت‪ :‬خط فقر غذایی و غیرغذایی سرانه‬ ‫بر حس��ب سال و ماه در فاصله زمانی ‪ ۸۳‬تا ‪92‬‬ ‫کمی بیش از ‪ 5/6‬برابر شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اخری��ن مطالع��ه‪ ،‬خ��ط فق��ر‬ ‫سرانه‪/‬س��االنه ش��هری در س��ال‪ 83‬ح��دود‬ ‫‪457‬ه��زار و ‪800‬تومان ب��وده‪ ،‬درحالی که در‬ ‫س��ال‪ 92‬به ‪3‬میلیون و ‪24‬ه��زار و ‪100‬تومان‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬درحقیقت این امار نشان‬ ‫می دهد در س��ال‪ 92‬خط فق��ر مطلق برای هر‬ ‫نفر ماهانه ‪252‬هزار تومان و برای یک خانواده‬ ‫‪ 4‬نفره حدود یک میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫این رق��م خط فقر مطلق را نش��ان می دهد‬ ‫که ی��ک خان��واده از حداقل امکان��ات در حد‬ ‫اینک��ه غذای��ی در ط��ول روز مص��رف کرده و‬ ‫دارای سرپناه باشد‪ ،‬باید چنین درامدی به طور‬ ‫میانگین در سطح کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن بررس��ی ها نش��ان می ده��د تامی��ن‬ ‫‪2300‬کال��ری برای هر یک از اف��راد خانوار در‬ ‫سال منجر به افزایش ‪ 7‬برابری در فاصله زمانی‬ ‫‪۱۰‬سال شده است‪.‬‬ ‫ای��ن افزای��ش به نس��بت کمت��ری در خط‬ ‫فق��ر غیرغذایی سرانه‪/‬س��االنه در فاصله زمانی‬ ‫سال های ‪ ۸۳‬تا ‪ ۹۲‬بوده است‪.‬‬ ‫خ��ط فقر غیرغذایی سرانه‪/‬س��االنه در فاصله‬ ‫زمانی این ‪۱۰‬سال ‪6‬برابر شده است‪ .‬در مجموع‬ ‫خط فقر غذایی و غیرغذایی س��رانه بر حس��ب‬ ‫سال و ماه نیز روندی افزایشی داشته و در فاصله‬ ‫زمانی ‪ ۸۳‬تا ‪ 92‬کمی بیش از ‪ 5/6‬برابر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ».‬اما خط فقر در مناطق روس��تایی هم‬ ‫در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حیدری در این باره می گوید‪« :‬بر اس��اس این‬ ‫گ��زارش در مناطق روس��تایی ای��ران خط فقر‬ ‫سرانه‪/‬ساالنه در سال‪ 83‬حدود ‪ 246‬هزار تومان‬ ‫بوده که در سال‪ 92‬به یک میلیون و ‪ 992‬هزار‬ ‫و ‪ 900‬توم��ان افزایش یافته اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر تامی��ن ‪ 2300‬کالری برای ه��ر یک از‬ ‫افراد خانوار روس��تایی در سال منجر به افزایش‬ ‫‪ 8‬برابری مخارج در فاصله زمانی ‪۱۰‬س��ال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن افزایش در خط فقر غیرغذایی س��رانه‪/‬‬ ‫س��االنه در فاصل��ه زمانی س��ال های ‪ ۱۳۸۳‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬نیز مش��اهده می شود‪ ،‬به طوری که خط‬ ‫فقر غیرغذایی سرانه‪/‬ساالنه در فاصله زمانی این‬ ‫‪۱۰‬سال حدود ‪ 8‬برابر شده است‪.‬‬ ‫در مجم��وع خ��ط فقر غذای��ی و غیرغذایی‬ ‫س��رانه در جوامع روستایی نیز بر حسب سال و‬ ‫ماه نیز روندی افزایش��ی داشته است‪ .‬بر اساس‬ ‫ای��ن براوردهای خط فقر در جوامع روس��تایی‬ ‫درص��د فقرا از ح��دود ‪10‬درصد در س��ال ‪83‬‬ ‫ب��ه حدود ‪21‬درصد در س��ال ‪ 92‬افزایش یافته‬ ‫است‪».‬‬ ‫پایه دستمزد‬ ‫کارگری‬ ‫برحسب سبد‬ ‫معیشتی به‬ ‫گونه ای خط‬ ‫فقر محسوب‬ ‫می شود‬ ‫نبض بازار‬ ‫سقوط ‪ 15‬هزار تومانی قیمت سکه‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬صرافان بازار ارز و سکه در معامالت روز گذشته بازار ازاد‪ ،‬نرخ هر‬ ‫دالر امریکا را با ‪ 15‬تومان رشد ‪3‬هزار و ‪ 490‬تومان و هر قطعه سکه تمام بهار‬ ‫ازادی طرح جدید را با ‪15‬هزار تومان افت‪977 ،‬هزار تومان دادوستد کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬هر ی��ورو در بازار ازاد دیروز ب��ا ‪6‬تومان کاهش‪3 ،‬هزار و‬ ‫‪ 919‬تومان و هر پوند نیز بدون تغییر قیمت نس��بت به یکش��نبه ‪5‬هزار و ‪80‬‬ ‫تومان قیمت داشت‪.‬‬ ‫هر قطعه س��که تمام به��ار ازادی طرح جدید با ‪15‬ه��زار تومان افت قیمت‬ ‫‪977‬هزار تومان و یک قطعه س��که تمام به��ار طرح قدیم نیز با ‪16‬هزار و ‪500‬‬ ‫تومان کاهش ‪985‬هزار و ‪ 500‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫همچنین نرخ هر قطعه نیم سکه بهار ازادی نیز با ‪9‬هزار تومان افت ‪494‬هزار‬ ‫تومان و هر ربع سکه نیز با ‪3‬هزار تومان کاهش ‪267‬هزار تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫هر قطعه س��که یک گرمی نیز بدون تغییر قیمت ‪181‬هزار تومان و یک گرم‬ ‫طالی ‪18‬عیار نیز ‪99‬هزار و ‪ 420‬تومان خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫ن��رخ هر اونس هم در بازاره��ای جهانی با ‪ 28‬دالر افت یک هزار و ‪ 210‬دالر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نیز روز گذشته نرخ بانکی ‪ 39‬ارز را اعالم کرد؛ بر این اساس نرخ‬ ‫‪ 14‬ارز نس��بت به یکشنبه افزایش و قیمت ‪ 22‬واحد پولی کاهش داشته است؛‬ ‫البته نرخ سه ارز نیز تغییری نکرد‪.‬‬ ‫ن��رخ دالر امری��کا با دو ریال رش��د ‪ 30/182‬ریال‪ ،‬پون��د انگلیس با ‪ 66‬ریال‬ ‫افزایش‪ 43/841‬ریال و یورو با ‪ 121‬ریال کاهش ‪ 33/848‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت با پایان یافتن تعطیالت س��ال جدید چین و صعود‬ ‫مجدد بازارهای س��هام‪ ،‬طال بعد از ثبت باالترین قیمت خود در هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫افتی یک درصدی را تجربه کرد تا دومین جلسه متوالی خود را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬در پی اش��فتگی در بازارهای س��هام و تقاضا برای طال‪ ،‬ین‬ ‫ژاپن و اوراق خزانه داری امریکا‪ ،‬ش��مش روز پنجشنبه با صعود به سطح ‪1260‬‬ ‫دالر و ‪ 60‬سنتی باالترین سطح یک سال اخیر خود را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ولی س��هام اس��یایی بعد از ‪ 5‬جلسه در روز دوشنبه با صعود مواجه شد‪ ،‬بازار‬ ‫س��هام شانگهای در یک هفته تعطیالت افت متوس��طی را تجربه کرده بود‪ .‬هر‬ ‫اون��س طال در معامالت روز گذش��ته ب��ا افتی ‪ 1‬درصدی یکه��زار ‪ 219‬دالر و‬ ‫‪ 10‬س��نت معامله ش��د‪ .‬روز جمعه نیز طال افتی ‪ 0/7‬درص��دی را تجربه کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال قیمت طال همچنان ‪ 60‬دالر بیش��تراز اخرین زمانی اس��ت که‬ ‫بازاره��ای چین باز بودند‪ .‬در پی افزایش س��ریع قیمت در کوتاه مدت‪ ،‬بازارهای‬ ‫اسیایی دیگر نیز عالقه اندکی به طال نشان داده است‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,610,000‬‬ ‫‪2,670,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪39000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,870,000‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50300‬‬ ‫‪50800‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,835,000‬‬ ‫‪9,855,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9440‬‬ ‫‪9530‬‬ ‫‪9,730,000‬‬ ‫‪9,770,000‬‬ ‫‪35680‬‬ ‫‪35980‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11970‬‬ ‫‪12080‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,860,000‬‬ ‫‪4,910,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5180‬‬ ‫‪5280‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,730,000‬‬ ‫‪9,770,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪985,100‬‬ ‫‪994,200‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8690‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34770‬‬ ‫‪34900‬‬ ‫‪39190‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مبارزه نظام مند با پولشویی در بانک ها‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫ضرورت امادگی بانک های ایرانی‬ ‫باجه خبر‬ ‫فرش قرمز برای بانک های خارجی‬ ‫هنرکارت تجارت‬ ‫برای هنرمندان ایران‬ ‫بان��ک تج��ارت ب��ه منظ��ور حمای��ت از‬ ‫هنرمن��دان کش��ور با تعاون��ی هنرمندان‬ ‫معاص��ر پارس تفاهمنام��ه همکاری امضا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در مراس��م انعق��اد ای��ن تفاهمنام��ه که ب��ه امضای‬ ‫محمدابراهی��م مق��دم مدیرعام��ل بان��ک تج��ارت و‬ ‫حس��ین ذکریایی عزیزی رییس هیات مدیره و مهدی‬ ‫نادعل��ی زاده مدیرعام��ل تعاون��ی هنرمن��دان معاصر‬ ‫پارس رس��ید‪ ،‬مدیرعامل بانک گفت‪ :‬ما شاید هنرمند‬ ‫نباش��یم اما هنر ما خدمتگزاری به احاد جامعه اس��ت‬ ‫و امیدواریم بتوانیم با ارائه خدمات مناس��ب به جامعه‬ ‫هنرمندان گامی در راه اعتالی هنر برداریم‪.‬‬ ‫مق��دم همچنین صدور هن��رکارت تج��ارت را قدمی‬ ‫مثبت برای حمایت از جامع��ه هنرمندان‪ ،‬هنرجویان‬ ‫و هواداران هنر دانست‪.‬‬ ‫ذکریای��ی رییس هی��ات مدی��ره تعاون��ی هنرمندان‬ ‫معاص��ر پارس نیز اظهار امی��دواری کرد با امضای این‬ ‫تفاهمنام��ه‪ ،‬حوزه هنر بتوان��د در بعد اقتصادی هم به‬ ‫صورت فعال عمل کند و هنرکارت تجارت نخس��تین‬ ‫اقدام در بخش هنر و اقتصاد کشور باشد‪.‬‬ ‫جایزه بین المللی اتحادیه اروپا‬ ‫برای لیزینگ اقتصادنوین‬ ‫اج�لاس مش��ترک توس��عه کیفی��ت‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬س��اختمان و راه و شهرسازی‬ ‫در سال ‪ 94‬با رویکرد ارتقای نقش تعاون‬ ‫و بخش خصوصی‪ ،‬با مش��ارکت دست اندرکاران حوزه‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ ،‬تضمین و اجرای صنعت حمل ونقل‪،‬‬ ‫راه و شهرسازی و بخش خصوصی و تعاونی های فعال‬ ‫در این حوزه برگزار شد‪.‬‬ ‫در این اجالس ضمن معرفی اهمیت ارتقای کیفیت‬ ‫خدم��ات اجتماعی‪ ،‬همراه با ارتق��ای کیفیت خدمات‬ ‫فن��ی‪ ،‬به نق��ش و جایگاه��ی که بخ��ش خصوصی و‬ ‫تعاونی ‏ها با بهره‏ گیری از س��رمایه ‏گذاری ‏های خارجی‪،‬‬ ‫در ای��ن موض��وع می ‏توانند داش��ته باش��ند‪ ،‬پرداخته‬ ‫ش��د‪ .‬در پای��ان برگ��زاری این مراس��م ش��رکت های‬ ‫برگزیده معرفی شدند که شرکت لیزینگ اقتصادنوین‬ ‫استاندارد و جایزه بین‏المللی (‪)FCC-LEASING‬‬ ‫انتخاب نخست مشتریان در خدمات لیزینگ از سوی‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬نش��ان زرین تضمی��ن کیفیت و اعتبار‬ ‫در ف��روش و واگ��ذاری خودرو و نش��ان ویژه موفقیت‬ ‫مدیریتی و س��ازمان مبتنی ب��ر تالش‏های مدیریت را‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫کمک به انجمن ام اس‬ ‫از طریق کارتخوان های پارسیان‬ ‫در چارچ��وب هم��کاری س��ه جانبه میان‬ ‫ش��رکت تج��ارت الکترونیک پارس��یان‪،‬‬ ‫انجمن ام اس ایران و صندوق قرض الحسنه‬ ‫بانک پارس��یان‪ ،‬امکان جذب کمک های‬ ‫نقدی از طریق شبکه دس��تگاه های کارتخوان شرکت‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان فراهم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک پارس��یان‪ ،‬تمامی‬ ‫افرادی که تمایل به واریز وجه به حس��اب این انجمن‬ ‫و حمای��ت مال��ی از ان دارند می توانند با اس��تفاده از‬ ‫ش��بکه گس��ترده دس��تگاه های کارتخوان این شرکت‬ ‫در سراس��ر کش��ور به راحت��ی واریز وجه به حس��اب‬ ‫قرض الحس��نه پس ان��داز این انجم��ن را که متصل به‬ ‫ش��بکه کارتخوان ه��ای ش��رکت تج��ارت الکترونیک‬ ‫پارسیان است به انجام برسانند‪.‬‬ ‫تقدیراز اقدامات حفاظتی‬ ‫بانک صادرات‬ ‫نی��روی انتظامی به دلی��ل انجام اقدامات‬ ‫حفاظت��ی بان��ک ص��ادرات و طراح��ی‬ ‫نرم افزارهایی با قابلیت های باالی امنیتی‬ ‫که منجر به کاهش کالهبرداری از طریق‬ ‫خودپردازها شده است‪ ،‬تقدیر به عمل اورد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مراجع ذیربط انتظام��ی‪ ،‬این بانک‬ ‫اق��دام ب��ه طراح��ی نرم افزارهای��ی در دس��تگاه های‬ ‫خودپ��رداز ک��رده که با نص��ب هش��دارهای مکتوب‪،‬‬ ‫تصوی��ری و صوت��ی در صفح��ه نمای��ش دس��تگاه‪،‬‬ ‫مبادرت به اعالم هش��دارهای الزم به کاربران می کند‬ ‫و ب��ه همین دلی��ل میزان کالهبرداری افراد ش��یاد از‬ ‫دس��تگاه های خودپ��رداز این بانک ب��ه حداقل ممکن‬ ‫رس��یده ک��ه عملک��ردی قاب��ل تقدیر توصیف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا نیروی انتظامی به دلیل انجام این‬ ‫اقدامات حفاظتی از بانک صادرات تقدیر به کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن گفت‪ :‬در ش��رایط پس��اتحریم که شرایط‬ ‫برای فعالیت بانک های کشورمان در عرصه جهانی فراهم شده تعیین وضعیت انها در‬ ‫شاخص مبارزه با پولشویی از اهمیت زیادی برخوردار است‪ .‬عباس معمارنژاد افزود‪:‬‬ ‫از انجا که نظام کشورمان اسالمی است و ما باید نمونه ای از بانکداری اسالمی باشیم‬ ‫مبارزه نظام مند با پولشویی باید در بانک های کشورمان مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫ای��ن روزها‪ ،‬تمامی بخش ه��ای اقتصادی‪ ،‬در‬ ‫تالش��ند به واسطه لغو شدن تحریم ها و ورود به‬ ‫یک دوره جدید‪ ،‬یعنی پسابرجام‪ ،‬شرایط را برای‬ ‫برقراری دوباره ب��ا بازارهای جهانی و همچنین‬ ‫ورود س��رمایه گذاران خارجی به کش��ور فراهم‬ ‫کنند‪ .‬یک��ی از همین بخش ها سیس��تم بانکی‬ ‫ت که به گفته رییس جمهوری که‬ ‫کش��ور اس�� ‬ ‫در مراس��م پنجاه وپنجمین مجمع ساالنه بانک‬ ‫مرکزی س��خن می گفت‪ ،‬در ش��رایط جدیدی‬ ‫ک��ه هم س��رمایه خارج��ی و هم فن��اوری وارد‬ ‫کش��ور خواهد ش��د‪ ،‬بانک ها باید خودش��ان را‬ ‫ب��رای فضای رقابتی اماده کنن��د‪ .‬اما اینکه این‬ ‫امادگی چگونه باید فراهم ش��ود و نیازمند چه‬ ‫سازوکار و بسترسازی هایی است‪ ،‬پرسشی است‬ ‫که کارشناسان این حوزه به ان پاسخ می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهینه سازی سیستم بانکی‬ ‫بانک های ایرانی‬ ‫نباید این تفکر‬ ‫را داشته باشند‬ ‫که بانک های‬ ‫خارجی رقبای‬ ‫انها به حساب‬ ‫می ایند بلکه‬ ‫باید این تفکر به‬ ‫شکل همکاری‬ ‫و تعامل باشد‬ ‫البرت بغزیان از کارشناسان اقتصادی در این‬ ‫رابطه در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه بانک ها‬ ‫وظیفه ش��ان ج��ذب منابع و تخصی��ص ان به‬ ‫بخش های مختلف جامعه است‪ ،‬گفت‪ :‬موضوعی‬ ‫ک��ه وجود دارد این اس��ت که هزین��ه عملیاتی‬ ‫بانک ها در کش��ور ما باالست و همین امر باعث‬ ‫شده جذب و تخصیص منابع در سیستم بانکی‬ ‫کشور با نرخ های باالتری نسبت به سایر کشورها‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در حال حاض��ر با وجود لغو‬ ‫تحریم ها و ق��رار گرفتن اقتص��اد ایران در یک‬ ‫دوره جدید‪ ،‬به نظر می رس��د سرمایه گذاران به‬ ‫تدریج وارد کش��ور شوند و سیستم بانکی کشور‬ ‫نی��ز در این رابطه باید امادگی حضور بانک های‬ ‫خارجی را داش��ته باش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫چنی��ن ش��رایطی بانک های ایران ب��رای اینکه‬ ‫بتوانند در یک فضای ب��از با بانک های خارجی‬ ‫رقاب��ت کنند ابتدا باید ش��رایطی را ایجاد کنند‬ ‫که هزینه های عملیاتش��ان کاهش یاب د که یکی‬ ‫از عوام��ل موثر در این رابطه کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا انتق��اد از باالبودن ش��عب‬ ‫بانکی که عاملی ب��رای افزایش هزینه عملیاتی‬ ‫بانک های کشور شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر اگر بخواهیم نظام بانکی کشور را در مقام‬ ‫مقایسه با سایر کشورها قرار دهیم‪ ،‬متوجه این‬ ‫موضوع می شویم که شعب بانک ها در کشور ما‬ ‫در مقایس��ه با بسیاری از کشورها باالست و این‬ ‫در ش��رایطی است که از نظر کارکرد و بازدهی‪،‬‬ ‫چندان شرایط مطلوبی ندارد که به نظر می رسد‬ ‫در ش��رایط پیش رو‪ ،‬باید شعب بانک ها بهینه و‬ ‫ساماندهی شوند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی همچنین به وضعیت‬ ‫نظام بانکی کشور در حوزه بانکداری الکترونیک‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬امروزه تمام��ی بخش ها‪،‬‬ ‫فعالیت ش��ان با فناوری های جدید گره خورده و‬ ‫توسعه در این بخش به عنوان یک ضرورت تلقی‬ ‫می ش��ود ‪ .‬نظام بانکی هم از این قاعده مستثنی‬ ‫نیس��ت‪ .‬اما موضوعی که در این بین وجود دارد‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی‬ ‫بهاالدین حسینی هاشمی‬ ‫این اس��ت که ما در این بخش هنوز خال داریم‬ ‫و باید در این زمینه اقدام اساسی شود‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬بانک های کشور در حال حاضر از نظر شعب‬ ‫مجازی تجرب��ه ای ندارند و همچن��ان برخی از‬ ‫خدمات بانکی که ازسوی بانک ها ارائه می شود‪،‬‬ ‫نیاز به حضور مش��تریان در بانک ها دارد که این‬ ‫رویه بای��د تغییر کند تا در ش��رایط رقابتی که‬ ‫ب��رای بانک ها در اینده نزدیک ایجاد می ش��ود‪،‬‬ ‫بتوانند فعالیت بهتری داش��ته باش��ند ‪ .‬بغزیان‬ ‫کاهش پروسه دریافت وام‪ ،‬افزایش اعتبارسنجی‬ ‫مش��تریان برای کاهش معوق��ات بانکی‪ ،‬توجه‬ ‫به پدیده پولش��ویی‪ ،‬افزایش س��رمایه بانک ها و‬ ‫نزدیک کردن اس��تاندارد های بانک��ی به کمیته‬ ‫ب��ال و مواردی از این دس��ت را از پیش نیازهای‬ ‫ورود به فضای رقابتی بانک های کش��ور در دوره‬ ‫پس��ابرجام دانست و اظهار کرد‪ :‬به هر حال باید‬ ‫ورود بانک ه��ای خارجی کش��ور را به فال نیک‬ ‫گرفت و هرچه زودتر ش��رایط را برای ورود انها‬ ‫فراهم کرد‪ ،‬چراکه این بانک ها در عین حال که‬ ‫می توانن��د عاملی برای ورود فناوری به کش��ور‬ ‫ش��وند‪ ،‬می توانند ب��ا وارد ک��ردن منابع‪ ،‬بخش‬ ‫تولید و صنعت کش��ور را که با مش��کالت مالی‬ ‫زیادی مواجه است تقویت کنند‪.‬‬ ‫دنبال می کنند هدف گذاری الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫بنابراین اگر می خواهیم بانک های خارجی وارد‬ ‫کشور شوند باید چه در حوزه اقتصادی و چه در‬ ‫حوزه قوانین و مق��ررات بانکی‪ ،‬این بخش ها از‬ ‫ثبات الزم برخوردار باشند ‪.‬‬ ‫او دسترس��ی کافی به اطالعات را یکی دیگر‬ ‫از مواردی دانس��ت که بانک های خارجی برای‬ ‫ورود به کشور نیازمند ان هستند و باید شرایط‬ ‫برای این امر نیز فراهم ش��ود‪ .‬دهقان دهنوی در‬ ‫ادامه خاطر نشان کرد‪ :‬دریافت ضمانت های الزم‬ ‫و کافی در زمان تامین مالی بخش های مختلف‬ ‫اقتصاد از دیگر موضوعاتی اس��ت که بانک های‬ ‫خارجی انتظ��ار دارند در زمان فعالیت در ایران‬ ‫به نحو صحیح انجام شود و این نیازمند تبعیت‬ ‫بانک های کشور از این رویه نیز است‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی بر این باور اس��ت که بانک های‬ ‫ایران��ی نبای��د این تفکر را داش��ته باش��ند که‬ ‫بانک های خارجی رقبای انها به حساب می ایند‬ ‫بلکه باید این تفکر به ش��کل همکاری و تعامل‬ ‫باش��د‪ ،‬به ای��ن صورت ک��ه بانک ه��ای ایرانی‬ ‫بسترساز ورود بانک ها و منابع خارجی به کشور‬ ‫ش��وند و تالش کنن��د همکاری های مش��ترک‬ ‫با هم داش��ته باش��ند تا این امر درنهایت باعث‬ ‫رش��د ارزش افزوده در کشور شود ‪ .‬به گفته این‬ ‫کارشناس‪ ،‬به طور حتم با توجه به ظرفیت هایی‬ ‫که در کشور ما وجود دارد‪ ،‬در صورت همکاری‬ ‫مناس��ب بین بانک های خارجی و ایرانی این امر‬ ‫می توان��د بازی برد – برد باش��د و هر دو بخش‬ ‫س��ود ببرند‪ ،‬اما این نیازمند این اس��ت که این‬ ‫ترکیب مناسب ایجاد شود‪.‬‬ ‫دارد که بانک های خارجی وارد کش��ور ش��وند‬ ‫و در ای��ن زمینه باید بس��تر های الزم برای این‬ ‫امر فراهم شود‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از موضوعاتی که در‬ ‫این ش��رایط باید از سوی بانک های کشور مورد‬ ‫توجه قرار گیرد ‪ ،‬هماهنگ شدن با استانداردهای‬ ‫کمیته بال است‪.‬‬ ‫حسینی هاش��می در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫بانک های کش��ور از لحاظ س��وددهی از شرایط‬ ‫چندان مناسبی برخوردار نیستند و به طور حتم‬ ‫این امر باعث می ش��ود تامین مالی برایش��ان با‬ ‫دش��واری های زیادی همراه باش��د ک��ه در این‬ ‫رابطه الزم است قبل از ورود بانک های خارجی‬ ‫به کشور‪ ،‬بحث کفایت سرمایه بانک های ایرانی‬ ‫به حد قابل قبولی برس��د‪ .‬به گفته او بانک های‬ ‫کش��ور برای اینک��ه از مقبولی��ت الزم در بازار‬ ‫بین المللی برخوردار شوند و بتوانند قراردادهای‬ ‫همکاری با بانک های خارجی داشته باشند‪ ،‬باید‬ ‫ابتدا از ساختار مالی قابل قبولی برخوردار شوند‬ ‫و حداقل نس��بت کفایت سرمایه ش��ان را به ‪۱۲‬‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫او الزم��ه تحقق این اه��داف را مدیریت بهتر‬ ‫دارایی ها‪ ،‬حذف دارایی های پرریس��ک و ایجاد‬ ‫دارایی ه��ای مطل��وب دانس��ت و در این زمینه‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬به ط��ور حتم فراهم ک��ردن این‬ ‫شرایط زمان بر خواهد بود اما بی شک‪ ،‬اصالحات‬ ‫س��اختار مال��ی بانک ه��ا درنهایت ه��م به نفع‬ ‫نظام بانکی و هم اقتصاد کش��ور است و جایگاه‬ ‫بانک ه��ای ایرانی را در فض��ای بین المللی ارتقا‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بانکی بر این باور اس��ت که‬ ‫به طورحتم هرچه ساختار مالی بانک ها مناسب تر‬ ‫ش��ود‪ ،‬این امر به قدرت وام دهی بانک ها کمک‬ ‫خواهد ک��رد‪ ،‬ضمن اینک��ه در بخش اقتصادی‬ ‫اثربخش��ی بهتری خواهد داشت و در این زمینه‬ ‫می توانن��د همکاری بهتری با بانک های خارجی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ثبات در قوانین بانکی‬ ‫همچنی��ن محمدعلی دهقان دهن��وی‪ ،‬عضو‬ ‫هی��ات علمی گ��روه بانکداری دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی و کارشناس حوزه بانکی در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫گفت‪ :‬درست است که با لغو تحریم ها‪،‬‬ ‫فضا ب��رای ورود بانک های خارج��ی باز خواهد‬ ‫ش��د اما بی ش��ک فعالی��ت بانک ه��ای خارجی‬ ‫در کش��ور و همکاری بانک ه��ای ایرانی با انها‪،‬‬ ‫نیازمند بسترس��ازی هایی اس��ت که باید انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در ای��ن رابطه گفت‪ :‬ب��ه طور حتم‬ ‫بانک ه��ای خارج��ی تمایل دارن��د در محیطی‬ ‫فعالیت کنند که از ثبات الزم برخوردار باشد تا‬ ‫بتوانند براساس چشم انداز و اهدافی که در اینده‬ ‫اختصاص مشوق های جدید مالیاتی به صنعت گردشگری‬ ‫رییس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور از اختصاص‬ ‫مش��وق جدی��د مالیات��ی ب��ه تاسیس��ات ایرانگ��ردی و‬ ‫جهانگردی از ابتدای سال ‪ 95‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش رس��انه مالیاتی ایران‪ ،‬سیدکامل تقوی نژاد با‬ ‫اش��اره به اینکه نظام مالیاتی کشور مشوق ها و تسهیالت‬ ‫مالیاتی گسترده ای برای هدایت منابع به سوی بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی درنظر گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬در این میان‬ ‫صنعت گردش��گری ایران از این قاعده مس��تثنی نبوده و‬ ‫از تسهیالت بس��یار خوبی برای رونق و توسعه برخوردار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشوق های مالیاتی در بخش گردشگری‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬درامدهای خدمات��ی هتل ها و مراکز اقامتی‬ ‫گردشگری جدید اش��خاص حقوقی غیردولتی در قانون‬ ‫مالیات های مستقیم که بعد از اجرای این قانون (‪،)95/1/1‬‬ ‫از طرف مراجع قانونی ذی ربط پروانه بهره برداری یا مجوز‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬درامد انها از تاریخ شروع فعالیت به مدت‬ ‫‪5‬سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ‪10‬سال با‬ ‫نرخ صفر مشمول مالیات می شوند‪.‬‬ ‫تقوی نژاد درباره دفاتر گردش��گری و زیارتی نیز افزود‪:‬‬ ‫‪100‬درص��د درامد اب��رازی دفاتر گردش��گری و زیارتی‬ ‫دارای مج��وز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب‬ ‫گردش��گران خارجی ی��ا اعزام زائر به عربس��تان‪ ،‬عراق و‬ ‫س��وریه تحصیل شده باشد مش��مول مالیات با نرخ صفر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین با اش��اره ب��ه اینکه در م��اده ‪132‬‬ ‫اصالحیه قانون مالیات های مستقیم یکی از بااهمیت ترین‬ ‫تسهیالت مالیاتی به صنعت گردشگری کشور اختصاص‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این اساس تمامی تاسیسات‬ ‫ایرانگ��ردی و جهانگردی که قبل از س��ال ‪ 95‬از مراجع‬ ‫قانونی پروانه بهره برداری اخذ کرده باشند‪ ،‬تا مدت ‪6‬سال‬ ‫بع��د از اجرای قانون‪ ،‬معافیت مالیاتی به میزان ‪50‬درصد‬ ‫مالیات بر درامد ابرازی استمرار خواهد داشت‪ .‬رییس کل‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با بیان اینکه این معافیت‬ ‫مالیاتی شامل درامد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از‬ ‫کشور نمی شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تنها درامد حاصل از فعالیت‬ ‫تاسیس��ات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این‬ ‫ماده بوده و قابل تس��ری به درام��د حاصل واگذاری این‬ ‫تاسیسات نیست‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد‬ ‫مقرر قانونی ش��رط برخ��ورداری از نرخ صف��ر و هرگونه‬ ‫معافیت یا مشوق مالیاتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت استانداردهای بین المللی‬ ‫بهاالدین حسینی هاشمی از دیگر کارشناسان‬ ‫و صاحبنظ��ران این ح��وزه ه��م در این باره در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه در ش��رایطی‬ ‫ک��ه تحریم ه��ا لغو ش��ده و اقتصاد ای��ران وارد‬ ‫دوره پس��ابرجام شده اس��ت‪ ،‬این انتظار وجود‬ ‫سوئیفت در بانک مرکزی عملیاتی شد‬ ‫معاون ارزی بانک مرکزی از عملیاتی شدن سوئیفت‬ ‫در بان��ک مرکزی از روز یکش��نبه خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫هر چند بانک مرکزی و دیگر بانک ها از دو هفته پیش‬ ‫به سوئیفت متصل ش��ده اند اما به دلیل فرایند زمانی‬ ‫برای این کار‪ ،‬عملیاتی ش��دن ان از روز یکشنبه اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫غالمعل��ی کامی��اب در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی درب��اره وضعیت اتصال و عملیاتی ش��دن‬ ‫س��وئیفت در بانک مرکزی و ‪ ۱۲‬بان��ک دیگر‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��وئیفت با باال و پایین ش��دن یک کلی��د راه اندازی‬ ‫نمی ش��ود بلک��ه عملیاتی ش��دن ان نی��از ب��ه انجام‬ ‫تشریفاتی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر چند بانک ها از دو هفته گذشته به‬ ‫سوئیفت متصل شدند اما عالوه بر انجام امور فنی باید‬ ‫کاربران نیز تعریف می ش��دند که این امر زمان بر بود و‬ ‫پروسه مفصلی داشت‪.‬‬ ‫مع��اون ارزی بانک مرکزی گفت‪ :‬ب��ا انجام اقدامات‬ ‫الزم‪ ،‬س��وئیفت از ‪۲۵‬بهمن در بانک مرکزی عملیاتی‬ ‫شد و در دیگر بانک ها نیز یا عملیاتی شده و یا درحال‬ ‫عملیاتی شدن است‪.‬‬ ‫کامیاب با تاکی��د بر اینکه باید تنظیمات نرم افزاری‬ ‫در بانک ها و همچنین س��وئیفت انجام می شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این امر س��بب ش��د عملیاتی ش��دن س��وئیفت بعد از‬ ‫اتصال‪ ،‬مدتی طول بکشد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که وضعیت گشایش‬ ‫اعتبار (ال س��ی) به چه نحوی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گشایش‬ ‫اعتب��ار در حال انجام اس��ت و میزان ان بس��تگی به‬ ‫ارتباطات بانکی دارد‪.‬‬ ‫مع��اون بانک مرک��زی با تاکید بر ضرورت توس��عه‬ ‫ارتباطات بانکی برای گش��ایش اعتبار‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از‬ ‫بانک ها بعد از رفع تحریم باید روابط کارگزاری ایجاد‬ ‫می کردند تا بتوانند گشایش اعتبار کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته گش��ایش اعتب��ار در زمان تحریم‬ ‫نی��ز برای برخی از بانک های کش��ور امکان پذیر بود و‬ ‫مشکلی در این زمینه وجود نداشت‪.‬‬ ‫س��وئیفت هم��ان جامعه جهان��ی ارتباط��ات مالی‬ ‫بین بانکی اس��ت‪ .‬سیس��تم س��وئیفت برای ارس��ال و‬ ‫دریافت هرگون��ه پیام ارزی در بی��ن واحدهای ارزی‬ ‫بانک ه��ای داخل کش��ور و بانک های خارج از کش��ور‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫برگزاری دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی‬ ‫فعاالن بازار س��رمایه پایان هفته جاری ش��اهد برگزاری دومین همایش ملی حاکمیت‬ ‫ش��رکتی در دانش��گاه الزهرا خواهند بود‪ .‬س��یدمحمد هاش��می نژاد‪ ،‬مدیر توسعه فرهنگ‬ ‫س��رمایه گذاری ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران و معاون اجرایی همایش ملی حاکمیت‬ ‫شرکتی‪ ،‬گفت‪ :‬بهبود جایگاه در شاخص های بین المللی از طریق بهتر شدن شرایط حاکمیت‬ ‫شرکتی امکان پذیر و وجود ان برای جذب سرمایه گذاران خارجی ضروری است‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫تامین مالی ارزان‪ ،‬سریع و شفاف بنگاه های تولیدی در بستر بازار سرمایه انجام می شود‬ ‫کیمیا بامدادیان‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹قدمت بیشتر بازار پول‬ ‫پذیرش و در حقیقت کنترل ش��ده ای با هم داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬در چنین حالتی می توان انتظار داش��ت‬ ‫س��هم بازار سرمایه نس��بت به بازار پول در تامین‬ ‫ی ارتقا پیدا کند زیرا بانک ها درحال حاضر مغایر‬ ‫مال ‬ ‫سازوکار زمانی و مقطع تعیین شده خود وارد عمل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹فراهم شدن زیرساخت ها‬ ‫در این باره دبیر کانون نهادهای س��رمایه گذاری‬ ‫معتقد اس��ت‪ ،‬درحال حاضر تامی��ن مالی از طریق‬ ‫بازار سرمایه در مدت زمان زیادی انجام می شود و‬ ‫نیاز اس��ت زیرساخت هایی فراهم شود تا این زمان‬ ‫کوتاه تر شود و به این وسیله تولیدکنندگان ترغیب‬ ‫شوند تا از این طریق تامین مالی کنند‪.‬‬ ‫به��روز خدارحم��ی در گفت وگ��و با‬ ‫به‬ ‫روش های مختلف تامین مالی بنگاه های اقتصادی‬ ‫در کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬تامین مالی شرکت ها‬ ‫بای��د از دو طریق بانک و بازار س��رمایه باش��د اما‬ ‫برخی از بنگاه ها با روش های تامین مالی از طریق‬ ‫بازار سرمایه اشنایی بسیار کمی دارند بنابراین نیاز‬ ‫است فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه شود‪.‬‬ ‫وی به روان بودن تامین مالی از بانک ها در کشور‬ ‫نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬به دلیل انکه تامین مالی از‬ ‫طریق بازار پول بس��یار روان تر انجام می شود‪ ،‬در‬ ‫نتیجه بنگاه های اقتصادی ترجیح می دهند منابع‬ ‫م��ورد نیاز خ��ود را از این طری��ق تامین کنند اما‬ ‫به نظر می رس��د در صورتی که روش های اسان تر‬ ‫و کوتاه تری از س��وی بازار سرمایه برای بنگاه های‬ ‫اقتصادی ارائه شود‪ ،‬ش��رکت های بیشتری از این‬ ‫بازار استقبال کنند‪.‬‬ ‫خدارحمی راه دیگر تشویق بنگاه های اقتصادی‬ ‫ب��ه تامین مالی از طریق بازار س��رمایه را انتش��ار‬ ‫ابزاره��ای متنوع در این بازار دانس��ت و بیان کرد‪:‬‬ ‫به هر میزان ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه‬ ‫از تنوع بیشتری برخوردار باشد‪ ،‬در نتیجه نیازهای‬ ‫بیش��تری را براورده می کند و بنگاه های اقتصادی‬ ‫‹ ‹جمع شدن نقدینگی ها‬ ‫در این ب��اره مدیرعام��ل هلدین��گ خودکفایی‬ ‫ازادگان نیز معتقد اس��ت‪ ،‬تامی��ن مالی بنگاه های‬ ‫اقتصادی از طریق بازار سرمایه مزیت های بسیاری‬ ‫دارد ک��ه یک��ی از انها جمع ش��دن نقدینگی ها از‬ ‫جامعه و سرازیر شدن بخشی از ان به بازار سرمایه‬ ‫اس��ت که به طور خودکار باع��ث کاهش نرخ تورم‬ ‫هم خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهاد رمضان افزایش تامین مالی از طریق بازار‬ ‫سرمایه را موجب ورود نقدینگی های بیشتر به این‬ ‫بازار دانست و بیان کرد‪ :‬در صورتی که تامین مالی‬ ‫از طریق بازار س��رمایه افزایش یاب��د‪ ،‬بخش قابل‬ ‫توجهی از نقدینگی ها وارد این بازار می شود و این‬ ‫اتفاق ع�لاوه بر اینکه به رونق ب��ورس می انجامد‪،‬‬ ‫اخرین خبرها از عرضه اولیه سهام‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس تهران درب��اره عرضه ه��ای اولیه‬ ‫س��هام ش��رکت های جدی��د در تاالر شیش��ه ای گفت‪:‬‬ ‫س��هام لیزینگ ملت و پتروش��یمی فجر در دستور کار‬ ‫عرضه ه��ای اولیه س��هام ب��ورس تهران ق��رار گرفته و‬ ‫منتظریم تا س��هامدار عمده این شرکت ها نامه خود را‬ ‫به بورس تهران ارائه دهد‪ .‬این ش��رکت ها تمایلی برای‬ ‫عرضه سهام در بورس تهران نشان داده اند اما باید اراده‬ ‫خود را از طریق نامه نگاری به بورس اعالم کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬حس��ن قالیباف اصل در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که بازار اتی ارز باالخ��ره در بورس تهران‬ ‫راه اندازی خواهد ش��د یا در بورس کاال؟ پاس��خ داد‪ :‬به‬ ‫خاطر دارم معامالت واریز نامه ها و گواهینامه های ارزی‬ ‫در دوره ای از طریق بورس انجام می شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بورس تهران دو سال قبل نیز پیشنهادی‬ ‫در رابطه با راه اندازی معامالت ارز به شورای عالی بورس‬ ‫ارسال کرد‪ ،‬ولی ان زمان با راه اندازی بورس ارز موافقت‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫قالیباف اصل با اش��اره به اینکه کلیات راه اندازی بازار‬ ‫اتی ارز در نهایت امسال در شورای عالی بورس مطرح و‬ ‫تصویب ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هنوز بر سر اینکه بازار اتی ارز‬ ‫در کدام بازار راه اندازی ش��ود‪ ،‬بحثی نش��ده‪ ،‬اما اعتقاد‬ ‫دارم ای��ن ابزار می تواند در بورس ته��ران و در رابطه با‬ ‫پوشش ریسک س��رمایه گذاران خرد مورد استفاده قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بازار اتی ارز نمی تواند در ساختار‬ ‫معامالتی جداگانه سامان یابد‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه گذاری که‬ ‫اوراق بهادار و س��هام معامله می کن��د و می خواهد یک‬ ‫استراتژی س��رمایه گذاری مشخصی برای خود در سبد‬ ‫پرتفوی بچیند باید با پلتفرم یکسان همراه باشد‪.‬‬ ‫قالیباف اصل یاداور ش��د‪ :‬در بحث بازار مش��تقه ارز‪،‬‬ ‫موض��وع مارجی��ن و وجه تضمی��ن از اهمی��ت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬اگ��ر در س��اختارهای جداگانه ای این‬ ‫بازار تبیین شود‪ ،‬طبیعی است که جذابیت بازار ارز نیز‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬فرقی نمی کند‪ ،‬ب��ازار ارز در بورس کاال یا‬ ‫بورس تهران باش��د اما باید دقت ک��رد که پلتفرم بازار‬ ‫اتی ارز جد ا از دیگر بازارها نشود‪ .‬در مجموع باید گفت‬ ‫هرج��ا فرایند تس��ویه و اتاق پایاپای پ��س از معامالت‬ ‫س��رمایه گذار در هر بازاری انجام ش��ود‪ ،‬معامالت بازار‬ ‫مشتقه ارزی نیز در همان بازار باشد‪.‬‬ ‫نقدینگی ها را به تولید تزریق خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه چ��را بنگاه های اقتصادی برای‬ ‫تامین مالی کمتر از بازار سرمایه استفاده می کنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی قوانین برای تامی��ن مالی بنگاه های‬ ‫اقتصادی از مس��یر بازار س��رمایه دست و پاگیر و‬ ‫زمانبر اس��ت‪ .‬ای��ن موضوع تمایل س��هامداران به‬ ‫تامین مالی از طریق بازار سرمایه را کم می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه‪ ،‬تسهیل در قوانین‬ ‫افزای��ش س��رمایه را یک��ی از راه ه��ای افزای��ش‬ ‫تامین مالی از طریق بازار س��هام دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫همچنین باید تالش ش��ود بروکراسی و تشریفات‬ ‫محدود کننده نیز در این باره حذف شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ خودکفایی ازادگان‪ ،‬تسریع‬ ‫در انتش��ار اوراق تامی��ن مال��ی ب��رای بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی را موض��وع مهم��ی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫تولید کننده اگر بداند سرعت انتشار اوراق مختلف‬ ‫مثل صک��وک‪ ،‬مرابحه و مش��ارکت از طریق بازار‬ ‫س��رمایه بیش��تر از تامین مالی از بانک ها است به‬ ‫طور قطع ب��رای تامین نقدینگی خ��ود وارد بازار‬ ‫سرمایه خواهد شد‪.‬‬ ‫رمضان با اش��اره به فرایند زمانبر دریافت مجوز‬ ‫برای انتش��ار ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه‬ ‫گفت‪ :‬برای انک��ه بنگاه های ب��زرگ بتوانند برای‬ ‫تامی��ن مال��ی‪ ،‬اوراق مورد نیاز خود را به س��رعت‬ ‫چاپ و س��پس ان را در بازار سرمایه عرضه کنند‬ ‫باید بانک مرکزی و سازمان بورس با انها همکاری‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه باید شرایطی فراهم شود‬ ‫ت��ا بنگاه های غیربورس��ی نیز وارد بازار س��رمایه‬ ‫شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید با تسهیل قوانین و مقررات‪،‬‬ ‫ش��رایطی فراهم ش��ود تا امکان ورود شرکت های‬ ‫غیربورس��ی به بازار س��رمایه نیز تس��ریع شود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر ش��رایط به گونه ای باش��د که ماندن‬ ‫ش��رکت ها در بورس اس��ان و نبودن انها در بازار‬ ‫سرمایه دشوار باشد‪.‬‬ ‫فردین اقابزرگی‬ ‫بهروز خدارحمی‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه روز گذشته در ادامه روند‬ ‫صعودی قرار گرفت و ش��اخص کل به عنوان مهم ترین‬ ‫متغیر بورس��ی با رش��د ‪ 667‬واحدی روبه رو ش��د و به‬ ‫‪77‬ه��زار و ‪ 377‬رس��ید‪ .‬به گ��زارش خبرنگار‬ ‫از‬ ‫تاالر حافظ در معامالت روز گذش��ته‪ ،‬شاخص کل درجا‬ ‫زد و به ‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۵۰۶‬رس��ید‪ .‬س��رمایه گذاران در این‬ ‫روز‪ ،‬بی��ش از ‪2‬هزار و ‪50‬میلی��ون برگه و حق تقدم در‬ ‫بازار دست به دس��ت کردند که ارزش این مبادالت بیش‬ ‫از ‪ 4‬ه��زار و ‪854‬میلیارد ری��ال بود و در ‪120‬هزار نوبت‬ ‫معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫بانک صادرات ای��ران‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫و ایران خودرو دارای بیش��ترین تاثیر مثبت بر ش��اخص‬ ‫کل بودن��د‪ .‬همچنین صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و‬ ‫پاالیش نفت اصفه��ان دارای بیش��ترین تاثیر منفی بر‬ ‫مهم ترین متغیر بورسی بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در روز گذش��ته ماشین س��ازی اراک‪،‬‬ ‫صنایع جوش��کاب یزد‪ ،‬زامیاد‪ ،‬گسترش سرمایه گذاری‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬فراورده های نسوز ایران‪ ،‬بانک اقتصاد نوین‬ ‫و صنایع ش��یمیایی س��ینا بیش��ترین افزایش قیمت را‬ ‫تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیم��ت نیز در این روز‬ ‫متعلق به پتروش��یمی فارابی‪ ،‬قند هکمتان ‪ ،‬کابل البرز‪ ،‬‬ ‫لیزینگ ایران ‪ ،‬پاالیش نفت اصفه��ان‪ ،‬تولیدی گرانیت‬ ‫بهس��رام و کارخانجات قند قزوی��ن بود و این نمادها در‬ ‫انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن روز س��رمایه گذاران طوالنی ترین‬ ‫صف ه��ای خرید را ب��رای س��رمایه گذاری رنا‪ ،‬س��ایپا‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری س��ایپا‪ ،‬ایران خ��ودرو ‪ ،‬س��ایپا اذی��ن‪،‬‬ ‫مش��ارکت ش��هرداری س��بزوار و زامی��اد تش��کیل‬ ‫دادند‪ .‬در مقابل نمادهای سفارش ساخت توسعه ملی‪،‬‬ ‫فوالد خراس��ان‪ ،‬کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫صنای��ع ش��یمیایی ایران‪ ،‬اوراق مش��ارکت ش��هرداری‬ ‫ش��یراز‪،‬ح‪ .‬کنترل خوردگی تکین کو و شیش��ه همدان با‬ ‫سنگین ترین صف های فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در روز گذش��ته بانک صادرات ایران با‬ ‫‪353‬میلیون س��هم در صدر بیش��ترین حجم معامالت‬ ‫ق��رار گرفت و پ��س از ان ایران خودرو ب��ا معامالتی به‬ ‫حجم ‪148‬میلیون س��هم و پارس خ��ودرو با معامالتی‬ ‫به حجم ‪117‬میلیون س��هم در جایگاه های دوم و سوم‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬همچنین ایران خودرو با معامالتی به ارزش‬ ‫‪463‬میلیارد ریال در جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش‬ ‫معام�لات قرار گرفت و پس از ان بانک صادرات ایران با‬ ‫معامالتی به ارزش ‪399‬میلیارد ریال و صنایع اذراب با‬ ‫معامالتی به ارزش ‪386‬میلیارد ریال در جایگاه های دوم‬ ‫و سوم بیشترین ارزش معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بورس انرژی‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫استقبال تولیدکنندگان از تامین مالی منابع در بازار سرمایه‬ ‫روز گذش��ته مراس��م عرض��ه اولیه اوراق کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن ش��رکت گل گهر به میزبانی شرکت بورس‬ ‫کاالی ای��ران برگزار ش��د و در ان ‪۷۵۰‬ه��زار تن اوراق‬ ‫کنس��انتره س��نگ اهن ب��ه ارزش بی��ش از یک هزار و‬ ‫‪۱۱۲‬میلیارد ریال و با سود روزشمار ‪۲۲‬درصد از طریق‬ ‫عموم خریداری ش��د‪ .‬در این مراس��م مدیرعامل بورس‬ ‫کاالی ایران از اس��تقبال تولیدکنندگان از تامین مالی‬ ‫منابع در بازار سرمایه کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بورس کاالی ایران‪ ،‬حامد س��لطانی نژاد در‬ ‫ابتدای این مراسم با اشاره به استقبال سرمایه گذاران از‬ ‫انتشار اوراق س��لف موازی کنسانتره سنگ اهن شرکت‬ ‫گل گه��ر گفت‪ :‬ام��روز مجموعه بازار س��رمایه همچون‬ ‫ش��رکت بورس کاالی ایران‪ ،‬کارگزاران و ش��رکت های‬ ‫تامین س��رمایه‪ ،‬به منظور تحقق تکالی��ف دولت درباره‬ ‫تامی��ن منابع مالی از طریق بازار س��رمایه و در رابطه با‬ ‫اجرای دقیق سیاست خروج غیرتورمی از رکود‪ ،‬اقدامات‬ ‫بس��زایی را انجام داده اند که در این روز نیز تامین مالی‬ ‫شرکت گل گهر به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های‬ ‫حوزه معدنی در خاورمیانه با اس��تقبال سرمایه گذاران‬ ‫به ثمر نشست‪.‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫موتور بورس‬ ‫دوباره روشن شد‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگران کشور درحال حاضر‬ ‫از کمب��ود نقدینگی رنج می برند و از نظر بیش��تر‬ ‫فع��االن اقتص��ادی‪ ،‬بانک ها تنه��ا نهادهای تامین‬ ‫مالی به شمار می روند در صورتی که در کشورهای‬ ‫مختل��ف جه��ان‪ ،‬تامی��ن مالی ه��ای بلندمدت و‬ ‫میان مدت بر دوش بازار سرمایه است‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدن��د‪ ،‬تولیدکنندگان کش��ور اگاهی چندانی‬ ‫درباره روش های تامین مالی از طریق بازار سرمایه‬ ‫ندارند و به همین دلیل از ان استقبال نمی کنند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر روش های تامین مالی از طریق بورس‬ ‫برای این گروه از افراد از جذابیت زیادی برخوردار‬ ‫نیس��ت‪ .‬بنابراین نیاز است فرهنگ سازی مناسبی‬ ‫شود تا صنعتگران و تولیدکنندگان از ظرفیت های‬ ‫مغفول مانده بازار سرمایه استفاده کنند‪.‬‬ ‫بیش��تری نیز ب��ه تامین مال��ی از این ب��ازار روی‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫دبیر کانون نهادهای س��رمایه گذاری با اشاره به‬ ‫اینکه نباید تفاوتی بین س��اختارها و عملکرد بازار‬ ‫س��رمایه و بازار پولی برای تامین مالی ش��رکت ها‬ ‫وجود داشته باش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در همه کشورهای‬ ‫دنی��ا تبعیض زی��ادی بین تامین مال��ی از طریق‬ ‫بازار س��رمایه و بازار پول وجود ندارد و بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی تامی��ن مال��ی کوتاه م��دت را از طریق‬ ‫بانک ه��ا و تامین مالی بلندمدت و میان مدت را از‬ ‫طریق بازار س��رمایه انجام می دهند در صورتی که‬ ‫در کشور ما بیشتر تامین مالی ها از طریق بانک ها‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه نظارت حداقلی بازار پ��ول بر بنگاه های‬ ‫اقتصادی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬بازار پ��ول پس از‬ ‫پرداخت وام به متقاضیان‪ ،‬هیچ گونه نظارتی روی‬ ‫انها ندارد اما در بازار سرمایه عالوه بر وجود شرایط‬ ‫س��ختگیرانه‪ ،‬تامین مالی ش��رکت ها از سوی نهاد‬ ‫ناظر در بورس اوراق بهادار به ش��کل پیوسته مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد تا چگونگی سرمایه گذاری ان‬ ‫میزان پول به صورت دقیق مشخص شود‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تاالر شیشه ای‬ ‫بورس؛ میانبر رونق صنایع‬ ‫در این باره مدیرعامل کارگزاری بانک اینده نیز‬ ‫معتقد اس��ت‪ ،‬س��ازوکار حاکم در بازار سرمایه به‬ ‫نس��بت قدمتی که بازار پ��ول دارد از تفاوت هایی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬فردین اقابزرگ��ی در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه فضای بازار س��رمایه از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۴‬با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به‬ ‫نوعی در ی��ک فضای جدید و سیس��تماتیک کار‬ ‫خود را قانون مندانه تر ش��روع ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد میزان رش��د ارزش بازار سرمایه کشور از‬ ‫س��ال ‪ ۸۴‬و همچنین می��زان منابعی که از طریق‬ ‫بازار س��رمایه جذب ش��ده‪ ،‬اعم از افزایش سرمایه ‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬پذیره نویس��ی هایی که در شرکت های‬ ‫سهامی‪ ،‬سرمایه گذاری و سهامی عام شده‪ ،‬میزان‬ ‫رش��د بس��یار قابل توجهی پیدا کرده است‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینک��ه نباید انتظار داش��ت تامین مالی‬ ‫بازار س��رمایه و پول به یک میزان باشد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به انکه بازار سرمایه جوان است و در مقطع‬ ‫زمانی کوتاه تری نسبت به بازار پول به وجود امده‬ ‫بنابراین نمی توان این دو بازار را با یکدیگر مقایسه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اقابزرگ��ی بهترین و در حقیقت مناس��ب ترین‬ ‫راهکار برای افزایش س��هم تامی��ن مالی از طریق‬ ‫بازار سرمایه را ایجاد جذابیت در این بازار دانست‬ ‫و بیان کرد‪ :‬برای رس��یدن ب��ه چنین فضایی باید‬ ‫اراده کافی وجود داش��ته باشد و همچنین با تنوع‬ ‫ابزاره��ای مختلف‪ ،‬بنگاه های اقتصادی را به تامین‬ ‫مالی از طریق بازار سرمایه تشویق کرد و بازار پول‬ ‫را تنها راه تامین مالی ندانس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه بازار پول از بنیان و اساس برای تامین مالی‬ ‫پروژه های کوتاه مدت و کمتر از یک س��ال اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬تامین مال��ی پروژه های بلندمدت که‬ ‫بیش از یک س��ال زمان می برد باید از طریق بازار‬ ‫س��رمایه انجام شود اما شرکت ها به صورت نهادینه‬ ‫و س��نتی همه پروژه های شان را از طریق بازار پول‬ ‫تامین مالی می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارگ��زاری بانک اینده با اش��اره به‬ ‫اینک��ه بای��د ان��رژی و توانایی اقتصادی از س��وی‬ ‫بازار س��رمایه برای تامین بلندمدت پروژه ها مورد‬ ‫اس��تفاده قرار بگی��رد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید ش��رایطی‬ ‫فراهم ش��ود تا به نوعی این دو ب��ازار‪ ،‬رقابت قابل‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بورس های کاالیی در سراس��ر‬ ‫دنیا عالوه بر کارکردی که در نظام قیمت گذاری کاالها‬ ‫دارن��د در زمینه تامین مالی صنایع نی��ز اقدامات قابل‬ ‫توجهی دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در بورس کاالی ای��ران نیز ابزار‬ ‫س��لف موازی اس��تاندارد که در دنیا به عن��وان فوروارد‬ ‫مرس��وم اس��ت‪ ،‬برای تامین مالی واحدهای تولیدی در‬ ‫جریان است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران اظهار کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫گل گهر از طریق انتشار اوراق سلف کنسانتره سنگ اهن‬ ‫توانس��ت یک ه��زار و ‪۱۲۱‬میلیارد ریال ب��رای تکمیل‬ ‫طرح های توس��عه اش تامی��ن مالی کند ک��ه این روند‬ ‫همان خواس��ته مس��ئوالن اقتصادی کش��ور در رابطه‬ ‫با توس��عه تامین مال��ی صنایع از طریق بازار س��رمایه‬ ‫است‪.‬‬ ‫سلطانی نژاد با بیان اینکه حرکت از اقتصاد بانک محور‬ ‫به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار از برنامه های مورد تاکید‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بازار س��رمایه در تالش اس��ت تا با‬ ‫راه اندازی ابزارهای مالی‪ ،‬وابس��تگی بخش های تولیدی‬ ‫به بازار پول را کمتر کند که این روند در حال توس��عه‬ ‫است‪.‬‬ ‫نخستین عرضه بنزول خام‬ ‫شرکت فوالد زرند ایرانیان‬ ‫در جلس��ه معامالتی روز گذش��ته در کن��ار معامالت‬ ‫مستمر قراردادهای س��لف موازی استاندارد برق و نفت‬ ‫کوره در بازار مشتقه‪ ،‬در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران‬ ‫کاالهای ح�لال ‪ 402‬پاالیش نفت اصفهان‪ ،‬حالل ‪402‬‬ ‫و ‪ 410‬پاالی��ش نفت ش��یراز‪ ،‬قطران واحد کک س��ازی‬ ‫و پاالی��ش قطران زرند‪ ،‬نفتای س��بک و ایزوریس��ایکل‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬نیتروژن مایع پتروشیمی مبین‬ ‫و بنزول خام فوالد زرند ایرانیان در رینگ داخلی عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یاداور می شود محصول بنزول خام شرکت فوالد زرند‬ ‫ایرانیان در رینگ داخلی بورس انرژی برای نخستین بار‬ ‫مورد عرضه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬در جریان معامالت روز یکش��نبه در‬ ‫تابلوی س��لف موازی اس��تاندارد برق بازار مشتقه ‪4‬هزار‬ ‫و ‪ 355‬قرارداد معادل ‪104‬هزار و ‪ 520‬مگاوات س��اعت‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 31‬میلی��ارد و ‪485‬میلی��ون ری��ال معامل��ه‬ ‫شد‪ .‬در اغاز جلسه معامالتی این روز نمادهای بار پیک‪،‬‬ ‫کم ب��اری‪ ،‬میان ب��اری و بارپای��ه روزانه ‪25‬اس��فند ‪94‬‬ ‫گش��ایش یافته و در پایان نماده��ای بار پیک‪ ،‬کم باری‪،‬‬ ‫میان باری و بارپایه روزانه ‪ 29‬بهمن ‪ 94‬متوقف شدند‪.‬‬ ‫در این روز همچنین در تابلوی سلف موازی استاندارد‬ ‫نف��ت ک��وره ب��ورس ان��رژی‪ ،‬در مجموع ‪5‬نم��اد فعال‪،‬‬ ‫‪2‬هزار و ‪ 205‬قرارداد با ارزش��ی نزدیک به ‪24‬میلیارد و‬ ‫‪831‬میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫روز یکش��نبه همچنین در بازار فیزیکی بورس انرژی‬ ‫ای��ران کاالی گاز مایع خام پاالی��ش گاز ایالم در رینگ‬ ‫بین الملل مورد عرضه قرار گرفت که کل معامالت انجام‬ ‫ش��ده در عرضه های م��ازاد معادل ‪ 327‬تن به ارزش��ی‬ ‫بیش��تر از ‪2‬میلیارد و ‪753‬میلیون ریال بود‪ .‬در مجموع‬ ‫ارزش کل معامالت این روز بورس انرژی ایران نزدیک به‬ ‫‪59‬میلیارد و ‪69‬میلیون ریال شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫رشد ‪ 1/5‬درصدی اقتصاد حوزه یورو ‪2015‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫موسس��ه امار اتحادی��ه اروپا‪« ،‬یوروس��تات»‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬اقتصاد ‪ 19‬کش��ور عضو حوزه‬ ‫پولی یورو‪ ،‬در س��ال ‪ 2015‬میالدی ‪1/5‬درصد رش��د داشته است‪ .‬موسس��ه امار اتحادیه‬ ‫اروپا موس��وم به «یوروس��تات» اعالم کرد‪ 19 :‬اقتصاد دارای پول مش��ترک یورو در س��ال‬ ‫‪ 2015‬میالدی ‪ 1/5‬درصد رشد داشته است‪ .‬این درحالی است که اقتصاد حوزه یورو در سه‬ ‫ماهه پایانی سال گذشته و در مقایسه با سه ماه پیش از ان‪ 0/3 ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دریچه‬ ‫چرا طالی جهانی گران شد؟‬ ‫سرمایه و نیروی چین‬ ‫در امریکای التین‬ ‫چین بزرگترین ش��رط بندی خود در امریکای التین را به‬ ‫راه انداخت ه و این در حالی اس��ت ک��ه ایاالت متحده امریکا‬ ‫روی از ان گردانده است‪.‬‬ ‫به گزارش «صدای اقتصاد» چین س��ال گذشته در حالی‬ ‫س��رمایه گذاری خود در امریکای التی��ن را افزایش داده که‬ ‫اقتص��ادش بدترین وضعیت خود در ‪ 25‬س��ال گذش��ته را‬ ‫تجرب��ه می کرد‪ .‬عالوه بر ان اقتصاد امریکای التین نیز وارد‬ ‫بحران ش��ده ک��ه بخش اعظم ان از برزیل و ونزوئال ناش��ی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بانک های چینی در س��ال گذشته حدود ‪30‬میلیارد دالر‬ ‫وام به دولت های امریکای التین داده اند؛ این میزان دو برابر‬ ‫ان در سال ‪ 2014‬است‪.‬‬ ‫وامی که چین به امریکای التین داده از انچه بانک جهانی‬ ‫به انها داد ه نیز بیشتر است‪.‬‬ ‫اما فقط وام نیس��ت‪ .‬چین پیش��نهاد کم��ک ‪35‬میلیارد‬ ‫دالری ب��ه کش��ورهای امریکای التی��ن را داد ه ت��ا بتوانند‬ ‫پروژه های زیرس��اختی نظیر جاده‪ ،‬پل و راه اهن را به انجام‬ ‫برس��انند‪ .‬روی هم رفته این بزرگترین سرمایه گذاری چین‬ ‫است‪.‬‬ ‫این سرمایه گذاری ها در حالی انجام می شود که کمک های‬ ‫دول��ت ایاالت متحده امری��کا و س��رمایه گذاری های بخش‬ ‫عمومی در امریکای التین در ‪ 3‬س��ال گذشته کاهش یافته‬ ‫ است‪.‬‬ ‫عالوه بر این س��رمایه گذاری ها‪ ،‬دول��ت چین نیز در حال‬ ‫گس��ترش روابط خود با امریکای التین است‪ .‬سال گذشته‬ ‫ش��ی جین پینگ رییس جمهوری چین برای نخستین بار در‬ ‫پکن میزبان روس��ای جمهوری امریکای التین بود‪ .‬او وعده‬ ‫داد در ع��رض ی��ک دهه بیش از ‪250‬میلی��ارد دالر در این‬ ‫منطقه سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات به دس��ت امده از صن��دوق بین المللی‬ ‫پ��ول‪ ،‬صادرات چین به امریکای التین در س��ال ‪2014‬م به‬ ‫‪130‬میلی��ارد دالر رش��د پیدا کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫صادرات این کشور به امریکای التین در سال ‪2000‬م حدود‬ ‫‪6‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫چین اکنون شریک تجاری اصلی برزیل‪ ،‬شیلی و پرو است‬ ‫یعنی از ایاالت متحده امریکا جلو زد ه است‪.‬‬ ‫البته ایاالت متحده امریکا ب��ه کلی هنوز حضور پررنگ تر‬ ‫نس��بت به چین در امریکای التین دارد‪ .‬صادرات امریکا به‬ ‫امریکای التین در سال ‪2014‬م‪3 ،‬برابر صادرات چین ارزش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬برزیل و پرو قصد دارند مس��یر طوالنی ترین قطار‬ ‫دنیا برای فعالیت های تجاری را به راه بیندازند‪ .‬این فاصله ای‬ ‫از میامی تا سیاتل خواهد بود‪ .‬البته این پروژه بلندپروازانه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫چین س��ال گذش��ته درحال��ی س��رمایه گذاری خود در‬ ‫امریکای التین را افزایش داد ه که اقتصادش بدترین وضعیت‬ ‫خود در ‪ 25‬س��ال گذش��ته را تجربه می ک��رد‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫اقتصاد امریکای التین نیز وارد بحران ش��ده که بخش اعظم‬ ‫ان از برزیل و ونزوئال ناشی می شود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری های چین برخی از مشکالت این منطقه را‬ ‫برطرف کرده است‪.‬‬ ‫ام��ا چرا چین به امریکای التین نزدیک می ش��ود و با ان‬ ‫ارتباط برقرار می کند؟‬ ‫این دو منطقه برای ارتباط با هم بس��یار مناسب هستند‪.‬‬ ‫چین به مواد خام اولیه مثل اهن‪ ،‬نفت و س��ویا نیاز دارد و‬ ‫امریکا سرشار از این مواد اولیه است‪.‬‬ ‫عالوه بر ان چین می تواند نیروهای کار خود را در امریکای‬ ‫التین مشغول کند‪ .‬نیروهای چینی در پروژه های زیرساختی‬ ‫امریکای التین مش��غول ب��ه کار می ش��وند‪ .‬امریکای التین‬ ‫چاره ای جز پذیرفتن نیروهای چینی ندارد چرا که س��رمایه‬ ‫انها را به دست گرفت ه است‪ .‬به نظر معامله خوبی می اید!‬ ‫کاهش رتبه اعتباری انگوال‬ ‫پس از افت قیمت نفت و کاهش بودجه دولت‪ ،‬موسس��ه‬ ‫رتبه بندی اس��تاندارد اند پورز رتبه اعتب��اری انگوال را به ‪B‬‬ ‫تنزل داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش بلومب��رگ‪ ،‬موسس��ه رتبه بن��دی اس اندپی‬ ‫ب��ا ق��راردادن بده��ی انگ��وال ‪ 5‬س��طح پایین ت��ر از درجه‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ،‬رتبه این کش��ور را از ‪ +B‬به ‪ B‬کاهش داده‬ ‫است‪ .‬با این حال چشم انداز رتبه بندی پایدار بوده است‪.‬‬ ‫اس اندپی اع�لام کرد‪« :‬با در نظر گرفت��ن فرضیه قیمت‬ ‫نفت برنت کمتر از انتظار برای سال های ‪2016‬م تا ‪2019‬م‪،‬‬ ‫پیش بینی خود را از ذخایر خارجی انگوال و س��رعت رش��د‬ ‫اقتصادی این کشور وابسته به بخش نفت کاهش داده ایم‪».‬‬ ‫انگوال که پس از نیجریه بزرگترین کشور تولیدکننده نفت‬ ‫افریقا اس��ت به منظور تولید ‪70‬درصد از مالیات و ‪95‬درصد‬ ‫از درامد صادرات خود به س��وخت وابس��ته است‪ .‬با کاهش‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬دولت هزینه ه��ای بودجه خود را کاهش داده‪،‬‬ ‫یارانه س��وخت را قطع کرده و اس��تخدام را به حالت تعلیق‬ ‫دراورده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪2014‬م هزینه های دولت بیش از‬ ‫یک س��وم تولید ناخالص داخلی ‪129‬میلیارد دالری انگوال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫صعود طال‬ ‫نشانه دیگری‬ ‫از هراس‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫طال از نا توانی‬ ‫بانک های مرکزی‬ ‫برای جلوگیری‬ ‫از فروپاشی‬ ‫مالی است‬ ‫عمیق ش��دن نگرانی ه��ا دربار ه ثبات سیس��تم مالی‬ ‫جهان��ی که تقاضا ب��رای س��رمایه گذاری های مطمئن‬ ‫ت طال‬ ‫را تقوی��ت کرده به افزایش چش��مگیر اخیر قیم ‬ ‫کمک کرده است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران در بحبوح��ه نگرانی ه��ا نس��بت به‬ ‫احتمال منفی ش��دن نرخ های بهره در بعضی از کشورها‬ ‫که خطر بی ثباتی سیس��تم مالی جهان��ی را برانگیخته‬ ‫اس��ت‪ ،‬در جس��ت وجوی پناهگاه مطمئن به طال روی‬ ‫اورده اند‪ .‬بهای معام�لات هر اونس طال در بازار جهانی‬ ‫پنجش��نبه گذش��ته ‪4/45‬درص��د افزای��ش یافت و به‬ ‫‪1247/90‬دالر در ه��ر اونس صعود ک��رد که باالترین‬ ‫قیمت در یک س��ال گذشته بود‪ .‬قیمت های جهانی طال‬ ‫از ابتدای سال ‪2016‬م تاکنون حدود ‪ 18‬درصد افزایش‬ ‫یافته و این فلز ارزش��مند را که در ‪ 4‬س��ال گذشته ‪40‬‬ ‫درصد از ارزش خود را از دس��ت داده بود‪ ،‬تبدیل به یکی‬ ‫از کاالهای دارنده بهترین عملکرد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش وال اس��تریت ژورنال‪ ،‬یک��ی از بزرگترین‬ ‫عوام��ل افزایش قیمت طال نرخ های منفی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی ژاپن ماه گذش��ته به منظ��ور کمک به‬ ‫تقویت رش��د اقتصادی نرخ های بهره منفی معرفی کرد‬ ‫و به ش��مار رو به رش��د از بانک های مرکزی شامل بانک‬ ‫مرکزی س��وئیس و بانک مرکزی اروپا پیوس��ت که این‬ ‫سیاس��ت پولی را اتخاذ کرده اند‪ .‬بانک مرکزی سوئد هم‬ ‫پنجشنبه گذش��ته اعالم کرد نرخ های بهره را منفی تر‬ ‫خواه��د کرد و هش��دار داد ممکن اس��ت نرخ ها کاهش‬ ‫بیشتری پیدا کند‪ .‬مقامات کانادایی هم در حال بررسی‬ ‫کاهش هزینه های استقراض به پایین صفر هستند‪.‬‬ ‫جانت یلن‪ ،‬رییس بانک مرکزی امریکا‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این بانک در حال بررسی امکان منفی کردن‬ ‫نرخ های بهره کوتاه مدت در صورت لزوم است‪.‬‬ ‫طال بیش��تر زمانی ک��ه نرخ های به��ره افزایش پیدا‬ ‫می کند برای رقابت با س��رمایه گذاری های دارای بازده‬ ‫با مش��کل روبه رو می ش��ود‪ ،‬اما زمانی ک��ه هزینه های‬ ‫اس��تقراض منف��ی هس��تند س��رمایه گذاران ترجیح‬ ‫بازارهای س��هام جهان در ش��کننده ترین وضعیت خود در‬ ‫چند س��ال گذشته به سر می برند و سرمایه گذاران با از دست‬ ‫دادن اعتمادش��ان به کارامدی سیاست های پولی بانک های‬ ‫مرکزی از س��هام به دارایی های مطمئ��ن مانند اوراق قرضه‬ ‫و طال ف��رار می کنند‪ .‬همزمان با تردیدها نس��بت به توانایی‬ ‫بانک های مرکزی برای کنترل اوضاع‪ ،‬افت قیمت های انرژی‪،‬‬ ‫بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت سایه افکنده و دورنمای‬ ‫رشد اقتصاد جهانی را در هاله ابهام بیشتری فرو برده است‪ .‬تا‬ ‫‪ 6‬هفته قب��ل همچنان انتظار می رفت قیمت های ارزان نفت‬ ‫رشد اقتصاد جهانی را مصون نگه دارد و تصمیم بانک مرکزی‬ ‫امریکا برای افزایش نرخ های بهره در دس��امبر که نخس��تین‬ ‫افزای��ش از زمان پایان بحران مالی در س��ال ‪2008‬م بود‪ ،‬به‬ ‫منزله رای اعتماد به اقتصاد جهانی تفسیر شده بود‪ .‬با وجود‬ ‫اقدام��ات بانک مرکزی ژاپ��ن و بانک مرکزی اروپا در کاهش‬ ‫نرخ ه��ای بهره ک��ه با هدف حمایت از رش��د اقتصادی انجام‬ ‫شده است‪ ،‬عالوه بر بازارهای سهام امریکا‪ ،‬شاخص های سهام‬ ‫بزرگ جهان ضرر س��نگینی را متحمل شده اند‪ .‬موسسه های‬ ‫بزرگ و صندوق های س��رمایه گذاری دولتی که به یورو و ین‬ ‫اس��تقراض کرده اند‪ ،‬دارایی های پرریسک را فروخته و اکنون‬ ‫می دهن��د این فل��ز زرد را نگه دارند‪ .‬صعود طال نش��انه‬ ‫دیگری از هراس سرمایه گذاران طال از نا توانی بانک های‬ ‫مرکزی برای جلوگیری از فروپاش��ی مالی اس��ت و این‬ ‫نگرانی ارزش دارایی های��ی مانند ین ژاپن‪ ،‬اوراق خزانه‬ ‫و طال را افزایش داده اس��ت‪ .‬به گفت��ه پیتر هاگ‪ ،‬مدیر‬ ‫معام�لات جهانی ش��رکت کیتک��و متالز‪ ،‬ای��ن واهمه‬ ‫بس��یار قوی اس��ت‪ .‬مردم درحال فروش سهام هستند‬ ‫و نی��از دارن��د نقدینگی خود را در جای��ی قرار دهند که‬ ‫در حال حاضر این نقدینگی ها به سوی طال رفته است‪.‬‬ ‫س��هام ش��رکت های معدنی طال هم یکی از بهترین‬ ‫عملکرد ها در بازار را داش��ته اس��ت‪ .‬ش��رکت کانادایی‬ ‫بری��ک اولد ک��ه بزرگترین معدنکار ط�لا از نظر میزان‬ ‫تولید است‪ ،‬شاهد افزایش ‪ 63‬درصدی قیمت سهامش‬ ‫از ابتدای سال تاکنون بوده است‪ .‬ارزش سهام نیومونت‬ ‫بزرگترین عامل ریزش بازارهای سهام جهان‬ ‫ای��ن ارزها را خریداری می کنند که اقدام��ات این بانک ها را‬ ‫تضعی��ف می کن��د‪ .‬با ریزش س��نگین بازارها در پنجش��نبه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬شاخص س��هام اس��تاندارد اند پورز ‪ 500‬از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون ‪9‬درصد افت کرده که بدترین شروع سال بازار‬ ‫سهام امریکا محسوب می شود‪ .‬رویترز در گزارشی به بررسی‬ ‫عوامل اصلی افت بازارها پرداخته که به این ترتیب هستند‪:‬‬ ‫‹ ‹بزرگترین عامل ریزش بازار‬ ‫افت قیمت های س��هام از اواخر س��ال گذش��ته اغاز شد و‬ ‫به دلی��ل معرفی نرخ های بهره منف��ی در بخش هایی از اروپا‬ ‫و ژاپن و ثابت ماندن بازده اوراق خزانه امریکا روند کاهش��ی‬ ‫ان تش��دید شده است‪ .‬نرخ های بهره منفی برای سپرده های‬ ‫بانک مرکزی و بازده اوراق قرضه دولتی‪ ،‬امکان سود بردن از‬ ‫اختالف میان هزینه های اس��تقراض و بازده وام دهی را برای‬ ‫بانک ها محدود می کند‪ .‬اگر چه بانک مرکزی امریکا از معرفی‬ ‫نرخ ه��ای منفی ذخایرش اجتناب کرد اما جانت یلن‪ ،‬رییس‬ ‫این بانک هفته گذشته در کنگره اعالم کرد در صورت لزوم‪،‬‬ ‫معرفی نرخ های بهره منفی مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫چرا اقتصاد ناهنجار به یک هنجار برای جهان تبدیل شده است؟‬ ‫اقتصاد جهانی شروع سختی را در سال ‪2016‬م شاهد‬ ‫بود و ویژگی ان یک ناهنجاری جدید اس��ت؛ ناهنجاری‬ ‫در رفتار رش��د اقتص��ادی‪ ،‬در رفتاری که سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی از خود نشان می دهند‪ ،‬در تورم و در قیمت های‬ ‫کاالهای اساسی و همچنین در بازارهای مالی‪.‬‬ ‫نخس��تین مسئله این بود که رش��د بالقوه در بازارهای‬ ‫کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور سقوط کرد‬ ‫چراکه حاش��یه بدهی های عمومی و خصوصی باال رفته‪،‬‬ ‫جمعیت س��الخورده ک��ه تمایل دارد پس ان��داز کمتری‬ ‫داش��ته باش��د زیاد ش��ده و تنوعی از ناامنی ه��ا‪ ،‬میزان‬ ‫ن نگه داشته‬ ‫هزینه های س��رمایه ای را در س��طحی پایی ‬ ‫است‪.‬‬ ‫اب��زار غیرع��ادی و نامعم��ول به عنوان سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی ای که در مواقع ناهنجاری اقتصاد از انها استفاده‬ ‫می ش��ود اکنون به یک هنجار برای اقتصادهای پیشرفته‬ ‫جهانی تبدیل شده و حتی برخی از بازارهای نوظهور نیز‬ ‫از انها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصاد نی��وز در این می��ان‪ ،‬نواوری های‬ ‫فناوران��ه هنوز به قدری پیش��رفت نک��رده که به افزایش‬ ‫زیاد بهره وری رشد اقتصادی در حوزه های مختلف معنی‬ ‫ماینین��گ ح��دود ‪ 40‬درص��د و راندگولد ریسورس��ز‬ ‫‪48‬درصد در سال جاری رشد کرده است‪ .‬صندوق های‬ ‫قاب��ل معامله در بورس که طال می خرند بزرگترین ورود‬ ‫سرمایه در بیش از یک سال گذشته را گزارش کردند‪.‬‬ ‫در حالی که س��رمایه گذاران به دلیل وخامت بیشتر‬ ‫ش��رایط بازار مالی و نگرانی نس��بت ب��ه لطمه دیدن از‬ ‫کاه��ش قیمت های نفت از س��هام بانک ه��ای اروپایی‬ ‫و امریکای��ی ف��رار می کنن��د‪ ،‬عالقه احت��کاری به طال‬ ‫در هفته ه��ای اخیر افزایش یافته اس��ت‪ .‬اما اگر رش��د‬ ‫اقتصادی بهب��ود پیدا کند یا اگ��ر بانک های مرکزی از‬ ‫نرخ های منفی فاصله بگیرند روند افزایشی طال متوقف‬ ‫خواهد شد‪ .‬طال اغلب زمانی که انتظار می رود نرخ های‬ ‫بهره اندک باقی بمانند یا کاهش پیدا کنند به ویژه زمانی‬ ‫که نرخ های بهره امریکا منفی می ش��وند روند افزایشی‬ ‫ش��ود و در همین حال‪ ،‬اصالح ساختاری نیز به اندازه ای‬ ‫کاف��ی نبوده که بتواند رش��د بالق��وه را عملی کند‪ .‬اینجا‬ ‫چرخ��ه معیوبی وجود دارد که اگر از س��رمایه انس��انی و‬ ‫فیزیکی به طور کامل اس��تفاده نشود‪ ،‬می تواند رشدهای‬ ‫اقتصادی بالقوه را با مش��کل مواجه کن��د و امیدها برای‬ ‫رشد اقتصادی را به رکود و کسا د بازار تبدیل کند‪.‬‬ ‫انچه ما این روزها درباره رشد اقتصادی واقعی می بینیم‬ ‫یک وضعیت ناهنجار اس��ت؛ واقعیت این اس��ت که رشد‬ ‫اقتص��ادی انط��ور که در گذش��ته اتفاق می افت��اد دیگر‬ ‫دیده نمی ش��ود و مس��یرهای عادی توسعه خیلی سخت‬ ‫به اهداف خود می رس��ند‪ .‬در این میان‪ ،‬در مسیر توسعه‬ ‫درده��ای اقتصادی بزرگی دیده می ش��وند که نمونه این‬ ‫درده��ا بعد از بحران جهانی مالی‪ ،‬ابتدا در امریکا‪ ،‬بعد در‬ ‫اروپا و حاال در بازارهای نوظهور دیده ش��ده است؛ به این‬ ‫معنی که سطح باالیی از بدهی عمومی و خصوصی و نیز‬ ‫کسری بودجه ثابت می ماند و پایین نمی اید‪.‬‬ ‫همزمان‪ ،‬سیاس��ت های اقتصادی به ویژه سیاست های‬ ‫مالی‪ ،‬بیش ازپیش غیرقابل استفاده می شوند و فاصله بین‬ ‫سیاست های پولی و مالی بیش از گذشته محو و کمرنگ‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران بازار انرژی‬ ‫تولید باالتر نفت در امریکا به همراه تولید اضافی عربستان‬ ‫س��عودی به اش��باع عرضه در بازار جهانی منتهی شده و از‬ ‫ابتدای سال گذشته کاهش شدید قیمت های انرژی و سایر‬ ‫کاالها را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬قیمت هر بشکه نفت در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ 30‬دالر اس��ت که پایین ترین قیمت در‬ ‫بیش از یک دهه گذشته است و بعضی از تحلیلگران انتظار‬ ‫دارند قیمت ان کاهش بیشتری پیدا کند‪ .‬افت قیمت نفت‬ ‫به رشد منفی قابل توجه اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت‬ ‫منجر ش��ده و ب��ازده اوراق قرضه ش��رکت ها را باال برده که‬ ‫باعث ورشکستگی ش��رکت های فعال در بخش انرژی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته کارشناسان بازار‪ ،‬س��رمایه گذارانی که از راه‬ ‫نف��ت و گاز و کااله��ای دیگر درامد دارن��د در حال فروش‬ ‫دارایی هایشان هستند زیرا به نقدینگی نیاز دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام بعدی بانک مرکزی امریکا‬ ‫بازاره��ا در حال حاضر انتظار ندارند بانک مرکزی امریکا‬ ‫افزایش برنامه ریزی ش��ده نرخ های بهره در س��ال جاری را‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬این فلز زرد در سال ‪2010‬م که نرخ های‬ ‫واقعی اوراق دو س��اله به منفی ‪ 1/3‬درصد رس��یده بود‪،‬‬ ‫از کمت��ر از ‪ 1100‬دالر ب��ه بی��ش از ‪ 1400‬دالر صعود‬ ‫کرد‪ .‬طال در ش��رایط دش��وار اقتصادی عملکرد خوبی‬ ‫پیدا می کند‪ .‬نگرانی ها نس��بت به نوسان سیستم مالی‬ ‫پس از ورشکستگی سال ‪2008‬م بانک سرمایه گذاری‬ ‫«برادران لمان» کمک کرد طال به باالترین س��طح در ‪3‬‬ ‫س��ال گذش��ته صعود کند و ‪ 160‬درصد افزایش قیمت‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود نوس��ان دوره ای بازار های س��هام در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬قیم��ت ط�لا در س��ال ‪2015‬م ب��ه میزان‬ ‫‪ 10/5‬درص��د کاهش یاف��ت زیرا ب��ازار منتظر افزایش‬ ‫بیش��تر نرخ های بهره از س��وی بانک مرکزی امریکا در‬ ‫س��ال ‪2016‬م بود که ب��ه نفع دالر و به ض��رر طال بود‪،‬‬ ‫اما پ��س از اینکه بانک مرکزی امری��کا نرخ های بهره را‬ ‫در دس��امبر ‪ 25‬واحد افزایش داد‪ ،‬بازارها اکنون شانس‬ ‫افزایش مجدد نرخ های بهره در س��ال ج��اری را کمتر‬ ‫می بینند‪ .‬بس��یاری از س��رمایه گذاران بر این باورند که‬ ‫ضعی��ف ش��دن دالر از قیم��ت طال پش��تیبانی خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬ارز امریکا از اول فوریه ‪ 4‬درصد در برابر س��بدی از‬ ‫ارزهای بزرگ افت کرده اس��ت‪ .‬ط�لا که به دالر معامله‬ ‫می ش��ود زمانی که ارز امریکا کاهش پیدا می کند برای‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی ارزان تر می شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫برخی از س��رمایه هایی که از بازارهای نوظهور به دلیل‬ ‫پایین رفت��ن قیمت کاالها و ضعیف ش��دن ارزها خارج‬ ‫شده اند به سوی طال راه پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫گروه مالی س��یتی براورد کرده اس��ت که دو میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه تا پای��ان ژانویه از بازارهای س��هام امریکا‬ ‫و بازارهای نوظهور خارج و به س��وی طال س��رازیر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس گزارش وال استریت ژورنال تحلیلگران‬ ‫می گویند بخش��ی از این س��رمایه ممکن است از چین‬ ‫امده باش��د که در ان س��رمایه گذاران به دنبال حمایت‬ ‫دارایی هایش��ان در برابر کاهش بیشتر بازارهای سهام و‬ ‫ارزش یوان هستند‪.‬‬ ‫اجرای��ی کن��د‪ .‬بازار معام�لات صندوق های فدرال نش��ان‬ ‫می ده��د معامله گ��ران انتظ��ار ندارن��د حداقل ت��ا فوریه‬ ‫س��ال اینده نرخ ه��ا افزایش پیدا کند‪ .‬حت��ی در یک وهله‬ ‫قرارداده��ای معام�لات پنجش��نبه تح��ت تاثی��ر احتمال‬ ‫اندک کاهش نرخ در س��ال جاری ق��رار گرفتند و به گفته‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬صعود قیمت طال ناشی از احتمال کاهش‬ ‫نرخ بود‪ .‬تحوالت اخیر بازارهای معامالت با کاهش س��ریع‬ ‫اخت�لاف میان ب��ازده اوراق خزانه کوتاه م��دت و بلندمدت‬ ‫امریکا همراه ش��ده است‪ .‬اختالف بین اوراق خزانه دو ساله‬ ‫و ‪ 10‬ساله امریکا اکنون به ‪ 0/95‬درصد رسیده که کمترین‬ ‫فاصله از دسامبر سال ‪ 2007‬است‪ .‬این امر نشان می دهد با‬ ‫وج��ود اطمینانی که یلن درباره قوی بودن احیای اقتصادی‬ ‫به کنگره داده است‪ ،‬سرمایه گذاران اعتماد کمتری به رشد‬ ‫اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته تری اس��پت‪ ،‬مدیر س��رمایه گذاری «س��یه را»‬ ‫بخش��ی از مشکل این است که معلوم نیست بانک مرکزی‬ ‫امریکا به افزایش نرخ های به��ره گرایش دارد یا به کاهش‬ ‫انها و این مسئله به هیچ وجه برای بازارهای سرمایه گذاری‬ ‫خوشایند نیست‪.‬‬ ‫عربستان ‪ 55‬میلیارد دالر ذخیره ارزی خود را از دست می دهد‬ ‫پایگاه خبری شوون خلیجیه در خبری به نقل از بیانیه‬ ‫بانک جهانی اعالم کرد‪ :‬عربس��تان س��عودی بیش از ‪55‬‬ ‫میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود را در سال اینده میالدی‬ ‫در اثر کاهش قیمت نفت از دس��ت خواهد داد‪ .‬براساس‬ ‫ای��ن خبر‪ ،‬در صورتی که قیمت نفت بین ‪ 30‬تا ‪ 35‬دالر‬ ‫در هر بشکه ثابت بماند همه کشورهای عربی خلیج فارس‬ ‫در سال اینده بیش از سال ‪2015‬م خسارت خواهند دید‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬عالوه بر عربستان‪ ،‬عراق نیز بیش‬ ‫از ‪ 40‬میلیارد دالر از درامدهای خود را در سال ‪2016‬م‬ ‫از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫در بیانی��ه بانک جهانی امده اس��ت‪ :‬عربس��تان‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫کوی��ت و امارات نیز ک��ه به عنوان کش��ورهای ثروتمند‬ ‫عربی از نظر ذخایر مالی در منطقه مطرح هستند با ادامه‬ ‫کاهش قیمت نفت در ‪ 4‬یا ‪ 5‬سال اینده با کسری بودجه‬ ‫شدیدی روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫ای��ن بان��ک پیش بین��ی ک��رد در صورتی ک��ه قیمت‬ ‫نف��ت در س��طح ‪ 40‬دالر برای هر بش��که ثاب��ت بماند و‬ ‫س��رمایه گذاری ها در کشور عربستان نیز در سطح کنونی‬ ‫باقی بماند این کشور همه ذخایر مالی خود را تا پایان این‬ ‫دهه از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده اس��ت‪ :‬کشورهای صادر کننده نفت‬ ‫عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ‪2015‬م با ‪9/4‬‬ ‫درصد کس��ری بودجه مواجه بودند و در سال های ‪2016‬‬ ‫و ‪2017‬م به دلیل کاهش و حذف حمایت های دولتی از‬ ‫برخی خدمات عمومی ممکن اس��ت اندکی اوضاع بودجه‬ ‫انه��ا بهبود یابد اما این کش��ورها از وضعیت مالی خوبی‬ ‫در اثر کاهش ش��دید قیمت نفت برخوردار نخواهند بود‪.‬‬ ‫خسارت و ضرر کشورهای عربی صادر کننده نفت از زمانی‬ ‫شروع ش��د که عربس��تان با اتخاذ سیاست های خصمانه‬ ‫علیه ایران و روس��یه باعث کاهش شدید قیمت نفت در‬ ‫بازار جهانی در حد یک سوم قیمت ان شد‪.‬‬ ‫پیش از این بانک جهانی میزان خسارت های کشورهای‬ ‫عرب��ی از کاه��ش قیمت نف��ت را تنها در س��ال ‪2014‬‬ ‫می�لادی بیش از ‪ 215‬میلی��ارد دالر اعالم کرده بود این‬ ‫درحالی اس��ت که برخی امارها از خسارت ‪ 360‬میلیارد‬ ‫دالری این کشورها حکایت دارد‪.‬‬ ‫این کش��ورها در دو سال گذش��ته مجبور به کاهش یا‬ ‫حذف حمایت های دولتی از بخش خدمات عمومی و انواع‬ ‫فراورده های نفتی ش��دند تا بتوانند میزان کسری بودجه‬ ‫خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫ر اقتصاد مقاومتی‬ ‫این موفقیت ها تش��کر ک��رد و گفت‪ :‬وقتی ع��رض می کنم مدیریت‪،‬‬ ‫منظور فقط ما نیستیم بلکه مجموعه مدیریت استانی اعم از استاندار‪،‬‬ ‫امام جمع��ه‪ ،‬فرماندار‪ ،‬ش��هردار و نمایندگان محترم مجلس اس��ت‪ .‬‬ ‫حمایت های انان سبب شده است تا قنواتی دراین جایگاه با انگیزه کار‬ ‫کند ‪ .‬همه کمک کردند تا توانستیم مشکالت پیش روی شرکت را حل‬ ‫کنیم و به این موفقیت برسیم ‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال و سال قبل درزمینه‬ ‫وضع تعرفه جنگیدیم و توانستیم تعرفه ایجاد و در فروش داخلی و نیز‬ ‫صادرات موثر باشیم ‪ .‬االن تمام شرکت های اروپایی محصول اکسین را‬ ‫می شناس��ند‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد اکسین در پاسخ به این سوال‬ ‫که برنامه صادراتی این شرکت برای سال اینده چگونه است؟ گفت‪ :‬ما‬ ‫درسال جاری به دلیل نیاز صنایع داخلی‪ ،‬فقط ‪ 10‬درصد محصوالت‬ ‫خود را صادرکردیم و در واقع بیش��تر نمی توانستیم صادرکنیم اما بنا‬ ‫داریم این میزان را درسال اینده به ‪ 20‬درصد افزایش دهیم ‪.‬‬ ‫‹ ‹تسلط فوالداکسین بر بازار های منطقه‬ ‫قنواتی افزود‪ :‬درس��ال جاری به عراق‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬امارات و همچنین‬ ‫افغانستان صادرات داشتیم ‪ .‬البته همه محصوالت اکسین را می توانیم‬ ‫صادرکنیم و خریدارهم دارد اما ماموریت ما داخلی است و تامین نیاز‬ ‫صنایع داخلی است‪ .‬‬ ‫وی پیش بینی کرد که ش��رکت فوالد اکسین ورق های پروژه ‪350‬‬ ‫کیلومتری انتقال گاز به عراق را تامین و درپروژه ترکمنستان و عراق‬ ‫نیز شرکت کند‪ .‬‬ ‫قنوات��ی گفت‪ :‬درحال مذاک��ره با طرف های خارجی هس��تیم تا‬ ‫ورق ه��ای عریض م��ورد نیاز خطوط لوله انتق��ال گاز و نفت را تامین‬ ‫کنیم ‪ .‬با ش��رکت لوله س��ازی صفا س��اوه ب��رای پ��روژه گاز صادراتی‬ ‫و همچنی��ن ب��رای تامی��ن ورق ه��ای خط لول��ه ‪ 48‬این��چ مناطق‬ ‫نفت خیزجنوب و کارخانه لوله س��ازی اهواز ق��رارداد همکاری داریم‪ .‬‬ ‫هم اکن��ون س��رگرم مذاکره برای مش��ارکت در پروژه ه��ای جدیدی‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اکسین گفت‪ :‬یقین داریم که در سال ‪95‬‬ ‫اکس��ین باید ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد تولیدات خود را به س��مت تولید ورق‬ ‫عریض مورد اس��تفاده درساخت لوله های انتقال نفت و گاز ( لوله های‬ ‫ای ‪.‬پی) ببرد‪.‬‬ ‫قنواتی گفت‪ :‬اکس��ین تنها ش��رکت تولید کننده ورق های عریض‬ ‫اس��ت ‪ .‬بعد از ما عریض تری��ن ور ق فوالدی با ‪ 2‬مترع��رض در فوالد‬ ‫مبارکه تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ راه هموار در پساتحریم‬ ‫مدیرعامل فوالد اکس��ین درپاس��خ به این س��وال که در ش��رایط‬ ‫پسابرجام برنامه ای برای جذب سرمایه گذاری خارجی باهدف توسعه‬ ‫شرکت دارید؟ گفت‪ :‬ما طرح توس��عه فوالد سازی داریم ‪ .‬درسال های‬ ‫گذشته قرارداد احداث این کارخانه برای تولید اسلب عریض با شرکت‬ ‫ایتالیایی دانیلی منعقد و پیش پرداخت ان نیز پرداخت ش��ده بود اما‬ ‫بنابه دالیلی فس��خ شد ‪ .‬البته در فس��خ نامه قید شده بود که هرزمان‬ ‫اکسین خواست دوبار ه می توانیم احیا کیم ‪.‬‬ ‫قنوات��ی افزود‪ :‬در س��فیر اخیر دکتر روحان��ی رییس جمهوری به‬ ‫کشور ایتالیا‪ ،‬موضوع مطرح شد و هیاتی از سوی شرکت دانیلی ایتالیا‬ ‫امدند که مذاکرات انجام و توافق برای ادامه قرارداد حاصل گردید‪.‬‬ ‫وی حجم س��رمایه گذاری اجرای ای��ن طرح را حدود ‪ 400‬تا ‪500‬‬ ‫میلی��ون دالر به صورت فاینانس عنوان کرد و اف��زود‪ :‬این پروژه تنها‬ ‫ط��رح فوالد س��ازی قاب��ل توجیه اقتصادی در ایران اس��ت ‪ .‬ش��رکت‬ ‫ایتالیایی اماده سرمایه گذاری است‪ .‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد اکسین ظرفیت تولید اسلب این کارخانه‬ ‫در سال ‪93‬‬ ‫در شرایط‬ ‫تحریم‬ ‫بین المللی‪،‬‬ ‫برنامه‬ ‫تولید فوالد‬ ‫اکسین‬ ‫‪700‬‬ ‫هزارتن‬ ‫بود اما‬ ‫‪ 783‬هزار‬ ‫تن تولید‬ ‫داشت‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫را یک میلیون و ‪ 250‬هزار تن در س��ال عن��وان کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫کارخانه اسلب به اندازه و اقطاری که ما نیازداریم و هم اکنون در کشور‬ ‫موجود نیست‪ ،‬تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫قنواتی افزود‪ :‬درصورت بهره برداری از این کارخانه برای ‪ 1000‬نفر‬ ‫اش��تغالزایی مستقیم در خوزس��تان ایجاد خواهد شد ‪ .‬ما حتی برنامه‬ ‫صنایع پایین دس��تی با هدف اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده را دنبال‬ ‫می کنیم که ازجمله انها لوله سازی و مخزن سازی است ‪.‬‬ ‫وی پیش بینی کرد که عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید فوالد‬ ‫اس��لب اکس��ین سال اینده ش��روع شده و به مدت ‪ 3‬س��ال به طول‬ ‫انجامد ‪.‬‬ ‫قنوات��ی در پایان اضافه کرد که فوالد اکس��ین نس��بت به اجرای‬ ‫برنامه های اقتصاد مقاومتی اهتمام داش��ته و در چارچوب موفق ش��د‬ ‫در ش��رایط تحریم برای نخس��تین بار محصوالتی که مورد نیاز برخی‬ ‫صنایع داخلی بود‪ ،‬تولید و نیاز چندین صنایع داخلی را تامین کند‪ .‬‬ ‫در واقع یک��ی از مزیت های مثبت اجرای برنام��ه اقتصاد مقاومتی‬ ‫همین اس��ت که هم اکنون صفر ت��ا ‪ 100‬تولید لوله انتقال نفت و گاز‬ ‫کشور بومی سازی شده است ‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ویژه‬ ‫عملکرد اموزش شرکت در‪ 10‬ما ه نخست سال ‪94‬‬ ‫توسعه منابع انسانی‪ ،‬محور برنامه های فوالد اکسین‬ ‫‹ ‹مدیریت اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫ام��روزه اموزش و بهس��ازی منابع انس��انی به عن��وان یکی از‬ ‫اس��تراتژی های اصلی جهت سازگاری مثبت با شرایط تغییر به‬ ‫عنوان مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می شود و از این رو جایگاه‬ ‫و اهمیت راهبردی ان در بق ا و توس��عه س��ازمان غیرقابل انکار‬ ‫اس��ت‪ .‬اموزش‪ ،‬عامل کلیدی در توس��عه محسوب می شود که‬ ‫چنانچه به درستی و شایستگی برنامه ریزی و اجرا شود می تواند‬ ‫بازده اقتصادی قابل مالحظه ای داشته باشد‪ .‬اموزش و بهسازی‬ ‫کارکنان نیز اقدامی راهبردی اس��ت که در س��طح فردی باعث‬ ‫ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه‬ ‫س��ازمان و در س��طح ملی موجب افزایش بهره وری می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین زیربنایی ترین اقدامی اس��ت که تحول را در سازمان ها‬ ‫پایه ری��زی می نماید‪ .‬مدیریت اموزش و توس��عه منابع انس��انی‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان با بهره گیری از اساتید مجرب و‬ ‫متعهد‪ ،‬مراکز اموزش��ی معتبر‪ ،‬برنامه اموزش و توسعه مدیران‬ ‫و کارکن��ان خود را با ‪ 3‬رویکرد توس��عه دانش‪ ،‬بینش و مهارت‬ ‫حرفه ای مورد توجه قرار داده است‪.‬‬ ‫الف‪ :‬برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫‪1‬ـ برگزاری دوره های اموزشی به میزان‪ 85/130‬نفر ساعت‬ ‫‪2‬ـ برگزاری دوره های زبان انگلیس��ی ب��ه میزان ‪10/920‬نفر‬ ‫ساعت‬ ‫‪3‬ـ برگزاری دوره های کامپیوتر به میزان ‪ 5/906‬نفرساعت‬ ‫‪4‬ـ برگزاری دوره های اموزش��ی زبان انگلیسی مدیران (خانه‬ ‫مدیران) به میزان ‪ 294‬نفرساعت‬ ‫‪5‬ـ برگزاری دوره اموزش��ی مجازی با عنوان «ایین نگارش و‬ ‫مکاتبات اداری» به میزان ‪ 1/792‬نفرساعت‬ ‫‪6‬ـ جلسه با شرکت ردسا و شرکت پیشگامان فناوری ایساتیس‬ ‫جهت راه اندازی ‪ LMS‬و برگزاری دوره های اموزشی مجازی‬ ‫ب‪ :‬برگزاری جلس�ات مش�اوره خانواده و تغذیه و ارائه‬ ‫اموزش های مرتبط‬ ‫‪1‬ـ معرفی همکاران به کلینیک مشاوره و روانشناسی به میزان‬ ‫‪ 1/177‬ساعت (طرح خانه ارام من)‬ ‫‪2‬ـ معرفی هم��کاران به کلینیک تغذی��ه و حقوقی به میزان‬ ‫‪ 194‬ساعت‬ ‫‪3‬ـ برگزاری ‪ 5‬س��مینار و دوره اموزشی ویژه خانواده کارکنان‬ ‫ب��ا عناوین «س��بک زندگ��ی»‪« ،‬نقش رس��انه در خان��واده»‪،‬‬ ‫«مهارت ه��ای زندگی» و «خالقیت کاربردی» به میزان ‪4/104‬‬ ‫نفرساعت‬ ‫ج‪ :‬اجرای طرح راز تحول (توس�عه کتابخوانی) به تعداد‬ ‫‪ 200‬نفر‬ ‫طرح مذک��ور با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان مدیران‬ ‫و تمامی کارکنان ش��رکت با افزودن س��طح اگاهی و مهارت ها‬ ‫تصویب و از مهر ‪ 94‬در سه مرحله ذیل اجرا گردید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ در مرحل��ه اول س��ازمان به طور کلی مورد س��نجش قرار‬ ‫اموزش و‬ ‫بهسازی‬ ‫کارکنان‬ ‫نیز اقدامی‬ ‫راهبردی‬ ‫است که در‬ ‫سطح فردی‬ ‫باعث ارتقای‬ ‫کیفیت‬ ‫شغلی و‬ ‫در سطح‬ ‫سازمانی‬ ‫عامل تعالی‬ ‫و توسعه‬ ‫سازمان و‬ ‫در سطح‬ ‫ملی موجب‬ ‫افزایش‬ ‫بهره وری‬ ‫می شود‬ ‫گرفته و با ارائه بس��ته های اموزش��ی‪ ،‬پش��تیبانی‪ ،‬هم اندیشی‪،‬‬ ‫کارگاه اموزشی و برگزاری ازمون‪ ،‬تا حد امکان نیازهای سازمان‬ ‫در این رابطه برطرف می گردد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در مرحله دوم با توجه به ش��ناخت به دست امده‪ ،‬ضمن‬ ‫برگزاری یک ازمون نیازس��نجی مجدد‪ ،‬بر اساس نیازهای افراد‬ ‫در بین ویژگی های مدیریتی گروه بندی انجام می شود و تا حد‬ ‫امکان نیازهای افراد در این رابطه برطرف می گردد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در مرحله س��وم مربی های توانمن��دی از بین افراد برتری‬ ‫که در ‪ 2‬مرحله قبل شناسایی شده اند‪ ،‬با توجه به استعداد ها و‬ ‫توانایی هایشان در هر تخصص اموزش داده می شوند‪.‬‬ ‫د‪ :‬راه اندازی سامانه فراگیر اموزش‬ ‫این س��امانه جهت رف��اه حال همکاران و دس��تیابی راحت و‬ ‫سریعتر به امکانات اموزشی ذیل راه اندازی گردید‪:‬‬ ‫‪1‬ـ درخواست دوره توسط کارکنان‬ ‫‪2‬ـ تکمیل فرم های اثربخشی و اسیب شناسی توسط کارکنان‬ ‫‪3‬ـ مشاهده گزارش��ات فردی از جمله کمبود مهارت فردی‪،‬‬ ‫شناس��نامه اموزش��ی‪ ،‬دوره های گذرانده ش��ده‪ ،‬نتایج دوره و‬ ‫کارنامه‬ ‫‪4‬ـ مشاهده و چاپ گواهینامه های اخذ شده‬ ‫‪5‬ـ مشاهده و درج سوابق اموزشی‬ ‫‪6‬ـ مش��اهده مشخصات فردی و امکان ویرایش ان در صورت‬ ‫صالحدید سازمان‬ ‫‪7‬ـ مش��اهده دوره ه��ای در حال برگ��زاری و اطالع از محتوا‪،‬‬ ‫زمان بندی‪ ،‬محل برگزاری و س��ایر اطالعات مربوط به دوره در‬ ‫قسمت تابلوی اعالنات‬ ‫‪8‬ـ مشاهده تقویم اموزشی و امکان پیش ثبت نام در دوره ها‬ ‫ه‪ :‬ارتباط با دانشگاه‬ ‫جذب ‪ 172‬نفر کاراموز از دانش��گاه های استان در رشته های‬ ‫ب��رق‪ ،‬مکانیک و متالورژی‪ ،‬فناوری جوش‪ ،‬ایمنی و بهداش��ت‪،‬‬ ‫حسابداری و امور فرهنگی‬ ‫لیست گواهینامه های بین المللی کسب شده‬ ‫‪۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO‬‬ ‫مدیریت زیست محیطی‬ ‫‪۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO‬‬ ‫مدیریت کیفیت‬ ‫‪۱۰۰۰۱:۲۰۰۷ ISO‬‬ ‫مدیریت کیفیت ـ رضایتمندی مشتری ـ راهنمایی هایی جهت اصول رفتاری سازمان‬ ‫‪۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS‬‬ ‫مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫‪۱۰۰۰۱:۲۰۰۷ ISO‬‬ ‫مدیریت کیفیت ـ رضایتمندی مشتری ـ راهنمایی هایی برای اصول رفتاری سازمان‬ ‫‪۱۰۰۰۳:۲۰۰۷ ISO‬‬ ‫مدیریت کیفیت ـ رضایتمندی مش��تری ـ راهنمایی های��ی برای حل اختالف های خارجی در‬ ‫سازمان ها‬ ‫‪۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ ISO‬‬ ‫مدیریت کیفیت ـ رضایتمندی مشتری ـ راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایات در سازمان ها‬ ‫‪۱۰۰۰۳:۲۰۰۷ ISO‬‬ ‫مدیریت کیفیت ـ رضایتمندی مش��تری ـ راهنمایی های��ی برای حل اختالف های خارجی در‬ ‫سازمان ها‬ ‫‪۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ ISO‬‬ ‫مدیریت کیفیت ـ راهنمایی هایی برای اموزش‬ ‫‪۱۰۰۰۴:۲۰۱۲ ISO/TS‬‬ ‫مدیریت کیفیت ـ پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ـ راهنما‬ ‫‪Approval Certificate for Manufacturing Process (KR‬‬ ‫گواهینامه تایید فرایند ساخت از موسسه ‪ KR‬کره جنوبی‬ ‫‪IQNet‬‬ ‫شبکه جهانی کیفیت‬ ‫‪CE‬‬ ‫گواهینامه انطباق محصول با الزامات ایمنی و سالمتی اتحادیه اروپا‬ ‫‪)Approval Certificate for Manufacturing Process (ICS‬‬ ‫گواهینامه تایید فرایند ساخت از موسسه رده بندی ایرانیان‬ ‫‪۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ ISO/IEC‬‬ ‫الزامات احراز صالحیت ازمایشگاه های ازمون و کالیبراسیون‬ ‫‪۳۶۹۴ ISIRI‬‬ ‫پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری – برای محصول ورق فوالدی گرم نوردیده‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان به عنوان واحد کارگری نمونه استان معرفی شد‬ ‫در بیس�ت و هفتمی�ن جش�نواره تقدی�ر از واح�د‬ ‫کارگ�ری نمونه‪ ،‬کارگران و گروه های کار نمونه اس�تان‬ ‫ک�ه در محل س�الن امفی تئات�ر اداره کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف�اه اجتماع�ی برگزار ش�د‪ ،‬ش�رکت فوالد اکس�ین‬ ‫خوزس�تان از می�ان واحده�ای تولی�دی‪ ،‬کش�اورزی‬ ‫و خدمات�ی ب�ه عنوان واح�د نمونه انتخ�اب و معرفی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫در ای�ن جش�نواره که س�االنه و به هم�ت اداره کل‬ ‫تع�اون‪ ،‬کار و رف�اه اجتماع�ی برگزار می ش�ود‪ ،‬اقای‬ ‫قنواتی مدیر عامل ش�رکت‪ ،‬لوح و تندیس جش�نواره‬ ‫را دریاف�ت کردند ‪ .‬در این مراس�م‪ ،‬ای�ت اهلل حیدری‬ ‫نماینده مردم اس�تان در مجلس خبرگان‪ ،‬اقای خبیر‬ ‫معاون سیاس�ی اجتماعی اس�تاندار‪ ،‬مس�ئول بسیج‬ ‫کارگری استان‪ ،‬مدیر کل تعاون‪ ،‬کارو رفاه اجتماعی و‬ ‫جمعی از مسئوالن استانی حضور داشتند‪.‬‬ ‫افزایش ‪17/4‬درصدی درخواست ویزای الکترونیک‬ ‫درس��ال ‪ 2015‬میالدی حدود ‪7‬میلیون و ‪ 232‬هزار گردشگر در سراسر دنیا‬ ‫تقاضای ویزای الکترونیک کرده بودند که ‪ 87‬درصد از این درخواست ها پذیرفته‬ ‫ش��دند‪ .‬ویزای الکترونیکی نشان از ‪ 17/4‬درصد افزایش درخواست ها درمقایسه‬ ‫با سال گذشته دارد‪ .‬سیستم صدور ویزای الکترونیک از اوریل ‪ 2013‬در ترکیه‬ ‫شروع شده است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹بزرگترین بازارهای سیگار‬ ‫ش��رکت بین الملل��ی تنباک��وی ژاپن و ش��رکت‬ ‫تنباکوی امپریال هستند‪ .‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت بین الملل�ی تنباک�وی چین‬ ‫(‪)CNTC‬‬ ‫مال��ک و مدیر ش��رکت تنباک��وی چین‪ ،‬دولت‬ ‫چین اس��ت ‪ .‬ش��رکت بین الملل��ی تنباکوی چین‬ ‫بزرگترین شرکت تولید کننده سیگار است که ‪44‬‬ ‫درصد از بازارهای جهانی را در اختیار دارد‪ .‬‬ ‫‪ C‬بیش��تر تولیدات خود‬ ‫گفتنی اس��ت ‪ NTC‬‬ ‫را در چی��ن به فروش می رس��اند ‪ .‬تنها یک درصد‬ ‫از تولیدات س��یگار این ش��رکت صادر می ش��ود‪ .‬‬ ‫ ‪ CNTC‬تالش می کند تا نشان(برند)هایی مانند‬ ‫ار دی جی ‪ ،RDG‬دابلیس ‪ Dubliss‬و هارمونی‬ ‫‪ Harmony‬را در بازارهای بین المللی به فروش‬ ‫برساند ‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت بین الملل�ی فیلی�پ موریس‬ ‫(‪)PMI‬‬ ‫ش��رکت فیلیپ موریس یک ش��رکت عمومی‬ ‫تجاری است که توسط امریکا اداره می شود ‪ .‬دفتر‬ ‫مرکزی این ش��رکت در لوزان سوئیس واقع شده‬ ‫اس��ت ‪ 15 ، PMI .‬درصد از تجارت جهانی سیگار‬ ‫را در اختیار داشته و پردرامدترین شرکت تنباکو‬ ‫در جهان به شمار می رود ‪ .‬شرکت فیلیپ موریس‬ ‫پس از جدا ش��دن از شرکت مادر؛ التاریا در سال‬ ‫‪ 2008‬می�لادی ‪ ،‬محصوالت خ��ود را در خارج از‬ ‫ایاالت متحده امریکا به فروش می رساند‪ .‬‬ ‫این شرکت در بیش از ‪ 180‬کشور دنیا در حال‬ ‫فعالیت است و ‪ 6‬نش��ان(برند) از ‪ 15‬نشان(برند)‬ ‫معروف دنیا در حوزه سیگار را به فروش می رساند‬ ‫ک��ه معروف تری��ن انه��ا مارلب��رو اس��ت ‪ .‬فروش‬ ‫مناس��ب ش��رکت فیلیپ موریس در اسیا موجب‬ ‫رش��د این شرکت شده و این ش��رکت قصد دارد‬ ‫به گس��ترش خ��ود در کش��ورهای مختلف مانند‬ ‫اندون��زی و فیلیپین ادامه ده��د‪ ،‬همچنان که در‬ ‫حال توس��عه بازارهای هدف خود در کشورهایی‬ ‫مانند بنگالدش‪ ،‬چین‪ ،‬هندوستان و ویتنام است‪ .‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت تنباک�وی بریتی�ش امریکن‬ ‫(‪)BAT‬‬ ‫شرکت ‪ BAT‬یک شرکت عمومی تجاری است‬ ‫ک��ه دفتر مرکزی ان در لندن واقع ش��ده اس��ت‪ .‬‬ ‫ ‪ BAT‬در ‪ 200‬کش��ور فعالیت می کند و سومین‬ ‫شرکت بزرگ دنیا در حوزه تنباکو به شمار می رود‬ ‫و ‪ 11‬درص��د از بازار جهانی تنباک��و را در اختیار‬ ‫دارد ‪ .‬نش��ان(برند)های پرفروش��ی همچ��ون پال‬ ‫مال ‪ ،Pall Mall‬کنت ‪ ،Kent‬الکی اس��ترایک‬ ‫‪ Lucky Strike‬و دان هیل ‪ Dunhill‬توس��ط‬ ‫این ش��رکت تولید ش��ده و به بازاره��ای جهانی‬ ‫عرضه می شوند ‪70 .‬درصد از درامد ناشی از فروش‬ ‫محصوالت شرکت ‪ BAT‬در بازارهای نوظهور به‬ ‫دس��ت امده است ‪ .‬این ش��رکت تالش می کند تا‬ ‫سهم بازار خود را در اسیا توسعه دهد‪ .‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت بین الملل�ی تنباک�وی ژاپن‬ ‫(‪)JTI‬‬ ‫ش��رکت بین المللی تنباکوی ژاپن (‪ )JTI‬یکی‬ ‫از بخش ه��ای بزرگ کارخانه تنباکوی ژاپن (‪)JT‬‬ ‫به ش��مار می رود و دفتر مرک��زی ان در جنوا در‬ ‫س��وئیس واقع شده اس��ت ‪ .‬دولت ژاپن ‪ 33‬درصد‬ ‫از سهم شرکت تنباکوی ژاپن (‪ )JT‬را در اختیار‬ ‫دارد ‪ )JTI( .‬در بی��ش از ‪ 120‬کش��ور در ح��ال‬ ‫فعالیت بوده و چهارمین ش��رکت بزرگ تنباکو در‬ ‫دنیا به شمار می رود ‪ .‬این شرکت ‪ 9‬درصد از بازار‬ ‫جهانی س��یگار را در اختیار دارد ‪ .‬نشان(برند)های‬ ‫معروفی همچون وینستون‪ ،Winston‬مرویوس‬ ‫‪ Mervius‬و کمل ‪ Camel‬را تولید کرده و وارد‬ ‫بازارهای جهانی می کند‪ .‬‬ ‫‹ ‹گروه امپراتوری تنباکو (امپریال)‬ ‫ش��رکت گ��روه امپراتوری تنباکو یک ش��رکت‬ ‫بریتانیایی اس��ت ‪ .‬این ش��رکت پنجمین شرکت‬ ‫بزرگ دنیا اس��ت که ‪5‬درص��د از بازارهای جهانی‬ ‫سیگار را در اختیار دارد ‪ .‬شرکت امپریال در بیش‬ ‫نتایج ناامید کننده حاکم بر کشتیرانی مرسک‬ ‫بزرگترین اپراتور کانتینری جهان‪ ،‬کاهش یک میلیارد‬ ‫دالری در سود خالصش را نسبت به سال گذشته مشاهده‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬کش��تیرانی مرس��ک گزارشی مبنی‬ ‫بر کس��ب سود خالص ‪۱/۳‬میلیارد دالری در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی را منتش��ر کرد که در مقایسه با سود خالص ‪۲/۳‬‬ ‫میلیارد دالری س��ال ‪۲۰۱۴‬م‪ ،‬کاهش چش��مگیری را به‬ ‫نمای��ش می گذارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬س��ود س��رمایه این‬ ‫کشتیرانی از ‪ ۱۱/۵‬به ‪۶/۵‬درصد افت کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬این‬ ‫روند نزولی تعجب اور نیس��ت چرا که کشتیرانی مرسک‬ ‫همزمان با وخیم ش��دن اوضاع و احوال بازار‪ ،‬هشدارهای‬ ‫الزم را داده بود‪ .‬کش��تیرانی مرس��ک در راستای کاهش‬ ‫هزینه ها‪ ،‬سیاس��ت کاس��تن ‪4‬هزار نفری نیرو را در طول‬ ‫دو س��ال اینده در پیش گرفته اس��ت‪ .‬در نخستین گام‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬نف��ر از کارمندان در دفت��ر مرکزی کپنهاگ مجبور‬ ‫به ترک کار قبل از فرا رسیدن کریسمس شدند‪ ،‬از میان‬ ‫این اخراج شوندگان می توان از کارمندان رده باالیی چون‬ ‫اس��تفن اسچولر‪ ،‬افسر ارش��د تجاری نام برد‪ .‬شایان ذکر‬ ‫است که مرسک همچنین در راستای اعمال سیاست های‬ ‫جدید‪ ،‬حلق��ه دفاتر مرکزی اش را با ی��ک پله کاهش به‬ ‫‪ ۷‬دفتر رس��اند‪ .‬نکته حائز اهمیت اینکه وقتی کشتیرانی‬ ‫مرس��ک پیش بینی خوش بینانه ای نسبت به میزان سود‬ ‫در سال ‪۲۰۱۵‬م نداش��ت‪ ،‬پذیرش ‪ 6‬کشتی نسل جدید‬ ‫‪ Triple-E‬با ظرفیت ‪۱۹۶‬هزار تی ای یو را کنس��ل کرد‪.‬‬ ‫ناگفته نماند‪ ،‬کشتیرانی مرسک نخستین خط کشتیرانی‬ ‫در دنی��ا بود که نتایجش را در س��ال ‪۲۰۱۵‬م اعالم کرد‪،‬‬ ‫البته این ش��رکت نسبت به سال ‪۲۰۱۴‬م افت شدیدی را‬ ‫تجرب��ه کرد‪ ،‬اما احتمال می رود در س��ال جدید وضعیت‬ ‫بدتری بر این کش��تیرانی حاکم ش��ود‪ .‬اخرین داده های‬ ‫اماری تجارت ه��ای کانتینری بر این واقعیت داللت دارد‬ ‫که حجم کانتینری در مس��یر اروپا‪-‬اسیا به دلیل فعالیت‬ ‫اقتص��ادی ضعیف‪ ،‬افت حدود ‪4‬درص��دی را تجربه کرده‬ ‫اس��ت و نرخ های کرایه حمل در پایین ترین سطح ممکن‬ ‫مشاهده می شوند‪ .‬پس از یک جهش مختصر در اغاز سال‬ ‫جدید میالدی‪ ،‬نرخ کرایه ها در بیشتر مسیرها دوباره سیر‬ ‫نزولی را درپیش گرفته اس��ت‪ .‬باوجود وضعیت نابسامان‬ ‫بازار‪ ،‬افزایش ظرفیت کانتینری ناوگان در پی پیوس��تن‬ ‫کشتی های کانتینری بزرگ‪ ،‬به روند خود همچنان ادامه‬ ‫می دهد‪ ،‬اما از ان طرف عملیات اوراق کشتی ها به منظور‬ ‫اماده کردن ناوگان برای ورود کش��تی ها جدید با سرعت‬ ‫الزم انجام نمی شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫راه اندازی راه ابریشم ریلی‬ ‫از ‪ 160‬ب��ازار جهان��ی محصوالت خ��ود را عرضه‬ ‫می کند ‪65 .‬درص��د از محصوالت این کش��ور در‬ ‫بازارهای در حال توس��عه مانند افریقا‪ ،‬خاورمیانه‪،‬‬ ‫شرق اروپا و اسیا به فروش می رسند‪ .‬‬ ‫نش��ان(برند)های معروفی همچ��ون دیویدوف‬ ‫‪ Davidoff‬و گالویس��ز‪ Gauloises‬توس��ط‬ ‫ش��رکت امپری��ال ب��ه بازاره��ای جهان��ی عرضه‬ ‫می ش��وند ‪ .‬گفتنی است ش��رکت امپریال در حال‬ ‫گسترش سهم خود در بازارهای اسیایی‪ ،‬افریقایی‬ ‫و خاورمیانه است‪ .‬‬ ‫‹ ‹تجارت جهانی سیگار‬ ‫سیگار یکی از محصوالت پردرامد برای تاجران‬ ‫به شمار می رود ‪ .‬گفته می شود بسیاری از تاجران‬ ‫سیگار به هیچ عنوان س��یگاری نیستند ‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2014‬میالدی حدود ‪ 5/6‬تریلیارد نخ س��یگار به‬ ‫بیش از یک میلیارد س��یگاری در جهان فروخته‬ ‫شد ‪ .‬ارزش سیگارهای فروخته شده بیش از ‪744‬‬ ‫میلیارد دالر بوده اس��ت ‪ .‬بین سال های ‪ 2000‬تا‬ ‫‪ 2014‬می�لادی ارزش فروش جهانی س��یگار ‪8‬‬ ‫درص��د افزایش یافت ‪ .‬پیش بینی ه��ا حاکی از ان‬ ‫اس��ت که صنعت جهانی س��یگار تا ‪ 5‬سال اینده‬ ‫به رشد مستمر خود ادامه خواهد داد‪ .‬‬ ‫درامد کالن حاصل از فروش سیگار از بازارهای‬ ‫توس��عه یافته مانند اروپ��ای غربی ک��ه اعتیاد به‬ ‫س��یگار در انه��ا کاه��ش یافته اس��ت و مناطقی‬ ‫که ش��رکت های تنباکو ب��ا محدودیت هایی برای‬ ‫فعالیت مواجه هس��تند به بازارهای نوظهور مانند‬ ‫بازارهای اس��یا و افریقا جهش کرده است؛ در واقع‬ ‫در ای��ن کش��ورها کارخانه های تنباک��و از ضعف‬ ‫ت بر محیط زیست استفاده کرده و‬ ‫سیس��تم نظار ‬ ‫فعالیت های خود را در این نقاط توسعه می دهند‪ .‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ط��ی س��ال های ‪ 2005‬ت��ا‬ ‫‪2014‬میالدی‪ ،‬فروش س��یگار در اس��یای میانه‪،‬‬ ‫خاورمیان��ه و افریقا افزایش یاف��ت ‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ف��روش س��یگار در دیگر نواح��ی دنیا‬ ‫کاهش یافت ‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ 80‬درصد از اش��خاص س��یگاری در‬ ‫کش��ورهای فقیر و ی��ا کش��ورهای دارای درامد‬ ‫متوسط زندگی می کنند و صنعت تنباکو نیز این‬ ‫مناطق را بیشتر مورد هدف خود قرار داده و بازار‬ ‫خود را در این مناطق گس��ترده کرده اس��ت ‪ .‬اگر‬ ‫روند مص��رف فعلی ادامه یابد‪ ،‬حدود یک میلیارد‬ ‫نفر از مصرف تنباکو در قرن ‪ 21‬خواهند مرد‪ .‬‬ ‫فروش س��یگار در حال گس��ترش به بازارهای‬ ‫جدید اس��ت و کنترل بازار توس��ط ش��رکت های‬ ‫بین المللی انجام می شود‪.‬‬ ‫در دهه گذش��ته میالدی بازار جهانی س��یگار‬ ‫تنها توس��ط ‪ 5‬ش��رکت تنباکو اداره می ش��د که‬ ‫این شرکت ها ش��امل شرکت بین المللی تنباکوی‬ ‫چینی‪ ،‬شرکت بین المللی فیلیپ موریس‪ ،‬شرکت‬ ‫تنباکوی انگلیس��ی امریکای��ی بریتیش امریکن‪،‬‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫سیگار‪ ،‬کشنده سوداور‬ ‫سیگار از محصوالت پرسود در بازارهای جهانی‬ ‫به شمار می رود ‪ .‬این محصول پرضرر براساس امار‬ ‫سود سرشاری را به جیب کشورهای تولید کننده‬ ‫س��رازیر می کند ‪ .‬با وجود تمام��ی تبلیغات مبنی‬ ‫ب��ر بیماری زا بودن س��یگار و تصاوی��ری که روی‬ ‫پاکت های س��یگار چاپ می شوند از محبوبیت ان‬ ‫کاسته نشده اس��ت ‪ .‬به طور حتم اعتیاد اور بودن‬ ‫سیگار در پردرامد بودن ان بی تاثیر نیست‪ .‬‬ ‫بیش��تر مردم دنیا عالقه مند هس��تند تا عمری‬ ‫دراز داشته باشند اما با این حال براساس گزارش‬ ‫س��ازمان جهانی بهداشت‪ ،‬حدود ‪ ۶‬میلیون هکتار‬ ‫از بهترین زمین های کش��اورزی جهان زیر کشت‬ ‫تنباکو و توتون ق��رار دارد تا ماده اولیه مورد نیاز‬ ‫کارخانه های تولید سیگار تامین شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫بزرگترین مصرف کنندگان س��یگار کش��ورهای‬ ‫چی��ن‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ایاالت متح��ده امری��کا‪ ،‬ژاپن و‬ ‫اندونزی هس��تند که ‪ 63‬درصد از سیگار در سال‬ ‫‪ 2014‬میالدی به این کشورها فروخته شده است‪ .‬‬ ‫‪ 6‬بازار بزرگ سیگار از ‪ 10‬بازار بزرگ جهانی این‬ ‫محصول در دنیا در سال ‪ 2014‬م بازار کشور های‬ ‫در حال توس��عه بوده اند ‪ 3 .‬بازار از ‪ 10‬بازار بزرگ‬ ‫جهانی سیگار در این سال کشورهای اسیای میانه‬ ‫بوده اند‪ .‬‬ ‫کشور چین بزرگترین بازار بزرگ سیگار در دنیا‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت ‪ .‬در س��ال ‪2014‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬بازار خری��د و فروش س��یگار در چین‬ ‫‪ 226‬میلیارد دالر ارزش داش��ته اس��ت ‪ .‬رتبه دوم‬ ‫به روس��یه تعلق گرفته و تجارت س��یگار در این‬ ‫کش��ور ‪ 28‬میلیارد دالر در س��ال ‪2014‬م ارزش‬ ‫داشته است ‪ .‬گفتنی است رشد ارزش بازار سیگار‬ ‫در چین موجب رشد بازارهای جهانی شده است‪ .‬‬ ‫همچنین بین سال های ‪ 2012‬تا ‪ 2014‬میالدی‬ ‫بازار جهانی سیگار ‪ 2/2‬درصد کاهش داشته است‪ .‬‬ ‫بازار س��یگار در اندونزی بس��یار منحصر به فرد‬ ‫اس��ت چراک��ه بی��ن س��ال های ‪ 2013‬و ‪2014‬‬ ‫می�لادی ب��ازار س��یگار اندونزی ‪ 8‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته اس��ت ‪ .‬بازار تنباکو در هندوستان توسط‬ ‫فروش��ندگان غیرس��یگاری اداره می ش��ده است‪ .‬‬ ‫س��یگارهای صنعتی تنها ‪ 5‬درصد از بازار سیگار‬ ‫هن��د را تش��کیل می دهن��د ‪ 20 .‬درص��د از بازار‬ ‫سیگار هندوستان را س��یگارهای کوچک‪ ،‬الغر و‬ ‫دست پیچی به نام بیدیز ‪ bidis‬تشکیل می دهند‪ .‬‬ ‫در س��ال ‪ 2014‬میالدی ‪ 96‬میلیارد س��یگار در‬ ‫هندوس��تان فروخته شد و این کش��ور را به بازار‬ ‫مهمی برای فروش سیگار تبدیل کرد‪ .‬‬ ‫نخس��تین قطار ترانزیتی راه ابریش��م ریل��ی راه اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬با انعقاد توافق سه جانبه میان ایران‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و قزاقستان نخس��تین قطار ازمایشی صبح‬ ‫امروز از کش��ور چین وارد ایس��تگاه راه اهن تهران شد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس نخستین قطار ترانزیتی راه ابریشم ریلی پس‬ ‫از طی مس��افت ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۳۹۹‬کیلومت��ر طی ‪ ۱۲‬روز‬ ‫یعن��ی ‪ 2‬روز زودتر از موعد مقرر به ایران وارد ش��د‪ .‬این‬ ‫قط��ار حامل ‪ ۳۲‬کانتینر ‪ ۴۰‬ف��وت حامل کاالی تجاری‪،‬‬ ‫از ش��هر یی وو در اس��تان جه جیانگ در ش��رق چین به‬ ‫حرکت درامد‪ .‬براس��اس این گزارش این نخس��تین قطار‬ ‫باری است که چین را به ایران و خاورمیانه وصل می کند‪.‬‬ ‫این قط��ار از گذرگاه االتا در منطقه س��ین کیانگ چین‬ ‫خارج ش��ده و پس از عبور از قزاقستان و ترکمنستان‪ ،‬از‬ ‫مسیر سرخس و دراینده از طریق پایانه ریلی اینچه برون‬ ‫وارد ایران می شود‪.‬‬ ‫کاهش حجم مبادالت تجاری‬ ‫چین و روسیه‬ ‫بیش از ‪80‬‬ ‫درصد از اشخاص‬ ‫سیگاری در‬ ‫کشورهای فقیر‬ ‫و یا کشورهای‬ ‫دارای درامد‬ ‫متوسط زندگی‬ ‫می کنند و صنعت‬ ‫تنباکو نیز این‬ ‫مناطق را بیشتر‬ ‫مورد هدف خود‬ ‫قرار داده و بازار‬ ‫خود را در این‬ ‫مناطق گسترده‬ ‫کرده است‬ ‫به گزارش فارس به نقل از اس��پوتنیک نیوز‪ ،‬براس��اس‬ ‫ امارهای گمرک سقف مبادالت تجاری چین و روسیه در‬ ‫ماه ژانویه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪۸/۹‬درصد‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش میزان مب��ادالت تجاری چین و‬ ‫روس��یه در ماه ژانویه به ‪۴/۹۹‬میلیارد دالر رسید‪ .‬امارها‬ ‫نشان می دهد که میزان صادرات چین ‪۴/۲‬درصد کاهش‬ ‫یافته و به رقم ‪۲/۷۱‬میلیارد دالر نیز رسیده است‪ .‬میزان‬ ‫واردات چین هم با افت ‪۱۳/۹‬درصدی ‪۲/۲۸‬میلیارد دالر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین امارها حاکی از این اس��ت که حجم مبادالت‬ ‫س��االنه چین و روسیه افت ‪ ۲۸/۶‬درصدی را تجربه کرده‬ ‫و به رقم ‪۶۸/۰۶‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت‪ .‬این گزارش‬ ‫حاکی است‪ ،‬در سفر پوتین به چین در سال ‪۲۰۱۴‬م برای‬ ‫افزایش مبادالت تجاری دو کشور به ‪۲۰۰‬میلیارد دالر تا‬ ‫سال ‪۲۰۲۰‬م برنامه ریزی شده بود‪.‬‬ ‫‪ ،۲۰۱۶‬سال رونق‬ ‫کشتی های فله بر‬ ‫‹ ‹در پایان‬ ‫هر قدر هم از ضررهای س��یگار برای س�لامتی‪،‬‬ ‫کش��نده بودن ان و تاثیر ان بر کوتاه ش��دن عمر‬ ‫منتشر ش��ود باز هم سیگار یکی از پرفروش ترین‬ ‫محص��والت در دنیا باقی می مان��د ‪ .‬اما نکته مهم‬ ‫اینجاس��ت که از تعداد س��یگاری ها به تدریج در‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته کاسته ش��ده و بر تعداد‬ ‫س��یگاری های کش��ورهای در حال توسعه افزوده‬ ‫می ش��ود ‪ .‬به نظر می رس��د داش��تن عمر طوالنی‬ ‫در کش��ور های در حال توس��عه مورد عالقه مردم‬ ‫نیست‪ .‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪global.tobaccofreekids.org‬‬ ‫خانواده های ثروتمند چینی پول ها را به خارج می فرستند‬ ‫حاال که اقتصاد چین به مش��کل خ��ورده‪ ،‬خانواده های‬ ‫ثروتمند بیش ازپیش س��عی می کنن��د مقادیر زیادی از‬ ‫پول های شان را از کشور خارج کنند‪.‬‬ ‫انها نگران اند که ارزش پول چین س��قوط کند و ارزش‬ ‫پس اندازهای شان کمتر شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ص��دای اقتص��اد‪ ،‬با به کنت��رل دراوردن‬ ‫جریان نقدینگی در سراسر کشور چین‪ ،‬افراد از دوستان‬ ‫خود یا خانواده ش��ان می خواهند که بسته های ‪۵۰‬هزار‬ ‫دالری پ��ول را با خ��ود به خارج ببرند؛ این بیش��ترین‬ ‫مقداری اس��ت که بنا به محدودیت ه��ای قانونی چین‬ ‫می توان از کش��ور به صورت نقدی خارج کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫ی��ک گروه ‪ ۱۰۰‬نفری می توانن��د ‪۵‬میلیون دالر پول از‬ ‫کشور خارج کنند‪.‬‬ ‫با شک برانگیز شدن چشم انداز اقتصاد چین و به لرزه‬ ‫درامدن بازارهای جهانی‪ ،‬موجی از مهاجرت سرمایه به‬ ‫خارج از چین شروع ش��د که جریان سرمایه نقدی نیز‬ ‫جزئی از ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫در یک سال گذشته‪ ،‬شرکت ها و افراد نزدیک به یک‬ ‫هزار میلیارد دالر را از چین خارج کرده اند که این اتفاق‬ ‫به دلیل ش��باهت به کاری که ش��خصیت های کارتونی‬ ‫انیمیشن اسمورف ها انجام می دادند‪ ،‬به اسمورف کردن‬ ‫معروف شده است‪.‬‬ ‫برخ��ی از روش ها برای خروج س��رمایه به طور کامل‬ ‫قانون��ی هس��تند‪ ،‬مث��ل س��رمایه گذاری در ام�لاک و‬ ‫مستغالت در خارج از چین‪ ،‬خرید شرکت های خارجی‬ ‫و پرداخت بدهی هایی که به دالر بوده اند‪.‬‬ ‫دیگ��ر روش ه��ا مث��ل اس��مورف ک��ردن‪ ،‬بیش��تر‬ ‫ش��ک برانگیز است و در موارد مش��خصی غیرقانونی به‬ ‫حس��اب می ایند‪ .‬مقامات چینی س��ال گذشته یک زن‬ ‫را دس��تگیر کرده بودند که تالش می کرده با ‪۲۵۰‬هزار‬ ‫دالری که در لباس ها و کفش هایش پنهان کرده بود از‬ ‫سرزمین چین خارج شود‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت چین نتواند از خروج س��رمایه ه ا از داخل‬ ‫کشور توسط شهروندان ممانعت کند چشم انداز اقتصاد‬ ‫ان تاریک تر می شود‪.‬‬ ‫افزایش جریان خروج سرمایه از اقتصاد دارای کاهش‬ ‫رش��د چین باعث این تهدید خواهد ش��د که اعتماد به‬ ‫نف��س کش��ور به خطر بیفت��د و نظام بانک��ی ان ضربه‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫کیت بالنشر‪ -‬تحلیلگر نیویورک تایمز‬ ‫موسس��ه بیمکو از اوراق ‪۴۰‬میلی��ون ‪ DWT‬فله بر در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۶‬م خبر داد‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬در صورت صحت‬ ‫پیش بینی اوراق ‪۴۰‬میلیون‪ DWT‬فله بر‪ ،‬س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی برای صنع��ت اوراق س��الی پر رونق محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬بیمکو همچنین از ورود ‪۵۰‬میلیون‬ ‫‪ DWT‬در س��ال ‪۲۰۱۶‬م خب��ر داد ک��ه ‪۳۰‬درص��د ان‬ ‫کشتی های کیپ سایز خواهند بود‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت که ای��ن کش��تی ها درحال حاضر‬ ‫کمترین نرخ کرایه ها را به خود اختصاص داده اند‪ .‬افزایش‬ ‫‪۱۰‬میلیون ‪ DWT‬در مقایس��ه با بزرگی ن��اوگان واقعه‬ ‫مهمی محسوب نمی شود اما با توجه به عرضه بسیار باالی‬ ‫این کشتی ها در عرصه حمل ونقل‪ ،‬این مهم زیان بیشتری‬ ‫را در عرصه حمل ونقل فله سبب خواهد شد‪.‬‬ ‫بیمکو همچنین از رشد ناوگان فله برها در سال ‪۲۰۱۷‬م‬ ‫خب��ر داد‪ .‬پیش بین��ی می��زان اوراق ‪۴۰‬میلیون‪DWT‬‬ ‫فله بر در س��ال جاری ب��رای حمل ونقل فله ک��ه با عرضه‬ ‫م��ازاد دس��ت و پنجه نرم می کند‪ ،‬خبر خوبی محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شاخص فله بالتیک با توجه به کاهش تقاضا در چین به‬ ‫‪ ۳۵۴‬واحد رسید که کمترین میزان در تاریخ این شاخص‬ ‫محس��وب می شود‪ .‬بیمکو پیش بینی کرد‪ :‬در ‪۶‬ماهه سال‬ ‫‪۲۰۱۶‬م حمل ونقل فله ش��رایط خوبی را س��پری نخواهد‬ ‫ک��رد که دلی��ل ان تقاضای پایین و در عی��ن حال ورود‬ ‫کشتی های جدید است‪.‬‬ ‫در زمینه زیان دهی شرکت های کشتیرانی فله می توان‬ ‫از کش��تیرانی ایگل نام برد که از دسترس��ی نداش��تن به‬ ‫‪۱۰‬میلی��ون وام پس از بازپرداخ��ت نکردن وام های قبلی‬ ‫خ��ود خب��ر داد‪ .‬ش��رکت کش��تیرانی فله ن��وردن نیز از‬ ‫پیش بین��ی ضرر ‪۳۴۰‬میلی��ون دالری در بخش فله خود‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۵‬م خبر داد ک��ه ‪۱۸۰‬میلیون ان به ارزش‬ ‫ناوگان این ش��رکت و ‪۱۶۰‬میلیون دیگر به اجاره کشتی‬ ‫مربوط می شود‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 290‬شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه فوالد‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫میالد محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫عبدالکریم جاللی‬ ‫تشکل ها‬ ‫می توانند نقش‬ ‫حمایتی داشته‬ ‫باشند و به جای‬ ‫تعقیبمنافع‬ ‫کوتاه مدت یا‬ ‫شخصی به منافع‬ ‫بلند مدت و جمعی‬ ‫بیندیشند‬ ‫نمایشگاه گردشگری با مشارکت‬ ‫‪80‬درصدی بخش خصوصی‬ ‫مدی��ر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردش��گری گفت‪:‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران امسال در ‪32‬هزار‬ ‫مترمربع برگزار می شود که بیش از ‪80‬درصد ان به بخش‬ ‫خصوصی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬علی باقر نعمتی زرگران در نشس��ت‬ ‫خبری نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال به طور کلی ‪ 414‬ش��رکت حضور‬ ‫دارند که ‪ 370‬ش��رکت ان ایرانی و بقیه خارجی هستند‪.‬‬ ‫‪50‬درصد ظرفیت نمایش��گاه به دفاتر خدمات گردشگری‬ ‫اختص��اص دارد که به این ترتیب ‪ 200‬دفتر در ‪ 3‬س��الن‬ ‫غرفه دارند‪.‬‬ ‫نعمتی تاکید کرد‪ :‬نمایندگان و غرفه های بخش دولتی‬ ‫فقط در س��الن ‪ 38‬خواهند بود و برای نخس��تین بار در‬ ‫س��الن ‪ 35‬به همت صندوق احیا‪ ،‬ش��مایلی از خانه های‬ ‫تاریخی ایرانی به نمایش در خواهد امد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از نظر هزینه س��ازمان میراث فرهنگی‬ ‫هیچ اعتباری برای برپایی این نمایش��گاه هزینه نکرده و‬ ‫تنها با ایجاد بستر و تشویق بخش خصوصی و شرکت های‬ ‫خارجی زمینه سرمایه گذاری را فراهم کرده ایم‪.‬‬ ‫به گفته نعمتی‪ ،‬نمایش��گاه ها ن��ه تنها در ایران بلکه در‬ ‫س��ایر کشورها به طور خودگردان تامین هزینه می کنند و‬ ‫هزینه هر نمایش��گاه از خود غرفه داران متقاضی دریافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فره��اد امینیان‪ ،‬مجری برگزاری این نمایش��گاه نیز در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬برای اطالع رسانی این نمایشگاه‪ ،‬تیزری‬ ‫ساخته ش��ده که در ‪ 40‬نوبت از طریق صداوسیما پخش‬ ‫خواهد ش��د و ‪ 10‬بیلبورد شهری نیز برای این منظور در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از روز یکشنبه حدود ‪600‬هزار پیامک تا‬ ‫روز نهایی نمایش��گاه به کاربران اپراتورهای مختلف برای‬ ‫تبلیغ ارس��ال خواهد ش��د‪ .‬در حاشیه نمایش��گاه تهران‪،‬‬ ‫نشست های تخصصی گردشگری شامل گردشگری حالل‪،‬‬ ‫همایش غذا و گردشگری سالمت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در نهمین نمایش��گاه بین المللی گردش��گری و صنایع‬ ‫وابسته تهران فعاالن گردشگری بخش خصوصی و دولتی‬ ‫از ‪ 16‬کش��ور اسپانیا‪ ،‬تایلند‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬ویتنام‪ ،‬مالزی‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬یونان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬عراق‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬سوریه و سریالنکا حضور دارند‪.‬‬ ‫نهمین نمایش��گاه بین المللی گردشگری تهران از امروز‬ ‫کلید خورده و تا ‪ 30‬بهمن س��ال جاری برابر با ‪ 16‬تا ‪19‬‬ ‫فوری��ه ‪ 2016‬در فضای��ی افزون ب��ر ‪ 31000‬متر مربع در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران ادامه دارد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه همه روزه از ساعت ‪ 10‬صبح تا ‪ 18‬بعد از‬ ‫ظهر با شعار «میهمان ما باشید» و تم «خانه های ایرانی»‬ ‫دایر است‪.‬‬ ‫با کارشناس یوفی مطرح شد‬ ‫«هشت پا»ی شانس صنعت نمایشگاهی‬ ‫خراسان شمالی میزبان نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای هسته ای‬ ‫سی وچهارمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت‬ ‫هس��ته ای کش��ور از ابتدای اسفند در دانش��گاه بجنورد‬ ‫خراسان شمالی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمد رحی��م نوروزیان در جلس��ه‬ ‫هماهنگ��ی برگزاری نمایش��گاه تخصصی دس��تاوردهای‬ ‫هس��ته ای کش��ور در بجنورد اظهار کرد‪ :‬برگزاری چنین‬ ‫نمایش��گاهی بهترین فرصت برای اطالع رسانی به مردم و‬ ‫دانشجویان اس��تان خواهد بود تا موضوع انرژی هسته ای‬ ‫برای انها تبیین و تشریح شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برگزاری چنین نمایشگاهی در مراکز‬ ‫اس��تان ها بر عهده دانشگاه هاس��ت اظهار امی��دواری کرد‬ ‫که این نمایش��گاه ب��ا برنامه ریزی و نظم برگزار ش��ود تا‬ ‫مردم نیز اطالعاتی درباره پیش��رفت های انرژی هسته ای‬ ‫به دس��ت اورند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬عالوه بر دانشگاه ها سایر‬ ‫دس��تگاه های اجرایی نیز در این زمینه باید همکاری های‬ ‫الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫نوروزی��ان با اش��اره ب��ه س��فرهای رییس جمهوری به‬ ‫کش��ورهای اروپایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این سفرها ضمن‬ ‫اینکه نقطه مثبت و اقتدار این نظام اس��ت‪ ،‬نباید از سوی‬ ‫عده ای مورد سوءاستفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییس دانش��گاه بجنورد نیز در این جلسه با بیان اینکه‬ ‫نمایشگاه تخصصی دس��تاوردهای هسته ای از ابتکارهای‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه یکی از مهم تری��ن رویدادهای علمی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و سیاسی است‪.‬‬ ‫احم��د محقر ه��دف از برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه را‬ ‫اطالع رس��انی از فعالیت های س��ازمان انرژی اتمی ایران‬ ‫از ابتدا تا اخرین دس��تاوردهای ان��رژی اتمی عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این نمایش��گاه در محل دانش��گاه بجنورد از اول‬ ‫اسفند به مدت ‪ 5‬روز با ‪ 20‬غرفه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به دلیل اینکه اطالع رس��انی در‬ ‫زمینه صنعت هسته ای بس��یار محدود است‪ ،‬برپایی این‬ ‫نمایش��گاه ها می تواند فضای ازادی را برای اطالع رس��انی‬ ‫درباره جزئیات صنعت هسته ای در اختیار مردم قرار دهد‪.‬‬ ‫هجدهمین نمایش��گاه بین المللی فوالد کیش با حضور ‪ 290‬ش��رکت داخلی از ‪4‬‬ ‫تا ‪ 6‬اس��فند برپا می شود‪ .‬این نمایشگاه با هدف توسعه تجارت داخلی و بین المللی‪،‬‬ ‫نمایش جدیدترین محصوالت تولید شده‪ ،‬ارائه محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫در زمینه تولید فوالد‪ ،‬بررسی موانع و چالش ها‪ ،‬ارائه اخرین دستاوردهای پژوهشی‪،‬‬ ‫تعامل با دیگر فعاالن این صنعت و ارائه راهکارهایی برای پیشرفت برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��ال این��ده ب��رای تم��ام ابع��اد اقتص��ادی‬ ‫سرنوشت س��از اس��ت‪ .‬چرخ های اسیاب صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کش��ور روغن کاری شده و اماده‬ ‫اس��ت تا با وزیدن نخس��تین نس��یم توس��عه به‬ ‫حرکت در بیاید‪ .‬در این شرایط به طور قطع همه‬ ‫بخش های کوچ��ک و بزرگ اقتص��ادی متاثر از‬ ‫رونق صنعتی خواهند بود و وضعیت انها نس��بت‬ ‫به گذشته فرق خواهد کرد‪.‬‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی ایران به عن��وان یکی از‬ ‫بخش های جذاب اقتصادی که البته در ش��رایط‬ ‫تحری��م روی پای خودش ایس��تاده و روند صعود‬ ‫را هرچن��د کم ف��روغ طی کرده‪ ،‬اماده اس��ت که‬ ‫تغیی��رات ش��گرفی را در خ��و د احس��اس کند‪.‬‬ ‫ای��ن تغیی��ر چه در م��وارد کیفی مانند س��اخت‬ ‫ش��هرک های نمایش��گاهی در تهران‪ ،‬اصفهان و‬ ‫همدان و چه در قالب کمی و افزایش رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی از همین حاال اغاز ش��ده و در سال‬ ‫اینده غیر از اینکه اش��تغالزایی چشمگیری را در‬ ‫این عرصه شاهد خواهیم بود‪ ،‬باید منتظر حضور‬ ‫ده ها و ش��اید صدها شرکت نمایشگاهی خارجی‬ ‫به وی��ژه از کش��ورهای اروپای��ی در اس��تان های‬ ‫مختلف ایران باشیم‪.‬‬ ‫عبدالکریم جاللی از چهره های ش��ناخته شده‬ ‫نمایش��گاهی در کشور اس��ت که بیش از ‪ 3‬دهه‬ ‫سابقه کار و فعالیت در این حوزه را دارد و برخی‬ ‫رویداده��ای با اهمیت تقویم نمایش��گاهی تهران‬ ‫مانن��د متافو‪ ،‬میدک��س و بزرگترین نمایش��گاه‬ ‫تاسیس��ات در خاورمیانه با پش��تیبانی و نظارت‬ ‫او کلی��د می خورند‪ .‬این مدیر نمایش��گاهی یکی‬ ‫از اعض��ای فع��ال اتحادی��ه جهانی نمایش��گاه ها‬ ‫نیز هس��ت؛ تجربه ‪ 30‬س��اله جاللی م��ا را بر ان‬ ‫داش��ت تا برای گزارش نمایشگاهی اخر سال مان‬ ‫گفت وگویی با محوریت ش��رایط نمایش��گاه های‬ ‫کشور در سال ‪ 95‬با وی داشته باشیم‪ .‬محور اصلی‬ ‫این گفت وگو ‪ 8‬عامل مهمی است که در کنار هم‬ ‫صنعت نمایشگاهی را شکل می دهند؛ از دولت و‬ ‫سایت داران و تش��کل هاگرفته تا نقش تبلیغات و‬ ‫خدمات و در اخر س��هم ب��زرگ بازدیدکنندگان‪،‬‬ ‫برگزارکنن��دگان و مش��ارکت کنندگان با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫€ €ایا رشد صنعت نمایشگاهی را می توان به‬ ‫عنوان شاخصی برای توسعه یافتگی دانست؟‬ ‫بله‪ .‬از جمله ش��اخص های توس��عه یافتگی در‬ ‫هر کش��وری تعداد نمایشگاه های تخصصی است‬ ‫که با مشارکت دیگر بخش های اقتصادی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬این امر نشان دهنده رشد و پویایی صنایع‬ ‫و تولید در ان کش��ور اس��ت‪ .‬با چنین دیدگاهی‬ ‫یک��ی از اقدامات جدی در صنعت نمایش��گاهی‬ ‫ایران ایجاد زیر ساخت های الزم ازجمله توسعه و‬ ‫بهینه سازی اماکن برگزاری نمایشگاه ها است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر سالن های محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ته��ران از نظر کیفیت نی��از به ارتقا‬ ‫داش��ته و همچنین نیازمند نوس��ازی و توس��عه‬ ‫اساس��ی هس��تند که اختصاص بودج��ه عمرانی‬ ‫کافی یا مجوز بهره برداری از س��رمایه های بخش‬ ‫خصوصی از جمله ضرورت های این امر است‪ .‬در‬ ‫کنار ان مجموعه شهر افتاب و حتی یک سایت‬ ‫نمایشگاهی دیگ ر در تهران قابلیت فعالیت دارند‪.‬‬ ‫ش��اید فق��ط بتوان س��ایت های نمایش��گاهی‬ ‫تبریز‪ ،‬مشهد و زنجان را به عنوان نمایشگاه های‬ ‫قابل قبول مطرح کرد‪ .‬البته اصفهان هم با شتابی‬ ‫که در س��اخت س��ایت جدید دارد ب��ه زودی به‬ ‫یک��ی از قطب های مه��م نمایش��گاهی ایران با‬ ‫قابلی��ت برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی با‬ ‫استانداردهای اتحادیه جهانی نمایشگاه ها تبدیل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در سایر شهرها متاس��فانه شرایط‬ ‫اص�لا مطلوب نیس��ت‪ .‬به طور قط��ع پیش از هر‬ ‫اقدام شتاب زده برای سرمایه گذاری در شهر ها و‬ ‫مراکز استان ها باید نقشه راه صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران را ترس��یم کرد تا براساس ماموریت تعریف‬ ‫شده برای ان سایت ظرفیت سازی انجام شود‪.‬‬ ‫€ € با توج�ه به تغییرات اخی�ر در موقعیت‬ ‫بین الملل�ی ای�ران و ارتب�اط خوب�ی ک�ه با‬ ‫کشورهای خارجی برقرار شده چه استراتژی‬ ‫و برنام�ه بلند مدتی می توان ب�رای موفقیت‬ ‫صنعت نمایشگاهی ایران ترسیم کرد؟‬ ‫این شرایط جدید در کنار تمام مزایایی که دارد‬ ‫ممکن اس��ت چالش ها و مش��کالتی را برای ما به‬ ‫وجود بیاورد‪ .‬ش��رکت های برگزارکننده نمایشگاه‬ ‫ایران باید با چنگ و دندان از خو د و عناوین ش��ان‬ ‫در مقابل رویداده��ای خارجی و مجریان اروپایی‬ ‫مراقب��ت کنند‪ .‬در هر صورت برای هر طیف فعال‬ ‫در این زمینه می توان نقش��ی تعیین کرد‪ .‬نقشی‬ ‫که در ص��ورت اج��رای صحیح‪ ،‬ب��ازی را به نفع‬ ‫ایران پیش خواهد برد‪ .‬در درجه نخس��ت معتقد‬ ‫هس��تم که دولت با ترس��یم سیاس��ت های کلی‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها و حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫در س��اخت اماکن و مش��ارکت کنندگان به ویژه‬ ‫در بخ��ش خارجی می توان��د در این زمینه موثر‬ ‫باش��د‪ .‬صاحبان سایت ها نیز باید با تدبیر توسعه‬ ‫فضاهای نمایش��گاهی و زیر ساخت ها و واگذاری‬ ‫موض��وع برگ��زاری و س��ایر موارد به اش��خاص‬ ‫دیگر به سمت و س��وی بدنه حرفه ای تخصصی‬ ‫حرک��ت کنن��د‪ .‬ضمن اینک��ه موظف هس��تند‬ ‫قوانین و دس��تورالعمل برگزاری را ساده تر کرده‬ ‫و براس��اس اصول اقتصاد ازاد و با نیت حمایت از‬ ‫برگزار کنندگان داخلی برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫€ €برای چندین تشکل کوچک و بزرگی که‬ ‫ایجاد شده چه فکری باید کرد؟‬ ‫فک��ر می کن��م تش��کل ها در هر نمایش��گاهی‬ ‫می توانن��د نق��ش حمایتی داش��ته باش��ند و به‬ ‫ج��ای تعقیب مناف��ع کوتاه مدت یا ش��خصی به‬ ‫منافع بلند مدت و جمعی بیندیش��ند و به اعتبار‬ ‫نمایش��گاه ها بیفزایند و مانند اغلب تش��کل های‬ ‫س��ایر کش��ورها به موضوعاتی همچون برگزاری‬ ‫همایش ها و کارگاه های اموزشی جانبی پرداخته‬ ‫و در امور اجرا دخالتی نداش��ته باش��ند‪ ،‬بلکه در‬ ‫سیاست گذاری مشارکت کنند‪.‬‬ ‫اگرچه اغل��ب برگزارکنندگان بخش خصوصی‬ ‫در کشور خوش��بختانه با وجود سال های سخت‬ ‫م به خوب��ی از عهده‬ ‫و پرزحم��ت دوران تحری�� ‬ ‫کار برامده و نمایش��گاه هایی ب��ا اعتبار و در حد‬ ‫اس��تانداردهای جهانی برگزار کردند‪ .‬اما کماکان‬ ‫نیاز به تربیت نیروی انس��انی و توسعه فعالیت ها‬ ‫به ویژه در سایر کشور ها کامال محسوس است‪.‬‬ ‫ضمن انکه برخی از برگزار کنندگان از اس��اس‬ ‫ب��ه مقوله ای با عن��وان اطالع رس��انی و تبلیغات‬ ‫نمایش��گاه توجهی ندارند‪ .‬با توج��ه به اینکه در‬ ‫همه کشورها شرکت های برگزار کننده به عنوان‬ ‫نماد و پرچمدار فعالیت نمایش��گاهی به ش��مار‬ ‫می روند‪ ،‬ارتقای س��طح کم��ی و کیفی برگزاری‬ ‫ا زجمله مهم ترین موارد اس��ت‪ .‬البت��ه برای این‬ ‫امر نیاز به صدور مجوز های بلند مدت و واگذاری‬ ‫صدور مجوز به تشکل برگزارکنندگان و صاحبان‬ ‫س��ایت ها اس��ت و باید بر اس��اس قوانین جاری‬ ‫حقوق م��ادی و معن��وی‪ ،‬منافع توس��عه دهنده‬ ‫نمایشگاه که همان برگزار کننده است حفظ شود‬ ‫و فرصت طلبان بر سودای ان که با زحمت فراهم‬ ‫شده ننشینند‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه خدم�ات نمایش�گاهی‬ ‫(گزینه ه�ای رفاه�ی) هم�واره کمبوده�ای‬ ‫بس�یاری وجود داشته‪ ،‬مهم ترین خال در این‬ ‫زمینه چیست؟‬ ‫خدمات نمایشگاهی در همه ابعادش با اهمیت‬ ‫است‪ .‬بیشترین اش��تغال در صنعت نمایشگاهی‬ ‫کشور در این بخش از جمله غرفه سازی و‪ ...‬است‬ ‫که نیاز ب��ه افزایش دانش روز و تزریق نیروهایی‬ ‫ب��ا تحصیالت مرتبط و خ��روج از مرزها و ایجاد‬ ‫فرصت های صدور خدمات دار د‪.‬‬ ‫در کنار ای��ن موضوع مش��ارکت کنندگان نیز‬ ‫بای��د نقش خود را مهم قلم��داد کنند‪ .‬برگزاری‬ ‫دوره های اموزش��ی برای بهترین بهره برداری از‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه ها و برنامه ریزی به منظور‬ ‫حض��وری پر رونق‪ ،‬موث��ر و اینده نگ��ر از جمله‬ ‫نیازهای این ضلع مهم صنعت نمایشگاهی است‪.‬‬ ‫در پایان نقش حیاتی بازدیدکنندگان را داریم‪.‬‬ ‫تمامی ارکان صنعت نمایش��گاهی تالش خود را‬ ‫ب��رای تامین نی��از و نظر بازدید کنن��دگان انجام‬ ‫می دهند‪ .‬بازتعریف جایگاه ویژه بازدید کنندگان‬ ‫و ارائ��ه خدمات مورد نیاز از جمله اماکن اقامتی‬ ‫(هتل ه��ا) و س��ایر زیر س��اخت ها و همچنی��ن‬ ‫ایجاد رس��توران‪ ،‬س��رویس بهداش��تی‪ ،‬صرافی‪،‬‬ ‫بانک‪ ،‬بیمه‪ ،‬اینترن��ت و‪ ...‬در محل های برگزاری‬ ‫نمایشگاه ضروری است‪.‬‬ ‫در جمع بن��دی صحبت های��م بای��د بگویم که‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی ایران ضمن حف��ظ جایگاه‬ ‫مجریان و برگزارکنندگان داخلی باید به سمت و‬ ‫سوی جذب بازدید کنندگان خارجی حرکت کند‬ ‫تا بتواند به جایگاه نخس��ت در خاورمیانه دس��ت‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫اقای رویداد‬ ‫مزایای استفاده از غرفه داران حرفه ای‬ ‫حضور در یک نمایش��گاه درست و حسابی‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در کسب و‬ ‫کار اس��ت‪« .‬اقای روی��داد» در گزارش های‬ ‫روزانه هزار و یک راهکار نمایش��گاهی برای‬ ‫مخاطبان‬ ‫دارد‪ .‬راهکارهایی که البته‬ ‫ب��ه تایی��د بزرگترین تاجران و کارشناس��ان‬ ‫جهان رسیده و شاید تا پیش از این جای شان‬ ‫در صفحه نمایشگاه ما خالی بوده است!‬ ‫هیچک��س نمی تواند مزیت های مذاکره رودررو را رد کرده و ان را ناکارامد‬ ‫بخواند چرا که تاثیر گذاری در این حالت بس��یار باالس��ت و در کمترین زمان‬ ‫ممکن می توان مخاطب را جذب کرد‪ .‬البته مذاکره رودررو با همه مزیت هایی‬ ‫ک��ه دارد نیازمند توانایی و مهارت های ش��خصی اس��ت که تنه��ا باگذراندن‬ ‫کالس های مختلف و تمرین دست یافتنی است‪.‬‬ ‫رش��ته های مختلفی در موسسه های اموزش��ی تدریس می شود که به طور‬ ‫اختصاصی به موضوع برخورد با مش��تری و نحوه برقراری ارتباط با مخاطب‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫نمایشگاه ها بهترین فرصت برای مذاکره رودررو با مشتری هستند و نیاز به‬ ‫یک فرد زبده و با تجربه در این زمینه به شدت احساس می شود‪ .‬پس توصیه‬ ‫می شود که برای یک نمایشگاه از غرفه داران حرفه ای استفاده کنید تا نتیجه‬ ‫مطلوبی از چند روز ارتباط مس��تقیم با مش��تری ها به دست اورید‪ .‬شاید به‬ ‫نظر شما یک غرفه دار حرفه ای نمی تواند تمام ان چیزی که مد نظر شماست‬ ‫را به مشتری انتقال دهد و خودتان به عنوان صاحب تجارت توانایی باالتری‬ ‫در این زمینه دارید اما سخت در اشتباه هستید‪ .‬در ادامه این گزارش نگاهی‬ ‫به چند مزیت اصلی استفاده از غرفه داران حرفه ای می اندازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل فشارهای مشتری‬ ‫هیچ مشتری و مخاطبی دوست ندارد دچار فشار شده و فکر کند که شما‬ ‫در حال گول زدن او هستید‪ .‬زمانی که شما بیش از اندازه از کار خود تعریف‬ ‫می کنی��د و برق خاصی در چش��مان تان وجود دارد‪ ،‬ای��ن حس به مخاطب‬ ‫منتقل خواهد ش��د‪ .‬اما یک غرف��ه دار حرفه ای می تواند مزیت های ش��ما را‬ ‫به صورت اموزش��ی و اثرگذار به مخاطبان ارس��ال کند و انها نیز هیچ گونه‬ ‫فشاری را در این گفت وگو تجربه نکرده و عالقه مند به کار شما خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیدا کردن صاحب غرفه کار سختی است‬ ‫شما به عنوان صاحب یک تجارت بیشتر باید با افراد متخصص به گفت وگو‬ ‫بپردازید‪ ،‬از این رو مش��تریان ساده را از دس��ت خواهید داد اما یک غرفه دار‬ ‫حرفه ای به مش��تریان بالقوه ای نگاه می کند که در مقابل غرفه ش��ما هستند‬ ‫و به دنبال فردی می گردند که جواب ش��ان را بدهد‪ .‬یک غرفه دار می تواند با‬ ‫مشتریان صحبت کرده‪ ،‬انها را به طور کامل اگاه کرده و حتی با صحبت های‬ ‫خود چند ده نفر را میخکوب غرفه شما کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه در صحبت کردن‬ ‫یکی از نکاتی که بسیاری از صاحبان تجارت هنگام صحبت کردن با مخاطبان‬ ‫خود رعایت نمی کنند‪ ،‬اس��تفاده نکردن مداوم از یک نوع س��خنرانی برای همه‬ ‫مخاطبان اس��ت‪ .‬گاهی اوقات صاحبان و مس��ئوالن اصلی غرفه ها هیچ توجهی‬ ‫به جمعیت ندارند و تنها به سخنرانی از پیش تمرین کرده شان ادامه می دهند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که یک غرفه دار حرفه ای به محیط‪ ،‬مخاطبان و حتی زمان‬ ‫برگزاری نمایشگاه دقت می کند و بنا به شرایط سخنرانی خود را عوض می کند‪.‬‬ ‫گاهی اوقات ممکن است یکی از رقیبان در میان جمعیت حضور داشته باشد و‬ ‫شما نباید برخی از رازها یا نکات اصلی کار را برای او فاش کنید و یک غرفه دار‬ ‫حرفه ای ان را بنا به درس های روانشناسی که گذرانده‪ ،‬درک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹غرفه دار حرفه ای برای شغلش می جنگد‬ ‫صاحبان تجارت تنها چند روز از س��ال را در نمایش��گاه می گذرانند اما یک‬ ‫غرف��ه دار حرفه ای ش��غلش حضور در نمایش��گاه و کار در غرفه اس��ت؛ پس او‬ ‫تجربه باالتری دارد و هر بار برای نگه داش��تن موقعیت ش��غلی خود می جنگد‪.‬‬ ‫این مورد می تواند انگیزه ای مضاعف برای وی باش��د تا غرفه خود را به بهترین‬ ‫ش��کل ممکن اداره کند‪ .‬یک غرفه دار ماهر از زمان استخدام تا پایان نمایشگاه‬ ‫در تم��ام س��اعات و تالش می کند در حالی که ممکن اس��ت صاحبان غرفه یا‬ ‫حتی کارمندان ش��رکت که در غرفه حاضرند خسته شده و گاهی از مسئولیت‬ ‫خود فرار کنند‪.‬‬ ‫رونق بازار سیمان‪ ،‬شاید چند ماه دیگر‬ ‫س��یمانی ها باید تا ‪ 3‬ماه س��وم س��ال اینده منتظر بمانند تا وضعیت بازار بهبود یابد‪.‬‬ ‫عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبیر انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان ب��ا بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫در جلس��ه ای که با محمد باقر نوبخت در اتاق بازرگانی درباره برنامه پنج س��اله ششم‬ ‫توسعه و بودجه سال ‪ 95‬داشتیم موضوع رشد اقتصادی کشور در سال اینده مطرح شد‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫سازمان زمین شناسی امریکا ترسیم کرد‬ ‫‹ ‹«الومینیوم»‬ ‫چی��ن همچن��ان در ص��در بزرگتری��ن‬ ‫تولیدکنندگان الومینیوم دنیا قرار دارد و تولید‬ ‫این فلز در این کش��ور با رشد ‪31/15‬درصدی‬ ‫نسبت به س��ال ‪2014‬م از ‪ 24‬میلیون و ‪400‬‬ ‫هزار ت��ن به ‪ 32‬میلیون تن در س��ال ‪2015‬م‬ ‫رس��ید‪ .‬دلیل رش��د تولید الومینیوم در چین‬ ‫ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی در این کشور‬ ‫در س��ال های اخیر اعالم ش��ده که این موضوع‬ ‫روی تولید الومینیوم کل دنیا نیز تاثیر گذاشته‬ ‫است‪ .‬همچنین گرایش شرکت های خودروساز‬ ‫ب��ه اس��تفاده از ورق ه��ای الومینیومی به جای‬ ‫فوالد در بدنه خودروها س��بب رش��د چشمگیر‬ ‫تقاضا شده است‪.‬‬ ‫بع��د از چین‪ ،‬روس��یه و کانادا ب��ه ترتیب با‬ ‫تولی��د ‪ 3‬میلیون و ‪ 500‬ه��زار تن و ‪ 2‬میلیون‬ ‫و ‪ 900‬ه��زار ت��ن در رتبه ه��ای دوم و س��وم‬ ‫برترین تولیدکنندگان جهان در س��ال ‪2015‬م‬ ‫ج��ای گرفتن��د‪ .‬ظرفی��ت تولی��د کارخانه های‬ ‫الومینیوم س��ازی کل دنیا ه��م از ‪ 66‬میلیون و‬ ‫‪ 900‬هزار تن در س��ال ‪2014‬م به ‪ 68‬میلیون‬ ‫و ‪ 800‬هزار ت��ن افزایش یافت‪ .‬به دلیل مطرح‬ ‫ش��دن موضوع جایگزینی الومینی��وم به جای‬ ‫مس در برخی صنایع خودروسازی‪ ،‬تقاضای این‬ ‫فلز در س��ال های اینده در جهان رو به افزایش‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ .‬با ای��ن وجود‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د مناب��ع بوکس��یت جهان ک��ه ‪ 55‬تا‬ ‫‪ 57‬میلی��ارد ت��ن تخمین زده می ش��ود‪ ،‬برای‬ ‫پاس��خگویی به تقاضای جهان��ی این فلز کافی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹«سرب»‬ ‫جهان در س��الی که گذشت شاهد افت تولید‬ ‫س��رب بود؛ به گونه ای که تولید کل این فلز که‬ ‫یکی از فلزات اس��تراتژیک به ش��مار می رود از‬ ‫‪ 4‬میلی��ون و ‪ 870‬ه��زار تن در س��ال ‪2014‬م‬ ‫ب��ه ‪ 4‬میلی��ون و ‪ 710‬هزار تن در پایان س��ال‬ ‫‪2015‬م رسید‪ .‬چین همچنان در تولید این فلز‬ ‫نیز صدرنشین است و با تولید ‪ 2‬میلیون و ‪300‬‬ ‫هزار تن از کل سرب جهان‪ ،‬رتبه نخست را دارا‬ ‫بوده و بزرگترین تولیدکننده این فلز ش��ناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بعد از چین‪ ،‬اس��ترالیا با تولید ‪ 633‬هزار تن‬ ‫سرب از معادن خود دومین تولیدکننده بزرگ‬ ‫دنیا شناخته می ش��ود و سپس امریکا و پرو به‬ ‫ترتیب با تولید ‪ 385‬هزار تن و ‪ 300‬هزار تن در‬ ‫رتبه های س��وم و چهارم برترین تولیدکنندگان‬ ‫س��رب جهان ق��رار دارند‪ .‬درباره ذخایر س��رب‬ ‫جهانی نیز باید گفت با تجدید نظر درباره ذخایر‬ ‫این ماده معدنی کل ذخیره شناسایی شده ‪89‬‬ ‫میلیون تن تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫بیشترین ذخیره سرب در استرالیا شناسایی‬ ‫ش��ده که به میزان ‪ 35‬میلیون تن است و چین‬ ‫و روس��یه در رتبه ه��ای بعد ق��رار دارند‪ .‬چین‬ ‫‪ 15‬میلیون و ‪ 800‬هزار تن از کل ذخایر سرب‬ ‫را دارد و روس��یه ‪ 9‬میلی��ون و ‪ 200‬ه��زار تن‬ ‫از کل ذخای��ر س��رب دنیا را دارا اس��ت‪ .‬منابع‬ ‫شناسایی شده س��رب نیز در سال های اخیر به‬ ‫بیش از ‪ 2‬میلیارد تن افزایش یافته که ناش��ی‬ ‫از شناس��ایی سرب در ذخایر روی‪ ،‬نقره و مس‬ ‫در کشورهای اس��ترالیا‪ ،‬چین‪ ،‬ایرلند‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫پرو‪ ،‬پرتغال‪ ،‬روس��یه و امریکا در منطقه االسکا‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹«روی»‬ ‫تولید جهانی روی از معادن در سال ‪2015‬م‬ ‫افزون بر ‪ 13/4‬میلیون تن بود که تعییر اندک و‬ ‫‪ 100‬هزار تنی نسبت به سال ‪2014‬م داشت‪.‬‬ ‫موسس��ه مطالعات بین المللی س��رب و روی‬ ‫(‪ )ILZSG‬اع�لام کرده تولی��د روی پاالیش‬ ‫شده در سال ‪2015‬م درمقایسه با سال ‪2014‬م‬ ‫افزایش ‪ 4‬درصدی داش��ته و به ‪ 14‬میلیون تن‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬مصرف این فلز نیز ب��ا افزایش‬ ‫ناچیزی به ‪ 13‬میلیون و ‪ 900‬هزار تن رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬از اینرو در سالی که گذشت شاهد مازاد‬ ‫‪ 100‬هزار تنی تولید نس��بت ب��ه مصرف روی‬ ‫تصفیه شده بودیم‪.‬‬ ‫از نظ��ر ذخایر نیز براس��اس اعالم س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی امری��کا و ب��ا تجدید نظره��ای‬ ‫انجام شده در تخمین ذخایر از سوی کشورهای‬ ‫بولی��وی‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬هن��د‪ ،‬ایرلند‪ ،‬قزاقس��تان و‬ ‫مکزی��ک‪ ،‬می��زان ذخیره این م��اده معدنی در‬ ‫دنیا ‪ 200‬میلیون تن اعالم ش��ده که عمده ان‬ ‫در اس��ترالیا شناسایی و ثبت ش��ده است‪ .‬بعد‬ ‫از اس��ترالیا که ح��دود ‪ 19‬درصد از کل ذخایر‬ ‫روی دنیا را دارد‪ ،‬چین با دارا بودن ‪ 63‬میلیون‬ ‫ت��ن در رتبه دوم قرار دارد و س��پس پرو با ‪25‬‬ ‫میلیون تن رتبه سوم را دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬منابع شناس��ایی ش��ده روی‬ ‫جه��ان نی��ز ‪ 1/9‬میلی��ارد ت��ن تخمی��ن زده‬ ‫می ش��وند‪ .‬از نظر تولید معدنی نیز چین مانند‬ ‫س��ایر فلزات س��ردمدار تولید بوده و معادل ‪4‬‬ ‫میلیون و ‪ 900‬هزار تن روی در س��ال ‪2015‬م‬ ‫تولید کرده اس��ت‪ .‬این کشور در سال ‪2014‬م‬ ‫حدود ‪ 4‬میلیون و ‪ 930‬هزار تن روی از معادن‬ ‫خود اس��تخراج ک��رده بود‪ .‬اس��ترالیا و پرو نیز‬ ‫ب��ه ترتیب با تولید ‪ 1/58‬میلی��ون تن و ‪1/73‬‬ ‫میلیون تن روی به ترتیب رتبه های دوم و سوم‬ ‫را در استخراج روی در جهان دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ «مس»‬ ‫ایران در موادی‬ ‫مانند باریت‬ ‫دارای جایگاه‬ ‫خوبی در بین‬ ‫کشورهای‬ ‫بزرگ‬ ‫تولیدکننده‬ ‫موادمعدنی‬ ‫است اما در‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫جایگاه قابل‬ ‫قبولی ندارد‬ ‫‪ 6‬میلیون تن کلینکر مازاد در کشور وجود دارد‬ ‫سیمانی ها در انتظار بهبود بازار‬ ‫س��یمانی ها باید تا ‪ 3‬ماه سوم سال اینده‬ ‫منتظر بمانند تا وضعیت بازار بهبود یابد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ، 24‬عبدالرضا شیخان‪،‬‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان با‬ ‫بی��ان این مطل��ب گفت‪ :‬در جلس��ه ای که‬ ‫با نوبخ��ت در اتاق بازرگان��ی درباره برنامه‬ ‫پنج ساله ششم توس��عه و بودجه سال ‪95‬‬ ‫داش��تیم موضوع رش��د اقتصادی کشور در‬ ‫سال اینده مطرح شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلس��ه بر تحقق رشد‬ ‫‪ 8‬درص��دی در س��ال اینده تاکید ش��د اما‬ ‫پیش بینی نمی ش��ود این رش��د ت��ا ‪ 3‬ما ه‬ ‫سوم س��ال ‪ 95‬رخ دهد‪ .‬شیخان ادامه داد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ 95‬در ‪ 3‬ما ه سوم شاهد خروج از‬ ‫رکود بسیاری از صنایع از جمله بازار مسکن‬ ‫و ساخت و ساز خواهیم بود که این موضوع‬ ‫روی صنعت س��یمان نیز تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی در نشست‬ ‫هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعالم‬ ‫ک��رده که برای تحقق رش��د ‪ 8‬درصدی در‬ ‫کش��ور در س��ال اینده‪ ،‬نیاز اس��ت بخش‬ ‫صنع��ت ‪ 9/38‬درصد و بخ��ش معدن ‪8/8‬‬ ‫درصد رشد داشته باشد‪ .‬از اینرو باید شاهد‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ 105‬ه��زار میلیارد تومانی‬ ‫دولت به طور س��االنه در طرح های عمرانی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی به م��ازاد ‪ 5‬تا ‪ 6‬میلیون تنی کلینکر‬ ‫نیز اش��اره کرد و افزود‪ :‬رکود ساخت وس��از‬ ‫یکی از معضالت اصلی صنعت سیمان کشور‬ ‫که با شرایط موجود حتی در پسابرجام نیز‬ ‫باید در انتظار ماه های پایانی س��ال ‪ 95‬بود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمای��ان صنعت‬ ‫س��یمان خاطرنش��ان کرد‪ :‬عمده صادرات‬ ‫س��یمان ایران ب��ه کش��ورهای «‪ » CIS‬یا‬ ‫مش��ترک المنافع شامل ‪ 2‬کش��ور روسیه‪،‬‬ ‫اوکراین و ‪ 8‬کش��ور ارمنس��تان‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬قزقیزس��تان‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬مولداوی و گرجستان است‪.‬‬ ‫البته در ماه های اخیر و در نشس��ت های‬ ‫گروه ‪ ،8‬شامل ‪ 8‬کشور مسلمان اندونزی‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫مصر و نیجریه که اخرین جلس��ه نشست‬ ‫ان در ماه ه��ای اخی��ر در ای��ران برگ��زار‬ ‫ت به‬ ‫ش��د‪ ،‬پیش��نهاد خود را برای صادرا ‬ ‫کش��ورهایی همچون بنگالدش نیز مطرح‬ ‫کردیم و منتظر نتیجه ان هس��تیم اما در‬ ‫مجم��وع این کش��ور هنوز ب��ازار هدف ما‬ ‫نیست و با توجه به هزینه های باالی حمل‬ ‫دریای��ی‪ ،‬صادرات به این کش��ور به صرفه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی درب��اره بن��گالدش تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫این کش��ور نیاز س��یمان خود را تاکنون از‬ ‫کش��ورهای مختلف همچ��ون چین تامین‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این گزارش می افزاید‪ ،‬صنعت‬ ‫س��یمان در سال ‪2015‬م در حال تثبیت و‬ ‫تحکیم ش��دن بود هرچند در گزارش های‬ ‫مالی ش��رکت های سیمانی ش��اهد سقوط‬ ‫فروش خالص‪ ،‬حجم تولید و در نتیجه سود‬ ‫انها بودیم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2015‬م اقتصادهای بزرگ دنیا‬ ‫مانند روس��یه‪ ،‬برزیل‪ ،‬هند و چین از رکود‬ ‫رنج بردن��د و در این بین برزیل و روس��یه‬ ‫رکود اقتصادی را تحم��ل کردند اما هند و‬ ‫چین شاهد کاهش رش��د اقتصادی بودند‪.‬‬ ‫شرایط رکود جهانی سبب شد این کشورها‬ ‫در بخش های ساخت و ساز کنار بکشند‪ .‬در‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه تولید ‪ 3‬هزار تن مس‬ ‫در قزاقستان‬ ‫گروه معدن‬ ‫بزرگترین تولیدکننده مس در س��ال ‪2015‬م‬ ‫کشور شیلی با تولید ‪ 5‬میلیون و ‪ 700‬هزار تن‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬براساس امار منتش��ر شده از سوی‬ ‫سازمان زمین شناس��ی امریکا (‪ )USGS‬شیلی‬ ‫که در س��ال ‪2014‬م ح��دود ‪ 5‬میلیون و ‪750‬‬ ‫ه��زار تن مس تولید کرده بود س��ال گذش��ته‬ ‫حدود ‪ 50‬هزار تن تولید خود را کاهش داد‪.‬‬ ‫پس از ش��یلی‪ ،‬چین با تولی��د یک میلیون و‬ ‫‪ 750‬ه��زار تن مس در رتب��ه دوم تولیدکننده‬ ‫برتر مس دنیا اس��ت‪ .‬پرو ب��ا تولید یک میلیون‬ ‫و ‪ 600‬هزار تن در رتبه س��وم و امریکا با تولید‬ ‫یک میلی��ون و ‪ 250‬هزار ت��ن در رتبه چهارم‬ ‫تولیدکنن��دگان برتر جهان ق��رار دارند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬براس��اس این امار مجم��وع تولید مس‬ ‫کش��ورهای مختل��ف ‪ 18‬میلی��ون و ‪ 735‬هزار‬ ‫تن اعالم ش��ده که نسبت به سال ‪2014‬م رشد‬ ‫ناچیز ‪ 1/21‬درصدی داش��ته است‪ .‬این سازمان‬ ‫اعالم کرده ذخایر مس استرالیا‪ ،‬پرو‪ ،‬مکزیک و‬ ‫امریکا مورد بازنگ��ری و تجدید نظر قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬مجموع ذخایر قطعی مس دنیا براساس‬ ‫اعالم س��ازمان «‪ »USGS‬حدود ‪ 720‬میلیون‬ ‫تن است که عمده ان در شیلی قرار دارد‪ .‬ذخایر‬ ‫قطعی مس شیلی ‪ 210‬میلیون تن عنوان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از شیلی‪ ،‬استرالیا و پرو به ترتیب با‬ ‫‪ 88‬میلیون و ‪ 82‬میلیون تن در رتبه ‪ 2‬و ‪ 3‬قرار‬ ‫دارند‪ .‬البته بررس��ی های سازمان زمین شناسی‬ ‫امریکا نشان می دهد تا سال ‪2014‬م معادل ‪1/2‬‬ ‫میلیارد تن ذخایر مس شناسایی شده که از این‬ ‫میزان ‪ 1/8‬میلیارد تن ان از نوع ذخایر پورفیری‬ ‫اس��ت‪ .‬این گزارش می افزاید‪ ،‬در سال های اخیر‬ ‫روی جایگزین مس بس��یار کار شده که ازجمله‬ ‫جایگزین های ای��ن فلز را می توان الومینیوم در‬ ‫کابل های ب��رق‪ ،‬تجهیزات الکتریک��ی‪ ،‬رادیاتور‬ ‫خودرو و لوله های خنک کننده نام برد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫وضعیت کنونی و چشم انداز فلزات پایه جهان‬ ‫س��ال ‪2015‬م‪ ،‬س��ال افزایش عرضه جهانی‬ ‫فلزه��ای مختل��ف و کاهش قیمت انه��ا بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن موض��وع را گزارش های س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی امریکا (‪ )USGS‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫ن نشان‬ ‫بررسی امارهای منتشر شده این سازما ‬ ‫می دهد سرب تنها فلزی بود که در بین فلزات‬ ‫اساسی در سال ‪2015‬م عملکردی منفی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬البته رش��د سایر فلزات‬ ‫نیز چش��مگیر نبوده و الومینیوم در بین فلزات‬ ‫پای��ه بهتری��ن عملک��رد را داش��ته ک��ه دلیل‬ ‫اصل��ی ان تمرکز چی��ن و طرح های جدید این‬ ‫کش��ور روی این محصول درمقایس��ه با س��ایر‬ ‫فلزات اس��ت‪ .‬همچنین موج جدید اس��تفاده از‬ ‫الومینی��وم در بخش های خودروس��ازی جهان‬ ‫برای کاهش هزینه های سوخت و پایین اوردن‬ ‫وزن خودرو است‪.‬‬ ‫بررس��ی این امار همچنین نشان دهنده این‬ ‫موضوع اس��ت که ایران در موادی مانند باریت‬ ‫دارای جایگاه خوبی در بین کش��ورهای بزرگ‬ ‫تولیدکنن��ده موادمعدنی اس��ت ام��ا در فلزات‬ ‫اساس��ی جایگاه قابل قبولی ندارد‪ .‬تولید باریت‬ ‫ایران در س��ال ‪2015‬م ح��دود ‪ 300‬هزار تن‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در حوزه سیمان‬ ‫ایران با تولید ‪ 65‬میلیون تن بعد از کش��ورهای‬ ‫هن��د‪ ،‬امریکا‪ ،‬روس��یه و ویتنام ق��رار دارد‪ .‬اما‬ ‫وضعیت بازارهای هر کدام از فلزهای اساسی به‬ ‫چه صورتی است؟ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫چین در سالی که گذشت تخمین زده شده‬ ‫که تنها از ‪ 65‬درصد ظرفیت تولید استفاده‬ ‫شد و شرکت های سیمانی ضرر قابل توجهی‬ ‫را متحمل شده اند‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند برای تعادل‬ ‫در صنعت س��یمان نیاز به کاهش حداقلی‬ ‫‪ 500‬میلیون تن در س��ال ظرفیت و حذف‬ ‫این میزان تولید اس��ت‪ .‬این میزان به طور‬ ‫تقریبی یک سوم کل ظرفیت تولید سیمان‬ ‫چین و یک هش��تم ظرفیت تولید سیمان‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫ش��رکت های «گل گهر» و «چادرملو» در قالب شرکت‬ ‫«کاوند نهان زمین» اماده س��رمایه گذاری در معادن مس‬ ‫و سنگ اهن کشور قزاقستان هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مع��دن ‪ ،24‬کرمی ش��اهرخی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت «کاوند نهان زمی��ن» با بیان ای��ن مطلب گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های گل گهر و چادرملو در س��ال ‪ 40‬میلیون تن‬ ‫سنگ اهن استخراج می کنند و با سرمایه گذاری مشترک‬ ‫این ‪ 2‬ش��رکت در اس��تان مرکزی قزاقس��تان‪ ،‬موفق به‬ ‫راه اندازی یک معدن مس شده ایم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ 50 :‬نف��ر در مع��دن مس گلدی‬ ‫عملیات استخراج را انجام می دهند و تاکنون باطله برداری‬ ‫‪ 120‬هزار تن سنگ اکس��یده از معدن انجام شده و برای‬ ‫ی از س��وی دولت قزاقستان‬ ‫ادامه راه نیازمند همکاری های ‬ ‫در زمینه های��ی از قبیل تس��هیل ص��دور روادید و ویزای‬ ‫سرمایه گذاری و کار هستیم‪.‬‬ ‫کرمی ش��اهرخی خاطر نش��ان کرد‪ :‬نیازمند تسریع در‬ ‫روند صدور مجوز برداش��ت در معدن مس گلدی هستیم‬ ‫و امیدواری��م هم��کاری الزم در این ب��اره از س��وی وزیر‬ ‫سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان انجام شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬زمان بهره برداری از معدن به طور قطع‬ ‫از نی��روی انس��انی قزاق اس��تفاده خواهیم ک��رد ولیکن‬ ‫درحال حاض��ر حض��ور مهندس��ان و ش��رکت های ایرانی‬ ‫صاحب دانش فنی در بخش لیچینگ و تغلیظ مس بسیار‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫کرمی ش��اهرخی با اش��اره به احداث کارخانه تولید ‪3‬‬ ‫هزار تن م��س گفت‪ :‬امیدواریم در س��ال اینده به تولید‬ ‫مس دس��ت پیدا کنیم و در این مسیر یک رابط ویژه بین‬ ‫ما و دولت قزاقستان نیاز است تا روند اجرایی امور و کارها‬ ‫تسریع شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ش��رکت کاوند نهان زمی��ن ش��رکت‬ ‫سرمایه گذار مشترک گل گهر و چادرملو است‪.‬‬ ‫ثروت معدنی گینه در کما‬ ‫ثروت معدنی ‪ 90‬میلیارد دالری گینه بعد از ‪ 15‬س��ال‬ ‫هنوز از خواب بیدار نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬معدن «سیماندو» در کشور گینه‬ ‫قرار دارد‪ .‬این کشور محروم افریقایی که ‪ 80‬درصد درامد‬ ‫ارزی ان از محل صادرات بوکس��یت تامین می شود‪ ،‬قرار‬ ‫بود با توس��عه معدن سنگ اهن موسوم به سیماندو بتواند‬ ‫ساالنه ‪ 6‬میلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی خود اضافه‬ ‫کند اما کاهش قیمت س��نگ اهن حاال داس��تان دیگری‬ ‫برای گینه رقم می زند‪.‬‬ ‫ریوتینتو هفته گذش��ته گزارش عملکرد ‪2015‬م خود‬ ‫را با زیان ‪ 866‬میلیون دالری منتش��ر کرد و س��م والش‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل این دومین غول معدنی دنی��ا‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫اقدام��ات س��ختگیرانه ای در براب��ر س��رمایه گذاری های‬ ‫جدی��د معدنی اعمال می کن��د‪ .‬ترجی��ح ریوتینتو خرید‬ ‫دارای��ی معدنی موجود در بورس های بین المللی‪ ،‬به جای‬ ‫س��رمایه گذاری در ایجاد ان است‪ .‬چون فعال ارزش سهام‬ ‫ش��رکت های معدنی بس��یار ارزان اس��ت اما این سیاست‬ ‫می تواند پروژه سیماندو را نابود کند‪.‬‬ ‫سیماندو با بیش از ‪ 2‬میلیارد تن ذخیره معدنی با عیار‬ ‫بس��یار باال ‪ 68-66‬درصد ح��دود ‪ 80‬میلیارد دالر ارزش‬ ‫دارد و پروان��ه بهره ب��رداری ان به نام ش��رکت ریوتینتو‬ ‫به اضافه ش��رکت چینی چالکو اس��ت‪ .‬این هلدینگ باید‬ ‫‪ 20‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری در معدن و زیرس��اخت‬ ‫ی و یک بندر‬ ‫کند که ش��امل یک راه اه��ن ‪ 650‬کیلومتر ‬ ‫‪ 7‬میلی��ارد دالری در «کوناکری» خواهد ش��د و در این‬ ‫صورت‪ ،‬می تواند س��االنه ‪ 100‬میلیون تن س��نگ اهن به‬ ‫چین صادر شود‪.‬‬ ‫ای��ن معدن‪ ،‬به خ��ودی خ��ود پنجمی��ن تولیدکننده‬ ‫سنگ اهن دنیا بعد از واله‪ ،‬ریوتینتو‪ ،‬بی اچ پی و فورتسکیو‬ ‫خواهد بود‪ .‬متاسفانه ریوتینتو اعالم کرده که همچنان در‬ ‫ح��ال مطالعات فنی اقتصادی معدن اس��ت و با توجه به‬ ‫کمبود پول در بخش معدن‪ ،‬انتظار نمی رود س��یماندو در‬ ‫این دهه به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که این معدن چه ریسک بزرگی برای‬ ‫صنعت فوالد و س��نگ اهن ایران است‪ .‬بهره برداری از این‬ ‫معدن با توجه به حجم و کیفیت بسیار باال‪ ،‬می تواند مازاد‬ ‫عرضه و افت قیمت جهانی را در میان مدت تشدید کند و‬ ‫باعث کاهش قیمت فوالد در دنیا شود که با توجه به عمر‬ ‫حداقل ‪ 20‬س��ال معدن‪ ،‬فش��ار زیادی به تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کاهش قیمت پایه سنگ اهن و کرومیت‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫بازنگری ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در معدن «سوناجیل»‬ ‫فرمان��دار هری��س خب��ر داد‪ :‬فعالیت های اکتش��افی‬ ‫مع��دن مس «س��وناجیل» در حال انجام ب��وده و برای‬ ‫بهره برداری از این پروژه سرمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫سرمایه گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬حس��ن یحیوی با اش��اره به روند‬ ‫اکتش��اف و بهره برداری از معدن مس س��وناجیل افزود‪:‬‬ ‫مع��دن مس س��وناجیل یک��ی از پروژه های ه��ای مهم‬ ‫شهرس��تان هریس ب��وده و دولت برای ایجاد اش��تغال‪،‬‬ ‫تولید ثروت و رونق اقتصادی هریس از این پروژه به طور‬ ‫جدی حمایت می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه برخی دیگر از پروژه های عمرانی‬ ‫و اش��تغالزایی نیز در شهرس��تان هریس به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کارخانه شیشه‪ ،‬تولید ارد و فوالد‬ ‫هری��س در حال احداث اس��ت و با بهره ب��رداری از این‬ ‫پروژه ها تعدادی از جوانان بیکار این شهرس��تان جذب‬ ‫کار خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ 10‬ویژگی ذخایر معدنی‬ ‫اب های ازاد ایران‬ ‫در حالی بهره برداری از ذخایر موجود در زیر اب های‬ ‫ازاد طی چند س��ال اخیر بس��یار مورد توجه خارجی ها‬ ‫قرار گرفته که گش��ایش روابط بین المل��ل برای ایران‪،‬‬ ‫جذب س��رمایه گذار را برای این ظرفی��ت معدنی ایران‬ ‫امکانپذیر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اقتصادنی��وز‪ ،‬کاهش عیار مع��ادن و پیدا‬ ‫نشدن ذخایر جدید برای جایگزین کردن انها با معادن‬ ‫قدیمی نش��ان از اتمام منابع معدنی جهان در سال های‬ ‫این��ده دارد‪ .‬از این رو بهره ب��رداری از ذخایر موجود در‬ ‫زیر اب ه��ای ازاد در دهه ه��ای اخیر بس��یار مورد توجه‬ ‫خارجی ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ایران با وجود ‪60‬میلیارد تن ذخایر شناس��ایی ش��ده‬ ‫معدنی ک��ه تنها مختص به اکتش��افات تفصیلی حدود‬ ‫‪8‬درصد از مس��احت کل کشور اس��ت‪ ،‬بیش از ‪ 68‬نوع‬ ‫ماده معدنی را شناسایی کرده است‪ .‬نتیجه یک پژوهش‬ ‫نش��ان داده حدود ‪10‬درصد از مس��احت کشور مربوط‬ ‫به مناطق حفاظت ش��ده و ‪20‬درصد جزو محدوده های‬ ‫شهری‪ ،‬مس��کونی‪ ،‬مزارع و راه ها هستند‪ .‬این به معنای‬ ‫ان اس��ت که حدود دوس��وم از مس��احت کل کش��ور‬ ‫هنوز برای عملیات اکتش��اف دس��ت نخورده باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال ایران از نظ��ر ذخایر معدن��ی رتبه یک ‬ ‫خاورمیانه و در ردیف ‪ 10‬کشور نخست جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫ام��ا منابع معدنی زیر اب ه��ای ازاد متعلق به ایران چه‬ ‫جایگاهی در سطح جهان دارد؟‬ ‫در ادامه این گزارش نتیجه مطالعاتی که در راس��تای‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی از اب های ازاد ایران انجام ش��ده‬ ‫را می خوانید‪:‬‬ ‫‪ .1‬بهره ب��رداری از ذخای��ر موج��ود در زی��ر اب های‬ ‫ازاد نیازمن��د مطالعات دقیق و اس��تفاده از تجهیزات و‬ ‫فناوری های روز دنیاست‪.‬‬ ‫‪ .2‬س��ازمان زمین شناسی ایران در اعماق ‪ 200‬متری‬ ‫دری��ای عم��ان‪ 900 ،‬متری دریای خ��زر و ‪ 100‬متری‬ ‫خلیج ف��ارس اقداماتی برای کش��ف ذخایر معدنی انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‪ .3‬شناس��ایی ذخایر هیدرات های گازی و نودول های‬ ‫منگنزدار شده در اب های داخلی‬ ‫‪ .4‬بیش��ترین ذخیره موجود در ک��ف دریاها منگنز و‬ ‫مس هستند‪.‬‬ ‫‪ .5‬ژاپن یکی از کشورهایی است که در این حوزه ورود‬ ‫کرده و به دلیل در اختیار داش��تن مساحت خشکی کم‬ ‫و همچنی��ن دارا بودن صنایع مدرن و های تک برخالف‬ ‫ایران با انگیزه بیش��تری به دنبال بهره ب��رداری از مواد‬ ‫معدنی موجود در بستر دریاها و اقیانوس ها است‪.‬‬ ‫‪ .6‬امکان استحصال مواد معدنی دریایی در استان های‬ ‫بوشهر‪ ،‬خوزستان‪ ،‬سیستان و بلوچستان فراهم است‪.‬‬ ‫‪ .7‬اب ه��ای خلیج ف��ارس سرش��ار از م��واد معدن��ی‬ ‫استراتژیک همچون پتاسیم و منیزیم است و هم اکنون‬ ‫در حاشیه این خلیج حوضچه های تبخیری ساخته شده‬ ‫و تنها ماده تولید شده نمک است‪.‬‬ ‫‪ .8‬با سرمایه گذاری در زمینه استخراج مواد معدنی از‬ ‫اب های ازاد می توان ساالنه دو بار از ذخایر خلیج فارس‬ ‫برداش��ت کرد و عالوه بر تامین نیاز داخلی صادرات هم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪ .9‬در هنگام اس��تخراج مواد معدنی وجود اسکراب ها‬ ‫(فلزات اهنی بکار رفته در کشتی) در عمق اب های ازاد‬ ‫تهدیدی برای محیط زیست به شمار می رود به طوری که‬ ‫میزان الودگی حاصل از اس��کراب برابر با شست وشوی‬ ‫یک سکوی نفتی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .10‬ای��ن روزه��ا ب��ه دلی��ل توس��عه نیافتن مع��ادن‬ ‫در خش��کی‪ ،‬اکتش��اف م��واد معدن��ی موج��ود در‬ ‫دریاه��ا و اب ه��ای ازاد در ای��ران م��ورد توج��ه ق��رار‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫براس��اس بخش��نامه اخیر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قیمت پایه س��نگ اهن‪،‬‬ ‫بیتومین و کرومیت مورد بازنگری قرار گرفت و کاهش یافت‪ .‬روز گذش��ته از س��وی‬ ‫مع��اون ام��ور معادن و صنای��ع معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت قیمت پایه‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬بیتومین و کرومیت س��ال ‪ 94‬در جلس��ه ش��ورای عالی معادن مطرح و‬ ‫براساس تبصره ‪ 4‬ماده ‪ 12‬قانون معادن بازنگری و اصالح شد‪.‬‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫محمدجواد سروش‬ ‫سازمان‬ ‫محیط زیست در‬ ‫حال تهیه و تنظیم‬ ‫راهنمای مالحظات‬ ‫زیست محیطی در‬ ‫فعالیت های‬ ‫معدنی است‬ ‫فیروز علی نیا‬ ‫یکی از اهداف‬ ‫نگهداری‬ ‫باطله های‬ ‫سنگ اهن امکان‬ ‫استفاده از انها‬ ‫در صنایع مختلف‬ ‫در اینده است‬ ‫فعالیت های معدنی باید سازگار و مطابق با قوانین‬ ‫محیط زیس��ت انجام ش��ود‪ .‬این موضوعی است که‬ ‫همواره مورد توجه دو بخش معدن و محیط زیس��ت‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬در ای��ن می��ان پس��ماندهای حاصل از‬ ‫بهره ب��رداری از مع��ادن در صورتی که به درس��تی‬ ‫نگهداری نشوند اثار مخرب زیست محیطی به همراه‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬به گفته مس��ئوالن و کارشناس��ان‬ ‫فعال این ‪2‬بخش‪ ،‬س��اخت سدباطله با رعایت اصول‬ ‫مهندسی از ایجاد هرگونه الودگی و ورود پسماندها‬ ‫به محیط جلوگیری می کند‪ .‬همچنین رعایت اصول‬ ‫درس��ت معدنکاری و رعایت قوانین زیست محیطی‬ ‫از الودگی ه��ا خواه��د کاس��ت‪ .‬ح��ال ب��ا توجه به‬ ‫اهمی��ت ضوابط‪ ،‬ش��نیده ها حاکی از ان اس��ت که‬ ‫س��ازمان حفاظت از محیط زیست با همکاری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ح��ال بازنگری ضوابط‬ ‫زیس��ت محیطی فعالیت های معدن��ی برای ‪ 3‬بخش‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری مواد معدنی هستند‬ ‫و بعد از تدوین ان‪ ،‬جزو ش��رایط واگذاری محدوده‬ ‫معدنی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت سدهای باطله با اصول درست‬ ‫مهندسی‬ ‫مدی��رکل دفت��ر اب و خاک س��ازمان حفاظت از‬ ‫محیط زیست ایران‪ ،‬درباره میزان اثار زیست محیطی‬ ‫اظهار‬ ‫پس��ماندهای معدنی در گفت وگ��و با‬ ‫کرد‪ :‬پس��ماند و زهاب حاصل از فعالیت های معدنی‬ ‫است که در انها مواد بسیار خطرناکی یافت می شود‬ ‫که برخی از انها تمایل به اکس��یده شدن در محیط‬ ‫را دارند و برخی دیگر اس��ید و مواد س��می همچون‬ ‫ارسنیک از خود ازاد می کنند‪.‬‬ ‫محمدجواد س��روش به راهکارهای موثر برای کم‬ ‫ک��ردن می��زان الودگی های حاصل از پس��ماندهای‬ ‫معدنی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬یک��ی از بهترین راه ها‬ ‫برای اقتصادی کردن و به حداقل رس��اندن تاثیرات‬ ‫زیست محیطی این مواد‪ ،‬ایجاد سدهای باطله با این‬ ‫شرط است که سدهای باطله با داشتن شرایط خاص‬ ‫و رعایت اصول ایمنی و مهندس��ی س��اخته شده و‬ ‫پایدار باشند‪.‬‬ ‫به گفته وی برای ساخت سدها‪ ،‬مواردی همچون‬ ‫اس��تحکام‪ ،‬تزریق و ایجاد هس��ته های نفوذناپذیر به‬ ‫کار گرفته می ش��ود اما در س��اخت س��دهای باطله‬ ‫موارد مطرح ش��ده معموال به درس��تی رعایت نشده‬ ‫و ب��ه همی��ن دلی��ل از مقاومت کمت��ری برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬یکی از موارد مهم در س��دهای باطله این‬ ‫اس��ت که باید قبل از احداث ان جانمایی به درستی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬همچنین تاثیر عوامل زمین ش��ناختی‬ ‫مانند گس��ل و خاصیت ه��ای دینامیکی خاک روی‬ ‫دیواره های سد باطله باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫س��روش اظهار کرد‪ :‬با وجود اینکه یکی از بهترین‬ ‫راه ها برای اقتصادی کردن پسماندهای معدنی ایجاد‬ ‫سد باطله اس��ت اما باز هم شاهد تاثیرات نامطلوب‬ ‫زیست محیطی پس��ماندهای معدنی هس��تیم‪ .‬زیرا‬ ‫همواره امکان شکسته ش��دن سد و اسیب رساندن‬ ‫به محیط زیست وجود دارد و دلیل ان رعایت نشدن‬ ‫اصول مهندس��ی در س��اخت انهاس��ت که منجر به‬ ‫الودگی زمینی اطراف سد‪ ،‬الودگی اب های سطحی‬ ‫و زیرزمینی از طریق زهاب های تولید شده از فلزات‬ ‫سنگین می شود‪.‬‬ ‫او به نکات مهندس��ی که در جهان برای س��اخت‬ ‫س��دهای باطله رعایت می ش��ود‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫سیستم انحرافی برای کاهش میزان ورود ابها به سد‬ ‫باطله یکی از روش های رایج در جهان اس��ت تا مانع‬ ‫ورود اب های مازاد به س��د شده و سپس به سیستم‬ ‫تسویه اب بازگردانده ش��وند‪ .‬از دیگر اقدامات مهم‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از پر ش��دن ظرفیت کامل س��د باطله و‬ ‫ب است‪.‬‬ ‫تعبیه حوضچه برای جمع اوری زها ‬ ‫مدی��رکل دفت��ر اب و خاک س��ازمان حفاظت از‬ ‫محیط زیست ایران در ادامه تاکید کرد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫اقداماتی که برای کاهش میزان مخاطرات س��دهای‬ ‫باطله انجام می شود ایجاد سیستم حفاظتی در پشت‬ ‫سدها است‪ .‬به این ترتیب که دیوارهای نفوذ ناپذیر‬ ‫در پشت س��دها ساخته ش��ده یا اینکه در سدهای‬ ‫خاک��ی از الیه غیرقابل نفوذ از «پی وی س��ی» زده و‬ ‫س��د را اب بندی می کنند‪ .‬در حال حاضر سد باطله‬ ‫مس سرچش��مه از این روش اس��تفاده کرده و الیه‬ ‫غیرقابل نفوذ از پی وی سی به کار گرفته تا از تراوش‬ ‫اب های سدباطله جلوگیری کند که در نوع خود کار‬ ‫بسیار بزرگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری ضوابط زیست محیطی‬ ‫ب��ه گفت��ه س��روش‪ ،‬تمامی م��وارد یاد ش��ده در‬ ‫ضوابط زیست محیطی و فعالیت های معدنی مصوب‬ ‫س��ال ‪ 1384‬دیده ش��ده و هم اکنون به دلیل ایجاد‬ ‫مش��کالت زیس��ت محیطی از پس��ماندهای معدنی‬ ‫ضواب��ط در حال بازنگری هس��تند‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫که س��ازمان محیط زیس��ت در حال تهی��ه و تنظیم‬ ‫راهنم��ای مالحظ��ات زیس��ت محیطی در ‪ 3‬بخش‬ ‫اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری مواد معدنی و تکمیل‬ ‫کردن ضوابط اولیه ارائه شده در ‪ 10‬سال پیش است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ضوابط زیس��ت محیطی فعالیت های‬ ‫معدنی که در حال بازنگری است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ضوابط‬ ‫مربوط به بخش اکتش��افات معدنی کامل ش��ده و ‪2‬‬ ‫بخ��ش دیگر باقیمانده اس��ت‪ .‬در این ضوابط تمامی‬ ‫نکات��ی که معدن��کاران ملزم به رعایت ان هس��تند‬ ‫مد نظر قرار گرفته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته س��روش نظ��ارت محیط زیس��ت و نیاز‬ ‫به اس��تعالم ب��رای فعالیت های معدن��ی تنها برای‬ ‫بهره ب��رداری از محدوده های معدنی واقع در مناطق‬ ‫‪4‬گانه حفاظت ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین برای مابقی‬ ‫محدوده های معدنی تنها در صورت دریافت گزارش‬ ‫مبن��ی بر ایج��اد الودگی زیس��ت محیطی معدن از‬ ‫قانون های موجود همچون قانون حفاظت و بهسازی‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬ایین نامه جلوگیری از الودگی اب و‬ ‫قانون مدیریت پس��ماند وارد عمل می شود‪.‬او بر این‬ ‫باور است که قبل از انجام هرگونه فعالیت معدنکاری‬ ‫باید شکل و اندازه نهایی معدن و میزان ذخیره قابل‬ ‫استخراج و باطله ها (یا همان ظرفیت سنجی) تعیین‬ ‫شود تا سد باطله متناسب با ان ساخته شده و از رها‬ ‫شدن باطله ها و پسماندها در محیط جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر اب و خاک س��ازمان حفاظت از‬ ‫محیط زیس��ت درباره نقش این س��ازمان در کاهش‬ ‫مخاطرات حاصل از تولید پسماندها گفت‪ :‬نوع تدوین‬ ‫قوانین در س��ال ‪ 84‬به گونه ای بود که سازمان های‬ ‫مختلف درگیر مس��ائل زیس��ت محیطی نمی شدند‪.‬‬ ‫ام��ا هم اکنون س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت با‬ ‫هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قوانین و‬ ‫ایین نامه های س��ال‪ 84‬را مورد بازنگری قرار داده تا‬ ‫وظایف معدنکاران در مراحل مختلف از اکتش��اف تا‬ ‫فراوری و تولید محصول نهایی ضوابط ان مش��خص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬تعیین ضوابط و قوانین و مالحظات‬ ‫زیست محیطی برای ‪ 3‬مرحله فعالیت معدنی جزئی‬ ‫از ش��رایط واگ��ذاری و فعالیت معدن��کاری خواهد‬ ‫ش��د و تمام��ی دس��تگاه ها وظیف��ه دارن��د در کنار‬ ‫یکدیگر با هم��کاری انها ضواب��ط را رعایت کرده و‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت به عنوان ناظ��ر ایفای نقش‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹باطله های معدنی‪ ،‬ذخایر اینده هستند‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه امیرکبیر درباره باطله‬ ‫اظهار کرده بود‪ :‬زمانی‬ ‫و ضایع��ات معدنی به‬ ‫که میزان اس��تخراج از یک ماده معدنی افزایش پیدا‬ ‫می کند میزان باطله های تولید ش��ده به همان اندازه‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬در حال حاضر بیشترین مواد معدنی‬ ‫که در ایران اس��تخراج می ش��ود س��نگ اهن و مس‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته مهم درباره باطله ه��ای معدنی که باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد این است که مواد همراه با انها‬ ‫اس��ت که می توانند برای محیط زیس��ت مشکل ساز‬ ‫ش��وند‪ .‬به گفته فیروز علی نیا باطله هایی که هنگام‬ ‫اس��تحصال طال تولید می شود به دلیل وجود برخی‬ ‫عناصر ش��یمیایی الزم اس��ت تا در سدهای خاصی‬ ‫نگهداری ش��وند و از ورود انها به اب های زیرزمینی‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه باطله های معدنی‬ ‫می توان��د در صنای��ع مختل��ف مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گی��رد‪ ،‬افزود‪ :‬باطله های حاصل از اس��تخراج معادن‬ ‫س��نگ اهن با عی��ار پایی��ن را می ت��وان در صنایع‬ ‫مختلفی همچون سیمان س��ازی مورد استفاده قرار‬ ‫داد اما برای این منظور نیاز است تا عملیات فراوری‬ ‫روی ان انجام شود‪.‬‬ ‫علی نی��ا یک��ی از اه��داف نگه��داری باطله ه��ای‬ ‫سنگ اهن را امکان استفاده از انها در صنایع مختلف‬ ‫در اینده دانس��ت‪ .‬به عنوان مث��ال باطله های معدن‬ ‫مس��ی که در ‪ ۵۰‬سال گذش��ته باقیمانده امروزه به‬ ‫عن��وان ماده معدنی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫زیرا ب��ا گذر زمان‪ ،‬میزان ذخیره ه��ای معدنی رو به‬ ‫اتمام م��ی رود و باطله هایی که در گذش��ته به دلیل‬ ‫عیار پایین استفاده نمی شدند‪ ،‬به عنوان ماده معدنی‬ ‫دوباره به چرخه تولید بازگش��ته و با فراوری زمینه‬ ‫برای استفاده دوباره از انها فراهم می شود‪ .‬البته باید‬ ‫توجه کرد که نگهداری از باطله های معدنی نیازمند‬ ‫رعای��ت ضوابط و مقررات زیس��ت محیطی اس��ت تا‬ ‫لطمه ای به طبیعت و محیط زیست وارد نشود‪.‬‬ ‫‪70‬درصد معادن سنگ اهن زنجان در گرداب رکود‬ ‫از ‪ ۲۶‬معدن سنگ اهن استان زنجان حدود ‪ ۲۰‬معدن‬ ‫به دلی��ل رکود و پایین امدن قیمت جهانی س��نگ اهن‬ ‫غیرفع��ال ش��ده و مابقی ب��ا ظرفیت زی��ر ‪۳۰‬درصد به‬ ‫فعالی��ت خ��ود ادام�� ه می دهند به طوری ک��ه در چند‬ ‫ماه اخیر بی��ش از ‪۵۰‬درصد کارگران این معادن‪ ،‬بیکار‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ 26 ،‬معدن سنگ اهن دارای پروانه‬ ‫اکتشاف با ذخیره قطعی حدود ‪12‬میلیون تن در استان‬ ‫زنجان وج��ود دارد که بیش��ترین ان مربوط به معادن‬ ‫بزرگی مانند «سرخه دیزج» و «علم کندی» است‪.‬‬ ‫تبعی��ت فعالیت های معدن��ی از ش��رایط اب وهوایی‬ ‫سبب ش��ده تا عم��ده کارگران ان به ص��ورت فصلی در‬ ‫معادن مش��غول به کار ش��وند‪ .‬به طور متوس��ط ‪2‬هزار‬ ‫کارگر در بخش معدن استان زنجان مشغول به فعالیت‬ ‫بوده که از این تعداد حدود ‪ 400‬نفر به طور مستقیم در‬ ‫معادن سنگ اهن فعال هستند‪.‬‬ ‫براس��اس اظه��ارات کارشناس��ان میزان اس��تخراج‬ ‫س��نگ اهن از مع��ادن اه��ن این اس��تان ب��ا توجه به‬ ‫میزان استخراج اس��می پروانه های صادرشده در حدود‬ ‫یک میلی��ون و ‪150‬هزار تن اس��ت که متاس��فانه حتی‬ ‫در سال های اخیر که حاش��یه سود‪ ،‬به نسبت باال بوده‬ ‫هیچگاه به ظرفیت اسمی مورد نظر نرسیده است‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اینکه عم��ده ‪ 26‬معدن س��نگ اهن در‬ ‫مناط��ق محروم و ب��ه دور از مناط��ق صنعتی و به طور‬ ‫تقریبی توس��عه یافته واقع ش��ده اند‪ ،‬ادامه فعالیت این‬ ‫معادن از نظر اشتغال از اهمیت فراوانی برخوردار است‪.‬‬ ‫در شرایطی که عمده واحدهای صنعتی استان زنجان‬ ‫از شرایط رکود حاکم بر کشور به شدت اسیب دیده اند‬ ‫معادن س��نگ اهن هم از این شرایط بی تاثیر نمانده اند‬ ‫به طوری ک��ه تنها از ابان س��ال ‪ 94‬بی��ش از ‪50‬درصد‬ ‫کارگران فعال در این ‪ 26‬معدن بیکار شده اند‪.‬‬ ‫مهدی حمیدی‪ ،‬رییس نظام مهندس��ی معدن استان‬ ‫زنجان بیکاری بیش از ‪ 200‬نفر از کارگران مشغول در‬ ‫معادن سنگ اهن را ناشی از باال بودن هزینه حمل ونقل‬ ‫مواد معدنی از مبدا تا مقصد عنوان می کند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬ش��رایط حاکم بر معادن استان زنجان‬ ‫به طور قط��ع وارد فضای بحرانی ش��ده و بیکاری بیش‬ ‫از ‪ 200‬نفر از ش��اغالن معدن بسیار تاسف برانگیز است‪.‬‬ ‫رییس نظام مهندس��ی معدن اس��تان زنج��ان با بیان‬ ‫اینکه تش��کیل زنجیره از استخراج تا مصرف سنگ اهن‬ ‫می تواند در کاه��ش هزینه حمل ونقل کمک ش��ایانی‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬امید است که قیمت جهانی سنگ اهن روند‬ ‫صعودی خود را در بازارهای جهانی دوباره اغاز کند‪.‬‬ ‫قیمت عمده موادمعدنی از قیمت های جهانی تبعیت‬ ‫می کنن��د و برخالف محصوالت صنعت��ی که با افزایش‬ ‫هزینه های تولید می توان قیمت فروش را نیز تغییر داد‬ ‫در زمینه تولی��د مواد معدنی نمی توان چنین راهبردی‬ ‫را دنبال کرد به همین دلیل پایین امدن قیمت جهانی‬ ‫س��نگ اهن س��بب ش��ده تا بیش از ‪70‬درص��د معادن‬ ‫سنگ اهن استان زنجان غیرفعال شوند‪.‬‬ ‫حمیدی راه افتادن زنجیره های تولید س��نگ اهن در‬ ‫استان زنجان را به عنوان یک نیاز برای واحدهای معدنی‬ ‫این حوزه بیان کرده و عنوان می کند در شرایط کنونی‬ ‫که قیمت جهانی س��نگ اهن بس��یار پایین امده توجه‬ ‫مسئوالن به مشکالت کارخانه پیوسته «سهند ایجرود»‬ ‫می تواند نویدبخش فعالیت دوباره معادن سنگ اهن در‬ ‫استان زنجان باشد‪.‬‬ ‫وحی��د اذرگشس��ب از معدنکاران حوزه س��نگ اهن‬ ‫اس��تان و مدیرعام��ل ش��رکت ره کاو مع��دن زنجان‪،‬‬ ‫تعطیلی سال گذش��ته معدن «گلستان اباد» که حاوی‬ ‫وحید اذرگشسب‬ ‫مواد معدنی سنگ اهن از نوع مگنتیتی است را ناشی از‬ ‫رکود و پایین امدن قیمت ها عنوان می کند و می افزاید‪:‬‬ ‫از حدود ‪ 26‬معدن س��نگ اهن تنها ‪ 5‬تا ‪ 6‬معدن فعال‬ ‫اس��ت که انها هم با ظرفیت کمتر از ‪30‬درصد فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی که مس��ئولیت اکتش��اف و اس��تخراج در معدن‬ ‫«گلجیک» که ح��اوی مواد معدنی س��نگ اهن از نوع‬ ‫هماتی��ت اس��ت را بر عهده دارد با اش��اره به اش��تغال‬ ‫مس��تقیم ‪ 20‬کارگر و غیرمستقیم ‪ 70‬کارگر با فعالیت‬ ‫ای��ن معدن‪ ،‬از برنامه های بلندمدت ازجمله ایجاد واحد‬ ‫کنس��انتره با ه��دف ارزش افزوده ب��اال در این بخش و‬ ‫ب��ه منظور مقابله با رکود و کاه��ش میزان تاثیرپذیری‬ ‫معدنش از شرایط کنونی می گوید‪.‬‬ ‫مرسدس کیفیت را فدای تولید نمی کند‬ ‫دیترزچه‪ ،‬مدیر دایملر گفت‪ :‬مرس��دس بنز تالش دارد به خودروس��از شماره یک لوکس‬ ‫جهان تبدیل ش��ود اما عقی��ده دارد در این راه نباید کیفیت را قربان��ی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫ش��رکت س��ال ‪۲۰۲۰‬م را برای تبدیل شدن به بزرگترین خودروس��از لوکس جهان درنظر‬ ‫گرفته‪ ،‬با توجه به ثبت فروش ‪ ۱/۸۷‬میلیون دستگاهی مرسدس بنز در سال گذشته می توان‬ ‫به جرات گفت این شرکت تا حد زیادی از برنامه های خود جلو است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫گزارش «ال مانیتور» از وضعیت دومین حوزه مهم اقتصادی کشور‬ ‫خودروسازان فرانسوی به صنعت خودروی ایران بازمی گردند؟‬ ‫در نخستین سفر رس��می برون مرزی (به قاره‬ ‫اروپا) در اواخر ژانویه ‪ 2016‬و در شانزدهمین روز‬ ‫از اغاز اجرایی ش��دن طرح جامع اقدام مشترک‬ ‫(برجام)‪ ،‬حس��ن روحانی رییس جمهوری ایران‪،‬‬ ‫دو کشور ایتالیا و فرانسه را به عنوان مقاصد سفر‬ ‫خود بر گزید‪ ،‬دو مقصدی که هنگام حضورش در‬ ‫انجا قراردادهای بزرگی را با شرکت تولیدکننده‬ ‫هواپیماه��ای مس��افربری «ایرب��اس ‪ »SAS‬و‬ ‫همچنین دو ش��رکت اصلی خودروس��از فرانسه‬ ‫یعنی «پی اس ای پژو س��یتروئن» و «رنو اس ای»‬ ‫نهایی و منعقد کرد‪ .‬قرارداد منعقد شده با شرکت‬ ‫ایرباس که هنوز مراحل نهایی ان تکمیل نش��ده‬ ‫بازار بزرگ جدیدی را برای کنسرس��یوم اروپایی‬ ‫تولیدکننده جت های مسافربری به وجود خواهد‬ ‫اورد‪ ،‬همانگون��ه که تهران نیز به س��وی هدفش‬ ‫که خرید و تصاحب ‪ 118‬هواپیمای مس��افربری‬ ‫است‪ ،‬رهنمون می شود‪.‬‬ ‫توافق خودرویی با ایران نیز در راستای احیای‬ ‫صنعت خودروسازی این کشور که خود را اماده‬ ‫نب��رد و رویاروی��ی ب��ا رقبای خارج��ی می کند‪،‬‬ ‫هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫در حقیقت از سرگیری مشارکت و همکاری های‬ ‫ایران با دو خودروس��از مطرح فرانسوی با هدف‬ ‫تقوی��ت صنعت مهم خودروس��ازی خود و ایجاد‬ ‫تحرک در بازار و تحریک تقاضای داخلی خودرو‬ ‫در این کشور و به دنبال ان بهبود شرایط اشتغال‬ ‫در چشم انداز پیش روی ایران در بازه های زمانی‬ ‫کوتاه و میان مدت به انجام رس��یده است‪ .‬باید به‬ ‫این نکته مهم توجه داشت که صنعت خودرو در‬ ‫ایران پس از حوزه نف��ت وگاز‪ ،‬بزرگترین حوزه و‬ ‫فعالیت اقتصادی در این کشور تاثیرگذار منطقه‬ ‫خاورمیانه محسوب می ش��ود و به طور میانگین‬ ‫معادل ‪ 10‬درصد تولید ناخالص داخلی س��االنه‬ ‫ایران را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫شاخص های رشد این صنعت در سال های اخیر‬ ‫به ویژه پس از رویارویی با مشکالت مضاعفی که‬ ‫در اثر اعمال تحریم ه��ای اقتصادی همه جانبه و‬ ‫کاهش ارزش پول ملی کش��ور ایجاد ش��ده بود‪،‬‬ ‫در مجم��وع باعث باال رفتن قیمت خرید قطعات‬ ‫مختل��ف خودروهای تولیدی می ش��د که باید از‬ ‫خارج کشور وارد می شد‪.‬‬ ‫گزارش منتش��ر ش��ده بانک جهانی در س��ال‬ ‫‪ 2015‬می�لادی نش��ان می دهد تولید س��االنه‬ ‫خ��ودروی ای��ران پ��س از تش��دید تحریم های‬ ‫بین المللی علیه این کش��ور به شدت کاهش پیدا‬ ‫ک��رده و از ی��ک میلیون و ‪ 600‬ه��زار خودروی‬ ‫تولید ش��ده تا پیش از س��ال ‪ 2012‬میالدی به‬ ‫‪ 700‬هزار خودرو در این س��ال تقلیل پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این افت تولید خودرو در ایران همچنین منجر‬ ‫به بیکار ش��دن ‪ 4‬درصد از نی��روی کار فعال در‬ ‫صنعت خودرو کشور شد‪.‬‬ ‫ام��ا بان��ک جهان��ی در گزارش خ��ود در عین‬ ‫حال پیش بینی کرده در ص��ورت متقاعد کردن‬ ‫تولیدکنن��دگان جهان��ی خودرو به از س��رگیری‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫س��ریع عملی��ات کاری خود از س��وی مقامات و‬ ‫مدیران ارش��د حوزه صنایع ای��ران‪ ،‬میزان تولید‬ ‫س��االنه خ��ودروی ای��ران در حداکث��ر ‪ 2‬س��ال‬ ‫می توان��د ب��ه ظرفیت و ش��رایطی ک��ه پیش از‬ ‫تحریم های اقتصادی داشت‪ ،‬دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس ب��ه نظ��ر می رس��د دولت‬ ‫رییس جمه��ور روحان��ی نکته اش��اره ش��ده در‬ ‫گ��زارش بان��ک جهانی را ب��ه خوب��ی دریافته و‬ ‫مدنظر قرار داده اس��ت و قراردادهای اخیر ایران‬ ‫با پژو و رنو (و البته س��ایر خودروس��ازان مطرح‬ ‫جه��ان) گواهی بر همین امر اس��ت که در عین‬ ‫حال نتیجه و دستاورد مهم تر ان‪ ،‬کمک به رشد‬ ‫اقتص��ادی ایران نیز خواهد ب��ود‪ .‬در واقع تقویت‬ ‫حوزه خودروسازی ایران می تواند کلید و راه حل‬ ‫بس��یاری از مش��کالت اقتصادی و اجتماعی این‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫دکتر مس��عود نیلی‪ ،‬مش��اور ارش��د اقتصادی‬ ‫رییس جمه��وری ای��ران معتق��د اس��ت وج��ود‬ ‫تقاض��ای پای��دار در حقیقت پیش نیازی اس��ت‬ ‫برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار‪ .‬در نتیجه‬ ‫اصرار مقامات ارش��د اقتصادی ایران برای احیای‬ ‫صنعت خودروی این کش��ور را می توان به عنوان‬ ‫یک راه حل س��ریع برای رس��یدگی و حل وفصل‬ ‫مش��کالت اقتصادی ایران ارزیابی کرده و مد نظر‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫مش��اور اقتصادی رییس جمهوری هنگامی که‬ ‫سال گذش��ته میالدی در کنفرانس مدیریت در‬ ‫تهران س��خنرانی می کرد‪ ،‬دول��ت را خطاب قرار‬ ‫داده و از کابینه و رییس جمهور روحانی خواست‬ ‫که سرمایه گذاری در حوزه فناوری های پیشرفته‬ ‫را اغ��از کنند(فناوری های��ی ب��ه منظ��ور ارتقا و‬ ‫بهینه سازی کارکرد قوای محرکه خودروها) نیلی‬ ‫به عنوان یک��ی از مهمترین دالیل و عواملی که‬ ‫این س��رمایه گذاری را الزامی می کند‪ ،‬به مصرف‬ ‫بسیار باالی انرژی (سوخت های فسیلی) در ایران‬ ‫اشاره کرده و این الزام در سرمایه گذاری را نوعی‬ ‫تعهد از سوی دولت ارزیابی کرد که جذابیت های‬ ‫بس��یاری ب��رای س��رمایه گذاران بین المللی نیز‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬ضمن اینکه دس��تاورد نهایی و‬ ‫حیاتی این اقدام��ات‪ ،‬کاهش میزان الودگی هوا‬ ‫در پایتخت و سراس��ر کش��ور خواهد بود‪ ،‬چراکه‬ ‫براس��اس ب��راورد کارشناس��ان در ح��ال حاضر‬ ‫مقص��ران اصلی در الودگی ش��دید هوای تهران‬ ‫و دیگ��ر ش��هرهای ب��زرگ ایران‪ ،‬وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری در حال حرکت هستند که بیشتر نیز از‬ ‫فناوری های قدیمی و با االیندگی زیاد اس��تفاده‬ ‫می کنند به گونه ای که حتی سهم این خودروها‬ ‫در الودگ��ی هوا تا ‪80‬درصد تخمین زده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیلی در س��خنان خود در واقع دری را به روی‬ ‫دولت (یازدهم) گشود که از طریق ان در دوران‬ ‫پس��اتحریم دولت قادر خواهد بود با یک س��نگ‬ ‫چند پرنده را با هم ش��کار کند (با یک تیر چند‬ ‫نشان را بزند)‪.‬‬ ‫اگر فناوری های جدی��د در بازه زمانی منطقی‬ ‫خریداری ش��ده و به دست اید‪ ،‬قابل استفاده در‬ ‫خودروه��ای تولیدی جدید ایران بوده و دولت را‬ ‫قادر به رفع یکی از دغدغه های مهم کشور یعنی‬ ‫الودگ��ی هوا خواهد کرد‪ ،‬ضم��ن اینکه همزمان‬ ‫ام��کان ایج��اد هزاران ش��غل جدید ه��م فراهم‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫به همین منظور دولت ابتدا نیاز دارد به میزان‬ ‫بیش��تری از یارانه های پرداختی اش بابت انرژی‬ ‫و س��وخت (مصرفی مردم) بکاهد‪ .‬مش��اور ارشد‬ ‫اقتصادی رییس جمهوری با تاکید بس��یار بر این‬ ‫موضوع اضافه می کند که گام دوم در این مس��یر‬ ‫ایجاد ارتباط و سپس مشارکت و همکاری با یک‬ ‫گروه بین الملل��ی تولیدکننده خودرو خواهد بود‬ ‫ک��ه نتیجه ان تقویت ش��اخص تولید خودرو در‬ ‫ایران و همچنین جایگزینی تعداد بس��یار زیادی‬ ‫نمایش ‪ 1000‬خودرو در نمایشگاه تورنتو‬ ‫ش��رکت های پیشرو خودروس��از جهان با حدود یک‬ ‫هزار خودرو در چهل و س��ومین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تورنت��و‪ ،‬چه��ره جدی��دی از محصوالت خ��ود را ارائه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬چهل و سومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫اتومبیل کانادا با حضور شرکت های پیشرو و مطرح در‬ ‫شهر تورنتو در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه یازده��م فوریه (‪ 22‬بهم��ن) اغاز به‬ ‫کار ک��رده و به مدت ‪11‬روز ب��ه کار خود ادامه خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال‪ ،‬بزرگتری��ن ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی جهان‪ ،‬حدود یک هزار خودروی خود را‬ ‫در فضایی به وس��عت ‪ 650‬هزار فوت مربع (‪ 18‬هزار و‬ ‫‪ 500‬متر مربع) به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬از ‪ 33‬مدل خودروی عادی و ‪11‬‬ ‫مدل خودروی مفهومی جدید نیز پرده برداری شد‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال‪ ،‬انجم��ن روزنامه ن��گاران‬ ‫خودروی��ی نویس کان��ادا هوندا س��یویک را به عنوان‬ ‫خودروی برتر سال معرفی کرد‪.‬‬ ‫خ��ودروی ‪ Mazda CX 3‬نی��ز عن��وان برتری��ن‬ ‫خودروی شاسی بلند سال ‪2016‬م را به دست اورد‪.‬‬ ‫بلیت بازدید از نمایش��گاه برای بزرگساالن ‪ 23‬دالر‪،‬‬ ‫نوجوان��ان ‪ 16‬دالر‪ ،‬کودکان ‪ 7‬تا ‪ 12‬س��ال هفت دالر‪،‬‬ ‫کودکان زیر ‪ 7‬سال رایگان و سالمندان ‪ 11‬دالر درنظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫خودروی شاس��ی بلند تس�لا مدل ایکس و خودروی‬ ‫مفهوم��ی تویوت��ا ‪ U 2‬از جمل��ه خودروهای��ی بوده اند‬ ‫که در نمایش��گاه امس��ال اتومبیل کان��ادا پرده برداری‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫از اتومبیل های پرسن وس��ال و غیراس��تاندارد با‬ ‫خودروه��ای مجهز به فناوری ه��ای روز دنیا در‬ ‫جاده ها و شهرهای کشور می شود‪.‬‬ ‫با این همه به نظر می رس��د ای��ده جایگزینی‬ ‫خودروه��ای فرس��وده در پ��اره ای از بخش های‬ ‫شبکه حمل ونقل ایران مسیری اشتباه را درپیش‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 20‬روز پیش (‪ 23‬ژانویه ‪3-2016‬بهمن)‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت رییس س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی از جایگزینی ‪90‬هزار تاکسی فرسوده‬ ‫و از رده خارج در سراسر کشور با دو مدل جدید‬ ‫از محصوالت ش��رکت ایران خودرو شامل سمند‬ ‫و پژو‪ 405‬از ابتدای س��ال ‪ 1395‬خبرداد و این‬ ‫در حالی اس��ت که این دو نوع خودرو خودشان‬ ‫از رده خارج محسوب می شوند و مصرف سوخت‬ ‫باالی��ی دارند ب��ه همین دلیل گرچ��ه این طرح‬ ‫در نگاه نخس��ت‪ ،‬برنام��ه ای قابل دف��اع به نظر‬ ‫می رسد اما اینطور که پیداست برخی مشکالت‬ ‫مه��م ای��ن خودروهای مجه��ز ب��ه فناوری های‬ ‫قدیمی که در راس انها مصرف س��وخت بس��یار‬ ‫زیاد انهاس��ت‪ ،‬به طور کامل نادیده گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در رابطه با حضور خودروس��ازان خارجی نظیر‬ ‫پژو نیز باید توجه داش��ت انطور که گفته ش��ده‪،‬‬ ‫فراین��د انتقال دانش و فناوری تولید خودروهای‬ ‫این شرکت حدود ‪13‬س��ال طول خواهد کشید‬ ‫و ای��ن موض��وع به معنی ان اس��ت ک��ه چرخه‬ ‫انتق��ال دانش تولی��د محصوالت پ��ژو زمانی به‬ ‫پایان رس��یده و تکمیل خواهد شد که دیگر ان‬ ‫فن��اوری خودش از رده خارج به ش��مار می رود و‬ ‫دالری‬ ‫ ‬ ‫عالوه بر ان س��رمایه گذاری ‪439‬میلیون‬ ‫پژو برای بروزرس��انی خطوط تولید ایران خودرو‬ ‫نیز در مدت ‪ 5‬سال انجام خواهد شد که به نوعی‬ ‫مشابه وضعیت انتقال فناوری است‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫احداث کارخانه تایرسازی‬ ‫کانتیننتال در امریکا‬ ‫کانتیننتال اع�لام کرد که می سی س��ی پی را به عنوان‬ ‫مح��ل احداث تاسیس��ات جدید خود انتخ��اب و هدف از‬ ‫ساخت ان را افزایش تقاضای تایر در بازار امریکای شمالی‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬شرکت قطعه سازی کانتیننتال از‬ ‫امضای قرارداد با مقامات می سی سی پی به منظور احداث‬ ‫کارخانه تایر سازی خبر داد‪ .‬این شرکت تصمیم دارد‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ ۱/۴‬میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری و بیش از ‪ ۲۵۰۰‬نفر را‬ ‫استخدام کند‪.‬‬ ‫در واق��ع قرار اس��ت تا پای��ان دهه ج��اری ظرفیت ان‬ ‫ب��ه حداکثر برس��د‪ .‬نیکالی س��تزر‪ ،‬ریی��س هیات مدیره‬ ‫کانتیننتال گفت‪ :‬این پروژه بخشی از راهبرد رشد جهانی‬ ‫شرکت بوده و حاکی از تعهد ما به رشد صنعت تایر سازی‬ ‫در امریکاست‪.‬‬ ‫تاریخ اغاز س��اخت این تاسیس��ات هنوز اعالم نشده اما‬ ‫باتوجه به تقاض��ای باالی بازار می ت��وان به زودی منتظر‬ ‫اغاز پروژه ان بود‪ .‬گفته می ش��ود‪ ،‬کار عملیاتی خط تولید‬ ‫این واحد جدید از اواخر س��ال ‪۲۰۱۹‬م اغاز می شود‪ .‬این‬ ‫ش��رکت درحال حاضر (به ج��ز در امریکا) دارای ‪ ۱۰‬واحد‬ ‫تولید تایر اتوبوس و کامیون درسراسر جهان است‪.‬‬ ‫عرضه جدیدترین اپدیت‬ ‫«تسال»‬ ‫دکتر مسعود نیلی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫در ایران پس از‬ ‫حوزه نفت وگاز‪،‬‬ ‫بزرگترین‬ ‫حوزه و فعالیت‬ ‫اقتصادی در این‬ ‫کشور تاثیرگذار‬ ‫منطقهخاورمیانه‬ ‫محسوب‬ ‫می شود و به طور‬ ‫میانگینمعادل‬ ‫‪10‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی‬ ‫ساالنه ایران را‬ ‫تشکیل می دهد‬ ‫منبع‪Al-Monitor.com :‬‬ ‫پاسخ کوبنده لکسوس به المانی ها‬ ‫لکسوس ‪ ،GS F‬سدان اندازه متوسط لوکسی است که‬ ‫توانس��ته امیخته ای از ظرافت و قدرت را در کنار عملکرد‬ ‫بسیار متفاوت به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار خودرو‪ ،‬لکسوس ‪ ،GS F‬به عنوان یک‬ ‫سدان متوسط لوکس‪ ،‬امیخته ای از ظرافت و قدرت همراه‬ ‫با عملکرد بسیار متفاوت و باال است‪ .‬این خودرو با استفاده‬ ‫از پیش��رانه ‪ ۸‬س��یلندر ‪ ۵‬لیتری با قدرت ‪ ۴۶۷‬بخاری و‬ ‫مجهز به سیس��تم تزریق مستقیم ‪ ۴‬زمانه توانسته تبدیل‬ ‫به کابوسی بزرگ برای رقبای المانی خود‪ BMW M5‬و‬ ‫مرسدس بنز ‪ AMG S E63‬شود‪.‬‬ ‫سیس��تم انتقال قدرت ‪ GS F‬دارای ‪ ۸‬دنده اس��ت که‬ ‫ح��س لذت تعویض دنده را در س��رعت ب��اال به خوبی به‬ ‫رانن��ده منتقل می کند‪ .‬ش��یفت روی فرمان هم به تجربه‬ ‫شتاب مستقیم کمک می کند‪.‬‬ ‫لکسوس ‪ GS F‬از لحاظ ظاهری به ‪ RC F‬شباهت دارد‬ ‫و ان را می توان مدل خانوادگی ‪ RC F‬دانس��ت‪ .‬استفاده‬ ‫از فیب��ر کربن در لکس��وس ‪ GS F‬به کاهش وزن خودرو‬ ‫کمک شایانی کرده که در نهایت باعث افزایش بسیار زیاد‬ ‫پایداری این خودرو ش��ده اس��ت‪ .‬عملکرد این خودرو در‬ ‫سیس��تم تعلیق و روی جاده اس��فالت بسیار فوق العاده و‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫بهت��ر از رقبای المانی خود اس��ت‪ .‬فرم��ان الکتریکی این‬ ‫خودرو در حالت ‪ + SPORT‬بسیار مناسب عمل می کند‬ ‫و ب��ا اس��تفاده از ترمز دس��تی ‪ 3‬حالته خ��ود در دریفت‬ ‫عملکردی خ��ارق العاده را به نمای��ش می گذارد‪ .‬همانند‬ ‫سایر لکس��وس های ‪ GS ۲۰۱۶‬هم به سیستم ‪+Safety‬‬ ‫مجهز شده است‪ .‬سیس��تم پیشگیری از برخورد (‪)PCS‬‬ ‫با عملکرد تش��خیص عابر پیاده هش��دار خروج از خطوط‬ ‫(‪ ،)LDA‬تنظی��م اتومات نور ب��اال (‪ )IHB‬رادار و تنظیم‬ ‫سرعت کروز از سیستم های ایمنی ‪ GS F‬است‪.‬‬ ‫حرکت اهس��ته اما پیوس��ته تسال به س��مت رانندگی‬ ‫خ��ودکار و بدون دخالت انس��ان همچنان ادام��ه دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬ماه گذش��ته بود که این کمپانی‬ ‫اعالم کرد در حال ازمایش قابلیت پارک خودکار با ویژگی‬ ‫فراخوان��ی و احضار اس��ت‪.‬حاال تولید کنن��ده کالیفرنیایی‬ ‫خودروه��ای الکتریکی ب��ا ارتقای امکانات این ماش��ین ها‬ ‫در صدد افزایش ایمنی انهاست‪ .‬اما یکی از رانندگان تسال‬ ‫تصمی��م گرفته به روش خ��ود ایمنی را ب��اال ببرد‪ .‬وی با‬ ‫استفاده از اپلیکیشن ساعت هوشمند اپل ماشین تسالی‬ ‫م��دل ‪ S‬را از داخ��ل گاراژ فراخوانی می کن��د‪ ،‬بدون انکه‬ ‫مش��کل خاصی پیش بیاید‪ .‬یکی دیگر از قابلیت هایی که‬ ‫تس�لا در اپدیت جدید اضافه کرده‪ ،‬ام��کان توقف کامل‬ ‫خودرو هنگام برداش��ته شدن انگشت کاربر از روی گوشی‬ ‫است‪.‬‬ ‫توسعه خودران های ارتش‬ ‫امریکا‬ ‫نه تنها خودروس��ازان بلک��ه حتی ارت��ش امریکا عالقه‬ ‫بس��یاری به فناوری ه��ای خودران دارند و ان را س��ودده‬ ‫می دانند‪.‬ب��ه گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬درحال حاضر غول های‬ ‫خودروس��ازی جهان مشغول توس��عه فناوری های مربوط‬ ‫به خودروهای خودران هس��تند‪ .‬البته به تازگی مش��خص‬ ‫ش��ده ارتش امریکا نیز در حال رصد ک��ردن این فناوری‬ ‫ب��وده و حتی کامیون های نظامی بدون سرنش��ین خود را‬ ‫موردازمایش قرار داده است‪.‬در این ازمایش از دوربین ها‪،‬‬ ‫رادارها و رایانه های نصب ش��ده ب��ر روی کامیون ها برای‬ ‫تحلیل مس��یر حرکت و خطرات پیش رو اس��تفاده ش��ده‬ ‫ک��ه می تواند در ش��رایط جنگی جایگزین راننده ش��ده و‬ ‫بسیار مناسب باشد‪ .‬کارشناس��ان عقیده دارند استفاده از‬ ‫فناوری های خودران می تواند باعث کاهش تعداد رانندگان‬ ‫در ارت��ش و بکارگیری نیروی کاری در موارد حس��اس تر‬ ‫ش��ود‪ .‬ارتش امریکا می کوش��د س��ال اینده ب��ا ازمایش‬ ‫زیر س��اخت های مورد نی��از خودروهای خ��ودران و تجهیز‬ ‫‪ 4‬دس��تگاه از وسایل نقلیه اش این فناوری را وارد مرحله‬ ‫جدیدی کند‪.‬‬ ‫بازگشت الفا رومئو‬ ‫به فرمول یک‬ ‫به نظر می رسد الفا رومئو با تیم خود به مسابقات فرمول‬ ‫یک بازگردد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخبارخودرو‪ ،‬س��رجیو مارچیونه مدیرعامل‬ ‫فی��ات کرایس��لر اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن نش��ان(برند) به جای‬ ‫همکاری با یک تیم موجود‪ ،‬با تیم خود به این مس��ابقات‬ ‫بازمی گردد‪ .‬وی گفت‪« :‬الفا رومئو همچون موتورهای خود‬ ‫قادر به ساخت شاسی های منحصر به خود نیز است‪».‬‬ ‫مارچیون��ه برای نخس��تین بار در دس��امبر ‪ ۲۰۱۵‬خبر‬ ‫بازگشت تیم الفا رومئو را داده بود‪ ،‬چراکه وی معتقد است‬ ‫حضور این نشان(برند) در مسابقات سطح باال اهمیت دارد‪.‬‬ ‫مارچیون��ه اظه��ار ک��رد‪« :‬الف��ا رومئ��و می تواند روی‬ ‫نشان(برند) خود به عنوان یک نشان(برند) اسپرت تمرکز‬ ‫کند که در این صورت باید به فرمول یک بازگردد‪ .‬این امر‬ ‫می تواند با کمک فراری محقق شود‪».‬‬ ‫الفا رومئو پیش��ینه زی��ادی در فرمول ی��ک دارد و در‬ ‫س��ال های ‪ ۱۹۵۰‬و ‪۱۹۵۱‬م ‪2‬رقابت نخست را پیروز شده‬ ‫و تا س��ال های ‪ ۱۹۶۰‬ت��ا ‪۱۹۷۰‬م موتورهای این رقابت را‬ ‫تامین کرده اس��ت‪ .‬این نش��ان(برند) در س��ال ‪۱۹۸۵‬م از‬ ‫مسابقات فرمول یک کناره گیری کرد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪۴۵‬درصد اسمانخراش ها در اسیا‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫صرفه جویی ‪30‬روزه در ترانزیت کاال از چین به ایران‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چشم « راه ابریشم» به جمال قطار روشن شد‬ ‫تجهیز ‪ 1000‬تاکسی تهران‬ ‫به خودپرداز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توسعه و نواوری شهر از تجهیز هزار‬ ‫تاکسی پایتخت به دستگاه های خودپرداز تا پیش از پایان‬ ‫سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مس��یح قائمی درباره قرارداد شرکت‬ ‫تاکس��یرانی با بانک ش��هر در زمینه تجهیز تاکس��ی های‬ ‫پایتخ��ت به دس��تگاه های خودپ��رداز گفت‪ :‬ای��ن کار در‬ ‫اخرین مراحل اجرایی قرار گرفته و با هماهنگی های انجام‬ ‫شده در مرحله نخس��ت‪ ،‬تاکسی های خطی مجهز به این‬ ‫دستگاه ها خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این پس با نصب این دس��تگاه ها شهروندان‬ ‫می توانن��د ب��ا کارت های موج��ود که برای بلی��ت مترو و‬ ‫اتوبوس از انها استفاده می کنند‪ ،‬کرایه تاکسی خود را نیز‬ ‫حساب کنند‪ .‬قائمی با اش��اره به وجود ‪ 16‬میلیون کارت‬ ‫مترو و اتوبوس در پایتخت گفت‪ :‬مشکل پول خرد یکی از‬ ‫معضالت ش��هروندان برای کرایه تاکسی ها بود که با نصب‬ ‫دس��تگاه های خودپرداز این مش��کل برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫قائمی تاکید کرد ‪ :‬نصب این دستگاه ها در مراحل ازمایشی‬ ‫به سر می برد و در حال حاضر در یک نقطه از شهر تهران‬ ‫به صورت ازمایش��ی مورداستفاده قرار گرفته و تا پیش از‬ ‫پایان س��ال جاری ‪ 1000‬تاکسی به این دستگاه ها مجهز‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫افتتاح بیش از ‪ ۳۷۵۰‬مسکن‬ ‫مهر فوالدشهر‬ ‫مدیرعامل شهر جدید فوالدشهر از افتتاح بیش از ‪3‬هزار‬ ‫واحد مس��کن مهر و کلنگ زنی ‪ 3‬پ��روژه زیربنایی در این‬ ‫شهر خبر داد‪.‬‬ ‫مجید نامداری در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی با اشاره به مراسم افتتاح ‪ 3‬هزار و ‪ ۷۵۳‬واحد‬ ‫مس��کن مهر شهر جدید فوالدش��هر‪ ،‬تعداد کل واحدهای‬ ‫مسکن مهر این شهر جدید را ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۷۰۷‬واحد اعالم‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬با افتتاح بیش از ‪ 3‬هزار واحد مس��کن مهر‬ ‫فوالدش��هر در روزهای گذش��ته‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫واحد از مسکن مهر این شهر با برخورداری کامل از تمامی‬ ‫خدمات زیربنایی الزم به افتتاح رسیده که باقی ان نیز تا‬ ‫پایان ‪ ۶‬ماه نخس��ت ‪ ۹۵‬به اتمام خواهد رسید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��هر جدید فوالدش��هر درب��اره خدمات روبنایی س��ایت‬ ‫مسکن مهر این شهر جدید نیز بیان کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۳۰‬واحد‬ ‫از طرح های روبنایی س��ایت مس��کن مهر فوالدشهر اجرا‬ ‫شده و باقی نیز براس��اس اعتبارات تعلق گرفته به ترتیب‬ ‫اجرا خواهد شد‪ .‬نامداری مهم ترین مشکل فعلی واحدهای‬ ‫باقیمانده را نبود همکاری مناس��ب از س��وی دستگاه های‬ ‫خدمات رسان دانست و افزود‪ :‬تاکنون برای اجرای خدمات‬ ‫روبنایی و زیربنایی واحدها ح��دود ‪ 3‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از محل اعتبارات داخلی وزارت راه و شهرس��ازی در شهر‬ ‫جدید فوالدشهر هزینه شده است‪.‬‬ ‫‪18‬میلیون سفر روزانه‬ ‫در پایتخت‬ ‫ریی��س پلی��س راهور تهران ب��زرگ با تاکی��د بر اینکه‬ ‫حمل ونق��ل عمومی بای��د ‪80‬درصد از تردده��ای روزانه‬ ‫شهروندان را پوشش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با بهره برداری از خطوط‬ ‫در دس��ت اح��داث مترو و بهره ب��رداری از ایس��تگاه های‬ ‫دیگر خط ‪ 3‬می توانیم ش��اهد کاهش تردد های ش��خصی‬ ‫شهروندان باشیم‪.‬‬ ‫س��ردار تیم��ور حس��ینی در گفت وگ��و با شهرنوش��ت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬یکی از موثرترین راه حل های مش��کل ترافیک‪،‬‬ ‫توس��عه و تقویت سیستم های حمل و نقل عمومی شهری‬ ‫اس��ت که با توجه به مش��کالتی که امروزه در اثر افزایش‬ ‫تعداد وس��ایل نقلیه در شهرهای بزرگ و متوسط ایران به‬ ‫وجود امده‪ ،‬سیاس��ت تقویت اس��تفاده از سیستم حمل و‬ ‫نقل عمومی از تدابیر ارزنده به شمار می رود‪.‬‬ ‫حس��ینی با اش��اره به بهره برداری از خط ویژه اتوبوس‬ ‫شهید بهش��تی ـ مطهری تا پایان سال جاری تاکید کرد‪:‬‬ ‫به طور حتم راه اندازی این خط در محور شهیدبهش��تی ـ‬ ‫مطهری که یکی از پرترددترین معابر ش��هری اس��ت و در‬ ‫عین حال بهره برداری از ایس��تگاه مترو میرزای ش��یرازی‬ ‫تاثی��ر مثبت��ی برکاهش حجم ترددهای ش��خصی در این‬ ‫مح��دوده خواه��د داش��ت‪ .‬رییس پلیس راه��ور تهران با‬ ‫بیان اینکه اکنون در ش��هر تهران روزانه ‪18‬میلیون س��فر‬ ‫درون ش��هری اتفاق می افتد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با بهره برداری‬ ‫کام��ل از خ��ط ‪ 3‬مترو و بهره ب��رداری از دیگر خطوط در‬ ‫دس��ت احداث‪ ،‬می توان شاهد کاهش چشمگیر ترددهای‬ ‫روزان��ه بود‪ .‬حس��ینی با بی��ان اینکه یک��ی از موثرترین‬ ‫راه حل های مش��کل ترافیک‪ ،‬توسعه و تقویت حمل و نقل‬ ‫عمومی شهری است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به مشکالتی که امروز ‬ ‫در اثر افزایش تعداد وس��ایل نقلیه در ش��هرهای بزرگ و‬ ‫متوس��ط ایران به وجود امده‪ ،‬سیاست تقویت استفاده از‬ ‫سیس��تم حمل و نق��ل عمومی از تدابیر ارزنده کش��ور به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫سیدمحسن طباطبایی مزدابادی‪ ،‬دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت‪ :‬امار‬ ‫نش��ان می دهد تهران جزو پایتخت های کوتاه قامت دنیاس��ت که ارتفاع ساخت وساز‬ ‫متوس��ط ان ح��دود ‪ ۲‬طبقه اس��ت‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬هم اکن��ون ‪ 45‬درص��د بلندترین‬ ‫ساختمان های جهان در اسیا قرار دارند و ‪74‬درصد اسمانخراش های باالی ‪ 200‬متر‬ ‫جهان در اسیا ساخته شده اند‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫محسن پورسیداقایی‬ ‫سال گذشته حجم‬ ‫ترانزیت ریلی‬ ‫از ایران حدود‬ ‫‪ 800‬هزار تن بود‬ ‫اما در سال جاری‬ ‫این رقم را به‬ ‫‪1/5‬میلیون‬ ‫تن رساندیم و‬ ‫هدف گذاری‬ ‫برای سال ‪95‬‬ ‫ایجاد یک انفجار‬ ‫در ترانزیت‬ ‫ریلی است‬ ‫ص��دای س��وت قط��ار ب��رای اهال��ی اط��راف‬ ‫ایس��تگاه های راه اهن ش��اید تبدیل ب��ه یکی از‬ ‫صداه��ای معم��ول روزمره ش��ده باش��د اما روز‬ ‫گذش��ته قطاری به ایس��تگاه راه اهن تهران وارد‬ ‫ش��د که صدای سوت دلچس��بی برای بازرگانان‬ ‫ایرانی و چند کش��ور دیگر داش��ت‪ .‬این قطار که‬ ‫مس��یر تاریخی راه ابریش��م را از چی��ن تا ایران‬ ‫طی کرده بود در اس��تقبال گ��رم مدیران راه اهن‬ ‫و سفیران کشورهای مسیر‪ ،‬پا به ایستگاه راه اهن‬ ‫تهران گذاش��ت تا به توافق سه جانبه میان ایران‪،‬‬ ‫ترکمنستان و قزاقس��تان جامه عمل بپوشد‪ .‬این‬ ‫قطار مس��یر ترانزیت دریایی از چی��ن تا ایران را‬ ‫حدود ‪ 30‬روز کوتاه کرده و بیش از همه بازرگانان‬ ‫که معنای زم��ان را در تجارت می فهمند‪ ،‬ارزش‬ ‫این صرفه جویی یک ماهه را درک می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن قطار باربری حام��ل ‪ ۳۲‬کانتینر ‪ ۴۰‬فوت‬ ‫دارای کاالی تجاری اس��ت ک��ه در ‪ 12‬روز و بعد‬ ‫از ط��ی بیش از ‪9‬هزار کیلومتر وارد تهران ش��د‪.‬‬ ‫این قطار که برای نخس��تین بار مسیر ریلی باری‬ ‫چی��ن را به خاورمیانه مرتب��ط می کند‪ ،‬از طریق‬ ‫گذرگاه االتا در منطقه مسلمان نشین سین کیانگ‬ ‫در ش��مال غرب چین از مح��دوده مرزهای این‬ ‫کش��ور خارج ش��ده و پس از عبور از قزاقستان و‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬از مرز سرخس وارد ایران شد و روز‬ ‫گذش��ته به تهران رسید‪ .‬هدف از توافق سه جانبه‬ ‫ایران‪ ،‬ترکمنس��تان و قزاقس��تان برای راه اندازی‬ ‫این قطار‪ ،‬احیای جاده ابریش��م ریلی برای نقل و‬ ‫انتق��ال بار بین ایران و چین و انتقال بار چین به‬ ‫کشورهای اروپایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جوی�ی یک ماه�ه در ترانزیت‬ ‫کاال‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی‪ ،‬مدیرعام��ل راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در مراسم ورود این قطار‬ ‫به ایستگاه راه اهن تهران‪ ،‬با اشاره به اینکه تالش‬ ‫برای جایگزینی مس��یر دریایی با راه ابریش��م از‬ ‫مدت ها پیش در دستور کار بود‪ ،‬گفت‪ :‬با ابتکار و‬ ‫همکاری شرکت های خصوصی‪ ،‬این قطار در ‪12‬‬ ‫روز از شانگهای چین به تهران رسید؛ این سرعت‬ ‫می توان��د به افزای��ش قابل توجه حج��م تجارت‬ ‫میان ایران و چین و کش��ورهای مس��یر از جمله‬ ‫قزاقستان و ترکمنستان منجر شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه این قط��ار از مرز س��رخس وارد ایران‬ ‫شد اما انطور که پورس��یداقایی توضیح می دهد‬ ‫برای قطارهای بعدی از مرز اینچه برون اس��تفاده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی در ای��ن زمینه گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫این نخس��تین قطاری بود که از چین به س��مت‬ ‫ای��ران حرکت کرده بود‪ ،‬با توجه به اینکه مس��یر‬ ‫س��رخس ازمون پس داده اس��ت‪ ،‬ترجیح دادیم‬ ‫از مرز س��رخس وارد کشور ش��ود اما قطار بعدی‬ ‫به طور حتم از اینچه برون وارد ایران خواهد ش��د‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مس��یر اصلی موردنظر برای احیای‬ ‫راه ابریشم ریلی چین به ایران‪ ،‬از مسیر قراقستان‬ ‫ـ ترکمنس��تان ـ اینچه برون است اما برای حل و‬ ‫فصل سریع تر مسائل گمرکی و جلوگیری از بروز‬ ‫مش��کالت پیش بینی نشده‪ ،‬برای نخستین قطار‪،‬‬ ‫مسیر سرخس انتخاب شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی درب��اره ورود‬ ‫قطارهای بع��دی گفت‪ :‬زم��ان ورود قطار بعدی‬ ‫هنوز به طور دقیق مش��خص نیست و بستگی به‬ ‫شرکت های فورواردر کاال دارد که چه قراردادهای‬ ‫حملی داشته باش��ند اما این احتمال وجود دارد‬ ‫که این مسیر به زودی به یک مسیر روتین برای‬ ‫حم��ل بار از طریق قطار تبدیل ش��ود و کاالهای‬ ‫زیادی از سمت چین در این مسیر به ایران بیاید‪.‬‬ ‫پورسیداقایی تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که بین ایران و‬ ‫چین مبادله کاال وجود دارد‪ ،‬استفاده از این مسیر‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن ادامه داد‪ :‬امیدواریم با رونق‬ ‫این مس��یر بتوانیم قطارها را از مسیر اینچه برون‬ ‫به س��مت اروپا ببریم و مسیر شانگهای به اروپا را‬ ‫نیز از مس��یر ریلی باز کنیم زیرا انچه در ترانزیت‬ ‫بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬مس��ئله زمان حمل است و‬ ‫حتی گاهی بازرگانان حاضر می ش��وند با استفاده‬ ‫از هواپیم��ا و پرداخت هزینه چند برابری‪ ،‬کاالها‬ ‫را زودتر به مقصد برس��انند‪ .‬همچنین هم اکنون‬ ‫بی��ن ای��ران و اروپا بیش��تر بار ب��ا کامیون حمل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در حالی که هزینه کشتی بسیار کمتر‬ ‫اس��ت اما در ترانزیت کاال‪ ،‬ارزش زمان بسیار زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل راه اندازی این قطار از نظر‬ ‫صرفه جویی زمانی‪ ،‬ارزش بس��یار بیشتری دارد تا‬ ‫ارزش مالی‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در این مس��یر جدید موفق‬ ‫ش��دیم کاالها را حدود یک ماه زودتر نس��بت به‬ ‫مسیر دریایی جابه جا کنیم که زمان بسیار خوبی‬ ‫برای صاحبان کاالس��ت‪ .‬پورسیداقایی ادامه داد‪:‬‬ ‫برنامه ما ب��رای ورود این قطار به تهران ‪ 14‬روزه‬ ‫ب��ود اما ‪ 2‬روز از برنامه زودتر رس��ید‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫اس��تفاده از این مس��یر را تداوم بخشیم‪ ،‬به طور‬ ‫قطع می توانیم بارهای زیادی را هم به سمت اروپا‬ ‫در راه ابریشم حمل و نقل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد انفجار در ترانزیت ریلی‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن با تاکید ب��ر درامدزا بودن‬ ‫حرک��ت این قط��ار در راه ابریش��م گفت‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته حجم ترانزیت ریلی از ایران حدود ‪800‬‬ ‫ه��زار ت��ن بود اما در س��ال جاری ای��ن رقم را به‬ ‫‪1/5‬میلیون تن رساندیم و هدف گذاری برای سال‬ ‫‪ 95‬ایج��اد یک انفجار در ترانزیت ریلی اس��ت تا‬ ‫ترانزیت ریلی را به ‪4‬میلیون تن برس��انیم که این‬ ‫مس��ئله درامدزایی باالیی برای راه اهن داشته و‬ ‫زمینه ساز توسعه ریلی خواهد بود‪.‬‬ ‫انطور که مدیرعامل راه اهن می گوید‪ ،‬راه اندازی‬ ‫قطاره��ای برنام��ه ای ب��اری در مس��یر چین به‬ ‫ق بزرگ��ی در جابه جایی بارهای‬ ‫بندرعب��اس‪ ،‬اتفا ‬ ‫شرق اسیا به خلیج فارس است و با راه اندازی این‬ ‫مس��یر ریلی مهم‪ ،‬بارهای ش��رق اسیا با استفاده‬ ‫از مس��یر ایران به اب ه��ای ازاد خلیج فارس راه‬ ‫پیدا خواهند کرد‪ ،‬از س��وی دیگر این بارها امکان‬ ‫ترانزیت به اروپا را نیز خواهند داشت‪.‬‬ ‫بازتعریف جاده ابریشم با استفاده از اندیشه «ایران شهر»‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬موضوعی که در وزارت راه و‬ ‫شهرسازی برای اجرای اندیشه ایران شهری دنبال می کنیم‪،‬‬ ‫اندیشه بازافرینی شهری است که می توانیم ان را جایگزین‬ ‫انواع طرح های جامع شهری کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬عباس‬ ‫اخوندی در نشس��تی در دانشگاه ش��هید بهشتی گفت‪ :‬از‬ ‫اندیش��ه ایران ش��هر می توانیم برای توسعه ش��هر با اتکا به‬ ‫مش��ارکت مردم و نزدیک بودن به محیط اس��تفاده کرده و‬ ‫یک درک جدید از توسعه ایران شهر به دست اوریم‪ .‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره ابزار مورد نی��از برای‬ ‫بازگش��ت به اندیش��ه ایران ش��هر و ف��رار از تراکم فروش��ی‬ ‫ش��هرداری ها اظهار کرد‪ :‬م��ا ‪ 2‬کار کردیم؛ یکی بحث ایجاد‬ ‫درامدهای پایدار برای شهرداری هاس��ت؛ به این صورت که‬ ‫باید مفهوم منافع عموم��ی را بپذیریم که می تواند متفاوت‬ ‫از منافع ملی ولی جزو ان باش��د‪ .‬در ایران تنها یک س��طح‬ ‫منفعت و یک س��طح قانون گذاری داریم که انها هر دو ملی‬ ‫هستند اما به عنوان نمونه در شهری مانند کاشان می توانیم‬ ‫منافعی ب��رای مردم ایجاد کنیم که به ط��ور قطع با منافع‬ ‫دستور رییس جمهوری برای رفع مشکل نرخ سوخت شناورها‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه مال��کان کش��تی ای��ران از پاس��خ‬ ‫رییس جمه��وری به نامه این اتحادیه خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫دی ماه امسال‪ ،‬در نامه‪‎‬ای خطاب به رییس جمهوری‪ ،‬رفع‬ ‫برخی مس��ائل و مشکالت کشتی‪‎‬داران را خواستار شدیم‬ ‫که یکی از اصلی‪‎‬ترین مش��کالت مطرح شده در این نامه‬ ‫رس��یدگی به افزایش ‪ 100‬درصدی نرخ سوخت شناورها‬ ‫بود‪.‬‬ ‫حسن تیمورتاش در گفت وگو با مارین تایمز با اشاره به‬ ‫دوران تحریم و وضعیت بد اقتصادی ایران در س��ال‪‎‬های‬ ‫ی‪‎‬ها به‬ ‫اخیر گفت‪ :‬در این دوران تاخیر هایی برای کشتیران ‬ ‫وجود امد و اگر س��ال ‪2008‬م را که اوج رونق اقتصادی‬ ‫ما بود با امروز مقایسه کنیم‪ ،‬می‪‎‬بینیم تاکنون افت بسیار‬ ‫زیادی داشته‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫تیمورتاش ادامه داد‪ :‬یکی از مس��ائلی که مزید بر علت‬ ‫ش��د‪ ،‬بحث نرخ س��وخت ش��ناورها بود که متاسفانه در‬ ‫خرداد سال جاری‪ 3 ،‬برابر کردن ان ضربه سنگینی را به‬ ‫ناوگان دریایی بخش خصوصی ایران وارد کرد‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه مالکان کش��تی با اش��اره به نامه اتحادیه‬ ‫مالکان کش��تی به رییس جمهوری درباره مشکالت ناشی‬ ‫از افزایش ‪ 100‬درصدی بهای سوخت شناورها (گازوئیل)‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که در این نامه هم اعالم کردیم‪ ،‬با افزایش‬ ‫سوخت به صورت پلکانی موافق هستیم به طوری که نرخ‬ ‫سوخت برای تردد شناورها به کشورهای نخست در سال‬ ‫اول ‪ 21‬درصد و در س��ال‪‎‬های بعدی ب��ه صورت پلکانی‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی از پاسخ رییس جمهوری به این نامه اتحادیه مالکان‬ ‫کشتی ایران خبر داد و گفت‪ :‬روحانی به وزیر نفت دستور‬ ‫داده این مورد را هر چه سریع‪‎‬تر پیگیری کنند تا مشکل‬ ‫خاصی برای مالکان کشتی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه مالکان کش��تی ایران افزود‪ :‬نامه روحانی‬ ‫ب��ه تازگی به وزیر نفت ارجاع ش��ده و وزیر هم مکاتبه ای‬ ‫را در ای��ن زمینه با مدیرعامل ش��رکت پاالیش و پخش‬ ‫فراورده‪‎‬های نفتی انجام داده است که مطمئنم مدیرعامل‬ ‫این شرکت نیز تصمیم مقتضی را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تیمورت��اش با ابراز اطمینان از اینکه مش��کل مس��ئله‬ ‫قیمت سوخت شناورها براساس خواست اتحادیه مالکان‬ ‫کش��تی برطرف خواهد ش��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫تدابیری که وزیر نفت اتخاذ خواهد کرد‪ ،‬افزایش سوخت‬ ‫به صورت پلکانی سال به سال در برنامه‪‎‬های توسعه ششم‬ ‫و هفتم ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫مردم مشهد متفاوت است ولی با منافع ملی در تضاد نیست‬ ‫و می تواند جزو ان باشد‪ .‬اخوندی با بیان اینکه برای رسیدن‬ ‫به این موضوع باید حکمروایی شهری و محلی پرقدرت و با‬ ‫اختیارات باال ایجاد کنی��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬منابع مالی ان را هم‬ ‫خود مردم ش��هرها باید تامین کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بدون‬ ‫چنین موضعی همواره یک��ی از پایه های بهبود برنامه ریزی‬ ‫ش��هری می لرزد‪ .‬همچنین در این م��دت که از عمر دولت‬ ‫می گ��ذرد‪ ،‬جلوی س��وداگری در ش��هر را گرفته ایم‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه درباره نظام درامد محل��ی الیحه داریم که در دولت‬ ‫در حال بررس��ی اس��ت‪ .‬ولی انچه از همه مهم تر است این‬ ‫اس��ت که ما هنوز در سطح اگاهی رس��انی عمومی مشکل‬ ‫داری��م که دانش��گاه ه ا نقش مهم��ی در این زمین��ه دارند‪.‬‬ ‫لو نقل‬ ‫اخوندی درباره انطباق اندیشه ایران شهر با حوزه حم ‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در بازافرینی جاده ابریشم در دنیای معاصر‬ ‫همه شقوق حمل و نقل را دنبال می کنیم؛ وقتی می گوییم‬ ‫اندیشه ایران شهر؛ از دریای مدیترانه تا اسیای میانه و شبه‬ ‫لو نقل بین المللی این‬ ‫ق��اره را درمی نوردد‪ ،‬باید کریدور حم ‬ ‫مسیر را با بازتعریف اندیشه ایران شهر طراحی و ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫اعالم امادگی قبرس برای فعال سازی کریدورهای هوایی منطقه ای‬ ‫لو نق��ل‪ ،‬ارتباط��ات و کار جمهوری‬ ‫معاون وزی��ر حم ‬ ‫قبرس با بیان اینکه قبرس برای فعال س��ازی کریدورهای‬ ‫منطق��ه ای امادگ��ی کام��ل دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تحکی��م روابط‬ ‫لو نقلی میان دو کش��ور اهمی��ت باالیی دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫حم ‬ ‫موجب مدیریت بهتر زمان می شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬الکوس‬ ‫لو نق��ل‪ ،‬ارتباطات و کار‬ ‫میخائیلیدس مع��اون وزیر حم ‬ ‫س با حضور در ای��ران گفت‪ :‬با لغو تحریم‬ ‫جمه��وری قبر ‬ ‫می توان روابط تجاری دو کش��ور را مانند گذش��ته ارتقا‬ ‫لو نقل‪ ،‬ارتباطات و کار جمهوری‬ ‫داد‪ .‬وی افزود‪ :‬وزیر حم ‬ ‫قب��رس تیر س��ال اینده به ایران س��فر می کن��د چراکه‬ ‫فرصت های همکاری بسیاری میان دو کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه قبرس یکی از کش��ورهای اروپای‬ ‫ش��رقی اس��ت که اروپا را به اس��یا متصل می کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما یکی از دروازه های ورود به اروپا هس��تیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫امادگ��ی همکاری ب��رای ایجاد ارتباط با ای��ران را داریم‪.‬‬ ‫میخائیلیدس با بیان اینکه قبرس امادگی دارد در زمینه‬ ‫لو نق��ل دریایی و هوایی به ای��ران کمک کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حم ‬ ‫مش��تاق هستیم با فناوری تولید اس��فالت در ایران اشنا‬ ‫ش��ویم و از اینک��ه ایران چ��ه موادی در تولید اس��فالت‬ ‫استفاده می کند‪ ،‬با خبر شویم‪.‬‬ ‫میخائیلی��دس ه��دف از مذاکرات و گس��ترش روابط‬ ‫با ایران را تس��هیل در روابط و برچیده ش��دن تشریفات‬ ‫اضافی عنوان و اضافه کرد‪ :‬این تسهیل در روابط در همه‬ ‫زمینه ه��ا اهمیت دارد‪ ،‬چراکه مدیری��ت بهتر زمان را در‬ ‫بر خواهد داش��ت‪ .‬وی از اعالم امادگی کشور قبرس برای‬ ‫همکاری در جهت فعال س��ازی کریدورهای منطقه ای با‬ ‫ایران خبر داد و گفت‪ :‬بیش��تر ترافیک دریایی در ش��رق‬ ‫مدیترانه است و قبرس این امادگی را دارد مدیریت مسیر‬ ‫جابه جایی کشتی های ایرانی را به عهده گیرد‪.‬‬ ‫میخائیلیدس افزود‪ :‬یک ش��رکت س��رمایه گذار مجرب‬ ‫که خودش در جابه جای��ی کاالها نقش دارد‪ ،‬می تواند به‬ ‫ایران در متصل شدن به اروپا یا دیگر مقاصد کمک کند‪.‬‬ ‫امیدوارم در س��ال میالدی جاری با همکاری شرکت های‬ ‫ایرانی و اپراتور قبرس��ی این کار انجام ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫لو نقل جاده ای نیز زیرساخت ها‪،‬‬ ‫اطالع داریم در حوزه حم ‬ ‫ازادراه ها‪ ،‬بزرگراه ها و جاده های اصلی و فرعی بسیاری در‬ ‫ای��ران وجود دارد که از طری��ق مرکز مدیریت راه ها اداره‬ ‫می شود و مشتاقیم با این مرکز و نحوه فعالیت ان بیشتر‬ ‫اشنا شویم‪.‬‬ ‫ساخت هواپیمای دیدبانی‬ ‫یک ش��رکت امریکایی هواپیمای بدون سرنش��ینی ساخته که برای تشخیص‬ ‫اهداف نظامی در شب و روز از قابلیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫این هواپیمای بدون سرنش��ین دارای بال های ثابت ب��ه طول ‪4/8‬متر و برای‬ ‫مقاصد نظامی به ویژه شناسایی طراحی شده است‪.‬‬ ‫همایش بین المللی توس��عه صنعت هوایی و فرودگاهی‬ ‫و نمایش��گاه جانب��ی ان با حضور مس��ئوالن وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬سازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬سازمان هوافضا‬ ‫و ش��رکت فرودگاه های کشور برگزار شد‪ .‬در این همایش‬ ‫هیات های تجاری از ‪ ۱۵‬کش��ور از جمله المان‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬س��وئد‪ ،‬انگلیس و بلژیک با ه��دف ایجاد زمینه‬ ‫مناس��ب برای همکاری مشترک بازرگانی‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫و تامی��ن نیازهای صنایع هوای��ی و فرودگاهی در بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬گروه کاالیی و خدماتی در تهران گرد هم امده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫برگزاری این همایش ها در ش��رایط‬ ‫پس��اتحریم از جمله سیاس��ت های اقتصادی و توسعه ای‬ ‫دولت یازدهم به ش��مار می رود‪ .‬با احتس��اب اینکه صنایع‬ ‫هوایی ایران حدود ‪ ۳۷‬س��ال در تحریم های اقتصادی به‬ ‫سر برد اکنون با برداشته شدن تحریم ها فضا برای توسعه‬ ‫و نوس��ازی صنایع و ناوگان هوایی کش��ور مناسب به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫از جمله نکاتی که در ش��رایط پس��اتحریم مس��ئوالن‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی کشور بارها بر ان تاکید کرده اند این‬ ‫است که در شرایط اقتصادی جدید‪ ،‬ایران نباید تبدیل به‬ ‫کریدور وارداتی ش��ود‪ .‬بر این اساس قرار است در واردات‬ ‫محصوالتی که در صنایع هوایی کش��ور کاربرد دارد هدف‬ ‫انتقال دانش فنی درنظر گرفته ش��ود‪ .‬مس��ئوالن صنایع‬ ‫هوایی تاکنون بارها از اخبار خوش��ایندی گفته اند که قرار‬ ‫اس��ت معامالت اقتصادی در زمین��ه صنایع هوایی با این‬ ‫هدف انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از فاینانس خارج�ی‪ ،‬راهی برای‬ ‫توسعه صنایع هوایی‬ ‫قائم مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی در ام��ور بین الملل در‬ ‫همایش بین المللی توس��عه صنع��ت هوایی و فرودگاهی‬ ‫درباره قانون سرمایه گذاری های خارجی گفت‪ :‬این قانون‬ ‫از هرگون��ه س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی در صنعت‬ ‫هوانوردی و س��اختارهای م��ورد نیاز ان حمایت می کند‪.‬‬ ‫اصغر فخریه کاشان افزود‪ :‬استفاده از قراردادهای لیزینگ‬ ‫برای تامین ناوگان هوایی و اداره ان از س��وی شرکت های‬ ‫اجاره دهنده می تواند کاربردهای زیادی در ایران داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اصغ��ر فخریه کاش��ان ب��ا بیان اینک��ه دولت ای��ران از‬ ‫س��رمایه گذاری ش��رکت های خارجی در کش��ور حمایت‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا شرکت ها می توانند به صورت‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫‹ ‹صندوق توسعه و حمایت از ایرالین ها‬ ‫اصغر فخریه کاشان‬ ‫علی عابدزاده‬ ‫در همایش بین المللی توسعه صنعت هوایی و فرودگاهی مطرح شد‬ ‫نوسازی ‪ 40‬درصدی ناوگان هوایی تا ‪ 10‬سال اینده‬ ‫ساخت و بهره برداری در بخش هوایی ایران سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با رفع‬ ‫تحریم ها و مذاکره بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫با چند بانک خارجی هم اکنون ش��رایط الزم برای تامین‬ ‫مالی فرصت های س��رمایه گذاری با تضمین ش��رکت های‬ ‫بیمه ای فراهم شده‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های خارجی می توانند‬ ‫در حوزه فرودگاهی ایران نیز سرمایه گذاری کنند و ان را‬ ‫به یک شرکت دیگر اجاره دهند تا پس از پایان مدت زمان‬ ‫ان نس��بت ب��ه انتقال ان اقدامات الزم ب��ه عمل اید‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به تاثیر اس��تفاده از فاینانس در توس��عه صنایع‬ ‫هوای��ی توضیح داد‪ :‬اس��تفاده از فاینانس خارجی یکی از‬ ‫راهکارهای مناس��ب برای توس��عه صنع��ت هوایی ایران‬ ‫اس��ت و ما می توانیم با فاینانس ی��ا ابزارهای جدید مالی‬ ‫با ش��رکت های فعال در این ح��وزه همکاری های خود را‬ ‫اغ��از کنی��م‪ .‬قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد‪:‬‬ ‫همکاری ه��ای ما در ای��ن بخش می تواند ب��ه روش های‬ ‫مختلف تامین مالی انجام شود و با توجه به رفع تحریم ها‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‪ 9409982136600245‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1010‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ‪1010‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ‬ ‫ﻣﺘﻬــﻢ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﻨﻔــﺮﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺳــﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﻲ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻛﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ‪ ،‬ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻــﻮﻑ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ‬ ‫ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 661‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷــﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭ ‪ 20‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻭ‬ ‫ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪20‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1010‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪ /166969‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪ 1010‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980234400353‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ‪ 1123‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970232400716‬ﺷــﻜﺎﺕ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ – ﺍﻗﺎﻱ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﺑﺎﺫﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﻗﺸــﻘﺎﻳﻲ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪:‬‬ ‫ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ -‬ﺷﺎﻛﻲ ﺷــﻜﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻱ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪» .‬ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﻗﺸــﻘﺎﻳﻲ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻫﻞ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ ﺳــﺎﻛﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﻗــﺮﺍﺭ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎﻟﺖ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ‪ 6‬ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻮﺩﺭ ﺯﻏﻔﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻛﻴﺎﻥ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﺑﺎﺫﺭﻱ ﻭﺍﻣﻴﺮ ﻣﻌــﺮﻭﻑ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/3/31‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪94-4400353‬‬ ‫ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺨﺮﺍﻥ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻛﺸــﻒ ﻭ ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﺍﺟﻨﺎﺱ‬ ‫ﻣﺴــﺮﻭﻗﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻲ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﻘﻮﺭﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺸــﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭﻭﻗﻊ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪661‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻧﺎﻣﺒــﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﻭ ﭼﻬﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﺷــﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺰﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺘﺒﻲ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻱ ﺗﻌﻮﻳــﻖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺩ ‪ 46‬ﻭ ‪ 48‬ﻭ ‪ 52‬ﻭ ‪54‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﻗــﺮﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﻭ ﺷــﻼﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﺭﺗــﻜﺎﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻋﻤﺪﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺣــﺪ‪ ،‬ﻗﺼﺎﺹ‪ ،‬ﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺗﺎ‬ ‫ﺩﺭﺟــﻪ ﻫﻔﺖ ﺩﺭ ﻣــﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻘــﻲ ﺑﻲﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻــﻮﺭﺕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺮﻡ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﺭﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ‬ ‫‪ /166974‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪1123‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫بانک ه��ای ایران��ی و خارجی به همراه ش��رکت های بیمه‬ ‫می توانند س��رمایه گذاری های م��ورد نیاز را در این زمینه‬ ‫تسهیل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه زیرساخت ها‪ ،‬به رس�میت شناختن‬ ‫بخش خصوصی است‬ ‫رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری با اشاره به اینکه‬ ‫ای��ران به دنبال باز کردن درهای اقتصاد کش��ور به دنیای‬ ‫مدرن‪ ،‬توس��عه زیرساخت های صنایع هوایی و به رسمیت‬ ‫شناختن بخش خصوصی در حوزه هوانوردی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ران به ‪ ۱۶۰‬هواپیما ب��ا ظرفیت ‪ ۱۰۰‬صندلی نیاز دارد‬ ‫و ش��رکت های لیزینگ می توانند ب��ا بانک های حاضر در‬ ‫کش��ور ما همکاری داشته باش��ند تا نیازهای هوایی ایران‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫عل��ی عابدزاده ب��ا ابراز خرس��ندی از برگزاری دومین‬ ‫کنفران��س چند ملیتی درح��وزه هوانوردی گفت‪ :‬ایران به‬ ‫دنب��ال باز کردن درهای اقتصاد کش��ور به دنیای مدرن‪،‬‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های صنای��ع هوای��ی و به رس��میت‬ ‫ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺘﻬﻤﻴــﻦ‪ -1:‬ﻧﺎﺯﻳﻼ ﺧﺪﺍﻭﻳﺮﺩﻱ ﻟﻮ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ‪ -2‬ﻻﺩﻥ ﻳﺎﻭﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ‪ -3‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﻔﺮﻱ‬ ‫ﺧﺎﺟﻜﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﷲ ‪ -4‬ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﺑﻬﺮﻭﺯﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﺒﻨﻲ‬ ‫ﺑﺮ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺟﻌﻞ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴــﻲ ﻳﻚ ﻓﻘــﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ‬ ‫ﺳــﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﻥ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺷــﺮﺡ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺪﻭﺍ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ‬ ‫ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 479375‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 90/6/13‬ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﭙﻪ ﻛﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺷــﺎﻛﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﺍﺣﻤــﺪ ﻓﺮﺧﻲ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 81‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ‬ ‫ﺳــﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺷﺨﺺ ﺷــﺎﻛﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﺩﺭﺱ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺷــﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩ ﺟﻨﻮﺑﻲ‪ -‬ﺥ ﺗﻮﻛﻠﻲ‪ -‬ﻛﻮﭼﻪ‬ ‫ﻧﺼﻴﺮﻱ ﭘﻼﻙ ‪ 20‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ 2‬ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳــﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺷﺎﻛﻲ ﻃﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 1391/4/31-9109972161700336‬ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪81‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﻃﻲ ﺁﻥ ﻣﻠﻚ ﺷﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻱ ﺗﻮﻗﻴﻒ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺍﺛﻨﺎء ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻭ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻃﻲ ﻻﻳﺤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﺜﺒﻮﺕ ‪ 91/12/25-482‬ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﺷــﺨﺺ ﺷﺎﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ ‪81‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﻭﺭﺍﻕ ‪ 78‬ﻭ‬ ‫‪ 79‬ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﻭﻣﺴــﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 125‬ﻭ ‪134‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 92/2/1‬ﻭﻣﺎﺩﻩ ﺍﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﺷــﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺼﻮﺏ ‪1307‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ‪ 536‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ) ﻣﻠﻚ ﺷــﺎﻛﻲ( ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻭ ‪ 2‬ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺰﻱ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 215‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 92/2/1‬ﻭﻣﺎﺩﻩ ‪ 148‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺁﻥ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﺯ ﭼﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ) ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ(‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻌﻠﻲ ﺍﺳــﺖ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺭﺍﻱ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﺟﻌﻞ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩﺳــﻲ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺭﺍﻱ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺎﻝ ﺑﺮﺩﻩ ﻧﺸــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﻠﺬﺍ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﻣﻠﻚ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷــﺪﻩ ﺷــﺎﻛﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻗﻄﻌﻴﺖ ﺭﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﻣﺴﺘﺮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴــﺖ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﺍﻱ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 1390‬ﺑــﻮﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 134‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎ) ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ( ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1043‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ‬ ‫‪ /166976‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ )‪ 1043‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻗــﺪﺱ(‬ ‫شناختن بخش خصوصی در حوزه هوانوردی است‪ .‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه از ظرفیت بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬فرودگاه داخلی به خوبی اس��تفاده نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توس��عه ناوگان هوایی کوتاه برد امکان توس��عه فرودگاه ها‬ ‫فراهم می شود‪ .‬به این منظور از مشارکت بخش خصوصی‬ ‫داخلی و سرمایه گذاران خارجی حمایت می کنیم؛ ضمن‬ ‫اینک��ه س��ازمان هواپیمایی تامین فاینان��س برای اجرای‬ ‫پروژه ه��ای صنع��ت هوان��وردی و فرودگاهی را تس��هیل‬ ‫می کن��د‪ .‬عابدزاده با تاکید بر اینکه مش��ارکت خارجی ها‬ ‫برای س��اخت فرودگاه های کوچک‪ ،‬به ایجاد ارزش افزوده‬ ‫منجر می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تحریم ها موضوع تامین مالی برای‬ ‫پروژه های کش��ور را دچار مش��کل کرده بود‪ .‬این موضوع‬ ‫صنعت فرودگاهی را نیز با محدودیت مواجه کرد‪ ،‬اما رفع‬ ‫تحریم ها فضا را برای توس��عه م��راودات مالی و ارتباطات‬ ‫بانکی فراهم کرد‪ .‬وی با بیان اینکه ایران به ‪ ۱۶۰‬هواپیما‬ ‫ب��ا ظرفی��ت ‪ ۱۰۰‬صندلی نیاز دارد ت��ا فعالیت های خود‬ ‫را توس��عه دهد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های لیزینگ می توانند با‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بانک های حاضر در کش��ور ما همکاری داش��ته باش��ند تا‬ ‫نیازه��ای هوای��ی ایران را تامین کنند‪ .‬مع��اون وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی با بیان اینکه ما به دنب��ال همکاری با جامعه‬ ‫لیزین��گ و مال��ی صنایع هوایی دنیا هس��تیم اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر س��طح علمی خود را توس��عه دهیم به ط��ور قطع به‬ ‫اه��داف کالن نی��ز دس��ت خواهیم یافت چراکه توس��عه‬ ‫س��طح دانش فنی یکی از الزامات اس��ت‪ .‬عابدزاده افزود‪:‬‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری از هرگونه حمایت خارجی‬ ‫برای اموزش نیروهای داخلی حمایت می کند؛ البته ایران‬ ‫از تجرب��ه و توانایی های زیادی در حوزه تعمیر و نگهداری‬ ‫هواپیماها برخودار است‪.‬‬ ‫فرهاد پرورش‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫فرهاد پ��رورش‪ ،‬مدیرعامل ایران ایر نیز در این همایش‬ ‫با بیان اینکه اعتبارات صندوق توس��عه ملی به ایرالین ها‬ ‫می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬با ورود ناوگان جدید‪ ،‬در یک دوره ‪۱۰‬ساله‬ ‫هواپیماهای فعلی ایران ایر از رده خارج خواهند شد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه برای صنعت هوایی اعتباراتی از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی پیش بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬گرفتن‬ ‫اعتبارات از صندوق توس��عه مل��ی برای ایرالین ها فرایند‬ ‫پیچی��ده و زمانب��ری دارد چراک��ه تضمین ه��ا را هم باید‬ ‫خ��ود ایرالین های متقاضی تامی��ن کرده و به بانک عامل‬ ‫ارائه دهند‪ .‬مدیرعام��ل ایران ایر تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ایرالین های منطق��ه بهترین هواپیماها را دراختیار دارند‬ ‫و بای��د این قدرت به ایران برگردد‪ .‬وی با اش��اره به میزان‬ ‫افزایش صندلی ناوگان «هما» با ورود هواپیماهای جدید‬ ‫گفت‪ :‬اینکه چند صندلی وارد ناوگان می ش��ود بستگی به‬ ‫ترکیب مدل هواپیماهای انتخابی دارد‪ .‬برای مثال ایرباس‬ ‫‪ ۳۸۰‬را می توان با ‪ ۵۰۰‬صندلی یا ‪ ۷۰۰‬صندلی س��فارش‬ ‫داد‪ .‬ایرباس ‪ ۳۵۰‬را هم می توانیم با ظرفیت ‪ ۴۰۰‬صندلی‬ ‫خری��داری کنیم‪ .‬مدیرعامل ایران ایر با بیان اینکه با ورود‬ ‫ای��ن هواپیماهای جدید هواپیماه��ای قدیمی ارام ارام از‬ ‫ن��اوگان هما خارج خواهد ش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در یک دوره‬ ‫‪۱۰‬س��اله باید هواپیماهای فعلی ما از رده خارج شود و در‬ ‫این دوره ‪۱۰‬ساله ‪۴۰‬درصد هواپیماهای جدید جایگزین‬ ‫هواپیماهای موجود می شود و ‪۶۰‬درصد هم ناوگان هما را‬ ‫توس��عه خواهد داد‪ .‬پرورش تاکید کرد‪ :‬به طور قطع تعداد‬ ‫پروازهای ایران ایر با ورود هواپیماهای جدید افزایش پیدا‬ ‫می کن��د و مذاکره برای احیای مس��یرهای قبلی و افتتاح‬ ‫مسیرهای جدید پروازی را شروع کرده ایم‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409982121100115‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1039‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ)‪ 1039‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972191401116‬ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻛﻨﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ ‪ :‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻛﻤﻨﺎﻧﻲ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺭﺳــﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺧﺎﻧﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ ،‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻭﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪7‬‬ ‫ﻭ ‪ 11‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1039‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ‪ 1039‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ(‬ ‫‪ /166971‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980234300205‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ‪ 1123‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970232400862‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻃﺤﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﺯﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ – ﻓﺤﺎﺷﻲ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺷﺎﻛﻲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻱ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪» .‬ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩ ﺯﻧﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻤﺪﻱ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻃﺤﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/9/8‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 93-4300205‬ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﻮﺩﺍﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 448‬ﻭ ‪ 449‬ﻭ ‪ 559‬ﻭ ‪ 714‬ﻭ ‪ 715‬ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 386‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﻭﻣﺎﺩﻩ ‪ 608‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ -1‬ﻳﻚ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﻢ ﻫﺰﺍﺭﻡ ‪ -2‬ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ‪ -3‬ﺳﻪ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ ‪ -4‬ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪ -1‬ﻛﺒﻮﺩﻱ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﺭﺍﺳﺖ ‪ -2‬ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺳﺎﻋﺪ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ‪ -3‬ﺳﻪ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ ‪ -4‬ﺍﺭﺵ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺴﺞ ﻧﺮﻡ ﺳﺎﻋﺪ ﭼﭗ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻲ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻃﺤﺎﻧﻲ ﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ‬ ‫ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻤﺪﻱ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻢ ﺗﺠﺮﻱ ﻭ ﻳﺎﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﺭﺍﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ‪ 1123‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ(‬ ‫‪ /166972‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980234401576‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ)‪ 1123‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970232400933‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ‬ ‫ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪:‬ﺷــﺎﻛﻲ ﺷــﻜﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻱ‬ ‫ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ‬ ‫ﺑﻪﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪» .‬ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ‬ ‫ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 94-4002598‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/5/30‬ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻛﻲ‪ ،‬ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﻗﻮﻉ‬ ‫ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ ‪ 448‬ﻭ ‪ 488‬ﻭ ‪ 710‬ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 709‬ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 386‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 1392‬ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 614‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳــﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺡ ﺩﺍﻣﻴﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ‬ ‫ﺑﺎﺯﻭﻱ ﺭﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﺴــﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ‬ ‫ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ‪1123‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ(‬ ‫‪ /166973‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409982136300127‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1019‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ‪1019‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ‪ 9409972186901219‬ﺷــﺎﻛﻲ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻳﺰﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺷﻴﺨﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ‬ ‫»ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺷﻴﺨﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺍﻛﻮ ﻭﻣﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ ﻭ ﺑﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﻴﻢ ﺍﻛﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻡ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻳﺰﺩﻱ‬ ‫ﻓﺰﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻛﻴﻪ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻗﻼﻡ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 674‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1019‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1019‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ(‬ ‫‪ /166979‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫‪28‬‬ ‫قطع خدمات واحد های صنعتی ممنوع!‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫فریدون همتی‪ ،‬استاندار قزوین در نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫استان با بیان اینکه هیچ یک از دستگاه های اجرایی و خدمات رسان بدون هماهنگی‬ ‫و مصوبه کارگروه س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان‪ ،‬حق قطع خدمات به‬ ‫واحد های صنعتی و تولیدی استان را ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسائل و مشکالت مربوط به‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی استان باید در کوتاه ترین زمان مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با اجرای طرح «امایش سرزمینی برای ارائه خدمات به سرمایه گذاران در اذربایجان غربی» مطرح شد‬ ‫خبر‬ ‫رونق تولید با شفاف سازی و تسهیل فرایندهای کسب وکار‬ ‫بهره برداری از بزرگترین‬ ‫انبار مواد غذایی در رشت‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪ :‬معاون ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در مراس��م افتتاح بزرگترین‬ ‫ت اظهار کرد‪:‬‬ ‫انبار مواد غذایی ش��مال کش��ور در رش�� ‬ ‫شایس��ته اس��ت حفظ حرمت بنیانگ��ذاران در جامعه‬ ‫هم��واره مد نظ��ر قرار گیرد زی��را اف��راد تاثیرگذار در‬ ‫اجتماع‪ ،‬از ارزش و جایگاه واالیی در نقش افرینی برای‬ ‫نسل حال و اینده برخوردارند‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر توفیق با اش��اره ب��ه بازدیده��ای خود از‬ ‫انبارهای نگهداری کاال در کش��ورهای پیش��رفته دنیا‬ ‫گفت‪ :‬انبار نگهداری مواد غذایی ش��رکت «گلس��تان»‬ ‫در رش��ت با فناوری بسیار باال‪ ،‬مطابق با استانداردهای‬ ‫بین الملل��ی و مبانی علمی و سیس��تماتیکی احداث و‬ ‫مدیریت شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به نق��ش سیس��تم های توزیع جامع‬ ‫و یکپارچ��ه و با بی��ان اینکه بیش��ترین هزینه کاالی‬ ‫مصرفی مربوط به هزینه سیس��تم های توزیعی اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وجود چندین زنجیره و شاخه در سیستم‬ ‫توزیع درنهایت س��بب افزایش قیم��ت کاالی مصرفی‬ ‫شهروندان می ش��ود که هزینه ای بیش از هزینه تولید‬ ‫را به خود اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫توفیق‪ ،‬بر ضرورت نظام مندی توزیع کاال در کش��ور‬ ‫تاکی��د کرد و افزود‪ :‬به هر می��زان بتوانیم زنجیره های‬ ‫واس��طه ای در نظام توزیع را کاه��ش دهیم در کنترل‬ ‫قیمت ها نیز موفق تر خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی وجود انبارهای پیش��رفته و نظام توزیع منسجم‬ ‫را عاملی مهم در کنترل هزینه های نگهداری‪ ،‬پخش و‬ ‫توزیع کاال عنوان کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار گی�لان نی��ز در ادامه بر ت�لاش دولت در‬ ‫شفاف س��ازی اقتص��ادی کش��ور تاکید ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫شفاف سازی در نظام واردات و صادرات یکی از الزامات‬ ‫ما است و باید تالش کنیم در فضای تعاملی پسابرجام‬ ‫و قط��ع تحریم های اقتصادی علیه کش��ور‪ ،‬مش��کالت‬ ‫ناشی از تحریم های سنگین یک دهه گذشته در کشور‬ ‫را به روال عادی برگردانیم‪.‬‬ ‫محمدعل��ی نجفی با بیان اینکه فضای اس��تان برای‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاران ب��زرگ فراه��م اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجموعه مدیریتی اس��تان از ورود س��رمایه گذاران به‬ ‫استان به ویژه در صنعت چای و برنج استقبال می کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گیالن با‬ ‫اشاره به توانمندی باالی اس��تان گیالن در حوزه های‬ ‫مختلف صنعت گفت‪ :‬با توجه به هدف سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گی�لان در رونق روزاف��زون تولید و‬ ‫تج��ارت از س��رمایه گذاران برای راه ان��دازی واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی در گیالن استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫علی منتظ��ری احداث انبارهای نگه��داری و توزیع‬ ‫کاال را در زمین��ه برنامه های دولت یازدهم عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بر اس��اس س��ند راهبردی و ابالغی در بخش‬ ‫بازرگانی و بهب��ود نظام توزیع و کاهش زنجیره توزیع‪،‬‬ ‫فعالیت های بسیاری در گیالن انجام شده است‪.‬‬ ‫وی از فعالی��ت ‪ ۱۷۰‬ش��رکت پخ��ش کاال و فعالیت‬ ‫بی��ش از ‪۱۰۰‬هزار واحد صنف��ی در گیالن خبر داد و‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬این مجموعه عظیم می تواند تامین کننده‬ ‫بخش بزرگی از کاالهای مورد نیاز واحدهای صنفی در‬ ‫مناطق مختلف استان باشد‪.‬‬ ‫وی از بروز بودن‪ ،‬انس��جام و نظام مندی سیستم های‬ ‫پخش و توزیع در گیالن خبر داد و افزود‪ :‬اکنون شاهد‬ ‫حضور چشمگیر و توانمند شرکت های توزیع در گیالن‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫منتظری خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت «گلستان» با هدف‬ ‫پخش محصوالت غذایی با سرمایه گذاری ‪۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال و اش��تغالزایی ‪ ۱۱۵‬نفر در زمینی به مس��احت‬ ‫‪۱۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬مترمرب��ع و زیربنای ‪۹‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫متر مربع در رشت احداث شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از اغ��از به کار نخس��تین فروش��گاه‬ ‫زنجی��ره ای تخفیف��ی «هفت» در رش��ت خب��ر داد و‬ ‫افزود‪ :‬این مجموعه نیز با مدیریت ش��رکت گلستان با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۲۰‬میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای‬ ‫‪ ۱۹‬نفر در ش��هر رش��ت به بهره برداری رس��یده است‪.‬‬ ‫منتظ��ری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این فروش��گاه جزو ‪۵۱‬‬ ‫فروشگاه زنجیره ای «هفت» در کشور است که پیش از‬ ‫این در نقاط مختلف شهر تهران به بهره برداری رسیده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫جعفر صادقی‬ ‫اسکندری‪:‬‬ ‫در زمینه‬ ‫طرح های صنعتی‬ ‫با اولویت بندی‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫دارای پیشرفت‬ ‫فیزیکی‪،‬‬ ‫اقدامات اساسی‬ ‫به منظور رونق‬ ‫بخشیدن‬ ‫به فرایند‬ ‫بهره برداری از‬ ‫انها انجام شد‬ ‫فعالیت ‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی فعال از مجموع ‪۳‬هزار‬ ‫واحد در استان اذربایجان غربی باعث شده که روند‬ ‫تس��هیل در بهبود فضای کسب وکار جلوه بیشتری‬ ‫از خود نش��ان دهد‪ ،‬به گونه ای که مسئوالن استان‬ ‫تکاپ��وی ویژه ای را برای احی��ای واحدهای تولیدی‬ ‫راکد و نیمه فعال از خود نشان دهند‪ ،‬فعالیت هایی‬ ‫ک��ه با برگزاری ط��رح امایش س��رزمینی منجر به‬ ‫فعال س��ازی ‪ ۷۳‬واحد راکد اس��تان در س��ال جاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اذربایجان غرب��ی در گفت وگو با‬ ‫ضمن بیان‬ ‫اینک��ه بهب��ود فضای کس��ب وکار هم��واره یکی از‬ ‫دغدغه ها و بحث های جدی دولت بوده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شفاف س��ازی و تس��هیل در فرایندهای کسب وکار‬ ‫ازجمله برنامه های بنیادی اس��ت که در دستور کار‬ ‫مس��ئوالن کشور و اس��تان قرار گرفته که به همین‬ ‫منظور در سال گذشته در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان برنامه های اساسی برای تحقق هر چه‬ ‫بیشتر این فرایند و تسهیل در ان انجام شد‪.‬‬ ‫جعفرص��ادق اس��کندری ب��ا اش��اره ب��ه ط��رح‬ ‫امای��ش واحدهای تولی��دی و صنعتی در اس��تان‬ ‫ی افزود‪ :‬در این طرح‪ ،‬با شناس��ایی‬ ‫اذربایجان غرب�� ‬ ‫تعداد و محل اس��تقرار واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫استان اقدامات اساسی برای بروز کردن امار انها به‬ ‫منظور دس��ته بندی ایین نامه ها و قوانین مربوط به‬ ‫تولید و واحدهای تولیدی‪ ،‬ارائه خدمات الکترونیک‬ ‫در ش��کل های مختلف‪ ،‬صدور مجوزها و پروانه های‬ ‫بهره برداری ب��رای صاحبان صنایع‪ ،‬ایجاد ش��رایط‬ ‫مناسب برای بهبود فضای کسب وکار و‪ ...‬در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امای��ش انج��ام ش��ده منج��ر به‬ ‫شناس��ایی تع��داد واحدهای تولیدی فع��ال و راکد‬ ‫اس��تان در تمام زمینه ها ش��د که ب��ا فاز بندی های‬ ‫انجام ش��ده میزان س��رمایه گذاری‪ ،‬اشتغال و تولید‬ ‫انها مورد کاوش قرار گرفت تا با بررس��ی مشکالت‬ ‫انه��ا تا حدودی از معظالت به وجود امده ‪ ،‬کاس��ته‬ ‫ش��ود و بار دیگر رونق به خط تولید انها بازگردد‪ .‬به‬ ‫همین منظور و براس��اس تالش های انجام شده ‪۷۳‬‬ ‫واح��د راکد که به دالیل مختل��ف از تولید بازمانده‬ ‫بودند بار دیگر به چرخه تولید وارد شدند‪.‬‬ ‫اس��کندری با تاکید بر اینکه در زمینه طرح های‬ ‫صنعتی ب��ا اولویت بن��دی و جداس��ازی واحدهای‬ ‫تولیدی که دارای پیشرفت فیزیکی باالی ‪۶۰‬درصد‬ ‫بودند‪ ،‬اقدامات اساسی به منظور رونق بخشیدن به‬ ‫فرایند بهره برداری از انها انجام شد و در سال جاری‬ ‫‪ ۱۱۹‬واحد در این بخش راه اندازی ش��ده‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫با انج��ام طرح های توس��عه ای و کمک ه��ای مالی‬ ‫احداث انها روند رو به رشدی به خود می گیرد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به وجود صنایع مادر در استان‪،‬‬ ‫صنایع پایین دستی و زنجیره ارزش برای انها تعریف‬ ‫شده که س��عی شده با جذب س��رمایه گذار داخلی‬ ‫و خارج��ی و ایج��اد طرح های مش��ارکتی‪ ،‬اقدامات‬ ‫اساس��ی به منظور توس��عه فعالیت های این واحدها‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان اذربایجان غربی با بی��ان اینکه به‬ ‫منظور اماده س��ازی زیرساخت های الزم برای جذب‬ ‫و حضور س��رمایه گذاران داخلی و خارجی اقدامات‬ ‫اساس��ی در استان انجام شده‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر فراهم‬ ‫کردن زیرس��اخت های الزم به منظور ایجاد شرایط‬ ‫مناسب برای حضور س��رمایه گذار در استان‪ ،‬سعی‬ ‫ش��ده در قالب ط��رح امایش س��رزمینی اطالعات‬ ‫طرح های اس��تان در اختی��ار س��رمایه گذاران قرار‬ ‫داده ش��ود تا بتوان از توانمندی های موجود بهترین‬ ‫اس��تفاده را ب��رد‪ .‬وی کمبود نقدینگ��ی در بخش‬ ‫صنعت و واحدهای تولیدی را مهم ترین مشکلی که‬ ‫تولید استان با ان دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬براس��اس امار به دس��ت امده کمبود‬ ‫نقدینگ��ی گربیانگیر حدود ‪۸۰‬درص��د از بنگاه های‬ ‫اقتصادی استان ش��ده که این روند تاثیر فراوانی بر‬ ‫چگونگ��ی تامین مواد اولیه مورد نیاز در خط تولید‪،‬‬ ‫بازاریابی و فروش محصول تولیدی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫به گونه ای که اگر نقدینگ��ی مورد نیاز این واحدها‬ ‫تامین شود مشکل چندانی برای بهبود فضای تولید‬ ‫و کسب وکار در استان وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��کندی با بیان اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با الهام از سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫به وی��ژه توجه به بهره ب��رداری از تمامی توانایی های‬ ‫داخل��ی ب��ه منظ��ور توس��عه تعام�لات و تجارت‬ ‫بین المللی با رویکرد برون نگری‪ ۱۲ ،‬هدف کلی‪۱۷ ،‬‬ ‫برنامه راهبردی توسعه‪ ۱۳ ،‬موضوع راهبردی و ‪۶۱‬‬ ‫سیاس��ت اجرایی تدوین و ابالغ کرده‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در‬ ‫این باره سازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت استان ‪۱۰۸‬‬ ‫برنامه عملیاتی سال ‪ ۱۳۹۴‬را در قالب ‪ ۳۴‬سیاست‬ ‫اجرایی و ‪ ۶‬موضوع راهبردی تدوین کرده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اذربایجان غرب��ی ب��ا تاکید بر بهب��ود محیط قانونی‬ ‫و فضای کس��ب وکار گفت‪ :‬در این باره شفاف سازی‬ ‫و تس��هیل فرایندهای کس��ب وکار‪ ،‬پیش اگاهی به‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۵‬طرح گازرسانی در روستاهای استان زنجان‬ ‫‪ :‬همزمان با سراس��ر کش��ور و افتت��اح ‪ ۱۳۸‬طرح‬ ‫س��فرهای اس��تانی هیات دول��ت‪ ۲۵ ،‬طرح گازرس��انی در‬ ‫روستاهای استان زنجان به وسیله ویدئو کنفرانس و با حضور‬ ‫رییس جمهوری به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در مراسم اغاز بهره برداری از این طرح ها‬ ‫گف��ت‪ ۲۵ :‬پروژه گازرس��انی به روس��تاهای اس��تان زنجان‬ ‫بهره برداری و عملیات گازرس��انی به ‪ ۲۰‬روس��تای دیگر نیز‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی افزود‪ :‬تا پایان دولت یازدهم ‪ ۹۵‬درصد از‬ ‫روستاهای کشور از نعمت گاز بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫اس��تاندار زنجان در این مراس��م با بیان اینکه زنجان جزو‬ ‫استان های سرد سیر کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع ضرورت‬ ‫س��رعت بخش��یدن به موض��وع گازرس��انی به روس��تاها را‬ ‫دو چندان می کند‪.‬‬ ‫جمشید انصاری با اش��اره به اینکه در اغاز دولت یازدهم‬ ‫‪ ۴۰‬درصد از روس��تاهای اس��تان زنج��ان دارای نعمت گاز‬ ‫بودن��د‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی بود که ‪۷۰‬درصد از روس��تاهای‬ ‫استان های مجاور دارای نعمت گاز بودند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیشنهاد استان زنجان برای تامین اعتبار‬ ‫گازرس��انی ها از طریق بند «ق» بودجه سال ‪ ۹۳‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫تالش ش��ده این اق��دام به دور از اعتب��ارات دولتی و تنها از‬ ‫طریق صرفه جویی جایگزینی سوخت فسیلی انجام شود‪.‬‬ ‫س��ید س��عید عس��گریان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت گاز استان‬ ‫زنجان نیز با اش��اره ب��ه افتتاح و اغاز عملی��ات اجرایی ‪۹۷‬‬ ‫طرح گاز رس��انی‪ ،‬با اعتب��اری بیش از ‪ ۳۳‬میلی��ارد و ‪۶۹۵‬‬ ‫میلی��ون تومان از محل اعتبارات ش��رکت ملی گاز ایران در‬ ‫دهه مبارک فج ر گفت‪ :‬ب��رای طرح های اماده افتتاح‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬میلی��ارد و ‪ ۴۴۷‬میلی��ون تومان اعتبار هزینه ش��ده و‬ ‫ب��رای اغاز عملیات اجرایی پروژه ها نیز بیش از ‪۱۳‬میلیارد و‬ ‫‪۲۴۷‬میلیون تومان‪ ،‬براورد هزینه شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت گاز اس��تان زنج��ان درحال حاضر‬ ‫با اج��رای ‪ ۵۸۵‬کیلومتر خط انتقال‪ ،‬اج��رای ‪۴‬هزار و ‪۷۳۲‬‬ ‫کیلومت��ر ش��بکه گذاری‪ ،‬نصب ‪۱۵۳‬هزار و ‪ ۸۰۸‬انش��عاب و‬ ‫ایجاد ظرفیت اش��تراک پذیری ‪۲۲۱‬ه��زار و ‪ ۶۳‬نفری برای‬ ‫‪۲۵۴‬ه��زار و ‪ ۸۱۱‬مصرف کنن��ده گاز خانگی‪۱۸ ،‬هزار ‪۳۵۰‬‬ ‫مصرف کننده گاز تجاری و ‪ ۹۴۶‬مشترک عمده و صنعتی در‬ ‫استان خدمات ارائه می کند‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪99/4‬درصد خانوار شهری و ‪ ۶۱‬درصدی خانوار‬ ‫روستایی نیز از دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان زنجانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ذی نفع��ان با هدف فراهم ش��دن قابلیت پیش بینی‬ ‫برای فع��االن بخش و افزایش اثربخش��ی و تقویت‬ ‫نظام ه��ای هدفمند نظارت��ی؛ نیازمند برنامه ریزی و‬ ‫اجرای درست است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه ادامه داد‪ :‬ب��ه منظور تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی در استان اقداماتی همچون توسعه‬ ‫فناوری‪ ،‬نواوری‪ ،‬پژوهش و توسعه و ایجاد و توسعه‬ ‫زیرس��اخت های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته‬ ‫انجام ش��ده که در کن��ار ان افزای��ش پژوهش های‬ ‫کاربردی و توس��عه ای در دس��تور کار ق��رار گرفته‬ ‫است‪ .‬البته برای پشتیبانی از توسعه کسب وکارهای‬ ‫دانش بنیان؛ صادرات محصوالت صنایع پیش��رفته و‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬توسعه مدیریت تولید‪ ،‬اقتصاد و حقوق‬ ‫مالکی��ت فکری در زنجیره ارزش از ایده تا محصول‬ ‫و حمایت مالی از فعالیت‏های پژوهش��ی و توس��عه‬ ‫در بنگاه‏های اقتصادی به ویژه بنگاه‏های صنعتی در‬ ‫دس��تور کار این سازمان قرار گرفته که امید است با‬ ‫تحقق ای��ن امور‪ ،‬رونق اساس��ی را در میزان تولید‪،‬‬ ‫اشتغال و اقتصاد استان شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت‪ ،‬عاملی برای اسیب به صنعت‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن ارومیه در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه دولت باید با استفاده از تجربه‬ ‫فع��االن اقتص��ادی و صاحبان صنایعی که س��ال ها‬ ‫در ام��ر تولید حضور داش��ته اند ب��رای ایجاد فضای‬ ‫کس��ب وکار مناسب در اس��تان و کشور تالش کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در سال های گذشته‪ ،‬صنعت‬ ‫و تولید اس��تان و حتی کشور با ‪ ۳‬دسته صنعتگران‬ ‫واقع��ی‪ ،‬رانت خ��واران صنعت��ی و س��رمایه گذاران‬ ‫کم تجرب��ه مواجه بود که این ام��ر صدمه فراوان و‬ ‫جبران ناپذیری به پیکره صنعت و تولید زده است‪.‬‬ ‫محمد فاروغ گرمیانی با اش��اره ب��ه اینکه صنعت‬ ‫و تولی��د نیازمن��د تجرب��ه و س��رمایه کاف��ی برای‬ ‫تولید اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه قرار گرفتن مدیران‬ ‫ناکارام��د در عرص��ه تولی��د در دول��ت گذش��ته و‬ ‫همچنین وجود تحریم ها‪ ،‬روند صادرات از واحدهای‬ ‫تولیدی صادرات محور گرفته ش��د به گونه ای که با‬ ‫ایجاد نوس��انات ارزی بس��یاری از کارخانه ها به مرز‬ ‫ورشکس��تگی رس��یده و حتی برخی از انها تعطیل‬ ‫شدند و این روند رو به افزایش گذاشت‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه برای بهبود فضای کسب وکار در استان باید‬ ‫روند تولید تسهیل شود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬با توجه به کمبود‬ ‫نقدینگی و رکود در بازار فروش واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫دول��ت باید با بخش��یدن به��ره بانکی تس��هیالت‬ ‫دریافت��ی واحدهای تولی��دی از بانک ها و همچنین‬ ‫ارائه تسهیالت جدید‪ ،‬انها را مورد حمایت قرار دهد‬ ‫تا ب��ا باال بردن میزان تولی��د و تولید محصول قابل‬ ‫رقابت در بازارهای داخلی و خارجی‪ ،‬عالوه بر ایجاد‬ ‫اش��تغال‪ ،‬رونق اقتصادی مناسبی را در استان ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گرمیان��ی تصری��ح کرد‪ :‬دول��ت باید ب��ا در نظر‬ ‫گرفت��ن برنامه ه��ای مدیریتی‪ ،‬واحده��ای تولیدی‬ ‫که در ش��رایط تحریم اق��دام به تولی��د کرده اند را‬ ‫مورد حمایت ق��رار دهد تا ان دس��ته از واحدهای‬ ‫تولیدی ک��ه واقعا در زمینه تولید فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫بتوانند از تس��هیالت کم بهره استفاده کنند‪ .‬در کنار‬ ‫این ام��ر دولت باید ب��ا پرداخت یاران��ه حامل های‬ ‫ان��رژی که قول ان را از قبل ب��ه واحدهای تولیدی‬ ‫داده ب��ود‪ ،‬انها را مورد حمایت ق��رار دهد تا عالوه‬ ‫ب��ر کاهش هزینه های تولی��د‪ ،‬گام مثبتی در زمینه‬ ‫ارائه خدمات به واحدهای تولیدی برداش��ته باش��د‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اکن��ون از ‪۳‬هزار واحد تولیدی که در‬ ‫استان استقرار دارند متاسفانه فقط ‪ ۵۰۰‬واحد فعال‬ ‫هس��تند که این امر نمی تواند نش��انگر رونق فضای‬ ‫کس��ب وکار باش��د به همین دلیل اگر به مشکالت‬ ‫انها رسیدگی نش��ود به طور حتم انها نیز یکی پس‬ ‫از دیگ��ری از فعالی��ت باز خواهند مان��د‪ .‬به همین‬ ‫منظ��ور دولت باید با حمای��ت از واحدهای تولیدی‬ ‫و کاهش بهره بانک��ی‪ ،‬کاهش مالیات های دریافتی‪،‬‬ ‫ارائه تس��هیالت ارزان قیمت و‪ ...‬ب��ه انها در افزایش‬ ‫میزان تولید کمک کنند‪.‬‬ ‫افتتاح واحدهای بزرگ صنعتی‪ ،‬فصل شکوفایی صنعت بوشهر‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور با اجرایی شدن‬ ‫برجام و برقراری س��وئیفت گفت‪ :‬پیش بینی می کنیم با‬ ‫ایجاد ظرفیت های مناسب در بخش های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان و همچنین افتتاح چندین واحد بزرگ‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��ال اینده فصل ش��کوفایی صنعت اس��تان‬ ‫بوشهر باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان بوش��هر‪ ،‬سیدحسین حسینی محمدی با‬ ‫بیان اینکه س��رمایه گذاران بسیاری برای سرمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش حمل ونق��ل دریایی‪ ،‬مع��ادن‪ ،‬ابزی پروری و‬ ‫نخیالت در اس��تان در حال بررس��ی هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫زمینه برنامه راهبردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫براس��اس ظرفیت های موجود استان این سازمان بخش‬ ‫نخست برنامه یادشده را تدوین و جایگاه این ظرفیت ها‬ ‫را در زمینه توس��عه در سال های اینده پیش بینی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در حال انتخاب مش��اور برای‬ ‫شناس��ایی فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی اس��تان هس��تیم که به طور حتم این‬ ‫مهم می تواند به عنوان چراغ راه سرمایه گذاران در اینده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حس��ینی محمدی با تاکید بر توس��عه جدی صنعت‬ ‫دریایی اس��تان گف��ت‪ :‬تقاضا در ح��وزه صنعت دریایی‬ ‫مطل��وب ب��وده و واحده��ای تولیدی در ای��ن بخش با‬ ‫انباشت محصول مواجه نیستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در دهه فجر س��ال جاری ‪ ۱۷‬واحد صنعتی‬ ‫با ‪۷۷۰‬میلیارد ریال س��رمایه گذاری و اشتغال ‪ ۴۱۲‬نفر‬ ‫به طور رسمی به بهره برداری رسیدند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول از افتتاح چند واحد بزرگ صنعتی‬ ‫در س��ال اینده خبر داد و گفت‪ :‬با افتتاح کارخانه های‬ ‫س��یمان مند دش��تی و متانول کاوه و افتتاح بخشی از‬ ‫واحدهای پتروش��یمی مس��تقر در منطقه ویژه‪ ،‬س��ال‬ ‫اینده فصل شکوفایی بخش صنعت استان خواهد بود‪.‬‬ ‫ت‬ ‫حس��ینی محمدی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‪ ،‬ب��ه فعالی ‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان برای رونق صنایع پیش��رفته‬ ‫بی��ش از پی��ش توجه می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در ای��ن زمینه‬ ‫دانشگاه ها در هر استان باید در فعالیت های پژوهشی و‬ ‫صنای��ع تالش کنند که در این زمینه تفاهمنامه هایی با‬ ‫وزارت علوم منعقد شده است‪.‬‬ ‫تولید خطوط لوله حاوی الیاف شیشه‬ ‫ش��رکت ایتالیایی ‪ AMUT‬در حال توسعه فناوری خطوط لوله ‪ PP‬تقویت شده‬ ‫با الیاف شیش��ه و مواد معدنی است‪ .‬به دلیل فناوری مناسب به کار رفته در فرایند‬ ‫تغییر ابزاراالت‪ ،‬تغییر ش��رایط تولید با تغییر قطر دلخواه لوله خروجی بسیار سریع‬ ‫انجام می شود‪ .‬با اس��تفاده از سامانه اندازه گیری پیوسته‪ ،‬تمامی عوامل موثر هنگام‬ ‫فرایند تولید اندازه گیری و ثبت شده تا از کیفیت محصول اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫بومی سازی تولید دوربین های مداربسته؛ اقدامی حتمی و ضروری‬ ‫ب��رای افزای��ش مزای��ای امنیت��ی و حفاظت��ی‬ ‫دوربین های مداربس��ته باید راه را ب��ر معایب ان‬ ‫ببندیم ‪ .‬از این رو کارشناس��ان معتقدند باید تولید‬ ‫س��خت افزار و نرم افزارهای ای��ن صنعت در داخل‬ ‫کشور ازمایش و سپس روانه بازار شوند‪ .‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن فاکتورهای دنی��ای امروز‪،‬‬ ‫امنیت و به ویژه امنیت فیزیکی اس��ت ‪ .‬در این باره‬ ‫یک��ی از مهم ترین ابزارهای امنیت��ی دوربین های‬ ‫مداربس��ته هستند ‪ .‬این دوربین ها در انواع و اقسام‬ ‫مختلف به بازار ارائه می شوند ‪ .‬کاربرد اصلی و مهم‬ ‫دوربین های مداربس��ته در سیستم های حفاظتی‬ ‫اس��ت اما به سیس��تم های حفاظتی محدود نبوده‬ ‫و از ان فراتر می رود؛ کاربردهایی از قبیل پلیسی‪،‬‬ ‫نظامی‪ ،‬فضایی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کنترل ترافیک‪ ،‬ارتباطات‬ ‫ی و تصویربرداری نامحسوس‪ .‬‬ ‫ویدیوی ‬ ‫صادق فیض ابادی‪ ،‬ریی��س اتحادیه الکترونیک‬ ‫و سیس��تم های حفاظتی ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬تولید‬ ‫دوربین های��ی که در جاده ها اس��تفاده می ش��ود‬ ‫متف��اوت از دوربین هایی اس��ت ک��ه در اماکن و‬ ‫فروشگاه ها مورد اس��تفاده قرار می گیرد ‪ .‬به عالوه‬ ‫اینک��ه درحال حاضر دوربین هایی ک��ه در جاده ها‬ ‫استفاده می ش��وند در کش��ور تولید نمی شود ‪ .‬اما‬ ‫در تولی��د دوربین های مداربس��ته نزدیک به ‪۱۰‬‬ ‫ش��رکت فعالی��ت می کنند ‪ .‬البته ای��ن واحدها در‬ ‫تولید سیس��تم های حفاظتی همچون سوئیچ های‬ ‫« ای پی» یا «ان بی ار» فعال هستند‪ .‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید دوربین های مداربس��ته‬ ‫تخصص��ی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬برخ��ی تولیدکنندگان‬ ‫فعالیت در این عرصه را به صرفه نمی بینند و واحد‬ ‫خ��ود را تعطیل کرده اند ‪ .‬ام��ا تولیدکنندگانی هم‬ ‫هس��تند که به صنعت خود عالقه و تعصب دارند‪ .‬‬ ‫البته باید از صنعتگران در این بخش حمایت شود‪ .‬‬ ‫در صورت حمای��ت و اعتماد به انها‪ ،‬به طور قطع‬ ‫نیازهای کشور را برطرف می کنند‪ .‬‬ ‫فی��ض ابادی درب��اره بومی س��ازی نرم افزارهای‬ ‫ب��ه کار رفته در سیس��تم های حفاظتی و دوربین‬ ‫مداربس��ته توضیح داد‪ :‬درحال حاضر شرکت هایی‬ ‫در کش��ور داریم ک��ه نرم افزارهای سیس��تم های‬ ‫حفاظت��ی را می نویس��ند که به ط��ور کامل بومی‬ ‫هستند‪ .‬‬ ‫وی درب��اره مختص��ات دوربین های مداربس��ته‬ ‫نیز گفت‪ :‬این دس��تگاه ها از دو بخش س��خت افزار‬ ‫و نرم افزار تش��کیل ش��ده اند ‪ .‬در این میان قسمت‬ ‫نرم اف��زار بس��یار مهم اس��ت؛ چ��را ک��ه می تواند‬ ‫از کانال ه��ای دیگ��ر رصد ش��ود ‪ .‬از ای��ن رو باید‬ ‫نرم افزارهای سیس��تم های حفاظتی بومی باشد و‬ ‫برنامه نویسی ان در داخل انجام شود‪ .‬‬ ‫فیض ابادی درباره صرفه اقتصادی تولیدکنندگان‬ ‫سیستم های حفاظتی و بازارخرید محصوالت انها‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬در صنعت سیس��تم های حفاظتی دو‬ ‫مس��ئله مطرح است؛ نخس��ت اینکه برای نیروی‬ ‫متخص��ص کش��ور ایجاد اش��تغال می ش��ود ‪ .‬دوم‬ ‫اینکه این بسترسازی تولید باید برای تولید کننده‬ ‫در بخ��ش نرم افزار و س��خت افزار صرفه اقتصادی‬ ‫داش��ته باشد ‪ .‬درحال حاضر صرفه اقتصادی زیادی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫برای تولیدکنندگان این صنعت وجود دارد ‪ .‬دلیل‬ ‫ان نی��ز هزینه های زیادی اس��ت که این بخش از‬ ‫تولیدکنندگان با ان دس��ت به گریبان هس��تند‪ .‬‬ ‫در حال��ی که اگ��ر یک تولیدکننده سیس��تم های‬ ‫حفاظتی سرمایه خود را در واردات صرف کند‪ ،‬به‬ ‫ت اما اگر‬ ‫طور قطع سوداوری بیشتری خواهد داش ‬ ‫زمینه حمایت و اعتماد از تولیدکننده ایرانی فراهم‬ ‫باش��د و حداقل س��ازم ان های تولیدی محصوالت‬ ‫مورد نی��از در زمینه سیس��تم های حفاظتی را از‬ ‫تولی��دات داخل تهیه کنند چرخ��ه اقتصادی این‬ ‫صنعت بیشتر می چرخد و تولیدکننده داخلی نیز‬ ‫بیشتر تشویق می شود‪ .‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه صنای��ع نرم اف��زاری و‬ ‫سخت افزاری در بخش سیستم های حفاظتی قابل‬ ‫رقابت با کشورهای اطراف هستند‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن‬ ‫سازمان ها باید به محصوالت حفاظتی تولید داخل‬ ‫س��ازمان های مختلف اعتماد داش��ته باش��ند ‪ .‬اگر‬ ‫سازمان ها نیاز خود را از محصوالت داخلی برطرف‬ ‫کنند به طور قطع ب��ه خدمات پس از فروش این‬ ‫محصوالت نیز دسترسی اسان تری خواهند داشت‪ .‬‬ ‫‹ ‹ماشین االت خاصی نمی خواهیم‬ ‫سیستم های نظارت تصویری از سال ها پیش به‬ ‫عنوان ابزاری مهم در بحث نظارت و ایجاد امنیت‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار گرفته اند ‪ .‬با توجه به س��ابقه‬ ‫طوالنی این سیس��تم ها‪ ،‬تحوالت و پیشرفت های‬ ‫بس��یار زیادی در این حوزه حاصل شده است که‬ ‫اطالع از روند این پیش��رفت ها‪ ،‬اخرین دستاوردها‬ ‫و فناوری ه��ا‪ ،‬نکات مهم در یک سیس��تم نظارت‬ ‫تصوی��ری و م��وارد بس��یار دیگ��ر می تواند کمک‬ ‫ش��ایانی به مدیران و کارشناس��انی ک��ه در حال‬ ‫انتخاب و اجرای یک سیس��تم نظ��ارت تصویری‬ ‫هستند‪ ،‬باشد‪ .‬‬ ‫فرش��ید جهانبخش��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره‬ ‫تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی‬ ‫و حفاظتی درباره تعداد تولیدکنندگان دوربین های‬ ‫مداربسته به‬ ‫گفت‪ ۱۰ :‬واحد تولیدی وجود‬ ‫دارد ک��ه در زمینه مونتاژ دوربین های مداربس��ته‬ ‫فعالی��ت می کنند ‪ ۴ .‬یا ‪ ۵‬ش��رکت هم پروانه برای‬ ‫تولید انبوه از وزارتخانه دریافت کرده اند‪ .‬‬ ‫این تولیدکننده در زمینه کیفیت و اس��تاندارد‬ ‫دوربین های مداربس��ته نیز عنوان کرد‪ :‬به واسطه‬ ‫اینکه ما باید صادرات نیز داش��ته باشیم استاندارد‬ ‫محصوالت برای ما اجباری اس��ت ‪ .‬ارزش افزوده ما‬ ‫در حوزه صادرات در بخش نرم افزار است؛ چرا که‬ ‫تجهیزاتی ک��ه برای ما از خارج از کش��ور می اید‬ ‫حالت تهدی��د دارد اما محصوالتی ک��ه در داخل‬ ‫مونتاژ می ش��ود خیال ما را از بابت تهدید امنیتی‬ ‫راحت می کند‪ .‬‬ ‫وی همچنین درباره تامین قطعات دوربین های‬ ‫مداربسته گفت‪ :‬ش��رکت ما قطعات محصوالت را‬ ‫از ک��ره وارد می ک��رد ‪ .‬در دوران تحریم قطعات از‬ ‫کش��ور چین تامین می شد ‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬شرکت نیز‬ ‫هس��تند که در ح��وزه مونتاژ از ما ج��واز و پروانه‬ ‫تولید گرفته اند‪ .‬‬ ‫جهانبخش��ی درباره نیروی کار در صنعت تولید‬ ‫دوربین های مداربسته توضیح داد‪ :‬در این صنعت‬ ‫نیروه��ای متخصص و مهندس مش��غول فعالیت‬ ‫هس��تند و صنعتی دس��تگاه محور نیست؛ چرا که‬ ‫فرایند تولید براس��اس مونتاژ انجام می ش��ود و از‬ ‫این رو وس��یله و دس��تگاه خاصی الزم نیس��ت ‪ .‬به‬ ‫عبارتی به دس��تگاه های پیش��رفته نیاز نداریم ‪ .‬در‬ ‫کنار ان بیش��ترین نیاز ما داشتن دستگاه ازمایش‬ ‫اس��ت ‪ .‬برای اینکه فرایند تولی��د به مرحله نهایی‬ ‫برسد باید ازمایش های خاصی روی دستگاه انجام‬ ‫شود ‪ .‬این فضا باعث می شود که ما کار را از مونتاژ‬ ‫شروع کنیم‪ ،‬ازمایش های مختلف را روی دستگاه‬ ‫انج��ام دهیم و روی قابلیت ه��ا و ظرفیت هایی که‬ ‫داریم بیشتر تولید و تمرکز داشته باشیم ‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه ما در تولید خانه های هوش��مند فعالیت های‬ ‫زی��ادی انجام داده ای��م که می ت��وان جرات گفت‬ ‫راهکارهایی برای رونق صنعت نساجی‬ ‫رضا الجوردی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن صنایع نس��اجی‬ ‫ایران با اشاره به رکود در صنعت نساجی راهکارهای موثری‬ ‫را برای برون رفت از رکود حاکم مطرح کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تجهی��ز منابع مال��ی می تواند نقطه ش��روعی‬ ‫برای س��ازوکارهای خ��روج از رکود باش��د‪ .‬منظور از تجهیز‬ ‫منابع ایج��اد منابع جدید یا مصرف بهین��ه منابع در جهت‬ ‫افزایش رش��د اقتصادی اس��ت‪ .‬همچنین برنامه ریزی برای‬ ‫بهبود وضعیت بانک ها‪ ،‬از نظر مطالبات معوق و برنامه ریزی‬ ‫برای تبدیل بازار بورس به نهادی مناس��ب برای جمع اوری‬ ‫پس اندازهای خرد س��هامداران و تامین سرمایه مورد نیاز در‬ ‫بنگاه های بزرگ اقتصادی و تس��هیل و تش��ویق صادرات و‬ ‫کاه��ش مالیات و افزایش مخارج عمرانی دولت که منجر به‬ ‫فعال کردن بخش تقاضا در اقتصاد می شود‪ ،‬از اقدامات دیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش انجمن نس��اجی ایران‪ ،‬الجوردی درباره حضور‬ ‫هیات ه��ای اقتصادی کش��ورهای دیگر در ای��ران نیز گفت‪:‬‬ ‫این م��راودات ب��ه س��رمایه گذاری مش��ترک خارجی ها در‬ ‫ایران منتهی نخواهد ش��د؛ زیرا کش��ورهای خارجی حاضر‬ ‫به س��رمایه گذاری در تولید کش��ورهای دیگر و ایجاد رقیب‬ ‫برای خود نیس��تند و تنها به ف��روش و عرضه محصوالت و‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫ماشین االت خود فکر می کنند‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن صنایع نس��اجی ایران با بیان‬ ‫اینک��ه صنعت نس��اجی ایران از قدیمی ترین صنایع کش��ور‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه این صنعت در مسیر فعالیت خود با پیچ‬ ‫و خم ها و دس��ت اندازهای متعددی روبه رو اس��ت‪ .‬حتی در‬ ‫برخی جوامع این موانع چرخ صنعت را متوقف کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬کمبود نقدینگی‪ ،‬بازار فروش‪ ،‬قوانین دست‬ ‫و پاگیر مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی و بهداش��ت محیط زیس��ت‬ ‫از جمله تنگنا های کنونی صنعت نس��اجی کش��ور به شمار‬ ‫می ایند‪ .‬درحالی که پس از اجرای برجام انتظار می رود این‬ ‫صنعت که نس��بت به س��ایر صنایع وضعیت خوبی ندارد‪ ،‬از‬ ‫رونق بیشتری برخوردار شود‪.‬‬ ‫الج��وردی در زمین��ه اقدام��ات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت برای جلوگی��ری از قاچاق‪ ،‬ازجمل��ه طرح ‪ GS۱‬و‬ ‫تغیی��رات تعرفه های گمرک��ی گفت‪ :‬از انج��ا که طرح های‬ ‫پیش��ین ازجمله طرح «ش��بنم» کارایی الزم را نداش��ته و‬ ‫صنعت نساجی از یک گستردگی و یک بازار وسیع برخوردار‬ ‫بوده و نظارت بر ان دش��وار است‪ ،‬استفاده از نظام تعرفه ای‬ ‫ان هم بدون بستر سازی برای جلوگیری از واردات غیررسمی‬ ‫بی نتیجه است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد ان تولید داخل است ‪ .‬نرم افزار‪،‬‬ ‫طراحی و قالب های مورد اس��تفاده در این دستگاه‬ ‫به طور کلی در ایران تولید می شود ‪ .‬فکر می کنم ما‬ ‫ایرانی ها در بخش نرم افزار بیش��تر توانایی داش��ته‬ ‫باش��یم؛ چرا که برای تولید نرم اف��زار پایه و منبع‬ ‫را خودم��ان می نویس��یم و در مقایس��ه ب��ا تولید‬ ‫سخت افزار حرفی برای گفتن داریم ‪ .‬البته در تولید‬ ‫نرم افزار داخلی دس��تگاه مث��ل برنامه های خاص‬ ‫درایورهای دوربین های مداربس��ته کمتر فعالیت‬ ‫کرده ایم‪ .‬‬ ‫وی درب��اره دامن��ه نیاز به ماش��ین االت در این‬ ‫صنعت افزود‪ :‬ما در تولید دوربین های مداربسته به‬ ‫کارخانه و کارگاه نیاز داریم اما ماشین االت خاصی‬ ‫نیاز نداریم‪ .‬‬ ‫جهانبخش��ی درباره اهمیت اعتماد به تولیدات‬ ‫دوربین مداربس��ته گف��ت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۳‬نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالر تجهی��زات امنیت��ی وارد‬ ‫ش��ده اس��ت ‪ .‬در این میان نقش تولی��د داخلی به‬ ‫‪ 0/1‬درصد نیز نمی رس��د ‪ .‬دلیل ای��ن موضوع این‬ ‫اس��ت که حمایت زیادی از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫نش��ده و به انها اعتماد نمی ش��ود ‪ .‬مدیران امنیتی‬ ‫کش��ور از اعتماد به تولیدکنندگان داخلی واهمه‬ ‫دارند و محتاط عمل می کنند‪ .‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی مداربسته ها‬ ‫از انج��ا که تجهی��زات الکترونیک و حفاظتی با‬ ‫رویک��رد افزایش امنیت و کنترل س��اخته و نصب‬ ‫می ش��وند‪ ،‬مناس��ب تر است که س��اخت این نوع‬ ‫دس��تگاه ها به طور کامل در کش��ور انجام ش��ود‪ .‬‬ ‫ب��ه عبارت��ی در بخش نرم افزار و س��خت افزار باید‬ ‫تالش برای خودکفایی باش��د ‪ .‬نکت��ه دیگر اینکه‬ ‫دوربین های مداربسته در کنار بعد کنترل و امنیت‬ ‫محیط ممکن است به وس��یله ای برای جاسوسی‬ ‫تبدیل ش��وند ‪ .‬از این رو باید استانداردهای تولید‬ ‫در این دس��تگاه ها تا جایی رعایت ش��ود که راه را‬ ‫برای هر گونه سوء استفاده احتمالی مسدود کند‪ .‬‬ ‫صادق فیض ابادی‬ ‫تولید‬ ‫نرم افزار های‬ ‫حفاظتی‬ ‫بومی سازی‬ ‫شده است‬ ‫فرشید جهانبخشی‬ ‫در این صنعت‬ ‫نیروهای‬ ‫متخصص‬ ‫و مهندس‬ ‫فعالیت دارند‬ ‫و دستگاه محور‬ ‫نیست‬ ‫تولید المپ هایی در کشور با خاصیت درمانی‬ ‫پژوهش��گران ایرانی موفق به طراحی المپ هایی شدند که‬ ‫می تواند عالوه بر روش��نایی‪ ،‬ویتامین ‪ D3‬کلسیم نیز تولید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مریم السادات ساداتی‪ ،‬ایده پرداز و مجری‬ ‫طرح «پرتوزای کلس��یم ‪ »D3‬با بی��ان اینکه ویتامین ‪D3‬‬ ‫پرتوزا می تواند‬ ‫ ‬ ‫را «کوله کلس��یفرول» می نامند‪ ،‬گف��ت‪ :‬این‬ ‫ویتامین کلسیم ‪ D3‬را که مورد نیاز افراد جامعه است تامین‬ ‫ کند‪ .‬با تامین ش��دن این ویتامین از بروز بیماری هایی مانند‬ ‫راشیتیسم در کودکان‪ ،‬استئوماالسی در بزرگساالن و پوکی‬ ‫استخوان در کهنساالن جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫س��اداتی با بیان اینکه غنی ترین منب��ع طبیعی ویتامین‬ ‫‪ D3‬نور خورشید است‪ ،‬اما این ویتامین به صورت خوراکی و‬ ‫تزریقی نیز تولید و استفاده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬پرتوزای ویتامین‬ ‫‪ D3‬در قالب یک المپ است که با نصب ان در منزل‪ ،‬عالوه‬ ‫بر روشنایی‪ ،‬ویتامین بدن افراد نیز تامین می شود‪ .‬براساس‬ ‫این ایده‪ ،‬شبیه س��ازی نور خورش��ید برای ج��ذب طبیعی‬ ‫ویتامین ‪ D3‬در هر زمان و مکانی امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فواید سیستم پرتوزای ویتامین ‪ D3‬گفت‪:‬‬ ‫این سیس��تم می تواند نس��بت ب��ه فرم تزریق��ی و خوراکی‬ ‫ویتامی��ن ‪ D3‬که تنها به یک فرد تزریق می ش��ود متفاوت‬ ‫باش��د و با نصب ان روی س��قف خانه یا محل کار و روش��ن‬ ‫ک��ردن ان مانند یک المپ‪ ،‬چندین نفر از این ویتامین بهره‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫به گفته ساداتی‪ ،‬با توجه به پژوهش های انجام شده درباره‬ ‫ویتامین ‪ D3‬و میزان تقاضای این دارو در داروخانه ها‪ ،‬فروش‬ ‫ان روند رو به رش��دی داشته اس��ت‪ ،‬بنابراین تقاضای باالی‬ ‫افراد جامعه می تواند تضمین کننده سودهی تولید کنندگان‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با اشاره به رده سنی کاربران از سیستم پرتوزای‬ ‫ویتامین‪ D3‬گفت‪ :‬اس��تفاده از این دستگاه رده سنی ندارد‬ ‫ول��ی برای پیش��گیری از فق��ر این نوع ویتامی��ن‪ ،‬کودکان‪،‬‬ ‫س��المندان به ویژه مبتالی��ان به پوکی اس��تخوان‪ ،‬کودکان‬ ‫مبتال به راشیتیس��م‪ ،‬افراد مبتال به فقر ویتامین ‪ ،3D‬مراکز‬ ‫خدمات درمانی و بهداشتی ازجمله بیمارستان ها‪ ،‬درمانگاه ها‬ ‫و داروخانه ه��ا و‪ ...‬عم��ده مصرف کنندگان از این سیس��تم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در س��اخت ای��ن پرتوزا‪ ،‬از دس��تگاه‬ ‫شبیه ساز خورشید الگو گرفته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین از‬ ‫المپ ه��ای پرتو فرابنفش (‪ )LED3‬و المپ هایی که با پرتو‬ ‫به انتش��ار نور می پردازند‪ ،‬در طراحی پرتوزای ویتامین ‪D3‬‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫تریبون‬ ‫فعاالن سیستم های حفاظتی‬ ‫برخی واحدهای تولید در زمینه دوربین مداربس��ته به‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫پوی�ش رای�ان تصوی�ر‪ :‬این ش��رکت در س��ال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫تاس��یس ش��د‪ .‬بخ��ش تحقی��ق و توس��عه این ش��رکت‬ ‫توانسته تاکنون بیش از صدها محصول سفارشی را برای‬ ‫بانک ها‪ ،‬س��ایت های نفت و گاز‪ ،‬نیروگاه ها‪ ،‬خودروسازها‪،‬‬ ‫ش��رکت دخانی��ات و‪ ....‬تولی��د کند و م��ورد بهره برداری‬ ‫قراردهد‪ .‬تولیدات این ش��رکت با نام تجاری ‪ odin‬تنوع‬ ‫باالی��ی از محصوالت مانند انواع دوربین های مداربس��ته‬ ‫انال��وگ و دیجیتال‪ ،‬سیس��تم های ذخیره س��از انالوگ و‬ ‫دیجیتال(‪ )DVR & NVR‬و دس��تگاه انتقال سیگنال‬ ‫(مبدل فیبر نوری و مدیاکانورتر) را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫اتاوا‪ :‬این شرکت در سال ‪ ۱۳۸۸‬تاسیس شد و در زمینه‬ ‫تولید و واردات و فروش انواع دوربین مداربسته شبکه ‪،IP‬‬ ‫دوربین مداربس��ته ‪ AHD، NVR، DVR‬و میکروفن‬ ‫مداربسته فعالیت می کند‪.‬‬ ‫دورنگ�ر‪ :‬این ش��رکت با بیش از ‪ ۱۰‬سال حضور مستمر‬ ‫در زمینه ارائه سیس��تم های نظارت تصوی��ری و امنیتی‬ ‫محصوالت با کیفتی را به بازار عرضه می کند‪.‬‬ ‫رایمند‪ :‬این گروه صنعتی با س��ال ها س��ابقه اجرایی در‬ ‫زمینه اجرای سیس��تم های حفاظتی‪ ،‬نظارتی و امنیتی از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۶‬تمام سیستم های هوشمند خود را بر اساس‬ ‫فن��اوری ‪ Vivotek‬ب��روز ک��رده و هم اکن��ون در زمینه‬ ‫دوربین های مداربسته تحت شبکه در سطح کشور فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬شرکت رایمند با بهره گیری از فناوری «ویوتک»‬ ‫اقدام به تجهیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کره کرد‪.‬‬ ‫در این پروژه در فاز نخس��ت ‪ ۹۶‬عدد دوربین با رزولوشن‬ ‫باال از محصوالت شرکت ویوتک تایوان مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته که اس��تفاده از دوربین های��ی با دید ‪ ۳۶۰‬درجه از‬ ‫نکات برجسته این پروژه است‪.‬‬ ‫حفاظت الکترونیک ایمن افزا‪ :‬این ش��رکت در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬تاس��یس شد و با تهیه و گرداوری انواع تجهیزات‬ ‫اصلی سامانه های مدار بسته با مارک اختصاصی ‪YGuard‬‬ ‫گام نخست را در بومی سازی این قبیل تجهیزات برداشته‬ ‫است‪ .‬از جمله نشان(برند) های مورد استفاده این مجموعه‬ ‫می توان به سونی‪ ،‬سامسونگ‪ ،‬پاناسونیک و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫فراگس�تر پرش�یا الکترونیک‪ :‬این ش��رکت در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬ب��ا هدف تامی��ن تجهیزات‪ ،‬طراحی و مش��اوره و‬ ‫اجرای سیستم های حفاظت الکترونیک وارد اقتصاد کشور‬ ‫شد‪ .‬این شرکت نماینده انحصاری شرکت های ‪ONIX،‬‬ ‫‪۷TECH ،ZERONIX‬و ‪ MAXRON‬کره جنوب��ی‬ ‫و ‪ ۳۶۰ SENTRY‬امری��کا و ‪ SURVEON‬تای��وان و‬ ‫‪ NETAVIS‬اتریش در ایران است‪.‬‬ ‫فرایرانیان عصر پاسارگاد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۸۷‬و با جمعی‬ ‫ن این ش��رکت یکی‬ ‫‪ ۱۵‬نف��ره کار خود را اغاز کرد‪ .‬اکنو ‬ ‫از بزرگتری��ن ش��رکت ها در حوزه سیس��تم های حفاظت‬ ‫الکترونیکی بوده و توانسته تا به امروز حدود ‪ ۱۰۰‬نماینده‬ ‫فعال در ایران و خارج کش��ور داشته باشد‪ .‬این شرکت در‬ ‫پروژه های مختلف توانس��ته از همکاری علمی و بازرگانی‬ ‫شرکت های مختلف از جمله‪ TATUNG TVS ،‬تایوان‬ ‫ن بهره گیرد‪ .‬این ش��رکت با توجه به‬ ‫و ‪ TAMRON‬ژاپ ‬ ‫دانش موجود در عرصه سیستم های امنیتی توانسته برای‬ ‫نخس��تین بار به تولید کاالی با درجه اس��تاندارد ایران و‬ ‫جهان و با کیفیت ایرانی به نام «فاروس» اقدام کند‪.‬‬ ‫کیمی�ا الکترونیک‪ :‬این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۷۷‬به‬ ‫عنوان ارائه کننده سیستم های نظارتی دیجیتالی در ایران‬ ‫و با هدف گس��ترش فرهنگ کنت��رل و نظارت دیجیتال‬ ‫در صنای��ع و تجهی��ز انها به فن��اوری روز جهان‪ ،‬با حلقه‬ ‫مرکزی متشکل از دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران‬ ‫با نام «جهان گستر ارتباطات» فعالیت خود را شروع کرد‪.‬‬ ‫نخس��تین تجربه های این گروه ب��ه تجهیز صنایعی چون‬ ‫گ��روه کارخانج��ات داروگر(کف)‪ ،‬کارخان��ه بهمن دیزل‪،‬‬ ‫کارخانه ریسندگی پاکریس‪ ،‬و‪ ...‬تخصیص یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری ه�ای جدی�د در تولی�د دوربی�ن‬ ‫مداربسته‬ ‫ام��روزه با گس��ترش فن��اوری ش��اهد پیش��رفت های‬ ‫چش��مگیری در عرصه دوربین مداربس��ته و سیستم های‬ ‫حفاظت��ی هس��تیم‪ .‬دوربین های انالوگ ب��ا کیفیت های‬ ‫‪ HD‬و ‪ Full HD‬نی��ز روان��ه بازار می ش��وند که یکی از‬ ‫محبوب ترین انها فن��اوری ‪ HDCVI‬کمپانی ‪Dahua‬‬ ‫چی��ن اس��ت‪ .‬ب��ا ورود ای��ن فناوری ها ش��اهد بودیم که‬ ‫دوربین هایی با کیفیت های ‪ ۷۲۰p‬و ‪ ۱۰۸۰P‬نیز در بستر‬ ‫انالوگ و همان کابل کش��ی های قدیمی تولید شده است‬ ‫که هزینه ای برابر با دوربین ه��ای انالوگ قدیمی تر دارد‪.‬‬ ‫نق��اط قوت این فناوری محدود به کیفیت نمایش تصاویر‬ ‫نیست و س��ایر خصوصیات مانند حذف نور پس زمینه در‬ ‫تصاویر یا همان ‪ WDR‬گسترده دینامیک یا تابع ‪BLC‬‬ ‫که مرب��وط به تنظیم خ��ودکار تصویر اس��ت نیز به طور‬ ‫چشمگیری پیشرفت داش��ته اند‪ .‬به مرور زمان همان طور‬ ‫که این فناوری در حال کنار زدن فناوری های سابق نظیر‬ ‫‪ HD-SDI‬اس��ت به طور قطع فناوری دیگری نیز برای‬ ‫کن��ار زدن این فناوری به ب��ازار خواهد امد و ان فناوری‬ ‫‪ HDTVI‬اس��ت که البته در حال حاض��ر به تولید انبوه‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تناسب قیمت نفت ایران با قیمت بازار‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫المانی ها در صنعت نفت ایران‬ ‫نیروگاه ساز شدند‬ ‫ی��ک مقام مس��ئول از اغاز مذاکرات با دو ش��رکت بزرگ‬ ‫نیروگاه س��از «زیمنس» و «مان» المان به منظور نوس��ازی‬ ‫و بازس��ازی تاسیسات نیروگاهی صنعت نفت در خلیج فارس‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حمیدرضا س��جادی در تشریح برنامه های‬ ‫افزایش ظرفیت تولید برق تاسیس��ات نفتی منطقه س��یری‬ ‫س گفت‪ :‬هم اکن��ون برق مورد نیاز س��کوها و‬ ‫در خلیج ف��ار ‬ ‫تاسیس��ات نفتی منطقه س��یری از طریق ‪ 3‬نیروگاه قدیمی‬ ‫سیری‪ ،‬نیروگاه ایالم و فراب تامین می شود‪.‬‬ ‫رییس نیروگاه سیری در شرکت نفت فالت قاره با اشاره به‬ ‫اغاز مذاکرات جدید با شرکت زیمنس المان به منظور تامین‬ ‫برخ��ی قطعات یدکی و توربین ه��ای نیروگاه های موجود در‬ ‫ی اظهار کرد‪ :‬دور جدید مذاکرات از سوی‬ ‫سطح جزیره سیر ‬ ‫شرکت نفت فالت قاره با دو شرکت بزرگ نیروگاه ساز المانی‬ ‫ش��امل «زیمنس» و «مان» اغاز ش��ده است که پیش بینی‬ ‫می شود تا چند روز اینده برخی کارشناسان شرکت زیمنس‬ ‫المان با حضور در جزیره نفتی سیری‪ ،‬مذاکراتی را به منظور‬ ‫تامین یا تعمیرات اساس��ی برخ��ی توربین های نیروگاه های‬ ‫گازی انجام دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬نس��ل جدی��د توربین ه��ای گازی به ویژه‬ ‫توربین های ‪ SGT۴۰۰‬زیمنس المان در نیروگاه های سیری‬ ‫در دو فاز ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۷۵‬مگاواتی به وسیله شرکت نفت فالت قاره‬ ‫طراحی و احداث می شود‪.‬‬ ‫صادرات نفت ارزان‬ ‫و فروش بنزین گران‬ ‫همزم��ان با کاهش قیمت جهانی طالی س��یاه و صادرات‬ ‫نف��ت ارزان‪ ،‬بهای هر لیت��ر بنزین در خلیج فارس به کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تومان رس��ید‪ ،‬با این وجود سناریوهای جدید گرانی‬ ‫بنزین دوباره روی میز رفته است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬س��قوط ازاد قیم��ت جهانی نفت خام‪،‬‬ ‫دامن بیش��تر فراورده های نفتی را هم در بازار جهانی گرفته‬ ‫ب��ه طوری که بهای ان��واع محصوالت نفتی ب��ه ویژه بنزین‪،‬‬ ‫گازوئیل و نفت کوره در بازارهای مختلف بین المللی همچون‬ ‫خلیج مکزی��ک‪ ،‬روتردام‪ ،‬س��نگاپور و خلیج فارس با کاهش‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم منابع رس��می‪ ،‬قیمت گذاری فراورده های‬ ‫نفت��ی‪ ،‬هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین کم گوگرد و با اکتان‬ ‫باال در خلیج مکزیک با کاهش بی سابقه به بشکه ای ‪ ۳۸‬دالر‪،‬‬ ‫در بازار روتردام اروپا به بشکه ای ‪ ۵۱‬دالر و در بازار سنگاپور‬ ‫و خلیج فارس به بش��که ای ‪ ۴۵‬تا ‪ ۴۶‬دالر (هر بش��که معادل‬ ‫کمتر از ‪ ۱۵۹‬لیتر است) کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬هم اکنون بهای ه��ر لیتر بنزین با اکتان‬ ‫باال در بازار خلیج مکزیک به ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۴‬سنت‪ ،‬بازار سنگاپور‬ ‫و خلیج ف��ارس به لیتری ‪ ۲۸‬تا ‪ ۲۹‬س��نت کاهش یافته که‬ ‫براس��اس براوردهای انجام ش��ده‪ ،‬با توجه به شکسته شدن‬ ‫رکورد ذخیره س��ازی بنزین در امریکا و سنگاپور پیش بینی‬ ‫می ش��ود حتی در صورت تثبیت قیم��ت نفت تا چند هفته‬ ‫اینده روند کاهشی قیمت بنزین در بازار ادامه یابد‪ .‬همزمان‬ ‫ب��ا مرور تح��والت قیمت جهانی نفت خام‪ ،‬بنزین و نوس��ان‬ ‫قیمت دالر در بازار داخلی‪ ،‬در ش��رایط فعلی قیمت یک لیتر‬ ‫بنزین ب��ا اکتان باال در بازار خلیج ف��ارس به کمتر از ‪1000‬‬ ‫تومان و بهای این فراورده پرطرفدار نفتی در بازاری همچون‬ ‫خلی��ج مکزیک به لیتری کمت��ر از ‪ ۹۰۰‬تومان کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر براس��اس تعیین تکلیفی قیمت بنزین‬ ‫از س��وی دولت‪ ،‬بهای ی��ک لیتر بنزین با اکت��ان ‪ ۸۷‬تا ‪۹۰‬‬ ‫لیت��ری ‪ ۱۰۰۰‬توم��ان و یک لیتر بنزین س��وپر با اکتان باال‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬تومان به مردم عرضه می ش��ود‪ .‬در این بین در حالی‬ ‫که کاهش قیمت جهانی نفت و بنزین منجر به کاهش قیمت‬ ‫بنزین در بیش��تر کشورهای همسایه از جمله امارات متحده‬ ‫عربی و ترکیه شده است‪ ،‬وزارت نفت از حدود یک ماه پیش‬ ‫طرحی را در دست مطالعه و نهایی کردن دارد که در صورت‬ ‫تصویب و ابالغ ان از سوی دولت‪ ،‬قیمت عرضه بنزین از سال‬ ‫اینده با افزایش روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪29/85‬‬ ‫‪0/41‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪33/57‬‬ ‫‪0/21‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪25/21‬‬ ‫‪0/72‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫سید محسن قمصری‪ ،‬مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از مذاکرات‬ ‫فش��رده با متقاضی��ان خرید نفت ایران خبر داد و افزود‪ :‬م��ا هم اکنون نه تنها با‬ ‫مجارستان بلکه با تعداد زیادی از شرکت های کشور های مختلف در حال مذاکره‬ ‫برای فروش نفت هس��تیم‪ .‬به گفته قمصری‪ ،‬قیم��ت نفت ایران در قراردادهای‬ ‫جدید بر اساس قیمت رسمی است و تخفیف به مشتریان صحت ندارد‪.‬‬ ‫تغییرات‬ ‫گزارش‬ ‫از نشست خبری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی‬ ‫بومی سازی در صنعت پتروشیمی‪ ،‬شرط خرید دانش فنی‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها سهم عمده ای‬ ‫در رشد صنعت کشورها داشته اند اما متاسفانه جای‬ ‫این شرکت ه ا و مطالعات پژوهشی در توسعه صنایع‬ ‫کشورهایی که به تازگی دوران انقالب صنعتی خود‬ ‫را پشت س��ر گذاش��ته اند‪ ،‬خالی یا بس��یار کمرنگ‬ ‫اس��ت چرا که توس��عه دانش و فناوری‪ ،‬مولودی به‬ ‫نام «صنعت» را در پی دارد‪ .‬صنایع در بس��یاری از‬ ‫کشورها از جمله کش��ور ما با دانش وارداتی توسعه‬ ‫یافته اند؛ همانند صنعت نفت‪ ،‬نس��اجی و بسیاری از‬ ‫صنایع دیگر‪.‬‬ ‫با توجه به اینک��ه دوران تحریم‪ ،‬گپ دانش فنی‬ ‫الزم برای توس��عه صنایع ایران را چن��د برابر کرد‪،‬‬ ‫پیوند دانشگاه و صنعت را نیز بیش از پیش گسست‪،‬‬ ‫ب��ه گونه ای که صنایع اخیر در کش��ور که در زمان‬ ‫تحریم توس��عه یافته اند بیشتر بر اساس فرضیه ها و‬ ‫تجربه های گذشته انجام شده و کمتر پژوهشی برای‬ ‫ارزیابی انها با چشم انداز بلندمدت انجام شده است‪.‬‬ ‫به همی��ن منظور و ب��رای معرف��ی ظرفیت های‬ ‫پژوهش��ی ش��رکت پژوه��ش و فن��اوری صنع��ت‬ ‫پتروشیمی دیروز نشست خبری در شرکت پژوهش‬ ‫و فناوری پتروشیمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیوند پژوهش و صنعت در پسا تحریم‬ ‫استراتژی‬ ‫این شرکت‬ ‫برای خرید‬ ‫فناوری هایی‬ ‫است که به‬ ‫انتقال فناوری‬ ‫ختم شود‪،‬‬ ‫به این معنی‬ ‫که خرید دوم‬ ‫فناوری به شرط‬ ‫بومی سازی ان‬ ‫در کشور انجام‬ ‫خواهد شد‬ ‫ اس��ماعیل قنب��ری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فناوری‬ ‫صنعت پتروش��یمی با انتقاد از نادیده گرفته ش��دن‬ ‫پژوهش برای توسعه صنایع گفت‪ :‬صنایع زمانی که‬ ‫پیوند نزدیکی با دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها داشته‬ ‫باش��ند خواهند توانست پاس��خگوی نیاز ایندگان‬ ‫باش��ند‪ .‬قنبری از مذاکرات انجام ش��ده این شرکت‬ ‫با ش��رکت «لین��ده» المان ب��رای انتق��ال فناوری‬ ‫خبرداد‪ .‬به گفته مدیرعامل ش��رکت فناوری صنعت‬ ‫پتروش��یمی این ش��رکت در حال رایزنی با شرکت‬ ‫«ای��ر لیکوئید» فرانس��ه برای هم��کاری در فرایند‬ ‫پایین دس��تی (‪ ) PVM‬با ظرفیت تولید ‪500‬هزار‬ ‫تن در سال است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود دانش فنی به شرط بومی سازی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پژوهش و فناوری پتروشیمی‬ ‫با اش��اره به بازش��دن فضای تعامالت بین المللی در‬ ‫پس��اتحریم از اغاز مذاکرات با شرکت های المانی‪،‬‬ ‫فرانس��وی‪ ،‬نروژی و ژاپنی ازجمله «بی ای سی اف»‪،‬‬ ‫«ب��ازل» و «زوپ کم��ی» خبر داد‪ .‬وی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه خرید فناوری باید به انتقال ان ختم ش��ود‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬یعنی خرید دوم فناوری باید به ش��رط‬ ‫بومی سازی شدن ان باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا اجرای ای��ن مدل ش��اهد انتقال‬ ‫فناوری به کش��ور‪ ،‬فرار از خام فروش��ی‪ ،‬اشتغالزایی‪،‬‬ ‫اتصال صنایع باالدس��ت‪ ،‬میان دست و پایین دست‬ ‫صنعت پتروش��یمی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره‬ ‫پتروش��یمی ب��رای کش��ور خواهیم بود‪ .‬ب��ه گفته‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پژوهش و فناوری پتروش��یمی‪،‬‬ ‫در حال حاضر اس��تراتژی این ش��رکت برای خرید‬ ‫فناوری های��ی اس��ت که ب��ه انتقال فن��اوری ختم‬ ‫ش��ود‪ ،‬به این معنی که خرید دوم فناوری به شرط‬ ‫بومی س��ازی شدن ان در کش��ور انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��رای این منظ��ور این ش��رکت در ح��ال مذاکره‬ ‫با الم��ان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ن��روژ و ژاپن ب��رای انجام این‬ ‫همکاری ها است‪.‬‬ ‫قنب��ری همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه ایج��اد رابطه‬ ‫تقاضا مح��ور ب��ا دانش��گاه های کش��ور از امض��ای‬ ‫تفاهمنامه با ‪ 4‬دانش��گاه خب��ر داد و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه فرایندهای متانول‪ ،‬انس��تیتو دانشگاه شیراز‪،‬‬ ‫ ‬ ‫در زمین��ه زنجیره پروپیلن‪ ،‬پژوهش��گاه مهندس��ی‬ ‫وزارت عل��وم و در بح��ث پلی الفی��ن انس��تیتوی ‬ ‫پژوهش��ی دانش��گاه امیرکبیر به عنوان مراکز اصلی‬ ‫انتخاب شده اند تا شرکت پژوهش و فناوری را برای‬ ‫تبدیل به هاب فناوری ایران یاری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت باالدس�تی برای دس�تیابی به‬ ‫زنجیره ارزش افزوده‬ ‫قنب��ری با تاکید بر اینکه الزم اس��ت برای فرار از‬ ‫خام فروشی نفت به سمت صنایع پتروشیمی حرکت‬ ‫ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬منظور از خام فروشی تنها فروش‬ ‫نفت و گاز نیست و تنها توسعه باالدستی پتروشیمی‬ ‫برای جلوگیری از خام فروشی کافی نیست‪ .‬برای این‬ ‫کار‪ ،‬صنایع پتروشیمی نیازمند مدیریت بخش های‬ ‫باالدستی‪ ،‬پایین دستی و میان دستی برای دستیابی‬ ‫به ارزش افزوده هستند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از خام فروشی در صنعت پتروشیمی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬این درس��ت نیس��ت که م��ا متانول را‬ ‫ب��ه هن��د بفروش��یم و در مقاب��ل ک��ود اوره از این‬ ‫کش��ور وارد کنی��م‪ .‬وی دربار ه ص��ادرات فناوری و‬ ‫کاتالیست های تولیدی در کش��ور افزود‪ :‬تا به حال‬ ‫صادرات��ی در این زمینه نداش��ته ایم‪ ،‬چراکه فضای‬ ‫تحریم امکان دس��تیابی به فضاه��ای بین المللی را‬ ‫بسته بود همچنین الزم است برای این منظور ایران‬ ‫در تولید کاتالیس��ت ها و فراینده��ا درحوزه داخلی‬ ‫موفقیت هایی کسب کند تا بتواند با تجربه داخلی به‬ ‫صادرات ان دست یابد‪.‬‬ ‫قنب��ری با اش��اره به ای��ن نکته که ته��ران مرکز‬ ‫پژوهش��ی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همجواری تهران با‬ ‫مراکز دانش��گاهی منجر شده که این مرکز به هاب‬ ‫دانش صنعت پتروشیمی تبدیل شود؛ همچنین دو‬ ‫مرکز ماهشهر و اراک ضمن داشتن مراکز پژوهشی‬ ‫در کن��ار ح��وزه صنعتی قلب فناوری این ش��رکت‬ ‫به ش��مار می رون د چرا که این ام��کان را در اختیار‬ ‫شرکت های دانش بنیان قرار می دهد تا دستاورد های‬ ‫خود را در حوزه صنعتی به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫وی دربار ه دس��تاوردهای این شرکت در ماه های‬ ‫گذشته با اشاره به احداث مرکز پژوهشی در عسلویه‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت پژوهش و فناوری پتروشیمی دارای‬ ‫گروه ه��ای مختلف پژوهش��ی‪ ،‬پلیم��ر‪ ،‬فرایندهای‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬مواد ش��یمیایی‪ ،‬فناوری نوی��ن‪ ،‬فنی‪،‬‬ ‫مستندسازی و تجاری سازی است‪.‬‬ ‫‹ ‹واحد صنعتی «پی وی ام» در ماهشهر‬ ‫قنبری با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال جاری‬ ‫موفق ب��ه راه اندازی دم��وی واحد «پ��ی وی ام» در‬ ‫ماهشهر ش��دیم‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت موفق به کسب‬ ‫مجوز احداث نخس��تین واحد صنعتی «پی وی ام» با‬ ‫ظرفیت ‪ ١٢٠‬هزار تن پروپیلن در زمینی به مساحت‬ ‫‪ ٣٠‬هزار هکتار در منطقه ماهش��هر شده است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه ش��رکت پژوهش و فناوری پتروشیمی‬ ‫در دموی «پ��ی وی ام» خود موفق به تولید پروپیلن‬ ‫پلیمرگری��د با خلوص ب��االی ‪99/6‬درصد در مرکز‬ ‫پژوهشی ماهشهر شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این طرح‬ ‫ظرفی��ت تولید ‪320‬هزار تن پروپیلن در س��ال را با‬ ‫خل��وص ب��االی ‪96‬درصد دارد که ب��ا ارزش ترین و‬ ‫پر کاربرد ترین نوع پلیمر گرید در زنجیره محصوالت‬ ‫پتروشیمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح توسعه متانول تا پلی پروپیلن‬ ‫مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی‬ ‫با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور ظرفیت تولید‬ ‫س��االنه ‪ 4‬تا ‪ 5‬میلیون تن متان��ول را دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما در صددیم تا ‪ ۵‬سال اینده این ظرفیت را تا‬ ‫‪ 20‬میلیون تن در سال افزایش دهیم که در صورت‬ ‫اج��رای طرح «ام تی پ��ی» زنجیره کامل��ی از گاز تا‬ ‫پروپیلن به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قرار دادی برای اح��داث دو واحد‬ ‫‪ 450‬هزار تنی متانول امضا ش��ده که هر یک از این‬ ‫واحدها ظرفیت تامین خوراک یک واحد ‪ 120‬هزار‬ ‫تنی پروپیلن را دارد‪.‬‬ ‫قنبری افزود‪ :‬تا ‪ 15‬اس��فند امس��ال نیز به دانش‬ ‫فنی برای تبدیل پروپیلن به پلی پروپیلن دست پیدا‬ ‫خواهیم کرد ک��ه ظرفیت واحد ها در این بخش نیز‬ ‫حدود‪310‬ه��زار تن خواهد بود‪ .‬ب��ه گفته این مقام‬ ‫مس��ئول‪ ،‬واحد تولیدی امونیاک پت��رو الوان برای‬ ‫تولی��د ‪ 650‬هزار تنی در مراح��ل پایانی راه اندازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاتالیست ها راهی برای تسریع توسعه‬ ‫پتروشیمی‬ ‫کاتالیس��ت ها اب��زاری برای رس��یدن س��ریع به‬ ‫محصول هس��تند ک��ه عالوه ب��ر جنبه پژوهش��ی‬ ‫واج��د اهمیت تجاری ب��وده و از دو بخش پلیمری‬ ‫و غیرپلیمری تشکیل ش��ده است‪ .‬به گفته قنبری ‪،‬‬ ‫ایران موفق ش��ده برخی از این کاتالیس��ت ها را در‬ ‫داخل کشور تولید کند با توجه به اینکه کاتالیست ها‬ ‫از اقالم محرمانه اطالعات انرژی یک کشور به شمار‬ ‫می روند هیچ کش��وری دانش و فناوری دس��تیابی‬ ‫به کاتالیس��ت های خ��ود را در اختیار کش��ور های‬ ‫دیگر قرار نمی دهد‪ .‬گفته می ش��ود ایران در برخی‬ ‫از ان��واع کاتالیس��ت ب��ه دانش��ی دس��ت یافته که‬ ‫تولیداتش قابلیت رقابت با کاتالیس��ت های خارجی‬ ‫را به دس��ت اورده است‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت‬ ‫پژوهش و فناوری پتروشیمی‪ ،‬در همین زمینه این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬واحد نیمه صنعتی ساخت کاتالیست را در‬ ‫مرک��ز اراک به پایان رس��انده اس��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫از بومی س��ازی کاتالیس��ت های متانول و زی س��ی‪،‬‬ ‫امونی��اک و انتی کس��یدان ها و نیز تجاری س��ازی‬ ‫نخستین کاتالیست ‪ EDC‬خبرداد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مذاکراتی را‬ ‫با «بی ای س��ی اف» در زمین ه همکاری مشترک در‬ ‫بحث کاتالیس��ت ها و س��ایر فرایند های ش��یمیایی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫نفتکش «سوئزمکس» محموله نفت ایران را به اروپا منتقل می کند‬ ‫نفتکش سوئزمکس‪ ،‬نخس��تین محموله صادرات نفت‬ ‫ایران را در دوران پس از تحریم ها به اروپا منتقل می کند‪.‬‬ ‫به گزارش موج‪ ،‬ایران نخستین محموله صادراتی نفت‬ ‫خود پس از پایان تحریم ها را به اروپا ارسال کرد‪.‬‬ ‫ب��ر پایه اطالع��ات کش��تیرانی‪ ،‬نفتکش س��وئزمکس‬ ‫دیس��تیا اک��وال پایان��ه خارک را ت��رک کرده و ش��نبه‬ ‫(‪ ۲۴‬بهم��ن) در دری��ای عم��ان رص��د ش��ده و اهنگ‬ ‫حرکت ان‪ ،‬نش��ان دهنده پر بودن ان است‪ .‬هر نفتکش‬ ‫س��وئزمکس‪ ،‬توان انتقال یک میلیون بشکه نفت را دارد‪.‬‬ ‫ایران قصد دارد در س��ال جاری میالدی صادرات روزانه‬ ‫نفت خود را یک میلیون بش��که افزایش دهد و براساس‬ ‫اطالعات بلومبرگ‪ ،‬تولید این کشور در ژانویه سال جاری‬ ‫میالدی به دو میلیون و ‪ ۸۶۰‬هزار بش��که در روز رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬رکن الدین جوادی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی نفت ایران اعالم کرد که ایران قصد دارد ‪ 3‬محموله‬ ‫نفتی اولیه با حجم ‪ 4‬میلیون بش��که به اروپا ارسال کند‬ ‫که ‪ 2‬میلیون بش��که ان به شرکت فرانسوی «توتال» و‬ ‫بقیه به شرکت های اسپانیایی و روسی فروخته می شود‪.‬‬ ‫اطالعات کش��تیرانی نشان می دهد که توتال‪ ،‬شرکت‬ ‫اس��پانیایی «اس��پانوال دی پترولئوس» و شرکت روسی‬ ‫«ل��وک اویل» س��فارش انتق��ال محموله ه��ای نفتی از‬ ‫بن��در خارک ب��ه پایانه ه��ای اروپایی را ثب��ت کرده اند‪.‬‬ ‫نفتکش های اجاره ش��ده برای این منظور‪ ،‬یک نفتکش‬ ‫بس��یار بزرگ (‪ )VLCC‬با ظرفیت ‪ 2‬میلیون بش��که‬ ‫نفت و دو نفتکش س��وئزمکس ب��ا ظرفیت یک میلیون‬ ‫بشکه هستند‪.‬‬ ‫نفتکش ‪ VLSS‬اتالنتیس از سوی شرکت توتال اجاره‬ ‫ش��ده و شرکت اسپانیایی «سپسا» نفتکش «سوئزمکس‬ ‫مونت��ه تولدو» و ش��رکت لوک اویل نفتکش «دیس��تیا‬ ‫اک��وال» را اج��اره کرده اند‪ .‬اطالعات کش��تیرانی نش��ان‬ ‫می ده��د که روز یکش��نبه نفتکش اتالنتی��س در پایانه‬ ‫خارک قرار داشته‪ ،‬ام ا هنوز پر نشده است‪ .‬نفتکش مونته‬ ‫تولدو نیز به سوی خارک در حرکت است‪.‬‬ ‫پیروز موس��وی‪ ،‬مدیر ش��رکت پایانه های نفتی ایران ‬ ‫اعالم کرد‪ :‬عملیات بارگیری س��ه نفتکش یاد ش��ده در‬ ‫پایانه خارک در مدت ‪ ۲۴‬ساعت انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در ‪ 4‬س��ال گذش��ته به دلیل تحریم های‬ ‫ضد ایرانی‪ ،‬این شرکت هیچ محموله نفتی را برای ارسال‬ ‫به اروپا بارگیری نکرده است‪.‬‬ ‫«قندون جهیزیه» در شبکه نمایش خانگی‬ ‫فیلم س��ینمایی «قندون جهیزی��ه» به کارگردانی علی مالقلی پور به وس��یله‬ ‫موسس��ه هنرهای تصویری س��وره در ش��بکه نمایش خانگی منتش��ر و توزیع‬ ‫می ش��ود‪ .‬فیلم س��ینمایی «قندون جهیزیه» نخس��تین تجربه فیلمسازی علی‬ ‫مالقلی پور اس��ت‪ .‬در این فیلم س��ینمایی صابر ابر‪ ،‬نگار جواهریان‪ ،‬اکبر عبدی‪،‬‬ ‫افسانه چهره ازاد‪ ،‬مصطفی ساسانی و حسن عباسی بازی می کنند‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫هزینه جشنواره فیلم برلین چقدر است؟‬ ‫‹ ‹هزینه ‪ 21‬میلیون یورویی برلین‬ ‫جش��نواره فیل��م برلین یکی از ‪ 3‬جش��نواره‬ ‫درجه یک جهانی اس��ت که در چند سال اخیر‬ ‫گوی س��بقت را از جشنواره کن و ونیز ربوده و‬ ‫ن��ام خود را به عنوان ن��ه تنها یک اتفاق بزرگ‬ ‫اقتصادی و س��وداور برای شهر برلین‪ ،‬بلکه به‬ ‫عنوان بزرگترین رویداد س��ینمایی جهان ثبت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫هزینه ساالنه جشنواره بین المللی فیلم برلین‬ ‫حدود ‪ ۲۱‬میلیون یورو اس��ت‪ ،‬اما ایا می دانید‬ ‫درامدزایی این رویداد س��ینمایی چند میلیون‬ ‫یورو است؟‬ ‫جش��نواره فیل��م برلی��ن فقط ی��ک رویداد‬ ‫فرهنگی نیست و نقش��ی موثر در فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی دارد و در حالی که تنها یک س��وم‬ ‫از هزینه س��االنه ‪ ۲۱‬میلیون یورویی خود را از‬ ‫طریق کمک های دولتی ب��راورده می کند‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴‬م حدود ‪ ۱۲۵‬میلیون یورو درامد‬ ‫اقتصادی برای شهر به همراه اورد‪.‬‬ ‫جش��نواره بین الملل��ی فیلم برلین موس��وم‬ ‫ب��ه برلیناله در حالی از س��ال ‪ ۱۹۵۱‬کار خود‬ ‫را ش��روع کرد که با کشور و ش��هری (برلین)‬ ‫تخریب شده و دو پاره مواجه بود‪.‬‬ ‫«کورنلیا ایتس��ر» مش��اور اقتص��ادی برلین‬ ‫در مصاحب��ه ای درباره اهمیت جش��نواره فیلم‬ ‫برلین برای پایتخت الم��ان افزود‪« :‬نه تنها به‬ ‫ط��ور تدریجی بر ش��مار تماش��اگران در طول‬ ‫سال های گذشته افزوده شده‪ ،‬بلکه بسیاری از‬ ‫ش��رکت های اقتصادی از جشنواره فیلم برلین‬ ‫سود مستقیم می برند‪».‬‬ ‫نگاهی به امار و ارقام جشنواره برلین حاکی‬ ‫است که این رویداد سینمایی ابعادی غول اسا‬ ‫یافته و به گفته مس��ئوالن جش��نواره‪ ،‬نمایش‬ ‫سینمایی‪ ،‬تهیه کنندگان استودیو های فیلمبرداری‬ ‫و صاحبان سینما هاست‪ .‬بازارهایی از این دست‬ ‫س��بب افزایش محصوالت مشترک کشورهای‬ ‫مختلف در بخش فیلم های س��ینمایی اس��ت‬ ‫و ام��کان س��رمایه گذاری ب��رای فیلم ه��ای‬ ‫سینماگران جوان را نیز فراهم می کند‪.‬‬ ‫برلینال��ه دارای نه��ادی اس��ت ک��ه وظیفه‬ ‫حمایت از پروژه های س��ینمایی و فیلمس��ازان‬ ‫کمترشناخته شده را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫نام این نهاد «صندوق جهانی سینما» است‪.‬‬ ‫این نهاد در کش��ورهایی که به طور س��اختاری‬ ‫در عرصه تولیدات سینمایی ناتوان هستند‪ ،‬به‬ ‫سینماگران یاری می رساند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۹‬فیل��م در س��ال ‪۲۰۱۴‬م نتیجه بررس��ی‬ ‫حدود ‪5‬هزار فیلم از ‪ ۷۲‬کشور جهان است‪.‬‬ ‫امس��ال بی��ش از ‪ ۲۰‬ه��زار کارش��ناس و‬ ‫دس��ت اندرکار س��ینما از ‪ ۱۲۴‬کشور جهان در‬ ‫برلی��ن حضور دارند که از میان انها می توان به‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪ 700‬عکاس و روزنامه نگار اشاره کرد‪.‬‬ ‫جش��نواره برلی��ن در س��ال های اخیر حدود‬ ‫‪۳۰۰‬هزار بلی��ت فروخته و بلی��ت این رویداد‬ ‫سینمایی بین ‪ ۴‬تا ‪ ۱۳‬یورو قیمت دارد‪.‬‬ ‫همچنین تعداد تماش��اگران این جش��نواره‬ ‫حدود نی��م میلیون نفر تخمین زده می ش��ود‬ ‫ک��ه بدین نحو نه تنها در کنار فس��تیوال کن و‬ ‫ونیز یکی از ‪ 3‬جشنواره مهم جهان است‪ ،‬بلکه‬ ‫بزرگترین رویداد سینمایی نیز به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور پر رنگ سینمای ایران‬ ‫امسال فیلمس��ازان ایرانی نیز حضور پررنگی‬ ‫در جش��نواره فیلم برلین دارند‪ .‬رابطه سینمای‬ ‫ای��ران و جش��نواره فیلم برلین بس��یار قدیمی‬ ‫است و نخستین بار سهراب شهیدثالث در سال‬ ‫‪۱۹۷۴‬م ب��ه خاطر کارگردان��ی فیلم «طبیعت‬ ‫بی جان»‪ ،‬جایزه خرس نقره ای جشنواره برلین‬ ‫را دریافت کرد‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬پرویز کیمیاوی‪ ،‬مسعود کیمیایی‪،‬‬ ‫جعف��ر پناهی و اصغ��ر فرهادی‪ ،‬س��ینماگران‬ ‫ایرانی بودند که با فیلم های ش��ان در جشنواره‬ ‫برلین درخشیدند‪.‬‬ ‫جعفر پناهی در سال ‪۲۰۰۶‬م به خاطر فیلم‬ ‫«افس��اید»‪ ،‬برنده خرس نقره ای این جشنواره‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پناه��ی همچنی��ن در س��ال ‪۲۰۱۳‬م خرس‬ ‫نق��ره ای بهتری��ن فیلمنامه را ب��ه خاطر فیلم‬ ‫«پرده» به دس��ت اورد‪ .‬او در س��ال گذش��ته‬ ‫(‪ ،)۲۰۱۵‬خرس طالی��ی برلیناله را برای فیلم‬ ‫«تاکسی تهران» دریافت کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬فیلم «جدایی نادر از سیمین»‬ ‫س��اخته اصغر فرهادی نیز در سال ‪۲۰۱۱‬م به‬ ‫عن��وان بهترین فیلم برلیناله ش��ناخته ش��د و‬ ‫خرس طالیی این جشنواره را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫در بخش اصلی جش��نواره امسال‪ ،‬رفیع پیتز‬ ‫و مانی حقیقی برای دریافت خرس طالیی این‬ ‫جش��نواره با فیلمس��ازانی از کش��ورهای دیگر‬ ‫رقابت می کنند‪.‬‬ ‫مانی حقیقی با فیلم «اژد ها وارد می ش��ود»‪،‬‬ ‫نماین��ده س��ینمای ای��ران در بخش مس��ابقه‬ ‫جش��نواره برلین امسال اس��ت و رفیع پیتز با‬ ‫فیلم «م��ن نرو هس��تم»‪ ،‬محصول مش��ترک‬ ‫المان‪ ،‬فرانس��ه و مکزیک‪ ،‬در بخش مس��ابقه‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫رضا درمیشیان نیز با فیلم سینمایی النتوری‬ ‫در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین حضور‬ ‫دارد ع�لاوه بر اینها‪ ،‬فیلم مس��تند «رویای دم‬ ‫صبح» س��اخته مهرداد اسکویی‪ ،‬فیلم داستانی‬ ‫«والدرام��ا» س��اخته عباس امین��ی و به تهیه‬ ‫کنندگی مجید برزگر نیز در بخش «نس��ل نو»‬ ‫این دوره از جشنواره برلین به نمایش درخواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫مانی حقیقی‪ ،‬نوید محمد زاده‪ ،‬باران کوثری‪،‬‬ ‫رضا درمیشیان‪ ،‬مهرداد اسکویی‪ ،‬عباس امینی‬ ‫و مجید برزگر‪ ،‬از س��ینماگرانی هستند که در‬ ‫روزهای گذش��ته به برلین رفتند یا قصد دارند‬ ‫در روز های اینده به برلین بروند‪.‬‬ ‫همزم��ان با برگزاری برلینال��ه «بازار اروپایی‬ ‫فیلم» نیز در برلین برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��ازار‪ ،‬فیلم ه��ای جدی��د ب��رای‬ ‫توزیع کنن��دگان فیل��م و س��ینما داران اکران‬ ‫می ش��وند و بس��یاری از معامالت سینمایی در‬ ‫این بازار رقم می خورد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴‬م تنه��ا ‪ ۷۷۸‬فیل��م در این‬ ‫بخش به نمایش گذاش��ته می ش��ود‪ .‬این بازار‬ ‫محلی برای اش��نایی تولیدکنندگان فیلم های‬ ‫کتاب‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫جشنواره برلین‬ ‫در سال های‬ ‫اخیر حدود‬ ‫‪۳۰۰‬هزار‬ ‫بلیت فروخته‬ ‫و بلیت این‬ ‫رویداد‬ ‫سینمایی بین‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۱۳‬یورو‬ ‫قیمت دارد‬ ‫مصوبات جلس��ه ‪ 574‬هیات انتخ��اب و خرید کتاب‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شد و ‪ 378‬عنوان‬ ‫کتاب در فهرست خرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬در جلس��ه ‪ ۵۴۷‬هیات‬ ‫انتخ��اب و خرید کتاب‪378 ،‬عن��وان در ‪ 65‬هزار و ‪90‬‬ ‫نس��خه به مبلغ کل ‪ 7‬میلی��ارد و ‪ 926‬میلیون و ‪400‬‬ ‫هزار ریال جهت خرید به تصویب رسید‪ .‬براساس مصوبه ‬ ‫جلس�� ه ‪ ۵۴۷‬هیات انتخاب و خرید کتاب‪ ،‬دو انتشارات‬ ‫مجد و افزار با خرید ‪ 15‬عنوان بیشترین میزان عناوین‬ ‫خری��داری ش��ده را دارند‪ ،‬اما بیش��ترین تعداد نس��خه ‬ ‫خری��داری ش��ده با ‪ 2‬هزار و ‪ 200‬نس��خه از ‪ 12‬عنوان‬ ‫به نام انتشارات دارخویین در فهرست یادشده‪ ،‬ثبت شد ‬ ‫و بعد از ان انتش��ارات اورنگ با خرید ‪ 1900‬نس��خه از‬ ‫ت تیرگان‪ ،‬میزان‪،‬‬ ‫‪ 11‬عنوان کتاب ایس��تاد‪ .‬اثار انتشارا ‬ ‫نوید ش��یراز و ارما نیز نسبت به دیگر ناشران بیشتر در‬ ‫فهرست خرید تکرار شده اند‪ .‬نکت ه جالب توجه خرید تنها‬ ‫یک عنوان با تعداد ‪ 250‬نسخه از انتشارات تیمورزاده ای‬ ‫اس��ت که چندی پیش نزدیک به ‪ 100‬تن از کتاب های‬ ‫خود را به ارزش��ی نزدیک به یک میلیارد تومان به دلیل‬ ‫فروش نرفتن و قبول نکردن وزارت بهداشت برای خرید‬ ‫جل��دی ‪ 1000‬تومانی انها خمی��ر و راهی کارخانه های‬ ‫کارتن س��ازی ب��رای اس��تفاده در کارتن های س��یگار و‬ ‫شیرینی کرده بود‪ .‬از سویی دیگر افت تعداد نسخه های‬ ‫خریداری ش��ده نیز مشخص است و گویا سقوط میزان‬ ‫تیراژ ها تنها به چاپ بس��نده نکرده و در فهرست خرید‬ ‫وزارت ارش��اد نیز دیگر خبری از خریدهای دس��ت کم‬ ‫‪ 500‬تا ‪ 600‬نسخه ای نیست و شاهد یک سراشیبی در‬ ‫میزان نس��خه های خریداری شده از هر عنوان هستیم‪.‬‬ ‫فرایند خری��د کتاب در هیات انتخ��اب و خرید کتاب‪،‬‬ ‫فقط بر مبنای تمایل خود ناش��ر است؛ نه دسترسی به‬ ‫همه کتاب هایی که در طول دوره های برگزاری جلسات‬ ‫هیات منتشر می شوند‪.‬‬ ‫پایان بخش تلفیقی و راک در موسیقی فجر‬ ‫فرهنگس��رای ارس��باران در اخری��ن ش��ب بخ��ش‬ ‫موسیقی تلفیقی و راک‪ ،‬میزبان گروه های «دگردیس»‪،‬‬ ‫«بمرانی»‪« ،‬ش��هریار مس��رور» و «ماکان اش��گواری»‬ ‫بود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬بامداد ‪ 25‬بهمن‪ ،‬بخش موس��یقی‬ ‫تلفیقی و راک س��ی و یکمین جشنواره موسیقی فجر با‬ ‫اجرای گروه «دگردیس» و ماکان اشگواری به کار خود‬ ‫پایان داد‪ .‬فرشاد رمضانی خواننده گروه «دگردیس» بعد‬ ‫از اجرای قطعات «افتاب می ش��ود»‪« ،‬بعدها»‪« ،‬بانوی‬ ‫برفی» و «خاکس��تر» به حاضران خوشامد گفت و بیان‬ ‫کرد‪ :‬خوشحالم بعد از ‪ ۱۳‬سال تالش ‪ ۲‬سال پیش البوم‬ ‫«دگردیس» منتش��ر شد و امروز توانستیم در جشنواره‬ ‫موس��یقی فج��ر حضور داش��ته باش��یم‪ .‬وی در معرفی‬ ‫اعضای گروه خود گفت‪ :‬بصیر فقیه نصیری؛ نوازنده پیانو‬ ‫و کیبورد‪ ،‬س��هیل فقیه نصیری؛ نوازنده گیتار الکتریک‪،‬‬ ‫سیاوش امامی؛ کیبورد‪ ،‬امیرعلی طاهری؛ درامز و فرشاد‬ ‫رضایی؛ نوازنده گیتار باس است‪ .‬قرار بود ارش احمدی‬ ‫هم همراه ما باش��د اما به خاطر اس��یب دیدگی دستش‬ ‫کیانوش ایرجی در نواختن گیتار به ما پیوست‪ .‬در بخش‬ ‫دیگ��ر اجرا قرار بود گروه «تن��در» روی صحنه برود که‬ ‫س��اعاتی قبل از اغاز اجرا‪ ،‬حضورش��ان لغو شد و ماکان‬ ‫نمایش��گاه بی خواب��ی‪ ،‬پنجمین یادمان دوس��االنه‬ ‫نقاش��ی دام��ون فر‪ ،‬عصر جمعه ـ س��ی ام بهمن ـ در‬ ‫گالری های «اثر» و «اُ» افتتاح می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ ‪ ،‬س��یف اهلل پویاراد‪ ،‬مدیر دوساالنه‬ ‫نقاش��ی دامون فر ب��ا اعالم این خبر گف��ت‪ :‬بی خوابی‪،‬‬ ‫عنوان و تم این نمایشگاه است که اقای پویا اریان پور‬ ‫هنرمن��د صاح��ب اندیش��ه و از داوران دوره اخی��ر‬ ‫دوساالنه‪ ،‬ایده پردازی و نمایشگاه گردانی ان را برعهده‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در نمایش��گاه بی خواب��ی ‪ 20‬نقاش جوان‬ ‫حضور دارند که از هر کدام‪ ،‬یک تا چند اثر روی دیوار‬ ‫دو گال��ری «اثر» و «اُ» خواه��د رفت‪ .‬بی خوابی تا ‪14‬‬ ‫اسفند ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مسافران نمایشگاه کتاب‬ ‫بلونیا شناخته شدند‬ ‫موسیقی‬ ‫افت تیراژ کتاب به خرید های ارشاد هم رسید‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫بی خوابی ‪ 20‬نقاش‬ ‫در یادمان دو ساالنه دامون فر‬ ‫‹ ‹سینمای ایران در بازار فیلم برلین‬ ‫غرفه های بنیاد س��ینمایی فارابی و سینمای‬ ‫ایران در محل اصلی ب��ازار فیلم برلین فعالیت‬ ‫خ��ود را اغ��از و روزهای��ی پر تردد را س��پری‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در غرف��ه بنی��اد س��ینمایی فاراب��ی در‬ ‫ب��ازار فیل��م برلی��ن‪ ،‬تاکن��ون مالقات هایی با‬ ‫مس��ئوالن جش��نواره های پک��ن‪ ،‬وایادولی��د‪،‬‬ ‫مینیاپلیس‪ ،‬ملبورن‪ ،‬هامبورگ‪ ،‬اولو‪ ،‬مونترال‪،‬‬ ‫توکیوفیلمک��س‪ ،‬ورش��و‪ ،‬تالین‪ ،‬فیپ��ا‪ ،‬المپیا‪،‬‬ ‫مسکو‪ ،‬کلکته‪ ،‬شانگهای و‪ ...‬انجام شده و عالوه‬ ‫بر معرفی فیلم های جدید ایرانی‪ ،‬مذاکره هایی‬ ‫در زمین��ه مش��ارکت فع��ال ای��ن رویدادهای‬ ‫س��ینمایی در جش��نواره فیلم فجر و بازار فیلم‬ ‫ایران به عمل امده است‪.‬‬ ‫در غرفه س��ینمای ایران نیز ش��رکت «دریم‬ ‫لب» ک��ه پخش فیلم های «والدراما» س��اخته‬ ‫عب��اس امینی و «رویاهای دم صبح» س��اخته‬ ‫مهرداد اس��کویی در بخش نس��ل ها و شرکت‬ ‫مس��تقل های ایرانی که پخش فیلم «النتوری»‬ ‫در بخش پانوراما را به عهده دارند‪ ،‬مذاکره های‬ ‫متعددی را در زمینه معرفی محصوالت خود به‬ ‫انجام رسانده اند‪.‬‬ ‫دو فیلم کودک «س��ویوق» س��اخته برادران‬ ‫ارک و «حورا» س��اخته غالمرضا س��اغرچیان‬ ‫در دو روز این��ده در بازار فیل��م برلین نمایش‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫برلیناله از س��ال ‪۲۰۰۷‬م ش��روع ب��ه یافتن‬ ‫«اسپانس��ر های» مالی ک��رد‪ .‬در کن��ار لورال‬ ‫(محصوالت بهداش��تی و ارایشی)‪ ،‬تسیرو (طال‬ ‫و جواهرات تزئینی) و تلویزیون شبکه دو المان‬ ‫(‪ ،)ZDF‬بوس (پوش��اک) و به تازگی شرکت‬ ‫اتومبیل س��ازی اوودی نی��ز به حامی��ان مالی‬ ‫برلیناله افزوده شده است‪.‬‬ ‫البته ده ها ش��رکت و موسس��ه دیگر نیز در‬ ‫زم��ره «اسپانس��رهای فرعی» جش��نواره فیلم‬ ‫برلین هستند‪.‬‬ ‫کمک ه��ای دولتی به برلیناله با نوس��ان های‬ ‫س��االنه‪ ،‬ح��دود ‪ ۶ /۵‬میلیون یورو اس��ت که‬ ‫تنها یک س��وم از هزینه های جشنواره را تامین‬ ‫می کن��د‪ ،‬اما با این وج��ود همچنان مهم ترین‬ ‫حامی مالی برلیناله به شمار می اید‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫برلین شصت وششم به دنبال حامیان مالی جدید‬ ‫شصت وشش��مین دوره جشنواره فیلم برلین‬ ‫در حال��ی اغاز ش��د ک��ه پناهجوی��ان یکی از‬ ‫موضوع های اصلی برلیناله امسال است‪.‬‬ ‫پناهجویان و سازمان های پناهندگی مردمی‬ ‫به جش��نواره و پش��ت صحنه شصت وششمین‬ ‫دوره جش��نواره فیلم برلین دعوت ش��ده اند و‬ ‫ب��ا راه اندازی دکه ب��زرگ غ��ذای مدیترانه ای‬ ‫و جم��ع اوری کمک مالی س��عی در کمک به‬ ‫پناهجویان دارند‪.‬‬ ‫دیتر کاسلیک‪ ،‬مدیر جشنواره برلیناله ضمن‬ ‫تاکید ب��ر کیفیت فیلم های امس��ال می گوید‪:‬‬ ‫«ما در برلین هس��تیم و موضوع پناهجویان در‬ ‫المان جدی و جنجالی است‪.‬‬ ‫فیلم های زی��ادی درب��اره پناهجویان داریم‬ ‫و عنوان جش��نواره امس��ال «در جست وجوی‬ ‫خوش��بختی» اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬س��ینما‬ ‫می تواند با درک متقابل از کش��ور ها‪ ،‬مذاهب و‬ ‫فلسفه های دیگر به این موضوع کمک کند‪ .‬این‬ ‫مضمون نخس��تین جش��نواره فیلم برلیناله در‬ ‫س��ال ‪۱۹۵۱‬م بود‪ .‬ما در حال حاضر معتقدیم‬ ‫باید روی این مضمون تکیه کنیم زیرا وضعیت‪،‬‬ ‫شبیه ان وقت است‪».‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫تصویرگ��ران «ی��ک روز معمول��ی در قهوه خانه» و‬ ‫«اقای موش کور خانه نیست» راهی بلونیا می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ایین پایانی دومین دوره جش��نواره‬ ‫خل��ق کت��اب تصویری ب��ا حض��ور مس��عود کوثری‬ ‫(مدیرعامل انتش��ارات علمی و فرهنگی)‪ ،‬امیرمسعود‬ ‫ش��هرام نیا (مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی‬ ‫ای��ران) و هیات داوران این مس��ابقه متش��کل از هدا‬ ‫حدادی‪ ،‬کیانوش غریب پور‪ ،‬میترا عبداللهی‪ ،‬علی اصغر‬ ‫سیدابادی و علی بوذری در انتشارات علمی و فرهنگی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬اثر «یک روز معمولی در قهوه خانه»‬ ‫نوش��ته پیام ابراهیمی و تصویرگری فاطمه خسرویان‬ ‫ازس��وی هیات داوران به عنوان برنده نهایی این دوره‬ ‫از جش��نواره انتخاب ش��د‪ .‬اثر «اقای موش کور خانه‬ ‫نیس��ت» نوش��ته مهس��ا لزگی با تصویرگری حمیده‬ ‫خسرویان نیز به عنوان رتبه دوم برگزیده شد‪.‬‬ ‫انتش��ارات علمی و فرهنگی با مش��ارکت موسس��ه‬ ‫نمایش��گاه های فرهنگی ایران‪ ،‬نویس��نده و تصویرگر‬ ‫نخس��تین اثر برگزیده به هم��راه تصویرگر دومین اثر‬ ‫برگزیده را به نمایش��گاه بولونیای سال ‪۲۰۱۶‬م اعزام‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بدهی ‪ 500‬میلیونی وزارت‬ ‫کشور به تهیه کنندگان سینما‬ ‫سیدغالمرضا موسوی‪ ،‬تهیه کننده فیلم «خشکسالی‬ ‫و دروغ» ابراز امیدواری کرد که این فیلم پیش از عید‬ ‫پروانه نمایش بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این تهیه کننده سینما درباره برخی‬ ‫اخبار غیررس��می مبنی بر توقیف فیلم «خشکسالی و‬ ‫دروغ» تصری��ح کرد‪ :‬فیلم را برای بازبینی به اداره کل‬ ‫س��ینمای حرفه ای ارائه کرده ایم‪ ،‬اما این شورا در یک‬ ‫ماه گذش��ته درگیر بازبینی فیلم های جش��نواره فجر‬ ‫بود و دیگر فعالیت های��ش به تعویق افتاده بود و حاال‬ ‫قرار اس��ت براس��اس نوبت‪ ،‬فیلم ها را بازبینی کند که‬ ‫امیدوارم پیش از عید پروانه نمایش فیلم صادر شود‪.‬‬ ‫ریی��س ش��ورای عال��ی تهیه کنندگان ک��ه پیش از‬ ‫این از بدهی وزارت کش��ور به تهیه کنندگان س��ینما‬ ‫س��خن گفته بود‪ ،‬درباره تسویه حس��اب این وزارتخانه‬ ‫ب��ا تهیه کنن��دگان نی��ز گف��ت‪ :‬همچن��ان از وزارت‬ ‫محترم کش��ور ‪ 500‬میلیون توم��ان به دلیل برگزاری‬ ‫س��ی ودومین جش��نواره فیلم فجر در دیگر اس��تان ها‬ ‫طل��ب داریم و ای��ن مطالبه هنوز پرداخت نش��ده که‬ ‫امیدواریم اقای وزیر و دیگر همکاران ش��ان نسبت به‬ ‫این امر توجه داش��ته باشند‪ .‬دو سال پیش‪ ،‬با توجه به‬ ‫فضایی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شده‬ ‫بود‪ ،‬وزارت کشور پیشنهاد کرد جشنواره فیلم فجر در‬ ‫تمام استان ها برگزار شود تا مردم سراسر کشور از این‬ ‫جش��ن ملی بهره مند ش��وند‪ .‬اما از همان دوره مبلغی‬ ‫بده��ی به تهیه کنندگان فیلم ها به جا مانده که بعد از‬ ‫گذشت دو سال هنوز پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫اغاز جشنواره قصه گویی‬ ‫اش��گواری که ‪ ۲۴‬بهمن نیز در این سالن اجرا داشت بار‬ ‫دیگر روی صحنه امد و گفت‪ :‬خوش��حالم امشب شاهد‬ ‫هنرنمایی یک گروه راک بودم و ناراحتم از اینکه «تندر»‬ ‫اجرایش لغو ش��د‪ .‬امیدوارم بعد از این هیچ کنسرتی از‬ ‫اجرا دور نماند‪ .‬اش��گواری در دومین ش��ب اجرای خود‬ ‫قطعاتی تازه را از البومی که به زودی رونمایی می کند با‬ ‫نام های «دور»‪« ،‬هوس است»‪« ،‬همیشه»‪« ،‬شب گریه»‬ ‫و «بدو بدو» اجرا کرد و از کارهای گذشته خود «بانوی‬ ‫گیسو حنایی» را خواند‪ .‬پس از اجرای گروه «دگردیس»‬ ‫و ماکان اش��گواری‪ ،‬در اخرین ساعت از بخش موسیقی‬ ‫تلفیقی و راک فرهنگسرای ارسباران‪« ،‬بمرانی» و گروه‬ ‫«شهریار مسرور» روی صحنه رفتند‪.‬‬ ‫هجدهمی��ن جش��نواره بین الملل��ی قصه گوی��ی از‬ ‫‪ 27‬بهمن در مرکز افرینش های فرهنگی هنری کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش برنا‪ ،‬ایین گشایش این دوره با قصه گویی‬ ‫«نوربرت کوبر» از کشور المان به عنوان دومین قصه گو‬ ‫با قصه «خرس کوچولو و قایقش» اغاز می شود‪.‬‬ ‫در بخ��ش دوم برنام�� ه قصه گوی��ی ابت��دا حس��نا‬ ‫صندوق اب��ادی از ای�لام ب��ا قص�� ه «ادم کوچول��وی‬ ‫گرس��نه»‪ ،‬به قصه گویی می پردازد و در ادامه «ماریون‬ ‫اوسینت انه کنی» قصه گوی اسکاتلندی قصه «جک و‬ ‫دخت های رقصان» را روایت می کند‪ .‬این جش��نواره تا‬ ‫‪ 30‬بهمن در همین مرکز به کار خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬بهمن ‪ 7 - 1394‬جمادی االول‪ 16 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -436‬پیاپی ‪1754‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫ربگ اخر‬ ‫رو در رو‬ ‫کمربندها را محکم کنیم‬ ‫محمدعلی عرفی نژاد‪ :‬زمین‬ ‫کمربن��د دارد‪ .‬البد الزم داش��ته ‬ ‫وگرن��ه کمربند ب��ه این طول چرا‬ ‫بای��د اصال وجود داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫بعض��ی کش��ورها دارای کمربند‬ ‫هس��تند؛ کمربند س��ب ز که هوای‬ ‫اط��راف زمی��ن را تمی��ز کند‪ ،‬به‬ ‫خاط��ر بچه ها‪ ،‬به خاطر ادم های پیر و س��المند‪ ،‬به خاطر‬ ‫زنان باردار‪ .‬بعضی شهرها هم کمربند سبز درست کرده اند‪،‬‬ ‫دار و درخ��ت‪ ،‬ه��وای خ��وب‪ ،‬راه انداخت��ن فواره ها برای‬ ‫تلطیف هوا‪ .‬یک کمربند دیگر هم هست که به ان کمربند‬ ‫امنیتی می گویند‪ ،‬همین وضعیتی که در خیلی از کشورها‬ ‫شاهدش هستیم و اخرین نمونه اش واقعه اخیر در فرانسه‬ ‫پر از وحشت و خاطره پاریسی ها‪ ،‬نه البته فقط پاریسی ها‪،‬‬ ‫بلکه گروه هایی که برای خوش��گذرانی به این ش��هر امده‬ ‫بودند‪ ،‬انفجار هم که دوس��ت و دشمن نمی شناسد‪ ،‬وقتی‬ ‫ادم فریب خورده ش��روری به ج��ان و عمر خودش اهمیت‬ ‫نمی ده��د‪ ،‬پس دیگران چه محلی دارند! این همان جان و‬ ‫تنی اس��ت که برای خوب شدن یک زخم چند بخیه ای به‬ ‫بیمارس��تان می رویم‪ ،‬خرج می کنیم‪ ،‬درد سوزن را تحمل‬ ‫می کنی�� م ت��ا زودتر خوب ش��ویم‪ .‬پس اینجا ب��ه واقعیت‬ ‫کمربندی می رسیم که کمربند انفجاری‪ ،‬مرگ‪ ،‬خودکشی‬ ‫و ‪ ...‬نام دارد‪.‬‬ ‫نتیج��ه اینک��ه می توان فهمی��د‪ ،‬کمربن��د در بعضی از‬ ‫بخش های تاریخی بش��ر از نان شب هم واجب تر است‪ ،‬یا‬ ‫بوده!‬ ‫بنابرای��ن کمربن��د باید محک��م و ضخیم باش��د‪ ،‬نگران‬ ‫ارزان��ی و گرانی چرم ان نباش��یم‪ ،‬عمر مناس��ب داش��ته‬ ‫باش��د و همیش��ه هم مطمئن و قدرتمند باشد‪ ،‬مثل خود‬ ‫زندگی‪ ،‬نشنیده اید که بعضی وقت ها مدیران و رییس روسا‬ ‫می گوین��د‪ :‬کمربندها را محکم کنید چون قرار اس��ت از‬ ‫یک مسیر سخت عبور کنیم‪ .‬در زندان ها رسم است که به‬ ‫هنگام فرستادن یک مجرم و فرد خاطی به سلولش به ویژه‬ ‫در بخش انفرادی‪ ،‬هر وسیله فلزی و تیز را از او می گیرند‪،‬‬ ‫اخری��ن مرحله‪ ،‬گرفتن کمربند و حتی بند کفش اس��ت‪.‬‬ ‫این کمربند می تواند خطرافرین باشد‪ ،‬اینطوری مسئوالن‬ ‫و نگهبانان زندان ها اس��وده خاطر هس��تند‪ ،‬حتی اگر قرار‬ ‫باش��د‪ ،‬صبحگاه زندانی اعدام ش��ود‪ ،‬او حق ندارد کمربند‬ ‫داش��ته باش��د یا زندگی اش را برای همین چند ساعت با‬ ‫خط��ر روبه رو کند‪ ،‬هر کاری قاعده خ��ودش را دارد‪ ،‬پس‬ ‫وظیفه جالد چه می ش��ود؟ هر کس��ی وظیف��ه ای دارد و‬ ‫با بتش دس��تمزد می گیرد‪ ،‬بیمه بیکاری دارد‪ ،‬بازنشستگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن کمربندها را س��فت کنیم ب��رای کار‪ ،‬تالش‪،‬‬ ‫س��وار ش��دن بر قطار زیرزمینی‪ ،‬پیاده شدن از قطار وقتی‬ ‫ورودی ها اجازه خ��روج نمی دهند‪ ،‬اینجور وقت ها بهترین‬ ‫طریقه استفاده از کمربند رفیق و همراه یا یک ادم سالمند‬ ‫است که به وسیله ان بتوان سوار یا پیاده شد‪.‬‬ ‫حاال بیندیش��یم به اینکه این کمربند از استوا گرفته تا‬ ‫کمر ادمی‪ ،‬چه استفاده های دیگری دارد‪.‬‬ ‫فکر کنیم‪...‬‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت امام حسین(ع) فرمودند‪ :‬از نشانه های دانا این است که سخن خود را نقادی می کند و به حقایق فنون نظر داناست‪.‬‬ ‫جاده ابریشم‪ ،‬سر برافراشتن از گذر تاریخ‬ ‫در زمان‬ ‫ساسانی‬ ‫راه بزرگ‬ ‫درامد برای‬ ‫شاهنشاهی‬ ‫ایران‪ ،‬بازرگانی‬ ‫ابریشم و اخذ‬ ‫حقوق گمرکی‬ ‫از بازرگانان و‬ ‫کاروانیانی بود‬ ‫که از ایران‬ ‫می گذشتند‬ ‫ج��اده ابریش��م‪ ،‬ج��اده بازرگان��ی و ترانزیت‬ ‫کاروانی��ان و تاجران در قرن های دور بود‪ .‬در دوره‬ ‫ساس��انیان‪ ،‬کاروانیانی که از جاده ابریشم در قلب‬ ‫ایران می گذش��تند عوارض‪ ،‬مالیات و خراجی به‬ ‫حکومت می دادند‪ .‬این راه تاریخی‪ ،‬سال ها مکانی‬ ‫برای درامد امپراتوری ایران در دوره ساس��انیان‬ ‫ب��ود ‪ .‬جاده ای که بدون تردید راهزنان جرات عبور‬ ‫از ان و راهزنی نداش��تند‪ .‬امپراتوری ساس��انی و‬ ‫پس از ان س��ایر حکومت ها تا س��ده ‪ 15‬میالدی‬ ‫به مدت ‪1700‬س��ال‪ ،‬بزرگترین شبکه بازرگانی‬ ‫دنیا را اداره می کردند‪ .‬جاده ابریش��م یا راه ابریشم‬ ‫ش��بکه راه های به هم پیوسته ای با هدف بازرگانی‬ ‫در اسیا بود که خاور‪ ،‬باختر و جنوب اسیا را به هم‬ ‫و به شمال افریقا و خاور اروپا پیوند می داد ‪.‬‬ ‫‹ ‹پایگاه پژوهشی جاده ابریشم‬ ‫تازه ترین خبرها درباره جاده ابریش��م این است‬ ‫که پایگاه پژوهش��ی جاده ابریش��م در پژوهشگاه‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می شود‪.‬‬ ‫این خبر را ایرنا نوشته و توضیح داده‪ :‬این پایگاه‬ ‫در اینده ای نزدیک فعالیت خود را در موضوع های‬ ‫چند رش��ته ای ش��روع می کند‪ .‬پایگاه پژوهشی‬ ‫جاده ابریش��م‪ ،‬برنامه ری��زی و هدایت فعالیت ها‬ ‫برای تهیه اطلس راه های تاریخی کشور و مقدمه‬ ‫تدوین دایره المعارف راه ابریش��م را دنبال خواهد‬ ‫کرد ‪.‬‬ ‫‹ ‹راهی تا بخارا و سمرقند‬ ‫ج��اده ابریش��م مقصدش چین ب��ود و مبدا ان‬ ‫س��مرقند و بخارا‪ .‬تاریخ نگاران نوش��ته اند این راه‬ ‫از شهرستان توان هوانگ در چین به والیت کانسو‬ ‫می امد و از انجا داخل ترکس��تان شرقی امروزی‬ ‫می ش��د و از درون اسیای مرکزی می گذشت و از‬ ‫راه بیش بالیغ و المالیغ و اترار به س��مرقند و بخارا‬ ‫می رس��ید‪ .‬در بخارا قس��مت اصلی ان از راه مرو‪،‬‬ ‫سرخس‪ ،‬نیش��ابور‪ ،‬گرگان‪ ،‬بام و صفی اباد به ری‬ ‫می امد و از ری به قزوین و زنجان و اردبیل و تبریز‬ ‫و ایروان می رفت و از ایروان به ترابوزان یا بیکی‪ -‬از‬ ‫بندرهای شام‪ -‬پایان می گرفت‪ .‬قسمت فرعی این‬ ‫راه از س��مرقند به خوارزم و از خوارزم به س��رای و‬ ‫هش��ترخان و از ان جا به کن��ار رودخان ه «دن» و‬ ‫بندرهای دریای ازف پایان می یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹ابریشم؛ مهم ترین کاال‬ ‫ابریشم این کاالی بسیار گران قیمت مهم ترین‬ ‫کاالی��ی ب��ود که ب��ه ایران می رس��ید ام��ا چون‬ ‫ایرانی��ان مقدار بس��یاری از ابریش��م خام چین را‬ ‫مع��اون ام��ور زن��ان و خان��واده‬ ‫ریاست جمهوری گفت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫موان��ع مش��ارکت زن��ان در عرصه ه��ای‬ ‫مختل��ف‪ ،‬س��اختارهای ذهن��ی و عینی‬ ‫جامعه است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬شهیندخت‬ ‫موالوردی گفت‪:‬یکی از موانع مش��ارکت‬ ‫زن��ان در عرصه های سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اقتصادی به موضوع س��اختار سیاس��ی‬ ‫جامعه برمی گردد ک��ه این بحث نیازمند‬ ‫ک��ه وارد می کردند‪ ،‬به خ��ود تخصیص می دادند‬ ‫می توانس��تند فراورده های خویش را به هر بهایی‬ ‫که بخواهند‪ ،‬به کشورهای باختر زمین بفروشند‪.‬‬ ‫نخستین کس��ی که نام راه ابریش��م را در سال‬ ‫‪ ۱۸۷۷‬می�لادی‪ ،‬ب��رای ای��ن مس��یرها برگزید‪،‬‬ ‫جغراف��ی دان المانی «فردینان��د ریختوفن» بود‪.‬‬ ‫وی ب��ه س��بب حمل ابریش��م چین از ای��ن راه به‬ ‫دری��ای مدیترانه و مناطق گوناگون دیگر‪ ،‬بین راه‬ ‫این نام را برگزید‪ .‬با اغاز مسیر از شهرهای ساحلی‬ ‫شرق چین و برای پیش��گیری عبور از بیابان های‬ ‫مرکزی چین‪ ،‬این مسیر به دو راه شمالی و جنوبی‬ ‫تقسیم می شد‪ .‬مورخان نوشته اند حدود ‪ ۱۴‬سده‬ ‫پی��ش‪ ،‬در زم��ان امپراتور خاندان هان در ش��رق‬ ‫چین‪ ،‬یک مسیر دریایی که به طور رسمی بخشی‬ ‫از جاده ابریشم نبوده اس��ت نیز موردبهره برداری‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه جاده ابریشم‬ ‫جاده ابریش��م قدمتی بس��یار طوالن��ی دارد و‬ ‫مروری بر تاریخچه ان نشان می دهد که حدود ‪۴‬‬ ‫تا ‪۶‬هزار س��ال پیش از میالد‪ ،‬مردم باستانی که در‬ ‫محدوده صحرای غربی و مصر زندگی می کردند‪،‬‬ ‫از جنوب غربی اسیا‪ ،‬جانوران اهلی به این منطقه‬ ‫می اوردند‪ .‬پی��ش از اغاز دوره فرعون ها در مصر‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۴‬هزار سال پیش از میالد‪ ،‬تاجران از منطقه‬ ‫کنع��ان (فلس��طین امروزی) ظرف های س��فالی‬ ‫خریداری می کردند‪ .‬در زمان ساس��انی راه بزرگ‬ ‫درامد برای شاهنش��اهی ایران‪ ،‬بازرگانی ابریشم‬ ‫و اخذ حق��وق گمرکی از بازرگان��ان و کاروانیانی‬ ‫ب��ود که از ایران می گذش��تند‪ .‬چین در ان روزگار‬ ‫از ایران‪ ،‬وس��مه‪ ،‬قالی‪ ،‬سنگ های گرانبها و پارچه‬ ‫وارد می کرد‪ .‬یک��ی از صادرات مهم چین به ایران‬ ‫ابریشم بود که در دربار بیزانس حکم ارز را داشت و‬ ‫مهم تر از طال و سنگ های گرانبها بود‪ .‬هدف ایران‬ ‫از در دست داشتن راه ابریشم افزایش گردش کاال‬ ‫نبود بلکه کم توان کردن رومی ها بود‪ .‬دولت ایران‬ ‫همواره بهای ابریشم را باال می برد تا از این رهگذر‬ ‫از بیزان��س طال و پول بیش��تری ب��ه چنگ اورد و‬ ‫امپراتوری بیزانس را از لحاظ نظامی کم توان کند‪.‬‬ ‫روشن است که بیزانس نیز نمی توانست به چنین‬ ‫سیاستی از سوی دولت ایران تن در دهد از این رو‬ ‫همواره راه دشمنی با ایران را در پیش می گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران درجنگ ابریشم‬ ‫حدود س��ال ‪ ۵۳۱‬میالدی «یوس��تی نیانوس‬ ‫یکم» امپراتور روم کوش��ید تا از راه اقیانوس هند‬ ‫و به وس��یله ملوانان حبشی ابریش��م را مستقیم‬ ‫به دس��ت اورد ولی ایرانی��ان در بندرهای هند از‬ ‫نفوذی فراوان برخوردار بودند‪ .‬از این رو حبشی ها‬ ‫نتوانس��تند در رقاب��ت با ملوان��ان ایرانی توفیقی‬ ‫به دس��ت اورند‪ .‬در س��ال ‪ ۵۷۰‬میالدی خس��رو‬ ‫انوش��یروان پادش��اه ساس��انی با گرفتن یمن راه‬ ‫دریای س��رخ و اقیانوس هند را یکسره بر بیزانس‬ ‫بس��ت‪ .‬در ای��ن روزگار خاقان ه��ای ت��رک وارد‬ ‫عرصه سیاس��ت ش��دند‪ .‬پس از نابودی هیتال ها‪،‬‬ ‫سغدی ها به پیروی از ترک ها درامدند‪ .‬ترک ها از‬ ‫راه خشکی می خواستند وارد دادوستد با بیزانس‬ ‫بشوند ولی برای انجام چنین کاری موافقت ایران‬ ‫الزم بود و خسرو انوشیروان هرگز راضی به چنین‬ ‫موافقتی نبود‪ .‬برای حل مسئله‪« ،‬ایستمی خان»‬ ‫فرمانروای سغد نزد امپراتور یوستی نیانوس یکم‬ ‫رفت و قرار بر این شد که ترک ها و بیزانس به اتفاق‬ ‫یکدیگر ایران را مورد حمله قرار بدهند‪ .‬س��واران‬ ‫ایستمی خان به س��رعت از رود امو گذشتند ولی‬ ‫چون اس��تحکامات ایران به دید ترک ها غیرقابل‬ ‫گذر می نمود حمله ترک ها متوقف ماند‪.‬‬ ‫ساختارهای ذهنی و عینی‪ ،‬موانع مشارکت زنان‬ ‫بازبین��ی اس��ت‪ .‬وی تاکی��د ک��رد‪ :‬موانع‬ ‫مش��ارکت سیاس��ی باید برطرف ش��ود و‬ ‫مش��اهده می شود که مشکل ساختارهای‬ ‫ذهنی و عینی جامعه بیشتر از ساختارهای‬ ‫سیاسی بوده و رفع این موارد زمان بر است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬البته بخشی از این مشکالت‬ ‫به بانوان برمی گردد که باید تغییر اساسی‬ ‫کارتون روز‬ ‫در خ��ود ایجاد کنند و ما تالش می کنیم تا‬ ‫این تغییرات به وجود اید‪ .‬موالوردی ادامه‬ ‫داد‪ :‬امیدواریم با جلب مش��ارکت نیمی از‬ ‫سرمایه اجتماعی کشور بتوانیم در توسعه‬ ‫متوازن جامعه و تحقق سیاست های کلی‬ ‫نظام گام برداریم چراکه بدون مش��ارکت‬ ‫زنان نمی توانیم در راس��تای سیاست های‬ ‫کلی اقتصاد مقاومت��ی حرکت کنیم‪ .‬وی‬ ‫همچنین یکی از مطالبات جدی جامعه را‬ ‫عدالت جنسیتی عنوان کرد‪.‬‬ ‫ارزوی خوشبختی‬ ‫درویشی بار گندم خویش به اسیاب برد‪ .‬اسیابان که بیوه زنی بود گفت‪ 2 :‬روز دیگر‬ ‫اردها اماده است‪ .‬درویش با لحن امرانه گفت‪ 2 :‬روز دیگر گندم مرا ارد کن وگرنه دعا‬ ‫می کنم که االغت (حیوانی که سنگ اسیاب را می چرخاند) تبدیل به سنگ شود‪ .‬زن‬ ‫(اس��یابان) گفت‪ :‬اگر نفسی به این گیرایی داری دعا کن گندمت ارد شود و االغ را رها‬ ‫ک��ن‪ .‬چرا انانی که دیگران را نفرین می کنند یا گاهی ارزوی مرگ برای انان می کنند‬ ‫برای خوشبختی خویش دعا نمی کنند؟ چه فایده از اینکه بیهوده نفرین کنیم و ارزوی‬ ‫بدبختی برای دیگران داش��ته باشیم! صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را ‪ /‬خوبی چه‬ ‫بدی داشت که یک بار نکردی!‬ ‫تک خبر‬ ‫جشنواره «ایران جوان» در اردیبهشت ‪95‬‬ ‫جراید‪ :‬در عقد قرار دادها بین خودروساز و قطعه ساز باید صرفه قطعه ساز در نظر گرفته شود‬ ‫یار مهربان در روستا‬ ‫ی��ار مهربان من‪ ،‬ی��ار مهربان تو‪ ،‬یار مهربان م��ا‪ ،‬در دل ما‬ ‫خانه دارد‪ .‬این دل می خواهد یا در ش��هر باش��د یا در روستا‪.‬‬ ‫یار مهربان نش��انگر فرهنگ و اندیش��ه ورزی است‪ .‬اینک در‬ ‫روس��تایی به نام جمال اباد از توابع شهرستان ارسنجان‪ ،‬یار‬ ‫مهربان در کتابخانه روس��تا چه خوش نشس��ته است‪ .‬اما این‬ ‫یار قانع نیس��ت که تنها در کتابخانه بنش��یند؛ دوست دارد با‬ ‫دوچرخه های نوجوانان روستا به دیگر روستاهای اطراف هم‬ ‫برسد و بخوانید‪ :‬این خبر زیبا را‪...‬‬ ‫‹ ‹کتابخانه های سیار‬ ‫کتابخانه روس��تای جمال اباد شهرستان ارسنجان گرچه‬ ‫کوچک اس��ت و تازه تاسیس‪ ،‬اما در ‪ 5‬روستای دور و نزدیک‪،‬‬ ‫کتابخوانی را ترویج می دهد‪ .‬نوجوانان روستاهای جمال اباد‪،‬‬ ‫زیاداب��اد‪ ،‬کمال اباد‪ ،‬رحمت اباد و مهراب��اد‪ ،‬گروهی را به نام‬ ‫«همیاران کتاب» به ابتکار و همراهی سعیده خادمی‪ ،‬کتابدار‬ ‫کتابخانه پروین اعتصامی روستای جمال اباد راه انداخته اند‪.‬‬ ‫این گروه برای اهالی روس��تاهای خود کتاب امانت می گیرند‬ ‫و با دوچرخه و موتور س��یکلت به دست عالقه مندان به کتاب‬ ‫می رس��انند‪.‬افراد ای��ن گروه ه��ر هفته در حی��اط کتابخانه‬ ‫روس��تایی پروین اعتصام��ی جمال اباد ارس��نجان گرد هم‬ ‫می ایند و در سرما و گرما اجازه نمی دهند اهالی روستای شان‬ ‫به ویژه ک��ودکان و نوجوان��ان که امکان امدن ب��ه کتابخانه‬ ‫جمال اباد را ندارند از کتاب محروم باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کتابخانه یک کشاورز‬ ‫کش��اورزی یکی از قدیمی ترین مش��اغل بش��ر اس��ت و‬ ‫کش��اورزان‪ ،‬ای��ن انس��ان های زحمتکش حق بس��یاری بر‬ ‫مردم دارند و چقدر مطلوب اس��ت که کشاورزی در روستای‬ ‫«دهمورد» بخش اباده طشک شهرستان نی ریز‪ ،‬تنها منزل‬ ‫مسکونی خود را برای راه اندازی کتابخانه در این روستا به نهاد‬ ‫کتابخانه های عمومی اهدا کرد‪ .‬این کش��اورز «رمضان تنها»‬ ‫نام دارد که منزل مسکونی خود را به طور امانی برای مدتی به‬ ‫منظ��ور انجام کارهای فرهنگی دراختیار اهالی دهمورد قرار‬ ‫داده بود‪ .‬او پس از مش��اهده رش��د و رونق کارهای فرهنگی‬ ‫ازجمله ترویج کتابخوانی و کالس های اموزش قران مجید‪،‬‬ ‫مصمم شد تا منزل را به طور دائم در اختیار اهالی فرهنگ قرار‬ ‫دهد و خود در باغ ساکن شود‪.‬‬ ‫مدیریت صنعتی‬ ‫‪ 5‬اصل سازمان های یادگیرنده‬ ‫نکته های پیامکی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫همدلی و یاری‬ ‫ ایس�نا‪ :‬معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت‪ :‬جشنواره «ایران‬ ‫جوان» از اردیبهشت سال ‪ 95‬اغاز و طی ان نمایشگاهی به مدت ‪ 5‬ماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا رس��تمی افزود‪ :‬سازمان های اجرایی می توانند دستاوردهای خود در حوزه‬ ‫جوانان را در نمایشگا ه ارائه کنند‪ .‬وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به‬ ‫تدوین س��ند ملی اشتغال جوانان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این سند در کمیسیون اشتغال در حال‬ ‫تدوین است و در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در سال ‪ 95‬ارائه می شود‪.‬‬ ‫معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان درباره تخصیص یک درصد از‬ ‫بودجه سازمان های اجرایی به ورزش و جوانان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ستاد ملی ساماندهی امور‬ ‫جوانان انتظار می رود که کمیته الزم در برای نظارت به تخصیص این بودجه را تشکیل‬ ‫دهد و از عملکرد دستگاه ها در این زمینه گزارش تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه کند‪.‬‬ ‫مه�ری س�احلی‪ :‬پیترس��ینگه‪،‬‬ ‫اس��تاد و متخصص مدیریت نوین‬ ‫درکت��اب پنجمی��ن فرم��ان خود‬ ‫‪ 5‬اصل س��ازمان های یادگیرنده را‬ ‫مطرح می کند‪ .‬این اصول عبارتند‬ ‫از توانایی ه��ای ف��ردی‪ ،‬مدل ها و‬ ‫الگوهای ذهنی‪ ،‬چشم انداز و ارمان‬ ‫مش��ترک‪ ،‬یادگیری جمعی و تفکر‬ ‫سیس��تمی‪ .‬درحال حاضر تفکر سیستمی یکی از مهم ترین‬ ‫اص��ول مدیریت امروز اس��ت که پنجمین فرمان س��ینگه به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬در ای��ن ارتباط توانایی فردی که نخس��تین‬ ‫فرمان است به معنی اشتیاق یا تصویر منطقی از نتایجی است‬ ‫که افراد انتظار دارند به عنوان فرد کس��ب کنند‪ .‬قابلیت های‬ ‫ف��ردی چیزی فراتر از مهارت های اکتس��ابی و قدرت رقابت‬ ‫است‪ .‬تس��لط و توانایی های ش��خصی یکی از ارکان اساسی‬ ‫در س��ازمان های یادگیرنده اس��ت‪ .‬مدل ها و الگوهای ذهنی‬ ‫دومین فرمان اس��ت که مهارت تامل و بررسی است‪ .‬مدیران‬ ‫بای��د یاد بگیرند تنه��ا مدلی از واقعیت که نزد انان اس��ت بر‬ ‫پایه فرضیاتی انتخاب ش��ده و ش��کل گرفته است‪ .‬به اعتقاد‬ ‫س��ینگه نقش مدل های ذهنی که در واقع ادراک ما را شکل‬ ‫می دهن��د به هیچ عن��وان در مدیریت کمت��ر از علم تجربی‬ ‫نیست‪ .‬چش��م انداز و ارمان مشترک س��ومین فرمان است‪.‬‬ ‫چشم انداز مشترک پاس��خ به این نیاز است که ما چه چیزی‬ ‫را می خواهیم خلق کنیم‪ .‬ارمان مش��ترک تصویری اس��ت‬ ‫که با توس��عه تصویر مش��ترک درباره اینده مورد انتظارشان‬ ‫و راه های عملی رسیدن به این اینده‪ ،‬در گروه یا سازمان خود‬ ‫نوعی تعهد ایجاد کنند‪ .‬یادگیری جمعی نیز چهارمین فرمان‬ ‫اس��ت که حائز اهمیت بسیار بوده زیرا تیم ها و نه افراد سنگ‬ ‫بنای یادگیری را در س��ازمان های مدرن تش��کیل می دهند‪.‬‬ ‫س��رانجام به پنجمین فرمان می رس��یم که تفکر سیستمی‬ ‫اس��ت و ان هم س��نگ بنای تمامی ‪ 5‬فرمان یادگیری است‬ ‫که این ‪ 5‬فرمان باید به ش��کل یک کل واحد دیده شود‪ .‬تفکر‬ ‫سیس��تمی به ما می اموزد که چیزی در بیرون سیس��تم که‬ ‫سبب بروز مشکالت باشد وجود ندارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!